Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL)

 - Class of 1949

Page 17 of 76

 

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 17 of 76
Page 17 of 76Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 16
Previous Page

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 18
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 17 text:

Juniors N1111111, Il. II1-111'11'I1s, 1. I111111II. 'I'I111'1I IQ1111-- .l. II1'11gg1'1', Il. 11ZlxI, II. II111'I111 X, QI11-1111111-II1. XI, IIlI'Ii, X.,I1111111. I'-1131 I11111- I'I41'II-I'1'l', f41'I1l'111'1I1'1', NI1'11':1I1, I'. I'1'I1'I'5, I.. X11-11-1111, Sl'K'4III1I I11111- I,. X11-11I11-I, XI, 'I'I111111s1-11, I1 X1-IS1111, Lf 'I'111111s1-111I. ,1 . , , . . 1111'I1, NI XIz11Is1-11, II. 'III1111'1111. X1111kI1-111:11111, NI. X11-st. I"11's1 I11111-12. 1'11II11, II. I1l'1II'lINI1'j, IT. I1111' 141-11. 11. I',sI11'I1, XI11 I'.1I11:11'1Is. 51-1'11111I K1111- C. I1l'I'IIII, -I. II1':11I1. I1, I"1':11111- AX. I'11I1I. ,, . , . . , II111'1I I11111--XX. .I11I111x1111, I3 II1-l1111I1, II CHllI'11'l', IQ. I,111's1-11, IQ. II111'I1, II, Ix1111a11'I1, XX. I,111-1IlI11'. II111'1I I11111 I. I1111'I1:11'1I1, I., U11gI111111, I1 xIU1II'L', lr. I'4IlI1'. 11l'l'41'. I711111-II1 IQ1111 IC. Ii11'I1:11'1IN, Ii. XI11-11111, II Y111111g', FI. I111'I1:11'1Ix1111. I.. 51'I1111:11j11-, ,I I I'11-1'1'1-. S1111'1- 11111' IAITSIIIIISIII lI2lf'S, 111- -I1lIII1bl'S I1:11'1- g:11I11-1'1-1I ffICIIlIS, 1-X111-1'11-111-1-, :1111I 1-1'1-11 s111111- k111111I1-1Ig1- 11-11111 y1- 11I1 1I111:1 1111111-1: I1k'IlI1'II1I1L'l' II11- 111-11:1I111-s SL'lI11IIIl'1'1I 1I111'i11g 1'4l'K'SI'l1IIll1l X11-1-I1 11' 111- 4IIIIIl'1 111-111' 11111' gn-1-11 ":11-1-1-ss111'11-S?" I11-I11-1'1- 1111-, 111- 111-1'1- 111 ll'I'I'U1' :1II 1I1:11 111-1-kf XY1- 1II11s11'1011s I.l'l1SIl 1-1111s11'111'11-1I :1 1111111 X11II1 S1-1111-I1 1:1111- f111' 1I11- II111111- 11111111111 I':11':11I1-3 11111'111'11111:111-I1' 11 I1I1-11' 11111111 I11-I111'1- 1I11- j111lg1'S S1111 11. .X151111 111 fllll' s1111I111111111'1- 11-111' 111- ll'Il'1I 1111111111-1 11:11 111'1II111111 s1'1111-I1 1:1111-I, I1111 1I11- 1I11-1111- 1111s ll I111 1:1g111-. Y1111 11111s111'1 1111111 KYIII' 11:11'11', II11- I'.11'Sl2l 1I1- NI1-x11'11g 1-1111 1111111111 1111'g1-1 1I11- 11:1IIs IAIIIIIIIQ 1I111111 :11 1111- Inst 1111111111-? 'I'I11s Inst fZlII 11'1- 11'1-r1- j11111111's 111 Inst :1111I 111- 1-I1-1'11-1I 11111' 111's1 11-111: lll'l'SI1Il'III, .XIIII If1'1sI111-. 1XIs11, 1'1-1':1II lllll' IXIIIQ 11111 11151 11I:1CC I111' II111111-1-11111i11g 1I11:11s? If1'1-11 1I11111gI1 111- 1I11I llfil' g11111I 11I1I s1'1111-I1 1:1111-, 11111' "II11I1I 'III1:11 'I'1g1-r" tI11-1111- 1-:11111- 11111 1111 t11pI Sillft' 11'1-'11- 1011111-1I s111-I1 111-111-1'1111s I1l'Il1'11IS 4IIll'IIIg 1I11-S1 111's1 1I11'1-1- 11-1115, 111-xl 11-111' 111II SIIIACIX 1:1I11- 1I11- 1':1k1'I I911'-1 IQ1111-- If. 1'111111111', II. II:11'1'1s1111, Il. I'1IIIll'S,C. I12lI'1l'j, Xliss I11'IlIIy. S1-1'11111I IQ1111 X, I"1sI111-, IJ, Il1111I11:. -I. Iilljjf II111'1I I11111- I. I1-1'1111:111, II, HIN1111, rl, 1:111- I'11111'1I1 I11111 - I. X1-IN1111, I1. XI1II1-1', .1 If11111'1I1 IQ1111- 11. I.:111g, XY. I'AI'1lIII1, If, II1111, IIITSI IQ1111-Y I', XX11111I11I1I'1I, Il, SIg111I1-17 II I11'2l1IL'I, I". 51'I111I1, XIV. fI'II111-31. S1-1'11111I IQ1111 I I'11IIlfI. IQ. I':11111-, 11. S1111I 1I:11'1I, XI. IU111111-I1I, Ii. 'IiI1111'1111111, I.. X11-11k1-I " ' 1 " 1 ' 1 1 1I1

Page 16 text:

Sophomores Ifirst Ibm' Xlifs CIIIIIIQIS, fl. CI1l'IlIIl'I', G, Q'I'IiIIl', I'. XIIIcIN'II, -I. Ihlrnzl. SWIIIIII Ibm I". CuIIrIIN'j.', XI. IIlll'Ii1'l', II. IJ1'XY1III4, XI. UQIIIIITIIII, I'. XICQQSIIIIIIIII, -I .XIIIivIv. 'I'IIiI'II Ibm X. XI:1I'xiII, AI, I3w1'I1I'llSIl, If. IIIIIIU- IPVIIIIIII, I.. IIllI'Ill'l', II. I'.IIl'I'I. I'.qm1l1'III IQIIYI XI, II:IgI'I', VI. I'AiIZ1N1III, XI I,m', VI. I,.II'IIINI, X, XImI'zIII:IIII, Ifirst Iimx Xliw Y.lllI'Ilk'L'IiI, S, Stuck, XI Ii:lilI1I'III'II, -I, YIIIISI, IQ. SITINIIII. SINNIIIII IQIIN IJ. SIINIgsIiII, II, rI'INmIps1III, XI X'I'SlL'Iv1I, II. I'L'Ilk'I', XI. XYISSVII, If, SIN14. 'I'Im-Il IQII11 Il, Slzxssun, S. ZIIIIIINTIIIJIII, N 1 - 1 11 1 ,1 INI'Is1III, XI, Xvlsmm, L. IIII'IN'I', S, II'c'scII. I"41III'III Rmx FI. SIN'I'III:uI, IQ. N'Iz, X. ScIII'I'i- Iwr, I'. XXLIIIQIIINIIIII, IJ. SIIIIIII, XI. SII'iIII4I' I'. SININ. I"iI'sI Huw Il, XIUIQIIII, XY. I.:IIIgn'I'II:IIIsI'II, XII' ILLI1, II. I,.IIIgI'I'II:IIIsI'II, IJ, 'IUSSIIIL IZ. XII'- C.uIINIII, SCCHIIII Iimx -I. IlIIsIIIIIIN'I', IQ. XIIIVIIZ, I, XIIIIIs1'II, XY, IIIVIQ, Ii. IXIAIIIIIICV, U, IIIIINI Ii. fI:II'I1, IQ. XIII'II. 'IIIIIIWI Ibm il. IIiIIm'II, IJ. Ifmrlv. .X. .IIIIIIISIIII II, IIIIIIIVV, II. Kmnp, If. IfIIIIy, IP. I,:II'sI'II, 'I'. I3m'IIIIn1, I'.lIlll'III IQIIII XY. IIIIIIISIIII, IQ, IlI'I'IIN1III, II fI:1yIIII'1I, I., I!IIIIu:II'II, II, IIIIl'l'IN'I'I, XY, IIIIIII, , . II. IIIIVIIJIII, l,. UIIIINII, IQ. IJLIIILI. I"iI'SI IQINI II. XYI'IIIN'I, IQ. SIIIVIQ, XII1 SIllll'Ii5, I.. SL'IN'NI, IQ. SI'II, SWIIIIII Kun IQ, XXIUIIII, Ii. SII'CkI'l', II, XYIII- gutv, R. XX IIiIiIIg', XY. SCIll'L'CIi. 'I'IliI'II Iimx-XY. R1IIN'1'IsIm, XY, IQIN'ksII':NI f1 1 1 I1 1 I. 5IIlL'Ix, I'.. II'X'UlI, IQ. 5IlIIUIi, FI. SCIlI'IlI'lIl'I'. . 1,1 . IWIIITIII linux 5. Im'gI'sInI, IQ. XX K'SIt'I'III'L'Ii, II, SI'IIiI1II, XX. SCIIZICI, II. I,l'Il'I'5, .I, SIIITIISIIII. XYI', IIN' Class III' '5I, c'IIII'1'c'II IIN' IIINwI'Ix':Iys III XY,C.II.S. in SL'1JIi'IIIIIi'I', I0-17. Ifm' IIN' p:IsI Ixus yours II has IN'I'II IIIL' pI:N'I' III' SIIIIIX, IAIIII ZIIIII I'I'I'rv:IIiwlI. XS :III IIIIl'UIIlIK'IIOlI III XX'.C.II.S., IIN' IrzNIIIiIIII:II I'4I'l'SIIlIIllll XYI'ck uns IN'III, III wIIN'II s:II.I:IIIIiIIg :IINI IIIIIIIQ-u:II'1'5'iIIg Non' IlIIIIIII1ISIL'l'I'II In IIS I'4l'L'SIIIl'S. XI IIN' I'1NI III' III:II wI'I'k, IIIL' I'4I'L'SIIIII2llI RI'fn'pIi1III um IN'I1I. 'l'IN-II III' :III I'c'II :Is if In' xwrn' I-vnllyIIN-mIN'rs1II' XY.C.Ii.9, 'I'IN' cI1'cINnI III' Claw I.I'IN'I'I's Ixus IN'III, IIIII wa' IINI INII km-xx' INIW III :N'I, IIN' l'Il'K'IIllII IIr11I11' IIII llI.IK'I' IIN' UIUCIIIIII III IIIIII Clark, III'I'sIIIc'III. Xs s1IpINIIINII'I's III' llCL'IIlIllIIISIIl'lI IINII'I'. .XI IIN' I'IzIsw I'I1'cIi1III, ,lcrry IliIII'III' Ixus I'II'1'Ic1I 1m'sNII'III3 'I'I1m III'nIIm, X'IL'l'-lII'l'SIlIt'IIIQ XI:II'y IJIII'Iil'K', Sl'Cl'l'I1lI'X'Q LIIIRI Iiilly II1N'l'IN'I'I, II'l'JlSIII'1'I'. III IIN' II1mN'a'uIIIII1g' IIQIVLIIII' nur IIIIQII won IIN' S5 IIIII'1I prim, 'IXIN' SIIIIIIIIIIIIIIK' IIIIII, WIIIUII IIIIS yvzu' uns 1'IIIiIII'II "UNI III'NII1'IN'rg," uns IN'III in IIN' czmfctcrizn QIIIINI r:IINII1'1, I1Jll'I'l'I5, IIII' Gc'I'III:III IILIIILI :IINI IIIl' .XSII II:II'I'I'I f3llilI'l'III'.Page 18 text:

fqfmuncf 7fze .ziqgavi TMC' JOKE LHC? AHS Q X ,.fu Jl-WIHXI' XXIXNJ VHXRSYY SEE SOVIETHINGE CRAMPHN' WD ur xx mhfxlw DAY

Suggestions in the Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) collection:

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Woodstock Community High School - Woodcohi Yearbook (Woodstock, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.