Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book

 - Class of 1983

Page 1 of 86

 

Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1983 Edition, Cover
CoverPage 6, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1983 Edition, Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 86 of the 1983 volume:

4 V V VV -1 1 i - V V V -V -,,V4, -m,4-'-- -VV . .' Va, g-.VV V.gQVj,-gE'VV-Vi., V QQVIV-'iV'1V ,., , ,.VJL'V1V5' V: , ' ' , V ' NV" VCT' 1:3 V If A 3' 5 X' -5.7551-.V 'f X .4"-Yllrv' f.'f?VIVf'ff'wfVVMIVLlhrv flu' VFW' fvf'ff"" - V V - I V' 1 4' 7 f' ' V V :V.l"-f'-ff, ' V V V'1-VVf7.1:.'-If'V' , ILlV"VLf-Lfif?l"'V1f15:f'.-'VW'-V-.'1-1'1-9:"2QVVe1lVV:V , ',' V ., V, , ' lil?1:"?'3"V'."7?g:emiT-f'-Vf9Ti-'fZl7?11f'5i1iVVVQi+V1q-wiQ' -1- , V 2 " 'viii' . V. - V ,'w-f---mils 1. V V ''-'Ji.V1"4ViVg::'2V2r"3f212'1VVVr, 2VV2kfm1VV,'w'zV,!: V mx- 'fVVV"'V'.f'-V ' V V V I 'V' fc ,,,, V V- V2 qs! u,1'1VV1 -,"-VV-V-15.501 '-1V7V.VfV.f.y,V- V ff f,,, -w:'Vf-V-.V'3y'.:V.",! Vt-'J VY--' V V ',VV, g " V' V V , V' V. :ww V V,--:VjV. ,ViV2"-V ':Vi:1,1-,',V-'-f 1-'-VV-1' IV' :V:':VVi ',, V.V,:"'VV,-11'-'.,"V' "L-.1 V P ,VViifff?5, "4 ,f,jT,Qy.2VI',VjVfVV,V-VgVi:- VV- ,,jj'i'V"VV-Vf'1i.,ijv''b'Q',,,j6'P:Z. :H V,V:e,fijxlg,:, ,,V ,, lV.,V:,q3gl4'V:V..1,,,1"..lV'',,,1V1eg:V'b"V-ff'-gVi'EV,j 'f , 7'-k"Vj V I ' V . . .:.'VV-.,VI .V 'VV zz-:Ve 3-mf.Vp-LVVV'',,1f-a,if'V-VV" '11.V:V 'V:V'-'VA-fffifzy11-4-'.:'i.,, V1 -V,VV",,a:V.1,4V25 Vt, .,- 13V .L , ,V'w, g.,.1 I " V V, -V - " VV.V'1-V-VmggjqzwasVim!'VV'V2-V'.1:V.f- 'VsVV5:VVV3g1fwVV--QffVfifigg.!gVg2aVV'V.gf'V'g,f"'1Vf ' 4 , V V V 1 f 'V1:V, ', -V V 1 mi xv ff-l'2f'Vtf.V! . ' J VV 4-VV V ' -1 MV..,1-u..Vqi,V'VVLiyiieit-V-.EV3.-'PHT7C'V-f1Vfl'V'V'ViVf:-?4.1.'-'i-efVV,Gf"d'-"'2'-flf-YI-41615--fvV7?iV2'V,Hb'qui-4f, I ', V "' V V V ' ' V-V,VV"vV4i fJV'V?'1.tVf-"V'V'f7V' 111- f -IM 1 VV ff-V352-.f?11p,'V.-2': 'V:"Vs3V: kVV:w,VV:w:VV,f' .wwf 25019 V:V3?eV:'if,,:f:V---FVV-'?Tf"'-WV-5-VV'- V: 1 ,VW1f41'VL'--c2V.'fV'V,V -- - V V- V , , ,,,,V, A, .-,-VV. -VV-,-V:V,:V4LsVs-V-VqV,VVe.VV,.-V-,-V..VV, V- V .Vg , -,ffm-e-:VV V,-VrV,,.,z,VVVV,xy-.-V- V.,q,V, "L f V V15,'V-'L'igQs,fq,ffTf'5T7ZM"?V42f71q .-fi-Vaj,Vj V ' - 'f',r.i"'Vg.fT' .ff-Y" " '1i: ""."'i-"""FyV I ' ' ' 'H "5 ' 'V ' V V, 3yV,1'I'Vg:'.,u,::VSV-,V.V,'f-V Ag. :"1-- V' 'V V' V ::V' 'K H Vdi.,'M5Vi:!1--qs'-V-vH.-L?-'Y'V:tgzfv:V,VV:V.V .. I , ' "f:i':V',.VV 'V ,, ,V V ' - 5-V3Vx2V11V 'V-wg-V151-:fs:VimMit:'QVHHVYVVVV-iz1?fg:5Vv,VVVVVVVV VN,-N'VVVV,.' 1.V- , ' , ""3r"V"iVE,VVV, ' ' ' L 'P' ix:'V-fyiiii'-'I'-V'3Y'-'If .' V, ZQ2i-'WVVJ-ffffii'lEf'41:'644.VPQMQF'gzg f22Vl52lQi'5'V.-VI.-.',j-.Vg Vi',Q?-"VV.V-l'fVV,3fgFVVQEVV , , V'--,'iVQ1-'QV r .,-,VS-lV,.lw,. V VV ' ' V -11,'-,rx-CQ.,-1,ZVf,'3fVI.-:".zV.V.V.-- -..V.2' 511' 'V --..,,:V.V,, ,V-5-VV.VVHV-A 'gf ,VVV-VVVLQ,f.g.V7VV 1 ' ' ' V ,V-VVVV , "Q:'2,eVV4g1V.?1VV'?:Vn:"3'VVL-12V 21.-Q,l,',VVVVy:,V3V','VV.,VV'.VV-I-5VV5fV'VVa,V.-ig,VV.,-1-VY LV ?v'-'-VfV:fVV1V1f,-V-Vfg:.V , V ' Vw wr-Var-VV' Vw,-V.:-V, .V V .-:V,.:- :g'VV'V .iV ., V. .. V,-:,xV,V..VVVw 5 , . ' V' W' ', "H g':" ',,,V5g21EgV5.gf-.,,,Vj.,f-Vai.Wg-gfytfsfgi-3,V5,VjQV1n-GVZPVVf'Vs.",Vf-"fii'f-MV ' 1 --3-Vf,-wf"' ' -i ' V ' QV ,, .VX VV ,-,, .V , -,VV '1 ji VV.:-'12-gVVqf,,,,VV-'.Q'-V1V-,'q"1'N1sV1.1'"3V:VVV1-'SiV -V V--Vp-:V:UV--..,-:V,,,-...-. ,.aVV'.,,, ,,,VV ,-V'V'.:2V-'V-V,:'g V- V V '- V 'V -' -V - .V-V1-V ,'V.,',VVV .'-,yn-VVVVL-VV. ,,V.Vg'- V'V1g.e.'1-.1zsVV,-vVfVVs?fe,.J:. ,,VV, vgm.,VgVV, 4 V, 5 - It , ,-Vw-,gVVg,.g,'V f.j,V,V' ,. Q1-"V'5VVL,Z,'V'-CiLwf,17gQQ -172255'H231-'gs'VVV",',f5?Vga.V'.:'r4'.2q-,UVB Vf"Ve'V::f-2--.2',,!gQu73:V2'-' fcfzii-VV52557E.:59-VQ,4i7.E'.'V1 ,' 3H,5Qb:V,f V :'f4v',-T2+V"V X ,V-'.: 1, V ,, , , L., - VV Vg V 1"VVV ,V VV, ..:,rV -V 'V VV. V 1 V ' ' 1'-Va' 1'7'.,J-Y ' ' ""1-2?-:,!l''--VLH,1,5622f:g?jf-3-'yi-an-F'f.'?fe:1'2'43f.f2Ss.fJZV,.5,-,gV.g'V'V-'ffmVg-g,VVV,'Va5VEf:, ':"-,Vg VL- V-.VVVV:,.yf,5V-VLVVV,V'V.-W 1 V ' " VLVV. .WLVTETVW-'VYY1-jV'VV 7,.f'1-EW,-?2fI'.'V:,'V 1' :Vwgi,'V.j"fj?,s','5i9V.'1E,1:,.QT.iV'V'1'!d.3E-FE':Qf'i?M4-.-,W 32"-G".-R''fi-V?'Vg'JVf'1V'QuVL:'ISVWV1, L ,'Q2i13VVVV:V" 'V Y-:?V""'7f'V" V 5 ' I'TAA'c"LYJ:V,2'?if4V.,'WVLVMJ5'-'-QV-MBV1'15lQ5'F'QVQV?',VE'x5QV.VV''IgEEffifffix:-Qigff'?N4??lffiZf-f'i2Q.,fE'FlEVEi.f,'ViEWI-A -1V -V1 -VF 'WY'-'Qf'r':?? ,.'12'3f'-V'-X. J ' V . V --V45 ,V 5.f'f'V"1'f'V1"Y-V-145'VuwVV,1VV:aVVV1V'VV-'f fV:-C'V:-VLfV'-. ,. -V -V 7 V f'VV':1 f 4 ,,,L,,,,.,Q.?V'V?.Z?"9V,'1jVLf3'iVf,EFi:VwiFV:.' V' ',,g,?5l2?Q'V' V.f.VQT7V'f-Vw"W-"VV' -''4'V?""Ef'3i'4f:5E3v'5," 'VXVVi'.Vq'-23LViQV?Q?EV.filVEE571Qj,5'?4'?'TfTlpcslviwy?',VV.22!P:V-52554 ,,g'1,.,'V3f:VVf'b:.fV5-if' V - - . -' 'QV 'wi' V 2 V V' ' ' Y ' ' V ' - V ' '1:VV'VV--4-"sV'."V'-VVV- VV-V,.'-'VVVa.:V,,V-VLVVV-VV-:VW-VV -Vg VV' .VL , V V ,111 . , VV ,V, V ,L ,.,,! Q , , V N V . .,A,., ..,.,4 V,,,,,V,,, ,,.,,,,,,V.,,:,,,V ,,,m,,,,,,.,.,,,y,.LV, 1 V , ' , ' , -V.'V,VV,','1' , V:.,V,-V:nVV1.4 V,,fgVV,g,.V:.. VV--.V-.,4.'VZ, -1V15s-1-:V1V,Lg,V',1,-VUVVV V ,, V V V . ' 'widij,.,V21.--:'b5.V-,wwVw'-V. "V'V'V'V', ' 1 -V . . . . ,. ,'1',,. L V ,,V-,ny-U-V.-:',wn VV ,Vi V7'::..'5Vc1"V,VVnf,V,g2:vsV V-:1':V5aV-.Vg:e'1,1,-L131V-,-W.VVVVV-,,,,,VV-,VV,.,,V.,Vg,9-'gV-3,-,1V.-VV,-VVc, 1, ,--QV' ,,V,5fV',.V:V5.,,,.,,-1ggV V,f-, VV ' V ' . ,V -V ' . V -V15 .QQ 'L-:V . . Q.Vf'V- 1 I 11 V V-pzlay-V-MV..VV.'.VV'z.F1' MVN-,-pwVxL',p,fVg?5V:V,V15-HK':V"iWm4Vsf45fF.iyVs51ni"'Z' Vu"-5-V.,":,4V7,H-,,V-,Vffg:V,yVV - ' ,V'fV ',V--f:,VVfr,2-J.'V1eer,V:,V,-V, V ,, VV'Ve','.'V!7-4"-VZLVV'..Vg-z,:V,:.K,g5,,54geV.5fV'fVV VV: . ..- ,, , ,- V ' V ,V VV -,V- ., K-:V , .. ., 'V -,Ig-,V1-V1.1 VV-mg: V , 'fV-wgmy.-V1.6-,'V1'9iVfL.-VV-,VV, ,. ,C V V' V' " 'V VV1 ' mV-f'2VVVV,,V,VV - 3, . J -' " "uf, .., U ,, 'A-,',V, . . ,,.-:':V'P-V?'yeV3'-T-g'' V ,-4,555-VQ'1,.'5-V 'Lt' -2:7114-'2-QV, if -,QV V '- -' " -:E V' V ' V ' ' ' "'1' I- , f.-V , ,1:,,:i,.,,fyi1.V-V33 V'9,-g.:.5V,,iQ.,- V . ,Vu -1. .,,,V,, ,VL-.N , V I-V ' :' '. -'V:1.."-Qi' 1- . ,. ,V. . 5, , . , , ,U 1 V- V- V 'V -,VV V' -si F -ff V--VVwV:V, , V, V A, , , , V V 1 - VV -V , . V V mf-s.,,' ., , .V V -rw"V'V1V-'-V'V2::w,m:9V1i--V'f-l-111- , VVV4'Vz--V245 A V' VV, --V ,,V V ,,V V,Vg,,.,V-.,5,,V,,,, , , ,, U V Vf- 1 fi'PJ-E'"E1i'?'.1'::'V'lf -V, V ' -'J-1-:V-,VV -V' wg1.4-75?"'-4'7?5'T'iVf5.fK'ggi'm3Wf9Wfi4fS?1W??45QV'?2M4f-uffhM-'a2,eVV'Vg--imma"zz'-if-Eli?if2i3.V'i'aV?L:'c' ' fi' "'51Y"7?T"""C-'l2V,V-Qfi"fEW1l'1f ':g','.'i',V' V,'i " VE 1 V . " -Q'1V5'Vl? " , . ' L ,.V,. ,Viafgfifl'-2",iVS'ifV"'2ftiVf','1f73f?f7'fi3r:WW-M1l'5lV'1337Eff9"V2f'V5i-VWWFQJW'V"'Y"M' 'I , 'fVNfWR7?439V9V?fe'wifkizlfF ''15'V'-'V""7'E?'7-W5-"'VV:7".VV-"-VVV ,V 'iv-Q ' , . ' :V,, V- V, . , VV. -, V4 L:,V,-ggy,V.,,V V'Ve-VV,,.VV,'V,w,,g,:.Vw-V41-.VVVQVVVfV-fum.-Vg,VVVVVQVVVVVV"V.m2VfVe-'VH'-Vf,,'V.'VV4 5-'V.L.,V,VV "z 'V "V -1,.V,1g5.V'VVV..V..,VV,,V, ' 2' VVVV '-,V 1 V -VI.V.N- T ' ' V V.VV VV ., ' I V V , ., .- -'-"ff 'VMf'VfrV1'f'f "'V.,'gwV",V,1 , 'V f- V'-- V QF'.x-V 1' - .:lV,g,'"'wc:'Vg,V'Vl!tq5V.,JV- V-Cf--VVV -VV Vg'VV,VV1qVqn!aa,,V.VQ,QVV-QLLCV:9v4V:.,,.,.VVVf,VV'V ,, ,V-V,xy-Wg: '-,-Vfffu 4V,. ' - - . V, V.. ' V-Vw' ag - . VV.'.---F--VV :f:'V.VV- ' . . ,,,.- VV ,wwf VV HV"'- ' TL'-'V--'1xf'.-V:"-ffV3,-'MVV11 "" '1 '. K V' ' ' f-V""'--ffm-V''gVV:V2- -111 V,"-V,4V,1:V-eVVV- -VV-V-1-V 1-.Vw M' V, VV 'V ' -Y-i-Jfl' if ". ' ' V , .' - -. V, '".V,Sw---V-klf-FfT9'ES?A?3'Y"':T""11fg'f5451".IlFrT'Q,V'g' .:' "if", , '5f?I19?5f31'i3:452'51ff'Y'35f:"iS'???1-'ghW"'5'Vf'I'7"Z-''?V4"1'ff:P-V:Mriziif-'ZQVVQ'-:QVMV-V:'Vw:VV1,g,H'.V.J-qgwjlcwijkil-':JV5fW:V':VE'7l1?7ynZj.1V,5,,:Q'-V.3-.27395'-?ifV.Z:--'.V,VM,:V,VgV':-.VVVVVV. ,, , . "' V -V " ' -,114 'V-3, -'-5-ff-V12-ug,Q1ef,vbL?iV-wearV'1'.2Qgf21S1fi5f3i 4be-'iff-M-fvr:f'VwfH'Q -'fiE6'wrV-if'-View-:ww24l'hi:q.waw.ww-V'nig-'-11VVV- ,,,,. " -- ' ' "MViw,'Vfe,:'V5'1:2Gf11"'4x':'V,'-V'7,VV.1 V,f' ,V V .:, 1 . , ' VL ,V11 ' " ,. "W"'Pf5'-1- If f' ' ,-1EV7gqlkfA?.AiV.Fm324VVfv5!Vafs?k'iY'V5i?'Viif ""' fg'w:Vf3VV:VfVVf?YE'fVVVA VV-4fV,.iVn,g',,y.gVay5g.w,ffQ5f5i-'finial95,5515,, f1'gw.4:L1vQV3,V1V1,4g,3VVyif'FH?w'!'32-'jqMi LV'fQ",'QffV,4,gf,,'l V -' V ,, by I- V, ,,-- X p, V Y V , EVVQQJ- M.,V5,f-V-EEJV 1-,.'.?i,V,,:,.-guiin V I . l-AV.,.V,,4- V. V N,V-1:l,- M ,.,,1,, V , . . , ,V V A- V,VV-V,r.,,VqVf,V--,MVV :VV,.Vl,'g,V,, .VVVI , 2 ,UV ,- -VU .,.,V,DV"VV'-V-W., VV'VV.V-VV! m5VMVAVH,V,v V, F V5 " V A'1H'?Q"7-.J LE: 5- 'J'C"Q'214Vi'Vlf3V?1V V .. -V .fg.fJ iVs-'1,,,"4Vi"FV V5 S-YZ'-'22'V.2Q'-55fVl'V5 ' - ":f"M'-'I 'X V - ' . ' ' , , ., . W., V V. 4- .V1gg1VV1'Vi-V"f4,.Vf,gV"'fJ"'Z"'ff'-i'.VVV.g"VW"""V" WV""9"WW'-,xlV VV - . ' -V11 -EV? ,Vf.VV-1,15-V-.1': . gs-". V.:V,L111-"VV,-V , , , ..1,V - ,, .Lf V'Vf--VVVVV-Vgiw'f'V1'ffz'a-aV2-'f"V-VViv+uVdF:- 1" " - VSV.-1-'V.:, ,J-Ve,.,,h 'V Q.. ,. '-: -,Vg.Q9,,L,g.1 gr, ,-V...-':fda-VV-VV.z3q,yg-'.1g. ,VV-211,541VV,-s,y,2f4,,V,ifjvcg,,eg4f,',z1,f343.1Vlfagfn-,q5g1Vlf1'3a7fTi'2gVfV' 1gV'V'VfWV,jgV'V'g-f'gg 5, "ff-LVF ',,V.V xt-" Vw. ' ' N W, V -V 'V y V--V.V- , , , '- ,. . """'I--V :VV' p '-"4 'fl-53:5-WP-'I'1:w2,f:,1VQ",- 79- V,, 6, VV- t""' -'2153-13-:fi'Ve-www-.fa-:VV-:V.,V 3,.,5,.,Qg!.p 5Vgq.VgQ'3-fRif.Vff1V1af.f'v'31V:,f,s:,'.4,1A.f-.2ga,-,V',1g'p,, V.:VfV,.','L1.',,.JVV 1 VVV VV: W ,V ,1,,,!,45-.WV-W, 'HMV V - -V A ,,n-vvfqkqk. , ,V V VV.,-,MV -,,VVV,2 ,,,, I ., . . .. .V -V .V - V PE - I ' - ' ' ?.1.' VV -1- ' 'V ,- '-V-'EV'--:3ai.V ,VV , V3 - ' ff V',V. , f'VV,f'.:Vf1 g-,,,VV-QV.f.ft:- VV fV,,V:, V, .w,Ve'1:-:ww--IVV .'V,, 'Vs w,V',V, Vg' V ,, V 'V-.V'fV'--V nf 'V ' "' 2 'e -- -VV-"ew ,. V .' -3'x55'Ff "'W'f'w-fw'-1-1V:36ff'5V?VVV:s.,., . V . ' ' ---VJV:VVV.-'--V--am-fm-1 ' ws'"V:VVVVVV,4'V'Vfa.'.-VwV+VW5'?-?'A,-V'-VQ'-V'7'V-3- V' -' ? V V V "-3:-'Viet' .' 'SV -'--1L,VV' ' - -'V C 'tif' f5F5?f":i'VT.-Qqing..':-5' '.5iEg-.,t,,- . V. '..Iwvi4?'V,""'f55Vf'7.97557P12 T- 1-' 'VV..LV V' f ,. .,.a,,V2?-i?ii-3fiE'iq?3599'?2f5s3"'m9'5- 'L -215-1 V"4'f"fV ""'7'1fi' TV, 5.V.-J-1',:gVV.'Vwcgwsyi-VET'A 'lafk i, 'VY-,, .y,,wVgfeu-vig!-W V ,W:.'f:if': "SVG ,Q iffy, ' V 1' , x 'J "' ""i" VP"A'-2-:VVV-A-V+-LVLQ. ci ' Vi' '''"'Vw'5..,g4urF:-V..1-':VV'+f. -Wiki ' --"1-jf-,:.V',,f ".V':Vf'??"f'l'fW-f'f5AipJL+g'- - '- g.,u2'w1:rVVVVwV+il''FEW'f1"VV- "' ' 9. 3 V .JV ,V , V ,A ,:,gV4i,-p p ,-V,,g-V VV' -' ,.V:- V V - VV - V ,V V - V --.V V 'I . -,V-. - .-V, , VV ,,:V. - aww' - - .- 955, - 'W 2 ,VV,VV -2- ' -- -V : warfi-.V--VV.VVVVg,-,VV V. - .- . -1 ' ' 2-Zffbzff 1'-V. 'V-,. V V1. - FV: V- VV-WV.--' VV V -V - ' f,- V.,'V 1 1-wt VV.:-V +1 .,, ., -V V V ' ' V ' . Y? af"V'12vwa4sp5-?fV3V'-rgz-F-V .afq-1.V'V.,,' ,:m", p,"'.ag'2,,l'f,',,'-57 55x-2Z2Lsfwigpg,g4:.QVVV 1 .31. ' --f'fr-zgQg-ggak-'1f.V L " - " -,ici-1,fw:i:g'bf3Vr'g,gg'f " "V " " -V1V' V If4V1'24Vf'VV:"'V'V?2'fm V lfyw fa -,'f'MiVVVVV'g4 ' 5'-51V-V,f -VHVVVLVV Q -V V, ,. V -', .i:V ENVT., L+-4 , J , , 'V 4, - ,V :V.12'Q:- .VNV--VV, V,:.gv- -A 5, fa f,,.V,f-twzrg -RF ,VV 3-3.V.Vg "M, wg g,g1,1,V V- V35 W 'V x 1 ,V , ,V V ' ALV. V., Vg ,gm In ', IVV, ,.V,51,,,,g , j,,V5-mf-g,,V', -,,f-fwV,V,.,fV-fr ,Vg-V1,V' gj'V, v ' " ' 2.-any-45 :4 ?f??ffffsf5ffx5hia1-.,r,43VR:V:.,' ' " - V -XV, ,V . ., J.-7.1 5, 4, 55:-gsxiff-i ,QMfgffy'ggg?,V'gf,gg.QV,5,34a5g'g'yQg45ygw4.V?-:Mg VV"-1157-5MfWMLi,,.aF,:yV.Vfq'Vri+ig,'4?MW 1,j.'i,-m'.g.1V' -.,.,,.V4 ,,V'QV,.-1-V l VV-,-AM 3 V. k,:..,, , I- QV,-V 'V -V. -. V .V , , V V ., VVVV,,,,V,,VVx,g'-L-V'V 'VVV4 'q,:1V1V'1V. V VV. . ,V - V.. '-,L-. V..-- V -VV, V- -' V' '1-'Vfe .mmf ,-.V V 'fSV.nVVV- V V.- - V, . A.-f V,' -'--7' V ' .' -- V -V,,.' -VV.rVfV - - - -V-V V ' V ' VV VV-Hr wwf' - 4 V. 151 -vf-V'-1-VVV'.VV VV. . , ,V . 3-V " - ' ' V V, VJJV 'H-"'W ' 'V ' V V , J' .' -I -V V Vw--VV -"' '?"ti"!" "N ' ' V -V- -- gVz3,5-:VWV5 -4 V- - ,kVV':V -- V ., , ,V V, ,I ,Q , V VH, UVA., U, 15. 3, - V , . V, ,. ,VV VV.-MQKVF Wg,-,V -V,-VV .. V V A V V V V W-'V'V'42's,:' 'brim-:f,fV:s"L' 21.141 .LVV , ,V , VV V V - . V. ,..4m,7, 1,.g.,:V..V.-,VwWeVvr--V511-Vef?5V'1V2h,:,eVf.VV ,V We " 7-"-f:M4V-YTWV V E Y V b V eV-,.,-Jie,-V .+V-. V U k V.-,,.-, , , V -Qfg..-QV... N5,V5VVVaV.-.4V,4,,g,,HVHV.L,A.,,?V?,,VV,,,VV-.mf-VV V- -V--, - 4 V E . ' ', V ,. --,-.-,4-.VV V ' 'V " ' ' ' ' ' :,, Vg-Q...VVg-uv?:f':1Cf'f'f11V3,LV' ":j,:3 :js ,' V, V. y I V P' "'5',V3 - V- f 'T , ' A 'L' V 'V' 711-5 QV, - . ng'T''55?311'f71???32255V?3?,-3'V3if'5f"4ff:Vf,.V-p-V,4FP'f'fQ'5'5Y5f5'55"79if?J'5f .V ,VV ., V' 55-V:Vu',V:'V'g, f ' ' " 'V V . .- V- V- z QVZ'-A fp fV- 'V , - ' " ' , 'V " 'V I Y Wi ' ' 1 ' ' --'jVV:'g".L nu 4-:V1 .,'f?1"Vf-V.-"1"Vf'f"1? "VVr':w' :Vi P-V'.aJ,aQ1,grV'1-'-V WV ' 'V . ,VV V14 "wif"--"1 , ' V .- V V V V g -- V. V - ' -V 'V VV. VsVV '..s'-1-.f12VV" ,V.V,,V- - ' 3. . QNVWATW V,tf.3,,,,,V.. A V V 1.-. hI-:-il,34,.:5:7z,,.,f.YVf:.:Bgjf.35 5.4,,LAWV,gV,VaiV?.V,Q'11ff?--..VV7., -NA Vx , K -.-1,,1,5A.-Vf?fg-iY3,af,V-'fif,V,,ViVV.V4w V V ,V 2 , , , '- '- V , ,K -V V ,Vg ? 1 L, - ' , - V V V: ,VV-VV,Vg,,.g,1.,-.V -1-Vfw "V" - V - .1 ,,, 5, V, , - VI A k. .L - 4,-q,v.4,'.3,w,,V,jf-1fL'i'T'V A 'Vi Tse- V, -' In V, , V'VVV5.,"':2V-35,3 . ki, X: 25.4 ' N '-wQV!fgQ,3Y,' A V , . V, A . KVVLLJ-,:,V7V 77 7' F""fi"' . 1 - 6 V'-VV1' A . .V . ' -' L' , V , V VV - V' - , -V .,V-gI,51f'Y'T,.' -xyggxi , ' -'Vf ' '- -': ' V .VV '. ,EH ,V - -' . A, ,4.p'4V-HV' , . 1VV.-21zw,VeVgqVf.cu.y.VzrV.V.5V. w'fz?:wf"-. ' - .V .V V 'V -V .-,z'Q-?4Vs:sV'1v549fe- -V'2H1f-friia-VV-V fw., ., ,- V 4. , ., X my ,-Ami, V,V- ,V .l . Y ,V ,, I . V , .,VV,,,.a3,,..L:m A 1 I I ,. .,,, ,wi 5 N VV V, , V' JI,,HMA V V k,v...yY.,,:V.--Wei! ', ,V-,,VV.,,. ",.V.'lV 4 " WWC, 1 V "5.,.'- -,-W, , , j .1 ' V 7-,yi-vrwq-V.VaVV.,V,, V Vm4,.,,, V, , V- -A --5612 LIN?-'ZVQFEQFY -'4"'1V- -Q'V'b'Af?'V-zffli'4114-at1liSx?'vgg7'f"'2".'fi' -,V1"V-Lwla,gQ.,ailfgV. V:m,VZV4EFifiif .i'.:,f-'fi V L ,V -'-.i51"f'1fV ,V:' V VY.u -"- - V -Gil!-LK,,V V -. V ,V-Vww,m5,gsaV M' .V V ' "V V .V V- :VV-.V --:VV-V"-:V 'WV' 'f 1- 1- V V -V , " , . 'VV :V-fyV,"r' "'L'f55'4'?iL-l'L'Va-mf f "W Y 7 V-1fvV'V'V"'3'--'VV .?ZliV-ZQAYLVQ an '?QfT:'?5-25115:V5f9"'gi3i?E'PiEf'yfh5"V9'?'?ff9'5V1'V VM?" a A , "5'5f'4I5'5JeT4F'V:-'V-..v.15ffrfwzbv ' T "'?f'C'WMVV-iiff.-V. V: ' PM '- ". , ,V ., V VMZQC' ff-Vg,',""'T'f3-"'-'2291-igglgfgf,---I . V A, F K mifhkrA'fM,?ifr?:7:?5'if1fgff 3' 25fl'3f'W??1,1,Y-gi'l3SLH'15V4?,in?3:'3?'i'39i9+i"r7FPT?1T37',,VI JL . 'L 'V'-."' Y' V: Zlazk V, 7" 1 ' fl Vp, 1, . ' ""7'4K'?' 10146-'ipaqx' "u,:ih N- ' T- " 4 , ,, ,.6','VV- "'V 'ug - STILL ' :,V..' . if-.Vw ' " ' ' V - ' 'K -V"'5f ..."5"?"'Q2T' ,VVQA-525' . .' V " V -'g 'V' V ' 1 4' ' -",f4'V'7f1V -1,545-11.V:gV.1g-2-VV-,g,fV.-.155H-5-' ff--.454-,ig - fwfQ1e1v.V ., ' ' ,-4 12, . 4"'V -4"'V- V 2 '2"-- 13qyVkV,' .. VI ff" 14.Vvawg2E'5-P7?95i2v,f::a,1,.V'rfwffg. 'V V SV" V . 'V , . V- VV.. V qi.:-"mx V . 51 V ' ' V ' V V - ' " V ' ' V ,ef .-VrVV. . ,. ., ,V .ix V. .. V. V'. rw- VV, , ' V ' 'V,-1-20,1 V' :V ' .V V.V .. . V.. Vi- .- -in ' 'w,VV:aV', 5:-"uf VVV V11-ff: VV' '. ' V - .VgV'.r.- .- , - 'tb 5-f'f4i'?x'1Vgg,Sg'9Vf1!511.f1p+V2.51.V.'f-.VV'V'-.V,-V-ff'-Q S' -'Lf' M' 'V 1 .mi-'-2-V'x-i'- Ly - - , 'V ' , 2- , ,-V-V H''-157-,3.3VV5:iT"'?"F2vlg55'!5f2'wV5gg- 'IEW-:Vg ' '-J: - -'VV V V . -,VV-,VA ':Vhg,g.,4, .VV,.1 V. , k Vu "wvri Mk -V 5 . - , V, , 'V ,V , ., ,, ,. V .,,,x-4,,15,4:gVV'VV fffgiiggcg-g-V :iw Vg5V..g.1g.'V,3gj ""-tj: ' :iq g. ,'V. ., . . . "3,.V,VV1Z9-Q1 1711- V VV'-QW43'-'.., , V gn-'Q -, .V l , V--V-'-"' ':1.f'1fV: VVQVYQTSA-.Q?"-3i9:s3f'V'121164.-,ze-52iQ3w:x5?4'14i3ZiV'1gmsgqisimkb-i1A:Lg:,4,---wg-ff--VV-r-QYVFXWQ--ii1a.z'?"'ii-Viwqz5:11.13-,"1",V5'V?.ie2. " " If -.42 '- ,VV " fi f f ifs V --.Vi,,,,Q,,..-,f. 5 ,V-"':2QV,If,,'V, il,-ii'fVag VV -",, - '1 Q, ,'..-'EI-' Ex '..-1. 4jQ.1j",..v GV, 1-.' - !"vV: VV ,,., 'f V ,. '- 1 ' fi. 'JI .: 511 - Qu-,UV .1-.':QVT21L Z'?:'.7Z-f' VV,V11V,' Lg, .3 gg Lg, ' 'V-P-ini!-'Yf V f , 1.' Vicfw V, I V. 'r' '--f"lfI-Zf1!VJLj ,V , 1 , ,V ' V' ' ' VE?-21,12 ,Qixj " -15 -"':- 'V' ' uf' Vif- V . 'I' -' ., R '. "5 W5 NT' ' U42 , 'f'V'7'j1'jf,Lg-JV- - V -- V -.'..e'e?V29Y.V., .WV ,, f.,.--1.-, M V69-.-fn? .4',,,J.-..VV,.11 Ft-Va.--?4f1a.VVf-VAX H., ,-V. - 1-5!"f',..V,.V,-. V VV:-,VV VV f.... 1,,jxh-!EV-- .' - , ,. Vrlev , ,.V VV.. WVQW- -.,.f--V., V . V . ,V -V ,. VV , 1--VV.-'1 - 5 .. fVf,V- ,V . , VVrVV.--.VV g V A 1---,-g.',,,-,-, - ,: ,. VE 1-V -gr -- V, ,. gg- -..V, .,-, -Agri , E 4. VV- V, V .- if X V ., ,,. Aw .,.y,- V-.1 VV,-V .gf--'q,. V- ,V ', -fi 'sg L'-'w ,, ' .,i'- ,, 5 1 f.,V?i ,V ,-1-V--'V-FV V- ,JV ' Q?f,-:TH , , V .. gm? ' ' , . 1 , VV-R , , -z , .V yw " . -,VV,V":-VV:-hVVrV-. -VLVV.VV., ,1. ,nV,,V,V, 'Q-.-VVVV'-,Vw-Vf' sz' -'-Vu-s"' N , . F'-..'-M . .--VxV."'-""gZi.f7"'V,'iQa'f,':5"-'YV-,124--. ' -fVfsV---u-14-VSVVQ'-1P'3P'1'-.." "' Vi 'Jw' , -M15-:"f - V-hV?VQL.nV . ,. 415' 5 V-'VV V ' f?ff11z' ,. -. M, ff- -, V Q.. '1 "5 V QWVVV-.V-V-V-,fV-1--FV ',-5-1-:VHWV -1- V ,V,,,V,VwVV,Vm3f,,p,,+z-z ,,.,M,4..,,g,K,,,.. .SV V-5--gf V.Vv:,?-:.aVf...V .,.,.,, .,g-MV, . f., .qp5g,,,.,gf-Vale., . . , V V , V V V A . , VV,.V -. . W V,,.V,,.,J. V ,3,,.., ,V-,wg-.,,,,VVV, W.--,,.1V.,, ., VV -V f ' ' ' ' -V 'V ' V 'V V?" 'V . "P"-VffV'142Vxfe1S?'QHw2' 513- . ?"'f5' ' , V. .fVV:Vr,,.V..V-1LV:',-V'V.fV . -V ":V.:,:V:L,, .451 fi-V ' fw V:VV .,.-V 11 ' ,, - L Vu-lm-g.et4'm4wgV - .- ,V-s-Vviip, , , V V, VV V. ., ', ,gj-V-VV.--V: JV. V V xi -' '-124331,-'?Y'Yq3f,7"' V11 ,VV VV - ,V ,.m'fVV"'5 'vJ 4 f- 1 ' Tm- ,Vim-Q4-fV3sQV1aV. V '-5'ig"V '- 'qfifffi V V T. .'--V .C1X1ff1"l2V5"" V - ' ' " V " V' ' V54 "" 'f"V"f,, '-'iu.v5Q55'f:i"'1u'7'?'23W:1f:Ff'f".V57--:p3:V"4.V-V V N V - V , V . .V 1 . V V, , Y . . , , I . Q V V., Q -- ,V ,.V.- J. an ,Q,ik.,,g,,.V:,, -V., 1 K, A, ,,V V- A, V - Q. M, VV , V .,V-V,,,, 1:V'V', -.. 1-- ' V- 'z ". 3 V :V .V-QV,-L "'7'- ' V -. ' V k'35?f-QQQLU VVVVV-,-, 3 , ,' 'V-V 'L-V. ,J V, V , Y , V,V:,', , 2-a,,j-1,1vV,iVa,4'..?Vr5,.VVLJVV5-V , ,. .j,,VV, I, 1-,' ,,, T, LA- ,,,, ,V ,, VVVV -L ..-,,,, Q V V- , - V I, L-,VV N V5 '- V- V V V In V .V . 3 gV',VV,,-,,,',,,V: .V.V,y.'-V V.-' ,. V,V-.-LV. - . 4. r H ,I 5 -V I - V IVV, ,. , V -gfjfgl 3- fc V,, V V, , It V , . ,V '. V-Vhzjzgef 1 ' ,, .V3 .- . V5.3.Vi5i,,g, -VV- V ':'fVz-mg-'Vff' V 'V,,VV 1 F V?- Y p . , I .V ,-V. V - -' 'JL 1 2+ LJ L-V 1- ' 'Le -'ni-f.:"V .JL ' 'Q-VV!- V " 'V W, f"'V .' .V' V V- QV V '. , , , , - V ,Vw-VV:1:.f"' V- VV f:.-Vmaimigl'-'-f'f::5mVVfg-EWW. V -VJ,-, 'V , V - . V V , -V' 341---ef V V'V:'f Vf gif...-,,, ,few-fd:-V953 Vpi,-41-1 VVSAQQVQV---':3zf,Vmw5,gpf rg-mf-,,V. .V ,V i-ei'-5 Y "3ff'5wq,,. yy.-:,.,V,VVf4'1?V,f' -L.-,'VVVfVVV4-V-:4V1VV2-H:-a3:.,gVVg.V b,V-V.,,V,,, ',VI:g.g. VV ,.,--, g, , - , --Q ,,, MV, .1 -Vg.: Ejf'5'?9'iZf 'f "'-.5 ,V ., . ', :V --t','r , 1. .. H':..ggV.FVVr5X-f,yVpg,,VeV'.V.VV,g'I ' - 4 Q: .--5.r2,.v2f5- - q.r,g.," .,f .fa U1 'nk , V, ' V , " 3 V VV ' gg.-., 5 ,,:V,d'.-,-.V V V. - VV.,V.:' :V -V V' f'- Vf.-V:-p g1f',4V':f"',,.f , -V 22-Y, Mi, .1-,V VQ,:VVfy5giV -V ia. - Qfg-,:V:VVV'.V-:-' V.1-V.-Vu V V,.V.V.,V,- '- . V - ,- Vg, W K -pa-.A ,wg .-,. yy., ..-w- ,V :A V .V. . . V , VVVVJ-VV.--V--,,, . . . ,VV. VV,...V, ..,.,-,Vg 4. - -at , ,, V V .., 41, AV., V - , .V V, .V. V, fr ,,,5'a1,,,,QQV,VQ,1 V11 ,5.,,.,Q,,,,-W4 ,Vit V. ,, 1- a,',,,4fV. ',, - ' . -if V --fs: V V1.1 . ., -VV V-p.-ELL-V 5.1-,V ., - .'.,V . . .-a-V :V-., - --5? .. V VV-1 ,VLH ,, .V-1Vp:V-V' VV.,..V5,1 L 4 V ' V.,y 'V , V .-.,-L. , V -W V4 V H , VV V ,,V.V , V, V.,--,HV 3.-5...,,,y,,5., Y ,A,,,,jv,.,-,,,,,, if V ' - V ' '. fl 1, 1 .LZ-V,-V if 19."V?'..fjr7'f?Viii' J':V"'A 7 ' - ,V ' 'V 2- V: '5 7 "W" 1:51473 L1,.51"Vf 23:9-g Qing'-'QYQJAQVQVV'-V11-.g ,Ph VV: ,Min -VVVV ,,, ,,,,-is-Q.-,ig ' Q VV, -V' ,V -".,Vf1'fl-f fV gn., -- V' ,-1:-:ZQEQLFQLQV-V gina-VV:u.4i ' Vg" if-.5 ,. - b ta-V.:fg',':ff '-1 -V ' Q :A-2fVp22VV ,iz-f,,V' .JV-:VV '-'44--+!,QfVIVf V 4V' .,45uV4m5,V,t 1 ' ' V 414 . V' .L fy, ' .-5-- 'V" 'I-V".-:V--rn V-V - if IVF-'fn-'.'V5--uf -:,.. V ,, . - ,. V 2. V.-.V.,--.z,1,'- f :Vf V'-"- 1.5 V 1 :fm V .--.2,V V - V . 'f . 'VPV Vrf- '., wk!-'.VV VV V. -J! -rf6,y-.-nV1,-":V+.- ,-,QL,-c,.,,a-V-V-V,..VV,4, . 4 V-V -1-V.vf.V VNV- 451, ,Q-Lf:-ef' --L'V:VV3,zzV.-. .V,q.- V. V .' V . ' . :V-V -:fffrV4..:V.-V 1- V V V V 1-up .35 V wg,-:AV :V-', VV - - , V ' .,VV:':,,-QV., - VV.V:,V-gr' 2g2fffV,.e-51V-5,-:V ' - 'rf'-M -'u -va-V - f VV.,-u ' V, - V - - - V 1,.:':-', .+J.3,1-Linh:-L-44-VQV '. ' L'?:f--'- ' '- 2' .' . -' ' -' -P'-V:.G,f',a"V:V'1,. ,- V '-V -' " " V V1 Vf"'f,2,a'. ' ' V- - V. V V- V ' ' ' " -V.-.A f ' , , -' 4-1, xi-' L'--V VV - 'V Q1zV,g.'.vV-P.-J.:-., 1VV,4, ',f,kV'p?i5,,,, ,,VV:1:!1.1f-,A-fqe.,:f..V 'f V- . IZVjl-'5'-IQ.-IV,.V1iZi" i'vfS'ZVii2f'1: .i:V V - , V ' 3 . " .pi L '72l'ff'??f52l' ff", ' l"?':f:Q , , 'l Sdff , - -'gi1L ili:,:2fEZsb-A-V,'fI w if- -V 7 " " ' . ,f 7A:i'7 U 7.V VV ' MI N',r'kk"':'7'T'l'f.ViEET1: fr- ff' 22 7TQ.i:-'61-g,.VVY.'-V--. - 'V V3 F Vffwif- f3Q'9V'5 -Vf .ft3"fV':5Vf-iff-L..f'Vi,1"f'V,-'i-yy f Z. V "!ifgV,2,V'-V-I' , T Wh J.q?.-c . , .V 3 ,flViQ '- ', '-lui-V5,' " VQ,V,-.5l?f:'f- L57 "1'?i'A .V"f?ii 'fl 'ff' ""k2S"Vi""'1"'Qf . 'f'V","'i5Tf"3a"35f'f135'-.'TV221-V V-V VV VV-VV 'A-V-f Q- --r?3?,'A-Y'fifelV-,-'.f-VEVlV.1!.':-,lf-VS?fV1'VVV5-V!-1-ifir-QVT-til---7 ,','-Q.-3:eaf:,13lVQa.! h,f'f'f' J x 42 J :C-vu. 3 1, ' A " Y ' ' '-e' ff " 'a- Q. :Q 5, ::: , .ifginj mlvgggxgtgpguf f" 1tT"I"'T 'Q'5r1.i-AL:i'-:m-,ft- ,,., n may .-.. .- -.-f m-rf , , C . u 5 S 3 Q E Q I S 2 . . FREE Ei'2i'f.El"":'Y55'lf' ' 'Q oMMANmNc orncnn cnn no Am L. LASSITER, USN Commander LASSITER was born in Honolulu, Hawaii on 17 March 1943. He graduated from the U.S. Naval Academy in 1966 and after tours of duty at NAS Pensacola, Florida and NAS Kingsville, Texas, was assigned in 1968 to USS DALE QDLG 191 ln April 1970 he was assigned as a River Assault Group Senior Advisor and later as Executive Officer of the Fourth Riverine Advisory Group located in CANTI-IO, Vietnam. Upon completion of this tour in May 1971 he attended the U.S. Naval Destroyer School in Newport, Rhode Island. Upon graduation he reported in December 1971 as Operations Officer, USS SELLERS QDDG 111- ,ln 1974, he attended the U.S. Naval Postgraduate School in Monterey, California, where he earned a Master of Science in Management in 1975. Following a tour in the Bureau of Naval Personnel in the Active Officer Promotions Branch, he attended the U.S- Naval War College in Newport, Rhode Island, in 1977. From November 1978 through April 1980 he served as Executive Officer, USS PREBLE QDDG 461. In May 1980 he reported fOr duty as Chief Staff Officer to Commander, Destroyer Squadron TWENTY-FIVE Commander LASSITER holds various personal decorations and service medals which include the Bronze Star Medal with Combat Distinguishing Device, Navy Commendation Medal with Combat Distinguishing Device, Navy Achievement Medal and Combat Ribbon. Commander LASSITER is married to th f R ' e ormer onme SOKOI. of Omaha, Nebraska. They have one daughter, Kristan. 47-4 A S. 1- U -aid. Z, -'Q ,'.'- 3 , '...4':"" A' ,,... gn u - -Uv - 5 n f -f-- ,.g ---' " r "' Ecurlv orrrcmn CDR DENNIS J. VAN BUSKIRK, USN Commander VAN BUSKIRK is from Madison, Wisconsin. He was commissioned through the NROTC scholarship program at the University of Wisconsin, Madison where he graduated with a BS degree in Marine Geology in August 1969. His first assignment was as Communications Officer in USS JULIUS A. FURER CDDG-61 homeported in Newport, Rhode Island. He then joined the pre-commissioning detail for USS DALE QDLG-19D and later commissioned her as head- of the Communications Department. In August of 1973 he reported to the Navy Recruiting District, New York where he served as Enlisted Programs officer, responsible for enlisted Navy recruiting in New York City, Long Island, 'and part of upstate New York. ln 1975 he reported to Sperry Systems Management, a defense contractor in Long Island where he spent five months working on the combat systems software and operating doctrine for USS OLIVER HAZARD PERRY QFFG-71. This was followed by Department Head training in Newport. While in Newport he was sent briefly to serve as U.S. Liaison Officer aboard the German tall ship GORCH FOCK during the Bicentennial Celebration in New York City. . Following his graduation from the Department Head course in 1976, he reported to the Oliver Hazard Perry Pre-Commissioning Unit at Bath Iron Works, Bath, Maine as part of the nucleus crew. Commander VAN BUSKIRK commissioned USS OLIVER HAZARD PERRY QFFG-71 as Combat Systems Officer and served in Perry until January of 1980 when he reported to the Pentagon in Washington as Aide and Administrative Assistant to the Deputy Chief of Naval Operations for Surface Warfare. During that time he also served as Military Aide to the Governor of Wisconsin during President Reagan's inaugural in 1981. Following his tour at the Pentagon he reported to USS DEWEY QDDG-45J as Executive Officer. Commander VAN BUSKlRK's awards include: two Navy Commendation Medals, Navy Achievement Medal, the National Defense Service Medal, two Meritorious Unit Citations, and the Sea Service Deployment Ribbon. He is married to the former Ginny GARITY of Jefferson, Wisconsin and they have two daughters, Kelley and Michelle. 3 f - ' ---5--'------fgs.-gs. , 41'1:i:rg--:-Linz.. Au- ' 14- The Standing Naval Force Atlantic is a permanent multi-national naval squadron of destroyer type ships. It has been deployed throughout the 12 million square miles of the North Atlantic since December 1967. The objectives of the force include improvement of multi-national teamwork by providing year round experience and training, demonstrating the solidarity of the Nato Nations, providing for rapid deployment in times of tension, and to provide the elements of a more powerful Nato Naval force if required. CAPTAIN GREGORY F STREETER COMMANDER STANAVFORLANT 'Las-K s.,,,,,.x STANAVFORLANI STAFF LCDR C. A. Boxall, Operations Officer LT P. Regis, Navigation Officer DEPARTMENT EADS LCDR R. L. Shindler, Engineering Officer Supply Officer LT J. L. Fullbright, LCDR S. P. Axtell, Operations Officer -- if' O i LCDR W. R. Roberts, Weapons Officer 5 spuvm- -'aww--1-P'-' -3, - -f f- -.,.,-.. - K f Q A : 6. WW H ,A Q h SNF L Press Conference yf. f 5 f Gperatlons Ing IJ? --.4 r ,nv Uv - . , KJV' ,,,,V.,d- -Z--I xi Q K Q , '--'--- f-V - -- """ ' "W " OPERATIONS SPECIALISTS OS3 Stokes, OSSN Degischer, OS1 Dewitt, OSSN Gutterman, OSCS Ives, ENS O'Rourke, OS3 Rivas, CWO4 French ENS O'Rourke, ACICO LT. Downing, CIC Officer Y f Y F i - ,.--f--f-::-af':-'irs-,,e- '-ze' . .-z-wr' 1: Q.. f. ..: -..:,-..7.-.--...,A. .. .A-z. ,., 4 i l 'E 4. an OSSN Grant, OS3 Finkbiener, OS2 Brown, OS2 Capel, O52 Smith, OS1 Banks, OS3 Roper, O52 OS3 Like, OS2 Harrison, OSSN Degischer, OS2 Hampton, OS2 Bulmer, OS3 Ballard Embrey, EW3 Gunnoe, OS3 Phillips 1 I OSSN Helms, OS3 Shields, OSSN Muehlburger, OS2 Williams, OS2 Myles, OS1 Friedman, O51 Medlin, OS3 Coleman, OSSN Miller. 9 - -- -- L--..n.,.,.. f-4 'Y '-' ' f "'7' ' Le4aJLJ.T.Qi""'Liil5'3" W " "" ' ""' Y iv l LECTRONIC WARFARE f wwf Q! fs if iw ofwxi 1 S f f WZ X My J f X X f .o so ff Jigs, I 77 W wwf who i, X 3 ,W so W WWW A ,, if " WJ 1 - ' 4 42 My X EWC Heagy, EWSN Nix, EWSN Howard, EWC Ruemmler, EW3 Chatam, EW2 Allison, EW3 Gunnoe, EW3 Grna, EWSA Phillips Lx 5 l I l S I l l EWSN Howard makes friends in Aalborg, Denmark s i 3 ,WJ ...Um , ,,.....s.w--- - .-.3:....., , ,,.,.... ,.,, z .- COND! NICATIG DIVISI ADIOMEN Clockwise from bottom left RMC Grover, RMSN Harrison, RM2 McCown RM2 Roberts RMSN Bolin RM2 Mitchem RMSN Yunker, RM1 Shelley, RM2 Mermod, LTJG Anderson, RM2 Ziko, RMSN Davis Center: RMSN Harris CDR Lassiter RM1 Shelley 7 ! 7 7 7 1 "'7" 7' COMMUNICATIONS DIVISIO - 1 SIGNALMEN SM3 Glover, SM3 Fyffe, SMC Brashier, SM2 Johnson, SLM3 Drake ELECTRO ICS TECHNICIANS it 4. 4 Clockwlse ET3 Ballard ET2 Hendrix, ET2 Staas ET3 Mygrant ET3 Llttel ET2 Smith. Bbttom Clockwise ET2 Jones ETC Massey ETSN Kretchman, ET2 Manes, ET2 Greene ETSN Abel CWO2 Black 5 -4 ,, gym? -7.5.1 ,j-.1-1 V ". 8.3.-4...'-A Q :um . 'Q J W 3, Qu., giggles, ef-11 13 -ft. 0 ljfi . , I A1-J.-:q?t'd:f V - 'V Hiya, 4- .. I . , .. ., . m .li ii iw. 4,w..f.,--,.,ngg4:a.:,f'---1-W --- -7 DATA SYSTEMS SPECIALISTS 'Wmgm DS1 Moore, DS1 David, DS2 Suggs, DS3 Frey, DS3 Glockenmier, DS2 Barr, DS2 Nassef, CWO2 Black. ,.'f w X ', f wi? . A , V ,QL. . . , Q. , m-.Wm Zpix " .' X vf f 5 'sr ,VW , , , f . ' L? ii 1 - M 0 f X A ' Wi' Q fd , , XJ . , . ,WM XX x , ,2'33'ffSX . 'Y N , f. ,f,x,7". " 5 vi, Qimx ,Z 215- , ' ' .19 X.,Y'f'1f1g,'5- X wi , fx ML-S Q It ' ' . 'A' '1 wf'4.k Q- ! x , f , A ky, x ,f 60 f X 1 , ff ww. WML ' """""""""""""T""""' ' -ff" """ ' " """"j"' .0 f- ,www + www, , , W, f ,qw ,..Wf I 3. Q.. Q.-. wx .. -M, . .ek K ,MM ,'1 lff 35'1"" , V 1 .,.. ""' T ' i f r-L. .gx:z'-.:f' - ' :...,wr:. ,cf-::,, - . . . , Weapons '53 klg"":.- I ff' 1 1? Y rr I fa 1: r' ' 1-L2 "gg E:""' "' ' --'--W-M--w-----f ' 'ii , , 'q,.y,gm1ii4q5a55+s2 ..4. mmnnml-aff-Hwffm ' VI"" U -- A-1----M .V GUIDED MISSILE DIVISIO ' FTMSN Beasley, FTM2 Nesbit, FTM2 Love, FTM2 Chiappane, FTM2 Solarz, GMM3 Honycutt, FTMC Shileikis, FTM2 Brant, GMM2 Mattson, FTM2 Flynn, FTM2 Schwab, GMM2 Hilliard, GMM2 Wilson, GMM2 Henry, FTM2 Nall, GMM3 Garnett, FTMC Fullbright, GMMC Elliot, FTM2 Brough. if Fi :SA is ,Qbx CWO2 Cochrane, GMCS Morrison 18 4 1 W I FTMSN Beasley langue-ang Y "' """" AS DIVISI N ...-w""'f LT. Mauer, STG2 Hogan, STG2 Frazier, STGC Moore, STG1 Cordy, STGSN Kieffer, STG2 Stuhlman, STG2 Johnson, STG2 Pittman, STGSN Welmers, STGSN Hopkins , X GMTSN Laduke, GMT2 Sullivan, GMT3 Cawley, TMSN Wrienga, LT. Mauer ,ff x X, fa, Z ,V ,nm Ji W ? Q X1 XXX I Ny, ,A xx X no s ' I f4:,.p:,:.- 1- Q..-.,.,-, " fT,,v,Y' ,1 -g v"T. - A -' g v--5-gg: 44, 91- 41, f Y 'fn ffffqf -.----ff.-f - if --1,,.v, .- ,. . ,W , ,Y Ynvyn ,W ' ' -e.f.s-fwza-Q.-,f.,,.--t'i..a-R ge.- ,fa 4 - -1- -W-'--'---1--x--ff-2-v X' S E , ,, Back: SN Holman, SR Toler, SN Royce, SN Cornell, SN Mitts, SN Kieffer, BM3 Watson, SN Gambacorto, SN White, SN Bender, BM1 Cox, LT Nardella, BMC Kimbrough. Front: BM3 Graham, SN Sherbet, SR Davis, BM3 Hamilton, SN Brown, SN Boyd, SR Joffrion, SN Niebeck, BM3 James, SN Gregory S 20 y SN Kieffer, BM3 Harper, BM3 Watson ,,,w.w-'JV ZW iimw f X SN Kieffer, BM3 James, SN Gregory, FN Glover f wrifff' f, K R 4 ' : " 'W2 "' N.. -.--,.e5 f-f?'SM'f22':??'f' -eL2'2EQ.a-frrif. re. wow ph-L ed. YJHUIK1 ,, '...1' .Y- ,, f ' , , Q ",LT""' LY, -' Y , 1.1 -ew.. f. M , 1 .. .Q . V, , V , W, ,V , A . ,, , . , 0 ,A ,f n...--w-.mq.mAl2z.ETb Wm. . HMM., l mvlslo l' v 1 l l l l l l Q! L, Q i E l l l GMG3 Reeves, GMG2 Mason, GMG1 Kochak, GMGC Stewart, FTG3 Smelley, FTG2 Lipa, LTJG Posney, FTGC Greene, FTG3 Dudley, FTG2 Jones, FTGSN Miller, FTG2 Damone 4 22 ENS Keller mme-. . ,..- ,-. -.5 ,,.. ,I 4 if ' ffZ'f"- ' ,Z -1 - . .. .V.. . , --1-1 4, 4...,.... -4g,,....W4,':m M 1 5 23 1 V V w 1 n x X 4 i A ? E f , . "' " X-' .' . ,'-"qw - . . " , . 'f -ffm-L , f.....2..v., " '..,.',.. .H .' I-'vw-iv .... " -1 4 'Y " 'L ' """' f "br:-fu, N-I r .. ' ,Q ..:?',w,. :, "1 .rn.L,.J,,...,,:l.:,,,,.T?,1 -I 4 V, , QIJLL:-fzywv 1-14, 1 +- ..- Y I 1 X zfj ff X X W f W f , --v -f'--'-w- -f ---W' "Y '- V fv 4 as "gf ''-1g:--'---""gf-::5"::.:, ,Q -,.:.:,.L.7:4-:.,.-.,, 3, Q--4 - gnupg '- ' --wr: --y---fff, Wi: -- -.,SW . V ,, , , , V U, 1 I 1 -V v -. fs...Ji,:.5:!4.suu.f- - -L.,.y - '- F' . .,. , '. .4.Ql,i!1LLfY-i2a.'E..i1Kf '. - -- 7-" ... , J.. . -....-.Y - f- ,.,.., W. .1..... , N N . , Q-,-. I 1 fi 5- uv ??2?ffT1mi-- n I1lZ'i3Ti1rf3fu?i34??Ff2iif5fflC!fT2Ufl,54. 5-f? .. "' ,.',,:, - . - - . ' , "iw 1 .. - 2""'?f F7193 -335'-ffifufifi .?2r??:"f! '1'."11t2?:?gP:T:"'.2'N'1 ,.',1 .+.,aa-+4-.,-if ! . f2 ':f 2 i1QL'r7""" ,f' E I I L - l H' ry. I' I 1 I I 1 1 i 3 i 2 i P i. qwvi' N- i -1 I ------ . ,. . ,,,,, Y..-. ..-Y ...v.-.fTq.h,f , ,, , - --annum-mmnugmri - Q fri- .1-,fp , , -- .,. , , L. ,, ,q , . . , ,,,, ,. 1 V M DIVISIO ' C mv- , f f f , M , , , , ,Al h..,Wv,,, f Uv , , X, W, gnmwunvmmm fw f f ff X V 4 ' ' ' ff f W 1 f I I Q, M' "" , ' """i Wg, yi , ,ww WWW "" fW,,,, aww ,, V f f if l l l r lr I MMC McCourt, MM1 Nuckols, MM3 Williams, MM3 Higgins, MMFN Leix, MM3 Hudson, MM2 Nain, MM3 McGulnness, MM2 Dees, MMC Blaine, 2nd Row: MM3 Everett, MM3 Holdman, MMFN Keeley, 3rd Row: MM3 Duncan, MM3 Bennett, MM1 Hall, MM2 Sullivan, MM3 Riebe. W I l ,Q ,lx gl H Q f l l I We 1 5 l .X X ie-Mmvwdmw , CWO3 Pajaro l l .... , -M ,, .,...X MM2 Delles, MM3 Alexzander, MM3 Rosemond, MM3 Dallas, MM2 Butts, ENS Rios MM2 Fowler, MMFN Suber, MM3 O'Malley, MM3 Seibel, MMFN Vos l l , , ,,., , ,,, ,.,., ,. ,.,. , ,.,,. ,.,.., 5 A ..,....V , A ,- 4-,M ,,.,, Mi .QQ ----Z-, Ap ,,,, V ,. A, ,,- .-...- ... -- aw.M ...,,.,.H, ,, i,, ,xL3 ,,F,,:J, , ,,.. AWAY 3' AY i.......:.-.. 5 ..L j, . J A GAN MMC Tobias, ENS King, EN1 McClure, EN3 Geel, MM1 Monn, MMFN Vos, MR2 Frye, FN Glover, MMFN Pahl, MM2 Barbieri, MM3 Riebe, FN Palmer, MMFN Brown, MM3 Roberson, MM2 Teeters Z N Z 7. N x s Y ss 'Ly 1 'v V LT Taylor, EMC Grady, EM1 Holmes, EM3 Bartlett, EM1 Flatt, EMFN Celestino, EMFN Jones, EM2 Jacobs. -----f "" i1""""A""4"H"f"" " flaw: C 'Q-4 ---T ' l l l l l 1 l l l l 1 l l l l 1 w...,-s,--,Q,1a,1,, ,..a-o.,ggo..ga.-.,1g an-.va I mf' no ' Am, Q REP IR DIVISIO 1 i WC 1 LT. Michealson, HT2 Williams, HTSN Johnson, HT1 Thorton, HT3 Simpson, HT3sBeardsley, HT1 Yocum, HTC Barkowski, HTSN Ponce, HT3 Carlson, HT3 Chanel' HTSN Thompson 'X 0- "' 3 MIII1-'W --'-'---- -----'----'f -"-- 1--5-A--qnmggzy,-V ,- ,,,,,,xm,,.Y,Y-, ., V ,...-,...V.1,-F-.. A . Y, ,Y -----' , ,JW -,MLW f -. Q L- ' N' 4-,..,'., .. .fb-. .,,:'3... " - f .,.,. -Vg , X .Q NY f, , M24 lx NB A t V N--.W 4, ,N .FN I 73 Vg Q N X , N55 f K X as S S X S XX gf X V Y QNX gh-..Q' A-N gi xxxk " X N X X X Wilffwfv' ff , I ' 5 ,,Lf j4ff6?g"A L51 A I ,f fm! K ,Nifty I WVWM 5 ' 'vMH , , ,,p,h R W ""::'K 7 Y. N . X -if -Jigs! -- SUDDIY f - , af v.u:'.f:- ffl, 51,4 11 V' .1-Mmmwa:-lf '---f V. - - 4 .z , ,, 'V '-1 - s. --. ' 'A-A-gg., -. '-.:. ,:gfs- ' iia1 ,N -A V f ' -----1 - . :f Elsg..-31-,,...-.-..s.w ,,,,, , . .....,,,,,,-5 1... uns.-4 ali MS DIVISIO MS2 King, MSSN Wagner, MS1 Duyan, MS1 Bautista MSSN Osborne l l "The Unknown Cook" MS3 Jones, MSSN Lewis, MS3 Upchurch, MS1 Campbell, MS1 Michaels, M51 Smith, MS2 Brooks 36 I f ""' fi"-'J' -' "":: ENS Matheny, DK1 Ruiz, DK3 Spitler ENS Matheny DK1 Ruiz "One at a time please - 7.-, . -. , . . MM, .,,--... ., -m.1..mA.w a1nm14'Q HIPS STOREKEEPERS n SK2 Chico SK2 Loubier, SK3 Jenny, SK1 Williams SK3 Brown SKSN Pickett n 38 I 4 5 1 A! I 1 I i HIPS SERVICEME 2 1 Z-M-we l .,,,, ,N SH3 Sayles, SH3 Ladson, SH3 Belton, SHSN Shealey, SH3 Finch SHSN Twigg SH2 Showalter SH1 Balwm in-f f -f---- -f-----,Y - -- 'v' Y --- + .J kj! Www f 4 2 W ff X , ff f' ,ff J ' -f '- '-- f Lf-':a1la1:::1e:4" "" "'D---""' ' ' "M 'nf ' " nummzilpgj' 3 Z f my 't X Q A E Q! 5 ii 1 is 4 1 X E , 2 ?g A E: f 4 s X. my , 51 il r ..,...--' ,.....--- Q x kk-,.v.X gm ,xx, k X X. ,.. ,.,.x ss NW 93 40 W., ww. , X f A af! gfjiqii ' ' 'F-YW " -w - '1-.gray-:.:a:.-r-.: 'f- '- - " 1aL4:.a3,g:5 ngvggig, . ,- ,, --f-Y - - , -vw WH 7, Q Durin 2080 lbs oven roast 2407 lbs pot roast ?g0837gbs coffee v ,500 fresh eggs 276,801 qfs mnk g the deployment Supply served 5479 lbs of chicken 13,034 loaves of bread 17,957 lbs fresh potatoes 33,338 cans of soda pop 126,186 meals fed S128,000.00 total sales Ship Store " L2 f?,1,++...m,., ,,,-.,.Q..f. .,., 1 ,...,, -- A... - +7-Q-M: mu-wi-1 42 .1- A. 4 P ' :lf .- -1 Y Navigation NX DIVISIO PC2 Hardwick PC3 Lafleur f ,f Z HM3 Ballard, HM1 Th0mas0n, HM3 Coney H i - i1li,,, v r NAVIGATIO , NX Q QMSN Glennon, QM2 Husk, QM3 Adams, LTJG Reynolds, QM1 Orman "Chart updated at last" ,-.,H. .H .-.Jalan QM1 Orman .f-511 'PW' -' PERSONNEL - YEOMEN PN1 Lathrop PNSN Batuznch PN3 Hardnsty YN3 Pena YN1 Jackson, YNC Angel, YN3 Coleman, YNSN Slay 1- 1 1 N. 1: F l z 4 l l I li li l ,ll ll vi, 1 i l s l l 1 i i s i I l l I . 'Il J""""""""""' ... .111 , 1.4-.y 5-x,..g,2?3.5Af5,,1q,1g55g- "-w.: -51.1-:.f.f ' :.....--,.- W,-,::p',,.a,g1:--3 i Q 4 9 . .. '. 1 Pty., ...Q 4. n u -v fi -1 S X 2? ff ? i 1 wfbww V 3,7 ivda f A W ,f 2 B Y ' ' 'ff '2'f'1"-vW7Wf5!Hfix'FF.:F!'tIA , H ,- . :fr1m'.':vrrnrrrf'f':r"""K"g- --- --.-flfi.-H -Q-14, 7 ,. ,M , vw-154,111-,mul-1----.. -Y , , 4 -nm.. 'Wi few' , 1:15 44 1156 if ai ff, Lgo 35 ,ww , , fan: 4. J an ww I - LZ, ,, ..r, , ., v 1 ,I ,H -A :Juli V., .,,. , MQ' , ..,- Q ' 1 f J 'TH 1 "1 Ln, ! WL , 1 Wa' ., ., . 1 f M 'L E W-1 V ., ' -mm 4 xi ' 21 f 'Q 9. . fvf, , ' 81, if ffrkyl 'I .fw K Mqzl' , V V -A-f .- ...V ., Y--- ----,H A-I-M -. ,Y--,..-.v.-,.,. Y .W - V. , Q - :L - '14 4' E- - rgzzi. w4--.1Q-vg1.v::.L'..-..4 'T- ' - - r A ,-S55-g:'ff1q.ii,g ,gl-5:uf1.rms-SSHSTALQYS1lYHHfSLa-F-'PmTCi4LiI:EmA1f,2J3TG??laLL,:. J 'if wif"W-ffggffQgf115Sg1:f f1f :1 , ' ffiss-:eL'mu--ff" " 'M -1 CUERJW-f " " CU' "' " 'VA--'A"""- I M, Mwwz ZSQ ST AYFORLANT 1983 -mu., ww..-.N f X ff ' ff b X XM M 12 Q fl 1 f hw l -. in U r 1 r . h X X X ' -XS ,1 M,..4' 2 l Hz nl .ssn1umwxm11mx:lll'.mnh Nl I i 1 1 HNLMS PIET HEYN, HMCS SKEENA, FGS SCHLESWIG HOLSTEIN ,,. . .-. 1. a .- - , 'K - -L Lu.---,1 1-. V. ....-- -.an V .-.:YW.- - Y-HW ' " .-11 .aft 11T?'11' 'f ' ' " .mslmeaszzmg 2,1 Mwwwq wwf 'M WM' ff 55 -...W 1-'wma .-....,. N-0. ufi"n7""hmn1 f fm.. vw.. H-N-W.. 'ww-M. -.1 A W-f-ff. wa.: ,M 14:-v-M 'mfmamw mm 1: M.,......,,.,............. .,,w,uin w-Mu-mm, wwwmw- 71 1 .. , ,I - , -, ,wk "9 f4QEl5fiLM'1fia-??"-Tjfiit.iS5QLPFfF r 'Z ' " ' in 3' H ,fi 'fl 'W gqwsw: m2+fW W 1 ,M,..,,1..,,h .,.. W-V ,, , ,, ,,1,,,2,p-M., .-mm ,,.--4,-a, wa ,1 L. ff.. . ,WH '- ' :J-aff?-ff fwv aid' ' My ,m,1-sy fm f5y,1'4' dHf:'5 , , , ' M ,,.., 5 A A , V z hu f Q 1 r N, A K QV ,, lj f IVUQL 1 f A wa ffm 1 1 ,Q f ',f-w --.. M1 --...W I-"0" ""- --..z,. mw- -M 1, 1-4 -.-....-.T""""'W W """-5-HW.: -Q-........ ............. f ' fp-,ffwlrfv M. , V f , Vpwif "ui ,XML ' fvrl' Mn' 1 4, ,bm ,W 1 vm, -4. ...W --.-.. W anllnhuwm mvnulvwwy-ww. www-'fu-w-1 Nf 'vm -mv filfr 42 ' ' W , .V ,f-if-1 d,.,3c,v 'V X-'cw 72 w""""M -:mann -4' -v- wu W 1 , M m W, ,ff fiaffg up -Fw. Y-ff , W ,S ng. , ,. Jw,M.,, 1 VJ- 1 af' ,f 'A f.,,n6gW,k5,Hm'1mlw.,4,fv1 L., fmfffim .m,,,,1g,,,,Lm,,, AM, .Tw .4 W, 1.-m.i' " , . ,. ,,,,,,. , A ,.Uw,,,Lf,,, .- . ,MMHW ,. ff ff .,,, wh ,,,,,vkW.g,1gfW""', WM. E L aff, , ,gmn ,1,AE,,y. ,..M,,Z,,L' F ., ,M ,Qrhr 1 ,v W 1 3 W-P ww 1 v ,M J ff WWW '?Wf"'M Hfffif' 'lf "'f'MT" N WM W h WWF' .ffmg JA., Q, 47 ,Lqx nb, . L ,,, ,, .W :W W., wF.2jE..,,,,,. A 1771? 1. n fb if W -Ju ,'Sf-1z',.'3.!15M4f:..,, . ,. ,W W, , A ' 5 3-ff .w:.f,,,5:v5:,,.,5f , f M "+f4"f791,"f1jL55'wgx1'Lf,- im-iw if ,J fgnfwwgw qwgffipzr ' ,A , . ,M f . www Ami! M I ,f Agxf, ., , 1 , JM ,Jr ,Q ,1 digg ,,,,,,,,,. uf!f,lff"'f7'A3ff'k' f'fK'KW iff' ILE wfrffffdk jig ' W 'wwyq ' 5 if N 1 f"'fffwf- 'QW , ,f my H "'Cf"1v.,5f1A'1f9'4f, fund JjlLfQf??zQ f'A' l5j4 -'Q ' 575 ff E ,ya " ' 1 , V 11 ,M W W.-fx-,ff-lfwqwi-,wb-V-1 by .q.',w,.ygy',f,' r,', fam, W ,??rw,-"mp ,Ne-my , .. ,, f.'f,L,.m. ,p ' .4 -, 11 My 'SQ,mMf'gl':f1?,,','E?: V " ,,'f41 tffvhzfmsn . ,,'.Mw, -. IE , Y ' - v 1'--. ' M f ff f f ff ff MJf,QgfQ1wfiffff'Q,aiffh1w,i4: -- Q 1 can J , H, 2147 , My WA Mdf by W gf 34 Envy 'P'?V:W,.fJv2if3'-Q" 'fm .- .1 , .f :pf mf,,3,,fw. w 1 , 'if 4' v 'sim '--g,' Jn,. , i f ., m".dif'f".?Zw:,fsf""f:a'wfL1f-,'7 l""' Him- ' , f : Jw 9' 2'2"M4AfJr aw" 3,pw'g,y.AAf2a!a'1T1i'f"+fi-ini,f'1"f-1,f12fl':xH- . 1 '- V :1:gg,g.,.f:Q,z:f'3gqW 7521 f172,EL2f5 IZILQMQf'g7fQFl'2E-5? ,135 :,g-jg:-2 1-fic" gm-fgLwyi4k' nQ,-12 'ff' 1 2 ,1"L1l ' f, " fxrzasfvdfwvfim-,v .W-111ff'Z'?, ' mf.wrPZ'f.'Nf1A'-fum " ,L ' M',,,!-'fa,"3 W , W ,, . M .. , M ws M. ,MW , f, . ,.,,,f',,.m1a4Zk', ,ip ,V 1, J. , ff: bmamkwhgmimgwfiijbgjvgq 1 41 W JG 7:3 , ,.....,k...,,U.J,J,,M,A.,L.,f,,,,1..w..W,..2M.,,v.l.l-iqaim vm 1. ni., 44 A. .NA k - V any e rf Eg N K! ,E W'4E'??7'5'3??3-i'?I?'1iE-iv' E'419-f5'E3i1?i91'ri?'Z+'if'???5fl5?551l'!i"i!!'?Efli L...L..... AAA L I Xf Kg Q 5 Q is SUMMER 1983 2310 f 2 wwv ww M mm 4 i ni ...M n 1 . " "'1""f"' -P 7 2-'F 1-5597A 'f C"2 -'f-"ls-zffqfv -sw-P -' ,..-...N XE Ke N V741 sei 'WIC f 434 .' ". F". . . . . d'f",f-eff'.-Auf--'..'?-'52 S X. V YB r""K -A-fx AX ,mx xi- ....,.,L- 'A x --4 TPI- 'ti 'YC XV '4 .K ,Z 4 X. ,J X xo- 3 V' x - wi: V Q i , bf.: . f 1. i 1- . i 5 'df k 4 ,i .x xx..- . w , , -ff. -1- g V .-1-ff L 1 ff 1 0 ,ff , OA ,wha -wzzgavyg . 'mfr mix? .-,ff ' 1 -A gg- N-'A' J, 4,,,,,,0, ,HL .f-fa v-x j:f"'-fu .4.,,..,. 13,4-"Q f,, . , --41 rf ,,. rn 1- , X, 4.3 7 ,,., if , W ,,. , ,.,.f ,yu-f.,.' M ...Q- ,.,,f..,.,,.. H' f' ' ,Mg ,U k .-...M -N,r- "W .diff LK- , ' - s.-,.f wa, -427' LX, ..,, ' ..f-.T JZ .1.,,ng".9!4f arg, :Www-ef' ' ,gf 'Q mn. 4 7. .xi M! Q65 'f E ,f W, , , 7 .. X 5 Aivw n f ,.,..f'f4 .tang 1 -,,,.v f .41.u-Km Ai-"""-""ff"J - ' - -- U 1--wi :L ' '.:: ' J:...:::.f1:":'gf!-fi1j3-TT ff: -- " Jvfi--' -"N , 5 1 - 3.2111 T""'f'i ' wr 'vi n ,,,,:, - f f gf' X-xxx 0 ' ar Q - , . , ,, N-.--N A . .W ...W 4.-.c..f..,cu...4...,.v - M- ,Ayuxzf F-ff 1-lil! WT 5 Y 1,zi,,-,,i ny: : flr4w1sm4imf ' ' V, .... - .. V- A - 4 , '1 I IQ:-Q:f22.'.:1Z:,..LZ.ZJ-3'-i'I'1fZ"'1:..'.Z:L."'.A115271 ci' -4:-:it L- , L 'T ,,.r,...h.4..,' ..-...,...-..n...,.M.-.-V , ' 'V , l 'f , : . 5 If 7,2 4 1. 3 ME- I 1 W W VV ,I ---ad . .. .. -.........-.....,,-..f-nmzxm.' Q ., i 2,1 . M.-,..4 b ,f 3 vfvv, 3 5 K ? fffigonp f? 0 , f dm' 'f 4 f Q 4w...g,4..x.,, 2 ,V 'fo44v4+' 1 E M ' 4 Qfffi AA '44-?+A,,, 3 f X" Hwff 4' ix .J . .x U .:g,.,f x , ff 'G 4 9 M My f 5 Q 5, f f W bf ff ,, W Q jf a' ' G r+fLFe5wzf3 1. 3. -.T,,..A ,, V .., ,, 5 1 1 '79'-rc.- ,1-.-J.,mlzz.?.:.1......,-,:l ,I ,f,......,,,J ,amz A q u wk' H p 1 V I '1 i W A I1 a 4 E r f Y H I 1 5 M w A1 I h 1 I I . I A ! E i 3 I I . '3'f"f""'f"""""'?5"f'fL"" '- ' "'?"?-'YHQEWEWTE ' . K ' 'x V A " XX WNNNw7x"lfMmNm XM Aw X 'ixwx :X .Al W iff--mxsxw A LJWW ' , 1 K 69 Fi sv ' ' --"-'T""" 'nf' DINB URGH 1 SCUTL il. ... 70 r md f fw -1 1 -' F AQ Q "1-,,g-.-f,m5E:fQQ155i,,5ei?5,1?2Q--1.4-5.E.f.i,1.l.TQ-3.-15 11Y.1-- ' h f i! ',2r f4Sf"ff42'sm2mf1'f:w. -,.-.1 .- - .- - - ,A ,U- I ww Tn, ,A W mu A ' Y A .. , ,.., ..,..-. . .,..,.....-.,. ,... . ,.,,. ,- , - W. ..,- -- . A V ., AY M , .:. ,.,... 5 - - , - -- ,, ' -:-2, -- -. . :.:f'---1 '-'11 . .g ,-,:-- DEN HELDER NETHERLANDS 1 '- .......,, A , : I 4 I 4 1 1 NETHERLANDS X I 3 I A iv- V -- S-2 f.-' -. we .H :4 ef,1+..1-.M 'Q nun'-mu.-.........i, .- MARK N Q ' 1 Lsgwhw ,- ,,4,- ,yn " ' ,1 4 4. f, ,, ,... . . T H" 'gf-:-'T--fv""fi'+7'-"if ' " '- " gr 4--++H"l ICELAND - GREE ...g.-L.......- ----' -- -A MA- '- ' ' 'M wrnnnwmfn-1 Dan Morrison, John Solarz, Duane Eldrige I am not lost, trust me ,,.,..,..,i..-rin. v- 1, -, , , . V MON REAL - ' K' ' ...2..L' -"'-' '...,.,l4,.1...1.,-,HE .. - , F,. TREAL 1 CA AD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x l 1 3 1 11 1 f-f' f , f ff 2 ff fy Za M fff W ff, 76 ii ?l.'i-1 nn:---1ll:nrz1n1q-.....- .... .--, , ---sang iii , 1 u v I I HALIFAX CANADA 77 -----Y .. ,.-,.Lq fa .gm--:'z:vmL1:::,:L.-.4:'-'Jem pu 1.2 ,- 545 3, s.:.,':-,:.,...-... ... , ..--4.4.'..g- ,, - ., .. 1 1 P, wi, P u x Ni 1 1 w W i kt .xl .5, '.....3 M1xi3HrlB1fQE,L 'T 7' J 'T A "' ' l I NE 3 . , M B05 T0 - l fi MASSACHUSETTS L 1 a X 9 N Q 7 H J WI I 1 V 3 4 1 'Y 3 I ii Y 3 Q 1 li ef 78 az:-z, -.:' s " ":5mi3ig?a2fff -pf g p m, ' . 253313 5 15- 652 3759-z ?Eji5Q'f1 Qsaisgifgjivf .3131 " 'W ' 1 - .K i -5 LA ELPHIA PE NSYLVA A X mmm , N N X l L , 6 .' . --1.4, .-S -. -ugh,-,:4'54-... .g.xu.--4-1-, .. , '.., , , -Y Y-, , 1-4 3L,JL:.' . ,Ti ,x' ' ' 1 ,- T 'Z ',:-' " '42:"L, Lgf''-.-1':frf'inf-4en':l:':l 1mfJh4lnM4f.uTtJ1:-xl'L'r-'-MGEH -TT iii?.T-:M1i"fv'7"""""""""" . , 5 , 4 In .14 yn. . - rv Y X.. .. , . . - '- --L..-q ..-.1-.ff-X-'gg S.,-."."Z 'ff'-"'2Z.L z!.L:.'L' BIPS'-f'J..' 'Lax:'n':f:cznkmlllsul:iH'-iiazxnhi' ' , , ""' z I f 4 1 P .- 1 - S 2 . i . I 1 a I 5 . 1 I i 7 2 4 f , v E 7 v L V . 4 1 i X i 3 . F E I 4 . 5 5 , 1 4 I L A 5 5 V L E L t I E 5 I r I 3


Suggestions in the Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book collection:

Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1979 Edition, Page 1

1979

Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1982 Edition, Page 1

1982

Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1985 Edition, Page 1

1985

Dewey (DDG 45) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1988 Edition, Page 1

1988

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.