Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH)

 - Class of 1924

Page 1 of 152

 

Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection, 1924 Edition, Cover
CoverPage 6, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collectionPage 7, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collectionPage 11, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collectionPage 15, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collectionPage 9, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collectionPage 13, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collectionPage 17, 1924 Edition, Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 152 of the 1924 volume:

- V: .tru . ,527 . ,aa.,L'woIHr:E'Inrzn.wQ"-zr:--.ul-no- 'rlrmxkzwr-usa'1.ma-as-'-ral: ' -'sswnizn ' ' -'-3 .W .'3,f1 . 1 vg s1f?i .. :?Z3V:..V ' iii 'ff :V-.V- if Q. f'5fi iV me iff' Tin... ' . Ti 531, 1- V , .vm 1 V. - . ..y ur 2'-If V-mf -Q. .V wf . "wi"-Vw - - :..VV.Vvfzw,g rV-f.pV1' S2:V. f1s:. HEWESSVE' if .451 A 'fb' V.. V. V.,V..,1. V4.gi1g,W V,. 554 55,91 ji V 5,2 ,,fgV.jV. 115454, Q, NVVV., . . ' VV. M-:free-V ..1.. V V' fm: .. ' ' Q gg ,,,gFVgg - k VV-.54 3 1 Pffjiidv VV 3V wq,v ' Vff1V'3?:1VfVgViVj.f,sf. 5 V V12-Sf M V. , Q i f -V., .g zjVs " .f . 'V3"'. 11'.-4JLHf,:V,Q1 " ip V 'si Vf.3g..f QV " gfjf' QM. VV? .V VV ' . VTJQEYQF 1 V .. ,, - ' . ' . ffm, .Vw V jf , 'V'ffg,.:v.vgaV ' '91 if V' 'fl "-ifsfsw '-,F 'f-?,Q'QkVV 5L9 . 1 'W " 5 LMRQSV, fl" ' 1.' .' ::g? : QV S"gg,j?E4f??g7 '-Vi .. . asf- 2 . V 35.4-.Vi 1 : V .w V -V NV., ' Vg... 'Kf" ' Q1 ,,-gs' m e " g Q,FVP.h'?E,f iw! 'ki--.V V . ' . ' - ,V arg . -qw: .51 K,-' ' 56 1 ,, 2 ff, -V .Jef ,V'afgfg'ij'.g-,:V V V' 'gf V 'f,- fag " - -'-gi M5131. E 5 1g:'VV,'w -. 1: 53 25? ,132 V2 V f?f22q1.V 5e1.f?W..f".v,f5Vf59bVtg- v. +V?2i,f1a-ff. wVV,gzg,4,,QVz:gQV?'mi VJ gqV,,V V V. ,V- ,g - .V .MV V -.,:. e VQ4Vfa,:g ff, f. .5 ...,VVV.1+.V..,5a.-V V . ,F-L,,55z,gVngHv V, V. ,., 5 1 5 r -4 V X fi f b, . Ve., V - V,'1V ' 2: -.,. it L. VaV 2 2 - V: ,3iax2'VVVf.-:fSvT5g'Vg. ' -' ,V':fV-511. V W., 5-. V, -M992 -1, .. --nt. 'W-.gg - g V V-1 ,V -3.-w.,, .Q -A 3. 41.25 uzwgh ,Ve-wg: -..'gpV1f,. V.. 4.49, V.,,3,,' '1l.,'.Q V ..-fy 1V,59fK'V. ff1fVxwff:VV' -Vg Siva 1.1 '12 . V' if-VV54.iff'ffVVFfVsg+fVij.sf-f:-f-' y':if.1V-V:- VV ' ' VM' , .Vw- .4,, .. .. X, .. .4-.V . QQVQ-44..,ig,,.,,, ., , ,4f,,, .V...V.,. .V V .,,., ,,, -V. Vz. .1-w,fz.. ' Q mm - V .,i5V"' Vgfw - VV . ,VV 5 f- ,.,V VA 6 I , , ,gk . Vu. ,. ,, .14 .. 1.375-.fy .Q .,- LVig'2...,V-,gy ...,.,,, .V V B. ,VV ,Kg V . .,VV- f, 4. ,wgpfgV . 5 V pV5.g,,V':'..5V -95-5-. V124 ' V 224 V .-.. V 4fy.5?'sV5 :3f ' .Gi w.VVv:i',.agfg5V an-5.V'-.1 f. f ' aU.V,, V, xi-.c,'QQV:5q ve- .X v.':..f-yu.. f V',f::'.V45 2-2-2. 1 f, .fm Vfwgaw ww -'LV - PM-.V .. 1 5V'fwlf555..V7+'fVf:2.:.SV, VV fi ' gf.. 5i,..mV.,4V.5:nV:g,.AfQ-kV,gSg,D5VJ 1,4 V.3:5,,VV V, 5-e h . .V 5 -g5ii,f.,,,V,,V,5Vk5V.Vu. L. ..,. frm-V .V , . Jgggggig qw fggivu-51.4.4534-,.g,4.x .M .V Vw " . V-.,,Vi:5QV, V 4 ' V Vg VJ: 1'VV.ig?f3vS-'?gfigVgJf.Qifi5?,7,'V::f V 'null-wpf"Za1 ', ,1g"'.V i.1f,, L .. -,V-' - ' tw, 2-V' V 1 'k 'v 1: V ?w5' :wV 1' bf-Q eVf21'V5g9wu"1zVf5',31-VfA". .. 'S aV.553'2i4?" 'V 5' xi- "f'r.i?r'rVVwf2gl1'fw- +V f- :p5i:2VgV:.g:-3f'fe--fvffzzfgf. . g ,g:1Hg.Z? f': wg?fKV'3S?T Vj ' f.. qV i f ?V WVQ,5J?gQL,2-A., 'VV 5- g:f,.s.gg. ig. .-5.a2.A.zfgV ' f V.ffV 33'ef'g'4igf'g1,i.M?fim,.Vzo' i4V1Q:!f',2qaEH wge+3:'i 'hz' , .4 ir 4: 519. ' 'V ' 1 - fjg'f5?Vg1:,gwV-gi ,. 1.2. ,Q 5.-1 V,V'f:V:xQlt2s2..,f.rgiLE,. 1 ,,.g,j gig... -3 - .,.,-.,-.- -V V VV .2 ,Vw . .M . V, V 3.3. H Vw... ,Qi W V,5f3f,,E'G5 33 Vg V3g,Q5:VV,yV?,?VV,,g,:. 5,...V Jie... , VgZ...,,.VQ. gig, .V Ig, 5 . , 51,541 . H '91, MV' :Q-1 .N-,za i:V'V.,VVg akaariaa ' 3-.-sw.-QQ-fgV" .fV ,eff aV13,.gV:f5jf" ,VVf.,if.,Vg-J ,iff Vw... ... tg MV-nm. . , V,-fV frr.:sws:'V.V 25,9-V, ' V w...-1' V5- 15 fy . .3 gnu. V VV.,V5'.,.-2 ..g:-53132 -V 3 V r'-' "V-!',-- li-K.VV:g"53z,VQ-'V-Sifv-:,,,1sQ6fff, 9-3' Vgf-V-:mfg ggw- P14211 A 5p..Vg,V Vi'y r gvfr. "51gVggg:f-fry, V., ,V 25-53,3 '- 'gsgizrzrpy ':.gV j-532.93555 Vwfgqggi-5531--VjV4.4 rig? , ,. . gyfvf. ,, +4 Q... :gif Vf,.Vd,z,:.5!1z ,ffiiff-"-lg,g2?:j"vw'?f'. 'Wg V hfl 15 x.--VXA? "ff L Y 'ggfixfgiPi12"5iQ,?f'f1i'gffV'! J., ,..fAf', 7594.4 fb i, 'HSDVLV' 'L-Zxln zik, -+R' " V M. V ,i.fV7:,.,,4.?,Q?i, . ,,:..45,,V ., V. . V .,,,V.,1-.,. V, WV, .jj V.,.g,, .. . ...YV M -, ,wa-,,g,.. . ,1V ,V .. .V f ,..,,-1.1-33. ,mv ,. - fx V ,,. ...XV V J., 11.535 V-V V' 4 V w2V:Q'3?eg2..g.f1AV?i,3f,.nlmi,F:hgV'5f5'V3H"'SgV.f54V?"'5g2E" Q g i VL ' - ' L. 'V-'- ww: V1 -4 HJ- ' .V- ' .' .?'1'w. .V 1:-J "JV VV .4 VV:, ' hgh .f 'VV V, ff- ..,fi.4'. 1,7 ,V5V.- ...gf V, '- -,f .CV il. Vf,, .:- 'HY V cg .g.,,e, '.':VL,.V. . -. V 2.34. r V 9,2iT.iiw5,Ng,wjH. 1 'wr 5ff+i75Vg?y2f.V4QgZ'v, f. QQVE VQV: --4--Vf.Vv,AVgm'y,,1, 545. Sv VV :. 'egsV aff, .ww :.:. Vg .g .5 ,V-V V- Vg--4V..-VV. V..55sg:..,V,5,Q1:... , -,Q ' VV-:?d,Vf4.mp V.V,Vgy., fm , ,Hy -V 1 wf, M, ,,V-get UV -4, fi .. .Q aw .. . V V: 4 .. V V -5 V. Y -5 ,VV , 1 V -' .V V' af' V. V ' -.v'w ', V V, jg:- 5' gH.yr?f': Q, ? rl 'V Q, if 2 . f33i11QfQg.V'f-3 .54-,.: .,.5,55.VxV1 ?, e3 .ag -ifliiyf ' 'Vf Q , '1yf . I5 fagksi . w.V:gg1,VVKigV!f'V--,fV:...V'a.V-if 5'QdQ,VEi1"'4 any - ,V.- aw-V ' 'mga ' - . - A' 'H V . QQ, V9VVV .5.3.,,,?f A ,V 5 .-4, , mai? W., ,V ,,uV4VV.,,4, Ej'x,..,V.-. -,gg-g.,. 91, .V-g.":3.A,+,,,L. . V- fi Q' -7 13, V ag: Q V, yVA,gV.NsVVVV.V . - V 'f V 4 V,., :, -V1f.,xV.1V VV -.35 ,1frf5wrQ..V- , V m qi fgfpf, . 'V gm -:Q 1 uf 51535- V ffyfiilff. fk11iifV5ffV',.fVfVi1wV: N A' " V Vu i1f"EV iVV 46' '73'3V"f 'V?'m::VVG,Q:fV,.V'S .fVe4 5.f-"V V. ,Qi ',a.,V.fV1a?Yf1-4V'VV'i' 35:-'L VJ. ' 141515 V- - . aww .Hwy ,Mm VH w':V:,g?l1,V ,qg' A'V' 1t+7.QlfVS- -' ',f.,f,Vg5' 1 A V' ' V V Mgyzgzj .gwayg fi 1 VV fi2i1..g?5aq .24 .QV 'v.g'f,.VV5:.,frfi.zfrgfgz f 4 252 3- V. sa Wx 'ff 1,11 5V,ffV.gs.. "' '- f '- - ' L W' V 5 V fag., V -3. . V V QV, V- ',4,"..,5. .Q f, Vw 3.V gy: Va.. V .:1Vjf,. my .:V,..f5 1igg,?Q,.T:.' ,ar JQ-vaVL'gf-V.-',?,gr'4,3,:,,.,,p 2.,,,5gV W - '.V, ' "-.155 -15,4-V.-Va , V .gp 1 V- - ...,. V ,V V. V V, gf...-ew. v- V ,-- V V .4 V- V.....,4-3'.,Vf. .W VV, .. -rf-wg -V, fum. , V fix ,aw V., V.. J 51. .ff yu. - Wg, V V VV 2 2 32. 1, ' V Lffiffi ' ..VfHPVZff4ri.5j.f'..Qq .nm '51eLQ5fVVa-1, 'U'- 'fiwlgf' 1 ff.. '-.. 2h' f,g-fha .. . xg .3 , . W. .V,,4. Ag. 3 . ... . ,V ,V V. . V.. V ...M .V.V . 5 . j.,V?,.V4d.. ., :VS .,,,VVVV.,.V.y.V,, . V VQWVVQW., .J . V4 V ..4, .5 .,e 46.g,.,f.f..f.4. ,fa wg. V' .wg u f , . .V fi VVV V. ff 4249:-5 5,1-.V.,ra.V.-1 :gm V, '- , V-,Vg J. r :gg ,gmklm .FQ ml., , ,gi V. L .. ,N mb . V. K. . V, , V . ,,d,f7,.,.,3If:,V.Vfg .. . hy. ...G ,. W .M 44. .VV ,,.fVgq,,5,VgVV, wg. .-LV, .,y3,..V. V , ,J VV ,V , ,VM .., eu.,'Vfw:- QW- gg gi ii- V .V V'Q,f,1V qu-, V ' "Vw , . .J-mVm,.VV V...-ww - V-"Vim V-:?,g5Vvq 4.4 fym,,,qg,,,. -Q. -rg: V .fa f V .avqawi V V V VV 44-'f' - T-L1 5. :V 'e , "V V " 1:-f." -gay, pl.. 'tWV.,g3,5' gi ,A ' .I-3" -' V".,,,yiV'1g Vs '5'12"S4VV-1. .ijf ' .V'V'.!14: wg .-4, ., -'Tffi .-1 v' il-1" .lj 1 IV 1- fa iffggv f if ,Vw-V 'V V . ff.'.S52-Q". ' V '1fi3'fVQk,,'VVf,.V, ffgffgyz-s,:a.2f'fw. F14f' ' V,f.g , .V,'- V V:V fg.g:. f15', f-m..ag,:g,3m33 'V ii, -, .VV ,4.-,qgqgggffgk V' sag-'V:'V,.35.3-,5giVjUVs',.,j'.V4.,V-.2f,,,Vgff2Vg'lff' v ia 'wif' Qm5. .,.V+V.Vz QL- .Q A' 1 ' ' E' ,, V11 'N 5, ,. ' , f . V -. A -V .5 5-5.15. Vg. -:V+ 435. . 1.29195 yzgq -,,.. View V -' 5 3 A QV-ig,:.. .VV Vj3,.VV5.Vg.,NV1jV:y .,,. ...Ve " 1 fV W5 , Vf'-V VV . AV ti.. Y V.. v .V.VVVV S., ,.-K, ZH.,-'V V y VVf,. V 55 5. VV,-A--,:.VV,,g gig? .-W . M VF.. .,,- V,, .V . .,,V,..M., .,,.:.,g .V , . -- . V. .yn .,,:,S5+ ,- ing.. V. A5-If .V.L- ,ef .4. V . . giwgfiv , ,V4i,3.:,,g.vRfi?.Bi we -5.3.3 4.,g,iiHiB, 5, .Vi V trVfi.A,..V, Vt !g,V?viME.A4 Kip avi, V .5. ,aj . H 555 . ,VS VV Eg w5i:?. .V 5... V VV 5 . LV 5.5151 " 'i V212 11.ffwVQfg5V1VVsV ,Vs Vit ap. 2, V-4- 2411 ,Q -I f dv i, f -' we-2. 35 .F V. V K V -7 .. -bg? 'S' 1-1 aye'-V 3, jf' ,F f V' A'-?q:'f412FY-1. -' ,5 " ' 1, .. 'V Vggf14.. fVQ:f5y...V1,Vg?2" 4: , 5:3'f,qQ :i V i f? fgf:,g1V,14F'VqiVfft,. VffT Hff?.1rV'::z.,f. esxfi 1' ' ki1fugg.g',,.,4 V VrVV5:"V '1f:VA gg-461 ff ' wa g e-. kgvizia--gafanw MV. ,.. gVVfP.V,.VaV.-' QSV VVQ LWES . .VV'V::s'i . wa.-',V V Vin,-.Vf,,: V A ' ' V -V. V V V iQf.fg,.V VH' -1 .V - . 1:42 " V' -35221325 V 5-LV,vf9Ff1'1?:.5k::f:V:fVV22f-2 -VV: A' f 59:14 .V N g . Q.c , .,FWf Lv ' zl fkfr x ?11f'5jQ,.'-' ff -V5.4 .',.ff??1K"V i'-j5 ' :. Q'iajV:95f"Vr-:mining M ff-'Veisxg 'fg":'1Q1g1f-faq' V 5,-,'+,',3Vf1v f5L,,., H' fi, .gj'a 'V ' V L V- 50: - 'A'f.. .i124VY?.:..f'V.2V E42 " 'Wiiff' 'f .-V,L,,X3iffi '-.1 Z'?J ,Q .. MV,-, ,am :5,VhVo,V 3VViVg5, . twig. .VW 5 Mr.. Vwffgqmi, V7V,.,,.V V,Lf5..,Vy,3. V .V VNJML. . Q3gfjL4ki,gV. ViQ,5,.V V V .Vg ,,V,:q, V,.,,.V'z- V 4 Vg. 1' " 'Q V ,V ' ' px.. aQ.V'.,5y.,Vg5x :Vfi,..f?1,:V. .V 55 9 55'-f.S:'61g',f. fVg.,V- ' ,VVWEVV Vk.g5V,kV' ,,,.:V+a,ff Vf,..,Vg..V+f V X-.VW V. +Vg V' MV si w.2,u,.,f,-r -V 'nr A V' , . V fi V- ', ' KW' as V31- Q3--:gif .V 'Q ' iaimri-. wf.,g."1'r:fQ2gV V. V' .V 12's-'VVWVV V . 1 . 319,353 V,'-15.33441 Vg. '-g: V V J f 5 f?V.2L5'S,5f2,g3i'f 'W f. Li?,g.mV -V ., JH V. V '-" 4 .E..'g:x:.,15355iig3. f.r3V:,f1fu3.:,-V ' V "x, L- " 2+'?,w5f'fffV""Vg' 15. 1 -, 'T'fiV.l5fz. V. : : V hgzw -: g k-V V' V :Vim 'g if fu. zu fl mfs 'Jiffy pm Q41 V '35 m ay ye:- .s Q1 W- 312.-M.-'fax 5' 43-F, ' . I f ,.-Q Q ' .' xy. 'Vf:f,,V .j '1?gi"fy..fs:lf'1fffj3 if-4vJ:rfQ,jgV' 113' , 'wg-.QVV iYQi '3iVfQ.'-.EZ fy' 'Vl'L,fQ' - . V, --.wsu . .. :,.'. .--.sip -at ary? gf- -, ff '-V. 2-Vf.:f.-Vyl-. xfV'.-145gQ-.,gV-- 2 mwvwcf .,g.i'V.1-mf-, Vg, 1, ff' ',f15a.V1 V-A.,..:.3 ,az fw-5, , l.V,:4,y .wiafi-g.,j-Y N --VV V ,.V3,jV.r . , ,si .. ,,.ff,. , Vr :iw Vi,-VVL5,..Vg-,5.yV 5545 V. V. . fa., .,j1?'- . V. .g 3,354 v ,X 523331, V ,-,.V3,V ,.V.f.VV5V.,g.WVg-V .VW ,, img 1 ,. Q .V Q V V , V r 1' 'iii' VV ' . VV V. ' ' iii?-...Q P . , ,, M, . .. . . .. . . . . it , . , fx S., . V' f ' V -V V"' V A . M V if A fi V -,g:3xV..w, ' 5 MV N '-:ful fs- ,V .jtffii -g5'w.'f+Higg'f'i:5V1f.gf VV3235VVSr.a -'V Qfziifegv , 5595, ' ,gwfy 1. Q, . 'ag '-331 ,V-Vixgggt. Mgtliao .gif . aVxf5f,V g'?f55g.f'gL - ' 4Vf' ..yfVf.V -5' sag-,2.fVV 'VM Lf 'V V . :'S-:Vw V: 'iL'vyg farm, ' Q-JS If wx 1. VN.. ' .1' ig-QC, "4 ' - L V' -6, ww, V .- 'QQ 41,21 ' -f?'V 'v'sV'V-mV P o,r.?'5..'i1 V' 4 2 -V-V Vg4'f '.1V "' . 11 fm, v V 5-4Vf?rf'VV' V A . gi V- - V , V V- , V 4. 4.-V - 14 .-AN, V. - ---.- Q, Vw-fn IV, S., ,..- - , ,-Hagar... 1- . ,-Nm.-.V an ,, .NPV ,.y,,s,V,5ff-- Jw ... Vw wV ,Va -Vi -:wx ,gagiqf 1: +-1,565 . VV. V - 1 , . V :eu A ,:Vf.VVru. '-. 573, 'V WV 5-3.5153 . - 41 ' ., V , V V .5'4'3"5V g,2:V 1' V7 page , ' L6 '1 V, yay., iw psf? 13i'fg.5ii -523-Lwa25,1f-22' -' --,if lffljx .V .wh f- V 2613. V V f V , -.,.V. .1 .. 4.446 VA .14 . ,V V 1 . .V JV. 5- .gy . Vw. ,e,Vf.., . .4 gm... . --V.,-ff ff. W- ,fm a my. V. V. V .V, . ,Q VV VVNVW, ,V J., ...M V 1... ., V qi-VM .,,, ,. 2+ V . VV V . 'Q 1 r V V V. ' .V 'n --Vf Vg. V-Vg, 1, V .: ,V AQ j J: ,t.V"g:":jqv-.hw reg- vV'jiVgv.3-fa .fi g., if 3 ,j,, V 11 ,..V. V f' 1-,1V.V" f, A Q-1 ' . VV -VV.. M. x memes. ,-gift? 2-445 .1 .'5yi12f1'rVwV 3 Vfg1Tg.1fVgpQ-'flaw ?'.'Vj,"g"xl-Q-'1'Y'7 4' Vg f,wfwTV.H.,1fn,2'f ' " 97" Gg"1F'+ 1: -'fc-V73 '4-.,x .-V - ' - .V . 2953 , vp. .gif ,qv 5,,,V,,g,.,., nf , .,. . , .,f,, . V.. W. Ak, ,,WVV.2., .Vs ya VMI. . gf Q ,V,,1 . 5 Vu ,. , . .VNV . fy, .L 1. , , .W 4 ,,V.,, , . ,i ' . 1' gy.. HVV .VVig1:-.gi .aVV+q+m'..k4f. .:-TF" 'Vi .1 .fVa ..V' af--, i,-j r? . WE.: 'WVVV V ,gp V.V.V..V: 413-v 1 . 'V - VVVVVMQJ V-g,,5f.VfVf .4 :-:ff HVVVVAJV if VV-Qg.e'VVVVf' VV .4 V'--Vw -VV. z 'f., '..: '.e :wg A V- g,,gV,V1-...Vim ,r..Vf1:Vgg V.,. ,.f., V . V V5.5-4-V.. ,W-V3 Visa- .Vva..:,.PfEg yV:'3..g,.5+,.Qf2..Vg'V f,,., ,V- , VV- VV-agp. Q., -V.VV.gV. .VV, Vw.. E A t V - V. . '- " Q 'J Vi., -, I V N ,V .V FV -5 . V 'V V V .:. . z, yjqf ,QV ..V :Vi..if.:Vf3 ' V. 'W ' wib Q-f':L,.':, V.'g' ff, V. ff 5' 1 .-j V.j' .a-"Af-g.'j if fl?" 4 ' ' Si fy, Vx. V - A . 1- -1- ... V-3 V. gg- 'V jak! .QW QVQQ . FVQV V VV.. wfgw ,gv -.Vw-f6.:.,.-A -.V - we. g,V 45, . g.-ng., .V up ...V .Q .V .gp ,yn nf 2VV .Vf fV bgg r q n f ' :l'2:f.i'?w5fVg .V fQ2fifV.VVVs5,'if:2'iVV3'igV V'r'L V "Q-5:14-If V T i: - ' .,:q1'V,Q V"'Vi'f? wif, ,Mm '-.swv 35?.2,,52Qf,5xifiiflf"1E?V-- QAQZJC Q -5 '54V3?'i,g.'fiH?f3'M3'9 3 - fl-'-egtl, .Self g'2'.VV 'Vf .1-.V Ang? -1 ' :wig " V,gy2.,g 'SUI3' if V 'f'- 1. ',,HM:vf 2-ha '-f'L9v1g"55c-f3VfL4,3J'. T0 VL I,5gQ ' ..,3f.f,V?VVHf-VY? g:k,Q5'.5'Fif 2. .Vw-LV fp: S3-V3 il. VZ., -V,-l my . '22,-45 aa-Ag ' :HSV - wwgmgf .ww -1711:-V .VV:"i V,Fm+i.' ,S.jr'V..jw'r,'2VVgg.:1.-55, 1455"-Q "-j:.gVVa ' ' VH'-1-V - -x. VV' . V QV vu 1V.V:'fQ. -V ' -MV- -F 3-,.f..Vf 12.14-.5414 V, f' fi ' T-,Sw 1, Xie 'fr-Hr,-fV'1f22.. .fi-f-.W -zwygge. 5,Vz,VF51f'1i'.,1.'.lf'v1V-'fan 'M .wr ya, .4-.4 f!V.- ,U di' 'E . I . , .. .. ay- . .gm V U... . , V.. ,fu .W . V . ...fi . ,VV 5' gf V. .VV .V his ' -V ,JV 'i -V Y-:V Q53 ' 12 1 122. -.1-9.1, ,Vs 4-:li wi 'f Z' -:Qwpfv-. .'Sgf:?1f4Vi?f' 44 IV gm-. V V fa V 4. -..g,g5g.wff' 'V ,V , .V '15 'V 'aww' sir..-41.54,-,,.' 314555: V V' , .- V' .' ' V, A ' . 352' J 7--V' C5 " ' ---V . vVrVwPiQzV.,3V21wV4e. 'VTI-.wiv ,?g,f4.5H3.'3Vi.r-..Vi.g.q"i-2, - 'VV' 4fSG5g??'3.VfV,1v Cf gnu j45?,:LgEV . L- 3593-.g,5,,.' ? ff: "': Q2 E if' Q E953 '- - fkwfg2:f'5i'-1'5V " ' V "7i" 4E4F5li'.V'v5iW-525315..N?'fY"36V'V'3Qfff2kh'i ' V - 'iff' EWVV X. 2... .,,.,,.,, .R Mp V ,, VM., . .. ,.. ...Nw gsm.. Q:.ipvg+Vj':f1,gg g1zfj4,3.f:,'V.s ff. 15-f-M21-.5 .V"wHfV.f agwsgf .f'1qQ125L? . V 17217 'V -Vf,Q?w4g,g5f 1-Q 'tis 'fi ffl V32 . g . . . . . . ,.x6lf': - -f-. ff-'QV-u.: Vmfsi-VY. A ,Q ..:'-f.'4.- -,.w,.V - .Van Wg' ,V ,V 1-M as .V-,.ijVw. Jggy.V Vf.,M,5,- -.1 :V . f - vf - 'si V' M .V ' "'.vV,f3y 4:VsHf7x1C..Vif VV- :Wife-.49g1V: VfV'-zrqgggiffvi-V1-.V?VQ' 42 V ' 1 . Vf.V V. :f35,:ieVHfgVVS,:'g,f 1'V.y,g.fVr.r.: Q.. V13.Vi.Vfvfi ..4VQ.MVF?b,f'f.yf,,6XyuV-wig? ' 'V ' N?,gL,g2 :gg 5 'VV- , .... . Vf1.'V'V'-f,ggx Jvgg lz, 'if vga ik fi x, aa-ffzx wvazffV.V,1VV.Evw.,5f'LwWfV'.Vgf1:4. W Y E V-.ffm 542175 QV. :V 1g"gi'.gVVVgzg?a.Z,,gL3Vi4:3:SV ., V V., WV ' , ,ew f Q 4'-111-.Qf',:Vi", . ,. V 3--.VV '-ff V- ' ,Mr .37 yu- 1. .VQN'V.E'.f' V 3 - . . g1..g555f'- : -V 3 -3 M, V' VV'.v-V. ,gV,f4R!'f.-A!1M.c.V:5V,'1- V VV.-:V.V:.. . -. 1, 95, . f.,..V.h wigs, . 1-it V.,'V ,Q V,,f .1- -..., ,V,,,,,gf:-,-,VV 1 - Vy- . V .f.- VV W L., VV.--..g'g, , ,SV ss. V. aff .VV ,- QQ. ' sf ag.-5,-1' "sw 5... Am ' ..,pVV,q..:',+2. 11.4.31 qf:a5V,m,VMf+-if V1-+1 :V Vys 'WV 15- VV, V f V -VW, V ' ag, . -. Nr, A -1 'Vjgj -'ggi f ,,: V. .9 V V , 1 - .. TY f .s,'f.ff' ilffvf . -Via. ....VVy1'gV .. -nyyafe ,mail , ,r 2 " V VV V Vt V V - V . ' .V ' V. , V -H., rf j V EVf1g Jag 5,-5,wV'.?- is ,. -,fm VV., VV - ,' QV -,V 4.1, .. ,, 5,515 ,V 1,2-V .V gwugf . V-.1363 f V 21 ' 4. , - 3 'V VV,:. ." Vfg.., ff: - 'ry 1 'af ' m f 'J 1 253.4 Qigfgayz ' - 3. . . , ' "" Hu- Igllfiitye' .av ,-2' ,--" nikki 0, " 'avgkyl a' U' ff .um " '1 V -M' 61 9233: :Ei-69 'f' QQ, . . .1 an -' '3"5?' QQ 5 oifjgf ' 5,2 .. Hn ' fi a 1- r- may 'f 0. ' ' the , ,3 fa 5, . . , 5 i 'x 1 uw wi X uwwk A XXX X W X Xl XHMH UN X Xxx NW gy 'lm UI MH1lXUwl:xlm1lQutwpkglwwxxhxkxgxxXw fa '1 9 n c f ' r U K' x J J X .1 ' 1 ..,-, ' xl xuuv, .xugn QM: X XM K V fxwxxvwua "'xHHx ' K K yxutslxl 'nmhl 'N'!uHmScuu'h X - W!! 'uywm IHA.. ,,wx:rwSXk-XX'!X'qgX M M4 4R.xHWw. Im-Will! uit' f'1ii1',M ., My-W L' 9xFX.Q.Q:aQ,.Qj: 4 I . 1 I -... ' "'32i""'S""2f5 f':-ai' ': ff:'eaW0" K K--RJ l':.xa'E'0.'5'5-.'. .N Ml' fx Iihris s, 1 f f 'ef ' - ff , . ,V . 1 - suns ,-'fa fn N QQ M l Q:1...' 1 --eng' .- 1 A H ' -iz ' v g.. n L n I 'G 1 . 5 . . V N xv ' ' :- -. u ' 'Wil' nuuunpm 1 f , H , 'Lre 14.4-.N 'f N nv ...........Ti,e Buckeye mhz fggurknge Hulume gsiglyr 55112 Nzxpuleun giiliglq Szhnnl J. ks - 31 .,V - 4 f , Y-frx 'ag' -xy, ..-fy-,iillliie ..-,ff I-1 lu" ,ml XL .TW .2 ' . 1924 Q., .1 V.. F.. YI 5. Z.. . "Ln 3' 3 a 'it x rv ,Q-1 f-3. ' . wk QTY V W w-'M' fl 'bf 4. 3 'gm ' 4 A' 4-4. 5? rf. f f.-r .l' 4 f :wus af '..f'-wa' f "ge," . .mf . Q -Q',.x,,.f g-..h,.,.1 1.,.1.?" I 4.14 Q! ,! vllql-nl . NW... , ffp' , -- , , 5! !l,!. , ,.,,t,, Y . ,,Q.,,. . ,.. A ,, ,W , K X ,xr NA.. ... A., ., i. WN.. an nnnsn nnuu-nfnnn nnn- n nnnnnnu an nnunnnna n nannnn nnqn unnlus Buiblieye- uuunuln n -unu g nunnnnunnn n unuun fu nnun nu-Si nuunnnunannuuuuu nn-nga i . ., ' ' lg., - 'E .' A E 2. .s 5 X V ' A E 5 . , . I 2 5 . E E A E f . E 5 E 2 - ,a 5 , .. 5 : K 5 A 0 i .A 'ink 1 inrmwinf hush. mfg ' 1 E 5 3!!f?i'l1 . E ' -1 -1 - A ' v ' ' , i 5 ' fi L" . W. .f . ' ' ' ' ' 5 1 j E V ,. -. , .K . Y K x 1 3 I I I ' i E a 5 ff, w: I ' i- K i 5 s I . f 5 -A , -: W ! l I ' E ' 1 E . f X -2 1. " I n 'KI ' l brim' ' 0' -, . nhl: QI . U '. 0 N 4 1 llllilll Ilill IHIIKICIIIII ' i -:,Y- I. V . J My fi . a " , 1 X , ,. .51 . . .Tw 1 4 ,fg.-.':v,.y 1 " 'fAi,,rs.:,'-1 i.. 9. g..x.,.....,. ,Q A 11. mf ff - .' 11, f fl V jr . . i ,,,q JV. 1 ,fry ,--.,1,.av rj iv-fix ' . W: I: J 1 - lllllllllllllllllllllllllllll N ' -Os, ' ' , 1'5:, Q ,X 0 . . ' '- ..- -g-I jg ' Av. 1, V :,,v- -X M2 . 1 , 4 . A Pqge F640 I I 1 g , , . I . . Q. A ' i a 5 A nuunnnnunnunnmnnnnuunnnnnununun:unngunuifnunnnnnnnunuuyugnuffnan:uuunnunugnnunnnu:ng:nununuq?uyqununfunQnnnnuQjnu . 1 ML f ., av' , , .,,. us ff ' W, , vi xt ,Q , ,Q.,. .4 1 1 . ,yi - uf, ' rg 2' V r , 'Wi , 1- is K ff A' H . Q, ' ds Q' 1" 1 L+ 14 'e , + 1 JG Y -ff' Ae F2 5 f 'L f I xg' 'P feb W C v , F f . K, FLORENCE H. FRENCH Page Ipilflf .......'fQ, C Bu C kc yr C Foreword E, as representatives of the Class of 1924, are placing in your hands this, the eighth volume of the Buckeye. It is our sincere wish that this book shall produce such ben- efits as to give enjoyment to all our readers 3 that the students and the general public will feel in read- ing its contents our deep appreciation for everything which they have contributedg and that the book may truly refiect the activities and ideals of Napoleon High School. We know that Time can never smooth away the poignant memories of our school days. We hope that this Annual may, in future years, help to make the sunshine of these memories more vivid than the shad- ows. If these ends are attained, we shall feel that our efforts have not been in vain. The Buckeye Stajjf. I age bzx Hu Uuclu-ym 1 Page Seven I-t Z x wi: 5 TC W, cf x 1 , 1 K Hi, . -xg. "Y:-I-L4 gf,fu 44. . If ' ' - 12 E 'si'- ., 1, i ,Ln 4, " fs A., W.- 'ra 'Tie ' ff, ,:' ,a,k14W ' ,,... ,AQ 'V' V T g :Af . ,M '7 mi 'S "1.- -ga.. G TE . zu. - - 11- 1, ,X -L f. FPS I ,GPL -. 13. Q , W if 3 . Q W , ff A 4 ,,,.N .r ,J 2-. P 4 . 'Xfi- A 1 a in La 'M F9 9 1. 'X.r .l, -4 V, , 11, rt? - is 3 Lani' ' V . A wb g.L1,Q' . VM, Q. -A ' ' 55 , :af .9 "Si g . ,- , ,f "hi, K 3:31 . . af, 'v 'Y A -,-'V Q15 -k-'.":1 K, 'T' , , .41 w 'JP R 1 1 1 51 x Y' ll -. E 53' YE. N. f K w xv My uf". 'Iii 1 V' ...f . qt S N 1 R f 'xr f ' Q 5 1- f nf 1 .P K 1 X, ,r . x :M il ,J U 1 A AO C L Q 4. x f .Q K - 0 ,Q r 1 ..,9 Board of Education Hov LUTHER KRAUSE E. M. GREGG F. ROHRS E. E. LINGEL Page Nine Page Ten. - A"'-' 'lilac Hiiclwyc- - -- Four-Leaf Clover "I know a place where the sun is like gold, And the cherry blossoms burst with snow, And down underneath is the loveliest nook, Where the four-leaf clovers grow. One leaf is for hope, and one is for faith, And one is for love, you know, And God put another in for luck,- If you search you will find where they grow. But you must have hope, and you must have faith, You must love and be strong-and so, If you work, if you wait, you will find the place Where the four-leaf clovers grow." The Peak "There's a far high trail where the pines are, There's a gray faint trail to the dawn, Th61'6,S a sudden hush on the hillside- Look! The last star's gone! And, follow, follow, the far trail seems to say, Follow, Comrade, follow, and you'll make the p today! There's a steep hard trail where the stones are, There's a sharp crag gray at the bend, There's a far fine mist where the road winds- . What is at the end? Follow, follow, the dark trail seems to say, Follow, comrade, follow, and you'll make the p today! There's an unknown trail-but we'll take it. It's a steep hard trail-who's afraid? There are deep sharp chasms to walk byg No one's hands can aid. ' Follow, follow, the dark trail seems to say, Follow, comrade, follow, and you'll make the peak today! eak eak FACULTY x fg ,jL'l llliv liilcliffyv Tl-IE FACULTY For six years Mr. W. R. Ash has been the guiding genius of our schools. His untiring efforts, combined with infinite patience, tact and love of his work, have placed N. H. S. in the highest rank among schools of the state. Our jovial principal, Mr. Brillhart, has been with us five years. His sunny disposition and careful, conscientious work, have endeared him to all and have contributed much toward shaping the destinies of old N. H. S. A great stroke of luck returned Mr. Williams to N. H. S. this year. Always dependable and always working for the betterment of the schools, we owe a great deal to him for his interest in our many different activities. One of the newest departments of our school has been presided over successfully by Miss Abry for three years as the Domestic Science teacher. Her cheery manner in the class room makes even the darkest days seem sunny. As teacher of Manual Training, Mr. Menter has been with us since the opening of the department three years ago. He has made his department stand out as a great factor in the development and success of our schools. Just last year he resigned from the Bach- elor's club. As a teacher, Miss French is gentle, kind and convincing. As basketball coach of the girls she has proven her sterling ability. One of the former graduates returned to N. H. S. to teach. Miss Harrison has achieved success in teaching the secondary sciences in our school. Her work is proof that Napoleon High School does produce successful men and women. Although her services have only extended over one year, Miss Ely seems always to have been with usg she has smoothed out many rough places in our path, with a kindness and gentleness which places her high in the esteem of all who know her. It is to Mr. Mayeau that we owe the success of our football and boys' basketball teams. Through his hard work more battles have been Won this year than in any other one season. We are justly proud. Miss Spangler has been with us in some of our darkest hours, always comforting us and urging us on to better things. Through her efforts, the Latin club was organized which has proven a great bene- fit to all students in the Latin department. Our neighboring state, Michigan, has furnished us with one of our most charming and able teachers, Miss McComb. Under her guidance the English department for under classmen has been raised to new standards. Chemistry is now one of the most popular studies in the High school. The standards set by Mr. Tener, our former instructor, have been ably upheld by Mr. Secrist. He has also found time to work with the Boys' Glee club,-a thing which is much appreciated. Miss Rychener, who was put in charge of all the musical de- partments of N. H. S., has proven her ability. Her work with the Glee clubs in the presentation of the very successful operetta is es- pecially commendable. The keen insight and ability of our own Miss Whiteman have been an inspiration to everyone. For four years she has led our de- bate teams to victory. Her strong personality is indelibly stamped upon our school. Page Twelve X I W. R. ASH, Superintendent Rural Schools, Seneca County, O. Village Schools, Kansas, Ohio. City Schools, Fostoria, Ohio. Principal, Niles, Ohio. Superintendent of Schools, Napo- leon, Ohio. Heidelberg Universit Tiiiin O. D y! Y Graduate 1908, B. S. Degree. Graduate Work, University of Michigan. CLEON D. BRILLHART Mathematics Bfiolo 1 y 9.1- Bowling Green High School 1916- 1919. Napoleon High School 1919-1924. Allbright College, Meyerstown, Pa. Graduate 1916, A. B. Degree. Zeta Omega Epsilon Fraternity. Page Thirteen Page Fourteen -.----..--...f-ev-...fd - ililie- lalliflilfy-'4,' RUTH SPANGLER Lutirt, Modern History. Napoleon High School 1923-24. Findlay College, Findlay, Ohio. A. B. Degree. Graduate of the Findlay Conserva- tory of Music. DOROTHY DEAN ELY English Literature, English Compo- sition. Napoleon High School 1923-24. Lindenwood College, St. Charles, Mo Graduate 1923, B. S. Degree. Alpha Zeta Tau Sorority. FRIEDA RYCHNER Musto Napoleon 1923-24. Wauseon 1922-23. Delta 1921-22. Swanton 1920-21. Graduate Busch Conservatory, Chicago. I ru- sam-iw.-f-V LEO MENTER Manual Training. Napoleon High School 1921-24. Western State Normal, Kalamazoo, Mich. CECELIA F. ABRY Home Economics. Napoleon High School 1921-24. Purdue University, Lafayette, Ind. Graduate 1921, B. S. Degree. Ornricon Nu. Kappa Delta Pi. J. BLAINE WILLIAMS Comfmercial. Coshocton, Ohio, 1918-19. Napoleon High School 1920-24. Munhall, Pennsylvania, 1919-20. Bliss Business College, Columbus, Ohio. Graduate 1917. Page Fifteen ..................-U.. Page Sixteen MAR'FIN J. MAYEAU Mathematics, English. Lake Forest University, B. A. Degree Digamma Alpha Upsilon Fraternity. Mineral Point, Wisconsin High School 1921-22. FLORENCE H. FRENCH French, English. Napoleon High School 1921-24. Ohio Wesleyan University, Delaware, Ohio. Graduate 1921, B. A. Degree. French School, McGill University, Summer 1922. EUGENIA HARRISON Genefrctl Science, Commerce cmd Ih- dustry. Toledo 1921-22. Junior High Napoleon, Ohio 1922-23. Senior High School Napoleon 1923-24 Ohio State University, Columbus, O. Graduate 1921, A. B. Degree. Delta .Delta Delta Sorority. GLENDORA MCCOMB English-Amecrican Literature. Napoleon Hi h School 1923 24 g - . University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. Graduate 1923, A. B. Degree. Delta, Delta, Delta Sorority. JOHN H. SECRIST Science, Algebra.. Napoleon High School 1923-24 Oberlin College, Oberlin, Ohio. Graduate 1923, B. A. Degree. Phi Beta Kappa. MARJORIE NI. VVHITEMAN History, Public Speaking, Debate. Napoleon High School 1920-24. Ohio Wesleyan University, Delaware, Ohio. Graduate 1920, B. A. Degree. Kappa Delta Pi. Phi Beta Kappa. I y , 'M lyllib I Page Seventeen lu lx c ll u C li Q' jr ef The Faculty The Faculty of N. H. S. joins the class of '24 in presenting to friends, patrons and pupils, this splendid volume of school recollec- tions. This form of collecting and preserving the pleasant memories of four years in high school has become not only popular but almost indispensible.. As a corps of teachers, we have inadvertently contributed a share in the unhomogeneity of personal experiences which have made so many pages of this volume real. We modestly retire from any claim of credit. Oft times we found our best and most earnest efforts contributing agencies to the mirth which the content of this book may excite. To all this you are welcome, and our congratulations are hereby extended for the completeness of effort and dignified way in which you make this presentation. For the future we bespeak the same good cheer and ardent zeal which have been your abiding contemporaries in the past. A Teachers Soliloquy QA PUPIL'S VERSION, "And everywhere Those long yellow sheets Poise themselves so gracefully among my dreams, And as I awake I find again, Upon my desk,- That task which comes so often To my calling, when I am wandering Lone and friendless, at the harbor of morning. Ah! Unrolled they are ' And awaiting my markings! How I dread that time, and yet,- How pleasant is that memory, how sweet, To think they serve revenge!" Page Eighteen 1925- b f 2 XX A Bu C ke ye Senior Class Q rganization President ........ ........, DONALD CROCKETT Vice President ...... ........ W ILLIAM SHARTZER Secretary ,.,i..........,....,ii....,.,....... REUBEN WATKINS Treasurer ,...,........,,.....rr......,.,.....,..... PAUL BUSICK Page Twenty CLASS MOTTO- "Climb, Tho' the rocks be rugged CLASS COLORS-Red and White. CLASS FLOWER--Lilly of the Valley. Honor Rollfstudents Josephine Rohrs Regina Bockelrnan Evelyn Stalter Harriet Kanney Helen Penny , Luella Fulde - Florence Coy Reuben Watkins I -----lhev l31xcke3,'e EDWARD AUSTERMILLER, "Eddie" Commercial Course Class Treasurer 1 Glee Club 2-3-4 Basket Ball 3-4 Foot Ball 2-3-4, Captain 4 Asst. Business Mgr. Buckeye 4 Class Basket Ball 1-2 Operetta 2-3-4 "Business-like and hard working,-he is an honor to the class" VIRGIL BAKER, "Bake" College Preparatory Course "A jester he, a jolly jester too." CARL BADEN, "Baden" Science Course Basket. Ball 4 fllidgeville '23J "Though modest and gallant, he has a destination" GLADYS BETSON, "Glad" Commercial Course Class Besket Ball 1-2 , "Her every act is a winning grace" HARMON BABCOCK, "Babby" Science Course Basket Ball 1-2-3 fMalintaJ "To him all things are possible" l Page Twenty-one K 4 Paje Twenty-two l'iLxc'lu-yo '-'- RALPH BRADLEY, "Rick" College Preparatory Course Glee' Club 1-2-3-4 Operetta "He thinks he can sing- We know it's untrueg He doesn't even stop When he feels blue." JOSEPHINE BOWERS, "Joe" Commercial Course Glee Club 2-3-4 - Queen in Operetta "She certainly 'is a qucenljzf girl--- Although a hard worker." BERYL BOGART, "Bogen Commercial Course Glee Club 1-2-3-4 Operetta 1-2-3-4 Class Basket Ball 2-4 "She is trustworthy in all things" REGINA BOCKELMAN, "Ginnie" College Preparatory Course Staff Literary Editor "Thy quiet ways benefit thy peaceful spirit" HAZEL BowLEs, "Tiny" Commercial Course "A quiet but energetic lassg She follows closely the leaders of the class." 1 rw iam-in-W HAROLD BOLLMAN, "Bollie" Science Course "Harold is one of the most advanced agriculturists in the class- May he succeed to the fullest extent." BONITA BRUBAKER, "Bonnie" College Preparatory Course Basket Ball 1-2-3-4, Captain 4 President of Class 2 Oratory Alternate Glee Club and Operetta 1-2-4 "Bonnie has distinguished herself in many ways for the giood of the High School. These things will always be remembered by the seniors of '24." PAUL BUSICK Commercial Course Glee Club 4 Class Secretary 1 Class Treasurer 4 Foot Ball 4 Basket Ball 4 Debate 4 Editor-in-Chief of Buckeye "I am surprised at my accomplish- ments" MARIE CANNAN, "Red" Science Course Debate 4 Glee Club 4 Pocahontas in Operetta Class President at Florida 2 "She has a wonderful voice and she uses it" WARREN CHAMPION, "Hank" Science Course Basket Ball 4, Florida 1-2-3 Base Ball 4, Florida 1-2-3 Debate, Florida 3 Senior Class Play, Florida 3 "A basket ball guard of great renown, is this husky voiced overgrown Cham- pion." Page Twenty-three .......TheV Buckeye LYDIA CHENEY College Preparatory Course "The world of the affections is thy world-not that of marfs ambitions." HAROLD CORDES Commercial Course Glee Club 4 Orchestra 4 Base Ball 2 Class Play 2 . "To him all things are possible" FLORENCE COY College Preparatory Course Glee Club 1-2-3 Class Treasurer 2 Radiator Editor 4 Society Editor Buckeye Orchestra 4 Latin Club Officer 4 "This lass so neat with smile so sweet DONALD CROCKETT, "Don" Science Course Assistant Student Manager 2-3 Student Manager 4 Class President 4 Operetta 3-4 Track 3-4 Glee Club 3-4 "Fail not in the greater trial, Fail not in the harder struggle." HAROLD CUPP Science Course morrow." Page Twenty- four H "Thus we sail without care or sorrow, With trust for today and hope for to- ----'-'llh cr Hu L' kc-yo BERNADINE EDWARDS, "Bernie Ed" Commercial Course Glee Club 1-2-3-4 Operetta 1-2-3-4 Track 2 "She thinks the world was made for fun and frolicf' MARIE FRUTH, "Slim" Commercial Course "Marie's a little light-haired lass Who's known and liked by all her class." ORTIJZ FERGUSON, "Curtis" Commercial Course Foot Ball 3-4 "He oloesn't cause much chatter, Never is asked, what is the rnatterf Just studies, works and learns, Frivolities he spurnsf' LUELLA FULDE, "Fulde" Commercial Course Basket Ball 3-4 Athletics Editor Buckeye Track Meet 3-4 Ring and Pin Committee "Luella is tall and graceful, Stately as a queen, Laughing, jolly, sympathetic, Never knows a thought that's mean" VIOLA GAEDE, "Vi" A Commercial Course "Viola, that winsome little lass, Is the quietest 'ln her class, If her thoughts we could reach, i Many a lesson she would teach." 1 Page Twenty-five The lgluvkcye-' "" ' S 1 w w HERBERT GOTTSCHALK Commercial Course Foot Ball, Liberty 2-3 Operetta 4, Liberty 3 Glee Club 4, Liberty 2-3 "Sometimes he is quiet, but mostly he's gay, But willing to work and willing to play: Witty, jolly and full of fun, Always ready to help some one." Ross GMM, "Shorty" Science Course "Many people have one hobby, but Ross has none." DOROTHY HANCOCK College Preparatory Course "This trim little maiden has taken ac- tive parts in Public Speaking pro-. grams and her ability as a student is always recognized." KATHERINE HIPP Science Course Class Basket Ball 4 Basket Ball, Malinta 1-2-3 "A heart must be broken a number of times before it is rendered un- breakablef' PAUL HoY Science Course Glee Club 3 Operetta 3 Asst. Editor-in-Chief Buckeye "Paul's judgement is always sound and he possesses the will power todo hard things first." Page Twenty-six 'lm BLlC'liL'j"t' DONALD HONECK College Preparatory Course "Here is one man who believes he is the master of his fate and the captain of his soul. Donald realizes that there never was so much room for the best as there is today." HARRIET KANNEY, "Hat" College Preparatory Course Basket Ball 2-3-4 Class Basket Ball 1 Glee Club 2 Operetta 4 Art Editor of Buckeye "Sometimes she's quiet, but mostly she's gay, Real willing to work, and willing to Plan." ANNETTA KISSELL, "Kissey" Commercial Course "Annetta is talented for speed in typ- ing, as well as possessing that greater ability of always being pleasant and good-natnredf' PAULINE KLEIN, "Peney" Commercial Course Class Basket Ball 2-4' "In afairs of the heart some have confidence but with me its rivals." ARTHUR KNIPP, "Art" College Preparatory Course Track 2-3-4 "Arthur is a jolly, energetic, all- around good fellow, but he has been too bashful to let anyone know his good qualities. He has astonished us all by his speed at the trackmeetsf' Page Twenty-seven Page Twenty-eight lbi1c'lcfxy.'v' -'--'- WELDON MCCLURE, "Moody" College Preparatory Course Operetta 3-4 Glee Club 3-4 Latin Club 4 "Those hairs! Much worry and time have been spent in trying to keep them in place. He is the SHIEK of our class." SADONNA MCGILL, "Si" College Preparatory Course Glee Club 1-2-3-4 Triangrular Music Contest 4 Joke and Calendar Editor Buckeye Orchestra 4 Operetta 4 "She smiled on many just for fun." THELMA MEAD, "Bobby" Science Course Greltdn High School 1-2 Class Poet, Holgate 3 "Someone said that it couldn't be done But she with a chuckle replied That maybe it couldn't, but she would- n't be one Who would say so before she had tried." HARRY MEEKS, "Harry" Commercial Course Foot Ball 4 Class Basket Ball 1-2-3-4 Track 1-2-3-4 "He seems rather quiet and reserved in school, but after school hours that's a different matter. He has worked hard in all activities in which he has participated." WILBUR MILLER, "Willie" Science Course Basket Ball 3-4, Ridgeville 1-2, Cap- tain Ridgeville 1-2 Operetta 3-4, Ridgeville 1-2 Glee Club 3-4 Base Ball 4 Music Editor of Buckeye "He hath a melodious voice." . . , " lllr l'1l1Q'lil'X'L' LOVELLA MOHLER, "Lewey" Commercial Course "She is another one of those splendid yet unassuming girls of our class who has never stepped into the limelight of high school activities. Although she is not so well known as some, those who have had the opportunity of being her friends have gained much by her companionship." AUDRA MOHLER, "Aud" College Preparatory Course "A somewhat quiet young lady who always attends to her work, but nev- ertheless has time for alot of fun now and then. Although she never par- ticipated in school activities, she has been an ardent supporter of N. H. S." MABEL OWENS, "Carrots" Commercial Course Operetta 4 H ' Track Meet 2 ' "When everything goes wrong a smile will get you through." SARAH PALMER College Preparatory Course Orchestra 4 Glee Club 2-3-4 "She is possessed with a well-balane- ed judgment." HELEN PENNY, "Penn" College Preparatory Course Glee Club 2-4 "Modesty and genuineness are the keys of friendship." Page Twenty-nine 1 v B u c lx ey 0 CHARLES RAFFERTY, "Chas" Commercial Course Base Ball, Florida 3 ' Debate 4 "Wit and wisdom are born with Man" THELMA RAKESTRAW, "Rake" College Preparatory Course Glee Club 1-2 "The secret of success is constancy of pilrposcf' EVELYN RASMUS, "Eve" Science Course Class Basket Ball 4 Basket Ball, Florida 1-2-3 "Virtue is like ct rich stone." MARIE REICHERT Commercial Course Glee Club 1-2 Operetta 2 "The only way to have a friend is to be one." WILLIAM REITER, "Bill" College Preparatory Course Glee Club 1 Operetta 3 Orchestra 4 "A little nonsense now and then is relished by the best of men." Page Thirty Th v lfbllCliL'Y0 GLADYS ROHDY, "Gladie" Commercial Course "The reason firm, the temperate will, Endurance, foresight, strength and skill." CLYDE RITTER, "Rit" Science Course Student Manager 4 Glee Club 4 , Operetta 4 "He labors g-ood on good to fix, and owes to virtue every triumph that he knows." JOSEPHINE ROHRS, "Joe" College Preparatory Course Music, Triangular 2 Operetta 1-2-3-4 Glee Club 1-2-3-4 Orchestra 4 Debate, Triangular 4 Basket Ball 4 Business Manager Buckeye "Reputation is one of the attributes of virtue." WALTER ROHRS, "Wallie" Commercial Course Foot Ball 2-3-4 Basket Ball 3-4 Track 1-2 Glee Club 1-2 Class Secretary 2, Treasurer 3 "To love her was a liberal education." INEZ SANEHOLTZ, "Inie" Commercial Course Class Basket Ball 2-4 "A true friend is one who knows all about you, and loves you just the same." Page Thirty-one Page Thirty-two lim t . WILLIAM SHARTZER, "Bill" Commercial Course Foot Ball 2-3-4 Basket Ball 2-3-4 Glee Club 4 Class Vice President 4 "Always happy, come ufhat may, He laughs the sense iof cares away." MARY SHULER, "Merrie" Science Course Grelton High School 1-2-3 Basket Ball, Grelton 1-2-3 Glee Club 4 "Never dull, never blue, Mary Shuler, here's to you." CHARLES SMITH, "Chuck" Commercial Course Vice President Glee Club 4 Foot Ball 4 Basket Ball 4 Glee Club and Operetta 4 "Large of stature and aggressive, In his way, he's quite impressive." DWIGHT SNYDER, "Snitz" Commercial Course "Always quiet, yet always gay, Always a friendly word to say." EVELYN STALTER, "Evy" College Preparatory Course Operetta 2-4 Glee Club 2-4 Oratory 3-4 Debate Editor Buckeye "Likeable, humorous, small and gay, Of this classmate of ours, more could we say." RIJUBEN WATKINS, "Rube" Science Course Class Secretary 4 "Reuben has a plasent way, He's very full of fung You'll find him smiling every day, A friend to every one." ' iiif ' 1 LYLE COREY, "Irish," Lyle decided that he would like to see how N. H. S. acted when he did not really belong to it, so he returned this year to help tell jokes which he and Lyle Rettig of the Class of '23 told when they were here. Since he has plenty of time this year he does not have to cut classes to have a few moments to himself. We have been very glad to have Lyle with us this year. DONALD GEIST, "Don" A young man from Malinta who spent his Senior year in N. H. S. with the Class of ,23, unsatisfied with the regular four year High School course, returned to further increase his knowledge. He has admirably pursued a regular post-graduate course. We, the Class of '24, were glad indeed to have Donald with us this year. Cheatecl Life, you have made me soft: Fearful of paths untried. No bird that swings aloft O'er the horizon wide. Loving accustomed things- My garden, my books, my fireg Dreading to use the wings That lifted my forebears higher. My grandsires were pioneers Who crossed the trackless plaing My grandames knew naught of fears. But I'm not of that strain. Security, sheltered ease, Freedom from toil and strife, Though you have given me these, Still you have cheated me, Life. Page TILi1'fy-tlzrec ........Th e Bu Ckeye Class Will I, Ed. Austermiller, will to Bill Richardson my position as Captain of the football team. I, Virgil Baker, do will and bequeath to the highest bidder my "shiekiest" manner. I, Carl Baden, do will and bequeath to Peter Weasel my high position on the basketball team. I, Harmon Babcock, do will and bequeath to Julian Gardner my long hair. I, Gladys Betson, do will and bequeath to Francis Meekison my red middy. I, Beryl Bogert, do will and bequeath to Josephine Gaede my perpetual giggle. I, Josephine Bowers, do will and bequeath to Josephine Ringheisen my dignity and silence. I, Regina Bockelman, do will and bequeath to Ward Dunbar my ability to get good grades, may he profit by them and graduate with the Class of '30. I, Hazel Bowles, do will and bequeath to Happy Yeichner my strength to carry books home at night. I, Ralph Bradley, do will and bequeath to Bud Cuff my experience in playing Post Oiiice. I. Harold Bollman, do will and bequeath my power to steer clear of girls to Bill Heitman. I, Bonita Brubaker, do will and bequeath my temper to Lillian Reiser. I. Paul Busick, do will and bequeath my football corset to Pierre Wheeler, may he never have to use it. I, Marie Cannan, do will and bequeath my smile and dimples to Lucy Rafferty to fascinate the judges. I, Lydia Cheney, do will and bequeath my freckles and ability to vamp the boys to my youngest sister. I, Warren Champion, do will and bequeath my Piccolo f?j voice to young Drewes. I, Florence Coy, do will and bequeath my sarcasm to Francis Mowery. I, Harold Cordes, do will and bequeath my brief case to the next guy who hails from Florida.. I, Don Crockett, do will and bequeath my watch chain to Dud Brubaker, may it develop his physique. I, Harold Cupp, do will and bequeath my ability to be late to Carl Hoeffel. I, Bernadine Edwards, do will and bequeath my ability to get by with ex- cuses of "not prepared" to Helen Theobolrl. I, Ortez Ferguson, do will and bequeath my sideburns to Hal Teal. May he protect them as I have. I, Marie Fruth, do will and bequeath my blush and quietness to Bernice Casteel. I, Luella Fuelda. do will and bequeath my senior assembly privilege to anyone who gets "kicked out" of their assembly for working hard. I. Viola Gaede. do will and bequeath my shyness and ability in Public Speaking to Elsie Diemer. I, Herbert Gottschalk, do will and bequeath my automobile trips to anyone who wants the job. I, Ross Grim, do will and bequeath my height to Lawrence Honeck. I, Dorothy, Hancock, do will and bequeath my strong voice to the debaters and orators of next year. I, Kathryn Hipp, do will and bequeath my popularity with the boys to Hazel Durham. I. Paul Hoy, do will and bequeath my privilege to roam over the building to Bob Gregg. ' Q Pa ge Thirty-fowr -"'-'Illia' liiwli Q,-yo '- I, Don I-Ionock, do will and bequeath my permanent wave to Arnold Knepley. 1, Harriet Kanney, do will and bequeath my ability in basketball to Ray Frease. May he succeed in this art. I, Anetta Kissel, do will and bequeath my ability to talk incessantly in typing to Edna Reiser. May she get by with it as I have. I, Pauline Kline, do will and bequeath my ability to make love to Beatrice Riggs. I, Arthur Knipp, do will and bequeath my ability to bluff 'in English to "Ham" Johnson. I, Weldon McClure, do will and bequeath my shiek hair-cuts to "Sissy" Morrison. I, Sadonna Magill, do will and bequeath my marvelous voice to any one who can sing as 'good as I can. I, Thelma Mead, do will and bequeath my embarrassment in Public Speaking to Charlene Reiter. I, Harry Meek, do will and bequeath my bluff in all classes to Marcus Jennings. I, Lovella Mohler, do will and bequeath my midnight parties to Audrey Cole. I, Mable Owens, do will and bequeath my sorrel top to "Red" Hanna. I, Audra Mohler, do will and bequeath my pessimism to Esther Busick. I, Sarah Palmer, do will and bequeath mv ability on the guitar to Cletus Connolly. May he profit by playing on the "sax." I, Wilbur Miller, do will and bequeath my rosy cheeks to John Palmer. I, Helen Penny, do will and bequeath my rouged cheeks to Mae Saul. I, Thelma Rakestraw, do will and bequeath all my dates to the Freshman girls. I, Evelyn Rasmus, do will and bequeath my winning personality E "0 Glenn Gordon. I. Charles Rafferty, do will and bequeath my art in shrugging my shoulders to Hubert Helberg. I, Marie Reichert, do will and bequeath my dark complexion to Marie Hogrefe. I, William Reiter, do will and bequeath my blufi' in Latin to Lawrence Reiser. I, Clyde Ritter. do will and bequeath my No. 12 shoes to any one who needs a good understanding. I, Gladys Rohdy, do will and bequeath my ambitions to anyone who is too lazy to study in the assembly. I. Walter Rohrs, do will and bequeath my weekly fight and make-up with Bonnie to anyone who likes to buy candy. I, Josephine Rohrs, do will and bequeath my ability in school activities to anyone deficient in them. I, Inez Saneholtz, do will and bequeath my even temper to my kid brother. I, William Shartzer, do will and bequeath my ability in athletics to John Swearingen. May he carry it to victory. I, Mary Shuler, do will and bequeath my ability to smile quickly and sweetly to Thomas Veigle. I, Charles Smith, do will and bequeath my Crestline mail to anyone who thinks he likes mush. I, Dwight Snyder, do will and bequeath my beautiful stride to anyone with short legs. I, Evelyn Stalter, do will and bequeath my oratory to Kate Gomer. May she uphold the honor of the school in that art. I, Reuben Watkins, do will and bequeath my ability to be the only boy on the Senior Honor roll to Bob Shultz. ARTICLE II We. the members of the Faculty and office force of the Napoleon High School, in the year A. D. 1924, do give and devise our property as follows: I, Willoughby Ross Ash, do hereby give and bequeath to Bill Shartzer my usual 40-minute pre-opening period that he may never be last out of dressing Page Thirty-five "-"4l,li'.' iillfliliiv 4- room for football practice. And furthermore, to Clyde Ritter, I give and bequeath all my hours after school that he may be able to make up twice without feeling he is sacrificing so much of his own. I, Cleon Debbs Brillhart, do give and bequeath to Luella Fulde, my ability to sing. Music hath charms to soothe the savage breast. May she, on future basketball trips, use that ability in lulling fast asleep the players and coaches, so that she may be able to satisfy her desires unmolesterl. I furthermore will and bequeath the balance in my checking account at the end of the summer vacation to the Senior class to be used in settling up their accounts for the Junior-'Senior banquet of 1923. I, Marjorie Whiteman, do give and bequeath to the Manual Training de- partment, the boards which were removed from the desks in my room so that torn paper could not be stored away. From these boards paddles shall be made for the purpose of properly training and persuading next year's Sophomores and Seniors to walk in the straight and narrow way. I, Martin Mayeau, do will and bequeath my Yiddish intellect, Hebrew personality and Jewish humor to anyone who wants them. I, J. Blaine Williams, do hereby give and bequeath to Mable Owens my permanent marcel so she wont have to spend so much time constructing an artificial one. I, Glendora McComb, do bequeath and give to Robert Groschner whatever ability I have to chew gum because I no longer need it. I, Jack Secrist, do will and bequeath to all the members of the Physics class my patience and ability to control my temper during the last period on a hot Friday afternoon. I, Ruth Spangler, do will and bequeath to Warren Champion part of my high spirited, entrancing giggle as my dignity needs it not, as his soprano voice is so well suited to it. I, Leo Menter, do will and bequeath to Ed. Austermiller and Harold Cordes my strong arms so that they may be useful around the home. I, Florence French, do will and bequeath to Frank Pontious my reputation as a speedy walker, so that hereafter when he attempts to ring bells he may succeed in making good his escape. I, Dorothy Dean Ely, do will and bequeath to Ross Grim my superfluous size to enable him to speak to me without the exercise of my haughty dispo- sition in looking down upon him. I, Eugenia Harrison, do will and bequeath to the Hyphenated Senior-Fresh- men, Carl Baden, Wilbur Miller and Harold Cordes, all the enlightening know- ledge exhibited by their baby brethren-the Freshmen-in General Science. I, Ora Green, do will and bequeath to Paul Busick, Charles Smith and Donald Crockett the chairs in the oH'ice, to be used by the aforesaid members of the Senior class instead of occupying the windoww sills, and to Wilbur Miller my patented clippers to prevent his hair from going to seed. Since the miraculous occurred and my baton survived the operetta rehearsals unbroken, I, Frieda M. Rychener, bequeath to W-eldon McClure as a slight sub- stitute for the tomahawk which he has learned to wield so effectively. To the entire class, particularly those who participated in "Pocahontas", I do present wtih my sincerest compliments the tremendous stock of patience which escaped me during the strenuous days of March and April just passed. It is my conviction that they will appreciate this bequest more fully a few years hence. May they guard and use it more carefully than I did. Page Thirty!-six fy ,an W' 7 mf Y Qs A X N .,,.,,,,A. D11 Pragc Thirty '-""-"lime Bu clit' ye Junior Class Officers President .......................,.... WILLIAM RICHARDSON Vice President ,,... ....,......... M ARY PALMER Secretary ...L,... .,LLL.... L o1s BRUBAKER Treasurer .......L ......LL.. E DNA REISER Class Roster Austermiller, Harold Armbruster, Arthur Babcock, Lanora Behrens, Lillian Bittikofer, Bertha Bowles, Ziba Bowers, Thelma Brubaker, Lois Brady, Helen Casteel, Bernice Cheney, Mary Clark, Angeline Cole, Audrey Connolly, Cletus Crawford, Gale Diemer, Elsie Drewes, Richard Dunbar, Ward Franz, Violet Frease, Raymond Gaede, Josephine Gineman, Agnes Hahn, Geraldine Gerken, Carl Grim, Veda Gregg, Robert Gunn, Myron Harmon, Birda Harmon, Evadna Jennings, Marcus Puqr T1Ll7flj'i'l,ljlLl Johnson, Howard Johnson, Vera Knepley, Arnold Konzen, Florence May, Kirtley Mead, Berniece Mengerink, Ruth Mengerink, Hazel Palmer, Mary Palmer, Sumner Palmer, John Pontious, Fay Rafferty, Lucy Richardson, William Reinke, Florence Reiser, Edna Ringheisen, Josephine Robinson, Mildred Saneholtz, Byron Saul, Mae Haas, Siegfried Shook, Margaret Smith Madalin Snyder, Helen Sworden, Florence Theobald, Helen Tressler, Esther Tuttle, Roger Travis, Fern Page TllZ"l'I.1f-'llflll lit: if Bu C lc cjrc Contributions of the Class of '25 Everyone knows that the Junior class is in existence not only by the trouble they have caused their teachers by their incessant chattering but by their participation in school activities. The class as a whole, has responded readily for every kind of work. It makes no difference whether it be athletics, debate or music, the Junior class has stood well up toward the front. With the opening of the football season came the call for football men. Coach Mayeau found much good material in the Junior class. One would think because of the tormenting cough that Siegfried Haas has, the first period in the morning, that he was a very sick boy. But no, he blossomed forth as a football star. Small, but mighty, is Raymond Frease. He not only is skilled in dodging his lessons, but in football he can dodge a whole line of men and go for a touch- down. Another person has shown his ability-to sleep. One would hardly think that Howard Johnson would rouse himself enough to play football, but to the amazement of all he kept his eyes open and passed the ball to his backfield men. Bill Richardson is a born leader. For two years he has served as president of this class. He has been elected captain of next year's football team and we expect him to lead the team to victory. Last but not least, is the end of football- Bud Saneholtz. Although bashful among girls, there is a marked change as he goes on the football field. Besides football, Siegfried Haas took to basketball and did such good work that it won for himself a place on the varsity team as well as a place in the hearts of many loyal N. H. S. fans. Full of pep! That's Lois Brubaker. She has proven this by her record in basket- ball and other activities. "Well, I do hope We'll win." This is Ger- aldine Hahn's pet speech. It shows her quiet disposition. Although quiet, her ready smile and her work in basketball have won her many friends. As a talker, Lucy Rafferty has always ranked among the fore- most. Due to her practice she has become astar debater. When the Radiator was started this year Robert Gregg was chosen as one of the editors for various reasons, mainly his past record in school. A There is music in the air when you are in our midst. Veda Grim, Helen Brady and Josephine Ringheisen have already gained recogni- tion as pianists. They have represented the school in our most important activities. Thus, the Junior class has passed this year. It has been suc- cessful in all of its attempts. Before us lies the last year of our high school days. We, as the Seniors, will be supposed to lead in high school activities. According to indications, the Senior class of '25 can ably do this. Page Foriy 412324. F , li-1-.gn-1 - f W4 7' 1 r SUNHIDN IJ ff .........Tl.m Bu C keye Sophomore Class Officers President .,.,,,..oo,..,.,,....,.,......,.,..... Vice President .oo,. Secretary ........ Treasurer .,.,,,. Class Armbruster, Helen Behnfeldt, Selma Bokerman, Margurite Bokerman, Doras Busick, Esther Crockett, M. Elizabeth Connolly, Thomas Cuff, John Cuff, Belknap Durham, Hazel Davis, Edna Daman, Clara Ellen Edwards, Geraldine Freytag, Clara Gordon, Dolly Gomer, Katherine Gilliland, Irene Gordon, Glenn Gray, Robert Gathman, Eldor Gilson, Melvin Hughes, Beatrice Harrison, Thelma Helberg, Hubert Heitman, William Hancock, John Hoeffel, Carl Lankenau, Otto Holden, Mary Alice Haas, iHildegarde Knipp, Naida Kanney, Evelyn Kelley, Lois Page Forty-two OTTO LANKENAU .WLLLIAN REISER HUBERT HELBERG .FRANCES REISER Roster Krauss, Doris Mohler, Mary Eva Lindau, Margurite Panning, Clara Mitchell, Goldie Mohler, Mertie Mowry, Frances Meyer, Edmund Mohler, Alberta Reiser, Lillian Reiser, Frances Rehl, William Ritter, John Riggs, Beatrice Reiser, Richard Schultz, Leo Spiess, Euloise Showman, Paul Stevens, Norma Shockey, Donald Snyder, Merian Snyder, Vernon Theobald, Winton Thorn, Martha Tressler, Margaret Walters, Marietta Willford, Mary Willford, Benton Weasel, Peter Wheeler, Pierre Winseman, Martha Watkins, Winnifred Zenz, Mable Page Forty-tlH'ec ' ---' l-ini li1.u'lu'jtf The Sophomore Class off l924 0. E. LANKENAU '26 Hurry! Hurry! Hurry! Right this way to see the animals! Don't block the door, half a dime, infinitesimal part of a dollar, to see the most extraordinary collection of curiosities on earth, the only ones of their kind, 'guaranteed to please, amuse, educate, instruct, and amaze. Step right inside, ladies and gentlemen, and in the first cage on the right you ind the one and only- ' Peter Weasel, fPutorius rixosusl a rare curiosity, I assure you. On the first of September he hibernates promptly, swiftly and expeditiously, not to return to life until the following May with the coming of vacation. ' And here, my friends, we have Wm. Heitman. Observe the brace he carries and his brightly polished shoes and spotless clothes. In the next cage we find Thomas Connolly fHomo Hibernianusl. Interesting as well as intelligentg amusing as well as agreeableg cheerful as well as commend- bale: humorous as well as helpful, and pleasant as well as profitable. Now, this next heavy, iron-bound, window-barred cage with armed sentinels guarding its doors, contains a creature so wild and so outlandish that I urge the ladies, children and weak-hearted to hurry bv without looking in,-John Hancock lGallus Americanusj, the second of its kind in the history of the world. Let us pass to a more pleasant exhibit, mv friends, namely. Marv Willford, CPropositum Vadiuml. This exhibit, ladies and gentlemen, is active only once a year, but that is from the beginning to the end. During this time she shows more life, pep. and finqht than all the rest taken together. In the adjoining cage lives Bud Cuf fFr.ater Colaphusl. a strange creature of varied moods. One of his favorite amusements consists of standing on his head under a cold shower and whistling "Amerif-fu" The sulllen-looking creature in the far corner is John, Bud's brother. He is fully as vicious but not quite so deadlv as the former. Here in this cage. ladies and gentlemen. we have and aggregation of the female fHomo sapiensj, the most cheerful, the liveliest and the most popular members of the entire menagerie. I next call your attention. ladies and gentlemen. to a few specimens of the Triangulares Rivales. commonly called the "Triangular" contestants. woe-begone in mien. the most deiected and discouraged members of the animal kingdom. I-lere. mv friends. we find 'a collection of creatures whose earliest ancestors lived in ancient Greece. in the period of the Olympic Games, and by them known as Alhletai. fEnglish. athletesl. the most famous members of this remarkable and most unioue collection- are Gordon, Wheeler and Showman. The latter, you will notice, has much similarity to the creature in the first cage. In this last cage we have many more queer animals. You will notice that they snend their time sitting in their corners and murmuring most mysterious words, such as "a eouals b", and "ab souared is equal to x." "the souare of the hypothe- nuse eouals the sum of the souares of the other two sides." "Gallia divisa est in partes tres." "Allons enfant. de la patrie," and the like unintelligible iargon. Now this. my friends. concludes the af+ernoon's performance. Please be so kind as to recommend us to your friends. Remember, we have the cleverest col- lection of weird wamnuses ever gathered under one roof: inclusive of everv phase of life from the simplest one-rolled amoeba-like specimen to the most complex and complicated organism this world has ever seen: from the most harmless creature to the most dangerous and murderous being. Good evening, ladies and gentlemen, come again. Thank you! . . .. a. . .. .-...... ..- -,-....... ,....- -.... Page Forfy-fowr EW . l ll fbx A I 4001- "Sn ' vi 1 ZFX xis "s .. um W X 'Ny 'HJ' I' I W UNM. 5 ' . l 1 - ' -Q.. Y E : .. 'V i , . f ' 2 A , fif2e:f.f " 5 1 'IA f":w Kid' I V-mx? 'xvk' , ' ,nk Y I f sa 5 1 1 5 - . f uWK2':' .N WX, 45 A Q ikyw I E ' f x 'Q , - : - Qt 5 ' ' Uwfff l , b ! H MF 3'5Qifj' 5 .1 , N 1 Q S , - W ' egg , A iff X 4' 1, 1 V, , X , if j ,V W . 'J 'T 3 b ff f'-' L" ilffiflrg ll -4 eg gif' QJWXN Q x. xy Lg IJ , . 41 'TQ I 1 U gxggg H ' M- ig? A . I , . '1 M 'Y A-i - R V - '26 '54 Page Foriy-Jive Th e Bu C k eyv 8 Freshman Class Officers President ..,....sssf .sss,.......ssss H AL TEAL Vice President sssss ,s.ss......... W ALTER HOY Secretary ,, ,,,,,,,, CHARLENE REITER Treasurer ,,,,,,,,, ,,i,,, A,,,,,,,,,.,, ,.7i D U D LEY BRUBAKER CLASS MOTTO:-"To Make the Best Better." CLASS FLOWER:-Red Rose. CLASS COLORS :-Rose and Grey. Class Roster Atkinson, Alice Atkinson, Kenneth Barth, Anna Badenhop, Laura Bernicke, William Blank, Kathryn Bockelman, Lucille Brubaker, Dudley Buckmaster, Lloyd Buchop, Frank Burroughs, Marian Casteel, Meredith Christy, Marie Chopson, Edris Cheney, Wanita Clark, Geraldine Cole, Gayle Cortright, Charles Delventhal, Fay Dietrich, Ida Drewes, Edwin Durham, Iona Dunbar, Beatrice Edwards, Dorothy Edwards, Ruth Elling, Marie Finks, Dorothy Flint, Newton Foster, Harold Frcppel, Frederick Page I-'Orly--six Gardner, Julian Grossman, Ethel Gaede, Franklyn Gerken, Harold Gerken, Lena Gineman, Florence Grant, Julian Gray, Naomi Harmon, Sadonna Hahn, Elda Haase, Edna Hanna, George Heilman, Ralph Hoeffel, Gertrude Hogrefe, Marie Hoeffel, Mary Hoffman, Franklin Holzer, Carl Honeck, Lawrence Hoy, Walter Kissell, Juanita Klement, Lucy Konzen, Marcella Kolbe, Hildegard Kryling, Velma Kryling, Donald McMillen, Flo Mann, Geraldine May, George Meekison, Virginia Meyer, Frederick Morrison, Donald Mengerink, James Rohrs, Edmund Reiser, Lawrence Reiter, Charlene Renollet, William Rhody, Vera Riley, Alloysius Ringheisen, Corinne Schultz, Hildegarde Schroeder, Marie Schuldt, Robert Shafer, Lowell Shook, Mary Shartzer, Kenneth Smith, Elizabeth Swearingen, John Suydam, Richard Suhl, Edward Sworden, Pauline Tate, Susan Teal, Hal Thomas, Harriett Thomas, Delores Tittle, Genevieve Vandenbroek, Mary Veigel, , Thomas Yarnell, Lester Yeichner, Clarence Page lforiy-swen lin- l5l,xL'lu-3'c A Freshman Melody BY DUD BRUBAKER, '27 The song had a thrill in its every noteg It moistened the lips and onioned the throat, It danced on its way from "Red" Hanna's heart, To Hal Teal, the pusher of a strawberry cart. There came from an alley and into the street The haunting refrain of a melody sweetg A whistling Freshman had carried it down, From his brainless head to a one-horse town. Hal gathered it up with a welcoming zeal And shared it with "Kate" Blank at the taxi cab's wheel 5 "Kate" carried it till she fell on a pebble Thenwhistled the tune for "Freddy" Frepple. Then "Freddy" found Charlene Reiter alone, So he sang her the melody over the phoneg , Then Charlene, good girl, in whose heart yet dwells, Good deeds, soon sent it to Walt. Hoy in the cells. Then Walter took cheer from the melody sweet, iet, And out through the bars it went back to the streetg Then Francis Meekison, who'd heard the song on it's way Said, "funny, that's twice I've heard it today." And so while the song played on Francis' lips, She met "Johnny" Swearingen bound for his shipsg She gave it to him and he carried it on- Well, nobody knows just how far it has gone! MORALS-Which all goes to prove that if joy you would spread You can always depend on a FRESHMAN'S HEAD! Page Forty-eight mvmg susuiong QIHLL Pnyw Fnrfy-Him Page Fi f ty .......The guckeye he Zgufkege Staff A PAUL BUSICK ...... ..............,.....,. E ditor-in-Chief PAUL HOY ...,....,.,. .,,. . A ssistant Editor-in-Chief JOSEPHINE ROHRS' .....,......,v ,.,.. Business Manager EDWARD AUSTERMILLER .... Ass't Business Manager HARRIET KANNEY .vss.............s................ Art Editor EVELYN STALTER .sss,. ....... D ebate Editor WILLIAM SHARTZER SADONNA MAGILL ...... WILBUR MILLER ..,,. ........ Athletic .........Joke ...,..Music Editdri Editpr 5 A ff- gif-mfjtiz 'Editms FLORENCE COY ..L...... ...... S ocial Editdr REGINA BOCKERMAN ....,. .,...... L iterary Editor LUELLA FULDE ...,,,.... ..eL,... A thletic Editor Mlss WHITEMAN .rrI,. ...,r. Faculty Adviser Prlgv lfifly-UYLG Ph e B u c lc :eye The Flunlcin' Blues I ain't goin' to study much no more 'Cause I ain't got nothin' for what I done before, Best grade I got was twenty-four. Zeros, goose eggs, cribbin' sheets, drill, If the faculty don't get you, the Flunkin' Blues Will, Oh, my Honey, what shall I do? My head am achin' an' feelin' blue. I hain't never got sore, I hain't never fussed, But who can find a Prof. that I can trust? Oh, those moanin', groanin', melancholy, flunkin' blues! Can't eat, nor sleep nor chuckle when I choose. Sixty, iifty, thirty, twenty-four, Seventeen, sixteen, and still a gittin' lower. It hain't no use to tax my over-loaded brain, I always lose the knowledge what I do gain. The Pageant Early this school year Miss Whiteman, the guiding genius of the history classes, in an eiort to show the people of the community that the pupils were interested in current events as well as that which was printed in the text books, originated and directed an historical pageant. This pageant included every member of the history classes under her direction. These numbered one-hundred and fifteen. It was given before the public in the Junior high school assembly and, in spite of such small space for so large a production, proved to be a decided success. The name of the pageant was "The Trial of Miss Civilization." Miss Civilization was given her trial before the Holy Recording Angel and Father Time. These characters, as well as those who tes- tified, were garbed in appropriate and interesting costumes. All colors, all nations, all classes of society and their interests were rep- resented or symbolized in, the performance. Those of us who par- ticipated speak with the deepest truth when we say that we were sorry when the eventful and pleasant evening of November the twenty-first, the evening on which we staged this pageant, had passed and had become only a beautiful memory. Page Fifty-two ""'f""l'i1i- lille livyef The FHHT1 Bllfeall BY CHARLENE REITER In December, 1923, the Henry County Farm Bureau offered prizes for the best essays on the subject "Why Dad Should Join the Farm Bureau." Prizes were to be awarded to the best essays in high schools and also in the grade schools. The first prize ffifteen dollarsj was won by a Napoleon freshman and presented to her on her four- teenth birthday. lt has been published by iive different newspapers, one in Lancaster, Pennsylvania, and is as follows: "At Washington there is a department called the Department of Agriculture at whose head is a man called a secretary. An extension of this work is at Columbus, and the outgrowth of the needs of this ofiice and the needs of the farmers has developed into an organiza- tion known as the Farm Bureau. It has been criticized and yet is growing and becoming a strong factor in the rural districts of our country. "Of all the people. for many years the farmers seemed the least able to hold together in co-operation, but with the growth of this Farm Bureau, and under the direction of its able leaders, the farmers have an opportunity to stand together for better representation and a living price for what they raise. It is this opportunity that I think Dad should accept, by belonging to the county organization, the Farm Bureau. "The people of the cities are in touch with big meetings and many other chances for education. So the community meetings arranged by the Farm Bureau. Granges, and Gleaners are the means of keeping the hard working farmers in touch with the live interests of their chosen line of work. A farmer must have a vision, too, and he surely can get it with such a leader as we have in Henry county. "Dad should belong to the Farm Bureau because of its good in- fluence on both the community and home life. "Dad is interested in boys and girls and should belong to the Farm Bureau for the benefit given them in extension work. It means a great deal to boys and girls to earn by their own efforts. a trip to a university, or a great meeting like that at Chicago. held each year, where they may see and learn what farm life really may become. If Dad and other men do not belong to the Farm Bureau. the great club work could not be carried on as it is at the present time. Dad should belong for the sake of others. "A few years ago the people of Henry county were, and a few still are. raising chickens in a haphazard way, but today there are demonstration farms over this county proving to the people what study and system will do in the raising of poultry. Dad should belong to the Farm Bureau for his own sake, for more money that he would make in just such projects as this. . "Great men all over the United States are making a study of the farming industry and its various branches. President Coolidge, himself, realizes its importance and is encouraging in every way he can. the promotion of boys' and girls' club work, livestock shipping and every movement that will be a benefit to the farmers. If men like Page Fifty-ihrcc 'lqlxe l3L1c'ke3.f'e - Coolidge, Wallace and Sapiro see its value, surely the men who are living right on the farm ought to belong and get from it for them- selves, their families and their community, everything possible. The man of today and the man of the future must be a thinker and every one should be trained along the right lines of thinking and men will study a subject when they are organized with other men when they will not if they stand alone. The labor problem has proven that. "Dad then, should belong to the Farm Bureau first :-Because it is an uplifting influence to the farmers in general. Second:-a help financially. Third :-an opportunity for youth. Fourth:-adds dig- nity to his chosen life-work." Heroes One dared to die. In a swift moment's space Fell in war's forefront, laughter on his face. Bronze tells his fame in many a market place. Another dared to live. The long years through Felt his slow heart's blood ooze, like crimson dew, For duty's sake, and smiled. And no one knew. The Thrift Essay Contest In celebration of National Thrift week our Napoleon bankers offered money prizes as an incentive for research and thought along this line. The high school faculty co-operated with these men and formulated a plan for a contest in essay writing. Four money prizes were offered, the highest prize being one of five dollars. This prize was won by a Junior, John Palmer. The other prizes were won by Josephine Ringheisen, Evelyn Stalter and Mary Palmer. Page Fifty-four """""rl'1C l3L1Cl4ffy0 """"' On Thrift BY JOHN PALMER, JL1I'll0I' In commemoration of the anniversary of Benjamin Franklin's birth his country-men are introducing what is known as "Thrift Week." It's object is to stimulate interest in a theme which has been more or less neglected in the past. Benjamin Franklin, in his time, stood for thrift, advocated thrift and practiced it. His maxims on thrift are well known to most of us and in reading his works one is impressed by the idea that in all things he was conservative. He was one of the men who helped establish the American government on a self-sustaining basis and it was through his influence and far-sight- edness that the United States became a thrifty nation. Nothing could be more conducive to thriftiness than to use Dr. Franklin as an example of what thrift may do. Thrift, in itself, is the eflicient use of time, money, or materials. Moreover, thrift is a habit and is acquired through no other means than practice. Practice is long and tedious labor and in this case it may not seem worth while but in the end it has proved that it is. Efficiency in the use of time is perhaps the most important. To learn to use time efficiently means to increase earning power, in- crease happiness and increase all that makes life worth living. In a game of football or basketball a fraction of a minute is enough to lose a game. We should carry this idea into civil life for it is a vital truth. Only can one who knows the value of time and thorough- ly understands how to use it will make the most out of life whether he be rich or poor. Next to time, materials are most important. Materialsare the things with which we work 5 from which we turn out a finished product. Materials are second in importance to time because there is a possibility of their being retrieved while time can never be. Materials are important and thrift should be practiced in their use because they are expensive or because by being extravagant in their use at one time may mean we will have to skimp or do without at another. Money is a medium of exchange for both time and materials. It serves only as a medium, however, for it cannot take the place of either, except to a limited extent. That is, money is useless outside of civilization or in other similar circumstances. Saving of money should be easy as compared to saving of time or materials for it is a potential or condensed form of these. Methods by which money may be saved are: Saving with some permanent object in view or saving for a future opportunity which may require capital. Thrift in all three branches is desirable for only through thrift can the most be gained from these elements of life. "Waste not, want not" is as true today as in the days of Franklin and they will hold good as long as life itself exists. . Page Fifty-fire "U"--"lil: ff B u c li 1- y 0 A Miracle Ah, strummer of the golden lyre, Gay troubadour of old-World fame, Thou who last sung with poet's fire The exaltation of a name, Prepare to brace thy figure well, This shock will make all others tame: For this romance which I would tell Will put thine other tales to shame! Sing not to me of noble knight Who succored helpless damsels weak! Forget that stuff-now, get me right- I stayed awake today in ec! Keep Fighting Keep fighting. The loser who fights a good fight Is as much of a hero in honest men's sight As he who by some trick of fortune wins outg , It's the fighting that counts-not the conqueror's shout. Keep moving! No matter how often you fall, It's better to stumble than not move at all, It isn't the man who ne'er strays from the track- The winner's the fellow who keeps struggling back. Keep trying! Nine-tenths of your fellow men failg D0n't fret if your own labors nothing avail, What odds though the heights of success you ne'er mount- The trying and struggling and fighting-they count! "The public school- Oh! let its light 1 Shine through our country's story. Here rests our strength, our fame, our might, Here lies our future glory. -Emerson Page Fifty-sim 1,3 -' lluf lixiclxt-j,'o THE DI TOR VOL 0. No. 48 NAPOLEON, OHIO APRIL 21, 1924 We Should Have Won Triangle Meet By Big Margin HORSE APIECE AT BRYAN Napoleon pulled the cur- tain on basket ball when she dropped a victory to Bryan. The boys on both crews rang down a large score, the fourth round ending 24-23. The Bryan shieks put up a stronger wall than the fair ones, furnishing a good race over the two holed course, making it an overwhelm- ing victory of 26-8, our game. The boys' game started off with a rush, piling up a 10-point lead in all day. At this stage of the game Bryan lads took their in- ning and hit the bucket, making the score more of a kind. The second lap Bryan came up refreshed and the Na.p sluggers were hardly able to stay in the boat. On the last fiftieth of a second Bryan's star put- ters sloped one over his head for two bases which marked a horse for us. Shartzer, at guard, was up to his form in tackles. Champion though, never having played golf before made several good jumps. Miller at center could handle the pill and should have a bit of credit. Haas however, was not up to his usual swing but he played hard. Busick re- THE LAST STRAW His name is Litzchaikowtzki, When'er he telephones, He wishes good kind Providence Had Christened him plain Jones. For when a voice says, "Name please I" And he does his best to tell it, The limit surely has been reached When echo answers, "Spell it." placed Shartzer and his high jump cannot be equaled. Baden played well until Rohrs sent him to the bench. Chuck, as usual, was official bench warmer. The 'girls' game was a diiferent story. They fairly walked 'em oli' the floor. The Brubakers had their punting eyes and made a five-bagger right off. TEN GOLDEN MAXIMUMS 1-Forget all you you go to class. 27Learn how to you don't know 3--Talk as loud as you can IH all classes. 4---Get your book reports from someone that already has re- ported. 5--Use all the slang possible in the English classes. 6fBe lazy. It is enthusiastic. 7--Don't have confidence in yourself. 8----Always have a good opinion of 'yourself and you will succeed. 9--Handle all easy jobs: leave the hard ones go. 10-Never wipe off your shoes when you enter the school building. WANTED A small cottage by a man with a big bay window. AMBITIOUS MEN Last week a few of the high school's greatest men were sent out to help improve the lawn and install shrubbery. Among them were Ball Pusick, Sharles Chith, Cohn Jutf, Grobert Regg, Ryde Cli'ter and so forth. Their main work was chiefly leaning on their shovels. With the aid of these famous men the scenery at the school has become a ruin. In years to come they will be remembered by their dirty work. T0 THE READER. Reader, you must take this verse As you take to wife a maiden : With her faults and virtues laden Both for better and for worse. know when re:1ige when yo-Ar lesson. Adding of results show that each team won at home. The following summary will explain results at each end of the Tri- angle: Wauseon vs. Napoleon Piano, Napoleon 5: Wauseon 0 Vocal, Napoleon 0: Wauseon 5 Debate, Napoleon 21: Wauseon 0 Best Speaker in Debate, Napo- leon 2 Wauseon 1 Oration, Napoleon 6: Wauseon 6 Total, Napoleon 32: Wauseon 12 Bryan Bryan 1 Napoleon vs. Piano, Napoleon 4: Vocal, Napoleon 4: Bryan 1 Bryan 6 Debate Napoleon 14: Best Speaker, Napoleon 2: Bry- an 1 Oration, Napoleon 5: Bryan 5 Total, Napoleon 29: Bryan 12 Bryan vs. Wauseon Piano, Bryan 3: Wauseon 2 Vocal, Bryan 2: Wauseon 3 Debate. Bryan 10: Wauseon 10 Best Speaker, Bryan 2: Wau- seon 1 Oration, Bryan 4: Wauseon 5 Total Bryan 21: Wauseon 21 Grand Total Complete Triangle Napoleon ............. , ..... 61 Bryan ...................... i'3 VVauseon .,.............. L3 JUNIOR HIGH The Crescent Lime society will give their irregular program Fri- day. Clanche Bonway spent the year end in Cleveland. The girls of C section gave a party in the Domestic Science rooms last Thursday afternoon. Miss Walsh and Mowery were served. We are glad for the two splen- did maps which have come re- cently to room 22. Try to make them feel at home. The "black eye" is claiming a few victims at the present time. Ten Rousing Cheers An uninteresting thing of noteworthy value was noticed in the last few weeks. Peter Weasel, a tall, lean and lanky fellow, has come out for the bas- ketball team. The out- look for Napoleon chances at Chicago were slim but since this great amount of wealth has appeared, Nap Hi rooters' hearts fill with joy. Woe unto oth- ers on the team. Page Fifiy-seven If 'll I1 e Bu C li oy 0 Radiator Editors Robert Gregg '25, John V. Cuff '26, CIRCULATION MANAGER: Otto Lankenau '26, ADVERTISING MANAGER: Hubert Helberg '26. SOCIETY AND FEATURE EDITORS: Lucy Rafferty '25. Josephine Ringhisen '25, WORLD NEWS AND CURRENT EVENTS: Veda Grim '25. JOKE EDITOR: Walter Hoy '27, LITERARY AND MUSIC EDITOR: Florence Coy '24, JUNIOR HIGH EDITOR: George Rafferty '28. TYPIST: Charles Smith, '24. FACULTY ADVISER: Supt. W. R. Ash. Play Ball, Bill y 'Twas at a baseball game one day, Where I was passing an hour away, I chanced to hear some wisdom rare, The last thing I had looked for there. 'Twas from the catcher, a wise old fox, Who Was coaching a youngster in the box, Who badly needed a kindly Word, And these are the ones I overheard: "Get 'em over the plate, Bill, play ball for fair! Keep your feet on the ground, boy: don't go up in the air! Many a race has been landed when it looked in doubt, No game is lost, Bill, till the last man's out." Could Solomon, Wise in word and deed, Give better advice to a friend in need? And oftentimes in life's great game, When trouble and Worry around me came, I thought of the catcher and once more heard The Voice of cheer and the helpful word, And they served a mission and smoothed my Way, As they helped his pal in the box that day. "Get 'em over the plate, Bill, play ball for fair! Keep your feet on the ground, boy: don't go up in the air! Many a race has been landed, when it looked in doubt, No game is lost, Bill, till the last man's out." Page Fifty-eight il! XL F AQ 5 K , - Y 4 X SZ S x S S 2, A l'a1,ge Fifty-71 ine lla-x lliiflu-j, u Debate and Uratory Napoleon High School should be especially proud of its pupils this year. They have displayed an extraordinary spirit in every ac- tivity which they have undertaken. This year there were twenty-six who tried out. This number was almost unbelieveable in comparison with the eleven who tried out the first year We had this activity. Such an amount of material was available in our High School that we were able to select alternates whom we consider as efiicient as many of our oposing contestants who took part in the triangular. The question for debate this year was "Resolved: That the City Manager Form of Government Should be Adopted in Napoleon." The people chosen to uphold the affirmative side of the question were Josephine Rohrs, Hubert Helberg and Charles Rafferty, with Marian Burroughs as alternate. This team certainly did justice to their side of the question. They completely won the debate with a score of eighteen to two. This is the third successive year that We have won the debate from Wauseon. They secured three points for the best speaker of the debate. Kathryn Gomer was decided upon to represent Napoleon against Wauseon, with Bonita Brubaker as alternate. Kathryn was success- ful last year but not so this year. She lost the points on her oration entitled "The Dependence of Man" to the Wauseon orator of consider- able ability. Nevertheless. Kathryn handled this oration Well and proved herself a credit to our school. The negative team chosen to go to Bryan consisted of Lucy Rafferty, Marie Cannan and Paul Busick with Lois Brubaker as alter- nate. The coach at Bryan even apologized to our coach. Miss White- man, before the judges gave their decision, for his debate team. The followers of Napoleon at Bryan felt sure when the debate was over that we had decisively won it. However, the decision of the judges gave the victory of the debate to Bryan with a score of' fourteen to six. It was almost unbelieveable. No other negative team in the Triangle won even that many points, so we may be certain that our negative team put forth a splendid effort. Evelyn Stalter. the orator chosen to go to Bryan, gave the ora- tion entitled "An Aeolian Harp." Betty Crockett was the alternate. Evelyn won the oration with a five to three score. By forensic ability and through the loftiness of theme brought forth in her oration Evelyn held the Bryan audience spell-bound. - The triangular contest resulted in Wauseon winning by a very narrow margin. They secured forty-nine points: Bryan thirty and Napoleon forty-four. Napoleon won more points in debate than either Bryan or Wauseon. Bryan was unable to win a single number on the Wauseon floor. It was this last state of affairs that made us take second place. Our coach. Miss Whiteman. deserves a great amount of credit for our victories. Without a competent and intelligent director, the material we had would have done Napoleon High little good. Prfgc Siacfy U ra on :D e ra SLNVLSEILNOQ ,XHOLVHO GNV Przgrf Sfxly-mir 'H lln- lzklf.'lx'.'f.'l' An Aeolian Harp BY EVELYN STALTER Absorbing interest has ever been characteristic of man's con- templation of human life. We, who inhabit the earth, are "the mir- acle of miracles." "Ask what is human life-the sage replies, With disappointment low'ring in his eyes, A painful passage o'er a restless flood." Another answers: "Life's but a walking shadow, a poor player That struts and frets his hour upon the stage And then is heard no more." But tonight in answer to the question "What is life?" we refer to those classic lines, "This life of ours is a gold Aeolian harp of many a mingled theme." How appropriate is this figure of speech! Life like a harp! Alike they lead toward loftier heights. In each we find a mysterious combination of human and spiritual qualities. Shakespeare realized this dual nature of man's nobility when he wrote, "What a piece of work is man. How noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving how express and admirable, in soul, how like an angelg in apprehension, how like a God." There is also a very human quality about the harp. We take it intimately to ourselves as we take no other instrument. The harp holds companionship for the lonely romance for the temperamental, beauty for the appreciative, and religion for the devout. Then, too, its very shape and glowing color stir the observer with poetic and reverential emotions. Even the sight of it lifts the mind from the sordid, the petty, and the common- place to thoughts of the sublime. There must be truth in the tradition which associates the harp with heavenly voices. The profound har- monies and exquisite melodies of the harp have never been exhaustedg so with life. it becomes richer with right use. Imperfect and incomplete lives do not play in perfect and com- plete harmony. We have possibilities of life in richness and fullness inconceivable. Forces and laws of nature were particularly adapted to man, and man to these laws so that he should be able to take the oceans, rivers, winds, and even the more subtle agencies of heat, light, electricity and ether into his service. All can respond to his inner being though he may not be the scientist, the mountains to his sense of grandeur, the landscape with its flowers of creation and its carpets of verdure to his love of the beautiful, and the thousands of living species in their diversity to his various emotions and senti- ments. Man's faculties and powers, when not hampered by dis- obedience, ignorance and degredation through excesses, enables him to lead a life of sublime beauty. Those who have sought the fullest culture of their complex nature have truly led Umelodious days." As the ages roll by the vesper hymn of time proceeds. For six thousand years the composition of this grand symphony has been P11470 Simlyf-Iwo ' lla-x iiutg in the making. Human hearts have given expression to the music of myriad numbered souls in innumerable ways. Be they conscious, or unconscious of the task, be they pauper or royal princes, be they white or yellow, all are required to play their part. Each has his span of life in which to play his instrument. Those there are who have been able to so order their lives that the anthem of their lives has influenced untold thousands. The number of these master hands at living are legion. Not all of them have, or ever will have, their names recorded on history's pages. Nor is it true that all of the heroes of history were artists of the great instrument-life. The St. Cecelias of life,-who are they? A secret intuition tells the soul that sadness will reign when it is announced that Jane Addams lays aside her harp which has cheered the unfortunates of our age. In a few years the great echo of her work will alone remain. Madam Curie, discoverer of radium and eminent teacher, strikes true notes of enjoyment on the harp that God has entrusted to her. Theo- dore Roosevelt, advocate of the finest in American homelife and student of the world, touched octaves on the silver stringed instru- ment of life not known to be in existence before his time. "Divine" Sara Bernhardt, crippled and poverty stricken, is gone but we, who have never seen her, have felt the beauty of her life's work. John Bunyan. humble scholar and author, worked out a theme for his life that will never cease to be admired. The Florentine Leonarda de Vinci. laborer and artist. fashioned a chromatic solo of such heights and depths that men hail him as the world's most versatile human genius. In the grand medley of the ages the Master Teacher, Christ, has given us the model. We cannot play in His divinely superior manner, nor in any way approach this example unless we refer often to that Life. that Instrument of God which was tuned in perfect harmony to the maker. Only when we approach this ideal are we able to delve deeply into the undiscovered possibilities of our golden instruments of expression. Increasing skill in touching the strings which register our finest and deepest sentiments can only be gained when we have led the cleanest, purest, truest, most beautiful lives. "We live in deeds, not years, In thoughts. not breaths, In feelings, not in figures on' a dial. We should count time by heart-throbs. He most lives Who thinks most, feels the noblest, acts the best." Let us bear in mind that it is this person who makes the best use of his God-given instrument, Life. The harp is dual natured: Heaven and Earth Are parents of its birth. In sounds more eloouent than any words, The Heavenly Mother speaks. Into her confidence has Nature taken The wondrous harpg rare instrument called Life. Whose notes are stirred By voices of the soul, - By whirr of wings at dawn or death- Yea, all that nature feels And knows and understands, the harp reveals." Page Sixly-llzree lilw Q-:iii-4.2M The Dependence of MGH BY KATHRYN GOMER From time immemorial, nature has continued to remain the one predominating factor in all civilization which has given impetus to new thought, and at the same time brought man to unexpected and immediate abeyance. She has constantly endeavored to create a type of life which shall be able to survive under particular envir- onment. Animals and insects develop color which serves as protec- tion, and in a single season, we find plants modified in size and form by conditions of climate, and character of soil. Mankind too, has gone through a similar process of moulding and shaping that he may better fit into the requirements of time and place. Races in tropical countries develop dark coloring of skin to protect the delicate under layers from the penetrating rays of the noonday sun. The Indian acquired a keenness of scent and power of vision that served him well as a protection against natural enemies. The influence of locality is unerringly present in the development of communal life, in fertile river valleys, well-watered plains, where game is abundant, or where pasturage is rich and plentiful. But even with all these advantages by nature, there came no permanence in this order of civilization. As the soil was exhausted and vegeta- tion became more scant, new locations must be found. The effect of all this was to tend toward an unstable and somewhat nomadic form of life. But even in this primitive state of society there grew up a de- mand for simple luxuries, vegetation of color and fiber, rude pottery, weapons and tools of Hint, ornaments of jade and precious stones. Man, inspired by the encouragement of nature, set about to furnish such things as crude society demanded. He began to barter with those who were not so richly supplied. Tribes, colonies, states, and empires rose by this seemingly natural evolution of man's endeavors. With this growth of man's desire for luxury, commerce sprang up to tempt the senses with the varied products of distant climes. The Phoenicians sent their galleys as far west as the Atlantic in search of metals, hardwoods and fabrics for which they might ex- change their famous eastern dyes. The Greeks followed and extended their civilization to the limits of the then known world. Then came the mighty Roman empire, a nation supreme in its capacity for conquest, administration and law. It soon established itself as the first "World Power," using an expression which has become so commonplace in recent years. But as the empires of the east had fallen through vices of luxury, and Greece by the effects of internal dissension, so too, Rome was doomed to collapse through its failure to establish itself upon sound economic foundations. The downfall of this great empire forced civilization back to the east and south where it flourished for nearly a thousand years. Thus we see again that Man's extremity is oft times God's op- portunity. The very fact that man had been turned back for a thou- sand years in the great cycle of time, caused new ideas to spring up from the ruins of the vaunted past. That young sailor of Genoese birth conceived the idea that wide expanses of nature's domain were Page Sixty-four .........The Buckeye yet unknown. With courage and fortitude posessed by but few individuals, he pushed his way across the great ocean barrier, that he might discover the land which was destined to become the superior of all civilization, the model of all Democracy. And, just as man is so frequently unfamiliar and unacquainted with objects near about him, this greatest of all maritime discoverers died in ignorance of the enormity of his disclosure. Benjamin Franklin had no idea of discovering electricity, as he toyed with the string attached to the kite, but nature stood so near, seeking admission into man's mind, that it was obliged to appear in this accidental form to secure recognition. This is the kind of role man has ever played. The great Lincoln of America, yea, the Lincoln of all the world, learned his lessons not so much from books and apparatus, as he did from those delightful associations in which he so often indulged the natural. "To him who in the love of Nature holds Communion with her visible forms, she speaks A various languageg for his gayer hours She has a voice of gladness, and a smile And eloquence of beauuty, and she glides Into his darker musings with a mild And healing sympathy that steals away Their sharpness, ere he is aware." Yet, is it not this nearness to nature which really makes one great? Is it not this sweet complacency of mind which makes one stand out as a leader among men '! Edward Bok says but one person in 10,000 is ever heard of outside of his immediate circle of relatives and friends, and that where you find one leader among men and women you will find a thousand who are born to follow. What then measures the responsibility of those who have power and ability to lead? Many men and women have vision, but few there are who have the courage to pursue it. Not only must one be able to see the Promised Land, but he must go forth to possess it. Courage has been the dominant factor in every successful campaign, whether it be military, political, moral, or spiritual. It is that pe- culiar energy by which the soul isbound indissolubly to truth and duty, ever "ready to be offered up" as a sacrifice to one's country and all mankind. Follow the trend of history from its dawn to the pres- ent time, and you will not encounter a single movement which was without a leader of an oppressed people until now, no victory came ex- cept by cost of life and human sacrifice. As there is in everybody politic, a natural growth, then zenith, then decay, so is there in the natural accomplishments of man. By habitual study and association with the precepts of nature, he grows, his mind broadens, his mental powers expand, and he continues on this upward course until that day when nature again proclaims predominance of power. This time the great legendary hand writes another message, perhaps tempered in manner, or, perchance, it may be like the one Beleshazzar read on that eventful night, "Mene, Mene, Tekyl Enpharsan" Thou art weighed in the balance and found wanting. Whatever the day! Whatever the message! It is the plan of Him who gave, to take away. And blessed is he who can say with Paul, "I have fought a good fight, l have finished my course, I have kept the faith." Page Sixty-five ----'-A-'-'lime I3LlL'lit"." The Public Speaking Department BY MAR.JORIE M. WHITEMAN When we realize that speech, spoken and written, is the medium by which men must convey their ideasg that it is the only vehicle for communicating the truthg that society, individually and collec- tively, every moment may be swayed and molded by it: that it is in fact, the very foundation of intellectual and moral progress, the question of its effectiveness is seen to be of vital moment. The growth of interest in effective public speaking in the sec- ondary schools throughout the United States during the past decade has been phenomenal. The principal high schools are forming ora- torical associations and friendly debating clubs. The demand for extemporaneous speakers, toastmasters, and entertainers is not equal- ed by the supply. Following the trend of thought so recently crystallized in the organization of the National Association of Elocutionists I have en- deavored to harmonize the so-called systems of Elocutions. The aim in our Public Speaking class is a dual one. We seek both to de- velop latent talent and to create a keener appreciation for good speaking. As in the fine arts, sculpture, painting and music, no one need hope to gain eminence without some native aptitude, so in the art of spoken language few gain distinction. yet it is within the province of all, with due practice. to become at least tolerable readers and speakers. Furthermore, it is only those who do, who sing. who paint, who speak. who can realize the deepest appreciation of these arts. We do not aim to train professional readersg rather, we seek to so instruct the boys and girls that they will be easy and self- possessed in manner, business-like in their choice of words. possessors of well modulated voices, and natural, forcible and pleasing in ut- terance. The Seniors of 1924 Present Their Class Day Program-A Musical Comedy HSPRINGTIMEH "Springtime," a fantasy of mirth and music, will be given this year under the auspices of the Senior Class. The production will be staged under the personal direction of a professional producer, rep- resenting the Rogers Play Producing Company. The libretto, music, costumes. scenic equipment. etc., are the property of this company. The scenic equipment for the production is far more elaborate that that usually supplied for the ordinary amateur affair. and for splen- dor closely approaches the metropolitan offerings. The story of the play deals with the blighted romance of a scion of 1868 aristocracy and the daughter of the founder of a famous family. which is finally realized in the union of their grandchildren in 1920. The time involved in the story covers a period of more than fifty years. We are, indeed, pleased to present this to the public not only because the nature of the program will be different from that arranged for former Class Day exercises, but because by presenting "Springtime" with its many characters every Senior will have opportunity to share in the joys of preparation of this final Senior program. Page Sixty-six QM MQ- MUSIC 654500 -QQW l'1l. fh 6. Bu C ke ye Girls' Glee Club The musical organizations in Napoleon High School this year have had the highest enrollment of any year. The Girls' Glee Club leading all groups with an enrollment of fifty members. This group of girls was a very talented group and appeared before the public many times. Miss Freda Rychener has ably directed the work. The officers elected for they club this year were: Sadonna Magill, Presi- dentg Helen Theobold, Secretary-Treasurer. The members are: Helen Armbruster Alice Atkinson Margurite Bokerman Beryl Bogert Anna Barth Josephine Bowers Bertha Bittikoffer Lois Brubaker Thelma Bowers Helen Brady Lucia Bockelman Merdith Casteel Edris Chopson Bernice Casteel Florence Coy Marie Cannan Betty Crockett Clara Ellen Daman Elsie Diemer Hazel Durham Bernadine Edwards Dorothy Edwards Ruth Edwards Mary Alice Holden Elda Hahn Katherine Gomer Veda Grim Beatrice Hughs Evelyn Kanney Lucy Klement Lois Kelley Juanita Kissel Margurite Lindau Lorraine Lovejoy Sadonna Magill Francis Meekinson Flo McMillen Sarah Palmer Josephine Ringheisen Corrinne Ringheisen Florence Reinke Lucy Rafferty Lillian Reiser Edna Reiser Euloise Spiess Mary Shuler Margaret Tressler Helen Theobold Delores Thomas Harriett Thomas Mary Vandenbroek Marietta Walters Boys' Glee Club The Boys' Glee Club, while not so large in enrollment, made up this difference with their powerful voices. The members of the Boys' Glee Club only numbered twenty-eight, however, this ex- ceeds all other enrollments. For the first time in the history of the Nap-Hi Glee Club, the boys had any individual instructior. Surely Mr. Secrist, who was the boys' leader, deserves very much credit for the splendid work and training he has given the boys. It was through his never tiresome efforts that he succeeded in forming a glee club that could appear before the public. The officers of the Boys' Glee Club this year are: Wilbur Miller, Presidentg Charles Smith, Vice Presidentg Otto Lankenau, Secretary-Treasurer. The enrollment includes Edward Austermiller Paul Busick Ralph Bradley Dudley Brubaker Donald Crockett Harold Cordes Otto Lankenau George Hanna Siegfried Haas Page Sixty-eight Julian Gardner Hal Teal William Heitman William Renolett Belknap Cuff Lawrence Honeck George May Lawrence Reiser Clyde Ritter Vernon Snyder Charles Smith ' Herbert Gottschalk Howard Johnson William Richardson Donald Morrison Walter Hoy John Ritter Edmund Rohrs Eldor Gathman GIRLS' GLEE CLUB BOYS' GLEE CLUB 111' Sew? VEDA GRIM, Piano HELEN BRADY, Piano SADONNA Vocal OTTO LANKENAU, Vocal Triangular Musicians This was Veda's first year to represent Napoleon in the triangu- lar contest and she has honorably defended her high school. Veda was given a four-to-one decision by the judges in the piano contest, which also proves her ability as a pianist. Veda played "Grande Etude de Concert"-Gottschalk. Sadonna Magill represented Napoleon in the triangular contest at Bryan. Sadonna had a very diiiicult selection but had that fighting spirit which is true of every Nap-Hi student and easily Won by a four-to-one decision in the vocal contest. Sadonna sang "Come, For It's June." Again we are glad to say that N ap-Hi has a fighting spirit that not all schools can claim. This year Otto chose a difiicult vocal selec- tion, "The Gipsy Trail." Although Otto's Work did not rank first, We recommend him for his fine spirt and hope that he will be more successful another year. i Helen Brady was representing Napoleon for her second time as pianist. This year she chose for her selection "Rondo Capricciasaf' by Bartholdy. Her excellent playing received a four-to-one decision by the judges and was easily deserving of it. Page Seventy-one -L.... . .. ,, "!""Th e Buckeye '!'1'.'L,,, . .... M.. .,,, 'f !',"'1L, ., L.. I M... The High School Operetta "Pocahontas" a Decided Success A cast of sixty-five people sang and told the story of the life of Pocahontas in modern version. This farce is a brilliant and entertaining composition. Marie Cannan's purity of voice and dependability' enabled her to sing the difiicult lines of the young Indian princess. Harold's rich tenor voice made the part of John Smith a successful one. Otto Lankenau's deep voice and height made him easily recognized as the boy for the part of the Indian chief, Pow--Hat-On. John Rolfe's part in the story was ably executed by Wilbur Miller. Wah-Wah-Tay-See. Evelyn Kanney. as Pocahontas' maid and leader of the Indian girls acted and sang her part in a most pleasing manner. Josephine Bowers' queenly bearing made her a very queenly Queen Anne. The Usher of the Queen's court, Sig- friend Haas, sang a difficult role of the operetta in a delightful fashion. Weldon McClure caught the spirit of the comedian and made the part of the Indian Medicine Man Ah Hum. one of the parts most favorably commented upon. The part of Ah Meek. Pow-Hat-On's mother-in-law and Ah Hum's enemy, was exceptionally well rendered by Sadonna Magill. Her rendition of "There was not. Sufiicient Fish" was one of the most popular selections of the evening. Margurite Bockerman. as Lady Bird. acted as honor maid to Queen Anne. Twelve Indian braves added zest to the occasion by their grunts. gestures. songs and "Hopetv Kick" dance. Seven seriouslv solemn squaws, fifteen well trained slender Indian maidens and children developed a proper atmosphere for the play. Beautifully costumed Ladies of the Court and Yeomen of the Guard made Act Two a regal one. V Miss Rychener was in charge of the presentation of this diiiicult musical. Surely she is a capable directress. Miss Whiteman and Mr. Secrist gave un- stintingly in their co-operation for the success of the program. Also we desire to publicly thank Prof. Hagans and his wife. Mrs. Esther Hagans, for their work in so beautifully playing our entire accompaniment. -ii.-- The Orchestra Definite steps have been taken this year to build the foundation for future orchestral work in Napoleon High School. Mr. M. L. Lawrence, of Maumee, Ohio, graduate of Wooster college, an experienced instructor, was secured by the board of education to conduct the work. His capabilities were proven at the first meeting of the orchest1'a after he had taken it in charge. Mr. Lawrence is able to give instruction on nearly any wind or stringed instrument. He does this for a very reasonable price. Many high school pupils are availing them- selves of the opportunity to learn to play their favorite instrument. A glance at the picture proves that both work and fun were in store for those who enjoyed membership in that organization this year. The members are: Miss Whiteman Josephine Rohrs William Reiter Saxophone Lloyd Buckmaster .Trombone Hal Teal ........... .... C ornet Robert Gregg ..... Saxophone Sarah Palmer . Cletus Connolly Carl Holtzer Lois Brubaker . . . .Guitar Saxophone . .Violin . .. .. .Violin Flldor Gathman . . . .... Drums Melvin Gilson ..... Saxophone Bruce Theobald . . . Saxophone Sadonna Magill Elsie Diemer .. Florence Coy .. Frances Mowery Lyle Corey .... Page Seventy-two . .... Banjo . . . . .Piano . . .Mandolin . . . .Clarinet . . . . .Violin SDCIALM -'-"--"l'l1c liuc lxcyc Faculty Reception On the evening of January 22, the members of the faculty were entertained by Mr. and Mrs. Brillhart together with Mr. ad Mrs. Ash, at the latter's home on Monroe street. The evening was spent in a delightful social way. The pleasures of the hour were concluded with the serving of dainty refreshments. Junior-Senior Banquet On Tuesday, May 22, 1923, the Juniors most royally entertained the Seniors at the J unior-Senior reception held in the Woodman hall. The hall was beautifully decorated with the colors of the two classes, "Orange and Blue" and "Red and White." After a delicious repast the toastmaster, Robert Magill, very cleverly introduced the speakers of the evening who responded with witty talks. The toasts were as follows: "The Parting of the Ways," by Florence Coy, "We Came, We Saw, We Conquered," by Luther Reiserg "High School Fellowship," by Miss Gray, "Favorite Subjects," by Paul Hoy, "Memories," by Josephine Rohrs: "The Faculty Album," by Luella Fuldeg "Daily Tasks," by Mr. Kauffman. After these were concluded the Girls Novelty Five, who played during the dinner hour, furnished the music for a short dance. This ended the never-to-be-forgotten occasion. The Latin Club Party The Latin students gave a Hallowe'en party in the old assembly October 26, 1924. All members of the Latin club were robed in full Roman costume. A few noted characters, including Cicero and Caesar, were present. Representatives from the Caesar classes gave a short play. Kirtly May as Marcus Tullius Cicero gave an oration. After a few games and charades a lunch was served. Miss Spangler, Miss McComb, Mr. and Mrs. Winner and Mr. Alfred Louzenheiser. This was the first of a series of programs which were continued at intervals throughout the remainder of the school year. Page Seventy-foufr "" 'lilic lilticlxcyc Clyde Entertains Basketball lVlen On Monday, March 10, Clyde Ritter, our student manager, cele- brated his birthday With a group of basketball "fans" Mr. and Mrs. Algie Ritter made this possible by inviting Clyde's friends to their pleasant home on Haley avenue for six o'clock dinner. The kind hos- pitality of the home made everyone feel at ease. Surely the boys proved to their hosts that their appetites were not dwindling. After the dinner hour Clyde displayed in a very modest manner, his forensic ability as toastmaster. "Baden," "Chuck" Smith, Paul Busick, Messrs. Chalmer Loose, D. C. Brown, Algie Ritter and W. R. Ash responded with toasts, brimming over with jollity. Mr. Ritter then entertained us further by showing us articles of Philip- pine warfare which he had brought back from the islands upon his return from the Spanish-American War. Mr. Secrist favored us with songs. After this We had a rousing game of keno. Paul Busick was individual star. We were a jolly lot of boys and men, none too anxious to let this very pleasant social evening slip into history. May Clyde live to celebrate many more such happy occasions! Basketball Men Enjoy Feed On the evening of April 3, the basketball letter men were given a dinner at the Avery Inn at Wauseon by Mr. J. B. Williams, of the High School faculty. The boys, some of the teachers and their friends motored over about seven o'clock. The crowd was a merry one indeed, and after watching the fast trains fly past the boys went in to eat. And eat they did. The poor waitresses qualified for the houndred mile marathon, while the boys, manipulating the various instruments of Warfare like truck drivers, made the food disappear so quickly that it was surprising even to them. After all had eaten so much that a satisfied look came over Chuck Smith's hungry face, everybody was given a chance to make a speech and make good. We learned during this time that Miss Emma Clay had a special interest in our team this year. She said it was because she had a complimentary ticket. Those present were the Misses French, Clay, and Heitman, Mr. and Mrs. Menter and Messrs. Williams, Mayeau, Secrist, Haas, Miller, Rohrs, Smith, Austermiller, Shartzer, Champion, Baden and Busick. Page Seventy-five '-A-'Vlllw Hi1vlua-j.w'- Football Banquet The entire football squad was given a banquet Friday, December 7, in the Domestic Science rooms of the High School by the male mem- bers of the faculty. At six o'clock the gridiron heroes were in the corridor waiting patiently. At last they were allowed to etner the dining room. Before them was spread a sumptuous repast but they were prepared to meet it. No ladies were allowed because the boys might have worried so much about their manners that they could not have eaten enough to appease their hunger. Again and again the willing waiters who were none other than members of the dignified faculty, brought some sort of food and refilled the plates. The boys had to shed their coats and vests as the meal progressed. Pierre Wheeler, Charles Smith and Paul Busick were the only ones who could eat everything that was put before them. Countless num- ber of times the waiters told them that they should eat more of the delicious chicken and once more their plates were heaped. When the last course was served every one groaned. They had forgotten that there was to be more. However, no small quantity of ice cream dis- appeared. After every one was thoroughly gorged toasts were given by Capt Austermiller, Captain-Elect Richardson, Charles Smith, Head Linesman Brubaker, Superintendent Ash, the newspaper men, Mr. Mann and Mr. Orwig, and Coach Mayeau. They gave a few yells and songs and then departed. They thanked the men teachers very profusely for their work and entertainment. - Girls' Basketball Trip On March 27, 1924, Mr. Ash and Mr. Brillhart entertained the members of the Girls' Basketball squad and their coach in Toledo. They started in cars immediately after school. They were taken to the Vanity Fair tea room where they enjoyed a varied menu of good things. After this they went to the Rivoli Theater. Here they were treated to the luxury of two reserved front boxes and chocolates. This ended much too soon. The members of this jolly party were Luella Fulde, Geraldine Hahn, Evelyn Kanney, Lois Brubaker, Harriet Kanney, Bonita Bru- baker, Josephine Rohrs, Florence Coy, Lillian Reiser, Edna Davis, Miss French, Mr. and Mrs. Brillhart, Mr. and Mrs. Ash and Weldon McClure. Page Seventy-six , 9- - 4 'gli e ., at ST , - xx 'rv . v' .'." .. , A gl Q' 'v' i ',"? ' "'V I .m . -,..' '-'15,'3f'51 """ X . E LJ? 7 1 .V', "." . 1 , v5j2,7,.fft,ff'5' ,ry-55' ' l V ll A hifi T3 -f1?f3lfg1t??Z2153?-2335.235 33???ji"" -V' i.. - 'if -- N Ti -'- . E W s ij. 'fi '.-' ' pf llll lj? K l 5 JJ me -1 I lifiiif Q? l -2 1-.-' fi fy fej- 1- aes, K , i I uv' 3-N ' ' ' ' -' "" . My ---'4- --.4 -:. ,lu 5,-,ma ' 'Vx ' " , s P , . 203 S x- X X ' ay X 31 1 ' fy BX -f 'Z ' 4:-ill L ' h A X,a-F-'- X 1 ' ..., e '-.-:', av-a".g:4.?:V-y. -.-- : -'-: f , I'2'L ' ',.'- A -' . ' 1" f rx" ,r - .1 . V-Z 5.-5:1 V,--1, I ,.,., . V: We h The Football Season When September came and the opening of school everyone was pleased, especially the boys, for those who had worn football suits the previous year were anxious to be back into them again. Immediately after school started there was a call for football candidates. There were between thirty and forty who responded to the call and more were clamoring for suits. With all the wealth of material Napoleon was looked upon as a team that would come through the season very successfullly. The first week or two was spent in learning the funda- mentals of football and calisthenics. Then came signal practice and light scrimages. Gradually some of the fellows began to drop out. This showed that they did not have the right kind of High School Spirit. As the weeks wore on and our first game came in sight it was found that the team lacked in opposition. Coach -Mayeau was forced to shift one side of the line against the other side and this is how Nap Hi received most of her scrimages. Now and then former high school players would give battle to the high school team in preparation for some hard game. -William Shartzer Page Seventy-seven A------'lllw IzLlL'liC'fw'ff' Notes on Football September 28, Holgate 7-N. H. S. 19 This game was secured as a practice game and proved that Napoleon had much to learn in the games that were to follow. Hol- gate started off with a rush, carrying the ball from the kick-off for a touchdown. They never threatened after that. October 6, Monrenci, iMich.J 27-N. H. S. 0. Morenci came here with the strongest team they have lad in years. Both teams played about on even terms during the first half. The score at the end of the half was Morenci 7-N. H. S. 0. Morenci came back stronger during the last half. Morenci was the victor. October 12. Bowling Green 20-N. H. S. 0. Napoleon was drilled hard for this game. Mr. Brillhart, our principal took charge of the line and Coach Mayeau took charge of the back field. Bowling Green proved too much for us and Napoleon found herself on the short end of the score. But we showed our fighting ability. October 19, Stryker 3-N. H. S. 0. Everything was wrong for Napoleon this game. The line failed to make holes when we had the ball and the backfield seemed to be slow. All in all, Napoleon didn't play football. Stryker made its points from placement. October 25, Liberty Center 0-N. H. S. 25. This proved to be an easy game for Napoleon and many substi- tutes were used and gave a good account of themselves. Liberty only threatened the Blue and White goal line once and that during the closing minutes of the game. November 2. Hicksville 0-N. H. S. 18. Hicksville came here intending to take Napoleon as her victim. but the powerful and well drilled machine of Nap Hi was too much for Hicksville and Napoleon was once again a victor. November 10. Wauseon 25--N. H. S. 0. Napoleon would have liked to had this game. Napoleon was as well represented if not better than Wanseon. But the line was out- weighed and had subs in the line-up. The game turned out to be a slaughter. November 24. Maiimee 18-N. H. S. 20. Nothing was known about this team except that it had a lone line of victories and no defeats. Napoleon held Maumee scoreless during the first half but during the last Maumee opened up on for- ward passes and nearly defeated us. November 29. Bryan 12-N. T-I. S. 6. This game was a sad a.ffn.iv, Napoleon should have had it. The field was muddy and it rained incessantly. Put the bio' Brvan lads were held. Thev slipped over a ness for a touchdown in the first half. It was during this neriorl also that Napoleon was penalized on her one yard line where it took Rrvan four downs to put the ball over bv inches. In the second half Nanoleon opened up and took the ball 80 yards on plunges for a touchdown. Several of our bovs plaved to nnconsciousness the first half. Pill Shartzer and Eddie both being knocked out. But they came back strong. Page Seventy eight 'Rlmausau Omg 5,54 PlAu4k,f Page Seventy-nine .J LINE s,F Suki 514223 EM? 812441101011 603:19 Page Eight!! Th c Buckeye . A Football Hero From the jaws of the jungles of J ayville the Jasper hiked out of his lair, The barn-breath breathed balm from his bootletsg the hay germs had homes in his hair, His mouth hung ajar like a iiytrap, each hand was as big as a ham. His freckles a leopard-like legion, his verdancy far from a shamg His clothes were those mother had made him, his mop had been mowed 'round a crockg Each wilted congressional gaiter was rimmed with a neglige sock. When Bill strayed in with his satchel, and eyes you could snare with a rope, A "ha-ha" arose from the campus that strangled the last of his hope. But Bill was big-he was husky, his legs were like saplings of oakg His arms were like steel, and he'd often made steers take a joke, His back was the back of a Samson-gnarled, knotted and hard as a rocky His neckkwould have served as a bumper to ward off a switch engine shoc . His unpadded shoulders were hillocks of sinew and muscle and boneg His chest was a human Gibralter, his voice had a vulcanoid tone. His prowess had never been tested quite up to the limit at home, Although he had romped with the yearlings and guided a plow thru' the loam. The boss of the 'leven was speechless when Rasticus loomed on the scene, What mattered the fact he was shabby? What mattered the fact that he was green? I Could ever a team get-a line-up 'at would stand for a center lilke that? The ranks of the foe would vanish ere one could articulate "scat!" The foe faded fast as a snowflake in Tophet's most tropical frit, While Rasticus romped through the rout like a mastodon having a fit. And gvhgn all the team that opposed him lay mangled and dead on the 9 , The mob went as a mad as a Mullah, and hooted and hollowed and squealed. Page Eighty-one uliltv limi Football Men Eddie, captain of the 1923-24 team, a veteran of three years, has proven a capable captain of the team. He was in the game and fighting every minute. At times When being defeated he encouraged the boys and made them fight to the end. As an end he has no equal. Time and again he has stopped a man in his tracks and prevented defeat. He played a fine defensive game. He has carried his burden to success as a captain. He should be a good example for others to follow after. His position will be hard to fill next year. Saneholtz, the man who held up the other end of the line, has proven that he is a fighter. As an end he as stopped many plays around his side of the line and should play a big part in the success of the team next year. ' I Shartzer, a three letter man, has developed into one of the finest football players ever developed in the N. H. S. As a tackle and end he has no superior. We could depend on Bill in every game to give all he had. The Blue and White is very sorry to lose him. Page Eighty-two -'--'H-'lille PrllI'iit'X't' Wheeler, a sophomore, has finished his second year as a guard. With his tremendous weight he has filled his position to a perfection. Woe unto them that tried to come through his side of the line. He will play a big part in building a team next year. Showman and Gordon did their part in holding up the other guard position. Their services will be a great aid in building a team next year. Busick, the speed demon, played a great part in the success of the team this year. He carried the responsibility of a tackle. He was noted for his great ability in sitting on two or three men while his team mates got the tackle. Time and again he broke through and tackled a man behind the line. His services will be greatly missed next year. Johnson, our center, although new at the position, carried this responsible part to success. His work as a defensive player was un- excelled. On the offensive he made his passes good which helped the back field very much. With his experience, he will be a great help in the making of the team next year. Pontious, a veteran of three years, held the position of half- back. He was good for a gain whenever he carried the ball. Many a time has his excellent punting taken the blue and white warriors out of danger. He played a great part in the success of the team this year. His position will be hard to fill. Haas, at fullback, was a whirlwind on the offense. His great gains has turned defeat into victory time and again. Whenever he got loose he was gone for a touchdown. The Blue and White will again have his services next year. Rohrs, another veteran of three years, played the best game of his career at quarterback. His directing of the team has been a success and played an important part in the success of the team this year. His services will be greatly missed in years to come. ' William Richardson, captain-elect, played a halfback position. Through his great services to the Blue and White he will lead the team next year. Bill has a very responsible job 'and we are sure that he will make a success. With his fight and pep he is sure to lead his team through thick and thin to victory. He can always be depended on to give his best. Smith, with his reputation of being a scrub four years. played an important part in the success of the team by taking the beatings of the first team. He has a record of not missing over eight days in the four years of scrub life. The eight days were missed don account of sickness. Although lacking a few quarters, he was given a letter for his services. The other scrubs that deserve credit are: Meeks, Frepple, Fer- guson, Bowles. They also took the knocks of the first team. Without them the team would not have been what it was. They showed their pep by helping the team out. Frepple and Bowles should play their part in the making of the 1924 team. To Mr. Mayeau, our coach, we give most of the credit for the success of the team this year. He gave personal attention to every- one who came out for football. He directed the team and the best men played. He sent them into the game with the idea that if they didn't work they would be substituted. He had his heart and soul in every game and gave the team his best. Page Eighty-three "" lim- liun'livj.'a- Basketball Men BY CLYDE RITTER Shartzer, a veteran of three years, played a fine steady game throughout the season. Diagnosing and breaking up plays was his strong point and the opponents usually had to resort to long shots for points. While in the game he was fighting every minute, instill- ing pep into the players. Champion, "Bill's" running mate, came from Florida where he played a stellar game. He is a fast man and covers the floor well. Besides holding down the opponent's score he added one or two bas- kets in nearly every game. His best game was at Defiance in the tournament. In several of the games the opponents only made one peep shot. Miller, last year's high scorer, again played center. He could be depended upon to get the "tipoff" nearly every time. He was a bear at getting behind the guards for the "peep" shots. His long shot was the deciding basket in the Defiance game at the tournament. Haas, crack forward, played his first year with the team although an experienced player. He played a flashy floor game and could make baskets from any angle on the floor. In half the games he made six baskets or more. Against the champion Wauseon quintet he ran wild, making nine baskets. His famous pivot and his shooting had other teams bafiied. At the end of the season he was usually guarded by two men. Baden, the other forward, came from Ridgeville and fitted right into our basketball machine. He could shoot fouls the best of any member of the team. At Wauseon he made nine out of ten shots. He played aconsistent game, always making a few baskets at least. At Defiance he played so well he was honored on the "All Tournament Team." Rohrs, a member of last year's team, played forward. He was one of the fastest men on the squad. Although never a high scorer, he was a fine accurate passer, being able to feed others for the points. "Eddie" Austermiller would willingly play any position where needed and do the best he could. He was always dependable. Busick devel- oped greatly this season and turned out to be a good sub guard for a championship team. Chuck Smith was an old stand-by. He played guard or forward. Page Eighty-four Page Eighty-HW: """""'l'i1 4' Bu 1' li 0 yo Girls Basketball The girls' team was most successful, playing twelve games and winning all of them. This team made a record for itself, of which they can be proud. Never before has any Napoleon High School team gone through the season without at least being tied or once defeated. Never has any basketball team won for the school some trophy. It was this year's team which Fate had decreed to receive these honors. Although some of the members of the team were experienced, yet those who were not soon caught the spirit and developed wonderfully. The team this year consisted of four seniors, two juniors and one sophomore. Those seniors who will be lost to the team by grad- uation are Captain Bonita Brubaker, Luella Fulde, Harriett Kanney and Josephine Rohrs. "Bonnie," as captain of this year's team can be proud of having led the team to victory. Her wonderfully accurate shooting, which gave her an individual score record, deserves much credit and her place as right forward will be hard, very hard to fill. "Fulde," the almost six-foot jumping center, with her ability to in- tercept passes, the record -of not having played against a center who could out-jump her, will also leave a position that will be hard to fill. Harriet, who has played guard for three years cannot be surpassed. She has to her credit an individual record of having held her forwards to only eight baskets the entire season. She will be greatly missed next year. "Joe," as substitute guard, performed well whenever she was called upon and earned her letter for this season by hard work. The two Juniors, Lois Brubaker and Geraldine Hahn, will be back again next year. Lois, who played forward in partnership with "Bonnie" has the same shooting eye and passing ability and should be the big forward boom for next year's team in making another score record. "Gerry," at running center, was always there to get "Fulde's" tip-off and with her three years of experience she assures you that her position will be well taken care of. The one Sophomore, Evelyn Kanney, has two more years in which to uphold the guard record which she has already attained. Her experience should make "Evy" a state-known guard before she graduates. The faithful sub- stitutes, Florence Coy, Lillian Reiser and Edna Davis must be given much credit for they were always ready to play when any of the regulars were not able to fill their respective places. All other mem- bers of the girls' squad are to be congratulated on their faithfulness in coming to practice for they are in a great measure responsible for the success of the "Varsity," Another tribute must be given to Florence French, coach, who, through laboring persistence, trained the team to win and whose influence was reflected in the members of the team. Page Eighty-six GIRLS' BASKETBALL TEAM Top row: Lillian Reiser, Edna Davis, Miss French fcoachj, Florence Coy. Center: Evelyn Kanney, Harriet Kanney, Josephine llohrs, Geraldine Hahn Bottom: Luella Fulde, Bonita Brubaker CCapt.J, Lois Brubaker. Pfrgv Ifigltly-smwrz Buckeye-- Girls' Basketball Schedule December 31, 1923. At Napoleon. N. H. S. 26 Alumni 8 The Alumni girls were just naturally outclassed. January 4, 1924. At Napoleon. N. H. S. 20 Bryan 5 We trounced them in a rough game due to the slippery fioor. January 19, 1924. At Napoleon. N. H. S. 16 - Defiance 4 The first decisive win over Defiance in two years. January 25, 1924. At Ridgeville Corners. N. H. S. 20 Ridgeville Corners 10 The first defeat for Ridgeville girls on their home floor in two years. February 8, 1924. At Napoleon. N. H. S. 29 Liberty Center 12 We doubled the score and won our dopes at Corey's. February 9, 1924. At Defiance. N. H. S. 19 Defiance 13 Laboring 'under the strain from the Liberty game of the night pre- vious, the score was a trifle close.. V February 15, 1924. At Bryan. N. H. S. 26 Bryan 8 Wonderful team work in all departments made this game clean and fast. ' February 22, 1924. At Napoleon. N. H. S. 75 Paulding 1 A record game. Served as a very good practice. March 5, 1924. At Liberty Center. N. H. S. 9 Liberty Center 8 The small floor handicaped the team in making its usual class known. The closest game of the season. March 7, 1924. Invitation Tournament at Bryan. N. H. S. 27 Pioneer 6 Pioneer's first defeat of the season. A clean game. N. H. S. 13 Bryan 12 Bryan led at end of first half 9-3. Coach French and Mr. Brubaker should have credit for this game as Well as the team. The only thriller of the day. N. H. S. 27 Stryker 3 Easy game for the players. This Win gave us first place in the tour- nament and our twelfth consecutive Win for this season. RESULTS N. H. S. 307 Opponents 90 Page Eighty-eight ' . . g',.lllC. Mn' ' co' I 'xl"lll ,.,:3 - I91:'l' ll 'T ff nl , W, , A x 5' , "1 ' i , f ii!-d5,,," I N ,.. I 5 QT 5' HQZSK N gig Alf' v OU gpvz HTISEH5 Q. lf' .....1.1 KD? l 'I 91 I' I l , CHEVROLET COMFORT ECONOMY COTI-IRAN 6: SCI-IOLL Phone 500-Green Napoleon, Ohio OUTFITTERS OF High Schools and Colleges THE ATHLETIC SUPPLY COMPANY Up to date Sporting Goods 320 Adams St. 1712 N. High St. Toledo Columbus Page Nine ly Teacher: "Tell me all you know about the Mongolian race.' Student: "I can't, Iwasn't there. I Went to a baseball game that day." Dramatic Instructor: "Imag- ine, midnight, all silent as a grave, two burglars forced op- en a library Window and com- menced to crack a safe.-The clock strikes one-" Bright Student: "Which one'?' Teacher: flooking over test papersj "I'm glad to see that there are some very good cop- ies here." Voice: "Copies! You said itf' "ls this airplane absolutely safe?" asked the prospective purchaser. "Safest on earth," grunted the maker, cryptically. Sophomore: "Did you ever take chloroform?" Freshman: "No, who teaches it?" GOTHAM Plumbing 0 D Steam and Hot Water REG. u.s. PAT. oFF. H t. Si1kShm1:1ngs amvvw 6? mg g All are Full Fashioned and made Call and gwe Us 3 tmal of Pure Dye Silk in all the Spring J. O. COIOFS- S0111 GXCIUSIVQIY by 540 Perry Street Phone 332 SHOEMAKER DRY GOODS CU. 1 "If you come across a stumb- ling block, make it a stepping stone." Teacher: "Pm tempted to send you to the office." Student: "Yield not to temp- tation." Pupil. "Louis XIV must have had a cloudy mind." Prof. "Why do you say that?" Pupil: "Because he reigned so longf, lst Student: "I was told in my early youth that if I didn't quit smoking cigarettes I would be feeble minded when I grew upj! 2nd Student: "Well, Why didn't you quit?" Eta: "Do you take a cold shower every morning?" Bun: "Not quite, but I do eat half of a grape fruit for break- fast." Q32 Itfs easy to mistake a Bumble Bee for a Blackberry. Life is a matter of picking X and choosing. If you pick the Wrong road- there is a detour. If you pick the wrong girl-there's a di- vorce. You can't pick wrongly at Hoys. If it's a suit-Club clothes. If it's shoes-Walk- Overs. If it's hosiery, shirts, collars or ties- you either pick right or you don't place your money at all. Club Clothes, Suits 825, 830 and 835. Walk-Over Shoes 86.50, 87.00 to 810.00 Humming Bird Hosiery 81.50. SHOES I-l0Y'S CLOTHING I Page Ninety-one USE VOCKES DAISY F LGUR Makes Daisy Bread, Biscuits and Pastry PgN Let me solve all your Paint Sz Wallpaper prob- lems. Material 8: Workmanship Guaranteed Quality Paint and Wallpaper Store Stephen A. Myers, Prop. Raymond Frease: "What you Writing now?" Luella Fude: "Oh, I'm enter- ing the incidents of last night in my diary." Raymond: "Oh, I see, you keep a scrap book." Note Found In the Corridor Dear Lyle: "No, I am neither married nor engaged. What- ever made you think so? I can go with whom I please, and when I please." The other side of the paper: "Well, Bernie, how about a date for Sunday night?" Q Entering Physics class! "Is that a still?" Teacher: "Yes." Student: "It isn't like ours." "George is a promising young man." "Yes, and I'm not going to lend him another cent." C. W. Jackson Room 3 Old Vocke Bldg. Real Estate, Farm Loans and Old Line Insurance. Phone 1 on 334 Abstracting Nicely Done By Okie Palmer Page Ninety-three Pg, A NR? iii'-uf. ,,,,.. , if gi V. 42 f, A mfu-7,g ii ' f. fy, w 151 'vn.l-JN' X 11 snr 4 1 o"4 Ifnn'f "1 YI-tn ' . Page Nine ty-four 'HW lluvlc C' V K Nellie Shafer Staple Sz Fancy Groceries 1 Phone 602 325 S. Perry E DT- E- K- Huffel' Their Mistakes When a doctor makes a mis- take he buries it. When a law- yer makes a mistake it is just what he wanted, because he has a chance to try the case all over again. When a plumber makes a mistake he charges twice for it. When a carpenter makes a mistake it's just what he expect- ed. When a judge makes a mis- take it becomes the law of the land. When a preacher makes a mistake nobody knows the dif- ference. But when an editor makes a mistake. Good night! Charles: "Here's a sure cure for lots of thingsg colds, coughs, pneumonia, rheumatism, head- aches, 'neverything. Gives in- stant relief, it says." Alfred: "What is it, do you suppose?" Charles: "I don't know, un- less it is carbolic acid." POLKER The Shoe Hustler Meet ivie Face to Face For the latest novelties in FOOTWEAR Located on the Sunny Side 712 N. Perry St. l Dentist Phone 92 Over Spemgler's Grocery Meet Your Friends at MEYER'S DRUG STORE Page Ninety-five l H111 1 Suhr Sz Roessing W. W. Campbell For the Latest in Novelty Footwear Dr. J. H. Smith Page Nine ty-six Arnold Knepley: "That's a nice looking horse you have." John Palmer: "Yes, it's a buggy horse." Arnold: "I am glad you told me. I'll stay away from him." Si Magill: "I had a fall last night which rendered me un- conscious for several hours." Audra Mohler: "Where did you fall?" Si: "I fell asleep." Bill Shartzer: "Did you hear about the accident? A car ran off the river bridge." Raymond Frease "Oh, how disastrous! Was any one hurt?" Bill: "No, they ran on one end of the bridge and off the other." Her white slim body clung tightly Around his massive form- For he was only a Wooden top And she was a piece of twine. - -'-" limo DR. BERT EDWARDS Aural Surgeon - Dentist 7033 No. Perry St. lliiclww- Trade With S. E. Bissonnette The One Price Hardware "Do you know where little boys go to who bathe on Sun- day?" asked the Sunday school teacher. "Yes," said one. "It's further up the canal sideg but you can't go. Girls ain't allowed." "I can't keep visitors from coming up," said the oflice boy dejectedly to the president of the company. "When I say you're out, they simply say they must see you." "Well," said the president, "just tell them that's what all say." That afternoon there called at the oliice a young Woman. The boy assured her it was im- possible to see the president. "But l'm his Wife." said the woman. "Oh, that's What they all say," said the boy. Later on the president wasted an hour trying to explain. F. E. Walker Agent For New York Life Insurance' Company Page Ninety-sc'1:W1 'li' he Buckeye- army minima Flip: Qlhatrles Gln. Insure your property in THE OLD RELIABLE Seventy-six Years in Ohio Money to Loan Farms for Sale C. J. Prentiss Insurane and Real Estate Phone 488 Res. 554-Black Page Ninety-eight Know Ye These? He who knows not and Knows not that he knows He is a fool- Shun him. He who knows not and Knows he knows not, He is a child- Teach him. He who knows, and Knows not he knows, He is asleep- Wake him. He who knows and Knows he knows, He is wise- Follow him. not "Breathes there a Senior With soul so dead Who never to himself hath said 'Lessons be hanged, I'm going to bed? " Little Wille, Cadillac Eight, Railroad crossing- Golden gate. .V . ,,.. 1 li.. Iillfliflyc.. .... . The Ohio First Farm Loan Co. Nappoleon, Ohio Mortgages, Loans, Real Estate, Insurance 7472, First Mortgages on Napoleon and Henry County Real Estate, Sold by Us. Dumbness lst Guy: "My girl is so dumb she doesn't know how many quarters in a basketball game." 2nd Guy: "That's nothing. My girl is so dumb she wanted to know if a football coach had wheels." Miss Ely: "Quit your laugh- ing Clara Ellen." Clara Ellen: "If you see what I see you'd laugh too." Now we have proof that "Chuck" Smith is getting his second childhood. A while back Miss Whiteman told him he ought to wear rompers and to- day she had to tell him to quit sucking his thumb. Assistant: "Here is a couple of divorces in the most exclu- sive circles. How shall I head the story?" Editor: "Cream of society goes through the separator." "Wisdom is the principal thing- Therefore get wisdom. And with all thy getting, Get understanding." Prov. 4:7. Compliments of The First National Bank Page N incty-nine I iw limnclu-yv V r Compliments of The Mayor Bowling Alleys Tracy Lowry I know a girl who paints,- and she certainly can draw men. Miss Spangler is reading an account of a certain battle. Wilbur Miller: "I bet you got that book for Xmas." Miss Spangler: "Yes, ages ago." Bob Gregg: "I always wond- ered how old she was." A peach came walking down the streetg "Beryl" was more than pass- ing fair. A smile, a nod, and there was HEd 7Y And the peach became a pair. The students in the Caesar class of 3rd period held a Quaker meeting while reciting. The noise was lessened but there was much motion, especially when Bud Cuff tried to accuse Evelyn Kanney of talking without per- mission by motions of mouth, hands, etc. Page One H undfred American Restaurant Mrs. Delia Magill .........'y:'yu, guCk,.yE.......... C. E. TANNER Fancy Groceries Telephone 42 "Mr, Brown," said Tim "How is it you haven't asked me for my account Y" "Oh I never ask a gentleman for money." "Indeed! How then do you get along, if he doesn't pay?" "Why, after a certain time, if he doesn't pay I conclude he is not a gentleman, and then I ask him." Miss Harrison: "Mary Alice, I do Wish you would keep your hands at home." Mary Alice: "I can't do Very much without them." A Woman in the Case Judge: "What distinguishing feature was there about the watch the accused stole from you?" ' Don Honeck: "My sweetie's picture was in it." Judge: "Ah, a Woman in the case." J. H. BUSICK Confectioner 313 So. Perry St. ED. F. ALLEN Jeweler 721 No. Perry St. Napoleon, Ohio South Side Lumber Co. Dealer in LUMBER, LATH and SHINGLES Manufacturer of Doors, Sash, Mouldings, Window and Door Frames F Custom Sawing Mills on So. Side Page One Hundred One -A------fm. lhiclwyf- Miss Ely to Melvin G., after e R a girl recited, "Melvin, what did Lois say?" Melvin: fjust waking upj "She said 'party' was right. But 'balance' is right." Miss Ely: "You had better wake up and get to work. You have been asleep the last few days." Melvin: "I don't feel like it." He and she were Watching the , infantry maneuvers and every- Dr. Frank Harrlson thing was going fine until sud- denly there was a volley from the rifles. She threw her arms around his neck, "Oh, Mr. Smith I hope you will pardon me, I was so frightened." "That's all right. Won't you come with me and watch the artillery prac- tice?" Ray Frease: "Miss Spangler, why don't you pick on Howard once in a while?" Howard J.: "Oh, she don't want to be partial." BASTIAN BROS. CO. MANUFACTURING Jewelers and Stationers To High Schools and Colleges Talented designers, expert die cutters, skilled jewelers, experienced workmen and our superior method of manufacture produce emblems that are individual and distinctive. CATALOG ON REQUEST 1086 Bastian Bldg. ROCHESTER, N. Y. Page One Hundred Two The BL1ck0yC Men of All Ages, Attention! CAN YOU AFFORD To neglect your personal appearance when you can pur- chase custom tailored clothes of the higher class at the most reasonable pricesp or when your gar- ments can be dry cleaned, pressed or repaired in a very satisfactory manner at ROY HIGGINS'. CAN YOU AFFORD Can you overlook the personality as relates to outer garments? YOU CAN NOT We solicit your patronage and agree to give you unex- celled service. MAY WE START TODAY? Roy Higgins Phone 413-Black Napoleon, Ohio 5th Door West of Post Oflice Peter Weasel: "Is that rec- tangle a square?" Mr. Brillhart: "That figure is a square." Mr. Secrist: "Will some one please give the derivation of tartaric acid ?" Fae Pontious: "From coal tar." fln Fae's estimation it may be derived from the tartar tribesg Who knoWs.J Otto W. Hess Beryl B. in public speaking class, selling hats: "Now the back of this hat-it has no back and turns straight up in front." Miss Ely: "I'll not speak to that corner again." Behold, another person in N. H. S. to be proud of-Miss Whiteman says that Robert CMoseJ Groschner thinks just like Alexander Hamilton-tHe D doesn't know Why or how he ' happened to make such a state- ment.J Page One Hundred Three f M ,iw :N f . K 1 1 i 5 A WI , l 2' k A WHL fl " , 'Bonne I v-.Q Page Ona Hunrlfrcd Fam' J. J. Johnson CONSTRUCTION Co. What is the secret of success ?" asked the Sphinx. "Push," said the Button. "Take pains," said the win- dow. "Always keep cool," said the Ice. "Be up to date," said the Cal- endar. "Never lose your head," said the Barrel. "Make light of everything," said the Fire. "Do a driving business," said the Hammer. "Aspire to greater things," said the Nutmeg. "Find a good 'thing and stick to it," said the Glue. At any rate, the person who never says much doesn't have to Waste a lot of time apologiz- ing. "Say, there, blackman, cain't yo' play hones'? Ah knows what cahds ah done dealt you." Compliments of Willys Knight Overland JOHN DIETRICK, Dealer F. W. Reiter Fire and Life Insurance All Kinds Auto Insurance Surety Bonds Page One Hundred Five ilu- i,li4'iil'X"' ' George A. Dennis I SANITARY PLUMBING, PRACTICAL HEATING I Estimates Cheerfully Furnnished, Satisfaction Guaranteed ' Our Motto: "We are not satisiied unless you are." Phone 373 I 1 NAPOLEON, OHIO English Bros. Dealers In Fancy and Staple Grocer- ies, Fresh Fruit and Veg- etables at all times. Our Motto: 4'Quality and Service. Cor. Perry and Clinton. Page One Hundred Six English is hardy History is too, But if I pass in Geometry, I think I'll do well, don't you? You can sometimes bluff in Caesarg In English too, But when it comes to history. That will never do. Miss Ely was greatly puzzled one morning in chapel as to just what Wilbur Miller, Sig Haas, Harriet Kanney and Evelyn Stalter found back on Sig's desk to so attract their attention. We, in the back part of the room knew of course, and witnessed an interesting game of checkers between Evelyn and Sigfried. We didn't find out who came out victorious. May be Miss Ely could tell us. Mr. Mentor: "You must first have a square piece of wood." Glen Gordon: Qabout to pro- ceedj "How square?" Napoleon Brick and Tile Works John A. Mehring 81 Son, Props. Manufacturers and Shippers of RED BUILDING BRICK, FAC- ING BRICK and SUPERIOR DRAIN TILE We handle High Grade Mortar Colors-Let us quote you prices. Phone 191 NAPOLEON, O. Puppy Winsf' "Ten thousand dollars for a dog!" he exclaimed, as he look- ed up from his newspaper. "Do you believe anyone ever paid such a price, Maria?" "It may be true, James," replied his wife. "Some of those pedigreed animals fetch fancy prices, and there's no particular reason why the paper would lie about it." "I know that, Mariag but just think of it-just try to grasp the magnitude of that sum in your weak, feminine mind. You don't seem to real- ize it. Ten thousand dollars for a dog! Why Maria, that's more than I'm worth!" "I know, James, but some are worth more than others." The only enemy that can do you irreparable injury is that one called fear, who sits upon your shoulder and Whispers in your ear: "You can't do it-You are afraid to try." I 99 if MW ,Z as if C06'dL'ii?:li1lClu'riks .1 ' we t We fren' Greatly reduced prices cn Good Luck Quality Chicks for Sth and after. Send u. order now for waiting mean disappointment Two Plants Rid eville Corners ' Napoleon Leghorns White Brown and Buff ..10c Barred Rocks Anconas and Reds ..11c May your may dottes Buff Orpmgtons and Black MIDOFCRS 12Mc Mixed breeds as we have them .9hc Light Brahamas Buff Mmor- cas Silver Laced Wyan- dottes . .16c .Q ,url X ll Q -S lil Wi" ' ' ' ' ,,,, 1 ' . Q - iv P' L W ' g ' -. W Q if 'M , ., ........ I- -X' g S ' onnuunououunuunu 0 ' "" . White Rocks,White.Wya11- Q 1,1 A ' - .. ..,. T ......... . Ask for Special Price on Lots of 1,000 Chicks Phone your order at our expense-Phone 601 NEUHAUSER CHICK HATCHERIES Ridgeville Mutual 96-2 Napoleon, Ohio One Block East of Court House. Above Prices in lst Postal Zone Only. Page One Hundred Seven lnzvie For Work-Winchester Tools For Play-Winchester Sporting Goods For All Things Good and Guaranteed The C. E. Rothenberger Hardware The Winchester Store The Napoleon State Bank Napoleon, Ohio The bank where you feel at Home. Capital, Surplus and Profits iB120,000.00 "The safe way, that's our way. P age Ona Hundred Eight A Stinging Error " I want to look at a pair of eyeglasses," said the young Wo- man, with a determined air. "Yes, Madam," said the op- tician. "While Visiting in the country I made a very painful blunder which I never Want to repeat." "Indeed. Mistook a stranger for an acquaintance, perhaps?" "No, not exactly that. I mis- took a bumble bee for a black- berry." , "Smith is a cheeful fellow. Did you notice he Was Whistling as he loaned me ten dollars?" "Yes, he was Whistling Qosti's 'Goodbye Forever! " Bill Rich: "Where did you do most of your skating when you learned?" Sadonna: "I think you're hor- rid." l Ice 5 Coal Co' Satisfied customers make ARTIFICIAL ICE BEST GRADES COAL Soph: "I thought you had a case on her." Senior: "I did, but circum- stances alter cases." History Teacher: "What col- lege in America has produced the most presidents ?" Bright Boy: "The Electoral college." Young Wife: "If this rug is all Wool, Why is it labeled cot- ton?" Salesman: "In order to fool the moths." Son: "Yes dad, I'm a big gun at N. H. S." Father: "Well, Why don't I hear better reports?" "The other day I Went fishing and caught one of those big fish, let's see, what is it you call them ?" "Oh, you mean a Whale." "No, that cou1dn't have been it. I was using whales for bait." Business a Pleasure J. P. Conway O lim 1 lllkl ll . ix ilk 7 ef ' ff' I We can supply you with Things Electrical Radio or Victrolas Victor Records W. G. MCCLURE Page One Hundred Nine as -1 Q' 31,4 DOMESTIC BREAD "Every bite invites another." Wm. C. Chubb Phone 417 Napoleon, Ohio Wellington Barber Shop l Armstrong Sz Limbaugh Page One Hzmclrcd Ten A Laugh arose When one of the Sophomores was reciting in English. Evelyn K. "What's the joke?"' Bud Cuff: "'Your face." Miss Ely made Bud's' face look like more of a joke. Bill Richardson: "How fast will your lizzie go?" Shiek Mc: "'About a hundred miles an hour?" Bill R.: "'What! a hundred miles an hour?" ' Shiek: "Sure: fifty down the road and fifty up and down." College Proceedure-Take Heed Recitation, Hesitation, Expla- nation, Extrication, Examina- tion, Degredation, Notification, Transportation. Teacher: "Have you ever been through algebra?" Student: "Yes, but it was night and I didn't see much of the place." fs lwxzfilawv The Old Shoner Harness Shop Will Celebrate the 64th Year of Business on November 24, 1924. When in need of Anything in the line of Harness, Auto Robes, Auto Tires, or Auto Top Repairing, call and get our prices. You still find us at the old stand. John W. Fraas, Prop. There always is an Especially Hearty Wel- come awaiting Every High School Student and Teacher at DAWO0D'S Ice Cream Parlor Snnbeams Gather up the sunbeams, For you'll need them by and by, When the night it cometh And the darkness it draws nigh, When the heart grows weary And the road is rough and steep Just sprinkle your pillow with sunbeams And you'll sweetly fall asleep. Gather up the sunbeams As you travel from day to day, Keep them ever gleeming, In your face along the way, Feel their warmth and beauty In your heart so full of love, Sprinkle the World witl! sun- beams And your reward comes from above. Bob to Mell: "What is your chief aim in life, Mel ?"' Mel: "'To see life and learn to play the saxophone." Robert Gray: "Oh, I thought you wanted to amount to some- thing." Page One Hundred Eleven Wvliw- liixvlu-vu " If your ever get hungry for Home Made Candy Come over and see James Brown Expert Candy Maker 22 Years' Experience. Prof: "Is your poem origi- nal?" O. E. L.: "Not entirely. Some of the words can be found in the dictionary." Miss Harrison: "What is a desert, Paul?" Paul Fruth: "A place where it ain't gonna rain no more." Jokes Here lies the remains of Percival Sap, He drove a car with a girl in his lap. Lies slumpering here, one Wm. Blake, He heard the bell but had no brake. Beneath this stone lies Wm. Raines, Ice on the hill, he had no chains. Here lies the body of William Jay, He died maintaining his right of way. John Smith lies here without his shoes He drove his car when full of booze. Here's Mary Jane, but not alive-- She made her car do forty-five. 'fYes, in a battle of tongues a woman can always hold her own." "Perhaps she can, but why doesn't she?" P. C. PRENTISS ATTORNEY-AT-LAW NAPGLEON, OHIO Residence .Phone 347-Green Oflice Phone 286 Page One Hundred Twelve k ms- l X vlurye- 4 I' " The Car You Will Finally Buy- J. B. Sisk 8a Co. Miss Harrison: fDuring the small pox epidemicb "On the South Side a boy came to school and the teacher asked him how his sister was and he said she had red dots all over her hands." Glenn G.: "That's nothing,- a man came in a store and asked the grocer what these were on his hand. The grocer said it looked like small pox, and the man said that was what the doctor called it." Siegfred Haas turned around and threw an ink bottle top. Miss Ely, standing in the back of the room not hearing Where the noise came from, said: "Girls, don't drop any more of those vanity cases." Miss Spangler had called Ray- mond Frease "Ray" until one day intending for him to recite she said "Ray"-he answered "Me Fa So." His name is Ray- mond now. The Store of Quality and Service B. B. FORD Furniture and Funeral Director Phone 621 May each and every member of the Class of 1924 enjoy Health, Happiness and Prosperity. -Andy L. Orme Page One Hundred Thirteen rx 4 1fl'f'h ' A ,. 'H in. ' v ja. .,,,,i 4 5 v Q X Q H' 2 1 QQ Q S' 1 Q 4 'FM' . ,. ,, B., 'K FF, vi .,b. . ,451 ' Q.. Y , 4 ' , gi' " xegvpxn V 'I 1 5' Vg . -151-l:,'.Qcff' .f n l x .W .9 , ' M:-fl, .1 f W Q ' -.4 mm 'K zjgifwi. J, ba g' I P , ., ,RA U,- u 514 'tl ,ffl , . N ., pg? 5: ::,..:,,, I f. ' an an my f. A + 1 ., A . ,x i fa s X .,-' w'b'4':IE,. M "17.m. Y ii , ' ,X wg 5 35' aw it Mg Q U Q, '7iQl4l' :if 3K , x.f..2i.: - f q f-mms' Page 0714: Ilvmrlwrfl Foiwtecn 's .,,. i., x,. .VY-1. Dr. Henry F. Rohrs Around The Corner "Where's your bright clerk?" inquired the pickle drummer. "I had to fire him," replied the proprietor of the Little Gro- cery. "He was too bright. Mrs. Brewster, one of my most Val- ued customers told him the soap he had sold her was on the bum, and he had the gall to tell her that he didn't know of a more useful place for soap to be on." How doth the gentle laundress, Search out the weakest points And always scrape the buttons off At the most strategic points? The moonlight hammock days are gone, The old swing swings alone, But every parlor sofa has a meaning all its own. Westhoven 8a Sons Meat Market Quality Always FARISON Battery Service Electrical Repairing, Acetylene Welding PRE STO-LITE BATTERIES Napoleon, Ohio Page 0711: Hundred Fifteen ' --'-"' 'l luv lixxvlue--'Nz' ,Y The Chero-Cola Co. The Heckler Co., Prop. SODA WATERS ICE CREAM Phone 122 401 Perry St. Napoleon, Ohio The Napoleon Hdw. Co. The Store That Serves Your Wants It pays to trade with us Phone 153 F. H. Gautschi D. O. D. O. Degree Obtained by lst-4-Yr. High School Course. 2nd-4-Yr. College Course State Medical Examination Osteopathic Physician and Surgeon Page One Hundred Sixteen I Woke to look upon a face, Silent, White and cold. O, friend, the agony I felt, Can never half be told. We'd lived together but a year, Too soon, it seemed, to see Those gentle hands outstrech- ed and still, That toiled so hard for me. My Waking thought had been of one Who now to sleep had dropped. 'Twas hard to realize, oh friend, My Ingersoll had stopped. Ham Johnson was dancing with a girl from Hamler one night when she said: "Are you from the far North?" Ham: "Why do you ask?" The girl: "O, you dance as though you had snow shoes on." Tailor Shop: "We die for others, why not let us die for you?" Napoleon, Ohio Patent Ventilated Poultry Crates Patent Coiled Elm Hoops NAPOLEON HOOP COMPANY D. D. Donovan A Joke fNo Jokej A wood-pecker lit on a junior's nead And settled down to drill. He bored away for half a day And finally broke his bill. A Joke-Mr. Ash trying to look benevolent. Miss McComb to Bob Grosch- ner: -- "Robert, empty your mouth and put it in the waste basket." Mr. Secrist: "Don't you know the question?" Helen Theobald: "Yes," Mr. S.: "Well then, start with the explanation." Helen T.: "I don't know the answer." Miss McComb: "What would you call a man who hid behind a lady's skirt." Julian G. "A magician." Dr. C. W. Davis Page One Hundred Seventeen . , , ,, ,,., EIU l .,,., Wellington Lunch Room Heyman Bros. IRA 41 Tale of ct Rising Young Chemist A student, bold and bad, in 1924 Entered the lab. to 'try his ex- periment more. He mixed HNO3 with cellulose Then lit a cigaret as he arose. A thunderous noise enveloped all aboutg They sought if he were there, but he was out. They found his cuff link twenty miles away, But haven't found his brains unto this day. He lies beneath reader here Should pause to choly tear. St. Peter said: in a minute Down to-well, the turf-the drop a melan- The cage goes I won't say," but he was in it. Moral :-Don't work in chemis- try unless you have lived a life of sanity. Cash Coal Sz Coke Company COOK, LIGHT and HEAT with GAS Page One Hundred Eighteen llu- llixclii-yo Gomer's Restaurant For a real meal at the lowest prlce Wm. Gomer, Jr., Prop 810 No Perry St. Napoleon Ohio I Feed the Hungry. Kirt May: fln chemlstryl l "Mr, Secrist, the gas is leaking." Compliments of Morey 8z Eckber Hudson-Essex Dealers l Mr. Secrist: "Why come to me with all your troubles, putty it up, use your head, my boy." Chuck Smith, commenting on Donald Geist's brilliant selling talk, "Well, he was selling a second hand Ford and he had a second hand talk." Teacher: "Are there any questions on this quiz, before I leave the room ?" Flunk: "Yes, how long will you be gone ?" The clock of life is wound but once, And no man has the power To tell just when the hands will stop, At late or early hour. Now is the only time you owng Live, love, toil with a willy Place no faith in tomorrow, for The clock may then be still. The Criterion Barber Shop 136 W. Washington St.. Ludwig 8z Parsels Props. W. C. BOKERMAN All Lines. of Insurance PHONES- Ofiice 16 Residence 493-Black Page One Humlrefl Nineteen -----'--'-"lainie Bticfkcvc-H For An Evening's Entertainment Visit The STATE and ELITE Theatres CLARENCE A. YOUNG, Manager. George S. May Page One Hundred Twenty! ..D..M.-.....u....q.-..u.....n..--1-....nn.-.s A Graduating Senior Is to the Freshmen an oracle of Wisdom, a man of the World and Whose every movement should be Watched and imitated with care. The under-classmen would have a hard time Watch- ing and imitating some of our Seniors. Is to the hard-shelled business man a young person Who needs to be taught how little he knows and just Where he gets off. Is to the professor and teach- er the product of his Work-the consumation of his efforts. And there are many sad efforts. Frances Mowry, sentiment- ally: "I dearly love to listen to the ticking of the clock. It seems to have a language of its own." h Ross Grim: "Yes, you might say a dial, etc." Now everybody laugh! fSi's own j0ke.J Are you going to college, men? Let A. A. Vandenbroek Dress you before you go He,s got the snappy Clothing Page One Humlz Z T ff FURNITURE Always Ahead BoYERs J. F. Vandenbroek Attorney-at-Law A New Line of Candy "FOSS CHOCOLATESH Bulk and Box Handled Exclusively By F. H. WALTERS V Confectionery Page Ona H1mrI1'ed Tfvcntqj-tivo The Bmying Went On. An antiquated Colored preach- er owned a mule which had an efiicient pair of heels and a loud but unmusical voice. One Sunday morning, While the preacher was earnestly exhort- ing, the mule persisted in put- ting' his head in at the window and braying loudly. The preacher finally said: "Breddern and sistern, is dere one among you all who knows how to keep dat mule quiet?" "Pahson," replied a man, "If you all will jes tie a stone to dat mule's tail he sho will keep quiet." "Breddern and sistern," re- sponded the preacher, "let him who is Without sin tie de first stone." A prudent man, says a witty Freshman, is like a pin. His head prevents him from going too far. ilu Compliments of Krauss Sz Shreves Bancroft Campbell --For-- Tires and Batteries Phone 535 Clothing Sickness Paul S: "Say, Pierre, I heard you were sick last Week." Pierre W.: "Yes, I Was. I had the new disease called the "Clothing Sickness." Paul: "What on earth's that ?" Pierre: "Well, I had a coat on my tongue and my breath came in short pants." "Let Whoever is inclined to Worry about his affairs get a book on astronomy and read. Before he has read far he will begin to make comparisons of the mighty facts of the universe with himself. The more he reads the smaller he gets, as compared with the vastness of the heaven- ly spaces with their multitudi- nous Worlds." "Sunshine is delicious, rain is refreshing, Wind braces up, snow is exhilarating, there is really no such thing as bad Weather, only different kinds of good Weather." Gardner Bros. Fine Photos We handle Fine Picture Frames and Mouldings. Page One Hzmdfrcd Twenty-thfree Pazgz' Om' H7l7'I!1l'l'f1 T2l'l?7LfQl-f07l'l SHOCKEY'S Sweet Shop Candy, Sodas, Sundaes, Bulk Ice Cream, Soft Drinks, Nuts, Fruits, To- baccos, Cigars, Cigarettes Perfume and Toilet Arti- cles. Napoleon, Ohio Evelyn Stalter: "I want to buy a pair of slippers, Paul." Paul Hoy: "Here are some swell ones at 32.50" Evelyn: Please try them on, what size are they?" Paul: "They are size Mfg." Evelyn: "Well, I Wanted to send away for some and didn't know the size." Lucy Rafferty: " I bet I know where you got those shoes." Kirtley May: "I bet you don't." Lucy: "On your feet." Thelma Mead stood up to tell something and addressed Miss Whiteman as Mrs. Williams. Paul B. to Mr. Williams, fholding up a rubber doll.J "See my girl?" Mr. Williams: "It's the best looking girl you ever had." fWe wonder what Mable O. thoughtl C. W. CLIPPINGER OPTOMETRIST 1195 W. Washington St. Phone 113 Napoleon, Ohio Frank C. Kniflin Page Ona Hundred Twenty-jiiie Henry Co. Farm Bureau Organized in Every Twp. For the benefit of the Farmer and his Family. Educational Promotes Co-operation Member of Ohio and American Farm Bureau Federation l Compliments Henry Co. Signal Page One H1L7lfI7'l'll T'll,'Q7Lf!l-Sill? Dow Bretz Diplomacy in Speiling Judge fexamining colored de- fendantl "What is your name?" Negro: "George Washington Columbus, suh." Judge: "How do you spell it?" Negro: "What's 'at?" Judge: "How do you spell your name?" Negro: "I don't spell it. I dictates it." The kind old gentleman met his friend, little Willie, one very hot day. "Hello, Willie," he ex- claimed, "and how is your dear old grandpa standing the heat?" "Ain't heard yet," said William, "He's only been dead a Week." Truths The man who goes through life hunting for a soft thing can find it right under his hat. Success does not consist in never making blunders, but in never making the same one twice. llir- Hxxvlu-yr' Come To Brubakeris Tire Shop for Seiberling and Portage Cord Tires For Your Car Westinghouse Baitcrles and Radio B. Batteries. Have your oil Changed. Call 380 when you have Ti.'e cr Battery Trouble.. Btu will fix it for you. J. B. Brubaker Dr. J. R. Bolles Miss Whiteman: CReferring to Amendments of the Consti- tution.J "Who does the pro- posing?" Sarah P.: "Depends whether or not it's leap year. Don H.: "May I change my seat?" Mr. Brillhart: "No, the sun will make your hair grow." Don H.: "Well, why under the sun, don't you stand there?" Paul Hoy: "The finding of King Tut's tomb has increased father's clothing business won- derfullyf' Walter: "Yes, but I hope they never find Eve's tomb." Physics Teacher: "Give five reasons for gravity." I Pauline K.: "I only know four sir." P. T.: "Well, which one is it that you don't know." James Mullen Page One Ilmzclrcd Twenty-seven l . . I niet- luxe xi A Good Front Gives You a Good Start Your Education Boosts You Along We Clean and Press Your Clothes You Do the Rest R. T. VANDENBROEK Tailoring and Dry Cleaning Phone 96-Green We Clean Every Day Bassett's Variety Store M. H. BASSETT, Prop. Dry Goods, Notions Hard- ware, Kitchenware, Bulk Candies. More Goods for Same Money 716 Perry St. Napoleon, Ohio Page One Hundred Twenty-eiglit Mr. Mayeau was explaining to economics class the different kinds of U. S. money. He held a greenback up in front of him and said, "There is absolutely nothing behind this." Miss Ely: "Your theme should be written so that the most stupid of people can un- derstand it." Bill Reiter: fhumblyb " Yes ma'm, what part don't you un- derstand?" Mr. Secrist: "What is ordi- narily used as a conductor of electricity ?" Harold Cupp: "Why, er-r-r-- Mr. Secrist: "Correct Now tell me, what is the unit of elec- tric power?" Harold: "The what?" Mr. Secrist: "All right, very good." 'il lm- Pucl' J x 031' """ The Racket The Leading Store I Large Stock, Large Sales New Goods Every Day Wm. Rohrs, Prop. The Reiter Machine Co. We Specialize in Motor Rebuilding and Cylinder Grinding, Pistons, Rings and Pins. Phone 464 317 S. Perry Napoleon, Ohio Miss Whiteman: "Ruth, can you add any further points to the discussion ?" Ruth Albright: "No Ma'm that is all I know." Miss Whiteman: "I fear you are not living up to your name. You certainly meant that you knew something else, but not about the history lesson." Otto L.: "I saw you out rid- ing with a man yesterday. He appeared to have only one arm. Is that so? Mary Cheney: "No, the other was around somewhere." Miss French, receiving callers, "Do make yourselves at home, ladies. I am at home myself and wish you all were." Mary Rose sat on a tack-- Mary rose! Durant and Star Sales and Service Station General Repairing Weeks Sz Theobald Op. Wellington Hotel Page One Hundred Twenty-'nine 1 ,J 5 -.figf ., ff' f K , ff Mandi" 'Ban nun-as , fi? W 'Q ii? isa' zu 'fu zu. :gif 1 ,nf -1- xa- l R 'iw 5, ' X Ziih ,Je ii ,Zh K. 4 K , ggi. IPD! ' g nf-an new wnvrp -N61-'yrs Page Om' H'zmrIrvrl Thirty he Bu ckey Q "Whether the Weather be cold, Whether the weather be hot, We must weather the weather, Whatever the weather Whether we like it or not." Play Square With Yourself Four years of High School have passed away, What have you done to make them pay? Have you prepared yourself for work? A Or have you talked away and shirked? Did you do nothing except dance and play? With never a thought for the following day? Or did you work and play square with yourself ? This is the end of your High School career. From now on you must work in a larger sphere. In life you cannot trust to luck, But only to perseverance and sheer pluck. It is not the fellow who loafed that succeeds, It's the fellow who studied and worked, who leads. And this is the fellow who play- ed square with himself. If "If your think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. . ' If you would like to win but think you can't It's almost a cinch you won't. If you think you'll lose, you're lost, For out in the world we find Success begins with a fellow's will, It's all in the state of mind. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise, You'velfgot to be sure of your- se Before you ever can win a prize. Life's battles don't always go To the stronger or faster man, But soon or late the man who wins Is the fellow who thinks he can." Some fellows "fuss" most all the time, They think that females are sublime. I don't. They look with pleasure on each girl, They learn to knit and how to purl, They like to glide and dip and whirl, I don't. Some foolish fellows dance so much, They'd try to toddle with a crutch. I don't. They always come home late at night, Their hair mussed up, their shoes a sight, They speak of girls with much delight, I don't. One says, "Gee mine was a fake!" Another, "Boy, mine wins the cake." I don't. They always wax poetical When woman's not reciprocal, They love her "cause she's whimsical," I don't. Some fellows try to chute the chutes, And land in breach of promise suits, I don't. You see, when all is said and done, No girl will have me, no not one, You'd think I wouldn't have much fun- I don't. Page One Hundred Thirty-one X I NN 744' , 3 XSS 'N X X f . -ilgfip -46 - N N' 'SQQQT XR RQQ ff W S Q5 :fa ?4' .f ' if EX- W-iff ? 6' ae, gr 0 E- I: O A F '37, f cf xtff t I' sgwx THE MARK OI-' EXCELLENCE YEAR B00 PECIALISTS 9 Wx 6, 'Neo A WEN' X M' w'i21'ff-N" WASH DRAWINGS RETOUCHING PEN DRAWINGS COPPER HALF TON ES ZINC HALFTON ES ENGRAVED AND ZINC ETCHINGS COLOR ENGRAVINGS EMBOSSING DIES ELECTROTYPES N IC KELTYPES STATIONERY 'I522':i,fZ2zcfs2Zfi Q I ZA, 'PERSONAL SERVICE' - owe woRK zzyersozz Wm-1 THE TAFF .,6Q7,HW.gc '1f',W1f!k A ' ii' I rgfavil 'J 0 jf IW-3,3 Q ,, W UQ:-6111 01 - 01 - 'l If ,Ii "2I'5"1 'ff 1 , - E',..mI? WQGI' D Page Our' H1mrIrf'rI Thi1'f3,'- ' You ought to be in Gottschalk's SHOES Phone 271 Black I wanted to marry a tall man, But decided, after all, 'Twas better to marry a small man, Than never to marry a-tall. -Luella Fulde. Mr. Mayeau: "Can you find the least common denomina- tor?" Kirtley May: "What, is that thing lost again?" Thelma R.: "Did you get the second question in Physics?', Bob G.: "No," Thelma: "How far were you from the right answer?" Bob: "Five seats." Teacher, pointing to pupil: "Why is there so much electric- ity in his hair?" Student: "Because it is at- tached to a dry cell." Miss Ely: "We'll take Byron's life tomorrow." Reliable Shoe Repairing Make Walking easy,- - Standing a pleasure. E. HILGENDORFF l09 W. Washington St. i The Commercial State Bank Solicits You r Business l SHAFF'S Drug Stores Page 0110 Humlrvd Tlzirty-tlu'ce Ira- llixvlu-1,1 L. L. onwio sf soNs ' l Printers and Publishers READ THE NORTHWEST-NEWS-Henry County's leading newspaper. SANEHOLTZ Memorials Page One Hundred Thirty-four Young Bank Director Old Lady: "Sonny, can you direct me to the First National bank?" Pete Weasel: "I kin fer a nickel. Bank directors don't work fer nawthing in this town." True politeness is perfect ease and freedom. It simply con- sists in treating others as you like to be treated yourself. Teacher: "What course do you expect to graduate in?" Reuben Watkins: "In the course of time." Innocent: "You know George is the pure and simple kind of a chap." Senior: "Yes, 99.44 percent simple." Bill Reiter: "Miss Spangler, make Marietta take that wrist watch 06' her ankle." Miss Spangler: "Why Bill?" Bill: "Because I canit keep my mind on my book." ....... 'rim C Ll C kcyc -...... THE FAHRINGER GREEN HOUSE "Say it with Flowers." Miss Ely: "Just one more noise like that and you'll leave this class." Wallie R: "Well! if it hurts, don't fellows holler?" Miss Ely: "Be a man and not a baby." Wallie R: "Men holler too!" Miss Harrison: "Where is the wheat region of Canada?" Bud Cuff: "In between the apples." Surest Thing You Know "I want rooms," announces the bridegroom, approaching the hotel clerk, trying to ap- pear as nonchalant as possible. "Certainly, Sir," said the clerk. "For how many?" For myself and my wife," re- plied the newlywed. "Yes sir," said the clerk, "Suite?" "Sweet? Of course she is." Fudge! Beneath her feet a trace of sleet, Alas, she seemed to slip, She tried to stop, she fell kerflop We heard a startling rip. A saint might cuss and make a fuss, By righteous anger stirred, But Oh, to think, a maiden pink, Would use that awful word. The auto, traveling at tre- mendous speed, was just about to turn a very dangerous cor- ner. "Do people lose their lives here frequently?" asked the nervous passenger. "Not more than once," said the driver as he took a firmer grip on the wheel. Luella Fulde fin Shorthand classy: "Mr, Williams, did you know Jennie Shoemaker is mar- ried?" Mr. Williams: "I don't know, I didn't have anything to do with it." We Solicit Exacting Patronage--- For it is by satisfying customers that we demonstrate the high quality of the ser- vice offered by this store. L. Diemer-Anderson, Millinery Page One Hundred Thirty-five h E Bu C k we C. Rooms 9-10-11 E. Smiley DEN TIST New Vocke Block Dr. C. H. Skeen Mayeau, to Lydia C.: "Distin- guish between the churches of ancient times and those of to- day." Lydia, after some hesitation: "I can't express it." Mayeau: "Ship it by freight then." Sarah Palmer: "Ray F. makes me tired." Marie Reichert: "It's your own fault. You should stop running after him." Luella Fulde: "What was that noise when you came in, dear?" Carl Baden: "I really could'nt say whether it was the night falling or the day breaking." Weldon McClure: "Those two guys had a circus." Si Magill: "What two guys?" Weldon McClure: "Barnum and Bailey." MENGERINK BROS. General Contractors Page OMC Hmidrcd Thirtyf-Six Compliments of Ferdinand Behrens Miss Rychener: "Weldon, stop your laughing! Don't look at Miss Whiteman, look at the Wall." Miss French: "I looked thru a telescope once and saw Mars. Rader: "Oh, that's nothing. I got hit on the head With a ball bat once and saw Neptune." fRader Went to the assemloly.J Dr. Thomas Quinn SEE A. J. Heberger For First Class Groceries Phone 1452 Compliments of Walter Fox Paul B.: fin the city, to the conductorj "I want to be pro- crastinated at the next corner." Conductor: "You Want What?" P. B.: "Don't lose your temp- er. I had to look at the diction- ary myself." Friends are like melons. Shall I tell you Why? To find one good You must a hundred try. Page One Hundred Thirty-seven I I F. E. Rothenberger Auto Sales Lincoln FORD Fordson Authorized Sales and Service Phone 179 NAPOLEON, O. House 49 The Stuff That Counts. "The test of a man is the fight he makes, The grit that he daily shows, The way he stands on his feet and takes Fate's numerous bumps and blows. A coward can smile when there is naught to fear, When nothing his progress bars, But it takes a man to stand up and cheer, While some other fellow stars. It isn't the victory after all, But the fight a brother makes, The man who, driven against the wall, Still stands erect and takes The blow of fate with his head held high, Bleeding, and bruised and pale, Is the man who will Win in the by and by, For he isn't afraid to fail. It's the bumps you get, and the jolts And the shocks that your cour- age stands, The hours of sorrow and vain regret, That test your mettle and prove your worth, It isn't the blows you deal, But the blows you take on this good old earth, That shows if your stuff is real." Let the .idea get into your head that youare going to fail and you are pretty sure to prove a good prophet. HUSTON BROS. Laundry 8z Rug Cleaning Phone 250 112 E. Front St. If it's lumber you want, call The Thiesen-Hildred Co. We have all sizes and grades and the price is so low that you cannot help but build. Phone 46 Page One Hundred Thirty-eight Page Om' Hundred Thirty-nine i For Service and Quality Corey's Confectionery Apollo Chocolates CThey're Ditferentj Full Line of Magazines Phone 82 116 W. Washington Street NAPOLEON, OHIO Compliments of Rieger Ka Meekison Attorneys-at-Law J. M. Rieger Geo. H. Meekisor Napoleon, Ohio Miss Ely, reprimanding Sen- iors for their language: "You Seniors use ferocious language." Busick, trying to convince Miss Ely of the truth: "Go get a Bible." Grim: "He can swear With- out a Bible." Broadway Store: "Empty boxes suitable for holiday gifts." Clothing Store: "These pants will look better on your legs than on our hands." Why do people laugh up their sleeves? Because their funny bone is there. Don Honeck: "I've got the most Wonderful cousin! He's a great piano player I. Plays With his toes, and is only fifteen." Beryl Bogert: "That's noth- ing. I've got a brother Who can play with his toes and is only a year old." Page Ono Himdred Forty Compliments Dr. Chas. M. Harrison Mr. Brillhart says: "Buy your tickets for the Wauseon game here before you start for twenty- iive cents, otherwise you will have to pay a quarter over there." Miss Whiteman says there are times when it is not appropriate to laugh and one time is when you laugh at someone else's ig- norance. fReferring to Pon- tious.J Miss Whiteman: "Can anyone tell why Henry Clay was never president?" Fay P.: "Because he wasn't elected." fThe scene at hand.J Charles Rafferty, criticizing Bernadine Edwards: "She did not stand on her feet." Dr. Chas. Mowery Wallie Rohrs: "What's that awful noise?" Haas: "Why, that's the or- chestraf' Miss McComb would like to get hold of "A Tale of Two Cities." Carter's . PY ,Q -' .- 9' JN P it lim! , . , .ff f Union Suits "Carter's Knit Underwear, Please" Peroxide distilled water, bleached to a snowy white, and a softness guaran- teed not to wash out. Bodice or Tailored tops on suits or vests-knee or ankle length, sleeveless, short-sleeve or long-sleeve. Reinforc- ed crotch, and not high priced-Beau- tiful quality, made of long staples and perfect fitting! Carter's Underwear is confined to us! Full line of Infants Carter's underwear Full fashioned silk hose, 32.00 and 32.25. Semi-fashioned silk hose, 31.50 and 31.69. We guarantte our silk hose. The Cash Quality Store F. A. THEOBALD, Proprietor. Page One Hundred Forty-one Page On ,,w 1 I e Hundred F M ff' ovty-two uf-if-C N S 14-1k4d. r k, ,. 'K I 1 'QV 5i:vQ2rfmf3Qy I - .0 1 U ' LL . 4 ' ,494 f ' ' 'I f I ff F. kV,,4,,c4,Q-V, .LL x , S 7 A- ' 5. ,L 1, If 4 ' ' A y' .. , 1 ,V .1 w ' f L - Y 4 nl 3 4 il I " .- Q , ax. , 1 'I 4' H l4'f '14-41, -Z'-f"'L'Z7 Y!.,4a-455 J 'ow' G if i 1 1137 Lf 1 ' - 5, , ff X, f 1 ' . X. ' Q ' W , 5 I- V V 'xl Q ' Zf 01Lc Hundred Forty thne 1511115 ' 1 If . 1' 1 MQW , E" A , Q HF 7fEir:QLjM,fg W, 'Q ' 4 WL' f fm' 5 "'?m::::1fwA.fv5,, 1lfriLF:'ffif5 , 1 , -yep wfivifgdmf?-,:' vw vw, L 1. 1 -Q mv 'M , Q 'P 'f lwf -wma-,am I Y , -,.-fm www!-.1 ws .ww vm-'mwm.1, v A, -uw : vm N , , f 4 M 5 ,. W V A ' W' V'f5.,2?'1:-'WQJEEI f :5Q,Q'5L".v 1555 1 I-dv- . if :WU : Q 5 . ' ., ' ' ' f X f ,. "1Ma'aQEk'm1,,Wim W4 'limfggagii' -Pm AQHEY , Q1-fM'5g!Z.r"5' , jf XQE-Z igi ff 4' 'V 'EJ ' QT N - ,Q , , ' ' .A .'-gi: mIuI3.','34e" 1 lmENFQw:Q. a.:31f Q- + ,li5r-A-fi5'?j,7e QS W :,ft1,,,,' My W ' 1 1' ' . - + f Viv Twriii wf'1 f1f 5n+W-Nfl' 'E WH ' 5 L - -Q g L2f141fYf?W 734' 0 'rf Cfifff "' Wjibf 'H 'f'h?nf'f'F ' 1 1!!'35?'?5fF-5 " fsffw-55 -X eil?-xl - , .gr ,yu -k,3.Q,.,.M.,'-,, fi. ,- ,. 'Si .,5,3,,,w., , .-4 . wig LM V-.amy N my 14,4-ggv M V. -, V N- -4.3-1' A ,mg . ,xv Ma wwf .1l,,,4'1 if X, Hi' ' W' Q ' .. 1 f Q df'- W'?'72.ffw N' N g,x'W'1'?Fz3Q'W "w il-H N-1Q1qfw1Rgf,ffa'1-1-fif'Hx'2 -5-m?f5H2'.f' ':45.fQv'f?i-PM 5 PM -cm? ff 'rf an-fsfvtf . M, M wx-QQfIfffp,,,QfJa5MH:qm2izff- . 0'wm.k , ,fp 'M3.pgy1,.L-rgg ga. ' vf M4151-3 Pggfiqgipw gr, mg f:,',125f,:w:.: Jyw- 2 m,g3k+.x 4f:,3g1:ff 45sg',f.'tfi.5?- rw-1 'E-17frw'vgrz'.,wgf. 'f 3,,wfr--Mit-w. .Fwy if g-Hfirafafu agen: Aw 'flfs-,,.y1i.,',, w ' Q V-wW.'fwlffS1 'W'ff2m'wf' - , -fiwfl? N. -41'L-'Q-ffffww' 11f.f'?lf.-gigs smgysk, 95. an mf, ,Hia'WfP'fQa.gwwy , V. 'Qggfil igg-! 2 .gv f ' mpg qfQ+:f1',3ggQ img-g,.' ' f'4,g5v59eg'f,2-113,u-f,gi,,m--Q nm glwglgl- 'f a. wgsiyyiqj,,.g',4gi5:g,wf1vPJ9g3, ' 2 4F-,-1t'ff'51E:Qw 5-QISMQ ,aw UH :ww gfv ' . - V 1 'W ' Q' ', 'M -1 iff. , ' ,jf ' LQJTL'-X' wW1,'-,.g"'jL .',.L"3v Jimi- '- , ' ' JL "- ff: m "lr .xx "Fi ,V Aim. ", if ' ,,AJi'J'i'7f.YQLr ,: 'Lf :H r gi-'E' J-g,"k'Z5FA:-"v7:."'11 'F - KV. f F3 nah -FE. f3.w- W' M13 'we' Yzwmq,-,Avg iifabffwi .mm .n:?5f5g5'3fi ,yknf mfxrd Wm w3d1WWW.,?, H W -'w.1nH.1 My M 14 lvww, gfir,-A----" wnsicgs 1f551?5L5.g:3ifu7S:n A ' ', www .,Q1f,,,eQf1T"-xwrpzmr 1' an . YN A "W-f vWfs,r!'ffre'm-1 f42'55xf vm-MJF, ' ,fx sf- gm. . . 2 si:'1 'i:vf.' . 4- , M-,nw Wm w, an w-,1::4!wf.:19,- q,,,g'w ,f-5 , L,-fi ,ff51,w.w:.iw.,,-,Uwv 1,-, .HQ--:.f:,f.-:-,-L -f-, ' mf Q ,V -4.,1,4,,'L,y, 25 W . 1-1,g,v,'HW,M,+'-Qwffvj ,iw-.4-, :p 4.-2 .41-3fW+..f, M . , W J, ,551-fa' ,L :v w6:f'p?g?Wgc,Np , "" ,. "'Qf wfi.-main fl! v::':f,1f-5, M MA -141.5 ,, K2T2z42'A--li-mmf mf-fH'Q1.' 1 ' 'Mia ,: gufrvhi- Wg.-V Huis w1w,Qf4"u1,Qq-mfr " gm-,W-Qxwh-2 qw Y' " 'Y vw- -wg ag, Q4?:!x,,+,gy,y3?w3 w.w1 V- M .Wg pf-p5:3qg,.pqf,,,Mi l,.:ygf1fggggm5f-s.4u imgwgf ' x we "'QQii,Q3f51gH'f'mm:3!'!C12fSQ3'Q1Fg1: :gh W g, 1 an -G fm, gif ,f ff- if wi! grm ,,FQ,xk-,-3,3 ' , wQ,1g,Ww f,i,,y:meg,1,1 ,Q-f,M ,. ,M i ,.-2,1 ,Q -'pwgf rl ,. ga I 55131 4'1 '-Fw ' 1 m y I-ww,z ,.Gm+?f1ifjg1C1,:--"r:ff,.,. nffm.w.5AwE:w uf' . 'Wv,,,'.3,-V v f Jef? mfgagmw 155214: 'E-ag ' ,1,-"W--fn -,'m ':M:':,4! i v . , WM . ws, V JUWY' 1-iw . ' iffy' 5+ 'H -""'f4:'i?w',,y3:fw3etf1':"'-'.1'- Y gf ref 7531 'im ' 'wr-fi1c1g Q in KW '-"Lea X' .f " YW -if f J N 1" ':"'Pf2'w? ' - . wi K A. r. .4 ,v -- ,,. ,my .vi rm- . ., ' ,-,311 , , , .MQ N. V .gg A -Y ig.-, ,QU eff. , --- -- ff, me ,-,E ,- v- . ? ,gy , frm S sn: -,- 1wu:5i.1- MA'--,pk-V-,G "V -- Q ' q2?'v'.4-m,:-wry:-,"'-I 1 1' ul Vmfiig fm , :rw-1 .zwivlfvz ww W J,. ' 1 ' g3xE',f+f'm I,-.1 1r:-wzQm,-,- '4:J'fiQ , 'J ' "wwf-, 1,,y....,, g '-1-9 M .mg 'J -E ww , ww- ,fffL'f.v,ff'fvJq,mf'ag5g4. :w.'," w , Wie, ,'1.iKf'LrW" 1 f' -iw "WI ' fkq--Wy 1'm1-'L-u-'uf-WF? flivxfvmw 2 '9f.M?--,i1.11'- fa V- -wh F-MT, , wfrtfw, Iviww-W g:Ji'31'f' ,Er ,sf yi .sg'-t' - QM '5gffff.Qg,j12Q,u1 5 gwgm 4-f r 42 y n Ef1fQ!flf4.1"Qw?i, ,. 55222 Lp,"'v'5fea5Q,-g:xEfQ5 .px1 few.. ngQQw.f':W21-. ,:g gif' Ma, '39, Wilken ",.A54,QLQ1-nA- Q ,:5, fW .fd?"?T5:f'1 2:12..w.,.:,NL.Qif' 'itf-fw1:+,fv" ' viwsniw-1w'2w'wP.: , fun Q -H1 'W' ,' "K-,Wig-' iw!! jg 'W wi 2 riff-'WP' wh- ' Wwe v-MHLW' yf,w'1fQ9w ' -MJ'--1-?f,-9f'Yv.,-figmffi fF+9f:3 -F' if,w--mf imF2:MM32'g. .- fa'w!vgQ'f?4w:p-. :WWF WW- f ' N 53 45 TH' A""Hf " N W2 . 'E -, ami-ja, -aw 11 ' rv " fs, ,g--.-a1,sw,f.g!1M,W-,,, . Y -Wnif. -1. 4r41,1-phat 'Q -JM "L, 'ww - -4,r4s3f',5, -,ER :Aka .fifywgfw .Hg-,,.e?g-131, 15-,Mgf-.4ez,614-fnzyfn :.fw,L4:2,1,'M2'1 Lf. 31ix'w:',9fq?f3+i'Z' '1!iy:'N1aiGS5wI' V . ' ,ft vw . qw- vw A.4fgi,f'1? Ng,-,, .nwggjgifgg--, . -, gm, afig'j!igEqQ ?11 ,gem 1 1:45 rm, 47, ,yi wh f ,5ff,LMa:5i313Mi y1,g2rg5,l'-11. V153-..4.-Nga:-we - -4' -.sgggfgf-,L wr- 1, 1' '-:wg,n- P gn ' 1' va: 51, If?1I4fgSgs 29- g, xf 'if' .ff - Y ' 2 if Mfg? Qu :dig fig 'ff " H v- 1 ., . 1 'f mi? f 'f' 1 --f3fl1AE,.3',H?1f- gi-.'2eQ:5f1y5?ia4rLL4Qv,?:UFwL12.3373 f',ug ,iw fqragjfgl- w? . HEii" ff ?-og, ' 4' if ai. ".-ee-vi6T1QL f??Lf "i' f4'-' 1 ' Wffw,-,,x . QL. L '55 wg Lf " A limi? ,J 3135 fm ,,, Q' 15 9 ' Z m "w.j'if" f', ,V - Lgfw, ,4 ff' ,L?y. fi'w1?'g4g,gm,g,,,, ,F Exif 43-,Q:qi-Q,zfiq,mg,,,,ii3g '-'jC,g,jlAf,Y . ,ff ,fg-amg9g5mgfi4Q3:fg,1 -wylm. gNg,.w'a ,- ' WP w 1 r I 'I Wm " Sw 1 if - Ji' IFQH " b f ' ti lmafi-G mp? agp -f gQff'mJE5g5,ig, ' -' .. Z1gw,,y gi:e Ki ' " , g iflefwii ism ,. X' ' was h W L 4+ 'vf .-mmf lW,r "fMt' .wg 1vs e5'r 'i . N w ' WW' '1E3iA3Eww,l, N xf ,, gg zf s sf, v i g, ,f f32iQ5gmpf5wg5221' -W r,fg14g" W,fb, ffm-f,h, ',," -Sf ,, 5' -'W "+vgf1!. Q? -2 1? '1-if lg, mg-fx FSM1' - I! , " , ' .1-FW ' , 3 ,H 3:3 -f ' ?,rv,, f - ,M yy H ,M 12, 1 Q'1w Y:, -45 fwim ' ,rf iv.-y?g"we...f-f -f m y-' ex! 2-1. 51 2 P-4: I , -X-f-?M1C'.,42Lv' " ' W W'-Jake .4 'M-. ..E F' 1 1?-'WF :-f vT,31,i1.z- F5 ff 9 . 'F . WW , ' ,Q UV " f 'J ff f . ' f -4 w gg-H14 'f251'f"3'fl 131939 'a 'fain 4gf.'.g.mY qw.: ?. .,g-!,fw.,44rk, , 'fgg,-1 , ww. ,p4,1S,g54g..'f:'G:h ,--paw. A, iff- me M r r' -'W . +V V V 1 Wu- wi. fi 4 43961 "w,g,fF1:.f . 1 swat' ,.f' L sm,-Y f1fw:f,,?Egf" N1 - .wwe ru -, -f- W-tiff-A-n . i,1,,4:'-'ma' qu.--Mgggg ' we-22-,4J,'2.Je1T!'-f-"nf.yr new V dl- 9 -M -ev 'AN "fm A f.: :Jig 1- MM' w 5+ wg W' v ap Ef'QF"?f--, 411 9-M-JS2w.E' wwf 1-, 1-3. ,.w 'AM L Rv - ,-' . , A... fq.,-M -' ,,., " S.-k 'vW"Q3f 43? K ' Q'S1,a'5gmxi'f-4 f ,-fun-f,. 11-ww .0 aw : K V: a t - 55' :um ' 1 ' 11' 'Q 3 H- wx- '-1?15'- , ,-'-hw ' mv' S"-QSM WL, , f . - ,K ,,- hgh . f- F V. .,u,-wimm, qw ,Q iv' wwf, .. 5 4,.,,qW , V V wg, . . ww . Mx,-Q,-JSMQ, La . Q1 rg. Nm ws -19:4 N J x .3w ,.:,2'4iww A,n- -.Q,iQff1?1fiw2'w ww f gms A ,gf ,y 1 MEQH ' f fn ggi. s' 1.525 mf ,-m--ww ' ,M ' M 53313, gawfu, Wynn .gwggfj 154mg 'digg-f4'w"ig,,i,,6 4,-1x,Wf,4,,5,.fL+,.-gffwwlrf.,,,,,ag1,?,zffawf-th-"':gfkg,-g,mf,:,,,-99 ,gy -ff fx-5 ,gr-.wv,.1,-1. 'f , 'ng Q:,w,, ,y1-hgav -Wm, qgfgpw- igAPq1j.3mgf'fw V, ' lg- eff M,-Ihfb . 4 f"rTXyJ.,, - i-4.fe'Q,gf,,4:!-J"'f- mf, ''mmmw'w'1-'i..Nr.Y,,k51f,5.g M "' f- ' QP- k 'W' M W-' fm V df-""vv.:4'f ' .ga-.,. .?1iL'.-y2.w,,gw!ff:' '- Am:-'ft - N1Y2?gw,-,-, M , m,Q,W , W V.: za.--,f mf. .w1f,gx., am q,wf'f.y1gA-ww,-f,,wwgw..,wWff 1 , V Qgn-vgxffn-w:w,'f ,yung rk Efxh wfigrg' -paw ,wi ,, gf, -,111 m,m,,,,d Lp ?Q'Mif5?rq,,PQ1'??P'," :'.w:Me.6 sm-L,+y,. .,. uuwfrw, ' vm-M2111 mfJwf2,EwTM-fmh ", 1 ay -1-'ps:f:4! Qmg , 1, PL flaw. 1:23 f 'wmwwMt.f, 1frm'fsi'g1" I iQ1'1'5gfr?fwg,s.5'Higf'Q- ,gf W 4 ,- , J V gkf "fr ' .-' 1ia:'- . 4 A- 9 :MAL 'ia ' q?15"P!3"f ' .ut A- WQNQF W 1 ' .g'r'mEY F'fGw2'?f rx, LSLi.ff"l:FilQ'9K?1f?"k if 5 W Q I-afiw-f vm -l. Ma: Jfzifv--'fHk:u'fLm W:-ff N' f:4,1'?gQggg,":'. :':LGi'f,fyg' uw!-'. i'n12fH ., gm, ' ff lff' fmff xx j3f:9fki2g':fw1'-'1"'-if ffflwwf . xi Lsjh-iw. iii! ,Q -T u - nfirw fm vw , fe , am-1s5rwi'14f-',,:Ni-Wi-, A-511, -- rw- ., 4 'vu - Q, . iw +V: ww A 4 Aw 'N ,1 .- V., N1 - Q,-'11 ,,,1,5., 4 Q, V-'IQ M 'f"f79u:iW ' 'K ff W -lwfifhlf ii 1249? "Lig?f?'f'5f'f"ilu?-,TZMQ, rig- TW9 A ?Ji"w'f' ' Wi 'v I " if . 1341 iff Fel 5 ,527 'ewfgfwf N, Y fish kifwif 51, , + . -+G wg? " 2,'grf?4QE::?",.,f -ne w V w, "ifrLv!'3m""Q-L hw. 'wb -.,n,- W..,m:f.,5L,1:'-mf-1,545 I ,..grQ.Rw.1q,,9.f:f:'3A wi 'EW V :iii mf 1 wf y1u,gj:'541Wv-rf"1gaw:,1'w,,, ,,,,.w .x?,53A3'fwxi-uwv' Airy- . my Law 4,5:fv,,2aggqev ,EJ V Y 551 Q, tgii?3TM1 . ' Q 3 H K y ' N11 -"af 'Z l..2,.l M iixifbxk QA, 'fm-IES iyffiw dv fvffii 112 bf" 72,31 A: --BW. 'QMS msiaiim ygH1LM,,Ky,,,,ff2f:,,.-L,,M,,6gm,M fn. -, q, x M, K. ' N ,Usa ,fp6q2ii1"-w4- Aw,-M W, ,,,, Hmfmwyf, QM-1,-Q1 ,, 5, z:g,.g5:mgL,gg. sa -f V - V, Nmgg' Sim ., M, V w:.,pJ1 ,,Em,QgM. , 14+ 1AgL:.'e'Hmw-'-mwr:+'f4 ' ',' q M1,,?2, "!" af-,ax -ff v 112ew va,few'f:.Q:'-MQ 'fwzff' 1,,aK4wi:gX7ai'f,: -' ' ww 1 an 1 ,f,, ,-- "NA 5 , +1 -,,J.ap,:-1 uh. 41 H A -'W ,Mgfw WX-dum'.dglwiyl-A-gqfssf, V 4 'M wY:5'H f'fe'fwfg,l1-fm. ggi, ' Q' ' Kilim, . +5ff""'L-L+-ffm " V W-rf, ,,1m.,K,o4'tQgg:,4,,,., M , ,..5,L.,1L ,. ,5-1,,,.m, 1 1, ,,,gq' .m Q,,9-iQf-,,:1A,MQW4- ,. rfvf,,g,, ,g+g,,gg4m: . 1' , .,,,5g145 -vvk,39,,,,,a5i5mf1Agak ,JW,m,A55,'gv 93, , 1, .,, H'L1'3?vq,,4faf "'13,1w-,gfw ' P VQAUM f in 2. 1 fgfiw'w'e1,:wfQ fpwwizffiif-fn. 1.4. A-eww ,+-wiwfw, M y W 55121. ' ,, mf arf!"--in .aiwfz Mi ww M-'m'2!':f 2 ' ". """5'f N? '- G'f'- sgfv?-1-W. iii, w.f1:.y'G:Hf111wf -wif? 5':,::fZ1f:g.rf'f ,, an .. 'N YJ -J'-+55WFff: -Hem. SLM? V wwf Mfr! ,- 'f,1Hifw'F?"f?T' , if '5'4,.Sfg:gg2,:i53', -gigs ,fx-.afi5Jr5m15,!, A sfiefwlhf.-: Q., S' L 'I 32:2-:fif7f'1H J1f?H53ffif31f?i'x5lL1 'i?':Ff7,ikf1 454'Nffar?Q7Z Vid? -. 'Q' QW" '74 ,' , Ewiwfw lim? -,L 3' ff ,QQQQESQM-g Ma'if"A",,v,u:'L1C-riff ..fla:l " 337 1959523 e 1 --'u"Qfifw1 Wm sg--W m?f-f " ' w,- J w1"'w.g-iw' 5515? Q' was - m,hf5+.m,g'3N Hin .df-Vw, 'VS -,wgfl-sF,1f"4+jyv4.5.wg1sgW1f-QQ-M44 w.,xf .5?4 ,-,sz YW3. , '951lfis'7,ri:'?f'WM,?7,1pij.?. R "F'.,?JWw'w'3f1,1kuE , x. ' gm.-gy, , ,g a 1. 'W -"4,s21h:gue 5-'L 4 V- J- H.-w lsf , ' f f--'v-mf'-AN-1 ' if 'JSA 'xr V, . 1:-,'w,L-:wi 'ww nyixr -'-P-gpffelilipfgff' , ww H X -I-X ww www.-w.Q,,5:,,:5?i? AQ f,-ve. ,+ N. 'lf 3 'L 4 M2 'iWf!?Q:ggf ' f. 'Mi 'fr' -Lg-'f' f,j,G..5f'.m1iM "Tx . 55g2XJE,1v.:A1?2mye,Q,54 'ff-iw , ' ...vm 'WSW 'J -'rwffvxgrv L PA91'rrrr,. W '-:vw-'f9wfw2,' .. 'g"M., .,131, . M -1 vp 'mb V pf 6 Q ,A . 4- 2-1 M, 4 V w 11 A 1 .vp-f., 1 1. W H' ,, A - ,, -, '-ff 1 .,,w53w4.,:.f:.- 'mu J .malt wnig m .4 1, , ,1,1.g+s7:w-ab-IQ-a4'., 1,H","',gf,' f 'q'91'wQg wflff 1,-ffi'w'+-yi? - .wigs .ik??f"W"w"? 'fNrf'Lma3"-H5 'fgfizfmv-Khffj-. 5:wf..z'ff?f, Qual-AX .ww ,mffw 1JL ,.31g, h M.-W, ng 4 1Qm.p4-Vg,-I was 25,3 ga,g..::QW FEM , W: ' 19' gg,-Aff' - 1 w4m,qgfEw:21fsf -:f.gfnp,fJfi:fpma21f 4-s,1'3xg,i2m' Jlzfifhli' vgnig 4: 'T5vig1".,i"',ig ,wwtwwp H f.. , ,W , ,. 'awe' Sa-Q??af'.'.5is':yf'1 'mf-'fp-fa fwffl NW, in" W 4 zf:w4fE,N -,wi-flaw , if qw.-. fwifsgzhm1-fmaiy,Jfgjw,rf3f:s1A,1fq :hw in .awmh .M w-JP if .Mew-v.Q'mswAJS .. 'Gm M3 5511: 1. 4 Avaiwfgw' WFT ' frtw-w ww. 5 gf fa 'mi mme 'wwf 3'q1'fH:f-'-fm-,,w -fefmfw 2 'wggggf zf . V' ral!-, 'M 'f qaiwp- 1- vzwgwa 'I'-:J 11' r'f43:.fN - - A ' 'V5'f'?fHJ'mE3Y'f1PS1jiJ,2E:fJ"' Y-afkiwm? -?1Jw-fiiffwfu' V 'P1f5'h'wai95f , ihYim3"fW ' qWff'Ei' '-'-W.. WM' 5 . V ,. .V.V - -. .. .V.V . ,, . ,, ., , ,. . yma, kv w,,"g,4gf14.,:Ws,,ewF' ,,'iM 5,:mzw. ,af V A 41, A ,,,wf',p,i,s, 559' 12--if ww? r" ff. im- ' 4 .f VAFHE ,A .x , ik. ,jsgm--3 "mb-' Qi,-Q -wwf' km GMM fr- 1-1,I'341f1w,: -Jw! wie . 'giwy-,BN mIf:Wg""'f,l .V M'-lit, .A 1, -, mf,-'ri ' 'Q ,F .. fag! Mfsw' M n, f , V J uw -1 .V ' ,,.,- 'ffl-,-5,w,a 'f fm V fwwpqv A "9 .f ' wfmxw' 'iw 1Ea.',FeiJ4-A imbwwg , Cf 4- Jai: ,Ev Q f ifg5,1Eg:m'1if am, ,.'Le: wwa w my "A-g,1pf.gwsn ' fi "mx, 1-N' -,aw q..:24fmf'fm--4.9-, ,, ,a. fm- "1w-.-.Www , ,wfm X .MQ-lfhf-,.,4ff2--,mugs f:Qp49f1Qw.w:ewffwgw.wf mx my -az TW- 4,-ami -+V, uf, -: , 2 1,5'1fff4:14Q,f,,'swgfg?f', :wi gay' ,gm J Q ef' , ,.41ggQH.w ,,,g,g,3,,l,.:',m:,,:fm-53, rg' f -Heyy -,m,p," ' Q. ,253-3iww4 E4+'gi Wi. 1H2."w ,,zf'x?ytf'w ,si' , f55.45EMs23g,m,- wkziv,-3:q,:-Awag , M-Mv?!,'r92gpA 'f-3-vw 15,5 , i ff? Gev ifm -Jilifkf gifw:m51Q+w:'g+f'i W " qlhf -N f in' 1 A 9 " E ' 'M ia. , -qw ,u,4Q 'p?,,,:5 :,agQf.q.uf f Q,.f1'5?fm QW ,, km-ASN2' misfmwnff' wf'v:4w.,43.1svfi, l g.'.n3fmf bf" M3 4 Q-w?f'1W1 ' M wwf' 1,-gin -1 px vig-K -,zwhfi-ffrg :'1a4..Qf" 1492.4 :JY-y in wif .' ' ,, QC: 2,1-1 16541-,:'gw'i.v' N 1 V ,W 4 1 M-ff QN194-tif-friwfx--,Qmf! -:Q-. ra. fr , V V . W QM- .ar--1 w,y.,i,-Vim, :WM - fw V W in E 5 63 ,Qu ,V 'K Wifi-ECW.-ET:il!i fifiwirig nflck gif Q M-id? Q- fizfiimxs Q-Q?'Qf?9ki"' ':'5'- 'T5 SF 'f:i:!L1fk"l"1,?:w3J L 1' ,f12 'N:- M, ' Wlibil., -Q 'F 312'-,Q wif?-'cf '1 ,,w.:e ." fgf, :,gf5g1wgm L ' f,2ffgf,3' 1-m::i1a?g5.g ig 33, ggqg fwu, l,1gf5,ggg,z51 ,, fQy V5 fwgggwf M,-.mam W . 2"',I?'fz fw' hi "','f:1?,,f-LQ, war -.ff ' K .iiviw-1' jflwgw ' 1:1 ,fi 33'-Qafww '10, iffppgiiaf 'Z-gggaggf' 97 V M, 1-Q,,:H a4,:, 1m ,M g:,im TF-zfkrf 41lsiLuwi"s- -4,924 ' +1 Wf4QAfQas,f. g iff Wgcwf-3 wfff , wiv' 4 " gs ww f f'4"':L"" '41 exp- fwi:-+ ' fm. 4-T'4.1,1m'g,ii:gf',N6N N, f 2 ,7.:,qf'JE1:Pg,a.f'f5 w-f:f,,E5g1-Wayf-wg .ydgglrwrf mpeg-p,,: .' .555 V, w,5,1,Lrg, ,W 1. ,gig 8,1535 is A ,f,vqi,ww W -ffffi, -Nzagiw ,,'vf. 1 V- gf f,,-,:zf2w,q4f,ww.Q-1-,sX39:.v,,-5,125-,5,,f', H, V -Mlsmff 1' .mm-1, - .,-N mm-i-.-Qg5w '1-4:- .'v.'pi.' +,aFfy.j,-,f-y. H1 kikg HM! Lswwmatp-f"L',Qe-f ,-22 Wniaaye-qw 5,:1Mi4,'sZ,Agf 1 , , :D wwf,-1 :M mil, M,-qmm:af'. 1Q-Q..1gYffw u " .- m- ip,5g2 q.,w W' Q 4- 1,1-ai. Hjwfffi-,aff-,M-mg: 1-'ydmmrf W: wa.ffiwf.,u+-Wag-,H,qxf1,'Qfg,t1-.x'?2:,N'E yd' V' '4-f,'WW'f-:N-'-v,,w-Q1,..g:w1 ft:-1'-15' 1 fw- E we'S,,-1-1 V apfnfzvar-.'f A he 5-gg A ' amL,ff- -. r i! 5 faewf-gagimmwgq., 'l11fffz'r.'.e:fq.-Aff?-9 +w,'y3?21f-Q., .1-vww.,3'I,??9fQ'wfvwg-l1f'5,a?'v1::5J'fg, QQWW1 'Ziff' :KQV fe fah.'5M15' ff' W t:'1,4+.L,g ' HN gg" " -Q , Nw LaPi:+fa 45" ilmiemzfr i:Wff'fa2:5'4af42m,,,f Mwawrxfnamvi' ' vw wh WN., 5 , ., -.m.w,. V N, Mmm 1'.g'f-- I -'H'efvfww.gf.+rw-.ww fy-Iwm. ,N W. aw :w1L ,'qvw ww H 'f,.-wht s Sw , Q ' M W'.',,5QawgS,S,fi' , N3-f ff-T54 .F w :Fm-Kfwmxiw,--,'eaE--s., fw:f1?g:1f,iygff+:Qpg:::. a,.f',qpi-92, 'i.1"!Q?te1'grhlg-'g.J'x'e mf ,. wgwgwwrsa fgs-vi , ,,'g,mf'53+3,gw 1415,-fi V W wg 1' '- vysvri, :J H-,.m , , w': f 11552.-3fxaw-,igs-wwf 1 Jggwigqfa- 3w,.w,:ff,i1't5cw.-gij -wwf wax: g,.,1:'v.-aff ,Qu wil, wr-ew ,, 'vmffbl l,F"'1M'UI.h:v'2H 1, u v' 'J s +13-M. Aff' w9f.,f-2F,'mw..n,1ew---HQ.. -e,5fff'w: 'sf -v,f,f-'wf 'M-',ff,:,V'44'1. .Vff .,, ,mf 1: 1' M M -r-::,:'i. R? - Q-rf 1, ' I f :Af M. , ,pw if-w w EH b L' 5riwZ'wif'A H"-4 Kiwi-L. 1ef3.fw1-.M 5.9, a 1 ,L 9'L 41g1"'5'J" 1 ,gag A-,, , L7 , H .. W, -5355 V ,,,,,w,M,Af' 4, - 4-,ws-X, 2, -X 1-,,,,,-f.wf,,. ., A--3,4 ,Ag 'wg,,,,,,,,f,qvQMm.5sK,.5 -1 . , ,g 4 .iq 1.,., -.,,.f1,1, f .,.1q, L Km -- Y V wr'-' V Q A , V Q- ww-W Q, ,QW-ai' gf' 'amp wi, tg: -1: he ,W ' uh 'VH .,,iTfE1,,5q"-11'g2? ik-5-1--g:?K?'4'1e.,h5f R, miirpy: f?,:w445.,G, - -' 'f kts,w,,w.,,Lg-. ,w4-1-q,f.- V , gp , fm vgq Emil? 1"77f1rN'535'2.f'V573',f?1f'--M - 'M SgfY?f5F,5gv.5f3! " ,- J?-of "f1v?fR1?3'w1' W f'l,,v"5-" ffseik- w'2'fV'7.JQAi,l55WiEEm'5-fi W' 1' HH ,Q M ,w X MFH :Ma . ,,. -3' 'Maw fg V' W equw gnxf 'f 54111 3 L.f:1'iW.,.,w" y' 1 49-wg'i'1:'Nzbf2If rv" , 'V 4 , VP Weis ,X M, , ,Wwe 2 J -23137K if , ,,:w'ff'E? Wt' w5m'553m Aw w vaiwf '1,.2ifi:f1zf41.l. .f-Qfrzzxf 'f' , I if 5 -f ,,' :, .N 'r img ff -ff ,, "eNQg-ai'.1'-29+-wh,' 'ffw' M vm'-H., EvN,..j..f5245Egfwm-,5 Sm' :Z"fiffPkfeM?ff'f ' - 11 f cw , -fum P - 1 ,wr 4 ,V ' Q-A' :sw1,4m1.f r 2 file:-W3-fff?'. ,. we -' W '15 w, MQ 'gat-.,f':a,:i-, fe-1 ,gd-' wg rfmi 45 , ,, ' :H -'S -,,,""' ' 7 1434.1 'f'9':w HF: ,- fx gin? ' 5!,w',"1', ' +:,w'Aw'1?":gi! ,J'g4i"jSf H ' V' P x 1 . "f,'w-'gggggfgg ? f1f',3g1y,gi.3 M '3',,,L,Qg WML., , M ' - V V t 1 W: jfffe- limi iziffwrfhi ilzffi f"--'MW ' A. 1 ' ' W1 ,Q 5 Ia ,,0w1,.A ' x ' ' fi '1-WI Qfif'W"7 b?fB FN 5' Q15Js,.fvf.-m:aL1aJ?441Y '12 Vi Aw? .ffffikix Wf f4'Ta55wEs-ggikifiiyf -5w,9f?Wf2t1f5fsir'.f' :iff-fqgff-2v-.1 Jian' 1 wah" ,fm 3-F521 , 'Miami 1iT3,f25w3,'M ' ' ' k vy xgfff- "'?',gd ggii tk, j.w1,fL12H iii! 2ii'gifir1i51w"NkS,3y Nfsvf- 'WYE' 'aa ' f si"f'i'.'J'55: f i' 'W WW ?'1'?iHbiif " " "N7fifiQF2rJ ' :F W " Mn -fig 'fa Z -- '1"5w1y'w.s,1 ,. 7 12 'Vffqwbrw 'QQ-0 fm."fi2151""i.1f"lif9k'f.f7f. ,f'w1" f fV 15-gf-'116'W2?"Y4' 4: 'WF' VW f. 'Nr wigruunf, M Biifff W W N -W.v,NfMa21a4g,Kfm43:! w" 14341 Qkiirif-f'g4,2Mf".ff5 , +, , ,,:-alla? er:..1.W A rsvmf ,fm-1,.f'e'f1f -Y-wifi M-1'w1M'w.ffw?f-ffwa u,'j'4+f25ff!s' ew "w-wwf, 4 Nm river-,,'-A.+n2wm "- 1i '4'wa'-wi--ff ' fiwlm, Mi G?,efLer', 1 ' ' 1'3" dn 1: -, yf:w'ff1,m' , fn' 'f'5Y1kf,"" fx ,--Q, We . wb 'x '3":211+'k.. ,H ,M . 4, 1 1 A "?vM37'?wj42 a V , V 1.5, ,1r,4,gu51Q3gw5'+ 'HJ 5 . su, m M 2 ru S-,fvga ve, 3,1 I-Ai' X ' 1Ew,L ".., 2-1 ' W: mi. "- .. " - Y fl. ef-N 1 .EQQEPU 1 had rw' V a uf -www 'Q ' fef2:4f.vm'1',wV H w a ,w pa- W-4 'fn W .f ,gan 4 ww Mu fz fr61'f" -'N f fafi' GNN-, .r flaw , ww , Qqva YP!-ww-w k -vga. 'fra ,vamp-.,a:f'f A Q ,-,:wwf'wi:5a " wrzf-uw fer'-sf 1499 14.5151 ,Seam-. .. , ya . 1- W, M ,X ,A , A X. ,,,,,u-aw jd-vf,m,JQ,,,o - Y .14,gg6,s, -LW Y, fy-W gw, . 4 wma Paws gay- f ,H .- 4. I ,,,,.,g,ev-',.J,.', 'V A '--" 'f:m-.eva Q 9 iJw' 1'- Yvfgmwg m f M- J V+wwFQw f' f 5 - 4. fr !,'w"W N-fraiwlzzzlx. , , V V 51219355 ' W", Pigs, "'ri'32','? , " gm' ' -1- fin jq,, gi KH ?2fw1'w1g1 .pf -V qfaqfmf 1' i ,gg H ,hw ,ww I ' .w r ,'Qf,,:: 3 M , sfic mn -24,3-1 ,,,, j ar -3 s 4 1- 'f -1'A'g.1,,1, rg.1H?gw.1?1fwy- 5 ?" .2. ram M mg: My 5-f"fffQ-Pq:5,frgg7f:'g3'gvf:-yigffgx ,mfg F1-wpzw - i ,,,,.,-,aw A ,.w?:,- H , Jw jan, -,QW 'Lg' 'im yfgm Q fm- . M?gx'f+"wf'm 'iq Q' -4235. V 7f'M5f1w Lili gg" 1y2lE,2Y?vw V 314 -X PPM i'T"'?,Q?-Fgfeimi 565 1 .-:EQ fl? 1 ' - ':2WiM'g-ga, G-.Li,':4"T 'W fbv,f'P'Z,!,,'i.?i3Q,, ,, "" ' 4 1 l l f b f A A - ,iii MiF'w'l:NW. WW ' uw- f K'-'Q?"" f , "W" -will Nw 1'Ai?41':"Y7S?" fik- X 1 uf!-aQ3h.,?L " 4 '- ff" "Msn if " ww wwafiw HE' iw ' 'WET' 1'M31GC'imff5lf':?' " q,31'34b,W,!!Mi"" m3LJ5"wwea,,,1':M M3!'rz'm, W 'i?TGemffw'M,M 131-.,ff,':-1ffpf..w23 I , .ffHr'.,e,1a':'S-yigwg' . Lg, .1 N if -I WZ: - - 45" .4 1 F5591 Mwgwzfg' 'um 'ww-xw ' M" vm 35415 M- xii!" , v wf 1 w':1W,':s f ffifw- lfiswem- b +1 i Dag, , M " , yy ww '52 , me, , N ik 'fa f.,f',r1?r-mffswaf' " Q-:""?5"I1'D'w'-'42s-whim fivwfwaaafif ' ' Hff-M-m:af13'pfH. 1 'wi fem' awww, fwfr: :sa-N:-A+,-4:11-Hwfgu-:Q . 'gat ,wrwaa S545-J gy ll if "Q, ggwfffsa'wp-:vw-.g1Nr:4..: rviiww f ' f ffffQ:' 1-1-mmrw nf " mmwfrfmf-kfvf H53 PH . ,f w5'+fw. -:!::. W,- f ,f qw fzvmgfff: ..ffIii1f1f,':,f.mf!,L' ef. W, '.1fmffwwe2:"f-.Hwfw, fu- ,zg,ifsSYc4w Yiimfwg vu wiv-Qf1- . 1 v N-M-Lfgfh-'fm--' :wi-lflvul, " 'V Sat-W'K412.Q gwm'-gs' ' 2 "Wg ':m:3w-W! -N 1-23, 'H' "MIS v i , f "f'1if'f"-fliff-" 4-ffzeu-ff ,, "H: M, f"f1:": 1 icky ffL m-.,f- 'kf'H9-"""1., ,,'1' '1 ..,'.,1 -t'-v'f,.'1f.,.2 ' MJ- ' A' 1 "1-'!'i' 'AL ' 1.-if R.--MA N. "2 - !r'f"'vSL ".'.T,: 1 ,vw-'U'v" vw- , fi ,. Y: ,. 4 -. www- U m, - A : rm .E,. 1 W-'ywgg grew-fr? -sf 1 V. H252 +224 Y wi ,f x ,ag-gdffgfg. Ama'--mm Ye, '-1, .. at I i '1":hW 'f M ' ' ' ' mf' A -"'m '- fLlWi14LQ'L7'5'T"71131 "XX 5955.11 QFQWQ in 1-:mfg m"1-"sw 'WI-11V'E 'tap!!"v-W M ' 'gf v 2 ,gm .- EQ."-dv-1.,215 , L ,.- f "1 lf ,mil ,g,9',f. ,Y 5- in emiw' qugpduy' X 'ffl' 'ii J " 0 'H 1 W Y- f-1----ww-12,54 Maw wf -'31f-v-- f ,M a-. ms- - 5 , Nw-A 0 vfdggwl-..,, ,' 1-MM " -:,m:ffgvs.awg+:xy. w,:.,M ' - 1. gy-M inqvami:-'sniff4vafs5:g,rL ' ' " .Q qi rm. W ,A Nb, . Y- W nu ,rv , -.1 f .-yrs V ,ff ,Q ,L N r .,ww.rnww m4,,..Q-1 ,.-, mv X- "-' gpm -r figs-h.,,M,f, auf Q ,' : -m.9gih:e cf .wivmW,:u.1nwg:.1-.frzfMm-W A .mfg ,,-F - ' - . - " '1 ' ,' ,- 1.n,.wv:1x7 4 'am 14, ' ," '+',"f1 2'53.J 'Q ' -, : ' , H' ' 9 A- " 'if api W " .gf Y 3-Q-'fig ::.,f1Wj1'1'Ajjlgjjf' gs' :. ' u ' ' ' WWE? "E5:f?Z? 'Ei ,. gf K " f "ffw?3 W' ' 7 ' P' ' LQ-. u'd.,,',1jg"Qg1j5aff5fg41 ' 1. 12: E 5 we Q i E 5 5 : 5 E 5 5 E 2 5 51 ,E ,K 'Z i 3 S i Si a E 5 .. R li 1 Q 5 -s E 5 : 5 f E E


Suggestions in the Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) collection:

Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Napoleon High School - Buckeye Yearbook (Napoleon, OH) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.