Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL)

 - Class of 1932

Page 1 of 200

 

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1932 Edition, Cover
CoverPage 6, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 7, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 11, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 15, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 9, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 13, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 17, 1932 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 200 of the 1932 volume:

rf -"' I . I 1 u- 5 5 I L , . I P - ,, 4 I, - ' mm ' ' I 1 . - -'11-r '5'v"4-Afwu::1-n'1v2-gf-5f7'v':f'.:.--1 1" d ll A H fupi ff :Jw if 115, fk x S. -1 B- ,Ng If GH I -5 J af 4 jx lbfzs XX W' 6 O 1 ,. N f A D W Km S 3- -, ' A , I lim' i ' I , 1 71,1 , ' V, ,j"",f V .ffff flfwm, f' A " X 1 ,li m .I f - ,XX . : M 1. w ,rn U N'-,My ' Q if 0 ff f '- V ' f ' - ' "Lf":,X..2 va 'hz' Lf' ,VN ,P Q 3 pig! ,1f. MAJ- Nh 4-f if i nf 'IQ J 'v" f 'K f I vu r J I XSD' I 1 ,fx -w-iff., X! LI LY-Ty, wf FM x i Gy . 'L gf J 0 15' f-2 "' Q S ug ' f, fvl Q , ,, , I ' . YM x o I . X - Y, L A I, Alfa iff-PS' If VAR I v f vc ' -,,.: ' A Q IA MM,f:w1D0HlA N fIII,..,-- 'W' 1 we-w,... V' rf, I .L M AA:w1I-,g..,5,fmr 1 If wt, rwbr 3g'I:p'51, , ' ,v-A A ' ' 'Yii-,..1...'T"f" ' -Sllsv gh THE MOHIAN 1932 VQLUMEVI THE SENIOR CLASS MURPHLY HIGH SCHOOL MOBILE ALABAMA MOBILE PUBLIC. LIBKAILI 2' -mI8Z X12 Q, MII , E . F ' ,4 E E . - x 1 'I ' ' t - .. .. 'So 5' .:- L" lw' 95 P.0'q,.-. - 0. . .Q-,I U... QM ,' , nj I . ' .'5: , Jr, - Q ,gHH1:-3.Xgaqp',g.f?fAA1..wi5'f?:fa2L4.3?yg- iff, i1f:1?3.?fa-1-1f'02.hi,'f24, we-fig 'vt ,M h - f 1 A "" nf? 92,163 Nw I IDGIIIJIX " W. , + ' II 0 Xlolucm S Cl X I I X X -,f '-'Wx Jaufspiyv' oH'f8I5Jf5552n n l,I,?5Z M as f ,rv UL I i ME Y, YA,, :I-"'iJMz -5 'X X 'm ' X. ,- , 'X -' -'f Xl S qxxklt ,f RK xx xy e X .X L .3--I ,F P -3 N -k -gf. .I 'f5?F"'2 . - , Ir '- 'nT'w .I .i i',g 2-9451 4 L I wiI1,,.x.:, ,, Q, f 5-Qfliw ,pk I "'v I I MI V S' Y -' ,A-SSL'-'A--6L'y:'N'I":' .- .01I',I1.aI4I..'!1 -1I1Ik,f ,-fav' III QQQI, ,T . . . ,,. ,A i, :Ah o fy 1 L A k, I ' I XIf'I'f IIIHFX I11'Iuu1IIIl' XXVI' III I1IIXIlI'I III1-I'l'XX Xlzumgvl I.'Il1Y'I'XXI"II XxXw':"' I'I1IIIu XIXIlMXIII"I I'Xl.I III XX , 'Lv' Iinxfrr X- XIIHJILY' IIIX XXII,IxIi X1i'.fI I'IIII'I'1IIlI,XI. S'I'.XI"I" "IIN III FII XXI' X'I Ii XI IE. III'X IIIfIl .XV IfIIII1r:' IIIX IQIXr'I"'N' X'I.l--' -' IfIII'f1 XI'II'I'XX-5 I 1- IUIV' Il'XXI.II. I I'I1IIIIII' 'I III'-Z1'II H::z1r1,Lf:I'.Ir1 IWII' XX. If I'IlXX' IX I XIZIxIXF I'.l'Il'I1I' IQIIIIIII IIIIIMI-Q:QXE1IV1 X'xf , II II'IKXifI II1:I:" IQ-IVH1' II'.I.IQN IIIXX f.I I XX I ffX I' I.X X I'll"fIfIl I'r.wX1 fxz1g1II1 IUIIIHI' III.XIlI.IfF I'IIlIII'.F'I' XXII XI XII,I1IIIIIy X1 XIIIPX .'!:1." S1-II-Zzxr 4 .'III.II'I'IIIIIl5 IZXIIIZXIIX III: I.XI.X 'I IfI. 'IlIXIIXXI.I1 r-I:wI-:1w:-- Ihww' In IMI, ,Iumm Il15Ir4--v11X:1IIx.- XXIIIIIIXX fiII,I,I'.'I"l'If SXXI IfI1IIHI.I1 'W' -'35 'f ' "I : X .'. o'o . dlp, .-. GSM .'v ', - ff X Q- .Wig KS' 9"' . .,1,9,- coo. 'mx O ar "i":O Q E lf. FL T A 'A-':.:Al5rV:TvJ.,- I ,fl 'f' ':':2,1' if Q8 W J, fijjfwfffmfi gmt UA YW Kg fu M H fx e f FF A 1!! gaffwg in ,Q CHQGTIIAN H 4" H' :tif Q' 1' -i' 2' f 1952 S on If-552 Q X 5 fzwfwg CXSWQM-O 101 M xV .mo WW v-1' ' .1 1 1 .-11 ,-, 1 1- 1- - f 4935 W 1 YAQ 1 1 1 1 Ll 1 111- - - -P 1 --'M ,a-Jfwf 11'5115:11l1f11?IDOHl1H11 ' 111," T T1 111.- . -" t -'1,.H'-- V, 1 A 1- VT' ,,1 1,3 1,,.'!A7I.'1f1 ',,- A' if N 1,1 1. ,1 1 1' R191 . ' 1 . 1711: 11 1. XX 1,,y. 611- ' 7, A111111 'C ' 654 x Q? Al In Iemorv of C vorfm 11 uS11lH,QlOll K A 1 11 1 1 1 1 111 1111 11 1 111111 11111 1 111 1 I 1 1 ll 1 1 1 111 4 X 111111151111 1 'NF' I852 1952 --.1-SQW--1-...1 11 1 --ff1-swf-1-11M J . 1 , ji 1 J, 1 141 111, ,- Q. 151,11 JP' YN 1 ' ' 11 I X f - -L- I-3 fi - , , X 47 fl 1 1 1 ' W , 1 ' . , J -1 1 6 ' 1 , 1 . f rj it 1 11111- 1111111111-11 1'1-:11'- 21241 11111111-, W1-11-'1-1' 1111-111141-1 :11 1111- 11:1-E..11:1-111 11111' 11:111- 11u-1, 1111' 1j1'l'2l1 1-1111-1111-11111111 V1-11-11111'11111 111111-11 111- 211l' 1-111'1'1'111g 11111 1111X 11-111'. I11 42111 ".-X 11L1Y11'1'11X1'211'- 111-111-1-, 11f111'I 111-1'1111--111' 1111-111111521111 11111 11-11-111'111- 111- 111I'11l. NV111 1111 11--- r1I1'1'1'1' 1111111111111-111 1111111 111- 11' 11' 1-111111111-111111'1111- 11. X111-11 1111'j -111111 1111-1-1 11s '1K'l'Y1l ' -1-1.111 11l11f'11'111Nl'1Y1'P :11111 111111 111211 11-1111111 -11 w111'1'1X 11- 2111-1'-111111 -1-1- 1111' 'lu--1111 '- 111' 111- 1111111'1- 111 1 1211111 1'1-1- 111 1111' 11111114-111, -11-111'-11 il- 1111-1' 5111111 111-- 1111111 1111- 1'11'1-1' 1111 11'1111-1- 11111111- 111- 1111-11. 211111 1111 11'1111-1- 11111111- 111- 111--1-v -1111 1'11111'111g'1111 11 'IIVI1 1111- -1-11. 511 -1111-11' 111:11 1111'j' k1'4'. 11- 11'1- 11111 -1-1-. 1111- 1.12lQ"111f111- 11111111 1111111 1115 1111 2111-T11111111111-1111111-111111111111111.11-11111, 111211 '111 -1111 111 111- .-1111'-1- 11-11 11-11211111 1111 11- 1'1'1'K', 111111'1- 1111111113 111111'1- 11111-11. 1111111 1111s 11111 111111 1-11111111'1'." '1.11lr 11'1-1 N11 '111111111-. 1.l'1'1 111111 11- 111151 1111 11111' 1112111 111 1-1-1111111-111-111111115: 11111 51112111 -1-1-111111 111' 1111' 11111 111 111 1111- u1'1111 14I11111'1' IVY 11111' 1-11111111-1, :11111 111- 11-1- 111' 1111- 1'11l11111111 1111-1111- 1111'1111g1111111 1111- 11111111 111 11111115 11:1--11 1111'111I1'1l'X 111' 1111' '12lYN 111' 111'411"l' . 1- Y1- ' 1 . 2? . - I 0 'Q 'Z' It J' ooo 4- ' o .Q - H... '?e"... ..' 1 Ir .ll A62 '1 . . Yrfixgl N P' L'-I avi-54' oo. 0 , - .' - -4- ".1.- 11.-.W -, 2 ' A - .1 4.95 - - .,.. ,.. 4... - 1 , Y, , ..f,,,- --,-.ang -' f - A- -g NL -' --1 lf 1 5111110 N,-,fy , . X V, "J42f-,wi ' f YA., -' ' " I f WHKT5! P 4 1 '24 ,,,2 . A , if . va-: wi .RA r,,x?fv..2, Q al L 5 '11lHn p 1' V K Q - .,HIO'l IlJ1. Y M -, V ' f , A .I xi.. . h, 1- .n.2,,.-: , H 4 . ,5., '., - -vga ff, :X ,fr K. 'I 1, .f x 1 I ' .Il 1, lf w' N nab Juno -4 rr- N ,1- omworb Hwqv Eiga, 5 ,N A, fi,-w -jd. YQ, Hx f. M, a x6 kj UF ' ',H,',:.'.' ' 4' I .9 -I , ,f I ir XX I7 Deo l ,H -M ,.-mnqnzas P -1. ,.,.195.. Q, - A: Q aowo 'L .i '9i,?.. 5 Yugi- .,fw.:,-145-Q'f-1,A::NqX btw. ,311 fii,,1f:i? VR UA Vg:- ,V v W, V ,, V, Y , , .-- - --V ---- - , 'J- N ,S Lf, 111' wQ'f1wf f,,fv'fi??313 fn f in 1 HT'7""' V211 'W ha 3, L PEN 1 Mgwfrfyaf In-it 'wmitmiwxiwimf 131131111 M- 138119 1555 V9 Rm af? img? if Q11 1 fy? 1 3 V mfwimimfxxpfifwfiiwf f S DQ6lCGtlOR xsggigd ' U ll ILL tu 1 t K L 1nt 1111 X 1 ml! 11n I 1 tuttx 1 1 rphx II11,h t 1x1m1 11111, 11 1 111 t'111111 1 11 1 11111 1 NI11h1'z11 I u 1 l11r1h 1111 ,?5iQ2ai9mvA5ame1wiQ25g5 .Zim m .ww ww Q ,m1fi5Qiwi232RQmQw?i5H1 27 L .- ,.-.1-, -' '1l852.E- M11 52 '- 111, M --1-x,...9v. '32 W- ag' .- NYJ. '02, Ji'f1,.Qf'.1-95 11 R ,.,T,J?':iQ., f . NF "' ' Q 1 wifi' A 11 .1f1"rf. - .A ' Q- -111-"' ' '1' - I -1 2211 ,, .- Z -- - 1 ' ul 1.1 2 -1- -' 'VI -nl 1 ' ' '- 'f ff- 7. A 1 5 he gif.-. I I 1 . --I fd FT all U, YT - 3-jhtl' f , 'Q - X 1- 4,1 '. - - - r.--ffl:-Z-l. t,,,.-.1., ,',gn,4l'45 13.5. ',N.'11:.a.,'., " 45- ,mg '-1--4 V- ,., -,1, v,f, 1,1 r,, '11 1-V v,v . V114 ,1 , 31,4 ,114 gi, 511, . If-YW J. . vt -1 A 1 '1 . JEAN At., , 'Arn . u fi I' -'86 1 I . x . T A , , . u V I f 1 ,UV ,4 -. 3 .V , Digi' Yin fl A Y . -,, Y. 1 .i w V ' 5342 XQESEEQ -'QNX " V 1 Lgmftfh yy-X1xf,1iiN, vrqzfx Irma ,,N4y 11.1 X11-XM 111.5 +1 31' - 1 ' ' 4 .4 1 'F 'S KY' 2' H' 'E ' ' ' 1' , 1, M - JV M . J. 11 1. 1. .,-.gig F211 J A U ig ' fA' 1 XJKA 12 - - . at 132, .SEQ VA? gf' -Z' dx X 'J -'Z x, FQ QW, - v x4 ' aw jgz 'I'11 11111- wh las tht- I't'fI --I 211111 1-s --111 Sami A . . t CAV ' nt th- 1-nt11'1- S1-111111, tht- law- 111111 trust tif ' 144 I . . . v wg th - Qtud- I ig 111111 th- ad 'ntl 11 th- 'SLA- fa- 1 jg t11 1111e wh1 ht-st IJOI'll'2lyS th- 1111-al ,Lg 1111 g 'f 11111-1111 111' 11115 1 tl 1 gm 'ggi tru- spirit 111' 4y11111z1thy 1 11 "- 11111 -ss fig 111 that 11111- W1- 111-1li1-z1t1- 111' -1xtl 1 ual V. . hat . , , . 11- 1 ' - A . Irs it ' - 1 1 -1A bg TQQQ -S253 J 'L QQ 1 1 rt 1 ' ' , A W 1. . w , 1-1., 1 1 .1- . K, N. Ex Ax Q 3,11 J gfklgwi , -1 xf fy 1 , ' A. 1111, Q Y, v 1 Q A 1 -1 x1 f . ,. . gy-51,1,,, C, .. , N W N ,7 1311, ,W ? Xzh' A ' ' '1,' ' A, ,4 ,, 1 1,1 . o ' "P ' ' ' . '11 . 1. 1 oo -. ,. ' , N9 81 ,Q , , ?w 1 ' - ' 1 L' F, ,kr-V' -- :lt .M-1 -1 . ww. -?,:f3' U' Y Ulm wfwwf-f ll fflfiwfw 'Wf f , , V- A , ,, , h --"' ,,,,, "" 'fl'-Cgy .:-, 714-.rn 'T 27 If l852 N l952 SW 3 -I J' y . ,. 5 o Q 'V I W r ' 6 ..a- ,.. 'S-1 .-"gan 'Jin x H 55. pq? 'im'-. ui. '-N. 5. "afL'L4'g1L' ?3,ik-:,f43-?'?f54J- , gmlgiijif- . 143' Q - -1 -' -'I ,I ' 'H "1"'f",-! L'fp?g'7 V "MSff1,?2'5.: T j7Ae - If X V 'M '. 534 -fi-H 1 'M E ,CHA 17,1 fi. , ...- '--- . ,:. -W--X 7. - 1 '-44 ' -1. - - -N"'f.3"',"x' -32512 754-gm f G ""'f7'x?-.RJ 'hrugbional " 1'1" 415545, 'D rl o ,np 'wax f'1a"l""j O 1 VQWSWE --iv' Q To Phe C labs of 31 1 n 1 U X13 X V mu m mu o an n I1 in PX I I xg 1 11 mm x 1 4 1 1 1 ll 1 1 I c Hr u 1 I 1 x mc 1 N nu vu: muah tum 1 Num f 1 r u Q 'N + x rm IN 1 :nf mx 1 I 1 H f ma Hun xx 1 v N I 1 4 n illi U v 1 11: 1 1 an I 1 1 nr mt 1 IN Mug ll 1 w lit lk UI' mm 4 I P K l , .. -v M552 Q l952 5 'V 0.490 72.3 X' g X13 'JGQH JT?-L-90" 8 W S Q' r- ,. Q f- 'JM Q Nlfj... :.""i'f5f1 . 2 fl. 'Z ' 147'-'A T' 5 Q' -sm -. 11 ,A V, -rgr, j-f--,1-e ' 1 It ., ,'. Q- -5 1 'F ' F A L-1d'a', A ' I 'B , ' T5 ' , , K" ' I 1 1 ' Q H f w , 1 J 'Ib tha- Flu-s4,1"5Zl xxx-.Ih-4'1z1Xf1+I 'f:Qf4lL'I1lt'2l1t'f11ir svvtim1f1t'u11r'zl nuzxl. Wx- wznlizz- that, hw-zlusv ymlx' yuzxr' Pwfwk wav pnllmlishvl in May. it wzu imp s-ilmlv fm' A' u 111 put inilu-vr'wx'nirxg'ww-ni. 1f,s'4'HIIl2lX Ht' yum' t'wL1r'5'm-:nw in high whwwl. L.fI'2lLilI2lIi rn t',""iSl'b. In zulml' gf thix fllpplflmml In tha- nm ul. wv l'X1ll'l'rr thx- wish that ul' -um' - lssmw flu tha- Qzunv fm' uf, Viafs HI' 'I1l. ywu hzxvv ln-If zx lm-xmlfwzmlwlv r'm-wmwl in lizlll' Hlmi AILIVKLIX. Yu haw' sm-Ig vw rI2lY1Il2ll'1l wi' high ifl1'2llN infu-l1+1lz11'shi1v.zllhlmiw,vilim-nslmipgxrlrl suhmvl spiril. In sn-Iwlz11'sl1ip :hm 'MIM vim: mzulv Hn- vvry' 513211 Pwrwr' rwvlv, XYlllk'h I1ll'2lTlS Ihilt hvy N hu 'I n zxch- at lm-avi f' ul' A grzulc-s ami nw lwxu-1' than 21 Ii 55111114-: f'h2iI'lL'F B. .X1'- lull, .I1',g IJ2l'i1l II. f2:1il1zu':ig Alb-rl S, CLIINIUYIQ f'!1:11'ln-5 IC, Hut'hins1ng I,UI'i2iYl V, Lytzg f'hurlvs W. 3l'l,1-un: lim-It Ii. l':11t,n: liuhvrl H.Sl1'IlQl,LIl'Yl'1, Hzxkvrg Maul IX iyx' ig H2il'I'iQI Vaspar: Ada IZ. Vcngging Yun A. Ifulzmyg Virgfiniu Y. Iiunlzxpg .Ianiuv Fryg Iiluinc- CQ' H1-mg llc-rmzn Nl. Hzumllig H1-lm-n V, Ill-url: l,4'Il'iIlll JL-tmumis ng Ruth Lloyd S2111 I". l'iv1'cm-1 lim-L ia- W. 52111111-rg Mary I.. Sl 'Vg l"1'zru'vs IC. fu H -H3 Ida M. 'I' ' s -3 Pfliuxlu-th Y. Turmm-ll: Virginia Wade-Q I.. Bl. .' mil L1 'gg xml llzzryzxrm-t I., 'Iwi jlmt Th- .'2lIi4Hl1l Hum 1' S1 -in-ty Mn- iv-rf an-: Yirgrinizx Amldiscm, f'l1m'lm-s .-XI" lull. I,u Iizkvr. I'z1uIim- Ihtu ny. Yiruil Vhzmrmmllm-n', .-Xmlzn 154-llv I' L1'l.Z'i!l, Yvrzx lluluny, Vir- Li '- lay, Lillian I"m-mm. llrzuw- Iflwywi. Im:-why I-R umzxin, ,l:mvi4- Fry, lhunl Quill- zirfl. All -rt lizxstfvn, IA- IZ11yfiu,t1+1. Iilzmim- cLifiIik'Y1S .Hz1'y.lu Klum-xt, l,n mm Mu- lIz11ml1i HL-lu II1-2141. f'h:nr1.s I 1 'hinf n. I'1Il'il1l1 ,It'TIYlLlIlIlS1Y1. AUHAII I.z1r'f1-11' Hull I.l11y4l, I,u 'i' Jytz. Iinrzllrl M1-C'1'1-xv, 4'l1z11'lvs Nlvlmzln. Hn-It I'utt11n, Sam I'i1-rw-1-, BL-ttiv Sad- 11-V, Ro! ft S1 ' h. Mary Ummznx Stow-r', I'.l'2T1l'i'S Su I ' , Hz 'if n SL1r14Hur'pg, Meir- gn" Tzjl , Irla Mm- 'I'fvL1vhst my Yiryfinizx Wnriv. All PI Wzllkvr. ffv4IIfiY1UL'!1 In .Mlv 'mixing Sv -lima! 2? . . o ""f 3" I ,Q 'bw Q 1' " 2' :"L4.0 VCQ5' .,4:3":1f- f " --79, .fl ---9 V ' 0 xggf I , 'I-'Efg-t I ,f ' I I, f 'I -4 i Pj,-'fig 425 4 J' n Il ' , -E TT I 1 ifQIIs1r3o111m :jf , , A -' .'K-. .'--- V .I . -v4I.-1.,,.1-..- - - - ,QL 4, ' ' + ' - J .M I I I II III ,II TABLE OF CONTENTS ADVIIINISTFEATICDN CLASSES FEATURES ORGANIZATIONS ATI-ILE I ICS I-ILJMQF? ADVERTISEMENTS 5 Ei-fX9RafuLJT" ...QGQSQYY '1 :ln M S2 4 My Atl I A- T I I I I I I I I I I I I I I I I I I if .0 , - 1 I . ..I.1I 155: -,, TI,.l95.z I,,.,- H,--.. . ' -A5 .,E -:rn:nL'O.:: K-n.g'Y1fL1,, ,,Vf Q-":.'v, JPf13.N.,,Q1rgv1e N ""' ' -vb nf' """ ""'i"'t N A - if xbktk K I , ,,, I Q . 1- 4 fi-Qifiaf' QA A XF gfxe fyxfwfbg Yi fh . x,: AM 1 ., ., f ,Q iEMvEi?2f112f3I1fJ1,,WwgMQmd!g,1qhagf5l??Hif?gy 1 ,nc ,bash- ,Ffh Am Erin Al: P IHI- BAM UXX 27 Q SC? F . . an ,l gif : ,I " Q 1 W f n Q I .ki is' -il. ' s . 'H : Q 1 ,X , . - f- k 1'- .. ' ' ' ', : ""qQ.fQ 0' -,,..- - :"'-- I , -'- --- . ' 1. T "-'.-.-...--, -.Y - -, '- - - " -f3" -. A gf, . A , A F - M, ,,-.' I V ',,"'-, 1: , ' Q-3,4-. A l ,.k,."'L ' 'ag A, "f Mo- 9' ' ' , ' , , ,, X uf ' 3' 1 1 C ' Q' ' ' I A Y 7 '. if - 24 W -x Q ' I V I. 1 .Y - ,-. 1 , 1 at - ' L -' 4 ...x 1' 6- A W - 'xi . ' 45 1 - 1 . -- 1 5vgE-v..-..- xg.: 5-, f . -V V ' t v . Q, J V- - . V, . f . .,,., - - A , 4 ' . V - - QQ- ,aff ,'.- - " 'S - .,. V - ,.- 'QL' , ' -oo ', I X .'. ooo . Q M2 Mg, f'0, +-x xml9 fh2 oak M ' ., '- ' 'r-302 -'O' ' 'T WX" .vqfw f ' 7' . ' o ' W , - ' L , "A-- , mr!-31" ...cpe 60,-r' "J , V ' "if f'."'1 im- , Ts If KGI1 Q 1 dx J e H .5 x f'0 S.. 5- Q , Eg' Q , AM A fu , '4 A Mp AQAQQ-QQQF4 I - 1 ?: V '. -. ' '. Q- X h X i, A-?f'5'1'r1.?""-'Q'V f"f'1T" 3' .T x, '. X, . Q .. Q ,Q . , '- -. - -P-P - Q- v , Q, 'fJ"fx N 'ifllgt Q- - Q fzjj-C . 'Q , Q , - 2 Q- L a- . A Q 'z. X , Q ff 'Q Y " Q f",,Q' if., , A-X - X ' A - X. ,N ,Nz , -- , Q, X--fig-3 -.,Q , N' 54 1 1, ' 1" -- Q ' A Af . x' -S N : I' 1.1 ' A 2' " , N . N T Q 1 HC-M rw-1 Q-' 3-. ' H ' 4 ' . N 5, , QN- . '-'- 13 if U,:1' Q - - - -.- f- ff,--.. , E X' . - , 5. 3- ' -,gl X ' . W X . I Q H , N f 7 I -i g,?Cko- sntv I ' I 'K A T? "RQ ,"'- E, . xv- .I W X ' ' N A wif2,', R' xx V , K A VA . A h , ,f Q be H XX N . Q Y Q . . 1' , x Q t Jff . f x lf" ' ' '1 'Q -Q ,. . ' gb... '1 I - ' 41- 5, y X wx ' fr ' A41 - '. A. T5 ' Li N 4 -1 , i Q' , ,C 'N f ' x Q L. X. .1 ' ' 1 .X Q"-'Q' . TX . - - c f i ' ' A J Q -Q4 , ' - I. ' 1' 'I I 9 h X .N un, ' y X N-4 'X Q, --A: 4 ,A V Q, , . F 11 V KX! -. ,Ly-:.,,. jg . -A -S ' s , A r - - Q ' x- x' X' , ,v . Q ,lx QA 1 F' I Q Q A , Gukadw A : - - -92 , 9 Q - 9' -- -Q. Q - - , - . L Q Oou 1 , . ' vw ' , IL' Q vQ A . ., ' ' ff .. . N NN Qa , ' ' . 'X Q ' 5 KM ' J - H 4 4: . A ' X H mfr- Q I A , Q 'Ti' X X -'. ,f " I M ' '22-323' lj-mg, ' Q' .4 'f L1 X x-1.7 Q, Q , f' . ' e ' Q V Q Q .QL if 1- Q Q V V 2. - gif :N Q I f ' A ' - if I ' .,1, 1 ' -f 31 ' V V i , N i 4 - ZLQ 3444 ,Er .55 wg," A 4 - . ' ' 4 Q f . ,. A,,Q,',. "',' X 14133 4 l-.1 Q , Q- N M 1' ,- 1 Q4 -Q fi ' '+- ' A f ' 'f X .U V - ' .y44,,.j'A 1 i . y V . f , X, 3.-' k axwgqq , A i i .4- Q ' A ' -A f W Q -+ " . A ' Q' ,. ' f .Nw 4 QQ Q I - T ?.. 4 I L, 5, EJ sf 4 X 18571 '-195s Jmznzsfraibn i ,paliu Q 'R if?-:-1, T Wm 3 Q22 Q 'N ,4 ff .II QPIJOIIIIIN -I 1 " X ON-,ful 5 1 IA' N vw fx ' EHS' X Aix- 'W Lgfy' 'I Q, 'K 'fy A w i Y' Xe. ,W . -. 55,1 -Mi. - . , x X 'm 5, -. . ' ,, , " A-I In IVIFQZIL1 XXX X7 Q I X if I Xl 1-4 V' Y' I' 'wit- Q 'Q54'S"2: ,, , , T 6 'W 1 Q ,I III' .1 "rim: "' IAEW, vii T M I .,,vw'+ul I V N .N y 'Q .t y1'.J:iX-N. pf A ,- . J I I ,tkuvx-H lfxu ,grx -.YJ lgvawrgvulu 1 ,Q IIS. - Y . . .0 x ' "XXII, I ' I IZ X,EQ " ' ' , X , . -I ' :KI . .W ' XIXI I XXIN X IA" I'IIII IIQIE III'IIEIlX'. III.-.. Xill MI' X- I . IIIIII. QIII IZILIIX X III IfX7lIE XEXXII' I1 II' Ifiiil IL EIXILXI II I-II.I' I XI I-'XUXX VXXIIIII I I X IIIIII-II! X X IZIIIII I I'I:.,I.'. . I I "XI XII IYIII XXI' If I. 'g . , .II .I' " I XX, IZIIIIIIIXII IIIH-I, I-'IfIIXI1IxrII.XII.IZIIEIXXII II ' IQ. Mug' I I II I . - I' I.IfI' IZIIIIIIIIYIX XII Il I'I. .L I .I II' I' . I ' II .I-. x I I- XQIXI' I1IZI'III'I' IWQ. I I, IZIQIXIXI XI.I' ,.1 X", .I I1 X". '- I: II. ., 4 I .f XX. I. I1IQIIXX'I XI.I"'II1,I'I XIXIZII IIIXXI Ixf.I.IIIi VI- I, :Ivz .II: 'I'.pI- I' Iz, I ,I I I I IHIILX I. 'III1 I'!'f I I, XIIIIX 'IXXI.IxIpIi 'IVR Xf"IIII'I I I- In I I-.XIXIX XI'l,I'r'I'XIIZXIII1'I'Ix IIIIIIQ1 .rI:'II"I'r'X IIIIIX 'IIIZMPN I'IpXIIIZIrX X I. -. I' fI.:Ir I' ' YIIIL. IIIII IIIX I'.!Q, JI. I I '71 I :I 'III-JIJIII' I '.t ZX ,, .. ,U '99 .8 '2 ug fwqlz . I . .3,.1.f ' " 1n1:x2w.4y'1Stx 'Qin-'OM v t, 'IQUJ-N . Q'T'iifE,"F'1'T?v--34"-5451-,..ff2gx ...D ' If-J' - I IpI,.'..1' lg '-M A' E" "M -A "N IX ? mf . 1 X wx f ,A " 'X "K, 742, f 'YA-2 Y Y Sf V I 67' fix-N ,wgzifv 13 25? Q, M4 06 'FY-1, QW' K M W X ' " C ,N '- A K X W .Q i r . 1 . 1 - I I 'K Y 6 , 5 5 , 38 4 0 -5 'K . , 1 vu: in ..- yu' l Q 1552 N::-4952 , , SW- Y ', 3"':V" -5. 'ff 'L:IL...'4'o N 'is L-4TQr7':f.G 1 ?" -"QQ", ., -Y '- - iff? , f .tpf . Via." , f - ff . - . - '31-V-v -f. ww ' 1 ff ff' we .- . 'Z , H 1 I 4 5' 4 '1 1' 2 y I --- 71 Pl p 1 1 Vg' - - ' ,m1noHI .1, x W, .0 ,. Rf L 'A A Af Umm X'-Twp A X W '-.R E -x H 1 ,, . 12 - A IN , 5 A ,, 1 - xx X, , yu V , MMVI 3 " " P"u Kgv NX , , 1 . ' , msg: 5. dfflg 106.2 ,M , ,. 'HH " 'r L5 cf , 1 if , fl" 'Rf 'V'-'V mln ,-im wg' 5 'ff 34 4, ' ', f A 4 " Vg f FJ, Q L' 095 "H-X' nv'-fr H .by - ' - - - 5 45 x X 1' Nr X UA 'www f "f ' Z ' ,fx .4 -f' EF- .4 S124 f LAN W W' 'W' fffwfwm '31 -?',q'2f N ' ' K5-if I -262153 , 1: 1 ' 5 5551. 'S 47 if 5 ,iluxnqw-:91F ,.'V 4 :f"?3: ll WA, V -V - . K ug.-Lf3p!1,U42:Z1Q,',l,QQ 7-blfggi 331. ., A if QAWLEQMMWNMQGP Q ,Q M1 M Q i 3, g, F' 1 . ,j Q : .F , ill -if' ' gi - 04 Q50 l852 Qf q l952 Q60 -1 ' - ...,. M ., .. .,4 Q, 3, 9. vm-, .4-We Y gc: " Q ,L x-If 'S.g.4'0' W,,,,,,I .?0 '51'.LQo:V-i3f35f3QfasL-n2KPQ?P,,-,.:,ffETfT,Qf".,2'.,28 Y V A -'-3-11125 ly Y V Y f lj 4 Q H ,fz pm! W f " " -IQ .4 ,, . .. I L I. f ' jk. ,ff N 2 v 921 "ilF1!nf'r'!""7" n : 111o 11,lx.1,x 4 1 2 ' "Ci w Vw' W r I. '-3, Q 1,1 NL Y rl n ,nyig - , .7,,. .7 , , .f-.x x . Xflfk ,x, - .4 .,, k,,. . , - ,J . .fm X". x lx ' N ZW? A1155 , :O 1 Mriiihf QY-x,'W Wnx P x 2 ' X, VI 'X 1 Cfx il . Y . i' '-X 'Ifx X' ' Q1 '- ' FX" ' M MXN X . . 131' L. x . ' ' '. ,- Q XEH, 'V . 1. , WI" .' Xfi - 1' XX :Ml I jltf-N, ,A x r. xr' l'fYX:f.'x 'Lf Ik, P -K , , :'IIEiE11w1Nw'. Pl' 1, , 'V W' '- W 1 , U XNIIX xl.fl'f.P. Ky f . . "1 ' 'qc' ' f, W4 ,M -Qqf: , .. gi, ,, ' 6 X ,.. , 5 1. ,Q .., L, 1. . V ,, , ... ,gg ,V M fa rio , 4.f'?s, ,,jQk 'f.SWIGY,Q ,g" 1 ,BB .- ' f . .wvfv Aflyg gL.'O"'5 M Am 4' rv -X a 'jf ,R lx fn ,X I Q 'ff .M-:v.fwa f X X UA Y rx - l L, K Q W if frnfwff -1 X ' . .,, 1 r' -, ' IV :,f..VQ -f1.o,- L' f f.' -w2iffUOHlA.N wfM.J"F Ml Vw y 'Cf 2' W-P ff1anwW25""1fx,....vOT1.2ffY' a gm ,. Nt, 'TWG-fa...4n1 f24..Qf"75 wa, 59 If M il fi. . Q- I' . 6 ' 7 C .A " . I f Q 6 L 4 L ' SV 2123 in -f X! . - I ... gn' l 6 I852 Q Ny,-.1952 Ea wa"-A I 1' I' l .3 'ff g'l.J'o .,-,..,.g-.,: 'vw V.,il3r3':SJ. l 7 ' ..-rv.-1 :Y . 1--' - f- f f ' - ' 11.12 bv' ' ' K . F , Q . . i is' L ll 7, !'Xu' I Q JOIIMY K 1 "iff W ,fm ,M fx ,FU AQ- . msg! 5. ,gf 1, . 1 M Q' ?f4 f5"9Yf ' f"?Q'f 1. 1 ' f ' " 4'-Aki' I ' A ' -AAXK V' -Af: A! x ' N ' A fx-, fr ' -"' 'fn -NE' m Xff JA!! NIAKN Y!-p4 , 59 1 I 1 an n fl 4 ,pus- Hit W mul! W 4, L H nv- 'FQ' 2, EhYT m.4Wqiv gn' y 06 F'-YE" 904 X50 'ia ' -, X 6 37 x - s. f N X 1 p I VI ' 1,65 3, Q u ' K IFE' I ' fm A 54 Y -V Y L5 3 Q ii? o QM' W - 6 ,.-MQ-3 1352 -5:. X 1952 -- 1 ,W " 23 '- 1 ?4"faf2L4'0f -u'.,-,L-,051-, --'95 Z Y Y 'VP fill?" Q "T S: 1 , x A fb A Y We 'ww '., Q,-A ,A -A- , I -Qwlj hi ' IN ,, ffffqfw , fb.. - - ., ,.' ', , 1 ,W A 1, ' .- , ,.. . ,-, M-Q nh, ,-, . Q ,gif F'--' . ' ' ,NA-...1 ,-.Lx It -3,54 M.-my--x,1,'f.Nl 1, ,L ., '- .. A , .ql ...x fr : N' ,- Yx 'WS Il 21 2 M n.4NqfR-U .mfr Q, 'wg"P'as--4 A65 ,frklf-90" W Q F 'N L. , Q ...3, 'txt' 4 .igvlvl 'Y ' 'l'HI'I .XIITS Iil'lI. ING 7 1- ., .Auf ., in ,.., '30 I 52 .tgi Xi- 1952 o'a,...,, . 5 ' . J i 'P' 33. 1' If-qu. .-gf-1.x-IJLLZIII 1-igfgfsgho 3 gfjfgf-PIL,-rl 40627 1-3,5 K-..,i,gsf A ' kg! Z NG'-I Q' 1 X 2 Qi:-.S o X ,857- 'X 59" was Q I WZ A' fx 4 1- 0 , ff ,gf 1 .W - - E '- E"'7f 1 vf' . , ' J x fi EAIH ,351-, f 1 A , W, 0 ffl, - I. I K' . I I lj! 1 I , fl L Jin TJ J i ' Nr UAQ Www f"'f K' ':"."g"1j f ' nTfiTf.'3i3.f3+-, W A . .,,... 71 V1,' jLg,.' friy it Gi 6 Wk. Senzm Clclsb Officers t I r N HH! Un 27 Z 0 6. ,g'aMbL3Qa.,,.fmA,f076fJ:f552,,x,3L. A '952 H5-....f,2, ff, M15 XR '-" " ':,-, pf- '- - - -- Q15 X f' 'fl-f 100 ' "v" Af' I ., Y -. U y 4 ,Q -rf. , 1 . , N fl L Qs, Q. b th' 5, 1. ff , X., V' - x 1,-hx Y' f in - xi 1- . G+ v N K . 4 w . . . . , F I Y I K x 51 1 .151 limb Vhumllm-!' I'I'k'X14l'HI NI: rinn l2zxr1m'1'41T't 'I'1'm-zxsL1r'm 1' Ifrftz H.lY2lI'li Sl'L'I'k'Illl'fX' Nlswilfn Huxsf-I Xvil'l'-l:l't'Silil'llT Blvfnlti' V SI pnguy' Miss .'Wz Sp guy' L 'oo ' 4 '- 5 'L ' uso . '. N Q .H .vw . ug, .-V-.. ' ., 0 ..- .0 -T '- 1' "' :tx -'5' .2 '1' mia --2-'wav " 'WA' ' oo' Q W in -, gf- , - --- . -gqg-51, cz-T- M- - --1 - fr- ----V n M: - 1, U' 5 ' ffx Q' 1N",,,.'W'N FUAZ f ff figmqig lash Wigan, K M J' gyvqrgi M SE IORS 1932 3 CHARLES SHACKFORD ABBOTT JR CHARLIE HELEN AMELIA ABBOTT Q A CLINTON BOWEN AGEE POP al my, Npua IUIHIHI 1 nnl U ' vu. Xlnm xc L Nlwn IIIIIX ummm lpr 1 m JOHN F ALDRIDGE IN mm 011111 lllllll L 1 l ll JULIA MARIA AMADOR HULIE u 1 m ' empm 1 ml 1 MARY ELLEN ANDERSON WILLIE FRANKLIN ANDERSON BILL utr Tl lfllc XIUHIIUI Band R 110 l ulm 1 TONY ANTONIDIS PAL A mtlmx lphx II ur 1 um I uc -M lxtant IMOGENE ARD DINKY nl A Q 4 00111 cmltol Imax fltol H1 I4 1 lme SYLVIA ATHEY WILLIAM ALVIN ATKINS BILL IILUL Fnulgnnu Rcmm NIUYIIIUI If!! fill Mm Ilmll 0 SHANNON MARIE ATTEBERY I QIIQ 3 mmpm n X mln: 0 wr if I ' U' l852 ' Q X" I952 -' ' --A Q M f3f""'1'5 tiff? ,.- ' Q fx. . -Nuff' 5 was f ,. 5,12 1- A - Re" bf I I. I I l A I Pe iff:-3 J.. , . . ffiiafv -- ld v Hi P1 17 1 G1-I 1 7? A ' ""V .,- ..,.. - V'--.Qjj1'g3"' +.iju.A:g g.,. 1.4.1-35 Amin, 1,4 111-Zkwll 3- 5. ,N , 0 ' ,Z , I ,g,', ' lmvlu-1' Blwmitrn' 'ZH I A I yJ lk 'kl " I 2 'A ' 'tt-v 'BH 'l'rz11'fim' NI 't 1' 'BJ - F -v I l.m'liL'l' . 'till' 'Ill lin 'I"l'Ill'j' Rlmm . itm' 'IIN Mu' N' i'llun1lu-r of I' -'cv 'Ill-'32 ' " lumen ll'2i.l'X l'1wtl'y 'lul 'Z3l-'IiZ cirwm- .ixsafmnl 'xx-'zu We-ll'z11'c Stun- 'iii'-3311-'Jil-'32 Ill ' V I Yttce 'KH-'ill " Ala' 's Vlulm 'Ill-'32 f Hi Y 1' uln '-.v-':'0-':zl-':,2 " 8 Gl-- 'lul 'ZTJZP4-'z.4-':Q:lr!:il ,f I f'al'L-I4-l'iz1 'LZT-'likd-'1ZU-'I5ll Vuntf 'z ry l'm-try f'lul1'LZEi-'Sill I Sp: 'sl Vlulm 'ZEIQIHD V I ' ff lfw lull .I .' A 6 1 ' - "' al' 'l Viviv VI'ulfz1l'v 'lulw t iff X F1 all 'ill I I I ' Blu' I' Fha: l -- uf ' I1ll'l'l'l' I.2iI'l'll'I'I2I '28-'ZZJ-'SIU-'ill Off' '- . ' 6' A .. .Q 5- l'i'l': l'lnvl'5:s-n'y R Nl ' ' 'Sill-'Jil Ili T' -5 Staff 'Sill-'31 lil' '-' -l'h7f Il' T' s 'ZHJ32 I Va '- Aria IVV: ' illl ll ' . 'I I' Cirl Rvs '70-'Ill Font- 'z l'ovtry Vlulm 'Ill-'32 ,- ' I. "" M rliil 'Ill-'32 :A 4-A L' ' , . - 0. ' In "ll ' ' uso "'. QQ one fNN'Xf JAR 'VDYXf ff ,gv"' f2ffgI,g ,Q 'Iggy if r Id "4-fzcyi, N ijyg f Gln I 41 rn "P myf Us v' X QQ Q- Q. N I M-1 1U5,,.., 'AF X EUGENE DONALD BAAS EDWARD BECK BALDWIN RUNTSY rn1 NNI III! MARION CLAIRE BANCROFT BOBBIE 11 un X I I N ntl 1 I1 ' atlun u on 111111111 IIX 1 I MED RUTH BARBER BARBARA FLOYD BARNES SUNNY ont: 1111111 1 um cnt I un11 111111111 JOHN AUGUSTUS BARNES Joi-INNIE lffll o111t11 4 aku 11 L K ROBERT BAUMER GooFv nm f 111111111 tm 4141 11 ng: S1114 Nlom 1 T lffll xllhflltlll 1o1'11l nm 1 CHARLES A BAUMHAUER ADMIRAL c ll 11111 OI 110 f uh nt mum MARY BEAN BEAN Lttll 1 CARMELINA BEARDSLEE CARMIE 1 I utmn fhmmxn HELEN MARIE BECKHAM MuscLE Bouno umix Il 11111 11 WILLIAM FRANKLIN BECKHAM BILL Hum ts gg 111111 Se-ctmn C haxlman 27 .. ogg - 4' 50 ,. L X -' . "O-' .- J. E-aw Q-1.E5 A. 33,2-q4. Wlg:-1.?.ZZ:g':1s?yB'a--'f5q3l .SQL s-ff: 45 R 11 It x K 4, A' Q Q F- WL.. , x - ,N-.,x U 5-1 - jf: ,:f2?4- " ' .A ..-- --Riff" ' "ff -445 -1 ff! .., ,- -" f Q 5 I :-.4 ,1'f,g- '4 . f - I-11,3 1 kv- -1 fffwi .. 1' 11" fl I' I 'v' , 'f .ff 'A 1 It I ,,-- 1 'Jn-.4-1 iixr , A , v I . "'..1" 5- . 3 I if I, up . J pi-lr .' " f-f '--.,-if """1 '.q,s.-A -f'-' :,L t I z kt, li - 'L 1' v, I.11s1 and Isl-LIINI M4 it 11' R - fy Ot't'i1-1- A,-fix um ' lf' f'I1k'IllISII'j' 1'lul1 -- X ' ' Ili Y Vllllm . U I Q Ima-ke-1' M1 'tm' X '- ' I I'-1 ,v ,, -tg ' .. R G1 1- H1111 'zsvlzsu Q I , 0ff"'- . ssistzmt '1l?4f'2U ' Vi 'l H1-fm-1'x'v '2H-'1Zi0-'33U f J Sv- A01 IIIHIII' 11111 'ZX-'BJ-'ITU Y , . H ., . .. Q, 3 N1-' Ira-as 11-1' 2.0- Ill! .12 'I A Senior Flaws '1'1'cz1s111'1-1' 'ISI-'32 ,, I' tl '2 V111-!l'y IIUI1 'Iil-'32 H W l'l11y1-1-S 'fx-'sw-':'11-'::1-':22 5 .. - A' 1' -1 'ary V111-l1'y Vlul 'Sill 3- , S1 1- '11 fl 1' 'mw- t ' g"'?',5iC'5 Tr: M ' 1' 'ZH-'EJ ' Lo - ' -' M 111101-350-'III I,0'z1l I11tc-11-st 'lub 'III-'32 5 Hu ' ' 't -e- F' ,I Ra 1' f'luI1 1 Q ' " I'z 'ki fy: '- . 'lf 1' ' 5 Nat z Ilu - Sox- 1-ty 1,11-kV M 'r - 'ZHJBU I Ra I' 'I '30-'31 i Vu 4- 'ary' Pm-t1'y f'luI1 'DSI-'32 F1 I ' I.Hi'I'il'l' Inslu-ciul' 'S!i-'I3Z2 A 4 ' .. fr- Q' I 3 fviif - - "2 'Z2El-'ITO-'31 X4 .. I.m-al Inu-r--'t 'lub 'CW-'ZH-'SSB S-" '2' 2 'i:1-':32 5 gb St I' all ll 't 1' 'IIIYZZ I.Ht'kl-I' . 'tm' IJ1'-:sin R I lnslle-rtm' Q f 1 -MN 4 Xf 57,42 f ""'Mi5ffm3,L 2? QQ fp Cnfl Kg 'ga 0 r'i"I4"3' V2 5,f'9fQ Law fi AMI, as PK I 2'1fU'Fpt. JUSTA ERNST BELL Usfsn J r mmpm ANN AVA BENTON NAVA O 4 1 ODI I IU I ANNA ELIZABETH BERRY BETH I' wen ETHELYNE BETHEA LVN uy X w ' 5 nthu m EDGAR ARTHUR BOE D lu 1 ' 110 JULIETTE ALBERTINE BOSARGE TEENIE l U I 1 IIINII I Te yum stu WILLIAM HARRIS BOTTER DUMMY AUGUST EVANS BOWEN cke I ufll I' mm nga nc X Room 'Nlnnltm FRANCES OCLLO BOYKIN ntm npm I U! A tx Sutmn Rune 1nt1T1xc EVA MAE BRANNAN EBA a lx mmm ure a Q mm-1 ni ua im EDMUND FRANCIS BREWTON ED lv v um 1 rr 1 mmm 1 v GORDON FRAZER BREWTON Qrd 27 . -. .- -1' '. Q Nf.l962 - fhv M '-M .-20. Z-'ir -Alt 'q'W5Q'a'fa--vf5'5f Wi, K SJ mv 1 iibf W- 05 .- A A' ' If f f, L-I - 'FS -gl fY:,j,i P I-L. 1 fx -- df 'I rw '11 If--. f K nf 1 L ' 5' '-" f 11':1':ff"' 'vaV-"!1.-.'1If'f-'fi ".3.+-ff-'t l'lz1y1-rs 'ZH-'llfl-'S-'U-'Z1l-'32 Gi'lf Glu- Vlulm '20-'30 Punt- 'ary I'm'Il'y Vluh 'Jil-'32 I.iIn'al'y 'ZH-'29 Ima-km-1' Mrmitm' '22.v-'IZlI I,m'k0I' M mitral' 'ZH-'ZZU Girl Rm-svI'X'v 'ZZJ-'Z'4I T!'z11'fiL' M 'tor 'Il1-'ZI2 IM1-ssin,g' Rr n Insxwvtm' '3-30-'Ill li 'CSIJISZZ G11-Q Vlulv 'SHI-'IH-'Eff Fu ' Art: I'luI '2J-'I li-'31-'32 III'2iII12ltIl' Vluh '21P-'ZilD-'ill-'32 Va -' Flul 'SIU-'Jil-'32 ' 3 .IE -. :QS Q 'N 6' Uff"- ASs'St2iT1l '29-'I,li , Q X R21 I' VIUII 'FW-'3l-'35I2 Imczxl Intvrs-ft Vlulm 'IH-'fill 4. G1-1-V1 I '29-'ZZO Font-1 'ary 'lub 'I-!1l-'Iil-'32 XYV5 ll"s f' 'II '3l-'32 fzif' "ia '31-'32 S- Lo-'-1' .1 Arm' I 1 1- I -- A ' - iii: Vo -I 'ary IIIHJTIW' f' uh 'III-'S-Z2 F0 ' . I' .' C'uIm '1Z?4-'ZZEI-'20-'iH " , - L '28-'29-'f50-'Z5I-'32 Y 1' V1 QS Hft '28 ' ' jx S'-vtion Sx-'At rv '28-'BED-'MVISl-'I!i2 ' Font' . 'z ' I'rw1I'V f'Il1I1 'ISl-'2l2 Vlzlss S0 "xt: '29 in F' 1- A-tg Fl I 'Qs-'29-':20-'::1-':a3 f" ' I,0':1I Interos' Vluh 'ill-'fill C' nt-mx " Poe-tl'y 'Iul 'ZZZZ ff , . A -9 -, 'V V C .. can - Q 9515 G21-CII101'II1151 jg1,,q,j' at J gfwwxw H E BREWTON UI 1 11 MAURICE BRIGANCE JR JACK 11111111 1 ll 1 N UI 1 11un11 01 MARJORIE FAITH BROADUS MARGIE we 1 1 4.111 111 1 1 n1111 1 EUNICE MAE BROGLEY EUNIE CATHERINE ALMA BROWN 1 1 U MARY BRASWELL BRUISTER WILLIE WILLIE MAE BURCH BILLIE nth11 uw WINNIE BURGE BEAVER "' 1 f11 11111 111 ll 1 t1 JEAN MASON BURGESS SNooKlE 1111111 11 1 I 1 N 1 1 1 N111 a 111 11t111n 1 1111 Il 111111111 Student K11un111 11 1115: 1111m f11mm1tt 1 ,V 111111 1 HOWARD WILLIAM BURK BUTTERFINGERS 11 ll 1 UI A N1 U1 1111 Nt I 1111111 '1111n1 11111 I 1 111111 m 111 111111 ir MARY ALEX BURNEY HARRY STEWART CALHOUN KINK tl 1111111 111111 111111 11mm ll 11 1111: 511.111 11m1111tt11 Z' 1 1-NWN-1.1. ,,om,SZ5 31, V, 11L?5.Ef,53am-xg, ,JQLQZQ8 K-1. ' fa Viifil. I X ff. . ,, .fi-fifgn.,-Ex if ' -A A -1- 1 '-ff 1 .. --.11 f rf' ' 1 ln 1 ef 1- f 1 "ig" 'i 'wx I irq '1' rw I' ' 5: hoiaw ' -re UQ311.-.',, :::g1'c..., -V -A'v I . -.1,5:". lily: fu . 1' i ' ,. E .,' 1 . -- -.1 ,I , ' ,... ,., ,-.--, ,.,-l1LjL':p.'-' --f+,jf2f-'-',f'J2.1-1:14572 'I ,.: 14.39. ff "mi: ?,L115:1..'.' '1'1':11'Y'i1' 1' 1111it11'1- 'Ill-'HZ Q 'f'2lIK'11'I'121 YN- 211 F 1-11111111111 'zu-':111-':11 . - - . I'z11'ki111: S11z11'1,- NI nitm' 'Im-'Jil K, 1,111'k111' 1' I11l'l' 'I'U-'I11 II2ll'Ii' 111 Y '29-'Silt-'I1l-'J12 F1-1111- li111'1-s1ntz1t1v1f 111 It 11-11' . K' "1 'IH-'EEZ Yz11'11 1' 11111ittL-1' 'IS1-'IIB S g I - . 1 .A '. ' I S1-'t111n I'112l11'111il1l '28-'29 1'i1'1 R11 '-s- tztivv 'L2El-'Z10 Girl R1-S-1'Y1'Q 'ZH-'ZZf1-'J1ll-'311-'I-122 l S1- ' - I'11y111-S '::1-'zzz 1, N ' I'12lyl'1'S 'ZZP4-'LIU-'J'U-'JS1-'ISLE ex 'T I'2l1'01l'l'12I '312 1. 1'111121f111p 1'Zl1'j' 1'111t1'y 1'11111 'Jil-'Jill I 7 if , , .. .. m Q .1 .- , I I,2l 1' C1 1 'I11-'Z1ZZ R ' AE- 1' T1-ff '- M '1 1 ':111-':11 - Q A I GIA- F1111 'llfl-'ISU k F1111 '11111U1'2I1'y 111111111 I'1u11 '31-'ISZZ 'ar L , -A A If ,. fl -- " if 1 1' , , , -Q2 If A - S11 - 1' un1'11 '21i-'I10- 311 rg ' 1- f fi '1 R1-.'11l'Y1's 'ZX-'29-'fill ' Vi '1 R1p1'1-xl t t' '- '30-'31 S -' ' I'11ZiI'1'l1' 'ISU-'Ill Off' '1- Asdstzint '28-'29 11 1+ - .' ' -' ':111-':11 " . 111' R ' ' 91 '29-'30 ' S1- ' ' 1'1zy1-1' 'lil-'32 I 4 it 'V ' 1115 S11 111 'lub V11 - . 11.1 '1 1 A11'h- '1ul1 A 1, -' -' 1 't111' M11' -111 Y '1u11 1.111111 I1'11l'I'1'41 '1u11 .y Mu' l' F1121 1 -' 111' 1' 11l'1'1'l' 1 A ,1 1'11n 11 'ary 1'11st1'y f'1u11 '30-'lil if W' K Mu' " Fha -1' 111' C' 1-1'1'1- '310-'211 ' 2 1. 112 -k' L'--11' ' 1.2511 M "'N'Xi' XF YYAZ ff lw""Z"'K,13,,gLf if-af, fe-SIHOHIA ,tg -WT EW-ff HORTENSE ROBERTA CAMMACK I LUCILLE ELIZABETH CAMP CILE JANICE HELEN CARLEY JAN ll ani ' x fwmmi an 0 1 I 1 N U11 AGNES STEPHINA CARPENTER AGGIE 01111111 1 1 N INEZ CARPENTER Too'rslE ANNE CARROL om ' JEAN CASPER ll ima , GRACE ELEANOR CARTER wing, uxu uw ' ESTHER CHAMBERS PETE RUTH ISABELLE CHAMBERS HINKEY Hum in .1 Ruuu ROBERT JOSEPH CHANDLER BOB x I ii mg Niue fommittu 3 wminfne xx mm na mm lfetc mm we llxl 1 1 Q xx ELLA MAE CHEESEMAN Ax 1 ta mi 11:1 mx Rfmm 110111101 11111101 nx atm 0 X A .N ,.03m5i5i,,K. .L 5361 nz. Jggwf 75 -NH' x -' ' .Af 'K ' ,- 1 gill' P A F'-"" "i1'f-i-- V . , ' " .L.4 -""f11'3::1,-- '52 fli'1'ivm- A-sis ant 'CSI-'Sill Hirl R1-1 ws- Latin- 'ZZJ-'SHP l'ulvlim-itj ' Att--'Z-31-'32 Tl':ifi'ic' 31 nitnl' 'ZZP4-'12!9 l,m'k1-V Mm nitm' 'Ill-'Sill Kluliili- Hi 'vnu-s ftaff' 'SHI-'Ill i':l11tI'Lfl'I11'y Romani llonitur 'Bill-'IMI Girl Ih-sz-:Wes 'BUYIEU Sp: Rh Vlulw 'I!l-'2lZZ l,m-km-1' 1' Att -1- 'VU Uifirc Assiitant 'lil-'32 ixwkvl' M 'Im' '2.L'IH1 I'zxi'm-M-l'izi 'ZS'-'IZlb-'C!l-'Sill 1Iul'l4- Hi 'Iv -s Staff 'I'4l-'til Sm- " f Vluh '27-'ET BI V1 I 'ZX-'LZJ Trzxffin' . it ' C'i'l -.'-"- I,il1'a1'y Assis ant '29 I'z 'k' f fin' ' ' -- '2'0 Sm! '- I'la:.' Tm-zxsux'm-r 'ISU Ju ' ' Vlzlss Ti'-'S '-1' 'Ill Cz ,- -Via '32 Sm- ' - Flax. F'-fd-nt 'ZSIJIZZ Uftuu- Assistant '29 I.1ill'21l'y . fs! 'nt 'ZEN If -' - . A ' 'Sill-'Jil Font- 'z Po- Fluh 'Sl-'32 . oi.. Q" 'oo ':Q ooo Q E9 .vi 1' . 'f fl "5" 711 JrfXN' Y 7 'ff jf-,E 3, 1111111 1 0111011111 7i11j,j"'lf11fH1f1. Q' i ANNA MARSHALL CLAPP ANNE PETER ELLEFF CLAUSEN Spunuov JOHNIE EUGENE CLEVELAND PILL 1 4 1 1 UII1 4 I I BARBARA COLLE Bnas 111 1 111 4 1 ll 1 111111 111 1111 1 tfll 11111 1 41111111 JAMES W COOK JIMMIE 1111 11 111 MARTIN T COOK EMPTY ESTHER COOPER 1111 14 MAE COOPER xx 1 BABE 1 1 1 GERTRUDE COWLES LIENHARD MARGARET COX MARGE ll 1 " CLAUDIE LOUISE CRABTREE 1 141111 C11 MARVIN FRANKLIN CRABTREE CRAB llll 1 1 6' ,K ' --f 1552 G. N.'195z5O-- x.v1.'3 A.,,0. 2 1 it 91.91.15 K, 0 .W 1. f If M. . f .. 1, FS-'f ' Q X . ff' ' A gf Wm . ' .O ' V, . .:- V Dv-:rw '41 mfr , Q1 2191: W I, -- 1 i 7 H P ,Jn -,i.,, lf! QQ. A gTf7'..1 ..,..-',,.61'ff1L"'1v -- 111 S fl, F7 5 fl? Ac. ' - i-Wu, ' ' 4- '-Tj. ..ff'1' 1...,,..1,g' l-:- Li' mtl. ,migf 'Q.""'- Chl 1.i111'z11'1' .Xss14111111 'ZHQIU Q vv.. V 11311111 'QSUQIT11-'I11 TA 4 A J' ' 1111114-f11':1 'gh-"LIU Q 1114-u 11L11 Zh- 211-511-512 M , Uf1'14'4 .'Xr's1s1z1111 'Zh-'LIJ sa 1.111111 11- 1141111111111 1- ':sf:11f::11-'::1 I Y Q 6, 11:11'I1- 111 Y 1.1111 'IE41-'i11-'III '-Q. K , 1.1lk'1'I' 1.4-11411-1' 'fil-'IZJ I 'Q 51 ,1 K11111i11- 1'11z1111111'1'111'1' 1111-1'1-v 'Ill-'C12 1- " - It 1.414111 11114'1'1's1 V11111 '211-'fili-'Z11-7512 1 K 1115511 Sc'11111 1112lI'1'I'S '2H-'LZ.1-'J141-'II1-'Iii , ' 1 - 1,111 111- Sfl1'21i1IlL1' 11111111 711-732 I .4 v1 - . 8114114111 1'11:1i1' am UI'1'i1'1- 91541421111 . 1I1111i11- 111 ,111III1'S 81111.11 Q1'1 21111 S1'1'll11 1141114114 S4 911111 6 Nz11'111:11 114111411' S411411-15' tl - 11141 1':l'Si'1'Y1' T1'111'1'i1' .1 '1 Sc "1 ary S11 111 1' 11'11 ' 1'11z111'n1z1n 11' 1,11111im11y 1' 1111-1- Ba '25-'2t1Y'::41-':!l-'IZ2 I . 4 U1'1'11cS11':1 '51-712 A X A Kulzk 1111111 'Ill-'ILE ,Q y , N14 1'1'n .fX11'11v111i-t 1111111 'Ill-'Jill ' 6 11 ' - X A in . .. . 1 A . 1 I4 " 1'2l1.l'11'l'121 221 X S11 11P11i1it'1'I141' 'IIN-'II1-'I12 Sf '- L .. E 9 .. 4. P l'1u.'.' 11z1s1ivi 111111 'ZJ-'ZI11-'ISI Vlziss Y41111-5' 132111 '29-'IHI-'III 4 A , 1.414-11-1' V1111111111t4'1- 'EJ-'SHI 'O Girl R1-sv1'v1' 'Ji'-'I'l1-'5.1-'512 Q- X T Q, 111.-1 111-S1-11111 m-':11-'::411::1v:1z 1"in1- Arts f'1u11 713212 - ' T1'z11'1'i1' NIUIIIIWII' 'ZEN-'QE' Girl R4-1 '1-44-111211111 'Zh-'1..0 8 1 ' 1.41'k1-1' .1 '1 ' 1:1141 M411111411' i '1'1'2l1'1'11' 314 '1411' I ' 112I1.l'Il'l'1Z1 YI1'1'il'I' o ' 'M l V 'L' 6 ' .' .,- oo, .' agua O v :Ii ?0 4"'. .,' . ang gli -u- z ' 1 1.4 0 .,1.,5.,I K+, ,JU ' ,ld UA. .0 T E E A E x"LA,i1l.,1' rf' E A E A fkfxf 712 f ff, f-fffffwggg 111,11-10111011111 111.3 Hfjgqfwm Y Q. 4' '- AGNES CRENSHAW Teoma Il EMANUEL CRIMINALE BUCK II Q' 1 I N111 II I 111 111 l 1 111 XIII 1 111 1 JAMES RICHARD CRITTENDEN DICK 4 ll 1 JAMEQ QYLVEQTER CROW Scnow 7 VFQTA RUTH DAHLGREN VET GEORGE f'ECIL DAUL SHORTV It I Y L 1 IIII 1 It N ,.. II lk CATHERINE DAVIS CAT CURRY VVATKINS DAVIS 1111! Il 1 SADIE DAVIS urlm III II ANNIE DENNIS DOLL I UI It 0 MARG ARET LILLIAH DENNISTON PEG III Y ?'S MARGUERITE INEZ DESLONDE MARGY I II X 1 11 ef 1' -1.0 I8 N I952 .APUQGZY-J'fJ mf-C o"F5X91'au-4 J'P?.n Af-if 90' 75 159 ,-4-1 'Y - XR 'A""?661H" H v ,--fyflw " I D A l 1573 ,Y-1,-uf, ,-Ki-1 r, 1 ':,' , 'V' Tl" 1 11 ,-, ,F fugor' '91, . -1 3 1 1. ff.-J. ff ijl fix, ff,2"3 -- I4 W 511 " 111 If G5-LA I"1 I . "I V-V :.',Jl.:..,. . -,.,xL ,. 4. ,,74m1:2 ,sg ,1,,-Y, kWL', I-Q..-,1.4sLAg'1!.,u.-g1:.f,,xg --lb-fwgul III:-v I'Il1I1 'Lff' ' ' H111 IiI'Fl'I'Xl' 'ZH-'Zi' I'ul1I11'1Iy IIHIIII iltmw 'ISI-'III - f':1I'1-In-1'i:l 'I'y11ifI 'ISI-'III N A gy S1-1111111 f'I1:xi1' 11111 'ZX-'!f1"Zi41-'Sil3ii! u ,uf 1-- 4'11111111111111':111' IH11-T11 f'IuI1 'Ill-'Iii if - I IIiQI1 S1'I11111I I'I:1y1-uw 'ZSIIQIZI-'ZILI 5' N:111111:1l II111111' ,W -i-tx' 'IIIQIZZ l'11-R111-1L1w1'11I' NIM-ilv Ili 'I'i1111'N 'ZH-'Z211 II11-1111-Af Hn num' 111' XIHI-ilu' II1 'l'1111vs 'ZSHJZLI NI11I1i:111 StuI"' '3il-'3i! N:111.111z1I II1111111' S4lI'I'If A XI111'11I1j1 I'I1z1111I1v1' 111' V11 1 -1'1-.- 'illjflg - .. Glu- V111 '::11J::l-2:3 " IlT'I'i1w' Assisi: I 'Zi' I'11I1Ii4' .' wk' Q' Vful 'III-'TSLZ : ' 3 r11't'i1-1- .XffiN1:1111 'ZH-'ZJHIH1 I': 'king' S1111-v NI11111t111' 'CHP-'ISI ' I'lzi1I111 VTUI1 'f'U"flI-'3T2 3111111111 Ilixrh Y 'Z'I-'Ili H 5, , ,,, Q s111.111m 1111111-11 '::11.'::1.'::3 6- VIZIXN I'v1-MIIHIII 'III ' Izfl4II" I.IllI1'fIllf"5I 7A 5 I ., iq ' - O I,iI11':11'x' .-XfN1x1z111t 'ZH ' I I':lI 'I'jIl'Il1'X H111111 NI111it111' 'JZHQIEZ P XYl'III'l'S fI1iI1I 'IlI-'Z!LZ ' f'i1'1-11I:1t1111 NI: 'Q-1' 111' Ryan P -V14-1 8- ':11-'::-f A '1 ' 1 I.111'2lI I111111-ft I'IuI1 'Ili-'Iii ' , ' K1 11 ' P11111 'g:1-'::-2 'F' . ' " liuvs Ulm- IIIUIU 'f!I-'I32 5 Q . A 11111-11 111 1' '::1r::: Q V 1 I J I - Att- ZIIIVL' N111 itm' 'STI -,- g f'z1I'1-In-1'iz1 IY111'k1-1' 'IHI if 1'1111t111111111':11'x' I'm-try 1"L1I1 '5Slf'IiL ' I ,Q . 1 ' I Q- St - l'ou111'1l 'III-'fill T 'X , X1-11 '-111 smfm' 'filffill A an " V M I S I'a11I11-1' 1'l11I1 'ISU-'ZS2 9' 41 ' F11 ' Arts f'luI1 'ZEN-'ZITI I ft Sv' 11111 1'I1:1i1'111:111 'TZNQZ1' Z?-I1 . 319 III'l'I1I'FIl'2I 'BN-'CI'? , UI'I'Il'1- .-XQsINi2 I Q .., 1' S11111isI1 l'I1lIr , .. .. -' 1 " , 1..wk1-1- 111,1111f11- 'zu 1, '11 I.II1I'2ll'j' Avis 21111 'VU I , I .-X. II. I.. 5. 'III-'Z32 4- , I11':1n1z1ti1' 1'IuI1 ':!11.'I!lA'1!3 I E' 2 L' T1'z'fi1' .Irnit 1' 'Zi' ,--- " x.' . ,.--f "3 52 -34. Q. ,:,-. - ,' 1' " 1 ' 2L4'o' 'Baci-' -1:1-W 3' 4:2 --1-1-', W ' ' f .5531 '15 . . , L M W Y Jfwvwwf flag qw 11111 411.1101110111121 mga ' lgf,W 'IWW SARA DE VAN Ll1on 1 h 111 muon 1 11s1 rx Counul RUTH HUGHES DIAMOND SUSIE 1 C 1 cha t1 1 ml 50 111 ED DILLARD OSCAR etnrla A udcnt Counul 1 Box lhuvng., Room IUYIIIIIIIIIO. ee1 Icadu ontmmnmarx I mt C Luphx I h1mlw11 f' 111111111111 VIRGINIA PRICE DISMUKES JENN E cutux or mu oz ADDIE LORINE DITMARS ockex Comnnttu o mu mnorux I 1ltlX I ulm MARY MADGE DONAGHUE SARAH MAUD LILLIAN JOSEPHINE DOSSETT LIL Jo Fmergenu Room Nlomtoy ll fontcmnorfnx I ftvx I l anlxh Flulw ll FREDERICK MAURICE DRAIN Qebdll I cn1o1 C dw 1 1 m I 141 N Football T11ff1c 'Nlomtm MARY SANDS DREISBACH SANDY Iocku Monltor P0 S0 Offlcc A61 tant Zi 30 Lt111a 30 UYllll1lD0l3lX Iutu fluh JULIAN DUFFEE I1hra1x Aiswtant Uffum Asswtant Mnmber Hlgh School llaxere Ra1l1o Club Wlolule H1 T1m1 'Vlo lan Claw llophc Rvan RGNILW Staff 'Natlonal Honon Souztx VERNON MONTAGUE DUKES SALTY a etum 11111 Ltllifl I h 1 Fllldll I o emnoldlw P1 etlx Klub 30 Box N IJILSNHUI Room lnspentox LOUISE MAREA DUNLAP "SNEEZIE" 1 Q 1 gm- A--an Q- 0: an M SJ S. ll A 1 A A- A gl 11 1 , U Wo: L-3 r I I. . 1.- if 1, my 1 , ,..., . l. 1. ' 11. F i ff? ff -lf ' 4-4' "--':ujj':'.:14-- 325.31-.N . 1 .,..'..,..4,..-La' : LM QQ! t .ffcg ' SQ-' ' ' z1i1'n1:1n '214-'ZW C' 'ls A l ' '3'4b-'3l Ad "pl 5 ' -' ':11-'::: 9 . us vs 'gg C'i1'l Rls-1-ve '28-'ZH 01' 1s 'z '29-'J?ll-'2il-'32 E 1 Ba ': 1:11-'32 'l' - f Off' -- Vlulm 'i!U-'ill-'Sill I Faf 1 H '2 '-'ZH-'I4lb-'Zll-'5i2 1 Sr - ' -' ':: 1:12 G' f - - .. ':11-'sax 1. Mobile Hi Y 'Sill-'Ill-'32 Ch ' ,-- 1- '35l-'532 . 1' 1 " I' Io- ry 'lub '3l-'2i2 NI ' K' ' 2 1' o f' ---1 'Ill-'32 30 z f Mrs. Ch: '-ll ' 'Ill-'32 I, 1 - ' ' -- 'Ill-'32 C' 1 1 2" '1 1 'l 'I4l-'2i12 V F - X I ' ' 1 10- 'lux ':'1-'rsz Sp ': 1:12 O- 6- Ba. 1 - '25-'xo-'ral N- I S- ' ' 'I' B: Qk 1tl'll 'Ill-'Clif 5. " . Sl. . . , , "h,-1 :Kgs ' ' Cafl ': -'31-'32 1' - - M- -1 ' '::1-'32 1- A 7' - A, B. 1,. S. ':11-':12 I -.V x . I Q. - ' ' .ll x V :pq n 3- N 6- I ,, .. , I lf "1l f' f 'asv-'xo-'::1-':s2 Mal' - lli-Y 'ill-'32 Se-' ' ' ai ' '2!l-'1 01551 6' ntl " 1 ' 'I -'Jil NN' ffsyflxe YTNf X V L, wrnonlia ELIZABETH DURANT LIBBY ESTELLE FRANCES DYAS SMILES JAMES H EDWARDS Sl-IORTV ALICE CAMILLA ELLISON 4 I A 4 Nl 1 H1 ' JOSEPHINE MAISIE ELLISON I 111 r I ' Int HHH IIUI ERNEST ELSEVIER DUTCHY II IIN! A RICHARD ELY DICK L1 x nphx mul 1 1 no N ml UI 41111111 Ill CASSIE WILLIAM EMANUEL BILL J mu PIII U ' I IIIIII rg m NIOIIIII MARY GLADDEN ENGLAND EUNICE GERTRUDE EVANS J I X lin II Sus ROSEMARY FAIRBANK ROSIE ROBERTA FILLINGIM lwrvl Hmm xx BERTIE 17 Z -,Z A"Jfq1b:. " ui? V' Q. u.l4 ,Aman .1 ,ga ln 'IW , 4"'I"f' T" 6- 0 . e an . 1 0 2. X :.'. 01 of RQ. M UAA . x jj-If V5 B JW . ,.- L ,-, ,S I if - I - X . Y ,.f'1?Qf., In --41 "7 77' ' .. L5 f 'Z - L l .ijiiniv-Q Aa 1 ,fffl igyrtin 4-A'.'.v' Ln' v.. 1, '1 ' ,1 If -"1 A I '. ' P' 'vi U-, - f1'AjL,g," "1'-'-gf,-,-7:4 --ijflxmlz I4-1-,ffz ..,,..:'.a' 5: If.. 11,42 I 9 .. .. K aj J IAN! :md I-'rvuml Nlrvnitm' 7113312 X av . 'N' P ' - '4 l 4 , ,A ,H H ,V .fwif -tl 3: IIIIl't1'l'lil 5111- JI- .IU 'gf f . X ' u IIiLfIn Sdmmrl I,I2tXi'I'4 'LIN-'li-'IIlI-'25I-'32 Sn-izxl f'Imil'mun 'ISU-'iil ' . Nluhila- Hi 'Ivrm-w 'BJ-'SIU I XHIIHIHII Hun rl' Sf V1-ty 7113332 Vfmtm-n1pul'zxl'y I'1wtl'y Vlulv 'IiI-'552 I ,I 6 W -l1'z11'1- St 1- 'ZX-'BJ P I IIl'2lII'4 .Xvixtzlrlt 'ZIH-'Ill-'IIB 1' I. 1 Girl I':l'Ill'l'St'Ilf2IfIVl' I ..Jo.. i A D llirlx Him- Vlulr '2P1-'L.10 1. -J- Vwnt -r pwrury l'm'tv'y Vluiv 'Ill-'IZZ , f Vluss Ywllm-5' Hull 'ZUQIHI K 'I'r:1!'I'ic3l1r1it4r'1Z.L'IHl - III ry' I' nittve- 'SIU-'III Girl Rm-soru-N 'IIN-'Ill 3 sp sh Vlul, '::n.'::1 I I 1'uI'n-In-l'i:x '25 ' I-'mn' Arts Vluh 'SHP-'Z1l-'J!2 R N11 'why I.Il2lINIH'l' uf' Fun -raw 'Ill-'Sill . .. .. 6 . Q' IIi'l Svhfml IIIEI-'CIS 'SHI-'Ill-'Sill ' M1 ' j Vhznulwl' ui' Von -my 'Ill-'32 'A Riuliu IVIUII 'QU-'I-1II-'fII-'II2 - , I':!1l'I'Q"YN'j' R m .11 't ' 'Ill Imvkvr I' Yttm- 'Jil-'I22 I'I':lffIa' Mu 'iur 'III-'II2 " I12lItl'I!'I'I2l 'L2!U-'I'Il-'3Zl-'Zi1Z QM IM I' ll I' '21-'fIII-'III-'32 Sm-'lion f'hg'- an 'ISUJIII '. l.m-km' Nlmmitm' '21I-'ZHl II"SSIY'1LI Rum A ' rl' I.mck-1' .I it r r S4-I kk - -pm' " B . I . og' Q I R V- V . 959 Q. ,N Q . ' 1 ' 1 . , L- 0' ,Jn S j ,L Tw' ,fx yfxe YNVWK VA JM M Q CTHGHLH T--1 ' Wd' 2 fi' qw A-V412 N 42qf.f?, ,X Aa F ...- qu-. 'wf i852 fix- .wasfftfafa S S ' CLARA GLADYS FLANAGAN JAMES EDWARD FLANAGAN Ecol: 111 I Il 11 CLARA HAZEL FLYNN JUANITA MARIAM FOLEY Nl 1 MARGARET FOLMAR TEE 4 41 ' P HENRY BUCK FONDE FUNDOOILE 11111 I 1 1 UlphX L 1 11111 1 mhmx 1 ls mel ' MARY CRAWFORD FONDE CHARLES W FORREST CHARLJE 111IlT1 11111 xklm, Npu 1111111 1 ll JOHN DAVID FOSHEE BILLY 111 11r1.1mx 1 1 N11111 HARRY BURTON FOUNTAIN lx Nlnm or 111111 111 1 1111111 1 1 f un phx f.h 1n1ln1 111111111 - an 11 I 1111 N1 111 Nlum 11 In null UNH: LEOTA CORNELIA FRIELING OTA I JIM HENDERSON FULTON JIM 27 X l952 5 ,, - me 151, .-0145 'xab ' x If 5 A A L W V U C VJ nt I N - 'Lg Q, ,-'1x5f"f.,f ' X x .1 .'-1 is 'f .qgwg'c- ' .A ' E- fr '17-5-9 1 "Vi , - 'X fi! ., .- I--A I 5 g :,.1,,g1-f,.A-W4 1' '- , M." I 5 ' A A, fugan 1 ,lf 7 .c uf?-. -iffy, wifi, -- ld ff -:H I1 71 I ' 913' 1 l " -- , '-J-Q-',' , Q.'.:r,7rr1l2ff20J-1-', - fff 'fx .f,. ,...1..' ,'-.- lf.. -j?T-.hsfzai :af-. V1-2-3'4ljL'T 1-,- E I an . 5-4. - Q ' 1111 111 lIifY 111.1'k111- 31111111111- 4 k 'kk A R21 lin Vluln flilful tm-1'i:1 NYU 'R -1' ' A A V . A Al 11 .-mm 11111- L K Q ' 'I'I'zlf'f'11' M11 'I rl' 6. Q . ' 'C' ' 1-TA, " K' ,R F 1,11.1111-1- M lllit 1- ':.1-'::11:::1 ' I - 4 f42if'l'll'Ii2l 'Ill-'ISE -,' l,m':1l l11I1-rust Vlul 'V Ulm-L' Vluh Vmvntc-111p111'z11'y Vluh " 5' Alch- 's Vluh 'Ill-'32 I , Venn!-11pfv1':11'y l'r11-try Vlulv 'Ill-'SEZ M ' j I'ha111l111' 111' ' l11C'l'4'L' A D, 1 ':'41-'::1-'32 -f I or- -.-1-11 '::11.':11 p' ' Hzirto Hi-Y 'z 'LL' 1 W "- Q 'I' ' ' M lk ru mmm- '::1-'::: Pa" f .' 2 1- 1' 1ittm- '2H-'2i0 , 4 All 'mist Vluh '::11-':1:l-'32 1 2 . 1 H ff ICH - Y' K14111 .1 Aim' liz s -I 1 ll us .1 G J i L xl ,. A . Lum' '01' . 'L lin -' - R 1141111 11' I.f1c-zxllntvrw-st 'lub 5 1 ' Nl ' 1' z 111' C' 'rm' 1 , - 'l'1'm-zxsurvr of I"1'v.'hn1' Vlznss 6 'I'-A , .1 f Aut 'z11'ki .'1z '- . ' 't 1' I llrvss 'Lf Iii 1 M 11' if -N 1? vb? -I at " ., X AX Uf'T'ic'v Assiszmt 'Ill . '00 .Z- QW L 3- o'o '. Q I .' . ou. '. . . :I ' '.1 . -. ' ' 6' 2 5 A x i S N X1 S was 2 1 ui 1-wif' 'T' "' ? "" '- E. F- 5, ? A . X . :. A21 5 5 gf 3 '54-, I . 5111 2 r 4 2 -- 4. 'T I- 'l, A . 7 Af. ' " n 'L - 1 : , . : v- .. 5 4 -1 '1. ' -, 3 f I-if 'ns'- 'T ,I .T Cx-P: ,. 7,9 : T' Hai," ,. L11 5 2.,1--'- I ' -5 Ll' A1 T T' -ITT 7? 1737- 1' F71 s"f. '. ' 7" -E'L' : A gm "-- -42-: : jlj Q A:'Q 5 , . - 1- - -f ' - ft 2 ' A '. - I 1 : .' - '. - I . :.-- :ff -0 :T -rs.: - -. PT -1 ,--- fl . N. S 4' Agwf f: 3 f: Z,: 5,,,'J 1 c., X 4:-Q 2 ' - 'T ' . A ' A gf -: A' -1 ' 'T ' 7-I F ..- ' 'Z "' L' - 7' ' PY .Q- .' :ff 1 ' v: , Q ,' ?'i+-ELT, . 7:2 'f SA- 11.3 -4 5 2 CC" - ,L 1 .."' Z- :- - ' S - --'Z' 2 4 -A "V 'f 3' -:" '...' .I lit,-2: C ll' E "'-f'T'-A f 3 'T fl 4 175 "1 . -f, -,Lf : v. -3:--h 3 '11 - PT'-H M 5 , 1 EI Lv-r'.,, Surf -' 51' 'T:'-3--if 1- :':'- ' :Eg :Ei M . -" -L.,.- fr". 2' I -2- -,--1 - ::lf - f" -, ' 0 5 'IA ' 5 T Q I' - : - .7 C " ' 'A , .: 'Q I' " - I f : -Eel I " 'I T325 .-V ' 5 1519 ,sf 5 -I me ,.'f-.-35 LQ-:Lf I. -:TQ gv... 'rein I., 1: .-- ". -..F gg- ,J -1 3 C -C-5 . IL L-.. lin. : , I-,---15 I- -ln M .- 5 - I gg, 4. I ,314 L , -Q ..::.: -in 1- ',-Ef L ug -1 I U1 . re 5 ll :,: L: 3: 22- ' LL' I.: T "' if 2: rc Ig -3 1: 1 1? I ' 5 C I-- lg.. L3 . 5 31.3. ' - lv : 1 -- IJ. , - I . ...:,:! I' - . -7 ,I A N. -, .. , , I. 0 . .,- L: ,- , ,L Z Q: X . fe "'f- '-' rc. LJ ' -- - IZ 'r .L - I ,L . -. 1, ... fig' Lf Lf . Ii' ' In Z . :L I : I I Z lc, . I '4 - ' 6.3 K-- ' -- I . 9 I' -5. EQ:-Q . w 3 ' " ' wp- . , fn, q . - 1"'EM'Vbi'w ' 'YF 4: Q I - , I' T In .' J-F K" I' L., I X 1 ' I 21.15. ,N , . , V ,- , -I Q I' T Y 9 Q rn .1 V, , 1, ko. ' B 4 , ' ", v - I' I I :' 1 EI ' fy -f A ' . f Q71 112 . A -..L - K -' f . 2 , A-4. I, I "'xw" I , .- I. I1 g V' l , I. ' . N Q I 4, A f,'4,,l fi I . f I Ai' ,ui fl.. I I ' 1 x if"'S?I,Li. 'Q 5 .e-' :H I ..- 'sv ,I ' 413. QQ,-In h-in . , , .-1 . 'a , 455 .mfgls I , ,. V 1 . -.bb 4 fi,-p R ' I u K' . , S,.,frf , 5 , I -A, X - ,f V. me-f-14:-. M .A.fh',' . "' ,O , I 'fs ,mf MIIIWUQHIA I ff ' I' 'TCI at 6551 Ki' It N fi 32 SARAH FULTON Bosal: FANNY KNIGHT GAILLARD I TT I W I BESSIE GAINES Boors l ROV N GASTON III I U I m1l4 JANET SYLVIA GERHARDT JIJI I II u Il 1 A XQIII mg Ilinagu J It ll Lx I N A MILAH DODDS GIBSON GIP nthu I ul In MARY LOUISE GILBERT snooxls tml MYRTLE ELIZABETH GILBERT HOTSY 4 A MAXINE GOFF MACK It I I 5 it , TIL! IIIIIIIII CARLOS ALBERT GOMEZ GOAT coMEz Itmn Num A Iutlmi I nmr 1 mix 1 WALTER GOODMAN PRINCE IIIIQ LIIUII 1 I FRANK MCNAIRY GORDON 'rmcxv ' ,.: wma' X'I95z,0- I . . I' 322.gif , ':n,Q:. 'q"-.5xQBs.-191555-r il 75 ,F Y me ff lxefrfgffiihi in A nf' m ,wfwrm ROBERTA GORDON CHARLES NEWBERN GRAY IIIIQ III L N L fl l KATHERINE ELANORA GRAY KAT ALICE MARIE GREEN lu N IN In ' N I mm I 1 ' mm N ungrcrux nun um u un mm ll LD 1 ltm ll 1 I wnfll In Ir Noun Ito! 0 I ROBERT EUGENE GREEN n E It I ' lin ll In 1 1 I WARD CHARLES GREEN BUB :lu C Hanmbel I f0lIlIl1t'II 11111 HI X lu t mlm! Hmmm Im Q St 1, ug nd BILLIE GREENE RED Xfud I ommltte-1 1 1 tampm Il x I I 1111 1 1 DOROTHY ESTELLE GREER DOT Um onltul WINNIE LEE GRIFFIN WINNIE DEAR mln: unltm MARGARET STEPHENS GRIFFITH PEGGV untemporux Iogtu I ub Sutmn fhmmm P J GROSSKOPF ALEX urphx Hugh I h nm mu mnrnuu EVELYN GURGANUS 2 ,- .-. .' 3' l852 3. Q J'.l952 'O -' -' 1, V A ZA., , 'fan '5 , . 7'51'.-c. -ggfz. '52 sw Q ,, . , . 'Af K H-A H1Ei.i,,i,..f ,Nu s H 1' .511 ,X J I-"" ' - - A IA :hg --W4 5' V 'flaw . 4- , - 4- un , ,aj ' 4' " :" .J . . V 'Jn 4 re ,1.'--- 1-1'-I,,., ..-..1. ':,,' " .v 1 'Y .1 I ' '. ' ff' . A ""TQQ'Il'4:qV'-" "" 'Q-1'ef,'r.-1:4 '.f'ZE.:m2M'47? '-'I., .3r.1.,.,fL'?"'1'g5 'l'.L!4. ' 6' lmckm-V AIHIIIIHI' At? l - '- Vfnn film-:A if Dr-wi " Hmm lnspm-ctnl' VIII-l'tl'l'i1l 'RN Off' '- A.'s':tz t 'xx-'z.v l,ibrzu'y Assistant '2EI-'I'0 5. fb Lilrrz1l'y Vlulw '2EP-'I30 , Ju ' ' 'lay -rs '29-'JIU . 51' ' ' Vlayn-r.' 'Z5l-'342 lin -' - R I M 't r 'Jil-'32 I Ilnhl .lu ' ' R1-p"s' lztiw- 'SHI-'Ill .' ' XY!" 'rs GLW! '70-'IH 15:4 Nm' - H. 1 3 A'-Ly '::1-':s2 Aigvfg lid' '-in-Vlmivt' nf NI him 'CH332 ' I f'0IIIt'lIIINlI'2Il'X l'm-try Vluh 'HI-'32 - F 5 4- -v A 3 Fir - Arms Vlul '28-'ZJ Q WI" Gull! 'ZiH-'2Zl M1 I 'I' Hi 'li-IIIUS Sta ff' 'I-ll-'32 V Iiii i' 'lub if' ' 0' ' "0 ii Mm I' 1 ' ' Vluh 'ISU-'SSI-'II2 Off' '- Assis :mt 1.4 " 1' . 't rr Hi vs .' aff Vluss 'ax-I' ll '- - ' ' 1 '5!l-'3i2 V Vlzass Huskw Hall 'Jil-'332 ' I Vim - 'z l'o1-try 'lub 'IH-'32 3111. - H'-Y Ciul 'IH-'Zi2 6- 9 ll - M ' - '27-'zx-'zwsu-'ra1:32 I, Nl ' - '30-'Jil 1' 2 ' A '1 ':a1-'32 . .' ' 'l ' Zl' 2 'HIP-'31-'32 5, Y- M ' Q' ' 'z I-'uff' -H- 'IZITSQZ I .Q . - --Ew- ?, v, mf f ff fvrrf-qu?,i Uwrnonm 'bfi' P""T-'I'..,,,,,x. NORA HALLETT DEE DEE MARY LEE HAMMETT GEORGE HARDY SILAS GAMBRELL HARDY 1 JACK ROBERTS HARGROVE snooxzv EARL DUDLEY HARRIS DUD ll I III UD X Mx MARION ESTELLE HASSETT 11 mn 4 XQTI ANNIE LAURIE HAUSER FRITZ RAY HAVARD 1 UU In Ll 1 unltul , Fwu ELIZABETH NELSON HEIM NESSIE N101 It l H 1 Y 1 HARRY TARVER HELMER Yoon: ALMA HEMBREE Poxsv ef 's 6 'Zvi 'N s ,. . ' 0' 2 Q X l95.4 0 A- ham I8 gm- G ffgeafa-.1020 J'24,o'z:d5 Nj ,- ... ,, - frglf-,-wQ4,-- - "4" - ' ' A, 'A ff! ' '- " 'fxwszfx A A ' Y A A -44" .fx - .5 lj -ff-4, , , I U? , - 4 1 z,'3g5'F Lf r 7 - H M' ' 95 .liltira film! "- .71 W1 V' Y' I l.JiyhiA"T'C vi I' - - V, . -il----v '-J-'gxg-I 4--,T?".-.1515-,-..'f"fX,,,,..:,,'j,,z.gll4,y-L'-nA.,v.'f!.?.4 -' "-:fx :Ja ,7 r bg. K. I f 2 '-sl" ' ' 1 Nix :php Vhzmllwn' UI' tkfllnrulm-x'c-v 'Z21-'I3Zf jf , 4 vk ts v . f' . s 4 N11 'May fkilililllvvl' 11' f'fm11m-x'm- 'Ill-'Sill M Yard Vmwlrwmittm- 'Sill-'Ill-'32 IAP-r:u'5' .Nvisiz t 'Z3H-'ISl 'I-l'2lffik' Nl itm' 'ZHl-'I5l "' In.,-J ul.-P mlm, '::1-'::: Q ftl ij Hull AIHIHIUI' 'Ill-'Bill W 1'x' ' IX I' . If Y A Studi-nt Vwllrmvil '12Y-'2U-'I-KU-'Z5l - ' l'rn-sirlm-m -vi' Suph m r- Flaws YiL'z'-I'I'1'Si1it'lII UI' ." ini' Vlivr nil- '5- ' 4' . F' , . t' Q" 1. b 11,1114-l11pm'z11'5' Pm-try Vluh 'Ill-'Digi V. K. , N -4 I,Wkw Nllmitm- '::u-'::l ' A Q fi . I IA V ,gs g .Sf Stlllkill 4' 1 'il 'rw-'tsl , A . 1 O I. -N I I , Sm-"Q-tzxry Sunlm' Q lass 531-A12 "' I.m-k-r 31 ' - 'Qt'-':'u-'::l ' 1, - f1ilf.l'U'I'iZl'2?44'2U-'f:lP-'31-'HZ ii' N A Lust and A mi Laf- .. -. 1 A So ' ' K1 lik l'lul1'JIl-'Sill 5- , Mm '1- Hi 'I"xm-s Su ff 'Iil-'Ii1Z . lf I U- ' 4 ' - ffl?-V . o , fy v" ' 6 ..-, ,. ' 5 .54 . :,g ' 0 ..-ZA J- .- . B . .' .I Z- xmagb qos, If ,tr 'a1.AA Jq N-dv , S, ud. Y 1 Elf- , - -- A-sg .- Af-' " , 'Q 4 --1 4 ffww'Nff7A YXYNF ff AVMQBKQ '33, rfgfsflti QMCIIIOHIIH fm frffwr Wm 4 n ,- 695 NA LL ! n M H F X ISABEL BUDD HENDERSON BETTY lll I SARA ELIZABETH HENDRIX 1 I K ELIZABETH RAE HESS il BETTY I I N 4 I ll H I HELEN ELIZABETH HEWELL i I xi num PEST lui I Nui XXII I ihiml I 1 H l Nm ' ETHEL MARIE HICKS NOOKIE iuul ini LL Ml U I LILLIAN LUCILE HINSON LIL Illini i I u 1 .a muh u JAMES OLIVER HOGAN I I I 4 mtl n 1 VIRGINIA CLAIRE HOLCOMB GINGER GLADYS ELIZABETH HOLLAND BUBBA UCILLE HOLLOMAN cn.: I I MII in ui 1 in JOHN THERRELL HOLT oocron WILBUR ALTON HOPKINS WOPKINS 27 5. .-f U I852 f. Q 5:'.I952 -' 4 - ,.f,, Th" L1 Un- ', he -o,'w?gk'v-a-...'f7u5,h Si NL K A' p N .'-.iffy-.'1-'V y "'S:'fl,,i4 " e . AA I W ,,.l4.---4--A"- --4fg"fi,gJ , . TL Tiff! -' " 1' ' 'H H E ff X Q.: Qg,,.'yr3- ,..-.-U, 'fafir '- 1,1 ' li I "-" , ' 5 L. , WA4' - Akrl- ,'.f.ig4.-,SSI-,.,. ,I-,jg-47. -,.. 743,-,a,Y'z..kEilJ-Tr,1,,..'.?E,,i,.-Z-g',,g I,4y-,ii .1,5,ifA: ,IQ 'li-:3.4'4L. ., All 'mist Vlul 'J!l-'Il! Gln,-1-filklli 'Ill-'fill Q., Y A. IR. l.. S, '::l-'::2 5 Ul'l'iu- .-Xwixtziiit 'Ill-'III lllw Vlulu 'ill-'I32 U i 'I'I'2ll'l'IL' M4 nil ii' 'Ill-'iii A ' Mill 'lv lli 'l'imL-S Stall' 'SHI-'Ill ll - l.iln'zii'y Assistziiit 'LIS-'LIU-'CHI Offiu- Avis am 'Ill-'ISE 6, Firl lin-si-i'i'i-s 'ZH-'29-'Sill lfim- Art: Vluls '28-'LBJ-'ZiU-'Iil Q-' xi..i-i- A111111-nm '::i-wx: Bluliili- Ili Timm-s Sta 1" '1lNA'Z2I ,fi Ig.. l Girls .-Xml"s1ii'y I' -il '2iI-'I!lI ' ' Jul' I'-SUIIIKI' High Svl l I'lzA'-'s ':!nJ:!l-':32 Nlwliizin Stuff 'Ill-'I12 Ryan Kiwi-w Stuff' '5il-'I-Z2 Q- Al' - ist Vluli 'Jil-'II2 3 lmual lritm-wst Vluli 'SHI-'Ill-'IEE liriim-i'ggi-riry Rm-ni Muriitm' 'Jil-'ZZ2 'l'i':if'i'iv N14-r1itwi"5Zli-'Ill l S1--ti in Iivprvsi- tztiw- 'SHI-'Dil I .i I I .' 'l'l'l' 'l'm-:im 'ZH-'LZJ ' ' Svl I kk-if 1- 'Zll-'IS2 Girl Rvpi'vsui1tzitivv ul' .luni i' Class 'F ' ' '?UfKI Uffim- fksistzint 'Ili' A Ixwlil-I' . 'Ill' 'YH , A Wi'it0i"s G ild 'Jil-'IIB f Klint -iiipur' ry l'uet1'y Vluli 'Ill-'IIZZ :Y sm vi ii 'ral-2:2 I,ocli'l'1IrJliiUn"1fT-'ZZP4 5 'l'i'ul'fir Mmftm' '2?4-'2t0-'I'U Vlziss lfmvtliall 'Z2?'4-'EJ :Q Sv' in Vlizxi 'mam 'ZKJZZ9 x Vluss Hzxskvtlmll '28-'ZH Girl RI'S1'l'X'I'S 'LIN-'LZSI-'Z'0-'Ill-'C22 T 5 I,m-:il lntwmst Vluli 'Ill-'JS2 ' 'I'i':iffia- NI itni' 'Ill-'SEZ IVV' -VK G 'lil 'ill x T - Girls Athl't" l'luli 'Ziff I .. . 0' . '00 ..z x , Sb -M '. m M' ' 1 i' ima. 1.4 "i ,...f:3 Ev- - , -H51 I' -1 Q- -' W A A ' ' H wg- rf' R R Msfwf YR me ' ff 1' Quia G2 CHQOHILH H21,,fq,f' nn J' iffrrfwf THOMAS EDWARD HOWELL IRONCLAD 1 THOMAS ORR HOWELL JR 1' o 1 11111 11 1111111 1111 1 111 1 1 N 1 Il IX 11111 1I1 S11 1 11115 1 1 1111 1 LOIS MADELL HUBBARD JOHNNY 11111 ' , 111111 Nlnnl 1 ROBERT HUFF BOB Nl11n1 ATHALIE HUNTER Moussv h hlllil l 111 1 N 1 N 11 ll 111 tat! 1 ltlllll 111111 ' HARRY WHITFIELD HUNTER LEGS 1111 11 1 1 N111111 111 XI11111 ESTHER ETHEL JACKSON DOUGHNUT I llllplbl I I I 11 ll JAMES HUTCHINSON JACKSON HUTCH Nt 11un1 11111 111 JEWELL BLANCHE JACKSON JACK 1111115411 11 J f1t11 1 MARIE JACKSON THELMA ISABE1. JACKSON NOOKIE UNA LEE JACKSON .1 et 1 11111 um ' 1 1 ll ' 1. - 'N ' ' if f . -an - ' 3' 2. N ""' -' - 1 gf'-s . git S N ' 'A1'.-,ir-? 5'Efv 'JJ-:Bn gn, 90,1 28 16 91 E' , fx. , - ,. -'LQEWQPVL E ' 22123 ' .A ' - fxflgv--" ""' lf '-4'2" R-,f.' ' 'W' Ll 'I r -' 1 V W W kt' Li' 9,1 a4L,pg-N N l Uvh' .fI...,' 5. L 5 1, '- ,1 1 --,Y ,ll A- H IME" 1 , ' A-1' H- 4,,. .- ---'T1Q'j1'.'5Q'-" "4-"Qf,3'.--.rw.-.175-fulfil '1-.-?f- .,,. ,.,...:.1':.Q. ,ir!.'1.,.?f:Z 13,12 1 --332.4211 xvl4i1l'l"S Guild '2E1-'J1U-'iilffil 1 14" A l.111':1l I11t1-1'1-xl 1'lul1 'Ill-'SEZ 6 , I'1ll'l'1lljJ,' Slllll'l' M Al 1' 'ZH-'SHP ' S1-' ' Vhai' 2111 '3Sl-'C32 I -Q 1l1l'l- Hi 'l"111-s ftzff 4, Nl11'1lA' 1'hz1111l11'1' 111' 1' 11111111- 11111 '1- Q1 -111' 1'1111 'E H1 hlz 5 aff' 'Zll-'Zi1Z I,111'k1'1' M 'L111' 'LZJ-'I'l1 Q.. l':Illt'l'Lft'llL'y R1 . 'L 11' 'I1ll-'I2l V' ' Girl R1-s1'1'x'11s 'ZZH-'I5ll-'I5l-'Z12 l,111'z1l 11111-1'1-st 1'Iu11 'ISI-'32 1111111-11111111'z11'y l'110II'5' 1'lul1 'Ill-'I12 4 'I'1'z11'f'i1' . 't11r H115 Sc U1'1'h-stra 'ZH-'Zi' S N11 I 'I1- H1 'I"11111s ftzft' 'SLU-'ISI I"11u1' Arif f'lul1 'Jill-'lil-'IGZZ M 1-1 S ' " '31-'32 G1 -11 Vluh 'Ill-'SEZ Sv- ' Fha " 1111, 'BJ-'32 1 'I'1'z11't'i1' Ins -'t 1' Q I,11'k-1' L 't ' 'I'1'z11'fi1' . 't111' Uffiu- .'xSS'St2lT1T 'I!l-'IlZ2 ' l'11nL' '2ll'y l:111't1'5' Club 'Jil-'32 Fi 'l R1-S1-'VL-s 'ZENJZSP T1-11ffi1' NI nir 1' '221-'::11 1.11. 111111 1' 111 '1 -':111-':11 5 B83 ' ' ' '2 x-'21 -':111-':11 IJ1'a111' V Vlulm 'I'U-'ISI Q' 3 l'l'ss Busk- Ball '28-'29 Gi'ls Athl " Fl I 'ZJ 1 C'i'l Rvs-'Vex '28-'2.l-'30-'Jil-'SEZ I,11"1l lnl11'1.'t 1'lul1 211632 - gf df f IAQ ff, 01" Qviffqga wif? Cmoma WILL fgfjffdiwt.. Q- sf J gs CLARA WALKLEY JENKS wmxlz HERMANN JOHANSEN sour NI rnlmn I I H nlul I VINCENT MICHAEL JOHNSON BABE JAMES DOUGLASS JOHNSTONE MARY JOHNSTON NAN ELIZABETH JOHNSTONE I tl SARA JOHNSTON Lnpm x WLLIAM JOHNSTON aiu. DONALD BRUCE JONES SCHENUFF me um IIIOI 1 I xml-I I It nl CARRIE MAUD JORDAN swEET THING I DOROTHY ANNIE JORDAN DOT EDITH MAE JORDON Env Lhutnd H ' KL Nh 1 u 1 ntmn Qulehux "" I -, 1 v 1 N' 27 1 6, I- -ff-,fo I8523 Q N I952 M- T R1 x v' k - . .1 ' yoga: ', I 7'31'.,,,4f',"2ffw'va-.4"fJ.f- Ji-L-9fZ'.95 0 - :Q-vi N K ff-, n C ' . A . J,2,,-,-.,-.. I I ,xy 'rl 'rf-' .' -4: 1 5 g , , 1,s.ff"" 4'- " ' .,AI - 52,5 12,7 ffl--If ,N .A 4'unlvlx1pm'zu'y l'm-try 1'IuI' . ir " I Flaws F1 thull 'IIT-'ZH 5 , S5 '1'rufr'i.- All '1 - '37-':n-'::v-'mp I ' X f X " IIilI'l'II'I'I2i Works-l' 'IIT-'2H-'f2.I-'Z!U Yzxrcl V411 llitlm- 'III-'III Sc ' ' IIIZISS Husky hall 'ZZIJISLZ 2- Q. f . 'AM I x I , I .5 5 I-h ly C'1l'I Rm-svxws 'ill-'32 W f' if mfm- Vlub '::u-'::1-'::: :Aja 'I-'fl' ' .' rn 1' z . V P4 I'llTII'I 'nrt' I'm-try Club 'Ill-'I413 U ' 5. .. .. g N 3, . Il , , ,, .. ' X , Iin -rgw-m-y Rmnn Nl 'un' '29 I I 'L 14 SI- ' ' Iizml 'EU-'3'll-'ISI-'SEZ I . Vlzxss I"uutImII 'I"' " 'Ill Al-I -I Ast Vluh 'Ill-'SEZ " ' vm In-Wm-I 'zxlzsv-'rm-':s1 f . . f ... -- ' f I 5 or- '- 1s-':,u-'::1-':sz X Off"" As.".'tznt. 'ZH - ' Ph - -1- Iwmi Ar 'z:v-':m-'::1.'::z SQ" . - zu- xo- ::1- :iz - Virl Rx-.1 rvs-s 1210- Cm- fil- 552 K W-M31 'NK JA., fYYxf If 'Eff' ,vw QJBSEIHOHIA lf.,--'rg I wf Q-.-Ay' Nur lull. 51, In x A4 HENRY WINSTON JORDAN DOROTHY ELIZABETH JUDGE DOT ll JI' 1 I THELMA SARA KAMIL KAY nn ' ' 1 I HARRIET L KAMPHUIS CAMPUS 1 K 7 LILLIAN KAMPHUIS LIL 1 I -X I u 0 Full X llll ' ERHARD CHARLES KARL FEET r 1. Wlunl nl HOLCOMBE KELLEY BROTHER mtln lmm I lk I Uv STERLING JACKSON KEMP ALBERT FREDERICK KERSTING JR FRED Il :La un: urpmx nr ltmn h mm it 1 01111111 III! :H U lx num ' ll Nnlmul ix BERYL J KIRK BEPPO ch ' nuxgenm Room Hom OI 41 -X num IITII alum I pu entx HOWARD EVERT KOOIMAN SHORTY nm Nlom n xml ' ' N mm Oulu-. ld ml I CHARLES LADNIER CHARLIE 1' x I8 2 ' G. UI952 f ' g.M h.". 2, -f- 'ae ,gebmm SW U, .L,,i ,, K fx. I . I ' Inf, A If I --f-f-'fl --fi' , . -.ir 1- ' I I ' Q . F 'ff A f l X ' 'cn EQ4 ,uf , 1, -3,1r.., 4-34 31, , - .-'V I V . , .,-- A -JJ. L14-W Y. I y7 1 '7 'J A j ? 12 A 1. - l"Q11'J:':f-"' ',f.,.:mifl ,L 1,5 if N':-JM3' ,g.,4, 'l'rz1IAl'in' Hn itm' 'Zh n L' '- lil-v Vlul 'IH ' S41 Ur III'i'lN'SlI'2I 'LIN-'2.f-'Z.4lf'3Sl-'ILE X Vlvm-s-rt Hz-lvl' ,f , l.m':Il lIIll'l'l'SI Vlul 'lillfiil V ' l.uc:ll Int-rl-st Vlul, 4 Vlzlss liaskv hull M ' ' sq .. .. ' Nlul-rn . lil-hvmisi '23l-'J32 U ' X ., Nilllflllill ll n r Ia 'Ill-'DIZ . . Xgltv, ' Alhl- 4- Vlulv 'za-'::u , 1 N23 rf V lizulif, Vlulv l.1 Uk 'I' . 'I ' Vmltm-nuym1'ul'y l'm-try Vlulv F 0' 'I'ypa-writing St'l'I'l'I2lI'j' Sm-A In Vu '- an 'zx-'ggo-':f'0 , 3IUl'I'I1 .-Xlhvmist VI l 'Ill-'ZI2 D V . ', is l'zxI'm-I1-1'iu 'Zh-'LJ-'fill-'ISI-'5l2 St: f- Vrzxft C' mnittoc 'Ill-'32 K Nl ' lj lliggll l'l1zxl11lwl'wt'l'n mwru- St-' ' l' 2" an l.m'uI Intvlw--I Vlul, .:!l-'fill Frmtllzxll 'QU-'fill-'Ill-'Sill Cl" Vlulm 'ISI-'SEZ llulwliv Spa-aking Vlulu 'ISU-'Ill .. Yzlrl C' 'ttev 'Jil Tr: "Aw M4 it r x l.r,'t :xml I" l '2.l-'I50 Q Q llitl l,l2.'L'I'S '::1-':s: A ' Or' vstra '28-'ZZJ lIl'iIlIl1I.IlL' Vlull 'Z-30-'Z3l-'JS2 ' 1-3 If h . '1- lll-- l'lulm . v' 5: 'st Sv' ' 11- '-s :tive l,m-kr-1' ll 'tm' 'ZH-'29 A Yard . 't 1' '2H-'2l4-'Sill lla 'ZFX-'EJ-'flll-'Cll-'Z52 fo ' ' " Ui" 'IZEI-'PIII-'fll-'fl2 Fl lull 'ill-'32 U .- ., -3. 5 . , I 'o .,. . an 'v 1 A- "Lg N' - f 'A A A YN ff FYR' NF yflxe VTX K ff lxfi-in 'ii gqw Qi I1 MQ- Rwiflf A4 wwf Cmomn M ff" p f"Y"' fv- qv- 6 Q h-Auld' u.4 guna gf I' XI OPIA MYREE LAIRD MICKIE I DOROTHY LANGLEY MAUD Ylll llll ul :Linn mlm ur 4, ANNIE FRANCES LARKINS ANNIE FANNY I lun xl U l H1 CAROLYN RUBIRA LEATHERBU RY RED BARBARA EDWINA LEE um C I BOBBY :lm Nt tu HELEN LEE lu 1 I unknl Nlum , LUCILE BARCLAY LESESNE LOU JOHN EVAN LEWIS Lim J. ' BUGS cl KARIN INGA LILJEROTH Pmugumu Hmmm Nlunltm PAT DOROTHY OMEGA LINDSTROM not ctmn fhmm n ROSS LITTLE utlm xl ds I L 1 wkctlmll ' JOSEPHINE ROSIE LONG JON gl ,, .5. .f 30 Q. Q fI'.I 52 "0-' vi J. QM v-1-iQaww3"f1A,. .1:f:539'a--'fig 1334- W '95 S , 'sit L 559 c , ,. - A , :QE 1-ff' ww ' - ff V v P' 1- A . . A - -EEF----W . -- Q." ' H' ' '-'YL r ' F 1 ' 'fffvfiwff , A '55, 1-553 E i V--. Lick-J F ' 1, ,I ' pw' yr : V, .Y ,L r ' " IH- .4 ""A-QQ,'..' I ""'i',':'-' V4 ':'. ?...' .,.. ,,,,,.z.:' ,.: lift Qf Mx!-:,1l,.fQ3 ' vQ'."'- Q, lmwzll Irmtn-rn-st V1 lla 'Ill-'ISS - L " 'l'1'z12't'ir NI' 'Im' 'JIU A ju- IAll'I'ilI' M1 'I "QU 4 ' I' Ifrm-'H Rr: M 1it r 'Ill .Qu 'ik .. - Q Mrrlrilq- High Tim:-s 'SIU-'Ill ' Girl Repm-svntztivv 'BEF-'ISU L' Nut' z Ilunm' Sm-ic-ty M A1 he 'ral-'nz x .. . Q4 Loczxl Int-'-st 'lub 'Z'H-'III-'JZLZ M1 IIA! .' aff' 'ZSI-'fIZf , L Van I -r Vlulm 'til ' ' .1 Off' ' ' ASSE :mt 'IIN-'29 I, ' ' 1' , 'twig '29-'I'lI 5- L 'I 0- ' . .. . V l'aI'm-ta-l'iz1 Vzlfl -ri' 'L.ff-'IIU-'Ill-'32 Fl' ss Bzxskm-tbzxll 'Ill-'I-112 ,A Q I .. . ' ' I1 Se' ' ' 2" Z1 '2X-'2U-'Ji0-'Iil-'Jill Fu 2 l 'Jil ' F J I " r'1- F mtlmll 'rzl I - I ' - H15 ' ' 2412 M ADIYVM f ff mf jim, 421-SIUOHI lf I --1 g ,Q Y ru' iv-Jasc' le ,x sqha X 37 F 4 MARY LOU LORD LOU HARRIETTE YATES LYNCH HAPPY R mum ntl mt ll 1 Nxt! ri I oi N vm I1 nfl run J ALFRED ROBERT LYNGBY lllll I In I f Npmdlxing, and IIIIMIIIH uphx 1 vu Como ETHEL MCADAMS 1 Ufll LAWRENCE MCADAMS DOCTOR 110 ovilg li Timex amlmfi oi Comm ru niugcncx Room Nlonitor I cmpox u NELL MCCANTS HONEY FRANCIS HANKINSON MCCONNELL HANK urgmmx Room Nlomtoi 30 00 I 1 m JAMIE AGUSTA MCCORD PAT ulphx High Nnhool Ilaui 111 Ruexxe tant Iiogmm fhanman Toi uniol K xx ix fu IHDIUYI GEORGIA OCTAVIA MCCOY GEORGE FLORENCE LUCILLE MCCRARY I ODI JOEL DUNCAN MCDAVID MAC ockex Iomtox N mm alum. xml IIQIYIIIDLZ' I u our -Mt I 1 I' A lu fommittu MELBA MERLE MCDONALD MEBBIE fontcmpoiaix IOKIIX I b if x -.0 1852 Q X I9525 Y hA Um ,QQ 1 ,ye rw C2734--t!'P'?.-I' 'IE-L-SV" 8 L 'G I- -31-' , 'N. ' 'T ',i75:, . A If' . ,I il 4' 1 Q A l' h""'l ,,.:..-',Q'fi.1'1'ggirl- "A" 'A" ' 'f-Qqfgsm :gf i ff S1-vtion 4- '-.'- ztivv '28-'29-'ISU Sv' ion Fha' 'mam '30-'Jil Ui' 'l '.' '21 'ffl-'32 Nntifrzll llfn ' .'4 "-ty '31-'ISZ IIA I,il '- 'ian 'Dil-'32 l.ol-nl Init-l'1-st Vlulm 'SAI-'Ill f':1l'c-tc-Via 'Zi'-'filb-'Ill-'32 I" ' Arts 'lulm Gl -' 'lulw filllll U' .I " 'I f ' ' ' I ff N11 ' l- Vhzml -- of ' wrcm- Vzxfvtc-i'ia 'J-'U-'Ill-'2!2 Girl R1-press-ntativv 'ZEUJZU I,os'k0I' M Aim' '2il4'3Il Ra l' Vluli '30-JH Nl l' 1 Ilig ' .' 'ZZEJ-'30-'Iil-'J5ZZ Ph 1- F' I--1-'31 If . ' 'seo V1 nt- 'z 'y Povtry Flulm 'til-'32 Iin --fl . ' "I -'ISI Floss I" tl all '29-'IW Vlass Bask -tl ' ll '31-'32 M - 5 ' 1 'ran-'xi-'fsz C" 'l -i ' ' AS Avis' " " ' ' ' ' .I ' ' 'lass 'I' 'z I' " 1 ' - '30-'Ill I,oL'km" III 'tm' '29-'::0-':H- I. " ' II ' ' '28-'29 .'i -2 " f 1 1 2 ' 'I li I" . ' s 'lul ' , In t. ... , . A A L' , . .., J , .t. 'lu ..'. og.. .-' 'Q' 'Il' I-I so ' if I .I .C A, in-qv f mx: Nr IAQ 'Y ww f V XL-,Aff gffgixw 4ME1+QfIH nm Wimfmr' If ,M ',Zmf' 'C' vi ALFRED N MCDONELL Buoov X on 11 141 11111111 HAZEL MCDUFFIE BECK I I I 4 IRENE ROSE l U MCGEHEE RENE Il 111lu1 I on ku NIo111tm nntm 1411 111 MARGARET W MCKERALL FISH I I1 I ku NIM11111 4, un! l WILLIAM DADE MCKINSTRY MALCOM STEWART MCLEOD MAC 1aff1c un1t111 1 HERMIONE KATHERINE MCMAHON wmvzv Ifvnm IOIIIIIIIIIQQ u1phx II gh N hol k NIU111 ALLETA ETHEL MCMILLAN JULIA POLLARD MCMILLAN GUSSIE 1 Q Id OI ckor NI0n1tm' W CHRISTINE MARY MACKAY CHRIS SAM MAISEL NINETV NINE maker umtm cal tm 1 u1phx Fhamhm-1 t fUI'I1I11l'Il0 ' ', MARYEDNA IDA MALONE Sutmn fh.111m.111 '28 '29 '10 'Il fur't4111pn1.l1x Im-t1x IIuI1 Imdl Intum-Nt flub gl ,,-. oak,-v , ur. 0' 2,?' 7i:5jc? 5.56, o . .5532 ,din Qt 95 'xx' X, IG .-mia-I , ,1 ti ' "'- '-- ' ' I ' 'af ,III 069776. f If '.,gL.. . A i is - ov'-U., . .Q 3' - 5. 'ff 'ffl , .' -gg. ',", H ' I jf -5 A- -1 A - .wg , X". O ' 4- A - 'f 5 'ff ,,. ..,.. - ""QQ3'::7-4,'.T-jfufnqs 1. - .... ,..-:.a' .-7 Ili.. t -Nl.: mfg? iff-LA."-'H -,Q-.1 U I' . 1,f..'k1-1- .1 11 1- '31- - X I.ilI.1'Il'I'I2I 'EH-'1Z1I-'I!0 F Ya- ' aim-11 'rzl-'zzz nv, 1. A -- V A Fi 'ls Rm-se 'N' 'Zh-'Ili' A . I I.iIm1'z11'y ':.1-'::11 I . Xx l'1111tv111po1'z11'y I'm-try f'l11Iv 7511322 GI 'Q VI IP 'LIPQ-'EIU 0' G Uff' -4- II' " -' 'IZUJCII , "-' . ' -'I-513332 1' 'my 'z I'mt1'y f'I11Iv 'ZH-'IZ12 'If' . D i .4 1 I I II1':1111z1t1c' ILI Offivo Asfis ant Loc ' -' . 't ' l I Vafc-I -Via ' 'k 11' Q 1- Q ' T' ' " BI ' ' 'QSO-'PU 1 - 1 ' , 1 6. M ' -' 1 I'Iz1y01's I,m-'Q-1' . 'tm- X V: f 'IDI'-' IV 'km' '29-'JIU-'CiI-'1i2Z F I.o-' . ' 'L..-'CIO 4, I I, ' BIN ' 29 l'z1fQ-tc-1'ia '29-'3I1l-'f!l-'JI2 Ln- In lrvst f'luI 'Jil-'32 , NI ' 1' ' '0' ' -- III-712 5 :Pk 3 Mhz ,aft A M giifsfg JOHN SAMUEL MARSHALL SAM ill! r1I11l11l u I D4 I lu 1 ED FRANK MASON EDDIE til ll FROGGIE Hl11l1NI'll THOMAS VIVIAN MASTIN ll phx 1 Pl P VIOLET MAY MATTHEWS I unl ' 1 Q ' A uflx 41111 11 111011 ll D1 n ' MARJORIE LEE MATTOX I- n111g,fm1 R1141111 NIr1111t11 lffll NIODI 111 111 t N 11111 Hlgh Mahon I'lf1 ne 1 f 1 Nltbhl xn Nt 1ff ct Fl 1 hmm BERNICE MEDICUS KATHRYNE MICHAEL KAT 1 kc M0111 JAMES MICKLE MAMIE Jlc1u.E anm uv BERTRAND AUGUSTINE MILLER BAM R cm flu! 111 1 ockcr 1111111111 CECIL W MILLER ,m"11' . 1m'1 ' 2. -L..-I 'mio ' 1 I -I '1'it1rs 'ui d I -" , 'z -'IS ' I -21, . oxile- 'gh Tinws 'I -'IL . WILMOTH ROGENE MILLER "GENE 'z nati' ' u 1 '1. -'L. '-'Z.. -'5 -'3 -'21, ' 00 ' '22 -'L fm- . 1- S 'u 1 'L -': -':' -': L ,nuker . uni 01' '-f-'I 1' ' s 'Lssin f DOIN N uni 01' " . -'13 BONNIE MAE MILLIRON if ,,. -3. .:,, A xi.-, but "' 1' , '!'1g,?g"-7" Hg., 1021- Af.1...9fP' 15 i i 5 'G E -'M Y'-A A ' --QQ 1,111 -ff' ? 0 AJ .' 4, YI We A ,ful W' 2 mm lf W , u. 4 ,hhdl --A4-' ' .-'- .4Q' .,,. I GN Q7 WILLIAM PALMER MILNE lm, gl mmm N nnllcl BILL LAURA MINHINNETTE km N l 1 QYTIINITIIX KII4 1 GATE JOHN A MIMS PAPA JOHN ANN FRANCES MITCHELL K K wnte llpol -X c It INI t ADELE FRANCES MITTERNIGHT ADD ROLAND MOLPUS Hoc .mws 1 ulllml RUSSEL MURACE MOLPUS I on ulnhx I fun ltllhfl llllnl ALTON GLENWOOD MOORE CATFISH 111111111 lil lu t llc t CLARA ELIZABETH MOORE SUNSHINE PARKMAN BLAKE MOORE nnol funlllllttu oi Xltlona Honol RUIIKIN nnnlx Lam 0 l lla n SKLI flu NIUDI ld flu Nlonlto L ilu I LUIS MARTY MORAGUES RAGGY I f EUNICE PAIGE MULLINS llld ' PEGGY ll II' I X ef 1 "s'oI852 Q X I 52 N- h,...s0Q'G31:a ,gm Q, of f ogg. Ji4,.9fg1J5 L IG . I'z1l'k4 f .IHICP 1' 'tts-0 'ISU V- .I ' 1' 'CHI . 3 . ' U - Ima' ' -l' .Iflll'tm- 'Ill-'32 IIIYII 2 Plum-tl'1' Vlllll 'Jil-'32 Sv- .HI Rc-plx-sl-lltzltl1'c 'ISU-'Ill , YI ' --K. . . Glvl- Vluh Yin- I'l'L'si1I0l1t of l.m':ll Intl-l'm'st Vluh Ve -l '2II'j' I'm-try Vlull n ,. . l'I 's s X .. j ki' J " Fmltllzlll 'I'U-'I!I ' VIQISQ FUIYIIIZIII 'fi' Vzlfm-ta-l'izl '29 NYZIVKI I' 'tts-0 '28 G- Fflutllzlll 'Z.Uf'ZHl-'IH ,- h Yard C' IIIIIIIPL' '?'l-'72 ff' 5 NI ' j 'hzllllhe-1' ut' ' 1I11"I'l'1' S1-V VI 1 " :ln 'IHJSSZ X Yard I' .ttl'l' Wx" 'l"s 4' ilcl C 5- A I,IIDI'Zll'5' Assis :mt ' S Off' '- Assls :mt Lockvl' lInl1ltm' H ' ' ' -1 'IZUQIH Pl'usirlel1t ' fa ' 'l ' SQ .' .1 'til-'32 is T- T-' 'I' -'Dil-'ISZZ ljl --ry '2X-'LZS9-'2!0 S1-vtio .' 1 ' 'vtzlry 'ZZSI-'30-'Dil-'32 - Lo" ll' . 'IDI' '30-'ISI 'I"'f ' l"I5l-'SEZ I'21f0I'I'IiI 'Xl-'IIB R21 I' 'lub 'Ill-'ITB Vzlil-tLl'izl '2H-'2J-'ZHl'2I1-'SEZ X ', - 1'2" Z .i-.l.. x flml lllllr l IIB Illlflj 'lull "1 ""' y .. Ijl " ry 'ZXJZJ V off' 1- .Amsmnr 'ill-'rw Vi I R-vcr 'cs 'ZH-'32 . ,o , 'W "I . Q 0 ' "' . Aw, . . 'Q .- .L ff. 9 oo - .-' ' fa ?wJ " 1 Ji-.ff SL 'Q' mffl 751'-QI' J,4-.- f :Aff .QL it I. xml fjgji' 12 U' j Qy'f'N'Xf,N1fxi7Ae wwf ff, ff',1i!2'ffQ'1s,g5 ,. , MW 13: CIIIOHIIH MqJf,,QI,fI," Qim ifwrriw GLADYS MAE MUMME MUMME at 3 I EUGENE MURPHY I II I RENA ANN MURPHY LESLIE NELSON LITTLE oNE 4 RICHARD LLOYD NELSON DICK I I I I MARION NEWBURY PICCOLO PETE mm mph III ,I IH ERNEST FLORIN NICHOLS NICK III WILLIAM NOBLITT WILLIE MABEL AUGUSTA O CONNOR BABY I IHIIH Ht I II I It 1 II I MARGUERITE DONALD OLIVER DON 0 I III I Pl I nm In h N Im xc L EUGENIA OFFORD GENE ESTELLE LOUISE PALMER STELLE l I UI if x ' wo I852' Q N-' I952 0 s ' ,la.,Lo. was n i LWB I- -I, Qt 'xiii , . If K ,N x .Ht-,, 'va , ' XXX - " p '. X 'I ' -i',x55. A If-N - -4, Hjlvfy.---"" I 'gg -,,'. - 353 'I I E41 I ' AU" 5 I ',"if'f' U I. ,,I I- . v1 gI1I' U If 1 fv J jig ff ' A 1 7- "" ' 'JA'-Q, 'In-.14--'eq'-, :lx Li IJ? ,N '1-'..f1L-42 1 1G""1-'- N, - - , An. .,-I - ""' g,,.K , f'IIIIII'IIlIIHI'III'X I'm-try 'lub f 'QL I.fIr:II IIIII'I'I'SI VIUII 1, 5 I'IIlIl'I'11'l'lIl'j' Rm III XIII IIIII' '5'U"iiI II A I ,XII-Immrmist VIIIII 'I!I-'IZ2 'H 'I'I':II'I'iI' Nl Initm' 'HZ 'S v I 7 H Q' if I.2lI'1'II'I'I1l II'uI'kI'I' 'QJ-'IW RQIIIII I'luI 'Z!4I-'ZIl-'32 I I.m'zIl Int-rm-st Vlul 'III-'I22 ' SI- ' ' fIl'l'IN'SIl'2I 'LIP4-'iii'-'ISU-'I-II-'fill ' Sy .I 1, Inna '::v1:'II1::Iv:a: X I.iIII'zII'y Assistant 'lb-'Ili' ' V Uffivs- Assisiz I 'III-'32 Vzifc-tm-I'ia '3!I-'I!2 I,IwzII lntm-rm-st 1'luII 'DHI-'ill-'CI12 .tx NI In-rn Alvhm-mist VIIIII 'Ill-'Z32 I,II4kI-r MI 'I -'ZI1I-'3iI ' N I-'i - A-ms VIII ':'u-':Sl-'32 ' I ' , 1 - 1 ' I I. It 51"I1II IIIZIIWIZIII 29-.IU I'III1tLImmI'zII'y I'n-try f'IuIm 'I-I1-'ZI2 -T L VIYIYIIUIVIK' BI IIAIIII' 'IIE'-'SIU - MIIVI1 High 'lvmes '30-'ISI ' h Y TJ -k-I' M '1 - '::4I:::l ' Ilig' .'I'I II I!I2I.'1l',' '31-'32 Y' GI 'I' VIIIII .274-'QU I"IuI' Arts VI I 'ZH-'QU --I in su " I -1' AQ. .LQ 0' 'V .- .-.J ' .J ..l1ji', ,- , L , ,E , Fl!! FU, , , , , T 5351142 579 11 Q,.Q1110111.,c1N - ' M ff 97 ww f 3h,g.,, ur M Q Q,-'E Ax 1541 MARY ANDERSON PAPE PAPE HENRY ALLEN PARKER HANK If 1 WALTER ACKER PARKER FLASH fm N H111 PINIIN JOHN M PATTERSON PAT HELEN ERSULA PEARSON JULIUS PENNINGTON FATSO s! , 1 udx 1111 uf 1 RALPH ENGENE PEPPERS PUG L I 7 JEROME LEOPOLD PEREZ PUIZ IH C' 1111111 11111 U 1 FRANKIE W PIERCE GHENT 1 1 I 1 1 1111 L R PIERCE CHUBBIE 1 ll 11 MARY KATHRYN PIERCE MAMIE I1 MIINNIE PLOTKA 2' 1 on I852 Q N 1952 Mia--Eiiwv-JTHM-'f0TG'4-2 orc' Q- ""acE3"'MH'02f- 1021-'PA' ly ,, , 1 -. , Ll A- X7 1,411-M 1 1 Ae 1 1 1 Y lf- - U A A fn.-1 1 H-Ap f . -M 4 1 'fft '95 r' 1 n P' 'vw 5 V L' ' Yin. A f rvwyu 1 1. V -' a'f"n1.xQi ' "fl f , '-Amr. - c f-'ig' 'J1'1lf"'l r1,!' 'I' ' If ,W , f' Y ' : '-.'.,: N .- ,.- .'.1 1,-' " 'X k,,.',,,.',',,. 4 .R , zu, A' '1 1.1 Q, - 2:1- , .. 4,1 - .. l.,L,A .1,x?'I, Q ,,,QM.:1. AA ll1:111 Il1x1vxx -A K 111111-lk 1i111l1i '- 1v1'YIil'I11l11lI'2lIj Ibm-111' 1'1151 . ' - N L'I1'I2lI'5' 111 N1p!1w1111111- 1l'1fN. Ii'-.HI A T R V11-1-I'1'1-s11iv11t --1' 111111111 1'!:1v, '3l1v-'3ll ' llg11A11- Il1Y. 'It'-'2.v-'7.u-'Il1-353 1. , A ,Q H1311 S1'l14111l I'll1X1'lr. 'Q1"51ll'Ill"flg ., .Q , X -2 l'1'1-A1111-111 5111111-111 1'11111111l, 'Ill-'Ill ' 415-A Y - ' 'A 1 1 .. ., ' 1AJlfl'Ill'i1l. 'fZ1P'Iil-'III k .Xl1'l1v1111f1 111111. 'Il1Vf1I-'Ill I,11r:1l 11111-1'1-fl 1'l1111 6 N 'V V 1111111-1111m1'z11'y I,lP1'II'X Vfuif A ' - H1211 .R-1111111 l'l:11' IN - Ulm- 1'1llll ' A . 51 NIL ' 11' 11111111111-1' 111' V1 'l'l'1' F .1 I-111111111114 ':711f'::1-':13 '- ' l:2lNk1'II'2lH, '2:11A'r:1-'r:: 1h1w11g11l, ':211.'51l-'IL3 . A 6 9 ,. .. A I.1P1'k1'I' H11111I1'1'. 'Il'-'flli , V NIM 111- Hi-Y. '1f."f,U-'lil-'fll 1 ,Iil'Jlf'f.i1' lI1XIT1'1'f1PY'. 'ISI-'SEZ A S1 H1111 'lil-:i1'111:1l, 'yi-l,1,A'IS2 In 1H'I4i1'1- .'Xxf1s1:111t, 'Ill I5 .'XI1'hl'll1iSI 111111. 'Ill-'IIB YI a " II11111- lIiAY 1'l11, '::11J::1J::3 1' , c.:'1..-.- 111113. '::1-l':::' .' T T1'z1I111' NI111111111: Ill-312 lizxskvtlvzlllu Xl Yin I'1'1-r14i1'I1I of 51111111-111 1l'1' Vfzlw I'1'1-A111111 111' .lu 'HI' 1'l:1-s 1'111'1-ts-1'i:1, '2f1-'IZ11-'SSI 1'l:1v l'1:1x1-Mill, 'Ill . 8 lxllllllbilu, 'ICI N11 ' j 11h2lI1llP1'l' 111' 1' 1114-1111 A "X M l1'l1- lli-Y 1'l11l+, 'ZH329 R' S1-1111111 f'h2lil'Ill2lI1. 'ZW-'ZU'IZ1b-'III-'ZZZI 'l'1'z11'fiv 11111111111- 1 Q 1lf1'i1'1- .XNQNIZIIIT S1"Ti1Y1 f'h:111'111z111 H1111- 'jj1'I11'j' R111 111 311111111111 Q, Assistzun Sf--111111 1'1111i' an g G RJHII11 1'lLI11 A N11 'Vllj' 11111111111-1' 111' 14111111 I'1'1' r X' .. l,1rI'k1'l' IH p1'1'I111- T' I ,- l'zl!'1'I1'I'1:1 -Q V 8114411111 1'l1z1i1' 12111. '2h-'!Hf'IS1l .go - 'V L' .,-C, . ,, .,.g. N ,ff -gg. A , -U, 0-nl- is 'Plc I 3 .4 1' ji- 1 'r :JL-4.0M a1:!'E": -1-El-' "PJ--, -I, Y fit, -j4-u?-- ', "Tea ' ' ' 'WI figff' " 5 V 5 ' 1 311 w'fJ YINf mf' ,WAT Iwwrnonln If 'TWZS ' 'I uw YL ALF N A Q7 EVELYN MAY POOZER POOTHA I I I I I I KENETH ELMORE POPE I WILLIAM PHILIP PFAFFMAN JANETTE PRINCE B A PROVOST BAP mf IIIIIIIIIIII I KATE GRAHAM PUGH PUGH LOWELL MASON PUMPHREY I I IH MARY FAUSTINA QUINA TINA It HHH WILLIAM RICHARD QUINA FERDY 5 mm mm om In I I JN I U 'RANK HENRY REED I I mmm umn IN c IIII I I SNAKE 9 LEO ANTHONY REINHART PINROD OH CLYDE RENFROE Mons: f I ulphx lhmnbu I Immun 0. C 47' -If 1852 Q N I9525 N uw.-.J-90 gm- o"'3'b"9--4 QL- i1I N. II Ov' NK .yrlxe V73 f If! jf, Gi CIDOHIAN Z1I2?1..Vi gm If My 1-.. 1.4.4 ,kim ,4 FLORENCE HUGHES REYNOLDS FLOPPY -X u 1 JESSE RAY RHODES PHIFFELS h Nchmml 1 1 NIIIINI UI I ' 1 1111111 ommlttu H I IIIQILIIILX Romn Nlurutm MAZIE CLAIRE RICHERSON nmxzv 1 il I ntmn1po111x I etlx mlul omtm ' 1 as omtm 29 30 lltuw Culld 11 IIIDOIAIX I t c MAYBETH ELIZABETH ROBBINS MAVBREATM mku 17 Su tlon Rc DI ewntatuz I MIDDLETON HAGOOD ROBERTSON Mm flaw Basketball 70 flaw Baxeball I0 Narmty Baseball il if SQLIIOII Re-p1 eientatnc ZW I rent 11 lfutn RUTH ROE UIIILIIIDOIHIX Imtrx fluh I SIDNEY ROSNER RAT NIu1phx fhamher of fommmru. C'ontv,mpo1arx Imt1 x 1 lulw f A-A Bfiskl tball ll I7 mku 'VIcm1to1 I OLETA LILLIAN ROUNTREE BOOTS on empmau Poetrs Club 51 3 Cnr Reseues 50 il lbraly Awwtant 29 30 Spanmh Flub il 'ZZ locku 'Vlomtm VIRGINIA ROZYSKIE JOHN OSGOOD RUSH kc mltm Iumm Ila S Secrctalx 3 V 1s1tw Pootlxall il Z mal ewst 1 uh etc-1'1d'5l ' DOC LAURA ELIZABETH SAYERS "LIB f' fumv ' " O 0 '32 :flaw S.. ll .411 S 4 f A. - . wil"- 1 "L 71? .' "' ' 5 7 I : ' -3.9 '- ' .- -' lf 4- I I I '-' QE--""m'i"'s 5 ' ,..,4.4.u: hz?-J: HU 1-:avi-'J 2- .J '32-.U Ilyllrlinl-g,w ' 4 Fino . 1-rs VI 1 'sau-':s11:sz , 2 gi " ' O llig ." Play -rs '2'U-'Ill-'Clif Alul A Cl l 'ZIIJZILZ ' lla-ru Hi-Y Club '2.1-':'11-'::l V L , I II ' I' ' -' 'Ill-'32 Y ' 'l'1'z1fl'i4' 1' mn ittvv '3il-'il2 , . BX' ' IC . ' - 'zx-'2:1-'::41 VI-1C'Iul 'lil-'32 Un - 'z 'O Club 'ISI-'32 L Ru' REBECCA RIPPS "RAE' I, " -' M ' ' '2.J-'5'U Cl SS M ' ' " -'I -'3l-'3I2 I Q- W " 1 I ' '29-'30 X 1' nte " 'ne ry Flub 'Ill-'32 Lo -al Interest Club '31-'32 I. -' -' M nitul- '30 ,M I 'es-'22 -'31o-'211-'zzz ' in f'lz1ssHI"0otl1all '25 ll-'32 L '2x-'- . -'seo-::11-'32 I'1'0:i I' f I' ' - Hi-Y Club 'Iil-'32 l C x - 1 I 5 ' ':1-':12 A I lv, . , J , .. ' I -I 'l- - - ': J: L 5 I, - 1- . ' ' 'ZS-'30 T' t ' A' ' 'J -'I 2 l I " l .' " : 'C -'2 If ' . " -'I ' I ' . - lf. Q -':sl-':12 . JR. " ' Loc' '1' Mr ' ' '29-'30 , ' . ' Sl. D' , . .S ': 0-'31 an-' 3 ' ': 1:4- I, " Int 'l '31-'32 Vaf " I -'32 fwwfwf wr 71,2 vw f ff 05144, H 5.521 I , if-ffrr ffm Cmom fl -riff! RICHARD TEMPLE SCHAEFER mr emi t I lub 1 nnoi 1 no HERBERT FREDERICK SCHROETER SLIM 4 lI0 moi Band Z! 50 um 'Vlajor 29 BURT SCHWARZ linking Space Vlonltor 29 S0 S1 Tlaffic lnxpettoi S2 riot b EDNA EARL SEABURY DOUBLE E Rcscru 28 ' Office Awistant Z8 29 1 :own wistant '4 0 Student founcil ROBBIE SEALS BOBBIE Nice IIQSIIIBIII of l'le hman 1 ass Studcnt Council Repxebentatne of Sophomore Claes Foul Arts Club Scction Repruentative Z8 Z0 50 tml Representative Z7 28 29 S0 ll Treaeurer of Girl Reaervc BERRY HOWARD PRESTON SELF MAGGIE MABEL SHARP MAG ALBERT J SIEGELMAN TINY Iockel 'Vlomtor FRANCIS WEBB SIMISON Track Team 31 Nluzphx Chamber of Commerce Traffic Monitor SONNY VIVIAN LUCILLE SIMPSON BIBBA K irl Representative of Section 28- 29 Lontemporary Poetry Club 31- 'il ROY ALLEN SLEEP JR su::PY nior Kodak Club 31- " Traffic Inspector 31-32 Locker Monitor 30- il Operator of Lantern Slide Machim Junior Class Baseball '30-"il Tennis Club GODFREY EARL SMALLWOOD "CHIPS" Cafeteria '30-'31 Z ' , f . fps 52:9-1'.:,Yi7 K -Kgs., fix' I A --. fair I: 'fflfl ' .A 5.1" ,T .' 4. Vi ' f'i,,r.:,i,. CgL,K.W I. -.gl . h""f ,,,, "'f11':1::Q-V '-"' M M 4- 1 Alcb 's ' 'Sill Vnnt 1 'BVS' l'o-try Club 'Jil-'32 Ra l' Club 'Zil-'Ii2 Ilurtr- lli-Y Club '27-'28-'2.i-'Sill-'til-'32 Ra l' Club '30-'31-'32 Se ' ' ' " i -'C -'Ill-'Il2 III' . ' ' ' ' . -'30-'Ill-'32 'Z .' -5 L ' -'- -': -'32 Ra 1' 'lu ":so-':s1-"sz Girl " " -'ZJ M -. B' ' 'S Qxfff- 'z.-':s'-':ai-':sz Se ' ' '32 .il .52 f fm' Rf 'YAQ 'vifw f fx Af' gwfmg 525 lg Qfgqgfgl H gfqw, W4 96- ,.. 0' 'NN-v M-4 ,,1,fn .4 ROBERT BOYD SMALLWOOD Psncv ADDIE LORETTA SMITH Noorslz uphx 1 1 L 1 J empm ll LAVINIA D SMITH BLONDIE ulx ' x Hllll D mmpm MARGARET CAROLYN SMITH GEORGE LEE SNYDER sls'rER IN LAW MYRTLE SOUTHALL MYRT IN RUTH ESTELLE SPOTTSWOOD BABY GENEVIEVE LOIS STALLWORTH CHUBBY 1 I rl m UNI I I 5 1 11 it NANCY CLARK STANARD mm Q mp. EMILY STAPLES ECKIE MARY AMILEA STEVENS AMI 1 unpmalx t x p UI s 1 x f 1 ue A nt Il iIXL fl 1 mwcnlx mm Imnml u EVELYN RUTH STEPHENS FELICIA llll 1 1 nthu I uh nla 1 1 S Hum xI1 L mu mn xl Il 'nm N M lk x c.,,,3'. Haqlszg- Nizl 52 Sv N,.z A A Q Aw -i'.a5- . A - 5, ..--4---- . -- 1. M-f ':f'f':fg 'Q if V342 'f 1 H U 1... 4 .. I V.. .IT . ,4: ' , I I.. R.. 4 , 5 i.+'3:. Q45 ff ,i...f4, ,, A g, 'T W ,. 5 .,. ,fx 1. N. '.,.f" "'f,i':: ...,,, ,. '--- . -. , r-A""5" L ".' . ' if .- I." ' .- - 1-. . 'V .-," -Nw, ,,,,. -' ,,,. - 'w,:'. - I-mvrulzflc--.f.,,,.., X... ,.---A. f-1' lhsligl. uh--4: nf,-L5 5 -:SHN Yznwl f'1llllllliI1l'l' 'Ill Q- . X., .l 1' A ML ' A' High Svhmwl l,l2lj'l'l'S .i -. Higl 'lvmfs Sl: if 'Js4l-'I3l f'Zlf.l'tk'l'i2l 'ZX-'22U-'I'4i Vout 'z 'y Pm-tr'y Vlulv 'Ill-'LIZ S11 -' Hull Sw-1'vlzx1'y 'EJ-'ISU 5 Iircsfing' Rr lnspvvtm' 'ZW Assistant Bum kkl-Llwl' '2ll-'Il2 X Vnnt- 'ary I'm-try Vluh 'Ill-'DIZ X H .T d Murphy f4h2ilNIlt'l' uf Vuxrmlxu-x'uv 'lil-'HZ K: " . ,." " V '- . Utilca- ASQ 5121111 IH- 5512 fi 'l Rc-sorvm-s 'LET-'ZZHYYZU X - lmckn-1' Ms 1itm"2H-'I'U T 'l'rat't'iv M m- ':wn-':s1-':z2 fw " Vmu-1 5 PI'2lI'j' I'm-try l'lul+ 'lil-'ZLLI ' Imvzil Intvlk-sl fvlllll 'Ill-'Sill " Sn ' ' G11-0 Vlulm 'Dil-'fill ,l ' Punt- il'ill'j' I'm-try Vlulr 'Ill-'HZ is un lv ' um, -- lm- rg flux 'xx-':s2 Fo ' Art: 'lub lmual Intvrcst 'lul Off" . si: :mt , f'i'l Rvs1"4 Ci 'l Ii -pk' :tivo f'hi1il' 2 of Tel:-phunv ' 'tt-' K 5 lv XVI" -'S' Vuilql 'I'U-'Iil-'fl2 Pa 1' 'l 'fill Mol' 1 Hkgh T'lm-s ftuff '31 lg J ' z 's IInnm'zu'y S "-ty 'ZH-'32 Nat' 1 1 - .W 'zal-'32 3' . . - .' 'gn Q - 9 'ff' 54 -. Sri i . Z n, in ra' L . 0. Q--vi.: 'ills' V-Y. f i. Y. 'H . I I. , ,Nfx 'ff' W-f VMI? fm K ff! 1'r'M14w'V3xi121 hgh 1 fr ' ,M 'Rs-111 111 me A-if 193. xt A 97 f x ANNE FRANCES STEWART MUFFINS 1 111 L11 N 1111111111 151 h 1 1 1 1 GEORGE R STEWART BERT Ll KX 111111 1111111 11 111 C 1111111 1 1 ELEANOR HERBERT STIMSON STIMPSON 11 1 11111 1 MARY GAINES ST JOHN MULLY 111111 ' u lk 1 1 31 INT BRADLY STONE 11 1 ' 11111 1111 N111 11 1 Y' 1 11 U1 Unl l cl U BILLY SUMERLIN B F CLARISSA SUMMERS cr-IUBBV JEWEL SWAIN Jaw BABY 111 " 1 1 11111 1111111 MARY CAROLYN SWINDULL CALINE 1 1 N111111 I 11111111 1511111111111 11n1 1 ' LOUIS BURTON SWINGLE LOUI LENORA HALE SUTER Nom: 11111 P 1 L15 I I 4 f 5111 1 1111 111 if l82 Q X 19525 ,Q 8 1-1 nm., . -1 1 ' ,U BQ, '1'1.5B'fa1A..s'f'b?,.,- 311 I., I I F A -'-- I - digg-,.'v5T-'!,. 15 341 ' 1 1,,..1"'u 1 ' f Y 1 H 1 A 11:3 :1.Lf?q,, N 'V --:J--4:1s:W'J.' I t ,,.-,-:JJ ME.:-WJ., Av--.,'1f1 Zhi I1 Lf I "1.'g7lf.:NfYwia 66 - .. V., ,-., ...JI-,..,h T' ..,1 ,...,,, '45,-ff,,,u.,u.1:A..f1 ni 1-:bln '1 x"'-.,, -J U1'1'11'1- Asif 21111 V 1.1111':11'y .-Xf41s1z111l - 1.111'1i1'I' 3111 -1111- if 6 0' 01'-1 -:tru . P Sy 111' z 1111 fl A 1111: '1"1111-s S1111 1,1 'A 171'z1111z1L11' '1u1 V Aj 11111 1i1s111'v1-+ " 1'1l1lt'I'f 11'-' R1 . 'I 1' Uf'1'1111- As-istzxnt V1'1'2l1'1'1L' N111 A1111' ,. 1 1Pl'1'ww1IU1 11111111 A Attbl' 11211111 l'1u11 . 1.1111'z11'y W 1'1iL'l' 'EJ I 1.111111-1' .1 1t11' 'Z31 N- ' ' 1H'1'11l'S1lj21 '2f1-'I111-'31-'32 11 '1u1 'L 6- 1 '2lI1'S Assl' ant 'L 1 GEORGE MARTIN SULLIVAN Flaw F11 111111 'ZJ-'Isl 1,111-111-1' Nl 'tm' '30-'31 ' 1'2l1'1i4 f .' 221' .11 n1t111' 'ZJ-'ISU Yu 11 V1 1111111tte1- '251-'32 1 1121111 V1 1 'Sill-'31-'fill '1'1'z11'f11' M 't111' '30-'til X, 1.111l'2i1'j' Assidzxnt '29-'30 V I U1'1'11'1- .-Xss's1'nt '5111-'3l ' 111't'i111- 1'l 11 ':111.':zl , .. -1 1 111 'ary 'zx-:.1-':s11 l'i'1 R1111'11sf ztivv 'JN-'29-'iilb-'iil S1-1 ' S1-111-1:11'y 'I10-'Jil f V' K 1111-v f'1u11 '25-'29-'IilP 1'i1I1' A1'tsi'1u11 '25 ' 111111 .'-1 1 'z '- We " 1111-1' 'B 'I11-'32 1,111'k1'1' 31 -111' 'ZIJ .. G 6 '1,1111111-1- M 't111- mx-'29 U1 , l'1 1 'ZH-'Htl-..0-':il 1'1'1 R1's01'V1:s '274-'2.4-'f10-'I11-'32 111g,h ."1 1111 1'1zy1-ls 'ZZU-'I11l-'Z11-'Ii1Z '1'r:11'1'11' M 11 ' 'SHI-'31 . ,Qu ,.. -s. 5 J, ' :Q-, fi 14 ' '1 1' 'fafg -'5' V.,-, -J " . 7' ,L .e - , , Y 1 ly f'YX1' VF! 'Im-CIDOHI 1,1 :1 111"'fI '3'2112,1M 111- 'ld' ld 1.1 ,hd RI .al if AVELIN PAUL TACON ' 1 1 1m1 t EDITH ELLEN TAGERT E TA I 11111g1n1x R1111111 Nlonltm 1n RQXIQVS Nt1f N MARGARET TAGERT Ponzv 1 hmm ll ' N 1t1u11 khmmin 111-1n 1 1x1 11111 I I1 11 ll 1 1111111 111 111 Nl KI111 Nlom 111 ALSTON TAYLOR 1t11 NI1n1g11 1111111 ll n N11 1m Ntaff 1ur Art 1 Id lgh N1I11111l llaxel SARA MADISON TAYLOR Il Ru1rx N 1111111 'Slum Rx.-In Hulexx RUTH INA TERKEURST I31n1l 1 R LI ALMA PAULINE THOMAS an 1 ta LUCILE 'IHHOMPSON THOMPSON Ld 1 mfux u 1 111 1 111 As 1 tan 'I1l111h11n1 f0m1111tte11 MARY ALICE THOMPSON un 1 1 1 11-11111 11 N111et.11x If1nth1r Club 111 M1 fmt NEVA DELLE THOMPSON Tessa: BELLE UI Q 1 11th11 1 b .1 111 1nt1t1 e WARNER KEITH THOMPSON ill! nm T1 IITI A 1 111111111 111 1l11 11n1 111 1n1h ' GEORGE B THRASHER BUFF ttelll I if ,f I8 2 G. X I952 .. an 5 :, .. .- .- 1--:- . .1 -- , f 1 45 N IE VMJJMH W g l R ,1 1 .'-14444151-' ' ,. N f ' ' X -----N " D 3 . i, 1. - .A ' f-1.-. ' 1 .1 If: 1-1 " Vw ' ' ill .1 W." Q fs' b Ali?-1' .r RIFXQ ,t U 4 ', D r 5 ,"f'ia,A11I'. A 'Lil 4AV. . ""' 'QA'-'q'21.:17.J.'-1:3-DQ: ,.., ,,,-12.13 ,.:I lg.. twill' 11142 I 'il""5" I Flaws Islllblllilll 'EJ-'Z'U-'Ill H l"11111l1z1ll 'Ill I l'z1I'11t111'i:1 'Ill-'Sill Al'I1' 'Q K'luI1'IiII-'IIl-'Clif I IIt'l'i1'1- Assistant 'lfil-'ITU-'Ill 1 Q .-1-1 A ' -'3to-'J-I0 1 Hy: '31 1' '31-'32 IIig'I 51' I I'l2.'11rs 'ZX-'2.I-'Il1I-'Jil-'i12 fe' ' ' 1- ' 2 'ZSHIIII Girl R11 tzt"- 'Il1I-'2II I.u1-al IFIll'I'USt I'IuI1 'JlII-'II1-'IIB 5I1I' 1 Iig TII1l?S 'ISU-'III I'I1111' I.11z I111' '30-'ill 1'111t1-1 '2lI'y I'1111t1'y I'luI1 'IIIYISZ M1 I 'z .'z1ff 'Ill-'32 Pan 1- f'lul1 'Ill-'32 0ffi1'11 Awistzlnt '22?4-'29-'SHI 'l'1'z1ffi1' . It ' Athl- " .2 z 1' '28 i'z1f11t11'iz1 'IIO-'I3l-'2S2 S1-' ' I'Il2.I'I1l2l 'Ill-'till .I Il.: .' ' 'III-'Clif F1 1 'S Flulm '32 Vlziss Ilask 1tI' II '28-'29 H' I'.'f'S '3il-'2'I,1 G' 'I 1: 1 '11.' I. "1' 1 'I111' I'i1'l 11s 1 'Yes NAL.. I.iI11" .-his ' nt I.111' lnte1'L'Sl flulm 'ISU-'Jil Vmntsnlp " I'1111t1'y Fl I 'III-'32 Off' '1 I'lll1'Ill-'I11Z Off' " Ss? ' t F0 ' Arts C'luI '29-lI.II-'flI-'IIZ Ci 'l R 1: 1 " S '29-'30-'Ill-'32 GI11 fllllll 'ZSI-'30-'1lI-'32 1' ':11-':1z 0f'I"'1 A.'."st' H111 GI1111 VI I '28-'29 Girl R11S'1'Y11s 'ZX-'Z2.9-'IIII-'Ill-'32 Pa 1' 'lu 'Jil-'32 f'l'ss R111 z 'V 'JIU-'Iil-'fl2 Rai' I'luI1 'Jil-'32 Te -Q '2 '2 I-'.f.I-'IIU-'Ill flflllti 'z I'u1-try f'lul1 'III-'32 Lo"-1' M 't ' 'ZX-'29 FI" ' C'lul1 '2?4-'2.I Val" "2 '243-'127-'2X-'2.l-'2Ill-'5II-'32 Qwwf-v-4' FDM f If AQ-""'4 ffl bww MW ' wr-If'r32f,.,II,'5'5?IIl?4 M 6...-6361 IL M. 4 ,gmsny ,I QI HELEN ROE THREADGILL DADA OLLIE THREADGILL PROF 1 I Ita 1 hw. ml t GERALD EDWIN THURSTON JERRY mtlon Ihm dll KAI L Nl anmpwrdlx JULIA AUDREY TINDEL SNOOKIE mku Nlom U Qmpolalx Imtxy I LOUIS H TINDER BLOODY MARY I ocku Nlmntox N nphx Ihamluu ut lumnnru lu. -X Nlxldn AGNES LOUISE TORGERSON AGGIE Senletarx fm Nils- Sclater Ndtmnal Honor 5OklLIX 1 tint Sutmn lhfmm n LUCILLE MARION TRUDELL TRUDY IlbI3lX -X Nlxtdnt MARY ELIZABETH TURNER Txaffu Nlunltor VIRGINIA ADELAIDE TURNER RED s ' ' Ms dx qthx ' HELEN LORRAINE TYLER MUD IH uw wlxtant I' nlelgenu Hmmm Nlunltm FLORA ANGELA VACALIS FLO UUI Alt um mm O mhutla 0 Tennlx I lub MARIE EVANGELIA VACALIS RIA 1 ee f uh "8 Tmnmx 1 lub ' IWDUI s I ' ' ' . ' Fme -Xrtx Club '30 i1'.S2 if ,f' O. In ,su . 1 80 E. Q X :Z-' o'o , .- no few Ha. . Zin X I 5-:SQA dz, va 95 E'-f Q, X I A. , 5 ,A F I -' " ,I bf ' I ...Ji " I 'F I 5 5 ,5 mm V N - ,hh-. P rl. -I :I 1.1 U .1 5 A., :"' jg vw ,T " .,- .,,.. . --"I1,',1g'Ls'V' ---ui.,-1:24 lf...-.,.I,,,.,1.,',., gif.. T142 1 Class Ifuotlmll 'ZX-'29-'I'1I-'HI Yard Mm niun' 251 Hu' - Hi-Y Vlun 'Jil-'LZ AI- - 'S Plum 'Jul-'ISL Fino Arts Vlulr 'ZH-'.1lD"I41-'2S2 Su- ' ' z"m' 'ISU-'ISI Im " Int 'Hn' i'IuIr 'lil-'32 Font' ' l'oct1'y Flutm '.u1-'Iil I. ' ' " . 'tm' l' nt- " I A ,Ilub .IL ' A' ' ' ' '- Off' '- . ' t Agskz '-'-Ia Plas: Volley Ball EJ-'30 Fla 1: B' sk 2 Il 'ZA-'KU I,'I 'z ' I" ' . ' S Cl I 'JSO-'3l-'3Z S0 ' ' 1" M' '- '33 -'KI-'Jill ' Q C1 'I 1. -'29 I 1 ': ' 29330 I I ' Art: Clul Zh- 29-MSO- 31-'Jill gr T x, rise WK V'-Z ma, 412 Cmonm A 'ZW ,Q an 35'- Q Y ' M4 ,,,tm .1 MABEL MARCELETE VIGOR KITTY U JOHN D WADE JOHNNIE DEE VICTOR K WAGNER no l l U N I I uh ANGELE CATHERINE WOLCOTT ANGEL umlmnt ounu Illlrl DOROTHY LEE WALKER DOT IILI I I 1 I N1 huul 1 lpn nthu I u 1 MILDRED ISABELLE WALKER BILLIE T M WALKER o1'EY ooth Ill In 4 nl Q THOMAS A WALTON SKINNAY l I mkml 0 1 u ' -Xth ctlc fommlttec I L um t I' rnuga nc N R mm EUNICE PAULINE WARD SUNNY tm npm US 111111 lfxfflc NIOIIIIOI SI GLADYS WARD BEBE me mpm In I t I cut s JOY WARLEY 1 nml t STINTON WEAVER 2 ,. Q ' ' l852 l952 guNV w " 9.5" 0852 Jffa.-90" .75 SO., .- :BJ .,,. X ' ' '-- - - 'T545"T'Q . fx x7 , K., . -U. 4A,:E:+'.w-,,.. W A-45-zxvnffgi --c f rv .' - an 1 wf, 'f 1 'W -M f fm F V LA ff' 1' f g:f-'- ..., .-fu. -fig v- , .. ' I1 , Z 3 P 3 I V In-N , -Y , .,,-J:-EX I '.5?w:..3.L' M My MIZJ. I xx ,:,.a. .- X - at l.m-In-r Nlunil r :fn I . H ' M Flaw F1 mall 'rw 1 RZIIIU V1 In ' Uffico Axsis :mt Ifim- Arts 'I 0 -I V X 'E' 5 sm - c' -'1 '::1-'zzz A I ' ,Q sl- ' - cm-nl-Emi 'rw-'::1f::z .,,.c" - , H .. . ' . YY!" Gulll 'Z2Ei-'Z'U-'Ill I.IIDl'1ll'X 'ZZII-'iillliil IIig,5I Playm-rs '29-'I!4P3Z5l-'IGB ,.,. Vwntln Vary I'm-try Vluh 'Jil-'Ili v Q I'a -' 'II 'Jil-'Ill -1 4 . E- ' '- N ' - -'w If 1 '2tvJ:iu-'::1 Has' -thall 'SSH 'UI Q' ,V l'hAr 'stry 'lub 'Jil-'SIZE I 3 ,A A I f'21f'I0l'I2l 'lfx-'ZZ9-'f'0-'CII-'fill ' I. BI n't 1' 'BJ L . 1w- ' - im ' ' if Al-hl 's l'IuI1'3i1-'32 I I -' - 1 'LES ' K 3, .I I . JAN V .. -. 'U' Q, af Fun 'I '2 I'm'il'y fluh 'IIU-'III ,jf Vaf- 'xo-':s1-':s2 I v 9' if T" " . ' "3 1332 Vo I 'L Q 'uvry 'lub SL airy for MVS. i'Imm'1-llm' Q- 3 A Al'h' 1 1'luI, Ei, , , S 1 af" 2. Y. .. -S 1,4 5-, . i . Z' 1' Z' .14 1, B?-:L ,cgi -Ni ,UM ' A 'ET -, :YT '-'H Q . L.. Y K , , 2 5. ly- E- , , A --, , 5 ' M? f'N'sQ' sf Ulm f ff Aix-"' jfffi-ji 453330 Ce CIUOHIA Klum' 'QW ,M JULIUS CLARENCE WEBB DOODY NIU I 1 E J WENDT NCLE suo Pl mix r JOSEPH OLICE WERNETH BUBBER ul phx lrxmn L L I ry U ITII ROBERT MONTAGUE WHITING BOBBY ROBERT BROWNING WIATT TUFFY I nm my I 1141 I l PUUI 1 ,uh Illgh I1 IT STEVE KNIGHT WIATT xp SWALD ALFRED DAILEY WILBER J R WILKINS ulphx nlu umn ' JAY MARY EOLENE WILLIAMS ENE HARRY EARL WILLIAMS 1 etc: ' L1lpI1X I r I I urphx lhamlnl imnme an , nz BILL llnl U PAUL WILLIAMS PLUAP MARY ELIZABETH WILLINGHAM BETTY 1tu'npo1nx nun Ix mlxk K fi 1 -Q ,. '0'l852 1-XI 2 M N. We mf f'3?.:-Ji-1'-9"",5 X W -s...,a K ,, fs. . ' 'f'llii'5:, . ,, , 'A 'fi ,' S4-gl ' .VF L: , NI l 1 - -,,3,,,. f - 'I.,.'::'f'." .,.. , .. . . if?-,JV 7 U- -IH.. --VH' '.-4 , -.,- -Q-,Jigs-.,-74--ij,Eu.K,-tl: q..,:..,-ff-.him-:IL I Iiusl-hull '::ln-'JZl-':,2 f Vlzlss I5:1SIi1'IInglII , IIIZISS lhmtlmll Y:- 'l'1'z1i'I'iv Hn ' n' 'Z.vlZ,U-'Ill ' -d Yard Nlmmitur 'Ill-'JL2 I,uL'Ii -I' NIHIIIIHI' 'CHI 'i - I,lIYl'2II'f 'IN-'LJ Vlass Iflmtluzxll 'ill - SIL I' IIHII NIHIIIUI' 'IlI-'CI1f Nl ' .' l'I1zu11Iw1'uI' ' wlwm- i'nntn-lnpm'zu'y IHwtry Vluh I':lII'I'bIt'II'y Hmmm .11 mit 1' Sp: 'sh Vlub ' X A thus I-'m.rl,ull 'rm Trzxffiv .Iv It ' I,iln'zu'y Assis :mt Q ' 'ng' Rai'v 'lul Vlass Ifmmtluzxll fl 'I'1': uk WIFI?" ' ' Arts 'lub Nlml' I 'I' 'vnu-s Vlzxss Iiusw-tlvzxll I ..o .. Sta "- Vruft - g- Ikmtlmzxll ' - XI. 'I A' IIIIZII 'I' III' I' Iolvn' 'ZIJ-'SIU V: f "ia 'ZS-'2.4-'IiU-'ZSl BI ' U' Ill' Tuxln 'ISU Nl ' ,' I' -' of ' 'l"- 'TU-'CSI Fi 1 Arts l'luI1 'ZH 'I'r'af1'ia-.NI 'I 1' '29-'SIU ' For - 'z I'm-try i'IuI1 'ISI-'32 Sc ' ' 'o z' 'lub 'Iil-'32 22. av,- E .0-. .dat ur .Ox 'Q fl-' q'D I :v " 1 -3-4 'I-31111. Jo. A: " I' ' 'AA' I 7 fp, A ,,, SM? -Aw If Ae I IAf"'ff wr f I Ti -H P 'Q yu ,Mm L ? I .' I L, WV' I F . A 6511 ff , r H ,. V h V--, ..- 'HI ,,.. f'-,-2 ' Ying, Q--, I , ., - x,v,: ,,..., ,.gl,4. 'lm ,mi Tfzfjfxg -J-flllxf POSIE WILLIAM WILSON WILLIAM WARD WINTER --BILL' 1'nnI11npm"11'x' l'm-IVV Vlulf 1 . . "BILL' 9wtiur1 1'hzxi1'm:1n '2h-'2tv-'IiU-'I1l-'ISL Iiznsm-bull 'HU Nluhilm- III-Y 1'IL1lv'IilDA'I2l-'JZZ MARY ELIZABETH WISEMAN "SlS' 4'wr1tvvmwr'urx' l'm-tm' Vlulv 'Ill-'CIZ SUIIIHI' KIULIHI-Q f'IllIr 'III-'fill LAURA WRIGHT "LALl..Y Alrhmnist Vluh mm ul II HENRY STOUTZ YOUNG DOCTOR 21 It , G Q X.. IG f . A sp ' -cm-U Fl . Imcul Inu-H-Nt Vluh 'Il-lvph m- Vcwxrllmmitta-1A 'iingill If f':xfm-tor'iu '27-'2x-'g.v-'rzuiril-'32 -- ' L' . ' 'O ' I .'. . ...' .052 1-.v Oi 5 E:-.I H X-IF. .'o.,...,' 0:--. F ooo ' '- - 0 -1. .' " L '.f '-. , , - - ' , v i 1' , VQT-.L In 'ini A1-1 4- fn,-. H 3 . iii -Ai. -Ao ' x4,,f ff fx Yf 'f ,111-111151. 5?'5'x1 fwclngvnluq jyfv ' ' M wr' if 1. R54 111111 C lczss IJfJC'l7l ll XRX 1 ' K 1 HIL: 1 1 1 2, .ff N 11 5: Q l95Z BMW- by J LQ- PM K ff' 5 Svyo Ki, f-. 5 I 1,,f 1 - . F M ,441 . .-f 1.12 f ., ' Y 1' - A 11- ' 1 A 71: - 9.11.5 K 1 8 Y N ,N f ,ui ,, .4 ,jf ' ,1'.,'7' 17 "ff" 'Li .' Q' '-'r ' 'Mm' 1, j F1 57514 1h-'A Yi! xml I kwa I' I N 1,,fi'9:iD1g-5 fi! 1 , 31 K L k -V , 411-11, U F JL.. f - - 11- :,,,.!g,, ,en , ,agp , -- Q- '-,,- ..Vf- Y ' Y 1 A 1 u K ,J Q 1 V A . .1 .1 - G- 2 . . '1 . , . 511,151 'l,l.. , INC1 lij. IlI1Ii.XIiI1I-.ld l,?'- 7'1'1X'11 !I,j'Y11"x'g11- I: .111 111 1111111 511115 11111113 X'11: 1-111' :y1-1111211111112 XY1 1 i111'1'1.1-111j11:11"1j. 5111., l'r11 11111 Xi1111Xi1-1111111 1111':1111 1., I-'J' .1111 115 1111151111 F-fzv. W L!1'YE 1-111 1-1111. f11x'1X1111 1111 1'1 1' 'Ill 11111 ,11.1-,:111111ih1-11 11.11, X:111'1.111. .11 111111 i1:1':1111111-1 1::1,. . I'?:1 11151 111'1?111:1J1 111:11 11 XX1- 111111 11111 '1.1-w11111114:1:11j. 1114112 '11'11 1. '1gf.1-1 'I1Y'11.w N121 1111 11.1 1111111 111' 1111- -111 31, I11111 11111 lI.1I11N1'11 1f11:15: I'- ":1'?.11.11 1111' T111- 111111111-1 1' lI1.li IH, ,I1-111 N111-1-' f1:1'11111gT 111111 I",11'1 :111'.,1:1 Ili! 1111 TE11- Ni 11 11' QT' NN 1- 11111111 -1111' 111111111 11-:11'. XKP1111 111111111 1111111 111111111 'Nz 1112111111111-t. H1111 111 11- -k 1111 111111 11111 111' .X1111 111111 I111XH11!11'1'1.5f11!11.1 11-1111 X11-T11'Z1'1K 111111111X1E11N11, l'111' 101:11 'X 11111111111 11 11 111"111 "'1 N1-111:11 11111111, 11111111 1111111-. ..- gn' -U 1 - -1l ' X JO . .' 0.0 '11 110 ,.. v 1,3 . s,..- UMW' ooo 'O' -"0-. ' U. .-. -5- Q. . X. :'qY'- .Q f' ' DSA 1- ' - L 1 1' 11-L 1 1-1-- 'N .4,4f-V, 2-1 1 ,f2f,-- -75 1 ' 1.,1.- 1. :--9-' 1,1 l1K? XM, , nf' Jim 'fm HIUTII 1 ' W I L 5'X 155 ff 1 6.2 M gifimpwfw if 'Q'Q'x-JZ PM W Xe? wg, ' .ffw ' f Nu: Nw C5 7? . g f r F 'W 'T1!!hPFA 'V itL:gJ"7l N' L f15,A,,x' ' , .2 A .- v ff, , L 'L A, ,NIH jffxlfkr-i 'until' lu.: rjltfi I ,LT HA: 'V' ' x ' "- V' 14: ,ox Nm zur! I us KK 111 ' V f.. W9 Wi' ' X .' 'K Q1. ' x.: -. v , 5 I ', I g i M 11. M V1 1- Lf f W Rf. ,' 4 ' 'NX 1 -xv ' I Y' W 1' 1 3 - KI m : - V . fi ' .. X' ' , " ' " X fl EZ ' -f. ' 4 ' ' ' , X X 1 Y- it ' . 1 - i x V . al .- ' L - . g A f . f f -' W ur, W gp f A 2- 1 ., .Y V - 1, V.- I:wI:1HxXI"II1 1 .U Xlflllx-. HXX-if All X I' '11 5" Ifllxl 1U'Ilf fl! -'VX ,KH Ixi! Xl 1- 1 4.1:v sax 1xaxfrf,2 ::w.1:w: ZW in .-"'-iff, 26-49 Y' 75612. 9 ' 351-" .rn L ' .4.,., 1. -H we vw x V K Y V YYY- Y xx IVY Yi-1---A ix-.5-tr Vwxh'-.14 +"'i' Q - if xx If . . f , , . . 4. .i , K Y 5 . ' P-.' ' ' ' .' , . . 1- U ff f waxy, 1 Q. A. . , , . .4 F I l!!u1 2 N f 'I' If X Q I h li 4 liqlqh ' yu YI .5 W A "r J uf ' ,vs , 1 MT1f.. lI2Ol IIJIN J , , .vkN.,.. ,, ..A,A.1', V, w ' w - .Swzzfwl Iusx Ilzsffnjv E55 ,, IQ' 3 HHN-wS,. mh .-12-VTVXVX-,I'3 an 'V ix i X69 Ao 4- ,I -M. .yffif-v 1- IL ?'XEf5:'-I V21 Ui! - 1 , W, x . V, 1 I 'y r ' K' M l P . ' Vx ' " "v' .: .' . x , 1: Trl , 4, ' W V , , Xxx V, , , b V 'U XI 1, ,L ,. . Q , Y V .V . 'ml 1 V- 5 " , n , ' ' - X,,i' ' ,' ,4,, Y. , XX L X, - X. y- X' ,Q A- ' If NH v lf! U H s. ,,, ,xi , I. , A 9 ,V-,,, V, ly, N --4 . 1' uw-1, A-.tw 'zvrpf--1 11 :::.'f:w.1X:wt1'f. N - W -J '. 'VN 1l1N' Ll U 'VIH' ,EP . 0 f ,f x ' :- l ' -!,,, -fy A: - .- x .. jon, .' .- lou. H.-A.. v."'X, :VI R 4, ,. qkf,- -N'g. . xj... gs n -.,- K 9- . X' , .. -Af, J.. - .gr j,,' .wr 'x f ,M gf, 1 5 YV --Vj -. ' -- - --- ' ... .. . 11 "Nc: ,.LLJ,,',1...--. 34, -'.,l',- 3.4- f ' f- f -f f? f 'ram rv "' iffy? . f ' of . I I, .XJ K ffm' If 712 Yhf V' f f"f7'?Z"1"151J"'1E ,ihwggiv I2 Cm 111.11 1,,111"FI 11111211 'fl 1.1. N, RI JI Senior C lass Prophecy IIAN UU 1 in 1 1 I1 111n 1 11n 1n th1 1211111 IU ll 1111111110 n 1 1 r 1 1 11r 1n I 111 F1 m1rr11d tI11 night I11 1r1 in N111 O1 1 s 1h 111' u ll 1 1 1 nun1 1 Xl r '1n2 111 1 ll 1 1 1 1111 It had IDICOIIIK of 1II our fr11n1 1 1 UI 111 51 11 1111-1 111 XNLFL JIS 11u 111 111111111 I11r1th1n1 IouI11d fam1I1ar 1sp111aII5 11 en 1 ll 1 port 1'11'111 t1r 111th Xnne St111art Fste e N1 1n1 N1r1h I uIt11n h1n1,1n1 11nt11 1111 XI11111t this IIHI1 I fI1pp1d 11n th1 1111 1h h1 1 1r 1 1 Iu1I1 1n11u1., t 1,11 I1n1t 11rh1r11t 11h11 VN IS s1n1,1ng 1n dre'1m1 m17L11 o11r1n11 111 topped 1t 1 uI1urI11n drug store run by John Foshee and 0I'1IL!'l1I 11r1nI1 -Xn11th1r 1 1r dr1111 up 'md th1r1 111re John Rush and 'Niary I'ngzI'1nd 11111 h 111 h 111,111 I st 1n t ll h1d HFOXWII Ixrzer and more prosp1r11u Th1n th1 1 1l'1m1t1 11c1u1r1d I 1 11111111112 hxrd at Fann11 Ixnlght 11 s r11 ll u 1n 1 n111 st1I1sh outfit when out c 111rn1r 'md th It I 11u1 H11 101111 'II11s 11th11 1211 11a '1 flaehy pile gre1n 'ur 1 111 1n1 I1 A Ir11111st th1 m'11or of 'IIoI11Ie was An It Itr1111 to st1n1m1r NOUIL IIIOIOLLIIL 11111ds but I must IITYL '1pp1'1red an awful A LTOXSKI s1111n f0I'I'll11l H111 I I'Ll0f.,TIl7LC1 Edna Iarl Qeabury xIlI3I'l Gibson I 1111 I1 NITTX -X111 I3u1n11 I111'1r B111 J.1m1 Flannagan Charles Ladnier r1n 111111 1th IFN '1n111-son IuI11tt1 I111 1r11 CI1r1ss21 Summ1rs NIJFIC. am Th1lma XOL"lIlS Alma II1n1I1r11 11 I 11l1n lfurganus all laughing at me Traffic o '111rs Iohn lc-111 II nr1 Xoung. 1n1 111 '1I1II 111d dashed up and d1manded an ev 1n'1t1on I Il I1 kh 1 1 H1111 fr1 IlDlPIIlTS ru h111 to the s11ne I was Z1 out to 111 h'1ul1d 111111111 t11 1111 1,,u1rd h11u 11h1n B '1 1111111 th1 cops a11a No h'1rm had I111n dom 11.11111 that 'NI1r'1l1 thought that I had be1n llQt0YIlY'Ig too oulfuII1 to th1 f1m1n1ne 111111 11111- th1 l'd1Ill he d1111nt1111n 's11t111n th1r1 111r1 t1Il I1 1r1111rs on '1ll 9111 Q I saw Florin NIC ol an 1r1h1t11t sup1r111n1 th1 111nstru1t111n of a tall office bulldlng and '1mes Fd11'1111 I nl111 I11 1nd Clinton AL11 1111rI11n1:g under h1m Vernon es pr11111nt f'th1 s 1n 1n 111 1unt1r11 11 111 r1g1st1re1 ata 1uI1 1 1 1 1 X1 I1111 I4uIt11n Iulu Pennmgton 1I'U7I1s IIIlLIxIL 'NI'1r1 hand IJFI1, I111h I'1m11 IIILCOFCI 911111 Ath11 Ruth Ii'1rh1r NIar1 II mmctt and Illfl 0 I1 m1t Il1nr1 POIIKIQ and hm 111 e Iou1 e DunI'1p I 111111111 up the morn1ngp1p1r 1nd s'111 11h1r1 PFQKI I11rt1ng h'1d been chosen sp1'1I1e1' of the Ilouse at Congru I r1'111 that I 1rl11 1.11m17 '1n army '111ator at X n Anton111 ha11 1st 11111 h111 1 n111 1It1tu111 r11or11 1111 11 111111111 I noticed 1'1r11I1n IOTIIICTIIUTQ Iohn Xldmlge and 'II111 R11I1ert11n W1!'1 c1nd111'1tes f11r city 1omm1 ioner Turning 11111' to the sport 11t1on I 12111 '1 DILIUTC of Ross Little 111 t1r 11115,ht 1h1mp of th1 South 11h11 11 IN NLINKIUILII t11 m11t I111 llhc-1nh'1rt IH a 1 1 11ut In th1 111e11t1 11t111n I I1 1rn11I that I r'1nk H1111 1n1I A1111 PIIISOII a marrud al 0 that R1chard I'l1 21 promment dottor and Robb1e heals had announced th11r engagement GCOFLL SuII11 1n 'NI11I11I1 H1191 111111111 I1'11hel11r and han tmper who eaeily tak1s the cak1 as th1 mo t 111n omt 1111111111 nn town came along and a1ked Myrtle ef 1 ,. -1. 1552 C1 X 1952 1- -M 2 -ag 2. ffdiv-s-ffi fizwws -9 , -11, ll ' ff. . 1 ,1 ' 'Z . ' ,,- 5. " ' ,if I f"F7S'f'i"' .Q-f'f1f , 2 ,, ,..1, . ,.,, , , , 11-1 .1 I1 my 11 ,,r 2 -1 " ,...- -'-1' ' "", 1.---P" """""""'.f'IE.'f1-3 ":""-"' 1'-'f "Ir "2 '-414' -s1.,"I ""': 5-I-'3-fim' W" Ml '-., -b 'v-.2 V" .1 ' N I 111' .III 1 . .' FI"I'fIC Th- str21' 111' 11121r1'i -11 life 11'21s 21I1'121d1' I -g' ing t11 t-II me 2 11 's ' . N' st tI 1 h 11 . Bly 1'if1, f1I1'tI'G'II -t.2 11 'f - 2 " 2 - ' 'f1 ' ' ' ' 'I '21n.'. I11t s had 111- - 1 1ut W -st for 2 her 1f 5' -21 s, 2 1 '1 hit 111 the 11Iz1n 111' gfng 1211-11 t1 NI11I11l1- t11 sv- ' 2 2 1 1 2 '1 1:1 sin1'- 1'1- left the h21Ils 111' BI '1I,' Iligh in 150312. . n - - '1 ' 1 1, 'ISI tsi 1 . ' -. 'I' j ' r '- " , ' 'h 1'1- s2111' Ifd I7iII21r11 s111--I 111' in 2 s 2 s - , " 1 1' - ' , .5 II IJ-'.s. 2 I 1'2 2 1' 2 " ' h' . .1 ' -, ' 1 1 . "t- to t 1 '2 r2111i11, 21111 Illll " 1 'h 11 '- . 2 - 1x 2 , ' '2. " ' 21 . i' 1.' -s 2 . '- s 1 2 2 s 2 .' - ' I 2 . 111111 2 1' II rf since we had 21: se- i - 2 ' 2 .' 1 s. 1 1 '2 2 ' j ' ' 1 . wzs ' 2 'I ' ' G21ill211'd, wh 11'21.' passing hy 21lI "1.:11 IJ ' 2 - ' .' Q ' , ' ur 1'1'21sh11l into 21n11tI1111' 1'211'. I found 11111 1211111 that th1-1'1- 11'21s 21 t1'21ffi1- signal at the ' - 2 2 sh 11h '-s11-1. -' 1' 's2 . ' 2 1 aff2' . 2 s111-1'i21I custom I1uilt 1111 1112 2 I . . . ' ' 3 , 1 2 ' . ' , 3 ' '. '1 :2 1: 12 f-'- "x, 5 2'-2 1. ass. - ' .1 1 , 2 1' ' '.1 ' C' 1 1, . ' " , fn' 1 ':'Z1YlF, . 2 j . ' 'I '2 ', ' 15 , , . ' , Ka ' ,' '--1 , M2 j .- 1' .2 , . '- 1 S2 H, ' 2 .I 1 .', 1 ' '- I 1 ' -2 '.', . 2 - -1, an C '1 .' ' f 5 ' . ' f1"1: . , "s, Q ,' ' ', 2 1 .I -I . ' 2 " 1 . plz 2 ' . 11 1-Q 2111 21n1 ' Q I -11n1-, '1 ' 1 5, s 1 .' ' . . b - 2 1 ' 1 r 2 s1-, ' 1 . .1 . '2 '1 - .' ' y. L 1 I ' x, '.' ' ' . " ' 7 'A 1, S -v x I ' ' v I , , vi 1 1 ' I' Int 1 ' ' 1- '- - 2 s'ys'2 2 e.. . ' h s, 2 ' -' , 3 1 f - ' .' " ' ' ' , .I2 7 . '2 ' s, "ru "- " -1'1'1-, 2 ' ' . ' -- ' " ' . Duk ., 1s' - 11 1 I1ll'LIl'.'L 112 I1 ' t VII, F2 1 11 lj. '1 1 - 1 11111 21' n111' I111t1-I, 11'I11-1'11 Justa H1111 was 1-111-11. In th- I11II1h' 1' -1'1- .' ' , . I' s ' , . s ' lj, 1 1 , - h' 21 1 , ' '12 2 .I n 's. I 1 - j ' '. "f , , 's, 2 . "'1 ' 2 1 , 2 :2 ' ' - 1 ' 1 ' 1 s ' . 5 1. ' .' ' ' ' -2 ' '2 s ' . ' 2 " fa . ' , 2 's - 2 - ' 2 ' 1 -' . In '2 1' ' that ' 'ss' . ' " .1 s"' , '2 " .. ' , '-I- '-'f -2 , ' - 1 -- ,- ' 2 ' t'tI-I1. , -2 - ' "2 -2 2 I'.' hd '- 3 , ' I ' ' 1 ' , ' ' ., u Y V' f' 1' "2 --1 ' -Is 13 ' ' " ' 2 ' 1 1 1 I . , .' f-- ,'.' . A I ,Qu if '30 .IL K :',- o'o,,,,. .- , . L b . -1, -.I gl- -.5-1 H-N: -tim Ja M-'Z 3 gif- 4-U oo. I hi. W Y ' ' ' Q lf" ' ' f 'A' ' I .- ' 4 :I+ 1, ff I 1 Y lfXA' LQIHOIIIIIX' "'1gf7'f 25 H!" 'ff' , :SFR N xx'-5 A " r. f"F'X . xii x L l v: . A .. . fx I K, .fi X Hx! "vi SX, I SH W' -:,5f'5"ir if -'-'FK' -, "' h- ' -- " U . , Y., ,-- 1,-4 X .ENV ,, , ' 1' 914' A M x ,rf ,vi lf, f ,-. K , -1' 1,1 ..'l'fg9QY'5 ' J F gf- 'rig ph Z fp ,V fin 9 ff vm-WJ fill if 1 jx .I L - . 'l A YR K . A A NMA A V .xf. K l . vi , A38164- Tlili ' KRT ,--- 'So l8.52,'f55. XiQQl952 oo, .-,ga ' ' gy YUCH iw ,p O X 4 5 2 XXX W yiffwiiiffg Y ,J ff ,Rm X wif' 'W fy 0 N.-f fql Q.,-X J nw 'YQ K X 4 0 , Y U fi, I A F ff f . -Nl f 1. , X A ' 7 - if-N 'Y ' ,Q A. - ,lf ' ' 'f 1 . ffhtfy It X1 '1kKEJl:, 'nf ll.: X' V .. A -K if WV. 1 , Xi, X--jf Y I , . - I 4 ,IU M . IJXBH Xkx qi - 1 ,a'4'f6."'7'X gf 5' ' -, 1 K I MQ, 'A A 'T-" V, 'M YY. . l 1.2. ix. ,f I , ' -. ., J 'K .E2v'Q5j?,A . V- ,XJ X l v. X il: ' ,'x.:"- I -Q? . . ,, .Mx K I , u is , ba: g " x1f,f -K 'XX' ,,ff',,if-,,,.'- " 2 , ,,,. . - w-311:-,w, .,f , f ly V x if QAQAAAX - '- .L , " ' Jx' , . 1 , r K ,V QRXS . 20 1. N 5 ,g. mi 'pf -K7 "uf 4 D -1, 4' L '. - 'iff if S 423. ar 17 gf.--R Nrifnxx M my . . V 5411 irq ' ,uj4,.v,i??X,Q I V L. Ay , - "3 N 5 .4 4, XX 1 P Q 5. ., 1 K Q A Q V .. . XX K A N- V l , . 'I . ' ' " M , ' , I if ,,.i' -. K 1 57 X f' fl, Mvntu , I ' HIFI' ' A CS-X ff 4 A f 'M' aff 'I KW fm.1noH:A 'H W. EJ. t- an Q lumen L laws O HCL N JXX X 22 L 0 I X Q .0 6- fmhang-51, . X. 1952 pa-Q M, E8MQ. gA,pgiWQQ xv? 'Wit' 0-'wiTxB'r1.m.A"0.Ln 'IEA glftiog -. - fwmf JA. w I ,Vi f N X ' 'ww ' N- , X- A. Ll! X , ' Q ," f' K5 X5 x J 2 X E X N N 4 yuh- vv .-Q Wig!-'l'13,7 'aw rw , ' ' 1: ' ' , w f-- ,. icy? '4-V L ' jab Wu It M 5 N l, g,l,::'E'43f,w ,' P' P :iffy -Q init L l fjixgr ,J ,1 if fx, N F . Fiqh. , - I bi-F V, . 4 .,,jTvmg1 L .., .lux hivl -.' I-,..uK4Xg-'4,N,h,1QT N, ,x "- :fix gig., ij hs , ,, ., .,,w,,,. ..,.. T , if ' ,, f ifff-FJ - Q A at fill A Q '24 5' L iff-i V -" - ' 1 'A f' r 1 1 N - ' - . - - ' A ' 4 X I 1 D I A . J 1 I f 1' 5 SXNI I"l,If.lINlQ I'r'1'Xi11'I1T Nfl! I, NI1lH.Ull'IfF Yin'-I'1':-Xi1ls-rr! 5.XfNl I'H'ICS .4'u."i:1v'y NNW IN N111 4 .XX 'I'1':-Jmfllr 'I' 51:-4. lf. I,, lililflh Nl? Spf-rum' Af' UA 'VTX f"'f- 0, Y 2 e 2 W - , ,. . .4f , l1:,.k L,,g ,g,. , 'Tv J?-fv- fr U' Vo kg, am. J' 9' "" cn 'N- c""d gfpvftfb- 0-Qf" :is CMC-v, ft.- "lv-Cflf G ef' was 27 Q X 1-QQ'-'-1' MQQQSLQ 2525 JSE:-f"f5 11 K J Un , I-. C. 1 c-U, 1 'V , V f' x fa' 5 Q WL I J - 0' "' ec - ' ' . '- -- - - 'iff Q A ' W 1 ,. 4 Q ' . ' I ' , I . i 5 ' . .5 V 'ai ' g f - - .. , l. cf' - Q 0' 9 4' 6. l A V Q, 4' XA 9 p- A . I N. 5 ix ' 1 - 1- x 1- ' 1 I " of ihxqvi.-, ii,--N 'r gl. --i5rJq 3?i952.VL oieli -mf "'Yw' YI XY? f ff fx'-rr ima 62 CIIIOHIIPIINY ,JIf.'9,g,VE' "'1,1'1f11r111,I" l -X I lb xIIIIl XIIIIK HXIIIIK 11 5111111 II INN -XIILIQ I X II 1 gl 1 xull III 1111 III 111111 1 I I I I IKKTI 1 II 1111 I II I 1 Q ul Iiullmn Jumor Lluss Roll X l L 1 I 1 I I I II I 111 I I I XI1u1 1 1 X1 I I I II I I II I 1 I I 1 I IIIIIII 1 III III -1.0 1352 N I952 5 IXX III IN I 'L- I I I III III! I I I Ik I 11111 1 I- 1111. 1 ,M Q 4 .f-'rl .ww 1-'dV1,1,Z "'KITf."s:. I' 2 ' r- ' - iw-2" J '-45" n I 3252 1. f " I I 'H H E' :E-SIP' 1191! L ET?-' , , , viii -- .1 S If 11, F f -5' ' --" - ""' J 'I "7,.1f.4: 5 L, 1.1, 1.415 1 '...?,jw1 f"' , . B Y I I K K .X4I1IIl', NI. II111'g1'ff, Il, IIIIIIIIIIILI, XY. Il:11'1I1-1-, ,X, ,x,1,,111., S, IIj'l'1I, Ii, Il1111111111:, IV. II411'1'1f, II. A:-,II-, A, IIj'I'IIl', I' II111':1l. I', II2lI'I'Ir. I.. ,XII 'II, I", I'z1II11w1y, 'I', I'IlIXX'III'1IX, NI. II1111'1x. 'If . II -11, .I, I'z111111I1I-Il, 'I', I'I11-I111I1I. S. II: Ix 5. XI. AIS! 11, I.. IIZIIIIIWJII. I., I-IIIII-tt. IQ, II: 'IvI11-ani, .X , -1-51111, I', l':11I1111. NI. I'II'lIII11'II. IZ, II11yI1-X. .X. .1 -1's1111 KI. I'z11'I1y, I.. I'II41IIIl2III. If. IIiI1I1111, IC. I -1-5 nl ,I, I'IlI'II'I', IZ, I'I111'1-11g't1111, Y. II 'KI'III2III. IC. , 'I-ws, IC, I'2lI'It'I', I9. I'II'WII1, -I. II11111-1, If ,111 1-- 4, I, 11111-N. If. I'IX2lIlN, NI. II:-111I1-1wf111. .I. , f -, IQ, I'II2lIIII1I'I'I2lIII. I.. I'I1'z111f. S. IIiIIz11'1I. .I. 43,111 11, R, I I1z11111I-II, KI. I'12lIl'I'ISII'4lIII. V. IIi11cIf111:111, IP. Axgking- A, I.I2lI'Iil', If. I',JIII'II'X, X. IIf11I11'l'X, NI. .fX11sI111, II. I'IL'X'I'IlIIIlI, II, I"z11'111v1', II, III fz111. II. . 111.3 I-Q. lkvk -, II. I":11'111-II. A. II11II11-111, I". A911 r -1-, W, 1'11II111s, Ii, I'I2lI'IIt'II, .I, II11I111v-, II. Iiy'l1N, XX" l'11111I11-I, ,'X, I":11'1-:11', If, IIuI111I'f, II., 1-12115 -1 . IQ, lU1111'z11I, II. I"1'II, A. II41IyI'1I-III. KI. III Iii, I.. IIIIIPIQ, I'1x'II1x. II. II11Wl'II. II. Hu,-1,,,U,-i 5 , 4'1111k, M, I'1IIlIII:1X, KI, II11I'I'. Ii. I!u1111w, IP, 41111111-1', NI, I"IIllIIL'y. I". IIUIIIIIIIQIII, .I. 14.41, W. I'1uIN111. I', IfIz111z1g'z111. l'. IIu,g'I11-X. Y. pgvklklqy , I', f'1111s111s, I.. I"I1- 1i11,u', S. IIIII 11-V, W. 1gl.1,h..,1' A, I'1x- II. I'.Il'Il'IIl'I'. II. I11g:I-. I. 1g,.N1.-' A, IQIIX. G. I-'II-14I1I11', N. .Iz1QI4s1111. II. III-111-fin-III. .-X. I41':1I1t 'I-11, KI. I"11ftI-14, .-X. -ISWIQSHII. II. HI- 11 v I" I'1'IgI-', I", Fnsla-1', I', .Iz1w1I1x, II, H,-nz, I,, IQVIIIII ah-, I', I"11u111z1i11. A. .Im-t, NI, gym-.,-' A, I'1'1111111', If , I"1':1gI-1', II. .Iz1I411I11k, If , 1.g,.,-K.,-Hn. R, I'I'l1NIly, .l, I"1'1-I-fz111rI, NI. .Iz1111I-X, U. I.1I.i11g'sI1Ay, A . IIIIIVQ, A. I"1'im-1II:1114I1-1'. I-'. .Iz11'1if. I. IHNI11111, NI. I'IIII'l'j', I., I"uII'11111I, N, .I1-11111-111Is4-11. N 1:1211-kq.,11,.v M- Il:1111.5I '1'. N. H1-II11-1-1111-11, N. .l11I111s1111, II, Mink .K I. I1z1u51111. NI, 121-11111, Il . .I11I111X1111, Ii, 114,11-n, S, IP:11'14Ixr11, J, H111 1511, XY, ,I41I1f11111, 'I'. 151,11 ,n' Y- Ilg11'i1lQ PII, NI. CIIIN111, A, .ItlII2l5. Ii. H,,,,nt.v K. Imyix, I', IIII1N111, .-X. IQ, 'IfIIIl'h, II. HMI-1Il.nq In Ilgly, IIIIMIIII, -II1l'1I!lII. II. 1g,,,-1,.n' 11- In-G'u5', NI. Gill. X, Ka Il, 'I', H,,,w,.11. lp, 1111. 2 II. fIIz1Ns,.I, K: 1, XI. 1i.,wg1I1, In IM-1111istr111, II, fQ111111'z, NI. K:1'II111111' II, 13, X-. . R- Iiorny, V. II111'I11n, J. I'fl'IIl'l', II. H ,yy-ling' ,IA III- W-.', I', II4lI'II'lI'I, I., KI'IIX. I. Ig,-nmizml In I1illg11'1I. .l, li11141I1iI, W. KI11111, W. H1-im-Ht' Il. I1i,'r 11, II, II1uII, II, Kl'l'SI'Il1.l', A. 11,-' 1 V I', I1411I1I. T- II1':1I1z1111, NI. KI-1wti11u'. NI. Ii1'11:1'I1, G, I111ILg1-, .I, III'I't'II,1I, Kil f. V. 111-115 lug .I', Il4111g1I4Ig1111. IQ, II1'114ISIiy, .-X, KI 'I11. NI. II1-114 rius. NI. II11yI1-. I.. II:1II. II. R111 . I". Ii1':11I11, I', I1111-I1111. I-I. IIZIIIIII 1111, A, K11-111'. V. II1-I gl -y, NI, Il1111:1I4Is1111, I". II: 111, IC, Ii11S1s-1', I.. III'y2LI'r, II, II111111-1', XI. II: I-Q' S. BI, I.z '2III, J, H It-nl ,L IIL1Ivi',VI':, IIz1ns1-11, II. I.z1'k111, I., - , H, IIII IIIIIIII, If. IIz1rI111, K. I.z11'ki11X, NI. 9' K 0 . l ,Qu E, ' on . I in 0.0 ,Q-.3 ,'q+. no I-M 1 4. f I y v 4 - F, NJ' f-h . fx, A., - f Y yn , z,.f f , 'X V A ,-I .f El + Q- Q- 751 5 IUUI ll 1 L Y, Q 3: 5, f 9 4, ,N ZW 5' if N mv K X -x"l V rf We i Ng X A ' K X . 3 A ., X . 'V X Q " ' X' 52 1' if X' , X 3 - w , X , , , z' - , X 3' ' x 1 , V :I K 'N X N I ' F I - N, s k' X . . f' ff - ' I 5, X ' 0 .W , its ,-. 4,4 ,- - L K Q , lax I . N ,E 1 . 5 H ,r , - ., .. A .J j., . is 'iff 1. Afhv ,ALMJQ ,.Y,f'?gkf!lV Fin qt' T..f-- ' 'fggd WR? f . W. H. A N Sfn j- NRL- at F Q93 ivb gn -' ' ' " ' 'H " -- -M- g .J 'I 1! I!! 5 . , XF grlxe N'N7fw5 V f h 4 nw 42 , - v H... ,,. ---,, u --N, .,,.- , .jj?'vmtLff1f.e.,.f633fT' ,kg-Zinn. 5:vi114.-L-fgggtjg-QL.T4ff A: ,xi .A .. 7.7 ,, A--f ,-Q-1 if p - -,L ,lb-AQ-'-.,,1-H ,Q-ia, - - .1455 4 LLM bat orzooma 5 5 I If Wepp. .glam AH -wr 1 .H 'Daw f 'Danthcm quh Upuz plck 1 fep Gor a changa Oh flfanrmj' 'T .H buggy! rxde Venus Arms buf no feet' fl A Jhnt She Cute' Hczsgmi lu bonds? Il' Ex llluher 27 X ml? Q QI 1 ,ma , ' x x N., 5 si - 4.9. , I W ' "' i - 'TWA1 , A 4- Jyf Q xx- ru V Q ' 'E W ,' J 1 ' ' 4 - Y V , .Q -, if -'-i -F ,A fl 'Pu 7 1-r '15 " 4 ,ff ,L Ohwvuxjl MQ ' 7 U " 5 ' IHI i' ll . 5 A ' 1 4.-. -Y . .4 F- I- ' , Q 5 4 - . a. " ' V ' A 5 , vel ' -5- Q- , 1 RN , vo - -- f M A ' if I. H F I te, U VV ,I ' I il 1 , !e A 5 E U lf 3 , E if -sn . 1' f ' ' I , 1: g V. -. .1 ' - 1 , ' ' ' 1. , 'V' , - rv- i , ' ' Ui an W' ., . Q 1 n A . H .. p Z Q - 3 ' W .-'- , r ' 5: . , I . A XL ' I ' 4 , g Q A ' ' 1 , ' A 'ff A X x, , . X 4 gr . f 1+ 5 , If ,. 4' C. 7, 4 1. . - ,' ' , ja 1 ' . J I x g lj ' , , . A ' 1 I V' , I - ,M M ' 'ig 9 1 ' ik -.'.:- -" '3' -2- 'L :lx 9 4- .sz . " 1-42.7 ,. 'fa2L4'0' X-...,,..fI 'AA .gsfznfg " 2' 7.1-.., ' . ...Q ' ' :EFF V" " X, K YUGH 1- I 4' 2 B o X '85 IRL N 3 I -+-4- xv f Wi: XX X A' ,R VJ 42' "4--...,7,Nt xx rr V, ,qv f"',-'-.....,1.... .A H f Q. i 5 I ' if . r, L. Q U Q. ' 1 f ff ,' 1 wa ' r f X A I f I A QQQQ f' " A , . I ,..., , K A , , , h I M- 1 2 1 it i f 1 . 3111i ' . ,f w ' f X A 5 ,..,.. Y ,f Q: r x. - , 1 , ' Ilqf, ff 'WK X ' E 1. , c -lj.: V X J n -f.' - .A X - f. f, 115' ' l ffff ' . x L' 43 1 ..x4 mit Q Ex X I ,R Y , , NLS- .,,,, . X X I Y , . P , , . , N - Q'-f . XX x f N 1 - 4- . - 1 ' I af, - f A -L , - ,j V Tift. 5, , I, 'K I lil, V 'f y Q ' N- -xx '04 ::z v w 1 W , L ' ' 1 . ...,.. ,fr ng, N A I - ' 9 x U ,, lil ' X , X ' ::::: f? , 4 .- , . M Q ' , .X.T,.g1f' Zljf, X " N 1 'b .rx wil? :I X . f 'LK 'I ,g 1 1 .1 -5 W- Q VA, , xx- x l ' M' 1 1 . Vi , 4 'M-li dx V , 7 W -T ' . ' I 1 ' x ,f 1 - 1:32 X ' f 'A Q' 1 QQ I ... .. ' I V t V 22" . L. V ..... . f A :Q-.lwiffp I ' jhjzj f ' f I I .11-L54-' ,H :iii N4'N'.X.LlIjj 1 ' 'iqi-2 "" " A' 'wzx A" 4' Q iir:333 f Q kai, . yin- , fI1I'IVX' -, ff--.f X , , Q A YI? ' K -A M n VX, A A X :Q 1 -R 4 "3 ,i ' ' ' ff Q I X- ' fi fn. ,133 I' 4 -- ' 1' X 'V Q: ' Y- P g 1 .-. . 1 V- lx X - if X I -x v :A Q ' H Q x ff 1 .h , ,w7:A-X 5 Y f ff . ' , I Q 'b .-3Hl'f'f",.fT"'-1 -fx' ,l . F.7'Lfi"' f3'XX - D - 4 L -I .su 'H ' p " 1 I x - .f,..'1z55,v,11l1.'Z+l, - val, X 5 Y of f,vf:" 94" ' ' ' ' T-CQ-'E' Y .- .-, .' ' ' 'f ffnr' -fs' e- li .lftryfwlflA, i r,,:,li V,i,1nL',!fl,',.'vW' . I, 31 :ix f - ,ik 'M A .. w, -.v.,f - ! XY NN V -:MRI X 1 - If - . 4 f 1 x 7 xx fc V f X 'lf 11 K k K rj f X, rr! I f'S:i9'J1f"NY F e " I 'N1"X'V'f -'flf,""'ggC:fy 0 'L'g?b"f A' 99 'Sw Fl i'i'fT"'Y"f ii! 1 X QA yy M ff f'-fyyzfiff We 1 5013110171010 C law Offzcv 'N I N I N NN IHJNUX N +n 2' -,hw 1552 K1 N 1952 , tgHx'15.ZfLa5v9.,fv"'1rx.4.90q'Ck1. gy ,Q X1 .G CXQYZL-.4fD'5 'ofa 90" 8 if 'Q 5 v ax T A X P 1 'L X' 5 A no 5 x 5 'ZX z .R .5 . A IJ xi".-, , ,, N ,W -.145 A . X I N H 1 . F 1 . . , T S l'.-XVI, Nl.-lllil-IIC l'l'm-Qidvlml HU. 'HUUXI I-1IiY INGI-I Xfvv-l'r'vNi1im-xl! H.XflUI.lP IPILXUU Fc-n'!'1'I:1l'y XYI."l'IfH fill' QIQS 'l'I'z-:1.'L1l'1'l' .lI,'.' .' 'Af Sym snr . 9 ., -'O .:- 5 V' csc ,,, - , . .oo'. .,.. oo". .' , .gv ' - N JN 1 ,':- 9' 2 .,',5+,- oo Ha-' ' A ' 1' " 1 ..- "Hg-L.J'o ,... .""'4xC 'A -zfgflgfvgf Y' 3 - .,f-JL., ...B V wg lf ' , :Q-4-I ,NJ-V K ' X f-. - Y I. 'RWQQFV ' L ,. K Nf ,YAQ Yxfjf f X, ' by 'ga . ' I 'AKA ' TT' r - ,A 5,11 ,f . 6 f f w2 fmOHlA.N wal l 2 ' 4 ,f -x . ,. .-.wg.:1g:M3w .W 'ki '1 Q in . ,.-- . .H L., A . V ,..-...- , . A V45 -,-,M7u.?,::,,A N: 4 Y ,.-4:33 C' CN A ' cgi be v ' .- cf , - -X 'av ' "'v"'g vf fwrv , - 'K' f 0 vm qgf a gg 0 A-4 ,pr -W-"Sm-5 'Y'5,J!P' 'awf A. 21 vw-ufQam.J"' mdk. ,Q QMW 3 V , K4 X 1 v in L IP' L X Q 1' PQI' 'r-F 1 r Y ,lf c - f , .-63. f- c- ,, g cf 1 ' '37 4'- cj fc- qk .X v' 4. N n TX -ff ti . fi ,f , L V 'h 5 G- M W A . Hg . .li 1 V .-1 '31 1852-jg. - ,:Q'.l952 . is - W ir- 1wR,..1 'r2:-.,-o' ,hli1'Qr-ljrggyng-4,':Q3Q5h'd -mil 1 I 1 1 1 I 1 I I 1 M111 I I II ll 111111 1 1 IIII 1 I f 111-' . ' 111 1. -I. 11111 ' ' ' .1 1- ' '- " 'lI'1. I '11.111'1n. V ' '1 s , 1' vn. H FI . I'1' . L1 1 1 1 1111 1111 I .'1'. '. 1 IIIII1" . u11r11n1" . '1n1 - ffN11'YxYAe Y7'Nf ff jv"fpVmf?.gi,. 51, 'ijgygv QI CI r LFIIYJC R M TIM 4'1rr1fF5v 4114 II III 11111111 I- 11X1 1 1 1 1 U 1 l II' XX" A', 11i1.z11. 1111 1. .- . II 1. . II ' '. IUIIIIIII I '1-4. . '21 '1-, '. 'I 11 p1 x'1-' .' -1- ' , .Z A ..,.,g11o 1852 I 1952 5.9.---1. 1 N-1 112 1. .1 . Tw:-S4-,,.4L3'. 1 Q' X 11 1 I X : 1 ' --, 11. 1.f11,....fj1g,g,. V519 ,Yi c 1 fx, . . -W H .'-.a64gn1- ' ",Sf'71.Aa- I II . .5 . Y X ,. .Y 1 .,,1f'I 'ff 'ffzi .. "'-1 W '7""'111 , .1 .J 12' 1- 9-141. H 1 11. .4411 I F H. - '- 111' 1117352 fi f X 'Pd V 111.151, 1. . , , I.,-21.51 ffI:.r rw I1 WWI rv ff I 'fx-. 1 I 11 '. 1 " w-. .1 - ',L...' --4-jg. 1.45 "fi .,... 1.4x1,:r...,,1'1.1- 42I1'jg...:,1gf ,M X N b11phomo11' Class Roll .X111111, -I. IIIIVVII. II.. 11211111113 .X. If11gf1fI1. II, .X1I2IIIIS. I.. I1111'1111'11, II. 1Iz111u'11111'1II. 1'. 1'Qx:111X, Il, .X11:1111s, NI. 1I111"--fx. II, 11:11'1Q. If. 1-fx:111f, XI. .X111 '11, 11 111114111-5, XX. 1111111, .X1. 111111111. 1', .X111I1PI', II. I11lI'I, II. II2lX'1x. II. 1'1X1'l'1'1I. .X. .XII -11. A. 1111111111. XX. 1P:1x1's1111,K1. 193111-1.11. I., .XI1l'II. I", IIX'1'l'I1'3. II. 11111. I. I'IilI'II1'II. 11, .X111-11. I.. 1':1111111111. 11. 111-1111. I-f. l1'111'1'1I1, Xl, .X111-11. I.. 1':1111-11, 11, II1'L'P, I. 191-111113 .X, .XII I1'I'51I1. 1-I. IIZIIIII III. 11. 111-I.11z11'I1. IC. 191-1-1.1, X. .X1111'-ws. 11. I.2lIII1'III1'IA. If. 111-111:111'111111I1X. 11. 19111.-11' I-'A ,X111:1111, If. 1'z11'111-1111-1'. If. 111-11111153 IC. 1"I:11'11. If .X111111. I 1111111-1111-1', 11. 111-.X1111151 II. 1f11-11111-11. 11. .X1'1-1111. XXX 1'z11'f1 111s, 11. l11111111X. 'If 11'1111'1-11, 1'. :XI'1I. I'2lw1'. II1'II IN. I"11l'1I. .X1'1-1111z111. .1. 1':111111. XX', 111-11111111-1', 11. I-'111' l'I .X '11 F11-1111. .1. 1'11:1111'1-. 11. 111X'1N, XX', 1f1111.,11. H, .X1'1111111. '1'. 1111111111-111-. .X, II1'II1.I'l1, 11. IF11111-111-X. XX', .X111 '1r11II. I'II111I1'I'r. II11lII111II1I. 151111. .X11x1111. .1. 1'111'1f111111f1'11. .I. 11111 111111, 1-I. 1g:,1115,,-11. X. 111 -" -s, XX'. 1'E11:f11z111e1-11. 31. 1111 '11, II. 111111Iz11'11, 19, 1311111151 I1. 11111111-. 11. 111x1111. XX. 1111111-t111111, 11. 11:1k1-1', I.. 11111111111. 11. 11111l11' S, H111-1-11111, XXQ I121i1' '. N. 1'I1-11-1z11111. 11. 1'111111:11, 11. 111111111111. I.. 112111115 1'. 1'I1'X1'1LlI11I. II. 11. 1I111111'21I'. If. 112Ir11III, I.. 111111111. 51. 1'.111t1111. Ii. 111111z1g11111-. 11. 1Q11,11111. II. II2lI'1 W, Ii. 1'1111111g'11'. 11. ll1111:111111111. I. 1Il'1'1', X'. II2II'I'X'. Ii. V111111. Il. 11111'1'z111. .-X. 1111 rg-1, .I, II: ' II. 1'11I'I4IIl. II. 1I11l'111Il. S. 1111111151-. XX, II1'2lI1. II. 1'1111-. I". II114:1-11. II. I11'I'11II. 15. II1'2IX' '11, Il. 111111 1111111. 1'. 111111111-1. If. 1111111111. I". II1'2II'I1'II. IC. 1'1111'111:111. 11. 11 11. Nl. I1111I1'I'. Nl. II1'2I1'1ISI1'1', .-X. II1'III11'I'. 11. 1111111111-. II. 11111-N. II. II1'1'Ii. II. 1'11111IA111'1. S. 1111y11-. I.. 11111..1. 131-1-14111 . 1'. 1'111'111f11. '1'. 1l1'z1111, Ii. 111111-1111. .X. 111-11. 1', 1'11111g1111111. .X. III'IlIIIII11I11I. 1.. 11111-111. .1. I1111'g'111'. 1-1. 1'111111111's. 1. III'Lll'X. If, 11111-1113 NI. I'11x1-1'. XX, 1'1111Q1z1n1' -, 11. 11111 111w1111. XX. 111111. I.. 1111111111-z11'11. 11. 1111111215 .XX, IILI 111-1. 11, 1i1x'11z111, XI. II12I'.1'I1. If. 1.111IIl1'I', 1. 1111 111-1. 11. 1211-11111111. 11, 111111111-11. N. 111111-. I.. 1111111-11, II. 111111x'111. If. I11111s11n. I". 1'11'1 -Iiuf. 31. 11 Ii-. 11. 11111111111z111. II. 1I11111T'1L1'. 14. 1'111l1'1. II. 111111-. NI. 1111II111I1'. I. . 111111 1111 1 111x 11 1111111.11 1 111111111 11 11111111111 X1 IHX. I IIU A AX 1111U'1I I 111 111 I 1111111111 I 11111 'Y N 111111111111 I 1111111121 Ii 111111111 I I 11 1 X 111 III 1 I111XX111 Ii 11.1111111 XI IILI 1 11 111.1111 1 11111111 1 11411111111 X IILI IIIIIQ 11 111.11 11 I1 11111 Ii 1111111111 11 1 Lf' 11 11111515 I 1I1.111111 I 11111 II IIIII 1111 II 1111 II X III1I,.l1.f X 1111111 11 111.11 I 1111111 X 1111111111 1 1 III ,l111lIIl 11 1111 II 1111111 I 11111 111 I 1 ,LIIQIIII 1' I1l1I 11 1111111 I I51.f 1 I 1111111 IJ IIIIJ1 11 111111 Il 1111141111 , Ii 1111111 II 1 lu Ix 111111111 1 1'111x 1 111111 1 11111 IIIYINI II 11 1111111111 N 1111111 111 XX 11.111111 I 11111111111 I 1111111111 Ix Iiu 11 N 1P.111.111, I I1N1X11I X 11111111 I 111 11111111 111 X11 IIINIIILL N1 1111111 X- 0 o'o 0 is do " 0 ' " Q' do 1 75 va, ' . Y SIP' x M f YW HUGH I 1 f 1. B lesz wx ,ff O X ff' ,. J 7 ww C FQ 811111013 X 55.11 I , 4 ' 'Q ,xx I ' . , , Tr, M - , 1 .-Eva-i o 41 n . ,i , A xx 4 X XV 1 , ' YN f y xx-, N tfx '-1'-xwx N f X 1' - A ,, JA .3 -. - - ' , .' , ' ,l1'z1'X,-P' 1 A - . ' ' ' zb. Lp L f , -:X X 1 , X W ' , ,. 0411! Y, X 1 , J ' 3' Y x 9 I, .SN , X gi:-I I V 4 X, N . 1-Q - ,X I' ' mx ' 'IN' W " c xxkx lf'- ". KJ". ' Wfi 1 ' 5 -A , X A x 'ff ' ffg 'A W X AX f I f-'Aj ' . A Afalxfkw 'fy A X f if J 'F-- I I ,Q I ' U . ' , 1 X"xNVNx X V I V f 'A,'xwAif'-"- I Q X, 4' ' ' I .- U f! K' X 1 E I 'J ' I 1 f XXX J. fy XX I W f N f 1 4 9 L I'-I if " I .x K X, f , 'fi ,ff rf Qigpx . --A vwl I, 'wg QSM f ,flnorl A , 4.xQ 5 I ja -W 'lk RX l 5. 'sw , I9 .2 .1-9',Qi'lx.'W LV 1 J FJ fin-,v 5Q35,,,,WfY"' i XY? X '11 A I4 X X f 'XX . A, ,JXKV ui ,.. S171 ,Ng-I , 5 X X jfxe X N X V ., h L 7- A wvgg 5:31 I "A hi 'Ig vwff - -A f' "PH , 1 8, m!'Ir Hx' 'lg P ' 1 fry x, dh. , , + Hur. 1 Q ' 4-Q 1 if fx. Ks N 'A -X i I' L' if Q , , 1 lv V K Q 5 bf 'xii Xb V x ' h Q ll 1?-, ' . A , - Y gig ' A I V3 1 w ' '- If i'i'b1lH1llll CfIr1ssCJHlc'1rs !.'1lZlfl'i' 'IXXINVMHXNI lw- IW l'frI XF- IHf,Ul'Fl'l' Xl' Xu .I'1w fri' IVXNIP Illll. , 12 ZIINPHYIYIXN ILUXXTIXIQ 'I'w.1 1 'IXHX Flflf.'l'. ww 1 274, . 4 'eo I '. 'fl S, xv .'. Z ' oe . ,,,,,.I I-...ogy :Q :,?,' k -:C Qi 1- .x.:' ,sg.4-V Q: ..-L0 ' f.'.lLl-iklv .fr...'!...L-.gc-01, .gl ftXq.,0x4SliqXqigrivfrljf f-Wi, Q0 715 ' ' xxx lrif' 'X N ' of Kffff,-'WNK' YK me AYWNIWV' 'Wifi -' AL if 1 7i7'f!Ffzi2'Qg-212752. i . - . '.',..,,, 4 ff,r1q. 4'-f .- ., .,A.: ., 1.4.1 ,L -??TM7k,:,xT:J ,.!- K: . V.f1liLH 11 00' vs 1 shs " ' pi 7 'tv I f O c'- 0-fr 2' fm 1852 Q X 19525 ,,, w-.ST,n.g"Qam.f"'n,....o0Qf:" mfr. G M4 fy, QMW 8 SH 'N OL 1 'ny , - f . ' ' ali' C, 0 L A - x T 'N' . 'f' . Q' , , C' V I ' I Fl, 4. , Q-V tw 1 . - . u. I 0 v-f ' fy' . . .,..'5f .-" 'Of -fs. . :g, 0'q,.-Q.. .-., . if - - YV' if " 2 -32244 'lin r,i3r:.fJSY D' XT'-,,..',,VV-'u?gL L--7 3 A Kg," X 1111 Xi II X1ll1111 I 1 1 XHLYI 411111 X11111 IO II XI111 11111.11 1111 1 1 11 lll UTI! lII'Il QKII IIUKI I I1 on 1111 1 LI Ii H1 ITIL 111 H41 I frttc HLIIXX 151111111 1 1 11111 111 Mkt 111l1111 11111 111 11111111 z?W 1.-55 if ,jx if 0. ISSN hi Q 1 P 51 11 S,vQ ,N as R61 P lf: 4lcShHMHlC 111 QOH 11 XX ff- ff L I ,1 I Q 1111111 IX I1 Ill! II rxxxxxx xwxrzx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvy'vvQy"y'yypyg5 AAg5 ,-1 -3: 3 7:43-ect:':cf1A'2:::r:H"':."::::"N,HAHQI-1: : :t:r:lf- --- I -, --N. 1... ,. M F- Q31 53332: .5y.'f. .1-13-:DT '7T. -j,Vix?ff1"',' . f...'1...?:...,. 1,.' - :' 4. 1 :,b1-3,- 132'-Q-1+-f.,vf-rg: 11,1 34.-wit: 4 - 3,..c ::.:.:f?f""'2,3 if 9 -. -3.1-, --wi'--.---..'t,-.-r-1. -1 .'TT..ff3-'flfg' 5.1 ' .. .. .. - 3 ff .1 . :' V7 . -l Z- ... V - 1 2 Q 'f. '1 v. - 4 . Pl 1 ." 'T 5- 3 1 Z 1 , ' 7g - -1 1 .' ' .' fl ., ...ii ... . ,pf 7:34 1- 'FC ' - ,Q ...ff . , - - .. --...A .'-gl .' - V 'ff-.i'. f-L - -- - Wg r. --.-'--Leg.-I.,-3 -'T -1-1 'www pix-, :::v---Ff'rTw:- ,Xin on -1 , 5 . . HAZ - -.F-Q . ' . . :- . -, . . . . , -,.- -I., .0 T.. .I A ,- , .1 , 71.-'A 7: A .2309- -" ' r' A V ' Af- I TA -", '1 '-S." 1 . 1. . 'Joan 31 , . ,-' '., 1' ' .Q 'ffffffffffffffffffff'f'ff'ff'f'f75'Z"CT'I"II'I'TTTTITTTITTTJTTTTITIITTTTTT E- 1- ---3-Www-M'-A---'-25222:::xr:::2:::::'f:'.'.'f1'4::::::::ff'1ff"f ---f 1. zz: ::::Q QZ,Q..1,....-..:.,..-:.,..--..-ff..,--..---.3-g4'4'4'4:333332-11114 J ,, co -- Q.4.'--:.f.a.-f,a.-........- -'3-:r:f..:4..-A.:.4"-'3 ...--f-F-A-1 1,----------1--'H -- ..-, --M-. ,-.H -.--......- rr-fr----F., --f--fdf-H "0 -avr.,-114,-T33 H33-..f:'ff-:. ,----3-1. ---..-'-.-w...-....-1:3 'f',..:.g.wV1..::,- 1 1 . A- -- 44"""T. 5 jg-. 22' ,--1'1J.- 133' 1-1 .' .' J. 77151 1 1 1- 3, 1 F-f-:'7 -33? ,' 1 -A f-:':'7 ,,:- fifv. ' ' - AH:- rr-if ,f45-.- vs- '- Z' ': Q77- ':-:.,- 1. ,- U -..1" ' 11- I - -1--., - - ".. 1314.---.-1 . . A T'-, ... ...HV . 2. . ' -- - 4 I , -1,51 ' 5- f..,.,-1-1 I- -,w...t ' . ,-,:- ,...f- - .- 3 ,I-. - - 3 . , 1. li S- LL- V, 4fv' ' .... VA- ...-V -1- A . - -7 S--yu 3- 3 ' 33-'T--1 f'-- f. .L7 H, 1, i.. H. . , 3-:A-1. - A--1. -. . - . .A - I- .1 :1 H : . 1 -:-77-j g...- ,A "I : 7' f' I" Z -'.' :Z f' ' ' 'S ' 1 1 o' Q .1 ' '- ' if A . ,1 .T ,- A .. L... ..- 1 . 1 1 1 ' " L -- 11:1-1 N -1...-.. ........... ..,. .-.. -..-...,-.........,.,.A.1.-A--.....-..v-,.A,.A,..,.'..'........A Q. N I' 'E QE'?7???5:f5ff5E5fSE5:f'7:::jjjj3:::::cz:iig::::3:g3::?:-:::?:'rj:' K4 j Q-,QA - -' - - 5 -f ,- ,- f- f f 1 -1 -1 3 -I 3 - 3 -1 3 -1 - 1- - A A f' 4 f : 3 ' 3 2 f- C i : ETH 12 V. .- - ill-: 'ff , 4. .. - 14, S+" -3 I ,....f I- I , . - . -4 .1 .. - H H ,. .,. ..., . 4 3.3. -+ -W ... ,, ..- . - . , ..- .. . .- -.- .1 'T - - - vm . 1 "",-f 'r3"'.3."-""' ,'7'7'T7'-'75-1-'3'f r-.'34 - 3 -....'1"-A - f -11 .:'..!.I1Y.'-- L --f-1-..7-7 1,317 -v- -, -.TL--'- 3, A .. :.' 3'-'TT 1 'T...- .3"- 't--""'3..f 1- -'f3----- 1- ,Y-i Y' -7- -- 1 ktjfi-. ... -1 - 3 3 F: , - - ' - ' , 3 .. Q. ...:. .f D' .4 3 A-. 1 -1 :- L, , 73 yg : - H , ,i - .- - 3 ., 3 3 3 3 1 7: .. 3 3 .. L D- l- 9' '1L.-1 7- 3-13 3' -. - 3 -...V -' , . -f - 1 1 . ....-,'f -. - . 31- -. . . f- 1 ,7. 13--.. ' .1 KI-11 7."'--.,. f' I'......-f'-'." - -,- !2.'..-- ' -- -4 4 , -4 3 -13-r' - ---"- v i 11 33" '. 1---'IZ' 1 ' . -v-Ac." ,.--'4- -' , ' .-.' TF'-'f ...' -' '1-- ' 5. 11. . ..4:'- - ...' - ff- gif' .'- "1:f- " ...::- -,.'t-- - ff-. - 7" L.. f' --w - 111 1.-. , . 3 .-.f " " . 1. '-1 ,-- A3 .. A., -. l -:Q - f T' - . 4' " '- ,M " -S 7" -. -' ' , L. ,..-- V, ' -- -. - g- - : A ... - 1. -. 1 ' 1 . f in-4 FZ-. ,,,,. -4 - l -. I, ..,,. . .., , H. 1,a H.-. , - .I 4 - 1.1 -1 :' - - .. - . 1.1 , ' f- 7,1-.1 .1 -7 . f . Mo 'V 'vfatf' 1, ,. - l.',- Q. ., 3 . . ax f 1 L. .f 7.':.:U 1 " .4?f 4' 1 -www--r'f-3-rr--3-T-rf--r-T--T-r-r'r'f-r1--1-13-3-T'f"'f"T7ITTfT """'j"""""'f"":""j"jj"f':'j:'j'jj'T,'T':'j 141-'ix A, -.v ,'13--1-'-1-'-'3.gH:-:-'..'..'g'."""':':,'L'L'Lg1.'LL-gL... . ZZ,.'Ir:,,:3r ,- .--..3.-...-.. -x ' 3 .S : 4"L777'.::::4ZL15.iSL:::::3p'i: 7'"::'14'i::rQQlL2:L-ffff 43: -. P- .1-fly-3.3.3 w,...3'.:- .L ""':f--+-- 1 H4,. -- -- ':".,,'..'---L...-:44f7r-g:f7f,3-- D., -- -f- . 4' 'L-- Z4-1' 332- ::f.L.S.:.:.T'7A-123: 'TT1--737-'-'f':Z-:::A-5--ffi '::f "N 'f ' 1 :"f.:, 334g 'Z-.g...l::' 7' "1gvfg.:....4' Llfljj 3335" ' ---T-1:5-1-51553:-Zi". 1 jfav--, - 1: 1' ::'1f-'-'-"l14iQ---- nv " '- 23:1-2, rzl: --,--ffgg 7:-,--- 111:-'4: '3"?-.1.' 1, , -.- . - -,.- - 1 ..-. - 1--1, 1 3 -' - ,7-.1 1 ..-. . - f.. 141,-hw , , A ,- -' .. ,ff, -, ....- . -- ,. :f'-,, ' 1 ,,. 3. , 1 ' -- 13.1. 1 SA . .1 DT.. - 3 z- JA- . - .42-, A , '- ,.. f- ,,-,-7.2---1 T-K, Aygf ,. .,.-up ..1-.11 1 ,.r -J'--.-V1 --v -'fr Q-- ff.:' ----f'r'-- f4:1 3.-.1 . ff--,.f. 3 fqkc - '-" 1- - ' -- ' 1, - - .:--.. -. -' ' 1-, 4- " , ,apo ff .1 - --. - . Sa. A . ,-, - .. -.. .....,. 15.59, 1 I. V . . l- , . :- : 7-3 .,,,,i1 . 1' T 7 4 "'51T"1 P ' ,' .41g1x3YZ, 1 Q' ll I IIIQ I 1 1 I I X 1 27 g1.....i.,.. f.....,.,i1f:1Jf5'52.,,. E352 fm..." 19 S P I 1 1 111 11 X111 1111 1 1 II Ll XX III 1 I XIIII L 111.11 4 5731- fn VV N QUCH I F 23 B, o X 7852 MQ 5? 3" 'Lf V x 'ff r- XJ' 'HQ cami C5 1 I ,- f Xp' k N1 in -vu... xi X 'K-' fc-ll lk 4: vw fwagmu Jw' 'fir 'W-Q, N ' qi ,, 5 X m ls W wf A K 1 J' W 45 fr pw- 'QR v 6 X '7 Z'fff:g?f'+'1i X JN X , N if g 1 'MT has IIIP mmm IIRAT s if 'K Z I? m f sIc11TIxc, LAND W?EvW QQN fix fi? QAM ff!!!TfQ Y, X W P ff ff MN' KX: ,ML I ,,-'--' Nz:-f 1 A . - QI, 1' V A . I 2 t K :Fix .. 'V R53 ,.f Jllvlml Y - - 1. g L ' ' ' ,V ' , ll ' . LL M' 'P A , f 1 1 X .JV -ZHQTXKZ f n W-T . "'T'21 'Af A ' :ff :aw 1. '-,....A ' W ' . ul!! 3, ' i .ll , A V ' , fix A V' ' vfa wa 'W' . ' i ' . 'V ' .. .JV 'fl .wr , 4.,, A A . J RL' " f -QL . ', A A ,, J nf , K, wht:-'M 'Il I- Q,i'4A'- u7" "wh U qw! my I Q' A l I N K q.y..eQL I? fx W A. I wi x ' . . , , R Mggxs Wikia I X ,V W"- f-1 v - I K Q f' ix . . x FQFQN K , ,Q A , an , X ,X f f J' W I '- . N il W' 'J yr K fy fi ' 5 ' 'kmygii . J: W XKXZW Q, zfir I flgff,-W 5jnf 7 N '- L- fl 7 ' Q K M 'ff 51-ix Nl- A " i,Hnj1"J X 'n M K' 1 1, 1 .:."x.ggu, '- , JZ! Mn." ,,.q,1 ,. f' Q, 1 " of V? xi '28 ,.z,f'.15fj4f5v'3'. gl Xa V," f 'V x X Q, '1?3M6?3, 'J' . 5' "5 ' f A 'N " f ,A r-I.-,kajfgsf l,.'v.,E G if. Lb- - , f X ,WY . VN ,N I - - A X .f-'5'. -5 g -- K , , ,.4.a. ., 'fn "1iw'f2'3f X x l : WD - 'wff f"l 'f-H' f- - 1 F' hp! ! " 6 4' ' IXVA Mm wr' QL IKM! A gil? lit 3 N NH ' J A A M eMwVQyM2wwyf xw5'AfmNM 1--N . . Y, wwQ:wf+AW+A ,,kq v - ' - A 91 .' . ? , 'f ' - ws VW K 1 VE. 'v. 'fl Aff" I ', - I1 . " X xl f 1 I, If M Fi, K fl A my ff N li 3 111 Q U7 lux I xx X 4 S5 H698 11 X N uni W N L. S 1 fig A5 'A N QM gxfxggkv m4 Moc 5 q -gwyfv QQ 1 Z i 4 Qffrff LA bletgfk wwpytx l 1' 1 un Y 4- Ov -of Y f DBX! Cggugfm ih www Q-2 3 E 5 lf ' X vt We 'f',:IlDlu":rmi 1 If 'W' I' fvf ff113 W1N1gZ-SW47, 11411 , - :x l il . 11, X- ,x ,CSI ' 19? 1f'Ql'Q . -1 ' -D-xxlx k N A 1 I X X 1 ' ,Q 1 J' If 1 -9 Q 'X W i 1 X . - .. J Wi. 10 Q ' I T -f , f 1 Ai? - x , ' , 1-1 . M 'g wsu . Y A I I X' Q , 1 f - , g . " 'Alix 1 ,Af l - ' 4 ,ft ' X 1 ' 'iv H ,. X jx : . ' E31-A 'x W. 1 ,..i"Tg'-eifzg :M ' " Y DLE J. ' . - " -N SQ 5 5 . Q -v W .- 2:'.,,T 'v'V- ,J 1, 1 'ff 7. x 1 '-.- ' 1 - . K --. as 1 -1' U I 1 " Q ,VV V. 11. -'S ., ,K Lvrv '-" Q-E T1-' 'Q 'T f . N ' 7 ij !" fb , , 1 WWA 4 ' Y-1' .L-1 'wr 9 fl 11 .,,V in 'R 'I W ' Y v ,A . x, 7 X I K 7,-I ' YM llllu ,., 1x1. f , "1 Hugh N , . 1, 11, Z' ,W'Q. Diff , 5- , A ? 5 1 I ' -HL Q 5, a .V.-w'5-Q , '15 - , , 5 ",' -. UI. NVE-'Y ihrh F HX Wy V :gg f, Vlghqwuvly 2:9-5 -IW.-,J -1 I f -. N xxx. 1' -,. .. - I fa! 1 Irv ly, "'-'V XA lx Gu, 711 7,4 1: I . v r V 1 11,59 oo 1, ,1 , A ,- fzwg 1111. 1 . fxejy K' mg fl A It ' ,.fTf,ff1 I V DJSW1' LZ' ff1"N'-WT' 11111 f 1' -ff 71.14 wp ff? wi 1 1 f A 1 if ,xr X, M , MB J ,N gf 7' ,1 1 X Q XX N ' i'5r- -K few 7-QLQM' WWW ' W 21 AWE x 5 X VS X "M v MMR , xx fm X2 Lqja' ch Wm no .5- .5 i eg-Q -nad.: 2' 6 Q? My -fzfafglifswfwgg 4 MSP! H KX 8 Zwuxgefff We X J J 3 X 6 ni E, if Zdgfg, 'Ex77w'H c Kg fi ww iw fi? ,Q k fxfzgigigyj I Ml X nf Wwwj f' 1, frgrrlf ,- ,rf 1 1 'S' X ,fl QA +5 was .P X l Qvlv A 111' .011 X 1,31 .RVN ' 1 ,'I W ff' 0 . A 1 ' Z A I . h N A , iiA'W, L- . ,. 'T - . . K 9 ' . . . . f- I . . -,, ,. ,, 4 ,--f X . , Y --4 .- A , - ' A , X , .V , 1' N ' fa A A',,,x ' A 'U A ' KL - tu W i A, I G ' . ., . - I 1. . I X Q. in . f in . AVA N. - -"' ,, -Af .KSN 'N .' Q.: H, A Al 2 J mf- X , 'fma A 1 5 x. M u N ,,, A. 4 . va 'ml X , -x " , " ' Q fi' WVm"' YL-' Q- N G QQ. . J 'I frzfji X,-, . 4 v-is - l: tl Cro I 11: Lf., A xljk lk, 1 4 l?f1f V, X wwwfnwmwmwgwwwf W , .1 ffhsy. , N 4, Q W M mv! ip' :xxx K F 4, Aix! fm ng! wil' EM :Q fi -.-5 up Z ,Vg 5l..'XI1fIllfNl. ."' Q? 5 f TU - 4515" 1' f ' ,' , 4 I 'rxn-. 6 uf, X 65-Rx.-'va ,s - K, -Q 1 , , W ' Hff Q' X f ,fin , ,5 ' ' mg. wal TIIIC IiI'RIlClJ n 1 - w f-6 .. Q tif, 1:1 ,gxx , ,Q ' X A H lf! , , KY. , ,bqh kv 44 L, XX 45' . xx . iv x X 5 f ' f 4 - 1 37 1, ', N?5.--V ., , ,g , . .WL ,, . ., . fl I J W f 'V 1, - , ,Y X-f 1 er.. . Rr. -vw ,V ' f Y W , X - Hx.. 1, ,L' - p SJ- n " Q Mx " A .sg . -ix N fx., H ,skunk If f.4,, JN.. w1f.f, gA,fAfu T-f X u X t Y 11.22 '--,X v X - A - 1'5" 1 -H X ,X ix l6:,VX -1 , x X, -9' in X I X Ip '-U' fun. lf- iiif W 'Nr JV? 'W "' ' 'X 71"- I J f 1 VN 'X 5 fan ff, f N W' I? A X x 5' W L am F ff-f A :Y Sv- INA C' I ,gf 'A QL sb mg yx ,v M x 1151 -.1 my Liga A XXf an 4753 mmm ff' x 54 SN L ' ,, W, , , 4 , X A xx X . 7 ' X I X Q, ATM7 ' ' N Q . , uf 4 , ' y P , k rx rl V X I A L I i :xx 1 I , -3 '-S 'A J, 5 f . .I K. Q v i 'Q f V . X Q' Q X 2: 1 V V 'Y . 1 X ,f Q X ' gc, 1 'lk' K Q1-x L if S f ' , Tk? xu ix ' ' :, 1-, -4' 'I A N V, A A , .w,, '-fvfff , - . - Q :Aff I:-dl, 1 Tl! , J V - - - if " , A . ' I f ,jx r , kit- ,:.,,,wX'k B 'A f ' U5 C ' K - K xi:-A V, , . 1' I f ' J 1 V lx f X'-' ' - .. .,f' a .f 1 R , Q, z. .. 3" if:-5. x ::"T' ' x .Q - M I 'rms Iflfl :Nu 2 'I I 1- . 'N . X 4, x T A 'A x Ri:-x . .Ov - A! : .rkvxwuz -f new .V I f 1 'jf Lg- x Y 5 VI -F A U14 ' , 243, V, A :Xa -'.- 311+ - C. ' mx X 'J 34 7 f. , 1, if"" ".. fa? We V ' -' f ' f .X 7 H ' i V U 1 Y v ' w V' 5. pf? .lf VI f ,V ww1ns.q,ki Kal llilf, IRI-.Awl Ply U :.f3f!jvf'1-. Qpw- V. ,xxx ,V ,n 4, Lf X ,,B14',55E 14 A -"il"-' bt 'Q WM 'T 4 x' J X ' Q E W ' ' 3-Tf"A." fi 1" Jr 59 y ' 'N x,Q1S', ' ' 'q . X. " "5 ' ,f . ' ' MAN' A 1 WT. ' Ki- A xg- ' A21 If - ' ' ig- v f X.-I 3 ff' 3- X 1 fl 3- -I-' 'A A wc, X XX X ,yt 7 ' ' jf' 11 O' 31" Uw':f myfwxQ ff!! u 'U 'xx .5 GN' 13' gsm 'da fx ffl X aw' 'Q .1 1 av' vi' QI? gd 6321! Q K5 fapfQ5 E-,7bUfI2 LIIDOHJOZ' N. is Sl Cowles, 'Wa J ,vaczfle WWW 9 Hiya? iw MW xrZ,f,""""'f Alb, lpqgv' -RER 4? cfmfon Ziff 00 'Q' QCj71l2fQl2CW?01a1 C apfalns Sponsor WJCYUQAIZQ Q Y fm - 1""'l.','.49Q,Q YN 'YM W W vm 441 ' V4 l il I H I 'rg ?z f' ..- Q X X V 'N 29 U 52 Q l95Z O Exvfkivoiwwxdg QQ we SM fn G: ww W 'N x Vs XX f. u'm-.f1,x1n1- m 3IfJl!lI,I'I MVSI1' S'l'l'llY f'l,l'l2 'llv ML'IiI'ILY HIILII SVIIUUI, lflfll .XXX'. fllblflf IVHH IPI?4'l'IN4"l'IYlf HX- f'!fI.IAlfNf'lf IN NIIFI44. 1Il"I'S'I'.NIIf IXKQ bf'HHI,.XS'I'Il' A.1'IIII'lX'I'INIlCN'I' .XXI .-XLI. AXIUIVXII1'I'I'lZIC.'Sllll', . . .,-"0 .2- Q' xi' 0' .- 1- . ug" 1'.,,i "f S-:,4'5: ,,h,,.,2 fi., ggilfzlj "-fifgi'-Lg',032--K-'f, W ' 7 ' ' "1" 5"Y ' .x K, ,E:-,f Y Kf if WWA? fu! rmfsfg I M, 4, CIDOHLHN My W, F , 'dgfvfw MURPHY HIGH E73 Ihrmobxlr New Jlrm rrvt llwumz n ILPPHY may rxnwn x BUCKS MURPHY HIGH Chr Tllolulr Xrtns Jlcm u 'Ht Dt if if N-f,,x o . H ' ' .., Q., 'wi 1652 .. Q N-.1962 V1 - ' fix-.gg..hgQa,,,,,jr',,gA,,,o.qG'4fau ggyf. -qf,fs?3bn....'f:g5,- JfE:..c-fr.-95 y A H1 SW Q -,, .. , ,. X H ,, ,, 4 -,,Xxy X, ,V f 'T gilllsf XXX, A9 ' V, ,: ' ff, nf' , 'A ,qi f F . ! H I-fA"f:in"5if'-xg ,ff 5' - .H H -H f f ff nf za f ' W"- ,,A, -' -"'i.H,1.2if1..-f-f'-'-rf-r,',,,.-...'f,i-U.-,,L.:-,,.,1..'fV:hw?'-:.?ff' .' -1 1 E 1 . in ,x . ml, ,H . W ' 2, ' W4 . ,pi . , . N1 ,' .Q ll! px .HHH Q - ...,.,..M....: '. I , - .JV wma ' L. 5' ' 1,15 , V 1 -Lf i . . ' 1. - X Threatens Four el aTownlg' ,. A yff w"',??E?."?Zi-IE -Ol 5 T vw' ,Il N ,f YAQ WYNf U' few If-TDGHLHN 3 My ' w -'ljgffwgz ,,'rFgv51 fue Margoref: Uagert iaurawnfht Qobarf f b Ham Helen wall BerH1a5prac1I1n 'DOro'ChQ Walker ffberdl Kxrk if Duo 'Dulura la. 3 'tx genme qw Gatczva 2' 0 X ' 0 . .wi 1552, Q M1952 ,, -2 Ekyg-' A, .AYORQZY-ffD' bw I, I nX'1'A,e. "T"'?QKb7'afsfA".fPQ.'g..-f' iii-f SV?-1 08 'Nm - ' if h ,J,...-- - ' 'i.':5Q'.-x .. , X' -, , AS.,--f ,. 'Mi' ,MPP Hr X V ,f , .K H ,gf i?.'-1 7 --f f' 7--ff I fi, - ug, ,, fkmz Q k fr sv H ff f '.4 :QT-f.'i"'.Vi5g, L .,',-,Ak -- M F7 Wh rw ff 3 AAL, " 'K 'z 'A' . - J --'- ' 'Ii7G.ff..1: Z'-f-A". " f'-M'-'.L"'f,'.1.fRfIfAl ",',3-QTL H, in V "M-N T . Y 5- I , C' ,ming Q31 gm. .4 y M 1 f. I " 'ln I ., 5. Xl!!! . J Y as , B 0 G Q ,- A L ' i .L I 7 ' 0 Q ' Q , Q eff A v " . , . 1 V , 4 nf U nl: ' -. 'Q l 1 . ' 'Mx W 'V 0 - l Ja 01 l V I a Q vw 'K t Q N " 4-1 , Q , .k K l X -. H ., L, A . X 1 oy 0 I . , R - , -4 Y me YW ,f-ffm "'K5ify'9f-J. V - ' fx .fig m l7""' A"V' A f ,j f'g! ,. L V ,gg fl, !p1"i'If?'31.m1Zj97 Q A ff monmm fm P ' f ' 1 if-'-: -1- Lffif -N 71 U1 ' ,I '1'Lf1?"3ff "1 L 4nW,.,fH .-.. , LW, , . , xl-YT.. VV W . Jg,AUvAs'Li',!.1F41: XL , ,QQ . 4 . C701 4 ,,i.,J ss H1ine'Bri5ht CWI! S-sEd1th'Duffaz - 4 N mfulfrqgma I -4 TJ I W Chad Kzrstirzg ,I gn- -- is x ga www ,QJ?ew'?52,,, , '952 Nam. Af-1,Qf" M. MP1 1 , I A .-- Q I f l I Q1 , 1 I A 'K EBM. , X V 3 . , , I 1 . A , I M H1 I fp! g 1 , I ' ' J! I 9 V" . a l wil I . ,4 A ' ' " . W ' i , I T, a'f N W XX pl 'a ,Q J Ile E ' E ogg '35 -54. Q 'L .-pw Nw,-1 Q A .,A -if ILJO' v,,.,,: Naf.,,g3':,SJ,f ' P-CD2-r'.g.!L ...-275 ' ' 15222 'H'-zaxv' Kwai. M' wx UA W Y ,LL 1 fl e 5 fn, V we '!Nli5'fI?'if in Y xL wrno111Lf1.N f A b P f ' NOW'-g.f,-. ,. ,, 3 . -', L fE7"4 -- z ew 1 '-1791 f' .K 'f '. L ' ' ' , "jL,..' ' fd ' 59"-7'F Ml l'.5l1Zg!',U32l ,Q " .lm 27 I852 Q X l952 Efwhia-mf' JM mf Q. 536'-Mfff as we R69 1' 4 G '. 4Q 1 l , 1 A Q , , 1 4 ' I 4 ' X il 45 ix N l' : ?7 ,P iw 1 R J M ' 1 :di " N , lm , 21 , IQ! I -n?i'H 5 ' gl WH H A 1 , - X V - T' , -Q., Y u.' WL H ' 5 ll ,,.o.:u ,Av '32 -jg, x-F "'0..V.,, u.- . 0.6 . W v' Kzllkal w., - i 'faL11.4"" M,.,.fI 'Mx' ,g3':.5' ' 9 f',,,..L QL., ...fe 'W-. lx V' f f V A' f ' ' 4 u K.-'If' GX -J X A' K .A- Z Z' 'a?N1w,- N 1 AX A Grafx f'xi'ifQ N 1 vfhf 6x ,-. fy-L T. 31540-1, f 5311110110118 X f g 2 i ,f -xx fA -.M f YV i V It - 14- 1, ' 1 .5 ,A K 1 X151 ' 1 171, f , 1 :Xl.'4.1"j Q1 ' fy '7, - X A X -- K ix 1 1- . v, - -' ' '--U-, Y K Ji gg, if f l 1 5 Y 'L'-ff' 1: 1 1 " sux' ' 1 1 i ' 5-511 1 1 1 rf- 1 Q 1 3 1 tj 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 W ,- ' '. I 1 5 1 ' f ' ' , 1 1 fn, ' , Q 1 1- 11,11 , 1' -1 , '1 1- 1 1 1 I 1 4 r' ' , K - 1 1 4.11 1 1 11 ,g 1- 'W' - 1 i 11.1.11 1. 'ff 1 1 ' -'Q 1 1 1 ' I K , ' - 'Y 11' .,,1,. I 1 . 1 - - i , 5 f , ' A " I 1 1 W 12 1711 '1 1 ' 1 W ' 1 A, q I .,,,,E .Kg 1- tsl .,, 5 1 1 'ff 1 1 1 11 :N 1' - 14.11 1 ' ff 1' 1 'K fri. 1'--lf? . 1., ' - ' M... A 1 ' 1 V IK- ,V-4,53 Xl' Q'-jg-jx. 1g:-- I P 1 1V 1. 1:-Y . 5 1 km -.iv YV l, I 1 , 15" . -1 il In fi-ji N 1 1-45,3 -' 4 1' ' , .' Y l 1 1 1 4.71, l- 1 1 A ' 1 , - . . 1-1,4 1. 3-,,.. ' - - I - V, , .K , -, . 1 , 1 , , 1 3, :W 11 . X 1 - .1 11 f- 1 , 1 I ' f 4 ,151 1 Q 3 M, . V 1 1 . ujrmi ' , 1 ' X 11. Qw'71'?1 , " 'ff ' 1' - wg' Ng 1 1 A f ' pi ' '-1 1- " f I ' - ,41,,':L-f'f Y . I 1 , .1 T 5:7 1.1: - . . 1- I 1 1 1 V1 - ,- A--5: ' V W 55:-Y' 16' P "3 , . -' A."'3:, 1 1 1 11 ,---.3 1, , gg D' X ,. it-'X I, 1 1 f' ' "' . ' . ' YZ 1 X 0' , ' k , I 1 . 1- , Rf, R , . A A X I 1 V. :.1x R' ,, V4 -A ,41 KL.: -I 1 W 1 1 1 f 1 '- Q :M ff- Q .A I r QVC? . 5' J - !a1 I1 , I ' -9112 1', V f H 1 . 3, ' 1" ' ' 1 1A?1iy,qH-six v1 ,TX X V hx .4-1 h I ipgvli V D , .h , 1 1 I V X f 'V Q, 1 V' x 'TYQX m i E - - 1 1 1 '1.'1.l,1"' I - 1 , 1! ' , .LA 47' xA. , . ,,'- fx :Q 4 K x 1 I 15.7 . F .f .,: 4f,W Jig .I .1Af1A -ALJ 1 I T I sg- V :J X1 :Exif ' : i3 V K k F4 rn T. 1 1 ' X1 -X.-ex ,T M - 2 , - 1 -11 1 1 1 -1 - 1 1 1? 1 11 1 t I . ' n , ' 1 'fx 1 1 1 1 1 . 1 ' 5 1 1 ,. 1 I 1 " ' . 1 -1 1 I 4 I N, 1 1 L f XX 1 f X 1 y' ff f X ' --J 1' 1 1 ' 1' ' 1 1 , - , . 1 J 1 f- C ' L L, 1 I M 1 .X 6 1X f f., f " If We I Wf 54 Q " -' "'4 t...' 'S ,4-If -,.- +---.-Q ,.,. . .14-' .ng-.I 4 so -I1 .J--Q, ' ' 4 -Ov 1 'INF NH-. . I .31 Ky K .sl . 1-.1,x?', I ,7 ,wqgk X Xlxx X. JII Il-X S I I RII I PRI! -XXI IJX S I XII P IIUXX Ahh XX XI IxI X II x 'I' AR XII 'MV Mm I- ,v UN I IUNN NI -XSS JI IA II SIII NI I 1'1- I I II ll Ulr UL I om -Xthlc Un L1 In Ir: X I S IXXXiNIi SIINIXN PI I SI X Illl I X Ii STO! SFAI I I' TON I IIRUXXN IUOTI SPONSORS I-XINPS III' -XII XIXRIUN N RIIIX 2 ue5z I952 5 71 I Illxltlt un nut ommmtlu ummlt LL fmmmlttu ummlttu nmmlttu ummlttu ummlttu. ummntu 0IHHIlltLl urmmttw ommltuc l1IY1I1lIItLL I-xNI XX 0 RHI RRI' ICI-x J XII My 3 ,QQ xc Mauna dawg AJ XI 1 , QQ I I , I . ' u A , 7' :Z 9 . G tg x . ,CII U .I II Q " ' I ' I 1 T s I W Y 5 I 'S I I Il I Y , W , , W 'I'III'I S'IIIII3I'IN'II IIII-UIIICII.-X'IIIYI'I Ii I 'I '.I.II'I.I'I . .XII I 'IIUN UIQ MFI-1I'IIY IIICI .I I UOI. IIICNI2' I'.- 'III'IIl "-."I-n I.UI'ISIC III'I3II'S'I'I4I.-XI? YR-I--I'1'v,-s' I -nt Ii.-XIIII.-XII.-X fIUI.I.I'I 50" ary SI'I.' HI! I-IICI'III'ISI'IX'I'.-YIIIYICS .I.X5II'IS IIIIUIY I': 'king' Sp: 'L- I' ' -- IIAI'IZ.-XRA f'UI.I.I'I , I'uI-Iivily I' ' L-- S.-XI 'I . VI.' , CIIVIS' III'L'iSIIIg,f I-If-mmm 1' ' -- I'IIl IIII.I..-XIIII Iluys' II1-ssing: Ii III I' ' -- ANG 'II.I'I W.-XI.I'0'I"I' MA ' "I . I. .' 'IC , , , Yard I' ' -- .IIINIHR HICI'IlI'ISI'IN'I',-YIIIVICS I'I,.-XIHIC .V YI.' , . , I. -In-r K' ' -- GRICICC . I .I'IIY ., , , . Tr: ffiv C' A -- I. ' . I 'III .-Xssis gmt uf 'II1'uI'I'in' I' I 1 I,Ul'II'I Y ,ION , II mr I' ' -- SIIVIIUB UI.I RICI'IiI'ISI'IN'I'.-YIIIYICS J. .. I'I.' AI.I. .. ,, -, -F C' ' - Im iw- If :I Iam Vi 'ir W -II':n'4- I' I -- IAN I."II , . If -'thu I' ' -- I"IiI'I.' . .- .' I 'II'I-I 'INTATI 'ICS ANI'I.- UYIC .' ". .V .' ' I ' I . -.2 Q :I J if I- 'ixmm BUG 'I'I I. I'UII I I- .' SOXIC ,I, 4' 'I .III ' ' - f I' . ,Ju .J '30 .Z-. I X 0'Io,...,- ,- . Q KGS-Ibn "I W :I 2.1, -'5' A.,, 'f2':.1- -"E"J,.'-.Li 9ufII'.,1 -D, Y ' v' ' ' fi lf" ' ' ' - - K V f , A if-M-' "x 1 711 1 - f LL 1 ff ,Quik ' Fl 11 H - F' r?1-ff' - ,I 1, ' ry 4-1i7gff'Rf1f?12'?g4Z? W1 ' 'A ' 1 1111011211 Honor vociuv 1 1Q 1 ll N1 1 11 11 1111 l1X111l '1 L1 XX 1 111 1 IN 1 I 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 11 1 1111 11 1 1 I 1 N 1 1 Q 27 -1.162 Q Xl9525 Cf? be 393403 CY, 9048 59 I 1 L . X 'V , I i .. 1 1 ' '51 1' x kr 1 lf U1"1'i11' 111115 111211il' 31111111-. 31111111111 1111551-11 1'1'1-si11 -1111 1-21111. 1'1 11i1Ll111l'1', 11111'1'i1-i11- 1.5'111'11 Yi1'1--1'1'1-Qi 1 -1115 1'11ll1l'1k'1' 1111111111112 .-X1.11i1- 19111111-1-5 1,1 'kinx .'1- -1-1-111111-1 '1'111-N1i1i1111111 11l111U1'S41k'1l'1X 1-1111111-11ig1151-111111151111111-1-11111111'y1111111 111.- 1'11i-111-1:1 K111 11:1 is 111 1111- 1-11111221-s 111111 l11l1K11'S111L'h. 11'A' S111 1- 1s 111-11l2l1'1i1'11l11l11- -' -ing., -111-1111-. '1'111- 1-1111111-111 111' 1111- 511111115 1s11 141-35111111 1!l'Z11'111fI 1111- 1111111 111. x1'is1111111 1111111-11 '11i1'11 111'1- 111- i11i1i111s, 1', S. 1.." X1:1 ling' 1111' S111111:11'-11i11, 1'i1ix1-11-11111, 51- ' 'i1x-. 11111 1.1-11111-1'- v11i1. 5115311115115 .1111111 .-X11'11'i11g'1-. 1111l1Q.111 :x1'l1. 1111111-1'1 1'111u1111-1'. 111111111111 V11111-. 111111111111-1 l'1'i111i111111-. 111111-1 l'1'1w, S:111i1- I111x'is. .1111i1111 111111-1-. .X1i1-1- 1'1111r1I1, K11111' 1'iI1Q'121l11. Alix- 111'-1-n, M: 'i1111 112l4Fi'1i. 111111 N1111'i1- 1111-115, ,X1111i1- 111111111. 1.i11i1111 1-Q11 1111111-. 1-S1-1'y1 Kirk. .-X11 '- 1"1'11111'1-s 1.:1'1'i11N, 11:11'1'i1-111- 1,5'r11'11. 1Z12l1i1' M11111w. 111-115' 1'211'1it'1'. 1.11w1-11 'um- 1111 1-51 1-'1111'1-11111 1'1l'j'1ltl1l11. 1'1X'l'1X11 1111111 S11111111114. .X111'111l S1t'Yt'11X. 111115 H111111111-'1i11. Xgrus '1'111'g'1-1's1111, A1151 -1- W1111-1111. o "-" WI - 11 'Hg' b. OSU rv 'uc 5 .EL 5 ::" ,03,..,-- UQQQ. doo Q5 - Y if 11' 1' .,-Af'faL1g.4'o' ,l,,ff.,2 .'g1,,?: '-5 ..g5':..J, Ff' Lg, ,Q-1Y...eV "W-. iilf' A ' 24,5 f f-. 1 1 - 'A A . .- "E-?ZA?:.f51.QXff Rf UAE wffxfwfxf W! 'S-'galil-1 'Q 11+ - .111 1 ' f' A ,T 1 f, 1 'Ak f 'gr , rf 1' 11 ry I' J 'K I ' - b H, ,,... - " .,., .'- 'wgii - -.7:vr..qffl0--.- , 15' ,,,4 . .,., ,.po.4.lI4M .4.3,!mc-F11-g,,f,,,,: I -JIS.-md .1 .F . ,, MN. 1... 4 , 1 1 11 The Interhatlondl I-1o11or11rv 511111111 For Hlgh bghool JOLlI'I1d11S1S 1 1 1 I 11 1 1 D1 Nl 1 r1t11r1f1 n 1 R11 1 111 1 1 111 gh 1 1 UK 1 1 ur111 1 thou 1111 ounk 1111.11 n 111 ll 1 111111 1 11111 1 1 1 1111. nm 11111 h 11 11 1 1 1 1 1n1 1111113111 gh N1h11111 1 1111 11 Agn- -'11111111 11111 1 4.111 1n1111,1111 1 141111 N tm 111 111 11 1 1 1um11 111111 n 1 111111 1111 11 111 1 1,1111 1 C'r1m1n 111 1'111.11nu11 111111 Th 111111 XY1111 F11h11111 51111 1 Tl 111r1 1 Ll 0n111 11111 ll A111111 1 1 1. 11n 11 111 11 1 ll Cerhaxdt Iamt 11111 H 1 1 1 11 1 een A111 u1ph1 C X N 1322? .M1?52ra'1:,,aH,,,g Jfzbwg S , 1 , 'Y - , 1 , , . ' 111 - . , . I 6 1 1 3 Y k V l ' 'N O 5 , 1 N R K O 1" 1" 1 1' If R F 112i'1211'2'l V11111- 1'1'1-s111-111 S2111 1' -r1'1- S1"1'1'12l1'X 2111 1 '1'1'1-z1S111'1-I' M, A11 - Bright ,X11's111' Th- 1 -' -1111 211 11111111'111'1' 511-' -1.' 1'Hl' 1111111 S1-11 11 ,11111'11z11is1s, 1'11 ll 1-11 in this hi Sl'11l171 in 111263321 in -1 1-s 111' -1' six h 1'1-11 1'112l1311'1'N. 'l'11' -11'1- S: I y f f ' 2 Asts 11'1-2 ' th- - 11-11. M1- 1 'V41111 111 1111- 111'u'z111i'.z11i1111, 111- 4fh1-S1 ho ' 2 higr S1-111 11 2lU11'1 12' 1-2111 11111:1i11. haw 11-1-11 151111111-11 111 11'1-1111'-s1-1'1-11 111' 1h- n1z Q . ' j 111 j11111'111111s1i1- X'1Pl'1il'l'r, 11u" fl 11 - 11-1'111 111511-'32, M 1-I M 14 1-1 R S . - , . " 111- -rson, 1521111-1 1'z1p1', M2 1'1' . ' , f- - 11 -ss, - u' 1'i1-1'1-1-, .12l1'H Aus ' , -11-n 111- '-11. 1 -11-n 1'111z1-1'. 1'I1'1-1111 iz 1 -1'1 111 son, 1.i11'z1n S1 ' , 1C11-z111111' 1' 1.-, lim' ara 1111 '-11, '1'h1111z1s S1-' -rs, 1-I1'1-1111 ' ' 2 -, I ' - 111 '- , 11111z1s O., Jr. St- 'z '. .1 - .'- , .'z -1111 s , T1111 F1121 f -1'1. 1'f11i111 F -, . 2 1.2 'kins, , '- 1"1'z1r11'is Ting'-1't. M: 1' -'z11'1-1 Gas1 , R 1' .111'2l111'1', -11-11 Wal 111. Marg 1'i1- I ' ' - M1 1211- W111's. Yi1'g'1iz1 f'1' , . 1' - - M ' j, 11-1-1-1' il - .0 . "' ' - A .. - .'S- "' 0' "1-. - ::'. O"-"H -' ' ' by .2 Ju, 1 ,N ,J-e' -Z, Q 1, -,oi JL' -I gff- U o. - 0 - - Y . -- 11- rf-av-1 ff' ' -- - ' . -' - N-. , J 'ik zz, QE I 1 C lrculo H1Qpcmo.1mer1cau0 I 11 L H11 11 1NaL 4 x Rwunt lt Xhzne Z' Q 2 Q 52 M .N...,J'h '55 ,QQ me ffqg.-Mm. fi4,w'?5 39 T-fig, fA , A - D W ug E-H ,, ,Q A ' I . - K ' 5-Y . M Q Q -Q 5-1. e 2 Yr fa 4' Y? k ' R RQ' X ' X 7' R fvf ll' N V. l li WI 0- f- F 5 1 A ' ...Q li ' E I L E - X " All N ,. . . 4 I I 5 4 , k , Nlnlvi .XM-f21I1'x'f Sil'IN:ll'l'T .X'iK'!2lYlfl', l'1llII'I I.11 IM-Hu ,-X111m'iv'1r1z1 1w14,I.Vx: HU-i.. 5' my,-., I..-X .ll'N'I'.'X lPlIlPIl"I'lY.-X .lu lilliswrm VY'k'Sil1t' lux Jsumim- Vzmrla-5' Yil't'-IlI'k'Si1iL'DT2l .luliuf l't'IlYliY1Ll'l1Y , Sv '11-T:u'iu Ymlm-I N121 I -xxx 'IR-sm-l'v1'zx Pvtvr' Vaxul IH-tm Vrvr'u-rn MVS Iilvillv I'l1xlhu'l'l' f'llUFl',il'I'U S U I' I H 5 Bla 'przxlw-t IM-rmiftmm Lillian Iiinwn Iflnrz " 'alis Lillizm IM-ssvtl 01112 wc UIQ' V' th o 'F K 'L ' n :M ,,. ' 0 5 -E, . :g, I9 OO..--.I vi V 0 fa xx 1' :L -'O' . -'531-' ' ff -W, fl- --f gr JAQNYN f "'W 11,1 11111011111 1-1 . 41 I IL X1OL1LlI'1 x1C11Ql111S1 1 lub I l 1 52 1952 E-1wiQawH1'wm?1f"J? M Q Wm--1 mn 111 W SJ W' 'V ..: X X 1 ' f-- ,A I fu ' ,, f. , q-j if N f 1 L-11 f , , 1, 15.1, H ' f A y-:W 1,.3,g 12 A ,cy 0 '-'N "J: 1. L , 'f U1 ,-' -,.-qi, L. L, 1 xx!! tx ' . 1 J AXA flixigff 1 1 xv. ' J asm '.,1111'f"l 'Hr Q-t"111Fk '. 'ff'-1 . I - V , 'V-N 4.--YTl"kli,L'-.bn-.. 1.1 1 8- -l1I.M,,1.4sL-Q-,w7x J ,. . ,il 7 X I Q I 1 X I ' ' X N 1 4 . 1'1111111X.-1 'IU 111:1'v ll 13111111111 11111114 111 '111' XI11111 111'111111111'15 111 N1111'g111j 112:11 511111111 .11-1i' -2 '1'1.1- X-1111x 11'1111TL111 1111 11 111.111-11 111111111111 11 -11111. j 1 111114 111-111 .11111 111Ll1'11 11 1" 1" 1 1' lf 11 S 'lf Nl. 115111-,1-1 1'11-X1111111 -1l1!11" 11L'I'I.11:11' Y. 1'-111x111 111 1111 111111121111 511111-1411'j1 1.:1111':1 XX11:'11i '1'11'.1f111'1-1 N1 lf K1 I1 If I1 S 1,11:1111-- 1'l11'X1 1f11 17.:111r1g1-11 1111111.11 ,1111,1-- 1:11.1111- 1111111111 X.1'1 11 1511 111 .115 11111 1-A, 11111 11I1'11 1X1' ,-. 111'1.1 111171115 151 141112 1"1111'11. N1111111z1x 1111141 111-111-1 11111111 111111111- 111-t1, 111-M 11111111111 1111111 1QE11- '1'1.1'1-.111g111 .1z1:111X 1'1111k XX'1l1111111 XX11111-1 1111111 1'1111111- 1.1111z111 K:1111111111f 11.11111 1111111111 1X:1111'f 111111111-1X1111 1i:11111. 151111111 .11-xriv 1111'1111'N 1'111111'1'f 1'11.1111111'1 112111-1' 1':11'111-1 22, . o 'G' "L - v ..2- ,. 'Q' 3' .119 ' k.:i.- 'oc?1"". vii-rf' uso . ' " -. " L11 'O' .Z '1 'ME .-fzfn' ' P- ' '15 , Y .7 gt. Y '-- , ,ff-QE ,Y ?-,w vgsfr YYY Y 713, P: f 4. .i W, faxf' N - 5 11 ' fwx f'7A2 W'XYNf f lvffffffigrf M, fm-FHIOHIJIN wwf-'P M' MF W' A if 1 QQ 1552 G. X 1952 on 2 L :'. 0 . 0: . gf.wL3Q-14555. khan, ,jzmva N A W, , im 'b.q 'ln 'I k V--I ' I A iff'- 1 . , ..g Legg! .. YT 3 " Z "Q ,M 3 .45 C" '- ' 'V,, , ,.... .,,-, " -, ' I ' 2- , 1 3 6 ' S hp L ,574 . . , 99 A . 6 M - : - Q ik 'Q ' I ' 'A fl ' , A.. , w e ? Q J 5 5 1- Q M' ' p ' Eff h 'E .F ,, Y , , ' .- ' U " '33 :. 4'- n Q 1 1 . J'- .A' t . X Qx L l. 'Lf' K , V.. 4 H J Q in .. 1 .L .,.5?Q3yi' P IH .5 Kg' ' 0 . ., 53" . lf 1-""" 64" Xf A ff jx glgtfg 5? Hifi ,'2f?,:m' ' M5 "xffwfff?'I' ,rw I 3 I I IU I armgln I ht 1 un I' I x lI"iI1L,t 1 JI D 1 ll AIUIQ ClltX mx UI N ul? -X umm I In 1 I X BML x hh 3 .aff .er 'Yaris-Afign I3 K I'uIvlisI1n-41 11'i-uuklx IX thy IHUIHIII m tu A-Xl: Im nu, I'I'IYlIt'4I in Blur II: wr, Iirii ur' M' lf' g -I1 ' wr Mak -- If itwl' Nc-'rs Ifmiitwr' Ifx ' .1 f - Iiflit 11' Assiqant I'Ixn'hz1ng'v IW 'Q-ig: I.II'l'IIZ inn Fc' '- Iiflitm' S0 7- A' Ifflitul' Ii js' Sp 'ts Iifiitm' ihrls' fp Ls Ifclitm . I ' 'If' rn' Vzu' mmist '1".I 'A. 41. O 1352 Q 52 ga . K-.svn Jiozqikv 5 ,f 1 AX' Y Ulm YW1fh'ff ls ' 9, llll T11 11 'H --y...W4 Uv The Ry an RLVILVV 1 ll 1111 LU IIIIX P U5 ll Pl l l 1 l ll Xlll 1 1 UI 111111 H0111 1 111 1 1 h 1 1X 11 1 P leanm Nllllfli iu 1111 N 1n1 Xllllldlll Xhnter NI211J1111c XX 111m 111 tt ll 111111 l'1l11h T.-lgert NI IN I 1 Buku 21 Halen Huull ll 1 l 111111 1111 141 1 ll1l1n Wleahel 1 1 111 el l4111h1 Spmflllm. E7 ff X 3,1 4 I 1 5 1 4 I f. , 1, 4' "f A . 1 'l'lll'I RYAN Rl'1YllCW is 21 I11-1111111l1ly Illlllflillllt' xvulvlishvml lly 1? - s l' ts of H1 '1l-' High S1-hmol of M lilu. Alalwz 1121. lt is -1111s111'1'1l lly 1h1- ll'1"1111's' Clulcl. 21 s111 11111 f11'g:1r1iz211i1111. ir11v1'vs1v1l in 1'f1s1 -ring 21ml 11111111 lllllf 1-1'1211i1'o v"1'ng. U I" l" I 1' I-I R S l'1'1-si1ls4111 111' 1h1- XYl"I'l'S' G 'l1l Th as '-ll S1-'1'1'1211'y 111' thv Wr' -Vs' Gxilrl Nlll 't 2 l'1v1'll l"lfl' 111'-lI1-f'li1'f , . , 1 1 ' .' ' l s' fss .lz 21.!1'1' , " " H A f'i1'1'ul211i11n Nl21n21g1'r GL'11I'LZ.' Vwil Ilaul l,i11-1'211'y liclitm' . ' " "- '2l Art lfelitm' , Ha"'1' fttlc llu ' l'l1li1r11' , , I ' ' " S11 's lirlitm' ,. . 21 '2lp1 Vluh l'I1li1111' Isaac "' - 'st' ff l'Ix1-l12111g'1- lqlllllll' V . , 1 2. l'111'll'5' l'l1lll41I' Mil'-' 'l l' lYl ls xxllll . . A . 1- l'lill'llllj' .X1l'is111's: Bliss lf. l,l.ll'2l 31111111-. NIV. R. ll. ll4 11s1-1', Bliss Fa Rzlml- .111-, Miss e J H L' ' 5 .-1"-12 O Q -1 , " 1. " 1 , "f :L -'O' ,,,,.:,2Z '1L,,.., A -'WJJJ ' 21- ,L ft. ...' h ' ' ' ' h v1..f1'1f ru lfll 11 1 h 2 2 ' ' ' . ,, K ,X A , wx! ,--"f""f I Xffx UAQ V ff? 4' - 1- 1- ' bf , 1- if-.a: T:4,l:Q.CIHOHlQfl Yjmr' IW' 1 ,Q I-,f. 11.135, , ,jf-'lg .-JV " 'J I7 U' . 'W K " , r - I V--N N, .- -- -.,g,J1.-TX., , - .AR ,ltf:',.,.--:.,.' ,a.Ul4.L.fs!x7w.f1Q1 7.4 w f Tha Harte Hw Y Llub I 'l I l I 1 R + Llllll gl umm Irtmum t 1 mx II 111 Nc Nl hpu xXx x I v 2' ff 'w1"l852 Q l952 .gb-PuQasrow1"'f-XA.-v0'A'GY.a gn- M gcxsmu ng, fy, Sw V5 WX tf nr ,ye Y-.J - -. xx . t ., s, y , X 73354: Vw . 5 QL I igjxif-:gi ' . ' I x I my , U . I , S 1' w 3 I 1 '- l'11':ul-1: 'IH mwzziv. mzxiuirxfu 21IX'i vv -wi Wx'-':11Ew11Y hgh xL'?1II1.lH1I 4'f!Nl11Li!lIj hi1flH'I' xf'tYT1EllY':- ff' 1 ?1r'E-'mm Tex Ilf H4111 I: 111111 fpwlix, 4 nam xx' fx.-11.111111 X11-zumxx-?111l:1r'J1ixa l'wlwr'N: 1'r'ir11fw11nmi Whin- U I" I" I 4' If ll S Mil Iii hi II PH l,I'l'Nill.'Ht .lcssv h1Iil'x X'il'1'-lll'l'S' 1 'nt N121 " " Iiri fa nm- Uv 'ra-tznry Nr ' 2 , - Ilifvll 'I'y'1-gxsurq-r lim' Miilm' l'm'r'vfpm1iir1! .R-'1'v1z1l'5' Ilv 1,2 'kvl' V 21 lniy R15 Vlkis- ,Ml'iQ,y- MF- VNU! f'1::rr1n-vllwr' - .0 . "' "1" - Q ,,'. 5. .-' 0 . xg: Orb.. 5 -. .--- - . Q" .n , ', v 0 f ' 'L ,fl 'I 1 gi, 'r :fl--Q .oyy qw.:-.I C 1 EZKJQSJ, I 5,-IT9, .31 ...Q ' ' ff ' ' - . ' 0 YQ," Xf We Q fi 0 UW' . .-.- 1 - .jj7,.r..4f7Z"-76-M PM1,,.L.7rf!.1.:2'y-gf,-xggiiyx' :ff-' .I ., 1- H - V, -'N Tha, Nloblle Hy Y Club P LL lf!! I 1 1 ITN! LUYUINUYIITX X l I 1 X n lm 1 Fu xdnnt Xlfl IKSIKLTII nu num If INUICI' x 1 x N m' lhaplfun x -'X Xl wr xx 1 Q ei v X x- .f"..X...fofif3'J?5g,,,, E52 m9m..r?51 fr?-1-Qfy 15 X59 C X' . I 1 'v U S . I J I 1 ' ' x - L I I'urp4 4-: Tu 1-rm-21'-, mzxintnin. and rxt- 1 IhI'llLliI?'l wuz big! schfwl z ' ' j lifhq-1' ftumlzuwfs Ivf'f'hl'iwU1ln li 41111. ll-vttwr Vlvzm syn rts, vlm-an sc'hvIz1l'ship Vnlfvrs: f.l'illlSUY1 :ml Vhitm U If' lf l I' IC R S Yvrnu R 'S 'WS' f limi llillzxrcl " ' '-I' ' 1- .Iuhn Alcirirlgv . , Secretary .lulA J IN' ' ggtmwrg , . Twzf 'x I,m'4-ll I' lIl1I1hI't'y ,f'UI'l'0'INlHlliYlf,I Sw-r'vta1'y Billj Y' .ur ' .' MV. S. IA. 'Tll,'lllI' . d"Sl MV. li, V, V2 up f'l:m:"llm' o 'V L' - 5 ,,..-3-, ."' ' T 'ii' x Fi- '7'1""-. ui: -fe B - I' -. - of Li., .'o" ' '11 rS1"Lv ,grunt ' 2 . ' so - ' f 1 '- ' ' ' V. --f - -.J-W ,il,a .sp way HE, , .,, o ,-fv'51.fwf Y 7112 'YWNf"'vi, :eel ess The Semor H1gh School P1111 ar Nl X H11 nl I 11 11 1 1111 II 111 Henrx I 114111 11 ll 1 N111 Nlmaqua Lllt sum N111 mx 1 111 lx h 11 11 F I10 B11dg1xkat11 ILL NI1111 1 1I11th Ilunaxan Xl 27 X W1 K - ,I f - ' ' 1 v 1 , ' V 1 1 U I ' 1 ' .' I X , ly -Pi xl' . . N x , 1 X , 1 , 7 5 l'u1'1 s1-: TJ stuclj 111111 111111111111- 111 11111 1111?1iU- xvluyx uf run! 1111-1':11'y 1 1 11l'1l ativ x'zlu1- UFFl1'l'IRS NI: '11 B: -'aft I,l'L'S-l'f11 I' 'z ' 1 ' Vi- --I'1'1-s' 1-nt .' 1 . ' Is S1-'H ary Kd " . " 'an Hi-l11l"2lY1 H11 'irk 4' zA1'111'111 111' l'1'111g1'a111 1.41 111111111- '. .- " -' -' Stal'-.1111-1' lilizz 1 " .-MIK111' - ' '30 'f qw ' L' -' oao e , . .e'.1 .." -:Q . V,:" .-.... J' .5 65? . Y ". 12" 21. 'O' EL.-1 1 --0.045 ' 11-T' ua' , ,mo 5,1 J Xfx cyfxe -Y 'YYjAf'x'Vff' sa4 f Q . - k : u 1 - P :wi 4- 5 1 7.fX?:i,AfqnOHlLH ,'S,AvAfcrsl' ,, F 3 2 S My if , 'aw'f, -I -f!.f?-1'g,JL4 ,- f,--vQ..i.,.,H Ilgprialvlk LLL! lfnj poo- L-4 Ihe jumor Hlgh Phu erb V it N Q Ill Il! T I 7 I C l Ik lit n 1 L Ll 1 net 1 X1 0 21 1 -nf l85f. Q X l9525 N- 'Mm Ma my Q, qsva..-.-nv fbqfrij 5? I , W , 1 " W 4 1, -' ."' ' . Q t 'S Q n ' J ' I l I . 4 . N b Q x Jay I . rf? xl ' 'q y 1 fxfd' 8 kr ll . x r x . . , I 7 , I'u1'puw: Tw Iuka- run- 1-1' Thx- l"1w-fllxm-11 um! Swlnlmnlum-'11-f 'h mu l- ti ' try wuls. :lx thl nu- l -'fhig cf .hv sg-ni wr vlulw is 511'-at U If F I Q' If R S Gl'k'lL'llt'Il Mill -I' ,I"-s' 1-nt .l. T, A1'1-miull X'iL'L"PI't'Silit'Y1f Ar wld Th: mv , , ,'1'1'-as re-1' l,wuiw- I.imllvl lm , , A Sc ' 'L ary K. Srl :ill : , All 'sul' . .s .. "0 WL' fi, .,. -. . .uv , . -1 ,' .-- X jg. I' ,L - 86 D- " ff '- 1 U-:,."0' '1L..1 ..g5':.SJ ' ff -QL-,,.- ol. ...e ' Z' ' ' v V xi, ' " ' ' W A' 'M' ' O i4V,': l W' f -X . X. ,-- 111,-1-6, 11 KT 1 1 'f 1 'JAQ 1' 1 w 1 X' uf! " H5512 l .gsfiyt L F M , , I 1 gil'-di-114.334 - Q . . b 1-.1 - - K - x.'1, H ,H M7301 4, 1 1u1111111 x111. C IL 11pl11111111r1 lx11111111 Club I L 1 2' Z 11. 11552 Q l952 , X' dglw .fin .n.9"'qi'I-1. 'I gy-5' X Q, M 'VXI' 'Q 'fy Nm 139 'III I' ' I 1 1 - 1 11 - 1 11 1 1 1 I I 1 lx Ll I 11111111X1, 1111 1111111411111 l'11"11: X111"11, '1111111 x11' f'11- X'111111I 1 1 111. XN'1'1 11111: 13111111 111 1' 1' If II F '111 1 - 1 1'11' 1'!1' .1.1, 111.11 X111'11-11' 1"1 ' 411'11i'g1f:11 S1"1'111", 1 l-'1 I V '1"1'.1X111 f Q 1 V -, 1 1 ' S ' ' ' K . I 1'11': 1 11,1 . Q111111g, :11:11z1.:,111Q:1.':'11'.1111111'.1-1111'111p11T'1111'-111X'111-- K111t'1-, 'I'111-11j111- 11:'1111- X1-11111-1 11111-11: W11i1 111111 111:1111 U 1' 1" 1 4' If IZ S 11111111 ,XYIQ111 1'1'1-11111' 1D1'1-1:- 111111111111 XIIV1' 111-111111111 'I'11:11 ,l11'111--111 P1-'1'1-11115 X1r.'.1 111 111-1111 'I'1'1-:1-111' 1 . . 'M ' '- --- O0 -. 1 Q .50-,. -- 00' "U 1 - 'j: -1 Vg. 'c 9' . 459' 110' 1111 I 'W 1::3'f1L1--1, f-"1-I 1,1ffi1f.5 ' ' ' -' -11:1-3 ij' " 1 Af K , .XSM f ,f 1 Y Yfw Y wwf L Q in www wfika M W if . A .L 1, P, .ao X if -1- iv ef 'mI82 125.15 mqwg 'Nab Y X179 QI Q "' . . ' ,FF Q , " fb 'f P r ' 4 Y 9' ' 5 X I A I v ' xg -' K ' ' 4 ' r. J- -' J ' 5 'Y - ' - - 4 ' gi X' ! 5 3 Atl-'P , - I ' 4 ll L - . .,, fl L . 5 , ' ' . I . i , Q Q C , . N- args. ' 5, . all A 'I N Thx- Kiil'YLH'1'N ufwi in thk gr un wi rv mzuh- ami 4i1Xe'11vp1'ri by thy Kmlnk Vlulv Alt'lN1lL'l'r - -2. - "' ' 6 . ..'- ',,.. 'S-f. ,- ' L x 5 ':j- -' I X-:. 9 5 QOH" -. 454- JZ. 871- f 1- A 1 'f ifggw ,,,,,.,I 1 '51'-A1.:,43":.fJ ' P- ,I-JL- Hg. ...fr Y , , , , we ,..' 113 l , , ,., Y , ... ' A K- ,V ..'- r , - 1 . , , ' f 'JA X X 1 4 , 'ff4z5?'TL ff' - K , , , v, 'HI 9'--1 N Q ' X f 1 1.' I' -4'-.A 3'P,,f'1y . A - - - N ,U , , . -gf.-Q ' , , X I ., -J 11 T "F, ' I9 by 5' 5411 Y - - f--- .M-.,.w' .1 4 . ,QM :N fux- L ., W .4,A UD E-f?9, j I4 'w mn, E 8 six U , X L . , llw I .mthm C I I 4',u A ' 'xw y"m ,W.1:w.H,".' 'Q XI 'M-I ', lx -'w- M! wx IV U .I1l"- 1 1' I' I' I1 If EI S ,lpn ' I! flf ff' ' 'x l"1x1:'r' Xl 'x 1M 'zzx' X' 7-1- 27, .4 ,U .MQ 185' ' H' "-f .:Q'.l952 X212--' . E?Hx'.QZL4fl'f -9 pm: 'ffflgiikf 'g"i4lO. '75-uk Jiffy? mx U All Xs f Tri! ff yrlse XY YN 7 Yr X f' .ggfgx fy, ,wa CQ L1noH1AN,M,L -' H f' f"-'- "T""Tm'V Nm ,JM 6 l,hl"f5Ju-im! ,ff X N-U4 jk Q sX ""'Xg,,4 QQ N X ff? is gi-E 4'-es: ll! 27 2 '11 l852 i952 fa xv, XV'-Q-: ' 'PM 'jf' 9fr'J5 H. 1 U' 5 , Q --.1945 4 1. .-fv'f..fw-K N- N ' . A ' ' A L ., ' I 'vffm if ,iff ig 35:2 -A . ,f' ?k.ff31-4' '.l:w1'u'ur AIM , ' ' " im.: +4-1 " ' Q4V4 -- '-tw-ji-.1, fv'?" ' 'V i 4' uf-T 'Q mm. Wm - -I ' ,WML V ' , 1lf2'I W i V M G sl V? 'J N' Q f I S Q L Rx K l . ' . 5' .-.1-. 1 , 43 - M 2 W ww Y g"w1 I l EL' V 'M W2 4 3 6 Q? HE kuM'x'1,Q in Wk ! Q . g Li :1+mp 1 gyms . wal' X I A Xl V 5 f fig? 1 3- A . Ny f, , wf z! ,. -. V 1 'X' Wli, I l 1 P LL! U F XX ll1?iI'1'Q'qiW ' L I 4 K m f I li ft 2 V xff E W QQ x - lui! ,Q 6 Q -1 R Q N .N P .I v 1 x 1 1 xv E V- ' Y XXVTG- J 5 , 1 ' .'."X- -J 1 ' Q , Q 'DH' 3 I 1 I . , 1 UAL ' ' Y l 5 fi- f M' 1, i I- X LN .f ' f A, x. 4 ., '11 v Q-gg ' l il Q . Q' 'E ' x' .tv In . 5 4 t ..:,-,, 'if .-" '33 6 .23 2o'C5""-. 557' 'bb- xf' Q ,- Z' .U Z if Y r :":L": O ' V -1-id3r'7" ,Y - - " A' 44" ff ,fSgff.,fw4 Y UA., 'XT'WAN!"f :fx LM ,,' -"ii "I ' I- ,A Firiqgbga-1? ff, . - - - -.4--A-- PDP' - I In RLILIIO C lub I pun XII I I X I il l l l l 2' I of 1652 Q N I952 Nw,-.ivamw1""rx.,y0Q'GA'-.ra mn- Q, FM fn. f7fa..vf" 8 6 U cv C- f X .. .. -- .l. 5 I --U - , . Q I I I l S 1 u - H nv r.-I . , ... . .74 f X . , X I f I'L11'pwfI-: 'IM IHWIIIIIPIK' :In IIIIk'I't'rI in ilu- Ntufly ul' Vmliff :md ilf pmxihilitlvx Ut' II 'X't'Imv 'HL .In U: 'IM Iuwp Hn- Illlivllllzi I-xx-r r'm':uIy In wvvixv IIN- Ir.-fl in rauiiw 2l5 wvll as th- In-st in Iifm-. ikdmsz Iiwl :mi Illzu-II, Iflu xx- ': I'ur'rmfim1. fl I" I" I 1' If Ii S Wa 'II Ilrvmm I'rnfsi4l1-ni I-!1.Iw1't Whit X'IK't"I,I'l'xIfI1'III .IuI'z1r1 IJuI'I'vv Sl"l't'I2II'j' Ii. A. I'1'1-xml 'I,Ia':hul"l' S, l,. 'llnylfn' SIIUIIQUI' .-" ".'-' . ,L I., '00 .IA , :'- o'cL,... .' Q -- ' .. '1 ' .- ' .Z- ', - in - it I- I O :lv Jo.. I .Z ,511 -'qrw f , avr?-Q on. 0 ' Y f W A , --- . C.,-A ,:-- "1"J- ' gr- .-' '-' 'Vp 553' -H -11 U' X ' ' f fw WW A 'A ll .X F-N--VH, 'E X 7 . Afhwf' P fgifq M ,111 pq 5 im HLPLN , A,.A ,. ,,,,fff:4gz""1i AM' 6 .u:.q'.u. " ik, I ,, 9? IW A as Cm 2 ep " , - --" A "-wp1f,.,4-.77-,-,,lQiL..a.f,.,A -. x.,., . -:.Q ',.1 .1 ,:?,.,,,Mxt:Jf.,,dg - ' lf U,-Fl WI G .Jw .7 0 sf"4 'N The Local Interc-mt Club ulpo x u 1 N f pn c 0 to lx mxluiga 1 pmxu , n ll UXNLI I Ink lt Ld ku t lm Ann Pxanu Nlltahfll Xue Ire lcent net Qlhl Nuetirx N mx Ntxnud u Nils Nallle Xhthexs -Xdxx 17 I :asa Q N 195250 fi? . W :lx ' -I lil! invumfln Q. , 1 ,'. T ' I I ', 1 ' T 4 1- - I rv.. 'l , . u 1 Q f 1 ', Ja' ' ' si v 1 1 A A ' s , A ,' ' 3, ' f 7 - I K I' ' se: To gf: th i' l't'C0l'1iS of th- past and to prvwrvc- thx- rwords 0 -s Ant NI t : 'n ' - ff 's V. lors: I'i k and G ' -en Fl '- ': V ' :xZ21'2l OFFI1' ERS Fr - ' -'s ing , Pres'l1nt . " ,. s'i Ja f Gvzrdt , . ,, , fa .' 2 2' , 'l'rvzxS rur . .' ' U , , ,... ., . "sur , ,. . L' - 4 ,,'. ,M 45... .-' 0' -:gl . If, 0 .Q--. J' -, og in -vh ' 11" QL "ou 1--is-s-3 ,A,i5f21-J 'I 3 T- il- .'. -1--'Q .. S ' , lf UAE 'Ywwfm-f ,Q21..'f l ll Tw 1' 'H I 2' ffl' igF5.1b2flislSlHOHlfl ,f,.Mf1z-fb.. ll ,Q f' 'l W. . , ,. 1 , , 4' V-Y n ,1.,:l-N, .. 4 . j?U.r,A2ffZ,.:.7.6'fJf2f ,.ug-5:5-LD' ,.L.1l.4s'nr!.1k.-32: 42371 45,9 E., W +0 Lv Y Phe Curl Reserve Club II Xl '1 1 ll u l 1 1 Nu 1 c 1 :um I am 1 2' Z -lf nssz Q N l95Z5 w+1,QQa,,,Nf'-1n,,,,oqGY,, ,Dm ,, Mi., Wava,...n2,. Jfl'.l..QfvJ5 ly n 1.3 ' 1 I .. 'Q .J If 0 at ' ft K C- .- .A l l Q ,, ' l fl '1f ' ' t ' 4 Q - . in - V N, 1-. - . 1 Z fx U ' I L 1' , I I - QQ 0 .L I f ' xx D ll " I Y l ' ' A A 7 gi ' W x ' , A ,X , ll111'pfwf.: 'lb lviltl' llI'l' f-qllzllwly' Blu U: 'IM flml znnrl gi 'A ilu- lwsl l.1llUI'NI llllv :xml Wllln- Sl'INlf '1l'l,l'l'3 .ll'Nl1lli l'l,l'li .lznmlv .-Xug: N121 Nlvflmwl l'1wsi4lm-nl Hum-l ivlly lfnz lml- .lu-ksm Vice-l'1'vsi4lm-ni lizu'l1zx1'z1 Wm-zlvm' I.lAllUl'2i I I-1' Sl- 'l't'l21l'j' llzlttil- Hvllv ,I lnvs "1lI'l'lt' Nlz l .llmlun 'l'1xz1fu1'v1' Nlil' RUllllS0ll . A ., 'oo .Z' nv! 'VL 030 .. - . Q -Mr, ,,.. 'o' .' , .gv ' ,'2- ' 2 vig- ua' gil .,,. ' 1, '- 1 ,LA 'faL1g,.4'0 L,V,,.,,,2 'vm 'A --2"g1,J Q f 3' . Ji my ,io Y Y ' ' 'VLH U" ' A . :SJ .' ,V 1 11f"" M f?f5'f4f?':1'e, 1, Q fa0'e4SJi 'V 1 gf1J'91"'1'5,3'W1', 1 .,. 1 11r - - " ,B in P111 Contemporary Poetry Club 1 11 1111 1111111 ll ll 11111 111 I 1 1 Lt 111 F1 N9LItT.dlN 1' 11 -XCXI r el -1,1 11552 Q X 19525 SM ' J ' f ., 111-J . I . H' , f -'- ' '1 'v . 1 . PS' 53, 11" r-. f A T 1'111'1111s11: 7114! I':1111'1z11'1z1' 1111- 1111-111111-1's w1111 1111111-1111 1I'211'j' 11111-15 211111 1 51' ' N1111111: 'I'1- 111+1- 1lL11'Nl'1Vl'S 111 1111- 111111115 111' 1111 1' 11111. 1'111111's: 1-311111 111111 W11i11- F1 '-1': Sw-1 'ea 11I1'1"l1' KRS .-X111'1- f1l'1'L'I1 1'l'es1111'l1I Luk A111111 llll'f V111-I'1-11911111 192111 11- 1111131111 112111121111 .' Mrs. S, L. 11 1'z11'11s , , . 1 1"so 1 o . H' L' ' 5 ..'- .. '8- -" ' ' - 5-'. "O-"2 -' '- ' if -11 1L-QQSGYGQQLF' owf.-51 o 'io f'f'.,..1-1. -11 XF iyfxe 'YW5fk'f , 'L gf. , .- "'-- A ' f ' I ,g l-Q, ',,f if 5 "' " . MH 4 , ,J 'WF Phu Fme Krts Club UI ll I x N 1 rx elm lm Mzgm LI edu if Z . mf :asa Q N l9525 FP 1rw4NQf:3'L- gy me 'Wgfam-AKDQSZ x. Q X .- A s -J Q ' 0, .lu .1 f . A , 1 I' Agnew-: As il part HI' tha- Fmn' .Xl'lx Vlulv, In ln-ml lu Ll gfwutm-1' am 'wizxtifm ut' Art. Nlm nj Gm-nius if an iHlll11'IlSl' vzmzxrity fm' Ia king' pains. 1'ulm's: Urn-n :xml .'ilVl'l' QIFFIVICRS Julia lDzn'i4iswIm A I'l'1-sirient HQ- Aw Hr P211u4 Vive-I'1' -s' I Ant .lar -s I vlf- S4-'wizxry and Tr-'F rvr 0 --- VL' ' . .nl ,lu .J ' 0 .fix L jf' o'o,..... ,' . oo 58 , ' ' '1."' 1' .. "faS.w4'5" ,,,,,f2 M0"a- , --0,,,yQ " Hof' 6' . ..., K 0 xL P I , -:ff 1 'N - fff""' fl I' 1. ,. Nf WAR 'YTH,nf ii -1--...J I Cafetema Workers l7NKtl Hour 1 the Nlultltuc 1 N ll 1 Fx ll 1 N u X me Pre ldent n 'Ina uur 21 G. X X. P -.A-. I , i , , g 5 iv, " an - W 0 U fl' Y J . ,. Egg ,TAI V -1 'V In . W K tkllur-1 lilzuk :xml llluv Fl ' Bl vttwt Tw fl-1-ml 1 . ' l- il If l" I V lf li S William .'ul'l" -l I' As' l -nt Nvll .Iorz guvf , ,, , ,,., , - S' A Vvrnurl llukvs , Sol-rotary An l':u'rUll , , , -1 1 .0 . "" , " - 4 1 ,f .v 00 ..'. ',' 00 ..., ' . Q ..o- ,,.. of .' , .g- X ,'.. ' -, ,L .. ,, gh rr i . Z' u. 1 N V ar .ug i--MII' -Zim. ing,-Jn! f gt VJ: 0. ' 4--6 ' Nm. l ll -sw l xr X X VA www 472 ,, 'K 2 ' F -4 7-' ,' 4692, ffrnonmm II W- 'rH'ffIA'fII+-WI -' f- 2354 -I fT 1 ' I I 'Qf? f'I'Q3 " I"- - . fn . MW , ,. , .-,jim2g9L..5.hg6L,sf7,.Vanin-:.'u, HLLI:-,!.11f?RL,rJI,f K: 27, gf-9 Glrlb Glue C lub 'N I Q Ixlx I I 29 QQ :asa 6 I l9525 gnMMim,,fMMGf,-I X, ,G MMG, Q, We my 3 o - I B I ' I 9 , fr . i x -, I Ir I-' If I 1' IC It S .-XXI' 'ILIXNVIS 3II'I'l'IIICI,I, I'rI-sinh-m r.'XIiA IIICNIIIIIX Yin--l'zw-+I1I-nt .vX'l'II.XI.II'I III'N'I'I'IIi .'1w1'vI:11'5' :mII II1l'x'urllI's'I' HFIIYI. 'I VII' Av -mnp: min-fi MISS I-lI"I'II Sl'IIAI,I. Spmnsm 1' . o . , "' -IW' ' Q gag' M ,Su rv 'go .il 4 x::-' ,oczlnnl U.-14- usa -an o . vga, 1- -Q r,rbA.::L--Jvc' G-+I. 1? ,Asa .:.3fJ2cJA - K AAU. -mg Y ' ' 'Y' ' Wi. U' ' ' 'A ' Y ' 'L' I I' ni 1 ' Eur' J '1 mf YN c.7Ae wwf f, ff? H'-f 'nn r ,fzffMf9 ffEfUOH lQHN 1 if B. M f -7 -A A ,,.. - ' "g:1..,1.4: ' Q 1-M .--,..1,frKjA,-fr: .,f1,:,' uw -7' Boys Glee Club 'NNI A 4 L fx a NN RI m 27 Q x iiMvLaQM-JmJ6fkJ852Qq f M 3352 mam-M mn ww YB X30 . by Q 4 Q I " . ' . 'Q . 1 -' rd ' 1 Q Q: I v4,X15,T t i 11: . I- E ' A - . f 'X - , 1 - I x H v f Y . ' ' Y , N U If I" I 4' If Il S l.Ul'lS NIHIL-Xlil'ICS I'I'l'5ilil'Yll 'VHICKD VUBIIKICI, xviL'U-l,l'1'rill1'Ni .Hlllff If f'l.lCYl'fl,. NIU .'.'k'I'1'12ll'f' :mi 'l'1'c-zxsllm-1' I-IUIIICI-VI' LYNIZIZY Sm-rggvzlrlt-211-Arnw- IZICRYI -'INK .-Xu-wxmuwzxxm-ft Nl.'.' 'TH S1'IIAI,I. Spins 1' ..S' ,.. ni". "V .go Ji- Lg- X IL. :zz o6cL'."". v'."+" doa m,,f' Y i7Ae fvwqf-YZ A '59 1 r -AJC' kr l ..,-.!1lfF.'y' QQ Samor Svmphony Orchestra Io 1 Ntunut mulun Thelma Ixxmll mu N11 mr Nlllton Ixlcm HL XIIIIIICII Xalcntmm 'Nlarmn 'Nushulx l1I'llX rl T11 1 u Fwelwn Wheeler xl 6 I of l852 Q X l9525 n.Qzn..z""n,...nQ1GY..a ,mfr -xo, fzqyba-...ngS,,'. J1'g4,.qw75 39 J . ' I J. . ns .' 1 " ' 1' 'tor 'z ' , , , CV -wt . .st- 0 I" I" I C' IC Ii S . ' ' V , . I'rm-s'I1nl . ' " ' ' 4 1 , , , XIIVL'-I,l'l'iIlIK'III . ' .'- ' . S1-c"' . an '-:s wr I' Q I A , . , ,.., , ,, . , , Libr: 'i'1n Mp, , . -"L 1' Y 5, 0' gl. ' 'oy L-,.7,.:1f: rf'-I gl QL il - 4.9 ' ' VA.. 555' ' ' ' ' ' ' ' ' 6 I' L' ,-vg..fwf Y me Www WNY! Lg,-3f, i.i . V :ft M 'JA -4: fff, - avg? bymphomc Band um N xx u funfiuctf r Q IIL nurt Ul all L ll u IL 1 ll L 1 XX1 mrotux mu 1 :mit Ixn 1 1 S Drum N11 wr xx ull ur ef X 39 f, . ., f ,l. J 'S fit' 'E 'I V ' I Fr 'fl 1' " 'lm-r Vo -X Mzvtvr U If F I I' IC R S .lzicq I Ili s -V, . Pros' ion! Fr -cl Fr' 'lor , Yi 'v-I'1'vs' 1 -nt Mu'juri1- 'z ltrvn , Sm- " 2 :md Tr -2 s 11-r Har" ch , . ., , . , , ,,,,, , IAHll'2il"2lTl H1-'hm-rt .'1'hl'mft1-r . . . ,, , , Q - . :jc Ed 'z ' J2lk'kSOH Rm-I Vim' I... ,in ,.' '30 .253 KW L 05v,.... ,- , Q fha, "u1."- 1' .. 'fa2Lg'5' lk., , ---10.51 " ff' B' . -J ' W, -ff 'A - 5 0 1 N f A- - m f' 42555 f PM mmf 2 I I I I ' ::-r- 4 ' F5 M , , The jumor Band mu Ihldt lu L El u nc Pax Ru uct ua u rut Cac I pmtu ei x 39 0 F F I C IC R S Pal -' -' on- . ,. . . , Vrvs' l -nt Vh lst ' Fostor , .,,,, ., , . ,. ,, , Yi ' -4I'1'cs' l -nt " L' S4 , ,,,, SL-"1 ary aml T ' -' s I'l'l' -' Q' I ' , X 24- ' -' ,.-if .-h'-1.33 1552 -3:1 Q Ni: l952 ,SO-0---. limb ' 1- '- 1 :L -'O' 1' ,gfh-S4 ' .1 jk. ...Q W Y , , , Y -oy we , E V, , , W , ,, , , , 6 x ' f 'N 'JA ww " M ,. X W f -ff LL , f 2 Wf V1 if .5 ,g,95f:gig:,,'3i93g1m:i b.' I b PKDA N U . 53545, M 5 qu' rm 1 4W':'Zf ' CrnoH1 M 'Q - . , Mgg1Q...,.-95, ,,,.., l,.L.!l1u,,,... ,ml ,V,-J'fw4L. Thu Off1CL Abmstcmt 5 Club vto N um in XX 1 x n X rx Nou r LK E7 an 1552 Q N 1 52 Mb WWqfkf- bfi' 1- X1 Q.- kg W1 lil lil 1 X Swan-...a fb ff4,.QfV 75 , , X 'A i A I ' r , -1 . , . ' I U 2 4' 1 A . . , J 1 1 f N Mm : We .'vrx'4- Vwlfwrfz HI 1 z 11 'hir' Flu wr: Lzxrkfy ur' U F If I l' IC I' S 51:1 .lo .' thull I'1'us'1-nt Su 'xx lilizuln-th lie-mlrix YiL'O-I,l'l'S, 1 -nt William B4-am Sw-rutz11'y-Tru-znNl11'v1' Nliss Fitz'-1':1lml and Miss Plum-s A i 'iswrs o 'Y 'L' ' e .on 'M es? li. 'ui x A::.' 9 oo,..,A' 049. 006 gn J- ' 1-"1 .. 'falajo in .QJZWJ-SJ, A J-A., ' . ...e W f 7 vt my 'f ' - ' 1- Y UA W W V L ef e M N ,ef Y x 0 -' r 4T2iFTii"fT1:f1i4g2"5'xZ?'g5, 1' f ,ll The Welfare btme Workers if f '11 I852 Q l952 gr 29 N . J , . ' K o , J 'A 1 6 ' .I ,.u ,.- 'go .53 r 5:-' o,.,..,' ,- . li'Mf"'lfQ'4-J'??'kHWQ'ag4 ?jgNei'2n5 r Q f'15+'zLe'fEEr-9f'41f?5 ,f'y.f' 'f' 5 ' ' 3.4-3 59? 'si f . .5 Z4 r if 9 r 31112:-1 'fi , -yu f " j4dQ5fffii'H'?3 we. QCID HLHN 'M ' M" fW,f'1W.f.. v sf ALM KU... N ,xi- Sw- 'W2"4, xf C c .mhu .md Offluals X N 1 N f H1 I l U1 W' EE q,g,rvl' ir- ef Q N 0 Mq,gQa,,,fmM.,02?Qw.f.f55a,,, L, 52 5325-...J 55. fy, Q-ff 15 W W K . K nf ' ' ..".f X? ,flip N x JAZ X X K Y Q ' 'x' '-4"-q - ,jf A 'ff V"2' -., 1 'r:"' ' ' F f.'. f'1f'f3" I- .'Y,Qq, 'fi 0 f QI : ,, ' ' 4 ""1,,, , '-.,' ,,f I: :ITF ,I :fm 1 V gf - g 1 ,, - I H F fl' r -',.,1 -. P - A in p ., X W N , ab LQ-NA. . , ' . wM-v,,- ,.gu.l.4.A 44.1 lhcfxt -.1-, ,, . Aglfulh K 'a'x if-:" "y . - A ' fH:,",.,'L,,.f f-.l 1- I F1 -5 - V 'ff ' '- 4 . s ' I I - ' ist v 4 ' Y . ' 55? 1' N- W. ' , il 'K 1 5, f K- 5 fm W, , C' R 4 - . .5 J ,V T, .,., - . - W , 1 V,, . -U . 7- W , "" '-, 1 .:"7'f f " x 'Jr ' .5 h 2 " . ' X . .I I l 'fy' 7' fi H-A ' , . . i ' Q' ln A mg .- 1. . 1 . IQEAL Qi- Mg gat- ' elf-if 731: 5 ,53 ,, fn ' . .Lf ,V-E, J 5 ..' , : A' h- 7 ..i in - a ' U, - . .A -rf' , . . ' -....' - W"'z.---f- '- ' fi , W, . . Xl Y 1 ' I x l N 1 1 I. k H, 'lf IPIPIIIYIX. H4-:ui lffwtifxxll fwlvlu XY, S lI.X.'ll Nlznzlgm-V ILXY YIQNKIKX l'1iIlJlIlK'iI1l NIZIHZILIVI' W. lf .'I'I'Z .Ks-istzxnl Fcmtlvzxll ' . ch .X. I". Nlvlllllfif, Jr. Haskmthzlll Vuzvhg Avistzxnt l"1mHmll f'u:u'h .l. IHCIMNI v-Assistant Ffllvtllllll f' :Ch .l, H ,HRICICHV Vlizxsm-lmll Vw: vb 0 QW L' ' v -, .V -1. . 9 Q . Q it I 1..o , ,..,. 1 L I. N x .F 2? -,cp -A-M: 'fxlsk I .,,,',21,S , ? 'L 411:71 an , - W i , Y V Y, Y ' . ,-"' v , . .. .4 - . Q ' 1 lu, CIHOHIQH f 21, A.,.. 11-1 FP H771 531251-g 'B 'A '--' ....,, ,.,..V . 1,1 11 wh 45 1111111115 1 ,11 1 1 1 1 111 L1 All 1111 11 11111 11 1111 1 1 N1l1K 1 111 11 11111111 11111 1 RBVICVV of Varslty F0o1b111 50211011 11111, n1 111 1 ll U1 ' 1 I 1111 UI 11 ll n 1111 Y 11 1 1 11u1.h 1111 1 1n1h11 1 1 1 1 1hr11 111 l11 1 11111 1:.11111- 111' 1h1 ha11l 1h11u 1 1 1 1 1 1111 11 11 '11 11 1 NN 11n 1 1 '11 1 Ill 1 1 11 n 1 1 11 1 1 1111 1 1 1h1 11 11111 h1 1 tl 111 11 1 1111111 1h1 1n ll L1 11 121n 1111 1 11 1 1 f 1 1 1 11111 IL D11 11111 1111 11u1h111111 1 1 1n111111f11111 1n11 S111 N 1111 1 111 k 111' B1111t11n 11111111 11 1 11 1h1 I 1111h11 11111111 1 Iar11h11N Ufltltl 1h1-11 11 N 111 1111 1111 21111121 H 111 n f 1 11 1 113111 1n 1111 Xl I 1n n11n111 11 1 2' 'O 1852 N152 111. Q....5' Omg- JQ'1f1-f" 15 J fn' Q" 1' 1 3 3 . ' 1. I u I . . l -- I . 1 .11 1 S11 ' f l111111i11s, 1-11211-113 Rwh: 1' 1111-xg 1111111111 3111111113 l'111s1-11 311111111-1 T1111'1111111: Tinl- 3 S11 th' 3 1121111112111 l'1-11113 111'- 3 f42lA"1'S S1-2 - f 1' 11113 T211-11113 Wil- .': 1111111213 1121111 -1, 1-2111111111: .'11 '1 K1--111112: 111-- 11111: A 1 ' 'sg S1111' '2 1 11118111111 l'1-111111121 111. . u V I x i C T211-11 ' f 11 -111'1h1- 12 '111-st s 'h -1 1-s 111 17121111 j'1'2l1'f.1111' l1Q111- 11111 1117141 12 h1-rs 111' Bl '111 b' 11-1'111in2111-11 il fairly SLl1"'SSl.Ul 11-2111111 N1111111111-1' 311 111111 21 111111121111 L21-U wi '-1' 1h1- l'1ull11111,s 1'1'11111 l'. ll. S, 111-1'111'1- 21 1'1-1'111'1l 1-1' 1111 Ill' 1.711141 S111-11211 rs. .-11- th ' ' '2 -'s 0Y11.' 11 '1111- Z1 li1111- lll'11f'l' 1112111 1-1'1-11 111111 I'11u' 1'i1'1111'i1-+. -- '-S1 z1n11t111'1-1-l11ss1-Q,111u'1 'l'1'41l11S11L1l'I111'1l'2il11 1'111' 1111- l11'1lli:1111 11111 111 1'11i1'11 1111-1' 1112111-11 - - -s' -11-. 1,1-1 111' R11 Ru11i'21, 1'1-1'si1il1- 13112 111111111 l.Llllll2lL'1'i. 111.- l'2 h1-rs 1-11211111-11 11 11-ir 1'i1'.' 1'i1-1111'1' 1' 1h1- s1-21s11r1 with a 41-11 1'i1-1111'y 111'1-1' 1,2lSl'1l,Ll'11Lll21 Iligh. l"11r 1h1'1-1- 1u211'- 11-1's 1111- 1'i15h1i11gl'21s1'21g11ul21 198111 111-111 1h1- 111-21111-1' Nlu1'11111' 511111111 51-111'1-11-ss, 11nly 111 l11f1- 11u1 in 1h1- 12111 11u211'11-1' 'l - 111.11 ll'1l, sulsti. tim: 211 flLllll2l1'1i. 1111111 1111- 112 111' 121-k - 11 his first play 11' the gam- 1h1' ugh h- 1-n 31.55145-11131 11-21111 1'111' 1 nly lll2l" -' 111'1 'l12Iy. Th- 1-1'- si1'1- 11'111'k 111. Russ1-11 Nl l1111s s111111l 1111 1 " Q - - 1ir1- fI'2lj'. - A11-' 111-1115: h -11 1 21 1111111 111u1-h111111'n in 1111- i11i1i21l 1:211111- 1111- 1lllI1111L'l'S " '11 1111 1' 1h1- .1211-1141111 A155511-S1 1h1-1u11- 1151111111.I11111i1'2121121ir1 sI2l1'1'l'1lX1'1l11l'U11:11f 1- and 51 ,'2 ' .' '-s --1' ' ' 1 ' 'n:. Th- 112111 1-211'1'ying 111' I'- ' ,N 2 ."je1':, 211111 -lin - 1' 1' '- ' , '2 211111 M lpus 1' -211u1'1-11 '1 - Ii -' " ph. Thi J' s '-'11 " "1'.'1 1191112 l'l'11I'l1 1111- h:1n11s 111- - '- s' - igh Tig-'.' i 21 1211111- 1'i1h thrills 21 1111-1111' 211 l'1-11s211'11121. .-11111 11211 1111- 11111211 s1-111'1- 11121-1-11 Mu' b' 1 1 I111'-1' 1-n11 111' the 15-12 1-11u111. 11 112111 truly 111- s11i1l 111:11 1111- '1 1111-rs 11'11 ' - In A1111-1'1isi11g' S1-'1i11111 ,-. 1' 1 - -. 'SH 'i .0 :Ez 9 To ...ii "i. -Joe bk, v 'i 5, " Z' ii-. ' ZSL "os x'5,,': -VZ:-A 1' 31115 ' S - ,L -'A .i --Pi Y Y T 1"-T' ' ff'.lJ31s5IHOHl 'L Qmfi' W' E' .,,. -'--. ..,.. .Y., .A.N,..-:'A4.,. QQTLVQ -- CAPTAIN T M OTEY WALKER U il Nluxphx All Nouthun -Xll Nt ite man KX UYQW 4 1 e ALTER CAPT RUSSELL MOLPUS ankla thug naw W 1th Ruwgll xt left tankle thm Nfunpn ns .xlvmu YQ t m the llne DARWIN MONK PENNINGTON r QQ XX X r dn extld rmt x Q51 2 ,. . l852 l952 AN. W1e..J-'5?:B'a--f5'S- fjbofzili U ,. A , 4 , Q nfl, i .nr ,fiiff . " ' ' . 6 ' ' ' 17.,T'k,,, fxffrv "'4.l1!' fy' fvxiladk ' v 'rug 9" ,A 1 IA. 1' N " "A I Q fs Q- , 1G ard thru yours? "Ut pr ' i tn M- a vapahlv captain as well as one of the be-st guards in th- stzt -. QT. .. ,dn .,, ',,. fa .' ' " -l secur' almut that sidu nt' Hlulfl :wk thr'- yvarsb 1Iurphy's lim- srnuslu-r dn-Iuxv vuuld nl- 'ajs lm re-liz-ai up: n whvn a few yards ur ' " pf vas nw-dvd. , A P . V 5 . :ll q'.Y :A:'Cf-4 .r Wg, 2. , !8xp f ' ,."- 1' Wye 3:-rt -Y ... ,Q-.,, 7 'JA it I. , , , V , A Wm f f me ww ff if ijiffgnaf? r' 'WTI iirfgfv Gi Gln HLA uzymkf' , ' 'rr Wm l 1- KENNETH SAYERS li A 1 U I RIO RUBIRA li 11 u x L U 1 CHARLEY WILCOX Ah QI T -4 L Q 2' ff me 2 Q X-' l952 , - :L ' if 'if 'U 'TJ Q-f'-U5 SM 5,1 ,, -+5 -,4 N K C 'K " "- ' j '!v,'M - L . .f'9,g5. V,-X , V X1 --,,.- - .-45. I ,rx .A 2.5! I 1, -W-, , 7' :J Q ,Agp . . -Y--. .5 ,A Y . I. 4,E,',.JV-I Egg 711' A 0 fish-'f .. V1 of-,H U 1 'arf wzff A l"' F Hluzuwi. lillllnnvk iw j'l'2ll'FJ ,Xlzny 21 4-rwwml um 1ll'fILl4Q'ti with Kvrl- ru-ihl lung 2xI'k'lliIl51' fpirulx, wa-ll-vxw Iwi Ami 'umm and tixm-ly lim- plays. 4I"L1fllIz1vk tw yn-zarxl Ti' - I'z mthx-VX rwi':1?-hippy-nl nfl-111 iDl'UU"llt thm- tmmm ut ul' many za huh- x" M hir h1'ill'z1nI gains. tlfml. Qu: 'twin 1-k 'uw 51-urn .Xu vm! 2Il'1'HYllx'1i Im' the 4QllItI'lt'!TP2hlx gwxl, 1'h:n'!v5 prwxwl Tw PHA am Q-xvvll fix-hi gvm-rznl, K vi s , 3 , i ,-" Y' ' no .A . G , ' .' I ,ol '. 00 5 .vu . hz co N uoq D- 3 1 ' 1 ' 'H L' o -,-.1-fl 'tl---w -4-:QF , ,Q , ::- 'L' 0 'U-"""' iffy wi ly ' TN' NF yrlxe V, wi 42 CIUOHLHN M "Hp""'f'3' W gk 6"JC4q1L IM- 5.-1 M 1, one ROLAND MOLPUS IL P nthu Nlulpu n n :tb h tc ul hx v xm 4 fim Int II b LYMAN LYMIE OWENS Lntnx wx ufiunlu nun 1 x 1 un m 1 1 bu ll mtx H E BREWTON mm K lt 1 0 n n mmx I1 , f gh -- 'S' nasz-551. N:23195z ,fi-'. - mu? M fsrriw, fYXYWf sf, pfffq ffii we wrnonm ,iPp,M A ,Wi N IPTV- G' FRED KERSTING N YN PETE PETRO 1 Har Hugh Intl K L U l m xhen hm ln the Ll AUBREY SHAW nd n new rua an adep hx x :mu ns 1 ha if I I8 2 Q X i952 -,AL-. 44.5 ,I ' "' ' X' im -f A, .-' 'X e 1 1 ' 2 V . ,hr - ,fs -, -1-rf 41 -,. 'fifzfz . ,A -- A il 5 n .4 . '95 5+ tx .. I 1 ' '-' "fin if if ai QSTSQ' N I h . f,-,fir y, A 5 uf rw, 71 2 gg1,. 2177 4? A ' " -f "ff'f3'i3-"' ','7?.,v1-cm 1'-'74 "-' ""1"'h '-23' -...ff fd: ' '-tfsili. .VME - fs 1IQL1:u'mi-f-lwn yn-urs! Fm' wa-lx thx- lim-smvn wlm vpn- -13 hull-s lvl-1' Vlwcl. iiluzuwl-Iwi si Ahh f V - rms us 'ri mustly as ax sub, lu- pruvvd that hc c ull stop the In-st uf tha- x' 1 -did Qc-I ' A wmv. HC +un- yn-zxrb Au! ' A' pri '-1 to bv ' t pass ! 'mu-r as well as a puntvr. pass-'-'fvelz and elm-fr :ivf 'c'k. .4 .. '85 5 . XL' 050 N. Us - 5 .0 ' . ai .' rg: U -' -A r- f . iii--9 "' . Nazi, -'O' gy: 7'51'A4,,-'ffzfmn-4Rr9?g-.115-3,-,YE.95 , 1-.Y Lf, f-v. f Y W 7 , , ' f ' ,. my Y 71W WWA!"-fa .".I-- - --l'. , ,.,.' 1.-'j,j,.v,. -..,l.p-qi- .'T:E',4l,ub e-.f . . . x.,, ,,..., ,Hu -4.1 mqtjiffhflni . Viislizi '.,., , 4- ROSS LITTLE 1ll'UI'Tv'n'k vm- YL-'AVI miu 1 my xx 1 LU 1 thx Q JOHN RUSH ll 1 n x xu TONY ANTONIDAS ml 1 27 I 1852 Q N l952 ,orxm -Q we 5'S3Q"f"-'f7ag'4'j 90475 FH ml K I n Ha Vzxppmi ly hix 1533 p und mfghl. this V1 kin- Slmmvwi than ru- vwuld run Q-mi with - lw-I wt' th-nm. qlfmi rl- yr-uri .lnh vas uzlllecl on to fill 1hv huh- loft M3 Wilvux and filled it '-ll. Hi - mv ye-ar! Althnugh light. Twrmy was a Nurv pass !'l'l'l'iYt'l' ami ll Muni tzlvklvr. . '15 k ,H X 5 ' f 1' , -p f v,' I . ,L ...QSO . :.' 07' --4. 0: - 'Q , . . ., Q. .,. .. , . ,. . , im-.gs ' ' 1. '- 1.-vQ8G'31'9gL 'S' C'-sg 145. W ,1 42.7 -1 Y 'Y Y - - - Y V 7 Z?4p'Wfxf7Ae ffgbfffzgffi 54400 M?ga,f.'31M,-H iugfgdsm JI QWWWKQ N CARLOS GOME2 I U 1 PU HARRY TINDEL il Q' 1111151 ii nt in w rg, 14 x i Q ri Ll 1 LAMAR SOUTHALL clllxlt Q ea 1 i lata in 41 e xxx capable f ni, xi L 1 , . iesz if gl g ,- .v 30 Q. CL X:'.l952 fo -' .5 '. Mg. ..:v, , 'fasiqa ,, -vu. 'HKS .'j.,91.a-4145 Six? ,.- .,'f.L.fTAfvg D A A', A ii -,-Mu 'E 'ff-5 3 --43, i", 7 f ,ya .,"' A .L .Vg L, 1 r 'hu 1 H! I 1 '-Url .' -"ni '. " 'K 1. f . A gif.-.' myfxgq, .JI-,, 3' 1- 1 ll 3 .1 , -1' N 4 ' ',i77..f'..2i42 ', 'Quia , Q35 M2 ff 1IlulI'hzi'k n- yvzirb A gwiii ih-t'1-iisivv iiavk :is wi-ll :is zu pfuml gr- mi uziiiivi. iT: 'klv Un year! Alibi Y i - spi- must of his tin - sul - Iii 1 ", this sn -kj lim-fman shi wwl real i-lasr whl hi- did gm-I in the "2 ni A, fT' " ' -ranl yur! 4'l'wtU' ilini iiwt blossom LIHVI ' 1 ' the svzismi, but piwwx-rl th't h- 'ss '- ' of hul ii Y flwvr thv iwrth wht-n hi- flicl 'vt in. Y s If . , f Fwd? ffiwfmminonlba M we 2 N , -'L -314 - Q . 5 R I . .,,, - ,..4 .- PAUL HALLADAY l I 1 A 1 AVELIN TACON U ll 1 L L i PH Ul 27 I I8 2 Q X l952 'NA 3 -DN' 4:---"gy""-'fri' 39 4'I'1vk1v. limi 4n- your! Xlzmy wa-rw Hu- hz 1-ka that wcrv Ntuppm-mi My lhisI1:nw1 I'i1:hti11g'l'4HkiL-, 11.2 2 'lm-l'luck Um- ym-uri Un- ut' ihl srmllvst mm-n 1 tha- 411 111. .-Xu-lin Jwwm-+I that hvs'wl1f4l lN2lY12lQ'l'1l fum- lunll tvum. A -, Y --- 'ju' 6 o . ' ' in ry '00 5 ug.. , jf' 00,12 of . 0 .4 .,bo?c:.'4 2. . au. .16-1 I,-E -:iid v Jo Jn,-A -, 3, --H 0- D -I. f -vb 1,1332 ny' ' 5 K' .', fw:1Q"f'f1'-4' Yn 7,42 A Af"'Y" -. i. i it ft . 1,-111 . fig -,,A ,, .... - .... f wg- V-..':V:r,,.,ffZf'-ggfsf, ,'P..,.---. 1.45, A,,,,,,,,3i -..11,','as2-JSM, N 'trifling I mn: v 0 mt at cf-A its in 1 The B Team mai t within rm It-hn Iiiimn t B team imnizd with tht our ahunctn r itx mituidl 1 it t it 1 ttptuit tht If-untx Ita ciul onlx tum it 4. at v 1 - U ind :gain xx If N I num ix mx li ttam wart imlt lux it 1 1 Ruling, 1 B tt 17 v av N ,.,Nm-,, l852 CL rXlnE952rgi tg gang gi 'W , 1 i Q. . X I X if U 7 E . i 1 ftf A f irimm, tw-exch: W- lt: Wilsung Quinny Sttvkzxiwl, H 1 -sg Mt-Gh--, ' 'ch. S1-1 -rig.-XIV 1 Gantt: Sp: i't'1-wig lim-sta-V: Whittvng xit'f1UXY2lY1, vziptaiin: 'l'hi't-zimlgillg l't-ra-z. 66 97 I Uni-'th--z-'51 t'. " iht-""-' ,"- " - 1-t va s' Q z -"' , wt-nt thiw ugh tht- 1-1-unty un 1-t'-at-i tw -2 '- - ' j ,-' gzue title for the first ye-ur of in t-xists-nw, During: the entire- season tht- se-t'0nd-sti'inge1's suff -'- g' ' i-f -ats. On -- frimthc-hzinlsuf'1.1-my High, T- ga z " 'hen tht- 'ull-y I,ion.- rmnpt-41 to at 11-4 t" ph. Ti-nn: alt-ft-utt-d tl' tht- " " -- '- -: t'it'u -1-, I"aii'hnIw. Mu 'Ihj F ' -shmc-n. Alta. Grand lilly- and fl " ' H'll " " -am. - U L' I V. .. - -in -' 'O '24-t - ff. ""i--H'-. ,-'- J. gif-Li '1i"' 72' Vggf?ft1"aS-L.:"' mi.-I 'Y".j Jig-51 ' 2343 ,L "ML .0- :L w ' ga A - . .--feefw wr Ute T 1 'ff ,, iff. 1 Q--1 A , I r -f", ,181-5 gl .4 K - p. V' 1 H I to-1 f 'I , . . J in . T T Cmon Q T to A 5 :E .,,., 13,-,, ,...... ,EE .Av, Y .'Qji'!.1gSlfZ?':l-cglgf in ,xl i-" i 111 Il N anrlinz llxltt 4 o xt ut n titttl r 1 txt ec wtdln gat xox lui The F reehman Team llio 1 i c oo matt it ick work of foarh fuer the fie hman tram proud to lc n 1 tt o 0 of the fux fullx cxptlienurl mtn on the Ntlllflfl tht lit hmtn fini ut t s naw vu three win two tic a rl two lo r ue tx iumv tr nu ni Has Spring Hill B r Alhd ni it Bax and fell hefore e attack of the Nlurphx R rl tht Npiing Hill ll ttfim if l82 Q X l9525 S Y 1 H1 'i 1., 'Q .x , -N i' , . . . J . h .F ' v 4 - ' W . X U I Q Y FIX X x ft ' -W -"is: Greer. evaehg Leon: Seifertg Nelson: l'ei'ryg I' gginsg Szijirsg Nl: ' i gforly. S -z ' - Green: IJ. Taylorg Swuthullg Hesse-Qiaeg llfIl2lll.'rY1, wnptziiiii Willett. ulter- nat 'ai " 3 Parlrlt 3 W. Tajl '3 Q xl 5 An a 1 s entirely inexperieneetl luneh if r kiex whiii -l into shui - liy the qu' ' ' ' iw . X ' S ' ' '- 1- o e of th' liest 'ZIYDF in the newly formed Vounty Leagfue. Vaptainefl hy Gene llonxiltlson at 1lll2ll'll'l'lt2ll'l'i. n ,- -,..- ,-' -, , A- V .E-.S , "5l,l h,S,.h.n "th " S. ' n ' Qsef to thei " rlit. Th -I' t'i th il f 1' 'z nfl j, .' ' ' " ." anl . 'Q fi 'sherl on :in even basis with f'iti'onelle :incl G1 ntl Q3 th- 's '. In H an " ' " " -' s. - .Q . " K - a , 'U ,.v U0 ug.. x :f oo ,.,-l - A BMP.. 'N "- 1' 'f A'5f' 4 1' ff:-. .0 JJ '- 37' oz' . , Y Q W - - ,pg-5" 'Z ,,-Q.: fa-' , -' ' V-L VA. 1... my e - ' ' 2485 '1 .. . ,, , , .'-266511 P" 'Sff'Vg1.f'N'41' Y Ufxe . ,K f f 13.12.1511 if -5.1-1 E.: uf. 1 - H 1 1 , - - ig.. r , , 11 1 1 11 111 I 1 1111 111 XX 11 N Revmw of Basketbflll Season 21111 xx 1 11 11 111111011 1x1t11 1 111 11 1 1-1111 1 a I1 214111 R 1 1 1 ix u 11 11 n n I1 1111111 11 ' 1n111 1 11 111 1 1 1 '11 n1 111 1 11 11 1 1 It 111 mee t 1 1 11 11 WGN rim. 11111 1n I1 1 N 1 ' 1111111-1 1r11m1N1n1r 11111 11111 1'1r th1 fu1u11 1. N 11111 the N1 h 11111111 111 a ha 111g:h1 1111111 111x xx111 th I 1n1h11 21111111 11h111 R1111111 A 11111111 x11 1 1 111 1111 x11 111 1 1 .-11 an111 1 111 1111111 H 111111 11 1 1 1 1 11 111u11t 1 111 1a11 11 thex 11111 mugzh 1 111 1 h 1' N 111111-'1gu1 111 Y1 1111 115: ll U11'ltXQl 11 11111 111 t 1n111h11 h1ar1111ea IN s r11 11 IX 11 11 'mt 11' 11 AL 211.11n 111 111 1111 1111 1h1 Ullxldugh of m1111111 N111 1 nt1 K1 1 111 11111111 N111111n1 if ,f '-191852 Q N I 62 kwAP9 a .isyr Q. or' K J'-gg.,-I' 8 fl 'Q I 4 1 1'.1'f1111t1'11f1 'ghtz R111 ' '21, 111111121.1111l'.NY111 1x. XYH11-i1'1'. 1-11-1-11, 111111111s. Mull' -- S1-arf. St '1i21l'f1, U '1-ns, 1,111 -Z, 1':11'k1-1', T21t't1Y'I, 1'11'1-Z. A c ' f Sh' 1 's 111' L!1'1'2l1 31U1'111j' 11-211115 111' 1111- 112151 f121sh1-11 u11 211111 11 xvn 1111- '2 ' ' 11 'A f'11211'h .-X1111is1111 N11'f1111't"N 1115111 111111 1112'Lfl'1'S A 2 -111111. Th- 1'1 21s wc-'1 s 1h1' spir' 111' th11 'I12 1-' vas 21X'2.'r 1'1-111111111 1 f 1111-211 11-1-1111s 111' th1- 11:1s1. 111 spite' f 1111- 1'211-1 that S1-V1-11 1-1'in1s11 1211's 111' 111-f11211 11-11 1111-11' S1211 214 th1- S1-21s1111 - -1 1111 1"1'11, 27, Wit 1111- 1'1-1u' ' LI 11-111-1'1111-n 211111 Q1-1'-1:11 111' 1111SA 1, 1-1111111-s 11 . 1 thc- '32 s11112 , V12 -11 lI1-G11-- s1-111 2 -a'-fully s1-11-1-t1-11 1'i1'11 - 1 h- R21.' B-11, 1 111' Sp ' ' ' 1 .121 . N. Th- V1-.'u11 was Z1 h1-z11'11'1-1111i111, 111 141 U 11154. 11u1 it s ' 1 1 '." S " S 1 - ' '. N1-xt 1-211111- th1- 11-211:u1- 11-211111111 Y1-1111wja1-k1-ts 111' M1-C111 111s1i1u11-. 1'h21111pi11ns 111' l21.'t S1-21.'1111, w1111 1121111-1'1-11 11111 a 10 111 13 V11-1111'y '-' .1-G 1-1- ' ' '111- 1'1 2 -. Wil- O '- , 21n11 Pa1'k1-r 11-11 1- 'z -' ' 2 ' ' 1 - 'n11 11 "1- s1211'1'1-11 for 1h1- " -tors. 1111-2111. lf 111e1'111 1l11.,1.-'sp1a."1h .'1111h- f' '-f -1"1,i1ns" ' ' igh S1-1 z1n11 111'11k1- 1111 th1- 11'i11 1-111u11 n 15' 1-king 11111 1111 thc- 111111. -1111 1' 21 111 to 111 - . Th's V11-11 r1-kin1111-11 thc- 1'21n1h1-1' spirit 211111 1111 . . E . j '- ' Qhod 111'-1' 1111- Wriuhts Bul11 1:st111h--111110 111. 221 111 T 1111' 1 1-ir i11't 1"- A. f 1 " '111ry. Un 11Zl.2f111'10 C111'1:--sj11 ' -b'-1t11F11-y2 s 2 1' ' ' kei' 21 111 111111 tht' "1.1111 111 1-V1-11 1111- .'l'1'1Q'S. Th-- 2.'S 1211- 11-I'. h-21--k-12' "1-1 f'- - 1 thv 1-ha ' . - 1'11 qui -1 :1n11 1-z11111- h111111- n 1h11 s1111'1 1-1111 11f El 21 111 11 - unt. 1f'UY1 i - In A11x'1-1'tisi11g .' -- ' ,- 'I v,' EBM. c li if .N 2.1 '-1. .-,,.-ao-.-l"' 51'?'i.,, 005' ,Q Y " ' 'Y' ' Q NQ LY' -W V Y ' 'Y' 'M' Y' GN' Tfx IAQ W YN f N S' fdgffgeigil iii! QQFIDOHIA 1 111'1'1?11111. R 1.291 61" '111 -..1 T M WALKER 1 1 1 1 1 XK1 1 11 XX 1 FRANK REED 1 11 R11 1 111 11 11 1Y'l1111X 1 11 u I 1 I CARLOS GOMEZ 511.1111 1 11 11 1 1 1 H1 ,.rr5 Q WALTER PARKER 1 111 N 1111 1 X111 11 1 ' 1 1 11 1 1 L 27 Z , 5301852 X 1952 Nw f M, 1 Xing f1f11SiyQ1n....f1Q5,. ff, 94.175 19 W-s .. 1 .A - ,, , I! . 1---""'f .LF 'NV 1, 'A V ' lk -fx . ff-1' ifm' ,A 9:23 ' fx ' .Lf-1 f-I' I A 'Q Q 1. ' 11. . 1 . 1.1211 1 1 , I 1 l. lk 1' V .' 'gk 151, fi if-. 1 4111, --. 111 F 1' 11, if - 3'-. ' , 1 . I. -N-4' Q --:Q-.-E,.,,A 1. 4 . , I Ri.: ga.. 1 .Q vxmljla- :IIA 'Q -at A, Lx: Gaza: -1---ZWIJL.. '51, -1 1 --11,,q V14-1, 11211111111 .x1.11'I' 111111111,: il 1:11111 111111' 1111 11111 1114111 Xi- 11'1Y1 "111111"' 1-111111151-11 1q1'1 111 ll 111111111111 1111 1 1111111 111 112lS1i1'1112l11 1111s 211111 111511111 11111 '111 111A w111'111 11111 I1121.1'1I' S111'1'1 111 N1lll'1111j'. 131'- '1111'N 111+ 111l111l111111I1f 1111111' w11'k 111f 1111111- 11 J s1111'11 1'111'1'11111 1111- 1111141 111i1'111'1N111 11111111 1 1 1'11-111113 '1'111f '11s "1111-y!" N1-11111111 11-1111 3 215 Z1 1' -111111112 . - -- -.'1.1.'t- ' 1 11'1-1111111 YV 5 a , . , -7 1'12lj'lI1..I' 111S S1'1'1l1111 j'12l1' 111 21 111111' 1111 7 . 1 , ,, . 1. X 1Q11111111111111'111 112 k' 111'11Y1'11 1111 W1 1'111 1111 - 1 'j '1 1111111111111l111'1'11s1-111111 111'I'1111-11. l114111'111111111 ..-L - 112154 w 'k 111111 111111115' 111 P111 11'1' 1 - j 1 4 11145 1" ' 1112l1'S 111111111111 111' -11111 111 111111-11115 111111 I1 111' 1'11's1 s11'111: 11111'1111. 5 11'1lll'NK'2ll'111 . 1' 1 '11 111. 12151 s1111s11n 1'1-111111111-11 14111' 1111' 1' xl 1'111'w:11'11 1111s1. 1'111'111s 111111111 1111111 with hir X . 111111111 111 1111111 1:f1111s 11111 1111111111 11111'111' 11 - gig 211111-1 1111-11 n 11111 S11l2l11. 1'lll'1I14 211411 11'21V1'r 11 3 . L ' 2l1'1'1' 1w1 y11111's 111' l'l'1I1112l1' 1l11.'111I. 5 . '.-PM 11"111'w111'111 ,X11111 ll 1 s1-111111111111111-1111g111111111g1111111111. 1 Q 11 'zjs F1111 '1111 111s XV11111 W111-n 111- 1 11111 1.111 111 1111- 1:11111-. A 1.2l11' S11111 11111 ll 1:1 111 1111 1'1 u1111 1112lj'1'1', 1'111'k1-1' 11:11 11111111 1-1111111 1111 11111 111111- 111'11'11111111. - .11 . "' R "" - 4 ,. . .,Su- 'rr .L Q 5:5 oO..1.,A. ui.- uno S' ' 1- " 2 ' D2-L10 Wy., " 4, , S ' 2 - ,. L., .e Y , Y . ,. V . ...MA ,M .. .Y Y Y , YA.- .- K . Y ' A v' x!w5,4 IX -f"""4 fw f YA YNYWW fp 1 nfjfwdgfiw 15311. 21-CIUGHLH 3 H N A "'1j'1f1-rf' LYMAN OWEN LAMAR DOYLE CIY1 1 1 I 1 1 1111 CHARLIE WILCOX 1 In 1 INN l 1 l XX I1 4 l 11 MCGHEE 1 .ps 27 ff -111 1552 1952 5 E-Mmm-P-M110 42 M X113 of-P1-aw-Afwh f21fQf"15 'VL U11- . . 1 ,111 ,, 1. , ."i94?l' .--5:12 N X Z ' , - 1" 1-1 1 '1 "1 1 - 1 A 1 f 1 ,-f--- ,:x1,:1?,f,2 L, ll. .QHH F :Ji J-:I1m:,- ' - 7,11 11 1' qw! 1 1- ' 1 1 - 1'-un.-f611'1i1A4.. , , 'wzgfau V n 1,-,vp --, 11 17 '11 fl' ff . ji- U1, , A in . A 41 YT-ma LQ--A-.A 1.1, Win,-N, 551. lv .L-gg, 41v'1:.,,1,,1: 1,3-'Vik ., .. 1 1 , -1 . 1,,. , 7, 3 111-z 1, T I 11'1-1111-11 , , fl1'111E1111'1111111t 111 1-11111111111 1-il'-1 X 1l11'x- 11-1' 1-111 -11111'1 El .,1'12L1 1':11'1-1-1' 1111 1111' 1---uri C111'-.1.f'l111l'.'1 11l11'111! 1111- 1l11'X1 112111. 111' 1111- , 11-'1-1111 111- 1x11x Y111- 1T1il1I1N12lj' 111' 1111- 1111111 111l'Lj1'1 1111-1111 111111 1111111 1'11111-11 1-1 :1'111111 '1111111 XKZlX21111'1111f1114' 1111311 11111111 111 11 1'1'1111' ' ' 11-11p'111-, hy Q , 1' , .. ,,. .. ,, . 11f111'1x111'111 X. "11111T11-11" 11111 1111- f11111111-P1 1111111 1111 1111- , ' t,,, V' II! N11111111. 11111 111s 111111 115' 111111115 111 .111111- .gif -- 11151 !11111x 1111111-11 111111 1111111- 1'1':'111:11' 11 11'U1I 111-Q111t1- 1111 11111-11-111 11111111111111. 1111-11g111111ty 111-11 111111111' -111 1111- firft 11'l11s1'1A 111'1X, 11111 1 1 I 1. 51 111-1-111111- 1111'11111'1111x11 1'l' 'lI1ill' 111 1111- -1-1-111111 L A 15 L .1 - 1 . f'- X 11111111-111 I X .X11111111:1x 111- 11f11y1-11 11111 1121111 il 11-11f1111, W , ' 1'11111'111 1111111111111 111-51-1-11-5 111 '1'l' 1-1'1-11.1 f11Z1Y1 ' 'C 1-A ', -2'5" 1 V 1111111 1111 111- 11-1111, Af 11 1111111111-1 111111111111-1-111ix1111x111'1111Xf1-11111111111f11111111y 11111111411 :f f1111 ' 115' 111s 111111-1113 2111111121 I111' . 11-11u1111- 1l'1l11"1'S llf 111- 1-1111 111 1111- N1'!lS 11. V11111111- 1:11111 1'l'Lfl11111' 111111111 1111 1111- !11f'f111- S211 1111-1 1'1' 11-11111. 1 'I 1f'11:11'111 1 1 U . 1 311111 1-1'1-111t 1.1'1' 1111- 5ll'1'l'NX 1111 1111- 'SEI 14 1'1x'1'1I111-N !111"1:11'11 N1L'1111l'4' w1111N1- 1-1'1'111't 111 X 11111 21 111111111113 11-11111 1111 111k' 1'11111'1 1111- llI1' 1j'11l,Ll'. ' ,,,. In--da.. lv" x :.. -' Xjg. 9' -, 019- ug. 1 ' -."' ' L11 "ov .I 2 '71 -'f -1 ' 3 - .. . ...B 'ff' ,Y 3 ' ff, Y -- mfg- ,-ff '-'J , ,-.. --1, , 555' -- 11 U' YK 7,42 f WNJAV T74 h Q -fn 1 h'H'vT'U -wi if ., 1 f -V ,N . .Q uuizfig., h K M,.,,,. N., V, LA'-,M tip. A.: fx: -Lf. In R 1 wn IINIID 1 1932 INTRA MURAL BASKET BALL CHAMPIONS I 1 r X I x X Q L In C l 1 UI r I I 1 IIN I 1 I N 1 E' I -sf i852 i952 gf: fexm-fQ5"9-f"M+"0 mfr' 'fr F 02" Q' SW' QW SL-ziwi: fin-wlmv H2ll'LiX', II:-rm:m .IM svn. Ilzmmr' Ihwyiv, 1'1p!:AiI1Z lack IP11 Ilwy. Sta A Jin flmwimm. Billy Nlwliirlftny. xl1lUl'il't' !l1':1m, lim-X if I'w11. Szciiuu .Xnlvismy 'l'lu'1m1u hzxilf 1'I'l1Ill Sc-rriwru 215 as thx- Blu 'phy Illgh l hilllllii mf. l1:1x'ir1g54ILt'v:1tn-li Thi' Ilflzlf YiY1!'f4lw'TirI1SZ Zllll. 2311. 1032. :lu-,I11:1i1w VHZIIHIYX M' 115.21111 IPM-Sm-5wP11vl11w1'1-N HI' 2110, vhw vm'-gin-11 un 4-izhl wh Illliili :uix':111Iz1Qv mn r N- 'tiwn 213. 'l'h1- 1.12 mmf :nltrihlltv Thm-ix' !'I'L'llT XL1"vmff tw thv xn'4-rnihl wwpa-Vsmliwm :xml twzlvwm-xx'f1r'k HI' Ihv hwy-. and thv uhh- lc-zxmlvrwllip ht' Viljllilill Laxman' Iluylv. xxhfw M-1111-:I lxx -11U"sm-x'v11 Iltvilllx in thu- final ggunw, 3lI'INIl3I'Il'lS UI" SIC4"l'lHN Jw- VL-115' lflixzxlwlh S2151-rw Fra nris My -rs lluln-v'I f'hzm1lh'u' Blu 'ice Ilrigmmw XYEHPUI' Hwlkillf Hlha- New fAh1'l'Nl'Ill1lI1 I.ilh:m Ifuxxvli 4'z11'wIyn 1.4-zzthvrl Lug Hi-'h2lI'll Sxhzu-ful' I.i1hzm Hiflxlbll lwlliw- 13111112111 Mary Loc- Hz mm-tl f'lz1n':1 XX'41lkh-5' .lc-xxkf .I4 5' W1 Hwy Snllis' VI'Hl'Y1l'I' fflkfil Rrwlrmtrm- filmlyx Ilwllznri Kell? Wim- firuy Yiwhl Nlzxttlvws IHIXKHII H4n'g5g1y1 Hairy I:l'lli-IAI' liwwltzx Ilzmwn Xhillim' .Xr'zrl4'1'4rvI1 3l:11'u':nm-X C21'iI'Y'iih. f'h2lil'IN2lIl . .oc ..A Q1 'L ,', as I.. ..- A . "" 'fa2--'5: 5f. 512' :iq f'i7wQf,u?l: - Q--75 o R3 1 ,B W Aff 1?Wf?11,11 Wm fiat 3 ,fyk NU'I14xl,, DARWNIN PENNINGTON C JOHNNY SMITH af" gdb JACK AR1-noun 14al" " CHARLIE SMITH ' '?.'21111 if fx,1,l85Z ' 195 O 1a-qc, ijxgasvwjfm .,,,1f1q'Q3.,,'x gm- A PMJ ng, My 0 -,L V i A f xl ,X 1 -V ,f 1 ' ""',. "" T, J mmf.. fxxff fx J X W .X 1 V' JJ., , Nr, 15, 5,41 ,jZ.: 1 1 11 45 V- Af 7.2, '--5 x-,1!,3V, 1 1gA1Qw1Q: 1, , Nu I 1 M fl f1g':1, 57 11 x, ,.'-,fb lv ek Hug Vg, '71-.l::1yQk511k In 2111, 11 .11 141 111 15 11. 1' 1 1 1, 1 1134 H , K A ,Hl1L.--,.1j ,'.-1111.-,,,..,x.711..1 fg 13:11 . . V . , 1 ,. A ,,. J 1 1 1 11f':1,,, 11! , X -AV1l1 . '1 1111.. 'lr I '1 !"'21':- ' 1, I1 1' 11' -.121' ly., 1 11 1 1 . 1' 1 11 11?1,, 11 11,11..1-1 I1 111-11.1 11 ""'f 1 111g 11111111111 1- 111.111 11111-1115 11 111 11. 1 ' I f fl 4 1 . I 4 I L '. fr Q. HQ1. 1141,-1 , .I11:111Y111111"411: '1 A111 :.'1: 1-'11-1111' .X11!'11 21' 71111 '1'1' 111211111 !.1:, 1 1 - 1 4 . 11:11.:11 :-:11'1f'1111 111 P11 1111-111111: j. 1:11. 4 H1 11:11 11111111111-111 11 'ill 111111 H111 H. ' , 41111 .'X1:1Ix '.X'I ' '1'11--111 , 1 Y' 14 pf .rf-'l 1 .- 7 -1 I . ,Q 1111-11,1 1 --- -1 -115 ' A . ' .fn ' V-. , .X 1111 11111--1 L! N111 '1:1X-'1. 11 1.11, v1-:1:111i .1 11.1. . 11- ' 1 11'1- 4:.!11'11:1'1 14' "1- N 111112 - .1 21Z111'- '1 111 1111, 111 :1 1111111:1::1'1'1 ' A1 'W ,gf 1I11':11'1:1 l1,11,111g .1. 'X 12' '1111'?.11' .11r111'y,Zl11x111i". "1 :11i' N111-1 1.111 111:11i-- .f f' ' 1 '1:111: 111 1111 111'-2 1111111 Q11-:11, H1 1:11111T Nw ,V 1111X' 11 1111 1:1111 :111111' 11111 5111- 11.111 ., ' I 1 11-11.11 11111111 1 131114 11111111 '11' W .,1,.-..n.a2tg 7 1 l K . I X 4 b 1 09' w' .1 - 111 , x ' 11 . '. M. .U 'V ' "L 1 1 2-1 xi-', 2 -O .-1. - , G X456 -.. Q . . ,W M, .51 N J' ,b.nY1s- Nm C 9 , 511,94 I-,iq 8 1, . 5 . -.V-Q 1 I .41 K ' -styrr 4- ,-J. 17 1 i .QJ4 Ji.. 1. . - ' 1 fe - 41:11-' 1 -' ' ' ' -'Yr-' 1 ' 4 I 1 '1 fN xl ff yrlxe N xii f Ax T Jig? Quia 42 CI GHILH if ' 'M I gffiffiwm Q ' YB. ALJ' K. q x EUGENE LYTER t l 1 'Xi WALTER PARKER ll MID ROBINSON I t X BILLY WINTER 1 Il X 1 11 GREER 4 I yllt XX tim x I II et of U0 X ihxqvm-f.L5.39vs.Jn'n...r0oh IBSZM ,E52' F fix., AQ-1.-90' 8 SG 1 C V -vY-.1 vi-4: 'i - Y I w As- , A s fi -. -, -' X X V f .f fi f- ,:fi"'?-1- ' ' .A ' -1 .- 524- ' "Vi , -f," 'FH D- f r A FT I H P fly"-Q - -pe.. - . - I .i , :-, f 5 gif- -13553 '-. M F7 'J It F - "' . ' 35 ' A ' " - -"iff, 1.3: L-w,,,,',.,...t,1sL,:-,..1.ci1gf A3 'f-L.?-.-is 4 f ' tl'izt-ht-ri ,Q l's1-tl Yt1tNIiX1lN1tNllititt 'fil,HI.iL.IiIfI1ltI"i 3 I Vt-ttiriis tm' rvgtilzti' mt-tiiitl el ity. Ht' ls it f 3' vztpzthlt- htirlvi' :mtl xx'h'ii hv is iight ix at i F iiit'ii:tt-it tw tiiviiiy httti is lx 'x X Rf ' ,1 if "A f W?"-5-A I tliitivltli . ' W- 1. " "Finish" stztrtt-+I tht- st-ztstiii :tt third. litit g rn was lzttt-1' shil'tvti tw t'ii'st whvrv ht' st vit. tin-:it things nrt- 1-xiii-wttwl ut' him this i'-she-Qu -V'1:E, :"vf:., XVIII.. f. , x ,', thirst lhtsvi f ,If . , .. . If .XiiK'I'II2lIIIlQ' witi I'ui'kt-1' :tt tirst, Mil J -Q IIll'l1l'li in swim- hrillizmt f7I'I'ivUlIIIIlII1'l'r iii ' 'Ill :tml this lziiik-' iiitlivitluzt lis t-titiiitt-tl mi iw I'l'fi.2lf in 'I!2. V . i vii. 'fi xg - tlttilivitii " ' Ililly siwnt mist wt' lust st-:tsiiii ww1ii't 1 ing' ztiwitiiiti tht- kt-ysttiiw rush. ztiiwl pimxt-tl 4 hit svlt' vzipzthit- wt' trimming' stwiiri n :i ' lt-zlutiv lvzuliiig itzlsvlnill tt-rim. 1 7' I in L i r . ' ' . 4 ji 3 - H tiztvhl ' , ,I 3 In 'Ill this t'ui'iiivi' I'ni in l'iiixi INII5 :uw- ' " ' iiihitt-tl tht Vzxiithm-iw tw thvii' thii-il suv- I ' .MH 5 , vt-ssivv vity thzmiiiitiiishiii. Iii' l' v's Il V ' :gj gt I hull plztytii' wht-ii ht Xl'l'N fm- ztiitl has ' " 'Y-W zivznjs triml tri usa- at fuii' imlivy iii svlwt- i ing' his ts-tim. Hs- ix twin-vtt-ri tri turn in ziiwtht i' wi niiigg tt-: iii this yt-:tix ,s- f",'.' . ' -0 '. .'. ' . , Q I . i 1' " 3 .. "Dx-Lg'o ..,.-,g.:: ".-1 ...li PHE' i 2 '- -f- A- --A' ... -, , - W-f , Y 1.-ul, -,1r. V- Y - Y V Y L-, ' - , 'Mx 4753- - 19 X J 541 E f' J VIENf If H' if 0'2Vixq 1111. LLLTDOHIA 1' .1 1 Bdapba I I I THE 1932 PREP LEAGUE SCHEDULE XIII N1 1 XII II 1X 1 1 1 11 111 ef f fx, I I95.Z -Q1 "X'5"90 M 1, --PM fm -1 1-15 E 531 Y . c X. - , - --K-"H" 3 1 .., .1 5 -X -1 -1, .V I, . ,ks ..Q..-1 ' 1x , ,--f-' Ivan 1 --1421, - 11 -5 1 n 1 IT 1 1, If ' Yi' I- 1. ,J 1114 11 F 15 ,- 'tug-i11?5-,1,i3,I 1 , 1 - I D has ,161 5.1.11 ,v '11 1 1h P1 5,5 1 111 W, r ' ,V - 1- Nb L1--1 .. .1 ,,1.1 4xg,.'1,.,-.11-.1 f 1. 1 . - - - - ll XX' 1, 1' 11'111r.11U '11T11'1:-1, 111.1211 1 '1' 1' 1 ' 1. X' '1-1.-'vt 11"1111.. 21 112 1 1111111 4111-11Y 111114. 1'.111'11:- A ', 1 1 T-1.11. -11- 1 111 :111g1i 11:11 1?.11'1111.1111-I11:1 r. INCL 1111 Q '11 '.:1..- 11 I1. 41 111 11-11111 '.111.' i'.'11'1:'. ".1 in. .L11 1 ' 1111 L'1IIIIl'X 1111111111 '11-1-11i1111 -111-1111 'III 1. 11111-'11I1:11 I11j,11 - 1 IZ1. XI 111 ' lI.:!. Il1.'i '111-11",111,11'1 .1111: 1151111 11, 1.11 1: XI 1-.'. .. 1 15111 A. 11 1, XI. A. 'I.1'I1. Il1111Q1111 III II'X 1 -1' 11:111.111'- 111111115 NI1'Il11111I1.,11'!.1111,11 Il1'. 11.11-I1r.1111j1 4111113 .1111 111 1.11111 11 '111111 .11,11111L1gI1 I111:'11,1: I'111111.::,1i ,. " 11. '11g11'. '111111 '. .11111 l'1U1l'I'IIl' I.j,111'11-t11111 Iv4'I' 111111111I 111111. VIQIII' g1111g 111' II11111' .Nl1I1111z1111g1111111I 3111111111 .X1I:1:11 1117.1-I1I1 1-3 "l111I1I111" ll111111l1. 111111111-13 111111 IL111' IT -111:11., I1 1 Ii1111111111t, llI11f I I:11'111111- II1111, 'I1 I111I1-1' 1I1111-11-1-1I. xxifl '1 -1 11 '1:111i I'11I1 :11 1 ' 1 I'111iir11-1'-, VIQIII' 'lil 11151111 1.11- II -111'11111111- -111111I11I1 I111I'1111- 111- 111. -1-11- 111 1111411131111 H1111-I. IT 1115: .IINI 1111- W'1:'I1t- 1:11I1-if. .X-21111 1111111 1I1 11-:11111 1-.14111- 1111111--4 12111-111' 1111 11111I111I1I5 -111111 IIIX I'111'1'1--11211111-1 -11111 I121IIIX 11- SIIIIIIU II1II 1 1I1g11 I-'111-?.1111111, I'1-11- -:11'11I11 II1:'., 11111, lI1:'I1, Il'1f1Ix1111l'111'1iN II.:'111f IL1. .1I1:11 11.. 121-1 11111--I'-i1xx11 I1'L1l1l: NI111'1'I1 IT NI111'11I1y' xf. W1'1y111w 111 ,I '11I11' NI:11'1 I1 2.1 .III'I1II.X' xf. NI-I3iIIf 111 .I1'111z1' .X11"iI I 3I111'11I1.1' xs. S1 'i11gII1II 111 BIIIVI I1 .'XI1I'II 13 NI111'11I11' xs, XX'1'11.E11s 111 3I111'11I15 .-X111'1I IIS NI11'11I1y' 1.-. XI Il1IIf 111 I,.Y1I.I.' I':11'I4 .-X111'iI 22 BI11111I11' 15. Q11:111gII1II IIISIIIIIIAL IIiII . , 'go 50 '- 4,4 W "- f ooo - 0 Eu .. . .uh oe... '. qix 8 L' E: 1 XA? gn, A Unk, Non 1. 1 1 L1-1 -' .Z ': -'Za .1 1" . P. ' - , Q 414 Y -- Mg-F1 '-.,','1 .:---- '- J. "' ' gg"- 92' 99, , 1:51-' 1 dw ffxvlxe YTNK ff uf ,.-fffffgfg, W iifgk gi ZA V? ufjfwfglwi 31 dxf- i gzpm-wF1S.X E 'Y-1 4150151 2 X 3 'put f 144153 X' a+-Efgrjq-N V? , 'Q-in ww 'W-1 llll ! g I I IQIIINIHH l . 2' 1 so - Q X' Fava "' ' -Hmmm: -6' . 52 . xv, we .efJF o75"5-B jig'-590195 ,ff x ., .- .gqlzgyij fx. x YQ: . .. .L if . fx Y X U . rj '14 - ' . "YV: A-1 V. H-A ILE,-vi,-,,., J. v A., v-fx 0, 4, eff: ' -- ' V f ' '41 - ,f. - f"- ' '--Lf3R,,. K' . I ' X I F 1-1. -,Q-- gf . " ""' fl'.TJ"' -X . 1. finaly' v- 1- ' '. ' I :Y-' "fin 'wwf X fn . 1' sm ' "' "" -il-+1m.1,g1i'.41,,.4Q il'-V2 . if ,1- . Sv, Aux . . T .Nag K 1 .' K ' Q Z'-'HE' 'N' 1 . V . - . ' , 43 1 . - If ' ' .'-- 5- ,A 3' W, -- ' .5 nmi a .chat HY 4l.:- L I., .. N xi. ""A ' ' . - :'--- v . g ,1 ' C? nl'-I. , ., ', -' V '-- n ew Jew-' 'A 'f' ' . 'f'.ff:r , , ,,f, w,--W . . 6 .1 A ' ,"1""f': ' A-rf? - ' v-A x f 'ff' 'WW 'A Nvfslw- veg-x 'I Mr- '.' 1' A X Y 1 1 - . . A A w L ,K lt' -sf' -fry ur, ,ini .v ' ' w . :N A , ,. . , . "VA ' wc lgy. ' - . " '- , . , ' 0 ' 4 U , K - V , 'Jil' " " ' ' ' -E 1 ' A 1 W 9 agglff R? 1 1 H 1 , yi L I 4 f '-' L., Q' . .,.,. .4 ' 1' 7' ' 1 ' 5 A 4 UG ,VY V Yfri - l q A - - -f O, f W ' x AN 5' NK? gre , C7u11101 Piggy ag, X J Rx fy 4 I z , 5 P w f x zf E A ' ' . V 'r V? K , f Z . h lv s xg l ' x I ' ' E w 1 1 I K . x V Q ' h 4: . 5 A ' 1,5 Q x-J ' i. , , AU lv, Q ,V . Mgt 'I ' Z'-'Vic' ' " f ' 5 1 N l '-f 97+ ' , f X- 5 ,Ar i ' Qs' if A ' TJ? -fx cgff, A If X - -- Q I 1-,,,1,qxS I , -JI, ' 1 I Q xg' ' 'T f ' 1,' ff , , , , . ' 115- W I , ' I ' ' 1 M, :H W, P K, 'A A 7 w flf ' 1' X, X' V . x h t I 1 f ? 4 ff H Q 5, ,, f f l 3 MM! , , if -Q A ' " A, V "M, I' skis - sf 1 i N K, ! 1 Q ,L Y f .TTY . V Q 'W J ' 4 jx w " I :V I xv ' -X 1 ' . g ' . j 'rf . ' E A fi-gli XX K iv, 1 ' xx , Y ff 1 'N xg ! .. I Vjn iv-, if , A, Rf? - V' .1-3 ' W. Q l TX , T , QQ fl 5 5 W 5, - Q 2 3 -, f' -Eff' 'fa NV ' 3 Wi,i g x , A kk 'ha ! 1 , NK v f X X A Y N J ' I X A If A xx, , '9 f' f' Q X X ,f a A3941 f'X,,X1 xr xyfxe f xf MF-xv. Jig 'f V' 1 lfllm- QFIHUHILH M kj I grffw-:M 111 , Pile- M. ,h ,K C311 Iud Puddlw X l K ll 11 ll ll X x l it L1 1 - 1 l 3 l 11,1 itll lg 1 l,,dl 4 r XX ll x L ll N 1 V 1 Mud Puddles IXX tr X 1 L v 1 tin 4 lt ,X , 1 It ll 1 1 l1111+111 N111 ll IU IX lk llgg 4 4 I LII l ll clfl 1 4 Ill 'LAI IIN XX UN ' x H I X L. if v 1 It 1 1 1 1 . N I Il UI ' 4 1 XX4 ll Il XX 11 til 4 tt L11 11 1111 L1 1 151: ,A 1 N 1 ll 4 4 ' llhlt P I K P- JK 1 1 Ill 1 41111 N '1111 1 1 1 lullx . in 1 ll 111--11 ,, u u . - LX lIl1I 1 N 11 1 ll 1 'f ll f hnulr 1 1 N . 1, 1X11 1 r 1 'IIKK 1 UI ' 11X f I I 2' I82 Xl52 'D ' arts M -wow ,- 4: 'Nh Jjfa..-94'-jj I ij:- ., U ' if-N l -C f I '1H'i'-H i Jw" if. 1- 121111 M. f 1 I A1 , I Vg.,--. .il In vu- F .7 ,,.. 1:-2, .-A-I,.lflIg1 ,ahh ywihffl, J.:-rl-M .I if 31" . ,,.- "" ' "-i"" ,IJ-V-4' T. ' X"xf """ "' "-."Q'l' all fwfix' .q.f'4,:l', K x A K l'1 'lf tl. llUWlCl.l, f-iff J '. 'l'h1-1'1- Z'1vll1wf,Qt11l1-ritf.tl11- lz1wt,w1-limp..11l'z1-1-1'i1-x1-l'1-waxy-1v11t11111-ly ful j -111- liy 1-utsza111li11g' null 11'iti1--. 'l'l11- l'ir-1 xx'1-1'1- 1-111-1-11-1l. This lax-t Npzifni, xxl1i1'l1 liai- s ll -l fx' slippt-11 liy th1- 1-1li11-iw 111 Y1- lll1l1- Kltvlllllll, if :1 1lix1'11M11111 p1'1- z1:11l l'lPII 111' v 1: h:u'1- yu , 1-11 Nlul l'111l1ll1-N, ly 1111- 1-t' th1- t'1-111-1111--1 Nl111l-1w111l1ll1-VN 1-t' ull ti1111-. I"1z1r1Ii1' I'il'l'4I l'1'ig'l1-1'. l'l11- :1t'111'1-s:1111l riilwit t'4lllK'C'lYl'lI tl11- wl1-l1- nutty i1l1-11 whil1- SIl'2Ill4ll'4I 111 :1 lvu-5' 1'1-x'1ilx"1- 11111113 WI - tzilu-11 wut tl11'1-1- l'15s lziit-1' '1111l t'1-1l 1-11 at 1li1-t ut' str-111115 1-Hr' 'N zml 11:11'l-1-r1z1t.1l w:1t1-13 I11 11111 1-11 1l1-1l t11 f1'1'il-l1- th1- 1-risuiriu' l'lIIl2llPl1ll'l'1lIIHII 1-I' XYlI'1lN 'lth nrt- :ill-gx1l Ill 1'11111'1-1'11 xllltl l'11l1ll1-5, ul tli. z1l1111g with Ilkillilllil .'l1111s, 1111- 1111 1-v-1'-1v1'1-X1-111 1111-11211-v t1- 1111' 1-1411ilil-1111111 11111l W1-ll-l11-iris: ll1.l 11111 1-V1-1' -tmp t11 1'1-:1liz1- l1- ' L'lIIl'I'I2lllllIli1' 21 11i1'1- 5 1111i1l IILIIIIIQ' isi' 'NY -ll, I 1li1l. lt' 1 Ill' is i11 th1- riulit 111 -Htl. :ml 111- 1':11'1-'5' ix, il 1111-'xt 1l1-all 11t' lIIt'LiSIl" 111:-' lit- l1'11l ly wzttvliiiig' pt-1-pl1-st1-11 in mutl pu IlIl1'S, NI1 l-1 11l ll'11g ix Inst -' img :XII - "uk I1-z I' g 1111111111111 spurt, Wlj. S1111 - 111' thc- 1'1vut1t1'i1-s' li '1-st 1111-11 p'11'ti1-i- putt- in this 111-pului' p'1st'1111-. l11 fm-t. tha- liiggm-1' tl11- mam, th- 1111'1- Ili- fun, 111111-ss yuu lziuigli l 1111 l u1l. U111- z11lxz1i1t:11:1- in this 111-xx' g:11111- ix ilizit it! I-'lil' 'ml 1-I1-1111, lut un the- 1-tht-1' l1'1 l, 111' -i11 "1l I way 1'-mt. it'f 111-t S11 1'l1zx11 frvi' tht- plllll' vit-t' 'h 31- z11:p11111l:1:1- gm-14 -iucl' III Illt' Ill l. ll11x't-vt-1'. tl11-1'1- z11'1- ph-lily 111' l-z1tl1tl1l1f. l um t1-l1l, in 1l 'll' 1-l1i A1111-1'i1'z1. tl'111lq 511-1l111-ff, 111' 1'z1tl11-1'. tlizmlx tht- 1-lu111l11-1'. 111- tlmnk 11 111' tzttl -1' 111111 sm- it' l 1':11'1-. X1-t until th- last V1 mty I'l2llI' 1li1l I l-1-u11111- z11'11uz1i11t1-1l with Illl' A1111-1'i1-'111 .Illll I'u1l11l1-. iif lgtliitf, z11l xp: x'1i11: llI2ll'Q'N. l war lIll'ill1lll'l'IIIL,f tl11A-ugl tl11- IIIIII- "ny, wl1"l1 is 11 111- lll il11- I11-ft 1-t' l'z1111ili1-5 1111 '-il-I'ij'X, wh- l lr1-1'z1111t- z1w:u'1- 111' thi- fzxct th: I haul plum '-11 int tht- utr st I-pths 111' il 1':1tl11-1' lllllllll mu1l p111lll1-, l t il hi-1' ki1-li 11111 11l'tl1if. ywu muy ln- r111'1-, l"1'11111 tl11-11 1-11. I +111-:ik IPI- Mud I'lltIlIll'.' l'1'1111 1-xi 'l'Il'IIl'1'. Thi- 11'11'1i1-ul'11' 1lu1l l'111l1ll1. 21 fully Q'I'lXYI1 -I.. qw-1l fix l'11-t 1l1-1.11 in its N11-1-kiii-1' ft-1-t. Thi- umm- 11.1- 'Ill i1l1-:1 1'1-1' :111 1-V1-ninff III. t'TlIl'l'I2llllIl1l'Yll :it the- 1-XI 'I1s1- 111' 1-tl11-iw. Yu. l'111 Sw-'1'l1 il' X911 11111-t Ii -xx. l stt-11111-rl t11 1111- si1l1- z1111l wi -l f111' thx- D1-XI x'i1-tim t11 111111141-z11'l1 thi+ IPZIPIS. .-Xl-11111 tw1-lx'1- nut 1-I' s11x'1-n pm'- s1vr1.'p,,': 1'l'1illy l7l2ll'l'1I tl11-ii' I-Hill l1-1:t11y+u iii -:iicl Nlurl l'u1l1ll1- z1111l l1-wr gr: 1'1-' h' 1'1-1111111-1l s'1i1l li 1l. Su 'l fa g :wt-I 'l'h 111 N! h'1x'1- lat-1-11 szxilr Vs. 'l'h w1-1'1- z ut zu m'11l as st1'1-1-1 1'l1-:1111-11' with :1 wzixzilry t1'1-1111 in t wn, unl y1-u 1-1-ul1lr1't lllmmi h -m, 'I'h- 3lu1l Ilu1l1ll1- is fart l-1-1'1-miiig, 'm 1-111-1115- t11 srwifty. :nl s111111-tl1ir1g5 x 1 I l11- lllllll' zilmut it. 1-v1-11 it' itR lll4'I'1'lj' sv-ing' 'UI' 1111155111-s.'111:111. 111' l1'1vir-f th- V'-li- 1-1'fl1u111 1-1-1111111111-v Ill'lIil' ll 111.0011-W1 r1l 11-111+1't 1111 it. W- migl -'1-n p11'-11u1l1- Ivllllillll I51-1-lm 11- 111:xk1- il stuly 1-I' tl11- lill- ul' thn- NI l l'.i1l1ll1- in its ll'lI- '1- hal-it:1t. 111111 1lis1-1111-1 iw 5,1-11u- z1r11l 5IJL'l'lt'S. Uh, W1-ll. sl1111l1l l XVI 1'1'y'f 0 ,-- ' QL' . , .--'vi 5 15:1 1 9 .m fb-gi ' 13- 1 J: "'a4g,4'o' m,,.,2 ,gf-Af ' fr. .L fs. .0 h ' i M, 15: 12 h a+ . .. " ' ' Y We WWI '.-x 31'-3 1. - xv I ' - -.I :mfif-W -Wy' X, A63 'T' 1 Y.. . r I Y vs' I XX A, 'lu M X. . Xie!! 1 , ey A 1' 1 27 3 ......1.-1 Q . . Q- Q Q I A ,, L, I ' x v 2 I v lf - -' N . i Y' o. , A ' f Q1 9 ' Il L J I, T' O 4 ,X Q I . Q z Q. , T' 4 0 X.. Thv pivtul' -s usod in this gr up xv 'ro nuuiv ami dum-lwgwri by thx' Kodak Vluh Bla-mbers - .0 . 'r r L- ' 5 --" ,-JS-1 ."' an 'Jil K 5:1 no "4-. .."' '. ri V' 11" 2 Aa'f'f'a?1:."'YA 1-Qi 3g,,A --vs,-S1 7 ' :-ff,,,.i'iL "M, b. M y ' ' if 31, NK yfxe 7 ff iff Z' W5 J fbfiyzkq 'np :iw-1 Rigqgfk r.g X 5 xl -8-?'xy xy 'mu' 750 P fm-1 4,51 ' L QM' I' f 4+ L-19554, W B 'sg' 'Y .W 5K ,Ll wif Y ff H if ' XX 'gp' 'lfiilv FQ? '1,4r Aww XP ' f Truck Team -,-I .J I Football Tizcm A f""S Oh, I '39 Mb 1 s AA M, ,J f 2 f QW .44 x f V- - f-. . 1 x - """,. -"'m4"" AW: 1.-xy-1 , EK 1 V! I H-5' A .gfv"'?i' ' ' .A ' ,,-, , A+-"""' ' "if - ,, 'LU' . V., .' ,-' pq tl 1.1 .P -13: f' 1' - v- ,f N L .F-- .2 ff, - -.-J.. 9 , . 1 f 'gi f -f f A -1-,frm , L , uizmfr 'N E1 FT "1 rw YT 1 '11, 3 3 ,,' , V I ---H H, ,, .A-'-ilu., .4-'-415-A V 4 1.2 '..J:ffLeJ.,. '- . "i .1 ,,.,,..:.g,. I-l gm. l.4bYL-51, -Tu.-F11 J.: ,Q 'I -'fx-'Jedi , CK Q V" ' Afffr , V " ' - g",., S L gif 1 5 Tw- . -SN 5 . 0 M!! gghx A gif 'S -r yr, w -"nd T ,N 15 I xxx: A- y- X r ' , A -X X -, if ,x I I f X My N' W f f N p,f f fm V 'sm rig' 0 2.3. 1 X I "Wa l E X fs 8 "ol"-H ! 21 M ':p,,.4..gh3-, Y 1 Y I fi w.""-1 UH' J ' ' i 'IN u X ,f ,4 A I 5 1 - H f- ,. - AA -A xx ff 1 wx , fi - "gm .9353 H' J" R' K 7 4 4 1' X' - 5 12, X X ff N ' W ' - WF.-,Q , .5 UN ' X -' wr k.' ,x,,, iw 1-' f 'f' 1 X ' ,. 4 M 'I A 'wvf ' A - X Y ' X' L' l ' X g,,g,,,xA:-14, ,+V f7+g,1w.g4rif 'V -jj 45 11, 4? ,-Jyfi. ,WI . .f Kf ' 'f4g ,.'t wx: , W ' .. ,1 -. X i, 91, , w W 4,4 L :,,",,f,', X 1 pg K !Q.rLA.Q3 .1 11 ,V ' - - ,, X A f v I ' 'w , 1 -T-"4 ' 11' x "- 3 7 , X Y J' W , - I -X .rv I' 1 X V- Y XZ Md? V A i 1 ', - ow 3: f -f ' X . .fx 1 Hg. ' V ' " 1' ? I 0' , . w x' '.V,f",N AY. . 1,,, , ,, . J - 1251. W f' ' -js: , ' ' H ' , 53 N lf 'N yfij ' ' 1547,-fy W fl J A--'fat-..:-,K 1 :11 3' xH, Nl lm W5 L' V, Y fifvri-" Y 2' ' qig' , XXL F 'f - 2 531.1 ',1.x , L 'fl 5 L V' f"l.11T'1:t'f?yg. 'L' .-a--- 'Pet'--r Milk nf - up-mi - 1 - 314, A ,fini K ry 1p,',- ,vxmfjf .PAM :VN l 7 K 1 ,-:v1f,:5g' - . l , ' 5, X Q ,ffl , W I f W H X ' 1 A' - X v -, ' ,f W ,, w M M f 3- f, 1 ' ' X '11 ' ,N ,, X , IV A " I 4 W ,ff ' EM: ' 1 1414 f I f . tl? -1, , . .lj ,- ? 08? T ffhyp I 1 X , 'J .0 . f , ffflf ' , ,, , 8 1, .gffffl ga, f-"L 0 , ' 1"9P-1'-f'?3'C'gff?"'?L.'5T1,f"Qe,,f' K- K ' ' Q" 'fx in ' " ' I '- "Q .1"?7J5 ' f' wg p "-4' "'N"""" " -4'-H M E. E Af XF 7112 W TT? V5 I f - 'ggi 2 T .. - wf f f 1 . ' T if "1 fffflf Yffllai' ' f K ' ff' 7 , ' ,E Arf' , ,I , :QI- f -ff E f glfnmhj 345' 1 - ,,,,frf' fB3N -J f' ff- ff! Tgiwfw T QJQNEPW W5 QUE AWS xN OT M020 AWD WE HN H595 4 fzEff!.5LS'g0A GMP! W"W-45 H15 QR PLEASE SAYA PRAYER EOR TONY THE WOR HE THUMBED HIS NOSE ZAQ PfEL,,LY fnefcppll yxj-xF?P'5 Af, , T fy 'W T LETS SHED A TEAR FOR JACOB ROSS HE HICJSED THE GIRL Of HIS FlCE!B2SSf 4' 1 O0 W E 9 YN O XF, 06,9 X, Y' 16097 f J Oo F 6 "57,5NO!VCx 48 VQMUQ Af4f,74f 477' flf Sf! '4f,?2 47' H r fafif if XIZQZ QW -,,,l859 QGY.. mfr' y X! XX T Sr 1 ', . E XX XR WAS jf,.l4.1! XM l"'R'V:'X , f 9 hw' M Q14 1 ' M WR 4,.!"' V T N9 ff TS wa O A Q Vx T X5 X3 WDA 499 A 1 f ,mn -1-'wi ULN 'V YX Q ,,-Q11!'C"l!4"," K 111' .. I .. ' LQ, f ,T X xx M9 " 1 f TZ , 4 ff4X fy ' 'X 1 JP 6, gy , W . X 4 G O . . i--s- 'I-. 11,640 7? ,,,,.4. ui 1 .., dt N ry V YUM 'v 1' ll 1 WL- H - A - 'gc K QTTT T IT' 'i!.:,v 9 .ar-,5?'Oh73gg..-D' 323951-'L ag", . Q" ."' ' 'FHSLJ 'ou vufgfrl 'T T BS'i -i ,,. 7 with ff'1:, ' as ,-fxyijjsfvif Yu Ulm WAfNfA'Y"f ':L pq!-5 '.' ----2 T 3 f I., Qzfgj .. - my -,,, , ,....- '--'- Q -',.'L2.-" '-1' - -"',f'j?.-11441 -'.- M-1-a 1-: ..4 .ax ,NI1--ff--4: - 'j-11.4, Hw- 5Jc.1v-." Il N A , M --Q "Tv-1 19 A BII OI IOLAI L01 OR YE Olde Adv1ce Column 1on1lu1t11l In NI X II R'I Bxol-1enh1l1tL1I lux 1 nu 1 n 1 tl Anxlou 11151111 an XIUI Jo 1 lf etproof x1 I I x nno ll mul nu 1 n gun h IK 11111111 1lm1 11m lK 11I1n1 N11 If uf11 mn UI ,qu 1 my fu llUTlL,l 111.1 om 1 rut thxt m 1uphx 1.1lx rum u 111 Blondy phon1 numlul I 1v1t1l 2 0 Q fkMQm32w,JVk.A Rii?5Emqx 'XL?3EQgYQa..rQQ f2,wM,8 9 S. K ' , " s I -M4 . H7 - 1 ' FTW 9: I f.f5 3' N' I L' r N 1 W N A 1 A 1 4 E IIO.'C ' IC.-X ' IIUWI'Il.I, Y1 ' lr -st fl'll'I11IS w1 ll 't tlll you, hut, have you tri1-1l I.ist1'in1-7 ,,,1,,. I 'I '- 'i' - hw ' 1 s't'1n. Ifrom Dl'l'4UllU.l 1-xp1-ri1-n1'1- I z11lx'is1- you to pro1'u1'1- 11 hull- - "st, and nuke yt ur vill. I ca L I -lp Q1 lthcx'wis1-, and I 1:i1l1s I'r -s y. fo... Mah' - your lwoy-l'r'- I has sl--ping' -ss. WGA. Th- or Ib' W' -' I know for you to ln- s ' f 's I -'L 'ons, th- I" i 2 zlkvs ya ,'si" l,',1m1l ' ' s yo Sl 'iz lly, u04 My 1 -' 's IJ-. 1- 11382. 2!,, -..bf 1 ' . -o.' In ai? ."' .on K X:Z.v ?.o mi". vi.. - .0 i I . J 4. 2 L or gil. .vo 6.1,-11,51 A 'gin 47 ,uc nv.-V . 3... JL -i - 1-40 W Y Y ' ' ' wi ' 72 U" ' ' ' " ' ' ' S' ' X485 x f 1' nn fw 5: 1 1- - I afwfff 1, lllj i UN 31 Us X .L1.,! ,., g,.z...T f , c7YrwlI q7x'N'7r-1-X 1 QT 12:31 X1 1 L...Sm 'V ua 'xll vm I I1 A H14 I I c 'I fi X FX, fx 5. 29 o X Q .. ---vi 1552, 1. 1952 ,, , X glam v A, gg, 63:05 X31-at 0 rw 35: , fffgn QQ: .75 if X 1'. 1 xx 1' K, yy X 1 xg O ?9 i S71 f , 1,1 I, 4 , , v, , ,- -1 ' Sy-r-: - 2 - A ' f v-:SW -wg ':. my , ,-' ' "U ' I 1319 1.3-X f"41 1 Q 11 11- -1 7 - - . ,, .ww cw 4, 5555. , jfIg"I -I 11 lf 311 x 11, r I Q' he . Q , , HU. Q. it-!,..f1L,....w. . lm-in ,vs V-.N1L,.!.,1:,,,kV., -.43 -1. XIV, IIX'1x:1I1I X I1'I1Z I 1,x1XI1 1-1 111f'111'111 51111 1I1:11 121 gm-X1-11' 1'1111fI.111111 111 1115 I-11141 111' 'IIIII' 111:1I41X 11 11111111,XX1I1I1 '1 '11I1.11 1111 13111 111-xt 11X'11If11111111 1171 Xwlll' 11:171111111 1-1111?111111tz1111 SI1:1'f11g: KI :1111I I111'11I1:13111', II11- D111 '.x1'1-'X11111r'I1 1111 1115 I-IYIZI 1-1113 1'1X1r"."1i1' 1X KIIII' 111 UN' IIIIII 1X111'1U-. IX III. 1'11I1-1:1I I:1'xX. X' 1111 ll'-KN, 1 -1111'-1 I:11x'X. IQ, Iuxx , 111111111-:11I:wX. L I 11111I:11xX 1I1:1' I1z1'.1- I11'11-11 'I111 I1:1111I '?:1' 3:1 1I IIII' :11I1I1 II 'KCI 111' xIIIIII'III, 'I.!t11111Lj'1 'I1 11'K'111X:111I IJ1'.', , I 211.1 511-1. '1-III IIHZXY.. '.1'II A11 I1111I X11-11111-II "Tx 11111.I I fI1111'1 I111-wx A3111 I 11111 111' 11115 I 11111, IIIIII 1'111'1- I1-XX. 5:1111 1:1'.vX 11-11111'I mm- to 11:15 X111111 1:1x, 113:11 IIIX, z111111X11:1.1-111 tux. Xj111tz1v. QIIII 1-11111-1 1111-RX: '111-I 1I11-111111 11 :1 I-Ikl'4' 1'111111i1y'I I QIIII X11X:111'f11, 1-x111'1'1I ,,-:11X1-'11I. 11111I'X1'11X11-1'111I, 1xz111111111I, 111f'111'111111I. rv- . . I 1111111-11. :1111I 11211111 1111I1 11. IIIIIII 111j. '.'.:1II1' 1X 11X 1111i 214 I:.X' .15,'I'i'X I' -1 :1-I'11I:1. 2111-I I Inu- 1 11111 'r,1- 1'11111-I11X 1111 t?:11' I 11111 Xz1:1g111X1111 111 I11- 1111 11111::.11L1X1131111 X1 1111- 112' I""""B 7I"I' l""'VN 11' 1 1I. 1I1- 11'1 111' rw'1"' 111' 151- 9.11111:111 1111.1-. NX :..1i .X1111 1'1v:1 1111111IX is ll 11111 1'1-111 1111I111I1 z1111I Y11'1--111'1-X11I1'111 NI111'XI1:1QI 1I11I11'1 Xujv 1I1::1I I':11111'z1II5' ju-1111'X. I'. Il11111'- KN -rin I'u1'IyI11-ris. ,ff 'X 4 X . 1 X ' X xx ,I 1' I K xv' f N- ' -8 ' , X V , I ,- 'X 'V -11' A , 4. -lf. . ln I 8. 'ful . s y - 1 I, " xy. Ili, - 1' XX '1 , 6 "',' Nfl , 1 .WAI 1. .7 1 ff' LX I-I ,5 v. .K 1 --1 V1 X V1 ,54- '1. M ,, AW V- . '-f4- III fi fy ' 1 1" , X 1 1 I I XX -1 X 13, 1 X - XX -11 , .I A 1 I '1 ' ' QXQEK , 'xx I W '- N-,1xR 1 I' 523 1' A X 11 V611 X ' . 'f w,:X,:1x' 1.3 19, , 1 1 f , ' I1 X. 1" N ,' 21' ' 4 Y M' Y A, H, - MW- UN 1 'XIV ,4 V fx 1 - X XF- X X XXX I Q l 1 ,f , 1 , 1 f 1 Q 1 I" ' 1 I I fg ,L IM 1 I X A. ,f - X X - X I 1:1 ,I W I I .N 1 , AWM,, X M- "-X -X.,-Y -X, X X Y, A -1 1 f,f ff. ,-'xx X, x. Y N . , LX- Q' ' XX I X I p- X fl X,,, W ' it ,VIA ,I ,fi-.'1lIA I ..l- ' 1 "', li' I' ,1X'.','.,-.,-1.- nf- V1 1' fx - ', ' 1 1 :iw 2.11. ..,'.'x'.x,11A,1 l.!X,...Y- 1.1. .fx I .-:."5f.'-.UI-1 .1. JC-A X11 Af - - 'A 1 V ww YX UAQ f'YwwfA-f, pspfiq rw, . 1 , r , k 4 ,'-- '1 If 1 fm-C IHOHLHJ Q 624244 . Vw E - ffwr-f ffw,v1.- -,-N - ' - .,-Qnwgx 5., W 51,41.4.-L1'5!',U'ySf gl. Zfmasf. - 2f,ff 'T -m 1552 Q l95Z5 UG 3. - X , ' X , I li- L H , 1 5 lf . f 'i I I U Igym G W , . Q U V 'V N ,A fi lv , i A . ' iw V , ' I 1'!'.2'.2, L. . 1 . -,, A I I I 34 V 1 I4 1 ---- - - --iL .f - , A, AM M I . QS- div "' '30 ' :L - A- W X :R Dain ' U 314' uno 215.1-4,3:,T,f. mrgfl gr:.?l'?YafQ..a2K'5?,,- l,Y.f:fqL. QW' 75 1 XMI! f mf YN YYAQ ww f ff if fffffffifg ,aim wrnonmm ,L QM- 'MPWT 'bfi .Q-o .QF J'-311 ... 1-nr-4 P, M 5 uby I' fPfznsocolusHQro kwa fjhcz UoQfDanc,er if C QL rl5'DQl15h'f jhwmn 'S' 3 1. qholflll flmoncan. -D 1 f -4 ' D Oneffrha ou oumflunna 'id 7'0- K 5?- Carndoo am! Uncle. C ef 1 N A0 ,.,.,hx 1852 D Q N..l95Z 5 .- fr., 0. gaMmxQm'9J,,:,AhJO a2 KP? Tre ..,fw,Q9n..4 fm- f'2:,.c-fr.J5 R S 5 fx N I 11-1, B . 11" V ' ' - J" iff A ix , "STEP: - .A ' - ff 15-""' "fi , - 7 f ' MH ' p .,3-,L-- -sg 21 f - , . . V- -5 , N I ' - ',". g 'g-:':f. 1. 1,,, Lffjmgr ld f if rw, r 2 1 f 4' . V ,, I -I --1. ',-1i,.,:L- I, , . 4 , In ml: F.f... ,..Y- U.A,..1,', jximllim ,L'?,,,,1,jfwi :.auA,,.g: '! -Juli? . W' ,m K -r ' f, 5 -1ff'f"" 1 r ' ' - ' 2 .12 lg ffl fx- - ' N ,.., M 'M T . - I ' 11 'Q T-. gl g 4-:f 4 ' Y L , . W. - ' V l "' " . Q 4.3, 5 - . , ..- 1 - 'QX4 ' A' ' 5 1 1175 .nlmf ww- " , ., '57 " L 0 'L "ii, . f ' A-5 ' I 1 ' " M 4 Y' 5 I A ,S I Lvpvgg PJ Q' ..- . . 1 A M - 1 ,Q V n i 5 -iii: .4Q,,,,ji,, A 5 .f?l9l'lxm.,,,g I LV . Y t ,' " ' , .Q lk, , .. ' , Y Vi ,,,. 4 A ' my bl , ,V gif i.. 4 . - v ' 1 i W' L U-, 'X . , 79 ,v . "' A. ' X ew ' - . . , W Q N za -, . Q- 1 if V , , A w fm ' wr - - H A , ,,,,,.....Q..,....LL """ L" L. , , 1, N W-.ying - K R s. ' ' .A . 1 . 11 1 . 1 1. L 1 Q 1. lb' 1-I 'g .. Q - fl .,,--q A o - -fl-. '-,Q I 0-Q 1: " - x , il. H " '- - .9 - - .S . - sf -A . .-Ju Km ' T. rg - -' ' :M 3 , : - 4- s 1 1 . 1 0 J r x Fl., x -. . - . , dev 1- K1 - -sw., s . V A A. .- I , wr xv- -A I 1 " QQLL-M .. 1-V, ZX wa, ff I , ' -M "-FZ?-'f '- .yf . , f .- e " , , 1 ' l I wp-4 ' "'-. ' -- -I ", - ' Mf , Uma ,J A15 ,. , b 4,9 . A , "1 - B ., A E :L ...., J. 1 M L .ea n ,J Q . , . . Q - Qi 5lf---- -!--lik - - U tl h 4 -I-lgw, 1 t n , " 'V Do " . H A l - W ' 'V . 4 . - Q .30 J, Q oo .4.,4 ' .U Q YN We A f"Q ' ' 'iff Wi-in A WW -N i'1V ' . ff-m . ,, ..-.. - ' ' ' Q jj, r:.i7l'-'-A-6'y: 2-M145 L,Ir,!.1.s?51?w 4227! :lg ,9- QQ 6 1 5 IL "1 1 R I :mba ' sq Jug U M WQ ALQ CQ THE Coorfoos Af f A xr P ll i N mx ug xx llgfl Ntu 1 1 M11 Nwm I 1 N I r 1, r r lk 1 Ill Q 5 Q x LX 4 Waters Nui mv ater 1 1 x 4 thi Brnmm 1 X11 Swann + ur, rr ll 1 mx later ru 1 I ll ames th m n core th m ' annxng lhtll Ill Lk f m but x o e 1 1 XX hx an I ar I m 1 N Brown HIM 1 Ihm x Hou: N 1 I V 1 gut gmm: ou' ou' IL f fl ifhfx 2' I , . -fo,-ff' l852 Q N l952 5 Nw Q .M Q ofwQ6ff-,-HS., fwnwfs 579 : X 5'N , ,, I 3 ' . 's . 5 N- A N ' , x ,ff Gi MLA ,- b' , A "'v r bk' - it - I A , A . W ' ,.,1 1? 1. , 0 . ., fy 'gf .'..-,021 v Q ,. fxlajy-1. ' 'H 1 ' . J' ki- f ' 'v I ' ' if 1 - . - , I . ', 3 f , A' 1 - ..3l SQ A. , Y , Y A an - 0" ... v' ,WV .-..-P-A '5 1 , 5 1 , 3 f' , En, X O 'MFI' IAY lly Hlifllilili HAI-iIrY 4' HA R.X1"l' If I-I S N1-fl NYLIIRQ-1 N11 'play High Simi' nl Rn wrt ft- 'uri NIL 'Nl' I A' .' min-nt YI'-INDI I'wI'iflLlj' zftm-mmm lVZlf1l'!' sc-lnmll. Vlzlrvi Mr T ' my Girl: f m KJ -Vt :xml Nm-11. S2lLlIUJI'iY1! zxbn' thv slrvvt :xml glzui In lw 41111 HF whwml, strr ll ly il park. Th 1-nl -my hupin: in fimi fmm-thingr In tzxkv Ihvir Ymif VIL UH th -ir sm-hwul W4 r'k.b Iivrtz ii -an Nu-w flu va-rx rl1l'L'lj' :nw Sitz fm' ww 4-ye-s. Nx-rl: l'll my th nuff Hut lmkf Yun pn-115' flUXYl'!' Withers ffm' luvk wf B1-rt: lg -sk' ,, uf W :, lf-IR 5:1 il-vu In Ihr- pwmi zml sw- - ' :ml n1z1.'+':1 my-t'. Nui: fhmfi ills-uf l"r1wn,fwI's gm. Vlwhey walk slowly liwwn in thx- pomi :xml ftzxnfl thx-rv pgzaximg fila-rutly nt thx- fish! Hz-rt: lime-. mu-n't Hwy mwiIy'.' IW! likn- In vzmtvh 5 I1 - lu! I v:xn'I ffzxml tw wm- z jwnm- Sc 1' A pww' fixh. Ne-fl: The tl Q-xzwily' what I Vnk. I ciun't ww- hun fishn-rxnvrm L-Hull! iw 51+ vrlxvl. It G ' a ff M 2 2lI1j'lPIhl'l'IV1UIl' :.mi I ri:x14l's:x5'H1c-3' gm-I mv lhrill wut uf M ' V ' s zx ' 'f :mi ff ing in fm-u1'rh wi' fifh. P-' : I'lf Pvc-I Zhm'.'i1'1'I C I in ihm- XN'iIlIl'I' wha-n thx' iw- lumix Hn Ihn- 1'rw3-15. Nm 1: Yms, but what Mlrnx mn- up is 111:11 thu- flxil urn- sn hm-11,11-fx. V Ihr-5 4-:m': lift an H J U W d oft' lv Hkhs-1':11vr1'f n- ts, I'2m't: Uh, Tuiwyf Ifwk at that 4111-115' littlm- yu:-P11 rlrmwfl ilu-rn-3 tl - -. Ifn'I flu- km-11? I XW'H1il'l' wh -rw .er. fm-1: I :ll V1.1 knwxv, lui I :iw krwxv that I 5:1112 Ihl- pupm-1' mill. 1"mfn. lvxl IH-rt: P . P . lsn't i1 ihm-t'11h. l.a-Us Lu s 1 uh. rim-part hUl'l'll'1HX.l Nxlyltrlira., . o . '- "J" ' 6 U.. 'fu' 'Y ' .:4.A K. Vg:-. go,.,.,.l v,- ,bk UGA p ' 1.'-1 2-. -'O' Ma' ' sf' ' 1 ,J ww., - ' 'A - Xin ' x4-,fi fw Nr 711 1'11w.f1'-ff Y 1 -1 l f,gaf1f1-112 12114 'A . 1 E 1 1 , 1 '1 .1 1 1 " '7 .,-- I I C . , . I H Us ' -.' 9.11. - 1 ""g'..,A-1.-X, 214 1.4,-d3f!.1,rQl1?-T115 A2211 'Y' ' ,Q . 'rf Y' .1 1.. I-101 11 and Thu 12 1 111111111 Q 11 2' Z 1.001552 111 N 1952 mr rw,W FP tin. 14 Nyc f""AS?x9'Yau-.4fD'?,f- 'nfs QW' 8 'VL W i. 11. 1.1--y 1 . -Q ' I 1 5 cg- '.vg'1', . 11 'T L- . NAV., .E L K- f, ,' I I - 1 A t ,X 1 .1 'ff W 1 11111. .W 11.1 ff 1- J . 13 51'411l'1I A111111-X 1111- 21111113 111 111- 111 11'1- 1-1111111111111 1111111 l'11fL'I'1i' 1 f. 31111111111 111111111u1'1111111-1: 1111 11111 1111111 ll 1111'!'l' 111' 11111111 11i1'1111"f S1- 1111: .X 11111111 11111-1 11111111111 1'1111111u'1:1:111111: 1111-11 1-I11f1- 111111 111111l1L1, 1111-1141-. 1'111X' 1-11 1'.1 '1-" ',:1X11:11-111-1. 5111111112 Y 111 111. 1' 1111111111111 111111 111- 1':1f1 11 1.11'1.1'. 1.111 11111 1111111.11111 1711 1811- 111111. 1111 111111 111111 1111 :1-1 1-11111-1'z1111111' 1'111 111' 11 11111: 111111-. 1'111.111111111'11Q 1'11'111 1. '111 111.11211-Q1 1'111X?1. 1'7t 1-111-1'. 11151111111 11111 111111 111- E211 11 X11 111111111 f1111 111211111 f112l' 11 1-11111'1:1u'1':1111111 1f Il 21111111 17' 11111-11.1-. ' -9 '. Q' -'L .'. ceo . Wg-I ,,.. 05" ."' Q? 'Ig- ' 1,114 .':: 9""'-. 0154- use .rn ' ' misc + -1-J f- .1-. Q. -.1 ' ' ' ' 1 511121 "wg f 1 f "1 f ' 11:-.1 1 O K 1, xN,f Qxjlh N K X 'XI X X K P' A 'Y' 1fgf'5g,92 :gb 1 J ... A5554 ,ngrf 1 A M A 'W ix I Blues ol I 32 ' K l I I I 1 I I I UH' 1 X 1 I f- lrxl I IMI 29 1 I8 2 6. 1952 5 ,, YV xw4N " my O" EMA FP?-rf 'FEI 2-frib QW M' ' . , , x It Q K , Y- .fy 4,5 2- .519 r-, --' , - - --f- - - 1 , .I D '7LQ?'!' I. ' " ' ' Il !-,LR I-v ' Ii' , -vi '-. I FMA I l I, , N',.'xxF1,5i', - -,-J., 1 1 N- I .. - .1-'mfg 3 'I 1 5 '-fbi, L' A .1 WI'f'1,mf'.f' ji,-'.'z'I'7k I, 5111 g , I' -' lf-Kfjjfle-'-,-',' "' ' ... ,-' 3-1.4 lwy,-, 47u.'fal ,,. A' 'f Jig, 'Mgt , i . 1 l I15 XNIl.l,I.XNI .XIKINF ,,x HA' III- II:I5 wI.II1"fIv11vI1+1l11'x'11wV:xMwI .XIIII mwy rw- ix II-ming. ww. I1 Iurvzxlv I 5 Iw:x:Y' fwx1'z'fI1"!1l Inv: WI :Ep I xii 111 IIIH'-IIIIIIX tum. ,Xf I lll'I'IXl'4I :xi wInmI IIIZX !w:w1'l1Irx:. I XMIIIU-II rnxxmw IIN' Univ. .X nmwrmll'-1' IWIII. IIVELZIII In MMIII. Ami gun' my 'm Iwm' fm' mv. I1v'I1f"I1 xxux Izmul I-m-uirw'I'11m I ' I I1 , 'III-zxvlnr' -ANI. "'I'vm MMI TNI' 3711... fHxXXl'1'I Nlfx I1fImIx':1r1.f'I:Ki I xxnf Urn-Ut"1-111 XVIINII l'l'pl'l" mf llm'1I1ir'Zjutu -, XXX-IIA I ggi um- jmlll' !'1f1'II.v'.xII1!' tl .. .Xrm1Ix1'1' Ihr' mL11'fII rm: im QVZINX. l'L1r I I-gn-111-111:15 I-pw-, sI'rII1111-IIIII-wfmu-. I l'vvvIu-II III my i'1r'X1-1w!'iwf4I VIIINX. XIX iv-1IwIu-x'.1I1n-:Q-. USLXQ' mv- :x x4fIf4 xx X . . I SEM--zxiwi,".Xr1vrxu11f1-ru-jv fIHI'X'1II,H I fIi1I:1't Ilkv it, but Imzui tw iz' ' 1: ,-Xrufi V1-pm'1 Ifrll!11'II1IIIf.-TXXI. In Illf X1-wf1x1wI-:wr'1I-II llilxx I rx Hu- -Ifmv I nm I-z1L1,l" 'r'fI'lIILl Jiri: Mem- :lun Sf'I4Ir1:INIr'. Um I. IIIIIIQ +I -N rn Im: I. .Xxx Ilffllx' In firm- VI11rijv-Mm-. ' l .So -, -I W .'. ooo ,, . B -' . '. '.3.-.4 .-0' 3 , ,. C ,Q - 8 , - W ,H g 1 Q14 Y -fT-- , H37f'2f" x.,f.-.,,2 '7 ,f-J 'fu-1, , , gl- fr- ' X,-,'I q, 'if at , A -! ft' ff! 'l in QILIIDGIIIIUI II ' I ' gg IGB HV-fgzsvivv MP2 Ik XQI, Q V A. .f.M,, AU, f ,.1:. ,I 'X ' 1 I7 I' ' f ' 'I , TQ wg . f'fipI' I fm- II I " I .I - I wg f. fl . 1 ' -u X 1' I, uiwqwfzf I f .5 "' HHH H V ravi. f 'f V' "V VII I ' 5 'zrfdp' 3-P2 I5 f.II,.- 1 H L L, I. ,FWF ' N ,. ,. ,H rx ,I ifxlz.,-4,, , , ,I I. J U k.fm, fm. ag V J ,I , ,H ,X K .I 3. .mmf 'Q I , , ,I I - II II 1 IX I ' I ' I' " I- ., ,lv , Ab, , W .' I1 , ' - J' ' I I I ,II I I , -. I II I I .I I. I1,' - I :II II I 2 SIM: 'I 'II rw I.I.g" 'II ,1II':. III' '41 'I ,- I I I ' I If ' I,:I. I' xxI - I I AIM II, ,. , gg Q II I , I 'II II I, I sZ,TXf .Qh f, - Il ". I I L' . A-"m5,I!5'JI- ff I 4,1 M5 -I -Z I.-,-.,- fo, Env! - Iv 5-I'fs:SQfsfzigfiiiv 'iffCZK'-J51313--'if'-7 M- ff-WU QL 1!'. i -N ,I I I X .14 X ' X-f X YAV V. N . - JY Y, 4-" I , Miz? -. VV Kill: Q X ' X X , - - N A Q, N J? .J 5 , ig-M qlrgal pi: Sf., 1 af , .x f Y th I T1 H F il ..:lu1i.l:.Y,i?,9 Aff K 51 ,f "ff J nr " ,ll W, die 5 , FxQif:4.Q 1 ff Q QHIQGI I IA f Q5: 1f ? WL! .1- X W X 6? EGM?-Efiiwwf 'YU mn' 3 wav lv xgajf uma l96.Z. ,gsm V X, lil' f' JP' N 6 . 3 . 4' , . , - , V, A I F l A - -'xp Krilff y 4 ,fx I , 1, fl, , mf' ' 1 P415 W 'I W fX!fi4,l.!f lP4lF'l1l,lf5 Nl XYIZl','l'H IIIPICIZIXX IQXJAH lim, JXXII1 '1YfTlfiXIlf"l 551155, Swim, HY"liWl1'N' YE -5 XHHV. W,L'jgy1 Xlgxy HUIAIK HXXYE5 Nun Hinwin .XXNX tXIX!QX:fXIl "NY 1:41. lul- Xl.F'I'lI'. .T-I"Ii ,lux-,1,:1.x:, Ijxlllfu I Xilll XII X,1'5,5,, y1,, ,,,, .Q HH,I'E4'X U xx' XE I I ll 41 Wm .XI lv-!r1::4P Hl',lIrSlfIl'I ffHI4Il"'l'lflI gm, gmlmz ,if "I'I:"f"' :XX7f'V!f glwxuw xrr- I .0 , "' W" . A ' -5, Q, . QA, x:,-, ' Oo... b Q ,aio ?5S'fx9?f'7J'f.,-- 'Oh' ' Q ' ',bqixQfiflgAjfg,:Ji -4?fTy4a,,H:,'7EjL:ig D Z....' -i ' .5 ' k If Xf iylxe "y"ANAf"-xfVfl 1 1 .ff,1,.,,waw, '.1f.'Qf',L . by 'T' My 91 J, N- f gf.b1?fi'541fff.i1aAff1QOHlLHN 11111531.42 3 IM ,, 1 + . , , ',g,,v , . ,,1.m2Q5yL..f.,. 53.4.u,gL,g'g!4M.?1.1 I ,Mi 27, iff P. ...Jn ""+vv-"4 n ,kv 1L.1-? 45, "" Eiwm 1 TTT!!! jk 1lm191,11'l 4ur ' ef geMm'3Qa""-in -'POQGL cw X .952 msmq 'XY-1.-90" X59 1 if , '1 X X NQYI 1 ' 1 1 . V , 1 EI . - Q W 1 .-f'S fx I T A V Q! :- ' W1 . ' , X 1 ,' 1' -11 ' P 7.7 Y 1- X 11 v if-N 4 44. 1 . V f-- 4 3 I ' ey! Q. - . f . 1 --,1 1 . 1 W f . 9 -. - 1 ll -1 - 1- 1 IH Q - , 9 - 1 '1 in 2? , T77 "" 'ff . . 777 1 ' ir VII- 111 ll ' llllllll 1 ' I ' 111 K I I I i, gm. 1 411 ji ----- K ' xi 'ii , . 1 ' 1' ' 0 :U 1 ,. .1 ', , -1 Q .1 : ' is F . A ,ix h .H 14 Tv' Q -VT x , ' 3:71 -' 5' U: ' - .0 , "' "-V . ..3. -.,,,og.I" If., wi 18.5 2.7: Q I XA.. 001, ,DAI far on . .V ,--vi5. fwf wr f7lw W'Tnfn'fZ K 1. gg,,fQ':f,1f kCrnoH1daN PM 14 Q -Asif.. H 'Ji L W F 3 '. ' i .,,-.A I, -xg ,s. 'fi L ' :...4',,.- . :qui T74 , I.. 'lim .52 45.7 :A.'.. ,- 27 Q-w-fQauv-J""h--+P'PWGL Qi? r Q-.J 39m-'ni J1'4f"'fi75 5 I- I- 1 an Q , cl " - v - , ' , f N qu ij A Mm ' ' 'Q ' Ni 1 ' f 11411 , -I x W l'! ..', ,f. 0:2 ,..v"Q3i 2 I 5950: ..., ' ui. .5 01' gh'-iw 1' lv '- 1 W i 'fai-L.gV'o WWI -'oflqf K' B' -,..f-,117 ,A .V .Q 2 MGH 1' 1 ...- Q2 1 L x -a WHO lasz 'XT1fN H 'Nw K 414' 1 5N1"":'x N1 S 35' Wx N f, f iff XLS , 'lv Ng-f 4-1.-5 f if 0,L70I'f1bQl7IUllf5 QQ kf Z'- 4 ' 0 1 1 q, y, . J I - V -fl J, 'L R 3' 'I f iff' ' :'2ff2":,, ' ' f .' 11 gn - X , A 1 . "',Q'7', X, K- .yfl W A -f -'l -y '1 I 1 L, 1, ' Hg' 1 257' 51' .f - - lp , fn - V ' 5 1 3 ' I ' - if r-. , . ' -,- 'R ' x .U - f Y 5 '-1- V ' , 1 '. In g N X , ' , ' 7 1, , ,I ,E K V E ju I . -' , ,lc I Q fy V -v V -K V J A N I Va, ,V , ' gg,,5X Q . , Lv" ' V f -:btw f ' I ' Qyflyr' -.V , If f-1 'lk . X ' x I 'K "QF" ' . ft, I V K 1 1: - ' W 'VV . AI ' ' W 4 L X my X 1 g If fx 'isgbxi l 4 , ' X ,3 ig, 'gf ., , ' -Nj' Y.. ' i 1 . . ' ij- on ' 5 igify ' ' ,J ' X s"fq"1 4 giik' I I X A' ,, Q .4-0.4 k X X kr f' K 'v , 1 1, ' , x KX fx XA: ", 'll ,ff 1 5 -fl I 'If lk X xx 'h " , A ' Y gA'A'-, A. . 'tf,x .N Sz' ivy: Ag X xxx v I K -V, 1 53- ,f. A x x 'E , S, ' A fx." A Mtg- fl" x if ' ' 55x X Cl! . X , A , 'gf .- V- x," ' .Xi y - ,fx I X 11, -' -I M, ',1- , xx - , 'gl '- 1 V ' X xlnl W 3. ,ft ff X 653' I v V' XX x E 1 'W 'r' ' J I -X 'Y " ' ' X .' ,Q . ', A 5 YQ X 'Tix' gxdfg kkl A h 1 qt. , W 1:44 , I, , ' M, "-,' , Q '-,brsgyf " '..v1!2," F N fa Y 4:5 5 ,I f f if1 ,f ,. X, .ff f 4 , ,f, 51:1 I l' ' : a' E 'K-"f'1'5i9 , fl X 1 W ff Q Q' A Mix.. A j Kg: Q, if am f 11 . 3CglliXF'f1'f,! 1 jig! b X , ' X , ji ,4 ' HurH42x"' ,Ji ff , ff l . X VV AX V , f X dw fx me fi A 1111"A1111'f-fglgz W rf,-111111111 fi 011101111151 .J,, u 1A,A?'f1f:.1QN,i41 N 1 II '1 PN II XIII IL! 111, II I 1 I 1 L 111 1 II 11 1 A 11 11 1 1 X 111 1 111111 1' 1 1 PII 1 I I I 11 II 111 1 I1 1111 1 '1 I1 XIIII 1 V 1 1 1 1 11 1 1 11 11111111111 XIIIIULI 11 'I 11 N LEA1-1Y 8: LANDRY XII 11111 IIIA N1 11911111 W T GRANT Co 111111 N N IJ fi 11111111 e2 . ,, 5- - " 18 2 ,. Q -'.l952 -' .1- -frk. .-99. 'fhf-1 ' , j. 11'-xc, ..,..r""Jf1 -K7-f' 4-Qfl -75 'Q 1. 1' v, S59 f., , - ,, "Lf 1' ,AW ,-'1x.51"'f. " N f N 7-1.-f. ,414 U4 L, Hr QH74: . ' :A I a.-- juni?-, I S -1 1 " 'Xa '1'. ': zu- 1- -- ' ,,1- 1, 1, -- ', 11 .L -.3111 6, I , - '- '- 'g1n,,,5q,' - -,L1 .nv 3' --,,-.g1'11- '. 1 : - .- in-WH, ' ' '-.:Ql-.:T--.3514,- Z--. V-v,.:.. ,'.:. .Qs -,.5A,m1N.j1T -LA -Jjll:-34, f,' T11'1'I1I'f1'1,A1'S111-''Ill 11'1lII1IIIl11'111 'I'111- S1-11111' N11-1 I'1'1'r 111' 1111- 11111-11111111111111 I11PII1ll'2II'j' S1 '11-11' I-171' IIILI11 511111111 .111111'111111115111'1- 11111111121 1l11111:111, 11111111 1111111:11'11. .1111-11 1211-11111, 1'112lI'I1'N 11111.-11111f1111. Il111A' N11s111111'11, 8:1111 I,Il'1'1'l', xIIlI'1I2II'1'1 '1'111'1111', Y11'u'111111 XX :1111-, 11111121111 1111111-, 111111 I"1'11111'1s 1l'1'1 l'Ii1'. T111-S1111111'l'111f-111'1'11'1-11 11'1-1'1-: 1'1-1111111111-1111111111N1111. 111-11111-1113 Y:1'1g111'1111111111-1. NNW- I'1'1--'1-1113 1111111-1'1 511411, S1--1'1-1111113 I.1- 1111' 11:1s11111. '1'1'1-11f111'1-1', N111 1-X1111s1111 Nl -111 -- 11':1s 1'1:14s x111111s1111 'I'11- I,I'11LLI'2IIlI 1111-11-111111 111' IIIK' 51- 1111' 1'12INx 111111 ll? 111 11111.11-1-1 USII1111- 111111111-11 191' III :x12lI12ll1IlI'N 111s1111'1'." 1'1-11111111 .11-'111111111-1111 1g111'1- 1311- 1'1'1-1':11'1- 111111 N11 11' .111 1'11-fi 1111111-11 1111 1111111121 '1'11111'111-1 1,1-:1111-1 111 1'f11111'11111111 111111 S1 '1111 S1-1-111-1-. 1.1- 1111' 1121511 II 111s1-11ss1-11 .'XIk'.'2III111'I' 3IQ'l'1i. 1'11u 11-1' 111' I'1111111' 1'f11u1':1111111 111 .Xl11111111111, 11111 I-11111111 XII' 1-1111 215 111- 1111111-1-1 .1111111 T111-1' xI1P1',.,2lII 111+1111u111N111-11 S1 11111-1' 11111 511111-X1111111, 11411112111 1'11111'1'111'11 1111111111 1111-111 SIII'.!'11lII 111111 XX-1Y1'I11 111-111-1'z11'1111' 11111 11111121111 I'11111- 1Y11IT1"N 11111.11-1-1 1111111- 1'1-11--11111- S11111-1' 1111111 ,-111111111 .111-1-1111 1111111 1111-1 1'1'11-51 1111 1111- 51 YI1. I:I'1II1'I112l1 K. .1. 1'12Il'Ii 1111-51-111-11 1111- 2IXK'2I1'11X. 1111 1 I,1111'11 XXZIS 1111- 1111111-1' 111- 1111- 11113111-X1 1'1"LII' 11-:11' S1'11111:11'N111111111':11'11.1111111111-11 111' N111 A111111 I'. I11I41I. 'I'111- 1111111-1' .1. T1111 311-1111111111 1'111z1-11111111 N11-11111. :1111 '111-11 111 1111- S1'11111l' 11111' 111111 115' 1'1111- 111' 1111' S'u1-111 1111111' 11 1'1111s1111-1'1-11 111- 111-S1 1'111Z1-11 171. 1111- x1-1 1111 1-111111111111111, 11'1-111 11111111111 11111111-1', 1111- 1'1'1-41111-111 111' 1111- S11 -111 1'1111111-11. 'I'11- I'11111'111'11 1,11 AIZI!'1'1'1l2l1 1111'111'11s. 1111111111-11 111' N111 1i1'1-1-11 311111-1-11111 II1' 111111 111. 1111111-1-1-1-m1-1-11 111 I'1'11'IIl11 .111111111111f1111 111111 I'11l11l'I'1 .' 1111. 'I'111-x1- 1111111111 11'1- '1- 1111111 111 1111- 111-v1 1111 I'1lUIl11 15111111111 11111' 1'111x1-11 11s 111-11-11111111-11 111' s1-1'1'11-1- l'1'I11IL'I'1'1I 111- 41'1I1l1lI. 1111' U1-1111' 1111'u111, 11111 1'1'111l1'x 111 1111- 11111-s111111111111'1- 111' 1111- X111 11-111 11111111 'IQII1'-11' II11 1lI'IZ1 III 1111' N111:1111111 1 11 'I111r1I'j' 161111 1'11111-si 11'11f 1111'111'111-11 111 111111-5 I j 1 1. 11111111111 1'11111- X111111' 111111 1111- h1.111- 1 I'1Zl' 1111' IXI11111111111 III 1111- 'I'1111'11 .- 1 11 145:14 I-.ff111' 1111111-Ni. '1111- 1111111111 111' 1111- .X. Il. I.. S. 1111111111-f 1111' 1112111-11 1-Z1-1'111'11 111 1'Qr11,1f11 1111' 1111111 1111- 111' II1'2l1'r, 2II'l' 1111111 1'1 .,I111IJ1 111111 I'1LIf11 I.1111'11. I """ is is ff' 'J' ""' f' K' ff- '-- K'-"' -' -' f-'T 1 1 I 1 ' 1 1' 1, -,' -IN1' 1 . '- HV '- ' 111111-1,1111-,Ms 1 . . 1 ' 1' - 1 1- v 1 . 1 1: U II. I OI' I I1 I1 . ' Y 11 ,N . . . 1 1711 S1 I"l'2lYIIi11I1 S111-1-1 I - 1 1 . , , , I 111111111111 111111 1'1I1Il'l'11111lII .'11'1-1-1+ ', 15121.11 P11111 12. Il1'.X11'.I2 1111111 1 1 -1 ' B111111-.A1'1- - '1 1 Is.--, w- Y- ,1,.,,- -1, -ff ,- - 1---f -f- --Af -' 1 -A-A-1 I o '-F 'I' 5 . ' , 'o .2-. 1, 13' 00 -., '15 Q - . 1, 'QQ -oe. nl: It ?:.'l -I .l 3 vnjjqk I, COMPLIMENTS OF P X 1 X XX N HN N l X N1 l1X'Il.l,Iil2li1mS f'HAXNIPl.Ifli V. YHXHIC :ami XVAILILI-IN-IQXII1Pl'!' lP.-YIS HI-11lll1QIiI"IC.XllN kk S PNS. IX1 llIiI.I.l.I.,XN .K ll, X.I.'I-IY .AX I-'llIIiNI1 ,Il'I,Il'S Ii. NI.-XIIX IJIX kk IJIX 1lX'IfIlI,1rHIi NVIZSICILN 1'.llAXX'lI'1Il.k .WNS AX IVICIICXIP IZ. H. ICIi'HHl,lf Iill. I, ,I .'.-XS lPll.1',.I.Ii1rXX'l.lX1L llfllll-Ill'l' IIICILIAN .l. Ib, I'I'II'lIJl'IC V, IP, Nl AKLICIIICIC MHS.N11AI.'l'.IAYIil1 I,lrl'lS I-'llIil'HI'IlNlIili 4'.XK1ll,YN Il, IPHIWI MHS. SAM lCll'l11Jl,Im S'I'Al'Ii'S SHUI' Ulf llli"l'S VRN X X XXN4 X F3 FWIN STATICJ'NbRY NCR!-XVING COMPANY G V q 5 'gl Xfl!'E EXMllX'X?ilX E 1rLXI.WlfXl If.YlIfN'l' lNX'l'l X'l'lHXS X'I.'i'l'IX1Q l XiClV.' . w1'N1'If.XIi-.X'l'S .Xyli Iflkxllf l',XlllP5 .Xl4lX4l'QIl. NIS S'l'.X'l'IllNlfll'Y. Slllf.-Xlflflfll l"Ul'N'l'.-XIX VIQXS .XNIP IPICSIQ FHT5 '-'AIX RIF XXX QI Xl HN ' " F' Nl'-Uf, Xfzxr. I.. x1. x:A iw IE' - 1 XX'w'r:,.11'1'1A, "1" :f1x'.1.3 '. " 'I!'x1'IH,xI'+1Vf!l v X L ill! ATI 1 'J I SPRING LI. CQLLEGE xr I , AV f V I' 7' G ' 'gI,L uf' "I, I 'N r.IN'1 IIIII JVVI WL " IU YOU AT VIVVXWIE I-I I 'IIXI1IIIlIl'If: IIE Q, IInXI'I1I 'II XIXIZXXIXIX -' IEIIII1I1"I II" "'I"IIlI. XX'IIIIXIIIIA.I'I 'IIIIIMIX III! Xf"+'IXII1'Y'II' XIIIIZI'XN'1'I.II'1,IX fx 'II XIXIIXYK' 'QIIIX .I'-,.- 3,-.X 11411, Q r- In .Xe-tx IZQII V 2 -It SLI-xxw IZQIIIIM .' III SKIPN I'v' QII IIIIII IILQ Q -II F .'-31-'I I I W" 'I X3 H , . I"- I.'y.1I IW' Ilwfzm. I'I-A-NIMIIIQII I'!'w IfI.yAf'1l'l'fIIf I'lI11v:1IiwI:1I II 1'-2 'I'..1." X Xzw' Q. I':I.I"w I .LXI 2 " '.:'I ' Xu ':m.KI aw I I'-.I 'I".12'r '4 4 .mv-L: r. Ii-wwf 'fw-Q' fG'JKe f 1f?, Aygjf"MiQk?X, 3 I' 1,1-1111.C111o111111 1 '11,1,w -Q11-' 11 S X111 N111111 111 1 1 11 L I 1 F I NN 1 1 X 7 P 1 1 1 ll 11 11111 IN 11 1111 1111 1 1 1 11 11 1 11111 1 1 A 1 1 1 11 11 1 11 1 s NN 1 1 IX 1 4 111 11 1 111 1 1111XK 11 11 111 1 1 -111111 -'1'11 1 1 1 1 1 11 11141111 lf XX1 1d 111 1s 1 1111 1 1111111111111 1u111 N 1 1 s 1 1 111111111 1, 1 1 s 11 N1 1 11 1 1 11 f1 1 111 11111 f s11m1 x Xl 111111 ,11111 1111111 11111511111 -. 111111 1 I1 X1 s1111 A111 s .11111s f1 v1 1111s s111g1 11l11'1L11 1U ' 1 11111111 1 1 11 .1 14111111 111111 1 1111 .1u1111 111.1 17 111111 1s 14111111 1 1111111 11'1f111 1 111111 11n f 1 '1 111111111111 vs 11 n 111111 1 1 1 1 111111 1111111 1 1 111 1 I1 '1111 111u1'1 1 11 x 1 1 11IY'1,,, 11 11 1gg5111g f 1 11 11 11 1111 11 11111 1f111 11 11u f 111 1 11111 1u11 11n1111 111 1 1 1 111- N411 1 111 1 1 1 111 nn s 1 'l 1' I 1 1 1 11111111 1 1111111 11 1 11 1 11 1 111111 1 11 1 1 1r r .X I 11111111 D11 11 1 11 IIIU 15111 dl 11111 1T'1 u 111u 1 N1 2' -0 1552 X 1952 1- -11'-M ' .M V111 -f-FQSW-REQ 1-4:15 S.. f1eQ, fy 1 ' 'N 1 1 ,M,- T Tvgw Gif, ' P ' --1 --iii "" , "fi ., - .1 11 213:11 .. 11.1-1' ,1 -1 1 ' ,V----' "', f'f3'iT-"' 1'-Q14-1'1"''ff.?..'r1il1 "'1 "':'1"' 1-'11"'f"4ET1'.Q.R1i' .'1C.' 111'1.AS.' ' ' '111'11'Y 11111!1111l111'111 :1111L1-1'. W- W1-111 1111 1111 L11 ll 1121111 111111-3 11111 W1- 1111111'1 112lY1' llllj' 111111. 1 111111 1111 11111111 11.s11'1- 111 1111111 ll 111241111112 111111-111-1'1-1 111' 111-11111111 1-V1-11 El 1111111111 . 11111 1111111- 111- LIN 2111 2lYlj'11111l1f' 111I11'l' 1111111 Z1 1111111' s11:1'k. W- ,111 11111-11 111 1111- 111-111-11 just 11s 1111- NLIII 'lls s1-11111g'. W- 111'1--s1-11. 111111 w111111-11 up z1n11 11111111 1111- 1111111'11'11l11. 11.111 1111-1 S11111' 11111'1- 111-11111-. W- 11111 111-11 1111 1111111-1'1 15 ,,1 111111 11114 111 '-11, 111111 "'1111'11 N1-1s1111. 11'1l1'111'1'5 111 x1Lll'f11j' 111531, wh '1-1'1- 111s1'uss111,:1111-111'111111-11111111-115'1111-11's1u1 s 1111111'1 11111-111-111. 1Y's11W It-1111 1.1'I1I11'l'S. 111- Ill 1111 "111 '1111-ss" 111-1 fs1. "1 -1 111- F2111 111111 W111'11 1111-1-11 211111 1l1.' '1f1-. 11111 1,i1111f s11'11111. W111 1l1l1111.I11NYIlll IJZIVIX 1111-1'1-. 1311111's W1-11-3 .-X11g'1-11- XY1l11'1111, N111l'1.f2ll'1'1 111'11't'111. 1111'1111,' xx-Z111'i1'l', 1.1'11l'K11l N11'11I1y, 31-11 1 11'1' n11111', 1'I1111u 1 111111 1111111111 '- '1 11. W11111- .-X11 1 -1's1111. 1l1z11lys 111111ZlY111, 1'1L1Y1"' W111'11, A11 -11 S11-1-11, 51y1'111- S1111111111. , 1 1-111'1'y. N111'11 1111111-1, 5111,,,Q- S11lll'I1, '1111 5111'11- .1111'11s111. .5111-1' 11 s1-111111111 11111111-1', B1y1'111- 111111 1 1111111 ll walk 111 11 - 1 11111. '- "1 - 111'I 15s 11111111 1l1'1-1-111- 111111 111111-1 3l111'i1- 1111'11s, S111 1i11s111-1' 111111 1.111111 . ' A -111-. 311 '71 11111111 111111 1'1I1l11j' 11111111-S. 111111 1f11 1"1'1111k NI:1s1111 w111 111-qs11- 1211111-s 1111 r v1-- -1 ' '11 f. W - 1111ss1-11 5111111- 11111'1s, W111 111111 us .'111' 11-11 s11 XY1'2l' 1lf11'l' 111111 .' 11111 wi111 111'l 1111- S115' 1-1'. 111 1111- 11ZlH1'1- 1111111111111 1'X'1'l'j'1111H2 was 11111sy-1111sy. 1111- f1111ll' was g1'1-at. and 111- :111-I111'1'1' 1111-111-s11'11, U111111I' 1111- 1111'1-1-111111 111' 1'1- rg- '1'11'11s111-1'. '1s 'l'14T1j, 5 - 111x'-11111'1 jazz, 11111- ' u11-. 111111 -""1 f sy11111 1 '- 1111111-1- 111"1 '1'1I.' 1111- -. . 1'1'I1l' 1'111us1-11, 1'1l21I'11's 1i1'11y, 1'1l'1'111'1'11'1'i 111'111n, .111111-4 .lurks 11, 1,1-s111- , ' 1 1'1-1-11 M1111-1' NY1'I'1' 111 1111- 111'1'111.'11'11. Fr' 311111-1111111 x'.s 11 -1' ll 1' - 111 1111- 11111. I 1111-1 111z111y 1111111111-s 11111- 11 ',Y1K. '1'11-1'1- 111- '1- 111'Hl'j' 1'1ll'1'11'l', 551 1' -1'11111' 111' Al-1- ', 'A 1ll1'112il'21 1'11111-3 R11 -'t H' -1', 1111111111111111- f1'11111 1'1'-'g , " 11'- 1"' 1.u-111- 1.1-s1-s111-g N11 1' 'g'11'1-, Y11'1'-IJI'1'S1111'11l cf 1111 211121111111 1'1' ra- ti , I'US1l1I1L 1,1-11n111'11 51111-1' 111111 3111xi111- 121111 211 1111- sum- .'1111-3 1'I11 1 ' 'ith 312 '111 N1'W1'l'l41'5'l 111111 -1' -s 1"11w. 11 4U1'1"F51'U1 1l1'1l1'11'l', wi11 .'x11l'1' 111'-1-11, ll W1-11- ku ' 1.1111-11 1111 1111 111- 111111- 111' 111- 1'1 11' V1-'-3 Al. N111111'1', 112i1'l'j' " - 1'11 . 11Ul'I'j' 1111x'is, 111111111-y S1111111x'11111, 111111 11111111 XX-2l11' 1 1 --' s I1 - 12111 s11 ' . 1 11111111-11 111s11 1111- 1'111111wi111, 1-11-1-11s 11111 1111-11' 1 1 kr 211 1 1' -s 1111111-1'u11y 111: N 1.' VL ', .11-1 1 ' 11,1-ss, 1'111111-1'i111- 1111Vis, 111- 1 A1Ul'I11j', 1I2l1'1'11'1 K1 yhius. Z 1 V11 -rs, 11'1'.-1 N11-1Ju1'1'i1-, S2171 131- Yan. 111-11-11 '1'111'1-111Ig51l1, K1 111-1'111 1"'11' 1.'1111. '1 'I'11.'1 ', -1111 :xD1l1' - ix. W- 2111 11111111111 11-1-'11 111-111-1' 111- s11'1ki1g 11 11111-11 111 111w11 111 111- 111 111111- 1'1ll' 1111- lusz 111-1'1'111'1111111-1. .-X11-1' 11 1'1111111111i1' 111'1v1- 11111-k. W11 1111111-11 111 K1-111 'I' 1s1n's 1111 ' Il11'1L11'1' 1-1111 '11I'211 1111111-1--11 S5,11l111.l14111 1l2l11X. 11-j say 11 is 111 gh 111-11-s 1'1'1 111 1.u1'1111- 1'1111111. 111 1111- 1'l'11XV11 111 1111- 1.f1X1'1', I '1111,1111 s11.,111 111- .1f1'1-1 311-1 -11. All '- l4vl'H111'1'F 1,1 'k111s. 51111111111 311-1,1-1111, .11-11ny 14 111-5 A -5 1'- -- 111' ', 51111'g'111'1-1 111-11111s11 . H sNl'11 311.1 s, .-X11-1- xY1'1'1l1'111, .111'g111'1-1 T2l1l'1'l'1. 111-11-11 .. ,Ju c, ,goo .2-, QW AL gi- oion, .I Q . " "aff"-1' .. ' funn-'5:" af' ' UL . 7 -Y -,--- Y - V -7117-, ., -v -Y S1 1 ' 2,4 fl REMEMBER X N SMITH Q BAKERY PRODLJ TQ ARE A G-OCD LIFETIME I-IABIT SMITI-I S BAKERY 'I'IlIC NIl'IlI'HY IIIILII SVIIIIHI, I',XI"IC'l'l'Ql IX IlI'1I'lHLNIXI'I.' 'I'IIIC I2I'AI.l'l'Y HIV SNIIIII IZAXKICICY I'IUIIIl'l"I'S ,XXII HAS SICIIXIII 'IIIIQNI I'IIN'l'lNl'Hl'.'I,Y IIVHINIQ YHII I-'Iml'll YIC.-XRS 'I'III'IliIf4 'M' 'YN' fx Zire Ywfwf ff fc-gq,.i,f-I?g',?A9'g:fQ'I9 I mf, ,mmonm TI .I 2fI.f,,f I NI XIUII NN I xl I 'Lx 1 1 'un rx 1 In! I ll xx IUIL I U I luv' 1 I 1 . I I I xmunl ,N NI IQN I un ni II I1 me 4111 I 1 I I1 N u 1 xx 1 11 1t11 I N A IX I xx L I L11 I ll fl 1 I fl IL rt III I Mau ex ' LII I ll 41 right Ann N1 I 1 1 fn 1 x 1 1 ' Iufx IU Q 1 X I 4 Imyttx Sm I1 ll N mn nl f L fm I uIwu1Iv Xrrmxlm, I H I 1 I1 I uxtun and I1 S1111 ru I I 1 II 17 xr 1.41 IX III1 1 I Lf I xr I I flx 4 nu I 4 1 L 1 ae 5, I 1 1' Ju N I I 1 1 N J L I "4 1 IIINIIX r Q me nm 1 1 1 wwe t 1 mu xml Nu ml fr Xlum Il ,. M 1 I 1 I1 U dn KX 1 Lf N 1 n h my n 1111 111 1 Q hmg ln mul x I I r fIuI ff nr ,ge n uc I I Lmdlmg xruum 1It4 1. r I In go mr not mg tn up n if f -we 1652 X I 52 ,malpa r mfr T16 ers! P3-3' fi ' I . I I 1 I 1 A ---1 1: """1 11.,1 I1 tf!,'3 ..--- --" ,.,- - -' '- " ,.,:.---N V ' w.'-AWN-,. ,n --f-q,,"1 I .1- Qif I I'LA.'.' 'I' JI'IIICl'Y IIIHIIIIIIIIUIII 'I'yII-V, IV5, 'A' BILIIIIIS. AIQIVL, -ritv Uliw-V, Yiluirxigx 'I'urm-x', An za VILIM-, XIIIIIN-II WzI"'. Vlzxuciig- l'1'uIwtl'uv, Illzliys W1 'mI, Ifstm-Ilv I'uIml-r, Wil: IIIII KIIIII-r. 1'Iz1x':x NI1 Hull IIIIIIII mi, Ifllu l'Ill't'SIII1lII' Iiuniw- Ii' g.,Ivy, :mI J: mow IWHIIQ. 'I'I1I I'l'2iILll'l' wav slum' v1I'l III rm-ImIn':1m'1. II1- ww-r1:1riw Imxiuu Ivwl NH'IlIr'I1 Ivy IIZitI1UI'IIIl' BFUNYII ami .Izxniwv II2lI'Ik'y. It wus miirm-rim-II Iy Iif 3' Gust fn, :md XI1lI'I'l'lI ICITZ - i'1'iminz1Ic ZIIIII NIm'U'z1l'I-I .I 'KL-V:xII. I'zu'Is wt' il wurv In-nw pzxlIws, :xml :xt tin Ill - x'-s Il t :1 1I1'y 1 Ika-1"I'-I' in th- uL1Iivmw-. 'IKM wws up :IIN-:III uf ui M2 ' fwrxpg-l', Milly' I,11l'4I, fIt'II1'YI1'Yt' SIzII 'r1l'II1, ZIIIII IILIIII 5I1'IINWm1rI x'2lI'I'Il'lI II :I ste-zuly l'UIlYUI'S1 Un, .M IIN- Q-mi of IIII IR-z1tL11'v IIN-rv was :In wrffzxn IIIIi'I'IlIlIt' IQ' Iim-QI Kirk. In th- m- 'sm-I-I I Qzxw I1Il'IIlI'I'S of I,z11'ry 31-Aizuns, AII1z NIr3IiIIzm, zml .-XII -rt Sie-gl -mam whu Imml wt ll nvw rw-vm'4I fm- :I 1'wL1mI-tI1v-w1VII Igght. On tI A stag- ' fiuxxlimg x'z1umIvx'iIIv nun1Iw1', 'If NI. Walk-1' pxwsvrmtwi I! fun- kist I -' tics. Th wa-rv fIIIII2l .'xIllII1II'I', Ifzxuxtinzx Quinn. Ulu-tu IQULIIIIH-I-, IfIIzuIu-III IJ um, 3Iz'y I,nuiw llillu-rl. I" mw IQIIIIII-11. Nlznry IfIIz:IIwtI1 XYISVIIIZIII, I.z1u1'1l XY' , . .IAt'IuII. 31:11 ICIizzLIAtI1 'I'u'nvr, BI1fII.' SI. .IuIn. zmI Ku iv ' LI, SII artists wvr- .-XIst1n 'I'zl-'Im' ami Nlury Alia- 'I'IwrupsIn :ml I nwzm Irv my the-y YVI'I'l'YIII zxmu!1,11'v :I Init. 'I'IlL'I'l' wan :IIH1 :I wvxmwiy with Yivwmlt -IUIIIIFHII :HMI , 'A z .' it . Aft-' the- .'Imw, it Wu- will uurly just :I Iilllv LII-ICI' 'I -LIII su wu phxnm-II In tak- in the l'IuIaIu- I,imI11, an vxcIusix'n- nig,It vlulv in th- Q 's, , "" ' thx-rv, we- I'uunI u' wld friu-ml II1-rIwl't Ss-IIN-11-r 111zxstm-l'-uI'-u-1'n- lfnim-s, II. If. Iii' ' ' is .",,IAm: S5'.'wpzt41's fu1'rIsIu-cl musiv, :xml Junk IIa 'gr vw. Hz - ha" Img-, Maj' III-am, f'u1'1m-Iirm Ifh-zxxwlflvv, 1 I .l11I1ri1- IIIL'Yl'IllIIII wvw- u-st 1 tk s. KI1 I'im-1'm'm- :mi Viviun Six psmm xv'-1'v Im' xx'zIItv'1-vm-I. :mI I'ftI1vI5'n III-IIN-u 'mi ICcIitI KI' .lwrclzm www- 1-igzuwtte "ix'Is, I vm' III-If-n IA-v, SIIzs IIzu'1Iy, I.. Ii. I'i -Vcc, Virginia Ix zyfki 1, III-nry .II rcI'm, I'fIiza1In-III Szxymw. I'rm-xtur .R-If, Opin I,:1irmI, III-Ivn AIIIHI, Ri'Izxr'4I Sl'II2ll'I.l'I', Irvm- NIMQIIQ-I-. Ifug -nv Iizuxs, .lun -I I'r'im'v, William NICK. Q I'2iI'l'It' .Im'1Izxn, William HIM-1', 1'Iy1II- III-rlfrm-, Vzmrwvlyrx Smith, l'I1z1!'Ivs Fo"1st, .Irv I'IIIisrrn, Km- -II I'wpm-. I-IIN-1111111 I"zIirIunk, XYIIIIIHII ,Iuhnwm I.iII,zm II ,',' At, Ifnzl -I Vzxfxiv, I,ilIiz1r1 K: yhuir, l'Izu'41 I"Ij'IIII, I.zu'ir1izx .'1i1Im, .Iuz Atal I" Ivy, Anna- f'arrr+II, :md Illzuiys . n -. All uf us wx-rv Irl""IIIIIIII tv gm-L tin-ml, W- 1'm-lurm-II In tI1v Iwtm-I, HIIIX 11+ IIu'st I t ' -.'c'itecI crcwfl uf prvlim-rm-n and H21-I2IIII21'k'I2IfI uvsts. It we-n -:I thx-rv hui Iam- il fire- at t ml huts-I. It hurl stzxrtui in Ihf- FUHIII nm-xt tw L K. 2 I mn ': II5' 1-vlryt ' ' ' rm-111 was Ifurnt tu 21-In-s. I va- so PII--py :hut I rIirIn't tzakv Ihix :III in, Iut nnI - sln-I-piI5' In K:ItIu-1'Im- IQruj,', f'I:n'n I"I2lUI12l,21YI. Ifrnesi IfI4m'in-r, NI: If - IP nah ', and I,UI'fllIIj'fIUII1I', whl xvm-nw sz ' 2 I. But z ' lr aII, it had Iuwn :I gfrm-:xt I-15 I-'svn if It was Inv Itimf- :xml I I1'uI nf plum- : I h' sl-A o . . ,o . .I 'L' ' 5 , 97 ,I 1' L 3 gs, ' ggi-4.0 2'-1101: "fbi .'f:',f1QJ"lf' - il, P' ll -1-1. "P, ' ' ' "'1,..12-:fig ' -11 J' ,J EGR SIXTY sux YEARS A NATIONAL BANK FIRST NATIONAL BAN K VIOBILE ALABAMA NIOBILES LARGEST BANK PROVIDES COMPLETE FINANCIAL SERVICE MARSHALL 5 ELECTRIL IVIAID BAKE SI-IQPS INC X Qi' A M --I'xe'1'If 'Iwi I'II'I'IIliI'Y+ V" XX I l II A IIIiI,I1'.-X'I'ICSSIiN III-1I',XIi'I'AIIiN'I ,XT Ii,XI'II I,II1',X'l'IfIX I SIIIJIN 1 In. IIIII II.. AMAIM ..Af If 1 ,I.L .1 If, lv, Xl xg' xIw1:I1.I1. AIMXIZ, HA L X BIDGOOD STATIONERY CO IBAUIVI S XX DAIVIRICI-I AI I. G ADAMS CO X IBRACKIN CONSTRUCTION CO AMERICAN NATIONAL BANK 8: TRUST I COMPANY l -X S'I'I'III'IX'I' Sl IIN IMI' Iii fI1tgSix YI-:Irs II VIII A 'I'IX'H'l'l1HI'xI IN IIIII' Imllx IIIlrIII1'rx ISI II11'QI1-'W II XII'I', FI II.XI'IfNIfI I XI XI x "ICYICIiY'I'IIINIl IWIII YUI'Ii IJI"I"Il IC" 'I'L'IIIlI'N1' 'Shun I 1 Imam IMI'I'I1iIcI1w1u.,I1I111I ' IDI' .-XII Ag. "T SI. I'I'IIIIIQN Sir'-I' IIN IP.XI'I'IIIN SICILYIVI-I S'I'YI,Ii QV. .I'I'Y AI'11IImlispluyvzI1'sa1IIII1'11vkQ Imrkul Ix1X'Sl'I'X'IL't'. wIX4HIiI'11IIX'II'.IIr LT I4 I Im "II 'II' " IQIIIIIQII SSIIILIIIIII III su 'plug SIIIILIIIIII ma f'CJBII'I,I5IIC."I'S Ilf.y1II:1mIS1. I I illll UI-' STI' -Ms NIUIIIIII. . FPATEQNHTV COLLEFE CLACS.H1NE1RY L BALVQUH omPAxN -V x Q -l A I , Q NJ 5 'I 'I ' ... "4 WIKI!-QX4 I-Q.NIIfX'lX ANN''i'N1'IfAXIIfY'!'S XXI' lYX'l'l X'I'I1JXf 31, 2' 21,4 . 1 I I w K 1 'n C XA If Xl.lf'H i1'.'NIXr-f s - ,, .-,f , Y ., --, Z- ,W -,: 1 WQJQ YA WN N133 MV' 4 xlfgifg L 1 U L 32 Ik., an I M A Tir.. fa IX I 1 X II xr XIII! X II l I l X X X X X Ix EBM v.X.fflanw.i"k. ww 8 XXII X l X I X I I I X I I X i7 Z I952 5 X ur X ur X X X X X1 fp CHUM-A 021- fX2a,.Qf"' Qlfl' I' -cr Jr A , , I V ,N , . ---f""' -'Pf'4a'T- AQ b XX1fg,f,.f w-X' if Q , Y j X' ,uflk ,- , -,. -jx w .,f' I . -.-W' , -V' 543,15 .-rf ,MJ 3 A ri Q l fl 5754.-1515 , ,ill iff. L . - wrvh 'M F ' , - 3 . -If-, -,-wi.-,-A Y.--L1 Q--,--, -by xp ,,'A -gl--n.1lv4xL.j .N.fxi..,,.,. Iokiflllew, SlXI'III .IHIiIC1'..XSS ICUI.I. II'Imti1I1vnII Ilurmmwu. I', IIIIIIIVX. If I.1mI V. .I, .XIIX-IIIIA. .I, llumu-V. IW. Iluzzn-1', Ii. I.:IXwrn-. If. XIIlI1IIv Ifrwflv. Ii. Xlui mx, IQ. IIXIZIIIII. Xl. I.v1lII1vl31I1rX. IQ. XI1fIII2.'Il1wwIv, .I. l1L1lI-uw, II. IIX'I:m11. XI. I.m- Ihzzu. Xl. .XI!IIl'I'. If IILIIII-Tl, I., Imural. Ii. Im-. XI. XIIII1r.l1 IIzm:1Ii'-rm. ,l. Imgv, XI. I.I'1vpII-rg I, .XIZI:l'!. Il. II:m1.1'. Iugl-, XX, I.wwm'1XI, II. XIIIIIIIQ, If, Ilznm-Imam. S. .I:u'IvIm. If. Iyrmrwxw. X'. XIiI!ir1g.,l. II:mN1-11. YI. .I:x.Iw1fr:.I'.. XI. IX-XIX. IZ. Xlmnx, II, II:mwr'. .X. .Im Iww-:1. iQ I.III1II1IH!I1, I., XIwr1IrIv1!', XI. II:nIIzmuI1. XI. -ILIXIXXNII. V, I.II't'IIII21. X. XII-mil-I. I". IIzuwiX'. .X. .I:I.Ivw1. X-I. I.lIIIl', Ii, .XIHI-nw, .X. IIZIIHIII. II. -I:l.I-Im l. I.IIIIn-. If. .XI-I-In-, XI, II:u:Ix. .I. .II IIIXIIIX. .X. I.itl.v. II. .XIHUIAXL XI, IIzl1'r'iX, XI. .Ivr:nIg:1r1. I I.INIv1, If Xlwlln-, If II2lI'I'IN. Il. ,lzlm-I-ml. fl, I.1lI111:Ir1w. IL Xlwmrw-. XX. IIz1rx'IX.5, ,II-I1r1i'I1t. If. I.-MIM. X. XIm::1:1, I.. II:11'1Ivy. IV. ,I 'Imwrm XI. IXWII, I., XIMIIIII. XI. II:1u'Imzm, XI . ,luImwn. X. I.m1II1-z'Iwl1:II, XI. XIm'1'u.I. 'If IIzI!wIwII. XI. ,I-vm-X. XI. I.Hl'1I:1X'. XX. XIHIXQ-. Il. IIIlIl'IIt'I'. .I1rIIn'x, I.1rIf, II. XIHX, IX. IIux:1lII, Il, .Im1vf, XI. I.wxx1'X, X. XI1 wmv, X, IIzu':1x'cI. IZ, .If+wIzm, I., I.x' mx. XI. .I 'ghyg If. II:u'm-ns, II. .I1zmHr1xiI.4-, IQ, XII-.X11I1-yy .X. .II 'pI1X' if II:151-X. II. Iizlrml. II. .XIn',Xl1I'X'. .I. .XI IVIPIIX' II. II:-itvr. I., Iiwm-. II, XIX. II-X, XI. .I Tzu, J. IIX'IIlIUI'NUII. XI. Ii:1l'w1'.II. XI 41'Iurm-. lf .I 'r'III. IP. III-ml-1-Im. XX. IR-111915. XI. XIM'-wr1:1iI1:n. XI, .XIIIlI'III. I. IInnI-y. I., I'X'2lI'IIr. II. XIwl'Hr'qL1mIz1Iv. V. XIII-1, H, IIvm'X', .I. Il-IIvy. H. XIM'1,X'. XI. XIXIIX. .X. III-m'X', I'. Ii Ilw. II, XI 'IPwv1z1I1I. IC. XI. Vi, Ia. .I. IIv1'1'i11gI--11. I. IX-:1II1'ivk. I.. XI -Ilur1z1I:I. I. XLITIIQIH. IZ, II4'I'I1IIHII. IXVIIIIAWIIX. 5. XIa'XIIIv1'. XI-QII. II. IIEI-Iv. XI. ICIIII, XX. XII-IQIIIII. IC, Xu-1:4-I, If, IIiIIIz'Ivr':xmI. If. Iifmr, I.. XI 'Irmia II. XVII'-IX, V. IIII1. II. Ii-Wt111:Ij. 1. If, XI.-Iizy. .X. XPIIHIX. If. IILII. Il, IiHxIr11z15x1. XI. XI.'IU'l1r1z1. AI. Ni IwI m XX, IIf,I.fHn. X' . IiI':1'i.I", .XI'IiIrr1vy.h. Xmwglzl-I. I". IIfwIg1'w. Il. IU'-lltim. Il. XI -Iiiwlry. XI. XI-r'Xi'I-X. II, IIHIILIVQ. VI. Il. XIA'I,L'w4I, II1Il'II. IIHIIIIINQHI, Il Iiyw-1, 11. XI -XIIIIQU1. .I, Hslwm. N. IIUIILIWI. X. I.:n lbxtl-, IC. XI'XIiII:1r1,S, 4l1'I4II1I.,l. IIUIII-X3 I.. I.:IfIrm-13 In. XIIN1-iII. I., IVN4-:II .I, II1vIIing'1'I'. Il. I.Q1 Ifzxuuw. XX. XI 'Iizug XX, 4i'Il1:1r', .I, IIwIIwmz1r1, II. I.znmIw1-1. li. XIzm1In-xIIIv. I. IIIl'l'II. .X. IIHIW. XI. I2lIlLl'II1IIII, I.. XI:1IIm1. ll. I'1IIPINlN. IC. Ilcwwzz. I", I.z1rli1'Ixu. I", XIQIII4-Ile-. If. I'zxx'l'. V. IIw11fL-V. X, I.z1r'iI:L11', I, XI:Iix:-I, XI. I':1r'tr'ifIus', IZ, III"-X'2l!'lI. Ii. I,2lI'IIQII4', X. XI:Im'X', XX, I'.lI4', I. IIuIwIvz11'4I. X. I.2lI'II4II1I'4 XI. XIg1r111:1I. ff I':1X1'In-Ii. S, IIuv"z1IwX. I., I.z1Iw1A. If. XIQIVIAIIQ XI. Izxttvrwn. .I. IIIIIIFFYII. XI. I.:nIIHI', XI. XI:11'xI1:1II. IC. I':nIIs-:sf-rl. XI. IIuI'I', I., I.:nwu'vm-1-. I1 Xlznylmm. H. I':111ffwil'Ii. 5. --- ,'.' ' 0 ,,'. .0 og.. ." -eo Q XX.:J" Qo"". -Jig' ooo . I HAI' 1. 4. 1 'ra:'LQ.o- I..-1.1-f: I .-z .5 .1-L10 'S I Y ' "Q, ..-g "-2,5 - X X X-I lf" ' ' S.. I ' X in! FUR THE DISCRIMINATING THL QVERBEY STUD Q SAENGEQ THEATRE SAENGER MALBIS BAKERY 'lxlllz i2li'I"IKIfll KIND HI' l'HH'l'1r4LlLAXi'HS .YI Il1'l.Xf4lN.XI1l.I'1I'lll4!l'l5. 111'Ilz1i.g'ri1:S'1w-4-I Xylllix Xml' 4 HAx'l.z If.'X,l' IFIXII-Q I:llI'1.xxl'.XXI' .X Nll'SIfNll'IN'l' 'IHIXlx Il V,-XliIfS .XXIP IZIC 'WI I- PXXUIYW IIWNNQXRUTN 1' xQU 5 gh'! fm r1lc.xlf11m1 'Il I,! NUVII l"llHfYl'S ,Xlllrl I' 'VIII' 1, wg .11. gr .7 A X1 N 1 H H I 1? 111. w111o111.11N 'II 102111. .1 31 AJf'1U,. N 1 1 111 I11 IITN I il 1I 1 I I 114 HK 11111 ll 111 IIILI IN 1 I I I I l 1 I 1 I II x1 If 111, 1 III k I 1 1 1 ll ll II Il Uflk J 1 IIII 11111 I Ix 111 X 111I11 IIII 1 1 1 11111111 YN! r11I1I 1111 tI 111.11 1111, 1.1111 1 1 111 11 Ix MIX Ix111111115, Ii 11 L KX L11 1 1111 I III II 1111111 Nt NK l X Ilil I I 1111111111. 11111. 2' Z 1.0 1652 l952 5 12 fhMv.mKvaw.,.f'm...wQfk.. gn- We ' 3,9"f'-'fb' 1331 VII X. WIS . .. 4f'- -f . .g . f X A -- . p- ,- , -1 1 ,Sai-1IM:f NNX Ae Y' DL. K?-:Az Y .4 111 fm. 64 I 3. 1 I -'lJ':5nlIi2'1g5qf4k,' , qi 'if'E'3. 1-...cm L . ,.ffI1"fy -- 111 '11 II, Y' ' f " . .Q X , .V.,LN, mi 44.1.1 . N. .V-x: 1.-,Alt l-.,47N.A.ij,',.,V -J111:u.,g. I"IiI'ISIIAIAN VIUASS IllIl.I. IV1111ti11111-1lI 111111-1'. V. IIIIVLZZ s. X. II11I'I'. If, K1--11111. Il. llS4II1'IIlIl'I'. NI. 4Q111I11'11-. U. II 1111. 'If I.j'l1II. I.. 11511-1'fI1'11111, Ii. II:1:1r. Wf II11I 'I11-51111. V. I.5'111AI1. AI. 111'1I.A. IIz1IIz11I:11. .I. II111'1II1-. V. I.yl1', I". 111'1I. U, II:11111I11-11. .I. III! '2II1I. If. I.11wsI11-. IC. .11w1-1'N. AI. IIQ1 I1-Z. A .I111'1Ig111, .I. I.1111 Iqg II' 1'z1x11'1'. Ii. II:1111I1-Il. If, .I111111f, W. I.1I -I. I". L'IIlr, V, II1111--11-Ii. .I. ,I1111-5. Y. I.111'1-1. S. 111Iz15's1111, .I. IIz11111'. W, .I1 11112 BI. 111111113 II. I1111f111'1111. ll. IIz11'I1111, II. .I11111's. K, I.z111g. II. 11rN1'II. Il, II211'1I1'1-. II. .I 1111-S. .I. I.1It'I'I'Il'I', If. 1111141111-, K. II:11':111i. .I. .I 1 fs. II. I.:11I111-1'. NI. 1111-Iz1111I. II, II:11'1'1f. A. .I 1 -s, KI. I.2lIlI', NI. 11eI11'1-. .I. IIz11'111s. li. .I -s, V. I.1 -, NI. 1 'I'1N. II. II2lI'!'IN, -I. 1I111111s. A, I.z111'1-1 11 1. NI. 11s11'1', V. IIY1lI'I'lN. Ii. .I11I111N11111. KI. I.: x 1. S. z1I1-. A, II:11'1'1X, W. .v11I111s1111, I.. I,:1'-1111, W. 1' As, I". II:11'1I111. V. 1I11I111s111, .I. I.z1'-11I11111wz, .I, z11IIz11'1I. W. II:111114. I', .I11I111s1 11. A. I.:111+. Ii. 111111111-II' I.. IIz111I1111N. V, 1I1lII2lIISt'II, V, I.1- IZ111-11f'. Y. 111'1Iz111, NI, IIz1wI1'11x1111. A, .I1-11s1-11, II. I.1'1-. IC. 11 11:1-. A. II:11vkfI11-1111. If, .I111'11igg'z111. W. I.l'L'. NI. 111 '11-1-, V, II:11'1 I1-. W. .I1-' ALEZIII' V. I,1-1-. W. 11-1'I1z11'1I1. IC. II111s. II, .I:11'1'is. V. I.1-AII1-. W. iII11-Vi. A. II:17.:11'1I. fi. .I:11'1'1-II, If. I.1-SN1-I. I.. films. W, II1-:11I1. N. .Ii -s. Il. I.l'IlI'S. IC. yivvnx. 12. II1-1111. If. .I:11'kf1 11. 'If I.1-1'-115. W. 11'h:111. NI. IIl'IIIIx, V. 'u' If I.1-115. A, ,iw-11: II. II1-11111N111211I. Il. Kr 1 1, A. I.1-1114, ll. 111111, A. II1-111I1-151111. A. K1'1 11. If. I.1i1'1'11111, I., iwir. II. II1-111I111'f1111. I., K1' -III I1-111. IC, If I2 I1 . A. 511111. ,I, II1-11I -1's1111. 'I'. KI"IIIl'III, IC. I,1111IS15'. Il. 211111. II, II11111I1-1's1111. W. K NI, I.11tI11. V. :Inv Il. II1'1lIl'5'. AI. K1111 ,I. I.I11j'1I, II. :Inf-. I.. II -11'1 -f. S, K11 -. A. I.111'k1-. I-I. ruff, N. II1111111111. .I. K 's. .I. I.11'I111-, V. 111111I111:111. 1I, II1'l'lAIY1il'. .I. KI1' 211111. V. I,111'k -It. U. 1I11'rI'IT1. If. II1'rx. II. Kirk. AI. AIz1I1l'1. I". f111II, BI. II11-IQX1111, I.. Ki "A'.'I1, 3111111-I. II. mytzx. A. II1II. Ii, K' fl U. AIz1II1'It. Ii. 11'z1rI1I11'k. AI, IIIII. I., Kilf I'. NI:1Il1111. 'I'. .1'z1f1z111. .I. IIIII. 'If K11Il, ,I, NI11I11111'. IQ. 111-z11'11s. 'If IIIIIIISI 2111. .I. Kvyla I. W. 5I11l1111y. 'I'. 111-1'11. II. IIIIIII, V. Kvvli . H. NI1 ' 1, Ii, l'1'1'II1'. N. II1Ig1-N. Ii. Kl'I'I', If. Alum' ". -I. 111-111111' 111, .I. II 'z111. AI, K1'1'11, 'I'. AI:111I1-5, W'. i1'1-1- v I. If II11II11-1-15. NI. '1-1111- V, NIIII'l'I'A', .I. ,1'1-1113 A, II11II11-1-15. ,I. K1-IIy. NI, lIz11'1'I1. Il. 11'111111x. W. II11I1I111-, If. K1'IIy. If. NIz11'k1'1, II. 1'11t'1'. fi, II+1II11111I. W. K1-z11'11s. Ii. AI2lI'I'Il'II. II. r11111. I., II11l1. If. K1-111'11s. NI. AI2lI'HI121II. Ii. u1-Ns. A. 11111111 111. .I. 'Q ' . 3I211'sI1z1ll. V. u111I 111-. I'. II11u'I11-f. II. Kz1I"11I1. I.. AIHVTIY1. If. . O. ,V 'GO -2- 'L Wil." 0'0p"- ,-' - JL A.. "M-iq" 1' .. x"?JU-Lgug: ....,,.11 '1'.-1 ,113 2-15 F TI --L -3 11. 1711 11111151 11111211 X111 11 1-111115 BURNS CZLOT1-'ING C0 11lI11111'.1111'1I11 1, VV131313 F1JR1111T11RE COMPANY 11I1N1'I'1'111,.lL1'1v 1I111'S1QI11II 11 r1'1'.f 1,11 '1 11f 131-X-..1, 3 13-.,1. 1111... .. R955 lVIERCA111T1LE CO 1-1 KRESS 8: Co y X fo, Wm SUYU-R5 V'3'!LI'S MST SWURE HAAS BROS 1"1LJNT1LR 135111111 8: Co 1 N X1 ,, ,111 l . rf ff 11,1.1:11:,11 '. 1"1L111CS'1k111i1f11l' 1111511 1g1'.1I.l'1'Y ,1NI11,11XX 1'll111fw 111.N11'1,INl1.X'l'r 7 1 1 1 1 15' "1 1 l11'111'f1iS . 1111111-mm 111111111 111lll11X1, 1-51121111111 1- T 11 1,11 1g,,,, 1-11111111-1-X 111' 11111:111- 111111111 S1'l"l'1I1i1iX 1'I'l'111 1'l.'1i 111111111-5 111-11 -11 11111111.1111111-N-."l111111111,"311111111 NI11I!11,1C, 1I..1II,1XI.1 1'i:+.'.21 I X I ZLIII 1 l 1 I N THIN! NUI! X If vu' C 1 'Y-'-7 4' fww FIA YXYNf Y' 1141 519 Cmoru N 11 1"1"If3iI' XXX It N 1 N11 ll I X XIITIIII HHN II 'I I III I III I 111 ll 1 N1 1 1 Nllllt N1 4 Xl Ns N1 N1111 If' A NII1 X 's..-'f'- ,,. I I lX N111 N4 N1 X I x N I x x Ill I N xxx III! N It X 111 11 X 1IIgIt UNK I I I I UYIIH IIIIII 11II IN I II I 1 1 IX l IIX IIX I Il Ill III I I 111 X11 XII X 1 nL,I X l TI 2' -X., 1552 Q X l9525 gHMF w4WQ'GaK,2 .gy Q, MACD fqf: -QL .1 X801 Orr . 1 - ,-, - , .--.ewan HW, 'I X 9 - A 1 ff - -f V-ki 'Wi gf' L 1 V1 'F-5-3 M' ' ' Il 1.1 5 Nl'-A 1- 1 .-.IH 1 'P .. I 1 , -X Q 1.1 f if fgrf, Lf , .ffflpr -- M vw!! 111, 5' - 'j'5 I X 5' 119441 v . - A gl. r, . --.i Xu., --4.j,.'r,-.dz --A-.-Q ...xx 14.s.., 3171,-,-tlY4sLv', .1l:..A? 51- ,Y Iiiggvimg SUI'II11XIi1IiI'I '..'XSS III1I.I. II'1111ti1111vcI1 I':1X'11w. If. SEI -113 II. SI- 1-11x. II, X1f111I1'11-IX, I.. IH-a11x1111. XX, S1'I -111-1'111:111. .X . ?N11wz11'i, If. X'1111I1'11'IX. N. lk-1114. Il, 5111111111-1'111:111. If .' 'Ii -X. .X. X'1ff11111'I'. .I. I'v1111I11pgt1111. I". S1'I111 l'I'1-I:11. .X, S11wIQ:11'1I. II. X':11IXXx111'ZI1. .X. I"v11111111i1111. II. .XI-l11'1-11111, If ,'1 1I41-X, If. XX :1IIw1, I. I'111v1111u1-111. II. S1-Img. If. .'1 1Iwg XI, XX: IIX -1. Ii. I'1'I I1-. If. Sr111111III1'X. N, 5111111'. PI. XX':1IIie'l'. -I. I'x'11'1'w111. II. Svnlf, II. 5I1111v. X.. XXzl.Ii1'1. I.. I'111X, l', S1-1111. IT. ft 2lt'IlIIII, If. XX41If:11-1-, XI, I1-115g .I, Sw-It. .I. St1':1ufX. .X. XX'11vIw1. X'. I'I1III111x. NI. S1-1111. I.. .'I1'z1111, II. XX-2lI'Il'X'. I". I1,111I1-, NI. .41-'f'1'l'T. I., .II 'I11Q'4'1', If. XX:IIIm'1'N. NI. I'11II1111I. II. S1-I1'. Ii. ,'t1'1111u. II, XX'z1I1111:111, .X. IMXX1, IV. 5I1:1XX, X. .'11'1111gg XI. XX:11'1I. Il. I'1.u1-II, I. 5I121X. I. FUI' 'I1z1, XI. XX411'1I1'11, Il. IlI'IIIx'1'. Il. SI11-1111113 If. SUIHII-I1. XI. XX:11'1'1-11. V. I'1'II11lI1'. NI. .'I 'II11II. II. .VIII ', II. XX':1t1-lv, S. I'1w1x11X1. N. SI11-1-I1:111. XX. S11II1x:111. XI. XXI'2lIllI', .X. l'11 wi, XX, FI11-1'111:111. II. SLI 111f1X111II. Il, XX1:1x1A1. Ii, QL1Ig:1'I1'. II. SI1' 'I1Ix. .X. .'11s41I111'1', I'. XX 'I-I-, ,X. Qu111111g. .Ii SI1 -in-. .X. S111 -1. Il. XX'1I1I1..I, X 1 21. .I, 51I1I1-X. Il. ,'Xx"'. .X. XX1-I1I1. 'I', 1.2111 141. NI. filw-l XI. S11"1, XI. XX1-Ilf. I.. I1g1xI1g1q-I, II, FIIQLK. NI. .'XX" f ', II. XXI- 1x111'II1, VI. I'lz11I1-I1I'I'. If. f111X. If Sw111s1111. 114 XX'1111iXX'111'1I1, XI. IIZIIII. XI. 51 1111-. X. 'I'u1'1111. I.. XXI' 1X 111'1I1, II. Il:1111xx:11v1'. I., S11 1111, II. 'I'z11'1':1111X. II. XXX-ft. XI. 11415, AX, SIIIIX, XI. 'I':1yI111', II. XXI:11I1-X. II, I':k'2lX't'N. .I. SIU! 1. 13 II. 'IIilX'I41I', X'. XXI -QIIZIIII. .XI. Ii1'1Iw11111I. Ii. SI v11. If 'I'I1z -N. .X. XX'I':'111g. .l. Ilv 1I,'I'. S1111I:1, If 'III11111111f1111. I'. XXI' IllL1'l'I', Ii , Il'-11vI1111, If. 5I1lIII1. If. 'I'I11111111x1111. Il. XX'I11xw1'1I1-. 'If IlI1f11I1'X', I.. 511 I1. ll. 'I'I1.1z11Ig:1II, If. XX11-lx. -X. HI1 1111-X, XI. S1111 I1. I.. 'I'I1u 'I1l'I'. II, XX'1II1111', If IlI1'I1:11'4Iw1111, X', 511 I1, If 'I'Ir14I4'I, .I. XXIII:11'1I. IA. Ilign, I., S11 ITI1, Ii. 'l'1111111f. 4. XX'iTI1z1111X, V. IIINIIIQVI, XI. 511 I1. X. 'Ibm-111-X. lf XX'1II1:1111f1111, XI. Iii11-I111'. IC. b111I'I1. XX. 'I'v11'g511'f1111. II, XX'1IIiz111g111. XI. I-1211-1113 IZ, S111itI11'1f. .I. 'II11I'I'I'X. .X, XXIIH111. .l, Il1,I1v1'1, IQ S1111xx. If, 'I'u1'k-1', I.. XX1If1111. NI. I-i11I11'1'tf, If. ?411II11'. II. 'I1LlI'i'llIXI. Ii. XX IIX1111. II. Ii1.I11-1'1N. li. S11 1I1z1II. II, 'I' -II, Il. XX1If-1111. X. I'l11I1,.1-1.-. NI. Slillkr. I". 'I1LlYIrI2lII. 'I'. XXIIx 1, XX. li11I11-1-51111, .l. .41 www 11111, XI. 'I'1111N1:1II. 'If X'1 11-1, Il, IIIIQI-lk, SILIIIIVIQ 'III 'I'. XX11a11I1'L1I'I.' I., Il11f111-1'. Il, SI: 111I1:11'I4. XX. 'I'L11'11i11f1-1-11, .l. XXX' 111-, NI, lin", XY. QI: Iz11I. Ii. 'l'utI4 , II, X'1'x'11, XX. limb, 'l', fl -:11II1z1111. II. 'I'1'z1w11'I4. I1. X1 111115. II. Iiuw, I". St -:uII1:1111. I. 'I'1'11ux1I:1I1-. If. Xhst, I1, S1-Ivzv, II. -'I'I"'1'11f. -I. IvIIlIl'l', V, Xwxi. I". .vil " If. ft 'II14'I', I". I' I'l'XX'1111lI. If. Z1-"1-1. Il. .'z -II, I1, ft vim-13 NI, Xa .XXII -1', II. Z1-1111111, IC. F2111-1aI, J, .'tA Inns, H. Van I1ix':1111In-1', II. ZI"I'Iil'IA 1-1111, I. - ,O . 'f lw' ' 0 ..a' .. ,IM .Jr U0 .ill N::'. 00,.--.3 J' .5 o ..- 3"-1' .. "f 24-'O' Ma- .43f:..,, ' 2 TI' ,. ML.. .. - Y YA- f Y W 4 In f J ll ,DRUG COMPANY THE BEST ONLY l 1 X 11x1NNf X X XX1J MCKESSON BEDSOLE COLVIN 1 1 THE SCHWQB Co THE POWERS I I ' 4111715 171111 1111.-X111',X'1'1llfN' 1'!.'1111', 111'x1-1' IZIZI 1'1-111111111 NYQ111-111-E 1411111111f1111X 1,4'11X 1i1111z114s N11f1f'1' YHV11 If11I1CN1S .X1 'XXX S1'11X'U1III.'1'1'l.1J'l'111C:4 l:l111l1B"111'XXv -111' .1-1'-255 11' A ,N A -- 514111-z11111b111.1.1 ,. . . . 311 1-1-31-ssl' 11151111111 1111,1.1'. 1. 111' 1' '1 1" 52'1.1111211ll15ff1,511 11113111 111-1311121111-IS 5111111111 1ll' 111 1-x'1-1'X Nll'l11l'111lx :M ImU11h:H SUNY 12111111111 S1l1.11' 1:1 111 111:1'11111s'1's CQ 1'l11N'l'1N1Q 111-'1"11'lC S1'1'l'l,1I-IS JAX 1113 6 mr? .WM K X 'I ,WIQQM I-I. IHIIQIII Y ,I -' . . NX fIaMv.5Qam,f'kA...Qofzvf:IJu bzgq qx " Y X9 iM l9Z'JZ 'G' PM fqifln 'Y ' OX M . It --., --Q. - .g f - X X N - X- .- WW- ' . " ..,.. I -if--I X 1 'f YAQ I - 5 II I WIN III 'VI NI I -'X Y'-'Du 1- ' In .. ' 'L-I . I IIIIII-,II '. -..!I"'1 I -2.1-.-Lg-:fQ-IIII5-I. - I ' ' ' J -, . .- ..,.k31LH:..'L -"7 if I'IlI'fSII.XI.XX I'I..X .'.' IlIlI.I. II'-IIIIIIIIII-III Xl-II-I-M XX XI I -1:-.4 XX II-" , X I'I -. II IIZLXWQ lv XI ,I-.A I II-.I:I'.IQ II-I.I XI.I-I:I1.I" XI- If. II- I I' -, II XI..-1I:. If XIII". I. "-X"- XI I' II xIIIf"I!I. XI, XI I"Zm I. I'1'-JI"-I 7 XIQIIIIQI' .I XIIXIIN, XI I'.III'-II: Il II' IIN- I XI:IX'iI'I I, II XI II' -, X. I'gI- -l I I I!I1.II 'XIQ5---rx, X XI---1. . XI. . IX. I -. Ii XI Il, -I '. N. Izx-'I .XI III.. -. II Xl -Xg-'I I4 IIA XI --. II. ICI-I I 'JW :Q .-I XII:-,1.. IV, XI--LIQIIII. X. I'.I"-'I. I.. IIII'-'I-. XI XII-I1III1-, I, XI .II IX, I. IIIII'III1lII. II. IITII X- XI I I'III:X, I XI'I'r-IIX. II. I':I'I-. I Ii-I1- IIN- If XI IUI-II-LI-II. If. XI III Il. I LI. XI. II-Vw I- XI I -.I:IiII:I. F XI .. I I'.I"I I, II II1I'- I'- XI-III-I,y. If XII- I. XI. I'1I'I:I-,.II ILIIIII--. -I XIIIMIIIIII I. II. XI X:IjI. XX. I':I" I--II. Il. II115- X. II.I'III--I..-I. If XI-I.-I-. I. Iw- X III-I. XX. xIIw..Ig,I. XI'--I-.I I' Il-If-'-w X .XII-I IIIII-I. X. XI,I -. N. .I Il-I-1-1 I XI.-II-III....I. XI, XI,-' II IQ Il-1'I-' I- I XIXIGIXXLI-'-III. If, XII-I-I-. II. I III- ' I XII-IiI'zIIII, IQ. XXIII-I-, II. I'I-I-IIII--. If. IIII .I--. I .XII-IQII-xx, .I. X:IIII:II:. XI, I-IIX, II. II""'II- '- XI-IiIIIII:I.II. X'f"'-. X, I'-IQ, II. II'I"' - II XI'I.IaI:I 'II. Il. XIIXIIZ. I , I'IT--'X-IL. II. IIII"'-- X- .XII'I.I-:III, I X- I-I-II. II, IU 'I -I-II. XI IIIM Viv- II XI- I.I-:I-I--II. I. KI- .I. I. I1'.XII---+- II- .XII I.I'IIIIIIII. XX. XVIXIIII. II, III'.XII"I'Iv XI- .XI. I.I---III Ii YI-I-I-I., Ii I':IQIf1II-. XI, II"I-IIVII15 XII-I., IIII I. XX XI- f I' I u II, I1---I-.L XI xIIII.III.. I. N- -III. XI. I xx. Ii' II- II- XI xI.II..II. I: II. Im., I. II' '-1II'7- X .XII-XIII.-III. XI. X--X. XI. I IQ II--'I-1IIII- X .XII I'III-I- III. II. X 'XI-I-III. If. I':i'II1:III. II. Ii I I'7II'II"'II. II- XI-'Il:I-, ,I XI tv- II'II, I". I"iiIIIII:.. .I, III II5I"I'I'II- XI XI I IJII4'.- .I. X I. Is. I , I' "gIIgIII. XI. III II5I"I' '- X III-MII. Ia. X- I.I, .I II. III-'f Iv .XIII-:IIII., If. xv -II. .I II III. If. IPIIII- -X xI55g.I-. I. X ., II. I-I,I1IIIII.I:. I1-"-I. I' .XI 11.-I-. Iz, x I f.. I-1. I'-QIIIII. Ii. I1 I"I- ' XII'I'I'. I. N-i-, X I'-,I,,II. I., I- "" 'Aw -I ,Xl1f,.-I,I-Y f4.II ,I I I:-I -.II XI.II-. II. ,XIQ II. Il---II'---II. X. XI,I,..,, IN XX ,.,-..., A IIA , I: II. .XIEII-. II. X-I.X.III:. XX, I' -III, 3, IQ IfIIII:I'!'-, II. IXIEII-.X. II'-I-'III E.. II. I'- '.'. I .. XI III--:X-Y. X. .Xl.i-'I-I T. IC. II 1 -II I . I'--.'.I- . N. II -:I I-. I, XI." I!:IL".'. XI. III1-r-.. If. I'--.- . XX. IZ--'-j, I .XI"II!II11II'. I.. II'f'IJ I, III.'.I-191. II. I:I.XI'I. II. .XIAI-II. .I, IIA !Ixr.fI. .XI I"2xI..'.' -I, Xl IIII!.I'I. XX, .XI ful'-', II. IIIIIIIIIIIXI-h II. I'II-'.I'II' X, IIII,ff,-QQI-h I'4 XIIIIVI1-I, Ii. II-'I'-II-I-. If, I'I I:--. II. ICIIIIIIII. If 27 , ' Q' 'qfgzgo 8 4 I 'Z Q II :I-' -ooo 1' ' .' 'A - --'ig I in 'I J- jwzl-A'6:.A x ii ':3'r71f.J-9. I' Pffw- -g-uZiifr- 95 . ,-... . Q LM ,X THL Moana PURE Mum CQMPANY mc ADAM GLASb at C0 MADER STUDIO WEBB JEWELRN Co 4fF.XIl'l.l,Xll':XvI'5 ul' Vtllfw 112,11 Hull! KIINHHZU1 I':.1m--. Iiwxiq-1 " Uli,-XiVlv.'X'I1lf7NI7.'XYi 'IAM -11rwt.:.'wmfw1' 5--1.11 f" -' X A . ! "' "1.1T'f'L1'11N'..vfx'2l I .N "lEr'Y.A.f' f'X'1"1.-2' 4 N , I"1-'H:.:'w: TUX 'z l"'11'mI111w X if" "AVN VII' 1 111 wu."x'X li11g5 ,MX ., H, Ilrmyu-1'i1-X . , -' ,'3,gg ll' 11' -. f '11s x 1 gqux x :.', ,1'. lim- XX11w.':. If-141.1 J1!Nf1IIAA1lI1A XM., K, N, XMl.,4.: ,I U K IL x lg D: 'I .x -1 1: I: .' 'xXvV'x . iz 1: i'IfX'l'lflI JIU? FlWf'1'Xx!kX5Nl'xxNXll'1XH1.F -I ."'ll1?l l'+'l1.11i4vr1 Firwl ' Xf yfxe N33 7 f ix 'dr mf'-5 Q 5313 1 '1' I fain h"II',,13-P N an ' T311 50 x x x I II N IXX I N11 1 N Il N11 N11 X11 NIIIIIII 111 II II II 1 I IIII II YI I I I I L I I 2' X I I LIII lt' o'?'an-..n.fD2,. F 9 QXV1, II I? W., ..,.g f A x I 1 fnff-. A-5 """A", fl -1 I1, .ly ,- 'H M N Il 15,1 L- . YA,.11..'1 'w L ,V . MRM- U ,g-.413 1- .,1 - !..11.Vl., , . , F.:-,..ll1L,f.wQ6f .-,-jg fit-V-11 Lf. IULEL--'.n4,hx,A'iI-N, Af , I"IlIfiIIKI.-XX I' .AFS IlIII.I. II'11111i11111-1I1 IILINI1. li. 5:11.1fe. 'If 'I'z11111'1, NI, W11:11111-1 II I'IIIrII. XI. N1-1111111 I.. 'I'z11111111. Il, XY1111 111 I Sz1:11I, .I. F1111:1. IX, 'I':1I1-, I.. W1-:111-1' I S:111!1'1111I11-1. I 5-1x:1I1I1. XI. 'I'z1j1'l111. II. IN'11I1, .X S11111I11:x, IN. Sx1:1:11. NI. 'I':1y'I111'. If. II'1'1N111:11 I Sz1xx:11I:1. 'If S'.1:111111II. V. 'I':1y'I111, XX, IY11-X, I 5111-1-1-X, .I b11:1I1-1. I.. 'I'.1yI111'. NI. XI1-11Zx1111I1 XX S1'I111111111:11111. I". 511,g111X. I". 'II111'111'1', NI. Xx4'I'IIt'III I1 S1I11-111111. IQ. N111-xx. I". 'II-II1-1. If II'I1z11I1-5 I S1-11111112 If w-1:1x. XX. 'I'I111111:1x. IZ. XYIIl'1'Il'I II S.-I111I1:r. IQ. r -11:1-. II. 'I'I11111141x. S. III11Z1-X11I1 I S1-I1w:111'f. .X, S111-311. If. 'VI11111111-1111. Il. IYIIIIIIIL1 X S1111I1-. IV. r11M:1111:111. II. 'I'I11111111x1111. If IXI11'I41-. ,'1'I:11-111. I". N-11II1z1f. IP. 'I'I11111111x1111. If. II IHII1111 11 I P11:1I0. .X. 511111111-e.z1111i. I". 'I'I11111111N1111. NI. NIII1-51. I N11-II, I". N-111ZI1:1I,1I, 'I'I1111'1111111, Ii, WIIIQIHN 1 I ,1411ii. Il. 5111121 311. Il. 'I'III'2I5II4'I'. .X. IN'III:11'1I I N11111g'gg II. S111-111111, NI. 'I'I11I:1I1'. II. WIIIMI. S.-1111g5gX. Ii. rt. I.11111111t. NI. 'I'111111. If XYiIIi:1111 .'1'iI11-111. I.. F1:11'111. I 'I'1'1111I1I11, .I. IYIII1: III 51- IPII'. I", FIZIQQ. X. 'I'1111I1. W. II'1IIIz1111 S11 11I1-. NI. N111111-1. .IA 'I'1111111-1. ll, II'iIfIz1111 bI1111x1. IQ S1111111z1111I. II. 'I1Ill'IIl'I'. I. IXI1lII:1111 .In 1. I". Sw-111II1:1111. X. VI'III'III'I". .l, XYIIIIRIIII wI1'1I1I11:1, IQ. r'11I1111. IC. 'I'111'111 11. Il. II'1III:1111 ,'I -1I I1-11. II. S11-111. If 'I'111I-. Ii. IYIIIIQ1111 QI -1I1I1'11. Il. S11-111. XI. 'I'yI1-11, If XYIIIIZIIII .'I -I'r'I.f1I. .II. 511-111111. .I, 'IIjIl'I', NI. IYiIIi:1111 .'I -I'iI11I1I. W. S11-1'1111X. .I. 'I'yl11'II, I.. WiII'11g1I1 II .'I -1-I1z111. If S11-x11111x. I Xv2Il'2III5. t'. IYEIM111. S311-211111, IZ, S'I"XX2lI'I. If, Yz11'11:11I11. II. IYIIX1111. SI111I'111-1. If. S11x1:11i. I.. Yz11'11z11'I1111. If. IYII11111. S1uI1-11. Ii. 5Z11wz111i. Ii. Y1111111x'1II11, .I. WI111I11-1 SIIIIIIX, If. 5ii111g1X1111. V. x"'11'IIII 11, If, IYI1111111 FII11-1. If ft--141-1. NI, '1'111111g. S, XI'I11111'1x 1 5211111111115 XI, 511111-. -I. YQ1x111. II, I.. XXIII. Ii S1111f, In 911111-. I.. W:1I1I1111. NI. IX'1i1111:11111 I Sjmfwyq. X., F'11'11-1. IIA, II':1II11'l', II. IIIIIIIIJLIIII II FI11111111. If. ST11111-. Il. XYIIIXII. II. Wf1.I11I111 IK S11111II'11 1111 1I. I. 51111131-II-11.1. .I, Wz1IIz11-1-. If, IX'11IT'1-. II gIu1,., IQ. 811111111 NI. W11IIz1111-. If, 111,,l1',.. IX 4 1. S11II'1:111 IQ XY21II1'l'.-I. ' .""1h' SLI :1II, .X. xx-QIIIIIIQ' !'. R-HHTIIT I 1 . ' .1 s 11. w111111111- IQ I""I""'I I N1 h' IZ- .LIYI 111.. V ,.. . Wvmlxm K Qnull H iww-Z111z111. Il. II'z1IIi11'. Il. E I ,- " ' I:1.-1111. I., XXz11'1I, XI. u""'III"' I FII 1I1..I. 'lfmwml Ii' Www' M- W1111Ix11111 XI S1 III1. NI. 'I'z111. II. xY2IIl'I'r, I.. IX'111'111z111 II FII IQI1. II, VIIZIII 111. I.. Watts, If, Wrif N 3 11.2 on 1 gn 1-Q 0 ' Hui? " ll -1 3 'F 7-1LQ'5v- . I x x arfxixcw:-,."3 JE-5.515 Z Yursws do 1 1 11 1 . ff 1 1 1 1 1 - 0 Xsw,lu - - - - - -- 5,-.,--V , -.,---4 Y: ,-,-, -.- -5- ,,-Y THEMEXCHANVSNNUQNALBANK V J JH A fXbf'XMfX T JH! AND FRU QESH QUSLCNC G:RHAQDT lx X l P , . . ,J7 E345 F43 .L J I 5 PPT XG 1 - " AA :l'l'l'. 1LllH1'l-QIHICS .NIU 2 I I f ww: i E N' X'liulC'I',XI2l,I-iS 'HI'lfl'llH .XXl1XllC.X'l'S IMX XII-IYS 1-'I-1141115 LQVIVK lvl-IIAIYICIIY SMI' SVN' V11-111V 5" l"'l'5 1m..Xq..,- IXQQIYQHI KIIAI, DIC!-1 I,Hf3IN'4i'I'S l"lf-111'- Nl 'xml tlriw N' X yfxe 7 If IX-Ci V finer-'IIC ZW rf' fx ff X I 'QI IQ iEI.I5II5'y I ACIHOHILH at IIIMIL. IIIIIMJI 'IZIIIEII' IX I IXX II INX KX xx I X 11 X I II lll I I I IIS AI IO-X X01 Ix LOCAL FINANCE CO IIII IIRIA IISIX TAYLOR LOWENSTEIN I 84 COMPANY ' I I IIII IVXI KONIIIINII N 9 IVIOGRAVV cum MOBILE GAS CO ef ,050 --w30Ie52 Q N l962 I . , .- ', 9 V'rg'f' fiwv ' .MMQQQ 'O , M -f+fI-IIQQ-4'fYf LQHLQ8 V- vt' " " Cf IAQ .Lvl X f fx. . ' "-KM l 'Iain IPIII -MI L, fibff 'I , A . f E - -- :I' I I II? I ,, . ,.1T,jA LMI, W.-,IA 5,5 .. III CM 'fm IT. 1'-,I ' O I M . will ,-. A- ,,VV -F-Q1g.,::.:J, . - - .,,-MR F...-5 ,,-4 A-sm-in-, :.Q.,,I,4ML-3yn4.hN.3I:I,A2374 Pbvgivvgwf NIIJIIIIII III 'II .IHS IIIIIIIIIIIIIKIIII IIIIIII IIl'IlIII'II'I'S lQI'I-IIAIIIIII KIIIII'I', I'IIIIIIN IIIIIIIIIIILIIIQIIII IIIIIIIIITI-I's: Kaul- NIQII- NI . HIIIII IIIII'uI'sf, YIYIQIII JIIIIIIAIIII, IZIIIII IQIQII IIIIwlIIIu. XIIIIIIII III-IIIIVIIIQIII, I!:II'IIzII':I IIIIQII, ICIIf:IIII-III IIIIIIIIA. .XII I- SI- 'zII'I. 'I'IIIIIIII:I .IIzIIIIIII, IIIIIIF I'11I'IIvIIIIII', S1III'kIII:III II'IIIIIII'Iu-, IIIIII-III XII-.-XUI Ii:ItIIII-IIII VIIIISIIIN. IZ I' S I X If .I Q 5 'II .X If If ISIIAIIII-ss Blau ll,LI'4'l' IILIIII' IIIIVIIIII I-XII 'l'I'IINIYI,Q' NI: Iam-I' NI:II'IIIzI I'I.xI'I-II l'II'I-IIIQIIIIIII KIIIIIIIQI-I' I,IIII:III IZIIHIII .XIIYt'lIISIII1.f SIHIIIII 'I'III-IIIIQI IIIIIIIIII, 3IZlI'IJ IHIIIIIII. 'I'IIIIIII:IN i1I'IzII'I-A. IIIIIIIIIIII .Mixin- XIIII. 'IIIIIIIIIIIF IIIII. .IIIII XX'g,kI-I1 I"IIIIII IMI-sm-II. HIIIIIIIIIIIII I'I4PPIl'I', WIIIIIIIII III-IIII. :XII ll I,zIuI'zI IVIIX. ICIIZIIIII-III Sw IIIII. III-I'IIII+IIIv IILIIQII-I, YIx'I:III .IIIIIYIsIIII, NIWIIII- Ilivk, JIIIIIIII- IIz1IIIIIIIIII. I'IzII'I1II5' .-XIIx'isIII'f KIIN xYZlQII1'I', Nlifx WI III- , Y A-'V 7 ig Y' 7'Y'- ' !sv" 7 A-A-'Q' 7 74 J ,', 'J - 7 A-i ' , ir A- N 4 I I I ,. .. 7-I N ',IIIIA,,,XS I XI II, AI'IIIiIul AIII, I I IIII If II IIIIIIIII- IIVYIFII BWI! II Y . , II CIAFICI C iff .IICSSI , , ,, , Q , I II 1, Qu 4' IIIIIIIIIIAIIIIIII 5l'l'YlL't' I II II Hn .XIIII-IIIIIA III' SIU :IIII l'II ' I I XII S -I' Ll I' I I 3' Rv IIIIIIII II XVII IIAf.:gAI,I.j GRUI-ERS . I?-.IIT AIIII--I VIIAI MMI IZIIIIII ILIIIV, I I' 'XII I ' 1, XIHI-3II.I'I. .-XIHIX. I 'I I I II I I I I ' I 1, . SXT. I I I ' I I S gl IN UI" I .A A, I I IV II , IiI'Y 5IIIIiII,I'I-NIAIIIC I'I-1UIIl'I"I'F I I II O-: Y, O .'.,- Y- ,v -,-, ,- ,- -.Av ff- ---: Y- f .1--- I WANT GGOD GANDIES? K" " ' A ' V ' YM l K X GEORGE ANDY SHQP N I N x GULF PAINT GO l COCA COLA IBOTTUNC3 CO N I J I 1 DEMERANVILLE .XIX .155 lmmk im Yill Spullvw 1.111115 lxllnhe Il l"1'n-All II41ITl4"xI21lil' Viillliivx Aix aus :xrSllI'l'4i lfzmrmvlx 11111151 -ix IM xx-F .-Xlx :15'sI"1'1-sh I'zu'lv-ri C fXNI'H xixm-41 :M wwzzzxxx xslzlpzr-rx ww? ll'NIUH1"'r1.'z'5rI!'l!1 .tr-w-. Vllfflll-, .Izwksr-11 Ui' I 1'HNll'l,fNHfX'I'S tl I . :vm wizx wwf: I'1Xvl'lX' Ilrullll' SI 'Hlilwi ".'.XY I'l' XYITH I"l,fIWl'fllS" VI. XYICIIS A lwu X11 mwpxs wxf r-1: PM UI" KIHIlll,lf Hx-yul :H SI, .Xlmlh--r1y'SI1'n-1-I 1 H ,Q b Q :lu ex-1141.ru1'H 9141111-,M " X-yy-:lu l'-:lu-xfxwvv wr--.-1 IYLW I'Muy1v USN Nlnlviiv. .Un 'WN' Xfx yrlxe Wwxf f fl-if 1 ffl! ,li ijilmoiv mwah, 11 ,rffft-tg-xg 4 ixxii w it x N1 tit NX x I tl W 4 'I i l N t i ii 1 xlxvx t 4 l 1 x it 1 x X 1 tl l l l 7 iphx 1 x H wx i piiii IN V N nlx N t x n x ix f tru un lx t mi xv l I xl' I IL I L x ii i x i,txi I i iphx xixx mt t x . x Nixx x i x UI Ylf I ir I muthxlmxii , hx f xii X x x x mint 1 1 tx it xii X13 l l xrl 1 it 1 xttxn x 1 mit fxx tx X 1 Xl 1 mn ii t ll X ltttrt 0: r xx lmlitmx 2' -50" I852 i952 ,, EYv yv,Jp0 r mn, M' if orwgcxgryksg nah Q Qfv o H i it Q if-'ifffi ' A 'iw 'ii !'mT't7l 5 riL,Z:,tiv V- V Y '-I l'l TT ,341-H Ithf' if , . , Q 1 A, A I i.'. Jlyluv- -,Q-T.-V -.4j7,?VY,'t.b .i.,. 5 x,.,.x -1-.- Lg. tl.-lf.-TTN1 'xg -J'g.N::,,H ZA-F lil'lYll'lXY til" 'l'lll'l Y.-Xl'Sl'l'Y l"lM7'l'li.-Xl,l, .' HHN ifltlIlllllllt'tll xwwiiiiulx-tt-ly x-iitt-lat-wx-tl tht- lltiivit-Hitt lzixlsxliiritigtlii-x-i1tii'x- t'i':iy. 'llllx' tu 1 'l'i:'x-1' txtiix-li- xlx ' S wx-i'x- sx-xti'x-xl xiii tuiiiltlx-tl itmtx whl- thx- twi xvtlix-i' imiiits vztmx- whx-ii flaw'- pu 'LIS hlxvx-l'x-xl :tml i'x-t-mx-iw-xl hy Wilx-xxx lux-hiiixl thx- Tig -i' gi 1 l. Rush. tlvx-il, ziiil Mx l Illr st:ii'i'x-xl :iii thx- .lltiriwhy lint- whilt- Wilt-tix illlll l'x-tiiiiiiutiiri xxx-iw tht- ltig guru of thx- hat-kt'ix-lxl. 'l'lix- l'zmtlix-iw ii-xi ,it-tiiiityx-tl tit lix-gitfii l-'ix-lil iii liirmiiiultzmi xxlix-iw thty xwvili- plt-tx-ly xfiitillziyx-xl thx- liivi tiiiiixxiii tx-:mi tix m l'liilliiw xvrily txt lax- tiiriix-tl lui-lx iii tht- last I1llIlL1tt'4 wt' ivlziyttilit-Fzitixtix-ilwithz1tl-1txlx-:tillxfx-lx. Nli 'i hy sx'xvl'x-xl li liixt vns Ixvtltt-t'i'iit1Qtwit'x T, x-x mivlx-it-xl 3 pziwtf txr thx-ii' xiitimiit-tits 2. :ml wut ptititl-xl .-Mhtttn llzxiigli. t't'i'mx-i' Kliirpliy Xttlxl -iit. hy :iii :xxx-1'ztgv ut' tx-ii yztrxlf gi ivtliit. yt-t llix-5' XNx-t'x- im- zilwlx- tit Xtiivtvly tht mt.-li ii x-xlt-xl iuiirix-h wlix-ii thx- hull wats ivlztvx-xl iii wwiiig' iw-itixtit. AQ th- Qzimx- x-iixlx-xl tht- l-:ill was iii Nl 1'i hy! pxfwx-ssi 111, thiiwl xlxiwn, xiii thx- l'hillipS 2 yztrxl linx-. lliltx- iwlziyiiig xxli Vztivtziiii Walk:-i'. l'iissx--s :itil llxvlziiixl Xlxifpiix stimtl ut txfi' Kluri hy. wl ilx- llzxy :intl .lxtliti-xiii ivlaiyxxl xx -ll Clit' thx- l'i'imfx nf. .-Xttx-i' lux-ing tiiiiix-tl lizitflx tixfiii xx-twiiig' iwfititiri tivx- tittlx-S tlit- l':iittht-rs lwzxttlx-xl 1'xr1ix'l1xlx-Yzliliiix-i'tY liezivix-i' lfriflx-5' Yx-Ilxfwliiit-lxt-tx tx- at wx-iw-lx-Ns tix- ini tht-ir xiwii tix-lxl. Blu' A' rhzilkx-xl up ll first xlv wits txt tl1x'X'iSitx-i'5T.z1I1l ggztiiix-xl Zh. yzirxlf t'i'iii1i Still!!- mz,- tw thx- .lux-lix-tk lfwl. lwtit ziggztiii wx-ix uiizilwlx- tit sui ply thx- min-li ii:-x-xlx-tl t'h. Rx If l,ittlx- :xml l'x-iiiiiiiiltx ii tlixl mxtqt wt' thx- lvzill x-:it'I'5'ir1!' txir tht- lxix-:ilf whilt- thx- liiix- wx " xvl' Uwx-ii, Shaw. zinxl lliiswll Kltllllllf Ftxixvxl mit. ln thx- t'tillxm'iiig' t'i':iy tht- llzmtlix-iw ht-lxl thx- llziliy lZ:txl:'x-is xit' Stirling' llill txt 21 ii-tl tix- l1x-t'xtrx- at x'i'xm'xl vt' Qffwtltl rlH't'l2lIlll'S in it x-ity x-liunipiwiixliiiw luittlx-. 'l'h- Yi :xl suxvrx- hxiwx-V -i' t'zii' t'i'xwm txilxl thx- nz1tL1i'x-xit'thx- lutttlx-, 'l'lit- ll: lu-iw ft-mix xl thx-ii' x uh- xlxv ' zt- in thx- -x-x-xinxl tlll2ll'tl'I' wht-ii l.ittlx- ax-x-ixlx-iitly tiitit-lix-tl at Sitting' llill i mt rt thx- twxv-yz1i'xl lim-. 'l'h - lfzill wat- l'x-x'iX'x-i'x-xl hy Klux-lu i'm:iii tm' thx- llztilux-1'-,zinl pu-ht-ti xw- in twx l ix-lv. 'l'tix- l':mtlix-i- fvxiix- vztmx- iii tht- thiiwl px-riiwxl wh.-it lifts l,ittlx- strx-ukx-l tilxvm: th- rixlx-littif ll yuiwls tilt- at txliirlixlxtwii att. r thx- hull hzttl lv:-x-n plzxx-x-xl in si'xrl'im,5px1sititm hy l'x-iiiiirigtxm, S2lj't'l'N. zixl Wilu ix, Klt 'phi' gztinx-il Zllti yurxls ziil lllrf lfv, whilx- thx- liixlxf-'f gatirix-tl H3 :mtl lxwt zi likx- iiuml x-V. "Nltiyilx" IH-miiigtxm, Mu' .' in x'-:'-lixiiwx-. fztiiix-xl 3U yur-mls thi' thx- l'z llk'l'N, txvllxiwx-xl ly l.ittle- vith ST. 'ml fan'-Vs vi'h 15. This lutttlx- plzix-x-xl thx- l,2llltlll'I'F :mil liiixlgx-ix in at tit- flxmt' thv x'it.' x-liztmpixinsliip tm' thx- -x-x-xwnxl x'xwti+t-x-i1tix'x- yt-:tix Sx' 'i ,I mix- wt' thx- uix-zttx--t iipfx-M wt' thx- -x zlrxrtt :itil :ivx-nuiiig :i QLII xlx-tx-:tt fi' m lz1st5'xzt1'tlix- l,2llllllt'I'SlHl1li it lIi'3x'it-txwryl'i'x+i1i thx- llilxxi liixliwiix. 'l'ht- l'.trithn-e'- N 'xirx-xl att ' ' lzntx- iti tht- tit'-t px-rixifl whx-11 Sziyi-rx xfrilltipx-xl 317 yuixls txt tilzivx- thx- lizlll on t -7 yz1i'xlsti'ii1. l'x-iittitigt r fmztxh -xl xmvx-1' tm' th - Xx'x+i't- ziiixl lzttx-t'l1ll:'lix-xl thx- x-Xtra I ' . Witl tl - svxwx- T-tt thi- tw txzims luittlx-xl K'Yl'lllX until thx- liixt tlLl2lI'tt'l' 'lx-ti "Haj " Kx-lly, liilxixi hzilt' ligii-k, lirxrlix' ltiiisx- l'xwt'1itrvl1x'lirl1XX'ii. 'l'l1x- tifx' tm' t-wtm tix int fail- :intl fri iii thx-n till thx- x-lxlsin -' wlfstlt- thx- ziii' wztf t'illx-tl with irissxu in 2 - tpt to s-xrrx-. Witl zilmut twti 'iutt-s txt play lixis- I,ittlt fnziigg.-l xwnx- ul' tht-sv hx-z 'x-.' zmxl Vim fm' thx- sx-xwiiixl l':inthx-1' txtut-lixl twn. Sul'-rs :itil l'x-iminutxwii wx-iw thx- hit: lui ' z 'ix-s wt' tlzx- Nlurinliy lm:-kt'ix-lxl whilx- l-Ii',w'-iii, Walk ig ttwx-ii :tml Ru--x-ll Nlxiliiuf stat"-xl ran thx- linx-, Ki-llj. XI: A :iv Hull 'li. lfztllxi. :ml lit-llztrirlv sttttixl ut Fm' thc- - .9 0 'vw BL' ' o .0-, ...N ?g.,V'A ,.,.v x . D... . NSE' sro.. .... ,I 5-fy? ooo- ' 7 D Y W J i Ji" i sw- ' "'- 59,4-' -1-J , ' ' ,Lifd fi", lt A x,,f' FLQRLDA FISH C0 WHITE SWAN SEA FCDQD LAUNDRY AND DRY LEANING CO I 1 VANITY BOOT SHOP f ff? AQ 1 N 1 BRITTON S lPlVXl.l'.lif IY ,Xl.l. lilYl'f C 1 lul- f'2ll'l'l2ilil'l'X wil Vlfwllaf-.N l i Z"..4 X.-". .- llwll l,ll4lllY'N IM-xtl-1'2HTlI mul QHTI VH' Nl! "VN NTT .allay X lffff - . "Gill Ymg will zllxxiuf llml llVXX' '3f':'i' if W hz? 3? .,,, . Nlwwf ul' gl'-all lu-zlllllx' zlml Vf'7f'fi-'XT . . , ,J 5'Kf'f'5"l ,W llwlm umm ll l111'l!'1Lll llwf Ig,-. l -' Ax li fin , 5 lllll-IlXl'l1m'wwiLl1lllIlsllXlllll2llllB 'm'QQQwf',5f':::l ,NfgfQ'-,fn4f4 l AA, V f "N" ,fffjx',gi ' M4 lll llmlAx'sl-aw. , " Als-l llwfim-11 zlml l'wwlwt .Xlllz1'lw1gSg-.wgmul lr1HllxlUwI2llK'll .'XllXlllbSllllllt' fl-llllll"V l'1'lWllV sllmcs .ull lwsllslcx' llixlx Yami lrvllz' :'i-' , Y. . . " ' lf U RUM l lm' llul rmzui X 'mfg l.-lll5 XV. rx llwlxrl 'lTv.sr: lllllva Kllkwtlw. llwl. Slll 'l'z111.XX'lli1vs. lf-1' ll,Xl'l'lllY GN' XF yrlxe f lf ri! jg ,313 iaffzh uilgylgu EL effigy I xxx I 1 ur X UIII 'Hu - Q l I x I X I K 1- X Ill I I L 1 N II 4 A All f I XX IN I ',I Xl 1 ll r J clll all Q I c I J LXX X U1 WIN! 1 ' Il I 4 STONEWALL INSURANCE GOVERNMENT STREET COMPANY LUMBER Co N IIVNIJGI .mc Iuilri X iteiifil 27 Z ,, 0 I852, l952 Q U, g8Mg A,,wFx' S. Nl. 1' U3-Q: f4'i??l'3'r'a.-..4""P?,n ':k:,.9fZ'-'75 1 , X I Sill 1 S A . . C ,, ,X , -W-"' .fi T' 'ifgflii-E52 I- ' K i ' if! E5-r-::.L.f' A '-gl .M ..' A -'Jw X I - 'M VINQQ-n!,!:.iw,L li. Q fifff. E A . ,. I. --I lrl U HJ' fini? I 'jg?I'jW"fa I ,. -- -" "',' . i:Q',Q," -..g'-gy --'imma s-Tj, J ,..x,. I -1. ,'.:- ll...,4?,,.,N.'3Ii-Sail'-J -Jrf,4,:,f,, llI'IYII'IXY UI-"l'lIIC VARSITY l-'1Ml'l'lZAl.l.IIC, HHN llknitiiiiu-Ill lii tlu- iu-xt I'i'z15'z1ll lllt' Kllvlill Ilizii ilu- I,2lIlfllL'l' u-zim lu-wi-fri-il -i-I-uu-il 2111-11 21- Ili- I-iu' IFIIII' In-:mi IIVUHI Sy liu-5' I.:iiiu-i' r:xii :niul puifwwl il- il IIT ll xii-f--ly :it l'r':mi1-iuii I' YI. M pri -V51 Ilu- IW 1-13 wlllvlziffi-il ilu- II2lIlIllA'l'X iii l'X'll'y Ili-ii:ii'Tiiu-iii Illlil I-zisily lu-Ill ilu- Illiu- ziiul Iii-lil wuiu-li-fx. zililiuiigli 1-iuw iliiriiig' ilu- ling Nliilpru ulzu I-il Ili- l-:ill I ii llu- I.ziiiu-1' 3 yziiwl liiu-, 'l'lu- Iliiw-:ii un- Luriu-il l1zu'l4 ulu-u Wil I-xl g-:iw 1+- liul ii':i wav urs-uiulm-il 1-Yi-l' tlu- guzil. S1151-Vw. Wilw-X, fliziw, lin-xx! iii. llux-i-'I .llulziiix :ml llulfzulzny in-iw Xliirpliyk iiulixuluzil xlzirx. S21 'ilu liif fiiwi firiiiui-lx I'--i' ilu- -iii---iiiiiiu luitili- xxiili Wriulii- lil-:I li I'--35-Irv 1-luyi-il -vwriiilzilicls1l'iii4"liu-Il ilu- iiizilimiiy llli llll'L12ll1l4' iii uliii-li Ili- l':iiiilu-if lu-I lu ilu- Il, if NIA A. Vzuli-is li!-H, this-lziiii Cu-riiiziii, I-iuliiigg si lvrilliziiii ll1I'l'l'l' wfili ilu- Vauli-if. IIIIWW lu-Ili pzixfi-X tlizil ixfiilii-il in iuiirliiluviix lu-Niilif lll1l.'xl!lQ :i tiiru- I-iiiiul --I IM-Il-zill Ili1'uug'lu-Llt ilu- gn I-. Will-iw ziiul Iliiliiizi ui-rv tlu- iiiziui I'z1iitlu-I ilui-:xi-. lf- ur tlu-usuiul Iivi- liiiiuliw-il -in-I-izilf-ik !11i'iu-il I-iii In fm- 'lu I'.lIllIll'l'X iliii-:it Ili- lYi'ig'litf I5Llllml1ig:stwtlu-iuiiw-I' Bl-ll iii ilu- liiwi gzinu- xllziyi-il ru-tu -I-ii ilu- llIIl'l1'IlI x'ivzil4 iii 'I'li:iiiksg1'ix'iiig: Iluy. lli1r'iii,f ilu- Iirft fi-iii' ml llllw ul' plzu ilu- Iislitiiiu l':iu Ili -rs fi-un-il ai tuui'luluu'ii wli :i iliiuuuli ilu- will-lx ull Will- ix. IH-iiuirlui--ii. :iiul Suyi-iw Ilu- lizill wax plzu-I-nl un ilu- mu- yzuwl strip Hum wlu-iw S2151-iw rzmiiiuil 1iNk'l"l'r. l'i-ii ni ,guiiiwm-iii wI'l'lzii'lil1-l'11l'Ilu l'YII'1l lu-iii: 'I'lu- iu-Nl iiiurlu-r' wziiiu- iii ilu- iliiiwl ui-iii-il wluii IH-riiiiiiggiuiiiiiu-iw-I-piifl21121114-Iiizifxziruli':u-i-flti-ili- I'--yziiwl xiriu- lu-7'uri- lu-iii! mlm- ' -il. IR-iiiiiiugtwii :ul Sziyiis 1-:il'i'in-ml ilu- -wail In ilu- lizill' yziul Ill2ll'li ziiul Wulf ix rlI'41Ys- ililw Ll' li vm-iitnl' IW-i' llu- si'--iw-, Szij -Vs iwlzuw- liivlu-il gmail. NIL 'lilly iiuniiii N i'-- iw-il 1-arly in tlu- final yu-iiiul wlu-n tlu- lull was illguw-il mi ilu- fin- yziiwl lll2lI'li :ix ilu- ri-Niili uf 21 pas- fri m Wilvwx lu Slum' :iiul liiu- lun-ks lay S1151-Vs ziiul lu-nu-1, Iii Klum- tru-- S'1j-'s m'1l- th- umum-lull wn lin-I lziu-i' pzifsm-ii lu Slum' IW-i' ilu- I-xtrzi qu-iiit. 'I'lu- lizu-lv fin-Ill wwrk1-II'-iiiiiiiyrtzii. Will--lx. zmfl S1151-iw: mul tlu- liiu- uf-rla ul' fu:-txizii Wzillu-V. Russm-ll Mfllpus. lir- mm. zirul flu-ii Xtiuul ii fm' Ilu- IIZIIIIINIE nliiriiuf ilu- I-iitirv ,si -. I':iptz1in Tluiiiuf I,zi.iz1ux wax- ilu- iiiziiii Wrigliis lm iiiziiy ziltliwugli Nlziyi--ii, Iliwullvy. Hrziyfi ii. llzizi-. ziiil Nlilli-z' plziyi-il wi-ll. ll "J" f' 'E J" "" ""' ' 'E Ji 'J' EJ" 'Y 'A J", I ll If I Q I' 'I ' Ili-iu-Vail IIl.'lll'2lllk't' ly l I, " I 'I ' lug l' IN . fill Nffrili lluyail 5111-1-I A12 f- - 5 li NI4lIilI,I'I. Al..-X, , 4 I, I I, I ' ff, Y .- f Il ,ji J K LA- K- ,v -w-, Y - ,.. ,- 5, .v K V - - - .f- ' xv' , 0 ..'. .aaa -" 'on 'Zip Xlff. ' Z" "" - 'IN' Uno. , ' 3 - 1' ,nu rg. L4 0" W-47,2 ,ling 'un' L, 7,1 --1 7271 ,gl f "SS--' SSS-'E , ,ITTLE PIG SAUSAGE SE fr! I-IAAS DAVIS PRODUCTS ARE ALWAYS FRESI-IER CERTIFIED MILK It 411 I ull I 11111 111 xxx cm If I BEST DAIRIES INC F NIIIICII ODI -XXII OI PII Il GILL PRINTING AND STATIONERY Co X S Q C , I ri' A 1' ' ff, ',f,- , , X fx NIHILII.I-Q IfNS'I'I'I'l"I'IlIN SINVIQ I-MT, li-I ,, . . , . cm, Lys II 1 I1lgI1wt 11: I1t5 111 NIIIIQ 1I'I'x-NWI IIN- 1111IrIiL'. I,I'II- clu '1 UIIIIGI' Ihv M1111-1'x'isi III N H - A A - 'I I T15 oI'II1vM1'mIicz1I Milk C'u111111is- ' . I7z1i1'-' 11111 and cIz1i1'y SIJI' 1 ,IHS uw 11111 -1' 1'ig'I i11s11wtiu11 41111 'we I'1'm11 aII rlisvasv. II."l'IiIil"II'1I I1Y IT-ISINIWII1 Vatu' 'fre UI34 X':I11.-X11Ixu-HI II11iIfI1:1u Tl'I1'II1m1r1n', .I211'Iifu11 'I 5 i- 'Y 1v-v ,fi fx,-, Y, , YA',v, iii 1,-Y W, YE iz, j ,, Y ,, Y,- ,W Y- ,Y , Y w.v-v .Qi A 5 The Power Twins That Satisfy 7 TRADE MARK REG. KING OF MOTOR FUEL an Tlolene 100fSuperPenn5y1vama WOFFORD OIL COMPANY EVERYTHING GOOD IN SPORTING GOODS THOSS SPQRTING GOODS Co INC o , ' O . 'IX-mlis. Iiuskm-I Ilzill, lfrmllrzill, ILHII' 411111 Iiuse-Ivznll I'1IIllIIJIIIt'IlI "IIX'IfIl 15 YIQXIIF .X SI'fIIl'I'SNI.XN'S SII4lI"' "Ia: lc:-'pi' 154, 7, fn!-Xlff -7 Nf 'I fvzix -'11, DGIIJI ' M I 1 Y J'-x. If x THE STYLE SHOP IVIALNOLIA VAULT Co X x COMF-DI IIVIEN-I-S INDLICTRIAL I-IINANCE COVDAINY A FRIEND 27 oo ' X ons o ,ol 'VET , I I tg a' ,,f,u, an Qa-qv,1Lf'igap.1..JJ"c?1aA..yo'z'G'4:a-' ,W we C'1:3Q'm-.-'fran Q25 M155 'Ni 15. v V 1, ,gg 'X -N. C "jf , f- Il N XWXA- Y , 7 ,.5xYI7.L, A1 I Ae 1 Y I f f If W I 1' E'-I 1 1- QY' gf I KVI' .. 1 . ' 1fff.'f-31.45 1 K , 7 4,W:,Tff.'9'-'-1.11551 f I U f'!ff'fr ' ' 11" "' Q VI, 5' ' ,Tr 1,11 1 1 , I In 1 .1 -7,1311-'-,-" .....-wfu1-1,.y..-,,,x,.,1'., ,,A, IlIiX'II'lIX' 11I"I'III'I IL.XFIiI'l'I'Ii.XI,I,SI'1,XQ11N 1111111111111-III 'I'y.',111g1 '11 II1"L' " ' T: ' 1- '1:1' 1' Tu 1 . ':,1 1111111 I' LV: IX 1111xI 1111-' F11 1gI11IIII,g' 1 ' 1 .:1' L. 1. I "111' '1:'f1-11".' IZ,,gy11, -3, -1 1 4 '1 1 XI I' :::.11- 'r,1 I111gI'g,'-1 '1 11.11 ' 1- 1 1 . . ' ' "'..'1f.'.'1.1. I" :1 II.g-1 II111 111. I'11f1, IJ111 T1I111'41 I:111, I " 111' 'II r'4 ' 11 11 II.1111I15' II 111 11.11 1111 III1.X I.'1'1 NI111'-I-11 11' . ,f11'1 1' A M "'i'-X111'1'-11"!11A I'11"' ' '. I' ",1- ,mr - 11 I' , Z'. ' I . 11 ', 1,.g:.' 41' .'. II:1'1j1' Il:111,j1'1'- 11' .81 IIII. Jl '1 ':.1 ' ' 1- gz 1- .1' 1. '- -1"11 g1'q11'1- ,11 11.- I'11: I-IxL'II1' 1 Q 1l1,I ' - ' 1 .1 1 : XX-:.11'z11I'-'v1.11-I. .I"11I,'1T111 " I ,"',1':1'4.1.. 'I' 11 1121 ' '11 11 II.1:f.1', 111.119, 11- I11'11 IMJQ .X ,111 "Il 111 ..1 ' '1.11111 . 11 11' .' L Q' I, A 1. 11' , 1' -j '1' 111116, ' LLIII :',1.1' .II'I'-X. X.IiI. f 'A'-'Y 'V 'R 'Af' NY: Jug- 'WY' ji' "N: A'-'Y 'Y WY ixw I 11:xx11 1'1:11x'.m . , , , , 1 111:,111111,1111:1,1 FIITIII 4, ,V I I! T, xx I-I1IlI'II11N1I'I e1-31:x'1- 1-. II 1 P" 11111 "IH 1 I, 1 111 111-'x'1'1-11: gg, 111,11 , I I1 II 1111111-11-rj. I' .I1 : 111:11 11 I1 XX11 E111 111111111 I "'f'T' 111: NWA '11 I'1-11:11-f. I'-mix 1 I'1'11'-411:11 11111 11' 11.11211 i"'I IIIII-7""'f1 I T! I,111X. I- 1 I-11x1-X I I -- , I . -V 1' 1 I 1 1 1 I I'I13II'I.INIIC."I'.' , III-' 'X 1' I1 II 1 " 1 1 I' III! X11r'11Il1j1:1IST: ' , 1 1, :I Ii I'I112111,'I11: M111 111 13111 -1 I1 I 1 1 I IVIANGEL 5 INC E s N XXII IX IMPERIAL LAUNDRY N I ' NI IVIETZGEF? BROS KAI-IN MANUFACTURING 'X I 7 - I 7 3 I, W I 9 1: , I l I F1 Q51 . 6 A jf? T I 'T 'jd Q . ,. 'I z , 7 -f. : H 2 , 5 ,I . I , f f ' -f' ... .... , F f '. 7 1 5 .1 J 5 f- ITI fq , p I ,Q 1 '7-' V 3, I I-' -- jf Q, I ? I? T If - '5 'T ' I, A 4 3 T 1. I 'A IV :. 2 5 , '1 3 -. Z 1 A f- I W 'I Y LI ' - Z. '1 :T 7 U 'A V 5 -3 . , A , , H A .. E -' T 5 I I ':' f-1 'T IP V, 1 : . T 4 In r' f I - . 1 L T: If j ' - - v . I - 7. 2 I- 4 7 O 6 Y I I 3 -1 ' I- 'L pq I If 'I : P QQ I! E .4 A 4 I VI I" I . I D I I N, I I 1 I Ni ? - Z 1 1 'L ,V 5 5 : 1 I .Q , - 1 f : : s J' 5 - 7 A I : A 2. -- , -1 v Z 2 - 7 4 1 .L 7 ' "' 2 3 I' ' 1 I--. Q 1- -I - j . - 3' I f ' ' :. L ' 'I Q ' 'T ? , -4 -44115, :Z f If.- 1 v I.. - 4 I. Z' I T Q f , .., If 1 3 f : 5 ,- T i - C ll L i + Z 4' : '14 4 : 'E I ." E I-' I' " 1 75 171 Z' 'T 'I 3 f 3 : 5 - 2 1 , Q 2 AC -Q - :M fl. f I -3 A rf. I 2 f , f - L 5 2 I 4 '1. 7, f. 3' ' 1 T 3- 'I' I ., FI Z :: 5- 'T -' II : O 5 C ' I 1 I A J- ' . x I I K -.-: ,4 ,A ,-,--4 , , -,-,- A 44 -,-,4 5 f,- Af W- wg! 4.v.', WATW A.-4: i, 44 4,-Av, A, J- .YAWA i4 we .-- GAYFER 5 I-IAS A COMPLETE JUNICDRS DEPARTMENT III I N GAYFER S JZILIZIS GOLDSIEIN8 SON IINC JEMELERS QILVERSNITIIS QIYCE ISYQ MOBILE ALABAMA OI I I X I N 4 N I I s Isx JULIUS GOLDSTEIN 8: SON INC IIIS21 l'Q'IIIl'II III' IIIIIVII zII'IIxII,x', IIIIX IIIIIIIIIVFI SII I III 4l:Iy'I'III'R. .-XII I I'II:I1II'IIIIy' sw IIIII' IIIVIII' If zIII'zI,x's su IIIIIVII IISVI' IIIEII Is IIVXX. I'I21XIII'vII.SIUXVIIVNI IIIIYILINI'fmI'.IIIIIIl1l's II'I'IIISIlI2l.X'Q'lI IIIII'I-IIvI-IIIIIIIIIIIII IIIVXEIIW'II'1'2III'lI2lIIII mzIIII- Ix'zIiIzIIIIv. III1IIis sIIIIIIIIII-.II1IiIII'II1zI5'I'IIIIIIsI-IIIfI'I'II1II'I' IIIl'iI ...IIIIII:I1II5III'III'IsiIIgI.vIIIIIIII-sl 0'XIH'IlIIIIIII'I'. 'I'III'f IIUINIC UI" INIFIYIIPI',XI. SIIHI5 F F O A I Q 'm 1 'm I sf BII'IiI'IIYS'I'I'IDI-1N'I'SIIAYIC I'IlIiI"ICIiIiNI'I'I,'I' J fAXI VIIHIISIC .IICWICI.I'Y IIICHIC. IIIICY IIA 'ICI.I'IAI'NI'II1'I'IIA'I'OL'I-ISIIUWINILI' . I,WAY.' INC' ,I'III'I IIIICVICS I'NI'SI'.-XI. IX VIIAIC.-XI"I'ICIi ANI IIICUIIIN. SICI,ICI"I' III-lAIJI'A'I'IHN IlII"'.' ,WIXYI .IICWI'fI,I-II-IS SII,YICIII43II'I'IIS SINVIC IKTEI Agg WE DQQUD1 ul ngnu Il 1 main Ifu.1.C7p61 P :7un.r1ar u L :nova kwa llop will 'M' if Lfflff. zwfmgf CIP ML CMQGULP Sm was ENGDAVING CQMDANV S BLAKE M NEELV BEET HAIZMER. ALICE BLAKE Q Limb v P mlm: Arun mb VA -,- YW Y- Y-Y-, Y-, ,-- ,-.-,,-- - Y--, -v-,Q W -'..., ,-.f- 1 1 1 1 P E 5' S 0 Z" 11 1 1 1 1 1 1' - 11 41 0 Q 1' 1 2 I 0 . m x -4 -4 11 O . 1! 5 1 av x' V -1 m I B , 2 11 C 1, E ' 1 2 I 1' E 0 '1 ln 1 11 1 m m U 0 1 ' ' 1 . 1 1 1 1 1 Das as de way us prints most evy day Amt kld en you PRINTERS THAT PLEASE HEITER STARKE PRINTING Co INC 1 r", -1 4 . .1 ' 4 -. 1: I l 4 I i i?'??"'F"f3'5'7E""""-'T"'E'f"'A'H7'K' ff' A . f" ' " , ' ' . ,WM ' ' - , - '


Suggestions in the Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) collection:

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.