Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX)

 - Class of 1932

Page 6 of 20

 

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 6 of 20
Page 6 of 20Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 5
Previous Page

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 7
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 6 text:

59 K WE?-X ..-44? 3 NIXRI I I'RI'II' FIIII IIRISQ XI I N IIIS I XI IINI' NILIJNNIIJN X AI DINI' THOMPSON! I ONXK AX I I -XUNII II II I NI XRII' KI' -IRIN IRIVII IIPN 'NIIDIJNIXI RAXBORN JXNIPS NI-XRY I-XURA XSONI XI Is IIOXD I III'RI X 'NONX RL IH POI IFR .IINI III-'WRX IIIIII -XNII IOPINNI' OSISORNI' 'N I III' ART SII I.1IiLI' BOXU II I IOIINST N I I IXIRNII' KINI VKIIIN I I' RAI DINI' VIII I MON IxI+I'IIl ICANISIHVI I I 9 HII Ix IIOXN XRD I ICINIIS IOIIISI' ASIIIROI I' VN I' II 'VIII KI KNIOX I' -VVI I'I"ORI1I-X TP.AI.UI'. I Ii BORDI-,Y .I XI Ix VN -XI L-XI,Iu I DORA LRXIISII

Page 5 text:

HISIOFQ 0 the Class O 32 fI'IlItIllN 1 1,5 II nnff 0 f U0 1 1Im 1 I .111thm1 N N1 1 m IL 1 QI N 1 II hm 411 1n 1Il st or 1 1tIxc1 ll 1 N 1111 x N x11 gldil 1,gl11111.1t4.N IL 1 mx N In 4 FIN NN 1 --x x Il Imam f Iuatmd x 1 . 110111 X f tI11111a ll L l U t IIIUU In Y .w1 tmm xx Inch kno x I1 Ll nut Nxlll . mlul xx 1 mt 1111 .mm lc N .11 1 nf- 1 I1 111 N Iuxxx tllf 1 HIS I up Ill bl N xxx-11 1 1 1 UI 1 1 . -N Ll 1 m IUTIIOI 1, . 1 1 mn x tu I f11 1 nt mn cn 111 111111 xx1tI1 1 1111 f .1111 xx1 1 - 1 xo II mum' fm 1 um n 1 11n1 KIII' A it Il 1 Q 1- .unm f x muwlxm x Ll In xu I I 1 1 tIlIll.Y1 111 N .11111u11n111111n 1 x N I U I , s NIL . ec n 1 M " tx 1 r- 11 1 1 -.vu .11 N 1 I x L ,vt N xx-1.1 11111 xII Lx I. N U 1 t1 ' 1 I I 1 N Ix 1 N 4 N 11 - lat N - mu n ttll x Ixnoxx 1 ' 1 1 I xxtl N In xx B1.11I Imxx In thxxaltm- 1I1I . x x 11 lx . at ld tilt L 1 4 X . nll gg 111 1 -1m N ox . 13 - 1 1 111 x nt-xx .mt NYT 1 III III' IN NUI dXX4X NN 11 xx .xx '1 IIII tn . , 1 f , muah xxt 111.11 1 1111 nx mu N4 1 1 ll I .1 1 I 1n.1 sm! 1 1 N . IN'-U -IH 1 ll 1 IIIIAKLUNIIIIII 1 llx s 4 g Jlgx 1 1 -N -f xhm JI 111 Itl 11.1nN 1 I 1111.1 1-un xxax 1 Illitllldx 1-11 x 1 It 1 IIIIU II X 1 4 I I AIN 111- .mot tl 1 t11II11xx - 1m1x11Iu1I nltlllllflt n 11111111 r 1 I' 1111110 N nm III '1 H111 1-11.1 I11 1 utt I tw 1 0 U11 N 1 tx N .1x1 2. x n 111 ll L11 N 1 1 .1 11 111 N1 unc IIMIIII 111m x Il x .111 tu W, ll 11101-111 INIIIIIQ xx 1 1 ti lXXtl 0 N K N txtr' ll 11.1 II! Il I HI xo 1111111 me N 1 vm NN x ll t Il 1 N 1 1 UXl HII Il! l I 1 n ll 1 A N 1 U 1 U I T xx 1 1041111 IX .1 1 1Q1tIx IxII Thu h. 1 YYNQ 1 lc 1 Ixx N1 I'Ix I QIIIIIAHCI Pottvl u 0 man htm 1 1 xum ua - f I 1 11 Dum mu -- 11.11141 I N lllll thu tm lgnomnt 1 rlln IIILI Il 1111111 nxxxax xxt dx S01 I XX U1 la 1 Iii ant 111 px MIIIILIIIIIQ in the extxenxc- x 1.11 1.111111 111-1 tnnugh to f xc N t 1 1 1 me xx.1 but mon llk I Q lit Ic IX . 1 . 1 mltu 1 xx Sl van 0 11.1I1le hoxx d -vp Q t It 1 X Wa QIOXXI 'I 1 I If 11 1 .xgffxm Wm. cw uk mxxuu IUNI d11ttuI .dong an ox tht xI1.1 0 1 mug to r- LU 4 I 1 I l I I I I 11111 examx 1 had 1 Q11-.it mam -nod IIIN Q 111 Oll N fmt mf: 111 .11 1111151 1111. 1 t on xx 1 xc nc 11 xou1 toll n 114111211141 N n X - xn -n' . In xxm If u1'r1- 111 pc-111111 Bob Tu '111 x . 111 0111 1111 111m .mtl NIAIQLIUI xxtxux 11111 ll . 1 1 111111 mmm QIIN 0 Il L . x 010 I 1 It Idl 1 I UN 1 U Nl U Imtlx ,1 I' ll 1 1 1111 0 1 1 ltx 1 1 1 xh1I -I1T11nx. wx X mt IXXIIII' xxx nun no NOON 1 R N . Tl mtg xx! IIKIIKI 0111 N I 11' 1 111 , 1- 11 Y 111 xx.xx xt nw 11 11 N II 1 x xx1N xt: -- It I 1 x 1 xx I1 11 3 0 4 x If x mvx- g nmxxrmx wn.I fx-11 1 xxax x . .1 nt Igll I1 F01 0 N I x 4 4 ' NI 1'I1N 0 JN 4 1 'wxmonx 1Ik'Nllt 1 sf-111 11 tmunuf-d 1-n paw 1' I., 0. " f ' Q . I,x f I-291' aj -'NI " -I-.S .. S . - 1-.S " '. . I.1n,In 11,1 ,,II1L'2L 1 ll " IJZH. , slick l,,, to 2 ,.l.,L,1 xx 1- xx'oL h'1'1- tu I1-arm to dc , I' 1' li I' 1 " III' n'x'.I' 111-, war. 2 ligmy up ,mu - HW 1111 'xml Q'Ul'I'l'l'IItIYl I mc- s 'Vt-1' 'l'I1- -ny ' g . if p1'011e1'Iy df- xt -1 -1 1- .11 ,1, ,,1' W .1 . -11,1111 1,V Us xxx- In-1-'1111v m1-1'1- LlIII'llIy. W- x mu- s1'1'iI1e-11. IIIIINIIL It- -ntitl -I " dad." wh- ,1 dozonb. of M. , .- V011 5.1, ,1111 11v1111II1-tt-ly 1IisiII11siunx-tl in 1111' pro- II ', s' -- ' igm " '- is IIis:," it I-- 1- 1 - ... WO., 1-m.c.'b1y ..l..I cu '-ive-4I i1I1-as 01' hi 'I1 51-h xl, XY- st Im ' - 1 - I " al'- I1'1-111 thc uw-1'-c1'oxx'1l1-tl 1'1m111.', tht- I' I I U' "II" -"'I'I' V IIVII in hi II II ' III I'FI- -'I .' " 'U -I IIN' 11t1zlIIi11'1ti0 5 of tI -xv still-1I1-Iu1I1-11 IIIIIIIII 'III' IIII' If XI I.I ' ' I IIIIIIIW HP II III II- "IIIIIIIU I I,x'III,'.', thvb' x'x-'- II 1. 1' ' to II ' .that Il tIfI is I- 'I "If-I -IUC' II 'II ' I 'S -' ' . 21 I'i111I ot' II'll'll'lFSllS. 'I'I11'Y Itlc-is VI' -'f' II I- IIIIII tI11'1'1' " -' 1 II II III' I' I II' ' 'I .I -' ' ' LI " I-1-II1-x'1-1I tit' 1I11'5' LHV4' it 21 --111, IYLIVIIHIII for 111isc'1'1-'1nts. -ml II1111 1111 UQ tht- '1-II'-u111t'i1I1-nw ut' vunvc-it, VV1- 1112 11, ,-.n X1-111.1 mai WH 3 11in1'i11aI is A1'g11s-1-xx-1I. I1z1I 1'IimI11-II 21 IittIL' Ilighn-1', only to 110. 1-0 l.1.Sm.I' -. . '. . X., A111 l .. . 1, .I -, ,,.. . ciixw- In.o "1I0 -1 -1' " t0l'.II S' -ti wt II i .-,- - in littlt- S111-'1111:4. xx'1- :1I.'1 z1c1'111111IisI11-ti 1 SIIIKIYII I-11. wt' ll.4 im: -tlizt -Iy rum-I our I'll'I.x tn I11' iml' 1 'itI 1I'21S '-' I -'11-. '1't -1' the 1'I'1s:1 was III 'Ilx' ".1- I. III SIII I-I IIIII IIIIIII' 'IIIII II I I I' "I 1n,11.. 1 of mm-ni N. Supl U- mb.. BIiI'2'lll'l'IIl' f'E1iI1I1't-:Q -mtl II1-ti Em- II' I If I II - I I III I '-vf-1', xx'1- In-xx'iI1I1-1'1-II s I- i ' IH" "IX tx- -k 1 ' -' , I-:I VIII 'I' 'If II.' " I' HI.. 'mi to tt'11' III I III: ' '- rt-ally th- I'u- IIIII af 5"I'III'I'IIIY 'IIIII I II-'IIII"II 'III IIIIIH I IIII, III III I I I II. t111'1- 1'I11ss 1-I' 'II21 fu -11 :Iis1'11x'x-1'x-11 III' 'IIII7' i"I'VIII,- IIIIIIIIIIIIIIIV VI IIIII' - 'I I I ' I 'I 'I- 1I1z1t xxx- I1'11I In-1-n vast 111 :1 1IiQ 'g'z111- "IIIIII'I'S- IIIIII III' IIIII IIII I "' I III!-I IIIIII I II IIIIIIIII II I . I IIT II Ita-I 111'1 .',' Im: tI11- stulw ot' - I ' I'f-' NIV. C' " xt: ff, TI1- 1'I1i-'I' 1'I:1Q+ IIIII IIIIII III IIIIIIIIIIII 'II1'IQ- IIIQS III4 Ili -'h. Ile-re' xx'1' xx"1it1-I t'111'txx'1 I IIII 'I t " .' th- CI 'A.4 'I.'. I . 1 - 1' 'tzII- I -S. -' xx'il -l 1xI1"'1:if1S H1111 1x'1'1'1' ?1IIIII'f'4"1Il'xI. if II ' ' I I ' I -' 'I 10" 1.1 ,11' ,M . 1 .'1t'ng Spirits. H. ,-,K fm11 ' 1 'iats-, x'vl'- I'1x' sI1-1I 1111 III' IIfI I-'IA' I ' I'I IIII II' I I. I lb, ml SI .wmv I S . 3.15. A A n . . 11.-. 21 '1111 sum' so I11'1-zxktus . 'h1cI1 lx 1. Tl 9 , 'ing . 1. '. 2 F wprc 1X1-I'-'I - lg' I :MI v - .141 WI -V at IIIQI xx"- I11-I'zQ,.I1-1I 'ntl I ' 'VI 2 Q ' k US HAI IIVII III'II" IIILIIIL1HIIIIIIWHII, ,IIIIII:,Il,5.II I dump 1.',-L.,1,m..n- f1.01mg VCU- ,Nui-11 NI2lIQLlL'1'lIt' tI11I1I1'1-ss. Mos: Pu1111I:x1' A A I 21111--II mit- --fm." wt-N a11.1xx-1-.1 I., 1411-I." R1-I i Nj --x1 .-1 P- 11I.r II 'I -' I 5 I ' I' 'III' 1-nt-I' tI1I tt- 111I-- of I1-' ' I L,, x'1 .XII N ' I II II 1" "NI it IIIII4 I I I IIS I I ' I II 'III' :'uI ','." '-I' :1II11xx - I LlI'SL'I ' lu 111' IT:-z111tit'11I i'i1'I.II :xml tIz1x' Vit" , ':ni.-1. III I I I I"-4 I FIIII I IIIIIIII' IIIIII IIIIISI In-V111-11 intfI 1I1-- S111 Iy II:1II. IIl'I'lI xxx- I'i'.'t'IYI1J I. - x'i.'. 1-ss' .' -st: I'1j Wil- IIII I I I II IIiII I IIIISI. I Iistt-111-1I xx'itI1 l'2lII. :1tt IIIIIOTI tw -1111' IIIYIII 1111-I IIVI' II' N1III'11- "I'1""IIf IIII IIII II IIII I IIIIII IIIIIII IIIIII IIII'II.I B II i"1'st - w,-1, - -- I 1, z11'1I 1 'A-' I'I'.'Q R111 t'Ix1'I:ri11n '1 I I'II'I'N.fI7II QI.. 11i. -AsI11"1.' tt. 'Ixx'1-1'.x:- I'I1n1' tIw nl-Xt ft-xx' IQIYN tI1L-1'1- 15:1 I 115- ASI "1tII. ' ' I L51-III' II I III II II.III IIIIIISI .IIII.. ' ilII'1'lIt 1'1111nIng 11- z1r1I t'1'11" tI11'w11u21f 1I1f'1'-"1 IIII I I I 'III' I II 'IIIII' II IIIIIII.. out I1'1IIs, in 1I1'.'1 I"1t1- lIIIIIlIl'IQ tw- Nt ' xx'1-1'1- tht- 11-sr ui' 114 xi1I1 t III II 'III III I II I II II 1':11'l'5' out tht-sv uft-1'L'11f"1t I xiI1'1'1'- 1-1' z -' . II: -nts. 'Ii I1 S K I II IIII IIIIIII IIIIII III tio I of tht- firgt Itxy. By 11811: ,,1.,.11.lpS as n I, . 1.11153 MTH 11- 11 tI11- pilft, 'IUII 41 vxx' "ls ',"lI. lILl'.'II0 S, Ifx' 11--1in1,g in f'Vl'I'Y 1711-11 wx vuxlspi-11 111 .Xt It-'1:t, m'-I 1-I IIS -III IIII-I IIIIII It I IIIIII I'I IIIIIIII 1'1 .'.' -I. '11 I afte-1' xxx- xx'1-1'1- .'t'III 1111 14-II. 111 tht- 1-ml 1-I' this I'-, tf I UI' Y Ui IIVII IIII' I-III IIIIIII IIIII I III' 11 WN n ,, 1.1.1, ,Q A, ,.1 ,- ,Su 1. lm., .1 T, mf .1 had I ,Un ,minuli tlvm INT' I 1 I1 -,'.. I I- -th: qi, nm zIx'z 314 I1'1I!1' '.x"1.' iY11'l'1'21S'1rI 1111tII xx'1' 7-1'1'1 1'1" NI 151 ut' tht- I X4 IIZIII :11-1111iw' -II Q'I'III- IIIIIIIII III IW 'I-" N11 '- tI. -It-Qs. I-'irly .'111'v nt' 111' Iutnxtitm 111114 txt 1',.,. - img. 'h 111., 1 1 ,l.11'.1,,1-W Sill" W1l'Ii is 1nII'1-'III- III' 'IIIII' II11- Illlt, liv x-h'l- I -y 11111 10,-I :I 1'1Q11. 11-I-1I1-II mAI::1x'o-21 1111111 rim . I'l'f -IV- 'l'I1- I'II'l'SItI1I'lII 111-1'imI 111' thx- 1-x-1 I11- I 1 'I:1Q. :mtl il ll' '111 IIIIIII OI' IIIIII II. IIIIIII IIIIIII IIIIII IIIIIII III IIIIIII tion ut' thc- l'Iz1x: 11" '32 ix kn4'x'11 114 I-::s1tI1I --54, 1-1-1'tzI11Iy, TI1- gi1'Is Inst II I' V 1 IIIKI ICIIZI ni' I':!'I'lII'S It xx"1' '1I:u :an 1-1':1 2. ffxx' fu-1'kI1-.', 'lIItI, to no QU tl uf TIN" I' ' ALI V 'I'I III I 'I IIIII 111' 1'l-I'l"'III11j 1'I'I'lII'S, IIIII' Il'2ll'II"l'5 il QITIZII I1Ii111x'I1ll' fri -mlx. In-3' ug' 11- IIIIIIII I 'I YI I IIIIIIIII 'II XII. II 'I It 'I' I'1I :lt f'i1'.'t In-1-11 It-11I1'11t with 114. 1-1I :1 IittI1- IIY1 x'I -1I-1'-- MII ' 'f III IIII I IIII IIIII SIIIII IIII II IIII' wink' .l 0 1 lm. -.th .,.. . . ml ,ni Sl- .1 , 1,mQ.,,,. .tx .W !'e'1xt1'fn -n mrxt I1'l.J V t' 1I1t-X111-ss x':I1:1t IIIKISI 1Iu.'I W- 1I1 In't: wut xx'1- 11-t:1im-1I :1Ix'ix'i1I 111-- wx' tt' I-xtx-X W'VfIZ RHI If 1 ' S I'r1': . ' - '-'1- ,-non 15-ix'1-11 11- 1m1I1 lst: tl 'I1:1t It - Ixi't 111 IIIII NICY I I "IC: 1'I1.' ' ' . I IIIPage 7 text:

I RAI I' WOOLSFY I A WO I 'VIII DRFD IANIPR DOXI I' HLTC HI' SON RALPH BUI I INIC TON 'NI ARE I OIJISI' VN II SON ORIIF 'WORK AN KHRISTNF RAX KIBX I HARPI' R IOHN IJAI TON ILC I SFXTON AUBRI' X BODII ORD II' I IIPIIPN DOBKINQ IISIII' If T XIII 'NIA NIXRTIX OXN NIINXII N KIIARIPQ SIRIIII Z1 XXII ION! ION S RON BISQI' I I FII CHRISTI AN IAN IINI IOIINNONI I I QTOKFR I AXNIOXII 1II'XI'I AND IIOROTHX C I II' TON I AUDI- I I I' N 'SI ARC I I-'PITF R XTTS IORAINI' DOBBS I Ol I' RT POF1 I'I S I II 1 1 Bmw, If

Suggestions in the Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) collection:

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Weatherford High School - Melon Vine Yearbook (Weatherford, TX) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.