Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY)

 - Class of 1954

Page 1 of 124

 

Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Cover
CoverPage 6, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collectionPage 7, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collectionPage 11, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collectionPage 15, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collectionPage 9, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collectionPage 13, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collectionPage 17, 1954 Edition, Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 124 of the 1954 volume:

x W1-V Vi , -, , Q ,, V I is-2 , Lffuiwqemgi A, V, V5 Wiz? 'V D Q-VVQSW VJ mpg-.VV V V469 ,MV V. . . ' 'zw,f-'SVFWQV 'T ' . ,MMV-VVV,...g. my.. W5 V, WWVV V, n,.VV.V.V.A V MV.fV. iw, VFQMQZSQKVZV-fVEQ'af' 5,5 VzfMwfQi1VVV'VVVVwW"fVffV. VV , . V . K1 'V jeff QQXVQEQPV wg' iwr3f2VqVV2V'-fjfefv:gV..Hugs'Vi"i gm1,'V.VV. V V, QV 4 an 1 V .V 'V V V . 'V I ,V V - .V . 9 1. VV , 'V TV V . M,w,..m1.V.- V www Z.-Wg V.,s,V.gV,, -.m.,kV ,1w5JV.Jf ,M ,gVV.fVw, ,risk V- V,V-VVV,V,V.MVfVV,K?,VVV VMVVV,Vt,. VV. ,V V V-fm V VV VV--V VV, V. .3 ,1 1-VVVVVVW. 5 1 -Vs ,, V 1, QVQAQQAVff,w,i,a5iV,,,?j5V,255,W'.V5VVwZV1j333 VV fm.VgzoV.V':"a.f4Vfff,afV2V31i1Vgg,,,Vf.VIJ,VfQ'fVV-glQ4'mVL.V5w.?,p,w'QgfVVwV..Vz-V,VfV. Vf.VfVgQL'iiffV413 .f f . 1,,fwgr2wVl,,Q3QVV.A,m,fVf2rmgwfmiv AT-1E'?ip.. Vw In V.wWV'Vg?Mq f.dV5V1V3,,,V,VfwfffVf'S5.,ffVxv VM VEVVV'z'VwgV1VQ.?g'aV VVVVVQVVVQWV :VV13is,'1V'4'f,3l,:V., Lia 'QMEVMV we Vid jwf: VV" V" ?5 f1 V4a2g4 f N Agway V VV: Vx ,. ii, , mug.. .WV ,VVV.,,MVVV-VVa,...fV..VVVVgV3., VV..VVVgw., V'U"VVV.1 V VVVV.g,,J5,pV2 , V ,4,,,g,f- V .V . ff V V .. . V. 1 i f A I sy, 3,.VVgr.gV,3g::1i,i.gV25?'Nggf,fwh Vgwig,f5gf,Q,:5mfVVVQ:qgsifqffrfgqV:V..j,!g.:r Vi '1r"V?'m' Va'4V"V.VVVV4':ViiV.. . Q54 , ,, ,wiv QVVVVVRMV 8 pV4V.QgVVVmm,.V.VgWyjK viwag,-ApggffgjfgWW1V.V.VVdQ-V,V.J. Q VVV M. ,V ,V ,V,,,,VV.L .MVVVQ VQ..?f.b5E55m .V M3 ,Q V., 4. ii , ,, 5, , V VVVW VV:fV:5 wVVv.V,f,z,V'L'V.V1V'14,.V, ,i -VfVrVf..VV,fiVV1VV'1s V '4VV"f'JVfVVg .AVI-5VVVSIMVVVVH V - .4 . '- .Vs VAJVVV - me ,wr V wV V .V VfVaV,V1VV V em as '3 V ,V 5 ,fs V f4' Wfi'1W'T.f-VVVV-V59 'V 1 VV VV :Q?VV"?53f:W7fx4Q7'!f'x5'-it'x QQ 'WV V V V3g,'Vg,faVVk.V5,4ivf.1mV2 41155 aww, 1f:g.:1 , Vg+iV3j1i5,E5V4.g,11 1, 5 gffkff F1251 iidifiiii ,Vfi V VSV . ,V..VQwnVgZf-.VV3VfV gq:,,V,VVQV'ffV:,,nV ' V. . ' 1 .- ' 5'w5QV:9,5ffW, ,swiigig yy-,gg View:-V., -V 1 25ffV'Vy-QSQVVWVW 45425:-pr . ,V 545 :VVg.m.Vp Vw., Jw V:, , , WvV,,3,g1!Vm ,?f::VY' , V. P V, -V-, . ,V:. 4,.VgwQ.gVVQ,Vg33,m. :Q?.VmVgVVV2VV '?AV1rs'VVVV:fVVV.V:. .VeVVVTV ,VsgwzrffpVagVgw.2MV..VVw 'V .11 . -ZVVVVQV gg, V .pd - - V , m 1' if V0 V 'Vi-fp V 'f'ffVVQVriVs' k V". 1 gm wig: VV V11 H+ ' ' -' V V . ,M V' ', ' V V V ' . V ' Y" V-UHQVVV VVNQ5 V ' In V' Rv gf-VVVV.,gssgssf. ff: Vw:-VVVV1 :mf fmfafwmVwgw.-.4-KQV''jVf,VVJnV,4:s?V ,V V V .1 ,Q 'f . ' af. V , V V V -if WU V A ' VV' V VV V V,V- V V V -QSQVQMW, -VV Vfwwf V V V4-- VV VA. ,VV .V mum, ,gym V VVVMW -,M . V VVMVMMV, V -3. VV V-V, ,V 4.3 V ln N . '1gV1QQ,gf,.Vi!Q:z??Vg WV iW5gf,giVi2V.'ifgVw .V 'Vg:,313f'2:fz2f1MV11Qz5,?gfVQ: 5. eff - 5 , 93 V VV' VV pgs . VA 2 Un, .. V, V' V ' M 'HMM ,. ' V V- ' .Q -I ' V . ' . ' T6 . V ' Vff W . ' 'L V 955, ' V A VV iS-Q ' 'f I . . ' VV V' VV . ,VW .xt my ,..,aVV,. .MW ,. M .qw ,V.V.,,g. V. . Vff'V,.,,, V ...5,VA? V435 ,JA ., .,,.g,,.Vf ,M , 4 ,L .Vmfy awp, V ff g,V,,.1fV.EgmM . , V ,.f,,VgVw Vw ,sy -Eywwyif 'mf VV VV V..yVvsf- '1 VR. kRww-Qgg 5,..gs.w.g3c 5. . ff pd- g... V V V, , V 3V1Vffj5'ZVV.V.s3.:E2fV?QLa-1Vxw+VfV.g.g +VVQfVgj,,iQ3f,w 5 ,,-w:V?g3.V ,V P ' V' Auf. OHER .V T . V, VA si: V-V ,55:f'-'rw' ' .dvi ff. ijg .V ig .fs Vg hw -ViVV3eV1VV ---VVV my, V. V. Vw VS.Vf,3,V54i:, V - 59 ., - V V " - ' VF' V VV ' ' - .egg , , 2, 2, W ., VV Vw, x :'.:cff- .1 31-lf? .sf yy-ff V W' :un aww 4- lg- VVVVV3 H4152 H' VV. 'NVV,,rV QF31., QV . A V-V V 4, VV. A V V ,. ' 1 "" V ' ' 5 , Vtg,Vlsg V ., V . V .,? -aim . . ,...,!5.,s:f-.:,.,, :jV..w,. V- ?gfm ,,g,QgfVf aV,5wfV.,,. . - 1, 2,4 ' . V . V EV '? ',IuV VVVVVN VV 2245 wiv- fV1fV'v1zV52, V V , 4 " V 'V V. - . V - Q V ' ' ' -MQ , ,iifffx ij, ' ' V- ' ., V i ii Egg V 1 V .V , ,, , . A ' V 'V - V V .. , V V . V. 1 V V J " V . " " ""i ,V 'Q ff ' f V 1, 'Vi 'Q V ,QVHEVVVV 'A jffm , , V V. ,QV -WH V . V' +. ,V? Q V' ...Magi ,Vg . V A ' , VV ' .. ., VV ,V V VV.. V V ' : VV - I V3 . VVXQMQSQV 3 I V' 5 1,.,, -V. -I :VL ...V-na. V. V Y H, V V4 -gww V V VV 1' , -wg-:Me .. -.Ac - V 2. A V 1 ' 1 V ' ' V 5 W'?sf-P?wzV.iVfvV:g2?SV ' 1' , L is tix- V V , V 5535? , A1 i QQ ,li 11 .3 H i-ii A V , V- . -l . ffj1f'+iy2?.-gfi, ' -. Vg 5.1, V- V. ,VSV w VV " V3 .1135-V gig., H' I , V VV. ,.VV:,VlV. Qgfijjfiifzjji LV f'V'V Vqgivd, VV Vf: V-V'.p1VVVMg V . A V Vg',V '-Vx -1 ,7j7U.V,TVV,, ,V ,VVV',:,:V5j.:rgE3:ge!A , VN V , ,QQ VV ..,, V,, , W, , .A.g,..i,.fE, L' H 3 V ,il .JV k1gV"UQ'J5N3Q,, 'V V. :QL f V Q, V: ' VVVV,'1jV"Vy1! ...V ui, V 'V V- ., V Gfff' V VW VV 'i V: ' 'V E gif. V WV 3-V ,Q 'V.VV:VJ., ',2V wi., i- V'-m ,-Vi gig ' Vw' VJVVVVVVVMVVVVVVV - V V , ..-IVV: ' ' ' - " 'V , 1y2lF'VV5iVLeQXVQV-Vg5sV?5mf9WEiV5.Q ' V V. .v .H , ' ' , 'f V' ,V ,VV V . - Vw '- VTVLQNVWQLVV VVQHEEV .,Vgw:ss5VVf'Q , . . . ., V' . " - ' V-12, V, V V :M V' .V -. 'V V V155 N-JF' N2 9.-,. " VV- .9 .V'1f2ffl'.V - -V . V -V3.- ' V' ,VV- V. VVCLLQVJQ 'wg-3,,5'-.VV.Vi?g,g5j55r..r9VVV ' -' V 1VV' VV V35 V . , ,V W- Vf-Vg: -V-fs, V, V " V1 gf ,Mfig 1' , , V ' . 1 V,f3'.P' VV'Vs'1f' ' Tn ' VV . if VV ' V: V .V Ag V V 'V ,LH ' WV V. fVV51AVWFVQJVMV-3fQp:QV.V,5if3f.VyVV:wwf V 'V V V ,, 1' -. . V V' V V ' S V V - "Vim VVlaVV V gig? Y, ' 'VVVWVV EM 'V ' VV,'m,V ' , , -. ,VwVV,l'wW,,,VWgW, 1 ? ffwaV3VVV4WV1, HGQAQQWVQVQ, .Wim V N . V k'VVfVfV5!5'P1JmW' V as , .MV VVWFVVVV gre, rv4,g.m,V 5?qp,1-,gFmVVvV,5 m,5VV.J,,, V,, V ,,..V.VV.. . VV V V '7V'mVV5?wVV5.b?fVwVigiqiwgg3VK-V5g5.1,4V'fVL.VHV1VmVfVMVVW - ' . . - . 5 V+ VM ,LMVLVVVVVV-Wrwmm JVHVVVWVV. , - VVMVVEVVRVM,M,w5VryVm9,.fVfVuV:ggVVey V A M V-qhzlja. gm as esgam QVXQXAQV ig -4 ar-was K B-fwwffff Var "K 1: 15570 ,J FL X993 Sw xg fr W2-MYYFQV 'J QV g"p?'w15'y fzfqww v Q35 T555 2 gi! ",'1ud'g Q- wif? 34555 'Qi VVVL, MV 2. , my gag. '. 55? " ,naw MVJQEXQQ-aim f VM 4' M' ' Qi-15 MF.. W VV .Vf.,W-Nifre.-f 1 -JSF 'WWI' 4 WA. V . V- V M' f V W .V :swf -.if-.-if-LffQfNV1m.V' - YV 1 Q- -211'-V L. ,LQ f V Vzfw U? 1.V3EZEQ:'f:.-37i.:iV-Vxwsis 1 L ' T"'3PS'?V U '3 53, 4 1 X V wr. 7213? :.,y.a5"H'QQf W2W1Z3?2L3'2!'3i'giYif,. V. , L .. LL L L . .L ,f,, L ., , . VL-V .1i3i:.1?'L-ViS'. - V f1A,.V L L. ifwflf-Y-if -L x-4-'V-1lf'9533V..-2 - .31 J v-'-.w5Z.6'fV,P gf r" -4 V - . 2 . . ww-:f..v-V-if.5.g.QV59:V.-gig Zim-' L-brogr' f"EVI1.Q9S3L0F2- - qw. LVQVV:-, fi -:fa-1...VALVVwf f.LVgwL-LL.,Q91-fi.SwQVQ-.439fVVVwgg33x5??32-: fVL.,.5-Q V 'f V V H +V. 1- - .f-Qfglwghpfs-2:1--W: wmygwf-w,S:-Q VV . . A A ' 1 -.1 --x' V gy Q:-J-f3Z3w"3gg,5.ig4f, gw,.g14i5,Q,5 ' L . , L V . .- - -. V L ' x i by . ,, Y Qwmifigf L. ev, V LV.. Q- a5gW,.2AwVVg,,M WV Hs:-.W-M2 .49 ' V V ,Q 51- f f- 15 " ftp- EQKQGTSV.-Vw-r:. LW--Y-gg V V, .5-.. . V .L I-1--L . . V-3M:3Q9iQ,qgw'gSf2gm, 'V EL: .Li L,gg,gs4..,Q '-,V f' wi? A - f- V V VL? - V V V'-5. M1-Vfr -raw,-EVQ PM Vgm. V-,VJ V. . Lsww Www - ' 'ff V. ' if f-'mfff-mffkf-wav A--V+? Vw .V-V... V -raw-.MV-V2-f-MQW afwzf Ve VV .V -3- waz. f1w-1i4-Lf-wVVLVwV'V-.V.r-1-Wwgmix-fi-VV1'fi-FQ' wh- 4?f:.MxVy L- QV. gig.. ff emfglgg-fV.V -2-Y--9"'fKgcg . .iii-VV1' -2, VVV.f":.qP..g+.gg , -V V '-- ' V . . .V ' .Via - ' ' wf my 1- . -aw wir. V. V, Mfwf-.A-:f.f,.VL4i -i':3:?fff'iem?9,if" -:WV gi .. - Igffg' 2' . QV-wg-1- VV-1 -4Qi1Ef '4f,,.n .fu :5VLVsy: - .2 - Aff- ' W. - 5' L- ' '- ' - - sig... .V " Zv ' .vag':.i:-2:V'wjg52p-fgqi-Q Rzjfmwgf .zwaiify,154-f-Sg'Vigg,-g,::3'?,ygL 2.-,i WV ,fr -,-j-s- 1354 9-L, I. -5. wff5wa.Gy ---rm 31 ,v-sig! aff? we? V 21 wi. ,g5..EV--eff-MQQALQX V-,, .,, - -- V.:-Q V 15-My . ' vga- :L V 2. ' VV'-1 H..-17635. .21 :MV .,'1f' ee? -V .VJ V' AQ.-L "w " "QV -VVVL 2 -9 L YV V V VLH: V w . 2 V. --f-i.?f.fL:fLVfQ1f. , Tpi- V' Q-L , f-, X' , -fa: M25 ., Nix- LS- L QW pf.-:-medium -sz!-s-Vg" mf f-fri-Q -1 F L -'-:LP-9'?Wm+i'1 ' ' S' Wah- f - W? " -. ' -. b?Y.VV-wif w rf ' "gi-f-1V4Vf2e,ij 'V 1.V-Y?.f-M9955 -L -fur 5-3. fr:--L, um-1 1,V2rQV3-ang? .1 -3 1Tfw5 .. ,, .L --gm gL .VH Q, 'Y S -V f-Vf-www- -fu LSE' 1. W- :'-- 'If-V-:fag ..:2,x2:L.f1 VV L'VVwV5VP:Vs..aV:w- 1.4-M1262 V9X01ea3Q:z5Vg 'i . B. : L V. 13,-Qtffe 'rf'- - - - af-ew-Pevfff-KRW: ' 1 Lf-ss V.V rr-.mm W-1- 2N' V42l:ff'YfIWf' -ff -VA' W1 -VV- " 1 ' -Vs .- ., f:f.fj:-450. 1 um' - ,-iw.. x-g.z??" , -44' E' - ' . awww wa , 'df , . ' F- V - ' f ' -V ,-.N 1-,1.g,.f2.w ,.,V.,,..V- f -- fi: aVLL N.,,y-.V 4 A 1,-L. V LL --V VV ei My . ry A.. -VL.. . 1-.-:-LV53,V: fi-Vf+..-wf-':-- ,F"-s.1.- -. gli'-,V-f .-Vffw 3 V. - sVQ,E'e-'- -Q -V QV., :Z My 49?-:V , , V f VV .L L VA.. . ' 15" ' V -V'-VfV. V : -ML -fwrisfsggg V - Rf-QQ?-K4-fig .M - . V V '- :'f:.L.-was-Vaff :V .1 sim V w -f -V x -555-22 ' g..'F:QaVVL VV: . . --:H 755.3 gg Lv .R Pwffiiix L ' - -' fm, A .Q ' 1,15 , ' .iff-LAM V. fi 5' n. S- irq?-fe 'iw 1, -' , 17 . L+' 1 . QV a" V. ' ':V:wV.Ve-zV'f:-V:-Vu, -'L-Vfflhfvf-.Ziff 35-', W' 5' LV? Vs Vw- if--Q1-Y 1 MX .Vgkgxvgsx 5-UV A. . 'T .V y,:f?i.'ZXs.mL: 1 . -awfMfaqsgi--q,,- .VV-.557-rfvgw ...iq ? , L V.. ,,,qs?f,, V -,mn .VM qs Ugg 5,23 KL VVVWMQV- via-9253. .542f1g?- L-Q 1 1 -za. Vfi?-vii'-V-PVVLVs.'gv.-Qigww-'-- -?1'.zwVgw.zL,V-W -V111 u m .V Q.-V '1 -' --"R3i?"f"'+1'-P:w.2-LwR4f..- x H 54:51-ff-::VqFsff232fs.L VwVfD.f-wi-twinks: sm--.,33Qf,:2w?f-K -- -' 7' if. f '-,Vw VV 231-g-Jlwiwwft-VVQ.-zvagff'gkp-.V V- V.?gg-siiwzgw-1. -- V " ' ' - S-V . V v L www 3.faVmf?.Sf2e:'-, ' L , ff 'swf' Lsxfiiiq . .I ' -1 iL4'.x,g.-gff:gP:-ww.-V'.:1f' .r w - 'K' .' -ay?w2w-rw 'H-' " " LM- wif w- ' - 2- VM, VLLLQV-we-LV:-'-:wV?f'.5'VVV 'Q' fi AV if V-2 , -V. -J 5.,'!.ug,m-mqgg -Zb'+N-gf FQ -- ,5,V5'?1-ii' 4 253, '?g,'u"v-- ,Vqqsigfwkw-grgibyfxipgzggzg - VV- iw 'W?fgm2fV-4.22 1 F3 - iffgiil L - 2 -'-:V 145: fin , 1 g+2f5-zffiy Vsy2VYwf'ff?49 V VVV- :LVVw-fmvf'fw35?Nf1-:2:- ' - . -V sfiffa-..,L.:m'f-L 1--.1w.V-'iv-59?--.af V-Q -I 4'1'2Msm9?MiV'?553fTG2+. --'V' ---way + " 'I-EV''Viv-'E?i1:2?3?Si1f7'L5Sf'7mW5Q32 V V L r 1 V . V. L . f -. - - , V fig' ff I V 'V . - - - ' A ' f ' 'V " ' " V L' . - - . ' '- ff 1 ' L - 534-2-wfggia-4 iff'-fzVx'gf'f Vis.-fg'-'g15'au'15iZfvW-253549-'VVfW WQFWQL Xf'+s-4 521 ,gA .?s43"5V.L,,.LL-',L!z.V W -V 2... W w6f?g1-4V'VVs'- HSV -'VKVLW1 9 - V V A ' L- :V-ug.. 'sw F A V ' 2111-:M sex--VS 2.542532-1.Vw:.L.-mx ?-V -A551 cf:-.Sf V -39 ' -V -u:".? E- . .WM 1-Aw fm. 'M' Lzfw. -Q-fmzww . .fa VW-f:Mf.,.V.-W-14-V 1 956 M -J V Q 2 -- .f---'-'M 1 . '-19. 2"'-1'?f5r- L. V L . ' ' Q -I -- - ' ,Q 'Va - V fu. . V- -, V -' K L - f . -- - V - 1 . .V .- , 1 V fy2S2?iw-sr-fVr.LVM1Q-VL Q 'Lx' rf 1"-swf 523-Vg..-qw - gsgmv-.V--,VL V . ,L NL,-L , my ,LLLUVAQ KA-SVMQMV. JV.,-L-.WV V. L W +9 JV.-g , : iw-. V-:L ,w.,L-W-g.VL..M...V L,f..,.V,.QgLQ2.LV,,,..,.fiVkXvE. -V px .3-VnQ,V:,. -was-5z.ifU1'.-'--Q 2 V W fam'mir5252.wii.f:'f4f2-x2gfe1ffML-VqVVf'4'4-WML :ai -V, s W u-Xffiz-L V. my 5 ' JQV-51435384-zisgfl5.11.49-:Q-QVV-L'-FVV.u'. . me.V,a-2-fgisy 4 'Vf ...V .V iw M .f-W V-mg-. V- .ggwf Sf , V w5. 23.V.- V. V E.. LL -m--V-,..: Q-1.1-Y.--SQVV'-afgfiggzy .- . .QM V5VL5.A VVgVfLVVf-V-V,gf3.,f:1VVMVgL.--QL.5qV:V,.:f. -'-V. 4:-..VV V ,f , 2' ,.L1f .L- L- Q -pm: " :Vpa-..'V V-:ff:H'2:zff-1.:SpgvQVf-?- Vm, 3FiV+V1f-QM.-L, ,Q l ' ' . V L - fwixgysm-.ZVQJIV V- ww - Vw- L .. 5 ?e-New-41 LL LQWVQV 1-Ffh? Y5 41 -- 1' . Sq . LL ' ' L- fi . . Vw mf- V..-V V -2 .M:mzQrf- -fiwsfff-V .V1.:Q54--4.VVvV- --Mx-V-'V - f - 'VV me . HTM L- -fefw v ., -g, .af' -3 f,giL9f'g,gfkgm,?g4 M wk, gggfgg- V.-L..-2:15.-mmnlay -LQ., .V f4.gQ:Q2.Swi'- ' " . V' . L - V L V -FQE, -gp? Q.LgwL3:'faV 1 fe - , L . V -4 4 U -V .. fi v Va 1 AM: -in J' ff.-Lf .Vvff V.-V . V -5 ,A . . ., .+. . -.x . , . , 'Q - V. LA' 62-1-5-H '- 2 2 - 'VUL -1-122-LV. 3 - - - L sfwf .Sm-LV V 1 ' -VV -i fl- We ff---fag - ' ' - ' ' ' ' 1 -. Vw, 'Vg 512353-'3Til'9zifVQb'w'ZLQ.-Vgg,,:1Vf-53 E'Zz.1?fg" , V262 . 1V,,.f.M.L 4.3. -zmjmwf-,fV.V,'5V 58 - 1-L -, ' fs.-Ls--L -ml-V-f:i.fff-' fp- 'Pf P" ' '.. - V . - i 4:VVfr . . L .- ,. .-ff. - L . - 3?- i gi " .- 'Ywhmfl 1-51 :- . ' - if - . 1 V ' Ewa 4 V TW- - Q .'2,AlLXig Q5-33555 5, -15 lg ,H 1 V ' ?f V 4 -' -" - gf-V-':ejVL31-ffi-V. -Q44 V5 fs V 5-45-La ..W z.gP.V V . ' -' 1 . ' '- VV VL - - V -' . -f . ' .V , if ' ' -f V- W N V. Wiki ffL?5s'siffiL??r2V,mQ' '. -, -. " L- -' :ft-Q-3 ,L H' Z?F2'EI:?,2 - 432' ,L --.45 -L Y - V ...fi 4 V L, L- L -95 A vy ki frifb' -, -H S- 61257 .V wif? 'm ""v'1 '. 1'-9125. N , V. .. zVg1::f A .Hwy- 5 8? VV V - . -TWH-'I-K 51311-SS. - -- 5 V. - - - " V si . 'Y - 4-' if. -,P 'QI' ' 9- V 455 Kei- -9 ' V 1" ?L fL'L:' ?' "E L L W .LZVV X i " ' MZ- - T LV-EA' n MQ, J ,' f' ,, VV AA Aff, S' if L Y all ew 01' Hari Mynderssiqfgym NYNDERBE Amotmx i 6 9 FOREWORD uFrom the old .... to the newf' our theme for this year's Myndersian, signifies much to us of the Class of Nineteen Fifty-four. The old, we knowg the new, we anticipate. What bright futures are in store for us as we proceed to new experiences from our beloved old Myn- derse? Through pictures, drawings and story the staff has at- tempted to capture points of interest and school happenings of this our valedictory year. Thus this annual with its im- pressions of our high-school days becomes a memory book to be cherished through the years. In tribute to our teachers, advisers and administrators we present this Myndersian, also, to express our gratitude to them for their assistance in making our years at Myn- derse enjoyable and enriching ones. "-0-Hwith the old an uulfh the new." llllll-ll f . . ' . .. .. - V4 V.-,xr f V -4 .-.N , ' "Ti ix VV -: iv l ' V. V V - V - QVEEVER a.aT1fW33I5'Y1 ' ' .X 1fViWVQQ29i'?'s35l?'55?z3427?:9 - f if iizhisfffv V 1 --V M ' A V , , . .V -gf - V ' . " Q V. ' 1 V- 4 f -2V V- V K I -L .-3 ff' VV Vee .V V V V --gg5ai3'?fs'2fiV V.f VV3,fi 1 ' , -1-VVVVVVl.V 1 -' Q. S V f"ff'7 '. anaemia-f.fg4 .,:4wiVW .i',:a i f.vQFaf?exg-'w..ff:a2 Aw.-ViV:r:f1.1:. . .V V V VW '- V w s- - . .V vw V' -' 5' Ef f ie ? 3'-E". V . V.VJ J :ix . -+ V N - Vgi , --" 4 -V V f l ir . -V 'V wr- V at - -V Vfffw: '- f 54 JV Q'f.2kVV LZ5f'1QVQ-- 3?-W5-flixhif -EV if kfwfs' 1' 9 W ' V- Z 1 -smVz,1Vx?i.VW2-V.5f?2?V.,EfVV VY? ww. .W V.gwVV4:w.,,s qmmwr WV-mf-MMVI-,w,wfmfQ.V..Vf ,Vf.f,. V f VV VVAWVMVQSMSVV Q33 VV' V .V 1 V 9 V .VW , wVV,f.figV,.vx94,.VgqGgx-NSBV V, VV- .94 VLVVV VV gg, Vmi5 f.V-f:.f,,+, gf.-,M W-9-VfVVfV.V.2-V - VV- 2' V Yi--35pi-wHy1.4,wJ4f2VUzfi .N'sgM.Q.wV,2z..Q.sH2b,qQ, , .. V -QQM V VWVAY 1ff355Qg2?eVfigVr-ag:-Agn XKV1, Vf2Vb?aiff'E' W 'f1V.Vf:-MVVQEEVV-IWW.. wg-gfV,,2f5ieV,Vw1V,VVmm.V-ff f'L2.Jf-VWQfg?:V1V,gwfzV5. -f.'Qfw,w ,gm W-5ey,fV,maV f 1 W , . . v . -.. V555 9E?fq.,VV.V.VVVV H K V. . ,A if VV-xwfxf,VfVfwa-141214 w:Vff4?V2w .,swiVivbVV.'ys1VVE5'wVw- WEFEBSJZV-pww A fgmyv iii-V3f'K1.Vifs:+iw22fWfV-is f3SWffEVe?em1QfVVV-V5?1.Q, f,.f . V V, w?Vv - VwfgQQ?3f??f5S1,Qf f?-SQEWVVS'qwgsVegVPVML-VG-fa : -ww:-Q12aww..V31-WVzN5Vf-15?4f,Vv:-ff? Sw-QVV egaffesfpfw re-Vi, VV .L-.NAV:'V1w32jwm?4MfV,'fiw:VV-Qwf V' .ASM -V 2:- V QM ' Q.3':?Vw5gzvVg5fn-'wg-.f.V.V5,6iai.f 'gig -V VQpwffaVAwVww knew? fzwrwz--VVi.V',:3-5 .VV 2-egg QEWEM. ew:-Vi QMMVQVQ 'Q Mix.. V'MwVJXV 3 J V ' Vf+'fe- A 1. V . V .V V, ,VV V V .V--V ,WY. 4.X- V .. ,,,, V . .V VVV , V . i4E3?1'gxiw?Yw1f.1 :cfm wi DV! .gskV'?-Q15-.Ii'3Vf5gXxQ'WfQ'fQQ3AVl aim-5.1 m24+..1U' 1:91-V-ffvw 'fww-F. ,gg T Vzkgfvf-'73-SQ W ' JV. S5955 ' V in-JQYQQmiiH,S2Mii5's1lEi5V222RV' -2-1' . Vi ' Y .VWQ . M , V' .A VV z V QQ, V -Vw -VW V. VV V , ., V wmvwi? c1VV.iff-f,- VQ--VW-VQQVWVQUVVQVVVV,we 19 V54 J A - V Vifzffmri' V EH V' ww Vffg- MMV'-wwf. VWVVM-MV -. .-EV.-V V- - -. V WA: Vw Q...-QV-Q,5.-Q1..V,g emmfofg,Qwzf-ww.,Vdfwm-y:Vir.:-MVVVfeVg..: 5313.5 4f:a,,fV.-.W-VQVMVWV-MVw, - VV Vf . +R! :fig-eg?4V'Vffa:gV,1V-19-4Vg V Www' V 'ww - wi V. V - V -..a 2?VVrVV2aa aww: -wif -1-Vggfwf2EfY' V . 1 ' 'HV -V V K' V fYf2'ffIfgffm2'+VfzV ygfsfmfagmfgixff-' wwmeal-sg-M'1L-V:,s?7ELf'f1'lf5y?F5gfsV:V?5iVf.ifffzsaq4VV Q45 f 'REQ .. -V .,5':,,,'w4gSQ V ' We-'VV:s:f lwiaqgg- V V. 'Va WQEQV -'h- as ffm. .-B M 'V -HV -VV T5 V- ww fm.. :xg avi--VV QV-:have-af Qi,-' :QVVQV-VW-2"ffVfVfWe-1'LmV:aV ,QQQ-ffwii-fra? Evyfivxwfk-fwv:Vf2QWg2ir - ,eV-tile-gsfffw 'ss-Vf:Vf.fe'XVV22q-5. -VW 4541- miVQfqg.mV-,,,g,,35QgfVvYVV Vfmx. x ...idx:VQ'.kV,.,-,giV,,Vy-Vw A-13 wg .Lg Viz? V VQVV--Vx-J,w.V LV ,gf-3,"12 :V . V V V, .V L5 'VV '-WV-f , V -1, Uzffwnfs.film-.fQ3iE1?3iQ?E3.VVQ-SGQQVI' -Wfyf -i'fQ2w QVVSQFLVLQ iuffw an flifvw- iV??fwyVwf1:-9?3'35sLE3f'-23. if 7? fri'-if ? we ff--V? - V-M334 :mv-3? '--- iw :QV ,V1:F'," mV:1V,g.V,V-Vw ff? 41Jf:iQ'VfV6f. -'Vw VQ-fuiwl f JV, -f 1. .w-fiwyg ,-V-egs5:,U,VVfV,3gfx.5v4' Q33 -4,151 ua,-, -- rV-'tfyfgw 143, V4gZffVV,glVfPQVk ,yVf,SQqifq?w ?X1wVf.i?55g, 'M-' - .V W. -- V ff' ' 53 V ' MJ -11 f fm li V QWGQ- "W-WVi'7f"x EWR- - mV..VVV'2'V V'-1 -1 Rf H 3175 WW K3 .- V . - ' V V Ja? 'fi r F V- 'iw 1 Q 'V if "L' 'V 'Vik .-QVV -VVV.-S-V V5 X K f.f2V.QVZ.V5:ff-if V VTVJMVQVXV- V VVVVE,-MLM :V , ., .V z Egg HVVrfv,sf: V -Vgxfm 25-gV.:QgV1:::V-,V V me W-iaxfg' 115'-Vw' :VV Vf"fV Tv' "'iVf..i'2'fmVV-Vwkf'..'. .. 'J'-'VV 'V V V F1 mga: ' ,i-324 ' VV---V fm, :::V-gf 1- - Mr, 1 -' '21 -+ TL VV :Vg VV. -, - ' V -c-2fV+,M:qg5-2V Vfffwf-f. HV- M.5:VwKTQEL-is-4'Vz2.z3xQ:VVa-.F V:. Vw V .LV VV,-eff if-E V .. ,Vw ,V-f,.1VsnVv.Vih iVg,f.VVV V. 1--VV--V-V A Vgifiri- 7-5 V f-fi.,-eV,. Vmwffsk, 34- VM. , VV WV 1 ww QQ-w1?'112qgM1:x V 2 if if 1'rV?sV::- '1 21 ..xZ'f?fVfQ'isz'2i,V .-x- Q gVi'a?.gVV .239 fsecn-W 'V 'fl Va- afVVfe.:V.?5.5 .. '1 .Pg-E V 2'5- Qw: L- -V555'f-Kwai-xx-QRzg':f:1:V2:.fa2?'rQMy 1 V ' . 'X ng'rV:xkLQ - r :V 15-"" V- .VJ Vw--Va-5-..w,. 1 ' :1'V f.V-':V- Yi. . ., Feb: 15552325 V ww, if si, 1-'QVEQ '1,"f5w2Vigg1Qi Afw-JJIN .. - ' --I -V 5 '29, +A S:-A'1:?1-VTEVWVQLC F ' "" Quia' W' riia-Vasa-V'5kHEa4VV:fV.v .V 4 -fVf-Vw 5:51 Ye Lf ,, NT I" 'rgegfip MS i -' - A V V -V w .y-xf1412m:VV-v1 V' V: VVVww. V QC' ...Kiwi :Wi ' - ma TY! 'V Lf . rg .Vps ' Ia? HGV wi sim 'ff V'5fU,VV V,:-5p,ffVLf'-' V L in 'Via 2: V, 1- ,VMW2-E , ' V ' ' " Mb' ff? ,,.,2EJ,:Epwz-'QQDQTEZ f'iQZ:5.'I21f?3? XV V. Q- V . -Vf Vg " QVV-fV'f2QiegVV-sim1'V.f1ii1f-QWwt:ff'111fm'fL.VVMz5V:QV5wgM?, -sm ?V.V1F a-mifsprffl Vi: Ve, ff1m5 'MSVVM-iV'f1 Qi- sf-2Vp.VyfLi:V.fj V-1 12 . gg, 'L5'1i,f'f'L2Qi" .V 1 W- V .V-1z3f':Vg?--5VVVr?615V4W -V Q-VV-rf fiwtwsgwfm .-f+1VVVVV4Vwm,1 V .wVV,4.L .www Q.. 'f1iJqV?4'SfgfV?ffV'3!l,r9-QigihV .MIWVV VV ,V Vif,..VV,- -.V. V.- -- -V -V .M- 4VVa1wVgyQ1:.1m MVB- alsfiag-,. VV. ip: V, V-:Ve-2.V . :ff - V ffzfi , V.V-V.V.Vg. -V'J-q1V:f.,VV,f. F31 V P ji. f' 3- 'ESV .if . V ' W J. ' " ' Le V .1 V..-QVf2V?VV V 1 VV- . ' ' V F-5:-F:V-VVVf'agV.:VaVsfff5 +1 qv . ,V-1-in-1ViV4-Wim s.:ffS:w.52g'sLE'?i:V-'1,fVg,lff55?-FH 1V ,i-2.-.QV V V -. 'N Q-.J3E--V1a- Y ' V .VV . 1 rV??a5.V , f H, 'V V, ,gf,a4," 'Vf-?'Q.Tf' WV-mfm,-M,VVV,Vwg-,,11, 1- Vw-sim mpg:-:.VV-gL,f5V1fVV w, A -- wsffa -V 2 - -VVV,.Vf in iizfff . V Ti. 1 V'-V' -. 1-. 2' '-usiaarg :AVVV-.41 21 If ff V -- Y? mg 11 W4 ff:-VH rf, ' --215V-: tp . V V - V: - '-V.w1wVeV V "'f'i'i22V1 - - V V -YWSVA :..VVi,VV 41 QQ Vile. -VV.,-VV. V' JfZ?"P,'. ,V V '2-i'r:VV 1 .VVVV I V.: iQu"':V XE Ti?-if 'VISVQV Q ' V ig s ' V 1, - -il. -. V -j ".--H-X22 -Ll, ': '-1.453-iL1?g', ',2?Egi'l' T 9-V ,i Vg 2,5151 .Q-3535 V7f'T2'2iVVV iwmif? '-V'V."f- fi F3?'V'i,f'V'ViV- . VV '- V fvffffffjv- f?'2"'1?V'5"'7E?? 'iii'-iff' V A V .V .41 - V V - I, - V V Q ig. SN, e:f3,V..VV4g Jag? V- V5 5 u:V,:.gQV-feiA."'i g:j5wo'5w1VfV f u me- ,ww V 4 .6 'V '- j.,.,-wiv H-- - Q' N. qrww-fglimu.-3,.-qi? .rQ.Gy9.MMl'l2'515V-VTN.,-gNg,.VgiW, Wg-,glaV4"A,jgVfAVZ515,Vwr1. V . fm.. gg y, M4-V.:-:V 1 .,--M, V, .. ,,. 4 1. 513, ,V Q'-Qi. ,V 1121112 fV . ip --ggi ., .: ,QQM2 'V 03211.-':1fVg-zfifgf X2 2- .. V: 'W H - - . - g .V - ' -- L WF ' 1X?,wVm:1-W QE-V:xV.-HV-vf-. -1205? .if . -6-VV-'my .. ,SV gk -Vffaw-.V.xVVvf V. . 'Wasp ,V VV 5: M,.g,gw VV -VNV-,z. ,wg-A .Y A ..,,- rniyiu , -J, ,4 V . -., .Si 3K12sb5Vr3agVie:-skvM zfv V- Eiwrgxg V 'X Aki 0 'A "" fVV'LV"VV 'ff in 2 3'V-- VL - Q V.i?.:i-V5 ' 2- 'HV' Vw ifm ' 1-:cf VV ".V. .' 1,-Vg V. " V11 14 VVVVVVV H,-V' 'fm 'wa1V.:gGVQf 5 V'11V"VSV--ffiv 'UV ,'11.QwR 'i"'?'f""g.y5 V- " Af. .V W V p "VV " ,- -QM" .V,u',Sg -Vlaf :VXA-f-A . -V "' V-ww.. f7f".f,1 QQVVV 11 wwf gms? 'JJ.gZ5..Q9f--'ML ' fm -- :: -' , , 135 -:WV - V ' -V - Vi . V 4' . 6 V Q ' ' V -if V1 . , --V-V-MVVVLV-V V ,....,-.-Tiff. . -Vu .. VVVVVAQ 'L . pf .Wi ViigVb.sgQ - - ..VV .V -V V .V V- .' 'E -F Tgiifi ?1vii'r.'-xr -is--ug ' 'itfsgiglngfgag V " Ng, -1 . Vs- V .,'..,ergg:ig1nu+z-Q,'Vf'g1'hw5H15555 "f - r- Fifi Q35 '- V- 55' 'E V: 'wifwfxf .'lV?wV1xZ1.r' . .V- .' NV- 11554-21, V 1 14. ,pf-A.. viz - A- +31 "-V4VV'f' .VV .V . , . -, .. -1 FY? K.,-'-iVif!2f'V-T Y' V"2VV VVE1 ' V - V S- it . "1--f' VV?V-V- --1 -.m.mM-..VVVff- -KQV s."s:,V'VV - -V f- V V. .. VV: -sVV115VQifVi+-Aff-ffff Vw' ww 1 . V H .V 1 , . -rf .Q-,W V , - 2 1 , V 4-3.2 a3.wi.5V. +1155 wwf' W-5431.1-213. . +1 2 V , fgfi 'I' VV v-:Vrs1iifTViVnwVV-V4.5 ' M '55,-:ff 1 55, i,3S7.:if3 ' 1--. V Q,-351 '-if , lf- Vast VVV Y Vi-Vw-,V -:LV M - V .Vw ' V ' VV VV: nga---,Vf,V: Q-,-V..gs-4, :. gggip- viii' Vi'-2,515 VQYHYV.-.'f-5-5 V- 1 V,.p e-V , VV.,,V,-VVQEVV-QVQVVV.1-,-,-lf ,kg wha. -Q' - QV Va -V 5 .1 Y, ..gf..,V?EfV :.J2:,.-H-is 1 V V' V:5:,.- ':.-L . Vx,-,-VV -V Vfff: Vs' ,V . V , 5V1,f 135, .s?if'C'i?:f psf' -'-V ' V1 E .-V' - . .Vu " -'V - :- - q ' ' ..1fis:VQ.mf fV- -e , V : V VV - ' " ' .. ,VV,gVV,- 5-:VV , J .-.5 '--- qw- . - 'r V 'iq' A ,V W M Q V RAQEMUND AL1VV1mM' W.UF'wI Hmm B.A.,,,M...,,, A ,V V V , . , . . 'g0'F'i?11?EZg . V H 3 V. ., . V . . . . 1 V V V V ng. 1 V V 4 - ' ff' ' "i, V . -' 1 . 21' '- . . . V' , -A V I X. jr V ' . agyiqg ,V Wg... R, V V . ' . 91 V V . ' . 1- if Vs V" ' ' V 1 ' V . V ' .V 'f WE GLASS OF. IVI.NEI'31,MN HLNDRED BETTY-I'.0UVI1q,, . my pf-. .ww . Q V . V ni f ..,- Vi. -Vi- Y -V1 kr Y 'Li -N Y Y, V I V 4 5 UV .KV N Vg .V 'V -V,.h5.--1:1 -' " Hg. 1--4... ..',, y-igu V .' . .1 VH . 'QS V 1' .5"HV-V' "VW ' ' r .1 1 V -P. 5 VI .V 1 Nj ,- '5-W T" -',f1'11' V DIZDIGATIQ 'IHIEQ - TW1fQNTYVNI.N'!IH .MYVIN DEAVSIAN . I' 3.UU., , V V. V, A , V V EYQM IZHIEQQPWIN HEQQGNITKUEN YJ UR IIWVMVVM-XB.IVE A-S,SISUlTAfN-CE- -wg ,W-,W-.V VV VV- 3 T0 .AS SQPHQMOR-E AD VIbER AND MATHEV- . :V f ' ' . 1' iz 'iVA- ' Q , Q V. V -Vi VE , 'V r-'mx VV ,'-1V- VH-, Vzfwm V .V V' Q .' Ig. V- ,- .,,.',,:.,VVV V MAMCS INSVIRQQQTQIVL, XOUB. 9033.1 H1B.Uirwm To OUR V1slN0W.LV , . V Q Vw 'Ks V V if 3 'V V, Vf ff' 1 f -1 V 1V Y V' .V ' ' H - Q '- EDGE 151,55 BVEEQLN AN E1xVB.1.cHIM3V 11V1.?1V.fa1.m QE, .AND KW, VSHVALL, uk . V. V I V, -,jjj 2.f'f,'L'2'VV1".ig .T ', J, V 'i ff " " 4' " 1 ' " V'V' K 'fi-U N' . 5 - ff ' :V .-.W I n C1'IERlS'HVALW ,A.YS- VHEMEMBQBAIN CE QF YGIJBV LIQVIIJNEVSS TD -.V . 13.4, , , r V LS AND. UNDBREVTANDING OF OUR HIGH-SCHOUL PROBLEMS. .I VV, E N V . 5 VVV- V gV.VVV - - . ' . V - .-nv' - J ' '. - -I I A , 1 .V , , I VV . 4 -V W , V51 'Lf H A . V V'-V VV V V- V,g.-1:1 ' V 1, V V . . . E' .JM 1 1 4 Q 4 X'X,Vg,.VJj. ' ji f .V. V 'X ,,2, 1, t1 .41 .rf ,1-, ,.. X ., . I V I Q X1., . .X..,,-., V, 5 ,V ...Z ,Vg-V, V 1 , :1 ,, .X.. , X. if X , , X if V-uf. Kf 1 X' , ,. .,V V zVX"XgV1iYV., ff. ,. ,f'..11E-546 ,X XX . ,11',. , ,,., :.1s1.1,. ", "'X X 'f 2 X " ' . . ..1.:1-X,fg4"",,.i.,f..? , V-,pf fg232,,i,-.?Q,:JgX1 " ' XK XZ" WW" X m ., X Q-Xfg .XVQVXX5i.i2SV2.ff1'j,'?ff ,, , . , f X3 XX-.Xa 5X 15 svfiq ?m,V15fV.f ,, X X XMX X 'X XXX' ' ,ax 'X f, 1,5-,'.X ' X ' 'X X X .. ,, if -1,91 V'X"fS,,'f?2gX,Vi.-y- Hag- 1" '11 Hwy' QXg,2'f'fXf V1 M . wil' ' K' Kj1KifX X 215. ..,,1YXK5KX ..',. -...X , . 'X" ' .lid A w 1, V ,.,. ., X X ,. .1J.f,2Xs.' ', ,X -'Xa.i:,,-:,gV.,. . V , 'X-XX.,.2'X.,. . K , X , L. ,111, , 1. , t V3 .VVVVV X ,. X L... . .- ..-. 'K 1 ' 2-1. z - ' ' . .114 -X',- ,, V. ,VV ,TEM V, .V .,7,:1- . .1 rpg, - 1f"1fXvXX.' 1 -X V .. ,- ,', X X.,,1,1t1v X-,amy XX. ,, , -,f.y',.3:'-FXXXLXX X,. f - . . . .. , . X , , V. -, , ,, V X , , X ..z, X ,, fx, ww 1 ' ' L' ,f 'K VX , ,534 W 7 f'K'f1fi1X ' 'X' 'f SX K' X, 3' ,..",1T15f vzfi - X X ,.:.f.XV, - X XX, ,W V V V., - X . ,V.,1 ,, ...1,.. gg. f Q.4XX,g:,,1, , ', my ,X -X . X 14' - V ,V X - 1 X X - ,, .V, V. VL V, ,1V..,,,.VX.V?.,. . . .V , .V . 1 X '- , . , X:1,f' - : ., VX 5 i.3'.'.g..1i , 1X1:., 1fX V VVV .-L . .-'1,15-f,g'1.w.Q-.5Xfr. -X X X X ' - 1 j ' 1 1 1112 ' fvslfgi V X , X VV V j 1' 2-..l,Xx. '41, VV . . 4. '.,,X L ,E XXVJXXXXXX-X.f.1V.."X1Xg, X X 1 3 V . .V V V, ., VX V1 - 25,3 431.55 1 ' 'QQX1 K K K 4fKXff'iXQ'f.X.K, -4 Q ,Z .V 51 1 132: 1 1 ,. fVVX V V, pg, VV X, 1 ., V V ,, AV ,,.,V. . VVV- . . , ,IVV V. V, , ,, ..Vg qV,.:.w.,-,,.,V. . . , .V . ' .' ,. 'F' 'X MX 1' .1 , 1 H . X','X -. 2 1 . - ,. - ,X ,... . Hx ,1',,sg.X . f,,. , X af ,. ., '- 21 . , , 411 ', -141, . -X , ,' 5.1 , - ,, 2 X . X- ..,X-,,1g,sX"1, ' X f - ',XX 1'X f,.X:.X-.gf.,.,1X ,' X -V .-'ww ,..g ,,1X,,., ,., ,1. - ' V 1 , , 1 ,,., ,X X V,,,f- X. X,.: '1 ' 1 - - XXQXQQ, 2 X. . -V,,f,2 S'V2i,24 , 3l.,f:,1,, ,Lg " ,WY10 . T, ?'QL2:.X'zQ':io, EXXVV- 1:1 VN ' I .' X:Q.,1 .1,,2g,", ,'-Q " Vi. , , ' il: "'?i3X X X' , X, M311 ,,?1.,,. 1 X ,XX gee. r, --, ', X ,. V. ., V V V VV V .. ., ..,,, qw ,figz:'m.2.XQ- .X ,V .. i- ,XV ,Vg5, X,,VV,.51ff , 1, '. . ' 5,- X V "f..XggXy 51.5 'V Nw, , 1.X ,, wg., 1 u.X'X.1..XX . Q. A , , , . ,-2 , V VV V1 11 A ,- ...V ,. ,.V,'-, X.,3,.,,-a,v,..,.A'V,VVVV. V , 1 ,1,5.,g.W.., Vg.,f,f V5 -, ,,, 1 XX? ,z X X 'X ' -X.:X' -X 1 X . .. , ,. , ,XV1.gX,VVf3f -gy.,,V',V,VV . A , V V. I 3 Q-.VV if . i, V X,g'.,1'V, .XI..V.,..- . 'VX X., X 1 fi .Q . , .. f. ,, .,,, .V 32,55 J., 'VX' . . ,K 1' ., ' KiS'flX'i . rg , 5 -V 1 V .1 VC...-. ,- -1. Q il- . -X X. -K K V .tXXKX XKKQQ.-j.VV-5 .. , ,, . V -Xf , X 1- - " Xi., XX, 'X fwffi K K' UK X V1 . ,, ,X, , ., , , V.,.'X3Q,,,'Y'.X: , Vw .1 Vgv . -V .. ,,g:f',X ' -X.. ,, , . XXVXVLV V .' ,,, Q.. ,1.,.X,:X1:. X 'X . X 751 .1gX,,'X 1' . -Xy,511.gVVgfk1.'. 1, ,A .-V,, XX , - X . V . 1 ,, V X,3..,',- ,. - ,V..-,X ., V Wg... V W. ., ,. . ,wg -. V,X, 4 , .V 'i Q - - 1' . .i 1' X X.: , ' W ,Zi ,' I -MX-'1f,XX'X1M ,. , f'g3'i'?X3Q X. , X21f,,12..:, 1. XXL 1 42 . . . , . .'X,,MX,.,,V ,, ,fm-.5-fXz1'1.X ,f .g' , ' Y, X g:q.g',V.V ,,f.. V X ..,:,,, . 'X . 11 .1,, 1 .X, , 1 X '- 1 X .ffm ,-,.,2X,.g, X . ff 1 ,X '-X' .,. X fu fm-.Xr-e,if X X im, . - , 1 1 . X.:--1-.3X52,f.X,rw.X1ff.,':.f X' ' X X 'XX , ' . , .., .X ,Q-11,,,.:wwf-.-XX.-:.',y.gX',r 1. -. 4 ., z.,,g5:.,. ,X 1 WX XX . X X J X X,-f . ff N-1W-2fXfJs"fX1-Q':fXX1 XX'XXXt, 'X', X - 1' X1 ' 1 . X,f,X5..,,,'ar,, 1 ..V.. 1 , X f,X ,XX fm- . 1 , V. All V ,111 XM... , A ,V.,V.,1V,,,g.i,'.. . ,XX .,.f,.,,, -M., Wit' X, 155,11 - 13-,4-J. X .14 TX. 11,1 X . .wfgfz,'I513.X54"f5'1AMX,'1X,.'- ,, g5g'1i,Q,i5,f , 1. X. 1 Lai' .. ,1 . . 1 V . X V,,. . V V , ,1 J., V .1 X '1-.f1. ,- ., 1X ,f-., .X "A K'K K .,,' V I'KK', mf ,,,, V,.V,V.V K3iX',i-.'5f'1K'X we , 11, X 1 X, . .XXX'5KTJ1- , . . . , ,V . . X ".,.. 11. -X ..1uX'z. 3-. 1 'Q .' ' Q , ', gif QM i. 1 xK ':T.sXXifi.KXK ,K IX ' K' ' -' 'fi -L , 1 lj, . f.1,,.fzXX XXZ1 , .V . ,, -f'i1--.371 's XTX 3' ,K K 1 , X ' 7,2 QXX - ,XX-X--X 7 ' . --X. ,X XX... , .1-'X,X.g-,7'r,X. , f ' X.aX.Xx.- 'i. ,V , ' ' V 1, ,, ,.V,.g ,. A 1V , , . .V -pun?-'ili. JW., X 'sl 535'-.5X4:X.,VXL. . QQXXXXQLJX 15' 'X - X X: , . X-Vr-f,",1v ., V,-,',Xf,X.XgfV g"Xyv,gj-. .' X1 1X,., V V ,, J, . X , 'X Xf.X.11. , X1 , 1 igwg., . X V XX.,:V f , , :1g-zifva X , X , -,.V', ,, , ,.., .,. .XXMMX ., -VX1.,,.,,,.. 'QWQQL' f ' 'X 'K K' K7 X " K ' ., .-'5 1 ,, "XS '.i,'.Q71e1HX1I! 1,15 X3 X I 3-Xif'1'-if ."7A?5f S5147 ,V.,V, , V I .,, XV., V V.. 1. V.V,,1V5V.V, ,VV .1.Vg,.6..VV,, V VV AV Y .,,, .,., V , .,G,.., I V,, .X ,V V, '.h.. ..VV,P.V,,,,,U,A 2. ,V V .. , , I, , , . X,--XXSX -1, .- XX1' 11 XX 1,X1,,.,1,:1gX,.-XX .X , . X., 1 -. .1 01314, g,1,.,1f , , , ,.V,V, QM... .V 1. ., X .. ,- .- ,VV ,w.w-,M ,X,.,g, Xp ,.1...1,,...-iV,-.. - V 1,, XQ.: ,. V.V ,, .., ,X K FJ 1' 1 X ,X , X ,, , ff: ff . ,K 'i if ,ni ' ' , Xux. x':'f?,.1.,. Q L3,,KVv 2. V, lpyfgvai X-5 . . Li X ,. . . 'i',:'a'idX,l,,-.1' , , VV . . ,..V. V ,,,., 5,VVVgVV XXX.- . ,, W.. .X fpaif' 1 1 . ,, ,' , . ., . , X . CV XX f".i1i.f, 1- Ll XLXV -' X K 1 K-'Xi1,14K' ' X1 ':.f,iii3,f, 'M ' , 1- i 1. ' . mf X -X , . X42 ' . - , X f, X X 1 'X ' :X:,1i,-.1.,f.'.VX19 .XaX .,V.,-- .Q ' ffvff ',.i.,f1s- 51,1 X... , 1 -1 X .,wwXr,Qig'Xi1.X Xf . X '1 . ,. , ai- . ,,X-..- ,XV XA,-,XM XX..-.ff . Q1- -. . . ., . .z- 1- . , X ,qw-' X:,.'.i.X..1, - , 11, .V ,'.. '. .X,,XXX1 - 1 . ' -. ,, N ,,., ,,,-X., w,m..XX:gX'..:.,X, '. vw wx., s,.X..-X V 4.11 Q 1, ff ,.X,, f3,,x2QM1,'..LXs:,aX1 . and -1Xw-,iw fr +12-1 ',g,'X. . .,,.f,-1 . 1 .XM '.. I-X1tXX:fxX,1,1,-eww?-'H7X XXXX, 1,X fX' X, 1: , ,, .. 1',X 1X.X,41.XX,.X..,,g,X1X,,.,., ,..,1.X. , 1 1 X,c .,:,X .93 X. ,,,,..-.f.sXggz,m,,1 3,14 X. .X.f..X11m11:.. 1 , .. - 71 ,- 'if X ':KK'X,.1'ra:. Q' 3357 51 lf" L21 f -'iQQ15'Zg'5L,:4j fi, f' X "l!ff.'5XK"'K Q Q Q F 'XXX Z,-f-:j'jfLXjX'1fQ,p?.5,VX3f:g5i55jf.fl32,3ei1f11'Q1,: . V 1 ,' .yi - . x ms. 9,3 ' f 511- zX. ,,. LX f i,gi'.tIXgg1Xj X-X ,'V,X,.Xf Hg gui .:,g.S.'X-Xig,j- fffg, .Q .1 'V X3 X,.X,5f, 2, . V, 4 .Xi ',V, ' My --1' -X' ,X X1f.zX,Q?1fL?15ggi2:.g. J' XQ..2.-iw4Xw.s:.,VfV,..f-?.4ZSweX1ry2:, 'X --X1 X X ff... ., nw gf. 1' X ,1'-,MX,,N- Vw- :VX Q, ,X V M" ','. rig 1-XX, f,,..1f'XX": ff X .za . -:. X- , ., 4. L .. LX: X5 FW 4,161 i.X5Xzff.4j1X,w1,, 'XXXXXXX -'.','.,.-:X',: :.2:-.-fgw . , ,y...f.,, XX, 'K 1 if 'Xi 'XXX ' 'X " X' X' K K X KXKEKKKX 5 1K'f,.fff?X , V Q 11 X..5115X,f2wi,,-1 ,. if-F,X'g,,.1 2'wf:iXX ' fg 2 ,,-4' . - .X V V . X, . , 1111, .V ,, . , , ., ,V V, I .3.V,V.,6 , VV 4 V, , , VV, . . - ,. V., , .,,., Mi., ,1., , 1, -, V Q.. ,X ,X, 1 ,XV . ,i1,,1 ir.ffglii,.'51u M XV. . . :Xe .,, if,,V,.- b1VXX,.,Vv1..V., V V -,VVXV-.V .,.. .V . ,. ,, ,V .., . .,... .ir .V if-...V,,.VV W VV I ' V N -' ' .xi 5.5. .1.,. V:,g, ,. V V VV . ,. ,- , V, , 1., ,g . 2,14 ., V 3, I . jj. ,A VAN,,rVV.,V..,.,.w.,,.,,V f1V1, ,-1 'X . ,. ,N,,.,1 X ,X . 1. .. , , , ., - , ,,XV. , , -' . ,Vw,,,,.,..,..-.XV.f'11..,-W, ,mf -z , ..,-X,.. X 1, X- 'X I X 'X , 1 , .::,g,XiS,. ' ,:'.f 1 ,, 1.1,-X1,2,'fXz me-i1UXX .X X X' X ,, ,QM-1 f.. QXXX ' ' ' f: X 1, X, ' ,. 14 D1' 1,1-'pu Lv, fX.2?Xf1-XX-riX,,, , 'f?f.X.,'M '.:Xv',,X1X:w: ,, X1 Vg ,,-V, ,X , 1 J., ,V..1.X,x,,f4X-,- X -,g . -,V .,,,,,, x.VVV,,3 .VV ,:f,.1,X...V,Q5,-V,,5,1g,,g. ,,XgX,41.VXVV,,,7 ,?.,,X14.X, .Mfg rw" 'frf :,.,1,' : . 1, X I L1, YJ' - 923-33g3i2g.QXv,1i. , ,,2.',1,1 if,Y2.AL.:Lf'E'E ,-f:f1X1X.XX M - . ,XX1g,5.XLXX,,:.:'X 1 ,X-1 . 4.g,,.51if-F X . 1,,,,:. X:X1,Xv XX - X' XX ' X X X ' ' X A , :Xp ' 'X WX . ,,X,,X,X . V1 . , , , " 's:'1I'1fXf. '4 ,,,' X, K X' " Z. X V. ' 5 lg ,, A 1. ..,. W ., -' X ' , f X XTX i"f'KXKXYKXK.V1f'.f?..'., V filffvl-" XTK. Ki X X. .X 11 ,X X,X,:XX XV 'gy .,-:tx Vyw X. V ,rw ., V , if .. I , ggi. ' 1? if ' . afifwz ,.V.ViVMjXV ..zy1.,', ,1,. , , V, ,V..V...VX.,-,y,,':g.VXXwgV,. . ' ,..,.,., VV V , V ,V ,V ., . , , ,X'fnX.1X,, .1.,,iT .X..X-,,lKK2gw':I.5 , 1V,.,X, 5,,f,.. V .-.MV W X X' V' . .xi Egfr 1- X. . , .. . ., .VV inf. .X V5V.,,.. 1,X1:XXX. X. .. , ., 'Q1X,"fe. " ,1 5.11: ' . :XX 1 . , ni , ' 1 .,,,.V. .,, .. , . .,, , . V .ff ,X, , ,1i'X1:'1.F"-. 11 .1 ., . X XX.. X ' E ,, 1,2 cf1'.z.,V ...ff-.-Q,fQ.glX 5 'X V .X K 1 1i7M'K'K "yQ.1ff... 1. V . V . ig... X Q .V ' K ,1f1Ig- ' fi 1 'Z .. . . . ,,,,, , ,. ,W VVVV ,VV V .M- .1 . s ' X' S152 , . e?'?...M,..X-W K X XV' 1. .,.,, X. .X . .,..Q,.,.. ,X , . V,:,ig5 gn 'V.,VVV X- X, ., .,,X,..:. ., Y Y 1 ' 2 2 E,.fiXs,"i-::.' .1 , ' M' 1,, 1 - T", ' Q ' X-SK'-1YK'?."lK', QV- X'XXi3'5,,ww',' 5 ,, 1.1 ..1,rw1, c'1X . X X.,.,,.. 4 .. .,.:z Q--,,.,.,1,,,: 1 Q' , N, ,Q f ff K X, iff ,,,. ,. ffl ,ZX-1 . . X' . .755'.' , Y ' ' ,, LfbIK-'k1T,,.K2'f'.ff XX -. ..- , f , ,.XX1Xffi -21119, X. X., ,,. , 1 1 I-.me-1 21.514 X ,rf .'Xf.ff:Vb,.1,,'Xg, - XX f "'N'fX ,Xfs5Lr:QQ,rf.' ' 1 , U. , . X, . My 2 A ,X '1 X .1 . .-"1 , 1 ww.. v. .,.f1X .,X VV, Li. .. . ,, , , aa., ,..,.w.,.X. ' . ' , , V.,-,.f.,... 2'4'f+KfifK5?f.C K NK Y ,, ,AX-XX.. XX X wi! QXX',X-ffeQ1..zp.sX1Zf.X1X,f.X': X , X f. ,, ,. ..', g:1.,,,f1,.-,Mg if,f'iZi"i . ' ' " K 11 ' X5:2,I '?. XX ii-2: s:,.i7i'9X, z. f'+ H. . ,,1' .V ,X.,..V,L2V.g.,g 1V,T 1, .5-1 .1 1 , , , ,. , ,.V..,, ,faq X ,1 21-V? .VV,JVV1,, ,V,VVVV.V,V...,g,,,, 1' X ,,:X ,, X.v,4f' 9152321 X ,1,. ,,,,.,M .-., 1. .. .. ,.,,,VV - ,V,Vl,,,V,.V,V. V , .X..cV..,,,g '..X,.,:. ,1 1 ,V V V ., ,.,.z. fu 4.11. ',.J-ef, .. 'Y X' f',,iX5,i5XJZX..l. X X 1 K .XX "1 2-wr 1. ' ,J , X,f:1X2, X . X - f ' ' ' K ffl KW 'f5'?!'K'gi.i,Xffl -iihlif 15 uw- xi ,X6 V.,,v X-,,, . X , A X 2 Q29 . -V 1 ,XXpa,,,eV.,,gX,, ,X ni 'T 'fi . ..,,,, , - ,X iff' , 71- X: fi. .19 M A Xafj, 9 .. .N ,, .X 'f,' 15,11 .XiJ'EV.V fK ' . ,X ' X .X1 .X 'Pfff ,f' XfXiXV1X-.V L , . 1,0 , ,. X 'FFT 'X Xi s.,f,.XX 1 ' 'nifnxfi ,:X,,'fX ' 'KKf5K,,i, 11 .., 1 X . WX. iX5X'.K,f'1 .f , . , ,, ' TXWXK fJ,filT'f7Kf-L' ' ' '-F,?f35f,Ki1X1f?ff9"'K K f ppp. IV. ' ,.Q . ,,J',532Z.pX1'X ' , ' X X' 1 viz: .X. X-'ff,'f'. .. , 1 ,,,'X-'f'.XXXi2X1',X'X,. 4 - , XX at, . -1 - . . . . X,.. . ,, , V.V,..,,VV.V ,V,, , , H., ,V ,., .,. . . ., .- , ,.,.-.Vw , , . . ,., , 11 ,,,,,.,,, V. ., ,...,V. ,,. X.'1:1 . . . ,1 1' ..f1,.'X,.,1 ' 1X,X.1 X . ' ,-' ,XX X 1 - L-XX,g: gXjXVr, f VX'Xf'wg:3g1,'gg-X1'zJzzf214ie?'13f11,:X'lfX,r. JX Z' X, ,T,, 1 . .1 I X 3'X1:-"'4".r.f 5 ,, 7 ,IL 'QW 1 ' .X ' '-X" UNK -LZVX' ' "X ,f X' ,- X , 3V-V f , ,g',V'X' ,tmy -1 - 1 K . .M , I , X3 V . ,',.-g..1,yfzX1---.Xia X., XX. X - ,, 1,3 ,,,,,,,1.,, A X V VXV4.,-fy5.:X..,X.,,V...V--., V. 5 Jw, . . H ., . , Y , X X X "..,XXt, FROM SEPTEMBER THROUGH IUNE SEPTEMBER 8-School Opened OCTOBER 12-Columbus Day 22-23-Rochester Teachers, Conference NOVEMBER 6-Senior Play 11-Armistice Day 20-Junior All-School Party 27-30-Thanksgiving Vacation DECEMBER 10-Advanced Education Night 18-Senior Ball 18-Christmas Vacation JANUARY 4-'School Reopened 21-27-Midyears and Regents Exam- inations . 29-Second Semester Began FEBRUARY 12-Junior .lumbles 22-Washingtonls Birthday MARCH 1-2-Scholarship Examinations 12-Junior Play 25-Band Concert 26-Freshman Dance APRIL , 2-Sophomore Dance 7-Myndersian goes to press 9-Student Council Dance 9-10-County Music Festival 14-26--Easter Vacation 30-G.A.A. Dance MAY 5-Microphone Banquet 7-Spring Concert 14-15-Band and Chorus Competition Festival at Syracuse. 21-Erosh-Soph Play Tournamentg Junior Band Concert. 27-Class Night 28-Student Council Assembly 31-Memorial Day JUNE 11-Junior-Senior Party 15-Myndersian outg Athletic Assembly. 16-Prize Assembly 17-Moving-up Day 18-24-Regents Examinations 23-Myndersian Dedicatee Dinner 24eJunior Prom 26-Senior Dinner 27-Baccalaureate 28-Commencement is .A L. if I , pai ttgr gg gag, Iss ' fes t " 'f i , sss5i s.i ,sz - iff " g CONTENTS A ADMINISTRATION . . Pages 9- 16 I . ..,. In- -'ff . . . . Pages - 44 .siizi '." -1 .ss A A ACTIVITIES . . . . . Pages 45.62 F If F i ATHLETICS ..... Pages 63-77 viii? I ADVERTISEMENTS . . Pages 78-108 'i 1 . iii? x ig? 'I get S -4 s , . 7 I, Iss, V--sswgs-VW. .Ai f 1 .7 .-.- A .. .... Q2 Q A My, P WSJ' Awww WWW A491 Q B Q 511 ill?-if if 3WE':If-dvi' f1ws'5S'2Pf- -1-G' - -ff swbrwvi' 'W-1w"1'r2wr:-,-1 .we-'rw f-'f.,-'z-.iw-.f if ,f we.: 1'-,s,'---:.:,-1-.37.1-1f's:p'-wi..-E., f--'sf 'J ii fig Fioxifs, 5.522 E, 'Q' -1- 'K '- '- -' --1 3' I -ff-fY?fJ4'y 11? 'K .M "1'fI"f2J4- 7?kf'VfQ'11'fK--iffi "5 if 'K' L -492 11'-'35-1 1'1".f'---ii'-'bw'.T-Wifi-' M"KWiKi-5-ff .. -1 ' -' uw.-, Qc, 1, -ww-ff-f-'fm-f."'e1. . - Q -wh-1 .mm 'V 1 'arg-L--439. . -- z .. M,-1 .. . -nw 'vf .- - -1 . sa-'ww - ,av S .ww f,e,'f:" we-4 .1 -', ,...-.1 .1 . 'ww Www-1 ,,,',,.Mmn. vm- . ,...n,.f-S!i,.B,,,,.,1.fZ5A-,wg PA g.w,fi..e',-1Yg..-ANWJ -w-f:.?ewmW-Q .ww -.'+-1.111-,few--151g-S - ia + 1 f . .. M 1 2 H- f'.. "P-1 ff 1'-f -1 '15--1? A lf-f . .v.m...- . '2..iw-.,4- 1-f.f,.fs-v M 'Q-uf . . WM 11F'?.:-,SM W-' Wm.-n'..f-vQ-..--:w- wg GN- mfs - f, ...Aw ps.-'Fx-.ha ...wx iggemws-,,wiE,Q 41.1,-..:'f-.fx w w P-1: f. MQ,fvm.1g5-MQ'-e.,..--ff, ..,,x,.,4,1e!f,.1., --.F 1-4 -1 - - '1 1 Qi, -Y 'f A .1-,'1.'..lS, .is K1---Ww.:g--V -..:1f, 1 1f.'i'f-1: - '1.",'w'-N,-,.,3'14.s:1"14'.'A1w 1' 11- vw ,,:,5'2S.--1-H...,. y: fb.-1-,-Q21-1. 'fi 2-kifvsm -+.-WA1-rwww?-jf QQ.:-wg13Mj3,1,,.LY.. .Q 4,,W.y1mA5..--'..f,.,g. -' 1r1+.-5f,4Qgf2fa:8..3.f- ,-..'1,f.,..,1-.7 4-, ,- , .AW 1. - . .. .Qi iq.-141 .lxxw-vx.'F'g. 12.111921 ff, .12-,f'+ 1' ,..Q1-1-'1-Q.':::.'w?Wu1.w..,, -f-1-1-.f-WLM wa- --mfr'1.m- jg.,-fmay-,1.mm'Q-vm,,,,M-,wr m,f.w----Q N, -V mwkafm--fff"a1wE.w...-.Q A- wgsuigwyh '913Sz'ifffM?a'W.,,1v-1 -1-.iw w M if 15- -' -gf:-eng, - -' :Jw-.1 - 4.212212 fi-.4y:'9va'." :X-1 X4 -4,2 ,1.12JSi?6f-, 5 fxkfa- ws 1,-iw wx-1:-. ,z,'i1?ezE11--1 1Q.r331wf1-M' ,Q-f1wfx Qg,WQg1gxSf3w.Q1-Q-3:36-'Q -,V-,,Kg.w3ew2:,a'1'a:fsan-ff-?w?'v'6. - -- 1 fx 1,11 1 1- f 534-.2-,1 - .fm-'gg-311 ,-5 ,4 Mg,-.1-1 32:1 ,,4,'.1,..,g,fv2,1-, 21412-'-3 .1' anew-4 g5'5fffff2g5K..-'M'2"k- s .5-1-2h?'kg,ff:.11.ffim1.a 1.-'fezlix' 24: 11 :Y 1- 1 'wif 'V ' ' ' ".:1.-.- ' ."2'1,g , 292 My 'vi m-1-0 -:1.":1'41'1 73111511113 1111.5-1Q111'f1r.g1s':-afizspif LI Wwgvwfsf-g.fqqfe-111',,-:zawi-Sufi?-Qqfmvff-eidwz'MCSA Q -' ' . -4 1' . 1 .nwf f .' J . -1 -9921 . 1.11 A- X, 1'-...f G .QM-,-wM--. V- ws,-.c ff.-Q-q'-va-w 1.,. - , Q -.fm -QM ' - .i'l,1,wg, M f f: 4 ,, - , , . ,V 1-M 1 --1Hf,54gs'.- V, -1 1 -,-, ,. M11 ,-. 10.2, 4, . J,,Eef41..,,'z.-1 fm, .',1. 1.-...,m',E-q,,y.1y.- ,.f--1m.s,... ,f-.1 ...-M,,w1.3Eg4.m- ..-,wwf-5.1,-,T QM-,Q,11m-1-2 2-Pix-Gswfwmffwff--'-Qvfwl ff1-'f1:,fa1ff'.1f-1-W1-f M.: 1: 2,1 e':.f--1:.:M3 -, ' 1-.z1e'.,:g1 -V 1 '-'Q 1 'f -- 2- 1 'W - 1 -v ww-.,, 1?-g M ws-5 1 zzz'-W,-1'M'1g'w,ff.w.waQg.: 11:11 -.5w.,g1m-fi. 5-'wk-12-.47 wx-f"-Tw fn--af-1: swfxfiww1-1:-116311K:Q4-v'1--TNQ. --f1,s2,'g11 fwfx' ' 'Hf1f'1EZ1- . 5 1--9,25 "Y" 'Ji'---1' ,Q I'-,1'-, , 12 S's K"1e "-..,-fW1f,',f-:4-I ', F353 'fi' .141-'-1111.5 wm,,m2--11:2-1, .1,g, -11615-"QQ-si-'12 fg5m5.,1Q.f.,ev-5sN'.f-,wffvwmswQ12-1-M1-M.. .yd-i'y.m-f J -4 .--'ffa,.i.mam1-.-,. , ,,,,2fm1-2151-, 1.1, 4 1.-yyzrggw , 4 w,,35e',W,,.g,-,,, .-, I , ,- 4-,Qf,.4,1, 1,-4. Q, ,Q .1-,a 1 1,-.14 M-, f,f1,.'4w,.1,.,1 -MUS--, .W-fp,-.-Mew 1w'w.'m Q-,-1'-41,1 Sv. .gfwpi-1,2-Mvfwfifmf-'f :Yam :ffw...,.-'., 11215 -vm-,Af-"z ' ".f2..2f:Q -1-ev:-1.1'-5 wg. 1 1. 11,5-ss-" Eff-..W2.fz'xg f',:1..1.ffg-rw' ', 1, -:,wLr-.-1?f,-ff-:Af 1-0.-'1--1 'mf-,w,.'11'fsf EPIA,"-aw mffs-'11-..1ff-M2521-ig' 'vwvfxs 1- '121f'-'1?m,,'1- .Q .1111 ha Aw- ww. , c 1. 'v,z4:M-5, . 1, . ,,f,,--'gun .,g,.' .N-.w 1,. 4, A ,qwzgfy-.,,2,.z,,u1-, wp," 751' f. - 21. . , . 1,11 11.1 1, " 13 My", .Amy - ,.,"w, 1' rw... .4- mmf.. '- -'vas -3 .Z J." '- ,-- vz1ff,1'f,-"4 xv 1 ' Haw ,f-,M Q --Q.,-H , A 1 r-.1 .W .mg nav -1 ',, J., ,. .-ff' J 1-7 A 1,1z4'- 1 ri",-M1 .Q . 5i3zz.L:,.212i-:4i3,g f3?55KS21,:'j"L',fQ:1 K",'15f,,H ' 9 15,2 'A 121-1 'M . ww ye-,111,,.1,.g5,3..f .5 A 'wi if 35. 1. 'W' U f .Ki ,. ,1.- 23' ' -f,: :'f:..,,4'u2.,,'1, if f' -'if:J..Jf"f 1,61 .2 Y wi, CHN www. 1' wx-iw?'? .Jw . -1- lza111.'mm,f1-ffw.2.1111 1. -- .- W ,wf S. -1 1- -1 :ff 11 Q- 1- '-i'f,-'Wi-,?,1-a W-' K':z'f.' -1:1 --:--, , 1. 1- yn. 11.1- W.-,, :'- .11 X, muff: -:ww M ,Mm 11'fm-wa.,-w,1,.Z:-gwf . S-w.w',1'1-'A-. ff -. '-'24-1+---3'-f-'fi'-ZH -'1fM,31w--f-v'w?z'1 5.359-,1 M-w5jg,,gv,jsf.4.PgQig':-Q...jaw.,-,..5,,4,,,.,ww,g2..q- WSGZ- W ,hw-,4.,-41 QAW 1 iizmv .ww ,.,,,,f . ,4,,W.5114Mgj in .Wee-Q, M, .- .,,, .f Q 1- , .,.1.'-H..-,. 1. ....11. 1- -.L f .Q '-Q-:,'. .-.wf.",--2.- .1 ..,....m',s1,:1-1--,' 1-111',1m '. 1' ka-5s'rwQgg,xl1S1wf'gM fy-1.-'Mfwv' .Z,1,,-,w,.vg M2111-.2-.v121-L-'1Q'4'1.w +.e'zw.f:Q,11f-1 ,- whiz. frm -1 i'f'1Q.f 2-WN".9-1-a-L-1w'12"":,-a1-2-sip - ',.f-a:w1,fs1A2z1:,f'2' :W 1 aww' fum. f.1-IM... .0 44 1:54 1w1Viw:1-fW1:1R,e 2 -111 S .-1"g5EgLf. W,-,',:H K."1Q.-e'.W'.M,",A:,,ma- 11' ww-':f.1 .' .ff Mm 1-3 1, ,Q --11.',f11f'1:,s,.M15164-5 ww www-.1V,1qi-.14 ' 1-'-sE1:- ',,-awk-wwf.sy,,-1'1,:1f:v--931.15511'ew Kmx53Wgf.SfM.-K.',,5:54,Q,y.'14gg.,,.Q,,,y,p,:,.y4,g1.p-4-em... .X-we ,,-W.-, -".kff'f,,,q.gp1,.1.. 'ww-1'-11: 4a51'e1-.1-'.1a,.,. ww uw-.. .W - -1'-,-1 M -11.14, 'r :'.4..'.-',- ., . fx, .41-4,-gi,'..1,f..,, 1,54-5-,-..,'..,,,4, 1,-,g,,,.g. wi, M.. .11gW.g.'2,'..fg,Qg, M ,-.,-rg.. -,?MQB,g,,,,-wRgs:.jWm,,gQfgmfg K 'YW Q'-u??T?11KSe212-fis5i'i1':Iii'5'fdiff1-,5i'5?f,:Gif 1,.lbF.f2'fQMJ.s-1-1'-"1...1'-'Q'23w1'2fZ,3 ,.:1hIW"541'5," L,-f.'12X11'fMQ' 0122113 i,'.f-1,1455 132-g:5E79f1v'11 13f?4.'1 A, " U3-'4'Ki-','9?.'1 -.1 1f'2'.l1',E'ifT'14' 31 1PM5Wialgfifff-ii'5i?Jf"lK?.2,w23ii- 5?-15154,-'q-:af.1g,i.,,-W,-wfmig,-ng4-.,g.g'.zgQN.',, -Xi'-,. WW? aw.-A.,---,1. ,,1.'....z 1. ,.,+,b1g?z. 1.wQb.?4L.1gff51,1g3E45-111,-y's,g, 534, 44 we ,., 1-, '- 1 --rv 11 ,f,' 1 -1, U- 1- , ---L 1.1, "fs .1 13415. 'gcfmffr-,Yf:, .11-vw. ' 52 -.Mz,g2..m--...W W4 62. ffrf,-1' nm- NE" 1-1-' -wg , , M. v,-W .- 1- sfzwf- 1,.-Q-a,..: x 0, 1.1, ff. - ' .gb ., f - M af - we 1 1 :- ' . .1 1 1, mf-1-'Lk ,vf-nfif.-'Psy' 'ww 2-12 1 ' '-f - K -, - nw-tw 1. -- ,,,.- , 1-5, 1- - , 1 1-4 1-.1-w'pf1"',.x',x1 -.1gr:-f.:-'--v'it-'t.hfg-1-.ff-ASi nw .wwf-506255 . ,Q 111 . 1 w1:-Wwffrrmfkf.-.f. 'fa'-,-Sff-4' 9W,,5g..6gm,51gwf5gfw:z'-,Q-,di fg4,,1,.-,gi.2:g,.: 4, ,.4, .44-, . K--we 1-1'1f-Q-fv. 111- W?-2:26-:.'9y " 'q.,..4.f ,111 ,4 '5-f'sfxb1vfgff'sy-'1gi-5.1,-.-gg 1115 . 1 ,iz--p wig 1, 'g1,.,-fy.-1"f E'--1 i,z',.m-3' 1 1 3w'w-,Q-:VW bl-Ziff'-as..' Jw' S- ,wSv2,3Va1'fw.-via-HM-wirQ qaf1'f12.vfif,hX-Wi 4-L.. ' 1' - .1 1 -1 W Q1-2.1 ggi-.7.ss3Q9s.5ge. ,:-zfqbfefafgiifwjsk2':zgQem,Q2:5f5 f12i:b:1'i-fs.-W -'iv-2 w',211- , Ki. .1 ," " 153- 1 :GQ -SQ: 1.lf,1.'1e-,:1'1,,:vIgf -ff .,.f'2-411-ga:-1.:f4,,u - --1-4gf',,5.:--4 0.1226--11.-'wg ,.'L,1f1- ',, ,Q,. -251-'31-:,gff HS1.is5h.-191m'.51xQm1-,552wmwfiifm .. Q , gf, -gf-:M 0 '. -f.,mx,,,,,.1 ,-.-sw. w,-,A A.. ,. 2 -. 1,411 - -, Q-fS,.,.v4pL mf?g,.41, ,fr -11 ' X- , -.,., 34 .wg ,,s-fi..-5,.s15t...rg',E .11 Q, - 1. ef' . Q, 2 .-51 gf ,, 1 5,1-',1 fm- :X 1. 11. 1-34f1',z ms-A 11-yr-1 x ,ww V,,wv.mz1":,:1:4Q-.1-,,r11..,'6mwv-11w'b,-Qui:1,Q.J,1a'- '11-.-w cah. if-ex-ww., , ,Q -w?'if 3333332-if-Q53-wQx.i:f-fi-1 'gg .-'-fix-Qf,:-vw iw , 4,4-,gf-ifw. r'Ny'ggg.Jg12-EPM-wa: m,q,,.4 'sbs-, 1 .1.1lH,45- EF 5:1--ww wwf... . .1 ,. -.-HF. ':,1'w,q. '1 1.144 W J-5--Sm-'Q wr-1-s",'f4.fa My1-1feM.'wffg'mQ+Af,-1:pm. def:L-izgwpfwfm'-af:-Q1'W -ffm--.:xvffZ'e-'iwfwh 12511: fm-V ...'d"gPf'a2,4f1.-eif2':,f-N-. -14M 151 Sf Q may -1 'iw'2".2?mfWi?-"51-1.2.-1" 14 -g -.Vw 1 1 -' wp'--."1if1g' EQzzwq1-if7iz5+w.5gz.gig-x:s14af-Qwvlii.',2:?,:M.5 s11b:11-M,-'13, feA:,.Q51aWS'w ,,,, - 1: s',f5'Q.:,.f.gMe,.,'m-.1...V--,--wg,-',-ev,-.X,.w,:-fs4wm.- fx...-51 ,, -,.f.y31M,.' .wg-,.,N,ws62-az gm ,fm 11m-f'W3fg,,m,, m,1f..,55g,. 44-,J 5 11"4g,,4.i'11g'1 ,,.-1 '- . , L .4-,g4,2,f 'N'1-Qu... . 1 .7 .' 'w ww' 1:1--1 11'-1 .1 ,wp .f.Y-111781.11-1',.-Qwwwrffkwefi.'iflafk 5, If -nf ,zu f15'www-ml? M www, 41'-v"-w'f'f-1-1-1'feqw:Qqfwg-w1Zw?..1Sw-Mak-,Q :paw-,-1.w.v2.1.'f flaws. .1,:w,4-M431 1213.1-Qqw. 111- ,AS S -.ff 1 . . 5 , ,r 1 1 Q 1,18 ' . .,f -1,1 .q, L4.15-1.,-,,w.42,'.w,-Y , A,-1.11,-f.NX,,,r,-Q S11 ,-1,-W--f'4,s.1f21,g,14w.,g,,im5v1,H-,2,..-..gym-1,1,,55ggm9g-1.1-N ,fv?51?ff?5.U5915Q.2??5,',4,q4.MQzzfm1f1'v1Q-:.ff1:2,:g-Q-nf. 11-w--zff,-,f -,5f,f-MS'-.5 Mp.-,-,.311-mf-'G',ww:fQ'wwf-"5-f.3ff 1'1.Xff'- Ms 2- 1 '-NR:-f--1t"S1 ,lm -1- 1-'1 .- , - 11-16211.11 f-1 -1 1' 1' , f-tfAM,.e 1 -Nic. - ff 1-M' A 'QW'g1".'f'.,-1, .mn www, 'f.:A2.'-ff Qrwrkr-Uf1t1'Qv:iL-fu'--EW m mf f,-,, --51.5-srsik-' ,N.,,5...-.W ram..r4r.'f.fgfgW,f-4,4,. ga. ,,,.g,fw:WfW:w.f'm 11 .ww f -K'5'zfLM?14'i7:X,-- 1- J- - -f11,.:W" - .-1 Q--'11, ', M4 wi-1.-1 11 --'1.w11M?',f wzgf'-2 -'W-1.--Q'wad-:'.--5-1141-1 -f, 15,154,584 v ,Q.,Q.1w,.f ,g1,,,Q,.1e1f-,,,r,wg.4,f'.g,.-M. 111 .wmgwgv -Ev Q 9 M12 ,f 1,-,ff ', -'45--, .-, ' f .- " '1 1, " f w '.' .wmv .1-'-,11,,.-fsx.--1 -1.,wfS'a.:l,-flwzmwas '1,f-.mf-mf-1 1--Mew" -":fa'z4ff'1t-,'. 1-:Ph-,w:1'1'.Wt1.,mf2-fivi,iw2l:?Q5" 3.21111 1- --,-1'-211--Mm-1-wwf ,.-'yffvnm-1.2-.Aid-,' wifi-1 M v-ga: .1--,1.,f4... if -29 1 .5530-:1:1.',, ' 1.1 1.-,-5-sf,-,911 " ' 1 X - -1 , .' -1 m Q- 1 1'-. 1 , ff -my "iH1w-Yx'.-..ff,:,.1,,1 nm f,1:111:.'f',s, 1.1 wwxiwzfsb. an ,-ft-A 'KYB m1.1fm1,-...M-sf '4Mwf.'2--- 'JE JW' ' f 1 . FV .3w3gg,,1W:qggg3Q:g Q1yQ5?..sgm..m,-5:93.5393.1,QW-was ,Qv:g?giw1?G235M,ggf5sQfgg'Zgq.3'55....-"-1,1me .wi-,.-11 1 - ' ,' ,, 1, 4 ,--3 '2 3 4-,111-,-,f4,11w MQW s"ge7,.f1',iw5,-g.1.g 5'5,.,aM1::.',- mn mga. NM11321raf.,3z53QHia'fZZf-X'Q -Sv .-i...ffiK-12-sw, .,w..'. gif- emzg-15 ,,41,,--- as vga ' 12 :ms-+ WI, ,f ,71 mf 2- me w,f,f:,'1-wa L -my.. ff '11 .M ' 1 - 1+ f ' g SWT? " ' " f, .- -,ww '. - -' 1 - -' '+ - fi' 1.1 1. ' f1' V ',-. 1: ffm 19 uw- ,. 1, . vmf,1'N-1. 1 ',-W ,www 3.1..rA.,gi1N-1..,'- 'N 123115.11 M-f.-gig uwmgyig 1311- 1-,1.-1? 52-EM-21-1.-1'S,1 ,2:f1'S.f.-ffkim-,'-,'1-M-Pm.1 1259, .,, -mxiif 11a1m3Mv1,-..,,-.'.w . . ' 1 -- Mia.. , 1, -1. -1, W. . 'Q 5513-2..,1-1.1 1-My-1-..-.,,yy-1-,..x1..e ...'11.lw..p.,:C,-QQ. ...ii . ..W g'33s,.'.,,.maqg:,2,.,,f.y, ,. awfP14?2h-:1ei'QHpfm:m1x- f1f--wwffa. -55235 4w5Q.i2-Kiy2g55z?2i2gf,a1m5i1mJf2f'5LV:-kff N- iifEf.w,wifi-1' 1 - 2-W-My-1:1 -13?-111iVQ.X'iv5 -113--1. ,:::'f Q." 1 I 'f if- .11 '1"1..--ffm ,- f',, If -, 1 sw my. my 1 'g'w',:,,s' -1-'.'w1,w 5113 4,1'Y,M :1',f1'- S1112 ,sf-.,',3.:,f.gv'Y.,,zM11:5-fgfg Q ,.g54Q1:r4,g.:Q?:Q1yem5,gvf'M3i.1m?'-, 222312 Qfsggfnggg, 4 4 34 pge11vfi'1a5pv5.,X:-. -,1 , 1- ,K " a. 'L -1gw'ffwi7 133511, - -1 ,' .v,'2g::,f1 :feral g wr .41 11,13-wx ,',4i.-N,-314, Wcmg-fgs.Q5,1ffg rig,-Ygfwguwg gf 3?25'f..QgQ,:4, ,g...11fksQ:giF3,.5,. iw f, g -' .mm s,,1E-NM1... ,4 . .-JJ.,--, 54-wif' 1 -".a-1111-.Cla-Q-H'f fic' 121''iw-1Gezffgii-'4'1.-ws-1"'ff'z::'wgv1.,L -2fa:?12,v1'f:2'sE-aim-wifavgi?111- . . .X4if.,.-,,.1w4...4,,Q. 4, wgwq.,J,M.,.gQ,4..,v.3.5,q,.,g5u3vs11.Qmmaa.3,31 .vga -m5.,.,,,.,,3., 4,Qa,.,, 4, ?4:9,N.4.K1- w,,1,f.1.-EW1. ,- ,,j?,3f,E5.,,qgz- , M, sa-.,,,-MM 'M-1.1,-1-44w'14'M 4- 41 ,- .141 L... Q 11. '1-.,,1.1,'- 11-,.,1 :1,.-pq-2.11.,2',f.,.11, .'m,...,,-1,,.. 1-24,111,--,,.g4...1...n-,V-,.. W1-'.-. -A f..w.s.gN. ,f-m,f...vfm.c. w??f5i-552:.4-?sqff3c:?3rww1, .SS-wwwfiv' + fggiiw K"e.1-',:w"-wkri-W"15 ,.: .4-bk ..' -' -1 .1.,31,Qv - 1, 11- .1117-ff. .A 1--'5mf1:gf.x11agii-41.11 ' ,uw .,..' .:' , ',.Z.i--. 1-1 , 'ww-,qw.:4 ,ff 11.5.-." 'x1y.55Ly:fw,-,Q .'w'.c--1.3-.y., -4-4.5-,Q.w.,115. 5-1.511 ,Q-1.-.IQ1.w'w?Sw3wq.f,1wx,--J -W'w1y.w'W-mzwzffsfw,1-4.H-:wZ..?xg41'w,f.?Z2,i..1iz-gk-Qffzi' 'km '-1,-Le1134.f1-Ms.J3a4.. 1EYwiiw1'f . wi' -'vw " xiiww :WWS2 wg-2, --,fm--':1, ,, - 141' 'T-1,-v1ff'.r1g X f 15. 1,4---.w?.'-'-.Aww .ffm--'2,'Q,'N-M'-'f-M 11:-r. 41M111111-w1-xg-sifwxsff-dQgg3,qQZ1'mr-'fagMuf1Qvigg1,W'EzQf'-"fa:. 0-iffimxfwwf' K5'5dff3F"' vw- agar-wiw-Q15--12.iwfQ' .- -1, 4 -...:' Pkwy-1.11+.' wx: 11115--mf' mf"-1:-S'vu--,'ff',S'1--W.-,ww BQs.?n:ff1w.'-Liam-,wwww- 1Sw11'Pf'2'1M?l' fffwf .,,.,,.i-1-.fp-W, .1-.:,-,..'w K - Q.. ,- -1,1 .4 v -ff 1 M --1.4 mf .-.'4 - 'MW-. .-,f,, ,4, .-1 f ,544,,,4 A,.w,.i-,,..q:W,'-,fy-,.. . .f ,.1. -,J , ,1 M,.,..YQ.- '. 1 Ngvww ,1,1wE-115-s.,,,.1f,::' ..f1zg-..,iS7g1f1,,giwgrfmgvy?M 11: mag-yfgfs??f1wffe1i??f?g"f?hf-Y5?3WQ.F . 1.4: www- -G?fm1,l'1fs.1.,6igv,Lzag.fw:'?wvMfg wg,-5 4 m'u5gf51.q,1Aw1,11i'h-19,115-,QQ-1-,pf. . HW --1 . -1. M, .1 -1 I rr,-1,f1-,131 A-.,E',,,' 0,14f'cf,1-fg,.g34,gf4Q.f..w1-gf -.sw--.ia J-df!-,L 1.wQ:ai'w-N, Jw-2 w --'1f'--1".'-zfwkwskik-. .vw Ma.. .2Jig:z'Qf ,wf yQ5f.wgw5-:a1Q2sx,--mf: .+f4w,mQ4 z-',f.'71..x.- -1-iw 1, 1-uf.-Q '- ww" -W-.611-11141-1.-X1 1,-my1N5'i'1.H4+,QW-ff'e:1-V1.2-X 4- -f 1,.: 1-A'fqr"' -1,111-1.' 1-1, 1' 11 -"QM-2 1 P11-.wffffswmfzw '4"'B,"11':LW1 -'www-,:-11 --1131-112.122www'-3.-I .5.w52.Jf5Q,1.w J. mQ'b-15.61,-Q., M- 11- 3. fm- ' 21--'ww-'2-ssfwwm .w1f.q, M,-',-1-1,1 1 1.11.-Qs -www'-A-'.1g.' 1. .wp 1 1. :1.:, .5 'X.qs':1wr.i .- Saw1,15.5-5.2.51y?33.1:fwwgq5im5,,Q'gQNEWf'g,,,3Q15i5' ga M,.'fifgwgzgwezarfq7vk1,w1-141.4,-1?.mga f,-f'lfaaW1w:'M 11 A "W .ng qw- 51:1-331,-'.-fii3Afw sfs,f-4,w-:'6--vs-WJ,-Q 'Kms'-.'.,, 1'--, .- air' 1' 1 ww iw- .1 ww 1 M1141-.-',1 W-.far-1' 1-'-M. ,wwadk MSb,w,i- -xfigw----xfmgfw, a-.-.Nw xv-' 4 -gm--Q N- -. X -, 4, 4 INN, L xg., .1 ww-. L-41-21:21--W.--. 11.33111 11".'f1-A' -Y -1 1'111'1 Ne.'-M'-4-A471-31.1, 2...1i-f,1,251-v:.f".1 - - wg '1 1- v:,1vf'Z--He,--.i"1-1.1,f,',.' f'.W1-.w12-,My-N.,f--411-fm '-1:1-1 x--..--, 1 .f'-..w:-N-:,1?.---91,1-W www 1 .Nga . f,J1iE1'1'Qa- -Z -5 '3f'wfmi5"',af?1?Ei-3?'1fvfF+'f4' . Es'-1 y 9 ':w2?i.2,,'4w .JLQA-,grc-,p'+'fvzm' Q11 1211. " .Wav twwwz- W, 1-11,-1,1 4.3 .,.-A:-.,'. .,1.f1w-w 3-" -ww- 1131,-2' - , f s',f1 "Y'1'1'1-"A'11V-Yfv-Y,-4'-S 1 1"ww'f:1-'.1'w3w vffwfw-:1+':'w'-""4s 1154 wwi+Q.g"9xw'- if ww--2455 .ww gWg,r'-f:,3.,gj-fwismfrqqsr1f1qa.5f?Q-,g.1.q,.,,4Wfveifw ,: .1111 ,,g,1.,,4?g4 ,.3-,:"1 1.,-gg. ,,,g- M. ig-uri: 11 --yay fy,-ag,f,1.-4-1111! .1g51:1vfg4Q:'kt?.ff:.1-1.1, 1-X311-, ' A-gg45.g2.mm'irgit1-',-f1g,a-15.--113.15m,gay-1 -1 5' ,M4,f.By, . 51. , 'vS .1 ' ' . 4 " -125W11'11-11. gg, , 5.512-W ,- -sm., -if-1'efnf'5'1f'g1'f1.. ff- 21,11 ,f wi1,Q-1.Q,Fw,a:-'1-'-.,g'v'.,:sf',.nf,-' 'Q .' -1 :1W4':-:iw .-.1f's.-1-.111zfxe.'fLsM f'qfQ.,Qa.2e.:vf,f21W 22fug,.Mz?- 'Hl if f . Arg 1 1 , 1' . , 7 '1 T". fihff'L"Y-QWQT,-13-Laci? S-ffi?b7K?v Ki?-'f5SK:WK5i'f'?wLf' . f'-1: if' - -J: '1'...i. i'-'iG1Af.i5' fiawi5'f5f--3ff'- ...KW W-.f, '1'wf?-.'3,V1l"1'i- 5' 1'5"--1 ,4 fin.-295553-'figiii' A-Q42--' Q ' f K 3 125: -1 A' .EWR - .XaffnfgivaswuicygligwwgQ.-.MW..-.wwwg.f+-11.21 --h,f,Qwn,4g45Q-xv.-',-,1-asm-wgfig,-5,-'QQ 'w..'1--QQ..m'1.,,L-15,egg'-1 ,',,-,Mfg-,:,.h:11ygv,1'Q,0,1,W1.1- .- .fw -3-,',gf, -1',.1,.,, 1,-w3,.1w:fg.1sg.fw.,355-W4.-3'.,,.1:.y,.,.1.,,g11-.wmaw-.1w,..4.Q,-. x',,11M , ,,,,..e,,W.,,1, -w..vgg2,,-N Q-.1 .5 - J .gy ,Ak .. F, ,Q . , ' 1 -' Q . V-4 hm.-44-,-.. 4-:.'.x'f Qgwsfi' if is-"'w-v:mW,,f'Q-- ,1.' tiff- 1,q.1:'gp-11-v.'4al-wi 1-. 1- '.,11g',,1fw..,L. 1,,..'v1.,.- 11.1, ' 1 1.4, ,W V,-9 ,, 55.41-., :T 111f,,..A1.,1,,1 ,.f.-'1..... .,L..,,,,,411:'4,..,:- 4 g.x.,.L--F, ,f-, L- ..- 47. W . A ggzfig 1- ',s15fK12-??4r1-11M-M-M., ff' 1-1'1Qfz'G??7w1L'J?z-f'?f,-12.js fi1gi.fiif',,a-Q.'mP?,'542i-1Few.fiyfhliiw,ffl-..J,1 flfaflqv .L ..1'-if 1-HI--.A 1311. 5 1 Q., , 5-. fi.-TL..-1?,..,1.,m..,,,-. wqfv- mf -1 91,31 q.Xf3,1H5m'Q-M11-v3f'E,'f.-4'. pi--M ww fE.,Q35.'-ff fww - .' M' ,mal-v Qnaweww Q- - .1 '11 ff ,-'M - W 1 1 ll -' " KK 1 ' " We 11 , K ' 2 - - fb '- S-1 3':Lm.fwx1s1wfwvm2f:-1.,141:, -,1 -"2 Nrgfrivs-fp-M11-'f'1,.fa 1,'- ' sw. . 2, f,.-276 J, 11 1 . ,-z1w2':1'..gw"w1.511fW-111 " .2,11'-,wgwgeizfmgv 2-.MW 522:25-ici .sy , " -41-J5fewQ.i.1-5: - ' 4 M, 1.6 ,Q 1f4,1f,qf.f,..g,,4.- .2-is-2'-s1w,f..g52,:z'f,g,q.yf 1 , f-Q-.5254--1,112 11,11 -.:1'fw.1.. '.,,,f,-w -4. 1 ,. - .v , qv mf L ,.1,51'1.-1,:. :',,.,.v 312, -,gp 1 , r ' Jm.f.,ms1.mk.,1-1+ - 11- , .A .f -:, -X' -. vi- '1,.rQ-.ug.wwf-y,f1,f1.. -1 .wifwzv -IMS wfgya:,.gns.,,.-:.f,3-5,143.1 w eusww-s Mg. .,w41.11.ez:,-M1.,.1g.,.'M-mr-1..4:.f ---".-.-.ff -1 '.,,,1, W . v"Wm1,W11 wg- -'w','w'-',1w :,,.: 5 1,' ,ww-:"?A,153 -- 1, W' -'W .BJ -P-Q1:1x'15gg- 1' Q ' 'Q if sf:1f1,w.-.ww nw- ,1- f 11 . ...Q -4'-11'--:gf1w," .J .fa ' .Q.-A-,-'ww'-m-ww,-wf, ' M4-sJ:+"'-. .1,.'.1:-12: .wa-11, - 3 1 - DP' , .2 -- , -21 , . .- , Q .f T- -1- -was-1',-1-1 ff,-1-Q-F Q. 1- r-'.,,r-.W-'11-if"1f - wg-+11 we ff:--3- f -af 'H "wf11g"1f- if an-s1'1s1'+ 511--"'Y2'ff . 1, '1-P-' . Ng s, A-'--1.1 ,,'1-'15, -,fs-.'f'. ' 1 J -111,1 U' L L. gg 12:3-fam iz sm-.Q!..S . -nf.-1w1,11,1.'. wg ..-113.9 :-1,1,.ii.'-5 1 -'hge - m farw.. SM : QM ff' ,,.. ,4 111. . 1 ' .4 -W, V -1- .Aww 44 N .1 A ff, 4-f 2 ,--9:5-wx H. .4- -53 V' ,1 ,ay 5- 4,1 fm ., f 4 --4. 'm."'1?. -1e1,ix!:,m, .,.1: L- mr W... u., .,5i9."'...ftv:v-.1-0.-911140 1' 11, -1,-1, c'4..',- 4-'ffsf-in 1 1 -ff iw " 11. ,- " 1. M z1,., ,,'m-421. - ,w--lp-159 -x-,1gwfQf:'1 wr W' fw-1 -N v-M2 ' .-' --'W--Gif.: -, - 1 'f-1 A . 1 vs.. ,gz'ifMv5W??M QN?M5??ZQ4?a-e21fiii':'.g'2?-44,5-3g:5Qb1w'ff?Qsg.23LMf151156135313 f"iVS-wi.,x4:+..- f-ua f .mw.,.1.,yf,AL1-"r'f?,11,. 41?f1n.'.ff 1.21.-1 -nw 2" -, f 1'-.rw Aww?-" " 1: 1' M.,-.Az-.1 if I ' 12151-iiif 4 2.1 Awgsvwyf ff11m6f . . 1 -2 mg. 14 1-'Ja -1 4. '- - - 1111 1 '- 1: . - ,' , --,rw .f,,,.,,,1,,,..1,..-.. - 44...-.-,.4.,4 Wy,-,.,......i. M- -W.,-,M-,-4. 1,1-s.M,1 W-Wg..-.-2f,1,'.-W,-1.f.1'. ,.,,,,1f- ,Q-,1 1 -1 W. .' Y'KSr,g -- 0 'W W-,.,,,v'1-fwfwffwfmL3W,:y,f,R5-.,,'-,nmg-. .Qgfzw , ." .,w-gg,-gg ' -1 ,, 1-A . we -.41-wf . wwf'-Q5 Mawr- w1'b.17f1w '1.cz-.wwf-91.1--af?-12ff?5?32if . '.fP'1.w:11"J1mizc1w1LW-. eff- :1-P'w1.-w"'g- -f-Jw M ' '. ,NM-i 1 w1e1"z .pw .--1y,'mf1' L .5 uf Q "g 1 1 -f. f u- -414 w,f.x.z, ma R'-if 111Q'1?2J'ggq..14f-., hw q-Q .- -459 - - K-,wdwfesf-if-'...g w?1f:-1R.S'-w-M-23--,QQy..,,1-f.. - J 1 w5f1w.1Lf?f,.ws- wr.-11 uf- 2 iffv. S, Nz-f,,,',1.'?'-"rf,' . . 1 1-, mm. .'.11-y,.11w.,.f,. ,, ,. -if ww- .g-Q' -1 M- '- - -er--M n 12. 1 --mx .1 M W1-S' , -Q - 19 1 . -,N -f 'W - - , ,- 1 Mil., , W.: www ,-'frm , .-Q,-wr,1.w:g-."-1--3,1' V-.1 11 --Q Sims.. Xml: 1' "1111-yfwwr ' 51 4,,,i1'g, .,, .- '. 1 -51 . ww-1? 2, -.,-15. ,111 ,,, N .11 5 .1 ., ,1,,4M,.. 4Q.i..15,.gfxj-,,.,,-W.. 'V-.,g.gr:? ., 4 . 4, . 534,-,,, --254 ' ?X,gffGi?ey,fya,c-f.-1. 2114-Q5fxcr.'-751-.siwQi5yWK.1:9 Qwfxw' -..1Xi-f'.,---W .Ai lspgw., 111- . ,., 1 , 2W1'11y:.3'Q-1..- .wg-Miva if 4,5 ,-, Q .42 45,1111-f--we-,' ,. , -1 ' .W 'Ak -,di .9 ff. if 1 - ' . W- - f W. '. . Q' .. 1 'f' M1 ,,1w1.1---.,-?'az,:v 3-11-mgwg2a.w11 fyP"::,m1 -1zs1g:w.ggdm.,n 1,. 1- 1 , --4,-mv':v -'w,',g.-,ww ,P 5 '1,N1Qw1 4, 'fzia':5p9113gy 4, yQ2vsS'a1-:- w.'F:-11f,"e511'g,,iQr2 15g.4.gg.f-R -':.. 43, ' .1 .-1 35 -, -wgv. ,Kwik-.y..2.fS,-z.w-f..,p 1' wh"-.?K-. ww' fzfffwr Sa-wgwa.111'1-..2.'u',-v.:v1'r1"1i,14?F.wu11.a1' 511-1-I .-V-.f."-4-1214, . ':' -fy' W. 1 '--11.. "" 'Sw 2. 12.21-,.91:'f1-K3 'S-:,-fwz' -A, 4- wig.. ' ,- A f -1211- -Sv f 2-' 1 13 '- 1 fx.. -- 1.2 4.114 W. ..L.,,feg ,1..7,i.,4. .,..x,...,. ,,,..,,4..,,q,.,?..a..,,.--Q -4.5 .,,,,,.,., W., 1, '- N, 114 .,..,,,Q.,,,1w1,,-..-..,.1.6.1-,.-,,.-,41.-V.. - . .111 , , . ,. A ,,' 1. .M .1 ., fy 1, we , w. ,.....M W- L. an-19954 - Q-553 4,1 4...- wa , . - wxgaf-+fWeiA1wWS,51,r.z1s5 1595.15 --N ,A-sakwgzgp. --4-W-.-f. .r'.mgf2.eyf,eQw-Qi',---1,-.11g,1-f--W1,--P .- f 1' .0 af: 111, 1-M321 -Q - gm' 1 wr 1.2. 1111-4 JC... 1 - . , W -1 I ...Q,.,w.': 4, - -1-I-.-,.-4 L 4 ggi .L -,541-'.1f,f,444 gs 114.1 JWQW,-fg,. v.g,A1,:, ,nc 3 '-21. ,, ,-.., , ,,4, M4411 41.1, ,.,..-1,-411,-,, 4? 1. 4 ,.,-15 - -. . -' f1,w,w.- , -.f-vf4.W.1x - . Qs- Z W1 4, f1,.wv...+ , 8.Q, . .M -1.. -49'i 'i5f.,ygvN1 Q..-wma: Hx ..1.f-11-11.1-A-,ffg.159141,'1. -.Q-151-11.7p111..??Q'i.+11,Msw 2. r-,nv--1, ww- 1 w'-111 11 ,. -.,. .,-1, f, -1..--1.-qw ...Q z' A ,f.,1,-1,11-.5 1 11, -1111,-'1.. 11-. ...w"1"',Q- 1- -'A . fig- .1-S-1? ue-1' wif- -1 - .- rf. - 1.3, ef.. M5111-:r'f2'. -1,1w.aw'g.11..-'-.r- -'+Q,.:wf1'5.-1'..',1f eff" "u.:11':',1'n..-,1i1':u 41 1-1 lf? 4 1- '14 ,'-241-254 - .wlvig-f rw . . 1. f :.1..'- 1 .-fmyxfsafqig-rf:waafm1g:fx-.g.,g --.mm-f.,,1gfPI?5Qff sr., .vim11.w.:w,.-1'24-1fMMw41fs1,11-'111:m1 :f1w.Sr3.-Wh-.-1'1-Qu. 11gmt2,J,,m ww- um -,' .g:.f:,-51, .1 M11 -.sf ww' -M' .111 52Q2'14--?"- -1 -1Hwi-f.W'- - -W'-fgfi 'QM -Q , .fy pw- rifle:-ffQwm..sAQmz1fa.-11:15 --f'1-:yah ..-U S-11125-211-1swf.-S--Slsqgfsag ff-5-wage' ,Myf-.M1?fm5,g'-1:.,,ww.'-,sf... gg- ,, ,1 -1 1.51,-,.'g .'-.Q....2,',1,'1-: w.,-535 '1.y'21'w'1pE32a1'1zfw1: -' a.'f,11m. gas' '.,-ran' " j 1 A' 'ww-Ytsli ' 4? fs - .gb-if -fgifwifc,:-Cf1g5yw,.y3-f..,C.-,- Ng.,-29 gigg,1Lfs.,.ef4N-.5-g,..'m'f,1'.s5-g., 2.32: -we,-11,344-gg-MQ, 114142 .-,sw ' 1. -ff .S .41-gm.. 2, . , 1 1 ' . , .. Z, .-51.1-.ff 'Q .1,.+, fx., , --M. Y.' 11 14 1 4 15.1 f 14. ,w uz-6, ,, 1 1 -f - N w.,.FVqs.mw -1 . 2, , Ye.:- -z .2 2. -w-,'c.::--.- -ff ,',, ,Az 1 aw, -P -Si.-,-.!1'.2 1 Bmw wma, 'ww?f"M,i'w:1' 'A 1- QW", 2- 21. M ,fvf -1' 'Q Mfg," iff- .vi---M-M,-1 . ,May L-1 'swf HMM. 1:,rM,+- 1-Qf','.1,, 54- -f.11f '1'35'w ' - .--if - :Q V1 1:1-nw'--22 :ff 11' lm' ,' 44 1-.',,z11f"f-'5r:grgw',1 - 'Y -' 1 ' . - Q , , J f .' - - ' ' f' -' -- ' , 5 161 14 1 ,- xgi:5:fQf'i1E-gvff'fxiifww'ff--5J"P'1?3?-'ivsw 1':'-.--21.1.25-Q, 1'iwif"- 1' -'- ' K2Ff"'j. .. 4 1. - -f f .e.:-'.y,,,11- 1. .-1.gp"w: -2-sig-.15 '4 - ,.. f- - -a , - 4.--p1.4.':-p3.1- ' .Q....z- - .111,:.:9i4-,:J1,-?::':-wk? ' . n ,.,.,..1-. wi",--m 14,4-'-415,5-1f2'--K.,-f,'.-Qmm'W--11,-'gf-. Qyswi-f'-RN--as Sem-.,1-11--,e,m2?v?i Par-fm?.1-1-wzmKmrw'.ff2-fu' -1,1-'-.mlpflflw 5- ' ,f - ' 1-f -' 1 ' M . ,- ' 'W Q f ff ,ff - .1 . --w1"5.:zy"., 1- fi, wwf-fs-L."H Q-31312111551 ,rw-Q-,'3e ,.sg:+mn ww- ' M1'-.3 5.1-1--,' fm. 1 wf - sf"-f'-M 'S'--"ffv5wpf-ffi"'"'sy,1zs2",'1--1:,'L'22'e1,? ff M .: xg.-'1f,.'1'--,.:.1 '.' 21 77' 'if -41 ,. rf .. 'K . VZ . '-1 'J uiufvx 11. 1,--G,:S"f"'1 L 'AK-hf'f"" , M' 1'-2 'rf 'nk w.1--flu 'sZffff'1M, - ' 'W -,,11..'5i'2'S5b1?'a 3 'WQZZQPYIWZ S, f,- ,.'. 4 .K 3.3.2-Eh . , . .4-,,-.3 ...,51,.f,j' 4: 1 . 3 1 2, 31 if... sfe2gx.g1',-.:g41 .':4.f,2Qe--eagg-:,::1 ,. :..ag.g:-Q-f4f" TAI 3 , - ' ' 1- -- A 1 , ' ,- L ,Q 1 ,- - 1, 'L f - '. -Wiki K. fQ2'?5EQ..fl!m:fi-ffmfwf. FKYQT- 34' K 'f K -,"lQ--kv '. Q 1' W'-5".'i1'K"L f V- ' K 'fK1'f'- f'xi?f'6K3f'i?K.?Eff?i: .. QQ: ?s?Y29i?2," " KV - - , g , ' 1 1 Q 1 .1 ,. 1 - - 1 '4 ,, 1' 1 ' A 1-5344.31 -gg-gg. 531611 -ggaff, '--'K 1-7,31-,sf . ,V 3.3 5. ,-,H 1 , 1, -. j 4 4 Wujghg, -51:15:35 5.--gg if K 'K is-'Z w-'--wafiwa-2-1-2. , 1- 1 nw an .cs Qgflgg.-5,114--.r'--3-2--.r.:!fw1'mwaww-4,1-,i'Q12325454-pg. .1 . :Q?2,Sf"1 1 - ' --' ,- -, 2 'C ', 'fy'-111.--A .-ie.-Mu 4-.,-1-fvy 4 ,- . 'xr ' - " 110- Q- Egvg13,f5,?5gMg.." '- - sz- S.. by Q-:2z'Q-.535-.gi11::1 ' 1' 1 W Q Lfff - " - ' '- -' -2. fit-HQ ef .-f--31.111-ff'-f ..--.sm-,-'., -ww: f,. ',':2J,-A2--'- 'f3f1.,.. 11,-1-'sw--'4,w.-4. -11 ' ,.f g- -- ' " - Y 1 - -w ' '--1 , . ,e -af ,f' 1-Gaby' 'sf-1' 1 - f-E-war'-53 X-eu.-4'f'a-V gvpwirligip-'-.Z-fi..ga,,.gyf,M,W-..1,-.Mfg ..'13Q,32,f,ctgf.g-wg, ,, 5.-,1, 1, UQ 1 -. .1 41- ,fp '- s -1, 5- - 1 ' 4- A 1211, ,mp ,.. -Wim-5f.s,,gg'g--fin.-....g.,..,g., .gwyf - ' K K K '- '- Y' fi . . f . ,S T.-:aff- 125--1 Fez "5-X3 '1-N 11:15 -' 1 , , 4, 4 4, 2 135 ' , '1 - -- ff '1 'I fri11gg",. . vfffrzg.. -.Le ' ' :..f - . . . 1, fn . -L i, , ff "'-pw' 5, ', 1 , . ', -' Ld'-'S' 32:--rgkaj w,.+.f3l- 31 'Alf-KK wi.. T-11 4'94i"1Z'Kl ' K' -'NW " 2-.E"9fQv.Ng.3f?f1i'x'i.:"'VfQ :VN 5-54 ' -1' T1 2'-x?f'.5'1f ' :W 15. .1 H' . ' Q ,'3"'f1"3f-.1 ' ---,. 1: f K in -, Aff.-1 K- A .- '79ifPiKf Wai.-LK7 vm- I if M 'f'f1-VF' , f'. U ",1f"-'rf-'-'9'Yw f1T'fiT3ITUgE 'KK I " 7 4 Fi -fc . '4 K' K, -' i1."1"Wf',1-.i if .zzi"'z'i - 4- ' A - W wiv-g...1,?f-3.435-mga -Tsar g . ,r-,Q-2 515114 - ,z 1,-.1 - , -1,mf-Ai3,'smg,:Q.,M:F651-z.i.XQ1g1eF,1.si-mi3"G, 'Jag' '4..- iii. ----1 - Pg- .,..?"1+p4-,z-J-'f --' W-'Q Q- 1 'ff 'ff-' 1g.1ggg.,yf:---gax gQg41'25,--2 ' , 2 - V ' " is .e,..:,105411.-1'2Sfzwwefw-fag-ii gli: - ,.,..4.g , , , ' aw'-:Q 3 'WE15535122-5592'vjf:fg,-,4g5g..,'4g-4-15'fir"-5 - - '-gig-,v:45,?. 11.1-.,i,4 2- , -1 ,, frgf' ff, 'K -5,41 .: 1 gi'-3-,dv .---,-A .W . 23-56: L,. F-21--'.--f., . " . 31:23-J Q11-.121 S'1fE'f-Y'QS,l-'--1-if , - ' , -1,-A -1 -4 nik S'-wp."-.-",'1.?'1 .W-.-'Q i Q'1,if5k:'5i',7 Q-f . 'sm5:i.,.. 5.46: f 1 5 -"' ' ' ' ,- ' - - ' - ' 1' Y-2-5.11-2-: N - f1-f'f,1.-,':1,fQ-Q-f, ff " ' 'x"lii'if ,-"iw 4 ' - K -W 1.4 1-'--fc-1. - ii 1. .. 'fqfx K -Q ' I X' "Kgs Q 'A f Y - 4 0 24,1-Q 312.-V if '- 2 int 2.1312-if ,Q iff? 'Wi' T--T? ! -K KK J- i7'Q3'iV, K2 -if , 5 1 ' if -- '155.'K 'ff' YK '- -'ff 2: 1 - 4 K K 'X -Jn if-1-1 KK J .., .- Efm -'1 4-Q ., I ' lg A, 4 ' . M 4 43, 4 A 1,4 L, 1. V .,4 K QV, KKLK' Tu un.sie1vi1iu1i ou 1 bf.11.1.Jol om: lflfiiiltu LU mem mx. f 1- , . g . - ' 1 4 ., . ,' . Kfi, M. ' f' T1 I 4, . . , R ,. .,-. -f H1115 11 a.fin21msl.a.1o.rs -- -.hu him: ci ox .1LQx1c,amJ11., the 5113393111 4 - -- . - , -' I ...J -.Z .N .. J' ' - 1' ' - ,. -' 4- U - 7 55'-1:52 tendemi of Imihools and me i1LlTN,...Z.r:1"l C1 nu V115-p mnclpai - 4 3 A W . 1 f- , J -' . ' 1 ' 1- K 1 K 'gf 1 of Mvzuafzrsa. Next some me maciaess and imslxu our " - 1 .. N J ..,. .. .. ,. healih. sez'-fiffas, and 0316? Srzmgmxiartig people wha fm iihct glam and keep the buses r'nKHingg. .T ,S F - qi' "?. L22 " 1 5-'Q 2 '- 'Ti iff? T., --,.,4-.--,M-4-.-. - K I Scmisgbm Standing: B. Newell, R. Carnsey, L. Parker, O, Yates. Seated: J. McComb, F. Knight, C. Shuster. Absent from picture: Dr. A. Romeo, J. Rogers. B01-lRD OF EDUCATION The Board's first and foremost project this year was to complete and set to use the new school, but their endeavors didn't stop there. Plans were also discussed concerning cafeteria facilities for stu- dents at the old school as well as at First Ward School and for improving upon and adding to ex- isting elementary facilities. For these tremendous accomplishments during the past year, we wish to salute the Board of Ed- ucation. 3 ai I SHE, "t ll 3 3 .sysg MR. FRANK KNIGHT President ARTHUR L. BAKER, A.B., BS., MS. Syracuse University SCHOOL SUPERINTENDENT To the Class of '54: Your theme, uFrom the Old to the Newf, means more than merely starting in the old Mynderse and graduating from the new. lf you have intelligently used each past failure and success experienced here at school as a stepping stone toward a gradual but sure improvement of your ability to get along with others, to stand courageously for the right, and to persevere in overcoming obstacles, the 4'Old" will have prepared you well for the 4'New.', As you and this yearbook grow older, you will come more and more to appreciate the good old days at Mynderse. Sincerely, Arthur Baker Q ' t A ,, lif t, A ff? vi M , rfb ' kilt Q .,.ff ':E,.EEE ' ,- a n wr , M " ' wf " g f - ' I L ' ' 'Q-it , r""' A A ,f ig , ,..,. Y . ' 'I 'A 14 lt fi' ' W ,..,. , ' ' A V l A A s, . git, gs S ii Eg N:a,:f.:,..:. Lpmwggfzs V -2- I I fa -'--' 'eww ' , im' saws? ws lit Fifi 5 Mt .... to X Y . .U V t , --2.22-"" fd5i W?Es 56-.. a t as if ' -. . - M r M it i 10 l .Ji 4 " 2221? Z iiewxs, riiaqigagft X H 2, ' Q, ---- fr OUT! PRINCIPAL Seniors of 1954: Your theme is well chosen. Not only are we entering a new building, but you as graduates are about to face new experiences. We hope that the instruct- ion you have received with us will help you to become better citizens of our country. May success go with you. Sincerely, Frank W. Vogel MR. FRANK W. VOGEL B.S. Colgate University M.S. Syracuse University CTUR VICE-PRINCIPAL Class of 1954: The minds of sincere people can be molded in many directions. It is hard, however, to understand the de- flection from loyalty of twenty-one American soldiers in Korea and of other citizens at home. Examine care- fully the grandiose philosophies you may encounter, and remember always to keep your sense of values intact. Very sincerely, John C. Fraser MR. JOHN C. FRASER B.S. Ithaca College M.S. Cornell University . ENGLISH AND OTHER LANGUAGES Back Row: Mrs. Plummer, Mrs. Wilson, Miss Miller, Miss Gibbs, Mrs. Shannon. Front Row: Miss Compitello, Mrs. Seld, Mrs. For nesi, Miss 0'Brien. FACULTY 1953-1954 COMMERCE Mrs. Spencer, Mrs. Smith, Mr. Becker. ARTS Back Row Koska Mr Radtke Mr Davies Front Row Miss Galley Miss Cardwell Standing: Music, Mrs. Fraser, Mr. Fraser. Sitting Art, Miss Trulan, Miss Miller. MUSIC AND ART Miss Campany, Mr. Bullis, Miss Smith, Miss Welcher, Mrs. Oliver. SOCIAL STUDIES Mr. Bourdon, Mr. Co1?ey,T1Nl'Ir. Dickieson, Mr. DeBottis, SCIENCE PS' me' Coach Davis, Miss Carmichael PHYSICAL EDUCATION Miss Jacobs, Mr. Winthrop, Mr. Bullis, Mrs. Thorpe. MATHEMATICS 1 3 HIGH SCHOOL GUIDANCE Mr. Rogers GRADE COORDINATOR Mr. Masterson Mrs. Strause, Mrs. Disinger, and Miss Pontius. OFFICE STAFFS Standing: Miss Yates, Mrs. Burtless. Seated: Mrs. Sherman Mrs. McDonald. NURSES AND HYGIENIST DENTIST Angelo A. Romeo, D.D.S. Emil J. Bove, M.D. DOCTOR Parks, Jones MAINTENANCE SCHOOL SERVICES BUS DRIVERS CUSTODIANS Neal, Smith, Cooley, Decker, Fridley, Chalker Smith, Gustafson, Bachman. Front: Collins. I Y! ,A age William Andrews, Treasurerg Malcolm McComb, President: Anne Urquhart, Secretary: Shirley Kaufman, Vice-President. OFFICERS CLASS 0F 1954 Early last September we seniors excitedly mounted the marble stairs for the first time legally. Even we were slightly awed by our new status. Malcolm McComb received our unanimous ap- proval as the guiding spirit of the 754 seniors. Vice-president Shirley Kaufman ably stood by, ready to assist NMac,' when necessary. Secretary Anne Urquhart took notes with ease at class meetings, and Treasurer Bill Andrews tactfully put the Nsqueezei' on us to pay class dues. Because of the assistance of our advisers, Miss O'Brien, Miss Smith, Mr. Becker, and Mr. Rogers, we can look back on a very successful senior year. X 1 5 ,,,, 3 'vf:.'. 'Q 'rim a?5r,?:,kQ5,',,V 1- I .:, ,QL-,"f'gz'3f2qL , ,', ' " 'Yffti f ' 1 ea ,fl ,v im if Qt, frify at '1 ,zz 431-rztjfmitgte 2 i te1e,eww,ms,t YZ Miss O'Brien Miss Smith - . fi f a rf g s. ' Q-ggi fi Mr. Becker MT- Rogers SAMUEL MARK AGNELLO C Il A S S Even the most determined can't resist his grin. BERT CALVIN AMIDON Bertis run on sport stories has caused a panic in the library. 9 1 gulf? WILLIAM FRANCIS JULIA ALYCE BABCOCK ELIZABETH JANE A ANDREWS The sparkle of her diamond BALDASARIE A 4 Big, competent Bill is a matches the one in her eyes. "Life is a gay thing, play A f I X' tower of strength in and out thing, hip hurray thing!" f of activities. S ff I FREDERICK WILLIAM ROBERTA JANE THOMAS RONALD PEGGY ANN BOHENSKY BEERSE BENNETT BENNETT A promising girl who is Whether it's football or A tiny, thoughtful senior Handsome Tommy plans to even nicer than her smile. girls, Fred's easy-going man- with a flare for business. sail the Seven S625 - with 8 ser conquers both. girl in every port. "Time 'l'o gei' up", muH'ered ihe spirii' of Mynderse, as he iumped from fhe gym ra'H'ers and began his annual 'l'our of Mynderse . . . 16 KAREN ELAINE BOVE C L A S S What can we say about Karen? You can't hold a - candle to a star. O F PHILOMENA MICHELINA BONACCI Shell dive right 1nto a pile of work and come up smil- mg. Q. 'L' I M y If KENNETH RONALD AVA MAE BROWN JOYANN ELIZABETH 54 BRAND , Our Ava's quiet looks are CAFAR0 X Ken needs seven league boots deceiving. Know what we An expert on things South W to make up for that extra mean? American - music, dancing. ' hour of sleep every morning. and HIGH- g.,, - .V 4 M ...J -In Me s 'ii' 'f'W?"5'i , , .... ... K, ,A J MARIE ELIZABETH ELSIE CATHERINE RICHARD LESTER NICOLETTA JANE CAMMUSO CLAPPER COOMBE DE JOHN IVS 3 big, wide wonderful Genesee Hospital will have Dick's passionately inter- Petite, friendly Nicki will world since the Air Force a monopoly over Cathy, come ested - in cars! set a pattern for future sec- Flag has been unfurled. September, retaries. He feli' s1'rangeIy saddened as he realized the change thai' would overtake Mynderse wi'I'h '54's passing . . . 17 RICHARD JOHN DEL RUSSO Shoes and music help keep Dick in step mth the times SYLVIA JANE DI DOMINECK The library, Nicki, and Sylvia - what a threesome! . 'J F' ,Way , , n z + HENRY WILLIAM ENO Feminine variety is the spice of Harry's life. JEKU ' - .il 1,5 Y :fr gwaei- 'X " 'wi'-Qffrxf , CLASS OF 1954 GELTRUDE ANN DI SANTO A sparkling personality and brains are the key that will open any door for Jelly. .. a! .A vi? V, A K' A ix , f Sn ,Zak Af' lx 345 ga ANN MARIE DUONOLA Ann's heart rides the deep blue sea. ADELAIDE MARY FAHEY .IACQUELYN CARROLL CHARLES SHELTON SHELDON EDWARD Tell her the time! FARRELL FAUST FRANKENFIELD Hurry! You TBUS!! A smile, a sparkle, and a Charlie came from the high "Speed" slows down only LCS! Olll' Avlis late fOr ROIH- half pint of fun - that's seas to make a splash at long enough to add spark ulus. Jackie! Mynderse. and spunk to every class. Enfering fhegym balcony. he dreamily recalled l'he seniors' gay dances, and l'he Iasl' formals ever 'lo be held in fhis gym . . . Q I ., All-.411 CLASS OF 1954 2525 R I l Q f W I BARBARA ANN GREEN Quiet - in an interesting way. SYLVIA ANN GOODMAN A Southern gal who takes her cooking and sports Nor- thern style. ASKOLDS GONCAROVS Oscar's full of sound and fury - a born iconoclast. LPUIS TT . . ff Q FRANCES CAROLYN A huntlng enthusiast, N HALL-Y HFHIZZ always gets what he Pretty Fran is an antidote goes a ter' for the blues. MARY JO HARRIS MARY JANE HOLLAND JOHN EDWARD HOWES JAMES ARTHUR Her "line" is always busy! There's real "bounce to Irresistible "Howie" runs a H f1UBMAN the ounce" in our peppy high score in both friends PCTCY adds a humorous Cheerleader, and Sports, lOllCh when il'lU'0ClLlCil'lg new songs and working back- stage. Noslalgically he recalled gay Jayne, Queen of l'he Prom . . . An amused smile s'l'ole over his feafures as he called 'lo mind Queen 19 RICHARD DAVID C L A S S JARRETT "Str-r-r-a-nge things" are bound to happen when Ears 0 F starts his hilarious imper- sonations. SHIRLEY ANN ROBERT SHIELDS PEGGY ELIZABETH KAUFMAN KENNEY KIRKER Cute, Comical, and CUTVH' On the ice or in his car -- Light-footed and light- ceous - our C0ntribl1Ii0I1 I0 Bob's a whiz! hearted, our "China-Doll" all that's gay. dances her way into every- one's heart. FREDERICK MARTIN JORGENSEN The only strikes on Fred are the ones he bowls at the alley. F5 a li, 6-mx N ,,-an JANE CHRISTINE RICHARD ALAN JANICE MARIE ANNA MAE LILLA KNIGHT KREAGER LAWRENCE Presenting our Senior Ball Double, triple toil and Dick is a "Ham" radio Combining good looks with Queen - popular Anna Mae. trouble enthusiast, but is far from ability, Janice is a class asset. Taken with smiles makes a "ham', with his wit. our Jane lovable. Anna Mae's and King MuIcoIm's crowns hanging nonchalanily on a silvery 1'ree brunch, as 1'he rulers danced ai' 'l'he Ball 20 LORENZETTI Something's in the wind ANNA MARIE C I. A S S when this cheerleader wears her sly, secretive smile. 1954 JOHN BRUNO LOMBARDO Bruno's sports ability spells a promising future. nv- fa -llllir f GEORGE ANTON LOTZ EDA ROSE LUDOVICO ANTHONY CARMEN f' M LO EY at 1' The girls hope that some- Eda's slender figure recalls A N , S W day George will discover a willow, but her gay smile Car plus girl yields bliss for f"'S' their world as well as cars. tells us it's not the weeping Spike. ri -' kind. ,Qf -s5sr1'i'Li'f" W' Uiifi wi fgfiluiiigf i ANITA JANE MARR LUCILLE ANN MARY ELIZABETH ARTHUR MALCOLM Sugm- and Spice and every. MARRAPESE MARSHALL MCCOMB thing nice. This pretty Mynderse Miss Wit, sparkle, and all- tojlr P1'CSid6I1I - the .1111- rates high with marks, humor around fun describe our Willing answer t0 CVCYY SITPS and friends. Mary. PTSYCT- Weorily he climbed fhe senior sioirs . . . He'd never 'forgei' fhe seniors' class plays . . . The Junior Jumbles wifh space ships and 21 CLASS OF 1954 A Q L ' MQ x L. , :gg H Tj' ' Q Sf! iii' 3 .QV , 'Z 7 I X53 x X 'jx if t , GAYLE BEVERLY MEEKS Reserved and attractive, Gayle will make some boss a N4 'P very capable secretary. ROBERT HAROLD MILLIS Life's Shir-ley gay with Bob. ANN MARIE NUCCI With a song in her heart, Ann Marie will have music F "'l 7' - M wfefrsr wherever she goes. DONALD ROBSZRT 5 ,LW PALANDR JOSEPH PEONE JR' J Don has two main interests Joe melts many a heart 7 Nfl' 25 -q deer and dears with his smile, and many a :I ' test tube with his experi- ' ' ments. ARLENE ANNE PEZZULO JOAN ARLENE JOSEPH NICHOLAS CLIFFORD PRAYNE JR. Meet lovely Arlene - a whiz PISCITEU-'I PISCITELLI ClifFs "taxi" leaves at behind both a wheel and a Miss Personality Plus leads The Spaghetti King in noon for all points in nearly French book. all . . . Student Councils, Boys' Cooking - and eating! every direction. Proms, and the class of '54. rockers . . . Class Nighi- an'I'ics . . . Sadness of Moving-Up Day . . . Sudden memories crowded into his mind-Bewildered green Frosh 22 ' .,,, H i. Hsu, xg' Bw CLASS OF 1954 sf i '5 x f 4 w 1 'X 'ir I 9 l' A f it L f s K, SW 'rife LEONARD PHILIP RHINEHART valuable backstage. DUANE ALLEN REYNOLDS Duanes mad passion for Good-natured Lenny is in- WILLIS EDWARD RHINEHART Willy supplies the bang that makes our band. hunting hasn't been lessened """"""""""""""""""""' by five nights' detention. A JOYCE HELENE REESE tag? gods, how she can w 6 JUDITH ANN ROBB M Our attractive transfer ., from Monticello has made a 'W i real hit at Mynderse. CATHERINE ELIZABETH ANN MARIE SAGE ELIZABETH ANNE RITA PHILOMENA ROBINSON Even at chem. She Sneers SCARAMUZZINO SCARSELLETTA Cathy, 3 HUTSC I0 be, Will defiances, We know Betty by her Future students will learn be DlCaS3HilY efficient- Our Ann will master All bright black eyes, the fundamentals of math the sciences. Her bright black hair, her from our Rita. hearty laughter. . . . Frosh-soph picnics . . . Ini+ia'I-ion ou+'li'l's . . . Third floor odors on Chem. Lab dqy . . . Midyeor agonies . . . Scurrying "Mike" reporters . . . - 2 3 C L A S S JOHN BAPTISTE SCIALDONE Gay, devilish Johnny how can one person get into F so much trouble! SHIRLEY ANN SCIBONA 6'Laugh, and the world laughs with you" is Shirley's IHOIIO. I Q? 'Aix "W gt lg. ips ,., JEANNE LOIS EDWARD EMIL SHUSTER LOUIS NORMAN f 'il A SHEWBROOKS Sincerity with a glint in SINICROPI ,f' Jeanne will make being ill his eye. We all look to Louie for HA: I a pleasure instead of a grief. humor, friendship, and the ,f 7 ' unexpected. el ., 'f e, Wifi, E F-in gi f A ' A g affraias as ELLEN SWAN JAMES STEWART SWAN CAROLYN DORIS EDWARD SHERO SYKES Changeable as the weather He came, he saw, he con- SWINEHART Eddie, a likeable "guy" and twice as sunny, with quered all - except history With a twinkle in her eyes, with a lively personality, is never a dull moment-that's Carolyn goes merrily along an ideal candidate for hotel Ellen! winning friends. management. Noon-hour Myndersian sessions . . . Class scholars Gelfrude DiSan1'o and Karen Bove . . . The Junior-Senior party . . . Echoes of plans 24 AUDREY ELLEN THATCHER Audrey's trademarks are her twinkling eyes and her bright red hair. 1. D Qlllli Si Q? ev 6?-LA rf' wg 5 -1? Q NANCY ANN TROY C L A S S Pert and alert are apt adjectives for Nancy. 1954 5 " JANICE ROSE TURKETT ROSE MARIE TWIST ANNE CATHERINE .. llllllq A "Red" signifies spirit and An added attraction to our URQUHART ' ' our auburn-haired Janice has class, Rose is as sweet as "AIlgCl7S" I1iCkHBI1l6 515 051. Y ' plenty. her name, her looksg but she's no angel in our books. -"P - W A 'IWX ' nwrwwww' 'W JAMES GREER DAWN ELLEN WALTERS JANET MARIE WARD NANCY LEE WEBB URQUHART Blonde charm at its height. Take the "IMP" from When different cars are Jeep says, "He who in- dimples and what do you driven, Nancy will drive them vented work should have fin- have? - Jan. - to Geneva. ished it." for Myndersian and class dinners . . . Auiographing yearbooks . and 1'hen - Graduaiion . . . 25 1 A CLASS rl A Piggy Q 3 if "' me ig 4 ig... I 1954 Pi e. 'Q 5? M2 1 , muh., Q 1 Wifi ' v Alf in tun e H X I it k .... JANE BAILEY WHITE Sweet, but not simple, de- scribes popular Junior Queen Jayne. GLENN EDWARD WHITE A tiny. mite who can arouse a big laugh. FRANK WILLARD WILKES The show can't go on with- out Frankg he's our indi- spensable handyman. SHEILA ELIZABETH CHRISTINE WILLIAMS Skating and Sampson make a happy Sheila. SHIRLEY ELAINE WOLFE PEIQEQRIQUIQQTT YvoNNE AGNES YOUNGS ' BENEDICT LESLIE A lamb in wolf's clothing. I . I k Reserved Yvonne adds her ZWICK Peteh eadflrwg trac men friendliness to the class. Another car enthusiast. and t e gl' S m a merry Benny knows everything from chase-but always gets away. bumper to tail light. As 1'he spirii' of Mynderse regreffully leaves ihe old Mynderse, we Seniors. foo, musi' say farewell. 26 V 53 SENIOR 941-5 A""' I V ACTIVITIES f'i1'5fT 1 1 ' 1 52921 1 , . ., . . , .--f.m,,,s,g .,,.+. 2 1-1-, --"-f-v-f- ' - J to if "W" """ ' l1"1 1 .' EJ , ..A,A ,re -. - ' ' - 5 L A F5 W if we - '1' "1"f ':':"2',..., VPQV- - A,,.A,A.. I 3:51-. . rs M I IIPQ il' 5 .-,- f., .1 ii , ", ff ,,A:, , "4 - , ,,,, SAMUEL MARK AGNELLO - Choral Club 15 Basket- ball 15 Football 1, 25 Varsity Choir 25 Band 1, 2, 3, 45 Orchestra 1, 2, 3, 45 Intramurals 1, 2, 3, 45 Class Committee 4. BERT CALVIN AMIDON - Class Committees 1, 35 Track 35 Bowling 3, 45 Intramurals 1, 2, 3, 45 F.F.A. 2, 3, 4, Treasurer 2, Vice-President 4. WILLIAM FRANCIS ANDREWS - Choral Club 15 Red Cross Representative 15 Football 1, 45 Baseball 1, 2, 3, 45 Basketball Manager 2, 3, 45 Student Council 2, 35 Junior Jumbles5 Intramurals 1, 2, 3, 45 Class Com- mittees 1, 2, 3, 45 Class Treasurer 45 Block M 4. JULIA ALYCE BABCOCK - Hearth Club 15 Choral Club 15 Class Committees 1, 2, 35 Bowling 3, 45 Varsity Choir 45 F.H.A. 45 Intramurals 4. ELIZABETH JANE BALDASARIE - Girls' Glee Club 15 Student Council Nominating Convention 15 Acanthus, Secretary 1, 25 Frosh-Soph Play Tournament 25 Cheer- leading 25 Student Council Alternate 1, 25 Library Club 2, 35 Junior Play5 Junior Jumbles5 Frosh-Soph Play Director 35 Class Committees 1, 2, 3, 45 Intra- murals 1, 2, 3, 45 Bowling 1, 2, 3, 45 G.A.A. 2, 3, 4, Secretary 25 Microphone 2, 3, 4, Special Column 3, News Editor 45 Wig and Rouge 3, 4, Secretary 45 Prom and Ball Courts 3, 45 Senior Play5 Myndersian 45 E.S.S.P.A. 45 Science Club 45 Honor Student 4. FREDERICK WILLIAM BEERSE - Open House 25 Intramurals 1, 2, 35 Class Committees 1, 2, 3, 45 Foot- ball 2, 3, 45 Block M 45 Bowling 45 State Fair Demon- stration 45 Myndersian 4. ROBERTA JANE BENNETT - Glee Club 1, 25 Red Cross 25 Library Club 3, 45 Intramurals 1, 2, 3, 45 Class Committees 1, 2, 3, 45 Myndersian 4. THOMAS RONALD BENNETT - Orchestra 1, 25 Class Committees 2, 45 F.F.A. 1, 2, 3, 4, Vice-President 1, 2, President 2, 3, Secretary 3, 45 F.F.A. Intramurals 1, 2, 3, 45 Intramurals 1, 2, 3, 4. PEGGY ANN BOHENSKY - Choral Club 15 Latin Club 1, 2, Quaestor 1, Consul 25 Frosh-Soph Play Tourna- ment 25 Sports' Night 1, 25 Acanthus Club 2, 35 Bowling 35 Junior Play5 Junior Jumbles5 Banking 1, 35 Prize Speaking Contest 35 Class Committees 1, 2, 3, 45 Intra- murals 1, 2, 3, 45 Science Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 45 Band 1, 2, 3, 4, Librarian 35 All-State Sectional Band 2, 3, 45 Solo Competition 3, 45 Competition Festivals 1, 2, 3, 45 Orchestra 2, 3, 45 Microphone 2, 3, 4, Special Column 45 Varsity Choir 3, 45 Senior Play5 Wig and Rouge 45 G.A.A. 45 Myndersiart, Editor-in-chief 45 Magazine Campaign, Captain 45 Honor Student 4. PHILOMENA MICHELINA BONACCI - Glee Club, Librarian 15 Officials Club 15 Open House 15 Sports' Night 15 Leaders Club 15 Christmas Pageant 25 Jun- ior Jumbles5 Red Cross Alternate 35 Class Committees 1, 2, 3, 45 Intramurals 1, 2, 3, 45 Playdays 1, 2, 3, fi? Bowling 1, 2, 3, 45 Library Club 45 F.H.A. 45 Varsity Choir 45 Red Cross Representative 4. KAREN ELAINE BOVE - Latin Club, Aedile 15 Choral Club 15 Playdays 1, 25 Frosh-Soph Play Tournament 1, 25 Junior Play5 Junior Jumbles5 Wig and Rouge Play 35 Girls' State 35 Prize Speaking Contest 35 Student Council Alternate 35 Director Frosh-Soph Play Tourna- ment 35 Student Council Exchange Assembly 35 Class Committees 1, 2, 3, 45 Intramurals 1, 2, 3, 4: Science Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 45 Microphone 2, 3, 4. Co-editor-in-chief 45 Cheerleader 2. 3, 45 WIS and Rouge 2, 3, 4, President 35 G.A.A. 3, 4, Treasurer 3: Syracuse Citizenship Conference 3, 45 Senior Play! Myndersian 45 Salutatorian 4. KENNETH RONALD BRAND - Intramurals 1, 25 Open House 1, 25 F.F.A. 45 F.F.A. Basketball 45 Class Com- mittees 4. , , AVA MAE BROWN - Glee Club 15 Varsity Choir 2, 3: Class Committees 1, 2, 35 Junior Jumbles5 Junior Red Cross Alternate 45 Myndersian 4- JOYANN ELIZABETH CAFARO - Choral Club 1: Jun- ior Red Cross 2, 3, Vice-President 23 G11'lS Glee,C111b 2, 35 Junior Jumbles5 Playdays 1, 3: Class C0mmmFe5 1, 2, 3, 4, Chairman 15 Student Council 4, Nominating Convention 45 Varsity Choir 45 Intramurals 1. 2, 3, 4. MARIE ELIZABETH CAMMUSO - Latin Club 1: Class Committees 3: Bowling 2, 3: Intramurals 1, 2, 31 4- ELSIE CATHERINE CLAPPER -- Choral Club 1: Hearth Club 15 Latin Club 25 Girls' Glee Club 2, 3, Accompanist 2, 35 Exchange Assembly 34 'Junior Jum- bles5 Class Committees 1, 2, 3, 4: Varslty Choir -4, Accompanist: Camera Club 43 Band 43 F-H-A' 4' RICHARD LESTER COOMBE - Class Committees 1, 22 Intramurals 1, 2, 3. NICOLETTA JANE DE JOHN - Choral Club 1: Hearth Club 15 Class Committees 3: Junior Jumbles: B0Wllf1E 2, 35 Library Club 2. 3, 4, Vice-President 3, Secretary 45 M ndersian 4. RICHAJRD JOHN DEL RUSSO - Choral Club 1: Frosh- Soph Play Tournament 15 Freshman Baskethall5 J..V. Baseball 1, 25 Student Council Nominating Convention 25 Football 2, 35 Varsity Chorus 2, 3: Class Treasurer 35 Dance Band 1, 2, 3: Junior Jumbles: Golf 2. 3, 4: Band 1, 2, 3, 45 All-State Sectional Band 25 Solo Com- petition 1, 2, 3, 45 Festivals 1, 2, 3, 4: Orchestra 1, 2, 3, 45 Intramurals 1, 2, 3, 45 Class Committees 1, 2, 3, 4, Chairman 2, 3, 45 Student Council Alternate 1, 3, sr1ixi1liil1i111i'En3ia33M1NEcK - Choral Club 1, Hearth Club 15 Intramurals 1, 2: Bowling 1, 25'Class Commit- tees 1, 2, 35 Library Club 2, 3, 45 Varsity Choir 3, 4: F.H.A.. Secretary 4. GELTRUDE ANN DI SANTO - Latin Club l, Science Club 1, Junior Red Cross 1, Student Council Nominat- ing Convention 2, Junior Jumbles, Class Committees 1, 2, 3, 4: Intramurals 1, 2, 3, 4, Microphone 2, 3, 4, Fashion Editor 3, News Editor 4, E.S.S.P.A. 4, French Club 3, 4, Vice-President 4, Myndersian 4, Valedic- torian 4. ANN MARIE DUONOLA - Latin Club, Secretary 1, Junior Jumbles, Class Committees I, 2, 3, Varsity Choir 1, 2, 3, 4. HENRY WILLIAM ENO - Class President 1, Track 2, Junior Red Cross 2, Basketball 1, 2, Football 1, 2, 3, 4, Block M, Vice-President 3, President 4. ADELAIDE MARY FAHEY - Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Junior Jumbles, Varsity Choir 4, F.H.A., President 4. JACQUELYN CARROLL FARRELL - Latin Club 1: Choral Club 1, Class Secretary I: Junior Jumbles, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Library Club 4, Microphone 4, Myndersian 4, Wig and Rouge 4. CHARLES SHELTON FAUST - Transfer - Emporium High School, Emporium, Pa. SHELDON EDWARD FRANKENFIELD - Orchestra 1: Class Committees 1, 2, F.F.A., Vice-President 3, Bowl- ing 4: Intramurals 1, 2, 3, 4. FREDERICK LOUIS GALLETTI - Baseball 1, 2, Bas- ketball 1, 2, 3, Football Manager 3, Junior Jumbles, Intramurals 1, 2, 3, 4, Bowling 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Senior Play: Myndersian 4. ASKOLDS GONCAROVS - Transfer from Manual Train- ing High School, Brooklyn, Junior Year. Junior Jum- bles, Senior Play, Intramurals 3, 4, Camera Club 3, 4, Myndersian 4, Photographic Editor, Art Staff. SYLVIA ANN GOODMAN - Choral Club 1, Hearth Club, Secretary 1, Glee Club 2, Class Committee 3, In- tramurals 1, 2, 3, 4, Varsity Choir 3, 4, F.H.A., 4. BARBARA ANN GREEN - Glee Club 1, Class Commit tees 1, 3: Intramurals 1, 2, 4. FRANCES CAROLYN HALLY - Frosh-Soph Play Tourn- ,ament 1: G.A.A. 2, Junior Prom Court, Junior Jumbles, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Play- days 2, 3, 4, Wig and Rouge 2, 3, 4, Library Club 4, Senior Ball Court 4, Camera Club 4, Vice-President, F.H.A. 4. MARY JO HARRIS - Choral Club 1, Red Cross Alter- nate 1: Glee Club 2, Bowling 1, 2, 3, Junior Jumbles, Junior Play! Junior Prom Court, French Club 3, Play- day 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Chairman 2, 3, 4, Acanthus Club l,2, 3, 4, President 2: Senior Play, Varsity Choir 4, Wig and Rouge 4, Science Club 4. MARY JANE HOLLAND - Latin Club 1, Sports' Night 1: Leaders Club 1: Open House I: Choral Club I, 2, Junior Red Cross Alternate 2, Junior Jumbles, Exchange Assembly 3, Library Club 3, 4, Microphone 2, 3, 4, Girls' Sport Editor 4, Senior Play, Cheerleading I, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Bowling 1, 2, 3, 4: Intramurals l, 2, 3, 4, Playdays l, 2, 3, 4, Wig ani Rouge 4, G.A.A. 3, 4. JOHN EDWARD HOWES - Football 1, 2, 3, 4, Basket- ball 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2: Junior Red Cross Alter- nate 2, Open House 2, 3, Student Council Alternate 3, Junior Jumbles, Track 3, 4, Block M 3, 4, Intra- murals 1, 2, 3, 4, Class Committees I, 2, 3, 4, Student Council Representative 4, Myndersian 4. JAMES ARTHUR HUBMAN - Intramurals 1, Class Committees 1, 2, 3, 4, Camera Club 1, 2, 3, 4, Secretary- Treasurer 4, Band 2, 3, 4, Varsity Choir 3, 4, Secre- tary-Treasurer 4, Wig and Rouge 4, Senior Play, Micro- phone 4, Myndersian 4. RICHARD DAVID JARRETT - Frosh-Soph Play Tourn- ament 1, French Club 1, Intramurals 1, Junior Red Cross Representative 2, Junior Jumbles, Boys' State 3, SENIOR 1951 ti 1, Fr 1 if 34,24 ilhlilli .,.:,,..1. at ..,,,.,,... --'Is - ' lrrb Y w .1 ... ,, ,, .. ., t - ,- a-a .,,. , . J a t Er- ,,,,,-, 1 1 ' tt it , tilii.f ,., ,. . ,..,.. ratafv ..,, .I , Dz- -, , 1 ....... , .,.. 1 ----- 1 .--- I ,,.-. -,',1 .----- , " - ' - l"T ' ,,.. "'.,. . ,pf . . ' .1 . -' .. . ,. ,. V gy! K.-6 .,,..,,, .. -' l , . .A -- H :if fi. .. ' :fit ft!-'I' -. ,. ' 1 A ' if v ,' i ,Q if Z! ,4 .. at 5 - a . ,. -,,..1, -.n.-ta l. a- .,.. , ,. ,. , ,, W -ww-1-a ,: ,5...:,' - ,. 1. , , 7 14 M. " et if . . Q, .,,,,,,,r ,. . W , H Y K I Fl! 'K aw 5, ,Q at 'Ri ' I5 4 fa " f' ' if va. V Q5 :itll it rv. as . '53 t X ,. r 'N 3 1 s , ' aw t ,K 1 'i who ,I ,JI Q- K an it fi 1 it i ,, H 4 t 1 .- p.,,,u 4 ,MM as if w 1 s SRS, ,M P A 3 . H ' ,1 1-, JS, J wi 1 .4 N, 5 - 4 1 t M xl it T" wt' fi' iw? i "'- A W - M ' J A t K , X r 1 'J 'K 1 6 L-av' aggftgtctg , ,r'l, was' Ar' t ' . Twill arm awww' ' ' A ff 4. Football 1, 2, 3, 4, Track 2, 3, 4, Basketball 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Wig and Rouge 2, 3, 4, Vice-President 3, Student Council Representative 2, Vice-P'resident 3, President 4, Block M 3, 4. FREDERICK MARTIN JORGENSEN - Intramurals I, 2, 3, 4, Senior Play. SHIRLEY ANN KAUFMAN - Choral Club 1, Class Secretary 3, Junior Jumbles, Junior Prom Court, Class Vice-President 4, Myndersian 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Playdays 1, 2, 3, 4. ROBERT SHIELDS KENNEY - Class Committees 1, 2, 3, 4, Bowling 1, 2, 3, 4, Intramurals 4, Red Cross Representative 4. PEGGY ELIZABETH KIRKER - Choral Club 1, Latin Club 1, 2, Junior Jumbles, Junior Prom Court, Micro- phone 3, 4, Circulation Manager 4, G.A.A. 3, 4, Sec- retary 3, Acanthus 3, 4, President 4, Class Committees 1, 2, 3, 4: Intramurals 1, 2, 3, 4, Wig and Rouge 4, Senior Ball Court. JANE CHRISTINE KNIGHT - Choral Club 1, Major- ettes 1, Frosh-Soph Play Tournament 1, Intramurals 1, Bowling 2, Glee Club 2, 3, Junior Prom Court, Class Committees 1, 2, 3, 4. RICHARD ALAN KREAGER - Band 1, J.V. Baseball 2, Banking 2, 3, Science Club 1, 2, 3, 4, President 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Stage Crew 2, 3, 4. JANICE MARIE LAWRENCE - Student Council Alter- nate 3, Library Club 3, 4, Vice-President 4, G.A.A. 4, Myndersian 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4. ANNA MAE LILLA - Latin Club 1, 2, Aedile 2, Choral Club 1, Glee Club 2, Junior Jumbles, Library Club, Secretary 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, Playdays 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Varsity Choir 4, Science Club 4, Senior Ball Queen, Student Council Alternate 4. BRUNO LOMBARDO - Student Council Alternate 1, Class Treasurer I, Intramurals 1, Track 1, Athletic Association 1, 2, Student Council Treasurer 2, Basket- ball 2, 3, Baseball 2, 3, 4, Football 1, 2, 3, 4, Block M 3, 4. ANNA MARIE LORENZETTI - Choral Club 1, Open House I, Bowling 1, 2, 3, Tumbling Club 3, Junior Jumbles,' Playdays 1, 2, 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, Cheer- leading 1, 2, 3, 4, Class Committees I, 2, 3, 4, Library Club 4. GEORGE ANTON LOTZ - Open House 2, F.F.A. 3, 4, Reporter 3, Class Committees 4. 28 Q at Committees 1, 2, 3, 4, Chairman 1, French Club 2, 3, 4, Myndersian 4, Honor Student 4. ' JOAN ARLENE PISCITELLI - Open House 1, Choral Club 1, Student Council Nominating Convention 1, 1 4 Christmas Pagetbnt 2, Bowling 2, 3, Frosh-Soph Play fi? - ,. Tournament 1, irector 3, Intramurals 1, 2, 3, French feta gg' Club 1, 2, 3, Junior Jumbles, Exchange Assembly 3, if Junior Prom Lady-in-waiting, Walter Cerep Award 3, ,:-,..,.5 g., .,., ""0uQN,, .wL.,,.: .,.. 2 V. .. .. .. --' ' ' .1. " ' e ' Hitler-aff . t.,,. ., I , -ag, ...... ,.,,. H., ,. M My wk .. ,W ..,, U . . ,,,, , ,..:.. , W ZZ-wearssaeeaeasaseliw' F3 -Mtn.. - f -f-.f,,.r., - .... f-aa-Q-:afar - , -- V - f - . at my if W. ---.4 . ,D ,aw - ., --f ' ' --L '- W.:-wi " 0 tit fr aa, ,, ... - ah ,wi A -- "1 ,...,, . ' . . 'ff ..,, , ul. -aa., .1 , -aa, N., i .. . H ,... 1 EDA ROSE LUDOVICO - Choral Club 1, Latin Club 1, 2, Glee Club 2, Playday 2, Library Club 3, Intra- Eiluqaalsl 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Science u . ANTHONY CARMEN MALONEY - Football 1, 2, 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, Block M 4. ANITA JANE MARR - Red Cross Representative 1, Library Club 3, 4, Treasurer 4, Glee Club 1, 2, 3, Junior Jumbles, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramu- rals 1, 2, 3, 4, G.A.A. 4. LUCILLE ANN MARRAPESE - Glee Club 1, Intra- murals 1, 2, 3, Acanthus 1, 3, 4, Secretary 3, Library Club 3, Junior Jumbles, Junior Prom Court, Class Committees 1, 2, 3, 4, Senior Ball Court, Myndersian 4. MARY ELIZABETH MARSHALL - Latin Club 1, 2, Class Vice-President 2, Junior Jumbles, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, G.A.A., Treasurer 3, Vice-President 4, Wig and Rouge 4, Myndersian 4, Captain, Magazine Campaign 4. ARTHUR MALCOLM MCCOMB - Basketball 1, 2, Stu- dent Council Alternate 2, Junior Jumbles, Class Treas- urer 3, Boys' State 3, Junior Play, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Football 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, Band 1, 2, 3, 4, Solo Competition 1, Orchestra 1, 2, 3, 4, French Club 2, 3, 4, Vice-President 2, Block M 3, 4, President 3, Syracuse Citizenship Conference 3, 4, Class President 4, Basketball Manager 4, Myndersian 4, Honor Student 4. GAYLE BEVERLY MEEKS - Hearth Club 1, Major- ettes 1, 2, 3, Junior Jumbles, Class Committees 2, 3, Glee Club 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4. ROBERT HAROLD MILLIS - Acanthus Club 1, 2, Bas- ketball 1, 2, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4, Myndersian 4. ANN MARIE NUCCI - Latin Club, Cantor 2, Class Committees 1, 2, 3, Junior Jumbles, Varsity Choir 1, 2, 3, 4. DONALD ROBERT PALANDRO JOSEPH PEONE - Science Club 2, Baseball 1, 2, Football 1, 2, 3, 4, Frosh-Soph Play 2, Junior Play, Junior Jumbles, Boys' State 3, Bowling 2, 3, 4, Intra- murals l, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Block M 3, 4, Secretary 4, Track 3, 4, Student Council Campaign Manager 4, Junior Kiwanian 4, Honor Student 4. ARLENE ANNE PEZZULO - Open House 1, Playday 1, Girls' Glee Club 1, 2, Christmas Play 1, 2, Junior Play, Junior Jumbles, Bowling 2, 3, Red Cross Alter- nate 3, Banking 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Elmira College Key Award 3, Syracuse Citizenship Conference 3, 4, Senior Ball Lady-in-waiting, Christmas Assembly 4, Microphone 2, 3, 4. Business Manager 4, Wig and Rouge 1, 2, 3, 4, Secretary 3, Vice-President 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Chairman 3, Student Council 1, 2, 3, 4, Secretary 2, 3, Vice-President 4, Convention 2, 3, 4, Myndersian 4. JOSEPH NICHOLAS PISCITELLI - Class Committee 1: Track 3, Intramurals 1, 4. CLIFFORD PRAYNE JR. - Intramurals 1, 2: Class Committees 1, 2, 3. JOYCE HELENE REESE - Majorettes 1, Christmas Pageant 1, Choral Club 1, Glee Club 2, 3, Vice-Pres- ident 3, Junior Jumbles, French Club 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Chairman 2, 3, Bowling 2, 3, 4, G.A.A. 2, 3, 4, Junior Red Cross 3, 4, President 4, Senior Ball Court, Science Club 4, Myn- dersian 4. 6-MYNDERSIAN 1954 BS DUANE ALLEN REYNOLDS - Intramurals 1, 2, 3, 4. LEONARD PHILIP RHINEHART - Chorus 1, Intramu- rals 1, Conservation Club 2, Open House 2, 3, Stage Manager 1, 2, 3, 4, Junior Jumbles, Industrial Art Show, State Fair 3, Class Committees 3, 4. WILLIS EDWARD RHINEHART - Intramurals 1, 2: Class Committees 1, 2, 3, Junior Jumbles, Band 1, 2, 3, 4, Manager 4, Solo Competition 3, Myndersian 4. JUDITH ANN ROBB - Transfer - Monticello High School: National Junior Honor Society 1, Service Squad 2, Glee Club 1, 3, Secretary 3, Student Council 2, 3: Student Court 2, 3, Secretary 3, Class Vice-President 2, 3, Monitor Squad 2, 3, Broadcasting Squad 2, 3, Latin Honor Society 2, 3, Girls' Sports Organization Council 1, 2, 3, Leaders' Club l, 2, 3, Sec.-Treasurer 2, President 3, Letter 3, Intramurals 1, 2, 3, Letter 2, Key 3, Class Committees 1, 2, 3, Junior Prom Court 3, Montie Print: 2, 3, Girls' Sports Editor 3, Radio Club 3: F.T.A. 3: Latin Club 3, Mynderse-G.A.A. 4, Wig and Rouge 4, Science Club 4, Senior Play, Senior Ball Court 4, Class Committee 4, Intramurals 4, Band 4, Varsity Choir 4, Myndersian 4. CATHERINE ELIZABETH ROBINSON - Choral Club 1, Latin Club 1, 2, Glee Club 2, Class Committees 3, Varsity Choir 4, Camera Club 4. ANN MARIE SAGE - Girls' State Alternate 3, Junior Jumbles, Microphone 2, 3, 4, Co-editor-in-chief 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, French Club 1, 2, 3, 4, Ministre des Programmes 2, G.A.A. 4, Myndersian 4, Honor Student 4. ELIZABETH ANNE SCARMUZZINO - Choral Club 1: Girls' Glee Club 2, 3, Vice-President 2, Junior Jumbles: Class Committees 1, 2, 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, G.A.A. 2, 4, Red Cross Representative 3, 4, Varsity Choir 4, Camera Club 4. RITA PHILOMENA SCARSELLETTA - Majorettes 1, 2, Camera Club, Treasurer 2, Play Committees 1, 2, 3, Junior Jumbles, Class Committees 3, Microphone 2, 3, 4, G.A.A. 3, 4, Myndersian 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Science Club 4. JOHN BAPTISTE SCIALDONE - Student Council Alter- nate 1, Baseball 1, 2, Football 2, Frosh-Soph Play 1, 2, Director 3, Junior Jumbles, Junior Play, Band 1, 2, 3, Competition Festival 1, 2, 3, Solo Competition 2, 3, Orchestra 1, 2, 3, Wig and Rouge 3, 4, Microphone 2, 3, 4, Sports Editor 3, 4, Myndersian, Sports Editor 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4: Student Council Campaign Manager 4: Honor Student 4. 'E 1 4 M 2. t "" ' 4 V A I 'iii ' ,.,-,"1f 1. . R ' , " P ,J Us 3? ,va Q 411' fa, ' W' 1 'ff if' MPM . - ' .af 3 . 1,-H246 I Av ' 1 W., ,,,, . , 1, a, , ae .,., ,,,,, ,,,,, ,. W, J, H " I ,A :,.v , . , . ,,., ,.,.. ...,. . ,,,,, , , ...,. 'lzl g A ,V VAV. '.l5k,VlV. ,:,, :AV AV ,.,.., ..,,.,,.,, , ...I , ,.,......,,,..x :VH .,... i -a.1,t,,,g ,. sa Moak , ,r,t:,w.:,,,A,W.. , I my , . ' N' 5' M WA grnllifgffii' ' ' " , . ., " ' " "" A "4 " " Wi- -' SHIRLEY ANN SCIBONA - Choral Club 1, Hearth Club 1, Red Cross Alternate 3, Class Committees 1, 2, 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, Majorettes 1, 2, 3, 4, Bowling 3, 4. JEANNE LOIS SHEWBROOKS - Latin Club 1, Choral Club 1, Glee Club 2, 3, Junior Jumbles, Intramurals 1, 2, 3, 4: Class Committees 2, 3, 4, Varsity Choir 4. EDWARD EMIL SHUSTER - Orchestra 1, 2, Intra- murals 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Senior Play, Varsity Choir 4, Track 3, 4. LOUIS NORMAN SINICROPI - Choral Club 1, Frosh- Soph Play Tournament 2, Science Club 2, Varsity Choir 2, 3, Student Council 1, 3, Junior Play, Junior Jumbles, Class President 3, Boys' State 3, Band 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Microphone 3, 4, Wig and Rouge 3, 4, President 4, Junior Kiwanian 4, Myndersian 4. ELLEN SWAN - Choral Club, Treasurer 1, Latin Club, Aedile 1, Class Vice-President 1, Library Club 2, 3, Junior Jumbles, Class Committees 1, 2, 3, 4, Acanthus 1, 2, 3, 4, Vice-President 2, President 3, G.A.A. 2, 3, 4, President 4, Microphone 3, 4, Ass't. Circulation Man- ager 4, Wig and Rouge 4, Myndersian 4. JAMES STEWART SWAN - Camera Club 1, Class Com- mittees 1, 2, Intramurals 1, 2, 3, 4. CAROLYN DORIS SWINEHART - Choral Club 1, Open House 1, Junior Jumbles, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Committees 3, 4, C.A.A. 4, F.H.A. 4. EDWARD SHERO SYKES - Transfer - Candor Central School: Clee Club 1, Band 1, Class Committees 1, Intramurals 1, Mynderse: Junior Jumbles, Red Cross Alternate 3, Boys' State Alternate 3, Intramurals 2, 3, 4, French Club 2, 3, 4, Student Council 2, 3, 4,,Ass't Treasurer 3, Student Treasurer of Athletic Association 3, 4, Class Committees 2, 3, 4, Myndersian 4. AUDREY ELLEN THATCHER - French Club 1, Junior Jumbles, Glee Club 1, 2, 3, Varsity Choir, Secretary 3, Class Committees 1, 2, 3. NANCY ANN TROY - Choral Club 1, Frosh-Soph Play Tournament 2, Junior Jumbles, Library Club 3, Junior Play, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, C.A.A. 3, 4, Acanthus Club 3, 4, Bowling 2, 3, 4, Senior Play, Wig and Rouge 4, Myndersian 4. JANICE ROSE TURKETT - Choral Club 1, Junior Jumbles, Class Committees 1, 2, 3, Library Club 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Bowling 4. ROSE MARIE TWIST - Intramurals 1, 2, Class Com- mittees 1, 2. ANNE CATHERINE URQUHART - Junior Red Cross 1, Choral Club 1, Acanthus Club 2, Glee Club 2, C.A.A. 2, Student Council Nominating Convention 3, Junior Jumbles, Microphone 3, 4, Special Column 4, Library Club 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intra- murals 1, 2, 3, 4, Class Secretary 4, Senior Ball Court. JAMES GREER URQUHART - J.V. Baseball 1, J.V. Basketball 2, Track 2, Class President 2, Student Council 2, Class Committees 1, 2, 3, Junior Jumbles, Football 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, French Club 2, 3, 4. DAWN ELLEN WALTERS - Choral Club 1, Hearth Club 1, Frosb-Soph Play Committees 1, 2, Girls' Glee Club 2, Junior Jumbles, Class Committees 1, 2, 3, Intramurals 1, 2, 3, 4, Library Club 2, 3, 4, President 3, 4. JANET MARIE WARD - Choral Club 1, Latin Club 1, Intramurals 1, 2, Junior Red Cross 2, 3, President 3, Junior Jumbles, Microphone 2, 3,' 4, Class Commit- tees 1, 2, 3, 4, Mvnflersian 4. NANCY LEE WEBB -- Transfer from Waterloo Central School: Junior Council Representative 1, Bowling 1, 2, Intramurals 1, 2, Class Committees 1, 2, Mynderse: Class Committee 3, Student Council Alternate 3, Bowl- ing 3, 4, Intramurals 3, 4. GLEN-N EDWARD WHITE - Career Day 2, Conser- vation Club 2, Class Committee 1, 3, Intramurals 1, 2, 3, 4. JAYNE BAILEY WHITE - Glee Club 1, Varsity Choir 2, Class Secretary 2, Class Vice-President 3, Junior Jumbles, Junior Prom Queen, Intramurals 1, 2, 3, 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Student Council 2, 3, 4, Corresponding Secretary 3, Secretary 4, G.A.A., Secre- tary 4, Wig and Rouge 4, Senior Ball Court, Myn- dersian 4. FRANK WILLARD WILKES - Junior Jumbles, Empire Boys' State 3, Science Club 2, 3, 4, Secretary 4, Stage Manager 3, 4, Wig and Rouge 3, 4, Treasurer 4, Class Committees 1, 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Mvndersian 4. SHEILA ELIZABETH CHRISTINE WILLIAMS-Hearth Club 1: Class Committee 2, Varsity Choir 4. SHIRLEY ELAINE WOLFE - Choral Club 1, Class Committees 1, 2, Junior Jumbles, PETER ELLIOTT WORMUTH -- Baseball 1, Junior Jumbles, Football 2, 3, 4, Track 2, 3, 4, Intramurals I, 2, 3, 4, Student Council Alternate 4, Junior Ki- wanian 4, Myndersian 4, Business Manager, Class Com- mittees 1, 2, 3, 4, Business Manager, Magazine Cam- paign 4, Block M, Vice-President 4, Honor Student 4. YVONNE YOUNCS - Camera Club 4, F.H.A. 4. BENEDICT LESLIE ZWICK - Bowling 1, F.F.A. 2, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4. Mary lane Relaxes Long, Long Ago! Nonsense Sleepy Time Gal During an Era of Wonderful Basketball Rooters SENIORS Was In That Funny? Whiffenpoofs Assembled HT PLAY Young Man with a Horn Our Arlene '.,as:,-1-4 131511 xr .fz fxffv .LT ' X JK 525 -f. , ' 11'?fEQ"YQif2jg,f' , ffbl5'3,ff:,i! ,122 if A 44 ,l,gi:f,igi1.Q: wig, 9'- f'i4i'?,f gym:-,fgy,Qg f'M'51.:217f'gxr,'1 . FROM THE CLD has am lz'ffg2,:mQfQr ,, , , . Y , , - , . We-"fszf?'fvW?'iLs-'ffl F,-f2,?TS fur' ' X, ' 11 'gr .L+ -f " f W I , .' . , 1 -Linn. , .g . i5f3if3+Zfff5?5m1ff3'5-':. ,fmizsg311s-zf+-.f"f-v-If-ffff ww 1.-5W1f?':ff,14fif1'lib 242W-vff'l':132Xi'1:fff'5fg'LP1a.f:-'11 92,-' .W .fw-"ima-F. -ffm 1. S. Q -t fsfffi-151 QW? J ,- -ffifkwf -'Q SQYW1'-".5"2-,!.ffM14i.'22ffksffzlf z,7f3fav?feih--f'1? 42rif13f'51X15Z' 2-6244 fe, a-5,5351-, ggffgfif-gsffpygzrf yggbygg-,p:z,f?-zzfgg gQ3fjg.S-21-gg 52.5231,3g3,m,2:1g15s3,1,g,w5h,gQ,gzsgyg:g,,gJf:w35,4L,i.jg5'f.g3gmf,fg1f n ggi L31 fw-'gg-,M.N ,ff mf , f ' "'N2'4bf2M fi -vffik? "fl-Z i , ' " Wag' f"f11'Xv Jff'11',Q,fi-Q ' f N 5 e ??Za59ibigi,14' qigfe Wg? w,.,ff35N,1r7i.m."M wg--Q A-view,-:Lif,-J-w--91:25, f,,, -Q .M , 14. .LA , .5 ,mffwfZggflZQEk1j1g3?jkjgfd 'Nfl f'-H Agifgwiihgf V V595 Q 5'fwz,w'Sfw,1,'-W ?13f'EQ?ffimf-faisfifzwgEifiifls iiiefif ff? W"', if- ! 2 ' " -EQ 'z 112811,AHgf.g67fficE1g?Zg-sgkgvgfwggf-ifif 1 4 - Lk if i , , qcf,.,-figs .:fwf?Wfifw,7:f.fgyg-wggl J gym-mfs-QWLEJ. , ,V , , V2-'g.s?a12r?f5SmMM"vM , 4,'fi1"?'2'w A igN . 54-S'fXW+1"A5?'A-S -'32?'CM.1'wf31'l-215 ww,1'L.,g A53 ffffk'--ffn'1mTg, M'-f-.f"-N 1 F757-N, F1 ' fixf' NE' ,, Rx .ggi -my :L f s ,L ' 1 -. . gf'f'3jff.f1:: ,' -'- ri:-E "wwf, ff-J ' WV mf, 1--Q "Q1,f-15:r-hiwzw,-4 S'-'Yi-32-wikffexji' V-g"flw ,, g , gfz, -' 124554555 ll? 'TZ lr, G xf5wfiii3'ii2'5?f?L?1?5E4a2FQi-W-YSKWJviii?-f?-9-W-Zf2:4,TfLff! "W ,izwfvwx-fva,me-:M-L??xw lf, Lg " Ewygfxagzw, - V-fx 1 mfs 1',sf,f4 fgiufzqmlmig sy,4.,q9m1,5,,+,-Sf-,MLgygm,-Agszsiffv1Jm15,0wqQ izwffgfg 'V xgxfvugm-m,r,f ---in :N-,gfg,4,-figqggi ,Q.gyfe1,,hg avi zgQf . -,m:,,-F3-my iw-fig :ww qsrwg--4-,wfff,:.Mx,as van-5 A - .Y "Q we .qw-W , . .5 :Wf1,yJegfdn1 f13Q2Xggfig3HU- x - 'MLM-W H ,ifff - J iw, A' f Nf'x,5m ' " Q-' f-V f f ww-'aHf2-6 Q x 'a ,, .34 5 'WH Wfflw 25,5311 T'-7 iff 1,5 1-wfwtfgfg. gd,-'eng S 5, Qag:ii,ifwfg-2:Wi1?fffW,5vwANew-21fFQ3-Eziffefrfii55i,fpn!Z1ng,gen-21:f f RSYLVI ,X , 'T If: -1435, 3 fl? Q fff, ' J- W' ff"W'T"D- 'hh -ff-7535"5U,'Sf 'S' blffgxf-' --5353-'3',l'f',f filff-,G 1, ig 23, ' ,X -I MQ,-.fzS,. ' 32911 'iesfw-gn 4 52-f?w5Sfi3fQ'f:s?gi'Y'3:'5 'f T'-6-33-'?wI5f"y557 x5vqr5hUbSWf0ijf'SqQ' ' N J - 'Xi X' 2 :e""74w 0 . ',:1f f ' V. ft Fw ,ze-'53 swf?-r 5,MWG'5'i':-ww X. Zgfw wlffcf Y gjlgmfifigggwp,-wig-sggfe M,-mgfwg yr,-,-yr,-A 4,,,L,:.fA,g,f3,1E,f,4 ,V ,493 kgrggfers, ,pq MQ 4 V y Scoresion he 1Qmwxmgvgf-,,zww,,,,fg-w. ,, me umm N J A if H f I -' ,. wg -A I... B,fbH.QQffbalr21gh' W-f2ifW.1K-Mifeidfb Riff 2?z-gfi?5f1fgx-"- - ' ..i'f37x'w F?" 'V X M 35 "Y':,tk 1,13 'LL iiifw -f'-fp, .- , if " " 1- fy -. -'Zz-fs f :'4w4,:w',,, ,, mwieaw' NZf25't T MSARBARA :gREENi , - iigligxt W 5, lk, QQQ'is5T,5wn3,gjg47j3,Q 'g!fN:z?4gF3f'g,fw ,skis Q 05XLtl:gf.v:E55?i , 1 A 4- 1. 5, -5 ,IA A-25: -iyiik-fr.-E: ,fi figatgi W W A -' J " pw ,,,-A-my J wi-x-:4'::r-" , 'ff 5' . . f,,. . .- -iff' iw' 1 N, ff ' -' X- -' wk-1 1 Q: ww my jf. Agifh' W g .,Nf.,. i Q Q , N.,,1wiu,3f,ffiK.igg14g.tewgigiphfygI:wgiggfj535,gg-433555L5f15:1fgfw'5 mwmgMggQ,gi,x57,g,,m,MQL3LFgg,,15. Q M3 5533535-if? 1 ii- 'i W 'Q -Wifi' il? fxzf'-WTf' :af ,ww ffvfafrwfffggi 3955-451 95 fj.rf5'i35kll8!IdA iiagifgig A i 9 yn A 17H,em,x?LgM ,mfffgz 3:5-'wwYififwi-fwx-.fiedmgwm,-xyg3113,l, ffm Imfyfsfi 1.3151fxlgcfmggw-'fg.:-QQ. yy,4.5fexm ., f,,W,V?,il,5.5QaAyW,3eggg3JQ-QM, ' . 92 3H!iJ'3i" 'yiwvw , Iffwf '7,xQ,A:i-f , -,wi -gn.-,--Q-T.XM.-fpwyffi?-,., , Wi? -'mf 'S4f'mgf1Y,V,,:. wr g,1Qmsg.'xM.f.. wg, ,Q fwgm-Qgg Hirggg, k f gm is Si . A.,', , K 4 1,11?MX435--2W3:ifMQIQQUQQ-P'.QaHj9TgfjfiVgf3iiz'Xs'1KQM1pYjRIFE wif-f' :fem wr Q: b.l'gwig25?rg,E??if1's- gg:-f1fg:Qg'2fg.Lfzwiwsfiilg 'QM-21Fwmiif-1,i92Yfaf ,W--ru: wha'-, ,W,wf131w4.,zQ 'QIQJWBKHQQQKKGWSL 115,555 gs ,L,E?E3g,,gW-Mgr K ,gj Myffigr-g,3g' xaHa:5ggw,.,,w nrii,i.',-wif 55295, l A35552,5,M111553:Mi,5Y5Q..3gg'ymj-My,fam we M:,,,3,-Qxg-W ggki ?,,4:af?Q'LWA5 21, 'Wig-9395? igwsm , yr-J-'im3,w,'ww-235124-f,.,,M,ww-w,y.,-,f , Ugg-if Qui' 8,f111gpfm.m,U:A.x:w- 'M 'few :ws--g-eg.g'2'f's-.fygmw MI,m.y1i-ywxmqse +m.ff-isg.vM ,W1sig,g,-QM LSR Wzfirwxgiwffffg, wg12mf-my w4-f ,M,,xm,Q-mmfh,f,.a:-pwami: 31,wQ ,N ., .M-m,,,mf2mLUSH mm9vWYQ4Ei,R'faf,b.'1? hmf' ,wgwgqfslxfzrwm 4?fqf,,5,43g. Wsmfg iw 55 W , -, L i 5F,iiM.Q: wif W M 1: a2wQf'grm1, , 3 . -'til "-wg ' W -wmwu zqwwfmfff-we -,fx f wg 1, ,Z - -' -,g, Q 'Q 4- ' 11 4 2z :35F.!!d!Ql!' S 131gS lYG -, AF5lm5gQanii?,gbigy1-Q -A g i0H,N-- --BHQWESQ , ik U fi IA W Ubi! 'v W? " fr ' ,,'. ' ffIifJ"?3 .f1"i5?'fiYKv3,fw-'ff M 72 4 , 7 2 gm .,,-,gW1,4.g' ',, , fy-,-,ffww , ,,1. Mg ,- V , fxfwhf. -A ,, 'zz W. p-x-wyii-i,f'. -y.f,,vwv5wm.2 nwwwES,i4ffw ,Saga E52 Jia' ' '- nh RMS' 5 Q- , 'if 'Miz'-',-.ie-L3 H' 3' 1- ,' fivfnjg 1 .wif--f - ,, S8Il'lpS0!1:SBfbB1'Ql3iSi'."E5':-Q+f'9ssfA3:Sa-525554-,W,g25imF3Qm1ES4TQgz Q, -pw, -um: f fn Y Q., ,Y Q. aff,-1 ,,-,Lf K, , .AW yi 1A146444,W-gff4:QqiwgMgm,M,q:55ELef:igm 3555 Q M Ni! ' ?1i':,3ff- m11.yQ.,:X rr:-.Q ' 'R-N, A ..,,-Q '3'-1: coxvgq m1lkLf'f3f,1Q,', I f, ' "' 'Nui T55 jyJ,.'f,-f'?gyC,5f:p1f-w4F'5g,y?gifijTfS'!x?9kffWiafQnkqff www X V it Q. ? - 1 H we fkgiifws' G-ff' Lvwg4,,f,':1il3!1gf,h4iu1'gkfrgg 1 .6 -, 4 ww: -'-3'fv37.:'!v's' I mr 1' f If 59 i 1' f-imrfiaffu B35 f.,AzM-- 03 6' a :W fl- ,s ' -f -' X Ymv' f J gswmfww-,Q .V N- 5 '- ' 1 wp ' V . W Im ,Mp-1'-ff:z,,f.A 2 .' A , , f Q-'g-:.',.ii' - ' ' 5' 'fy f 'lf M" M All'143LQ-'wwYwf2ewv,- M--fwv mf, x.1v ffmwiy- 'wif,"C-'Wx fig"-. A' '+4'w,wf,-fr rw' 3, - 5 , rk 534 :,1zgs,g2sg Nw, f,r,:i-1--:5fv:,?PH , MES shi, , 0ssQ,hgppQr54igS:ssiie-gm 4 -2 3+Wn!g3mh.- tw-,5.:f, 4-3 mfs, 2 - 7. ':- f A ,gl?,gyfg3,:J:5w, H27 Aw J-wmf: QQ 1'-.-'3fn,fl,fQL.i9 551 5-QX,f-efff5Q.iQj3l 5 awvjg SWAQN1, ,-,QWJmf,,m'i,,13 M30 wt 4: , ejggjgxilfgiH24xg-f,ij,j,55k5Rg,+jE5,:L fxifgijyi A 5 f f vffilfgygii ff'1rg7u:iwT13't,'Y"7, ,. A1 f iS5'9bf1,1a5y,w -z:,,,+mw .1641 mmf fi,,w.fr 'H g-M iisaf V,T1,3U'1f7-'.2- I. , . 15" i V, f, N. -fglgggre he? Xml 1 -- , E5 ww W ,3fWfWW2"l 'if ,-:Min ,f we Sw wh , " 4- . 'fw'2f:23"13,fa 'QF ,-PM ., Q4 Sm N r A W ff ' - , R y .W A,5w',:.q.Agigj I M 41- 5 Y A1 -Qhfgqqgvim ww- ww-am-W-f ,fn 5 -iff W5 54?,E1,7551, :,gg15,f,5,5 4-,-,.g?,5.ggwK,"f 9 2-yriweyggzn, ml,-r,wge.f13iAQ-ivgyvggkyg ., ,. g mam M , , Q,-in . , , f M N. ,W .W ,,.f ,,,Q,,?Qa,,,,.f3i,,fwfp,55. AX, L . aff.: -f gg, ! EA V ? '-351151: w iw -- 1 ' iiyww if 15-z 45 1 K- qfrfxyjyg, 97553 4?f'?f351f7' 1-1 wx ? , ' we 3:43:41 ,CLE-f ' E545 i's:i?xf-1-4 , amiga 'wk- + 1- 'xl .- Qsf' fiEfgigi::f: ?,f,ff?ggyAN1 'sta MQ 21, Lwjg H wrt, 35 Q - , 4 5 i .mt ggzfgfr Q 1f3i2w5fsA '?aYi'f.:fwwPf1'i ' uf-M w6w',w'w w M ,.,Y IW Aww. ,. X. . , f M L, L, , 4:,,,f,5E',,v.m'3,w,.y A ,GS4,,4Mgm GW-N:f,,-M,,. , zwiwgegg-5? fygy , ,,,, -'gvffi y5,Ffax5g,,Qg:4gfgn3. A gx V wi, gg-,w,13,f,Q ,--QWWmggm-,,533mfwp.x ,im 335525 .5 3 m " ' 'W3WLYTQli35 Wil?-?,1f9i 'ffkiiiiffafiff 3,51-.fEQfii'lr51f Ef'lim'fS53iW xi' ' F"' TWiwWj Qgfm M N A 1-NW-1:5f?SJ ' 5" NW Viva? v M H, Wffxif'-'"fif"?':2s?-i-ilflvwf Qggswyjiff,,Xsx'fX-22.71-'Y 12 -'--'SMH 'JMC' ":eKrfih.UM'M in 'V :Ph LMjw?wv?5FM f"f12?f 'UF' 'A S"' 9141 .E 5531373159 iigvx5'f5i9Agf-Y5li3't'I .l,h U52 . U. Q , . -5? " f:ffffm'i1Q' iw-fw'wfz2!?5G-ff CQ?!fbQf--Q: lhsgi4Ta1esr i w:ordl,Ss4iil11spyzfrgwws ' ' -- - - z,s.-.,wgxf,-ew, if, , Q Eg-Q4 4? fagiw-s 1 A lv.: , 1 f- . f-un-K. .fwpV.--r,n,f--f- ,fm ,.,v.m V 1. ,, , , fffwimaw mm A wp w fvrrf wfrq.,f,- M- Lv M ww, Q A A '- - M Y, -LW fxffkwli A- 4, . . , h . ,, A. . -W. ,,5,,.?m::w s jggg,-ig!! gm ew -1- 1 xx-M ww A - . X Q , v , . K f 4, , H. 1 w,fgg,fv-'Q pg r Q :W 4 .Md 4 is any X .S.g,,.fAe4iQ,iwg,Qp,4xi65i -gvffef,--W : ' fn iff .55 ww-ff ..',, W WF, .4 . ww .6 VV MWA xy ' 1.Xsiz-N- M. ,gk v -, f U Wg:w,,5,g,:, ,,15'f1g.L,4 W mf my ,fa 1 , mg, - , Q , , M v -A y . 1 - 2 A M Q, ,g:,:--Isis-Maw ,M S m,Ii6L :ea 1-mi f , , Q , , -- A -ffvfmgwfz f 2-M .,+:Tif?"1uSf V 5 .419 25' WW Vff'1m1'f'2 ,why-fwQgeN:,,afw fr qwwqmmifvigsyeb-iw,-iwifj,,, WR Y ' W l Wsaliek 1 ,,-' ,vh-fad? 1w,f1,,fw..Q-.,:,,,f,q.5,,-5-,,.: ,,,.M'. , X .z-f,.3gwM-- ,sm -ffiwml f-ffwm'-iw--, Q -K, ff wi-ww-. .4 wr . ,,w,nmfa3,,' mm M, A YV 5 - A .1 fi - S 'X'-5 -MN.-ix ,WL ,"3fZ,,f-'LT ,.,', 'aff ' L ' .5 1' M." " 'ff "' I NI4"'1 in 'V fffwv-,j'.'Z1f2 ,' Q ' lkjffa '."7.- All .W '?7V?:f-V vhxyav, HDI- if-z' -,IW . M I I 7. T123 'k5'Gf?3'4.efZif if-57 ?f172"b"wm"3w??N-1 'Q 11-I Q V f IQ.. W, 3 -54' A' 7 fi, v . J JW 5' .Q 1 1 Y QHUgS7 S 5 ? - A 5 f W img --N1--' 'J-'if'k'f 'WfvW95f:s"- 1,133-HKtfwffsf-GXPQMZR' v-1-vm f,4fm'...fff?w5-,fv- 1 Q f- , r :L D ,. , , , - A f f -- -,A J , :I - N ., 1 ff S' ,W L - 1- Q? 7w"g?5Wf3T -- my 5 f- ' . ' ' ., -SSH H QE Lv: .1'M.a,f.f 'f - .fy 5,1 X, -. K , , , 'N 1 . , "WW A' 2 A an 'A' "'?13'fb3sL. , ,- 1 " Q 1 ' -' 1- E Pr ' - ar f QL- -- f ' - x-A-2-4 ,-54 ,M f, J, , ML in -. If . , .4 . F , , . Rav ,. w, W 1-. I 1 mfs ...if N ., Msg .-,,??,,, L vgxejw ikgh e V. .L faq-356 ES? QQM1' if- if af-am i: ,W - f- fi A .V - - ' H52fifJZff5':f-lil''7l'2fff?fif"'55'4ff3aN?':-ififilgfawli,'f2y31i?5W?a9'?'fb A K-Fee'--3:95,-fig.-.----ir 2 514 2 -ff "eva ' f ?:',," i, -3 Y,,a-if-,cnggz if--,i.w',fff uJg-f.:,w'.:- if' ag'1!?3?E'f4"faf?y.?,wx 6 1 . ,gig ,f.f.Q'::f. 4y .yX5,A ei.4 ,gf v ,- -E, - if , ,-y-g:'.:-,- Q.: -:z3-.frfgifmf--42-ffszgiifw 'w12f'ffp',?,g-ff5w'i'rTs a ,f '.-REKQQQ VH' W ' ' -- .Wah . ..s ix K .. 2 X ww "W'mf7gL"f-'fm f'f'ffff. ?-'fg Y ... , sfifi, WITH QU11 FUTURE f ini- w'1,,jiLAgf5Lg1-,X if-, wwy. f .K 5 4 . , ., A , ., , ,W N, , W f f- . M, ,, .3 , ,z,1 AP., 1-by .vs 5. :M,,.f,1g,g, Q,-wp ggggvg- iw , I ,,, Q haw. N M4 , U - ' w - M '-f--M: -w+.M-ff-ww ..-. ,H-M, . - g. L , X-rf Q-W V, V ., M, ,-if -.ww ,W1-'ff GQ A Q, f .574-1-I pk. nf-fi .iw 14 "sv-,vw-fi xfwwfzf'gavwfggsfva':'JZffgmp4.ma,:2w:.1e:fgzd3ranm:4,1f:'fww'z9 1g,.a:f-'LQ fy, 1 in ,Mr V , vm, mhffrf ,RQ-iwQx'g ?f:1:!'Qig5,,f-ctw: :?2gA5fw va, mgsawfv-59ff3,,,f,i.'g,frf5gf:iW.nE5x,'5,Q,1M,wAy'51q,Af? ,f5 .cJ-Lexx-A, ,fffkfw-1,gw,w,f, M.-A W Q Lf gi V.-kifgg-Q-zwngbgifyil.-ga ' 5, f 4 f--'fvi 1 ' JL' YW::g'1w'X:fea:-Jf44Q.:- XQPRNXQwifa5'iv37xsZ'ifwil?:i35i5?yfrffifi'f'Hv2Z?:fipf5fS:d.'wf .fei1jw",fQ-1?w 4. , 42, M, Y A Y XS Y ,gfgx .y wewfg' 1 gf' 'gfsifgkklwfe fbi A ,gi gf,:.m.m4c W5 A . f --" ' :. , .g A , A 5.1 ---, mf " M QE 35 + 1 Y a ' f: A .fe i 1 x if 3' ,Q gffwi ffl , 2i P- , -rpg ,,: ,X N , U If 1 X ' ,la-N1 4 'ifwnflxi Kxf' ,:',Z':f5', g,715,1SpHL1'fs fv iaeg':g,Xfi.r,Kziggjffiaiiwg N"v Si 9-,g53,vgjj3fX7f gpg' "4 af 5 f-'.' , -qi ' 5 Iwi." warg: ' - ' -7 353? first -M A H ,-- 1 ,, 5 ' , E 1 ' - 4552 H . L, I., R f nf . , LW . X W4 fl, ff -2 ,-U.: ff 12,f,Hg ,Y1,:LECzxh:x-it ,vs fyylfy.fifgiigfgggygbfQJli5,3wW55mi,5 52,24 up :V :f1a5?..?,:,,V Q K 3 ' . '52flf3if'I2'?5..f13-gffgiffifrffifaieflgifffrfiiit E "Lf,",jQq . 45 ugwf - 3s2ji,Q, ill-ff QQLJWQ13- 'x jg: 'va 3' - .yrv 1:2 affix? igfifz, .V X: .mme 'F1Y.?Q,g1:f9 fx 'S-v1f!2i'i-iv Tzffywnxia-QRN Ygggmf 1 - 4,3 g 1, jg rg lx Q-lyz pai? -5,213.2 - p1'i' g', 'Q ff- , W ' Y' ' -' - " fivfifzf-J fy., , W, W1gf,Q.w,:fMgr,.N-Kpf--gfifwmm asmfgffi-ifY--.qpfw A-Xa-'IW--iiAvwQm,jm 532' Hwiafgw,m,gwf,gz4,QgwEb.ff:,Wig!"-ggyyem-wf,fg1',,2iuw,f11lB'3,Af d5wqgQi2Qee ,Q i ' 'l'1"L "'H , 1 1 4 ' I' 4- ' by i f 5 "WMF , X, ..,X , M N, ,A ,, , , fA X .. .. U , ,x,, , Q ,A. ., M -, 3- ,' 1, Eff AA?g1'7Q-'tsipV3353f'1J'g5,2 'I Swv if .V 4 P ., . Y ,I f, Wig Jljdfyy iw, . ,ggi W! lfwfl ' QQKWWMEI 1 4 ,f sf A M, M, wr .Wil QMWQAM5 - . .,Q f9??nf4??F15P3Eg?fff3t'13?93f3EEfffW3f5'1f1ii51i,bm15jli:g'Kf X. ' 1 fffgL ffWf'1 N7 Q W'-1'-223 'mf lflliigla?fnfgmi.-f2'fWi,":e. ,,ia-2237: fm:-12-5-31? ipiersyfnew-:hff1z1eQif,igQ ii-a503gpH 1 pf5Q1TE51iLg1i?Lf Aw' f 5, Q 9 , Mggfffrf LQ' z . 3 -' Y 1 K bgiyifyfpf1ffl31::f+s-fx'1.:1c:":!:f ifih-21,213 ,k,, L2m.:: 7'iYY:"" 'W ' 9f'1?5'-W"i'WUfw!il-QEQsfiff'95,fsfi7Y,lZi3-'fgiizflbqvff wif ""' 1 'V' :iff 'WT MZIQYGEHRF f 'fiivf wff' Ji? L 'M ww Y ,vfq,,q,J31,2.qf3g, X1 h,,L X ,fywazfq-,Q .53 welu j L'-fn,,,':mr I mmf.-A-v,A gsm wg, - 1' w '-y.51,xfw ,gig W u Lexi- i.b3:nffgg.ffQi? QQ: K F'2!!5FY?3f 4s :SNA NQQYJ FWEBB7 ii11fi1iin?a5pf?ti1ef X3T0i1d'Wuifhf?f15ZZf31f-5?lg' Q i'Q . kA' Q z ' i. .7gg,1'g'xf,g 5 L,,,, , Qgqfw 1 .L-535,353543wwjglgqfnggg5Q2'gk24QgA-wiv,,L gpg X f :T , 3gwMgQ,jj:hn3i,, !g2,2WgL X'Vij,,33Q'.-,Qiligl7,3 J x Y ' y. GMM W . .- A. HMM .4 wx, f X fnw,.Qff.M.y,,.,1. ,WN ,, - , ,, v,9,,J- +A- Q .R Nfl A .' i -, g gl xx b X , ,:gJ:f.jf.5' wma-ff W vgggzgfiiigifywza In .gkyizgu ,giigipm ,Q msn? 73:5 L.:,q5m3Vi?::L:?5 - ffiyh, f 5355513535X!,Am5y,g5Mfg, yvzfmw-gy W rfidy, ,,w,y3g3sRfg?g,,5, 1, -14. 4 fp? L J yy if Tiff ff A :f"'W W :ASPN 2 Mfr Q ' ' wuwi- " wwe ef Nfysz wwf 'M ,E:f,zW Y,1,1g'b,.4M, ,- '4M??.3z1e-wwf AMW Ui- 53125 2,12 'gg ff , , fwfr' ' tg 5M 5 X , , 5 'fizf -iff ap,?fk,,?-A 5 , 3521? feyfzg pf., wnyffmz- 5.52733 jegfgifgggg-gfgaxg giijf- , . A' . ' - . k""4'f : 45' '1""'ff 1?Y"5L. MW-iriw' 13:9 xiJ+f-ii54WfLT'f2g'Z'f'?f?'3L'F " ' :mai " " "ff . , T ,, . , w,,ff'H"'f 2,-,Q 'ui .t WSI- wliffiiflzx :iff 51f:,ggfgf,g . Q W ,gm lx f 'f, F l v i' , Jz u In ef A WW YY M? ' ilffiigf"xiii:'ix'-'rEffvzf?'f?'P'YNA173'2'4 ,K QMS. , kugiff ak , dz, W , .vi , 4. ,Xp Mew Q f , 01 Q vgfigiygjyf-,M M 5 W f - ,V 3, 1 K -1 wg ffl-W, Wfa9"fWf A 535 1' ?' N Qgf?fMfQ1s,:5gq5gQ,ggm?2fAf,53 ifngiqfqgfg sw. mfg wwiqgsf h m i:gq,gfwfQ4-vm lwggsmi mm, ' 5, ggiizpivif N, 4, ,f wwwgqg ' Q K ' f Er,gg1h5i1fQghx5gf,,fg,gsw fim,:,iafAkfysafiQs3mm..:fZf' wqk,z,1mQgg,,g:?zL gifvgJffJs22M,dvxf,f ' M , A wmv. ,, , 1 ,. F, fl ww m55nJ-,wfmW'F!rg,Q.- f Sw A ' 2 :2"f'2'A1 X " wviw ffm ,fflyjf sf .n X. my ,, .if 4, '-wif if WE w 1 258- Q A-, incl" ip Y' , .-,,,w1'J,4"SQ ff 'fliafy tai, 'J' S: 1, yfnfwffi 'W 335' V' Ez' f IH 2-' ' Y- ' 2 ,Wh IM54fTg,'K,Zffl"t f' -1 7: f W ww: fi-fkfanfsff wff'.- Q. gmQf?,AfZfM. 3 .ww ,,fx,fwmMQm..,Q,g,:i:2,4 v'fg,:1,'.ww,,m we ,,,,,,wwW, .1 M, gf,-Q, My, .fwwp Q,4.,.f2 WW .og,.n, 4, waz., Qwiafvx ,Wg . W W1 ,gg-if,fz:9f?gp,'hg?:?Y3--f,?,.w2w:cywfpm'ahmfaagx vsgiffl-W:fqLfQgef3yfk'i:.g:w4z4egQff,Qv.mvn:wfm'3,f1Z ff, ,,--'f2?Q.a2g'23zw14-f.f?Sm-,.f,,mffff',.fqv" "sims mf, ,,-fifdy'feflg-H-mm' -' 'f"fifimfrf:ff1'fm-'fH2:1s'i:'dffiamf 'K 2' F Qaw?,':iiExir.r img, W Wzvw gixfxgyfl Q'-2,95 'ix me g,,,AQQAE,.'i:.:?g:2',faH7A SQMZL3- ,sf .f f fL,faif.f53.A:5:.y ,, mg, 1-fi mwggzf-., "vw lx s-'fy -'TM -'wil-+ :K ,A '95 'M'f4f?1'Qm5E1W vfsgffif- , vxffvffb' ff5'?z.1- ff 1 A:fg.e.fJ4!ffi,w swf. in 45,5 f'5,Qw: . GMS Aga 441,44 54:91 .fr .+ y , - , , Q ,N ,, , W. ,..,., N-. . A. V H-,wfv ,,,m.,.V,V.w1-31. ,, , ,, IN VIEW . K f M fx , ' . , . ' X is-5fp,fqQg,fmmxgmsfggaimfgfgqgg335,194Kq25,Mp1,m2-ibm,Ifmaw Q 1 xwig?f.U3:Q.1fs.xa'mf-Qmfaatgqsss2?mfSam.kaivf3XS?f9S51f.m.Kfvm:X.Vm:fms,mQKfszmmmw,WMA, W Lf' A vga , ' -' 'iff 'S' , . 11 :J A , 52' :Q gvfwfl iigiii' 'J 3 , bifiia wi X F1 vigwsgy 3 :M Wgbgiggrg f 5953 Q f,fZL:'Tv5Q,g -' N ,Sf 'A 'D mf .- ' si! Ag , 1325, 2 wif! Lv YALL ', fggfffgiipgfg if S35 J' ' Wiki 15. xggwwffgw -.ff wg ., 2 , as ew Q ,,1s,gQ f5Ji?iw',4 if img? ' mf zwpiuffl Mm: Mg -awww A f , Vi' Wvfw, i wieqifwewiiwgpwa :'yfzWmfVa: -2 4, ,m1?5Qsx,.Q V, V- 5 me 541 is .ff 7+ 'iw Qixfgwsf ' we f-:3fff5fLgZj,Qgfbgi5+Q ..NW,, u , sm:-mam .f,3iQvf1E:'2wza? 53552-F35 ..W.W ,M WQWXQF, Ww5,ff1 21,Q:t5.m5'q'r?:w f if,.susi+ A353 Qfigwf fiffxiglggff g1ir,.:w,, ,ghqg L 5. 2G5:.VC1hlQ3fS'f'5m! f5'Z'f?ggiiiN?1l'?5 A ,gym Qff! Wife-zY'43'5lgL5'1 fc X Vz'TiZ' 'fl' xf.w::'ff X' Q,4.?y:,fvfth324z vim Y: Lf gf: Wwwqsm .ms :.?Zv,R51lXX: . 'zffffwiffaiiwii Ii ::f.ffmrQef25S'4 .4 ,A SAM. ,. W4 .fr fggggqgrxdg ' 2 L AS x Zfhifijh , 4 g 73125353355 f f- w4A+z"K52m' Q 5: lf Back Row: Hibbard, Dupignac, Pacquin, Fahey, J. Wilson, James Cunningham, R. Giovannini, Pollard. Second Row: Decker, Hu Wilson Dausch, Lohr, Green, Sharpe, Parker, Morehouse, Chris- Koch, Kirker, Frantz, Platten, Dunham, Kuykendall, Best, Pi topher lVlcNaney, Bevms, Van Houten, Bolich, Deary. Third citelli, Mills. First Row: Andreas, Carnesi, Giglio, Lombard Row Bates, Scannell, Colavito, Knight, Magill, Dutton, Jones, Wheeler, Blaisdell, Holland, LaBour, Disinger, Burtless, Lopez bet, , Mrs. Plum z Row' tCk'e50" f, was We' ADVISERS smndingt ' ws- OW IUNIOR Last September we ulolly Iuniorsv' tramped up to the second floor, some to the third, and started the school year. 4'Holiday on lcef' the Junior All-School Party, opened our social calendar with a bang. Food, entertainment, and dancing constituted an evening of fun. When Christmas vacation finally rolled around. we all made the best of the two weeks. Thoroughly refreshed, we managed to slide through Mid-years. After Mid-years we set out to plan our Junior Jumbles. The committee rounded up all the talent in the class and put it under the theme, ulumbled Juniorsf' Music, dancing, and two comic skits, written by our playwright, Dick Cologgi, filled the bill. 36 fN H' ack Row: Burke. Campbell, McComb, H. Amidon, D. Kuryia, Hollfelder, Houck. Branciforte, Palandro, T. Amidon. Second Til'nm0r1S, T0T1i- FOILfih ROWS Swillehafi, Page, J. Eno, MCDST' Row: Fiorelli, Calcagno, Sanderson, Beatini, Smith, D'Eredita ott, McBride, R. Eno, Zona, Hubman. Kirk, VanCleef, Messe- Yeo. First Row: Caraccilo, M. Giovarmini, Addona, Annetta ar, Parish. Third Row: Moulton, Updyke, Rossi, Baker, Cafaro, Saracino, Cologgi, Mahoney, Stachelhaus, Brown, Chalker. c1.Ass On February 12, a little pessimistic, we pre- sented the product of our labor to the school. To our delight and amazement, the students approved. The junior play, "A Is for Applef' 'brought out the acting talent of many juniors. We had fun presenting this mild comedy, and as our first big production, it met with success. The juniors and seniors were brought together for the last time at the annual Junior-Senior Party. We will always remember the send-off we gave the "Crave Old Seniors." The Prom, the highlight of our junior activities, brought to a close, in our Mynderse, a wonderful year in a wonderful way. Carolyn Burtless Class of '55 Back Row: James Toni, Treasurerg Carolyn Burtless, Sec OFFICERS retary. Front Row: Robert Brancifort, Presidentg Betty 57 Andreas, Vice-President. .-, Back Row: Jackson, DePasquale, P. Warfle, McCutcheon, J. Ashbaugh, Schartzer, Hughes, Hooper, Wallace, Woods, Beerse, Fiorelli, Van Cleef, Gates. Fourth Row: Perry, M. J. Amidon, Nugent, Heywood, Haust, Lockwood, J. Warfle, Hufford, Crack- nell, Manzari. Third Row: Clay, Sykes, Stewart, Reynolds, Koch, .,,. E B k R : Mr. W'nthrop, Mr. Cooley. Front aT?owi,wMrs. Shaiinon, Mrs. Wilson. ADVISERS Morehouse, Hauf, Lewis, Parker, Knapp, High, Ashhaugh, P Morrissey. Second Row: Stone, Doane, Van Epps, Putney, Ami- don, Carello, Ashley, N. Morrissey, E. Nieandri, Mahoney, Dowen Reynolds, Timmons. First Row: Coleman, Harris, Smith, Miller Wooten, Meeks, Babcock, McCann, Bevins, Jenkins. SOPHOMORE CLASS With faces glowing with eager anticipation and per- haps a little cockiness, the Sophomore Class ascended the east stairway to our new homerooms. This marked the beginning of our last year at the present Mynderse Academy. Here we met our new teachers, elected class officers, and got into the swing of many new activities. Several soph gals repeated last year's triumph in mak- ing the J.V. Cheering squad while others were on the squad for the first time. The boys, not to be outdone, participated in all sports, J.V. and varsity, including wrestling, a new sport at Mynderse this year. 58 V ack Row: Hoff, Jacoby, McMillen, Dutton, Sullivan, Salotti, orey, Mellini, Thorpe, Capaldi, Van Etten, De Santo, Povero, izzieri. Fourth Row: Baldassari, Haas, Meyers, Giovannini ladis, Bellomo, Anderson, Reardon, Jackson. Third Raw: Mor- issey, Kent, Shirley, Lambert, Nicandri, Lombardo, McCann s 1 Early in the spring we met the freshmen on our annual field of rivalry, the Frosh-Soph Play Tourn- ament. Everyone had fun and any antagonism soon disappeared. April second found fellow classmates and hard- working advisers scrambling to decorate the gym and making last minute preparations for our yearly Sophomore Hop. All was not gaiety and fun for our class, for a grey shadow of sadness and acute loss was cast over our class on the death of a beloved member of our ranks, Lydia Sykes, in December. With gratitude for our teachers, guidance and aid in the past year, we look forward with great expectation to a wonderful new year in our beauti- ful and newly-built school. Connie Clay Class of '56 OFFICERS 39 Zwald, Romeo, Van Horn, Dillon. Second Row: Walters, Williams, Saunders, Forjone, Wolfe, Robinson, Turkett, Carbone, Pocai Proseus, Austin, Benassi. First Row: Sherwood, Stuck, Lupe? Salerno, McConnell, Marr, Withers, Worski, Wilson, SllllCI'0pl, im... Bev' L ' 'WU lfowg - ""' Qccfelar 3 ' . WWW ms, Vice-President Richard MeyerSYP William Corey . , resident: Coleen. M Back Row: Lewis, D'Erdita, Peterman, Stahlnecker, Barbieri Faircloth, Hooper, DelRusso, Noble, Baker, McDermott, Cam muso. Fifth Row: P. Disinger, D'Ercole, Clark, Lamuraglia Santoro, Halden, Ryan, Swinehart, Brady. Fourth Row: Whipplei White, Putney, Sabatini, Simson, Maier, Lapamardo, Santaniello Back Row: Mr. Koska, Mr. Bullis. Front Row: Mrs. Smith, Mrs. Thorpe. ADVISERS l J Y Schulman, Carnevale, Calletti, Paulich. Third Row: Skinner, Baldasarie, Amidon, DeSarro, Simone, E. Rossi, Ahrens, Lay, J. Rossi, Scannell, Andreas. Second Row: Ingersoll, Bishop, Stachel- haus, Heywood, Poole, Jorgensen, Goldman, Kimmel, A. Ver- gamini, Bachman. Front Row: DiDominick, Verzillo, Cerep, Bishop, Hollfelder, Knuppenhurg, C. Vergamini, Campbell. FRESHMHN CLASS It was September and school had begun again. A group of frolicsome boys and girls rushed up to the third floor to start on a journey which would be a great asset to them. This was the new Freshman Class. Our first great thrill was our election of our class officers. Success was ours, for our choice was excellent! We planned our first dance which we consid- ered a great success. There was fun and food for all who attended. The Frosh-Soph Play Tournament came along next. Co-operation-we had it! Everyone was O 5 Back Row: Rott, Warren, Millis, Bells, B. Giovannini, Dillon, P Rogers, Kosky, Dalton, Platten, McCabe, Sloan, Riggle, Soscia. Fourth Row: Wilcox, J. Rogers, Meeks, Struble, Armitage, Dyson, Sherman, Drew, Brady, Carrello, Austin, G. Stanley, M. Stanley Third Row: Demont, Lambert, Van Cleef, DeParde, Scannell, willing to help, even if he couldn't take part in the play itself. It was lots of fun to do, because everyone worked together. There were several clubs open to the class of ,57. Almost everyone took advantage of joining the clubs that best suited his tastes. Sports opened another Held for both fresh- man girls and boys. The last event for us was the Frosh-Soph pic- nic at Cayuga Lake. We are a little saddened to think this year has gone so quickly, but we have next year to which to look forward and the other years in the new high school. We give thanks to our freshman advisers. With- outthem this year wouldnit have been the shining success that it has been. Alice Barbieri Class of ,57 41 Irland, Stahlnecker, Caraccilo, W. Turri, Bellomo, Jackson Second Row: Chapin, Sanderson, Stuck, Sullivan, Povero, R Turri, Miller, Deary, Rutz, Jones, Stahl. First Row: Bishop Zona, Flock, Wilkes, Bobeau, Gurba, Barrett, White, Broyles. Robert Caraccilo President: William Turri. Treasurer: Rose Lapomardo, Secretary: Gale Putney, Vice-President. OFFICERS Back R Row' 161152: Sage, Fa Ryari HlllSa Paquinmey, Huff TV. T b , auldony J , Madig Q ner, Carb H er, Meldrim, Koiiflfgvlds, f?f,a5ilgLneha,,,Oglsgeag,-ff, H. Rem ld v COIlkgy, Sox, oplesv anof TON-ellas O 59 J0I1eS7 enson, Hedde' Lfiplma, First Second R llkes, Eno Th, A n' h0mPS0n ow: Bred ow: Nedz . lr' - Y, Bachman 3' Green , NiCandriY n Thayer, Burden, .robin Haui Smith, ack Row: Schweitz, Peterson, Srewan, Perry. Sones, Wheat, Anderso , son. Fourth Row: Biaisdeh, Cankins, Niies, D. LaBour, Hauck, B. LaBour, Greenlee, , Griihth. Third Row: Sanpielro, Zona, Knuppenburg, Hayes, Shewhrooks, Kanaiey, Boatfieid, Slapieton, Waiters, M. Parker, Bohensky, Pi. Cunningham. Second Row: Brown, Parish, Fritz Freeiand, Knapp, Burtiess, Dehaiave, Lohr, Ouemiher, W. Parker, Harris, Ritter. First Row Bennett, Greene, Steeie, Bishop, Werner, Pisciteih, Dean, Fouchl. f -12 . ,.,. ,gg- Back Row: Reynolds, Baldasarie, Thatcher, Schweitz, Brewer, Bates, Gladis, Louden, Ideker, N. Manning. Fourth Row: VanEpps, Shuster, VanHouten, Fraty, Stubbs, Missilli, Steele, Whit- lock, Baxter. Third Row: Bracht, Turkett, Miller, Kautz, Stahl, Bennett, Dyson. Second Row: Wilson, Ferrara, Baker, McClymont, High, Civitts, Gurha, Slack, Hooper, Traver. First Row: Benassi, VanCleef, Cerep, Larson, DeMont, Annetta, Barrett, Bentley, D. Manning, McCann, Rotondo. SEVENTH GRADE Back R Moulgo ow: Reynold Knox Mwormurh s'1'-Hrney D .' Uer '.H00pe ' eM0nr crop! V1 I , D, Sm. Ir. Fourth , Bachm F ' alms, T 'Cf0D. T - R0 : an, J. B Lgonf Row: L- 0285. McBlide had Rowi0Hi1I?1'Wxhurst, Cuflolfmy Kinnetz U Pez, Pas- Imdo 1 ang ord, M mngha 1 pdyke sxfione J A III, MCMHI uren, Mm. eeks, W m, Meldri , Frank D , . m,d0n,A fin, Hamer 1s,Schareu Ycker, Sciald In, Burgess, A, yson, USUN- ' Pefdiclm L' S6'Cond Row OEF, Creenley llfdemon ' Ofz, T301-It D: ilkerk D ' -Sini: i eary' W Brorew' Ward ' WH, Stuck' ' Y H 4 IV1uSiC Hat h chwfms Whafs Cookirf, Lu? Sno-men Walkin, My Baby Back Home." Home on the Range Beauty and the Beast Soph Daze Carl, Sham and lim WEN, Y.. W F - ., .Y , YKY.. QL, -Q - -Q , .FY ,,.,,-..Y,n.,T K, ,?,,,,F,:,i, - .5-, Srxiagrg.-5TfL,F. , - rf '-,---F1m-r--cv-s-:v-1fypr- . A. ,. E-5 , -:ii , H R , - Y a ,- . JJ- 4- 1' 1 r fsmifmgem lawns and and 'if' , Lx, ,. ..,.. M... .f . aL -5-J A .. Y 'Li 'JS . J. Aa , J. N, 1. z :1 x . 15,5 wg 63-F W .,,l -- inf ": -A 1 4255 P .3 J. . :LEA 55 .A ,Q 1 v -, M: x A ,W ,-1'-r"5 - 2 .:,'.. 'a A ,... kj' ' T51 H 1-PS ,:v, ,-T., -: - ,J-. - V, vf 1 - ri -. ,-Egg ,-4 L-'A ni n E, ,Qi . . J ..-isis: ' Q?-J . . .W z vii , .L if- , lvmg r-4452 .wg f ' .-s-2 :,,s . 35: ,,M.. L- U 5 gyyr 1 : hugh, 1 - 2 Vu?- wifi! Y la 33 M NS XE ,Q Q Back Row: Branciforte, McComb, Eno, Saracino, Howes, Sykes. Second Row: Meyers, E. Caraccilo, R. Caraccilo, Sinicropi, Miller, Turri, Hauf. Front Row: S T U D E N T Ashbaugh, Putney, Mills, Brewer, Heywood, Schartzer, Cafaro. 21" 1?,a I J:-. 4- JT i X Student Council, under the capable supervision of its advisers, experienced a very successful year in both the new and old Mynderse. Members continued their past projects of aid to CARE and the March of Dimes, sending buses to basketball games, and cards to sick students and teachers. Their main objective for the year was helping to move into the new school. They also worked for the purchase of a television set for use in the new building. The social activities for the year included an April dance and the picnic, an annual affair, at Cayuga Lake State Park. COUNCIL Back Row: Nicandri, Treasurer: Mr. Rogers, Ad- viser: White, Secretaryg Mrs. Seld, Adviser. Front Row: Jarrett, President: Piscitelli, Vice-President. OFFICERS E. 3 Q 5 Q 3 5 5 5 Z3 A sz S 5 1 li 2 B 5 c, X 3 E 3 S E Q, fi Q fi 3 .i an Q W 5 H! 9 S i J I .mA.w,,,,L ,,.A Vhw- Qyyhhy M- '-,'L My 1, X.AQ mm - ,Mt , v-., A Q 1-YQQ ,. ,. ,, .f V - Peggy Bohensky, Peter Wormuth Back Row: Sage, Scarselletta. Front Row: Pezzulo, Di Santo, Swan, Bohensky, LITERARY STAFF White, Bove, Baldasarie. Back Row: Millis, Art Editorg Scialdone, Sports Editorg Goncarovs, Photographic Editor. Front: Lawrence, Head Typist, ASSISTANT EDITORS The 1954 Myndersian carries out our theme emphasizing both old and new Mynderse, as we started our year in the old school and will finish it in the new. Pictures by the Bullock and the Sutter- hy studios, and the art work Standing: Sykes, Bennett, Lawrence. Seated: Robb, Troy, Reese, Goncarovs Dejohn, Marrapese, Brown. TYPISTS AND PHOTOGRAPHIC STAFF supervised by Miss Trulan, stress this idea. BUSINESS STAFF Back Row: Rhinehart, Wilkes, Calletti, Hubman. Front Row: Sinicropi, Howes, Farrell, Mar- shall, Wormuth, Ward, Piscitelli, Beerse, McComb. 47 . ' ' 41 V ,f l in J " 'T ll J 7' C J f 'j 1- 6 up MYNDEHSE i MICRGPHONE At their annual May banquet the Microphone mem- bers regretfully said goodbye to Miss Compitello as the original and current school paper adviser. Miss Com- pitello defty guided the Microphone from its embryo stage to the present highly-rated newspaper that has con- sistently won awards for journalism excellence. At the 1953 ESSPA Conference, John Campbell placed second in the state in advertising, and Betty Baldasarie and Karen Bove won Honorable Mentions in interviewing. Miss Teresa Compitello ADVISER ,Q A EDITORS AND BUSINESS MANAGER ' Left to Right: Karen Bove, Ann Sage, Co-Editors: Joan Piscitelli, Business Manager. Back Row: Scarselletta, Hauf, Knight, Burtless, Magill, Hughes, Swan, Bohensky haus, Cologgi, McComb, Campbell, Hamill, Baker, Hubman, Sinicropi, Frantz Second Row: Sanderson, Kirker, Circulation Manager, Di Santo, Baldasarie, News Editors, Farrell, Scialdone. Front Row: Holland, Bevins, Stone, Stewart STAFF Andreas, Coleman, Blaisdell. M 4 ff . .-.. .-My W -aa 'gmmwamaswm --11. ...it-fl, , . V .- 7wwwmsmatml,wmaQ ams,Nmw.m.smuwm.a.... X or-.., r 1 an . 1 wmwwa Schartzer, Parker, Disinger, Urquhart, Clay, Manzari. Third Raw: Ward, Stachel- F Back Row: Colavito, Christopher, Cracknell, Schartzer, Knapp, Manzari, Fiorelli. Front Row: Lorenzetti, Bennett, Turkelt Hally, Farrell, Holland, Urquhart. Library Club began its year's ac- tivities by introducing a new type in- itiationg each new member did practical library duty instead of wearing the usual initiation clothes. The main project for the year was moving books from the old Mynderse library into the new and changing and revitalizing library records. The mem- bers also worked toward getting equip- ment for the reading corner of the new library. Social activities for the year included a Christmas party. Plans were also formulated for open house with other schools, library clubs. 1 -I -1 a E Back Ro Ure,-i w: Defohn Frgnt 1 S80 Row , refafy . . ' Walter i MISS Co S, Presidentfnpiteno, Adv' , Lawrence, x5?Zr:PMa,,, Tre 6- resid as OFFICERS enf- LIBRHRY CLUB 49 SENIOR PLAY Flighty lrma Peterson lBetty Baldasariel becomes completely confused when a young artist lEd Shusterl tries to study her for his newest comic strip. She mis- takes his sudden interest for romance, while her room- mate lKaren Bovel and her boy friend, fOscar Gon- carovsl patiently try to understand "My Friend lrmaf, IUNIDR PLAY The Juniors, production, HA ls For Applef, pre sented two collegians' humorous endeavors to influence an elderly woman to grant her annual 35000 to a pros pective football player. Back Row: Holland, Harris, Shuster, Hubman. Front Row: Jorgensen, Bove, Robb, Balda- sarie, Goncarovs, Troy, Bohensky, Galletti. Mr. Green COACH Back Row: Magill, Disinger, More- house, Cologgi, Knight, Van Cleef, Wheeler, Burtless. Front Row: An- netta, Parker, McComb, Koch. David Morehouse, Cologgi, A. Koch. Back Row: Robb, Harris, Kirker, Scialdone, White, McNaney, Hally, Hubman, Wheeler, Disinger, Burtless. Front Row: Bohensky, Marshall, Holland, Swan, Troy, Knight. WIG and ROUGE Louis Sinicropi, President: Frank Wilkes, Treasurer: Betty Baldasarie. Secretary: .loan Piscitelli, Vice-President: Mrs. Plumber, Adviser. OFFICERS - ADVISER 51 The Wig and Rouge, under the di- rection of its able adviser, Mrs. Plum- mer, began the year with the election of officers and the initiation of new members. This group were guests at a party after they had been formally accepted. Members of the club gave a short dramatic presentation in the music de- partmentls Christmas assembly. Others assisted in the make-up for the class plays and Rotary and Kiwanis shows. Many of the club members attended Shakespeareis "Macbeth,', as presented by Ithaca College. With spring came the annual Frosh- Soph Play Tournament. Since mem- bers of the club directed the plays, the competition was extremely close, as usual. Each activity of the club brought it closer to fulfilling its aims to promote an interest in dramatics and to assist in school and community stage presen- tations. The year was terminated by a pic- nic at which everyone enjoyed refresh- ments and games. . Gkslio Cauyeil-1 Paulicltr Meeks, OUR BAND The Mynderse Band, led during the first part of the year by Mr. Robert MacCubbin, came under the direction of Mr. Anthony Bucolo on April first. In the fall, concerts were presented for Stanton, St. Patrick's and First Ward students. MAJORETTES Leading the Band at home football games and perform ing at the annual concert were the principal activities of this Clay, Librarian: Mr. Fraser Director' Rhine year's majorettes, all four of whom will continue with the hart Manager band next year. OFFICERS Back Row: Stone, J. Del Russo, Stapleton, Cafaro, Sinicropi, E. Hubman, Dalton McComb Annetta, Branciforte, Updyke, Pollard. Front Row: P. Disinger, D'Eredita Lohr Piscitelli McConnell, Palandro, Riggle, Clay, Bohensky, Ashbaugh awww, mf- wwf ummm -------'- rs Mmmnm H -,-- - v-v' V - vv.. . V. --.- -,'- . . Two of the band,s forty-six members were accepted to play at All-State Sectional Band in Phelps in November. Performing at home football games completed the autumnal activities. The annual spring concert, pre- senting primarily light music, was given successfully March twenty- Hfth with Mr. Fraser conducting. Solos and ensembles participating included a trombone and a flute soloby Richard Del Russo and Peggy Bohensky respectively, a saxophone duet featuring Mal- colm McComb and Louis Sini- cropi, and a trumpet trio with Robert Baker, Charles Beatini, and William Campbell. Mynderse was Well represented at County Band, April ninth and tenth, at Romulus, with sixteen instrumentalists, six of them first stands. The final events of the year were the Competition Festival, May fourteenth and fifteenth, at Syracuse University, and partici- pation in the local Memorial Day parade. Baker, Branciforte, Rhinehart, D'Eredita, Bevms DANCE BAND Our Dance Band, known as the uStardusters, was directed by Robert Branciforte. The musicians, completing their third year as a group played for many school activities and several outside engagements Back Row: Jacoby, Campbell, R. Del Russo, Rogers, Bevins, Bates, J. Disinger, Withers, Whlte Stachelhaus, J. Hubman, Clapper. Front Row: Meldrim, McCabe, Landberg, Rhinehart, Robb Beatini, Baker, Broyles, Irland, Austin, Sullivan. .. T i Diliredilav Houten- ' C mpbells 1 Van - ' - G Esziysix, Ti""if',rliI2i7S51Pc'Si9 T355- Back Rvwg orgohenslwa Rgoodman, Rob ' Bonaccl' ingert c af -. uv, dR0wi- Jones' En d, Baker' Rjwz Lxllaa FQ :Ian Epps' Sectgiraramuzlintr Dl10n0la'P0u3xon- d u Q ef, 1 D Thu. Haui Aslllaa gn Cl1nst0SFD0mineck, Ciagpucci LaB0uf' Lewis, E' Hu ma i Row: x Meeks, ' Shuster, ' . Front , Wythew, Stewarthibgilixiigjte- l' Hubman Stone- OFFICERS James Jacoby, Librarian: Catherine Clapper, Ac- companist: James Hubman, Librariang Richard Pol- lard, Accompanist. piseitelh, Mr Anthony Bucolo T h e ' DIRECTOR VARSITY CHORUS Varsity Choir, directed by Mr. Bucolo, successor to Mr. M C bb' ' ' ac u m, is orgamzed for the purpose of promoting the appreciation of the art of music by participation. Accompanists were Richard Pollard and Catherine Clapper. At Christmas time, Varsity Choir presented "De- cember, a Joyous Month for All," a seasonal produc- tion including the story and music for the Christian Christmas Story and Jewish festival, "The Feast of Light." The choir participated in the County Music Festi- val held at Romulus and in the N.Y.S.S.M.A. Contest at Syracuse University. 54 GIRLS' GLEE CLUB Girls' Clee Club, supervised by Mrs. John Fraser, began its public activities by singing in the Christmas Program. During the year, they attended the County Festival, Back Row: Del Russo, Kim- mel, White, Anderegg, Tim mons, Fiorelli, Cunningham Paulich, Lewis, Lapomardo Calletti, Maier, Stachelhaus Third Row: Skinner, Baker Di Domineck, Amidon, Ni candri, C. Vergamini, A Vergamini, Simone, Ahrens Barbieri, Brady, Peterman Second Row: Bachman, La muraglia, Jorgensen, Santoro Baldasarie, Holland, D'Er cole, Santaniello, Jackson Front Row: Andreas, Slack DeSarro, Knapp, Di Pasquale Carnevale, Verzillo. Mrs. John Fraser sent vocal ensembles to the State Contest Festival at DIRECTUR Syracuse, and as the last event of the season, participated in the annual Spring Concert. Row: R. Focht, Bishop, Houck, Cunningham, R. Hauf, Parker, Fritz, Kinnetz, K. Jones, I Scharett. Bennett, Dyson. Second Row: Perdicho, Torrelas, Nicandri, Schweitz, Sorensen, Eno, Kreager, Sanpietro, Lilla, Deary. First Row: Brady, Taber, Peoples, Meldrim, G, E C B Sage, Nedza, Lemma. 1 Back Rowz. Lambert, Povero, Urquhart, Andrews, Salotti, McNaney. Second Row: Sykes, McComb, Klrker, Lewis, Clay, Ashbaugh, Parker, J. Heywood, B. Heywood, P. Disinger, Moulton, OFFICERS . sans Nyinisue Rowi wines? rx-1350? du Ce! P1953 ' we an 16615 s iS , eS tie de Nha x, VY ' 'S cY- 'xx Lowbag 6165 Ngsgtixseg gag? Giov anm ck RW . WS' Set ide. Co: BU' igtllue' eglden HEQTXXMY ge Pr PQ' Santo, .,,,,, we M1935 7 gintth 5 6 White. Front Row: Pezzulo, Koch, Hauf, J. Disinger, Sage, Stone. gang' Front Cie, LE CERCLE FRANCAIS Le Cercle Francais, sponsored by Mrs. Seld, consisted of twenty-three members. Twelve new members from the French I class were initiated in February. Monthly meetings featur- ing educational French games and puppet shows were conducted en- tirely in French. Movies depicting life in Paris and the French country- side, with dialogue in French, were shown many times throughout the year. These furthered the knowledge of French language and culture. The club held noon hour dances each Friday from December to February. The year was climaxed by the an- nual banquet at the Armitage. At that time eligible seniors were pre- sented pins. SCIENCE CLUB r The Science Club, under the guidance of Mr. Samuel Dickieson, initiated as its main project for the year, the building and operation of a 4: i uhamn radio set. Weekly evening meetings were devoted exclusively to the My ' and o eration with Mr William Ottemiller and f ' -u- study of radio constructlon p . l Mr. George Fogg, Sylvania engineers, aiding club members with this project. :H The members promoted scientific interest at the regular meetings by l l performing experiments and explaining them in scientific terms. A trip to Cornell University and a picnic concluded the Science Clubis activities. Bak C Row. Wi ' lson C0 5 I . Oggl, HaIg1ibHa,-,is F 0 ' F011 , Reese, Lillg, A210661 gzndberg Ca . es' 9 nlmuso Bra , dy, B31 dasal-ie OFFICERS Back Row: Wilkes, Secretraryg Mr. Dickieson, Adviser. Front Row: Kreager, Presidentg Bove, Vice-Presidentg Bohensky, Treasurer. Back Row: B. Heywood, G. Putney, P. Hauf, .l wood, Campbell. Front Row: Simson, Poole Smith, Sabatini, Ashhaugh, V. Putney, Carnesi. Y 1 - , , .W -ez. N ' A" 14' ADVISER Back Row: Betty Andreas, Vice-Presidentg Beverly Miss Trulan Parker, Secretaryg Betty Green, Treasurer. Front Row: Peggy Kirker, President. OFFICERS Under the advisorship of Miss Trulan, Acanthus Club ollicial- ly began the 1953-54 stint with the election of officers. Initiation of new members followed in October. At Christmas, club members made place mats for the Seneca Falls Hospital. They designed program covers for the Senior and Junior Plays, Career Night, and graduation activities. The club aided the respective classes with the decoration schemes of their annual dances. Last year's project of supplying Mynderse Library with posters was continued. Acanthus Club gives its members a chance to gain a deeper appreciation of art and to express themselves through this medium. 58 Lewis, Jones, Haust, Giglio, E. Parker, J. Hey- IUNIOR HCANTHUS Art enthusiasts from the seventh and eighth grades make up the membership of the Junior Acanthus Club. Miss Trulan advises the club. At a tea for the mothers, each member exhibited one of his projects for the year. For Easter the club made nut cups for one of the service hospitals. Back Row: Hyde, Annetta, Baker, Demont, Scialdone, Cafaro, Austin, D. Sini- cropi. Second Row: Frank, Demont, Sorensen, Sage, Miller, Van Epps, Nedza, Lemma, Clantz. First Row: V. Sinicropi, Larson, Valois, Gurba, Hilkert. IUNIOR RED CROSS Back Row: Mrs. Thorpe, Adviserg Baker, Bonacci, Scaramuzzino, Ritter, Rutz, Hedden, Van Epps Carello, Miss Jacobs, Adviser. Front Row: Poole, Wheeler, Reese, Presidentg Annetta, Vice- Presidentg Fiorelli, McMillan. The annual membership drive began the Junior Red Cross year. Then came their projects: twenty-six gift boxes for children overseasg Thanks- giving and Christmas tray mats for Seneca Falls Hospital patients and the Johnson Homeg filled Christmas stockings for the service men at Sampson Hospital, cartoon scrapbooks for area hospitals. Baclc Row: Simson, Hamill, Putney, Landberg, Miller, Holland, Dowen, Vergamini Austin, Haas. Second Row: Stachelhaus, Lay, J. Baldasarie, Brady, Barbieri, V Jackson, Schartzer, Sherwood, Withers, Cerep, McCabe. ' LATIN CLUB Latin Club, under Miss Miller, Betty Schartzer, and Robert Sherwood, worked to promote interest in the knowl- edge of Latin. Roman games and songs were enjoyed at each meeting. The Saturnalia, a feast occur- ring near our Christmas, was celebrated. The club members donned togas and tunics for the annual Roman banquet. Baldasari, Van Epps, Ashbaugh, Stewart, Jorgensen, Miss Miller, Adviser. Front Rowzi E-Q 5 CAMERA CLUB 2,1- f I x Qt 'F af r ,V xr' U it-i t .J V f ., Back Row: R. G. Becker, Adviserg Robinson, Demont, Rogers, Scaramuzzino, Co- loggi, Young, Lohr, Con- carovs, Clapper. Front Row: Bachman, Hubman, Secre- tary-Treasurer, Landberg, President, Hally, Vice-Pres- ident, Scannell. 60 Under the supervision of Mr. Becker, the Camera Club's purpose is to arouse interest and to promote a better understanding of photography at Mynderse Academy. The clubls principal project for the year was that of working on developing pictures in the dark room at school. Color and indoor photography were also studied. As a special Christmas project, the members took pictures of the grades at Stanton School. ,awww , My , A r xmmfnhrwr 1raexwM asswwcsrvarke v The junior and senior Future Homemakers of America after completing their F H A first year of organization face the future with warm courage and high hopes. n n u Their purpose is to further interest in homemaking through sewing and knitting projects and field trips. Row: LaBour, Swlnehart, a llace, Goodman, Eno. Third Bonacci, Youngs, Bowman, of Senior F'.H.A., Cracknell, Jenkins, Lilla, Treas- of Junior .H.A., Brown, of Junior F.H.A., of Junior F.H.A. Row. Sage, Mel- Peterman, Burden, Soren- Sanpietro. wp pgTl0" FF Y 0 Row: DiDomineck, Sec- of Senior F.H.A., Dut- Vice-President of Senior Fahey, President of F.H.A., Miss Gailey, Ad- Farney, President of Jun- F.H.A.g Nicandri, Vice- Back Row: Smith, Brown, Rogers, Stuck, Zwick, Bon- acci, Forjone, Lotz, Williams, Hollfelder, Jones, Bishop, Brand, Page, McCann. Front Row: J. Koska, Adviser, Saunders, Sentinel, Sullivan, Reporter, E. Hubman, Pres- ident, Bennett, Secretary: Chalker, Treasurer. F.F.A. aims to develop agricultural leadership, cooperation and citizen- ship. Its motto is: Learning to Do, Doing to Learn, Earning to Live, and Living to Serve. Some activities of the year under Mr. Koskals direction include: County F.F.A. Basketball team, State and County Fair, County F.F.A. Judging Tour: State Convention, safety programs, radio broadcasting on WGVA: Alfred Fall Festival, Cornell Farm and Home Week, trips to Corning Glass Works and Sylvania. QPA1 cfCuL ,P 4 'IiS 7253 If ' . oc fr f -H f 4: od? 1 ., . 1 -v G2 v X 4 5 Q, B Q fi '1 -.fefym.K1wmzxawwk35m. ,l M ,M 1-AQ, .ww 1 A- f,,,. .u awwuma wx-.cum f nam. --mmm. mwmnsm ,,..,,,37-.. f,.,4..-W W. -ff 1--. . --- Y ,T-,H-,I--Y--7 -- 4----T---1-V-.F , ,.--A 11. ,ff-'14 -3- A -,- "2Zg:,-'Le ,V " 2 f . . --az-P - V Viwy , X . .V V ,am - mf: -N SV , f V mf , -' ' . . 5',1AQfm,-x-T,V-5361 WE' . af- -Vx .P-x:1.i-W'-VV'm-e W Vw? V , - . V , - I - , . V, ,, -f,,,-g -if af- NV-.V-swf--i1.?2.s:gg-1:-f-711-A. '14 lXat11ml1v, we am snpcfrts,-minded. Two Clubs functlon wlfh VW i - ' . ' . . ' A ef, 351.--, V r - - , - -V .. . ' , ' -2 L thu, ty pe of achxevcment rfeqxm-ate. Ou- program lb III- -, YCIIMVC and cxtens-1ve, 595011192 from Contact sportb thxough the gamut or games. W hetner you Iuka team or the mdzvldual :iff-f,g .,,,f?i ,. j'rkV,' -fy . EA'5LF1I4rf'.152,?f -f' 'A k"YG':'-QA1'uf-'1E'i5?3iV'J'QViV - V F . . , ' :S sports, we have them all , so meet om warns., coaclmes and v:'..Vzg-V5 .- - WV VV -,,mVA,-VVf,.-- -e,,,.3:-..1Vaf -y V-1-.V ,V , K 'K "K ' ,I -3f?.31+gg-:gf "M u :- , V 1' i'j.-fkgsgliagilglff ap QQ- A :thee rleade Tb. q u 13 1 - 1:2 -2?:i'??kX-.Z-iv-an' jf: -..lV11' WI -' -if - u A .. ., Vjwfn A --M-',5,w HV, ,M-,V-mew-sfssw-Ve-ff 'V-.ka V L-'f:1:VVVf.Vm-V::+V-V f-M...-A ,-M,-,V VV-VV. :Qu ,-,fn-..-,-, . ,,g..,.q..-.-1.-V-V, V. .--5,2-M. -W-V-s:,V w.fbf.fVgw:Wsxf,af,V.VW-X.,V, - -5 .1 .,-I -U-3.-V.,, ,,.,-. --1-VV,-K W-,ww-, 'Uwfrlil-MVA .LV-,w-54V1?-512.-3 swf-9- gm-V1 1 bzgmrfef"ww-212651ik-zu'V.vo'f'4l'Wzv e-vi--fx?-21W'f3'.v 'V ' QVVVV -V - 1 -www V- gig- '1q,g5:rf7-:ww 'V wgx-5.',f+V,p,gw5faq4.g4fyg-:V,VWM -, 1VQ:5Qf?Vf7: -5 f?',i-xT"- 'H 'fifaazv-wef1fLZ:g.,Q'f1.'fV 1 --.3-Qwzg--Vf "xii:-4. 4 W V 4 fl 'A'VVVfk-if -,. 1 4' i - 7 - -' A N W 2 1:1 I -V Vg, wi Q -- f . , V- K . f V '- ,, .- " N . Vxi w l QM- Www" K V J-V 'Vs 'wi QlV"i1',:-:-'V 4 3 wif.. V 'riff 5 ':. 1 .J ,. , 51.5.1 1: :Ng .gigrf-VtrifffiwVmgivxzvgqgf V,V":.'w: xg,--.-5e.fVV-VV' - Vs g-,jg ,z ,V ,E.,,.,.?-,mf-gg-N., , , x l gm I .J,.f.,,,-.fs-.,-wg 5---1-V -V , .V-2,'55gZgS, V .MW ,N-Q.1Vf ., V- ,V ,m-,Vi . V. . 1-V.-,, mv-f .,,V. , ,, X., -w,,?-,Vf- Mfr?-. .,Q.-mwVm.1,i-g,,fH1f-pi. www ,--,- -V . "VV I-V-'-w,.--5.1-w-,.V -. -- V S .V--Vw V ,Q:f-.-y1--iq.1f2- - ' - V X -- V f , V' " f f , 349' V:-y. 'V fz -mg Sz 'J QfgVf5Li',- -,M f Vi:,:,'-Vi:-V1mQ'f':5'--,fggm ga .Ka-Vgm:gw?fV, wiv 5 ,gm 4-,Vw-ff'-J Vi J V- 2-J.-F" -V f:1:feV:wVi..V:2--,,' mix -w.k--Xiww .-1-1-"' YW-f'-Vi -TU'Paw-1-i'VaF1"Viv1+ f Vw:--In ...wi-Y-av-Qhwvf,-,-.,1h-M354- -. x -,..,w.aVf,u?y.eQ,,mgW1g-,Qr,L.-2-,wffgmvxv -1-H g,V-Vw., V -4f-VV:V--wiVmf- 'rm Vkfffgwsy.--. -ss-fs-,'ZV -fx.-at P -. g- 2 S., z,:.z1-,-.9 '. -..f-ww-,g-Q-QVMWGNQ w,-.wzzvw-fvV' .V 'V - VJ, W Vx, .--f- 4- 'KV -V.-..:?1f: 'ww , ' Vw - 7 ,J -V -V V me-f, 'A :-wx N'-1-V f -' -1 f43S'5wwg-Q ff.fz,-ffwivm QAM'-S-M-,'w1vw5jx9Nf'V ' 1 ff, -MH-,g1vf::9E5a4.:'?1wf-ima-f-.Q wfxifwwfuf-v1V:, 1 -4.::V- Q. V- -Q -v : V' -- wi- -W' - -V,-w-ff.-V,1- .V ff-'-V-zaff?-YH--Vmzy,-:',-V3-5-5www-V 1,-r.w----fv 1--V - - - ,u fV:1-.sfg-Q..,-F 1 4 -f' -,4f,g1vif-.4,ff:Vf,--H V QM- .V - J :V ' .. .V -- -f f " ,- - www-.,.VM-,V.-,L,,,z:Vv4,:sg-SVQM-1 V V.-.V,,-,.-514 -4.0.f,,Vf,,. 5,-s Y.,-1,.,,,.V pw- in . ,V,+,,-.ug 1 1, wg- ',.f,9qf-ya-X-,-VV1-AQ'-.1 , 1 MV- :V,3,,Va,,-gf,-,,fg-if 1-1 . X -4 :Vgaf-,V-V V 1 -H ff 5125.1-:z1fnff.fVV 2 ffm- -V-H . -bw'-1-sw - X 3---V img-iv -1 ' V -V.V.f-Mfg?-.-V - - Hn,Qxfr.zA:--:Q-" "4 'V 'iv - " ' E - .:. :.V,:1f-4-3-Q-1 -E Y 10- -4- as ,-. av.-VV-fm" f 1 fx - -V 51V i .'MV-V::wxS1'-ww, 2: 3 .Sf'K:fS-Vw Q F! wg 1- wg:-H ' X X , ,if z V,2-way-f-125-'z:fzAf:,1-Vft .V ,. QA,-,Q -V ' gms- f A Ve ' 'f M.. . ., wx fsg,,v,y-,. ' 5 Vyf. X --4,-,wi-Q.,--.,::..,'A7?f gym f, ' ' fygxar, . L-1112 Sw - ,LV.Vf-fV,:,4. -n. H.,V7.:ffV-:QV-dg.4,-ig, ,U V - ,VV-V.fKf-swf,-1. V N, :.-V-V.-g-.w:-.- I f,, -VA K , V.,- 'w2H.3V,fV f, ..V,-,w.q-.19-ggV-,gf 5 , .gag-:gag .- ' ,VQJqz,g--Q, my ,X una-, 11 gg3Qa13xg.+f?9gq.f-m,.-4g,,4,,,--.,.3 ,VM ,K , .Z-,X-Q ,J-V,iwf1f.,,-..,, , . V, V X , ..5wV-7-,pk V ,-fm-, ,,,,,,-VV-M,,-mga,-.,-,,,, .,fx.VQy.VV-Vg.-,Q-VM, ,V A--..,, A ,V -wg 3.-f-av .-wg., 1 -T-V - , M- r:.. ,fl ' w- -1. ,- -iiwez-.1"2if2:w?-V-V 1.-x,:g,, 1 ii: 'fn fi - fri- .'3:1f3.wW-iV'wfV2- X'f3'p2,fw-'fri -Q -vf"'ff"" 21 1- Zi -, A tif-Zi 'W 1,.--1 iftf'c1QL.f2.4V2i,,:' ,X QMS?ik?-,'iE'f?51if .V 2- -if-5311 - V V - VA Qr, -- - '- - ' , ' V - '- 4Vfs-f-12'::.L-'ri-. -'lf '.,g--:i.i?1fbik,fzg mf-fi' , f,:,Lg,1f'-:wi-r-JJ- ini -rw, fp. 1-ilfvwg .L ,q ag. , .:- - '- V -Vg 2 ,V . N X , , ,, 5 E -- -L. -1 " g,.V, -.f-ff., sm Q E. ::V,-avVfw-wgyg-V -azz- g,,:,w-Wy-gin , V If ,- ,5gzV,.,Vf - 4..T,,,L , K- K ' Y MV.-N., I -V , , 2 V-13 ,,V,, V ,X ,Q QM--3y,qM,,fpg3,:.,,,.VV,,,m,Vg , if- -9-, -V - ,, ' V. -V 255 1- 4 . 1 L - ., V. XX A .1. ,. . by S4:Q,,,.,,V-. I V . lf V,Q.VV1v,-Wxyff-Wpssx.--,fV,,. ..,Vh,i.?.4. wg., umm- ,,-QVXNS Q 2-4,a.-yq5Q.,i-.,1VV-.- wmv -2 . V V Q fffwgf. .. .V+ V --we-.iff--Q www' .VVf--.WV-5. V V ,g.,m,W:.VfV-QgA:VV-.- 4-2,-. -wr, V -,-,f A 4-. - 1 - ' ' Y V f A , - ,. - -V - .-,,.Q-..,,nxw-ivy -Vf-WV 544--V 1 . ,- .V V a,Vs'-wi--Z. S11-:X,,,eiL-'Hifi-. -Sw Vgmei .Vs 11:2-K-' - V X V, :,:w:'f.- r, -'f .--.M-V' .- V' rg uf 1' 6?-" QW K I 1: fl-fa, ff: -V .--gp,-,gi f-,-egdfraf-f,ff,-w..x'f3m",Q--'V:f1a a-15,2-,.a-.Vai-' -'fffw-'hav--Y-w-5,' -Vf1f1VWf.,- Q ,- ,V ff - V12-42-1 ,,.-f,,.i:V-- a,-wi V ..g , - 4 ' . 1- rc--,V-2.,-1 1 2. ' ,LV , y,mf'1-::f+- . 'V M -V 12 V-2--YT?-Fi-5521-1 -f , -i2'J-1V-' wiflgff. mv- HLA- 13335by-4,V,,f-.-3Vns ffwi. 1 F mm! 'V :V I-. zffmb? QV-1. fdfinhf 'iii - V' -4 Nfff'-fV1w A- ,-,, X :V ' - .Q , fix 73' XM- WLNY? ' 24'--uf, W 381 A 1101 I .'.IE3?g.fe-I -V,:-Vw -iff-'?.A-fr ffaek .55 'ed-'W-.rL.'ru-,, 02:22 S 'P WFP? 'fi . wgifiiii'-Qiiziffiivi 51-w-:ff-5?-iff.-4.515 5-45.11-2ff'fV27Vn-'5f-g,i1z:-f4-.fisfw sci- TVJ --Y, ,gf-Q' 4-, 4 - Q.. , ' .Q-4,-wf"Vz--fig-.Q:ffg.7jf'Vff ,VL ,,f?'?i--'-1- 1 if-,:.,:-V:nftQ?fg1IX53i52,w2w ,zu-ix., ,f ffsv-i??f5f -' - - 52' 2-5 -4 ,-.:i?'?wfzi-.am-3fV f,-iQ, I-1-:V 'L' .. .wif fp- V-'G,'k1-LQ-'ml 1,,-4 g xii' -.QV f?-:fx-15: ,. W.iVVif2.er'1i.-. - fm- V . gfV-fgif. - 1 - 'W -, V- f - , - ' - - f V-J.-MLSV,-q2Vm.,,1 mwzfiwtf-'Sv'e?W-'Wwa-es?-wwazgzir.-5'---wk -.--.-'fr -fW?PQf2..-X. - V- ' Q V---WV M,-wry-af,2'xKvVfVswfV--w41x:- VV-ff-v'21-Q-siifi,-':g3mffi5LVw 2-25-1 V'1V-1-KQV 'V-'?Q73' . ' -, W V-Vg-Vf V-,fp ,iw-, QV., ,V Q-,.-V V , N, XX VV . , V , J, .M -,.,.,.,.V-.,-W. Vs.. --,,,w2, .V -, - . wgw. ,-,,,, ,V V--wma W.-22955 ,,Vz , ,.-, gf,-,,,,-sm . ,W A M-Z. - 4--s-,. fiwwggm, . A-. .- -- -.M V - P 1-VV, ,M-fw,m,, -,. A 4 .VV-VH ,V,,,,M V ,.,--1.f-.V- Vu V - . . .V V X 1.1-W U 4. Q W., .,.,,,a,.Vw,V,V, -- xV,-W -, V. 1 A -,.-., ,.., ,1 -md, Ay M ,V V4-,,w..,a ...M -4-iff- if-,N - XXX, 1 ,, X ,V -V -' - V4 - A ., V. X .:iQ25?2g2Q45,fA1spf',.i. 3 Qizrh-rg!-g,f,,g?V ,ii-IVJiif-13i1g,WVVzfwjj,xff'Ez?VVY3xV'5V-6,4uQv1K2sE.l-LQ. Qgqgf,-3-f fz- Y ,V 'Vjgfgzrgj -5 f , 2, - . -i f 1' -- :.-2-'iii V ni- x,,-sw ,,. E,f1.,-b,,5-.5--1, W,--5 -V.1.c42,s-,J,,J,,W,, i. ,f,,.. - 'Q-Q. xv. .V,,f,-V -51,-.5,,g,g,,,3. i,-14,-, V, X . . , f -,.V,.,y, ,, V, X , ,V , Vv V...-,,, ,. X V- ,.yfN-5.-.-V .- ,..X. X wwf. ,Q-E 9.2. ,-iq-45,3-. ,,,A,.6f....k,,-3. 4.V.qf,2 X f,1V.---WV-.,VVgVy f 2 SMAM- .4.-Q11-.,Qhg, UV- Q YWSQAVAM-W ,,w-- ?w.:1ffM-mv.---VV V- :X -V V V WM v.sV,- 4-,. V FV-Q--Vs - ff- -Vf. -- ff V X -- Vwf-.W 1 - , - 4 ,,--VU,-l -VV-Aw-iwwm3,V.QV-: Vi-Vw vfsiy-f2.w-V,MV,,---VV.-:-:Qlwwfw N-Wvzfv' 32- mfs-fmffwrmgf A sg- kwmfig.-w,-,, Y.-1-W 4VfwW.,- ,. :,:- 3, Vw-.--.,V,V Vw.-5 we-1.-V -V, - ,f,. VV VVfeV-fV V- V A , ,I 1 V . V-V VVHV,---V,f,--.1V,-V- -, , V ----v:Qa?'x?-'wV11- VV --Q.-14.5,--eww4-Q.-5v5,.,,f1wJgg,V -s?,.Vs-V..-4 -uw-z,.-efy-V--ww,-V, ww X 1 +3 Fywfvliiivz-1pVsi1fZgwf'v1-3Nfrfsw'-,xii-cf. - 1- i' -' "bt-120 z-HK"-3: K .,V,"-,':,, .. , .1 V 1 .zffmi f' 2. f"fiifmLa'2-5-ggi?-59w:w'gy gyxsjfzwafaawz,.-'gf'-f,z2-Q Q- ft.?--'vs-,-,FQiz3gQ,,.V -'gg ,-W, 1, ,4-fQ,Q31fg,p,f-V.m,,V -Q-q V-,.-VCV, .,..,r w,uwVvw--,,-,iw--4-V , - f,V-V.f X ,,V., -V-V-,VV VA.VfVfWf-' .-Vase-Q--'V::V-4-sf. Wg- fVf S-?Si,-- S- wx, e.fVE'j-2 .Sli--1 ?1:Q '-:ry fain ,Vai fm-.,V-Vrfw-w f..1j,f?1g-,fzf.- af- wwf,-2 X - 5 e QM 'V 1 ,X A-Q:-v 5-ff,s- wifffl'-if V F?YN'XffSZV--'H M -W 15:1QqVzQM:,.fW,,-.- my m.:,.,:,,. -51,4 .-A 1- .. ,'VA,,.,V. V, V, V-3-V, wee,-,.1V-,1, , V- 4 . mg.: -f . , X V 4:-.J-gg.-,,-,-. -mf, ,W--4 ff,-34,1--ah, feyf S.. -ff.SQgg-mg.-3 ,j,, k ,,fxgbSs,Xz Af? 3 -M H -, '- ,V ff . K V 1 -' . Vj'z:VV V- V QV ,V ,, an 1"::ff-.VE-, 2-1 QVX. f-tl -'iw-:L YV2-2106555 T72 -cf 'iiibyg C5:'.Nmi,-?Y-- 11.5 ,Q X ,.+g:,3 2-:fn VV X .,,,q,,.N,-4 i5.ig9q.,Y-wif. X -fm-xsfzgggwQ3QS.ffaVe5:K'Vf-gg.,Vwfs,gV pxmi f:Y3hgQ,'. :SMX ?,Sx,Q.w5igmf. -,,-.M-,XS f,.,maS.W--w -sf-V-if-x-:V.a .--V,fV,:.- M. -Q,-..: V ------ff,-.,-,W..V.-, V, . -V.-V,,,,.-gm,-f..-,V . ,. - .V ,V , V ,. . ,X , . ,---.g,.-,VV-?aggQ49.gP-"fb-,..,--,V,,, ,, --M -,Vw .,-.VV -v3Vfk.,.1-- -f,VV,wg,-s.- V- f -.,--fwgVVvfS5f1.V2-,vw .,,-.- Q- Q.,-V? M,-... V-.Q V - Q 1- '- ,V A V' ., .- - 'V , -i if '- -V .V.fgf-2,1-,wi 4-152.1-.,ff.1 ..-xy -V ,,VV:V. .2wfq,fs-w53,,f1af4.-V?w'2s-wg,,gf,-fy-Sew,3--. ,Q --Q 1'-S " 7 ,T 'jak-4 ' , gf? , V! Lmggggx -A ,' M5355-,ig-Q' Vg. ' 3- ' -VM - 5 V.,f4y2gfg-r,5.gggV,1-1-QW: ,iV - 2J:V,g5,1i.:g.-Qjgggl gi -2,3-5 -53 7: - V s A I L Wil- 5? f V 5 m- 51551, ,. , ,,g 11,311-5 , QV " . ' , . v.VV-Vw 5- . - , f'Vfi.ff-' -,--5.5-V X M, , Vj-4 -,gm .j'ggg:fV-.'pfZ,-'iixfv 1-,jf-VV'-:zz 5-Q.,,'f1?iYf -V --' Y- is-ff-7 1.2-LV !i1'Y.EWif- afifvk. -K?-f:EfV"fs'V -"4- .P MV-ig W1 7i'1fSx'--W:- ae? .Lf sg, fifwfbf " V V ., , ' , -Q ., V: W' , VQLH'-f ,m5w,i.'V'P'Yf-4-'LI-.i.",f?2532! V b 'V ST. X '15 'TJ-1.-4. 'z"'-ij---L 4 x':,,Z'-" AV '1 fi? X Q-A 'V ' 'EV ,' j",kV 1 ' V , 2 .. -,-59,4 1" T14 Q. 143 9: Q5 ,,V:V 3 2613415 v'i'CV fifzfnw. Jw 5 TQ,-,QJLQ 'JW' y mu . 31, ,'f',f1'c T- A 43,3 1- ',5jg.f,' L w- -"2 ffgzi MVA-f'4VVjf'fL.v"gq -Q-CMV 4.53 .V'.'1A V56 5513-2 -V-J" VV V A . Q ' J, 1 V, , - L- .VVg.Mfsf-.- 1----re-5-V , ,gf , V 1 V ,Vi -2-ff. if V - ,-.W fi V-,I ,HIT 'fri-,J -1- "T-'4':4SZ'NL ', -isa. v-,-..,iQ-, V-1: -V .. V, V. ' - Q- qw, QV---fu fp,-Vg, gg-:V-Vg-:Vu 52V,,.,V gggf-,, V --,-'32,ffV'1 '.211b:x,, f,.::,fg-K am, .,Q:iKr,,a ,U 41Lg.?s' , "W . .gyhgji 3 wg:-R -33-fm. .4-',41'.h-. , EV V .' iff , EI' V' V J ggiiefwf 'Z5'M"S..ff:S-f P -1 f'?5?'f1-Wifi?-ES?Sg, +ff-Egg-'W A 1f'.?sgf'-x1'4215s15e,,i Q 'JH-1'5fg1.g3f.s-xVfw'fL, Y5:Jf6f.,:Q,:?-Y!-IW .' -Zim' 24- . "". :f-if I iff" V ' A- 2' -V - V V,:,1:- E- -TV-fi? 1s..m,,,:f11,,i---wi-Q - gif-fig? 3.,.,y ,W ' A at 2-QVV7 Aw S", f - ' -,-- :.. V Vzk--5: 3412 -:.V.-f1Qz':---wg-11,4 , -' - ,g- -, -- H -- -iff '- .L:VvV:fV5:,,- ,, e-.A ' 5, 4 ,, V -, K , g V. Mn- Z' 'Q . . 'V ,Q 3 K, xi-v,gV1g-.V K TV-fa' Xia- an V.-,3 5,,f5X,5p3f,k , 'Q -N i V' ' V21 'M' .: fi 1 .. V 2,5 : -- V ..s:V,zi V 1- . --N313 .g.-bw!-Q-"'-'M-25211 1gm15?f1:?g?:1'V-.,ff.,1, .L:w"15g'f-ig?-rf X: L-1 Vx- V V' ' ., - , . "'- -, : "Simi . 1 ' - - ,, ,. V V . -,Ee ,-., 1 , M , V -I W4 , ,.,,., H.. 4 ,V ,. , ., ,. ,, , ,-V, .. ,W -, ,...v,.,.,,, 4.-,, .f, x,x.,,f,,.,.,,.,,,.,,,5, .. .N . .. 3. Q,-,, . .,, My .V N-. 14, Www , .. ,b MM.-1, Q-, -,W . g,,, , Yqf- 3- jg. .. 12311553541 wffzf'-amz-1 ::i1z.g.-i .Q 5. re V: Qzitfwgef,-gp.1-:,.--. M f- f --S - Q- ' .xy yi, -, i22T1122fVgf2 gf ff. X. Q , 'A ' fSf'f-aww,--Vg -W 4-2-:W '1' 'V V ,V-,QQ-wPgs,gg1', gg--Q SM fm -V , , ,. . VV ,- if-.WV ,SJ5-Rgggqg, -Yjgw-.,. M, , 'X 'Q h j 1 'X X -ff ' i X - Q . . 5 1 L' my-?.,.. --V-f1.'f,f 34-1-f . f--.1A..-'ag--if-vff,"V' --2,34::g.:i1r,g,imfv-- -- f ' . 1 A .-g . V-H-659-2 7, 'E 'QF "' -2212-f-.-314 -he Tifgffr- z'-V - ' ' 'i1"K-'P -'f 1 - 1 3E,E.V'z1f .- 1-T4'Vf.'.i::gf:ViivV?',."?-Q51.SffV'fV'+f: -1- 4----ffrgl-iff? .11 ,f ,-. 5 " . , if V--V i- V If wgggyz-51,-1-553,- if-ig .. 7- 33-18331 3313- ,Q ' .- -gg:---' -- , -- LI - V-'vs-iw -V mfr- -, 1, 2, V - .f- V p -Ev-..,-V. dam: ,gf"5'.:..,VVw --52.5412-' 1 ' V v ,V V ' , ' - - 4 -V M - V - V ' fex",,f,V-EV,-:VD 2,-4wVf:!41tff51,,,y',-i1'1"' , ' 1 '-1 ii-If 'xiklii T srflfs :-.-'Qf2i2f21?"f:f Y'2?V iifis-f,w Lf- 1:-ir: -1 - 5' 2-:V ' T ' - ., 5 f eff-if ,' V-1 -, V 51:56 Jw-Q.-f,:-,l--255324 .M-Qfg---,Qw::f' -- -f'-Vgg,. .xlffmyfiar,-31,-.V,g,'4,,s.,--V5,Q .m',2V--1-VV"V:1' -W ,- ,,1,-fri-,XL V-' 1"'2:E3'-'Q '-in-az. . 5' 1-., ' "f24-'- Vfffzw - - ' 2: 5-1.12 ,r mn s A' '- - V ' ' " ' 1.16:-agf-esmfsiw-f'ff VV .V--,m3-w1-f?:?--YV-1,-:V-1-mm:-fy-Vwe--V-14."--f-QQ-Vw---Z.:-smA-,V'---- .V 'Vfii--4 H -v Vw-W'-'f-J--"Vw f?-i:3w'111-- 'E - . ff-1 ' ' P12 '-tiff. ,. .V , V .. - ' - gf-::,.,-Vfwgig - ,ff , We - V' -nf-. - '---gy, - fg-2 ,, LQ i '- ,-522 - T2 M Vf ' V 'f 1 Q-Q ,L-, 3-f'2a? I7iifg?V2'1-' , Vif-, Q- 1',f-- - 1 ' p -V 41 3 - - - - V ,. VA , ,V L , 1 ww -R ' ' '- r , ,, ,V I - W9 SV '- if-M152'rw-:gi-v554fb,5sgZ:iE'9:-if ff i. 'Ni Q ' 'mf-1 1 4 . -5.1 i i- -,-H 4: in 33-wk: y-:, -2,1122 1,14 . 1' - if -- V. rf f . FQPQ,-V--.Vwxp .. w.5f-Wiz-,.M,N--.-.gw .. , f....M..g-.Vg,-----4,-Aw-, ,N,VWQ,g,,V?m.,-, . . ,,.,.-..W,,-V44 .Vw-.:,.-mkyzgifg--VA-Q g ,,5.g,V-Q s '- .,, - -2-f.Vf5.f-L-V . , f-.V H- ,-if '-,--n.J5.V,:' -f-:- 1--YW-'H : X:-4,-Mir? ' ' V '5 - ff A .W if :':T'3 u l - f P ---M 3-f,www,5aV,-QF?-zmwqfxf,---1. -f,,5V,V.5-V.. V, 2.29-4-sf 5--Q--111 ,- ,, ,. ,.,, - V mc-1, V--if ,4-1.,VQ'--W ,Vy?-f- .M 4 2 if-ff' fwgggweikgg -f,-isa. .,- ,-,H ,V-,gg --,353-gg L L - - .- fr: -, 7.6 aff: 'i?3i'9..--1'f4f5'J -SV 'S--1-fV3'3'Q ' 'L U3 " WJ? :V-f ,V V,--?'Vl'.f,V V' -A " 5 ' ' Y-Zvi. -MV-ff i -7-V 'V 'IX' 'V Lifrilfi-V!,,2 , f A 'M' "4 03-53 .1 'V -' gf I V- . Y ,Q-'f . Y "fy V- - 5 ' -. 5 51- , V ': 5"9Jff?- 3- 5' ' ,I V1 5.-1 - -- . ' - ' .- .- ff " K' 1 ff-5555:-'iw- 'I :F-r.wmgVf-if-YV,"-.vi-sf:5HV4-:,'f:-S.-Q ggi. V ,,4-M-.ar-62455.-:V 4-V.Vefwf'-1': -- -A W f' V- -, , Vs-V-Miva wmv,we-qwiV'1o4W--svgy-L-2? -M VV, wg --fiwgfaga J-we we.-1-1. - 11552 y-Vhiiff..-m' --if 2 V X- V. 4- V - .. .. . V Q - , V V if : W ' -' ' T-ffiff. - .V F-sVVfw.' 45,3-mV:"" 1 - f J--V2-2-v-QV:-ilHm..,zQ-w :V-51, J . X. - .V 2.015 Aa - 13. .ig -Vw 22. 1 - gpg-.V 5 1-.f-zf.fff,-,-A-.cf my 'La-Q fm, Vw,fVrf6e-2'f:4v-Yi--.-fV-my V113--f--wwwa-vi, H- r 4- fav. --f,?', 'Z---2--.,'fr-'-,1.m F4 if- V XV-.-ge:wfVfV4.f-12V-'fs -V-'fizwiv -: fl: V-if'--i ,fsvefsf-VV-2-k4MvAv,,,z-is-.z' r f V--z "-:QQff1'i'..fv-Vf1,rfk-f. :ffm V Q-wlkgnw Ski-jn4'7:. f F .img-f313--,,wfi'ff-Rm-Q ,V m,,V,gQ-V , ,ff V' A- .J A vw, -J YV--v 2,,-,fmw-. m,?Vq-eegggifa-M N 'gmgg .. - 7 V S ' . A ,P N- fV , .M-f -,,,z.,,ff.V-Vg.-4, ffw ,ffm --...H V V . .V, ww, W , 1 1.-,, -- Q- ,,,e-,R Q V . , . JV'-1 :N - , V V V ,V f .-V 44-J v ,,--ww as -,V V -VJ Q .-.VQNM5 an -Q -5. V5 V ,, -V V V. Q " F Vf .. k' W1-'l' Y' -- 1 4 J f' -, , , 1 Q ,fw?3:2zag:y5,5g,q:z+-V5-V-,-ff-mf?-,,g3pQXV.i-VVV3 1f'ffxaexifrffiaegx-4-Q4 ,2z:V-H55-L-Y-fzlrffifpif. - .IV QV:1v,Vmf,'S.4-:,1V.-1,f . "-V? ' "'- -W'-1,z1Vf'1,1.gvf4'ff zzz: -4 Q55-H41-fxfz iz,--:Qsw,fgeizvwwigfwflbf,-Qwlx,dwsaffagya-isSVQQQQWQXQJ-gif z-'aww-1 V- '-13355319 5 -4-WW-' V if QM :V V V -,M Q- ,V ,,-V,,.g,-,-V, V-, ,a-,QV 544,11 .mm :V . V V ., ,,,ML.,,f,f1.fV,2z ,.,- ,,,,V-,,-:,VqVp-.-,- fm,-., 7.8,--, V,,-V-.,,,-,22?i,w,.f-,VVLWMQI V- - ,-fa.-V ,f -,f -1 ,-,M,V.- L x, V.,V,Vf-,v?sy.,MVgg Mx, VV.,-v,---,V.i.1.--QV.MZ ,--.f,VV,.4-V,-f,-V Q gN,sV15-Qgfw-1-.Vg-ty, Vg.-,.,,gf.m,-U . QW .V-v',V,,S.,v A-, -Q -- ,,gg,-5+.gg-5235?-,J W' VV 2 SfA-MW-235VV'iSAKifz4QVsK5h-vkfai.Kfffw+2f?2'I-Sm-Ffrwx-1'Vfiefl-2f5fVs 5 ek- ,--,,.V,wV-Y-2V aywwN4V-ASQ-V -VfVWQ-V"Vm:a'M-Q gms e,VVVfw-.-:-1-wg?-ggyV,K-MK A--,M V- V .N--.,-:V,VV,, pg- 2 -QgJf,ga,,Qm-my---.,N,-Wf:,,wq-,Wmwwfgg,,-Aw ,M-,V,y3,ggegV -V. ,,,g,,-5515- ZQ-xw.,g5V.,A,yy-,- , v 1 V .51--f1'zi4,f--iw 2'-.siis-Wzfsg,-pigMybVVVpf:.-: Q-,,'Li1rH-5? 25VyQggw,,::.g V.-we-.1553 -g.353VL XQQVQQ., -Vgpgy-ggLf3,w ,z4VJ,,Q -,fUSgfLcjS1'1'V 51,531-f,1359515.14--P,'V,. 'fzigggmfyx-4QV-42525X1QgXx2SQ:Q?11?yL-'V Vi-M f -L5:Vf-2-3 -ms : l- wa 1-M 4y:YJ-.,--.V-2-g- fVV,,yf----Mlfs V- -2:-Qvfw wffn-ww. f-V-pf--NVVf-ff-.V U , V V:-ww mx' - : -354,1 -a .. 4 Vw :ww-:ff bf-if-'agua-'ff3':,:fQVQ-:?'5'f-?:+Q--'Sm- ,- .mm -Vi,-VV , -52am - 'lv 2 Y-, 2 ff Aff we-' .1-fm: f 1.17-'-fzw-if xssVfV'V-3 wwf 47' -f -2 z'.fw'w-My -- iw-www ww 'W mk?2bi1-VVAX-V,umfg--',Q-Vw -X 25-JYm:VffVf'-.-5 M, f -if "V-wa F x55-,.-SQ-v:'e,Q:4--wQ,V,yxV uf.-.Vp.Y-afga-.,V,w-,VQ,Q,-Q-V-..vww-g,w - M Vw- 5V.,.f-.4 -Ve-VV.f--Mya-M, S26-k,f,mwe--mV-vfm 24W-+V-,Q-,VH Q.-1-i'vV'-,V-3,-:VA .- V -Q f f -1 ga.-.ffxw H 1 .1,f,.f--.s -Af.'LfV,:VAV -1t-4i1'f'15'g::-'Mawww-?fQy,,3,bQQvgj,1q--vffw,r.7,wV-.QVLN4- -,Eg-A--.fi g,:f-Q-xg,-nfy -V+-Vysk V ,, -. V. - f " " " X '?..?-V22 V- I4 V? N932 .- V iffijz li K' F T DVA li1'ii2f'2Fff1 2 Y - Ni- .5141--lip?-'bff"?P , . -V ' --V --V - ,, A N -- .-- -1. ,Vfg-.ws .Vw-2 fry-Q ms. V, -ev-gi:-5, -- ir.: 1V1"r: V- - :':-3 Q' -V:3.Vf12' -s ,r.gzg,V -f VU-:1PV2' ,ig-' of 3 " ,Q,gV--V5f1,V.g5,,, zglf' -557- gy--1- .QV-3 '- -7--LM -g X I 3.f.-111'-LQW3.-wam M. .Q X- Mf,,,--,-my-..,.. V Ky S. ,,..,..f,,-.,feMV.-Mf.,V ., M..a,-3-WMV.-... V-,Q J. , -z.Vf,,V.m,.V .. Wu, --VVQV--.-V,,+ ,Vw-V J N . i tics aflzle Kirl-:cr Koch Frantz Bove Burtless Knight Lorenzetti Holland .5 if ,Q t '-' ' f K ws 353. - 4 W '.., 0 x ,if Parker Back Row: Smith, Harris, Haust, Koch, G. Putney, Bishop, Lawrence, Sabatini. Front Row: Stone,V. Putney. VARSITY lVl.A.'s esprit de corps enthusiastically led the crowds in cheers for Blue Devil victories. For Basketball season, the Var- sity donned snappy new uniforms-navy blue short-sleeved sweaters and white skirts. Both squads worked tirelessly per- fecting shorter, more spirited cheers for the Mynderse rooters. Wheeler I. V. Mr. Koska, Mr. Davis, Mr. Bullis. COACHES FOOTBALL Mynderse Academy gridders captured their third successive Wayne-Finger Lakes Football title since 1950. This is the third straight season the Blue and White have gone undefeated in league play. In their last 32 games, they won 29 and lost 3, including a 16 game winning streak. This yearis only loss was to Newark in a non-league game. Three varsity boys were honored with All-State honors: Mac McComb made the first team, while Harry Eno and Bruno Lombardo received honorable mention. A big factor in the teamls fine record was the outstanding coaching of Coaches Davis and Koska. VARSITY Back Row: Andrews, Jarrett, Rossi. Second Row: Lombardo, R Caraccilo, Cafaro, Sullivan, Wormuth, McNaney, Baker, Annetta Thorpe, Burke. Front Row: Addona, Rizzieri, Calcagno, Fiorelli, Peone Urquhart, Morehouse. STARTING LINE Back Row: Coach Davis. Meyers, Giovanini, Nicandri, G. Caraccilo, Coach Koska. Front Row: J. McComb, Howes, Eno, M. McComb, Beerse, Toni, Branciforte. wwmalmmni 64 SCORES Mynderse Opponents O Newark ........ 33 Palmyra . . . . . 38 East High Rochester . . . . . 52 Penn Yan ...... 25 Clyde ..... . . 32 DeSales . . . . . 47 Lyons . . . . . 141 Waterloo . . . . Gene Caraccilo Carrying in Penn Yan Game Coached by Mr. Spennachio and Mr. Bullis, the Junior Varsity foot- ball team finished a four win, three loss, and one tie season. Standouts included Bob Caraccilo, Fred Mellini, and Bill Sullivan. .l.V. SCORES M. A. Opponents 19 Canandaigua 0 6 Geneva ........ 6 2 Auburn ....... 14 0 Geneva . . . . . 6 13 Newark .... . . 0 14- Auburn .... . . 7 6 Clyde .... . . . 13 35 Palmyra ....... 25 JUNIOR VARSITY Back Row: Coach Bullis, Armitage, Traver, Socia, Rott, Mellini, Lam- bert, Carbone, Louden, Coach Spen- nachio. Second Row: Brady, Stahl, Stahlnecker, DeParde, Povero, R. Bellomo, Turri. Front Row: Yeo, Managerg Irland, L. Bellomo, Romeo, McMillen, Carello, Austin. 65 JBASKETBALL Utilizing four returning lettermen, Coach Masterson put together a 1953-1954 Mynderse quintet which ended the season with an 8 win, 9 loss record. Gene Nicandri and John Howes led in the scoring column with averages of 10.7 points and 10 points per game, respectively. The team as a whole averaged 53.9 points per game. Lost via graduation will be Dick Jarrett and John Howes. Coach Masterson, Varsity Basketball Coach Koska and Coach Spennachio, J V. Basketball. COACHES Back Row: Howes, Jarrett. Second Row: Baker, Carac- cilo, Nicandri, R. Eno. First Row: J. Eno, Saracino. VARSITY Andrews, Manager: Jarrett, Co-Captaing Burke, Managerg Howes, Co-Captain, M. McComb, Manager. CAPTAINS and MANAGERS 66 VARSITY SCORES Mynderse OPPOHCIHS 34,57 Geneva ......... 38,5 48,55 Lyons . . . ..... 58,5 74,80 Ovid .... 40,2-3. 40,55 Newark . . . 51,5 44,70 Penn Yan . . . 42,5 56,57 DeSales ...... 45,4 39 Canandaigua .... 57 37,52 Waterloo ...... 53,7 livan, Brady. Back Row: Rutz, McCabe Caraccilo, Povero. Front Row: Irland, Armitage, Sul I.V.'S. SCORES M.A. Opponents 42-39 Canandaigua 46-60 19-53 Geneva 29-72 With players handicapped by inexperience, the J.V. squad, coached 33,42 Lyons 33,45 by Mr. Koska, ended its season with a 5 win, ll loss record. 43-54 Ovid 38-43 Jim McComb, playing as a J.V. in their final game, set a new single N k 62 6? game scoring record when he made 29 points against Waterloo. 4148 ewar ' , 40-25 Penn Yan 63-60 44-58 DeSales 47-45 57-66 Waterloo 4-8-90 First Score in New Gym Basketball in the New Gym, 67 Back Row: Coach Cooley, Jarrett, H. Eno, J. McComb, J. Howes, Morehouse Sipos, Cosentino, J. Eno, Shepherd, Sullivan, Ellison. Second Row: Austin Managerg Cafaro, M, McComb, Van Cleef, Branciforte, Wormuth, Bevins Amidon, Thorpe, Manager. Front Row: Piscitelli, Rossi. TRACK 1953 Starting with only a few lettermen, Coach Cooleyis relatively new track team, captained by Don Shepherd, went through a five- meet schedule, winning three and losing two. Peter Wormuth won the 220 Finger Lakes Championship, while teammate, Dick Jarrett, won the Finger Lakes Championship in the mile. Two school records were shattered this year by two members of the team: Dick Jarrett set a new mile record at 4- minutes and 51.4 secondsg Italo Cosentino high jumped 5 feet, 8 inches for a new record. 68 1 gr if -' .. . ' W , ,,.,,igm,,: I BASEBALL 1953 For the second consecutive year, the Blue Devil nine went undefeated, winning both the conference and the sectional championships. Mynderse exhibited a very strong offense and a very tight defense, collecting almost twice as many hits than did their opponents. John Pannucci, ace right-hander, received both the Most Valuable Player Award and the Highest Batting Average Award. Coached by Mr. Scutt and managed by Joe Peone, the team was in the capable hands of Cap- tain Pannucci. Lost through graduation are John Pannucci, Dave Rogers, Ralph Giglio, and Dick Yates. Coach Scutt, John Pannucci The Junior Varsity team, made up of fresh- men and sophomores, was coached by Mr. Win- ' 4i-i throp and looked very impressive as they won 8 -A n J . out of their 12 scheduled games. riiv ' QSCORESWQ. .,6H ,Newark - 'O-0-,iii 6- 5 DeSales A, 9-3 fig, Geneva if i '4 Canan gua '9-8 Y i Wtaterl is - Y 14.116- Z' Penn n' 4, A53 .5 Holy "'mi'l5ii Sectional F ' Medina ' 141953 . i A Viii IL? ii i: xi Back Row: Cologgi, Managerg Nicandri, Burke, Corey, Andrews, Giglio, Saracino, Millis, Amidon, Coach Scutt. First Row: Eno, Caraccilo, Yates, ' W Pannucci, Rogers, Co-Captainsg Lombardo, Meyers. WRESTLING ln its initial year, Mr. De- Bottis's wrestling team won two matches and lost one. The grapplers dropped their opener to Union Springs, going on to defeat Peniield and Penn Yan. Ronnie Flock, who won his preliminary bout for the sectionals, was defeated in the quarter finals. Campbell, Fraser, Mr. Fraser, Bove, Del Russo. GOLF Coached by Mr. Masterson, the 1953 golf team firmly established this new sport in Mynderse win- ning four of the eight matches of their schedule. Top man was Cameron Fraser, who along with Kevin Bove and John Campbell, were lost to this year,s team through graduation last June. BOWLING Directed by Coach Winthrop, the bowling team finished in second place, with a 44 point won and 12 point loss record. Fred Galletti led the team with a 161 average. ,lim Deary became the league's single champ with a 568 total. Lost through graduation are Galletti, Jorgensen. and Beerse. Coach' DeBottis, Flock, Giovanninni, Mc- Millan, Stahl, Yeo, Rott, Calcagno, Rossi, Burke. Front: Cafaro, Addona. Back Row: Deary, Galletti, Morrissey, Jorgensen Front Row: Beerse, Mr. Winthrop, Adviser. E Q g, a 3 5 i 1 L E E x 2 3 S x E 1 E '! 'x E I Z 3, i A P 3 P fs ,4 if 4? fs 3 sf 3 5 W X 1 , e S E 2 3 3 I I I I ll' I lll I-ll ull' IIE I: l iguuupd G : 'n '05 I x lr!! Ggbib .H nlrl ll HI--' I Ill . A . gl!!-'!!ll Qgiilljx' vuvf Back Row: Swan, Presidentg Miss Carmichael, Adviser, Marshall, Vice President. Front Row: White, Secretaryg Burtless, Treasurer. OFFICERS - ADVISER 74 Back Row: Scarmuzzino, Sage, Schartzer, Lewis, Van Epps. Koch, Smith. Third Row: Bohensky, Baldasarie, Knight. Parker, Green, Andreas, Cunningham, Huff. Second Row: Troy, Kirker, Reese, Bove, Robb, Dutton, Bevins, Ash- baugh, Putney. First Row: Swinehart, Lawrence, Marr, Warfle, Stone, Holland, Harris. The Girls' Athletic Association began their activities with the admission of new members, who were chosen on the basis of point achievement dur- ing the previous year. The group, under the direction of Miss Car- michael, revised the old point system and super- vised intramural activities. During the spring, students from tive other schools were entertained at a softball playday here. The Sadie Hawkins Dance and a picnic success- fully ended the school year. HORSE-Reese, Troy. GIRLS' SPORTS The girls highlighted their sports year with play-days of soccer, swimming, and volleyball at Geneva, basketball at DeSales, and volleyball at Penn Yan. Other schools were entertained here at a softball play-day. TUMBLING-Swinehart, Robb, Swan. PARALLEL BARS-Waffle, Huff, Swinehart. F, a ,, i, . wvf""j:ql 2 VK , 3 Mix ' M X45 qi xf L, ' Loute and Hts Date We Love A Parade Fun at the Ball fim Improves on Nature ff 1 .. af., NSW If . ,MH,.,,.wMQ I Kwai, wwf. .1 E f' -3535 I Qt, -S' ,13:.s2ff,Lg,W iz? I I we iiE2i1.i.I - an ...W ,may 1: V ir . if WML fcMQ2aiJfSlfiKiwih - Q, H1511 e my W-'mmw,1?s,M21w:ff F fkfI5'Q:i.3Sl hi? ' 1455575 Audrey and Mzke THIS FULL PAGE IS GIVEN WITH THE COIVIPLIIVIENTS OF THE BOARD OF EDUCATION Lu Gets Crownedf .t , ,. ,WM M- I-Nzmmmns-nnnmvtw wm1.mvmwffwW may Home Furnishings 'From Moore's are a cons+an+ reflecfion of your good +as'l'e. flffaafwi "FURNITURE WITH A FUTURE" Where Qualify Is Noi' Expensive BETWEEN SENECA FALLS AND WATERLOO 79 C OMPLI MEN TS GEB and SDUHHN Best Wishes To The CLASS OF I954 from THE ODD FELLOWS LODGES OF SENECA FALLS WINONA REBEKAH LODGE 82 POWHATAN LODGE 310 SENECA JUNIOR LODGE 1 "SHANNONS" O HH' s fo Mynderse M Best Wislaes to THE CLASS OF I954 Shannon's Clothes Shop Chevrolei' Comfljlmenff o I a S m Q bile SENECA FALLS Cadma REVEILLE OUR ,M YEAR SENECA MOTOR co SENECA FALLS N Y Complimentx of GOULDS PUMPS INC. Seneca Falls, N. Y. WorId's larges+ manufaclrurer of pumps exclusively Best Wishes Through 1954 PARADISE RESTI-IURI-INT RONNIE P1oL1, Prop. 4 CAYUGA STREET SENECA FALLS, N. Y. "Where Good Friends Meer" "FINE FOODS" "FRIENDLY SERVICE" BOB' BUS and IVAN Berkeley Square Suifs Jockey Underwear HAINES ATLANTIC SERVICE CARNEVALE'S MEN'S SHOP SENEC PAL? FALL STREET II3-II5 Fall Sfreef Phone Sl-W A N' Y' Seneca Falls, New York Compliments of S Q U A R E D E A L SENECA FOQD FURNITURE CO. M A R K E T 63 Fall Sfreef 54 Genesee Sfreei' Seneca Falls Auburn 82 Compliments 01' SENECA FALLS BOWLING ALLEYS M. BRUNO. Manager Congratulations to the THE CLASS OF I954 REBA'S FASHIONS Compliments of THE CARIBOU Compliments 0f KLIONSKY SCRAP IRON Fine Foods Legal Beverag and Ph one 49 Sfevenson Si' f,We SCRAP FOR YOUU 878-J Seneca Falls, N. Y THE SENECA COUNTY TRUST COMPANY OF SENECA FALLS, N. Y. Compnmem of Compliments C O O L E Y ' S of Wallpaper and Pam Sme MILO H. SAHLER, D.D.S 34 Fall S+ree+ Phone 226 M C OMPLI MEN TS SENECI-I KNITTING MILLS CO.. INC. Best Wishes to the CLASS OF I954 SENECA BOOT SHOP HOME OF sooo FooTwEAR Best Wishes to the GRADUATING CLASS OF I954 KIWANIS CLUB GAY 81 SON AGENCY Compliments H I n K. Reagan Bernice K. Burfless af INSURANCE Sirand TI1ea'I're Building Seneca Falls, N. Y. SUTTERBY STUDIO Compliments BROTAN'S FINE CLOTHING FOR WOMEN and CHILDREN Best Wishes M. W. SCHULMAN OPTOMETRIST PI1 799 SEN ECA FALLS SENECA FALLS SALES CO. Incorporafed "Ford Dealers Since 1927" FORD Sales and Service I2b Fall S+. Phone 24 I. SOUH1-LN and SONS INC. Phone 59I-W Compliments of Comfffmfnff of PETER M. DORAN FURNTTURE ROSE FRANCIS Funeral Direcfor FRED L. HUNTINGTON, INC. CHRYSLER PLYMOUTH INTERNATIONAL TRUCKS 86 CompIimen+s of MOREHOUSE BOAT MFG. CO. Lake Road, Seneca Falls, N. Y. COMPLETE BOAT LIVERY -FISHING TACKLE AND BAIT MARINE SUPPLIES - PAINT Congratulations and Success to srusas LUMBER co., mc. THE CLASS OF '954 'A' Johns-Manville Service Cenfer C. 27 STATE STREET INSURANCE AGENCY Seneca Falls, New York 8 CLARY BUILDING THE STATE BANK OF SENECA FALLS. N. Y. II7 Years of Banking Service 87 SANDERSON'S Funeral Direc'I'ors Esfablished I829 B ST OF LU TO TH CLASS OF 54 SENECA FALLS LODGE No. 992 B. P. 0. ELKS Complimen Of WESTCOTT RULE CO. Incorporated Compliments ot BEN NEAL BUICK INC. Congratulations to the CLASS OF 1954 May The Good Luck That Brought You Through To Graduation Be With You Always KIRK-CASEY POST NO. 366 AMERICAN LEGION Compliments ot Sinicropi's Red and White Food Store Congratulations, Class ot I954 I8 Rumsey Street Phone 300 K 9 Complimenfs of SYLVI-INIH ELECTRIC PRODUCTS INC. TELEVISION PICTURE TUBE PLANT SENECA FALLS. N. Y. Congratulations to the Members of THE CLASS OF I954 OF MYNDERSE ACADEMY GOOD LUCK! HARRY'S TIRE 81 SUPPLY 123 FALL STREET Seneca Falls, New York 'Easy Terms" Evans, Mg Local UFIRESTONE STORE" Compliments of the ELGIN BRACELETTE bracelet wafchl 'I7 Is. Gold-filled CORPORATION 90 FALL ST. Seneca Falls. New York - Phone 565 SENECA FALLS, N. Y. Conzpliments of SENECA FALLS MACHINE CO. Best Wishes to the c L A s s 0 F ' 5 4 DITQTTO, Florist 6 Arfiskfic and Modern Flower Arranging Delivery A nywhere Telephone l290 ELM TREE LODGE DeLuxe Rooms Wi+l1 Privafe Facililies Your Comfort Our Pleasure 289 Fall Sl'ree+ Seneca Falls, N. Y. Best Wishes CLASS OF I954 FINGER LAKES SPORTING GOODS Joe Sinicropi 79 Fall S+. Seneca Falls EVERYTHING FOR SPORTS Congratulations to the Members of +he I954 Class of Mynderse Academy The Seneca Falls Savings Bank Home of Your School Savings Member F.D.l.C. MASTEN SUPPLY CO. FARM EQUIPMENT GENERAL ELECTRlC HOME APPLIANCES Kingdom Bridge and I02 Fall S+ree+ Phones 760 - 999 Compliments of FRANK ZONA 81 SONS TAILORS CLEANERS PRESSERS Best Wishes to THE cLAss or 1954 Seneca Novelty Gompany Incorporafed "Manu'fac+urers -of SENCO Brand Rulers and Yarcls+iclcs" 92 Compfiments Compliments of ANTHONY J. CARUSO FOOD IGA STORE lndependen+Iy Owned and Opera+ed 50 EAST BAYARD STREET vf DOYLE 3. MIDEY C0"'Pljc"'e"'f 0 J o H N A. B R A D Y INSURANCE I43 FALL STREET Phone 348 Compliments LT. CYRUS GARNSEY, 3rd POST NO. I323 ' Ladies' Auxiliary and War Dads 95 Compliments of SHERIDIIN OIL COMPANY Distributors of A+Ian+ic Pefroleum Producfs Best Wishes to THE CLASS OF I954 NOLI-IN'S SHOE STORE QUALITY SHOES AT MODERATE PRICES B051 Wishes to the CLASS OF I954 Robert I. Howland, D.D.S. Compliments 01 THE ROTARY CLUB Compliments of H. W. KNIGHT 8: SON INC. Seneca Falls, N. Y. SULLIVAN'S TAXI Prompf and CourI'eous Service R A D I O C A B Phone SOI SENECA FALLS Surfess to THE CLASS OF I954 Lyle D. VanGorcIer VAN GORDER PHARMACY Compliments 01' SENECA FALLS FIREMEN'S ASSOCIATION, INC. C on gmtulations to the CLASSOFI954 ANDREW L. SIPOS Good luck from WARD'S CANDY SHOP 49 Fall S+ree+ Ice Cream - "DeIiciousIy DiFFeren+" Candy - "We Make I+" FOUNTAIN SERVICE Complimenls of CHAMBER OF COMMERCE Seneca FaIIs, N. Y. Compliments of EAST MOTOR CO. O 2 I S+aI'e S'rree+ Seneca Falls, N. Y. DODGE - PLYMOUTH DODGE JOB-RATED TRUCKS HIGH SCHOOL FELLOWS ll you want Real Quality Clothes-Suits, Slaclrs, Sport Outfits-Built the way College men lilre them, styled the way prep school men wear them and priced so low you'll have money left for other wants- Come to M A R S H A L L ' S Clothing Slore I3I Genesee Sfreef Auburn's Leading Store for Men and Boys PACKARD STUDEBAKER COSENTINO MOTORS, INC Compliments of THE LQYAL ORDER or THE MOOSE LODGE NO. 544 Seneca Falls, N. Y. Best Wislaes To The CLASS OF l954 from PERKINS GROCERY Harry C. Lynn, Prop. Compliments of V A N D IT T O MOVING and TRUCKING Compliments of STORY and STRONG Hardware Neil McClymon+ Complimenls of Sou+I1 Side SANDWICH SHOP FRAN'S BEAUTE LOUNGE Ou+sI'anding Hair S+yIes Prop. - Fran Robinson 43V2 BRIDGE STREET When in Need of Furnifure, Floor Coverings or Draperies TRY WAIT'S FIRST Also Complefe Decorafive Service THE H. R. WAIT CO. Auburn's Largest Mosf Completely Sfociced and Besf Equipped Home Furnishing Esfabiishmenf Main Sfore Sfove S'I'ore 77-83 Genesee S+. 22 Dill Sf. Used Furnifure and Anfiques 24-26 Clark Sfreei' Upholsfering and Furnifure Repairs Now a+ Main Sfore Phone II43 SENECA FALLS Compliments of WI L L I S C . L A Y General Con+rac+or O Compliments SENECA FALLS, N. Y. of Phone 669-J-I MOUNT, MILLER and SELD Compliments of FRED RONDINA Furnifure Sfore Quality Furuilure nl Lowest Prices GE APPLIANCES -- TELEVISION 56-66 S+a+e S+ree+ Auburn, N. Y Compliments of ' The WORKlNGMAN'S STORE 53-55 Fall S+ree+ Seneca Falls Work or School Clo+l1es 'For Boys ancl Young Men Congratulations and Success to THE CLASS OF l954 I W. H. BURNS HARRIS HOME AND AUTO SUPPLY Tires, Balleries, Recapping, Repairing GOODYEAR TIRES and TUBES SHELL PRODUCTS Compliments Of PHILIP SERLING Complimenls of CRAYTON'S DRUG STORE A Complete Slorle of McGregor Sporlswear for Men Slaclxs - Sporl' Sl'1ir+s - Jaclce+s - Swealers "EGBERTS" AUBURN Arrow Sl1ir'l's - Slelson Hals Hickey-Freeman Ha+s - ln+erwoven Hose Compliments Of RYAN FURNITURE CO., INC. CIHIIPHIIIIJIIIX of Fox LIQUOR sToRE 59 FALL STREET Seneca Falls WESTERN AUTO ASSOCIATION STORE BICYCLES AND PARTS ALL SPORTING GOODS 78 Fall Slreel Pllon 6I9 Clyde Defler, Prop. Compliments of PAUL J. AND MARY MORGANTI Compliments of William J. Malone, D.D.S. Best Wishes to the C L A S S O F I 9 5 4 WILLIAM D. ROYCE Insurance - Real Es+a+e Compliments Of ECONOMY SHOP QUALITY FURNITURE Central New York's Finest Shop for Women alef: 3-5-1 STATE STREET AUIUII. I. L Compliments of DR. NORMAN BARTELL D.D.S. Compliments 01' THE CHEERLEADERS VARSITY-Bev, Pe'l'e, Barb, Burlie, Ann Marie, Janne, Mary Jane, Karen, Abbie, Nancy, Pa'H'y. J. V.-Gall, Valorie, Cafhy, Barb, Compliments of Bobsie, Colleen, Donna, Mary Ellen, Nan, Donna. Best Wishes to the CLASS OF I954 THE BULLOCK STUDIO Co., lncorporaled ir Dislincfive Prinling and Hallmark Greefing Carcls 100 Compliments of STEWART'S RESTAURANT 69 Fall S'l'ree'I' Seneca Falls, New Yorlr Greetings to Earl: and Everyone of You HENRY WM. KOCH Clipper Craft Clothes Manhattan Shirts SENECA CLOTHING COMPANY SENECA FALLS. NEW YORK McGregor Sportswear Samsonite Luggage MEYER FLOWER SHOP I46 FALL STREET "Say It With Flowers Say It With Ours" Ph Compliments of "THE PENNYSAVERH Your Besf Adverfising Medium one 99' JOHN BELLARDINO, INC 0 The B BEACON FEEDS AND BEACON SERVICE Developed Over 30 Years of Research and Farm Testing THE BEACON MILLING COMPANY, INC. CAYUGA. N. Y. York, Penna Laurel, Del. Easlporl, N. Y. HADLEY'S HARDWARE C""'PH"'e"'i SYLVANIA TELEVISION "f FRIGIDAIRE APPLIANCES DR. ANGELO ROMEO MAYTAG WASHING MACHINES 86 Fall S+ree+ Seneca Falls, N. PHONE I2 Compliments of IENKINS LUMBER CO. 7 - ll Rumsey Sfreel' Seneca Falls Phone 2 Millwork - Building Malerials Prompt Delivery 102 ffffmnpsozz :Shop Coafs - Suifs - Dresses - Corsefs Lingerie - Accessories - Spor+swear Cos+ume Jewelry l42 Genesee S+ree+ Auburn, N. Y. Compliments of C0"'P'il"1f'fff Seneca Falls Typewrifer 0 Exchange MARKET BASKET I2 S+a+e Sfreel' "On your way to School" BASTIAN BROS, C0. Roc:-IESTER, New Yomc Manufac+urers of High School and College Pins and Rings Engraved Commencemeni lnviiaiions Announcemenls and Personal Carols GEORGE KILLIP Roches+er, New York Disfrici' Manager 105 BILL'S ROTARY WEST FALL STREET GAS - OIL - LUBRICATION W. J. BONARD Plumbing and Heating Contractor LAKE ROAD - R. D. No. 2 THE BONNETT SHOPPE FINE CLOTHES FOR FINE WOMEN 103 Fall Street Seneca Falls Compliments of K I N G D O M I N N KINGDOM BRIDGE Phone 1089 Compliments of FRANKENFIELD'S CORNER STORE FAYETTE, NEW YORK BYRNE FUNERAL HOME EAST BAYARD STREET M. S. MATTERSON GENERAL CONTRACTOR and BUILDER CLINE'S GARAGE TRINITYLANE SENIECA FALLS, N. Y. Phone 329-W GORDON F. LAMBERT campzfmem GENERAL INSURANCE of SENECA FALLS R. D. No. 2 E. Ia. KIBBEY MACHINE co. Success to the Class ot 1954 Harry Amidon HARRY'S SMOKE SHOP Best Wishes to the Class ot 1954 T . G R A N T 87 FALL STREET W . Compliments of PIC LUMBER and OIL CORP. LUMBER and BUILDIN-G SUPPLIES Compliments of SMALLWOOD CANOGA,N.Y. AL. LAMBERT'S GRILL 54 W. Bayard St. Telephone 532 SENECA FALLS. N. Y. Compliments of THATCHER'S BLUE SUNOCO LAKE ROAD Nellie Thatcher, Prop. E. C. GIUSTI and SON EXPERT WATCH .na CLOCK REPAIR R A L P H C A F A R O LEADER IN SHOE REPAIRING C""'1"f"'f"'f"f GEORGE I-I. LEET E. B. BISHOP 8- SON INSURANCE CANOGAI NEW YORK 38 E. BAYARD STREET Telephone 14-M SAMMY'S BARBER SHOP Compliment, 29 STATE STREET of Opposite Post Office P I N E H U R S T I N N LoRY's BEAUTY SHOP E'-U-NOR BEERSE 18 TROY STREET SENECA FALLS Sfmley Home Pmdwff 10 Compliments of SANPIETRO'S TRUCKING THOMAS R. SANPIETRO, Prop. DI JOHN'S SERVICE STATION Compliments of SULLlYAN'S CIGAR STORE F. G. KNOX, Prop. JAMES F. SULLIVAN. INC. Best Wishes to Mynderse Compliment, MR. and MRS. H. G. MEACHAM of 73 STATE STREET A a. F SUPER MARKET CURRY APPLIANCES APPLIANCES and REPAIRS Compliments of WILLIAM J. COUSIN AGENCY 143 FALL srReer Phone 712 INSURANCE Compliments of Compliments LYNN'S MEAT MARKET of 54 FALL srReer SENECA FALLS D E E R H E A D I N N Compliments Compliments of af CASH and CARRY DRY CLEANERS VI1' E 1- 1-A - 5 Photography By FRANC R. FRANCIS 79 FALL STREET Compliments of GLANYILLE and WERNER. INC FARMALL TRACTORS and IMPLEMENTS C O N N 0 I- I- Y ' S Compliments Women's and Childrenis Apparel of 61 Fall Streei Phone 50-W Seneca Falls SENECA FALLS MILLS ROGERS FROZEN FOOD CENTER "CAYUGA STREET FORKS" Compliments of FLORENCE M. GIBBS Opposite Entrance io Gould Hofel THE ELECTRIC SHOP SENECA FALLS, N. Y. Besi: Wishes to the Class of 1954 S. S. PALMER CO. Heat Quarters Since 1885 Comlfliments Compliments of of A 81 D KIDDIE SHOP CALARCO'S BAKERY SHOP Compliments SENECA BEAUTY SUPPLY of 16 STATE smeer CARL S. KRONINGER SENECA FALLS NEW YORK 10 MALONE BROS. Blue Coal Compliments of FAYETTE HOTEL Phone 313 FAYETTE, NEW YORK complimorifr JERRY MANZARI of corrfrooror . M ason work . Blacktop Driveways TARRIS ICE CREAM co' 22 HAIGH STREET Phone 1063 C,,,,1pU,,,en,, Compliments of 01' R0MEQ'5 RESTAURANT G. P. McMILLAN and SON WHITING'S IGA STORE GROCERIES, MEATS, VEGETABLES Lake Road Seneca Falls Phone 574-J W I L L I A M S 81 S O N GIFTS - JEWELRY Since 1835 SENECA FALLS, N. Y. Compliments of DORAN BROTHERS CONRAD SABATINI DRY CLEANING and TAILORING PLUMBING ooo HEATING Phone 275-J YARR ESSO SERVICE CENTER Cgmplimemg R. D. No. 1, AUBURN ROAD of SENECA FALLS NEW YORK PEUNFS RESTAURANT C0"1P1f"1f"'f Of Compliments GEORGE L. AYERS 81 SON of 38MlLLERSTREET P01-FEMOTCR C0- INSURANCE DOROTHY S. KING REAL ESTATE THE ARMITAGE ZTERRACEROW Compliments of DeMATTIA'S FRUIT STORE 352-W 119 FALL STREET Compliments of ALPS RESTAURANT 88 Fall Sireet Seneca Falls, N. Y. DR. F. E. DOWD VILLAGE GIFT SHOP Cor. Fall and State St. Seneca Falls, N. Y. COME IN AND BROWSE' AROUND SENECA PAINT CENTER Too FALL STREET 1088 DEVOE QUALITY PAINTS PAUL'S JEWELRY 118 FALL STREET SENECA FALLS. NEW YORK Compliments of Compliments LIZZIE and AGGIE BALDASSARI'S of BEAUTY SALON ROBERT E. HORTON 10 WALTER s. wAnn s. soN. INC. compliments LUMBER and BUILDING SUPPLIES of Phone 206 TRI-WAY ENGINEERING SIMONE AUTO PARTS Phone 788 1102 Routes 54 and 20 - 89 and 144 LOTZ'S EYINRUDE SALES AND SERVICE LAKE ROAD SENECA FALLS Compliments of SCOFIELD HARDWARE FALL STREET SENECA FALLS, N. Y. Compliments of MINNIE'S BEAUTY SHOPPE 12 TROY STREET Phone 498 Compliment: of HARYEY'S SIGN SERVICE Compliments of SENECA FALLS DRY CLEANING CO. Phone 97a SENECA FALLS, N. Y. phone 246 CANOGA HOTEL Compliments CHICKEN ON TI-IE ROUGH of CANOGA, N. Y. Phone 637 Compliments of LIBERMAN'S JEWELRY PETE 81 FRANK'S RESTAURANT Over 50 Years of Service 23 BRIDGE STREET SENECA FALLS 70 GENESEE STREET AUBURN, N. Y HARRY F. ALLEN and COMPANY BENNETT 8: TRACY FINE FOOTWEAR SHOES - LUGGAGE - HOSIERY 144 GENESEE STREET AUBURN, N. Y. 52-54 Gen esee Sireef Auburn, N. Y. J U L I A N A CompIimenis of HOWARD MILLER In+ant's and ChiIdren's Cenfer - Tops for Teens MILLER'S QUALITY MARKET 134-36 Genesee St. Phone 1-3732 Auburn, N. Y. A Market of Distinction 107 A Plate in the Sun. Ulf I Werg 172.111 IV rest in Peace. Here They Come! 108 "A Little Action, Bev! assle. A Tufkey H I x fn L NL 1 X A N ,V Gif WN Vi , . . 1 r Vvtj., N ' 1:11 , ,w .L ,Q .Af .. J-'A-it" 'E , '- X .mx .-1 A .gli V if ' YV: ,E 2 ' - ,:V1!u:. L .- rly' N -, Am: '25 , . , f N" ' x . "5 v. la' .V ' LQ " , 'aiilb' ' ' fA -' - 'M'w-V4 v ' . V - ,sy , N , WV -Q V, . L. W ,VJ A-,Q , 1 . V Jw' 3 w gtk . w . f . - ' 1 ' ' AV ' '- ' '- f 5 . ' ' M . ,Em H . . . M 11 u ,v i ,L mm uw . V -, A f .W Q' 1 k A nf! W I I :He my K . - . V21 A ' , ,W a K. A ' 'Hi-ijfg .f "' JL ' , ggqiaff ' ' p ' ' ' 2':'fl-- 1 Q V gf! '?'j 5 S, :SU 1 V A ri' "ik 1 w 71 . . .' K I N S lf' Vw gg 4 . . ii 1 ww ' x . V . . K f. y ' , f . 'L' "1 ' v If cg' Y 5 ' . 'Fur v, K A - ' 45iyW,jV-6. V . V N N . gn ll: - - v f ., ML VA- , . . lwf ! V :arf " 'Q' " f.'11"g ' s Q 5 11141 V t 4 ' 1 V' ' Vs ' Appgg ,- V. u in! QV , A K N n V-1 . f . PL"-4: V V 3 V2-,lsff . ' 19 ' HQEPV 151A 5 ' ' iSV':5fl' V ' f ' VQvQ"g,- 2 if? ' . N . 'f41,iiJ' 'V I fs 5., ., , W. ' jx- ,W Q SQ 1 '23 ff ' Q5 'V .ffiwwf ik: XV ' 4 1121. 5 I 21-lg V lukf. 5 . 'UV 'LV ". 'at-ky G - id"..? V , 1 ' '3 Q ' MQ. N , V, Q Q , W1 gk A 2 59121 , 3' Qufj V f J ,U Vw V . I H13 6 Vjzx . V YE-If V ' . ' "Yi UH V 11 fuyw ' N ?qV':'l,g 'r 'If.!fg3. Vg if J nf V 5+ H v IN mn? vv YU 7 l : l7 Pr f gm Q ' U 111 '- mV W f m v wx ,vu 5 : VV, VV, EW? , VW ,1- VL 11 V. .1 " ,Vw -7 , L. , Vx R V x 1 my f, uw 'ff A V H11 ,v W , :IVVV 1. ff ,. wiv F , ' i , - , 4 uw' V A Rf, ' I . g . 47 1. 5 ,W ft lm 53 B'


Suggestions in the Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) collection:

Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Mynderse Academy - Myndersian Yearbook (Seneca Falls, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.