Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book

 - Class of 1969

Page 2 of 88

 

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 2 of 88
Page 2 of 88Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 1
Previous Page

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 3
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 2 text:

Iz. I' U-'P umshiri Shimn HPI, Jomuvun .ffm- X I I I Soveulmya 4'-11 . , ' ,...4..u.. 0 4100 'Shuukonn Jim. III I -S . IIII I IH Ill "gg QIQN ' lAt.luwlJiml I I lfllffffflll 4 XRIIQ6 lnuhow. .nm QNN IIIIII 350 , 0 . In fllfyw .133 U NX 20 I x XC, I ,fsnm-.I-,Im-..1w, NX II? 1 I J, L...l..4'n-. x?HfaW H054 U90 QQX Q H' Benuhi O0 XI' Un-uplmTn ,DPU 50100 SX 'gt Q46 ff-"---- fronoru wxvo SXQ gi B torofu To S Q Xe S 'S' X HOKKAIDO I. 0sr.suo1mn-amnn X X .1 mu. S e. Noe:-.an m-.ml Q I7 Shen,-II' 'U.,I'I I a W I-:......Mam1.a S 0 fum-au-I M 0Sh'm5 Iam , iq Yin:-You -fa II ISUGARU KAIKYO' 91' Ml' E 2 1 Z 1 pei. -I JAPAN SEA 4- 2 2- I I. IIPJIQQI um. E N I -IF rmqln, .-, Chow' Wm! T: I CTI.-In-I-.J If I suwlsn Dm E N j I H" Sum-sum 1..1n.'wI.f. gg HIIAIIII HII Ivro Y, 2 df' IT HUNSIIU Q2 V' Chia ' - . lrnoszw 4?-'No,Q 2 I I X Z I'I""""'I YELLOW ss,4 ,IQ fx A, 322 I . X """""" W" QI sehr-km. Do ZX I, I ' :Minn Shim Z wb , . 4 Q chem Do 5 .Qs t ' I 4 , fsnm., nn 'fo -um-uoJam. 04 9,20 I I' 0 f I I O yyg oww.gvU1mffAf.. 6, 9, Ig, J-0 14' IX 2 Urlnin I XAXOKU IIIII bo 'A ' sumhu Jim. 0114! 70 199 :ao 110 ISIIIIIII I ' " usr CHINA SEA I-0 '7T""ePf"S"""" 3 Z ""ig"I"" ff ffffffnfffx I I I I IIIIIINIIIII' QIIIISIIII -I-0kU.aGunm,I GISOIIIGIIII II.IIII IIII II I I fsw.m-s.- shim - An h fmaswmel 11.,nnuI.x.-lm... T'k"' "I""'- NANSE1 SHOTO 'QI I TIIII IIIIIIIIII I dAfn.1uni1lSIunuu 2 I ' I - . I IIIII I IIIII I . 'Okino-eubu Shlml Nwhino Shimu A I lBu53Q:I:zI:IIrlE::3':IIIIII I ' JO Q ' Ifavkauw-3 sham '- Hahuhimn new I P"":""" I5 I -Sf-HM F-hu ' .mu-lxmo mmm 5 f 1 . mmm smm +G! I ,rm I 3 3 in 'liyako -hm: . nki,..,n..n..s1mm. ' I0 -'im' ,F be ,I 4 nqyruun R.-Nu - -'linlmi In Jim, - Marcus . TAIWAN Canton I rrowmosfq pRf,.0-"'I: .- JH -xnmsn., I 'gb Km! I LUZON STRAIT II Hz"9f4.,,,,,,6II ' nmms QB"""' I' , pmmevel, :,,Fnrn.ll.0n dr I-aj Mm zuzwmv P -' - I- -- ---- - --- . ff! kg Ch' . ' A5111 'itll ' my no .- I3abqym.IN H -w.,1,.. Cliqjt-ador ' ' C En 1 Agvilmn . gano ,, WI .. .3 PHILIPPINE 'ww MI BD Drvrlmvmll ,4 .,AvIumIgmI 1-,CI O4 Q, MAIIIANAS I I N I III' Slrlgnn . I I :Ib B,,,,,B I2 ' 1 F:u1A11nu1leMed.mi1.ln I Skunk I again, ,CQ-, S E A 1,IIIIIIIII,suPu1 I 3,9 - Tnnuqi funn . I 5. Imp X I IRIIIII . sayin.. Qs- Ninn sozrm CHINA ssn nw' lx- O D""B"""""'Ij If I Hilldnrn . X " U7 'I una' 11 mmm -J' , CVC' ng NIILIISQII I. 1 pf ff ' WSI Snmnr Q I IIII edjfifgl -Hikm- ' 1, fr 1 4 ' 'I 1 : I . . 0 ' Sugwn III 'FI IIN-IIIIIIIII pany II I UI I.nrw1h:l ISK IIIUIIIIIk GI, III ef . . , I I ' I Au Ik A Po.s.p.u ,I,5,,,l,,w, Ay ,H Q 4.95 . if III II vw-u,..I CQII - ' Mqn O., I eu- ..II I-:'I'-na 4 Q ,,IGII!IIIIIIII III J' "ng ' Rv-:gal--mI 386 ' wf-Ir. 'Y' vlinfanadnn' SI-mm, I. 9 I If 1 I III III UIII , I III I lIj,,.. I I - II M II III I-I I I Hmm . Q .slfLrr.s1:,4 gzym .I Nqululs 'N 'Pi ' "J 'P . ' 0 - 1 "' -'I . Aml.-,yn..r.V1 I G4 .9 I MINIMNAU I - - -- Sorol . Wm. .m..1.,1 1 Minfulff .mb 5- I-11' ., 'Q I ' 5,.,,,u,,,,.m-I I, I6: I' , 9 Pu-rm lalanls ,gB,,bem,,,,IP Qhuu-u'mm ,, I .I P . IIIrn.1.,h 636' .1 Imp -nw 1 -at 'W ' :C 5.1 rf . . Woleu '41 . I ' '- Hdxmui - Trunk I: - ci I f N Y V3 I ' .. 'g'Y"" "f IW' ngk-44.11 Pflflm 1.7 - ' Hum f KS' Q '- ' ' In I " IAQIILII c's...IAg--mu EHWIFI' -0 P"1"S"1' f"'S"P 10 I'341.n.u 'F 6 ' - . ,.: .' , , , I I I ,. ' "'j'.39fxi,,-,,I,.HAFI0 Ya .xmxmm 0' - .N.m..,h.y N. . 'h"g""l'Is 'I -"'1"i' I ci- ' MW I .1.,.. ' ' ' "0 -swm-..1I, C N Pl. I " Sum' - 'S 1.4, P ' V ' IIIg.N nn TSIIIIHIIII Duvrl III I IIIIIIAIIIIII A RI 0 I umm p , .Kllsruu III, M ,IGI ..-.., '1 Klwl' ' E' I , I' 0 'Q-cum..-.... 'I .,,III" "UQ """: QT-uf---fa IM.-nr ' 1 N I-: I s I. A IN D 'H fb fm-fm , 59,3 II III,,,,.... 4 ,- aw, l'1:'l.h'IlE'S sl-.91 E3,,,,,,,, TIM III f N"'H"'1'-' 'N 3,. Q, Is- , I ,f - 5 . rlzn Hr I M , W' BI IMIII If" Tl. Slrlk ,' ,plnrv-tiwu Iv I ISSPG M..Hm.1 ' qr:.I4, I . In 1 9 'Walk , ' QM: P-A . 0 - . . - I 'rgu nm 69' +',L"'l HAI.M,u-Ir:1m A"""" 'J M" "SUI N r A 0+ f, . .. , . , O A rm ROR NEO - If I I , - ov 5 . I , IJIIIIII guxpg, II 1 Kapmgunmrsmg. -5 IM, " Q I C-VMI To1niv:iiQ'i" v4 V70ig'L- - SL ---W 422- - 'Y ge 1 In -A w. O Arg. , . - - ' P - K9 - L N I I Q, Ez, -V - df Qs' . ,W J .54 Q Ag .I Iv' A yr' . gf 56 4 . ,ff X, umm.. '52 SIX ' mf 49' ' I ' . . ' "' fi 0 I. nf , O9 .IV vc 3 '1n"""' A. If gfffvevl? ,, ,. I ,. 'QI - I I. Q- - 5 . Wu I .I ,, u.-.mn ,30 Q -if 9,4 'r.b.mIe1 I If , 71, I " W 2- 3 06' 'lp ' Is I ' 40 yt fi, I' '- ' I . ff,,,,,11 Imiv I.: cum-.P any 6. 0544.1 . - ' Ov' vw" xIImxf"x IIIIII5 -,gf 'P ' Q. ' wb' 50 I 4f I I BISIIIIARCK Ancx-IIPEL 2:0 I 2-'J eng I I5 -rg.s.-In... 5- . 0 ' -., IQ '-.W by A ' IIIIMM-wfxf 1 -IA VA SEA I -' . ' ' B, "'u"' ' E' "' - Yi . Q W--IQ ' ' 4" . x..n.............1. I nrimoiniuwl I ' w OD r 'gen' ' HB3 he NRM 'GUINIZA . - ' I ' A Tmmlh I I I IIIIIIIIIIIII. 'f' Vpg - 'Pc I 1II. pi JIU!! , i Auhvrlnlx-li 0 . , .I 1mo..ug.I-Im I ,?1"p4., ,I.v"' 9 .. 1. ' IIANIIA sm: , ' Aw- 2 5 New 1inuQ:miuvilI4- I""d"0Wf'fI I I5 I DI II In , I Tqger ,IIIIIIK ,I I P- Il CIu.,e5II BIIIIIIIII .- ' Irwn-mln,-Inf II X, . I ' " QI! .I II, .9 II -r ' I," 5 'M I ...ma .1 Q11-N-I1 I Ik, Ie . 01, ' 90. Q- 'rammw ! v.n.,1....411..w HHLffMf,1N ISLANDS Q ' I QCLQTBP . , 1 f.IVIIhII,h I 53:16 0.-one IIIIIIIWIIIIIII ,.Q4hII.zKII Na... I 1 II -,I - .f 4, : ' G.0r1u,Ju I 1, QM, , '-u, I S"'f"" 'I I ' I. 1 y Ig ,,,,,.,,E ' ARAFURA SEA T, i ' NWO?-1'-I,5WIQ.f--'III III, J' M..1..m. I I 5 Io ,IIIIIII In ww 425 '- In QQ. I.E'I I 'M' N - s.x.x'r.u-n1'z IS -Chrintxnuu xy - -m - ' " Alf. I 'r S9 fm? -. ' 0 Wax " """"""""'ls Ixuuflulvunul ' ' . Nllpwrli 'Duff ' JIIIIII I I JbUlII 3,5 I yy Rss srnIII I I 904 If II IIIIMIIIIIIII III WI., I II . I R If mvmmgq 5 S" ,inwfnfg T' C Q I' I I-. .l"'W'1 u.-u......, "WM" " aN.1.-ua I r, 7"M"'f 51111 I ' . ,fIg:fTrIIII 'Q ' '5'r.gu1.. -xxx.-U...-u v....n..-.-..xJ. Mi:-:H N ' ,IIC ,up , ' . I . re f QI! , Q 13 , , ,ff I I 'x'.,r.-.-N10 - ' S-wiv -V '- 11-'I 'QIWW 'PIM' Y' C 0 Im I, 5 n A v.,....,. Im-..'v I 2,6 mu: I , , , , n..,.1., 1, lhnkSd . . 1.1.11 or L 3,,,,, M,,i,., ' ,' , """""'B' A r:,1HPlfN1muA I X M.-xg 3 ' 25' " in . cu- rzsrx.-n..sI...n gun . L, . .7 , ' A I 549 Diane Bk 'ix ' we 11.1.-w-quf , f""""'B '19 ' ', up ,I -5. ' I I ' . .. ' . 4' '- M-.g.x.-un...-r,I,-S 4- XO'-"'bfi'f' I LI, ' F UMW- Q . croranguxs I M..x-'HQ' A I I I ' Kmmba ' - fu n' hm- -5- ' ' HOIIMHIIIIBI 1 , l,4lwuI!f' f nu IIIIIIII 6? GIIIYIIIII I I 1 cu-am-ui 63, x Q .IQ . I we III,oT" . n-n-a.- ur 9 Q IIII II I 'WX' . . , . I' ' Y Hill ll I f' 11"dHu' I 4 Towuwnlf "v,IIII .. ummm nr HIIIIIIIIIIII ,IY Snmb. ,Q IIII ls-J IIIIIII, - I III I - 7 w-Mn., sw Mika I I I 1, I ' .-I. I. I I , 1 ,I nm-my . """I"" "?,jjjjjj,x K 'I'-sf. F I I IT:g"- In 'I .' "' ice' l"III'L':n.E-K:""TNI, I I rw mu' x . - fI I NW up- Ouh, Rpm. lrf' N mv GlI:NIII:g. I N 5-mwma , . A ,3 -6. I I Bfwd-YL . . . "WI 'M I 'HAH N....m.'.1 I I MNNIMI "I XX ' . I W I III, u....f--I fun-I-.mx-I. lim., +00 u I' ' r.1.uINn.....-S """"l' " I xxmmv, I I ISI-man. A. 'F A IJ I A """l1"I'0"!II Dirkllu-tnql .'w,r,1,,4,4,,,, "TQ" ' 'I'-5"w!v'I '- 0 I Bl.ih,,NIII 'M-.rf-Inu I llxmhngunlllx- - I ,,,,,I,m,, Gvrnldu-n I Hullum , . N.. -mu. .v..nu.v1,,,. nr ' Hllxrllrlh Ill' I 9- 1' ' IIL M- Id ,-M., fl ' 'I "' " .Innl Inm- nh maPage 3 text:

L 1 I 12 W f 4 ' 7 M 4 1 4 A f 1? 1, 1 1 1 v,wuouvl-in :xv X F - I sm or JUAN DE rua ' 1 , Port Arruved Departed C"1""5Y 1 , , V suse. 1 1 I , - ' of 313.7 San Dlego -- 4 June 69 Ov-we 1 fy, 1 c. mqgmunns f Dam-Euan. .,, we 'Q 1 Pearl Harbor 10 June 10 June A""" 1 Z ' oP1l'Ul.nd J f 1 'B Q 1 Yokosuka 21 June 22 June 1-1-1-u 'A A I C' f 1 ,M 0 2 1 Buckner Bay 25 June 25 June ,,,,,,, 11 Z , u I C.B1nnco 15 5 1 Kaohsiung 31 July 2 August E I P1.Bi.0om'xo 21 1 Sasebo 4 August 15 August E Clendocino - . - .-- -3 3 -- --A Sasebo 15 August 30 August ----W 'lnukxxlno Q 3 . 11 T g j Subic 2 September 2 September N E - Pu-nllnn In San Fi-nnciaco ' S Subic 6 October 9 October smw 1 u Q 1 is I f 5 Hong Kong 17 October 23 October cm 1 5 S W' 3 Subic 2 November 2 November 1-LAng-12110 '.f,,,,.,.,,1i.,., 1 as ,-A IMA!-s'1i X ' 1, QS. Sasebo 9 November 1 1 November .,f"x1,y,,: su 1 ' R' X ,gd ' ,-I! NX x CPF, 4, - -141 XFN Yokosuka 2 November 13 November 'offfaif I9 1. I x AX 'X Q nv' X 1-1' H IVIldvvay 17 November 18 November rw-V ' -nz A A W A Q74-f. 1 I I I. Pearl and-xupet Km--s ,lmawmyxs A, , Cd 5 'ppt-'1"""""1'f""' N San Dlego 27 November -- P1-M51 I ' if . . . S l 4 Lxsmn. m ,L-5QfR1f1amR, mm 1 M908 mm H: ,.Gnn1mu- nr es -'je ,j ' 4 A. ,1 .Nihozn A S 1 Kanxu . mm..-1, O Oahu ' . 1111 1111111111 1 195' fb Abmnxnxmu 11111111111 llj H 1 A fl .v"'ys.vyS5Mmu ANXNX X 320 0 lt! f l7WQfff 1 xv.-. -, H ------Y-M --- - 5 -- V Hilnli XXX GPG I "- 20 M ff! - W - -"-'D Y--M7 Keulakulmn QQ 30 X70 1 7, Hawaii Q '99 W if Q Q Z 'f ss at ff x '1 I SXQ M f Johnsfnn Qi '5 0 2 1 Q f ic gQ O4 I is Se 11 1 4 ' Q 5 4' is si 1 IV -- Q , N -,. 11 T " 11 Q -H' , me 1: 2- + -as-M if e 111511 5 A lm og 1 A ig 35 f 9 : vin E 5 Kingmmkr 2 'tt gs 2 .F-.,1my.l. Z? S 5 x ,wbuhmgem 1-Q5 56 .FA.mung 5 S wf 0 Q Y 1 i 4 '30 0 S .1 Z1 0 Q . 'achri mmm P90 ty. .1 ummm Z!! 210 QP XXN A mmm nuff i f -I - - , fffff 2 I B5 XXXXX 1 m-Lu -+L'-'-fi-xv'-'-'W ' L, Jud, ff!!! 00 I9 no 1 AXXXX N mf sw, UUA! 0 IBD 1.111111 1' ,x'fJ'f""""' ffffHl1l1111Hl1 HI11111111111 ' "" 'AMI' mn wrzrclx -r"'ifj,1',L,4,,,,:,. 11...-d,.-r "NU Svdmy 7" ' 4 Ntnurmxml Hsm-buux Nanumlngn 1 4. Nm MARQUESAS IS 'I Vnihnlm Him. 1' 'V ff Nukufenu A f- , ,,,,.,, . , .,,-1 11. uk. , 4' BI 1 Q 'roxl-:1,Au :su rtjuu-mon "Penny" Nuk15.Hx50:1 1 ' 1 05. Nuuu1.el.-2 x-'.k.0r0 Il an vosmk ,Q,,.,,p4J,, 1, HL: HN' 0' 1 1 1 lmihikft V'-'U X N..r..m-A ,Swing enmgeru. Q nm f 1 jNnssnu Y T U A M 1 1 . mm O , um W-mn SAMUA 1sl.ANns ':Suvu-MVIS 'Vp' T U Q I ' sm-HHYDQ Mmm ls is V, 1 P'S"PP"'1""""' 'S 1 Hornelsx nrt.-.y' " um-..' ummm 'KZ' Sly., 6, 1 .JW-fyulm it Y A 1 , N. F. V 13' SUCH., t 4 49,9 g Q Q 1'- """ ""'5N"5 - 'U' "mf, . ndlinnhumen 'IQY 'nm' ' 7 , 1, eff ' NHS'-b'M Vfm. -un. - I uhdn .. 1-S 594' , I fw Vzwun lmvu H' Femmunl' A jf 'R . V LQNIW Syif . 5 1 f ' Rqkunh ' 6 .' , .- 1-wwf.-,-U mmm +"'!y"' Tehemfaq IS fypff' ly' T'flx'.T.n.. ,Tmkm N' Wi 10vn,G. 1 1 , . MMIII VLFMUU lm ,.P.1m.-r..1..nl, fb yt' Biff I U yy" AA Z ,gow , , 'Ak :,vfm...u,. N' EISA W1 Mundi ow? Q xy My E , Nuhlumh e , --nd-Y-ff ' -. .. " "'Jr 0 Hr"r'vf!i 1 ' -A,.u,.... Kg 'Ni-AWui,,mw-.2-,2 YWt--.-------U vy FUN-11 no , M,1,.nLHYWYAM--n- 77774 Hen-lu-n-tur 1 7.56, --yy----A-----A - - --,.-., ,pk 2, Zulu-- .H - rv-5,-uf-I-4,,,-.-.2..-W hwfawnr---A----'M Qi em, Mmm. ' V 'm1M mm 'Y nmlmub' V 1 ISLANDS A,-4 1, Dun--,fc,1..u.4e.o.-rl, . vw Ad-wnG Q 1 W Tm,mm,,,.,,L, ,ir..,g..n..n-.-ni, ng.,-,a.n.g--Qmg V NUS Hunk Tl'HL1A,0,, AUS7 xb,a4"?qT,.,,,,,,,,,g, . KJ F 5 O 'H' 11' I ANN- X - 'mtguun 1. , - MI' lun.1.n.m'9m'm ' 4Y1,4Nl H519 M,,,.,,- . Mmgsn-ve ' mum. Ja- 'nmoe U ., 4 Mm-,W nr. 'hmvv 30' Enzanxpm H ,neun ' 1 I I 1 RAIN' ,non df Buns H1 I wummdu 11111111111111111 11H1H11!1f'ff!'71f X H 7-A IAHAN ' 1 1' f ' V xx-,H11-111111 1 350 9 I0 f!'Wf'!f .Pm -1 lu lf"- ,x,X 2 ' fl 1 . . 'img M 0 ,QS

Suggestions in the Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book collection:

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1961 Edition, Page 1

1961

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

Hamner (DD 718) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.