Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD)

 - Class of 1965

Page 1 of 96

 

Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection, 1965 Edition, Cover
CoverPage 6, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collectionPage 7, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collectionPage 11, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collectionPage 15, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collectionPage 9, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collectionPage 13, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collectionPage 17, 1965 Edition, Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1965 volume:

i f s 1 i i I 1 1 ' f ' !f -I f 5 . Q A V-Fxx ,ff ,J I' " ' -Q, -Q H" V 5 sk: ,. ' . ' .- V ' ' Fl-' ' V 'F .z. 5 '- Q-If-V . QQ-1 .aff Vf'-QV 3 32 4 - ' -rf , ,V Q 2 -:!V',4--N V QQ Q ,QV Q. ,n.f'.v-Q 5- 4 ,- 5 -QQ if f 5 if . ,. A Qfisa ff? V , .2 5.1 ' '- ,V .. Vg4'4.1L.- QQ 4 . 1 - .2 V ' W LQ ,, -.M V ,.. ' 1 ' V - . . ' ,. , , . ' K K. , V .' V V.: -1 -5 "1 ' - V "' w Q , . ' V I ,Q.,, ,Q ,. QQ .Q . QQ . . , ., ..,,,Q f V my - ,. . ., Qu Q Q Q QQ' Q V 9 1- ., "1-.,., ' " V ' . T , . ' fu ' -7. .. Q ,,r -I' - 1, ,Q -- , - Q V.Q ., 3" f" 2 N' L' ,, 'KJ-4 '41, " ' . Q ,of-V.-ig , - . -gg Q. 4,,:,,4- ,Q Q ,' n.1' Q 'V-,j,.v-v" 1 ,-Q QA 'Z 5 -f ' . A- gn, "qu , ,V ,,, S' fig.. 'I ' 1" X Q' WS? , ' ' .. . ,V N A V , X g I 4 . S' . V ' f.-V--ff ' 7' '-f " '. "" ". -V 4 V545 . V f -' V Q V V'-rf' V V -'rf -'- . V "V :V ' -Vs M . 'V-,V , 'F w. In 'MP ii V' " . V, - Q w-V ,. ' 4 ' LV. Vw 1. -15 ' . ' Ve. .5 ' . x ,A .V ' " , ' .,, .': . A ,K A Qu? .Q . V . LA' "K . 'ru' 'VQ - 1 FI V 'E' SQ." ' Q f -:AQ 'V' ' Qv ?...QQQ f .- HQ,-4 -Q... ., s..- 1: -,4,Q,,,,zj,--f 2, -:V V Q ,4- V -V , wg ' - , - V , Q-Q , , Q ' ' . '- : V fpwv 'A 57' 1 ' A " U' , " N' "' . ' .Q G V? V V . V Q. ,Q - QQ. 1 ,fn,qQ,. , ,Q , ,Q Q,,..v ,. "3-. ,QQ , QQ if . ., , . Q ...QQ , ' '-ff' V ,-rf ' ' ,.,, fzi.-Q Q.. - .V Q .29 .V Q -' if WF Q.:-92.3 'V -SHP "- 1' 'ELVVVV V V -- , V - V . V , V - ,ff- V,-. -,gif Ql.,QQ,3 .Q Q ,g.,5, V VAQ V QV?QQQ Q '95r"""1fr' A-xiii 0 V 'Y V-E' "' I " s""'V Q, V V 'A' " " ' - Va 'V " "VI " 1 :V V -Vi ' L ' V , VV ,A-ex -:QC - gg -. VW' . " VV it V5 'V A A 1. 73"-V 'V ' , "5 4-7, . V 'V' :wg K V r w'i,",Vv ,VV ' ff, V , -f- "" V 3- rf: 1' "QV TVQV . .,- -f . ' . V -5 V CK" V 1,1 ,. Q QLV "Vi V 'f -,P V -gy Q ff' L ' 3, 95' V Q V -, 'iii-r A - . V-V ,wr ,V V Q .. 3 ' x,,Vg,,: 'V 1" V ,V V... 1 ' .V T9 "J Y VVJT 1 " 51 '47 ' RV V lf' V -'- . -- 50 'V V :,,,gVQ,"ffV . wa . V-'Q' fb EQ 9.17 V . fi: ... QQ QQQQA , Q .X Q Q Q QQ.Q.Q5Q 'QQ Q,fV QQ. VV-' z 1' Q ' 2-13. Ilia, A ' "W - "f,,uR V-31.3 - "QQ,'g " ' -7. 'ZW iff V . , r- .VV VV, - " g " -. we ..,.. VV - " 'V'.rQ2- 9:4 V . -' 29x -ag Q5 .'. ,-VZ ' ff? Q - ' ' -- 4 Q ,, 4 ffl .iwlaff 'vs V " - if fax g 4 ,, Lg "QV - 'W l-'f' Qu? ' ,V 'A , V 5-wkgmf' Y. - , af? -V1.1 --'SV if 32'f?,," . H ' QF' V 2 -V. V - VV- ,ff .V-VVV - r ' 4' ' . Yuki. if xi' fl' ' ,V 'E V' V' " a " .Viwi ' W NV',."V3 'P' W: - 'W' '21IQ""' 3, ' rg sf' V rv, Vai' ' up ,, V 5 , - .- gf V , sf s' . V V - . ,Q . V -, V . Q A "V ' V 'T i ,Y 'f ' "' 5 37.5, V 2?-VV-. - 75-f' ,- if-"1 N- ' QV' VI5- '10 ' 'QWQZ 5' 'wx 17 IES, ' ' V' L U - ' ' V AE'-1 ' 4' "'N'qV,,' fm- N- ""-' '-1 V - 'L' ,Q 1,41-XVMQQ Q V T ,QQQ QQ Q Q, R ,V I. QQQ Q V 1- Qlifi, . .au .Q Q Q , af sl-V X .V"- ' fi-QQ. Q gg-'-. ...i 521, V. M " 43 Qyiuy , . , 17- if ' '47 'E' 3' 3' , .LM ' K wif? gf' -.. ' 'Y -V? , . " L V25 1' Q - 53.32 .VV -V ' ?,.' M 5g . V V V+ .RQ kv: - , . VV-. k -'-visa-,:-.-QQ ,V xv- .-Q, N -V 13 AQ pg-' Vn. - ,Q V, 'Q Q - V .. lg, NV. Q ' V- . VV - .Vf .fi ' 'W ' R V V. ex'-.-V V .. 3 - , '3 . rl "T,-5: ., .ff ,V S--Q -:Mr ' ' 4 5- ' VV,V,'4'-gy " Vu -U' ,H - - - , ai- ..,-Av 9.3 7- :..,- ' 4 V 4 .V. on, - 4 V NV", , r . ,Q V-,x :L J 5 "Fr, Cl f . ' -1 E, V--v -K-1 'V "' ' V VSV ska' Zgvwf' . ' Q51 S '-'SLS' , j ' 2 ' Q f .. wr" 'f 15. Q . 3 - xf ' ., V. - X fi 1 -4 . - . V wr . mm in QQWWQQ VHWNQL Q ,Aug V-fQ .Q, V, , . QQQQQ ,Q-. Q Q il.,fQ'..V--f 'rifq-5.33 V - dk QQ , . r F' Vg .4 1 Q , QQ-I. ' ' ' Q : -Q 5' -V 1. :avi -f . ' 'V VLV- ' V- ,, +V V M' V ,-'gpg' WT: "V- , .W -..e.V,,q,l - , ' q,Nx,- " ' - ,,, ,. V ' ,V ' V, -1- Q, Q S Q . V ..Q ,V .. Q J, Q,Qf..f .x,. .. Q ,Q -Q,..,,,. Q Q ., Q Q, , V V - V. H. .V V L52 VVV. , , V . ,, V L ,. i. , 41 V Q VV V -V V . gg-5,SVffV, 'V WV 'ff V 4 lags-VV .V V-VV-1. -QV 'gs' "5 ...' 1 S' - '-33-1 V'Nff-'ff5f- JV,-VV!! '..V'?T5f7MV V- '-Eagi'-i'?:-WQEFV?-Zffffflr ' VVQVV V1-iff? V Si - V-.V V5 Q, V- -Q. -Vi, QV , 31 -1 - ,, V.,Qj-'QV ,QQ ,'Q3 QS:-gV,.A V' V V Jr.. Vf:-Q . 'Q V-.N-.SQL X .QQ ' 5 :E 3 V Aga--':a'Q'.1' . ' ' i 'j"3j V , Q: ,4 .QL V ,Q -.V -' sz' - , "gg -:Vi Qs, " Je1.f,..mV V V Q fi. QQ iw QQ'QQ5ffe'3"gQ ,3 QQ.--Vis, . VV , -.' V WV--QQ VV--M ' ' A 1' ,.-V11-?-VV V EfWV -V . VM-.V..VV"jv V-1'-V , Q ' fVjVVgVq22Q:. . 54'E25f?"f-fi'z'iEm 2555 Q -5 ' . 3 1 V , ,. ' L? - V-ff"-V rV,7i'k?29Fg,,:-'4 ,VE-Vg, V-. A E1 'V .r -' " VQVQ,,gLag1,gl,,'s'mV,,,.v,-"Q V """V4f'i'Q4QQ,Q 915' -V5 QQ gg, :we V , V V :xfffrzfq VH- A ff- V f' Lf 4'-Vs,.1E't, ff ,VVQQQL f- , 'E' V Q Q. QQ Qj'Lb.f-fi'-'T5Aig,, ,QV f -5 Q : .Qx I-QQQQ Q -.,..1fl?2v,.3fi:5Q ,.qf,QQi. Q Q , FQVVNV ' ' 3' ' ' ' K - , ..- Tv- ' -V 1"'..' --V S?'J'5zV V ,. ' ' s - . 4-,K 1 V 'P Vi -iii ' W -5- - 'i' V- ' ,QLV V: 'glfzki' -" Q' V.f V ', :KV .ML-' V "-Q , -- 'VV'.0- H- -V .. i, FVVVNN Q: " ' " Q ' V mi '74 ff' 'Tin' J i-V V ' , TV' ' fi 'V -+- 1 VV ' ' - .V ,M ,V .W :V-' - A -Vif V 2-'qw ' 'V V ' f V4 ' VV " - V '-'-ff-557' W L ij' 51? ,X Q f' . gVVV-'NS-Hx 9' ,QV S 5 ' - 1. 1 - V -0 -- M- :Vs-H Vg, QQ V ' V ., ' , , Q I 1: Vg .M --Vt .552 AQ :QQ '.--.K VL .fe ,. ,If ' !qi ,. if, "- ' 5 QQ ' j ' Q ix? Q QQQQQQQ ' ' V1 'V 5 Q 1,1 V QQQ ' V W. Q ww..-..,.-MV -"' -VVV V .g,,,.Vm. ,,,,,gV,,,,-- - . ...T . V Mi 2 ' --V V M- " V 1, .' N Q...'....,......5' 4695- Vim-...'....,,,' ""'1f 'I.TfVfi-sl ' -R V ig A' Q Mm,.,,,,NQ ' -4""Z.f1:z1e.':L4-:.EIf"7Z71FKIT'?5m::V:--:735 ' w ' V -V ' ' V ' .,.,,,,, -7-., . , , '::LyV'i"'- VV.V3I"VV,Q'V,V:fVVVV"V-:,---:vw:mf Vf52Vsw--'V' J pg.. 53112 V -V -3-4-S., ' V . ,v:.Ve...-.4w:?ggm,,,,.n Q " "Q'.5VV1'Vf,,a,f,'j,5' 4- 1 4. 93 A 1- ,V,...V . -,Vu-gvmfggf' Jf""""' 'T ' xr.-L -7-ggfg--V--mmm. gVf.L,g.u!ll?Z" -if ,'lV V. . ,Q ' Ugg -- 1- -V -- , -:Vm9g,,,,,,,.q.,,,..VV55a:i.:A ' L, V - KLM'-H"'i"+--1'L:f', s . ..f "' 1- ,.,.,,.+V,...N...-.,.. V 9.57, VV- - -V V..m4VVVVMV1.V.:",,, 12g':,,:'IlV..IrJC. wgu, Vg ,- .4 gil. -' r , ' . 3 V-V V--V-ww.-www, mmzaf:'v":-Vi-V--..-,,-,,,,Tl'"I.-1','.iL2"7LAiY"'V':m::x9""'-'--V. W:.L.fWW'h LQ ' V if 1 it-N-T? t Lmf V ix V ' "'i TMw.,..'4:.J:-.VVV-V-V-"rr??f'::": ' uf V-V-Mas:-:Vw::VV 7: V V' VTY VVV-IVVVVWVVV -1VV"'V1f':11'-'TW-"'VEFVMV',QQ'fiVLE1Ku"W"W7?VSfVV1TfTfWVW:""" 77: ' g ' ' ' '-":fV - . E7 ?4' ,L .,4T.' M"""""""77- .M - -QQ - VV---, 1'-.:VnVV:Qef51Q:,5?f33MTf'fllp1'gJJM,'v1:,,:,i..'V5'5C7KLE"VV3Vi'1:A'wff731?,I'f,QIV "F'3,IIVV ' ' if .. V 5 ' ' ig-F V, V s ' ,rf '1' 'V - V----. h ' VV . 'V'V frmVJ1Vs'1LV.zV,VV-'V,,V,,1,.VV-3,-,VV1y5g,gVM,-gn, QQ 'Vgr ' SV. VH, L V, '- ---- VVAQQ' W ' ' "::-- VVVV "ff V-V--,.QI.IZi.S jxggg - :gga V ' VV.- so " - f'I'A:Vq1Q ' X "M" Q , "" tmmlffr-mW."'--4., -'E-'gf "1 " 1 ir ' . ,.VV ,,, ,E -V --.. QQQQ --QQ Q-QQ V ,,,,, . V'441!1.'.I1w,.,,-,,..QQ-Q "":Q'Qg::gg1gV'Vggrw xiii ,N Q PQ QQ-QQQQQQ V fi V Q .. Q V 'H' , "'-'Q -. . . , Q, Q A V V VM, . --V V Q-1 V-. -..,,Q,,VM.V,., , Q QQQQQQQQ V V-V: ,V'V1Vr'AmsV--ww-fH.V-V....., V QVQ,,,,,,L:-QQQQ T Q V - 1 - '1 QV J QQ , ' V 4 ,,.ffI'fg" ' 'W""""1A . V ""f"'3V 'L'IV4L.:V1,'E . 15 , V V .L -s., I :VV-V-Vg, -g., Y , ' Y ' . - 31, QV .f g, VV,-,gn -fppfrpm .VV Q "VV V VQ -V """V, LVQQ QQVQ ,Q gg, -2 , , 'T' H" ' 'Q ' VVVV ,, -V 55-335-1-ee' ' MV , A 'f ,QV,4QQ,V,,kQ ,QQVVQSQLQQQQQQ , Q - QQ Q Q Q QLEIQ-Q 4, 7, Q Q 1 , ' V VV ' ' , JV.j'55f'21 V , , VV V V, V ,Q ',,QQ,jQ Q ,V V. V3 ., Vi' Q- ' Q-:V,3fmw.5jQQ3 QT., AQ-, V .- V " V "V ' ' V,VgV1VE 41 VV' Q VV ,V 4 ,V V VQ , ' Vg, - , V VV V V VV, f YQ QVV My ,VV -V V V ' V: 1'-fl V ., X V . V, V' . U Vx. V i V- f-VV ' I T2-VQF.:Z'2 ,V-if ,V L V V j Q V. jx, P Q, V Q q,:g,7.Ly3.: Z: Q'-k,.,.Q WV, ., R V, Q 4 , 'V V , , w QQ QQQQQ X ' V , ,Lf-V. A 2 V V Zigi QW, , 'L Vw : ,z , 4,,,, . , V,. 5 2, .Vs 25: Q: Vs' A ma M, .VM wg ,. U5 . VV-VV HT? W mx. VVVV' . Ks V , A V53 7? V VAS - A ' ,V V , VV: gil ,, 3 . Si ,si --Z wi 19 gl .. 5 .V me' E 1 EV K A 1 A F A V V 'ff Q lil V" A fy f'iA H15 3 .MV-SEV AA 'A 'Aw V' A, V, . VVVV-feQVVsr?2-ii"-521.if2V425l?'?9gt?A'?2l'??53?h'2??i,VVV Am A i2faesfKi"5VA7 .gi-3741122331 -YA . 1 - V 51 A"' 5' V I W7 'V 'V QQ. 1-I--'J - wifi?-isar.L.iZ::V.f,.: 732 'QELV?'Ji'ffVA3i Af5A:'?Af5'Ei?f'? mi-'Vw7i'?wV 335 A ' "L V 'it W 45 " . - V' 'iw - V VV. . ,Vwfgggg1ggV,:f7A1'5'i:zgJ.2:.g1.' 512' Vf,L' :LAP fl,-HA .TA?3?5f'E7'14fVVVT'1i1ii5?- . AV '52 v Q Qf -54 -'Q 25' WsvzVQ5'AVf'SiZsim, -H225-AixizA1f:Q3:iViffi-E42A 2,w:.,,VV,,VV-,,,,V.VV V V VV-'3VV V . -,NVE-VQVV M HyVE,iiV.43VfV.:iVK?--V,-VVVQVV-VwVVVVV gfwfgggg-ey,VaV:V:f,g,g .,m.VVf,.m.,.i.?if7f2E5Vfgf-.239,.V.gf3?.,,Vrg,5.+gf-51332-3?---VV Vw,-V., ,V VV- :Vi 3 Vg, .V .,f2X-VVV, 55 Vgm-QELVVMVV A' i,f,Va1:V1:wA.4: .,,.g'AQm55A,g?Vi5A2151A-S .i?12Fi'i' Sim--rw-1' '5Vg,VgVzV1VV JVVVVVQQAVJ??i.V,4V.?15fVZ'?f.Vi.g35535 Z1 i,ViV J. Vf A"' If-Af f-Hg? VMQZ VQ , -V V' s,Vsl A VV V A ',L' V i'LL .,,, fic V . --V-VVVV VggfyV5g5Vg 'A-,MVVEVMQZ 2455-.VVQ0.VVV,AVifVP VV.iff.?V AV -3-53?-V-V2-if---flag-A-i5?251,9 ?WVWfV'ffi'fV'fAVK'SVIVV' 'ff lrgw Zag? FL iswsz V ., ,V V 15, 2 - ,V 'yigggfgi A A- Wig -1- A VV VV ,,. VV ny . . T .VVVQU-,V-., VV .QV A Q-V.VgggTg,5V,,,.MmwVVgV,V+ggyf2seVgVs fitVQVQVMSV-5-VsmE.V33.sV3fw My-?if,'??gi5x'fQj12mE1gif V35VgQVVp:V,AVqp-VV2V:A2'2,sJg4Vgef.52"ffAfg Vi3.5f,A5Vg5ZTiVfVif-VVfV,?sVVSV-VVQQE-f'fii2s'2Vs:?fize. .mwm :UV if' 'AA A :A'AAV" Ve-H V NVQ' VV2 .A 1-:ew "-- VV -QVVV-VVVVVVAV4 MVN A+- Pi' 1 . :gif--2i1..V-1A'A1Vf WAV VV AW 'Ai-:iff 4: 'PV V V - A: VL 2 .VAX A VV ' -S4 wi,V4-..g:31zV?5QV--.s.,,VgV5-VMEEVV-.ga,...QVV.y,V5l52e15'VmfswV.fiV'??3i2i,.V,f1s3gggQV:-,V-E::VVFQ--VV? -VEZQVVVQVN qw-ary QL-Va5p,. fg-V 521121:V.mf2--wusV'2i5!MVVf-VVWV 521-Y-QVff.fsV.gaVw5pw A':1gA55?Lw,VQ,.,'f2:r V VVV- .4.SjgM.,.f WV., .1., fx., Vmff-13.23 -E5 -VV., .ifwriifast -Vfvfv, 4'QTiVf 'Vw 5452 A V 'ww --V-lf--if-gi-QV-wg-ViLVVbg2Vg552-AS A ff: " sw - fV?Ai'::.-2-1-,- VA -iam A A5f2f:A.1:'V1V: 5f.mVVV5V1VF ESQFQQSMVV-if-SVVVVA25?-a2V-SVV-VV-flfiiff fr if " r V ' 39:15 'WAV MV gg,3ZQpgQmVfgg,A5Q.gE.Wig,SKQKLgym 3.5!-M Ggf,,4,3,gV,1QM,.VM:,i,fg,:,3,1 ,L.iz5W?V,.VV+V3.i5xggsgV,fQM-9-VVsf?3VV55WQ55gV3i5E5VVV5VM5. .V9V1,wi.VV, iw-VV5V.i3'g,-3.:VV ,. f .A . . 4,5 4.5z,,s,siE27 V I -V-V V -.age-'21V5fVV?e QV-,V .. .iw :,iV,e:zVfg3a ,VG+ '7V:'wA2i "sl-VA-fzVV VQVVVMV-V,5mg-V',V. swf Vi .S -Ag my-ve -V, ,VWVVV V,,VVVV,zf-V.V,VqV.VV,mfW,V,, fi Vs. M V,.V V Vwggfn VV13-+g.VV.-VVV5,-.WV ,N , Vai-3 V, 5-M ,I 3. V 'gf W, A VL 351 A f 4- ,VA VV ,qiigffX1-fqM,5,mVV,MVVg, gV!i,3VxV.sV.V-J'-V V...V-.Q-VVS? ffjja,,V,?V igff. V,fV5 ,L x5VA.V',+ -Qi VA'-wygg VSVQVQ-VsVA.V5VAV1s:mf?a"I?fV:'52Ve1fS1AVfri2-V-VVV-V:L:VVVUSfAi--135 V fs :VV Quai V 1515" A-?IfiY33Ls,V?5f?.-VVV ff Vw-V -ig ,Vim.1Vw.ssASf'ij1?LFE9s'A:2i.i3s:5siVggVQ1V-.- Vfzwf-A12-Y' ., VV- -- Vwgziig-V21 i'sA:3gAA5lLVg:5fQgzQijVSi.VVAatv-AQ?-V K -1 Vw V -5 .X V-Vffxgf-Agtkiwrysf Atgsiw zfyggifxaj ,A ,Vg ,q3,,gVg3iaVwQV'.V-VgsVV5'f'3g2:sgagsggaqgV-1g.,., 2?h-SHQQVFE-Q'VZVVLVEVMQE'f'1q?3V?V-QESQTVSTQ -'V ML -'A-"'?S3f' ' ' V N?-V VV: Vkf'EigA?"VA 'A' 5V'5g3g3f7V :5?1'5?5?Aff?5"'9-485 195: V VV-Vz QV ,... VQEVVQVV-A?-VVH3? fifim--if ?fV4EfAA'5iAEg2TWTw5A? 352 --":1'V-Vgfs 1 ' -31322 "Ii :itz,:V',??,-i1VE5g4fwg-EVVQVEQVV L .. V VV,,VV Ai? if: :Qin 551 ZQQQEQ Q 321221 fVVgi'-5553, -- , ALAN! 2523? W S ' ' ,gigaf-5E?Vi'fgf,e-VV-QVQVs--UsWEZHEVVEQQQM., V.VVm5.g,fg2g5.Vz5- -V3V55,l,5f,'.ZVWQ-if-G-V24 5 1- LV ' AW? ww, S i V wif-f3g,5VsgfV. gVVV1V -'.- VAVVVSQVVQVQVVVS-1--Aff-, QV- , QV-.,,,V e5Vgg.Vg,.V VV32,-, rmq. SS WVJ : - A1V'1r'VgVfiYff'12ZiVQ Vii ,V .3535 mykg,VAvy.V,,'aV:gg:-ggq gVV 3 Q 25i'Vii,,,V:gg-,pq,Vi1fEfE3VQg,Zfg 3255? fEi,Q'5Ei5Zfr ,. ,Vi V ,129gw,Vfe 'i.:i7FV,QVViVV, iiiggll-VV'.... A'V25g51.V g A ...w ife V- V .VV V VW 1 P V' A V Q V A V Vmsgfifg-A 5 figs. Vw? ' V A -Yggfsgggi-52iQf V fVf-wg:VgA1fVVV:g- 5 Q? ff wig- in '-,'?f5'f322? .V A V S r i i?fiVfHi,V WAV- 1- fir -QQQVV-VVVVVVVA? z4VsV-fVwzVJV- ' 'AM' ALL' K V A,A-gg-Vs - VVVVKQQE A 'i4'u5ggf-'Q'-Vi. EFL ,fi-VW w55? A AWVWAMVV 22- -:A VS- ..'- VA- -sw? if ii, fu WQQQV5-AW-Viffiisr1f,if!VV4fVaVVVVfVg:V1:, ,J ,rr 552 5 .. QV t A? 5 VAlf"f"Tff-"V' .8ifVV5Y ,Vffwiifitz-55V - 2 fav' Af? 3' fa fm HV A A - 4-V-ZVQVQ. V V g' S ". YA 'Ai if '73-i?:'Ti:1k5-11,5-al 5A?Z!1f'ffi Sv 313-Zi ik 2-S " , PAS 1V'Aia'Qg -'VVfPvff11'sL1iV5?fwf',w-.iff-f VVVVNQV , ,,., AV . V 'J , A . ,:,E,A..V.fSEf1?-1'2AV.1v -A--,gig : : -wa W E N -V-351 g. M-V-ef-5.-.L ..,. wg --' 5.i2V,:,'iiF'f,51i fag F:'AgAg,5Q?g5f? g V - mg- F . fig ' -as HA AV f 53'-Nix? Ve VVViFfVfArAVv. v - V-,V V-EV ,-,,. V-M wg-3f+2Vwf-Vmfipw-,VfVV V ,,,-Qi V, V 5si,3VVg1xsVa1wV,VV 15 , 5 .,2g.. .V 5 VV,VVg4nE3.g V. mp- V V V , A ff V- -5--V VV A A W ', 7?fY?"fi'AAif' V Vw- Eff V-1VjL4""QG-35' Qi'-ff?"-elf AV' AA -VW-2-541 -+172-4fA'i1E37 Q A J V EVVQN'-5 - -VV-A JV - 96 -iv! - AY ff +2ff3f'-5-fig.- 35, War . .z f'f V 5 -V 34 V - V 2' '-A-V V '21 V www A ' :mn V' -f3Vf22AAAAAnAyf:+ vr.. VVV- 2f:VV.,V 'Y1f'Hi5fVA ,VifAA.V li 2 3i.5?i!Ai?YT,34Y1'IQfAf - ' --Vrf-1-, .- , -- , VA'.f'VffV.5 Sf ZVVV A Af ' 'A A' f' if -' Hkf'AAAS:f'f V- 5V r i Q V , Y V ' V- 353-2 A 1 L . ,V 'V V-V-MVV1 ' f AVVAHV- ,V 'A 'fav 1' :m u V- V if 'VsuaV 2LA ? " 'VLA Q1 gVVufVVgVf22V wi A ig2gf9.2,V 5aV,VVg'3..VVJ1,V:VMA-,Vagg 3?!.,?g.' 5 3f:VyfsVgi gf, --fr?3gViVV2'-'VV V ne. V W -- My -- V af- -V gfgji f- VV V QV' . .Y-f5v.1lfAVVawg?!Sl T i13Am.,,Vff'VEVVA 5-VVSV-Isa 'A ...MQ-VV ,1,91V1,.VVvV'-X is V - -QV VVV-V V M E, V , HRV Qszwgfgifigfi, na YN-- fvsgislfg I AA K-AIAWAA' A A Ar'li?KAV'3f ' 'ffWfiV ll-'Ffa A13 Ji ,L 'AMES' A bf Sl : 'Al i V T" 'qi' ls? 5 ' VNV' A H ,V il H -'A asf -5 - V Vw ' fig- 2 ff V figs, V V V- VV., , , V ,,V,V - VV :3,m,3ifsv'fV'F'f":KL-wif?-3-,,Q-2,.xg.'i.5:pi,E.Y1'V. , M-.5V.kA H V, MQ ., ,f,,y,,i, in , V .Mag VVV-,V 21 ,V,iz,Vf.Q,Efz52ma,VV1Vg5f tw A VVVVEVVVVVVVV.VQ,:VVVVm:i--Q VQ?4jV.V.VV.5k .:ffVVVfVwVqe was L LP 53V S9352-V5.Vwn1fAfg3VVg5+,,b X 3 V ' V VV fix A VV- V VV V9 Y - ,iV.-mf ff ' A 2 54- 3?Z . A geg52?9V ' 5iigiggi-gQ?.'4AQgrga. 2115 2ig?AAi?Af5VsVi 'ZS-A51 AW? A. WA K W 4' gg -V if' " .s ,'AVQfTAfl2'?A5f5f5:7f'A9?5'fQ?57A3f'V'V Qi V 57 F ' 3,4 VV wif V 'Agg,,'V3q, ,ig-Vfgwf 'iT'?'if'f'4"1ii 5 V -3 V: V,Ff"1V?f3. '5.Yi5S:?5i'k2'?,VZ,.j,fAli ?A+'wVw'rs4 1 '5fi23f'.. I AA f , 7, SEYVVV, , 2'if"' ' ' Vfggffgzg 12,5 Wig, 'Af 3 , ' VV' V gi 4 5 , 5, H- V125 QW 'Af AH 'A KV 1, W EL Q V ,Lms,,'VzrsA5ziAV 512:13 , A .' fm 3,1222 J, JSA ,f gg, -, Vp' 15441.-.,.gV.V fygwff X Q. 1-K - mi 'AA ..ii , V55'F,gT. ',i?.f5,, 2135- V Fifi if 1 gfmg,V,.,.." wit:--V5Afff-f5172'rrpfifz'3VrrVHVwe5-V: L V A EM' -- - 2 , ,g,,, nf' Vwgf . 15.4-Kg.-:1ViTg'f4?iE5V751Vg.VVy ., w x .y, - ,:rAV,,Qq ,',, ,Vmfe-Emu A 353 1 1 gig-V,. .VVVV ,ff MV Vf V, . V" ibfifw-Vi-'VVV 1Qf?.-wa,-Vi- VPA'ZiViEV 'A V V W-V 'www AV-Vim. V-W - Vw V f A-:VA eifwim-Q hw -VMVQJ Q V, V VV V , . .3211 - V wi-Y-em-Vgf-V-B -EQVQQQQ V egg 3i2iV5 A:fiVT'f'AV:' A ' if A V 5 . 'V Vg? 2 44.5. V V my if-,Q EMM 1-55 ,Vg,mf,V3i? ,Q gm . VV QV 15, 5,3 ,gggv gff . .V -...E V- jj JN-V kg ' M5 1' - -I 'TMQAsf,2.LV.f"ISs.ff7gQ'f,gVf.VfqV ,gg-?51ffVfgV.wgif SAV, V' x. ' MVA A' VV ' V V' V VV VVV My - , , - ,W V , VVW VV I , I I , X, 'VM V . . ., I , V ::'- -' '-'l 'V ' ' V ' . LV.f gvff .V Vw' Vx.V ,,V:V V . V V . V xVfVAAiVV-MV-VVQ-Vi 5 QQ V V . - Vw-2 E VV5 24 -.- Vials V VV . -. V2 V . . V V VV VA-,V V VV1' dk --Q -ff ! fV f'g.V-fi?-V-YVVVVVVVVVVU5? 231wV.iVV-ws? V mg VQgiz2g:Vg:.Ve,iVV242y2V- - -if V55 VV 2 ' wi 41 fa? . 52-:L-:V,V,,g:..-L - A T x: -ziifif sa 955 -a g -, 5 , V.-JV? . QQVQQQJEHKS-afV:g:251mV.m'Q1e -fm Aw ww -fkffgidngk , -is I .4 V 4f3nMg?u,V5, Eg W ., 35 5, anim w4.wa,VV-gifiw V,V gm: V5 ., 4 iii 4, . W . WV, .15 25.3 I351?gfgVAV62aV.:ufVAV.MA VFQVVVVVVV gf- Lys. Vgiggqngw VV. wg , 3 Zgggktg . 52 ,V2z g4Q.AA .: V ' ' A V EIS, --QW A V J- - . J gg V , V -ww V,V-QVGVVVQ-gVVAiwQVVig v?3VVVV4V'iQ 5413-5 gy -sg--e -'L '----V , VV V Vw 5 :V V A 'A WEAAV V V JV ML , V -.f Vw A AA VV72 VAV ,V -' .V . ---i'f -'- W" '-11 AEV V, 'V . ,w w MAQQW . ,,V'Mws5m'VVV VV VW: SVEVV " -VAH59' - if -if VV' if V V 2,5 WV 1- ,VJ V 2-:Q V ff . VVVV- 'V -. .V V Vw, ,VSWVEQEAV Q1-:gSAf,Va'vs5-SfAI5YV.g53 V g? V 3gVVV,43.i2f2Q-ZVVQQQVQ-52215 -fVEaf9fLm3QVfgi-sL3f1AVV 2 Sim 2 ' E-Vw.: wg . .V , V g a - -1,-Vg-VV-aVg1V2g-il- wg VVV,f-FWVV A AA V V VV- V V QV . V VA V A --WW E 5.2 if V5 V355-3 V - f..f,gsV, '?f'??g2.s5Lg Q - . .Q qgigigf -A: VVVW Wg im E ,Vg -gag? A fflVVV,i52"AV-2gag.iV?g2'Vfiigiizi-V""fi VV- iw ig , V' .4 'gy 3 'A .- 5. V 5 f2 V .V:AS2VVVTSVg3fi- VV ,-QsAA?A3HQ:25'VV,- 'i,V2"ffV-VV H V wg 522' Q Ki 5-VV. .fp ,T --WSQI? - V ifsi ggQEVVfsyi?:g.i,VgV V V VV, '2'Si Q' V ,gg152?5F V, A .1-aa 23557: 'la-gQ,ggSmffgwV 4,V gm,3g-V5g:VVVQA'V-gggg gg-gfig ,.Ew. , s f. M :VVVS-VVVVVW Nh .,55.?V5VQV ,43..5,,,V Q 3, V,, VVQVXHV - , -.igf 41515 .e wg ' W ' 'VgQw5?.:VVe:, ViVVVVW iss . -VA VQy.V5y'j-fVVf?fA Qfiififilfg QV If eff ' AV V1 V ff H91 ifaiw:y ?i5.V' , ffifiefifiilif-QQVI' 552-5 5 A V: V M ,,., .. ' VV V.,fV1'gfsiVs ' SV Q V. ' . . 35535 W i? KVM? -VV- Vw V fs igg,qf2r55g1.?Vf5f::giQgVVg3EVV3r1.f V, M23 Vsiffsgi wggisV?Aw,gW,Vs?fVwf5fVm VM Va 2.2,Vm f Vim V V A V' f if -'F Alike' I 'VV A J wa fi iam F' WW- V-V ,V -V VV'.A?Ef..-V .-V w f : Vfnf A 755 V- 'M K ' V5 'F ,' V A ,V yy ' nf V' .. Q 5 - V L QV me Ve VV5w5 ggq?gQgV3g5sVQ.2Vf,g MVN? f'. A Vlff A i' 22 V Q VV:..SgiA.. ' V, "L . ' gy VV- V. , -iii. 1, N I V 1. VV ' H 2 A. Aww' 1- I Mk ' .4 V A? JV., fiiigi, V-1 KW' g5V:z:m'- ' 3.55525 +1525--VW - . EU 3 - f 4 --Aw f ,,-Ari -- V . VVS A ' J. .,', f A -V A JV .M 1,4221 VV .VV A r' A , , 'E ' f 'AA M E V, .V ,Ing . V VSV' g V 1 1 V. V.V.,,,H ,-: 'ggi lm .-,,.VfVVVV W ,mf ZVVV1VVf3i ,gg -5 sw f , QA ,153--1-: -I ,VW g,V3,..-.w,:gVVVgg.,Vw.V .VV fi VV ? 5 , :Q - .. V. Ve ., AA f A 2. A1 'A Q - VV -:Er 2 A P , 7, M5214-I n g - ?? 55? L-. fm ' V , Aa " in sv' ,VVL V - au- -.VV , , A 1 .. V, V21 Q V , VVA1' ,V1F' S' . V -4 .5 -Lau V -FFA Qi mg-figgfn 1 ,V ' ' .:: ':-'-.VV A V-..V A f ,",, ,,,,. :" iv, - V- - J'7I' A- if -. Q V +A mg 555123515 'A Vg' A' VV P-V f s ,Vg ,. V-A . .....,. V V 1 V 3 . V' V - 1 -X f ' A ' 5 " gs- 7 - 1- A V A' "V' KA AV 'J - VVVV ,, V -,C ff www .AEA gf. :mv 2-Vfrfs-V A' V2,5i ,.xVw V .-. , . Vai QVVV VI -.V - V-i?VV,E2?Z 'igkw wif? VV? V, 'iz Q fii' Q -Q mV.. -5:-M ag ,, gg ? 15,im: j yigs'- . VW ,.1 YA As, MV' , ji - V7f??VZTQ ' V Y' V' ' M ,H -,x'-YEE VMVV G M V Ivy- V X '91 22 AV, 9 U' 11' -V 'IV yu Q- KVI Ii - -f!?V3Q 3 Hff' ,ikgwj Q' ' ffl, 'V ffviiil : fx ' . LM . 'V xi A uv V- 1-nk:-w"' T k igigfslii: im' LE?z"H5' VFfk,5g,, if ,, :g f V . 1' -VV - V 511.31 153. W 7 53' V? Vi Vf:VV,fVV?-Yi -'52 wa? -, ' if ?'3?li?VA'5E 'nga V15 sk! V3 HT? 5 722, fm V firm V 33 V XV-'ff-4 ' '55 -i M " 9' A 'AN V' ri A' " V' if " '5"'W'1' It 1? if QV AW" VV , V - ' '+V-Q Q W. . 1 4- A :V 'ies VV V2 V .. V ..,,.. , V- ,V Q. -A V. V. 15- -V 595555.-,, ,.- . - -- - .V . V . ,VM V V . -.V -A V , ,V-is V- 2 .5 -5 ., AV, -VV. VV, VII.-gg E, ,V, , k ., , . , ,. gf V VM - 5- A V .Q Vg., V gyilwiz' L . : 55 - ig 'V X ' V1 1 9, jwsw. V Q, sh: I E22-3? .927 Nggfyffjgyjf -Q VV 11. 3 -' N g.g55H,g-4355.54 'A ' ' V zS'i35!QiH " f QF f ?" 5.3-G--if -f .5 if '53 AA V if -, ' XV . 5- sv' A srf5V?1AiQVzSz V H EZMVIQ 5-ggsjg VNV VV ' Vi. V VV . ' A 7'A' 3V " iL -V VV AYQWVV V My . at 33 ami . VV 53 .,,g5 ,5sf1fx -2 525 :RA - 2 ' Aiwfv A335-W ' F55 A VM fi ffziklifigagiesss efihiif gkfai YSQQFI VV, V ,V is gy .. V- 'ff'-',.i1' A. is-fAg,g,,V sVA .Vi . VV -A . ws ws., 'm,.. -1 A. H V. VT? -VVVV -VV--VV-fr.. 9 , -.VV-V.-VV- , V if : VLV V -f V WV- rf- MV- -- - 5- WQAMV mm S .VV ,,-5 1 ri! , V .. . S . --1,-if-VM .L,v,f,V,x,V . . ,V-V gig? ,VV,V.gVMM.VzVQ MEM .V 'gigw .V ,, , H V V ,V V V. 'Ai AA M ak?-E A in Vwi ,V was.: if-i aVg?'f3gL'itVgjaf1 M553 Vfi-'Vi VVKVVIVAVVV7 - A ,JEL 5 V, VV ' .raw H V M. V ,gtg :QV ,Wai V ,L A52V'?+ff3AZW,5i5iLg agqg ,E --gm.. ,V3g:.JiHgi1ff-QM I ff . Ti? . Ji,- A -V ififiggggggg ,VV,, ggi Vg, V V - 5,5 ,Vg Ui- V V L A A . V.. wmj g: 7 V , rf? -25' T- - 5' Lf - Ai "i?A ?ieV?eZ ff4A Er-rg .VV-V. V V V. ,H ARG- V- A r ,VV V.. . V, . .f ,552 in -iigffi' Wigs ww mVV?2f.ifgiV1 VA 520211 V we .Sv Vg, -ig fn V,,M V-ana-V Q V xg. .VV,.-ESV WMV ,,fBiVVji-iff gpg .ga-Q.5521ViV - Vila -. QVQQVVV V VV V V V V Q V V V- V . -1 W 1 fa .V VV:VVVfi:A S Alf? V Vw 12"Z3frif'Vf 5 ' 1, V - . QV..,mY1V VV -..WV ,V QV,-V 'VA V-- IA Q-,m1'5Z6' ', 'A ' . .. . ,. ,V V g f . ,Va 9 1 V' .,a xigwifl ff ii QA 3-A k -Vi" Q?'A V-Vffiawffra Q VH XAVV-Aw -- ' f V- A Vs, SW A gi , . - V V A V ik Var .Q :Q AVA - Vg Vis- .g. V A' V- g,gKii5cV5wggfe.VEfLmQQvwE.,.J..a,5L , .-Vmwggaqgy --gg 252523, Q45 , 5:51 -. zsglfi 'V .A -- - ,--VV - YVV' A:f - if g e- V if VV V fV ., V, :5fVV- A- . . V -V ,,:aVs?q.V . 4 4 JV 1 V, A -- - 3 ww 54335 - V,-,MG-V . . 'V .W V V , VV , . V V - .Jw Vw- VV - V , V- -V .1 : V -m f - V ' N VQMEVV H --1f523fwZ4QgmVVVfgV.5:fW3V 2V A-JQVVVSV wa. V 2:4 lr V ww -V , -VV1 VVMV ' .-1 Vg A g, -1 A - 1-V E ' . W A V -2g 'V -V -V ,i.1 QgVi3,i:,,QMEg.3..fi' . Agua-:aeamf 45 :3-A' -VV je.. mf .. y.F A' M V' 'Mg , ,, V ,, if iff. A AA 1 ' xg -, V U, z. EV -- '2 5, ' W' ' - A - ,, wg. 'V-V , . , ,V 'f- .V V, nw: Va - ' A+ 1 V ' VV A .X V .A A. ,Vg , 525, as-QQ?----VV 1 WYVQVV- V A ,xgr gggggf .55 VM . .. ,5fZ'gVVVQmV VV 5- 3 AV f - . ,V g g gg- . fig 'gy V V " -': -"ii 'Vi 2 EH V: V ffl 5"' iV5.f' " ""' ' ' .M -' ' vw -2 91 . 4" '- . ' 'fi' 5 ' af' -': W5 "3 :' I j ii A V " . V L V f",, V.. Q '." V- 1'V,.5jfiQ ' V Q' AAV ' V I . ' 1325623 , j ' 1 -AI? I "SA ' Z 'si' -+A2Hi?Pff" V A' 'QV . ,' Aij54 j ff V,V W 1 -.f- V-FV- ms- V--V hx -VV. - V ,-VV .V VV- -V ..,+ .-V Rf- -VV VVM V, ,V . A VV -Y' . -V535 VV. --V , -- 5- EV .-XV--MV V 33 , V V VV, ,,, ,mg .V f - A 'lr - f , V V- VV- -- VV 'V V V-Ate' 2 AV - V TVA AY9 'VVVi2 . VVVV A VA w fezsiffrf 'wi -As? AA- AA- -A ffiuiwf . -1 sig? 35255 SSE? 1- , , . 'ifiij fi 5 .V+ iff sf . i: ' 12, Z W? Q, 'L' -VI A , VAEQESE I --1 V1fimLZif5?e3iA3l ,VV -QL... , -V :ww A1 .-59 V ATif.m1fw"?'tz1: .gf-mls! 1 . i, 2'5:A 3'2'z1- 1. .V 2"3'iz-'mf - VV ff V ' EA-'1-P-V"'A .. - - ffl.-QV, 97 if ' --+I . Dedicated to: Elbert Swaney w l We, the Senior Class of 1964-65, dedicate our annual, the Chieftain, to you, Mr. Elbert Swaney. Our decision to honor you with this dedication was not so difficult because we all agree that no other person is more de- serving. Your attitude and thorough efforts have made our senior year a pleasant one to remember. This is a small token of our appreciation . Thank you . Senior Class B I 1 A 5, ,E 'E D5 Q Se .Q .v W 7, Q2 26 fw f. Q Q 'E , ' F' 4, Q nf ii '25, if gx 1 r 4. ' , r v J Q 'WI -Ag: QQ '1 3 "X "2'ff:.gaffiz 2 zllvslfhs S -f'i"'?lf'f:42":"'2":y, Mkzeirir-'fW:'6f1EW2:?ff5"f,V f ' W '?'- -: ---f '-f.:-'vez---,fr f ' V 3 'A T P Q y V . ' 'Q 1 . -" ' A .. gil . . Hp 5 f -1 ' .. ' sag! w , wgfs , 255 W -Z .' We J :V " " - wk . ' fl ' .an ,, 5. L? "" . ii Riffs- 'Z 1' f" "" ' " 5' 9 ' if 1" mmf'"':-waqiiizfl .. ww W 43,4 LQ q A. M , A , A. W - .5535 A ,, VZ W .., X M , K4 m g fin, Q2 iii if if gf ? mia ,,. '." f' LJ. f -7' - - 'g2Zii'fjg'2 f'- 2:9 6 Q - N j 5- gkffi ggg sm g 'g " j 1 2?f1f L Wg w ee -- 1 - f xv Y' ' 1-,Qi -EW T xii ,M . M f ix : '1 ' 5'.f' sl -f.....sw-:. Y ith Q 4 fy lf -Y: - 15' A w w iffff ak PV P 35 - . ff fa? , N il- '- g L . 5 - -5- :iz 5, f-3 " - 5 f i - i i, 181 3? . , W., Mhfzwze-Milfwff iuzviw-Wifw ?ffm -- Haw! - -255 - 'w s ., 5. 245 6 ' "' Ef f 5- "' ii Q' 3' ww w - 5 1 ' xv-W ' -gi wee. :- 2. YE fr, . . f .- " 1 ff A f i k W V Lf-. ,. wwfwf Mg ,,,,Wg.. ., AA... .aw W, ,um I-. A ,mm ,ww 4, .. -. wg 43.4 ezg3f5 . ..w. .J,gsJ5 ,.. , Q. AA H 2 , W A ,, ,, . I s . . 5. W fi my ' E , Q I , M if ifffh, 3-I. ?'QfW5f9I ifif 2qZQ52if'N" - 51 54" KV A 1 ' 5-N '-II'5g -1-1. wr- 3- V- Xiiiigi Q 2' 'V iff f A ffiisgfki iw W? Jai 542- 1 ,N H 6 M gu i : F ' ' "i ff fa - ' Q1 ' wg g ,K M3 3 , 53 ,A . Sg t ,, ,5 f , : Q ' wvfmfm. VLAAA, flli2E?f551a5fz5SiE"74sfi1 ' 5-QQ.awfff -Q .far wa wk. l ww' M Lg 1 . x ml 1w-Q2- -- gb: gr.-img 1 V' snif f- 1- V . - ,EMM ,, 7,,g,,2mQr:54,- 45, MEJQQ- wie-fr 'J11m5SXf"- fvf5,5,3gZ,3M?Z5f,WEN :Ar-.,5 J, 451 ,llgffgxfhsfhb fgm, V H 'wf"i55fl 1,5 5. f H 11 -12-f Q -' vw 55 i nf? M in 6 - ww. 1- , -fl ,Q fmsf'5:?f?g, igyxzgfqgi ,E3,?5szizgXg1g.qfgf.g1 egg.: f- ifmx E--f-3,3 52,15 32 Q, -:awww - hgmbff M , n afw. H W L,1s3f+f- :,g+fZiiZg ,..455iQ?1f,Q51L.,ZL.:K 2, iss?-.Lzrzsicifi aww-ww fw'?sfsbsw:v.wKQ fsfiMinis:uQmw.ffaf4E,f!-'15 GWZQM1 'V ii-i'?JfsL?f,.ifPffTf.,M MV- Www Q 56 fir af' pri' -ff- .fm-aw mms 1 ,Q "5-H gin A,-sa , 's EW G '.' lam! 'gpg' A ig 519344 F4-:f2fg,g, Lff,5f.Lg5Qi1fa,4579,5-EM??W?I3igL2g3gg5Qg3ihJF543'5fgsfii Wgg i .---gg ,M :gg .gig 5 E lLff'3W51Qf"f+gw52ei1ig"A""1E2f1f'5Lf'9' i1Wfm"f'1"gMd-"X W3 , 5s35fQzfi2,iNg1zaijxvg ,gqcewi 74 :sw -55,2451 ,q,-esvafizqifig S 3 azgwwfgw mi Ay 1 ,'ff55FB3wfh my '?g 5'gq feb. 5,3 viii? -AAf 5 geiS51g25g,g3'Q9zg,2q5y?g3E lg? k fi Jiffy?-35?2?jy1'fE1fi:.f4E1:mf?ffQij,1f4sQfs55ga1i5gEatgtx 1fff3,?ggy iigssilv?-rg sm ., SH JQQ V -?w N ff"5 3'5f-. .-Q ,i ,qigxl Q 15,5 13,f3,,g,3W::, 5 V ,M . ,. ., .4 Q ,gi yfqwgglg Qg1i,,45Qi3L gizgikxiijgr iggx A V M Has, TQ-Q as x iwgym ,T x e L 5,0 1 ,-wfrmwisqa, ' e3e214is:-95255-if K wfawywL,f1wwgfm,fmxgQM Q--ggim-SEQ ifiwwiw H 5- , I S- ' V 4 . f f V - ., '13 v 1'f ' f iff ,. l 3 :gj2s?5ii gg4- f f iiiffi g i g 9" Qf5ggf,1f,y.f+ .rfwiivfiffzw ,Vx ff: 13323 i --TS'-if,Lff'fY5E9fsi0 Wir wgiwfff 5 FQ A frm" - 'I A T Hg.: 1 1 vm. A f12iSff-Qiwwiwafrq H 1 Jw. ,mtwgfllffis vw kzaahiwgiigga AA ifgvgiva wid. E- H - AA if W.: NEWS? if fy A at - - if . ME 2 F-Q A -. a, fy zwmg+iffEwfvm,45.m,,4,m'V vim- ff 1 .sd EAW 5 nr: Quiz, Q, xg gg . .m n Q n e. Egg Pfvf3M5effz3i,5Q:Q3QQ35Li23g1gi.1f??3::Z,15m9:,A ,1 nfiwgm-.gwniwglgvgainigxf, High, 5, VV g, ighifni fly-9,2,fw,Q51? - I S fl rg Q-asm ,wg wfwvffg' mi gf, - .lim iwgg q ,W L. .. -is Q. ' eafigffaqsf A ,wg ,imiwff W-Mir a ',m:Q,3f-Mg,-221551451 A we 1 ,S1g'fia, Q1 Qu A '-,fx , . 3,5 ' A 1-gg: Hg., M.. W:,ne,,sgg , ,wf+f-we-Vf5f?'g,y5img fik ugin My L,-fMyRIw5'? eftwfgsfmkwvi , "LBg1QE"U- .. Mmggw ima fmieq, J -5, qv, 11 1 ., QW . Q. : ' ?5fgif53 - 5- U 59" fw1wM'wf?f 136,22 ,gwpfi Y f '- gy 535 ,,"i,f'W.,-Q, , EW, -A ,gs fm 1 . -am y' Jak Q -H A 4 1 ,Q-a, , gg A " W .:Lg::1::L:S1'S52E:.:a Q J:f2,,g:zp1,,.xx':'rf'ffcgfip 1 54 '1,2i,,f 2,.2f?f? 55 . 1 1 Wqw: H " -, ff ,ffwh'. ,:W5?i4gf f .fs I iw: .ww . , '5 - Fm! A 1 'g5g --- wg ' W 2 fhlwii' :ff . Q , 42,ifWf, vi fx rj? gm- Q35 513 gn K r'..: f -'wi f M4559 Q i3z"?'?ifi.'+!1225f'W5fi ' 17,1 i i5' r !f3' FW f,- i i i 'Q? v5ii !r5:? ' ffa7'ff ff l x ? ii ' ,-Q ' fs? E 4115, 3'9.ff i?1J if fqi ffiii fsy fi e ff W, 4g:?222A2i5.Lj fiifg'Ffz.mpi, w14.?,Hfs5r:' M lm gg '-'- an if- 1: P5111 mga Es 2 YH' v . V , Qff' X 35 iwfflf' z5fX5?1f1gas-1f"g?fff Ri 5 2 i f f? fi fl fd 5' 4f1'325EE' fSK' fi H535 QSM A 3 5:4 " 'asf--Qsm,:1.fg 'iw my i iy,ei.1i w Ti? ,M uff-f ' 'Z ' M 555 ' n f 'a qf , N Q' 'gh 5 Wh '-n fri' A f ff A A 1 . A 'n ' . .A. f A iyiffa-gg Am, sf-nf ,fws :fEfNZJ52'?'655 fax-V Mrwfigwg L A g.3Z1.Q- A 4 we win 1 45 QS , fa. , E552 I 1"Wt2' -, Q iw awww- ,.f 1,1-V Q: Z: ,www ,3wfT5:'.'Mwff --.- 1 fm K ,z '- ?Ef A Aww: f- 4 A- U 31 . V, 2 Lx -, M E A 'sn ff 5 fff f 1 'W W.iyiiiifmgszigIEQQQQ-gxggfgge1'efgi'T- :i32a2?5?:i1?"fGfff'i'FfMlz?f1?2i-Frm , s +1-sdflwfffirf, ' gggziw .gi Aiigfmfsgef -3g5g,:a'i ., swim- 1 1, :'f::z:- 1:43211 egg ' e ,, Q, nis7ZiH5-SS fff2Qg, f, M, 5 .- 'i!'l'g' 75 1- N32 AI 1 we yi Y' lmwfaf wi! ww 2 EE- gk Q n 'l?if5f2gg5?'v5ilb:fy15'gig Mig? ' m2i,iQ2?qSi22fEl,' gfisspfgi 17 g ym Q f g ,f fil 2 3 5 : ' Emi ,ig fgii-. , - z L 4 Z, ffl 1 L? AA.A WT 31' gaspfi.Eg1Wf'i?li5aw 1 .lwf:aff4fff-2-sfvefggffialaifizffgiwiafgzqv5,331 n,qwfg,gf v?3ffEkQfw"-if :FEW ,nf 2 fy 4-:W w fiqivn , gf wis 2 -37 QM ' - ' SQ: J fyigig-Q,-:ffl--X 1113: QEFYC., :vw V T241 siwggfgfugyv wigs W? wLzfSf2fgi v3 Jf't A 5 gfyfffx- 'fr K -,' 'gffw f' . gs, 'ii 1 w :,.E,xggf,,iZ we Q yw,2?34TE1fi?:!k1,J gi., W, M: --A.. we--Hifi 'S' ..' v s QIQEEQQ- f Kiki liiwfjir "H QP? 5 Jw , , . A H K A 1 1 ? ' . giggigmifibik , ' gf KW' 'P' 1., n 11 ffzkfxw 'AWQFH E,..M,-w., :i i-l3?WT"f5-'ivlx 1if'WfA-Wfi 'sw-'hi wuz ' xml: 5 ,L f ' wire' -4 K ' A 1 wwf J" 7 ff' if A I- my ,N:11i'19,1f?ffif 11,01 wfim, ,.k5,z1qw fi,,2:5,5:.5g,1:4,,A1 exif-uQzsg521:mw:::?iQZ K :arf 1-2141117521 H5254 gf my X-m - mm :I - . '1 W EKPE' QLQQML3 -- ' Y 5515 -. J W A .sw M6 3 xi :ws 5 aw.-na mg!-w:f?1'iMwjgwfiw favzaiwwwwygaikv2gigffefi ffgxfazrlgssg wif qw nw if 4 vw igf Haw 25252292 gsxff ML , mfrW-a1wfff,,,Sf,,xyvgglhwmfsmg Q are-i n 5 - A m r-:H x gi,' t:'-:mg W m y-1 ff: 'fi 53,61 - ez ,mf-,ips .Kf?glLi.,Q9,,:f,s,+g.,g11:,,,5f,zWL.,1gaW wsxiuigfgi' AAAAA mam:Q'i6.v522in?f2,1f2?f2??"Fz2:?Ff' Y121WY'ff'f'Wff-Lt12'ezf1:f+hgfwW QVg1.4,bQfZ Jg,1'i'iig.J Q if .. WW i ii? - fr' ' .r gawk in M NA, Vg: ,W t - gg gs F Q :,,, :rss-wif' ff'lf?f5f22QgW g1E ZFf' T S. "awww , E1 "7 "'L A?'T2'wE?Q?r 'fZiii2's1iww,:qJ1R1,if1Z, 'f Zhlfziciifx.-"' AAAA fi-kza??.i'13i 3315? 'f5V5f? "i 139f ef Q ' E A Sf fi :iff-Es? 5 A "5T'fY" higi'3 1 1-l f siif? ASIA! 1 S Q 'w :ffm . . g- 53,4 fgxmf I figizswgjfl Q55 Lg Q wil 2335 v5,?.q,fiQ ' ,W hgiw i f x fi i ,Mgg Wgeg ,.,, A , Y Q, ,A L b y S ,E K' vw wg 7-,,:f'-13-?ff:vgA Q91 H ff W "a2'w1ix' gg QM, fi ' ,A ' 1- i 1" ' 5, ' . - W 'Z Wg' A Qj L -gi , 3,51 ef Q' , In AA 1 AAA. 4' asf FY My U' S' f ffrv' "-A i-iff? if We -f-fif1'f-'4" 4z ---- "M3f+?522fG1fEif'fQ:, .'v , -V W ' 'Vw V '-1 ' 35: 1 j g! eff? ,5-:,1f"qvK .' Mxffw' vizf'-1 'fQss.s?f"22xf?i2gQ Q: Hrs- F' Z 12?'Sf'25!! ?2?rfx:Qs Yf5i'g'ifA"'fffJ'iw , fs f' ,'waf:M2yYwsi15'2e13,:s,g ,rA "5 i232gg'5?.'2 K. il 1 4044 Ml' ' L. .2 :gms - - 1 5355 ef WA rl giefxwjggiggegf gm ,gifs-f,Lw'f,M E i ,l4,fK.., , A .N w ..1,Q.,5u,1w LQ Nw A w M x.:,1wi3giS5,,W,3.g.?i , f-: 1: 1:f5e:.fw- 49551 - IEQWW-" ns 22 'Q 1 A 4 f fa ,W ' H'w1.fxgQ2?f ', 9 ,,.: :a,.-. , eq nw 5,21-MBf " ' 1A .Q mi . f-, A A if ,.1 w-hfxgjffgff-3:5 M 'VM'-513-,iZfs: A 1 '25 y fs-5-ff wi- -' ,sz 455555 "4 6' iff' I-if ff' Wi? mama. . v ,:gf+f2N l' ,v, , ff'iZ V 1 A 3f:U1:2':W2s:ffN?M , iiwiesafzz. .f..qs-'?4eMgf1ffvQ?5w2-wvsmh' m,:1,g5sf?gggf eg ay 3 2514.5 v Qefggsafig fl 2-ff ,sag PM , lstkiw 1.-yQi,,., ,v+yQzQX. ' A M -Ra j f A H : ' , , , A 5fy,,z1giff,5g g,WLi4g1gi:M3gg- wi. gy, 6 SQ 533: 2 -Y g,w5vf,,fe,:vf 1 sa ,g ig . gg 's1,,,. ?f aff, ,if L ggfg 5 M1 ,f my-Y 4-2 -Q We Tv .5 3 M24 mf mm- . 22151-fg f ' '+m'.'51 W l1Q is S Elf iw , ., , L ,-if K y.w':2'z:1fi' wi HA. 3, 161 W f w if Jig' X 3 -EIN if ' 'fqtf My 'wffx y w fsrsazfgffiwfll 15 WV ,fxgg ,M vw ,13Eff+i214w?'s252ff2fRL? '2f N ,wwf 1 A W 4 H I A K 7 N A Q 2 -fi 1 p g. 5 fifkg 3 fks23I'Tli?'f7f!,ffllf31if5' it., sf A W5 52 w w if Hg- i?"1E, 1 -X ,F EW pg'-.ww,f A A gfff r 'wiv Mmgwsx H sw X ,fiiwiwi 5,5 if M nw' , if ff -iw 7' Amin.: wilf--51532 fe fy XM 35 fy MA : Zig ff' "2fv'4'l?f fn " w g- A, iQ .,3V"L,r - fi ' Y ff 5 ' 4' ' X 'S mm 2 -fi' rx ,. ' af: E ,., 3 .M -i -'ffgi A7 jfwf1N11- K L 1 I 3? fCi:f': ' 5 .zliila .ef-'Q ,gfgfw 'QQ I I . A 4? ga, K Lfv - fe-Q: Wi g .: Lei ., H WK Ma z J ' " ' - ' " 4, Lgisw ir- 2-'xr ff -f4'f"1HM+'f1f251 " ai f fy Sw?-miwfim - iw? A553 .:-1: f W' ff M as QW- My 1,433 mf :Mg f fe 153 , , 1-.JH " fpqmgg' Qi - M f 'if f---- 1:2 lik flf Mia iwwxggiiiil 5' ala, Q --' MM 'H if gf- W7 vf m g v f f . n Pfzfeefeiixggfrsis ffszmqfmf ffwt, my-:.,, - .b.nw:wg::pf2Qe.a15e?2i1' V: fi' 12 51325, my ,, vegan ,. wk, ,gp 4 Q, fi5515:l,,Qf::.'5 AAAA MRQEWQQ ,L , ,g M,Ag-Livffvgymqfziihy ,W U Y y gxgq, 1,4 -,Q 6 M, an . ,,,, gM ., ,1.4,, ,gl-22339, iff 551: W f ' f f 13143 ,W Q f it if Y -Q Mi W - ,, . W wk 3 W y : ,E4?Ess!1S+f' au:Qw2fiz.sg5Tffm1fFf 1:::Q5-1f4ffffk-ag-'27-f"5?3i'?fw'a+-fy .Q :JS fya-qwkqfkr-3' ,f??,.sf32W' le Yes: H-2 jffgwgg if: 1? iff' ig s F. J A QMS-I1 in yt Ui- Z. 1fza'iwz3 ' f- i Q gi, A V 1 A . 1e'f"-QJU'L'f'jfkffc R-Qg 345, A fgwfif 5 masif 1L!,t'i'm 'ef A Y", 2 X ,'?1..,.-,EIA-T7'A,,'v:f ZA? fffLLv7'I, -AJfILl' 75 AAAA ' ii .3 fkwgtf ' SV' MJ 'Y k , W , , , "Fz4M' .' A .' ,.'j'EE1'i- :?:2':f2 Z 5,f 'Q :', -.ff"'- A -"' f,2.E'1lU if mg i ff lmfiigrs ' Liv vim " 'fm wggigggqgwigif5f2iL,,g34,'L,gQgjgigg-QM,fw,5c5Wgg4w1. wi 45 iii mi? Q3 Mx .alfa . N .fiffvs ,S ,zq G., -m1.m,Q QMMW,fmfgtewmiwgwrkixxe5aLiftww,,,gy ,ep 1gg,:m:fs-igfsw, Q 5 gm M my A X 4 A ,M M Q M Q Q, .2 54 me wi-txw 1 - gg, fm tag 2 M . M-f?z2?Wf'i1?Ef1f5 igwigwfkgg, 35 :uw 'Liv mai' , .. 25 4, e f' ?1j vi-- 'f'f!L ef ly AA'A sw ' . ' QL K iw JQQLMQNMQWW .Qi .I figmpgfvf Miffw wa 1323 . fY?.Qg, M A ,M :'gfwLQ'4 ,-U , ,ng gonfnfzgmf ag wwf, eg V ,S A f ew J w" J , 2z'3'1'f- " ,..,..L: -M., zivfiki-iq-QNEQEQTMgf, 1g.5.3-7fJgsf,'-igvzggn'gig-Qi hyflifjg -1 3 -.21Zgwpir-r1Qz,,Q?i-iii -ff5fi4g,5V,2u'jgg?qi 3125315 iq k A W 3.-,V " ' " W -Ev' ff ' nf xi :zA,!1g-N24S,T.-nf.-1 'I:'f:1,1fas'ig1.ifhH f"2'mf5ft'W'."7' ------ Yi -1' f . vwezg-1-1f'yi ' ,- ,. ww- ip ww, 2 Qw' I 3 'V A 'af f xi ?f .y ww A'-fe . a. 1'-4 'ww g-,ff 4 53 5 Y 2, Q ff ' f T ,mg Q 'L 2 I -X N, 1,1-Q34 f3i4,.3:P Q4 Ewa 1 3, ,. fwg swiia, A " ikfwigiviffiibiVgfwi, 4 NYY HW J 4 aSf7'.liFz' Q' 'gf-:fy :Q '5iQf.gy-ggagEes,tg'-xiii'-figclfllggggez f i ig -,E Q..g.,f1: if" iii? ,-jx 2 - Qs 2 vb fir, -,vxzii iagw :gl fJ'ff'ffi4afffgjfftiwawwx''12, FEW?'2LW':-32153222 5' ' 1'?'5'f1'fT-fy TW mfg, HN?-'iwf A ' Pm-i k ? Q -' wif 'fix-Q NHT: 1'W4 ,fQ,MJ 'A -H, ,3,,w ,Wfg ,,,f5l,35,,Ffl,,f .,,,,t,XKm,gx.,,,k,.S,x , s,MQ2,N..5,,mm . iw, if-f5W.,,m,L5w A Y ,fum Mmw. W fx vi .A,A ,am J f :gm my - ,wr M b -, av- , X . ., K ,V zppp: mix' ff 2. tffxfqxfswm, 1' 1 iw Q f Jf?'f'TfW?3'5f?f ww 'Zi'T'?"iLf"a1' 1, ,kfgigfiwvag Qt: M iimiwxgw f -wgi1V15M E5. w :frivim,1i'i2i2f -j 2, A '-2:,1s:1:5m,f: Qi I fi 'ff Q ,Iwi-fiiwffw a 4 . - M" fig 2 AA K- Mg-,V-,W -gZ,,g'g4L:,- wp2U,?i2,:.s--.W W Xfvsiiugw A A mewfu , f ,wffQWffM:Nr if-iw fx W A . AA - -- ' -5 A 1 I ., 4. - 1- if at f 5 1,3?f'5'fg,'5?Pg2'2f,12f-fdf2??xfl?sa??f::im1w3wE5EMEszg?Ezi'EwEQ tg i: QSEQLVLLQQ: f J' ' gifs ,gf 2 if: , . 11.,,gQ 1 ,:'7155z44i" fe igfwi -5 3523 551 rw, -QS.: lg if 2154"-15g,,fltZEQ2k,,,i,n:,ijgiigg fi ,gigswig G 34g:5wii35',',, iff , fy-gg gig, friff 3,5 -- ' iv ffggi P iw 455 5, -4, lawfk,,'1fi.vkM,H3,..,X 3,3 H, '. ,.f if fLi::::w,'-wwf Wsasaazgglihzgsffuam ?fFw:s?ff,::xXw iv ' 'fl v , V? rqflfigg fig fig V-SQSWS. " He A ' 'i nf-vrff WX . f'Z7gx'-ff5P"fk12,74 Aj-1 ' gxrvgfvm V G.f 'i.., Eg,f2g43,.1fi2g2QfQffN-, fsfim Msieifiwfsss wr Kszgsgimffsig E715 ew fr 35,533 wfgi' 9,1 wz wzgzz ,QW ,wi if A . ,- X . X' 'iw 1--g,.5, s .3 ?:.w? Lfffqfffemiggii- if 4',1?:Q.fY,-fi?X3.g?g:,,s.,a1':s'53,2379, .wtfifg ,- my asf. M ---- I: if f ff: ,- fi-Q 4 'a:2?2',,2.L3-J-aff xii , a g w fgiww ---- ma ,, 'f mr 1:21 fgywgggwffafiffix-'Q. ig ?22?'-55.422 wimf Si 5 - 1 ,My , .asgewwwig-,,f,Ig, 3 W Q f ' gf ww A H 1 f ,, ' M y . A V w.ys-.,f.?4.Mfv-f gffifzkigg ,f.x. W'K?ZM:gm,gv L?i YR M-aff-zfiwyk w3'f.,w Mywmvf, N iff-W. Exams. -g -A A A 'rfb M .f-f ,, Mi fm!-'sw- fe' is :gms ff fsiilmgsw fEfQi?5Ka3ii3X?fiwhiff5"ffZf'i+.1f5L5.3NW4m aiw,i.5m3,,'1w,g "'T"'5 2 , S ,HE l h aw-kff lfe V ,513 ww rggqigf , ggi Q , i:'vK,Q-73.5282-.gigggg ,5gggWg'A.f,, --,zfL. z - fgmfyayfwf-2-1Jggfjf-49ai2'5v31s:??fi:51:4:f gfgs, i L5 if ' fi' . LQJQQS Q ,gf , -f-1,,,+:j ".:h- ,,gi. -my fgm,,hmf2f2f'2ffwggylf Qbelgigigigyreiixifiwfgzi fiffgxfigww-Iffih 64533-',5mf?Sf'w F f-f W P53 E: ,ky fyfg?,ii?g:4"- 'gi g 1 12 11?- Sig w i 'gi wgiw w ,,? -5-:Mew V M wi?,ffw1gzafiQfii?5ff11Pf,,,Q'1 5 fi W vigil I 25m,2?1,q,'f-A ,QQ , -f m' gf' J ig 2gi?5M2f? QQ???J5fTh: W vis I LE . 4 Q Q? wit , if, A 1-3 i A M , vgprgl C55-wh? jg 2 A Q 54- ,4 fiimg mngfgigfiif fgifffzwi gym ,S S74 -fa ? -:?fiQffgagf+3 1-Zmiqggfwi . -- fwlffi' A. ,M fi 5545121135 f pfzqgx sm fvgfg, ffgiiggzrw- A. f- Q .azm1i5fSw3.,2 ., ga we ,ww mm? V REQ: H ., A - 4 . 5, 5 mg ,, ifxw w w 114 1, W , 5 .A Q Vw, '.f.i1'.3,gfgy 5? 3. , , gg -' 1 ' :g 4, vfQgHf1gMgw3wf 5 5, sw Q, V 4552 :vggptg qf.:efz:ggii5 31, r --nz -.--z e. ff gm, ' av V 15 ' AA A AJ- -'P' m f f fw .N 2' a A qu EE' WW' ,:?v5f4f-f?'ffz1f"2- 14+ - :i m l - Sidi fQL'ff25?:mj,eq1sf3"fffgv Qu'Mm1fz1z,5.-svfw v: in vw 1 'X A Y: f 'ffm : H WY' N d ' f Yi' 593 7 95 -'2 2 ::a.:fsp:.,: -' qw f. , IW' :,g. -Sli? fwgwrtzf 41:55 we fr i ,Q 1 K , , 1 7 15 5:33215 Qirwzfgf-sQ.amw?5iQ1Q: 1vfssgwazqhiagzgawkff 4f??mU1f?ff'wfmWi?i:v:1'2'. 6 gsiiqgi f-- -wig U n i Q 5 Vik' -fy 4' M-ww zffvi,-A i w w "W m: M fagim-eggiffi fgwffmg vsfsf'QQi+1L:'4t'2 Ki YE A ' '- Si" , ' j 3!L?Ai 551 ' W - :x g Vw' - ' Q ' gy- ,r F? -A ff ' f-2 gg wise' Wx: ---- F9 New :Q +L. Q ,',:m'ws-gakfimgi -w izm g gh. -6, r v - 'f-7+-H f , f-Hg' gwgf..s,m-aww ,zsaffeism if wx g6.,L 1.g,-5.J.,,'5f,4 A in A-AA , A m es ,, , w x K is . ..Bu 1 ma ,. f1Mg::Wg:3t2wzU:g'7?geM,,'Wm-if --,- HF' Pwif it W' ' .ffm 2 A 1 ywfy .ink Ly f.1Si5gFzi?1fgi'ZgU,m1- . . .. Ea 5-.,, x x Y g:s3gf 1:g- ,- 23. , Lp 3:36 .--mmf. - ...L f 55211 5 Q., . in :ui fgigeifxzfxggififizv f 'bggt f ff if mir". " 5 -, 1 V , - ,V AVVA- S f, , - , Q ,S 1 1- Aw f-w, .:fH-WA f .. An. Sui, Kg U f 2 123. --f- f y' .. , 1 w?g::1E'T?i25 fffff55f',:i15i2zi??f.fg: iffifzm 7 lv'9'79., 4 'Eff f .av egg WR Z gifaafgammfwzg Ji' 4 nm' , " "5i' D'5? 1 ' M' Q'A' - k g ' 'gg if?fiiffi,-Qpisv-'13, ,:ww1fi'f-f4vi-SML sfzgiff "iw cami. w w ff? - saws U 35 L: -43555 Eflfkgl-:jwvgf-a-1 '-In .2:,,sy: :aw ,bfyxz 11Jgaeg,,g,hLgfQ3?fQff4Xi,1Q?g? if Y Q. . fa ' :ii-2. :,.:' ? 3gffiw'2fi132if'f?9T " - g '- Wigff' f-?f'K'?'4 3513555 wi'-f 62.2 f f!!! M QW A Pg L W A , .. " if, 4 I -- . . ?'lSifQf'?Hf '53 - af 5152: Lg , a ' 5 5335523 i2Qf!S1W5'w3i sig-21 'PW FTW -'awfxi X w s' f i f' fi Q 1 31 fl' ' if . ..'-.. - 1:1 4 1- QQ- e Annual Staff Back row: Richard Iessen, Roger Price, Ieff Wagner, Craig Rearick, Ierry Hansen, Robert Kohnen, Gor- don Blume, and Mr. Donald Brown, Advisor. Second row: Ioyce Stellmacher, Sarah Fountain, Ianice Harmening, Sheryl Pe-tersmeyer, Evelyn Cockrell, Joyce Strickland, Prank Wimer, Ianice Nowell, and Ianice Neilson. Front row: Dennis Roeber, Lynn MacNeill, Diane Haag, Darla Peterson, Douglas Roe her, and Greg Benning, l 4 CLASS MOTTO: "The deed is everything: the fame is nothing CLASS COLORS: Mint Green and Silver CLASS FLOWER: White Carnation GREG BENNING "He who invented work should be made to finish it. " Annual Staff . . . . . .. 4 Paper Staff . . . . . 3,4 Class Plays ..... . . 3,4 Class Officer .... .. 2,4 Student Council . . . . 2 , 4 PPA ......... . . . l,Z,3 Football ..... . . l,2,3,4 Basketball .. l,2,3,4 Track ...... .. l,2,3,4 "T" Club 3,4 Prince .... - - - 1 King ......... 4 GORDON BLUIVIE "All good things come in small packages . " Annual Staff ....................... 4 Paper Staff . . . -- 3 I 4 Class Plays .. ---- 3,4 PPA ........... .... l , Z , 3 Track ........... 1,2,3,4 Student Manager . .. . . . . 3,4 "T" Club ........ .. 3,4 IANICE NIELSON "It always helps to smile." Annual Staff . . . ......... .. . 4 Paper Staff . . .... 3, 4 Class Plays .... . 3,4 Band ....... l,2,3,4 Band Officer . . ..... l, 4 Chorus .... . ......... l PHA ............ . . . l, 2 , 3 , 4 PHA Officer ....... ..... l , 3 Physical Education .. . .. l,2,3,4 Royalty Attendant . , ...... . 3 Princess ....... .. 2 Queen ...... .. 4 Relay Queen . . . . l Girls' State .. . , .. 3 Cheerleader . . . . 3 , 4 IANICE NOWELL "lt's quiet people who accomplish the most." Annual Staff . . . .. . . 4 Paper Staff .. 3,4 Class Plays .. .... 3,4 Band ...... .. 2,3,4 Band Officer . . ...... . 4 f3Chorus .... .. l,2,3,4 Ensembles .. .. l,2,3,4 Soloist .......... ..... 4 FHA ............. . . l,2,3,4 Physical Education . . . . 1,2 ,3,4 Declam .......... .. l,2,4 RICHARD IESSEN "Heaven sent me down why." . Heaven knows 3 4 4 4 Annual Staff . . . . 4 Paper Staff . . . . 3 ,4 Class Plays . . . . 3,4 PFA ....... . . . 1, 2 , 3 Football 2,3 Basketball .. ... l,2,3 Track ............ . . . 1,2 Student Manager .... ..... l ,Z Physical Education . . .. l, 2 , 3 , 4 FRANK WIMER "Do you think I'd like that, teacher ?" Annual Staff .... ........... 4 Paper Staff . . .. 3 , 4 Class Plays . . . 3 ,4 Class Officer... 4 Band ......., . . 3,4 Pep Band .. . . 4 Chorus .... .. 4 Ensembles . , , 4 Soloist .. . . 4 PFA ..... .. 3 Football ........,. . . . 3 Track ............. .. 3,4 Physical Education . . . .. 4 Declam ........... . . 4 EVELYN COCKRELL " Generally speaking , she' s generally speaking. " Annual Staff . . . . . 4 Paper Staff .. . . . 3 , 4 Class Plays .... .. 3,4 Class Officer . . . . . 2 , Student Council . .K . . . . . . 3 FHA ........... .. 1,2 , 3 , PHA Officer ....... ..... 3 Physical Education . . . . . 1,2 , 3 Librarian ....... . . l , 2 Declam .......... . . l Royalty Attendant . . . . . 2 , Cheerleader ...... .... 4 Majorette ....... .. 2,3, SARAH FOUNTAIN "My heart is not my own, but I don'tcare5 it's in good hands." Annual Staff . . . . . . 4 Paper Staff . . . . . 3 , 4 Class Plays . ..... 3,4 Band ............. . . 1,2,3,4 PHA ........ ...... . . 1,2,3,4 Physical Education . . . . l, 2 , 3 , 4 CRAIG REARICK "Win without boasting: cuse . " lose without SX' 1 u 1 2 1 1 4 4 Annual Staff . . . . . 4 Paper Staff .... . . . 3 , 4 Class Plays . . ..... 3 ,4 Class Officer .. l,2,3 4 Student Council . . .... l , 4 Football ....... ....... 4 Basketball . . .. l,2,3,4 Track .... l,2,3,4 Softball , ...... l,2,3 "T" Club ........ .... . 4 Royalty Attendant . . . . 4 ROGER PRICE "Every man is the architect of his own future." Annual Staff . . . . . . 4 Paper Staff .... .... 3 ,4 Class Plays . . ...... 3, 4 Chorus ...... l,2,3,4 Ensembles ....... . . l,3,4 All-State Chorus . . . . . . . . . 4 PPA .......... ...,. l ,2 3 Football .... l,2,3,4 Basketball . . ....... l,3 Track ........... l,2,3,4 "T"Club ......... ...... 3 ,4 Physical Education ..... . . . 2 , 4 All-Conference Football Honorable Mention . . . . . . 3,4 IOYCE STELLMACHER "She' s small but so is a stick of dynamite. " Annual Staff . . . .. . 4 Paper Staff . . . 3, 4 Class Plays .. ..... 3,4 Band ......... . . 1,2 , 3 , 4 Band Officer .... ...... 4 Clarinet Quartet . . . . . . 3 ,4 Pep Band ....... .. l, , 3 4 FHA ............. . . l, 2 , 3 4 Physical Education . .. l, 2 , 3 , 4 Librarian ....... . . . 3 , 4 SHERYL PETERSMEYER "l may look busy, butl'm only confused. " Annual Staff . . . . 4 Paper Staff . . . 3,4 Class Plays .... .. 3, Class Officer... . 2 Chorus ......... .. l,2,3, Vocalflnsembles 2,3,4 Vocal Soloist .. l,2,3,4 All-State Chorus ... . .. . 4 PHA .............. . . l ,Z ,3,4 FHA Officer ........ . . . 2,3,4 Physical Education ............. l, 2 Declam .................... l,Z,3,4 Betty Crocker Homemaker Award ..... 4 ROBERT KOHNEN "He has two speeds -- slow. " Annual Staff . . Paper Staff . . . Class Plays . . FFA ........ Football ....... Track ............ Student Manager .... Physical Education . . IE FFREY WAGNER slow and super- 4 .. 3,4 3,4 l,2,3 .. 2,3 1 .. l,2,3,4 "l'm not crazy, I just act that way to en- tertain people . " Annual Staff . . Paper Staff ... Class Plays . . Class Officer . . . FFA ........ PPA Officer . . ...4 .. 3,4 .. 3,4 i,2,3 Football .. 1,2,3,4 Track ......... .. l,2,3,4 "T" Club ............. ..... 3 ,4 "T" Club Officer .......... .. 3,4 All-Conference Football DIANE HAAG "Don't talk to me, boys - I blush. " Annual Staff ....... ...... . ....... 4 Paper Staff .. . . . 3 , 4 Class Play .. . . 4 Chorus .......... PHA .............. Physical Education .... G.A.A. .......... . Pep Club . . . Declam ........ Quill Sf Scroll . . IANICE HARMENING "lf a line were crooked, it straight . " Annual Staff . Paper Staff .. Class Plays . , Chorus ....... Chorus Officer . . FHA ............. PHA Officer ........ Physical Education . . . Librarian ......... 1,4 4 .. l,2,3,4 ...l,2,3 .. l,2,3 4 .. 3,4 she would argue .. 4 3,4 3,4 .. l,2,3,4 .. l,Z,3,4 1,2 .. l,2,3,4 IERRY HANSEN "I was made to was it? " Annual Staff Paper Staff . Class Plays FFA ....... FFA Officer . . Football . . . Track ..... "T" Club . . . Physical Education . . DENNIS ROEBER "Sigh no more, ladies, Annual Staff . Paper Staff . . . Class Plays .... Class Officer . . . Student Council . . . Chorus ........ Ensembles ...... All-State Chorus . . . PPA ..... Football . Basketball Track . . . "T" Club .. Prince ..... Boys' State . . . IOYCE STRICKLAND "She may seem quiet, get to know her." Annual Staff . . . Paper Staff . Class Plays ..... FHA ............... Physical Education . . Librarian ,,,,,,,,, Gym . . . LAURETTA SCHULTZ "l have no superfluous Paper Staff .......... Band .......... Band Officer ..... Clarinet Quartet . . . Chorus ......... Pl-LA .............. Physical Education . Theda Rho Officer . . . do something, but what but Wait until leisure . " . 4 3,4 3,4 .. 1,2,3 . 3 1,3 l,2 3,4 l,2,3,4 sigh no more. " .. . 4 3,4 3,4 .. . 3 . 3 ..1,23,4 .. 13,4 . 4 12,3 ..1,23,4 ..1,23,4 .. 1,2 3,4 3,4 .2 . 3 you . . 4 3,4 3,4 3,4 ...l 3,4 2 . 4 1,2 3,4 . 3 3,4 1,2 1,2 1,2 3,4 LYNN MAC NEILL "When I'm not ne ar the girl I love , the girl I'm near! " Annual Staff . . . Paper Staff . . . Class Plays . . Class Officer . . . Band ........ Band Officer . . . Cornet Trio . . . . Pep Band ..... . ...... 1, 1, Assistant Band Director . . . . . . . Chorus ...... ...... . . 10 l, love .. 4 3,4 3,4 .. l ,3,4 .. 3 1,2 ,3,4 .. 4 ,3,4 DOUGLAS ROE BE R "Better to be small and shine than large and cast a shadow." Annual Staff . . . - - . - 4 Paper Staff . . . . . 3,4 Class Plays 3,4 Class Officer ..... l,3 Student Council ............ ..... l Student Council President . . ..... . 4 Band .................. . . l, 2 , 3 , 4 Band Officer . . ..... . 3 Sax Ensemble . . .... 3 , 4 Chorus ........ .. l,2,3,4 Chorus Officer . . . . . . . . . 2 Vocal Ensembles . . . . l,2,3,4 Vocal Soloist .. l,2,3,4 All-State Chorus . . ...... . 3 FFA ............. . . . l , 2 , 3 FFA Officer ........ ..... 2 FFA District Officer . . .... . 2 Football ............. . . . l,3,4 Football Co-captain ..... .... 4 All-Conference Football . . . . . . . . 4 Basketball ........... . . . 2 , 3 , 4 Track ......... . . . 2 , 3 , 4 Student Manager . . . . . . l, 2 "T" Club ...... . . 3,4 "T" Club Officer . . . . 3 , 4 Royalty Attendant . . . . .. l, 2 , 4 Boys' State Alternate . . . . . . . . 3 DARLA PETERSON "A rare girl Whose talents are unending." Annual Staff . . . . 4 Paper Staff . . . . 3, 4 Class Plays .. 3,4 Class Officer .. l,3,4 Band ........ .. l,2,3,4 Band Officer .... ..... 2 , 3 Chorus ......... .. l,2,3,4 Chorus Officer . . ..... 3,4 Vocal Ensembles .. ...l,2,3,4 Vocal Soloist .... . . l,2,3,4 All-State Chorus . . . .... . . . 3 FHA .............. . . l ,2 , 3, 4 FHA Officer ......... . . . 2,3,4 Regional FHA Officer . . . ..... . . . Z Physical Education .. . . l,2,3,4 Declam ........... ..... 1 Princess ......... .... l Royalty Attendant . . . . . . . . 4 Cheerleader ....... . . . 2 , 3 , 4 Spink County D,A.R, . .... . 4 Girls' State Alternate . . . . 3 Chorus Officer . . ....... . 4 Ensembles ..... .. l,2,3,4 Vocal Soloist .. l,2,3,4 All-State Chorus . . ...... . 3 FFA ........... . . . l, 2 , 3 Football .. l,2,3,4 Basketball . . ...... . 3 Track .......... .. l,2,3,4 Student Manager . . . ..... . l, 2 Student Trainer .... .... 4 "T" Club .......... 3,4 Physical Education . . . . . . 1,2 , 4 Declam ..,........ . . . 3 , 4 11 u -- .J , 1 Qi. MM, ff 1. - - - 1 M 1 1 -was sp 5- M2 iw- wg QQ A Q5 '-W EW--Qffgyqagg m,13eesm35fl1,.,, ' 12' in gg" nf i Km if g 'W 5 wg? V gf M 5' f Fi 2- fi-6 N53 fliix' Q 2,53 it ? Qgggiifgimiaim 3335 Y 5 if W 7 'g rae my-EWAQQQQXEESENQ em, Eg wg 5 X-,155 iw M-,MQ--gf-f11,..-, ,- .QMS HfLmf-,- ..1i.u..1,.g-mf, f . vm, ,,m,f.1eff--fasgem -MW M W3 MW H mf-Mm-22-3 -,.-25 uw 1,3-...Q 3 - ig , 5 1, px 4 'I 1 fam. N , , 7 A vw,--4 , Mmnr, rw E fy-ff f 3 5' is 5 'sf . 'Nl .,V,g.-,11-.-gf.g,,.,,1. L,55g5i,H 4.5.7561 A ,, ,,, . .-,M ZF M, 3 Q, Qin ff: , ,S imf,1E,f?3H 1 M 1 'MW if'1-ri, Sw-ggi35sasE:fw,,--.ki x- ., - ...1mm,,-.-, ,- w 55 yy ggi Mgfik f- W2 f ,,,f. ,-my-3 fi-zg 35-35 , , .,, ,gg-.,1,:1 :v1,f:m,i1.QiQL,- -:?T2"aW1-wfwwg-345513J-iff,f.?fZf,-.,3,55f5i5f51?:v 4 , ,1. 1 W sis ---will xiii fx we 4.-.,51?r.g. 'N'F+ifA5igs:SgJtL3gQQk- 2 fav- 'sv fwmmiw -f:uQ-i:ff-aww 1' as ,- if ' if 2fVfiiz1:,.,.L.521.-,.gxg:n,5, 1 In 1, , , 5 3313! ' TTI2? um 'G 5 fi nfmxaiifgmsi is if L 3 5 ' VY33' 2 ,WK ' Q3 ,g as A 3557 25112-ig! M3112 mm Q ,. ,. . - .- r . ., - -1 -M . - -'1 -1 .w-11,91-,2,: : 1 'fp . -' 21 K-4 . ag" 'T' - -:K gm- 11-f ,' +'Wf:-is- 'ff-'fu' QzfggggfrfwrkawffiJu-f 3 3321-,ga5Zg,g,.:-5 1 ' ' f .. j .. a j . ' 353 f -v Q , W --' '- f- .f --1 , 37 1' - 1' Magi- M -fdiigaf-GH-r ,4'-Ms?-2 515 I f f us ff vw 1 -- 2835 1-:Sf -K'A 2 ,Q ii Q'-Wffq fgf "W ix " '- 5, F 5' ll- 'fi'-Q 'A ' Q, 53? 'L ,N Fx ' ' ' : J-Q21 L - ' " 311335-5-f .5-pr - ' 3,..?1', ' xl?---fr --ff ,K W f 'R if -'Tw 3-1.-.f 6331- . wif. im .--'SWE swf E .. M4 7 g m, Mg-5.-JU M255 34,1-,,,Q,gi .H..m. -1 4- . . . Kp,-. . .,g .E.E.,E,,2,,,-E,,,.1,,,,. . if-s 1--'P gf -ll? My 4- V f- , V ., -1 1- ,W A .. . WM - -Q ,-e --a - m, ,v--Q if ,. fam. -M -, h 2.-1 . -M, -f,-MW. 2, .1 M 4 - -- gg- + vf 4---1 f-.Egg-ya .ff w,x'1fi.-F-xinaig'-P13-f5?g.g,Q f- - - . ' , Am . Q S, - , .9 54. Q ,-4?-aww 33 : y , gf is-3 'vga .- 13:45 le! -,gag - Q 5,21 ,.gag!,?z'9!'E1?!3:.. if '. V15 WTC :ESF fi .BW fi? zz" H518 J 1""X f':rf5P:ff - " 2 3 " 5' M , 3 I-'w'.FN' ,-' ' '. " X . if .J-si, QS" F 5 K w r ff - Y, a '1,Z' 1.2 ifEi?fu.ff,f'f':' N. -' 4" 1 ,Eg ,- " 3 A ma , , , 2 1 1 fi 1 Y 2 1 52 -- -' 55 fwyghgg, -is gs- -2-1-f.-i,?ff?32?2ZigQQ - +L- g?fgi:'?i'imE5Q4.x.- 1-gghgfg-M:-,f.i,g,. i- ..,g.fi32i, -?d5ffi,,,i1pfE'i:f- 11 , Szgz U -1 --A Ni , Q, , ..w,,.g- Q, - is Qi?k3,a5g?,ff yi WHW5- asm-f A 'F' . M ffm fgwfya f I u . 5?-5' my ..f-. - ,- my fy pf-ia 5' :":wf:1 x 'mx S--if-f -fd . . - . gg iff-ESQ, 'Ui' --Hg? 1" ' ms . . -Y 'R :gpm-:fg -wwe-1' + W1 R? 31- New H S -- -15,9 .lfigvf 1 - X -" '-'- - W 'wr 1 V '1' .:-5-::-.v-w: Mfr-4.7 s, - NRE.. --.f..:-.A1sh5f"f 915' 5 P-f.fj.-15:3-23+-mai ma l, -- 5 -- s aw, if 1-Y-F gggsggjfgg--5427 - 11,1 .g - - X--J 'f.'rff:fc. , . my--px ,Wai -1 -z 1:51 : wg - - M y ,. Q-Y N7 V iv,-gamma as1 .wgf:mfgp,-,,wk- W'-in.,-E Maia, ,ga 1 3,4511 ,1eQ1s..1.3f. ,f X -.M -'S fi? ,K,2.,., Sax ...ww n. .3 . e n g, ng- -ms A . M ,wi -4, N ,,fE,:'m1-ffgmg M mfifq f 45- 32695555 J 'Q' --. ' if gifgd Q, '11 2. 1 ' W . . 'gg'1A1- L 1 4555 - 2' 1- 35 , f X ' -Q J 1 ' 5 - 35 -- 1.-W 1' 1' M 1 'H . .- QM W . ,M A ,, . Q .ma 4 ., 5, -, --.f L s,,f,2g-535 ggi- w,j'frf5,5-Ziw win.,f,.5gg1,f,feyQ-'1-1,2-,gif-f.f, -,,,. .., M, , ar ,. ,E fm-,, . ,EN - Q1 1 .Q - , fwf.ffg1!m,,f5, Q-fy, .. ,, MQ- ,.....z,, W fm. :srwif.,,,s-- 1,-in 1 M-523.142-, '1 -Q5-:s,,f Q . :egg- g gi. mise,--Yzxgggm--r i - --+A Y -2-, f,,.- 42531, .g,5WM:,.f3- - . ,,M.qwQQg, . ..-,.f5S.:fg ,wiyfgy 9252 ,gi 35 uf- ,QZEQLQY-f.f.2,2-.iii tii:z22g3izif , xv Wsfi'2' f ' i, f i,'5 y 5v:w g ," 5M1faasfN -,v u gtsm , fi,-Ng .SW f1.?Q'arr1:f 'iii-fff' Wffwg l'5fif"' W Jfgf? - Q ' ef' " , 1 4, 3.44 :ff ki! E--' iw A - ,, , 1,4 . ,L w ,M , ,. , .. '-WSE . ,5 . ---.M ,,,,,, 1.4 MT -p,,-.1-,1..4,.f. 5, Q, -1 W Sim? -lawn. -- 11 V ' -. - -f....f.,,3z ff? - ff wi-1---fda- W-f-Zefs, 1 3, fizffxg -Egwaffffef f.ri.f,Q2?Z,2,,Xs - 1- ,iffw gb M y-----V RWM:-QM bil wg- if-r1.5 . 5 ww ,iywii-:Wig .Eff , .,w?"F:1 , 1 312- Hua ' ...gf -z?w'w2ffssf5-'1- -- fu, 5- 2- -fi 2 1- 3, '12--gi.xfwmseiiigsgfw'Bm-Zc..zfi,g F! ,f::4' 1 W- ig 1. Z . in 'ki5i'lJ5 we - "f43i"- " iw --fzs- -. -Q--1--fad-'LQGS1 '1 .sz - W -f ??,5-f--Wm, W K FEN 12 avr. an 1'-QsK1iePH2s?5"-2-24-ffiwwig f-wVffW"- .- -W :fff -E1 fin Zi' 3 A-W -A " WL A 1- fwiffn 3-iw we ,, L 3? 5 a ik-1-i'fmf31, w.J','il'11f1 -ie 1. .1'-ivfsie-fwwsfsa'- - "4 -331' "W V54-' f :M - ,Me-125+ JF ,i ' 1, W ', . 3 .. ff - 'fifklf fcfgiw x l 's5 .,,E. 1 M , - . i f ig Q -sg.: , 1 if .- W'-im-S A ' fffau -12915219 -f--4-8, -2,55 .131 gf 25-2 QV- if pw,-,,,f-W-1 --'QQ .z:ua...i' 1, Liz, ,A Q.-' my W . :-111,-,,f5s,,L,,a 2- .,-- ,Q-QQ,Qfy,x54 M2298 ,- mg ag is EA ,W S71 1-,-4.1 EQ-1, ,, 15, f 65..n-f.5+.-.3 if ffngf, 4 - QF--Sammy Vx .f--g.g,..g5, .-- .9 fg- ' . T542 --aw .-,,1Q-.m-?2Y:- -ifgw -f +1 me f. 21 -, 'V 1kg:Qf-,,r:?L.:--.,13if-W .. ig, Q. Q. ff - .. - -,23 5 g ' f554,2225my-1,6-1-25,-f2f17Q?3'??5,KzLvi1. g f ,,sQ..y,1 i.LfYE4gf A g mkf g-,m ,, ,QL :'f??vv'f:'5i"?5m5'ix. f-Rasa-wb. --3:2 1 1 M-iifzff --w2m,zs1sf -gy: is .fi fry 2 , kwxp 'ff 'fi S --Pyff4z2f2i2gw,g,::'1Tw- -JJ, - igigm '21f'139z2i5'2f'f.-'i'f1+? --V+- i S F S A 'KEi"i9i'r?3zE'f U'V'Hu1'1E?i 5, ' if--1'i?vNj:z-,Nw mf ge-nv -1 QQMQQQS Y f. ' , .. ,-Kwai-,g,z 5 - ww :i..,-fm. ' : .,-....ax-V .,-Ex 1 ,M,,N:1meT.. :. 1 .'s.5JQfgEgi,Q, x 5 ,Sy-'nf' ff fir Qi-Ps: 'hgh -2556 19 : M1 H. wgggbvzgi-ffgif W: f"'3?'?'3?3Ugima1.K 555557: ' '1 V SK ,- 'iliwif Wixilfvwfi A N' jg "" 0 " i"f"fai at 1Vf'f?f?if?'iP ' is . -,f -mf-.11-,. wif ' . , 11 1. H ., .W ff -A., Q15-J--5 W Am. -Q,:fb-.W-,,:L-.:'.ft.qfjf-v-Q -2 ws L, 1 my---1 , t ., .-ww fn V .- iw fi-42.315 '- M V ,Aa-1 .. ,. . .e., W., ,L ,,y.,.mf,,f,m, ,, A ,A , ,x 4. ,K f,,.1L..., +1 fW.,,., , ,J U, ,, L . .,,f,,s. .1 1 5a M, Wax, ,. QSM. N, L, ,M .1 , 1 , x f. 1 .. .A .1 ,..4,,MWQ 1 ,- Q iffy ff?..fQ,Q,45Ag ,,,,,g ,. 613,133 ggygg,,-xg,--,,,ky5.,,w2ffww-,sm gif?-,- :, ,gQ-4-,V--4, yggsf.,-Qflqw-2.-'fmmid'i5'3f?Sf537ifgfz:,zmrg,vi-ggglg-11 :Qwgws-,fm-Q5--i--ra 4525253-1,--.1 5?-,M film. 5 1 N Tyyggfwm. --fag 1 1 - ' F . -- M -'Wf 1 " he 2 -- 4' Q img, , 1 g----4, PENS-1-'wg1P124S.-Sfffxi.-:wiv' f-fj-ff1"igKf-15' 1- 1 fl' ...ff - 1: -A vi? R? ff4fffi'-Hi'-fgfiwff.-12521-:ive uf-iii" iifffr fk-91. -fy-4,12 3.4 f -,. 1 1.s.1,,ig,:.-,gf if-14 ,K -fy,-gg-1551 ,Wi -.M -56 ,z-wm.i1'W7K'-5.-:QA-W: f'ff'H"'15?Qf-- -4 f- .2114-A-f"2?5i'sf?"'f'r5i? W ' -is 'f' ---- . SQWFV -rff: 252551-snfsf. W. w-1 A415-1-ffm Q-v4,?5-ff?fH 3, 1 -2 - -1" V-.ff-2 - , - 1:-n - -pg -M, - ag, f -ss.,-1-QI , fy...- Q3 S f 3 if '-if M2175-?iQ?.f1wf,-LQ, -J'Jf4spg45wS-1f2u?f!' 1 V 7 :sm -.QL-,543 4-iv ggi: 3 '15,-. if-5' 1-57 gs,I1,2..,-25513. ,ff-fi-sz!-----e.g,5,g5fgEf 'fix-,vmy Qp,E5,zi5A,sLQ fy--gi.. .1 ,S -,Wg-f,f., Xgzmga-,,.-,2f3Qgg13.-1-,i12l1x2aE2s-ef.,-pp A ff - 4-'igwihfrwsinmyaisfffwfmgggfzkfwfgz Q avwigi Qggmfitisgf--. -1561. L kg,six-,f1g,.:.Lf,aagMQg,mH ,.5 31 -f,-iff?-5434mQ14,N5,g34gg,pg!,g g5ggE,,5g-1:-E-g 'f - , Q:-...sf -,,,,3g,-2wQ,f+fg:fg4k-- x f,l,,.g,g3 151211 Qi -me ,Qs lf, wyr39v'Q,.mfi2wfwf4sw12Q5fawYg 11 715323 ,if-.gfisi-,, iwsfiiiffk y Ui- 552-g'ief m i a - 'Is 'Si' I zfziiirwikgz, -mfgfsi.---asf-2fQ.fl-fieszsf'hasQQ--1-gssfwLhe-L-gSfQwa.'-55.1,fm,.fk1.g--imLs,zi i5Qf-15 'M-zgffmzf-ya 51-g,f4Ws'.1f iw fem- "4-415551"1gw?SL:i5f52fmz35lS3rg' ff 'f , wi'awA-w5,.?i1Zif35,af5gi3fK3i'?-iii" . 'Qfwgwui f-gi--Q2111a1f3i,ggg2:Lf,g?-1g,,,,.Lwe 2-fgfifw ,' 391.-1.-3:55555-,Q-g,:b,2:g5,M izinifiwiSfrNg+g,aa-.gxgmiifg fly-354723: J ,g -fimrgza gf-ffm gg-95,a-fe.HL,,..W.,3i,,,1Q5ggg95'-gf':if jf-'fizlzlf-1f'mg'fgiEzwZ 1- Mi- f,'--ff--fff-59'5fi11x'fgig: -'ifwff vs - ' rf f'- -E 1 1-569:55-'35-F3111-f-Qwif ff- -m,:fi,,m5ig7'g -2-fg,"522v-ssl- 1,if-553-4522551Qgizfezgawsgwg -f fzwfwiwg.-1,. 5 .5A:T"' :Tf 1f-rszffg 2-'-in gQg'1g2Xf3g,gs-WSJ. QW? ww?-grfevz-weve.153-3 ii---if W ,, 1' --fix,-,Ei .geif:.5-.'41i"ff,,iiH?5 'Q fizliiigfgifsfsi-1312231-T5-9x1--zzfhq, 1 1- - ' ' ww: L'TW'f1- ff ' a a--fgifiw. if 4 -:-av-:W--H fm- ff Vsif'--1,-,fwgm -W. Q, f?,-Q-sm, Nei '.-',Sg1--ff,--wsig. M Q -gf?-fyggvlggf 4,11 S wwf--3--Q ,QA-,F -,f -A 2,1 , mr 1 -- -3,,,f-Q,-wmms-12Q?g.myJ.w,gQ-asia: ,W Pi mm-:,1, - - ?42'4'Ix1,1 1-fix-,Mx-,-hr--fp h. ff, 41.-5,--ua----Q.,-,,. M5,fm?- 'ww e-Y-f---5-2-wwf -M.,.,.--,.,,,f,-M011,123-QM , V 1. N -1315--f.Q1g1,,,,,.,..,,, A ,L Jm,g.4V W W, , -.fi ...W far '2w:'aa1vz,uLiL.,mi.-fag-5-Mi:-Q ffw,,f,,,'?'M.-sz' --fwiwf'-ff Wnfif-45-2?-3--u im. M -ff-fergzsw122Y-ji'fSg5'?s2:.wf35?f1s1--yr:-1:-awgwMQQ-2-51559545122-152tvzfwfiwifgzzdg-exif9-f-,--ag-X-wwe, 2, ,4 12 fly. Xgiifgf . -- -Mwvfffs'.rw-ffi'55fSs'l1E-,E,'?iQ?5'.a Q 'g 5? .-- -,agm - swf- M---gs-fgfzw V 3'15'ivf Siffiiifyaj -----+i-w-wQs2- wSei'gs,f:,v -' f f ,MQW wg::5if:2,jw-pwgf.:-mwwv-ew-1.-4.rw-4-41.,.Q,,.g, -. ig- .r ,. W, QQQMM' M-gffffsfi-?rfz:qf-QL, ,e:5'..:1f:. .fag-FSJJQMQ v-7E?g.za:1-sxJ,3h,,.1,, , ,--iw-sf.fs'1r2,g:ax-71 is---fi--1-T'1'111.u:ay 2-vi-fi?-w. 65 -f:..vs,f.2-Sifkmiif 1 S-S-'wwf-ae?,+. W-li,:S-1133?'.a112'72?KHMf5-gf? -' ---f-if-vw--af 1 --1 gg, ,. A 1faciW5l'1ffQvWi,f5fzL V x2Tx5iL2if2"i'Wfif1,1'ii32'w1i52ak -5 .,,f?f?bfge:1-Fsfivrl ,11'amzf5i?12e1?f,gG...g 2.1 1 iIfZ??i1 Q21L?Pif?5 inf 222552-315f:fi!wC5'-se.-, in ,sw 537 5'W31m1Hgi,,31 gif----me-re .4-Jcwgf 29-1QsJ.23Q212,Wifz1g,'f,gfefw -g .1 ,-. . - ,, -qs.M.M.--wizfislvfxiigapfaux-+w.,q3f.Zr,,1.5.33-1QfW:fMQwmxH -,,-1,-pg' AHS-ssigig .5 23:1-im-fwgxfswfgggz.mi-5, b 55, --1.1.1-wg, .gl .,,f?1,zz1,igg, fp..5.Q,1i,f3fi:,,N,gg f,,,N,L Mggigww ,ixj,iWfi5,gqi Q vsn.f:f,-:g.4Wg,,,-gmg., M 1,1455 1' --1-713fzx,-f4'L,'k"L"5' f5m?3T5Ef5 ffwfifirf ff E57 V -Ti? 'fiP?f5,Z3?f?13?4E.sE' 311 WV 'f.,iiI5Mf" '1 Wi' 2--921-f -2 f1'iiiT?izf2fZli?-55f3',-Q' 5.M'1"f'M'W5 5,3 -3 1 -Q r - '-'- vm: 215?5em-1.-f--E-fiiffjf-Qi -he aging:-M 13. ..,.,:X:w5X..s 2 figs,-H. -5- .51-ww: L- ,wx ,..-psf-if-W,-1-T sm ff -, M 212--.W We my ,M..,pni,..5eJ3 2 ..,f,,,.,,-Yfsvf-:1'zfxs2w':w.-1 Jem, gg-ww,iv.-9-las.:-M-f..u2,f1g1-gas.,smQ15-W... as ?3W'--Qfif?ZM-:2:1-f- :,. ,2tw- df-ws..,.F'v?Ef2ff-,ww M55-fi-222fgf?i'?ff,Wff:f2'421 2-lfiigigj' Wil-:ldv-Hlwi-'S11Qiiifffdf WP'-fi-1 5-:'+:zz,g, ,,g.fri-2'55-23,41-5w'fif'-2511--.J-.Exe.Ma-if , 2 MW--Mi?Hf?-'ffwifww -5-ifQi!'3'W W W1 fa. Mff-+ -wxe2-vf-?-f5fZfs15g'i,fifA--41f'22Q5'f-, fNf'5l-' My Q -91-'9fWgg?2'5-'S--gf-L11-fkgi-1,-W., Q f Qzfffffiwp, 1 aww! s,32,i,yf'2if' ?r-22-'ffi-H g,3gsfg,2,gss,IfgQggf 2- 55, Eiigs 1-12155-bw-2f-5,-'t"' 3. .sE5'?izg-15" -eg-22Li"'T5z3ii?Gfffj ?ezS5':m,g+1w1-wi--51:-15-51 211 X 'E-9113595322 123- 5' sl A 13-iQgig:3135 :lgsiifffif -2'??iQt?f1?'gT'1?1ZigE?2Qf.1f4,111-33935 scav--fQLf,gf2e 1 V, fi' - - Q pw-. , lg. Y' , 2 ' ' zx- 'f 222232, X 2,2 M- -x1w-,ef-ffef .D -4, ,, -7 gzgtf' -ff'-fw fr W f2wi,fg1fff:,-1 W? -lips-,f'S Eff- W1 4 1 Q-ESQ--mga gg, --1. :iw Xgywfq-sw.--'fvgagii ,S , M2-as sv.-Wa.,fy-L.-,yiii1111211-P.,--Q' 'rf gm., P591 ..,,5sELifiZ12-f,,Jgwwg,.ff1-24,33- 'gg-1-fu.--P. ----em? .1 -3fwsf1f?i2'Sz-'g----1--f-,-iw,-11,1-f.-,W-.5-M.Ai ---,f 1- -.ggm1,e,,,,,M Q 5 gm ,-nK??'f1'1?'g2-,333 .K A ER, W 3 ,ff 2 .. , V f f fm fz,ewfH-1gf11i.Jfyiwv,1m. f,'2q5z-,iw QWM .-ewqff'-2--J 'f -iefixs-in-f.,..w Q1 ,,4.fi51? ?'f471f" sffizfwfjfif-'-55'V1"'11'.wfv1-2+Airs-f-fi?-MEif1'325 -1.-'i,?i.3Af'fSif 82723.-. t, N -s"f:-- --7-2 Q 1-SLE! 2,-,.w.2a.4,.fm-Qp5.af,,31gs:,z-1,g5'3,iw-251-1Af'Q--f.ff23g.w-,ma-.1411 -, .. 1,11-gl-,.1, ',f-,.-ugzlg. -AWA.-1--ff'2---ffm-121.-if-f,.,1r,,,a-, E,.,,,-,gg msg-g,,A5gL, bag-if 5233,-,,f+,g lu,-1:,..r,,mY,,, ww, ,,g,,,LHmE:eg,wHgh, gf., V -1 V , , yi - 1 f '1'fff2fiVfffzW?i'3'ff-w gm2y-igfw-?-esfg?Lgf--5273-1 eif-i71f1-Sfifif-wifi --23 Q 1,3E.,i..iL'i.i'1f4--amp" rfffv-M"g'2i1isg1-,kX:,,2--2225-gy,ggi-fififffeggggzggi fwcgggfffgi-5-1 .Y-5,1 gf- Ngzfgggf--, 5-2151-fg5,.Hi?3?i2' gf , v ff 1-2-165-:www-wr.Q-sfiapwffgwg-ife'f - Sf-.V wr ffm-fgfw ff ,. w-5.-wg,--1 - :f----f-Wfs-XSw-.'-- :s.f.,f1:s52m1-.5 -f,: ,-5.-..mW.Qi W ,mi urge----Q--1-all VVVV mv - ,,., , ...... ,--2.-, fi A - V - ,V f - - 3, f -3 3:52, 1, ' 3- 1, ,gg 4- f wg.-,, 14--- ws iq Ag 2 ,me . ,, ,N ya.--if fig.. -1 -fi :Qi in 4:11 vii, V 1- 1:-W ,. 1 .- af,-i, Jsefff fa- -ga 1 .gg-fm., 22:5 ' gg - F1 rr .1 ., ff ..W a.5.g,., , , A-4,-'fail-5 4. , -E f-,531M-ffwim,Q..,wwfg , L, ,fgf35f,,Sq, E.-sm 4f?,1,.g5jf1,-gS.,1Bm:W,,,,,LU WJ,,M,, ,,,. if , ,Q . M . 7 WJ, s M, ,V L ,,,.,,A.,,1..,,,,3,., K N Qvfigl- W 'J "5 :N ..-Xfmfifii-:"i'f5fT "kg - f-Wg'-S-EYE- if 3 W U,f,w 'imyw wwkiwfin'lgmifixisv-,,--5.6,-5g.:,,sY,55.:'f,- 521 L s'if,f, rdf ,,-4 V -5'm-via-.'?31fa15.-2:".',,43L4,gJ,Sfgiiyfv- wifrwi if Lg-Sf, ,.,,-. gg:2'5:,4:f3,,...-,-5,131 -,wfffgsggyg-14.-51-M -L v-,514---x.s.f? fag M .-f','f3'1' f f ff- 3- ?35:f?if2 -img-w Sims: f if wi-iw --fgyl-imgiggxgviglffi-,Q :1-a in f- -yfgfgfw ,?e-.mwggff QW .xi-:1ffEg,.f--,g,QM -H in? 23 . ...fy--pc.1fg--1,-iw,w -1g.,,,,, gi x,. 'wwf -fflvff ,Q Q- 52.2 yi 1 , 4111- ggfw.-,,,4f,f,f4 fied. --mai- 5 1- f-fx 1: -, .-, -5 -- -"--f1-- my 1- ei , ', wmmfwffi-KWil:-'fi-sw-iwmmgg1.f.'D--pg?-1mmf Q15-,r .if,M-:.we23.iv'-www X,-Amy-ms----,-5-Yfev,f-'K grim? , . Sw- 2T25'A kg, .-- -' V nf, 5635 '2,fzm'1'Y:f ifeff-Mia-3:45?i3lff f52i'i1'4L'iff a T'iiig!f3:4'lwgsi33A Qgwlsh2?3'.?Ef5H'grQf,i1wf-fbf-4423- iw,-f--51 .. -"Z7""f5i"'N5' Hg' xv' 1759?--,ff.5,fsg: gigfiwaif-"12'2im,2f?hs:'vf-31-g -3i9,'I?M -Z anew: 'Law,MQ-iifki-swlirf-sff--wi, - --,-g-ff--FIYK' M 4 f -5 - Q:-1,5 511 Qi N' ff- 62 W-1 1,51 Y M , .. . 1 ,ff 5 ff-,. V 1 -. 2, Q, - V N -Q .1 1 Jug-E 1: Eff -1. V, WU -W, LX 1, 3 -Wgf wzfkr. V ,.,..W.. .a,ep,,,f qw, ,y.,,. wg, W vm .2 , .5 pl, fn .-fy, . -11---,mf 11.1 5 7 if 1- ,Q -J " 1 -ii '41 Q-, . .:,f4 -wr - -ein :Wff-4- ' fkffffvffw -' -Q. --H X i- - ww 5-1 4-.sw-if Q Nr- M f ,1-,, Lima Q 5533:--' -e-ff 1 ,u-12 .1 -',2fP':'W?,ffwfff-H--11--.-,view-Q52-' rs.-.,g3Qgff,' W-w,,.,gf5+k, ,gig Qggf, Mg if--'ff-qw 15 q mf 131.53-6,-1 , . - 4,-gay, g,-gfwgff-ff-,HQ--.1 . , ,, Ng, mvsggx , A- 1 ,5 7- -w s , 1- j f-2:11 311 52-A W-as fi-ig.-sif?1fzf.i:+,, ,pig- glgif jgfsj a- N1-sv-gr- 1 sw, , 151, 1, zsgggfqg .ggi , 7 . 'iyfw' is-iff 4 s- 4 -- 4 V -f ff ' V M- fa A+ ' Pg , 4 5 35 gf? ,K A.,.r...,,gA.,,1,.,5,iw4 , f , , n , .L fs , 1, gg? wx A5 ,.,..,,--MEMiw,--mf,.,.,y,., ,..,, ,,.,, -f -5-Q.5,...,,. aM-L.3,E1,,f,,,?EQ,- ,Q-ug? mm. K Ng,fag,V,M QQ4Q3Qan,1.5fi,4v7Sg,,,S,izz4.n ,, 1. Q. y--1.,,..,,-ey ... Yftwwg Y 5 s fwww ,ig-t,-f-L-5-wif-IE:-fs5,:.SJr?z11:?:zs,w-swam ff -V w V V53 wma- M -2:-,4E1.3g?f2rsfQili,,gg - -ff Tuff' '-vf-as--1 -my a,ggfW.,2ifNtgakai-.:ir?i-51 -553: ew 39-9 L ,,f'2fs:- ,S-,, w - M12 V3 2-2-'lf f 2' '--5"--ww f 4"?f5i5.,e4g:M M ------fa- .iw-a2Wf23' , 5! 21 M H" W :Vifj3J'1S'i', if fig?Wx'Aff'f"1?wisiw?f'5?'?2s,---2+--:af-fexzwn?-f E,wWiwEs2S1:gQfgfH'?1 V, V Q- ff' V Q 1 .Mew-wil 1 ' -- H Lf-ff'-51-'-"ff -. ,ffm-Wfgfiyez .. -' gf: -i f -E u 1 1:f,w.-wi' ,f-w:,5,f-imfim-ag-Wg,,,:g1:,vpfef-12 pe 1, fffi,-WFFQ VVVV 2 -1-43,1--.3,-f2'W.,Qs-a??- Wfgif- .5 Wm.-,V-fxiz' 2.--.?ff-fvfw--F'- . ,, ,1552w4,h5'g1f313- ,Q Q - -gfifzfus 2 - H ., gy gf, f aggggggggg 45.255,-9. ..1,.s-2f,fggff54fi3f13fs-- ,1f.-.fmiimf,fiyzge1,13 ,Q 3-?,v-15-pisusvf-1-PW'-ffl-ii?+SffA'2:11-W vkhf1+',gw?'szh3: fu.. ' -MFT? --ef awfk,s2.fw, fp - 5- m g- :ww 1 J :-- S..xf.gi21fE2fz'1g 5.4: -.wx '--1-252-ifssms'J.f2'zezmtfi Laffiw-25-1:5 ,,f:rz-"iw" 5 Mgff-K-Q-f- 12 -,Wig 21-M---L--if-.-s-2? .2 ,,,-. ffkm S391 '- ' ' . ig., W -, 12'-n 'Q' 5, --wig-2:13 fgfjl gggff-.kffy 4, ,Q --.,,2Wi'fngi.ffi-'. - Nfl- 551-1--+i1W?3?fE711A'24?fn ff1ff2Q.iML5 f .- ' 'W wif? AJ-:L.':El?f,iiiG'. 'A-iff-51'-Qi 5 j " ' nwiiifi. 5-.EQ --fi feiw. -v 1' ff-i4'i-'K?ii1i'f-Nix' S- f-W gwiivfi'-QWZI S--ZW'---11-41-V258-LSfgL.1 Sfgawg.-f.f.: 61,2 ,:j1i'-1"iF 1 if Swv Asv-ggmmggiggi f zs,3g5gy:g,1,zg,'-Mggiiqfew-dxf4- swf f,-uw. w w-4?- P 5 ff ffw viiqvw DSW:-ivi.. 'W new-fa-'-vf'z-ffl-IIS -lliiiiia-f-ffffff-2--ff:1.fLg,w.,,,f,-,-K-k2--H'br5eSfWi,:-:A 1556251-351g eff? - was M mi,-J .1 H .flrfiw---fwfifwu -X H Braw- :- we , .- .Nsz.'if-'21-,gf-.-1'S,,, 3:34 ff, -f ,wr .vi ,Q --,sm 'f,-if--,x W,-5---4, ,si rm 51.33 . 2 .A fl , ,,, -,miie w N .6 1' ff -2--fnfw--mi. MS- 1 - ph. 1-. , , sf, , 4 , 1.4 V1-.-,r,1,!' , 1 Q, 5,5 ,fx hjgyz,,5!:A.:5 7 51.-,,g, 3152: rg 23 jx -mm-,.-'Q V 1. M1 4 1-if '- ji gixzgfk 1 ' -s le, '1 ,.. . f ' " 1 .1 i,,.ame-gre ,ffgwssw ,Z . 1 -if- 542 Jw? fe 5554 fi? fzsfff-hifi' wi iff? 125' '52-.gglw 'fwfhf-W11fffs?f,1-eff- Liz-1-51322-1 .wa Eye! :M -Q V f? 1' :Jw-Q Hifil?-.LAQE1 ,Liars-1'-1 :J W . -1--, ww -ww 51:-xawg H11 Q 4 ff fffi-1-asm 1:-a2,.,1,W.-.x,f.,fs ff -Q13 ,- ,L - - .fggfff 1- 31455 -1 -123.2 -Aa-1,1-5313+ gg M. 5,57.SLl,:QQ1,ff, ii--25555 ff 'ggi-iw 1: .MLS .?1fi:i?f:f'2fw'-4?-234--'S-1-Q-f if-f'-M251 L '-11,----299 XM , 12- - 5 we Q mfg-if 5,153 -gf K mg ws.: xv: 1'1'.Q,4ffg3,-.gi 5 W iz-2423 Q29-f.:.-, gay Y-T-65 Q 1: vim -1 get'-jean 1 2 f. -. aagf --Le- 2L -f ,w, , " gg 112- -Q Q-'fefi-i5Ef2i,,, 5 sv fm-Mais +523 -f,:A15.ss?f? 4 "" ve: - A qw .-E311 -HIP?- iw .1f'is.gf-1,-QE. -'11 : '?2f'tf--ig if wif, if 231- M. 2,-1941, 2-fi 1- r':.,xff-:Wx 2-afm"lg?-5Q2?'?1f'f-W-war?fwk,mmf,-ig-,,,g-11.-11.5:-1A2. gffwm A-.i bm -uiiwy - 1 3.-, , , .- 1? 1-Liga- Q. ' PM Afksxz-5 X-1 H , 1:-1.,4.,.fN 2'-as--.E fgig,-15,5----.fi-, gf,g,a5?.f--Sgnff-ff-,,,.-5 , ,Q , 3 fi-1 - , 112' ' A ' in - ' if ' ' 2 is .. 1, , - -Rf -as . 2 - ff 'sw ,Lv ,few Ley A ,TZ F'f4.1ifvg MW S123-1. TT' - A13-,,5,b 5.-,gf 1.65 -ffffi Zr,gi.,.g'-.jx13 ffigfgg:ggkg,3iis:-15- x, .-3 . f:g'2,.., -..-V E., 1'-"w,!l--59:4 f ,, J - -. 1 .. V 6- ,-iii.-3 " ge.. fw fr,w'f-g:1.5' -fm-Qtr. .-'-Q51sH:?i1:iff'W-1121?"rw ww? ff"ff-Ss:1f,if21fs2-,fam - wiisfeff LEW-www AW- .H if , 1:1 .i.:A.m-in-Q: - - ig .15 -.5 Q--Q 2, Q.. 'f hrs' -M, 7 VT ,ga-sf, ff' ww 13- pw . X?-5,115 fri: -www -my---25 .16 ?:..,,.,:,,,,1fQwg ,--gy, ,..-gf.Q--Miva, .fp5w515g1,,,j,,, .sf-:wmv 'W aim , M Q '3 L -. ,f ---im -Y X. -' wx . rf f 5,1 U wif.. -1 V .qffp-W xv. .,,L,g,.,:Qf ,eww-,.5?f,5f 1,5-,-iw .Wg ..,,Y,,,,,,m. iw 1. ,Q v 5-ifm f q ,imi wsf z - -w,i.Q1 -nfs-ww ewa n- V fi-4-2 ' aim? w - 1.5.1 .-.e2m.s3ik?2f5z?f-1- 1121Mfif:,..f.-iffffszwfiH - 6, K ,- -' ,f . g. , ,:,-,,g:f5, ,. .iz-,. 1, f f . ' -' -U up --eg 1. be c -gf -,,,g8g5. ji,-M Ling , ,. , L' , 5, f, ,.2, f-,1 F,---R., 1 - -Q ,g 7 Y -, H gy-I e , Q, --1 M-wi Wi. ,115-iglf wg ,A L, 1 - is My v ' ww . E. gig 3115, 9 1 i-,gmiiyf 1- Ee 2:f31-Qfwf was -gg.: L, -:wx -.W g m ,A ,N ,H--'f ,Q ui ,gag-gs! L-fix--fy. fi if 'fggqfm ' ug? , -g:,xr3fi62':5 -'Q Yffkgn . ,- ' ig- , L ,.,l9M,J Wx ' W4 '1?n+'gQ1T ,MM A ,:'!ci,QLjij,gv ' gg 4-,f..x,.S?I iw", -f-fgygzy I 4' X'gg:k-gswz-.'gf ,3,5 P ' 1 s, -..f'rf1,: -- ,MQ-,,U,.23-4fZf,,if1? ,. yzrfzzii fg M- 1 Zifwsamzisifz fin? W-wifi: uv. Wy.-in 1 :wr -af 1-.Q K ,'-,Z .fl 3-1--1--:ml-f 1-1-m,.f,---Q., . ., , ,531--J . -,, -- 51 - IWE QS, 1 .ff-iiw my 252515, , X352 .Qi " ' 5.53-H .R g 'm""l'1 ' V ".:5is,1.i5S-US' 4 if?f.-2iN?i'wf5rf1fiwff-Aff X 1 4 'i Sffifw 1 ,133 .-1. X 1?--f ., '44 -- -'se w31fg:-MSM--41-ifw-is me Sim fa- V Eng 1- wiv--faux. if 1 -M f.f-W ,f Q , .s- -5415-,Lg- M mg - ,. 1 -f W -125, A 56 my fs - S, . .K 1 .3 ' 1 121143-awqaf y 5 , ,, .. ,,...W,g,1-gn:-:aw -1-.PQI-wigiimigg, mymg--5 .J-xx.-.1, 1:4-fi ' - Q - Q 1 , - -Q,HirA..s2gff 93- 'ff 1- .g55ff3Wfs?fi2'3I f IFQGTW-fSWW'?"f -A 1, 1 5. 'q- 1--. Q Q, ggi. , 5 'V : -" ? - . --, 2511351531 Qi 15:2 V ,E,M'w,-gg .1 , M -X f,, :'w. 4515+ i',.:-Y-iii--Q,-Niiiiffk ?'f-M317-5'xsa,f2r57 A zfiw-22's-gf1fv'fi'12-w----ggff-' - f 1 ,f.,:,i.,-fvzwwf-,-ff'. -M - v ve.i1.f,-f 4-51 - f 'z Q .Q gs--'IQV igswg -2 -593155 W. 1 wwf--g -, .1-1 , 'f'fff ,g,1fg-1-1f.:ffa----1 W N- 1 rf-f. N- ,f -1 I. , Q his .' F! E Niwm i"2fx'ff?i?f 195535253851 59lf?f1'-22E"ZfZ?f'??f'2.f " if 195322291 -QW? 3552525122-me-'qfg Lima:-fgwamhlif'3,2112 1 f-SSMLS-15,611 22 mf Y , x'A- 2? 1- 2 - -A f 11 1251 5-11. 'K :5f:,1',:77fji 5 5f'25'?s-11+-fswiw. M -1. Q-.f, ,gg',ei,f"--if gijzsgwv''13,-'.iff-fmfkqifl , , Lf- -mf-vfigf 5 17522 'ww 1' ,A A 'Hs M. A .. ,,.. , -g iifinf iiS-'faif-ggi? '?-:+L 25' 419--s3,f,. fv.,1??1i2e2:3f::?fweLgif-M W' ml 7cif?i5i'111v?2ff-1: V1 i'W'W1w-- Q fin.-'ilA519-fe-fiffi,"' fa'1?31f+ef-M-W?-1 F59 55532 . -Hifi MQ- -922:34--'5M""D'Mw wk?-rw Q52 5135- SWA :,,,,3'5- 4,1,- .s,i-32,2es- - ' ,,, ww-fa-?g+ffef-1,'wwf--fiiMS'-Siial'-,,'E-'ii 1 iw wi- -...-1-,gzr-f':f,f?fL1gQ1- 11 -- 1-W fir , if , -4 1. .1 5,5 M Q,g,q,w, .U , r , , , , , , ,X ,, .M -...M 1 wgiw-4,.1,,, .gm . , 1, . , 211 1 1291 L53 'K W-z'? 4 , . 51,1--1,35-.W r ge, 2. W-g+,.:fiM51--wr44:K2f,L4 ' 1 M22 -Q52--Qikkff fi 'ffiaisaf-fligfiifgi-lfi--iii-.2-1-KVM W-S fr-i-iffy-2'-52-QMH ' f' ew -V - 5,1 M 1,-ggi.-i,35,emM.,,i, 5 ,,f.--M5-E. f .M-31?f52g,g,fg.:,w:--- N.,-.mYw,,,,gxmy-,,w s:,,fW-s3wf,,Q?-s1,n-1-Pbg,:g.m,.Q.fpz:i,:+1-f-I 3---Av 'f ff-w.-ixawfsvssfgv-g -5-1--1115-,iffyffsayvwf-5 ,figggzg g. --mgff 1:-A - -Kiwi-ff-Q-if fl? sa 5-fffixif-,f??""-'SX:QW.5'ffff41a,-2q+1.fs,. my -Q fyff 1,11-,f'-L-1-5,1255-"" ,. -- M ggi-,:S,,-fag :??1:f.2:1,"i,W-fffw-ww.--ggi-v24f:Q5"Z14.1..,2s-f3i2?iy??.eEf'1f-.-2 fr--LST:Twrzwfiiixstgz-g Q1-'Q-farfwagiwff-lguafsggk'3wf.g25i?Q-424211 - A-1 A ,g. ,W,. .,. -. .,!Q9.wp----- 1- 1?21ffW:-.mf+.-gw+-,-rrhwfm- -,. W- --1-1 -f tw , f-sw.--,Q-kf W .Q f -f---my -W,-.x.,,,,fm..,,-,r,.,,-7,5-Jw vm, ,-11, g , -- W, .,f.-,.-,fw-,f--15,14 ,--- ,,,,, -- w w ,, ..,,.,,1.,g:- ,,,55,.5f-,3-jig--1212,-,LN ff. .-, ,bf-Sf Jw- me-W ww, ww- ,EXWwit,.wins-5,,w,-,::.:-mf-1' 3 ,.,,gm131,g.g--- W ,, ,V ,, K,-,.-,sm,.f,,sw,.K.,-'I Q..r-mm,.3,zf4yf,wZf5-,- 1,1--,M-,u.1agrwf,g: , - - 1 1- mM'N":f'1 -M 'S fi - - U -pf -1 V- ff ,- -.-Qi-if , 245 3-15-1 ff-al-ff-M gf11,..,,.,q,,.ufz,..Q.f-sw, -f1,4-,iqww-E,-f'.f5fr, -,.,,,,,.,WM,,,,, -. ,E?,,,fv'2m?1--'Q-QSZQWQQ5?-mg: -ffm ff M ., -,ff fvfiraii wfm-iQ f1nZ532'i2.4' 355 Vfwg, 13, P --wiv? f , -7-w,ii,,af.,.w ffkiwwq ffzi,1,fX.,. ff Hive- .m-w-.- ,1wva,.f,a-:fv- ..L:.-w.-:iw--9-if-Wff:f,23'---fx,.,.--:?::1-f--ww4-.-2,,e:4f.-.QMQ W- 1: g.z2kl5g 3,531-,.,,4,,gA,fm-N,-kmngwi , fam 1, - ,q..5f,, ax 5,13 Q, ,N ,mf gg -mf:-g..,. 1.1,,+..2,.,,-1-15.m.f-,---,,--g.,.,.. I-Sriwgf.-gf f.,--if ---,--wf5-gQ1s-w.-145, --1' 1-Hi -ci?fW'gggiMMffffi423'-Wfflfifi s A J f- :ET 255555525 - W- 3- 'W-gzff! WMD" '--L2'-HQ!-Q-f,-2-X5-ffswwrixff -sf-ififasfx-fa-wcfffiesgf-Qekgs,-,Q-,iiisk-Sfggg-132.gi A Wi- H fy 1-gg., 1- -5:1954-riff '- , fi.,:2.jQg.. 'Z:i'Qf':i3f:3f3,1- 'if-f M'-Qi 1 A , . W 1 gg.. H , gm-23523325551 1351 1 . 3 g,J52.gii,512Qg1.,,, fix ,ffs,,.,:g: g?Mr:-. vg Q 13--:naw fs.-ii - G1 -4- , v? 1--Z--1 ,-Q-1.-11. ?3,gQg'f.1-Eff, Mrzfszlzif-filiwf .-N ,sim-H-1-.1ff52'??7rfgf' .ff .2 is? ,-1... .2 -M '. , -W--if -K+ --1 m ?m?f-2 g5gg,wQg4g.,? ,c . 291, 1--YL--F 42- Q sg,WigiYf::fvis5Q.f,5W'f-w:e4iM,,1,4. -555,1 5 11,-5-i wg, ,I -'1.s,z,gfg:zggw,--gf.gg-fi mg L, -,,,-,Ll-.M J , Mm, 1 4. 5. -.-3-gi,-,iww 4 " M ,, 1 I 11- 1- ,K-ixifigii'-I f1g,gg3ig,fz,-111.111--::,g151g5': gy F' ,L - 314952 .,- 1 In-iiN?ffgSg-:gli ?s2sz,w.fg5,1,,5-aiu,g,igg,gQMgL,5gaEkg5,yuf,g,gf??f-mik5-.5-1x-gf--ns, ,, migfz5354:-,.,,-1 gf I-512'-2,3-g,gff?12v--53g7i-e--fa1s-,rkzfarrmgggy 51 " -fpggg,,g,f 1, Q--- ggggg w 11. P31 vt 2 il, ff-,fm 4, 1-gf-M ?ig5zffwf2?a5s,1,E--is-gff-2--Tzg,,,,i-Hv5-QM3,211.63-,igw'sw'-3 - fu: '. "fi-if-f.s,--f 11 " f--'5W1gLg.5f,3,: g ? -- x "4'-IEW" ,J W- fax - -M - 1 f -Q-. fm- -1 F fr!-fv 1.-If.-Hswi -- --Qi n --sb Efhe'-Wf?-i111 A--5353? .sfgkwwr-'w 4- 7"' V YV-1' - M,-,wg-,,.,,-fm 1 vi , V f: Y , Q'?""?if1K1"2,iM5wf'5f . .1-3fKis,.,.,f..,..fw 2.-vw -, ---1 Q . 1 .. . Nga, ,E K .. ,M 1,,,,1.. -W K, H 1 y ,4,,5K,,,W1Mg!M.,mg5,.qSA ,, A ., .Q 1 ,,, ,V , , , Q K 1 , .X ,, , g,m f5.,:171-51g.g-,,,-ws .135-.j,,,2,:k ,Q W .-. ml W , ,,.,---1 , ., 1 5-1--f l y, x f :V-If fn, Hg Vi, -is--ft? M- f 7 5 - 1'---,,.p -A-iw ' '.,'151? - -1-M. 4, av A -f,,1.,,, 1 ,Y 1 fm, ig gifffzf,,,jQ1'i-552, f,g-,Ag-1.45 Ni .. .. N731 M-rf A .--11.4 S-LM . -4.51515 .z'f,..,,,l S a. ,g,- 16-1,7151-3 1,1-8-wg,-..--1gj,3,-fx, fs 1, - 1 -. -:v2x,f'1rz:zf,,,:,-11, -. af- g-1 mf ,- :M la'-, -L btww w, 5,21 V55--iw sf-- ,1 A 21.3, if gm, f :gn sg,. .f,- ,W-ming. ,f fi , N- ,XY -f, -3,-g ,s.z, ,H,..g ---A A X X U ,fa MJ S, x-151,35 .Q ,E-in Wg A-1 K ,, ew vm, gf 3, Sf F fvx-if, X 52 3521- gi get . if N 1 A Q rs' X Q 'N . E my hm., -M ww --,v-ff,1'1--fm-X-L W . - , -Z-W..-gn, A , -I f . A 11. 1 Q: 'sv --fl f J Q- f ,, A 1- ,. . -Wm ,-M vu,-Q A-Q ,...,,, M-W A,3g3,gy-41,1 , M- M- Mm. , ff-ygigyn--f,y'1fw,,r,:'.iw-j f , il 5, Ag- Ugg ,K ,. .. 1 3,V5,,35. 1,1 W . Q 1 -3- wmfsyi A ww- - .1 Je.-.H f f..-Q - -W 1. ,Eg Lf .Ax -y 4:-.:. - ,X 1:-xx -fe-12,-2.,.iM w y,:+:.'-ifsx-msg.ws:--62,5-,-,4,,i4-,,f-iffflf--fr 5,-f 1. SEL' Ffff-mi' .V tiff'-,'Jf' 1i.Tffg.f?f?-3'g 1 'L . 43?-2 591112 ff,-.P g. 95 6 K-,fa ,g:',.,1gf, ZH' -ff?E?f'1+i-fgij-1'-sez, yy 5353v,ggf-gwwgig 153,-1,17-fwfn ., , ,- - , ,A Q, L 121,31 Ronald Frankenstein Dona Hultman Sharon Roeber Pamela Noot Juniors PHUY Reno Susan Feldsien Karen Sires Stephen Weisman Linda Binger 12 '. ,af . 1 aw . xi' 56 1, .,, .ef fe 'K ', me Q, ,- K . M' - , 1 5 i -,M Xa ,Q u ,EP 5 .f 11, it 121: W gf 5 .- .3 1 - 'W W 1 ' . . . - - ,,,,x:'g, 1. 'fr y - . Q ff ,-nf-f5? ' f w -F5595 f i 6352? 15 iff? Pie , K" ' 2: rfiigipixwgf -gwmfi W Sw9e.,."1-nigga. - ff. ... WF - . 4-125 3,9 ., " fl , . M, 'A ,- -:M - 1 51 1111 S- 1' ,,,, 1 v-P15--A .ew -M Hifi?-'W'-1 Lg-12-ff.,.Kf1ee11-Q'1?' ,gf M1 m y -Q: ,1.. w .ffm ,Q .,1 '1211i'-f.-,- N?-3iGw gg Zz::,.1 ?1K1g5.r,,W 311,11 Wfgzzefaiig gig.-1g'111.11y1','m'Q,p5-ff,-S--iff- 15 . 5 ff H isa . '52 1 x 11 ,, wi g - "5-i f ', ,, 1 fait gfiifi-if-Mew., - 2 .. A wi 1fmww' M?f.2:..- .- aQef:ag2,a:55'!?.r7?'1I71'5, f?f, W5 'U T ' M ik i' 1511511 wfifff -H 3- - - 'F I l-u 23. 'M-'r U1"f'.V3f - Ei' 1 1127 is 1 25223 - ,? ., ' n- "1' - . "M 51,Ql,1,,,L,F QP fi ,QW 5 ,L X - , ?'gl52ie'yMi1f"Qg,s,g,fff ,.. - . -,wi V v M5811 QM 4- ' 1 Q. fgsfff, 455,715,931 ,g 1555?-Q'53ff .1gk' 1 vs ,, -ig-v . f Q -Q .-, Ev ., Qqgl- lui . L gg F ,,, ,J .j ,, .., 13 ,5 my.. U3 .kwin , . z gw. . 'fzw-5 gigfff . '11-.ae'g,gSg gk, img. f Q g w , , .5fxii ? s.. "-,Q-,f- ,g.xx Hwg ggg, 1- 15--"gM31'f , 1, - 'ww vw ww f ini 'f- f mf' wie' ,VS 55- 1m , f' .. 531 1 Q- sw . : 21'-g1' iQi sg25 H Y I 4 , iff--fa 1-9 5 5' ' ' '-.' W1 ' 1331 7 35 5 : 1 5 5 ' V if' U '-- ' A f 3- 2' E,'i,, .2f' - I 1 1'9"7f1eE.54 1'-,?fl7W3'5 1-in Az Y' .15 F9112 'ZMZEK U ' MZFEE ,-i'?Em,?, .1 -1, 15,122..?s3zQ32f54'3E-15,-1?S1.A.g. ATM ,-Lijfai.. ,.. 3... H- .Jw . ' ,W .9 , 1 ,,m,,.-. - . .M Ed., ' 5- wigfzgflnsifgpj i , E wmgxfi, ffm- sffwvi . ' .3 , f 1-,fi -,1 . f- ,,gf:g.i!,fEfe-- mis K , I 41 gig K , ji 1 13 -kk A, Q' 1 23553 I ',' .f Sti ff ii. , ,',,,- eifw,-f1T1'?zeiiqf's:a1+ 'iqg 11.21.22-ffvfgilfg ."f2gg4?m5msg if i,t,,.,.,a, gi - -g , Q., 'w w L " J2Q5E,'5:2 .fwgf ,q,',f1,,'- fm, 'iff-iif' Sf -, - aa 761, i . ,... E11 yiatiw lm ., g pg ' i., 5 , 151 iii .,. .- ',,-,"1i:'1Qg'.9 24 Egg, , if , fp -y pim-g,f's ' +i Q ,-eg? , I , ,, . , ., ..,, ,. 5, , . ,,,.9, ,W,,,g,.A - M M . . ,., ,,z,.--,s, ,f , .. , ,, ,Q,,.,.. Ig H, my, , A, W , . ,gpg . ' - 1 1-H2 ig . .., E, ..,m,,..1,, W f+ff-'1wif,i .,5 - , 1533 , , f ...M Q wg, ,M T -4lvSQ'fw11 .,r, 253: .- '--4 ,12 'Q 5' 'U' '- S?3iw'w"1"3"5f4ik,s3L 1' 5" . " 19 , ' Z fffw W' mf gm? 5 1?-12 55:71--5 - , 1gffi5i3,. , w.w Q 1, 5 w I Q' " ' il," 'x .hwy 'L iv ,515 .5 25552232 71:35 if-W, fpM11siE-?i5?Q91Q3fw: -- a,.-,.-,- ff' -QQ. - f ew V 5,3 -1g.L .' I f . - sv. - . -A, 7 , 35-'5V',, ,KA 4,-,e.-E5,P2fgQ5f5f5 . .ii . -.5 -nw ., - .- -,-'MQ' -N 13 P ,- . . ,S gk , ,A - " '1 1 - 1' ,ML-vpmggw-..5g, ge, W gf1.giwg,5fs-,.,. .,.fE '?gg-, ,jg?,.s,55Sf,n2iq az- 1111. . -,W 'gig ing ,wig -m f, W iz ,wg ' 2 'l' 1- -fl if' 1- ,-.ff-,2fr,+w' wc,-g?,..2w 211 --1-111 ww- -S-giagga .. ?g1.,?cf--1--Y -- - -f 1- -Q. 1222-2413--gggmf 1 -ww E - , f i..zi35?ei,.2"1,M ---'- 3 F'5 ,,. 1 EEui ' Qi 55. . , ,' 112,-fi,i.f-1,::'sfi?25r mf 1-1111 """ Zz f- --1 W ?fdg,Zi?1fswG- - v1M?,'-139 2313, -- ',-mg: 11-1 . 1 . E M- H E' 4 g , , - ,.',"'-w-1'iw,:43r.w:' wwgivifrgzggemgg ggggiwm- ,, was p-'gg2-ggi31.v!?,f- Sym--5112, -1gQWyy1Q??15?Ef- fi-ff fi? , .sang ,525 ,. A, 3,9-,Q sf -.E e W 122 -jg 1 X- - -QI. , V. 'ig,w3E+9l"1 F ., 'f2ffif'W5Q -Kala-'31 Z' ' - 1 155'- ,, ,,...s1if222fEf?Ea9 f - - -' 1' 1' --is-mfg wig. r gffggws'-ifakggfggg-gsf.: sf.-.Ee.,1.ig.5,g:p .1 9 ,aw - :wg in - ,ig-gz iiigigzg Q, :Q , 1 i ffy! Q 1?-: 1' --:L . W 25-ww,-Iwi,-...r, Us, ,g,, 'uf:1:s+yiseF,H -. 534Zsi,fi,15gf5g1P21-fxlfges-am fgagffcgv in 1- - - ffm-f.. ',a-z ,'5,f,.' 1 1 11,1 3-3.1 .1 Ks '-S?3swf,Y , 15 5315 W'k. " Z , if - -- 1' 3 5 1 1 51 '1-,if ,11 1 5 ,x+',ggQ -, -sf---H 'wzfg ',..',i5i,1f-23-W -M95 - ffl Lglt'-.4 -f,,.,Q.Mg figmiwfgxvi ,. gf- fm ', w iw, - -W gg gy -113 ---- ii -gf ,fa-,-,,.,Jg,,e 582 sf.:-' ff 33851-Y?25137"f1w' -1 ff ., W: 1 f - , -1 2' 1 ff W-M,m,,f ffff-1- ,.'1-me f .-11, 2-' M in-'--rw 5-, ff 1 A 1,-if 1 ,,-, ff- -, . -H -' 2- 1 ' 1 ifs-ae,--. , ,. Q -1 .- 9 1 ff' 1, , . 15,li 5 ff1"ig ge' 3,525 2... s - frmqg, E ,gag ggfi f,.g,,"1g1-gi g, Qagggmi 5535 11 31 1' S Q 91351 -, :Qi "2:2Q??'Z,5' n" 1 g'g1f-ijwyfg, 1 , I - W1 KY -, if-, .5s'?3,.5:,1?'PQ5Y-Q iigj. - I -sw , ig' 1- 5 'f wp 32,342 , ,Wu ,. 13, .. 'fiwfl -qi1?i11? 3, Q ,p ' 5 -L . M' 12 gig, 211-59,5 5- g m W g - 2- ge- .gsm E , -2 '- ' 'Hg f W --X - -- 1-1, f' Q - '-f'f5515'4VE '1-- fa- 153 - M , , .. ..., fwxizgffmzmia-Llgaiigq,iwgvegfpggf''Q ,, M, 3315 Q 1- 51255 ..,.! .'5siEjiFYi"'-5915.1 vi5ff'Qf?1ea,4-.1 1 213 We ga? ' - 21 -JBSWSE'-7' 5 33 5? ' Q- ig,-,-1 :mg ki l"vQf"i'?i1f-it F - if - if L, , 5 'I gi Ai, 2'f2n's + , 1 g51. "'??.-i?,1f2,1ige1,ee3,?,-gigs ff 1151551-,.1:?.a+,f. H , --,wzsrm . 1151 f ag ' 11 - 23 1 28455 . ,, , wi 1 ' ' 1 1 my 1 151 - , f'f,i "- 9 W " -If 5-H,1'tl,2i' L.i1zv1?sS1 -- A 11291-1 H 1254 X Wh f f' 2"31'1 1,1 - - V 'fr 'l' 'U dgiiiifk-f 11 Gp, . ra -3323131151 -9.3 H5 ,S ff!s-'-gg'gi,ggi5,f'-252132 si" i"gggTT?i ?1f- .3 rs ify,g2f5fiz'?Z?91?t"3" 5g"13-K,i,.,,g.3:-,, 5g5?fhA?i5E , jg: xy:f,g,g,,3,,4 55-5 1432-E ' 519 , .. 'iaiiziaeafii fi Q' J- Qf g w, . 221-5 351ii??3g?F?1W'?:iYT5'i'22?2ig5'1W5535,-g1J5H?hf. Pi-,f.g5 ,,v5'- 1 aga. 21 1uf 1 . . 21 . ff. --ff - S- 1 ,1 Wf53'LTff,g?12, , ., ,--- ggnffwfif M g-.- . i-.32-QQ., 2--f-'e2gfzi1i,19.,f1 V52 -Uffsm --, Q 1-,gg ' - ,S '11' k3gf.e 1g,, , 'i-3g,,.Q. ,gf 3 gg 1 93- ' , -I 1. ,zfg:,.g5gw,,',? -3Lg7135:g,,jgf-,j21giG1233?-?we1':f'gvf,fgg.-5' -- ' ,,, is- 51- 1? 'fu ff? E ,Af 132 - f -'fgff1j1?"?53ii1ji. lik ii Lf E .Q m y . W . , gi W , .gr jggwww ,3.,Wi,,,..gEM,,,5,,.g53,QiQV ., ., df, ,gsm-,:,' gi zi,, , S, ,,1fg5g.. v,v i,x i131i gkfzgggwggg sk . ' .. , , , , ,,, , mg g .9 - ,3? , s5.e.,4,'5e, gazing, ,Q:fitf?"i1fH,,,,.v:ui-wf-ff,,g1'f-'f1f-,... ,P '1 Snr i .. 2121 f' , if' Qizislfrifif---.wg SS, S 315352. E5 Q- aw -2-M11 ' , - . 51 35, 11,55 --li m - Q -. +2-245,-iv-L-ewfifs, wig? .1 me Q -5 .. 5-A215-'xsik?.Q5,iz.iiip,g5.Q32g, ,fi -5523- 3551- , - 1,7i'r2'1-'gifij 2-an- SEQ-E2"1!--?' Sig- - N -U, ggcw Tax i. gp-,1 - . fr: "1f 1i:f1hfi 513351 few ' ' Qf ai w-':iQ5g:1 nantes' 1'! Zggfh -' ' P g' 'W vw 554 - , ' V wegi, T' Mfif igt affffgie EGM .P gn! H . X, 11 -I . Q-'Z "' 531'-iii-f ,Qi -' M 15,3 bi 5 ' " K . 1 . " famigf iw ' K ' W' 1' ' , , , .Z j !-' 1Zf 1f- ,".. fWiff?i.7'V, j22Lf5g.lgfffQg ?f .i 1, gf , ' H fl -,' -ri . , - ' I 5, .N . "D - f . Q , s f. Q- Q Lv., Q wg Q , 1 5 jf- Ag 1' 5, ' , L 2 at n '5 I - .5 ' - z. , MQW, 2 il , 2-.-., , , z ,ge 5 5- . 553315 ff - m .,.,.,ff-31-F15-,-593, , , Q-1f f5E3'f3"" fi '1' if i - ,ff 11 g few J iv.. Y, E. 1 ' A 2 M lw ,,,. Q j' 379 .J:93' 1 m K S V 1 M- ?. ' -5 :: .':1,Q.2f : 1 1'-15 Q55 -'ff 14,1-,F.,': z f.::,'1'-ta:-3 :51, "Ef'f"1':J: 54 , 1 P ,W hm- g 5" 1' " j' 1' ik' ,N f - --'ELM F.-.Q:5a5gL' " :, ,,' 1 1523 'W 5 5, 1 1 ' HS K gif? 3, A , 3 Tr -f -1 H, ,. KW-59: ei if 2 .1 115 : f. , TRW' - 'fa..+3 '-if 11g5j1E5'2,g1'4a - , -QMP? iii. QQ? ai, 1 -1 - ik 1 1-2 - '-- .smzm si '. '. ling?- - ' 11. 51- 1 ? 1? ' -1511155121 ' " fw -- ZZ ,'L. . - - ig, ,.. ,... V U: . ' rg . -f ' f rx ., -- wg -Y -. - ', H, 11 XY. P, Sir? -gg ,+I A gi 4.132526 " , 'fi -'iv ,' M ws. F l? VW? Q , yiwm gi 5 : 2 9 H 5. 5. V lv -Y ,,w, A F1 4. A,-,k ,,:, , 0. W EYQVEW A-1i.., , . ., : , QQ, ky' ,.,Af 5 .gi .kj 7?-iw di' Ji '1 1-Cf' ' -fri? fiimi ' : 51- 94' ak- ' w g 121 122, wi- , si? ' 4" - ,, . - -'W-51-f? My :ig-iwqi-1',,1 Q2' 91 A -"iw, ig, 55195 1 .,: iw Fi - ,. -11? ia . im ? F-'iw .. v- --sg- q,,.- - -A 251323 1,2 2351.1 fs' mai- W, 355' ,gp 4911-,.gT'1 -+,:Q- . Wm. E 1 ,xii-WW Ei 5 5,583 Eg ff--, 7- R ,, Ewa gfgws' gs FH ffifi g,,.'v- fa filing f S ' k ia 5 M'x",S -Q . - ' 'XI-1 " Q 35 3' ET - 1 ,-E 5:15, -3.513 . X2 1-' x gif LEiy.y1.,f- ,WM ,. 2, - . . 1g ,qq.j ,-gs: , K , ,HE ---,1 -.E : ' 15-. ., , 1-f -' .1-1 3- 1 - 7 ' W1 1 ,' w ,W - 2 . -. A if 'is ' ' M 'J-' Q, 1 ,w - .1 1 pf 3, 154 ig? 1 fm 2115.52 11 154' . W 4 f-i5f.-11,- - ' Q , if- ,, -1.-, 1 nm --W M, - ' 1 - , .,L ,, vy- H -Qi ,-" Sagw4.v . ,QQ QM M, - - .-:sf f .-f Q.. sf,-11. 1 , 'V "1a,5' f . ..,. ., ,- ??14:51 fw-,- 'Q W. 4, -,f 1, ., fg,,, 3:5 N ,, Q. --W ql ffa .,4,.. .,-QW ., -Ji iffgg-44 41,5--,g ,MW -,. ,W 1 ,, . ,, m ms . Q Q, - -.gsm-2.-Q.:f..,, -1 2' 1.?,f- ' 1- Q 55511 332 'E " :-.ai Qw fp' 1 -22111-Eel -gg--1, - 'Si 'M m 9:- -sm ,, -Q 2 ig: 1-51' 1 231113 7211- F? -2' ,f1' ,' - '5 1 1 -mimi, jx- gfff -. . ,gif .ff 11 ,1112 -if-, 1- 21, ei1 , s, ,,, . M -14 M-4 ,. . " Y ' MQ?-Q' ,f .ww ,ig -FX H" f,,,, 4 Fa Zim 1 if-2: '55: ?3T 1 ,. .1 L 5-3 .gT':1:i-' 3 "z2f',' . 1--5 -1' 1:1121 TW? H- . ,if .51"f5?5.3151'1'f1 i "',Q'3 ', E ' 1, -'1 ' Q Q .- zvzf'---,, f, :g, ' 41, 1, A3 Ulf, . 5, 1 f ,si Q. iifm.. , i z, ,.-w 5,1 1. .ft 1' , -11 Sf' wg-y ,,-1,1 55,31 -3 gwg A Qi, -f' -New ,,.-, . , .mf ig -- , iw, ,exm ,J ww ,R , ,..,..,, ,. - - M, 3 . ig wg , gf- -wax-4 ZA... 5555..- I 5 My ,. if i'35ff - . 1142 ' ., 5 wi . is ' , FFL -1 -236 1 ' 1- ' 2, iggiv I 5 . '- sw W5 7 26+ A A K - - , 53 ' ., -,. W 1 , 1.14 ., , ,, Q , . wi as Q Ma , f , 5 Y , ' -ff 5 "" ,,, 55 W? M 2-X1-5 .E .1111 1 '42 fm, 1 5 1' 3 '11-5 -Q '1 S z -1, :,1",1' 2 fr, MMIWJ M-Tint. ., :A "fM-'14-ff'-1 12 Uri? ig 1 -1 Q -61 1 -,- -.-- .' Q .' 11 -. fg g 1 7, . f. 'iz ,wygq 7425- 57,5 ,gag -Q, 3 - -.-'gg gi.. Hs, ' rg -' " '1"'1" ' ,gf pp, Q:-,i'g,,g,,,,j,, E2 4. Wi.-aflaq.. ,315 ,W X, , 11 HB 3 - Cv if If Kaul? - -gig' 4,212 .111 5 54.2 fwfr Q 125, .1 ,315-5,551 qw, Q' 3551? fw1fH,fn:a:.a,.3':L4,,A Min, --,, an B355 ,115 '-39:2 2 -11 4:12 2-3 5- if 1- fig ,,m,,,-xv 11515 z'2W1:1'1- Qii-555' bil'-iigg . M , ii-2-11.153, ,,:4:j,2'zffp '1 7 1 ' iff- 1 2, 9, fi: .. 'gg E, '12 , ,E E1' 4 Yi'f 'Yi-5 2, x, ',,' Z 5- ,-,-12.2 , c .Q 3, V 3 ' " f d ', V 54,32 mlm' ? 6 'ff'-' R- , 'i 42114 .151 'EQ -'Hi 1f11,'f:61., gf 3. fi, -2525ggw51L.r.gg33',irj,gM1 .A!. 2ig,,q ,, 2g 52 ,,q-- -agp., Q , .': .1 a -S' -'Q 1, '-f31ef1:11-A .1 , Q -4- PM 11, - QQ E., ,E E :ii jar--V , ,ff 3,5395 vi? Q in -gsuaw, 4'19'.w,e5E5,.f-3 'w1lm'q1g--1,--vm ., .?1f.:4:,f. ggi ' , ,M -, N w Q ,M 9, z " QM-ifwg ,- S, - 5:5 , -.2152 -2 1 22225 M-ws, wi 1m 1-1 "Libr, 'fififfgw'-52g Hi-K?FTg.,,.a1S:5i2irl1'-lie?-1 519 avi , -1 Q, M- ,,. , , 14+ g-gg 1 fir' ffif iii: 5 35:1 -:wi-153.55453-5, WFMGQQQ-j,.E.,-.ga--.,5?iQf5 gag Q5 -1 TS 52 53, 5 ,tQ,,1fi5.' - S Q- t f 1 - wi E 1 - 1 xy SP' . -1 2- -M A 'IF' w w" , " 53 f ' 2 132- - ' ,'T5?f2-,lrf25i" -Q-if -Q4 P' ,' ', wx' W' 'mi-,372 355151 W JW .fir m-1 -,f f ' wg? f .2 pw, 11111-:-, -1 ,Q Vi- ' n z' -1121. 5'-1-1' Sfffffim ii: 1151 11 if -, -11 1-511--WSF -1 .1 - 3 1 ', ,p , 'pg ., 1 ings , -g2-v 'g2e?- Q .1-5, 3 -, , xg' .,,9-gg? -, M51-1 ,qv - A-Q'-z2f' ,'1f'1" -1, f-2, mg! , ,4 ,- -- -, 14" '1v -.s,.-f- -E+ - -, A-V M' Q.. , . - 112 W1 --iw-,.. fi 1? 111- , . - 1 , - -, 12 1 ' Wgjgfa 4151 U- 1 -+..' 4.-,,. : . 'L -,mfr 1 ,5 ' v '- L i YL! "" A "' 5' V5 I I ' 1 5 'X 5' .K.:':-. ,:vi?',,-f " ' ' A AL. Q ' , ,fm 1.53" ,Q if 1 " -. - - -- ' A ." ' ':" r4"' , -, I , -41: 1,iw:-fSx.f??:" '?":': . :" ' LJ, .VA , 5 B'j'. ,, ,1"112g . - '. 5145: '1 413- 1 1-f, el, L f lff '11 'if f 3 iw C" 1 ' if JM Th, S' ' - f 11 sw. F I rs!-f . -: f " Y 'w45-..,' 'K N .52 11:5 1 . , ,Z -2 Mg ,443 mb .M JS? K ag' Y. . . I WE! -1 , - -f-A N , 1 . ,,,, 9 19 1 1, - , , 1, ffb..:,.1 . ., P M ,af . ,A 3x 1- mga 1 Q.. ,Am .- -. M ,-Q 1 f, as. 1:1 3. 25231. ' , 1 -f5mmbfjM., , 4,iq12' ez 3 ew' . g. 1 5- - 1 , , - Eli za if - -"3 f 'L if ..A ., 1 vw -g41-,'--,.g- 5, -,.,-hm 71:1 -15. X .t Qg,,.,5,:::-W--71:3-3.- -. 12, -- ',1'f,.,,..Q' r','fj., ,',,.r-sf -' i - - ' ' .Q M ---, -- '- " , 5 1'1'. j ,f',j'. ,,.' .,-gf , - -Q ' , fffii'-F1x"i25m' ff -5 . 5-His. '12 'rx .fkijx 2. . , , ,- 3 'iv ,E .'.- 'E 5 15 . ' -- ---'S 1-11 , 4. 1:14, ig 1 ' -- - - ' LL' " .. ,1 . 4. b ai:-3 -1 . i, ..f .- .1 Aj- 2 . 111 . .f ' ff-Q A gg! 35,1 Hg xg -. 2 w i gw ' 1- -1 3 - 1 - "-, - , ' 132 ' , -- SQ .- 1 . 15 - 5 ' - F' " " 1 .. 5 V - E " S ., My ' W E nm . - V -if WZ" 5 , ,' -935 . ,' kiQiQ'j,, .v ' 4. -5- 3324.::.Eq:2g5ah,"1ij.:qiQ-:kg ' -Q... K,-, ,I mad :h ,yy 5 L Q ,"i,Qf"'fQ 1 M -. .. - . , -W -- - -, . , ,, -- ff , gif? ' , 1' - 535 32115 355- 1 .1 5 1 . - - . T -,?' 19? ' 3E3.?3 .i'.. , ...1f..-5 Randall Otto x Rodney Binger Sophomore an Barbara Laffy Patrice Iosewski Price Kloss Z A . , .1 gm? gg ,Lk 1-: 5 M2 ,U B?" if 5 ff Lana Marshall Patricia Schultze Dale Tipton Mary Ann Schultz Anthony Benning K1 MacNeill Terry Robert Schultz K Brugger 59? " - Larry S K CYUU116 Kohnen Bonin 6 ,ff , . ,,,Wm ' .,.:iZ. " "" , Q, ! X x V WW! 4220 1 4 A .r.,,.,, ,, ,,., , .,,. ,,.,,, Cecil I Ianet Dlane ,,,, Polak Rekow E Sche X., . G9 Li Uda Na ncy Q2 Sa ndra Brue ni n ' f C hfl S fe U SO H Q Colclazier ,nu Mary X, I f SUSBI1 Holmquist 1 ., R Wendland 'aw anwmQ5 Q J 7 Q55 K' . A is 1 V 1' U 5 --if if 1 fffw Cl S' S' William Molitor Nedra Cavenee gg. iii l. 11515 , 4, Q 1 -1 ,S-.F , 3? ki? QEM4 Ji M Qi? -if 533 ., , . 34 T7 2 3, 4 7 Q 32 ai G 1 I E11 - f,, L ,Li wg? 552, f- il ? -:M ' , .sf -L57 233! f in Q., , :gf '2 aff ia Wk' xi? ' ,gy 1 4 1 -2 1: ,f 1 J, s L L- Q w lg l- fi 5.f.,? EYWY N, ,, WEE' 9' , K I e f will -, gg-5 Q H :Q fi 5 l'i3i'li:f1 ' 5-if - J' f 7' S?" w , . , ' A E' yi' 1'- A -f Qi .,-.ag W-,Q . 5 me -E 5 T2 wifi ia 'l fp iii 52 4 f, 2 5, 1 'ff kg iv' iz '19 Abw , '-lit ? . 4352-24' Q'-ff? ff if S. 2 ., gf ag 1, xii 3 2 Hb frm f-Qfgwglf 1 "" sw 2 ' gg, 21? ,fig 59 xii? . - A . 'W me -1 ' ' ' M 'Eiga " K ' 2 . if gi ' , Y , - ,W ' ' - , -i nk , ff- --.ffp Qfiigepyzsivg WN- Ip 3' 1" 72Sf.:'::a 4 g mg ,, -wg 5 41- ,.,ff1y:gmf1-wg: QW-'E fg ,iw mfs. :,x3'f'-fm. if-E-. xp ,. 2 i Q Lg .- . ms-, s -'izi fgw W 5 - - ' ' vi .. V ,fi-iiz-SQ H l " M y -- - 'Ji Sit' , ' - ' 'f' "' '15-W' 1.1:-if 1' -:E 2" fF'f3355l?1a's'5.-:.' T , ER ggi' 551 -A is 3? 75-ii. 'A 'ii -,id ,. 235 " if Fi . g 1 -S in., 2 , , ,1 K , Q .. , .,,. .auf , . kg., mi .. ,. .. , rf. mwfriamz. . ., ,. .. ,,,. ,. , ,, , ,Q .tl . : , ff ww- ww-.,,.g-5 N 1 ,, - Ezmzafn ,N A ,- 1-W -,J , 4 , .,, H, " ig , f - S f 1 ,. A . -A "ig l gfilx a g ' " e"f2p ff ff fig - .i?i2EE55f'i5?ffi'5 2:53533 911-,, fT,f,,- ., W "' ,gg - fgff 53 .. i W . , ,ggi-ffgf-ff' ' vga :...,, 'V-15-ffifgv-1 -' . , , ,, 5,4 f me -' : 2, -1 I g gi g-.g3,gf,f, Qi, W, spziak 5 , ,ik g e.,,g,1g3g5i ig- -g?5 , ,eM-Sig, , avg ,, -3' . 31. ES "Q-w 1 1: - ' f-Qfffiffm Y " ,, ,Y 2 1' STM .5959 if 33 -I -F, ., ,3?,,.,,:ggixfmgqqgq45ggg3El35!5g55'5.-:., .V , 5E5Eigi.,E,,,4:, : ,. - -f . 23 ww 55, 5 1 ,4 gl 3- 3 gg, 1 -, if IEFQFW'-' ' " Q- 5-,gffnkmmlff-.-WmW...,...M..,. 513,-gfxf-SiSE,u2jEEQ,.L 't m 2, 25, sg- ,gg Smit gu y ' .jf aj ' ZYZZTHI - 'vi " .!5?',K, U 1 'I vm, gef,:,x-- - 1- f,, ':s:ss,Z2M'5,p'-wrlfiizggg -'V -2'--K -1 s , Kim- if Eg W -.f,---,z:,,fw-S - MM, ,Mi W A ..v3'5,m X.. 3 351.-f.:.1,g:,,,,.?m,-+.-.,, Q. ff -L , , - M V V .. . . L, :ELM "f.-ff? ' V-5,,W Jil :,,'f'Q4.ei-Y? ff - i 'fy -ff .1fF:":"N 3 2 , -fpswga-4-,235-sign" - 2,. ' - 9- -,fi E ei f E Hai - , 5 P 1, 4... g M - , . -, g:?,.M,,:- .W , - - ,j, f , '- . 1:.,,!.A -M ' .,, ..-ae- 5 - vm. if ,- -.,,..,.,':,- i':'::.,,. fl .s, .-'Exif .- b ww . ,, i f ' 2'-ifrfgw ifg y ' if . U Qi iliiiii-1-ffff? 32' " ' "ii 5 .Q-2:g,, ffff, ,J--, ME ff"f?E,:jtas2'1gg:r-5-32513-uni ' , 555, -9 5 gi f- .fi 'kg ,MS , ' Law. gg - 5 F wi 1 W , -' -f' fl- , fin-5112-rf" we ff '14 -1 1- 1'2" V ' l -.-. 11 , 4 -Q .v 1 ,gf ,, M g 2, . J an N A 1,,-,uf---ggi:-1-iii, ., ,. -sp, .. use, -4. p,.1,,4 51 .f - - -f -Z? ' 3- wA.7 1? fi, 'QLQQBM' M .Q -Kf,qvi-'- 4 ,5w.L,5vq af- ' ff Q 't 4,1 , .1 f"' "ff K - .., .' ' A ' .: .. f.'. 1-. - ,'i,i5.2g-Q ,, W -Axel,-.liiiigi fl JPN gg 12,953 ' i F 5? - gf-:Q .2 516-33, K1 -HQ:-ffgijme-QQK5, -: f uf ' .gfxg- P ' - X H' 'L +' -1"422'w- '-vw 1- .W -W,---f-P- ff 'J 3 NSS, av f ' --1 . z 1 'f Y J - ..,, 5.,,.j:.'. ,. g,,7, ,- -H 1 ,pw .3 g .k.. A. I fx, Y K, ,gh Nz' .qi . , -3- H' 3 5 -, g ,,,f, -JI '--k J W , In I .' ':. 4 V im a 'f g -- ' -i1PN'M7' 131302 S--4 ,f, "5,2...,I: L 'Hi f gfffrfgg -, if ' - H A ' "5',..Af' W? -59 , 34, -e,g,, 9-fg , --95' 95 1 5 , 'N' -,R ' "'f:f1,,,:f . Q , f .-frgif , . .. ,a 'S w-W mg - , Q :K 251 if ig 4 Qg ,jing-. ig xml' 'z' W I, Ijz , S K- - ,Mi g -t 3f .gj ' g25 gs':f f 2 f 5 lJw 5325- X f F 5 ig Q 51 E s, l -f-. - - iff -2225, 5 fi--fQ55.g-ffbffff u i, I -. 5 v ,KX wp 4 - ,aw mlxt : Ei . . 2 ,. ,, gwkzai, wgggjkm 55" fy-35, my ,W 'f ,- S My 4 we K x f ' H 1 ff fl E 5 2.2--'.f'1,-fl-, if-3' w ig: X, 'V QR -. WQYQ- KW H f'1'5'if"x?E ---5iw,.,e.g ff? xx-aM ? , ' W A ' '- Q ,, 19 151 - 1 Li' 5f '9ff2ifW?. 5 fF??f-s liiwiif' 5225293 f ' - was 'W-iii,-aag-'fizflfzijei"Q Lg gig!-fgag-s,,mg'?, 2,:j'g,,- af Q Q 'Hn l ,f m-,-if mg-' i 5- 13,-3fxzgiigg-Wiihgl,,2,g-fggigqiieQ?,sg.2es,"?-E--'gigs H14 .if gf A , , ff ? 5 gk?Q 3551 ff 2?h.f,f93e.g5 ,J . 5533? 2fHgf5?fgii15g, ' if reg.Qinf:-,alfa'-giMi1qf,22g Q 2? ' 31' fmw,2 ? 'E if '-2? Q d ay-' if 2 r1iS's4::- as - fmzqf- -if sf, .4 'mgisii img Q- ,fu A . , 1 1 ,L . .g- vw . , ,f - -. .Q-an Nzqoigagk gggigzgw--Af,P M322 , ,AQ Q. - -Lim m -- 5-4 Q,-235-Lg-.,f35.,r-,-if K-ffymq:-,.:f,y,.Lg 1P9w2,e,,.QQm.. :ff.-J,Z:e?f1q-w-f,- -M JY, ,, Y, , S in 55, gg, , al ia ' 'fi 3 21 -'fi 4 'ff' W' i' -mi ye. i. riff- " -9- - ' ML--Qfwlf-fs' .. .Lk:.f.:'32'5f 15' 3512:ii4f?i'.-,,212fff'i3' 1 3.- , H55 2 Q Efwffffifii1i.f:g15i?5l?l:iift5?+ f?5???57?"553i'? fT' 'g i'if?fWi?3a i l 'ifz, si5 M 'f , 553 5- iw.2211-522:---gi-zgffi-:figlgi f 2351? gg 5 ,325 -S3552-fzfgv s'.,fAiif3f1ak Q ff' C p ' m s g. fi 27 2. ?1?f2L42'gs?siff4i"i-4-Q21 Q-fm--f m'?vf- f- , ' ' f 'II" ff wifffiff' l " I W . f kxi fe ' , Q w ,g.,.v3sf!if-,f--fi? Ewqf, -fs-M mpg 5,s:s.,,,, -' in 1 - Q -1- E332 ..:-q.- Lg. ,f A, -:W ,,, gg Q35-5Yg15,.Z wx -H, 1 -Jam -I ,g-ye Q 5- 1 fm..f32::.g:g?sf+y:5--2-vga--M if Q 5-f2e,,r,., g y-M - ,fs - -.mm ri J, .Q 4 -,gpm - -:,gQ. -5 -Sflzwfi ,fgi-,wgggg-25235,-e'i'gs',53,,ggg, 2,fEf-f :ffqmw ,wx - Qiaiiegf ,-22-hg,f,,. -f -,-sem, M ap -f -255,-.,u ,, , - Wu.. .- -f . XM HH H E ipY:1i.t1fe.:iltZif f 'wi'--an, WW TWA 5 gf 5-W Vi-'gif-W ' Jirif fif -W I -f ,L vf4,ifSg'1 ' Xz 1'f' Y - 2 if-Q 1 ft wafif-QM . . 2 grwiffi-1--'2fii?'-'fi' Q1r11.,.f,: 'f":z1.--Zia. . Q 1 - gig-fax--snag -aguhgigii? Q ...wg pg?-ga-ff:-f-ff--fl fjigf-qfmiff. , .S-,W 1-5-in f dw -- airy ',',,g:,,9' . .-,wg V- Q -Z-gm p ff fx- X.. HU 2 ,. rx'-. gzjfm-iigiwvfrh wililll SJ? 'L glf2f37ff31?'5igg551MF:2 , ' was f ,511-V "' 55' ma' M A?'W"?f""'-'Lf 1 -1 is -X V ,I f 7 - 'H 5251 ., Y ' W X Vgiqgiza-351'-fgtiifiigirwgt. 5553-4-v4.' IM wg' wi' 5:5iiif2g' g gi, 'f has-fe Ri - -1 ' gh- I iigfifizlfw-it 95,29 7 ,m.?fEggkxjg,2-Q2 Q' iggiki xg r ff -iigwmgagygzy 42? I 'ig ' '- ,, , Mp, , 'fdfiirjgjifijdi-Q23 5355259 fgwiifx -?i'i fi" .gf S2255 Q2Q5',LgQjHZ'?W1 -'IWW . if 5:52, Plfeivsiw '27 QQM7 is Y' 'M ,,-' ,, , -235' Nfl 5 - iff 5553 i 1, -- " -Ffwwgisga Wi-giS"fi "fi 63 25552. ff' -2 ---' sgfi,2s"' 1 1, . gi . gy : 55555 -'Q -,- - g pigs wee' WA., , :gMggA35K g,f :13-.M lg ' ,Q 'i , ,f 1 :ravi 553mm-J: sf 5' Sf1aiZ52?7i'95' W1 ' T - Wie 'A H Wigs," wg, V my ,- M- Ju- m,f . V- -f- 9' Ma. 4:12-u-,E--4' M K - ,--qywwikqgn . f' .. .- , . ..-.mx --..-- 1 1 1 gm ' f-'fiE1 ' i?il 5ff W W W ? -iff-1' -1 f?f"e,: aw EW,-Qiig 1 - -11.- w - . , ,. ', I M- Q W , , ,,QSi,333f-.- 54925 '21, Www- Tvs- ' :?3w'LE5S,,?-' J jffffn' wwf, -- f, - V1 - ,Lp -fy ---- . - wg, 5:31, W 3, 354 , m f g, ,WMM!. mn :m,55.,,.awQ?i,Eg,g3,. ,w , ff 21,3 - .ef ff? -Q'55.m?i ??f"ff35fE'??5fi"J if fy Q -my , WY .. .- ig? . - .. . N 1.1--P2 fs4'? i 1,E3,x.tL'1'w wie..-nf 1, ff .MJ .M W, gun rm. , ., 3 . , N, ,. 4 .. 2 " . 1 ' A fl -1, ,wi ' ,,E,,5.w:s-,m?"1gg 'Mi . f ,f,55g,3 ,- -p--:Ash gm :ik .ka -. 55 .Y 5 ' 5.242 'Q fiffiwf -35? if!-Sf- -g---12.-.fe-will' 'slfw-fi--3X2 '-5 5+ - , . .:-ww l ,x ks W4 -,, . 3f.,q t -5, L H, ,, 5 wmgzg-3 1-s ffifgq f5,3,:m,x'5:5,g:.:? nn A Nfgfgm Jfixgyy -g' : 3,,,f.,.X V ,--4g., .:,.-,.x,.,-M gd, .ww A 1 . 'rm " X - 224- - m gg ' lg fi' W? A-'gal-if-'J ,??gw+'eHs1g5ff-ff5,w:i3M?i - 'r5m4?-E"'fY1"..f1 l 'f-fmg, :.-:: , - -.ff -,. . - -- 2' 'I - w:L5"f5f-- 2 3 Q . 2 g 71-4 , - - 1, 4 I-if 1-Mr qv, :gsm sf-QW GW ? A' X: '--12 1 - rg? -Ki' QW ff gf? '- -5, '- f-f .gf - W- , if- Wwf fgi f , ,If 2" ' , - ' ig fi S QA 5- -- 'ig -"1 V Wil- sv Q Q gm' -I f vw--f Gif? 'ILM r 1 1 . . 1 g wg, 5 ,- , 3, , EEN - Lg yzgygpif ,541 ,Qi n U . Q .M - L. f 13.1, gi . -K m..:.- Q...,.Qm:Q, Q-,Maw ,ig ,qevf ,, - M LST , , xii: - - -xl, 13593-xv' nw Q -F' ff 1 im 132,54 M - "iii , 'ffviyf 5, ' J' . Q 1 "1" , ,"-WET Z' , 4 ii 3 3 1 xi '? 5 ' 9' af a af - 5 M Aga ,, .. , ,.. .Az Zigi miie. -A gig F Q -559: . wx , Q P fi ,, ,..., .4 Wi F " " J ,' - , 452 Q Q WS . 4 -fe i- ff ' " Vi 1- T559 ig -f :i- , Yi - E' fini: 2:11, -, 1.-2 my ' 1 ' .gl- -fx Ski? , 1 W g 625413 1 x, 'W W ' , h :w .13f?i5is 5532 35- 1' 5 A5 225 ' 11 3 f , -4. Sas. rf -3. i f 'K 52 gg M .H R+- H 2 V 'iz - --Q .K-f 4?5f"" Q , ... -. .. MH lf- if .rv ,- il . -fgxgw -,, .wi ,N ,Q ff A viz- : 'fm -. .: :Q . ii- -- -' . 'A '-"fl lf ' ' , . ff - "'fZfQ"R " 2251 ! ra f-EZ 55 5 , " - -- ' . m'5- .24-- 3 - ff? ef 1' fl:if'5" ' Q15 I H? 'nn Q, PM-P 45 95 ? f : QF Swv' , Efg5g Q:, gfi g,5 xg2gg.:z .'f . 's' -L ,,,fi3a Q . -'fri .' -' ' '- i -I:'II- A5 ML W 57 3 351' -"""fL'f U' f-' - ' .f.'IQ' : ' , fd? 'f'-'E I - ' 'E 4 nf . , ,. . ' f-Q LFE f" ,f u ' EVE -"j ?f."- ,, 4- - W, -egg QM: - X' f. Q'- fg- 552 , 3 ff if my A , , Egg? .L ,. m ,'m,IYf' mfg 2 ew-3 3' 2395351552 saws ass Q ,M 1 f , - . E , fs 5- A' --Sf ' 'e x eff, T2 fiiii ' 'V 'M . K- fx- 'I ' k F ' " j, '3 ,y me fp ' - ' " - ' jj- ,sf ,E gvggjifggg f 2 -Q-1 f gf " NE - , fvfj- zgfavizggl we 2 ii? 3' 2 .9 W ' f w w " - f - 22 -. X- Eff-Q 5' .- - N S.. 4-51-wg-gsm ' fm-4 , L Y ,pg , :ir Q 3 QM, my 8 .. k ,53,. -, , ,- ma- gg-,-, iff-. L -.jigg ,, 2 . ,7 5 yi .ww 1.3. g A . ,. ,, f,.,n,-ff Q .IWW , ,fe HX! , K, . ..., , mf .. H225 - . 1 1 gg , ' J 35515 15 em ff T y e y -gg , . ,A-W . f f, ,f . ff ,mf - A 21 ,.a ,, g - -' 7 , 'gf Sn'-, -A -121,1 I , nz.. ,1 "H . Q.: -"ri -- J M , ,,gK,3E .! , - fig s? x " . T ' ' . , if 'f . M 1 - .. ,,. .f ' 5 - A . ,M , . W4-..,g , .w,y-5 ,. M, ,. ,. , 3-gm., g -fgfi. if-fi 59 -- ' - W 'ss . a- . 39 553 T 535 --1 ' , ,.,.5 .,,.., .,' FF- Q w SL.. ai MSA-if f , -'aw'-f , - -if- 'f ,1 - Q, , - Sf nw S . , 27 EQ, wil l , ' ET: 59 , . U, , ,f ' - . riff L ,, ,g5Kq,' ', .g - fi! I . ::,. V ,Y ' I ' ' . "I , ' 'QA . - . ,L -1 if. 5 - . j'.'--" - - 3' .:":,ag. " II JL? 7 ,.L', V' v if . A Zi ! ,V k5 wi, i:51s:s,siSfgiGwif, ek, . an ! 2 ? , Q RS M552 -,gs -H W f gif ff, JV '93 41 - iff WEEE R4-if "' ,gif 5 4-H 'ww at , ff 5 as s f fx f if .W Wfzlgiif A jg' 1' E: 33552 fl A sam 5-gen M K. .wt 1 ' F Q55 mg js: .ae 4 2 fu ily!! SM iff?-ef-JF 1 332,143 5 ez Q 22 2,9 dx? 1 r ,553 lf '54-i -3 if 'k we 'W 3 QQQYE , -img-1 F I 2259? Q . ,. f 1-geggg 5 .. - -, i i- :., . .Q2,, 1 Lgwg, 5 gm. -- - - -3 s 1-A--.523 J -2 - ' M ' mpg vm . f jf ,-1.,i N fiixs 2413 8? ' 9"'Ex5Li' l 5 ffl 2 fig ..- 355. , g -2:53, E55 '- Q iszwfgg 23,3513 I 11, 5 ,X 1. F fi ? ,. 2 W ig, ,124 1. I., ,,!... -.nig m V.: .122 E gs ,Egg img vir- 2 Q3 V ' 4- if Q '? Q 2 5 -2, - 1' E -ig? -. :ai - ,. .sf-,M - If . :E Vfifi , Hi. E 5--e gg A 234 v. U S ' E-3: Q 5 ,S i FT ' 4 f is 3' L Q' f gf pg.. , Q: Q, 'fl ' 2 25' 2 1 'T' . V 525 -'r 'Q -my 15 ,-3 , .,,, T i ff 2-iq-52 53 f pg HEP- X ,J 5- ' l f'-gl i W-fi 4 Y J E.. ,g:,,. A "-ig wuz . ,- , 1, , , ff-' f"" ' w -1- -f . .4 1 Q3 5 5 'lgfw ' '- 512. A' 5 -A fi f Q ig gi- 1 - igy -R,, ..,, ,, N. if rag KW , ' 1-, ', :j: "'f 5- 4,-1 rw.. rgqgm Q .X ,F K M--.1 .b ,Qi-Sf, .Q fs' 1- gf' --H s sr U f , ,E I 4 .n u ' , 522' N figwii. A 5, K VM ,ggggffgg gain ,Q gn , 1? , Q : i q k A , Q 2555595 r g, QJS W5 rs 1, - I -- ...i :QM Mo. . ,,,,., Greg Wilson Ieff Wilson Shirley Nelson Richard Roeher Deborah Haag Ierol Price lefty Brugger iw? AW' f :.V F , ,, ,.,, ,mi v ' fhf r' . mylar , V 'VL 7 H- fs 'v-A-V' 4' 'J' , or 1 .J nf' Marcia Noot Arnice Strickland yr Marsha Huether Dale Stellmacher Rita Ames Patricia Hansen William Beryl Stoner Hansen Gayle Odland Gordon Kathleen Quo Fliehe Vaughn V ' V Meyer l W Q.-W W L -4? gd' William Iudy Wagner Schultze Roland Odland Randy Gary Moliter Blume Freshman Peggy Nielson fr Susan Hultman 'X , ,Q - YW .W USS like W6 in ' J . Dana Wimer ,V VW. V. VV' VZ 11 ,-a if Ai -1 K r V. Q1 CE if .2 155 af f 3. Q V V 3 VV, ,V.xW s . gg V VV ' ,iV it 21 -4 .wg Ja .V,. WQV3? ?5"? xjff'Y'4i'-f'f Q ' T . 7559 ?"'52FiY5-J-' if f 'gfa.:'m- 5,, ff'.. .' Ti" ,, f-5 , X , fr1 """ "' Qf f ,'Q' T.. 2 'v .,', wfwgfw A f I' 91, f" Vwfijf Wffgif Kg r V . -- ' .V ', V - VL V's-VV--gg-ze--Vsmiz ,V-Q-,:,..,1V,3.:gI.g--,-,g,,V,,,-V Vfwgw---jx4-ifmv-V+,.fag+ifVrafsQ--gg,-,,,V-iiV,V-VV -V, wi. V ,Q V-I -fi .g V- 21- ,m- f -.V V,-QVQQVVQQSV--fV.VV--ggiW,-,.g,.VV,,-V3,M,g-Vf-2-Hinge-gf?-'21-if -gf,-ff,:,5,g-,ggi-QQLQKVV,-ifslifgafwg : - - - 233:-Q .V ' .Vz -V -V 4 ' '. V, Hi :QV . V s!-if f-T- -iw . YB M-gyV VVwW'f ' ww- ' W V sigm -,rg-' Vw--' T, VV V' VV .1"1.--V -1,7fff V-"-vnV.-.qw .' 4' -mf -fix f--. -N - -VV'-V -,,' W -V-,V A ,Vf :V ' W -V --w " VV-2. -ff., '- V? 1 -zV '.: .-.Lf-'wif Q V 11.222 aw w 251 - 2 g?5'Q'f'-Y 55- '---' -V-'FQ - '- e1V-Vw vi-E '-T-VV X Zggwgff' V- 3- V +L- -2:-g5?gV,i-:QV V V- -----V -5 - -V.. - :H VV-.WV V-+11-we - eil. V- V-rg?- -qq WV. -- ,,,.,,q If -1- Vg. rw -V f V, V, ., V H 8 .' .,, .V V gwgm-F H, WV- V ,,.,, 1 H, If--sf, is QQ? V-lic ig-giffyii-if'-5-t-'QFVE W'ifI--?5-5 -'-- ".-3?-1-.V-iw sig Vi- -sf" -JN K , - QV?-2 FE ff- 1 Q-Vw?- 'VV -15 'XVI AV- V'33'V'-,QA '-'-Vey-,V r WV,-VgV.s,?VQV-f,'2I+ig,-?,sfVVfsi:,v-W?gg:'- , f.V.' ,fgV,f:VV ,fm , gig- ,V V-T'-' - ' -1 f x' - -2 --ww -.V-,:f1,"-:- X--E -if-V VV, ez.. -v .V-1-ifbw :V Y-:iii girl-,vbffw-E- -fzayvkf--f1f'f f"V554-f--- 1-?'fff:141--ilk? - 'w 15- K' 1V in A- 'F asa" -V 2. -'2-ff - .- 4' " ' 3wV'1f "i1 .2,. mV - 21---1 5-"Vi- W v--f:--VVb'5g,.,H3.,,- ?SgEbf-5355 -V 33'V22.V-. ,- V- eV.,,--v 15,31 V---Vg -5 - -.V2?V.,Vl. 3, 51- ?-VE ,-1, -QV V .V ,wi - -f. ,,1-V - , . ,L pg' -. V ,,,-. V-, V V -V,,fV,5,.H.?. ,V , ,-swwih, V, ,ViV --- V . ,. . V ,VV V V -i-V -ME, V Q ,V 4, ,V -'ff --2 'f'2,..fT,1"' "FQ-VQNQWSV ,y,Vr-2-3-,VJ-x, V 1-1 ' .. V"' Vi -ff -ff ,. V.vf'W55fV5ZV'- sf - 3- VF'-S - 1-2 We ff'LF??f'9'- - 33,215-x 6 V-,UQ 51- iiiak 1' --Vit ifiififi-E-EV,Vi'fi34 fe' -V -- V in- ":il 'V-' ,- -' - M 12 V' V A VVT 4 3 - . 'Q - 'V,: - ,W V 711 ' Fr' .V 1,-242 :fi -f-.IV 5-,M K- nm, -1 1-ff?.,,,-if -fr-VW -3122-YV. H - VV- fwwifra'-s-vmgvemwy-V-Qimwf -- ' - .. A 5 1 N1-3314- gm? V V - mv- WW ggiwr- -V v--'v -VVM - - 11523. MV-1 V . W . .. - Mugi- ? VV V- ,mf g-V,-?--qg-gg-ggg,gV5,.?gga-Vgsgsg-V'-5-iggiai-1 1 '-. was -z 1-Q :fig-." V f -,az 1- tm, 15325-2-f V VV 'Q-.:1iV,,.r. .1-VV., W .1 VV, W, 4,,,, Vg, V-vi7,QV3-223542-fz.:.g.2 --Vim '--in , 1sy,,-g?:ffVVW..-g iH- V : - ,,.. k -Q A - -Vip, -eV. , V . M- Tkfluxq fs- 4ff?'VV-f,Vif3.Vf- -V 1 fadfe-n .QE-V1 ' V-V-5 +V ,- V- -ZW Yi'-42" - ,VVV-V- V 5 . 2 ' ' V' ,iisingrv ,fy 23g1,,V2f i, 'Vg Q ,,,,,?j:V 'E?f. '11 'S y y- V 11 Y -Q. V. V , V 0,2 35 . V :Q -Kg 'V -VV WV- Fin----T --lf "?f?i'Pf"' ' 'iuivf w -3 -' W 9'1" - im?" - -' iff 'Sea-if - -VENT ' f V 24 - "- ' V -' " "M-'QT ' - ' V - - .... Nm ,V .Jn . .. , Vs1V,wVVs.Vm4W1,V.VW f-Vf---1,Vm?N.,V4:2YTf+gSQiiE?- -V ,Vw-V, --2.5-,ff .51-.Muff-" ' ,- ,"' 1 12-'aw-f: SV , , 4' Vis- ' , gg H72 my -5---V - V, V .538 V piiiw 5 , - ,rm - 'agent Amin-mVffi'Y4f1-if wg ' V- , ' fy 12'-5' ag: 1 -M2 egg V z, ..-: Q , M 1 - ' 9 fhacqzw- ', ' ' - - V " 'F' - wg, A . W e VVVVV V, 1-V-SF,-s-2331- V '-ss--1. ..-. -1 - -ff, Q5 ' QV-'-fig, , V 5' vs. , -+ " V i 5-V 3--1-'-1 'if-VV',V:,,V.-fwVa?iV:W. Vg:---ww , -- Q -V ,V V 1 V- r -f,f.,5i.2- VV ff, ne- -ENV- ,352 MEM --'f .....:15 -- .11 , ,gg .'fgv,,,ig,--was-1,-Q.,-Xfggsazw?gi:g:,2i- ? V T? -1.24315 V1 2 fV-ggw' ,we-w i-V-V -Q., -V pg?-f, - -ff-- 5615 . -VV ..-V-- g,a,1w , Va, 3 . -5, Vw -4-Si " ,V.3g,1v,m,,5,,.4Vg-gg V1 ,V V'-s -f, -Q-i f -- M?-V-M.-.if-SAF---3-. V--Fi - --,g.--a. :- .si Vi . 1 VV VV ' A W-,V-V -V? MMMVQHMQ. , .am-5. . V-My-lfw 4: -V , , , -Vg 2255- -f- V V V .V. :N M. V. . W - , ,Qi . Ve V- V-V - ,JV-V..gin --1aVV-:.-,W":e-2g,f?g::ff4',irf-M--.w--V6-we-Q V-395 -1- W- ff- V, V -V .V V- .:.V ,-- xv. ,V Vg ,-VM Wi - V - V,- . 53,2 .-QQQ VVQ it V V 53 , 157.-- ,g -V SQA .,gVgMAg.,m?ff2.,,..VWV.,-.MMV in V M221 Q, ,V -QVV .L .. , V .,,V V . V ., . -V. ., V , f-- ... V , V. V V-f V ia- .,, W . -, V KV- i.,VV .V ff- ix fl 21 'x iii' V : . f"'V - Q --VV--Y-V fa ,V -..-1 VW-XV: 'V - 4? VV: . -ij Q-5 ws. is V. ...V ,Q 'EV-5- - Is - -Vw fr -- V221 we-V V f-fag V f Q V -V - - 'V VVSLQH-H ,- VW wif-by -- 3,6-M V, V: - V, V L Wi - V -3 W:-'L . . -vii 5+-Q-'iii k " 1 U Yfr' 5 N '5M' 15Q1"d ,ff vi" -' ' ' ' - -ff--.fi 'f H 1 3-W 'V f A' ' ff: 95'H':'f: 'X' " - 'V' Yi- V" 9' .- "' 'V:, z'?L ,--'Y 'A' - 'k Af." .- 1 sgikgig if 1 .A ,V if V 1 Af: 4.,,2 - - 5242 Q' V5 X . '- T -T ' ,f ' f' f a we-, V e-as ,V,.-,2,- gglgmjxi ,Q f,-Aff? ,Egg- VV, 9- 5 - V -55142 Xp:-sV,s, -. -U s V, 1 , - . gi -, ., A VV., 12-sv , Veg - - ,, .,, --W-.5--VV-f M - -1- FV Wig 'QW -Eiga '15, V g -7 Vi,-5 Vi ' if V- VE VV-'mf-'S-E-any ti Va-.W Q- W e- V-VEV,VV '- ,M--VV4 Ai - - ' :PY -25-Via -iq -Vai: V--1 ,MQ +1 V- ww fag si- . ,V..VwgV'V.- 2. VFW- -ff .45 VV-V. Vi? -3i,V:-5591 13 5 5 M 2 i V. -Q ' VV -EV V ,-V+ V- V. " gym-VVQ? '54-,V V V V . fs, - ,i -. - -m g . iw-EV --V. 43535 P .-4,15 -gy V1 ---T5-- V W fs- gg-5f-i:-- .S V ,V.V,.425'-GM? rf.. V H :wwf , V,-- 4275 .. 1-Sz , M-..,., ,,Vaa.-.,V.,,,.,52,f gf-H V wg fi sf 2 E '35, JE? ,555 M Q- 5 1 sagging. ,V ff," 'Q-V V-i?V ' VQ5 -2- -ff - -4 , .-4- - ff "'- 'WS Vw - V - '- MM-Ag-' ,V V -'Q-V 2 'fuk fi" - V V ?,.V .-me-. V'-55212: -V V- n i ...-V ' ffm -- .didn I s-. VV- V -, .- .V -. ,. in - , -V Q ' Vfv 'Q' -2- ? " 2 . , V . . 1. Q ff -5 -I f -, - - V ' VV- ,V -V -V - 3 ,K V--, . V- VM- ---V , ., -,V -.3 V, ..,, - ,ggi-V gg 1 , -. . ' -is 1 .V 4, -v w ' - V .,. '-.Ji-:gr-nw--H Q W ---f , - V - . .. ..V- 3 .V Vg., pr., ,, V,.,,....,, ., fig, V-,V1-W A-., -V ,,... at , --. V-V VV Eg -VV, . M. MV ., gi.. -V V ,-VV '. - -555 9'-g Qiiw -if-VV-S '-fi QV- V- V ,, ' ms ' ,- -- VV VV- .Vik VV--Vi W -wg 3 egg -- 'QVQV -WIV SH ff ' --""1- 45 - ff? P+-ma 1 - - -g:a,V -MV ., -fs---V :VV - --f-WP-n - - saw V Em- -Q- -L' y-, -V ii V Vw - , R y - 5' 2-VV LI Vx' if , .VV . -3599-52 2-1f'-V'f' hz - - L- V-5 a-. .- ff i-12:- 'S--we ini ' -.V f em N- S- 'V V ,T Vw-V - V -Qvkikf ' sg - ""' ,A-V-:V x ,. -K. A ' - V -- .Am - . 5. M a. 'fga l z 'W -4 1515- 21. A 2-T? ii -z' ggY-146163 gx - ff ,ffm F-Qi-- ' -3 ,VV 1 - -A V ' --3 V Qilii21?fSifi-f ig-V6 'V Q? . wi' -- QW 1. Q-gg- .. 1-M .: V-V f R V--2 ' is - -. - V V iw -V 'V H g -1--i i - V2-- V 'ff ' if . . PS A E T VV V- V ,- S , gg gg- 4 .3 3- f. V56 515- m Z- Mg? -'-- QE 5' -.-if' V3 --5532525 T -if -V-' nm y 2 V -3' V 5-5 VV-i'-kJ,QflfT5qQ3 iii.-VV -V .E W iw ' U 'Vi - ' f '- -2-vi-.Vw if yfwlf 4 " .4 ,,., , ,. ,, .M - ,WV V- 1, , .V L -1 VV- .V V .gy , V2 .V -- - - V... .VV ,V f f- V V 2 ,V ,,,g,,.,VV. V.w-my , -i f V V V V--V- Vw ' -. -vii .V ff- -13 F--V, WVVWV- .MwVV. H ,V-,QVVV , QI- ,WT . g VV V HV , V WN -, Hmm - , . wh -V-3, - , V 4gV.,- N5 V MQW, ,.,g-. V VV. ms- V- ' -V w --1 f, '51 U VV -1' 1:22236 Ex. V- -- we V aw-Ms..- , -3? W - -Tx'-V Q-u f --QV 'Y V ' - V25 V ' -' V' W- VV LFS?-."f'.',. 'TSS - .'---4-2 Q3 '-. VV 'SWE A VP' f W sigf l- V '4 - , ,, ,. .. .M ..,,- . M W. V ff? 5 --V-,VV - -wx P- Vw.. -12 V Ms- 'Vs - .. V1 V. V . .. .,.-V-V-ig-, VV,V .--V -- V- -VV,-mVn,.5 ,V 5 hi 3 QV" ,,, "' f V A V, f u 5 . '-V' -5 - 1 ff V- av 4 " , ..,g,- " 1 -1 f 3 fffrdh kim -5,44 -- ' ' V 3 f Q ,. .V 1 -V V 'QV- :f-F?--:ET , gggwg - , 53 Fw-i V--57-4 V ---E' 1 - ' ' . , ,H s . 'FL QV .1 5 .:, .Vs -1 , M-fssfiv--Vig, V - 2 .---VTVMQVV V 53 .WMi ,. . , M Nga V. af- V .-V-Q.-, ,, --V1- V V, VV V ,- ..,:g1'-VVAH :V-QQ .- V 2 M ,- ,-k gfgf Vg- , if Mg- VV A -' - Vzshzii V 9 sz ?'ff- - - - v VV HV V ., -gig ff- M5414 BM J " 3,1 V' , VV,V ,V ff 5 -gpg -gf.. K- V ' - -3 VV- -V ,. V,-V " .4V :..'-.mmf V i. -few V V"",V.V -fff F- VV 2- - 2 VV. - f Vi 6:2 1 --.EQ.?Zz:l' V. - . -,:'2?f??1lz' VV V g- 2- f-Q V-if? - " ,V -Q 'X 'QQ 'W lf," V ' 9' -W' V. K -12 ? Z a -'.. 1- .V-S532 .s,.,.. V ff ,. 5-VT'-' V543 V V if-.VW :VV -1 -V-,S x - - 3- - .- , , V3 EE.: 6 -M:--... :2fk H 'f' V- V5 , 'V ' -f- . V-. VM---K V55 -'V - 5 V' '- - gf-2-1 ' V f - Q V - V - Vf V .. f' V ,, .11 A -- ,Q---VV-,V ,4.VV.:- :V-7 V, V V3 5 w . V-,nga ,1 -W-W W , 1 'Q'-vwV4'4 VV ,, . sq, - r- VV.. V 1 g f -'M Q1-Qi QW 55-25-V-,if ,V , - - 1 V- V . fi",-'zfiki 1- we 'V Y . W VV: gi Slim - If Q",-5322555 --Q-ilVVqVgV'V'A Vw .VS Vw - . v f Vmi,.f. 1V V I-?sa f V Q E. -'-,R - Ve - 2" '4:'i:fVfi'f1fW- - 'pw V Q . ' ,,,.V. VV - -V a .Vim-V - - ,.... --4335-, SV V Vf .-1 mV MV - V V Vfeggaz--si--QV-VA-543,55-52' 3 . 5 sV,.V,fwW!,L5f.:JeKg334:VY 'impivg if V 41: 4 ,saw . V ww - H -4-Q 2+ if V . .. V ,':2VV-'y9YQLg'gw,5"if-Q,1,VVg51 ig? -. V, 2- , -VV .VV.:fz,--mf-SM.,-2 Vg- V V-QV-f'2'fV-ff' " '.--Vqfsw M 'ff-- V '- ,1V, -- g -z--V-V-- V .g 1, i'f -V - V V' W - Vf -M, -V V -- V '-V51-V-W V -V .V g--M413-'V-V'52si'1fi.gV "V' . 1-'iii' " 7" V- V-ef-' -34, V' -V V. --QV, Q- .:7.Q3V:"'Jisf"i-V V, 1 V--wi A' 4 -M ? V iii- ir?-- -V , am.-,V ,,,,.. ,ff V EV- H2 V-, S sq V- -+V VV!-VVVVVMV, MKW- W- 4? gm-- -V ik. V. , g-H-wwf .,VVii1VV,..213f..,V- ,e..:?'??fV:V ,Ks--1-fi' f' VV --9 -SL f ww- Vw- V-VVV3Z.V2fm V 4 , V . , V . V. .. - .. AV-MVVV,-.,.,.. ,,V?V1VfgV5,:--s-,Q-xg--V-..-IV- VVQV-Vgfiifif-2 - Vr' - -w,i,fV1--5-1,6 - SV, V- VV.-AVI-.S-Ez my Q V, 3 r w, , Qf5'f2f?fa1'5- V .- r -'z-nf.-,Q --5, -V --V'-E ig - - ,ff L 1 -'12':'f' V wif-------V-s-lf-'fre-,lfView 2:5 --3- -1- V-M:-V.,,,,gg-Vg-54,1-V-V gym, . -1 W ww f, ,gg V - Jag, ., QV,Vs-2-'-V-is-,Sei-Q-gist? Vgkggh ff- -41+-' ig?-fEV1V55,''VJSQQEVVQ-Qmjw ff Q , V--SEL - - ,,,, V 1-VV :V fig-Q- -A-VVV-,-g,3,gif--'fgyV-4fsV4-Q -1- li -V - V -K ,V -Q ,:VVV-y A ,V QVV -- . - -Lg ., - ' V , -V . -- ,V " ' J2!5g.g1Vn.54fg-w.w-,:--5f-i.- ,V , 1- .--...- 12Vi?iVkg,S . Vs Vw - -- Vf-- - . V -'--'WHV , -Ml -wb. V ,,,- --QV., - sig VMQV, .QV .i,jqg5,, - :-,:V ..-V V-'..f--.-2:-.:'-.. -1.----2.--+ -E V - - iz'-" 'z Q5,'v5?5q1 - 'Y -AQSQHQ-s-551,15-fVVi.,V-1, VVVV ---,L V 4feV-Vey:-fVe,gf-:.:w1.+-z-+1325 5125" ,f ew 1555,-, diff. WK? Vf,'5.42'2fefV fx'-xii rv ug?-1giL7j,i?agy?. -V - 2 ..... gv5 . vf-Q - . - V wwyf- -sv 9 'VVL22fT5,?'-Q-S'-, ' ,,g ""gj,?ifL,1,f-3132 ' 23g:,.VV5:?5,A -V JV ,-V,:1.QgV fi,Q,P,1V VV -. E ..,. ,7g V 5ii2V, , VM.. .V-V :VVV-V LY,-VV-,V ,V.,,k -L ,V - , V'-' -V V g- V.V, VW . k -. V Vp--W V-,Vu VV- , , , V V -, H33 V HPV. - ,'5'?3?f,'Qw , ,M -VVV - gg.-ggi ,M ff -VYMQVVE3, -Vg P A .-A,-fs--ff ff -15s5Ei??+- wg . V, - ., -QQVVW V M QV-V.. -Vf--,V, . V ,, ' V' fwiff V - 4, . 3 A A -V Q sqm-M E " V ,. V -es - .V V 5 ff- V' If' V:-V 'iw fig V -1-VV-,f 14- V-V c- 4 me -Vie-,V V, VV-f-Q-Q: -VVVVVV f'1f3:f?- :Qi 551' GV -QV--is V Vw,-. ff--fs'-115 -J V- V- Vf im W WV- -i-'?wg5gngW-- V-My -VV Va-54 'Q - eff, 11-352,e,,,fMVQ-1V55s13-sL-4gT1VV-VV. V .V,,.g,,,, V 2 mb, HV ,V-QQVVVV-IQVV3 V- wg., V VJVE- ,Vi , .f 4V -,cm VVS .,,,,.- wig-1?-1 2 15- ww W 2 +- V .V , V VV - -W - wi gi V- - - gif' M , ,. LQ 2 " - Vik-,iff?Vl-'YE'ii--W2--??s-Vk3Vs?-1 LJ?L-?5Zf31sfiv2Kr3-251 'U' . Lui? 'V-Vi fi i ffl? ,i'g---Vw Q-V-' fi-ii f Q 1- g ' lkfm ' giifggriii?.g1L'6'37+f?39?f2ifQ?ggli lx ggi-Eg 5 2-1, Lg, Q' V fi?--V' gagjqm iggzifjjggfg, 2.1 4' Egg - iff A W -"V-z""'f V:-'w -' 1 2-ffm., -M?" V49 Wi, Z?'.'fV,,-xg K3 4551 k?.ZQgV,f Vi V 'ffliilf iff 79' ' 9311 'by ' 'sfjugm IS QQ-5,-fi,V J Zruyw ly ggwksgff -kj V V,2 T' A V ,XA -XVII fv az V - , ,WL ,X 5: ,V fp?'3.,yi 21- V- -V jzfezzs- F? wg -Q32 ff3ii2Va?'?lig? igagfgzggw 2 -Vw-g25VV,V5g? - ?xg'fV'g?-g,,V E551 V Q fi ' 'VV-V-1 W H Q f-f-fwVf -f iw H Vh--5--Q,Sge5aQ.- 2' --W. fam- Vaci- -f-rg-iff ,QV - -. f V .Q V,V- ,wa-M ae-'www VVQVV-ww VM -V -VV Sf- win ram? wi- V., ., VMS 5,3 , Mi? ' ' -'V-V,1,f-1, if -5' ', EVVVV V-5 Q2 iiffv-4,144 2? 12 if f, ,V 5-1 f --4' IV 2"-' Z -- 1 -. n ' iff 9 - ,,.V .5 ,,., VV . . WV, LV . V 1 ,, . Q Vs' ,VV Vg.. ,Ex -5-,,,.,, V Vi -.V ..V , VV , ML, 5 V . - V -----4' A ,f V .. 'li V 5' se V- ff- Vg V--5---f -V Vggwg--f'Vi. iw iff' 1 AVV3., 2- EWELVVE-fs'-3 fwigf "Hf2?'-"Wifi-Wi? f fV VVf5-iff FB"-1-sg-,Q13fi4-g,Aii-fisrifiii 1:-4?2Vw2f--V2-,Vin-fy'2i:41fiVV ' .M 'i-.J WV sw ' if-FSH? 5255-V? -.s.,-V,V--'-V-fa-' V- if liffiiiif 35-2--2 few: J' V' . ,, .VV 1- VV 22-siw-V2?ErmVV , --VV f - A , .V-we'mVf:+--V1---VVVVVVVQ-V- V 51 -ef V-:V-VL--fri-2 VV- r' ff-1-zz: 5?1f2i3"QZ-KWS-4Q'fL'5'?1iifQc'V si'-waiege VV- .VV-,V E-,-. fV-s'.gV-w V-Vg--W V -, .-VQVV, VV, .3-if-V --Q-f--V , a V. E51 V'-Q ?'f7:l11nf1i53'Ji' V - -V " 1-VVW, -.-,. V, .2 M211-1-V -QV--V' sag a? -Vw -Viag- V VV L' .-.. A . V- -Q51 W' ff-142 ffffi -ffl5'5T3-E!5fI25i.' -V 513'25233555:-gifQi'VVfes1'f 'ggigfV11?ifQVV2VQ:st't, RQ-5gV'?sV33iV-V553 gig-4 322 5955533 5x,,'3?xgw ' gg:qefim,llgtVf gg1f ."'?'gV-is V ,V-VV W ,VL VVVV- 2:-fire--L-fggiw wl-3-MQVVQVV g4VV-VM" VV-V-,VV 'esuilfi 'VW' YJ? Fii1'?--M-'54-rf'-5M.55MfAfw A-'53-:ii 'LVQ.fV+a.s:wasV4 -VVVVV-Qfmgr' gg-gg'--SZ 5 Efflgfgi M535 -Hulk, -Vi? he ff' 5fe3?2'fZl-2352 I 223 --."7 - 2' X'.'33k,V V, V - 'ff QS, H -, - iiwiiia f'V5?VVV"V'fV5Sk??S -VM 'Siffif-52fsiVVk? Mfi-SV-ffwa -IV . f- V V--ff? 51' - i f -if egf 'vm-' mf , fi-Vee, g--V -3-42-VV V -4' 'Vw - ----HM-i,f'pg."'-Q 5" '.-'E V'-Hg-f--fxWi:--Vffslfzw SQVQV-VYWVQ -4-fffivf -Q-man--Qi'sfwaesiffl-,SVima,' 2'-5VVF'VfV3KV'-'Il -ssl-if-FT'fi"'fV V?"'-52-s'i'1-L5-'sV51f:155ig-Vi--:VL 'Vf --W --' V. sV-5V-,VV iv-ff-F-:kgs-V V-V-fi-L . -E -- - f, Vx.-, www,,EVE-.7iY'5f-1'f.sB:k -gtk, 1-11151Vw-4'Ve-Vw,-spas-ig:fgqg.-,,,VW,W3gg24g,Qff Vi: im--Vw,-V--V V,-,,, Vw yy 5 7- ,2VV5we?aV1, ,iw wi: M . ,K V--. V-s.532:r1 Q.-gy , :VV V- Vw .X ,Vmg-xi 9132-Mg. wx.. ,i,,,.,, f' V: ViK,VVV. ,V-3 '--1 qv- -Vw-VVV-fi----K----Q--23.-Ss. ,VWV--asV.gVfwV5sQVV-m-wVV---VQSV-QVVwA,gQ,3-Q--15V-VN -VVVVVq,p,::,, ,V.-.,VV,VV,...VVf.VV-V,-2.,aQ,:wF! V fV, QQQV VV-Va,-V, V ."?5?-MV -V K V. :?g5Vy+2g.,Vfg,V3ig,,f-1wV3gzQyV,g-M-SV- - 5,-V ig mdgfm v,,, ,V H gf- 5--In-VVVVVQV VV.2V,gmVs,z,9z, ,,.L 5?,5s,Vr'Vu3 5f..g,,-.V --Egg Mg-QV-MVS. gkgfgk-rxigfgigigp '+-VV-2'1"-f'?-f-23+ sq: 5552, B75 ,V-:ff-ph 3 5588 gg we i - 7 - 3 -gsm--Kew , af ' --VV-MQVV, ,VVW31 13-'gT,:V--Vs-g--,'V r- :H-, V5 AV -VVV,,-Vegfgxmf--,-1, :Lys-, -1-,gyVV'?--ViV-r-Vf. V- ,Aw?m1V,:,g-25 V-Vw, 1 F-3312 ,i gk .--in 65.52 V- .-L: ig-fx-VV. ,fzpggig V' Vs'Wtgg,VV-swfzrxgk-555.2532-,a?f115,sV+2-agglgifw-KmV.-VV 'fM23ifi3?22VV4g?iVef?E-2-MVs-fin-QV- .Z,:n:j',1ff+5 'L"iiVg---V?2'l?',Vf5V-V'-2 V ,.,g?g,Q2gQg1?iejgifM- -- t '- VV-we VfVf5H':ff---513-4--' fl--VFV --.-V--'mf-'ZVL ff53321,-M1-V-VV--2-MV--fV412--a,V?'7',-W fiisws-Vei-fSf-51125:-V-?fV V.VVV--e'fVZfia2?2f?5-' 'igg-ea-1f'f-fw-fIw Qvf- 1 1: -Vw--V,?v--QIV. .Vwfgw-35-if-?f7-fywi? .- wg-VQVQV1--efygip. - V- -4 ,lrw-V-2-sVV 'V :--eV-.f'1I-?VzQfV,wV-- -V-.sf-A-2532-2-----gf--L V i- , V g- V,V.V--WV ' V, V V 4,4 gf- .VV k,V,.k.A--.,VV,.V-ff-1VVV-.,,S',s,f,-If.,-f- ' . '-Q:-1----1w'f A., w---ww -xg-i3'!4f?5ff1'Y.1f '--?-V?-V---V-V5.3-V, 53,5-21? rzfgwi Sf. -EVM ,M-i'-?f-QV 145553955-ifiifi-f-mf?,..V-Q .VVS ,1i,2,VgV... Vs-5? iff- QV .VV-SV-s,.VV2 -V?-iv HSV-Q5-35--.s'3-wewrZ2fQf'1s-2iE'+?eV:Ve z2f2Q5925ifF534fHQ-vsV??V1?51:-8-52?-SVg will- '.-,-..,V,V., W.. A A -- -- Y-ff: hi? is VVVVV,-5 f ,V -2 VV, QQVQQQVVQQQ-QV--mygg-if-V-VWTZFQ-VV,VV,VV-V--VV.. V -V.V.i,.!'Vi.'-1-fi- -ufigVV'gifZgfi-5? -I?-52??-,TfVVfVasVV.-V-r'.V-.,,gfM f1"f1f-v?g-NV-?fVgssi,g9espxs:: ig, 55-My V ,,,. VYSJEEE? fViS?sr?ZifiiQVV2Q9-GV: ffeizff-ii-2'rf'-fffwislwl-1' F' 2- :gig .,VV ffg2g"4F-VfMV-,--- if--'-f?2FfzQif'2-waz.,VV:?-fiav'-gigiiggwf .+'51vfaV.V.i.fV 'iff1555?-'WV-I-QQ.f3,V ia? ,Q ,Sf-Sf: -2115 VV,-, sim- VMVVQV-V-'W V-- WV.. V .VVV----,V -V-,V ,SW . , V- , .. ,M,,.,,,V-V .,,,,. -VVVV.. -V ,Vx .V , V - -V -V V, VM., - , V-V V V--M-V V'- ' -- 1' -- -M'---V - VV x- V -- - V, - -V V gg-Q5-5,-35.V-65ifVVsV,,,5W, V,k,5z,,'f-gegzyv V, M V.-14V gym-V : f,- .,,,, 1-...,A,,,-,-f,,-V-2, 5193 V, .. EV,-Mu, w .-w,,,,V: ,n,,i.,f, - Q V -- V-V-4-,5.sw,.Q,.fi,V-X V1-m,,,,,gfg,i , -swf ,gf V-V M--V. page-fstx' ' H-53 .Vf , 2, 5? F V Vf. gas gk VJ Qfiitfi ? f"1 , V 1 12 sw V-,QAVQVV--fp-1. -V lf--V553 - VW Q21--5556-PEER' . -VV, V m,VVV,V, ,gl-PM WWW V-V-V 215'-Hg, ,V -"YSi-5-55-A 1 SW tV ff 3' V 24-32 1- 3 -V 2 V-2 V . , Senior Class 0 ieers Left to right: Greg Benning,Stu- dent Council Representative:Craig Rearick, President: Darla Peterson, Vice-President: Robert Kohnen, Secretary: Frank Wimer, Treasurer: and Supt. , Mr. Kloss, Class Ad- visor. Junior Class 0 ioers Front row: Mr. Archer, Class Advisor: Linda Binger, Secretary:Karen Sire s , Trea surer: Pat- ricia Reno, Vice-Pres- ident: and Mrs. Devitt, Class Advisor. Stand- ing: Dona Hultman, Student Representative: Sophomore Class icers Left to right: Nedra Cavene , Secretary: Terry Schultz , Pres- ident: Robert Brugger, Vice-President: Larry l Kohnen , Treasurer: l and Mr, Lounsbery, Class Advisor. Freshman Class fficers Left to right: Mr. Brown, Class Advisor: Gayle Odland, Treasurer: Kathy Otto, Vice-President:Peggy Nielson, Secretary: and Gordon Fliehe, President. 18 ident. Susan Peldsien, Pres- Standing, left to right: Ieff Wilson, Larry Price, Randy Otto, Dale Tipton, Robert Brugger, Ierry Price, Larry Kohnen, Richard Roeber, Gary Blume, Terry Schultz, Ierry Brugger, Vaughn Meyer, Rodney Binger, Randy Molitor, Gordon Pliehe, Billy Stoner, Lee Odland, Greg Wilson, Bill Molitor, Dale Stellmacher, Billy Wagner, and Mr. Archer. Seated: Gordon Blume, Ieff Wagner, Ierry Hansen, and Robert Kohnen. AME RICA 1 Back row, left to right: Rita Ames, Pamela Noot, Joyce Strickland, Diane Esche, Iudy Schultz, Kathy Otto, Gayle Odland, Ianice Nowell, Linda Bruening, and Kathy Wood. Second row: Patricia Hansen, Shirley Nelson, Sarah Fountain, Sharon Roeber, Patric- ia Reno, Diane Haag, Sandra Christenson, Beryl Hansen, Cynthia Bonin, and Mrs. Devitt. Third row: Nedra Cavenee, Barbara Iosewski, Peggy Nielson, Mary Ann Schultz , Marsha Noot, Patrice Kloss , Ianet Rekow, Ianice Nielson, Evelyn Cockrell, and Marsha Huether. Fourth row: Dana Wimer, Joyce Stellmacher, IeanetteMacNeill, Susan Wendland, Debbie Haag, Lana Marshall, Nancy Colclozier, Mary Holmquist, and Susan Hultman. Front row: Darla Peterson, Susan Feldsien, Dona Hultman, Patricia Schultz, Karen Sires , Sheryl Petersmeyer, Ianice Harmening, and Linda Binger. QP PEM Student Council Standing: President, Douglas Roeber. Front row: Greg Benning, Treasurer: Craig Rearick, Representative: Dona Hultman, Representative: and Susan Feldsien, Secre- tary. Back row: Martha Koester, Advisory Gordon Fliehe, Representative: and Terry Schultz , Vice-President. Student Government Homecoming 20 STUDENT COUNCIL PRESIDENT DOUGLAS ROEBER Teen Towns and Parties Concessions Sweethearts' Ball .s.' -5 I s fs h f 'Z ,1 K lag, x E 3, 2 1, x I f g S 5 if . 'fn- 55, 5 Q X, 2 S 4 'A 5 . si V- Q W9 ' f uf 1.gf -- :2 :- 4' -..'gEw?5xf8fi!q ,ff LMFSF1 -y -M ' -W - -,LW -. - 'S ' -' ' .m i ' '- W isa - .f sew-fm f' 2v1,ifek.-fsf11f1-'f:. 1 Y ' "' -W ' -' : - 1 -V" W. . f H' f ffwifefrisi fb fr 'Z ' -1: 22 . Vi v JE we " -1-f-. K ., , .Y 'M .Ms M ,lfikig V. P Q- W 23 f ?P5f ?v"fa'?5 fii M. 2' ' wx W-fffii w -X-E'-54 .09 'S-1' 1 gif : . ' M . Emfiii-'+:Kv"WWfVA'1 H f X , E f 'Ag-,: 43 Qwfi miuiage " .- . 3, N. N 255551 12 -L ,S - I .7 gaw k - S . l 1 .ff Y ' N f ,. : my ,. 1 fl 2- q A flfimi-Tglrigiwi ww s-bvf" ,fx .V 1- J ,Q iii., , fi . as 2Q?v imf'Qg.wg'a'Wf A 5 ' , hw -- I m e g , we. .Ll 3, 3, .m g. Q3,nff,. . , B .w k K , W, ymi,5,'-- ' M 5 .1 high Q 7 .12 gx 6335? -25 1 :Q Pa f Q . yi f ' fm y-ri. " iw milk k gffamgzwmfeg ,, ,... : I N? f1.ff5 2,.:2- H. . , ff ifwjig his f c gint X. QW' 5 my. . fg,g!1Lz:. ,W . Kyiv f 5-ifiQ..y5g5i,54gU,s,w, ww . .fa,'.,.mf -. ,iv fsaw w 55:52 ff' g,.m,1fwm:LffimQsA' 4215.-1 3' M-Wg., f pgvwiik f fiff u , fz g sffifv 1 .3- . 4 .w w ivan. w' . , , ,, . iw -2 mfff3i5Mw51sz5,Lw -5-i f Q V ' w w is Zia. P- , Q, ' : Q, 3, Q nf -L-' v. Q A'L, Q in - .ff ff. Qzaifgadrgfqgiqgggfgi,NgE??3,E5QEjf1gz,i?Q3g+if: .s w ...-, ,, ..ff.1,, Q. wqggw iz QE MW , if .. . - we- Q . Q, . - ' W af-'.s'x:f - 'awa y we ,six 2.52. . 'cf 1 . " "zl?Afi3T5ii W' L'ffgswf-QFQQQQV f. V 1 vEw3.f'f2i51,- w w 15ifp?' Z3w2'd!i5'a'N Mfffx gen . fl V y r, Nm gg ivy 231, Q54f'f,Q,ifQ31?, 4. 1-225 1 .pggf232g'f?gaim3g5gg9?3,gfaa5gfQrsqgjgfziiggyfi ,I W,gE3gi.g,,g ,wifi-wfigigii QE? ?1 5 A4 Q. Nw s.,:?w.w1,,,'-fgvw ga qk fmfzy uf fwafhfcll Q s- H X '. . 423' 6 fffwlw q ?i?s?im,:fw-zhw2-'iw fns Lfswgew?:gzf+smz'2Q:im'Tisg-251H-1217Jw f 3 '.E'.',Qeze5i'-: 'exif ff: if i .12 M Q51 .vfQ?fQi.f'?wfi 'QW I ' ' ww ML 'gn . 5, 1' fn H .M . New ' - sz -5- 1' f if , :f f Qwfw my .mf-. 25Af'2w.a,fffgzf'ffe1.?2z2 4+ '-5fi"kiYf'f yy mm. W Wg ffL ,g ,n , ?3ggf fk3j54 :W ,ew qmiwgi ggimw, 7, fyff 1 A Q.,,,,,,, g,g,,M 5' ' 1 - .. - 'V 'E' 'F f- ,L-:S if - mici. 1521251 ff, lvyffeisfabif wwfin P: 'gfi:,gg,fwW Sym-1: wg , .gl .V ffxf N ff?-ff Wfgfgigifls 5'X',z"ii,f, ,SEK H --ev'-1'- Wi.. at mmf . . . , - 'X iw . -L 1 EH Qiiffj 3is,i5'gjfPfif3J' - Tflfifkf LJ ? is an 3 ' Lmzpa f gligiv .gQjfPig1'fi. Jaw QMM QI i-1 425 :i q-L fk - 7 13.5fflwzwszfiiiwew 1 -:+q.g.afQg'Aygf:fz2x. few 2123? 37S,6???if'i'fiLf. 11 :2f21Mf'P5g1L ,reiw-S21 - , Z 'fa L 4 W,,... yffkfffzf-1"vg w',ff1 ,aah -73 Q1 f we mg E1 " Af Ap. Zu-.Q , fg5E353iQ6WLi2zTK'is?i:' Q .-fy-11fb'J's-+V-VY .W 4 1.3-v Lwsr-Wjw ELM .kzggiff-swf fix- vgiifiig ' 3+-xf u 'ci 12 Wa" Mi .3 P W ' X2 xisiyyii 615522325622111:fMii1W5wf-fqggw sf gf iw fm-'w g'.fQ,..2fiF!-E mmm, - 3f?P1WE?fSP5'Wf?5k'A 95 .. . - ff ? my - ,gi fgwvg 1 ,193 , a S ffiiiiiisexzfl .uwzszfff-M ,K V my wi' WV 4 - Sf, Fi' f i ,- -- iw 1. X144 -EQ 1: 'ifizwi 1 4 fzvqgigkf., kM.?f'fi-Sb if, ,ffmw we, f5m...W.5z..i,H"2.f32?'1?' k 'f?5'5g'EQ1f -'SMMSPM .wgw :Pfa m Kgvw :Quia ,- pgfig:1+'s! ww-gig .4 if gg: if ,gf ,rf1,s,,m ,f f iwfzsd tks? ssu ifk egg I -- Q f . '-I . aj '- .fm 1n ,- . f QM '- mf :wwf 2 qi.:-algal T fkfg:-mgw-5,+gVuA:f'f'm?f'3Mff? K 13335121fEwvQim?gwi21e'W - 1'fa'252f, ' .552-rfigfxw sf X2 'ini-fifiifv M 'fi' 'z viw wi ' f" f 92' f?5- M "Y if' fl - .. 1 , 1 K Z "I" ff? gf tv' fi - QV- 1:-5 ggi A, M Egfr. iii: i'vi:?:fg"Zg15kffgm.12-X,-Vf ms'2:mw9Wf,f:iz'i.1 H P19 .wsgggxfsmigfg ,wwf iwgqx y fm? -fm ,pw,u,,mMfy:f5g:,- 1 : FV 5 Q f' - 523515 - Q 1 M-fili , w ha I. w Ven: , g 5H.,Mzf s, qw? V fy' f aff? 92,3-if 2-25-'wif fs?Z5Q?iQQia5L12f3?f:init xi gf- ,wxgvzv ,gs is w isdw ,ggi M332 gy m 31. vmg 4- ig. vgmygggg 1,5 , Q fa, ,gs,e,.sq?sgf5g5fig.:?'i,gg,g.Q,g+zg3f.hfQzQii,g,ggggaggAgg?Qg5fQfgigfgw Vg9wf,f,gQ.-3.g,..,..3,:1w4,:3: jig?-ff22f1Q+ifJffy1ffg,iLfh',-I wh- ' J , fgbgigf g -9' '45 ,Map--,, ... rn- mxif rf: ww! fsfmwa 1-f'if12r'Nfffffww+-WSE,qQwMM,3Q,,..ai,.gsww s5f5M.w.,Mgg. miQQ?Ssu,wgiQyf31,g,3,gg QW ,525-- 32,W?5?,, ,h,,,,Q,,:5,Q.g.:mHg,,,g,Z,sagQmvga X .K . W, . ,7,. mi,k, ,? Q 33524 ii ii- is -f -- YQWMS mwiefif M ' ' A QM1ha:ff5Q5vj2ra?-figQ-YWQJow1v.mmp,wffwa552?2?2wg4 11.,mgS2z' v m bv fi 4. ' 2fg?fQ5"fa -5 -. 'Q, . ,f ,2fSfEiY7'2 ffgig if wfz:51e,Ciii55fjf hf2LsQrsfzifz2s5g5m,gm LS. W2 3536 V' .W aw J : , ,ffKQmi:'.- "1 if-sw. fi52w.f1xLl:'3RJ,1.5Pi1z5fi -w.,k..m,,.,4fA, . V. ., ,Eiga QS?-:BLg,fzfg:g1z,:13g X,.:15K:,f:?"2'w -Mg1W3MgXeg.Q,fvff2Wi'k?fA3iQ?iifQf:WYv?i4f?:ig:fEaxFsfgfvgggiafmfkigweisgifg,if1vSQ.fwgMi Qfiwgfsggwjefgy XM? ffidyffgffa f , -aff wir- ' fl 'f,' ' ' '- '--- A ff fy we- Q -Q 52 V 'Q 'xx f'f fgfmw-Ssfg :2:L..ffIQg.f. r, "' 11' iff A 2 1 Hffi k.,- i 'w?L?i'4f"f Mia fisfffsiwviiigigi f- I ?'g'bfI?2W . 1-ey aiif Qi iitnzliiigw .n av A W as 4 2" 5453735353 g?liA?i552i.MEf,5fW??zswgmi.::M,i5yQ-kenaf! Twfmi L,aL,,M5 :A '15?ws ffaf?121f2,g?,g.w . . Mn- 5254? -- . -45- 1- wiw".2e V Sli znwffx wwf-':!Yflf.f::ii222 Xe' .li f ifffff' ,. A l , swamp , g,,,jM,,,,,,-,L J, Q H W,.,M,,.f,.g..Q MMWQNY. ..,,.M,.,m ,g . - 31152502-gfmfRfffviyxh-H VM, ,www ,ww:i,.f1Sf , , f1s,.M?Q NZM .,M,,. ,,, . may M M ,V QV - if faxing. ' , 5 ,, H -4 1 ' ' gi! Eid. LSQLS Q5-gagtyfiirgfgiggff ffgwiiggygg-if,gsQ?',i X Qfjfigigiefszw--QQSE, AMW w '52, 2g'fTi3,tif25 ,334-W-ry -, .gsgv Ms, v ffgy-gkgfiffnvw f2,,.ciTkL2misg .,V,gggg5+? gf? ,, QNEYIME 'W 2233 351.22 xzifaiml W - 1 1? . W . M -, . - - .2 M " nw - ra WQL:w-V 1. ,I Q., 5:5 Y lm ,fy-bf: ,Mafia . ff' -A , ifmf, 21' W 1, W .1 ,Y Q-,V .fm ,- L ww: www ww 4. - if 1.5,-fm 1-fiwii vi wL'!-ffifvtwgimm ffgfw,-?muQ,zs54r,f. , -My 4-' , - if w 'XZQJ ' 1,WW+9?fggg:geff12wg'3fg2Sa.:ai4?4fi iw, fx M525 Wif0fZ2wi.,2,,S?.1-A f,1f,:L.?U,gAi 531131. seemg1.11-:vQ:,mg?gwAa gagfgfmig 9Z?5?5.?2:23gw2i'2f.gfff3m1.., ',Y?.4g,w ff-uf , ,N kwin ,f Qg lmifgy gfxy f I X if .1-If g L Hiiffgigew S55 VA ... .. :'+ 4 ' . KH Ass: If A -. 5 iffifkfww ww A-1f.11'X Aiwa ,fl f wfK1zg,i'f'H c,. kg Q' twgfzkk vV-- Sgfmfa-iQ54wee-F' mpg-s ., SPT 5-4, s,fL,gi,?rw 53225555121 43153. lp'-'ffifi nf ,g,,: Q, F5 egg, 331,35 e u -49 pg- 3 35Qi,iQ5.Q 5 ?3ex:fZgif 1, 35' fssegs'-932-Qh'ggMf1ip-M Qziifzf Mfg' .f i vi 1 ,ig Q4 - ,. 7 ' 551 Q2 ' , 3 fy -V'- Z i . 4 Q: ,--- .. 5 QEzQ.'x:wQ P. .' 1 1 A if ,...f2'1f'iW5 4 , 2, .M ,,.w,1if-W-grw-mm.H-Kiki. W Q. f- -V J f. 1 55' .wma-f f, - .?z.'fff.wfwr,,zMeq mai in -V A J. 1 I K, N1AmN,.,,f FLW., , Vg. .,,,,M gggS . e33f ?g , ff 1 3 9553 QQ f32jg?'3.'4???Eig , , Z A Q ., V 7 a 51 77 U' A My film .1 ,Mg gifggjfif wr-gf: gifi Wsflzff A' 531: Q, 'gg A Wil 121521. 537511 FW? L: f ,L .ia Mei? 'f'f'Y1'53l5f2h 7l2'5w .fi '15,11:g,ui Aggiifwi Q M 1 'i1QL,,3g V? 0 ' he A x :,fpg5Sriwf 1. A ,z is 5 We ,. gl 5 f . - f' - f- " :Lif'yf2.f- iff-T .... .f 4- T353 L2':1i+f vi? . 'i-wiim. X155 Qwgk 'V , K ,, V 2. ea. 1 , M, ., f . f as , ...EQ MMM 2 ang Wm ,sh vfif, , .mr . .Q ...W Q iss.: if, , .Aww .ish Wag..,...,y,,.,.,.,.,,,,,,gW .f,,f.,.4Mf,,,,K,g W ,3,.5,w. , ., . .85 , X, w as A 2 H Q' 1 r"'1 L ? E g is-iif QAM. V N3 : Mig f F3512 . v Jim X J 1 M Av - an - 5 ' . 1 5. -, .va L..5gg5g,,zgwTi,,,.5.,li:g4 i?Magggggf:f:5'5.fL1-f3,qf.5',f"fv,fgsgsgf:gKLg .IQQQW M ,Qw.:.2'v 1: ff"f5w11'vWf 'ii'N5T54??iQ5Z1w!,pa?g ?ff1g4P5"A2':VQ ,g:xi5fef?f2w22w-Km5:53b23i1'ff?2a, 'gms' uf w e ggi -335 , E H is ' 1 mmhxi. f,55ff:3a?ke55x ' E. vi", f! :f'fifffiw2Q'fzf2?2T2f2?2HQf f?f Qfg9Kg259?1?5.evw Y :my Wa, . - . fp - f -- if-1. . . E! :wigm5'3i:f'213i?ff3gg'g.i?5ff?9a fisxifffvgihifiiweprifigilfgggi igigkgiigfe 251: in sv-i2?mi.1m?.,'i,5f2g-.gfgffsgq.-g:E13'gfQ?E3E1f ,am.,,,.i,."5gQ5 5SZ3SfQ??ff?e.'i5 , .,qL , w,f.fEFZf? - 5 N ,g 1' ig: 2 1, L f 2EwfefLwQLw5g2abllf?gi 2- 2' N14g4 i wa l: ,gv iw iifiif k W W 5 . -' -f - - ' V .. ,f Y' -L 5 4 , -4 I f, . , ,A -. ' aff , wwf-m.f: .Q fag.. . E g ,5-,Aff , -, W V1 Thgffywin w7.,1,W,,, 6, V .5 -wi W, .ggwgvli ,Mn ,gf f ,,,P,g,w,Q,,..! .dL,2,,,ifM, gmi 5. Q 5 haf. W A- wx AL A .L , X f 44 W-S52-, gxgffa ff3,32gfi2I'5iwfwiE-'w:.SJm--.Q NE. ff 'v-:rf 'M-I5 M-L'f51H291si?'Liiaf'figf'f13f2f2g52 Mug.. Kwwgg Wm. ggggfwzf, ww Q1 W- .fu -if -75538 f ew - -vw., .fgkslig V V 5, K fi.-f1fMwq3Qf-S, 7 -'.-QmmQS,M.,,pigs: L4g,s.,5g?+x?qgg,LiwMk farafiirm Mg....f.g4,X,ga.,,Q,fwfizgygw.gn-if-KM-f4y.fp ,1:g:w3,, p. wsfTsewz?wW M1-mg w-r2 'ff wzwfff ffw ff . . Saw 5 F ix W E5s,m.fm.sf3 fswgysff . Hz ?5QE?v5T3Y5L-, W1 2' ' 1 5? gg 2'iLQW V 'e' - A V - WSH? 4, 'Y . Siffwif-2 Mae- gg. 1 . 3,-ij: A is h 1 wf iiygagfwfff 1 M Q. f,.2S2Qi58Z?52 ,fum . ' -- ,aagfa?:fXxQ?f??L -,yi -- 7 QS: -ig 1 f, wggig. ' U gPg:4f"" giigiwi tuse'szfftf2?2if22f2ELfif,v5f-QEQQQSSM. 2Mir:MM-:fvfliQ'fWMV'2gfJ5fQ'Si.f2k??2?a-53?-K, T121JTis--.v,i3G.?'f2r?iQ?esS?'fxmziwimglgjig? 'Mui' Q., - -H 355 1- . V . N if QM g Y 22- - .- . .'-2-. M LW 155:13-mf S :Jim ,1E.afi ,- 'T fs g4fx?:fY574'F'2Qz :ifiildfamfsxrfem Q:.rff:',,1::1f.'-ar :U was mfs.. z'2f'f3."'wfwwvri fxi1.'.f:L.f1?fZ5f:gQfQff'1f:.i-1 A vt .. .SL fidfwgqiiiegg-:M Y paw? if Z' 11' ,mi 'ff V W ' if " ff: JS' f?21fE5?f? Q gf552i.g,gzsif1+f 54523533 421252:-gs we-mf 'ffvzguf-wfzQf3fw5?3aLq glm, Mmilgfi LMg,,wf5 ig g f H Jams yyfga - Wm, H x -M ww my -if Q M- ww f xmlqflligkflziifwg-:www..,..5,,M, 4 52 -5,fE:-Www: Uimfgef ly W s . m f Am . 2 .,. an Q, w 1 k.,,:gl- wg f gsmiwgfffiy .gif W,4,L.,4,1 -VV-. I -,L --,SQ .Qs?,,+L:mg5.fm,i W,..,g- ,Lf q'2W,..wW,,s,,,, ,mgwmay sw 3,.5,gw..MW, M4 W,5Jf2,3x,.,iw,..' M, 4 M, fs , M i, f 55 . ,.. , , , 555- , 2fQJ1mf Y 5 5 fiwiisq WQVMSQE E:wwswgw.g,mff.fg.?mwg2g53g3s,, ":v?2Mwiugig5li,'fz2' QM- 1: ' 'ga F7 5 1 , 'M S X, g vgyf ? ff? fz,iiK'x.3Y:-was ? ikf5'?ff?fQs..ii24 V1 fmqsyfv2f?':3ff1'??f?'H22'.,?iQ5ff51,ffigiugilfixfsf 2 Yfffifp - . A , . Q E . , 523351 L renews L' "1 A +4 . . -, , -V ,,- .,., . . , --VV-V . W . . ,. . - .. .,.V,,-V -VVV . VVV, .M W M WM, .W .,..V V .E ,, 41 , . . 'i Q, , 14' ,ft fg,ffxr'1f i' vfiigggfvf , AE' X 55 i?Eaf S' ?3?f. .faiziw fm? 5 5'e'Hz.5.w?ifaa vEi1?f,ww,.fiv wffimf A: Hs, , 5, w w f V .. , . W -2' 1' .... A fe M, ggw,,,3vZe ,sw rel E5 im ,QQ i n Yi fwgigvgegy S yi! ' My lf- wir.V-flwif.:-.25:lfEE1z'ff2?fg2?fH:2::fifzge-wiiflfflifegfwww W1--QP-Heweff " w i f Y! Q- 1's1-1221, fmu f ia 11? W Q2 .ig:ig4,gg:figgg Q ? m m f - 1 K 2 V ia.,: ...,A. -fig .... 1 ' mcg. :W S," PM - if fm: ,fl X'-A W ,f ,.. -QQ. 'f A-:.mi:ff:1K,' ....,' TKHgf,?."gq fwafi? iran 5:9 ff Q 1.4 fvimfag':,1:,..z-igf1ff 'Eg 4-" Yay. "fl H - f . "f'ew frm 4. .. wh 'Ea viii! X .' - 5 Q .55 ' . , V, A 4 ,, M Q W VV,,- . A ,..,,, . V,,,--, V-.VV-, -VVV . M .... , , W ,, .,., X - xf - . f .E 5 Y Q ,, pr Q -if Y Q -if' wig . gQgf. f5m3QjQfj :,Qi41f'w:alSF'Ii.f' wif Cemefgiawfezs Wwe wwf Qs, ' x f. ,, ,vdzgt A ' . 9g99.5.fm.1gMgA -'W' si E. 315, A N- gy ' 'ffwf E iiii g fgh SW ,g,r,3:gfx 73Q2.2'fiE,gg 1 Q,43,X5..lfmZ , 2 Aiivggzi,3g,g5g5z5agsw2g3uQ, EW L ag-ia -Egxgjgw. iwghggf -figgif-1,55 K -45' 2wQ.SS ggi -Q L X' . s -nm-si-gfawif'gr:i 4 .A Q- ug 'f 'S Lim' E '22 V F - 'Xl' -A' 1 K 5 5 1 ?f'f'M V715 :iw J'-fffi '737?iifZ'1'?1 V356-3i5f'2f fy Yiaififvs's5m5L'5..5.J'WH i' 5 ,Q ' 5 1 zum 1 A if .H ,rw N QL - Q , F5159 4 iff- a . an .. , .- -.E .Q . --fi' V M-34-fe -w4eaQ?ffiffmQ.fM,dm . W 4- wisp? 122wv5,AwM.g,5 . fr A - 3 V J Q.. . - f ...M JJ, V. f f -dw g: -Q: In ..xzg., f,,2,,Q,.!afigQ?fef f. x 2 M- Jriwgz, fi 'E -' 2 1 54 .1-X wwawy A q5.'M:ff,13zv15?wEgx-555 ?MfL3w f:Q,':1wf'vl5Ljf, 'V z-A -Mfizn Ji W wW'f:i.:, iw-25: f-1,w W'-ffwfb B2--ww-fQfwsQ22'ifg ,. W ixf va di ? f. -f +2 P -if Q ,Q 'fix Mi? 2 s xww3'iS1g?'i5rw zKfS3?e?i4:2g3wifxsf, , Q A ' ixlriilr-my HSWTW V R W - -H w ffri v H m?r?fWf1sfI2Mmgaf,f 2 P '13 , F 4 A ifklfiwfffiff gk lm QEi5ng?aE ?5??3f5?'5' Q --M51 ,5f'g,gWvmff.v--?221w i:'f , mi fl. .M5gmQf 4eQg,:"higg V fi - 'Mg -' y ihwg cm- ' A cgriiffgqwgf 14 Mgsf ' -4 Xfi -WEQW2 2sa5"ffz2Qev?Qf:eie,fTi'Af?sie TSM? 52 , . xv' 2 ww 5. z. -fwlm fifiiiigs is 132 S f1,lw fg 5:?Y-113 Lewis " .fem 2. A' . :wg?zsgvf2? M523 1 i w -4 . iii:-fySig:,zQgffm? fh":f,,h -mv, , .g.'zfSfff2g, f,.: .z - fi-ii-E: .' Q Q? if lixisffi H wiffgfif fg i 4. S?smA si ' ff , Z' i'3 f iias1'F iX' .2 2 I iw Wf5Pv42Q "i?1S1 5 ,5'w'f155g?' 1, fff lz XL . ' 5 E'sL1,' ,:1 41 'W 3 f H -fwsiqiea w is Q 1, M21.?eY5Q?ig?2EYfiwapiif4:fiwffw w?gfQ-sf fi was 1- Af' - Ll' 4 wi f f 'H V 211 f v- i -- 'fi i H' ' f'Xfw': --- i .f seem!-wwe Pfw. M 1 Si-w f" fKS?wm2,. tar - EZTEH gf A' Jf . 5 95 .g5g5f? 5 . 4 A fr 5 f i SN 1 sw ,-p q .f L s 12. ' ? wifi- fa' fm x www f.: V1 ,. .TTf?wf22?,iZ T" Qmlgf V f ir? ,. E H it A g. . QE -3.-i f' - W -- 23. sf ii" L 1. skim ' Sk- '-'iw - ' al i' 2 :iii is i x w fiiy i? - ' " 'lf 1 2 M 'F 1 u Ei x -- y 2, 1- ii ' eg QE 4 f V- J wx Alfa W W- fx: w 254 gf-mf U ix. V, gary V- as-LMW SQA' I , we . " W wi ki ' '-fh kf xi 1-W Q ' - V 3 www -' N --ff' 'Lf' f A WW-ii W5 fr ,isiwwga my mszw ffm wig ' si f3f"iww5W1f. 2 x. -- . ': 1' 1 'M :xww J F Km 3 Q "W 1 A J .1222 ,lggsgi my 1 mv, .1 is 53554211515 , :Mafrrfgg5i ygg:A 5 .K - as 35' f ' 1f X S f 1. . 5 Egg-.A :wi EKTQQETT Q Q ' z Ta l. . Msfmjaq 32 fa 1 'f A my ,- . f' E 5 W me ,. ff, Q si 3 2 i-fl. 5 Q 6 gs? fi . . EE .1 .,1.,,5, . vm fm? sr . M - .. .32 . fs 3w 1fff,, N K ,EA ., .. , hfwwk-fEfy.f'w-Qs. f '- af , H - , g - f 1 Y 2 if gv v M15f giw Qg5 4,. ,i, h 2 gm 2. 'Y S fffffsfsg f 5:9 " . -V Q ' '?Sf?Q'?2figff'!45f'k sg? -0. Kip -.sg T" wi QM 3 i ' w 4-SHE. WMM 2 -' M t ff? Q52 X 2fmsfz5'fs-W i .. mis - . 1 .251 fr. na - m y ,. F- gg M 2 J 1553. W fs y y gzg f-Qgsigisilz ag gf A533 596 iwgig " 5 -i - ,ff '- 1 . .. ? ' Ja ' 2 A N' y i A .Q iiizw lw 2 f 122 "W .WJ 'f 'N 'H fghf ima 'G Zsf mg k , Q7S,11xrp2' ' , -1 .36434 fx M. ' V 51 , W L w w g.. M Q Ex xiii., w w by W - 'gp 'r. A 21? P15 1 if fy +2125 wal? W f X 'fl 1. gan? Qs- --fgW f.m:?4? .swNffv3y'- 7 ' - " " 1 A' i ff , A E '-"2 . 'X iw? :fifty .L .mf f?"5f3'3 ' .ww ,- " V . -N . . ,. -- fu? 1 . . 3 5 f - 9 2 1 - ' ff1 ,f,5f,gvfg 'g g.ggfH,gi:ifr2fejX A nz img 'li ag: Q, fgifigmf f tvwfmfif i. li T 1 ,, - H sw? Jv.'3f,S gi M 2 ' -. i f -ue' ' Q 1' we an-.W 1 - l mf. - vwgl-fsitf J vm .ww w-M M wk is 1 ' .gui was ' 'r fi 1- ,. wr: .fsfzsb fm 2 ':ffS3'5,i'i if sffkf- . fx . 'S YA 1 . fe , 1 ' V " 1. gsm. ,if , QA - Ava L... , Ng .fig ff. H .QM W W fab , . .. nga M 1.2.5 . M ,sf ,lf f . ia r 2, ,J , V 5 E Wi n : 5,5 .f V .1185 .sf ff' , he-fx is- uri . if , A. f 1, Q .L -f' A, f, , aw k -ky. ,ig-H., .W -1.59.51-, M . "fg Vg, ef, -mg, 1 5 if I pw, 1 by 1 ' ww gif, -ff. L'L' " " " SjfwigzsuQiwfgfw-.555 s , A gfiefiiggggggg .f 1 ? , ,w ' f 5 'Q Mixes ww f - . f' - ig ' wi f iw T 33' -- 24,171 SW lF:1,?'1?f '7 7 .Q if ,,gf,??iif:2w11g9-F if f sik ?f if . M g, iwefiifwfif-'lifii 1:m, w EQe5. .. ' -f "?S':2u5 DG., .. as Q S., 5,45 -- sef -,221 fgw-iw 193913,.M9531,,xi,,a33egx,,gggieigiggiiwf mg J i,feQfQM-..ff,-.R W1 ,4g11.+f,gf Qgmff , - 1 V gk. W, 3 13,33 fg yy H, . L5kiQg,,M.3.w9x 1.,4iQgx2fm15?S3a,1:f:g25313-,A :mm :Wflfi Q V" 'Z 9 VW " -Nfl M :f W?gW5f3 ' fr?4fi-5 QE? :73E4?Q35i5i3jf54L55QEQL-QV. ffill.-,ii'i3??r?5i??1lF4'Swim' W 'U' V T- 2 5" Z' iii w g 3 xevfgwsf-Yg'52,Z1f-1 fi 2 min: V - 'Qi 5 w f'525iQ.,,. nfiifw egg Mgwii -eff : 'Yf5i? ' ?f:W'i 12235-Sifizisfz 5153535 W.f41f.,g.5,Msfw5-57,125 N a f J 'Exif H f ' v ff QW 'WL- Q 1 2: A: Qi. -- L E.gQ5vw aeelww.'i::L:'z.L5:,5wk"+1fw ..Kise1fw'fx?JX9: Mig -'xeufwf 22 R -'SP ,gr i flv l W ff 'f wif fm... 3'??i?f5a52 -V . N - - L- , f 1 xwffgff?+ NYJ? V' 1 -1 K, 1, - Vw Q -1+ 4, 'Sf iw xzfizzf? w- buf' 'fd wwf'-r+n2Aff4'2M5fAff1? wiw .nn : , :., :' 1 sgmmwziggdz' -- ww -Lee? .faeuwffgf-i.3.i,f,2 -,N-ffaraafz ff? -a my :fu .Q f wig.51iEw-vf W -. - ffsf , ff .V gfxai Magi, ' im .il z . 4, ,-.' . ff f ' H, -Q L W1 4--- A A 'X V f L , , mg. 1 1 Aan.: k .- sim :5'i.i5 .3Zs. Viv rg 1 A,k3W.1?ggg Q1 wg-QI 4, , ng ,M ,w r- -f QQ L' ' k - fz3Q22?4i?i if -is- ,vgv g j. QQ, sf3Af72'f3f y g:i g5, 1 , ,Wp, xg . f g?g5?43:ggi,,,:'.mg3g9!i53g6Qg,5gM5glf5353y175f53,j.3K,fA,.i3 fl,gMq5LQE-L' 55g35i5.,Z57. , Z s.n1 , Z Z! XSV QM 3. Earl .2-My Mba: 37 .632 1 W - "5' f'?i Y WW 'wg Qaaffrsifflffmyffzafi"2v?2a1A WJ5H5A2f2ziTf f'i?? :5.:? Y R TT fx t- wfQ ,. - M QSEFFQHQ-W .2 me 1. , K I if h1. 1,3,3g,g,,.,5,,g.gJ,,,. fm-5.251 Wmg-.1gg.f,,,.b5,M,l,f . f N.'f'Y?L : gf1Q. 3..,,- 5 f. yw.g,23?f.i,...i,ig,f w w. g ,..M,W-AI M Q, gm. wi W 3 - 1? g' w ' L 'f?f?A 123355 .yfiimgfiggmzraigifszlzf.fx,xg3iQ -f mffnl. 5 .511 !Lg535fffs?'? 255535153 vfixgswfvf - W - QM -mtiff A R -' ' an A 334 f .-, , fw esigrww - - Qwfvfff 5 W iz? -... -' .A , :.. zz., . , L,., , .., . ... ..,. , , .,. , ... . ., , , .V W ,, ,, ,. .N . fr' i iifwfifgizs -s 1 g+f 'K4? V... 1, 'H g M, ,M 2 ,193 , ,. q w, , 132, r',JJN. ?'3mN ,LAQ'J'2.a1TEQiw L- QMS xr' g yy m e f . rf 15 "" ff1'5i' ii "QSM L ,s. .v, , .gp fa il ' U 5,35 5 f 55 - H vi - H355 , . ,. , sf 1Q'5l:!3K 5- -2 . . Lv' , :fs " A .g ffg FE? H E '5,vifg8 3 W , - - 5--'II5 f , , ?!1.TTf3!5g5EgL'Z, Ff cizy wiifl . 1 .. :2fi'Sfff if-1' :ggi .rl ,gf gf fk 1 dis- g i Wasil im fiif f x ix- dia i , Q mh k-x g, - - , , , ff Us M1 Ile , if W 5- fha. A Q, Q, , 1 . ga yi., M H .. ,Ag wwf Jw kiif M gig sw , yu 1 Y, W5 1 52 1.. V ' 5: L , LQ. , arf I rie? .sgggrf Agfa, 1 us a, 1 - ,,,. 1 1 --w,, ,,. - - if S'-Wx '5 w!6119i'.fMf V 2- 1 Q ' azT w miw,E:'f -- :.- fa ,357 if rfff . .. ff , ,NNW ,I Q. w,,m,4 Q. L: Q i xx, .F my V. g gf 1425.45 E ,. Eg .. y i- ff? 'gl 'SSW 15 as .N f ' 5 ' .T 'Q 'K SL 5. 1 L? f 529-mJ3"5n Eighth Crystal Lip Richard Wagner Rose Ann Swaney Bruce Koppli Motto: 1 aa h R dm gf gg ,Q Mrs. Holm I Northern State College Gene Stellmacher . is , Vkky TE wi' -ff V 2 ,g Wag, ' '52 gig.. . ,I ...., s Robert Reno Linda Polak a rf ,, . r .alll 1 P mf f abr it tw w ,, f fm ?eS,f'ffi?isi: 'ff Tl go, , S "One step takeng I' many more to go. " o r Gary Reko e -f we VW' M W 8,014 QW!! . 15410 'fill 'Q 5 22 .- 5121 R T it 4-2: 2 52, 'E 1 ff ,fi , 4 . F, Tf.. nil, 2 1 ,QI yew M K 2 ,Q A' .st ana! , , in Randall Schultz Robert Bruening 'r.-'f V My w 5 f 2 Q? at so If ggi. if .sv 4? -v ii ! " W Diane Manning Ralph Holmquist Shari Mclntyre w Dennis Harmening Iames Frankenstein .ms im Ba Keith Schroeder ,go . , , .i Grade , . ,,,, o,., , , ,VL f , if 56 1 5 55 4 fi' ff! 'tea 2 5555 4273 123. . 434 s MA x.:-wzfi'fAa Mary Marshall Sandra Schultz N2 A-V I 3? 5 l f , sh 0 W V M. ,, 255 so X rbara Roeber Keith Meyer Flower: Turquoise and white Carnation Colors: Turquoise and white Robert Feld sien Iohn Bonin Theodore Price 9 5 W in gin' Q. U me is A f J af 3 B ff 2 32 gf ,M 1 , , Sharon Kohnen Seventh Grade Mrs. LuVerne Peterson Northern State College Huron College we . few Q A Ur.. M , ..n, - .4171 if K f f 4 W, W, nf 5651 it 1, 4 5 f xg vt- fr. sg tl if :L a s 7 ms M 1 in fe 7 f :QR 5 -nv tt ,fmt 1 rl 4 W P K W 'F 1-ea Ruth Holmquist S Ricky Avery xx 5, ' "5?': k wa, ft-' ,, Hr :assert - " Sw, xt.. .' Q4 fy ef ag 1 1 1 ef 4 If Q 1,41 f if Q 330' f A t Q f V :vg '2 ' f If Y Glenda Price 6 Reqinald NOOY A X A w:5ZWIb:f9 ' , qw - , K J iffvf rf 1 'L' . A' ,,.,, r , Robert Schultze , ViCkY BFUQQSF 5 Vk,V. L WEE 5 A. R F, -jf:-1 , 15 Marsha Reisdorff 20 if if 2 ze, if W I V,,L er., Kg 1 1 5 2 1 a fa? df Randall Fliehe La nette Sire s 5 X 1.9 19 gg' J "' i Timothy Odland Susan Erickson Debora Meyer Lore n Be ard . ew ggiigumf les t .'.H':', 'Wire 2 " ,f ' 2 ,f W A f f 1 1 ' Jw 23. 5 If V IP z S? 1 2 3 22 W at , Q 5 ' ff L ' if Susan Price Keith Tubandt it W, Bonnie Roeber M it "'e . 'A R A ..., I , l f Z R rrll It 2 4 9. 1 if Allen Stoner 1 g K5 4' M 7 V +P Q 1 5 X ,1 J ,ay t f . S Robert Colclazier '60 Q! 4 ,L J 1 O 1 ' t Kim Ames Robert Schultz Douglas Hansen Kathleen Tubandt Y gs? 1 52, A 5 Q -. J f Iacqueline Roeber Robert Roeber 515375 wel W' 1" , . ,,,, . Q ? J 9 X, 2 Us 5 L 1 5 ?Q Q? gf ' Kathy Ame s Sixth 7 p Muzwzafiwfalf H , , ,, f , Www W-: wg my ' ' , , K ,, S WL? tl Bonnie Otto William Reno 1 f 25 , , - A, ., ., ,. A H ,,,, W V - S . , ,' 1 I. ?s.,, Q, 'f nf. ' j ' 'al S581 f I' , 5 I f it . Carol Roeber Steven Roeber ,, , M, , "' "i' 5 wwf A L ' I E , . ,.,k .4 if X. Q ff ff , .,- , ,, . if ,7 flv ' "NL ' - . .f Kenneth Miller , , ,.,,..V, Q5 " z 1.3 ?f 4 ' X i A, as ESX W 5 gg , fy W izgttiftga f, ll We, , Qggmstgrgggiggfiglgggv 'f Wie -- .,:,,- L E .,,,'v Reba Io Klos s Southern State Paula Kleinsasser Mrs. Ronald Lounsbery College Allen Swaney Connie Schultz f f :VN '73-512225 , -I :ff ' 5 25' wfbferefstvfmm f 'Sv-: STH f'71:tf::,w 'Sa ?fi1'fggg1,gQfgf,. ,SWK 'M AH'k'VW5lEA?i5EZf1ijiZ:5T,vzVf15' t X 99 , 5 Thomas Schultz Iudy Stellmacher Virgil Polak awe, W , , gg2if22ifsmjWtiitsizas2m?iv5 -- ft wvzaszw,ftvmwfffteyzwzzet , , aw .. f f - ra! ,t,'1,N'VMXV'N3"v 'W it ftetmwtfsw L fl ' 'li . iiwtifli ,.,.. ff Q Q, 532 K p 2 0 4, , ,,! fn " 44-. Q v if ,,.- ,. Daryl Ames Brian Hull Pamela Riesdorff , gk 3iQZ:?fQ?fi?ii5i'.y 155522 Ill:a?iffiLi7is want, tif f 'mm ---' , M V , Q-2351? ,E - 5 M V7 4'z,,v,1" . EV M Iames Kohnen ,f,, ,tWa,,,t,f,i.f1f,www " f tit 5 'Q Eff L f 7 Wi. AW h f . ,,.,, f f Paulette Price th Grade Mrs. Paul Kleinsasser Northern State College Debra Odland Dougla S Swaney Debra Colclazier 4i:-,f3g -I Vkr Zrfiigzx Darrell Hansen S x 'xr MMT ,,.. 3 1. 55, 52:1 f EW Amt .J it Pg 5518? J, Q: ug if Q ' : QL,-'55,W?Qt..:, f W ,. HW. .oft Richard Binger Marc Frankenstein William Schultze af-We 4 tx f 4995! 'iw ,y j yf :K , V -:ff--tr f - - V' ,ji g xg! , ,i,,. n Betty Blume Mark Holm -26 , , ' , , ,, tim. , ,W,.Wg.,l,,M erm,,,12 , LW,A., ,Ai f Z ' yi Z ff 45 4 f W QW 3 l. X FA f' 442' wk? f ,, ,.,. , . - Dale Rose gif V , Lf Qi ri if Q miie, pei A 'f 1 , . k , X Beverly Newman Marc Roeber il I KG 14.5 .l V. , -: V 1132? r- L 3 ' ' ' 1 ' . K ' -5 Y ,. X f ,f VZ iff 1 f ig lf -me X 1 1 M i M, f lg 32 V f X 1 Nancy Price Margaret Holmquist Joyce Meyer Pamela Tomsha ' 1f.m:+e,f5? wi -I . 'e,'fw,1fw" , 1' 1'-Q ff , 4 Q ' H24 H - Emfmi Daniel Bottum Robert Swaney Roger McIntyre 4 i b r 3 rfiiffl Y . V, - SW Y 4? ,, af 4 ' X I mo 9 , if V My ,4 . f 'Jw Z? Q we f E -'-'TDZZTZ' , . .. "'j"-,m..,,, '-+1-ff t , -Z5 if! Scott Roeber Fourth Grade f V f 5 sw if ZW 1 f f ' A ' ,,.. Deanne Mac Neill ,z M, 1 ,W 1 2 ze 9 X , , I , , AW Q X Virginia Tubandt Paula Brooker Mrs. Ann Ellingson Northern State College if 'V fi , J ,ljsgi mr lnffx f- f -f,- Syrwrftegeg 2 Q YJ Ronald Avery Grace Genzler X Q ga Aww, X ,W , ,S,,,4,, V 5 S 2 Sf I f Q 5 'Q f , ' .1 w i 'ifirf' ' , it " .6'jLf.i?TZi'7?ff 4 If 4 '- -an f Richard Arne son Iohn Binger Dougla s Price Brenda Roeber lean Donner Wwyawa, 2, I A fd! , 2 Q Zag? W 6.5 5: rf' q w 'W - 'lV .?:r?4':ii5yEff:Lf7f ' if ' M I gi ' . Q , y my M ,' ,g - 1- ' -mix-.. 1 ,1' -5?"'l55lw7 'MW yi vu IoEtta Donner Randal Binger 45" .vw .ew f Wy ,f ,gisfwiwfiii ' mf,fi+a'iRQliQfW,f,QEg 5 TM J ' QTISEXT ' ' ,nr aw 4 . .- - " A ' f 3 Donna Genzler Cynthia Pfister Dougla 5 Schultze ,, ffl 'SY' 7if,'5I Ef45255'52f5n'1.ff Jiffifli 'Sk 'M l' 5 'lr3??i3l2?f5l . " ' -I , ,, 5 2 sf Y gg! 4, mAA, l W , ,, 'W ii gf K fd ? fr Ea . 4 ,M I-hw -W ul., ,, WV, -,-. ,. ff ,, Peggy Brooker Debra Kohnen Diane Bottum Ionathon NOOf Ioyce Schultze Daniel Erickson Luzanne Kloss Dean Nelson Debra Bushong Marla Kleinsasser Georgeanne Pr1ce Third Grade Mrs. Mabel Binger Northern State College Kevin Binger Karen Binger Allen Holm Barbara Newman Tamara l-lofeman Cynthia Roeber Dean Bottum Karla Schroeder Terry Hull Second Grade Miss Florence Miller Northern State College Ianice Stellmacher Kathy Brugger Brian MacNeill Ken Ihnen Lalean Hofer A Tf ' W Carolyn Miller 111 H ' Tammy Ames ' " f Rm Polak K K Lauretta cole .K 28 , .iff ,. M fwwnfif, A ' gi W4 if M545 ,, . ,,,f ,L Q 4 'gl gf if f f 'Q f fi 2 Q af' A x 4 Y 5 5 if W if 2 2 y 4 v 4 Q , , , Q , , 4 i X 1 5522 , , 5 , My W 53 if-uf , Steven Swaney Iulie Schultz Kevin Schultz Randy Buchholz Ianice Meyer Iohn Holmquist aft, ,, K , 1 tx fifzfx' U, . VFW 2 sv 3 Z 5 ww gin wif' , K Q 1 i - K' f x Af iw' YVVJW' f are , A K ' Wt" f u .' ff-N 11 rg 3, , ' 25035 : iii ,f 7 1 f ,, -"f fn 1 ' xi' i n 4- lg, ' 1 f f 3 if ff V77 X Q iz J N. M41 73? gf gh , H' ,rf s' 1 W t, ,1?,?4,iQ,,,?, 1 , J ff f ff .if f, 2 I f'f:.fm'54Zlfff V, .ISKX55E3E5575:S5I3'f?l?5xlQ5'55ffl25finQ5fYS'iilwUp 1, z,.:1,f3:12'--L?'f:5Tr1": riff? 'Qihzfiffffff 9? f g L5 at fW'f -T fe!ff5?5 .3973 - , ,,V.r ,, .,.., f 4",- .- if we , ' 221' tryyrrri ,, 4 S rtr me " qi V v,,,. if 1 1 3, - uf ,iff sifgg ,554 f X, i 1, ,:: H . , I K 1 4 K ,,,r, W K' my , A 4 ff ff , mf 31- V , at , :Q fl a fgigafb 5 f K eyry S 'f A m "W V, , " ,, .ws Sandra Binger f- M' David Bushong 45 , ,U W- Mark Brugger " I' if ., ,, f X A974 xi if 1 9 LQ f' 5' 'yn Q yi ' H' an " 5 e " 1-' If Nl K ai N 11523155 Ray Genzler George Genzler Terri Hofemann Anita Nowell First Grade Priscilla Peimann Marty Pfister Karma Price Dennis Schultz Steven Stoner Sharna Strickland Dean Tubandt Patrice Wilson Richard Woodward I Keith Arneson Gerald Binger Brian Beard Dixie Binger Rex Binger 4. ali-,V 'LjfEW"'7Q3?Qi.i1,w.S2?535,52jfF?'fffffZfZ'ZiV5j"i994!ffi1V A V , ' V ' 'I U' iS?55fg'f V W' 1H:i,ff.Z ',f' ' Vi? we 1? 6 2 s 5 t if ,", -- in gli? iffy. , I ,gf,,f,,f ':s2':w ' f' V , ff ,.--v W Goblins and Ghosts Miss Mabel Marzahn Northern State College Dakota Wesleyan University 29 Cooks Left to right: Wanetta Haag, Maxine Price, Doris Haag, and Laura Iosewski Clerk: Vera Wegner Bus Drivers Delbert Otto Walter Steinbis Curtis Benning Claud Fountain Harry Cockrell Elton Miller 425 7 23, 'EEE 31: Aw 4911 TS!" 'f A N 1 53527115 :xx xg'W5,fi:5:'3f5 AS? '1 4 423' i :mn ww :fi nw3w::iq1,S" :gm ff, I ,L wwf. ,, 1 ws igggs xg' 4 Qi?-Sv it my A E1 X MEX: W +. -if Q: if X ig ix H ,E W is me at 52. wg 5 55 . af QE Yu 4 'Q 4 ggfmw V if Sig Q 2 Gaim? 2 SEQ gl I h P ,gin sf N 5 fx k gs in 23 41 5 3 if Q w if 3' I Ax M 6 X K? , , 323, WV M35 fx 323,15 Wi ,Sw i S 2. 5 Q' .as ' 23 19,452 Ji M, 3 ,W Ki' he 'LSU giwl Sw ' 5. 5 is Q Si H234 at ig W Q if K 5 5 Z '12i'.?'!Ei 71 - , :Q we fl we 4, gs H fixmfxi Q 5 fp w 3, Ni 5555 E' E Q 2:13 537 , -- Z 52115, . k j - jglfgz-W 'aff' ,L Y ' V ' . ,, M, A E i 51 Kr M gg, f f fi fm 22 , gf .4 E' 3? x ii i, ,L gm 1, 1,113 I , , . ,g-.3 .JS Y ' --U W - as ,,,. k IE? wfagfffi bi- Mx We in wg! f . Af, 2 LJ 7 fg 5552 ws. ' 5.-rwfiqi Wgfiii K w . L' 'I"'7y fwlghiv , 12 fl Pnpgkgaw si 5 M iii' r Ek A MW, if lx rA'kS'5r" : Mgqgjiamwf v ga E Q33 7 H1 ,. . s A, iii sim Q, " -- ' i f -ff fi' , , Q 1 , gg .gal V gr-'aw -sg , i?f'5?53f 4 New f M I ,2fI:?-if f , . fi: iffiefy vm' W ,fgggwf 5- 7 is M + 4: 4 5:5 iiigiil 3 gy. iii W www 2 Wx 5351-ef WMS , W We W5 21 Qfff wgfz, E122 351 'W 5' " 42 fx qs-:ew 83.3 gy g J: X. .S -f f fi QQ!! Q . f E115 n Q 22: H3 5 . .2 W5 5 B . ' iff Q ' ' if A Viiifi A . , A ,zen Y f 1 y Q 4 fl: -'A' W giliiii' 5, , M ' ' is v - , 523 i' K , his s. X 5 fx Y z.f,as:,. ' -Q f 1 . Ja .1 . Leia . 1 , pe: M iz , ?,:5,3i5f U f' Y- if , " M 3:23 gf 11 4.543 ws , ,gs fl . IYIVK 7 fi? is: i 3: fsgegxfiig iz fy i-Slam, VRQJTHE g:a.i,jgg5',,gfggv?gg 'M in X 3 , if 'iff' ,115 1 f f fl ? ' - QSQQJXQQJI :L .ag wr fu me 52 Fgiyvwwgg ff, Mes- 5 -s ',' ,s ,::".f:.1. ' - ' " .rn- K k Em: ,W M Pg Q' mfs Q wQ3gvfQ2,Q??gQ h? Qi EW s 9,3 M fzfiw fsjwwgse 35? Vg N K . A , Biggs? -1 ,, 4 Afwf i' 2 535 " fx Eff ' iw Q gf ff Q X W mi 5222329 psig? .ms qu. mi gg 95,6 25' ,K Qi? -f ,PQ mf Qikafawfgl , y Q AU A. ,rf 4' tnzwrfk I .,, , . 3, w i H ' 'r w 1 V H if 4 J QQZQ,-ffzf M ISU 5fvasx3mafwviwsf'- -5-wp X, , 1 wg: .,,..,, ., ..:,,.5. :.. ,::,: . , ,,Q.V 1'ff'fi325 .f5:i5?i"5f,2 ,":Z5?.,P:z,?: f:rfkfwa5:m?4i-nl W, , , . ,.:g.:-g , .,..,.. ,. , .I 951: : SWL -. sniff s .. ffe.,ss,m. , V ,, .. , N , .. .. ag ' . , z,. Je f f ga 'bg 222. fm W-f if Q H222 I V V 'fi !2X59J?'94. any gazsf g,fff,,f.wmJ?s2NW W1 --, g. , v-Q-Mggl awffsliew-if-Q " X2- 1 gg A if A M , 3 Mmm 9 li' , . 1 ,Z-.N-H M y :fs, l3?eQgiff+g3w5Sff -Q Q . vf. W-nw-Q-1-W-.,- ..,a!g,f,Q,fJ wliw: , . f :9E55g:1E-i5LQ?gg,gf iffy: .7 - -wi, ,wwfgi 53,4 W ff f iff fig , YA fgkwffh -Sf,z.:m A .,,. , jill ' nf pg-i??7f?f3' V, Qi Q55 ,mf , m i 1 A' NY4 g f-'ff-w-v'3ff'A11Y?ovfyfAYl' 1,3sff3geg5-rg 'Qi . N Q- W Lili" i 1 2 sw - S 55? fw H55HQ?f5' f if 25? Mkwa Kwik 54-Mf f 2,fgf?f -'E 3 ,M , w E,1N:q 5 ,.g?,f.m.,,i,b,iM A M 'J ,f V .y g,,,,,.bg,L, mimic ' aaa YA 13,354 V ., Af Lf sl- -23 '-f ,V - E. .eyi iii!! gif ., ,.,, ugggrgifmg xg Eq.33m,EiiQSi.f,.f,.QM mil, we a 5 S Egg? if 5. HL? M L ' A at . ., KP --Z, my K Y X Esgnklfiq iw N 1 S ywigigf, X. M,g..ff M 3 Wy ' J Y' W 21' 5.1 U1 QI 21 5 Q S A if jiggbggff X' is '35 AL JW if gmail - fi Erik, S933 :us Nw H 5? G' H fig W ,rr ff MJ? 'gi A: , UTEQKTST, 2 MM 5,1 T? - Qi Qwsgijs 2 "az Z. Mini' ' if , 11m'ffK..- mj5i? Kun. .. ' EV ' is iw Y f? 'MS ? w fa? . Q 1 . 4 ' .CY -gm,a5s+,, ff 1 - - U '1 334. W ' ' xsSh3,:,9,.g la, J 3 f Q ,egg -4 Ni 2 Q a 5 F 1. gp Q -1, 2 E5 2 N 5 1 A Jim 'VW SQ? wg gm 5 i ., A K, G 'ap X H ,sg '- .Qf L L 3..-3: .,.-Aw. ' V551 .lull , A f L? E, 'SV ,Jf.!1f2'N?zx45 ,Ev . A fx ssf.iu QaW- f' , H ,l , ,. az: fffs 2 f . i 4, H 2' 5' ' Q wif '52 21 W , xgfvr fgggi. sag? v w: .Q 355 'L if jigs? gig? 'k g fi ' -' X fn 5' Z M 535 331 1 :gpg if , 1 H J in W5 , 5? Eggs r ing SM sg asv wx we W 4 552 M ggi ,K fg Q 3 Y 11 35 ji :zu m gk P Q M 5 A Q 5? W if 51 g k us. ,gk-ZHQ , QE? Egg wi Q2 3 2 ggi vii? sz Zigfs fi fs if M Wi.. ri by Q,,fi,m1?aSW?6 5 2 WW, Q Q fi ig 'ze3?qgg1m,g:1ffA:z3fr. 9? f K max? wi 3 1: r :EEZ 2 We A QF xfgmxzviyx it 1 ,e QQ , is -igiggfi 1 Twig. 2,1gg4iy,W::ff,,4w59359,5 im. M , ?gi?f:,hLli?ifAii ziS f 5" 'WLfii55Ei9f5fQf:A ' . mfg U A ,QQ A Nw Q ,gg-3313 wegffffgggjgf 53, nigiggwgsggvgza Q s ,Q As, W my 15?-ji? if A fu' 'N A ' W :L ,ff E is - P1 Sie - 15. Q , 2 i f f: Q. N E ' w w . Q H 1 if 1, K au. -'gf 57,4 , I -"Sn: ' ' ' ya 'E . L, 2 1 1 . ., . -52,34 -M, RH , ax i , ,. 'wr .ax Q 553.5 4 ' A ,, um f V' ,S S.:ff5,zz'f2'2 Wig w 1 " V -ff- if fij fin , 'H '-fit. ig, i V . 7 Ja f ,W .. K::, Q5 Z I 3 . ,, I A . WM fi I - H ' xr up Q iiggzy 15 ma , 'L Q, Mx 5 mf f 5 r gmt , , ' X Qgfgfz - ff -V7 . if f 6 .5 ff, 73 mph f ES ,,,:w131rmG:g,Ai if 855 I if , 29 . 4 gf ,, . Tit 1 - My V. 1,-M y ,512 t, 2" ' 2 91:13 . 2 wg Mkwf-,E QQ ,. A f ' :Q 1 .2 3 EX '15.MN. , figs- gs .Y 53, bg!!! 12 Sf' iv LS' Z' W" 5594 .f 1 2 gg: .QE 2:92 V A Q5 N4,m..g,,b, ? Vi in In K M ,. K wg Q V 4 3.175532 7, KS-iwwvsirhw, M W 3:2 rf Aw wig? A f f ' YQ .311 ,cy 5 gg 5 Ee 3 E I -. 1. 43.5 .W ax P2 qi 3i T5 . i i 'fix 2 sgigiizgzjfkflgixi if L' A ' A in - ww mass! r 'Wg W in 5322323333 5:31555 ' A H .,iiigEm. K, L V, Eff, AQ 3 . , M ,V My xwqifrm si 2? , 1. Q 'i gvjl gh 'Egg -r if r ti ff 35, 3 5 ,, L N fi N L si' E, f .3 , :gf fi ,X ,fammw 1 xaxuLam1,,,'m X 5 :r igs .Q , ,. . , if 5 fix? gi.. L Wifi 1 . ' 5' '-" I 'T' I Jig' wif: S ' 'Q' ,fi X ,553 ' 5 gf' A .xx ":7E"' Hgh , A W E S255 3 is . WL., ffm sv -MV ifwa Q 51 "iii .ma- S ,jk if va 5235555 MM' sssii HWS I ,,. , H gm 3 .ig 1- ff , M V5 V ei-M.-Z 4.,.l,.-,.,-rv . 51 fx w 1 ' X f 'f 'if r L: 'z4g.v-umiir' X 5' it if 5 Kwwffga .. bf V.. mv' ,l v ex: U1 ' V H. . , A f: f 3 Q5 2 if Q A Qi I k' ,Sz ,, ,, W . f V W i - mn K5 L 1 J: f --w':f,z4fi . W 5? . ,gy . , : - H 5 2' . wh. 3255- ,aw-W N . 2 : - ,V 15: -amafs - .,. , . fr , if .EW 1 k 3, ,M . ,- M. .sg 55. 1 S5 ,B , fxi SQ Hs fm -- f mn K ,,,.',l. j. LEf' 5 ,M e H 'Q ' ,ww m sf 3 M xc Z 4 31 ig W' in Q wi F , 3,3 fig? HH 532 ,A 4,3 we 4 1 W i 32 as ,- -3+ . z. IC.. A N F ig ff, is .M Q55 ig X l l- 2 EE, f 1 f::2f1SV " ".,.s- :. .: J. ,M 'gigggs afiwf . . , . A ww " -L :z 5f5 . . 1 5, f K fp R , . ,WZ , 21,154 we p ng Q? E as.: . , ig W:a1i5gf"f W' ' ' num. ' ' Q ' ,, , : W '3 2 ., 4. . ,Y :-- ni.. Q 3? 5 X , .,. ,., 1 . , m,.u,K3ii Qz, A- T 1 1 'f Qi , is , WS., w w e, , ww. ,, ,. f 2 Af gkgff iam P- . I ,M A f i? ', ,- ,, gf. .. Ay ? :Q rf 5 2 Z' 27' QQ M ,Mijn . ag ..-my F ii? 3 . Egg is vig xi rw 'W - Qi, Q, fl ,QE ., fig-5 563 N: gif, 4. WTS jfs .M iii' 7 Pg Lg Q, z H - 52 if W' ,, . 3 . 3 13' 2? .gn . 53 H rg Q, -gs , ,rig is .,. '-Q 3 ,, 5, ww-, W VV W V W . fn fiiij M wifi' ,, H 23 ling fi , . 5651 'ff-3' -.Q-1 lm- 35?5fQE'? M 1, Vx f .232 1 e 12: S f 31 ia W ' ff T '71 , WQ2 11?'.E?E'? WS 535 A 1 J w ls! . .x -- "2 A' .lx Q -2: W A , 531525 Q . J, f 1- f ,wmis 22 .43 fi 1 if Q Q2 V ,mgf - ' ' ' Lk .. 2 -. gre .. .. , V li Kim 55 ., Pi w,,1.g5,f an w T152 f QW V gf H W My ,f. S if k iEs. ?m , . PMS, :M is ffl W sa ggy J, 15353 15' 'E iii aim: QE 553 gliiflfl ' ,si :L r,- ' Mr: ,., fig- 173' if 1. fi A .a.,w'-:axis-r :L :':wwNr-'wwzfk G w Exam- fiffwwffwffw 1 S-jg riag gri ge x Q ,HW ' 'f ig we A9 sg 4 xilg iff Mi' S 153' V - F wy K .K mg, I - in ww Q we z I ff 4350 . .. grwgzz ,, -E. Q 4 ,, zz.- 2, 13-:Z .,,. i g - Q'-'W U W L' 92 55 ? if g , 3 A ' fff3ggE5i?S M Ei gil? FLA A. gg, 3? 3 f K A A -I5 , L gg 52:33 fi wzsl isvikfg His 4.3 miie V A-,1 95 5 f-2329? fi ,ss -gg 5 if 216 X H 5' Em 4,21 ,iffy fi!!-51, vw if L igf Sw,wg5f'fww14N1f2'5r,fe92 K5 wfwff-fy-e,.A.. my .... 'in X'fJfyu-f if E 'i?4,43???2Q1,f57g3w?g,:Ef.'f2w4"g 4 Msg. ti ,i.aE.',.?i43i4!.w Lfliigijfb' +3 , Q1 F154-3,3 9? figfpgif A Wivazx M121 Sg,2,iz1gfrg,gFgg1Eq J as-ww w:,iE2rgfazQ2mJgE,, M,f1sf,xnfwg?fr:g:22mi1s, avi ? K . is z i 3 2 wrfzwgfiz ,Mimi f ji Mafi?fQf Sfiiw, iii! Q , iifewfti KX 22? tiff? Lism- U. 1, Q-, ,. f ,A MAA. w -?:Z1".f2- 4 , 353 5: ,.: .' v em .am .., :.s,,,,if 2,i : z QW ,, fi-wgingf, gg wf E , ,rl ,Qs gs! ,Q Q J avg! is 7: 5 V Qfgv E R Mm + :WH fi: s S, X . 35 my, v,,,,,f,. X .. ' L nil im miss E! an M X Q. R . i n 2 3' Ei ga 'i E5 5'i5j 52e gg ge ms! Q 3 , ,- - pa. 514 53 www? A ef ,HQ swzsi fk X ,ml f f QM S? l ie I S E' .N 8 Sw f 3 if QQ? 555323 QU M W , Q Q mg ,,:i?, f- T ffgilkg26151155-:2,x,dx:541L:ggg55,4, gfggggw ,L ,, ,4L.,, .. M., . ,M , , ,JM Y. , 1 1'n1 -iiiykwsfi 'zgxxrtfiii .J in is -'ni,'mgs1fkLi :iw M1 . . his K 1, . QS. Ki EH T 351 f5s L l9gfe.Ql2,agf fx is if K Q wg vgfgixgwgix g5?isvl2'sQi ifgfulw '33 yt Z2 14 3 , 5 . M, W ff f?4,iZQ,g3fgi1?E?Q:E, fm A :f ' ijgggf qfsw Q ' Lv ,JSEWZ 41 wiv' 7? 4, Mgywv 'Q , ' '-Q gs .xv .ff .: ' V W' if 14 7 A A Q my ., .M 1' Y M EQ 1716 is .. , , ,V Zgimg 22 e- fax, , Q K 7 V 25? 233154 X gs is E150 3 Wfgggef Y ZH ,x Y iff gn Q ,K R Q 'kg-'QW A A S h 55 QQEQA Z, 3 we Ea, Q52 f X ,, ap Q mf? 23.1 Q 1 wb , mm :im 'f gypiv M ,, 352552 1 Le -s -454 . , ' S 2215 ' A f. .1 :wi f ws! 1' ' , if, 'ii gif? gf ' S ggi! WEL 2 .- 9 - 53 5 is H ' QW 1 4 23 'Yee aa " Z' M '- A si E. ,. : M1 g ,-a ff: at -:" .:.,f X 7451 245 65 2 gp 4 -wv kr a' 1 fl mam, . N, N: mg .. ., .J .. E if .- , V" 85, gi gf , Qi y M fc'i fT?1 35 as g, ax. f 'HQ EaQsb5 jwf:,,f ww a Hiigigg Q 2 , ., ,. , x Z 'Qin - wwf 3 ,:.,r' 4115" ' xl 5 ,H W ,MA X sh 1 a ,zwgaw ffl E y , fir Z?-. , X251 Sei '. ,. WKLQSI YQJV? gb: Q wif . M ii M2 - . 'g,Uw:W'iL4 W., fb :T gf - ., 3, iig- Ewa? 'Si 'HE ' K , 5-ay - I fi m ,,..,., A . m iwiafggg 37 M V ': 5 Ez? SRX ,Q .". ,:1g5v:.S52I?" L' 'L Q V 354 , i 9,1 P! - i , .., ,.s Kwan 'EEE' 1 Vw, W 4 3225323 L? Q, QL: Dig g , fm . ' if 2 Hi 5. ,QV ' Q ,ix I 1, X f im' A ., . .A-: X iww -4 ,Q Q 1. s ,L sum ,. . W4 v' 1 .1- Sw? v " is 1326 ':Ig f5? II : 7, ' . , ,. .... . , ., Fisk! ll ... . . I ?Mi??f5 ' M M Am XE ef -A wi 3-42 K fggzwzmgfi M5 M Zag Tig? awww. . A ,, .5 f ,. J f!fY5flii'if"ii?fiT ,,,,M m 2 fgggitffgigvggig :sig f A fi gig f E' Q' M 2 is .3iwf4fiHQrM- ?Q 9 Ig : li 5 , Q35 JM 5 ss jf L 5151? than-fgx Q ' 'K 1? if T W QWWL ,WL L 8' f - aa., -2 ,www ,-K wgilgm iii 1 M? 3. ,. ,ff fi ff ,?,,5i3,,gQa213,m32j,Ami2gg:,,,zQi, 3 , . Mk , D 'X X nf? ' 'iff ff?W'Af?fj 'MV' ' . '31 35091 A Z f Wf'Ki'5 fm L , , 1 5 Egwggfgx L.. Wg, , A 'Wg - fx mf ws M HM, Emi 2 x L55 52,1 an k D, wif Qg.asfigj'Q iff 54155215 5333339 '5 21 In "SEV-V-3 Y , WL: : ..JEE19l'Z1'?xi'K L 'VFW' SW g"if+f'f. 1 . 'iia ' M -- W'x1'wi'??'J5" N15 553553 21.311 3 Q1 '2-zz A wg rf .M gif ,cfs 'iv , X 5? is si. if iw Wm ff if UF Q iygk Memxiffg 3. W M 5 1 2 , K Wf?7M,J. my , E 5 wif? law Mx.,M?2'?ffQ QW ,411 ig, xy-Ngiiig W an ww 2 in if S A A q 52354 43 fn? , z w zf , f ff 2. 'fjwg ,, 'Egg 5 f Us I . 5, Z W N? HZ kg gk: i 341:59 5 , sf3'W6"'31 Vai Q gfg+sg3 P 4 L ,, EK 'Q ' -1 .... - Ts 1, ., Z,,,3, .. S - W f ?H ff ii?-ii:ffLL"?ivsiff , f ,, . t x ww Jgg .W , 4 7 Lg ,ie in S wg ik S r , KF . ni k ' f ,fig WW Law- ' M i am , 5. ,. W ,, My ff . 2 we 534 ggi? Sk-P L gsm yiwgi A 2 5 fa, Lima , 555' K fx' My f -' wr: 'iz , gggifegs -1v2'ig53.f-WE? iff? Q W SEQ.: 1,1 5395? gin ' 9:55 ff ff wg :V 'wftzgi wi 2521555355 ,. f f 4 f 521.3 rfwg -nf ,S fs Azwffeiiif, m K, 2 - W Q--,, s- raqig p, 17 W3 ,Q 6 A , : 1 . . My 4 V .,..,.,.,5... ..:..,.:,. .Ln.,L Qs' 'KZ -' Em s f 5125, 295.21-. . fr ' wc ,vu iq ' Z5 5 is 3, 1 2+ 52533 , 'r 'I qi W fd Q f 425, gin Q 1 M F 2335 EW 4, , , M?W Q L A fl-543 gi, ,q v , Vf f . 2 - 1 ,wk ,na ,, , YH?i'3ilg?ff.f 'AS' ill -vw - -f F332 'V 7 HQ WZ? ffxafr w g "ff ' 23 Q 95952, S wk sw, gk , I 1 Q3 np. ' u f Qi N sq fm '? si' 585. :X f W X 'S e sw wg: 1 31 ki? .- Q' K M 934992 A f gf- :-Z.: -...-. pg ,Y . H . 35552 is? gms L5 ff ' -- W s ww L. 4 , 45 f nfl' 1 '-1' ,yi . ,mga , :fa-Wgggqfiggerfsggg wytiwf x ilg xiii bf?" 1. isfif .Q Y i f 3? wg Q? 4f,fA.1,,H..,...... . .F-th" 5' 5: "'-ju, ,, A V X - " 3 'A va my M. ,.. , ,. was R..,.,.1, X k X jilijlif-'S 2 ' ,rua Bw, lf- YU "- ia aff be .1 hw n np my I!! 1 .Qi L 'rg M vi . ff. 's 9 , 'W a s ff . JH 'Vx 2 M wifi , , 52521, 'J 1 zgziffyjf 3121 5 l ., , , B ff W ' W ' ,. r 9.22 'fx'-'W f uf ,5"lUq3i?35ii?5Qg?E x iii i was 1, . we .f , M , ?51f. '4i1M 1 1:-is z .X Q' , V 81 rm va W 1 Un if '54-f my v-351 fwfvf lm: fm: '41 1 sv W f'f.'Y.3g"2? . 5 ',.. swf W ,M 44 xv .1 5 '.,- V Q if fi fi 2:53- x, ,-A -", 'N' f .1 g f Lf 'A f'f . .,f:+' f 1 ' 55? if if fi mf gifs? 1- is.1' L' f1 W- fiflzlg n his .Q gif, :TL S L .fl .i2,5H f 553534 if X L. 4 4 . Wg fgxy-ff' fi f '2 S 2 as ' 5' f. ' 33:52 z-. vw uk A. ki: ' 2 V -v , 1 ,g tk Firf ii ' 1Hi3'P55 lf' ' ar. "?f'iW?f'f5 ' .ff"a'f?2. 'lil' af" ' ' 5Q?7EQ'5' ,. 4 gm T , E 1 i 1' ' E uf K gg ff?3i'iz1.LiL. 4 ss' '9'5??2'.:3!' gg? .,,,. ,, 5 w ,, :.,- 'gffff' Ml- mmf fi , - 5" A A. - ' 3 'V i nn, -Has we WTR .3214 ,gm Q . 'fix ilgfw, ? H . , Y .5 "5- f. " 2 f x ,..,.,..., . 4. 1-4 . 3 A, mv u. r Jwga . f - ,gy Q 1- giam x yfk sim ""'V:5"'- ,,,5,1 ,VQ YQ, .,.. , ,,,,, an me .mw.xf,fFf X991 M as 'ii F'-1 '51 'I 2 fi551 'iLi?: ' 5 i ,a P if 0, ? Zvi c. 1 N 5 M3 MX lfbgft-fi , .wear Wikia,-21 4 4. ,Zia m g ' , ,-7 f ff , f hfw ' W A mu 1 552 ,I wg... . , 4' ' K uQ: :':.5-.Qf." 2:5155 ,H nu, ,. ,, ....f.., X 5 Xin ' Ti? ,L rg E, :V 2 K 1 W : if X 4 Jw swf' .ay 3 aim A sm 5 1, Y E f I 1 ., A EP 2 iiilf' figs? we rf ,,,U gE.15'? MQ VH Am Ek 3 JZ-1252 '- A N ... Ju ,Www 4 ,gwrmsm W zgww- M as . pgs -. .--. v 1523 .fizeew Jf xx?-gf Q2 .:' -Mafia ig :ng ,. an e .gm M x 'Fit' 2 ,. mi! an .N , M. .. . 5- wffw mewu-pg. 4 13' f?'.xm M- ' " 53 'Q 2553 f- EK Wa . . ,Y W in .gh 4,14 ' A Wg i??5f'iw,4fi5?' Q F N giqggxm ,. ,. , V2 4. Sf if L 2 . iff? E 5 .ti Xm,M5.X Zi as 1 , 5 55 iw ' 'gf A .L ffl, 3zg . in H- ?QU-,E 'S- 1-kewh: -,iw i f . - V3 'TRI' ,QM -V ' ,, 5 g : 9 'awww 'Eff ' Q. Jr me H g xi. im Silk x ag. ns. 'Q' fav 1.4, .gn Q1 41 f 'L 5 if K. gs. K ggwfiikfgl 1 X, 2,55 35-Mm, H QWTA ' 55325435 nqflz. LL J gdnff, my .aw - ' A naw xiii: fi T . T! Y 59" ' YM 5+ e' f f FF rfsw fit?-554 52: 1 'r+gE2fa..f:'5 fa ' v by 5' ---- 1 nw aw- 1 ffwf ,A,v,fMA,MsE,.,vW M NM M 4 an 3f1?1Q?f5ii:?? 3:35 my 4,5 s igwefw pqf,fQLhz,' f -MFE, :ww M xx-L,g:fw4f2,,M:,, -A my fn , . Q, . aw , f Q M +1 wllffi '- Eagan :iii 'ffm 1 Q3 ' Q' 4 V ' ' -W' 3 4- :gffsfa wah .L ,N iii. - - V ,ailzife gg, we 'fix , Hi X 3 Urs is if Wx' H Q ui! Y ws Q ,,,, , . V ii ... .ka 55,2533 ' ki . ,,-mi mm S 5,5 23 31 is , I :W M3593 SZ? iw ' 413' -qfff A QW? , L- jig L fl , ,H in -3 iggl 'ifigiffg -Q ' Q .mmm Vega S, A , SYM a1,M.,,: ,asm 'Y 6 , af Z5 gjp ffw W M N' W 71 . T Ji: Ei 11, " ww H," .X f W-'ik 25':f'iA JSSl1P1Y'fWf xg 1-ila2if?fjgf221"fffi45,Q,5EgP W Vie? :Lf,fffe-,W1z.fR5iX14i1: f Mg' 4 E 3 1 5 X' J YM Qvifg A ,EV i . lJji??,M.i,..gg,1g. img 'K Q . QW. q . '- S I Y 4 f I Q 1 X Vial 57 lt: : f?.'TM,L-1 . gig 49 5 Z + lu ,gf A gggftgy , , L , :Q ff ew:-fs,xx'f::f5.s..w4 ffmf W , .. 'zsizfffw-2Q':'::.wus1 -Vx L A H fm.:-: F-if ' 7 41 ,L Tk. y3fX wigs W A s 49 4 f gf S wsffvf HW QQEBEEEEFQ 3553.5 E 'ff if ik--1.5 -,251-ji' 514 gi YFEW' .N ' .7'4i353Qf:i5f1rf,f:"'2' - N gg. zmafazairfzmggzf. 5l'Z?E.TZg?: 34:5 ff? A S ff: Q X W' Qi, W rn nj 2. ""' a,ga5'.jq.j":gq 1, ..., gh,- A ,I 'gg .Fx Z ,f- 1,:.,,'x,.-35 .,s4,fZ:i5.-.gyg , Ni. . mf D, Hsin. L. fm, Mwuzz, .e, if f-gw'4fg1 ' NW. H9331 v wfgaf!nrf.:':w ::Q..:':' zvhhz- .4 1 'QM w . ,su :,f:s2:g1af:zf. 'gM.vi3?',.f jf wa, 5233 'Sif y ' ,X Y, k Q X S5 , we xfaffag 5 1 xv jk 2' ' g,gg' -j'jf.,3'.'LPl3"1sa ' A ' 3' -'I 1 U "li 5 -- 21 51 2 M bfi 3 N ESQ 3 .1 ,uf ' '- , N12 51321 .:f...,ifiQ?rQ:,3gif'!f we 2 H ' M 9 kg, , 5 ,fy big f B35 S :iff fa 4 KF A i if , Q f 31 .. 53 gm 1 M f 5 ' 'Ta gl i ' g 5 5255 W wi a SE! L 5 -5 ' 1.1 uk 5 5 Sf?- ngzk , K m A 5 ig , 1 gig liwf,13?.w sat'---az:-,rr-:'-' HHH? if iii N a. 'P ' vs A fig f 5 1 ' EE 1? f5f 2 E hiya 55' I I ,MSN 5,15-vs .v 5 T 41 5 ,Z Q 'M ,g,55Su E Q, Wy? 25 ,5 Q, 3 Q 5 W Jai? g asfi 52 f 'W 2 qi 525 -Q 1' 3 LK .,,..,.. ,. ,L 15552 y F gt , ,,,,g,, jf L " ,EWS g i dl. W g.gQ,g2,.siIi if 553555 ,WMM MQ, .M P. 4 . -. ya vh5Vsf+"'L5 f .,3' fggi,Q2 2: 'Y '15 z, - N K m,fw.W,. K , -M inn , M Qefgiafq - f X W Miz?-15 wgfrfZlH?gFaw?fg,ifTLsgff?ei' ' ' ff , S 1 kim 533:53 X41 it .7 E552 vi M f I 'ummzizssiigiaaxsaa' Nw if ffivf 11. af ' ii-?iggLtiE!3wig.sszz2Q: V ,L xp, .ku wma A ME if 55 --X,-+mr:.,.::wf.ffefe:'ssfff'isff- A A vwH'a,:f5?.g:1:41fsm2-s.fe't5fz:-- ,A,ai-.:..i4i1,f2,i:g--- ' 3175, H.. . .mm ,e, 55:0 W rg f1sf2,a 1sL,gg5f 2gQW 5: f ' f5if?iG?i'?QE3WF?i h M..ms'i5f52221siAi122:22:52:2Sz:u .,., ..,..,,,. , ..,, ,, . www, , w? ' Q X ,A QM N A Q34 ,,.,A:gg!:E5!'fS5e3H525 935,355 Sam-My -M" f ' "5 Efiiii A A U 9? Jiri? 91, vw iwfmvisws .A igfsjg'fS54 mE5is51gafi1 ., , ggi 4 fx Qt ,Luz--ly 4 M k' W X' W " A vera ., .1 ig! ,Q 'M:q-!.-- Y ' . . wx :rn A 4f:wssAl2:s ' H 'afirwfff ww ,ff M ww: .wgglisiwefxf .. ,. gh g zwwngfvzmf .gf-f-':52535s:giw,35.L.:' ' s,i5sEi1vZ3'ii925'E5i Kiwi ",'r"7A7c':i .,,. T 1 532551 ' ' - -152 55 ,gi-,.4lEtf?6f ' ' rrimiifciaffiwiiifiig -- .iffy , , . , Wg? 1 U "N ' , xx. wa My ,wa ,Q . , .g, .44 q W 9f,?EC7fQw ' .1-f,..4 r msg, qmgs .A,w.,T'. 2 Eff' T 2 ll., 2.5. Wm, W A ir v .swawanwmzfh f ' 1A . -- 4, -. K! :I :mn a,.f:::1: ez :mv-4"f?,. ' fU'EE'9'i3u, 1:1 yu: Q S' 2' M fvww-.Mrs f x,f.,. wg' 'Z wwfwcww V. Tri-25-153, . u m ,, 11,42 ,- " ga: 353: - 'zszww ff , an sy ...zniif Elf ' 9 M A ,Q R355.. , A 2 A 'QVZEQWB ' ' :f:wixr1s"::.-- A Sf J ,S f ge 5 5? 5? g i Y I ,Y 'Q as :W 'V J L " 1 x L- 9-SL . , , 1 L e ns 5.52 1 sf?" ifffffil a .vs Q, f z A rg lwnqf. .- rg J fswgf. iswmrfw .vw ,zeiwziznw , ,J N-13:-ff. My Qfiie, ,Mig .. ' A A 'krgggg A kk 525 V Z .U ,. 2 fqQz?+:45'.H?. .fr XA W gugnigg . .,,. ....... . f.., . . - --azsmim.-I -M ,. ,, ,., ,, M4 Tie., M vf -1 ss X .7 f Q , . , zmj55g?f f A ' V 5. awww, p,QL:Y::,gifg 'G gxwggf Q ' Qi 5 ZW N551 21 5 Lf 'W ' in ' ,323 , W 4 :Ang new Q1 wi, 1--f' H' ,fx-7 .1, , Agg , ' ,gZi?'9,.,. ,.,f f' :wiggles fizzkf f-fmfwg, .2 K gl 3132: 9 , W A - . an ,J if ,iff ,Q,fjf?Q?fgg,h.! - ' fffizzsfg V ffm W Wi W 55 xii 3555 '12 2 35' iq, 59? " Ea Ea 4, biyifgx 'mia ,ig ws iii . . ., v, . -,Q-: :z. 5, f's:s:1e:za'f fwrfqffm-2 z ,. 2 V '- 'M- W: . ifaaiffaw ?Egfz3,i' 5 wa- 92.-51 - 1 5, .. 1 . ,yn Q 2? if wiiwf X515 iii :fzf'5sQ?ff?Q ' Q ' H'f1:1.:: zraf .5 .W V , igrraiiff .- :ww-W wfqgwaz 4 5 5 ggzsafz vfwmkije . 1 af wa-. .W-if - 114 ,. ,W 1.-.5 ,hz- .B-,fmwfmw , ... Mizz' ,fn :H W Qwplsf wiv Pix vf me H, My 2 1 . -Y ,sm 1552: 5 55 X M WEL if A gi wgggsgs Mfhfgg me ,gi ? ,MY N2 3154 '29 , 'Q QL- k M9356 35574 13 921+ 0 KE ,v Q' X, W f x A 4. xl is .- , ls . ...- ip' '1 ii, .. 7. ii ii 52.4, .. Eh QQ Q 5 semi lie ggi 1. Q? ig 1 mxwHa25 ?,ig,w L4k 5, N gg? MQ W npgasw 2 W9 Y 2 Nik fi-2? Q51 ai Q2 s gbgx if-a n 4 1 W? .Sn W , Bw: ff 1 fi Em E3 lsy zgf A 4 3 i A? 'Q wi ' Inq 335255 F ir-.x"W5 54,4 with W Q2 4,23 35 pix e N, 2 if W . fififif 5V9 3i Ffi5i 4.3 M . gy SQ ,ff5,2Qm3:z wr W' ,wud ,JH , 'P E' gf., gr, img if -4 is if ' , S101 1 fb: Q A '25, ,M -'2f'w,.1n - J fm, Wi f i L A ,432 , .X mx N, A 7 X ,i , ..i .jp M . my 5 9 YE .,. ,, 5, 2 na 5 , H wzz Wi Z , V ,..... E 4 .N , Q wa X Ag 541 af-we . N 3 3 ! e, 'E' Egg Q Q ,E e .,,... 5 1 ' is 1 Q , .NHT 3 555553 Z' Q' ' nz, T 1, K - WM 1 . Y j ,541 A ,fi , , , . . . f- - : .- mf A .,.,, : ,. : .il Q ,ig f 'fig :3gwxf:: ,arf Lf lw gkh L15 : , .Twmgf we Yg gzifis- ,g six, 1 , H 3 QN V UEQEIN 5, w k I Rf sfifafwmm . ,gig ,E A5352 33 . V, 'mm-A M Wgxg If if W 1 E 14 EJ '-13, 1 13 K Mfrfviifg f f - ,f fgzgqa-f wr? 421 74I:1-g?ikMi'i,,i?- . , . x .n.'i4,z, .H Z' ' X K 3,.,...g3,.... g Z Z. 21, 4 l 5, S 2, 95,4 .- L ffm Xxx is ,, ,F gig 23: 1' ff igizki,-.QMW lf? Egg: B- A, .iiggyzgm T 2' -"" 1 , M53 L if . , ,,Q-,.2,4:,'w, 1-,pw1q?1f it 41 i3f5'fii3:'f'Z4Lf ufvsiwmr fa 'li :f1i'+fdx Sf , si WA Meinl ,J ,Q A,,. fzifii , 4 , f ,5u,,,-,.,Q A fmf -L 'X n f 4,f?12':'5f.c'L -ewrzifw my QQEQVM ,fa 2. gg n 35251, 1 dif if zgwqr ,M ga f.f.g,w,, ,, w.-'ffifffixfiif QW-s'f",14'. - 1 'J Q -xifvxi 0945352 xg, 5? ffl ,rs .fi 553' h, 1fw:? , ,xiiilu 222 NEA? M ,Af de 1 ' fl f f ff ' wwiifswsd AMN1'f'U1fsfg1+fv,m ,Q Ni K ,wi ly ' 4 ,yy f"i ' ' . A P' ' , gQiT'ki1T'l521f 7f'Z:1fv'22':i LAL ' f ...A EA ri ,i :xw::fgf,4ff,g .,1,. M3 . Nfiqffrfkiqzflixw:mimmeipsgm5m?EgEgiFli4tgg:g5i,gg3m?ig'ggzgigjggigggggixggjeriAwggg K Af--' 5134 " 'if' , , 5 M. 55i2.,,gIxi?,. 1 -W ic rp, .Huw ,,.-if M f-V ..x: - - X ,- if?" P w em-H r va A 'W :Z , nf U 1 . 1 , ,Wy 5 ,. Q . , . , iii swiiffi W, , .- + S i , new-ara X 1 , 8 t Q eq 5 mn- X5 E V 'S 'me-fs V :J ' +1 , 1 an Mit M, ,.., Wg- -Q A- 3. , . . ,.. ,..-::,4,i?,i,,, fwiazia-afg-jqfiwiylffigfim , , 555' f ,'. 1,Q, Q-gf, ? 5 ,E 9 53- ,afwzrwfv A- . - V , ,, wi W , gig gg 5' L ' rf fsgiariw Q 2 is H 6? . va 3' ,sg ,QSM f,, iw JP '- 1' ,, Wil , 1. rp ex ,, 5 4' wilmfwm S ' L W 'cw 2, E L5 3 f fz N. 'A L, X A ,' , M 5, xgQq4J:.,,Laf4x,f::2 mil, fel Avimgaigi is SA am' Mg. ii A 7 Cff,33g35f e 'x , ,. . 3 i A , Lgpgfvfiffyijggjiif'?gWwQ1SWf,M, V, W i , . ,-,.,-X vw f ii iz sim ifmi5fffS Y ,Eg W 2g,,i,1gg,r mtg ,A ,,,L,,,,X5xLWMgU '75 'MQsMws'4 fV3'5?'1'v ' " , xv V1 . 1 , W W, A ' .gill ,Q . , . aww- l:.,.,',-:Em H4 161 . .- 'ff ,. f 2 1 " A' W: gvfwyqggiiffk- - 'ff - 1 4" , 4, -'HE ' ,.,,. 2552 5 k 'Wa if -' i'tt:fp!v'f"" ,fn Wal F xi" ?'.'M"Z3lxiyfilm 357155 ,' " 'Q 51? Ai QTY? , : - V 4 .wqzif 7. ,QV L , 1 3.:,i5w -,,.f.,mfw, i,X.W,.m.,,w,, , f . M3.4,,,. ' ' 1 I fr 470x122 - . W32? - Qufgxwxg' . . V ,M K. :ri4iALW,,b. .Ji 3 , , ,, ,, . 5 5 H'-ww -1 . ,qu JM w.i,1,ig4,,, Us :NVQ W "Y ti 7 H2554 5 ',:l'Ze1::,iw vga A A K gf,'.,s-zfx2.f:j1'-sy,,ggiggi 0 V A ' mfr::"5X5.5Lfi.m,fesx QL' X' W'5V"' V V A 'V B JM' my f .A V A ' WM X 2 57 MM vw, ,,,,, . M Lilggggf, ,.,. K L 4 1 Eg l ml Pg, ag A M 1, , , W, L . sw ,,, in qg, g A w . g.,,,,,,W. A ., .Lk WN , ,, - ,- :.-,--.-I if f--- VYALF, ,p,.i,..g, X Ly! M, .Um M 2' g:gL5fYLwz?L L' R frh 12""1'aF :w g ' 2 gs wflgwg-1-I 3 , .4 5M , WJHQS5 WESA M - 'X .mfg W Q , f - ' M , I VAV. Q- Lm?,ffef:F5g41'.'252,-ifL?i9r3V5imW 3" Kxfigigig . ,,,, . , W . fy: Xfiilil-M 'W f J X' f 5? Q -f'?:1f' K figs WA , ,gl ,1 .gpg W- Q iw' f:9'f1TiiQiQ'f gssibwki, 5 g.,L V- 5--wmf sf"3'1g1gQgXgif ' inf-Eiifjfi eil 1 -V mg sffmis .9 . . UIQ -we My ,QV W Lf 19? 4. . 1 mv 1 ,gszw+iJy 'f 3f!'17"7'7 K if if K X M' i 4 raw bv ' 4 WN? 3' ' M1 4:if'wt,yg ff , V Q" V 5? Q jieigxgggwf 23911 24, 152351212235 -fied iii. Y ,sx.f3f3wewm,ff L fim?5P:rA?-:Ff1i1? QA V, .,,A . .Jar :5rgafg.e,mf:Qiiaf:a -21219212-1: i2i?ZEiiZQ2?'ivf:f1:SM S , v 5 1 X KW-W --rw? 5?-:xi,,'::1:, .Q , ww, g,,.,f,. , ,wiwih f V M5 9 5 Ni 5 ' :asa L, ' 2" My 'f'5'Ngf vfffifzifmfwf- RTM kr' 1,1476 51,,1A.gl1:L.-Y' W tifw ,X xf K, .,,,.W,, ww R m . f, g5g??F2 t 4f,f- -Axbss, '5,'4,l, '5 ,9Y.iTQ?2Q5ki' ' '14- A - " - ,I '? ".", 'W' W" N QP ,..'Si:?7ff'FE W - -eff-4 -wk Ygfvsiaiffzff figs. Q A , . .gg 3 m,f.5,',-' X MM, A 1 W 4 f- M ww W :ic 'xS'jf'V 5332555 ME. gvifggk Q 5 5, W Q 5525528 fx X , '?b5Jfi??f3??1 fff 9 A5--N fx?-Qi,z.2iQ5f A swf if E Eggs at H mm :L X 3 NWS'-if 2352 jg 39 , 5 vw.xx.+'3,,l, -Shaw 55, tv mmf! Q 3- fjirkfs as ,Ji iiififxg' Lb if 5 f' in ,YM , A S V. fN'4fXL1 "'N , ' A ATYKJLE' ' -Lug Y f' Igzg - qs. ' , 4 muff' 1f.:sfKfif-fwwr, - awlsw ' . ' s27""0ff: -' I A 1 W , -mg, ' , 4 : - -- I 5,751 fffffiifw if TL 55561 S-3Svf?3T'?W J J m3:2sff' .:'L ' N 4 ' 'Wig MQ h fi! 5 55 ' 4Ez.f"r 452 :li 'S ff wi-As, - A .. J . A 5, f Q f .W . fs-+52 ,Q,,w..1, frrrvm-Mmfuwz M, imgffk-u:551vg::QM5 41-M ,ZA ,Q ww- 'M-MW Mag, W A,,, in , ,.,., WMM W- w,-s1W1 ,ms .fam 1.mf.wiQ4:ff 1 LM: 131::A3-Wrww af H f fl M-uF'?f7'5 - iaagfglaiq f W fx fi ewes? as 1 ia 5 yfsrixh Qrxvfflxxy :Aan Zfiiiifzi' up ff, fam., ,.1:em:s:-my QQ +3 af is if E5 m f 'Q1:1'?STf"'?3'?f'Ma335i:s5"wv Wifgk ff- N .-::fa- f-:"2::" !:- . kf?:,:?.s,f5 1 fY , f. M! -A--4 ww V K, X QM ff, E 1 -eh- if V J,--f . "1- '- Erma b Left to right: Ronald Frankenstien, Craig Rearick, Dennis Roeber, Greg Benning, Bob Brugger, Gordon Fliehe, Doug Roeber, Dale Tipton, Larry Kohnen, Larry Price Steve Wiesman, and Rodney Binger. Ebme m Back row: Ierry Brugger, Ierry Price, Greg Wilson, Vaughn Meyer, Randy Otto, Dale Stellmacher, Ieff Wilson, and Richard Roeber. Front row: Terry Schultz, Larry Price, Larry Kohnen, Gordon Fliehe, Bob Brugger, Dale Tipton, Rodney Binger, and Bill Stoner, Vhndqf Dennis Roeber Guard Ron Frankenstein Center Craig Rearick Greg BGUNUQ Forward Forward 68 Tulare Alumni 6 6 Tulare Bancroft 5 2 Tulare Wolsey 7 8 Tulare Polo 5 4 Tulare Hitchcock 7 O Tulare Erwin 58 Tulare Wessington 5 8 Tulare Northville BCC TOU RNEY 44 Tulare Wessington 42 Tulare Hitchcock 5 6 Tulare Hitchcock 7 6 Tulare james Valley 44 Tulare Wessington 3 3 Tulare Wolsey 67 Tulare Iames Valley 9 3 Tulare Harrold 83 Tulare Alpena 3 7 Tulare Conde 5 O Tulare Iroquois 7 7 Tulare Brentford DISTRICT it I5 5 3 Tulare Bancroft 40 Tulare DeSmet BCC Tourney Champs Mr. Lounsbery Squad Douglas Roeber Guard Steve Weisman Guard Ianice Darla Evelyn Susan Nielson Peterson Cockrell Feldsien Cheerleaders Darla Evelyn Susan l61"1iCE' Peterson Cockrell Feldsien Nielson l 1 34 l H WGHQ rnzmm CDQ'-'DJ :sofa :4,':37v 5-. ms, toxfg N gg.. 93503 30713 ""f-v0 Ulf-+3-U3 :DOSE o' mio cogyffio U40 CD ro-,mn TQSP OWS "Sv-1-jC:?C wp in v-f-r-1-Cl-D-' was :U mfbdi 30192 5452 Fam. .Hg N-101' U3 2:2 3 '-5542 41955 I.--cm: wo'-:S :mmm UD' '-123 cn os Fiiisv Q O -' :S mfimn, m'-sg'-' 2041? mime -Q in 5 of mUfB-5 '-sOm7T' N cam miami 573131-r o.o- 5- :og-L-':s SWE' '1 rn- :CD '10 Q1 QU'-xgil ...mme oiQ0:s QD I NOPWH Back row: Frank Wimer, Richard Roeber, jeff Wilson, Dale Stellmacher, Greg Wilson, Dale Tipton, Lee Odland, Vaughn Meyer, Ronald Frankenstien, Gary Blume, Gordon Pliehe, Bill Wagner, Ierry Price, Ierry Brugger, Randy Molitor, and Terry Schultz. Front row: Rodney Binger, Larry Kohnen, Randy Otto, Craig Rearick, Gordon Blume, Doug Roeber, Lynn MacNeil1, Roger Price, Greg Benning, Ieff Wagner, Dennis Roe- ber, Bob Brugger, Larry Price, and Steve Weisman. ootball Back row: Coach Lounsbery, Ieff Wilson, Ierry Price, Bill Stoner, Dale Tipton, Terry Schultz, Tony Benning, Greg Wilson and Mr. Brown. Sec- ond row: Larry Price, Rodney Binger, Vaughn Meyer, Bob Brugger, Gor- don Pliehe, Steve Weisman, and Richard Roeber. Front row: Lynn Mac- Neill, Jeff Wagner, Greg Benning, Doug Roeber, Roger Price, Craig Rear- ick, and Dennis Roeber. Managers 9 fav, 5,ge,,feijf,-5 ,i,,s G :B ki I , ' 1 ,I H ' V., ,- All, 7 ff , -- Sm? kf" e W . ' i 'af' " A .' "a , ag ' 'inf V ga Q - fri 'I' A 'I ' 45595: ,, .15 I R ,jk I - Wi ,ms , f m Backfieldz Greg Benning, Roger Price , and Gordon iff W'- Qffmwffkfh ee -"i-f Wi'-'ff Pliehe. Line: Craig Rearick, Ieff Wagner, Bob M . Robert Kohnenl Gordon Blume Brugger, Lynn acNe1ll, and Doug Roeber. lO1'1 ladder? , Larry Kohnen, and Randy Otto. Defense Backfield: Roger Price, Doug Roeber, and Craig Rear- ick. Line: Greg Benning, Ieff Wagner, Vaughn Meyer, Rodney Binger, and Bob Brugger. l 3 Tulare l 2 Tulare W 45 Tulare 2 6 Tulare Lynn MacNeill 'ff 6 Tulare 6 Tulare 'V 32 Tulare 'ff 7 Tulare 2 6 Tulare Greg Benning Senior Lettermen Northville Cresbard Alpena Sunshine Bible Hitchcock Onida Wolsey Wessington Brentford if Denotes Conference Games Dennis Roeber mme - ,QUQWW 4:. ' 'fin' '5.Xsfw'f,f f Wwz fl R ?w Muslims: A .. W . . ' ' ,VI 4 35, i A g , K, T5 f ag ,gig fg,tfE1,jT2, 5? R of 665545: N .- fm fr wi M, , ,QW we f -, , 9 . 6 " 1 'Ex fs 23? 5' 33 ' X l' ef. f 'ii .V .ff E '1??w5f5f-nal af wi-ma' ' 3fffu2?'jv'f? P " NW .I WW -"I,,. r , 7 , 1 .fre f , . x ' i 'M liz? 'ex , , v 7 ' Q K -w e Eh' '32 if ' ' ' .La T ., var.-. K Ziff' ' '.i3w:r Ieff Wagner Doug Roeber Craig Rearick Roger Price 37 ...W 0" Qfrfaffr-:-iwL WE? l V "rf" " , f x . .. . T T gif m',- A .3 Q ""' ,'L' ,, , ff 1: Fwffwifmf gwfw, s,gwn?:,wggfgg.,V,1335 ,N ' , ' fvi,' ,g f M N my-4,-f 'f 71, 1zi"A?"33'aHfi:" J '41 ,V-1 fwfrf,.w::aa,fQ em? , I .?ZwVf .A. .:?3,f,Z,w3, .I . -.h..g',,,.,t,.L,. ,MQM .,,. V. -"-www mr- ,. . '19 'Earn 1, ' 4? gpg? , J. sq? ' "z.l5if if Rodney Binger Steve Weisman Uuniorl Freshmen and Sophomores 2 3 ,gf f ' . 5 My X , 5 1 1 V V A 1 f 491. wi' ff 'gl 'f V x 1 '-'Q 6' Se L I J, f T K A I 4,4 if J f' . 4 in Q 5 ,X V ,Q .fm , 1 1 1 S Q4 I 'I k I 669 abs V A Pk . 011 S A Q ps ...Q Vu V.. .. 1 :xv :G .v R, W. f . ff - , JP, .A,..., ,,gA.,, .:. :E2, 24if11ij'Tf'V '? f, '-. 'Y uki-25 5, " +3 V umm:wrig9gQQ,VmV 3 X raw-W V, was , ANN fu-5 y W - M V2 1'f,1 1 4.4 ,V-JW .li 1 ' Msmalk - :':eszfwfrs -,MMXVMZ , wmmmv ' -frgszrezfeang eiiilsfisxi .. 'Hzijazies ' ,, -g2i7mz12 , 4 0 :- g,,- - 1. A - ,vw Q - .- V' V ff W V V ,, V . 5 fl . rfrts K- ' Richard Roeber I Avzq , gg, g 'W 'QZPZJ A , 4 " z e1sre,4mf1w-'r f ., is 7--,,,gy.: ,a , . ff,.efV.: 1V1-ziw fsr we-f .1 x Q Q, A.,,.. . M VVI f- 1' M V: -,., " V ..,,, ., ..f,,. N . W...-m.IVf .YM w f"V"5'gv 5' iizfiifsfih' , 1 .f7r?E.f2E '45Eii?A'2rEmV . ,, '-ef1r.w,w. . A. ,pZ4pf' '11, ci 11' W ,,,,,., -- 'E ' fr 5, 'mm ::V-'nglfrssfsggfssgmx WMV we ,cggmg 1514 ig,-wg-,1e,f ,,,,,. , iz fm ,M:f,'zVf V, X 'iff YguVr.,,"1'r " 75' 1' : - f 1 'ffl Ls" H fi 5 "Vfrbi-lwQQ'fEfQ'?Qf5:'f! gm f , Wfylv rQ3m2wVg,VV r'7fm'rf 'T' ' - w w ., li . X TQ M 'Ugg lM,"Wr2v..r. .TEV . vm f"-:fi W. "' " D a le Ti p to n Larry Price V.Mfu3,:, -' A '- -'kwliaffff -L . -.-, 1' .,4,.3f- f:"'- -wJa-.f41'42w.MQ51f- ,. - z"'55.f"'fw41I.,V, """Q - w.a"":"5' if ,Q-Y-.W ' " ,,f' f"""fJ4'2.V' ,""14' , N,u,fQ.4,, V. Q -"' ' Gordon Fliehe av , f A ,,,, - T T x V vi , . QT .5 .....f..V'- - .. me ,xl .im T .f Terry Schultz W y ? :aff " I F Q K . -f-w., - ' Q , Kaz, '15 5 Qfy.C'v',,V V4 Q fm . QW fr' ' fi: gn 1 . S Wi r' V V 'fir 'nh - Q :V , .f . . 4. - -3yvff'1re,g1',. V 2vn:efw2T.Lv:3fQ'faf I 4 M 2.v,,.' i-V4':: , I . V 'S "s'zz'H',... ' Greg Wilson -Iv W . ..h, , ' rr ' ii.. --'N K N ...Ill 4 ff fq , 5-1:34. V .. I 5' .5 V A ' A,..' l 3 : ,uff , Vg, Q W? wg NV uv . . .. , , .. ' ?'SQCYfs:v'l V.,zE"' 1: 3N.',1ff5l5ZE1'LL?57if51 ' 53- 'iv -'i " 1 " 1W'5v1w EW 4.5, '. :V fryfwv, . GQ- -'JI , "1:"f.'m-' if '51 :?",+V-"if , w . Q - , Ierry Price Bill Stoner I ,..1 """ , ir, -" V- . .,,. , . 1, 3 I 1: 4 at 2. . . , . g 5 -' ' f . faL5'7W?f:1iL35E,'IQI , , rfrswvga-fwaerreryismi 2. 54" , ,,,.,,. A ,r,,,. lf,V,.,,. HQJQQV, V, fhewaew wuz -vrsfwgfs 4, i' -V VVMQV ' 0 f Ww4emw,,r,M. V, ' ViZx1iWY5fff5" T "T 4 Zisilgaeff- 1 waxy V? V mf, .4 I ,L ,,, "U-2 1' f'fQWZ'iY.iz 3' TV , 1,3335 ,. r , 'W g' V FTW: T ' will 551'--Q ' ' 85:1 7-.T ' B013 Bfuggef Tony Benning A f5ffi5Li? 1, .Z 21 ww Q '-fr yr, 'A , W , E A1 V. igailr' , i f f ' 1 . , 5,,,f, ,nw an 'w i l f , f w f '.,1.7j..gjw:Zg:2.V: f V. k ,A Vaughn MSYGY Z " -' - 1 Mlm M 'f".f'f'21-Q'7,,1.,gq,2'f."' -"' .,.-,.f7ff'3 -' ESVVQIV 1 'Vf'72'7--"'-QQ -EV,-1 .J 2 ,-3.1. ,g f if 5 Ieff Wilson A ' Boys' and Girls ' Physical Education E Back row: Ianice Nielson, Shirley Nelson, Patrice Kloss, Gayle Odland, Janice Nowell, Pamela Noot, Beryl Hansen, Iudy Schultze, Kathy Otto, and Diane Esche. Second row: Darla Peterson, Linda Binger Cindy Bonin, Nancy Colclazier, Sandra Christenson, Lana Marshall, Marsha Heuther, Nedra Cavanee, Ianet Rekovv, and Barbara Iosevvski. Vertically, front to back: Ioyce Stellmacher, Dana Wimer, Susan Wendland, Patty Hansen, and Peggy Nielson. Second row: Jeanette MacNeill, Mary Holmquist, and Diane Haag. Third row: Deborah Haag, Susan Hultman, Mary Ann Schultz, and Marcia Noot. Fourth row: Rita Ames, Linda Bruening, Kathy Wood, and Patty Schultze. Grades 7 and 8 Grade Basketball Back row: Randy Schultz, Ricky Avery, Gary Rekow, Bob Bruening, Bob Reno, Teddy Price, Rick Wagner, Ralph Holmquist, Tim Odland, Alan Stoner, and Robert Colclazier Front row: Randy Fliehe, Bruce Kopplin, Iohn Bonin, James Frankenstien, Kieth Schroe- der, Gene Stellmacher, Kieth Tubandt, Dannis Harmening, Reggie Noot, and Bob Schultz. Grades 5 and 6 Back row: Allen Swaney, Daryl Hansen, Virgil Polak, Bill Reno, Bill Schultze, Iimmy Kohnen, Brian Hull, and Daryl Ames. Front row: Douglas Swaney, Marc Frankenstien, Steve Roeber, Ken Miller, Robert Schultz, Douglas Hansen, Bob Roeber, Tommy Schultz, and Ricky Binger . 40 .. .1 S' .Wd ,Q ac Q. -ff L3 ww -if J 2 M ., if is nd f 'ii , i . u. -- 1' Q. R ER ,, E' ,,'i if .. gy k T 'X V5 Z . M A -i w - if ik 1 2 'Ly f : xi 1 - - - , . .. W . fi - '- Qc 1 ' Kg -xsXH,wi'g 5 ---- 1 ' ,K ,.,-1 Ne , f g. K..:,.K,K,,-ff1,,.5 fwgzwgsin Qffspfp ,.. KM- .- K f f -9' K, , K N ,K-kg, . ge ' ? V522 1 ' i --2 z.. -- E K ,,.. , ,,1gf.x-...www g,,,.,- 4, .gf Q -,. ,.?,fg... . .. M., fi.. figs. f f 15 . - - .4 'F wg! -vw w w . wg . gig 2 A 3,539 739 ', 1 .gz,gi4.:g 'fkf 73' i E sgF5'3WA , 3554.53 ,x riff Vg: f,3i x 5 i UQ?5 Q V iw? 'gh 5 ,455 ' ,,3e,,f'-.mi-1. ,',f.,, ff,,'si'f3l3w-rw, aggpagp -Q fi-3.-2 EYE: gi' u. ,'i'w.- -- YY H "ii 3,5355 - ,-2f :., :f, 'f'-1-2' 'fb 'mf 2 - . ,- . 1 -I f Qs., 21- ' . fm.. .g, wQ- , 4.,-,fff-Af.-..,E-,lxf5QQ.:s:',:L,f?2v:--W...p-:sg-s,M.n.wf.,5Qg',.igZXE.5..,.!i,Q5,5242mi. .,,..,.L4 f,-f5,2:f.g,f,4'f'fMfNw4'Miwx, Yfiixfi ff'-fi z1'ff1fgig,.ZfsQ4fzz ' sq iw, J 4. in Q- 1 ielef-. -1 33' fx . F, -- . 1. -f - , sf Kg-gg - 1 , g 1 . , f - K K - +,.igw ,. , Qsz.-5,z,,.21f,.., Q - p ing " f ..,. -2 ' " gli' ' fa fl 'TE E . , .- ' f K.fa.w'fKlw.'g wsggv. eiggsqgff m.:ssS1:' ,f:,f" , wifi" 2"f2:'izff.:Q-i.1 Iffflw. I . ,az ZX?SXYTT.,',,,i,.zmZ1i55.2fjgm1e.wg. ,-15.1,-..::cfgPQf'ff1'.ffK.,1eiQ1-wg1-km,,,-gg.ggi..g,35g1 1. ,- g.fgKs.c .K,,,+, if - 555, 'Q ff' -if- 45 91+ 5 2 5, K ' .5 Q- 1 31 Z7 ' H '- . Q ' f 1 gs , , 1 5 K Q -ff-2? 273954 1'-ff? ..' ?,g7 ffL-2,17-Ji Wf3'QW?ff-EAP'akfilgffifg-sf3' "iff 215,23 fwlvff' '-"," M' z. " - ".. -ir: 4,1 ...-, .Q if-,159,aaa-,f1i5i'.g1K5x-,,1g,''M--wfiy-'-gy?fs,:iEPZ'.Ms-255-...qi..,, L-,- -,fx ,-we-:fm-W.. f- X' f 1 ..s5R3fgg7,2:.L:gQf:4i-kf1w+fe.frifg.h,zyfggiagy :gf-2,3224 i5i'g,,,f4 553.5 ,' K .. .:"zf...g ...' .. g, , :EXW xg. .-wm a' xg f21ifga,g: gt.-.f -g4ie5f9 f' f?1fiiw .. Q., -- ' M: 'gg- ,zefif-g,.,,w,gxfi,-yly-if, , 5, gi-5s2..fff.ifg?2?'W:i??ffZv'3'fJ1iEL-,S'21fi5H?'4e.sZ-ff'?f5f1s-ffkiw? I EE f gfiw, , -'Sify Q56 'ST ,fs . 515' Eff " : ww- 5 W ' Z., .. -.PWS if-iii 12 ' 'YW:Sx1fy'fvfrT5-Wgsyf'-gffir-2-gf mfs'-'B ,:1,g.z'--A .--az'-Q..-.fi5..1,,, .W 1 , :gfw-312-3 Q., -1153,.ei-gwgka'-i1ifi?,4Sgse:ie5ff 1, Q, Q," Ng, iw -w e fs-.fs - A .zg.f-.f mfwv 53 -wi, fi 5 I , i - f ' Q 1 X ' 'S f, - - . 3? .4"' Q 7 iwf 2 ' 1"Af!"i,'fr.:',j",fW'f2i'f"L' -4'--L1 "VH .3 A., f ' Sfsimf'-'::2'l. -,J , 'lf -'inf' --fi 'f.i?'?'.' .W5 'M 128 fwfmhl. W-.'iw' - W - 1555? f WW" V351 A V Nw" ' ' 2: f " A - K --'iw sq, ff!! ,K 'f , ., f , -4- i i i L' f E if f 1. 'fly ggi-mf'gg-.gig--KK'f , . X 'W-fl -V ,132-,faii sg.x,flf'KE?:f:?r?ii'F?'rS,?5"ie31ggggi,--ygfwjfffvggvfggwlrf'Kg ,f-gy. rKff,,zf3if.'f5- , . 1 '-. ' l gl f 35 25, . ,Hee +32 f 6 .K ,. ., .. . 2- . ' . - f ' ' - . Q. M 1:1 .fifQF.21f.1E:2,:-.fm fa: -gm .pg ffm''tml,fmvfaimzifzi.-..2zvWf3.,4-fz,2,.g.gms-v,fzfQc1i-4-QQ-f'He2f2L5.cf:-K,KK,fK-Qwg,--'i Qf- ,41,,,w 991. ...Q ' M . 31 awigzfigi v ini QS fglwp 1, L iam ii::',s,f,:+V,"f" gff1f.?'ig'?ff'? L 'f'.'fg-2'fgfgmf-42223, Q3f5"3jy,K Wfwfn Sfmt"-'Wy " if 'fffff f. .5-QV? ..f KgfLwk'fffi'? - . 34 ' , 1:31, ,fS,'g:--'22--...gf - -f" iw :W ,.S.-mxwi,-'I 'iw .--Jviwfw 'ffw-,.Q,'-,fl -2-1, ii-S s Q rw " Ms W ., '- As-sw ' . .. fifff' -ff? Gigi iff in , rg .. I ww 'Q' 14'fL,rz543sE'i'E?fi4f2z?ff15932,15,J-f14f2'E4ff--T wi ,tmp -1+ f .5 z ,', g+S1. " L v .5?.-?iig3lgfEiQ5,5,,.f-. Wm Q, ,mm fx. -...fm .- a,feg.q1g,Q wg.. fy-'?.?FmQQ,. ijirgg,..fg,g,,-..gi.K.g,-fm. -, gbrfip. -Kgaf,-. ' f xx ,ff M2127- Qilgfeffzsziia Q sffffffwwf'-f3Qii.5ff ?r1'wQT?Sf,iQf1ffmep51:W- 3:2-an ,,z,ffi?f,?i,5"TW 251,s-,f-"?Ti?Z..sif.s3eei2 5322- 'f iff'-if fi HQ ' A QM K' iff 3 ,Q - - ' is-ly ,W ,W gg- KK K gQ,gKQ,',igj Mila. ,gi.'K,Q,g,.affgf.e,,.'g,',,c,i.,1.mLMv 35 ,5 ,T 5. ' . iglgk ,,, 5. 1 'QE +3 M , ,, -'-,1f,,3g.z3a':':fX1fzigziiqzrfzzizazfimzm.-:gg.,.+w-Panxsswmfzngsgw,f,?imgs:faf'3fmffff-sew. Qi , wif if . if ff ff ' 211:-1 efruf-if lf-'awM'?:g'-2,555-ueffisf-.f. 'g 1 ,.g . K fs, af 12 :wr-4 .MN -Q-1,2'Q2,4ggQ---egg 'i2',25g'+xM fi-WY: , ig 2: 'V f z ' f.xi1.,ffi', ff' ,.,.::1,fA ...Ex ..w P. ' ,vi-'S-' 4-,,1-ii ' ,, 21.12.25 ff.:.f:+.p.."f-z.",..w'?ffz:.4::M?w5zg1',-::.w, 1,22-525531.--1:-1?gf,:E???j?4 Sw-azz. f M -,A wsf. ,- 'Q -few Mm fu -. HQ' W. f rm Em fzfi 'xMf.w.'w:f.. JK .-flew-gQw"Zy2gf .,., QM , KK 5 ,.,2,.g, ,ff-',z:' 'fffa 'L gf, 1ff2'fY??f2pf:fi...E213'fv 1 gm. -H55 m,,'y-33m..Qfwm " 'mai u -g 1 ci, ,f. : -- 'f319' , "i4,,g,- "g,x'fK"' ww . -.diff3-11-N',ffQff'S?m?E--wr2i'wfzfffE-'-,gf Q mf ' - JL . '. ig..-f, 'T LW 'igg M51sf5va,.2f.i,"-9.-Iff M' ' ,.N.f4Qi?i'5i25-LgQ1:g'2S1"f1'g3-vg3ig!1fw7-Q5 'ffiff :f4'1.fi4,:f'f-'if -. e5 fi'Yf1 - vw Q 1 . f,,,Q .?f9 Bmw W- '- 4 ww. fiiw ' 5 fi ff ' wsgmsu-eff ep fp.. Zig -MQR lm,::3.+f '. 2 .ermfi -. 'Q f Sf"'35f p55.i55? L we - ' - -:Eff eq. 123,-?', sd-'g2:.,:gfff:-wri?i5wiaE-- ,fsjiiffw -if Q. 'fgiiv- 4. g-.4 f M- uf, wf wff....ggK-W-gm wwf: ' . .. mg. J ,M w, gi .K .,.Zffg,.1 Mp. KK 1-. ,z+,4,,g5,,,,..-f,N,,T ,,. ,Q-,.w,Y.,, 5 32.35.315 .4S2g.,f-.5-, ,,zgK,..',,,.4g X, 'f.,.. .ff 1, 1-,Kg S , 5 -- l.,--- , , .fix-,.1...4 ff.. ,. 415. . f., .. 1 . ., ww-,- 21. ,. Fw. .......,.w -,...fi,f.,-,,.,,.-..- -, ,, , . 51-Q. . .. 4 is 1. ,M-. A isix ,wifi-:fifg2,m '- J.,i:..,. ' f i5 ., Ri?J.1?'Q'-11QSiiief5'2543fLif k3i+NLfi,,,?s,s2i 4g52i,gRg4gW.,?2i3.:...rgymwiffggisiz,izfzsugfmlgf ,gifihgggglgia-f,?s6.2x,z .Y ,W , if ',U,':Aqs .4'2f L ::..-, Q '. 'if V 31 5. V' - , xi? ww? -2 -29 ng Eg Qi ,K vi,-. ,S?wgz'z,gggf,S3 ,, Kfiffi-Q, N' -'fm -- f w 5 -ffm '-.' w'Q?f?3.,F12'5g'pi?'3"'9?f5?fj5,, .HY Qfgfscvidsgfhff-A-'Y--f vi -iq, if- ini., - .ff-. .7 . E' -M.-351-1922-5 eE "Q1.-k. 5s:l':f- 1 3',FT'VZ?if'k35?,55eix93f5i3?5 7115551529 1553 ,E--. A - ,iw M M fi W E. ff! . 1 . 2 ai .2 ng -iff .ff ,. f. . Q ,,,ww.sf1',,,1 iw-s4,wfe...,',.f-ze' ,A .ia-33:2 5. .,sw'ifisfefNYM?-M r wi ."'wL', '2 ,mf W -Wi J- - 'U '. ' , N. 11: -.fm , f 311,25--,fyi-fziwsyx iff Qggiwiw zzwnmivi- 1.5 ...K 45155-zfizf-J if . ,me mafym, ?H.gx!gf',5p3,1,5:.miv,p,i,1,.7, Q- J-Wgggs A ' Q-55,-wg. ,fsiifmkwfwr . .1 1--. E- :gg f .u ,g.-H-: 4. n -W' qw w,,wg5,wf.:5?2"f - 7 -1f35vg5Y,fzr5j zsffsfggf kgf ifwxfgvam nfiff w N-.5341f1w"5'W3'.f2'ii5 PM ' ' ' --vf in f.- ' 92' :SS ,, 44,-,'wf-mwirgwf f,.,f. QQ,-a,m22?ffQafQ ,Q ..a",fKg-f"A'i'2'fq-,,'z'.1-'11 34 ' -i13.g5M.w -' M 3s,i?wwfa,-...,.., V ':-,--. - -1 ff. if sf. Tm . 'Q ,gr 'f . , L5 5 if W? W 11 -gf-??f23' ,"' W'2f -:n5!i ':'?3fI 1f'f'?',f", 1 'fi ff 55,4 W 3fX3i1+'fif:2. .' 22-isggiliii RQ 'Q 1.1. 23 4535-.3-efibiiiivf' 1 ,-v'i:Mhr:.tfi's"i',, .','5??ff?Mf?ff'v.i'f,,1,:' 5, f 95 S' fa -"fi?2-f J ess- - -,ws sf- ' '3 ff w f'fg,g:5f7- in -5,1 ,:,Eu'g.-Qi-:1 :. "-f ' .M 54 ,.:, ' 1 5211 .. f. 25230135-2 ii' 553 ,i Wgqwfgm .W sig A fig, -. KK -fd. 6- , Sf. -- ..-sf-ww,"-zw--K,-.df,,w2rs+,5:52-,Qui-ffzwf ,Km 1 iw.-Y.-3'fA, , .y. -- ,M .2-. - ---. 'K -f 1 , . u1.,.f,- " Q. 'U- .,-eiinfiif-3211,,i-in-,Efg.ZSff,.,..f W - af i 1.512322-,-.afsi:af,.f.fig-mgw 33, ., ,gag igwm. .,,- , 4 , .. - ,A -. Q. - ,Mig2,f'i 1' ,M Qggw-L - f .1 A- : - -Q... gffif iwff "- ., -,fff 2. 2 ,ff . 1-.,. ,. 'H-vw ' V' nn. .. f:,x,.w' YZF? . 'ww New rm wa. ,fwfr ' zifn, ' J ' . ,, K . , .j. " f..:" ' ', I 1 '. M - . . :SWF Q" ' Q. 35334 55 E1s:,3g,ggyf55,5i,i,gg,g5,nL E fwwfiqs-Q Kmgpfffgz.-gi 21,255.2 Yggwwgmgga-.,5f - ,,,,,fK- 1, .N .Q ,fggf-','W-E"?'y. 5. '- . -Q, . f ,,.. K ,. 134. .. 5,-g.s,,3T3-g. g 4,-1 gfv,f'-gzgmgrga, , Wg,-15-55.5 ,ff X:3Q?f:fi-ni. 4 . ggf eevgsf 2 M g.,' 53, 11 53 -M :HSEEBQQQT it if P? in Ezz.'f2fgq4.,-ms' 5? ig2'i.ff.135 3i'L??i.3gfgf "7,,K,zg3g:5, "z2ggKw"if,3g4 .f,ggf .f5-2 g 1fg,g1f . K KL ," gf' ' .Q ' 53, ' fx. ww 12 Y W, .Qi-Qi.,--K,,..?S,5, kr ..-,fE,?aHe-- .,..,,Q,m.Z . 39,3 W. M, 552 wigfz.-.jg-5 WM. . f ,-4. ..., - "H " " if pr 7 2 -wg 1' wa h H 4 . . , 5 'ffi.,,,g.'Vg?P'!f???' , 'W' E.:-.fy ,ids .way --'rs5iii,,gfm,f2yff3: 'Ei if ' 91 Z 'g?,,--gS,gg, j-LKQi 'L 'Lg .. J - j, vsn zq -Sf -.iw --:Kgs--' 1,513 KW, -,,,i.yggQg,f" 1 K-5? wif. XM M 5335 555,542 ei rg.-'-q .2-, : ,f iwi q V fff l Q ,M ,gifs-G 1 W, wg, Y ,. , r- .. f H ,,gK W..K,,1- . .Kf.Q5K5,..,1.,f -f - Y Q-5?gf.K.KK-Ea - K - , f KK , K SA K . -'H-1 ,. . .. K 3 Ki . . ,, .1 ' iff' Q W '. -- 'ez,..?J:ei1gi'?i' 'iw-1'?9gf+?,z552, . . f' 3 31- Q-f Nfl- w w Sw,2ffiW3Ef,vE,J?'w 15 M--W ' 6" .2522 ifegiq .. Q W -- 1 F. ' is? ..-aw 'A ,wif .Ms-Q12 Wk , wgv W'55-vvtfsswwi rg. i 'wzi,Q,L'zf1f"..ip'..ffi'323ff:'f2.. f 4ff3Qz535i.,"h,s" ""-M15 Y-gxw ,'3g .fifw -f-2 .ff 44'WfwV4i1? '- Wg :,.m5?,wf5 'QL 295' 207+ Q " W H ' "' 'ggi-1 '- fi 'sa,1,,ws:f-H".M-5F'?2 ., 55 ' -1 '..fi5i:-zgf?g,9."-..?'tWg---s2":fi3JEf?3fi, a23,g.M-25f,5".atFrf,'i5 .gm .iig-a v g . :gg ,ww .wg , 1 -,, fy... ig, pw a ' fisxn . . -5-:gig-3315, gf.-gigfmggy sg - ,Q -K5Mg.,5KKm,3r1 W 5.::f:,g..s.gg.y,g1, T , ',i525 WL: w s. - ' fem- .1 ,mf " ,Vx gn, . if mQ?E1fF+i1 afQff5 ffs7g.si'g,'Q,1imf' - ii?"-5, me f is , -yy geifff 1' 'Z' .. 2' .f'f w if'-QQ?" -fi UW' . if 5- 1 ff-'ef-f, ' g 'A H sw .Hi-aw, .-1. .ff iw'-,:f5.-fmw. 'w?2.' if , - ...- . .if ' . ,, - fig? -, 2' --'fm S5 f, K1 ,555 f ,. LL'. f' . . .ff 1 img M ,,K-gf.qgf,,KFfw..?.f.,.g,,mggSs. . -nf ,za 3,,,5,M,,,,K.,!,.,,.ig .5L.,ff, . .K .,. 1... ag, .- .K ESM 5. K5 J - 5 . , fy., .. mg.. 5, ., .K -- :+L-Q. MEM1:-wfffw -.1-ff ' P. ef." -.w w f gg,ma?H5',Y,ff4rgJe-fm--,w-s"Z..mPw-.zvfiwfW3f??5lW iw -' S., -fx' ,w 7k'f 3' -Wa 'QQ Q 5' ,ff- -m g. , .psivskf X .---. ,5'3zTiSf , - ' raw ' -Q-f W aviss- zafQ+-,.,m.1.- f . iw, -. ' f,-f'i',.Ef?. :4n,:e3gsf4.25Q.. ,,,-fwg'.+,.,g,.m. K Qgwf w w.. if ZTQW . .yah A M' v wg r.f"51--ff 1- .sd f-5515-'- 4-5 Qu 'W ' Wlff2?5ii?2z 'iff-1'isg .Q Vx' gf ." , ,QQ'4.,g'f ag. .tg 1 1 11 z 'mga ', 9 5551 Q5 A is 3 ig? W ,,-gag, 'Iwi' -Mgqgwf-wa-'f3z..ssz1 A il.W'f2f'ffE- N ,JV -, V 5.51-f 5 QT! gif: 5 - J, " Q if -tg .QQ . . , - Lf 71 ? ': ' ff -fm,"f,swr,r,.i-vg Yf ffw N. ---2-Lf'-f?P?ifH??S ??'is3--. 5-1, - ff gf H, Fw:-2? N26-'ffmf -- . - . '-,emi-3.5.94-fzr 1 .5 f u 'W -Q-,. if 3-Af? 'A wwlflgf -- .if-51254 X291 ,www v we we X N 'iw , .f f, f. ,, -,aw H . - wa. +1 -'ff 5 .QL , N ,Q -'Y ,. :sv . .ff wif? if 2-,,, ,5ggz?iwg?..:1,.,:-mg 1.':1g,,.,.: S, v .5551-K fvs,Qi'M J gqgs gfxa. :4.:,x!s1f K - 2, :N , -L , Q : K, I, . ,. tr, igfjnq as ' : ' . 1 ,- " . M 'T' 21 fi 3E3ef."i'!Q wfjwiv ff-ff-2. ' ' ,,f-.fi .',-fix-Y Q -K'- 4' - . . -- . ' ,H A w , ' fl 1, . ': Q Wise? fkfb W S . , ff . ' ' ' -M "' 'f 5 . . ae . ,hy ,CQ Mk... .Y ,s . . ., .. . fig f 17 ,, , 5 .. ...-in ...N 74 .. ., g f- gfwggpig 6 .5 M19 2 "bv 'E-c,,W': UATM :-f ' M6 33 K -- 1 'fi gPQ,av1.,Q,-sp, 4 Y in 'ig3'ggfi.g' if-, WL 3 g w::?w.., es:.:r.gf?e':am-gang J,-g,,.,,3mQiQ,ji--'J 5,- M rdi f' "qi K . - K xt , -1- . 55, .KK V ,mf In 'W ' f . ,,K. " f ff, 'Q ff Z: riff? -P6 in W T ' L ' S1 2 .gi 15. . . " K g ., Ks. f , 3 K K VK.. A QS Ki. iq, . , 5435-7g,5..,4 xl-, A .Agr i "+L . 9 5 X '. ' , , 2, 2 1 N-Q1523 ' gm .. . ' --A 3- wr .w -. ,::,,,f 25 1. QQ fr. - W w, . -MM -Q-,fm --.. w, - - WSIS ., ,. -1 , -. mf. . 53 yu ff -. - - . -.W fm- -- Jia-wf + M ' :ivan-.Q---.2e,,2.:--,f Ziff? L, H- 'f51:wfe,sP-2511-f12fE'f:S-1. 1,-. uw: W. 4- . . 'M M M M' gisff' - T55 ff?- - - -2 if! , , Aaisagfff ew 25232204 - . 5 my -wi g . w :.ggg3wf -,QQ -sz ' ,.1,. -fi ' 4 Pi? 1, 5 2 QQ- we ww 224213 - 2 :iii Q. -1. W.-.,. A - . -M 1 . K 5..,K fm. 4 , , f, 'i1 '2 , ..K . m ' , ,ff 45, 5 .mgifzq--+ ff. iz- ginger 5 w k an .v'QgZ.L.sf 5- H " ' ,, R . ffl .- .mf ' E? H .L K,',.,:5. 1.5 5-My .fm - K.-fmffgwg 1, 3 4 F295 .V-,..qKK, ,,, ' f- - - f -f K ' .. L. --.. , , A . . . ' ' Q '1 -. f3: - f . g fMS4f5:Ww ' f'f 'Ki ' .gf mmf 2 fbfijgfae 4.23.5 ,. 33 54 1 QQ.. gif- '. ff' '5 ,Shi :Si ,12 1 :xr , ' . sq . H '- K - K 4 wg , KK ' ' KS,"-, ? if - -gf K" s 2? gm: .fe - -ggiw. , , , 1 .. gm ' , gynm, - P M W A 3 si .- 1 - .. f . f .' 1,- .1-- :QQ agp, se - is-f --v ' -1 -iisfmwi-he-.f,w5,,-f . , fi- A , f 'fa gi. .. wi, ' . gg f -V E , ,z , , ia J .- - -1 4- K -'Q 5.5 T31 Q35 Ph Yf g.,s.g,,gF,1. A9 W , .K . ,Sze - gKKKj:,,,3-K, ,,m K in Q K 4 55,4 5 Ii. EW-2.3 ' 5, " ,f ' ffm- if., Q. .izwi iegi - 5' Q- ' b f - -Wg' M ' ,-.. '--f,f's""gs1T' 'L esl V ' S' 1 2? U , fm' 'Q 'E - 2 1 f if l- A L13 . sf.'s-1,5 ff-ff-.-ffgssf' a, w , ww' . '-1 ::,,. - 'V .1 ,ui . f ' L Lv iff' . 1 if f X Q . . . gag, ., 9 ' fi " . - 'iw 1' -4 , wg-H 3-,Rafi +14 V fww- 1,sr,- . ygilfg ff. fx- KKQQQYQ, Hlgifey , ...-WG.. -K w3"fg,p W,,fg, iwzi-Kfziaewf. g f'-xig -fix REV , ,,, M -W , - .Qi .f..g.1f., , .sm W, ,J,.g,45,. ,mf ,,,..,. W., gw Q .. . K s, nf. .M , .gf ., fs. 1, ,, 1.2a,e,,... if-Egg: , me -Bmw .5 ,, K.. , 1 , W gggf' 53:2 31352-KfKE 'gzgi1i-j 2539.43 W K . K . .. .K K.M,2 if as 553 .K .1 , -2' if Af-fffygff-',,a51e.'fwSt:f 14 'Xgf1gg,- fyiii' ' 4-rel. N. 1557 4" :I 12 YM", Q ff , -' ' . V ' 2 X -- - 1. . " 33,5 ii-W'- '+ - - wi 3, 51 vliwigw, li qqggjgf..-giixmfgi? ...mf-,Q X f wdxr- ?,E,,,g"'fXf , MNT N23 ' - -W g . ' . , . . . , T M "Qi .if WM" 'Q "Wa ., Zimifvf .. , iw-,X ,, f' S," v' fy i f ff? - 4 Q ' 13" ' 2 .U .Wiz pa . fl . Y K.KSg..,. Wgjgfg Wei. 2 ,s.,.5 Wx. ,. X.,QK.f,gg, M., ,. J... wld ,.. ,..f, 5 ,, 1522 ,. . ., . . ,K 5. Kf , . . ,.. W ff ' fswf' " .1 -5 5- ,,, -fff2f?V'f-'- H5 U-"Mi-'4' 2 - 1 ff.-' 3553? -wf..fa,?5fq5 WU- L. , E figyw' ,A+ ,.-, 5 5 .1 32 M- fa 3' H ' Neff - -gifs H - f ,HK ,Q W --" - -fi Him , 'f2'f357"+. w11..1x,:g..L,L ,ffm -S' V75 -3.1 Y' fd ff , Rf' vqkfqi 'fi , swiss- ,f'fIf'w1f,,wg,5vi?giQ . iii-'fi f' W . : -g s-aw A -ff a vi WEP' S ' -- .K, , ,p 112- .1Y'4,?' W1 , 552 ...V gift, 35552 4 :fy ,125l5fqEzVifg. V M-' 1?-fi yglgff -r .K 1"f1L ' . 1' TQ ' QF? W - f i Wk- ,f ' 4, " if- ,'f'1Wg,:.-L 2+ . ,gm wr M. WH 1' -' K , . -' .fy W ' .f.e.'wKp ,f n -p, . gg T Q - -' 1' , V .HK wg g - M33 aw w iw .wu z - 1.h.....x yi-'Wig JSM? -1-fn?-H.r1,w?1..Qf"i:-ii'f2.'i2.ffhi-i'f.2'5.:f75M zffw, - KY' , , -, . , pg -, L. -512 we sf- - -, J 3 -z f iw: iw fgfzsg - if? rs., 1 VZ'3Q,QIf'ff?5?,ff jf?gfziifzfffiffxisni,12'?iIkf'2f1.EffQPN PQ' , Mg-1,mf+fv ' ,' M' ,- n w ':.':f- ' , igxm in ,Ce 13-N My f f, ,- W' lf?" ' 511' 'fy ' , Y -G- . . , . -. - 4,2 , - ' mi -f,.,4. Y :gy 2 - 2 , iv f ww if - 'S : ,,.izf' - 1" :sf i f f vw w g'-1 1, ,L f-s s. z. -f2 f 1'f- -.QF , KK - .W , , ,ff - , 4 . Q .Q .. -' 'S . 55335 gf, - ffgitf' ' , -" "1 Q' fi Vw" 1' rw'-Q L 5' Q' 4: W w s w ' af-'ef' " .."L2 'Sp QE? ,sm 31222 2" gf,--'-Q' iv- War,-f . ,ziggy if Q. 1,-1 142 . wwx f ... iwg -Y,w EEg.i ,1 4, fifi 'aff . - - ,,-gg i,- ,. K . . -ff fm,, S.,, M Q ' 5.4 la-,--, 'E f' ff' . f .- f :A 4 .1 'W' K .1391 M wa' . f . f - -f b i -M, ,- :," fff!:f" "" J ' . '32 - ' . ' if , nf 'ffibifk-5 - 3-1 .3 -- ' ' m sf',g.W Wg, f'i W' 5 255- Qi E K T ee. 4 1 : Mi , Mg 15. 555 642 PWM: " " 11- 'w r - . f"a 5,ai2" .gfi'ff ' a t Tii15am ,i. 'f' 1f 1Q1i?, '?f?f f '. f' f--4' T - J' Riff' sf .12 nik' ' 61- . 4 Q s-' Af f -51? -essay . 5 f f' f 'W W ii 1.25 1 - ' -f. its v5f'. if3. f w2p . ,- . 1' - -'L .X .r,,. ..Zi!2Q ., i g HL i .-if-I -f .. w , . 1 ' . 1 ' Sf - - fi - . . ' ' is K Sextez Dana Wimer Sheryl Petersmeyer Ianice Nowell Shirley Nelson Jeanette MacNeill Patricia Schultze Seated: Linda Binger Mrs . Miller Boys' Ensemble Back row: Ronald Frankenstein,Dennis Roeber, Vaughn Meyer, Roger Price , Douglas Roeber, Lynn MacNei11. Front row: Mrs. Miller, Larry Price, Rodney Binger, Stephen Weisman, Prank Wimer, Ierry Price . 42 Trw Patrice Kloss Karen Sires Darla Peterson Standing: Mrs. Miller Chr All-State Chorus Sheryl Petersmeyer Roger Price Karen Sires Dennis Roeber Vermillion uartet Darla Peterson Douglas Roeber Ianice Nowell Lynn MacNeill Mrs . Miller Officers Mrs. Miller Patricia Schultze Ianice Harmening Lynn MacNeil1 Darla Peterson Instructor Librarian Secretary Pre side nt Vice -Pre side nt Chorus Fourth row: Patty Reno, Diane Haag, Berl Hansen, Peggy Nielson, Douglas Roeber, Roger Price, Stephen Weis- man, Bill Moliter, Susan Feldsien, Patricia Schultze, Marsha Huether, and Sandra Christenson. Third row: Mary Ann Schultz, Sharon Roeber, Diane Esche, Kathy Otto, Patrice Kloss, Lynn MacNeill, Dennis Roeber, Ronald Frankenstein, Vaughn Meyer, Shirley Nelson, Janice Nowell, Gayle Odland, Iudy Schultz, and Marcia Noot. Second row: Deborah Haag, Lana Marshall, Nancy Coclazier, Dona Hultrnan, Sheryl Petersmeyer, Rodney Binger, Frank Wimer, Bill Stoner, Karen Sires, Patricia Hansen, Iames Harmening, Barbara Iosewski, Linda Binger. First row: Dana Wimer, Susan Hultman, Mary Holmquist, Randy Moliter, Ierry Price, Larry Price, Ieff Wilson, Rich- ard Roeber, Ieanette MacNeill, Rita Ames, Darla Peterson, and Mrs. Miller. Soloists Back row: Mrs. Miller, Frank Wimer, Douglas Roeber, Janice Nowell, Shirley Nelson, Karen Sires, Lynn MacNeill, Larry Price, and Ierry Price. Middle row: Sheryl Petersmeyer, Patrice Kloss, Jeanette MacNeill, Mary Ann Schultz, Darla Peterson, Marsha Huether, Sandra Christenson, Beryl Hansen, Patricia Schultze. Front row: Mary Holmquist, Rita Ames, Lana Marshall, Dona Hultman, Iudy Schultz, Barbara Iosewski, Linda Binger, and Dana Wimer. 44 awww:mwNDwWWSfSXR1mw11Wsswkwfmiswwmwgif:ww -x.f., am-1.-gf: f--f - - - 65 Concert Band Marching Band 1 .lf 5 .,,h 5 Q Steven Weisman Sandra Christenson P6i1'iCiEi Schultze Band Brass Ensemble trice Kloss, Steven Weisman, and Ronald Frank- enstein. Saxophone uartette Barbara Iosewski, San- dra Christenson, Rita Ames, and Douglas Roeber. Director: Gary Crown Huron College Percussion Ensemble Dona Hultman and Susan Feldsien. Karen Sires, Linda Binger, Patricia Schultze, Pa- Dona Hultman Susan Peldsien Rita Ames Activities Pep Band Front row: Dona Hultman, Ieanette MacNeill, Ioyce Stellmacher, Prank Wimer, and Peggy Nielson. Middle row: Shirley Nelson, Sandra Christensen, Barbara Iosewski, Rita Ames, and Lanette Sires. Back row: Patricia Schultze, Kathy Otto, Linda Binger, Karen Sires , and Lynn MacNeill, Grade Band Front row: Vicky Brugger, Keith Tubandt, and Kath- leen Tubandt. Middle row: Paula Kleinsasser, Iacqueline Roeber, Ruth Holmquist, and Reba Kloss. Back row: Steven Roeber, Kenneth Miller, Deborah Meyer, and Paulette Price. Band Of icers Steven Weisman, Treasurer: Ioyce Stellmacher, Publicity, Marsha Huether, Secretary: Ianice Nowell, Vice-President: Ianice Nielson, Presi- dent: Ieanette MacNeill and Rita Ames , Librarians Standing , left to right: Rita Ames , Ierry Price, Cynthia Bonin, Sandra Christen- son, Barbara Iosewski, Patricia Hansen, Gayle Odland, Beryl Hansen, Dona Hult- man, Linda Binger, Mary Holmquist, Dana Wimer. Seated, left to right: Miss Koester, Instructorg Ianice Nowell, Lynn MacNeill, Sheryl Petersmeyer, Diane Haag, Frank Wimer. Declam Declam Winners Mary Holmqui st Lynn MacNeil1 Library Staff Left to right: Deborah Haag, Susan Wend- land, Ianet Rekow, Sandra Christinson, Ioyce Strickland, Linda Binger, Ianice Harmening, Ioyce Stellmacher. Seated is Miss Koester. 48 Sheryl Petersmeyer Linda Binger we i :" ' .fwTf2:-- ei? Ml., if Q t' 2, wha 1' BY? ff gi zg if if P ' .1 .4 45? 'Qi Senior Plays L Director P Miss Koester an RUN, ROBBER, RUN Otto ........... Spider ........ . . . . . . . Douglas Roeber . . . . . . . Lynn MacNeill Miss Prud Homme . . . Sheryl Petersmeyer Mr. Alden ...... Sally .......... Gail .......... Colt Winchester Carol ......... Ieanne . . . Cheryl . . . Ioan . . . Linda ......... Greg Benning . .... Ianice Nowell . . . . Diane Haag . . . ..... Roger Price . . Ioyce Strickland . . . Ianice Nielson . . Ioyce Stellmacher . . . . Sarah Fountain . . . . . . . . Darla Peterson THE LAUGH IN THE DARK Iabaz Noggle ............ Craig Rearick Becky . r...... Clarabelle . . Agatha .... Abagail . . Magnolia ..... Iasper Morley . . . . .Janice Harmening . . . . Sarah Fountain . . Ioyce Stellmacher . . Evelyn Cockrell . . Ioyce Strickland . . . Robert Kohnen Phillip Morley ..... . . Richard Iessen Lawyer Pitzhugh HAIL, THE Clifford Shnorkel Maw Shnorkel . Paw Shnorkel . . . Coach O'Brother Dr. Klunk ...... Myrt Blirt ...... Lotus Shmorgus . Announcer ..... Benningwitz . . . Pricewitz . . Hansenwitz . . . Iessenwitz .... College Boys: . . College Girls: . Cheerleaders: . . IerryHansen HUNKERING HERO ....i.....IeffWagner . . . . Darla Peterson . .... Dennis Roeber . . . . . Frank Wimer . . . Robert Kohnen . . Evelyn Cockrell . . . Ianice Nielson . . . Gordon Blume . . Greg Benning . . . Roger Price . . . Ierry Hansen . . Richard Iessen . . Lynn MacNeill Craig Rearick Douglas Roeber . . . . . Ianice Nowell Sheryl Petersmeyer Ianice Harmening . . . . . . Diane Haag Sarah Fountain Ioyce Stellmacher Ioyce Strickland gg 7? 1 wig seal f ,4 Qu ' 72 wmv! " gl W' , f iaf'::",:15.7. . 49 Junior Play 6'Gone with the Girls" Grandpa .... ..... . .................... R onald Frankenstein Marge Capp . . Doris Capp . . Eve Capp . . . Sonny Capp . . Alecia Capp ...... . . Ora .................. Gregory Thatcher Van Stael Lenny Fair . . ..... . ..... . Binny Ware ...... Captain O'Ma1ley . . . . . . . . . . Linda Binger . . . Dona Hultman Susan Feld sien Steve Weisman . . . Karen Sires . . . . . . . Sharon Roeber . . Randy Otto . . . Pamela Noot . . Patty Reno . , Randy Otto ix 6 S 1 'a 5 vi A LW S E 5 Hs ,m -43 .x w n ,s ,Q L.m,. Q 3 lg ' FS If QW ffjf: if 3 , :, Llgi EL al. ,QI P S: f , 5 K - , is 9 I V. if K G f ggi, -i f-, Qyaig,-1lMf?1z?441i1 MEM, 34:,ai:fmm5f,,ff+,.1N.f1: zlfm-if ff-W-:,,e,fl5,fQ,.m,ang.,.1,4z:m,?1:,3Xhgmfeg,,T2?i,.q,wg7,,ig,3,?Q8if?' :gg Q9 .5 , mug gf l 5? fe? Q , , gm ,fy wx , ,, gf Q-r r. : ggxgu ? L :K -25 f fi " , .E px fs ff 55355IlEi:f4ggfgQW5,1QgMf1g5g52Liplg ,,,1.sa'S..:fe,- ffuxpfzi Y f' 2 'v 1i'G?215isffWwirigmeiwfwfeffggfsgiifwifw ygK32ffq5w2 f59g2? k2Q - afgqiiw -, 3"Y1a"V ff ivgsgfg sag : Q-'fs , ,fgff2f3E5,Z5'sf1,azfs, ,,'- -- 'N , gggmw as f L,h', .. ' I 'r ' rf 'WM 9 'ff , ,Q W,-T325'f-shi ifv,L,1i?T'f1-,Elm315329 5 ffs',M,gwf is K' 'L n ' 2: wx , Sega if Wi? :ff g--'gg Z itqsfEWvfffW'gg-+iwfe:z1- Qfffhbf?-, f' ' a:'qgqm5e:gwQsS?wa?s fzsgwsfgimag5mfZ',g,'rfQ55G5w:w, 5 - wi, 'L , 1: ,. , rw . fmim g N , H 32 ,5:gqL:,5xfg3Mi.f.W geWi.,,,?e. wif:ifadwmfz-.,fg,2.,, if J - WPA' 5 is QW 1, v:wigf1,mZwg ,mggigwsijk fgf5,WQf,,,4,KQfff 5- fn -4'-+1 1- byfggfgrfi-:Q 55994 5 Gm '-.4 S,3x, gg?g2?ug3gf 1. ,g e. x - farmev 'w ,ms -If 1, -ffff' ' -bw' emii A m 2 -1 0 Q-fa: Eff :M 1: Ji 1 "iw-'fW1, +., t- f W A 1595+ wwf? fx-f v ww n :fwifrf 2211 N 3:3593fiafzf.-1f,.21,f3fg.? 552A-mljwf , M3 ?'g5'5:,Lg22'QiY2?55i5"-564 ,E2EfZr2W'xffa?'2??1fQk5K :fiwlzwffv Q if 'w wf ' ".ii2,1 -' JS, mi? 4 5- V ' 5- i x 'F W P -Hp 5 ngmmfi M 15 U ggwwagu- H-fzzlsfisfi in .V ,:,i...,ky LJ- A.,, ,, ,ZA ,A - L rm 'gk ,mi , ,,-,5,,f,. f- , ,,,, Vw,-aff-' fmt ,S fffrf A-mfg H,-q,g4Mwtgf, Q ,5gY,,ClMgM1f5V WTSQPFX Ei f , gf f-f - Y, 1 1 ,, wlsg, ., Q, 2, H G, gy 45, ,A 5 Q 7 W MTW? Q 'p g mi Ps, 4 ,.- wt jg 54 ,Q .wifi rxiiifQ.5 xgqL?e.2fe:lgfig1ev,g,xfA mf- ,. -f-, ff ., f.'f,f,i-Fifi-X.-'g-gyu,,m.i ',?3ifT?3gMg:g,y.3,4f'fK.1 Amy. mEg5,WQg5ffL,w,. g ,,3, . , 1' ,, ' - N . is ,. -Ev m i , 1 9 gf- wg X 3- ,ag 7 ' iw :Vg 92' mu.1:.4: fz?fgfLw5724w:'A,' 4' 5-155 ,m:g.-af?-ff' W X W2 4 , f K F F f"w5f h af: Q . - +1 ,R V- ff f 3 1+Lsftmfwwfxnl 6225? Q41 1 ww1c1fw.a,i2:,H. ff , , ggugx we 'L A I if fm f ' -fI .ii'ssiivMfi M-D img, 4, . ml. 3 S , :max A-mzllklgewl ., wf'sw56 fm?-ry' ww Q '-s'a..T-fqxzfif .sw Mfr ? 1 41 . pl. if my . .ww f '-I 3. , -2- , , mm L -f Z H . !fS.g,.. ,ggw-2--,,1!: Isligfgirwim Q,?aPYf1il14T3ssw5?z.g5ffS,g:Www93055 5232? -9":1s?u': A ' A f F'Z"'.:v2nf 515,18 f--- 3,gilfz:,iF21Q.1gfE5M 513?sg5iggjf5'ggf3M MP,-fgsfijgfifiigf as . E -ami.: , QQ:-99 AJS-?f?i' fi-vwfrek 2 - Avi, f , 331113. L ,H aiu wa- gag 35 Q, 4 nf? .H-Risen: . ...,12'Q'2E:t,E ,g flia-Kyizgiebf,ZQZWIEQVQwfggisimfwffsfrwffiw-Lsgf f 1f'?'4'f 3 mei rffjfvffWwkglwfi, LfyQf2fC'qlI?'iiZz 1 ta..-wgf -fs maize' vw A fffmix 535 gg Eh 4 ,,, A 1. 1, ,VM -'fp A'-c 5, ,qw , ve' A ,:,.t.m 'r+n 1 -4. , , ,gm .- M g,?af54QM,, e: ,q5,, .I , Q., ,gf , Vs. V mm Q W2 APU' v'g'Wfffs3'E?:'vif!4-A 5 ,lm , ,Qwz is . l Af ,1 A , - 'wr-mf Msn' J'11f.gf,i5M gw,7f,,:3wsx.4,.g if W V i. x:,g.,J5 ,, .E f 1 2' :H W . - .W -T 'VAQM-fMf 1-K--a-'14-Q A Elf U ra 5? FEEHEQ .ptgiufix :uf Qi. m -:vw mvrw,,Q1?f55feeSsx rfgz-amp' Aus- fwmfzfv wg 151- s' Q gfpwf 1-f,4i'QLm.j 3iHLif5f31'f'2f Qiygfffyw1Qfi9?Wlg1i2Eii.g,f1:gx1 --f1,fi'2"1W,.,fNg f,f97Q wf':lfl:lffzfNI1fE', 5' 1 :J ' 'X g' f4-,wif -Q rw Q1-,Wa x,,Qi':uSmE1'Vfaar ,W g ggef- 4 . ,fi?E'YW ,Iggyq3W3Q,?Qgwgf5i,gfg1,iggg.g:,isffz,pgggi, rflfag ,' it -QQ A 2 V i 'H' vwwaezeeiffi-2pmew2wi65Q-231Qiiimzii' 1 imflfhgigx-f ffif ' ?"w :-gm -is W- 45V MSP? s14a.ffJiTf2i2Li2fi?up-zfzsegmf ijwfsfiriwfm-MMimi:5fFfsf"g'11'fQ'fr-WG ' LJ- ww.-1:-'fulfil f, gqrg ml 4, f ', .L gg, 1 3, ,- -fZ4ff,: sham? Wgg.,ff,, 5, .M ,:.'i.f-iq, may gm Wwaw :fgvg,,,g:,h L S - -hr .654 1' .., wm,f,.2k!Q- g.W?2:f PWM -m 5,1 ,f3.Q,i.,, if aug ezf+s.5N:gHsf?1pf?I51:i Sigfffifx xiww fww-EGR? Lwqsq , MW?WM,fWg155.fQ,4I,,2l ,5p,w, QM wow U-, .L,QM,x,g. .qM53,5,X,.giyg, ggi, W 1 glgfafw, W,.,-,.? ,N M Ji. ,,,f,1. . Gmini A ff 1 Q- -,wxwatefes'+viwmgx.f:51eg ,kmfqfxylvaiyf wwe, 3513 ivg-1M,:j ii.,Qgq, gM1i5g 233.1 ,Q- Wggp JI KMNQLEigwdm4gg.5'g,2,hgwzgfgsi-Agszkfzz' 5efQff,iy,,-V, -,vgqfxfff J, '1:2g.',g.:-ggikgfjw' 351-K'SAW-fry.i.5mv,r5 3'J?fT'43 rx, 5ZM,Lf 3 ggf gg: . .,,3Q5',fi Vxfwfwwfm 525-5Yg545g,L2ff,',-K 'J Q-5. Wie fs zu, Q'iX,Ef? sisfwiiifw A1 -ww k, 'S!.,..-1g4,. M lg uf W5 .i1g..m,, A ' Vw-gVi:wi,3.f3wePf-ifwLq.i,.s,4,f,-Las 2 iLig5"rf 5' 'MIP' t u rf.. f ,Wm ,Q w w ii g 2 ri-M ,iEf'f'iiP:'-f 52 1wi'fs,'sts7w mai' ,ffiw :'g1'3s1-1- .22 -- 'fzzfrzisswzw ,gi fgQ,?,.5,,yiEHf, M. , ,,.,f,,,1 M,i.,f. .1 qwgw h,3ggW,: ,L Wrl, -- Wg -.,v -rwiniui ,.,L., s,..,., ., X. ,A .NL , ,bm X Y,y,1,,, ,L ,M,wm,?L,, M , V5,,, g,,,. F ww ,.,., . , lwwww?,:QFSi'5f'Pf--P Qwflgfy. ' : QM x,4?51ggf" nm- fm MW' iw WE, ,uw f5f25?ws ikvfbii 2, +A zfifwf 1b3?5:fifiEi2iZ5ff 'awifmmfifwFfgffwfkezaifrz was Kvswwv -2 f ww fzia b sw-' V 'Kim ze Qi: z,,lgW:5s,if1'?',f'53'n 1' wwf' MM? 31- ki my ,xrf,v:!w,gk,w,--, .- 5 4, :zvmgi F2116 fxlijf-zef nw?nf!'5i5N'34Kffwqfgqfffe' 'QWEPQA 326229-fhfgggfngliff -a f: ft: X vm f,3s2f'53g y in 'Y 8fs52,,,3E3if 'H-2,5 ww an -- Eg 1-'L' V -- wg-a':rgfXTEs'f!zs. X!'N1W'1f saga!-3"'?'q" A .x . ,. W, ,,., ,. , , ., . . , U, .. ., ,X 1 M , L, mu., Q mwffiwf ffvi:n,mf1A,f fgwk 4 ww :mai--iw..muyQ1g5kx,iJi3eQ5iQI5YLSi1S'5f'2?w4f+g W9-wg ma, 2 ..., 4112 gain "- . . PL -' ,W , ,Riff -ffrif3yL:5wvff .wi 5 EEE: Q, 415234226 'N'1sfZiiiiTs.ii' 'sri 3'L 's'f7ti'km.1?i ggiigm, Q, .f1g5,Qix,1gms,1?'ff,3ig.fQ, ,3,,34f,gm,,, 5g4g,gmg,3V,-Ay ,V f:Q,,M.,.JQ,,. ,Jim 'f.,4L ,g, ., . .Y lf gezag ,, 5? M. ,yMg5gQ,,f:f,, Lp E,5XsE3civ1N,'vJ'W'e' A.,,,, pg- aff?-amy 5y3'?1"5fL:WM Vww?fw-wifekiffll Q1 1wwpzefemsgigeamzfgw iffwm'fSfa.1wiaEmi?aa is ii i ff . Qf. . ,, wwf! wh gwziszzifxisfm' mam fixwi -- igiiiyfzir'-A w. 2 f:::::i12,- -fwkaygfggfllhgfi :ffl K -fm 1, f-4,kQg,W,1IsQ,.Q1f Mg W, ' fffk 1i.21'ffirwi5Qifvfg+fZN39ig: qsw f --1 5 . fb: N .v m ,t ggi 1-512 ,. - , ,Qgmylfgg XL: V Qgiggi ,gwfgf-gp -:,wif.gf?i,g-,am 4 fWh,Q4g21f'22 wflgfgyvf g A M 135521 'E Lsf5213?'f5 M fi. 11-sg 'L w ,e , M, -HM ii, Ay, 11 8321522 gbjfffh PM ,ga-gg 15,5 5,,,,,w5,gx wfrw w?x.Q,g,g,z4 Y f,fgw:fg,,fg my fy, ,5qg,,,,, K-,s,,QAiv,1Xg,awg?.A A.,-,,4,, A, mg?3,+gfg15:,g?gg?pf?:gq,5iji!2QXE pg 0 M .. -f .ik 1 v 1 sw wi g.i,f,5k ,gg 55. fggpsgmf ,gs Xmg1:,AqQmms,fi2wx, gfifw Wg. .2 -. ,- ., at ?'wiPfS2w12???f5g wi1Q,2Zi52f5:if5Q:1:3?15f:g,iQ 2r3ijKizff'Jf 71155131 L Wi? fi gsm. M 'xlflllxgl I-:gg r- Sf fgigl f -' " HB ffvxffif zm4i?:'sw,33 ' A 'igwgmg Mfsqgiligifzgf 2 wg: fr ,- E: sm. fig-1, EQ 4-1 P- T H-111 , F- V' A fgfifzi 'Y f Q, 'V 9 Emi? n f7-'L fm frm Lb- ?51w:. Q JMQNZ M f ..:1.?jf g,f,,fw:3m?i my . ,xgE.,,fAf,1Q13A,,g,,.mMqasfwfif,Vgsingw E mm 3, 'Q Q gawk Wifi" LMYPFQQ , fi 4-.Qs.q,, af, , ., -'gmmi M5 'iw 7,5 H E 5 M W: mg Elm m - u,.,,,4, 'k,.1:gEffgm.m, . ,i ,V , 'K wlm,5,lM.,.i5,y,,,..M.LV,U. ,,Zg,, 5 ,V K ,. 514, PQ, nz, ..., , . Q., .mi m ay gg swag. 1 5 ew ,kim Xiu: , . y :fHf A.61- ' P T ' W .X 'Eg 1 V km - fc ff zu -f,-J-wfrww. faeJf,f wx'-lff,-wW-M1wM- -1, Q-V ii W .- N- fm., .lin iwigg Qiwg ham im QMWQQT MM ,. ,N W . mm T A , 4 f m, -, V b- -1 QM 'F-ng f Y - lx ,w2? Wkm4,ML.. ,,, , EA: ,J , , 1, WW ZA W Q ,g f g wzl k .. 1 f 5 ? .V ' ' f V 2 3 -- my 9' W - - . W ' l A ? 4 " W 1' ff:gz?f,,13f 1f,'i5i5if 1ff QfWsgF '? '2z-. ' M . ' 2552 V - f?sm.vfif1 ' gy MQ - L' 1 ,X Q . Wm W if , i n 1 f Q 52 N X- +-gWv1 s.wi, .i ,Q ,,,1g1',3,,3,gQixffff.Lg,Q Ijgig wm ,gj g y fg fm- vg- W -"MfwfiFQ1miiv1f'i'fi3f. M f3fsfffaf2f.fQsf'H 5fiizffwa:swag-?:2miQg,m1,Z :wifirgif-Z"'55"e2Q" m e Rfiaf- - ' : . fw f w 1- -' - fx Y-5 . iz iv " nga Nfiif -, M- VVVV Q1-if 'L2f1LgHf5fe33'X3'A54,i-k in mf 51 -452351 3'- , - 'Milf a -Q 4 f :1SS21?2Qwf12w A -2 V 'fff,:g " fs ggxffiiviezifa ff? ?E'fhF'e' 1 H W f f Q ' 'S 'f f H W -A 532 . as ima: " -'W ' Q " 3 1 V15,fggi8f5'v5fsQSQ5i'Sf3Q1t1?w1f'e'3--zfw'f'fi"S , if-L,,f':2fvf3'f::fQg1wm5:,Ef4fzfHR1,i'ffQ9ig-ifV225fgSrwr'2vJW,n2i'E3v5MXw'5w?g-wgmyf W4ig4fwgM,yQ13 ?3,..'?'i':?i31i:15,gf1,,55g5"'1m Q2P5f.33ggz-1 glfgff ' b . "F , :inf f f ,.V.f,, . 4 . 5 L , 5 qx f 665545 'SEN W,,Qg,5,fg5gwwgglii, Q -9333, 7,5 fy1yg5ii,, k W 3,95 : Tzu X: mm-'free Lqafgfl, A 6 WMf'1fl fmqfwsv wff!2:.51w Q W. ir, .Q :93z,6fgf?n V 'M F , Q M" M X , J Q. , g 5 2 w wf mf i'Mf!fw-Q2 elm-'ffff'gtMgiw1 sm 3135, mf Q. S f' f -w X QT,tigz5g.Lyr,,,,wg-,A , 5kfQ.giv2M gr W-Qfge-efaAEaiS1?i1,mp, 'v:f?E,,fw'- z 1, if e m + w a s p a ! -q: : xs?frEf .1'i9,,. P4 'ffI:fw W3'H1:5Qgf f'E'!s?1iMs5GEWf H A if 241 pmmgaiihivlffffzipffgl z. r+,sVw.' Q if Vsgfgiffggi,-vpiwfg-wi1f1,g 2?5f1,fiws1i,1:3L,,z4:wzg1gl 5jyg1ggK:1jf2?n.fizffE1wz 5, wg Maw, Wm asziwsrmS'21q4gwQg4gdifliygiwpf,mg ,,,, ,, ag' '5 - fir f Q. ,wigsmlfwfzlw f12"f:,. " L f f'ifffwwggfM?Lflfi ,.m3eQ fa2isn,i!2a1a1:gsgQ: me fmL5fv33,F,.seiVg4w-Qwrwyg'-ifywyw L ff1,se'N-z7f,f?g,,459--'FML3fjfefa!is:1:ff2:i3eQ5?.g4g4H,Qg5wfmyffiiiww-iziffiwq-L, gwfe- Jian? -'fiQ,I,Z'HJZf4ai A as - Q ,Q V+ M wsgwgfvyy-wgQsyfgfw',w'.:ff,:hiwfww fvsmfz:fii .gi-1 iff ?.','?,g,',f1'S,T,' +51 wwaf,-:SL1x.,'H:iff.ifmLemmefEf2ffw+1fZi2fik ns w W ww lQ'?g'tMff:..g 4' wi f? , r 2 " fn ff:-W ":0-'Wav' 1 if '5W5U'fl511' ,H ww- QL .pfmv:::m:V':w,gf?.v.imw.1f-'rwL'-1-fm.uw-Mu:a nv- WW?5"',f'1'1'f3'b!"f"7'Bfw4j6Ew-Wv 'mE'5-es'-MEERX-ww, , Mr YV - 'WS ' H lhi may - 'Q -' .f 'ww a . , Q -sh 5 be , - ri-Nw, w w -,im -W-4M,,Lg..,.'?.i1 pf Q, 1 V- WWW 1. gigimfmzzgftwmmm ., ,.,fQfQ4tf1gJ V wwwnxw-f-:wphywwmwwiMa,.,L.,1 ,M . KE' 5 , wgv, ,gf ,i Sw W, QW A. E , K , W-pm 'wi A Ik. L. V wwii A Q ME, ieM,v.Q'.-wuirw. 171 fig Q, 1-mffgm mea. H? sit i'1-'Sem ""' kzawffir- 1-Q14i:f,-Himff'Hfsffsf f:"1,,?T,,'M1f1fgzf5 21551-4113fvwI97'f1wQfi5hia,ef2m.Lz'F3dET2f?2lV f11EEfx'3L?QviL MQ:2lM,,5 nf I-Wfgf 45155: .,'?::KZ"l :Y W-5? wfwf:-2 il E v i l i i i+'W iw 5:'f7 N 15if1'546g5f71W Efiigijiw m5rQf"gf?5L ggi ,wlrwy 'WgQsgssga,g,qgi NVQ' 1-'EW q"fI5K--wg' i2'f1rQ-Qef-f'2g?51fEi?:1 41' Z1 Wififff5l31i2gig5fAf:i2k :i?'1LaWYJi's-Q 'fwiggw fVip..Efiwiffwf,W3i??'fEE2i f5:fL,j?3':Kf1+,?1i,.9 3, 1 " P V: ' P am' fxhiim-f 5 ,- ssifif 33:5kiL'iZ:Iff7xafEWf W Yiifftli ??'Trf'f fA.ff24f4ffi3ll3f W3 WL H474 M5053f'f-i1522'i5wfiYfL5i5i2Qf3faQJ1 ' giifigiekk-,5i:5?zfg'?fi'5ii' 5f1Ef+x12??55s,if. EJ f1 A' f-a s M Q. a f n f SV 285 4 - 5529 fSw5 1 'i5XLn 'Z QM 535' -lieu 4 J A ,swf ffm Q, L,T"'LW'-Y?'Yfl:?ET 1Af535"',?V?1'E?g'7i'?W'5' Q5 51, -f Yam .iffmfgf2Q?,5Qfs5ayw:gdeg .JP QW 1 xy 'Fw 4asf,g,,.m,. ,:.?,7. Af Q: f m V' 0 ' e g g Sw 5- Qggli f . L, ,M 5 5, ,TQ iffy'ff,3,?f:3W,, :rggr1g5,g,Z,gl,,,'5g5'Q5sff,g51Qgf,g,,5af1,Liiiigx gk ' ,,2gsqgQf::.irt.1.,. .M A gg' f-- :K ,QQ 5555, W M-fir? 13 sign: fi , L 1 , m f , i i 2,1,gM 51,5 132 Am a M 9 f f, .f . -J ff.: . -.,, lv f J 4 - r f 'wf?i,1-Lmwfsiffl A ,ir M M www ff WWI? 5135 5- -, . w- mf: , ' hi-.v -ag if . W ' qv JW Sf- . - 55. , , A .11 13M fr.:,,egu4iX5f:r5?'5,f 55 355 i'EV?:'11ff+3':fE?ffmzkvv iv - ' - A 'HTH 5' ff 'fifgw ff' 7? 4 '5 frm- A-wff', , 1 :v - V-W' W asf- 2 41 ifjj W g g3a,i,s.Qw2:ES3v M if Zi' 9 :2 WV x gwgzfa 'asm A L 51 ggi' ' 'f ' wmiw a 9? " ff, ,EMKM WL. 255 ,lj wif? QE ig, K If fsw kit- I gk- iigfgix , M5,3 7 Q112 gg iv ,, AL 3f55Q?:+ wi 1 ig, , ,M-3, Wf k f y f y i- M " sw li Ly 951,15 - 5512255 ii? 5 Iwi PQ ' -' sz ' Ss 8' ,'ffi??2wi?5 Qirwwl-51 5? - I 92:2 1" M1 -i is-mia ygi, ,'2.,k, 2 " 5,5112 7 :V g ' V, I g fj :z efggiay .w g- ' gy Ugwdg K, T . , g 5 91, yf1jgjjQ,W,Wg,,,v,g,gffggi,9133-fy .mlik-rw.,,,,gQ,Lg1z, ,J 511 an gk u sv , u g:.s ,,..Q , !5,,.,-,.,,, M ,. V 1 ,4--Li"'2W my Q -P: 1 Q -ivfziacs.-viw-M132 'fu A J V , 5? - Law Nga, E 5z5:W- 1.2 04 Hg,-f w-1 P52 X, fi 555 , wff hw A.w.w:SS..mwffff1,Q-.sr .era -rgfvfff-af.. A ff '-- +31 A Aw -x - --.1, ww -QU M, ,uh sys. M, ,,,.,,, V... , . ff 1, , ,- b fi 1 , ,Q . fs spam M fr ,.,n.,5'v -U .V V V. Q Qfffgfgw gf--fx ,I 3 Qifitiir? gm. W F, L: fm fir - V -" Wic k 5. -5- , lf 3 sw 'Lex 7:4 iw gm M::3.y:zj ::1 ,K p , X 1'w ,fvfgr'- f?'?f v??g,gSHfll ms A i ff'- - fy W, QQ. ' Ewa K n V x ' fx iff .- f . 41, , , f hx 4,5 g4fgi?,M,sffrga,f- 4 fl 151 ff" -W- f H 533555 . L 1 ,Q f f 1 , 1 f i , A AW W. ..., 1 mffgffy -My w ,w.Q - ,s .. 5 -, ,..a.n., NW- 2... A -- - 4 'Q A f ww -f u Sw V . , . -- mf-fm Q-W5 WEZZWXL, -S+ . .. i s ,.. JA.. , s Q 1+ we , -gg,-wgmffzik 'iz' W - . Am - 7 . r fxzfggg 4' -i f yisgfb , - .w we X LEM ' 'Q V- 1 h f 2:1 - -- ' , M5 1 Q: 'l' Yi .1'Wh,1-if I ME sm V W5 -- - - M 'lmsiia fli p - :QQ j'.ZQ W My -55,5 j "HI W 53 Naffffig, ,QQ fffavizfrlgfffz' A im -. L W 4 . 4: ,QL bf 4 W Rua as if gg, 2 M i , , fs ,VV, V f- gf H , H ' f wg ' 'Q -- 9: Q :'.:'f,." 955455 5 gi 1353017315 553 4 fP4'Y Tfw L2 .V NLS! hi A 1-fx kg 'zeei???i4,1f,kggg,4 gf' gy' .' vii' ,ii Ng ff if 2e2iv2?5a2ii5waz?Szwf'Hi-' ,""?v-1232 5122. ??Mf:ff wx bw- mimi, ggi! gina Q55 wi? 4 ,90 W gf u f ASQ ,, VVV Qvwwwwfggghggfnlvs-2 -1 ff: 'ffhwyifw figs-gw- ' 11 If Jw-5- fm Q55 2195 K,2ff'gF2, W4 2: A ri 5 if 'ii mx? 'H' ' - fr' fy 2, Q5 3- -L wygvwewwmf 1 fu 152 igfwgmieieg f- Q' M -if 1 . 154 M K3 M Q X - .- A wi . fig 1: ' gg 9 -' V gmt fl ff ,. H 1 f-521, L21 gf? f gi af? af Q gag: 2 if l - 5 'ff i ' sl ' Y 51 2 ' Q ? 'M A K I Q r, 25 Ll lg l w f 5 "fs ?fi ffly?-f'?fff 'seg M1 ,Q Mr? 1 435, 5 'ill 25, 'fi f-255 ff 5 ew 411 554 ,- Q ,N 1. - 2 ?? i Q filff 'S W UL 4147553 5, ff. 5502 " 25721: H , me u W 2551525-'Ifwff , Q P 5 142535 1 fiat' gg :g l 1 553 'ffvge w 5- pw ?g'1i'l?52E, f '?l gg 45 Q Q - f W A ,f 3fv fe- . T2 m g, ,V gg. " if 4 .E -f 5 - I-A gn iw vi ,Qi xy les, 4, , gr e wk' eg- I W Q 2- 2 - 'sf , " ? 2 f is .... .3 1 " A, 1, w -wr-2 fg ifhagfi, ,1 my 1 .m er f: ww: " ,xi i U M ' Tv N ' 'N ' ' vi - ' Q12 L' a w w Ziff N wif' 1933? '5 Wiifx 55333555-5?i 'f:PP3Ef' fif' is IM' , V -W ,, A ' ' 73 A ' 3 1 . -' 4' S7 '7 1 Qxff-f"- rf , fy if " 'si if z' Bile -??f'Vfi gf? Wifffifi 5 1 Af , A A 5. ,Q Af ' A E A f w as rd -1 g.,k,vfw.w ,g.Q my if , - 3A ., :ff X4 A ,ifwgfg giw -vw 1' ,XM fe Q '13 -a N jigs" ifpfm V bf- ,iv ya 0 W- bmw wt N A4 f3mYgQz ' Mimi wfmgffyw-2? .1 mfwm f.gw,a-1 H- f 5 ., , . , . : Q' L, , ij ' x . Mrfgiysfi: 1:3 -1 ,pw A wie 'E f fi- e Q r 3 1 X' . 'f 1 ' m ,i:J,iL ' nfpf-wil FY 1, WTA .' fF'w'f, "' W?fri+ 1 x 7 -151,54 ix 4 Y i K Q 3? fg i i tyf g ff 2 'tem 51 1 W -i sf 1,12 Y' .V fy , - ' fx -, ' , A ,mx gg W,?m5gm+fi1: NL M, 1 .gf wufm .5 , , 5 u . 5: 5 -X V H- WEMIME' f -i fiwh mm, M SN' L fvfwa. Z v i? , H Af re x Ag fHg? ?g5 .Q, ?i': f1 ??5WE5bSy 2 ?5 v 1fizyf ? '5,,zg ,,Q1f5fPirfagafwg Q, fgigffi. 1 i4 9Ewgf3ifz wf:S?5r,afwif w1wE f Q i f:,5gi?S 2, 7 I is a, urw-1?m,Abax4xx.. 1,,..,5efefgfu 2 vjigf f gym ggi' gag? 15 , jk aj hlgiggqf.. wwf? Q ,ig ww g d, -Q iigizfgii I lggZffeL,mggggME3gy5'isjzgfgi, ENV VVV ,gig Z A WF P V fiifgsi. -'JE L Q-Qfgmi-few? Jig gf ,W 1 2 ::51WiM',,2 ' 3. 5352 SP :fvff1ffi'f?vH1sf U4,a.2i3ms" V 'm,f33Zff , 4, 1 s4 f!W ?N ' wi 'if f 1. 'W , , ., .. xg? A 'T' Mgrrf -MW mf sig? wg, wffmwm 53-sw 1f'4q faiG'ff'? 1- ff 5 xiffggffifz ggi. -1.151 f A - '12 ' Q 'Ei .:e:wi,2:5??-L'if'gg3Lwfww-1 M 1 , 5, new .agp P - fs- N v'2gf"5x?'F1,x . a g p gps g W Y A . Z W ' if fn? , Aww . ,r ,gpg v s: -, ,f, -5,i46"5 if gf Wei A - --' S TX V f: - , W ff f- L ' .'g3. , : w -1 . , I QL g3, y,,,,, 4 55- .9 2,4 Q5 2 ,gn Swi Kimi, g 5' jfi' , r f , ' H f figyw Qffgfqw wi? F' Agxhfllfm E:1f1,eHfsf?f'i12iWfEJFW L, wi ffibw f X, i p H ' A A : " l Q Pi f wx, -. ky asiig X W -:M5gf' 1sF2g v- Jig? ' krfifggg w if,wil?3vfi'l3 Egg' X lffg g mg ,Owing fi W ff w w :-1 cgi Q " W 'I . .' fw w e w g Czswgiil 91f.,.1s2?t?ww WW my f V -' . , -V K as x i' 12 '5Qii:r4?a V if s a w L vfiv f if fx -fff s w u 1 , Q fbf beif -g a X iff' ' 1 Q22 WE? .+A fsvsmn bff w- 1nQ5g1,g :g A,Q - fv W safw- 1,1 ---- ,Q , ,wg +m,w,.'m'fMwfiT2 Mm- ' nv ? eggs? ggi,-Mg?mq.g1:fm5Lgf3g, me wiygfzs .- M V A , V I f- , S ,gg ' P ,K K , A VV.. 7 1 WH A sg p ,fx ? 1 fffifimfs- g ffl ly w Af wg . "- - .-1 P11252 k wa .. M v 152E21-- - -1 ' L 35331: A -A fx grifPQj2Qf4LW5h3sfFws -K sw W. .wmzgsnawg 2, W I 'W' ' 12,-Q . g gi V ' , M55 ' TQ , f 'LU 8 8 Cl I' I S9 , .,5a1:,. . 'v,4f,fffMs 4 Cl B ATTENDAN TS QUARTETTE DECORATING COMMITTEE PRINCE PRINCESS RANDY PEGGY EMCEE BUGLER RONALD FRANKENSTEIN LYNN MAC NEILL FRESI-IMEN ATTENDANTS VISCOUNTS '64 Junior- enior Prom Iunior mothers Iunior Boys prepare banquet. Sophomore Juniors Waiters and Waitre s Se S and he said "I do! Our ma Scot Thi s one' S got a rat's nest. They say exercise will kill germs. Blow, " ' ' ' pe I mtzatwn 3155? , , X Q V , Mi Wag qt? , 63 M My 2 J ' W LZ, ' S sg ri f Z f 7? 'V ,Af fs 1 Mg, fi , 51? f Swing , Dale , Swing! You see a dog? I don't see a dog! ,fi 'K A' ,,, N , ., - ,.,, -Nwffnw la we . ' 4 I f wif " 51 in W' ,fgilfiyfiffsi ,g if A L I H "ff , , ' - ,iz 'Pi A :z if I 1 , ' " 'new'fz1.'--'iw-ff'.fww ,.i,s,, VE ,,. , ry, ik, V. i,h,,, ,H ' " i 'ff1r?f.ii .,,, U ,,, ,ix . V , V- .1 A fm ,,imw:-wQ,,,q, m..,,s: 4. , H ,,,,, ., x WE, i.,, , i.,, -if 7,5 Q 5 iii ii,i ? I a s E l A terrible thing to P k b ' be burned in effigy! ee -a- oo. -.. if J 92 32, f V, A . R in 5 WGZEW uf' Ld Darling! ...andthenhe.. "Alright gals, I ain't not spoil sport. . . , " replied Barney . i Pebble s who ? I got a lot of support. Our photographer at work ? What'cha got to hide? EEK! A Mouse Give me ten years. Ho! Ho! Ho! 56 l'm Pebbles" The story of our success! Football cripples . You stubborn jackass, Miss? l W .12,:a:f '9? W , hahah: The X , if , Q ,i i 1, ff X 1 u u Caught in the act! Lunch Hour , Man, how I'd like to make him eat Q 4 those flashbulbsl ' ' 'f , I ,ifh ' J 'V ,,., Qlygflig Follow me! Hail! The conquering hero' Look at that! . . .and then an angel appeared. V W are EkE,'7""l' 3 What'll we tell the elves? -A x... , ,AA E.. i 1 2. f vw W W, -4 ,A ,,.,-, A ,,. .,. A Q.-,nh-,N A-1, , -1- - .A vsp: yer'-5 fgfwff' ,.,as,-:Q ig' 512 51541, ,,.,e...v QA . 5421" Agfa-'i g- - ,Q ?,,..A -E., f ,1 952,55 L Ei 5,13 A2 E' 1 . ,f.1,.,.',. f.Ag,3,f, Q A- 2, ,if-A M , .5-2: ,Q yew ? f fsf sipf-, . ' -Mg---AMQA LL 1, ' xx..-,J f fi if .wg-A:AQ.AA -'- Tw- .2fMs1 s:,ifA 'L g5':1gqf.5w? 3lSgf.m41glLv,.- f.:?,fEf,i,. .Angie ?,Q3p3,f:.,wf -,,. ,q,..f"2LisfaEQ:.- . , Q55-...riff .Ai-:.3.,f.. .1,,..gA,g.g.y..g-..,,.4.m,,iA-fA-.Q ig, ,gy A Ag.. -, . 1 . ,.,u'AtAf'AA . ,A fvyf M-s.sw 2ian,?Eg?5Q4..,5..f'i., -. V...-siaf w g X. Q ,Ts ,gm'wsggeg-5g?i2LLff.--Sjagifiifi' , ':'rf'1f,3,,gi125i.i5'fj'gaij,2g?'2:':..1.1'jA:g!E,g.A5,g,5gWs'6.Q gfgilg, .3?M.iAg55,,,ALZZ'5533?f,,wg-wg,-2.,32gg.'.5 .iii-, Afifficfwsg QA.. awiy' 1: if .Z mi: 4.5 my Za W 1: 5 1 if Q. TA' LL A AS . AAA . L 1 L A , 1, 'L 7- A V L. A- A A 'L 'fA.3725'f5 fxi.'f:?'1 321771 12iSA'L'.a'fiq.g,j 4,5555 !,.fi"flq3dA F F Af!! we-A19 QI'S.U'lzgDfS +?'f..,,'EQhg,5ff, .?:fiL' ?.5Q.5,, x lf--,. -234 A ',j1f..ZJ f, -.A L L ' A . I ' Jji H L, 2 2 ' ' i'.'LL'?LisLjLf- ' "nvie2'Q9:if.65k?'Li-L?Lii21'?i . 123, xg gfgA?i.,,g.,3E,4,,,fm,.g.,g,Wg,3,,... 31.11A 1.1. 3, ,l ..,, X 1 A ,., , . ., ,,.,,..,.,+AAAA+-.,-...MA Qas,3m.g,L'..fg.x'QWAA-.ws-,QA-A MAA.. 1111:-.g,,'LsL1'A--f . . S , A AA --,-Aw AAA f Aw,..:..w,.H.sA,.,,..gy.. A--wFs'Ewsr'4ff . -5- .1 fg:Li.-- 'Lfh Aw -fm!-A -'-.in 11.1 :,f-ew., u ,.,,,.,..1, ,:, mfs. ,:. fa. 'x ,.,, .1-,TAA ,,,.:A A A A 'A . .E .. ,Nw Q 'Az ,A P 'SQA " Q-A -ff:-fe A' Mff :QQLJAAAA - , A ' ., ' L L 'L fl ' A- .if , , ' .. f, Y I' In ZLL L' -FTW-'ii il A7-' KA'-TW? f, 5 7 . A V' L"5f,91f2"f5iAff' ff'-fl , Q -LL? . 'fi' 'IL 4 T l, Q3 A ,. A"L .. , . V F ' A A, A A- J? Ziff 5 3745 - ?.f'fiQf'A"' lniif ' 'ESM 'L' ,,Q,'.3g, , f'Qf'7flE L if ' L Q 5 ". A -2'5-A-.4151 HQ ..1.,'f'f AQJ'LfiiZ'Lf21SV,5Lf 'U J, A , Q . 5 L WNW? . Y ,bfiiznffiiigi ' igfifwi-1 'Lili A '?'f'if'. . L1 LSQLLWLAL f' "4 . "7'5xf39f5?5'ii'1.ffiL.'1 'aefw A'.,i1,-'51"LLLE-.rw " ff-': ' Vi. -J A V 7, - LA 5,1.,LA-52129 LAAVA--AAA5Ae'fAiA 32+ Y' .' A i' A' ' " ' 4. ,. f' Ny- A L1f.'L"1',w '. , L L 1 A ff' ', gi Q "" ,,:eL HL, ' M- f ff- 2'A-'sg-'-e f-,Af as-L-1a.ii,Q.,,.2-9 LL'-" ia ' ' -4LA--f2-- ff ,if A- , A p , , - .F .4 -A+ fJAfg12'1LLL':3j55f55''if.,'1.,."i',Lfj:, AL -3 'A gAf5L2g', , , - .-2,25 AV' -fa , 1 .. mmf, --:gf-N iffy A, ,,:.-A' . gg W, ., . .. iff' .1-5 .QALQ ,Lg-3.253 LE f'-'z A rv L 4 ef-.25--.5 f.3115f'fY.if..?iiF 4. gf' 5,L,..3g.,?L, ? viii, iii 'TQ L-.lA'Li . 3 25'A5F,f1 Ll.li,,A,. i..-.Jf23.,,iLfi.QL-fA1'LLE,1'E? ,fill ,Lf Li. . ' FQ 1 ,. g.,.g,.gf1Ai5 Lg ,:, ,A A , A. L -5, ,,1,g .9g,F . 33.3, ,.,,L.,,.g3p,..,,,.,..,,,.,,.,nQ A A- A -A A- -A A-AW , ,1...,- fr. ,,,.S, .-fzmiseyif-, 3 . '. f' .JL-fAA,4 ---.gm ,L 1' U5-L . -zz", ,,m.2,f L SWM ' A ' , , ,, L A L 1 E .IV VT , 2 ' Q 'L'L'1L?5giL',"L5'kLLLi'Abf f f 45 i 5 55-f7iliA5 if . Q12 5 : Lf"'Li,' 3.25.2551 flmfm-f A , ' V5 L . L, 15,g5g5g+g.5Q.g.:3,i, , if L asf..L113.,L'L5a1',,.:Wa... 25332, .s,L:AfL.L-AfF2f2l'2',i:-4-ffmfv LLML-.A 5-,LgLLTf,i:a12L- LA-L,., A-5+ LA .,: -'mf LL',,G'2',1gf2 1, l 5' --+1 A", 2 .ML '52,-mga'-g,Ai+,,.Q.Q.,z,Ai1gw41-e,.A'g.g35FLAg ,L ,f.,.fg-,L QW. ,' 1,,..3,:',,.:.f'f'::.i',z3gig.T,,5f-45,ivfii5Lf'LL L34, i..A?2.gL E 1.2.1 Q. 1':A wf A f'VLiiAWL, ' S' 'iii Aga, Lili' , iff 'L 53-5f,2,.?i4fQ"1f 3-E L- -miie' ' H 41 f' ?S:L"if3EgQi3g.fL'AiA f' .A 1, .. - L:'i . LJ W 'ALLL ' QEWLQL 5 .L,.g, gfI,A3'f'g,g2: ,, g,",gw"g32At.:f-..-,A Ai.,a2z1Z3.:ii::iZQii'.-.femwiiilfp-51 KKK' ' ' ZLQLLLQL E , - I ff " ll V2-' MAT 'L AILLF ' 'AV LMA? I' ' --,AA Amp ': ' .Q ,M f iz.. mi. Q., wtwrf.. PJ-.-.,,:fz:3s,ff2 A-A..-:AAim.J?LffJ..555233: L12 , iwQAA-dwikzwif.-"fa-'G 2".,,Aa,zx,.v,f.r:-my L"AQ"A55'?sLf"L1L'1''JH 'AA .?w,w:.a:.:Lff: -mA -A--AAAAA -14-4: . V 3 , 4. Ag...2A..-..'AfHgf" A' A1yfKgAA.'fg fA A-gy, My , K, ,.f, .,,.:.,-F535 5g3.ggigAzH2'Q-Lfvdzfw?-wgiff-gm.-.A,,g,.5... 3155- i-5-'ffhf22Qg,.,a f,,.,..5 1 13L.,.iA..I,ag:,E w'2'Er!g- 9LZfHfs1gA'LwAL '.,Qw,.Ai,Q,,i,,. ,aw-fAf.' L' -ff- 'ffic ' ':-- fAf'wf9wf.:. A . f .L.ff.A'f?'E'.?'T:'1'AfALI57!"'giiilifaf' - I . ,,.,.,.,u K A - M,-, .A ,,A z...4,,x,, A.,u'..,,.AA,,ff. ,iEg.L1,2.f A .. r.g1iL.513i...v5"iL2wr2::5:is ,E LY.,A,5w,,21..? ...Q AW., Q:,iiL,'1A1'.2 .5'Q'jv.g3giQ,.51,'y?,g'Sg,g25",-ziegyfx 'si' , 5 ' I.,, 5515? -iL L :xg f , L WL'5?5?iAA55gig5A, F75 ',1:F'i'fs'2fH.L,eL E A A if--,.L AAAQ-A-A -Af-:'fAfAw,A,MQ1AAA-AE, L-fLfA,'AA!2,,f 'i, Ji,-A,f.'gAA-.,.f,sL,,iw-,xiii,HL LLT2, f ,. A L' 'fs' "fLL'f"5i,-AA A ,BAMM Li L L fv i. -L -u 5 .MA 2 4 '1',,Aix-'Al-fi---,A'..,?47,,iw . .WL if-3'L'Q LL-,',AfQS-A",-',AL.f.ww-vAA -2. . Ag- fir: L Aw. ,. . L ':.A.',,t.:Ar ,A A. Ll'Lf.,4?' ' I A , ,i 2 41. if LLKf?f?,..5,L.'.f2 xi "2,'.l3L"5fE'z2'53L?9ifziL2? f3EI?4i,1Lif?5ie.,.?1i YL L?L1 L: . ,A 1 ' 1fviAM""EiL5-ff5Li55,',55A"A'A7AAH. AL5 ,L L A Af,.5255+g5,.:?w,,.i.,-ms,1,,...-.iw.,AL....,l.,,.,,,.E.me.AAF-..'1,f:fi-aa. ff . Lpff- 'Igif.iifg,if1,,if,wgiZL:.4.a,.SA3i'2,2,s3" Q, .5 Q9 25 , , , ew.. .4 :gp p' Ami, A saw: im1Lj'g,gyL,i?, Af ,i -A, 1 A' L1 'L mr-'f,A Af...,.1.Af.. -WA-,A..1..zg::Q.ffl'-. :A -A-apr:sE:53if:4.1:.z.:s1fL : 'L W.-S LL"'A,?Aw L .A Arg, 1.5, ,-as 4. .,,., -.5 if-,5 ..Ai.AffffA3'Ae ,Ji r:Agg4:g?5g13fg,Aq5f.,,A sgzf 5,5 Af. f'L,A?L 55my-,.'Lrfr'g'1'-A'1f-iA.ff'1L1,?, VS Nl, S.. -.,,Q,-Ki.--f.. -Lia 2.,,A ., as ill: 1.L'1-is-.Aw " A Les.. gm ,WMA fiizz 'ff . 'L - ' Ai ' .7A fig-fA AAA, .gzgsfff ' 1142 A. -L '- www .,fA..,.EfQ.--M,gAf,. ,..'x"1A A' AL. f.,.1A1fw --,,e4,.-failii 2. ,is-.2ffwAfi.:,L.:2i ..31L-f"A,,.Qf1gHH fa ,C-2?..eLA:' 1-ILL Ll .,., HZ Q .A EAL' L .5e.,.Hf,,.-,.A ...AA , AA1,.A6.. ,J , ., -W wgwzx . r Hi my -??.AAAw, 'LA Aw-AfR.ffi.,l,,, ,, ,,A .. XA ,A A- M s,A.wf4--4, . . N. UQ., . 3 , is A .wfmi--4-,. -.L. ,!,,A. 5,5352 AA AVA.. AA W. . .Aga , :f,,:.zq.mA.,1.m...3?x,wL,.. Ai mf, . Q53-,gf-f.A3f33gs,2w- wg 35.5-,,f.-wg,-f.,'.,g gm -, AA M.. W1-1-.-g ..,f, A-A ,1.A,.ffsfwfaQr.Af5rem,,..ff31-A152 M::..?':A ,A "Auf A-A -A" A-, am, Agag..-f'f,S..fg A a . -.,,Q?Qz3a,fQm5.q.,g.g -z55:.q.,gm.fm,3,,.,4..Q,.2 ,5,5,iA,.1L Vg HEAT' rg. Lf. LTLLQL .-,,'cLg,Aff. ,Lg-gJ7ff'g..g gf'-fi?-,Lei:A,ffg?'2w.,wg,f.EgxAAL,,',...-,fQafmA,.-fA, A 5 , 'fggi T ' . 1 ' 1 I -f -12.,A'wf-Liz. -fam. .-, .'Ai1.5g5gaEL',i. Lg ', ' I YQ L 1-A "4LR5Y,L--A..2'H'lR,i'4" Nm, wi 'E',,'h.ivE.'1w1.-v- 'Ltg -wr,e'L:Efip.9 'LYQQ5 -pg. ,f-uf-Q2L12Z'5g,LgffQfLr fj4:,:giZf"Li55.svg AvffL?AfL,A?'Eggsq.,.i:ev:i,ggi.,??Piggy -513,4 A 2 .Asa L., .A .,.Aa..L.-:',m,,, 5 ALM- mi.N.p,g5.i ,, ,, ,.,,, A ,WWW. ..-..,,,,,,...,1,.g5,A,,r,,.,.....,,,,,2,, -. 3,., , , ... . , A .-,.s.AA.,m .z.,g..W,.p YA 3,f,Q-W.L,..,,.,,Q.gg,Aq.gg.. HW ' . QAAIHQA VL 'L Qi '54 4 -3 i'ff-f" -.BQQLLYA iLAz',A'F5f,f, g,-.3A1..wA- ,wi A'+Lv.-wi . Lg ,-i.,i-2- , . , .,QL-?f.Ti'iiT'i ., .A gf: 'LAL iilfajgi' ' '--'L' A?5LAA'f1-L fifmgf. says . .1 flfw ELL? 15 2...--, ..EA2ZQ..fgIT2,. :Wi AME' 'Mg -1,2353 sfef- AQLLETLL -Af L , iji -'?A-w.Ai1Af- J,-1-, L ., ., ,, .4 W 2 iwgy sf-. 5gj,g?,35- ,w1wAA,A.y,.fgA1s,.?....,,?'AwgH,sw-"W1?g,4.'gey5xfd.Ay.:-wA.gx,,,fx- .Q WV u...x,a. 5., Wi.-, , .Q ,H hw- -Q., A A. 133.5-,iv--,m,,32E?gSi L. ,Mya -sfevggm , . fp- Q. . Ji a n., . -xigiw L ...E E.,2,,,,,.Q,,:,,i5 -,,.,,,ys4.zfA.g-.3.,,,1.. may ygim.,5,,,g,g.,.A.i.A3.p ng-A Ai'g3,gii'a'iiff.s.QgLw:. Es, J -. 'ff'2.':'wf.Qing-'.-gf,-g.ffgAgeA..A,..a.gvQ.A--miiw 2L:.Q,iEfL'f"AgAAf 1 ,:. 1 :rf iw . W 'L ..m,,w,.-i.,. 1 Lm- 'A LHQAA---igw If-mi 'Ev ,.' A-A 2f'f.AAf'AS .gf , - f,:r Aim . +L-fiar'5:+ffA:g-LiLgg.Efm3.,ags. ggi,-ig.4gyg.sg3 .A , gf A as 21 4.,,,1sfz.,zAf.xP-,A 35Q,-sQmY...A.,J1Lf.f'A. 3 ,, L M.. .fm ,,..,,., ,,, U , ... .5 .i A ., ,YM , 7 AA-Ag,-f 5. ,K 5.31 wg ,,52P,.P ,mm m,,.igA3g- -.ms.,q.w-fxiwivf 5Z15.E..g351gi ".-,v-1-Qsfsimw. AA, wzAf2?,.fSFiasfQA.,-'1:5iAgfgLf' ff- ,xv 'Aw .SQ 5 ,wns-,3A1j,, , .-..,.,i.,..,,g,f5, ., Agp 5 3.25, m,,.,3feJ N LJ....e..,3Q.Tima.?if,.,z.i,.,awKQA-f?fL,A,.f,. nf- , , Aww A A1-S? 1 H. A, Maw... .gkwmw ,. .M....Af.fA.-. im,A....,.a.A.wALwAw-5-fi- .A M . . ,w.,k,,.,-.,,-, .. .!.,,,,,fk -9 I A Q, Mg. 5. ., . w..ua..., ,A Q. . A ,fl ,.,m..,s..X.... . wg, ,Maw ..g!1W,l,, gm. .,g3,.,... af',.E, 3 . A AZ, , XM, .i,,.,., A M , , ...M . ,A ,. , .133-N, ... A1 ANT- , Agia A A fiAf'.,ywfm., ,, Q.......A ,. f., 1- hifi, . , 4- MER? . ml ,gf,-6'wA,.,.f. .WgW.3,Q,E,,.,.gw..,.,1.g,A,A.,,f,EE,-MAA-.3Lai.. ,N .-Q-.5-qw ,9.M,,j,.,. f, ,, 5, ,- g, Va -,f.f...igi.3..g31g W, rS..mW,gggff5:9.:,,Q..f-KA.,g-ms,..M-.,...f--AM.-. 23.25. .. V 2 'ew',.,f-A A rfL'Lz-1. M- f .ffl ' 36:5 gh, , -1. Q A, L 4 ,K-,gig gf. 'Tiff' A-1-AAf.w?A5 f--1,-f.,A5,,5gA,A-X.,ARef- wigvf gg11,1,.,..,,,..5.y.5.A,fg5 A.. .Q .M fg : Af --1'i.,5.-f...w,w t - ,.. .W MMA-.A 922' K?-ws' am.,mrjz'5-fy..:Amr-,-A7..f.... ,-g,.s.wJ1sf,..Awy.m-ek? A5,,AeA-A,.:Aw.2isSiw 3Lriif1f2LfLfq:4fg,,?',wfA1g-Q5 J.. -.Q 5,Qgg,3,AA,.f ,.. ...wg S. h , 4, m, su A. ,525 -WW V. 4 3,-A , , AQ? 2 .AU -Af, Mg, ,,.'.,f'..,.,: 35- :LA hr' -mf. 55'A.:-QCA-A,A?,,mf.s,.'.mn " ms fe uffff, l 'f1Az'A -- Q1 gy ,E ,L Lf ,.,f AL .fi PL ' 2 ,. LA' ,wwe 4- ' L 152 Ap:z22':fLLL2 --'rw IZA AL Vw --:Sim -AWA gi .K ,,,.,, J- , . 5,.z,.'gL Q gg .,, 1 , Q. .,,1.,LL.1fLfiw5. ff if Eg , M51 LLM, , T ' ' Wim. QA , ,. f.,.,5,, .:.gf,,g ,E ,MAL :im f' A.vs'f,si- Affff-'A-'A -'fix -g, 21-' . 1, ff-rf .,.. -fs4fAi.-'wwf v . ,. ,, ', ..., ,. AA . , .1 Apge. , .,nfMZ..A.S,-.Q :F Ag' , ',,.,,....,.1.g'iA .qA g:.mA,A.A---.Ma .Am -R ,. ., z.a'LaL gs. f' Lf --"- Yiiiif ',,'sQ5. ,Q .1235 R, ,fav 43, L' ."5'Q Ak 'fL1 ,.1, ,'. ' L.. ,Q gfygfi 1-'9f,wfjv5A3fv',iv1ALA- 1iAAi.L,H'4?Qff2e-fii LTL . s-Q. w -,hw nf .L f A? 533-x l! A ' MM 13, L . Afffg,-Tiff-X f 45?-LM?"giL"L551f473ifLei'-ikfiiiwlif'9f'iV'91f'5'N"WA'NM1297 A.ELAf:nf.-wi?,i..1s,.w-'2.fi-SLQQQQQTPL-SLL -:hi fi 5 ,,, p f ? g SA .7 A. - " af, .g-L, . , A . A 1. -. a'LL5.,1 1, A 1.ey.M.., 'AQ-L ra. arm.. ag: L, f 1' gs'-"xy:-,f','ifg:zqs gif.,-mia. ifL,.'LL.:fL.,- F'-A fr . ,, ., - , 4, -A ..A,..1.f s,., Q ,M ,,- .,344,.J,vgQgg ,x-.v-. .mgA,35..w, ws.. .,,.fi?,ffLe4 . . V A, ..,, 5.131-a,,,fs.,:W5.5,,gQ .-,.a4.,Q?3,w..f2.,.:-L. wg. .2-.fg.1..A e' ,..z 2-GA-'.mL+ Av A--,uf ,S-gw. f A 5 --+2LizA.L5'i51f A-Arif -A-Ass, A. ga - 'A . ' 56 ...gm rw- ",,2e.?fws'.Agf?4s -. A. A-f-R?-.3' ,,.:,i:,.AQ.A,,,,,...:i,1 ,Q we -A.'.,'-QQQA.-1L.L .g'- iff. : 'g 14-3 S ffmkugfgig. ' L .,1AA-.iw A Avg., .Af..g,f:g,i2- L,,ggf:lgLA-Lp .EA VA'-AAL :A1,':te.s,,?,i ..,iA?gc'if f. 1? . r 2' MAL' Ag. swf- fl aww .As -Q. A 1,.4i-2-LAMJTALYA-fi, fewfz A ,A mlffffimz , Av fe-A - ' .Q--L . .Ayfg L2,.i-A'f-wwf, f 09.256 , AA LQ. A ,grim y 1' 5, . -.QM..,n1:gXF.,A-f:??f'f'k 22?i'2a5'2.LLA1f1AA1Jqg.a.,:smfff .SQA.A2A'A..Scx?Lduff.-3'L-.5-:iH!s.'T1?.o' J.. Mig, ?'Lvfi"f 'Lg 4 L'L5f2'.' 1 4 - , .Q L ,Q ' in his m..,.25j'2.?Lgg'Qg,1'4 L Zigi: 2' Q.. iwggwpiav- "Ziggy 3112152 ., .Aw gf, '.'.A,sA L .3 :mfg f9.11'553Lfff,,Zf3S,i'f'f1i -5 -s A.Qmf:fAifm-QZYLL L vi , .L ,A 1.-, ,.L.4f 1 . 'APA ,LA.S3:w...zAA?,S? 'L 5 g f - M12 szwgfsi., ,..elgg,3gAA-,,5,.y,,1g.-.N'23E.. , .. ,55.g.A5.,,g , A-'gg.c.,QQQ4-'S J,'5is:,3fwfA?11?.,L "L,1s:g.:. A Aff... H'-we 1, ,,e.1,w- A-1211? GA-wHfff:AcLA34gi-Qg.f-, - ,AA . - A '-'ff -A A' 5.1, 1 zu m L , Aff..- 'AA 5 . A. A,+...L,A ,,g1,.:.1.,, 131.4 .,,5.,g,.,Q,f.f .. A,gig,,,E...,,.m,ws..gm'.,, .M.g,,w.1 raixhwg-Awxf :.sx::1x2:,Au:5f5fA1'v ' 2LAA"a-MALL-A'-Lx . mv.:-L g 4,-r: AAQLSSAA 5,,.e, ,R 2 Aff- Av-ff A Aw, , -Ag A -. gg' -, gg.. Aw, Aw.. Agg, , Af .3 .sggfwsfigf AA.,f.2,,Q,g.e2A1ALL.z-4gLE?.Aw:'ai'Asifb:5wfwsedate,Lg:'iAA'2Q..fAs-M A- A1 zAf.'AEi,1,fL1f1,v,:f 2,21 1. - Lam ,- A A A .-fi A V m-yg,w..mf .n x, - - .s g A 1 If A rx- Xiqlwyh ,.,-,gs.g1f' ,AA f -qr-AWf,.1f,..g.- g-ff,w,zggaLLPipAf2sm9:Q,..,i3,g ,MJ R.. .7.m.'.a,a,. k.. .m,,.:El, ww- Af... 1,mf.1:L.:,1. mi., We 'YT A ,fr A . - . A f A-i..,faf.Q?m,.mf-. Q , il A ,, H .ff ggwf 'Af -- wr- A ,.AMl24,w P525 wemzfmw-' ,xwmas ai-AL-A,A, ,211 ,f".A-61'-rL f-M1321-rw A- ,A 5f:'+A,,2v --,.,AAA-wf..it2, L' L Ax- AJ,-f wa! . - ,g L fm Q1-A fs. A ALE 2' - P Afsfw LL '. SA., wg- QQ- 2- M2-A fgv,-w-M. a-A, -A :Aww-11' Q, A-A :ff L ii' iv, A . vA - Af .1 QA . Nq,Affgg,..gg'A,BQgg?. - 4 1 ,-. Lg, ap As ,A+ ..gi..,AW..,5ga:2g,:L,My'L1..g3LfL-Lir2,.wLv-529' '?Li'A?L'Wf21f?'fA'fsA+f-:AAr-r':wf1?5L"Kf:f: ew M: . " mi? Aw f --, ,.,- ., f - , ,eswxig wiggwgggl ,,.,i,.n?3,,x, f mf 11 ,gguef giifgmgl., . ,,,- - L - 'K Lf... ,gzwys 9155- kgs-QQNA.,,..'A,.'.A..,',SwA-mf-g,,gg?,Ai 4YA..m,,q,,'iS5g,vis-'MKYLQ77 'QIQLAFMLQALL 91" M view. A-2'-J41if?1ws J. 4. ZALL A AL1LfJA-15,5215 f - f ' HL-AAA,,2, W 2' -- AKQCW A ' z - LA is .fyww A A' 'ii-' . his.ev4.1.32.e.F2:.s'Aff1H.3-'1P.Ew '.,-,ls-1, .NJA-.':u.a,'f'L'z.-2-Perf? f.,g:,,Lm:aL.:A 1-,-,--,LW .,...1fff,.x.,..if,. , . 5 .4 . P' MLA' 'LL . -A 1... QA g 4. ff-Aggff AW ,Qi sg- ' 1 '. .-Aw- 17, 1 -, g.w.sS:1AA,-1 .AL ,f EQA1-Y32qA,.,,,,,,,t1,,.i.s,a'As.g1m,,..w:f,gL,,- ,.MAmfS:1AA?A.,-.g- 1- fy Awww ,-A,,f.A.,:,,f1v.Ag q1egE,.,ILm,g3,,,.-:ip ,, .,y,g,.. , U33..g.tQ.,.:,, me A -1 g f, 3 .M L:i'.r5f: M - - -A ips-, 1...-,Q Lv, Mm- t' xdf?'i-:.f2-:AALu'Ai'W- 5zz-AfA4g,,Ag.eAw12AfAf,2fr .fgfg. fg:,m.2f.gf,zf, - 1 me--L , .w'z.l4 , -QA A .A 1 L' 3 .f'L"iSLLYL H QGQA e'f.F?'2fff'L'?'L'ffA?3'f.,-.Af, ff W '.MiLfi 'L if E13 :1g,.,,f,. ,. .,.,.Aig,p,-,.,5A.f- .ww.g,gA,L.w fgfggwfv . N .V ,Q .-.,,s:A.m. .,,,,:,.p,,,q,A-Aimi .gy my ,1121g5?wi,if-sw.'wsgAAE2iQegg.?zAA-'f.1,i.,1,,ffw.AQL-AA:SM L -As355,-A.ggf4g5fA.s21Ailf'f L' Af XAP3i3Lz- iW1?2AZ'RG3Sii'A-3, Aif A ,j Lf? 1' Li.. EL- fl -A la-f, ,R L -,.,-- L T, wig ff' ..LfwL'AAA Sv jLLCM2-'21es1H,.a1,W ,, ,f ,i 'TL 15, .g ,1LLg,,' 1232 -ski s. ', wg: 'AALLA , ' .. gg L -.szg'...,i-,LA:,4,. ,' .tgi3f23f,:f':i 5,- -AAA if 1311- fi., gQ1L,,"? , wif, ,','1.1Lg'1fr' i A ..iZILl'L'+g.,fL"2fA:fAL's- fmA'A1Lzff?'i.-,g.s.Sg'w' . A-A ' -' ., A gg I L , L ei.. . . .f .,f, ff .L 7 AN? i"--2,5 4 A' 'W'-' V li' gm ' . az . :i4 2 ,iLf-- 545. 51,4 'film-L-. Q 3. " 33152, 5, fp-.Aef-s.,.--f2,,A,-45,2 R if J f.Lp-A355'fg.5 L QmLv5AAf.gg LLLQAML f'1g...gyagxY1,L m, ,, ' -xi V , I 2- My , ...fm 1. 3 .,5.,..5 3f4,.952,.i. 3, xg r, ir . ,. , x.,,.,...,yy.,A5,AwQ,.42.5,,3,,...,E,. Q, ,AvWf.,,f,.f ,.:, -3 -.f.,3-if-Aus ,A,S,.'f.A.E'A'-Ms. 'A A . ,Al?L 1,-V-LEAF,--.?5s":'ishif 53- - if if xgiiliifes?-f?f:,'.L:f?:i?'?Af2f1A2'5'AL'W.5'MAQL- --?WfiLAf:A?QsfA1-.i5:sA A' i'3Lf: f'L'-A Af? L :M my 5..k..i .?,,5,A,.X Z3 w.,3,,3? ,. W.. .. . 1 Mr,.W.v, 4. Aa gkh. 2g.Z?35,. gjf3,.si,Q2.giW..,?,,.A,N.1g,,gf:i.Ag,,,Z ,SH Lg: --A , i , ,.,Ei,.,,5..,.,2gf?L,P,:3,,l:,ig.?53i5.I.: Z A56?gwT,g,agL gym iw, fiimsf Am . A mf .g,,-am, .A .- . 14.3. f :Af rzffbfwgswm-3'?L1Qz:mfQ:4M2-.R,iiAL '4!2sa1'1A.,-.u1ggsA-z- K f 2W'g'L'M. '-WA-'A-"f""'w ff-'ff-W. , 'S 1-fa-L ..,.. , V, .. . :'::.'LfA-,.5fA,,g Mfr' AQUMS WA, ,L ,,+'A,wijKE 'ALL '. A-W'-6 AE. Am,,A.,.'2i-,LS f A- was WWA N . . L-may 5 --AMAA A' ff -A .A , 2, LN.-.,1.'fL-L' 'A AA. f 11 "S, r'vsf...m,ffAA----NEf'?A QL' QA ' ' ww M 'LW' i,A'WLA ' f "L - A-A I - A- -. 2: i - 'L'-L12 -AAA - 1 i.1A'eAf.A,A-2"-A - L 34,61 J:-1 . f ' - A a.L,.Q2?g::s,.x., .- Ai.--,L..',.,:,', . , 3M,.3E.15gfgi?ig3l L. Y T, 45: 1 E?g5e4.,,,gL.,s.I5..g51i,Lg X , .Ai ji Mm-,..M2f.Ci.'fL:f,g jgy1'.gL,'ti:,': A1 lint. 'Lrf-'1L. 4- wap g iy g g 'mgim L ,,1gci.gL' ig, L--5g1g,w.A.,q, pl.,,s..,, ,..,r, . ...mff AL K , . ,QL,z..g33i?g1,1,.Es7",, LL L ,Q i A, 2, , .5.,'..- .. , AA, f gg' FQ,1g2LA3L2:1.fA-'L,2",Lif-Pr"'AS"A5:w .iw Le, -HLA A'i',pL-2w,:'f'2fv-5 M1122 f is, L' ' : .'3fA1fAS4f2A-MLL2'L ,-L.m2i'5 .2'2:"E5',Lt'?LHR'iwzf,Le .',,' Af.fEfi:A',f L . ' . L?" 'isis ' QA- A' .29 'E3A'E3',75,17 Auf, 29.9-ii sg f A L ' 5,14 :rg '1s.,:g.ggy'i',-.fAgi,s,i' A, mg '-'tg .rw wr As -5 - , -. V... :f':l.g,!gE.S' ZA- SMA L-Az..--55,1 1-1-'f"AAA' .1 zzz- . LYS? ff MQ LQA, iii? ,, 5 A A iQp:JgfgA"i22 5.'wAi5gLLf.4A2.sH5f'Af'4:32 54 gm , . ,1-ff?mqpfAfZ' if- .y - Af Afgrv -urn wifi-ivfigmigLL1s'f2:?A4'fA3v1g5wAe2Lwiv-.fa.,f2sAw75?gC,G., ...jyig 1 .yi LL Eu ' f' . f Af- -A-5.-1 1,1-,.elsa2iLNi2' .. L1. .: '. : , a5 ' A2355-L,1L1LZ5i-SIQAQQLL ...,L.s,,-,AQ 4 V gi' . rm., V7 .wwf , , . ,W ,..,.,i, . We 13 . .K W Qfww .g1AsjQ,3, ..,,gg..9.1g.f..,5m.?.., ,.,f.,.,Q,..35... .5 I I fm, 5 . - ,As my Af, , A. --A+ , M- .5- --X L'A3'sm?.eww Y. 1, rw, 'f WL .'. U! A ,Am EA we ,A..:,j,--.21-.1 ,, , 25, ...L W fe 23235, . AA AfiLfAf--Sw '-...A ,GAPALMLQA A-WL . ' A- . ...M .,.. ,,'iL'eff'ALSAiA'f3fLfAA-AW wig Siifffr ,QA . wwf- ASALA-Aw. JSA? 3? 'Af".L:w'Af ':f?k?2i:2 . 2 L3 arfsfm5'A'AA-ASffiA?i35222 Aa'iA--wi. fm... .L , L -SL ,..s:'.fi,Si -GQ? L L-ffA4'1AEk A5 A - A -A f A A if iss-35,L42YgA-WALAI , ,gs 4. ai51,f':-',5AEmgAgf 4, 5. ,?.L,.ms2 ,gg 5153? ' .fix " A 'Miami hiuftllg'29i..qi??yL?gdf.LLiPAi59EPfQ'E'3T5 .I A2 V .I 7-551 wipgfsik .AfS1r5Q'? ii? ,- . , .,,,,., , ,. . , ,, ,,.. . .,,,, .. -, A. ,-. ,, - -.-.YSL , ,iii 1 Sf 5fS..lgZ,L.49,.i1 L' . 3 33, ef 4.3 : g ,.. ' 'fifzifiil .,fi'L'zLg,,5 . E5 . ...?f.WL,'2Ymx:x3se as' LLz's.:LL.??Fs,,if'z "Ls " .v .AL . ,z .. 'L 'mx A., .QLAWKI 252.5 ,Q 5955 L1 .Y L", V5-2 . wg?-afw31 ' 1, 1 Zifffi L - 33353 LL fgzgrfg 5. 2il,fSv.,Lg'L5"?i4?" "Fi ,ami LL',p-Nikki. 'Lffff A -1 ez , ,A is,-,-AL5' .Lf-A., -A595-'LMki"?f1 121,22 'L iE.,2:' if Y. , ff.. . nz 32532-Q21 6 wgiflf ' L' L A 2-M! LM -Age A ., if T3 L23-iLf?.f"Ai5'AfiL-2 f' L22 ,NAA 335 ,f Q... 5... . ilfli . ., -.5 ggggg , 4 5-5.-..ggif,23.,,, ? , . .,,. ., SL fffihigll Qzlgfi. .L L f:?- . flfz, LL 'Y A 13, 'L':ei'Af,iEJg5rfi".i 'WJ 25343 2255 Q3 " L , X 15-fi' 3 'ggi A, H fa' FLL LL .7 - . - vm.. ,M ,W --,, V W A W-A ,vffffi , X -LA -Aw -,., . AA .L sq ,L ...ww Jr .Ti " Lf-12, :T L iz.: -Q ,Lu L5 L ' ZLLLL -ff-f'2,',Y.NT?5-,L . L LMff-2wa2 L - My f'Qg5f.A, LS 1, Ei, .ALA-.,,..,.,,.,,..:, ,,,s g .1,.s.,, 31ifrA'f' .riff--Q 1 JA' 4 'As 25' L :fL" u AA Qfffvfiaw, LL L 4- L L:LL,.L,..i,,L2 ,Aw-L' -A ., L 1- , .gwfwglf-f -Jie. 3 -?+,,.f.Af.gRQ.i. . 5 If ,2a.A,g,g':A.by- mg..-'.gQ2, ,gy gg 4 'tsfrr-A.-sq. LLL,.f 3:15.11 A , . ' P.:M..J.:"..Af3j,.'Lx., Z 'A . ,-- i:aiL.L:rAA -Ligg if 5 gf? gif? ...xg 13351, E5 .Q ....,.,gL, s,,'.,Lif:i-i: 1 Q.-.Ai-, Ui- L ,W-.,-As . 2 -A1 .Kwai 'L .A .L " L Ayy- ' ' 'A - - -rm as ' L A: L ' 51322-Lfi' Q S. 2 if .SA 53.2, :Af 3 'sw 1 LL 23-12.-:ASTE Lak-. :,. La? ',f'SsqQ:29 19,52 5? L Ti ...A 2 Qwigiff-? Qi. ,Lv 1 W- . 5. gg 1 , Z ...eigg af .- . L 2 ,Q ZA.,,,...,. If vs. . , if if fig A . 5- L L LiL' Ag 'L . -253. 5 is W WJ ,.,L-31,21 LQ. gg: "-- L A ---- L A .5 AAA' A R :,:mg:. A , L- -Ani, 52 53.5. .?1.,,.:2,g..:.:.:,3 W. Q-. x,L1-Z--gf 3 ,iq ,g ..,, E, -G 3 3 i'f.i.'3,1ZL"1Lf3,f5f fix. L2 gi, f- , -4 if L ' A 1:5-Ei 11.,,s wil 'W 3,95 Y 1 1224 -'vi L5 ' 11 il? if? W' ' .' ' ' ,V L 515 ' . A 'i 'L5':fZEm??'f?E2A-ug. fi ':J.- 'V"'L- .ngfwfff--.f-,Q-. , gy... .A ?..g,.mA-fngf.:.s,A.w, xA M.-...g...,,.A-ff2...s 5,15--5--,.:'g.,.,,, . A.. .ff ' -1.. ,, ,i . V- ' fr A QA, 'Q' 7 2 A :f, ,L A "L5L25UL'-1342 W fri., 2. E figgieiff - 5542. ?f'2 ' 'AA Li , L'1lL L 32, 32,522?3?-LfiEffT1?L'f2f3LL5fi?2af , H emmf- gpggfff, 5. zifk 2 il 2 L",..1-i fi, ig- , . .,Lf,A,PfAg-L5:4.A-,ig 'R 'few-L, ,ffegisi-SR1A,'LA-2 L. mi' 5 ,,i,Leg.g-iggg?ig2YF? A? e2Lgy:f353,,L?2f2-f',.A'AiAQAAQ ,LOL ' JK , L 'ITL AA,"-Lx Qi L ff' -,LAA A , i A. .. A 4, 'i'15?k2M5 L?- , W2 A 'QLAALZAQ 5951,-:L ' 4,1 Q li-wm' L L 4 SQA- Q' LL L , L1 'ri-f fffA'Lfffe'Wv?,P+7i'P1fWfi22a'A3:Q5fir. - A g :ag , Xs.2..,-,shi My ' . . 5 ff. . if: 1,3 5.233-- wg: ' 'L 'Ef65Lf2iS -f1iE,L:gT?iLf 3kE?i'ELiQ EAP' gil5f??L'55iAW L3 ?'-1 g .L f ,L L f f-WA-L L.-ffAgf2j'fg,, f "1f,fX"' 2V5'fg f.wEo2:5?Ig3 5- L 1 wfgfffi. .iiA.RiQs5S2r4?25 .,...,..2f. ::f....f A ,, - , , , , L L - , 'X gw,.A. tAi .. .w'i1mA' rigfm-EA im?--im - L2 A1 3 T ' L - 1 4 L' Ly ,z .l-Y.,,.Q.iQi.ffLfLi2LLEWEff2.-an 533'-'5LALgQA?Q'S52ff. , , . 55 Q, 5 9 ggl...1gQg,.:Af.Am-.Qii?QAA?:.r:Aig, . .: . 1.3.41 f L -- , ki ...:.L':.,,,--f1'A,S3,2'S.1 fgiiiisifffxi f' . f .,5,:5f2'95-,KA . .Q fAqg.w,.l-A- ,...,z.,A.Q-..,.w,,..M.wiA5.Ag.,..,:.,--. If - .1 - . f. : - L '- , Q A - -.A - , :LL .t :TQLL .2 ,.wA".'Aw in ,Av wyfmww 4,5 , JAEA . r-A wig Ag,,.5-.1562wnZjt5?,,,g,..,.,,,,.g3.,-.,zg,gwf,,,q.,,.,,9,..,.A, - .N , A, 2 A I gi 5553f--1515.--lyss...,3.,-V3.5 ,W.f+355A , 1 fa. A H. . wa .5 if fi H312 ' -A L' , .44 f' 1,..g,.ayAg5ii.i,.,.,:15-A5. ,."g,,..fr, , .14 ' '. L 5-15 : 'ha lt A2 1 grim' ,595-.A-215, ., Af. - - L .AA-LbL5'--1-MAAA,AHsE5L,faEs.:yf-QAMfS.AAfQ3'?fLiL.g--S w 3g1?i.,'E5,ssA-15. , Sg1.Q2iiQi+T?5E ,L.fe'?24gsAf,5EfAsigAIf ff, . A -.-.A L- , A'.,A'A ,.-.iss L...':.EV,z2:. KP gQ, Lr.1- 2 im ,:.:'., M- . A ,.A -1 -AL Y?'5?L' "SQA-.:f:',,..-.-QL:f.,.g,g,.,g,,.4g:f..5Q..,.Q,f.., L- A45 'haw k ' -M4-5' 5' Wi,'fA25"::":if.L-55252L--EQ5.?.?LAff+,,: .L gg L . f 3 ,'A ,vw 'L'i'., ' + .A L , ,-e:12A.AmA,-1.AAAi I ,,,.,Q.LS:i1::,,5,...,:L?ffrff-," .. , ,' L " H mit, .43 ,A5AfAwQf-ffwiirffi?-255 ' :Lv ,"' 2 L1-A - 1 .' ,. f. .,-. .w-If , ,. L -LAIL A14 f HS.,fezfs-3A,f.L,.,A4,+,..,. swLQ"Q.,g7z,mf1 li -., ' - L5 ? wi , A- -AA-j2.flQ.E3f2fiL:,, ---us,:51','A3jgf'34cF?,-..AAf525. LL ' ff A.Ll"5,, ' E- L, LAL - 1' R" 5A'f51,m,u...2 f..,,2 - V , . f, " 1i...2.g-,Qf',.. ', ',, :A:'.."-i.i'g'g 4, f SKF- ' .iffigilx ',,.iifggfi.f3Qf:s1:e'1..'AA--3.22:fAEL.L,1,,ia,,1z,yg,.q3i3g..fg ' g'L'i?'ELA5f3' P31g'Q??q::15vfvAi ?Af-?ffr?f?g".f-Jr? .., RA 3.1- VL, Q -. 'I A L' 5':""fAiLL' J ' 'Lea if 4. M -,, fm. .' :"15x1445:W. A gp ., , ,,. ,, 'L ' L Lx. .gy A 4.4, A-:vw . ,A -vi -E Z L. -. .L:::L L-,:'AAAg: LL-LArfL?2:n2:v,' . A ,f-f, .gqig A..g,vg.,3.,5 ., 1 iff .. L "L11??'L3?L1g'svL..,,- ,,1,..4,.lQ5:,K3i.i'fJfsLA'L MA 5, . LJ .ffQ5l51.g,3A :s'zQ::gg42ZKLg1i5a3.g,g5 -. . .-L Mi-TL?-f1A.1A:Lf.'f'1",,AsL31L'fwj :B-a.w,3?f3f55 9 ' 5 Aw gmt L L : 2 w-Af Aw-' .g ,A 4' 5.5. , 'A , 72, 5 ,. 'Qz,f--'LfLL'Qff.fs,.f MA T ' Af L3 A mf" -A .2-Ll.: ' J TV " WL' L. 'fi - LL . f P fA..AL -.W . L, ,5 ' A 'il . L' 5 T , L T V5 ' . 'Qigffi'W"L,.r,"f.?,g:1::: ,S-f1'Xi2QAgzie:fIl3Y2x'5435352511-5ivLiflf.,1a 42? Q ff, 4 ZW g',,f'ELL'."' A57115'LL."'ifSw,.Lw-gjggff Ag,45A-LT?-757-'ic ,77,A 555.78211 y,256. , .f HQK..? .Big-L V55 Aig- 3.4.4 , ,- 2? 5: ,5'i'aag2.f?.Z.,g!A AzQ52:,5?3'-f,EQp,'.ff,-A iff',.i,.E2?,,e-fQw5:,7Q:?,5fAi.3f..5- ..Q:,,,.,...g..,,5L.Z,.. ,ii , :-. . 5.1 -li-L .a,w,QQ,,Qe.Adew'Af L A, we-fm, ' . ,UGS-.1 L 25' 355 .iggibs rg f . .'g-Aw' ., , f . .--52.5 f ,iw -i-ff A ,--,, ..- A' .',,-Qi., ffrgfgw-' , I x g 1:1 W -.', 1,- F. .. L L ' Q ' LL,kY'3.5"f"" ffL'5iEjrL'Sf'LAgf ,,,f .gg Lkisf1'Lff.i5'1,,,, ,.fL'3gX,5L.a. 3 . ,QM L A 355 ,,,,'1-'ILL'-sL,J5'iL'gl''11,-AE.,2f5.A - if? Y, '?i"--XLS FL A5 55?-iQsL 'AS .iw ifgfa - :gif 'f, ,fv-.AA.-Amgzyjifff' .iizgsE5g,',giLf5.529gf:Aggie.,51-if-xk3fgi..AQ:a?pi.'AA'-LQ sfflwf . ., 5' ,NAL Liv? if-'32-Wt . L A2155 i. ,, .. ,,, L ,. ,gm 52 ? zL mr? 5 mr: .'f5f,A.--qw fF.i?:Ggf15?feg'p.. Wgmigg-Q:-3. 'fr ,- gf 1 , S A, ,gm 5 nw. ,-.,f?2af...',gagf.5gg4 ' - is A - Lf 5 fi, 2 , A-f'f .g m , Lifr-'fgL'f1Af1'1g. iiv 195- , 21. ' ,Alb Li ff. 3i '?f'L--+.5A-H-,5 va-1'i1ifA---5, nf. " gb - xy. Aw w - .?5 .-?:A2 ,z was f A 5335-3 1- if 495,51 624.5 SUUTH IJAKUTA WHEAT GRUWERS ASSUCIATIUN GRAIN-FEED-SEED-CHEMICALS-FARM SERVICE Aberdeen, South Dakota Phone Baldwin 5-5500 205 Van Slyke Building, Box 79 Warren S. Grebner, General Manager Created with a Purpose to Serve Its More Than 5 , 000 Member Customers Wheat Grower Terminal-Aberdeen Serving the Communities of: Tulare Aberdeen Andover Bath Brentford Bristol Huron Columbia Frankfort Glencros s Mellette Randolph Strantford Maurice Newman, a Wheat Grower Working for the Farmer. We Hope That the New Members in the Tulare Area Will Find the Wheat Growers As a Useful Service in Their Community. IJ.B. Benning Fine Foods Homemade Pa strie s if K - f s 1 ' . it .l A X , X T seeekkekf Y, QR sg F 2, ,E www, ,1Lg ,,,,,rgQ, ifo oo u.,h- Q qw o... We is V, 5 -f 2 F - . ---- F e n...,,..-. we . 1- . , :wel 521: e,wwwerSFgwgemms3 neg . eweevemweef 5 -'-way? -e' '-vffvw.mwuWs,4-, ee 1 Phone: 59 6-3455 596-3451 Trucking Service Tulare, South Dakota Wilson Bros. Ready-Mix Concrete Liquid Fertilizers Fertilizer Blending Phone 472-0866 Redfield, South Dakota ,,,. 3 ,.s,:,,.,l:,: .Li 9 N Q ,.,., V , fag, Mobil Grille West of Highway 281 Tulare , South Dakota West Side Texaco Royce Bush The Finest of Service Phone 472-0366 Redfield, South Dakota REDFIELD THE REDFIELIJ PRESS South Dakota' S Award Winning STURE Picture Weekly Read in More Than 3425 Homes Each Week S Phone 472-0822 Redfield FIRST NATIUNAL BANK 1'19::m.,.' , ' , , ' ' H 5, 4 i B, fi if 1 K f f 5 K W5 1 1 Q jig 2 ffm: '27 ,,,, 'fwrzf if H , "', j '31 1 " iaii an 1 S W 1 vii, I S: ,,,, Redfield 'M xy South Dakota KEN'S IACK AND Illl FLINTS all liai ' Va 51' . I ' ' I -fhifzfj V5,g1j1',!: VVV, IL Q V, We ',,i,i' , 7g,g,lg',iW ,L,e 1 2 S i lv, S R an f HOUIG ADDMHHCGS fer Every Need A A , ,A ,.de 1 . fffi W we fwffmiwwfma Ag' M ,mi W e 1 Redfield Phone 472-0580 BOB'S STANDARD SERVICE WENMAWS monks 1 Meat Proce s sing Phone: 596-3126 Phone: 596-3735 Tulare, South Dakota Tulare, South Dakota MERlE'S BEAUTY SHUP ZEITlER'S CLEANARAMA A Phone 596-3275 ZEN'-EWS W Your Tulare, South Dakota Color TV Center Redfield SUBSCRIBE NOW Q to the NURTHWESTERN MHS PUBLIC stnvlct CHIEFTAIN fb Your Monthly School Newspaper Phone 472-1500 Sl . 00 Per Year Redfield, South Dakota See Any 1966 Senior BEN FRANKLIN , , . " L. ,... I - -- V 'f,:g,-,gem 1: 3 Mi ' 'NNN 4 I ' ,i ,,,,, , ff L W., ,,,,, ,, E , E 2 Courtesy Is Our Motto Redfield, South Dakota NENRY'S PASTRY SNIIP Phone: 472-0840 Redfield, South Dakota wi ABERDEENS FINEST III 1 1 A it Groceries Q ' it Lunch Q ll QQQ I'1I'I:I:::: RI YJSEEIII 352225 U2 I -I o 1 III. to I I-I IIIIIIIIIII S ,,,...e.- . ,-.-. . 9' Delicatessen if Dept. Store Aberdeen, South Dakota PRAIRIE IIISTRIBIITIIRS Featuring Toyland Highway 14 Thru. Huron, South Dakota , I , Aberdeen's Largest Department Store Aberdeen , South Dakota NlIlTMAN'S SERVICE I Phone: 596-3275 Tulare, South Dakota 8- BARBER ,,qul ,lu Redfield, South Dakota Redfield mum mm nnurv shun KENNTS Phone: 472-2320 Redfield, South Dakota Clothes for "Mom, Dad, and Kids" Redfield, South Dakota Phone 472-2510 mcewivwfowfei CUMMUNITY GRUBERY lf, MM f I ill t Aberdeen , South Dakota Phone 472-0696 Redfield, South Dakota Highway 281 South LB. PENNEY'S STURE PARSUNS HARWARE Always First Quality Redfield, South Dakota Redfield South Dakota Phone 472-2000 "'aa 7 -fff 4, 1 -',', - - aill 7 f'l, 7 t.,l f v,.,, ,, 1 ,. . H , M w gk f l ,P 'f G7 ez 31 ,1 Jffigylgslgf '51 Qf.dfgz,:,.- ,L 'Q 'L f ' ., f f H ' , H fi' , if M5325 S 7 to 7 r adiaa t 'QE ,....M-ww lllii V 'P U .,,., Phone 472-0450 Redfield, South Dakota Redfield, South Dakota Phone 472-2356 KENNY'S AUTO GLASS Iack Sf Iean Iankord AND BUIIY REPAIR Steaks-Sea Food Q THE BUFFEE SHUP ,Ar l :M Phone: 472-2330 Evening Dinners 6 AM - 10 PM Redfield Redfield South Dakota South Dakota FRIESE SERVICE Phone 472-0431 Redfield, South Dakota f ' , F , t gp, . ff, St'Q5'5?w, ' av'211i.,1g1i4 gf f2eIf'l:f.:e1.,-I A , f " W wifi wr?-xa, 1 2 -, 1 I 1, .. W A "" """ I - , .,.,,,,.. , ..,, -f-v , 1 I A 2 4 , .., ,,,. . I.: "'. ""'7'T' ' V. -w'm,:: j 1 ,4Q'E gurl.. E: ,, " .. . ,,,..,,,,, WW WWNIWW . .,,, ,, Redfield, South Dakota Phone 472-2120 Dakota Phone 472 -2549 4 4 ' . '. ,'-2-2 v... 1 ,1-' , ,',. ,N LD. FARGO AGENCY INSURANCE Sf REAL ESTATE D E Long Redfield South Dakota Phone 472 2144 p51 .I '. . . 5 ll. ' . I I 1 .- 5 . J. ' " --" " '-' DAKUTA HATCHERY 8 MHl x I f -Q fEr'f, 4- f Peavey and A Dakota Best Feeds , Hy-Line Chicks Phone 472-2550 Redfield, South Dakota GUEST T0 IUAST STURES Redfield, South Dakota wnntmnu stnvlct cuttmnws it Redfield, South Dakota 9 Home Furnishings 8 Seventh Avenue East Phone: 472-0200 Phone 472-1626 Funeral Service Redfield, South Dakota lOl Seventh Avenue Phone: 472-2444 TBWII 81 IIIIUIITRY IIIIIIES IIIIIII PLUMBING AND HEATING EE Shoes for Every Need Phone 472-2670 I Redfield South Dakota Redfield, South Dakota MEDICAL ARTS FREIVS BARBER SHUP Redfield, South Dakota Redfield, South Dakota United Building Center Lumber, Paints, and Cement Phone: 596-3185 Tulare, South Dakota REACHING OVER 50 MILES TONY'S GARAGE Phone 472-1380 Redfield, South Dakota Owner - Tony Gabriel Phone 472-l56l Redfield, South Dakota EAST SIUE TEXACO TULARE LEGIIIN RECREATION Redfield, South Dakota Phone 472-0922 Play Cards Have Soft Drinks Tulare , South Dakota HAIISEII MCT R C . 0 0 STIIHl'S CIINCCII SERVICE I Buick-Pontiac-Rambler Sales and Service Redfield, South Dakota Phone 472-0131 Redfield, South Dakota Phone 472-2393 SPIIIII CIIUNTY IMP. Minneapolis-Moline REIJFIEIII CREENHIIIISE I' GMC Trucks 0 Mmnszwolls Mount -v - I New Holland nonznn lucumnv t . in Phone 472-1125 Phone 472-1750 Redfield, South Dakota Redfield, South Dakota SPINII ELECTRIC C0-CP SEWING CENTER Redfield, South Dakota 7th Avenue East Phone 472-0380 Redfield, South Dakota 9 t of S S S Cream X E X X S X STAHl'S PRUDUCE Independent Buyer DUCTUR l.0. VVENBAR F' P Eggs J 5 Poultry ' Phone: 472-1252 X? Phone 472-2833 Redfield, South Dakota Redfield, South Dakota Iuckheck Company Sales See Us and for Service on Service All Makes South on Highway 281 Phone 472-2753 Redfield, South Dakota IOE'S CURRAL HAR0lll'S SERVICE 1 w 5 -3 Redfield , South Dakota Phone 47 2 -2 l 5 O ga -,-"JTO '-'if:!,lZ'J-' 'I International , Hamster Pederson s an U Farfnhand Implement Equipment d all "J'..1'Ii'3.'L" 4-I ' Servlee Phone 472 -0 8 1 O Redfield BOB'S SERVICE STATE FARM INSURANCE E. L. Schultz, Agent N Redfield, South Dakota Phone 472-2131 Phone-Operator 497 Redfield, South Dakota Spink Bounty Bank A Friendly, Independent Bank with Courteous Service Capital, Surplus and Reserve over S400 , O00 . 00 Redfield, South Dakota Flolu Studio STUDIOS IN REDFIELD AND HU RON Phone 472-1122 Redfield 0 or 2 22 l A 2 2222e 2 2L 2 2 e2" ' 2 2 ' A "-A ' at K-32,15 f P' ,2 ' 351.1351 W 1 f,f i f ,' 4 Oldsmobiles AW,, 4 AqAVVAA.A 2 ' 2 2 Ma S Q L, , , - WNQIIV: A V A ' 2 1 , ,-. i 2 , K V ,. f . MWMVVV if "1 "" ' Q ' - 2' 4 , - W ,,,,, Q Q -2 A 22 f Phone 472 '063l Q 2222 i 2222 2e22 l 222 22 ,VQ. 2 2 22y2 5' '22 ' . 2222 trtrl I . , ,. , .,,, . . ,, k.,k, k,.'k M,-12: ,.:Z, REIJFIElIl SALVAGE 00. RED MAN GAS CU. Lawrence Tubandt - Proprietor Phone 472-2796 Redfield, South Dakota Phone 472-2830 Redfield South Dakota Sears Catalog Store Curt 81 lleIIa's "Shop Sears and Save" Phone 472-0242 Tulare, South Dakota Phone 596-3252 Redfield, South Dakota Foster Blowers Herb Stellmacher Phone 266-3194 , Hitchcock GIenn's Service Mobilgas FEATURING Mobile Products Past, Courteous Service Certified Clean Rest Room Farm Tire Service Phone 596-3320 Tulare, South Dakota A and B Sales Bo. Phone 472-2050 REDFIELD, SOUTH DAKOTA 1 HARRY'S STATIUN , TUBER llll 00. l Independent Buyers Quality Controlled Egg s Phone 472-2340 Redfield, South Dakota Open 24 Hours Daily Phone 472-9472 Redfield, South Dakota Miller Drugs Redfield, South Dakota Phone 472-1810 Prescriptions Veterinary Supplies "You're Always Welcome at Miller's Herh Wagner Auctioneer Phone 472 -2 639 Redfield, South Dakota Tschetter 8. Holm CLINIC Huron, South Dakota Service Meter Ce. Phone 472-1633 T MADE LAST LONGER 5E RIGHT PARTS RIGHT Redfield, South Dakota Dr. W, L. Mclvlahan D. Redfield Veterinary Clinic and Redfield Feed Service Redfield , South Dakota Phone 472-1652 VM STUVER LIVESTIICK AND TRUCKING 00. Phone 472-l238 Redfield, South Dakota SUUPER ll00PER Phone 472-0424 Redfield, South Dakota WESTERN GRAIN, INC. Redfield, South Dakota Phone 472-2270 0.K. RUBBER WELDERS Complete Tire Service and Wheel Alignment Good Year Tires Phone 472-1973 Redfield, South Dakota APPEL llll 00. A, REIlFIElll RADIO 8 TV .X T5 co Service ,' All Radios and Oil VV' Gas Televisions Don Meyers Diesel Fuel S Sc l-I Green Stamps Phone 472-Ol 36 Redfield Phone 472 -l 865 Redfield Pepsi-Bula Bottling Company ff:fZ0l4 k A Stationed at Aberdeen, South Dakota Spink Bounty Bn-up Service Lumber, Feed, and zf. zii 0,1 0, 'N' Fertilizer 0 ertt ft Tf'0rf?i55'53gQig??QEEEi tret,l rrt' reer r ett e t Lumbefyafd 4724772 rrtirr tf, r.,, 0 0 tr, t.,,,i,,,r , ,, ,,rr,,, tr, , .A ...W ,trr, frr 0 Phone: Retail Store 472-0300 Redfield, South Dakota REIJFIELIJ LIVESTUCK SALE AURIAN MUTUR 00. Dart Dodge Polara Dodge Truck s Phone 472-2300 00 Phone 472-0900 Sales Every Thursday Redfield, South Dakota Pheasant City Drive-In Kreme Kastle Drive-In :,l.'ii:5E:'?fLi,'f5i -,f5'fl',MTi1.,".f' L ' , " -' -' 5 7 0 0 'eeeeee 6 f '--- f .- M ,,ee ' ,,., H A ' ,',1,,.eff,4 -' W' H ' '.f M ' 5 ' ' v-,- ,.-- , ,, "v" -e f -l eeee f M ewee E ff "tea-W--84+-..4.e., M Redfield, South Dakota Don Archer FAIRMONT F0008 MILK ICE CREAM Highway 212 Redfield and Gettysburg FROZEN FOODS "The Best in the Midwest" Huron, South Dakota ,, Q Hi! ,r i at , Motor Hotel Dining Room Bar - Lounge Ball Room "I-luron's Finest" Huron, South Dakota Foglesong Hardware DIIIRREA Tulare, South Dakota Phone 596-3235 TlllARE Ull CUMPANY Bulk Delivery Propane Fuel Gas Oil Phone: 596-3325 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X xxmmX Tulare, South Dakota Roy Dulany, Proprietor BUUSTER PAGE G. T. A. DR. SESSIONS SYVERSONS DRUG THE SHOE REPAIR IOHNSONS IEWELRY REDFIELD CLINIC MATTIES DRESS SHOP 22? ff V-MA! if 'UQ Q! HPV Vwvlf' QM' 32, NW uW,?yf'FnW VV2i?8, if CC77 lg I diff wC.kwy+WQ3QQ:?affZQ?LZ7 X Qffi 0 If Kjlldky. fpvrf Wa! -6 ag! Q. - 2274 A ,Q P ff? QL GQ Ccgqki Q A VIVJV YQ K1 1-ff I 726, TQ! Q Cl! 'J My Af M K , A xg! ' f?J if -W Q cfhx 937 OG 735 ' - -457 8 , 1 QA D 6 JM C U M9 WM -KQ-ZKJQFJCP Q? L6j7jiQ6 ?C4f2Qjiif1 NN F M W JM 1 42 2-K J V Neff A 1 b ly ffw A ELM-MV H Cf, Pwijwu L ,QQ VA! f.f QZQJ 6.5, Q46 -Q13 N Nl, . if I V MW 6674, x iii Q Q 73 'Q Q 451, wwf W 'V MWW g M Q23 Q' iff Jgtv Q icy gf I fwgj VL g 'fb QC 8? 6 55? ,1 rw- me if W W can fl 2, agfffgfm QQ ,Y if A lQJJ,jT may Uv NPAV1, qzf xl! KJ X CJ ff 1 - PM ima W f Q 2:2517 8 X QC icing W M pWMxwf?Z2f2QZgaY2QQfQ55 fig ' Cf - C N Q42 ,Q 7iL g? ' X6 TC, . ,V ,, ,bjbk QQCK , Sf ' d it Q! ' X R ri f .x 'tg ,Maxam ' gu 0 Mwlj Mix 1 Vx NE JM M MLAMJA 5 P fo Q1 Q4 RQ 5 5 A K5x7'Q,5 iff' 3 W QS S Gi W X Y it Pm Rb xc 6 E, yx Q x X ZX, X 'X N' cj Rf AX, F yi: gap F Nm Qin? gfiw 5?ww fQQNW Q 4 if R 3 5 Q ch KXXX ' XX V Q5f iffk sk 'xx it i"X ' N135 W jf: 33 xiii Xia xgkxg was Lg: Ai fs: V I , R- QQ ' tx 'S A 9- 1:-gy-ff-5 ff F' N , R 4 A Q XL yy QLQJOAJAIX Q Q 8 'Z' .JK K' , -L. '15 I0 7 23,4528 px-Q gq FL xp! .,iT'vx.fJsA3 -W Qi! 5 .W -2,51 PBX 41,7 YQ, -5 x14 CjO1!vX-L C Q- X,,JvvQj'x vm M-:lei UW , Q A A-L eva. 0, xJA.9fvv4L,U,,xN fb Ex t Q2 uf, WGA-Ik f Xi ""A"ff-4355 Ag C- ,, Q , X i SAJB,-2-f3!X XA, , 0-fVN- ,3Q 5157 s.,,xi N, rx K 'A' XQJ ,F-XiE,g?,i4-1,7 Ja-Y Xi Q fVVX :SLQX 'Ts xxx x KS. A- NLTA.-.x 'N ' I X vjylhf-x , 41 A Vpiwk X K jlqu-Lm wm X I Fx Qbxxki N Z K N X s Q Q 3 N N3 N X N X 5 QW ww xii QB :B X X Q Ng Q aw w if R Wwfffigmxgxf, Q X XX ig 1 , X Q N, RX 1 5555 S X W N5 Q, Y X N1 N fx 'Q Q WWWMXM W Z WW if WW gjgiffwwgifffv QQ ,M ff X A! I I 77 7 1 x , M" QW X, Qfjfwjww W ,WW WW wwf , ,V 7 WQZZZ6 I 92407 X x X X. 1 D m 1 ,ffm W Qxfffbf ' fp Qiiggiivistgigi Q? Y aff Gi'i?9 f2Q ff" QSGSSQEEFQ igw Q?S9gQSg Qg'SgSN x 7 J . ESgiQgkf??5iEgSfS Q45 LE? f 52553 E? Siisggg Q 2EgwEQi22iE? X NF k' V 4 X4 L, 9 5 pw' 3iH' 3 WQWW k Q ,H AM A6gWnnN,f0 W GMX f 5 Q f gf ,Z . f , fl 'f J 2 2 1 39 53 Q, W f vw ww fm gg , f V 3 FUN WWW MQW VfJ'IJ NW M5 an p A A 5- V I - QP ,Of pw Qi My Nd , N wr ,. H? My 9 .I WLL My if v A fffrna, A 4 , x 5 - Mi HMG JM LW0 XFN! WMU MVTAN Uv fi wg 4 Q 5 1 NJ' W 4 x g in A 23 ,X - Wig P f Md fc SW Qi D Q N J fff MW q ,MVS ff I ff WQMWWNWWMW 5 Jgob Q 5 N,AJwW , fffxxrf' Q '? Mg Q , Q' ,V Ci X -af S Nf' ru ,. S X: Q fri? 'X 3 5- Nf' N. 1-fx -X Cfx- U of q, 5 .X M 'I I K A I X? 5 N fy ' W N y x if-J fx "Xi,.... 4 3 F1 53 f-5 fb ,-1 x ' , Q mg D 31 Q X N 1 X: x ,, -,.x ,QU N FT 5 5 f 313 'N 'X ' B? T13 ,Q Q 1 K7 ' ,. Q Sw if ff Qs xx, -X 3 . Q F x , L 1 N m ffwvQA X Y ij T1 5 Iwi . A xc. ff X' V 3 + 41Xf,,Q,vvx,yQ L4 VCD, A,f'1-Q, Q Q gtg: ' X N X Yi 1 'gi fb awp 4'CM ,,q,gj.VXff"bJJ,Q,xfo,bij Q ysfbx Lvxfv .fr ffvx K5 Gkiffx Vx! kim CW Jew if-0 pw Qffff X ffk!SgeA,VNkJdK Q Q-K3 'N 1 , J ' ' A l 7? Zh, MW 1 f 'ZZBEXZZX " 0 fw WW , Av, M A ' - my ,mfKfWfWfWZWW'?fW4'ff W2 EWWWwWf M 'ii A6 ' N 'K iff4JwfpWfl5 mf TWP' W , "' ' , I R - 5 4" P ' ' ' qf fl ,,, 735 is jbaf- Zi C36 '33 fwffff L OW GW 'Ji W5 vga Q w W .W H ER Qfgmmkkg WJQU 77,7517 Q19 ,ngzfvf 9 TO '772 E QA 7 P QL 1 62,19 1 emo MIDWEST BOUND LITHOGRA NTED 7'N PHI Rc: Ax ounl P UNE wnuc: PISCHEL PUBLISHER OF FINE YEARBOQKS B.. M f :L 'l , r ff' "2 2 , f , PRI '5 , I im .Sf - Q -1.-I j T E f R fi, the 7' 49 7+ , 7' 1 Mmm.,-.. I I I I f 1 .. "' V .- V . 'VG' 1 R " KKK-:Vg 'fi K K ",a,,f"f,:K Kwgilv, w 'WV ,, V --. . xr ,xv - ' V V. . VVV. V - 5. A.. ' .JV l ' VV' 'EV . ,V ..-. V KK M ,,g6"'glV'--.. ' "xx V125 V-V,.g,,...ivV..'vV,w' 11513 , ,Vim ff+3:1T,-- -,Qu aff VJ. 74217 xi, "-V ' 'v , 'V' . ' ' 'T' " ' "V 4. , WV. SVVMV I-'. V 3 V.. 5. Vi . .5 "' 4 ,f.. -H' N ,. 0 Q' K - f, V fp.: V , Y, -f- . .V .V . -.VV..' V, 6 ,YQ 1.4! ,A 3 , K, 3 fig! 4? 1.1 ' A ,VP xg N, J 1 ,M y.:,V.V ,QQ :+A ,,,,n, ,, 4 ifgfnm K "' 'sf' i' 'QA af if 7' ' ' ' in-'A 'n"V' 5""' -if' ,pf V VV .'.f'i-'K ' -V A1 V+ ' , VV ,j V"k"T,,-'+VAf,,Lf',- TE Nl ' X" .,.. ,q.V' K 4 wi" f 'Q "1-Kg '4.VK ,-,A v Kr., 5.',2'f' P4 wr., 3 .- if V 'SAV V, V , -' V w my E V. V 4,-.-V, . N. 1- ,-.1 .Vi V V.,,V,V..V11' - wi P ,VA 'QFTQ' is MVC xitfxx A I. - N 1,5 L - ' ,Kit -441 V 1 1 Q. MA N V, f,.fh..'3-' . A In ,Q is a f 145, H1 1' -Vg," .Q ig' ' ', I ' . V .. f., ' . I 'K V - . V ,I Us ,' 'VJ' if. : , fu' ' ,-Vf 7--Vg. 'LV we V Vw . .- V ' . - V Xl La V J if 5 ...V-.. V 'LV' -- r . , . .f L' .Q-V'. V - . V. , .V , V V , . , ,,V V . V. g ..V , V, .. A ,V .. .-, b, ,. -V V . - .V Mr. V V q .V Hu- A :Ri . ,F K k bjgk ' - I-' k', M H h :fur . V, I, ,I Vi! .,, Y... K V- J " ' xv I r " " f 4 V A I ww .13 '4'4vf,fn1' 5 .V "ff ,fh.- . . , vgfif.. . K V,f1n'41-.V,..gV. my y-1 N , If nf"-nf' I Q tha- 3' V vw 4,,:l'lf!fV 'SVLJQQ it V., V., "1 -,Jr 'Aj f ,s..K., V, Vdhy ., 4:29 . , A 41, rw 3 p, -' - V A .V H V 4. ,gg ff ' 'V.Qg.,4gA ' 1 "f 'V ' 'mff' fVw17.' -' ' i." , ' F' K ' ,',",r'Wl' f',"'-eVA'- f' 'j.cf14-Ve ,V Lp 'Mya ik jkfm Q 01. , , ,f , , H , , KH.. D, .JV . IAS- En ll i V "" , ' .Ar V ww' , Af., " 'J WP?-.3 f,.' 1: 5- nj .VV . ,, f as . im-f Iv. V ami V4 ., ,V if ' ' 4 4? , N Y r 'Q X ig ,Y , H f , V! ,, i W ..f4?VV51f'rrf , '4 . Y 1.5 Vw - , 1 YH at M43 ts ,tri ai I ,G , ., sh V "V1V'..Qw'K gi ' , aj ,Km iw- ', T.. , V V .'! .1!Q':rg,g'. A N ,, ,:,',K 3 '. K V V ' ev' " ' .' -.:'i?'fxi ' ' , - Z" " 'A jig 'J ' .. ,gig 1. ,vt ,"' f '- " ff!--ggrgg af 1,5 .,A 'L 6.3, 1-47-f' .,V .41 " ..,.' 74 ' ll ' . 'I , , LP nv .4 1 V 'JF " ff 4 I S 4' is g if-5 9' ,152 V V 1,gYKKK r KK' 4 1 R w X fi! s f . L 5 1 K ,8 V :xx u 'Ui ' i wil- M ,h x I V -Vx: ,., a, , ...LV ... 1'f"'.-151' ya. . " ' ' JY ,L 'V Akai:-,f 'Iv ' WE: V . a 1 I M D 5, miie, N, ...l nu.-..,' f if. .. , In 0 . r ..- ., .. 'gf A in - V 'W JV, V+ .V .' KKK-V "K 'K' f 2-AV. H... 4 V' Ks' VK K ' 4 A g '. V Qjj. av VV -. j '- QI"-, .Vip 3. ,. M 55 H V .VY . l , Q P' H V -W sg: -VV VV iff- - .V f' fVVf.fVV.'f ff- V ff .VV .ff V V . VV. ,, ,V-,V Vw- 1,1 ,, -V V - V N V . ,V , I . K , '+ 'Q 'f Vw Vs ' 'V' I2 P ' . L. J5mV2"?'V'V4 Vi-f'.fA..,' 11A?'T, V .. . V. VV- K . Nfflff, " Kg-3 -5, .VJ f.,1.K4'5K'5'-fy W V VW if-12' V 4:5 ff' 'L ,-1' yi fx, - . . W .. r ., ,W , 5 " ' I Q, ' ::,, V' " xi, -- KV 1' '-.' gKHJ,,' ' r A ,J-U 1' .Zi 4 V 'V,'1 a ,. . - V V V,,.1.::'E'if g g ,J s x ' , I " V "FY . V- "' jj. K 'Q' ""'.'.. Ki: .1.-QU, 7' .1 'gg W A E Wingaw' , -:JA . 1 1' 45 ,Lg V -f-5 Vi a g., .qt 'L Q A , 11, ., 44 A 9 fi.,-43W'Ag' V 1 1' 1 'V "- -1 , ., 1 . QM, , Y. 'gun -'li . 3 .xi , K.'94'1.' , . .V.g. VV QT, mg., 3 " .4 ,, 'ig-r-,.,,m' ff-sf V+ 1 ...BQ .qw -QW 3 f' 'H' ..:fV+V aff . , .VV . 4+2VVV-f'i.u.'i'?'-5,,.:VVV5Q.V. VVVQVKVV V 4.426 Af ffflln 'B' 4 :K Q'-:Ja K-Ks. f Vg' , ' ?'MKK1,,jf,:'.f 'KV ""?AEf'xg':f M ." ' xv? t4 ' I9 V.. Q ..-:ff . Ah , . ' .. 'lv - , , V. -V, '9.21,,g'-K V- e,i.1.xf'V' VV,f2VV.V.sb,... Q- 8. .V "'Ks6n'1"i V- I I 5" W -,bp 'T' V! M j 'L I 4 3 V 4, an ig., 13'+Vr....,..f lg- V-f Liz' 'E 1 ' ' 'K' K .KKf'T'A"N -K?."JvV:f-..V45'iV . -E1-455 ' J" VKQKKEHVSG' ' 5 'fi I V L V ,f"'s"f2i , . ,, V V 1 , - . V., , VV H - V- , A , -. -.', F . 4 Www ,N -11' 1 uv. 'V ' H 1' , . -,. V 1. , VK . ANVN, wt y ,V-. .VVV .A- .Q-k.' X I . "e 5 ' V675 , 'Sh rf? in X ' -,-JV, ,,v.'A:!7Vf5:H'1'a4l,fv1f.g. KZQV A t h f ' ,e'g, ,. Ml fpgpfigf . - . V.-,i 1 3 V ,X gr ,Vw l .-1 '.,j+V 1 . 4.5 . N,-SLEVKV ..- X, f Vw fr fy ',' ,Q mu, A-rf 51.05 VV.. .If 'fy-H. ,W . ml' ' V, I 5 I 'M aff!! .9 3 .gn I, ,?,,,ff,. .-MMV. .iw . ,,. , b , 3f9.V..,":,f..,, ff , .WL . , r,,,,,1V.f :f.i3,fgQfe4 A H' .. . V Qf -4'9'-' 1. " KNKI 4" 'J-VK"-'Vw V 'K' ' KK K g 'f ff K Vv K 'Q ' V KV' ' ' ,V ' 'K 'r - Q IKi".1' ,H . , :V 'Fl 111' 1 , I if 3-iw-1 Mr, -K A if: Kssipd 'ix ' ! .',4Y,ifYgjp- H QA.. w A .wg if 4 I A fl! :,!'!jg'L".,1g,':aEQ,1 V VV V' '+VVr"ffK' 5 Q "-"Mk rg? Qu: 'fs V 'r .V 2,13 - ws .V .VV-.414 :VV , it-.lf .V 'Q -..f..: 'W 3 .. .4,3i.L.,.! :iv6iA'gV,r :Q lgbyg. ,ximaq V .fem-f-V F-,M VkfimA,:.uV,,VAv?5aV Qwgh, ,W ygiikuu V jam:-133.9 455, .' . ' ' '. .q .., :.,,, 1 V., 7.-,Q 'V .V ww' ?.,5VV.,,h1.f, V. fs- A-"VV, iV , - -'M ,V " . ' Sip- Mk-',,K1 ', f af. -, vga- V ..,VQVV Vtmm fe-V.:-. ., 4'l,,VV-V .., . as-5 .--+20-K44.,..V-V. V , ., --1. V- , -e Kg..,5ii.-V' ,.. . -V V V- . ,,. V ,- . ,V ,. . V... V, ', ., . . V V . f , -'1 -is-t' Q ' '- ,. -'Va VV , ff... " 'V V' .' -r' VV--,V Vi 1. 'W "'.' 4 V ' ' ' VH'-1 Q V1.4-,Q Jin un. swag, . M, ,Vgw .M-!.g,v uxuv. .-.,,,,?,,,- M, .-V, . 4. r. ..,i,-vknww i.5:'?.1i:3l ,,,A. :aL. , jliffyx, :Q ,, V '- ' ',.i ,1V.,,L 3 V. -.' t QV ,V . V- , ., V . ,. . . A 4- ' ' A ...WV gn--' fVwm.fr A w. V. VV ,. V' .... .KY-V V 4..,V'r-H5 -V. afm. - gm 1- ,N QA we Aww an 1 V3 . -152 w . f 1 - . LV V1.5 " ff V ,V V V ,V -' A -,VV Q- ' , ' . . . -f V , ' v .V NH ' "' Ar: is .3-.ff 'f . , . , VV 1 V. , M.. V.5 .Yr . kg' , -vyi "' V , , Ax,"-, L---A '- f. " ,,. Va Va V' , V -.gm ,. ' 2 - V . ,V V . V-wr V .,.-x. . .p . . ,HMV V. x, . K1-.,, V- -, up . . 4 A V V 'ff ,., Y' :Sigma 1 BK . V A Q ' - 'KR I qui Q' 'fx V mg-Al'.., fi ., 150 'sK' K' ""jK,'lefK' K' ' ' ' 'fmx-:"""-tgf""' A V . VVQTHH 'ww' - -VV:.i1VVi.V- . J, , ,H 431, K 'I ' 'l TE, .V , V. , f N ,L l nn, , . Q.. " ' .j K' 'gfff V,,. f,,4pz2'f2'4Kq', ' 'L -' 1 . . a i'V-5"f"-air, 41-"f-., ',""i5V ,inf 'M Qike: wi up SQ:-'-A ' -,,f'-1,31 i,,4.'i,-.'Y93r'l'9:1Qf-f,9g-1 ,- ,. f' K V .KKxj5vN,N y 'JE-QXQUHH. Kgip-J ,Q V' " msifg Y, gp IV., , 1' KF.. 'f' A n V, 1 'K m?aVff'5 ,,.- 3.5 5-Vina, V-4,3 Vk g,x3,Vi:,.l x .,,-1 Y?,iQ1.V Q,V,k.t':.1. 5'Xf.L'.q-1,Q?r.:f'-:LI V5Tf.E."3suVlx.w V, "W: -Q 1 KL " -' 'iw-V"" Q 'XE . ' iff' --.M M fw' " V. ' 'FL -, ,V,'C"VV'.'-' Cf' ' vu. ... ...Vu,V."f- - WJ' P.-V1 1 . -VVVP'-'fr-V' fif?"' V rp- V 'MVVQVVVVV , ,VVVfV3i-w -,V 1,.'-r,..V,1VV.-,.mr...',fw-sfffVmf:-VVVV-V. 'fi 'fa , ii. . - . 1 V-' .VRF . '. vim 41,91 we f mA" .,+' :Q 1 eq .- ., -1 x:5g, 3, ms: ni k, Y A. L 4 wJ,1x,.,VV "EV, 1f'ms.A-.w Avia,-Qin: .V. ., Vg: .V VV - . .,.. ,., km -W' Nw- .A J .fly 6.12 jg, " V -:f'f.'," Q.. V' .Ft "4-'34 , V . , VV , V 0 ,ng .F usd 'fin '-, fxwra s,,"'r-.j' vp ,. "lX'.'f.." x. ... 'Q 5.353 V , 1 'Wai' K fig T1 V, f V, , 6 ' ' , Q V,-. 'V -.gzgam ,VT , ,. JL L3 ' ,v. '.V-. V. RK -fl" " ',.,'LVi , .- 'Lu-Qugji , 9,152 W '33-1.35515 L ,a Vx., 1 'V-'fixfa . . Q.-n any V? if! 5 '.K6kA',.L,1,.., .:f'xf+Rx 33!'i1fvv.fVC -1-.4 - 11'-VSV, 'H ' 555 TAF' x 'auf ,Q wi ' ,Y Jug 7 'K--V. xv-,si '.n .V -gms' w -' Vi, 1 JN' P JCV "V Vi-' .wha A-. , - -,,':M'VVVVT,QM-E'-,-.',6 'fKfQf'5HifV.,J,I'ZKzK"f,f'f'?i.?V119-lx ' ,4:.,' , , .,, 5' 5' f J V .- lid -M, 'VV-Vfslg 1VV'.afE22' , - 'Q ' , . ask V V A ' .V "K V ' - ', .1 . V-,--T. '..g-LV "If L Nr " , gg. ' ibm, Q95 'JY - 41 51 V' , V VV, A 'J...., V 'lk SK-fs Ct" I 'E gif" qi" -ff , Vf.."3 1 Q4-2?':'C' Vw5xV?5f: Pg'--V. Q. -V v 'iff u H - -A fi'-"VG . '-'QQ K?-V' "ak .' 5' FXZRW . :V V:.':f-..'wf"-QV 'V - V . '5 wa uf, L -M' Va V ,i, is V-VVLVV, .V . IQ!! V 'V lf. - .V Vg- fV,u,V V. N u,.,,,,n ,4V,,.U .,. me ,mu .. i . .,x:.,,.x. . ,. , K , ,JM ., 'lk as 'Wi' K J . 'W I Gig?" I QKIKTALT 4 Wage fl AW, L- -.351 .32 -. ITIVQQZ :rw Aw .P , .,t ix 11 A S fi .1-M-5.5 U' irq, , . . .. , , , V V . t. .h ' -. . ' . it r .L V134 . ,.,J M. -Q: HV. V V',gV.: fr Mm, ww -VV-V 1'-. -ru.. .M -swf. V . W5 ,WV-V 1.. VV V, . v n 1 . 'xv' . Q Y W K 1 .V-1. , ,J ' . V u ,,V,Vx,, Ash 4 . ,H ., V,,V Val V EJ .wg ji. . 2' .V,, if- Wg' ' ' 4 . . . . V. ... , , .V .. V. ' -LV Vai?" 1 -. .Va -'KL -' ' 'V Vai. V f Vf L... T-Q"V.f', .1 w.V,'VfV iz 'mf' 55233 ' -01:5-' KKK' ' V' K X .5 .V ., Vg V, .V V ...M-. V, MVVVMQK Na V.-44' 'Y 1 E62 ..-.J'g"'TP n."1-xvvs'f?x N, LV- , . . H...-az T ,, V 6 5 fi VJ- 1.'xvh4,eP.,j,.f,,5':'!'MymV . i , L ,L --'fa ,Q f'..' I V " 'v-Vyf' .V-...Vs- 'K"'.'i ...J V 'tal' K1."V'V"Kf? . KW? tw V f . V- 1 ,, V, Q -s, -.N , Vx Q. X, .,..,,q-. V. -.,V 4 ,455 , A Hu k.,,1,,1.f 13: 'V - K. ,,,,,, x ,. ,. L .K 1 I .-',,4 A --Q21 'WJ' SVVFW-Vw 1-M-3, 1,5 TM, J V VSELA Ng 4, ,. - .3-'g 5, ,ml . '55 Bs" 1-v-'3,,.'f"'J"2,'q'5Q '1"'..3'7- I KKK' K ' 'E x ' ' KK? 'W' . ,,,,.V.- ll ,gi ,. 2,1 .x ALf,,',,- 4?'-'NV-yi ix. X K f'V f-Q,,f,.fV1.,VlVV 'K' Snr 0, -V 3:-Q 'S ., M .I K' vf.Q,K":'-'v'f'f . ' V, H g VY, -A VV f ,ig ,K KK WK 'Qi nm- I " Q. ' AV- Y I' N517 K IBN H , ' ' 'V V Vi . 9 'K H 3 V I it Q. Q is vi -, 1, . ,ji nvif M ' KN'l2.xK'2K""'f-:Q K' 'K N' " ' ' K .5 . ,N Z, .' ru , ,:' V V- V .. V, V .I 'W .' , -V .V Vf,,,,,V ' 0 Mi '-A " .. K K -. Ii. -pai: .,, fLr"'j,g.. . nl l A-sV. .Q " VM- -V L, .55gg??Q ' ' 4 '1L.VV....:..V:.4.-V V - , - K V .VV 'Eta' '15 4' 0 VV s , ., . V ,V 5 , , V 'V V qwavvfli' N ' -- "T1."..?'.?"' "?"3'fl,v.:,u,V'Vm, .,,..V . V .V V E 'N I Q ' V V 'fx-V-'Tu.J.' .,VV,.-v-M' . V ' , .N V+ A 3 " . ' 5 W' ,, K""'SI'-,' ' - .,,, V.,1-::q-'1 " K-TV.-was-Q. V-,-wi,,,.,1 ..V. K V V V V-'1fQV'J"ff" .V f"':"""iI'1 , . , W ., --,V VV , ,. . ,,.V,3 .H , .,,,. -.VV-V,VV , .,.-..V,,:.: -V-V V , ,, ',, -VJ., V92 '15 'QQ " -fha' .FVJM-ff-M-' I V . ,Ai V ,T -V.-L ,V if 3. ,A M. N . X ,,.,,g....-WV.-V ' ' ' V ' . V-a sv' .. . V V ' V V 'fir .,+.ggg1s!?. g V , . ,. ., "W" """""'E5 5'w"""' . ' 'VV' , V ffm.a,.H:.i"fg- ., 'zpih Vi ,pw ,, .MH , MV-V .. ,. VI M gi., ,H-E gp 1 P1 fV'jjfi""j, . ,. V' .:wmfaa.g ,,mVV.ww2?""i4' ii ,,,,..-.V A 1 1 VTVVFV:MV.VwVVfaE.2.'f3wsVfvVf::?J...-VV 'K w2','.:Q?0""f:S'a Q 4 VJ"'2fV..j:gVV-Y ' .5V?f.25Jf,?'f:' :,'Eff5'1VE?'ifQ5l.' vk 11 ?KV1'1VE'?2i,? wg... X325 ,, . .. ..., ,,,,. yyQ3?,,,,, MV. ,, , , , ,b.,,,.5.g 'Mt-.,. 5, ..r!, fn. S., 5... V V,.'?zV'f:aa V':V V','..V+f' - f-, . .V :sigh-g:V.VV,ff ,, -..Q-H M:gVg2r?EVi?,E",' LVVLVH 5-'Egg-QT! , , , Hs V . vp. ,,VVs.,j,,,V v42fig5g.fiVfaeVf'-:1M1,Vwr' fyvflv if f V .v rev- NK 1 e Va 1 V... A V . , g sfV2Vz.2f:'g1 M x V V. f- rv 'Y-'bw , - , .V,. V'.,VesV' . ,. 'V VV'V ' ,TW- . V :Q V ' -:'.:Zf' ' ' ' . . , V f . . 'Va f- 'Q .f 'Af 64 , X f ..- . 5. "1 1 ,135 4- I xrx, .t M' . .ff ,V F. ,.1V, nr,-K is , -V ,VV r ,K V . . 3 - ,: V A K V-., ww, V. , F V f ,V-V .-.Vai ,VVV-q, . V . A-if, ,Midi 59. ' 1. .fm V. ' - , - -,img : V 'K Q.. U' -K. "-"'- - ' V -:VnKQ"V' -'G' KK-1 4' 'mir K4f:Qg1:'sK,K' 5 - ' A if L ' .-V4 ,Vs V VSV.--'sq V, Q- .' - 1, , ?'V'vrV 5 V V.-, 'y nz. J' 'Jr ,J ,4. 4"9fV,4 'gf si: Ku ' 'if V ,QQ E1.1.yi'fV yn-V K V ' ' ',V, - S K .9 1 V q,.- V, Ska- , P. 1 QV., fx-4 f gf ' f' .a -V Vin. 'ig' .41 -' ' ' -r . WV. . ',nV Af . f VV, . V5 kv- . , 'gr-V.V A,-'Nfe -if ., , P ,5,.x"'V V -' .'5,+ :kv ,wg-,"VVVV.V, A ' up K V V KK K .. A", K V 1' ,2-. V K' V1 ','v H K ,. . .al- - Vx Y' 'vi .F-. ' 3' Q 3 'K' ' - fbhnqif- j'k'MV"KK""'7'v 'X if' 1. wh "- V-Vgiiv. nw I.-av "V ' ,inf .L a 3 V-QVVTV , ',.,"'f' ,Q VJ, If Y- 'fsvx ,", Vx -:si I 'iii' .-1 - 'B' ' is ' 2 f, it-,ea ' - -V - fra it g -Q, ' S ,, f ' '-H9113 ', ,fgfl w.::e.VVV5g, F 'V.,i..,r.5.gi'1V - V- ' , - V 5 h, 5, . 1 5 YJQ.,i. Mtdrfi Y x 'lg ii: .. , ' ' 1 K. V-'. it .iris lifvffc 4 ' Y kk' , ,l-:.,fgi -VJ PV + . , fi Vw. , 4. V- -V , ,USLW1-M,-, 1 .Vg A V "'?'2fff2'?rW'4fp,4F""'i V- 1' -'V f , '- bd ,V. p..V-f . .V 1 , . , VV5- V, .. J avg, L V. V -fr .'Myaw4'- x,., 5 Q . .Max s .. A N 36:14. . 6 i X 4 9 gi 2- A - , V' V- . 'Vs . ai Y' """3V. , f,.-9'-Jf4g:1a-'-'43a.f.fi:Jx- - 0"'fV'2'V ." 'f' 'i"V V .f VQJVV3? 'ef' SNK K S' K " 'n'1' Ke ,uf Vu' "' ,- . YV , K, ,V-., ., . ,V x R 1 ,. , ,H - 4 Q- , f , , ,V Q . V - . 4 A . 'V "' i' 19-1 ,LV. ,. 0-"ff V - V. ,- . Q 1- :q,,,.,."' ' .bl V, V , , , ., V , f., Vs! ,J , 1 n- -,VV. V . , ,. ,M -FV, in gf P V. , .au Y, . 'VL ., , ,,,f,,.f1,. Q mr. 'Eng-1 ff. valuigf- gV,VViV'fi'2"?gj!,p,, 1- ...ff "f.,V,gN 4 mygkgti, A MV V' ' 3K:',V- , '. ' .., '1 i, ',: If, va, 'ffl ' -"" W' A.. V f ,QMQV W-V V 5.3236 V V. rf..VVV-:aVfZVV. V'V...VViVV.rV2f'VfVwVV W. VVVVV V . . -V . ,V - .V,-'V V., .'r', -ff ,,,, .4 Y- 2,1-,.Var , kk is , i, g WJ .Lu -.IL ' jaw" ,L u 5.2. ' '.,m,?'fu 1 ff Q ' ' 'V ' J ' 'Q ev. EH ' N -ffjiff ,K,V,"f' ,' 'fd'-V,V?efKf"V.hf,'f --V ' - -' qf i V- ,V, BJ, . , Syn!" 'uv w,.1g.1"A'T. ,"' A 44' ' . 'WL ' , 'SL' .1 l Y 'j , ' U I W 'I . V 1 Q , c 1 5 ,nr V ' 0 uf: , ' . 5 - ' ' . ' M 1 ., H .. : ' -,-L, Q ' 41 - K , ixfuvg , 'V' E pi . ggi! ,. . I X A ..- y 3 1 K K V 3" KJGFK i2'h3,, 'iff' ' V Fr , ' 1 "sign-rf -- ww ' M - up " "' -t Y A! 0, , Q ' -1 Q +A" 5 'W' ,,-,- " 6 -Y m .. V, ,Vw with uv: ' . Fx YY .Ki :'?K35iti iaxyrpq 1. 5 A. V V .jg 9 . f A . 5. .. k. if it .. Zzn L,K ' ' ' 'K ,qs,liig,qfQT Ku' Jflfrtk-'X l' . ,vVV, V V - ' Vx ' ' 'rg . , Y' 'aiu I,-1 . ,gi-751. .iffx V HV! , 0- 'r,SVi"' . K K KK "'4'-4, 'Q ..S-QRKQVQ! 'V ., fxixu K K , M. i.QV'ff,,:f' V ,-.--1-5' X, gk, 4 ,wiki .yn 3',,f. . . ,,,,.g. "t- V V. ,Q Q VVHQ V,.,xV, .. r - ' X 'V , Vi" . .. 1 l ,Bm ,Q"1:?,V . VV. V., ., K . V 'Q Kvuiqaalwwl Wyiiimrial?-?'k-' . f K V ,' - K fd- -'il 'fi-V. ' 'K'KKi'N 5 .f gp--V-u-'inrnwvf-Q 1""""i' K K , ,Gt I V: 1, V .VV -'Y W . . 'A . " 1, nfl' .jf gf. .-'V .-'- 51, ,---VV' , V. ' -My .hd .," Vw... ....--V, V-V? TVJT. -- 'Jr M V U- V . V .gn V Ray- 2 ' ix 'Il N mix. ,- A . ' , V VV H- .f fVVVF'V1if"""""'a ' ' V"""""" ......1. "PMN 'TV' War M' ' N ,Xi M. fm? V A N V Q.. . K ' K+., 'K' 5 1 'W 0 5 U Sw 'J' -3' N " . .V .- . , Y , E H, x ml,'QVyiiM ,l FL 'f tux 2 vi ' Y' we Q., , A K' ' ' K ' 'J' K 'vt . V A ', KK KK V .fn . V- --, 1 M., V wK'KKK',fe?1gK'K VV . 'P' Y, 1 '-.fi1.flVi'.f- . 7? K5 ' f .. V 'K K, .V 3 VVfV- Eaifffi' .'4'KKK'fK 1' W' .VV . '- "V . . .Vw-PV S ' K .f1.i'55:'Q"4T.f'f"'f3'K VV , V -' V "'1""1'2"'V ?' 3 "f-ff-.V-.V ,,.. 'um VVV. V ,, M V, , .V??fiV 1- . ' 1 , , V V, 4 V . K V , f' V? ""9'f"' ',3":'- V" , ,,5 ?f'VVV3VV'ffi V V . WK -VV' X3 V, L K. .. ,VV.j1, ggvi f.. l ,,,, ,, V V, L . 2 ,,.. -- V .. MV. , VV, A V . ri ' Hf4.,Vf!ffrf+- 'Qi , 'H' " " AK fn V N" ' , oi, 5" ., na ' ' ' - A VEV ,s q Q rf ' gvkzsfii V' --V 3, V.3'f:.: ' V' x 5 ,QV VV k .V. VVVNV, juggg V.: V gf. ,VK .. , MV VvV,?g,553? . .Q . ..g Lp... MV -W-.F-V w 1VVVVVVVVw:Vf V1 :Jie .3 X :V-V2VVjiE w?.fW ' LV 1' ' ,, ,V g 1,5 V - HVV Vmmfg.-Qi1'..,V.V-5sgMVVV'5VV,V V Vf-VV:-5,7 , 1- 'V :M rf:Vgsf1fg,z15sV-V VV: a ,VVV',,W!f.Q,, ,,, .a .M , , ,Y,fy7W51Q,i,3,VLf"iV'3V,WMM gm,,V,qVf,,,,5A,.5',VyypVw YV 5, mp ..j,:3.a .,. . ,, .. , EEf..T..i:sVV 'V VV Y' m .VW Nbr? 'Mw'IV:VlT1'1" ' wwf?F"Vef-Ew'TVX11"M' , VH-V V 'Jip' ,..f' ' f P Z 4' ,fl -P Q-'14 xi 1 9:5 'wg' 'Q .f,., A 'Hr sv ii 5 1 ., 1 n 1 '9'x" xx V s eff? MJT-f V' A A V""'-,nf tw? 'v fa Y fx, 1: 4- -1 R 97. A , t, ., -'55, Qfvifll! ' A - , fill-if 'A a- Q- may 5111215-Z 1 f A gnu. "' .-,Q cf-'-5+ gig-67-252 i I. L' w Jaf- , .A ln 223' , e. " ls. , 5.-'-,AHF hr 4 Ml ,Yr " ' VA' ij, .A WY! Q'-' xy- ,vx-..,.'7 X A' 1. -j.'!1?.9 -zu qfvfgi- - f 'i .' .V L 1515-N" 79 A if ,A-ffnzg.. A A .-A',,fg1 . -" - -mf fhlky, ak 4, JF Agf--Ag, , .A "Lf 1 :oi-'wrt I' 'X-'f : -Q' mai- ' ' 4-F' -1-3 F-H3-,:"1, .A f::f3Af.?f:2: -5 -'9.F3"4!,"'- :Z -.' L H517-'51 ,A si 1.9,-fv:Y"'?E'7 -' ' ' F1155-'C -ff'-1 I Ex W'1PCg 1753 I ie: 5,5-A -:rf 24" 321-as N- A V491 Agfmf- lf- 4 .2 ,-x NI-'-'S ' :wwf-' 1. . 2, 514-. xgilgy 5 pffgggl wr, vg4gf:,f'?fZ'W 51521112 51- NEQQQQQQA1 ,F 'ii1If'i?- YA .,A-A- A . ma "" A z- ' 1 ,f U, v - 5 .Z-Gfrif. fm, 5 2 'wig'-. 3 - 'J I .fA:,.fng,- v , ,A.,,,-L . ,Q uf lie-ggi f f G , ' :Q A211A.AAA 7? ' S. fig ' , f 5521553234 A1 V ..-,f.':s:-'A x ' 'ff'-ig f heagaii -um :M V fp, A , '- A is-ffffll ' ' -wsu Ve' x. t1,'2,mB'- ,y ' 'Y 'FLY-3 ' 1 - !' ' Q T322 A V ii. -5315, Ae ."i A . 'fs ' L1 ' A ZZ' ' QE , a .J 3 :T ' 5, Q' 'V E I T' It ' Q ,V . A P iiv25fQ A . feiffs, 'fiiif 'Ski' Q ,-.14 f14 ' .JT f V 5. A f-" Q AQ- -.M I' 'fi 154 50+ A mfg, f -T-If Q :f A :AA A ,. A ,A FAQS 1 ,- A - -ma ., WJ- J KE it 'sis' if ',.ggA if xr 1 . , , - . 1., QW MAE, QL. fit' 3 x ! A f '15 ,1L ',. 4' -T "5 'ir Q gb 1. a , , A- 'i '1:i'2U al' 1 ' A Af 3333 '- P L ,A xr A gr: f --,.. .L A 2 -- 1..- 5, ,A ,A We?"-, ' ' 4, Af 'riff X1 f' fr My x,,,,,.'5- A . Ir: . k,,.f. .. 'PX


Suggestions in the Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) collection:

Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

Tulare High School - Chieftain Yearbook (Tulare, SD) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.