University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA)

 - Class of 1951

Page 1 of 104

 

University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1951 Edition, Cover
CoverPage 6, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 7, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 11, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 15, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 9, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 13, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 17, 1951 Edition, University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1951 volume:

4 51-vm X i K 'Q NHSWOM W gf Wwyi9p?Xm G Jw WMWM -3 wkgwyygj , SM xg- +P 1 'UN . ' X K F d N 1 K olx X rj A X' ff" xi V.4. 'I , -J . Q 5, ,,,.,- . - N 1111111 X , 1 f - M Q N Nm sl XX x3-L 1 N T . . 0 ,! ' ' Y . "1 A 1 - T ,JF is , ' X ' ' x 1 xx ' ' - " I . Q9 J My 1 X ap Ky! J K r I J Y . .,?fz,.l ' XY ' 'X . 5 ' J X X ' 'V J x ' ' 1 t . Z' f-ff. '. V J' X ,Q I 1 , Y , ,V ,. IN 'Q 1 5 1 , 1 R.. ' P f .+.i3T5'?wgi . . - 5.1 . . .- ,ug . . . , . 4, ,, . Q xx-A - ' ..-f-5 .--:. 1 1. X .. -Nu L' X K - 7 - 4. V aff: 'bij - Q! X 'N ' K . ff ' - -"fn-" -- 9 ' 5" X ' N ' H ' . - -. 4---5125?-' -ff ,. 3, .4 x '- ' ' : '3- ."1,. -. ' ,.:"-- .'.Q's N ' 1' iv? J . ' , 5 - " sq' .", ' V' .'-35.1. -' -"p 515, ' LTI " -- Q -.-1-14 "-'ivivrg--v.wf a1. ' ' ""'1.i,j' 'qw' ' ..i,Z..,3'1., . ' e --1 sq -.- rf? 1 i-Jig' . ,W I' .-rl " 2-gh Tw ' .'-g .J- -' - - -fy-1 . ., -:'5-m.sv- f 31 J . . X .. . XJ X 1 . , ,f 9 -' ,, -1 y ' . 1 E X f. ff' gl H n v 1 Y I 7 -5f?'I1L?.'ffQ'?"'5f-'-" -15- -- -A A gan:-4 :-. "25Jf'fn,'r'i: - - .is . "'P.'?'c3'- - 1 "4 --'1.F7'!.' -. - -H,,,.,.. , 4 K . .f , ...-, 1: ' ' .1 i11f.:f"- , , ,. - . x. .gay , yq I-5 A-f. .fv,, , - ,Q-. - .4 '- f.--:'! 51' ' fy 2 ' fvftl ""'- l':'A.lf ' f . --- . , -""- W" -4 ' .V v. .ff , .e45mS:.r.3ff-w.. , ' -- , '.: ' Q-', - -J., 1 .. 'e.. '- .. ' .- .4 wr'- " ' -vi' 53 f 1 1615" ii'--Th? , . ,I ... , .-fri Y-my-..,e,..r.ffI.'1..-119K ' asf '- ,S svn' ' - .mf-Qalihrvw.-...r-3:f:41:L2qgg1?7,' Q va g QC.-2j,9A.q""' ,QM P,'aj,'3"l4":f.'2:f-,-It'-'gg-KL-ifq' Q,-,2 WI' , ff! Q.-Wh' ' ,.f" 9":.115'- , ' 'ff 'hw 19:9 .'-.51Z7.3,,'! - . A A -'-. .,.,- U..-.,-:r.., --- -. ..,-.-.-,' 1 --ew Y'-3-2' v...-s-Difefzk-'51-2-"-IQQMHQ: 'hdfiiff' '?.1.r5-'ifgfrif 3. fmqa .v,,,,, h, x. A r . , - -+ .Q . .4-.2-4 if ' .1 . iw.. .-1 -'rryf ."f'! . -IJ! , .9 . .- --,- ," I! F' '- -r-. ,, -4 ' I -'-..', iglezl' .,,' -ff-gfiifig 'f,:.'-'gf-',',551u.2'f.,', f.-.is . vw gf IEN5 -7 543,513 ,-5 5.121-?:,QN.,k.:,Af,-gi ,iq .y,4,,,,Q L.-Hg..-jiQg,1,Z,,5jM xg: ::,,qg,?-5538, 1 . :,----53.3.3-ggi..i:g,g3:p.x.-qinzfggpgg-.3:.g.:.i,..f-.--Ear..r-,:Q5f...g3'gg5 . .1-, . H . .,: -xr.-,.:-5 ,J . 5. .:'.-We" +-,N 7 '-2 3.-pzxffff'9513-.':-Q'-'irLA"--'-1'?-W: 4T.'f'-I-'i-.-Ex?-E'iT -.,.-RFQ' ' -L.-,A 39' iqifl. irq, .v 5-if e--L -fab, -. . 5450, -,I-LML fv. , :.,, .,-1? V 4: J 1 S . 9 ,., ,lv s x cv- AQ, v s , -yu.-. X M ln' uvfm ' ""':f5"'- L'H""'?5 " J' 1 x N- ' ' ' 1 n J 1 x I 4 f 4' wr" 1 ,gs y Q45 " -ff 'sm -N 11- 1- -52.--vw J r ' 'e K5 e lv -' rx-,rv-Ill .,a,'9x"a " ,ati-.r57!ly,ERs. s 6 J- 1 1' x 'Uhr 2" 'Tqggx ".+ -5' ' N ru wk- 'Hd ,..,, 4' gt ' P 1 Y'4-in-b .gy 1 A- A ,. I I L , -if 5'-"2g1,L'1 1"-:S Ani 'w if,-, ni IM' ' 'N' di! N141 fu' 1'7"-uf 11- S Ig - ""' ' M I 44 !'r:-wx-ft' ,Qu '-.1 ,X "e'A -'N' ' K r " 61.4 " ,,e wt, L A 1- 5' 'aqua H.. " - , 4' ,j x 'A 1 ., V . fs sl ,, 1, G lm' :ff :- l W: Fig P ' f W t ' 'J 2 rw ,F 'll .1 1 -I 1 5' mv 'ag' , Xt ling.: , 7:1 R Sl f NAQA-'L -, 104 1 V Q I 5 "d3'.f- JV' : 99- K , ,, ,, f. , , .K - J sr C 5 f I. Q ,, 'C 1 ,' A , v X 5. 'f Vi W5 . V1 yn! 1- vq.,-l ,JR tu ,' J J S 'ess n !:.rf X 1 -1-.1'f'f'9 f'L A n. y L . . .1 I Q V -- -'J M- jjU"" 1 r.. ww ,, '- ' " """ ' -0' U U LY " 4 . ,, 3 6 ,, 1 ns v ,K-fi C' utr " K -fr: 4 'T' , V . ' N . . awk! W "v A mx x, ,- 1 :- 1-Q - - 4 1-.gf'-:T-...,:g1fat.rg.e?if-5fi72,1-,'i.'.4..'?-Q,-.::.-V:-gi-5, 2552.2-' Q v, -57. 45.57 1. ri- ' f-"-1L.,g"5'..u.'4'L--4 Z 1"",, i A 1,-rg iv .1 g',3j,,.L.f . '- Sw v , sw? . . 'A ,':f.yLf4f?fg.-?..,:.'g 95:1 --3.-v, zfaffvg'-15. jq2',:'.:.gp-3,1 3. X " .- -f:-N' - .,.. .-m:-- .- - -'T'-1f'i+.'iL S. H41 ' -V -J f, .- - -.-. -...X --f ,af 1 1- . -.-g-. ,. ,. ....,,:-1- -,..,.,- -,, .f,h,,.. , , R.. . ,A .. .W v, uv.: 'fa'1Vi.-.1 rw' - .,1' i-1-3 4-.gg 1517- g'Tx- . X . 9.5 '-5' -SZ! -. ,. ,L .'x'5e-?.-':S:,u.'i1,532- 4- . -, 11 v -7 5 if-.1 fl-1" -'v '- -ng" 5.1-14: '. -1 lv" Q 'WFT' .' af '12 "'-.'-"wh L '1 " . ' -.,"4:-' .ya P..' ' 4 ' '..,-Y.: fl... S-.,t-,:L"b-ff!" ' .- avr' . .-- 1,--" . . .- -."-'- . ' - 'r .f..-s-- ,.'A-.- 4 . 1- -. .-A f , .-r -..-f. -.-. .L ,. 4 1 , J 11 . 4 .-:-rf - ff- 5 5- sri., --'Q-'."!i1.-i'l! -.3-g-gf-f-. ' V, 4 , 1- ' - . 5 N' .,4, .l- v. ' 1 :M 4 ."u A- 1 ' ff , Y -1 L7- -I :M . -' .',. -L15-j. .,.f-.L- J .1-'. 4 -- ffl- gm' I - Q, -.V-.': VF. H. 5 Q, ig -A gf -i':1,?N'?riN9','331:"' E-,'-'5'--1-fvf---i-.4 ry ll- -.-31.-.. "w,,: A , .- .-.. .4 ,, M- . - .- -. ',,'-. ,, -,.,., - ui,- 2 ' . ff 1 1 :-' --f f- 1--5 --"'7'-'Q .,'4-11 gi ...,'.,-x ,4 , l... . ,. ,' - 1 . . 5-L I -. Q Q ' fr' 0 ,fn ' ,'. -. '41.- 'ls S1 ' gf 'ff' ,fn A 5 . ' if '.' .QW '-I '- 1' '-. . ., L'b" f1,. , X T, ' ., , ,ffl 3-'Jn' yy.. -asia, '1 .. E' 511: .L "'-if-'-1 435 .g. ,S . -V , ' A rx -. -- . ',..5'6 Ni 'Z "fa w ., :E ' -' " - , ' 2 1 - n.-.- 5 .'i""?..5.'s : 1:'.1- ff-."35f? 7,71-""f:,.1 ,' .Q '75 ' fi.: F- ,H ' - -I -v 'Ja ms.-' ',71.--nw ..:- . . 1, ge-: H, -,, . -lu, ' 4. , -ji .. ,, fi - : v-2, ps.. ...H f af, 1.5 aww- -. ,,.,,,.-ff 'X X. . . 1 .L ' V Q .-4-.-Q , L: 1 4,-A..-:1.., --1 .7141-.,'V. 5' 1 S. N, -' Wy ' M f y If-v,,f ' . -V -,fer--'.'-U .1,.L.l: ,g,:1".., -gg Q. ' S," 1, ,..l.j5,A:,-. - ' .q as , . ' I ..-'J, 'Id'...'-IQ,-,far-"inf 'gig' vj '-!g"ieL,-l'..' ' : of-,'-I . 'Q .fm , P W A ...,':- .--j LE 1. 1,5 1.35 .l,:,-figkjifil,'-.":!.,:,.:,. ,, ' .. . 2' 'Q' .J -2 -' ' Pj n. ,,1. -..4. '. '-,.'.x.--,',,-'..i-'- - - W-7,3 H , Ja j A.. A-,?,-.f-P-.'KL?j' ,':.4.w..' -H-l'15J."42f:"-3-f'. - -' ' 2 . ' -- . .fe - 2. x. ' I1-1. 1.-o-9-..g.,uf-.. N '-53,j .1 -- pf A ' jx., -fi .A 'T x 6.1 ff, 'fnklizig 1,-'iljfi ' . fvgzsif-P 7' p Q4 K I -" 9. ,V J: rep' 'J .' Y.'.':.jq.'.,,'L-:'.5Q: , ..', j3'i..:" '42-3 'rr 1 Gy 'f' v .k 'W . . xx 7 . , A .- ' 'Q 1 14 , - . -'1-15-li 1 .'-,4,,I '-.-A-I - -.J 3'-'-,5..f:g 'f .' I X V .1 V, .. ' " .yay P it '- .D-1, Q.'g..s,J'.""' ,a,-.' f':.- " a". L I I ' ik 0. N ' f f" LJ, gy V-fifhgifi-.1 ri. Z. ..- .,. :.:.':5.jR'f24, -W' X 17 ELM- ' -2 X' -.4 ' ' 5 -1' 2" ' "qu A 'D' "'2'nf.f'.1.. ' "' ' -. ' X 6 .14-' - 'Q ' ." "- ' ". T' 0 .W r "-" . 1 11 ' , I 1 ri - r F f . . 5 . 5 X V -?f- .- '.., 5-75--...?'1' '-f' '1 ,-7'a- 'rf .-. : PJ A- - . . ", , 5 ,-. vl, , . ,--Lt,-5-.', - ff ,' Ig, - .35 -.1 ..- -Q, .. 1 V .4 ,ll ,Z- 1, V . . . - 1-. --9. .4..r... ,.7.,-,.'3H..4J- 4- 4' - lv -5 ,f ,x ly .- - ' -,", w:.-z..9g- 3,51 jug ' ,,. v, . , .,. . ,., A qi. - n, . i f - f A 'L 3- 3' rm - - fr if 1 M ' v - .' ' .'. " ' . --1 .' ' . 1' " 'Q . '- - -3 I '1 ' . H ' I ' I - I ' ' 1 - . f. 1 .. , . 3 .. . , u I . fs a 5 v 7 af-.'gAJ'f I yg'I!1J'7j'd l y - I-N,..7I..-,IIIIIIIIIIWIIT IYNIIIIII, S I. sail I I, 1 .' 'I x XJFYI' -.12 ,I . .. -. 1 v ' uf e- I"ffx,I.3 , x I lu O 7 yur, . . I I I ' g . . ' 1 4' 1- ' x. . 1 ' - " 1- ' I ' . ' 4 I v-' uf..-1 J. be 4' 1 I , 1 sv"'.' f., W Q -,I"', , . I - .'.4II,I . I4 -4, II 5 ' I,,.r -,, ' -'T rx Y- '. 'X '-1, '41-13,3 3g-1i"C'.? ' . S Q Q I ' a QI, rr :I 4- P,, 1 , IJI,,1 , -rid' . IIv . . .1 . .I . -.I:,- '- X- 'V' .-.4 ' ff. , s 'al ,, F I :QI I.- . . I . ' -:H '72 jZ"3'.I -. I- ffz. +L -'- QI .,.. Y . f x I --If I-:II 'Iw.,.. 1 .. '- ni-Lift'-.. '-.II'I'. p I '1. J: -,I -- I- Q. ., .III-I II ' I. Qkf .IQ-. .4 I. L- .- .,. im I .s.f3,Q,.wiI-i :IJ xI:1i..,II 1.1.9-.... P -H'--111-'?'?'r V3- 5+ 4 - " 'Z gg"-.Mr gr- .I5.I .11-,. K5 ' ' ' -I-1. ":gI 1. . . i . .rf . :El-". . "-'1?Q1Y?9fE:?'2-71? .Elf . 1'-f-'-.'5-Z' - -25"-f?.'c:5'-L," if -'If-,Z Ifagz' 5.1 5. '- if-H--, . ' -'-J' ' 5, ' .i.-.iffggf 1,-Ie.:-,Q-In 'f?'-fk-rviw-4- - ' Q l f 4 I, . 12, ,1 6 - I lk . 4.2 .1 L ' 3 .1 ' 1' bl! "-,':3i7-- ' CI. 2 ' Iv In 1 I 'X I, ,Q 711' I X i ' . I ' :- '-.' 'Q ':Z If .gg-iv ' 5? "' P rs' 5 I Lqgix I ' . ' ' Q...-. lv ' I -1 ' - -.'-av' i- -K . -Q . lf? 'ffiflta -. f .4-4 II II ' Q' 5 'I Q ,I Q 1' Af 'x ,, ' I '1 . . 1, ' I ' ts II. , . ,v . X . 9 ., 11" , P ST , X J , .IIS . I r-, rf, fd, ,I 51 x, I I I -.Ik WI ' 5-.IQ-' .,I I, QL - kg ...-.....I,,,.. . ' "' A-. ' 'f - - -1,0 - x y 'gI . , f' J . . - ' 1 - ff 4 f ",-":- 'XLS -f f'aff?.:. ' , 1 , I I II -' I If..-f .2 I .If I-I .5 . If 3 -II., .QI x .I. ..I?v.v I! X-up I If J Q, I-w.,.I I L . .p - 4 .II A pw- I,,IfII,x, I9 L 6, ,II ' I I., .1 IIY7 .qw -3' ,I 4.--'lf'-fg, ,:.., 1. . " -K-...' ,fn 2-. F Vs .453-51 . K 1 1 ' 4 g 1? r .94 H, 3. I 5- ,Ii I J-LII., I I,-If I, I , ,4- d . x ,- I, IRIN' 'II Q RI A 1 Ir: -fra 1 1?-. J. 1 1 3' . 'v x I lk -f -I "5 -X -Q 5 -1 1, f ,x,,X' f',I.,.N-'s 'R . -- rg' -1, . '7 4' in A f .v-.. e.'-- -. -ju ' --' .- 'l, 1 f n ," ' 33' XC , TV Q eg 1 U 'L K '- ' .' Q " ' QQ' 2"4 . ' 'U .. S 9 . ' 4' 5 ,er ' 2' it 1 .- -.t,:- ff '7' .W ,. I. 7 I. II . ..:-1 -. -' -I'II.:'.. .'-gI-- -I.:-tg-qI.'-. .-- p-.--I . -1 f f.. I -- . I-.----.::+'.? 5--.u ' ga- '.I-,yf-' 1:-I, '-.5-9r.2.Pr.'--3-1 v - - ii .. . ' - - ' '--'iae1.-.-'11Hflfft-5?-.I ' ,' 'I,'-44.-11'-M12 'kr ' ' - ,fiel- -4'.I TQ ..' 4. .IIL ir. -I,:ZI :- ..' ,"f Q:- Ifg- 15,1 3147 I-ggi ' 1'-I :FII .II . I-w..,'- -. 7 ,...- ,:..f'f:'f1v-- :- -1-,.r'-r--gn ,pf ,Ge-.,.---4-.. , ,wa -.gf , - .' . . . . . .-. f .-15:1--2 .-, -H -. 1-NYJ -- 4 ':. -1 J -- - -5- -- - ' , I :I-,Ir IRI .I-., if-,I I I4 f',iI.Ix,.i5.,II.I.,IeI I9f,Q5II,,5.5,:II-Q-,jg-,Tiff-I,..,:gI I, ,II-.V . : . I - -- - ' I.: 4'--'-1.f".' .f-'Ula'--'A'.--lfnf' . -- ff- 7, 1- -rv-.I-.-2,jv ' w. X4 ' '. I. 1 -I . -gif' -gQ.:q-- :Q-5-G p..Aff'12Z1f'a-,H 51155-.-.,g. -' ' wg.. 1"Z1C'5'.'5.'. " - :II III II. N YI II ,II,-QIQIEEY II:iI.f-rI,diI1I.II-II-545-I 3154.1 ani III, - III- i7I,.I .IIA-ug.L4,115TI,5 jayigiy- 341 4-T z I: I. . - ' 4 -vi1-s'5i...'r-g1-- -.-fi:-5971, 5 -' ' . I. ' -.nf . -':'y"L,' .j--':-'ga'-1 '. -Z5 3,1-II, .,IIj. f--ff, ' . - 'gig-,"1,7u 5,534 ..,-',., -:. -I,i.II . ., - I . . H21-.I-: :- -:. .1 1. --P.-1-' -f...- f . 1 - -.: - -- .-c--,:-'I--5 f.f.If1T:gI..25., --f-I..-12-1.fQ'.a91f4+ gg-.-.3-1 3'2g3gA5n,?ep',13if'- "1S- -" - -QQ ' - .- .. -If-'. ',f:.1,g M., .- X-ttf: 1-.rI.1.5,,I.I-pg-.. I5-an -',,II,.: ,I -:I-- ..-ff,-7.-f-II.QIfIg 4- - I I -.. 'Ig .,I ,- - .-.-1 -' ,1'1-- 1--wi".-2' ,-'kifvikf 5'h'-1.151-"f'i.f.-'.l:.. '-'1..5:"f'-Lf. Ei' F' - E " -Jig? - "fl I - - .- .. 1 . . . .1-.2 .2-,I-Kemp. -?Z.,,'.- .If-. 5-. I If-.QI . L--f..,?'....-- I II .sw-zz.--2' qv-3.-, . - - ' -'-" 'T - --ln'-if-'ii-fvxfx.47i1'5."i7'5H"5,-55"'-1s-71Lil'-F-"',+'fllI,-H31LZ."-li' " ' .. . f'-:lx 4515,-files? 5 -"1'5?E"f"f ' ..- .- ' -' - .f,- 2, 1' - .-. .5 hh.-. -1-'..I11-Ili?-n 1- 2 -',:.Q.- - 2 :I I ' ' :-1,-' 4 : ,Q ." .- --7 .'-,'. -' 3 L'. LI- . I I. '- I- I---fx .if-lf'-f 45.f,.Q,QsI.j.I?f1-EL:-IHIf::::.yI2-5'vIG.g' 1?g,'?2?5K".74I:3sfYfI.ZIin.:y22g1f,E'f'?vf.2A? " .HI 'IQ-G51-ri? J ' ,- " - .'-xv -' Q!! ' " -. ff'-' I" ff-'-.-ill".-'f ' "ZZ-225' -4. TL' ",T'-1' he 1' -I '. -. -- '21 sly. - T '-f' 11,-,J "' ' .. . .-'- " -Y -' .' 'i452Q"-:i--844'--'Qr.".--f'f'.--1-'1 -1 f19Z-'-.sff-xi-'-'-f-af?---,.-.-91'-1-Lf..5i'-5.5. ?4f'i2i'ifo'.3.g'4f'w--f 'J-1-11-':4?'-KP:-6 :' . . . I.. .I -I.. I I . II '.I.-1...-Q5 ALI I ILL III- I.., :yn .-I.II..II.II-, 1 I4 ,513-IIIIlII..I IIIII.:.-15 LI. ,:qiII.I I x Im.-JIII If 51:64-H I5.II1.,.I,I QI,I.,h 3 - .. .,,. . . . - .. 1. --L -f..--.1 .,.-fc-.. --..-.,.,..I-.lg 9- fy- -,-1.'1-,IL-.I,-vgfw-f..-,J-II., M mI.!3:-..L-.Ig IQ-gg,-. III'-:gf If . '. - - 1. - -. ' - ':'...' --. -L' xzg'-.4--."-w -+1-r-.--1-.fy--Q -.-5. f-'4:fg-s.-- - 1. - - --'if-.. f.' -' ' ' - 'e -'. - Age. I I- I. I . -,N-3'-' ,JI ". .-.,,'p,- 4. .' '.j4,, Us-..:'-.'. 979,-f .Q-51'-"-1 .pi 1 ,Va -. -!,j,Tf- - ,,-2117. - ---" -r -S X -' . ' -6 N'-P ' i. . , - -,-'f,' .. -.1-4 1 "." - -:'.'-11-.-'f-a 4 " "- 'V ' " i'1f- .-,EJ iffbib-v-S "' -2' 4' ' fv-'f-1 ,f?f"'Q,yV'5.'. K' ' 'E - - na '-' ' ". 1' . .. '- . '- .-'-1. -.1 if'-"'.'f---.. "'--1-.V-'f 53--"1 -I '-C '-a""'- viii'--"'-.'f"'? 3' - '1f!'.f .J Y' ' f.-1--'-5L.'4"U t"- 3 - , ' ': ' ' ' 'ig ' . - - - -J 7 "1-5"1E?.--Tia ll..-l?!i'..'?fQ"p511-L-14'-"Gig" ....-',1'7'- 1v"! " 'w'-'YEA' ' IQ!" - '-2242 aiiwfkii? I f U' I -- .I . .. - -.-.----rg-H g, I , -.f- :,.- ,.:- L - -J' . ir.--f-131.7-,.--3, : 1 - -9, . iii-I.. .-':4.2II. I-31, .I . I I. ,- .'.,' I' -I -I , II,'Y'If':f'i."qf:'.i'iI1i'f7. ' I4.,-,':g:"Q,I1Q':, - !,'x-IA-Q I gi,-I,I:-I 9 , , .'Iv"f' 11" 5':'5'-."'- "?'5'.-Ji' 5" , '-"' "-' '7"f', v:"C"7""'-5 'Y' --f 7 , fi"-':"i'oA' "5-" '-594-3--3 ' f-,'l"'5. R ' -' V. F-75:6 E .. '- '-I :'-. ', - .Ir '. : I . -I--'jI.-.1 , ' .1-, L' .1 '-j':-' 1- I -. Q., I'I','.1. ' ' -..'I:.-4. '--'-'f' - 40 I' I Ig- - f-' .- . ' TV.:-. '.-1 ' I LI- '.gip..35k -.I-rijx-3 T -- ffl? - . "f 'ff ,fy-Hz. .LI 2-ig.-Ilgigg 1 M '. 'I ' - :-- - '- ' 'S' 4 -- - exe.. -' - -- -Q' '- - - M.: 1'-' . ' " - ' -3 - . 'f ...' 'F--221-11.533'.2I.Y-'FQ-:if.'I.'7 1272- ".f 1 'li 'L.- . 1 f ' 35:-f'-'-155.13 .?f,I'2-- ,223-IFQ II5-'f.I - v ........,w ,""' - V' . .-' . f-Lf' f.. -ff." ' L" .T - . ' '--5' ' .- ' ' . - . iff" ' ' I' -- 'ff-21? 4' '14-. 4-QA!" f f .'-A111 ...- - A . ' --- in ' - 2.59 :'.II-,I-. -I, "'.-QI" 1,3I..r ---. .-- - fx " .. 1--L--5 -.1 3 I ,I--QI-3-'-P .. ' I.-I I.j.vxg-Wy 4, If 111-,.1.-3-.Qi w ' gli gg.,-e:,.Q. . '- 3 I1l,iy,.-- . - .- . 1- -,..:-.' -3 ' '-'JJ --XF' -, , . -.--9.-ff':.-.'.' - .--f.--x.'.f,-- -r. -.-.-..f- I-'JE'-5 .- -Q-,..uu:"!"'wf'-'. -2-AEE. -' - .p I ' H-'Q . f 1- 1' as ',:Q'-C E7.. 11,-I,-GI '.,j F-,F,-N, . -.W if .'-,J-I.IY:.'4I.51f.--5.1 ?,1j.I' ""-I ' ,gi-'If-fy Q64-jqf' I.- I:.3I2'I:g-'-'g'i ' Nl'-Q-5?.?'fiQY'f'7gy:Tf7431Ql9.-gQ- 'g-1"sfS-gi: '54 ff :-.,Iq.+ IIIIII-2 ,4I.IIII- I.II-,iw . :II I.. I I..-?I..IIIIII.IA.I.f3 ...I: II .I.I IIg3,II...5'e.- II.IIIIFI.,.I.,III,I3I MI,..u5II,::II,ImIyIj.:,1-,,i.x?III:IIII gif? I .. II qgigg, ,HIIIII I 1 1. . I. 1... wr- f.-1 ." I' ,- --g'.I' . 4. 1. . 1' ---.I5 ! -.. -F ...-'-' -9' fn g,5f4.,I,. ..' 2- Q--! 4,1-W,' . -y.K,Igf: IJ- Q5-fa . . . .5 I..-,.e. -.- ,,,.- , ,.I,.J- . .f:.,.I4, 1 I .,...I,,q.v.I - ...I . . ....r..-.J-J Q. 4 ...AMI ,I ...5 I. J -fu-:L , .-' . .' - '-Y. Tm: f-- -. .v. -+ . . . Pr--'-' .-1"'-gff.- -.4 -. - -f '-LSI!" .1-. -sh--.--z-13' '25?5fe-'-:V-QQ, w-"EP -- .-,v - I -. RQ"--":. I vi--' '.bfw"- mx" . '-w.-'-if I.-wif! L".-1 iw. -I""lvr"H?f'f-" f"F'-f',f'::- 2'-577' .' ' .fm -'im 1 Vifif-1'2"-'-'5"9?3"'5"7"L'5"' ' 1 ' f f ,iw-LI-.-fi. Iv:-115QHII..-'..IgI-4.-.'.I 5 - I. f 4.31 If' - .. -,..-.fQ"43'-"H-'T E' I-, -..l,'h',.i:.:fr1'yf.'-' - 7 Itgrgig .'-Q. ''--SLK'-f:5Z'14:r.-is-X7.4?tgif.'5rTiv'T:Qfi"-x3 1 g'rl-5.1:-I,-...:,I.II Iz..a:'iI-.,gI:i,..I.,.- ,1:,g2Q:g,, II.-II-IIIITII--,.-.I -III,III.I'I.jI .532 .fI.I:.3,kgIg-G ig,:II.fy3,gI:RIg1.::sw.,5II-lx-IggI:,I5fI7,-xii,Q5,-5, I I . . ann. JI.-Ig,-EI ng. , I I. rg: ,I,:.'g, -- --' -QI -1--.-5 -Q-.132 .I-.II . ,' 3,3 -1 . , ..- .,.-+vIu.r?'-'- yr- ' - . ,255 .-3-I?q3-.f1f.I.oIIIIfS,I'giI5I-:I,IIvI. fgg,3.3--A'fQf"i2'dfjyjfjflI M2713 1 J - 1-.'f'- .--'.- - . f-'..2- K . f..-H...-,.c ' Lg .-M". .-'-'I'f7'.3 ' . 1: -qv .-'33-1.-.f.-.rr 141:-:I '-pf. 1Qf3:55f33:'25'1'l: ..- -2 W- -p' '- ' ' I 7- f,.,I,!'1-f, -.. -1, V.-' of- . . g'- 1 , S. '.. ':..--- .Q-gg - -. 'L--' we.--.'. -,-.-- I - .-.:f-,- I Lu- ,- ' ' 1111 , -' .- . :.iy:-g.,'.a.If-2 -s.,+S., gs. 0,-.,IfIw. I ref. ff a.I- y- - fi - . -1-. '.. I-1, -3.--,,:,.-'Q Im- -:I.,f. .1 -- 3-L,-, - 3 .9 -- , -. --n!F,,.- - , ,-mf ---..u 1 .i.zI,.wiJAg,M.,. f 4 .f-,en .V 'J-'. .F ' - .ra-I, rn 5.- V' -A - 4 :---- -x 4- '-I,-'Q : .-J, I ,x-hw-' . -,-- 4 'rf .. . - - -I v. 1.9,-' .gf -a'- . .5 - , . ,,,II. .,.,., ,lA . - aI .. .I . .. ,III .I,..,..I-, I . 5 . . .ga II, . ,,I.I, 4. .II II ,,.l,,.I,. 1. 14 n ,IQ -I.L..:I.I,, I 5, Zq,,-.kI..Q- I Y -c I-.. - - I 1. . .-. , I- . - :I pI .I.:.-I-q.III -I. -I .5 I. I II I--,-.II.,-II.. III., I ... - .- Q.,-4 - II -.I I I- -,I I. ,-xg Y.I ' '-: - f-. - 15- 9 is ' A. fr -f '--q--iJf1'f?2- -225-Psiw ' 4 f .. Q- - ' . ' - '-Ii' '- gg., , 1-. .:.-4, -3 -g'f.-:Ip---.ggi ' . . . - .' . if '. 11--7 sy. I- L--1 I.',.Ig,.z . 7 I- , ..?I'l'..I.I',-,i.'-.Nu .' :Ii :III.I-.T - I '- I I, fIII'.1I.I 'IIA-I.1IILI5XIv?jI X-Qin- - . - .g. 5 - 5IIIIig,I5gwI.1 .. - I f III. 1 i If I " " .V zlr ..f 41' - ' '- if:-'f ' , -I' i5Q',"3i'f:f4'1-'f5f:.-'z-?3?.,5-.-1II",,.--. 'ta 4,-., 'gf ' - " f' ' ' ' f - r-"1"2..i.- . ' " .-..'-- '- . . 'f.',1f"f.'-"' . "f'i-:f'-'-1-".1S. I5 - 1-E 1: 'Lf '-"iw 14" 90" '-Fr ' ' r x, ' ' I-I.I:I.I. S II4..II--:QI-J -1,5 IIIfI' I 4 -IIIaII.I . III... .- II pII5III -. III:,I.:II.:I:..sfIIlI-...,I- II, 44" I y -,Iv .-- ' 1 . .- L-.' - I, .' , " '3 J.I. Q. I' . .. ' ..'I,!f '. H '-'..1- - 4.4-"' 'I 5 ' JL I 1 3. -. .qw 1...- - -.-iv aw-,-'-'fi'-.Q-F',-Lf-,-.Si-:gg-Sr. , . If-sg.. .- ..- ' 3- .'-'g-..,-, ' ,'g- 'tg-. -ff. 'fig' - 1 --fag:-1 - - . -1 f- wg- '.-. 42-f-.Mif'1q. "f, 595- -if 'F 9 ' "' '.-',w.f 'Q f - .1 I- ,- ,.I1- -.-'x"-,f--4 -fI, . . -'QL QI-'.p.'vf'., ".-'L-'Iv ' Li? L 'cf-fv , ,. ,.'fi:"Q!5'E3'1 42.4 fcn",'CJ'k',,1lS 1 . '3' ' -Stiff ,J ' :.,-F If.: -.g.P.-.-1'1-.- .' .rg .. , --..- -, .1-'e.:,g'.j-'I'.I51 -'-" 4 '--i9'.f'g.Im If-HQQITG-51.-fig.. .I3,g.,fEgI,,Q9:g'-Qf3fi.f5' Q II I '3:' I .FII .: 3:,I:.I 4: 1 .n ,bil .ew , I . 1: MI- 3.-II-ci. II ,IIII..fLI::IIIIII. I. I ,-I - I.Iaf:.IIII.rS Ls ,3,AgIu,.,:Q ' II'- ' I ggy' -3635 :II I -' ' '? ,350 . .' -Ir '."f . X 1 . .-'-'I-'- . -.gli-'f'I' -1- 'F' ' 4-1 I- "1,1-L4V.- -4' ,QE w",Lf- Nh.. I ' , fmkw' vs? .af . 'M .':,.--- 1-. - -. - .- '.- .--'.'.'- . - .3 .-A. ".,,-'-'fy' - -' jg-5:1-f,3.,'A.. -1- HW .v ag: .1-.-. r ' 2'-1---z'.-"..-L 4- Y ' r " .i-1,4-.J - 1 ' "" "U---"..f.".w.y"." ' " '-'f::, - ' 'i'k:V" -f-f ' -f 'b'?j'- ' '- "X " P' - '- ..- ' :-in . . - , -- . 1 - - .- v-. -- - ' . T-I1f."Q Erjg-?'., I Z.. - I " .' 'I+ LFE- ' ..,.15.:,.3f?I :-- fr-5, " ' jf -..oIIj.WE'-Q-?,Q ,! 'JP 5. II.,q1,i x"?,,,i4q. -I ' ig 1' 1 '-" '- .. I'-' I I- ., ,-.!'..r.'I- yi., 1 I n 'fg"v.'j,-I,- , I .. I ' . I -7 ' 'II 'Fr '- zfi :1'i'f.f . - X ' 5-s.'-1--ifffii-i-.ff'f""Ff'f-1....:i:'2:-.1-.?'K'??--GZ? - . 1 -1595 .5-633 -EV. 1 ' - Of' ,I-.Jig I I...-I . . . .I. I. ,I-fl ,.I ...I,f.IIi,1.:.v3,i5.IQHIIZQ 5I.,ItI'I:4IaI.fII9-5,45-:,.,. III Ii , ZI:I5-gLfI..... .gf-5, JI I ' 1" - ' -' ,P-v -41"-ffv'X"3 IT--Y 3'-'1f'7'.-f.:-FFL 'nl' -' 'L "'N'r'.n iff 9.11.3-fl'-q -. W9 . " j.,3.fI.I-,,-I'I- I' - I. - I I f- .'I I.-.I--3 ..y?l'-gm f,I.g:.I2,i,-I.,-.- .. -4 I II..,g..q.II:,g--IIg.11-11,-KQ. .2-ig., -J.,-,?+r.-5,-9p,y,..I - S- . I .HI -X? ' '- . - .. .-x f - ..-. :1-. . - - r X 1-.+I " -1-1-T..-in-.:' f-.---,+'-.:-ai'-.-..:-.--.-"1-' 7-i-----Si"- -1 N'--z'f'n3' "--1:-Q " -. al'-'T . '-.,' .- '! " ' - Y -- V. -"f 'f'..':2','-K! -xx: "fs 3 ---: .-1,1 ---,v-1,-5.!:Z'g" ?l.I'Se?,5.if-'-521-'F.4.1" Ixii.-Yfaa-F5 -5-jp. -5-fm,-f Q..-1:-4' 1. -" ' 'JU' -' -3 1-'A --11.2 wx"--i..-w,I,.'-1 .'p---'.2..'.11- nd.-4 .-u'.':s,--fy-.v-3--M 'uv 1-:.-5,-gl? -g,,N."f '...4'- -131 ..- .- - ,Q , -.' ------.:---- :'. .s- . f' .3--.1 ,..'1' If .-I.,-.-eq. ,r,,.a,L 1. A -K., -1- .., ---9..JIf. 'Q . - gg. -4.0- 1 , -, .. I X . ..-, ..I I-I:-I'. II',?.--I :lvl-.5 ,Q I.III,,I,I Q -I.,-,II..I1 .5-..,ixj.,.-.2f,,Ig .g,-,I:t,'r:I3I.I ...XXII I-Iv.-'gIIIg,.m 5-fwpllrnx., I,,f,lI.J- I IJIII. . . , -I KI... IIIIIIFII I, II...,.rI.,I: I, ,, i I.II, II:,I 1,I..,I.r,I- . g.g.19II,I.I.3vIq.,Ix.I,5IIII,. ...I II II:WIIIIdII!I,lY,IIIz.5?,IIII. II.-Icp.: . .- - -. --E Rf-. 'c :'-" 1-, M- 10. -ev'-A -. J.. 1 f'f-v,..'.- fa -2. -. .-f-- . .'-Q.. PL.. I I . .IIQ -. ,' ' -. If-Q: I.: I-If I..-hai., Is,.I.x.k.I..f-if-Ir.fgf'Q5I-I Mfg' jQjq.gf- ,., ' " .. - - -f ..,. -. Z-- ' ' '. fn - wi--:-,.-ig:-.' -- -4- ff,-T - -.-.ug-.-'.,I pay- gg..-,j-,'--p.' '--:-5 :gf -'fv:'5v2,,1-. - . -1 .g .-I '- X ,- I - - . - I I . I, .I .. .I .II.-, I- .-I -I-. I-: -- .Ig . .fr .J ..I- I vp- ,3IIII.g-.. Q.-'5I,-Q . - - .-"' I -5 Q-I -- Ig, ' :I aj-2.'-g,fQgfIf-25.2 ' ' ?s3?5:f,2r7""'?H'fI". :few - 'Ir.- I-H ' ' ' I- F I'.I"- '- -:.v f.g- .1--521.1 ' 1'.1j,'-51' f!:.":.ix-HT:--.Ir-1,y,c' Q, R., ..-qI.:'2IN.".-' -125-'f-H-if" "f' : '1:'i3 ' .9 . ' 41" - .1 'wf1F', -f .f .. . --.. ' .- .--Q. a' .. -'wtf-ff-4.21331-:ff 'iaQif.:f.f.a.EiW.'.e-.S:.' ' 1 2?5i:5.7..-4vf"57Sf1?53'-S11 :FH - .-I:I-.- II..- - - . - -1 -I- I ,II-,.., ...RI I 1,-. jg. .. .I -IQ, I., :I . ...- I-I.,I-I,Ihgg,,1,I55II.I -.II 5.4, J-dy. II.: CI.I.:...'L I .-Q5 -,,.'igf.I.-25 yu, :IIA Y .- rf.-'A '1'- - - ' - . - ---ff. 5-If 1- - -.mf 1:--,':.i ' 1...41.23-:',,-lei.----1--. '-15-'31, cr'--nf! .fiftfvsfi 1 ' . -25212 2i-':Qr5'--5fL-,f-"- "rw -:, . - - - -U1-2 - . ' -. 'e Q"-: 'is-' Pi---4 -"'f.f L"--'vim-'-R fu -i'F.- :f ' . ' ' ' . f ' .1',,.- ' ' I1 '- 'I -. .Lf-.'..iI xx- ,I I, - -Img. '-:I.l- ' -5---. -'.'1.f..'q., nj.. ", fl-NI.. I- I , ' I- f I ' . "' P'-' -' -1- 1- f'A'f'l'1"' '15, T.45-f'.,:'PJ??:-aL.i'-z'- "1i7-fi?-.. . 13 -,.- "T -ai-1v,lggf.'Hx'f .. ,.I...,,...--..-, f-----..-..,.Ig .I--"I,-- -1---f'.'-- - I' 1 , s P ' II - .'.-. ...bg .-Q1-5-,,.L1fJf.,"H.'-ffI1-,Ie2p,9I.II ,Q I, Km.-vs IF.,-III? ,Y , I. II I I I Kd I- 5,,,'I--I-.1-3..-,'fYfg'21R4QiIc.,5-:J 1I?f.-:- -rg 3-1-I' 'W3,..??',1-2,7-. . ' -.5-pI ' . -. -Fqfvff 5'-'saw - - , .-,... I III, ., .I 1. .. I. . I, ...II - f ' '- --' 1:62 -if? P-Wy ' -3 ' - ,. . f,f-':g2,:-,v--r-13?-2'. ,sua AFP- me '- ,-2 ..5f.'.:-r: '- -fg.-4-1-fQ5G,' 5. ,qffe 1,52 -I-ig, 1-.-93, -. ,.'w,,f-' " .. f ' -1 'Y-'N .ef..,.5--L .QM-. '--, '-gy - . ',,f----..-- 1 in i-'ll .' I III I IK FQIVJ 'rig .IQM I fy'-'fx .I,EI.-I-QIIH ' ' " --'-53"-'---f-'..-5-. -19' . M" '.--- .1 ' I. -' .. '. .. - .. .,, br ' Q-Iggk-.-5-r,'3fkL-225'-I-.Im ,J Iv: 1 in fI ng j'.f.g,1- N' . .- ' Err--Q.,x..-,.-1,-wwnf,-I ,Il-f .3-:gmc BIG fr- r::-w, - ,. . 1.-.5-I. - I , , . 5 mI,La,1-.:-3w.-- I--,I px-Q,-r ' 13:4-'I IIQ,-if H...-I-Q'. - ...--.I .I , .. - I -gI. . II wr . - IQ...-Ig. .- . -' I .-- I .II..I.. ., 1 ' " '! -1 -T'.'- "4 "'-'-.: -A' :CJ-vi--'--X'1'Y v.f'4. :If-' .f9:"I '..1-.M ' ' -...H-s. -, ,,., I. .I ..,I J. .1 A.. ,, -,I.I.-.. In-, 4I. v.. '-f' " l Q.. 'f-Q-521 fa- ..-.-.-.'-1.9 .Q-'-Il"s" wifi' - mr-.-.-' II I III. I I, ,I I I IIIII I I.IIIi .II.,IIII IIII II. IIIII,.I .,.II.III IGI I,III..,I ,1 , 1-M, I 'I.I:"IKIi-.T :EIT ':,".II5fI . -:Sq IiI-!,IE:a-:I.I..,4f,f' iz. If- I.,f.5I .4"f- 1:3 I Ijif 'T'-If " ' " J' ' 1 --'L-Sv I T' .'z 1' '-'QU'-'wi' 'J-1' ' f"- 'Y " ' - ' -' - . --.1I2..'i'y ' '- is -f - K J 'il , 'LU ' I 2.-.Tl .4 . Jr- . i" " " 1- - . ., '.',"!1' ,-3-7,1-WL . '-'- L" f' '-'J .ff :-1 - JV r- .1 QI I v- . . ' .----1. --, .,'. -garu--.. 11" -' ' V Eff.:--..1...-if. ' "' .' ta ' -"'-'J ' - 1 -.4 'i : Nr' 4 -1 '- - " 4' - 1- '- I -f '-!- ' ,-. '- -y - . -z v J .1'.I..g- I -5: 1:I , 4,--2 ' ' 1-I ' U - 'f - - - , .- L .-:Q -.-51.-:I.'u' . . . .. , ,. - - - II '. . , -In-1 .',vI- "Ig -V -. s '.-u.- , wi! :HT g"- . I I- :Is Iv. . NI :- - I .I 5. . I: . K ','. 2 ' . I. 3- -- - I - . --.'. 4 .1 -" g-. rw'-I'.I . - I. - -2 .-I"' I -' I s- -'1 '1,-M 1 ' 1'--::'.' 'fig'-"1 1.,5:1',aE-L' 5.,'L1?L.- X -IJ-ff v.,-.. ,f I-1 A..-C+,-' '- ' , "Z',, Li -. ."I.'fIr' It x' ..- .1 '31 1. '1-1. -- ... - . - - 'f- - - -'w .-ff -' 1 -T .. I if-Q-1-r.. . if T?'t'f.73"1W5fi25. 5. "-.:-- -'.. .1 - ' . "-,x-'l'f."' '- - -, -,I .'- H ' . ' I . . I .J I: .I NI. - .I ,. -... -' ' .- '.- 1. Q . -' N . .1' " 'Q .,:. - '. -. 'I. II. ' sI'- . . V ',t' 1-. Q. 212,-' 1 ' -'. ,f 'H' 5"'-' ', 4" ,I . ,' . ' V. 1 I I' ' ..,,I. 1 .- .I -. - , , ,I. .II I , -,. -1 ,II I If .U , .I II-. D n -rs , -.fx . -. . ..4- -. . ---.- , . 5 X II ..I.-- I . .r. .,-.1.I,.. . v .I I, ., .5 -Io..-1 4 ..,I- I . ,f.- . fl . ., . . .4 . . 1 I - - , . I 1 4 , 5 1 9 I., ..IF,.I.,, I.IsII. . .I II .I I. . ,I ,. . 4 I , ' " 'F ' ' "' --'l"'-'I' WX. x 'z' w 1-'Ffa . . 1-,II -1 y -a J 6.1 MW ff v Wi pwfff gil i WW , leaf' :gf H wiiiim In 'rhis period of unprecedenfed scienfific accomplishment miracles have become commonplace. Among l'he many moclern marvels which are now a vilal par'r of l'he American home, felevision is pez'- haps +he mosl' po'ren'r force of 'rhem all - for good or for evil. Because of i+s signi'fican'r impacf upon 'rhe confemporary scene, fhe edi+ors have +hough'r il' appropriale in +he I95I Chieffain 'ro use felevi- sion as l'he 'i'heme. llmillionlvllfilnlillilil in s ' 1 l , l VV .F if W my . 'QW N ' 'kk-P .ffi:.4'.'i wx ,,-4 I f 1 on ,. 1 it nf I A .:.n- -- --..',..f4 2..- : -,... A-1, wr I' x f f 7-I '-. 1 1 1 W , N 1 m -w 1 WX , 1 Q 1? 1' N QF f ' W. f J' f Q 6 Q' 4? fx 1 -1: 5 x 'wf 1 , if 1 Q F .A 5' Q 'wg 91' ' ' , 1 Q K J ex my ,1 , ,gk Wd, i . x . , H . In .K ....... x 1 s ,M . . V , ., I. 1 11 1 C Q' ,1 -G 41 Q 4 J' 5151 ? Alf' W X ' A 1 F Q' .1 " r "- J i . , 4 A .1 -ki 1 '.'--gb 9 NX " 5 5 J, ' V - O '..'-TZ' tiT'fi " I 't.'r'i1 gl - - 2 I , V. 'X' . +- ,- . - .- E - Fl - 1 1 - g I -.-5.x.'-!- ',. -,- , 'i ', 1x, f- gg - df, S 1, ,J - . . Q r . 'V H 4 H!Jw.:- A. .M .,.,.re..,.,p. ,,,,:g,Jy,'s I I4 QW Y! xg , ,Q t L- , 1 fe.-,g-...N-,. .L , F, V my If -4, If 3 I iw:-.nf fi.-:Q 1 Q:-1.Tf.f ' 1- 1 -11 ,- Qf.-Q':Fllfiif.rf-4',lfe'1'iC.1'-iI5-?77P:f5.-'1".-R." . 'i ' y -V A 4' T. O W ff 1 I I ,.,- -ay-:--. gsx. -4 ' - '15 ' -f - -" . J,fs,1ge-.14-5-.1 1 X-1.-T-M g'.-L1-A-.I".',f ,1'.:' 1.15 .- I - -. 1 x f ,, '. x 1 V 'H -3-tj.,-, yJyffF,H,wf1.'-,-gg, 'f 1- '., , 1-1 - - - -, -1-'fq1-,-2.1.-ff.-.,.:--L 5- J',.1'i-- wx- 1 'Q . . f u ' 4 S-z-,.j-.,o,".':f.g. ,.,- ,.'. A I -,.ai,.,,.-K.g,x ,-, Q., '1 '.f,2Q:-' " '-f-M1:z- vie -'..:.... 1- . ., 1 "-ff-,a,i"--irggv1-..-.-5 :'g--'gzz'-fa-,wg 11 " vw . 1 - ,M 1:-z -fi3x'Qg,x 2.-J: 15,-zq. ,sq ,Q-1-5131 f- H- r kv-E 'J if - ff " Q. Y-'z' '-'-s i:.2 'H-'-.':".t, 1 .e ',Zt.3,,:.,.5.-'.Qg2,'5,-.T5r5T,2V,,,,',.,. Mb., . ,.-.t-.iw 5 ,4 My .,-.zz-'.ug.:'a. , ', . .. T1 1 'ff-, 141-!":' 3f"'ff? .1-'FQ ' -.'..".Jf':w G I u X' '21 .-A - -.--.-fr-.1 .-, -,. -- --:.-'-f,' -'Lf'-1 gg... ,--2 ' Y . -2,5 !-a.:"-gqa fff-T 1' .',: 5 ' Qjff ' X ..Ft,'g:1,-'-v .NJ ,L . gg Q. 5 I -3 . 1 ,--1, -Q' "- -7 .1 ' 'Z -, '.'-,144 2-,wt-.-5,7-. 'X ' . . .ag 1 -gtg ' ':.-e... -9. ffiu " if- -'f.i:?- 1 if.: I .'1-.1:f5.. ' 1 'ik-f-'-1.5 J gi T, - 1 5"'3'9I'. 2. "Aff: X f - pq" g ,.,., .. ,-..f. -1- .- - 1 '. ,.'1,'f,I..-" ...-'c' gQl'fiQ-1:-...ff -,- 4 h .-,-J.-.'.r. . -- fl jg. ...-, ,Mx--4-,:', my .QL . , - -1 -- v. . -.:. .,...f 1 . 'l':1 .. 'fi'-E 1xfK'- ' r - I . .1 '. J.: .5.1,?:Q.,.v.:,.-TJ, X f . . ' ' -2' '- "4 .- , ', ai' .- ,x 1 ga ' F'-v -' :gf .-,, 'EIL-P.--pf-' - . 'f " -K' 1 Juli .z 1 'E ' f.-' I ' q-gp vyfrks Qin., , ' . 5 1 1 2-"-L5-"'fi-'f "3i:751Z'.ff,. f ' . - ,,f. uw.,-.Hz 1 4j1"'7. 'f: 'YF '1 . Y:-"' ' K ' ...---- -..- - . - n- .' A :-' Q- 1' ' ' ' -'n'1.""f2e'f:-V '- ' 4' '-"'.Y',. 1".. - - . ' .. --Q -. 1 . . :ff I, -.1,.,,-, gg.-,X ,1l,:'1.g-,g ff. if - . . 1, ,,-','j11- . 5,5.',,-' -N. .- 431- ' , 1 J.-:gf -'f51.g.' tif ig. ir?-w-. gf., .5 ' I- , -' ' rf? :.-f-,m.:.3--'- . -. f- s - -',f- ffm M. .1551 nxvfg , -'E-g 2: , ,V NA v , ff . -K",f"-J,-LL'gh.4Q . ' ' '.'.-'fu fi" . Q , .' --Lf 'QQ-,'-. -'j,1551'.-:QV ' -.Y A L-'f 1, , , 3 4 ' . , , , ,1 -N - .1.---, 51.1 , ,- .,,,,,,,,.:,, :gm , 1 , 4 ,.a....'.,,- , ' - 1.,:g,,,j.7.-4 1 1---I -- -- ,,- 1 fi gf--'-1"'llj':,.1,' , . ,mf .-...L-f1f..,, , -,.f--,- . I 'fi' -- v -. ' , X ' '-'Ji 'I--"1 !':":Y',':Z'3'i-f35'.'."?' . . .f " " 'A-, - ' 4 1' - X 1 if U x' '-.,'1'--Q.-'-.7S2l'2.:bfi , P, .J-.3 " , 1 1 ' rf f 1 , ". ,P - .- '. , 11 if if' u -' X 1- 4 ' X K f , A 4 .W . . ,- ... -I - - -,Hin .12 ,-.3 - 3- 5- if v 1 J., ,ufw 4' 132--,,' 'LQ -,'jg.f.',-,-'.L.-1j",.-'- if -3 - .13 ' U 1 ' 11- 1 f I-2,1 5, , '--,415 -' -J, -'ga'-, ' -,I-' r . Q -, -31' "V , . -.,,, 1 l -.1 1 2 Y 1 1-1:1-Q ,. fs---1 -N -' . f --4. -' ,. ,jf-iw ' --3'-1? I ' f K -- -jp. 45' ft 5 , -- , ,..-.3 , K -- -.23 - ,- - ::'. I . -1 ' ' , , 1 i 1-3, ,.- . Q-,-W - . '--'f . , , 1 - - L f .x ,, f34ff.1ij,:':: 1 ' ,""ff1 -f'-15 1- fl :fi -3' A -,g -A " ' A. , t f. e 'X -' - "1 -' , " 1 ' ' 'X ' R S 'UTI 3 2' ',.'-, ' " : .-f1!,'f': -.' '. P 3. ':' " ---,,1.,'- '- ' '- Epi. ., , -W I l . xv ' , -- --A '--'1 - --. J, . A . I, -.,. , - -, 1... 5 - , -4 1 - Q-,..-fu... 1 1- 1,51 . :pf J, 1, K -' Q, -, :, ,- 1 w , J,,'.,.g',:j ,1,mp. - ' - -'. ' '- 1 ,,.-- - -i ..If.1"- -A Q.. -',j15 -af. My. A Q , J ,y ' 1 . A5 v' ,. . . .. . 1 . . Q . 1 , , f - f -.,1- .1 ,- -...-5. -, - , ,, '- -g-',.+.-35 . -1 - -v A 1. f-- 1- ,.1 -1 - '- .- .1 A, 1 f 4- , : '- .' -'f ' . - -- .11 . - fn 1 -- : - .- - . -Q .. -if . -1 -. 1 .-1 7, -f .'-,,--jL,,'j L:1',-'s-."-Z'i,,.5-1-'- . 'f ' 'fp 'af ' - -N. 1 '. - , w 1 4 ' Q f - -- - ' -, ' -5 f- - 'Q , ' ' , .. -.,. ,-.,-.. .,-.-., ., . 1 1 , , 1,1 '. I -, ,A , .,,, ,-., -. - I K-,.-:, , .-,,.-.4 , , . 1 .11-1,.-. -, - .-.IJ 1 1- 41,1 - . iv.. -v, 1,,:f,,, -. ,, 1 .f , , -1.3143-:Q . 'pf .. , ',.-"J-1.,'. f Q9 1' 1 I t ' X W' - .b .-,, . l i . .A N , , .,., . , 1'-1-i1f'.:' 1 ' ,,g 5' " '- " 'e.'5 '- f-' 3- Cz, 3 - .Q .--t-I .4,,',-.11-,'fu . 5 - " P ' 1 j -- 1. - - .-,L 3, J., -5 .L L-L.. ...XMI ' ' . iff ' '."3.f'f-Q If ':- 111- .' 'i.g.g"- .I-5...-' f -.-:,1.1.f" . 1 ' . 'X " A vt , ' 'ffnbl' ,i 31.-.5 -,,: 2, - H ' , . ' 1 at ' : , I ' 4 . .. x ,f - N '-ws: ff- ff- r--Q -A-1. -- . . 2 -' .- K - "' 1. - if .-1- ,. 1- - 1, J., . -.1-.. . . . . . . 1 , - ,, - A -su -5,0--,':.j. .- 16,11 1- ., - - v - ,Tv K- ' ' A .1 4 1. ' . .- v.---..., ,, v...- ..,, , . ...., . , - 1.4-HzM,,-:JE-s'f,1 fr -f.: - - ..t v' -- 4 , ' I f 1 - ' 1 f ' , 11.g,:.f,.g'-,--5+ ,gf 1 .- N.,-,e,-f 1.-A , , , .V A. ' A.: L A A . . , ,A y 'u:J.1,'.".:-A-uf ,-.41 1 f . ,. .,-.A g' 'Q .v, . , 1 X 0 1 '- 4 I.. . ,,,.,L., .IL-V n 1, M 1 ., , , , Q . jf .-.y41j.f'if-' ff A , '- ijfiq.. , 1' ' ai "g, - . - ' A 1 ' ' , r . , nga,-xg 125111.-'.,-1.f'-g. --:U , ' A , f , x' -"'-".'2H.,' 1 fi-y ' 1"-1'. ..3 -1" ' fd" -. -5 - ' , ' ' ' 1 ' r ' ' -4--3.,..h,,..f--.A-, - - -,-.r',,,-1-.,.. ., w , 1 . , .f--,if-. A - We-7 --'--1-'-rw 1, ffr- ' . f - '- 1 ' '-' .ip-V. ,.':.g'::f , 1- N 4 ,rf-1Lx'.j 'J 5-. 5,1-:1.' 'wh ' I 1 . ' , I UQ T. 'V 5' 1-r""P1--'if 'il ffubfl "1 4 J F . ' ' 1. " - fl- .,,, -.3:.f- I ' 'Q 1 ' f 1 , . . ' gg - . . .j ..f-.wg-9 - " . ' 5 1 J . . , 4. + , 1 . L. h . ,1 T-:,1' .s .':- .5-.4 .,. 9- 5 l 1 ' 04, 1 X, A ' ' ' ' -ff-E - I ' f' - ',7f5f1"3'f' .2'."l'1' ' " ' f F . 4 1. 1 ,1 ' " ' ' ' 4 ' , A I - 'nf' - tl LL' ' I f , ' ' '1 ' X ' W -1 A " - 1 " 1 . ag. gi' 1 X ' 5 - -' - ' ' ' ' 1 '. "Ji, 'V' s ' 'Q' . -1' - 1 , .Q V - 1 ' f 1 - 351.5 ': V- Y 1 . f 1...--,-f '.-.Q 1. . '- ..--.L--. 1 - 2 ...J EA. I J 'V X 14"- ' -'1Z?.f7.Q'Q:' 'I nm, . .uv . nv f v"'-c , .- QS .ny 4 7 'v 14 4, 'is ...,,-, N I 3,1 -3 lil Ill iii-jx ililb- L ..- Il " " M guru. .....- - 5 IZII -I -..... .... ...- .. Ii 1!!!!E!! .Bl - Sl ull I I !1! IZ! -- ,,-, is n-9 '7- eq g. A.,-ig,-1 -. .1 1 ,-Ak, -.-. ....4,,.,-.-.1-ff, .4 ,... ' - f.'."A'F.A K ,':'y4 .. -W Wfwf 0-M ' ff I I ww . ADL, PUBLISHED JUNE NINETEEN HUNDRED AND FIFTY- f ONE BY THE STUDENTS OF UNIVERSITY HIGH SCHOOL K I I I v - 1 ' I 'I ' 0 I ,I N ' 0 IJ I f J My - L '0 I I - 'LI f- . If - E I JI 1 -.- f 7 ' 4 . C4 V X ' I ' 1 1' cl X I I , K I, l A rf A - 5 ' A , I - , I lv - - fI A ' I 5 4 5 I I Q I 1 f I , ,- --.Q-',.-H --,wg -12 "J, A-fiqggfl, ,, , , . . iaflivf-4256515 :lf-'rR"f-94:1 we-111.1 Q-?g,'f'3aA-ff:-J""1 4-- , f -'TCE-If?.".'--ii-:1f1Llf""' W-ibfflfii'-"?'fI?T'5?If5?-I-1 it-fi?QW--2561?-..-5'fx-A., . , g..:' .'bf:I3,-'!':'1-.-A -L-wr:-.'--11 .2-111,-1ufgf .1 -5213:--i-Iii-'S-1--... gffzf 1, .- -.----wr.,--.1,1----rm mfg . 3-.-3 'F'XF.A . 5 .. -6- -u.",p- :g-ff. :g 41- f., --- --'M -1 X1 .-T., -.1---.. , '-'.-3f"1".. uv-,----,v nn- f, ..-aff --f .-C, -. -,2-f... ' wi'-' T -,-rf f 1,-v.-f ' I E -4 '-2. "'-' '- 'H--' f "r1"2' 'f-1"--N ,. -1 .4 - A... A, .. - L-1,,,,, v.. Anvklw ,,,.. . 'Z S 4, f ,V-J I-. . ,E , Q. .4 .,- :'j':-.,-.H--1:57, jj-Q-'-.Axaxg-+f':1:f3' 'arg -rg 3,--g - .fa I,153-5-g.-gg-5,L:Ni-,ggi ,154-1 ,-.inf-gn" 55:7 gi'---.A :.f, .'- -Q ,,.'- --N---, IF- I-. rkx.--1-.-15 155.3 1 .. 'ii'-'--LZ"': wf'f4'E'I :Wi YIZ'-'l"!"-flii-.1135 ff!-'-L"" 751-I'vilf-',,:'j5f"'1""f'i2i?7: -"av 1 L -L--"-3-vgiiifA-S4-if-.' lu- -' 'fi-"'. lf". -,.?- -'B-'uf'-5 '---1 '-.Le-'-x".s?iLe ..Qt' 3Q'-1'ffiQ-'pg-LT-z14'7fpffl, -ff, F3142 'Q-5'Q':2?' :jf '3:i'ff.,1--'"A'L:'g'-1: -f'Ff.7 2,-,fir ,Y'f.1-'2'f'f,YfXj -,zz--.-Ag .-f A-: A-L I- . --A ' 5. ' -L .M . A -.-A -I-1--'iqIf-'Q-?5'j.I-Q'5' if 3- If - X -Ji fy, ,-g..'7l.gg1.'-4.11027 - gL3gf,y.,5:.5..E 3.5.1-5' ' 2-.i,Lr.Q,. jf,-.ifTQ1.': if - " ,, "5'37'A1.-, in--gif-.-J " EQ-Hifi f-QU E11 'f' ai' fi.-If-H 1'Lz:---"iv ' JL-C." -' ni '-'I' -H.:-'3 Y. ' EP- - UH: tj ' '-,-we-e-.-Xfwi- -4 -f '. I. -'Y .-,M . T ' --. - '.-':""".11414-r---'f f 'H' -af.'-"--'3"'-'11 1- 'H ' ' ' f--13 H.-.212-.n. -3.4--. , :. 4.4. 5 ' 4'4"-.'!n '14 - J'-:Z '-' --' x -'enefu z-Jn--, 5+ 2i'.g.-- :.--.-,--2.41 -'!g.,'.g. -aw-.3 5..,-'-'-ali., , f ,Q-:?5,?:?3g::fg,,jr3. lie. '.:.1.--Ji'-, -'4-1-5.-.kA,4.e,-if f r-.y-1-. an 53:3-in-5-, , ' .,'iff.f,?f5,,'- gf ,Alfa 5-'yqyi-'.,s,f in-'L.'5f1.'5gQA-j.Q'yQ 5.2 fgffi'-.-gx-1'?:7-F: 11 V X"' ,ff 3221?-,g',v,l 'IM-E-ALyA'jffl'Si ,ff!f4fLf-Fkfi.'1QiQtf 'Q' S nv .-, W..-lv -I :-.'-" ,,.,-'- 5 A.-wa gl.,-3--L .Alg- 5:ygM,q'i',.Q1k--:24--3-V-g::'k,-, , 17,13-v 57- 4:,"f3.i-,f Eff- :...g5,-J g.--,-4.5-51 P A-' :-,Q If-,'i1f.:'1-iw - 3 :f., . 3, ,fa ,f-QI-712.1--L A I-,Q-I f' ag,-U , gy-1, 4-., - 1" '-cf' H '. f' i". " - ',..'l -v: N I-""'ZAf.' -' '.-', --TE ,..-:I .-!' 0.1, 15.1" i-IFf:9HrZ5'?Jf'2--5 -"'11',f-'If'ff-'f-f.x'7:'-'-I-57 'l'-179-z'I"'I1' :EH 12-f'ff-1 --if:-2 w.l4Ji' :'4,'-fI3-L.-f1:,'-'- f',f'.f.-1.1.9 '-L,"w r . "-."'-. -aff . 'V-'fi-U .'7.- ,. --K.--5 '1-Y, .' 137 '2:"'Q:e--:.tQ3a'i1.- FA .-:.:'e---3-A-lfplyvgk-22 ,5.-vi'--'jff 'iv 'fn 'f J :Q-5-'sf -'1f'- f . , :fy .34 1, 11 ,.-.,"g"",-"1--'..-'-.9 , 113, 'jr 1 ir,-. , ,S . -:""f'?.--Ejii-'-fff4'f.?f:,,f'-v. r.'-',1,g,:1'2f 'X-If--ff -2651-,Si-21' 112915 fl .-Ti','1'+ 'T , gf'-131--Q.i1'.2, -QQ:-2,-:QI-2,Qiifu-'if-525.mgfyfnfri'--f","f.Q.'t 'A rekiieg-'-,L'.zfi L 1 5:3-V, 4, if" ff'-',.,:,,.y:.'1-i-ity . ': ':x,H-Z, . a 1: 9, i 4. ,':1:?7.-J-vg. 704.-I .S A . " 'f 1. Q. 1"-'QNLEWW :if-5131529 'fi"1iff'1'-'i's.:-E'-'.- "F E5l:'1'f 124'--2' -.12:-xg-.'.::r' Q.-:gf-2..Jim,me.,:,-2:2-nf5 '- --1-I 44? an ,' v .Y ':- HW"-1-z-1 -A' - I ' ? ' ' ' I' ' u H... .-g.,-va , Q41 I, Y -.- --.,.-:.': 1 Q.. ,.,. A -,-7.31-. .- ' C.. . l .,. 4 X. .- -.. ,.:',f:'."f4, .-,' 212-, -,L-I , --.s fr.3..'--: -,',5:1-ff.4v,gy-.' 4, -gg ,,.- -5 1, --41 -f 3,-1 -,115 D, L ,g:iM,'fd?f -5.15261-.'S 2' wg- -.3 ,gp I, 221655: ,g, r:-Qsygfi,-x,? - -w'f49.----N 5, 5,4-'Z ,.-L ..-T .N . 55101 is -.5-1--f-P -- 'y . L,-. ,- '-,ga-.'."-'-1 'fi ,'-- 1. "5-f .rf ,rpA:.-f-..-.- ,'1?2-:fx-'i""s7v-'j'-.Y15v:,5J-,,.', a,'i'CQ,:.L H Q' 451- .' .:i.g'w-'ffJF-...R--F.: I, f:3A:j-1f,:.g-.,..3 7Q,gg33--.-.zu '?,"?f11iC56?i2flf"' 5: -E 55,5 L-',-'7-'-'l'."1-Q:'IG'-1' +A'-':"F:I., ',',T'.-3lj'-"-'ffl'-'CL--:il : .,4 , -at 9-.r-. .-Ah, .. .j,, ,I 4:'.:,4,':.v W Ag. I3 -,1 :1,-i-.,-1-,..j- . "'K:-fs'1i'-..-15,1L-bQ,v,'w .131 -' .,1Jf'.f ..g 1-'..-.1 .r g 4,--n -41 ms. 1- Tay-1. -I S ,.5-4-:':H "-'N':',f-1-gr-'ml - .f,.giN., ---gp 2 JJ"-.'-an. - -.ya-.V 4 - .-, :.- Q- 5 -3-H :Jn-,1- - -.,-I -,jgr -- :WU Q. --.-.--1 1 ,An , :-. -,.,.-I.-T 3 3.5 .,-f -F-15 ,Q ig-Eg 1g5fT'g-it-3541,-5 -5-'a':I.F,r'E-1813-ga ':-"if,-,Vi ' Q-5:--21355-.gf . ,- 1 sf 451' 'f ,- ,. f " -, '.'a:-.L1-mi:---. T-,J-1' .".N.,- -"Ju,-5, '-11,5 -...cf Wifi- 1-fi -' I, 5yST.", ..g-1f,- 5, --.r3f.,- gf.-v:f-5,--,.,,.x I in f: ':..14y,,.g4,.fgq:, 4g,.,5'f-'44 -AP ,. -I-f 1' --In-,S ----yf. 1 --,--gr' -1:-1.-' 1-f-1 -' ."':A.-'fr -.-fx. --:f.'."f .--'.' y. :J 1,-,fl 1' -PY?t",-ff ,:.'t--..,--.Q11H- - 1-51 yr- v. -'1 7 --Q-my--,L " - .yn NLT'-. ai, 'UL-.,, ,,Hwy.,g1,--.3-Lf'-.-Y .UQ 4,121 . QM. -,.'E1,:, y .H- qv . . I -'MIIIIIIIWT' IJEIJIEHTI II IN MEMORY OF EDWIN F. WHEDON, WHO EARNED THE RE- SPECT AND ADMIRATION OF BOTH HIS STUDENTS AND HIS COL- LEAGUES FOR HIS ABLE ADMINISTRATION OF UNIVERSITY HIGH SCHOOL, THE STAFF DEDICATES THIS I95I CH EFTAIN. I ! r 1 I fm.: :Q N ij., W Q , , , , ,4.. , ,,ng,,+ A K -WW., , M ,- L,we1-f'-- . , ,,,,.x 4-, " ' 2 ,-,--V- ..f,,,5JI?i,f5 V. ,, g ,:qA'f,... h K P Q M w 1, ,f K. -hflfn '-::If'r" ffl f 11, If k 2, Kirk .f ..Y-.3-5. Y vn3",:g1-fi K- " D f '1L,f2.:'.+: , , ,Wm Q. x. ' ' S - fl "'1'ff' w x. . 'gZg5,gj.,,.z .,-,,,- g 5, 1 uf' , ,y,, f -7.4 : ,v,,,f d fA'.'.-0 ',.,.,425, - K 1 " i Q 9--.3521 f' 'Wfi'1L,,f2..'Lff'. ' 'jf' -'jg ,gf 1 1 and W A jr,-jjf,i?f,v, ' 53,1 'Qv-,ff xi. k Y f Af, ,.', ,W - . ,Q -, . x 4. ' we.'QWvQfx1,f: ff 1 ' ' " 'Q ,fg ff K-gift r 1 A 1 ' - ,, l ,Amp ,L 5,,3,h .. Y I ii?e,q,9f?iFwl:Q -5,-,,. . if ,, . ,, 3, ,W . ., , - H, K V. , .. , ufgig 4 ,gP13,J!,, I hd 4 f 5 4 ?'1QL :iw "' ' 044, Sw, 76ltd!00t0Zf40606Cl664ftl4fZf605f4Q064 64 14746 amalgam ,446t4cum!qam6aae4cwe6nawaaa5acum!4.H W , - ' ' 1:4 Qmz-dem: - Faegww ?9wgm4 - - V " Q' ' , g If .V 4,55 A , , x 1 W 1 ' ,' .gf .y , K 4 -. ' 5 , 4 M, ,,- AJP,-f:f4g f :, ,iffy-'slimy - ' ,., , . -... X , f M- .,,, ,, 1.- A N I . k x - A X' " x-..X , t K .fl A- A' -N H' ' , 7 VY: - -. I I I I I aa g K w L l K o 1 1 -Q 1 '.f . ,.,. . . -,',g .-.3 -: . -1-V' -...H .1-Aff 'rw-"T" ' . - - f- f .- -,.-,:,,.-.. -a. . -2.-A X , V' L gf -' '-" . 1-gg.,-.V,fV..-V-VJV-V .V V- 4 - -- .-VH -- 3,-.,.VV -,. - .- V , V VV V, ,t,.VV.,w .V 1- - . -- "' 1. 'Q -. -V. '.'J -,-Us", 1'- :-'Q 5-I,1e.-42-e1.'1."-.-,--' - ,,- 'V - VV f wc..-X -f rf- :,wL,a19 M 'V.,Vf Vr. A V , 1. '- , - V , - , .ff-.472 1 .'-'-Vi :fL:- 4-41 .A . ' ' VV -:.V .V . V.V ..--.Q-g4.'5V4L7Vr..V, f.:'sVV.y-'.V5'g-'g,'- ,gif V. J . ' -A .-.N -, -. f- fr--.-V...g.'VV-3-1...-.ng-11-1,2 fi :.,V,-.VA . S 1 I V .. -. Q3 "EVA, . 9'V..y.,'V?.Vi,.g5,"1f,:Li V. KJ . - , . V' ' '. VV V ' . k -'-,iff 5175- V.V..: .qVV- .-,gy -I V I. 5, ,V 1 I fn: V. V H37 K s . .,,,Vt.. g7V:.,V.3 .Vg...jim.A.VTf,V.--K.'Vf,. Q -,:-V fy. Y' '-.,ff - " ' . -' ,, V 1 1 .. 4- - - -A au --V,-5V -1Vf'-':'-'V..V'.-.,---'. N . -- a .4 'V , - -. ., - .. A Af -,P ,.f.1-'.':-f:.+'f-1-:-. .--,:-.,'f. V- .-J-f :. 1 . - .. , -. . ' 7 3 we vii-LM'-' V,1VL,VA-VV,-V . .,.f,- -,...V ,-1 .1 V VV, , . . .1 V -V,-. V gg VV...-. V,V ,V J V 1 14, -g z' . - . 1.-,-.f -. , ' .-1- --pg - -f ..-M1--.-2. ':ur'tV---1'-rw -.ix--. V. 'V,.--'i,-in .- fi' -,"'.:V1,'--f'. ,g'., .Vx-'T ---'-Inf Y'-' V".':"- .V ', " o,'..f..1i..--..' "L L-ff-f-q?,5"LK4-,.2-:L- 4-.:riV.' --uf -. it- 'f-JG' -,I--5 3 T1 - :V .- - -V-Vi'-V -' 'f' fm' 1 A .f rf--LV: --V4 4.-,L 'Q' 41- V, VVrV 'V 3:.'-,'.-Vf,..r.4p1'-Q--'--3,119.42 X- 4 41... .. - A . . - .-.f -.-. .-. Q, .4-V IL...-,V V. Z " 4 -Lf, V. - , V. ,.. - -'f. - ...-, - .- vV.V,, ,'-V u ,'.j.--'gf ',.', ','. 3.-.LV,Vf,V 'gf L-3 ,fejf '-5:2 . -'f-- .. -- -. .V V1 f.-V -. "" 'T' ' ' -' -' 'V 1 " - 1. .-4 V. -.'7f7.'-4 k1,1iv -'39-7-"Z91'..f l'l . 'k5.f.f.1.1- -t . ,- :W-H -' - jl'-'-.,-- -..1.:.'-VL: --frLV'3Vfi-iv ' ' X ' V ii-'fff . -Eff"-3'-' 31"-f'f.-IJ. 2 I9 "N -'fl'-Z4"f.1i":.'-I'i'!'- if!-. X1 ' A , V"-.7 V-3"f1"'. ' .P f7"i'.j.L' '.- -". 'ii-Uv -'nf' ,f- ,F --J -.f"'.,'1 . ' .-H. V -1 '-.Vq:,g:,11iq-,.x2f2g5g-'L-uf-Vg", -' rp?-geffff ' 4 LI.1'-fi! f V--ff V' .-.'iV,22 V - '-- -"- - , 4 '- V'-, K .LA.5,V-.,f3g4IV-'gliV'LjV7,g.'Q,-:1fVVV:q jV!i,..,VVgV-V ,f ,VL .ai-if t '31,-4-.JV .:Vy'5,.-.Q ag? WVR 1. G.i:i.MV-fix., -LL ,f -, , l-- .I -, N Avg' N, i 7 -,V V . ---153.3-if -?fV.,V.V.hi f -1.-la.. f.- -' -"- Q'-n-' -7 Gigi. c- . J, ,g -. -.1 - :-.E 2.-' ".'.'1. . rV. fu" ' ' - " if. 1 ' -. .-,-- 'VH' -V--' ' J-' " 'H '.'. " -gin'-'1 w .Vga-S-g .'.VVfV.Vf?-jT.' ':?."- f ji..--jr.-gV,f ' '.,Tf.- ff 5 'Q 2' Q1-' VL .VT -lffj ',.' " -W ' . '1-. 5 ' ' .S .- ,, '- Q -'j - f . 'ew !'f:V',S5?'fJ f' '- '1.7'?7-"?3"L'-.-'-"f.' f..V':ff-5 1 ' 4 -W"-'1.f. T --1' ""'5"N,- ' 5 -, V ' 'L' - -.v af' ., '-.4-:.:1f ,VV .-f,."a-' I-.af-.,,-1-,.,, f"1-if--:gt -- 1 ' ' - f V. -- V .4 V " fait. mg-,-:-'l:.1-- :vs-1'-ci - ' . A a if . ,ilk VNIMVVZZ 4V,.VV,f:,L'-.- 1 p . . ..., L:V.rLV5'.V, 1 -.Na M .'.p-f42'g.--.9-WV:f'rVf:2:q:,.y " -' " . --,,, :,g ,, .,V,V,-i,,.3,J..,,g.-ac 4- - b ,,,,,V-. -.-- . M I' I A I 1 Q .1 J . h,- , aL 'lfflff ,Vj .- -. ,V--va I I. N . A '. ,. f -f 5 .. V ii" 11-'fi-".:.1'. 1 'Q 5 :fl-1-12.53 ., f ..'.V-Q VV . ' A -, V. 'f W, 1 -V-- .--. . 1., - .... . . -V-J--f-V " . . ,ale 'p' f..aff '... ' - L.-.J 9' ,U ' .. '- :'.V-'-.--5-'-':'f,'fV.f - V u V- ' -V-gfV..V-:lag--5 45. . ' - . '-1 . ,- ' .ay-V.g'1. A . -. 'L' .', ' ' ' 1'- V .' .' -z V -.-Q. a,.-:'V 5.1.-V f --- . .y.,VV- . ,.- , '..l.,:V-,A-1 .V'V,LV V 5.:,,..V., ,-.7 U - V'.-. .. VV 0 ... , M.: Q. .'. "V " '- ,... . , -- - V . 4- f - .-4 - --4, V V . , -:-.-V7.-21... ' . --1.1-.-, - if 4.1. ,A :'f- . .' .. . . ,--- . .1 11- 5,-', ' ' .-V. 4' V VV- , . r- -. , . ,- V -.,f --- gof ':.p.- --. ' . - V'.- - ' '-" - " 1.-.-fv...'. - - .V -f. .',-'f " r'r3Qt.f'-',1'F1LQfT'..f'.V.L"f!,,"'f'.-gli."-"EQ"-A 4- -.5 -' " ,.5-V-. ,V .V - ' ' . ' ..-g,.. 'l' 32-.5-1'--H-gf "- VV V .. ,. .,.,..Vr,, VV.,V. b.VV. .V .. V.- V V' V VV V ' . ' ' -- 1 'T 1' fs'--.J-'..-.' .""1' I '- ' - 5- SQ. ' f."- . -j.-. '.V. ' Q," . .f. , I X 4- - - x "' , ' ,- ' Vzyfu- ,. . V: ::..,- :Va-J-V f ' . J , '- V ' .-'L --A ' I li -2' M. .l' .. .' Aa - , , . g .11-v" ' , 'V ' - -- 1' . -- 2 .-. V 4- - V. -V . f- L:-4-2-.-1, xv -. -1 V ,. 5-V.--V.-4,V. V- VV V, A. I .. -1- - . .- - 1 -1: ku '- '- . ' - ' . - ., , . " .'-, .-.:V--2 --,,.-,f- -T .-. .. wfrw- -- ' . V . V . -V. - ,-,. -, .- ,Q-.I-V -31.1.1-.,V:V-r -. ,,-Aw --. . f. 1: Vx 1, V V.. 1- '. - .. ..-. - . -' . -- 14-f.-1--w .,.::, -. . - . a . - - 7 Vt -1- ,VVV V . r. wir VVV H- fr.. V . , . n . 7' I: D -V Q . .-:.,1VVV:.VV:-,VV -su:-. -.-,. , Vw' . , V.. V2 ..- ,, , -.g- --'V- , :Vt.:,1Vf.V-. -Ty, . K...-,-. V.. ---.--- .,, - - . - - -- .:.....v-x -1 .- -V.- y,,.- fl. - 'v ' f v fu -V ,x 1 .- x . W -. ,-- . fj,-1 'K ! 1. r K K W1 ,-IIQ.Q4Q1 1A.u 1 '25,gif4Q , Q O ' 4 4 I P . 1 '4 I . 1 1 'I . ' , 31:-.'. '. . ' 5. 1 ,I ' ' 11K ' .v 1. 1 1 , 11 I 1 I 1 I x . '1 . ... . , II IIII II.I.I IIIIII, -, 1 1 5' 1 ' ' I ' -' ' 1 1 1 . 1. 1 I, 1 I I 1 ' ' 1 I 1 -. , ,f .' 1 A ' , Iv, 4 4 ' 1 v ' x' ' 1 s w , 1-, I 1 . I I , 4 ' wx " ' - 0 , . Q ' 'O 4 ' -v I x A, r 1 1 , , 1 . H ' I Y, 1 ,, . ' I 1 1 1 , , II ' 1' D A 'K v '4 ,A Q 1 A ,.1 ' ' ,I 5 L x i ' r 4 1 1 F' . 0 1 f I l Y - 1 1 , 1 1 1 . 1 I 1 o ' Q' N 1 " -'x " -. :- .. ' 1 v - 4 r ,-r , . , 1 ' '- 'Q xv, ' x ' Q I ' 11 ' 1 1 V ! 1 t' ' ' .1 1 1 , I 1 .Q , 1 2 I 1 ' 1- 4,11 ' - - I I 3 , I " Ju 'Q . 4 , 1 1 , 1 , , 1 1 , I1 , 1 I ' 0 . 1 1 1 4 1 A ' 1 " Q 5 1. , I . I 1 1 'W , 1 1 , 1 A f Q1 - ' I I In I , . 1 I1 Q O ' I f 0 I 1 I 1I I I 1 , I I 1 I, 1 1 I 1 1- ' 1 v ,I 1 1'II 1, I 1 I I ,1 v 1 1' . 1 1 I I 1 i V 34 1 . -1 1- .I I , I I.I,I I " -'71 . . ' , ' ' , - ,Q-'-: -.' ' A., -' 1-If .. . I -I I 'I ' 'II-1 I . s 1 sg.. iI,II , I-I . 'II- - 3 I 1 1 I Z, I- I .,I.,1' ' f x.. ' , , 1 4-' ' I 1 " ,- 1 , - -I 15,-Ig ' , - , I I. . . .I 1, .I .I :I.III .I 17, .5 II I III, ..'-I , II 1' :- 1 ' 1 I' 1- .1 , IA-, ',I,'x5 ' -I 1 , LII, 1II ,.,IcII,II.II I I I, I II I ,I. -1 , ,.. ., ,fI,,1, I I.,f - ,.-1.,. 11' . ..- ,,-. ',,1'-- I. 1 1 I.,.1 1 I., . -, . .1 .. 1 . '-ES, , f I, II I II I I . I xI ,I ffl: .115 '-Z-'Cf , R' , 1 55. - 1.12 11 ark a:1xw-1ffHaf:' fq.f-H in 1 " ",":. 1'7.., A .'j7,I , .71 ' -.ff , ' ' 1 . .446-": 'I V ' " .-fi i-1' " ' ' '- ' - "1" 1 . . - . 1 .1- '. 7- .--..j--e,- w . 1 '.- r-"f ",1, ' -' 1-Q.. 11' " .-'T 2-3-V 7. -1 ,'- ' 1 1 'fx f I 1 1 uw' 43 " f: -.g fr. , -1.3 1- ..f, , -f ,"1"' -1 , 'A I. .fp 1' '.-Q' J- .1'I- .I .ff--I1II'I1'I'.I , I. -.I ..I. .II I., 1 I I ,l- I - 3-1 -- Q.: H 5 IIC, :PI-ZIIIQ. .,1,--:,,'- ,. -1I"'I -gn J, 1- -Lg ,.1f.1-,--1.-1,.. I -,, ,1'- I. . 1 .11 11- . I , 1. -- 1.- .. 1. - 1 -- -, 4.1--. ,. , - . I-11,1-I., I. I-- , I . 17 .f ,, - 1, -gs, . 1" 11" 1 -.',5f'31 ,. ' ",,"L, . -',"1'L1.' 3179 - fg K 'LA nf A 'V I X 11--- 'z-1 ..1- .' -I we 1.' ' ' L., - ,-, '. ' . ',- .- '- 91' -A - '-jiri -1 1 sf 1 -. -'-, :. A. ' ,. '.'x-1" , . 1, -,",- . , , '. VF- ' 9-1 11' -fi 11,1 .ff 1-.f-iiif. -'.5 ga'-fff-T-i' 'fy'-' if-' '11 ,-,H I ,. ,I -I , II II. II, .I.-I I.II1.II I. . 1 .. V I I1 ' I,1- I.II I':,I III. . 1 II1, -MII1.: If, , II,II,I'lI ,ILI I HI I . ,I I. I ,I I I' 1- ' :x.sf+ Me ff -.f:ff.4-z.,1fwQ f ' ' 1 , I.I.IIII I I .I .. -1 ,I,.I 1Ix.II ,I I I -'L -7. 'WJ' pf ' "M ' -1 'Y ' ,I:I- 1 I, -I ,I . ,I 1 I . ,I 1- III I I- . I-TI. 1I..,.I-I13 -" Ny: . I , I I4If.:' I ' -1- '.,, f. 1 . .- ' .. . 1. A .'f-A - I -5111, -.'II - ,411 - , I 1.4--,-,1,gSg - -m' , ,f f " '. - 1 F1 1 ,Z -' -1' 1-"A - -A . -,, 519 un' -- . " 1- 11 nf, ,, .1 Tn- 5. - ' 5 - '- .,- ., . I 1 -, .r -'I ,. , - 1 1 . - 1 N- -1. . Q-.I. . I - I-7.1.2 - 3 .-. I - ..- , ,I .I,..,I .II,. 1 .-1 . - ,. 1175 ' 1IpI. ' HI... I '1 1 ' . -, .. I 111' II,..,: 1 1' " ' X- 1 1111 1 111 ,HTF g'Q 'f 1 5 -.pav fxvw ':g.,zg'1 , M ., . ,1 I.:-"j-I .-I-1 .5 , 5 I, L I - .1 I I MI - I- . :I 1 I I - .1 . 'I - jg' IIII I II II I U 'If II I, j . I, ' .eg W 13-315211-fel 1y.j:!'.'g..5171S1ffujiff-5 151' , 'If " -- :' " 1' . " -. We, ' '--- 11 - ' " . 413?f'5g1 F95 ngfz iw' ' 0 I r 1 I - , I I Ni ' " 1 1' 1 1 ' ,D 1 a yf 1 1 ' 1 I 1 Q 1 1 1 , 1 ' ' 1 I r 1 , 1 1 L , -Fin' 1 f 1 4 1 ' f f 1 f V :'f .W 71'-.' 1 "1"-,1, l fr -. ' 1 -- 1:11 1 1- , 1 . ' . " "ff 1 'W 1 1 II, -I . I 1.1,II I , ABI- 1.1.' - ,- ., ,I.,I,-I :I .II r f -1-1,g. I:I.I'IIg1f. : 1 o II I , II , I- I I I I I ,I I X I fr., ' - , .2 I- Lf: ' I , I - I I I1, I 1 1 11.11 I . Y- ' - ' 1 . . -- A 41 . ' 1. 4 1 f 1 .'-,I'I.III-,.I I. I I .Ha1Q' ggw . , .,", 1 I7 r "1. 'fi ' .A S 0 I1 11 7I-I1'1 I- 1 n 1,",'f I waz' 1 I 1 , , A 5 ' Q' I lllillllll lillllllllll l deacon feaieaa eel' Falfew Oh, now flue cleserf drums are bealing low, We are- sad, for if is +ime +o go. Bul we will always be glad +o 'rlwinlc of all 1'l1e fun we have had. Wherever we may go, we shall remain loyal always +o our noble name. We're leaving Uni, and ye-+ we know +l1a+ you won'+ forgef Hue-SIROCCOS. SIROCCO SPRING OFFICERS: Nancy lrvin, Ed SIROCCO FALL OFFICERS: Marlene Grossman, Joe lwanaga, Gonzales, Barbara Beckman, Walf Vendley, Janef Kap- Jim Mills paHY Ward Vern Hollingswodh lan. ' ' ' Wifh a Senior prom which will long be remembered by all Warriors, fhe Siroccos, W'5l, leff us wifh warm memories. As a giff for us fo remember, now fhaf fhey are gone, fhe Siroccos presenfed us, and all fhe Uni-ifes fo come, a flag pole which is fo be erecfed befween fhe girls' and boys' fields. B-I2 officers were: Ed Gonzales, Walf Vendley, Nancy lrvin, Barbara Beck- man, and Janef Kaplan. Senior A officers we-re Jim Mills, Marlene Grossman, Vern Hollinsworfh, Paffy Ward, and Janef Kaplan. Ed Gonzales, Jeanne Ross, Donna Brooks, and Dick Oliva were our Sirocco Ephebians. SIROCCO EPHEBIANSI Ed Gonzales, Jeanne Ross, SIROCCO SEALBEARERS: N a n cy Linsfeader, Vicki Seldifch Donna Brooks, Dick Oliva. Nancy lrvin, Ed Gonzales, Paf Lynch, Marion Brubaker. FRANCES ALIBAR JOY ALLENDER LARRY ANNENBERG SUMI ARAISHI DONNA ARDOFF CHUCK ARTIGUE TOMIKO BABA ROVELLA BALDOCK NEIL BANKS BARBARA BASSETT BARBARA BECKMAN MARLENE BESS DIANE BLACKFORD JUNE BLAIR NORMAN BLANK SUZANNE BLUMBERG DONNA BROOKS GRACE BROWN MARION BRUBAKER DALE BUELL CAROL CANNON BETTY LEE CAPLAN LOIS CASTLE CAROL CORNELL RONNIE COYLE PHYLLIS CUNNINGI-IAM JANET DOPP BEA DOWNS JOLINE DREXEL GALE DUNN BILL DURAND DONNA DYBEDAL RONALD EHL JIM ELLIOT MARGIE ENOS CAROL FAULKIN JANE FLEMING CHARLAGNE FOSTER LES FRANKEL IWAO FUKUMOTO BARBARA GAREY JOAN GLACE CAROLE GOLDWYN ED GONZALES SHARI GOODMAN JOHN GRAHAM MONA GRAHAM MARLENE GROSSMAN TERRY GUISE KIMI HASHIZUMI DOROTHY HAUPT JOYCE HERTZBERG VERN HOLLINGSWORTH NEWT HOUSTON DOUG HUBBARD NORMA HUNTER YUKI IGE NANCY IRVIN PAULINE IVES JOE IWANAGA JUNE IWASAKI PHYLLIS IWASAKI MICKEY JACOBY BOB JACKIMSON JANET KAPLAN FRANK KEINROTH PAT KILPATRICK LON KIRKGAARD CAROL KLEIN JOHN KNADLER RICHARD KUREK JACKIE LANE JANET LEPAGE NANCY LINSTEADER PAT LYNCH MARY MARCIA HELEN MAGUTH MANUEL MARTINEZ ART McCLURE JIM MILLS JOYCE MILNER TOM MOORE NELL MORTON KYOKO MUJAKI MICKEY MULCAHY MARY MURAKAWI RITA NAFTAL-HANS JACKIE NEWFIELD PAUL OBDYKE DICK OLIVA SARA OLMOS JIM PARMAN NORMA PARRISH BOB PERRY JOHN PETERSON MARY PFEIFFER ANTONIA RABLEDA CHRIS REINHART PAULINE REIS JEANNE ROSS JOE BUD RYAN MARY SAISKO EVELYN SAWISLAK DUDLEY SCHMITZ HELEN SCHNAIDT VIKI SELDITCH CAROLYN SHELDON ELOISE SHERROD SUSAN SMITH PAMEL SPER DICK STALZE RALPH STAM JOHN STAVE JANET STEEVES MARLENE STEPHENSON HELEN STUDWELL JERRY THOMAS JOAN THOMAS PAT THOMASON ROSA URANGA CY VANCLEAVE WALTER VENDLEY JANICE VREELAND WAYNE WAGNER WALTER WALL RUBY WALKER ART WALTON PATTY WARD LESLIE WHITNEY LEEBERTA WILLARD GERALD WIRE BOB WOOD 'Ld SHARON BALLINGER WILLIAM BECKER JAUNITA CRANE WILLIAM DART GEORGE KIEFFER NANCY LAUCK MARY BARBARA LUZ ROBERT LABERDIE PAT PLACEY GERALD SYMONS GEORGE THOMSON EARL WALTHALL NINA WRANGELL BILL WOODALL JEANETTE WORTMAN JOANN ZOGUT lllillllll lillllllllfl l law Un cwldo ':i1f'V-5. -- V :.!'.' L' 71, y fff?f'5f'3?53'wp, M A g6Xvij. if , - K"J'nf'5'.Q.-Z'1"'vf3,-:., - ..2.f1:?5T-ai?i13"1:.: , -- ' i ' vwvuifs,-E ff-?iL','v2,ggq--1: 414, ,. ,-f',,- ,, .Ag Q, .iilkjgiffli 1: gy-' 1-1 X 55755 '24 J ' y I 5.15 X , . -1 r , -. flz 'T -Sling-'-.1,,-3e','1'nf5 -' .. .- wwf .1 ,.- ,.',.,,.1v , ,. .-1 13 'I 'ffvnu v 5.1. f- ff ' ,Ag ,fi-'iffiakfffiflfiii 3721g15:5fEsf:" " 91.1.--efa-' ' 1 . " ,Qr,,a-iw! ,rg-.gi ' .- 1, f:f'a2-ug.g'zf7f2v54-'1"" mf, -- 3551- 2: ff I ' 'fi , . 'ff' +--5.. '-5 , .Y fi, 71S4,'1'fi"i,"wf'3f'if 1V551-,.7'.'5.U-4-fl 7 ff: 4f3L-'3'Z?iQ'7,-':'-' ng,-,-.---'-.'a-4211: La,fgf+1p,,fff,25we! X91-jw'v,f 'gy W, ,--'Li-4 . ,, .f'f1'11e- f-1 nv-nj? M "'L"'2.i:'-otfmarz 4:L,2f1fv:.f.31.g-A of .f.:f :-',.b4-ff . - . Q ,HF-5 mv' ..,3,f4y5gg,q Mu. Ti, ,v,, . , 4, fi ,M ., .. ., eat ,77a22'ew4 So long, now 1'ha'r i+'s +ime +o go, We always wanl you +o know, To know +ha+ we-'ll be True 'lo your memory, Though far from Uni we go. Alomic spiril glowing, Though clifferenl pa'rhs we're going, Oh, in fhe fufure, roclcefs will soar +0 fame, Bearing our mighfy name-CELESTIALS CELESTIAL FALL OFFICERS: Lonnie McKellar, Val Barker, CELESTIAL SPRING OFFICERS: Karol Gaines, D u d l e y LaVon Merrill, Marrha Manning, Jim S+rei+. Hoover, Bob Mishell, Bernie Nebenzahl, Lenore Halperin. Presenring Uni wirh +l1e- longesi' Color Day in- i+s school l1is+ory, 'rhe Celesiials of S'5I, by +i1eir fremendous array of +alen+, proved +l'1e versa+ili'ry of 'rhis large class. Class officers were: B-I2 - Lonnie McKellar, Jim Sirair, Val Barker, Mariha Manning, and LaVon Merrill, A-I2 - Bernie Nebenzahl, Dudley Hoover, Lenore Halperin, Karol Gaines, and Bob Mishe-il. Class sponsors were Mrs. Lang Felron and William Ruess. CELESTIAL EPHEBIANSZ Row 2-Jackie Jensen, Barbara CELESHAL SEALBEARERS: Row gvljana Quade' Joan McDermoH, Mary S+uari', Ellen Dirba, BeHe Dann, Elizabeih Gormley' Jackie Jensen' Ellen Dj,-ba' Joy Cummings' Lonnie Dempsier. Row I-Lonnie McKellar, Tom Mangelsdorf, Bernie McKellar' George Clql-lflon, Row 2-.Frank Clark' Joyce Mil- Nebenz-1l1l.J0l1n C'3VVe"- Edwin Yamada- ler, Marlene Wendi, Barbara McDermo'H', Beverly Friedman, Barbara Winer. Row I-Wini Hiiz, BeHe Dann, Diane Meisen- lnolder, Elizabeiln Dempsier, Lona Sclwecfman, Roberia Clark. LILLY ALANIS ANNE ALSOP ERLA ANDERSON ROBERT ANDERSON DAWN ANDREW HARRY ALBERT ANDREW PHIL ANTOINE WINONA RUTH ARCHER ED ASHE RICHARD G. ASHMEAD WINTON BAKER WILLIAM R. BALSOM BARBARA JEAN BANGS VALERIE BARKER GREG BARNETT PATRICIA ANN BARRY BETTY BARTON SHIRLEY LYNN BATCHELOR BONNIE BAXTER BARBARA BENSON BEVERLY JEAN BERG DIANA M. BERG MALCOLM BIEBELBERG LEORA BIRGER BARBARA LOU BITTMAN SHIRLEY ANN BLACK LIEV BLAD NANCY DORINE BOES DON BOSS HOLLY BOSTWICK DAVID BOSWELL JOHN BOSWELL JERRY BOTT JOAN BRAUN AURORA M. BRAVO JACQUELINE BREDBER6 JULIE BRENNAN AUDREY CAROL BROWN CHESTEITBROWN BUCKNER BURCH ANN BURKE BARBARA GAY BYK COLIN CAFFREY WILLIAM JOHN CALLAHAN ANTON CALLEIA JERRY CALLIES CAROL JEAN CAMPBELL JEAN CARBERRY CAROLYNE HAZEL CAREY TOM CARPENTER JOHN CARVER VIOLET CASSELL FRANK CHABRE GEORGE CHRITTON AL CITRON FRANK CLARK ROBERTA CLARK BARBARA JOAN CLARKE PAT COHEE SHERLYN MYRA COHEN JACQUE CONGDON JEANNE CONG-DON PAT CONNER JACLIN SUE CONRAD MARY cook KENNETH D. COOK CAROLYN COOLEY JANET COOPER JAMES P. M. CORCORAN, JR CINDY CORNHALL DAVID CRAWFORD JOHN CREANGE JOY CUMMINGS BETTE DANN JUDITH MARGO DANN ROBERT C. DARLING BILL DE CROW ALVAH DE WEES ELIZABETH DEMPSTER HARRIET DICKEY FRITZ DICKIE GENE DI FIORE JAN DINGLER ELLEN DIRBA JANET DONALDSON DIANA DONFRAY CLARA DORAME MARY ELLODEE DORAN RODGERS DORR POLLY DOUGLAS PAT DOWNS JAMES C. DRURY DOROTHY DANA DUDLEY JACK RUBEN DUKE JO ANNE EDMONDS MARY LEE ELLIOTT WARREN M. EMLEN GEOFF ENGLAND LELAND LEROY ENOCH GENE EPSTEIN JOHN ESCOBAR JIM FAGIN BONI FAHEL NANCY JANE FANSETT MARY FARLEY GLENDA FARNSWORTH CARMEN FONTANILLA JACK FORT REGIE FOSTER PHYLLIS FRANKS BEVERLY JOYCE FRIEDMAN MARION FRYM JOANNE GABRIELSON KAROL ELIZABETH GAINES RONALD L. GALE GUY GANSEL CHARLES STANLEY GARDNER ANTHONY GEORGIANNA DONALD ROY GERTSMAN VIVIAN JAYE GERTSMAN GLENDA GIBBONS SUSAN GJERSET LEON GLAZEMAN PETER GOLDBLATT SHELDON GOLDMAN DEE GOLLES JOAN GORMLEY NANCY GOSSEN NAOMI GOTO MARVIN J. GOTTSEGEN JACK J. GRABLE CAROL GRAHAM NOR-vm .mmm-IE GREDSTED JANYCE GRISHAM R. SANDY GROESSE IRIS GAIL GROMAN MARLENE GUIDOTTI SHEILA GUTHERIE BOB HAINES LENORE SYLVIA HALPERIN MICHAEL S. HAMILBURG WARREN WRAY HAMILTON GERRY HANEY CARROLL HANSEN JOHN HANNA SHIRLEY HARGRAVE KENT HARKINS KENNETH HART NADINE VELDA HATHAWAY ARTHUR HAYASHI DORIS JEAN HAYES SHARON HEALEY FRANCES BILLY HILBURN LORNA JEANNE HILL SANDRA RUTH HIMES GRACE HINER WINIFRED HITZ LYNN HOFMANN RUTH HOGAN JULIA HOLLAND BARBARA HOMAN ROBERT DUDLEY HOOVER JOHN HORNING JOYCE HOSKINS KATHERINE HUNSICKER BARBARA HUTCHASON YOSHIAKI ICHIHO CHARLES T. INATOMI SALLY INBODY ROSIE ISHIDA HERB ISONO JOAN JACKSON TED JACKSON JACKIE JENSEN HARVEY GEORGE JOFFE DARLENE JOHNSON KARL S. JOHNSON LEROY JOHNSON TOM JOSEPH PETER KAHN III AKIRA KAGEYAMA KAREN GAY KAUFMAN HIR'OKO KAWABATA DONNA KELSO LINDA KENNEY RICHARD KERR STANLEY M. KERR ED KERSHENBAUM GLADYS KIESLING ARTHUR KISHI RICHARD KITABAYASHI JIM KNOPKE LYNN KOLLINER GREGORY KRASEL JEANETTE KROEHLER LEE KROEHLER DONALD KROH PATRICIA LORA KURSON JOAN ANN KUSSY WILLIAM H. LACKAYE CARLA LOUISE LADENBERGER LOWELL LAIRD RICHARD LAMOUREUX ELMAR LANCZOS BARBARA C. LANDAU GERALD LASH A NORMAN LAWRENCE LYLA LEBELL GERALD c. LEGGE DOUGLAS LAPAGE LEON .LEVIN SHARON LEVY BILL LEWIS JOANNE LLNGER ROSIE LUCERO JOHN WILLIAM LUGO JULIE LUSKIN JOAN LYONS ARLENE McCADAM DAN McCLANAHAN BARBARA MCCUMBER BARBARA LEE MCDERMOTT GERALD BERT MCDERMOT JANICE M. McELVANEY SHARON McGINTY DAVID FULTON McGRATH, Jr LONNIE McKELLAR BILL McKINNEY SHELDON McKNIGHT ALYCE McLENNAN KEN MAITLAND TOM MANGELBDORF MARTHA MANNING ROY MANNING RAFAEL MANOPLA JOHN MARASCO BARBARA MARGETTS DEAN MARLO JANET MARGARET MARTIN GLEN MATTHEW DIANE MEISENHOLDER DOUGLAS M. MEREDITH LAVON MERRILL MICKEY EUNICE MITCHELL BARBARA MILLER GARDNER MILLER JOYCE MILLER BOB MISHELL HARUKO MIYAKE MASARU MOCHIZKI JOANN MONROE BEVERLY MONTROSE BILL MOORE DICK MOORE MARILYN MOORE BARBARA MOSES HUBERT MUCH KENNETH MURANAKA PATRICIA MURRAY FRANK NAKAGAWA TOMIKO NAKAMURA SUMIKO NAKASONE GLADYS NAKAYA THOMAS JEROME NATHAN BERNIE NEBENZAHL OLAF NEIIENDAM BEVERLY NELSON JOHN NELSON DAVE NESMITH HOPE NEWCOMB JERRY BRUCE NEWMAN TONY NEWMAN KAREN NIELSEN YOSHIO NISHIMOTO NOLAN ROBERT H. NUNN DAWN O'GARA DAVID OLSON JUNE OLIVA JOHN PAPIRO JEANNETTE PARKERSON MARILYN LORETTA PASTORE DAVE PEARSON ANNADEE PECARO JOYCE PECK BEVERLY PEPPLE CORA PINO BARBARA POTTER DANA QUADE JEWEL QUAM BARBARA JOY RAMBATH CHARLEEN CAROL REED MARK REICHARD DOREEN MARY ANNE REID EDWARD RONALD REITER BILL REVELL DANIEL RICH DANNY STEPHEN RICHARDS JIM RIFFENBURGH JOHN RINKER RAYMOND EDWARD ROBLES BOB ROGERS MATT ROGERS JOE ROMERO NANCY L. ROUTLEY JOAN LEE RUMAN ELOUISE J. RUTHERFORD JIM RYAN JAMES F. ST. CLAIR RICHARD JAMES SALLE I PHYLLIS JANE SALLET IRENE SANCHEZ JANET SAUNDERS GORDON SAUSSER PEGGY ANN SAVAGE LONA M. SCHECHTMAN SYLVIA M. SCHEFFLER GEORGE SCHINER RICHARD LEE SCHOENBRUN CAROLE RUTH SCHUMAN DAVE SCHWEITZER HOYLE SCHWEITZER MICHEL SEAMAN ROBERT MILTON SHANE ETHEL SHANKS ANN SHELBY JANICE SHINTO LOUISE SILVER BARBARA SKOSS URSULA SKVARLA PHYLLIS SMALL LOIS CAROLYN SMITH BOB SMITH LEW SNELL CALVIN SPECTOR SANDRA STANTON BARBARA L. STEPHENS BOBBIE STEPHENS JEFF STEPHENS SONYA STEPHENSON STEVE STEPHENSON PAT STERMER RICHARD STILGEBAUER DAN STORY LOIS STRAUS CATHERINE L. STRAWN JAMES STREIT MARY STUART BARBARA SUTLIFF LEONARD SWARTZ JOE SYPOSS ART TAKEMOTO ROY S. TANAKA MARVIN E. TANNER GEORGE TAPLIN LYNN-TARBOX ANITA C. TAUBE MAURINE TEEL CAROLYN TEUBERT BOB THOMPSON PHIL THOMPSON CAROL TILLINGHAST SIGVAARD ULRIC TINGLOF TERRIS TINLEY JANET TITUS AKI TOMURA ANGIE TOSCANO BILL TRANTER TOM TRIBBLE NEAH TRIVUS RONALD TRUELSON CHARLES TURNER BETTY UEMURA NANCY URIE DENNY VAUGHN ROY VEGOTSKY HELEN LINDA VOLSK DAVE VON PHELAN GORDON VOSBURG ELSE WALTON LORRAINE WARNER STEVE WAYNE MARLENE WENDT DOLORES WENTWORTH GERALD WERTIS GERALENE WHITE PATRICIA WHITEHEAD MARY LOU WICKERSHAM JOYCE MERLE WILCOX DIANE MARILYN WILLIAMS JARITA WILLINGHAM JERRY WILLINGHAM BARBARA FRAIDA WINER TOLSA WINICK ig Geleddafa BEVERLY ALLISTER BEVERLY NELSON BETTY BARBER WALTER NESBIT JOHN BATTY GEORGE NOLAN WILSON BUTTE ALFRED POLLOCK BOB EAGER BARBARA P'?PEP,"" JOHN EVANS FRANK 5 I E, Ol-IN GUNBY RENE D. SHERET MARY HENSLEY PATRICK SILEO BETSY JOHNS MARILYN STIMSON NANCY KILPATRICK TIM TANNER JOYCE ANNE LANE RUBEN VASOUEZ HAYDN LERCHE KENNETH YOUNG-BLOOD RICHARD C. WOLFE CONNIE WOLFENBARGER NEAL WOLVERTON PAUL WOODWARD PHYLLIS A. WURDEMAN EDWIN YAMADA JACK YAMAGUCHI WINNIFRED YANG JENEVIEVE SUE ZIEGLER PAUL ZIERER WV. 5 5 JI' I -. -- I IV7 ' I S ,J 9 - s E 4 2 4 NZ I 0 0 0 JS Z N Al LX NV V k f , , 3,-C A V , ff,-' '- :J -fqi-I-J-'v' 1- Q . , fr, 'kr 'v ,. . 1-:mf--f ' 1. .,.. fVV,,?-I . ,gt :.'?aV:.c . S -ff54'F. 3-PI, --5 ,VK-1-V Y,-M-Pfffl-ff ' f 4-f-Y4V,V .1lzf"..' , ,. ,I .M--VVIR,-., y I 'LN 'Fe , .4 -.' 121 f 4. -- ?'Q,5',' ' ' I-Q: 'H I 'AA' 'li L-I . V-N -,- . f,,. V, ,Vi ,, f-,,. . 21- I .xv V H :- V It . V .'ii.,.-, b'-2-' .Vg jk 31:5 Q53-,q.,j gg. . - 1 ...E 1,3 4 IV-73.3 r '71, " -V V - -,-'.,.:i', ...w,',-:- , , j,,:- 'UQ-gf ,1 Life "1PfVV.'f. ' 1' -iw' :'f- Jf'-., "'.-L-xi..-'4'1 -f . . . -18 -- -, ,-,JZ ..n,.g.m' - 1gV-Gt,K ,f.f-q. 12111-3g .1 --.,.V-'31 :J -' Q1 , " . - -' 3 f' : 'K-J: n-5 .f'1L1f.V,'IV, , .fl'ci'i,' af? 71'--5 T f'-4-L: " - Q-,pr - 1- .f.-'.,Vf.. ,:---'-- . ..- , 5-I-5, N,--,V .. . I- ,V Q 'V-.3 - 1- 5- , ,Ef,,, L. V1 -V-.. ., S I, - mv- .. A ,FH ,511 Vf, 2-Jjkgf,--F. ..-:Jug V" 4 . , '- fifi. V---J ' If' 'Fla fi'5+4-.f- 1'2" L ,'k-.'1"JLi,lT':"" " VJ- f J' ' '5 141-1 'x' :Q 'T f-A ','."fV.' 9 r'-gm 1, ' , . , :,- 7 ,,- .gv.,,Vn'. :':,?.,'-4 1.- 1 ,-if-:VV.:.f-f,-2-.ff1-1 s' r,-V, -. -VA , 4- -,auf ,, , Hg HV"-ff5.- 1:1424-. -Q..--V ' .:f ' --fr' 'za-mi, ., . . .V7-1'f7-4?--rv'-via " WF-,.?I-VNi"47: , he ,,fV, J, - , H' -4.--. 3, -5-9-Q-. Q- , gf2g.'3iff':..?'-2.fi 1 7 !,,' f -'T' 511-I nl L' 4 ., -,,- .-L r-, ., .. -.,..,- --- ', V, :.--,-,g- K'-gg' 1 ,-'-- -l. " - -1 1 ' -er ,, '--.-X ,-f- fr, !.,.1'nCV"'a If ,L V, ,V,,lV,k2E!-L-W.:if , , . V.I:"2Z- .' . . . ,44,4-2:"LZs',-i'?,,f1-'li'-32 -. -V ,- - ,D A 1: N.. ,. -- V A '- I. ,Ji I-in-,-E. . 14- ' '..-'Ig , " ,I Vf,'',j,',fLE-7"f'1-I'ff''f , ' ' ' "5 Fig -1-.-1.-"VV A "if-H: -".'.42?-.' f' - ' -. f7.g-A-ff ', .wif ,ffj 1:'mf-'TQ' L "'v 1 ""?"f"L'-aff-ff .fzr .' ji-'1,., ,,-bf.,V,-,,,, :.ig1f-71.5,-Z' Ai -1:,,,g ' ,g.'.: g., ,-,AL-, K-G.w:-,yi-2,5 ' wg-,r 1- '- .Vi 'V -:-"N" "f"'ff-I ,' 1' "-'Z- wi'-1 ff 4Q.'j,, 'fr 5. yf,'1a-r-If 1' - - If -5.7 V- .-4' V . .f, -.-.-A , -'V , , . L' ..1'-1-' " ,. f ' "V. Q f -'if -.'LfA""'1"""4 'At' 5' 'ez' "J .-. '54-'-JN '!51f1x'.H1, L1-'.""5 ""fC . -,--' - .,5,,' i1,:j.' ,f:, A--:-f.,-L .:,g ,r..f .- 'H fwf- V -1-in ,:,,.-1.-,. ,-J., -.4-V-,V ,-.Q .-Inu.---:1V f- 1- '- ,--K' 4 r-- '-f"' ' 1-'fl ,, .. 1-.- ' -.Hin :f:'.-',' " , . ,' ,---Ji" ,. .HZ - , "y ' 1 "f'fY'Lfg ig' hai? f-1- 1'f.-,",f.',":- C-VL-, :M :qu 3- 1- ',',j '- 21,1'.EZj::, , ., . , , .. f 1- - .- I r ' V.7, , L4 -,745 ,7 ,. .l ,-, .- .l 3 V-:,,A.i-Agn,-A L. 4 . . - -155-V - 'gifs'-., if VV5.-2-wg. . .,.,- , Q,--,gg-i-4 buy, yy J-Q'-: l 2 '-in "' f' ' " "f.'Y.5,:,j,-'Zj,f',' 4 , , ..s,,'u 1.'.,"45f."ll1fifkf'-,g.'L'1v: Q ?f.+--s:V'a-iz5.V.'- "'-:'--f-'15 52. - . 3.221 .--iii-aV ug- . X 11-si ,rv 1- CPA ',lifi'- , .1-22.5-53, 3--,,,v1711,, :- ' ni--411g4',2127gf,,i-' " K-T. f -, hr-. 'E '.:' 5,-,.1:. ,- , ' '- V--.f-, g 32 ' ' ' L' 'x -'5J9'V?"7-E+ fs- 4.2.4.1-'f"f' -' - --if --5---1 5 "- - g x L..-V-3Vv9ff:w-:VT-f-V-.1 ff' 4-'fy-,,--1. -'15 ., f A , , T. A ,,fV?f-:-,K ,. -.'f,1 ,Qi-V-,',,. Q, ,.-.. -,u -:.:, M, '- . v A ,- - 'ii-.P gm ff '1-',f'- ' ' ,-V,' K YQ' I'-elflff' 1 'N f 2 '-in,-f-'Y'?31Lff2.f-F2'--7' fr fr". ff-ll.. .g...,,f:.? I'f!.J1'.15Lvl'jj511:-ffgfliff, . 'A 1 .fjjswfgf , x 4 . . V :.1ix?:2fef:f-ff? ' gg - ' f ' ' " ,V .- .Vi-ff--9- . ,. .. . , - -, 'ff 1 1.-1.-f fr -U ,., -V -, -1 f , ,, 1 4 ,far-.if-wav , -?:,iyv ii: ,ll ,,.4,.4,, -,. V, V N 4 5-,Ig-,nr "TY.i7jv'-.1-"f-. -5- ' A A- .. 1 -9--' - ,.fL'-W w"', , 1'- W ' f f:,,31'1-4-1,i,,4w ' v r L, .4 - 5 v 1 '.,,yg1.-1 '- - 'N-'A 1- ' -- V . ,. , V ,-'QL-.-sam.-'5 L A ' ., '- VJ L' -gjga-gl,-c-:jg-E-,:',' ,. . 1 x .V v- . " V f '- 55,-GF. fa-Y j' .?1i'af,'f5,l"1'1Y:"3fV"" '.-:ilgjnl 1' ., , Vql. ,.- -J., , 'I'--',",-f1,'v! .','x I: .V J y V ',fV',hV,g:,,,f,,V 1. 1 l , .H . -, .1 ljlll " --5 . 1'5:VJf- 31-.--E .-f".', 2-.11 nl' ' ' 1 ,1.:'v' ,7.- 72 . -rf . 1 ,,Lr,ig.,"-','--fs 5-:L-fag- ,ig . 3. . :,v.V, V- jug, g--wg' 59,1 f 3: - g Q. . 3..-53, 3-cv,-'.f34. V, 'A - ,V ., QL , -ff - ax ,,g,.f.y.-'hy .. '.,.h it 3 may + jg: A 7 .hah Q lf +1 - :2.,f, 3:.. 'I , , 'uf -in . .' , T 2 "...g"fV--' - ' . WW! xl Y WW I 96, ia Ei QQ, 9123! ff! Q fk FLIP J, u 7 mia Ju X IFA A Q ,J R W A,- wag my NV FH EU uv CoA Qu I 0 Ld K f PRINCIPAL: Mr. Edwin F. Whedon. ENGLISH DEPARTMENT: Mrs. Elizabelh Ol- son, Miss Cafherine McDonald, Mr, Ar+hur Ja- mison, Mrs. Marie Drenf, Mrs. Esfher Salmon, Mr. Luzerne Crandall, Mrs. Barbara Shields, Mrs. Addie Chiles, Mr. Thomas Henley, Mrs, Mary Jean Sufcliffe, Mrs. Myrfle Force. SOCIAL STUDIES DEPARTMENT: Miss Kafh- erine Wallace, Miss Johnie Myers, Mrs. Louise Thomas, Mr. Sidney Elman, Miss Cecelia lrvine Mrs. Beairice Carlson, Miss E. Lucille Foulger, Mrs. Sophie Pelzel, Mr. Melzar Lindsey, Mrs. Lorraine Goodwin. VICE PRINCIPALS: Mr. Carroll Lockridge Miss Helen Darsie. CONTlNUATlON DEPARTMENT: Mrs. Clara Grillo, sfudenfs. MATHEMATICS DEPARTMENT: Miss Persis Porler, Miss Mary McDonald, Miss NeH'ie Marfin, Miss Mary Albers, Miss Esfelle Mazzio'H'a, Dr. Affilio Bis- sig, Mr. Gke1orgeFDes Rocher-5. ,ff , 4, t . A 429721 'ff'Tf:,.ff SCIENCE DEPARTMENT: Mr. Rich- ards Farnham, Mr. Alvin Copeland, Mr. John Arnold, Mr. Lyle Herbsh Mrs. Margarei' Jarvis, Mr. Joe Hesslein, Mr. Andrew Mason, Dr. A++ilio Bissiri. HIUUF CHHHHEL 2 M USIC DEPARTMENT: Mrs. Elizabe+h Heafon, Mrs. E d i 'r h Provan, Mr. Vic+or de Verifch. ART DEPARTMENT: Mrs. El- ladora Furbush, Mrs. Dorolhy Felfon, Mr. John Armsfrong, Miss Norma McCar1'ney. LANGUAGE DEPARTMENT: Mr. Leon Libenson, Mr. Oscar Jimenez, Dr. Dorofhy Merigold, Miss Daisy Newby, Mr. George Purnell, Mrs. Selma Seps, Mrs. Alfhea Soli, Miss Dorofhy Johns. H O M E ECONOMICS DE- PARTMENT: Miss Esfher Benneif, Miss Efhel Marlin, Mrs. Berfha Boyd wwf! ife Zegdmz mf 870 R.O.T.C. OFFICERS: S gf. BOYS' PHYSICAL EDUCA- Rolaerl Gleason, Lf. John Rofhe- TION DEPARTMENT: MF- JBYTTBS mund. Pursell, Mr. Tom Wilcox, Mr. Howard McCreery, Mr. William Ruess, Mr. Alberf Marvin. COM MERCIAL DEPARTMENT: Mr. Frank Bafes, Miss Helen Un- ger, Mr. Ralph Masfeller-CCP ordinalor, Miss Thelma Duncan. Mr. Harold Ives. INDUSTRIAL DEPARTMENT: Mr. Arfhur Thomas, Mr. John Bangerler, Mr. Roberf Goulef, Mr. Sfuarl' McLoughlin, Mr. Lewis Rosenberg. Mm. We ,1f..2f P.T..A. EXECUTIVE BOARD: Miss Helen Darsie, Mrs. Harry Grebe, Dr. Mahlon C. Cooley, Mrs. Emmei' La- very, Mrs. Winlon Baker, Mrs. J. M. Moffif, Mrs. Harry Adelson, Mrs. Myers Boolh, Mrs. Mervin Symons, Mrs. Charles Turner, Mrs. Paul Culp, Mrs. Russell Black, Mrs. L. E. Gabrielson, Mrs. Crosley. DRIVERS EDUCATION DEPARTMENT: Mr. Louis Bernoff, Mr. Gordon Slanion, Mr. William Spaefer. GIRLS' PHYSICAL EDUCA- TION: Row 2: Miss Marie Mc- Cafferiy, Mrs. Elaine Winier- berg, Mrs. Genevieve Harrison, Mrs. Florence Fisher. Row I: Miss Hazel Vincenf, Mrs. Mary Blanchard, Mrs. Rufh Keifh. PRINCIPAIIS OFFICE: Miss Doro+l1y ATTENDANCE OFFICE: Mr. Lloyd COUNSEI.OR'S OFFICE: Miss Lucile Dunlap, Miss Es+l'1er Colnon, s'iuclen+s. Pack, Miss Inez Shepherd, s+uden+s. Foulger, Miss Ka+l1erine 2403, Miss Mary Albert Mrs. Frances Broolcs, Miss Eslrelle Maziolla. LIBRARY: Sfanding - Miss Florence Rinilcer, Librarian, Mrs. Marilyn Allen, Assisfanf Librar- ian. BOOKROOM: Sea+ecl - Mrs Marie B o y n 'I o n, Book Clerk Sfanding - Carol Graham, sfu- denl' assisfanl. SCHOOL PHYSICIAN: Dr. C. Roberls. CAFETERIA STAFF: Mrs. Mary Ew- FINANCE OFFICE: Miss Billie Ad- ing, manager l'l'l'1ird from lefil. dison and s+uden'I's. URBHnIZHTInns 1 v. .,, . ,-jx FX 1 : 1 1- v, . X 5 .1 2' C f , , - Af Vo 1 -' 'g .4 - :'v Rzqi-:.v.4. 1 . 41 41 ,I um W , fl 9' "' S 9 H+ 0 , , '-1 '- . -'-fl X 1: L f j gf X' v if x . :SQ " " 5577 f""""" . 2'-fi' ' ' 'xl ' 'hi V: ,. R 1 , AQI' fy ,," - , ffjfff '.V'q A J ijtl ii ' :A'fAf"' t J ' c 1 . U 1- X v ol 1 ,Q , jf , A' ,A A.,-A t, .A.'-4 . A:.'. 'I '-,, - ,.,, In v H A4 I ,Q i Q L , L . - i A,V,QAA .4.4 'A'. - "-- 2 -4 Q - i . .A'- f A'QA 'IQ' . 'AA'-- -"' '.Q. ' ' " '. 7 f 1 A A" ."-.' --.A , V.. " ' ' -' gif q." , A , A Q fi ". if,-I ' .ff-35,'y ,' , 41QgZQ?g4 ' f4"' ' ' 'A J "V x2g3f1,i,4,ff? LM5551125-'7A"1g'gf:-525jjfzfr,jfErf-. -f:j"?E'f,grl1f1' 'Qijfi-, iii' I ,,,. , V,.. 9 ? 25 l ' fa, fig ""'1Tv'iff ,'v- ' ' f ANN Q9 'Uv WA . p . X005 D JV JV . xpnktok .33 n A ' W3 A 92' . W f F 3 0 F 7 0' - 'WI cm JILD J ' 2 Q0 n U' Yr W Z xii f .4 - I 4- , N Y - ii' 'ii K ini' X Ill , .Ill , Ill , 4 ' V 954-4 if 4. Uk " Q 340 1 AUDIOV ISUAA, h I Vvx. ,rg . , X -ri . . ,. . , .. c , ,, Q A ,-L ' 1. ' iv .: ' 5' . 8 X. 11 .534 - .I, , o Q " -- 1, -' -n as O .fff-.lA-f' A ix H 4 - 1 vb.-I-A .- .A .T ,-., .1 .. . . V,., H, f N A :Q Q I J A, . . Ds ' Q, - , , -. V I 1. 1 4 4 I A I 1 ' I A- - -, .l ,N . ,,'- 51.-, r ' -1'i.:i1i'1:" ' '. - I fx I :J ' ' - -11' l.., -.,'.-x," I ."-Q, - . 5' 7 , ', .' A- 'Ai-I, ' All .4-A : '-,- U- 1 - .fl f f' 5.2: .- -x 'f x '.:l'-'-."",A " r -V. 1 n x ', 1.5" 1 1 .5 V- .- A. , ,, --:Q ' ,-I V. f Q 'V v. V- -2- I- ' Il.---75,1-,. . ', V .-A' K., .1 A ,- , I -. - 4'f',"1'A- .Aran ,. :,, - " -V ,V--. in P. - A I vs :Et-. I-Ji.: t' ,::r,.1:: , A V. SXWZV: I- in V, A ,L - A. 5-K X gf: - , Aa A-1.-E' 1 ' , 'y,'l'.3','r1- 21' A if 1f'.'.3'f "1 ':,- 9... --,1 .f " 'gi'--,r rw , A Qgfjg- 'H -.gi , "j,35?'g-',g 5,--fffzlif 1-'vl ,- -Y A, - .-rfll - , 'J-.yr-fl.. -ff j A.-A I Q. -7' ,,.1H::-.,-,,7': ' E -Af'-J fs .- T - l .-" , ..i.'3'f11 7221523 - 'W-T " 7 - ' A .1 A1f'H'f: -5' -' 3 , iAff'53.l- ii l17'i"A', "Tw ., - 'J' J -- A A gl A . 4- - -1 VA -- .541 ,."-,n.fi'.'- jf:-1,1 '-'1,g15:,g:, jl,.f7Q'. gli . i H-QI A -A1 31- fg ' g".?a'73Igi -:T25--'-2 ' .I Q.. -' -: pp 2, 3' ' wg: ':.gff?- 11'--Aw' AA-gm' in 1-mu".-A - -It A. ' 1 . -vc.:-.A-Af. ,F .'-A --gg r -. . ' , .-:'1A.g4-,iw--. 4153-"Kd 1-4--Af-: ' -1' 1-- :.- 1 :fr-.wr ' ',' . -rg --Q v-,J " -:- ,, 4' .'-gr,-H , 253 '--5. ' ' 5:-Q. ' -' .. A -- .a ,. 1 1 , .A ,- A wg- V, 1-Q Lg., .- X 4, . Q . 4 g.' ,. . A. - A, -A ' ' , 1 2.4 13:2-1' in ,f - , ' .1-7':5"'-z-'-A. 1.5! i' -A -, A- A ' -A - ff- V- -' -' ' - -' .1":7 I A-3 ,J-,--n g.-- f- , ,.A-',f'.'yi3---AV., yi' 9- . '- , , M A' . 1- .- F f A Q. f.:'.'v 17-,211-A 'Lg' I .r --'Q .,Z:3g51,,jQxf.2-: gn . I- '-. V -' A '. A 'i , '.j r jk- --VV, 1 2.31 -' " -. f,'.n:'. ji- 1 -,1l""-z 'LA-'a-A4W,.31A? 'iw-ii ' . ' ' A' " '- ,- ' A' " -' UH- L -' ii- Lgf- s ' r'-1-5,-'Eg--fi,i'1--e -:A Aa-L-1 , .. . , - .5 -- .g--. v. . L-. 4- A' f ' 1?-.. -1-1, ' '- -ml 13, 'sl - ,. -,-'-.VLA--5573- . . ,N J q ,:- -- ,-'- . - '. -:'.w.1Z'-LN 'l x 1 - 4---v -nf-1.. .- -. , ---.-f1'f'f- IJ 2'-ff-T-f"'g.A .- -4:'.'F:P'-Swv' - ' A-' 4 -7521fyFQfiFs9H4q, H :wmawafwwwf-f - -. 'fx -, ' . fn: ng.. ..-fp-?.f,.:f-' -',.+11A.-'fF,f.-- Af 32-,,1-:fr-my A 1.-1' F A- 1 Ag "Fw-1 :1,,f1y5. - - M -'.2.rp-A-.-Q-'.'q.'g.J'4' - , - , A' X - ,gj,j.'pg'A .jji-2 1-1 -. rw' riff?-v-':.. 22 - If 15' kg 1 645 Lobqh' ii x Xu ... 1 . , 0 Q :Fr X A FI WU L Q gl 1- Q! ,, Q EQ ay -1 Z Y ZZ 61 P? 9 XML. V, Q -z- ', A,-,f..., -- .HL QQE A- ., Md, ,, , ,f KM A ,W FA I S Af' flrf.. T 1 if-A ' A' VX .1 .A 'v .I :',-,- ','.1g-qv "' A ' ' H. '.J'.'j ,.,. ,,. .. A1- -w +- I-y..,.,.-,Q , , S Ni '55 W X 6 A4 1 ll -- A A ff .H-..::A. --ff' ' AV ,. , ' --gy.-.A .4151 . x ' , ' .. -.151 N ' 'ills f V v ' , A'-f 1 . J. J -.1 A X N 'A t8 x", I 4 4 ., , A , iw N. . K 1 I V V 51,2 'Hin x 'aj 'YQ , K ' ,Nui ,.+ ,lf 1 'u K., :I fir" 1 'R ' 1 : . H! L3 I 1 I I J ', H w 5 Q' W.: - A A . A X ,.., ,.,, .. AV M ... ,,,, .- .: - ga 5.1 . I X f ,, K QL f T r 1' I ' 1 5 1 7 1 xx 1 1 f' L ' .1 1 . ' ' ' I X 'A T . ' K f I , xx -r I 7 ' - f' ' ,' 1 I . ls -. '- .1,, - 1 4+ f I' L if A ' X n. 4 1 ' I I X , - -.- -. --v-,.:--'11-:. -sv - -Q ---., ..,, N. . . .-.-,A+ -A Q, .,. --A.-, .,.g, ,A -- 'f-"X-- . --1 '.',,'- , .A ' --.Q if-' -.,-my .g 1 . ' 4 s . .A-5, r ' x Y . ' 5- " 1:-.f-51-A1 . ' 'vig V Sv.. X-. FALL PRESIDENT: Dick Oliva. FALL COMMISSIONERS: Row 2: L. Kenney, S. Miller, B. McDermoH, G. Nakaya, J. Vachon, D. Brooks, J. Jen- sen, J. Dann. Row I: T. Mangeisdorf, D. Oliva, E. Gonzales, O. Hansen, W. Hamilfon, J. Carver, G. Miller. HGUV CHHHHEI3 20160114 Uppa The Leadership Ciass, which meeirs period Iwo, is Ihe base of opera'rions for Uni's srfudefni' govern- men+. The Board of Commissioners, +he ac+uaI s+u- den+ governing body of Ihe schooi, meefs in Leadership, as do 'rhe Girls' League and Boys' League officers and organizaiion presidenfs. The successful program carried oui' during Ihe year included many new innovafionsg The campus clean-up campaign was revised and perfecred, a new sysrem for regularing noon hall 'rraffic was ini+i- afed, and The annual Early California Day was a colorful climax ro The school year. The grearesr ac- complishmenf of rhe year was 'rhe sale of Sfudenir Body Ac'l'ivi'l'y Cards during Ihe fall Ierm. Wifh her underslanding and experience, Mrs. Lorraine Goodwin has capably guided rhe ac'rivi- Iies of 'rhe s'rudenI leaders. CMH ll, , SPRING PRESIDENT: Carroll Hansen. SPRING COMMISSIONERS: Row 2: l.. Kenney, B.. Dann, B. Winer, J. Jen- sen, J. Dann, J. Sfurgis, D. Boren. Row I: G. BarneH', J. Boswell, S. McCrac- ken, J. Vachon, M. Wiclcersham, J. Horning, E. Yamada: no+ shown: Car- roll Hansen. FALL PRESIDENT: Carroll Hansen. FALL EXECUTIVE BOARD: J. Ryan, C. Hansen, B. Nunn. Under 'rhe exper'r guidance of Mr. Car- roll Loclcridge, Boys' vice-principal, 'rhe Boys' League has worked as a well-oiled machine and has played an impor'l'an'l parl in sfudenl' governmenr affairs. Wilhin 'I'he sI'rucl'ure of Ihe League Iwo boards, Hearing and Service, funclion 'ro improve school conduc+ and Io provide ac'rivi'ries in which boys may parlicipale. FALL BOARD OF SERVICE: Row 2: D. Craw- ford J Horning, D. Moore, T. Josephs, G. Chril- 7 74 26567 a 244654 gage: km 74 Wiead 77260: 'lon B Marsh. Row I: P. Thompson, B. Mishell, FALL BOARD OF HEARING: Row 2: L. Swarfz, J. Carver, G. England N Banks D Dixon B. Revell. Row I: D. Oliva, W. Hamil'l'on, C. Hansen, J. Ryan, E. Gonzales, B. Nunn 0 SPRING EXECUTIVE BOARD: G. Miller, G. BarneH', G. Enoch. SPRING PRESIDENT: Greg Barneff. Plml S f 4 PB 5 N , -' Carroll Hansen and Greg BarnefH' 'gy ,Fx served as League presidenls. The fine co- I 4 3 gm opera'Hon +hey received from +he 'Fall and 1 2, Z5 spring vice-presidenfs, Jim Ryan and , E g -E v Gardner Miller, respecrivelyg and +he sec- BOY5' Q' re+ary-'rreasurers Bud Nunn, fall semes'rer, - 1.55691 "' and George Enoch, spring seme-s'rer, con- ' I - I 4' lribuled 'l'o lhe many fine assemblies and I' v- +he efficienr running of Boys' League ac- -' +ivi+ies. SPRING BOARD OF HEARING: Row 2: G. England, G. SPRING BOARD OF SERVICE: J. Boswell, G. Barne++ P Enoch, J. Boswell, R. Dorr. Row I: G. Miller, B. Hunl, G. Barneff. Thompson. FALL PRESIDENT: Donna Brooks FALL EXECUTIVE BOARD: J. Irving, B. Dann, J. Ross, M. Sfuarf, D. Brooks, B. Barron, K. Gaines. ll The fine record of +he Girls' League and W Hs many boards was due fo 'The sincere 1 i - ' Ieaoershlp of Donn-a Brooks and. BeHy sv., !K Dann, fall and spring League presldenis. I Miss Helen Darsie and Mrs. Sophia Pe-Izel , mn - surpassed Ihemselves as 'rhe League's sponsors. The semi-annual fashion show, a 'ralenf show, and 1'he Girls' League Nomi- naiion assemblies were included in 'ihe League ac+ivi+ies for Ihis year. 1 X O4 FALL CABINET: Row 2: P. Lynch, P. Ives, M. S'fuar'I', D. Brooks, FALL BOARD OF HEARING: Row 2: B. Barion, J. Ross B. Dann, K. Gaines, N. Tramz, E. Marinoff, J. Ziegler, J. Ross. Row I: ROW I! L- VOIIFUGF. D- BFOOICS. M- SIUGFI. J- SIUFQIS- J. Irving, E. Uempsfer, P. Small, S. Sheekman, N. Frazee, B. Barron. SPRING EXECUTIVE BOARD: J. Ruman, J. Zeigler, J. Irving, B. Dann, SPRING PRESIDENT! Belle Dann- , M. Manning, K. Nielson, J. Mendelsohn. During Glrls Week +hls spflng Umhl Y gurls were seen 'reachlng In classes, vlslhng ' down+own lousmess firms, and 'rakmg over 'rhe admmls'rra'l'ors 'obs ' The +en League Boards helped ln pro gf mohng 'rhe welfare and happiness of many of our Um gurls The Girls League Cablnei' was made up of Ihe board chairmen and A , fhe Execuhve Board Z e 264 SPRING BOARD OF HEARING: E. Dempsfer, J. Zeigler, B. McDer- SPRING CABINET: Row 2: J. Mafsulcas C. Reed M. Green B. Biff mO'H'. B- Dann. M- SIUGFI. K- NIBISOU- man, P. Farley, S. Mayhew, G. Kerkman, K. Nielson. Row I: R. Clark J Mendelsohn J lrvmg B Dann M Manning M Pasiore J Ziegler l I 4 1 a Q - u 1 4 u 1 Q u o s 1 Q i , , . . . 1 . . s 0 J I , . , . , . , . , . . WY V E- l l i 3 l . il sl il I gl l l FALL SUITABLE DRESS BOARD: Row 2: L. Willard, P. Small, B. Poi- FALL SERVICE BOARD: Row 2: B. Winer, M Pas fer S Bafchelor, J. Spenser. Row I: J. Mafsukas, J. Drexel, C. Sheldon, B. +ore,4F. Alibar. Row I: Jeanne Congdon, Jacque Cong Puffing on fhe annual spring fa- shion show was only one of fhe clu- fies of fhe Spring Suifable Dress Board. Headed by Barbara Biff- man, fhis acfive- honor board has many accomplishmenfs fo ifs cre- dif. Decorafing fhe suifable dress case in fhe hall, and suggesfing fhe proper affire for all school-spon- sored occasions are only fwo of fhe many varied acfivifies carrie-d on by fhe group. don, P. Ives. The Girls' Board of Service-, sponsored by Miss Mary McDonald, serves fhe school by working in 'I'he Affendance office, fhe counselor's office, and fhe bookroom. They also plan fhe girls' nominafing as- semblies e-ach semesfer. SPRING SUITABLE DRESS BOARD: E. Dirba, V. Barker, K. Gaines, N. SPRING SERVICE BOARD: Row 2: M. Pasfore, S. Sheelcman, S Muller Tramz J Congdon, G. Marble, S. Bafchlor, B. Biffman. P. Horner, M. Moore, L. Warner. Row I: P. Poffer, J. Shinfo, L. Volfmer J Kurfz, J. Congdon, W. Hifz. P. Small. FALL MAWANDAS: Row 3: J. Ruman, N. Irving, J. Kap- FALL KNIGHTS: Row 3: B. Nebenzahl, J. Ryan, J. Calla Ian B. Biffman, J. Sfurgis, P. Lynch, P. Ives. Row 2: D. Williams, Clair, C. Hansen, D. Oliva, A. Walfon, R. Siam. Row I H J Ziegler, J. Jensen, P. Small, E. Dempsier, D. Brooks, J. Ross. han, G. Sausser, J. Peferson, N. Housion, B. Perry. Row 2: J S+ Row I: L. Kenney, S. Ba+cheIor, B. McDermoH, B. Winer, L. lsono. J. Carver, F. Chabre, J. Mills, E. Gonzales, N. Banks Willard, G. Nakaya, K. Gaines, M. S'ruar'I'. IIIU IIIIIIIIIIEIII Gan acc a 4647 The smoolh funcrioning of I'he Mawan- das 'Ihis pas'r year was due 'Io 'I'he diligenl' work of Barbara McDermoH' and Mary S'ruar'r, fall and spring presidenrs. The honor club of Unihi has Iaken over Ihe dufies of ushering' a+ assemblies, Iwi+h Ihe Knighfsl, and 'raking care of Ihe snack lines. Mrs. Genevieve Harrison is 'rheir sponsor. . Under Ihe able supervision of Mr. Lloyd Pack, fall sponsor, and Mr. Arlhur Thomas, spring sponsor, 'rhe Knighfs have done an admirable iob of ushering a+ assemblies and frack meels. Fall presidenfl' Neil Banks and spring Prexy John Carver had Iheir hands full conducring Ihe varied ac+ivi'ries of +he club. SPRING MAWANDAS: Row 3: B. Dann, J. Irving, M. M a n ning, J. SPRING YNIGHTS: Row 2: F. Chabre, J. Ryan, J. S+. Clair G Saus Congdon J Congdon, P. Small, B. Bifiman, E.. Dirba, E. Dempsrer, D. Wil- V i anna. 419. hmmm. IL. :swan-1971. IRL. Dorr. Row I: K. Harkins J Ca a Ilams Row 2: L. Kenny, B. PoHer, G. Nakaya, C. Reed, J. Jenson, J. Ziegler, ., ... .g......., ..,. .e.ugi..a, u. weaver, I.. Larsen, Y. Nishimofo. M Pasiore J. Miller. Row I: Mrs. Harrison, S. McCracken, N. Tramz, M. Sfuarf J Ruman, J. Dann, B. McDermoH'. 'fentd Qaeda Zaamadl 7466 Key 65:46 Spfziag Key 66444 270 ,470 Emma! Key Eh! Organized 'ro acquainf +en1'h graders wifh our ways al' Unihi is ihe IO+h Grade Council. The Council has 'lalcen over +he noon evenfs and fhe welcoming of +he A9 fours. Mike Perram and Evelyn Toy, fall and spring presidenls, h ave surpassed 'rhemselves in enlarging ac+ivi+ies of 'rhe Council. The members of 'rhis honorary service organizalion ac'r as hall guards during 'The lunch periods, and help 'lo usher al assem- blies as parl' of 'lheir dufies. This year, l'he Key Club was under 'l'he leadership of Len Swar+z and Bob Cox, fall and spring presi- denls respeclively. Mr. J o h nl Bangerler was sponsor. 77feZea!cw6mza Uni's honor sociely, The Meledonians, spend much of Their 1'ime ruiioring s'ru- den+s who nee-d help in 'rheir srudies. This year lhe Commissioners of Scholarship who led lhe sociefy were Jackie Jensen, fall, and John Horning, spring. Miss Eslelle Mazzio++a is +heir sponsor. All of +he Me-leclonians' +ime, however, is no'l' 'ralcen up wi+h nl'ul'oring. The Fall group visiled lhe Universily of California al' Los Angeles for a 'full day where 'rhe highlighl' was seeing +he new cyclolron. Also observed wi+h in+eres+ were Kerkoff and Royce Halls, l'he Library, and 'rhe new buildings. A similar 'rrip was enioyed by lhe Spring Meledonians, bul' 'lhey iourneyed +o +he Universi+y of Soulhern California. Here 'rhey fook a 'four around +he campus. They also visiled 'I'he Los Angeles Coun'ry Museum in Exposifion Park where 'rhey en- joyed loolcing al' 'l'he various displays of 'rhe hislory of +he cinema, Edison's early invenlions, wild life, and Jrhe firsf aulomo- biles. 7406554 Q74-656 77Ze6ea!am'cw4 gfeuenti Qaeda Wiefedoniane 76:64 92446 Wfefeciaadcma CHRISTIAN WARRIORS: This year, Uni's Bible sludy group has oblained mov- ies for 'rhe sludenl body on lhe alomic bomb and science. Membership in lhis club has rapidly grown Ihis pasl' semesler. Miss Belly Slevens is sponsor. AUDIO VISUAL: Under Ihe direclion of Mr. Joe Hesslein, sl'udenl's supply mov- ies and 'rranscriplions for 'rhe classrooms and audilorium Ihrough Audio Visual edu- calion. New film supplies arrive weekly and are dislribuled 'ro 'Ieachers upon re- que-sl. GERMAN CLUB: Thursday afler school Ihe German club meels under Ihe super- vision of Miss Dorolhy Johns. Emphasis is placed on sludy. Anyone inlereslehd may join wi'rhou'I previous knowledge of Ger- man. CREATIVE WRITING CLUB: Mr. Aram ToIegian's crea+ive wriling group hopes lo publish a school anlhology soon, conlain- ing 'Ihe bes'r work of all sludenls in school. They now work on plays, poems, and scripls. , .ivxmmm - Zi 2 Q DEBATE CLUB: This year fhe Debafe Club was led by Ernesf Kramer, presidenf. Parficipafing in speech confesfs, debafes and panels, fhese aspiring orafors h a v e won many honors for Uni and fhemselves. STAMP CLUB: The members of fhe newly-formed Sfamp Club are inferesfed in collecfing sfamps of diffe-renf variefies and values. ln a recenf elecfion Chuck Lo- mas and Harve Joffe were selecfed as presidenf and vice-presidenf. Af f h e i r regular meefings fhe members discuss fhe real values of sfamps and frade sfamps fo increase fheir own collecfions. Mr. John Arnold is sponsor of fhe club. NATURALISTS' CLUB: Sponsored by Mr. Lyle Herbsf and Mr. Richards Farn- ham, fhe Nafuralisfs' Club consisfs of sfu- denfs inferesfed in science and nafure. The main acfivifies are field frips and movies on science. GIRLS' RIFLE TEAM: Sergeanf Mike Gleason and fhe Girls' Rifle feam meef every Wednesday affer school in fhe Ar- mory. The girls learn fo shoof and fo handle firearms. Under +he leadership of Mr. Carroll Loclcridge, sponsor of Uni's Hi-Y coun- cil, Greg BarneH' and Rodgers Dorr, who were fall and spring presidenls, respec- lively, Uni's Hi-Y's compleled a very successful year. They parlicipaled in many ac'rivi+ies such as +he co-sponsoring of +he Silver Ball wilh +he Tri-Y's. A+ +he same- +ime, individual clulos carried oul' separale proiec+s, including raising money for fhe Y.M.C.A. 'Fund and service for 'rhe school. aae ig SPRING HI-Y COUNCIL: Row 2: G. Thompson, B. Nusbaum, B. De- SPRING HI-Y COUNCIL OFFICERS: Greg Crow, R. Dorr, G. Barne'H, B. Fendler, J. Sfreif, F. Hines. Row I: P. Delao, BarneH, President Rodgers Dorr, Vice President B. Malouf, B. Ryan, K. Harkins, D. Hoover, D. Nesmifh, E. Reifer. Mr. Lockridge, Sponsor. FALL HI-Y COUNCIL: Row 2: K. Harkins, M. Goffsegen, F. Keissig, FALL HI-Y COUNCIL OFFICERS: Rodgers Hoops, B. Spievalc, F. Hines, R. Lackman, G. Childress. Row I: T. Behr, Dorr, Presidenf: Bill DeCrow, Vice Presidenf. R. Weber, G. Miller, R. Dorr, G. Barne'H, B. DeCrow, W. Holfhaus, B. Robinson. FALL: Joan Ruman, Try-Y Vice-Presi- VICE-PRESIDENTS' COUNCIL: Row 3-S. lnafomi, P. denfg Jeanne Ross, Try-Y Presidenfg Mrs. Hibbard, S. Hachizumi, P. Beniamin, C. Ladenberger, B. Webb, Mary Blanchard, sponsor. J. Marlin, E. Tinglof, A. Shelby, M. Piersol, L. Fowler, K. Van Benschoien. Row 2-S. Rees, J. Benson, S. Sheelcman, W. Lind- SPRING: Roberia Clark, Tri-Y Vice- fool, J. Brown, R. Clark, J. Ruman, V. Lis+er, C. Campbell, H. President Joan Ruman' -I-ri-Y President Bosrwici, J. Johnson, J. Hill. Row I-B. Anderson, S. Thomp- son, C. Shawn, S. Guiherie, A. Evans, G. Kerkman, C. Jones, N. FanseH. TRI-Y PRESIDENTS' COUNCIL: Row 3-J. Bruner, N. Fan- seH', H. Moreman, A. Du'Hon, J. Mendelsohn, A. Scudder, B. McDermoH', J. Kussy, D. Williams, M. S+uar+, S. Schroeder, V. Jo'hns+on. Row 2-S. lnaiomi, M. Parmenfer, C. Grebe, J. Hunier, B. Winer, J. Ruman, M. Nelson, V. Brown, G. Marble, P. Alfred, A. Pe'H'igrew. Row I-J. Ha'Hon, P. Kurfsy, L. Ken- ney, D. Swarfz, M. Piersol, B. Slrafos, P. Bloom, M. Hawkins. The Presidenrs' council, led by Jeanne Ross, fall, and Joan Ruman, spring planned all 'rhe non-social ac+ivi+ies oi rhe Tri-Y's, such as chapels and money- raising drives. Many helpful cornmirfees funcrion wirhin l'he council. The Vice-Presidenfs' council sponsored rhe Silver Ball, Play Day, 'rhe Car- nival Dance, and +he Tri-Y banquei, under 'rhe' direcfion of Joan Rumen, fall, and Roberfa Clark, spring. The councils are under rhe supervision of Mrs. Margarei' Jarvis and Mrs Esfher Salmon. ' 9 ff ,. -V1 ' 4 7 W is xl' x Q f Z .,.. " W' Ha: Q' ZX f N 5 ,, . , mf Th, x 'f' FTSE fmf 5, Z MA , M. wil W, ,, xv f ,, 4 X! . 1? www ,A N Q W , W V, .' ,Q -N ,R A f 2 lf,f W K , f fn W2 w:w , X 1 Han W wg MN- W ,W A ww h 'f W 4-4, 4 , Q 4 ,."' 1. ' 1 ,gf ,ww ,. , GR ' f wr , , X A Q, in ' 1. Y f f ,fi V , . X 1 1 ff A Mi R ff X M QW XX 1 4 4 . fx ,Z A SARACENS ARGONNES ALESIANS CORSICANS JASONS REBELS DEBONAIRES CARPE DIEMS MINOANS PARAKEETS PIROUETTES TARQUINS SIRES SPARTANS RIFFS VULCANS CELTS IROQUOIS A M f :A f 4 fi' ,l .Nh . A N4 f, fi 362079 U , ,ZH . M , WV ,W wif f KE ,VKX , Vw? ff f f f X 1 1 Q? f f ' X f f 10,4 ,aw f f f , ff-sal X. XX s W' , X vw , MX, lx M, if mf' N? A ,U Nvfqnvdgq 'Ny uw.. M, xwi Wu' H ff- , 'Fas' 'ix 5 'T' i 552 2 X ,, 913,70 4 . 4 gg, I f if , ,MV mx. , , K iw f X MX S if 1 J I' .- . Q N. X: if N sg XG Vw, 'X N . gg Nflix X 'X 11. :25 Rfb .Q x!w - fy 'xx -A V u-1 M! ,, 1 xv ix Y" u 1 -J 5 5 Y .Ay Lx J Eb .Qu Ay x 1 I, 'Wx if M ERRI-MACS REVELETTES MARCELLS CONTINENTALS CAVALIERS GREEKS DORIANS , QW Z ,M ,gf X 7, ' Q EMU W H, Q ,WZ ff K y W ff M ,fb f f X ,fn f .QSM Wa, S 2, -,H 5 X X f gg' f li, X ' .1 1157 ww f X MW! M4 AN wf T EYE f ETRA IN mv WW ' , ff, K My gf, '22 fn WM, ff ,ZH W ,Q 'rf' fm W ,,, 3, in 9.4 'f','. 1.vm,,..' .'., - h 1vy,..y-5, f5!:'i,mjz',.f1 I Q -4 gave -f ....f,- 1r"2 - .1's',! W LA r .v..'W' ' 'H' ' fwfr' 1 .-N .f:, . Viflfll.. , --, 1 .-. is . f X fl x 595 A 4 .3-e . 'Q' 1 ' ' C7 N v r1 ' v- ' " 5 f V . I 1 1' n ul ' I an npr X 1 LJ f v - 2-W L' , . - i f A - - W-,4 V r-H-..2 v, V X ,I w L 1 ' A . , ,-. ,,ff.,f f.f..'.,-ve: -,Y . .. I. "1 4.,' w '-,i'j'1' ,1 f 1,-lv, mg , ,i-',f :g ,J Y fv.-1 1-rs"'t-'fx-.-ff, .- 1, X n.r.::-y-:.' ,- ygjg 1 ,525 Q25-Igv. o ' -.1+ 0134319- ,,- 1 , 95.53, 1.'f,,,f. 597, by f.,,,,, A, .'-4154 If- :.2?fQf f-2' 362355 ' 145' W? . 411:13 ,Q W' if-ivigv Leaf- ,' 4 ff N ,f.,3r1,5 .,n y X271 ,.-.fa'-251121 1 - 1 2. iz '-.., v- .:g'...,.n" Z ??f'4!',"6'-in 'V--:W 1- fr' , '1:,?Jv-1"z4:'- :. 4 ,,,p,,,4.1-,,,. 5i.g,,,4 - yy ,ig -xr,-:wi45,,, .L ll' ,JB '-bf'-:E-:' uf :' , ', .aj ' bg 'KJ' "WY -3 F' A '- P'vf,'5-"L: ' 0 ' -xlM'P""E'2l3w,7i'F" f'1l-f'I'E-P 14, 'fffiifif ' gi Q.2f::,f' arf' If - f F1 v, 2:5 Mtg-yL..g,l -. . M . A fx-.1--.L..,Q. A f' 'I fu 51.21 - - ..v . '14 -, by-1-g,.'. .x ' "A -,rj-i1"s':,H: 3-,-gr:-Q. xi- 54 , , sn -H ' H Y,HfQ24,e'4g,fa,,-.g,:',j7'f31,,.5 Vrffgf -.Mfg-.,, H., ,xiii-A+::f?fL ff 2- we- Sf ,Y ww , -.5 svgffw. .fi ., " fp f,.' : ..:.',-4-gf.. .m X-Q7 1 kv -- - - .-:.1""f''u5":'J'H-figj T37 I" T 'im A'fix-firkffiliff?-Fifi!3i,i4"Xf3,f'7'6-1P-22 HCj5Z3j5f2L72-iz"-5 x X'f44,3:i:.4jMl?-5Q:1:5?x23xP:GQ341523-fgfiiafi "ff-5,f,Q1!q4.E1'iy:s','-'X 1 .4 fv'f"'cl1 -fW'w,Ae Qlafff Wife-'.' fi. 'Tit 344 .1'11"t-,I-i"Gq f1"ji"1,1Js,'-'K +5.,w', N .-.L. Vw- ., -ff-...Q V, 1,1 .f-'Lf WJ. u -, ,,.,'.4, .. ,. .... U. -v,f..-- ,-, ,'.":'5S. ,!-g.g11, .,f- ,, 1 wig '1-:Vain fi:--1'-f 3'-if:--O1.,'J-1,.F. - 51535: - NNT' 1 . , . V VL.. ,, W,:5t,.-LL, f Q A i . ,ln , u I W V21 1555! A- ai? 1 N . f Y. ,-5 ' :EP ' ,Qiffnfi l- 'fx 5j5f'5f'rA N. '5'V'iEgF'? ,Aug S?5w?'5C?".1Y?fPff1 Ja ,rw-21. M dl 22,1-J,3?Q '57 ifiw- 'lib fiifi ""2'34i 1 r-zwi.a?57x2r: ' 5f11.T'4.-V,"-7" I ' :I':14f-,:-if"11'L-.,- 'S N: R I- H -M' . if 1 11' y :rw -E'-za-f., ,-- -:ff -K if ff. , IW .-fi .A P1 ., . . L.: ff.,-jg. .yr ,-..gg1q.,J. 'Ai-, .if-,4,':xl'f'1,.E2 it V' i -f,,5 '- ' -':'Sv-721.7 41- ' "ix: ..-'11,-Eb Wu 4,14 1, -B15 .,v ,..4 :R ,gia- ' ti,--',,-Q,bxi.71, 'wan .f'1'-141-nmhzf' - W -f 'M Q - - . ,.,- , K. , . . ., . 4. ffm! 5 'aww Q .- -NA., .+ 1 . 3, , , , v .5..xf.-, 1, ,:47,.k,- .. J.-'..:f'.f-::.,'., ' 2.123 1. , gm L, .,,g,.- , ,555 R H x r t 5 W 5 fl M 1 A 2-Mic. A . 4iiif:?i':fff'l2l,--34153fb.fx His- '-fg fi: ' -f X vp, v v , -f"f w-Y-S13 Q 4---4'-N., .eg-e:':f?f--43,153-. , 4+ 1 . " . if 'xx kv! RW ' 1 1 -w N' M li Lf iyfaj.-w., 912, x l1""w, Q v Xu, 1 if ,fd 1 VK- 'ni if Yf'vw"4' .1 2 fi 3 wwf" ff-Ta .x .... , L '11-427 r,..x-Q: - -- ,- ..,-:M , 1-if 4,5 g ,et 551-'95 S". -5:33. 51" 5 ni' S59 "3 ' -1 1, - "1j- b :4-if fE2ffj,:: 'f9KQ':-f?'5i'F "sis f. . , . , , ,, , '-'f:E'5": -- gv--,J 15,45 JP: .f ' 'f'-QD., 5: 5 L. "'r2:'f"i esp: .1 4-' , , -."v,:, 4 --1,-J,4i:f,-- uri, a - Eff-,'9v4.ffg,wJ,4'5'i1Q n-J f ' -. '.,I11'z .':g, fu--2 z Jw-' f:.... . '--'ff :5"ft'?" , , -' ' 2.3 :l',-w?+C71??5" '.u'.f:-:M ,ii f J, S", ' - ' .-51, ,,.5,y,v M-, .. ,, ,L,. 65- . ,5'-2:2 : .- .-'J-'-n . :-' -f -..1, - ' ' A- ' " ' nl: .ww . igfu- as 'uh " A: f-Yfmf-r-A+Pmfsf fsswffb,-vfzm 3-'-1 'z . A, - .,:4V-..u,yj,' :gf . 51.15 V V. A 1 K " .sy 1f"jff' , 1-',-, - x ff' iff Q:'1"gfEKg . I +1 ..g,-ga, A ,. 4 J Vf".53.5f'z-'Q: , - ,.-. .x k. , rx , v . 'Ti' "'-J.:',-gf' . , fig,--.1,Q,,f. .f T, mt ,. .. :A s qv. x15 , x ,A X 4,-3 ,-14:-- ..-,2,.: K.-mr-1,s,1,. . V, 1 Q M-,'2,:.:s1'9 -H .. 'Jw . f-S -vb. M. X 214.1 1- RW, za:K.:'S'?5.HjyfgcE 'ff - 'mi '.. - -,r -'kv lux 1 "- 'wxfx,-,1,jf,.,f,gfm,".x.q, -,g-. of" :f.+a-1112115123 'Fw--Q,+iag,f.r.1-2,,ff , .-VN., ,,,1.p7.w-:iQ31.3fx,wayqgx 1 ?- -.J-. Mn? 1 R1:,.-,lr 1 ,A , wzgf.-..., .,,..,-,-F 3 1,51 3.23.2 1595,-iff?-.,,,1:-i. x .3 M.:-' :-. --a: 'wr -,Q-Mfg., , - 'w:.'.P'f',u55'5-.,x.--2,1--'-.' --.,. X - ' ',f,.L. -.1v.. 1-,, :f'N' ff' ':,"1'L"f:fg , ff t'f'fZ7D if-'lit I , wg, Ag.-fy' HW1 X 'v'f,".'-.,,':rI- TU: K '31 "2 fv.-,Fix ..,. ... 5: . -1m'g.'Qy,.L,.v':.-f . i Z 't -'."-,- f x . , :L P'5'5flY f? ,J ,1- V: , -ga-fd,-El :V 2 .51'f"v.,.-'J Q 5 '!'I.JM'q' ', f vm" !'l' ,-'V'-' 5 335- '-Q 'L ','j,"4 '75 - figy: ,ar-M WL,-:..3,:qgieh'3 3' 1,11-fl 3,-r 'ixiihffwl , . ,f ,A ,, 5, -g, H- W. -5 -vu, 9. ,'..,-.MV-.-Jw ,tk-,J .-., A., ' 5 L i-fi?-QQ-gi1?fF,.52f gf, f .gy-.i.1-Kfiggn J 7 ' ' q1p.,g.:f 5.Q - 3- .- E.-.1 j'xIqlj- if -,'.gL1-iq : 5 . L-I-H I ,- -,'.'-' NCI.: . . f ,,.- Vr- 3,',3:.m5 1 - ':n XIV .n . ... A -jj,-Q'f,,:,,,. 3.--M24 4 V5 . .4. , l, 1 AH' A X ,N 1 A .Im . ..1.v. vw , I' " 'mf if: ' ff L' F ,A ,4M,,21vI,qs3. -. 1 1 gil EZ Q Y I' F 'I "' uvv xx'rs AY T1 I vuwk 2- if ' f ' is X' Yi rr ,Ya 'J I Tre V . 1 1 , 1 " .' SCA- ' X ff A , I 'C p 1 v 4 2 n X . , 5 H n 4, Q . v I'-Lf ' f 1 X 5 5 7' ' .5 5' s ,Q 1 V ' y FH L L ' 5 QA 1 -f " 1 N A s 1 4" Y it rf 15? W -!LT"4 ' 1 N X -"I A 'S A ' va , M ' X u 15' 'm ' ,1 J , 5 , " A 'S 'L 1' Q y 5 Q' 21 x YA 7. Q If' 5. xl H ' f P, .if 4 Z, 3,4 ,N NA ,xx ffqf , .J K,-+ 'J f L H 1 r 1 ' 9 ' 115' ,SY Sf .e':'1gv"f', L P ' :L ,ix .x 'ff if if 'I ' f ,,. I N, 5 f 1 41 X, if f v. kg 2 'HQ 7 TL, SA ' kv V , 2 J' ' Q, I I 4' 1 K f Kr 3 Y y 5 1 it , 1 'Nth-1 1.-lv L ,4 .1 , f N., I , X! In . 1 1 , , . 1 51 4, 5 ly R .1 J l, 'fi I JI 1 Z' X v r V3117'r4Kf5jff2'1fa'u ,.f54.2f1a'T-V ' .ni ,W .K-. -1. 4.1 1 5 .. 1, 5:'R:1Q,s.f z 1 ,- 5' 'i ,K fl' v ,,M K " I' 3--.--airy!-yrx X X 4 av, jg ' 1 Q, If 1 ,ff q JWW up Q N- X - S 4 f 8 A A 9 V f , ' 1' ' f -vt ' vv ,W ,- ,, ,. ,H . .A W ,Ay 2.1 . ..f, -. , ., ' ' '55,-F132-gf,1.-x5:-'i:,,T-,-155'-.-f3.5, ff'-'pf' H' fs '.-' . -- -'QfI,',f,,v 1..H,.j -.XL '. F--,pu " 45-.-In sf. - , 1 fp- 4, Q 1g'f,f,, 14.1 - -- 15 -A113-1 3. -,JR ,gg- Q I, ., , a . il 1' 0 1' 1' V TZMM X w I I I 7 H 0 ' 'I wr,C" X 5- g I 1 41,23 l M D ,X i i f .V .-'.. V 5 I -A ,,,'., .I 1 ...v E -,- L, .31,rf.f,.,jV4-fuk-352.1 5 1, I n A 4 741- :br ,. nw, 5, - i,.gxVv,1-.,5f' .q- Vfff-. . ...vm . 1-, -Sm !',.A,,--..V g,4,,. V g':.VC,V Vg. N f 323 :. 4-le .V 5.-C.-.-.45pq. .r-1,12-j.: ri, , 1 I ,ax -.,-1'-' -- , ,TJ .-. ., AV.gu'-. 1.-.L .gm- ' ' g'-1ff""4 Q.,-'-1' f Lf- '1 e-f.yf'-,--V,..g- Q .,. fr Aft, ', V. i1',w .rr' 9.v.2-1'-A-,gy-fs if-:Q,.:1-5. K ff V . V,- .. mu. . V.,g'..-r. V - . -V -L Jw., -,.:?YV4'f',.f4 2 X A ,- 3,,jrfQ we Y,,Yjyj,3,Zg,'f 34 '..- K ,Q VZV ,fir-S -1' v---V'-ff'i'- QV' V.fV'-'r'4Qf. ' 1 -- V . -H. -.VV,.fp.wg ,Q -.cg .WJ ,-,,:, - I -sz, - ,,- V, ,P .,q3zV.V....1 :.eV.,11x A -ff.--,1 V- 651- V ! V A Vx" .1 V .Vw .311 - Arr 1"4..:w-w. MSX -Vf Iva- MQ- I V 19-- , V' -5 , -.- ,glfif - .nf rr gf-'f,..' him- .39-.:. : .- , ,-1-4551? .5 32 75 t.gv.33-"E?2fu1"23'lf',gfwYgfyPmp.:32:., .,fVf?.'V , f' 0 ,-5 ,H -w ff -1 VV-fs-Q'-V.-.V'f,1' .pVg',.a,V,V,,-,pV, .VV iw. , V Vwlvrffi-.I'. .gg vii ' Vl'5,'27f'I,-g,f:L5TKHf f1.ff,?ff3:7r 3512-lf' ' , . ' v1'-.::- A -' L , '1-Q . .-g :V1hr,:A 4.3-0:11 5.75: -w,-F35-'ig V-1 Lf- f -VL xg 3 L,-,-.,-.x.Vg , 04: , ,4,.. zs...,V' A -M . -W6 J .MX . 4: 1,- -Nam J fp X VV'-3-'S 4-IPL X,2v'J'.-'ag-27.1.-Ydy--Ani' -.., fV'.rV,,- I "2-ff.. .if ..r"3gnQ "i"G!'pVgPF,Jf'f'6ffJ.'.s'TTTV1-A+N,'f52:' T' qc' -V ' f'-V: . . ., , 5: 2 .. - ,ff Mt-.-.. w, 5.. ,Vf.LgrxV.- , -..'-...K gg ,L 3 u -I I 3--'Q'zg5.,'f'55.'5 55 " 1,24 W.:--50531f1f::,QtffL5fi,xi3ja:JEg," .'.1g. 'V.,., . ,V ,. ff - ,, V V w' 7. M- ,Vg- -',.,rp.c' 95017 .-,S,..L 4-51,2 -4V??v'4-uf, 'fir' z'V.,,V1':1,' gd... 9'-ff.. 4-4 .1 -y -..---y 1- .1-7' ' s.V, '1-. -'wh .-wg! -- Vw. gf gunz ,Vrfrwmlhr-.5 my - 4 . .VR ,' gf E .TJ --1 .AV wiv' .-. "1f:g'-.3 .:- , g3+'- :'4v'g.V ,- V ..- VZ'-'if3i'f':3V' -asmfea . -. ff H,,V:1.,,.:f " ejyyfjn -, ' ' "2-ff 'Y Y' Vi'-'!rQ'3z2'1",fV'- 7' EQ-QA? If ' - 1, ?j-'fly ,., 12 1 ' Ly' -.gl-.rj QV- I "w.',x gd f-Y-gtg, QV H- '5,,1a,. VV: V31 7. -ye..-, '-ry, B ' - .':V:' Y -Q43 , " Q-. .3 f r ' V5-2- 14+-5 , ., "QU e-, V. . iy.,.ys' ,'--guy VV- -L A. ', 7 :-, .5-V,q,.,x,,,.,,l,. .yi 1,1 V V f.-2, yy.-.-1 , -V V 415, -,+-.ff-za... .- -1--V-, .- ,v ., A 'V - , 'VV iy1geB.,7i'l'N-' 'Vz.:g.g-:V',,V- ya.,-V ,,g5..,-,4-g- V. ,V - V, 1, '.V?V:q,.a.F,"1'- Y"-fs'Q:'PVf5-'V "aw , fi'ffV:' s-1 V . ::,.J.R:1-EL 25- ,fffwir ,ijfii Q,-tr lk... Y ,4.NH3. .: V MV, . K, b N, . f.r..'--:- ,'f1.'f-r..--1 LV-. PV. --g rw'-pe, . , K M..,,.:5 Q, A YgV.::i?.:.h ...hit 4, .., , 4.1,,,.:.,.r,'-5... . Q in ,L , .-4:,g,7i'--,:t.Vf.'.- er.-1 Titty' ' , - g.V-if - '.'-'-. ' .2-, -..,'V-..5',-.l.'V- V 'V.:-2,..- -:7'!f3.k?." '-1q'- " lj .jr 5317611-L?-7,'l 97 1--vii ."f:f2f'--1.35-'1.'A?:7Z'xV'1' A fa V' ' 4- f ' f'.:3Y!.4Jf'.f-'F:"-i- ' Jf.f'.. V7 -' : .-1' 1'."i3" ' 1+ . 4 F flu? - a.-4-'-' .'-. -Q.-.'-1,-X ,, rj . ru.. gyjy M., -A V5 V' nf- 'T .- - .V V:VV.i?'i-7V'f2'5.H,1 ' 7'-f'V1 1.31 1. f' x 5.1 . .ff-ff g.f..:G,:,, N 1l',f:.-Y .V . .1 Y .,,:':,.-.X -,,.,-ef.+V5.'-Er.-.ef f af--VP. .. .V .. V . .41-7 ,:' 'V' -3- ,' .V nfs' kf'Qx"::'-'-5'I'- --AW... V V '- . ' -H ', V -HV 1'--1 .f :fl ,..V.--f pn... V . - - , V .- .V V- . .-., -.3..,g.-2-xV5..b 7. Vp--,Q VV -V .. -V . --.--Vw HV. ,Vg ,- il V- .- - ..g,.v-,L-.1 -.--, N .- ,- -A ,.j,:Vw . 4: V--1... ,VX'5V, , 'V - -,. ".':'L"1 f:!-'-,Eff .wjfx ,' '-,, ,V - f,- 1 ,-'iw -4 -Vw . '.1.- 1 ,5k',.'ragyy 'g,-74:3 5,2-. Vp, V, , . 4- .- V H ..-. 3V'5:, 3 ,' 'r .NA . .. .1 Vw-A M: U 0 ,-e,fdV,"5fiV1V'.gfV'.- V' TY' Q. Vu.. 4' ,- . V-af YS ,V .- lv me ,V1 q,n.M,.1 , V+,g.,- U. , V -,.-A- V 1.31: ., Q Sivil-1.41-"-31.--ZX" '-M.-"V "' A " ' "VV, 1 '.l" - 'A "'.,'+"' R' "-ifV1' ..,.',,-.V 5 K.-v-V. 1 . , V ,- V1,.1 :V-N, ,., -1i'.4.,-.- jf!-X-y'.f g-- . -'- : - . :,: 4 V . 7. 1 , V : 1.4 ,-4-t.-:,QjgV. . .2-Vu, ?v5Vv,.f..Vj?:,f, 3 -v ., l ,LQ V,,,,y..V.-' I- t V -ky , -VJ, 'V fi-"V f ""?--AW "JL -H' V r . 'I' ' Y .'1"wr-TZ"V V - ,V.'-'P-V 7 irpf .,-' V, f-V :.--c- , V H V ...Q 'Vg-p .. 4,3 ,-,W ap' U, .. f 1' .4-rn c -- V - -mV VI- lc " ..'i - " . ' .L-Q'-. 1 lvl- V..V,,'-L----'. g',m"',L. Vify Lfzvqjx .s "xl - gs. ' -, ,- -, '. ..j- , -' 5.1,-31: .f y-...'-'1.g1,'. -,gf '-5 cy. .-'f-',4,-gm-L - 1. . V Vt .fc F' 'z -.4 ' "1 -QV J,-V' ,f-1,-v,-.1a1..g1-, .-Q f'..'-V:-, f A :VV , Q ---. -. .ff-J '.'-1 w V V ' fax, .---,-- -41-V--,-. -,- ,-, I-V4-,,.,n gf, VM. - V L .-.1.f , K-V A ..-. . -4 ldqan 4.19. 1'--.H ,,V V ,-..-.'.- . ,apt-VV.-J., V' --,-.,- .-vVf-'V ,g ,Q -V-Jw," ,j.V,1,Y.Q-f..V,Vf..1 gf. V '- 'iff-Vw 'Wm' ' gf f-VV,u. ., 'LvVzV,-f-'-f.e.'-'Ve,:f9. 5 -'.,-rV:'g-fzvfpiif 1 .QV - Q. 1 ,, . ,V 1 V.,qff:-u.,-,zV,-.+R if1.-.gs-7'1fl,f,'Q-4f1I..'iV'HL'.f -' .-' ,hi '- -'A' . ,V-...w 1-.V-.:,V .- V1 J' F -- Vu' -:V-'.W'g.'v!'VQf.1 -.573 vw - .-r- ,1 1--.H-'--K, - .v 3 .-.- V' p . :. g V' 1-'u3.V. " -5'-'f,.f2xi':,f,'f,.-rf: :bah-,, " . f 1 :. V . '1."- .':- 'V -' .- ,' - - V V+-' . gf :Z1r'f.f' V,-,rV..'...1 1---.53-1-.---.-f'-.V.. ,5V."f1g." ' Tj-T V' '-rg' af -' '-VH ff,-i'?1iv,,1.Qffg ii'-97.C-'7?fv:f-.iVff?':f'gZQ1a'- ' -':V.fVg: 1- V.-V.: --V V . if -- ,V . 4-as fe- 'fn.:f:.'v.w-V.-'-V.1'---..V.f.:-.-ff1.wV- , V, ,,V, , -, 5 1 " .- 1. ,-.um 2, , - .VfV- Vx. .1 ,'.-V.KV'.V'f.-.--LVM' vw,-ff-' h.-VJ.: -1-5.---Q' . , .V' -,iw ,:'- X- , .,,V',V'gVf1,-f - - V - - fa.:,q-fs.Vf'V15.VQgf','f A . ' -ff, . ,QV ,I - if .ie-I VI L. , .I H A, tw... - rv,1,VA.i?.?5':5 1. ..,.Ri.a,H.:,Q,f9 F 2 ' if ' I, w . V- ', -. " - ,g'..g'V. ,'.- QV? '-.- '.5if,-,V1.,.f' ' - xg Q" 5.5 :V ' 't 1 l inf.-,-Ai::v,l'7 Ile!--L X. .kV,,9Kifv A - 7vi:'3fii'5L',L,.l',7I:Y f'Y!vl.5.:4.,?LIl.?f ..4.:.'1 :1E- I xi' 11" ".'ff' 5-f"f'1 ., 'R-'f'. L' ' '-555-'-lf. -T25 L'Alf'i?lz!':Vi:g:f-'-'-1Ili'1:1K'L'- "VQ"igC,l' .K I ,V Q-V.-,Q-:,r,'...-..!j, , Q E . .44 .74--721-gl3.3-li1,42Q.g5.-.QDi-,api uj,V,j,-4, ,,. y rj, , ,,.,.,Q. ...fn fury- -V ' 1-2 . ' ' V' .-fs.-1,5'gx.4z3,7..fV-x,f.V.a?,.,,V,,'f,-fi, .pw--if.. '-'ggil 2' . V, :Vi ' ' :' ' f 2g:f'1.'V'-V-mf..-',f 'fig-iy 2.4 '- V' VG+ A :V . ,1 ., .f --4 'JV-1-f - ' Q., 1, '- ,f,V.'g.-' . VV x- - .f 71,1 131-4-g.ff5V-.Ig-j.f'V an-riffg - f,V,'f..y-4 A ,. V . V yy.. . :..V.a.w,'-,-.si.-:,--F.--.1nf,,.,!V15-.-,V1p",cV 2 1-, - V 1. - . . - V..ff' 'K' , - -'.1"g.",2.f,uf4..x Nw- 'J Vwy .11 g'f,:- ' 5. '- .:'f'1'V3f"VkH'V'V'5'V"f'- ' Ei" V V -P 1-'1577fx'5r . V -f'5.EF:fi"f:'Q.k"QPRlf"'. Wf'15"5qff.5' 'fir' S ' JV"-'7' -qi-9,gV.!-.:V' '1V-L . V, -f ,- ' 1 - v:,Vt" ' ,nz V-in.-J '-11 ' Ig .- "-..": ',5'-xwsffgal-r " "1 -'-P 'fn-'V'2VT 1-:Q ' XX w -V. - -1 -V-,Q-ff' . '- .fcv V 'A VJ - 22.1 .px vf.. Kr- 1. -V.'V'- .--4?-?725?.'v47'+5 -.2-.1'f'i'VfV'fa.2 N ' f Q ' 1,'ef,,r- - -pr VV -L, V, ,I 1, .V .,. -. ..Vj,V.:,1'J'V ..-,. gg.-w,., 1: ' ,Vi F'-.a:"V" -1:17-V - .- ' ' . -'- -1 WZ:-5. -V '.1'.,h,'1 V. -qw, X-1.2:--w-.'.'-5. ' - -.,- .A..Y.WVV . I V, - -Y .H ,f -,, AWN ,-UV,,,.,, .4 ...,fV:J.w1a'iZ'?- Q' 4 V yn... - .4 .V I Az.: h As ,,f,3j..:.173Yf... wif?-. - fgf-Q-f:.gfj-g...:,.-Rf: I , 'Z -,1:.Z.',"L'.'fQY' V ' I 5 . ..: 'v , -:V ff, -. V- - '. .' -' .V V1-'.VV.,-- Jr., .f,V .V V .,, -.V " , -V-. ..-V V -- '-1 ' -4V' .VVV V. V,-..' --,.gV rn.--.' . ,A .V "PV .2 'Vu : 4--9: 1 V ' QV- K 1 - ,"tf' .. .- -, '- ' :,,5V,.',.,T.,V5,gf .. in., V I-A il, ,Il , . . Q - Vxfiit-.QL fr., fgr,-' ,-.D 4.V ':, .. - -.,1,.,V -1- 7 1- .- ,K V V -. -. . 1.5, , - Q rf.,-,VV-5 '-.uv f-vf Va f. nf V.-- V -. Vf ."J--V':!.-' '. Q' -5y'.x4' ', -V' 'V . ' -'.,1v.,'--V? .1,fnVwV ' 'V 'pf 1-. V , ' ,- . ' ' . .-4..-3 ' ,.1., -L-' , f "-' .QV --.. V, , -,':- f- ,- s,f,.-. 5- .33-.V 1- ,Vi -, .-f - .- .l , Q I --,rf " y '-gvg,-,Vv.., ' I k In ls 'L N VX HIITI Q.,- kj mer THE cPmPUS CLFHF' b 7 rrlro X K M W il x N S I 1 A DIN 'f mg J HDHUP CHHHHELB Learning "Drop" posi'rion and +raining in Firsl' Aid has been 'Phe goal of ihe Civil Defense program 1'his pasl semesier. The physical ecluca+ion depar+men+s h a v e given four weeks of Firsf Aicl fraining 'lo every sfudenf. All ihe Los Angeles Ci+y Schools coopera+ed wi+h +he Nafional Civil Defense program. L+. John J. Rofhe- mund acfed as chairman of 'rhe course on Uni's Reservafion. 7a41!'wcZ'6aa 7am awdaal DROP IN GYM HDHHG CHHHHEL7 The major evenfs in Uni's social life w e r e 'rhe +wo Tri-Y-Hi-Y sponsored dances, +he Silver Ball, 'rhe winier semi- 'Formal affair, and +he annual spring Carni- val Dance. The dance-s were grea'r success- es due +o 'rhe eliforls of Joan Ruman, in +he fall, Roberfa Clark, in 'rhe spring, 'rhe Tri-Y Vice-Presidenfs' Councils, and 'rhe assisfance of +he Hi-Y Councils. The 'rheme of +he Carnival Dance, +his year, was "Fanl'asy"g and all 'rhe Tri-Y's pariici- paled by decoraiing or building boolhs +o carry ou+ +he "s+ory-book" ideas. Wwalfcag aadgh' HHHI CHHIIIIEI8 0 66 faqczf QH. ' "A foes? Io Aubrey Cavendish." S+anding: E. Sawislak, I. Groman, E. WaI+on, W. Hamilfon, J. Le- Page, G. Miller, D. Olson, T. Mangelsdorf, M, Sfimson. Sealed: N. Trivis. Under I'he experl' supervision of Mrs. Mary Sufcliffe, head of I'he drama deparimenf, Ihe delighfful Broadway comedy hir "The Royal Family" was presenfed To The school and +he public on November 30 and December I, by +he Drama Producrion class. The casl' noi' picfured included! Fanny Cavendish, Diana Donfrayg Julie Cavendish, Befre Dann, Anrhony Cavendish, David Olson: Herberi' Dean, Tom Mangelsdorfg KiHy Dean, Jewel Quamg Oscar Wolfe, Marshal Jacobson, Gwen, Nancy Irving Perry S+ewar+, Paul Woodward: Gilberl' Marshall, Bill Lewis, Della, Sherry Cohen, Jo, Jerry Lash: McDermoH, Jim Corcoran: Ginga, Vern I-Iollingsworfhg Miss PraI', Iris Gromang Hallboy, Richard S+uFFIebeang Chauffer, Mickey Mulchay. Aiding +his exceIIen+ cas+ was Mr. Vic+or de Veri+ch, music. Mrs. Elladora Furbush and her s+age- crew added fo 'rhis fine play wi'rh superior sfaging. "H's no use. l'II never refurn fo +he siege." Sfairsz Tony's arrival from fhe Orient Row 2: J. Lash, M. M. Sfimson, J. Lash, J. Corcoran, N. Trivis, W. HamiI+on. Sfimson, R. Sfuiflebeam. Row I: W. Hammon, V. Hol- Row I: E. Sawislalc, T. Mangelsdorf, E. WaI+on, J. LePage. Iingsworfh, T. Mangelsdorf, N. Trivis. W ,, . . V ,fymfdl J., . dw! Wigan fzeaeau " de me 7 H "This is fhe real Tony Colombo." Row 2: M. "So, you sfole my wafchl" B. Anderson, J. Tanner, W. Hifz, S. Sfanfon, B. Anderson, M. Brennan. E. Kramer. Sfufflebeam, J. Brennan, J. Corcoran, B. Sfrafos. Row I: E. Kramer, C. Specfor, M. Pasfore. Rudolph Frimil's "Firefly" was presenfed by fhe sfudenfs of Universify High School as fhe annual musical evenf of fhe year. The sfory of a liffle lfalian sfreef singer who becomes rich and famous, fhe Firefly was sfaged by fhe music deparfmenf in cooperafion wifh fhe- drama and dance cleparfmenfs. Cosfumes w e r e de- signed by Mrs. Lang Felfon's design classes, and fhe orchesfra was under fhe direcfion of Mr. Vicfor de Verifch. Touring Mrs. Van Dare's esfafe. M. Ta n ner, M. "A frip fo Bermuda, who'd refuse?" J. Corcoran Sfufflebeam, W. Hifz, C. Specfor, S. S f a n f o n, E. B. Sfrafos, T. Mangelsdorf, W. Hifz, M. Tanner, B. An Kramer. r"s""- U C'L1'rIlfTl"""""' C Cfanfon, E. Kramer. HLEF liHHllllfl9 dame and 7Zcza'4i The Band and Orcheslra have represenled Uni in off-campus as well as on-campus acl'ivi+ies. Playing for bolh of 'rhe colossal color days presenled by 'rhe S i r o c c o s and +he Celesfials only in- creased +he populari+y of fhese groups. Combining 'rheir +alen+s, 'rhe band and orche-s+ra h a v e pre- senred bo+h classical and popular selecrions in 'rheir appearances before 'rhe school. ln par+icipa+ing in ci1'y-wide compe+i'rion, +he +alen+s of our school's musical organizafions were fully realized. Under 'rhe capable direcfion of Mr. Viclor de- Veri+ch, 'rhe band and orches+ra have developed info an excep- fionally able organizalion. One of 'rhe evenls of +he- las+ year 'lhal' has made lhe sl'uden1's falce nofice of +he abilify of +he 1'wo groups was +he concer+ presenre-d al' an assembly cluring 'rhe spring ferm. INSTRUMENTAL SOLOISTSI Don Meyerson, L o r r a i n e FIREFLY UNDERSTUDIES: Roberfa Kelly, Diane De L W rner, Sonia Gausfad, Lynn Tarbox, Bonnie Craig, Bill Skid- Wagner, Beverly Pepple, Calvin Specfor. re, Bob Hunf. 0 6605641 BOYS' GLEE CLUB: D. Abelar, W. Bauer, R. Coyle, R Fos+er. E. Gheriner, M. Goffsegan, B. Goodman, J Graham, J. Haines, K. Harkins, D. Hess, H. Johnson, R Kingson, S. Kleinra+h, R. Manning, J. Navarro, J. Ran- gel, B. Revell, R. Rivas, J. Romero, C. Rose, J. Ryan A. Sanez, G. Sausser, E. Sibley, C. Snapp, S+ephen- son, T. T. lnley, J. Uranga, C. Van Cleave, A. Van De- Wouw, D. Van Phelan, W. Wall, J. Williams, B. Wood- all, C. Yale. GIRLS' GLEE CLUB: Row 3: B. Couchman, J. Drexel, A. Brown, S. Ec+or, L. Thomas, K. Palmer, P. Blackman, P. Kurson, V. Richards, D. Reid, J. Seward, N. Lin- sieader, B. Brighl. Row 2: H. Cundiff, B. Smi+h, V. Gerisman, J. Bilbo, B. Hammond, J. Coales, M. Lello, N. Boes, E. Shanks, N. Gre+s+ed, J. Toda, P. Lynch, V. Cassell. Row I: M. Lairell, D. Mouniain, J. Cooper, P. Murry, B. Nelson, J. Luskin, N. Urie, C. Tillinghas+, C. Heberf, M. Ellioi, M. Pasfore. A CAPPELLA CHOIR: Row 3: B. De Crow, D. Nes- mifh, P. Fields, M. Tanner, C. Lomas, J. Wood, E. Kramer, C. Speclor, J. Corcoran. Row 2: Mrs. Provan, M. Sfufflebeam, D. Dean, E. Anderson, D. Meisenholder, M. Brubaker, B. Marge'H's, W. Hiiz, N. Irwin, J. Quam. Row I: J. Le Page, J. Brennan, B. Pepple, B. Siralos, B. Landau,, R. Kelly, M. Wendf, P. Palmer. HUP! CHHHHEL IU 266046666 FALL WARRIOR STAFF: G. BarneH, A. Cifron, B. WARRIOR CO-EDITORS: lnserfs-'lop Io boffom: Joyce Clarke, M. Cook, J. Dann, J. Duke, G. England, J. Fa- Herizberg, Viki Seldi+ch, Fall: Mary Cook, Greg B a rn eff, gin, V. Gerfsman, J. Her+zberg, T. Moore, R. Naffal- Spring: SPRING STAFF: C. Campbell, J. Conrad, J. Dann, L. Hans, J. Nelson, V. Seldifch, P. Small, S. Sfephenson, Enoch, N. FanseH', V. Gerfsman, C. Graham, C. Hansen, E. L. Swarfz, L. Tarbox. lsenson, D. Knapp, J. Kurfz, J. Luskin, D. McGraf'h, J. Nelson, B. Skoss. This semes+er's Warrior sfaff is srill chuckling' over 1'he unique April Fool's edirion which kepf fhe campus upside down for seve-ral days 'frying +o read ifs words of wisdom! Spring ediior- in-chief was Mary Cook, who was aided by Julie Luskin and Carol Campbell, firsl page edi+ors. Vivian Gerfsman handled 'l'he second page, while Jo Kurlz and Jackie Conrad made a capable fhird page duo. Sporfs sraff "wheels" were Greg BarneH and John Nelson. The edirors were as- sisred by a large siaff of roving reporrers who kepl' us up on +he la+esi' in Reservafion news. Warrior advisor 'rhis year was Mr. Arrhur Jamison, who was aided by Iwo srudeni Teachers, Mr. Rex Van Trees and Miss BeHy Gilmore. PRINT SHOP: Mr. Arfhur Thomas, second from leff. BARRY FRANK af 'the linoiype. HUPU lillllllllll IU 771 - iefdaa Zfdff CHIEFTAIN EDITORS: Inserfs-+op 'ro boH'om: Diane Wil- SPRING STAFF: G. Aronson, J. Benson, D liams, Ediior-in-chief: Barbara Clarke, Fall assislanf edilorg Bar- Crawford, J. Duke, B. Graves, C. Hall, J. Kurlz bara McDermoH, Mary Sfuarf, Spring assis+an'r edifors. FALL L. Lavery, S. Miller, R. Schock, P. Thompson. STAFF: M. Cook, C. Graham, B. Mishell, S. Siephenson, P. Thompson, C. Tillinghasf, N. Urie, L. Willard. Wifh Diane Williams as Iheir capable leader, Ihe fall and spring Chiefrain sfaffs spenl a very busy year puffing 'rogefher 'rhe annual. Working wifh Diane as edilors in bolh sfafls were assisianl' ediiors, Lee Berla Wil- lard, Barbara McDermoH, Mary Sluarlg business managers, Carol Tillinghasf, Cherie Hall: aciivifies edilors, Carol Tillinghasf, Sandy Miller, clubs and organiza+ions, Nancy Urie, Liz Lavery, Rae Schick, facul+y edi'rors, Carol Graham, BeHy Graves: senior ediiors, Barbara Clarke, Jack Duke, spor+s edi+ors, Phil Thompson, Bob Mi- Shell, Dave Crawfgrdl Joan Benson, Adviger is Mr, Ar'l'l'1uI' Jamison, WI'l'l1 S'l'uCISn'l' 'reachers Miss Belly Gilmore and Mr. Rex Van Trees assisring. FALL ANNUAL ILLUSTRATION: Row 3-L. Enoch, SPRING ANNUAL ILLUSTRATION: Row 2--B. Fa- J. Taylor, B. Fahel, J. Reisner, J. McEIvaney, J. Wil- hel, P. Crundall, D. Wolfe, R. Woodmansee, T. Mans- cox. Row 2-Mr. Malk, M. Pfeifer, M. Keafing, Miss field, R. Saunders, D. Wa+ers, N. Ga+e, Mr. Thomas, McCarfney, R. Loomis, B. Olsen, W. Clark, E. Shanks, P. Savage, R. Nakagawa, Mrs. McCarI'ney. Row I- P. Saunders. Row I-J. Slines, S. Swan, J. Johnson, D ',"1'i U "'ff'i', D VUL" B. Olsen, 5. Thompson, C. Teuber+, S. Thompson. A y , sone, B. Vemurs. HHUTC CHHTIHEL H ,bade 2745145 ROTC OFFICERS: The Reserve Officers' Training C o r p s is ad- minisfe-red almosf enfirely by sfu- denf leaders. The milifary insfruc- fors acf on-ly in advisory capaci- fies, and aid whenever necessary. During fhe fall semesfer, fhe fop officers were Lf. Col. Geoff Eng- land, Baf. Com., Capf. Bill Skinner, "A" Company Commander, Cap- fain Warren Emlen, "B" Company Commander, and Lf. Ken Meeks, Adiufanf. ln fhe spring, fhe- leaders were Lf. Col. Geoff England, Ad- visory Baffalion Commander, Ma- jor Warren Emlen, Baffalion Com- mander, Major Bill Skinner, Baffal- ion Execufive Officer, Capfain George Chriffon, "A" Company Commander, Capfain Ronald Tru- elson, "B" Company Commander, and Lf. Ken Meeks, Adiufanf. ROTC RIFLE TEAM: The rifle feam consisfs of fhe besf shofs in fhe Baffalion. The fwo feams, fhe fiffeen-man and fhe five-man, compefe in various compefifion-s during fhe ye-ar wifh ofher schools in fhe U.S., and fhe Los Angeles school sysfem. Cadef Maior Bill Skinner achieved fhe award of highesf score in fhe annual five- man feam's compefifion sponsored by fhe American Legion "Blue Devil" Posf. BEST PLATOON R 2 R C d S M K ghf, F. Miller, l. Cobb, P. Presfon, D. Harf, l. Smifh, R. Adams, B. Felker, D. b O CI k R I P AI R L gh J W f haffer, P. Obdyke. R. Crosby, O. Gardner, H. Whifehouse, R. Goodman. amid an ide Whack DRILL TEAM: Row 2: P. Obdyke, R. Goodman, B. Treasfer, P. Beck, R. Leigh, L. Thorngard, B. Madd D Bl g f cl B L lc y R l l Lerch, B. Hayse, P. Alcorn, V. Miura, D. Garcia, R. Taylor, D. Grifffh. ROTC DRILL TEAM: Uni's ROTC Drill Team is composed of sfudenfs in 'l'he ROTC Baffalion who are inferesfe-d in 'lhe varied 'training which if offers. ln order fo be on fhis oufsfanding feam, a ca- de'l' musl' be proficienf in all his drills. During fhe fall, fhe feam pre- senfed a series of infricafe silenl' manual drills fo fhe sfudenfs of Emerson Junior High School. SABRE AND CHEVRON CLUB: The Sabre and Chevron Club is a group made up of Reserve Offi- cers' Training Corps officers and non-commissioned officers. Af Uni, membership is open fo fhe non- commissioned ranks of cadel' ser- geanl' fhrough cadef masfer ser- geanf, and fo commissioned ranks from cadef second lieufenanf fhrough cadef colonel. The clulo is an honor sociefy, and is known wherever fhe ROTC is found. VM , SPORTS ' 0 fYJS'il3f9?3x-wi" Q + , Tx figfegjfl w' , If Huw yi . ' ' I I J. , f f A .ff - Cf f' - if 6 . ,511 W U I J j , BEE 3 ' 5 f , JU 50113 J 'X J i fff ff H' I , M W W N' . 7 2 2,59 I Vkwxv O 5 wi' Li fx 5 83565 ' " X .W A Y yr, T1 Q IJ K rf N 'ri' XXX ' S I I . gi A wh-'50 . I v J J .f I X I ' Q X ......,. 4 JVM LM .::.:..,- f. .f.- g ' '- "-5, --. sh f-:if 1'4- x , . , . .X , ,M . .-,Tb .. fe' ,.'. 5 ..', f1..,.,,u.: .- xz'-NH ' 4 -N-T,-1-il' -2":.'C'j " . .134 .Q. 1-. -.11,, 4''-'.:.,'3-'.4.-QQ,-.f,1 ,- Q---.-A :,. fF,""I 'fr Hi: . . 7-f Q,-7 .4-51.1 .,, 5 ' -eg . ',q Q.- , 1-f:'Lif'f' ' Q , DCF? .-jT,.z'f",i-e -:Lv im' in K, 5 -.f : 9':f'.'-.- ' :-2 nffwf 54'-,L QL- , .','-H -' : 134. M. 1 . -, .. e-'1 131, . .. . . . . ".- Q' xg ,., . ,r,'- . fy.-. ,, .,..,. -1- " -,-' 3 ..'. A Q J. 'f -5.--':fr'3-. -r,.4g.-4n' . ,gf ...- f 1.-.-.1 4.-e ': 7.36.14-,:,. Q' .fu .1 .. -,H .1 4. 1 :"1..g.-,. ' - ,-fugrwf ,.. . M .ni-,.:5 A '53, ,Au ' ..' 'f.". .,,.. , -,. -,'.,.. 1 - . ,, I x1":gi:'A-fl: -"QQ-Q -' - . . ,u:-'J J 1: -' --- ', N ,--::---. 4- w , . ..f,:-.' ,"1g.' -, , .. ., , . is I V' ,A " ,Q ' 1',:.:d - ' TJ ":','-,. I. 'w' In '. .4-77 ,'. . aj -- .Q 0: 1 .3-'f"f75' 3 ,. ..A - . ,. ' ni , Y-, 1 .H-, f.'-if : "I Etufsfix . . .' , ,..i ,.,s. 'V 1 -. -fx -1 Xin" 1,45 '1'.."g -.Qf:,gr'. .4 , , -1 ,. .D -l , 3- ..-: 'Z' P '12 ..'.'l HPI" ' G ,X .J . y LS x -flaw.. b- . 1.4.43 5 V . .L..L.,:,: 91 f -1-1 . r, ,ml-. N .' .1 11:7 , , ,,.. . V-"wr ,L 'r 3 'J 1 I T1 'rr' 1: - plc, ' f-Q -."." .- .1 ff' ' ' ,f,.., R, ,, CH. Eze .SEB r' 6 'T' Vac X u Coach Tom Wilcox LETTERMEN'S CLUB llliglll UHHHHEL I2 mmm ag pam - ymfwe Wifh a new school-year iusf beginning, War- riors were looking for a more promising foofball season fhan fhe preceding one. They were disap- poinfed in fhe firsf game . . . Fairfax 2 I-Uni 0 Sparked by Rick Janis and Jerry Oakanoff, fhe powerful passing machine of fhe Fairfax Colonials handed a Zl-0 beafing fo a fighfing, buf oufclassed, Warrior foofball feam. Hampered by iniuries fo Carrol Hansen, Wayne "DeeDee" Bowers, and Dale Buell, fhe Warriors were sfopped each fime a drive fook fhem fo fhe midfield sfripe. Alfhough fhe body of fhei Colonial drives was passing, 'fhe running of Oakanoff played an imporfanf parf in beafing fhe Warriors. Uni's hopes were raised fhe nexf week, fhough. Universify I3-Hamilfon 6 The firsf quarfer saw bofh 'reams fighfing hard fo gain yardage. Excellenf defense' by 'fhe Yankee feam kepf Uni from scoring in 'rhe firsf period. ln John Peferson, All League End Boni Fahel, Manager John Escobar, All League Half-b lc sf rf 5 5 if A -S X Q -S ,Z f ,X QA F 5 af 2' A ? fhe second quarfer, fhe Indians gof in sid e fhe Hamilfon 30 wifh consisfenf ground gains by Jose Uranga, Jerry Callies, and Wayne Bauer. Gordon Sausser fhen fhrew a perfecf sfrike fo John Pefer- son behind fhe foe's defense for six poinfs. During fhe second half fhere were many pass infercepfions and an exchange of 'rallies by fhe 'rwo compefifors. Uni annexed ifs second score on a dynamic 38 yard run by Jose Uranga. Our winning sfreak lasfed for buf one game, however, when we mef fhe powerful Dorsey Dons. . . Dorsey 20-Uni 0 Led by fhe skillful running of fhe e-nfire Dorsey backfield, fhe Dons clefeafed a game Uni eleven. The Warriors received fhe opening kickoff, and on fhe firsf series of downs, Don Bob Tresville infer- cepfed a Sausser pass and rambled 25 yards fo score. Again Uni sfarfed up fhe field, only fo be fhwarfed by fhe end of fhe firsf half. Going info 'rhe fhird quarfer, Dorsey confrolled play, as Singer, Holland, and Leanse lugged fhe pigskin fo fhe War- rior 2, where Lucosfic ripped info fhe end zone. The fighfing Lucosfic's hard running was fhe main facfor in fhe Don's fhird six-poinfer. Keeping Uni's spirif up were: Wayne Baue-r, Dudley Hoover, Jerry Cal- lies, Dick Oliva, and Gordon Sausser. Bouncing back from biffer defeafs seemed fo be habif-forming as we fore info fhe Los Angeles Romans . . . Universify I8-Los Ange-les 0 Going info fhe game a seven-poinf underdog, fhe defermined Warrior feam scored ifs firsf fouch- down on a perfecf pass from Gordon Sausser fo John Peferson before mosf of fhefans had seffled in fheir seafs. The fhird quarfer saw fhe Indians on fheir way fo fhe Los Angeles goal line. The drive sfarfed on fhe Universify 40, and wifh brillianf run- ning by Bernie Nebenzahl and J os e Uranga, cli- maxed on fhe one, where Sausser pushed if over. John Escobar was fhe sfand-ouf of fhe fourfh period wifh his oufsfanding running and scoring of fhe fhird and final fally. The accurafe punfing of Dick Oliva was also an imporfanf facfor in fhe vicfory. Two vicfories in a row would have been foo much for +hei hof and cold Warrior feam . . . J. Escobar D. Oliva J. Uranga K. Hori C. Hansen G. Sausser W. Bauer D. Buell Universify 6-Hollywood 6 A bad break cosf Uni's spirifed eleven an easy win over a weak Hollywood aggregafion. The- War- rior ground affack was working smoofhly, buf fwo unfimely penalfies cosf fhem fhe margin of vicfory. The fouchdowns for bofh feams were scored in un- usual fashion, bofh on pass infercepfions. The Sheiks fallied on a 45 yard fheff and run in fhe second quarfer. Uni scored in fhe fourfh period when Cap- fain John Peferson, a sfandouf on defense all affer- noon, blocked a Hollywood pass, and Lee Blad, picking if ouf of fhe air, wenf all fhe way. Ofher oufsfanding performances were furned in by John Escobar, Jose Uranga, Bernie Nebenzahl, and Carrol Hansen. "The Besf Was Yef" Venice I 3-Uni I2 Playing fheir besf game, fhe I95O Universify foofball feam was nipped by 'rhe league-champion Venice Gondoliers, I 3- I 2. The Indian affack was sparked by fhe brillianf running of John Escobar, Jose Uranga, Arf Walfon and Dick Oliva. Nof 'ro be- overlooked was fhe equally fremendous defensive play by Carroll Han- sen, Rodgers Dorr, Frank Chabre and fhe "unsung" heroes of fhe line. One of fhe mosf specfacular plays of fhe year occured when Dick Oliva accounfed for a 68 yard punf. Our firsf fouchdown was scored on an end- around play wifh John Escobar packing fhe ball. The conversion was blocked. Venice scored fheir fwo fouchdowns by virfue of fwo long pass and run plays. All-cify end, Leon Clarke, played an excep- fional game, along wifh Tommy Grimes and Ronnie Skaggs. Our ofher fouchdown came in fhe fourfh per- iod when Escobar again scoofed around his leff end. The hearf of every player and fan sank when fhe hard-charging Ve-nice line blocked fhe conversion, leaving fhe score af I3-I2. J. Callies R. Sfam A. Walfon L. Blad B. Nebenzahl D. Schweifzer M. Tucker D. Hoover fw wi YW A 4' f ? 0 gackelfail Affer a mediocre pracfice schedule, fhe I950 Universify varsify baslcefball feam fied for 'rhird place in fhe Wesfern League wifh Los Angeles and capfured fhe fourfh spof in fhe All-Cify fournamenf. In league play, fhe Warriors were de- feafed only by Fairfax and Hollywood, fhe Colonials fopped Uni fwice, by margins of 5I-48 and 40-37, and fhe Redshirfs did likewise, 56-34 and 53-23. The highlighfs of fhe league season oc- curred in bofh L.A. games. In fhe firsf meefing fhe Warriors won 35-34, as Herb lsono sanlc a iump shof in fhe Iasf 20 sec- onds of play. lsono, Cox, and Sf. Clair led fhe scoring wifh I2, 7, and 6, respecfively. In 'rhe second game, Uni mainfained a sfeady lead fo win 42-37. lsono was all over fhe floor, as he scored I7 poinfs. Wifh fhe close of fhe- league season, fhe Warriors wenf info fhe All-Cify fourna- menf wifh a minus rafing. In fhe opening game wifh Marshall, Uni won by a 56-45 margin. J o h n Carver and Herbie lsono each scored II poinfs. Bob Cox and Jim Sf. Clair followed wifh IO. Nexf on fhe Warrior Iisf was Narbonne, Easfern Ma- rine league champs. Uni pulled a surprise, winning 39-37, as Cox scored I6 poi-nfs, swishing in hook-shofs from all sides. In fhe semi-finals, Uni bowed fo Jeffer- son's cify c h a m ps, buf nof wifhouf a hard-foughf baffle. Behind 30-I5 af half- fime, fhe Warriors sfaged an incredible rally, pulling up fo wifhin 9 poinfs of fhe Democrafs. Af fhis poinf, a missed layup foiled Uni, and Jefferson wenf on fo win 58-42. Leading 'rhe Warriors were Herb lsono wifh I3, Denny Boren wifh IO, and John Carver wifh 9. In fhe consolafion finals, a disappoinfed Uni five Iosf fo a red-hof Norfh Holly- wood feam. Oufsfanding for Universify fhroughouf fhe season was Capfain Herb lsono. His all-round play made him indispensable, and caused him fo be selecfed for firsf- sfring All-Wesfern, and second sfring All- Ci-'ry honors. Guard John C a rv e r was named fo fhe second-sfring All-Wesfern for his sparkling defensive play. 5 A .SYN ,mu X , 'QW' X Yi V I fi . W .. ii ' f , A., ,A X S723 wf ,, X A WW,-fm v Q Kyla? W X S K f x v my X 1 ,W JMQMW , ,wma ' Mg LL LMKllJLgg PM yBC DHgfAKhBDlgH.lsono,J. VARSITY BASEBALL TEAM: Row 2: E. Lanzos, r., . arsen, . c e dr. - 9 8. - UNB . - OX. - UH 6 0. - is i. - erin . S g Mgr. Row I: R. deLaix, J. Callahan, J. Lugo, L. Swarfz, J. Ryan, D- SBSSBFB. A- SWBHZGF. R- Heredia. B- MBXBY- ,wwe fee-dew - Zcwefad Affer defeafing Fairfax 5-4 and Hamilfon I0-5, fhe I95l varsify baseball feam pulled fhe sur- prise of fhe season by fying cify champion Dorsey, 3-3, on Dick Sassara's sevenfh inning homer, wifh fwo away. Going info fhe Los Angeles game, fhe Warriors' hopes were high, buf L.A. won by a 5-4 margin. For fhe remainder of fhe season, Uni wenf info a slump, defeafing only Wesfchesfer fwice and Hollywood once. Highlighf of fhe second round was fhe Fairfax confesf. Behind 5-0 in fhe fourfh in- ning, fhe Warriors sfaged an uphill rally fo win 7-5 on lasf inning RBl's by Len Swarfz and Dick Sassara. Sassara led fhe club in baffing wifh a .357 average, and was selecfed for an ouffield berfh on fhe All-Wesfern firsf feam. Cafcher Len Swarfz hif 326. Heading fhe pifching sfaff for fhe fhird year was Herb lsono, who wasifhe only hurler able fo fame Dorsey affer 29 wins in a row. Lonnie McKellar 2-0, Bob Cox I-2, and Bud Darling I-I, made up fhe resf of fhe pifching crew. The infield was manned by Phil Murray, Johnny Lugo, Rudy Heredia, and Jerry Legge, and fhe- ouffield consisfed of Dick Sassara, Jack Callahan, Roger de Laix, and Leo Larsen. Ufilify men we-re Arf Kishi and Bill Maxey. John Lugo Coach Bull Spaefer My-W A W M-7 H VM' Len Swag-+1 f V '- .Z 4 f A if vm 4 fa wk Av 4y M if Y f W wx Jr www W ffm WW!! V 'W 31? fins! X 1 f ,-v in ,fm Sad W ff N .fs N f mv. . W M, Z x X X If X 1 ffx 1 xff X, 5 4 4 ff VARSITY TRACK TEAM: Row 3: L. Bled, D. Kerr, J. Wedemeyer, P. Murray, L. Vegofsky, J. Carver, B. Cox, D. Boren, R. Macinfosh, V. HaH'on, P Zierer, W. Hamilfon, F. Shoenhieder, D. Galles, J. Hanna, D. McClanahan, T. Hilder. Row 2: S. Welpfon, B. Tranrer, D. Crawford, P. Thompson, D. Rogers D. Sassara, R. Dorr, J. Uranga, D. McGra+h, D. Sfevenson, W. Holfhaus, M. Moran, G. Krasel, M. Rogers. Row I: B. Moore, C. Sapien, B. Rolland, J. Navarro M. Tanner, B. Freudensfein, R. Maus, D. Hicks, D. Boss, J. Sfyner, R. Sfeger, D. Hoover, H. Schweifzer. panic Wecaa - mek John Hanna Coach Jim Pursell Richard Macjnfosh A , f ' N., f. 2 ww A i . it M -, V fo. K Coach Jim Pursell's I95I varsiTy Track Team Taile-d To live up To expecTaTions, buT several ouT- sTanding individual marks were posTed during The course oT The year. The Warriors opened The league season wiTh a solid buT unimpressive vicTory over FairTax.by a 60-44 margin. The besT marks were made in The pole vauIT, I I' 6" by Terry Tinley, and The high lump, 5' I I" by Phil Murray. Rich MacinTosh puT The shoT 45' I I" To Take anoTher TirsT place, and Bill TranTer Took The high hurdles. NexT on Uni's IisT was HamiI+on, and The Warriors responded wiTh an overwhelming 79-25 win. Rodgers Dorr was a double vicTor, winning The high hurdles in I6 TlaT, and The lows in 20.9. Bill Rolland also Took boTh his races, The I00 in I0.3 and The 220 in 22.8. OTher winners Tor The Braves were: Dan McCIanahan in The shoT, Warren HoI+haus in The 440, John Hanna in The 880, Terry Tinley in The pole vaulT, and Jose Uranga in The broad iump. Uni's relay Team Turned in a 3:I3.I vicTory To climax The meeT. In The remaining league meeTs The- Warriors 'failed To win excepT againsT a weak WesTchesTer aggregaTion. Uni losT To Dorsey 57If2-46If2, Los Ang e I e s 74If2-29If2. l'l0lIywood 68-36, and Venice 56112 -47112. Winning againsT Dorsey were: Dorr, 2I.2 in The low hurdles, Rolland, 23.2 in The 220, and Terry Tinley and Bob Allen, boTh clearing I I' in The pole vaulT. OuTsTanding marks posTed againsT Los An- geles were: 49' 5" in The shoT by Dan McClanahan 2106.6 in The 880 by John Hanna, 20.6 in The low hurdles by Dorr, and 4:5I.5 in The mile by Jack Delamore. Pacing The Warriors againsT Venice were: Phil Murray wiTh 2I' 7" in The broad iump, MacinTrJsh wiTh 48' 2 If2" in The shoT puTg and The high- lighT oT The meeT was when Bill Rolland edged ouT Gondolier Leon Clarke in a 22.5 220. EnTered Tor Uni in The WesTern League mee-T were Terry Tinley, Paul Zierer, Bill Rolland, Bob HunT, Jack DeTamore, John Hanna, Rodgers Dorr, Phil Murray, Rich MacinTosh, and Dan McCIanahan. The only Warriors To place were: Hun-T, fif+h in The mile, Dorr, TiTTh in The high hurdles, and Hanna, TiTTh in The 880. Uni's relay Team also Took TiTTh place. A Adding depTh To This year's Team were: Joe Navarro, Roy VegoTsky, Rickey Maus, Dudley Hoover, Morley Moran, Don Hicks, Reggie Fader, Dee Golles, Buckie Holland, Dick Sassara, and Tony Hilder. Joe Navarro, Bill Rolland, and Roy VegoTsky sTarT- Rodgers Dorr wins easily wilh Jose Uranga d ing ouT of Their blocks. Dudley Hoover following. X Qi W 9 XXX ig g , .2 wx 'f , wgwmm ,gg-pgywmgg in ., gn. VARSITY TENNIS TEAM: Row 2: P. Kahn, Mgr., D. Harringfon, M. Perroff, J. Anning, L. Ragens, G. Enoch, B. Bafrker, Coach J. Fugal. Row I P M l d S. Wayne, B. Mishell, P. Thompson, J. Thorner, F. Clark. . ' , QA, ? 4, ' 7 , , 4 . A, fi .31 J f , 3 mile -amid . 'fd Ending an unevvenrful season, mainsfay Bill Ro berfi copped fhe All-Cify Tennis 1'i+le, and second and rhird men Mike Perram and Phil Mauldin feamed up fo fake 'rhe doubles crown. J Favored fo win +he Wesfern League, fhe Warriors losi lo a sirong Los Angeles +eam 4-3, and bowed 'l'o Hollywood 'rhe following week by +he sa me score. AH'erna+ing for +he fourfh and fif+h spo+s were Bruce- Barker, Phil Thompson, and Wilson BuHe. The doubles were iaken care of by Jeff Thorner, Mike PerroH, Bob Mishell, John Anning, and Lee Ragens. Mike Perram Phil Thompson Bill Roberfi , I . Iii I . I E I s E S I K BEE FOOTBALL TEAM: Row 3: A. Elena, D. Wickersham, J. Iwanaga, J. Mora, S. Kawabala, B. Nakamura, M. Sasaki, M. Madrid, L. Yamanaka J. Mifsuchi, J. Macias, R. Durgin, B. Carillo, H. Kaufman, L. Charles, C. Kurnall, B. Kipple, B. Sandie. Row 2: R. Jiminez, A. Tanaka, F. Bauersfield, R deLaix, C. Huanfe, S. DeMeyer, D. McGra+h, T. G'oH'ier, R. Bryan, A. Collins, B. Vonwiffenberg, D. Sambrano, E. Isenson. Row I: R. Tanaka. A. Hinds D. Hess, D. Ernsi, B. Huichins, I. Moramofo, M. Idieshi, M. Gonzales, S. Alcala, B. Cunningham, T. Nakada, T. Noda. ee MZZQZZ As far as 'rhe Indian Bee Fooiball I'eam was concerned, I950 was an uneveniful year. The Ieam, weak in reserves, 'Fell 'ro all opponen+s save Fairfax. S+ar players Ihroughoul' Ihe season included Cap- I'ain Max Madrid, Jim Mora, John Milsuchi, Glen Harman, Bob Carillo, Ben Nakamura, Joe Iwanaga, and Dave McGra'Ih. Jim Mora led 'rhe I'eam 'Io i+s lone viciory, Ihe season opener. Affer a scoreless firs+ half, 'rhe pin'I- sized Colonials scored 7 poinI's in fhe Ihird period. Then Mora scooied in an end-around play 'For six poinls, and 'rhe Papooses evened Ihe counl' as John Milsuchi passed +o Bob Carillo for Ihe eixi' r a poin'I'. Wi+h +he score knoH'ed and only seven minules 'ro go, Mora again ran +he same end play 'for anoiher T. D. Max Madrid ran I'he ball over for 'rhe exira poin+, and I'he game ended wiih an Indian vicI'ory, I4-7. S BASKETBALL TEAM: D. Quackenbush, R. Heredia, D. Porfer, P. M auldin, B. Miller, A. Schweifzer, M. Perro'H', B. Jennings, A. Lenz, F. Ig D M l ee Zcwketlaff -The I950 Universify Bee Baskeflaall feam ended fhe year in fourfh place, showing up bofh hof and cold as fhe season progressed. As fhe league opened, Uni suffered fhe loss of Tip Foreman, key guard in fhe Braves' affack. Falling info a slump in fhe nexf few games, fhe Warriors didn'f revive unfil an unknown forward named Del Quackenbush broke info fhe lineup. His accurafe foul shoofing and high scoring made up for fhe previous loss. Biggesf highlighf of fhe year came in fhe second Hollywood game. Uni wenf on- a scoring spree fo ring up 70 poinfs, a new high for 'any Uni Bee feam. Rudy He-redia, who sank 27 poinfs againsf Nofre Dame for a new record, was moved up fo var- sify af fhe end of fhe season because of his oufsfan-ding play. Al Schweifzer, Phil Mauldin, Dan Porfer, Bill Jennings, Mike Perroff, Frank lge, and Al Lenz also played good ball. A I . Y ,f ,A X JAYYEE IASEIALL: Row 2: S. Klose, B. Wagner, A Hinds, F. Kish, R. Posf, B. Smifh, J. Newman, P. GoldblaH', B. Hueberf, J. Hauck. Row I: D. Quack onbush, J. Corcoran, D. Sassa, V. Ro-sales, B. Welch, A Lenz, R. Woodmansee, M. Madrid, L. Blodgeff. 24485466 The I95I Jayvee baseball feam failed +o find fhe range unfil fhe firsf game of fhe second round, when fhey defeafed Fairfax 8-6. The nexf con+es+ again found fhe Uni horsehiders on +op, as 1'hey downed Hamilfon I2-5. The Braves were defeafed in all fhe ofher league games. Top prospecfs for nex+ year's varsify include: cafcher, Max Madrid: ouffielder, AI Lenz: second baseman, Dan Sassa: ouffielde r, Ron Woodmansee: shorfsfop, AI Schweif- zerg and pifcher, Lee BlodgeH. Ron Woodmansee Lee Blodgerf Pele GoldblaH is hugged ou? by Jack Hauclc. F k 5 3 gl 2 TRACK TEAM R 3 B F' dl M deishi A. S+illie P. Ne son, . amia, . issi , . am rano, . Nakamura. Row 3: D. Mel, R. Webb, B. Wise, M. Simmons, C. Huanfe, S ee 71666 l BEE 2 ow : . en er, M. Snerd, H. Kaufman, D. orrill, S. Kawaba1'a,S. Sfein, J. Sande, H. Lewis. Row 2: A. Collins, B. Hunf, J. Macias, W , , I RL FK gBSb B .Graves,B. The I95I rrack feam sailed away a 5-2 record in dual meefs, losing only ro Los Angeles and Dor- sey, placing rhird in rhe league finals. Top performers included: sprin'I'er, Andy S'I'illie and pole vaulfer, Pere Nelson, who bofh sei' new school records in lhe evenrs, and l32O men, AI Collins and Dale Brooks, who 'rook I-2 in rhe Wesiern Finals. Placing in fhe ci+y finals were: Srillie, six'rh in 'rhe 220, Nelson, sixih in rhe pole vaulf, Brooks, sixrh in +he I320, and high jumper, Bob Fendler, +ie for fif+h. Fendler had a . ' ' ' -flu -Qwaillfssvre wa s., X., ma JL 1 year? B all l Q l 1 ll l 4' i hugh mark of 5 IO agalnsr Hollywood Falling our +he +eam were Chan Bush Don Bowers Bob Wise Charles Huanfe- Henry Lewis Bob Sambrano Jesus Marclas Frlrz Klessig Ray Durgin Ml'I's ldleshl and Mike Simmons y Leading +he Cees +o a 6-I record was Yoshlo Sefoguchl who placed +hlrd in 'rhe Cl'ry Finals of 'rhe l8O affer winning 'rhe league In I9 flaf 1 C . 3 i.,,, , ,. 9 5 ,ry.,. L . ,,,, , is , gs 1 .,., " qs --A Q , F Q4 :Q .-5.1! .H x D, .. .--. K 1 V nd Ki My l Mike Simmons Don Bowers on ihe llouiiside wifh 'Cxhkajn Bush Bari-ling f"QF'3 , Andy Sfillie 1 3 ? i f ff W W 'Cf ,psf .5 V Q4w,C"gQ . 2 , WV ,f A, X W? f E , . fv Z , - X, ,. ,, g f e""'ffK. Z A gf 2 1 ,f f -,pf fam, A X t ,-N ,4 ii' , . " 4 ,Q N x7 ,, !4iX , , ,,, 6 " 7, . , W hw ,wfgaks f,,. y W f 1 g ' X' W Ng, , ix! ., , 2 ' ff , , ' Z , Z. y f X f, V, W X ,ff , 1 'M' 0 1-x KJ , XM ,,..xw,, X 3 K -X 1 ,Q ,W ,- 4 x,,,, X S , I p gs W4 , ,QQ W X 7 f", 1' 2'-:mm 'QS' 'fffffs f, X f 7 ' 11.1 ,fi-5, f 4, Qf . , ,f , V :,, ,, ' ,, if wa?" f wffff Z 1 2' if f ,M U ,K . K6 f 5, 4 5 4 4 1 Z ': ,X ff f iff ,.,, ,,,, WMM ff,, 1 li' Q33 S? iff , SMH 2 , w:..,.0m.fW 'ff f wixiflAlW'Wm -. f , , I its uQ,f1fgg, fp? gfgf Q M :af ZX - wx ' ' S, Kgs K , awww swf' AQ Q . ky , 5 , ffx Nm, X ,. gy, - f Mf,f,y ,, f Nm k , , A xV,,,,Ww- .ang f- ' ,i ff, x x , QQ X 5 fb , - J if X1 ,f '97'4i'2,ff7,SN I W Z5 YV, x 558 1 M f ,W M A x 42 My ,f , NWN fx if -was ' f , , ms. , ' y E ,. :Yi 5 f if I , k if ' f f ,, 1 W Q... i A 4 V Y ,, W ' X , We t V . Y f Rx X , Q '- 'V fp? , Q' I N an -if Y . x , , 4.AA ,K X , f' -gihwf f .I A' ' 1 W W V Q B 4 I f f M Q if ff HGHH The fall G.A.A. was very acfive, -and broughr home many wins in +he playdays 'ro "Keep Uni High." The 'rheme of +his semes'rer's playday was "Circus," H' was held on our campus, wi-fh 'rhe G.A.A.'s of Nar- bonne, Bell, a n d San Fernando High's parficipafing. The second playday was h e l d a'r Jefferson High, and 'rhe fheme was "Dog- pa'rch." G.A.A.'s par+icipa'I'ing in lhis were from Freemonl' and Mar- shall High Schools. The G.A.A. pui' on an all-class Chrisfmas par'I'y, al which a few in 1'he organizaiion en- 'rerfaine-d. The laser big eveni' of ihe semesfer was a- banquel' wi'rh a win- fer mofif. TWELFTH GRADE G.A.A. ELEVENTH GRADE G.A.A. TENTH GRADE G.A.A. AFTER SCHOOL G.A.A. FALL CHEERLEADERS: Jo Ann Zoguf, Janice nd, Pa'Hy Ward. CHHIIHEL I4 FALL G.A.A. CABINET: Row 3: B. Barfon, J. Vreeland, J. Zoguf J Gabrielson. Row 2: C. Reed, Jeanne Congdon, Jacque Congdon J Kaplan. Row I: P. Ward, B. Winer, L. Lavery, J. Buell. Eve-nfs galore filled fhe days of fhe girls in fhe Spring G.A.A. Beginning fhe acfivifies was fhe playday wifh Dorsey High as fhe hosf. The fheme- was "HiIIbilIy." Nexf in line was fhe new girls' parfy. For 'Ihe fashion- minded girls land who isn'fl fhe G.A.A. puf on a fashion show for fhe G.A.A. and all senior girls. Climaxing an evenfful season was fhe banquef on May 3I. Wheels in fhe G.A.A. were Presidenf, Karen Neilson, who was in charge of fhe Early California Day en+er+ainme'n+, and Lef- fergirl Presidenf, Barbara McDermof'r, who managed fhe E.C.D. relays. SPRING G.A.A. CABINET: Row 3: J. Irving, M. Roland, J. M + sukas. Row 2: E. Toy, N. Fisher, S. Mayhew, B. Webb, M. Moore Row I: C. Campbell, B. McDermoH', K. Nielson, J. Gabrielson LETTERGIRLS SPRING CHEERI.EADERS:Joyce Mafsulcas, Joan Irving, Marilyn Roland. ffrz -1- ' f ,Q Q, 4 , aikm-ff - mi f'-1 .wwf My an f f ff ffl QM JJ m fe Q CQEQQ- Vckfwibisg W ' MM QYFWMSWRQH ,M vb , FW MMQQ M3632 f' As- x Uff 1 w : -.-iii? 1 -K 132, ,W-., f .5 1 'w , . 1 . . . . .. f - 23511. M- f- 'y.g'.2?E2. ,X , 5fH7gg':e1:. ,-- , , -. 3,4 --Agn . f- f- QQ -Q 1. ' :I 5- U1 1 xt 'J -1. -'15r.:ifs.. .5 1 N 1- 1 gf--2321--11 sv ,.,,- . f' ' . "'-:jr ... . 31-- 11 ...Q -I 1 A-0...-,,-5 N, 'ml Q I ,. .- .,, . 1 - - . 2,1 14,1 . if-js 1 .' Fu:--Lf Q5 .. .-45:-4-" "'711.'f-sa? ,-1-' LE . ,:g., ,L ,- 1 1. - . -,-,jg ,,5-ye-.31-If. ',f4,f1'.4Q::, Mi- .-5 --, ... . f.,A.,1. ,L 4.41 .-.. ni-1. .f., - ,Q-I-1 '- --H--1 . -. x -11 ".FN'-'-N".,'1'fAg'7' 1"-.,.1-L -1x'-. 11,271 53-xr'1':"f -.wa fa--1. 4--qx 1:-ew--fr5'f21f -1-:E 1 - -'- ,-J JJ- 111 . .gf up-, -1-lfrqzn 1 g,,fEp,i1g1:'1.3L.3Ek4.g-1-5 I. ',',Q1-gfgg? 251' . 5.4J,!5E3'12--qigffif-wo,2fL-.v-1ff2'f'-yq Qyrmyjh ' 4,74-11-Liglfxr Q15'31:?gs.5f5fS1-556535..'?i'1?4-3,3454-ze' .Q34'f51f'2Qef52-581' 11 . -. .f..q2.1- --pq:--'. ax-,. F- ,--5 S -'-wa' --we-x01-.vajg M- P-1 -'1.l+,m15. -256,1 xg-' '.,,3. ... , ,gqbg-'fx'-'-'H-.3355 14211 .' - ,'q.'4'N1Ht:1-9, gcgwk-1, an.,-,x is 5, 3.31.5 ' ,g.aa,,1,,7,g. gy, ,Qfkfgm 1 .1 '-. 1 ffl-r 7'-2' P- -1,1 if N. 19-.v.s:1,'-.Q --"' 4'-L ,- . -.1 vff 'fJ4ff,-1: "lf . 4 .1 1' - 1 Y-:-'J--E1 F4 -"gp .1 . 4 .f::..:'-'Wa - N-n.'r. rf a-y.1g1,-- ,, -fr: 911,13-ff . 1-1 ly. f --'. 1- TA- rf .Nui 'f ,. -1. rg fj-Fkfg'1x1e,.1 ?gf:yQ5::?Ng523fg1i'!',u5,-y,-1.-.5.27igZ5f, 22959521 -Q, .. 1':W155Q-Zi'-iff? -Qfra--!f+Eu--:v:+"s':fn--'-w1aQ,5'fk11 .---1--1125539 1: ,ye dj- ?,'?,1'2'.?'1ib:.f44Izf3,.:q1::,'-re 159.21-1,-Ewsjf J,-sq av, 51 -3 1- ,'.,-. Z, " Ky-be.-J- .e 4,-T. mfg'-algn. 1 ,Ar'l1.-'A-m4 1 1-. ,, 1 -'qi-X 'fi-5124 -f:21f4'19?H3q5,'5:w"-ff-f.'72T 701413391 I - .?"3ff,,?'-Q'f'E-Q'-'I' y . 11, .uf -,p.-,wg--:w3'1k'::, -f,f.5fx1-if fyi-w:1,.5.,m-2,-1.1 --.1---5 1 1--uk.:J-31,1-,+:xg..1'4f.H5aa-4.1..-,wp z-. 1-, 1.1. -1-,fa-'L .08: -,-. ,ggfr 541, 1 -Linh ,,' , 'Q 4rh'Q.,4, 't.1,S.,. . JI: -,Ik Ll- .. fj'f- -1,321 5.2 2:-gi.-11155511-.2531i,.:q'-al-1,943-fi' :gi-42:1-:'1f'Zi-tiki: 5.-,715 4 ,-,'-4,55-f-,,-11,4 1--1.415-, 9.2-11..:..-"--1-.1-' '1-.Q 1 :--.1 -ug.-f-1 'f' .r .,r1',g-'r"s, '-,,,-pg 1-I 3-5: --ta... 1 ,-.Wig - lit-.5123 l1Lg'f.Ciq4Ts,g.i-ef?-Jifqg'giwff: 1:-3-32 - - "fa .1 '--.nu-5.1-f 1v'1:f:1-'-::4'1-is -1 .z-1- --1.3--f 1,33 '11, ig.-.:'1. ,..,, . .M ,fn ,,, ..,. 1.1-.r v.,lf-,.,,,,,, , 1 -2-1. -"if-31.116261 4'f-1g"fm-:.'v'i?a-ff-i'2.v,f:3h'.1TH-3:1 '-4311.9 wc: ' -we K Q.::'i',.i4.-,sf1:J1,g-:Qi2i45:L,1':.--280.1-,Q 531-3'1s4s3 -.at .WZ J,-,a.n,i-. .,. ,.4:wy,,-ry, 1 . - . , s,..y...5..1f1:,:,.--'fr-Af.1s.-3"!.',.r ap ,.'-1,15 ,. .11.",,y.L,14 -- -.lf-J-fy'-1.-S' -. ff.-L Q'-1-' -'34-'fwy ,--14-1-.r-A -.1-I 1-'J..-1:11-'.N-2-N '- -.,--suygftv .z5:'.ze:21-5.112-.1.!E'-.za fps- 2-. is-iw-I A 4132!-316521 ":'9,i5' i'1E""'Ht"i ' -1-"'4Sf1C-'-'-:'','E'--"'-1503 FH- " ? .,' - uv ' -.. yg. 1-'ggi'-,fl'w'2'g?r'4.11,j5f3,1g-'li-.E 1" 54' ,E 313,19 .-n?:'141,g1 y ' - -dl P1515 qgfv' -Z-H-'fir Digg- iff- - T-f-'41-" '.4,T'i3"-Id-'ff-3 , 3: ..31:,f,x I ..::.1,,,.-,.. J .. '1 ,,,. -,'-.-g,afvpM :ppc -. 'fn' -117-.H 'ith' 6,-f"',1 "CJ '4-.7441-'14'1 .W uv- -v If 4' lid- -' - ,41..g.-"1 453'-' ww . -Gi. exch'-.H,9' ,I f- ' ag Mfr -EI. R- - -A.-Afiag -.- 1, ,...,f--..,,.qq.,.1,1 -1-1-.1 51,,,.,-af-.,-. 115, -...JJ-u.,-L W. 1-'I ' g .1Z'rf- -1- F" '.5I'5+'Tim1 -fiig-rf -a:'g!4'- "'-'-1-'-'M '5132153-'-1-3:1'5fg2-11.5 -1-3119-i1?'f2-1--:3111?-1- , : pg,ix:fQ-Rf 551553-:3 I. .gf irlglgzf :' 1- FJ.f.:giS'22f 'rsivziix .1 23- '-'1f1'--1--"fi 'F' SV: '9fP'f7'1- -1 ii-'ui'-'54 ' -4'-75 5 1 -"-E231 .-15:4 5.'f1Q'Er1-fi-,gk A+-5:4-1-1.153 ..' QA. -Qi -' 'W'-g " j'i.:' ,. .4..--,,,..-, ,.A,-.. 1, -, . --ir-1,31 Tj! L-,P -In-523, J -gbfizql, by ,:.-.J-if-tg gg: , -1-4. Nt A1.' -ymfif--n-5 1. 41 .yu--.,".-1.-,,'xg-, - .'. -- ,. Q 5-.'-If-ujfv, zg:?'?1'13 'Q-g?,.',Q'f.12f-?'-Q' -.?1T,'1f ,1 'gk v J - ,-v A' . Y-,i'. V i 1.3 r. 5 , f,fq4.y: 21:1 "CQT,I1'gQ'1-.19- 'ii , -,, . -gm, ' uf- f3"v::'9"-'-Iii "VL" ff '-ff'lM'3', "PII '.'f1!f9""'l' c"- . .-4 .-Q twf.,-v,.. 5.1-.1 y gn . 5153.-Q ,,,Qf1u. 9.31.-,. -'ug 1: , ,, 1--L R. ..'f',-I..-'-.3 M1 , ' 7 ,",. ' 14' Ng. -. ,f f.. ...'..-.,- -- . . -'..,:..j -11,1 if-714 ff Qiiffg-Lgg -?g,i7wgQiQ.i':21 vf gf -' -31, 3552- -'1,vgsf.j2Q.f9"'.- + --',.':'1 ' -. ,"-:L"Xy.fv1- 'Z 'Q-if-.-f-nf, .. 2 . 5.5.1, 3 mfg.. f.'l,m.ng--.a: 1-4.41, 1: pqqfy.. fl.. hp. 1..- .Q . 1 9. Q y..QX ' 'Q-R' --- g. ' H.:-' -hi' Jr" -.-F y'1.':?5".' - X 4-' '!'1if.'1,-15,3 4.3 .4-124,341-g,,, 4-J ', :J . 5 F1 " .-"Z-e'rY- ,Q-.,Q1:'L'- .-""r -:.1.--j.1-4 -- f-1-1,7 ','-- nfl? -...Q ,,,,. ,,, . gm- 19511, .,f-.-..,.u., 'f-:2'.s:,-1 ,-1'-5-+-'23 .f 1' '--.f1"'f: ..e:-- ,1 - ,mn-1 1'---fc-. mf- .1-.,1,1.1-' .1 "1" Kwik -.7 . 5 -.f'.--fin. .T.'f'-4-1' -.-:4 C"It.TX'5J: -- "5:5:1f1 1 1?-5 w'.2f'1s1ife1'iW f1'f'11f-55-"' -1. f-.-'11 .,- 1-1 -.-f-14,11 7--1'-31-i'1I.' 1:'4?'6"-lf.-, 'J 31 .- 1-1. ,Zvi .g,'.'Q.f,',1'-5'Zz'-"nf'.1:-5 1:12 ,I 1 I U 1 I W1 frm, 'L ' ll '. -' rf 'f 5' c - ' -J-. . - .- .. J! 'IK -' ..,h- A'-x-.71 . 5 13 f-- rf .-. ' v, 1 . ,..1 f- 11, . rx-1.. -4 P - . 1 1-. 1-1--X' 11.4.3 7.-,-1 3-23-11 A- 1. . 1- .- --1. -1' 'fx -v - i , -at. 11- . ---I.-.v 1-,-., . , , 1.Z-- 1, '. . .. . 3 I A. ' - -'x' -.3 -11 " 1. f. Wi.. - r H -. v,"', ,..'.Q'j,' ' 1 7. Y I. f ' ""' ' 'W' ,-' I 7' I x -If I .,I.qz 'I.IrV',.-LI . .-.I II . ,.I.II1I. I-,IIIIIIEI -' ' V V -rQ'qw.i-'..V.I' '31 fag.. ' 1 . 3 I . -5 I' "f-::Q"f ':I'5:v."I'.'f'1",i '2::I. . .V-.--Pr' .1 I - -1-"I,,,I',g II., . - '-.., -.f. Y-. 51. ' 0..-1,J!-'W-7"--vf'1.V"-A-. . ' I 5. - .5-.Vg few.--I2 Y?.Cfr,4f2:V .: 'Ig .I. 5 . -. . .' , 'gg-:pie-5. ig ,. S.. -5:1 ,Vu .V.3.V pg.- -V-'g-V f,f..- .4I.,,- .y . ,-'VV'-,-- f. T1---et' ' c-' ' fwiif- 141 '."v'-flaw'-L . , .YI - . - I1,-. ,. Ig.. . --ti. :V-V+-figufwm -'An . I . .Nfl II ,!2ISI55If3I.? L . 9 :I-I . 'V.-- L' ' ..?355'i-:fg?LE-f: ,5"h '!fi'S'f1"-.1"Q?5?.ff I I t. II gVgr'fbf.QZa.rgF1?,-2451-EII ' ffl:-'.':I."--,S .ff 9 -fw,Ve..1L.. 1 ...D-. if-Q1 f-ff .. . '-A' I . .2 -r V- f ' '-f-..V. .r:'5TX:- .-f"f":-f"".b' "H '15-i .V Vg... . I , .., '-'-'YT .G":i'5'f:7'?' .' "'f'f??-.EJQZ-tjafq.-V '-'..'?-f 'L:i1-.1-'G-i?4 AE'l':5'iuE'::'fl-25' " .. V z1fi:4'i1V?SfEfif5.1.-V " WF-f.-'E5fQT?. - ' . Q ,'-35-"-1,1711 55.5.51 " '--B' 27:53. 'Riva-, -La, IF. '-I L53 , 3.5 fl"9'.V-P, 'x.'!-bfi' J N -A IV.'-.'a1"-7'L3f"75?7 - A74'fff2-'J-1+?2 -215+ " -misf'VLV?'-V.v-Q1-Wifibafw ' ' 5'?7f+3'V , .1-I., VJ, .' . 5 -.':'.,i.:3.' 1'3'.'-QALW lj-.-- . fi'--.1 -5- M, .. ff I H '1I.2Q..I'J!- L I5 .-147 gV'!'L-' -- yg:.:..g P : 7--.315 -I.. I. . cn. 1,I. ,nfl X- V ' 4V,9,1...F.Ih.-5 .: -I-.,-II-.1 I qs,-I. I . ,, '.- . .I - ' -:'VV'i1'V :V.-163'-3. -P15165 4- 'V V1 '."-.2Y1"--f?-.4 .'fFZ.4fif' Q . 'fv . IST- V- Q , OA V1 y .v. .. 4-. A . ..x ..x, .IVA -4-f 4' 311.- --'-:- W.. 'V 'f 1.54. ..-- - v .P . .-'.'r-fu' 2 .ffw-' V r rJf.'V.1f. - A---V..v .-1' V FU ug.-,-1" -f '-g..1V---,I. : fnifgfwwd 5-' If 'ly R14 fv"'f.J-14'-.i.il',vl-:::sn.-QI 'Y--if,-V-3 'f Af - 5-91. ,-' t- -,Ig-.-,L.,I yi- ,'-fr-.L :Eg I -'f. lj xx, -g1'.- '. --,,. . 1-'1.,5-v,I -. .9 1 . .. I. V. '... - . ,Q ., 5.1.,I ,-..':cV...x.V,, ,UH ,dr 41- . .nr . -4V'r.f.',fh- QI.-Ci,H --, if -,V .Q FU., V N1-V21 . .fu - .-- M -1V-.g-..-..-- ,-,, ..n . 4. c. . '-4 -- .-. .- ' . V . -. -V - .- - r--F nag V fn.-.L-,Vwc +113 1 Q e.. rv '11-'..JV-...---'.-T!-.'.5:f1-5"f'19-'V -. if-rf.-' - - cf-.L.' - -'.. H.-..-V-1.1 :nfs-1. Y -.- 4--.. f .-. .. II - -1., If - ..f --.IL ,. . H-N nan, 4.8 w . . N A If-V Vff.--I., .1 -x Q. .-,Qy 1f,VI'M'!'J' -.nV - ,.. ,Vf -' ..:----'ws --5--VI.: ni--143-..-1. ...vii 'Ffh' 'V .. Q-'fr ,q..1,I4V. '.-!'..4lP'n V if 1'sv"K3'a' 5 - .VV .5 ...V-.--2,kf-9 J"rg..:- QCr,:pfVV-.af A -,-'gi-v.-5.29 -fs' -qw,--,II --5, L--t,.-Q.---.4-Q-gm'-. : V--f . -. ...L ..+.g .,-..I-Q-111'-..I, A-.V 'A ?T1uV'I.",v.1'-.41 ---- VM, -vi, 4- . h.:' N ...g-4'-Vw' Vv.i-.- .-iff?--'-:X . . . -fa-1 a N-frat: .:1:...' -2: 'Q' I-f"1'-'i "'.--J.,-if-M.. "rs-'T-v Q 1 f-'Az-, w?:ryg'2i'-:'.:i--"::1- 1'-"f ' J' -V . ' V-V5 -.-r IIRI-,. ,- I.'.I I'V1I-LLI-I3II.iI..lv', avg. . -1: IIQQQJ fy! 3-23. ng "'.1'1'.- F114 aI. : 11,I'l-I- 1 gf I-x-, ' 1 I . I.I.II I -.I:Iv3iII.I31j..3I.IIIIg,ZZI:SIC-.gIII.I.IIffII? Q41-?j.?.553Ig5fQk,I?fgI.3-'ae I I .gr .2 I ' . -'."- . -',,, QA'-' --. I . fI'.-.---' v. Mfg? .R ' 1,- JI" :gy I 1: -.:.-. .V'-A 5.44 'ai -' P .. Le! I' Q'.I 1-11 V -. ,Q .-. - .. -3. -. 93 JQ4 .9-.gv.",..g,I ,-Ag., , 2 I.,--'.-f. ., V'A.e..--oliiv 'yy 'V .. .. ,- -05,--. . - - - - .. - 'T V.'x-- .- r---f.:'- ...T-'-M-. ..-.. .. 'Q-'-"5 -E '-.-f-.fV'. 4 .".-MLM. 'Il t.N"' .r -.f..-,- 1" Aa- 'fs ' ' l '- - ff- 0 l..",'1'I.-1-V. -...'.g. 154---1-' "-asf.-..-IVu'1.V"-max' V -pt H'-gif - 'V ANFI44 NV-6- 34 V. I , .I I. . PI.,I.I,.III,.I,,I.,,I WI. 3 ,I KI... II , II.II .I-5. -I . I -fqf - . I I.,1, -4i,:.II, ,IQ II.r . 7- I I . I I.I.,. , V 1, ,II . , -- .I-. I I- I 4 QI, ,V , 3. - ,Y -...r ..I..I ... I.. xv. .I-gt-.- ,1,-y.1 ff-II, 4.2 .. ... V., . .- .r.-. ,V -ff. . -. . .7..V:-n.V. . . V . . 2 .-',I ,, ,NIU ' 13-.vfllgr ajuak-'I?5'Z:fQI?,-gf'CTiQ'l-5.'i,7I1"1"-,-gf-g' 'frq1fEI3.'.ff.'f:,5.5'I-. v .III . ...QI-'I .: P1."3'.'3Qj-'?71f'i?, -'ag I - - ,-.V,.I I. ' . rr-:1!V1.I..'. ,.. ..--...y f.'.':-1 -'.YV'..f:..-.af-. ' V..-I-rf - - Iv1Iw5:-.VVi- 'I-T Vg. -.- 5 fv1fII .Q-- .-1 -I .rg-I ----f-gs,-,.-I H ....- . V :".:, .:f.V5', Vx..-,rIfL.1..E V-:IV,1,'.I.'gf--.f.Va-13 jf IPJIIQQI7 5 ':'.-. 1.7.-'V-: I .:I'. .?'..1'. .5 ng?-Hfafyv. -f".-1711-'.. if -'1-V1-' h'f:-?---'.Qi1f--.Z-'- 1.1"..-:'."' f'..' HQ'-Via! -1'v':izL.fZ 5 "'-'Lu-1f.1i'..fV!.. V--1-1-I.r"! -. Xin ',' I: 'IIII I,..I II II I 5, r 'II !IIcIE1I..,.I.QIIIII-.,III.:.5I-I III.,Ii.-III III If ,tty ,.II4-. III.:-.I.!III,lvIgIL,v, III, I I.II ,Ic..I..II.II, II II? I, aI',IIa,2.g. .. -1 I , u ,X V- ' - Y .ff '.'-171-I-13 4-- gg-lvIgr,I. .,-5-III- fI--.IL5 :jeg-4k'.,'4.. .- f,-Igif. 'lA.Ij.I:fg' ...pg-1-, X- 'Vx?!fr.:g .jp-' 'I 1-. -'.. gg., ' if .5 .. ti, .3 I ,IV '.45,"If.,-1I:'IV'. - - V ,ef'fgf'?5-362,3IgiQf2,!II-QQ..'-In gg':T:7:'3i.:a:Q.-"Z'rf,gF-ffnggiI:f.f,I:fv,Vf ff? - - f' II.S':I-. -I-wiv QI. .'I' :Iu MIA, r' -'y..':-':,"J,-'. Vw. :. gVI-:f.,1,-,QI 4 1,-. 1--J nv ., .Z.'-,Q21",'I'-4-,.v-I:.5:,'1' I. ---.,,, 4... gg. .-1 .,'- Ig. ug -V. 1 .In I Eg' I Ia, .-A.Iy K- -:--,:.I3I,a -I-1.Il.. I-.- .-. .- - ---.,Ih,X. -:Q - f I-I 'VI':.I .. J'..I--"gf I r:I.I- - I' 'Q I .I ,Lyn . I . ". ':a.Lfl53.-- we.. I I ' P2515-f."V',:.-fm.:rif--Q13'.V:2f"?Z'2fTa'-...W1VV'-Eglitf'f'1::-'ffl--gi:,35f ' 'E' ef ' X" ' . ' I '. :'U'.'2 'V' ' ' - ' f ' ' -' f1.'. V:V 31. -'x'?'I1-I ., Vfzx'-2. .' -3"-f'-L-r,.VV f 1' .--Z 1i'f.',, V 'rc '1'. - L'-- --.-'I-4.7 in i". . -. :.'.1f-Ilrlzvfq-' Q f 2-7 'V'1'Yif' .'1-'Ame'ifffgflqfa-?'."-4.-S513-.'T'-2 AZQQYP75 -1 3?,'.fi'fIS: ,.f.g1- 'Q . - ,QI if-IFES,-g2152:11gf 4' ' 'f.-'S --.,f1"fT1. " Q . .-. . V- 'L -' :'4i'r'.'.:'f:I"i'7" ,Q 3"1..1'"-.Z'71':.'1-'S'-YV -Vffafw--41' ' ?x"121'ff- ',f2"1 "1f- .f 'V T"-1.55 A"'4hT-.5-V , fi '- .f-X . . ":- A ,. rw-1 -I1..I I- - -, , .I .'.'-A A.,.. IV II -Q ,, 4-... V..' V -Vi.-f1.a'.,vs-Vroa. ,1.- -E' --- .I:l-',v .' '-rv '-.1 45 can- V -' 1-'.-141. 'X- C.V 145-.-'P fe--'. I. .-I'.IJ 2.--1.-. I.-rg, .1 2.." ',-"-.--'.' -'V-. -, ." .N'1'4."J'q:9 . V, ' 9-' 945, .4-I ' .-. ,1- V .V ' 'Q --. - --'Q f :Fi-1 -:1 ' - '-.f-'v'.-- uf. ..-.' 1 45.1 C- 'A '-FI-.3 4--"' 'L'"-""'5rf--.31-!-VI'-bf? -' -"ii-'I'-.'-"'1'1'i:r..,,'?'f41 rim -:V.-.. ' . 4 ' W' 1 AY 4' ' ' II.I.,I :I::I:. gif. I .155 I-:III II-.II .3 I -:I 5- :.II.5Ig--EI It QII.V..it'-. IQ?:III..III.JII.IIL.Igg34I7:gI5IIiQEIii,-SHIQIZISQII . I . -I p , Ii .V Ijovq .. .--'.I -".'.'-,-,- - -' .- - .. - 'I1rII -- .I I--v'-pf ..-':. ,ff-.-I.a.' '.Im.'Vj. I, .-1.-a . ,df '-':-.-- rj rx.. II 1.52.1 .IVY3 77 - - .- , 1-1... m e-4-'hi .- . .0 - f.!.J'...-44, ,-,... U. .ml-V 1 Nh v...l--.-4.Q.- 5'-.v'g'-.V'4V-'Lf M-+1 -. -1.11 .c. VS, Nl 41141 H' -'-' -- -'..' 4. w.', . -- .. .. .f'1".-.-"fs--'Q -V 1 .,,. 1.1.-L---.2". ..'f.-V--.1-A-gII4'.-.1942 "'v6"'l'." . 10 :V , .", -A-.xr-5 - r.Ly. . -,-. -I, ' .Q pw- vw'-,yu ..'-4?- - ,,.-, '..,,f .. . r wsV.'-:Lf?-:'.---V.-,uf--1. QV.. vin.: .-' ..-:.1.'v'.4 1 .-'--- 'S 5' -V '-'l.I'55X- 'W x . Q. .- -' . -- -pa. ff' r- J- "' 'Q f- - :aiu-. . gg X -". ' ' L In .. s -,.. W-.5 '.'J.r? 1 .":"'V '11 ---..,: .9::5'fPWY- -4- -..'.f".-:. -1:-'ff 1?:i'r'kH'--"v1':'-f-' ' 'nf' ' . 4 4-' N'f'1'n-"7" iff-Q XU' f -fo. EV -.4 . . . . '."'r 1 4-,s v :.1,V- 4. .: : .. -. ': . Jr, I-.IV .-Q. --V'.-.'-W'-'V 4-V-ff-a. 11.1-If-'hflih' V.-v "i'!..'- V99-,. .1 1 Q1 -k.. - 'W'4.l1'l',-5'-54"- . :LX rxf' j ,:gv,.I -1 I-.Iv . 4' 5 . 'V.?'?. 4,....I 'X -K .I IV- -II v-I.,-,-I.-Ip.1'gI.d.-tg.. .Q'I:9, x-.,3II.Jf,.. .y'1f...l?,p.f-giffs. J- .,I,.I.. Q33 . . Q:-" , ' 'f 1, F, ,'jq..-I:-f.. ' ' T".-.v -'1'-' "V -V' - '.-' ' .V . -Vg - . .Vu 1 .x-..f- 5'-. .4 ..'- . e"--'rm..- -Ha.--'ff 44 . 'f.!-9rV1'?-f-I..-F: . Vw ,'2'..a'f aww' Q- "P AQ'-14"-Jfiii-w7'r'N?'-eV' -.- I -.Q ' . Hs J -- 'P' .fl . ' .4 ' .s,-5,. via f- ". ..-". .fi "-fx. V. . -' Fif' "iff-152447.---16 '4..., ' CE ,-,.- ,Mya My-V -- fG'h3fa,Q XI,,IvA'P'9qII,?fjv. -1-9.1538 'R"Qq -1!'1'i.fl- .'Q" .4 : 1 I,-'. .4 U ' .ru -1' J ' '-.'5"f V 5. mf- ' ' 71-JV '-,'.1'-?'- '- -.1J'II-'1fr-'-2,-- swf! 2.,'V 't-' Reds' 'S-Er' "ff-'Z'-flvflgq-"K -I-J. -'S'-rv lf , 4. If: ,' - .2 ..'..' 2,,.,I.-J: 4.,fV I: " -t:' IAQV- .-vc, XI -- uf -I a ' -1""'4'--'jIf.a'C Nl,-? J- . 1-V4!'.:ffQ.:. N--' 5- .RV Jeff--'1'rY.Wg?5:' N' -.KWH--"4 3-YV '-4,5 3:32 " -' 1' - ' . ..-' . . . V- V' 1 - ..f .Va - 1-f-V- : - ff .u- .. -.f-.lv if H". if Wm S....-1-'w-.r.f'f:u..-N.iT.-....?"- .--'---V...- ..- 3-.1 I.. Pg' iq ' -S-I'-' 5- .. . . .- - -'.-.Q .V" 1. -'.v. .- . -...!:V-U, 1-i.-F -we ...JF-.. -11-. 5.4111-A ---1 W.. gf ...WM X--N -su .cv 1-.V . ff. .lf . V :gi -' 1 p."' - . -- ' 4,. K---W , -.-Ip, ,V ,V --..',..-p,--- Ii,III:,.'.,V'.-.,- .-'-,-P .r '-:.,i,'I- Ju 0719 .JV-.--14,-"":jfe :Cf-A ij.-a,',h::4 34,5-fdf. . . ,ff :.-'V..-"a- --AH '11 :Vg-.-.: .II..-:V- --:H -.':'.V.,- V '. '--1 HI 5.6, . :a.2fp,' '-1441.-E-Cgfa-fi.5'33f w.,fV-w4'-.V?'---1'1-'f43':"--Mr.-'v..nh1?V '11--:.,..Iy.,5y. .Igrg .. .' 1, .-. 1- 4- '-.-,,. "'.- .- -1- II-I .,--.-5 -4 .A 1. VJVV5, V' -..1.I.-.' - ,:I',f " ,.f.--1.1.-:S-:Eg ,-.1-11-VM, .5533 3,.s'S:1.-gg-,.-rf.-?qQm.g:,If.ig'j:,v.-2'r.q.- P--if-1-.55-QJ.p,I.v .y,1:. - :"'.' .I nga , . .',f.'. Vy' ': . J-3'.-I .--'-'. :...f1.-..-,.-A-3 -,.I..: .. ..-,:,.:.f',".3'yQ"':'q'- -Fr 1-Uijvf Vt. .L-K -'EQ .1-IQAEQ-".g',!'q. Qf. wtf. " Ii: ,,."iv'- -j..' 13. ' :--':..-'- "- ' . - 1.-o'7 2. - 'QV -... ':. 3- 5-.z.,.-,V-.1 .V-3. -. -'7-cr Zn.vf'V-1-..-'-v--Ri -V1 if i.PwL1r.r,,.1g,H1V..KTw-lp if-V-nuff?-.-.s rw.--..' !q2:au.VV'4-3 f . V, ' . '- .- V' - -: -.-. .. ' - -' ' I. J-.' - Il.. .Ip -f-I 'VJ 4 I..s- -"-..--Eva'-'J .A-v -Sq --'rV.-'.-"Ig Ng.-'If '-Igi-944.-4-ll. 1- - - I'Vr vig,- 1--. v!'?- -'..'f'-M" V-'- x' - - -V -. fx. . VR-.--If.:-V ". 4 .. fa V-.--.Il -1 V .-.- Vw .--b1,,IIg.,.-,-'Tx-,J '35-ff--lv -EP'-f yy. - .-1.g.Qg..,-'72 --Pf 5 F M. V'1q- .- .-.' 3 n.. -' 1--' . irq-I, nl if s . .:, , '. .ilf "-: I ..' ' ..'.'.,. iff' -'.-I-,Is '-35.4-.'-. .. .I.-My vfih-'H-lYf"'-.0'f"'1'-.r n 'qi-,n -. -Ve" 1 --r-'PA . Vp ' ,I s,U I .,u. I. . II.-. .IJ If- I1 I I.I.VI,.III II..I, ..3.- I..3.5...7-- 1, --1. .LI 4,-II3.-IyIVg-Q ,V1, 4--g 'I 1.3 II.I.l.4. Q'-:-.- .gag- f,'g. ,Ig ,--- 5. ' . V:Vf.'.: !'L'5v'- -.fi .VI 15:-5--?"'f Ab: - eff' .Z -1 ' -V - 1 .. ' ..L -A.. A -. ..-v .. .- -+.'4.f.,rf'V.f-'x--'-M J- 10--.v-wa.-1-,V" r "U" """74M3f.I' Q' H 'i' ' "-, 'I ',i- 0 ' ' 4 . ' . ' I, v .W-..f,,-,-' .-gf-. I- ...If gr-f.,g..au-m'.i-4x!gV,-.Ln -fx ' QA- :vw .. '-ay. ..- 'f WN'-ir - . "' 4 V - ., .. .I v ,. .-3. .,,.-.II...I ,vf .. -...I -I . I.. ., -I: 'f if' - V-Li ' V ' 1. ..- '. .V V - -V .- ' ,: f'--P-. . ':- -1- wV.i. -.vw ...,-.--y- 2'-V 1--.4 V - . y., V N... . . ,H 1 .E . ...1- 1. v,-..'."-.--x..-..f--,111-,,I,..-QV' f: I4 4Vr.v L it-qc ., QQ' -K-Pl . V. --V. - V. . - ve.,-'-w ff.-.v IX-EW: ,v-, V VA-V III I.: VII , .v II. II.. I -S I'T,I I I V, III-ITI. IIIIQEII- f"V4,-,III -I.-I gf. I,I::In:Q5.I.II5:s3?.,IE:2fg1Il1Q vr ISL II 'NYJT I I. I4 -- - -.-V VV ,, J, .JI-:.. TL' . --..f .W .I -. -, - V. . V V. i,I:fIr II".I5--I, wb.-II .1332 . -.I .' Q :P .II-I' -,I.,- :,II..h'.I.., Vv .IIII...I..,-L,-V1itI.Ig5x:IgI3gSII?Q3.,5iIy.,g:' IgItf?,fF:1i gI. -4' ' IIRQSLI 1 , -I V. ... . I.I,I I-. .1 I ' .I. ' KI. - II... -. I I-,. ...'. I. fp. "-Iv: - f. .5 -1 as -1 I 6 , II.. I , . zu I.IgI ..I,f S'-LT V--' '11-, 2-5 I gfn ' ..-Ig ' . . . N.I"5i4153::f':'.-'IfQ1'fTIfVfgf,',wiigff,:Ig?E'.ff.V'15ff2?fCfIr!2'3ig I - ff II I 'i'IljI7':i. 'rj ' 9 . ... - .I . . .- -, - I . V.. - , ..'- . '- .,'. ,1- uf' ,af I 9. ,- I -- -V V '-..-5. -- . ,-I-.I--. .-I LI-II.- IIIwIVe:.ixI I gs, II IIV:IIr--j.V.Z'I. f I I. In-Iw..f:III'?III-:.1:,IzI I,II.III,:IfI x.I I., f I I -zIzf!f.,.- :LII V, Q I, I,---.21 V':V. . . '. - :V . -'--' -,...qg.-, .-.5-1,y.:r.--'V.'.+.,I.'I.'--cf-.-gf:-4.-f.'.r.V -1 'uw LI,-gII,I,.I Van.. N. I -- , 4,,j.sw 1-3: I4'L..I .'..:-- -V -V-----.1 - V. . V -V-.- xv.-V......1.,-. -wx-N'-ri.--'-. V..-4, .NV-.4-fxzw .'I.w1" . -A. -. mm, - . 4- - , V . - - 4- . nf V :r----.-.--- V.-V. -ff..-.V - -V..v,-,- 'V V .,9--I-ui, VV .-,V V... . - .- I . .f f "-'- - 1 .y,,f A . 'VVS--' r-1-,:. -.Iva 1.- u VI.-q"'f.5.. ,..,:, .1rpr.VysII?,, . .D 72 --,,5'--".,,fl-vida: I. .4 ,FM . -3 , H5-I41I..5.II IIII. A.I .ir I., , .I . II. .Q -. ..IIIx,,.I ...Q ,II,.I,., .II4 II,II.II:I,LII:-I5,IIIIIII,.m . .fn .M If-.Ig V531 55.3 ,,. I, .' -' .- . I V . J. nf-'QV-.."-r,-V F 1...f'fV'-.F v,-J ...+-.,..V-"5I -Vp..-.VP-nw JL. 'Q ...Q .-J-H . -Wx.-J P-V1-' L I ' . ' . N . .' - .'i"::I'1 '17rl.-.11V.'Y---'Pl 4.1.1 -.x- .1-'-C45 'h".91-ai.g1E,j:.,,E -1..pQ"'- 'fypx Fb!i.:,6f.k 'I L, -'fbvv' 1'- ff W-' '-' -' . - A --.vf-'VV V: -- -: .- nm...-fs,-1 if..-13" -Wu .2-W. - ' ip-F. --ig jfizff-.V P . .7 'ra' Q' F-iid'-Ts.K-'.lgfQV.2T'VgV 'ff73'+T' '12-517 '- ,g 1.1 A ",- , '- 1- '1 . .-gg' fri . -affvf f " ' 'ii-L .-Z'V' ',I'Iz.n - .-:,.1?"f 5. .5 :.--fe- Inq: g' 1'-- 52.51-,I L 'GQ' I I wg: M' 2 , ,I : . . .,'-f -:."V'-fkiwj-ivfvf.53,-',.-.11-.z.,f,i-.1-2'- i.:-"." .ft4.'4"QTn' 'ff."'7".4.. f?'Lffx-!+,'S,- . " 9 . --r. 7 F.-.Q .'-" 51- . - - gf- f , V -si...af.:5..-.VgggziC:C5.15'7'1.5V1.V':g2-...1.-Efe:V'V4f3,.g54I1?:g..x'uq3..:,Q'72-'g-.- 7'K-rbystglgxf-. ' -J. f- s 613- VGWV -1- V V T' 1 -V V' - ' .-"-'1 x."f 'f--"4"3f "S-ff'f'--L'-'24 Lf ?""":.-I--Ff"":"''3f:?"i:4":i:gZ't?cW7.f'11' "? 'Qi f - - 'V-.- '.. .' - - .. 4, -. 'V . - . ,V - - - -- .- . 'I' .-. . ., V .-"'-.1 " 1' "--. .-. - ,.- "1 V' -"' " . Ji-H V,f.'--:GV f'V . -- ' ' -- ..-f'7T'1-,ff 14. wixr 'V,t?f:--"f-.-.mr..f1-'JI'-a....."5-.V-X--V'f,2'VjfV'.1-4z:+--eH511-. . y,.?5Qg5-F51 if 11-V. -..25,:.ff.,G "'-f' :fa 4 ft' 'FI --' V -: 'Z' fy X 'fa -1 ' '.1.V.!'V- 35fZ!:Yf.2: V1 ? V.4':'V'-..f' L.?---'Wi-2?f33's" "T'22Vf:7? 4:5955-Lf!! "1 'fm'-Suzi.: - Gig, .V-"1 ' ki. -' ' ' , V :X Y - -QT". Ig-ne". 21,149 f.'if'.1f 537-.w'fu--''-'5,."I11S'-f.Vff-I'-1ifw5"f'f12I,1?pigE',Q-AEI-gl 'Q-, 'Cf-Qf'yTLi.'Q QE 'agftq .,b'- ,'-N" '- 'J IDII' - x' -3 L-Qx., :II-.'g.I'f.lf 'f"QYS'gV,ILSf" iffy I -1: -.I.I1.'.II.1f..':?-'a' Q I-'V AI,-x,'-jg lgagfq? Tl, VI' j,',IIvf'.LIQIIh5p 'ggdgt' 'IIQQQIX If WF- -- f '..-'. ' X ' Fw, -1-T-s --i7f.fr.V-T-V' " Yuvf -fi'-9V '-314. if-P? "Vi2'5.31.f':?f.Xf"'f -BV:-'-3'-1 4-2 '5's'QtI.' -A 13 I-.-KF? 'Hit' V' :-'f I. ' I ..-.s- ' I ' . .VIf-.- ':'.4:VP,-ff. .gf QQ-if--f'-S.'-:ff2g?'V5g.g5wfi:'Jf4If7ga?f5-cruz?1- .5 I.3gg,fJ5i si' gfaffi-5 V . V... I-:.VVV,-..-.,I- 1: V-..:.'.--.A : ,.If-- --- R2-W - '. pi ' -' 4. F 11 Q' -1 -V .4-.1-'ffgffx'-.' -V --p-'f.,'2-15 15-15-a--I'..f ' V-Qf'79f548-gvglfx'-'3."q'Q?'. 'if . 55.1-.fa?5?"V E-"f"'f"-ff- feeli- !-- -gl . - "M V'-V '- "T ".. " -'f ' '5' 3 f.'- -F' "ZH-'T' v'l.1'?i'7.-3i.5--1. ""-?'vi,'-E -'1V'f..T-'V'.,"'vL7, 9 ' '.1.a5'M. -"'-PV.-. ., "'-..E5' If. - W- -, -, ,fn I -- - -. '.l.I.. 2. .gif "!..I 1.-nu .- - l,'I fr .319 "QI .g!'l""'H .I.-33-f-?.d4.2'-' 'F ., T' v" Lf J, - I ..-'Q .1 ws ' -4 V' . -' .V ff V'-2'-I 41V . -V "+'a-3.1: f:?2.i2'5-iWQftw11.-5-4 -f 1 2-51 'r . - . "1-.:-. .- -'ff' '-, VT' Af '-. ii' iff'-P'-ri! ."-. ' 'lm-1-riH1-.f3X'e..:P'-, 'J' 1 ' V-641. -'-4-zqpiik . X1-' .II v. ' - -. .f ..,, . ., Iv I I f I 5. . I...-.,.,f V,15NI,I,. EI.. I,, I.,1..I,.,V - ,. ,9"p. --V e., .Q -I--. .,, G' '- .. . V .-P ' 'ff ' " '- V. 'VHF-.' 7' fs -. -0' .+-2'-V1:'r:f.'f' A-is-Zfslvb-1-Hr' .f5'?3'?1-'-- if' . - -4122: '!Y"f"i15ff"-45-':'P -' .,3,:: '- ,IV .I -5- ' IV .wir V... . .VH -g. 2 --5.3. g'5..:2,w1I-.5 ...swag-.14 siffu-.fmjspkg I3 33--g,'f752.'l.-S,E'f,-ii5g'-1.-.f if G' if .-'V -'VFTVV Ei.-NK V . 1f":,,i',,:-!1"!3:'i3J3.c' .Li-1'an1i75vLJf 'fV. . .V 1 1.'f . 9 V is. -' -- . ' V -sf.:-. - u IVV.r.... - --1A'..:f' ...,I.I:I. uw.-'-P -. . . -1 -V - - fm.-Q -' . -5. if -.fr -.IV -.1,.,-" f . .- . . .V V f.i25f.'2. '- 24: -. .- :-'-V1E'rr.- .ffV.?-Cfl'i- -V "fn, '-2f'Gc'2?.?f-.f.rif: V. . V ., V V V. V V V V f 'TV'4f::t":4.-32. :fe ii- .13-1. 11?3.i.-L V-9?-'f' "4 1' 5L1fI.Vv.f1'5?2ZSf1.'-.f 'V .ff--'c2:l,f2i!f?i2 'fiizg . ...xii v ...jg -1.2 V. JV. . V. V '3r.g:,-.-. Q - :V '- , '.IV..-..fKH14 Vi.--1 ' 1.-a.-,3 .:-.v,Q22-f..c11xaf:-159. A-R .,.u'V V- grjy. 9. . V1-,rj -: ' Is,-1.-f.:I? -. 1. ,.1.','.f. . ' " gf-Q-2J:'Xj'.I,5'y-5. , 5,:ggVi:4I:2,E,,-1rTVu:IsQ'y:5-.9 V-,if-1 s1J..,w"5f2I,I - rr -ww-IQ . I.. :I .... I . I, IV, .IV r , , . , .. Ll I.3f, ,I I If-QQ., I.j5II.,,II5: II.. II ,.--EI :I QII?IIIQI5,Iy?f !34.!Ii,V ISK JIIIIIIIMQ fzgfifrlw V .IV-. 1' ,5.I.... , I I .tI I' I.'s III I- -' I'-.Z vI. 'rrjk-xg .f ...T -I . , II'. II ,I 1 I A Ir, V-.gh . , I ... -IV..-.e .., V 1. I9. ...I I .,.V.qV: 12.114-f IV ,:-:gg A-.I...I MWII ...vi ., ,V,,c,I,f-' . W3 . . " . -V -V V. , : .5?":1i.4,-'1'.V..it1 ..."21V:'w V.. va .1 .H -l'a'75'--'Exif 'QS 'f Wit 351 Sl." . 143- 'v ri' r , . 1 -' 'ww - ' :. VV sa- . 1.7.1-.VIy ,Q-.f.-ff -1:5 C .I-S.. '-34 V- f uf .V'.a-ra'g5,-hz-2-h?f:f 'vI,IJ,.s. -,al . QI:-.V-'. 5,57 I 1 I I -nI -- II 1 . I I 5-I.I .I -I' I..- r- I.II.- 'V--- II I .Q Iw.I' ,I ..,-.V-. hx.!I,rvf'-.5 -I ,Vu in , "-. 11 . .: - V. , , V., .Vg .,, V -. L3--,mf-. -V II . 1 ,?.-xGEwz.:V:ef,V..5:. 1544- QW .gy- ., I, .I . I. . -.. '. .. . I, -I I V II--- -' -.-,I'I-,---I. ,.' . .f , -'-I' .I-If 1 ' l 1"-."'-V: V '- ' " If -V k- 1- s7E7:":Z':fff?2i?.'H91w"'1'. N45 -Q7-imma' fwff' 'iff' ' ' ' -V ' .V ,.-' .--Iv.: , iff'-' --7---1-1 --2 V: I..Vf - ,'.e.,-.-. .:. 5' -Viv . ' V. ' QI: I .- 0 , " , -. : -6 .I ,. 14: I 'P'-:A '-V.u QF -'ms rilfi '. g..I.. ...- ' - - . -.ZI V..1. I ', - , .'- - I'--:- I- 4 -II I I'.'.-, ' .I 51- IIII., Vg .QV .g.Ig MI - .--.A .-- '.I.I-I. . .IIM', 'III IL. 1 .III-f.,.I. II.I1IfM.I I . I,-.III I I, I I HIII I II I II. I, 1. I :IV IIII,-I, :I'j.I.zQ.If I. IzIII ,.I.II.I.I.-:II IIIII IIXI'ILfg,'..V ,III-II! IIIII-I.I.IIg. . - , V ... .V , . ,qw .V ' - . -Vf , .. .- f 1-1. sm... 5 .-. -..'e.:,,+-..-L .,,-rr.------,. .I--.,V. Ire...-. V .. J. 'I-JFBIQ'-' 1 rflrf A I. - I-6 .- ' . ' 'f' . 'J-' fi 'Q .57-f" ' - gl.--Pu-' -1 g 'Fir 1-'Z'-fjsfi-'-"'Q-"..V'-.?'..5--if A'-il' 7 'ik' .L J. . - I. V I. . .I . ' .1".I." .jI" - -: .V-y ,-.-"5 ..- ---:- , - -Q. '.I. 4, . 2 I Q I .If- 5'351.VL-F 'ffvf' I' ur- . f. .---3:15,--if lfx- V :'4'Y!.'1 ' l'-if 15Ig'i.!:gf'i',.-F-v.,1If.3'L'-fb" Va!! .-,-- I 5 ll. 1 X - ...z I . . I ' . if ...I . , - ....-4n......V1f 0 v y - f , xv2-mf.-..:,f.:f.wasa4.re115?f?4z-ff?'iw ' .i' ' 1 v 2 '-.f.i1-:..'-f'3"r5lf1:.xx1+.f"I"4'S., mf- F' 5 -1 IW . . 1 ',5fN-hiv, ii.111n'-5.141316:15655-f:i??gqggQgmq:i:gQQfg?fqgJ.Y-if '- ,. -' -. . ' p,."i,,:5f'f-?!f3" qJ..5,,',syg2-.ff '5u,Q,if'4-.Ll . I ' ' ,W-L -Hi... 1 N 1-"aug:i.f4'Q'l'llfL15952-'i1i1f1riaJLrffg5gP'fi' '553!5?.f?':-"1-cf f-- . " ,z-:.' .js,a-'.:-w:..fw:F,l5f.'p1fPf,.w'. Lf' ,-'V-. -- H . H 4y- I, ,X V. Qi K fr-'JAM1-:T'lliiyzrjgi-i?j,i7fW'Mi1fv3:.,fytggigizqwg 1 ii . ...fH?,.1f:L.-.f.ff.ff1fV '-...-we:-'f,:f"?f'5Q?w:f.F43SfLE'i. '?fJ'Qif" W mm -if ,. .2 "'f5J -Q. 9:1 - .5',f..,lff. ,all 14,1 -,gli rg. gm. .-h.7.Jf'M'3I,.vl1, .4 H ffbgg, ,Qs ini, ,y gq v r, 1 . , 1,119 TIC. 91:15.2f'.1',1g'.n.Sbz1,1Iifj. Q,1:'1'-gag? P.'y?Y:?.4"Z2i?ii5:5iS3:fi, -551-md' . yi' . :'ff.1 1 U wi f-.fl-mf'Hi-7':.'f-.'125'fjii? 'nl T7f.1f'if? 'E QJHJ 4' JAIH I-f,' -"Vw 4- 1:14. .' . '1 -7. - , ,. f-.H.n. . ,J -..,+'3M.l.-'V'i.f4Lgg-nip, , ,ugfxm ,J .ul Air' ..w- -,T , - - .-'f,+., 4 . .' ,.,,rg.,..:!-.z', 1 q rv?'--1-.-it,--efL,af,f1,J,-+I-Jw 1 wil, rf: ' ' I fr- ! -V ..,,.p,.Ayg.f5,Zf' f:.x'f,-fjifr f5i,Q3i553,5f,2i1fhLf L3 15 , 22 5.-Y f '..:.,,L'1 114175-f , .v,L.:',-.'-ff: .j:.1,,: 'fn' Q. '.j1J4,"gy. .jj .l 4.-L 1 , 'J ' lv , - . ," 5 .v 1 .er '.-3'.f'1f-2"- gw g:7f2!Q1ff:?ff?f5ii' f ' 'ff Fwd - . Hifi! g .' ,v " .J .,', . nf wil ::.Q 'jg . 1.:,,, yi" :,,,5-' . -' ' 1 - - --. - 5 , 'T '.L.-1..,.m.AZ .gg....,L,:t'.JLig-iffifQffyif 1. .QQp,V..115W?jfiQ,Q. .Q gi, l .- ' QM! giyjgfggi . - ' MT---2ww-fr-iisinff-f?fffiff??Ji5??1Wa'f.-1.5:-55? Wg' '4.pfrfW5w.'?1' 1 , , f -',19Qg.5.j3' 'Egipif59'3?'.f.1fr.'21rf4.q2-Jfl'I, ',.'p.4,pg,f .Jw1i,a7 ,H 1 wygg - zdfx' US' 5' 712+ ,- . . . a.'.'-'.-.fum'LW-J?-1 '.51..:Lv.,u .fn f ,-4 ,412 ,F - .4 1- J- .n'l.,r4.z f . 1 . . .,-if1'11.-wif'-4fl,cfIH1159 1f,gLf?ff.wf:-pgfalt' -rmzffflfzyf .ff-adn H v- ff ?'!1f:ffWfff1+ , ',5f1.f'?. Ffxfj,gf-13E"'.'f3.f ,Hr-'-fl?fiwgj-'rIh'Qj,.vf,'..i:IQ 1i7f53:fg!'1f-Y ', 1 Ef"g5+',u" - . ' - . 114 "'. I X ,,,g..., ,. ,Y , M. 3 ,,1,.,..AUN ., M. ...fp . , , ,L ig., U. ,gm ,..,. ,n 5 , . 3,3 ,Lv f, Y: 59" --U -f1,r,.:.7..4f wp. ,.',ff'- 1..,'.g5.,gj,JL'f:.-1,3-'figk'fLJU1X,4,p1,5, ,nr 'A ying' . M - r , Ls.. 4. -: -w.-ini:-L19'12f5J.:gf-'fwzg'Miki-J4'+..-'-z. -1- ,fIm.v'.e5W'43,f5. .. -h"'..L1' se-4 1.-f --11-5. -1.-, .- I-f:-25.11--.,f1f" fm .:.v..ff'.f?'-: .. --" ' G' .H M 1 f ' P-,H .12 , '.2.-ll--1'.,1T... fQx':f'5!,ix,rf 3 '. J, f , . ,-jf: - r -Z .fl ,. H '.,.y'-.555 ,9..j.4.,11- .va -'-51? .q5.1.,w' 1,,g , 1' 45 .- -,yu f" .M 4, , ' W-,U , -,f . -.1-ff. ,fy P.- ur'-+.,ff!!fq.:'vri+-T'5,!,,i.. 1fke,', Zim ,1 , 1- fr- F4 5, .74 15,-,few .- .km-L , mg. fam, v..,.,,,:. f ffmhgf .1v51,.,y4Q,f lf' '.'-.1 f ff: " 'Ffh ,i.. ,fr-9.4y,P'--4,7-, -3: 1 . . :f.g.g -' . ,. .14 af, ,- f:Qr..'- ALL'-W if-..4.g,'.4ff'-f . fa 511-'imc'-.g2'f,., .- 1 -4-93? ,J -' ' 4?""1n,r -.f. I - Q. -f-jj '.ff-gn f f L17 :ff::,.',I'113-fi?-'l12gLf77rag-2-i.if-1123gii75,2',..I5'.Q,5ffj.i23'"U?53f5,J5ff"'f' fi 1525 .rffigf g 2 '-df14!ff'i"ffiSIA'l54i? "Y . e . . - . 1. . . 51 . 1-.1 ' - .-iff" fr' '-fff ----.-..'i'v::ff--fyf. f5f?:yfv--Utdf'f-.7356-1615-J?1'ff,.-'!'f5g'.Q.' .Q 54 ga , .I C- . 6.168 .-4 2461.17 ' , ff 'eff i'-f . .-f,11fZ-,.1.z155':1::-51 5, 1 . '5i1' fQ?.i,w - f-,1,,.g-3 - M5 -.'w..ff-'f-:':'1.gy.,,.f:J-2" fa .Ji-:l"'1 .yy - ' - . ,ff . ' .- ? 5-,a..3,'.':' ' f?:,1f'-i. ge-sreffilg-J252225,-grzaaififfffiig'134055-,g5ffi5',1a,f95.ff? 'gf' P I 'H "' fkzifcE'151'Q5'f!3v5'1:,fZ55?Ef,dw'ef.Q . -. - .-xg-.,1,..gggf.-:nz'.'Igs3f:.1P2f:5fpgr5,fr,fgnj--wgq.gL4:J,e,3 W? .un 'paw -- 4 pqf!I1ig'5'4fi'.fgg.f,Q.rm53?s. :,g',. ' ,..-.5 , . ..'w-.r."::-7 .Liz--E51 4.5,-ff - -5,5f'.x- :,,f.- f..,: ,.:' Y, ' '. , - -- 'U --'g,5" ,' '-ii ig"-H',5'.,g .-ff. . -5 A ...gf-..g,. . 1 ,, -I if QflfQ'ig.-Qfgli-'!vfiQJf'5:iLjQQ.P5",gf3Eg2I'1fffaig'PAi1f.i::!?PH?U'.4i1'2jx ,fi gy My 3 5219 F' ---' Nh- . " J.1f?z'1.ff1.Vf 7,-A 'ilk-, '5'f,Lf'-.2-HL?-1-1 ' rf:-:if---L11 fn- .' -w'.f7.'i:r "1 ' . - ' 11. . f .. ..F " - ' '. 'f iff " . Q f - '- ...fr 1.-Qfffr...--:-.f....3.:f---,-- .Q-.2Q1:f:.4M-1'--1:-'glimipwn - . f 2. nffiglfm 'f .nl , Wm '..'f1f?'- +?':J".M4f1ds2i- 2-1. , :"4'-C . my .f 2Ffii3222ffwfa'e-ff:r'5-'K , ' -.'-'a-f-15,2ffi.-free-2.-f1 ,, .. -aww if.':epf.s1'2fff1'.i-HSm,-fn-Af'f.y-w f.'-.-J'r:11.a. wy7iL2n?f Pfvzwif wr' J. J w f' 5 . if ' - -f' f'z'f"? Y.-'kif'-" f-7 ' - fmffgg.-..-,,.,,L ::'.:5.f:ni:,2af 'TL-.1-,ff-"'QSM-if'-?tl?Q'G'h!i'?Uf7ff:5g,:c?' Jif,a.:Pg:-'L'-4321 21141 4-W f BW' f jf. . ,,, . W f .luflfiflf ""1k,J21?5'?..64.-13,-,'g51y, 1 , .-.g 1 . ir.-4 iw 5 iff. 5,1s:,h ,! 5" .1 ''Tfiiilifr51-T+5i?,?i?E-'Q.if1iL-Tifl:?fT:ZLl??''fi-i-'?11!471WI-515.""?517ffL5i5fff?5'-.-f?'b'L4?f'w:".:fP? QM mf-1-fi - .56-?v ' ff l ' .w 5' fgeriiifg fM'?i1 'f41'2!5?efv'Qf12f':- -- .: -1- - '-:' '.'-v . g..-f.1:'::-f-.::fp.---- v.:1'-f-pf-V:1f?:f-if-''m4R1frZrf--f f'1Avr"f- Pi'f1:"'1?-ff' 'f:F?',g,." 'l ' -- f ' ' gw fa. '- 4' 15 pf! JCl,mf.'i ff-15411' .'Z'.I:1"',?-2-"-'4 . ff . - ., 'fo-Q-.-1.591552-:eg..5" 15: 5.22ir'f:'f'-f'.:e?-L-'ff51:2r,i-5i'3.f'?5 iL?aP,??'4:L4?2'5z'1 'jvafwt ' t" -:J " -' , M,-. - -..- ' 254-25,5254-1.-,f.:4dgg,,'fQ5:.1 . .f , ..1',:g,. . 45.5, , ff ,Af 5 . -5 xg., ,-jfjgZ"g1'j:, px: - , -f.,-..-' ,..'jg::-f-L.ggff.MffE-..-1-fm,:fi-fdpi.-5jQ4E?f-QEff.fj454f'-233.'Jf5p.-.55 .J '1 iff- Q ff ,f vw., ., . ,Q -..iz!fr3..f: iuyg'1Gggf'211fwv1g.fg4.,mfg 3 1 . . -if-f -f f'?:ffgi5'J2i:irgf::,-..rxizrfl-yftsalf ..ff.J..'.gf. w-1,.fQ1P".1:2?f4:--.-:wearfi-1 li... .1 - S7 " :If-Vgfub' ,:-- ., if y,4,gv,.'w:,.v.'.-4151-e...'.f.:fGe,.lf.'-.."r.-f- . ---1ff,...c-1 ----1-.-:.13,13n. 11 ..-gf L-,:,, :af-fpee::.:.4-aw f.+..,f.,.44,-' .??',i'?i"19':':7'f1?'-iff' AMF , 21 'if 1 f ., l1 pif!,""9 4' 4 - ' I.-f'r'faf ' 1 ..f4::fr?'i'!?:g-'rf -'f-az'-54.56.1- . , ff: as--.a-fi.-, - ss--iii.55423:saw-,f4,2Qf:6wmf3ff5i4W-62 . - .. - 'Sf 'E ' -- W .. 54 5 -.fig-561' .iw-1..4e'f??-'iw f2ff..ffs'L.f.L1 '- -' -iff .5 5111!-: 1-ef - --.--...C . f -fzcsrwwy ..-1. s-iv I-:.,f-v,ff?,y--5:55-,'?',f---fi77Q:.wfejfH5yfjfzigaiffqggsfff-gigg, Tzafgif- 113' ,fu I -- 4551- .M if 5 '54 a'2Wzm24e5w,,r .:f..-,gv-.wa-fl:-'14 H. 1 T51'5'-iigf.iJ'-'i 'iiviffff Q' 2924? f5'.:.2?1'Ia2filirivu-3344-9i:?f1.'?fsfgigfgkviyfsfi-'f'fZf ,1i2f'f1i.1'ff'-Q., "' 411.21 f' J .': ' -. jf ',.-' -Q-4'5Eu':..-Lfdiifwzacsz'-116.1-1-.-zlzamw,-1-E., f . ' gfE.'v.f:iifae',5fiig-Q2 -T-3-"ff'.--1-.fl11,1'1f?F'.,1:f1Qq2f.f4-..375111.vfF5j1'gf-Qfffprfig:q'ff'Jg-iH'552,.g.zM7j'f'1" . . ' " 1 f "7 . 1 ff-. ,- -f 42 . 4" if-55' A --411 f'5?6uQ,W"3Y"fW-144-2rwsfvzi.1+14df:ffW.::'2-' ..-L , . ,!,-f. 1.v.,::f-.-1, . W.. -L-J., 1,1 1' cf, -1f.:.f:.r:ff.f,...-:F ,. ,L -nf A" - 4 f KQV 'T 1 - - f-,A-'i 1 fr- fi-15.4" ' ,lr T' film' R'.wr-Pf4'-jfs.-555.-,-.144..M-r'w,f'.:':4 . - ..-. . f fl-:H '1"0T-...4':Ff.aEjf3"2-'?f5'l".-:' 2...-.Q-2.-147-L-ilffsf.-Q.Jg7-11251-fl?-'37-fj'??ff5,vA-51'-.31?'2Q fiffif-UlnFr,'?'m5fjcf'5'i'j5 T, 7' , . 'df Q,-'f' 'Gila . - 'eb MFG' ff' f .-'dwinfb'1.1.5-2'E1220.1L'f'ff:1!'zH..7u.f?1,-f- J .- f --'f--f-:+-,5-f-- T.. mf .rf-Y ff.: .-..:-f.-,f,:-'xr 2-fri. -g:?J.,+1f-':- .af ,Cf,,gf1L:-1Qa1- me-,f..'f:-45,525 ...WH ,ff!ew." 5 .f.f,f.--' Hn- Jig' 5353? .-- ' . - A 1- -', ri' f4pt:5yf,?,f5---.--.'A:11p1'...-gf-l"-'ff.,.9.1,2ff',i- . f - 'f-' fn' ff- .'-fc-ff-fgf,.n-55 --f1.4'.:-'-'.ffiE4v--fr'-Y -i1f:"ff f'-T4'F':,-jff:.v.fi':.:L'-P-1 DA W'::v:i,'ff'!:'r.-11'-'4--i1'.a'Ly5t :AJ-7? , 1 -JI 154511, r rf! ' Wi f'f1p-ff! , ,nz-1 QL. ,f'1f'-yyQ'4',-'."-'-2-'-'-36.-4-.'r-.'f,' : .- 4 1, 1-+1521-fi-fsf.-,.Qf,gQ:::52ffg.aQ-2.:42?Hi141f?:?:'-.4 :Q-:,:-'zIs'jfZ-L+z.aw .- -54-sgiiww-"f M' -'ff' -' H mf- mfsf M- fm- 55254 -,E ,. 1 179 '-,IMG wr-h2x.f2-1,321.14-f.e.f.a5.:.-sf4J.mf,f.'.a-1-ia?f -. - 4' .1-zuLazy-:.-pzzzizerfr:-.iq-asa1-4.:q.i5.'sf:7-amgfw ffgpfw-Qui?-arf-zg1.Hvgjw v,fff.,f,f3- A -1 4' 5 ' f' . ,lf-.gfFa9b...f Wafmf-qzynggfyf-1-g.,q4,,54aff.-535.154,55-L..g:-,. gc-J Qgaii- ?-'-1-P'--2'-fffpgwf-izf .Q-1q:.u?n5f:'iWwpw.E?34w-a -fr iffy '-F' ' -np J J fV1 '1 1ff-Q .md , .', ,gif . -- -4 - ,aguamgyfizzrf??pgW1?p.2-.Q.-z-,f4'i::f,,..,1.--415254,1q.'.,-Arm'-'.Q ..,, 1,:f..L-.,: 117112 Egm:-,,WZv...114--.,,:f.,1.g:f..,,,1f-31,1 L2fg.4F5,v5,g,":45,i. .:,Q,J.:,g,,,, .rq..,-,,52,,,f , ,,f, ,- , gl, .. 57. , M if' ,,qf,,4g:pg -,gf . 45, .L. . ,rf-.v'," 5-7gff".g..fif-r51,,rg,..1,f 1,V.,.'f,ef2,f,.1fH5.,zur,.',L' . . --, in 1-1.4-,,..:,E-,iff -' n?,2:f'Ffff"5:,.Af1,-rf',b.q 114.52.125-11-.a:CLi'if:Tgis,-fwFS',4 .- Jf'4,5i?-754511,-,Q-gfq,-' ,'. fggqg ,T . M29 . fn KW , ,5.1,g.g4.4 ,H ,.,fg2-,ry,! F 115j,Pff92'. viahgt',,.1q,1.5gr2::5:14fy.1:g:ff1+7!1--1'A -'..f,fyj-,14.,- 11 , . .5 .. 1 .. W,-.,-,-1 f-. ar.. -44215, ..7vm':-,V-,m,n, ..--4,--4 '-,aw 42f.:ffZ,1 5-?5ff'f,. . .. ara-J -, ,L . - , , . 1, . f ,-A-, u,.w,:1.gi.4,, 40512, ,. pyff- -. 14.1f,4Trff .:g--r-,4ag,.ff.- .2 ff :.-.f.,-.,,,-n:f,..1.--.aw --..-f-,. 4 ,. -f .--fpqffn-ff-,-ffffr42:.7i--15,-mfg-rfcgfE:,.1p.4:Lc'-.f"4.-.1424-vE'::r.QI11'w my-Qf'ffi5:'m'i'zr11-f ,- L I '- uw . .wwf-1 f ,gpm fl:-. J' 'f 4,154 pp'-fjrffagw..5wg-!4f.f17,fhf-.::f1-f:-,......-.-M-J.-,Q-'14..:f.-r -1 ' - Y . - 'J ...Hini:-f'T-''fi'-:.'.iif'-Z: -"1frI:J"'f-14 .132-vfrr. Lf? 2-:.hwf1,JjQ 4i'-Ff'.,eJffi.E,47rQlf.n'f5".::f .-0 'ifyi . Wff K' ::Si,4?,..,1g,5fi, 42:4-1 r1.1-gfir . jiiigey-f-Z1,:f9f",? Az' ff 'g-31-511111111-11.1-.f':15?:SfLf?:4Qf1Y.'-21'J5F.:-Af,a.2'.f-1 . - -- - .--'Q -1-i ff-1-'---Lfifikff --if r:f5::Q5'11z'-51?1.535gZ:.:.:g 1221 fffiiloif-gZ.zzsf1b .1,.e,f-.p5'j":-f.f'irwQ1.c2-Q' . ,!'3"'f' .. M ' .1 siiaw z64.:'Qg?' 44.4 5.Qff'e'?'?fwyf fJifi?'i?i5'f.s-Wf'i141f.-?1ff41.'11f5-!'1.? 17.12.-IQ-ff:izLg'f1f17.', ' -. -' 1 - --1. ..f.,f...:f,..4wa.fw,amyfvf,,p,.f--ff-f......f552-.zffmu-wif--faa,,, wx,-5. fm 1 .. .Q .- .5 - .,-negfjffxf-bf .Amps yzzmgzp-4.,.f.fp.f.f.ff ni14f.,.ff:... aw-ffqkggzf '-.-ff-9,-ang.9,g.5..p,..-.ami ,gm ll- v, 1.5 Lf ., Y Y af .gn 34-:Hf'T:Fj.1 ,.lgilggigg-A..JE.5g,g14:-11.5. vgifwxfm 1.19. M-9251.24 ' ,E .34 ,, lf. 544,41 wx: - ,,g4gZ,.! ' J 'Af-f' ,fyifp ' 5 1:92911 .5:Z.f4'- -..,?19"pf':p:.1:-:5p1f,,,.gn3-ae-9,3 dfawiiff-gm-5f57124YL1:he553",3,4C,3,5j-1-':'15:,.3f1My , f-, - ,-.- -. ... ..f-.:- w-.--1-, ai..- --1 -,.--. -ff-'sw 'u s E 1-.5212 f-zpff..-.Inn ,.- , -,P .f:3,f, . .ff 215' -i.,-,-,. an ,uae-.,fb,,n. ,:rr2.a6"f,-,1-4:-um1Z...:-wfcmfm124374:-2-.f.,1f-u.-.-.f--'::.- --4f.4-4-'wfgaj . . , .. 1...,,-.ffmM.:-:ffl-rr.-.Q-..Iff..Q-wr.Ein-saf,.w..A,3f4f:,yfl'-,-.fz,iw.n 2,-Ti?-324' ff-em., ,-P - + .-J, -Ja. pg---.., ,53.saj.L-A.-17,r25,w4f-ff',...e51,.f1.y:1M4.f.c--W-qgffmr-..4..f1w:,-.-.-:L-f,--.a,.,.v.anf.,-.-.f.,-Lo... , 3. -. -.L Q . 3.14-cw--,-.ga-:.:z-:::r,,.-x, Vasu-,-eilrrx1f.if+w.,ne2v,f --19 ,M W 9, fwrwfgfngggff,-. q -. vu. - eff .. .+I ff? . f --.:wg:e':-M394 ff .41 f.mrwgm-w-fzinlifrav-cfm-Liam,1Sf4f.f1..f-'seq:-.'.1-9,75,425-,c1a-2'f:-mmf.:-'f--fi1 . -1 ff .fs.ff1--v.vf'1:r-n:-ffrfwf mm. QIJQAFSUQ11 ' .V .wx - . .. -55: W rw -.,. -Q f ' 'Msn ':Hf,."'-yd. -M514-fS4ag:f,e1fm'4rf:,4:g2-frzsnew12-'fMfr..--,.:..r.wfifli-".-.':'::.14u.11---Efff... ff,-f .J .-, ---2:4-nf.: 11 -1: '-ff fx'---5154-"5.'2:f1.1.z'ft2.22.:fz:-41:31-i?"f195.Sr.if-Qff'Wl3ZL5f:rfif25" . r- J? LQ-'f"3f :-- - 1 .y'4,J"f-,f ,n??.: f" i4C..z-"T"i?"1 'Ai 1? 5"471"5Z?f51Ig?sjErfWHQl!n54LZ3Fk51JA'D16L'uI:'Zff 3111424212-!1':r!'?::':!fLZ'1'5w-fp.'g.3i':-J'iffi'-3f"."pAwzfvl-7-'.'4:: 'x .. ,'f'-Li,"1-T- ..':'.e5LQ2J-11-.g.:?' 2??3Hfh:y2ii"'9"'-.,f.P,i'.34.Qv4?,+6' if 43221: . -T ' -- 1- 'iii .55?-ff:517f'iq4SfJLHQWM51yr-my-'mffweaigfmffzfz.MiL2f1f?.45fffzm'f:5f1ibm!-21-.f'?fFzi.ff'i':-2i.-.z?'!'?"-ar"-1'-I. '-.'- -1 z-..'y...sf 14:1-1-f.-...av--:gi-1.iaffQwu:::gm2 23575-21. '-w'.vf':Jy .Q11i.:9Ff f iff . '1 --.-'W' 4-115,51 ---4 G''?fSS:ff5fq,j:'s9,J25i"gff'fg'g1'5-gifSjilwfiigikkf45':?51ZiL57iffj,'Q5f:2Q-E21.551412112523423'11Wi7355'v:jb1L-ifff'f'L.4szd5f.f'7k -'.gg4,'f:,..3.:-1.-.ff--'-y f.g.-aw W 3. A-1-.'--..-.'.-.'i--2:1-1,-Lf.-2'Tzsw5g3-FQ.. L7Qf1'g:f7 Le M- E- '1 - if' . ,mf-' gif-Jfk,fHmM.-..f!.12,,4?..fb-,,ew,g.g5g.,:f:1.-.1mam,w.?,af.4.-:Qg...a1:,ufxffzgz-..g..,aWf2-.-'2-,-wngfy...-1,-Qa.:pf:.n..-435,52-146 ' f" - .. 1,2 .F-':. rf- "1-mmf' 46' +-- L.. Q. 3:34437 -1':m51,f'rZgg.,3 - . '1 :pf -ag.-. -i f-A ' 5 1 v wg, ,.ff,ffZ, 3551 51- 47.15f-fxpfff'e'-.ffrgffz-ffl.Qfgym.,wmf- Mujwqfsfr-Mg,-1f:4Ws.:yJaEdf:'ff-'dw''uf-7.4:-..--f-, f-.u2-ff9:w--.1- 5.1522 f.,-W... 53: v :Q 1. 1-"F-4: ff 3 'f:1:?5i',3AZi5:f':j:v:f1,.2f,w ,ffw .11--1-fife :i1?I'fx:-2fgrj51,.- .fr f . ' . ' 4 ' fxfflgg I Ag., , , gb- 1.. .!:M1f,uEf45y,.4:gg5f!py,ffz5,fg!:: ,., aj5ggf5y.ggi,m.g msg.m43?+1ig,,,fa'r.:-,ue QW,,Wg-1n:,gf:3gq.55u.f.513511,-,-554A-,.f5y'g-'ff' ,Hyun g,.a5.---"1 g.:?..i "1 :el -12,-51552 ?':f1:-f.'11?'L-Q-1-51 'f?2S.jfZ:-'i13"3??E,?iJ,,w??g'1f1f1T'iqg. 15131-lf' .. 1-f-G' e J 1- -4' f -0 4' , fq' .sig-1-Wig. g9252eE4i::,1-11341,giiwi1254344'iii515197-1156.-gym-32193f:!ggi5y:fezf2!'fZgT.1-GZ-4fm.'if?1,.':Q'1gmf.g,:1Q5ai.,arc'flgziaif'-I-1126.144-ff.be--Q-siren- .Q-: .:-,if-.f - --is-...-4112,fx-:4"f:f':ff3vsffiffrfzw f -Q-' Q-ff""-25.."Ei5'i---,.'3.,..f.-iff ir - .f - fiwwuwggfgf Q-.. -.4+1...--.,,.4fi' -upmsawtz.-'f'ceffw+f' 7ffaza'L2hy,1L15f,z4- "f: 4.L1.41ff'4msv11112-Angra-::5-9',..9.7n:m1'-'71 -aff."-fwfff.sgf-f.1:r' ra-C..-ami..-af.'.1::.ff..--g:'.-ua-.Wf- -.e Y-.--Sf 'Mig --rv F-V--1-4 1276 -fi..-..g,-pu-2 .. --gEJf'wzg3f--f'- fa ' ,aw .3-4-' H f .1 Rajiv? -.5:L1' 'Fi'-f' vnrwj -.frkii-,'-Fi2'f:Hr-:I--L1SS'i:4'-:faq-f..zm.1i-'t"'L5'1n:fdiffrafinj-621.-sf:-'. f:1'1.:.4-:f.:::w:wW-- w4:f1:r,1-.:1w7- J-16111.-.'f:1-'f -'.'r.'f'2f2 ff1f1f'.'-ff- -fn:-,':-,1--,,-...1,':.x,:,, nvfvyr, .... . - .- .,,. . - - W... .. Q M - ., . ' M , . , " - - 5 7" rr' -, ,- .,. --'.. .nf -" ,:rg- -2' -:".,5Lg4- fwlifzffwgfri! Wylm ,P191-5--511'.fmiL4u:p:,f,'f,:f-'..fg-,-4,.,.p.- --Q., ,. ,5.f.:p, .-'Lm:.'-.1,--.ngf,-- 1--5.1 '- Qi-,.,.,.-pg -if-QL1-f5-:.r.rf-fwv.g..'f33 . L , . , 'E.?'!E,?1sdC1"? ..-fl-4,.""4Ie'Zg . 'YEL .." e?:'!:132fYar,g'?S'454-5139454-1y.JfugE:4?1L:4,f3425-Jlii:'13Wfw1L'1-rL.1H."--,v,,....cg..,.LC6-M.-r,'-,Y-I-':ffl-'1'.h':1:1z'J..L::":f.rf'-,'.'1--'WW 1-I.. ' i:,,,s:,,.g',., wp? 4,T.Q3.ff..::gi'ri,'..'t1 Nw .Fi M. ,ci-. ,Ei23.:5v, 'uw , .Y 32 ya 1- 34,3 .12 Av' gn.,..7..igf'-f441jg,h:f.E1,-gp.1a-114114f.w:Ezqwg..',L7- gay..m411,,gy,5p2443-Q1g.1r'fg34w'gqqwpy 23.15315.pw-254451,z..33::1g-4-,..-1-. 153, gyfigg,-1 .'.::.f,g1,: 1-pgs, 1,-,,g,. . ww.--+fw4:1:r 5.:wf'.2gzS,w-Y-'1g:f.yfffrf fag- f . iiffg,--'E' KWH:-4 A1531 ,?:fi.ifr....:,.,ga..4'jt? 54:55.91 .' J' .F If 574:'55fliifl-ii1Z12?2--f1j1fiZfi'5'ff?'5ZiQSf5iHfV 3F31-V'-?69Xif-eggs-Lf'iviji-:H-fA4E2af5,as-vmnfI.Qi.fff215-is2?-fg:1f1S.mft!.'.f5+7:.5:a'-..if.fwyf-.5'l.f2'f.i"F4f'-12'-.2' ff" 1 muff---:.g:-14.-g,gJ.'2E"-5:11.42 29,3-,vw " - ', .ffl-sf -' , N -- -:'f5:iW fxifizrw U . .-.dwfe?f.2:a,4Hfaw:.-1+f1ff-f-iw-mE1.42:fzi.igd"2.2'? -eda.1'.HanfEv2n4,4f-W''ffeaffmffi..-'enrwvf..-af'.....:.-'::1.w::: 1:-Lf-ae-fma'xgff:1f-21222: , ,I ,W,1:N.4.f,.-T... ., I 1- 4 , . . ,- 4 . , - . r, f . gf.. f .,-, - ..,- ,,5, .-,,,1K.f,f..nn1.f9f-n",1y4f1Jny.2.4.5-iw--1w,'.,4g,-1.'1Su...,.vf,T? 4',b::r.uf-f.,1',-:mi11.'5,1:74.4?u..'m1:,,.,,1---,.iz!f1'-:..:.-:1.-pf ---- .Aw':'-A'-1.:z'-:-'-:'f,1,!f,- '-HH-'-f"" 11155: --1 -'-.1i7'fiCf-"Yf11- 'JU fn- L- - -H .4 -fi .:: ,f. .--ff-ge? 15'--:-'Ig - J-:vw1'-.FZ-1f::.ma67..gain-.4f,4lf.wf4-4-41-rm?-.eh-r--wha ,mrHay'-.f....1-yn-ug..-..-.,f4w-,WA-..f--f..f 'C......:m--.-1-:.- '-.--..f.-ma.-.fm.-.11-,M -.L-fur -'1.--"-1.11.1 --'Q 1.1.51-,xg 2.1 JU...-1 1.3.1-Q. . . ., - , .- -:dx . Q 35 , - ' V233:fflig"'5"5-"'gi"03Tf?I'Lf:2g1Q5-714-.sii,'f,1:f'25ai--5fl5?r'm'559ZQi',:?.'f--F1fHf?1ZJTt1ff7g54'1-v1QL'iJf??f't'f-lf35g3i""'7:hf-,-fi-iifllfflfiiiiiF:"':I5??J42'3AfH11.fffr.'l:i1'L,.Qvfufw'1f:5'5,f'.f3t'f':12ff'-f-11'-f,'9'f.:'1iC.'-11'i,'7-lff",,"Q'f,1p:'j' . .f gJ'v"..1-,. .-4 .1 1 59 fi?-13.1411 v- .aim - . Q F' iv..-.. fu-ff a:v541f frf'iv-'H-'ffkuf 41.5111'li'f":f:gyy..,::'.g:m:?--:i.-f!lf- 'w.5L2f'rL::-":nu--E2Sfrs'2'-':. yi1'Ai:z4J:"I4-'4-if'wgkw-jf:45f4,,f,fmb:insm '.'-:L-gif---:Easf.-:.:z,m-.gp ..-'..f.-ff,'a.:..f -P-.cf 9.-1.2.15-r f, If-,-iff. awww.. , ,- N.. - N- 1.-., f vfvvfis-.5 2.52319 1. 5 - , . N wr- Z N r- .:4,,m4-,,,,:!,df"vA'q.1..,u. -'Iii-Q.-1--5,44-'r?.1M Mp -Jffpgfqvm-g-419 L.,-:mn Nw-.-.nw 'f.y1,.r,12..:..v x-1-.wi-q..' f.x'1fHc41-...fa ' .sm -1' .f-:-- ---- r if-0, ,. .:, 1 .----- -.- -f :-Her--14: '. ---- - - ' --V 1- -JL ' Ir,x':,:p75 +1.f5f5.Yrf-11'P3,g5Fzi,'5,Q1q4?-g?Lf" "- 4 ,L L ,. 0 gf 12 5 '. - gg jf' Hg,-If rjbwyy r5?3?5W-igfgijelg-lggklngkfhgf!W'g5ggxtQf:i?!21fl5v.i2.frp:4gjr:FJQ3!Z12fi5'.fYf?2?1': it454i?Ei?1ZifE:i?2W?5fiQZ"2?.2'53'?2i!5jI2ifr1!21f2:ifQi5'?j,!5g1fIjgj.-inf 'ESI-F1E+f:j,gvggl-gg:i1f3?jf'..'.'MTF 'Aj !!,2i3'i..' . 1- Qiyeilifpgge..-.gg-.-5uz1fwf?'i1.7ffmfr-gig, Wd, l'f'95,5"':"-'Q 'EE 2:41-,, 'm ' . " . .?'s1a.'if-'fifggi 'gzgjsmQaaswuiffsifawskncf-G.fS94dHf2avis1i.1'Zf.E5vzfKiff22'sf4Z4.fF245Eg?Uf?i:fmfylvfwfiiifilffilifisffwffssafm2555356-EfifgsQ2!:2s..5vf:'.:f12Ef.iefm:e1'.f5. 'f.:f-if.II'f'-T.'.rf!--ks14Zf3z515fU?':- 'Q w-rms.--1-154 ,iwrfif-Q-'5f:?wsf15,i?i'i'5fv.v:g4f..,-M151rl .ffl ik E, 'WSJ 1 rr , gif ,5zs'?' J '..,1'z-Ja:-ff'., dbimfff-'aggftaagzI.af:li1:25!?21iEQ:'u1fs.-f-55.52.fzspzikiiawrw-.74-924favgdgaf.few-"fm:-iff-'91Qand'ffrfs-:Etai..:1anae'1'r21afa'F1ffF122 :Y.f'tH2af.w.:fsf1V'f.'-2111 g5.,Mg,fg.t5 Ff,..,:7q13.y,-.,Lr, .-,,,,z,,A,:.w1,-. . . ,A V --I f ff' '- -,,1" f ...ggi -,ff Q-Y . J .J h-- fa .. .e!15.41y:g,.,5.5.g:e1qf mf,r...1gr,-qf1.gg.q!n11411-:-.yeggqg4j34.q4g1j,.,,mf::z..my-,sg:f!'g'-.5547-':!.1G1:,'2'esgliqmg:1-4'2,1f.E.-.3E1:1.'.--:.f.f.f..ff.w 2.?...5,.f:f ,...q:.-2.1:.,1-f,-0: - V11 f,4yf4.? Q, ..,..' "1-ff" Q1-f,H...-:r4a?A2kQ,'a.u+?-':,f' A ff N ' . ,j,Q55'n:.guv..,,-5,:,f.3-f-,if ,JS--I 9- 145- - ..1.j?i:3i'f:z-3:.i:i'r2Qg-2-'faire 'MJF'4-'f'?f:e'f.nHF1f1f'b.'-'H',.':1gmfifffwrqf 1fL..!.r'::-,s'f.::'M1ff'.-.2ra!-Q' glr.:3!:":.s'.mg2Vff11L'1'.! 'fix'-'-': .I1:"1:"'W-'ff-D?-ff,,Q1.! M: .f.:-fE.'.'1MH-'IN' -5:12-22.1.-.f.1w: 7--'2'f:wIM1WLh".41Qe-j,fC:1vb+:f '-lv - M- 5- ,.-,Q :S ---M 2.g7.f,.., .. 'fig-ThyffumnsfraefmfgimaimwaxmlfwK1-2-af.-f,2Hf21z:w55:fmii---1511-353-.2-'f'?'2'f11Mae:-f1a.'f1e-!n':'Pfffff114-.af1ranf,'s411-aw...we'41fs'1.1--!-'f'---Mm'11.1-zrflz-.:.-.-wi""'f..1..2f!G-'-2121: I as:--'-F-11-.-5-T-.' "tai-F'-1.I5f5f'?11-.f".i,1'-W We G -W 4 .2 . J- 1- 21911. 3.f-"a2qf5h- 1."v'Q?EI1Q,f-u ,ffq1-- ,ggskfikriaeaw-a?s1.uw1f:gWef:+Sv3.adfq'fi.fPfrfw12:::ms?.1gA:.u::7:i:aim-gfg25e.a:+,nq:.5r.q--55.55,.s.f:u1,5ggg4,gggf-gm.,-1.:eq.f:E'21-5"ff, .,-r-mf.-...sz-7... ,-1 we.--sl, .. 1.-,gf:.,.g..1g--.f, -.1:ff1k1+1::f-Wit-ff EH' 'ff . .f- - 'f 1 " 2 'inf-iifv9'+.v.i1 '24 -af' wr' ,.,m".ea1ffw.zf?WiwI1e'Hffffihffi'vsxmw4':1ffr1.vww?-f-2we-121'-11:fe-:mf,-ma-mf1-r.:f144i5--21.545s-25452.mf:fIw'..: fmfwz-2.5-:T-ff'2.'."ff:f1-frwf.--' .-5:-W21-:J 1-:-1-vzfff-1--'25-1-' '- ua9i551,':wfipwx-I:.f.i' 'fbgfffvff .. H. . -'23 .: .f' .s.'4 :ww-.,ppgf 51.f-,.!sv4s+1v..iag4a:'Jf42g5'55y.Q:..2b:z:afm!T134?ivez-4.512522s2QQafi.L1Fgf.gm..3q.pg!.g.gzgaf:.qf4g5..gg,1.fgv.'gz.x.gmagna.rv-F .Q-gmfrf,fzazfgfg-:.t,-:Q-5.21.-.-:ff-3-.'!:.:f.g5- -peg-,f,g:.. ',.e.y.gMf,5.- H -5-mfg?-2es.pz,q.,-.gg agp--.m..+-.g.-1+qf:7i--.ff,q5.+rm??i'v ' .4 -- --fi .v'n1zZ':.. 49.- I-2 .,--. ','z2-"99'w?2fga,.2P.4i'4'h1ae-if twxf,iif3-'5P"Qm:gg:z--1.-1:45z1:1gg+:rf:f:1.wsf-sammsgauf-2in'Qg:,?,1h2':-2.-e2'i:.ausage...-..z.f.1.m.-31-vwfswf::fee-ffa.'fsf::2.2-sw:.le.1.f'1-'-:1.aff.2.y:.:.--1.1..f4.fu-as-.f..-ggfggf5,-mfg.. '--wa-z'g'zff::,-,,f Wifi :W'w'p.gm.q-ixw.'k-f7P?:f2s21t?- P- 'F ' 2 -ful: . - 912. - ww wfgiiifi' - 'U :lL,gffE?'w-.-.--5.12.61+212f-ff'6fmS11!g2ar'vPan-if2-1.LE...1wivfirffwfmficrffxafdieasz-Lfwfef's15:..f..f.4-'-ff.'Lz-sw.fi-:wwW.f:f:ffff:?+.2z?a.::1921.-4.2.-.ws-f1e'f-1--f-':M:-1. f-'..'.f-.f.Ls1f'v-'ffIn-1 f'.L-! 'fbi-fl'85-"-Qjgfd' 4'Qg'f24rqgA- ,-A' .K . - I3 rw... M Egvggmfwu.,.?ga.g-mfmasixz'm93,5'.-pfsz2f..krf:1gnHsavz.n5-fin'.-'-f:G'1'.-Jer-re1.wfgzfwfxreezafzeva:-gf:-z,:.-c..2154-512121155445.-gg:-a.1f:.u5 .u..zv..-5.1.1, ...gf-ffl-H1-":1ze55sz:..-'.5':' f'-'Ill"4fj1f:4:":',51f!1' 3-.-31.9 ' . A . .,,f,, - - i -, H -1. ,- ,I M V. ,,-. 5 . - - , . ,,, , . . ., yg.l?1:., , , .V-,,, .259 45xm,,.?15M1f .'., jf.-4?-'..f.. .5c.f15--f,.ff9,um5.....'..1.L 45? 'f'.519-fnliafffw.7H"f'fs'LYffm..-fzfz'-1.11-.':'x-I:umvv :"'.-.vfe 'v 1' """4:- ' .f:1m"':-1, f'-.1..'-'Lf'-,L :.':'L::-1-.. ' --2"'-1':L'a'.'ff-'---1. ,-,.,.- .f ...u-www -9551-:Si "ii'i'gWgf2f +!g5.1'b!?i',, - N11'?,3'f-3':"!'fgF'3:-'f21.+"4:!f: ,. zfflxf--1152,3:f'?j:nm:.,i-haw--!kafEr249124152354-941.51-iirfegszmygf-:L'ffg.S5f.-ggnwffun..rH'n-'.!":Sn4-21111-Qfiffflvi?-A1'f-2.-:a:.:X.!. .vri---Mffyzre-...f -...-1f--2-ff1:f.- --.-- 1.1,-.-1' . :.:- --sf .. x,,5i.4'.t39.1,:,Hg.t-2-dig?!r:Qy55p,-:Q '.,f, ,. .,,4.,,w W" . ' , P-if ,..-1gv5sr.1.,:Q,aM:gf.25-5p1qA.5gg-1fE5y491ag,e. .,31qig2v5gfQ..ffvfflggpg.j2445.egzzfz.W-225.45-.f-Erik:5.ggggaz.gg.xp15:gfq4sa::,Z2!'12:g:gggiysQgggedgf-gy-.2spfws-Bun451.111Qmei-aff-f52f:.'211-I,.p.?-1:1-ev. ,EW-!:ig'5i: 155.114 12.-5-M.,-if-".Z-. 124'-I.i'if.' Q "-Vdf'9"f?:ff'-i.f?f"f.'a'H?c'x'-Sf? "M - 5'g2-- 159' M ff"i'?'5f,?fZ1f'f-5rfP.-LS'?4e1-193'.fE1Lf5Hi2f5PfxfbI2f5gvFYiwfyffkiifzufigidafffiWeis'KWmQ-eq113422M'-'n.f21fasfaff.a5:2S1ii.zEi?:.:1'.'efibmzv-!:g.4k2:2::aerial-1U..:2f-fm222:aS:f-22251 2. f-:.9f2e.fE:'i1', 131- New - f.g,..,i-5-.Q-2--h.a'2.,fv3e,xy-'1.f2g5?22E.fi',g, -- .4 -mf ---1 .f -- an ,rf -6 7- 1-.3w.Eg..r42:414-aff'4?:.w1.,g,,g,ff5s:,f1aQ:1.z.Q-gf,,?,gf.Q4.g..-.a-..gfagpgfc.,p,.w5.fgg..fw+.,..z..g22.g.ws1::..-max.1'-1.11:p.f.,:ea,:f:-ew:-fr 1fgf.f22z.e3-wig...-.v--:.eg..1.,:-.fg ,gg,.,.:,-.mg-,ff..qg5.....--.-M,.g.... p:.:afg-J f 5 --TGW-'JY-I'Sf'-H17-'Q-',Z4"M5l2'g:f7'2347" ' ff- K' 9??"i?" 335' 1 vi' Wag ,5gk-2-ug'-izmgffin?-EiE1q.:7:q,g5ffEiq,5.4'H:Iii-'f'1Eif'?Z1l'e21zib2niIf45,H..:3E'-,r5G:e,g5u..-35Q:fE.:E1ggavgf,ir'.::qfg53-34"..ym:,::'.'-7+gf1fg1jf -r'1'.E2d-Q3w,qg4:'wfrfgg'-iii-frg,-g:.f ::' fi!-5'-,Q-'.f,?-1"': -',1':'1.'.,:-.. '.-+- -. H "'1-'kliifi 5 x5.g,qQ3.n:-4' .5'f-iq?-.v, ' 2 ..2fi'f . ,R f 1,5"H:.'H-P'51EH:s-iii-15?g5Wv.fezi,'SLMJ2xIf:is--inviz?z5iife1m.frifi5i155SixEEFf1252121112X32ribhlififfiiiliaaazifiiif5112543511recigzial-slim?'YQ-nzfwfifpiff..-f'-5:5-a.?vgs..:4fI'2' ':-:'f:22'I1.-.f.:.f.,a2.'q",' A". l--11Q,f'g!zik:'- f ' -i'f.i:-LQQ2E"E'+q,"A'g',iWf2'L L -fr a. - '2.Q,m1agf'::1f'?H'f+f ' 1' -3fQQ'fifaawE,5I:E'2f-552,525.2fsEQ3i3.g:.g!iMzz15G?2.-q+.'n.'f'-mai-.2i..:Qrgma1535f.::-f-:f:Es:5vm1Hfi-f-'-fe-si.iffsvbgwM1-L-221.2'z-.iwfwsf-fam:-1.1..-:.:f-,,sf..'fAi:.-J-'-. mf:-.,..21..f.'.ff.. 1- '-:.--2 I , .. ' ' 1. 1 ' - '- rr: -4 -:- 'H' 5 .ra ' -,ev-. - . Nr' ... .-4 'U' f--1-' 14va1f'fa1.K-345-1-L:'1'::11:?En"fH.-'raLe-.iw-fa?-'--,-s:..f:.:e!'ul.?1-.is1:-x:::fva152ff.'.4:y2-ez-.242-1'-..:,:'.:r"-1-is-'."2-F'-:,:.'.'.1-mi ". 1 f-.--15:14 . 'L' "rd rw. I m.Q'9y.3,f,f.l- 6n,:Q:f::,1. "Aff --f 1- . .. ,. '-43:11.- ...,.q2' W-455-Ezf. ..:5jif4ff:Z1'1.',,,EgiS?4.f1f1.-'W'4gf'sifi...aiu-fgggw.-,af---,Jw-.Affp5.3r'mv--.2E:!1:fP615-me.::'.w-f-...frmwgfizr.-1"a:qf.z.f-'Lx...-im:-...-.1.-,vi-:ml-,'51,1..'. :.4.--.-.-.--.-..,1.- 1 mg ' M. ,.-J. ,E .gh,3..,.'..x..y.q:,m.-,fj5.'r':v-,AJ ,g- -E4 .- . G- 7:,'a'. ' - "1 .. .mpg 2 ':1'!!1T' 5g'?ff.,Qr5uQr. va,-J:::1:-'h'R.Lmi4?-7FLgf-5235?12532PM'511:..'.f'4-g3,q2g:.:5:m1-4,13f5p5gA'q5fi::?f1yY-.n:.5.4'1L".f.l::-i!Q1'im'gw415:91-Z'?pf:.'-311:.L"'5',5yZ3i,-:Gi U7f1f'2?f"5:r,- .31':'J,.1 FS-2 'Z!.,-'EQ 3: 1'-'2 1 ' W' 'Rn 5.313-'fs"1 I- .' -QPR -I 1 ,"' -"' I F - 1 ' - ,-9 1 f . ,Iii '9....f:kf""3"2 H.. 'fG,'!l2:: 'r'fv.?4':.Zr:'S'-W-f!4'?::'e-If-a?'f'1i'f9',-rhfwzffh-1.hfv1'.hwS7u---'-M.:1- 21' ---- mnirwzwele:,1"pQ'L5!.-fn' -L.ur,:q:f'.V!-.-,-,-11.1,-a.y.'--.41 ----. f-1'..':'r.r'.....f Q ..-. f 'Cs-.' --.1:.w--- 1 V . - nf LW' Sikgf-'?m4B41s-. ,ya - 1a '+ .. ' .' f- "" 'Q 2- 4e55f51?11ga':FfQd15u75:u-qf545'::Q'2'gy-":"ef2fi-T.akin-T4-15125:5:":Gif?-.1-fmzm'vanup.fi.:'Q2141Ss:L'.53:.'-11611:affflfwvna:2.1zn.-151.1211 'mm-924'-111.4.L:-pnrzfifs.ff-H:-'?L1.'.-'rf--rf:-...... -'lr--W"-:f.f:'.'r''.f.'.4-fy5":-' -.fum 1' - -H -m,4wYf.r w -VE -.,wgi 1 Q- " 1 , , . - .1 "2Z4'?1av If -,,,Jgw::.uami-M-1c42wkmt4f-,gzdwldfuggfmaka9:21-qmfbmwwwg:-ge.--feL.-.4-Q menam-,.-zu'-Qpswgfzfsf.::::wf5s.:..:::'a-:gh-.:.,.12-,X-2.-,121-fe.q.:.i'ng-fa,.r1ff:.'.f'.'.'-'pw-:f.:. .. z-...gk-.5 :.:,-...:.f.2'.1.fz-'- ,J-w'.ff,..g '- ..-f.l32,u:E,4Qgf ' 7-ST LV" ,f ' n 311- 5,-.1 gn' .'-- Vniif-Lgidwgxz-Q::dGu,e.1+5::E5mgE55.5.,,,,.:35g.gf,5.,.,v.wf.m.,,5555,:fi1Lu?1-.1s3g59?qgf'm31J:L.::gg,3555.1..:r:gi4i21.mfgpczslviwzgxa.g..:.a-.i:hr4::--..-f'7f,g.:w!'.'.y1.:ef:.f5,.--:afar-:ff'.'.::1 me!-,. 3,1111 g,'jz?2f-'..rf'f -1:---55 Y. --' '-.X we-. fm w,P'h-'fy-" .,-- 7-- hp' mf!!-v eq may '. qv-SM -.:ngg7"5lf?,5e:::mgg,g.-.2g'w:i:ixggffvn-111:25-Egfzqaqr:-an-fZ.,1a:v-9,!r!f.'12f-.Y1?.::v?H..g:yn:c1.1-1-'mer-1.1!-2eI?..y.,y1z1ws,:r.-.wfw.fi1gfQ1'r.--fm-::Nu51.E-1-1fm:-.1gm...--,..-f-2-.-grq..'.,j.:-.-.!-::.'.,.'Z1. .-..g'-2f'v,:.,'.-'... -1-.Lf . gif-'if' -.1'f"ff' mi' 'fills -4 111 -'1 - WGS P-115 3-' .- X 'fig' r 'XQMFQT -"WP --4iJf::a.a::-15-F"a5 v i?fq5-3-3.1.-QL'.15ch'3,45g5T.19-5r:l:::.r:'-'Mu:.:.1-4-zz?--FwI-.5171-1.17519652-f-vian:f::."5:-19-f2f,f.:,wf 5.41.:':1.,.--!'2-.--1314.--:.:i:.f4-w-:--.,,.Q-.-gr'. fr'-. if--:gr ,.-f-1'1-..-f.- . -'-:..f-q:',,- . , ' 'fq,?,g?7'.'-FLY' f '-G"'3+""1is-wf-'x' 'rv ' ' -gn? -' .- N59 'gk' A" - akin: -, 1:-.1.3l5kQf"i5'?if'u:::--H 4:P1.E?':W'7ifw-.15L- "f :-4-:zirif-1--aa.ar'52'!f?:1S?Ui59-a.+'fii55-f:+.?5"5calws-ef!f f-Z!-E:L.f--'-52z.fuf11,'1-'a:p:.ze!.a-if ':1:.'f.:r1.:x'1 'I-,5.15wanf--.25.:Y::.-wi.Z2-fir? '.-.'v.-'M-.41 -.-15, ..f'f- kim' , ' h - B 'fi H'r,5"23j::-'f . V . mf'----" .. : . "mf -fi 13' W. f'--- "lgglLi2.:'s'1' 4:AS:c'.:5'5"5"N'5?5nE.-'-ZQf.rtJfH4-:???2?:.::'s4-1-:gIf1z:e'fa.::! za:-S.-If-ffyfzxiq-. ...nwdw-fwuili'mf'--f51r.w':5:fs11'11i-Jw:r.wffL.HJ?'H.12-'--ff'-ml:f.-ng.:-:rpm-'.w 2'1M-ai.i?-r- 11411 :'...f.':::'.,.-f. Hi-H.-2"-...-'.. .' .I l-KL.- ' 'JH -"'..H "'3'Ef',: :9'Z.:f.M'f754 -QF : r. " -,m v -2 - ' " .'HQ'555i'f'4'-'ff "'19i?'ff5f- 5251?-W?rg'.a2iY.F150q"2:7?-548'-i2?1Y1?'1g'5:9:'2'--ii5'1'v,"'x::LIEe'75.fmt:k:T1f5i':'::1?ff!2H7f'c'F:2f1iI5.11:'1:L:,gfi'4J57-I-A"fr:11..t1rem W.-'fg::-151,11-w -'5...gf: ".1:,..?: .-gi 953.5-:.j.z--1-...N .. ,r.,.fj:.,.: ,.. 1.5.1-,.g . .av.g'.,..-- -fn.-QQ? 2553? WW 1- if-' P . .+:5g5ff- .rw-'swf-: -'-.ia24:p.fma'1fwf':.'21-a..e.e:d:4-ia.ez-sp.--fQmea1w:--.faQ:fuwe2.......f,fg.pmfa.fgw,.-.:..-'nf-.n'f,:.1sa-1.151mg::'.:e:.,.-.-f-'...,...:.-...-1-15.-.1aff.-.. ...-aazgvz'-'-.1-1... 1.-.1,..:,.fff1.:..--,..-. . ' . .rf - V , 2... . . E f 3 V V... .. , gg . ,, at 1,335 ig- 3 .'-ff - 1.-.m,,g'.,-,g --wg ,,...,.,:.:::i5g:-.::,:!'1'5324nf-hw?124145.gislmufma--.-Cs,-in-,fv44:x:m''f-I+:UVF.-:rv-W1-r.r':s:E'.-nizf-'fr-visaZhu.,"f::::..1Mff.j-,.!12-f.:-1mu .:.1u-.-,.-.--::tJ-:'-.-.ey 1 -f...g,-,-, ,-up .... .-f.-.11-,-.,... ,J 5- , - - -f-3-..AgiqQ'e5'iK? -'X u -- 2 - ' . "H --5g.1ff:a:wg7'- ., f.2G'1z,1':"- -'ir-?'54s.gvi32.:-'-1".' .win':::?5-111,-2'::::ar-rg--a-41:1C:::w:-52151.'?a':fdm-1-H.,wwf!-'Lf'.::-..'1,.-w.-:vyi 2.-vi'J..zL::!:,r-72'..r:.'.-...IH1am:,qf-1-4...-,-.f-"ar: fbi.-w: :.:::--f.- 1 , -..1..v:rv:'f.." aff ,- Sabz, . 14" . . -.-,:1fi?Q,. .W - fzghilw 4 .Lv - . H ' '-'i,F4':w,Ef4.4f'F'- -ifvgiz-:,1u'1Ifg1gvi1rQ-1'-gfia a:H5R": 2g.sq53w:"Hafgmvqg:-211225-rf'f'.mi,-,-.as'::fQf.gJ.2:f1-a:jT.g1,f.:--3-55 .':,3:-z:-EW3?21.Es1m.:::11a'-. ,-iq.:':'.-!:',:.+c':v,' f 1-1-fag.:3:11a-.-11.-,-. W-r:'. .v -:fm-ffm'9-'f'F1'1".' :r':r.:,.s:.-.:. A - my. ' f '- ff 4. W ' all-Aff. 'nf "viii: if- --3U-2-1-.4121 4-. iw 9' " - ' 'AA' 13-'gS:-5k!,,f',-D4idi.f"'Fi1:-f-f11f?FJk6ff-'1IQff235?2gj1'??3-.,yffmfykw' W5. Em.tylmiqai-'M4151Q.:53i?fQgx:e::11:'-5911f.':r'J'?.W'f'2-1:145742,5511fff- if.1f'f'J-5wt:'.Yt5,L'u:.a:::'L:.:5:.f. -:'i':'-...Lg-W-H' 1"q.7 f-'- HRH,-'-' 7-.r'.'.'., ' lgl' "' . '-'iw-' .5,i.5w'-ur-.+ffu62'f'rhf-ag.g3,: - ' iw 1's.4,.sf'5 - . .VS-A-vJg'uf?Hi35-1241:1.925'E4'R'sf:?M1r1'f!f:fC,Q?wilifiiivgfllxaildiifii!1.fs'.1EV5:Q5'.fM54:-e'221.J'::?:yifEP5YV1::T::.',?FE'E5,1.iI'4'.'1'.vif,XE"QWwi-':'iI1TIi'13f5PfE'if r,'v:'.:vP4 .:.-1-r-.-:c:p2'1r...-.-::-:?::---.'.- -ei-.-f'-'-an .-11" 14. 4- NZ- -z'.ifXig:'4-sf. 1:5-sdg-. '17, L. A-:gag . -. ig..-He., j'sf.,grQ-115 -wiix-gfanv:z1::z.:32Gqg?zgffiwf"ff-.1'1l5'Ff.H?.?z-:::,1.i21:12:Fm:.,'2we-Q-:gm-'.'11ifi12aa.xsfs:'-vrz.-...swf.g.1,.:.'G'gf.-G-5252.5a-:ww-P.-' 'Lmffr'':.-aw:-:vcr-::.-M51524-H..-1'.'.p.v::. w-.Z,15.1z.1'-- 1 . 'il' ' .FM-12. ' - .. -ff 24-If -wwf'-nfff'-.Q wr' - .wg 14-t:1a13g23iv'a1Q1iIf6if-3551, 1WleifliirfQzflfwfefam?'w.12:imff".i3f-.ftv-,i!fF?l52-2f'-IM.Z:.ifF-'-H5122-'12-1"Swim:-?'11l2''-55f2b:21"'n-2-f11if1l-f?fl'5'P-2:2--Aiwa-f'2.1-'-iv!.'.'l'i'-2712. .mr-f 1 ' ?' Q . ,.-5-:NA L -- . WM. r. "1'f' 7'-r, - 'R L .' ' viii' . -' -X - - -fig.:-.l' :wr-1 -55: n..,1:':g:W'1,e-.fm--V f , 4gbg57X-1qmo,:'.:.LVlf-135.ta-games:-E11f.,f3n.'!:.N--5--Sh-'Cf'-."L:::1'w:-P16411'I'.,:1.'f'fi::-? .:,:'.::e::.:4:S.. HH'-.' 1.--uH'11"-."c11'-"- '- : 1 f ' ' f - ' f. ' -- . 44" .,Wv1q3!q4,r'- -g m --1 ,. L- , . . 'f .ga 5. -f . :Fil .,-ga-.11-r "'g:::-i'5SJ'i"'-1?7d,v25gr--1y- '7,-.vd::- P" .-ml - I-,mfr 1-.Ltfllzhgl.-1.219'?I'.'2'1':v3-.arrrm-434. L1-.zzp 11.-.H-Jz?-fy-,'-.-S!-2l::-:"':'.-. 'l'1.'rUL"::-ay?:.w.-- :Y '-v:1':'4:e"'1v -1--::::."f' wi: 2 . 1.1 -:-by 94' LJ x -Ai' .AQ-. . ' -4 --'ESE' !3 AUQI- ': A 1 5'.:--fQ.1l:?-f1Yfr,,-"..sg5N5p.n'--5" fs'+t.:f295.fuw:HS4SQ:y11m'-ff51'15fi-:faf.a1divw:E3--2:A5'..',-':imrgfgffmfv-zlilrfw:wr-Sm.-.-ir.fermzui.-.5512--U:-.1B!J:.2'fgf.-.':::-..--1 -.":1.:1.:r:'!xaw.-..: ",'a1. 1 ' . .' -ugh-'.1 r qv E'1:1E.Q'Q-c::2'.gQ..'5. ' . :f - KF, .rrnv-F-.15-"' "f.'i5E:'5'Fi.':fJi?'iiQg9r z1H--?g-g?'M4i5f-vg:rgel4E1'jimHSE?JP-19j:E:i'.m:f'Ae::E53?1:rQ:1fcw:1-195511.516912,150-.fggirzE.'.-I-EEf'Y'fr'fig7?1'M::g..:Elf:-L-:'i-.2 3-17-:.'-iff. -Iimffi-E:1f1"Lg'r:rv . ,Q-.-541-. H ' ' " M.: .f--HQJEZHQP '- -'f- mmf 4. -L-E.I"3--L-"?5?E'-f'E935':.11 , 9.5535.4w!eW.:-'f'J11.g91ms,-11ss!.m+Hz:-fm-ilfws-'-:LI1su-m1f'd1-was--ff-wg-'1.-...wr-If--?9'f1---efsa-sam-'zlwwz--1-.f-.-.a.1-s":5..'-gf.ra:-5-21.12-.-5-a.yy-'..Q-1. '. ,., -ww 1-..aw..6zf,.'S-xwg.. . ,gg-1 1 .-1- up-. 5- Lp - 'fa qw, mf ..' " ..' J?'L:nr'.R':gf:q5:,,,b51.fimr-4.-e:???:2:34:2'-iiilaiw'MP5-.1zq:gg:q:.fr.'y:.s::.gufl,g3L+:fQv:f:-,,15:g:1.---,r.2:.e,.,.i,.g1:!:1,.:f.y.:-'.L-:1--'s,55-,.'.ff-1,. 1.12,-.1v,.r?g.-4:--1-:-v. :?.-Jfp:-f2,fi'.f.'-' '-I . ' .5 . 15 1- f - i,.,f.afh?41,---.ff"42i.L:-. +.. L4 . Q.. ,L feng- ", 'sx , ,113-M. - ,l-- s .f1- .-ifavn-51,431-,'i.'--4g4,5,g5j.g.:..,f,w-if. na.-5,2-egngipnsigresz mv-12,5...Mrs-..+f:fu21::: -1-I-'Hififm-':g.1Lma.-Ihvg'F-Q'11:3f.'.,.,..-21-2 'af1-1.r-'iw-.'.-fs1:.2si:z.y: 2--.7-...J-' . ' '- . ..-ii' ...I ,f 1, A ff, , :,,,:-,xv-1 . .-,az 5- . A -Q-N, .,,- . 2- 1-1... J. 512153, .- , 1 ,rg-.Egg-I--:...rb' mfg -,LL-jf,-J-if,..2jgQ,..'-:1.x-:-:15m'sS-4-X.-,.,.',-g1',g,w... ......,:f!f:!.-213.3-31-i',.:v:,v.w-,mfif ,--,ks,vf':,L:-,w-.,, lm.--'m.:4 ?.1.::':".' ".-.-mg,-1, 1 . 4 ' . '.-w.-.-L ,. rg ', - sg-?f"3'5,Fl?j?.-.?3x,1.,g,-51'?3wQf-Mg-gr X -. - ' 1 T2 - . 92. Nfl. v-Q75 .H g..-I ---4,1-:ag2z4:.,'1.'m.y..-AL T".i1..:'--nf.--1.m1'f--L:'a:?:.::.,...eu5.f-:2-JV-HU-1.'l'b1-:---fw---. -,rrfg-wx--Lv-.-'vf-H.. .f '-.:.-.- ---..w:f.:.1-.nG- f1-'-'--.:.-w.-- f f -'-J:-.-H -'79 ig?-1'Ji'f-OS-Eg--,Jw--5 HW-Sf' - ,5 ' NF 'Sm u .. :.-an-H .FZ - 2. -x 3,553 w-E151 Ai' 's-:54"':3:e.,aj1?F4'-'1':':-E. 'Q-v:if"1'-42'5'1:-14:.:'-r-':":f1':-',ufw::L1zz1f1i1f1::m!z-:- 'flf-w1'l.w.En:!y,-I-''--7-1:-'f14'.7.. .-J. X:'!-4-21 ."'-1-if-3-91 -TAM" S' 1 I-'-' 'IQ -. - -. . .--2-af .2 ' ., ' f'. ' - ' . . 1 -4'- wg" Q- af, - -- 4-W 'Hn 5: JW .'ivE::w,.a.?13Y'::-'fidza...P..-lmdffaa::M',-'1-.mv-vuLggivs'-w:::!sfs4:war--f-.-..1.f.-Qsef' 14" r.-iz. :.:.:.'.'f.fz-"-url. -!:...k.-Is.eg,.r1,f"-4:1-J..-.-.-----.11-'. 1 ff". -'f6'f4L?' zg ..- ' - . sw: -1 A- -". 1 , . , ::4f4.- 'iff' fi:-1?-145, fs -br?-Q.--fm -A.'.m+f1-":1Ew:-1.-...'2'Eag:Y1'.1:nfzehz4s-25-1? .rr 211241112-.e:9t1't'!.ff:-4.1-sf--vi -..r:'.E...'.-'aw-- .12 ' , 33-1'.!'. fflw. L ' '-1 p Qs.. W ' ?" '.:f- ,..-Ni' - -3555935 12:-25-2:52241-f2f'1f'.1f:...5p4a.q4!:ii-z-.fs-miie1111-ffzgfga.ufA 1: ,...-:I- qflawif ' - f- A5 5i1?I'5's11l.si:efl:"f - , .,Z'fiEi:Yf3Q17if'f' ' '- s.,-y'f no C'4'Nf-' 34 Q4 ' , '-151 :S-5 "' 2-.R pg ' -- -3.0 1-lufkwgflhii. sg-.zftffk ,figsjfg'Z1iiLdf5?Emfs29'51fP151Qi-'I'.1..QS5E5E1.ii135355212Qvi'f32,W-l2i'Er.:--.ff-5:iifvE.?ffi?f:Ef.-'.1515.12Tiflllfifmn1-I.:52a1.U-.6fi?rf:f!5z,aef.' 1 . ' ' .',L,.'1.T'1lff9f-.'!14 xc. v-T115 ',5.f:rf-'f15L': W' ' fd, f -- . a ,,,,'H'-1 - .. f , -X ' -N1 ww, -'yi-2732? 4.1, -ii,'iL-1111::il7i'5pff'4.::E5f-',,'5,f- -LQ--nnfuzf-12P3125i!.:?':::fi3,-12.11'-L-fmi5S'::.sE.!Q,g,g5.51fj?1:alfa'gag-.4245 -.fi-5a1:,if:r-qv,SPH- Q,vuzzau-1Lf,.,NE-EXIF , 1 ., -, ,. K 1 1 . pgffcfa'-vP5f1f is 1.-.-:gf f2-.,4. 11 ' J- A- .Q - L.. --155- '. 2' :':sE""'a2"'W476'5'9 -ex, fmr:R15wt.14S,1sz:f----ii-P2'Fl?!13'?f'3Y.-wi-bs'Y--22376122-1?i1E.:'r41.e.w1-.1wifwsfq:'QI2:.Jfrf.f'f-.-U.wexf..P2-a'f'f1i.f2s'ez'-.'i:r'44-'-1.r . Q- 'fi:.f'ifI:-ry-.-t-:-. '- ff f ...-1---rf:-'f f'5--1-11-vk-:.rf. - ' -FAQ - ...Qi-22.2. if - 2 " ' f -wifi+5553-.hifi':gi-a-PM-21m'quEm1eLf.1M-I-iwzfwswesiznzwz-..--ix--2-H-fviflwze..:w.,.w+..e.:!fsE-r1--:-:---.1-vw.-2 ' Ki". -ffif--!+11'gw .y1u:5H4- , 'S'-L v may -, MW ---Q. .-....,,u ,.-4 uf- -- - .mm -h,5,'m..-6.432-y.,-zlasi.q5x.,1,,5r.:L qi:g3ff.f:.'1.0.-..-A.-:-a:smf:3-fs-gsm:5111.4-w-.Law .:51zgb:.main!Mp...-.,,-...wr-214-gr...-:qw-. . .sg.. .-1.-.-. -1.1. :- -. '1s.sf'-Jxgsrfl-wr'-L fiffmqf--1-' If - 2' ' ' .. iw- f- -' :J --:-'-f-'lEfws-?L'gg':i.1g,a-l':it?5Es,1i'affe5K-29m.?":Q-Ehif'if1a1E3f1211252ea-aff"--wffefzfw-Q--Af..5-.12-'zs.:zli?EZ:f+.1f.1.-'f12+-Q-ae'--w.-Hrf:a.-'1i,:.-ef..-.rvfu-rw.-52:-1-1..a.:.: 'z '11-' .we ?!5g:Ef:-w.ur'g1.K -,Q ciif:-eE?8555'f.'F-7? fag. Y, ...QQ V Q - .. , ., ws- -f s , -A 5715. ""'i2'm-k:fk:..1, ..q.,,.1,..,-spd ugh- ,mg ,-.fhgbigg-.,I:y.11Ewa...-4-.Q2f?u....--N.1-1.a:::.h--.F-WL:-M,-Yq:t. :12Q.::f::':-'u'-P-I:-an 1:21.43-fl -vt.-.14-.-A.-.1, .4 sv' L.-...fr --- An. 'i'1JQ-if 1ff:11?Qw-4 . v'5g',1,5'3.f'Z-51- ..:. ' .J H15 - -5 - lf- - QQ- ., - 1-1. . -p5i'g,,,....xL'Y-hw!!-124.5-vii, .gn -skfsw-..' qs,-L-MSf:mfS.-3w-f!:5i,.-:fwa+4-:- we-12:-L-1gqngewagi-:lra...:1-+1--few'-.elml-mr-3:wa'z?!:wx--fd..uv-+1-:'zftf.. -fm.-+ f wr-1" -- 161q1g':1f5w":':.:,-x.1.-1- . lbjpnzrf ' N...:.1'r-WM?-"'a: . N .Z G-5 - I 1- . Q Z 45?-35,511--':+-fair-'NYJ' qu- !.b5f2?'-1w..4!.a1-iw:3z9n5n:.1s.-Qz1ff,.,4mfcE4qfi5g-1-lim-.1m2.s,-,,1.em.,..-3,gg:g'.qgN.l:g.g:-.,Mmu.-,537-11. :::gw4f..a1.:,,--',-.-.-.1-1 -':-a:i:'.'.,.p.- 4 - 2.fg.'1f1tf'ofmQff?'f5:EL-f'-sc-?2r-k'fN:- ' ' 51:2-2-'ii'-'L"' ' :L2N"+:.- 195-P ' .- . .-wry-' 'f' ' 'L' 'FwiH,vwi- - f-assi?-F:f:Ja.e125-2-gee ".'fini-.4urfaea-.2-h.faav'..--.W-!3'2av5Q:e1 75?3'f'!93415fQii-5-ir?-5:1-15127:3'f' 2"sf'v.-'flfx-.Fw -'...'2:!-.:.G' -. -L 'r'vZfw'F -S--.. ,.f2f' 2'-L ?fw: ff-sz.,......1.'sLf--H:...s rg:-ifig-,-,in-3wi--Ee-2.1-Q?1Qff1r.ia.+ .if2ff...:if.-'.1uil -'51-Tizsfsxk 5+-2213.-...'Li. 5255? -.... 2-...' --1 '- - - ..g..5-2-E:In51S...: 55 1:.::f.'?+E..-:sm-.iigm..,:E1:2R1q.,g,1g5.f.s:H1f-,.g.,..:.Q-551'-.gg2-wif.fg?i2:'1."11l,51Ez::'1-4151-41'i-2,1--.IH -.-.SE.wr.?r:F5.?-gi'-'"Jr-1111.52-1.773:-3. --.- 1 9.111-111. -,QQ-f.-1.1--'.,-,.5.,xgagzfi w25.-v.ve-Q:.es?f.ss4,:b,fQ:-Q-gg:-awchkieqyg-551,35-.. mein ,,- .gi .T ' . .-"-r..a5grm.:h'HCxE':fg3 ' "1iii-:eas"QQFIHg.r:.qf'c:---rwszgahr''L-PL., A..-Fffq.1--wr...:.1M:e:.::-::.-.,:l.f5:3:,.:.:.1-y.Q.1..-..-:gf--:gumw.-.'-.-.,.-.-.g:1.'z- "Ar-xv ' EK-z4,:'.',1., gf.--r,Q'U'..,.-?"f?1l.,3F.j1vHL:-:Ag :.,.,.Y,:Eg,9A.1:v.. -- ::.:m,,-.. M n Aw- .cv .li 12311, f . wi? 'I-in 'S'rzwiliifhie--:.zEs2'cguffmgng-u--walk?M- S,l.kE'?m Jmqfj:.33f'4Efig-ggvfat-1uw'-fgivgggg,'zefieiigsigllf"5-'.:5-.-4',ul?-Jw1,13 .'w1'-I-LE' l .1-Qs -Qs-.......-..:-..f-M.,-:Q,-.0521-,:f.f-fmgxwt.-.1-fm..,-..5..:vx----:1:..,QfH... .-.I2?,5i3-2fRxa. .V . - . - -1 . --rx -. .-.w,,.L, -fe...-.waapgf-.... fe-14,,,.n....1.-wi-..,1.,,...:-:.....:1..r..--L-. .Q ...,.w..-M.,.,...z-...I ...QM f-1,1 -Q, ,avg Q.--,-.,-1f33,..., Am-.1.,:-wx... 5-g,,.1.2',jg5m-.31xC31:,f,g2r ...Pg-F.-fL.?!ES'5-4'52i-+2-frf3.1 1- - , gm - .-gg-iw, 1 -- .5,- qy,,.-. -4-:WMEERF-.1" -1.5-H-.L,.,,::-rgftgftf-,.-:aaqsmilfima-'''ggigmvnnw?w!g1-rgk.Qf-vui- 3. '.!q.:,1h1.a3:H.f:Q2-"ir-L " si-31.-'1 -' -'L .3145w!f1f.' vazarfffff- :pez . r - 34:0-+ - " Q55.ff"'1W'?f"ftP!!?viIfI.'.remn-72.121-2iii--21:--251.-f'infl. -1.21251 ' .fi x-23.-' .. -- -3 1 3. 5-fq4es1:4iE:.'.-F-f:Ha?5g-wg--..ra.f53:?ii4'vg::1-1:3-.,fe fflrqs- -...ga-sx. 131- . ' i.. - J ,x - N ews-5 S- .-2' 'fl-ff 'f-'Lv ,:.5:e1.QHsr'1 ziliwfl'-. :. -Hrxinsii.-..,-.:. a,-.asf-3e1a2...w1e:Qps. .'5'1'2'E': 'il1?-f'l2-'.'-Ziffiu-:--.ze.-iju-Qziivi if if-1-vLf'3f -1 a. f,n-.-:.,5Lg,.-2.-.-,---if-2:-5: we-:.fs.a:?4-zsfxw-5-:."Wf-1:5-1::pf--59"--mx-Q:-tra, X M. -iw' - x-h,fvs.Q1'?i'f'5azrflgpgixg.-sa'2'LQl'Lff-'iff's1t:?gk1Hf15:.:s'a:?9?.1w-.--.km-efakezfrwg':.v:'zs'.:3::pf.e.-'-.1.-7,2-33,9 f:.-1-.. . . w r - ,ge 57 - -. :gf .ef-s::.-2.6.2 ?'L2.2i-'ir-2-2-itffhizivfx---'-1 :Y.-k+-ENE?" 1:-QM:--i:F3g5.1 can-.5-. -r- . . 1L"- . ' - -gpm .-fr.1..gamm, limi' '. -511.-' .u. 2-f.:..fzf:.2+:.s'sfi2f54'.a.:u.,::.1.':115215:-2-sf"-'Lxmr.-.-P.'12s7.1.C'- m.:e:.:-.- 7-1: ' .--- 1, 4-,v X,--:- -.1, Af.- -1 -fm. , ,c-.:?:.:':f,.v---- .... v- - fa.--.. .f,LEp.1.Hp9?:1'..-2: - Per. 15- -if-4',?f: . --if -wx, 5,4 - ., .a.:-- '--' 'Ex 2,-I re::,u,.!rQ:r "Elm,-5 1.-".-r lf?3L..fl'-:.ng:-.g:'::L::m1:':.-'v-ff-42:2-c.'.m,!"::.1.--2-.?--Ir.i.u:.-H:--.f:..'l:v':u:zf'N-'- . ' 1-ff. , f,-i:I4.31-f:,!-1'c1',Q-fig-?CTXf' :?:f,?i".f +I--1--aw:.-'Q-1q.f.:.f5-SVSZRES-Yf3::1:.A 1:::1.:-.,P. f . , 3:51?'f.'f3..'i!F4-51f1'i- wg -N.. Y 1 . 'ha --:Q'.-1. J ' ' .te-our-'Q .li Q':3iQQ,?1'i3rsa-:'E'-...P-,fan-ze--,FHMszr:k'::v::--'-Zwv12.. -JB--.-'-1rr'u.'.gy-Y-:f::H.- 1:23 -x .- :srl .fs--Pr..-g:'.-.2-,Tig--.:?'::::zqs.3paH2Q2--+:,..f3.5-gym-1fvmrff:iFv2e-fr33:f:,+ -a,.f4-3'.f'.:.,'L.:34,zi.'51:..- - f. . P1 . sire - ,gm in-15:5::s.1g2p-Q:Palm52371.-2-:Waimeagg-.fmt.e..f!w31Q:-gawk.-r:-ff1-5.2-f-:gh. :-.a-W.. - g . -' - Q ' fi?-zwafe2-Pf.ri1'l. -5.-5155255-'.p'1f.s...-sz.:-Aff:--essex -awffk .sf-i:..L1s:s?5,Qz:4iQili" C " 125- 'ki fi - . 1 -1 . LQ --.. - vs wwf35225-:---1-2EL2.+2'1l'i?4.fiF42e:2i"-Gic2-2:rw-2-is:-niva-44:-4-.6:.rvfr..-.-rhfig-'z..iv'a-w. ' ' L -gf..-.g,g' gf,-.i4..1-.1-4523,Q-.4-5,gy....-14313-..::yg5C.m-.gf:Arfi25,mf,.2.-fi-fav.-1??2fg.:L,'.::1'-51wig-SE-wh.. .. 5 . it 4.33, , ... Jas . - ., -N' -. azisfxgg-ifgryfe.ewzfwefa-aliiaev,-g:f:51z?::.5...g,g,.h..fa:-.2tau'-..1-wasrr4fJift+a-n.s's1-:?'1-1- - . - .- 3 : .f-f-...sie 1-.,1..:::X:1-.i..2. ,.-...--fgx..r2.g.:L---,E,...::. -5fv:5-q...1,.::-ff-, .xnig,Q..:f"Q-4,2-,e:m3tf3S'1: -.. 3.'g:1fvg,E39. '.-' .. -f.- sf' EL -, -Q21 .- :u-'mil--2,'J'g,'q::L:41':':Q:Qi.- .'v:-1.3.1, -1.-:'.m,.:,.f..uf.-51a-.513,.w.. 4:-.y,.k,!,..1w 5. . --5, lf..rfIff.-mg:-.Qr..-14:.--':.-1-:gLf.-a-Emmal'qt-ez-sf.-Am.fan?-p-1-ew-.-2-Q-,.cf-E142-5:3as 3I1:Qux'..15jg-.mul - A 1.. .- -X? - "' .. :'l:'1F.1'1f.--1wLiZf-.wgszif-wr-Z-:ffki-.-Quw1.52:-z.E.ref-M-f':fW:-zefvk-'HL:1"'4 - K . ' --as -' 322.-:ae,f. if-fp1+:f.:f2sfg,pQ2.4sp.+m.4.g:.:+5Ifff4-:s.2rf:A:Jm.g,vJ??5af+f-.wgikgv if-"Kts...5f. . Me. 31 . .N ' .. 1-i2ea::.:.z,Ga,74Q,.ee3?+ggcg2.'f..gg:f:f:.swf-'f.g.-:-zvszfz.:Q:1:.g.f.1...-:asap 'Q f 7:3 f--.-1, ff Jiri' - 4- -Lf.:f..1:-:vr-'---21's1-614 si,-iii-Q-L-if.:J-.f?m7Ei?55:.l'f-3.1.1-5-1-?.:f,e1Q.-f5155.-.:ia-'wfxlt-1-E1 Aixi-'3-flea.. - -vs" - f -'ASN nga, ea. 's '5mu.Fi::miE':w:1-vf:-1Mizflflf-:-Li 'i:2'?1E1P3vg'..' HWZSJE.-. 73?-1 . ...H .rrfgas :.-N. .Q-r ..a:--ref-.ff:.f:.:. i--Suhr-?Q.if-N.fm-wyfefGff5g3v..wekww"-ga.zc'33'g.s - -. 34- -up -'F.f'a,?,- :.3!v.f- -- wun.Wkw.:fmR'zezrsgwff::-.fF!-:1i':'f:111--'fi-I1-zfaez--W--.-1 -- . 5 . lay..-,.3,..-, f.qg...1. :gg 1:-.g1'.r,:e" Q..flagiyerlpf,:wg-.g3g:.kg,g 5gr.:g'iQ1g,,5. 5q.-1f,1X12qf2f1I-..---3,A 15 F:-.1 QI- Y . f ... . ," ":. :Ji ,'-1,-g'pA1':n:'5:l5624:2i1-?i1f-familvqsm-:pc:::.Sm'iFi4"-511'H'.:.::'wEu-in-1-. . 5.1 T 5- 4,-.1-: . 1:4,:1...,1j. Nf,j'.---. ,gy .r g.-.:-M.,.11- -1--,Q -J.:-.5 ,grn - ,,-1:,.,, rag. .K gig --I-nf 3, 5.1 f ' 4-1,14--'-L 5- Qi. - ,. - w . .lg Lanz- HI? U' -15:2 ri.:---,SH'.'n?:'M..:.-.-.mr : rt :Q, 2432!1'r:!'f,-.-gin. fy, , . . .sirlfzeeflieifgrff-.-i.-gfrs--.934-...gQQ.2-ggf..Sz:.:15a..f:55PQ-aa,1I2-Qwiifiigls-scifi.,1.35335 1- .Q - 51-3 .UiaF5352-1531.fltsiikz-:lags-weuzufwgrvzw-Siriwii--yzhsqigzmga:y:za.,g..:w. . . . tif-. --2e':ffI-3i3:::,-H-:xr-:H-2-1'vZ:g.f.QE5f-liSufi-N-'?:i 7SL-.'fi-:fgv-:qEfL"-ri,:i+1i1?TS?gEa5R?53Sw3i? s2qL5Q',2E5l1' '5- HQ ik?-35-4' N ,QQGQPE '11 535 :iE53c3553'53'625Qji5i'3f5W3'5W55'5i1'53?if5f55'4i73fW'I' . - i 3 Q ' 1 -A-I . ,' .-' pg,-be-. f ir- .GTE ' Qi: 'f?f'ffj,7,-Q.-"'..:g. '-"S2-ill!-.Eg-E-r5"?:,-.:1'5'4,,'1'-QF. .".f1-g.,.:.'lx'?L,xEx, gi' li' . fi -, ni. ,. .. - I-1 " 'Sp 1 . :rig -- 5 Q 5535.3 5:,QQ5.3-.3 1-in-'..fp1--'g:,,s,.5. ,g:i.i1i-'-1 M - .' .7 - - A -. X --- ...,1.- -- .- M.:---A .::s'-. - - - ---- - 11-1 -12.1-5-:1"fEc'1v -.1.A:.-L-33 xxx- -, L.r'Ly.Xa1""T"'Y-1 -.v . 725 . ' ya.--y a, -'p . --n U7-Q.. .mfs 47-KI -Q ----- .'L-':5-'v a-.sh--...' '-can-,--Mp 3.. .. 4... . .rg f--. ...1.,. -..g.g .--f. -3-Q.,.f.f ...H ., .. -- -1-fra..-f.f.+1f1-1 il-:E-.Zn-ff-.qggi-+g,..Q.,:'2w:-L-A 217-'AW ..3'L5,.-mg ., , .- - v,.' :qw-5:51.-aQ4.w'g.f.:.y..:..'..-.-1-5-f:s:.'JfgE1mto--... .. - -- ' 1 - iff.. :i-'-:- -j:.I:f1 'xzil' '1'l1-wif-.f.,:-.--2.-:x-'-.1f.e..f-35.Efil2sQF21-fgg:-5i2,LI'e+a.u152w.Z-H--L-va'fwffhl - -iwixfltx . ' - 'un -ai-T - 'Jamm-w:,::':..r-'Z-.sze-5.4535-'1g'if.1w':s2:fi:2E:2- '-Q ,LH . -- H ' L.-1, 'L f 41'.1.--.-24.TL::w+v:.1,Q-, .1 nw.:-1 ff. .E -S. 3-N.i1:.:. z 'FP' ASQ'-fl g1.1Y5'l"F - 1. ' 'nil' f .' -.M 'X fir. - f1'f5',.-K'-u.'1171-,"3i-151,32L,,L,w:-fc.iK,f,q- ' - ' -- pr: . g.-35.533-wg.igssse-1:gg .fgFQ2b'g,, 'H , g?i.:.:!13fpe?'Y'! ,E x -f' -Q ,. .- fi.. f:..gg:-,3j5:3.-rggg-..1f1i2Ht4.aa-:Q-Zire.:g.QR.1x-1: 'eng-if: 4""i,""XJ.ggiv9i 'N' .' '-.fr :g+,g2:, A, .qi mf.. i'EZi...1:1.i.'15.-N3-r..s-,zeziiga'.'1.f5ai-.If . .. L-H --2' - .- . 1:1-ff'.,.-riff--:.:ai.,1'223-5-Q4-r-24.11,.-.5-rifaC+:gLf-Eff:-':q7':x1532.4:-D9-FQNWQ'has-A ' A 1 - 5524 ' -LK-Q' f'4gg...:w-f3f15fQz'1wEL5-feufzf-2:.'?-:-.-.:'?2.Q.:.1-1-ep. - K .f 1 -1, -.-..-f-.V,f.f...,v-.ff -f. ..ff...-,:..:-4.1Q.-.-..-mi.-. -. ..----Q.--AQ-5z2n.qffaf:,, 1 H, 5 . ,, f -Simi ml.. .,J:.,-. +11Qm,j1'+g.g.-.-,+,.,,,y5..,.,,- ' - - -. - 13 . .gf-L-.,-.gfs gy- .qfvf-.i'.+f:f ---pp. U-11-gi-251.-,PJ2.:1'q.5iIQz,-jkivrgg-mai-1-.vlf..h33:'u:.Y TW' .L wg L. 3Q:' .- "Ev qf,i..- IfKm:,fVg,U5'L?2:,'q'g-Yi3-I1L'l21.."'1':'.-'QJUgi,'l.xfJ..1':, , g . . K "gf 'J.f--1'-.- 11....+.2::1.-425.-sfliu-E.fxsf--F.nv-1wS.Z.'NxlC9fH.fL- 'S " 991 ' 'T 1 1 -z ...IV il -vg.E.:EQfY fggwfifi-'--U"-wffhwi:.?S'Ewf'2'f21'-21'- ,. .-- .-- -. T- . Q' 1. -..:.--.- 5.2.2.-1 : -.1-1'1::m+-iNQ+:'r:.Ts',q.-Qugf.-I-X-AN Acxfsbf- . gy:-1 ,xx - ' -'1 zr. . 0."1g..ve:mi'3fi P -:1f.ifYl'f52.'w ',':':w-.13-E-'-:F .1 1. ' , .,,.. ' ' ' . "-f -' ff -:::X'ff-L-Q4:,'Ii12:+Qifg. 15'-5. 'kr-J5f'2ji".. -239 ,wig yung.. . .E --M hai,-", ,.Q2'f'l ff"ifkilkaptgjlgigif3.Q.,Yr:':,i.gg,.N3,rr.: - . -:wr 1- -- infif.zew2..f1:'f.-:-.fp-iw-.-fiigrifziihmegk.XYKSFIQ1..-f- +V' f. .L . EG 1M1v25em1i.iEYiW-kiwffi-ff'n-mei'fitfff-+f'I1?1i-.4-vlmf'' 'A .f-. fb- psf--v 24:2-' -.-'friffhf-.''rail:-f'::3-2ff.tIaf WJ- 'Q P-ie.-' ss vim! -335595-Sf-. 1. is if Su.. LIVE. .651--f.-:'2f:f5fQa -2:4-----i -V-M 1 ...Nh ?..si-f..,l- .Lg x. 'iz-:gig -51 f1rs gg 'gf2f- 'kq.Hg5.d7L'S,Qiigggz,1gggqggsjgxgiggigyy-ggigglti .. v- ' A -' - :: - -. "-':..i-'fl'.F'41:rFi.'-11' 11- ' 'Wa LT?" ' -X v. ' 21-' . '- '- - '1 1' f . J' '- .H"3f:,::.e.'1l",' 'I::217..+'--7' v 1 ' . .11 " --f ' -.a-. ::f. '- .V qQL:g1.2z-i'S:z?a2-11:2-i-:EFYggxgagiiir-ff :32'kr:E5?.p!3".fgvggK1T-BRS .-.. Tut . 7, :L -wx fix-?a'3Q?4Ef5?f- -Jglg-gi:i-l?f9e.2:::23.fsyf5.3. 1 ---- '-. , 'f -'-if-:H 2 gg-,-.-'fs.,iL1:1g:,gf,-1-:wi-:T-iwii.ijigf-.:iwz154:,,g:e.f?+.5gqtgn'..1 .M -5- E !g!1ig"'4'WQlx, Q::?fC'uq-5293.5:51-h43..L1z,' ' . - K . ,.,-.l.,.,., . ...N . ...,., L... Q, . ., 4. i ,,, -., .h , . . .- ,, ,-...,i..A.-.,. . - fr. K . .- 21+ 1 rvrrrsr' 5---' Nz. W 'wifi R35 WfiifzfwgiiqfghSIJISSFCWL3' . - f' - - M -1-...wg .-fear.-,- -1-ff-'rrp 1.--rf.. , - - L,,1'.,:4f.1,: F r ,Q I, J ., .3..g- af:qs..,.,.,+-.,.- . -., . .rx-.,.+-..ln......51-H22Ka...-1. -nz-1W.,:Hgq53 .- -. w. .L .g.:--,fa...Pz-....,.-.-..e..1..4....,-e - , V . .-1-1, -- -- '-1. -.- . .JM-fip,:--,-. ,-3:15a vw-5.1435 J'-.5-.E-f'+5'.1fm5 -Q. ' . ' rg. 17" 1:1 v. ' r.1X3..m -1.11-wi' ' er3':r.23q'.1'Ii.1f.'. . -f . - .. ' :xl .---,.v.:.-.-:..-,-,gi-.. v,,,Lf..'f1- ::i1.z"'-.'- :Tw gavex-',-,'yJ5',.4MJQ-415'Q Li' --v Y' - ,1 D -ru5,:44.-W: -l55f,i,1'.'. -. ff- 1-5-Lit-.-.'.f...:-'.-.-ff.'.1--f-C21'-.f-'.'.x--'H '-:L-if-af -1.541 '9-379 - .' " iv 55323-L 1--:i.'f2!?3YH"f-"V ' -. 154, f -.,:1-P-1-J5. f-l'1:.I--fx-Ii-TQ-1f'-l-1fI11'yf'-F11-1CAM1+'331?.:i4f-Qfx'31'4'2'f'- ,f-NKEL' -BL., "Q .- :Z " Wiwz- f,h2-".v'2'1i5!n:i?!?:,:- - '21-fi..:Girl1-1-f3f:i'.-"-I-ri'A 'if-.t?LG'Zfei-:J-13Fii-7'5H'5i595J Egg! if 'U 5"N15L3i'5FfSvBYfi3. 42142-263---' 1 . r -1-5.-.. :YL115.:'l'C-.-zf:Q-A-?P-:- f??i-.Ei-:.r+:FQg+7kikyh.-Llxg if-.1 "gk 3.1" 'A ' '21?I'z'nq5iE-Qg4cf41:!'.'E ' . .- H. j.. .QV 1371-1.-.xg-,fir.-vig-,-..M r-'gn ..-a. j..'-iy,--J - ., - 51- V, ,. .:..'u Lvm fd- 1 . X ff- -i 313. if-1 'is-'- 11- Q.f.:.F:f?.k'riff+? Eififiiiifi- ,-QQQMLSJHQFIt gif,-Q.z5f.ZRQ3ii5r5z2l5i:'Qf2?1 . -f f 2 : -. 12.-.aaa-,fsfr-1miaff5f..2f.2qffwlii-1'I?.Si 1- -Pfiw , If "g "'iESi4f1?3W- ' ' fi-1'jl'f1"l '-'- .it 'Pg .L jf-l?'f".A' Ll 'QR' 'f"'-.Q ,y,1.".. . . ' ' ' ,V 'N Y 7: -4- ' Jq -u'- E-'iii X A. . '. . , 13151,-1.-.gg.g3::.ii1 ,eg v w i ifgfk. Augmizigbfgk 3.225 1. -ifz.. mv. '-l'-4.-3'-L J-...1v'xyz-.'.w,.,5 -ff -A . .,..- , ,--'-1, 5.5. -.- - 5 mir: -- gl-Li!-.v. sig Q f-Ii -"U - 41 , .f- yirffff ,-.. ,'Hg-S-'5x,.g5 H 1 r-- -flk-EiiY'1'1QIr "Ev-l".L ' 'QQQTN HZIS .' kv! 5-H 5 , 3. ,Lp 31'!1jg51--VT .- . -. 11, .4 , I ' M ,. -. -.5-,' --if-3-1-.-,,1 -2.21:-2-ilmiffi-Ai ,- v- 43" , ' -Q -'7'1s.: "'L?-'f- .IQ 3325!-13. -.,--M. ,....x.i. ,..-v.+f1'L,fY'4 - Q.. .. -I.. . 1. L -Hz., . 7'-if A 'iififz' .5 'JT'-.:'Q'.ii1J:'.?-23 MK? wiiff' fi . SK- fggzfif 5 .: - ' - gr.-' if .Eg fT.'l'f-73-1-ff351" yy- as f 5- -1 '7 '- , , 'cl X 315 ."p5..'Vi:f51.:'iHT' - ' fit'Q-ig11'jg2'j'..'12s'b7f?iiWkZ9? Y'-Q13 55. ...Wi . 9 ii' ' . 4' ' -179-illmifhvbf.-.MW-.::'M '. . 1 'I' "iss 4, N J- aw - . . M.. fi,--'Q x---.QNS,A.A:-d131..w4: ' f K.. if : " ii T . ' 1,'f'L?K.- rffflgelie. irllwqy -qu, KR! -Y 'Er 'F' .X .- PHA. -V 1...,x,x1 -f,. Aki....,Y5-5JpqKj,R9,JiLLi-.ini V A ,QI J, H Ai. - .'Ef.'-.'-".,'4,1 H: . -' .- ?:,. ,. ..5 v . --1-:rg prim- :.J2-.f.g.TT1....5-Qnifng by "M-.-.1-' -by 'M ., .1 --5 '..1-..-xxw-em.: aar'f..+..x. . ,5.-91+-5 . -P . .-p -.s. Mc. -newf-4...V-.:.u.M....:-.5-hr..-u.sS1.:w .wI1fa,h.. J-31... ----1- -J. -. -.P-.s 1


Suggestions in the University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) collection:

University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

University High School - Chieftain Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.