Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA)

 - Class of 1940

Page 16 of 68

 

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 16 of 68
Page 16 of 68Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 15
Previous Page

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 17
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 16 text:

,...fI F I II IIPRI IHOII Xb PRIILI , xlIlI Nll X nm III Clll sIxIIIIIII 0 44 I I lurux S Irmt Irx III III I IIIII IICII III IIIIIIXWI JX'IIFb C XXI XIIXI1 I IN l I 00 HSN I or ll II II I II Ink EI IA ISILRNIC I' C ORIION PGIQ Q I NI ll I' Ilqlllttl C IIIII C1 ID I FI IL IBF I H CORIJON I EHII umm P CIxIII I I PIIQIIQIIQ' LIIIII CII lvlllllfllll THE R AMBLER 1940 FI ORFNCE El Il XBEIH FII ST me II I IIIIII 0 xIIIIIIII Iru I u Ir s CIIIII' III 171 I Ck Ir su lllt DIIIIII I I IIII4 I I U I II I IIII lllll I rn II III IILI ll EW EI X N hl E INOR I-ISHER NI I I ruImIIII II rc IIIIIII I I I ru I ILLII XISE'IH I-I KN U XX I Inllu FUIIUIIIX I I I'IH IHIIIPIII "LI:1fIII 'i Ei wks A IIT PINK! l'III.I.I:IaI: I' I: I, ."IIu' "I"l .wif As. I I' ' QIFHIII Cl. 2. II. III. A FIIIIIWIIII FII Iir CZ. 3 III. SIIIIIII I'fsIstI-rII Ilistrivf CII FIIS CISI. G' I." ' IIS CZ. fi. -II. IIc-I:t- S 'i 'II' CIII. Yi "- ' v'.'I' II ' S0 ci 'tm' CIII, IIIIII CIIIaIrII CII. IIIICIIIIIIIIIIII KIIIIII C-II. 'k 'I CI. 2. Ii. -I-I. II4ll I' IIIIII CI. 2. 3. II. IIIII I' Smviviy C3 II. I.IIll'IlI'I' C'lIIII CII. I,I'I'I'I'l'I AH' I: -- CI. ZI, ' III l' III I '- CIII. II-.XXII .I:II SIIIIT. Iiclitnr-III-l'IIic-I' C-II. 'ff W '!L'T'e E.: III AITEIIKIK PI'.cj'f:III,' -- CEI: :II.xI. "lfI' .-XNIIIIIII-' I'I'ug:'I':IIII CI. KI. Ast -' l'IIIII CII. C' III . IIII' 'f:II CIIIIII CII, IIIIT i'II IVIIIID. Yi-In ' '.IlI'IlI C-II ' '.I ' '..' ,H If .' - "L 31' E' 1' HE A'I.i.Z 3 PI ' , C'I:xIxII IIIII, " 'f . f,xwIIIIIIy I,l'lIg'l'1lIll CE. II. .Ist -' IIIIIII CII. IIII' I 1 III -M IIITIIIIII-IIl't' CII. .X l':IIIIII'II:I IIIIHII' CII. Girl ' l'IIf:r:IX CZ. II. lvlIIllIlIL'I'I'IilI IVIIIII CII. .IUS I ' ' . 7 , 'RY "L . E' I- 'A"i P" wt. CGI wI.IuI "Jn: AINNIIIIIIII' I'I'III:'I':IIII CI. Z. II. II. Iiuyf C'II4Iir CI. Z. III l':It'I'III'I:I VIIIIIIIIIIII-II Cl. II. IIHIIIIIIIIIIII III'l'NICIl'IlI CIII ' . VIII, CII. 'L.. .II AI-wi P"'r, C'I.AIAII IIIII. I' 'fu Ks. 'IIIIIQ' ,I :I ' CIII. Kar" IIII' I'I'IIp'I':IIII CI. QI. Iiu. '- I CI. Ii. II. IIIIsiIII'm C' IIIIIIIIII1- CBI. flaw Yi---I'r-sfclc-III CII. i'lIlIIIIl'I'1'IilI IIIIIII C-II. ' '-.p:IIIII- ng: CI" he L' l'oIIIIIIvrI'i:II QIIIIII CII. CR king IIIIIII CII. I"mI :III CII. IIJIII CiII:rII I'r IIUIIIIIIIIIUC' CIII. QI ' 1'IvIIIII'il CIII. 'I':IIII1' 'I'IIIIIis QIIIIII Cii. II. ',.1. .'.,' "LCM" In "I Exp . Ag,I ' LI I I' P. TL"'IQ1Tx" l'I.I.I.I:uI: I'III:I'. ."IIn' "ll'iIl" 1 .KN 'IIIIDIQ' I'I'1IgI'IIIII CII. Ii: k'II:Ill CII. l' king: IIIIIII ' I CII. l'r .. C'oIIIIII'y C-I-I, IJINIIIIIIII CII, III ll Roll CI. 2. . 3. 4I. H Il r S I'i'ty C-II. I'I'r"I'I .XIIIIIIl:IIII'I- C2. III. 'I'r: " C2. II. - Av .3 Q A. "Lux CIIT EUIIIIU AI ILT 7 ng Ima: PNC' U :J 4:II.xI. "I3f'ui1f" I 4 I ' I .N I I' 'I 'I "LCG I, L1 'I I II, Ad. I Suhe L - . I i:.': A. "lf I Q V Q

Page 15 text:

JOHN HOWARD DAILEY "Lemza Eucrv A'jd".g11C1I Pew fu 1111tI1:1II II. 3, H. Gym IIIIIII CII. I'r11111 l'11111111itI1'v I3I- ' A x s 11r Q NI IRI IOL ISE DIY IES WI NII HL Mmhly 1 1 FIIIIIIIIII II 1 ,, , 11 Il 1111111 rc 1 1 1 NI XIII'I IIILFRX I Hall SKIIIIIII 11 1 1 IN XXI' IlI'lIS , 1111111111 ln 1 1I II 1 111 1 1111 1s111 1111 111111 III 1 I' 1 X ,. 1. 7 " 1.1.1:1:1: I'111:1-.111.x'1'1111v 1' "Il 11I'IlN 11111 III IQ I I' U 1 117 1 1 111 3 THE R AMBLER 1940 M IRI I Ol Ibh DIC Ixl1Nb0N 1111 1 1011111111111 IIHI111 I, I 1 ss1111 1 1 11 r 1111 Il 11I1111 1111 s 1 I S H 1II1 IS 111r s I11r1 1 I U I I lIIIIIll l'1I ' " 1 1 111 LI 1 1 r 1 lIlII 11111 css 1 1 S Ill r111111111 1 'NIL HOL XS .IOSEI H DON XIO M VI Q, V NI M111 111I 1111 1 Il I'1111t Il Nm Fl IQNIFI 1 1111 11111 1 II sur JOHN XLLEN ILI VNS 11 111111 1 11 1 111lIl 1 11 1 I 1 11LHI1l NI I IERIH X III!! INII I' XRRINI ION ll I 17 1 I 1 1 wx 1 I 111111 1111111 1 11111 1 11 0 II It UIIIIII l 1111111 11- 42. 31. - 3 ' ' A I I A I un , HL H E'-kr13i,,,g,' ,lp A1,J, . P XT., Q1 111.. : 'I.XI. U1""' 'E Ks." I' ,TPQIFGIIII IZ. IH. .XNI ,"I'IlI III- l'I1'f'l'- I1':11I1-r fill. Girls' l'I1 ru. CZ. TU. IIYH' I' F11 I III- QL- Q11 ' 'izll l'I1I III. I'F'Nw VIIIII III- t 3' 1 r g . I 1 ' 1 ' 1 ' 'L L E-51 1111111 Arwzf ' P I " 11mx11:11'1x1. U ' I -' H X, - ,' I'r gr:1111 12. lib, II:1sk1-II1:1Il KU. I'I'l'I"'l'I -XI' ,f I1-111I:1111'1' KID. S1"1111I11111k l'I11I1 S11-1' -Iury CII, I IIEI. 'L' II.. .' I I "'.'l'H A I 'B 'L' 1E:'111, A'1':"'g PQ. l'111.1.11.1: I'111:1-.111x'1'1 III' " ' . U j up Xss-1 I1Iy I'1'11gr:1111 QI. 2. 3. II. ISa1.k' I:II III. .I ' I':1I1l11-lI:1 l'I111i1' II- 33- 3- II- HIFI! III' Ig' 3' U' X Y I'lIi11111-II1- IIIIIIY KID, II:1lI Gu: r1I II-I. II 'Ii 'B' ff- 3- II- II11 - Ii1111111 XYIVI'-I,I". ' I 'III QU, II1l 1' II11II II. Z. 3. II- 111 - so-'-tg 11-1. I,iI1:1I',' P11111 CH. I'-'1'f1'1'f - IIN'- l1um.t, U- 3' gg. 11, Pr 1' 11111IIt-- 131, IIIII li1'iIy 'PIII' ff" 111itI'- Ci, IH. II-.X11111.1-:11 SIQII'-S1 rin IiI'I ' III- Z'Lu 11: 11' Efrv, A1, P111 A Q .mb '1111 121, ,111 - IIA' 111 III 11. 2. :1, 11, 111 1A ' 1-J'-f' 111i IVIIIII KID., IS: I Cl, 2, II, H, H11 k-II1:1II CII, II. 7' .X l'illlIII'IIil l'I11ir fl, 2, 3, IJ, Girlf l'I1 rus CI, 2, II, I-D. 1 S111 I'I1Ihfk'I'II I7'.Iri1'I CI Il. Ci, I-J, l'ivi1' " 111 g- X A ffij, Del 'grab' I l'ivi1' I"11r11111 I. 'sngu' 13, ID, l'1 - "ul 6, 9' i'I1I QU, II 'k KID, I.iI1r:1ry l'l11I QI. 2, 31, I" f'1'I '- Att' 1 '- CSD. I'r'.'.' IIIIIII Ci. I-J, Ii-.fX,111,1:11 .'tz1If II-I. Q H "' ' IIVEIIIII' 'I'- 11is CID. IIz1 "u IIIIIII QU. S-1'r1-tary QI-J. . In i AY I 1 , Avi rw I "L: IS- E11f1Vt-11' A" :tw 1.1 PCVI1'VITMjVW'g':! 111-:J IRAI. H' x ' B11 fl, 2, 3, IJ, C ki1g: l'IlI CID. ' I:II QU. M qi. Q I II -I -. 1 CID. I'1-rf'1't Att' If -- 131, 'I'2lI1Il' 'I'1-11111 ' I' I'I1I 133, I'.I 1 CID. I "L :GI gwirw 4 r1P1'f x N. C9111 :11.11. ".l1l1'f' S 'tg Gym L'I11I1 QU, I,t'I'I"l'l'I .xII1'IIIIEIIIl't' QI, Z, IH. I y rw Y 1 - 1 1 ,rv 1 I 1 I A L A 4 I . Q "L1gi -I'1'jH:'1I1j, E1 ,, Ar' '- P1,'1,'. Q ' 1'111.1.1:1a1: I,111:1'. 1111' "I:1,'l' -a f ' .xNN'IllIDI.Y I'1' ,1,y':1111 fl, 2. U. IIz11I111i11I1111 IQIIIII CSU, IS:1111I III. H. .I 12111111-II11 l'I111ir CI. 2. Ii, IJ, tiirii 1'I1111'111 ts IZ. II. II. 511 II I'l:1sI1'1'11 I'I1 run 12. Ii, lb. Civic I"l1I'IIIl 4 ' Iii, IJ. I71-I ',1::1I1- III 1'i1'i1' I"Ul'lIIIl I.'2IgIlI' 1245, FI: , 51-1-- , I't'I1II'j' CQJ, I'1ti11111-II1' i'I11I1 KID, II:1II 1111: r1I CID, I A V, H1 S1'l'I'l'Illl'j' CI. 2, ii. IJ. II111 r Ihll fl, 2, 3, L1 1, i ' w ,S ' II ' S1114 'If' III. II, I'r'.' I-1t III. Ill'I'I'I'1'I .XII1-111Iz 111 - v, HJ, I,I'4IIIl I' 1 111iII'- fiij. I'11I1Ii1-ity 1' iII'1- 13. ID W , Q I . ' l'I1:1i1'111:111 QU, SIllI'III I' "I fl-J. IllPage 17 text:

HDPE I'R KX X IXIIXII If, It FX Nxllll I X l7g,I'llIl nf mr I ex IIIITI u an I I5 I II N NNIN III Rl IH IDX IRPPN ISI XII RL HI: NI I ru mm QRII' I IINI' I Xl XII I 1 rx NM m w x Ulll IILFIIII n 1 mr: I Ullll IIH tlll ll Nl 1 un ax Il Inf muh N 4 II IIII I Nl IRI XRE1 I'I Il XIII' IH H XRI PR 111 NNIIII I X IIII I I I I Ill ,,,,,,f' THE R AMBLER 1940 JOXI I' NI XRII' H XX NN XRD I KRXII! I IIIITX I Ill I II III mr um Il nm X NI IH IH I x I EDI I H FI I EN HASBFII REB I .1 X2 III V AIHLH ' il : .m.x'1'f ' "lIux.wir' NI" rvcl ' v ."uv " . ' 1 fvum, .vw 1. 505- . A, TH. y ' A?" l., I v ' vry ' . MARY IIXIHERIYI' HFASI ILY I, I. , vt wi Yr' ' . .III '. , "lI'ilI.u" L.: In "1 lhI.I'I' 1' " .' , ' - "1 I"mu 'i '0' DAVID KNIFE HELLINISS, JR. HI."L""x'I1I Ev' T41 Axxfu1I PVP I. III.I. I I -..I x , , x .,xRx.l.l . 5 , Iu1.1.l,m. I Rl.II . nn lima XF' , l , .XSNPIIIIIIX I'rug'r:m1 II, IJ. Iiund II. 2, 3. U. Fmntlmll 'I 'J' II 'I ID 'I"1IvI1' 'I'c'nllis I'IuIv IIB I' I1'r I3 I-Q .--'QI - . sn .. l'IIffI'I'Il

Suggestions in the Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) collection:

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.