University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO)

 - Class of 1923

Page 1 of 605

 

University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection, 1923 Edition, Cover
CoverPage 6, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collectionPage 7, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collectionPage 11, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collectionPage 15, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collectionPage 9, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collectionPage 13, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collectionPage 17, 1923 Edition, University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 605 of the 1923 volume:

.W - ,--.- -.. , ,, .V....VV .V V V -. -" ' VV .,- , .-QV V V.. - V -.1 -VV..-:.w,. ,V V - . - V Q g-,Q-'f'V ,. " ' V V .,..ii.-9 15 :Lan-f:VVr"-":aVsf'-.VS-'-' V- -ff-' W- ,, , 4" , -..V,1f. . V -..QV .1 -5.2 V'12G:n1JV2r:iy .. .Q ,P XV - V - V -V V - VV . 'JV '--ff . ,,..V.V4VVw.-,-1:-. :?f3w+4V??1'-fQ.::,VV-fzga.-V--. .,g..Vz,Q'-ff -fiA,.:'Vf-'-'AV-Va.: V'-'fivf 15-6-2-t--rf.:w'V?.a:VZ3'11':V:1-V'-Jfwfvef . T7 -. 1 '- 1-77.5 -':- -"f'27:'.'--.-pE':V.65-?-,QV ,,-. 1 i21f.?,:7VV1.f"5?',-.'iL1+1d-515: V -'.f:. -,L ---'zV:--Vi:L-fV'--zgvfrnrf.,--5.-.-A-V.V,f6-'gyji V- ,ig--.-.fn ,- -V, .-1,1-Q--Vi. 2,1--'.2.L,z-'VVJV' g 5.'J:--Z-Viv -3.5-Q.,-5 'H ,. ,..:4?f-.:1qLQfF3"" -?'1::'f'fV'V.V"7" VV' " 9f " f-",'l2L5:'?:I: V-2 Wifi, .VI : . ,2,2j3V'Lj'1-g1V31jV x,-ijrk?-V' 'vig ,. .'.4'w.Q'9 -VF" 7551- -5-V,-',F-'-'f:fFVf93Vfigs-.LQW .' V. 2- si-.mf-,, .-ww ..-4 g2f.','fV-ew "-' -2 -,V,.Va17 V- "Y,-.3V.'-. .' V fu -'V'-FE, -. f . , .V -"-.-,,,.1g:'f: Vg-V-1-f.,--V'-Lf-Vgg.:,. :-f ' V. V , V V, .,.: .,V1V.':"V 'x .V V122V-if .V,,'s-'.--.,.f ' f gi"-1-A m-1, . A .....g ...Y .,V,, .Vff--i -f.,:, Vg -if .-'-.gm -1 V . V4..Vghf.V.-.,Vf-5 - .:2fg--S.. . -fJg75?Cv'z.ff:"' 'V - Wim .V'.'- ' ., ii-V V -af" 4' f-.V,.V.--.Lg W:-4. .-ft.-mzE.-:-4z-- V- '?V"fV7--"bww - -'V' . Q-f .,-.M--. .V. A- ,-nr., H -f-- .. V-. 1 -, -V11-VHVQV ' -' ' -'-. QP-V.-9:-:V -rf 'V .L :j9,,V- :fi 2 1?-.. -1 -ig. .L 4. .4 M- V -' 'ifnw 'nr J.-"'IVVVV-'V-Vf'?'-i!.4V----.- . . V V ,ASV-22-,',V.i'?,.V.'.,..4gi. gl:V2Ve1.,,z,.-,..V,...j, ii- ' if gVf,,..Pj 5-.,.- - VQ,??g'f- -V--595-Lim-V--V-,MQ---ff-1--f,1' '- ff'-. VV . .- . '- uf.-..:..V V: .V - -,:V-- ...Je , --V+ V. V .V , " Zi.-5' ig V A-,' 24.2-'-?.,'. 'Z - -'?.'f'? . 1 V571 -,."'H ' V' V7 . 9' 5- V 151. V .JJ-f V ' -f '51-" ' :.4-' I :-1' 43,52 ' '-,, . ' . '..A 5-3VV.V.1'Ejj-5.2:-'1fV.. -V V- ' ,VA VV'-Aj . f' ,M ,QU A , :Agn . "- .,.-V3 -1,54 V 'L 2 ' 1 --1-'VSV' ""ff' - ,Sf ..'J"f51V 'SVT' V gyrf , 4 " '. 'J .im 'f-Q' -F"5V' ""' Q1 "W f V ,.'!Ef'.Q " Q- . ' ' . V 'fy ' V .in . 'QT' 'V .E fini- "ff25'F'? -' .-7 ' 154.54 ali.-F. ,Q V I ' 5? " L-, ' 7'ff . Vf ' V ,V-, ' . .f V- V. ,, 1 ...Vx ' f.V ' 'V - -GV-V 1 V- V- .. .-21, .12-V.'-V: fVf'7":V , Q V f? ,u V435-' V a , V ,z,-GY... ,V,g:,9-... .V ---. -.ad-.---.f V i 9-. v ,-,V , -.ff --V - -V, - -.ny -. -, - V , he V-V ,V jg.. . ..i,. V :V V' ff.-1V'V?V'fL5 7'-.V I .235 "3 ' ' , 'V 3,5 V - l' -' If 4 ii " ,- -. 'ffm 'BFFI-KQV: 'fV.VV-ei 17 .. V V. S Q.-1V'7f!4"1:V1 ,VV . . . ., f,1,:,- ., V ' V' ff ., -V .. -Vai..-.: - gaffg T-4 53 - -fa , 3:--V'VV--V ,V7.gVV-.w . V-4-i-5'V ' ' gin. , ' A -'Hg'-'Az' V,.f'V3T.".. f- 'hy .V V, ,. L4-L L , V4.J:g:k,. - .111 ,A .1 VE V.. 1-4 I- -12 ati' , T 4 V ,V fx ,V I ,Q , - .Z ' , 'I-'A .xV52'f,Q-wil' --ffm-Q? A ?v ELK 'V 5,'i:,2L--V ,Eg A-2.,l..vV-.'i.Ziq5vg wiv: ' "'7"'f :V Qf'-if--V . .Q-V" V' J. ' ' Q. V " I-2... .,".:"f"3'. ' ' Siif'-"i"--11,'1fjV!i? 'f2+f?V' 'ff Ziff? ' V,-if.,-.V.19f1f3"5'fl'l' V ,, .32 V' A--V ' V 'VV.-QM ,S -44" ' 1-Ha' .V 'f'2fi?"5f'?F' ' ' L-J 3-34 -f. "QQ 'nag Afy..--.V. J H. 7, V, -V , . N gg- L -, --55,-V QW. ,- . - V' -,T ., .ff ,- ,V 5. QV ,,5'5.:,,g,,.gi1:5,,f1-1-qu,-5V I-'vl,'. -ga.. J. . Vi Hf' V . , VV,-' . - V , V 'V ' 2'V- , :Tb-2.1: T, if. VT ' - ' fizy,-.fa V "iw V 1 3 .--GV 'rex . . ,' .1 'AVV-.u .-,-Vf'V"-- - V' N- ns .V -' .1-V. , -afar-'xi.V --'LV' . - V . 5' -- -C NV, -. Q. Vfz , We .. ,--4 5. 2 nf - ,-,. 93... , - .. . 1 ,. -.Vf:?..V J. ., V fr:-. ,.- . ,V - . A. , -V V -1- 1 ...V.-nf.. . ,I --ig-: V. -gJ.::3VVf"f1?1? K ,e,VV"V V V rua: gg- - J. 'lf - 1 ,S -V 2,2 . WV?-21 1 ' - Ven . 2- -, V ---..V-fgqrf .. ' -. V M .' avi.,-H 2 " -' -,pw 3' . '. ' V -. 5.. . --4 ,V . -1.,i Va , ' , .- - V., 1 mg. -. '-vw... f-W3-.K-'5T72.V,.4 ,gil ,- -gi.,-Mi. -V I .g,f.V5Vf-.V V11-,,..V', '- ', , --3V:',z. . . .J 9' .1 . yV.- . ,Vufyzgj . --,.-.LV ...- wg, , . ,4..,. . . .,.-1.3, , f... , . . ,, . ., , ,, 4:5 J X . .. , V.,.-,, . .. , .., V ,r 1 . N. ... . ry- ,, ,, . . . . , nv 434. .V 5,5-V-.,p'--,-, --V. - -,q.f'- ...p-V V-Z , , ' .1-.234 '. . ,V .- .V-:mr . . .4 2- -V . .V .713 -V ,. 'I ,J V . r- -52+ '- nf. sf, V--.1 V V V -V . V V ' i V " V' - ii 7:f9':'3il"f'.- ' " K'-1-333755-"f5' fl- ' - -. . il- .-'V-'Is"5xf5!f " V' . " fii"w"1i'X" ' 5' TNQ' 3".l"352'ki'V3 V ' ., VV. ffawgvg' ' 1' V-,.:g'f ,.VV ' . , ,Vx ..'.'21V' .-g'...- K IV .z' 'V.: Vv4.,I.-"fV V. 'V' 1.335 - , V' -'.-' '..gu-,V-,--.' '1f71'- ,.'j:V .Vi 4 - Vg :EV Q..-.ziimfg 'i . -Q fu-f4?,:q -' A" ,V " 'I "x Aff' . ' .C 1:33 1.-"U " A -5 ,V 1 X. 'QLD - " if'-'-" '-"..'rVF1.. '--71215. .V,f.4' -V ,V:', " '---E' ' X: .Gil ,' '. ' " ' ,X .' -"T:-F',-b 'J 'VV' an-V.--52-VV 1:17 f .' V' .V ,-fwfr-ffffr. V- -V ' V- V -VWVVV. ,- V:--VV-2 -- if V .22 . ,. .- VY?-l-all' ,.f,1'.Vi:., ,P V -21-.f v-VA I ' 5 '- '1 -'wif' ,l' . f,,.,v-AV, ... ,,,. mv. 5. 'V ',-1 V,' ,. . -1 - ,J , -1 .., , 4 A. dw. , ,V V V, - 1, g, ,.- .,-V-, ,r,.U-V .....:mV,Ag,V -. . -V Azff. V . VV -- - 1.V,,'V-.-V--'Vf-2-'Q-V . . V ' V- ' '-V-52:52 , V I ' ' f: .JV VJ-V if ..::. V- .5 .V -,"fiF' ri". - "El V' ,f ff? " 'VJ .S f"'5'.9'f' -if "ch-'V .V 'fl-.1 V"?fj'2ZV. Vail.-VZ :Eff if: .-EVM 1, ,.-5,-i-,AEM M -'Ei -Q., V-I.-,IZ 'i.vr,, . , A A. 32" 5, A It . -L.,::,Vi5-,5.z-.-QVf-ffig, 'Iii V 2 , .Sig - .l '.fS V V, .yi f TV V1 . A f ' -51,5 as--, . 'V ff- 1, V ' f'?.-3'ziVFVg- V .- " ',.'.i.V-:'1:.1.L:..V,1:.5,i,,.L- ,5,.wgV..,. - . V V ,A V' - ,V , V V. .1 A N ,f A V N . V, ann' , ' -V-.A ,,-" N 15 1-1 V. 14... -1: -gf-": .5 - V- LV-, , - ., fig' . -"".'vV V ' .-2QV:ggV'?g.-Sf... my ,F V -. 5 , pf V 1 .. 5 V- .V fm?-Va.-.-Q-...3V,.,-, - . .V gg. fig, .aan .4013 . .411 . ,A .. :Ax ,. , , . . ms , , I W ,gf Nasir., cn. ,.l,.,,., ,Vgg-.5 .,..,,J.. -.3 VI... VZ.: ,1 A ,.,.A,., ,. V . ., WA 17, S14-+,.V1f' . ' - Vi.-1 ,ag , .egg -- ----yi. - .Stag-ffV:aJs":, ' 5' .- ?. LVV,-'--1-VNS F- .eva-if -1 mm, V N ,. 4.3.-,E,V. MZ TG, I 1,-5. . Qiigfjglanvvikz, - sn ,. L! E.. Ll.,,..y33 :.W?.,, 1.:..,,. , V- .3 ,,,...V, V-V .V V VV V-,,:-:Q , Vgig, 3 .,,.:-V-z-W-.pw -may V- q ' V' .V ' V gf' - . V If VV ,, ui- by - :V -3- -Vi.-Q . . . V. VV-V' V' V- - ef ' . ,f' -, ,-7'l..,VV , V VH- . ' - 15,-V 1, .if 'K-5- fu V. .VV 4,q5gp..,.V VL-Vwi rfs. - -jg Ty,-5 sg .- ,V V w.. ., V 5 - . ' m,.-Jggmx, -f.V . ' ,VT.f-wi- V Z1-. --.zgqg .V .q'V :LV-V - -1.01-.7 , -V:-V' 'V -,Q Vw, V5.1 1 - -. Vp V .' . .. l1.. V '-. ,gi - V531 V3-z -- -V -V.,V Xjzj-, .6 V . Mfg.,-is .61 jg - .V..3,V ., .ixV,..w.,-' ...I -- V fd- 1- . ' , - .. .. .- 'V- L-. 24 3 . - 'V -:NF '- 147- . 'L ' .gg-, , .J -V W' V V.: ' ff--. -. .5 Z. -.Vw V - V - V' ., . . , . f . , , ,, . . A . . . . .. , - -.'.Z.'5VV--. -Lfzr.-ff?-QV V ' V.VV T:-.. VV '- ...gi V. - -1'.-55591.-VHVWVV'.f'-.5f.V""-Vi--f- .4 V V-'-3.4. 41- 2. V YL. ' E'..'Vf'f.VJ V - V. ' ' 1 '1: '- 3,1-5"' I LV QP ?"'771.' 'Ein' 'ui - - .-if "VI, , nv ' 244,159 ' M :rp '4 'fi' '-1 ' ., P' ."'q'f. - 5. -' ,VL VW "NT 'V - . ,V . V .V .- ' . 'V MV,-gvjm-K V .V M- L--:V 1 .V-.,gi:-1 -V 4-Sdw V314 ,' V - .lnfg .Ty i-V Ji f ' '.'V. ,VV 1' V : - - 52:13 Yiy,,,' .yf fffh-:.qi?P , .. .. . My 1- ,,.,-VVW af . ,, ,ug-5' - V 2-V s-,e.,V.gV, Vff.gQJ'i152'.-535 ff' Vi.-..f,1.i:'g -.r'flQf"'f1rr-24' -- ',I, . IVV an -, ,. ,V -.,,QV,,5., .J -W 'V V. -xr., nj- 'QV-iv ,V . V- zggqgqgf -.fifj ' 1.59234 2-"Q--I-W '-z, -' V1az.1V"'. ' -'V 1- .V ,- ' f ff 11:01 :gf-1 QV. V- V4.4 -V --VV-f-V, -.zfu VV V - .-Lg'---Q. '- "" 'Z -1'V. -I - .-' U : ,. .' V "Q -V . 'Y Y' V' iff V ' " " ' .- .V ',v :F - V ,J V " '-.Ty V. ' VL,-.A .',.. :V ,1' E" 111 ' , ,' '-1Li.?' - J V -V V , ff" ff .ff V iv V. V .-'J . V- -w iigfff-1 1.. .y , V fri.-f51Vv:?5V1-V -V'aV-21,6512 yi H., .V , V: ..:Vg -. A., -- .13-'2 2 V-9,21--f' 4 V .4:VJ,'i'V2l : ----':f,"V:m5:2"'V-1 ., .L--V.,w.-VV'VVf .V V , 'V f 'fr V SV-53 . V LV"?."-V 'V-.SEV . Lvl.-iQ""V .1."' 'Vi 'Y f'V'-V11--'5fY1""'i" 'iii 9 - ,V ,, ' . I V' :V V' 155- .1 Q., " ff... 1.1 'Eu Q. 5--ifigq. QVJVVQ- 5 V,g,Q'Vfg3,-V-.V.' f' 'L 1 ' -' ,f-:'f.Ii'- V " 1 V' , "ff "1 V " ' 'T LI1' IFE -- ' ' J ' .Vr'kV:. 9 F ' ' V UV 1'-'VV-V5"SE2--,V' V . V V ' V "fit AV A V V- -rf? +9 42-' 1 V- 1,.. . 1V V iff Va: nf- V-'-wx-595. . 4 ,, I: V 1221" 2 VFP. V .VV . .. V. iw- -f.:2Vx-"-- V. Y' V -.-wr--.TV-. ,VL 'gi SV-V, -Q-'YV '.--E-' V VV 'V .,.V.1V:-Vr:-Vai--3. V :V--,jfix-aff 'QV ZVV., ui , .2- .V.Vx12V-- ' L., - - :ni ,,V, , , ,., .,.. .,,, 4 ,. . ,. , , .VM . V . .Y ..,,,, .... ,M V, . ,. .L V f V . .Eff .- +V , 1. egg-ra. .1 1.9 5 V mf-,. ..,.J,p..V.. Qpgzaqa ....f1V1., . fav.. 3. .-' 1 z rfiiiii--"' -' Vi' P,P..'1'. 'V'iV.V"if'7 'Q"'3Q'5'Vff:" .1 15? ,gf-ii "1 -' 'V .V ,'9f'2I53ff.',. f' ' . f - . :,,K,?f..'.2L.,1i5f-5'-- V V '1':?."VVifi2VQf.' g.3ggfJR,.?a.r V' f' ,f V- T.. ' fr? , 5-33-Hg., ,. VVf.V.JV,5VV:- V 2, A, ,515-4.32-315V-.EW lg - V -in ' ,:f,V'5,1V,.. I '- V1 cy., QV jfzg' , .,',,', .ya-,ff-g 1. 'V-32,-:VV -- '.-VfV.Vag3.',5:gwj-51,555-17,gif " Zig., M ' Q, 2' .fjii iffxgihfffgz .. .. .wg-' ',,, j .L V' l V. , - .-,,,--.-iii.-,, '55gg,f.f.V' ' 3 5'L--' 'V , . - - V.L.V-V,- '- -:gf .,.-C. 5 'jJ"' V. --: 3, ' ,V ,-.- --' :VV ',- V ' . . -- -,zgg-VL ' V-4:51-5,1 , V 1,4 V-H. .- .1-2,3 . .gi .'.c,yVf . ,-. .f.V S, V' .jg ,g5g3,Vf.V.a, -I: ,,-Q fn V' 1f:3Ii?aQf'.. if ' 1'E'f-i2G.gTfVj.? fi ..w,5Q5:7- -'ei' 'Q' .' Vr ' fag- 3VV":"x' :V ill? . - .1 dia bg V. . qs-3.5 . V . V. .z1g::.?'If. ,V .V ,. Vg ... -.,,k.Vig,4,jf .g V,:I,,,1' '35-:VZ '-,. 'V - 1 fi..-V.Q-5.5, . I, ,I ..V, .- --ggc.V0V- pang V..V-, . 3 wif. A, ' V-f .pu N -,u V .,.,.-,-3- gtg' V-V-L 3. w .Vw 3,13 -.r-3.5, V, -, f,:V,f',g . ,, VA, yu 5- :V 1 :1 5 V.... -V QV "7-'2535'G3,' . - '-.7'H!,yf:VVV- ,VVg15'V V "5b"fS.jf"A4Y-Vw!-V "-:- 9"' '. ., ".,,"' ' ,W ' gr.. :V V-5, 71-9.4 .'.Q- ,'- ': , .2 A VT" 5 f4' -" . ,zuf g V 1 V in '.V"" V1.1 ,r Hg' g '13 ' 5,V,,,x-4, 'fV.,..f.g1g- V - ,.Cf:gr:.-VL'V1,:gv- V V3-2:V-794, ,VIS-, .V gffi- ,'VVV-,E ,YQ w 3 - . ,T-.1f?fV 1,5-.Vs-i1V.,-VV -fs, Vfgf- -1. -1 .AV 'V--E, .. .V -' f .1 -- -f"PeV-., iV'i.:!-'fi 1V'V..V: 1Q12w15?'J1'--fa-f'V,.,VL.. V-.. .V 2170- - ' ' Q6 - .--'iP5'f" Al' 5-gli? - ' .2 f:'V Qi V.:- 1-1 .V ' V V- . -H 2 5 V. ' . rpg? .1 -if 1 , : J .r ,Q ' .fV VV. -1. -V -a,Vw.g'. ,y.,, .Va--.L fic' - VV V. V "E Ili' .. . . -- i3iV'--5a1V?Y,.2V . 5- rg 1 1'1V...ffV'2 ff- :V:,"aV,.- .,V V., - - S-rf f-bf' 1. 4 -' .,2VV.a.:r:sVV! fn. V 1 V ' ...V . :wif--VV.VV..4Vs.VV.-v?V2sf, 1' -.ai..5hf1- -,,'.Q:.gV-!'..a-". ' --,, ffm Vg .' ,Aix - Q-. 5,,.:'.-1 1.V , gf: V g '. il .fx 1 '- 4-.-F . -.V--new-,J-G.+ ' .'f'E.-NV.:-fs15.f5rV avg--Ak, 7 -- ' .W -.iiff 5 .lxpiifmf -- - href- V.1f V , -Qi' f i' ,.,,:. .ffm 5 yn. ,V V ' VV -',:1V.VV'V-'fff if-""Vg1VIx3,2Vqg.'P' ,-,, 'fr-,g., .5 1-9:1f11'22 34:9 - swf-'fgff-EPGF - V..-:-.5-V. . 'I ' :f"V-VV-r:-z,iIVgp.1- :VV-VM: 'f.V ' .. T5ffwZ?f,g4f11V..g iaiqsw - -' p-5 T--5' Q: V ' my YV. . I . T-V2 V.:,4., VJ-5 ' Wi- 5 fi: ,- ,,g51Ve:.:g..',m7.-,...V ,V at Vw +51-, .PV -V-1.5-k..V.V 1 ' , ' 1 '. .V ' -V J...-V 'V -V -vi .-.7-.1-4yk,.2'2. V. 1 e-fs... V' V?"',?" -fc-, QV. ...T N-.r ' ' ..1 'jfs ,-.5 V,kg5'l.,f.-,4'p, - 'a-5E5fgg,fl.- . , V ,, 5 3.-,xiii .l , ,wlfrif-5. fn.. V' -- '- L .'3Z1g.:.'V.'-1-. -, .V VV:. if if 5XffV25gE5:-ar,-QV -1-me V 1 -...H A: , VP 11 , 2. VV pn. r -1 fm, -, , .21 ' , .V IVV " ,, ,J V-- 1 5 Q-V u :Vg .1 -ang I-Vff -. :ry -34.11 .QV V . ,V , -.2 :-Vgfzy:-,Va-J: . 21'-S-"SF-T.fN"'.'--V .V -.ifvf W -a - 1,V-..V,V'12 ,- sg-V -4 V V f' +- af. ' ,V+ .J V- :ws - .V V-13.3 ...34!V1f5L3Q. 1'-gr. 5 f,-rx.. ,z gif' V. ' J.- G" :aff - V -5 , .VE,,- ' ' :V SV . , Vfq wg V? 2.1.1 --,,,4,-G--V-3 'q .331 n- 1.4. 2.yf'V,5 ,. - ,- '.vV-ml, " 5,1 AV -, Vi? V,-qs V eg: V-.-ff--V... - . -- - ...Q-ff. , z, V -ap 5 Q-f.,VgV--.3'f,v-uf-i.,.g..-V.- Q- -xr - 2--e2f.'-' -Tliii: . ff"'.-:VV . Wx.. Q ' V '- -,Q-5831 7.j.rj'gi?IK""' . ' VX.,VQ5,51i: Vaf 1 T '1?"E'f' 3" '. !'V --ki' i ' V " lfi '-.5f11j.k1, 352' . ,3. H" Div, V Y' 11"-'Z' ""fV', 1 ' - 1. g we ' ' V' ' S f 51 3. V.f,Vp'V'-' V' ' '.7Li.?f'?f"'fi"g7ff?45'5f213' 4. . -3- 4 Vg.,-.W -I - V ,QTL-L-by Emma J ' 1: A, gg.. mga, -fV.5VVVg.4,?2Q'-. ,Q ,M -.-:V 2 :Agn p. fig- . H ,:,X,V3',35. -Egfr! '57 ' - V:A5Tl3--" 2Qf7'.'-,',1.Tf5?f5'1- V ' 1' , 71" ' V- Z'1VT-.V"-.275 Y , -4 'N '??:.f'5V'Q-'V ,V -57' .Z ..L V1-"'l1"f"f'-F?ff9--i -FV.:-, V -C ' Aix ' ' Q. i V -. ,Ewan vw, . VI...-.5xV, 3 .4 VV , nf...--.' ' Q . .-..VV.4.V1.-ws.. ,uw ff :QVQVVV ... V ' . VV- VV- '1-VY7u"lV": ' - . Vew, - 1-'Lf . f V-V VV, 1f2?g'1 1 'rggw-g--gftgk-?f'g?z1-, " " VF:-,V',, .. V "ig gb. J QV" ,g 1 H '. V: Tri. fi.. -V '-VV"-fl VV 'V 'V'f'V"34'E'f17 V? eff?" l.- Jw ' f 'V 5' 'E'-Q' 'QW' M1252-'1".' - WI - S ""' 2 Mi? 5519545 'S 4 ':'i'1iaQ:Nl'3?i1. 'H'-'L' ' 'Ra V '4-'Var' 'I . ' .:K'f'lqQ5z5 I .-,,l'5Wf A- jj. AQ -Lg.: 413-5 E51 -.. ' '-1-Q5 1--2-ifr-:.1: ,, V654 .- V ' V V. ' , Lf",-'rf V' V- Vfi- V1 -4l'2'VVV.- it 1- "f -V Dr -t'Vs3V4A- 'iQ'f"1" TV' AI?-.f'VVV VVLS5 W V - V . .V -V Q V- . V " 11 'zffw "-'-'- TV - "-'ff-. -2' V ,N - - '- 'J . 2" 1.' .-1-5--rf - r .'-.'.fV- V -F! flV'V . V '- .-iw.-. V. V. ' f. V S7 VV- ' V- 1 -V V ' V , V. . VV V- z. 121.-VL, 4--V V 'nf ., Q.. .1-. .'V Vz.,,,.Vy-- . I ' V 'ff .- V . 2- rr, .. -'--rf. V '- ,. ,1s5VQ.4y..- 'Q V V.----V . . -A -Q. ' -:m.,,,'. ,:V.. .-iff -4'l?3?-7I- .V 'wr U' V -- "J--1 Eff ' ' ""f3 nf..-VV .J ,... " 1" ' 'Miki' QI: - V,-em-kc ' 1V .1-...' , VVV +V' ' . . -V , ,-JW., 'V W- . .., :V ? f V 'Q '. Wf- ?3f3b3Q'?Vl. .-- - gig .J:"GgVv-' Af.. F' 1-'VF - -,lf --'VV . 'mg-fs, ' V ..:V'j ' 'r' 52-11 7 .'5fl"f ' -- ' VV-'-VJT'-E113 J - .V , 'If "-'f-If-'f. " " 'V' '--'1.'.- 7 ' -V A, '-'. V L."-.V' -'l.V- 1-' 1. .., ' 7 V F '- A x- . 'V 1' "1 .VV VA .V if- . -3' ' ---'ff' ' 'X '?fVV.-f-azgal' ..V-f-if'-1 . 'M' - "'-'75 '-.V . .3.'f:23f-.V.- 'r V .L wi- -V J' . V- . - 'Q 11-'r'-V'-M - 1-LQ-r. - V we-g1eV if--,VV. V- ww.-',.V: ' :: 4 V.V.H---., V. 'f .-f ' 'Vi - VV' '- -'-.-.Mi-1 .',. . V 2. ' , V , ' -V 5-.V. V.. ' . V 3.1'V.-if-VV-4' ' 'gf - " , , .1 V1 1? V ,. .. ig' . V 11 ' ' ., ' Wifi. V Val:-Q5 in M ik .V mn: V , j' ' 117-ffl: JV, -S - . ,V 55?:.f...' "'.V:11 ff, 3 .5 t - IQVV-A . ' Af 'AV V . C.: -V:,,1J,wf3f Qfwffia'-V' ':1TV"'V-V 'V' ""' I UQ Q1 -V"'.V"' 'mf' '.H'H?W-ViV..lW'aVL' 'T VV fx :AV".'Y 3 'I' Z 4 1. 'Q 'V"?"f ',: - 'V'-2fV."" ' . 75' .VV . -fi V' .' .. 5 :"'.-I--ffm? 7iV.g' ".,Q'eg'j.2E, .5 I' V gi? ' 'QQ-V, ', V HQ 2, J 'Z' ' V Jia'-., . '.f':qH1'Vff1, ,.Q.f5,'--Sw V. ':,-V -V5:L1?,.g-Zi4V.:1rf.:V ,'-:Q31sa-5egV-V--....2,r- .1 -. 'Q -V V .. .F pri? ...ug -ef? --" V - 'V - V. V, ,A V: .V ..V,,e- 5'3i15f?F'wfVV ' 'TV' -WV .5 TWV ' .' V57 , -:Hg V , - I . 5 f ' ' ' ..2'Sv215'V'V' 5 Il-'3lf"?iVQ3if5'iE2 7f'9"1?,',if Q--. 1244 ' ' .3 V5 " 7, "-IQ?-1.1-'.'VVfgfkiE' ' V .. ' ?',"l fi-F 'qi' V .2 Vi2"Th'1" ' Af- VV..1..-L -..-.f V.-VV:'LY"1 ' -'?"- f1335ff?:'-ftV- V- 1 V V IV- f,'-fffzfz -VVV':".1zil'-iff, .. i 1 " ' '.,Vs"' kay Vg' V14-5-1'ff5-Q--...g. . V 1 -- -'-3 V.21' -. . V fi' gf 1-'V ,g .2 .V V-3.1. .- 1 .. V. . - - 221 - V ,, A, .,.."f.,.,Z,. -- - ye ' V- -V -. . .9-':-V V. . f'3V".gV5f7515-1 -- . 1,9 -V1 V .- '- V gQ,.2'. if -ffwzff R. i -5 ' '1'.5. Vp: . - X J M .- ,. -.1 . '-Vjw. .ci :gh- 1 ,, '. g.'V,',Vr if ' V.".f- 'U - -1:-Jw-, X .V V V. .-ig.: -54ZLg3zV-.2 -I --.2 V'i2:V'V,1I-ii f ' " "V "W - .Q F .iff-'lil-z V- ' ' ..-"' '-:'V""L . 1. '1' ' V iZ.- fifff, "E'V"' f'ff-5115,-. Q:-V-.-gf.. '--1 ' V'-.--z:,V- T - V I ,. fl- . . free-1 , V -5 '- . Taffy V , 'Wei V' - V ' f: -. .--, V V Cya ,-V.V -V, VV, -VA., -J H fi' -VV ,VV .5N,-.SV-'f-lVy 5.,,:,:-,- ,QV .' -Vg -V - - 513.-V.9c-1-.lg-5. 3 V -V V V5 -I ,-V--' .. Q.: ' ' , vm- A list'-V-12'g 1 J ' -'ggzvgfixf' .ff 3 - - - VV - Tri ' . '-wm'vf'2'- -- 2?1V"' ' L 1 'V - 1' V-4. V 'V-"V V 52.112 -F.: - , - V . ' '23 17' V- -:-.,gV1gV- .- , V .rv Vi. V .V-1.4-1. .-, - Av, ..V.-,VNV LV-V.. V -V -V5.1 -1- V-. V1 VV..L,. - ..'V.V-XV-45.-af.. - -...ga - vp' .VV 551. -'VV .- F -e,- 422. f'1..5.. .+VV"?ff-- .. . . -3--. v- - 3. . Q6 . ,s.-3.1.25-f. . . - --V-..., - - -A V , . - VV .- V V-VCVV. , ,VVV if Vs pw- . 'i V. . ---V - - - . - .V -.. -V V .V V.fV-p.VVV V-Q V. VV- V' VV ., -1, V -V V- 1 . V , . .V V V V V .. V . .VV '.' VV . ' L , - fm .. ' f 1 -f1.,Vf.. V. Vg. :,V :Z 5-...xg-,.'V: , ,KV ' , W V ,. V 1? .uf tgp, .il 4 , ... -M v ,Z . -.,,!Ts,f4 4 IA -1 i,...v 0:1 A i .4t . 'HV -5.3--' ,,"' ' . 15" V V - - . ' ,f',V, if' --.' ' 1-. '- f--.-. --L ' ' -V bf , V. .- ,V - . ,V , - mf.. V- 2 VV V ' ff .. -EV .:'.., W, N. W, V 1 .x . Y .5 Y F4 4 ,- vi... .Y rl .ZMV ., QV , , K, V , 141159: A 'Q ' I VA 4-flsf V . 133, V 1 ' ' if 'Lf-.FF f4:3i3fC:fi"fl l?1VL5'5"V',fil'5 5733- ' X " '. :. VV . .,-V ,iv-V -V . ' ' QV ' .V . V. , lk -sk .' 1' -Af-'WV 1 .51 ..-W,-"V.f... - V -V V -..-.iii " ff.",fff- V' j 54 6 ' ' V- V " FV- " .. 5' ' ' "LV 'V '-.F 9 'wif-5 Q .l ' f ' ' ' ' I '.i'IV. . ' , -'Q'-u.Q ' ' .. "V'T' - 'V ' V- - V ..z, V , 41,-.-E .-.147-:'T5'f'-'..-fV'Vf'V'V, "J " ' I -5-"3 . .V . ' V- " ' .1521 I . .. ' , 1: ."'f5'1 --.V.-fm' 1, Y. 2-fm VV4 .Vik-L -,K -V .V .V ' V . '- V' ' gif'-' V .V' ' - . . . A.. ,. .. , . . . 5a,,.V,V.: TM. 7, 14-70, V -,:V'V-V-:EV glial -I '- - V 1V .1 finer . M416 --v V . V ,, 4, . V -,Fr , - if-ig ' 'fVT5:1V.::s-Y 1 - - -V V 1 -pid, ' - ,. V . . ,Q 7..' , . .. fx 'V V F: ,Quai-7 -J'-gf . V: . ...J-1V,aw .5-. V1 ri-V'F :,hQr,,.a.-.,.l- if . . 5 -' 54 ,g .' ' . ' .i ' ,V 3-3j,'.aU ', 1 ' ,V .51 - V. -::' 2.53 V,: ,. 1:-,,-. 5.,,g.1fV-- VV- V -- ,V, .. .V . V V. - V- ,pf - - , ' -V-V . .. ., ,r ,.-V. :f-- .,f fx: V- V' 'L - 'V-'3 V K 5 -- f- A... V -V- 55--V V .Q V -VV.-Va- - '-V 2 '.f."iV?l V V ' :V-'V V . . , - - V 'fu f - r --" V V, i. -' L. - V , ,. 'V V V.,:,f"' V- V -1, 2 -i 1g--1'F"B5f. V V , .F V ' VEIT' , ' .- V ' - :rr j, ' I 5' ' 'Y::V . . ,. --' , 5 -' - ' V ,.,.f -Tir " "-'ifiwf . 7'xl"?f?-V V. 1 , . 'L ' . " Fil . ,, 7. V V .15 155371. - . ' , . . ' -f V v' V,-Z' .. . , V , . " " VI- ' . ' , , - VV V' Wi '. gg?--Q ,. .i . --L Q 1 Ms-"'g' ,455 aug- V 'V V --V ' . -- ,V . V' .V if-Q f "'+'f.7"??-'F5'f??79'?"':fi'? '"'-"3'.'?xT5-f5f'?V"i'""?2fif'f ':'?'2?j-V1-ffW"'Q"'f 'Pig fV??i1i?v-33515 . ' --Qi '1- -'VB-'J-if "fi V-Zcxgiggiril-.,V. V , ,.:E:!.4,fV ...V V- K QV. N:.g::..3kiQ. .J-i. 77.5. L A kit- K I ,VL V . .. L.:,5.,, . iv.. .b V Y-il V-1, - h 4.J..-V,-i:V.f4giV.i,V5.5.T,-N . V, V. .. f -- , . - r , . -,4,.fV.7 - Q ,Q-.4 .gm .--- .-1 V -f:' AV yr .,VV- .' gg.-,gg af.-, A , . .5: - .-, fp, . , . Vg, ,V -.43 . xr -,V Q,-V-, 4 .- ,.:, -,- -. ' : .- -V - ,V-. - ' Vs-A .:4f1,V- ff- 2-. ssi.f'fi"D' ' -V if "5f'f .-:aff " '.'?- -1.5.-fl" 4-V , -'F-'zz11'-,fi2i57V'V?'f'1fGL'eV. , . ,,,. '-.V:VTVz'?i1-Vl'VifHTiEV-V. . b ,V V5 .V - -V V . 1 - V. ' ' - -ai' 'l .. V .g ,, . . 1 ' -- , ..V.?.1.-,V'i':'.a1.1- .-if ,I '. -' -. 1 'L-22 Q -"" 'VV' 'V 713' :mm:Saulme--1Q---1at-Qxwmax,-in-uimsqsemweegsiviis,-i wa-s Lag.:-g-14-1a Z5aekiV. ---Vsgi j-l -g g -' 54.- V ' -:- 1- 5-- . - f.. l-Q.-J.--j,fj,.V.. . ' ' ' " ' ' ' .-7 - V.-VV,-V. up . V Q - ' V V-.f-sy' ,f. -Q Q....5 QL Q QQ Q Q . Q QQ Q M UQ' Q.-UQ QQ 5525 Q E ' K fi 5 . ' FZ .j+5I.VQg. .. ' -2 V yi 'f Q f,Q:.V QV V -F. ' Q " ' V f 1731 565 -1. . Z' -,Q . V gi . '- " X 1 V- VY. Q f ,QUQQ-Q4 V - .Q.':1 :-Q QVQVQ-Q Q ,Q Q QQ-ij Q -Q -,,Q V ' Q f V-'in V -f' V " -'zz-5 Q gvf- 1 V f VQ j - Q-.Q,f- V -j QQ QQ Q. ,-V-r Q ? ': V .l.QQ ' fQ 12 J TWV f' Q f' if -Q V-V--V . Q ' , Q Q Q . 1 FQ:-1 4 V -V -3 V Q - V Q 1 3 Q V- . ,V .. -V .- .. .Z . Q Q QQ :QVV 'V -Q F 43.12, " ff I Sffilnb f'wVV-up I-V-VQL-Fw., . ., IQQQ QQVQ f V' .. VV' ,f . V ,Q Q. gg-.5 Q. VV- Q 15,5 -V Q :VV,::VQQV-V V'V: :V .-..g:"Q.. Q. - M 'QQ' . . Q: . .'.Q - M V1 V' ' -' '--f V V, Q: ,VV Q. . VV 'V ww- - 'Vu fer A V ' fzrfa- Vg 1- ' VV- A' - V 'gif ff"1- -V .V VV. P'utzmV?f9i'35'V?Eif2+V2i'ix:fifrSaj.aQ:ssi"a ' ,V 541- .x' 1 F21 VV: . Q ' fV ,Qcl - a -- V V"w- .- V ' '-F" V31 V- 5. . V- j ,V VV- Q -V 'V -. 1 V V1 Qu 5-gf Q . L, fs 5 .. Q Q AEQQQV Q V VV V ' . V . 'V . 'V V VV --H..VfT?-ghif"v'w':3E?2ff3c5Q5f13'- VV-S-.Vi .- . -' .V Q V 'fi Q Qgf: QQ Q Q Q VQ Q V K , . Q::,Vg1- . . ,Q EQ V Q rs -gd Q V V Q27' Q.. . -.pig - .Q : Qi, -w. ' -- V- - 1 mf: .31 - V . '- . ' .V3:-- V2 . 'IV ' -if 1 - - V- .Vw V V VV V - V .- -V V -V+- V maven :ence -MW64050 2- V . -' .. --.-V . ..VQV. .. Q. V V .QV-.VV Q .y g-- , . Q V Q Q Q . QQ.Q , Q. Q QQ., QQ Q Q. Q Q Q ,Q .Q Q V ., ,Q . 11 VV .V ..- V -V Q V Q Q V 4 Q4 -- Q '. MV ...r V ' :Q QV - Vw -V . - Vi ,-Q.- QQ V -.Q , zi- Vs' V ,V - V-.V tw V px . V .. - X.-V., '--s V F- ' V- 5. V. 1 51 ' , fe 5 'L ' . V-V-ff, .. V.!V . VQ, Q V .VVQ, ,V V .Q .V ,wg V 5. . VQ.e,fQ J,Q.V QQ . V' Q - -V V '.Ve,1- Y N, , .Q . Vs. .. V. V Neil. V.. .Q-V1 - Q. ' Q . - - --1, , Vg- . ' 'Q-Qv' ' . -:V Q -. Q - .Q1-Vw, -Q11-Q QQV.QQ , Q . Ugg V V:-:- il- .'V?sV. 1" f -V. '-ff 'Vg' J " 33 ,2ff"" .5 L4 ' 1 ' .. ' V V-'7'VQ"f-- -iff E JX'wVgi:.Vf':VVVVV fi f -VV 13: V ', 2 - .QA .T . . --'VV -F L 4 . V -V ' V - Q' S "w.,,' ':. Vffy ,-1 V- '-zQV2- QQQ .. .df ' QQ? Q QV Q Qefuayig. .Q Q. Q Q. 1 V . V . Q . Vw.: Qi: ag QQ .Q QQ QQ Q Q QQQQQ . . Q jff?.QQ- ,-QQQQVQ,-.QQQ,Q QQ r . . V. Q Q. -VyV.- . .,V:V - V .V V ' I IQ V , -- ' X V5 -Q ,xx ' - 'Q- V fi'Q ' ,z"f,: V 1" V:--V FIV Q:-TV Q if . :1.Qff".f,-Q5 Q5 553+ V:Q2Q1Q.Q Q FEELQLQQ .Q VK Q: . VNQQ . V 5.5,-Q.... V fl QQ V X, Q Q V . .Q QQ V . ,QQ - V- QMQVVQV.-.i..QQ. V V -4, Q, , -V -3 .,5V,gQ ' 'QQ Q : . . .Q.,. Q4 . QVQQVVVQ Q.V 'V V 5 Q. VV.:--Q ' Q V 193 'Q QQ Q .Q,',f Qi' ,V QQQ a. g V 5 Q:-1.QV- .,VQQ Q .V .. Q,. Q.. QQ,-Q .Q-'5k,.Q IV. Q, :Q 5, Q 1.5 . QQ V QV. Q -VV Q ,QQ Q , Q V .f Q .VQ V -1-Q Qu.-575 -. Q- . QQ V ,QQ gp, V Q' .J-,Q 1 f' li' ,,V-f EJ-'--A . .521-ffefgfa. fe. rl ' -if -1 V5 5:1 .. . .3--V. " . V ' - Qi-VL'-F4 hx 1- ' " 1'-LV" Q H .VV V' v V. -V V ,VVVVVV 7352, Vt VV . ' .fig ' .Q V25 ' ' -' 'A ' "fm: -4-V , V ,H . Vw . - V. 33, ,. as .v-V ,.V .V V . Q V4 5, V V Q.: , .V ,,.rfV -VV, V- VV.. . , V V --QQQV, if-. Vx--Q, f Q -.f',rV-f- V '- ,Y V - 3 V5 7-'Va V' Q ' ..QV3i13:5 . -Q - MQ - . 5 V Q54 ' . Q V' :ff - . -EQ"-4'zfkVF2xL,: . T-QQ, 'T R Q ' . Q J-,I ffwfi T ' EL K 'EV-Qx:?'VXz"31g-Vit' . .. Q Vg fr .Q Vqj.. ,VI ,K 1,45 V V Q w- V, ' Vg:fE.':uQ J - 1 Q V 1.4,----Vi V,. -' -' '- .V4 V V. x ff- -1 W QQ.QQ,V,Qv-u:2i-z'r:V'- V ,- - V V Q-112 . ' fam. , V ,fy ,Wm . .V . . V- L ,-.:V. V Q.-,V Q " HF V Q. 4,-4 '-ijfhc V 1 V 'Vfu V:'p?.V-2 521: f-1 Q.-,1 Q V -QV ' . ' V Q iv- . .,Vf-,Vu V-4953. f ,I . ,C-. Q '-5:1n,QV: V-Q1 Q-Qfw .,. - .v3V.-4-VV f - fV QV' -V. vw V VV.: V. ...V VN 'Q .L ' - 4 V 'T--r . f- - M 0'---fV5T:- 'f I4 '- f , lc:-1. -- , I 1 Lv' 'M Q QV if t 'fr 5 A - ' 1. kV-1 '4 - V' - 'V' :Q-A-:Z:,V'e'V " .' 'fi' ,' 2 Y'-'fi ',.:EV:i5"' V 4 . ' 2" V '. -wg, ' if Ljii. ' Q . V ,V .1351-' V 'z",,. V 'BHS '-,jf V'-,..V1'l . V-55 wi' 4- '-Qian: .4 ' 2- " 1- J V' 7 fr V V' ..-' 4 3. ' - .1111-' -' .fvgu Q V -Q . .tw - "VV'.:.-4-1' V QQ- . Q -, ' -'1fYi'L-QU9' : -'. Q ' ' :VX ' V - 2 '11,-."'r5..' .Q A -.T -A ' .' '5 VV- V-QI KI' W '. V.-37 5. 1'-' V ' '41 Q,,,s:,1.- ' Q ' "g1,'QStL. .EIL Vf' V Y" 522 Mx- -H L J -:QV AW'-X-if?1VV1V VV -I ff? ' ii ' ' V PV-V V -V . V".-'V 2 -V1 V Q. , 5 V . Y V D V .2 ' ' 1 .' -- ' ':A,.V'f-'ZX1 V Q. V.. ,QQ .NV ,VV V . QQ: Q VV, Q, V Q . . , V QQV .. VV. .V .Q . V .V V ,V ,MV Q5 QQ QQ ,-,Vu 441, f .Q QM -. Q V ,QQ .Q Q V V, mg.: .,Q . V .4 V., Q V. Q, - ,QV V Q V 53 VM w , ' " V, 2' J- -"" u f' 151- - - V ' ' - 'Va . V -VS 1 .Q V 1V V - X 511 V ' ' ' V . 'V V N,-gl"-1 fn " 'P ..::V- V - 1"-. V SV , V N:-Q11 1 V - -Q -Q ,V f .QV Q ' Q VW zj' ' : ' ' V' V N - ' -' ..-- . V .l Q. 'y .,. V . . . .-. . Q . Q - QQ Q -'VV Q: V -V 1 y Q VF, .Q Q QV 5 V-.f . A-V . -',. Q QQ. :ff Q 'I I V . ' 'A Q Q 1 V . 'QQ V ' -- V ' " IV QVIIIIlllailllllliillllIIEVIIIIMIIIIEIIII Elllliiilllllllfi Illllllllllliili VV ' ' V I!IIIEIIllllllllllllllllllliiiI Ilwsiail QQ - Q Q . QQ .Q V QV: W 1-QQ.: E9 VQVVDQ V V Q Q V. .Q Q. Q IQQ .. QHQ.. QQ Q QQQQQ Q-.V. M . QQQQQQ ,f X-3 Q. . Q QQ- 5 if Q. V 5g'v.QQ ' - V. VV wg. Qjfgpx- V JV" V -' VV ' F' ' -iii 'V yn ' V 314' 'V V 3' "TL V VV ' if 'U' -J T1-. -.VR J Q7 ',Q 7,2 V' Z. what' ' V ' . V 41"-43-Q ..x 1 . TLV' , fV be ff '35"'f" V " "Qfe5- V'-M17 " 5 VQ 1 :Q Q. Q--4- . .QV Vg.: -Q J QV gi Q . M . ' ' "f:TxQa'3 s Q ' ' Q :Qi-QQ. -V.J!y..- QfQQQg'VQf -' f "-QQV-L' QVQVQ . Q QQ ' 'ff' ' '- .L ' V. "iff f' V ' V- V?-fb . V If ' V - ' -'Tip' ' V" ' -'14 .im-'-:VS-V, x -Q: VV V 4. Vw- QQ Tw- .TV 36 ffm - I V wg' V- VV, ,,,-VV, ,Fwy ' 1. ::1 . '.21V:V Q5 V' VQV :Q Q . QQj,1.Q :'V .V,.QQ, -Q 1 ,QQ Q- gy VQ 1 M 1 . V ' fQQ,. Q '::,.V1Q -QQH V 5: '- :QQ VQ V., QVV Q -Q23 VV V V r - V -QQ V VV , Q53 mfvwz Q V . .V QVVQQ, ' V V H V- V V ' .2 - ' ., H-f, " ' V' uf-' V' - ' VV "V' -2- -, 'V "V "1 2' 1 1' VV -Q -If .' V'-JV. F2 .11 . V ' - . ..-2Vg2f- V .. V J V. V VV, 6 1 - - ' X' f f-' -'ffl-' V- F31 . V211 V ' . V-V-MRVVZ. V. ' ' V 'Y 'f'-fV VS- ' Vf-11.-V--..aVi'--' .. VV' V' 'FF ' 4'v1'L'f-if--vw V, J Q . QQ ,V QQK, Q .Q QQ, , ? Q EQQQQQ QQ Q.Q QQ .QKQEQ .,, VV Q -Q QQ Q Q .Q Q . V Q,QQQQQ. . QQVIQQVQ Q Q MT Q V Q51 ,QVQ ,xQ,,,QV .W QQ M . Q. Q Q- .QQLVQQQQQ QQ Q -' 2 :- - V VV bmp. -- V WZ -- -VV Va.. - V .V 4 V ' - VaifV-LV eV - 1- uf'f'V'V- 4-P l V--'--Va-VVV1 1 l Q.: -3 QV- - VV . Vyf . f' f ' R:--5--VVVVV V -um ' 'V -- Q QQ 3 V F V .. 'uf' 'if .. ' ' ' --:Q '-'5'- V? V TZ' 'V 'fi .- x " E: V.Q ?.'f'.V ' . . . Qcf' Q: '- ' --11 'V - "ff'Q " ' 'V-ff .'KV"FQf' Qy'AV'm ' QE' -2:1 ' V V V . . I V -15. "--- z QV V. ' 'V ' 'E' ' V V - V' -V -V VQ V V J "xiii ' V 7:2 X ZW!0-'1--KV'--'cf""'f1!"'f ' V' sV5f5uV,f 75' 1Ve"uVV'-1. - ' 1. V Vf ' .. -' Vx- 43-flfw ' uw, . 1 x LV-'91-rf' -5:VVf'--Vis - Q Q g : . ,f.3,Q . - Q.Q,VT-QGQQQQJQ gf, Q V QQTV 1 . .5-Qi! ,Q V,VVQ QE f , g.Q1? VQ .Q ,BV QQ QQV Q jp, , QQ Q Q Q55 . V..V 'K "ff 1- V . V H. fs V1 M24 Vi '- ,Q ' VVAL-ff. " f' - 1' Vg. VfV 'Lf' VV'c5'V-em-.V I Q-' . V V-Fl' YF V f V ' 11. v - Q Qyx- Q -Q . ' - :f,Q: : V,V 1 '- H .. ' - Q ' -42: V:Q V, f. 1- V -V.VV -wg' -Q-V.-V Q Q V TL' QQ Q - 1 QQ ik' ' . ji -,ii-'QQ -V ' V . ' QQ5:f,QQ,QQ VI Q Q -' QQ 2533 QQ Q : ' 3.551 QQ Z1 Q :+V-Q 1 V V gn' - Q '- Q V Wm ' Q -Q '1 .' S" V-iq.-' ' Q iw- Vg--Q-VM-.1:7.' Q .' -'GJQ-.' iz'-Xxg-' V .-'v , ' V -V , K - VN...-Q . MV, Q -Q ' Q ' -Y V - -V. V- -Q QVVM ,1::. 7- +V- .Q . Q Q QQ Q QV. V- pg., .VV - Q,,.3 Q-- gy QQ Qg, Q VV., .1.. 2 . ff. V' V Vfm Vg QV- V -V Q - . Q -1-V -' 'V Q 1.1 'V qqQ4.+V'V s '- 'Vi V- 5 " fi., V! ZQQQQ V: QVYQ 'Q Vwggx -Q ' -:V 5 -" ' --:Q QL. . ' t Vgxf ' N? ,. .QVf' V-3 F1 5-1 V V V 4" '.1.4a.Q.:-'Q-kV ' ' 1 . J- .V VV- - -. 'A yr -V Q " ' :QV '32, - . --Q-gf '., -. QQ -.gi -5 -.-- fm:--. 5. VV .5 ff -fr' g' V ' 'i':ff'iL' lf. -?g?'f'Jf'5f5?7 ffiffl A .L 1" 7575. " 'mffr' l V-5' "fi-5-'turf Q Ii- Q2 'Q ' VQ Q ff ' . ' QV if Q ffyg-1 .QffEL"'y ' ' Q' . :j"t54qg,f "FI iff- '--' '- Q V" E.. 'Q V V ' :fffxfn .. V Q. .iQe.1.Vfli'H .-.fLiQ,.r- '.i??'T??f V. Q' -- Q .V in V V Q-ic.. P15fVi+5..- V .QV , . . Q. V -Q . VV.VQ V. 'Q Q Q -,,' V V V.. . Q. -L V . V Q. Q QQ - . it-L 1 -Q 4, V Q 45,11 'Q ff 17+-'.VV" -. - 4-' 7 gi 3-gifs? ' 'Q V. V ..VV1ka'5'g4 X- " 'V .. V .V Qfgy.--fy2iiQVVyQ ?Y'I,q7V V-'. gf .mag Kiki Q- V "L Vggai. ' J " ' ,V' 41 ' '- VQVJQ Vf Q- "2 -If rf" V, Vg - -' Q Q .4'1s.VQV:'I '- Q .:': Q':'::' 'Ir , "qi 1-11 V V. "QI f"V"' ' aw ,E -.1 '.r - Q V , V .' - 3 X V' . -56 V- f' nip- ' ' V' 'z 5-' .V .V'E"Q-V31 Q4-V V .V Qg'-1' V -1,395 VV V221 mf-' .. . Q, .V . VV-. . V V VV V.Q ,J . . Q. W .RQ Q . 1 . V. .. A Q g. QQ lf. , ..e ,V Q .f V ..,,Q QQQ . VLQ. Q Q QQ. QV QQ Q. Q ,V QV ,Q AQ 53' Q. Q VKQ.. Q nQ 5. .. V Q . Q Q Q. Q . Q . V, ' " Vg. 1- :Ei-J' Wfff " A f.2QVf27, ,451-' 'v' . 534.1 V V' 144' 'V '1 fV.- J - ' ' - Y fi 'V VV M '. QS- "-f V : V' V . V - ..:-f:::'- ug- V1 .VV ' .V .2 'L V' VV 1 s:."1:-: V . -V.-VV: --VV ' 1' 'ri' '1' -"1 I r'-VQ'-5iVV:- ff- 'f'P'7-" f- .ff-JV-2 . ' 191' " ' ' - "" V 'V x 'li ' V 'P 5 ' ' "T ' a'V V V 'Ass P V-V -"VV 'if' -V V , .- , .V " -,AQ -V' - 'LAW -Q .VJ -V .QV 1- 1' ' Q" - U- ,V ' 'Q Q .V V V - TM., ' ' - V ,v '-1 j.e.QV..x-Q.. ' QQ . .vu 'V -P fs V, :. V- Vfkf ' " V. 'LV . . ...Vw.,Vf- V . .:gY"'Ef V ' 1 'V-?'i-VyQ.-Z'V.- V ' Q.QQQQ'afL1Q-,um if-'7V. '.SIfH11'?V" -' .VE-V V Q' 1 . P71 . QQ '41 - . 'Q-'f'lg1gf.f'P2L'j11 Vg PV! " .Vg 'Sig Q15--VV gg.: Mi V F- Vsf- V ' .ff.',.- V-iigf. ' 1 Q Q 7-yy,--"V "'. -. V 1' ' 'Hi-"-V ' 'xl - f, Q -i2AQQVf VQ 5 V .QQ Q Q Q' - - V V 'ff Q Q V- .5 'QQ' .-QQ Q .Q Q VQVQVSSQ-V Q Q Q .,Q3iQ',2,QVV ...Q - .Q:jQ2Q:Q-5? . - 'xjfyx Q' Q ':Q::V VV -fff. VV Q Q ff" V V 'f+,gQ . .. ' Q ' ' Vqj' I-,T FVQQVV. AQQ. Q ' Q ' Q . Q My ,QQ'Q.QfQ,V.QQ .-Q Q .Q QVQQ V . -QQ QQ 3' . .M V' f.-3 ' -Q . . Q z.Q 91333 Q Q- - Q4 Q -Q 'jjj QQQ V3..Q,3v.VQ Q 'Q 1' Q , -V ' 751: Lens: Q V Q --'fi .- e Q E V VV V. .Vw . V -V . . is . F.:VV-if -' ,Qi V QVQV-:Q-..-V.f'f 5. V, 'V 5 V V yi- ' ' V. i . V -Q: ' V V ' ' ' -V! - V' . .QQ Q V . . Q QQ L, V- Q Q Q ,- Q ,av ,Q+ .:V,V,Q V, V, Q QQ -Q V ,gy ,. V Q, Q. ' - -Q Q,fgQ,f""'n Q- .V Q V - Q1 ,Q 'Him Q Q gQ.t'i,Q?QQgg'L.QQ t V VQ -,-Q , Q QQ. . Q, V x .V31Q'Y?gQVfVQQQ x Q ,lg 5. - QQ - - QQ - Q Q .V ,Mm Y Vw V .QV-,.-.Q Q Q Q,QgQV5Qejf,,,QV--Q 7 J 7 ' A V wV1f'f'ffV' V 1 ' ,., Q ? QF i-Q V '- fu' Q ' QV ' - x Q -,,V..5: f VVQ -Q e.-.VQQQ 'f xv Q- Q ' . - QV,:V .V 'Q V V E f ' 'f,fVV:Q4,"-V-2- V ,QQ I V' ,Q ' .'Q'lV' 1 ' .' V A 15 Q' .3 ' ' V, --?'3C-.7111 ' Q - ' - LI ' V im . V ' 5Z"'i.L-. a VV' V I V 1 V ' - L.-V, V12 ' 5. , - .Q Q' VQV Vw 1 5 ' V P 'V-Q 'EH' Q 1' - Q r 'S . ' - -QQQQZQQQ-gg 1 -Q- . Q LQ QQQV '. . . Q- k 3, QV Q V M V QQ QQQ V. Q1-:QQ-5,.QQQQV T V ltj 'i 1 rf- - V. ' 7" ' Qmfvjg' V . .9 T Q. F ' ' V. 11. '. " " fV '- VV' 4' 'V . si 'Vx ' ,J-"K--V , J? 1 . 2- XV V. V 1:54311-V'f'f f- ?QQ.VQ V..-QQ: Qj ,QV Q ..-Q35 - . V Q V, QQ ' U32 Q, V, Q Q -fg. 'V.1QQQQj ' .. V - ' .V -V Y - 1 :iff 'fe 1--VER . V ' V- ' . T Q 'f V: fVViVg'Q.Vf"'. " ' Y ' eg! '. Q - 4, " 1: - ,Q Q! ': . Q .f "'-jj. V. -"-- AQ, "FQ-gf V- -Q . . Q .. Q QQ . .IQ ':.Jn V QQVXFVVV ' -.1QQ Q Q s . QQ , Q , . V .nv . Q I . -' -V V 'Q ' .QQ-.5'QQ. '- L-QQQ. Q. A QQ , . VL - . , -V VV f- :V.'- .. . a V V' . f ' . V V V VVQ QQ QQ V V . V ,UQ QQ Q ,f Vw SQQQ - - '.. 5 .Q me ff- V- Q V.gQ. V . -V Q - A . -QQ-nf? QV .fm .,5g.fVV V V V - QV Q 1: Q Er- V v pf V I VV Q ' .Vg . -V.VfV ' . -Q- ' V g . I.-V ' K - - Vg VV5 'Q.1 Q ' ' V-- V -QQ nQQ, . Q Q : ' it V I . --lp Qi Q 6 Q . . Q, Q QQ VV '1 V VV ' f 1 V - V ' 1 ' ' 1? -- V. V -1 . Q V 11 F. Q r- . QV V V Q Q.. .Q Q QQQ Q . QQ V Q 2 Q :QL QQ Q Q , , Q3 ' - ' A ' " 'fx V -V V 4' 1 if ' .1 . '5 W- PV Q Q QQ . sux- ' 1-V ,.p V . if 2212 iii . ' - ' V f ' ' V ' - - Lg-A ' . ' - " -. vV Q 5' .V . ",-5 . V .. . ' - ' ' ,so 5 V Vf V - V . -. " Q2-f- . V . - - 'f 'Q " ', V' 5 V "fQ,: V ' Q -Q V jg V V gf . .V ji -' s q Qf' Q. ..:-Vf ,:. fri V 5jQV5,Q, V V V 'iff' " -U . V 1- s"1 QQ. I' Q .Qr x ' ',Q 1 VV .' H , Q ':.Q--. Q4 -VV 1 V -V ' V .. V 'VQZQ Q V V - . . , . P .2-" I' 1 'vga ,-:' va -V., ' Q13 ,Q -Q V - V. Q Q 'g Q Q-- Q Q svn.--ga ' ,4,+....1,.L1....4lV .V 'g--- ' ...II ,I fy , V Q. 1 gl - . 1-.II 1V- 'Ca-,. I 1 -,- - m.. fs. 'WH' 'S . .vu Z- .s , a -'-, 5I.- . ,. ...V 4 . .,I--1--. . .,- g ,V - 1. , I V L . . , I I I,I II I , -u .' ,V :RV ' , :-.:-. P'--Vt -' F1., FV-5' K 1, ,, ff? V V, -.f . I. I. f -3 .API V1 A n. '61,-' 2- '73 .TW- ,Vw AI,. -4., L. 341.254-,. VP ' QV --' Q a..1 15' V' . ' ffm :ex LS" , 1 - . -a,,5IIII Q If A am-2 " va. Y , wi 4 Q wx..- ..-1 w J V- .1 ,N -4 .PW fn 53 'sf 3 Mr 4 A-V -V 2. 1 2.15, 'VA x. K-ka' ,,-.5 w. ff. H- 1.1 , x .fi-.ezfc A b- I I ILI. 5... V WH' wbuuvw inn, .naw-gum-..Au-sigmuaua-ug., , .I III .fx ' . '4,I V f if Q' - T V f"3I ' '55 I if .4-' A V' ' ' ,sf J'-r , 'C -I ,II gl, 1 , . Q.-3 IF- gf: -V-f VI ,, . , '. IIIIII I. . -fi I. -II 1 I I. ,XI I? If :I ,I ,Za II 11 I II IELEIII v . II 1 I I EI , ' it , . ,, V '.-if' sf? 'Y 'fi -ff - 'Vi V -1'.".' 'iv I 'ff' 1. - ,"'4,.RV . -59,5 V ii' ' YSTJIA ,Ifjff ' 1 - . 'Y-Ei 'il - ' diy. ' 'VVII1 ' .V.1,3?-?i-., is 2" i- -I ' , T H. V, " " V1 .1-.: ff .V-.a1fL-fi. 'iff . 'Y V " 1-if JY' V 7' W42, - .,QH, .+,-,,.'fa,g 2 wfgir-fy- - lffQd . .- M'V 5 JV "--Q13 '-Q-I H+. ...B "TV .V--ii" " ' 5 ' 4:-W ,. -5 LLff5j':'5Y"'?7' ' 3 . . I I V ,V Ip.: .IL - IJ- --.I--jk si 1 -.f1..z.V:.,I -'-'j Ef.I 75:-V -,II-g LE- I-- V. ,.'. I ' 'V III.,-,I,V' - 'Q V .--1-.-...IR I ts.:-..,. V 54-A215 ' pf - -2,3 X- F. 'V' ' 5--V,-I.-I V fl. . .'-4991. .. II I II - :pl "VI '. " .ii ' x-'gf-gII. VJ'-2-gn 'I1?Q.., F VV 5, .ef 1 ' V' -. Q V 1 r. .'V -' .,.'g, i ' ' - 7. , 'Jw-.,,, 3 24 K - .' .',f.,V-1.-25111 S5:"A-bv.: . ., " .15 - ' , 5' 'V . ': Vw 1- ' - . 7 V, V - 'JM-55 '. " "MQ ,.gV:iL'V" '. V. 'il' V' -Vim- f- ' 51. '-' V,V I . ' ..a,. . .- I , - Lai II I:'. E VII,.V1 - -w. ' . .II. 'I I ' . -. 1 V' f' gf-Q52 5 ' ar'-1 .- . .rf I. . - ' ,. . .- .,. . 1 'V . , V . fr- , . .,-Q,-V - :QQ- ' 1' A 1 ' F Q f - ' 'M V if - 33.2.7 .If ,7.2'fV15I.T Qgffhh " -. . ' -' LI. ' - ,.Iff'?5f' ' .Vjf . tr .I .-.V' QI ,yr .- , gf. I,IV ,I V.. -I . , I 5 -- :FI I, I4,III - ' 5.22 . . 5 ' V- . -- gm- '- 3, V s tVV+'f V . 'H ' -- ' 1- -' -1-2 ' r" . -2 , V. "'..-A14-,fig . --2' ' ' ' ' '- 1.- ' -L, V V ' 'k M5-., ., V ' I -fa' L.. .ZA J' 'fgjffzi 'WRST , iff. 7 ' ' - . . - . -K2 ' '21-. . . ...1':V:QV-'Eff-'F .1fV-Vg 1- V ':'..v :fl 'lfiff' 2 --.25 .I I ' . . . . IV .gf ,I :Egg-iii ' " V --I .'1jVE,y. ".'i:.5.I1g' I1V55' " ..'V,I.I.3 If ' 7 Ill-f 'if If'-f' 1 - V- L' - .. ' S' ,' ',,i '.pJ?'f, ' 'WH' ' .'-2 ', . ,V ' 'ff' f'f "Y 59-291555. ':V,,'-.iff . 'K 1 .. . . , .. V ,,- . y . . . Y.. 4. . . , X , .-, .4-V . JV.. . V'-3: A-VV 4 :.::.1V - X , -.3-.',.fV --V .1 ,V ,1- . -- 5f,"1'g . 2,1 I V 'i 'PS--M I .,Ii-:,.Q'1M. V ' V' V, .iff -'-kb, V., V V.j1II.fV - .nj-, .I ' . 1 iff I . . - V2 V - V V L+- 'V:V:Vg 'V . - V- f-- ' V llif' 3- V I S' ' If , I '511f7'iEQ' 'ff' , VV. F V"vF:,' V " M ' V ' 'V V " -.f' ' V -ff ..z.Q' 'ET--ms. lf 'VI " . - I ' '. . 4- , " 'V . ' . Y' '. ' :'.5'7 233 ""E'- V i '. 4 V ' . , . ,V V .wg-mf: I 2 . ' ' ' - ,- Qi. '. " . . V Hiinf? f .I - III, , I z., .V-: ,VVV yfyxf - - ' P." " afgv- V - 'V V 1'-'--,L ', .5 3 -P3'V:'E-':.. .. 'J'V'5T:fi:"Z' , k . f gf - 6- .. . ' V . ' ' L. -,vm V" -' E' "VT --'li 5" ' ' f- 5 ' ' -.1g, V -"-VV , ' "5 ff Z: -V - gI,.Qw In ,gg .. I -. . . .I I - . JIV . . . -am..-.1:,., ,V ' V: - I .V 1 . V , -V - 3a2VV2".' I- I ,,-if . V . -. .,,I:.I. ' ' , 3 . 17", 'A ' L '72 SVZTJ-,.V ' " ,, . ,ggi V , VV .J . V' 5" ' -: -53 . X 7 1 'V V T'?f'G1 . g . .' ' - I V qi- 'sr V. V: 'I --1 I ' -' . , . - , - . -S , in . ' ' V' ' 55231 ,-7 . Q f.. ,gi 55 ' " f V ' '-Lia. .5 1 .I I I -II ,f I , z- I - V IV.,-,wg . , I '. 5-III'IIg-QQIIIIII V IVTIIVI- .1 If? 'X "K rf "'fTfI I V-II. x " V WI- I, I V :Q ,gi .::VS3-...gil 'PJ V " V ' fm. "'1 I V , - '-'. , Q " - '-V V -- ., - -sas , 21, 139' . .-.-5-Q-w I, .1 ,., - . ' "" iv. ', 11.22, , -.:-- .4 .V- P mf.-If-" .V.:.,.,I-'V 'aft' ,V -,ww - ...Vw-. W . - . - ,- V -- QWVQVV. Wa. V: :.. I . ,G ,V ,.'-v.'-:Vs-. , H ' 41- --' V ' ' 31' I. .I,.,,. I 'ae-.-,I . w -' W' f--.V:- V-.?"' ' 'V.",,,I. Ef. --1 ,I .-1 ...gp ' . . Qffrff ' - . ,I -. . 'V , ' ' ' -45:51 F' .-if f,. if 2. V , . , . V ' 4 V 1 ' if ' 5- , YI' 5 77' - . '51 ff: 'TQ' 'FTM-.,,,. ,, Q 1 s -5 . V1 .- e. V- V -. V93-iff. QT ' -. L f' fps' 'T,qi4-- 'V . r V. V . .Vw -. - .?'af'bVx 1 1 -. . -ga.. f.. -. - - - - vf I 9 .- V- 'V -if 'Egg V' ,Q-. . , .3 r-rf, gy V EM: 3 - .I ,,.QQ.5V.V 'gs . ' V -- - fig - 'Z V' -I., ' ' V ,' ' '- jug-...QV ,. - -,ry vga fgyf-. , . QI - ' . - If 5 gg- A .Ig-... . , ' V . 5-Tag" "xg'PgV.y"' -E , V 1:-. .V ' ' 51 "H, i-Va -- .. . 1 , V' V 1- vi.-ffff-..V' QV .- - -- L. , 1. H ' ' 1+ g A . , , f.- .XJ .W .fm ,, . ,J 1 ' . - . I - ,. - I L, p- :I I , - , , -3- -- . -. -, 1- 1- '-v'-. '. 1- e -,V EM.:-XJ - ,' N .-, - 1 . VV -' 'FW ' Y :f -1 A V ' - V, V 2- .--I- 1' -V ' fl- - 5' . 2: .. -,Q if b' X-if ' 'V 'gf 'T V"'l'1":"'. D-:H .YV ', - c I. -- e .yi 1.Ig 5.5. , -2535 ' V ' 59. , 3 .-'I IA - - .fb 'ggrffg I.j.II,,gIf - ' - Img: ' ,-,nw ' V 143- V. I , I IIII - vi -.,,IIII1..V aa ' Y-' I I I. .JI I-1 VI 4.-,II . I, A ., . Ig' 'Jil I if fr: . . f.,I . II . . ,I I I I I I - . - ' V't I :, 5 ,V - 52, 7. . V I- .5-TV 34, 13445 1-',. . ' ,V .Eg-' " V .-...I .I -.5.:,., ' -E V- -.1 . .. . 35 ' V ' P' .. Wil' ' , V 1 . -T - 1 iv- -V .-- V -V . ., ' - .. - -ff, V 5 5..- ze- ' - ' V - . 1' , I ' RI-'ig . ' 1523.1 ' 3 . 'Iv' 1 I Ei: ...g.g-:5- xi .- I Vie ' E- ' . ' ,v -, "V:.- ' ' f . -f' V- 'V I '- 'f .Vs"T .,- ' D ' . 'Z V. ' . 5 III I . II .I I. .I . , I V I II -,7.III . I .I , . I..-IIII,,.. II II I WI . ,,,..I7I.I II -VK "EE 1.2L 5' ' ' -F' ' ' I , . f V W '5'iff z . 1' ? ' " ' ' 79- ' Vw,-vb Q ',, -' -- .. V . , V ' ',V . ' 3-V: - 2 .,.:'V1' - ' - - . ' 2' . , . . , . , . . I . . . '. .- a. . V . 'J -' V. 1- - . V-Q, 1 1 - -4 V, -5 V . , ., .. I -. . , V - V- V. . . 2 , ! . .I ', 5 ' ' . " -1 H - fa, . 4' ,I ,I -. . 413- 1'j-E , 3 . V ' Q: if.. R' 1, 'j ., ' fi VV V ,- V ' 1. V 1. .4 I .Ig g-1. I .I . I .IIII5 II H I I - I. .II II . -,I. . I .- ' ' . 2 . Q-.E-a.4?.-.f I' .. , . .. V ' .. II . I I. ,. . I .II. I VIII I I , N ..,I I I II . .I II, . , ' - 'ff V V ' 'V V -QV - I I,-If. .I -I V AEI, I - V . I II I I -.V 53, Elllllllllllllllll Q7 'I git-4 pm .um a:i:::7 'E -1 C"x C131 C17 ., bnvixx f A kcwf X N Q-ffd -mf nun- fn .nb we Ara-n A-nazvunv mann 'aaa .ps-an -QQQ w-gn IZr ZWAD 'C..2 'x is , ' D 414.9 1iJ"'J I5 Xl... 7 5.713 E"" -r KIID ..LZ'.T"...l 4.1.- ,,, r - 29? Hx, 4 E .,.. , , E D W D 1E Ill gf? U A955 71753 C x: EI3 I1 Q, 5 3' ii IE EEE llllllllllllllllllllllllllllllllll!!Q!!!!a!l!E5E!Q535 i K w 1 r ' " ' " 'A ' ' . . . '11 S ' ,.- ' ,ff-' . , f V . W3 l-. .4.-7f'gj,- : iff- "ri ' F 'Q , 1 T ' I' - T -' v , 'I .- .Q -4 - 1, ' , 5, -1 ., b 4.1 I ', . . 1 g f ' - p-.J 4 I 1 f vl -an - ,W X, ft ' . I ' - , . G . I7 f Q3 fl , . ,D , 1' f . '- . 'J 1, -. - -I 'm 1 f A ' 1 ' , ' LT. ' , ' 1 Z - ..... M' ' X- if ' , In 1 , r,, ' ' , ... WY' ' A -f'f 1' ' f . My ' '. 5' If X4 Q, .,,-,L . A - " my, Q "'1f.. '-v r -1 ,N B . . r lr, A tg-1-Q' A NX .fZ! uf- UZ' . um- '-., L , 43 "-sk ', ' K' 4 lj - ' A "Mx: 'P R , A "I 71 ' . . . S D ,,. ,f ' . 'Sa n' , . W f " I f , -U '7" ' , ...x n-, A 421, , f' ' f K .- . , ff 1? rx 1 ' 12 -5 ,, H . f Rf-,fti N E 4 e LP - I - 1 .1 !' I if 4,,.,,f' ,, . H-- in 1 . ' , ' , P S, sw I 1 .z if-4--'wi f-'x V ffgp j' 152 'Tia LV' YI QW ll! Ykffff ,J U QW Q1 i'fp vi3N fffiff v': ' f'J'a ff' - in . HJ-. LJ xf.,Jf,,,,Q.x. ,J YQ.. 13 w'eifizQ ,, "1 KY X f 9 Af ,- V ' T5 TW L ig mf 153 ETL. 1 ,B US. ffiflll- Af' "-' " ",fzwf1' J? 7"21qf'f'uf -5117 lf,. Q f . A, , , . .,. . 5. A.-A 53. nf gf: 5 ji ' ULU 4,1 gf i..,!W!Qef 5.3, 15:15, LU. J riff: Img" J- !'.Mi7z'l fn! .C-1.1 'f 'f 'w - 1' 1'1fH2"f'A'L,ff'f 'fzy 1 rv fjk' fl.-':,',f4E5 L7!! L11 ' Gen 378 Sa94 1923 E MID-CONTINENT PUBLIC LIBRARY : Samaf VINIWWIUNIINHHHIIHIINIMIKNIIINNWINIHNINNIU E 3 000011300535 3 5' 317w.Hig,hwa 24 i ,fx C ' . f33"'fw, x! M T L 34 I C CIZEZD 4935 3 '32fAffMQM 126 3' 3 D CAN? X01 cf O ' 4052 M3513 uf J,5Q3' 0 41231 R 1 X f 13--M if fx Y' M5 ,f 41, yn? X f f F Eli 1 F 2' H- ' A ' , , ' j CIS ,Q ' X cnzzzn D ' - 317'- . ' A li. as " v 7 Q , I Es' lr ' Y "1 f ' '. 1. 35 ' f . 35,22 941, I A 9 . 3' My " '7f'f fx W 7 V 'I f I Z ee wmggfi WIT 3 mx i czfgrf- x ,. sf JV fr f 49 fl I I , ' 7 . , if y M" fy' J . 7, I .. ,,, , , Emu. ' E - ' "' 'Hg I :A-Hn. -1,14 f FPC ' KW iw' 3JT'feugr31l, 3 Q S1711 H51 ' 'X P, 1' 1 , , 'Ml aj ,.' ggi .mimi A ., fqf--iff ..-I '5:", In , , i 1 K 'i V' y!,..fi..:..T..:.' f.............,qx FE Af, ,,.. ...,..,..x f A 1- x..1-,f-,ft-,IWW . ' 1 r ' f f Y 1 4 x. l .1 M :A Q X4 'fi THf"f-YM1' 'u 5, 5 1 1, 4 - lk f f' I Y 'f 1 'Qjf ,V 1 r 27 -' ' ' f : - " wa yi ZA f .' x , '1 ' V ' ' ,f j CTF. ' ,W if 'J Y., - 'R ? If ' 3 Y. , 'x ' il fl xr- N-' - - , ., V A -7 Xflfx ' fg fi!!! ' I" if-3,-I-'I if ff- 23 , h' ' I 4'- I ..,.11. Af! ,f,,'-.,'A1f',,4,'. ff! Xffa. f'ff'f"! f "'fff ,gg-bA, . 3 ff' 'f',fx.fzAf'," f'ffff'ff4ff': '5 i i ' ' A 'f7-- In 1 A X A1 !"1'!.fNLH'!f-ET' zc'.y',fC'1 'f 'ff ZA ' ,"f'f.ff A 5 ' C ' - I , . ,frff'f?If vfgffgf' fgfiffffgv ffgfnff 3, YVX7' fx -, - fix' f EX" 1 J' fic' fiilffif 617091 ! ff7,1!5 .ffic-' jaw! V ,S fx ., fn 1 . A--f if vb -Y ,f,f,wf lk urff gf ,ff-1 f 1 fff'.f1f'r fn I ,f2fff.y,f,Q',f' "N11"X I -" "X , Aw' f Zf- A ,f 1 'wr ffif,'.f'!,' f!!4,",4ff'Yf' f:'."c'm'4Tf . 'Aw 51 ff !f , ,f I X10 i!UfAQ f2 f0fi'i.fif' f.vf fgf-',-'Q.f'1f I f. , f 5' v. H Ti 4. x Is if i V' I ,AW K 5'5" f,1,fff'.f'.',?'?2f'7 'AQIQTSIPAZI 7' QU 4 Y!! ' ITU gf 6ff'.cf,':f ff! 1 ' Mfr! 1215 Mm' ,iififfbf Avi-"1 ' Mi 1 'M 'fzf'5' ff Mmiffi fdfivfff 'fi 'cjy 5fw1'0f1ffmfm Uflff fl!CI!fA?A!7.Q,-, ,Wi 'Uff fffef C!A!0'fP,f'f!'JZ?l , 'x f 77M ffm Arc' 671105. fzzzzgflv. XUJQ IL 1 If . . fffkjff' ff Am'A' gy0ffz N-W. A Q ,ff O Az, zz 5' ! 'c 7!lJfJf'f fhvzv ffz cfaxgsvkr be fflfgff Cllffffgy XIIJMM HS! U K7ffk7f-9 11 271561f w'fAi'!'2'0ff0fg ibffifff 41 ffffjff XQW C jhaffffzxf. '7' K ik! KN W " xafkfiix V ' W x Qfgfmxf x. TW XX I f M 5 A N mxxm SY .-fly!! D f 7 fj , 4- V W i ,gf i if f lj FB w f if - Q U L vJv X0 ffgdclfzf 4'-XX T 'Fx . A3,Q1f?71!.,sUQ"5'!rf!:72f Mk. MQAZIXA 'fffbgjfffd if J fb ff 'HIFI 421115 If 52 yffffi 'afgyffgf l yfffjvvzffx ffm' 41 IZESf6'.!'7!6f? fZiC?L7! ,MHZ Af !X'fj54vf1,5"gZffffllq gy? fc? 135' fAZSE I5,qgf',ffx Za f J 1,12 yy 4 D51-' l la QTY f'f7kL'f' I C V!"Q'f5j ' I, . .' ' '- "1 5'-X": ,ra fa '.'I'IT' .' ' , ' if ' 1X Q A - . ' I! x J Fi 'N z fi 5 "H f, .1 X H1 2? lfflw J - Nilf - x BOOKN1 L, . ,-.1 -. BOOI'ix2 - Lx, . 3 ffl 1, .,. BOOHNZB f. J, , , ,' v' Q 9 ,, A ,. Boolivl . .. ' , .-.Yr Q BOOHX5 BOOHN6 ' J Boehm? BOOKX8 A .-.- L . -- ,f-.,' ' 1 ff U f-1 ! - 1 'unc .Q -f-'flea' 7 ,.:,+,, ..a 74 : 3 1 ' pr l 31115 : 'Y - M2133 .g...:., " 9: X p I iv M. Lv ' J iff V 'K .f 1 1 I , , 1 H I w ,L , ' 7 1 1 I . L . 'I . f 4 r .. ,. , fm 8.51 4 9 K' ha r 1, L-11 it w f ' '14 '51 r 'W' pi 55 .1 Jw. . 1, ,gf JL. f Lin 1 I 5 l?'SOll If E N-.J ' ' ' f , Tr.. --e, I 0 , - 54 x sw 1, ,., v,1,,. ,za nw- - :C 'r 'hx Hu 4' ' 1 W 'X In I", 'wwf-Lqx 'LV' . Jlf l. '1 '. K. M lv I Wi, ifbif 1-H: T "fi ni 41- ' I J z: "2-4 1. , ..,. 'J' ,A - r ', Uv ' V. f.,,: , 3 "A, -3. . V11 .b Q' . 'Q rl' I x"f1. A 4 N- ,' .W -,Me u, 1.',ii.11 1 , . ' , .., . -A. 1 'Ll- ,.... ,, HHH' 1 ..L 7, 1 -h""xv. 'A'. 1 H 1. W K . I Y J 1 5. . 1' Yfl , 4 I XII I . . MK 551' , n 4 . r . 1 i' ,ml 1' H 'A' J 4 r lyvyg 1 D 1 If' n " n 1 .U X ,JI J 'Hz' a 5.1 wmv 1: ,V 1 ri' MI Y.. 'T .':Pf' ' 2 I Ay ,K X "" 17' H Q , ,, y fn' A sl 'Y W ilk 4 , 1 QW' I 1 1 Ji, ' 1 NIM' 1 ry! ' 1 UU 9' , IX all v ul! H. I1 'ii I I E731 ,JI i l -HQ ' ., '15 "iw 7 . ,ry "YE V ' 'P - ' ,V ,. ,5-:.-1 - - .1 -z - naw.-s 4-1 4 . ,.,.. Sl: " :rbi , . . V-,uf - ' -,W . AQ 53 ' h si 'i,::'.:,-,:L.., V- . U ' X -.5 .f ' .. V ' 6' '., . ' 5 ' ::- :A an - .E V , 1- ' '::- ,.,, .. . ,,. "5 Sitka? ' , - L fQ2?.f '- Riagg? ,R .4 ,.. Hu ,- ' ei ' fL,mfQ: 1f'5iii35C:i'.1i"'?+p Q 'M an ,P "" . K Gngi , I M51 63 'lLf"i'2'3':? A " ig ' V1 A ,gz fi: Egg, +f4a'5'g,af'.s5'5Q'?ig5gQ51,?g,r'f'531541.ggi?-1. 5, :ia.a5'1 f f vw P' ,.-gfiiifd , 'ff' :.4?!fE+f'f3,-gQsf5r'f2i'5kf:Gi2s1sfe12fge?:'f'i:!i'iQ:fff.v' 'wivrli 5 1 - -' 'al ggi " ,f:f:'r'F1" - L,.j?'lf7 'ifkiiz' ff'f?Sei' w-A x-QR31H'r1 . ' -' " 2' - - imw "' f M." :-- '- fm' Q v ' . .. -- ,W ' -. q--a.r,g-f---arf, -f,,m,fA:1 1.44- ' fag , "'i!?i" ,L' 15:?i,"1S'fw.ia :ff-'15 v L gs" ' --33212- - 'ii' f ::,2:QfJ,,fff11. ff 4 ' ' ,iii-112 .ggz-wggsifiz-..i2fizLgi ,gf -1'g,j1,!1qi:m1:g:f ,E'.'igg.' 5 .fp - ,J : , g. , -W Q , , '14, 1 - -' . 'T' 92, .. .f iw 1 in " -1-'fP9'- Ui! ' H NF- ' 11-we-.1.:f.i151af:-4'-I1L'-- f -. : ,- .9 -'V t-"lawgf,-i.2'f"-4, 'f',iF"". -," '- Lv: 42,-,, V f,""i'5'g , f'm6",g5EQ E 5 3+ f weg5L m fgaiii-?f:z5f'2ff T f . r I ' QS...g,- Y, H247 11- , gm ':'fJf,13 fxfb :4 ,. ' ' ' ' I iL '1 Z,, .. X' ,"Qq2f5?:"1f -'I' '75 Aff!-gl. b.. lp I ,QTCQ1 . I tj Hi ' mi V 1 rg 4 .gpffn .I E . f 21f3:,in3Z,fx!j1'fjj?5if J,-' .4 ,-gif, , 1-W - fp-1-V -Lg, 1 "" LIS. ' 5' ,, -fe -' xiwlgqgz-1j?!-3l1:'. 'liliv' .g,,,'. My ' ..r' F.: H- . 1-W-1.-. Q - :A qi: ff igyjglwlfmfs--123,JmV3:,A-'. ,,.g,,-F wg A 1 ' Q3 ' rj -, milf . 'Z-'xii 'f' , ', " 'WN' E? .'-a1!1Blii1'r:-W--..rh'1zff -.Jw 1: - 35-ll lgz' ' .Twsif : V ' ,iQ.',4Q3f.1, "g5'4K-ifw?m5IX'!11BHm11i'11?l91Ef?inijaifJfij,QP. .7 'F' .- W. ' 1: -wr. 3 ' 1' -. gf . 3 . ' Hit if '--Q:1i1:f ".u,' gulf-1. Vg' ,. . J, -ugh-13-'Xf1 I. JV t gi l ,T ,.,', 1,1 A Vx 'I 1 ,' - ' 9,2-113.1 1-lr.-" H -1 " 5' ir - m ' -. 51 315' ,f fi -I a Z.-51 :-'R-I-fi S' ,g iii' 'mr ' J. f Q - ' 4 ' , l X . , . .f.,m,., , .A L? igigiglzgigksy in-, Mug.. .115::wHff,,Lh,.k1.,5??qA,l,., ag 5 1934 egg 1535.13 M wilg V 411' ,,, A 1 . . . ' ' g. A ms- " " 'fH31.i:?,1Mff"f4 -1' iTL1.,if:':'A 1:,aa!',f, fr- 5, A f' ' .,,m-5B'FW'ri-ziqig-331'3' joxggpf-' 'N A 'E-1"-gf. - J " ':'f. '- '?1T',- .Nm , '. -iii Q' ab wlmw ' 4- n ew . lf - . W i - 4 . t,,g,.Q L W W :iw :,.a fi "u 6 , A PR!-a--f fgflllh-xillllhff. QQA - 1- -4-. - -gif-.LQELQX - L L m'1b:.w-', H x ' 1 'li ' 'N-220' ' ' x:nlh?il53i'i:..Ai5 fiihf'-5'-YH:,.'h!'1'r."' -"LI: '- - 5-eigg . ' f' M : .nys f 4 - "f rv A .mm fx -1.,'4,,:3:1".ff': . . 1 rf: " , Vg " 5 "f.f1Z,, :Ay pw ' - Lqxitif -R.. ' WP 5 ' ,A .1-,133 Jtk ,-' 1vw'?:5ff'T3v,'LE5gi'ff " if - - L 1.-x 5 -1-.v -V vip .-- ,ff -14.1 H3 -1-.-. .- f .- - - A - "Sf " ' H'-w fs' 1wfn!fa??5?5'4a - ' 4 . ,q13sm.fwm','u34sj " .- 11"?-'-'!'v1"4r51' .r .g A " sa, Elffinfizizfgsvg 4- .'-22 f"gf-ginzmg ''2 1 Mfzflffiiil...EHS' QE: .L , 8 ., 5757, U 5,.imAm:':.vfr3 f 333g3gjYLqj35mjm5,:.Q fQF51fI!,.Ll1ni :' - im. . "rv .rv Tiiwg, 5- 4iifi'fL'gn'f::Q?ma amgmmffmw.1wP3m,'f31,'.fw - :Qi 'Ig 39- 'iw 1 4!ggnffs5fnfaAm'qgffta-Q --1p.2i.,f,'-fsfqggurm .J - '-.3g5L.'- ,, ., ,Fgyrfsma1"1fQe:-fghs1552a' A321:-24:173:13,--gnaffgiira 'iw--"' ew-'ff 'nf' ' -if 1- ' .- -W5 71i"9f5f'T?Q3r-4'5liE!3w-Z?:a3i1-- -Mizz' 32131 '1 - 322 ' " "r' he?1i"?fi'E55SlfZ1f.iH"Qii?i1l131i!'?5'5S57"7?afi'9,1f?'a311s.Q! . 'Ai-'pf L3 ' ' H: 1 . 5'-qu-H:7:1'1je'.,qFilx4yl.,.,'f1ir.3H'El1-'-:T-a3,"?'335''sh61:,a2n"'q . -.f,,iJlTf,7 A. 'Hx .- ' .,283--,f:z.,,w.r1ilG:.1l2'r'aH-61? qffdgigum-Q .ff 3 R 3, 'Elf , A 17'1f7",, ,v.f1?LmnkJ,A:j:fJH.",ig.,5i?,lg5.mIin..S -..A . ,QL l - M 3945 y M-gj!kQ.:7ggg'L gZ'52Fi!3.,3g1gg,,. . -1- N . ffef2mffz1f' , . 5. 'g -:3,,,g5um1v'f" -'9!Egi'a:Qfffig'1gjf1521" -1 ' L lgy' ,. ' gif-l,'QiikJmg'ff,'::,L,3.. , ' W ' :f HP? 1' -if -'mi ' "LM" 'A ' A ' 1 IQ! , iff? ' 1 . ! 4:,,:.g"v , 'g'::'-: fl .x5"f",- K:-rx: :rw , 5 wiv: -I - g'. N Qfifwl ' ' . - nu , . . .Al f W . wL:,5g':,5g,V 1A.F " 1, " r ' 'Q ,Q" f v, '- "" i"f ' ':.. ' fr- l af f . 1, . a ni' " lf 1' ai 1 ,J -. 4:1 . , J L f .ie 'P . W. ,,.,, ., , .. ,J u r ..4 f1"'-f-- .- -.1. " A imp- --..A4.1,....:gwr"- -rw -ia "T Hn fm, 'ah . -r- .,. -..A, ,,..7,,.,.-, K' ,, , F A ' A - A Af. A A , I A ,ig -Ml' 1 .'-f l 15A 'A ' r A ""'z ' 1 " L-:5m 3AA:Q. uh fu. A A A. A fb- - ' ' "KN-Ni A , I -lv. A Jah W - I U A A4 All-xqgif A .A Meg W 1 ' L. 559 A A Em AW' A A AA A A 1 1, ' A 1 " ' g 'f?5?75?f??'?WZT5:'F A 'v',51'.. -' "hi 1' 1:5 'Wf' f I' A A A Z 4 f " A115 'fysffffi 'ii AHJM .A A FWF? AA ' 41:23, L- A. 1, 'ffE!3!5,. A if IWW' " 1,5 f ' 1 3"5?i ' ' A W '-, 1, ' ,-c' ' '-U21 fl, ' - 13-ff -:L - 'W Qu ' -:1 yu:-",.'.. . ,Q-:HJ ,V V V Ilgygv -E. Aw le , - 'v1,qyQPP' , .w ,L - " Q -,-, f d My V w A f za ?214Q:5f.Q 4,rj,:fw - wif riiffy- yn' if- W 3j"'f4'3::: f15lii,75'i: "" . 'H 'ai Q H ' """' 'A"' :A 1:5 T .Tl " 'f "'f' : - 9 A 54 114 141 , .,....,, . A' -'f 1- M M. . ,Q A-,gs ,AA7':9", 5 Qffffijgx 1 A .1 '.' A ,s .rf , 5 A Tfiff: fi :':jr, af fy. Gkgia. g:w" ':jA:"4 2' - IT NP' :jf:A1', f- ,W A, -r J, 1:51, A..'u- 13,1 1.42-'l ' A -'fi' ,A--, A, '37 sp.. 1 hw, . ff' ,f A f' 21.1535 1 3-.vy,U'.L,f Ak.-rw A - 2.552 ' A il? ,f,'riQAT' - 7ii4.fjfsQf A k 1-gg ' rw A '.'J3Q3"i."' A J. R Q v.,.f,,4 -. .-: f ' 1-.- ... 74531 I ' Aff?3 J"'f-m HQ . 5' A, V - f I ' lr . A- A A ,AA I -A ,A -- wfrggx il2ixf1:.,,,: A A '44 5' A A . -1 . ' 41,1751- 1 .i1i" A AA ga t, Q' , . . 1, 4- W' D iff' - xy, VY 'P A - I- T 1 We .H A. f A , M g Q t. f 'mf 2,11 we 6 +- 1 yas' x f 3-2 xi Q V f 1 1 l 5 4 .elf f 1- if it 'Z if 4 If ' N -f 41 " KH- 'H 1 - ' gq 'Iii' X 1 ll' H Ar lt:-pr BF FE . Y xl' ? f I N 1 ge- ,5 ri 1 H 3 5 rf I , it 41 X 'ff i 191' 'gc f ut! X L X11 : 4 I- " Q sf 41 4 , ' J 'Q ii e X 'ir 1 I I 1 s ""'1':' In ' ,f4: kfQ?5"A '1e-. haf 1' 'K ' Q3-fir? Fx. "I f an 1 A- 'f HP- wg . z,s,f"f1' Li 4 1 4- E , a 19'-'B'-s 'QQ 5' 5 I ' Ying? pi 421 53,0 iq 5, Hi f 4 4 , " .f I J gi r ,. - 1 L RF' 5 c- A v Y, , ' ,qihz I., L 3555 9 U mul , f , I 'A 1 ' H533 4' ,iz 1 S' f Ev -a ' ,gr bl, 4 ,N if V M 'V Q ' J LJ 1-'E' W I 162 ' 5 6' QI .3 . X H.. rl. 3 g 51. g ' x' f AK: 8" Ex 2 Q- . .. ff, JP M L Q Q ' 5, nl 1 ' -I .35 '-' UW, ' , ' A ,. ' -:- A A .V L 2, H 1- M f My A WH' , 5 A ,. .A ,Atl in D ,VA ,5 A- 1!-Sfl. , I X h K ' M EE . A , 4 'fll vf ' V i A 7,4 My V2 lf I A. V K j A . V 'l' fig' ff ' ' mf, f , - Q A A ' 5-'rl AQ U 1 X .- ffaw "S' A A A x ' if . 5.3. Q " ig t Elf : Af 1 941, nn...- P i p--1- ill! 1 I 2 , W V, . . , l N . . I Q f -3 ,- , ' ' ., f M . . , . , . - , f ' , ,A -1 . f . H vf ' N , N W w X -' - f fb ,- - f Y gf-j-1 ----rf r W 1, af. ' ' , . . - -X - -,. . V- . zz--1-3,y?fvFwr1f: 1-gag--n-::'Zfm:2"'2:' V ::1-1-.-ligei-:g5:5.,1.-:...L A-51-4-17:15-21 154-fn-:pw ,--.-+-.'.--if-ef-in-QW-4 f 1 jf f ' f,.,,.,3.2,5.iQQf3?-Qygeu 5.24-fp L-f2fiL.41tQ,,4..,,.Q.,:5.,,. 3-v - - -wif - - 1 ij?PI-n-711:-36:2-viii?-17:-57-if56:-1 4111-511-M 14122155-4 5... ,, .-, 1 -T. - ' ' V ' 2 fw-n-1:f'gz:7my5:3a-::m:yg.- 5:3-1-f' ' H V 31' A , ' rv , 5113.2 ,, . .1-A V , , , Vufl., . , . M, ,, . ff" 1 A ' 15,11 Z v - 'V ' A ,: f V - E 2 , ' Teri er Qjbfemofzkzf firrospiml v"'f V ' -" " r , ' W - --ki L2 f::-5?-say-4-Q .........z.....g...,. W, ., , . -gf "" ,f X X , X . W if , ' ,fyji TES? -? 2 1 I 4 1 w I i M 2 :1-, is E Q B IA , V W .riglg 4,194 .'- X j' f'-Q, ,nl K' .- . A ' ,"1 -- ' .:.z." . " ' 5 A 3 . 'f..-.. . .- ' 2' -' K, -, '-2:3 . " , i f -. ,' - .. A :I . . E ' I: H ., gef- V "" vii-. , . Un I. .A - A-.:x-'W , ' ' I' 'lll 5 'I -fi, L ' UU . A Q75 ' .af . fs ESQ 1 saff ' IV . Dy rs?- 4 U ,:f" :MEL-ff I 1--.,'::'. '1: - 1 ' . .,:Ijq?" ,555 ' ,-i4 r-:-, -' 425915. . 'IEE fee:-1 1 ' -f' '12 fa? 4f ' " N 21.-"':-1-.1:f.":f. 11.-. - 2'-2. --H Qzvzxlii "fame V' 3115.1-1 154: 4,.,1 W, Q ' .4 Gm qy .1 8 5 W .ini K f 5252156 A1522 R ' fqzgff 1 -.gr 555.- ' H f U . 1 'QEF59' Will! Ry' 'hx 5. .Tu f QL., -3 . V -. b 5,32 Q -Er. .- .t ,, N-.., '- f .1EEf:M1'!-'if J' " " 5:5-11 . , .... Wag. : 5 1' '-gg:::::::::::::::::E5::::::::::::::::z:f1j .HI ' 4 flAll?"'lllr::'!,fmnlnil"''Hp,I T1:12::::::i::::::::::::ii::::s!2' , 911011, i ,H Q 4 Q - '- ADMI I ST RAT ION Y , H filW"il",j-121 Eng-..-.M...H H X 5 'Jn I ,. X, 5 AV,-... ,-..., X 2 -A 5 .. W, foara' gf Curators DR. G. E. MUNS MR. P. E. BURTON MR. MILTON TOOTLE, JR. DR. S. L. BAYSINGER JUDGE JAMES E. GOODRICH MR. H. J. BLANTON MR. E. LANSING RAY SENATOR FRANK M. MCDAVID MR. GEORGE L. EDWARDS Baan! gf 7Jz'.vz'f0rs MR. CHARLES BAIRD MR. W. P. BRINKLEY MR. JOHN F. CASE MR. ALEXANDER E. DOUGLASS MR. CHARLES E. PRETTYMAN, JR. Page 25- Page 26 r J. C. JONES President of the University of Missouri The Jwkfourz' Slbiriz' 1HE Missouri Spirit is one ef service. It is one which causes men to go out on the football Held day after day to play with the second team in order to help develop the Varsity. It is the spirit which caused students of the University to drop their work and volunteer for service in the Spanish-American War. It was the spirit behind the formation of a company of University students to serve in the recent World War. Finally, it was the spirit that actuated "Peaches" Graham, "Chuck" VVilson and other former Tigers to lay down their lives unflinchingly, willingly, in the service of their country-in the defense of the rights of humanity. They were real Tigers. The Missouri Spirit is one of industry. It is one of steadfast devotion to daily tasks. It is this spirit which is responsible for Missouri's high scholastic standing and the reputation which her grad- uates are building up. Missouri's graduates are eagerly sought by business houses, newspapers, construction companies, and other schools --for Missouri students by their devotion to-their work get .the'funda- mentals and retain them. They can apply the theories that they have learned. ,The Missouri Spirit is one of democracy. There is no snobbishness at this University, for Tiger Spirit will not countenance the snob. There are no class distinctions. Everyone has an equal opportunity- in the classroom, in school activities, and socially. The student who is working his way through school has the sincere admiration and respect of his fellow students. The University of Missouri is cosmo- politan as well as democratic. The spirit of' democracy is one. of good fellowship, of comradeship, of friendliness. The ,friendliness and cordiality of Missouri students is a matter for surprised and pleased comment by visitors. The Missouri Spirit is one of idealism. It ever urges to higher and nobler purpose. ,It has demonstrated itself in the proposal to erect a Memorial Building to the honor of Missouri's sons who gave their all in the late war. This building is to perpetuate for us and our posterity their unselhshness, their noble sacrifice. The Missouri Spirit is one of enthusiasm. It presses forward through untold discouragements. lt is a "never say die" spirit. 'W e are proud to have it said "You can defeat but never -beat 'Missouri." The same is true of the student body. That is Missouri Spirit. The Missouri Spirit is one of loyalty. lt holds fast in good or ill. It brings old grads and former students- hundreds of miles to pack the stands of Rollins Field to see the Tigers defeat our ancient rival, Kansas. It has caused us to stand, with heads bared, ,to sing "Old Missouri" even when the score has been against us. fwfr This is the Missouri Spirit! Paoe 27 Cbffegr l 1'- --rr- , - l 1 afis M DEAN The College of Agriculture has a very specific task and a purposeful educational ideal Its primary function is to tra1n men and women for the vocation of agriculture in a well organized, well equ1pped College of Agriculture to conduct agricultural research in the lt l agricu ura experi ment stations and to carry the results of the agricultural reseaa ch directly to the farmers them sel th h h ves roug t e Agricultural Extension Service This threefold functlon represents perhaps the most complete system of higher education that 1S to be found 1n the nation As an educational 1nst1tut1on the College of Agriculture is specifically charged with the promotion of productive scholarship Scientific research is not an 1 d t 1 f nci en a eature of the institution, but it is a primary requirement Its educational organization for res1dent teachmg provides for the tra1n1 f l d h r ice provi es the machmery by means of which the farmer FECCIVCS promptly all benefits which come from the latest scientific lnvestigations of agricultural problems In I h a rea sense, t e borders of the campus of the College of Agriculture are the borders of the state Page 28 S ' ' 'ng o ea ers in t e agricultural industry. Its Agricultural Extension e V. .d . . . . :Qi-wwe. I 1 'ii' 1 . -1 - -as-. olle e 0 effrif y a f-f'i - 6 g f + X f , , 'si-sit o and Sczenfe ' s cd " DEAN. The College of Arts and Science is the College to which every student in the University owes allegiance, for all of them at some time or other receive instruction in it. All who graduate in Law, Medicine, Education, Journalism, or Business and Public Administration, do their first two years of University work in Arts, and students of Agriculture and Engineering have a large amount of their work under the instruction of professors in the College of Arts. It is, therefore, everybody's College. The College, however, is more than a preparatory school for the professions. It has its own peculiar aims, the primary object being not to teach the technique of a profession or trade, but to train and discipline the mind for intellectual leadership independent of professional skill and to make students familiar with the intricate civilization in which they live, preparing them to meet its problems intelligently and to maintain and develop that civilization. It further aims to give students an acquaintance with fundamental moral values and to enable them to live in an atmosphere of idealism stimulating to moral as well as intellectual leadership. Page 29 School gf fuszfzexs ami rfiffif? f i ffflfi A . . - 1 fPu5lz'c Ufdmzfzzsrrafzon I o 1 r ' , f Y - A if DEAN. It is the aim of the School of Business and Public Administration to equip studentswith a thorough knowledge of the general principles of Business and Public Administration and to furnish them with training for the special fields of commerce, commercial education, and social and public' service. , The great expansion and increased complexity of- modern business institutions has made special training for business desirable and imperativeg- The old method of acquiring training by "growing up with the business" has been found wasteful of time and money. Practical details must, of course, be acquired through actual experience. The graduate of a modern school of business administration, however, is trained in fundamental principles so that he is abl t e o master these details much more rapidly than he could otherwise do and can qualify for executive positions of higher grades. The School of Business and Public Administration as a division of the University of Missouri is mindful of it l l' ' 'h ' ' ' ' ' s on igations to t e state. The training that its students receive equips them for competition in their several fields. At the same time emphasis is placed u on th f I I p e matter 0 service, and each graduate becomes an influence for progress 1n his special line of activity. Page 30 " '- ' S,,,a aa, ,LQ ' - ,4 , . , 7,1 CU 1077 if "44f . f Q 55-5 r DEAN. V The training of men and women to instruct the youth of our country has been the fundamental aim of the School of Education since its founding. The department feels that it has failed unless every graduate is well qualified to present the essentials of education in the most efficient and direct manner. The school affords to advanced students opportunities for specialization in all phases of educational work, including preparation for college and normal school instructorships in educa- tion, and for work as superintendents and principals of schools and heads of academic departments in normal and high schools. ln preparing for their life work, these graduates have had the opportunity of extensive pro- fessional study in the helds of educational psychology, the history and philosophy of education, school supervision, educational adnfinistration, and ntethods of teaching various kinds of subject niatterq they have had also the opportunity of experience in the practical work ofthe University Elementary and High School, which are conducted for observation, experimentation, and practice teaching. They have studied under the direction of teachers who, developing the ideal of progress by Fxaniple as well as by precept, have recently made new and valuable contributions to educational IlICI'Z1flII'0. Page 31 49511001 1, A as t , 1 JJ, K k.. f I 4 x f 5 1 'ow ff , ' or ',,f',,- '--.n f K ' -... 1 0 ' ' 9 fo of Engzfzeerzhg ---" ,S ' DEAN. i The School of Engineeri g s o progress in engineering education. Its curricula are recognized as representing the most modern ideas in the scope and character of work included. Its equipment may not compare in extent and value to that of some other schools, but it is designed and used for service and not for exhibition purposes. While the great wealth of the State of Missouri is based on its agricultural interests, yet the manufacturing and transportation industries are essential to its best development. The School of Engineering prepares men for these industries, equipping them with technical knowledge for their special work and with a more general education which its them for a place in the social and political life of the state. ng is recognized as one of the leaders in keepin abrea t f The curricula of the school have been established on a five-year basis and are so laid out that all .students receive identical trainin fo t - ' g r wo and one half years of this period. This broad training in the foundation of the sciences underlying engineering, and in economics and English insures a broad viewpoint for the professional man a d l'f1 h' ' ' n qua 1 es im more definitely for leadership. Page 32 R - t , - ' , . ---.,' Q ' ' 5 4' maizzazie School . r DEAN. The Graduate School has been called the "cap-sheaf" of the public school system of the state To it are admitted only such students as have successfully completed an approved four-year high school course and a four-year college course and satisfied all the requirements for an acceptable baccalaureate degree. ll'ith that amount of training, a graduate student should be able to do independent workg and the spirit of the Graduate School is the spirit of the independent investiga- tion nnd creative research. The degrees offered to students in the Graduate School are those of Master of Arts and Doctor of Philosophy. The Master's degree may be awarded to those who have successfully completed two semesters of work devoted exclusively to graduate study. The Doctor's degree is conferred upon such as have reached, after long study, a high degree of attainment in some special branch of learning and have given the clearest evidence of their abillity to carry on independent, original research by having made an actual contribution to scientific knowledge. Page 33 A 505001 reti .., N i l ' 0 f jfozmmlzlvm S -1 Z. Iwi Z 4 CW ffl ,, A -l DEAN. journalism as a profession covers a broad and fascinating field. It includes in its ranks reporters, editors, directors, illustrators, correspondents, publishers, and advertising men-those who obtain, assemble, prepare, and publish that which 1S given to the public through the medium of newspaper and periodical. To serve the public is the supreme aim of every phase of good journalism. To prepare men and women for this public service is the purpose of the School of journalism at the University of Missouri. The thoroughness of the courses offered and the superior equipment of the school, as well as the fact that it was the first school of journalism established in any college or university with a separate faculty and with courses leading to a professional degree, have attained for it world -wide prominence. Besides the theoretical instruction, practical experience is obtained by direct connection with a daily newspaper, published in its entirety by the students. - How well the School of journalism has attained the purpose for which it was established is shown by the success of its alumni and former students and by their service to the public through journalism. Page 34 , y ""4 iii ' 5 School of fag ek . . as AA. I 'I 1 ' . DILAN. The School ol Law exists for serving the state and its bar, having for its primary aim the equipment of students for the practice of law. To this end, its methods conform to the most modern standards of legal education. Having been a member of the Association of American Law Schools since the organization of that association, its requirements for admission are such as to exclude those whose education and maturity do l!Ot fit them for serious study. XVhile each teacher is left free to express his own individuality in his work, the school is committed to the case system of instruction, and most of the teachers follow that method exclusively. The school recognizes a duty to the state heyond the equipment and training of practitioners. Many of the university students who do not intend to practice find its courses valuable training for rilizi-nship, for business careers, and for the service of the public on commissions and in the ll'tQ'l4lIll'l1I'C. I The rapid advance in enrollment and standards in the last half century has furnished inspira- tion to many teachers and students to make the Law School stand for the very best in legal educa- tion. Page 35 School 0 f Jlfedzczne -' f - 6' I 4 L 41140 f 1691 G i" l alma DE The aim of the School of Medicine of the University of Missouri is threefold: First, to give a thorough laboratory training in those sciences which are fundamental to medicine and form an indispensable preparation for the clinical work, second, to contribute to the advancement of medicine by original investigation in the various sciences upon which modern medicine is basedg and, third, to promote the diffusion of medical knowledge among the citizens of the state. This school has always stood for the higher standards of medical education, and it was a pioneer in introducing and developing the laboratory method. The School of Medicine at this institution was also one of the first schools to place the fundamental medical sciences of anatomy, chemistry, microscopy, pathology, physiology, histology, and bacteriology in charge of specialists, who are not allowed to practice medicine, but who are required to devote their time exclusively to teaching and investigation. V The Parker Memorial Hospital is maintained in connection with the University of Missouri -and gives the students in the School of Medicine ample opportunity to study and diagnose cases. A A Page 36 A , 7 W e run 1 :Un 10 1-AA 'fix' . - . N . U fzwerfzzjf PV 0 were r . ... i .... T a DEAN. Xliomen students constitute about one-third of student body and are enrolled in the various schools and colleges of the University, The largest numbers are found in the College of Arts and Science and in the School of Education. i A fair percentage of women are enrolled in the Graduate School, the School of Journalism, and the College of Agriculture, while a few study law, medicine, and engineering. These young women are under the direction of the deans of the various schools so far as their courses of study are concerned, but they have certain interests in common, and this community of interests forms the basis of the work of the Dean of XVomen. The Dean of Wiomen is not the dean of a faculty, but a dean of students. She isinterested in what concerns them and must be ready with her counsel whether student government, social life, living conditions, or the student's course of study is under consideration. It is not her function to dictate, but if she can help students to weigh matters, to think things over and to make deci- sions rather than drift, to recognize right and choose it, she may claim some degree of success in mer xi or c. Page 37 Page 38 x ,,,, :S 1 .- - , . Ei-I-'Z-if-' X ssiXs. .-rr X-4: -.-'.' rss: i .N-.xx-.--.-ss s.:. x .-QE-2-ii.-'-Lssss - :ss Q s.-,.,-s r E S-s Q ig.-I-Sfis - Q ss:.f :i 5 EgZ:ZE:' E N Zim ' 3 ? 1 s? E . - s-. i P - iii- N N : swfsiifia -5 A zsisisiisfs S .. :sqm-4 I ss :5:s:s5 ss - . 5 Q Q . 2 Ssssfssfss N .wg ssssss 5 ss s 5 - , s E . ,.-swf' sfsis is s ss 55 Ng Sssssfiiis E E ii if 's E 55ifiii 1 2 11 s? s ..-E 25:5 ssssss 1 R ' i 5 sf' E 5 S55 sfsss E s .55 3 . 5 E 1 1 E x 5 ' 3555 Sis s E 1 1 ' s wsssiss r s ss 1 5 N S5 5 si 1 1 A 5555:5:5: . S 555555554 ' E ERE 555555555 5 Sfisssiiss gsE sis 5 fisfsiiis S 12: FEEEEESP Q Nziiifiifif: 4 f Qs Si::"""" E5 ? :::::::-:-r-' ' ' ' -s xssssgsgsisigifisfrff: .53 - gqss--QQ-.- s --h-in : S qqs,-s- s s as E-g5EE55 iE5ES? 5 2 5555555 - s :::s:s' Q-:-s s s ss: 2: : s E ' : is: Ss' s 5 - Nsssis s 5 S E . 5 s Esssg s E 5 ? S 5 ifiis : s : s L : . s essssgs E S s Si. 5 ssffff - ss :5 5 : xx N - ' iss is s - sS rf ii5 - ,ss : :ISSQ s e :..x .s s S::5 S5- 5 5--S5 gss g .' ss ' s . ss sis. sssz ss S X 22 : :S tr ::5 Q: EES s3S5555SbS555S5L X E'Sss'ss-sssis-ssfsssgw. - :::::::: ezzsqrerss Q E ssssssssiiS5 S : N 5 S is 2 2 :'b E : g 5? N S s' 5 s S? x 3 5 i E 55 5 5 A ' -'ss ss 5 5 is E , is ss X 5- s 1- -sis- ss 'N s ,s s X-A s ss i X siss ss sxs- s gre-swim-fssss s s si sqR- S'siiiE.?5sES:5S s s ss? EE5Ei?E:5sSS5ES55 sssssss S s sss sss Fifsfssiifigiffiig s sss ?sissQss4xnkssQmi s sg:-sis 5 Ess qi s .Q ss sss -s is 'S --ss s s E Ei 5 5i'? 5 s E s 5 .-:I-is:-S E S .-if,-'s'i 1 E .-'E' .-tis?-F X 2 -- - v I. . Page 39 Top Row-VANCE, MILLER, TRUITT, BUSH Middle Row-HALL, KEMPER, FAUROT, WAKEFIELD, FLINT Bottom Row-COMPTON, WYETH, MURPHY, HUSTON . HUSTON, MARGARET KEMPER, W. T. FAUROT, DON MURPHY, LEO MEISNER, FLORENCE LABRUNERIE, WALKER BUFORD, A. A. MCCORD, F. L. YOUMANS, PAUL MAXWELL,,M. V. Stztefefzt Cotm ei! BROWN, IRL ' MILLER, JOHN BUSH, LINDSAY HALL, E. E. ' WAKEFIELD, J. G. COMPTON, CORNELIA Student Senate YATES, TOMMY ATTEBURY, Z. E. ' DENNY, C. H. ' MCALESTER, A. W. IRWIN, C. W. KNIGHT, JOHN OVERHOLSER,FMILTON HOWARD, PAUL VANCE, CHARLES FLINT, JACK WYETH, ARTHUR CAMPBELL, C. W. WADDELL, R. D. MAYS, M. C. JOHNSON, L. R. DUEE, SAM To? Row-LABRUNERIE, MAYS, MAXYVELL, MCCORD, DUFF Mzddle Raw-YATES, JOHNSON, KNIGHT, DENNY Bvllvm Row-YOUMANS, ATTEBURY, MCALESTER, BUFORD, IRWIN Page 1,0 IRL W. BROXVN President of the Student Body Page 41 p :,3qsi1,,1 wwf f W0men's Sef govern- mf Ufff0C1flf107f FLORENCE MEISNER - P1'0SidWf MARGARET HUSTON - - Vi66iP1'6Si0361'Li MARGARET MILTON - - Secretary ' ELIZABETHVAGEE ' - ---- - T760-5:74737 1 l -I ,THE Women's Self Government Association of Missouri is anorganization of all University Women. It is the purpose of the University women.to bind themselves into closer-unity and sympathy with the ideals of the University of Missouri and to encourage higher standards of scholarship and service among its members. The association presents an opportunity for training in leadership through the responsibility for student government placed in the hands of -all Women, and the power they hold to make and execute their own rules. VV. S. G. A. maintains a dormitory for women, and much interest is taken in making this an ideal home for the girls who have the opportunity of living theres F orty-three girls make their home at Welch Hall. If! Varsity parties, social hours, pep meetings, vocational conferences, Big Sister parties, health programs, and the junior League of Women Voters are fostered by the W. S. G. A. In fact, it stands beliind every campus activity that is for the good of the greatest number of students. The members of the Women's Self Government Association co-operate with the Student Council in furthering all University' activities and in promoting a better Missouri spirit. g ' Top row-WHITE, KEITH, McKAY, THUMSER, SMITH Mzddle row-HUBBARD, MCINTOSH, PETHICK, MCKINLEY, HARBAUGH, GENTRY Bottom row-AGEE, HUsToN, MEISNER, MILTON, COMPTON Page 1,2 ig ' . in . '-,yy .f,.'. e . -4 . 4s.E...k ., , Miss FLORENCE NIEISNER President of W. S. G. A. Page 03 All-Deparfmeni Tresicferiis WAKEFIELD DAVIS TURNER LUSK J. GORDON WAKEFIELD ........ Arts and Science CHARLES W. DAVIS . . . , ...... Engineering PREWITT B. TURNER ......... Agriculture ROBERT D. LUSK . . . , I ....., Journalism ' HANFORD PHILLIPS ..,....... Medicine A. R. TROXELL ...,...' .... L aw MARIAN PUTNAM ..... ' ,.... Education LAWRENCE M. DIKE ......... - Commerce Page 44 PHILLIPS TROYELL PUTNAM DIKE aff!!-Class iPr'e.vz'a7ent.r HANKERSON I'IOXVARD SWEARINGEN FOWLER FRED HANKERSON . . All-Freshman President FORREST FOXVLER . . All-Sophomore President CLIFFORD SXVEARINGEN . . . . All-Junior President PAUL HOWARD . . . . . All-Senior President FRANCES HUBBARD . . President of Freshmen Women ELIZABETH LONGAN . President of Sophomore Women DOVIE MCINTOSH . . President of Junior Women CORNELIA COMPTON . . President of Senior Women W0men's uf!!-Class fpresidenfs NICINTOSH HUBBARD LONGAN COMPTON Page 45 l VY V+ w Page 46 af' 'N-----ni. , u ,Q V ,....,, ,, X .-l .5 15 V ,f .? ,, ,'-. V Y. Z- .M ,G V, gp -'f"ff.,kf,f-2-'f'3i 2 ,, W f, '2"- '-uf'-' -'ww' , J., ' V .' , V. -'Zz' 3 ? ""'s ,"'-X b ,ftgi-i-4 -'A+ - i1...1 f - If a " .1 -3 U ff: Lf'-'YQ ,V A ' .. ,....y"i, -N .1,q ,n x g,g .1g71fn:-,gfp - , , . 1 A' .4 gay- .7 A . ,J -3, 1 m f"1+'v' - 7 -,'.12f'.r5.u'i...-..."A" 5" .--.-,-.,.. 1.1-4 '. .' 1: .. 'L J : -1. P "'.. 5, 'Q A ,i ,111-T-fr J , rd H ,A , .i J.Q3L'L-f3'? f :K-a-3 11 'z' 'A .f 1' .-aX1:..., is f !1"'l " , .. -7-F 1 4 X 1 1 .' . ,:f"' ,, 3 - 'j?'.. f'!1l J il.--J.. ' L uv! '2.. ' Q 2f.?f'gT , 'wg-E' , '12 H Pegg-1:5 . V V-RQ . ' uv K. -L :E-,.T.. , 5 ' ,, : ".-5"-'gffi-'iff ' ' ? ?5':.-is . f,-T1 -E-ga-,: -4 r x, 1 ,x I . '7.:..x- I " "G" pf 1'-. .112 i ci-1:-. Qhfng IA, ' . q.-If-,Q::.5g-n r 11,-AH 'fl I :- ,W A ,. i A f , . , ' 'LL ' -.ws?Q-g:::1- . V'-2--ff 'iii ff! ww. : ffvrj: :- 5541-::: . 41 f ,-gg.. " .. 1 -. :jfifn-:S ,bf A .zif-1-7 Y 'N :I .1133-1. . I ' ' 1' 11 4 ' ,T '-I if -A-fig ' J'-2-4?"1' LT'f'k:-'- 2? Q--"" I ..-wi'-Rf' ' ,5 . -- -., - ., 1--.,4.J,- f 'f' ,wh N-.' "W-'JV -1fTf'f T " "-- I Iv .f.,y' HV I mr 4 '. ga ff' f L n K -U -Vx M x- P Q "iff, 'Q lu. Q M 5 ,. gf , .QM -11 .1 4 X- , H g' wif ' ,X 1. 4 421: , -all ,xg-55 Q V :qE'rJ::hl pig' , V , f"f 411' 1 -iw., I F 45 Jlgf " 'lf - j'fj",w, Q' "-. . 1 5aH"fQ11,ll-I":ffE' f-P' ' A 'I' Hx V :- iff-A . ,L-5121 inf-4'15gl? rg, 9 'TIJXQQ 1 .liilij ' I A ' 1 3 f' 1 1531 'ss.1f. X.w, 53'-an-Qi .- F9 -L ,"'.'f"1?f A -A . , QM ' nm", , G' . .i' +-gtfw' V ' -3 'ww f "if .N 1' fu!1ff411,f,.f':,+:1.Yw9V-.airi:.,B,w-xi MT., -- .M - -.gy-uf , 2.1 r- '- :, 5-' Y 'H-.v,. U ':.Zz A X A2'e2"'4i lay' , lf' --,... XM-f3,3fS3iQ4y Win A "'- ""f ip? '-'E:-- ' ... Nkfv-?:f:23,-.xii LET-ZF'4"'s'-'sie'-g595-'f1:fn--.. "' 'wr 'R-fl Nsru-'guggzi-.Q ztsigrsv,-ffwzgilvim... 4, 5"-I--f -"3kg'4wND 'Mx-37 'lfir' -4 5.-Yrfi b'f.'z1-'.1-. 1116 any ,ff iff.. H tw. I xiii- - I I -ll,-::i5.TQ.,EgE: 1 5:--,4u,:4-,.-5.-.A,:A - 321:-?',f:f.:,:,y,,-Hy f,,wL3:::j.h,,:Ea-l-as ,. Sify-.SY . .lfrgffj ,RCS-Q 'ul ,.... ibirghisg-.wg , ir "V,-'P:"G.1" -v.f""q3X"?-J: ' i1VW"f-'iff , - film. ",JJi:Ab:L, VY! QW! 'urn N. ......,., :."i,4g,.41f ...M N51 VL..-.A.fy?r K --'fizq ' "RN ""' M'-L. 4. ,,,, . -4'- 41"'1r :. -- n 9651.-", : ""' " M"'N-411 I' 'fi-42-.k"L. 'J , -::,,.5pf5-.f 'La-.. ,. H .-H7712 p,:.-.- f :g,,g.f' V - . 7?-'--"':'iu Q4 ' " " 'hm xii--Qf'i.v3?1T, Jai"'f:'ff?EsL,i51'"U1' 191391 ' 'ki' ' 5 4 ant ik: 'pwhsa mv.. V' nqiw'-V., R,,n'A:3. All 11,4 3,-. ,. 1. J '.,.- - in xx., .4 .,- , '-. rr " n A !'4 ' l. ,I 4, g., y1,. " 3 , 'Wm L., f,' ,u 1 Y Ai" ' ' , ' .ai ,HJ -N 14, 531 ' K kj 1 1- 'hfilisif fu, -. .fr A iii' 'fi-5 'if-Q g --.iz .f , - gQ1fQ,'Iff..1jf - A - J sif.'f.l Zwf i h I -n-.aww MFA -3, N 1 UA: xhqwlaj X ,n,l:,rr' -'I M L"!Bm,... 8 I P' ' ' -"'g" W1 1 um. A . -fav ' f 's. --- -,4 5: . Q, .. E ' Iffit 'Q -1 - xi '5 .f fjfii Z' ' Ni ,. - .I . H-1: Tu- A V fi ,. ,gi 'A ,xr , , V A,,,,,,,. ...,....-1.-6,111 - .g-..,- .f4...,...-f-,.-...1,............-....,...v --..,,.,..,.,, .-,... .... ,...,..1.-V.., - .-M. V..--, w 12 5 1 X I E E i I 3 . i , g 1 V y l I am ,.f w e '-4 'I ,r . Vliagnl! L 1. C. . V kilt' y Q I A fr mi 'nn IL I 11 4 ur W a., V F-:Q L N' .f..,l,L ,,,,e' A 1 i Ld' HIL. , pn n A J r - ,- 'x r K 'MQ 5 W L ' rlwm' I .5. L . W, Q11 vim .Du .J 'P px L 5 . x ,, A LGF? ,Tr 2- U M 2, 1 J .. V, V l ' G J 1 my " I X 1 1 1. , L"v , L ,M r 2 1 I 1 1 i .LL-C' ANI fl Cf 5 -sU'f uv ml y 4 1 cw K 'VN Jiri' Iry VV law 1 Mmm- vq 1 I 4.11 s ,,- ff Q v 4 f c ,' ny Q' UML' .. ,5 ' rf ,mf ., 1+ uf, 1. ffr ' ' xl J- M f,"'lffEf21 .,?,ff bl' 5 In 'lt 412: ' ,' fps, rnpvd, l un 1 e xr 5 ' :qw s 5. . 4 my 1 , 7 v v 1 , 'fa .11 x 1 1,5 ' Riu wif 4 T 11' 5 na, J f rv, uv-'M-f' 1. 1' 4 TH A 1 ,built 'J 1 ,rf y Q I . 'r 'ff' Mun' J U hi' fu 'vii x" 54 I R ,nf ' V4-rx. 0 1 , 1 K. 1 , J I 4' LAB ml , LU' nh. " fy -THX .ff L 3 Lu L',xYvu' ,LIL I I .0- 9 1 I 4 1 g J xl 1510 'Niall ,ff M nw I ZH l U UH. H Hug utifrnvx N" X r XgI,1.',:, fy r, +11 , .f-4 T F X 1 f., , y, . JL Lin: iw 2 L. A , JU ,L su 4 .- , L 1 Q M, 'fu fpgfyw nz 1 k.,,1l 3 -Q "" UU J: Q.-.gUfff" ' l 5 Y 1 A fil ,H X C Quia' x lx C if oc',QQ41f!3 jimmy?-U1L ff ff fi HQ ,' . 1 K' wr. gfffsrmxnffvl Q3 4 - .K f ' V 1 v fn1P:'31 QL 1 J" N rrvxll Mei 1 ' ff 1 'Ur' M 1 , ,mm vmdflfw' f 4 .4 'iff' UH: 1 . cc 1 1 rr n sp Fr-.f ,f T-"H" W' rf"xff,fi' rffww 1 'xl in '31, ..,,fM":1:rT? I , "Tiff, t 1 rf , ' ulxl , 1 sr 2. u Qwriggiglaiv i juni ru yd r lg .af 1 df , in ,HL il in 1 Pflgtgfffllfiiurw ' f .l1,.-I Q-r3s'nSj f4tLfL,'fifL I ff M r 1 f I f , JU: 11rirfEfgf,Jff 4 ufl, HW .Lug f 1 'W R ff Y 1 ' 45" .9 -' wi 1 I sm mf' 'U 1 ull, 'J' .1 r 1 -4, n 1 9 H L g J mr ' H 4 ,wa TK N, 4 ggi? , X I ,Miz i -xv, lhltl I ,gg I+ ,T T fn, Q f' I 'f"'f1" "'Ilf.,,n X-,fsnlfi hwy. U"-I 4 'Y' ,I-, I 3: ,-H, 'X A fm- 'VFW 149 L '11 V4 ' 4, "M 'A Wfff. P lu, 4 li I ' W X ' I . . , '1E'.v1'. 1 Q 2 355. H21 K ,-55:,g,:f- mlm. ' ' I Q ,-flu-. ng:-we fp. - I'-.bt , . ' es:j1f:,1dr.. , ' Tw t w g , 11 'iq 1. N 1. :5J'h-Q.l.- Af. -. .2174- 'f':5-f1f??fi,E'Q45.315-.4211 H' 1 iiifaif 1: A - , . Wife:2el5f51!,'i?- "2Sif'a,i'f5w:wea? ' Un-'T . z' " J.: 1 vi' - iw., ,, :Mun-"--.fb :I HL-fl' .':i,1-,W,,:.:-. - , r ' 'f,53lL!'41p'xU3'- V' . ,V 4- um! 'all'-WH"-f54.'.l Ln 3:L'1f41g.j'3,.,1.1gzL' 5 ' ' s2isQg.i,sF-'lyk ' 11 " , -' -12179 W' g':1'5?11?,p-1i'jyif?i ' E ' f f f..:g-fx 1--::f.abf.e?p2L5a . N l viffgl' 5.-5- ' 1 .' . 54. X. ,S .- an-,x .. 'Z nn' 'g 23, ' ' l ' L.f,1--' "A -QL 11: 1, 1' 1" L f 5-N , , j gg 2, ,:Y.,"1 11 'A' 1 123 WM U-xv . A A' YP- J ML? 1 ' 1:1 1 Eff 1-21' 132 :ffm S 12 112511441 . ' ul! Pzgglcas ' blf-:iki AP 1 A f,.19'-iQ1'f,!E:?wIIi, , 'N pv' ".2!15--.5 5!f'f " -'. 1iii'f- - is . ' T? 'F.-f'.J1i'iEf15f:'. X V ,, .,.,g , . ,e . !,...- .1 . , . . ,US ,,,,.g,, ,. gt.,,,,, 5 leQ1,1:?,i . 3 - q I',,.-3 4251 14. , - W,ia,g1r-Q.-!-',w- glfgd,-1? 4.23. 1 ' , W 1 1, Tiigillllfkpf A 5-'Q ' ,Q-4, ' ,- wgiiliiiif:2Qii:ig5y13Q. I - Y H: A, nil, 'JM A 1 ,r.- 1 -' P V V V. ,- - fmfrrvff, t.::.,..,,-afill'.vJ!-- ,n 1 W: 2 3 . f '11 1-.Af ,, Vrrzqg ,ff f3Pf.lai"Sp?m,.-gf 251214-L-Suze:-wfaf: ' , f . .f , ' THQ- xw 15" qbffff- Iwi' ,IEE l"??f?LW 3 mf N '- " ::2:5, i4- ' - f fg'.'f'U"g., Fai Tw V 5336! 1-if 9i:Ef'i'!2s?'4i,'fAfi-f'3QFi?!iif'Vi352Z M - ' '-G' 5 W5 , r ,-f' A-" " "" 5 A n -'jj?3f?Lf?J,E':f":" 'frzg-233522 11 1 515, 'Af'Z'lL-'L5Pff':I?'fQ5 i'f,2Q.i' 1 Lf - , G.-ii ' ff 191' K .4255if:2fT,L,-'izyfgfiiiwliffl' X , Q -.v'E3f"'WL 1512:-ggiii-V 7' W1-luv- N --'Z 4",j1ULr.51L!f-5.2 ,ixzfggg f.f:.:,f9,..?+f 1 N I , , ' ir' -lt-f"'2N-' 7 2 ifw. ' X411-EW-Fifi' 4"'Slain'1T3f'QFffff1? w ,, N . Rift-KL:.:J-1-'l:-11.5-.ILLLHLQ-:J-H1611 r3'ew::fev...,1vf mv! 'fel N - '-' ".L'1'!w, '15"vXf'5'-H"-'z-L':r::JAI2f. X . . ' na,,ffffg4f11Qaffffaf1UezyQemfifffzeifzsf-Hiika .' . - Mfkffu- Siagzzf-W ffl 2:f :fmfb?3 H vulw::2if:-:ewogy:ffira-a,:5::aiafQ1U 1 1 - - :fy 1 , F - A X 54,595Efyqidlkilzasggg3A:ggu3g,Qigos- 1 lysuiqgkaf' fa A R5 1-,?'3,gfQ." piplii'Zkifapjiwigia.QZi?-fifffiirpigyf-Qiii 1 ,2g?b4'i14fffY"5'fL?:'iw'f:.a.fi?Z-Efcif?51 'X -l "3"1 X W , ' 2535.-:piliiiif-1-fQf:w?!':H'g1i?'2iLiEf Igffir' ysffikl-ffif-IL' ,-ffffl'42553559-ri-'iwifkiiskzwiifikmil' ,I Q' ' 1 ' i!igi1ifL'5Zi5?1,?i'5'5E?3?f.'5ifE?Z'f:i jf. ' ffii'a1f-4235.-5i '.A. L rf, , 5:1353 'V 'j'f:'-'jfifsnigZfgfybf ' fa ',j:'j.,'-'- xi. .' 'f"',!.f,fggf'5i: I- ffl gfP14131-i?1154'172fLj'Ef?Z7jg1jQQ'1'QLjf3- ' A Qdlgyzgly'if?-aff-5igQgQ,Q1f.frliisI.1S5Q sig-sm feiqffgx i ?:E?iaLizi!iA' p- 1i'r,,,faazff.ff 1 ' , . 1 fl.-g-'Ill yn-.Mafz.-ig?-1-f-L '!f2a i,-w--:Fig fi 'f'H1m- 3'331M'1M21gf'5!2:iu-iw'LQ85241:-'gqirf-f'f:'fgi ' Y f,II13FFT?i'g ,L',,5-1525.-Z:-il,-E,,i.qg agp 31 1 If -lyfffk lay L,: !!lIx.f vi. 7-Qhffuvl I-Wggf,5f!'1gQk,L-41,-,in,-,,':,':.,:.:g",a, ' 4 ' x P 31H2E:13 211+-5fi':F:il'-., Fjfiwi:ail.1..?-1-'mafia5:,1',iGg5.-53'5:g.'ii: i X i , :i'l!a3'1ii1i'5.iLg.'4v1Qr'galg-'-1 I-iii? P ff? if flifiqawiz' ""1P.f'a'f!1fr ijm.rj:3:f,r1z'-H131343':?5e4-F-'lflwfiyggi ' P f T A . gmgpmiifia?-fieygffzffisfgg i!3,g1m. f,,:,fu:1aaiiWe?.i,,fss.,Lfifg,,f i A Q. . W I51555qgifih:gggxgnvfgsgy?i.91i',Q1iey?lxiiras' h A f.'n5'e.az'-.s11,.1pF:f2esm:f'-'Z-1 ffylsrffmfw::'-f.?fi...Q .4z1g:1fev1'f ?zL:fA,:5 i-HqggA-srwggyfjsfl 1m L.f I U 5 Z4 . iltlrkyyiwf-!:2,, gl-.-srwzg-2 ?:1:,z:E1f? .'i:'-fb5.xTQ,93.--zfLQr':Mi17I '1l"iQf9?:i-IWW", PM '45i:'fJS'f a4vl15'-U 1-1,41-gf 'nr fl'-xir..' 1 lf 3 esp w W 4 V !'g1Z2i55'l.6i,--,f:?i9l.,5!'f,!,1:Z':3-5:18 '3 --fa-JU asumff+1:"a''fw:fmf:?2i'?f.farm.,."4gfQF-,r..'.1-.":2k.1f2,fz.1LV: f1q,...tfZ.QPa.Tf'.:fE11!iR5 f 'ia2511LaJ'z'f31ef1iFrf!21is:z'f 1521':fK.1Aa,'11:f' Jfggeis w :fK3ga,,'aQz-231.ffgvnsz. . cf-f.-2.2 Cf: 'Prim ffff1'25.f:'ZA-V1 -3mfi,.91rf'-:2i1:zwJsefiflwi ' ,. ' ' ff,13nLlg1'fTf'-fl 355 "'j'gf'f' -' 1 .f fl ,W F M' " 'Vffiil:"'1'.?1h?,11-'fizgggl?5:s1f.U'f?rf3'z3'i F 'Mr , ' 'Y I Mr A Aj! Bifri, ,,..:, ' ,""L..'h.:l:zi., S31 ,'- .545 zelzrvilgxgg'IVgiiz-,,g,sv,f-1-'ng55 1 1 ! L. ' fiiffffii 512.f"af'?."if,'.?-'fx '19--'4'-at . : '?i3'v'ii li?J:'zieR':1f7 1 c I , 1 pgffxgais1:f:1mg!lGf1f.5f1f'- + fi 1 'N r . , :iW'.?3ii?1Ei?Mf?Elz,.fw.i.L.LQ. -EsW'f'Tf'ffWtfQfif'iffiff-EffwU'-in-Jkgnffifxffrifiifif '53-a.i5iFT1LE5Wfiffwiillf.4'ai:fmfiS 1 1 3 V ' 4 ' i5?Q.3?f,,'Tlf5i:H'ifiif'2figf'fi':TfifIE ijf1?'MEff'f135iiULg?Q ,'...hf, Ffv-2515121 - ,, " '. ' f , - ' :215:'1f"if'-all ""'5:, fm-fn-rf?1:E5412S.112f-f3i5rf.f-.'-U.:-f3'fi-IfNRf!iffffli1-Lftbfflf-4"'a1!ilim-Ei,"-f'rflziz-'Iva-f11,D3:51l? .,,,A11 N ....f-1-.-,f rw . . ,.., .,,.- K,, ,A I' ,. ,., .:nL.,f.., ., -, , ., - ...., ,. ,. -- I, . ..+f,ne.4.L.. , . . LLL , ,, ., ..,., L , Y ' 1-1:!1f1f3,lVU4:ff 1, 3 -mi. "'f3-fiH.J15. :1'I19"E:-:lifil1f'f'-f!:f'ff:': .iufffl A2g,lff'fL5"g,- 1isis'"ffm-if"--f.y::,-'WGriffin' L. ' A55f1ifgiallf,i: .i1gfi 1 1 ' :li-:fifpf :,1,.wf:1il!' :i Q.f..rg.s-'apxuwwf'vf21.l 2'3WL,iii-effiwz,,qpQ1l:2Q2f , H1 , w-:fm ..-if swf'-42+ -.2f.E-:'r..- WH: mfr?- f' ffzffrf-fe:-wr' 1--mf -11+,..2122':'awif-.-' livf-2: 1 . -- ,, ,-mei.,-., - .-,V-l-,.,.g -,.y.-gwfwj . 1, .1,. . ,LAL ufq 1., 1-.1 1. ,ff..f:.- " ii fwffifagjhfff'22"?251sI'?1iQfe'4J.Q5.155-915:2 l?13?iffrEf4'?1l15:if W, 9:35 ijirb 'E:,J..,L-bgfrfgi,-jj, lLfj5:: RQ:sjafqijl:i,.1-513544542 Q4gi,3f'j5fgg7gfgifs, M ' ill!-2nl,r.f ,. ' :,zJrf , .4 -L-f ':,s5,-5.7: 2:1 Lwfl .ggggspgiglz-5 V F eff vflw V, ' ,w11,: f- ,-1: pQQs3iif.fqwxf:'1 : iif.!:4P'f5ff5::1-.Qu-:fgs'f.' H931 'iffy H 5 . . 145-Qffa,li.f i1?af2mgfEp Q r.fgzsfar5ei5?g'aa6w1,i11'95fil,,fgiQ!:a1'a,fgfIi'-ia,'QifQ-vf13e15.e,S-:ffg.efff1:1,m4gS5ff ' . V ' "?mil'.1f, f. .,4 i.fL f 5 :ffifF'fiQQ,5j.-l-.if:"'g.,f::.5-1 iJ.H1.5.f1?I:'fJ- 5-2213 g- iigfnfl gw1'i55.gi:, Q s 5 z J?egfF"Q'-31V,Sf?Qff1:',!f'l ' 11" -'2-,sfirfqfizii-gf'.ffI5ez'2.A?'lS,f15 5:2f':fI'.f1',-Aafgw:il-:FIM l, 4 , K IEHJA! fahjijiflllw"L-21 cygrffiiahfai?f3,f.-'f25Ea,,1."fliffp'img -ig'LE1'2-1:'5'fr::1 SUI? 'hiv' ii Q , , .4-,,.j3gg2e3Q1fg,Qg1Suu Frleyj 1 X 7 N - 'ifasggiffini .- ffjfrlffii IZUEQF''Iiff-nfffiw112: wi! Iiiiggiiwiialmiff 5?5221'if'5f'f"lX, Us girls. if , , , f- -- v- 'f 1- 'Q -.Jw v,, 4 f. . 1 1, g.,,4, .ff-, f, . .3 .W- 1 ' . . I ? . 1 ll , I , , ex 1 . , 1 " 1 : . - . 1 'I 1 1 r , W W . , , . l M . ' , ' 13 ' . Q 3 ' , ' , V ' 1 15 1, ' 1 ' , a' 'L 1 ' , , 3 Q ' 1 f 5 - ' ' iw : ' ' I 1 rm , , f i U, .-Va. ML K Jlun 'fm V I x .L T1 J 1,1 ,lm- nr: F "4 U J .H 1 F NH.. Q ,. x"' P f xl l .., Q c JK., v Jig, ,111 ll ylyll lim: v I if V J 1 I mp, fm It "WUI ffln v X, C' 1 r I 4 I JJ J V Lb I' :,.- I , 1" ' , . I V " -Xi :ff--ff vw .4 I6 1 E xx f' 'V gL'1'4f'7ff-'A '- r, S.. .... - X ,,-"',.A.-gff5?f.i.' fx g" ' f" "'- 9' ' -':"f:- M-ffxrgi-'fn '---- :ff 'r 'x. ff fiiff-Q13'E-:Q Q- 1'Q111f'..'1ff"f2:W1' 'Pa- .- -..ff -' .MQ Av gi ,Qf 3-., Q--pw' 'lfvijf ",.gj,fr : .b ,-N ' 5. 5, ,f-:i'f2Qigfc ,jg3,Q,'ei':p C5423 -Q f3fQxg4. fax J " "ISIN ' "":'-'A'-G-bi-' f-,V '1Qff,h.'f'Q7f'f: -'iuxi xQE1 - rv-Y-M -4....f:,. 'kg-s W- v 1ffffT,.,M,. ,'g!.,f:V.g,l 3-.El-J .fgg yibgx, 1-K ' xx f 44 ,ff N.-KX ANZ, A xfxjx. X kx-:gff . I V N ' ': E ff? '13 I " ,- :f.1:.'A 3' I f .- X , z .4-3 1 ' , , , ...'.k,.K:. iw. gjjgxb - gy '-,, ,Z X. : ,. , . v 1: .53g.1g5:g.,:-,- .'u'N': . ,,y,,Q3 N 1 7 i .h , - ",. X : -1-5 :L '- Iw 5 -.5f7g',:..l. i':?gff?f- 4 . '-.ilieilglfi-fg2'1 'i5f'f-i3g'i3'5:. 55 EEE-ixQ?.'l"f2 :.':w::5A-1' - -1-5 :zg?ZZ!f,'Qf I -' Q S .Q.:.j:f'fig:.y 5 4. 1 :H -, g..5,' . A, , L.-,,, ivzglga-.-. 1 ,Qi - , AQ.?kQj.' Y 1" l kc.:-' .7 1.3252 'x'511'Q'.Q.f'-'15 ji ,..qQf:g2?fg5" z1"if?Qf. V-1: 635-egy Nz3?13'3ff. f - 'Pa - 'ff-22317. sz - ' 4 , JI-',5.",-' . 'n.'. - 1 , -.9-.1-::2fg,-' 5 " 1' 1 'lxf-Cf: . Earl" - "Q, GX 'Q V W .. 1 ,I f ,av ' I Q -v . ' -N, 1 I 'I' 'K 122223 - 5 ,sf-3 Hai? E!5:15f'f' :.-Q55 'A : E531-' U.-.5 A,,, fig: , I A .-f:l"' ' 1, ,A I ,. - U, ref- , ,.-.,::ff,--1 ' ' Y V- Fx' t 15gr..- - Ne. p-QYAQQI :EJ -:CLI In CF, +V 4.-,Y f gr- 1 .X , ,. :pta in g: if' .l - ,, N. ., ' . " -N 1, ' .15 U-: ' 1 ' Q ,-.- '. '-Lx - wfff, ,fi K I 'QA' lv 5:' ,,....,,-.1-1:5115-:. '-' ,,, " M -"' .- .. 921' gqx 1-'g':i'::i'.'1'-'-Sj.f,"3' ' 1, 'Z 5iE'Q:1:'-:-'f.1:3EI-: v. .:Q:.-' 4 . L114.E,f,:.2:':':g-5'-I-If .x'f5:':'-3'i1"':i7l " "L31T51'5 453. X r ni? 47" dQ4'u'-W1 .'I5f'1'3:'f-iii? I " -. " 1- ,'f3N:4 'N-.31-'FP Z. F:'f-'ff3Q7y?':ff:':T' New L- ' ,, 'pli- i5fEi5Ff:':j-giiiiiffl. . ' iftig ,..,...1-1-ff-?fE2f3'f4g,-. ., . ..,,,-... . '.,.. -u.,.. -4-1-:rwMy-'-::.-..-s.-.-f:'. 'xr '.-,f's-ni-ras.:-,Agw..:z2w:.ff:' -5.-i:2':- :-:zz zum:-'.-1,111-1.-..... ...N.--.-.',-:-Z1Z--E,-'.:f131:f::.-Ipr:s5ff-'-:f-:YWAL-,g.-,, ., "---ag---1 "z J- .11:-:il-:Qgjlfxfgg.-rg.--.-5 j:1,Q?1.5:3.j.5,:.Q.g:5f::1:'2t.:,-5.-5.35-rzjgzzgfxg':',-4533211-.1. --QQ, ,-.'ff9'g4'g.A:-3 X'--:g...g.,----" 4. 53554. xlf-Sp' -M-.,q.1.L.. E. .z,, Vf"YV7f7Kf'f,' ""1"'2 'WV ,1- B 'li5s.Qv"C5-f'y ' ws: fw- .' glsfzn. grimka 3,1"""""",......,,:'.,L:'., , in' A CLA ,-... 1 I F ll S , 1- Jr ? 1 A!-. M if 1 V ix W 4 - UN ' . :NNE H , M4 . ' ' N ' 1:1 E Q Y, V ' W' . ' Mi 1 .M ' ' QM' - 4 - ' K U 4 " M Hi .Sl We ' ' . lil . . 'A - ' we 2,1. A ' W V in ' ' ' LE 'V gil - .. . , NN 4 M - ' N M - V V ' '. yy. Zz V . a ' ' M A 'I 1 , lx . li W I ' - . lf! - V . ?if Tj . i fl I 4 5 5 Q s S -Q 5 2 ' 55 35' 555 55 , 55 5 i 55 5-5 F 55 5 ii " f 555555555 ' : 555 55. .. - 355555555 ' - :55s5551 'f 5 E ee55 ii 51:5 55255- -5553 55- -5555-555 -2 55:51 5 Ni .wks 5 "':EE:s -5 -Q-- 5 55 555555553 .. -55555 5 .55 , WEEE --555555i 5:: esggjgggk Q 5 5 5 455555555555 55555555 S 5 55 5 iifiiiiiiiiiiiiiig E 5 5 555s55555s55SS5s555 5 5 5 5 s's5555ss55 555 5 5 A 555EE:5 5555 5 5 s's555f5gQ 55 -- 5 5- 5: s ::::5--5-: 555 5 5? 55 - 5 ES555S5s5 E555 5: Q 5 fi: 5 55555555 5555 - 5 5, ' ' 5 i5E55EEE55E -55555 5 5g55555555 5555555k 5 555555s55s 5555s55s5l 5 - 5 5 5 ' 5 5 555 5EhS:r :::::E 5525555 ss- ' g 5:5 5 i5:: 55::::-5.55 5 5 e-::: 5 - ::: :in --:::::::: - - 55 :Sul 5 5g55X55 5555:5::::55 J .5 5:5555 5- 5 5 555 Su? 55555555255 - 5 5 i T555 5' -55: 5555555555555 55- S5553 2555? 55 -' 5' 5555553555553 5555 5555555555: 5 5 5 5 5555Es555ss555555 555555 5555555555 5 5 EEEEEEEQE5:E5EEEE 5E:55EEs 5 5555555555 5'5 fs w::::::EEEE::::::5::-:::55E:::P53 E 5255555555 5:', - F S5EEEEE::5:EEEEEE:EEE:EE:::55155 5 EE:55:5:5 gs 5 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF-" 5 E 555555555 5f'.- Es55sEE555E55555sEasain?" -5 E 5555555 55' EE 5 5555s55555555555555555' 5 5 555555 5 . ' 5 5 --.::::::5q....-.- 5 5 45.550 5 .- EE::555:::EE5EEE 5 5 S555 15" .- : 555:55-553555:-5 5 : 55:5 :,- ,. : Q:--::-5:::5? 5 : 5-555: 55 .- 5 5 5555225255 5 5 is? 25555 555555 5 5 55? if 5 5 E E 5 5 E' 5 ' i : 9 5 5 S 5 5 5 5 5 S 5 5 2 5 5 E 5 5 E 5 f 5 5 S 5 5 S mz E E 5 5 Q 5 if 5 5 A E lg 5 5 E 5- - 5 5 555 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 Q 5' 5 S 5 E ' SS E i Q 5 E : 5 1 5: 5 5 5 5 5 E 5 . ss 2 : : 5 5 5 : 5 Q - g 2 S 2 5 5 5 .5 5 5 5 5 - S 5 55 s 5 S 5 55 5555555 555558 555 Eiiiisfiii 55555555 are -555555552555 :5:se5x5 :E5-:Ss 555555555 25555555 55 is 55 55 55 55-5 5 5? 5 5 5555555 1555QE55ss:55gQs5s5gss5s 5 :ii s E 5 5 Ng 5 5 S Q Q 5- : 5 55 S :S 555 SE5 5555ssE5sss EN -5 qE ::5t:::E: 55 H E : Qi 5 sf ' : 5 52 S E S S: 5 2 1 2g s 5 5 5:Rb2SSS2 it iggsxc 55g5 55 X5 5 si 5 5 555 55 5 5 5 5 5 5 5? KX 5 E 5 ' 5 S 5 5 S 5 55i 5 5 S P006 47 l ll Page 48 l CLAUDE D. BONHAM King City Physiology Alpha Kappa Kappa. ' J. F. CALVERT Columbia Engineering Tau Beta Pi, Eta Kappa N A. A. A. 1. E. E. VIRGIL B. COLE Columbia I IJ I ' Engineering Acacia. ' LENORA DEE DALTON Columbia Alpha Delta Pi, Zeta Sigma, Y W LAWRENCE WHEELER DEMUTH .Mexico Law Ph1 Delta Ph1 Alpha Zeta P MSU YMCABoardof Dlrectors Presldent International Polity Club Le Cercle Francais MaJor R O T C Gregory Grad uate Scholarsh1p 1n Pol1t1cal Sclence 20 Ad Club Memorial Committee Ereident Chr1st1an Democracy u K GITTENGER Libert Journalism Acacla Glee Club ESTHER GRIFFITH Columbia Chemistry Retort and P1 Delta Nu CLARA PATIENCE HAGGARD Mexico English Ch1 Omega HENRY W HAMILTON Auxvasse Ham Field Crops Alpha Gamma Rho Ruf Nex Athe nean Debatlng Society Block and Bridle Debatmg Board Stock Judglng Team Debating Squad EDITH V HEDRICK Columbia History Alpha Gamma Delta Y W C A WSGA CA . xl 1: l lli . l ,. ll, F l- . . . - 1 . 11 X' . I , I 1' . 1 1 ' ' ' '." .. . - ll - I , . . 1 I Y rr n - p , 1 I. . llf ' 1l' '. - , ,L , l ' . l, ll? - ll 'I li lt A ill 1 ,l l. - v" . ,l, ll ' i- u n li . ll lm. QQ- . 1 - 1 ' , I , 7 li .' , v 1- 1 . 1 - , . . I . .... u l .-l g , .l ' tg - 5 ' . KUNG C. Hsuo Shanghai, China Philosophy Alpha Zeta Pi, Phi Beta Kappa, Phi Zeta, Cosmopolitan Club, Graduate Scholarship. HARRIET D. j'oHNs'roN Columbia Biology Phi Beta Kappa. LEROY L. KENNEY Sl. Joseph Medicine Alpha Kappa Kappa. H. MASON KING Lees Summit Geogrdphy Sigma Nu, Chi Chi Chi. HN S. KN1GHT Kansas City Medicine Sigma Alpha Epsilon, Phi Beta Pi, Mystical Seven, Vice-President Stu- dent Body '21-'22, Student Senate, "M" Men's Club, Football '20, '21, '22, Basketball,.'20, '21, '22, Track '21, '22, Baseball '20, '21, EDNA KoBs Blackburn Bolany Phi Beta Kappa, Retort, House Presidents' Council. OPHELLA KOONTZ Richards English Phi Mu, Delta Tau Kappa. FoRREsT L. MARTIN Eldorado Springs Pathology Alpha Kappa Kappa. NIAURINE MAYS Elsberry Spanish Delta Delta Delta, Alpha Zeta P1 Sigma Delta Pi, Spanish Club. FRED F. MCKENZIE Vancouver, A nimal Husbandry A Club Block and Bridle, g I s. v. B., P. s. A. HENRY 5. MCQUEEN Kansas City Geology Beta Theta Pi, Gamma Alpha, Sig- ' ma Gamma Epsilon, Chamberlain Geology Club. g DOROTHY V. NIGHTINGALE Columbia Chemistry , ' - ' Pi Delta Nu andy Retort, Sigma Delta Pi, Bethany Circle. ' J. L. PERRIN A f Brunswick HJaCkY7 A griculture f ' Block and Bridle, M. S. U., Masonic Club. ' LEON' S.4vPICKENS Wichita, Kan. A 'Journalism MABEL SrEiivBARGER Kirksville Horne Econornics V ' Agricolae,-HRetort, Gamma Sigma Delta. ' ' ' VIOLA MCCULLEN STRATTONN St. Louis uvilr Political Science , Delta Gamma. ' ' .WALTER S. TAYLOR I A Cabool . "Watt" Dairying A V Alpha Gamma Rho Alpha Zeta Dairy Club V R VANSTANE Dawn Van Biology Phi Beta P1 Phi Beta Kappa BARNUM B WADE Republw Agriculture M S U Block and Bridle MARGARET WALTERS Columbia Engineering Page 50 , 1 1 I 4: H , . . . ., , ' L ', 5 2 3 . g 5 E. 52- 1 .E 1+ 5' E 2, 5 .15 . i T g ' , 5 25 i' - i b S- r. x S -L L if 3, i : F :J : -:TE 5 -g :ip : 2 E :' -I-:E ry V lIlurlHf 'Wi ' L. :g J: TF1: , : -555 5, ki :Q E555 ..:lE'mT5L :N E55 fs iss FT!!-ig E i5 -::: T1 - :l-?:--+ 2 :L--ii .1.-i:, :iw 2 4: - L li? 5 5 :gags : g - s..:::?:i 3 4555 rs : -, -2 :iz-1 3 :E 5Ei-F5 5 .E -sisiss :h - ::5::: :- Q :::5:i5 1 5 if 1.5 ggiisr 5-FQ,-Tis 5.-'.-i -:5-:::5 ii 7 ' 553535: 'L : .- 4 1-.hiiiiffif :: zzz:-:--r -- - m : :5555:? - - i..:-:-- i' 555:54 Q-, i: QQ 465 r .L " i Q I5 Q ig i- -EQ E '- L : E E EES'- Y - 21 ::s : sau: -M --- -T -Q-lr. .Q :: : i:::g ----, :: - :z-:sis i f -rfiz-2 1 : i::E:i:: E , . .,----:-.,.. f Q 1 '. 1.. Q-::::.:::,..:: g : E E EEEEESEEE E - 3 E E 55:5 : : 5 5 E 1 :S i : E 5 g- :: 5, 1 : I - .. - - E - : S E 5 .-'I-1:1-'i 5 .vi it 5 5 si-S-Z-:-E iv-sl 5 55 5 s 5 5 '-:-ez.-:-Lf.: E? ii: 5 5 -:E ig- .-+211-Li H . - : 5: 1 55? 5 I ? 5 5 J S 'gg E3 4-5 E 5 5 5 : az,-. iggf' E A - -2 E 5 E +1 ..-6-"pi-?' .-Q f- 511 515 5 5 5 :W 3 5,-3: J 2+ ? E5 : EE : E :Q 3 fi if E57 - 2 5 i 5 : 5 Y. 3: : ? , :? -E 3 : 5 E ': gig" 5-"L 2 5.-1? 5 E 5 5 E -I 1. : x :: , L f 2 i :: L- : 2 : 2 1 1 1 rs: 1 z:5:5f- i :?-Q : 1 -. s : 5: ar. 5: 5 : 2 5 5: : -. 1 2 ,-. +i5:5::5L?E :i : -1 E 1, E .-:"E5E:EE:E:EEE5 -Q: N-. E 5 .-: 5 5 E is Es. E Es? -ia E E 2 :E F 5 :E E: :E if-ss 'Ea I 2 3 E: : 5 5 : :: 3 Q :: sag - --2+ a gi ' ,::-Agar-2 :.---- 55 gsE QEi - -- Q? 5255 sig 1 : - - ' -: :zg -: ,gs - : 53' E 2 -.zgg 'g Page 51 Page 52 JOHN Q. ADAMS Columbia ' Arts and Science ' Y. M. C. A., C. S. C., Showme Staff. W. L. ADAMS Carrollton 1:Addyn I Business and .Public Administra- tion. Acacia. ELIZABETH AGEE Columbia Journalism Phi Mu, Zeta Sigma, Mortar Board, A Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha Chi, Alpha Zeta Sigma, Treas. Women's Council, Pan-Hellenic Council '21, '22, Women's Journal- ism Club, Gregory Scholarship, Y. WUC. A., Spanish Club. O. E. ALLEN Grain Valley "Dick" Agriculture - Block and Bridle, Ag Club. W. E. ALLEN Columbia Agriculture , Acacia, Ruf Nex, Ag Club, Dairy Club. NELLE AMBROSE Columbia Education Gamma Phi Beta Y. VV. C. A., French Club Spanish Club, W. S. ORVILLE W. AMENT Kansas City Arts and Science V Sigma Nu Pan-Hellenic Council. EMILY AMEs Webster Groves Education ' Alpha Ph1 JEANETTE ASBURY Higginsuille Education P1BetaPh1 Beta P1 Chl Y W C A W S C A Womens Glee Club 21 22 Llndenwood Club House Presidents Council FIELDING A ASENDORF Carthage Azey Engineering Eta Kappa Nu Editor Shamrock GA ' -' 'GleeClub. V ' l ' Z. ELLIS .-XTTEBERRY Kansas City Jozzrnalism Kappa Sigma, Theta Alpha Phi, Student Senate. OMER H. AVERY Troy MPM.. Law Sigmas Nu, Phi Alpha Delta, Ad Club. P. A. BAECI-ILE Ste. Genevieve A griculture Ag Club, Block and Bridle. Joi-IN S. BAKER Polo A gricntture Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Ag Club. ROBERT A. BALDRY Kansas City Arts and Science Athenean Debating Society, Ad Club, Associate Editor 1923 Savitar. CLEO BANKHEAD Bowling Green Arts and Science Pi Beta Phi, Y. W. C. A., W. S. G. A., Spanish Club. l M ILDRED BANKS St. Louis Arts and Science Y. W. C. A. SALLIE LovE BANKS Memphis, Tenn. A its and Science Kappa Alpha Theta, Dramatic Club. PAUL EDXVARD BASYE Kansas City Arts and Science . Sigma Xi, Pi Mu Epsilon. GEORGE E. BATES Kansas City Business and Public Administration Scabbard and Blade, Alpha Kappa Psi, Alpha Zeta Pi, Commerce Club, Geology Club, S. E. F., Cadet Colonel R. O. T. C., Pres- idcnt Senior Academs. Page 5.3 WALTER R. BATSELL Paris Arts and Science ' ' Alpha Pi Zeta. HELEN C. BAUER St. Louis Education . . M. W. H. BAUER St. Louis Agriculture Glee Club . ROYAL D. M. BAUER St. Louis Business and Public Administration Glee Club. 1- V HARRIETT KATHERYN BEAVEN U V Columbia Education Sigma Delta Pi, Pi Lambda Theta, Spanish Club. 4 V PAUL BEBERMEYER Emporia, Kan. HBCb6l'H ' Y A griculture A Alpha Zeta, Lambda Pi Epsilon, ' Y. M. C. A., Editor College Farmer. K 1 KATHARINE BELL Marshall ' Arts and Science i Delta Gamma Zeta Sigma. RUTH BELWOOD Marshall Education W A A WARWICK BENEDICT JR Kansas City Benny Arts and Science Beta Theta P1 Chamberlam Geology Club ROBERTJ BENNINGTON Kansas City Engineering Fta Kappa Nu Tau Beta P1 AAE AIEE PresSenor En meets 1 H Y! l . I ' u 4 1 . I . I. ., . . . ., . 1 g . Page 5.9 GEORGE B. BERRY Kansas City Arts and Science Sigma Alpha Epsilon. JOE S. BERRY Independence A griculture Farm House, Alpha Zeta. V ERN T. BICKEL Manelt "Bick" A rts and Science Delvlolay. FRANCES TOM BISHOP S. Greenjield Arts and Science NIAXWELL E. BLINDER ' New York, N. Y. . ..MaX., i A rts and Science Phi Kappa Delta, Rifle and Pistol Club. OLLIE BLOOMER Walnut Grove Education ' W. S. G. A., Y. W. C. A. CARL E. BOLT Slater "Shorty" Business and Public Administration U. L. B., Glee Club. NV. C. BONEY Cairo A griculture Y. M. C. A., A. S. A. E., Block and Bridle. I.oUIsE BOSTIAN Independence Education Delta Gamma, Pan-Hellenic Council, Home Economics Club. VIRGINIA Bo'r'rs Mexico Ed ucati on Pilar Y A, Page 5 6 MILDRED BOUCHER Joplin Education ' f , Delta Gamma, Y. W. C. A., W. S. G. A. , HAROLD T. BOYD ,A Smithville Arts and Science ' Pi Kappa Alpha, Band, Quadrangle , Orchestra. JAMES F. BGYLE St. Joseph Business and Public Administration . Phi Kappa Psi, Showfne, Com- merce Club. C. L. BOZARTH ' Columbia Arts and Science , MADGE M. BOZARTH Paris Arts and Science A V EUGENE E. BRASFIELD Garden City HGene1Y I . A griculture , V Alpha Gamma A Rho, Dairy Club, "M" Men'S Club, "M" Track 1921, JUANITTA BRATTON- Oklahoma City, Oklag "Nita" Arts and Science l Chi Omega, Oklahoma Club, Y. W. C. A., Women'S Journalism Club, Parliamentary Debating Society. HELEN BRIGGS . New London "BriggSie" Agriculture Agricolae, Bethany Circle. F ERN I. BROOKS Ottumwa, a. "Fernie Blue" Education . Alpha Delta Pi, Iowa Club, Grange, Y. W. C. A., Home Economics Club. ARLENE JANE BROWN Abilene, K an, Education Delta Gamma, W. 'A.'A. EDITH M. BRONVN Kansas City .fl rts and Science Delta Gamma. HARVEY LEXVIS BROXVN Odessa Engineering Eta Kappa Nu, A. C. E. l'lOMER E. BROXVN Blackwell Engineering ' A. A. E., Engineers Club. IRMA WEBB BROWN Dallas, Tex. Arts and Science ROY T. BROXVN Blackwell "Chick" A gricultnre Farm House, Ag Club, Block and Bridle, Ruf Nex. ARTHUR BROWNING Kansas City llBun1Y Arts and Science Kappa Sigma, Chi Chi Chi, Q. E. B. H., "M" Basketball '21, '22, '23, Captain Basketball '23. JOHN BRUCE Kansas City Arts and Science Delta Tau Delta, Chi Chi Chi, Tomb and Key, Mizzou Razzers. EARL C. BRUNER Bolivar Engineering A. I. E. E., A. A. E., Glee Club. M. BUCHMUELLER St. Louis Engineering Tau Beta Pi, A. A. E., A. S. C. E. ANTHONY A. BUFORD Ellington KlTonyll Arts and Science Kappa Alpha, Mizzou Razzcrs, Student Senate. I'llIll. Page 58 C. CHANNING BULKLEY Kansas City Arts and Science HERBERT BUNKER Nevada Avis and Sczence Kappa S1gma MyStlC3l Seven M Football 20 21 22 Captam Football 22 M Basketball 21 22 23 M Track 22 RAY E BURGESS Joplm Tw1n Engmeermg Lambda P1 Epslon DeMolay En gmeerxng Club A S C E Y M C A Band Un1Vers1ty Orchestra ROY A BURGESS Joplw TWIH Engmeermg Lambda P1 Eps1lon Y M C A S C E Band n 1neer1ng Club DeM0lay BERNICE BURKHARDT Kansas Cay Beanle Arts and Sczence Alpha Zeta P1 Y W C A ESTHER BURRE Loms I INDSEY E BUSH Kansas Czty Lmny A grzculmre Kappa S1grna MIZZOU Razzers Ruf Nex Student Councll Basket ball 21 GEORGE S CAIRNS Hunpswlle Engmeemng A S C E A A E Engmeers Club A11Y CAMERON Hanmbal Educatzon Alpha Delta P1 Grange Y XV C A W S G A CECIL W CAMPBELL Odessa Mule Delta Tau D lta Q E B H Ruf Nex Block and Br1dle Manager 1921 Barnwarnmg Pres Ag Club 22 Student Senate MIZZOU Raz zers . . ' 11 11 1 1 , 1 1 1 1 1 lu 11' 1 , 1 1 1 11 11 1 1 1 ' 11 ' 11 ' . .I I , II . I I - 1 1 I ,I . I. . ., . . . ., , . 11 - 11 - , . .I . I ., - A. . . ., , E g , . 11 - - 11 I , .... 1 Educatzon J , . ' 'I 11 - 11 1 I 1 1 1 ' 1 I .... , . . ., 1' , , , . ' . . ., . 1 11 11 e , Z . . ., 1 I , 1 ' '. 1 , - DAVID RUSSELL CANNOX Elsberry Engineering A. A. E., A. S. C. E. ICATHERINE CARDXVELL New Florence "Sunny" Education Phi Mu, Montgomery County Club, Sketch Club, Y. XV. C. A., XV. S. G. A. NlARGARET CARDXVELL New Florence Business and Public Administration Delta Delta Delta, NV. S. G. A., Y. W. C. A., Montgomery County Club, Ad Club. BRYAN CARTER Redrnont Agriculture Y. M. C. A., Band. TOMMY S. CARTER New Hampton A griculture A Harrison County Club, Block and Bridle, Ag Club. I. VV. CASE King City Engineering , Eta Kappa Nu, A. A. E., A. I. E. E. ROBERT L. CASEBOLT Columbia ucasyn Agriculture College Farmer, C. S. C., Glee Club. JULIUS CHANDLER North Kansas City "Duck" Journalism V Alpha Delta Sigma. P. Y. CHIEN Peking, China . Journalism Cosmopolitan Club. NlARGARET CHILES Buckner Education Page 59 N I I , ,r' . Page 6 0 PAULINE CHILTON Williamsville . Education MAXINE CHRISTOPHER Kansas City Arts and Science Kappa Kappa Gamma, .Pan-Heb lenic, Spanish Club, Y. W. C. A. AXTELL COLLINS Low Wassie - Law HELEN MAE CLARAHAN Portageville Education ' Alpha Gamma Delta. A JUNE CLANG Wyaconda Education A LIBBIE COLLINS Louisiana A rts and Science ' , W. A. A., "M" Wonien. RUTH COLLINS ' Triplett Education Alpha Gamma Delta. THELMA COLEMAN Poplar Bluj' Arts and Science . Pi Beta Phi, Y. W. C. A. LEWIS C. CLAVELL Ponce, Porto Rica Medicine X Spanish lClub,'COsmopOlitan Club. , JOHN W. COLT Kansas City ' Journalism Kappa Alpha Pan Hellemc R. C. COBURN Chillicothe Law Phi Delta Theta, Phi Alpha Delta, Pan-Hellenic Council. CORNELIA RICHARD COMPTON "COrnie" Kirkwood Arls and Science Kappa Kappa Gamma, Zeta Sigma, Alpha Zeta Pi, Mortar Board, Pres. Senior Wlomen. WAI. H. CONE Campbell Illedicine Alpha Kappa Kappa. RICHARD H. CONKLIN Joplin "Dick" A gricullure Kappa Sigma, Mizzou Razzerg, Ruf Nex, Ag Club. JOHN W. COOTS, JR. Platt City Law LEON W, CORDER Waverly Engineering Sigma Nu, A. 5.4 C. E. PHILIP COTTON Columbia Journalism Beta Theta Pi, Sigma Delta Chi. VVILBUR T. COULTER Sweet Springs "Colder" Arts and Science DeMolay, Band. J. G. CRANE Mineola Educalion NIABELL CRANMER Cl1illi60lhC Education Page 61 Page 62 ...l . - BLAKE CRlDER I Mexia, Tex. Arts and Science Phi Beta Pi, Spanish Club. WILLIAM R. CRooKs Leeton ' Engineering HELEN CROUCII Columbia Education M. S. O., Spanish Club, French Club, ' Education Club. MARY KATHERINE CROWSON Pickering Education Alpha Gamma Delta, Bethany Circle, Home Economics Club, C. S. C. ,. JAMES A. CUNEO -Pergarnino, Argentina Arts and Science Sigma DeltalPi, Cosmopolitan Club, Spanish Club. JOHN M. DALTON Columbia ujohnnyu A Law Phi Gamma Delta, Athenean Debat- ing Society, Phi Delta Phi, Masonic Club. LELAND DAVIDSON A Grant City Law , Phi Alpha Delta. S. W. DAVIDSON Senath Hsigll ' Education . CHARLES W. DAVIS Kansas City' "Kewpie" Engineering ' Tau Beta Pi, A. S. C. E., A. A. E., Q. E. B. H. FRANKLIN L. DAVIs Mountain Grove Agriculture Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta. HOWARD DAVIS Harrisonville Engineering Alpha Chi Sigma, A. A. E., C. E. S., A. C. S. NANCY LEE DEDIIAN Columbia Arts and Science RALPH A. DETERT Windsor Arts and Science Sigma Phi Epsilon. T. S. DICKINSON Clinton Business and Public Administration Sigma Alpha Epsilon LAWRENCE M. DIKE Kansas City "Larry" Business and Public Administration Sigma Alpha Epsilon, Alpha Kappa Psi, Beta Pi Chi, Commerce Club, Pres. Commerce School. R. M. DINGES St. Louis Agriculture Cheerleader '21, Captain R. O. T. C. E. E. DITTBRENNER St. Peter, Minn. HDittY! Engineering A. A. E., A. S. C. E., Chairman Homecoming Committee, Pres. St. Pat's Board. EUGENIA DODD Springfield "Gene" Journalism Pi Beta Phi, Gamma Alpha Chi, Mallett Press Club, Vice-Pres. Jour- nalism School, Harlequin Players. FRANK DoI'I.E Illarceline Law Phi Kappa, Phi Alpha Delta, U. L. B, AVERI' A. DRAKE Lands illedicine Pi Kappa Alpha, Phi Beta Pi. Page 63 .V 1 Page 6 4 CARY EDMOND DRAKE Carrollton "Sir Francis" Arts and Science Carroll County Club. FLOYD DRYMON Willow Springs Engineering . A. A. E., A. S. M. E., St. Pat's Board. ARTIE DUEHN Hiawatha, Kans. Education - Pi Lambda Theta, Education Club, Y. W. C. A. DOTTIE DUNHAM X Columbia I I I Arts and Science Alpha Delta Pi. 1. T. DUNN Boles 1:TOmmyr1 Business and Public Administration Commerce Club. GRACE DUYSING Kansas City Arts and Science Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A. CONRAD L. ECKERT Kansas City "Connie" Business and Public Administration Pi Kappa Alpha, Alpha Kappa Psi, Commerce Club, Y. M. C. A. Cabi- Het. GEORGE E. EDSCORN St. Louis Engineering, , , S. A. E., A. S. M. E., All-Sophomore President '20-'21, St. Pat's Board '21-'22, '22-'23. CLAUDE EDWARD Greenfield "Eddie" , A griculture Acacia, Ruf Nex, Vice-President ' Senior Ags. - M. M. EDWARDS Centralia r , Engineering -Civil Society, Engineers Club, A. A. E. FRED ELDEAN Moline, Illinois Law Phi Delta Phi, Mystical Seven, Athe- nean Society, Student President '20-'21, Memorial Committee, Mis- souri Debate Team. XVILLARD ELLSWORTH Princeton Arts and Science J. W. ELLXVANGER St. Charles Journalism - Kappa Alpha. ERWIN C. ELTING Carthage Agriculture Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Dairy Club, Pan-Hellenic, Dairy judging Team '21, Stock Judging Team '22, Grange. RAY R. EMERSON St. Louis Agriculture MARY ENGLAND Deepwater Education SAMUEL H. ENGLISH Macon Engineering St. Pat's Board '22, '23, A. A. E., A. S. M. E. JANE ENLOE Jejerson City Arts and Science Chi Omega, Spanish Club, Home Economics Club. J. L. ENYART Callao lljackll lllediciue Alpha Kappa Kappa. ELIZABETH F. ESTES Columbia Journalism Pi Beta Phi, Zeta Sigma, Gamma Alpha Chi, Y. YV. C. A., lV0men's Glee Club '21, '22, Harvest Queen '22. 1'nqur 6 Page 66 BERT EVANS Sedalia Business and .Public Administration Alpha Kappa'Psi, Track '22, '23, I Track Captain '23, A R. O. EVANS Eagleville ' Education MRS. R. O. EVANS - Eagleoille Education RUTH EVANS Golden City Education ' ' Delta Delta Delta, Y. W. C. A., W. S. G. A., Home Eonomics Club. V. B. FAGIN Lathrop , A grieulture ' Ag Club. EARL W. FAIRES Charlotte, N. C. Agriculture H. LLOYD FELTON Parnell "Chicken" Journalism ' Delta Tau Delta. ARLOW V. FERRY Sheldon Engineering A. A. E., A. S. C. E. HORACE D. FICKLIN Clifton Hill "Fisk-" Agriculture "M" Baseball '20, '21, Ag Club, 'fM" Men-'S Club. RUSSELL L. FINDLEY Meadoille Engineering Sigma Xi, Eta Kappa Nu, Tau Beta Pi, A. A. E., Engineers Club. ALEX S. F INLAYSON Ca rrolllon ..Fin,, Engineering Band, Knight of St. Pat. MRs. EVA FINLAYSON Carrolllon "Mrs. Fin" Education E. A. FISHER Columbia Engineering Tau Beta Pi, A. A. E. JAMES H. FISHER Columbia A griculture A. S. A. E. MARGARET FITHIAN Poplar Bliw' UFith11 Arts and Science Pi Beta Phi, Y. VV. C. A., Pan- Hellenic Council. JOHN S. FLAUTT Aurora ujohnnyn Arts and Science Sigma Nu. GEORGE P. FLEMING Kansas City Business and Public Administration Phi Delta Theta, Scabbard and Blade. M. F. FOELLER St. Louis Arts and Science Alpha Tau Omega, Seabbard and Blade, Mizzou Razzers. HAROLD E. FOUTS Trenton xiljattyvr A rts and Science Phi Delta Phi. BERxARD M. FOSTER Columbia A rls and Science Page 67 Pane 68 ELIZABETH FRANKLIN Unionville H I . Education Delta Delta Delta, .Y. YV. C. A., W. S. G. A. GRACE FRAUENS Kansas City Arts and Science Retort, W. S. G. A., House Presi- dents' Council, W. A. A., Hockey. LAWRENCE FRENCH Springfield Agriculture . Phi Kappa, Dairy Club. MARGARET FRIEDRICH Lancaster Education Gamma Phi Beta, Alpha Zeta Pi. ELLSWORJFH B. FUQUA Laddonia V Engineering . . A. I. E., E., A. AJE. -HERBERT GALL Carneron Law ' Delta Theta Phi, M. S. U. Debating Society. , , REYNOLD M. GARDNER Garjield, Ark. Law , A Delta Theta Phi, Arkansas Club. i'MARGARET GARNER Louisiana ulgeggyn X Journalism A Chi Omega, Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha, Zeta Sigma, Women's Journalism Club, Y. W. C. A., Parliamentary Society. FLORIEN B. GAss Kansas City ' Arts and Science DeMolay, Sigma Upsilon, Pi Mu Epsilon, Alpha Zeta Pi, Scriptcrafter, Showme. PAUL E. GENTRY Webb City HDOCH Engineering ' - A. A. E., A. I. E. E., Knight of St. Pat. ' ' iDeceaserl. M. E. W. GEORGE Nevada "Pete" Arts and Science Alpha Kappa Kappa. EVANGELINE GILLASPY Columbia Hxfanll Education Alpha Gamma Delta, lV. S. G. A., Y. W. C.-A., Home Economics Club. LOUISE GILLIER Liberty Arts and Science Kappa Kappa Gamma, Dramatic Club. CHARLES FRANKLIN GLUTSCH . New York City Arts and Science Glee Club, International Relations Club. DAVID H. GOLLADAY Holden HD3.V6', Engineering A. S. M. E., A. A. E., Engineers' Club. J. R. GovE St. Louis Journalism Phi Kappa, Alpha Delta Sigma, Showme. JAMES W. GRAHAM Vienna H A griculture EXIE GRAY Columbia Journalism Pi Beta Phi, Zeta Sigma, Gamma Alpha Chi, Y. W. C. A., W. S. G. A. JOHN D. GREEN Sedalia AJ. DIN Business and Public Administration Order of Golden Fleece, Commerce Club. GUION GRIFI-'Is Greenfield, Tex. Journalism Chi Ome a Theta Si ma Phi K I E I Mallett Press Club, XVomen's jour- nalism Club. Page 69 I I l l I i l l l i I I I I l l l .,: ill nl 'I fl I ll l Il li ll SQ., Il. E, 1 . I I I Q I I Page 70 CLEO GRIFFITH Columbia 4 - Arts and Science Pi Delta Nu, The Retort. WAYNE C. GRIMES Kansas City "Cussie" Business and Public Administration Acacia, Commerce Club. H. R. GROSS Arisper, Ia. ' "Charley" Journalism Dana Press Club, Sigma Delta Chi. ' CATHERINE GRUMLEY Maplewood Journalism Mallett Prese Club. FRED GURLEY Springjield Business and Public Administration - Sigma Nu, Commerce Club, Ad Club. MARIE GURLEY Springfield Arts and Science Alpha Delta Pi, Y. W. C. A. ' JOSEPH LESTER GUTTING V Kahoka Arts and Science ' I Delta Theta Phi, Lieutenant R. O. T. C. ABNER GWINN Iejerson City Engineering ' Scabbard and Blade, A. A. E., A. S. C. E. I FRANCES HALE ' Laddonia Education . WV. A. A. ALICE E. HALL i Columbia Education WV. A. A., Y. W. C. A., YV. S. G. A. ELMER E. HALL Weston Law Phi Gamma Delta, Phi Alpha Delta, Student Council, Athenean Debat- ing Society. JAMES G. HALL Weston Business and Public Administration Phi Gamma Delta, Alpha Kappa Psi, Chi Chi Chi. XVILMA HALL Lancaster Arts and Science Gamma Phi Beta. HAROLD HANSER St. Louis "Dutch" Agriculture . Alpha Gamma Rho, Block and Bridle, Alpha Zeta, Stock judging Team. MARVIN Y. HARDING Columbia Business and Public Administration ' VERONICA HARKIN Paola, Kans. Education Theta Phi Alpha, Glennon Club. D. L. HARLAN College Mound llRedYY Medicine Phi Beta Pi. CARRIE M. HARPER Amoret HH. P." Education - Retort, Y. W. C. A., Education Club, Bates County Club. ELSIE HARPER Huntsdale Education Y. W. C. A., NV. S. G. A. GERALDINE MAY HARPER l Shreveport, La. ujerryn Education Pi Beta Phi, Home Economics Club, Dixie Club, Grange, Secretary Senior Class, Education Club. Page 71 I 1 I V l l l 1 l l l i il 3 .. I ix! lil I ? Li ill! img itll , . iii, ligl ll li . ll Hill will ill? il ,-I 1: ' SI 5, G. L. HARRIS Dearborn E r Journalism I f PAUL J. HARRIS Brookfield Arts and Science Phi Delta Theta, Chi Chi Chi, ' , Pan-Hellenic Council. A I MARY HATTQNV Bolivar Arts and Science ' K Gamma Phi Beta. - HAZEL HAUSER - Kansas City f "Hauser" A , Arts and Science LOLA HAWKINS ' ,Columbia , Arts and Science Home Economics Club, Y. W. C. A. . N. W. HAWKINS Shelbina I ' 'Hawk" Medicine . -A Phi Beta Pi. HELEN HAYDON . Kansas City Arts and Science ' Kappa Alpha Theta, ,Y. W. C. A., I Spanish Club. I . , LAURA FRANCES HEADEN . - Pleasant Hill "Laurie" . Education Kappa, Kappa Gamma, Mortar Board, Y. W. C. A. Cabinet, Senior . President School of Education. ELIZABETH HEIDELBERGER ' I rzdependence , Education , , . W. A. Af ' ' l i lVlAXINEi.fHEINBAUGH Omaha, Nebr. 4' I ifournalisrn .,' A " Alpha Phi, Theta Sigma Phi, Y. 'W. V C. A., Women's Journalism Club. 1 Page 72 FLORENCE HEIN Union Journalism Alpha Phi, Zeta Sigma, Gamma Alpha Chi. HELEN HEIZER Mexigp Education Delta Gamma, Y. XV. C. A., XV. S. G. A. VERNON I. HELMERS Hermann Business and Public Administration Sigma Alpha Epsilon, Alpha Kappa Psi, Commerce Club, University Band. E. R. HENTSCHEL Springfield "Hench" I Engineering A. A. E., Spanish Club. RAY HIGGINBOTHAM Fertile Engineering A. A. E., A. S. M. E. HELEN HILL Nevada Education ' Pi Beta Phi, French Club, Educa- tion Club, Y. W. C. A., W. S. G. A. RoscoE V. HILL Norborne A gricultnre Farm House, Q. E. B. H., Ruf Nex, "M" Football '20, '21, '22, Pres. Ag Club '22, HELEN D. HODGEN Paloie Arts and Science FRANK HODGES Olathe, Kans. Engineering Phi Delta Theta. MARY GERALDINE HOLMES Cairo, Ill. Arts and Science Phi'Mu, Y. W. C. A., W. S. G. A. Pan-Hellenic Council. Page 73 F-1 1 1 1. 1111 ,111 11 111 1111 1-. .1 ,.1 11111 111111 11' 1 111 1,1 , 1111 1 1 111 1 111 1 11 11 1 11 1 "1 1111 1 1 ' 111 1 1-1 11 11 11 1 11 1 1' 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1 111 1 111 1 11 1 1 111 1 1 11 111 1 111 1 1 1 1 1 1 l 1 ,1 1 , 4 4 1 1 1 1 1 1 1 ,. 1 1 1. 1 1 1,11 1 1,, 111 1 5 S 11 E .Q Page 7 . fi . E CATHERINE HOPE Jejerson-City Education ' Alpha Gamma Delta, Glee Club, Education Club, Y. W. C. A. W. S. G.A. , ' . ' GLADYS HOUX MGVSIWZ f- Arts and Science A ' Kappa Kappa Gamma, Zeta Sigma PAUL P. HOWARD M oberly I Engineering I Eta Kappa Nu, Phi Mu Alpha, A. A E., M. s. U., Band, student councii '21-'22, '22-'23, Bus. Mgr. Shamrock. WALTER R. Hov Flat River Arts and Science Lambda Pi Epsilon, M. S. O. FRANCES HUDSON Carrollton Education . Pi Beta Phi, Home Economics Club, Y. W. C. A. MARGARET HUDSON Kansas City Arts and Science Alpha Phi, Mortar Board, Vice- President 'Y. W. C. A. W. A. HUDSON Galveston, T exas . Arts and Science ' Delta Tau Delta, Chi Chi Chi, Scab- . bard and Blade, Mizzou Razzers, Y. M. C. A. Cabinet. LESTER E. HUFFMAN , Columbia Engineering A. S. C. E., A. A. E. BETTY JANE HUGHES Tarrington, Wy Journalism , . Mallett Press Club, Pres. Women's 1 journalism Club. ' BEULAH HULSE Arts and Science Alpha Delta Pi. Rensselear LLOYD HENDRIX HUNT Salem A Medicine J. E. HUNTER Bismarck Kljakell Agriculture HORACE M. HUNT Lggkwggfi Agriculture Farm House, Block and Bridle, Ruf Nex, Stock judging Team. Alpha Chi Sigma, Ag Club, M. S. O. MARGARET C. HUsToN Sweet Springs Arts and Science Gamma Phi Beta, Pi Lambda Theta, Mortar Board, Student Coun- cil, W. S. G. A., House Presidents' Council, Y. VV. C. A., The Retort. CATHERINE INDORF Hannibal A lKPatH Arts and Science MILDRED IRISH Quincy, Ill. Arts and Science Zeta Sigma, Mortar Board, vice- President Senior Women., CARL W. IRWIN Carthage V Engineering Sigma Nu, Pres. A. A. E., Student Senate, St. Pat's Board, A. S. C. E. J. H. JACKSON Huntsville "Jack" Business and Public Administration Y. M. C. A., Commerce Club. Rov H. JAEGER St. Louis Engineering Alpha Chi Sigma, Pres. Engineers Club, '21-'22, A. S. M. E. GILBERT L. JAMES Bevief Journalism Alpha Delta sigma, Pres. Y. M. C. A. Page GUY E. JAMES Vicky A griculture GEORGIA JENNINOSI Columbia Education ' , Alpha Gamma Delta, M. S. O., Y. VV. C. A., Pan-Hellenic Councjl. V GEORGE W. JOHN St. Louis ' Medicine - Phi Beta Pi. CHARLES F JOHNSON St Joseph Chuck Arts and Science MSU HE1 EN JOHNSON Joplin Education Delta Gamma Y W C A Cabmet Home Economxcs Club LOWELL R JOHNSON Columbia Law Acacxa Phl Delta Phl MIZZOU Razzers Student Senate M S U CHARLES R JOHNSON Columbia Arts and Science ACHCIH DOROTHY JON ES Richmond Heights Education French Club PAUL E JONES Kennett Journalism P1 Kappa Alpha Scabbard and Blade Alpha Delta S1gma Kappa Tau Alpha Lt Col R O T C VERA JORDAN Columbia Education Page 6 HL. Rf' Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A., . H. JUERGENSMEYER New Truxton Law Phi Delta Phi, Delta Sigma Rho, M. S. U. L. C. KASSEBAUM Kansas City "Dutch" Business and Public Adrninislration Sigma Nu, Tomb and Key, Chi Chi Chi, Bus. Mgr. Showme, Y. M. C. A. Cabinet, Pan-Hellenic Council, Sec'y- Treas. Academ School. JIRGINIA KEITH Vandalia Journalism Delta Delta Delta, Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha, President VVomen's Pan-Hellenic, Secretary journalism School, W. S. G. A., Student Council, Women's journal- ism Club, Y. W. C. A. LYMAN j. KERR Ozark A griculture Block and Bridle. MARGARET E. KERR Kennett HPeggy11 - Arts and Science Y. W. C. A. ELMER H. KERSHAW St. Louis HRedH A griculture Kappa Sigma, Alpha Zeta, "M" Men's Club, Ruf Nex, Grange, Treas. Farmer Fair, '21, IRMA K.EsTERsoN Columbia Arts and Science T. M. KEVSER Nevada Agriculture ALONZO R. KIEFFER, ju. St. Louis Agriculture . Sigma Alpha Epsilon, Alpha Zeta, Ag Club. EDWIN L. KIEFNER Perryville Engineering Kappa:Alpha, Civil Society. w.,..f., Page RUSSELL G. KINCAID Polo Engineering Tau Beta Pi, A. S. C. E., A. A. E. W. W. KINGSBURY, JR. Boonville I IB Y Journalism A Dana Press Club, Sigma Delta Chi, Cooper County Club. NAOMI KIRTLEY Vandalia "Nemo" 4 A Education V ' Chi Omega, Education Club, Presi- dent Home Economics Club, Pan- Hellenic, Y. W. C. A. NV. A. KITCHEN Rolla "Kitch" Law Phi Delta Phi, Athenean Debating - Society. HENRY R. KLEIN Queen City "Pete" A gricullure Farm House, Block and Bridle, Ruf Nex, Stock judging Team '21. ' ELMER KNIPMEYER Alma lKKnip1! ' I A griculture Alpha Gamma Rho, Block and Bridle, Stock judging Team. CHESTER T. KRAUSE Flandreau, S. Dak. Hchesll Journalism . Pi Kappa Phi, Vice-Pres. Masonic Club. G. LYNN KRAUSE St. Louis HDOCN Medicine Alpha Tau Omega, Alpha Kappa Kappa,Vice-President Senior Medics. FREDERICK D. KRUEGER Shelbina Arls and Science ' Band, Orchestra, Chamberlain Club. ALBERT J. LAFFERTY Louisiana Business and Public Administration Pi Kappa Alpha, Tomb and Key. Page 78 IQENFEZH M. LANDER Sedalia Business and Public Adminislralion Sigma Nu, Academ Club, Commerce Club, Ad Club, Savitar Stal? '19-'20, RETHA LANDRETH M arceline Education IRVING LAUDERDALE Chula foumalzsm Alpha Delta Slgma Masomc Club Conslstory Club H P LAUF Osage Czfy Pete Law Ph1 Delta Ph1 M S U EDWARD H LAW Ibma Law Ph1 Delta Phi ELIZABETH LAWSON Breckenrzdge Educalzon THOMAS J LAYSON Trenton Law Ph1 Alpha Delta HAx NTAH H LAZARUS Lows Rabblt XVomen s journahsm Club St Louis Club DAVID L LEBOLT Sprmgfield Dave usmess and Publu: Admzmstratzon Zeta Beta Tau Pan Hellemc Counc1l Commerce Club H131 EN LEMERT Calumbza Shorty lgrzcullure -Xgrxcolae Home Economxcs Club Gxrls Ag Club Bethany Clrcle Pam' 19 N , 1 1 - 1.1 ll I , . . . fx . St. . ll ' YI Journalism , . . , . ll 1 11 B 7 . . . . K I - . . I 1 AlA.l 11 1 , . D 'y , v 1 , . RUTH LENOX Independence Education MARGARET LEWIS Tulsa, Okla. Journalism Pi Beta Phi, Oklahoma Club, Women's Journalism Club. ALLEN G. LINCOLN Webster Graves Arts and Science Beta Theta Pi, Kappa Kappa, Mys- tical Seven, "M" Men's Club, "M" Football '20, '21, '22, "M" Track '21. ELIZABETH LINDSAY Columbia Arts and Science Order of Eastern Star. ALLEY LINDsEY Princeton Education V I RALPH W. LINNEY Platte City Engineering Eta Kappa Nu, A. I. E. E., A. A. E. ONITA LITER Center Education Q Y. W. C. A., Home Economics Club. CLARENCE D. LocKWooD ' Tulsa, Okla. "Seedy" I fourr alism Phi Gamma Delta, Alpha Delta Sigma, Mystical Seven, Savitar Board, Business Manager 1922 . Savitar. LUTHER E. Locxcwoop Linn Engineering Eta Kappa Nu, A. I. E. E., A A. E. , LEON H. LOGAN Hurley lllkeyll Business and Public Administration Kappa Alpha, Alpha Kappa Psi, Chi Chi Chi, Commerce Club. MARSHALL XV. LONG Sheridan Arts and Science NIILDRED Boon LONG St. Joseph Education Phi Mu. JOHN Iiowxs Knob Lick "Jimmie" A griculture Ag Club, V. F. W., Vocational Agricultural Teachers, President St. Francois County Club. GUY M. MANESS Neosha Medicine . Alpha Kappa Kappa. HORATIO A. MANGAN Bismarck Arts and Science Phi Zeta. Nl . R . MANN Gallatin 41M0nk11 Arts and Science Kappa. Sigma, Sigma Gamma Epsi- lon. A. M. MANSUR Richmond Law Acacia, Phi Delta Phi, Athenean, Martin Law Club. W. MARTIN MARBUT ' Washington, D. C. A griculture Phi Kappa Psi. HOMER F. NIARING Aullvilte "Wobbles" Business and Public Administration Sigma Phi Epsilon. EDITH MAY MARKEN Hampton, Ia. Journalism Mallett Press Club, Order of Golden Fleece. Page Xl Page 82 BESSE B. MARKS Kansas City Journalism Kappa Tau Alpha, Women'S Journal- , ism Club, W. S. G. A. ALICE MARSEILLES Clinton Journalism Phi Mu, Gamma Alpha Chi, Y. W. C. A., W. S. G. A., Women'S Journalism Club. FLORA GAINES MARSHALL New Orleans, La. U H Flo V Education Phi Mu, Glee Club, Y. W. C. A., W. S. G. A. MARY ALLTE MARSHALL Lees Summit Arts and Science ' Kappa Kappa Gamma, Y. W. C. A. GERTRUDE MARTIN Columbia Education ' Bethany Circle, Y. W. C. A. Cabinet, Home Economics Club. ' PAUL CALVIN MATTHEWS Monett "Pablo" Arts and Science Sigma Phi Epsilon, Delta Theta Phi, Athenean Debating Society. CAREY J., MAUPIN Eolia A griculture ' Ag Club, Block and Bridle, Masonic Club, Vocational Agricultural Teachers Club. CARMAN J. MAUPIN Bloomfield Engineering Acacia. WADE W. MAUPIN Carrollton C "Shorty" Law Phi Delta Phi, Athenean Debating Society, Alexander Martin Law Club, Carroll County Club. LOUIS MEIER Shimmon Agriculture . .ORENCE E. AIEISXER Bern, Kan. Law Alpha Chi Omega, Phi Delta Delta, Delta Sigma Rho, Mortar Board, XV. A. A., President XV. S. G. A., XVomen's Council, Student Coun- cil, Missouri-Wisconsin Debate '22. Com. MENDENI-IALL Kansas City Arts ar d Science Alpha Phi. HELEN E. NIENGEL Kansas City "Rusty" Education Alpha Delta Pi, W. A. A., Y. W. C. A. W. K. NIERRIDITH Kansas City Engineering Tau Beta Pi, Engineers Club, President A. S. C. E., A. A. E. NEI,I,E NIILLAN King City Education Chi Omega, Y. NV. C. A., Pan-Hellen- ic Council, Education Club. CHARLES RAYMOND NIILLER Savannah Engineering A. A. E., A. I. E. E., Engineers Club. DELIA M. MILLER Kansas City Arts and Science JOHN ELMORE MILLER LaCyg11e, Kan. Business and Public Administration Kappa Sigma, Alpha Kappa Psi, Student Council, Pan-Hellenic Coun- cil, Freshman-Sophomore Fight Committee, junior President Com- merce School '21, I EONA NIILLER Cotnmbia Education Alpha Chi Omega, President "M" XVomen, XV. A. A. V PAUL S. NIILLER Kansas City Arts and Science Sigma Chi, Chi Chi Chi, Mizzou Razzers, Pan-Hellenic Council. Page 83 Page 84 ELLEN MITCHELL Columbia Education Y. W. C. A., Home Economics Club. . G. W. MONTGOMERY Pattonsburg Agriculture Ag Club, Harrison County Club. FRANCIS X. MOORE St. Louis A A Engineering Phi Kappa, A. A. E., Engineers Club, Pan-Hellenic. . j. F. MORE Toledo, Ohio Journalism Inter-mural Football, A. B., Uni- versity ot' Toledo, '22, JOHN S. MORRELL Beloit, Kan. A griculture Vocational Agricultural Teachers' ' Club. - DELPHINA MORRIS Kansas City Arts and Science Pi Delta Nu. ESSLIE R. MORRISON Pleasant Hill ll 1 - I . Arts and Science - Delta Theta Phi, Athenean Debat- ing Society, Homecoming Commit- tee '21, Memorial Campaign Com- mittee. HELEN MORROW Callao Arts and Science Alpha Chi Omega, Alpha Zeta Pi, W. S. G. A., Y. W. C. A., Pan- Hellenic Council, French Club, Spanish Club. ' LEONA MORROW ' Crane Education ' Alpha chi Omega, Y. W. C. A., W. S. G. A. ' VIVIEN MORROW Callao Education Alpha Chi Omega, 'Home Economics Club, RiHe Club, Y. W. C. A., . W. S. G. A. JACK S AIOSELEX Auwasse A grzcullure Presldent Vocatlonal Agr Teachers Club XX ILLIAXI IQYLE M OSELEX Mane.: A grzculture ADELE L M UEN CH Washmglon Educatzon M VVomen NV A A Board HENRX ETTA Mun DAX C ol umbza Educatzon MARY BELL MURDY Independence Arts and Sczence Kappa Kappa Gamma Y VV C A LEO MURPHX Kansas Czty Agrzculture Ph1 Kappa Ruf Nex Block an Bndle M Mens Club Vlce Presldent of Student Body Student Councll Mystlcal Seven Athletlc Commlttee Pan Hellenxc Councll E K Mussow Norbarne Doc Medzcme Ph1 Kappa Psl Phx Beta P1 IRELE MYERS Nezada Educatzou Gamma Phu Beta Y W C A VIVIER MYERS St Loms Monte A rt: and Sczence Theta Phx Alpha St Lotus Club Spamsh Club JACR Mxrrox Sl Joseph Arfs and Sczence Phi Delta Theta Chl Chl Chx I nga 8.1 1 1 .. . . , ,f A , 1 , . 'A' l u 11 , . . . . 1 1 1 , ' , . . . . 7 . . 1 Cl - u 11 1 - I 1 1 1 .' . ' . , - . u 11 , . Y. .. , .... Y . u 11 I 1 - 1 - 1 1 Av . , . 1 , r r .0 l 2 1 V 1 V 1 l 1 1... ,Q il ,l i lily.. lt- Il ll ll lllgll lil li ll li 1 l l lfi ll li l .r ll El , l g . l l ll ll' l l l l ,. ,, H l l 'l l l ll ll ll ll ll l .tg . l ll mm gl ll ,l ll Il l at L' l. A 1 li All l. ll V l l 1 ii il , :lm Page 86 ANDREW MCALESTER Kansas City A A "Chick" Medicine . . Beta Theta Pi, Phi Beta Pi, Student - Senate. T. E. MCBRIDE Paris "Irish" - Medicifne Phi Beta Pi. WALTER E. MCBRIDE Kansas City ' . Engineering ' Dana Press Club, A. S. C. E. E. G. MCCONNELL Houstonia A "Skeet" Business and Public ,Administration Phi Delta Theta, . Kappa Kappa, Tomb and Key, Mizzou Razzers. ' ERWIN F. MCEWEN St. Joseph KlMac!Y - Journalism Phi-Delta Theta, Sigma. Delta Chi, Theta Alpha Phi, Harlequin Players, Manager "Scoop," P. W. MCCORMICK St. ' 'Mack" Engineering Masonic Club, A. A. E., A.I Capt. R. O. T. C. '20-'21, President Senior Engineers. HAROLD VV. M CC ORD Stewartsville I iMac! 7 Education BYRON J. MCGINNIS Medicine Louis Vice- Ozark Alpha Kappa Kappa, University Band, Orchestra. I-IAZEL ANNA MCINTYRE Mexico Education Kappa Alpha Theta, Mortar Board, ' Y. VJ. C. A. Cabinet. JOSEPHINE MCKAMEY Arts and Science Delta Delta Delta, Y. XV. C. Paris A. CLADXS Nlclxlxmnx Kansas CII, fournahsm Gamma Ph1 Beta Theta hngma Phl 7eta Slgflla XVomens journalism Club Scoop Queen XV 9 C -X Pan Hellemc Councxl Honorary Colonel R O T C NIAXBELI FLORENCE BICOUITTX Roclzeporl N ac Edufatzon IYLE M NELSON Marshall Blddle edzczne Beta Theta P1 Phi Beta XV S N IN EI L MGVSIIHII Whip A rts and Sczence Phl Delta Theta Mandolm Club Law Ph1 Delta Ph1 Athenean Llterary Soclety Martln Iav Club MORRISC NEWMAN New York N Y Mavo M edzcme Alpha Beta Sxgma Order of the Golden Fleece mn IIN NEWTON Devler Arls and Sczence EDITH N1:UsoM Aew Bloomfield Educatzon Ch1 Omega Y W C A T B YIEXHAUS Perrywlle F 71 gl neerzng Glennon Club A S M E Ross Ou ENS YIGHTXXINE S eel Springs 1lf8d1ClI16 I'XCCllllXC Commnttee Burrall Blhlc, Claes Tug: 8 1 ' if ' l 4 ' ' v v . 1 'J' .I A , ' y I , I' . .. 1. . ., - I 7 f f , H I H V . .. l T U v H M " . ', ' Pi. '. . tv' l . H ' H , , . . ONIE D. NEWLON New London . .I Y . . Y . 4 I ' -. , . - H H 1 E 1 1 , , , . . ... , A . . l. . zu '- W , . ,l I Hamm" """"""""" l N, lg, . 11. ' ill lll ,NV ,, , iw: aw ,I I. ,ji .fl W li I, l l , l E u 1, l , l I Ill ill l l ll. l ll il iii alll tw ' ll lrxi' - l gmt? lf"l Page 88 MARY FRANCES NOEL Kansas City Education Alpha Delta Pi, Home Economics Club, Y. W. C. A. A. C. NORMINE Flat River Engineering DeMolay, A. I. E. E., A. A. E. CHARLES F. OGLE Hematite Engineering A. A. E., A. S. C. E., Track Team. VIRGINIA OLIVER Columbia Business and Public Administration Bethany Circle. ALBERT G. OLSON Kansas City Arts and Science ,Phi Kappa Psi, University Band, . Mandolin Club. JOHN L. OLSON St. Joseph Uoliell Agriculture Pi Kappa Alpha., Alpha Zeta, Q. E. B. H., Ruf Nex, Mizzou Razzers, Manager Barnwarming. V B. I. ORNBURN Moberly ' Engineering ' A. A. E., A. S. C. E. JOHN A. OST Stg Louis Business and, Public Administration MILTON D. OVERHOLSER Harrisonville Hoblell ' Medicine Phi Beta Pi, Student Council. GEORGE LESTER PAINTER Greenfield Arts and Science Phi Alpha Delta Dade County Club I li I 'J .l 1 ti g . ! T, , l fl . 4' ' I P I HUBERT PARAER Kansas C115 Medzcz11e Ph1 Beta P1 IESTER SHEPARD PARhLR JR Jefferson C115 Busmess and Publn: Ad77I1lI1SlVU1I0lL Alpha P1 Zeta P111 Beta kappa Q1gma Delta P1 Cosmopohtan Club Spamsh Club ALBERTA M PARRETT Columbza Educalwn THOMAS W PARRY JR Kansas Czly Journalzsm S1gma Chl Tomb and Kev S1gma Delta Ch1 EVTRETT H PATTERSON Webster Groves at A gn culture Beta Theta P1 Qhowme Ag Club EDITH PAYNE Calumbza Educatzon YXVCAWSCA ROZIER HALL PEARSON Kzrkwaod rts and Sczence Beta Theta P1 S1gma Delta P1 1zzou Razzers Mandol1n Club pan1sh Club Baseball 21 2 W M PECK Kansas Cny Arts and Sczence Ph1 Kappa PSI Tomb and Ixey MIZZOU Ra77ers ORRAINE PEINLIINGTONI Hzrkman Mzlls Journalfsm Mallelt Pres Club Betham Clrcle Y XV C A XVomensjournal1sm Club NIARIE PEPPER Calumlna Educatzon A A X W C A W Manager Baseball 22 P1 I1 8.1 ' ,' l 1 . . 1 . . 1 ' Q l . 'r l 1 . .1 I 1 7 , N Y ' Y ' . ', . . 1 .1 HP il 1' ' -1 - . . ,. . ., . . 1. . A . l .y . i .v M ' I Y I I 1 s , , 2 . 1 1 I. 1' - ' ' ' 1 ', ' L S - 1 , .' '. 1 . . . ., ' 1 1, - ' XV. . ., '. . . ., . S. G. A. , 1 If 1 I Page 90 MRS. LUCILLE J. PERRYMAN , Chillicothe Arts and Science Sigma Delta Pi, VVomen's Glee Club. HANFORD PHILLIPS Myrtle Medicirie President Senior Medics. TBELMA PHILLIPS Columbia Education M ARY KERCHEVAL PHLEGER . - Kansas City Arts and Science DRURA L. PIPPIN Waynesville A griculture ' Alpha Tau Omega, Ruf Nex, Alpha Zeta, Pan-Hellenic Council, Mandolin Club, '18-'19, Vice-President Fresh- man Ags, '17, Vice-President Ag Club, President Senior Ags. AUBREY O. PITTENGER Bellflower I Kpitll A griculture Farm House, 'Track '22, Cross- country Capt. '22, Lois E. POINDEXTER Pleasant Hill "Bow" Education Home Economics Club., L. D. POLI.0CK Powersville ujackn V A griculture Farm House, Block and Bridle. BLANCHE PORTER ' Joplin Education ' Y. W. C. A., VV. S. G. A., Home Economics Club. LOREN VVILLIAM POTTER Laclede "Little Willie" Business and Public Administration Acacia. M Am' IQATHRYX POTTS CoI1nubz'a Education Alpha Delta Pi, Home Economics Club, Y. W. C. A. RAYMOND C. PRATHER Columbia Arts and Science Sigma Nu. JL LIA PRICI: Malta Bend A rts and Tczence Kappa Kappa Gamma French Club COE 9 PRITCHFTT New London A grzculture Dump. DEE PROC1 OR Cahforma Educatzon HUGH C PRocToR Independerce Educatzzm Band Y M C A Cabmet H L BF RT QI-IFLBY PRL ETT Dexter Shucks Arts and Sczence lgma Nu Alpha Kappa Kappa Chl Chl Chl M Mens Club M Baseball MARGARET PRULTY Macon Educatzon XWCAXVQGA Bum ess and Publtc Admmzstratzon Xlxnmx Purxaxf El Paso Tex. Educatzon Presldent of Fdueallon Club I aye 'II 4- A I f Q ' 8 .1 ' ' ' S' - ci' ' ' " ll ll 1 I ll IL 1' I ' s n 1 .4 ' j. G. PUTNAM ' 1 Ft. Smith, Ark. .1 A . . . . ly L . I ' 5. 1 , f ' Page 92 JAMES B. QUIGLEY . Cameron Arts and Science , MARGARET RAMSEY Joplin Education O. S. RANDALL Fort Worth, Texas llsamll Arts and Science Phi Beta Pi MABEL HETTIE' RANNEY Ellsinore Education A HYMEN RAPPAPORT ' St. Joseph ' Business and Public Administration Band ' FRANK REA Mildred HMoses' ' A griculture Ag Clubg Spanish Clubg Block and Bridleg Students' Volunteer Band. A RALPH REED f Cape Girardeau Engineer Sigma Nu. JOE REED V Springdale, Ark. Agriculture Lambda Pi Epsilong Pres. Athenian Societyg Y. M. C. A. House Presi- dentg Y. M. C. A. Cabinetg Arkansas Club. V JoHN R. REA DeWitt Journalism Glee Club. MANUEL RESNIK St. Joseph "Manny" ' Business and Public Administration Zeta Beta Tau President Jewish Student Congre- gation: Vice-Pres. St. Joseph Clubg Commerce Club. ' DON RICHARDSON Agriculture EDWIN E. RIPPSTEIN Engineering Campbell Hermann Band, A. A. E., A. S. C. E., Sham- rock Staff. FRANCES A. RITTER Arts and Science HARRY E. ROBERTS Engineering Dana Press Club. Columbia Independence LACY J. ROBERTS Columbia Journalism Acacia, "M" Men's Club, Elks, Baseball '20, '22, '23. MARJORIE ROBERTS l I I Education Eugene Y. W. G. A., Ed Club, W. S. G. A. Christian Student Congregation, House Presidents' Council, Mathe- matics Club. GEORGE L. ROBERTSON Law Roanoke Alpha Tau Omega, Phi Delta.Phi, Chi Chi Chi. G. WILSE ROBINSON, JR. Kansas City Arts and Science Phi Kappa Psi, Phi Beta Pi, Sec- retary-Treasurer Pre-Medios. NIARGARET ROBNETT Education Fulton Pi Beta Phi, Y. XV. C. A., Home Economics Club. VIRGINIA RODGERS "Ginger" Arts and Science Kappa Kappa Gamma, Columbia Dramatic Club. .S I'rl!lU 93 Page 94 HELEN ORTENSE Roor Kansas City ' uortyn Education Sigma Delta Pi. Louis ROSENBAUM Bronx, N. Y. Arts and Science Pre-Medical Society, French Club, Menorah Society JUSTIN RUARK Neosho Hcapll Law Beta Theta Pi, Phi Delta Phi, Track Team, "M" Men. HOWARD RUSK , Brookfield Medicine Phi Delta-Theta, Scabbard and Blade. NELLE MURRAY SAILOR .Montgomery City Education Theta Phi Alpha, Home Economics Club, Montgomery County Club, VV. S. G. A., Y. W. C. A., Glennon Club. R. S. SAXVANI V Gyrarz-wala, India Medicine MARION H. SCHLOTZHAUER Cotnrnbia . Law Delta Theta Phi, Martin Law Club. ELIQIOTT B. SCHERR St. Louis "Senator" Journalism Kappa Tau Alpha, Phi Mu Alpha, Spanish Club, Masonic Club, Band. ' JOHN C. SCHMIDTKE Mt. Vernon Medicine Acacia, Phi Beta Pi, M. S. O. Coun- ' cil. NIAURY NEAL SCHOWENGERDT Vlfarrenton "Show" Law Acacia, Phi 'Delta Phi, Masonic Club, President Warren County ' Club, C. W. C. Club. HARRY IRYIXG SCHIVIIIIIER Kansas City Law Zeta Beta Tau, Football '21, '22, Baseball '21, Theta Alpha Phi, Dramatic Club, Masonic Club. RUTH SCOTT Aurora Education Home Economics Club. ISABELL SEARS Kansas City nlzzyn Arts and Science WILLIAM H. SEARS, JR. Huntsville Journalism Pi Kappa Alpha. HELEN SHEPARD Union Star Arts and Science Chi, Omega, Mortar Board, Alpha Zeta Pi, French Club. O. M. SHOEMAKER Kansas City Engineering A. S. M. E., A. A. E., L. B. ICATHERYNE SHOOP , Richmond Education VVILLIAM L. SHUMATE Golden Law Sigma Phi Epsilon, Delta Theta Phi, President Athenean Society, Presi- dent Sophomore Lawyers. RAY SIEMON Kansas City Journalism Delta Tau Delta MARCEL SILVERSTEIN St. Louis Arts and Science Phi Kappa Delta, French Club, Spanish Club, St. Louis Club, Menorah Society. Page 95 ll ' ll I u I ' l ll e ll l I l i l 1 Q I i l I l JOSEPH S. SIMPICH New Franklin 1 Journalism ' V. F. W., D. A. V. W. W., La Societe des 40 hommes et 8 chevaux, 1 Memorial Committee, Veterans' Council, U. L. B., Executive Com- . mittee R. O. T. C. 1 ROBERT H. SIMPSON Columbia Medicine ' Treasurer Senior Medics. IESSIE HELEN SIMS Kesta, Okla. HJ-essn i Journalism Alpha Gamma Delta, Mallett Press Club. R. W. SINZ St. Louis "Dick" Business and Public Administration ' Sigma Phi Epsilon, Kappa Kappa, "MU Men's Club, Glee Club, Presi- dent Mandolin Club, Pan-Hellenic "M" Track, Varsity Tennis, Gym Team. ALLINE SMITH Kansas City Arts and Science Kappa Alpha Theta, President Y. W. C. A., Mortar Board. CATHERINE SMITH Kansas City " Kitsey" Education Q Y. W. C. A., French Club, Edu- cation Club. CECIL H. SMITH Mt. Vernon 1 Q 'Business and Public Administration Sigma Phi Epsilon Athenean De hating Society Commerce Club FRANK W SMITH Memphis Agriculture Ag Club Vocational Ag Teachers Club FREDERIC WILKEN SMITH M oberl Ikey Engineering Dana Press Club A S C E K E J Mizzou Rarzers JAMES D SMITH Nelson Medicine Phi Beta P1 Page 96 I l 1 Q 1 A l .. ' l ' 1 Y. . F , 1 . i ll YY y 5 E gi . , .... , , , . . ., . I I . xl ..' C .l f . . , , . H I - . ,QL I - V all I I . L. E. SMITH Powersi-ille A gricult ure NIARTHA W. SMITH Montgomery City Education W. W. SMITH Independence "Wally" Arts and Science Dana Press Club, Football, Basket- ball. HELEN SMITHER Kansas City Education Alpha Delta Pi, Y. W. C. A., Glee Club. GARRETT E. SPITZER Malden ujackn Engineering Kappa Alpha, Engineers' Club, St. Pat's Board, A. C. E., A. A. E. RACINE SPICER Columbia Arts and Science Phi Beta Kappa, Y. W. C. A., Le Cercle Francais. EBER A. SPENCER Columbia Engineering Alpha Chi'Sigma, A. I. E. E., Co-op Crew. joHN F. STAHL Madison, S. D. Journalism Phi Kappa, Kappa Tau Alpha. LEWIS G. STARK West Line A griculture Y. M. C. A. G. ED. STAYTON Independence HEdH ' Business and Public Administration Kappa Sigma, Alpha Kappa Psi. Commerce Club. Page 9 7 f x v w 'H ll . il fl I. iii. if lil W, il, W ,l W N .ll X, I 5 li li l li 52 :W 4 l lm M l. li "l ln liz, lf! Nl lil W ily ll fill? Ir. I i I. i it . l V v . it f Page 98 TOIIRENCE E. ST. CLAIR Huntsville Arts and Science. BEN STETNER St. Louis A grioulture Alpha Zeta, Alpha Chi Sigma, . Block and Bridle, Ruf Nex, Sec'y- Treas. Barnwarming, Treas. Ag Club, Mizzou Razzers. ROBERT ROLANDSTEWART Festus I Engineering A. A. E., A. S. C. E. ' BENVA. STINSON St. Louis Arts and Science Kappa Alpha, Phi Beta Kappa, Pan- Hellenic Council, Sigma Delta Pi. C.. E. STOKES Edwardsville, Ill. Journalism ' Alpha Delta Sigma. EUGENE STOU1' . St. Joseph "Doctor" ' Journalism , Delta Tau Delta, Pres. Senior Journalists, Pres. St. Joseph Club RENS S. STRATTON St. Louis Law Kappa' Sigma, Phi Delta Phi, M. U. S. Cv. A., FreshmanlBasketball '21- '22, ANNE SUTHERLAND i Windsor ' Education ' ' i ' Y. W. C. A., W. S. G. A., Education Club, Home Economics Club, House Presidents' Council. ROY P. SWANSON Kansas City Law Kappa Alpha, Phi Delta Phi, Phi Mu Alpha, Glee Club '21-'22, Pan- Hellenic Council '22, ' EARLE S. T EEGARDEN Nettleton Business and Publio Administration R S TEXIPLENI xx Bethang Arls and Sczence H'1rr1son Countx Club Ffxxxlr TENEBAUNI Kansas C113 Kan ournal1sn1 Internatlonal Relatlons Club lVoman ournalnsm Club German Club Menorah Socxetx C TETLEX Farmzngton Chuck A gncullure H J THEILMAXN Columbza Red A grzculture Ag Club Order of Golden Fleece B1:ss N THIESEN St Loms Educatzon VERBENIA THOMAS Bemer Educatwn Y W C A ALICE HELEN THOMPSONI Umonuzlle Educalzon MYRTLE THOMPSON! Harrogate Tenn. Iournafism Theta Sigma Phi XV. S. G. A. FREDERICK R. THOMSON Cowgill Business and Public Administration Commerce Club, S. E. F. PAUL THORNTON Websler Groves Engineering A. I. E. E., A. A. E., C-lee Club. 1,0110 !I 9 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 11 1 1. 1 1 11 11 N5 Mxxjx I Page 100 AGNES L. THUMSER Lockwood' Education Alpha Chi Omega, Mortar Board, President VV. A. A., Women's Council, "M" W'omen. KATHERINE THURLO ' Bosworth Education HENRY B. TIBBITTS Kirkwood ' 'Brad' ' Arts and Science Sigma Nu, Chamberlain Club, Glee Club, Mandolin Club. LoU1SE I TOBEN Bloomfield Arts and Science Phi Mu. LEWIS RUSSELL TREMBLY A Kansas City "Russ" Business and Public Administration ' Commerce Club. , , HUGH D. TRIPLETT , Sibley Arts and Science ALVIN C. TRIPPE Warsaw llTripYY U Law Phi Delta Phi, Delta Sigma Rho, M. S. U., Mo.-Kansas Debate Team, '20-'21, '21-'22, H. A. TROWBRIDGE Adrian Engineering A. S. C. E., A. E., "M" Track, Cross-country. CHARLES C. TUCKER ' Roclzeport H Y Journalism Sigma Delta Chi, Mizzou Razzers, Dramatic Club, French Club, Home- coming Committee, Athenean De- bating Society. FRANCES E. TURK Mt. Vernon "Turkey" Education WV. A. A., Baseball, Hockey. DOROTHY TURNER Bartlesrille, Okla. Education Pi Beta Phi, Oklahoma Club, Y. W. C. A. ELMER ELLSWORTH TURNER, JR. J ejersor uJaCkn Engineering Civil Society, A. A. E. MARX' Jo TURNER Washington, Okla. Journalism . Chi Omega, Theta Sigma Phi, Women's journalism Club, Parlia- mentary Club, Oklahoma Club. L City N EELY TURNER Neosho A griculture ' Alpha Zeta, Alpha Delta Sigma. PREWIT1' B. TURNER Oklahoma City, Okla. A griculture Beta Theta Pi, Mystical Seven, Kappa Kappa, Ruf Nex, Block and Bridle, Pan-Hellenic Council, Presi- dent Ag Club, President junior Ags, President Junior Class, Chairman Homecoming Parade, Mizzou Raz- zers, Tennis Team, '22, Athletic Committee. I.. E. TUTT Crocker llLarrylY Agriculture Farm House, Ruf Nex, Block and Bridle. PAUL T. TRUITT 4 Columbia Business and Public Administration Acacia, Student Council, Pan-Hel- lenic Council. ' CAROLYN TWYMAN V Kansas City Arts and Science Kappa Kappa Gamma, Dramatic Club, Y. W. c. A. RUSSEL E. UHLAND Breckenridge Agriculture Block and Bridle. HAROLD ULBRICHT St Louis Teddy Education .PIIHC 101 P-usd l , SAMUEL T. UTZ St. Joseph ' iasamll . W Agriculture Farm House, "M" Men's Club, Block and Bridle, "M" Track. CHARLES C. VANCE Kansas City Journalism Delta Tau Delta, Theta Alpha Phi, Student Council. CHARLES M. VANDYNE Sedalia Arts and Science Beta Theta Pi, Football '20, '21, "M" Football '22. ' MARY VEssER Columbia Education Phi Mu, Y. W. C. A., M. S. O. GORDON A. VIZARD Pleasant Mills, Ind. A'lViZ1Y Journalism Theta Chi, Alpha Delta Sigma. - META W. VOSSBRINK Union Education ' Alpha Chi Omega, Home Economics Club, Education Club, Y. W. C. A. L. F. WAINSCOTT Callao "Scotty" Agriculture Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, M. S. O., Macon County Club, v College Parmer. J. GORDON WAKEFIELD Savannah Arts and Science Phi Kappa Psi, Chi Chi Chi, Beta Pi Chi, Student Council, President Academ School, Pan-Hellenic Coun- cil, Glee Club. AMY NELL WALKER Oak Ridge Arts and Science Delta Delta Delta. Q JACK B. VVALKER Pawhuska, Okla. Business and Public Administration Sigma Phi Epsilon. Paoe 102 W. BRADFORD XY.-XLKER Grove Spring 1lBrad1Y A gricullure Ag Club, Vocational Ag Teachers Club. ARTIE XVALTERS St. Louis Educalion Alpha Phi, Alpha Zeta Pi, Y. XV. C. A. Cabinet, Spanish Club. FRANCES L. XVALTZ Boonville "F ran" Education Sketch Club, Ed Club, Girls' Glee Club. Y. P. VVANG Shanghai, China Journalism CATHERINE M. XNARE Columbia Journalism Kappa Kappa Gamma, Theta Sigma Phi, NVomen's Journalism Club, Harlequin Players, Honorary Colonel R. O. T. C. '21-'22, DONALD S. WARREN Kansas City Journalism Sigma Delta Chi, Glee Club, M. S. O., Harlequin Players, Eugene Field Scholarship. VIRGINIA XVATKINS Lawson Journalism Delta Delta Delta, Gamma Alpha Chi, W. A. A., Spanish Club, Journalism Club, Y. M. C. A. GLADYS RAYSE WATTS 4 Nevada Journalism XVomen's journalism Club, XV. S. G. A., Y. W. C. A. Cabinet. EDWIN G. XVEBER Sl. Louis Journalism Delta Tau Della, Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma, Pan-Hellenic Council, Matrix. .-XRTHUR T. XVEIL Toronlo, Ontario Journalism Zeta Beta Tau. I'u1u' H13 if l , 1 l l Qi. il I i l if , it . 1 . . l I 3, r l' . ,- l. I. 1 ll 4 l ii l , 1 E! l l rl ll V I l l I l GRACE WELKER King City Education . . - Alpha Delta Pi, Y. W. C. nA., W. A. A. , - FRED V. WELLS Farmington Law i I' M. S. U., M. S. O., Martin Law Club. ' 1 LORENZO Ross WELSH Laclede - Agriculture I Alpha Gamma Rho, Ag Club, Sec'y- . Treas. Farmer Fair '23, Block and f Bridle. B. 'H. WENKEL Leslie Agriculture ' LQUIS ROBERT WENTZEL Hermann Medicine. I A - - MARTHA WEST - Kennett . 4 Education. ' ' - BEATRICE WESTERMAN Fredericktown - Business and Public Administration . W. A. A., House Presidents' Council, P Girls' Glee Club. ,- H. R. WHEELER - Joplin E - Business and Public Administration . Beta Theta Pi, Football '20, '22, Editor 1922 Savitar, President 1923 ' Savitar Board. RICHARD M. WHITE South Bend, Ind. Law Kappa Sigma, Phi Alpha Delta, Chi Chi Chi, Tomb and Key, Pan-Hellenic Council. ROSEBUD WHITE Wellsville "Buddie" Arts and Science Kappa Kappa Gamma, Dramatic X Club, Y. W. C. A. A Page 1 Olf . W ' I l ' l T, ' . i 'l l i 1. . I ....... .. ..,.., , I LURLINE XVIGHTMAN Columbia. Education. FRANCES XVILCOX Hannibal llFranll Journalism Gamma Alpha Chi. J. E. WILD Kansas City Education. ONITA WILLEY Kansas City Arts and Science Y. W. C. A. R. M. WILLIAMS Morrillton, Ark. HBob1l Arts and Science Alpha Zeta Pi., ROGER S. WILLIAMS Nevada Arts and Science Sigma Gamma Epsilon, M. S. U., Chamberlain Geology Club. DONALD WILsoN Monroe City Engineering A. A. E., A. 1. E. E. ARTHUR G. WINKLER ' Hannibal Journalism Phi Kappa. LETHA WITTEN Trenton Education Pi Lambda Theta, Sketch Club, Y. XV. C. A., Education Club. LELIA Woon Kansas City Arts and Science Kappa Kappa Gamma. Page 10 rlsuim' 1 11 .1 1 l 1 ' 1 ' l l 1 : 1 l l f 1 1 l 1 ! 1 1 11 1 rl 1 V 1 11 i 1 l 1 1 El li l l 1 . 1 l 1 1 1 1 i l 11l MARJORIE WOODHEAD Kansas City K A1Marj1r Arts and Science Delta Gamma. J. K. WOODWARD MoFall Agriculture - DeMolay, Harrison County Club, Ag Club. A HELEN JANE WORTMAN Malvern, Iowa Journalism 5 Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha, Y. W. C. A. -1 ESTILL L. WRIGHT Walker . Agriculture 1 HILDA WRIGHT Higbee Arts and Science Y. W. C. A., W. S. G. A., Glennon - Club, Rifle Club. . K - A. VIRGIL WYATT Salt.Lake City, Utah Arts and Science . Sigma Chi, Sigma 'Upsilon, Pi Delta Epsilon, Pres. Rocky Mt. . Club, St. Louis Club, Rifle-Pistol Club, Showme Staff, Rifle Team. A. R. WYETH ' Evanston, Ill. llArt!l Journalism Phi Delta Theta, Q. E. B. H., Sigma Delta Chi, Student Council, Marine Club, Tomb and Key, Miz- zou Fazzeis. RALPH YEHLE M aryz-ille 1 Arts and Science Phi Kappa Psi, Phi Mu Alpha, Kappa Kappa, Quadrangle Orches- tra, University Orchestra. PAUL E. YOUMANS Fort Smith, Ark. Business and Public Administration 'Phi Delta Theta, Scabbard and . Blade, Student Senate. SADIE G. YOUNG Windsor Education Y. W., C. A., W. S. G. A., M. S. O. Page 106 ll .N T i 1 , , 31 E . i . i 1 l , I z ' 5-11:--. sl arlrfztarizrzai 5:s:aE:E:E1a:aE:a:R3 . ft '-Sit E:Zg:2::I:. is:e::E::a::e:ss5ssL Qx2:'25-E-2 - ur 2-5 2:55-1 4 Q5 Q5::E: 'N.2:i:- N Q5S:s:s5E5f E i:: 55255255 - 5 k2EE5msEsE5 1 :gi 'Sz 2 A S 5 A 2 ---11: . - ... .. .. .5 . S rsrs: Nuns: i -. 5:r: ::'s5N: S 3. :55::::5s5: :5ii:- Q 5 ' Sisiffsshf 'ssfir S . 5 :5:::::::5 :qi- 1 5 .-v bssfrssf- -Nsiah 5 : 41--N sus- .s:55ssss. 5 - S SS .:' sis.. Eiiriiiiif 1- - . S 5555, 555: .ssssi :E 1'--'X 1 5553555555: ::i5SF. : . L E55E555f5!5::555iS: E : 5 r:5S5:5:.':::5i5555:':' - 1 Z: Ssssfssifiisssssis. - fs: - Q, - - 5: S : f:::55s::::: f : sss : ssnssfssss rs:-ss: fi S 5' ' i I ? Q :555 ES 555 :' iii!! Fifi ." :, 5 x - X .J-'I-'Z-"'.-'13-'tif' : - X . S ,.,.' ..- .,.-,.- ..- 5 - 5 E h.-:I-"..-",.-':.-1.-'g-552, 5 X i ..-.-'-..-'...-1.-' .'-' 45,5 .-1.5 - .- .-' .- ,- .- .-' .o' s.- .-'.-,.- :- 1 ' 5. xx .-1-'.-1.-.-1.-"S-' Q -2-:-1.-w X , . :I-'.-'.-'1-'2."1e'5 I-'I-E E 5B'1-S-'Z-353 ati: E :-:zfii Q:-:-rz:5:21:22-1-1-::'gi 5 s 5- 5 -fx S fa f:f::::,i-,E-5-.. 5 :i:::::::::::::::::: 5 ,svsxg5?s?5 5:-5 -:.:, ,.- :. - , gs sss-:, ::: 5 Q 5 25 s 5 ' '-' 5 is .' 5 5 E S :"IZI'IIIIII..5'IT" r E S E -5: s 55 X -5 S A5 5 :ss s E 5 5 5? 5 1 ' .5 5 S51 5 2 N153 E ?E :-3 iEQ qi :gigs Y. s X - 5 5 5'-'5 5 fav' 5 35 555555, 5555555555 -2: :Q e: e:?:5S: ze ibiza 555 55 5555 55 55 5? 5555 E55 555555555555555 55555 HS 2 - S N 5 ES 5 S E S S S SS 5 - SS S ' I N 55 5555 -55 5: 55 55555515555 E 5 5 5 E ' Y 51555 R 5 E : ' : - : E E 55-5-5-5 5 5' - PTR -'SQS .-fs S EH .4': Z...ii,..s-'S' P1108 107 .J w l Page 108 ELMER AHMANN Independence Law I Delta Theta Phi. ' SOON NAHM AHN Honokaa, Hawaii Education Cosmopolitan Club, Volunteer Band, Y. M. C. A., M. S. O. G. F. ALDRICH Eldorado Springs Arts and Science Phi Gamma Delta, Scabbard and Blade, S. E. F., Chamberlain Geology Club, Rifle Team, Captain R. O. T. C., Pan-Hellenic Council, Military Ball Executive Committee. NOWELL C. ALLEN Keytesville "Pete" - Agriculture Acacia, Ruf Nex, Dairy Club. RUTH AMBROSE Columbia Education ' ALBY G. ANDERSOISI Monett u-Andy!! 1 Agriculture - I Sigma Phi Epsilon. GREGORIO M. ANDRES Laoag, P. I. Medicine Cosmopolitan Club. EDITH ARCULARIUS Washington Arts and Science Kappa Kappa Gamma, W. A. A. SAM B. ARMSTRONG Harrisonville llArmy!! Arts and Science V Pi Kappa Alpha, Scabbard and Blade, Pan-Hellenic Council, Lieu- tenant RQO. C. WM. H. ARMSTRONG St. Louis HBHIH ' Arts and Science Q , I Beta Theta Pi, Mizzou Razzers, Sav- itar Staff '20-'21, Y. M. CL A. Cabinet '21-'22, Showme Staff '20-'21, Pan- Hellenic Council. L.xwRExc1z D. ARNOLD Braymer Lafv Phu Delta Phl CLYDE Euclzxlz Asamw Kansas C1lx A grzculture Ag Club Hortnculture Club Hortl culture judging Team Conxsuus ASHLEY Kansas Cuy Corny Journalzsm Delta Tau Delta BELLFIELD A'rcH1:soN Applelon Cny Medwzne Phu Beta P1 ENIILIE BACA East Las Vegas N Mex rts and Sczence Delta Gamma Spamsh Club Dramatlc Club A CARL BAGBY Malden A rts and Science P1 Kappa Alpha LEWIS E BAKER Szkeston zmness and Publzc Admznzszratzon Ph1 Gamma Delta Alpha Kappa Psl Busmess Manager 1923 Savltar FRALK BALDUS Independence Bnszness and Publzc Admznzstratzon Presldent Jackson County Club M XBIZL RUTH Bums: Columbza A ris and cczence Alpha Delta P1 Bethany Clrcle NI un Bxxlts Columbza lrfx and SC1Z71CE P1 Beta Phu Retort lag.: nu . L' . ' . ' 4 , I 7 '- . . L 1 a . A . Y 7 "Bake" B . . .. . , , V . ' . 4 . V , . V I . , . I I ALICE BARNETT St. Louis HAlH Education Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A., W. G. A., Women's Glee Club. NEIL K. BARR Graham Engineering Eta. Kappa Nu. LOUISE BARTHOLD St. Joseph Arts and Science Gamma Phi Beta, Y. W. C. A. HAZEL BASKETT Columbia Arts and Science MARY ROBERT BAYNHAM Oak Grove, Ky. Agriculture Girls' Ag Club, Y.'W. C. A., Home Economics Club. , WILLIS C. BEASLEY Joplin Arts and Science Glee Club. L. H. BEATY ' Clinton Agriculture ESTHER BEBOUT Hopkins Agriculture Agricolae, Bethany Circle. RICHARD R. BECKER Kansas City "Dick" Medicine DeMolay. V MARIE BEECHWOOD Joplin "Beechy" Arts and Science Alpha Delta Pi, Y. W. C. A., Jasper l County Club. I-I.xIcoLD S. BEIGIILEY Joplin ' .IHHIH folmzalism DeMolay, Y. M. C. A., Lambda Pi Epsilon. RUTH BELCI-IER Pomona, Cal. Education Pi Beta Phi, Zeta Sigma, Pan-Hel- lenic Council, Junglejanes,Y. W. C. A. CI-IARLES A. BELL Marshall 'AChine" Arts and Science Beta Theta Pi, Mizzou Razzers. MURLINE E. BELL Stoulsvillz uBettyn Arts and Science OLIVE BENNING Fort Smith, Ark. Arts and Science Phi Mu. F. ASHLEY BENSON, JR. Kansas City HUnk1l A rts and Science Phi Kappa Psi, Chi Chi Chi, Presi- dent Sophomore Academs '21-'22, A. E. BENUS New York, N. Y. Arts and Science ' Phi Kappa Delta, President Me- norah Society Rov N. BERMOND Sr. Joseph A griculture Alpha Gamma Rho. LESTA VIRGINIA BERRY Pawnee, Okla. Arts and Science Pi Beta Phi, Y. VV. C. A., Oklahoma P Club. JOE J. BIGGS Laddonia nlodyu Business and Public Administration Commerce Club. Page III 1 li 15' 1, l1 :11 il I. 1 A ly' 11 ll' ll ll l l l l 1 1 1 i l 1 4 I 1 l i l I 1 'a 1 11 Page 112 LEWIS E. BINGHAM Kansas City Arts and Science , ' Sigma Chi, Tomb and Key. DONALD BLACK Cape Girardeau "Blackie" l ' Business and Public Administration Pi Kappa Alpha. HARRY M. BLICKHAHN Walsenburg, Colof Journalism ' A A ' 4 . Dana Press Club, Daubers, Rocky Mountain Club. - ' LAVERN BLOOMER Columbia ' "Corporal" ' Arts and Science WM. C. BOATRIGHT Perryville, Ark. Agriculture Pi Kappa Alpha. ' G. E. BOEFER St. Louis Business and Public Administration Alpha Gamma Rho. U ' PHILIP BOHN4 A Columbia Journalism A ALBERT B. BRAECKEL Joplin Engineering Phi Kappa, U. YL. B., A. A. E., A. S. M. E. ELWYN B. BRIDGENS Kansas City . Arts and Science Gamma Phi Beta, Theta Alpha'Phi, Harlequin Players, Y. VW. C. A. - ' CLARINDA BRIDGEWATER Kingston Arts and Science, Alpha Gamma Delta, Y. W. C. Al, W. S. G. A., French Club. i 1 GERTRUDE BRINK Kansas Cily Education Phi Mu, Harlequin Players, Y. XV. C. A. JACK BRITTON Kansas City Engineering H. I. BRooKs Oltumwa, Ia. "Hal" A griculiure , Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, President Junior Ags, Barnwarming Committee, Track '21-'22, Cross- country '22, Iowa Club. . BEN H. BROYVN Waverly . Journalism Phi-Kappa Psi, Sigma Delta Chi. G. P. BROVVN Wa-uerly HTige1l Arts and Science Phi Kappa Psi. RUTH BROWN Columbia Education - Y. WV. C. A., French Club, Educa- tion Club. ZELLA V. BROWN Colorado Springs, Colo. Education C. R. BRUNER Powers-ville Medicine Phi Beta Pi, University Band. ' J. A. BUCHANAN Cape Girardeau Engineering Acacia. A .ALBERT BUNDSCHU Independence A rls and Science Sigma Alpha Epsilon, Q. E. B. H., "M" Football '22. I'11f1f' 118 fl W V w if lf wg iq. i l v , sl.: 'll H 1. Ill . 2.1. .... lil ll: ly p il. ll'i.i ,. ir f . ., ll il Fl' illf Ill' ill: . .1 W .4 ,. llll lj y ii l .13 ' il 1 ll N 4. i 4 l 1 as 1 ,. E H l ll y i I l f l l l l 1 . l , l I , I . N , l w l . l 1 ll I 'E 1. 1 li ' l l ll li 'l ' l 'N r I . . ,l 1! '1 .i W l ll l li l . 'l Ili ill ii: fl ,.f nfl H5 iv 4. H Page 114 5. 3 JOHN B. BUNTING Sl. Louis AJaCkn -A rts -and Science Phi' Kappa Psi, Chi Chi Chi, Scab- bard and Blade, Mizzou Razzers, Captain R. O. T. C. '21, Assistant , Cheerleader. JERRY BURKE Richmond Arts and Science W. H. BURKE , Moberly "Barney" Medicine Phi Delta Theta, Phi Beta Pi. ARIlOLD S. BURRIER .' Kahoka HJackl! Agriculture Block and Bridle, Ag Club. GLADDIN G. BYERS, IR. Independence "Shorty" 1 'Business and Public Administration Alpha Kappa Psi, DeM0lay, ,Com- ' merce Club, Freshman Track '20. . MARGERY BYRAM Harrisonoille Education ' Phi Mu, Yf W. C. A. JOSEPH C, CALDWELL Marble Hill Agriculture A Alpha Gamma Rho. CATHERINE CALVERT Columbia Journalism ' Y. W. C. A., W. A. A., Women's Journalism Club. LYDIA CAMPBELL Warrensburg Arts and Science ' Kappa Kappa Gamma. ' A DOROTHY CANNON Butler P Arts and Science Delta Gamma, W. A. A., Y. W. C. A., House Presidents' Council. Fxuu CXRDXXELL Aew Florence Hlrls and Sczence Delta Delta Delta X XV C A Home Economxcs Club Educatxon Club Montgomery County Club W S G A ELXIERT CXRL Independenco Law Delta Theta Phu M S O M S U O G CXRLSTEXD Kansas Czlx Engzneermg C E Cxnxucuuzt Mound C113 George ournalzsm Daubers Holt County Club B C XRNIICH mr. Odessa abe A grzculture Farm House GLADYS CARL KH KN Pzne Blujf Ark Arts and Sczence JOHN N CARTER JR Skzdmore ack Medzcme Acacla Phl Beta P1 Masomc Club LILLI-XXI CASEBOLT Columbna Educatzon Alpha Gamma Delta Bethany Cxr cleYWCA CSC Russxzu, R C xs1'EI:L Cameron lrls and Sczencc P1 Kappa Alpha, Savltar Staff 2 71 Pan Hellemc Councxl Asst Xell Leader 71 EDR ARD S CxsT1.l:v S! Louzs A rls and Sczcncc S1gm'1 -Xlpha Fpsllon Phu Beta ll I v f T . . 7 I J ' ' J. . J . , ll-I YI Kappa Alpha Theta, Y. VV. C. A. HJ I! . . , 0, ,H I - . .Y . , Pnf P1100 116 MYRA R. CHANDLER Kansas City Education ' XV. A. A., Glee Club EVA C. CHANG Shanghai, China Journalism CHIN JEN CHEN Chzna Journalzsrrl TILGHMAN R CLOUD Pleasant Hall Blrd Journalzsrh P1 Kappa Alpha HAZEL COLEY Texarkana Ark Arts and Scrence Gamma Ph1 Beta W A A Y W C A House Pres1der1ts Councxl Harlequm Players Arkansa Club Rlfle Club BETTY MARIE COLLINS Kansas Crly Arts and Sczence Delta Delta Delta French Club Harlequ1n Players Y VV C A RUSSELL N COLVIN Kansas Cnty Bus Arts and Sczence Slgma Chx Sav1tarStaff 20 MIZZOU Razzers LOREINE CONLEY Detrorl Mach Educatzon Alpha Gamma Delta LEONARD CONNDTT St Joseph Engrneerzng Delta Tau Delta Scabbard and Blade RUTH CooK Poplar Bluj' Arts and Smence Alpha Gamma Delta l . 11 - 11 , . I , . . ., . 4. . , . . ., I . , 1- . 1 5 1 . 1 f 1 , . . , . 11 11 ' . . . f , . 1 1 I Y ' . . l Y ' 1 . 4 1 1 1 RALPH B. COOMBER Kansas City Arts and Science DeMolay, Harlequin Players. R. H. COOPER, JR. Kansas Cily ..Ran,. Journalism JULIA FRANCES CORNISH Louisiana ..-Iuu., Journalism Delta Delta Delta, Dramatic Club, Journalism Club. W. CooPER Corrozw Columbia "Slim" Arts and Science Beta Theta Pi, Geology Club. R. H. COWAN Bethany Business and Public Administration D. A. V. W. VV., Harrison County Club. AIMEE COXVHERD I Mexico Dramatic Club, Education Club, Y. WV. C. A. NANNAMAI Cox M itan Education Education Club, Home Economics Club, Y. W. C. A. DOROTHY I. CRAIG Galena Education A Alpha Phi, XV. A. A. Board. XVILLIAM G. CRAIG Columbia Journalism Engineers Club, A. A. E., Civil Society, Pan-Hellenic C 0 u n c i I, Masonic Club, Sigma Delta Chi. CLARA CRANE Burlington Junction Arts and Science Y. W. C. A., W. .-X. A. ' ' 'Y l 1 Q 4 1 I l'lHlL' Il Page 1 18 WILLARD F. CRISSMAN Sedalia I I ! . Education Delta Tau Delta. AUDREY CROPPER Enid, Okla. Arts and Science J Retort, Oklahoma Club. VERA CROPPER Kansas City Education Delta Delta Delta, Y. W. C. A., W. S. G. A., Kansas City Club, Freneh Club. ' DoN C. CROPPER Enid, Okla. Arts and Science Sigma Phi Epsilon, oklahoma Club. L. M. CRoUcH, JR. Harrisonville "Elmo" A ' Law ' Pi Kappa Alpha, Phi Alpha Delta, Chi Chi Chi, Tomb and Key, Mizzou Razzers, Glee Club. - STANLEY CYTRON St. Louis Business-and Public Administration ' Zeta Beta Tau, Glee Club. ' V. E.vDANIELS. Beloit, Kans. "Doc" Arts and Science Sigma Nu. JOHN E. DAVENPORT River Forest, Ill. Journalism EVA lWAE DAVIS . Savannah ' Education Home Economics Club, C. S. C. LA VESTA DAVIS Sheldon Education Home Economics Club. P Cv DXXIS Cabgal lrls and Sclence Slgma Chl Tomb and Ixey XX H1Txl:Y Pull. Du IS Ixansas Cm Dlxle Enguleerzng AIEE R ALPH A D W Memco Engmeermg Cn ll Soclety MHSOHIC Club lVlILDRED DEAN St Lomx Mlclcey Journallsm Chl Omega Gamma Alpha Chl Y NV C A Cablnet French Club VVomen s Journallsm Club L NV DEMOSS Slanberry A grzculture C H DENNY Creve Coeur Chet M'ed1czne Phl Delta Theta Student Senate Homin W DIITWILLER Det jlI8d'LC'L716 Phl Beta D E DEXVEL Algoua Ia Journahsm REXCH L DICKEX Kansas C1ty B1lszll0.vs and Public Adlmmslratzon 'iltg,n1'l Clll Chl Chl Chl PXLI DIGOLII Kansas C115 Dlg lrts and Sclence lictl Fhcta Pl XllZ70ll Razzer: lull IIJ i , Y I I . . , . , r , . fl -Y. : i I ' ' I u -3 ll v . . 1 '. .,. . . , . 61 ' All I I Y . 'I . . V. . . , , i ' l . . 5 1.1 YY I ' l ll YY Y , 1 M Baseball 22. l ' . ' - ll ll ' Pi. 1 . . ' , - , I lf . - ' ' l A .Y K .Y . . .I I -, - . 7 l l ll - .Y Z r l, L I . I l 1 ,. f if 1 l J 1 Page 120 FLORENCE DILLARD ' . Lexington "Floss" ' Arts and Science Alpha Chi Omega, Y. W. C. A. VERA DILl.INGHAM ' Kansas City Education ' RUTH DOLAN - Joplin' Education ISABEL DOOLEY Houston ' Journalism- I A Women's Journalism Club. EDITH DUBAIL St. Louis Arts and Science A BENTON SL DUFFETT " iHenrietta Business and Public Administration GERTRUDE DUNLAP Newton, Kan., Arts and Science Alpha Gamrha Delta, Spanish Club, Y. W. C. A. MAYNARD L. DURHAM- l Carthage "Bull" . ' Journalism, ' Sigma Alpha Epsilon. ROBERT D. DURST Spring field Arts and Science A Sigma Alpha Epsilon. L. C. EDMONDS Tina . Medicine - lNORBERT A EISEN S uecl Sprzngs Engmeermg S A ENIIL II EISENTRAGER New lark A Duke A rls and Sczence Phl Kappa Delta M S U CARL ELLIOTT Fulton E11 g11l86V1,7l g Engmeers Club A A E A A C E W ALTER B ELLWOOD Columbza Arts and Sctence C H ELTING Carthage Arts and Sctence S1gma Phx Epsilon L RAY ENGL XND Neosho Arts and Sczence DeMolay EDWARD ENGLISH Kansas Ctty Engtneerzn g Phi Delta Theta Tomb and Key A S C E V1oLA. EINLOE Eldorado Sprmgs Educatzan Chl Omega Y W C A R XLPH M EUR xxxs Mztan Law Alpha Tau Omega Tomb and Key Chl Chl Chl Rnx W Ex xxs Tnlsv Okla lrls and Science Phu Gamma Delta AIlZ7OLl Razz rs Oklahoma Club Q... fum' I C.E. .A.E. I L- f , 1 Y. '- J' . . . . . I 5 Page 122 MABLE J. FADDIS Certtralia Education Delta Delta Delta, Y. W. C. A., W. S. G. A., Spanish Club. J. R. FARNEMAN Joplin Business and Public Administration Lambda Pi Epsilon, DeMolay. ROY L. FARROW Caruthersville Business and Public Administration DoN B. FAUROT Mountain Grove Agriculture Farm House, Student Council, "M" Basketball '22, '23. R. M. FERRY ' Nevada Agriculture RAYMOND K. FIE'llSAM St. Louis Engineering I A '- ' A. I. E. E., A. A. E. GLADYS FIFE- Armstrong Education Pi Beta Phi. POLLY PINK ' Bloomfield Arts and Science ' Y. W. C. A. BENJAMIN A. FISHER St. Louis Engineering A. I. E. E., A. A. E. CHARLES R. FISHER Cope Girardeau UFiShl7 Engineering Pi Kappa Alpha, Alpha Chi Sigma, A. A. E., U. L. B., Chemical Society, President junior Engineers. I AIILDRED FITE .llariouzrille ,i Educarion ' Alpha Chi Omega. i PAULTNE FITE Mariorwillz- I HPOHYH Arls and Sc1ence 9 Alpha Chi Omega, Y. XV. C. A. I ERNEST F. FLUCKE Wellinglon r Agriculture i Ag Club. I F. M. Furmx Columbza Hack., - Arts and Science Alpha Tau Omega, DeMolay. GRANT G. FORSYTHE Sl. Loms Arts and Science E. AMELIA FOSTER Shreveport, La. Journalism P1 Beta Phi, Y. XV. C. A., Dramatic Club. IQXTI-IERINE M. FREEMAN Joplin ..Kat,. Arts and Science Alpha Delta Pi, VV. A. A., Y. XV. C. A. ERNESTINE FRETDAY Nevada. Education Gamma Phx Beta. H ELEN MAR FREIDAY Nevada Education Gamma Phx Beta. Louis GORDON Fumi Clullzcolhe .ll'cd1'c1'ne l'nu1 ELMER E.-'GAY . Richmond Arts and Science Phi Beta Pi. EDNA GENTRY Shelbyville Arts and Science. I . Alpha Chi omega, Y. W. C. A. J. W. GILGES, III Kansas City HBHIYH I Arts and Science I ,ff I Delta Tau Delta, Chi Chi Chi, 7 A Mizzou Razzers, Pan-Hellenic Coun- cil ADA KATHRYN GILBERT Columbia Arts and Science Y. W. C. A., W. A. A., W. S. G. A., ' Home Economics Club. 'ROSCOE GILLASPIE Columbia "B1nk' ' ' Journalism I Dana Press Club. ' CAROL GILLMOR ' , Kansas City Arts and Science Delta Gamma, Y.,W. C. A., W. S. G. A., Dramatic Club. ' ELENOR GLENN Kansas City Arts and Science Alpha Delta Pi, Retort. CAROLYN GRAY Palmyra ' Arls and Science CLYDE L. GREATHOUSE , Clarksburg, W. Va. Law ' Delta Theta Phi, Baseball '22. ELIZABETH CARLYLE GREEN Mexico Arts-and Science Kappa Kappa Gamma, French Club. 1 Page 124 J. COURT GREESON Graham Business and Public Adlllilll-J1f!1ll.0Il HARRY M. GRIFFITH Gallalin H fl! Medicine Phi Beta Pi, Masonic Club, Daviess County Club, President Freshman Medics. ELIZABETH GRINSTEAD Columbia Business and Public Adminislralion W ILMA GRISER Fares! Ciiy Arts and Science Y. W. C. A. FRANCES ALLINE GWINN Eldorado Springs Education JAMES T. HAGUE Council Bligffs, Io. nfl-ed., Journalism Sigma Phi Epsilon, Mizzou Razzers. ARTHUR M. HAILEY Barry, Ill. Journalism Dana Press Club, Glee Club. FOSTER B. HAILEY Barry, Ill. HFOSH Journalism Dana Press Club, Sigma Delta Chi, Mizzou Razzers, Savitar Staff '21. CORNEIL HALL Paris A rls and Science Y. XV. C. A., W. S. G. A. OPAL HALL Breckenridge Arls and Science Phi Mu. Pago I ur---- L. 5. .,' l l V 5 . li I. la il ' al is il .L . xi., . vi! l ,.,. ,-ll "I 1.! uf ,,, l ll I I . ie ll I' 11 l l l l W . l i 3 , l l . l ' ! ii l. i ' 1 ia x l i ,, ' l 1 i . 1 . l i 1 Nl Page 126 3 l i l il 1? .. il S. EDITH HAMMACK ,Flat River Education V I Alpha Gamma: Delta, Women's Glee Club, Pan-Hellenic Council, House Presidents' Council, Y. W. C. A., W. S. G. A. . O. C. HANGER Kansas City Business and Public Administration Sigma Alpha Epsilon, Alpha Kappa Psi. HERBET H. HANK Holden "Hank" Engineering A. I. Ef E., A. A. E. H. K. HANNAH. JR. Odessa Agriculture A Farm House, Alpha Zeta. I MARJORIE S. HARBAUGH Kansas City ::Margey! Journalism . Pi Beta'Phi, Gamma Alpha Chi, Junior Representative XV. S. G. A. Executive Council, Hockey Team '21, '22, Y. W. C. A., Associate Editor ' 1923 Savitar, Harlequin Players, W. A. A. '21, '22, Jungle- janes. - L. E. HARGADINE Brookfield "Hunkadee" Agriculture n Alpha Gamma Rho. PAUL HAUsMANN, JR. Kansas City Engineering C Delta Tau Delta., Jessie HAJQRY Golden City Education W. A. A., W. S. G. A., Y. W. C. A., Education Club, Barton County Club. . J. STERLING HARKINS St. Louis Business and Public Administration Kappa Alpha, Glee Club. Ruin E. HAUSINIAN . St. Louis Journalism Chi Omega, Woman's Journalism Club, Y. VV. C. A. ' AIDA V HAVERKAMP Troy' Arts and Sczence W XYNE C HAWKER Tulsa Okla Busmess and Publzc Admzmstratzon HELEN H AWKILS Columbza, Arts and Sczence Home Economms Club Y W C A NAOMI D HAWLEY St Joseph Babe Educatzon Delta Delta Delta Spanlsh Club Order of the Golden Fleece Dra mat1cClub YW C A W S GA GEORGE N HAYDEN Perryvzlle Agrzculture Dalry Team Dalry Club DOUGLAS W HAYNES Skzdmore Doug Arts and Sczence Acac1a Masomc Club I ILLIAN HAX s Columbza Arts and Sczence ADELAIDE HAZELTINE Sprmgjiefd Journalzsm Zeta Tau Alpha Y W C A Woman s Journahsm Club L H HEFAER Bethan Joumalzsm Harrlson County Club CORINNE HEIM St Joseph Educatzon Gamma Ph1 Beta Y W C A Page 127 U. lL. B., Glennon Club, M. S. U., I . . E ' I by Z' 'I1 5:1 l ?' 1,1 l L 11 11l 11,1 I ,tl l g, l llqil ll' 'V ll, 11 l ul gl wl ,lx ,. lt ll 1,1 Ill lil li ll 1 i . l r 1 ll l1. L l l li . ll 1 ll 1 1 l W 1 lv ,. i l Ii 11. l lr 3: I K I 1 l A . l I I I A 1 l . 4 l 1 l 5 Page 128 ENGER HILLIX ' . Weston Arts and Science Phi Mu, Y. W. C. A. Cabinet. VIRGINIA HINDE Independence ' I Arts and Science. L. S. HINSON Muskogee, Okla. , Business and Public Administration Scabbard and Blade, Commerce ' Club, Oklahoma Club. DRYDEN HODGE Kansas City Engineering Rifie Team. S. K. HOLLAND, JR. Peoria, Ill. "Sam" .Journalism Delta Tau Delta,'Sigma Delta Chi, Y., M. C. A., Harlequin Players, President Journalism Students' 4 Association. 1 RUBY V. HoL'r Appleton City Education WALLER G. HOOK Kansas City Medicine Phi Beta Pi. . MARY KATHERINE HORINE' Columbia Arts and Science Phi Mu, Y. W. C. A. NV. M. HOWAT Huntsville Agriculture - Alpa Gamma Rho, Ag Club, Ruf A ' Nex, Dairy Club, Ass't Mgr. College Farmer, Mizzou Razzers. HELEN HUBBELL Kansas City Journalism Mallett Press Club, lNoman's Jour- nalism Club, W. S. G. A. CLEO L HUBNIER King City Engineering Delta Tau Delta ROY F HUCKETT Mount Washington Arts and Science Alpha Kappa Kappa DOROTHY HUDSON Carrollton DOtt1e Education P1 Beta Phi Home Economics Club Order of Golden Fleece Y W C A W S G A ALBERT A HUGHES Columbia Engineering Band A A E MARGARET HUTCHESON Columbia Arts and Science R L HUTCHISON Kirksville Business and Public Administration Sigma Tau Gamma Phi Lambda Epsilon. I RELE l1xEz' IRESON Stockton 1 Education CHARLES E. JACKSON Hannibal Engineering A. A. E. Engineers Club. JEWELL R. JACKSON Gower Arts and Science Band. NATHAN E. JACOBS Omaha, Neb. ' ake ' Journalism Zeta Beta Tau, Savitar Staff '21, '22. PIIQG 129 Page 130 JULIAN DEAN JAMES Joplin Law . 'Phi Delta Phi, Band, Glee Club. YTIN CHIN JAO Peking, China Journalism ' Chinese Students' Club, Cosmo- politan Club. A 1. B. JEANS 'Hannibal Engineering A. A. E. LLOYD L. JENKINS Sheridan Agriculture HARVEY JENNETT Kansas City upedronr Medicine Phi Kappa Psi, Phi Beta Pi, M. S. U., Y. M. C. A. Cabinet. A CLARK W. JENNINGS Independence Law Phi Delta Phi, Phi Beta Kappa, Alpha Zeta Pi, Athenean Debating Society, Debating Squad '21, '22. GEORGE E. JOHNSON St. Louis Agriculture Alpha Gamma Rho, Block and Bridle, Mandolin Club. MARGARET W. JOHNSON St. Louis , fournalilrm Kappa Alpha Theta. R. H. Jordan Columbia Engineering CLARENCE JOULE Thayer L Arts and Science MATTHEW KARLESKINT Ft. Scott, Kan. Business and Public Administration Phl Kappa. GLENN E. KARLS Columbia Agriculture Ag Club. RALPH KELLER Jonesboro, Ark. Agriculture Farm House, Ag Club, "M" Men's Club, "M" Football. CECIL KELLETT West Plains Hcecll Education Gamma Phi Beta, Y. W. C. A. HELEN MARIE KEMP Garden City, Kan. Arts and Science JAMES E. KENNEDY Stewartsville Business and Public Administration Commerce Club. ARNOLD H. IQERR Laddonia llKiddy1l Education RUSSELL T. KEYES Jejerson City Law BENJAMIN B. KIES New Haven Medecine Phi Beta Pi. PAUL WILLIAM KIESLING Tipton Engineering ' " A. A. E., A. I. E. E., Shamrock Staff, Treasurer Junior Engineers. Page I it 1 I . . I I J 3 g 4 I I l E ll 2 il I ll is ,4 ,I ,ig 'I l ll' I. I vl ,F II :I 1: l ll I 'N s. 5 1 I 1 I l I I. ll I JI ll '! 31 fu fl il ,, ?l al l . l I l l mal l i ,L tl H ll H ll l l I I , JESSICA KING ' Kansas City Arts and Science i Y. W. C. A., W. A. A. RICHARD KINGSLEY Wellington, Kan. Journalism ' Phi Kappa. Q HULDA KLEEMAN Stotts City C Agriculture 1 ' THOMAS KOPPLIN St. Louis ilTOm1! I Business and Public Administration Kappa Alpha, Chi Chi Chi, Glee Club, Mizzou Razzers. ZORA KORITNIK St. Louis Journalism ' CHARLES H. KRAUSE St. Louis Arts and Science Sigma Alpha Epsilon. LEE KIOUS Kahoka Arts and Science WALKER LA BRUNERIE St. Joseph Arts and Science Phi Delta Theta, Kappa Beta Phi, Tomb and Key, Mizzou Razzers, Vice-President Academ Club, Stu- dent Senate. SALLIE LACY St. Joseph- Arts and Science A Pi Beta Phi, Y. W. C. A. A. N. LAGES Lutesfuille Law ' M. S. U., Varsity Debating Squad. Page132 KATHRINE LAMON Wagoner, Okla. Arts and Science Alpha Delta Pi, Y. W. C. A., G. A. W. S. JOHN C. LANDIS St. Joseph Law Delta Tau Delta, Scabbard and Blade, Pistol Team. BEULAH E. LANG Kansas City Education Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A., W. A. A., French Club. ' ADOLPH LARSON Kansas City Journalism V Kappa Sigma, Harlequin Players. HARVEY LAWRENCE Clarence Engineering MARGUERITE LAWSON Breckenridge Education ELIZABETH LAYTON LaBelle Education - Alpha Chi Omega, W. S. G. A., Y. W. C. A. THOMAS LAZARTE ' Philippines Medicine Cosmopolitan Club. A. F. LEATHERS St. Louis Agriculture Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Block and Bridle. WILLARD H. LEAVEL Kansas City "Bill" Engineering Mizzou Razzers, A. A. E., A. S. C. E., Civil Society. Page 133 MOU LEE Peking, China Engineering ASMEAAE Chin . . . ., . . ., eseStu- dents' Club. M. E. LEMING Cape Girardeau Business and 'Public Administration Sigma Nu. RALPH LESTER Columbia "Dick" A griculture Farm House, Ag Club, Basketball Squad, GEORGE LEVINE Brooklyn, N. Y. l IDOCH Arts and Science Menorah. MARSHALL V. LEWIS Knox City llchipll Engineering Phi Gamma Delta, Engineers' Club, Secretary Junior Engineers. DOROTHY LIMERICK Savannah llDOt!l ' A rls and Science A Kappa Alpha Theta, Zeta Sigma, Spanish Club, Y. W. C. A.. Pan- . Hellenic. PAUL W. LIMERICK Savannah "Pill" Journalism Phi Gamma Delta, Daubers. ELVA LITER Center Education E. H. LOGAN Columbia KlEd7Y ' Engineering Delta Tau Delta, A. AQ E., A. 5. C. E. JEAN LOGAN Texarkana, Ark. Journalism Pi Beta Phi, Gamma Alpha Chi, Woman's Journalism Club. Page 134 CHARLES L LONG Iberia Arts and Sczence Athenean Debatmg SOClety GEORGE LONG 5,5 Lang A grzculture C S C Block and BrIdle P1stol Team 22 ROBERT D LUsIc Yanklon S Dak Joumalzsm Dana Press Club SIgma Delta ChI Daubers PresIdent School of jour nalIsm FRANCIS JOSEPH LYNCH Holden F rankle Engzneenng AAE ASCE BERNICE LYNN Kansas Cnty Journahsm Kappa Alpha Theta J T LYNN St Louzs Buszness and Publzc Admzmstratzon Beta Theta P1 VICTOR H LYON Kansas Cny IC Engzneemng SIgma PhI Epsllon Alpha ChI Slgma Pan Hellenlc Councll Mandolm Club Fngmeers Club Kansas CIty Club Quadrangle Orchestra MILDRED MACINTOSH Chzcago Ill Arts and Sczence Kappa Kappa Gamma W S C A CounCIl DramatIc Club EDMUND MARSHALL Kansas Czty Buszness and Publzc Admzmstratzon Delta Tau Delta Alpha Kappa PS1 DeMolay Commerce Club LYCIA MARTIN .Ravanna Eziucatzon PI Lambda Theta Y VV C A Mercer County Club EducatIon Club Page 135 We. . . ., 1 I - , . . . ' Y , - II ' II . . ., . . . . HV' I: . '. . ' 1 , ' . ' . , , , , . , . . . . , . u :I Ed I I , . , . . . ' ., I LOIS MAUPIN St. Joseph Arts and Science Gamma Phi Beta, Y. VV. C. A. Cab- inet, Pan-Hellenic Council. MARVIN V. MAXWELL Carthage Engineering , Eta Kappa Nu, A. A. E.,' Student Senate, Shamrock Staff. A V OLIVER MAXWELL 'Columbia .Arts and Science ' X Sigma Chi. A - , HAROLD B. MAYES Centralia , I ,UDOCYY I V Law " ' Alpha Tau Omega, Phi Delta Phi, Kappa Kappa, Student Senate, Pan-Hellenic Council, Glee Club. KATHERINE MAYEIELD Lebanon Arts and Science Y. W. C. A. ' ' F. G. MAYS Cedar Springs A Medicine , - i Phi Beta Pi. DAVID MEEKER Cabool "Dave" A griciilture Farm House, Alpha Zeta, Ass't Mgr. Barnwarming, Ass't Editor College - Farmer. HARRIET MERANDA Trenton Education , A W. A. A. Board. MIRIAM MERKLE Kansas City Arts and Science Delta Gamma, Zeta Sigma. C. C. MERRIFIELD Chillicothe Arts and Science Sigma Chi, Glee and Mandolin Club. Page 136 A. TILLMAN MERRITT Calhoun Arts and Science Phi Mu Alpha, French Club. MABEL MESSICK Bolckow Education Alpha Gamma Delta, Bethany Cir- cle, W. A. A., Y. W. C. A., C. S. C. HAROLD MEYER Columbia Arts and Science JOSEPHINE MILES 4' Fayetteville, Ark. . Journalism Pi Beta Phi. ARTHUR K. MILLER Kahoka Arts and Science I DeMolay, Y. M. C. A. DAN E. MILLER Deepwater Agriculture MARGARET CAMERON MILLER . , Columbia Arts and Science Daubers, French Club, Sketch Club, Harlequin Players. PAUL M. MILLER Maryville ll 7 Arts and Science Phi Gamma Delta. A. K. MILLS Boonville Journalism Sigma Nu, Harlequin Players, Savi- tar Staff. A MARGARET MILTON Sedalia Journalism Alpha Zeta Pi, Theta Sigma Phi, Spanish Club, French Club, W. S. G. A. , Page 137 1 Page 138 LUcY MOORE Camden, Ark. A Arts and Science A Kappa Kappa Gamma, Y. W. C. A. A LUCY C. MOORE Columbia Business and Public Administration OPAL B. MOORE . 'St. Joseph Education Education Club, Y. W. C. A. MABEL MORANT Independence Arts and Science Gamma Phi Beta, Harlequin Players, Y. W. C. A. C. R. MORRIS Denver, Colo. Business and Public Administration Zeta Beta Tau, Harlequin Players. ' DOROTHY MORRIS Kansas City l lD0tH Arts and. Science Pi Beta Phi, Y. W. C. A., Dramatic Club. ' TRUE D. MORSE Neosho Agriculture Alpha Gamma Rho, Athenean De- bating Society, Y. M. C. A. Cabinet. MANUEL M. MORTODA A San Nicolas, Argentina Engineering Cosmopolitan Club, Spanish Club, Engineers' Club. RAIiPH MURPHY Kansas City Arts and Science Phi Gamma Delta. ' IsAAc MURRAY Golden City Agriculture ' Ag Club, Barton County Club, Freshman Track '21, Cross-country Team '21, Varsity Track '22. ROBERT B. MURRAY Marcetine HBobY1 Business and Public Administration WM. FRANCIS M URRELL Kirksville Law Pi Kappa Alpha, Phi Alpha Delta, Tomb and Key, Pan-Hellenic Coun- cil. O'DELL U. MYERS Lathrop Arts and Science ELLIS H. MCCALLISTER Columbia A griculture OWEN MCCAMMON Springfield Agriculture Farm House Alpha Zeta Block and Bridle Stock Iudgmg Team CLEO C MCCARY Cassville at A grzculture Farm House ROBERTS MCCLELLAND St Joseph Mac A griculture FOREST L MCCORD Higginsmlle Mac Business and Public Administration Kappa Slgma Alpha Kappa PS1 PAULA MCCREERY Ohlman Ill Mac Business and Public Administration Spamsh Club D A V W W GEORGE L MCCUTCHAN Hamilton Engineering Page 13.1 ICP . ll . Ag Club. ' ' 7-U, 1. 1 l 'V 1 lf. gl: 3 l: 3 li ii 4 . Q . , . i 2 ,. l U l l' I '. lei lull lift' C ml will ill W l 1 .L , l Al ,,l l l l i l l l ' A l 1 w lx ,i ll '. ll, it l l . J, I aa ,N l Page 140 C. E. MCELROY Perry Business and Public Administration ' MARY MCFARLAND ' Mexico Education ' Spanish Club, House Presidents' Council, W. S. G. A. HELEN MCKAMEY Paris Arts and Science Delta Delta Delta, Y. W. C. A., Spanish Club, Dramatic Club. - V. C. MCKENZIE Columbia Business and Public Administration Commerce Club, Associate Editor 1923 Savitar. HOWARD E. MCKEY St. Louis Engineering ' A. S. C. E., A. A. E., Vice-President Engineers' Club. I LORANCE MCKIDDY Kansas City Journalism. Mallet Press Club, Bethany Circle, W. A. A., House Presidents' Coun- cil. CLIFFORD PAUL MCKINNEY Bolivar llMacll Business and Public Administration Q DeMolay, Athenean Debating Soci- ety, Commerce Club, Debating Squad. ' MABEL MCMAHAN Shelbina llMaCll Agriculture . Theta Phi Alpha, Glennon Club, Ag Club. J. A. MCPHAIL Marshall, Tex. ' Journalism Alpha Tau Omega. J. F. MCVEY Montgomery Law Sigma Nu, Phi Alpha Delta. E HELEN NAHM Augugga Arts and Science Bethany Circle. HARRY N. NEAL Sedalia Engineering A. A. E.. JOHNSON A. NEFF Marion-ville A griculture , MARGARET NEVILLE Kansas City Arts and Science Alpha Phi, Dramatic Club, French Club, Y. W. C. A. EARL NEWMAN Stratford, Ia. Journalism Dana Press Club, Band. R. CLYDE NICHOLS Molina Law OLIVIA NOEL' Paris Arts and Science A Kappa Kappa Gamma, French Club, Y. W. C. A. R. M. NOLEN Paris Arts and Science S. P. O,BANNON Garden City Engineering HALE OYBYRNE Baldwin, Kan. 41Pat1: Business and Public Administration Alpha Tau Omega. Page 101 Page 142 C. V. OLMSTEAD ' Columbia Education - JAMES T. ORTON ' Lamar, Colo. Engineering Rbcky Mountain Club, A. A. E. ESTALNE PACE Green Ridge Arts and Science RUTH MARY PACKARD Kansas City Journalism Delta Gamma, Theta Sigma Phi, Y. W. C. A. FAYE PADGETT Memphis Education Delta Delta Delta, Y. W. C. A., W. S. G. A., Glee Club, ,House Pres- idents' Council. GEO. E. PAGE Kansas City llBumpS1! p Arts and Science Beta Theta Pi, Sigma Delta Pi, Spanish Club. LOUISE PARKIN Little Rock, Ark. Arts and Science Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A. DEAN W. PARKS Carthage Arts and Science Sigma Phi Epsilon. RUTH PARKS Sedalia Arts and Science Alpha Phi. CHRISTINA PATT St. Joseph "Kris" Arts and Science Pi Beta Phi, Y, XV. C. A. CECIL PERKINS Kansas City Journalism Y. M. C. A. FRANCES PETHICK Kansas City Education Alpha Phi, Woman's Council. BERNARD PICHENY New York, N. Y. "Bernie" Arts and Science Phi Kappa Delta, University Orches- tra, French Club, Spanish Club. , EDWARD B. PICTON San Antonio, Tex. llpickll Arts and Science Beta Theta Pi. LoUIs E. PINNEY Bosworth ujudgevr Engineering A MARION PLAYTER Joplin Journalism Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A., NV. A. A., Woman's journalism Club. ELLEN POLK Weston Arts and Science Phi Mu. W. J. POLLARD Kansas City U 1 Journalism Kappa Alpha, Theta Alpha Phi, Harlequin Players. GEO. W. POLLEY Oregon Engineering A. A. E., A. I. E. E. I RALPH PORTER Kansas City Engineering Alpha Tau Omega, Engineers' Club, Savitar Staff, '22, '23. Page 143 Paar' 144 XMARY L. POWER Temple, Tex. Education , Dramatic Club, W. S. G. A., Y. W. C. A. V JOHN B. QUIGLEY Council Blujs, Ia. Law Zeta Beta Tau. ALMA RAGLAND Webb City Arts and Science Delta Gamma, Y. W. C. A., W. S. V G. A., Dramatic Club. , ' FRANCES RAGLAND Journalism Kansas City Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A. Cabinet, Zeta Sigma, House Presi- dents' Council, journalism Club. RUTH REA Carrollton Arts and Science Pi Beta'Phi, French Club, Carroll County Club, Dramatic Club. FRANKLIN E. REAGAN' I ronlon Arts and Science A M. S. U., Debating '21, Baseball '22. BARBARA REAVIS Mexico ll Y A rts and Science Kappa Alpha Theta, Y. YV. C. A., Dramatic Club. LAVINIA B. RECORDS Independence Education TARLETON REDDEN Joplin I I 7 Arts and Science Beta Theta Pi, DeMolay, Y. M. C. A. Cabinet. MARY REDFORD Warrensburg Agriculture ' Pi Beta Phi, Y. YV. C. A., Home Economics Club, Girls' Ag Club, Agricolae. fFDeceased. J. XVESLEY REECE Stanberry Engineering A. S. C. E., A. A. E. MARION H. REED Wagner, Okla. Jo urnalisni Phi Mu, Gamma Alpha Chi, Okla- homa Club, Y. VV. C. A. C. P. REEDY Kansas City I Engineering I JAMES R. REESE Kansas City Journalism Sigma Phi Epsilon. I C. A. RENEGER A Bismarck A gricultnre Y. M. C. A., Cosmopolitan Club. IRENE RHODES Columbia Education FRED C. RICHMOND Doniphan Agriculture R. G. RIEFLING St. Louis HDickH Arts and Science Alpha Tau Omega, Glee Club. JOHN W. RILEY Mayview "Doc" ' A griculture Q Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Ruf Nex, Block and Bridle. NELSON J. RILEY St. Louis Arts and Science Phi Gamma Delta, Sigma Delta Chi, Showme Staff , President Pre-Jour- nalists. Ptlgz' 145 I 1 Page 14-6 CHAS. E. RIUTCEL Martinsburg ' Business and Public Administration Commerce Club, M. S. O. , CORNELIUS ROACH, JR. Kansas City ' Law A Kapia Alpha, Phi Alpha Delta, Tom and Key, Chi Chi Chi, Mizzou Razzers, Pres. Junior Law Class. LEITA RoBBiNs ' ' Hopkins ' Education I A ' A Gamma Phi Beta, Y. W. C. A. Cab- - inet, Glee Club. SUSANMARY ROBERTS Nevada Ill-Iappyli - - Education FLOYD E. ROGERS , Lockwood Agriculture Block and Bridle. C FRED G. ROMBACH H California ' A Engineering , - ALFRED ROSE A Camden, Ark. Arts and .Science ' ' Dixie Club, Pres.'Arkansas Club. , ' PRICE ROWLAND 'Bevier Arts and Science ' Y. W. C. AQ JACK ROWLETT Maryville ' Arts and Science Phi Kappa Psi. ED4 ROYSTER , Independence Engineering , ' I I Sigma Alpha Epsilon, Tomb and Key, A. S. C. E. FLORENCE RUSSELL E Columbia Education - Alpha Chi omega, Y. W. C. A. 'J B RUSSELL Savannah ack A gneultnre Farm House Block and Brxdle HARRY B RUTLEDGE Green Cay Journalzsm GEORGE LEONARD XCHS Newark Engzneerzng KATHERYN SANNEBECK Mexzeo Kate Arts and Sczence Allpha Delta P1 WM O SAWYFRS Joseph Law Kappa Alpha LOLITA SCHAEPERKOETTER Corder Arts and Sczence H E SCHEMMER St Charles Hank Engzneerzng Vars1ty Football Track Tenms KEITH G SCHNEBLY Colurnbza Sneb Med une Alpha Tau Omega Alpha Kappa Kappa DeMolay Varslty Track M Mens Club P SCHNEIDER St Joseph ack Commerce 1 nge 1, ll-I YY - Y Sz A A H I 7 , N. J. . .' 1 Sl, Y. W. C. A., W. s. G. A. . , U HJ -n I Purlc MS , i MAX B. SCHRIER Savannah 1 2 Commerce ' Alpha Tau Omega, Athenean De- bating Society, Masonic Club, Com- . merce Club, Glee Club. . A HUGO H. SCHUBERT ' Russellville Cormneree. ' Q Athenean Debating Society. , ALVIN SCHULZ Whn S Dak Schulzie Law elta Theta Phi R A SCHWEIGER Kansas Cnty Engmeerzng Phi Kappa WAVA SCOTT Unlonfnlle Scottie Education W A A Board Home Economics Club JANE SEARCY Colnrnbza Arts and Sczence Ch1Omega M S O Home Eco nomxcs Club MRS MARC ARET F SEARS Colzunbza Arls and Sczence Kappa Alpha Theta YODER E SELF Webb Cny Medzczne Sigma Chl Alpha Chi S1 ma HAROLD F SELI s Savannah Slcmney Business and Publzc Admmzslranon Commerce Club LEE F SHANNON Knob Noster Bnslness and Publfzc Admznlslrallon . .0 V, . . Il' ' Y! If ' 1, . . . , . 1 I ' . , . . ., - , . . J. . . uYOdv1 ' - I 1 2' - H ' A H A X HARDEN BROOKS SHEEKS Corning, Ark. Business and Public Administration Commerce Club, Arkansas Club. E. O. SHELTON Eldon HDOCYY A rts and Science Alpha Kappa Kappa, Miller County Club. WILLIS V. SHEPARD Kansas City Arts and Science Phi Kappa Psi. Y T. SPENCER SHORE St. Louis Arts and Science Sigma Nu, Chi Chi Chi, Mizzou Razzers, Sigma Delta Chi, Editor 1923 Savitar, Pan-Hellenic Council. H. G. SIC-MAN Kansas City llBudY! Arts and Science Phi Kappa Psi, Mizzou Razzers, Theta Alpha Phi, Pan-Hellenic Coun- cil, Harlequin Players. E IRENE T. SILVERSTEIN St. Joseph Journalism Spanish Club, St. Joseph Club. CAROLYN SIMON St. Louis Journalism French Club, Spanish Club. TAD A. SIMONS Trenton Arts and Science Pi Kappa Alpha, Chi Chi Chi, "M" lVlen's Club. MARY LEE SIMPSON Charleston Arts and Science Gamma Phi Beta, Y. W. C. A. ' NELLE MAE SIMPSON Eldon Journalism Alpha Delta Pi, Gamma Alpha Chi, Spanish Club, journalism Club, Y. W. C. A. Page I 4!! -".,. Pl i - 5 1 l x 1 l . ! ELVA SLATTERN Bethany . Education V ' Harrison County Club. I .fl .. BEN E. SLUSHER - 'Lexington Business and Public Administration I Phi Gamma Delta, chi Chi chi, Mizzou Razzers. ' ROBERT M. SMART Kansas City V . lf Y Y A , Business and A Public ' A dministration I Kappa Sigma. I BEss SMITH Huntsville, Tex. Journalism Phi Mu, Gamma Alpha Chi, Harle- A quin Players, Y. .W. C. A. BUFORD R. SMITH Edwards E Engineering Q ' i Rifle and Pistol Club, A. A. E., Rifle - Team. - ,JOHN A. SMITH Stockton "Poco" ' Business and Public Administration Sigma Phi Epsilon, Scabbard and Blade, Commerce Club, University . Band. MARGARET M. SMITH A Columbia , npeggyu . , Arts and Science I Delta Delta Delta, Y. W. C. A., French Club, Glee Club, W. S. G. A. , ' s MARION SMOOT Kansas City Arts and Science Y. W. C. A., W. A. A., Rifle Club. C. H. SNIDER Independence ' Arts and Science ' I . Dana Press Club, Athenean Debat- - , ing Society. THAD SNYDER Kirkwood Agriculture Ag Club Page 1.10 , . 1 . Egg 5 A fl! ' .i ' - H 'l if: f P ,. ,l . ,l ll I T - iv . . .. ,l '-. Eli it I THEODOSIA SNYDER Kansas City Journalism ' . 1 Alpha Phi, Gamma Alpha Chi, Alpha Zeta Pi, Glee Club. GERALDINE SPALDING H up Pittsburg, Kan. Jem' Arts and Science Chi Omega, Alpha Zeta Pi, French Club, Spanish Club, Y. C. A. H. H. SPENCER Princeton Journalism V DeMolay, University Band. 1 LEAH SPRATT St. Joseph Arts and Science Kappa Alpha Theta, Y. W. C. A., Dramatic Club. MINNOLA STALLINGS ' Mexico Arts and Science ' Phi Mu. MARY V. STANDLEY K Carrollton Arts and, Science Y. W. C. A.. V A. C. STAPLES Columbia I KZOH 4 Business and'Public Administration ' FEROL STARK Kansas City Journalism ' . Delta Gamma. JACK STEENJ ' . Archie Journalism MARGARET C. STEIN A St. Joseph Arts and Science Gamma Phi Beta, Y. W. C. A. l , . 1 l l Page 15 I l l ! ll lil ll l 11 'i ,l 'l l l 1 1 ' 1 1 1 l 1'1 Tl Page 11" RALPH W. STEIN St. Louis Business and Public Administration Commerce Club. DOROTHY STEPHENS Newport, Ark. Arts and Science Phi Mu. JOSEPH C. STEPHENS Houston, Tex., H ll Joe - A gricutture ' Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Block and Bridle. I V ALLENE STEWART Independen ce Education YWCA MARY STEWART Minden Arts and Science Delta Delta Delta Y VV C W S G A PARILEE STEWART St Joseph flrts and Science P1 Beta Ph1 Y W C A Dramat1c u ROBERT I STEWART Kansas City Bo Business and Pubfic Administration Ph1 Gamma Delta Alpha Kappa PS1 Tomb and Key PI'eSIdCHtJLl1'11OI' Commerce FRANK B STRADLEY Caney Kan Arts and Science P1 Kappa Alpha I-IARRYJ STRASSBURGER JR Parsons Kan Business and Public Administration THOMAS F SULLIVAN Kansas City Business and Public Administration Ph1 Kappa PS1 W . 1 1f V . . ' ,La. 1 , . . .A., 1 . . . . . V 4- L V l W . . I 1 '. . . V1 1 - V , .... , 1 V Cl b. . l , . gf, . A V V ,. .V V .V . V 1 V . ' . . . . . A' ' 1 Q ' . l it 1 A . ' . .. f 1 ll l ' . - - It 1' 1 . al 1l . ll 1 1 - lf 11 ' l11 .1 '1l1 ' Ji 1 ft ll 1 I lllv' V ' il. . . :ll ' 'll il: A 1 QU' . ' V - . . ...aa ..., .,.-,-... ., DOROTHY SUTTON Kansas City Arts and Science Sketch Club. A CLIFFORD B. SXVEARINGEN Kansas City Hcliffll A Engineering Beta Theta Pi, A. A. E., A.-I. E. E., Engineers' Club, Shamrock Staff, TATE SWEENEY Albany A griculture - Farm House. ' ROBERT C. SWISHER Kansas City uB0bbyn Arts and Science ' , ' Beta Theta Pi, Scabbarcl' and Blade. GLEN TALBERT Richmond Arts and Science Varsity Track '22. MILDRED TANDY Columbia Education SARAH TANDY Columbia ' Arts and Science Alpha Phi. FRANCES M. TEDFORD Kansas City Arts and Science Delta Gamma, Y. W. C. A., Dra- matic Club, French Club. NORMAN B. TERRY Alexandria, Neb. AAN'orm!1 Journalism ' Sigma Chi, Chi Chi Chi, Mizzou Razzers, Sigma Delta Chi. A D. N. THOMPSON Butler A griculture , Delta Tau Delta, Basketball 21-22, Ag Club. l Page 1 Page 154 MILTON V. THOMPSON Trenton Agriculture , Beta Theta Pi. H SILAS TITCOMB A T fenton V v Hsill Business and Public Administration CORDELIA TRIMBLE C Chillicothe E Arts and Science ' - Y. W. C. A.,'W. A. A. ' LAUREL H.. TURK A ,Mount 'Vernon A rts and Science DUANE TURNER Q Columbia Medicine ,. Phi Beta Pi. JULIUS TWENTE Napoleon - Medicine Alpha Kappa Kappa.. A. G. TYDINGS ' Columbia C lIGladY Y A griculture - . Alpha Gamma Rho, Alpha'Zeta, Block and Bridle, Pan-Hellenic Coun- cil JEWELL TYLER Columbia Education ' ' NORMON ULBARICHT St. Louis. Journalism M. S. U., Glennon Club. ELIZABETH UPTON ' A Bolivar Arts and Science - Alpha Delta-T Pi, W. S. G. A., Y. W. C. A. ORA VAUGHN Farmington Arts and Science S. V. B., Y. W. C. A. MARGUERITE R. VELLNER St. Louis Education Women's Glee-Club, Y. VV. C. A. Cabinet. JOHN HENRY VOSSBRINK Union ll-Iohnnyll Arts and Science - Phi Gamma Delta, Athenean Debat- ing Society, President Pre-Lawyers. R. D. WADDELL Kansas City HD0ug7Y Agriculture V ' Phi Gamma Delta, Alpha Zeta, Ag Club, Pan-Hellenic Council, Chi Chi Chi, Student Senate, Varsity Track, "M" Men's Club. W. G. WADE Fillmore Agriculture Alpha Gamma Rho, Block and Bridle, Masonic Club, A. S. A. E. CLAY WAGNER Kansas City llNig7Y Arts and Science ' ' Sigma Chi, Freshman Football '20, Varsity Football '21-'22, ETHEL WAKEFIELD Savannah Arts and Science Pi Beta Phi, Y. W. C. GEORGE W. WALDEN Kansas City Arts and Science ' Phi Kappa Psi. ' JOHN F. WALLACE Maryville Engineering . Engineers' Club, A. A. E. I. L. WALKER Union Medicine Phi Beta Pi. Page 15 5 P11016 RUTH WALKER Columbia A Arls and Science 1 Chi Omega, Y. W. C. A. BARBARA 'WARREN I Columbia Arls' and Soience Delta Gamma, Y. W. C. A., W. S. G. A. NIARGARET W XSSMER Kansas Czl Maggle Arts and Sczerzce Kappa Kappa Gamma Retort Dramatlc Club HENRY JACKSON WATERS JR Kansas Cay Medrczue Sxgma Alpha Epsllon Phl Beta P1 Pan Hellenic Counc1l RICHARD E WATERS Columbza Gene A grzcullure Alpha Gamma Rho Ruf Nex Dalry Club Ag Club W B KYLE WATKINS Clarksburg Eugmeerrrlg AAE C J WATSON Balboa Hezghls Carnal Zone Erzgmeermg Rxfle Team 20 21 22 PAULINE WEAVER Hackman Malls Ezluoalzon Home Economlcs Club Y WV C A RUTH WEEDFALL Kansas Cuy Educallon VVAABoardYVVCA JOHN C WEGNER Lockwood Busmess and Publzc Adrnzmslralwa Lutheran Soclety German Club Athenean Debatmg Socxety Dade County Club . ,f 'y ' Marine Club, AUS. E., A. A. E., U 5 ' SHIRLEY XIVELCH Kansas City ' Journalism Kappa Alpha Theta, Y. XV. C. A. EMMA JANE XVELLS Marble Hitt Education x Gamma Phi Beta, Y. XV. CL A. J. RUSSELL XVELLS, JR. Tuscumbia Engineering Civil Society. HARVEY W. VVERTZ, Grand Junction, I a. I IJ erryv I , ' Journalism ' Phi Kappa, Pan-Hellenic Council, Football '22. MARY ALICE WESTCOTT Columbia' Arts and Science Chi Omega, Y. XV. C. A., Sketch Club. ROBERT C. XVEII-IERELL Carthage l4BObH Agriculture Farm House, Alpha Zeta, Glee Club, Dairy Club. KATHERINE XKVHEELER Kansas City J ournalisni Della Gamma, Spanish Club, Y. XV. C. A., Dramatic Club, XV. S. G. A. VIRGINIA T. WI-IE'I'ToN St. Lou-is A Arts and Science Alpha Phi, XV. A.. A. XVILBUR HUFF XKVIEGAND St. Louis Journalism ANNIE BELL XVIEGBELS Lexington Journalism Alpha Gamma Della, Y. XV. C. A., XV. S. G. A. l Page I Page 158 W. M. WILEY Jejerson. Cily - . Engineering A. S. M. E. , ' H. F IELDING WILLIAMS Albany Engineering ' v A. A. E., A. S. C. E. L. H. WILLIAMS Albany A Engineering .' . - A. A. Eu., A. S. C. E. - RUTH WILLIAMS Selma, Cal. Journalism , Pi Beta Phi. 'SIBYL WILLIAMS A Snyder, Okla. Arls and Science Q. Chi Omega, Y. YV. C. A., Oklahoma . Club. , b , ELIZABETH WILSON ' Quincy, Ill. uBettyH Journalism . I . Delta Delta Delta. MABEL WILSON A A Konsac Cily ' Journalism . " Mallett Press Club. . MARY WINCHESTER Joplin Arts, and Science - ' . Delfa Delta Delta, Y. W. C. A., Q House Presidents' Couricil. A. E. WITHERS Kansas City "Pere" ' ' Arts and Science ' Sigma Nu, Tonib and Key, Mizzou Razzers. '- KATHERINE WITHERSPOON Mexico Education ' ' ' HouselPresidents' Council. ROWENA XVITT St. Joseph Arts and Science Y. VV. -C. A., St. Joseph Club. NIYRTLE YVOLFF New Ha,1-en Education Alpha Phi, Y. XV. CQ A., Spanish ' Club. JEROME R. XVOLLMAN Jelferson City ."Jerry" , Engineering I Engineers' Club, A. I. E. E., A. A. E. VIRGINIA Woon Kansas City Education MARY WORRELL Mexico A I I M ur71 Education ' ' Kappa Alpha Theta, Theta Alpha Phi, Dramatic Club, W. S. G. A., Y. VV. C. A. VERNON WRIGHT Kennett Business and Public Administration Pi Kappa Alpha, Chi Chi Chi, Alpha Kappa Psi. TASUKE YAMAGATA A . H I Kealakekua, Hawaii Arts and Science Cosmopolitan Club. THOMAS L. YATES King City Journalism 'Dana Press Club, Mizzou Razzers, University Band, Student Senate. LAWRENCE A. YOUNG St. Louis Engineering A. A. E., A. I. E. E., Rifle Team. R. Lows YOWELL Goss llPugYY I Business and Public Administration Page 159 Page 160 vtsnaf -any P? it 1 ,'.1 N- A ,. -. . ,fi 'i -vi - 3 v , 1 ?f4 - ii i sg.-I lb, i va -.. L- il ' S+ , S L' l l ' ' F3 gy-, V , , 1 I '1' , 1 ,I - Q ff- .1 -' il L,-4! "','?i ff-:, 14 1 '-"1 J 'A' 'E 1 , 5- -111,3 .-11:7-1,51-:A,f?., 'nj-H - -:E -,gi,'SfES1"1 T5I if, -If 1- ......-V..-...V.'A.:-.-5,x.x,-- v-V-, - - v-zv .,. f-f-' fwm 'H - 4 " " W "' " "' N : ,, V , , ,,. -1 V ---- i f- -V . 1, Rv.. - 5- 1 -,, "' xbw ' 'F5'-Tiff 5 ' J - '.:jFf iff ffli-Tig" YQ ,lj :ff gig EEE . 5. 'Q T s N 1 ' 5 ' f , , ..: 7 ,E fn 5. ww , L A Q -.. vm . ' ' W Y p 1 F u , . ' E f -' - -- f---f ff? f V '--1, Q ,f T rf f 2,55 5'-'21 ?3i1?1'f' fi 9 2 U W F. .5 ' Y f V .i - R . - Wag: gf. as sqggr: 5fTE'E.Ti"'lT5'f'Q?f ei: EE ziaeieevi -tax ' 1 U 1 'gl-il .ei 3, ' 9 g?1?iLfji1'E Q1-if? 5ft'ff:' 'Ti E 5 A 535255 i'iVi'f.Q'f gl 'f , ' Q 3 -f p f "Vg, , il 43 Q1 ,L EQ SS Eiifi-135555 ff 3 'f - , 3 !U 2 Es?f':-41 ,, 1 ' 4 gl ff: ' sg? ffl? 2 Q Q 5 5 2132222 T-T 'Fi 555 E152 ii W' ' ' 1 .L ' 1 12,2 .+2...f12f' f 2 ' 5 li .. . Q1 L +1 'ff 132 gs .z ggfzgi-, eS,?'fF' a V. 1 . E l 1 ,T 'f ? f,.-"-,L-1:5271 2 iiaeei 52251:-.9 sggsqgzr., I F ' 3 aE?Ee?f1:a1:s, 3, f- is fi Qi L +1 ll-Q ' 22 "2'fJ, F? 'isiiii-? 21533 1555 1. 1-ffm: 1212 fi '51 - - f J ff-2 . ,gf 2 55 393252 12-f Q35 -- -cf s .1-M - i 5322222 g -qv ,Q Q az, :Lau 4.2:.f-.4 -.1 -.. - 14, ,V -af 1 , S:L""'.-f- 5121 2331 '52 2 -3 9 -1 7 1 - ,255 E 'E 22 5 Y T+EL',i"':g ggi fl L62 EE ?3i:i :X 'v M ' -A--' is 11 i 1 F -P 1 QL - '22 svff-sg f- H 1 ' if , .5112 ag , A-EF5"5.?E?Ae72 2.41-25,22 'iz-'FLES iii ' '. 1 223 'V 2- f 1 3, 4 "j ' i ET "ig-L7 312532 J--A--T ?? T-4?5'i.1.-39539 "1 - , 1' H 1 X 'Alfa--S-T: -Y E ELL 'i ?' ' 7 I1 A 'lf , 'YQ ?. E 'g Y- .53 5 T4-ligi "2 55:1 ,V ? if l M E555 152 Effi' , -3 "QE Fi S 53 2:2 3? .233 ?5i'-l 4 f fl? -afif - " I Lesrgss 321, ja 1 ff, 5, 1 -2 31555 5 2-32Lef'..f-T viii: 3 3 1 g 'EF TEES fi M 'M V ff 3 V sa. .1-fi 22-Zi 'f ' a5aj12j'?4:,.e :S-if i?:T'.5ZEx 1fJ,.E1:L-11.53.-1' file auf K , :si 1255:-re., 52- L- fg ' :1 - v K- f f4?',f-It-B' " 4-"J-'ig' - is LL. 51. -' '9...+?' .al 2:1 : V 1 Eff?-' 1 -' 'A '- 1, 1 ,,'f'1::3iE 55:3 L '27-if iff: 51312 Q 2-I1 9 ig ?'? 1i?,..,+i' --l+Q1'A Qiffi--.,.m...''4f3:zEv'.+-".ii'5f'5i1':-Efixiffg? Q .T g aff V '1'..'5 155:11 Z f , f , fzfii -igqa-:,l, is 246:71--.ff-3.-1-2. -.1-Jf,f3-gg--1--...H..a.::'f:,ffg, V-L-.1 , V Kg. .- Q Fx ff - as i -1 1 1- Q -' , ,, ff 7-25 3.5-' M51 is 21:1-fs: 2512 -?5f',-.Q17:-fI,::E-Tg7I-Ei371',i?3-if F 5: - , ' . , '- - 153254:-:x 5- - -f ez, 11: -" 4- ' 1, 1-32+ --34:1 Y: 31: ,f ffg, 'xi-131' ,L '--L.4,q 'fl zgfs.: A.-4-5- -'...L :L-1, P:-:rr 111, f --, ., -W ., 'E ,5555,.,:.i.-gl Y, 5 ,, ,ill , 3:fT,.-QQEQWL : ff 5:15. 1:L -1 1 fr ' 2: Fljlgvqwgff gg :: 5 f . X -L l ' Sgggirfgi-fsgtfs . - , --.1 'fi-2 121.455 ,-1 ' '- if k . 12, ' FS ?LQf'7Lfi D iii '?E ' " 3 ' x -f 55 ry . ' ' ,-:., 'ff--N :-'Lbs-ebx1v,e::-, :sz Q- T1 P- -km,--.L. ,,:.2z1"L 'sf ff .: Fx QW- V K V ., 'V ' -V , W :Z-,. fy W... ,, --- -,..-..,, q.-m,--,, ..-, ..,,..,..........---,,1.- M. -. Z ,- -i V 4 . -3 W. V- V '---'H AA f 1'-, f--5,4 --A -H Q r ",:,::w::-::',:-,Q 1:-, ff .- H c. : .1, ., . V , - A -5:1 '-fn-AQJEQJQ 1, ff. IL: T 5,-r -:-,.fi,T'ZLiT-fgg 1- 5 :E::.i.?5' f gf x Q . fi 5:55 'rf ' :1:Eif3-.iN':i:b .-ffixgv 5',f.a:E2-fE:,55Asf:25m 12 'Q ' T x -J an 1-41 :f - 1 fi225A1:'-A: Q-feng, g?5. :,,:s,':.4a Qantas ,sg -Q55 -2, 1 V L, ?A'i.f'Ei1: fre-'L rflfl af?-32.57-H 12 'ELN-ff:-2'-Z: PI'-1.-1 5-:'?-5157 -f-1:7 E311 1 .V Y .J 1, 'i f fauna-4, V +..f?:2,f ?., -'-- N-:rf-fp-fig -15 ar. E f -' jfj-- ju f P. 1 wx - ' '-:l'Tai:',5-'ii fi ai r'-1 ' ' Q ' L 'f f 1' ..:A 'FE' 51' ' - ' ' Q' gi-.4-,.ff:: :ig 71-27 2.'LQflTa:"f?Lf5-'F-5' T4,:z:q:i. L-iq ri: ?:.5'iifE E72 -'2 I '- ' f-bt mg- AY, ,, H V 12 .?1f4hT,.1fg:E,-:ml 1 3221.44 1- Z. .TM :T Q, f--:-,,gz,- '.- . " E-'ai' 93 f- ' f 5:55-4?'-'i?n. .ii 7 5 : A-i'15f:JS:??3.7-'Si-Iliii 1 -ff K f -f-3'1+Ec:' lg' gf' 1 C E342 QLFAFLQLM5tq2sg:a:2u:3 Si 2: I-1 Y '- , ff 1 L- f Q-: :T - V . asf121755,-f'QNQ:s',u.-fgfEs, 1 V. as :1s,::' S'5ff,3-', f f 'V .1, -A ' 51575, 59?-'gfif' Sf. iii?-' ' -if ' 'f' .f -:egg-.1-1 , V 4-f:'::.-g,.::g.:fg',g1:21 ,- 3.155 -if ., , , - 14:11 viz' - V fp 9 51-.25 fl: .fig 2 1:-2 ---:gy ' 21,1 -2 'g - L, 1 Qaelc'-4--zf'ff irkffafsrfili' if fifff i f A if 21 , -.4 'iii ' . " 5 Lili i'F-fT'f.f'iff '.'5 "ff " -"sry - ' 14- --5 ' ' -f' 7' '-f' - ff 1 .:"-Pi:f+F'u4g33,-f21.:.Sgvf- Q1:--- ...., gf. :wif-' "z:'.v.g5g'-fxscsdgg':4q4fg.v,,::f, ,gg,:' ggN'r2,g.f:,":..w- ,L 1. 11,4 .K Y. , - -f ' , 4 ,, ,B fa. .,1.,L,,.f.5 2 . ,Y ..,,, 1,,,,,.,., .:,. ,,f,,,-.,.. ,,,,...,...L-,. ,,,A Msn v , , f 4 A .,,' f' - ,1faJ11f-:11:vafv2f2- :eq-rfgffx-:Q'fg:f:7 fr-ff , , if fi, ' 5 TL 'A 1.3 .HJ fd 2:1 1124 .iii ,,'4"":'H' :1 - W' f Y' J LZ' kai."'!:,Lf:.'f5i.f'.. Y'?:f "'5"'WRYEJMQ-7 it-2,"?Il53 .fffr Iii' fi ---45-fr' -J ,Q .ibuar J H" "' 5" 'T' ' - ,. :Q few: Un- ,- , .- J: 5. 7 52:51, S-'iff 4 'J -g-,,5,E.La:4,-gui-: :':1,::a2if5gxu 1J.1.,".v1:'i-A LL. -11-R ff- 1 "5-ff-5 'L , ' V A -8.1 -'12-21, W, . 1 - :fwff Q Q y'. , zriffm-42215225141-f :Lk-af' , -. .-H' ., an ' 'Q-, . ' f V A , :1 fy-e1Ag',ff r-159 Y ' 'fm-if '-j:.T1f'--5ErFf",.'s-Q L3n.,g5,gff-5:15,-4 L: if 4-:3vz,'1:,Y f .L -1, gs' . 3 in :N 5 'I 'Q-li, ali' " 5 -1:fi"' w 1 ff I N V 1: :eq . as eff: .wa-. -- - 7-1 ,331 , 3.122-?E:'-fielraef .- LQ Y ':ff-.,.1'fL',.:Y-r-.:.. 11 '-95--4,kl.L M 1 '.f-39-1-Q1 A-M , L A ,Q1,,-7-.-.rw-ef:g1H:.L , V :gf-Q.2f':vff 1 g ef-A " -2-:1 ,- lf ',. -P ,g ffl ffzsl. .- .. 4 ' ? - '- ', K my 4123-5-:I 9325.3 53'g,23.f:i.e24i:Gig Q 51 gi' -'i , 1 , V-: - V iii: ' it ' QL-1333121155 me-3: - V: 41 21: , , '- 4 -A + W -.1 .-3,531 H,-gfcvigggyifi, w e- 1,1g,7f.jE?,i?a.-5 :Q 3 1.?,.152 ep. -14:1-lg-,gf-,1 L , ,V 5443,-sf 5 , Q " '- --2: " "-if Q Q F .-N Ls- W 1 gfQ:1,gT.".'1'ia8! -4 "Tf"'5f-J' 'f'- V- QA- f "1 gm : fi ' n-.L, - 1 -, -Y if ' V aiu .-aff 1:ZEiif "" .2i1, f51FQe:E5', -1' f Y- is, , ff--1515 i ' ,,'1f" "1 g " A I f I -, ' P-3.'.+.1r' . ,Fw-,:.fff4,,' -f"1- 74-sin' L1 Q -Juli ff - 59, 224 '-1' T124 1.15 T A - I V -1 La .wg If .- 'A iT' -315--53 f,'?,':1a.5-1155 , W':l1?ivxi ii i' 'La' A 4 5 r my it -f-1 f - - 'f' . " " zf.,z5-f:.j-.- ai: -T -'will' N ,. 'QQ jfrf' 54: 4-:re-,:,"'f4.,:1.,: .j.: Jrqgasa- -V "I, , ' ,Q , , ' A. ..f V-W B . -.-w.,,'.f.-'. J,-,rg WP- ,' . A . , -sd .fs-,f.L...,-:E,,,.. ...-...new .-,na .,, V ,W .. , V' -- ,r 1.-. ,5 ' ' " -"fn . '1 - "- E-,A W. ,N '---Surf 'i--. ' ' 2 17, --..'- :TI-I,'.'ag....!", - ,if,'L,f'TL:a'va'L'Q."",e..!.L.Ir. 9' 'E - -1 -- - -P - - - - '- .- x .- --...... V , V ,-,.,,.mN-1, ,. ' 7 .L.,.,.,',..-::,,?'J,,:.:gZfj.,..' . .1117 1' if V V .L . Pr i Lx" . , M '+4i4?:Ja?a: 'T , Affirvfeflzrg' -2?.iez-Zag fi- -'-159 "1 -5432, ,F Q' ' xii If L. .r:'t..L f 'f' 57 fi 59572, K ' Ag' li?-'yfffxjvf 1 V sigh El . ,4 . Qrgifhif'-1 452 'ff L -' ZQQVZE Q ' kyfq ,111 fl , J-53:51, ..:,j,.fL-sf.-1.L1::E1EE .:-- 1: 5 'ar' -. ,.:' ,:-2 ?1E?5"2 I ':" Y.:-:N-1, - V 1 -- Q -fi 1:4 V ,-. :,:-.-nagf .,,:1a:-rv: zf: 'f 'ESS' -:1 as 'ff ber. ' 1.1 .V-rn' -. .- f.-ffw1f-a- fl-1 fl- ffi 'f '1 ",:i'f .V .A -ce: ' ,ff -'m g i1f,l:gf- ga. 1 1 W -V -I 2 ' V .QT 1gg?g5g25f, gJgg5-fgfg ff ,?aa'2f:i. Wj w g' 5?ifi,aZ?5 1 ?,i"'.l1-5- V. V , ' V ,: - . rg, :3?315'57L,.A5gg3gyq 53- V- a55.?,,.,,-I f f,-sis: gs,-f,.,' ,g L.-M ,Q - ,-' j ..I'na'-xg: 5 QQTHFL, 'Wi' ' V - ' 4 " ' 1 Y V ,EpL 7- "T ,, ,Zell . 3 , . 11 .3 IW , 1 ' Ls :q,5Hix:4 ,- -f Ti? ia 5 , 'ga . W1 4-is ' " ff'-'ill' 25,-ei-Q9-1 .:1:n,.. . 4 . . f n-' -ff----1-:. vi .pm-fn " -M.-'uf-ff -w'-rf. -:pf A lf fx . . V . :Q -21: ,1 Y, . , izzaz- r- s5.5M?1N2w A:sfa.-5-:f,'f:- -vvu regi-'I -1"-F 1 f-wal:-f' rg wr.,-S :73f'f-3 1 ff, ,, , Q . , 1' af.: 1 ' '- L Vg- 1:::w '?E.45I?::'L 'fi .ieaeewai -2:f1:1f:,:,Q:f.f-if-+L 1:4 1 '. I -.- , 1.12 if V . -' - ' iiilif if 2-1-11 FT A. 7 2' 151 1 f ' ' V f 1 2 rf .T if-' .V fs' 1 g ,: f i " 45 1" ' ' x I 2 1- 'ff f -,, -ffqg5.'.:-:q5m:::' s + - - 1' " 'EQZK 1,-1 ff ' ' : V 1:3-S 1 ' ' I 1',a1H.4-:Yarra-t -'f-1'5-2- 11's E?3':jf-J-Z,-5'25?-.??YsTlJF'1'f15"l+ .54 -f 123, f J Sf--1--4 5' "fn V V . , ei ati E751 v F.55':EEsE1:-H - MI, ' L. : f N: -1+ 5?-fi V 'f ' ' 1 1 , 1"-, 5: 11:25 1 if 14 5.55-Efiggxgg 515.1 . f-, -..a1g-r?.a1 -,xgfyf-22:1-2 1 Q: "' -'11,-2, -V -, ., 1" : :L rw V - , ,- , , J-'+f..:.-.:::.,fmva:-. :'::e--.:lE' L - viii 5' 1 l 'TK-'f F- - .ll L L fi f' ' , ir .4252 ' . -' fi-f - - , , ., ,: b fx- pw , :.-51-ed: -12:1-4 T5 " -'-" - T' ' ' .. ::f-x1---'-:M f-1 1: f 1-.-L., 35? 522 32 ' .igff A-'f' fu , v fiiaif-35 :?g??5-L 591' T' - .2 , 1 ,gf . , :f -far: ,.-2 7 . -J - W: V ""' Tfff 1"-iff?-::, ,.,. ..- L f: ,1.41....:f-Q ':, ..:::.1:'..: mu: ,Q :rg - , L, - ' 1' l V 'N 122, -' w H-' -:f 4L f.gPsgP "-'f-f- - ' , fi?-'fwf Jai., 5 1 V - , : ,rl 6' Q Xi, V : ..-:,11 :-5 :-"- V T '1 5fE?..,. E .fig E+ il Y 1" ' - 1 5 1 - V - EE i5F1:E if 1 '- 1' Q A ' 2 Y-. Q - Y ',:f'::r1raL ,f-Q :fg:.-.' --if:f5E2f5'2,f15:-"'1,,,-.15-,5:'S + -,'?.:7-'avi I-'f 'd?E.1?Sin?,'E'-L-if., E 52 7 " 21 M: ' f 1 - V Z-it ' r: Q 1 4- '- :J r- - V - '-.-- 'Jie' ::::iv-..,Ei:..-:f.'1:et-- - ""-QL-':4P:w"?:L'-E':'-5.f :'-'f-'Z-'W'A-'1 2 - -- f- v --ff 3:13 5- ,:' , "eff T: 5 1-'33 2:2-f1E,3 gif " Q gigs H, ,,: , -if . F : Agar --12115-T -"'JP -'f-.- '1--iswfsfsw,-EEE:ffs:m::f:.'FJmE.E555-su rgsffv f2iEE"1'E?1':: -1 1 '- wf ,if' " 1: ' if fr- f if is '-.er - + 'T f.'i 5" ii 1 F . 2 ii? I' V ,Tr 5 il V Qi : W Fielvlxaaf-asEf.a'E'aQ"EEE:..-12.-SEl'i3L5 ':-fa 'EQEEQTE-' :H:?:'s1' L 5.2252 E12 Q- 3 N 1 4 N xg 11.1, it , i- -- Ei ifL ,iii-LFS-15-Elie!ESV'-5-5-3:'1-rgig.-.igglgrgggxgg-5-f,w--1.6.-ryvi-pw-1,5.,?-E-:":.f'?:4E? 5gE'E.'5,?52 4' I., Lv' 1 '11 . '? ff f 3 '-Qqzgaaf-2.1:- 'F Em gg -:-:': . :::A:-':':f,'r -1M-.'-::NQr7- 'f"wffT'1-H" - :H :ZF-:Ff 'lf V-T f- -f f si v W, 1 rn- W W M Y ,TQ fwi. ,Mg :,:, Y ,Y Y , ,EEZ-ig-1:-, N1 :J---Qf?53' EEL,"-v,"-v'-'-vii' -iii I ,N A Y .... Y-- W -,,, VL-v.lY.-.,--H:,-3.-:zz,L-1 -L., -,2':f:.L t I .-7:1 5.22122 13. , -T .:--1: -if 5:4 -::f::::::'-izfvg,-:v,,i -, 51s1Li':.+:ff:.:1'-1 if-ff-1212? Tf'?'-' V V: 1 iii 1-jf . 1' sf? 5 3 f il if?-2225? S 5 ,f T ?2?S1i'ff3?: ' W ' 1 ,:?L 52? 2 L3 5 233.2 ?,?" ? :Q ' :.4 ii 3g iq TE gffi? '31, A T:?"li,'-'fl igliifil 175' I :gm Y 'ti 7? 3 MQ' ' ' ' W 1 ,? :Z EE ?Q5lfiEJ2 2 -TQ? li-fi? 73222 5137 -f V f W 'Q A 3' V 1 ' Q 5 , 'K 55221-T5'35f:,,g,Y 5-fa 'f ?'i ,fffsf-ff 11-TL -1- 'L:, - ' " ff " f- -- --1+ 1- N -' QT -f ' i I 1 gig-5 :f ::z',:v -3 3 Yu' YT, il, :fu ,?.-EE5it?fg.eL' ffl i 2'5' 4?55:i w Q s'?fff5 f if .EFLLT 1 12 L4 L? f??55?.f,if.ii '-Sififi Z w La- -TFA? .if 1155 E EE T- ?i?iiTi 3--' fi if- ' -31 7 5- F5 fl '1' 5-1-"' 'T lf' 'ffl 1' I WM' w W PM "' ' ' Y - Pg? f',:.',' Z 55.7 i-.. -.i"A aff? 5 QQ,,ft ' f-'3'5.?-Q ilk 3-ZFL y .- ,121 1:-'V f- --v -V Y -7- w- - H X N-ij, H su , W v :YL ,f V nr' ig 'ill - Zi ,Y,., L-wL-- if L::,::L::1'- -- --YV if Jf- -- -V I 1 3 W 1' Y W L- , " f "1-Til' ' V - f-- , Y- -P - 3- - :L111 il as A gf 1- gs: : z : A .. A wail-Iv H- -v -2--W W' : .T ,,,,5. -If 52,1:- i -2 Zig- 15555-T :E? A Y 5155266 Q- '11 ,fl ff ij: 1.1, 22 ' iEEF?i: 5535523555 ?':'1:"i1 F 9: 13' 5 5. ' "I, I . 1,., .. my Q it is 4 A5 . : -,.,'-A' ..,x r, nl x H c ,H -.. if ' I ' ' 11-iff: ""' ,-" K ' :mv -- . , A, . - ..... ,. .. .. , . xi? ' , 'fl i ' ' "W ..-'-:a- few , :2::'f1 a 'i I :IH 'P s -' .. . , , .... - .1:::i::' ,525 Ld 'iff : -if Q -1. r .3 1" Air!" 'Q 'V '- -. Ax" Afff ' .1 : ' W 1.sdLfa- -E75 fs- 2 ui X4 s J. ' 4 5 1 B - 5 ' f :I 6 r I 5 E F 4,5 .S 2 - x 5 v 1 E' fs ' ' mv Q, . EW W . ,X , L QR h As M: . f 'njpw ,f ' f 1 . If 5 Q34-,,,..f'!'g ". Lhknw-fd f - ' Rf, '--5:-,.:,.53:::3: 3:L1:'.:5'5:::::-'- 'gl ,:::5.::5.- N 3 ' ' 'ff' -. " :.- zz: -9: :,- f '- g .-,:,f:f,--.1 ,1: -5 f"'-Muzhaag...-fn-'"A-akua-.ww-M-' '-,153 +E:aek.:. lu lll l mn.. :Inu gl. X I m'. I 941: IC : fu 5 Zig cn if 5 1EEEEEEEFSEEEE?iSii5?iEE?EEEEE55iEJi ' .,,1 .,.i: a WF' f 1 ,, L N , F E J W, I ? ,, :ix Y Q 'wx 1? Q W1 55 ..:f'w:s.Q--if ENN G' QQMXN Q if ,Q QA S - .:" ..-Q Q X v ,xg-' 3 - Y xxx I 5 xvxx Q: 5"" ,,.-:Fi xxx ' Q-1' .. ...wx X I 'SQQQ SX 9 Q.. X xx Qscib Q 5 xQ Qx' Qix 5: Q 04 'SN M Q Q yi vsw S N X S QQ xx -Q Q x Q Q QQx . , W .XXX SX, QQ Q x Q XX X xg xx 1 QQ Q Q Q-Q X Q. :Q Q3 QQ 4 Ex S S' .sQQ' Q 5 wx :xx i ,Q Q xg - X ,X Q ASQ: xx g A-,SQ - Qs, X xx 3 :ax Q- fxQ 5 NN M 5 X Qfx ' QX 3x SME- Er :Q 'Q xg Qx :Q ax x QQQX Q E 'Q' 5: Q Q-'px SQQ Xxx Q 'S wxxsxi Q if :: .-FQ Qs xxbx Q Q S Qygx E :Q Q35 :xxx S xxx 2 Q S 5 xp mr get QQ Q Sv QQ Q Xi : X ' x SQ xx -S: :I va: Q-Qu-' Q Q w, X x - S SG' QX X :Qs Ss -'C' sx Q S Ox-:Q + S' Q ' X SQWQS Q5 SSQS Q - if 1.x-QxQ Q 'Q Q x E 6: S Qqgg N555 .S ,. Se- S XXQ Q Q 1 ' EE e ' 3 ' x x 5 N Q QQQQ Q Q Q Fx QQ Q -sei Q Q SQ Q XS QQ? Q Q " Q Q xxwx S wx QQ, x xx Q Q S SKY S Q Q xx Qx Q Q XQS S SX . SQ Q Q Q X X SX Q Ss? Qgx xx N, x Q x Q -:gm Q .X , Q S X S X xxx xx X NXS Q S 3 X S SX QQQNQQY X ? Q 5 5: Q Q X W wmv QQ X - x S Ssxx QNSQQQQQQ QQ Qx Q S S W N 5 W QQ 3 Q X Qywsxkxx N QQQ WXSNQQQQ xv xQ Q Rs 5 QA x sxxx x g L- :KX X xl Xxx .Q 'x S QXSWQ Q fsvxx QQ. QQ S w X Q x XX x ' -QQXx QNX Xxxx Q QQ S xXx S 5 3x QQQ Q X Qx'Q'1 my Q KS S S-Ns S N X Q. Qs Qx QSQQSQSQ QQQ A Q xx Q . Q S 2' Q 'Q x Qx S N 5 S SWR S Q xx S - S X Q S Q Q XS xx Q S QQ N Q Q Q Q Q Nm S QW XS X S X S xxx Qxwx X Swxx x QQ Q9 ww Xws QQ S Q' QX Q QA Q S .x QNX 5 SQ S Sm QQ S wx N S S W Q 3 S NW xx X X N S S X X ws 3 ww WN A S Q - x x W Q wx W 3 WXQ xW S xx Q Q X x x xx QQ S x S S 'QQ X 5 KK ' S QQ Qx X X 5 5 xx X Q QS F xw SSN N ,. Q xQx' x QS Q QS S Q . XX XQN P age16 1 Page 162 Page 163 V.. A Wi' V. V -V -.Milf ' V 4 V3rQMQfW,ws?'f5 "3Zi.Zi.,f,.,Jf,,V ,?lQ..fwf.+fV3'5V-SVCV... ,J yu if ...-- V VW , ,,.k ,V 1, ,X W y W1 K4 fm . 145151. . , V,,, -V... if ..isV,V,, V , 4 A'Q,,V,VV A I ,A A' N X x X. V V 71 111,36 . ' 6 .1 1. 4 PM V V-fx M225 135, gf is 'V 4 .V ,, 1 y. mm V-5 ni, -.ff-94.3-' -"-TvV-gfl-633942-sf-V vfrf '5 gf'-1-f-4. - - was ,A A X Sax A 'B' A Q14 xA ,JQV-vs. asf! "' '-"-W-fwq ,Q fag, 'ff' 'Q' S590 4 HMM! ef jk, ff' , X-V,-vs, if 1 W? 1, W, V K wifannv. N! Um VA T I S 4 X N 4 X 1 f W ' -A. 'Y V X . 2-35 :xg IMS, X, K Sm Lia, wifi tiki! V 'A , 1 ' , fix! V fl ,V V , V alarm gifs ' 1 Vfgmpfx 'AX V 2 , in Q if ix, X' g R, f f i,-.QR 4 , , Vsmwffw- Q43 - . .V f'ftfbJ ,4 Q .A -V "' QQVNV i33V.'VVVVV 4 ...Q W Hr gf mf' 5' M' flfigkwb sax Q , fs QQ A av WYW, 'X Vgffwar ,f.,61,i::?,:,i2a:. Y! 5 x , Y ij-Q'-,4-ry! X I JX ,f ':WEZQ4.f52:i,f,yM V 12 V... .,f-iff, ,Vwf V" V, M WW. X Y? Qg,??A I X 1 11 V V P 3' we VV. Nm, 1 A y ,V afjlg-72, M .. 'A 'f'21H5f!6'f"Z'?x:f"ZyQp95!3g5J2jtf .N fix' x 9?35f1Jb- V J L' 2- M ' if v'+,,,,,,,! 1 uvgpv N, A ,, -'12, qv ,A J-, .Qt , Wi NWN ,sum -V M ,,z Vffwfiw M ..,1V5V .W-V., is W My -iw., YW VW Q, I M Hx Wk sf, G .V fb? 5 ep .1 4 ve -' vu... ' . 'F"ig'nZY , W V.. ,xx ,x ...g ,Y aff V'l.g5,'-V. ' fr- ""VMw2+mvm- 5 X.. f' fa ...V -Kgs WR 5- ffm lil Va VV-VV Q Q V . V X5 X Wx V5 s V K 1 Nl H -FW' S ,L 4 Mg X72g VQ7 , in ,Q Vi' gl f 0 mf 42? Nu., Hf V. ,V M... fm W Wim.. s ..j'gi5G5wwV. fs - W Xxr- A X 'N V KAI H 'W-W f L. f' ' ff f wx X rv ,U A Xxx. x ,- 4,1 faq! 3411 f 7 ,f-Y" .fpfx M M- ww S., S 564 xl YNY5 .f X f 'xxx V X x af. XX X XX X if xt J Xxx ,gif-:2VV'fXg If ' 45 1 fd-ig " Q X 'faux f-1 v' MN" N14 I- YV' ' I 4 ji VV. rf 1 mix R52 El Q 'X 5 N V .f E w-vc,. f 'IK .N MQ i.. N 'Q .M mf and S xkx fs' R g g!-.. gxsxs -. 2 VMGN x-.' 1X'3 I X 4 1 4 -5,1 X13-Y'-Sm, ' PY ,,. . . xp x , A JAC-V-"M ,W-M-C ,W -vw AW" 1 AS. N ,V ..-u,WVV-5-V C' u f ' I ff 2 YV fc- YE 3 WW ,mx W X alfx vmkhfif VLQ wx- 'x , VV --, LMA , www ffiglx "Ia" ffm. 943V , ., ,VI N, giibkfffi 45 I Vs 'A "IQ ?z' .Lrg wwvzfriou 'vmn N... .V.VV.VV V..VVVVVVV-VV. Q . ...W .V.....VV,,. PM ,L-2:2 ' ,u.A.W ,I 1WV+.Vf.'r I5 Amfwsclgpe ' V .we-.fVmVV.Va1 M V. We ww Emi' V X Q -V Q.: V f- Y'-"u""i'4-"T-1'-V-fi'-r1.' -MMV .. ,f MV X vismms-w. mmwvzl'-33m?Qm?"fgrfn fgkyw ' -W N '...'S"S-vzf'-fl 'J .. . ,, I .V--.V. V .V NRQO' Page 16 ,-,y,"'h2"4- A -4' iii X , qgaaxf' .Vx 1 A546135 pk X W.. 5315. N. ' ,V , 1 M , ffl .j aj, , swfv' ,,g v. 5 , , , - 4- , , .V .f V ,V , V , Q , V V - V. X ev- , Vg- 'VV 'V - , VI- . 21-1 V ,..- . 'Vw V , ff ' - V' ' .eVg.-V g'- zfffi V' , - V VV, V - fx V' . .Vf ' V V41-V":V.f X, '1. 'ff,'1 if - 'V' ' US..-Q,,,,iy ' - , " V ' 'E ,Q Q' 152. , 5 V. .V , -7 V, V V VV- -I, 11, V, , VV' , V,VV.1'gV: jx -.,VaVA H UV V - ,i,e, N V VV 2 33- . 'H J Vgf wif ,f " V A 73 VV ,45 gi V V . -'Lf-V,gjT-V.,. ,V , -, 'VVV' V YV, VV I .V NV,, VV- ,' 3- 545 ., , Vgf ffw 1. VV fx '.'. ' ' 'V' N' , V . ,V ,. iff V f '2 3 1 , VVIV .P ,.,..... A .N V ,JV ,, I ,V L, L 3, I I ,.- ,., A ., 5V,,gv....1...,,, .QE-V... , I ,L - 4 , -V . V ,,, .,: . - :. jj A I. 4 - ,,f,Vf.Cdh'm V' VSV, . ' VV 3 QV, :Q 4 ,A 15' 5 f' fl, V ,. V V V n V . V 'VVV 1 V V .11 VI. V V- 1 . M7--QM V ,V V' - -- f q"1 , , 2.V - ,Ma M- . Vf.,V M V ,' 36, 1 Wg LLL. 1. "" . 1 , QV 14' ' V f- V: z '-MVV L ' -fi ' - DWL- ..-- - v, .V '51,-'V ' " V K qygs ' 1 if V ' uwil V' . ' -an-gf , . V' I V V - ' , ,f,,1'1VVV. V. 1 .f .,, ,,g,gV1a LLLLL C ze. V , V V 5 , - , '- . - - Vx. -VV : ' A V W 1 Vg.-7, -39 , ' ,,. ja 'V ' .e - an .ffjiq V . . V ,""? V,Q Q5 V ,gf -ff V ,fflfa Vg' .V 'iii ":VVJ'f5?r-..g53fff-EQ: 212 -.V WV . -,. 5.-F,.VV-.-. V, wb. VV V...-.,-1 .V.f. , -id I KV -U 5-:QV V R, 5.--VV -K, .VV Vp ' fl ga I' -' V1-Q-31 ,52 7 V V. ..g,. ,,.V,.,1 . mmf, .L .. ,U .. V1,:4,,,.,-5. VH. VMI, V 3V-1 --" gn -,,.1.:g,V- f':'V "--R. . ,V 4' V 1'V,VV94 73" 0 . 3 -V LVxf-fV-s1V:-ssffzzfsg fzlfffq V V "FG "'f'VVV'4f QVV, b-. . rVYVfV.'V' M . V .911-'m:fF-5. .L 1'?f-2vgf2fa:VE9V-1, HV , ,Lg VV V4.V-3V4,,'pzfg4:V.g.g'1:, , ,af-.5V 4 V 3.5 ,,.ag,'g. t W' V V .few ,V,V.7V. V , V , 1. ' VVh Vf V' , . , . 4, - Vfv-a V '-L- V9 if A ,Q if ' 2, ff- LW V -.,, gg? 4. ,.,,..,, We Vg, - W ,,, . .L 5 y U. : I , V., V.Vx . x 'P P V T. gg-. .LV 55: ' ,ff - 111.2 ' Sf' 'Y 'a ' z "WG ---2-,QE V--:Ne V V ,, Ei ww ,V V Vggm. V V, 14 V,V5VVVfg l iff? '1 VS ' V ?! 1-V V ' ,ful 'A A Wt I 'V if xii' rf' . 77' Q " -iff? 72: " ig?-gifs 1 Vfiffiiaiflw .' .V-52 "ff W ff' wx: ..V, 125-f' CHN" V f"Vf ?f?:':"5' EYVVQV- f',,4.,1,,V,,"i7'fVf Wg xi: A-:S :ag ' f f A f. -1 '51 ' V, V.'l f V41 , A L' KL'LL iii? V. , ., EZ 4 -" gk 'Y N 1 5? VV-VH" , VV :::.z . .v.f.Qm . --W -V -' " - -3' .. QV-------J VV 2'-1.5 5 f:vV3'ff'V'ilk-"'......::f. . ' --fli"2 ' V: -P 54-' N 16 -V 'F f , ' -, ' V' V V: '1 V.q1'gV:Vf.A':f VIS, 'Vg :wi refkmfzf--wiir:9-V'fg.,i14i::,L 22421 .fr V- 4 " 2 ,V V:f'.:,7.:f'PV-:I,:''f3,-.W:.zkVfVa-'View-ff'? 1'254143.Jf:'--:-V ', 'A V2 . ?s'-927832 f:-... :7'f4E?,i n.52'3?f??':iAi'TfTr1-2-' 1-ifE51it'?f:f,fVV1VVV V-qw' ' ' ,, VV 1 ,,,,,, ' ' ' A V-V-- ,, '32 'Q -'Lff- gg - . --A-- -- V V 'N V 'If' :Ti " 'V J f. V7 VVVV Y-S .,V..--Fir. . 5 X xxx . Mg. V55 V Y My , f I X, ,XJ V. V'..f .WV 4 ,V V . :Vg .3 , Vr - ,Vg N. -V V 5 V V . ..y'1"- VVQ--.-L. 4 V ,--- -VV :VV 1' ' -7-5 11 , .2 -wif. J ' -as x-fm V N f . . R ,Q I . my I .i I ll H. A K. t N X.. Wu, A IA..-fig? V .V V - -, ' .- . V. ..., -' :Liu V .V. , .. V , ,V . V -' - . ur . i i: 5 3 V' -N 1 W5 1 In ,, x g f'2P.'V2, V VVV, Wifi -,VVg' :sf ig 1 of V V + -pw V. VV V, V .V V V Vw VV- 15' ' f it ,,,, .N 1 X Qq ,:, fi K . .H-, , ., V- ., -V - ' f . V ,, ' 'L ' 'b X" vVV-. 'MMV-1 nw:-4 V f, . 112155 V' ' if--..,VV 'H WNX' 53314 , lk ,',, . gf .,,4 Vy'Vr ' 1 ,V 'V ,,-V V Q " V.-VV-,gm 1. - .12 VVV.'- Rm .V VVVVVK -. ' ' V A V ffiw Lg., 'g-Aff.: , 4 - V A Xin ' ' vm V: ' - - V. ,..,V' V 'A 2'-,f ' 5 -A X -er- 1 if 'S-A fx ' - V f V43 f , . , ,f-QV. ' " V-H 5. .V VV , A 134' fi ,V sV.V,.....m. ,,V,' 'V Vf' ' , -':f"4L'l .V :Q V I .V fr' VV. V Vg Wfif V 'jvfjibzs 5' f- V -14,5-455732 I . ..Q.,V"L" F ' -' W L , '3f,'f'?k, '-'Q P5 " QNV, 3 x -1: -- 'V -Vw' im ,," 1 . ,nm V4-e V51 -. ..SVN .f.V..J. .!!: HI:-:,y'."V-.,.,V .',.,Vv:+,, X 2,-32 -V . V' ,- V Vif' f 'zI'. f' '- fl-?3jif ESE: V, Thi 1 V'-gag, V .VMI -' f Q E- ' QU V 235' f..-V. 3 1 -'V'?LWf 1' ,awp V - ref mf V 19 ' en, -ggi, af iff V r. QQ 746yiLzvfififV,:: VV 'iw' QW - ' 71523-5 -:gr V ,--- ..1 ' .ww -f 1 -21 -, .VV11 - V- 'r, - -.aa " 'V--" V - V VVV'fP""""'M Q1 V: 'fa 'f H -1-V V 1 gig, MSM! V V55 - V,xqy, Vg, A . L. -,Q - " 4.4.-ilgfillgg, V 1,1-V,g..'.,.F.:..,VvV gVf".17" -X54 ., I. g- V - . f, y ."g15e7', ', 1 'PV 71--E-:f ,'f,"'VV1VZ3V:.Lf:VVVVfi: ' il -:V-:VV UST' 1 as V.'V V1 Vg 'fit'-1+ iq' WLM- . f :',1YVV--f-RH? V ,,VfV .Q V Vw.. - Vg,,.V,,,1,--VV. - - , ,, V , gy gg: 1:-V. ., .. , ,, " '- ' g---VV-,-uq,,V,jx.::+,. ff, ,. A "'f 'V' V 4 , .V f ' ' V if I H' f A .'l:.7l,2., V .4 v.,vg..... ,V V gf i V. , - g V1M..:,.:lV'E 11.15, .V,,VV g A , . 34? ,, VVVV . V V I Q ,ns f . Vfx- .V.. 4-,. 'V 1 V VV - 9 -V .VV 1: -, V V . - ., .lf V 22,1 VV- VV,,- ily - .p .VHMV V. 'ff 1 -- V ,: VI, ,QQ -:mpg VV- .Vs VV uw: V. VS 'f'-1 ,V Jiz' V--f- 223 V W ,V -' - -,fi ,-V ' VV 1 a, .w w 4 fVV... 1 ii J: .V 5 , GQ k if -2 lj-Vx" jg" Q Wim' ' im' fi 'TV 5,5 vu" V V 54' . r KLL, V- VL ' V f f! , f 5 , . EV V H .5 ,Q SEV 4 .. . .V g ..,,V,...V-Vg VV- , ,,VVG-, - ' ' VH? ,Img-3.51m Q ' V ,- f ' . , "z T., .-. ..VV'... V.. V. Vfgm-,..,,-:,,12l-'7:3f3f'jjpSf.45gvgjLf-1V-:Vg---5,V.f . ,f ---VV.1'- L,5VV.4,. '.,- ,...4,4 V -- , J"-if.11--fVVr.1-.4-asJef?fx-CYVIV1-P5412-fs,,Il... " . V - ,If i-fi! -NV - . LTV 'f:,,fV.Va.V.V"'4".f:fV.-1 ff- fl ' - mfV:.z.a'.:VV--V' -L 'V V1-'VV . ,-' 4 K viz.- . V' . X' -w I' S111"'fV'.f?V'1-"4'1r'2. V-'za '-- "-- ' .?-V -V 'V' f MV .X . . ., ,..,..x, .. .V ,V , .. 1 , 4 ,. . ,, . ... 3211..- . . Fw Q:f.VV-:45?.- ' ' ffffi'-.fi - ."-'V-4--'L-.ewwF:rTf'-:'V1:9:G.'. ,A .V. .ML ,f.y,::V 'V Y g-- . , ',1V1".-qVV- 'fp .JS - V V .-NV....f:V-VVn,V..-,.,f:Vw .,,-V.-,VU A- .. V .rv .ww V 1 J --ff ai VV VY' fe-:V .A.':,.w1.. .."V'VHVV-'r:-2- JV'-i,.7-zz--gyff'-'gg -f ' N5 . : J-sg V 1 uf. . :FV- Q 4, V ' . 4 5 Page 165 Page 166 , W . HS.-. ff Q 'if3ifX"' vQ 5fi'g l.5i555Q5555Iyf' 'Zn XXL ' 1,333 L, Page 167 W W l W'W WW W W , W WWW W 'WW W ' WW WWW W W'W W WWW W. WWW WWW W W W QW, W WWW ' WWW WWW W W W, f WW W WW W WW, W WW WW W WWW W WW WW WWW WW WWW W W . W W W W W W: W W W W WXW W X W R , W - W 4 W AW W W W I W W W W TW W W W W WW W W W W W W W W W W W WW W W WL ,QLWR . W lWWW W WJWWW ' W ,,,,,, ' WWW W WW W Page 168 W W, is W W WWWW WW W W Q ZJQSQZQ Page 169 I 1.3535 Page 170 Ss Sag +5 S ,SX 55 X Q Q S S Q S S S Q Q , N . Egxe A S mgxgg S---Msx Q XSQSS X NN Q-.1-X , - . Q E55 A S ,Q X: -X X - X Q W RQQ R H NQX I-, E ' -'ENN Q Q Q if: 2.1 E E . ssx -A: . u Q Sfff-:X QSQ 2 X 5 S -... . 1 E Xbfxwsgsgm. Q E ' x 9 55"-S3 5 S. X E S S 'osx-5 m S S Q rgsg 3 xx - 5 X N S55 SX N Q A5 - N 3 Q fi: 'Q X 'sw ' x- 1 s XX Q Si 5 'Q x-xg E N 5 X -N, Q Q- x S -xg , -X :As - xg-:: :s.X X Q X N Q ' 55if:N . bf - :xx . ' ' A X X , -X SQXX - fxm X 5 Nssss X 5 X X 'mx X X : :Q N xx wx X 4 Nw-. XX X :2 is xx xg XXX X sg SQ X 'Q is E Q Q 2 Noi N 'V -x x S S S S x 5 'ss Q' A, X 3 5 3 S fs 5 au X X' X S 5 S X 'wx E5 X ,S-RXS SNQ X, SQ, 5 N VN vs s,,f - N Q S 3 5 Nifsf -E' E S, R 5 5 X S guig-W-5 5 Q 5 S Q' SX g S z Q S Q4 Q " : X S gxgv ,5 NS X. X 'Q S S S S' Qwx Q N Q S S S S Xxx N-wx KN 55' 5 5 XJ 61. E 'Q 5' 3 N X xx X -K m S s Xe W XQQ 5 R X53 X Q Ssxxs N--xxx 5 S ix. X- N Ks-Q QNX W 5 x 58 xi 5 . I 0'ff:E!IlIIllIlllllllIIlllllllllllllllllllllllIIIIIEO 1. OE- llllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllll -90 N I MARY HOUK Secretary 1 The Jlfemorzkzl Ufziofz fzzildzhg E Memorial Union Building is no longer an indistinct dream-a far vision. The splendid loyalty and sacrifice of our men who died that a new day of freedom might come will be d rewar ed and they will know that Missouri men and women have, in a small way, attempted to pay their debt of gratitude. H In a few months a great gothic tower will catch the light of the setting sun, and will reflect its lor 1. . . . . . . . g y rom an immense he1ght-standing as a silent testimony in this materialistic age that the ideals still live with Missouri men and women. The wings of the building will be so constructed as to give the greatest comfort and joy to the me b f h ' ' ' m ers o t e student body, and those who move about 1ts great memorial rotunda, its huge libraries, game rooms, student offices. Here all men will mingle and exchange ideas and the atmosphere will br th D ' ea e emocracy, for to the crusaders of Democracy was it erected. After eighty-three years the T unselfishness. . iger spirit has a home-an abode worthy of its fervor and mf - .,sM.4... Y f- - -- ewfeweamu ELDEAN MILTON SIMPICH Page 172 GHE-:'llllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllifl 191-"' lllllIllIIIIIIIIll!llIIlllllllllllllllllllllll -E9 E E DITTBRENNER Chazrmmz 1922 Homefomzng UCH cred1t IS due the Homecommg Commxttee the Board of Curators the Athlet1c Com mxttee and the bus1ness men of Columbla for the great success of the 1922 Homecom lnv the greatest ever held at MISSOUFI The Mass Meetmg on Rollms Fzeld the greatest ever held at Mlzzou, was a trlbute to the 1nffenu1ty of the students of the School of Engmeermg, and to them should go the thanks of the entxre student bodv The parade wxth 1ts seventy odd Hoats was the largest and most mcluslve ever vutnessed by Mxssoun students But the xncldent that we w1ll remember most v1v1dly when we thmk of thls year s Home comlng even more than the gnant Mass Meetmg, that parade, or the laymg of the Memorma cornerstone was that trlumphant battle w1th the Jayhawk SPITIER ARMSTRONG TURNER Page 11 7 5 E E : : E E E : 2 : E E E E 2 L' 2 E E g : g : E E 5-' E E : ,, .. I E 3 3 : : 71 E . li . y . Q - 6- ' ' C K fe-- , Nb I I , E 5 06455llIIIllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEO .. ' - E E E E I I 5' E-' F : E E E E E E 5 E : - Qillllll llllll IlllIIllllIllllllllllllllllllllllEEE-9 A CHARLES W. GAINES Manager Tile rl 922 Farm ers' Fair' LD Lady Luck was not present last year when the students of the College of Agriculture were all set to stage one of the greatest Farmers' Fair that Columbia has ever witnessed. About three o'clock in the morning of the day set for the event, it started raining and did not stop until most of the tried patience of the Ags was exhausted and the ground on and around the pike was converted into a lob-lolly. But it takes more than a hurricane, a tornado, a cloudburst, or any such paltry impediment, to thwart the progress of the Ags. At the scheduled time, the parade, not so intact as it would have been had the rain not appeared, left the farm and wound its way through the downtown district with the same precision and regularity as of former years. While the Fair was called off, the 31700 deficit melted rapidly with the attendance "that packed the auditorium of Jesse Hall to see the feature show of the Fair-The Farmers' Follies. Two performances on the same evening were not enough to accommodate all who wished to see the show, so the following Wednesday evening the Follies and Minstrels were given in the Columbia Theatre. Page 174 E. E. DITTBRENNER Chairman Sf. Tafs Celeirahofz HE St. Pat's celebration of this year rivaled that of 1922 from the standpoint of novel features and ideas. It was a success from the beginning to the end. The usual smoker was held on the evening of March 15th, at which time all the men in the school gathered for the purpose of forgetting everything except having a good time. A serenade was given for the ' ' ' d th first time in several years. St. Pat s Ball was held on the night of the 16th. The para e, e ni ht of the 17th was "a Pageant of Memories," depicting the history of the University from the E y time of its founding until the present day. The knighting ceremony was held after the parade. The Blarney Stone mysteriously appeared on the scene, and just as mysteriously disappeared amidst a blinding glare og light, while the Engineers did "Kow Tow" to their patron saint, St. Patrick. l'r1gr' 175 4 n i w W 1 x 1 1 E X m w l 1 lx li, Q! 1 1 VU W E 5 ? i Page 1 76 I'-1: . V ., . -,,.,..--.. ...... ,.-- .,... .--1 5Ef,'f5M - V, 2 SAIL fl f , ,. V! ' fr , ' f ,M m,',fYlZs'il, X I fr? 5 , G Trflfi Q H .. . K - f 'ff ,M . . , ,,V ,,,, , ,A ,, f 'ff 'N--if gy ,- , mtv!" ,gc .f-, Q -. f 1 - . L, , A, m.,, , A L 4, f ff L in ,Z Ii Q 1 -' - 1 - f M W1 ' 7 'fifg 1 - I ., . A, , A ,,,, , ,,,, . I kill I ii V. K Arrk Vi, ..xV, ,iff f?'6:gL1'Q ff"kL s ,H 521 ,, ,V fa '--- ,'.g . A. Qi .4 ,, L M , V, , ,.h, 5 it A,i,,g2 Fxltlw Alley Loafers, hreenr ,, ,,V, V ,gga11d LoYy1ygg Skum :'ot thQ1ffEgrtlj1 925fL3Qtf21shw'15 ,.'.Q f,,, I gap Oftizouii Mgsty 'Worthy VSuwperlffrsg-'gMe3QQYaSSgf5xf5!2g5Bg , 7 .- wg V, ,V fr.. ' ,'.' ff,L 52: ffyzr ' z fgj A ?fi : KCCPf fb? Ff2l19W5hgf1 I9?1vvfsQ?DfiQhf 2355? ,,'- ' f' 1 Q , , ' A 4,4 53354-',Q'1ff'ig' L','L, fjyfz' 'Tfffi lrf'5i,f7jiEi'gl ? ,F , 4 lc,H7goQ5MANDgoxnx-zjnsrmsunow'.ban-.fu1aa.g.m,.is9'la-,:1,,4w,g51i'Lp. Hg My ,,W gi ,W,. i f g ,Hr wffgy, 1 4.-jfv 1' 1 ' .W -s" f giyif- 'f .V J - T"fzgQ-'l,:'m1Z. kg l:,,, f :,f K "'- 3f3Qi', 3 'I T ,QL f ffby "'iP"'?YPf'f5F'B '5?f""F"?5f5'1fi'1"ff'wf,1g'Z Y h 1 , Q 5 1,,: , ,f fLA' 152, ,',w ,,L' J-Qgfy: Bibi 11'-gi ..,, ,. wa., 'iwm f 'w1,f,,,-QM 1 ,wwf,- f pffffx, ,gf 4, YQ i.QW'lLQ5i1 ff:ff2H0LP3N0KUNCAMHED'fi9RfYAsrxQQ wQEHr1a1f-?Sff I '.' T ,, h 3 gg T 76 fM09E5'Y"PW355? m4?iP' P'Q?'5if"2 'f+?f?f"A'if?34Y"'ff:P5'kff!- f , 3 ff' vw '.-, A :rr 2,-1 . f1" 'H - ' L'., L . " -- V VE, -,L T M31- "'L K ,, iALWAYS RgMaMgEs4ycg3,f.,5135'mugg3g11,ff,lq.1,i,-.,.,,gg,gf.f.r,1.,L.,,ecz?,-35,33 L Iii' S"ffz:l Zfif-lb v. ,rw ' , ,fuefqzk-5 f Vg jx, K ,sf m'kL 'fiiiiu' . Q ,MNQAQNE QF.you:1gs5xcr5y51cAN3jmsgzqrs T . . . me ,,,,,1,, ..,, Hack oi wma qw or yan-ng,':faggegpg1,ewasq,fg5xgxf5f,jg - Ag? W . . 1twrffiiw-nihilnlibn ihri'g91!P'2fIMki'El'0f"4Sv" if gn. J, , , A "M"gQQj.Ls1v ,x', i ffi4A' , 'gy-fs. 'fi gfrr A ,',, lr:-,Vu .xiii -V+,f 4 Q ' HEL L 55 ' ' V 5 IIIIIIIII I I I lllyllhlzi I 11111Zx'l1I W 141711111 I 111111 I6 I11, 11A116l11IWw 1 I I 1 I I I 1111 I III' I I I 1 I I 1 ll, 1,1 lIll11111I1, f MI ,ll A II 1 I I I i 'I' IIIIIWII ' 1 1 I IIIIWII ,II I I IIIINW 10,11 II f1I1WI11 II II 1 I' 11111 I I1111Il1 I 111! 11 III' 1111 ' If 11 1 1, 1 I IIIIWII ,II !! I11111 1, ,H H I 111111111lIIf0 1 I 1 I Illlll I 11111111g1,,,,,, H mm ll II Ilf"""' I I I11, I1 I 1 I ' 111111331 IWW 1 11,151,115 In I I! I 1I""'I1 Il IIIHHHW I IIIIIIII III 1111 I II 'I III' 11111111111 I 1 III ' 11 ,,1111 1 W Q MMIII I 1 llllllllll I1 M1111111111111 ! 1111111111111 'Ii , .........,, , I II ,..1 ...... 1 ',-5.-:'.::::::.'::::.11, I ,I 7 fill .... :gm 'III' , 1 1 ".. ' LII I I .... ,I ' --.,::::f.. 1.154 M111 I W il ...., 1 1 ' 1 "1 - 1 11 -I' dm 1"" I jI,I'Iu'IIh:U"'11 ' W' " " .,11Il M 1 '17 1 I11 . 1 1 I 11 IIIL I ..,,,." .1 ,011 'ivy I 1 11111111-Z111,1' I ' 1 "1,1 ' ' I, . 'L:""111Z WWIII ,I . "'1""W-1. ..1I"'h'111, A , , I11?"-1,llIu' 1111150 I -K V I 1.1, '11 -11Zl1,!lhci 0 - "!ff"13"' 1. -'I'1lIl1 I ' 1 II ' 1 ! 1 1 M II '1 QI I Il f1 I1,l'm1'lI11 ' V I ,Ill A I ' llll III ! 'y1 ly W7 I I IIIIIIM ' " I III ' I V I X I 1111111 1 I Iwllllly W1 111 I II ' 1 I 1 1, 1 - I I -II111 I 1I V 'I 1 , 1 'HQ' I I II -' :111 , '1 ,ll 1, ' HW' I IIIIII II "I Ill A 1 1 1 I I . IIIIIIIIIIIIIIM INITIATIONS-Hardly a day goes by without some organization having an initiation. It happens in the best regulated, even the Rnf Nex and "M" Men have their initiations. ' Page 178 FRESHMAN-SOPHOMORE CLASS RUSH-After a lapse of several years lhe Freshman-Sophomore Class Rush 'was revived. This year the Frexhman were victorious. Page 179 FARMERS' FAIR-The annual stunt given by the students in the College of Agriculture is the biggest of its kind in the Valley. A Page 180 -,, W 1 PLY- ,, , V . ,,,,, ,ir V . tl I1 'inning ofthe FARMERS FAIR-Us jux! one thing after another from ze eg parade lo the midnight show ofthe Follies. Page 181 X M ,N A r M5 w 1,1 qw ll! ri tl ,N .1 i 'i w. M' T. ll if 'F ll L z N U ,. W ,ii Ht llg i 1 ,ii W V X, 4 1 v I la l xl l a ,WI1 4 l ', I Si 1 ,Y lilx W' Y l w 4 :M "ll Fl' wi ,rq U' , lu' .. ll ill EEA vt' iii ,. I U if Y rlv, M1 Hx' ,S 1 1 g at ra' .z , I I -V 77- ,- Q . MIZZOU RAZZERS-At all times exemplified their purpose of keeping ever before the minds of the student body the old spirit of "Fight 'em, Tigers." Page 182 a 4252 , A Qi! - 4 1 n ' "I 1,4 , '."'4,t 1 f"!f'vu ,. , A. F f,4 . .1 ' ,SA ' - THE RAZZERS W!LL SHAVE TODAY! MIZZOU RAZZERS A fter the Oklahoma game Why mtl them Razzcrs when zt's razors that they need?" Page 183 U - , 3, 7 ,'.fP g . , 1 Y 1, f , K I ft , .. up D' 2114 .iris-K 42542155 L gin: Q2 -24-2-!9"2azL "gf-'.1w"'c.,:,3-' ,411-:Fifi-an A, AAHAZZLN .4 Ag 62292123 '4 -40-I I-J A ,ALT ba. 4- JAQS h'4a"G-1 '-1:2-Y-'Jn C' L.: Qadwsz we 1:5 Q-:JL 1 -.v..'gg.,.i."H SSM '-4332. :auf ""-.1 4' ' p " -55,244-2-E . ',f1':-Xqg:f22L.'5 1 Quia: ma' ,M ,usa -, 543 u-',-,ufn-gd Q 'ET' 4 -' ,iam fc,,,.-x danny, 14.41.52 6 nf' "ga f-he . 1411-L" f,,,.,v,nH::2f-af' YEWJQLD agjwwq 2 nuggets'-ff can 'Acuv- +' 23-eff' can-sd az. o f an ef 1 , -4 H " 7.4, f f' '-,,. :N - c. - ., 3. l R Q . 7.' . 'l ,,.- A5 " ' , Di 4. - - nv ,Q bye.. 1: 4 A if ' us .fu-.ff 11 '. ' .,AL.-'Z ' nw' ig,-Q: V .... , L.. . A114 . VH. mf' ' 1 fn 'f' W1 . ,V U. 4 , ,, mn' Safe- If lwpe-fJ2w?1-+'.I ,vw f , ' e -A 72' ':.,. ig . gn. ' - 1" '52- ,-. , , . , ,.., Q.. ,1 ,-53-24-'Q ze"-' Q 5. ' L - my-Y 2 -f , 1 JT' Y ' -' 1, Q f' ,' .fm E- , T r-4. ' 5 ' ,,q , A 1 G' Q 6 W . 9? 4, , . ,W FARMERS WEEK-An annual event sponsored by the College of Agriculture in the inleresls of better farming. We're not sure, butwe'don'l llzinle that Jesse Jamey' baud had anything on Shelby's. Page 184 JOURNALISM VVEEK-Attended by prominent journalists from all over' the world is of great benefit to both the young and the old journalist. Everything from the welfare of the country on down is cussed and discussed. Page 18.5 1 ON THE CAMPUSfTwo of-the ways of getting out of school. The boxer isn'L the only one that is saved by the bell. Page 186 ON THE CAMPUS Just the regular proeesszon between clavsev every day CFor your benefit the horse szttmg on the fire escape rs named Cltarlze J Page 187 W. Q l , px , I H 1, if M J M El ai x1 J N, 1 '1 ' 'i V! w W l QI 11 fx WI ,, W ye e w U N 1 . N e a K X i, X V4 sk W1 e J W 1 m y! WW N' M i wx W N H M ,au 'N is! H Hi - M Mi 1,3 HI' HM Wf 13, 153' W a MM: iw' sql' M ul .143 W W lfl. W N 523 ra. 1,1 H Nz ae f ll W1 R N ,M 5 A wi 1 w g, YW w BARNWARMING-Where the Ags do their durndeszf L0 put on the best social a-fair of the year. We'fe not superstitious, but the sign belaw must "mean some- thingf' Page 188 BARNWARMING-Hay,' there, Queen! Where hast thou went to? Probably to Kitchen No. 149, the busy crew of which is shown below hustling about with a look of determination. Page 189 v P rx AROUND COLUMBIA-The scene of countless steak roasts, hikes, and secret initiations frorn time flrnrnernorfial. Nature has for three thousand years balanced this rock. Page 190 AROUND COLUMBIA-Part of the outside 'work in Geology. The trucks shown below are used to bring back the Prof and some of the glacialed rocks. Page 191 HOMECOMING-The time when houses are dressed up to receive visitors and the Old Grad. My, how times have changed, M r. Volsleadl Page 192 ,IUNGLEJANES-Exponents of true Tiger Spirit. One of the reasons 'why we beat K ansas. ' Page 193 'x THUNDERING THOUSAND-Westward migration of wild birds across Rollins Field. A movement against the Teahound at Foolball games. Page 194 ' L D . f 4 5 K . f M' THUNDERING THOUSAND-When Columbia becomes a one-way street. No, genzle reader, this is not the Czar Nicholas leading a band of his followersj lhis is a Tiger supporter leading the Thundering Thousand. Page 195 A PLAYS-In which Missouri excels-in number at least. Some are good, others arerft so goody some gef "razzed," others do1i't. Page 196 PLAYS-It's gotten so now that any organization or group of persons that's hard up for money, either gives a show or a dance. Page 197 fl SCENES-Some swell scenes secured South cmd Suorth of the city. 'I See if you can convey the same thought in less words-we c0uldn't.D ' 1 Page 198 SPRING-Next in importance to election comes commencement. However, the spades at commencement are not used for mud slinging. Page 199 SOCIAL-After all what is college without it's social functions? For the benefit of the reader the picture below is not of the Republican party but of the W. S. G. A. Christmas party. ' Page 200 SOCIAL--A nd what is society without its formals? We wander why some candidate doesn't adopt as part of his plabform the establishment of a bureau for the location of dress suits, Page 201 ST. PAT'S CELEBRATION-The tank seems all right, but we suggest an adjust- ment of the left-hand carburetor Qf the Ford T ,te lower right-hand picture represents a night of St. Pat. Page 202 ST. PAT'S CELEBRATION-The parade-'where Engineer meets Engineer. Above is shown the Bridge of Size spanning a Ford truck. Page 203 PADDLINGS Fun for some not so much fun for otherv Good persuaders repelztzon as seldom necessary to conomce one that he 13 wrong Page 204 J aqu- Ae 1 BAND Ezer present at all mass meelmgs football games etc the band was always a booster for Mzssourz Thzs gear The Old Grey M are proved lo be lhe favorlle pzece Page 205 BAMBINO-The Fourth Annual Journalism Musical Cornedy, 'was undoubtedly the "hit" of the season. The choruses were exceptionally good. Page 206 THE PALMS A Unwerszly znslztulzon 'whzeh conmbntes more to one s college lzfe at .Mzsfomz than any other one flung Holds the Valley record for having llze largesl stock of 'wood Pafle 207 PROMINENT VISfTORS BILL ROPER ROBERT FROST Originator of the Tiger Spirit of 1909 Poet BRIGADIER GEN. WM. A. RAUPP DAVID LAWRENCE Adjutant General of Missouri Correspondent Page 208 2 E l . , i ' . i . 555ffi5f'fg5',.:'51-i.5 ,Q 5 5 5 .' 5535 .-iff' S 5 5 ' ' ff55555Z:i5i5 S' X 5 5 5-5 5 5 E 5 m 5 5 " s5 5. . E :f:?qg 5 , . xii: 5, fi !i 4--- 'Fifi' '72 Q . 2 k- . 5 12564, . -5: :- 5: 5 -i S .-5. .:::,:,,-- 5 - V 5 ff . -: :ig E ms E e- 3:5555 5 5 5, 5 35.3. -, RE - 155,-,555 , - - 5 f ff S -s - 5 5 5 if 5 fkiifnir i 5 555555 5 5 5 5 S 5 'E ,E 5 5 5 sn, 1555545 55 5: Q 5 555:55 5, 5 5 Vfiiiiis W ' Qi: S E 55555 55:15 5 5 1 1 5555 5 :QQ 1 55555555 5 5 : 2 is 55555555 5 5 : 5 5 :5 :5:.-55 : a 5 'P P E F 55 51 5 5 - : 5 - :J i: :fit I :gi 5 : x ,Sf E 5 5555 5 2 H 5 5 : .-' ' T': 5555551 5 E x 55' - 5 1 E gs 55' 5 5 55. - Q P 5 5 555.5 5-' 3 5 5 iii-'35, is X ,E 5 ' 5:- i . E' ..-' .-'5 E 5 S 5- 5 5 - E 5 5 5 , g- 5 5 5 5 5 5 , fi ea 5 5 S , 5 5' - 5 5 E5 ss 5- 5 ,S - -5 , 55' 1 5 E 5 vs sf f- S 5 v' 5 5 - - 3' - -5 - - - Q- 5 -. 5' E 5 E 2 1 E' E1 ' ii - 5 57 - E- fi 5 5 5 E I 1 -f I E- E 5 5 5 5 5 56 'F E Ei 5 g 5 5 5 5 E 5 5 - , 5 - 5 .- 5 A - 5 5:- ' E is i 5 as N 5 ' 'e 5 5 - 5 - 5 T1 555555 I 5 u : : 5 5: 555555 W - 31 ' ? 2 S 2 f:::! - ' iz 3 : 5 : ' .biifsfs ' -S JW 5 5 E 5 Emi-15555 : P 5 : 5 : is 55:55:55: 5 ,5 5 R 5 ii 1 5 5 5 , 1 is 'pZ'5 555 - . J : N - gig.-+ E ' L ' S ' ie! 5? 53 5, ,gs is 5 ff' i H A 5 1 fgg ii gn? Q .. , ? . s 14" L Z 9 V 5 .Q 3.-:: 5, g - ' ,Q W ..-' g if : -' 5 Q 's H ..-" ?' 5 , 35 gi lg g ag.-' E -5 Q 353535-' 5 . S . . ,.-' : - : ,..-Q' ' 5-' 5 - 5 ? ' 5 : s 5 - s.. : : g s -i 5 : Q S tQ : , 5 5 5 ' S 5: Q ' 5 5 ' E 5 2 E 2 H E : 5 2 5 : s 'E I 5 : - E : : :i . 5 5 : -4 : 5 5 E E 5 P S Ss E 5, E E E 5 5 .5-"' E E 5 545 5 I 5 5- 5' 5 i ,. K 2 E f Q - 5 5 Q 55- 1 v 1, 1 5 i' 5 S 555i 2 5 Q 5 5 , 5 1 E 5 E S : E 5 2 :E 5 - S 5 5? : I 5 S 5 5 5 E E E E 5 i E S I 5 5 5 5 5 5 5 E E E 5 Ei S 5 5 S 5 5 - X X - S S 5 5 5 5 as E Q E ' 5 5 5 i 5 5 55 5 E 5 E : z 5 5 5 ,ls E 5 5 S 5 5 5 5 E : 5 5 s- Y- 5 5-5 5' 5 ' 5 S 5 ' 5 2 H "i - 5 1 5' ! Q E N: ' 3,5 I . - J , P . I X 1,5 i 1 , Page 209 t, 2 V fx Q If i . - T. SPENCER SHORE Editor he 1923 Savifzzr T IS with a feeling of relief that we, the 1923 Savitar Staff, offer this volume for the approval or disapproval of the student body. The merits and demerits of the book can be judged by those who read it. We offer no apology. The co-operation of the student body, indi- vidually and collectively, has been with us at all times. It has been our goal to produce an annual worthy of the school that it is to represent. Starting work immediately after election, the staff first decided upon the general idea that was to be carried throughout the book. Ideas are necessarily limited because of financial con- ditions and the necessity of getting the book out under the short-semester. plan now in effect. The main idea was characterized by conservatism combined with' the Missouri Spirit. Quality rather than quantity appealed to the staff, and the best that could be obtained was used in every instance. Originality and distinction were our ideals. Editorial correctness and proper bal- ance our passwords. Correct classification, an unprejudiced viewpoint, and proper recognition of deserving parties were our principles. The staff is proud of the fact that it introduced a number of new, although perhaps ex-. pensive, featuresg that it put out the largest publication ever printed at the University of Missouri and that the year was a financial success. - MCKENZIE HARBAUGH V BALDRY Page 210 e... qxilllllllllllllllllllllllllllllllllIllIllIlIllll Fm E E E E E E : ll - : E E E E : : 0EE!IllIIllIIIIIIIlllIIIllIllllllllllllllllllllliiQ LEWIS E. BAKER Business Manager The Safvifezr Sfaf T. SPENCER SHORE . . '. .K ...... Editor LEWIS E. BAKER ........ Business Manager VERNETTE C. MCKENZIE . Associate Editor ROBERT A. BALDRY . . . Associate Editor 'MARJORIE S. HARBAUGH ........ Associate Editor - Sopfzorn ore Assz'sfants ALLEN BELDEN RALPH PORTER GORDON GRAY GLENN BRILL MAX TRUITT CHARLES MANNSCHOTT EMERY PAXTON A. K. MILLS N ELLE GWYNNE LA VERNE DECKER I Freshman Assz'stants WILLIAM BORDERS JACK ENGLISH WILLIAM HENDERSON ROBERT CAMPBELL GLADYS MCCLAIN ROBERT SMITH JOSEPH A. MORRIS CHARLES H. MCMURTRY IRVINE F ANE GEORGE HUGGINS, JR. Top row-GRAY, PAXTON, MILLS, CAMPBELL, BRILL Middle row-TRUITT, PORTER, BORDERS, BELDEN, MANNSCHOTT Bottom 70W-MCKENZIE, BAKER, SHORE, HARBAUGH, BALDRY Page 211 E EiIllllllllllIlllllllIlllIlllllllIZ.TEf'u 0Eilllllllllllllllllllllllllllllllll l?Z9 9 5 - I ' 5 5 E E E : E 2 : : : E I' I '-1 - : I ui F .1 I 2 I I I I I : 5 : : E g 5 E : : E I : S 7 E l ill ill av :ll ml IIuInllllllllllllllllllllss6 GS52IllllIlllllllllllllllllmlllll lllll 0 FLORIEN P. GAss L. C. KASSEBAUM Editor Business Manager The Siowme HE Showme, in spite of debts and bills, has survived its third year: It believes just as strongly as ever that the world is a bright place, and has done its persuasive best to make others on the campus think so. And yet the more it Crusades against the demon Gloom the more 'gloomy become humorous prospects. One editor almost died laughing at his jokes and had to be succeeded. A working staff was organized during the year, and a large circle of active contributors appeared from somewhere. But there is room not only for more workers, but a necessity for them-the Showme is an estab- lished student activity and needs some active support. The Showme has continued its policy of former years: Clean college humor, avoidance of personality, and editorial support of everything that forwards the interests of the University. I Top row-RILEY, RACE, ADAMS, STEWART Bottom row-GAss, PERRY, KAssEBAUM Page 212 I 92 llllllllllllIllllllllllllllllllllllll ze GCI lllllllllllllllllllllllllllllilll '59 il I Y? E L PAUL BEBERMEYER Edztor fm Chzef NEELY TURNER Busfmess Manager Tae College Farmer HE COLLEGE FARMER IS the home town paper of the MISSOUYI College of Agrlculture What the Crossroads Esposltor IS to the people of the Crossroad the College Farmer IS to the whole student body of the College of Avrxculture It tells of the act1v1t1es and stunts of the students of whom lt was sald recently by a Dean of a rlval school They are the most actlve of any I hav ever known Its paves are full of that MISSOUFI Splflt and that Ag Splflt wh1ch have come to be synonymous wxth domg thlngs and domg them well The College Farmer features stor1es of alumm both 1n short after dmner packages and 1n bulk both alumm notes and full page stor1es of Ag men who are maklng good The paper was establlshed ln 1904 and for seventeen years lt has been the oHic1al organ of the Ag Club Top 70w-MEEKER, HANNAH ' n- ' ee:nullumlmnlmnmmnnlnllunnlcs . I J I ' 0 , 7' , ' 5 eenumlnulllllmlmumlllnllllllnllluess L Q -emImlImlmIInlmmunmuuslums, V I - C al l H ' rv . ill ' . l H lj llbllznall 1Imlmummummummllu 5. :U l.. """s' " 1, ,A EEE, ,... ....- .4 ,EMAE4 ul . D ' N . Middle row-CROCKETT, HOWATT, CASEBOLT, JAEGER, TURNER Bottom row-BEBERMEYER, MCCLUSKY, Miss MAYO, SLATE Page 213 I -Z1-"'2 E I V 1 4 l i i 0E53IllIllllIIIIllIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEI , ll Q I-' E a: : - - E n : : : : : .. E E E Is' E : -'4 E E : 5,1 I' S E E E -M A ,, df 0emlnuuulummlmum ullllllulmass-Q ALFONSO JOHNSON Manager The Columiia Efvefzzhg Jl'G'ss0urz'a7z HE Columbia Evening Missourian, the laboratory product of the School of Journalism, becomes every year less a campus publication and more a newspaper man's newspaper, one whose primary purpose is to serve the community rather than so small a portion of it as the Uni- versity. The larger the scope of the paper, the more efficient will be the journalists which it 4 trains. , During the fall term, many features were introduced 'which are seldom found except in 1 metropolitan newspapers. The Missourian now runs a weekly Woman's Page which includes household advice, articles on noted women-everything, in fact, that a city publication would have. ' A'week1y Book Page is another feature. This carries book reviews written by students, stories of men of letters, and comments on literary movements. There is also a new page devoted to the interests of the people of Boone County's rural districts. Special editions and fourteen and sixteen-page issues are becoming more and more common. 5 , Y? Top row-VIZARD, HERON, LAUDERDALE I Middle row-ELLWANGER, CHANDLER, LANE, SCURLOCK Bottom T010-JONES, ESTES, MCEWEN l 2 1 - Page 214 , ' li it fi ln, v 'P ll :j il 1. ' Qi IlllllllIlllIlllllIIllllllllllllllllllllllllll El QE.-llllllllllillIllIIlllllllllllllllllllllllllln DQ FRANK L MARTIN Edztor The Qu zll HE Qulll natlonal magazme of S1gma Delta Chx profess1onal Journahstlc fratermtv, ceased to be publxshed at MISSOUFI on January 1 Smce 1920, when Professor Frank L Martln was ap pomted edltor at the natlonal conventlon, the magazxne has been ed1ted by the MISSOUF1 chapter under h1s supervlsxon A change ln pohcy of the fratermty at the convent1on 1n 1922 made lt necessary that the magazme be edxted by a man who could devote full time to the publxcatlon From now on the Qulll w1ll not only serve the undergraduate but Wlll be partxcularly devoted to the alumm of the fratermty m the Journahstlc world The work of the M1SSOUYl chapter on the Qu1l1 has been w1thout any orgamzatmn other than that of the regular chapter ofhcers Top row-WYETH, BROWN, HAILEY, LUSK Middle row-COTTON, RILEY, KINGSBURY, WILKERSON, BRILL Bottom row-GROSS, T. PARRY, G. PERRY, TUCKER, MCEWEN, HOLLAND Page 215 FIELDING A. ASENDORF PAUL P. HOWARD Editor Business Manager b The Sfzamroci HE year 1923 marks the eighteenth edition of the SHAMROCK, the Engineers' annual publi- cation. Intended at First, in the year 1906, to be merely ha novelty in keeping with the idea of the St. Pat's Day Celebration, it has grown until now it is a chronicle of the doings of the School of Engineering for the year. It notes the year's activities and lists the organiza- tions and classes. And if a professor is so careless as to tell a new joke it is noted with Hendish glee. Last year's Shamrock saw a notable improvement as to the general character of the book. Greater uniformity was achieved and more care was taken with the art work. This year's staff has more or less followed the idea established by the 1922 staff. Top row-MAXWELL, CALHOUN Middle 70w-KIESLING, JACOBS, ERNST Bodom row-SWEARINGEN, HOWARD, ASENDORF, RIPPSTEIN P000 216 v',,qlf I , In I 1111111 111 W ' ,. I III 1' W 1111! f I I 111' gl ,,m,lIlfHlll, . , jI,f 5V .llllllm I ' .,11lII'ff"""':7 ,.,. 1' 71701 X W ,Wal - ',""'11 lluwlwi ' ,,' MII WWI ':1:e:,,, q'1,, - . .711 ., I HMI 1' , Q I1 .Ilfimfln "1 V 1,1 - 1, 1,1 Z I . HWYUWZ 'L Ill!! W Y if I ,IW l,Z1:7gg1j,j,,1,, 'III 1, 1 1 '1111:f:f:f:I' 1 f 1 f If I ll MUIXWI fl! mx xx! H 105415171 IM ,H-.,.1..,. Mfg'-1 ,,,.1111 """ 11, , Ailwlwmfmbw fl' "'l5Lf3l' ,,1., ff! 1 "'1 ""I11 --'f--f" "HIM lI"'h L! V mh7'h"7l lI1III'1I1111111If"I,n H7 1' 'll' """"IIll1uu I 1 I l 1 "' I M 4 I" Izfimw... 1, ,,., 111 I- ' '1-. ,, .,,, , '1-1Wl1g5H11,,,:"11., fum llll ul! V UIQ' V oh WWWWu,,m!,,111111111l1 ,,.,, ,,7l11l1 Z Q I ' 'II I 4I711g641I,I445442II117f I ! 11,01 lf! Why .,.,..,... .fZ7l1:111m.'mu:::.,.,11lhf....,......,.Z l" ' fl II ' Y YI . - IZ, Il I 1 ' Ir114:I:1WIII1144IM, III'1'1If54yI51I9I9I5f11' 'I154II12:g,1a211:1:II , lllll "'I V111 II ,' WIIH1 WI' f M III 1I714IIII?zI2I1I:f1I" ' ll 'W' ' 'L I W If ,pI,II5'1W,rf" I . ,"11,.,11 lf, M210 j N y "ILM" 1' 1l,,11ffl ,X ,WA 'llxmlllilfllll A:'f f7"f'I,,wl7,.M'M ?W1Ig""WWIN''IWIW11lII'fl??l7"''TZIW' 1. I ,gp ' v . ..'. I ' ' II IIII1IfI:11IIyI WIIII"IMII1f WM K IW6,j,,,,,,5WI,111g5 HM l - W 1 I0ll1111111?111llllf K llglimlilmlfw Wm , A , LIIIIIIIIIIIIIIIIW 1, 9 "W WIIIIIIIIW IIIWW """"fl' I A W", ' 4' 1. If "lI"' 1 '1 ' I ' 1 ,1 1 A A 5, WlMI""jlf, ',l"' ""' ' "1-.mu.ll1lI'Z"11,:7mlmLIn f ' . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 97 "'I ""' A """ "" ' '41, A 1.11.1MQZ111ZZ11Z1ZQZ1ZZ1Z111 ,f7L1f111ff1111111l11Z"""1Z1Q1'.Z1ZZQW 1 I V Illlull llllll' llllllllllllllllpflnllllll I ' IW' ' .111u1m11111111n11 1111111111111111111111 Page 21 7 fy! , Beau Brumme! The Harlequin Players accomplished the goal of their long pilgrimage into the limelight when "Beau Brummel," the curtain raiser cf the dramatic season, "went over" for an unprecedented success. It is to be hoped that they will maintain the position that this play secured for them-if they can they are out of the amateur class. ' . In the title role, Jack Mofhtt carried his audience from whimsical comedy to tragedy and pathos with the ability of a professional. H. G. Sigman and Elizabeth Clauss deserve a great deal of praise for their work-Miss Clauss played a difficult role with charm, realism, and just the proper touch of pathos, while Sigmun was always graceful, boyish, and a thorough gentleman. Sally Love Banks skillfully portrayed the ideal old-fashioned girl. Kenneth Carter, Ralph Coomber, and Donald Warren creditably played the minor parts. "Beau Brummel" was 'nan achievement which popularized dramatics at Missouri. Page 218 Breeze fag CCOMPANIED by two dozen lively co-ed chorus girls and an eccentric and capable caste, "Ginger" Rodgers and "Ken" Hageman "eskimotored" into the frozen north through two acts of the "Breeze Bug," a musical comedy written by Arch Rodgers, Frank Houston, and Edward Freivogle and presented by Mrs. Hollis Edwards under the supervision of the Student Council. V "Ken" and "Ginger" played the leads with a professional air, while Arch Rodgers, assisted by "Bugs" Foeller and Harry Westbay, kept the audience laughing most of the time. Elwyn Bridgens, playing the role of Antasia, the broken-hearted chorus girl, was, as usual, a star. Benny Loeb as Ivan Remote, George Spiva as Prince Igloo, Mary Allen as Hershey, and Eugenia Dodd as Lady Pinkerton played their parts exceptionally well. "Chick" Brown made a rugged Eskimo pirate. Mary Schutz, Betty Howell, and Ollie Brackett helped the action with specialty dances. The chorus girls were extremely charming and the costumes were exceptionally good for an amateur production. The musical numbers were not as catchy as in former productions, but "North Star," "Thor," "Turning Round," "The Sampler," and "Shadows" were well re- ceived. Page 219 "fBl00cZ and Sdfldlln i HE Harlequin players, attempting to raise the standard of dramatics in the University, deserve much credit for the presentation of "Blood and Sand." The play, adapted from the story, "Sangre y Arena," by Vicente Blasco Ibanez, isa masterful story of Spain, rich in the traditions and customs of that romantic land. ' A great part of the success of the play was due to the work of "Ken" Carter, director. Harry Schwimmer, as "Ga1ardo," was the star of the production, ably supported by Muriel Eastman, Elwyn Bridgens, Clarence Morris, Gladstone Plitt, William Kemper, Mary Worrell, Ruth Mary Packard, "Duke" Paddock, Emilie Baca, Mary Hatton, and imany others who assumed minor roles. The cast was the largest ever assembled in a University production. Considering the short time had for rehearsals and the difflculty of presenting such a highly dramatized play, the production was very good. Page 220 W. A. A. LUazm'e'vz'lle HE probable effect of the athletic tendency of girls and woman suffrage was vividly protrayed in then outstanding number of the W. A. A. Vaudeville program. A tableau depicting the "Evolu- tion of Love Making" from pre-historic times, through the past, present, and into the future presented a dismal future for the masculine sex. .The pre-historic dance showed woman utterly dependent upon man. Other periods showed her, growing independence, then equality, and in the future she wielded rather a mean club over Friend Lover. The Hot Tamale Chorus was a catchy number full of local color. Girls dressed as hot tamales, pickles, and buns, original, snappy music, and a striking impersonator of "Hot Tamale Joe," made this number unusual. A specialty by Mildred Conley, the Girls' Glee Club Quartet, a one act play,"The Bootlegger's Bride," a specialty by the "M" Women, and the "Serenade Chorus," all added to the success of the program. - 4 Page 221 I fliamhno y LTHOUGH not quite measuring up to the standards set by "The Ninth Deacon," "Bam- bino," the Fourth Annual Journalism Musical Comedy, was nevertheless 'entertaining and was well received by three capacity audiences. The play was the product of F lorien P. Gass, jack Moffitt, Herman Schnoeblen, and Edward Freivogel. Much credit is due Mrs. Hollis Edwards, who trained both the caste and the chorus. The beautiful costumes worn by the chorus were designed by Charles Vance, who also designed and painted the scenery. While the caste was uniformly excellent, the work of some stood out more prominently than others. Richard Rieliing interpreted the difficult role of Pietro, the amorous and artistic bootblack, with almost professional skill. Emilie Baca was equally good in the part of Nizetta, Pietro's sweetheart. Her song "Bambino" was encored several times. Cordelia Bruns was be- witching as Patsy, and her rendition of "Fascination" and "Ladies" was well liked. "Bugs" Foeller as Goofey and Lee Overstreet as Anthracite made exceptionally good comedians as did George Spiva, Don Leitch, Bruce Stake and "Chick" Brown. The vivacious chorus of twenty well-trained pretty co-eds would be a credit to Flo Zeigfield's Follies. . . Page 222 F0f67ZfZ.6f i ' Never before in the history of forensics at the University of Missouri has such great interest been shown. The present year bids fair to surpass all previous years. For the first time, successful debaters will be granted an "M" by the Debating Board. Debating at last, after a hard struggle, has become a recognized part of college' activities. President Jones de- cleclared a convocation hour for the Oklahoma debate following the example of last year, with the result that the Auditorium was again packed. The year 1922-1923 has been one of pro- gressive changes. To the new coach, Martin R. Kriewaldt, much credit is due. The ease and enthusiasm with which he has entered upon his duties will account for much of the success of the squad. To the Debating Board and to its Chairman, Dr. Kerner, high praise is due for bringing into college debating a new ele- ment-extension debating. The first of these extension debates was held in Sedalia to discuss the Soldiers' Bonus Bill. Dr. Kerner believes . that debating must assume more the nature of discussion rather than contest, and that the University as an educational center should be ready at all times to send out members of the squad to discuss current and absorbing public questions. Two men are sent in order that both sides of the question are represented, and no decision is rendered. After the discussion, carried on in regular debate form, the audience asks questions of the debaters. These extension debates promise to become more and more popular. We believe that Dr. Kerner, in his accustomed progressive way, has rendered a great service to forensics at the University of Missouri. MARTIN R. KRIEWALD1' Coach a Top row-JUERGENSMEYER, JENNETT, HALL Bottom row-BROWN, KERNER, RANKIN, KRIEWALDT Page 223 FRESHMAN SQUAD Top row-SUTIN, SHEWMAKER, KRIEWALDT QCOACHD Bottom row-WETHERILL, ALLEY, HUBBARD, RINGIER, PADDOCK I The Season ' V Debating began at Missouri the first week of school. With the first announcement of try-outs, a squad of sixty appeared. After several rounds of lively competition the squad was cut down to a dozen members. In the course of the try-outs the first extension debaters were selected, C. P. McKinney and A. N. Lages being successful. The freshmen debated the question: Resolved, that the United States should adopt the Cabinet-parliamentary'form of government. On Feburary 23 they' met William Jewell, and on the following night a team from Park College. A The first inter-collegiate contest was with Washington at St. Louis, March 2. The second contest was with Kansas at Kansas City, March 9. For the past two years the annual Missouri- Kansas contest has been held in Kansas City, under the no decision, discussion plan. As a con- clusion to the year's work, a two-man debate was held with Oklahoma at Columbia, March 23. On the same day the women's team met Lindenwood College at St. Charles. -. VARSITY SQUAD T op T0w'-ELDEAN, HALL, MATTHEWS CAssT. COACHD, LAGES Mtddle row-REAGAN, FRYE, KRIEWALDT QCOACHP, MCKINNEY, JUERGENSMEYER Bottom row-SNYDER, LADINSKY, TRIPPE, JENNINGS, JOHNSON, LEE Page 224 1 REAGAN FRYE TRIPPE MISSOURI Vs. WASHINGTON Graham Memorial Chapel, St. Louis, March 2, 1923. TEAM Missouri-Negative ' 1. FQ E. REAGAN 2. J. G. FRYE 3. ALVIN C: TRIPPE 1 Question: Resolved, that the inter-allied war debt should be cancelled. MISSOURI Vs. KANSAS TEAM , Missouri-Affirmative 1. BENTON M. LEE , I 2. CLIFFORD P. MCKINNEY ' 3. F RED ELDEAN Question: Resolved, that the United States should immediately recognize the Soviet government of Russia. LEE ELDEAN IXAICKINNEY Page 225 JOHNSON . TRIPPE I MISSOURI vs. OKLAHOMA ' . Auditorium Jesse Hall, Columbia, March 23, 1923 TEAM Missouri-Negative 1. L. R. JOHNSON 2. ALVIN C. TRIPPE MISSOURI vs. LINDENWOOD St. Charles, March 23, 1923. TEAM Missouri-Negative 1. MARIAN ALLEY 2. CAROL HUBBARD 3. JEAN RINGIER Question: Resolved, that the inter-allied war debt should be cancelled ALLEY ' RINGIER Page 226 f M , .,H,.I1f--,.0-. - .... -. 1 A, ,. . '.- u ,,,. . "M"M0 fl! f ? 1lffLffu,,Q,f,W f . L" f . A 3Wfff Wa, mwZZmQ,QuIf 111 I , "7 Wham I ' ,v.,4 f 7. ' 4-ip: V 1 D IW' 1' rw' , , 44w,'WwwW ff' -Q. A - ,pf -- ,Mak 6'h,,,, .- Affwwfcv W1 H ' f"W52.f V A 4, 1 + 1 fx" . 'H' IW! fhhl. 67,,u,,,,,,,..:lWm wWl,fll,,l! n fu' 'll f f . "' "' WNY", 1f"'q f'f,:.fg" ll M, umm L 1:1 1" ln, ,mrum,,, ,,,,unn H "Il I Il nmltlp M111 I u 1 Y W V W I1 jf uh ""'1.,.,,...,,m"" ' I 'W""35"' 1' QQ, 110, ......, . If VJ pl? 11,71 K Ir ' l,.m.,fl 'I , 1' Wfflfrfff 117' ,f 1 llllllfllfflfff 5 f 0. ,,,l ff' f J . I ' l l'77WWWfW4lW Q my' fn ..g"""W ,w4f:of:ffffffw4ff4w' 2 - llflff 111111 I ffl "ff, - fy ,f f ,ff ff! '01 ,Nfg9g211jfvjQf",gQ31",nf ' 'v 1. ' ' 0 ' :1411:2f:5i::12:11':Saififf - l' M" :"ff'Cf",9'Z5"1"1fZ:! ' ,iq A 'wa 1 wifcifz :if ar-'w . III,Ijllllllllllllllllllllllllillll 5 , . - qw VkZf::,:::,::fzcjizzcjfjcyllf ,1lurl"1,1nufufrIII""""'I X "Huyff1?Eii22f22f,22fW7MWI""7l' ff"' f"'f lflfll : Ww:e2faz1:a1M'f X K Q 'fd Qjk A X- 0 IIIW' numb, ll,,,,,,,,,,,,, Im ,,,,,rImHm' I11j12Cg2g654,f' 1 If ll ll ' ll f IIIIII f I lun' 1 I' ' IWW 1,00 ' lf, lim I7 V' I'-11" WI 6110 ' "5'?7f7y ' ' - W , WWW1 A W Q VA ,Q 1. .Ma - um- ' -. fx.,-'v X .S 1 Page 227 I J 625llllllllllllllllllllllllllllllllli-Eu . Ill Qi l . if! I 2 1 E : , S :1 1 5 : E E A E 1 1 E E " r: :A ill illlllllllllll lllllllllllllllllilll-E0 JOHN L. OLSON Miss ELIZABETH ESTES Manager Queen Yhe 1922 Bczrfzwczrmzrzg N the night of October 20, some twelve hundred students attended the 17th Annual Barn- warming of the College of Agriculture. An old ramshackled wagon, drawn by a mule, delivered the invitations tied up in miniature bundles of wheat. The decorations were made of autumn leaves, cornstalks, and pumpkins. A miniature mill- stream at one end of the gymnasium was a very attractive scene and caused much comment by the visitors. The number of visitors surpassed that of all previous years. Approximately six thousand people passed through the gymnasium between 5 and 6 o'clock. Miss Elizabeth Estes, a member of the Pi Beta Phi Sorority, was crowned Harvest Queen by Dean Mumford. Paae 228 GillllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIEBW gl! E , ' f 95-llllllllllllllllllllllillllllllllllllE0 l ERWIN F. MCEXVEN Miss GLADYS MCKINLEY Manager Queen ' The 1923 jjl0Z!7"7ZdlZ..S'77Z Scoop fD4mce gg HE fourth Annual Scoop Dance was one of the most successful dances ever given by the students in the University," according to the newspaper report of this year's journalism frolic. . The ball room of the Daniel Boone Tavern resembled a huge ice palace with its hundreds of icicles, artificial snow, and colored lights. A reception was held in the Red Room and then dancing followed. Punch was served during the evening and a midnight luncheon was enjoyed at Harris'. The throne where the crowning ceremony took place was a sparkling bit of the frozen north- land, fashioned from a huge imitation iceberg. A The Scoop extra was sensational and full of the latest news, including a picture of the Queen. The unique programs were in the form of a miniature book with the front page of a newspaper on the inside arranged in eight stories and two extras for the order of dances. The favors were yellow quill pens. A Page 229 v 1 R. I if GEORGE E. BATES Miss ELWYN BRIDGENS Colonel Honorary Colonel , JfYGilz'!cz7jy YM!! I HERE is a certain glamor about the military-about uniforms, smart equipment, and the clank and swank of all things martial-that cannot help making a military ball successful, Missouri's 1923 Military Ball carried out the War-Like atmosphere perfectly, but its other features alone would have guaranteed its success. Rothwell Gymnasium had been converted into a frontier stockade. As the grand march proceeded across the ballroom floor and halted at the south end of the stockade, red lights began to Hash from the blockhouses, and the sound of guns was heard. Then a breathless frontiersman entered the south gate to announce that the 1923 Honorary Colonel was without and demanded the unconditional surrender of the 1923 Military Ball. 1 ' Two orchestras furnished music throughout the evening until after two o'c1ock. A midnight buffet luncheon, vaudeville acts, and a favor dance were among the features. March 23, 1923-Missouri's twenty-third annual Military Ball-is stamped in our memories. L, - Page 230 GilllllllllllllllllllllllllIlllllliw OE-IIIllIIIllIllllllllllllllllllllll D0 0EE!lllllllllIllllllllllllllllllllllllliQ 0EllllllIIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIPEO SAM ENGLISH Miss AILEEN CASE Manager g Queen Sf. Tafs fall HE 17th Annual St. Pat's Ball, given on March 16, was voted more beautiful, unique, and successful than ever. The dance hall was decorated to represent the Hall of Battles of an Old Medieval castle. Everything was courtly, and at the end of the Hall the throne for the Queen had been constructed. The hall was Hooded with various colored lights from an original arrangement of lights suspended in test tubes filled with colored water. Miss Aileen Case was escorted by a score ofv attendants to the throne where she was crowned Queen by a representative of St. Patrick. The ceremony was beautiful, but the appropriate decorations and lighting effects created an atmosphere which made it even more impressive. Between dances several specialties were given by Christian College girls. Late in the even- ing a delicious plate dinner was served. Page 231 Ik Page -232 fm v Y. M4 "G a'-f ,1 A f , J 2 ,Ef- IH' YA Qt ,r gl iff-, Z! ' .- 93 si LA 4 3 1- '15, 53 mm- wh ffl 7'Pfw5,f:f-' 'Eff' 5315-1,V-:Q-v"15545E-5-1,3Egr.- 4 s1'1:Ql':Al,,5'-1: ,.: -1 -- ML, H Hn, 1 'fn'-,Sit-. 7 silvifpi- 'agp , A. .2 ,Lg , Z.. -ki .A -f . 1 .5 cz X: 5 uf , Y '21- A J-5 ., f Q tx. r X !A,. ' A 1-fs-Aw. . w 4, "P U:zT' .""T,:J fr-W f iii? :iff 2 ,L ',,.1-:V , -',.,,,.Aff..:f 2 -ig 1 311 1 E3 E 3. 7' ' V Mr- qrwt, . :vf -,, -4' L iz: -1 " ,Ei 'gzfh T N --V - - ' - 1 .-'-.L ':j -T " 3 ' 3-fi tri 2-f Elrfqlx'-3 f- i ': 5,1 lA iv-:---M f I 1 A-1. -it 21.-- :T i -f-I r g ....,Ti?l:v-l: E- :F-g, A - -. 14: -u -R. ---g 5' Q- A - 'lf V '--'T : """"Y, -------- e Y - ., .,-- 'H--A 1 ' ,, ,ff 7.3, 1- L.: .. Y - ,-1' ?-' 2 '. L4 'S 4 f- - . , 71- ' Y 3 ... .1 avg-,E - 9 :. ,t.. nn Z ,-- gy, L, ,, L13 .,,.. - -,J -A :- 1-Ag' fp,-gi' ,J - -..--34 L " 5 5 E 55537 E55 2 A-:Zi ii-T. " W - -3i'1":" " - - . - fir: . -f-7 , .-fu: V 'L 1,-7:3 75, E-ig 5 1575i "" 5: '1..: -N:-' :-' -:,-Tf"' ,- -. - "TIC, .i..'Tf1,f,?g , 2:21:51 :- .qr in-' 1 3 gg - 2 f 17: .5 5 -sz-'f'7.111-4f5s.e.vs'.a' -.:E . ..:f," " 3 -gfi '-T sc: 1 5 If mr: 11 : : :5 1- : A 'rl T'-ii - ' F- in -:'1..-l ,,i.L.:. 5:51,-.:.-.A::.: .2 --2: -174 'z Shi-'Q' M11 F5-E 75: .: jgi 1:.-- E ig - . .fn FV ,,, '-f ' I T '74 -A I I I 2 L: .1 1 ' W - .L?:-iw: ft,-.:r : E? "" " 2 ".,. -" '- .wr :,-, :ms . "' , :L ?5?5j: 4 -n: ,- ,, .:.,- :Z 4. ff: :w-:J -1 :,.--'f-:::- , .....: -,ff ,i T-' -- -?.., :xrqgif -' 'Lfg P: 1 I :J 12 ' - . ' Y !-TEE. L f , If- -zu 1'-2?-:,'aEka .' E2- C-2-'f-:1 7:1 . -T.:-:Q 5?-fi.:-l'1f' 1' - ,L- -4-Lf, 1:-':E? f 5 -25' 3- . E : 4: : rgi- -FE Elf:'i+:-.EELT-LEE-1.fi:3.l'? ?-.6435 E -- ?'---112' 55 55 E: : 5 5 2 f:-F52 - ' Fw P 1732 EET-:F-LE? - ?.E El 55512 ?' Er- --4557? ' 45 .. F- " E E 3 7 1? 1 ' " E 1 7555 . ifl fi E : ""'i7Eg: -TE"-3' fTE'57'3i.'-'515'5i'-f.".fi'1T1.4?1fi 'T'-:EE-'1'!Tf f '5 . -Q: .- 5 5 1 : 5 ,V - - ,-3 -ann.: :-2 -was- -115:-5 5-'-QL: f: "lil 51'-'-.:r 1f::.1.:f-Sw," if-' '--:.. 4: : Q. ' 5: : 4 2 2 2 ? : : - , rf'-':,aTE.E'-EE.v:': 'Q':5jE'lE.-:H 4,5 -241.-:.- E-315' . -.:: ., , E: E 2' gi 5' 5 2 - -25225 ?,7.Jg ' , yzpi:-E r 4 -" E-'E .2 3 ' 3 E 3 2 E 5? 'ff ' ' L: E 5972: """ "-1-3:+f',i -?1'1.H-" -Yfe A111517 --,., Ei.,l:'-'--f..-41' + f- 5 Q.-::'55'5 2 5 5 1 Z ff 2555 E k i : 55 ,,f5'5'J 'h"' 'iin x T-::i'?5 Pl'i'?E?E. 2 rf-G lQ1:a:.g4Lf 1 '1 ,. 1 3 3 : : gf s ,, g J.:-,:.w IQ- " - ' ve.: -1-.., : f , --:l1.Tif .zlaflig L f: fg 12 5 :. - . 1 fav. '-mr.-:."'Cff.E1--vc ::.:'5:-:' AQEYQY' Q r f -1 -:, .:,:- f: -L., 1.-1 45.-- L-3 f . :P 3 1 F 4: f ' :.ra'::::,-.q- v, - :Ez 355: 54. 91,51 ju, gg .-:.:' :pug -9 , Q-1"'-,435 ,. 3 2 E- 1' gi ' ? I Eff,-52545 Q ,.,s5?g 3 T 1-4 li E5 f : QV 3 37 .um HL-:wiev:frLfE'gUa -L':'f.:' :' .. :fgfY- 5143: 'E 1219.-ff' Im- 55:5 -f?,EfE.5' ,: 'L 1-2 fi fi-QT' ' h . .- A 1 -11 v:- 4.-:qw 5- - 2. '-9' - -. Ev. ',.-fx:-1,5 2 F- E 15.2 1 ' 2- - if - -- 5 '7"'r'T'T 'ig '1? L-'?5:1'5. .. fi-42-145 -:-,-, 5 2 i A':", H ' ... 'f 53 rs ?. fi-:g':-11L?.E5.m a-,:g?f.:f,i-15 we-.rggrf FL -.L-1-.ra ,5zE'E i ig'--. .:.-: 3 -refs' .L-' f' - ,1' .-if f , i f. :ang , 1' :"'S.-,-E'J. .1 3 -QL. -4:1-57-,E -E - 'T : -- ---H : - 1' ' " 'fM:.1-...Ll-.. ,. , --Q-yr L1 1: .Fifi .V :gg 5-',:p,1- 4, .1-, ::,. v.-5:q: -: :1:. - 1 g-: if - gg K , ..... 1f::,vl"11 ' " ' .. g.m,-- f.- rr-,ga 553:-rl.,- 31.7 ':7d'1:s :1':f: 1?-si-1. :J L1 L ' ' 'f .':: af' ll?-'Ifi':r .. 4:--' f'-'-Miz?-r:i'.: Yes?--W 'G'-fa .'r-fij.-:'1.:11'.F 2' L-r"'flf11"5 2-E'-'Q Tl fb ' - -, 2' - lf" 1-2 ,1p:::11'f'E 11151- 121, EJESE. -G: sf' 11 1 ral .,. .... '2 '-Li' 1 --.-'ff-1, Q " ""- 44? g- 3 1125. :..-f.: -" 'S'1:'EE-If - ff? 1 w- :W 1 ?.i. .1 A ' . " .,:f.L:-iaznff. E5?L3a.-al ...Jf'-31-2.1-5.71-1ff :?:P:.':4 5 T-J' 1 -21: Q T , ff. rx 7 f 4 yfgqij- --Q-'f':-'sf -'ff-5.5-::'::" :QQQGV e- ng: 1 1 f 'if fl" ' Z fiitrsz- --'Jiri 1: ,, . " 3- , , 5,-1-:2gn.j4:1.:-:' 12 2: er:-:L::sa"' -+5 Q-1-gJ.,.-ae'-2-1-A, -3 ,eq auf: :..,, ::,,:, if? . " -:haf fx ' ff fivuwf l-fri'- llfi . . .: - ' 1 A .Z ,,.. ,V I , Y , .tg-.yqvi :fry 1 15-" ""... .-.A qi,4......,,1-.-,-x,--1, . f....,, '1 -' :L M 4 . - 2'-Ima'-:P .iPL --"..-:fr.1v':':--'f'-f'+ - -- 1 Lv Lf. , .1 - ,-f- .' fx. E A If-' T, ' 5 ' f ' ' K' ' 5:1 ic:-L:--.ggsg -'1'L..,:1'.:,'T-73, ,. TZ - 112: ., v 1 f fs fr. ' - f - Q-sc '- :I 5 r :-1 "'- '+.'1seE F - z -- -'--:1f'-- 1? "" -fs EFT ' :xr 2'. E. ? 1- .-,ah f - 1. cp: E-:. L:-. ?-. :gss,:,z:,f.nns, .5'gl3bJ4, .,eE5SZl,, 5. 7:21. V .Z ,., : -- - - : . .4 2 , ' ' gg.-:.-.': zz' dur.-,.... .f.---',r:,:?:f:,""', ,- A- . '-J, Wivla- 1. ,fc .4 2' -1::f:1.3f"4 1 2 5- - v .. Q,-12.1 2353 28'E,5Ef..'EIfT!3,11'1i - -4. 1 1. rf 'T 1 - 1 , . -::.' :. "' '1.- ' , eg-mu-1:-..'.-"-D? - J.. -ETF.-r" ' Ca . T m' ' 21? - - -- I --.A -" rg 1 - 2 2 v1".1,.-:e-5'E4"55-2 RW V 25 aw: -pf E . V .. .-..,......-.w.w.,m..:1 .1....A.-.mY...,,,A..,L.....wf..,,-Nz.,-g,,,l - , Y ' ig M 2: gf: L:-.v :: e fr-'L-I Q 522- , .. Lt-wiv T 1 21 -G- r rs'-1: 55 4 nv. ' 2 :S . . 1 A ' 1 ' 5 r. vii E 5 F53 5 - 3. 5.315 .. :. ' 1 ' ,, :Z f 3- 2 E E L1 ...-fa. : g, -- Q:-1: ' --f.7:-:.:..x 15355-,-. f ,f...,...hF - ....- ig- .I 54: Q... -M --. Sf' f Vp -5' . , . . . . raise 255 5. ff.3f:e2.f,f a , f.fg.e' eE'-F ' - '15 -.-1 1 : 7, , ' 1:1 2 I 2- -'1::' ?f.' :'g1-.we-. 'HMV-:SYk.'?L1fwf-1-1-W'-'-:E-d:'P:"1r. ., .. :: Q-4 : T- , - ...ff .f 1 .V V f .. - ,-1 :neu Shi.: z:Y....q,::....fg,-L,f-z--ff .-1, I 11-N'-,..f.,:-Ja, r- -gf: an ff: E.: 1-- - Y e 51-E 2: 1: .A V , Y :El-,IF if F32 ,..-M-.1--,f:.:"'r::,-5-5-.: :,Q'fSv . a ni 3 1, - - - ': - f- I '-1 ' - 4: H .-:I I 'I F-fE 2? C:-1 "1-'B 'Qi'1fg:: :: :.-:R Q-'55ffwi'FS "' 5. e -sw.,f.v. 4 , . - gg, .1 4.1 : . . 5 :fc ' : ...i L1-. '.::1,, ,ri , 3 E...g,:,-L.. Say,-.5,5,,-L....wg,. :.-1 ...el , ,.,- ,,...L,..n Z. ,- -, .um lf: ff .. - e 2-,fr Lu, :1 Q :: Q.: -.- Sul-.,-.::z.:':.:'.:--B:f... i...."".-z-.5 -HL - Luz... . F.: :..-Ei.. ..,.., ....:.,.:- .-' 1' . f A1-rx' ' ' --P f - +- -- - it..-' 1:1521-E 'S' 5'5:!:L : t: ::-.h-..:.::253 .L-L.--7, az E35-":.E3.S E.: E P: - --,am 1-5. -4 , L-:fm 5 gi , , -W .agar 'Q 21 :5 L-1 ,-1,-Q 1: Ee: :.-': :.:f.-: .., 4 4-U -,.-Lwlggfg .- ch-IE :. .-1 :. '-- 7 ' ,f.11?E.:' - 1 ' ' fr.- -,sl L3 -4 E.:-.r.:fL: F5 -5-- -E -:gg . fi- -V - 111-1112: 5 . af 1 ::: Quiz ' -.za E '2 1 5 .f-.-, ' -'f'2f - - A 1- - - 4 " wi' -' flifl-1-'fl-'12 -11 La.'.m:",""'-"E'f-JFS.: f'-"fi -1-21251 Q17-' E: . L W, ,. t"1 - - , 1-::, f 1: LL, .- Vs:-1:5 iw ' 'I--'5vf.'r.':.1:. 12?-'-"3':.:.1':: f : , ' .f 13: 4 M-4 Z3 3' J --. f f? E -- 5' 4 5 '? 4' M ' -- ' if I-Y ., : ., 113:-: vs.:-..f:g5 2 vim. f: 'tN ,' " ' H vi ' T.. IST L' ' nf 155--., 'Jvr-4f'F""-".2' ijfb 1? .L.':,'f'i-"rf Qyzgri-J.H:Tz.'t"'5'.?-T3 .Z-AH F' :-4 2 ""f'1':7-3 Y ,W 1 ..- .A 4. if 1.1 ....1,...:..-.,g,.41r-,:.e...'y.:a......-.,.-,.....,...,,f-2 -xez.-..7,.,....z. 5... ,--1--::L:.. f:... .. ,s-U... . f f V A' . -' " Yi . ' 7? L ...-TJZTT' 41.-. x-.-- .,-.,-Qgiuwf :.:..,'--N 7:v:,',x .vf .-15: -A. 5 .x Q-gq' ,- -A. - ,, -.1 :L ,, ,W . -4: ... .. . ..,.,., .7 -1.52112 W:-5 ,...,-,-,1.,.,.4 :..-.fLT.,, ..,,,g,-,:,-1.41111-.,. L. f ...-4,-Hz. I ai' , :rr -: Y fi. pf :. .:'?g-rg.:-:':: -.L-ff:-gf.L-.L as-.'r.:v1v . 'S-iz.: - :Ame 7: - 5- , - ,--- - :Y r- 'fr .r --.- - - :eg -If .,,- 'gf-z--,,:,-,'1 5:- - --gee.-1 - -"" 7.a... f--7 g..g..q,.v.1,-,.:. 45: --F:-:,,hv.M' - -,-y- 1 1: f.. 4 We , '1',3'g 9--1 2455 EE:-21:4 :.1:g:- 'J -..f 1 fr Y - V-f 3 1' 5 Y : 1:-gn -'iw r-" -1 ---v- . ,EL-?'E'.r5' iii-.i":5':' :A "fy re' EE 'S 'ff 'T ii 5 , 1:6 2 5125 5121 -'f f'-135-vgfE5,2,f,f:2 Eg EE-Ti-J 5 if ' V ,-I?ElL ' - - , ?g : ::: i:lE:EJ." L3 - -'-AVI" """h" ':-'I-",5E'2'5 EZEEYE, Y - -1' 3.1122 1, fi 5 5.5 .fi 5 5 ' Q 1 "ar ch- : si E':E'E E T-:f ' ' ' , 'X 5. 1 : . 'Hg 4: 5 1 F Q : '-QQ.:-:',?5.-E'f5.,a's1.m',.q:-1f:,:g-?::3f'-:4g--Aq':.'--1.4.4.-:,. flrv --1125.-13F,5s' - ::': : 7: E -' 5: 1 2 51:5 5 5 - .-" .2 H- E .fi - . 'gs55FLv: 'w' v-if:57 v-s a: ""'-"fi-':1'.- E 1 - axis? E' E 5 2 E 1. '. , Lziiff 2 S E t ,-. F35 ' , 1 - - E ?'1 1- T '15 1 :V 1 .f: :. E - 4- 1 - 'EI' E ? 4 - --. d ' 'T 1' -f 2,5 F: 347117.14 .-rv: 2.1-.f46,-:f', . . vff,e".E'5 -ig. f :-rl: - N 2 if :Q - -, - Y : : .J ' -2 'Q - .:v:.-,'.:,:2 ff-2 xrkr-7,5 -:gf-gr ::m.':f.-..1.f3::.-:::.:,f,-'4.f..L . z,-xg'-g-. irq -. 5,2 2 3- 74.-: 1 Y 5 ' - 1, Q5 5 ? i 1 , :wuz 7, gi, E 5:1 . 1 IE? A ' T' 45' 'ir 32 -: J- E ' E E ?: :., rf-JE? -7 455 rf .A :F-3 3. 5: EE -17 ' 'fi i :E 5 if b I- .? E : ' ' '5'5'? 5 '7" ai f? 1g" 'f i ?' :L 5:,1,1'E z N1 f 1.-I' E E Y: ': r - - fir: FF:-1- -':,g:f1-'-1'.m4':22.'.wr4SI-L' -- --. 'M P -1 ' - f -,1f',f -I--1 f 2 ' ' 'Z ' 3 E 525 :,.: . : 'z 5: -3, I - :: :ies --- -,ga3':3?f " 'jf! L?l1-'Q:'i" :V .x " 1' s-2? fi .. - -- 'i F f. f : "F-'.E.E'Ef ' 5.5.-'ggi-'llgdg-EgEEg1if - 1 --W 1- . L -:- .4 - 1: V r' 11" '1 1 22 3 E 5 E E i : 1252"-1 .Fifi-ya'-r:L'-.Ef::f.: :fm :-':.:.:. zu: :.-:Lv-.. 1:25 :L . -: . Q.. :': 1: 5 T 212 L f - ' p , ' . ' izfnrfgb-,Q-,:.:,: :':.,:1:-. gf --2 M.-'T i ' 'ffif ? If 1, - ,Q 1 1 1 Q.. - Q J -1'i2'? 'I'El' 33?1'H'-ES:-:'E'E- 'f'? 'N 'Ku I 4 ' -' V 1,MT.,44 fir.: ::::::.:,:-,ff 'rLvL-"- ' iff, ,, . ...-- ... K , ..,r -1,04 i- -:'+4k- nie' r--1 ' 1 - -.1 - r . e's:!'fe1a5 f2: -12:25-:VA -:f.:.: 11.- ""' ' -I 1 -A V- ,..-., Y .,:-1.11 N-...DaV55Z:i14: ggrkr W--f-5-igigigig. z.: . -::'.: """'- -M - '- ' ' L - M QQ, fan-- ' Q faq? 4 :NEW 'WP '7 6717, V4 .. .K ,. 71"i5i:-2:1PF"'-':'- h V ' 5 ...v ' F 51 , Eiiivzi-5'E .- 4-.' -.,g:. -1, zgiy, Lg.-1 .,.,.. ,,... w use ,z-:"' 6- ' ,525 .3Z:f2i'5':'3' 1 - -u N' .A '1 N I IV L . 2 .II .fm ,hh :sv mu' ,ma x "'- I n .uiF:,'-- .-114 J An, .rr " ff 0.5 E33 , W 'aug vi f 33+ ' lr Z irgl' . 'Wil 49' ' v , , , 'I JW' 1 : ir ! ,Q A - W ' If 4 BB J r N' 1 W gig? Er ' dw' 1 '-gktz, -,xg , .il ,, ,. 1713: 3 M,-'. Q 1 f.. qifxf 5 S 5 .elif A Z F Q wi 1335, 553,33 ::,z5,?: ' 'Wi-15' 'H' ww' " f 4 "" f"f,1fWgW" "'A" 'TFVWQ N "'NI'if 5" '-fu -If ffy? Sh Q iz ff" .Wi I, h I, 49 A ..-.-.':fG'3.. ' .- "H ' .-r .-:c-- -'iz'-12-.-'-.. -.. " i5"""'f:?!'f:H':g-'-'Jim. ,.-:!:::z-.'-.1,-Z:'5sf- '- - .4-14 , if - :x9':.1-,-I-'Z-'.1.1,g,-, , -:z-. ,. .5--' ""'-lugw: ,.f91r-I.-4.1:-., . .. .. . f. . .,.. . 1, ,. .. . . gh.. . . . 4, ,...,. -"!"3f.'.-17:1""44 ,i::. -!5!i- M ri "-1n'H:i:57-::::1'-- 'v ..-.-gf .-52?-, ' "5"7"':..5f2"-5:1-'z-, . .,33'.-.f,4.. ..:vg V. Us 4 -1-..-.,.,, 'fwz..C-gh--.-.-,g ..:fz'.-I-359'-'15 - .:1:" 1'f5'1f""' 'lyif--liifitigf. 513:-g?,2f,g:' "-4 -. :3-j.-f--.- 1.:. ,- wa- .::- l !s.-::-1. '-1 'f-'D'-':'1"'f-ini!!! r' Sfififv .. .'T':f.'5J"a 1 v3f:g.g4igiZ31::2.3f..q,,1 -.,.,gf5g',-:GH ig, 2121-12. :..':.g - , 4g3i:,g-:ff1,5-5'.-3::,:,-.. ..,,,,. ..,f.f,:..'.'::--:-pg. .-:.1-.:f .- '-1'.'Z Z11:g':'. , . ' . -' :. ,g:::::1:5" 4.-.:,':-1'-'uf' :::!1:7:1.A fiiffiikif:-. ,A . 511:-zifghfi.-:S14-tfr:11-1'.'niifgqj, . . 'fa-:mu , P31 '- fag-331,:,1, '':'11:115-T51233329,591.5-Q'34.-5:53i:I-i'g:g5v:g.:'r.5:5:--gggw' ,, .win L, Q -.'.-,-,-.'q:-,ag .zu :, y , ,-:.':Q :.'-.., - """- A-54525: - ,Z g4k'.H-'bv-b1"" ATU .- x 543: n III1 I u ""A ,rv P U1 PL cn -- Q nE'.in ",. .n..1I vfn:Zinnlunnlwizllnnummli',i WH ""--ff'.., W---I-warn llllllllllllllllllllll Illini! l ' J Q Uv X., Qfftfzletzk Department ' aff ' Director of Athletics . The f'Tiger Spirit," symbolizing victory or defeat with honor, but always clean sportsman- ship, is the nucleus around which Tiger Athletics are built. Instilled into the student body by "Bill" Roper, coach of the historic team of 1909, the spirit has grown until today it may be said to be a University institution. It is a spirit of clean sportsmanship supported by the slogan, 'You can't beat a team that won't be beat." It is the spirit of fair play that has hoisted the Old Gold and Black of Missouri to a top ranking position with the schools of the Middle West. - As Tiger Spirit is characteristic of University athletics so are our athletes characteristic of Tiger Spirit. Foul play and unsportsmanlike tactics will not be tolerated. 'The defenders of the Old Gold and Black have fought hard-for the love of the school, and for the love of the game. Victories they have won and at times they have gone down to defeat. But whether it has been defeat or victory it has been achieved with honor by athletes who are real sportsmen, real men, and of the best students of the University. Page 233 Page 234 HENRY KKHANKH GARRITY Coach of Football and Baseball A scrapping star of the Prince- ton Tiger grid and diamond, who proved his unusual ability in developing a remarkable Tiger backfield. GEORGE BOND Coach of Basketball For three years a star of the Missouri Basketball team. He developed a team of national reputation this year. Page 235 Page 236 ROBERT I. "BOB" SIMPSON - Coach of Track Having brought much fame to Missouri as a star of the Track team for three years, he is keeping up the pace he set while wearing the Old Gold and Black. , HERBERT HBUNKH BUNKER Captain of Football An athlete, gentleman and scholarg a star in football, basketball, baseball, and track, Page 237 Page 238 ARTHUR "BUN" BROWNING Captain of Basketball For three years a member of the Varsity, and by virtue of his scoring ability and wonderful floor work the outstanding for- ward of the Valley. BERT EVANS Captain of Track ' One of the stoutest hearted - quarter milers who ever paced the boards and cinders for Missouri. Page 239 Page 21,0 HORACE D. FICKLIN Caplain of Baseball The hurling ace of the Mis- souri Baseball Leam-a veteran who is playing his third year. hmm. qw, 1,41 1' ,1:,1' 1 13 1 I' I1 1 I"1'1,I'I1: 1 ,,,1 I I1 1 1 1 II IIIUI 1 11.--,1I.1.1II1II 1 1 IIIIII I 1111, I,11,111:1I 111 , ll ' 111,11 ' IIII f'1""'I1 'IIIII 1I'1"' 1 1I1 IIII MII 111 11' III I I 1 1, 1,1,1I11II II IIIIIIII IIIIUII 'IIII I II I l11?111LII',1111111111, I , H In 1 H 11111111 HI I HIIIIIIIII1 I Il I 1 I mmm' I 1 11 1 IIIIIII 111111 ' II I ' I III IIII H1114 11' I III' IIIIIII 1 1 ' I I II IIIIIIIII I. I I111 11111 IIIIIIIIIIIIIII I "mm ll 1111111111 111111 I lllll ll I I 1 llllllll I 11111 IIIIIIIII I I . WI I' HI, 111 hm 111111111 I1 I1 ,1,11 11111111 Page 2 111 vw. I 1111 11:1 --..-.-- I I I I III 1'f':1fi':j1If11fi11-11, ,IMIIII 'III ", '- -- ' , ' A I 11. I II' I -.IQ , 'I"'f'If'I" "'I"1I'1 'II "' I: ..I.I1----111111:'::'::'r:'::f1r1--I..I , . 1'If"I"1"," '1"1"1"1"11I .1 In 1III1I11:'f:'1 -"' "" ""'-II ' I1:,1fI1::,f:111:' I'1I:111A1I:1:I1I .11 'l,11fIf!:1n4,..I lllr mlimw, Inum. I I , , .1,,g:I:2:I,,Ij,.,I-.fIf""I' ,,,,..'C5fI""'Ii I-.I 'f""'-51' . - J' , I I j .I?f.'ff:Jf',IjII!f'fff5If'I!"'1iIf ' 111ff""" I ,,,,, ,,.. . ...I - -f"1I1"'I, 1 I I ,I -"I, - . I 1 ' Q '-v'.f'.f'.1',1' IIVIIIIIIWI 'I """"""' 1 111"1 ' I '-" II 1. - f:I1::1':,I':1",1'I III IIHIII' I ' IIIIII' - 1 ' "Il, Y ' I.I:I:?:!II 'I IIIII' up 1 11.2-'1-1-1 ' IIIIIII .z"'11 'K ' H I'I'!II1I:'I III 1III llnlllvll' IIIIII IIIIWHII ' "III KA V' - ' Q 1 'II11'11 1, 1 Il! f11I1:,,.1 --1' ' "'. 1,111.11 1 I il 111' .'1,.lH , . : 'IIIIIIWI IIIIII""""IH """" "'- - --114' I '11 III II 'III' '-...H '.'I'1,' I I I - I Ip "" "" ' IIIMF -1 '.'l.l"'HIHW WIIILIIHIHI!I':::::::::hm'i'1111 'WI 5 'IIl1'l'IIl:I..l1'..II I ' I K -.lun L 11-,huh ll ,,.,,.11"' M1 ,VI ,Il H A A, V"1,i'II" '1::,'..1I1h1,"I' ' , I I "'I1:1:::::1.Lnmmvl pihnn' 'IW .... ,.1IIII II ' 1 I "I1'.."11k."IIl1.::II IIIII I I11,2l:::11::::g11:::'I,I Y F AI.: ..---1 111JH1'f' fi -I V- Iv -IIII I1.m:I'1q:"v -I .hwmilllil Il1lIIII111l1'l1' i :VI ' V A ,'I'5I1l'.l '2,:jIf1'j1,' 'I1111.1,,m. Y IIIII III 1 t n' 'I Mi 1' - V :1:1fI IIIII II II JJ gwwxxix HMM WUI' II .h 'III' ' I I I I 'gg5534,.:2::1:,,:f.:,:gIj1:j111I MII III I I1.I1I,WIIM,11I,I 'JA III ..1.... I,.'1 V. N 1 11111111' I I I IIIII I .111 1.1 .11IIII 1 I, . I I F I M IN NI N I Nh H III 1 'IW 1.111111 V A tlmIll1'i.L"1Ilu-"'I'I I I I' I"f""" III' IIIIIIII .I I - I . I II I II. 1""' I ' H If - .'I J nl I.:i1f?:5a::l..1I 111:12 IIIIIIWII11 Izmnw' I I I . IIIIH I VII11 I W I I"IIf::'--If'-II.. IIIIII., I . I . . II ..-11.. I I -1-1 I1 I I I I I , .1 I I ' - III1'- 'l"v" IIIII 1 11111 I" 'I ' I ' ' I 1 II.II1""" I ,,,,, ,,,,,, , ,,1-'I IIIII- I,1!L.,J'II,'I1 "II - II? ' I A 1 - ' - 'I , " 'I' 'III5I5Iff1:::--11f""I' ' I "III I-.'II"'111 " 1 I Z I I1 1 I ,55g555III fI,If1I II ,I l I I I 1- . ' ' ' "EI ,i f , 1 js 5: ff' 5 'III UQ 11.1155 III" If Ji --W . 117-,i ' I 1111111 . I V 1 qi IQII Y-" I ik-I IIIIAQI .AIN 111 ul V m,1111111IIv- 1 1 I LII 5. II MII .L 'I I' 1 I ff-1 1 9,11 Il 11II' I :Q . I I . ..... I 1 II"...I1 . . "'-' 'I 3-'ffl' M 'Ill I 'Il ll IIII1 II, nn- ' 111 1!1111111"Ii' . V pI I-gI11111:.'.1.111111 . . -I III ,ZJV In Iifmlli I .. I"'I 'III' 1 II" ' 'I I1., I,.1f:IIIf'fI1 I . -I .1 I I ' ' ' - II::.:::::::::::1:::1CiII"' If I . I' I I ' ' I . I I ' I 1 .E 5 .ij-1.1 .....1..-.l- 'E 3 5 :" fr A 1 -3 if k 'ima I Aff x f 3 ,I 1 97 wggr ' ' GR X9 I Football G. , g g - ABI fo ' If VALLEY CONFERENCE STANDING 1 W L T Pct. Nebraska ' 5 0 0 1000 Drake 4 0 0 1000 Kansas Aggies , 3 1 2 .750 Missouri 4 3 0 .571 Ames 2 4 A 0 .333 Oklahoma 1 2 2 .333 Kansas 1 3 1 .250 Grinnell 1 3 0 .250 Washington 0 5 1 .000 ' , THE SCORES N . - Missouri 23 Grinnell 0 Missourii 6 Ames 3 Missouri 0 Nebraska ' 48 Missouri 9 St. Louis 0 Missouri 10 Kansas Aggies 14 Missouri 14 Oklahoma 18 ,Missouri 27 Washington H 0 Missouri 9 Kansas 7 To? Row-LINCOLN, KNIGHT, F OVVLER, DUNN, VANDYNE, BUNKER, KELLER HILL Mzddle Row-LEWIS, ADAMS, F ERGUSON, HAYS, WERTZ, ETTER A Bottom Row-WALSH, BOND, PALERMO, SMITH, SCANNELL, MACK, BUNDSCHU Page 21.12 eview 0 f the r S M5011 2 il-l-l BY EDWARD W. COCHRANE CSports Editor of the Kansas City Journal-.Postj With record crowds in attendance, a high standard of sportmanship among the players, and the best brand of new style game yet exhibited, the season of 1922 will go down in history as the best football campaign in the long history of the Missouri Valley. , Unfortunately, two elevens were tied for the championship when the curtain fell on the schedule-Nebraska and,Drake going through the year without defeat. This was due to the fact tl at these teams did not play each other. It was generally conceded, however, that the powerful Cornhuskers were entitled to first place. This was based on comparative scores-the crimson horde, from Lincoln crushing every opponent in the Valley by a lop-sided score. " The surprise of the campaign was furnished on the final day-that day when the Tiger and Jayhawk always meet in mortal combat. Whipped by Nebraska, the Kansas Aggies, and Oklahoma, Missouri was not considered a possible winner over Kansas, a powerful machine that had romped over Oklahoma and had tied the Wildcats 'from Manhattan. But the defenders of the Old Gold and Black, reconstructed through psychological methods by Z. G. Clevinger, "Chuck" Lewis, Bill Roper, and a few more, fought the sort of battle that might have given the Cornhuskers a close, hard game, and beat Kansas 9 to 7. Page 243 The Turkey Day triumph of the Tigers put them in fourth place with a percentage of .571 for the campaign. Four games were won and three lost. It shoved the old rival from Lawrence down to a tie with Grinnell for seventh place, the -laywwkers winning but one conference game and that from Oklahoma. 9 Missourixbhad an unfortunate year. The material was splendid. The mistake was made in the employment of Tom Kelly as coach. VVhile he knows football, at least knows bow to construct a good line, he was unable to get the best out of his men and the result was obvious before the season had progressed more than a few weeks. A change had to bemade in the mid-season, which never is for the best interests of the team, The change worked wonders with the eleven, but by the time the Clevinger-Garrity-Lewis combination took hold, it wasftoo late to rebuild the machine as they 'would like to have done. However, their success, aided by Bill Roper's talks in the last week of the season, will go down in Tiger football history as one E W Codmme of the most brilliant achievements yet recorded. It is the concensus of opinion of experts who saw the Tigers in action all year that they would have fought itout with Drake and Nebraska for the lead had they had the same coaching all year that they had when Kansas was whipped. One other team that deserved a great deal of credit for its showing was the Kansas Aggies. Light, with few outstanding stars, the Wildcats played a brand of football that made them the sensation of the season. They had a series of baffling open formations, using the forward Hip more than any other team in the Valley and their speed made itx possible for them to beat teams that outs weighed them many pounds to the man and should have held them. The Aggies finished third. Ames, starting out with a rather close game with Missouri, looked as if she had the material that might be worked into a team that would be a strong con- tender for Valley honors. However, her season proved very disastrous. ' Page Zhlf The Missouri Valley has never seen a better team than Fred Dawson turned out at Lincoln. Such men as Hartley, Weller, Noble, Peterson, Scherer, and Wenke would make any football squad in the world. The Cornhuskers started their march through the valley when they romped over Missouri. Then they defeated Oklahoma, Kansas, the Kansas Aggies, and Iowa State in the order named, each. by a big score, the Manhattan team giving them the most serious oppcsition. Nebraska ' deserves the place at the head of the list for 1922. Drake's football team was a splendid one and should be placed second. The Bull Dogs beat Kansas, Washington, Grinnell, and Ames. It was unfortunate that they did not' play Missouri, Okla- homa, and the Kansas Aggies. They would have encountered trouble with the Wildcats at least. A game with Nebraska would have determined which was the better, of course, but there is little doubt on that questionyinf the' minds of football followers of the districtinh' Oklahoma, Grinnell, and Washington had "Chuck" Lewis Very disastrous seasons. It was the worst Ben Owen's Sooners had ever experienced, but they did not have as good material as in former years. ' A It is notable that the standard of sportsmanship of the Valley improves every season. During 1922 there was not an argument with an official4this being largely due to the high standard of 'officiating-and there was not an act on the part of a player in the entire conference that could be termed unsports- manlike. When it is considered that there are about 250 players who take part in about nine games each, this is remarkable and it is a tribute to the type of coaching in the' conference. The gate receipts throughout the Valley were large, making the season a iinancial success. It is hoped that the schools in the Valley will keep up their rapid athletic progress and that as much interest will be shown along this line in- the future as has been shown in the past. Page 245 CLYDE SMITH CAPTAIN "HERB" BUNKER S enior N evade Tackle Weight ,zoo lbs. - "Herb" was All-Valley center last year and All-Valley tackle this year. He played the greatest game at tackle on Thanksgiving Day ever witnessed on Rollins Field. He possessed all of the qualities of a typical Tiger captain. . Sophomore Sapulpa, Okla. Center Weight 178 lbs. "Smitty" is a fighting Tiger and a great center. He has the stuff to make a successful captain for ' next year's team and an even more successful center. Page 246 "AL" LINCOLN Senior Webster Groves Fnllback Weight 195 lbs. "Al" was a great fullback and received praise from coaches all over the country. He was the best kicker in the Valley. He could easily make any team in the United States. JOHNNY KNIGHT Senwr Kansas Czly Habfback Welght 180 lbs johnny was a dependable player at all tlmes He was a good kxcker and a fme passer CHASE VANDYNE Senwr Sedalza, Tackle Wexght 198 lbs Chase was a real flghter on the scrubs for three years but came 1nto hlS own thls year and showed what perseverance and grlt wlll do TONY BUNDSCHU Senwr Independence H ab' back Wexght 160 lbs Tony was a game grltty player IIIJUFIES prevented hmm from bemg a star of the season Page 207 u u ll ll ' , ll YY I u ' n ' ' - ' ll H li 11 Y . l n i P. i I. 1. i i . l l 1 l l V A RALPH KELLER Junior Jonesboro, Ark. O Tackle Weight 200 lbs. I ' Keller was a worthy contemporary for VeanDyr1e. When Van went out and Keller in, it was a "heads I win, tails you lose" proposition. l F l l w i l . ,. if , l' . l lr Page 248 ROSCOE HILL V Swim' N orborrie Emi Weight 190 lbs. Roscoe was a star tackle last year but was moved to the end position this year for the good of the team. He made a "cracker-jaclff' as Wilson of Kansas will admit. x ' ' JERRYLEWIS - Sophomore ' Newggwn Guard Weight 185 lbs. jerry played 60 minutes in every game. He is the best guard Aprospect that Missouri has had in years. "-IOH NNY" WALSH Sophomore Pittsfield, Ill. End Wleight 185 lbs. "Johnny" has the stuff to make a real end. He proved this in the games against Nebraska and Kansas. "JIM" PALERMO Sophomore Kansas City Guard XVeight 165 lbs. "Jim" was a lighting guard-165 pounds of W pluck and determination. He could always be depended upon to get his man. l'BOB" HAYS Junior Sweet Springs End weight 175 lbs. "Bob" was our fastest end and best man in receiving forward passes. He is going to make someone hustle for their position next year. Page 249 arg flat ! 1 rl lik? , l:l1,i Sill r i V ii .1 U T 3 r li u il 'X n I l I, l i l l l Y l V J l l L i ' "ART" BOND A y Sophomore Perryoille Hahfbaok 1 " Weight 170 lbs. The more tired "Art" was the better he played. 1 The faster he ran the more ground he gained. We expect him to be an All-Valley back next season. g l l L lu ,I , il we ., 1-, - iii 5 . 'Q Page 250 .51 V4 . 'lili H15 HFORRII-E" FOWLER Sophomore Kansas City Fullback Weight 185 lbs. . "Forde" is a great kicker. He is a fine ground gainer and a good passer. He is expected to be one of Missouri's greatest backs before he gets through. "TIN" ADAMS 4 S ophomore Kansas City H aU back Weight 185 lbs. A "Tin" is a smashing, plunging back and a good passer. Opposing lines had better -look out for Adams next year. "BOB" SCANNELL Sophomore SL, Louis Quarterback W'eight 160 lbs. "Bob" is a scrappy quarterback with brains. lVe predict a great record for him in the future. ELMER KERSHAW Senior St. Louis Quarterback Weight 160 lbs. "Kersh," playing his third year of Varsity foot- ball, got hurt early in the season. He played a fighting game and made a good pilot. "HARVE" XVERTZ Junior Graham Junction, Ia. Guard lfVeight 183 lbs. "Harve" is another fighting guard. When Palermo went out and lfVertz went in, the team felt just as confident as before. Page 25 1 ,ig L, as ,, Jl'0'.r.r0ufz' 23, Qfifmel! 0 A HERE was a shrill blast of the referee's whistle-a momentary pause-the Tigers and Pioneers charged. Lincoln's toe caught the pigskin squarely on end and sailed it far into Grinnell territory. Thirty-five hundred persons were on their feet. There were sounds of body contacts and thuds as football warriors hit the ground-then a piercing yell from the bleachers as Hass of Grinnell was downed on his 30-yard line. The opening game of thet1923 football season was on. Grinnell was represented with a fighting aggregation, but it was no match for the Tigers. Plowing through the pioneer line at will, the Missourians started their score in the first eight minutes of play. Bond carried the ball over for the first score. Lincoln failed to kick goal. In the next few minutes Walsh received Lincoln's pass and ran 25 yards for a touchdown. Lincoln kicked goal. A place kick in the second quarter by Lincoln' added three points to the score. An intercepted pass by' Knight in the third quarter for a 55-yard run gave the Tigers another touchdown. Lincoln kicked goal. The Pioneers had difficulty in making first downs and time and again Were forced to kick out of danger. The Tiger goal was never in danger. . Y l . I T T .4 .- , - V A 'K :' I I 5 ' ,sm . tai.. r. f Page 252 fs , 5 :ff -J! 1' n . - , N , .ii 51' ,'-"lf - - K i - ' 254' 'K-- , . f- 'K if - 9' '. X ,Af'ffAQ - QQ: ' gf -,515 A 'ff c. eg- " .3 X ce ,..f.f' , :af 54- - .- - A X. , ,f-, , . A' . . W . ,F ' n'3',"31f5'J :?'f r21'?r'.xfP+4?' Nil, Q A 'T?.f"'7 '1' .f -. L .U im. ' M -ff' -Q ' - - . -1 ,- i Jl'G'ss0urz' 6, Mme: 3 CORING two field goals, Lincoln kicked Missouri's way to a victory over the Cyclones, in the Tiger's first game away from home. It was Home- coming Day at Ames. A heavy rain the preceding night gave the teams a muddy field to play on. During the first half, the two teams fought up and down the gridiron, both failing in their attempts to cross the goal line., Lincoln played a stellar game piling up the yardage, while Fowler and Bond worked well to hold up their part of the invasion. Two attempts by Ames for place kicks failed, and Lincoln's attempt to kick from the 40-yard line failed by a narrow margin. In the third quarter the ball zigzagged up and down the field. A poor kick by Ames gave the Tigers their chance They advanced from the 35 to the 10-yard line on the recovery. Lincoln's place kick from the 20-yard line was the first score of the game. In the last quarter a long pass placed Ames in a scoring position, and they tied the score with a 32-yard kick. A few minutes later the Tigers were on their 40-yard line. Lincoln's attempt for a field goal was successful and gave Missouri a three-point victory. The muddy field retarded the work of both teams and the ball was fumbled frequently. Page 253 N 1 f 5 1 nfl" '3f'Q,v'-. li' AfA. T ' -,.2 f ' r V"' . . V V , I f ,. I I rf,-'. Mgifaria 48, Jl'C2'.vr0m'z' 0 ' HE Tiger spirit of Hght was never more in evidence than on this day at Lincoln, Nebraska, when Missouri was defeated to the tune of seven touch- downs. A record breaking Homecoming crowd attended the game. Outplayed but never outfought, the Tiger warriors would not bow to the superiority of the Cornhusker eleven until the final whistle announced the close of the game. The Cornhuskers plowed through the Tiger line at will. They scored two touchdowns in the first quarter, three in the second, none in the third, and two in the fourth. The Tigers' valiant efforts to arrest the advance of the Nebraska men, and gain yardage on offensive play, were futile. Nebraska retained the ball throughout most of the game. The inability of the Tigers to pierce .the Cornhusker line for first downs, forced them to kick out of danger time and again. The Tigersf played well and deservedly earned the title of "a fighting crew" bestowed upon them by Coach Schulterof the Cornhuskers. They returned defeated but smiling and embued with a new determination to Fight harder. The Nebraska defeat was forgotten and the entire school took up the cry, "On to St. Louis." A , - I age 251: V Jl0.vr0urz' 9, Sf. ,Qzzzlv 0 he Tigers failed to deliver the goods according to dope, when they met the Billikins in St. Louis on the St. Louis University Homecoming Day. The Tiger victory over Grinnell and the overwhelming defeat of St. Louis by Grinnell had given Tiger rooters hopes for a 40 to 0 score. The Bengals won by a touchdown and a field goal, but it was a poor exhibition of football by both teams. The play was' slow, listless, and several fumbles increased the monotony of the game. I The Tigers were playing "off color" and the Billikins 'game had been betterecl in an effort to create a team that would defeat the Tigers as a Homecoming attraction. The Billikins failed to pierce the Tiger line and made their best gains on forward passes. The Tigers gained at will. Several times they were within scoring distance but lacked the final punch to push the ball over for a score. It was a victory for the Tigers, but' not one which aroused much enthusiasm from the enormous crowd which packed Sportsman's Park. Page 255 Jl'Us.v0urz' 10, QWJQS vfggies 14 Q HE Tigers and Aggies displayed a style of play and fight on November 4th that had been unequaled in previous games of the season on Rollins Field. It was a test for supremacy of speed or weight. Tiger weight was first to prove its effectiveness. Missou1'i's heavy line and backs crashed through the light visiting line for the first touchdown. Lincoln kicked goal. Bengal rooters went wild, but only for a few minutes. ' t Using a series of dangerous open formations and forward passes, the Wildcats flipped the ball down the gridiron to tie the score. There were many moments of tension and suspense. Again Tiger weight pushed its way into scoring distance and Lincoln booted a beautiful field goal from the 40-yard line. V In the fourth quarter the Wildcats launched another passing attack that all efforts of the Tigers were unable to halt. The ball was passed over for the winning score. ' ' . In the remaining few minutes of play, the Tigers fought valiantly for another touchdown. The final whistle halted their advance down the field and a great football game, bettered only by the Kansas game, was over. i Page 256 I E 1 i x f l i , l I 1 i wmv--f ----'rf ...-... --,f--.-.,,.,,,... ..... Jlffirsourz' 14, Oklahoma 18g HE T' ers laying their third Homecoming game of the season at Norman, lg 1 P rallied in the last quarter but were not quite strong enough to overcome the lead established by the Sooners in the earlier quarters of thegame. A strong wind was a deciding factor in the game and hampered the actions ' h fi t. of the Tigers in the second quarter as much as it had benefited them in t e rs ' t . A Sooner scooped up a Tiger punt for a fOklahoma scored in the second quar er ' T' unt 25-' ard run and touchdown. A long pass regained ground lost on a iger p Y and a few minutes later the Sooners scored again. Attempts to kick goal failed ' ' f 'l d to kick goal. both times. Oklahoma scored in the fourth quarter, but again ai e The Tiger's rallied in the fourth quarter and swept the Sooners before them Ha s in successive gains. Bond plunged through right tackel for the first. score. y raced 15 yards for a touchdown after receiving Knight's 40-yard pass, for the second score. Fowler kicked both goals. . of Art Bond into the limelight of Missouri N The game marked the advance football stars. l I Page 257 Jl'0'ss0m'z' 27, Wd.S'AZ?Zgf07Z 0 fter losing three conference games, the Tigers came back strong, showing renewed fight and 'energy under the new coaching system, and won an easy victory over the Pikers. The Tigers played a game far superior to that of the visitors and were showing av. marked improvement in forward passing. ' l s The first quarter was scoreless and the Pikers were kept busy kicking out of danger. Bond went over the line for the first Missouri score in the second quarter. Lincoln, out of the game with a bad shoulder, was substituted for Scannell to kick goal. Adams was then substituted for Lincoln. In ihe second half the Tigers gained at will. Bond scored another touchdown in the third quarter. Fowler kicked goal. In the last quarter Knight and Bond scored touchdowns. Fowler kicked but one goal. . The game marked the turning point in Missouri's fate for the season. With. the Kansas game just two weeks away, the comeback staged in the Washington game placed the students and athletes in a more confident state of mind to meet and administer defeat to the Kansas University aggregation on Homecoming Day. Kansas had reason to be confident for Missouri was apparently "out of the race" if statistics were to be accepted as evidence of her winning ability. ' Page 258 mm QjfYUss0uf'z' 9, Iicfnsas 7 ' N a drizzle of rain, 20,000 loyal Missourians packed the bleachers on Rollins Field to witness the Annual Valley Classic between the Tiger and Jayhawk The story reads like fiction. It was the old story of the team that came backg a fitting sequel of the M. U.-K. U. game of 1909. Recent years have not witnessed a harder fought game on Rollins Field. It was a battle. The rain was forgotten, and umbrellas were thrown aside as the Tigers plowed their way through the Jayhawk line toward the coveted goal. Forgotten were the other defeats of the season. Forgotten was the "dope", of a K. U. victory as Tiger player and rooter united in a fight for victory. A Lincoln's touchdown in the second quarter gave M. U. a six-point lead. In the third' quarter, after several unsuccessful attempts, "Link" booted the ball from the 45-yard line squarely between the posts. The Kansans forced over one touchdown and kicked goal. The final whistle found Lincoln complet- ing a 40-yard run around end and the Tigers on their way for more score. The Jayhawk backfield worked perfectly but their line would not hold. The Tiger line and backfield worked like a machine. The game was a fitting climax to the season and 20,000 voices sang "Old Missouri" as it had never been sung before. Page 259 J 451- le 1 5 Freyhmrzfz Football f o fizni-"' rws i liiffff "" Iwi 752953 hree hundred and seventy-five ,freshmen composed the squad when the call was issued for freshmen football men last September. From this army athree-team squad was developed. With promising material, Coach Dunckle whipped a team into,shape that overran the varsity in scrimmage. f If all of the men return next fall the varsity will be filled with the best material that has everibeen found on the Missouri field. In Stafford, freshman captain, Missouri will greet her future premier tackle, while . ' Sutton and Richerson will be right on his heels for tackle positions. Trimble and Shoop, centers, Cwvh Dfwfkle N olley and Palmer, guards, Harris and Hennessy, ends, are all varsity material. In the backfield, Whiteman gives promise to be the best halfback that ever donned a varsity uniform. Sommers will make his name feared throughout the Valley. Karleskint was the best defensive back on the field last season. In Moulder, Missouri will probably find the much-needed quarterback material. He is calm, runs and passes well, and is a safety man who probably will not be sur4 passed in the middle west. , ' 1 , P098 260 -X X 2 Q x gX Xs X CI Q S i Xs X 1 S X 5 5 1 XX XXX, 1 is X S X 1: X 5 X i X 5 NX X X XX X X X X 'ig x iXs, Xvsx X iii 1 11, 1.x1X 1X Q 1 YXXQX1' 1 X X, N X H 1 1 -X 'XX XX 5 X S X1 X5 X., S 1 X X g R X sx 1 Xi 5 X ? S S X' t S S 1X X ff' Z WH , 1140 I 4 ufff' :mul ll 'I E II X XX 5 XX s 0 I fl K Ml if df X S E X X X X 5 X Q 1 E Q X X QX XX iX X Q 1. 1' 1 X X S Q x X 55 ? x X 11 XX X QS X XX X is X g W m 0 ll XX Q I I ,riff Q 2 X 111 'X as QQ E Q it ESN QX x 1 Q S X g X XX X X SX My q X llll XX xii X si g 51 X X s XTSXX E X 111 :-1X X X Ni NN X E 1ssN1 NN:X XX E 5 ?xq X i 1 E 1 2-S X s i X S Q s X S S 'Q Q 5 M , 5 m S? X S Q Page 261 X, 1 1 J? 1 . . if E ifis 1' F -' 1 f X:-5-:X E :5 1 :1 s .51 :Q 1: - -if .Q 1 I- AQ gfx ,LX .11 E1 - . :S ' : -'- Q 1 -' Q f - '- 4' : :E XX X 1 . -X ., LX 'X . -- -:11 E E -f 1 X' -31 X 11 , 1 1 .X X- ,- -ig .1 1: 2 9' X : if XZ' -S5 " : P fe: ::1 S 5 . 4- -: 1,5 1 iw V 1 - ' '- s ' 51-5 ' 2 . 1' J 1! 'c Nt ' 1 f:X-' sz. QX:S X g X X5 Q Xi? 1 -: X X 5 E 1 E 5 E E 1 5 Fi E E 41 : :1 g 5 4 , .- ss X ss I 5 X1 X- . :: 1 X: r X . 55 1 . : : X v - -. 15 'S 5 f 1 5 1 Si:-X - 5 :Q 3 1 ' -' - S 2: 11'S- 5 5 1 S' v?1:?.- 1 1 S X X 1 - 1 us- 1 ,X : 1 , 5 1 ' E1 if X X " - ' ' 1 -X : X151 31 X- - - - ' : X X X- X- -- 1 : 1 5 '-Q 1X 5 It 1 . : 1 E 1 155 XXS 1: 1 ss 1 s ' 1 E - : Es E 5 1 5 1 1 ' 1: L5 ' 1 i k 1 1 5 E 1 S A E 1 1: 1 E S 1 1 5 2 : E S X E 5 as 1 i E 5 2 s 5 1 1 ' ' " 5 X XSX - 1 Q:-sg . 1 Ei-E 5 1 :fees -Xt 5 X 1 Sli 1 5 X 1? ji, 1 5g:j.?j,..:,g.1.,-,,.:,.?-..i.5::.:g Xs X 5 5 E ,' S 1 :'f.f':?i-'?'::3: 5 : E - ' 1 5 5 5 at S x I ' 5 E S 1':'5-fisii-".f.if11 S12-":':'f:X 'Q E 1 -X S 5 S 5 szfsfg if X1 X sg S 1 X 5 5 X :il-" '1 53' 'FE-x 1: 1 1 :-Tl E 5 E 5 , EX " '1:53 'X X? XEESS s 1 1 :vs X S111 " X . -X--9-1 . 1 s s 5 S S S 5 Eff: 1 N: 'S 1 XX X N - "" 1321 - .1 S E 1 5 5 E 5 Q . X '1?::X G. :X ini: ,.-' 5 5 5 S S 1 S 5 151 111 - lfs ..--' 5 S 1 s 1 1 I 1 X X: N-Q E1 1 2 f ." 2 2 ' : 2 E A . S55 511 S':2 EN 1: S1 : S: 1 1 1. E2 11511111 15151511 SES Xssss-Es-' - 5 1 111 ', S11--15 E SESS: :S -5'5E.2S . ' 1 1 X N 55 S 1 X Q 2 : E: :Q ' : :. : .5 ': ' ' 1 XX X:X . 1 1 1 : X g X X .-X 1 - L S N 1 X :X 1 '-s 1 1 5 E 1 1 S 1 , ' ' . ' -X E . ' . -N 1 : ' - - -, 'Q Y " 5 ' A , 5. X N :Q , . . . , - nz 1 - , 1 .4 5 X A Xi . . ,, , 1 1,5 V 13 l . 1' A . ' . or WM. ,X 40 9 Bafkefbrzll , " l- 02 f VALLEY CONFERENCE STANDING . X V W. L. Pct. ' Kansas .... . 16 0 1000 Missouri .... . 14 2 .875 Drake ..... 10 6 .625 Ames. ....... 9 7 .563 Washington .... 8 8 .500 Nebraska ..... 5 11 .313 AOklahoma. ... 5 11 .313 Grinnell ......... 3 13 .188 - Kansas Aggies. . ,. 2 14 .125 THE SCORES January 1 Missouri .... . . 37 Texas.. . . . January 5 Missouri .... . , 28 Grinnell.. . . . january 6 Missouri .... . . 50 Drake ......... . January 12 Missouri ...... 41 Kansas Aggies. . january 13 Missouri ...... 50 Oklahoma .... January 16 Missouri ...... 19 Kansas. . . January 20 Missouri .... . . 41 Amesl . .. . . . . January 22 Missouri .... . . 33 Nebraska . .. january 21 Missouri .... . . 26 Washington... . . .. February 3 ' Missouri ...... 38 Oklahoma .... February 9 Missouri ...... 35 Ames. . . . . . . . February 10 Missouri ...... 41 Grinnell. ...... . February 13 Missouri .... . . 36 Kansas Aggies. . . . February 19 Missouri .... , . 22 K. C. A. C. . . February 23 Missouri ...... 45 Drake ...... . , - February 24 Missouri ...... 39 N ebraska. . February 28 Missouri .... ' . . 20 Kansas ....... . . March 3 Missouri ...... 42 Washington ..... . 18 17 22 17 20 21 25 18 22 29 22 13 10 32 19 23 23 26 X QQ f 1 I is. IQSL wr-- Top T070-BOND Caoachj, LEWIS, SMITH, ELSTNER, LAWLER, CLEVENGER ' Bottom row-LESTER, FAUROT, HAYS, BROWNING, BUNKER, VANICE, WHEAT Page 262 -"'L . ..,"" . , eviefw 0 f tlze S-9615072 By JOHN J. SHERIDAN Globe-Democrat Sport Stal? HE Missouri Valley Basketball race was marked particularly by the close 'race between Kansas, the ultimate champion, and Missouri. Last season these traditional rivals, not only in the cage but in every branch of sport, tied for the lead with 15 victories and one defeat. This campaign the Jayhawker may be bloated with inoffensive boastfulness for he made the Tiger bow to him twice and finished with a clean excutcheon of 16 triumphs. Mizzou completed its schedule with 14 victories and 2 defeats. Missouri and Kansas, because of their respective meritorious performances of the preceding season, were again adjudged the most logical Hag contenders and it was no great surprise to the disciples of the Valley court game that Kansas finished a game in front of the stalwart Tiger. 1 Probably twoof the most exciting games of the deceased season were those in which Kansas beat Missouri. The first of their memorable meetings took place at Columbia, the Tiger's own lair, and the score was 21 to 19. The con- test was as exciting as the final figures would indicate. The closing battle was waged at Lawrence, the Jayhawk bailiwick. By winning, the Tigeis would have tied for the lead, but they lost 23 to 20, and Kansas became the undisputed title-holder. i Des Moines' Drake ive furnished probably the greatest shock of the season. The Bulldogs, with the rating of a second division quintet at the beginning of the season, Haunted a consistent scoring punch and a fairly fine defense, which combination enabled them to finish third. They won 10 games and lost 6. - Page 263 Ames won fourth place in the Conference with nine victories and seven defeats while Washington playing a bunch of "newcomers" and hampered by injuries to Lyle and Schnaus came up in fifth location with eight victories and eight defeats. Many of the coaches were surprised at the low berths in which Nebraska and Oklahoma finished. Both had husky looking teams but neither was possessed of speed and accurate shooters-a combination es- sential to win. They ended the season in a tie for sixth place with live victories and eleven defeats. Grinnell was eight with only three triumphs and thirteen, defeats while the Kansas Aggies finished in the abysmal darkness of the cellar with only two wins and fourteen setbacks. The Kansas Aggies showed only splashes of form during the season. They always looked like they might be a fast snappy team before a game and lived up to their appearances for a time. Theirplayers fell down, however, after a third or half of the contest was completed. In spite of the fact that Missouri was nosed out of the title, the Bengals obtained the distinction of having the highest point scorer in the Valley. He is "Bun" Browning, left forward, who accumulated 240 points in sixteen games. This littl'e Tiger sattellite also blazed the way for all others in the number of field baskets scored. He registered 82. For his startling performances Browning was one of the twoplayers to be unanimously selected for the All-Valley Five. Endacott, Kansas for- ward, was the other. Each received nine votes, one from each coach or athletic director in the Valley. Bunker, Missouri center, recognized by coaches as the best all around basketball star of the Valley was given a berth as guard on the All7Valley Five. Center Wulf, was an outstanding star in the K. U. offense all season. In stature, he stands more than six feet, and his agile activities par- ticularly around and under the basket made him more conspicuous than the other members of the team, though it is doubtful if he would have performed as well without the support of two sterling forwards and a pair of ,inimitable guards. THE ALL-MISSOURAI VALLEY TEAMS fPicked by C. R. McBride of the Kansas City Starj First Team Second Team ENDACOTT, Kansas QCapt.j Guard HAYS, Missouri BLACK, Kansas Guard AFAUROT, Missouri WULF, Kansas Center g ACKERMAN, Kansas BROWNING, Missouri Forward WHEAT, Missouri BUNKER, Missouri Forward BOXVMAN, Kansas Page 261, Jack M1nner of Washlngton who celebrated hrs first year on the Vars1ty must not be permrtted to go untouched Mmner was a behe moth of strength to the P1kers m fact he was thelr greatest clalm to fame He was second only to Brown1ng 1n number of po1nts scored and also m the number of field baskets though there was a Wlde gap between he and Bun 1n the latter Drakes Hnrshmg 1n th1rd place was largely due to the sparklmg play of forward Wllhelm who was th1rd 1n po1nts scored and flfth 111 field baskets He comprled 202 pomts and looped 43 baskets from the court At all tlmes he d1splayed deer l1ke speed and extreme accuracy He proved elus1ve to all of the guards rn the Valley Hls passwork was l1kew1se commendable P1nkey Greene was Ames potent1ate He scored srxteen po1nts more than Wllhelm and looped three more field baskets Greene though I d1d not have the opportumty of seemg them both on the same court seemed to a tr1fle faster than Wrlhelm and certamly smarter The Cyclone forward was partlcularly notrceable for hrs wonderful floor work whrle the number of po1nts he scored w1ll reveal hrs accuracy 1n dumpmg the ball 1nto the net Coaches from nearlv all of the schools at the end of the season were agreed that a more thr1l11ng campargn was never completed They are umform ln therr op1n1on that the change m the rule wh1ch does not per m1t a foul th1 ow for a techn1cal foul was beneficlal and w1ll cont1nue to prove more beneliclal to the game Lrkewlse the penalty of two free throws for a personal foul comrmtted wrthm the boundary descrlbed as the scorlng zone met wrth unquahfred endorsement The season marked an rncreased 1nterest of sport fans for the game Th1s 1nterest was proved by the lmmense crowds wh1ch were reported from all games of the season The MISSOUFI and Kansas games were especlally attractlve and nearly all schools reported capac1ty aud1tor1ums on the n1ghts these teams played Interest 1n the game has mcreased so rapldly that the schools cannot afford suff1c1ent accommodatrons to care for the crowds who throng to wrtne s the Valley basketball games THREE HIGH POINT MEN OF VAI LEY BROWNING MISSOHFI MINNER Washmgton GREENE Ames THREE HIGH FIELD BASKET SCORERS BROWNING Mrssourr MINNER Washmgton WHEAT MISSOUTI , ' ' . . ., . . . 240 , ' I ..... 228 , ....... 218 , ' ' ...... 82' , ' I . . . . . 54 7 , ' ' . . ' .... 54 H Page 265 CAPTAIN "BUN" BROWNING f ' Senior ' Kansas City Forward 4 "Bun" is probably the greatest forward ever seen on a Valley court and it would take pages to tell his real worth to the team. Fighting every minute- always leading-he is a real team manl "HERB" BUNKER , Senior Nevada Center "Bunk," the giant of the Valley and a truly great guard, takes every rebound from the other team's goal besides always being able to score in a pinch. All of the critics place him on the All-Valley team and he well deserves the distinction. "BOB" HAYS Junior g Sweet' Springs Guard A "Bob" is a' man who can be depended upon for' forty minutes in every game and who seldom allows his man a decent shot at the basket. He is easily one of thegreat guards of the Valley. Page 266 'lDON" FAUROT Junior Mountain Grove Guard "Don" came into his own this year and has been playing with the speed and aggressiveness of a veteran of several seasons. - KAER VAN I CE Guard possible for his man to shoot. FRANK WHEAT Sophomore Kansas Cily Forward 'AOats" bridged the gap between Freshman and Varsity in la single season, and he has been playing the game as an experienced man would do. His future in basketball is very bright and much can be expected of him in his next two years of Varsity competition. Junior Kansas City "Van" is a guard of real merit-a man that plays a hard driving game and makes it hardly Pano 267 RALPH LESTER Junior Columbia N Forward Ralph is another of Missouri's dependable men and a great shot. He is a man that can be depended upon for his share of scoring honors in every game he enters. JERRY LEWIS Sophomore Netvtowu V Guard "Jerry" was a victim of circumstances. Had not - football taken up so much of his time during the early practices he would have been one of the main stays of the team. He is one man that Missourians can expect much from in the future. "MULE" CAMPBELL Senior . Odessa 'V ' Guard "Mule" is a hard and consistent worker with the true Tiger fight and is a real guard for any team. Page 268 VV VW Q1 Jwfyourz 5 Q, H GX ecard GX HROUGI-I three years of conslstent almost undefeated playmg the T1ger basketball team has developed and ma1nta1ned a reputa t1on as the most formldable Hghtmg machlne 1n the Valley In 1921 Cra1g Ruby capta1n of the 1920 team was appomted coach Through seventeen games he gu1ded hls stars each t1me w1th a score far greater than that of thelr opponents It was only ln the season s last game when MISSOHFI had already won the Valley Champ1onsh1p that the Kansas Agg16S broke the w1nn1ng streak w1th the1r dreaded Jlnfc P1dge Brown1ng was captam of that famous team and wlth h1m was h1s brother Bun and Shorty W1ll1ams George Bond Pookle Wackher Doc Coffee Herb Bunker and Johnny Kn1ght P1dge Shorty and Bunker were all placed on the sport wrlters All Valley team The next year w1th Bond as capta1n Bun Brownlng Kn1ght and Bunker as a nucleus and Hays Faurot Vanlce as the most prom 1s1ng new mater1al Ruby was able to develop the heav1est and most powerful team M1ssour1 has ever had S1xteen games were won and one lost that to Kansas Wh1ch t1ed the T1ger and the Jayhawk for the Champ1onsh1p M1ssour1 attempted to secure a dec1d1ng game but was refused by the powers that be at Lawrence Brownmg Bunker and Bond made the All Vallev team H1story repeated 1tself when last years Captam George Bond returned to coach the 1923 Tlger squad There were fewer experxenced men to start the season than there had been 1n the past three years Nevertheless the team developed rapldly 1nto a representat1ve T1ger outfit The Un1vers1ty of Texas was defeated 37 to 18 and every Valley team was elxmmated w1th the eXcept1on of Kansas The latter won two hard fought battles by two and three pornts respectwely One game was dropped to the K C A C team, most of whom were former M1ssour1 stars In these three years the players on MISSOUYIYQ teams have all been experts on the court, but slx of them stand out above the rest They have won fame not only 1n the Valley, but everywhere that basketball IS played These sxx are the Brownmg Brothers, Bond, Bunker, W1ll1ams and Kn1ght It 1S qu1te a co1nc1dence, but all of these men are from Kansas C1ty The players have been men, but the teams have been T1gers fur1ous fightmg mach1nes 1 . sliwfh, W ,.-'mis . ' 1 7 , fiilmh .--1'Pii2f. 9 .- 1 K :p a as-1...f : .,: 4, X 5.13 e ' 5 2" ' ' Y V ' - .sa do , X 40 Y Y . . . . , Y y ' I . ' . y 1 1 I I ' ' Y Y ' I K ' 7 Y ' ' ' ' ' K4 11 1: 11 ' ' ' Y Y f 1 ' Y Y I I Y Y ' Y Y Y ' I 1 ' Y 7 l I 7 Y ' Y 1 1 I ' ' ' ' rx 11 ' ' , Y Y Y 1 1 1 " Y Y Y N 5 , I I Y Y ' ' , Y Y " . . . . , . Y Y Y . ' ' 1 Page 269 -"" . .. "'- I Ffefhmmz P Q 7305 5656111 The 1923 Freshman Basketball squad, like the Freshman squads of former years, promises to furnish some players that will,make strong contenders for the Varisty in the years to come. 1 When the call was made for Freshman material, nearly a hundred men reported. In a few days the squad was cut to twenty men. These men have been working out with the Varsity and at all times furnished lively competition for their elders. The following men compose the squad: Captain Whiteman, Fordyce, Buchner, Perkins, V Marshall, Meeker, ,Brewster, Trenholme, Rex, Pennington, Thompson, Swenson,' Karleskint, Captain Loomis, Preston, Baker, McClelland, and Shoop. SAM VVHITEMAN With these men back next year there should be some lively competition for the Varsity berths and Missouri should top the Valley list. , ' The Freshman squad deserves a lot of credit for the work it has done and -it has done as much to put the Varsity near the head of the list as any other one thing. Our only hope is that when the call is issued for the Varsity material next year that we will see all of these men warming up and that they will be as "hot" then as they have been this year. 1 ' L 1 Page 270 x x -N . i x x . N N, - - N X x + X N x x X x N. -4 X 2 ,Q F S X : l- ss5:sikk : 1 N -S - -3553323 s SN x xg ss E S X x i fffs5sa' s ' E 1 - - X Q as B ' E E A -CQ': - ' S E E :ES 1 '-E5 ? X, E Q fs as 1:-N Q 1 ,S 2 . 5 ssxrs Suki ,SK -. 1 It 1-is ii f E E 1:55 'N 2' 5 E Q 5 S 3: N E 5 Q fr: P -:5 EL i is-S-. :S '- E : E 'is ES' 'S+ sa Q S Q- E-3 1 gig ia. g S? ' E ii S A E 5 xg.. 5 ,iii 5 :EE 1' . 'xxx 'El ' ' a -4- : - 4-- Q -xx . . - . .Q : -Q EM.: 1 E EIR: gl -.-.1 5.5 2 E H 5 SE E N '- s E :Q' S E YE . 5 ii E Ei ' 1 E E -1 1 1 1 . -- : , at : X N -, Q s' - Q V 5 E 'E S 5, .L Mg - : : x E s sb' E E ' . as if E 3 Ei E 3 '-3.3-Sziij Q gg xiii ,E x g. N i - -F - X -R Ng . : S " . :ask S ESQ g 5. . :L ' 1 3 E E f 5 :5 '. 1 fs 'Z 1 - X :. . . - . :: 55 ' e E 55 Q 5 S 55 3 5 5 . is S: s : : :: S 3 : 5 5 55 E if x 5 5 ff X S S 5 E : a E5 ' 5 S: s ' Q s S 5: X 5 sQ ' s 5 :: . S x r Q as s V s 'Q' ss Sit s- 5 S 2 iz 5 :fs - Qs4-- :fs s 'rss + 1 -A '-S s f s' -'E' s s is E -E g PASS ' SPSS S. if 5 E : :N xr: . : :SA-V2 .rsxlu V -sfsi if 2 S.: S1 .s.: :.X,4 : si swag :ss s:.s li: 's : s :HE A S s Q' . s S : - S ssssrssikss S -qsfsis' S s S s E5 as Sim' 2' Q' s 'S 'Z Q , S Q 5 5 QE E 5 E E if , : S : - S- 5 -f : Q S 5 S . f f : -: : S,Q5- 2 Sr - C- is 1.-1 ,Q 5 5 - 2 Ez' -- - - , -, 5 s S 5' s , S l 4 . 5 E . EE i . S4 .- ,EE ' .E-xx - A .F 5 SE? 5 5:i' ' 5 'iF5EfiS r iiii?' 1 ' N . F' 'AX . N- Ptlge 271 4 I 'P 2 Q N W1 , 4 1 i 3 vi F 1 . ' 1 i N i N W 3 1 z 1 ,,-- - Tm 5,5 Feb. 17... Mar. 3 .... Mar. 9 .... Mar. 23-24 Apr. 20-21 Apr. 27-28 May 5 .... May 12. . . May 19. . . June 1-2. . June 15-16 1923 SCHEDULE K. C. A. C. Invitation Meet, Kansas City. Illinois Indoor Relay Carnival, Urbana- Missouri-Kansas Indoor Meet, Kansas City. Missouri Valley Indoor Meet, Kansas City. .Kansas Relays, Lawrence. .Drake Relays, Des Moines. . Kansas Aggies-Missouri, Columbia. .Oklahoma-Missouri, Columbia. . Kansas-Missouri, Lawrence. . Missouri Valley Conference Meet, Ames. May 25-26 .... . .L . . .... Western Conference Meet, Ann Arbor. .National Collegiate Meet, Chicago. 1922 SCORES - Illinois Indoor Relay Carnival-Hamilton, second place, 5,126 points. Kansas-Missouri Indoor Meet-Kansas, 535 Missouri, 32. Missouri Valley Indoor Meet-Kansas, first, Nebraska, secondg, Missouri, third. , Drake Relays-Hamilton, fourth, shot-put, second, javeling second, pole-vaultg second, broad jump, third, discus. Missouri, 89 1-7: Centre College, NM. Missouri, 70, Oklahoma, 47. Kansas 65Mg Missouri, SIM. Missouri Valley Conference Meet-Missouri, fifth. Top row-SMITH, STEWART, C. SMITH Thani row-SIMPSON ICoachy, BAKER, KIEFNER, SURFACE, FRANKLIN, LYONS, BRANSFORD Second row-ETTER, STARK, TERRY, NISBET, SIMPSON, BOND, CUNNINGHAM, SHIMMER, PITTINGER, MEEKER Bottom 7010-UTZ, Sci-INEBLY, BRAsI-'IELD, RUARK, EVANS, TROWBRIDGE, SIMONS, WADDELL, Page 272 LINCOLN Z l Y ! I l l I 5 5. l C l I , i 2 I r G 'W' 1 . C' 'W' ewefw 0 f the 56411012 BY JOHN PHILLIP HAMEL A N eminently successful trip to California, with a victory over Occidental College and a creditable showing against the famous University of California track and field stars, dual meet victories, and the outstanding work of Brutus Hamilton, Missouri's greatest Olympic star, featured Missouri's 1922 season in track. ' The Tiger's. opened their season as usual with a strong team at the Kansas City Athletic Club's indoor invitation meet in Convention Hall, Kansas City. In this meet, as throughout the season, Hamilton was the Tiger star. With a heave of 56 feet and 1 inch he took first place in the 12-pound shot-put, was second in the pole vault with a mark of 11 feet 9 inches, and Hnished third in the 16-pound shot-put. Waddell, who also ranked high as a point getter for Missouri throughout the season, tied for second place in the high jump with a leap of 6 feet 3-4 inches, and finished third in the high hurdle race. Evans and Utz ran second in the quarter-mile dash, Meeker was second in the half-mile run and Trowbridge was third in the 1,000 yard handicap. Hamilton was MlSSO11l'lyS only representai ive at the Illinois Relay Carnival at Champaign, and placed second in the all-round championship, with a total of 5126 points. Osborne of Illinois won the event with 5454. l ,M -, . ,.... - Y F Top Row-POAGUE, SIMPSON, OGLE, BUNKER, TROWBRIDGE, SCHNEBLY Bottom Row-BURRILL, EvANs, HAMILTON, RUARK, VVADDELL, SIMONS Page 273 l l The Iayhawkers, for the second time in the history of the Missouri-Kansas dual indoor classic at Kansas City, took a victory from the Tigers, 53 to 32. The Missouri squad made a brilliant fight, placing men in every event but two, but the superior Kansas strenght triumphed. Waddell, with two firsts and a second, was high point man for Missouri. Hamilton had to set a record at 12 feet to win the pole vault from Rogersof Kansas. Missouri finished in third place in the first Missouri Valley Conference Indoor Meet which was also held in Kansas City. The Tigers garnered a total of 23 points, which were scored as follows: Hamilton, first in pole vault, 11 feet 9 inches, Maxwell, second in 880-yard rung Ruark, third in 440-yard dash, Hamilton, second in high jump and third in shot-put, Waddell, first in high jumpwith a leap of 5 feet 11 inchesg and Bunker, fourth in the shot-put. The Missouri relay team came in third place. Then came the California trip-the first invasion of the Pacific coast by a Missouri Valley track team. The Tigers, as was expected, lost to the formidable Californians, but, as Doug Montell wrote in a San Francisco paper, they were "Yet successful in defeat," and the team was to be commended, for in the face of difficulties, it was asked to overcome California 'at a time when the Bears were in perfect condition, while snow had kept the Missourians from workouts onthe cinders. Hamilton ,was the star of the meet, 'placing in five of . the six events he entered and counting a total of 13 points. -' i A V Then the Tigers dropped south to Occidental College to defeat the Occidental track team 67 to ,641-a victory in which Brutus Hamilton scored 26 points. At the Drake- Relays, Hamilton was again the outstanding star, taking second in the javelin throw and broad jump, tieing for second in the pole vault, winning third place in the discus and fourth in the shot-put. The Missouri quarter-mile relay team tied for fourth place in their event. "Bo"' McMillin brought his Centre College squad to Missouri as the morning attraction of High School Day, and the Tigers swept the famous Centre College aggregation down to defeat 8935 to 195. Hamilton was out of the meet with an . . . . i . .. , ,,,., Page 271, 1n1ury sustamed 1n a prevrous meet and Waddell took scormg honors wrth four firsts a total of 20 pomts Poague s race wlth Klmball 1n the m1le was the featule of the meet the two breasted the tape for a dead heat after a brave hearted sprlnt to the f'-lI'11Sl'1 The th1rd Tlger dual meet v1ctory came over Oklahoma at Norman the score bemg 70 to 47 Waddell was agam the h1gh po1nt man wlth 13 po1nts The T1gers took eleven f1rsts t1ed for two others and placed 1n every event save one Burr1ll and Slmons swept the dashes Burr1ll wmnlng the 220 w1th Slmons takmg second and Srmons wrnnmg the 100 w1th Burr1ll takmg second Poague s Hnlsh to w1n the two mrle run after followmg an Oklahoma runner for seven laps was a feature of the meet The Iayhawkers conquered the Tlgers for a second tlme 1n the season when the two teams met outdoors at Columbra M1ssour1 took the short end of a score of 51M to 65M Ham1lton was slowed bv h1S 1n1ury and counted only 15V pomts losmg several events whlch had he been 1n condltxon would have gone to the MISSOUYI column Poague two m1ler was unable to compete Schnebly Maxwell Ruark and Evans runmng the m1le relay for the T1gers set a new MISSOUFI record of 3 mmutes 24 3 5 seconds MISSOHFI finrshed f1fth 1n the MISSOUFI Valley Conference Meet w1th 17V pomts but Ham1lton starred agaln h1s last appearance 1n the Valley Wlfh a hurl of the javelln of 173 feet 1M 1nches a new conference record MISSOUFI took second place 1n the m1le relay and second 1n the half mlle relay Ham1lton took th1rd 1n the discus th1rd 1n the shot put fourth 1n the broad Jump and tled for fourth ln the pole vault Burr1ll scored MISSOUYI s one remammg po1nt wlth fourth place 1n the 220 yard dash All 1n all cons1der1ng the hand1cap of the three term plan whlch for three years has made a httle more than half 1 track squad ava1lable for the T1gers the season was a success Coach Bob S1mpson has been fxghtmg a losmg fight slnce 1919 1I1 trymg to keep track men 1n school and el1g1ble for two terms lnstead of one as IS the case w1th other schools Next year th1s w1ll be changed M1ssour1 IS gomg back to the old two term system and back to the top of the column 1n track Page 275 . A 1 - . , . . . . , - ' 1 1 1 . - ' 1 . . . . . . . V , - y I , . 1 - 1 1 - 1 1 1 1 Q I 2 1 0 L 1. , . 1 ' ' 1 1 . . . . , . . . . . . 4 L? 1 c . , 1 ' ' TAD SIMONS CAPTAIN BERT EVANS Sgnqfgr ' Seddlid ' Quarter-mile. Bert is an exceptionally good quarter-miler, as last year's records show. He has a pleasing per- sonality, is a. conscientious worker, and always willing to help the other fellow. He is a fitting successor to Hamilton. Junior Kansas City Dashes Those who have seen this underslung sprinter wonder how he gets over the ground so fast. He is a consistent dash man, and Missouri expects him toigive her rivals some fast competition in this sea- son's track meets. ' Page 276 KEITH SCHNEBLY Junior . Columbia Quarler-male Keith is a quarter-miler whose stride is admired by all. He has the ability and promises to develop 1nto one of the Valley's foremost quarter-1niler's. x "DOUG" VVADDELL Junior Kansas City H urdles "Doug" is a quiet and unassuming athlete. He makes good time in the low and high hurdles and makes six feet in the high jump. . 1 1 ,S 5' V if ll H l ll, ll H1 ll' ! ' I a- Y I l 1 5CAP'RUARK Senior Neosho Quarter-mile l "Cap" is famous for his part in the relay and his dependable work in the quarter-mile. He has the stride and speed of a grey hound-two good qualities for a quarter-miler. "HERB" BUNKER Senilv' Nevada Weights "Herb" is one of Missouri's foremost versatile f athletes. He has a wonderful personality and an admirable Character-a real athlete and scholar. He is gaining fame in the Valley as a weight man. " lr ll? ill Page .277 I ,A H 1 1 l , l i l l . lu lp Azul Wxl ' W I W W W W W l W W, W W W W . WW 1 1 W SAM UTZ Senior St. Joseph Quartermile Sam is an example of what hard work will do, There is no harder worker on the squad than he. ' He runs all races and possesses the ability to come through in a pinch. W r W il WW W1 WW ,WW ,W WW W 5 'Page 278 W 4 HAROLD TROWBRI DGE Senior Q Adrian. I Distance "Trow" must have some hidden power which pushes him over the ground. He is a consistent rniler and always has that necessary energy at the end of a race to win. "GENE" BRASFIELD Senior h Garden Cizy Distance ' "Gene" is a conscientious trainer and El hard worker. He didn't stay the Spring Term last year and consequently didn't make a letter. W I GXXJJWCJ GXQ 1 ' Q 'l 4' The YD7'0JP66'lLJ' 'l l' hough lackmg perhaps a star of the ab1l1ty of Brutus I-am1lton or Bob S1mpson MISSOJFI s 1923 track team IS the best balanced aggregauon that the T1gers have sent 1nto the M1ssour1 Valley Conference compet1t1on s1nce the three term plan wrought havoc Wlth sprmg sports at M1SSOUT1 As thls IS wr1tten the cu1ta1n 1S just about to go up for the Hrst act of the T1ger season w1th the three 1ndoor meets at Kansas C1ty and the Ill1no1s Relays makmg Lp the four scenes The men are just warmmg up and shwermg on the old board track west of Rothwell Gymnaslum They are as yet untr1ed The unusual balance of the tearr so far as the track events are concerned IS evldenced by the fact that fOl the Hrst t1me 1n the hlstory of the school MISSOUTI w1ll be able to send forth cred1table relay teams for all the events of a relay meet from the sprmt and medley relays to the four m1le event And 1n the Held events the T1gers also have good mater1al w1th a hkely squad of h1gh and broad Jumpers pole vaulters and we1ght men Ten letter men headed by Bert Evans quarter m1ler w1ll lead the Trger track squad thls sprmg They 1nclude bes1des Evans Schnebley mlddle d1stance Ruark mrddle d1stance Brasfleld m1ler Trowbudge m1ler Slmons dashes Bunker W61ghfS Llncoln d1scus Waddell hurdles and Jumps and Smz pole vault In add1t1on are several men who have proved thelr ab1l1ty to w1n letters but have not rema1ned 1n school for both wmter and sprmg semesters and several promlsmg recru1ts from the freshmen squad of last year Page 279 -1-il 1- . , , 0 Y ' . I w r .f -..,- " --1 ! E 'livvtf ET'-.LF ... J "-1' I A -., ff .Q 1'-5rE?fE: , ' A H Q 13 frxtgggf f' ' ' 1:5:r:4.-5.-' AA 1 .. rt. A- f f 4 , --.Q-.-f ' ' ' T ' U 11 2 r 1- . . ' ., . . 7 C - Y 1 Y , , , o A Y Y Y - ' 1 ' J 1 ' Q J ' l y Y s 9 - y S 1 Q , I y 1 , . , y Y fl Ff6flZ77Z6l7Z Trad 1 "The best freshman track squad in years, if not in the history of the University." That is the way Coach Robert I. Simpson sums up his estimate of his fifty yearling cinder path aspirants for places on the 1924 Missouri Varsity. Simpson named the following men as examples of his Freshman athletes: Mack Keeble, Austin, Texas, is a hurdler, sprinter, broad jumper, and javelin thrower. He holds the Texas scholastic record in high and low hurdles. He tied for high point man at the Stagg Inter-Scholastic Championships taking first place in the high hurdles, second in the lows, and placing MACK KEFBLE , in other events. Caplam - Harry Wagy, Bosworth, holds the Missouri Scholastic records in high and low hurdles. M Doss Richerson, Sherman, Texas, holds the Texas Scholastic record in the discus throw, 139 feet, and is the best freshma.n'weight man Missouri has ever had. Don Lumpkin, holds the Missouri Scholastic pole vault record of ll feet SM inches. He is from Kansas City. . ' ' A Maurice Moulder, Kansas City, is a former state scholastic champion in the half mile with a record of 2:02, in the event. Other promising candidates are: Cecil Coggins, Columbia, LJH. Cramer, Craig, W. M. Casteel, Cameron, W. E.'Roby, Holden, wi Newton, Neoshog and Gale Thornsberiy, Kansas City. ' T Page 280 i ' L' L i - 55555 ' ' - ' :- :.1 E E A is : ..- E L? 3 ,- . I.: :si -. - - - 5 I E : ' 5 : E - 2, TE s 5 s .t- qu I In 'fm..,m,,,,,.J' ""F!!H::sf::f:f,,,.... Jig", I Ffmwlflg ' "um, W"-..,,' I,g1f:ff55q.k:::ff:fsfssb ll llllhn 'II' In mlp""'Ijlll!ff' H"Il wf llvmml' "'In,,,,,,:i 'u""Inly lim' Illllllll I Vfllqlllmlhl Ulm' '-. Ihllmm lu' t 'mm muunulnnnmfllIHIWHIIW n:!'mfv!jH ll' mmnuluuuunmmlmnmm h1'nufuY"""' V "lun I I ' lf' :iii EE E it :EE 5 i E ex - : ?' EE 1- E 5 : - -- : E Q hm! ' 1- Wylllllrmfllllq w!!!!!!!fm WHA 'Urunfll Thllllllli I 'hui rquuuwl 'wgsqylllznlllgghimg Hifi, flkiikw'I11l1f""mf"lf'..::: 55g55!5Q!fg..,,,,flff1fuf!L,....Whunuu0" sfss:5sssss:m"' 4 uf....... ,"" ,fsfffifsi 'Wu ' ww --ff...f:'-'WM -fwfr WmfyflW1W"', WL fffiif' ' ffhmiiiE:I::.MllWn:ll if - - 1 ' T if ' ": N f :' 9 MW" 'hzczifi' if fws fd April 5-6 April 14-15 April 19 April 21 April 28 I April 29 April 29 May 5 May 6 V ' May 13 May 15 May -19 May 20 May 26 May 27 May 30 May 31 Ji 4' X7 ff gmbd Missouri Missouri Missouri Missouri Missouri Missouri, Missouri Missouri Missouri Missouri Missouri Missouri Missouri Missouri Missouii Missouri Missouri 1922 sCoREs Vs. Nebraska Cno game-rainj Vs. Kansas Aggies Cno game-rainj 10 .14 4 8 4 5 2 6 2 9 3 A1 1 4 4 Oklahoma 12, at Columbia Oklahoma 8, at Columbia Washington 4, at St. Louis Washington 17, at St. Louis Washington 7, at St. Louis A Kansas 3, at,Lawrence Kansas 3, at Lawrence Kansas 5, at Columbia Kansas 7, at Columbia Washington 11, at Columbia Washington 0, at Columbia Ames 4, at Ames Ames 2, at Ames Mo. Valley College 3, at Columbia Mo. Valley College'0, at'Columbia Page 282 T op R0'LU-DENNY, MURPHY, QUICK, KNIGHT, HAYS, HARRISON, JONES CCoachj Bolzom Row-RoBERTs, T AYLOR, LOWRANCE, O'REILL.Y, FICKLIN, PACKWOOD, "SPEcK" CARTER A l I The 1923 Trofpefff ith spring and baseball well on its way, the thoughts of Tiger sportsmen are turning toward the prospects for the Tiger nine of '23. "Hank" Garrity, who proved his coaching ability in his work with the 1922 football eleven, will coach the team, When the call is issued for material, Garrity will have nearly a full team from last year to serve as a nucleus around which he will build his team for the season. Captain Ficklin and Knight will be putting the magic on the horsehide, while Clyde Smith and Bunker will vie for the position on the receiving end of the battery. "Bob" Hays will defend his position on the first sack. Fred Taylor will be warming up around second base. f'Chet" Denny will give someone a run fo: the shortstop territory, while Quick is again casting a covetous eye toward the third station. Lacy Roberts is after a berth in the outfield. Bunker is equally as good in the outfield as he is behind the bat, and "Bob" Scannell may be a candidate for an outfield district. Other contestants for places on the team who are eligible for varsity this year will give some of the old men lively competition and make them work to retain their positions on the team. Garrity will have a likely looking crew to start with and intends to give someone a race for honors in the Valley Conference. For the last few years Missouri has fallen down in baseball, due to the tri- isemester plan. Old fans are looking forward to next year, when Missouri should again top the Valley standing in baseball. 1 -- .. ' t - - L i!! Page 283 "BOB" HAYS Junior Sweet Springs A First Base ' 4'Bob" is a veteran on the first sack. His work last season attracted much attention throughout the Valley. He will be back this season. Page 284 CAPTAIN HORACE FICKLIN 'Senior Clifton Hill Pitcher ' "Fick," the mainstay of the staff, was known as the hard luck twirler of the Valley. He won, however, the majority of -his games. He will be spreading the magic on the horsehide for his last time this season. LACY ROBERTS Senior g Columbia , Ougield ' Lacy returned to the team after laying out of school for a year. A His return increased the Tiger's strength. He was handicapped the early part. of the season by injuries, but played the latter part in great style. He will bein the 1923 lineup and much is expected of him. PAUL QUICK Senior Quick City Third Base Paul started the season off by going near the top in hitting and Fielding. He was one of the Tiger's best bets, but he broke a rib early in the season. He will be among those present when the roll is called in the Spring. FRED TAYLOR Second Base to the nine for the next two years. QZLK ' 3 4 Junior M ernphis, Tenn. Fred, playing his first season with the Varsity, started off right by tripling on the first ball pitched. He ranked second in hitting for the season. VVith last year's start he should be an invaluable asset "CHET" DENNY x Junior Creve Coeur Shorlslop l'Chet" was a valuable man on last year's team. lle played any position, was a real lighter, and was always dependable in a pinch. Last year was his Brst season with the Tiger's. Page 28.5 - . ' i I rff' 9 ewezp 0 f the 1 922. M5077 I ASEBALL took a bad hop for the Tigers early in the 1922 season. Spring rains hampered practice and prevented the Bengals from playing their first game until nearly a month, after the season hadyopened. Two games with Nebraska and two with the Kansas Aggies were canceled because of rain. 'A batting rally by Oklahoma in the ninth inning cost Missouri the first game of the season, although the Tigers captured the second game of the series. Little success was attained against the Piker nine. The team lost three out of four games played. The conflict between the Tigers and Jayhawks resulted in a division of honors. Missouri won two games and lost two. Another pair of defeats were added to the list when the team visited Ames, but the Tigers com- pleted the season victorious in two games with the Missouri Valley College. - A review of the scores shows the season to beonly fairly successful. The Tigers showed up in about fifth place in the Valley Conference, while Kansas and Nebraska tied for first honors. ' ' . With the close of the season Missouri lost four valuable players: "Dick" O'Reilly, Charley Lowrance, "Bill" Murphy and "Ted" Packwood. Page 286 Q II1 - 1111 g 1111111110 0"l111111110 , Al 11101101 111100 7110 , 11111000 111111110 1 d Nll01111111111111lW fl 11 11111 1 1111f1fff"' 1 W1 WII111 h lbw ,Q 11l1111111111111 '4f11'ffI'7535W'1ffl My Q fl 1 1 -1 'f- 13017 ' - l II""""I111 001 M 14--Z"12' - l ' Wll1111111111Wfm1 lI11f , f 111110, 0 0 1,,g11.,"-1.1 '1111111111f'1' WM, 11 11011111 71n1u1, A !111110llA1 11111111,,0ull 1111111110 501111111070 X,Z01.,:0.1g00,,g0:,gWl X1 01 0 1 1o1,0,,,,, 01 V X I0 u"'l111111 all I ffl 1111 1'Z"'Z1"':f"'Z" l 1 4' 1' W IZ",':1"F'11':51"f"17'f"W "'1 "I . ffl 'I I 1 ',,,,1f '1 -.151.f'-,g1.,--A1150 !1 ' 1 ml, 1I!11011111llf! llIW0y 4111111111111,,,WZ Zgylnuw 5 Z0lh3"11,,,Lug 0 01111 111 1 1 '00 4,10 W0 . I ' f I , 00 !1,, 0 '11, 100,M14j'1,,j111j11' 1 ' 1, , , I'i'1.j'1j7j--.Q-.Q-'-1!' 1111 0, 110, ,lf K ,Www f 010, 1,00 I HW, , ,1.,,'00,1,,y 1 01 .E 10 1,v!'01,10 .J 11111 """"f111Z"""1f1IW 11 141' 111.11111ZWfZ 1' "11111111 111.1 '4:ff:4ffff1'11W 1111110 V 11111111 f 11001, K 111111,,0WW10 y I 014,000 ,111 ,A A1.,Z01,0 N 11,000 0 1100. 0,0 100W,WWiy !lW"'ll1111111 Q ll: ldfmllllllll ? 5 A0110 h'11111ljf"'111,,,"' ' MWA W ' I ' . 1 11", '1, , 2 "111111 'yum W11111111111 W fi H71 l4'01Wf7l4' '4 ' - uw h 10,00 111111 0 4 1100A 0 M1111 ,W11111111111110 1,,,',1,,l, I MIWWZ1 I , ' 1 1 111 '1 1 1 " 'jlllllm 111 AIW"""l111,0 J 91 1 f 'hm "lm"11,, WW '0Ml191,LjWf 'l1111, ff .1 ' M11,:"'l !1llllllI1111l11,"'lIlf 10 lf! "11,l W H111111,,, ,,11111111q "MX fZh,10I1l1b:,,, '7110 f IIIUHHWIIV !W""'l111Zh'f1 gl 11111"' I f"'4f"4"'4fZm"11 7 WVU, """"'Z11wff1111ZZ117 kW'f'- f I,II""11 1 1 I , ,, 1. ,"1'11,:r1,,:11,,',,' 11 1 ,1101111111111111llf A f 0100, I 7 f 60"-1,jjZ.ff' 1,jZff,jZf,,:i,,.:.,jf1,,Qq10,MW I 11111 1.16011 0110 l'm"I111111111lffl 0'01111, fl Q 51f"::ff' gf' "31115111'Z72555111i'ffff"'n11111111 I lm ., f "'l11 2' "1 '111 11ff"' f1"'1f"'fff"'11f":77'fff1":f"'11,4""'I""' "' 7 0 111111110 ,UWM Q III," ,'g'11W19 l4j:.."' 1, 0' 1111122,l1,01111ff.:1f1Zf:11Zf:Z111j:?' - Y XM' 0 111111111 I 11111, Q "1 101,121 ,"' 001110.11.jj'1,fj011,j:111fj'110jq,1 X 0 1 IW Hmqh-WA HM 1:0.,,'0:1100111:ZZ.fZ:11::fZ::ffj1Zf11 If X Z , It V1 111 ,, 1.,v1. I 0 'I yH1111111I1 111111111111l111111l11117l111Z31111111111111111111111111111111111 "I ll A 0111111111 I Z Q - A , . - fl wf!'l11111 .: flI!"'Wg'l111101 'N M4111 111ll'f"""' , KHWMIIIIHM I l1lllIIllW ll10ul,111l1111111111111111111lll1111111111111111111111111111111111111111111111111111l1 1 111 1 galil 5 Q ? ' .N N X gg a N s W The scores of the dual runs follow: Missouri R9 pf wwf v u ML' ron' ozmtry 1+ G ir.. , , . 1 X - "" " X l l ISSOURI for years weak in the distance events, came forward lastfall with the best Cross-country team in the History of the Univers- ity. The team won third in the Missouri Valley run, defeating Nebraska, Washington and Central College in dual runs, and losing only to Kansas on Thanksgiving Day. The Missouri team, which was composed of Nisbit, Brooks, Pittenger, Case and Trowbridge, will be back next year almost intact, and, a year's experience, will rank with the best in the Valley. 18, Nebraska .375 Missouri 19, Washington 36 Missouri 19, Central 369 Missouri 29, Kansas 26. Page 288 Top row-PITTENGER, TROVVBRIDGE, N1sB1T, COACH SIMPSON Bottom row-CASE, STARK, BRooKs cf '12, . --'1 V 13562114.1997 OR the first time since the war, Tennis was revived in the spring of 1922 as a competitive sport, The 1922 Tennis Tournament was won by Harry Day, who beat Schimmer in the finals after a hard fought contest. The other men who played fast games through- out the tournament and who went high but lost in the semi-finals were Prewitt Turner, Dick Sinz, and Dick Jones. The tournament showed clearly that the University had some real tennis players. Missouri sent Day, Turner, Sinz, and jones to fthe Missouri Valley Meet at Lawrence. Due to heavy rains the meet was held on the Rockhill Courts in Kansas City. Missouri unfortunately did not win a match, however, the scores of all matches played showed real competition. With Day, Turner, and Sinz from last year's team and several promising candidates eligible for the squad, the 1923 tennis team should have a lineup of strong racket swingers, and should finish the season in creditable style. TURNER DAY SINZ Page 289 Pl79'ef!lzhg RESTLING, as a minor spcrt in the University, was discon- tinued several years ago, and it has only been during the past winter semester that any effort has been made to restore it to its former prominence. The services of George Tragos, Olympic Middleweight Champion of 1920, were secured to train students in this art. There have been forty contestants in t.he squad, and as this article is written, plans are being formulated for a wrestling tournament to select a team to represent the school. Tragos is pleased with the good material he is training, and the interest and enthusiasm being shown by students. Among the probablemembers of the team are: Blinder, 115-lb. classy Wilson and Martin, 125-lb. class, Shannon, 135-lb. classy Wolff and Underhill, 145-lb. class, Kensinger, Mayes and Miller, 159-lb. class, Walsh, 175-lb. classy Clyde Smith, Wertz, and Van Dyne, heavyweights. The wrestling season has not started, and if the present material shows promise, wrestling matches will be secured with other competing Valley schools. , A . T op row-CoAcH Timcsos, WALSH, VVERTZ, VAN DYNE, SMITH Bottom row-MAYES, BLINDER, SHANNON Page 290 - X 4 A 5 2 5 5 i 5 5 5 : --T ' 5 5 5 Q 5 5 5 . " i t uifiissns gi" : 5 -5 2 5 - 5 -S XT g fluIHlulllllll""''Hmuluuuuu I fl If mm :M ,Ill 1 ' ""'1llmf , 11"2 W ,,,,ff:.:f,.mwf 'WIIIHF Winn Illunmul I 'limi u4lW!!', v.,.l'ilh" "".uu'I. . !"':,,:"lfL"f,,.. , 'll 'ul ll: lwlfrwf ' fb muHH""'l 'Ill , I," muuuurl' ' 55 si 5 : 5 5: 55551 5 Q 5 5 S :55i:s5 S . S 5 5 k?5s5ss5S5: 5 5 5 ' 5:5ii25fis5i 2 5 -5 55 :S.'.'E!fii5 55 5155 : 1:55:s 'iE5E 55 25: E xriirr: :sack 2: 5" - -55:55 :H - 5 55 2552 :iii 1 fi 5 a::: 5.55 iii . 555 ' - :f - 5555 W 5 4 , i f5s -.-.5 E -::::, 5 E555 : gr.. S' 5 5 : 5 fsssssnsm 5 5 5 555 5 5 i55:::s5s:: 5 ' 2 Ez: : 5 m E - 53- : 5 5---55- : :::: : : t XR 2 55:5 2 2 5 -5 Q- 5 '25 5 2 5 5 ' 5 if 5.55-5 55 5:55 ,X 5 55 - 5: : 5 5 5- - f-25'- 55 5 sg 5 5 5 5 5 5- 5 5 5? 5 5 5 5 5 2 '5 5? :5 5 5 5 5 .5 5 ' 5 2 55 555555555 5555555555-5555555-'55555' 555E555E555555555 5555552 5.5 E55 55555 555,555 5555 5 S 5555 S55 555 55 5' 5 if 5 2: 2 1 4 15 5: 1- 1 E S i 5 5: 5 5 5.5: E: E: :E ? E 55 5 5 3 -5 5 5 if - 5 - ' V ' ' E5 i ? 5 Page 201 lr? I , l il l 2? l, J L , Q g 1 - ll, f i W amen 5 Qfflzleizw' fra 5 0 ies. 19 . i lu Director HE work of thelDepartment of 'Physical Education for XVomen handi capped at present because of crowded quarters and inadequate equipment will be greatly facilitated with the completion of the new Women s Gymnasium The building will be equipped and ready for occupancy next fall Thoroughly modern in every respect, it will have a large swimming pool adequate floor space, classrooms, and gymnasium equipment. , Although working under the disadvantages of the present conditions Miss Dulaney is accomplishing a great deal with the department The corrective classes, conducted by Dr. Edith Matzke and Miss Dulaney have proven very Q successful and benehcial to many women students. Every branch of athletics y is offered to women-hockey, basketball, baseball, dancing tennis hiking y gymnasium work, and during the past year a rifle team and swimming classes , were organized. , - T l ' l , H schedule games with other schools. l 5 Page 292 1 l Lively competition is found between the class teams in every field of sport , The department is rapidly growing and expanding, and plans in the future to Top T0w'XVHITE, SCOTT, CRAIG, MERANDA Bottom row-MILLER, MUENCH, DULANEY, THUMSER, YVIEDFALL AGNES THUMSER LEONA MILLER VVAVA SCOTT RUTH WIEDFALL HELEN MENGLE ADELE MUENCH DOROTHY CRAIG WOMEN'S ATHLETIC ASSOCIATION , . President Vice-President Secretary . Treasurer Head of Basketball . . Supervisor of Hikes . V . Head of Valley Ball ELIZABETH WHITE . . Head of Hockey HARRIET MERANDA . .... . Head of Tennis LOUISE ALLEN . .... . Head of Baseball "M" WOMEN WAVA SCOTT RUTH WIEDFAVLL LEONA MILLER ADELE MUENCH AGNES TIIUMSER MEMBERS IN FACULTY MISS RUTH DULANEY ' MISS RUBY CLINE . , Top raw-SCOTT, THUMSER, WIEDFALL Bozlom 70w-MUENCH, DULANEY, MILLER, CLINE Page 293 I W 5 w Page 294 Page 295 Page 296 Page 297 Page 298 .33-il . ,f , LI- 511.4 ,F gi I .1 ij Q, . ,315 L' ,, ,W ,. . .41 , - iii 'g T , Y ,TEES 5 x N. All -. Q 3 ,. . ', : ,K 2, 3-. 1- 5 " 1 gil! fx.:- K 54- f 453. , if f. 1 , ff 1 5 , 5 ' Y Yi gf, ', W fgi ,"5i,,, . L V Y Z iw? .g 2 gif' W -iff - f A , 1" , ' ,HFQ . 1 A ' ,'.'f.qL , YZEJ. . 'E j 3 fi- 'f ' '. fr 1 MJ 7 -. ' atv: , " .A ,- 3.13. , , ' -1 ' 'f rr' 1' 1 N , V V J: , V A, I VYI. inrl D 1. Q V3-,E5L'3"4" f ' V ' Q , , " 3,-.15 W ' ,L .'f i if - :Q "Q Y ' " F 2 -2 .fill gr fi F2 -,,..,..fV-WV ,l, ,,1 Ka gh -,,e3f.,..,., - - fa-A--Y gf- ' ':5: ae- ' if -45 ff , -f ' FF5'-"?' W ,fs .,,, .f 5-""T f Q7 E, ,y'?STf. ,Sf -f - if--f.-,'f-5:35 552' 12 fda lg 5' V 2 v-4 I "n:Zc7 iii? Q-, if -dl: ,, f,ex.fLfg-4-Ee 5 Y .. ,LK , , H,....,.,,..-, - :v.," M.. , W:V,,.. , -Sig: . "1 N' trnv-. 7:1 -f - - N K :Yf i: Y - ff," ' "' f 'L ,, W. 4.7 -v4.,... 'vw' .15 A' ,J 1 1 1:43 I - ,., I 13-A 5 .IT I n QM V. V. . V------N . .,,..,,-V.-V...-V,....,.V V. V V V- V- V' f 1 Vi- 5, ff: V Va-1 -1-'--V-V:-g.'s.L1.E-.avian--193 5, 5 2- .. Lis ::r:.:'-1:13 :.": E VTV- 'TL - V- V- V - V - - 1- . " VV R?- ' 35- P plgx:-:r:.':n' " " ' " 'A ':1717.: '1 f'g.,,- Z,-:Ex '-.H -'e.'.-V--..-L-3 L . ,.. .-. .., .,..Vff:V P'-:'a.!F-1'-13: :ag si V E-V ---' FL: -59, Er,-fz.-1.-V,ff::1,.-:v1::f'f -,--Vi--V. .211-.:r:.-xr: -,:..:.'a : gg-5.1: ,-1-EV 7.1 v.-- :gsm V-1125: '- QH:-:1:a-::..a:::,1V-411 V,... ,V V- . V V - VV. V ..--, .V..V.VV. h.,-,,m. ,. ,,.... ........,V- ,V 11" if .V' 1 -' -5 - JL' I-fi? 'JVELEEEE :J'V:::-: -::::.:1ugE.E Q71 ' " L-'T-"vii VZ' H553 ni-1 V:-i7V.:-1: " 'V- - -- f 4: ' V: 'ga-nf .:":-: :tt-: : z : .1 21'-R'-,:.fv.:l-rn.-' -2:7 -4-gf.-:,, -Q1-1-gpvf, .V-,.-..:::: VVV fi77'l5 ' - 5 fi-' : V - - 5 V:"L1v.'1.'5E,-E'-2-E.E'E EE' EEE- -.1 E,:,g3:- .,V-J: ,53v7.3g,f ---- 4:fji,VZ:gg E. EET V if V: 3 ' V V V' ' "Fa 5 3 Ev'-3' 5354212 5,515-E EET-3 EEE.:-..-:g.4uP" " ".?'-52-: f 'Tf " -fifng-'. . ":'1E'.a'E'E' :FQ E '.-V V V .:V - 1 V hav'-as'a1-ass --.25-Ei":V,-5-213,:1i V-'1',5wggf5'V.fr-:af.a5iz. vi?"-539 '- "'5? 1"aVV:.:fga.a'sss:s.' V- 2 V , VV V. VV V - VVV V Vg,-.V.-.VV. .V.VVV...4:.:-Tvs mf-V--- ,.,1.-.-V... IVV.. --V-V: V... .J-V-1--V.-H 'E 1 fl V- ' Y- -. ' ff. --- :.J..4V..V VV 2:1 'w..-I-,-2.-.wi-:h,:,':' -I .1 '5 '95 E . 5 e 5 -: " - .-V :V :G-:V.:.-5. ,aa P-:ff-'15:'EL' -1" :'..'1':J54l5w1 -2- VfQ1V's1-..-E.e-:.:1VuV.:-,Q-V-s - .-. 1: Fl 1 i 1? 5 E 'f '. 3 -2 E 55.5 W.-EE:V5',-E? -'- T5 512-531-5::.54x55,g,jg,3vjf. 5555-,,f5-.Yg.7.:' gVV:V.g1-5535,-1 1 " - V 5 -.2 -V Q . . - 5 :ure 5'?'5,E:'5 fi?-if 712 as FE Ei -:.aig':5Q555'VsVfQcE 5-v T2 :fl 1 f' V E - f:6:i':L'E:?-E551-'.:,.:':...-E:7.E"-EVI'-'EE'..-3 ?'E1'lT'r-'f --- 752-'i'-iW"1fF.:.?:?:fi'1't.:1'7' - ':-3' A 3 75 ' V-i 5 .' V ' V L' ' 1? 7171 .73 .75- - -1-'P 55g'.?'i?5EE5 -5? , 2 - V ,V L V iff 'seas E. 5: -V-Vg qfzfs-52-' 5.5?a?V,::5:-12'5' :-1.V4' ,V '21 3 ' 2 L -. V.V' - V rf: igfg-.':f,E'5' VI-,?5-513'-Qi. V 535 'Ei 5 F? f I V. Vi-3 ,.:4'iE"EEE'i'-T'-:"'-" 'FEES 55 7,5-EE-1'-E.E,-?. L:-'is' hge E-.1 z, 'f-V 1 V If 31 - i-595'-r 5.152i2'?'V- 4-,,V?'.'f?VafQfV.fV'-ffQa'V':a:- :-V: VVV 12 E -- ' ' fi 531 5257 -2 5 5.-?5 f:1 E' EWEQFE E f-sais 1-.egg 2:2 LQ, '- '2 f " - T.:-::.fm-V.-fr.: .-:rf-15 Em! :fV..i:-- rr.: ..:. qi-.f?:7E.::'.1-:.3V2,,2V 12 -- -V - W -- --'V .. .V -':: - --f.:.-.:..'-:JV : V-1 V.,-V ggizf-- --1 2. -:....V VV..,V.,g,:, .. -,.:g.:,.V. fl, EE '-3 ' - ' 4:5 E EQ E51-gLi..r1'-:Vi 51124-4 'fl :1- E-fi?':?f..?.::f5 :I-: 1. 125 Vi 1'-V: -' 1 '- V ?lE?1L-if.. if 3 T2 FE' F-:'g,'V1:I:T:. FE? " .17 E T-:.""" z :: f V V - ' V TQ? '33-F-if "bg 52 L-E1'f.::',:'41'a.: 13:17 S'5T-1'-V-2.V'Q' :ac-.:.:.,i.5f a'I.J1V.:'V ::15',1' ,rrggg V LV 'xg ' V -V V "HV-A 'L-'T-7g5f5.',:Vf: :: :J sc: ,'.::".- --.-.-.L ..- 'L-5 T51 .1-,f,,z:,L. re- -' C.: .rl -I 5 if VV. -V: 1-V: V V- ' '-if ji, -' V15.:: . :7 :: ' 'jj J'-:VC--Au:-:va '22 . .. - f-- ' -' 7,.."':: -' :V . V '-'. 115:-V -rf: -:rf-1 .'f Eu r- .:.-1 rf-sz: Vg: F-V.-4.1:-:Vi E- -3-.-zawz.-f,V':'V:-'fVfV"v"-'S A I '- T A V V 1 VV :: -iff 'i" ""S I-Ez. ' " " C. V 1 ' V-V - V ' 74 :V -V'12 -,-:1br,:7,::..--. :fj:V.a.fi -:-715115, ,315 .Vg -w. ::.:-:- r-1:-G"'--"2 ,. 1 - -Vi iq T4 ' VV '37 f 'A V Vg 'fvlajgvu -V-f, g,,A X -E7Vb'1 -',iQ.f'v " 1 :E V L:V.:. :',-L-,134-gqgt. :J . ..fi- -- V 'V 2 'VV VV - ''fr"'a"a'ffl-f..a.V'-5-T2"i'f2:.'S:'?V?5FE 1 'Vi V -V - 4 - V 3-YV ,. . V2- W ' ff Q ' - -V2 'E - V V - 'Li-Teh " " """7' 'Tr' '--T" if' 1-- - Q52 V 1 7, . ' 'V .- if . - L'i - :ag-V11 '?-7-:Vi -:E 1- I-:.V..1 V -V - 'I' V- V3 ' ' V f VE 'lrrfilk' ' -1- i- 'T-H"-T21-'Tin L?-'1FE:VQ" -IIPLQ-1f'T?3 , - --- f -V -E F V -: VV T E 2 FT?5x7f'i :::,-fi--xfsgf E?g.a,'i ', V -'- V '- - VV- VV V E V573 :J- -'T'-if Viari-V22 54122122 3 - V i- - V .21 . V :- V- -: 22- "v-1'--1' :V '14 "::':.:.r- ' -- '-'11 .LE-:ra 1: 'V :fa 'V cz -1: J -- -.-:rg V...l :f2?'5!',:.:7:'...,-2 gr.- ' V j Y C V V V I VV ag " fri? .1E.V'fq.i', F .Ei ' Ai' -' 5 -2 , 5' 2 ' Vi? . if E 5 133 S 7'-EE. Vzifffif V4 , ' ' VFVV 3? VV ' 5' ?5V"+1E.Ez5'1i31'? T'7ffLeff- -,if ', -- --- - - :VV - V 1-V -'- :':: :-:V: ::. A: riibx,-'Y I 2' ' -H'--:iH'P - - EV ' z Vw-1: VV- 15.-V' Vm:-.mf -an :TV V31 . V'-1 I -255.--'SV -V5 TV :: :J LV' -E SFS, Ef-'E.: .-:ii -'L '. 'Q .5 in '. -i -V: :zz :J .V-: n ru:-ng,-A i ' . 55' V-5 - ' 'il Z VA 162:57 F72 V- ' s.f:'?5T'55 ,215 - VV V -2' if ' .V V X2 1 ' '-12 "' 'z'g,a:.4 E 'il'-' EYE V ' VIf2E'f'2'si:i11 fi :-:V--- V V -- - flu- 1 ,Q -- v: : m':,'iV7':'-i- :Tr if-U,-1,2-s--V1.: -:.- : : rg r.: E-:sc-v x324L-.-..- -. V:-bw UIQ- V - Vg- V X, V fi f - E - F 52-:V 1' 54:31 L4V2'f324s1V?i'-zaiii? E 5 L E 5 :isV-V.V- EVE-g :"' -4 f--T -V , 29 -fi' - " -V' 2217-11':J"2-i7'?Vf?i ...L -5 '55,-'EE sez.:-f..:-fg.:ji:':1a:'g, Hz.-rl: f" Wksidzqg-:S-'J - V Qc: V1:- V 1 1 V V V V ,-::1':1:,frV.-'BVC5 kt -' "fav rg-.fi..V':-Qn':.: 39:1-uc: - ::-1: :-- ,, ,-Vz,:.- -L, in "is: V5-'P-'1,V-V ' 5 .Vi -' , ' fl ?"- V ff?i:l' .sf fr..-fa. -g--ff:..- pr: :Q-: .1 : 'u:',:'.,:1f f-::.:'.f. -- V:---- V :-1 V.. 'V' fl ' :snags crate: 51:2 .:'::--"1tV1 'V' V.m:V -as .1 'rg .zz :, "'T Z.:-552 '33,-'-5, Q:-1L5i.5.:Lf,:aVVL V '- - - 1 :I f 1 -" fi ::' an 4V'::'..':-aw - . ' ff. '54, VV.1: :.r"::s "Va::: .3 ::.:.::-. :ff '...., ..- an U ' n.:',m1V... 1: m .rn '1-- -1- - .VV : V VV -V V 1- ,::?A':.:f,1rV" :-qzi. Lf: -: 5 1 E z. , J-,,, gay :iq-11: :xii "V :V V 11: V 2: - 1 - 1 V1 -. .gf ,V- V':..:.:r-g.: 7-,Ezra-, E :-1.53,-F-' V' V- A 'Q-4: V-V-1: 57 1:2 -TL 'T V 2 V-5V ' V ' '33 ? ig f i f? lg SQA , ,V,.f,j?VzZ57E 1 iff- if ' ' V 7 Si V . 1' TV- Y' ' T ' FE E 12, 1 - l? E .V - -V Z1 . 3 Taka- 'Z LQ?-V 57-' ',f ' '-A' V 11 - -" -' ff -- V '15" ' vf1l',,:L- ' "TP"--V14-2-" " " "Z:-'ZPTEZF ---""f'-'Y-?K"' ::S'5-2:-.":fFJ - 1 ' ' M V.: ' -::.1'-,. ,Vif5ru: V-L-"-E ii-1-:+'V--V ,:':1J:: V...V,. t" ?i4:Vf4J- 'VV --- -V ': """ V -:L ,, -V. ,V-...rl .4....... ,V 'Vvf --'1 z- -zz 'i ' ' ' 25, - -'12-f 'fg? 1Q." :ig.: VV-V ' is-VV:v59 V, V V ,V V: V -- -- ,, ,,,,,, VV:-7 5,515-V ' V- -V 'E -""'-" V'i?"'f-' V-" fggw- "T V V " ' .VV VV,,.I .jg V, f -- 1.71331 ' :.g..V,-, - .Vf-.5Efu'2'??f:afIig,f4f'P,Lif-'fwz:1f-L:.,,4, V M1 , 'ff' T' -7 1 V 'lt-, .... V t.....V ,.: .- .rg ,V fn V."-:V n-- ,W V + V -V- V : V - ' if' 5 its 4- V' "ijTffXT-if:-,. - T- 11 :TT Z" "-mf .3 VV, ....' ' V V ' V V ' ,.fJ" "' ' lf'-V'VV.""'m-' "Q.--1 V ' -1 : " ' -V ' .I ' - V 1 'V 2 1 if - ,Vi ,-ga. 3111- V. V: Vg? KV V V 1 V r -E E L-V T f f - V.V1- 233: -:afj 3311.--7:7-, 251. r,5f'V-i n V.WiVa.'-' V. -5-iz..-. --- G A 52 15 5 'f ' " V V V , - - - ' f"'-Vgli 'V ,V- , 2 -V V , Y , - : V, -V - : - - 1-51 . - - +-Q. - -: V J: " '- - 'a-5' QV: if-4,-or--+d':,. V V Y 1. M V' . VV- . f V : V- V -. V- V -,453-,Q -NV-Lzw - --- ..V' f-- Lg W ' . . -- - ..., 1 1 V VA, V - V W 5 5 V Y V 3 .V"::,g'fg. 1.394V,:-VVQ, VQAEQF---air-.. ,.,.. A V-V.,-.-1 F 5 f -V 5 V 1 ,Vg V- 2 - .1333-E47 SE-21 ,g.g5 Q' ,--1f:::1E - ' v- -A N - -'- A V VL V 4- 1 -1- "V "' -.L ' Zu . '.v,:4m-L :.J..L- ' .V 0 ' V,,. ,. - , --.nt Tvli..-..-., 3.745 'Ll' V - 1 1 : : :: :- V VV - V cz ::: 5 '-- I.-V7-' 'P g1,:V,-VrvA.,.::- 2:.:Vr.:..-'Xu-: V .iq - - . V..-V. ,QA-3.35.3 Va, V f 2 I 31 ' VE F :V -F -':-:V-V F1 3122-1 - ':f11E1Ef:e"-'7' " "'aV. V V r r " P-' ..,V 3 5 iff V, V 3? i ' " 'Wa 31, EA V V -V V -VVV - -V - V. V V- , -'::V--:- -H:-cf: f -'ff'-vm 1 fri'-V-fv-V.-V.-"Me """4 1 . V- --V ..: - 1 V - . V V ,J-v::m - iq- Q... , :-:wg-.VV-,-.,.:V-:.-wg-,-.5Vi,-.:.Q:VVV.-.,..X J:-qt . , gf' - ,571 . ' V . I V 1, 'VV EV. V 'V '5' ghgewl.--. ,'w.1 -1.f":'1FSE',-:,g...,'...g , 'w ww -ff f-m f . V ,', .. V VL- . . V V VV ,V -V VV VV VV V V VV V ,V 653: V: '- V - VV .V VVV V-W V VV - . Qw- - -- V : : V -V V- 121, 1 -. 1 :Q-. - V, .V :rzfV V -'- ,,.VV V: - -f mfr ,,i...Y"ffV -1-5 - - - . , Y - --- --,V V- 3 -- V V- -V- 1.1 - - VV :mr -I ,X V:C':".?5a:.2q,g:.-.V::- .,g? r.71:q,V:-Q: ' , 'VVV -,..,w,, - - : V- V : : 1 ::V - 1 .- V 1 :ii H - W.. .-. , - 'Vg-.:.:V: :-V:-,:5,.JV-M '1::.'1:w- ' .,, - v' . :ge-. .-g.. VV Q :LV , 1: -V V 1: V V - V V 5j,,5k-- 2 pr. - 572 - 0---q,,,?4,-.-4:65-.ay V. f-'Z ' 'E '95 i 12534-V-V FC. V:-'ZTV V VQJ f-- VV '- V":'- :VV -- VV V' V : "'+-P'-ff-- . fa' ' 1: 5 V -L .V . 1 VV, - VV ..-V-1 ' 1.9-f'v-QR, 'V-1 --2 - ' :-.. '1- -51: VV::aV . V: ,VV V V: .V V. V1 -1 -V . -1-V V.'V-:-f.-.:V g-.:.QQVQ5V:.--.-::.2-.-11f4.-L.-'V.:Vm- T. ,: 4:-1: gg V 1 V: f. -:Vp : - f -1-'-AW V .13 .:,.- V--- -5: V Fffifig? -2 :j 27 :Q ig f Vi -VV.. V v AM --Vie-:si-575-.3-,: j.VgViVVVVVf VV, V 1.2 -4. V-i 3,7 H'--4F"f" -'.-' V V.:..: -VV T- i -1 :L -5 -fV Q 5,1i'J QY:i:2 T:--.v- Visff' Q I. 'SM ' fi V, V L V - -Egg?-ave:-'Vg g.'5f:Vf5vsn5.r-2'-V.. 1-fer.VwV-.7'5fa1VVf-fVpf.:Tg.,,-::a..-:""aE' 2 1 2 "5-f.. .V V- -:V-. - V:- ,Q '..f-:- :.- V----11 gc :zz-V.,- v. 5 VV,. ,'V' VV V 5 aE1i E4EGf75'99i35V f'i'VfV?.k: if Vi it-F5155 .1132 tiizig .i? ii? H' ' " ' F 1 "5 7 ' F 1- :W ' 5 5 G 4 -V. Kg W .3 .V - ..-...,... ..- Q.-. ..V,.. ,. -V Ls--V-..-nz-. .VV u m:-Vs,-N V. : V .,, ..,. ,..... -.,. V. L... ...VA V- ,17,,,f,7-,... ,-r.,-...V:1,,-N-5.-:. ,..-:L--::V:V,..,.,.., ,,. :R-4 L-.1 1151 Y 9 :P---1 . F5 ' 4, '3 R :V 1 4- .. V t I ,r Q32 ,lf i 1 ' ., Nu - Q -' ..1.-fg"f:y+ wif, . -'.'. Q K. 'la 2-an. V Fr- .f - - f,.g.- I-':,,, .g-rr, fu, ll-4-. -:.J....-w. ,A ' ' hx- ' fd wi- -I, J jzzfavgii , l. w .M 'fix r,,4g. .. t-QQQQ x ' 'gi ln . ' '71-i'3'et,? :bg- ' - .,v-, ,.-. . ,, .. .in-' -:H Q- 2.-' .3 1,1 2 if -V l 5 3 ' 1132-"?Te in I -Z' ' .:j,.- 531 'f X T3 fiizg-'IACE 'f-113' , A A 11:111- Q ' l ' f3'?'?13: 5 :fff-, wpffii iii? 1563- .1.., 1 g,,H.W.5E . z J., - Q E. .--.cu 1 1' '. :L J.. ' V .Q mv.-...K 1 3 -g,:.:5i,. 1 1'-"LH: - '-hifi : '1 , ff' NV- I ' iq Eftflfyffx f x. fi A ' "ff-:24f,'fx. ai:-.-f.""J's'tiff' 'fic RaiQjQmNf1- x.. , 4- I' .V .- X - -fn. W Lgfvvm, X 'il ,,,w.,7,, ,i ' "fa " , f W Y ll' , -'TA-217' ' . W . ..-. ff Y gy-o ,-11" ,". - "'11.:1xg-'O W T' 4.:Jgg5Q'.f ,.., 1 .lg LJ Azr- - ' -, ttf?--Z.-s J Q- '51 Q """ f1Tfi"""': l A ...,.. . gfiiqg-9,-' Q ' S'-,M ,, .wgggr 1:?127'2Tj. 5 5125 ' ,-.'5 T' , 'L "'-' 2-?t1:x..f31'f M ..- .qw ,if -.va 'f,,i5T- -: -,av-1 I N'-:dd I "F:-'li ' p!'!4!5!i l .-. U......P . Q 11 fl TAR7 i,i, 2E5 1l -, 'E , 3 Ns .., .N Li 31?---2 3 3 . 5 Q I I 14 Q ,xi , ia I 1 1 A i . QM---4, - -------11 1 I .K .A........-,. 1 ' I ' Li..-J . :: K' 1 'Y ,.1.i....3, Hv.,....,f'7 I if 2 ik, g F1 I 'Ez Tl f -- -, , ,- 1 ...' . ,F T.Sf'fE1'i'T"41'7?"7ffm'Q fhf 5' 'Vi-"'PlfafXmif!!' ' 'ami '-WY51"f"'? Z '55 f 'H 1 ll mm! 1 ' lm "fW.'5".xl':E1i135siv 4'Gg!.55fH:-xl". ,"l:f-11674uyJ'v?6f1!l'sI" :fc'l5'I9if""'7k'f35:5f' mflltnifei nhl. nr'-'X I'-V .N gh la? N A I -.Ur I111144, :,.' I icsw 4. -,Af-fir,-"V-?'?'g ' - Ih...LHa'r'.' 1+ ff'f f - ' ' ' "- 2 ' ' mudlflnl ik, um , su 'P . .W Uh. I , WF "!7"9"?"' YT? " 'MW ' 'SC- 4, f h e Jm'!z'fmfy ' 4 1 4' G. f ,mx i r ' 1 0 i Y' ' Q Professor of Military Science and Tactics . 1 Mlilitary training at colleges and universities had its inception in the Morrill Act of 1862 proyidmg for the donation of certain lands to the schools where the principal courses were in agriculture and mechanic arts, including military science. The need for military training at the University of Missouri had long been felt, so that the school was one of the first to take advantage of the act and later the Reserved Officers' Training Corps system. The R. O. T. C. has achieved some remarkable work at the University, despite the fact that it has been seriously handicapped by lack of an armory. The school has been designated for the past three years by the VVar Department as one of the distinguished colleges. The Rifle Team was victorious last year over all state institutions in Minnesota, North and South Dakota, Iowa, Nebraska, Kansas, and Arkansas. The Pistol Team won the National Championship, including a victory over lfVest Point. These are but a few of the indications of the new interest aroused inlmilitary training atqthe University. Discipline, efficiency and enthusiasm have supplanted ind1Fference and confusion. Page 299 5 U. psi U1 Infmfy 0J99ffff'f CAPT. CLAUD E. STADTMAN Commandant of Infantry Unfit , A I TINDALL . KELLOGG GIBSON LAKE - PLASSMEYER Page 300 f U. S. uf. Qxfifflffefjl Uffifeff lf MAJOR LLOYD E. JONES Commzmdant of Artillery Unit FAULCONER WILSON DUNCKEL Page 301 Page 30.2 GEORGE E. BATES Cadet Colonel R. O. T. C. , PAUL C. JONES Cade! Lieulenrmt-Colonel R. O. T. C. Page 303 1 I J Page 304 Miss GLADYS MCKINLEY 1922 Hononary Colonel R. O. T. C M155 ELWYN BRIDGENS IQ23 Honorary Colonel R. O. T. C. Page 305 - , Cade! finer! Fourth row-BLINDER, BENTON, BELL, HIBBARD,fFOLTZ, LONG, DUNN, BERMOND,-WOODSON, HICKEY, SPITZER ' ' Third row-DIESING, NEWTON, BEIGHLEY, ARMSTRONG, CAMPBELL, COTTON, GUTTING, BAILLEY, REECE, MARX, PORTER - . Second row-GWINN, LANDIS, MCLAUGHLIN, MCAFEE, SMITH, HOOD, ALDRICH, LYNN, BOEFER, HODGE, HOFFMAN, OST . First row-ROTHSCHILD, NORWINE, PAXTON, SWIBHER, JONES, BATES, KEMPER, Voss, FISHER, HEADEN, PRICE f Field Ujfcerxv BATES SWISHER JONES KEMPER FLEMING Page 306 'W' '1" 'W' The Md HE close of this semester will mark the close of another successful year for the band. Under the leadership of Mr. George Venable, the band has prospered and reached a far greater stage of perfection than ever before. Select- ing music fiom such compositors as Schubert, Mozart, Beethoven, Wagner, Schumann, and Gounod, Mr. Venable has established a high standard for University bands of the Valley. P p The band took two trips this year. Last October it accompanied the football team to St. Louis where it played in the various high schools and at the St. Louis University football game. -In March it took the annual tripdto Kansas City where several concerts were given. This is a new and unusually good method of advertising the University. ' . ' ' r The band occupies a position among the most prominent and valuable organizations on the campus. Besides providing an opportunity for musical entertainment, it occupies a major place in school activities. Always willing to aid in any worthy enterprise, its time is well occupied. It has assisted at all mass meetings, all football games, in parades, and has contributed materially to the success of the Farmers' Fair and St. Pat's Celebration. The band deserves the distinction of being classified as a true Tiger booster and should have the appreciation of every person who is looking forward to a bigger and better University. ' If as rapid progress is made in the future as has been made in the past, the school will have to do some fast growing to keep up with it. ' Page 307 THE RIFLE TEAM-Victors in 1922 over all State Institutions in Minnesota North and South Dakota, Iowa, Nebraska, Kansas and Arkansas. Page 308 ' N I THE PISTOL TEAM-A team of national fame. All victorious 'in 1922. Viclors over West Point in 1921 and 1922. Page 309 ATHE GIRLS' RIFLE TEAM-Among the foremost of 'its kind in the United States. Shooting is no longer a competition for only men. Page 31 0 QQ-2122, ,,..,.... vw- L .--.,, 4 i 1 i ' Z i . 1 ' x I THE EQUIPMENT-White probably not ranking as high as some of the other State Universities is used to the best of advantage. NX X Page 311 ire , I A W X . . EXERCISE-A bove is shown the selling,upexercisesqwhioh are a part of lhe daily drill. Too much stress can not be laid on the benefits of these exercises. Page 312 Nga .1 R215 --.Ju , .lg A' xl 2 - ' . ' W, 'AY K-'V 1 "V if: , -,M . . . "'T"rr"rf4f-Jfxaqi Lvzp., , 2' -- . .- pg " i, MA. ,,. --P - ppl.,-.Q..'.4-, xx N if 3 -WS X ..,, J- NF. . I L A 'J lx,-nf: " fb l 'H P ' 1 '- ' H ewffwl Y ,, fe my-nw.-, A- , I THE ARTILLERY-In action. Above is shown the Artillery out on a Saturday afternoon hike. Below is a detachment of the Field Artillery on the road. All personnel are R. 0. T. C. students. ' Page 313 REVIEW-O11 the Francis Quadrarngle. A weekly occurrence in which every member of the R. O. T. C. takes part. Page 314 " QV' IJ .HI ." - ff" .' t is , 2 -I xp: . X ' . SQ-S35 1,,'2::N,. if ? Q1 Rxef gl? i f 2, ,. -! 4 ,,,, '? 5! 1, 'A ' ' A H, V .A if if 3 X255 i x' 'W 415 'i : k V w 2 -iff? f.:ff:-?:"14 ,li:-EQ' 7 Tifl' f--fe-1 . ' -Q I A -. , 'fi ' ' 0 ,u-fe. gff-ig-f f,. jfge- W- -fl, .W , q v-2: ' K- ' -'N' . i f- ff :5"fi2'f:'27 ffm: .: f Q .inf 'ff ' " li : .. - ' r 1. r. V - i ,gg ' fr' 1a'iM"5e,4?.f5?f" LJ 32'-,gLfv5' f ',fe2f9'1-ffm 1 ,pl-f " wa' V2 i ff 53332, : f , If ' Q A4 -L Q ' ' 5 Q' sf: iff? -W, 'i , -1' Plavix. - , ' '- 'g - , -. ' . - t -A , I , t ,Ng -' 4 444: L x , i , Q A - 3-,ami , ,Pb e- .e '11 . , -1 , g K Y 'V " mf- 4, V. 1. 'H . ' ' N ' "' I-wif 'fri' 'YH 75 ' 'xi if '42 'fc iff' ' f -C ., ff ' :' ' .125-t'3H,7vm-E i:",1-::-Wm X , '-,L 5, " ,, 5 'Q.,.1,,- - -, 1 f . ' . .ta . -. 7 Q g f W in jg -Q P, :Hemi v -gf, v,,".,.,g.. . :.w ,:, f K ' 'Y' - ,. -, A - itfiizf' 'Q-Q" 2'-'Tfii-'1"5L ' at' 15--viii' '.1nQQ27'79' 'L f- 'f1"f?e?f4i :"'?J t- -- . Q " f f ' g"9"f2 H fi 'I " .P " -,.-. " Wi " ' ' ' ' ' ' ' '- ' , ' ' n I nw -f I l ,, -, - - Q ,, --:fl-so. .',gA.- .sa L'Wgi1Qf:Qq2:,a2,1fi1 ff - ,.N. . 5 5 5, 0-1 '- 1 " ." F Q ' ' L " H ' i f? M EW - " U' ' f 'F rf H i R rzgr. J L iii 'ly 43 ...N 1. n Q, ' ' , , 'spy A A X V 'f . A' X 'ifijflri' if : A , Ei xiiuzfs - ' '- EQUITATION-A branch of the R. 0. T. C. which has a fascinating appeal to many students. Page 315 ' Elm -HQi.,,.,m-rijlglgg ,f , - :S "MWaHWW,1nxgw 3iQ1'f"' ,,.. ' ta " f .:f21:2'f5y:,r:: ---, wssaz W f- - ,-ww--A rr z f-Y , ,ff 519513:-Mylwgg E, L , . m5:Mm,,,,f?fm ...M we k gesvtw w zef f . i n Q if , - K f -2t?wL,-iw , r - ,1 -'K -1321.3-4 -f ' 1.45 ., fg!f?,53Z,3 W -v. .we if wwl x at W.. L -2- 'vf 'T .1 Lf ".' ' v J- 'W ' ' J: - "'f ., 'W ,LW TL i X 1 te H e ' -1-tr ,QE w -eff 9 E, ' Q2 . we new V . ,M an .. -- i gl' y it ' ' 1 , . f' f , f , " Q V ' '- : .Q :Sf 4' ws i k ., A ,J -1 55 f -.f emfrrx w t X , FT. SNELLING-The Missouri Infantry R. 0. T. C. unit 'won four of the Seven cups offered for competition. Over twenty colleges were represented. Page 316 ' FT. SNELLING-Where Missouri 'won the cup for the best basic unit in camp, for general ejiciency, for the rifle match, and for baseball, and 'was second to the Kansas A ggies in the track meet by one point. Page 317 A ,, , 'Z , , ' f , ' - ft,t,,.,l xt N "5 ' 7 P CAMP KNOX-Missouri 'won four of the Jive cups ojered for competition. Con- solidated with Alabama Polytechnic Institute the Missoitri Battery won Jirst in firing-three Missouri gnnners were on the winning batterv. Page 3 78 CAMP KNOX-Where Missaitri wan first in lzorsernauslzip and draft because the Missouri Battery pulled their carriages up the long Graylzarnpton Hill, when Purdue, a close rival, had to turrt back. Page 319 X w Page 320 'ii i-if 5' 'W 5 1 47' -1, L... r. ,,. .ca-,, E?-ii?-?'5lf??3547-fig ' ' 5' 'QYQQ-,f Af? .?1E'EEg'?i A 1!?i -A if ' 'T .555 - ' 5- T E ' f Lpihii ifjaiiu I fi-jig 1 A ,V 5,25-12,afw, A -52 "44',f': - , , 1' Elf? EE? L Tiiiig' - rj ,,-:flu-5 QF arg -.-5fi,,v1, -- 1 Y , V fi ' Y 'ggfx' 4 'f' iw: if 'Aff "1 . ,rj 1 j. js, 4 5 5- f 3 W 1.1'5 , rf , V, I, ' 4 - V. , U -XY! X - . N J H, r V I -xy V 4 f V A- A V V ' K . r l,' I L V 'f 5411112 E 7 W if M f r i LL' 1 'sf 1 :SL-3:5 11- fail? Y Y i 311, ' ' - ' 74 ? W Y Y i?:,, r 4 V1 ,1 f 1, 'W 4, 1: , ,Ak W-, - 4- 1 -1 - L ' fffw W - 4, ff Y! 5, i X 1 i ,, 7,92 ,, ,. 1- , E1 i f , 1 - ' 3'1U9i20f 4, ' Y , f u , K W E' , A,. u,,ii ii31i11i' i i i -I pgrrz-Q,,,,.4,,,,'. i V YW V Vw-Y W, V Y'-4 Y ,. 1, , mv., W l L , ff lm:,'L5,,,, QA- -, -- if :T V--' L' 1 -if 'iff T ?iE-Y 5-Eb:-,L-..3.Zwf1i-: irnfiuvsfsfafics.-:.ffLasr2QQg,fi:-.1f.:2gff.f1--L-f:2g?ja9g-i-ixs.v,.vi.,QQi,.., CFZGERLE, 1 111.5 V .. . ,,..... . :,. 'OLLOWING the precedent set by the 1922 Savitar, the Tigerettes were chosen by a system that would keep the contest out of petty school poli- tics and would place the selection on a se- rious and purely meritorious basis. The portraits were made in Columbia by Mr. Paul Parsons and two poses of each girl were then mailed to Mr. Coles Phillips in New Rochelle, New York. I-le selected the six which in his estimation were the most beautiful and they appear here in the order in which he ranked them, 1lWe are proud of the fact that these are truly representative Uni- versity cf Missouri women. ' rcs-ei v igp 3 We wif' if ,ggi QL if 0 Q4 A ii 3 v. H, 9, X ,, 4 1 1 ,L , 5 , 1, . tw ,i, 1, , , , , I 'II u ig Y , 1 ' I 1 , :N wli N W X JV 1 N 1 , , I , W I 3 M I 1 1 w w w w 5 I ,, , A , N N W g ,V V W r X W T M I My 3 Ni Ui , 1, ,, , ,i 'w U. , , M ' M - M H y 1 Ur 'w l ,U 1, IH , M H W, 1 , W, x, H U ? E ' . I , .i lss 11? W Q' WV M, V, ,624 -, X , Md -. 1'v,dt :U ,.QYi,,.. ,A A ,ff-f',..sf we .1 vm few'--L gm Q: K 35:55 eff,-7 W -- Q V 593, A ,f . MX V - W f. X M iss w f3ff,,, ,, wa ,m,ff, ' my ,L ' A , fn- Q X ,M-, f f - ,U ,xg t,,MV,,,f I K -1 GSX - A . , Ea .45 xv ' -L 9 535 k isilii? ' 5,9 ' 'L'x'A'f . rf If - ,V 1,- : ,W ,.,r I V- w p 41, 1- 59, - .gy L,x,,g , ., Auf: :gf A .ff , A ,,, . , S fix A V. , Q , f ,jg f QQ11 ,I at If K 1 , 1 I. in Nw ,11 1111 , 1 1 . 1' - 1 1 ' 1 ..,., . 11 11 1 1 1 1 - 113 1 111 1 111 111 1 11' : H1 1 1'f1 1 11, 1111 111 l 1 1111 1111 1 1,11 11, 1 1 1 1' 111 11 11. 11 '1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 111 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 111 11 11 1 1 5 1 111 L 11 11 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1, 1 1 ' 1 11 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 11 1 11 1 11 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1i 1 11 1 1 1 1 l 1 1 11 A 11 11 , , , swf-2-rw---yhf-:vw I ,Q fx -,,-4:.g.1i'...-vsg,A:LQgxfgiyg..-.g..A...J.w,."-nf24. 57 ,f:,WP". 'i'f.'. v-1- . " f ' f32.5f1,,---q""-- "1" W -.,3"'W'Lf" x..i:,' f: 1' X f ,, fx 1 s f MLN x f , , , X x x f , X , . KQV awry vi-I ,1. ,W , , , wg'ef,-,Iy:'.-'p3f,,,,5,-I - zfv gfy -f-WLS E22 A 1 -ui x 'L , ,Q Q, my :f:'QLms,1.v. y,,f,,,4f, 1 , gg1i'f-fwlv f 1 L, , Efzggf, , K 'X - ,Z ,z :Hg 1 fu '4 zxiidfzgzf Q 'xi 23 lgggggfgfwh jg ' ygq?5'fff1f,f:f'f3? 'j.fr:,. rf mnffm. my -- .X ,Wag Q, Aw .f '. fww' 1 f - '. TA. :Li-vifrr .M . 'fa in: k ? W xi' Y 5 'f fl Yfwv,-A,A.gzVr'35- ff-1,5 mfg mx. ' -zfffg, rw 1 Ma? Z 'ZR f f ? ' fl -' . ' 4-vw gw' ,M s if ' f' 1" 1 riff I if ' gil. ,A md ...ff L 1 FQ f,. + .ri if ,i 'W Vai..- IQ f'-F .ig .2 E. I .- . :fi ? at U . ME' 45' 5 1 1 52 5 5 . I' I 1 , Z .3 E E 3 -qi N,- .F -:-- 3-fx ff W5 A. Li J se.,4, " .f,, .fb ""4- N, '-- :E "f 1' "7 ...E ,5- mi n.. iv. 'xv ..,,..g,EL.5,- -if: .596- N.. .J , -, gf: 1: -L E : E 5 5, :, ,-:a nz.,-. :5E'M.:::-., I: E Hxy E ' ,ruff -Ji ggjigf' 2.23 23 gyggi -QTY? 'Y' ,idx -v 2: dm- Fga 3 : 5 Q:-WE f T iw? E 4 ,rf if 11 A -fi .-51: P. -., fc 4. w- ,J ..... -wi 12- IFJ X' J,- J EE,4Agj V'-.-1 We .AVL C -.---.I 5 Fai- L .T s .1 1. 9 -.-.wa ff --- Aviva? J J ggwi i me . 1 14 .22 Egg 352g Q ,m.el-4- F? 5' M T- rw' ?' A 'SSA if Q A .J A .rt Q -" Az: A 59" Qui yy- ,-Lt-1.- F L ,za -...J 5?-1 A Jn 13-feifn-.F Luz? 1: h'f es :E 'H M5525 1- 'gd E: .-4 fi:-. 3 5QmE2g:i,,EiEE5- -' La Et,-xgfhncl. :::-.-:- -, 'En --' -JE FA fv"" 'I-EJ 5 'QQ za age... -Q -, ...Q ,... -, 2 ,.. 4 3 I 35-Y--p-r -1: 7- ,, 1,71 -4124 nfl S11-n.Lx.f1 'diff it Q? 5 Jff"'f-Lv . 152 XL s- L .1 x H ! if HU!!! IV Mfv 5-r NX Ju H F 79 N.. figkzl vv-fp.: V' 31 rf? ,, I e Nj ti li W xigiffib XQfQfiwfm fa M- -1 an QQ 'f'Q?Lff' W , -ef"-" da.. ,J 3112.-4-,Ai 'Ev j 'Y 'EQ'-Egfr Af 37 Qdrwafr ,4 .sf .sv 4...p..f-' ,1.-- .11 r. u z,... ,, -1-1.-f -.,-- Ha if -I .-ri. -...fu-, ' .-1-'-..g...+.i :---- 7- Tv' .3 4: ...QL-14 rn -1-:.f E"4"a'5 E ijllf Eggigii iugffi ii gighgga. akf f-v. --.L "LT . ' 5 1.1 41, I xi. Am ' . , 'IXN' 1 ,lfl-. ,.x.-.g,.1'1-,.-H: 1 , ,,.,-1, 4 , .. ' Xu 'N U1Q,,1,, ,3 ,Hx 1 lf' A" " pw ' fly -fi2PE'L-'lil123132.-33'. ' ' , ' ' mtl?-5'filiiiii-'g7iJ:E1"f:E'i , 'Q ' ' 1 ' " 'N " "W 1M Y' '- 4 xv' 1 ' ,, ,, ,, A an-3:-ga' v'l1nf'.1':fgu , , . ,.-322-'-:ngvaf zq-3'-P-"-gumggrgf.-T' U . ' I- ' 1 " u- ' w ' ' W ' fl' ' '::'--- 5-"itll 'I-4111 ' - -. 2--I-'rwfft ' Y . fW',.'.---' -. , N ' ,X 11' ' 'I 2. , U' I ,X ' . 1' Tyvi-flygL.4fr!f-'Q.q'..fy, 1 N ' ,X .v'i'.i.11 '4" ,!.f"""'- .Liu-1-' , , l V' j W- 1435 4 m. 3 , 1 lgugljqwf..g1g:5f1g:Qgf.gf,f wwf" ,,C5g51g3y,.:-f- J , N1 i 22' 'Q M y z' nf!! it 9 V ' 7 ' w1Mfw jf? N fhlil' Isf!',ff'ii2Wflf5 'WH. -r?:?:11"5A:' riff'!" + l !1""'f1-U. l - w A mf vw " IN , !U ww 41 ' EW':i: 'WP.'-292i.k9l:"" " '12iI'l,ff: ,Q ?724'fvf"i-r -'J .fffisffiir-" m s"ff"1- f if .if'g. .4. fl1'uM.1 ' w :M 1 ill :S'w'H:.t in t M t QiAl'1'Il"M ',Mw'!wN W W H: 1 N 'Vlf here? lEfglK"7 "'urwi'Mm"'uHV' ' umMW""'d 1"""'V"W"i"fm"""'"'f"'9mkff'b7f'dL""mg!.'Q1:f532:E?:5llA'Q '3 X " ' , MMI- ' -Q,-1-'Mb llwxxxgl qi ,ln U Yuxqw 'gl 4-ixig U W, HN, , ,lx ' X fx H ,Jr:4Aw2 1v.::::':ff!Hg.-T:11i,:1:.lu-WSXTT,wH'g.,',."g'-Q-W L.:,1i:2,,,:::::L.?g5,v5 I-v3:5-,:,:ik-:x-,1:'i'fMay,Nlfj-H S, ' Y + .f M tMMW a wU1 uw ' hNww 'f wm qw E125 w g J14ma M +fw3s5QwIVm Hlhffiikfkiim-4d4+WFvw?fMf3,w+afr:9Hm?4pQ24WiwJmWwMwfu ,, ,,'m my 'Wig-!,,!avN',1' w ,"w f M ?f12.!3fq ,., ,gggfcea ,,dm.,,g..mf4eazwslN.2 '.r ,4.n.,::f Q 'l.q.fn"U4u,..1.wq.+p:1,. PiL.4.!A5.:..:f?fiu.J5.i:.e1f:2a.4iaL...I5mf:I...e!.,rf.'::,WBJG1 vm! ,X . ' ' ' V, N "'l,,' 'Wim M H 'KLM xflx' V "www "N , lx 'uf':U5:","j1"iI7'4 ', 'f , "Hx M, , , ., ,,.' lf , ,,, N Q , .' ' . . if I ew "' v :QW uv El! If W, , 1 ' w- M N f' QQ " , ' 'lgy 'Wrlfpf qw- -al 1'1'5!1,'!' ""'fHIlIlm- ,Lm'Hf'm?fgQ7ff,1g'I1?v' nl Ivy?-.IJ fl -' 1fR,f5'1" ,',.'l7i W:,3,,. A 1 1?N5'h' W , wx! ' Y Y 1 I Nm Ill: ,SQ 4 ,,m.1 , 1 M" wi-f I ' ' " , :SWF 1 1 " 151'-ff"-H '- 1 -A""T'5Zf' 1iiJ'I'w 5 U" 'T' 'MQiJM"?i1'? ! 1,5-2' V71 4" ' I 'fi' !V,'i7.tII1.L I V" ' X X ' 'Q , , .v ., ,wiv ' W -'..--171, ' 1' nv-.-L14 ,HN -l 5 'Nil' HH ,.,IIl9IJgfIf IH pl -.f 1 1 K, v f Jr,, ML " I 'V' M11 M "f4-W? - fr1Hf'f"'5"'2fEiixni'x-JW'-L I ig-V4-41'i'i'1Qj "W33Tf'wifi'ffiflyaulvgnw2 Qfflgll lI"'fiTl,ff.1 2USiL., ali. 5.1 f!2Tf5'fpv'.,fa41 , ' 1 V 1 , X-1 W, :1,y3wg,. V q',, ,ij:lq'+p X '.l!L4Q55'l.i',?,zI!I',eZ,lQ:.f,,,q ,,,m3g,:ffi:iU .-jqhggmgtw,-T1.qmlwi.uimjlhigamwuurgwf UIQ,-2fPE,,5fl4'ni:1gg dumb ,M,5fi3:f59,k1.!mU, 1 N X N X up H X my 'HM' ,pq fiiiiji,-E 11f.5f4ieT4T1.ZPn'j-QI I,m.iihFlI!lIi, 3lf5.:Vll. zgnxwmvili pllilfifglljmfriilRfsf1I'.YpW4'?j-113' .gfjfll11QT2,'.Q.pI1I 11' 'ik-'SN '.if?El,,,7,.bfL',j,l,-rev ' ww, ' X W,3 Q.,1f! 1. N, '- M 1. 11 V, '.fU233jf,.1g,N,, E,-Wg", if-P --Au .H 1,52-yi , g-f'1.' 7ii,.'5,1 321' 1 '-gy 'fwri ,JL UU- ',. V, ' f1,i,':,--.'g-Y" ! W +wwW4WM Mw w.wWwmmMMWw'WWMMMQMWWVWwwwwwwwwwwwwwawWmwww , , 1, ,M N 9 w N, , I W N N 1, N my!,j, 1311155 mi H . HJ-,nh ,fl ,LJ wmgnulwyi llfibl, tl!!'.-,W 'Mimi'-.affix lxluhmlf glllfll-L.g,.iIlIIa ff-.yfh X 1.1! All qu .. l , -,,'HVfQI.',IM ll V XX Wx' ,+ 1 a'sf:::fW' 1 wixwlrlilwf- .1 iw V lv '!3 ',,v!F"- illfiff,,nvff1w'1i-f-l"1nfff"1v.:'ffJf r+H:3fm!Iis, Kilim' ,mlm llf 4. -X'-.zmwif- -' ' X QV! 'W W , """"' .. X in' Haw! N. ,i,11:E:r Nw ,,!f'r',n- -'r--f,:,..,,, wi -'fm 'ugllullwllfl It Wy-al!-:',Qi'?'.m,,m.'-gllr1': -v.-.uxlmfm 'flI"li",,l If 'mn l A' I.l.,a:Q,.,'4-nfguxltrxxullI -XX' !7Qfgq1,,,W11z,'gf,,,3.1'Ei X pm M' ' -gg 'WA !' -'QW . """ HU: iw' 53.11141 It f, W +--'P'-1 iv lzlrlm' -viifw Trl.: X, ....'...,V..91g 'W If W, . 1 L-.ff-ww WW w1Lf1!:,:, 14.4 M -yy: ' 'Vw "Ili '-PIII'-V 45" ll-' A gm!" 1-'-"W-.. I I-uf: !" 2 f l I l A " , ,lily-'f '-f 1 , , 1'gp-wwigfvMfi1f1wif1fFPC,g:lHSii2i1:w?'-W : . :,4f fswfiff-914 i YWi!'1'TgL?lfgLf4yf gif' ' 1.5325125123-fuizf?fM 3Faau1ih f 1gQiEff"W-iffiifzv-1""fg'vimqw 3 In! 'll . 1' Q::!M.f!, Wgifief'H4255 WQ51211-Yf51f1a11:2gwff1s M V X ',' E'M,1 E +A H 'LM iw ,,'11h"f"L' Hi ' -.-X A 521' H141-9. ?3' :" My ,ui, 5f35w,f:w 1 'Eli-f Hiiiiglavilili "5 1,-ip-g"'Vii'f".,fg'+I I iY'wfsih.',.f.,N'fVL 3 ' 5-1fifffilfi11v.'PlU 'kQ,lfr5.'LL lp,1,.I' Mg . 1 3 2 L 1 . 7 -'1 'WM V fi "' i In YW" W1 711,91 rg YI ' lvwruffr V '. ui llJwI,"'W f5fl1?liff3h""' 'i'VilmQVU"'3g "I -MY? I' I ' 'Mi'-to I l7l5',g"91l" P 3 ' N' 'DIN .1 IV VII" lb,-k142?i'Ai1ff"' fl! 1 v'fi?N"'3 "T" ' . 4 X ' r i E 4 - is-'lxz y 1'--,ff 4 L . rf ' "il 4',,WL ' 1'!iQHf'.r 4' ., 3,1121 Ni wi' , W5-yrffp"' ylh. ' y-:"Al'g Dr ' ' f 1' 15 '-ELK: Ag-fg,J-LJI,,f,V,' 1315 jp M-g:i-4 Vf ln- I . ,fm,!'U', wjf, y , 1 I ' ' X X 1 X X 'V Q X ,J zu N W gx IM fm fu '.,!F1yMH" ,SM 'aflf H , X 4 X 1,,"1J,,1-Q1-Ali!! 1 'gq,lf,1s'Qf,2w- ,-5g.:1ZX:, ,W ,JN , t L-lg'1-agp,'lI'q:.'-31g:L.1fQ,.ilg 'HU 'I V I :lf I -, , ,aff -4 ' 'A Mu up L' 'Nuff Lg' If I grim, 1 I 1 1 JN Q Q 5 3 5 UiMM:wffff2::L1fg1f:ffffmf!M Wiw-sam.4 1-eh,nwlmiffff a1.f f5' . g:f ,,5 "'11ff5f9 Wff' li W'hfl. '5 W h X , X fxis :Qu w vw, X .gmj X X 'um 'Amp H , M v I " vw' W V, "aku" 1-NU Is 11 V' fu ii U, .q ,.imc..!al.1,f.i,g5.5lim-,up tum: muhb- v,?'.rQv.u?1 J- .fm hi 3 5 V A1 'mu' 5 1 w,125?DLrI'W!, mumv:1m:.v4.w.m.-,W-m.'.,..H.1 ' 'X 'W' 'W T' wif N ,N 'H' ,Q M" 111 .F l ll!! w w xF"U XX "3Ul'lP'1'1V1nwJP' ,tv HN X ',-alll'-'Ula 'iVu"'l"1lfll"5H5ilQ."':'Y'ni"ll'e,f111n,.,".m.u'1." 1- 'fhl .EMI 41.el'1H f , r" v.v!l',Q!ll,,4'Vf'a-',,, L: , y ' '12, 'iw M' 12,9 , If f" FI . 1,Tfl','3!i: i X -IWW ' A 1 'QUT 45,'1?5,4:N'fn"QiU.119' 'QW gli' pjij ,!1,f',1"QIUff' Ug','f,,ff"5f'Q'25.U'iK "-"HllIE"" iQ,l-lf24.lp"n.,!5gJ'5':' In-,5f".II1' Lf! ' Hun? lu, -lislfflll3'A"u'1,":?!F"fl,!1 ' ' 1,W um y, M, U4 J 'K"'jl, 11' f + , .,ia Qv ,wp , Qff. Q, "2' N'fa',-me 'IW !-i55!!'1:29fil?11f'..LHg lx?I'JIlj5.,f'5-fin1Qj:.QQfi!UV:f""i11x1s4fA',j4 l1'K?i1,?g:vf1..'-i,qi,,,!j lik' W!lf'uNlIQ, l':5'fiff.,,,1f"1",Rl,A fi5f'5f'L7.1spE!EffffUv 54. WI,-df, X mm WUWAH., 4 w1,.11wi,:w slnhw, ll ,11,'!Mn, 4- Fww ,g,1g!N!,,... ,. X 3f:Q?u,. !':vn..'- 4lf!'r,11mwiLfnt5,Cuhlillllwp,llughifzny.idumylmjfsglugL:!25lII51q,,4g,q11 ji-jlw,'5lj'1 fiff'-ty!! I num IU',Mgx!1f4l'f4-Iwgillwl,'MW'JI' ,W X X 1 1,'uw 'Wg ,'lg,l'1 -Aw-' :1j,.w '3QQ ,N H16 ,, g f 'W - in ' :l pwig, if-U ju' pifgj 'Q fgffl-lmgfgicssuzusiuiiiJ' -H'Hlgir.fI ,'fif'.g I" gg, rl, '21 "ml,,.5'V MI 5:ylQf'!'g,I1g21f,f94, ' 1 lwww M,mwyw wwflw'gWw,w, Jhwfw mm+ wmmfwf1wwQMwWwwMVMWwmwwwwwdWfewFiPwiv' mlJWWww4VWWmmmnfwwfwymwvf M mul, .lv 'w W. ,, X ,hw-i Uvwez ,','11i,,1m-ex" X ,, N w nw!! .,..-. :M 'Kfgi-1-55: ,T mug. .hr A Vwglllilllllllihl, ,fwfwillhigimnngv? qllliIQf5iff',W4ni1lD "Pl-Wi.: 5'-g h.lf6llc'IITlI,4lh,lk4llllu!hIlIU,H.h. ,'-,i7,M,.gyi,L:UlIV,-Ag.,1' dy ' wwwHww fQwwwmvMwm.y1 mww XXXX + wwW wwHW1PMwMww1vwmfwi+mnwA-2-'wm wWWMWwmw' mwmff1H X"' A XX, V Vw ' 'X 1' X 4 'ws1.".' .I !l"'f1'H 'M' w "', 2" U'43.'fW'f- -""9!-N'1fEEfJY4"f I "IAP: '-lj"f'A ,u'W'7l15lH"" -.ulili--:v:ill":M .Q I" .HIl,.a,fIllllhX5If'1'!f A' -"'4'EEaullm 'V'IUuH'Wf'1i:FU . ' X cwxlgg :Q ,L dw!! ,Hi V X -lm' aviWh. JAgn'.-' ,11, . ,w X X , 1,,l'l..g:u:l:.1mx:'1,MII Mlbltlf, Iullllfiiipfyj 5m1lljIlUryl,U3,,1lumm',!mjqlIImmuiI5 '-v sl .hr -..,-,-l'w,l'?..A1x Iiflulllqllx, yIIi,fwIl',,f:!lUl ,M , X w 'V XXX. N 1, ' ,.l W. W' '14 'W f.a':?'1'i' 1' . f1.'I:' affnl"u:ffQnef"11fi'l5?' Ulm' u!f"' lfi'l'r:1mm 'Q U I :gif "'nHmH1.:ll!f"""' 'Il.iffi? 'M W : 'MH - '1wMwNWWWVwwWM MWHMAMMHWWMHWUMWWNMMHfJNWmWWWmWmIWWfMmWmf' f p fmm mW'WWwwwmwm ,v' aww mH1MWmwWwvm1wwww fmMm fv Nwvw-pff XXXX wV -M ' fwwmww.V x l , . "IWL. 'W.,Lm L.,QW ' ff fl' ? Q:fl?s'!i4f"'iiMl,1Eff1ff-11M34 viii "iw"2T+5SW?WTf'fPiv:ffr1?' '12 fi' ''QKEQHWJ'52'if''f52S?QiE:iefsaffffi?14Q:'1g":11:"gf1m iIf-nf IW 1 A ' f w : Mg51 ': fifiji 'f 1:- iZ?'Q'z?2i.NMF-'?.1',f" d?,',112LQ:5L,?":4g:vw'1f'x5., f 9Eg'f",'7' 'Effr-pf'f.'f N N Q ' , X 1 W, D mt, 1155 11 I ., ,M 1 vjg' 19315: ,V Q mi -.1g.,11y-I 4.35-Qj,wC.'-y'.a1. 1-u.,ff1:'.-.yzuyk-... f'4gF:P1j51f' elf - 'j 1352144.W--.'-'--.1Z'lL'Qq,.'Q. jf"!"1'y.:r0l I 'X X, , M X X X "!Ql',llwE Iylwgkixx A mx! N V1 , ' 'V' 'Ming' wiiiynxx .3.dklin4. whit" Nu!! 1 'V ' W- 4f,' ::'fL5 .L PM M 3 "Ff Ef:fL lf 'H-.119E31:5s'-ii?-mzffifl f A , "',1,1'!X.,'4,h'11M , ' ',5gg-?54"E, Alzljfrg, , ,. .mmx :-1E:f1Q,5.l,,H.!g1 ,. X iqmfwx, ' "l2'2-s,'m,,N N! Juni-,Q3glf1:fi.',vf"Wx! E113-f,Q,L9,gsF.',f5,g5NJg,.vsI'f1"'' , N , H ul 'X " I ff X X X 1-5.:41::2, ,P-Q.-H5 X' ,X wx w"'Hflm " im-,Ez X ' 'W' w Ei54i'ff'f:i1.,2--.1311f:?Jg1?g5:2i" X' "121L'I+'i:-gyL'1ff:.-f2Z'h,w-51:4-gn, X -N X X 'W -,J 'fr dj, W" -lp.: ,. :,-fgi1-'- ' , 1, H. 'Q 1,4 ,. -1 '.:.x:lH--I -.-, 7'- , :--.4'f:1np.!5.-'--" -.'..Zf-1',p-A-- L , ah f 'j lgww' 11, ,JI , X . 'X'I N .1 "Q " Y wh' 'Q ' " Ntmliijjgxa- '.2,f:.'-' ' 4 'A 1 "W" M " ' , H111-f?f:f'f.ff-3gf3.--'lf W W' 'I 'f ,V 1 ' "WH wi' 1fi!If4i1?Ef:?"' " ' X H ' . . 'vm X, U 'L-'-,'!arf,"f1,:':l-F 2 ' 1: XX " f Q y N w "'1,l", N x.,4i1E!J4,'.v::.1,1j3v XM! ' ,V y X N' -3 N N , ,X X N . X ' d'h 'w. www - fw wrnv- 1m. 1 M f . , . , Mgt-Q. M M "" 'X 4 ' X' "Mx 1 " . X . W +i+VW- 'wd .wWfM yQf 1 LU - fW fWvww - www 3HwV :fb f ,"'1"" ,, "" 1-'f'm,,, 'W' - X ' ' 'W 3:51 ' X 'N 4 E X N, X mi" ' X"' " V , N , ,. j . , 'H Nw, 'Q I r'ywlWN'wmmww.if,+. 4MWf1weYnxM.J4f wf - . , , ' , ,L ' .ml .,"':u:w.. g 'XXX 1'-N J X X, X C1 ,H W" X r, W, W' ' ,, X ,, , ' A 'N it agp M, X W X ,,,1" X WH!-, 5 ,1 ,Q 'X 1 ' - - f" -- -A --M-vm .... g . Q- ...,. 4m,,,,,1 ,,,,A,,,,LA. ', ,,., Ahpgg' ,ML-A-A Af A -A-A A slim, X' -A-0-4,0 M -M-Q A A ' A-A ' 'NA JA-M-M W U. M4 -N um -M 1 M A Q1 ifg ff 3 t 5 1" 'l"3'fi, - -V 'f ' 1 f lg, 5, H. 1-2 N.. 1- -Fri C 5 'Ili' 594 3 'TE 3,mN fx 'U 1 1, 1 'fun-f f X U' Cai vff .2-"U" 'F -if Y'-253 W IE f'4-...fu fi :LI Nw. -gm ps " "' 'Q-M :kb-J'7ff'4 V u,.f' 'vb ' B wlbnnul- fp' "1in3.1w.w.1v1 'PV' , w,,.,..w is fi Q RGAN :hh nl II1 , lulllm U C N R 'LL O Z U1 . 'I-1,, . mls." ' 1 "'::.-... ' x : 4 f - 1 ., " " , ' .' f' -. - 'if , I eq 5-, - -f -. . - J .11 e ...ff ' 1 A '--' fztwgg. ' . ' ,-' 5-1 , . -N -.-R, Y -..'-f , .-. A THD: - 1y,,,, im : ' .nr Z' :AS I E 1 In" Fvufi wp . ,, ,mf . .TT I - Axyifiac. .53 1'fZv?Pi5?t-. ' df 55 1 'Mg- . N- e Q .yfzfif '11 - 2. ' , -.7f:j:.:' 11:2 fgitggfm-1'f'P'? .2....f:: 3,17 egg? ' ' x-:. , 1?--TP, if 4.3: yqgzzf, r 43: 12':-gay.. . ' 'S H, ' Y JS 1 "3'3i?f6'1f5lf: ? .-: 71 .' I-f 55: 5::f-' :""' --fs . Jia? v-I-.:::11:'-'. ' :I-.-, .gg ' :f-61:1-' QB. Q' "N .J-IG' . SE: .Ai-'f -'-:.- cl-fuzz.:--1--. F-. 4, i,-:::",.f:: E1-551f.a1::'s.w?5g12:. .ar 512' 21513-" ' 'L-2s1..':17-'.-, - ..:zi12E i151!5:' ag-:iggaaf ' ' ' :aw 'fzz 'qi-1. r -4--Fw 4' -api ' ew 122 Tffilii, ' ,' 'E -.-ga:-".. H E ' 1' . g 4--:ff I C 49 E ,, .... 2. il ' if k f' 33-4 4 . - W . , .ef - . . .ew f 1' V 1 jsqfe. 51:3 - Yr. "Hz -56 'lm ,Y 4 . 4. ,M 'Q sf". ' , .qu-A K .- ,,'i-I6-:f::,H- J' "AQ d???31Ef'.':1".-if ' - - 'f'A'11fi:-'-Zi11fi':2121:f-1.-.' .. . an .ff" . I., , ...1.... ,., ,..1,, .,, ..7,s. .+55'Q-1-'gE'?:ga1" W2 -1. :iifk-if , , -frf?:'If.'3'r5'EE1'5?' ' "ff-if-Rifi'-Efizif-'.'Z-iv1. .. .--.2E:'5:E':1Q, .-fiiiif' 5iii5f323. ,,.,.M:.fqf:::sg:2"2-::E-':1Sf:ff-:ina-.ff,. . . . . .,,1 5: ' : ' A " ' " 5'.'.i15.'q?51f.'.:1.':' ':':'f-I 2i:'11-'1":7." "" 1 N ' Y"i4Z-it-? . R 5:5'5: """'-' -.-- wail- ": "" '- N ls dh: 11 :Ax .I . g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::i,, Z ' ll " 1 , 1 4.11: 11.11 -fm, 'E:2:::::::::::f:::::::::::::::!' E l... 1, I I N Q Ulll II,n,,,W 0 N KSN s N Q N N NN E N E E N S N N Q N E Q NSN 2 N 5: N N N N N N 5 N NN- S X is N NS S 'E NNE SN N l Il"' Q NN N Ni' N R N R A N N N N i X N s N 5 N N N N N N N E N N N 'S NNN N-7 I0 S5 S :E 5 N - N N xix N N NNN Xi EE 'XX T N' N - N N i N N N N NN N NN T E N N N N NN N SN N N N N N X X F N N W N x S N S N NN N N N N Ng N N N N 3 1 N 5 T N N it ? Ni 5 N N S S S N Q Si S Ni N WI Q T N Nl x it NN N NN N N N X 5 Q E NN E: N NN NN N N N N N N N N S N NN E .I . ,.- I NN KAI.. . . ,. . . .. , , N H-fstvn Ji rival -A M A """"- NI.: ,Nh , -,m-- A V I IIII llII,,,, ' . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, I IIIIIII ' ,I IIllIIIIIIIIIIIII,,,,,,,Hu,IllI IIIIIIIIIIIIIIIIIII III,,,,,,,IIIIIIIIIIIIII,,hu , IIII Ill I II 'I I llIlIlllIlllllIl1 'llll II II, , InIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllI,,,,' "III I IIIIIII , I II, ,,, IIIIIII0 "' , I IIIlIIIII,,,,, lII I 1 l" 'I,, 'I IIII, l 'I 'II ' ' lnlll' ' ' I , 'lllllll "'I . II ' II I I 'I I I, , lIlI,,, IIIIIIII , I" ,,,IIll' :Im I IIIWULQZ I,,"I," IIII, , ,, IIII,,,, I I - Q 'II, ' IIIIII ' 'Wm' ,I ' Z ""II llII,,,, , II, I "I, ' HI "" IIIIII l"""IIIIIIlI I I 'IH' I I ,,,,.IIII lllI,,, I ,,, I I 'I H IIIIIII, lIlIIlIII,, " "" . I I I 'uw ' IIIIII ,,, I II. - ' I , .III I I I I, I-I I I ,, 6ZIIIIlIII,,,,,:"" ,,.III' ' IIQWH? MWI LIII' I,,, If I I I , I I I I I 4 . lu, IIIII , lm,lI,,ll II II I , 0 I IIIII, 0IIII,I65,411,117ZI,,'II,:,I,"I'W''II I I I, ll,,,,,,,,U 'I , ,, ,I ' ll ll 'l"Il'I'Il"' 'I ff' II IIIIIIII I I II I I I I III III , H II I ,I IIIIII,," ,,,'l,,, H ,',,'I,,lI,,I,,II,,'I,,'I,,I ,:I,,I,,lI,,lII,,I,IIl ,,,I II I I I II I I I I I I III I , II, II IIIIII III I I, I ,I ,I I I I IIIII ""IlIIIII um' "'IIII ""'III II ""'II II"'II"I"I"'II"'II"'I"'I"'I" ' 'II ' ' ' "II ' , , IIIIII,, , III, 'IIIII II 'I 'I, II'I,"I II I, 'I 'II' , q 2, II "'IIIIIIIIIIII, W ""'M," I' '0,''IIIIIIII"""""""?','I,,IIIf141172:'If?I,,:If"ff"If"I7', "II I ' UI, 'I ' ll 'I II'I 'I 'I 'I I'I' ' ' II III,,,,,,I I II,' I Il I. IIIII AI, ,lyIZIIIZZI,f'II"7f':I,Z,'Z,"I' I , I I fn I ' II,,,,, ,,,, IIII,, I, ,, I,, I, I, I., I,,I, I, I . llllllf, "l II I "III, "I , I 'II,"I,"I "I 'I,'II' " lll' I I 'Ill - I flll'II I "' " " 'I 'I "I 'II 'I I"' I I II. ll lll',l"llllIllll ,jIll"" "lIII,IIIIllll , "'III" 'UZ'IZ'lI,"'I,:'I,:'lI' ,, I, l"'-II,III""""""' ' 'I 'I III If , lI,,,, III, ,,yIIII ., ff I, Ill, ,I, 'I, I, I I, I I- ,,, , IIIIIIII,,,' 'I , IIIIIIII ,,,, IW, 'I,,'I,,,'I,I I,,' I ,,..,,' 'I IIIIIII ' III . II, ' II,I,'I I III ," llI llll, IIIIIIIIIIIII I,,,,,,,,,,,IIIIIm?lI, "'II,"I, " .,,, II I..... lu' lI'l,:I """I'IIII ul 'll 'I ,IIIIIIIIl" """'I ""I ' 'I l"llI 'Ill' , "H I IIIIIIl" ,,fl'II, II ,, ' 'l I I lIII,, "'IIIII, ,I l"I'I "II-I, ,II,... II"'!' "-.".,'lIIII,, 0 'L' I, I, ' ' I II l""lIII "'-"'-"II II L-I "I.1"'i"I"Ii'I'"-I"I"- "'II"'."-."'ll'II 'I V I' ' IIIlII,,, I , ,,,, '-Ig.,-,,,IIII: -I,'II,'.,'.,, -I,-III., I.,-.,-I, -.,LjII,,, III, ,, I H ,ll Im llll,,,,l Il ':I,.:I,hI,..-I V ...H-I... -.l..II,'.I.,.'-.+I II,.:I,.'I,I. I,,II,"IIl.. I,Q,.I,"I,,,,"li l,,,,,,u I A ' H 'lIlIIIIIII, "III,, "-I,'--."-I,'II''-I.'-.,'I.f"-I,"-.j'I."I. "I,'-.f'I.,''.,'-Il'-f,".f'f.'4f'If'f"Ij'I'If"QIIIIIIIII In 'H"""'lI l "' 'I 'llllllllll llI,, "'IllI 'II,"-. "-., "I,"-."I.,"I,"I,'-I,"-:"I:'I., "I,"I,"I,"I,".,"I,".,".:'f,"I,"I,'I,"I:"."I, ""'IIIIIIIIIIIIv I IIIIIIII, "VI H ,um IIIII lIIII,,,,, -.II-I,,II,ID'I,I-I,'II,I'I,V-,l'.,.:I,,,,I.,'I,,:-,II-,ll ,,,,,,IIIIIIIII,,,III,m7,,,I ' I, ,,,,,I I ,,,,, ,,, I.,.,4'.,'..,.II.,..,...,'. .,,.I.,.,'lI.,'.,.'.,'.I,".,,I,,I,,,,,,',,I.,.. I ,,l:II1,,,,III I .I,,. I,. I,' Im-,I I, .Yu -,. ., I,. ...In-,'I,.' .III,..InI,'.I,IlI,..I,'I,.'I,,lI,,,.I,'I,II,, I If, 'I 'I 'I 'I,, II, '-I'-,nh -,I 'I 'I, I -,.I I I I I , II II ,,,,,,, 'II,,, ' lI,,, II,'.,.''II,.'I.,,"I,,'II,,' I,. .5 'I,. .,"I.,.-.,"I,' I,.'I.,".,''I,,'I,'I.,'I,,'I,:'I,.'I,:I,'I4Il I,,, - lll1,,,,, II, ...,,, I,'I II,,' I," I,-I -I... I... .ul I,.' I...-.,'I.,l I., I,.'I,.' I,'. I,,AI,,'II,'I, I, ,,I,,,,',m,I , 'IIIII . "-IIIII, "I."I."I. "-I"-."-.1"."'."I."' f'I....I-"' ' ' - ,,,, I,, , I, ., ,,,,I.II II , lIII ,, "-k...I..lIW.I.,..?,j".,.q,,y,,I II ll III W "' "l I I III 'II II , I, . "IlIIIIIIIll" ,,, 'I f I Im III Page 329 , - Ffofefmgf 1 Chaperone! MIss GUSSIE SMITH . - MRS. INEZ CLARK . . MRS. ELIZABETH RAFFERTY MISS ELIZABETH RANSON . MRS. MRS. JAMES B. GANTT . ELLA D. TAYLOR MRS. BELLA KIRKBRIDE . MISS FLORENCE FOTEET . MRS. FRANCESGUY HEMPHILL MRS. GEORGE W. Ross . MISS LULU HUBBARD . MRS. FLORAVWOODWARD . MRS MRS MARTHA BLAKE . EDITH SINZ . . MRS. CELIA WALLACE . MISS ANNA BAUMGARTNER- MRS. AMANGA DROEGE . -iii-11 'O I o mgwf., ' V 142. f 4 4' kk v ' I I , .AA 0 -. Phi Delta Theta Sigma Nu , . Sigma Alpha Epsilon . Beta Theta Pi . Kappa Alpha Sigma Chi . Kappa Sigma Phi Gamma Delta Delta Tau Delta Alpha Tau Omega . ' . Acacia . Phi Kappa Psi Pi Kappa Alpha Sigma Phi Epsilon Zeta Beta Tau Alpha Gamma Rho . Phi Kappa Top 70w-MRS. RAFFERTY, MISS POTEET, MISS HUBBARD, MRS. CLARK, MISS RAN- SoN, MRS. HEMPHILL, MRS. WOODWARD, MRS. BLAKE Bottom row--MISS SMITH, MRS. VVALLACE, MRS. DROEGE, MRS. SINz,'MRS. GANTT, MRS. TAYLOR, MRS. Ross, MRS. KIRKBRIDE. 1 Page 330 O LE' Jbfeu J Tau V GN f j ? AQ, Hellenic ouuczl QU T BENA STINSON JOHN E MILLER H J WATERS JR GORDON WAKEFIELD Phz Delta Theta PAUL HARRIS EDWARD C ENGLISH Phz Gamma Delta FRANK ALDRICH 7 OUGLAS WADDELL Szgma Nu R F O BRYEN SPENCER SHORE Delta Tau Delta JAMES LINTON J W GILGES Beta Theta P1, PREWITT TURNER WILLIAM ARMSTRONG Alpha Tau Omega RALPH EUBANKS H B MAYES Kappa Alpha BEN STINSON ROY SWANSON Phz Kappa Psz GORDON WAKEFIELD H G SIGMAN Szgma Chz GEORGE STROUD RUSSELL COLVIN Szgma Alpha Epszlou H J WATERS JR WILLIAM KIEFFER Kappa Stgma JOHN MILLER RICHARD WHITE Pt Kappa Alpha W F MURRELL RUSSELL CASTEEL Preszderlt Vzce Preszdent Secretary Treasurer Szgma Phz Epszlort RICHARD SINZ VICTOR LYONS 4cacza WILLIAM CRAIG PAUL TRUITT Zeta Beta Tau JOHN QUIGLEY NATHAN JACOBS Alpha Gamma Rho E C ELTING A G TYDINGS Pht Kappa ALBERT DROEGE EDWIN LIPS Top Row LYCNS, MURRELL, S B ARMSTRONG, WHITE, SWANSON, MAYES, WADDELL, ALDRICH Thml Row KASSEBAUM, AMENT, W H ARMSTRONG, TURNER, MOORE, MURPHY, PIPPIN, TYDINGS, COBURN Second Row CRAIG, WEBER, LINTON, JACOBS, ELTING, SIGMAN, HARRIS, TRUITT, SINZ Bottom Row LEBOLT, WAKEFIELD, WATERS, MR SEARS, DR STEWART, MR BARNETT, STINSON, MILLER Page 3 31 .Q ' - I W 'IJ 'I f ' " f I C 62 . 4: JI I A 2 'if ja M s : p p c J ' "1 " W Y 5' 3. l ' Q .i"'1 - N I F . ' - ' ok 4 Cu. "-W' I I 'N-' ia . . , . ...,., . . . ' . . . . . . . , Y . . , . Rf -- -T fm, ,W I My . ' 11 ,,,,, .naw AA M f--O-W IIII Ei .,,. 5 ,415 M R I...-.K ,2 I I H . 6 ,nmfw , A- . Q 2,1 79 , .fl FM. , ' 1, 2351, in V 1- J, f - -v A ' 4' .f 1 -,AR wr 411- W2 Q f ' ,Y 2 I gl AA asf A - I , ir. , ' I Q I MA 3 ff ' I2 e Z VJ'H3'W' , ' -ff' 217' ' 'f 'T f"' 9 I 3 , . I . X: ' , -1. 191 1 . :IAWQW , ff IAI. ,,'fwf fmgfb - '11 ' .uw .5 as ax. as ,rw AWJW "' "' J' fmqmff my 5- f 21211 ., " I 1. I SJ W W N A V, R I !4a:A' W4ff52fLf QI I ,W if-IA I - Wamw 'ww Y-.W ff ,.f ,I ,ff wvgw fx..-'K -we Q w "' ' 'LA Kffsfw ,- -1+ --WA X , , L .If , A. ' U' " ' F, MTQQQ , Z Q2 I 'I ' 'Exif ' A , , if- f . I ' f ,W I. 5 .I Y f A ,. iq ,I ,. , A QQ , .. h V 'f L?l?,41x?s kr, 1 f?fy :ERN '. fi! 'ft' b tax? ,Z 43 6 I A' f- ' 1 , A 3, ff V ,I , If 4 3,4 "J F" "" ' fff, ' .,f"" - ' -' ,TQ ' ,f ,- ,I , L 'A'iI,.fL5y A Z1 53,55 :--yffyfff W A 4, f fA:A' w , . ,- A fl Y ' ' 27 A -1 I 1 A. , ' A ' 'L f 1. Z. f f S2 f ., 1 A 'ff I- .I ' " Ik v 25? - .' Q -Vi .. 5 UTI? '- Axfffw --fl fivff? :V 1. 'I T-fi 4' , AA ' A. If , f XJ A .A I 'W ., V, R A- . , 'I I f z 'I -, ,' R ,ff pf it A Wg,Q5s?,eai-W 'QQRSEQILQW ,.,fi,, Sig 1' O - If MW , A 'W' "' ,. I' wa , -P-, , 5, ,,: A K Q "ff ri,,,Zi,' A1 1, Rfzfwg 133435 A eiihm Aw 2, .f I A m ' f J . f , . f 'Q Z., 'A ., ' T fi I .f R. A Af' I fe' ' 1AA S I iii M- , ' I - LEE QQBN -v Qlffifi? I-gr' V - Seventh row-RUSK, MEADE, E. ENGLISH, HENDERSON, LOBBAN, WILSON, PRICE ,Sixth 7'0'Z1U-COBURNf,TAYi..OR, PAXTON, HICKS, LABRUNQERIE, MCEWEN I -Fifth 7010-HAGEMAN., D. BROWN, HODGES, SOMMER, BRACKETT, J. ENGLISH, -MOORE Fqurth row-OWEN, MCCQNNELL, YOUMANS, NEWELL, ,WILLIAMs,,WE1'zEL A A Third row-GUSTIN, DENNY, MCAFEE, FLEMING, MCLAUGHLIN, SPRAGUE, ,BOND ' ,Secgmd row-C. BROWN, FOIOTZ, BYRAM, STAFFORD, MYTTON, DUMM ' ' . First row-HARRIS, WYETH, CONLEY, DALLIQIEYER, KEMPER, BANKS ,' BEELS ' .... .I P A 1, - - tjgfmze uungi L ' w.,.gm2-N szgzfi Iagv I - .--I ' ' A"A A I :"f : ' fy . J Page 332 N W ' I fd4I 1 X NX X9 f Ax Q? io E' S QVC - I I IRRI - Tfzz Uelm Theta i f , X A 6 X A ' . OP ' " lash R' io gr ,MM pig Founded at'Miami University, Oxford, Ohio, December 26, 1848 ' Missouri Alpha Chabterninstalled November 21, 1870 Colors-Argent and Azure ' i 'Flower-White Carnation ' ' ACTIVE MEMBERS W. O. BRACKETT, '23 J. W. HENDERSON, '26 A. D. BOND, '24 V. M. HICKS, '26 , D..A. BROWN, '24 F. HODGES, '23 W. T. KEMEER, '24 A. A. -LOBBAN, '25 C. CQBURN, '23 B. CONLEY, '23 QF S. F. CONLEY, JR., '26 W. LABRUNERIE, '24 C. H. DENNY, '24 J. W. MCAFEE, '25 E. G. ENGLISH, '24 E. G. MCCONNELL, '23 I. J. ENGLISH, '26 E. F. MCEWEN, '23 G. P. FLEMING, '23 J. C. MCLAUGHLQIN, '25 A. L. GUSTIN, jr., '26 A. H. MEADE, '25 E. K. HAGEMAN, '23 J. H. MOORE, '25 ' P. I. HARRIS, '23 ' J. H. MYTTON, '23 PLEDGES H. G. BANKS J. C. BYRAM -T. M. DUMM T. H. BEELS R. E. DALLMEYER' J. A. FOLTZ, JR. W. S. NEWELL, '23 E, F. PAXTON, '25 J. H. PRICE, '24 H. A. RUSK, '23 G. N. SPRAGUE, '25 12 STAFFORD, '26 F1 H. .'TAYLOR, '25 R. B1 WETZEL, '23 E. ,M. WILLIAMS, '26 G. WILSON, '26 A. R. WYETH, '23 P. E. YOUMANS, "23 MARSHALL, HOIIX CARL RICHARDSON Page 333 ,SW Z ,...... , T ,T ,A - --A 1- - ,gm f----AT: -- V T. 'T ----'-:W , .,VV,, ,VVV AAAA , A , , , Mr , , - -Www.. -, 'M W , W, , .M,,, . ,,,,, "2-.LF I! Q '12 Wir 2? A E5 l A 'TTT7 T frw 5 3 ? 3-NAR A' 'fi ,,,. Q55 gy ' ' 3: fy 3323 in 1 x , 1 fi? M Qii A2 G 'i Y 12 5 V 'Z ' Ni. "" ff EW 1 -f f - gm f,,,f ,EF 1 Q W3 w' 2 T wg , 2 S .. Xi .- fy A 'Q' .wif gg , J gin Q 2 hwy' ,, If uk. .4 Ik , .V 1 -ggi? - . V12 ' il , ?, fl - R2 A Z 253: f Q , af '24, ', A, in gg Q5 -4 Il " I A A fl A E W S, fzggg, I 52, 93, ii, vig: , li Ml? , Q Y? I, I-,ig sr ,ggi Eff'-,, ii V' . It . fb z, im, Y, , .W SH - - - 2, -Q, S fum in -W 4 ., ,s5,, 4- QM fl' fi' fn f ff '55 1' 4 UM ' .1,'-L M 5 kia! if 'fi 32 A A f A gi! 1,- ,E ii A1 X, Z , A A f , ii ..,, -3,252 Zig Ak f , N! Q? , f Eg? Y Y , ,qv ,,, A T, f 'M A hi 1 ff , ,., - " , " Q , """' A 5 A ' , , ,,, , , y , ,, 5, , AL ,Q S, W, wi ,,,,. - Aw M,, '9 Pixma QM M, 1, , wg- ff - A12 w ' ,' 'ff :veg A' ' 1 " 12:52-. af a V, f, , 'ff QNX . ,fig " 1, Ep 'f'hLL .azz f fy ,, 4 -- 5' L 1- " f ffs f' Ed QE? fi ":7,::2',,l .. fi? 'A fc ' , ' A I A Nw xD :5 f ir X f f! . AS, ,. ,. .X ..., , ZS. , , . A' A g ,, A " K A ' - pgwmgafwmf fszsa .... ? ,'i,LL..,,.fW?vMSUjT- ,WM . - .Sizth V071U-4BLANKENSHIP,--HAI.EY, DYKE, DICKINSON, W, WATERS,' ROYSTER, SCARRITT Fifth 1'0'w+SHELTON,'HELMERS, ANDERSON, BARNETT A ' U Fa'urth.fow-CASTLEN, -THORNTON, CL KRAfISE,- CASH, DURST, F REE1ViAN, WATERS' Third 701U4PRICE,'BAKEi2,',KNI'GHT,'BUNDS6HU, W. T, KIEFFER, F iNDLEY, NOEEERG - N1S'e6ond row-K1LP'ATR1c1g, --DURHAM, BERRY,-'Hg' KRAIWSE, MARSI-fALL', 'HANGER, FRY 7 A . -First iow-4ODELL, WHITE, A. R.fK1EFEER,' MCCQXNDLESS, MCMILLAN,.WYATT, VITT . f e ww-" :SSL 'P - 5, ' . Wk' Page 331, S LN' Szgma UYQDIM J LXQ 2 aim.,--" Q 4 Z 071 2 4 A 10 4 :J Founded at the University Of Alabama., March 9, 1856 l Missouri Alpha. Chapter established May 27, 1884 n Color-Royal purple and old gold ' ' Flower-Violet JOHN BAKER, '26 Ja B. BARNETT, "25 GEORGE BERRY, '23 -ALBERT BUNDSCHU, '23 EDWARD CASTLEN, '24 RALPH CASH, '25 ROBERT DURST, '24 LAWRENCE DIKE, '23 SEDDEN DICKINSON, '24 BEGGS ANDERSON WILLIAM BLANKENSHIP JAMES FRY ACTIVE MEMBERS WALSTEIN FINDLEY, '25 LAWRENCE FREEMAN, '25 VERNON HELMERS, '23 OLIVER HANGER, '24 , ALONZIO KIEFEER, '23 JOHN KNIGHT, '23, Q CHARLES KRAUSE, '23 HORACE KRAUSE, '25 WILLIAM KJEFFER, '24 PHILIP KILPATRICK, '26 ' PLEDGES FRANK,HALEY ' L. J. -MARSHALL. HOWARD MCCANDLESS . JOE MCMILLAN, '26 JAMES NORBERG, '26 DANIEL ODELL, '25, FRED PRICE, '25 , ' EDWARD ROYSTER, '24 W.- PRYOR SHELTO-N, '26 JOE THORNTON, '25 A EDWIN VITT, '24 H.' J. WATERS, JR,, '23 NATHAN SCARRITT JAMES WHITE' Q HARRY WYATT 1H,3YZf7a If V 'I . El ' F 1 .7 ,H Page 335 ,v if 4 ? Q T 1 e L .., ,..T,,,i.mW N, HSA Mfrrfffrr- , fffff N -1441-wmZ-,....wmg:. ZM3?Ei5'B"'7K My 'N EQ' V, " f 1 A "-'ff K ' V- ' ' W- A ii? 0 T? if A W A f S, - , i fgfnf " ' 'T -Lf ' , H hi? Af In 2,1 . 55 Y' Q , vi iff, 5 Nfff ff' 5" if . i f, T sfilfi WHSYWM W-wiwf . Q5 'A f i i E " '5ff.Xs'. . Mfg' QM . M 9 'ZAYEQ5 ' X JZ1 - 1 441 - f 1' f .f" 1.,.fih+ " in ,mu I f .., ,,,, , ' ,- ", V, V Z ' Zak fu A fra: ' ' ' ' Zi 4 Eff? Vg- -hr 4 Sm 1,2-' ,, Q5 U12 T, A wevu v , "Girl 91 V39 s' fi' L, ,A I A ,7 15 MJ A A T, "W Z 1 ' S? my V: ..... ,,. If ,V X3 .A f A k ,,,,, ff L? 2: " z' .. is J - iw LLL' LL-1 A -' 'A ww :E A A f wif, ' '-Q 'E 19:-'W us' - " V ' f' L' , X' i 1 Y 211 A f LL"' f ' . ,. fzff . 2 4 if . ss, X fggfrv if , A131 gif A ,ff 4? T A 1 J I i k! , gym QA ' my .. - TL . fiil fix ii, 325 ,E 5 HS ,---S, ?fgvgg51i.w. A , ' M L . ' H A ' 'fl 1 iw l '11 Q- ' 1' V iff' -A M' ff? QM' - if ii A 1 ' QA. . 421, T K QM- ' 2 . -' f S QA ,fs 5 , E S' 'g ggm f 4- 'H A' , M 544 V f -"iff: '- 5 -7 - A1 . . Sf if f 'A-, .Sm , - A -2 rm s' ' 1 - hiya T ' . ,,,,, 5' "" x A 5, 'T f-wigs: ,ff xg ggl ,Q it 5sf:,A1 ,,, .4 'SA J ' 9 f. f4,fK f y- T ' - C 1 -, , if " f 1:11'a9,z ,Li " 4 2 J:-:Q "' , si . -' 55 .V 'I 5, . :fy 4- .-A., W v f ' Sf ' 'wh ,ff f . '22 3- " gf- , ,gh A T - .Q-. A .V ' 'S T- A ' " ., K Z!! ' Q Q , f 'L-- . " '7 55' ' 1 S I -if 4 if -ix - F . Wh . -f5v:M,r -I 5: ,, SS, , x...! r . ,f . A ff, , , . M. , z 1 A S, f L' Z , A - 'I 5 f mf , 2 -A A5 -. A W - Sw- --1: qw- N W ' 5' S LZLL i , if "1 ' f 'gf A NN W' MW' mm - Seventh 7'0'w"-BASKETT,- BARNE'IlLI:, BARNES, WARNOCK, LANDER, Sixth row-SMITH, EWING, MCVEY, AMENT ' , ' I N 4 1 Fifth raw-MAYERQ CAMPBELL, K1NG,' GURLEY! FLAUTT, CASTEEL, WIGHT F0uTlh-70w-MOFFI1I'T, O'BRYEN, HUBBLE, DRQESCHER, P. PRATHER, KASSEBAUM .. Third 70w1WITHERS, SHORE, CORDER, BREWSTER,,R. PRVATIZIER, T. NELSON, SHO ' Second row-HENNESSY, AVERY, REED, STEWART, TIBEITTS, TAYLOR '- Fi1'sirowfDAN1ELs, DEAN, IRW1N,' MIILLS, PRUETT, CUTTING, R. NELSON GLATTE OK" O! X S, Mx-.JW 1'-1' 'H' GX Vw , J ,.1: 1- , , , -'.- - Y. 1 K .- :?fL 1 "TR F ' ju ff 9 , ?"Sf,N"' M v'i114'55' :' 4 Mx "-35 Page 336 G? QW, ' T f X9 xg Q "H" -A - A A Szgffm . zz A X f ABA I ORVILLE AMENT, '23 OMER AVERY, '23 DON T. BARNES, '26 LOUIS BARNETT, '23 KIRTLEY M. BASKETT, '26 VVYNN M. CASTEEL, '26 ROBERT A. CAMPBELL, '26 LEON CORDER, '23 VERNON DANIELS, '24 WILLARD DEAN, '25 ALBERT DRESCHER, '25 LYNN EWING, '25 JOHN FLAUTT, '23 GEORGE GAY, '23 CARTON BRECHT BYARD BREWSTER I Founded at Virginia Military Institute, January 1, 1869 Rho Chapter founded January 1, 1886 Calor.:-Black, Gold and White Flower-White Rose ACTIVE MEMBERS HAYDEN A. GLATTE, '25 JOHN GREENLY, '23 FRED GURLEY, '23 JOE H. HENNESSY, '26 JOHN W. HUBBLE, '26 CARL IRWIN, '23 L. C. KASSEBAUM, '23 H. MASON KING, '23 HENRY LACOSSITT, '23 KENNETH LANDER, '23 ELMER LANGDON, '24 ELMER LEMMING, '24 JOHN MCVEY, '24 A. K. MILLS, '25 PLEDGES MARTIL1 CUTTING HARRY E. MOORE, JR. CARL O. MAY-ER JOHN C. MOFFITT, '24 RICHARD L. NELSON, '26 TOM NELSON, '24 ROLAND O'BRYEN, '23 RAYMOND PRATHER, '23 HUBERT PRUETT, '24 RALPH REED, '23 PAUL SHOOK, '25 T. SPENCER SHORE, '24 ROBERT SMITH, '26 AUSTIN E. STEWART, '26 THOMAS TAYLOR, '25 DWAIN M. WARNOCK, '25 THOMPSON WILLIS, '23 ASBURY E. WITHERS, '24 , HUGH O'NEILL PHILIP D. PRATHER .. -. ..,- -.., .- -L1 . I 1 Page 337 I I -A--Sm, A. - fx -- W ' W . aw ,W W MQ QR.. M ww K , A T 4 1 AAAA AA AAAAA E ff! ' f " gi f' 'A .,JA2..1'ff'..-'- fff' A' "fl T ' ,. ,f "1 ,551 " f X " .'f?".f3e U 1.0 , f if A 1 A ' I A' n'ff ' M ' swf fl 3. -. ,wing 'uf' 1 f 'ff wa L 7' . I Y ' f "A 'Kg ' 1 A A - f ' I ,M l A f'5'T2Q 5 .. : Am 'A ' 'fl' 5 , hx., , ,.A Q, Z K N 5:2 w ., - - G , 'A' Aww, W H! , , ,A.-J-S ' , W-ff, ' ' 'J f T Ii E27 1 f A 7 V,-' aff. A f 52131 -,5 A ,. A - ' ,AAA A A .., fl, A-N ' f V " 9 A. , in 4 . . Ei i ' , .. 42 w v E--ff! fix eg, 4' A f f ,gf , W X, A , j - 2 aff! VN Qi ' ,XM 2 ' .122 .,yfLL " X 'f K' -' . fl ' sw ,U A " A, ,,,', A .J B, A gb fs ,ff yfjw, . X Y if: f s 'H ? 1' ' X' i ' f .. ' L55 A ZA, ' 5 X Q-, fs , 5 45'-11 fy WH, ' lf. M2 ' A. A As A, 'film 3 fi X X fy A. V5 S , Q ' Y,,, . 1 'KE' is if 1 M Y-A QF L ix W1 3:32 Q '. 7 V ' Y fi ,f f-37: 5253, 'y M .V , , J . 55? K 2? W , f if , A ,, I A94 , ,',V , y ruak 2 ff . ,ssh E j Af , , V Q , W '32 w Zig f ff -f K fn f 5 fi ZZ A X f MZ, M j, f R, Z T 1 , ff f Y f" ff? Gai ' M SE 1 Z A " 1 New gf - A, A 1' , if Af, M52 if I ZWE1 V. 1 Q fi "Sig X X jgfxjfi 1 ?',f,5 .3 A fw .0 . , A, A, A r .w .,,,g 2 TW 1 1 1 A W M1 1 iAAV,, A " A A , , Z f P if f f 5 A A! ' Z yyff , A . A A.L5"fL4 " ?fff,:.ff'jAA A , .Q V 1, ., y as H 'Mi 'Ei' ' S , nf' f 'Q , , A 2 y S, , 9 Q 1 ' A 4 , f 5 7A gf, -A ' 1 1 f "1 ' ' - Q' ' SL I E J' Z7 ag- AVA? 1 I Q 1? , .. xp A Z. I, W L A ,K ',:: -A A A f V ', J . '-Z! 22' . 4' .1 A ' MP C -..l'Lv-'EA' 1' ifif wm. -, 3 ' " ff zf? fs ' ,, .A w w ERA 3151 - M . Ag A- fx 2 f A W J ff A A, fx V I .rl A A., , QW V' - X.x. - 7 f' ' 1- A --my , R. - A. 4' w " ,, 4 A' f f .. .'f.wz i - A ' V1 I ' f " 'R , Af ,,',, A A f 1 fuk-f -, -ff f A A - .1 . A V- A A A A f v . A f, .- A , '- ' Th A - 1 fy A A ' ' M 43 L 14" --,, MA, ' ,, -" "A' -' re- ,A ,' 'A V. ,ff 5 'WW A ' ' 7 '1.. ?f 'v w ' 'V " I ' H4 1 'E ,wif ' 4 L,Q,L'f 5 5' ' T w. A A Llxkm J Q93 w 0 w fxfi f ' - 1 . mf A 4 kg? fi Hg A ff, L V A 3 H? - . P2 17 '5 4 M 7 ' M 21' 2' A H A A 1 ' ' A, f A 'A Q f v'! 1 .M i " 1 '-"' S' A T " W ' A ff N f S W ' -.y , A ,Q W' -2""' A A, A---- I W LJ f 9' " ' ,'H- A - ft 'Y . Q ' AX ..w':1-f, 1 J 'I -. A gl A . 'Y A 63227 ' ' ,g , . ,f,l, A M, , , A- W .ai . ,V V M, ,N 5 'v w 'N-fm, A .VX-A 1-. v -S+. f JP A M. V M w V., . A z i i . .lk Q N4 ..v3:, W L L , I 2 K A, 5,237 V ,Af SE -L 1 'ffl 4-A A1251 ., ' ' , ' A, T V ' I-, , ,V in A , V - 1 mixiif .A AAAA EW- H Sewanth'roweBELrl,..PATTERSoN, SPIVA, .WILS0N,'V,VSWISHER, STROP A V A , ' Sixth TOWEMCALESTER, BACA, BALDWIN, P. COTTON, REDDEN, WHEAT , Fzfth row-WHEELER, ARMSTRONG, PAGE, HARWOOD, P. ADAMS, BENEDTCT, TRENHOLM Fqurth rowv-THOMPSON, MCQUEEN, CRANDALL, VANDYNE, SWEARINGEN , LUCAS ' Third row-PILLEY, RACE, HICKEY,- P1cToN,A LYNN, E. ADAMS, LINCOLN' Second row-RUARK NELSON ,ELSTNER HART -L W.-C , , , , YONS,, oTToN Fi1'sg5row+BALT1s, SNOW, GRAY,'O'MALLEY, PEARSON, TURNER, DTGGLE Page 338 fw W f ,525-11,1 Q 1, xo GI 1531 0'f -'K , 'L .u fc Q0 ' 7' I , f ' , A fe" "'26" T' ARTHUR ADAMS, '26 EATON ADAMS, '25 WILLIAM ARMSTRONG, '24 CHARLES BELL, '24 WARWICK BENEDICT, '23 WELDON C. COTTON, '24 PHILIP COTTON, '23 KENNETH CRAIG, '26 JOHN CRANDALL, '25 CHARLES DANIELS, '26 PAUL DIGGLE, '24 LEONARD ELSTNER, '26 JOSE BACA RUSSELL BALTIS Founded at Miami University, Oxford, Ohio, 1839 Zeta Phi Chapter established November, 1890 ACTIVE MEMBERS ROBERT HART, '26 BOYD HARWOOD, '26 ALLEN LINCOLN, '23 JOHN LYNN, '24 CHARLES LYONS, '25 ANDREW MCALLISTER GEORGE PAGE, '24 , '23 RQ HALL PEARSON, -'23 EDWARD PICTON, '25 FRANK PILLEY, '25 CALVIN RACE, '26 TARLETON REDDEN, JUSTIN RUARK, '23 ' PLEDGES MITCHELL GRAY '24 HOWARD SNOW, '24 GEORGE SPIVA, '26 CHARLES STROP, '26 CLIFFORD SWEARINGEN, '24 ROBERT SWISHER, '24 MILTON THOMPSON, '23 ' GEORGE TRENHOLM, '26 ' PREWITT TURNER, '23 CHARLES VAN DYNE, '23 FRANK WHEAT, '25 HERB WHEELER, '23 F. B.'WILSON, '25 LAMBERT O'MALLEY GAIL THORNSBERRY I Page 339 WVSF'-I ' M4519 flax 1 ,. """ """"W ' ,,', ,f' f , ,,.. " f '9 " 5x X A lj W1 1. . ., f 17 Nm 75,55 - iw ' , V V 2 4 ,g 4 .1 ' ' ' 1 f 6 V 2 -A f' H: J ,AV - , ' Q A Ep w. 7 ' , ' f I J f , -m y I . ,.. .fi X K ff , +1 . 'f:'f.Y., 'W f ff: ,. his 1' ,, 1, M wwf I M "W 'g'..q.t,. . , Q nf -V QQ. :K , g'.1,.,,1 ti A W X, E M M , r J . Mi W Jaw J fi W. 4 M! , . if V' iyhfl 3 ,5 1 , ff j 2 5, . A E if 553 wp f- L' ' H .X ,fy ,V 55 . I . VK l XY-W wi 4 ff ff - , A X 3 ' X V xx 5 .-bmw ,f ,. Q f f ., ,,,M:5,gi,, .,,.,. Qs aff W f 4,118 f nf W? z f. Y . N nf! -'-q ,a 145 1, -W ,,,,, . , Z!! 57' ,- -: - . - '--::t- ,QQ ,. f f 1 LEW?-5357 . n' 'K , . A 'M 4 , W' . --:f .1-1, if I-Q., wwf - A sc: 454: .3 I Qjf- M ' 2j--- Y. , 1 5 41 44, , ,. ,l W, . .5 A . , .E 'N Y .1 5,rv?, A .ff ,221 J' ,ff , 1 14 if f f: 6 'f M f ' ' LL' 'I iff ,, a t ff hmm, ' r . 2. Q-if A 1.57. ,,,. F Ph. ' 0:22:11 E - A IE A QZZ?'N-WMWSWQQAE E, T -avg, E ' wr . fu L - 1 f f rf H - . M-Q .- n X e,.u-.E,.-X25 .K - :c u 1 . L, 'N'-5' 'v f 'X X L 4:'f1.,.,...SSLKg, 1 -IE N' ,Q hh ,,- N ,ff My .X ,S , V., 1 +- Qiwx ff' , gi .gpg .N , ... 'E' A., V2 E ' 1 ,f ff' ' S. 'Q Q " , 'L Y 1 e -lg , ' I r W Viv.. .f :, - 5.5, :BX . -v X , V, .gh f E . 2 i E 2 E X E EEEE - L X X '22 ,..,w L 5 . '-wzfc J.',-"ig: . . ' - GDT... 1 Eiixiqx ' .1 R , . ., fy L . L 1 i E , 'W , N N 'w'Z'?1,.w fx 'Q - E' - ,h A - A ' A .gi -Q, 2:,w..:1.,s ff, 6 SAW. V , . - , ', N . . ,xr .... : 4 . ' sv. -D 4 . .- ' li: - fifff-mf Nr N f ' 1 " ' , - R 5 ' ' , , H . ' 1 ' 1 ' e.. ' - '.D'-- "" "'M"W "W' L' f -WM -, liiww .. xi 'N . I 'Q ,, E Liv- WSL. .- , , '11-E.. ', ,Ti-W., Equip ff f"E::"f 4-'- :I AW F' 6 N K QNNQ. fsrM"'y'21.'+W..-P fe- . -. KN 3 W' .T . A 3 . . -Lit Ni, ' " ' V .. ' h 7' X 5 v 'W . xi W., ,Vg-S nil. ,Q s f V Wj, ,',- , ,X . X. Nftfxx - -K,g,f',,M.fw. 4 .. X- X "' 'TH HQ. .. ww M ' . N' W Y .. ' -. E 'f I 442 ' x E N' ' K: EQ.: .... "'XNNXN 1' ' E M.. ' a A- 'X -.x -N A :.. 4 .... ,... ., A .N FNB". .:.,. it A, it 5 xxxxxxxxxxxxt V QW, N N, I , ..M- . .... rv -- L 17' .45 1' X, - . ' gimggm. N N f.:-Ng,-9,5 - Ml... 5 sg:hj 7 M, . . M ' Q 'E N-. Z WW, J' ..... " . ww . ' ' mu-1 'wig-M " N WE ,sw ., .J 'E 'Hag L M . 2 I - 'Qi Q Q 44 . -. ' if ze- . ' I S 1 X , 1: ' MN 1. ,, :E mivwvp, X E, ' . -1 A , -J 4 WKQ si --Q- ...... M5 M L ' ' Wm N" ,""'WM" M 3. lease .-NN, W xg W 1 s W , , E 4,5 V iw-S+ ..,.. , ,,.,., M LJ, SX. E qi x KN R 1 X -A ,,w'2'f- ' v Wifi . ' -"' 1' X:.1:iR:.ffS1, 455 3 5 f NB It N55 2 5555 14 "" :yr - 'f i ,gf M54 Q:Af.w 'Q 'E L. W... Nam, SSQW K . Mi' f, -3 ' L.. W N - f -W, -K M H' " , M352 in-fi NXWWYEWEEQL-'MLQSWSNB 55' M Qiwfgzff. ,MZQQVNQ If-Xi- H s XNxE:mfQXS 35532 YU.. . 1, - , . ., f' If Y Y 'R T' M., W- Y,,,,V 'W' 4 wr- 'gf-i W, XL - W1 E. -. -Seventh row-fjf KIEFNER, QUISENBERRY,' LOGAN, QUIMBY, T. HARKINS, COLT, A ANHEUSER, E. KXEFNER E Sixth' row-DUGAN, PASMORE, ROACH, BALRD, WooDF1LL, REED Fzfth 1ow4Sf1NsoN, SWANSQN, ENGLAQD, HUNN, BRIZZI, SK1LLMAN,,GRAvEs Fom'th'1'ow-S. HARKINS,'POLIjARD, TROUT, WRAY, MOTHERWELL ,Third TOUQL-HUDSON,'DALLY, O'BANNQN, SAWYERS, SINCLAIR, ELLWANGER, MCCLURE Second'row-RiLEv,VB'ENpER, McCoy, MILLER, LAGRONE, CROWE. ' First 1'01U4IiOPPLIN,'OVERHOLZER, BOYETT, BUFORD, DIESING, CLINE, ELLIOTT may x ' Page 340 N ' 9 ' ' 1 n 122-1' HQ + Kappa Uflplm 'zi p 29 Founded at WVash1ngton and Lee Un1verS1ty 1868 Alpha Kappa Chapter establlshed September 1891 Colors CTIIUSOH and Old Gold Flowers Mavnoha and Crlmson Rose FRED AINHEUSER 25 COMER BOYETT 26 FRANK BRIZZI 25 ANTHORY BUFORD 23 JOHN COLT 23 BILL CROWE 2 EUGEINE DIESING 25 JACK ELLWARGER JAMES ENGLARD 26 STERLIING HARKINS 24 TOM HARKINS 26 ALBERT HUDSON 26 JERRY BAIRD BILL BENDER DON DALLY JOHN DUGAN ACTIVE MEMBERS JOHN KIETNER 25 THOMAS KOPPLIN 24 JIMMIE LAY 26 LEON LOGAN 23 IRA MCCLURE 25 ROLAND MCCOY 25 HUBERT MILLER 26 BOB MOTHERWELL 26 ALVA OVERHOLSER 26 WILLIAM POLLARD 24 CURT QUIMBY 23 PLEDGES TED ELLIOTT ARTHUR HUNN DEWITT REED 25 JOHN RILEY 25 C ORNELIUS ROACH HOMER SHANNON LYMAN SINCLAIR 25 HENRY SKILLMAN 25 GARRET SPITZER 23 BEN STINSON 23 ROY SWANSON 23 ARCH WATERS 25 ROBERT WOODFILL 25 HARDY WRAY 23 BOB LA GROVE FRED O BANNON GEORGE PASMORE FRED TROUT Page M1 - :QT-135113. ,-"m5"fg , ' 7 ,Ig-3,111-i . 4 - , ' , a' Z'2'4 ' ' , 12:51 A' J I -. '- ' , K iiil1I1' 1:f-:Ffa , . . Y I - - 6 . . . Y 1 1 4 I I 4 3 ' I ' I ' V 3 Y - , ' V , I , 'V ,"24 ' I I ' ', '23 I V I I I 1 1 I 1 I I 1 I v ' 0 ' ' I A 'I , Y Y '23 I 1 l I . , I' 1 I ' ' I - I I , I 4 I 1 , ' Y I Y I 1 I 1 1 I ' I -' , I 2 ' A X 1 l y . 1 1 Sixth f0w4MURRAY, WAGNER, WHITE, BINGHAM, BORDERS, CORBIN 5 Frfth 70'LU?STROUD, LITER, KEEBLE, EVANS ' Fourth raw-MEEKER, HISTED, BAGBY,'GREEN, LONG, DICKEY, YMERRIFIELD T hird TOWLSMITHL WARREN,'SHAW, LIETCH, COLVIN, SELF, JESTER ,Secdnd row+THoMAS, TERRY, SCOTT, LOWRANCE, HARRIS, SHOOP First f0w-WYATT, PARRY, MAXWELL, MILLER, PRESTON, DAVIS A Page 31,2 ,?iif1 W "W" U" Q 35 og Q-in-' ASI 'Fw' . 2' A . Founded at Miami University, Oxford, Ohio, 1855 Xi Xi Chapter established 1895 Colors-Blue and Gold R- Flower-White Rose JULIAN BAGDY, '25 LEWIS BINGI-IAM, '24 I WILLIAM BORDERS, '26 RUSSELL COLVIN, '24 JUDSON CORBIN, '25 PAUL DAVIS, '24 FRENCH DICKEY, '24 THOMAS EVANS, '26 WATSON GREEN, '25 CLIFFORD HISTED, '26 FRED HANKERSON. JOHN HARRIS MCCULLOUGH KEEBLEV ACTIVE MEMBERS CHARLES LOWRANCE, '23 OLIVER MAXWELL, '25 CLIFFORD MEEKER, '25 CECIL MERRIFIELD, '24 PAUL MILLER, '23 THOMAS PARRY, '23 HANSELL PRES TON, '26 HARRY SCOTT, '24 YODER SELF, '24 JOHN SHAW, '25 PLEDGES DONALD LEITCH CLIFTON LITER ROBERT LONG JERRE MURRAY RUSSELL SHOOP, '26 LEE SMITH, '25 GEORGE STROUD, '24 FRED TAYLOR, '25 NORMAN TERRY, '24 JOHN THOMAS, '26 CLAY WAGNER, '24 HARRY WESTBAY, '23 WILLIAM WHITE, '25 VIRGIL WYATT, '24 RICHARD PHILLIPS' 'j 1 GUY PRATT JOE WARREN - Page 31,3 5 .R V V, 5? ?'!'-- K? , L.. VV,V.WV ,,,, MVMQVVV, WW A Hmm V I, A,,,,, VV,-.ww E ,, V-r m .S - ,. - VVVQ ' V r 5 2 1 . If "5'ivf11- W 'M 1 5 ' Ui: 5V5,3jiV?",,V,,V f-'-'hQ I , E., 3512, h -g m A V A -- Z 2 V ' f , ,ru " G , , I ,.f :p5""?'f?ff fm' iff' 054,35 r 'ls' IV 1 A ' . ' " r V 2125. , " ' iii ' rr? X '71 V , I V V- xqigfk 3314 , , if ff . I U .K - Q, E3 45? I F' , ,I V Rf , , ,ff W H VVW-,Q I ." '?-uwigygfz WL "" ,,:, -- W ,,,, HH V .V V, if ' ' . ff V . V V.: V if - . 'r wr:-I was 1 655 M, , , ...-. , 'NS V. g , , V Us ' V 11 ' V J - V 'ff f?f?f?' ii ' 4 5' -H' "vu, i' 1555 ,V , V I ,. V ! LV. V , 5 ,, an V,V V1 ., 9, V Q, . .,Vr 1 K V yflvl? 2 . VO, A ,V ! , , 2 A, are .Q 1 ,. - L Iggy, Y W! :" 3 " I, V if ' V ' ' ', r , . Ff h ' V ' ' I ferr V ' 'vw . 'Vf ' V ' 2 I .fi , 'V ' if ' V- - , if N V' ' " 5, I '5 " vm V' - K - V r' Ii? Xrzaf- 114 Y 1' IVV ' ' ,-5 15? 2 2 - I ,VJ - L. gf f 42 3: 5 Wg- ' R YR fi V 2 . fa! 2 ' V al I - 1 ' fri 551 MVA Q ,X V. , J U r x Xl, A N . I f ini K ,ai V4 if Z , ' , AL, rr ' 4 ' 5 , . .f l Q? 'if 1 if --V K' f s ' 1' 1- A ' QT i'4'i'ff:'1':7?f'q-F55 ,5. ' ' " , 9 V,.V f ' 'V V 5 in I I ' S995 V ' V 'WV 6 , 225 47' 45 M,,,QzigV QQEE H V , f n ,gl- '!V?f'gg, I 5 b. , xy' ggggf 1' V 5 H gi 3? I ' L E . Ee? -.1 'A 4 52 I M 550 ,QA EQ 5 gfjgfii' ' 1' 'V 'f,' I! 1 , .lf 3 , ff ,. "- 'L' -, W' f" V - ' 6 f HMP'-1 V' 'L e 5' 'LV VV SS gl f ' 5 f , V5 fly 552 X 1 ' l ' 1: ff - . i -Li VZ' V 7 '41 If Is V f I f - gr 5 Ji 1 -I , 'J4':if57 ' Eff" 'fir' If 'f :E 5' Q , it .Q ,QV ,5 x..... L Q gg, xv, I VV Wy: , 1 V g . , " Q -5? Q I i 'IF I -. I ,wr WV 'F' 1 -- ' VJ f i 3, -V55 5'7" " 'i A ' ' I ' - " Y H. - V' 135435 f ' - "ilk ' 1' ' 335 ' ' ' 2 ' X ' w V 'I' , V, I-N f , 3- - V N 5 ,' MZLV A f 114 'l f'V ,931 2 3:42. X, VV '5 r HN . .,fn.Vf R ra H.: V, V, . , . V RVLLVV - af - L1 I . Il mm 5 , HAVE ,I 1wiV-I-ff,fFw1'VV1-5- 4 1-,i?f,'mrr'.1:-12 , : 7r2V:2'MgQ.,--rf I V ---- f ' ' 'Jw V-" I V'i':fE72 E' E ea--V 11' ' I "" sez: - ' I " , . V , V ,V ' I s ' 4 1 f E' ' , 5' , K ' R '1 -2 , 5 X., .wa "1 M tg ,W 3,1 -I A Q fgziy. V V fifguf-IV ,inf , I V V V VVVV V V , Q V Rn L 'V ,Vg-u, m y ' W wx 'fn VJ mf-2' 4- Q: ' V- EVM:-IN 9 V: 'ff' I, " " ,. -1" VR J T . - If . V -V 'V ,.V, . - if ,pl ,,f , .' V-.3:1rQ.,'.: - fi. rn '.1,1 I r..4,,,gf Y - YY j:Til:: T ffff --if . A f-:fn---md mi If me -fra -L. W sm...-VV -M-, ---' L, F Frfth row-MCCORIS, ATTEBERRY, SURFACE, RODGERS, ISLAND, KERSHAYV, SIE Fourth rowfBUNKER, J. H. MILLER, STAYTON, FUNSTEN, ROMBAUER, TRENT ' Third row+ScHMIDT, BUCHNER, LARSEN, J. E. MILLER, SCHUMACHER, A SCANNELL . ' -- V BERT BROWNING, Second T0w-SIZER, -GRAY, SIMPSON, BRANSFORIJ,-CONKLIN, FOWLER, MANN First row+SMAR'r, ELDER, SWINDLER, ZooK, GARNER, WHITE, 0 f11:Ywf 'WL . wgfgjigfio . T 5 I Atqfiginjiqvhg e 4 ' ' I Page 344 BUSH " W' i9 LC., ' ,V 41 I 4, -fam M pf G "" 511, YW .-1151223 9 4:-43:4 'qv' 1-mga. 1 ....-. ff- ---. A. ,- --:S f.v.. 1 - .- S9 6 . -----' . 11 . .J z , In gi S LQ , , I 3, ff zllbpa zgmg -J Q ,,., I AA. o :GSL Founded at the University Of Virginia in 1867 Beta Gamma Chapter established On April 15, 1898 Colors-Scarlet, White and Green Flower-Lily of the Valley ACTIVE MEMBERS Z. ELLIS ATTEEERRY, '23 GORDON G-RAY, '25 ROBERT SCANNELL, '25 J. .ARTHUR BROVVNING, '23 BENJAMIN HOWARD, '24 CLARK SCHUMACHER, '24 -THOMAS BRANSFORD, '25 L. C. ISLAND, '25 THEODORE SIEBERT, '25 HEIQBERT BUNKER, '23 E. LINDSEY BUSH, '23 HAROLD CALVERT, '25 JAMES CAMPBELL, '24 RICHARD CONKLIN, '23 FOREST FOVVLER, '25 LORNE BUCHNER CHESTER COOPER NELSON ELDER EMMETT FUNSTEN LOU CORNISH ELMER KERSHAW, '23 ADOLPH LARSON, '24 MARION MANN, '23 FORREST MCCORD, '24 JOHN MILLER, '23 JOE H. MILLER, '25 ROBERT MOORE, '25 PLEDGES JOHN GARNER GLENN HUDDLESTON JACK ROGERS ' ANHEUSER ROMSAUER WESSIE SCHMIDT ROBERT SMART, '24 GEORGE STAYTON, '23 GARDNER SURFACE, '25 LEE SWINDLER, '25 RICHARD WHITE, '23 GUY YELDELL, '25 , CHAUNCEY SIMPSON FIELDING SIZER PAUL THORNBURG JOHN ZOOK ' NORMAN JOHNSON Page 340 mg-L ,, E A -I ,gi In L, ww Ng , gi, IMA 5 ' W V W? 2 ' L W P' 'I V W ,E H if A Wh "'!' H T ,v.A gg , A3 . 5:1 1 I f A "2 l 11. if I 5, . A I 7,..4 W ww A ' I ! E 'M A' ff ' I' , ff? 5 ' P1 A E ., . ex I SX K ,ix 1 , I I , ,L T ? ' , F ' Ei ' -j' f' I h 5 ' A- 5 2, ggi 5 i gpg " Y if I I A A 2,i , 2- II A I If A, Q I I U if I 'I .: EIVA W A ,A I I A I I I ,51 1 I K ' ' i I I 'U II' I Va If "U " ki A' T I I' ga-. If V.. in 1 Eg A If 12 f. Q" A f If A f W I I A.. we 'I 5 I YA I' ' 5 2 " E, f, A by gf I W 5 If Ii 1 fi M ff I 1 "'A' ' ' I A3 X I ,i J 5 'J V Af 4' , E E I3 I sl I X .2 E 1 36 Im 5 V A A 1 W 'Ti f A 'E ' E: f ' ' - I 5 I F A " ,rg 'V I ' I A V V vzl' ,VL X . J fp 2 54 5, 4 , ...,,- -, ,Q ? 3 fq 1 Isvj I W E A ,yz ' A, ' M I , il I 5 ff 551 W gg 7 2 , K if i I 'li 5 1 H .... , I .Azz 1, K-'G,' if.. ic' I " , i I 'M 'i R. is I ' .A . f , ,W M- ,,, .,V ,w A I , I I I ' EL M SE A ...A ., " 5 E - . 'I I I V2 .1 EI . I A I , ' I 2 A I I if Q Z J A A , I , If E ,1.,. AA ,AiA,,AA . A I A 5 -.. I In gr in QQ!! I a mi Am N A fa' , 1 5 W if E , .A A IZ., . ,, I 4 . V ,, In 1 , .wr , , ,.. A Q, EA, II I IQ ,, V+.. I V Ig .aa 3 Af ,Am I 1, 2213 ig Ig, W 33 A ' - . f" I ,V fx Q I LE ii, li I 3 I A AAAA A A A 5, E. M I 5 I I Wx Ili T 3 IQ, ,"' E , .,,5 S- A yy- A , I H I i s I i 32? 5 1 sg f Ti A If 2 fi 'I X 17 A. , 5 f I, , A, - W A1 A 7 ,A fi' fit' I K f ' gg X W is Qi Q I ?' ig is lex Q I ,A si : A V .A Q E AE ' X is V.AA , X t A A I , 4, f YI A . , I - 55 I I . Z' If X aw WS . A In Wi 23 1 i - K , Ii FI mi 521. "s,' I I V - I 'V 5 'V f Wa ii '- ff" 3: .A ,Af I? Q f A? ,S Q3 Y I 9 I , V7 I 4 1 I 75 I I A A I WA' I li 452. - I I A 'ffililf' ' .,AA -. Q I 1' ' It 5 3 A A I ,,L' E ' A VA.V , 51-wma i JL! R 5 E A I In I-- Y ' 1 I 'E --W3 W Sixth rofw-E. HALL, CLARK, G. HALL,,HUMPHREY, LIMERICK ' A . Fzfth row--STEEN, LocKWooD, PADAN, B.,.SLUSHER, ' ' f FourthArow+BAKER, P. SLUSHER, WADDELL, P. GARRISON, PEGRAM, FORDYCE, WIGGINS xfhird row-SHANNON, BAUM, MURPHY, F. GARRISON, W. LEWIS, EVANS Second TOZU-'NICHOLS,V'DALTON, DECKER, VOSSBRINK, ABBOTT, M. LEWIS First row-RILEY, FERGUSON, MILLER, DAY, STEWART 1 'g N f -E: iwh- A. zum Ar, I.. AE I Page 346 .-a-,l"'r, 1 7 :VA . W - A T121 gamma Delia 1 i X QP 0 nl w 7 1 Founded at Jefferson College, Canonsburg, Pennsylvania, in 1848 Chi Mu Chapter established October 21, 1899 Color-Royal Purple WILLIAM J. ABBOT, '26 G. FRANK ALDRICH, '24 LEWIS E. BAKER, '24 ERNEST R. BAUM, '25 DON CALHOUN, '24 CUMMINGS C. CLARK, '25 JOHN M. DALTON, '23 HARRY A. DAY, '24 LAVERNE DECKER, '25 REX EVANS, '25 HARRY FERGUSON, '25 HAZELETT FORDYCE WM. H. KIRCHER ACTIVE MEMBERS FLINT GARRISON, '26 PAUL GARRISON, '25 ELMER E. HALL, '23 GLENN HALL 23 J- , ' .ROBERT S. HAYS, '24 GEORGE R. HUMPHREY, '24 MARSHALL V. LEWIS, '24 PAUL W. LIMERICK, '24 CLARENCE LOCKWOOD, '23 PAUL M. MILLER, '25 RALPH A. MURPHY, '25 WILEY PADAN, '25 PLEDGES WILBUR LEWIS' ' Flower-Heliotrope NELSON J.. RILEY, '25 FRANK D. RUST, '25 ED SHANNON, '25 BEN E. SLUSHER, '24 PAUL V. SLUSHER, '25 ALFRED STEEN, '26 ROBERT L. STEWART, '24 JOHN H. VOSSBRINK, '25 GORDON WATTS, '23 ' CHARLES T. WIGGINS, '25 DOUGLAS WADDELL, '24 EVERET NICHOLS TOM PEGRAM Page 347 Sixth Tow-WOOD, CAMPBELL, HORTON, E. R. HUDSON, VANCE, HAUSMANN , F1f15h row-ASHLEY, VAN-SICKLE, WEBER,.TRUITT ' Fourzh row-STOUT, LINTON, RoLL1Ns,.BLESs1NG, FELTON, LOGAN Third row-COURTNEY, SEIMON, CONNETT,,MCDAVID, WILLIAMS, UNDERHILL Second row-BRUCE, DR. SCOTT, THOMPSON, ADAIR, ZICK, LANDIS Q Firstrow-STAKE, HENRY W. HUDSON HUBNER GILGE W s , , , s, ALKER ' 5 ,..., C' gfjjf lg N4 i- .Ing Page 348 , .. .. . ' ' -2, 'B AS '- as 1 -. fella Tau Delta . Founded at Bethany College, West Virginia, in 1859 I V Gamma Kappa Chapter established in 1905 Colors-Purple, White and Gold Flower-Pansy R. B. ADAIR, '25 O. W. VBLESSING, '25 JOHN BRUCE, '23 C. W. CAMPBELL, '23- S. L. CONNETT, '24 ' H. L. FELTON, '23 J. W. GILGES, '24 SAMUEL HOLLAND, '23 C. L. HUBNER, '24 W. A. HUDSON, '24 CORNELIUS ASHLEY, MATHEW C OURTNEY ACTIVE MEMBERS PAUL HAUSMANN, '24 E. R. HUDSON, '25 S. D. HORTON, '25 J. H. LINTON, '24 E. A. LOGAN, JR., '24 J. C. LANDIS, '25 EARL MCDAVID, '26 L. G. PLITT, '23 F. P. ROLLINS, '25 PLEDGES WILLIAM HENRY E. A. MARSHALL R. S. UNDERHILL RAY SIEMON, '23 BRUCE STAKE, '25 E. T. STOUT, '23 D. N. THOMPSON, '23 MAX TRUITT, '25 JAMES THOMPSON, '26 CHARLES VANCE, '23 E. E. VAN SICKLE, '25 ' ED WEBER, '23 D. E. WILLIAMS, '25 , S. J. WALKER J. D. ZICK . 3 A Ai l 'I Page 31,9 i L 'V lin? I X2 Viv- ' Vx. V fi? , ,,. ,, , L ,gf fa V ,VVV ,, 5 .1144 .1 J .W , S 4, fgggzi A 'iw ' .1 ff. ff fy? 4 W ,L , C Aw W VV! W W f 41 WM, QW E- , - --f- 5: V L , ,,,, 3 W -f .VM-:Q-,-f-f-w . W V , fV, hi 'E R 17 A 3 6 Q L Rf' , " ffv' of ' ' 4 ,V M, h aw . .iff f My - ' -9, V, "if V VV 'J V ,J Vrg' 51.5 315 70 -,Q V- E V QI 3 L ,V f V' .1-L if " V L 'V Q VL ' .ef 1" WT N 2' R My M 7. iw: X ff L W, M M 4 ZV , V -Q , ,. W, -,fwf W f 2 f if ff if fVf4 'f f . 5 , R' N' X i 3 Z V 5647 vf Q WK' 'QA . v f 1 N wiki ixk ey, . mf J, 5 1' y JM? 4 . -.LN x ' ' F' ,Vp 'JW HZ gif , If ,R 1' ,f x V.:,,,.,,f245P f iz-5"f ,af ' 49 W. V .x,., SA MR V , Q . ' ' V V -1. , 1' ff h , ,X L, L,,,,ff'k L ,Ls.,,V7 .L 2 Ag fgvwf ' yjsgwgj A W7f4?.,iSw fig? Q' 'W ,W n X A V V V? ,VV , R f EV, f-W fifiigggx xf , , V X0 f W 1 , if 52 5 V. S521 Ei , ff x iff' 'f 99 53 I f ff? ,, JQYTXQ W f ' gf WV' 9RJ,,.fw, 1 A .. J fm. ,R ,,g,4gg,. Li 5' V 'V ' f... ,VV . " -' V : g M 1?5,f5sfxwf " fV4fM,,f'W6.V . A 1 R N, I. Q IAVV Q, WD, V, yi: ff . M, VV-gk A L , SEX, . J X jig I , A , , L, ,ff is i , L, , L f ,ff VV, VW af x f 'M fi! Q if V f -an i f gf X 1 +R f ,Y ,H f LL ,ff , ' ' . , .. f ,fi ,..,. 1 17 ,M 3 J, , f, , M L, 5 ff f QEWM , gi r A J Z 'f 4 KX MN Qff iv ffx 4 .4 fi! as ff 'HL 5 H9 ':"' g ' V V H ,3,fg I, I f 3' V , V1 J W1 5, in , L , ' h K W,,, Y V 2 ff ' 64,VjH5iRL, 7' ' ff. "1 4 ' 'A V x h ' VV V' W 1 ,g RQ, A, fzfifi Vg "Ci if M ' ' 'if ' - - - 1 :22 c L' ' L ,3 4 5 -V. . V WV VS' 222, ,, 'Q Q1 2 ,MRM V if V2fliQ,zVy,,,' as 4 ' ' V g - Q 6 ,--- cf, 312215 Q i ' im V7 3 5 M . -+4 'V 'F la x -- L 53 Vu: V f ' Wffi ' flfi " 5 If if ilfif Z3 ,, V ' " V V 'jg ' ' , W J? X VV R 1 M 21 MQQVL, ,W ,V ,Wf r Ve 1 i V V 1 VV Vf L4 - ,fa VV ,H ev fgw' ffVL:Vff , . ' , ., Sffww ,W wi 'V VVV Riff' 'X , fe f ., W ' V1 ff ', " V 'M f if ,Vf 1. ,V , RCLVVV M LV , W L .W 1 .V WV, Q , QfVf,,,f 'xf , ,yy ww V , Vhrggz b , -,---' , -f ,,, RL: ,Umm , HV V W., ,, ..4,V4f, VXLWV if .af .. Vglf, . ., V, lZ,f,8kQ.f Q4 V 1 , V. ffmwf , . ,V :V WV V .V . V . , ,. ,QM ' V V"",::' V A' ' id" 5-J A "1 .3 ' 4 ' Z, 5. - ' .f V' f VV: 31 'mV f 'VW , UM 'Y M, I 4 ' . 'V Wg' Lise V--R51 " V A - Lf , V, V 'V .. V ' ' ', ., X 4'-1.-V v X s : fm, - V Q ,ff im 7 fri? , . , V f HW. - 1 V ' L' f V' T1 ' ,' V 3 1 . 'M f' 2 W V 341 , 4, Q 7 ,V A1 S , W fl! ff, TW W, ,Q wi YZ, gi gif ' he W -QV S VV w ,, r3S L , .sm . ., 44 YV LY' ," 4 ,,,,, M Nj, VV ,, ,Vf Nw RSV- Hi. 'W ' , ,.,, . L , , . V ,, . , ,,,,,,,. , .L VL , LL ., L. , , .L L, ML 3 V' ' 5 1 L ' V:l1f" J . 5 V flee " YV, , ' 'L R654 V, 1 ,X E42 51 J' .,, R . ' 7 if ' ,fi K 1238? l i z- Li frfggzg I K A I 1 1 get Q , V if f V f W A R H tr for '1 V 122 W1 - :vw y Vw, '++,W'V:,VV4VVQ V N ye' '4 4 V ? " - ,- "" - RQ' X X4 V -, ' f ,R ' f 5? ,wg :ff 4. V-1-,. - -'ff' -4 Vi- Y., . 4 VV V LZ V , L . V ky -5 V V-sw, ,, 1 f 'iw' g M3 . i f VV A: VVVV pg- :V Q, V ER Y f fi? 9 2, ALL, , I x f gf H, S fi sg? 5'5" 3f?fV 'V QQ if fi " f 14 4 if 51 2, Q 2 "1 ZW LR, L2 '7 2, by ' Q, 15, f ff V ,, ' ,ff .. V ,' " V R f f , VVQV V V fs, fx VV L, 35 'Q 4 J Q? Q 6 N X ff X5 X 'Q , BW? ' 3 " f 1' .Vg W ' ,gg ' fi f 1 fix 4 ' R 2 L V -,,-sy ,A W 1 . vm 5 , my f 1 ,, R 4 , , Q, L MQV .. .f ,r Q 1 ne 2 f fi 1' yi-'.h. 7 4h., -R wi? A -!f?vf"' '33 X r Y f V-'T 1 f x fy ? HE. L,-V ff 1 ,y Y Va lf ,A ,7 1 F- WR f W H 15 J QV1 ag X J ' 2 if VW fs R f V f W V4 ff VR1,,f+, VV--Q. ,V 3 1, f fr f x , Wg ., f Qi , , , ' f, . 43 M, V1 V ' V V 452 f 122 'X 57" if gs f Rf f R :fl Q ,f ' 1 4 ,if V A A ,V 'f 1 , - 'mfg M gig, , E. ,,,L ,- Rmwmm VVV. , 'TN L .L-Sixth row-OGDEN, RODY, PARRISH, RIERLING, M.iMAYES, MCGINLEY Fifth row-ROBERTSON, MCPHAIL, NULL, GRANT E Fourth 7020-NISBET, CROSBY, NORDMEYER, MEJRRISJDUTCHER, P1PPIN', PFLUEGER. Third row-O'BYRNE, WULFMEYER, COWEL, FOELLER, KERCHEVAL, M1LLER, HARVEY Second roweScHR1E'R, KEARNVEY, NOLL, PORTER, GRAY, EUBANKS ' ' V A First 70iU-HUGHES, KRAUSE, H. MAYES, ANDWERT, BUCKLEY4 Q 53... wggy X ..,, A V 253:-2s1, .,u:sgi ' ' M. V AR, 0 Page 350 pf YI Q? YGBI +A? plzo ou Omega U4 Gi X f X,-3 CJ f Founded at V1Yg1H1a Mlhtary InSt1tute September 11 1865 MISSOUFI Gamma Rho Chapter establlshed Aprxl 21 1906 Colors Old Gold and Sky Blue Flower Whxte Tea Rose EUGENEA ANDEWERT 25 JACKC BUCKLEY 25 WILLIAM C CROSBY RICHARD C COWELL 26 JAMESA DUTCHER 2 R M EUBANKS 24 MELVINF FOELLER WILLIAM GRAY 25 WALLACE GRAY 24 JAMES D GRANT 25 WILLIAM W HARVEY 2 JOHNO HUGHES 25 JACK FLYNN FRED KNEIBERT ACTIVE MEMBERS JAMES A KEARNEY Z5 CARL C LANDRUM 24 HAROLD B MAYES 23 JAMES A MCPHAIL CHESTER H MILLER 25 MALCOM C MAYES 25 JOE ALEX MORRIS 26 HUGH NISBET JR 25 VOID NULL 26 GERALD NORDMEYER 26 OWEN M OGDEN 23 PLEDGES BASYL KERCHEVAL HALE O BRYNE 23 JAMES O KELLEY 24 J MARVIN KRAUSE 24 DRURA L PIPPIN HAROLD PARRISH 24 WALLACE PFLEUGER 2 5 RALPH PORTER 25 LAWRENCE ROBERTSON 23 RICHARD RIEFLING 24 ALBERT RODDY 26 MAX SCHRIER 24 FRED W WULFMEYER 25 ERNEST NOLL KEITH SCHNEBLY Page 351 siigmfe, W .r .:Q2Sf11f, .-M241 0 I1:.::v,: -ze - H11 :Sans - was-fi .- - L-. .. 4 I - Q . -W, A EE L ,,gi,.f- 40 ' 1 I I 7 I I 1 I I , ' 'J 1 1 ! ' 1 , ' Y , 1 1 . A , 26 . , y . 1, . 5 . , 24 . , ,215 . , 5 . , , 7 Y 1 ' ' 1 ' 1 1 Y 7 1 . , , 23 H , Y , Q' Y ! 'Y I I Y Y 1 , ! y 1 , Y ' ' , , ' 9 -' . . y , 3 . , , I . , . , 111 1 1 1 1111 51 1L1 11 111 1111 1. 'I 1111 H1 11 A 1 1 1 1 1 1 1 J 1 3 1 1 ' 1 1 1 1 1 11 1 1. . 1 1 11 11 1 1 R1 1 11 1 ,1 11 1 11 1 1 ,1 . 11 1 1 11 1 1' 11: f 1 . 1,1 1 1 11 , 1 ,,1' , 1 I1 .1 1 I 1 1 11 I 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1: L .4 H M S. 1111 1, f A W 115 A1 1 f L 1. ' :'11 1 1 .1 '2 1, 1 1 1 1 1121 1- A 1 ff 111, , l 1 iff A 111 "1 ' . 1 1 I .41 1 11 .11 'Aff 311 11 111 1 1 O- E5 5 'sg ff 1 111155111 1 11155 , 1 1 X ..,. . 5 ,,,, I fi. 1 5 , 1- 1 ,Lb Qlglgw, J .gm 11 35 111 A1 ' 1 F .1 5112 1 1 1 '1'- 1 1 14 A ' . ' 111 1. 11 1 '1 1 111111 f Q1 1' 5 15 an 111511, 51 . 1' 4 11151 111' ' si 11 A ' 1' 5 1- EQ1 'E 1 v1I: if gz 5 W 1 Q 1 1 1 Eg, , 1 1 1 5 35 1". , I 14 7 12. :., 1 :S 155.1 F 1 ' 1 5, i hx . 1 11- F 1 1,,' TX 1 vvvv gf ' L , ' H .f .rj 'I , ' 31- 5' 41 1' 1 51 ' 1 1. , 1? . ' 11 Q 1 1111 111 1 ' 211 11 E111 1,11 was M1 gf 1 . 11 1" x '1 ,,.., 1 ' ?',!j.f, , ff",,. - 1 21 A "1' 111. I 1' 11 1511 . .1 . ., 1 1 1 1 1111 -111 1 1 ' A -.1 - 1 111' iii' 1 .- ' 1 1, 31 EQ 1' '11 I-"o'i1.0 f' 1 1 Z 1' ' E115 ' 1, A hi, ' 1 ' 1. 5111111511 42,11 1 ,51 '1 1-11 ' T1 br K 5 AM V w 3 1-1 1 .,,, 1 1- 1 M Y WZ, NP, S , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 w 1 ff11f11 151 Af! 1' 1 15' f ' . 1455 .11. 4 H .-f1 . 1 "11 Z "if ' 111 - .' 111 X 1 ' SS' W - ' - 4' - ' ' " 1 ' .. .. 1 A 1 1 1 ' 1 1 if fff 111 1 12 W 1 A 1 - 1 I E f 1 1, I J 1 V A .1 5 1 , ""1 1 f'1 1 , 4 1 J 1 ,A , 1:54 A1 , ,gl f-1 ? 15113 H 'F': ,, P' 1 'n C ',,, 'm H , Q E--fww 'M Sixth row-ROBERTS, POTTER, L. JOHNSON, MANSUR, C. JOHNSTON, COLE, FISHER Fifth row-TRUITT, HAYNES,-BUEL, ROY A ' Fourthwow-L. BAKER, MANN, W. E. ALLEN, N. BAKER, GRIMES, BUCHANNAN, DUEF' 'Third row-BIRDSONO, DEWEL, HATFIELD, SA. JOHNSON, ScHM1DTKE,,OL1vER, ADAMS Second row-CLARK, MAUPIN, SCHOWENGERDT, EDWARDS, MCCAUSTLAND, PADEN, A' A KISIENNIACHER A Firstlrow-BARR, SLATE, MCGREW, CARTER, CRAIG., REID, N. ALLEN fn as 4 04 1x 413 Page 352 W ' J QA- Q ,--1' ...1 A Q -:f:,.1' M5 '-:gags Founded at the University of Michigan in 1904 LORING ADAMS, '23 NORVEL ALLEN, '24 WILLIAM ALLEN, '23 NEWMAN BAKER, '23 HAROLD BARR, '23 JOHN BUCHANAN, '24 JOHN, CARTER, '24 W. B. CLARK, '23 VIRGIL COLE, '23 WILLIAM CRAIG, '23 LAWRENCE BAKER PEYTON BIRDSONG ORVILLE BUELL ,ALLEN FISHER Missouri Chapter established 1907 Colors-Gold and Black ACTIVE MEMBERS DUANE DEWEL, '24 SAMUEL DUFE, '23 CLAUDE EDWARDS, '23 WAYNE GRIMES, '23 J. N. GITTINGER, '24 FOREST HATFIELD, '24 DOUGLAS HAYNES, '24 L. R. JOHNSON, '23 CHARLES JOHNSTON, '23 MOODY MANSER, '23 PLEDGES A EDWARD FREIVOGEL CHARLES KISTENMACHER RUSSELL MANN CARMEN MAUPIN, '23 WILLIAM OLIVER, '25 WILLIAM PADEN, '24 WILLIAM REID, '23 LACY ROBERTS, '23 KENNETH B. ROY, '23 JOHN SCHMIDTKE, '23 NEAL SCHOWENGQERDT, L. E. SLATE, '23 PAUL TRUITT, '23 DALLAS MCGREW LOREN POTTER LAWRENCE SAPP KAER VANICE f 1 , Page 3.13 Fifth row-MIJSSON, OLSON, YEHLE, WAKEFIELD, JENNETT, WALDE Fourzhfow-SIGMAN, DULANEY, B. BROWN, 'HEADEN,' PECK, SMITH Third row-QLEWIS, CASTLE, PUTNAM, BOYLE, MARBUT, P. BROWN Second 1'0'IU+STO'fTS,, BENSQN, SINYDER, HEITE,x ROWLETT, ,PADDOCK First row-BRODIE, ROBINSON, WENKLE, SETTLEg SIIEPARD, BUNTING N 1637 xt W X Page 354 vb 1 - - W 1'i' A - M Thz IQJIDPQI Tn , , , , ,, 0 , , Gb - 4- Q 5 -Q.-.mw 'wh I,,H,.g.- 0 Founded at Washington and Jefferson College, Washington, Pa., 1852 A Missouri Alpha Chapter established 'in' 1869 Colors-Cardinal Red d H t ' G ASHLEY BENSON, '24 JAMES BOYLE, '23 STANLEY BRODIE, '26 JOHN BUNTING, '24 GEORGE BROWN, '24 BEN H. BROWN, '24 RICHARD CHOMEAU, '23 T. P. HEADEN, '25 - CHARLES HEITE, '25 HARVEY JENNETT, '24 FRANCIS BOYLE JAMES CASTLE 3.11 UI1 CI' S YCCII ACTIVE MEMBERS FLOYD -LEWIS, '26 X MARTIN MARBUT, '23 YHENRY MICHELS, '25 JOHN MARTIN, '25 ALBERT OLSON, '23 , THOMAS PUTNAM, '26'- MILLER PECK, '23- CLINTON PADDOCK, '265 WILSE ROBINSON, '23 JACK ROWLETT,"26 PLEDGES I GWYNN DULANEY RAY HULL A HOUSTIN SHOCKEY Flowere-Jacque Rose EWING SETTLE, "26 WILLIS SHEPARD, '26 GRANT SIGMAN, '24 JAMES SMITH, '23 HARRY THOMAS,' '25 GEORGE WALDEN, '24 GORDON WAKEFIELD, '23 LOUTS WENKLE, '2 6 A RALPH YEHLE, '24 1 :JOHN SNYDER EUGENE STOTTS Page 355 ! in 1,4 fx , ' , . , , ,, ,W . V 4 ' ' -iq. ,. ,, V - I , I QM 4, an 1 1 , ' v , x . ff 4 I? I . I I' 2? N, WE' " N' , 2 '- ' ' ,I Q , I' Q ' ,S f ,K ff ' fy I gf - 'GC ...4. E 5 E- if J if I V V A J A": 5 1 4 2. , 'A f - , Z . Q, , , R. I I H55 4 I ' A .1 , far m I v W Fw '17 my 31 -J .wr U. " 643 V ww 5 4 4 ' - I' , 'rz' I -W ,, 53 fy, , .,, , ,, ,MH J, ., ! 1 , r ,G '1 , H-.. K3 251222 'Q' I sg. - 5' I af E , 1 'V W f f5 ' f H "' x , I' -' - f, pwfiff ,L.,I . .,,C-flu ,V wg, if gm , ., W,ggm,dq,g :I Sui, 4 M , ff 1 E . 4 ' gi, 532 f f I I fx Il f, ' . 5 gil: Gigi? if L-b- Q N " " , . I -'41, ' gfmlh E M QQ? 1 gg ws ..' - .I I 5 ,M J ,., Iv v , "" ,fm -1 , ,ff W 1 ,H mi 1.1. 4 SJW! f - f 1 Zi , .W 1 5 1 ,-- , IZ' - 79 - jfvjf. , if ' W 5 if V - ' 'i:" f'i-:i1- 'f G Q I W .f ,. rj R' f' X N? ' ' Y .v my . - we ., . I, ziggy ,W IJ LKL, js. I , if J 15, Wh: . .9 " ' ., f ,. ' -5 , -9- fu-as I "vii Az, 1351... I, ' ' I-' . 41, - , 13922 f , T Q 'Q .,, si ' I , figs. , gi? f 4 4 ' we Qi ,. 1 . . VV V. 2, E ig " 'V 'KK' 1 H n N- III- ..7,, - 5? 51 5' ,-Je: J , 12 4- 44 H- ' 29: ' f- . I .- ij Q sf. ff? .f ,fini-i f f,-fl e'...,5:1 ' fm ,, - - W- ' W., AM,,m..,,,Wg, WAN mi , E - f x 1. -l ,,.., 1 .. WWW ,,.,,..-,.,,wmwgyy.I fff- Sixth roweBLAcK, SPENCER, BAGBI1, FINK, CROUCH, F. BROWN, ELLIOTT ' Fzfzh 1'0'w'JONES,' KULL, 'CANNON, LLOYD, V. WRIGHT, MIQTRRELL ' ' .V . Fourth row-CLoUD,'SEARs, FISHER, SANNAR, VKEOUGH, CUNNINGHAM, COFFMAN Thwi ww'-BROADNAX, WETHERALL, BALLING, ARMSTRONG, BOYD, WILLIAMS, STRADLEY Second row-BOATRIGHT, GEORGE, STOKES, ECKERT, FENNIMORE, CASTEEL, 'Voss First 70w-MCHANEY, F. WRIGHT, LAFFERTY, OLSON, T. BROWN, BYRAM, NEWTON R - N A , L I - E ZZ MZQ e 3? 7 HF' .195 Ah. Q' I'-P X ' L E N ,f fa K 5 4, , - 5 ,fa-' . 4 s , gg . my " .iff - W -.. , bb Ag, Page 356 f Q. 1 AA Founded at the University of Virginia March 1 1868 Alpha Nu Chapter established Decembef 18 1909 Colors-Garnet and Old Gold , I Flower-Lily Of the Valley S. B. ARMSTRONG 24 CARL BAGBY 25 DONALD BL XCK 24 . M. BRODNAX, '24 . B. BROWN, '25 W. BROWN, '25 T. BOYD, '23 F. BYRAM, '24 R. CASTEEL, '24 . R. CLOUD, '24 , A,.v A A :L 33' 6 NO ' SS S ' 'S Ev 'T - , Q W' FFFWHF f-3 W. D. CUNNINGHAM, '25 L. M. CROUCH, '24 STEVE BALDING MARVIN CANNON JOE FENNIMORE ACTIVE MEMBERS DON COEEHAN 25 C. L. ECKERT 23 JUNE ELLIOTT 26 C. R. FISHER, '24 LOUIS FINK, '25 M. D. FRENCH, '25 P. C. JONES, '23 ETHERIDGE KEOUGH J. J. KILLION, '24 HIRAM LLOYD, '25 R. MULLINAX, '23 W. F. MURRELL, '24 P. B. MCHANEY, '25 I PLEDGES KENDRICK GEORGE H. V. KULL J. C. NEWTON 25 .L.,OLSoN 23 J. W. PRICE, 23 W. H. SEARS, '23 TAD SIMONS, '24 J. L. SPENCER, '25 F. B. STRADLEY, '24 R. R. STOKES, '25 G. L. Voss, '25 FRED WHETHERILL, '26 P. A. WILLIAMS, '26 W. B. WRIGHT, '24 R. A. SONNER FRED WRIGHT TED WILDE 1 age 3.17 i -5 f., V, lf H, ,, 5 5 Q35-YV H M -..E,'i , f- ':'i g A " -- ' 5 ,' 1 , Z A l h1.A:..g'! 6' f f ,, Yi-5 tg ,vii ia sg! 'A H, V A ' f' ' Q, V V "yi 5 Q M V ,,, ,. 3, ,,,, 1 ,gs H.. ., fi, , X: ,. .. EY' A, ' 1 if 1 .1 ,, "'f 5' fif 3 f V W i'f?f,'ij.1yf' wfym ' jfag Af,5L, fy ' . V 1 ' A g f , 1 , - A ' ' UW E 5 3 " T ' ' Y X E ,, V ,VJ ? 1, I 7-Q: li! HBE 52 Vg X- A II ' 5,5 gf ,V '. 5 S. 'vdpkgn ia K 5 36 iii A', ' -' A ff?" . :xg fugis f Egg l i ?'25SEif2g,?fEEi 2, T , J 5 44 Af J ifiii ,,,, ', IW E L, xg sig ,F 2 TJ fs if fg gga 2 ,Si 21 S s ii U 1 A, -,Q X W gig wig! s X QE xr E1 A 5 A iiif, , .V AF I ig . 1. 1"Q J ,W N , , ,'i, 4 . E1 f fs, ff fm H wx ff gl , 5 , gp IE , , 2' 1 553339 , fe ' , , ""' , T My , s Av 5, ,X w g ,ww My , ,f ,f?1f'P4.ff's,vfffZff i ' 5?"ii?'W? , L, , EER Aw U T fi? g I Egg, g,, 4- ff ,EW Ag? 32 ' AAEAE V ff' 22' 'A 3 2 '. My fri S69 2 f, ,-E Q? 1 ,,,f il ' 3, 1 Q ' iyeg A f Vg, ,,,. 1-,V T5 Z ,X X, A ,. x L M 1, mid, , , 21NAa',,. 5 E 2 2, , 5' TMM A E fl? ETEM M ,T 1 X 2 , A ,M E ' ' - A ' 1 41 .32 T-m f if Mfw-,wwf 'EH , 'Qing f- , fx 3 X A , .f. gif .- H gm 3 A A Af T2 , if -T ' - f'w::n,E: 2 2 ,Q 2 ,rg y 'A A 2 A , J A' A 3 'E wifi J, E 1 " 5 515' " X 'A fi . , f Y Y . N E35 E., ki xi ,JM Q Z ,,.E,,,::' .j , - Z 7,934 T v, x - X. Tiki: s ill gh d a ze, I X M bkligi,-.2 ,,,,1 ,,,,,,, 1 my Ii gi nt 355 awk ig? f ' A if , A Q yyyy 1 7 7 N,W,y -1 VVVV f W Vfyy , ,,,, ffffffff 1 Fzfth YUWTREESE, ELyoN, DETERT, C.,WL SMITH,.ELTINLG, MARING . Fourth row-aDAv1s, H. SMITH, MILLIGAN, HUMMEL , Thirdwfowf-MQKELLEY, MATTHEWS, SHuMATE,,S1Nz, WALKER, M. W..SMITH Second row--AsKINs, WARREN, CRQPPER, C. H. SMITH, AMANLEJVE, J.,A. SMITH First row-BROWN, ANDERSON, BELDEN, GILMOUR, TALLEY, WOODRUFIF F 9 ' 45, 0 Q,-f AQ. o Page 358 . . - - 'f'f f . , '32 , .- --" 1.. . l 141 Szgma Tlzz' Fpyzlon ' V X Founded at Richmond College 1901 Missouri Alpha Chapter established in 1914 ' Colors-Red and Royal Purple Flowers-American Beauty Rose and Violets . l ACTIVE CHAPTER ALBY G. ANDERSON 24 'VICTOR H. LYON 24 WILLIAM L. SHUMATE 23 DONALD C. CROPPER, '23 HOMER F. MARING, '23 RICHARD W. SINZ, '23 HARLAN C. DAVIS, '25 PAUL C. MATTHEWS, '23 CECIL H. SMITH, '23 RALPH DETERT, '23 THOMAS C. MCKELLEY, '24 CLYDE W. SMITH, '25 THOMAS E. DONAHOE, '25 JOE N. 'MILLIGAN, '25 JOHN A. SMITH, '24 ,- C. HAROLD ELTING, '24 HARRY MANLOVE, '26 MERRITT W. SMITH, '24 JAMES T. HAGUE, '24 DEAN W. PARKS, '24 JACK B. WALKER, '23 LYNN E. HUMMEL, '24 JAMESR. REESE, '24 - ,SHAYLOR WOODRUFF, '26 PLEDGES I ' C. EUGENE BROWN NILES GILMOUR HARRY ROBERTS EDWARD TALLEY .ALLEN BELDEN ARTHUR PRICE Doss RICHERSON JOHN WEGNER ANCIL M. GREEN' WILLIAM REX HAROLD SMITH RALPH WARREN - ' I Page 359 w s 61 3, x 6 ' Fzflh ro-w-ROTHENBERG, QUIGLEY, JACOBS, MARGULIS E ' b X Foufih T0w1MINDLIN, ISAACSON , K Third row-WEILLLEBOLT, RESNIK' K N 'S6607Zd,TOZU-MORRIS, J. MEYERHARDT,'CYTRON, MARKS, SCHWIMMER First f0w+REICHER, FANE, M. MEYERHARDT, -LEVY 5 ' , ' ' 'gg' A..- KW" Aggx T'1?1':' 0 Y 0 "Z?:sx1"' LM, 'faaezizv Page 360 1 13312241 QQ! .-xr-A F-. :1 "VII 235511: ' 7 .,2'1'lEf'!1 9 'A" fd LZ Tau 5 fhln H4 L4 J , fl . AIA I I Founded at City College of New York 1898 Omega Chapter established March 31 1917 Colors-Light Blue and White . ACTIVE MEMBERS JOE R. BERGER 24 HARRY LEVY 26 A JOHN B. QUIGLEY 24 STANLEY L. CYTRON 25 EYIANUEL S. MARGIJLIS 25 JOSEPH .REICHER 25 - IRVIN FANE V 26 JOSEPH HERBERT MARKS 25 MANUEL RESNICK 23 ROBERT H. ISAACSON 24 JULIUS M. MEYERHARDT 25 MOE ROTHENBERG 26 NATHAN E. JACOBS 24 MILTON H. MEYERHARDT 25 HARRY L. SCHWIMMER 23 DAVID L. LEBOLT , 23 . CLARENCE R. MORRIS 24 ARTHUR T. WEIL 23 . ' PLEDGES , ' C ERNEST MINDLIN STANLEY R. PELTASON SIMON ROS1TSKY L Page 361 1 :I :vu .RV ' . I I l ,, ll, ' o I I Q 5 Q . " Cf! Q 4 . 'l G LAAI 0 0 1 J I W s I5 , lg , leg l, I ll I y 1 y ' I 1 7 I I I A 1 4 1 ll Y 1 , l 1 y 1 l 1 1 ! 1 ,1 11 '1 li 1 I 1 J, I ,' , ' il 1 1 I 1 J ' ii lx 51 I l ' I .i J Il .1 el .' 1 5 1 i X J . , ll 5 ll 5 l- '. -I 1 1 i E E ' . l I l 1' l ' l 5 is 2 J 1 ir' 1 I! all 4311 ri! il? ' ws, Sixth row-PINKSTON, JOHNSON, 'DUNN, BROOKS, DAVIS, HAMILTON, WATERS Fifth row-HOWAT, AKNIPNIEYER, 'BRASEIELD,' WAINSCOTI 'V f Fourth row-+BoEFER, HANSER, STEPHENS, WADE, CALDWELL, STEWART, WRIGHT Thitd row-BERMOND, RILEY, GIBSON, MACON, PITNEY, TYDINGS, MAMER, A Second row-CRocKETT,'ELTING, BEBOUT, HARGADINE, MORSE, TAYLOR, BAKER First row-DIXON, LEATHERS,'LIPPMAN, DAIL, PALMER . 5.532 -': 9 + 52 : ' ,,.. l. ff T2?in1"" legx 'WISEEF D F , 4 ABA ' Page 362 -'EFL I I A I A - I +4 Off fl QV ,0 az gamma R230 Lh' -' Theta Chapter established April 24 1916 ' Colors-Dark Green and'GOld ' , Flower-Pink Rose JOHN BAKER 23 ROBERT BAKER 26 HARLEY, BEBOUI 25 ROY BERMOND 24 GUSTAV BOEFER ' 24 ACTIVE MEMBERS MERTON GIBSON 25 PAUIJ GRANT 25 .ENRY HAMILTON -23 HAROLD HANSER 23 SAM HARGADINE' 24 CLARENCE MAKIN 24 TRUE MORSE 24 JOHN RILEY 24 JOE STEPHENS 24 EDGAR STEWART 25 , L tm, I ' jc , Qrf x-,K M X 4 J K I N fv l ' i A K .I K, W 1: Y A N 7 ' L meer -F 140 or , A- les' ,Mi Founded at Champaigh, Ill., April 145 1908 I 7 I I I , , I , I I T I I 7 1 I 1 , 1 ' 1 I I I Y I ,I ' I 4 I I I I Y I I I EUGENE BRASFIELD 23 HAROLD BROOKS, '24 JOSEPH CALDWELL, '24 FRANKLIN DAVIS, '23 STANLEY CROCKETT, '25 CARL DIXON, '25 LAURENCE DUNN, '25 ERWIN ELTING, '23 JAMES CALDWELL EDWARD DAIL LLOYD GUTTING WAVERLY HAYES 23 MILTON HOBERECHT, '23 WILLIAM HOWAT, '24 K GEORGE JOHNSON, '24 ELMER KNIPMEYER, '23 CYRUS LIPPMAN, '25 FRANK LEATHERS, '24 PLEDGES JOE MAMER Q CHARLES PALMER WALTERITAYLOR, 23 GERALD THORNE, '-25 THORNTON PITNEY, '25 GLAD TYDINGS, '24 EUGENE WATERS '24 GLENN WADE, '24 GLENN WILL, '26 LJROSS WELSH. '23 MARVIN PINKSTON THOMAS TRIMBLE ESTEL WRIGHT Page 363 Fzfzth row-WERTZ, KINGSLEY, STEWART, DROEGE Fourth row-FRENCH, METCALF, FALLESCHEK, MOORE . Third row-SCHWEIGER, STAHL, DoYLE, MURPHY, PALERMO A Second row-KARLSKINT, CAPELLA, BRACKEL, OIBRIEN, LIPS, WINKLER First row-MCGUIRK, GOVE, O'BRIEN, SULLIVAN, BAKER ' 'QV - " fn -,.,,, Q Q ..,4, , -1 gr, ,.,, 9 1, A 0 "Z?G4u--' Iwi 'P1se2i5Y:' 0 . "iffy 0 "iiS5W" gui ':1:e3E:1' g Page 364 Q? A-A Q f X - A ' ' PM fwfff I 10 Founded at Brown University, Providence, Rhode Island, 1889. Kappa Chaptger established January 1, 1922. - ' i Colors-Purple, White and Gold. - ACTIVE MEMBERS ALBERT B, BRAECKEL, '24 - h J. LEO MURPHY, '23 FRANKB. DOYLE, '23 X WILLIAM J. MCGUIRK, '25 ' ALBERT J. DROEOE, '25 JAMES A. OiBRIEN, '24 n J.,LAWRENCE FRENCH, '23 . JAMES V. PALERMO, '25 JAMES R. GOVE, '23 RAY A. SCHWEIGER, '24 RICHARD J. KINGSLEY, '24 ROBERT M. STEWART, '26 EDWIN A. LIPS, '25 JOHN F. STAHL, '23 Q ' FRANK X. MOORE, '23 - HARVEY W. WERTZ, '24 , ARTHUR G. WINKLER, '24 -- A A PLEDGES ' DAN L. BAKER ' ' MATHEW KARLSKIN1' JOSEPH T. CAPELLI LEE S. METCALF RICHARD FALLESCHEK I- u , JACK C.:O'BRIEN ' V ' ROBERT J. SULLIVAN A ' Page 365 Pagff 366 I , s ' P 4 . ' S . . N V E -Q 5 s : Q si 5 s: - ' Q ' -A se 5 xii' ' s' - ' -R ? - X . S sig s ' 5, , .' ,ix Ns P1 .Q . +5 . X A V ' . V si++ - . ' ' ' - :Q -sf 1-5 i:'f'iZ:":-'5'ii1i'ii 5 NS 'E' Qse- -.E - 5L5sL'1'- ' "Z-':'.-I-' .-iii: ,' ' S.-455 5 ies S25 . E f P .sarees rss ' A N4".5S'j'l-Z:f"s'?S? 5 . ' V ' .QN1-1-1-if f s - - ' Xf - X52-2 six S E-'ii-'Sis-fi A E Qi? 5 V E 1 SQ55 isis-'S K --. A: , V X S Yu: . NE: : : V- His , if ii is 1:1 A 5 as - -Nb S ' -'QLQS 1 N . S , -um fF. ,fish , K E Eax Q5 fuk ' .s ' s 'is' , X1 11 'Fm gg si - -2 5 x i Ngiwss- S E , '- 5 ' S515 E ss. X Kgf Q : ' . S is .Q : . , Eg s 5 sag: 3 X E Q - " 'X iii' +5 5' 5 .- T E 5 TN? N - - s- - - -- : - N I Y '-- 5 - - -: ' , Q .5 ' X' ' . '- 2 s-iss si E E , 1' 'X Q I - h ,V --32 5' X N SVR -1 .5-xx :.- --- 5:7551 Ns. H: ' . EEEEESSSEESESTES-EE-SSS555 'Q ifxff 5S5555555A ex 11 -e Q :- -are 3.:' -se: -rsez--at Q m N Y ss SSESSS-Q-gisss sgssigg ss- S Sfxvsil riiiisii S -'S ., - ' - ssxxsxxvee 'I .4 5,5 5 E - ,. . ,,,.s-1 , -,,,.sx X . 5 S 5 - ...+-- 1 1 : . .,igxg4,..,l . 4 " 5 ' '. . -is E ' . , ' - ,La Q -5 ' . .N-:SSE , " ' ,iii-A-3 ' P . .-1-Q H -,, - S ' ' ' .- -e : - 5-f--if ' Page 367 , X9 QI wwf L S f A Q H 'l f IZ 53 ff ..A .. ee.. oroffi y Mfg, C apefoaef ,N A , MISS MISS MRS. MRS. MISS MRS. MRS. MRS. MRS. MRS. MRS. MISS MARGARET MILLER ELVA PLANK . HERBERT'A. LONGAN C. E. ELLIS . VIRGINIA LEE MENG M. E. DIMON . NELLIE RUNYAN . LINDA MYSENBURG KATE BLOCK ' . WINSTON LYNES J. M. CROCKET . SARAH E, DRITT Kappa Kappa Gamma Pi Bela Phi Kappa Alpha Theta . Delta Gamma- . Alpha Phi Phi Mu Chi 'Omega Alpha Delta Phi Della Delta Delta Gamma Phi Bela . Alpha Chi Omega . Alpha Gamma Della I 1 Page 368 Top row-MRS. LYNES, MRS. RUNYAN, MRS. BLOCK, MRS. MYSENBURG, MRS. LONGAN . MRS. DIMON Bottom row-MISS PLANK, MRS. ELLIS, MISS MILLER, MISS DRITT, MRS. CROCKET MISS MENG 'Q?' 7 Q7 1 v - ' W 0772672 T - 1, U 'Y fl 72 ..: w T . . 1--,,:E,',: N ' ,- 12.59-" lesb Wagmggzf 6 Z6 ,Z ' 52,:,,,,.-" 'f-.-,zmigfi OFFICERS First Semester ' Second Semester VIRGINIA KEITH . . . President . . MAXINE CHRISTOPHER MAXINE CHRISTOPHER Secretary . . MARGARET FITHIAN MARGARET FITHIAN . ' . Treasurer . ALLINE SMITH Kappa Kappa Gamma Phi Mil Delta Delta Delta MAXINE CHRISTOPHER ELIZABETH AGEE VIRGINIA KEITH I MARION MACINTOSH MARY GERALDINE HOLINIES FRANCES CARTER Pi Beta Phi Chi omega Gamma Phi Bam MARGARET FITHIAN RUTH BELCHER Kappa Alpha Theta ALLINE SMITH DOROTHY LIMERICK Alpha Phi I FLORENCE HEIN IOLA WOODFILL Delta Gamma LOUISE BOSTIAN EDITH BROWN ' ERNESTINE ADAMS NAOMI KIRTLEY Alpha Delta Pi MABEL BANDY DOVIE MCINTOSH LOIS MAUPIN GLADYS MCKINLEY Alpha Chi Omega HELEN MORROW MARION BERRY Alpha Gamma Delta GEORGIA JENNINGS EDITH HAMMACK Theta Phi Alpha C Without -uotej - VERONICA HARKIN NELLE SAILOR Top row-MILLAN, BERRY, BELCHER, SAILOR, HARKIN, W. MCINTOSH Third row-MORROW, JONES, HEIN, BOSTIAN, HAMMACK, REID, AGEE Second row-BANDY, CARTER, M. MACINTOSH, MAUPIN, SMITH, LIMERICK, FREESE Bottom row-WOODFILL, MCKINLEY, CHRISTOPHER, KEITH, FITHIAN, BROWN Page 369 ""' 7, W ""'l I 4 v ' 1 tg, - 4 " , I-H gt ' f sm? M ' , "5 1.41 I .. f N.,g ,. " V' ,SZ , I ,,,, l , ' . I PM Y, , ,, 22 I' It I , ig gt kh,, ' Q'h I 3 51? ' A I I' FIA-I t ,weytf - 2,2 R t , 'gm It -htgiffmg , E,-WW, nw, , fy . I ' AW N I , h R FQ A: '.-fifigzi 57 , ' L -,H A ,wwf I' ' KM HH W?QQfW5h RwwLhWEmH3,?Q4Z?3t F, . 55? fi- ' 'I,f 2:2-. giwfs, .f 'it " 7P1'z5lx --af? Cwiy' :Eff Ai It-1-f ijifwf t , .,.,, L , III I ' , I I A rw? .L ,t ,L , ., , A Wmwf, Vzzk a t A if ,V V, ,QE ,,. , A Q , , 2 W 1 X 2 ,::' 1 f' SK -fy in 1 ' ' :tt 5, ,Ii 1 M. ' J 'Y ' W t NEI., , . W , ,. , .I..:, , ,,,,..,-A , ,I.,,., .. My ,I ,, 533521 3,5155 af-ggtfig I xiyfrqtgi? N. . + A A- ,, ii ' ' 'x'.i ,2AA, Q x E if ,, ' , WNII I if ' EW S H , NW f VW 'ff L 3" :E 2 , 1 'if . mf , fel f ivf , Il, ' ,,A'1Qg ' ' Z.. f A ,? ti.SQf!Hf Ewhihi Q Qfghkgw? sv SQSHHQ VVVVVVV. ' MA ,,,, , ,,,,,,,,.. W, ,,,, ELI-A I Sixth T0w-MARION MACINTOSH, BARNES, QCAMPBELL, RODGERS, WHITE, POLK, WESTFALL Fifth 70'ZU'-COMPTON, REID, MIZE, MANLEY , . ' ' ' V, , - . EU'bt1'fh1'0w+1X4UNDY MILDRED,,MACINTOSH HOUX MARSHALL CHRfSTOPHER4STEPP I I I Y I Third row-DEAL, HARRISON, MOORE, Woon, MCAULIEFE, WRIGHT4 ' . Second 70w-NOEL, SIMS, GILMER, HEADEN-,-JOHNSTONE, TWYMAN " - First row-WASSMER, GREEN, SCHUTZVWIGGINS, PRIcE,.ARcIILARIUs I A ' 'tt' - A ies. , , . -1 Page 370 QW- K ""h f?eIA I A f A ' 1 L V ' or "D ' 'W 'QW ' Emma' Founded at Monmouth College, Monmouth, Ill., October 13, 1870 Theta Chapter established April 2, 1875 ' Colors-Light and Dark Blue I Flower-Fleur-de-Lis ACTIVE MEMBERS ' EDITH ARCULARIUS, '24 GLADYS HOUX, '23 VIRGINIA REID, '25 MARGARET BARNES, '25 LAURA FRANCES 'HEADEN, '23 ,'VIRGINIA RODCERS, '23 HELEN CAVE, '22 V DOROTHY JOHNSTONE, '23 'LAURA STEPHENS, '25 LYDIA CAMPBELL, '24 MARY ALLIE MARSHALL, '23 ISABELLE STEPP, '25 MAXINE CHRISTOPHER, '23 MARY BELLE MUNDY, '-23 ALICE, SIIvIS,"26 CORNELIA COMPTON, '23 CAROLINE MIZE, '25 'CAAROLYN TWYMAN, '23 KATHERINE CONLEY, '23 MARION MACINTOSH, '25 FREDERICKA WESTFALL, '26 DOROTHY DORSEY, '24 MARY MCAULIFFE, '23 I MARJORIE WIGGINS, '26 MARY DEAL, '25 , MILDRED MACINTOSH, '24 PHOEBE LOUISE WRIGHT, '25 LOUISE GILMER, '23, , OLIVIA NOEL, '24' ' MARGARET WASSMER, '24 ELIZABETH' GREEN, '24 MARY ELIZABETH POLK, '25 IROSEBUD WHITE, '23' MARY GUKITAR, '24 , n JULIA PRICE, '23' LELIA WOOD, '23 PLEDGES ANNA MAUDE BRYANT VIRGINIA HARRISON SARAH ELIZABETH BRYANT LUCY MOORE MARY ScHUTz ANNA SCHLUNDT - Page .371 P53 EZEEZL M ? , , 7,7 ---7,-,f f , ----- L ' L:--rf" S V-.mt Lfmiyf L::Ii21-VLMIWMZEQ L3 YW I M ' fi' 'iff R I f 9 ,ff f , M, f ,..'f.. ' ff .. ii hh ttv ft' A H 'A In 5 f' ff ' it gr! I , , ma V',, , , Z aw gig V ,M V .L 6 .. K , M ft 'f7 1-Mfw A 1 , :V 4 , ASf'f'., If 11' FA If J 0' 4 ,' I f 2 , ,f'. 13 f' .f:V, wi? it A W E If KW R I Nw . ,115 055.4 v Iwg A A .D I gn . ,Eg .N E 1 f ,K f . W N , ,W . I 'WY f " fy f . ,ff ! " f 7 7 ' lg f 5 ,' A X :Y 4 ,I W, if . A , 4 hy 'Q , , W I 'f 42 gn, 'f , V I L ...I .wi I f' , f tt ., its 5 5.3, 5 ? 1,5 D ' get-, ' f , 5 1: , mir. W ,Q ,U X A 8 , 5 5 . sy I , f f I : f ,ni -A ' r. , I f ' ' -E32 .E . S .4 . 1 A 4 I , . ,, .V 9 W t Q , 1, ' 'WA X 1 fi 4 " ' tflflm "" ' 0725 v 5 c 1 f W . W Q ,,,,, ...M""WH 'f I W f I. My J , -g M5175 3? ' '- I if E X I' yr . . zugfv, ' N 5 , f ivgwj IIA, Q29 . .1 , . Q- -- '-iv f 4, 51 - ww ,vii . 5292? fx , if 5 A I 'wi IH? 'f fa E iii ' 54 f 'W 6, If f , f X ' fs, 8 'f J' , 4 f f J' fi I +5 Vw QR , , ,W f f RX I ,f J, QM 1 f gg, 2 5 A 2 .ka . "' f "' f V f , :M 9 '1 " if A V42 4.5, - tt. l - if . riff' ,X il? xi it 1 7. ,Wi 4 I , V, ,..., J . , Q1 WY A 4 WM ? R i Ee? 1-ER f ' t f' E ,f W :ff f"' T , wi We if fa-W1 I , .AL , N Z 1 L if 1. A gnzgi- I W ' ' I ' , AW W ' . .. gg . 1 I if VIII M-NM . f I '7 A I 1 rj E ., . -A "" th I , , . 2,2 Y? 9.3 I 2 ' A V! .I A ' 1 12 'fha .x ., R' f..f' f'f', isnt' , ,f 4 -aff ,I '.'.. 'g 4 gfs ESL- U L , , :. f.., A. A. . Y M 6 til' , I ? .A I .. ,. M 541 I WWI if' ' .I ' -, . fz- T. I ' -E :Ami ' Ep A ' 2' X ' V ' III. G my I. - .t W ' 951- 5, 'I ,W :ggi f E g, ' EN I .I fl Q , .Sg,.,2 1 iv I -- - HI. .f f i n V .. tzzit wfz f , . I 'Ht .wh A , L-wih ' '5 If "N 'I ' "few wa? It U 5 ' 11,233 i t f I 5 S . f I .... Q, bv' "fi, 4221 ' -2 2 21 'W ' "2PZ"'t ' 'f'i', --ff Pm I '7" . S if tt f " c" NIJ -5 . !f',sii551Liviyp,-f.,3X - g i :-' -fi .ff , K5 I! ' -HI" XYRQEQV ", ' 2 Q Q -'I X. . " f ' I gf A A 51 ff '. 'Q AVN v ii 211 3453? M IQSFR 1 mia! f i ' yn, 5 HE. 3 ' 5 . , 5 T 5119 t, , , i 5 -1?-F. ' W 1, .?f'fiW2! WSSS , . , v W ,A E, ls W' ' I, Ng ffsfl-P'-ft f ' t ' f....1Sf af u f' J Z f , . 525' . P ,A V- I ,A it I ' , Y "' f! W W. N' i as K .i?f?f'A1.' Q52 lf .,.f. A4 'fait XZ wifi H " V -. fw I ' s , ,W . ,. ..I L.. . WL... - Eg, V. .L ANN' N'ff f -'A' E Www ff I MQW Sixth row-COLEMAN, LOGAN, EASTMAN, L. CLARK, HARBAUGH, HARPER, HICKOK Fifth 70w-FIFE,-M. WILLIAMS, D. HUDISON, GENTRY, HUTTON, FOSTER . Fourth row-ESTES, C. CLARK, F. HUDSON, GRAY, L.'M. ROBNETT, BANKI-IEAD, REDFORD' Third row-PATT, BELCHER, FRANK, TAYLOR, BANKS, FITHIAN, DODD - f Second row-M. WILLIAMS, REA, M. ROBNETT, WAKEFIELD, ASBURY, LEWIS, E. ROBNETT First row-HILL, LACY, MILLER, TURNER, STEWART, NEWTON, MARTIN 'J -'-I y f f ,yr W -' fF.!'QI77'ff:'1'li - ,L 4 L ",' " ' "- - Page 372 B ' S9 N fw I .,,.. ,11,2f'11f', 'GP' 0 07 H T B A . 25 Founded at Monmouth College, Monmouth, Ill., April 27,1 1867 Missouri ,Alpha Chapter established May 27, 1899 X Colors-VVine and Silver Blue Flower-Red Carnation JEANNETTE ASBURY, '23 CLEO BANKHEAD, '23 RUTH BELCHER, '24 THELMA COLEMAN,"23 CHRISTINE CLARK, '24 EUGENIA DODD, '23 ELIZABETH ESTES, '23 MARGARET FITHIAN, '23 AMELIA FOSTER, '24 MAURINE FRANK, '25 EXIE GRAY, '23 VIRGINIA GARDNER, '25 LAURA CLARK MURIEL EASTMAN ACTIVE MEMBERS MARY GENTRY, '26 GERALDINE HARPER, '23 MARJORIE HARBAUGH, '24 DOROTHY HUDSON, '24 VIRGINIA HALE, '25 AILEEN HUTTON, '26 HELEN HILL, '23 FRANCES HUDSON, '23 SARAH HICKOK, '25 DOROTHY LOGAN, '23 MARGARET LEWIS, '23 JEAN LOGAN, '24 MARJORIE NEWTON, '26 PLEDGES GLADYS FIFE BETTY HOWELL SALLY LACY CHRISTINA PATT, '24 MARGARET ROBNETT, '23 RUTH REA, '24 ESTELLE ROBNETT, '26 LULU Moss ROBNETT, '26 QUEEN SMITH, '23 PARILEE STEWART, '24 ' DOROTHY TURNER, '23 ETHEL WAKEFIELD, '24 RUTH WILLIAMS, '24 MARIAN WILLIAMS, '25 MARGARET WILLIAMS, '26 DOROTHY MARTIN -- KATHERINE MILLER Page 3 73 V .X QFCQL ' . i ' sf' i X, 4 , . --' ,r X' -J X Q X gg.. i .jX Q4 R X SX A , 5 fm X ,X 3 ff X, ,, , fl , .-' '11 ' 'ji Y 'F gjwim 'fy , qi .Rf 5 gif ,X W' X V , '. A f O5 - 1- '5 X. f., f if - - - ef WW . x ,,,. vu, -X we s.. . wg. f . I N 5X f ' J. - ,L ' E' ,A ki V 3 . h in , Zf V.,1'. V f' . X Ig R X ' 2 . -X , W X J R ' Vi- 1 g X.. '- X ' V X w . ' 5 Cm T X 'Q - ? , gy., r"' ' "'l' , .CX U x ' L 4 :il X' ,. "1 4,2 V Q "" ,- I 33353 If 1 f fi! X i ,- 2 1 3 Z 'X i W- X " -1 f' X ei f. . , I " n lf' X wif , ' X A , .. 155 ' i 2 ,X ' ' 9 3 . A . A f . n A H? QQ . . Eli 15-'fl ' ' Z' 1255? X- EQ' 1" wt X ' ' , E .., , E' ' ' N . -wi X M , W. QX XXL: ff fig X N u i .: - . . 121 ""af- g k X .X -X. 'X f fp' , ' Z :Sf "mms T1,:gXL'y' gf "fx Q56 g Z xv fh , 15, , MN' M Q W ffm SL '. - ' i X ' 'XX Xw , Film 'R 'J' . 'f', . if ' X 1 fy' ' 4 'lg 1 , ,fn Y I 5, P534 ,- - XX f " g A X .5 , ' X. " A , FE Lv ,XX -BX X . .5 ' fi fm G2 . ,ZW ' - '- " . Xu , AX yarzf, XX NF 'V . , ff H , X' , HX X -, rhfml' . X S i. X. . R: :ff .f 5 '51 X XXL AN. AF? ffiw :P W X 6 X-X f' J '4 A! " ", ' 1 -7 3 1, ,Vi X. , ff 5X , ' ' ' 47' x , 'in " 'gi' ' ' . ,X 5 f7.i',f'f' f i -. -A 'A 2 X, X Z.'!f X 5 FQ 5 ' ""ff51', 1? ' 'il X ,f,,,. XN X X- , M .4XXX X M . . ,l fp X- , Xy A X ff 5 if xg! A ei X if ggi 5 W fy X f 1 5 I Q 7 X ,X f f x XX XR 'EX ,ag 2 ' X 3 f V 3. X WX X Q A X 'X -X R A f fa X X A ,X f 1 Z A Q f XXX A Y? 'J Q' f s ff X ' Rx 3 N I, ,X xxx - .3X1'f 'f.! ju -X Q -. fg , , ,HNZ X 2.-, ' lr '. 'W ,gA '-W Ez' if wXXf?k?l -X . f Xsfil dgrf, , XXQAW M f JW. ff A-X1 1. 1 , 1 M ' N , Q .RX , X, , V , ,A f ff X . , X .4 X . X W X 4 I 'is 5 X sw ' ,X A N X Z S , X N , J , I 3, 6 X AXX Z f - 1 l f 1 x X N 4 Lil .33-X nf . it N ' E is "ilk 2 'W X ,IQ X A , fi Xi . , V,.V Sy. B jg ,t ' : sy Xfg ,Xue . , - K Ol, . uf.. my 1 , ., .,.z4 ,, , , A x. YT' X if 4 ? 'X 45 V 'gn E yi ' qw ME , f H -141,4 '.1.':X'v: W f f'1f Z' luv A 'fy X' W X X wg: View V Z x XQVQXXE X 'xx 1 ,,L ,f 2 f '7 F Y fb if N 'Z 12 i Nw X i 1693 3 X , X XE E? , Q M I 2 'M 1, ig xx ' S 1, 'f Qs X , I X 1 f 1 N If .1 A A , if-W is M . ., lg! .5 X 2, XR is 5 i X is X5 Y X js, . X 35' f 7 S A W U Q QW H1 3 ,XX A , 1, 4 ' V '52 , . 1 ,,f W! ' f A ,Zig X XJ JR Z sz 2 . iw QW ., QV- X 4 ,. ,, . .. , A X "" F' ' 5..,'2.x6. Vid., , 7 1 ' X ff LA: if hi AX' Ss 2 ., X 4 5, N X gs ,X-v X X 5' I ::::f',g 1' .4 ? 1 X Q ? X 5 X mg X X y ff z X X if f ff AMW .M 7 lf 9, Z .v f 655 1 f 345533: E : A f 'Ari' .gpg 2 R FX , ps f , ff, W ,, X , , P if 5 W gf -H Kg X ' ,WA f 1 1' X-Lg' , -ligkgxq , .Q . , EAM X 1 . 4, 1 m w f 'ff 3 - .?,,.Q 5 .3531 A six XX X L r UA ,. A f E X 4' , X X Q X fi , f XX. 'Z Q Q J 1 5? ' 5 X f ' 4 1 2 f ff W' - QM. X if f 72 h , AXA .gk 4, 1 .-: I 1- X! U AE A 4 A f ,A A - 'TWA ' f-tQ iiilfwvf V-, , g Z3 A . Sixth row-F. DUYSING, VVAY, SPRATT, RAGLAND, SEARS, SMITH, BEWYER . . Fifth row-BANKS, G. DUYSING, ELL1s,,CARNAHAN .- Second row-JONES, X First T010-LYNN,5D 1 , X ' ' , . .J A 9 ' Q 3 -,1N W 4.,. X i 2 4 Pag c 3 7 4 ' . Fourth row-BARNETT, STEWART, MCINTYRE, JOHNSON, KEASLING,NCQLLINS '- V Thihd row-PLAYIER, MORGAN, BORDERS,'RENTCHLER, HORN,.HUNT , I HAYDON, LIMERICK, PARKIN, LANG, REAVES ' UVAL, XMELCH, CLAUSS, CONNELL, VVORRELL KX G kk1 "'?ie:1 ' XX we "--.. :X- aiw' 4 ag L is in-1-Ri of ' W uf! li f g i IQEPW' P 61 I,, , 2,AS+A 1. -lff . . W -1---' ' ok A f I7 5171 O Foundedat De Pauw University, january 27, 1870. Alpha Mu,Chapter established February 12, 1909. Colors-Black and Gold - Flower-Black and Gold Pansy MARY LOUISE ANGLE '25 SALLIE LOVE BANKS, '23 ALICE BARNETT, '24 IRMA BEWYER, '25 MARY BORDERS, '25 ' GLADYS CARNAHAN, '24 ELIZABETH CLAUSS, '25 CAROLINE COLLINS, '24 VIRGENE CONNELL, '24 VIRGINIA DUVAL, '26 FRANCES DUYSING, '26 ACTIVE MEMBERS GRACE DUYSING, '23 HELEN HAYDON, '23 . HELEN HORN,.'26 JONNABELLE HUNT, '24 MARGARET JOHNSON, '24 DOROTHY JONES, '23 AVIS KEASLING, '26 BEULAH LANG, '23 JESSE LANSING, ,'24 DOROTHY LIMERICKL '24 BERNICE LYNN, '24 HAZEL MCINTYRE, '23 MARIAN PLAYTER, '24 FRANCES RAGLAND, '24 BARBARA REAVIS, '24 MARGARETAF. SEARS, '24 ALLINE SMITH, '23 LEAH SPRATT, '23l JANISE RENTCHLER, '26 MYRTLE STEWART, '25 I SHIRLEY WELCH, '24 MARY,,WoRRELL, '24 ' Page 375 l 1 Q. K ? fiii' 1.flE C Eh , V4 , E 3:31 ., 'af-Vg. ,f '. 1 0" Z "' M QD 2 V Q . f- 1 f lf ' . 52 -552 ,ai ,. ' . ' '6 i'ff-L ,, A ," ff , 3 1' 5' , ? ,IVM-' iff ,, ., ,' ', 5 mag 1 V ' 1 " j ' " iff MA' N' -W " riff Ii: 1 4 , 54' f 5. 2. 1 9 I , iw. " " 3 , V,::1. ' V f ffwf ' , 1 .f fi, 4' .J if as .W ff 1 Q' Q, - Y.,-Vw .. H, , H ,vga 1 Q, ,X ,E N ' 'HEE L 1" 52' 5' 1' , f ,.,, Ui, 5 I '21 si of . ' , .M . 15 . V. g .2 . , Qin .,, Q ,L . ,. - f E 'V V' . ,K ,i .. 4 iff V V ,- 4 V 4 f V, 5 5, Ez M xi' 3 wqf' ' ,my , 3 ggipbkfggf 1 2 ,f 1, HV., iff? K., . 1' 'V VW 'xg 2 25 . 3 2' A .:. A , "iff Ji, VV h ' W .. J ,Zn ml x U, ., QV' . " , ' 3" v ya : 'f V . -Q' ' " ' . 'f if - ix J 'fv-.J . EV -V ' 6 J . Z: ...f- --wi, ,Q sm My QQ 1 V ' 6 ' N M 1 if , 7' M2 1 y f ' ' in M V 3 LVL 'f 4? ni: V ' 2? fa - A V 2 ' ' Q? .. -' 1 1 .. 3 ' W ,A ' Q , 2 i , Q ,, ig, ,V if ,fm f ,, M ,,,i,, if , f Q-1 t.. E., EV hi ,il-Q. .,. 4 ii v N-,f -' A . L ff Q- W p . V. f ' Mas" V, -in mf. X YQ -f-- ' -' ' ' fy! 1 Q WV ,L 5 if ij ks' V 'F' ' 55? EV ggi, , , f .W 5,59 " 1 'V We I .Q5 E . V' f V , 2 'a Mn Q MJ ' fi'-Tw ff. ' 1 , W9 -1, W ' .1-'L " 1, ' ' .V ,WK f ' :V h Z E ' E 5 , 5? ,,,, i ii 5. V Wim? Y b Nw . my N . , V. n i 1' - V? v- V 54 V ' VW .. vf 7 ' 1 i Q Q, Y X g' ., 9 'g ,, ,M 545 f, - ? Qn' I VVV 4 1? ' if ,Y M . ' - X, ' ' 1529 '5.IE1'- NE: , Q' ' ' V f 5 50 f P , , V 'fi ' ' 1 . . 1 1? Ee? Z. . ' ,g k 1-17. H W Wg., 7 'L ' WJ' g . 5555 . V77 'V V,.' E ,V V . . ' "31'7 VV . 1 E , 2 N ' 1 '5 ,j v A - 7 f , I. 'gf V Wk-" -' ,W ggi f , A "' A ' , 533 'g' 2 fig' "i f 5 f, . Q" A , 1 7' 'ii ' A 5 'Wil-'V .1 2 f wr ' ' ' 'Z I V: N' ' . F V E ' '-. 1 2 V ' 2 .. " E ' My 'kg' ' ff " ' 4 gn 1-1.5: "ff Af , ,A , . . ,..... 5- .0 , , 5' Weisz ik' ' ' . E V ' A M ff ' gh r f 'W'-'J-V"J3.v: V - WW. V f' BF.i75: ' W,,:igfasnue'aW-ff Z Sixth row-WHEELER, GEISLMAN, ICINSELLA, T EDFOR D, BACA Fifth T0w-GILMORE, WARREN, JUDGE, E. BROWN Fourth row-COPE, BOUCHER, BELL,,HODGDON, HEIZER, CASKEY, MERKLE' , ' Third row-PACKARD, C. TIBBITTS, A. BROWN, S1'ARK,.CANNoN, MCCORD, WARNOCK Second row-BOSTIAN, KENNY, W1LL1AMs,'WooDHEAD, RAGLAND, CLARK First row-JOHNSON, rf Y X 9 1 , ' " 155 fo Page 376 M. TIBBITTS, STRATTON, COLE, CORDER ' 'f ' ' -eE5f!Xi' 3Ek?Z2i: "7 ,WO' Q R H- Delia gamma K A AIR I EMILIE BACA, '24 LOUISE BOSTIAN, '23 MILDRED BOUCHER, '23 ARLINE BROWN, '23 EDITH BROWN, '23 KATHERINE BELL, '23 DOROTHY CANNON, '24 BEATRICE CLARK, '26 VIRGINIA COLE, '25 DOROTHY COPE, '25 FLORENCE FOWLER, '23 CAROL GILLIORE, '24 MARIAN CASKEY WILHELMINA COX Founded at Oxford, Mississippi, january, 1872 Mu Chapter established April 15, 1909 - Colors-Bronze, Pink and Blue Flower-Cream Rose ACTIVE MEMBERS LILLIAN GRENZFELDER, '24 HELEN HEIZER, '23 MARTHA HODGDON, '25 HELEN JOHNSON, '23 BERTHA JOHNSTONE, '24 EMILY JOSLYN, '25 - FRANCES KENNEY, '25 MIRIAM MERKLE, '24 ELIZABETH MCCORD, '23 RUTH MARY PACKARD, '24 ALMA RAGLAND, '24 KATHERINE STIGALL, '23 PLEDGES HORTENSE GEISLEMAN MARY TIBBITTS ' MARJORIE SHEETZ, '24 FEROL STARK, '24 VIOLA STRATTON, '23 VIRGINIA SWAIN, '23 FRANCES TEDFORD, '24 CAROLINE TIBBITTS, '25 MARION WARNOCK, '25 BARBARA WARREN, '24 KATHARINE WHEELER, '24 MARJORIE WOODHEAD, '23 MARTHA WILLIAMS, '26 RUTH WYATT, '25 1 . MARGARET KINSELLIR ELIZABETH WEST Page 77 Eli- j-jW'wsfmm5Z ,Mg , Eg ,.,Ww,,, Q ,V , SH . IZ gr . A... f ,L '--- "" Nffff fff.. .,,N. 1 Q ,,,, """ I ' -w,5,,g,5,Qy .,,, ,fin-' www .- .f ,,W"'fI.1 ggggvhi , W L ,,,, -2 A -.. .15 h . ,, ,af 4655 V , ' "" , 1 , , f ' 1 . A ,gig ,- ggueyf: , ,WM , :'. f , I I I 'gifissffhf - ,. f ,,, -1 .'m+.1,'-1 --, 4, 'N N"" 'Wk 'H+ c-'ff ' ff" , 4: I 'ff 5 . .1 iff , , , I,,j?,ipgy,,?f 'I-5 5 i ffi, ' ,Wi , ff I A.," 1 iffv f ffff ,,..,. ' .-'J I' ,, .,, ,,' ' ,.f . ff f K 'WV , , , . , f I QQ is f f , 42:3 f Lf. , ' .',f jnyw I 'Q f N 36 5 .fm W 'gba' . 4 ' V Q k k. V r .,W.., 6 2 29 , I I 4 - SH ' ,, , J , ff 7 4 9 ,hi IV! fig I B ff I X I H X gf, Tv f I 5 X f , .,, f 5 5 .ig V29 N S 'E 2' Q we ZS S, 7 4. I. , S K., , , 6, I 4 fn , Z 5 o J' . Y, INV ' W S 4, ' Mk . W, 6 I Ji , Q ht , .gg If , I , , G V w' l f 1 I, , ,auf f5"1 ga Z I an f' , f I, f Y f Q , I, 1 I ' 2 ' if ,fu f-C y Q X J . f gg!! W ' I its f K2 fl ff' , 123, 7' N. W , , , w f ' , ff Q ,II Y J M K . .J . , f f X ' Iv' W I 4 I My Q A 4 W 5 ,f gi? I LZ 6 E 5,74 f W " W 1 ffm , ff, , f , 2' I I 32' i .1 4 M , 5 'Q E V S! V I AWWA 1 Z , 'K P. 41 1 ,I :Q 'G f 'z .ffl 3"?'3'If A Z 5, I 'K S Z 'gf' . V? if iz f ' is emi? W 1 'E w A gf? Y 45' X A f 8 rin , 5 ,M gf, , ,Z If f J my W4 , . yeh? get MI 5,7 Z '51 ! 1, 1 'Q 'OZ 322 iz! ,, 4 sn If L N 1 i7 f My 1 fm , 'I ' Wei 2 ,f 1 '- r ag . 459 if ,f Z - . Q E y I E4 .X + , f A7 fm I jj I 4 f 5 y 77 J' I 1 f I I ' 4,6 ff I 2 S +4 + If ., '! 1 " , I N L 1 K3 " I f wg Ewa K3 Is F: 1 ,,,:,,1w 4, M4 ,nt I I A, . , fx W In , N ' 1, My f f, Riiiwifixf 227 !1 ,E?i I I Iv' f JE f I Zh W' f Z Nr gglfwf ' 4 -. I " N Z ' I 5 -I , X 15 XI 4 W Z if 1 1? f IEEI' f,j ,I Wd f 'ffzf A ?j'H I M QV ,mf W I HE K 4 HW111 F ff 4 ,K f . 21,211 N ,gf I f X Q6 I Sf. ff? I f V S V I , S ff Y f h ,F ' 'Z , , I ' ,Q J ij X I W5 " 'ist ' .- 1' ' is BV EL' nv ., ' --'2- X - .1 'V 3 ,QM : f " ' Fx M" A V : .. , I, f' +V- N,,, f - ' .QQ MQW , f - ' ""' 'K ' '- 'f I ., "Q 'f fe - - S .. ' A- ' "QI aux' I 'Rf ' zffffiwg . ' f A - ' N, N' Z 1, ,I ,:: Y. L ' 'S 'f QL, , 4 f ,f.,,,. L'?.- L, I, I I , , . , , f 0 ' QQ1 ,. M f' I I' I Aff ., 4 I ff iii QW? ' , V , -. fb , f 'f W' ' L -' 3,51 ' ' 1' '- ff ' ,Zn ,fy ' f, .Q m f,- bxgff 5 , wg, 'S 5, .' I , f .,,f5' g? sf I +I I f I I. -V--: If , I I I ' f 'I 55 I,,-,,,, .,.:., i g, - -,W 3 , , z,, 1f-f-ww f, I ., hi 22 IW IQ! ..f- 1 vs - ' 2 Q I . .,,o,,,f,, -, ,V , ,, 7. WZ , , , xW,97,,f , ,MJ , .,. .... Q7 ,, ,I A ,,, W' um- mm -I wi nlmmmii " f-sf 1 fri' fv N--- , in-' H 1-N1ffS.1.,,,,, ' p g w-HEIMBAUGH, T. HUDSON, XIVALTERS, DICKBRADER, w-VICKERS, RUARK, WILLIAMSON, WILLIAMS Fourth row-FIIEDERICKS, SMITH, CONNELLY, MORGAN, PETHICK, PARRISH T hird 70'LUiSEVERANCE, .HIGHLEYMAN, AMES, GWYNNE, PARKS ' Second raw-M. NOWELL, NEVILLE, HEIN, CRAIc,'L. NOWELII, TANDY ' First row-M. HUDSON, CLOUGHLEY, VVHITE, MISNDENIIALL, WOLFE, WEJOIJFILL Sixth. ro Fifth ro WHETI ON,' SN YDER gf ,. MK gy W f I ,,,,Igw1:,,- QQ ,,f2:,g., ' ,gr-v21,L ,,.1u:,g., I .iK'f-' Q " f: ,.., ' g + + :' ,,..,.: 'J ...Z + + g ,',,.1 Page 378 Q9 "" 'W' I 0' 'H .... . if ...:' JI ' ' v Q. U ' I Qffed PM I OP 'f 1' 40 OP ' 1' f Founded at Syracuse University, Syracuse, New York, 1872 Omicron Chapter established March 4, 1910 Colors-Bordeau and Silver Gray Flower-Forget-me-not and Valley Lily ' ACTIVE MEMBERS EMILY AMES, '23 . MARGARET HUDSON, '23 TI-IEODOSIA SNYDER, '24 CATHERINE CALLAHAN, '25 CORA MENDENHALL, '23 SARAH TANDY, '24 HAZEL CLOUGHLEY, '25 MILDRED MORGAN, '25. I ARTIE WALTERS, '23 DOROTHY CRAIG, '24 MARGARET NEVELLE, '24 VIRGINIA WHETTEN, '24 BLANCHE DICKBRADER, '26 RUTH PARKS, '24 ELIZABETH WHITE, '25 NELL GWYNNE, '25 ADA PARRISH, '25 EILEEN WILLIAMSON, '26 BETTY HANDLEY, '24 FRANCES PETHICK, '24 NELLE WILLIAMS, '26 . FLORENCE HEIN, '23 VIRGINIA RUARK, '26 MYRTLE WOLFF, '24 MAXINE HEIMBAUGH, '23 ESTI-IER SEVERANCE, '26 ' IOLA WOODFILL,-',24 EUPHEMIA HIGHLEYBIAN, '26 JIM IDA SMITH, '25 ' A PLEDGES A MILDRED CONNELLY LEO T. HUDSON MARGARET NOWELL AGNES FREDERICKS LOUISE NOWELL 1 RUTH VICKERS lil fafnr .379 s Q .L Sixth row-REED, RUCKERT, SMITH, HORINE, STEVINSON,,TOBAN, BRECKENRIDGE, Fifth row-VESSER, LONG, CASSIDY,-'KERR f , t , 1 Fourth row-H. AGEE, BOSWELL, CARDWELL, CREWS, MCCARY, STEVENS, 'BENNING , Third f0w-MARSEILLES, STALLINGS, HALL,.MAsoN, POLK, HILLIX - Second 7071!-ICOONTZ, E. AGEE, HOLINIES, -RANDALL, HILLIX, HURLEY, GARTMAN , First T020-INSICEEP, BYRUM, SIEBERT, PENN, SQUIRES, ,BRINK ggqsfzef nnzfga l aw S718 , I :, -3 wx rf f"-f 5 If if . 4555 ' ' 4QEx Page 380 .-:E :5ii!Eki:i'- ,.-i'Ai'f.-g c, ...Hy 1 V i ,I,.:i --" Th! my I -l Q i I , X , I .4 AQ Q J . r "" .r 'il 4 I ' i i i Founded at VVesleyan College, Macon, Georgia, 1852 Chi Chapter established May 31, 1913 , Colors-Rose and VV hite Flower-Enchantress Carnation ELIZABETH AGEE, '23 ' LUCILLE BRECKENRIDGE, '24 VIRGINIA BoswELL, '25 MARGERY BYRAM, '24 OLIVE BENNING, '24 CATHERINE CARDWELL, '23 WILLIE CREWS, '25 MAURINE CASSIDY, '26 SELMA GARTMAN, '26 ' RUTH HURLEY, '26 HORTENSE AGEE HELEN AVERITT GERTRUDE BRINK ACTIVE MEMBERS ALLINE HILLIX, '26 OPAL HALI3, '24 ENGER HILLIX,"24 LENA HILLIX, '24 MARY K. HORINE, '24 MARY G. HOLMES, '23 MARY HELEN INSKEEP, THELMA MCCARY, '25 SYBIL POWELL, '23 , 'PLEDGES' RUTH PENN IDA MAE KERR ANNA MASON MARIAN REED, '24 BEATRICE ROBINSON, '23 DOROTHY STEVINSON, '24 BESS SMITH, '24 MINOLE STALLINGS, '24 D DOROTHY' STEPHENS, '24 RUTH SQUIRES, '25 ELIZABETH SIEBERT, '25 LOUISE TOBEN, '23 MARY VESSER, '23 ELLEN POLK MARY RANDALL ANNA RUCKERT Page 381 i Fzfth row-NEWSOM, HARTMAN, V, ENIEOE, WILLIAMS, N. ENLOE, KIRTLEY, VVHALEY Fou1'Lh.r0w+MAFFRY, GARNER, WESTCOTI, MEYER ' A - ' -- I I Thirdvfow-MILLAN, HETZLER, GUM, SPALDING, POXVELL, SHEPARD, DEMETER Second row44GRIFFIs, HARGIS,'TURNER',' SEARCY, BRATTONQ jf ENLOE,AADAMS . Fi7Sl'f'0ZU-BCSGGS ALLEY JFAYLOR SMITH DEAN HAUSMAN A A -' I V A - ' I I 1 1 1 I Page 382 1 OI QW: X9 t i ,,, 0 A :Hn 0 Founded at the University of Arkansas, Fayetteville, Ark., April 5, 1895 Rho Alpha Chapter established June 3, 1913 Colors-Cardinal and Straw ' ' Flo'wereWhite Carnation A ACHVElMEMBERS ' , n ERNESTINE ,ADAMS, '25 ELIZABETH GUM, '26 EDITH NEUSOME, '23 MARIAN ALLEY, '25 ' VIVIAN HARGES, '23 JANE SEARCY, '24 ' MARGARET Bocas, '25 THELMATIARTMAN, '24 'HELEN SHEPHERD, '23 JUANITA BRATON, '24 ' RUTH HOUSMAN, '24 JOSEPHINESMITH, '26 MILDRED DEAN, '24 -ALMA JoNEs, '24- GERALDINE SPAULDING, '24 CLARA DEMETER, '26 NAOMI KIRTLEY,-'QZ3 A ' HELEN VTAYLQK, '26 JANE ENLOE, '23 RACHEL MAEFRY, '25 , MARY JQ TURNER, '23 VIOLA ENLOE, '24 RUTH MEYER, '25 ' 5 MARY EA. WESTCOTT, '24 .s'MARGARET GARNER, '23 ' NELL' MILLAN,',i23 THELMA WHALEY, '25 GION GRIFFIS, '23 "'Deceased. ' K ' SIBYL,-WILLIAMS,-,23 , I PLEDGES 4, V f HELEN POWELL 'NAOMI ENLOE, '26 RUTH WALTER Page 383 I i ....., llnl X i N 4 ,Q L 1 E , E LE l' Sixth row-Co15ELAND, GLEILIN, MENGEL,'PRocTER, WELKER,,POTTS bk F ' 'Fifth raw-UPTON, DALTON, BEECHWOOD, MILLER V A V E . Y K Fourth raw-BROOKS, ELAM, SIMPSON, MCINTOSHI, PEEK, DALTON ' , i J 'Segaruttrow-BANDY, FREEMAN, GURILEY, NOWELL, SMITHERS, SANNIBECK L First row-DEHoNEv,'LAMoN,'H. LAMON,5HULSE, HANNAN, KAHL M K, Third row-CAMERON, FISHER, MCCORMICK, DORGAN, DITNHAM,-WOODWARD ' f . , " . ' R - Y AE, ' ' ASL 5 Page 384 I 3 F i 1 1 E ff aww ww A + + tae, .qq,.:- is lagk img . Founded at Wfesleyan College, Macon, Georgia, May 15, 1851 Alpha Gamma Chapter established April 15, 1915 Colors-Light Blue and White Flower-Wgod Violet MABEL BANDY, '24 MARIE BEECHWOOD, '24 JESSIE BRENIZER, '24 FERN BROOKS, '23 AMY CAMERON, '23 LENA COPELAND, '25 DEE DALTON, '23 NORINNE DORGAN, '23 DOTTIE DUNHAM, '23 BEULAH DEHONEY VIVIAN HANNON VERA KAHL ACTIVE MEMBERS MARY DALTON, '23 GRACE ELAM, '26 RUTH FISHER, '26 ' KATHERINE FREEMAN, '24 ELEANOR GLENN, '24 MARIE GURLEY,"23 ' BEULAH HULSE, '25 HELEN MENGEL, '23 ' DovIE MCINTOSH, '25 PLEDGES HELEN- LAMON KATHERINE LAMON, IONA MILLER GRACE MCCORLIACK MARY F.'NOEL, '24 MARY K. PoTTs, '24 ELSIE PROCTOR, '26 KATHERINE SANNEBECK, '24 NELL SIMPSON, '24 . HELEN SMITHER, ,'23 ELIZABETH UPTON, '24 GRACE WELKER, '23 LUCILLE PEEK- VIOLET ROWE, ANNE WOODWARD Page 385 I u ,341 I Vi Ig, iff lil l E 'I E l 1 I Z l. ill O il 'E E II il I: 14 i i fi ffl W ,I I. I , , lvl: I Hip "ill " " Sixth f0w-MAYES, CORNISH, PADGETT, FREEGAED, CROPPER ,Fifth row-HAWLEY, WALKER, FADDIS, WINCHESTER Fourth row4EvANs, THQIvIAs,ARoTHQEB, CARTERQFRANKLIIQI , 1 'Thirdvow-STEWART, COLLINS,'H. MCKAMEY, WALKER, LONGAN, J. MCKAMEY Second row-CARDWELL, GEISS, KEITH, MCCLAIN, SMITH f First row-CARDWELL, WATKINS, WILSON, MCRAE I f EEHI 1 4 AE I 'wr , , I 2 ii4:4v' i1sw5if3 Page 386 I I QMM 73 I A RE I 6 fd QD J' I 6 6' Founded at Boston University, Boston, Massachusetts Delta Xi Chapter established May 15, 1915 Colors-Silver, Gold and Blue EMILY CARDNVELL, '23 MARGARET CARDXVELL, '23 FRANCES CARTER, '25 BETTY MARIE COLLINS, '24 JULIA FRANCES CORNISH, '24 VERA CROPPER, '24 RUTH EVANS, '23 MABEL FADDIS, '24 ELIZABETH FRANKLIN, '23 ACTIVE MEMBERS LOUISE FREEGARD, '26 NAOMI HAWLEY, '24 VIRGINIA KEITH, '23 ELIZABETH LONGAN, '25 HELEN MCKABIEY, '24 JOSEPHINE MCKIXRIEY, '23 MAURINE MAYS, '22 FAYE PADGETT, '24 M PLEDGES F lower-Pansy LUCILLE ROTHGEB, '26 MARGARET SMITH, '24 MARY STEWART, '24 MARJORIE THOMAS, '25 AMY NELL WALKER, '23 GERALDINE WALKER, '25 VIRGINIAWATKINS, '23 ELIZABETH WILSON, '24 MARY WINCHESTER, '24 ARLINE GEISS ' ' MARGARET MCRAE GLADYS MCCLAIN Page 387 1 5 Qi 'I il li I ,, 5 l H ll ,. ll 3 Q l I I 1 6 I I l I l i I l . I li Tl '1 41" ,I ' 'fl ei il! ,,, nfl' ,513 Ie' iq! W1 rf r I I , . I 11' IN 11 W1 11 ' IRQ IK' 111 ,H W1 N N X. ,N 11 I 1 1 1 N W W N Ei 1 1 N 1 1 I N N N E 3 W , . 4 , 1 , . I , 1- 1 1 Sixth'row4FRIEDRIcI-I, KEATON, HALL, ROBBINS, MCKINLEY, FRIEDAY Fifth 70w1WOODRUFF, STEIN, GORDON, MORANT '- Fourth YOZU-DAVAULT,.QUISENBERY, FISHER, WELLS, HEIM, RENFRO, FRIEDRICH , ,Third V010-HU5TONA, MCCLURE, QUISENBERY, BRIDGENS, AMBROSE, GRAHAM, HUBBARD Second row-FRIEDAVY, IQELLETT, COLEY, BARTHOLD, JOHNSON, BRISTOW 1 'B0ff0M'70w-MYERS, TEACHOUT, MAUPIN, HATTON, BRUNS, SIMPSON I 1 . ., -5 ,lgqng , - - ' Q R- I 1 edifgcia 1 , 1 i 1s2?l!V"'. Iwi aisazigz: TZ - AMI 1 1 1 1 N ' Page 388 1 Ii - 1 I 1 I 'W . , Lzmma Tlzz' Beta Founded at Syracuse University, Syracuse, New York, 1874 Alpha Delta Chapter established May 20, 1921 Colors-Mode and Brown X Flower-Pink Carnation' ACTIVE MEMBERS NELLE AMBROSE, '23 ECKKA GORDON, '25 LoIs MAUPIN, '24 LOUISE BARTHOLD, '24 MARGARET GRAHAM, '26 GLADYS MCKINLEY, '23 ELYVYN BRIDGENS, '23 WILMA HALL, '23 MABEL MORANT, '24 BESSIE BRISTOW, '25 MARY HATTON, '23 IRENE MYERS, '23 HAzEL COLEY ELIZABETH HAwIcINs, '24 KATHERINE QUISENBERRY,'25 CORDELIA BRUNS, '25 CORRINE HEIM, '24 MARY QUISENBERRY, '25 EMILY CORBIN, '25 FRANCES HUBBARD, '26 LELA ROBBINS, '24 BILLIE DAVAULT, '24 MARGARET HUSTON, '23 MARY LEE SIMPSON, '24 ERNESTINE FRIEDAY, '24 SYBIL JOHNSON, '25 MARGARET STEIN, '24 HELEN FRIEDAY, '24 FERN KEATON, '25 MARY E. WELLES, '23 DOROTHY FRIEDRICI-I, '26 CECIL KELLETT, '24 JANE WELLS, '24 MARGARET F RIEDRICH, '23 ' , EUNICE WOODRUFF, .'25 PLEDGES u KATHERINE FISHER ' HAZEL MCCLURE PAULINE DALTON ELEANOR RENFRO Page 389 E 'WV 1 ,E 'I N 3 T3 Z 5 Ex Ml Q , , S , S f 3 'v H V M MN 1 ,-' ' E X, 5 , gl Qi '1.N fnisl A , ' f' s ,M Q2 5 , in! 5 ' ' 1? 5. I 'S xg! 1 f m 5 I A 'Top 1'ow!jBRUfI6, MEYERS, PfEfz 'Q ' I , t ' Q f ' Middlelrow--HARKINS, REIPLY, MCMAHON' ' Bottom row-FREESEQ SAILOR ' A ' R x 549 xx "" x r '-.4 1 4' f'eiQ,,' Y ,N r -.Q , , V f A o ?51lX1l" IQ, 'f1ze:E9" ' U ' Y g 'Z5Si11" IQL 'HMYL' Page 390 N "'2, S ,A:'. Affsfo Q S' Timm 79111 440112 x r 5 Founded at the University of Michigan, Ann Arbor, Mich., 1912 Theta Chapter established August 20, 1921 V Colors-Gold and Silver Flower-White ANNE BRUNO, '24 ADELAIDE FREESE, '24 VERONICA HARKIN, '23 ANNE JACKS, '25 ACTIVE MEMBERS NELLE SAILOR, '23 KATHERYNE MYERS, '25 MABEL MCMAHON, '25 CLOTILDE Pusrz, '25 ESTER REILEY, '26 Rose Page 391 f'x, f 111 1 ,1 1 1 1 'H 1 1 ,211 1 111' 111 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 11 11 1, 1: 11 11: 1111 111 11 11:1 11 1 it ,, 1 E fi n 'fs 1151 E: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 51 S1 ze 1. ' Fzfth 10w+DUNLAP, JACOBS, NEAL, VOGT, JENNINQS' Fourth row-CASEBOLT, MEYER, HEDRICK, WELSSENBORN 1, . A T Mrd TOHPf'HAMMACK, CONLEY, CLARAHAN, BRIDGEWAIER, CooK Seqoqzd rowfB4KER, VGILLASPIE, JHOPE, WIGBELS, SIMS, First row-LITTLEJOHN, CROWSON, COLLINS, MATKIN, MESSICK -. G 0? f 0 161 "wi-2" 05 fwn Page 392 1 of 'gy pf 1551 ,JV Qfflblld ammo ,JVM 'Q Q D '33 4' R A elm R A Founded at Syracuse Umversrty Syracuse IN Y May 30 1904 EpsIlon Alpha Chapter establlshed Aprll 7 1922 Colors Red Buff and Green Flowers Red and Buff Roses LILI IAN CASEBOLT 23 HELEN CLARAHAN 23 RUTH COLLINS 23 LORENE CONLEY 23 RUTH COOK 23 MARY CROWSON 23 ACTIVE MEMBERS GERTRUDE DUNLAP 23 EVANGELINE GILLASPIE 23 EDITH HAMMACK 23 HELEN HEDRICK 23 LORINE JACOBS 23 PLEDGES GEORGIA IENNINGS 23 MABEL MESSICK 23 DOROTHY MEYER 23 SADIE MAE NFAL 23 MARIE WEISSENBORN 23 ANNIE BELLE WIGBELS 23 FLORA BAKER SYLVIA LITTLEJOHN CLARINDA BRIDGEVVATER MARY MATKIN CATHERINE HOPE IESSIE HELEN SIMS ETHEL VOGT Page 303 ,. r A la, , fs :LE-Wi. ,--Wil 9 " 1 3 k f i' ' if 'I : E ' K :-- -I fi -X ' , 'z ' f i f -. L 4 AAL N"k3:7 9 , 4 'Y A AB A 0 l . 1 Y ' 'I I Y Y 1. Y 1. Y ' 1 ' 1 1 1 A 1 1 ' 1 1 Y I 1 1 ' Y Y Y ' Y I 1 Y Y Y Y Y I Y 4' 1 7 1 I 7 I 9 Y Y 1 I Q Fourth roib-P. FITE, LAY'IfON, THUMSER, ALLEN, BERRY ' Third row--H, MORROW, MEISNER, M. FITE, L. MORRQW, LAKE - Second row-VOSSBRINK, DILLARD, RUSSELL, MILLER ' ' Fi7SlY70w1HAWKINS, GENTRY, HENRY, V. MORROW, CRCVVE X v . 'W ' ,Es 'g:., k i X .N j 'gang-i HN ff "" w' 'f 9? EE. . L - , Page 394 42 an Um 05 6'9" fest ' '?UTLf' 50 Gi "":-' aegl "M" 40 Founded at De Pauw University, Greencastle, 'Ind., i885 Alpha Nu Chapter established August 25, 1922 ' Colors-Scarlet and Olive Green ACTIVE MEMBERS ELIZABETH LAQTON, '24 FLORENCE MEISNER, '23 LEONA MILLER,E'23 LEONA MORROW, '23 VIVIAN MORROW, '23 LOUISE ALLEN, '25 MARIAN BERRY, '25 FLORENCE DILLARD, '24 EDNA GENTRY, '24 ELIZABETH HENRY, '25 V ' PLEDGES MARTHA CROWE JAUNDA HAWKINS LUCILE FENTON, '26 Flower-Red Carnation HELEN ,MoRRoW, '23 FLORENCE O'HARA,- '25 FLORENCE RUSSEL, '24 - AGNES THUNSER, '23 META VOSSBRINK, '23 PAULINE FITE JOHNNIE Lou LAKE, '26 ' 1. i 1 I I l I Page 395 Page 396 , 5 5 5 5 E 5 g 5 -f f s 5 5- S r 373 S s 5 i Q : u . g :ggi 5 Q s 2 5? E5 2 i 55 E' :ii if ff ' 5 ,xi 525552 E 3 si? E ::::E z.-' 5 E? -Q - SS 15.-5 1:5 1 ::s:::a:: 5 is .Sr 'r-ST E: 1 5555555-.5 -5? i7 i 2: 5: I 1 bu a E5 E 5- f 'EZ-E :issmzissiii SSE SSP 's 55s555s55s55555 fi' 1 i g : ?EiEE5SE55ES5E5 l? Ri - 2:::E:::E ::E5:: i? --E '-wg 55EE5E is ' f :E::::E::EE::5:.+?5- Q X- - HsEsEssSEssSs:S::S g' E S55 esEssEsaSsssEsfsS : 14" :--:--:-.::-::-::-::::: - a : :z5::s:ss::ss:ss:s::ss - - is . -.:.-:.::--:--:..::..-X - N :::-::-:::.::-::-H-::- s X - FssE2sEssEss5Es5Ess?N.i 2 : :::EE:EE:EE:::E:?. ii - 5 4555525555555-i? 1 E. 'E :::5 ::5::5:..-i E, - 5 5:55::5:,:5:5?.. r.:-.:-Q e grmg -:--:-.:-.:-. - viii? P EsE: 552555 5555555552 'EEEF5 5 .1 lilgi i5E55E55EE5E55EEE if gs5 s5ss5Sss 55E55E5i555 1 2 2595555 ss 55555555-SES 5 SS fi :I E - - - i- x: -::5:5::5:555:E5:E5 55:57 : ?N Y 5 4 , E- :E:-::::,:::::.::-:: g: : x 5 5 E E 2 'R I- Q -: -5:::::-:: :::--'r -ya i:::::::::-:- 5 E 5 - gg Q Eukfif' - - , :T - :xC:.5F- '- .: 3 1 .5 ' - 1.5 , ,pun ,,u"mn V' llllllllllllumgmxlluI mulflw Q nmmmmvlmw Illgnlullzlqnn hl,,,,,,,,JIl- mmnnflu I. Huuuul Immun bm? Vlllflfnnnffflflfffffll. Wk: 1 ulyll . I Ulnnuu, Nalin, lu lllh HI ll,II'lmIufx:EZ'IILMm:mlf"'fWlll1f' ,Zum uni! IH, HIIIlx:TIAullgmulllllllllffmfnt W l'c71f:.r3,li.z"'I IIII11IImmllllllllllllmmlHlmmullllll flnymllclulll Ulm 'llmuu "ni , m"pawa::::z"'fmamz"-ffv 'iw 1 M 'MMIII' :HIWIMUIMI ll 4n,,I' n 'fnmwrl ,,,, Iv, "n, lldhlm IIIUH1 um' hh If lrmllll , M' 'llmqunulllllllffwigglllmlr lpllfpmlr A I0''lfllalllymjz"fhllL42l,., V ,,,,f,,,I" , umm I .1 bln!WHIIIIWIHIIIH:::::,I,luMI Wlnflwl ml' .jl1,,lll:unlu,, 'Hunuumi' "m',,ll"" .llIIIAliz?'lIlllfmmmHll- 'IM 4 MW T ,- WIufllrllmmmmwlullxh IM, u "lbw hy' I '- ' H, .5,,Wmlulufumm....,,,,7jy. ....,, mm -.,l:,"'um- "H ' W L lm"""Z7f' fm,,,.nf'!w"".ff:::::'7' .Q0lllfmfbmm:lQluimummlU 'fl ' Hill, X ' ww W"-IwwQ,,i1z:1::::::::::::""'f""""""7"'Wf 'lu I.. . I IIl1l:r:n,,,,,ummiu' -4 5 E v :i Page .397 Fdth row-J OHNS, JOHNSON, RUARK, LAUF, ROBERTSON ' Fourth rufw-DALTON, KITCHEN, SWANSON, EUBANKS Third 7'0'LU-THURLO-, N EWLON, JAMES, DEMUTII, TROXEL1. Second row-J UERGENSMEYER, LAW, JENNINGS, BAKER, SCHOVVENGERDT, ELDEAN First row-MAUPIN, ARNOLD, STRATTON, TRIPPE, ,IUAYES 'SB' 0 ' X ., 'Ml AA, " ,f +L, ' Page 398 " .. -4-f U X Th YD L . . W '-"O f Z dm M A Q A D I ASI fo Founded at the University Of Michigan, 1869 Tiedeman Inn established 1890 Colors-Pearl Blue and Claret Red Flower-Jacqueminot Rose ACTIVE MEMBERS L. D. ARNOLD, '24 ' NEWMAN F. BAKER, '23 JOHN M. DALTON, '23 LAWRENCE W. DEMUTH, '24 FRED A. ELDEAN, '23 RALPH M. EUBANKS, '24 ROBERT L. HOWARD, '25 JULIAN DEAN JAMES, '25 CLARK W. JENNINGS, '24 DELOS COLE JOHNS, '23 LOWELL JOHNSON, '23 ALVAN H. JUERGENSMEYER, '24 WILLIAM A. KITCHEN, '23 JAMES V. CONRAD ' ALLAN FISHER RUSSELL KEYS JAMES LAY H. P. LAUF, '23 MOODY M. MANSUR, '24 VVADE W. MAUPIN, '23 HAROLD MAYES, '24 ONIE D. NEWLAN, '24 LAWRENCE ROBERTSON, '23 ,JUSTIN O. RUARK, '23 MAURY N. SCI-IOWENGERDT, RENS S. STRATTON, '23 ROY P. SVVANSON, '23 VANE C. THURLO, '24 ALVIN C. TRIPPE, '24 A. RICHARD TROXELL, '24 ' PLEDGES R. C. NICHOLS, ' ROLAND F. O'BRYEN LEE C. OVERSTREET FRANK J. STRETCH '23 Page 399 an , - , km Rim. V fi 112' I V, W V , WV- ,,,,, V 51' veg W ,,. .. W-, 4, v ,V 1- ji' W L W. if Ti H Www . T 7 V ,M 523.5 1,5 Y 4 70 f Y f E X G xg I f ' L V ,, : 4 L? 5 A 2 ' E Q, V f ' QQ ff W A J I X I K sg, 4234! f g W f ff 4 , X V 52 5 , - V -f ki 'ff 3. W' f V' " f 4 V V L3 f x UNE- If.'V . nic'-: E ' '. 5 V' TA? ' 1.125551 ' R' -V A , . , 5 .. S 0 ' L , ,sf V.: 'V' M . .2 V , ??'!'-V2 1 V1 ' " . .24 H- wif- 3 Vm -P -fm 1- 1--V fc V f , , 3 - .V ff' Q Q 8-E fV,: ,gf 4. ff-E, " V2 ' ' : V f ,71 2 4 192241231 :jg --3: 5: i 5, 'V 1 , -f X nf, ,f V , '95 Em W! . if 'X' ff- V' ' f'g?3W21'2 w, ' U' ',f' f W 1 E 'Z .w'xf ,V7.VV,eV - 1 ww- ES-:nc iff 1,95-V Vw' V , , .ft V 52 V J FW ., M, QW? " , -' " "" HQ- ., E5 V , K:-M - ' Z l 'I ,rg , 'ffff ' ' -' , ' V "'H H ' V L, W -1 -- 3 , ' . , Q9 ' QV 5 Xi, ff? L ,V : x:' ' 1, 5 4 1 fi? fi ,,' V ,!Cf": . : .fr : Eiirgyf ,5 . 51- , , '- L-.LE-, 1 V V 1 1 3 1 - ai, . 4 , 51 V ' ff, .f., 'V " ,Q ' --.. , VV '., ,S QV . , V., lg , 'f fifx' ' ' Q , VY L 4 .T 'fi i 'P , ..,, , ,, A g ' ,. in 5 'mf 3 V ' Elf' I' V411 2 if , V- W5 .1 -4 if A3 L 'H L ff VV: ' V, V1 V1 -V . is ff" -V AV - 'ffl ll V 'Q' V-1 11 i ' 4V xii- - 'WV , 5, ' Z? :if V 211 p V 1 mir? : 3 iw H A , , 3, 1 hi, , l f . , MQW, , I 4' QQ MM , . V531 A .' Q V V ' 4 , , - 1 f " gg 35 41 , ff " ig ZW f N V LW' " -. :M if ' - -' 3 'M V. 1 :VV T3 fa VW 22 'Q 'fl r T A V? V ,- V Q V .JIM 'Z 1 ', 5 21 ' Q 4 El' E, Af 2' , V 5 ' ' . 2 V ,,,,,., 3 2. 'Q 'E Lf, ..x.,N... .V.. fi ,U h .2 Q , ,g f 'sg Z VV , VVVV V ' V V, 3" 2 -, 5 ' V VV V ., 1. , ,. SR., Mfr- V Re + I -Y -1 , '55 -. if H .fz V, V gag , S - Z fe ,f1:ff,,, I1 ' -, ,,, ,. 2 , , '13 ' ' I ',,V- V, Aff M, . - . . 1 ' n ' 'H V3 M ' -X V f ' A J f is 4 w w ' A Y " Vf' 3 1 V , --Sv'2' fV, y' -- - ,321 W- V ,fa 'QQ if f5'?'VV , L ., ' 4 V I 2 V wel. f .12 . -. Rx , ' 4' , ' f S V . wi' S: 'iff' ff . ,: f 1-'51 S-L1 'Z " " , "I ' f" ' fi . L'-75 Y .V1 SLE V fd: Wi"-":lg,...,.,,:,ml 32- E 5 'W' in : JVM, gql f vf ,.V. X nn E5 ' Mir ILL, FAUROT, MCCLASKYI, HUNT, Sixth row-JACOBY, BROWN, POLLOCK, H Fifth vow-Looms, RODGERS, KIRBY, VESSER Fourth T0w-MEEKER, CARMICHAEL, UTZ, BERRY, LOEST, LESTER, TUTT Third row-HANNAH, RODGERS, MCCAMMON, ETTER, KLEIN, PITTINGER, WAGY . ' ' Second row-SWEENEY, BENNING, J. RUSSELL, G. RUSSELL, KELLER, WETHERELL, .BOLAND First row-SUTTON CRAWFORD, LEMAR PENNINGTOY J.-LEWIS T. LEW ' ' 1 1 1 1 1 v 15 s -. ,z O ,1ay22':V,, 'WZ ,Va ' sg fc SK5 ' x , my 40 V VVV 1 AB Page 1400 G7 ...,. , , , P l,.f:m,4-,LH 'P' - I., ,1q40"::, gg ,.u1l'n1gf ,, 5 VVVV- 4 , ff wi? 167' f QQ? AQ. o x f1i?""f ""Ii s 12f""'f 'W. 0 j' 'f "" Ei H7771 OZ!-fe ji ff - Founded at the University of Missouri in 1905 Colors-Green, Gold and VVhitc. Flower-Sunburst Rose N. H. BENNINO, '26 J. S. BERRY, '23 B. F. BOLAND, '25 R. T. BROWN, '23 J. B. CARIIIICI-IAEL '24 H. H. CRAXVFORD, '25 T. H. ETTER, '25 D. B. FAUROT, '24 R. V. HILL, '23 H. M. HUNT, '23 H. K. HANNAH, '24 N. B. KIRBY, '25 J. JACOBY, JR. J. M. LOOMIS F. MCCLASKY T. NIULLINS ACTIVE MEMBERS . R. KLEIN, '23 IQELLER, '24 H R. R. J. LAUGHLIN, '25 L. H. LE MAR, '26 R. R. LESTER, '24 J. M. LEWIS, '25 L. T. LEWVIS, '25 C. A. LOEST, '25 L. MACY, '24 0975 502 OES EOS EQ? OW ,, Z'4N i' T P-P 15:5 HAMP- O. W. R. PENNINGTON, PLEDGES C. P. W. H. A. L. O. PITTENGER, '24 D. POLLOCK, '23 P. C. RICKER, '24 1. P G. J- H. L P. RODGERS, '26 . C. RODGERS, '24 F. RUSSELL, '24 B. RUSSELL, '24 M. SUTTON, '25 . E. TUTT, '23 S. T. UTz, '23 F. F. VESSER, '25 R. '25 C. WETHERILL, '24 H. PITTENGER C. SMTTH T. SWEENEY C. WAGY Page 001 f 1. mf 'vii 4 QRS? W 'E Qt? 9 f U :F 1? 1 Q 5 fi Wi A fgff 5 Q-Q 5 l ees! 16' 3, 42, 2 'Egg 5 ef Q2 rg f :I 51: , , e 1,235 :fm EXE! , ,s 4 1 2 J W Xfesv S Wage 5 YW QA Ri . Vs Y gg 53,5 1' " 1 ,V Wi , . fm, .J - ,,1,1 fm R ,x.. W. V, :TRN 'V 34,1 ,L X, HM, A K WU. , A f ey 43 VK ,sh , V ,, Q, Ta f . , ' 5, V A Z5 gy, , A Sqft fr , iff 5 3 Q35-:iw , A, ,,,V,!4 , , T? . 4? 1 52 5 ' I I if 1 -Rf: K , -,, ' .P , e A f .44 5 if gi it K, 'f IZ! 4 A 1 A w x X I S ff SZ, 1 ffp I lg y r , is FZA A QZQ , f 5 Sm ! i ig 2, iiggh' f -gm' W 2 tg: xx xg ,T S gf ,Q 1' f .. 3 ' if fx ine f Lf 49 f , jx Xin 1 , T , a ,A 5'f5,.- A 5 Y .,1 f S 53' 1 3 5 iw 4 3 4 ws f W E 1? K.-5:5 , 1 A ww Rf 1 lg Z 2 if a W 7 5 2 , , 3 A M ve A 2 53" ik X Tie R Q5 Epi wx 54,25 ' s 5 s ,R Oi! S ,ff N QE W . ef R N a fy 5 1' JZ! V 'A A,,4Wf6 iff ' , , f df 2 Zi f gf RA f' ,ff ff ? VAR.: 3 , , :AMW fe V K A LAP A i 3 1 f f ee T 5 2 Z f ? ,4 QW W 2 una ,WX , iii! 5 ,ii We i? Wifi , 2 ' R 1 W 4' 4 " ,Shiga yy f Z , A ff S W 5 , A 1 A5 2, , ,Z ff A .AN ij V ' QW, ,.... , ' I 5 -A ,,,, 4 a , V ft' W , ,ef T . ,f f 4 :nu 2 Z 5 fe V2 ff 1 ef A 5 , V, rn- fm? 1? ff 2 ig HX' A A gal Q! T Q25 Y , 4 'i! .... .-2 , X 7-N ' 'I f age 5 W Wf ,eg if ff 55 R? f - EV. , ,, -35,3 . ,-5 ' 'f ' f fe .X i f 5, ww g f ,f EIN 'X A H New f ,N fl v X' ff W EEA ,eff-A 2,1 "i' 22 Agia? elf Q ZZ M 1' K g M i , V 3 , V1VA,, , ' 'AT 2611! , ,, ,Wg 5 mf M, 1 wif. ,W A A ,V X 5,3 Q f fy 5 ,ff aiegg A 7 1 :egg 4 , ,Zig 1 V V f 51352 'fW,, 27i??f!?1 seg YW fu v Wifi, MJ60 x XA f' V , SR R ,ff f Lx T . W eg., W 1 22125 , A. VV" Z f MQ x A Af R l ,. Q, , ,Ax .gi . ef we , ir- , , ., 2 VV z. 1 VM - 'ff " . II Aw 1 ,Zz , 4 X ' H V A , A , , A, ,Vx A Legg' 4 ' V , Z .S ,A fff My 5 A- ,ry q ,, . .- we V 'f ,f 5 ',, C 3 A ,, ETH A TH 4 gf' Eg 1, 5.-fy ' fd , W3 2 f jf V J, 22 A - ,121 , "VI Q13 17 -Vzgfv -:T VW 'Vi f "' 2722, ,V-Rr , fi? V, , QW V :ef , f ,,.' v A EV, 24 ",,, Vw, A , f ,F Em A wp I ES Z . Z , j si i 4 Z2 S Sk' fb a , if if N N if ef A 2 L if' ev E A , W UV ggi 5, Q 3312 . X f fl X X f y 1. ,I Q ggi e, , e ggi f,, Q 'E VNS? ggi? ,L Es' 3, 5' xi' , 2 T 5,5 ' ' 56 ,L ,K ,QE ,,iS,fgi , f 25 ,tvb 2 ,ff ii Y? A X 6 , fy, Q f' W f 5 X J fs 1 id ff? .V ..,.,,, MA ig 3 ,, , ,Am if ,,,... - W ff-R-NW-1'.,,. ..... Seventh row-QUINN, ATCHISON, VANSTANE, SLCHMIDTKE, GRIFFITH, DRAKE, CARTER Sexth row-MCBRTDE, KNEIBERT, HARLAN, CRIDER, VAUGHN,fPooR' Fzfth row-DETWILER, MONDAY, GAY,,HAW, R1TzENTHALER,,PARKER, WALKER Fourth 7'0'LU-IqiES, RANDALL, HooK, TURNER, MAYES, NELSON, BRUNER , Thani row-JOHN, OVERHOLSER, SWINDELL, LONGSTON, HAWKINS, SPENCER, MCALESTER Second row-ROBTNSQN, BURKE, ROWLETT, MUSSON, KNIGHT, BURGE, SMITH Ferst row-COEFMAN, HAIRE, BURKE, BARNES, CASTLEN, JENNETT, WATERS Q! 1 W7 9. 9 :igzaeqan 1 W! H UQ J G A H ff? V V 4+ p tqggiax Q 5 3 31.15 ,gif ' ag E5 rr Q A 'wi 4. Q0 9-,.,.,v.z wi., ' 1 Gi L .410 - E' 4 ff ACTIVE MEMBERS TNR ' '4" S9 gg DEQ, ONQf 0 T' WN A+ fx IMA 10 JM, "" . T i .-1' Tfzz fem YP! f EHfwE r Eafmm .1.--- Founded at the Universityvof Pittsburg, 1891 Tau Chapter established in 1906 . Cclors-White and Emerald Green Flower-White Carnation BELLFIELD ATCHESON, '24 MILTON BITTER, '23 CLAUD BRUNER, '24 JOHN CARTER, '25 HOMER DETWILER, '25 AVERY DRAKE, '24 ELMER GAY, '25 HARRY GRIFFITH, '24 DELLEY I-IARLAN, '23 NOTLEY HAWKINS, '23 JAMES BARNES WILLIAM BURGE WALTER BURKE E. S. CASTLEN J. D. COFFMAN BLAKE CRIDER DONALD DOWELL WALTER HOOK, '24 JAMES JENNETTE, '23 GEORGE JOHN, '24 - BENJAMIN KIES, '24 JOHN KNIGHT, '22 WILLIAM LANGSTON '24 ANDREW MCALESTER, '23 THOMAS MCBRIDE, '22 JOHN MCHANEY, '23 ELDRED MUSSON, '24 PLEDGES LOUIS FINK ROBERT HAIRE WILLIAM HAW FRED KNEIBERT FRANK MAYS - GORDON MONDAY CARL POOR ROY QUINN LYLE NELSON, '23 MILTON OvERHOLSER,'22 HUBERT PARKER, '23 SAMUEL RANDALL, '25 JOHN SCHMIDTKE, '23 JAMES SMITH, '23 ORVAL SWINDELL, '24' VIRGIL VANSTANE, '23 - JAKE WALKER, '24 ' HENRY WATERS, '24 W. H. RITZENTHALER WILSE ROBINSON JACK ROULETT JAMES SPENCER ORLANDO THEE - DUANE TURNER PAUL VAUGHAN Page 403 3 5 E Frfth 70W-ROBERTS, CALDWELL, F. HAILEY, A. HAILEY Fourth row-GROSS, HARDY, LUSK, SHOOP Third row-SNIDER, BRILL, W. SMITH, HOPPER, BLIQKHAHN Second 7010-'NEWhIAN, MATHIESON, YATES, SOMBART, SAWYER, GILLASPIE First row-S. SMITH, VWALSH, W. SMITH, KINGSBURY. - - fliii xifi g ' . .,- 1 r - 0 'gy , r"""5- tgcms' 59, 0 rms 0 Page 401+ 'W ...1 - Q Dana Trey! Club M 4 "1ff " 4 N51-W" . . -f"' 4 0 GQJX ,G QA i I Founded at the University of Missouri in 1909 Incorporated in 1914 Colors--Old Gold and Black Flower-VVhite Carnation HARRY BLICKHAHN, '24 ALLAN BRADY, '24 GLENN BRILL, '25 MORRIS CONNALLY, 24 HAROLD CRANE, '26 IRVIN FENRITE, '24 ROSCOE GILLASPIE, '24 HAROLD GROSS, '24 ARTHUR HAILEY, '24 , FOSTER HAILEY, '24 CECIL CALDWELL DONALD GANTZ ROBB MCILVAINE ACTIVE MEMBERS WALTER HARDY, '25 CURRY HOPPER, '25 WILLIAM KINGSBURY, '23 JEFFERSON KYLE, '24 EDWARD LUSK, '23 ROBERT LUSK, '24 PAUL MATHEWSON, '25 XVALTER MCBRIDE, '24 EARL NEWMAN, '24 GERALD PERRY, '22 HARRY ROBERTS, '23 PLEDGES ROBERT SAWYER, '25 JOSEPH SHOOP, '25 WILKIN SMITH, 23 STUART SMITH, '25 WALLACE SMITH, '23 CLYDE SNIDER, '24 BENJAMIN SYMON, '24 DORR TAYLOR, '25 JOHN WALSH, '25 THOMAS YATES, '24 RALPH PURVIANCE CLARENCE REEDY STERLING SOMBART SAM WHITEM AN Page W Q W " " ' ' 'HEP ---' H -W gh H' W 5 1' ,WTQQ-fi I rE"'n -LQ, C, . ' " EKQWWY - - Q i Q , j'g'i. 22251235 iLmlI13:'3? X Y-I 8331 'Z' V A' 56' f' N' 2 ' ' " ' A : . ' f'v'-' 3 -.,. A5235 "Hin i:,. 1' ' -P7 3' S 5 A3752-1-fI"1 zfz. :"'L'fA" 1 .,,1, V' -- 1 . F, 1 J - 3 A A " ' A' 4i J f ' 1' f A 'f , "" ,, A 1 ' A f S r , 1 f M 1 if .X V , . . fl 33 ,9 I - V, , 1 I . 422 ,V ,ijt 5 if 1 1. , 'ut V, f , ,. Nw ! ' fat 5 1 Q. th t- ..,, ,V , V , , t-'na ff" V 'S zzsffrh 1 . . , ., ,, ,, H S., f W 4 rf if X rf I , , . ,: ,Xi .. , A , , 1. ,,, - ,. - HA--S ,, A , I 5, x "gif ' ., R .v I . 3 'Qfyrf Z' I ' 173, ' ' 1 V . 1 W , A if Q, , ,S 1 ' ' 4 2, i 11 I 5 'Q rf Af F ., 1 , , , 1 QQ f ggi 1? Xi K 5 i X t' ' Z ff' if H P l ii AF li L 1 XX Je v ire 15 1 f I A TE X ,4 4, X S, 5 ,X x 1 ' S I ff , g Q f i kg 1 X ,v N. C s Xi 5 5 Us F, 1 1 f ' K N 1 1 . J ,1 t fi .I fi X , ,wif QQ '2 ' ffl? I Xb 211,51 X, t I f x Z ,A 7, R S ,Ni 5 f 11 1 11 13 1 N lf 52 if . 1 ga X U4 Z Z: N l 4 3 1 S 1 5' if x R Q 1 Q R N X ' I 5 f 5 i 12' A f' 5 E '64 I x, 11, 'r l f f f N I ,1 M 4 X 5 ' I M ! f 1 R Q, f ff, 33 1 1 "' 3,,' ,Ax , , Q 2. 7 , , 1 1 ig? , ,Z Q 5 1 e Pa 'I 5 N 1 ', 4 ,g 1, 1 ff ,ff f f Z ' Q! U v 1 J S X , Q, jf, 4? I A 1 x, 1 1 V' W J ' W . W ff 1 I ff '14 '- ' 1. A 1 ww: 5 X 0 S " 1 Q f E i ft P X I f A . gm my L L x K an 1 v 11 f i .ES 1 Z! , gl 1 , XV l ff 1 1 X x l ,f N , 1 3 y f f W1 Q f ,fig ZW Emxw Alf W' by X f 1 , ' , 41 fs? Y ' Q 1 f ' 1 4 3 i f , NX V7 Qu 1 1 ' ,kv ? 'w 2 51,4-91 X X I 1 ' X . , , ilk K ,E X Q 5 W L f V 1 Q N l 4' 4 . Z 1 -. 1 I wx I X ,s S A H X' I ,Z K K P . ! , 'I 1 f l , , , f Q W ' ' '1 2 I A, " 1 il I 41 i lk F WI f' SF, R ' fi , Q Eh V ggi. 5 1 , X gi yt X K y X 4 5 we 1 NN 1 5 ' 515 E , Fr , bf 4 1 K S ,rf " , A f ii RF -S , ,, ,f Fx. F X ' X? if I aye: X' W . 11 A 4 , ,Q it 1 4 1 , ff y N ' b g 1! ' S x f is ' f fl 1 A 1 . . s Q , J . 1' g - V ' ' ' " --,. - ' , A , ,, Q , 2 1, , -ww . , , .. " ' :gy - ' 1 :':'1,Ni,:. -gf!" - ' h . .,, t ,-.:i- 1 A . ,H,,,'a, ' , t '- ' " .H vt,-1,rtz - - t 1 K , A aw 1 wtf f fi EFA . 6 I. 'LAW 1 1 Wt, th, 1 L, , -dn A ' A 'Q ! if I Y x , , t 4 . x , N X 1 s ' ,, x, E 1 1 ,,,, , , 1 A A N ' RQ. ,ji , hhim.,.f H in, i. l Sixth row-GEORGE, SCHATTYN, MADDUX, SCHNEBLY, TWENTE Fifth row4-CONE, KENNEY,-WELCH, CHINN '. 1 4 Fourth 7'0'w'-NPAINE, G. MANESS, SURFACE, STAFFORD, MARTIN, RApFoRD Third row-VAN BIBBER, WILLIAMS, MCGINNIS, BARNETT, DOUTHAT, HUCKETT Second row-HORTON, HOBBS, BONHAM, ENYART, SHELTQN - First TOZU'K1lAUSE, JOHNSON, O. MANESS, BURNS 2 tes. gif' fm. Page 406 S IQ! 19,061 . Founded at Dartmouth Medical College in 1888 Alpha Phi Chapter established April 21, 1917 CLAUDE BONHAM, '22 HIRAM CURREY, '22 MANUAL DIEKROEGER, '23 ' JACK ENYART, '23 MELBOURNE GEORGE, '23 LOUIS BARNETT THOMAS BYRNE CHARLES CHINN . CECIL COGGINS WILLIAM CONE ROBERT DOUTHAT ROBERT EADS CRAIG JOHNSON Colors-Myrtle Green and VVhite ACTIVE MEMBERS. EARL B. HOBBS, '23 RALPH HORTON, '24 ROY HUCKETT, 24' VVILLIE JOHNSON, '24 LEROY KENNEY, '23 GEORGE KRAXUSE, '23 PLEDGES W ILLIAM MADDUX OTTO MANESS EUGENE PAYNE ELLIS PUCKETT JOHN RADFORD ' JOHN SCHATTYN, JR. GEORGE SCOVERN GUY MANESS, '23 FOREST MARTIN, '22 BYRON MCGINNIS, '24 KEITH SCHNEBLEY, '24 JULIUS TWENTE, '23 EDWARD SHELTON FRED STAFFORD GARDNER SURFACE BREMEN VAN BIBBER ELDRED WELCH EUGENE WILLIAMS FARRIS WOODS EDMONDS YARBROUGH Paar 007 Fomth 530w-MALLETT, SHUMATE, G-ALL, MARTLIN, MORRISON ' Tliwi 7020-AGARDNER, SCHULTZ, MATTHEWS, GREATHOUSE Second 1fow4SNYDER, LINTNER, ACRERT, BUCKLEY, GUTTING Fim: row-CURTIS, AHMANN, HORTON, CARL ' ' . " w-' ff AA ""': 3 .3 J' KL f i EMF.: 41 ' fi A Y ',AA GE 465: Page 408 -:1- .-!a2: 4: Delia lzem T121 5, 4 "ff1-' 'lil-26' 5 A 5 0 Honorary Law Fraternity U Founded at the Cleveland Law' School, Baldwin University, 1900 ' ' Bliss Senate established in 1921 Colors-White and Green. l Flower'-White Carnation ACTIVE MEMBERS H. C. ACKERT, '26 R. M. GARDNER, '22 E. R. MORRISON, '25 E. W. AHMANN, '25 C. L. GREATHOUSE, '24 R. S. MALLETT, '24 H. H. BUCKLEY, '25 J. L. GUTTING, '25 H. M. SCEILOTZHAUER, '23 C. E. CURTIS, '24 S. D. HORTON, '26 W. L. SHUMATE, '25 E. T. CARL, '25 W. A. LINTNER, '26 'A. F. SCI-IULZ, '25 HERBERT G-ALL, '23 J. E. MARTIN, '24 P. C. MATTHEWS, '26 . G. PLEDGES W. J. JAMESON C. R. LANDRUM' MQE. OSBURN H. M. FOREMAN ' A. D. OTTO JR. W. R. CHARLES G. W. DAVIS J. V. EVANS R. C. SNYDER, '26 A. SMALLFELDT W. Q. SAWYERS C. W. SMETH R. M. SCOTT. Page 009 Fifth Row-DEAN, BENNINGTON, CASE, SIMMONS Fourth Row-BOGGS, GRUMLEY - Third R0w-MARKEN, MYRTLE THOMPSON, HAZELTINE, M. WILSON Second Row!-E. WILSON, HUGHES ' First R010-IVIABEL THOMPSON, WILCOX. MAKIDDY, SUTTON 3qSi:, .:x25gh 0 Zqzeuzg, 'SQ' .,,.11s:?3h , N A 1, Q... ,.., . :Q I Al,. ' N A 1, uhtl , Ag , Iwi' 9 I AA I 0 Page 41 0 07' 'WP ' of 1 1 r. i 'txg ,. 5gS7""'-,, 6? '1'3 HER , ipmf gm Honorary journalistic Sorority Founded at the University of Missouri in 1921 Colors-Yellow and White V Flower-jonquil ACTIVE 'MEMBERS A ERNESTINE SADAMS,1'24 EDITH MAY MARKIN, '23 MARGARET BOGGS, '25 LORANCE MCKIDDY, '24 AILEEN CASE, '25 DOROTHY SUTTON, '25 MILDRED DEAN, '23 MABEL THOMPSON, '23 VIRGINIA GARDNER, '24 MYRTLE THOMPSON, '23 CATHERINE GREENLEY, '23 MARY JOE TURNER, '23 VIVIENNE HARGIS, '24 ' FRANCES WILCOX, '23 ADELAIDE HAZELTINE., '24 BETTY WILSON, '23 BETTY JANE HUGHES, '23 MABEL VVILSON, '24 i PLEDGE JESSIE HELEN SIMS Pago L11 1. H Ha' i 1 T w 1 A 4 iifif ,,-,lu if MEM iw :W ?H VH Ill T T H N '1 E , l A 1 1 L ',f , l 'i T il 'ni , H sl gf 'P H :I IE i i W V i 1 x x N 4 i I l fi I I W I! 'il 'S 4 .3 W m 1 ll T!! we s M 5 A ?? ,a AE ,qlt Frfth row-LOGAN, OGDEN, BAKER, DYKE Fourth VOWQMARSHALL, HALL Third 7020-MILLER,vHANGER, BATES, STEWART Second row-STAYTON, WRIGHT, HELMEES First row-ECKERT, BYERS, EVANS, MCCORDA f ...T ---,, .4-lvl., Page 412 l I we ' 92,-Z Professional Commerce Fraternity Founded at New Yorlc University School of Commerce, 1904 Upsilon Chapter established in 1919 i Colors-Turquoise and Gold V Flower-Chrysanthemum - 4 LEWIS BAKER, '24 GEORGE BATES, '23 GLADDIN BYERS, '24 LARRY DYKE, '23 CONRAD EKERT, '23 BERT EVANS, '23 ACTIVE MEMBERS O. C. HANGER, '24 GLENN HALL, '23 ROBERT HAYS, '24 VERON HELMERS, '23 LEON LOGAN, '23 EDMUND MARSHALL, '24 JOHN MILLER, '23 FOREST MCCORD, '24 OWEN OGDEN, '23 G. E. STAYTON, '23 ROBERT STEWART, '24 VERNON WRIGHT, '24 ' Page 413 Fzflh rowTHEAD, HUCKETT, WOODWARD, HUDSON, MCMILLAN f ' Fourth row-ENGLAND, NORXVINE, GRAVES, WORMAN , Third f0w-MCKINNEY HIBBS GARTNER BULLOCK HERNDON 1 1 1 1 Second row-GASS, SPENCER, BURNETT, First row-GRETZER, COOMBER, BYERS, ' W? ' if yggjgg, ?zfi1f: f f? J' tiff? 751 EHNQ9? j ' '7Z55n1-" ,Qi 'fazmisi' Page 414 COULTER, MARSHALL OCKER, SMALLFELDT Q9 , E.,. , ,, :ML 'U' -LKS -E' Q De Jw 1 " . A jf c' 0 61 "'.2 'l 4' y Founded at the Scottish Rite Temple, Kansas City, Mo. Established at the University of Missouri October 9, 1920. Colors: Purple and Gold. ' TOM BURNETT '25 GLADIAN BYERS '24 RALPH COOMBER '23 WILLTAM COULTER '23 RAY ENGLAND '24 CARL GARTNER '25 FLORIEN P. GAss '23 JOHN GRAvEs '26 ACTIVE MEM BERS DAVID GRETZER-'25 MORRIS HEAD '25 ' BEN HERNDON '26 SHIRLOCK HIBBS '26 CLYDE B. HOOD '25 BARCLAY HUDSON j26 BENTON LEE '23 EDMOND MARSHALL '24 Flower Carnation. CLIFFORD MCKINNEY '24 HUGH MCMILLAN '26 COURTNEY OCKER '25 ARTHUR OCKER '25 ROBERT SMALLFELDT '22 WENDLE SPENCER '24 CURT WOODWARD '23 E RUSSELLVWORMAN '25 P1100 -'f15 1 Tfzem Szggfmz 'Phi A National Professional Fraternity for Women in .Io-urnalism Founded at the University of Washington, April 8, 1909 Gamma Chapter established June, 1911 f . . Top new-CLOUGHLEY, GARNERR, CHANG, PACKARD I Third 70ZU4GRIFFIS, WARE ' , Serond row-HARGIS, LYNN, HEIMBAUGH, MCKINLEY, HAUSMAN, WORTMAN Botwm 7'0ZU-JTHOMPSON,IHAZELTINE, WILLIAMS, LEWIS, MII.TON I ACTIVE MEMBERS EVA CHANG MARGARET LEWIS HAZEL CLOUGHLEY BERNICE LYNN 4 MARGARET GARNERSS MARGARET MILTON GUION GRIFFIS GLADYS MCKINLEY VIVIENNE HARGIS . RUTH MARY PACKARD RUTH HAUSMAN MYRTLE THOMPSON ADELAIDE HASELTINE I MARY Jo TURNER , MAXINE HEIMBAUGH I CATHERINE WARE DOROTHY KAUCHER - RUTH WILLIAMS HELEN ZENA WORTMAN I ' HONORARY MEMBERS MISS CANNIE R. QUINN MRS. JAMES CAUDLE IN URBE MISS SARA LOCKWOOD ' MISS GLADYS PENNINGTON 'kDeceaSed. A ' Page 41 6 ummm QJYQDMI Chi Professional Advertising Sorority Affiliated with the Associated Advertising Clubs of the World Calors: Gold and Brown Fourth row-DoDD, HEIN, WATKINS, KEITH Third row-Q. SMITH, HARBAUGH, AGEE, SNVDER Second row-B. SMITI-I, DEAN, REID, LOGAN U First row-WILCOX, ESTES, BLUMER, MARSEILLES, SIMPSON ' ACTIVE MEMBERS JEAN LOGAN ALICE MARSEILLES MARIAN REED QUEEN SMITH NELI. SIMPSON THEODOSIA SNYDER BESSE SMITH VIRGINIA WATKINS FRANCES WILCOX ELIZABETH AGEE MRS. HERBERT BLUMER' EUGENIA DODD MILDRED DEAN ELIZABETH ESTES VIRGINIA GARDNER MARJORIE HARBAUGH FLORENCE HEIN VIRGINIA KEITH I Page 417 , I i . lf .. I 3515241121 'WI fuixiiagg, f T . E Z 55214123 I J,-1u:sgg Z 6 1' 6l - Z1 Y Q N f 5 :E-.' .5 1-.1 '. V w S f .1 zz: , ,f ' A il i Fraternity' for Women in Chemistry i Purpose-The fostering of interest in the profession of chemistry 'X RETORT ACTIVE MEMBERS 1 I I AUDREY CROPPER DELPHINA MORRIS f 1 LOIs DAY DOROTHY NIGHTINGALE " I VERA DILLINGHAM RUTH RUsR ' ' DR. MARY V. DOVER JOSIE SLAUGHTER GRACE F RAUENs ESTHER W.'STEARN N ELEANOR GLENN MABEL STEINBARGER CLEO GRIEFITII LUCILLE DE VRIES ESTHER GRIFFITH MARGARET WAssMER CARRIE HARPER BEULAH WESTERMAN X MARGARET HUSTON MOLLIE G. WHITE 3, EDNA KOBS KATHRYN VVYANT ' HONORARY MEMBER OF RETORT W , N DR. EDITH MATZKE i M ACTIVE MEMBERS OF PI DELTA NU 1 f DR. MARY V. DOVER RUTH RUSK 1, CLEO GRIFFITH ESTHER W. STEARN ESTIIER GRIFFITH BEUIIAH WESTERMAN 11 DELPHINA MORRIS MOLLIE G. WHITE 1 DOROTHY NIGHTINGALE KATHRYN WYANT E , - I W N N N Top row-DAY, FRAUENS, HUSTON, VVESTERMAN, SLAIIGHTER I Middle row-STEINBARGER, DILLIGHAIII, NIGHTINGALE, C. GRIFFITH, KORS I Bottom row-DE VRIES, HARPER, E. GRIFFITII, MORRIS, RUSK, MCCORD I 5 Page 418 E I F 9 HI ll 5 I .--- -1'1 :fi21 . 'sv .1-1 Q ' Wi gm IWW 'M l l I Professional Electrical Fraternity Founded at the University Of Illinois, 1902 Iota Chapter established June, 1911 Colors-Navy Blue and Scarlet I I . ACTIVE MEMBERS FIELDING A, ASENDOEF RUSSELL I.. FINDLEY NEIL K. BARR BENJMIN E. FUQUA Y ROBERT'-J. BENNINGTON PAUL P. HOWARD HARVEY L. BROWN V RALPH W. LINNEY EARLE C.i BRUNER LUTHER E. LOCKWOOD JOHN F. CALVERT I MARVIN V. MAXWELL , JAMES W. CASE CHARLES RAYMOND MILLER HONORARY MEMBER 1 PROFESSOR A. C. LANIER 1 FRATRES IN FACULTATE N PROFESSOR M. P. WEINBACH PROFESSOR MACK M. JONES N I I Top rowe-BROWN, ASENDORF, CALVERT, BARR, FUQUA, FINDLEY Middle I'0'ZU-IVIAXVVELL, BRUNER, LINNEY, MILLER, BENNINGTON 4 Bottom row-LOCKWOOD. HOXVARD, PROF. VVEINBACH, PROF. LANIER, PROF. JONES, CASE Page 1,19 il 'f ., 1 I . I I f 59 Q1 W 'i i 'Q f j ufmerzmrz . ufssoczafzarz KL4 0r 'Zi1ef"' 'anis f" lag, if - A L.. W'5ffgfffWf R A University of Missouri Chapter Object-The object of this association shall be to raise the standard of ethics of the engineering profession and to promote the economic and social welfareiof engineering. OFFICERS CARL W. IRWIN . P. W. MCCORMICK i . . . . . . V . President . Vice- President . . ' Secretary . . Treasurer RUSSELL KINCAID L. M. BRODNAX BOARD OF DIRECTORS CARL W. IRWIN , M. BUCHMUEILLER P. W. MCCORMICK 'CHARLES DAVIS A PROFESSOR G. D. NEWTON Page 1,20 gg 1 I Qrf 1 6 Z! M fi fra omezrff C 0Zl797Z6llZ15'77Z Q First Semester BETTY JANE HUGHES HANNAH LAZARUS . SARAH SAPER . GUION GRIFFIS VIRGINIA REYNOLDS HANNAH LAZARUS PRUDENCE MOORE ERNESTINE ADAMS TMARGARET GARNER MILDRED DEAN BETTY JANE HUGHES ., MARIE FRAUENS ADALAIDE HAZELTINE ANNIE BELLE WIGBELLS LORANCE MCKIDDY DOROTHY SUTTON CATHERINE CALVERT TDeceased. OFFICERS . President . Vice-President . Secretary . Treasurer MEMBERS MARY JO TURNER MARGARET BOGGS ALICE MARSEILLES ELIZABETH AGEE AMELIA SPALDING BETTY WILSON MARION REED FANNIE TENENEAUM VIRGINIA WATKINS MYRTLE THOMPSON MABEL THOMPSON IRENE SILVERSTEIN Second Semester MARION PLAYTER MARY JO TURNER SARAH SAPER BETTY WILSON AILEEN CASE CATHERINE WARE HELEN HUBBLE BESSIE MARKS RUTH WILLIAMS SARAH SAPER , GUION GRIFFIS EUGENIA DODD MARGARET LEWIS GLADYS MCKINLEY MABEL C. SIMMONS JEAN LOGAN NELLE SIMPSON Page 421 f ,R gb Of-RX X9 -5 4' Sigma Ylelfvz C721 -H ai ASI fo 4 I i ' N I 5 'iff :5f'1:'1 .,.- " W f "-,N 9 'iigw' 'Piggy' ff 0 'affirm 'izvgixi National Professional journalistic Fraternity Founded at De Pauw University, Greencastle, Ind., April 7, 1909 Missouri Chapter installed February 22, 1913 PHILLIP COTTON C. C. TUCKER DON VVARREN ' LAWRENCE BABE NORMAN TERRY LAWRENCE FREEMAN HARVEY WERTZ BILL CRAIG M. B. THOMAS M. E. VATAYX' Colors-Black and White ACTIVE MEMBERS NELSON RILEY J. W. BROWN F. B. HAILEY R. D. LUSK GLENN BRILL A. M. HAILEY T. L. YATES A. R. WYETH 1 FRATER IN FACULTATE FRANK L. MARTIN FRATRES IN URBE , ROBERT M. SHELTON HONORARY MEMBERS DEAN WALTER WILLIAMS 4 HENRY SCOTT HOLLIS EDWARDS GLENN BABB ' CHARLES G. ROSS BEN BROWN TOM PARRY EMERY PAXTON SPENCER SHORE HENRY LA COSSITT GERALD PERRY H. R. GROSS ERWIN MCEWEN W. W. KINGSBURY J. WILLARD RIDINGS ARTHUR KILLICK J. B. POWELL CHARLES KANE Top ?ofw-WYETH, BROXVN, HAILEY, LUSK Middle row-COTTON, RILEY, IKINGSBURY, XVILKERSON, BRILL Boztam row-GROSS, T. PARRY, G. PERRY, TUCKER, MCEWEN, HOLLAND Page 422 N Of ' ' , 1 r W U - Q0 L -4- .mf-L o 5 UYQDZMZ Chl Szgma X P' N., Y L -naw.-' .-sh: -9 Professional Chemical Fraternity Founded at the University of Wisconsin, December 11, 1902 Delta Chapter installed May 11, 1907 Colors Prussian Blue and Chrome Yellow Flower-Red Carnation R. O. HUMPHREY H. D. CROWE R. H. LEROY J. R. YEAGER D. R. BRIGGS R. BRADFIELD- D. C. STARK J. H. CROMWELL Z. T. WALTER H. H. BARKER T. F. WILLIS C. F. AHMANN H. SCHLUNDT S. CALVERT ACTIVE MEMBERS R. H. JEAGER S. C. DAVIS H. W. DAVIS O. B. STEINER VICTOR LYON J. E. HUNTER E. A. SPENCER W. S. RITCHIE Y. E. SELF C. R. FISHER INACTIVE MEMBERS FACULTY A. E. STEARN E. G. SIEVEKING D. O. NEHER L. W. GADDUM H. E. FRENCH H. D. HOOKER Top row FISHER, STARK, DAVIS, CROMWELL, WALTER Mzddle row-RITCHIE, HUNTER, LEROY, WILLIS, LYONS Bantam raw-STEINER, DR. FRENCH, DR. STEARNS, BRIGGS, DR. CALVERT, SPENCER, CRowE Page 10.23 I I Il li Ll ll ll li ll II ,, fl 1, ll l l l I l l I1 ll 1 I I. A H J uf , l I z I I I I i ll W I il II I I li? ii iii Ir' W! l. I I 51 I I . .I 5 1 , I , . l :I I .l -rl I ,I l I i ig f if-J NJ SJMG A, A T ' i ' "1" I Wifi' ti t igizzv -"" Z 'f:: wigs uifgrzooloo Professional Agricultural Sorority Founded at the University of Missouri, 1918 Colors: Gold and Green Flower: White ' Narcissus Page 4211 T op row-BEBOUT, MAYO, BRIGGS ' Middle row-SLAUGHTER, MGMAHON Bottom 70w-KLEEMAN, SENSINSTAFFER, STEINBARGER, WAINSCOTT ACTIVE MEMBERS ESTHER BEBOUT MABLE STEINBARGER RUTH MAYO HELEN LEMERT WAINSCOTT HELEN BRIGGS ANNA SMITH JOSIE SLAUGHTER EDITH SMITH MABLE MCMAHON ' ANNA KARSTETER HULDAH KLEEMAN IONE RHODES LILLIAN SENSINSTAFFER HELEN GROMER GLADYS NEFF -"' 'f ,..1" , . f5f Qf?5- f Them WOman'S ELLA V. DOBBS . EULALIE PAPE MRS. JANE FYFER JEAN TAYLOR . MILDRED HOWELL MRS. HELEN WILLIAMS ELLA V. DOBBS . MRS. PEARL BEAUCHAMP EULALIE PAPE MRS. J. S. WILLIAMS FLORENCE CATON MARJORIE CARPENTER MARY FISHER MRS. J. C. FYFER HAzEL HOFFMAN DOROTHY KAUCHER MARY LOUISE KLINGNER LURA LEWIS RUTHYLINDSAY EVA JOHNSON . MARIE V. DOVER FRANCES GUTHRIE ESSIE HEYLE 4, Honorary Educational Society OFFICERS . . . National President . President Vice-President . . Treasurer Keeper of Records Corresponding Secretary . . . . Permanent Corresponding Secretary ACTIVEK MEMBERS NELL WALKER MRS. HELEN WILLIAMS MRS. MARY McKAY MILDRED HOWELL JEAN TAYLOR - MINONA MCFARLAND MARGARET HUSTON LETHA WITTON KATHRYN BEAVER AGNES SLEMONS MINNIE KENNEDY ARTIE DUEHN LYCIA MARTIN HONORARY MEMBERS LOUISE STANLEY ASSOCIATE MEMBERS ADDIE ROOT HELEN M. STRONG , WILHEMINA HEAWIG, JUDITH JOHNSON MARY J. CROWSOHN MRS. ELSIE DUNCAN - .RUTH EVANS OPHELIA KOONTZ LILLIAN STECKMAN SADIE YOUNG BLANCHE HUDSON ERCEL SHERMAN MARTHA WEST MARGARETCHILES KATHERYN SHOOP MRS. A. ROSS HILL RUTH WESTFALL HANNAH STILLMAN VIRGINIA BAUER Page 42 LN' n ew ,.. A w. 'W' ,.1' ' - . 'W' ,.1- am organ 1961121 L 05 wmv" 'fafzm-' ' j 9 'diana' 'aa Professional Legal Fraternity Founded at the Kent School of Law, Chicago, Illinois, 1900 John D. Lawson Chapter established January 9, 1909 Colors-Purple and Old Gold ,Flower-Red Carnation . ACTIVE MEMBERS L. M. CROUCH T. V. PROCTOR O. H. AVERY R. C. COBURN L. S. DAVIDSON F. E. DOYLE G. D. EVANS T. J. LAYSON E. E. HALL W. F. MURRELL J. M. SMALLWOOD F. L. WELTON CARL WILKINS J. H. LINTON- ROACH, JR. R. M. WHITE C. 1 I PLEDGES. HowARD Woons 'RALPH ALEXANDER FRATER IN FACULTATE KENNETH C. SEARS HONORARY MEMBERS GENERAL JOHN J. PERSHING ' LEONARD D.'CURT1s Top row-RoAcH, EVANS, CROUCH, XIVELTON, ALEXANDER, MCVEY Middle f0w-MURRELL, LAYSON, LINTON, DOYLE, AVERY Bottom 7071!-XVHITE, PROCTOR, HALL, COBURN, DAVIDSON, WILKINS Page 42 6 QR Q Q SQA'-Q 5? Q Q 'QS S Q sb Q R S S Q Q Q S 1 Q QQ Q Q Q Q Q X 1 Q' PX N QQ -QQ Q QQ QQ Q .QQ Q 5 SX , Q S :" S E S Q S -if, 555 Q 5+Q Q sg Q, Q Q 5 Q Q if :-EQ ' Q Q Q Q SSR ,L , Q Q X S Qik ': X t, -: Q Q 5 A X 5 x X Q Q Q X E X X Q Q QQ X- QQ QQ x QXXXQX Qes Q, Q ,X X. Q R S N V " 5 fi k E i E Q Q Q Q QQ Q g S Q f if QQQ-Q Q X Q QQQSS Qff Q Q Q sgk Q, Q Q 5 x SQ X AS Q' 5 ' X sb A s ,.....: X S. Q E : ' S b 5 SS 5 Q 5 QQ Q Q Q S Q Q , 5 E QQ S I Q :S ' Q Q Q - Q Q5 Q 3-X Q Q 5 Q Q Q , Q QQ S sQQ-5 Q 5 i"Q s Q Q i Q QQ QQ: Q : F Q- fifi 5 Q S' 5 Q Q S 5 55 X' Q Q QX 5 5 Q53 Q Q Q Q X Q 5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q:-s i f Q Q Q 5 5 Q Q QJQ-Pj .Q .Q Q S I N Q N 2 Q 2 S Q' Q-5, QQQQQ2 QQ Q Qfi--'Q Q Q Q Q Q Q Q X Q Q Q Q :Q S Q QQQ Q Q Q Q Q Q5s.- .-.. S Q 5 5 5 5 5 5 1 S :Q h Nab Q E L Q-F55 Q-Q" f'!"'Qf QQ Q QQ QX Q QS QQ, Q Q Q R Q - Q 2 Q Q N S 5 E f il!" iff ' QS Q Q QQ QQ QQ Q XQ' S "-:F Eff. ' SN Q - Sf 5 at Q Qxg ' -' :f E Q S S S SQ Q Q 'rf-'S E -Q - Q Q QQ Q QQ QQQ M- X. QSSQ ggs im ,.-.jsf Q Q.Q Q Q N QQ X ,-. : Qt Q Q Q QQL . QQQ QQ Q Q Q QQ Q Q G Q Q Q Q Q Q - S35 S 5 SEXQ Q H Q S Q Q' 5 Q Q f Q Q Q- Q QQ Q f gxs SQ Qi-Q QQQ Q5 Q Q QQ Q Q C Q. Xxg 5 5 5gSQ 5 Q Q Q -Q Q QQ Q . X i Q Q Q' Q Q QQQ Q Q Q-Q Q Qi R 5 5 E S ' Q" S Q 5 Q S Q 5 Q 5 S ii 5 . Q S Q Q Q R Q S Q Q Q Q Q XE 5 . XV SV . S , V Pa 994 .27 I r G iggf I A I ': , 1 4 X 'ng L 49 , , H' 1-ill-z Founded at William and Mary College, December S, 1776 w ww Qgvfgi Alpha of Missouri Chapter established in 1901 I. .5 -- - V .. . . 4 .Z :RR I 1.5 "wk Lf 3 gf gf, ,... 1592 59 2 :Qu Z a w, l f ,Q 5 1, 4 IME! rzb fixz M sb .RI ,, I .RM ,A :Hy . EA 255 X My A2 v 2' A ...... 9 ' OFFICERS " HENRY M. BELDEN . . . V . . . President -BENJAMIN F. HOFFMAN . . Vice-President THOMAS S. BARCLAY . Secretary-Treasurer h JUNIOR MEMBERS OF THE CLASS OF 1923 LESTER SHEPARD PARKER. JR. CORNELIA RICHARD COMPTON RACINE SPICER BENJAMIN A. STINSON H. B. ALMSTEDT T. S. BARCLAY H. M. BELDEN H. G. BLUMER E. B. BRANSON DOROTHEA BURBACH EMMA CAUTHORN J. W. CONNAWAY J. H. COURSAULT W. C. CURTIS L. M. DEFOE M. M. ELLIS Page 428 FACULTY MEMBERS C. W. GREENE E. R. HETJRICK B. F. HOFFMAN R. L. HOWARD DOROTHY KAUCHER ' M. R. KRIEWALDT ISIDOR LOEB XV. G. MANLY ' WALTER MILLER M. F. MEYER JOHN PICKARD ' R. L. RAMsAY H. M. REESE T. J. RODHOUSE G. H. SABINE O. M. STEWART F. M. TISDEL K. C. SEARS JONAS VILES M. W. WATKINS W. D. A. XVESTFALL C. H. VVILLIAMS J. E. XVRENCH if " A 'XD 'W' DAQ , :ws 10 - fy, ,,,. ' 9 au fem T1 4- Honorary Engineering Fraternity Founded at Lehigh University, June, 1885 Alpha Chapter of Missouri established in 1902 Colors-Seal Brown and White ACTIVE MEMBERS ROBERT BENNINGTON E. A. FISHER M. BUCHMUELLER L. D. GADDUM J. F. CALVERT R. G. KINCAID C. W. DAVIS W. K. MERRIDITH M. M. EDWARDS L. W. TUTTLE AR. L. FINDLAY F. E. LEAPHART FRATRES IN FACULTATE E. J. MCCAUSTLAND O. M. STEWART A. L. HYDE . HERMAN SCHLUNDT G. N. BERRY F. P. SPAULDING W. S. WILLIAMS A L. M. DEFOE J. R. WHARTON A. L. WESCOTT A. C. LANIER H. W. HIBBARD T. J. RODHOUSE M. P. WEINBACH G. R. INGLES Top row-FISHER, BENNINGTON, LEAPHART ' Middle row-FINDLEY, TUTTLE, EDWARDS, DAVIS Bottom 70w-MERRIDITII, GADDUM, KINCAID, BUCHMIIELLER, CALVERT Page 429 M r s Fi i S I fi . i W. 1 J iw 1 1,1 1 Q.. T2 .xy T Y mm- i T 1.5, Q., E B -: f : T 1' 3 ,.., A ., Aull if . . . 0 N , 5. E Q 124:91-" AQ, 9 05? W" lwx V E - 'Ti-1 41 ' Senior Honorary Society Organized in the fall of 1897 . Membership limited to ten men. . X , 1 N 4 W N ii i ' T T 1 Top row-OLSON, DAVIS, BUND3:3U L 3 Middle row-SLATE, CAMPBELL V Bottom 1'0'ZU-HILL, DITTBRENNER, BROWNING, WYETH I ' MEMBERS 1922-23 N J. L. OLSON RoscoE HILL 'ALBERT BUNDSCHU 1 L. E. SLATE J. A. BROWNING C. W. CAMPBELL ART VVYETH C. W. DAVIS E. E. DITTBRENNER i HoNoRARY MEMBERS . L. M. DEFOE ' F RATERS IN FACULTATE f, j. P. NICBAINE CLAUDE F. CLAYTON f Page 430 P 0 i T 111 2 ,f l kw a T G feftiia. 'SP' 0 1 w x Wffffdf Sm . , , -"' A ag h A, 1 SENIOR HONORARY FRATERNITY Founded at the University of Missouri, 1907 For the purpose of honoring those students who give willingly and freely of their time and efforts for the betterment of Missouri University, this fra- ternity was established and is maintained. ALLEN G. LINCOLN HERBERT BUNKER PREWITT B. TURNER CLARENCE LOCKWOOD JOHN KNIGHT J. LEO MURPHY JOSEPH S. SIMPICH INACTIVE MEMBERS AT THE UNIVERSITY HERBERT BLUMER BOB HILL BOB SIMPSON FRED ELDEAN JTO if K Page 431 Jiforfar Board oisr4f"' 4MI ww- o GS X- 10 A National Honorary Fraternity of Senior Women in the Universities ' The organization at the University of Missouri, formerly known as the Frxars, became chapter of Mortar Board in january, 19'19. ACTIV ELIZABETH AGEE CORNELIA COMPTON LAURA FRANCES HEADEN MARGARET HUDSON MARGARET HUSTON MILDRED IRISH V MEMBERS GERTRUDE MARTIN FLORENCE MEISNER HAZEL MCINTYRE HELEN SHEPHERD ALLINE SMITH AGNES THUMSER Page 1,32 Top row-AGEE, IRISH, MCINTYRE, SHEPHERD, HEADEN, HUDSON Bottom row-MARTIN, NIEISNER, THUMSER, SMITH, HUSTON, COMPTON HK 'H' , .--A A '- lk .v.4: Q Q S. a j b l ...x rg ..., ,Q x. , .X 1 I! I-Q' J' gel An Honorary Organization of Senior Women ACTIVE MEMBERS ALLINE SMITH Q , I MILDEED IRISH MARGARET HUsToN CORNELIA COMPTON , ,- COMPTON SMITH IRISH HU STON Page 433 Page 431, 'Fifth row-NEFF, TURNER, J. S. BAKER, MEEKER, WETHERALL A Fourth T010-XVADDELL, SLATE, KIEFFER, LEATHERS Third row-STEINER, XVAINSCOTT, BERRY, OLSON, TYDINGS, NICCAMMON Second row-BEBERMEYER, DAVIS, HANN:XH, ELTING, PITTINGER First row-RILEY, TAYLOR, BROOKS, PIPPIN, CARMICHAEL of W A 1 I , to , , l 'l ufgbfza Zeta ' Q '9 G ' ,QQ, Honorary Agricultural Fraternity Founded at Ohio State University January 10, 1898 Colors Mode and Sky Blue . Flower-Pink Carnation - ' ACTIVE MEMBERS H. K. H.-XNNAH J. C. STEPHENS ROBERT C. BAKER J. L. OLSON ' NEELY TURNER JOE S. BERRY JOHN W. RILEY' DAVE MEEKER A. R. KIEFFER ' R. D. WADDELL A. GLAD TYDINGS H. J. BROOKS OWEN MCCAMMON F. B. MUMFORD J. W. CONNOWAY E. A. TROWBRIDGE L. A. WEAVER H. L. KEMPSTER M. F. MILLER W. A. ALBRECHT F. C. BRADFORD A. T. EDINGER ' W. H. REID T. E. SEXAUER W. C. ETHRIDGE O. B. PRICE S. T. SIMPSON D. W. FREAR A. G. HOGAN R. C. LOOMIS E. C. ELTING J. S. BAKER J. E. CARMICHAEL DRU PIPPIN J. A. NEFF A. O. PITTINGER A. F. LEATHERS ' ROBERT WETHERELL BEN STEINER L. E. SLATE L. E. WAINSCOI-T FRANK DAVIS' PAUL BEBERMEYER T. S. TOWNSLEY E. E. VANATTAL R. R. HUDDELSON C. A. HELM A. C. RAGSDALE W. W. SWETT B. H. FRAME E. M. PAGE R. C. BRADFIELD F. H. KRUSKOPII B. B. BRANSTETER H. V. JORDAN A. J. MEYER M. M. JONES I. T. SCOTT K S. -B. SHIRKEY C. L. DIETZ Page 435 -LYL , K Sevehih row-BUEORD, HAILEY, HOWAT, YATES Sixth 70w-KOPPLIN, COLVIN Fifth Tbw-BARR, CROUCH, HAGUE, ARRISTTZONG, CALHOUN, EVANS Fourth row-TUCKER, LABRUNERIE, FOELLER, TURNER, SHORE, DIGGLE Third row-BUSH, WYETH, TAYLOR, PECK, SIGMAN, W. HUDSON Second row-PEARSON, TERRY, SLATE, ICEMPER, SMITH, LEAvEL First row-SLUSHER, JOHNSON, OLSON, BELL, E. HUDSON, XVITHERS Page 436 Q7 Y I O W LJ- 1, Vfq 9 f Jlfizzozz azzery 5 4. ' ..: ciwia- ,.-ii:ei: Q9 t 4, t Ei-fm? : i 5 : " I gi" 'E 4, - ' ' ' - bL"GLIlX11' tml '1:3Qgg'5' Q W rjyxff I ' Organized October 30, 1920. - Purpose-To keep before the minds Of the student body the Old Mis- souri Spirit of "Fight-em Tigers." 1 LT Loyalty to Missouri. 2-Missouri first in all things. 3.- ARTHUR WYETH . LINDSAY BUSH WILLARD LEAVEL A. R. WYETH T. S. DICKINSON M. F. FOELLER W. A. LABRUNERIE R. H. PEARSON W. B. LEAVEL W. H. ARMSTRONG BEN SLUSHER T. S. SHORE P. W. DIGGLE R. N. COLVIN N, TERRY C. A. BELL P. S. MILLER T. KOPPLIN E. L. BUSH W. A. HUDSON E. R. HUDSON L. M. CROUCH W. M. HOWATT Victory with honor. OFFICERS MEMBERS ' T. HAGUE President Secretary Treasurer D. F. TAYLOR D. TUCKER F. B. HAILEY I j. L. OLSON H. T. BARR L. E. SLATE W. T. KEMPER A. A. BUFORD H. G. SIGMAN R. EVANS L. R. JOHNSON A. E. WITHERS W. T. KIEFFER T. L. YATES D. CALHOUN W. M. PECK P. B.. TURNER ' JOHN BRUCE J. BUNTING F. W. SMITH Page 43 Paoe 1138 Top row-CLARAHAN, LIMERICK, LONGAN, RAGLAND, SNYDER Fourth row-Houx, ESTES, HEIN, B. SM1TH Third vow-PACKARD, HINDE, BEXVYER, IRISH, BOGGS, AGEE Second row-J. I. SMITH, MEISNER, STEPP, D. DALTON, BELL Bottom row-BELCHER, COMPTON, MCINTOSH, NICICINLEY, NIERKLE G7 W., r ig?" -J Qrf Kia .11 A , A - J, ' H Zeta Sigma if s. 'JN' nk ii 4. Honorary Inter-Sorority Colors-BIaCk and White V Flower-Sweet Pea ACTIVE MEMBERS C ORNEIJIA COMPTON GLADYS Houx ELIZABETH ESTES FRANCES RAGLAND DOROTHY LIMERICK IRMA BEWYER KATHERINE BELL FLORENCE HEIN JIM 1DA SMITH ELIZABETH AGEE DEE DALTON GLADYS MCKINLEY MILDRED IRISH RUTH BELCHER ' MARGARET Bocos , HELEN MAE CLARAHAN VIRGINIA HINDE ' ELIZABETH LONGAN FLORENCE MEISNER MIRIAM MERKLE DOVIE DELL MCINTOSH RUTH MARY PACKARD BEss SMITH THEODOSIA SNYDER ISABELLE STEPP Page 439 Fzfzh T010-SYVISHER, HANNAH, LYNN Fourth row-JONES, LANDIS, KEMPER, HINSON Third row-CONNETT, ALDRICH, SMITH, PAxToN, GWINN N Second row-HOFFMAN, ARBISTRONG, BATES, Voss First row-MCLAUGHLIN, PRICE, FLEMING Page M0 I Z 1 .i i Sdabbmfd and glade fg fzj g f Founded at the University of Wisconsin, 1905 Company G established at the University of Missouri May 13, 1911 ACTIVE MEMBERS L. S. HINSON FRED HANNAH W. T. KEMPER GEORGE BATES, PAUL JONES GEORGE Voss JAMES PRICE JACK MCLAUGHLIN ABNER GWINN FRANK ALDRICH EMERY PAXTON ROBERT SWISHER GEORGE FLEMING HOWARD WOODS JOHN LANDIS LEONARD CONNETT WESLEY MCAFEE FRED TAYLOR JOE HOFFMAN SAM B. ARMSTRONG PLEDGES JOHN NEWTON JOHN SMITH A INACTIVE MEMBERS MAJOR -LLOYD JONES MELVIN FOELLER WILLIAM KIEFFER A HONORARY MEMBERS GEN. JOHN J. PERSHING MAJ. GEN. ENOCH H. CROWDER A. ROSS HILL ASSOCIATE MEMBERS COL. W. E. PERSONS CAPT. PAUL V. KELLOGG 'Page 41,1 Q 1 -Tw + in 121 111 W2 e C C C ,. G. L. ROBERTSON H. E. PARRISH R. W. EUBANKS H. A. RUSK PAUL HARRIS J. H. MYTTON R. W. COBURN W. T. KIEFFER T. S. DICKINSON A. BUNDSCHU H. C. KRAUSE H. M., KING R. F. O'BRYEN Society of the Hidden Eye National Honorary jnnior-Senior Inter-Fraternity Founded at the University of Missouri, 1915 ACTIVE MEM BERS L. C. KASSEBAULI H. S. PRUETT T. S. SHORE THOMAS KOPPLIN LEON LOGAN CORNELIUS ROACH HARDY WRAY PAUL MILLER E FRENCH DICKEY N. B. TERRY C. S. WAGNER R. M. VVHITE J. A. BROWNING J. E. CAMPBELL J. G. HALL BEN SLUSHER R. D. WADDELL JOHN BRUCE j. W. GILGES W.A. HUDSON J. G. WAKEFIELD JACK BUNTING F. A. BENSON - H. G. SIGMAN L. M. CROUCH VERNON WRIGHT TAD SIMONS Top 707.0-PRUETT, G-ILGES, HALL, ROACH, XVADDELL, SLUSHER Third row-WRIGHT, BENSON, TERRY, DICKEY, DICKINSON, MYTTON, XIVAKEFIELD Second row-PARRISH, KOPPLIN, TOGAN, CROUCH, BUNTINO, BRUCE Botmm V010-VVHITE, ICASSEBAUM, HIXRRIS, ROBERTSON, NIILLER, OYBRYEN, HUDSON Page 442 29 f ig QL .iLEb? . 0 ..,1 S Or we ffff A 9 A10 Sophomore Honorary Inter-Fraternity Founded at the University of Missouri in 19069 re-established in 1912 Purpose-To promote inter-fraternity relationship Colors-Purple and White Co OFFICERS RNELIUS ROACH .... ROBERT STEWART . Fo A. A. WITHERS W. LABRUNERIE C. ROACH R. STEWART L. BINGHAM T. NELSON H. GLATTE J. RILEY REST FOWLER . . E. WITHERS ..... ACTIVE MEMBERS e H. KRAUSE F. FOWLER W. MC.AFEE P. GARRISON H. NISSIT C. HEIT J. BAGBY W. DEAN H. FERGUSON Flower-Fleur-de-Lis , President Vice-President Secretary . Treasurer J. NEWTON D. BROWN j. HUGHES L. FREEMAN G. DIESING C. ISLAND B. ROLLINS G. DAVIS W ITHE RS Top 7'0TU-RILEY, FREEMAN, ROLLINS, KRAUSE, BAGBY, BROWN, ISLAND, HUGHES 'Maddie 70w-MCHANEY, DAVIS, FERGUSON, MCAFEE, GARRISON, HEIT, FONLER, GHTT Bottom row-NISBIT, DIESING, NEWTON, ROACH, STEWART, DEAN, BINGHAM Page M3 :I- I, 1. ! IQ I I 1. I I I I 1 I I I E l I i . I, , I If l I i l 11 E I I. l l ii Ii 1, ,, vi 11 xl 5. le AEK 9? "t v ..L"' I - 1 QL , ay Sz mal Delia TZ Tl g 2 National Honorary Spanish Fraternity Founded at the University of California, 1919 Beta Chapter established December 15, 1921 1922 ORTENSE RooT . BEN A. STINSON IQATHRYN BEAVEN LESTER PARKER Colors-Scarlet and Gold OFFICERS 1923 . President . . JAMES A. CUNEO Vice-President . . POLLY FINK . Secretary-Treasurer JEWEL ANTLE Sergeant-at-A rms . . , 12 . GEO. H. MULLIGAN KATHRYN BEAVEN LESTER PARKER ORTENSE RooT BEN A. STINSON GEORGE PAGE JEWEL ANTLE POLLY FINK MILDRED HOWELL ,EQ 4 7 -R Moc., If .' 7:"f'5f"f4 rf: A YV' ish' -eff '- --..'fff',' gf" .N ,124 ACTIVE MEMBERS JAMES A. CUNEO LUCILE PERRYMAN DOROTHY NIGHTINGALE HALL PEARSON MRS. MAX MEYER NORINE DORGAN MAURINE MAYS KARIN JANSSEN GEORGE H. MULLIGAN ' HONORARY MEMBERS MR. W. J. BURNER MISS PAULINE MALOIT MISS NELL WALKER ALUMNI I EDITH M. ALLEN FRANK HOUSTON OLGA TETLEY MELVIN LEVI NIILLS WELLSFORD LILLIE HARRISON MARTHA CHEAVANS PAULINE SENSINTAFFER M ARY WRIGHT S so OJ Q L , 4.4 X 4- L 4'ff"" 1wmf5 M Szlgmez U 10517012 W Honorary Literary Fraternity Founded at the University of Georgia in 1907 Gamma Phi Psi Chapter founded in 1922 Colors-Dark Green and Gold FLORIEN P. GASS JOHN H. DOUGHERTY MAXWELL E. PYLE CHARLES POLLARD . HOMER SHANNON OFFICERS MEMBERS LAWRENCE BABE DONALD C. CALHOUN RALPH A. MCCANSE ALEX H. WASHEURN MARVIN J. WILKERSON VIRGIL A. WYATT FLORiEN P. CASS JOHN H. DOUGHERTY MAXWELL E. PYLE CHARLES POLLARD HOMER SHANNON IN FACULTATE SAMUEL DUI-'F , JOHN E. MATTHEWS A. T. O,DELL Flower-Jonquil President Vice-President Secretary . Treasurer Historian Page M5 4 I I i W: 1? I Ni ,...E.,.L 4 0 f A Mx 7 M ' +-" . Honorary Dramatic Fraternity OFFICERS HARRY SCHWIMMER . , ...... President Zi. ELLIS ATTEBERRY . . . . Secretary-Treasurer W. J. POLLARD . . . . . Representative on Dramatic Board DEAN F. M. TISDEL PROF. E. R. HEDRICK PROF. J. E. WRENCH ERWIN MCEWEN W. J. POLLARD HOMER H. SHANNON HORACE G. SIGMAN CHARLES C. VANCE Z. ELLIS ATTEBERRY KENNETH CARTER LA VERNE DECKER CLINTON PADDOCK ACTIVE MEMBERS PROF. H. S. BILL ' PROF. R. L. RAMSEY PROF. W. H. MIKESELL L. GLADSTONE PLITT W. E. BRADFIELD CLARENCE MORRIS ELWYN BRIDGENS ELIZABETH CLAUSS MABLE MORANT MARY HATTON MARY WORRELL ' HARRY SCHWIMMER PLEDGES . MURIEL EASTMAN ! I Top row-WRENCH, WORRELL, BRADEIELD, PLITT, PADDOCK Middle row-CARTER, EASTMAN, MIKESELL, DECKER, HATTON Bottom row-MCEWEN, MORANT, SCHWIMMER, BRIDGENS, ATTEBERRY, POLLARD Page 446 G 'W' 1 - fznzglqdfzey ZW X Organized October, 1922 OFFICERS JESSE HELEN SIMS . . . . . . President MARJORIE HARBAUGH . Vice-President PHOEBE LOUISE WRIGHT - Secretary-Treasurer A I ACTIVE MEMBERS ELIZABETH WHITE GLADYS MCKINLEY JESSIE SCHOEN MARIAN PLAYTER VIRGINIA GARDNER ELEANOR GLENN LUCILLE PEEK ELIZABETH AGEE ' GERTRUDE MARTIN RUTH MARY PACKARD MARIE DALE DOROTHY JOHNSTONE HARRIET MERANDA JULIA FRANCES CORNISH DOROTHY CRAIG MARIAN BARRY VIRGINIA REID . 1 GLADYS CARNAHAN MARGARET WASSMER IRMA BEWYER DR. MARY V, DOVER RUTH BELCHER VIVIENNE' HARGIS HONORARY MEMBERS I MISS DOROTHY KAUCHER' 4 Top row-WASSMER, BELCHER, BEWYER, AGEE, MERANDA Middle 7071!-M'ARTIN, WHITE, CARNAHAN, PLAYTER, REID, CRAIG Bottom row-JOHNSTONE, HARBAUGH, SIMS, WRIGHT, DR. DOVER, SCHOEN CJ rx "" A I , , 64 '-zfssf' I h wgg: ia Page 447 cf IQ! 5, + ZZ O ,:'i5'1'.1 'W' i MJWM Jwefff ' ' " ,1i' 'I C! 5 - fx 'VK' .. HERBERT BUNKER ALLEN LINCOLN ROSCOE HILL ALBERT BUNDSCHU R. G. SCOTT JOHN KNIGHT RALPH KELLER JOHN WALSH CHASE VAN DYNE JIM PALERMO HARVEY WERTZ W. E. LEWIS FORREST FOWLER GEORGE 'BOND EATON ADAMS ROBERT SCANNELL LACY ROBERTS CHESTER DENNY ELMER KERSHAW ARTHUR BROWVNING ROBERT HAYS DON FAUROT KAER VANICE JUSTIN' RUARK BERT EVANS DOUG WADDELL TAD SIMONS EUGENE BRASFIELD RICHARD SINZ KEITH SCHNEBLY HAROLD TROWBRIDGE SAM UTZ HORACE FICKLIN LEO MURPHY FRED TAYLOR HUBERT PRUETT Ch' ".. 0 . , ' A F I I PAUL QUICK- , , Fourth row-LINCOLN, BUNKER, VAN DYNE, HILL, FOWLER, KELLER, MURPHY Third 70w-WERTZ, KERSHAXV, BOND, SCANNELL, ADAMS, DENNY, KNIGHT Second row-ROBERTS, WALSH, BUNDSCHU, SMITH, VANICE, QUICK, PALERMO First row-HAYS, SIMONS, WADDELL, TROWBRIDGE, SCHNEBLY, EVANS, RUARK, UTz, FAUROT Page 1,08 sQQ5QQifQ QQQQQ QQQQQQ QX QQSQQ -QQQQQQSX QQQ QQ fbi: XQQQ- gq QQQQQ QQSQ. SS. Qs Q is QQQQSSQ 55X ' X h ' 5 5ffQ Q Q 'QQQQ 5 S Q : E: X .3 ' E QQQX : Q 555K : ff: N Q Q QQ5 gg, QQQ ,Q Q Ei Q-QQQQ' Q Q ' ' 'Q Q QQQQ-X sissg- QQQ' Q Q Q::Qy X ,....,. , Q ,,. ..,. X Q5 ssib' Q Q Q::QQQ X 555iiSQ ' Q s + Q Q Q Q Q Q Q Q Q K Q Q Q- Q Q QQ Q . Q Q Q QQQ 'iiex 'QQ Q Q Q . Q Q 555- Q SQ Q Q QQ Q QQQQ AQ Q Q Q X Q .gig QQ X f Q - ', QQXQ Q Q Q Q 5 QQQ QQ Q Q' QQX SQXQ Q Q Q QQ 5sQS1 SQQQ Q QQ Q Q QQ Q Q QQQQQQ Q Q QQ Q Q QQ Q X Qi Q QX Q SN QR QQQQF 5 X QQ X Q Q' QQ Q . S NN R NN Q Q X -X QQ Q QQS Q 'Q Q EN Q QQQ Q Q Q Qi Q QQQ S Q X Q1 5 Q E Q E S Q X X QQ " Q Q Q Q Q S QQ XEQ Q Q Q S 5 5 Q XQQ E5 Q EQ Q 2 Q XX N QQ Q S Q Q X QQ Q S QQ Q 5 Q Q XQ Q QE Q 5: Q X Q X Q QQ Q gQ. 5 X Q Q Q Q Qt SQQQ if Q Q Q Q Q S Q Q QQQQQQQQSQ S E R 55 is QQQQ SQQQQQ 9 X Q SQ Q5S555S5'5F S X Q Q QQ QQQQQQQQQQQX X YS Q Q S Q QQQQQQQQ Q XQ Q Q QQ.QQQQ.....X Q S N2 XQ Q QQQ -Q Q QQ -Q Q NQSSSSSSSS QQQ Q Q Q QQ Q Q QQ, Q Q Q Q Q -QQQSQQSS5 'S-Q .Q Q Q Q51 Q Q QQQQQQQQQQQQS- Q .QQ . . .. Q - .Q Q 'SS':SQ55S5S5iF Q Q ' if QQ 'Q 5 5 X ' Eifffiiiffffiiffi Q Q Q Q Q Q Q "fgfsQ5QQSsQ ssQ Q Q Q X Q Q XQ Q Q, Q - XQQQQQQS- -SQ Q Q Q QQ QQXQQ- -'N' ' 'QQ Q Q QQ X Q Q Q Q-Q Q5 X Q Q Q Q QQ QQ Q .Q QQ Qs"Q QQ Q5 Q Q Q Q Q Q - Q Q Q Q Q Q Q - 5 Q Q -Q Q X SQ QQSQQQQ' QQXQQ Q Q SX QQ SQ Q QSQQ-X-QQ ' Q-Q QQ QQ QRS QQQ' QQLQQQ ' QQ QQ Q Q QQ Q -'QQ X ' Q Q Q QQ X Q Q Q QQ- Q Q Q Q X , Q Q Q QQ X Q- Q Q .Q Q Q Q Q Q X Q Q Q QQ Q Q- Q Q Q Q Q Q Q Y XXQQQQQQQQQQSXQQQ . QQQQQ QQQQQQQ QQQ XSQ SSSSSSSQ . , S, SQXQQQQEQQQ H Q 1-5-QSQ.. .Q Q'QQQ'k' Q Q Q X 4- XQ Q Q Q Q Q ' Q .Q Q Q -Q ' QQQ Q L X X ,QQ Q Q Q Q Q1 5- T X . W I Pay e 449 1-, X I, If 09? 05011 Top 7010-BAUER, BAUER, WHALEY, PITTINGER, Ross, Moss, BARNES, GREIM, ALMSTED, GAUBiTZ, PRITCHET, GLUTCH Fourth 7070-TIBBITTS, GOCHRING, LUDENIAN, KROEHLE, -T. HARKINS, STOKES, SHOUSE, YEHLE, HATTON, AHMANN Third row-SCHRIER, BOUCHER, THORNTON, LEHMAN, REA, GITTINGER, BOYLE, NIN, BASKETT, BEASLEY Second row-OTTO, BOLTE, SINZ, ALMSTEDT, ASENDORE, BRUNER, REID, BAKER, CALHOUN, O'CONNER Bottom row-SNYDER, WETHERELL, HUMMELL, MILLER, WULFMEYER, RIEFLING, MERRIFIELD, S. B. SMITH, HAILEY, CASEBOLT I T .Aan I 7 1 - .H HMA We O -5:41-. 'QW .W rg Jmzndolzn lub 3 .. 1 L .,,,. Zig . .WHT Aaeb YES., OFFICERS DR. HERINIAN B. ALMSTEDT . . A Diregmr BEN G. SYMON . . Pfegidgng F. A. ASENDORF . , Manager E. C. BRUNER 1 . Secretary CARL BOLTE ' Treasurer J- R- REA .. . Librarian A FACULTY MEMBERS W. E. CURTIS V HV. B. ALMSTEDT Q MAJOR - Q G-LEE CLUB First Tenors ' , Q ' Second Tenors F. A. ASENDORF ' W. ABBOT R. D. M. BAUER GLS. BAKER Y W..C. BEASLEY, C., BOLTE ' A. D. BOUCHER , E, E. G-OEHRING M. DURHAM C. MAYS ' C. F. GLUSTCH L. NJN f L. HUMMEL A R. RIEFLING ,A Q A. D. OTTO D. Ross J. R. REA A A R. L. SHIRKBY B. G. SYMON J. D. SHOUSE P. T. THORNTON S. B. SMITH F. M. XVHALEY H. B. TIBBITTS F. A. BOYLE . E. C. BRUNER ' E. M. COOLEY FirstABass " A Seearid Bass ' E. W. AHMEN J. R. BARNES W. G. CALHOUN V R., L. CASEBOLT C, G, DANIELS 1. N. GITTINGER C. GRIEM T. H, HAARKINS A. AM. HATLEY A W. J- KREOHLE O. A. LUDEMAN A. N. LAGES G. MOSS . C. V. ALMSTED P. PITTENGER S ' R. STOKES V M. B. ScHR1ER R. WETHERELL F.-B. WILSON G. M. REED fx. 1 T F. LET-IMAN ' Page 451 i Kidd, H011 A 'f ,.. i ' - , . Dorrmfory MISS GRVA BURNS MRS. MARGARET CHAMBERLAIN . ORVA BURNS GRACE NICCORMICK MAY KUHNE FRANCES SUMNER KATHERINE SMITH LEOLA BURFORD NELLIE EVANS ESKA HELTZEL ZELLA VON GREMP ANNA BRUNO LENA COPELAND . RUTH FISHER JESSIE SCHOEN ALICE WILHITE IVIELAINE KENTNOR ROSALEE JOE HANLON Hall President . Chaperone - GLADYS MCCLAIN GUSSIE TRAW MARY HELEN INSKEEP LUCILLE ROTHGEB JUANDA HAWKINS MINA AUER JULIA SCHMIDT VIRGINIA MYERS ANNA RUCKERT LoIS CHAMBERLAIN RUTH FRANCES HURLE VIRGINIA RUARK LORRAINE BAMBER VIRGINIA BAMBER CLARA DEMETER RACHEL MAFFRY - Y Fourth V020-RUCICEIIT, WILHITE, SMITH, AUER, SCHOEN, MAEFRY, COPELAND, HANLON Third row-ROTHGEE, INSKEEP, HAWKINS, KUHNE, SUMNER, MYERS, RUARK, ICENTNOR, FISHER Second row-EVANS, SCHMIDT, BRUNS, HELZELL,VONGREMP, TROW, V. BAMBER, BURFORD, HURLEY First TOWQMCCORNIICK, BURNS, L. BAMBER, MRS. CHAMBERLAIN, L. CHAMBERLAIN, MCCLAIN, DEMETER Page 452 Page 053 'Q N' Welah Hall W W ' + + qw ff , 165s 1 X '- L "" M . Z: :-5 -' Hai " W f I' -' 'ni ' lf' . 1 i ': Ybffmfvfy HE need of dormitories for, university women has always been felt. It was not until 1920-21 when Miss Margaret Hawkins be- came president of the Women's Student Government Association that any steps were taken to meet this need. Through her efforts and the help of the council of the W. S. G. A. her idea became a reality. A suitable location was found in the Welch Academy and the building was leased, remodeled and furnished. By the holidays the house was ready to, be occupied by forty girls. As a dormitory, Welch Hall is unique, for it is directly under the control of the girls themselves, supervised by the council of W. S. G. A. A Top row-WITT, EPPERLEY, POINDEXTER, VVORTMAN, DELLMER, Sins, DALE, MOHR, WILSON Middle row-RAINEY, NOLAND, INDORF, CRoWsoN, MEISNER, VVESTERMAN, CROCKETT, BARDWELL, PEYTON Bottom row-Z. KoR1TN1K, ROE, W. SCOTT, S1LvERsTE1N, Miss LONGSDALE, A. KORITNIK, R. SCOTT, BRUBAKER, lvl.-XRANDA Page 454 ,gqa':-- 1 I im W 'wt 3 r ,..: -fi 1. I. 'mfg Q L 5 ooze Eeonomzbf Club Q E I , , L N Ona an pro essionaf opportunities for women Purpose-To stimulate interest in the vocati l d f IH Home Economics and to bring students in Home Econom' h OFFICERS First Term NAOMI KIRTLEY . . President . VIVIAN MORROW . . Vice-President EMILE AMES . . Secretary . BLANCHE PORTER . Treasurer HARRIET MERANDA MARY LOUISE NOEL ONITA LITER FERN BROOKS GERTRUIJE SUTER FRANCES HUDSON RACHEL MAEERY DOROTHY HUDSON RUTH EVANS ACTIVE MEMBERS HELEN JOHNSON ELLEN MITCHELL FRANCES SEVEN HELEN DOUGLAS HOPE SMITH SYBIL POWELL MILDRED DAWSON Y MABEL RONEY MARY CRAWSON ICS toget er in a social way. Second Term . . WAVA SCOTT MARY KATHERINE POTTS . BLANCHE PORTER . SYLVIA DAVIS ANNIE SOUTHERLAND RUTH SCOTT JANE SEARCY MARTHA ROBNETT NELLIE SAILOR CHLOE STICKLER EVA DAVIS BETTY MCCORD TI-IELMA PHILLIPS RUTH TAYLOR VERA DILLINGHAM A x Top row-RONIE, CROWSON, S. DAVIS, E. DAVIS Middle row-GILLESPIE, PHILLIPS, MITCHELL, MERANDA, DILLINGHAM, PORTER A Bottom row-SAILOR, SCOTT, KIRTLEY, SOUTHERLAND, CARDWELL Page 455 Fall Term 0j5'cer.r 1 JAEGER FAWCETT - BETTRIDGE HOLBROOK- RINGHAUSEN SCHOWENGERDT Sfzorf ozlrse Ojqcers ' Fall Term Winter Term E. E. JAEGER . . . President . . C. D. PETERMAN J. A. FAWCETT . A. Vice-President V. K. BETTRIDGE V. K. BETTRIDGE . . Secretary . . HOLLY ROBINSON LORIN HOLBROOK . Treasurer . . C. B. Hows P. R. RINGHAUSEN CARL SCHOWENGERDT E. E. JAEGER . . . S ergeant- all-A rms . . . Yell Leader . . . . Reporter to College Farmer fmrzfer Term Ojqcerr . L. W. JONES N. W. GLASPEY LORIN HOLBROOK PETERMAN BETTRIDGE ROBINSON HOWE JONES GLASPEY HOLBROOK Page 456 S 6071 Course graduates The Sion' Course C7145 The Short Course Club is the oflicial organization of Short Course Students, and an organization that has the support of every student. The club is entirely under the control of the students, who elect their officers and transact the business of the club. Meetings are held once every week. Programs are given at these meetings which consist of music, debates, readings, and talks by members of the faculty and other prominent people. It is in these meetings that the student gets much of his training for leadership. By the earnest co-operation of the mem- bers the Short Course Club has been enabled to get the name as one of the pep- piest groups of students on the campus, and the members are carrying this kind of pep and the right kind of leadership back to their home communities. t Short Course Chai E Pave -957 Page 1,58 HENRY W. HAMILTON WILLIAM HOWAT LEO MURPHY L. E. SLATE WILLIAM E. .ALLEN N ORVELL ALLEN ALBY ANDERSON CHICK BROWN LINDSAY BUSH VIRGIL COLE STANLEY CROCKETT CECIL CAMPBELL CLAUDE EDWARDS HENRY HAMILTON RUSSELL HARBERT WILLIAM HOWAT OFFICERS MEMBERS ROSCOE HILL HAROLD HANSER HORACE HUNT HENRY R. KLEIN ' ELMER KERSHAYV LONNIE KIEFFER CHARLEY LOWRANCE FRANK LEATHERS LEO MURPHY CLARENCE MAKIN OWEN MCCAMMON JOHN OLSON DRU L. PIPPIN . President Vice-President . Secretary-Treasurer . Chaplain EVERITT PATTERSON JOHN RILEY JACK RUSSELL MARTINE A. SEATON L. E. SLATE CLARK SCHUMACHER BEN STEINER PREWITT TURNER LARRY TUTT PAUL VOGT EUGENE XVATERS TOM CURT WELLS l iD0wz'7zgs Qf tfze ufg Clad HILE the Ag Club has not branched out into any new activities this year, it has been energetically pushing those in which it participates. The College Farmer was under the management of Paul Bebermeyer, Neely Turner, and Robert Casebolt. It has been officially recognized by the Association of College Magazines and is gradually securing a national reputation. I - Under the leadership'of John Olson, the Barnwarming was, as usual, "bigger and better than ever," because of the novel ideas in the program and decorations. The club presented medals to members of all of the judging teams and defrayed part of their expenses with the receipts from the Ag Club dances and Farmers' Fair. The Farmers' Fair, the last student stunt on the calendar of tl1e Ag. Club, will be managed by L. E. Slate. April sixth is the date, and remembering the delugeof last year, the whole Ag club -is saying, "Every day in every way, this April will be dryer and dryer." I fe- C I Q Xi j f X Paar' 459 Top row-HILL, PIPPIN H Bottom row-KIEFFER, TURNER, HANSER ufg ,Club Ojfcers FIRST TERM President . .... . RoscoE HILL Vice-President ' . DRURA PIPPIN Seerelary . . HAROLD HANSER Treasurer ..... . A. R. KIEFFER SECOND TERM President . ..... PREWITT B. TURNER Vice-President . NEELY TURNER Secretary . PAUL BEBERMEYER Treasurer .E BEN STEINER ..4 Page 460 STEINER P. TURNER N, TURNER j. L. OLSON DAVE MEEKER BEN STEINEE . N. C. ALLEN ALLEN, STEINER, OLSON, MEEKER a BARNWARMING OFFICERS Manager ' . . . Assistant Manager . . . Secretary- Treasurer . A ssistant Secretary- Treasurer FARMERS' FAIR OFFICERS Q L. E. SLATE .......... Manager R. C. VVETHERELL . . . . Assistant Manager ROSS WELCH . , . . . . Secretary-Treasurer CLARK SCILIUMACKER . . Assistant Secretary-Treasurer L, 'NL rg. ........,..,.. rw' Q . --W.. xi , ' .QQ X SLATE, WETHERELL, SCHUMACKER, WELCH Paot' 461 TURNER BARTON COACH QUINN ASBURY ' Town j'zm'gz'ng Team T. T. QUINN, Coach MEMBERS NEELY TURNER CLYDE ASBURY RALPH BARTON Staci tfugfgzbzg Team L. A. WEAVER, Coach t Q MEMBERS R. E. UHLAND HORACE M. HART , ELMER KNIPMEYER OLIVER MCCANNON IRWIN ELTING HAROLD HANSER Top row-ELTINO, I-IANSER, UHLAND Baltom row-MCCANNON, HUNT, IQNIPMEYER, WEAVER CCoachJ Page .062 . NEFF LOTT SWARTWOUT CCoachj MOFFETT Qxfpple jilllbllglyig Team H. G. SWARTWOUT, Coach MEMBERS J. N. MOFFETT K R. V. LOTT J. A. NEFF fpoulzfjf -7zm'gz'ng Team E. W. HENDERSON, Coach , MEMBERS OTIS DALE MRS. B. F. KING READO SCOTT PAUL QUICK ' - Top row-HENDERSON, DALE Bottom row-SCOTT, MRS. KING, QUICK Page .765 I I 1 320425 arm' fridle Chai V OFFICERS L. D. POLLOCK .... . President HORACE HUNT . . Vice-President HAROLD HANSER . . Secretary T. A. ANDERSON . . Treasurer BEN STEINER Sargeant-at-A rms 2302.737 Club OFFICERS E. R. MAXWELL .... . . President J. M. WILSON . Vice-President R. F. WATERS . . Secretary E. C. ELTING . . . , . . . . Treasurer Page 464 . , I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I. Order 0 f golden . QLIQ h w --'E A Af F Q' .IU Q0 ' ' .1 A , U 44 5, , 5 I' V+." X4 . Fleece OFFICERS A. C. TRIPPE . .... President R. W. GEARY . . Vice-President LAURA STEPHENS .... Corresponding Secretary MEMBERS ' A AARONSI L. L. HARRISON, J. B. REMLEY, N. BAACKQ E- HUDSON, D. ROARK, H. H. BENNETT, P. JOHNSTONE, B. ROBINSON, H. BRYAN, C. V. JUDD, A. - SAVONAVSKI, R. BURNS, O. KNIGHT, B. E. SINGLETON, J. N CASEBOLT, M. LEHEW, J. R. SMITH, M. CHANDLER, H. LOYD, L. SMITH, U. L. COATES, E. R. MARKEN, E. STEPHENS, L. COLLINS, K. MARSH, M. A. SWENSON, H. L. DULY, K. MILLIGAN, L. C. TAYLOR, V. R. EDDE, C. G. MOHR, B. TRIPPE, LA. C. FARNEN, M. NOLING, W. THEILMAN, H. J. FILLER, MRS. A. E. NEEL, I. G. WEEDFALL, R. GREEN, J. D. NEWMAN, D. WHITE, R. .HARRISON, R. NICHOLS, J. WYATT, LOIS HAWLEY, N. D. PATRICK, J. W. GEARY, R. W. HILL, A. PORTER, R. E. MAJOR, C. E. RAGLAND, M. IN FACULTY DEAN J. H. COURSAULT MARY WOODWARD T op row-GREEN, ROBINSON, SINGLETON, ROARK, DENNY, GEARY, KNIGHT A Third row-LEHEW, U. SMITH, MOLING, THEILMAN, EDDE, COATES .Second row-DENNEY, BAACK, BURNS, REMLEY, NEEL, .IUDD Fi1Tt'Xr2zw-CHANDLER, LOYD, TAYLOR, TRIPPE, RAOLAND, NICHOLS O j.- If1 Page 465 The Bible College 0 f Jlfiffvwfi 2 The story of the Bible College of Missouri may be told in three periods: . . . 1. Beginning days, 1896. One teacher, one church CDisciples of Christj interested, no building, no credit courses and few students. 2. Lowry Hall built 1904 to 1906. Cost twenty-five thousand dollars, two courses, credited, fifty thousand dollars endowment. Two teachers andnone church interested. Onelhundred and forty students enrolled. 3b. Endowment fund now is over two hundred thousand dollars. Property valued at seventy-eight thousand dollars, four teachers, three churches now co-operating: Disciples, Presbyterian, and Congregational. Twelve credit courses, fourteen hours allowed, three hundred and fifty students and an alumni of one hundred and fifty preachers, forty mis- sionaries and a thousand better trained laymen. ' Page 1,66 The JlTetf'zoa'z'st Student G7 iw 0' texte 1 -' f 7 ffsikfl . ' . 5 ,,f:-vii. .ws -W' "': ' -. . 1 Q Council Jlffissouri MSA Jl'Qtnoa'zst Foundation OFFICERS DR. F. F. STEPHENS . . Secretary ,Missouri Commission E. H. NEWCOMB . . . Student Secretary FERN BROOKS . . . . Q Secretary ELLIS I-I. MCCALISTER R. D. M. BAUER . JOHN' C. SCHMIDTKE A. H. JUERGENSMEYER BLANCHE PORTER RUTH RUSK . . PAUL H. BEBERMEYER . . . Treasurer . . . A ccountant Leader University Men . . . . Associate Leader University Women . . . . Associate President Epworth League WAVERLY P. HAYS . President Men's Bible Class VIRGINIA BAUER . President Women's Bible Class GLADYS CROUsE . .' Leader Christian College Girls DOROTHY WYATT . Leader Stephens College Girls CARL SCHOWENGERDT b . .. Leader Short Course Men REV. J. D. RANDOLPH ..... ' . Pastor and Advisor The Methodist Student Council directs the affairs of the Metho- dist Student Organization. The M. S. O. represents directly more than 1200 Methodist stu- dents in the University and Stephens and Christian Colleges. M. S. O. provides Opportunity for: Forming lasting friendships through group association and social occasions. Character growth, through service and participation in a pro- gram of Worship and religious education. Typ row-SCHMID1-KE, BAUER, SCHOWENGERDT, JUERGENSMEYER, BEBERMEYER Middle row-BAUER, PROF. STEPHENS, HAYS, MCCALISTER, BROOKS Bottom row-CROUSE, RUSK, NEWCOMB, WYATT, PORTER A X L. . Page 1,67 I! ll ,ZA li il ,I i, ll all ' 1 w l VH lm 3, il I f in M y. 4 I. 1 I l ll fl' 11 mi ll l nl ll 5 ,. K, .C ll gl l 1+ .ll f l i , R Q I 1 1 g U 7ZZ.'U87'.S'Z.fj7 JJGMJ 315 le F A 1 - 3 Class Broadway -j Q Jl0fa0aQ.vf Cfzarcfi Q MOTTO "That Christian ideals may be fostered on the campus and in the hearts of those who must soon assume leadership throughout the world." ' Fall Term A. H. JURGENSMEYER FRANK REA . . O. A. CRAWFORD E. H. NEWCOMB . Class enrollment, 260 OFF ICERS' . President . . Vice-President . Treasurer . . Teacher . Winter Term WAVERLY HAYS J. REAVIS REA J. HAROLD BROOKS E. H. NEWCOMB Page 1,68 GZUJWO N. Gi Fall Term BLANCHE PORTER HELEN CLARAHAN Urrzfverxzqy Women I fzile X9 it X Jlfeffzoalzsf Cfzzzrcfi . . F10 OFFICERS Presrdent Wfmter Term VIRGINIA BAUER 5, .ga-29211, .-1i9iiif,, 0 ' ' 7 ' - f ' V-1R 4' '-'."' JI f Claw, Qroaalway . 3 '1'ff " A L 'Rf 'fz' 1 ' xiggxa l"' "v,:m5Qf5 ' Vrce Presrderzt MARGUERITE DE VRIES GEORGIA JENNINGS . . Secretary . MARTHA F UNK VIRGINIA BOSWELL . Treasurer . . NETTIE DOOLITTLE The purposes of the class are: To encourage the development of the spiritual as well as the mental during college experience. To secure and maintain an interest in religious ideals especially as related to campus problems. I . To promote a spirit of fellowship among the Methodist women in the University. To train University women' for positions of leadership in fields of religious endeavor and education. Page 469 XCJXQQQ-,Xe Young Jbfen .v VQWQKD mf! irzsfzafz Qffssoczafzon OA xo lii, , 5 5? A W f ..AR C , . . . 5+ -"' I! J ' ' : SQ GTLBERT JAMES . ALBERT LEONARD . HUGH PROCTOR . BRYAN CARTER ALBERT LEONARD GILBERT JAMES HUGH PROCTOR RALPH REED LEONARD KASSEBAUM CLARENCE LOCKWOOD HARVEY JENNETT JOE REED OFFICERS CABINET . President . Vice-President Business Secretary Assislanff Secretary W. H. ARMSTRONG TRUE MORSE TARLETON REDDEN HERBERT KRIEGE CONRAD ECKERT FRANK PILLEY VIRGIL BECKNER EMERY PAXTON Page 1470 Top row-LOCKWOOD, REED, ARMSTRONG J Middle row-JENNETT, KASSEBAUBI, MORSE, LEONARD Botzomfow-PAXTON, REDDEN, JAMES, REED, PROCTOR of 'SW h F I of sgy JN e nrrez I Bible ,VU .QWW len .Ql A o x 2 ' 1 r . 5 .item .inf-f, in f "" ' 2- "" " A, X 5' 1 " f .I :- 2-2 '-4- , I an X .. 5 vK..- ' i' I 2 , - 4 , 'ha -f-- lg C L Ami 4 ' CARL E. BOLTE ....... University Men's President LOIS MAUPIN ....... University Wornen's President GRACE LOUISE CRAIG . . Stephens College President RUTH E. BOGART . .. . . Secretary-Treasurer Jessie L. BURRALL . , , , Tgaghgr GLADYS PENNINGTON . . Assistant Teacher The Burrall Bible Class, which meets in the Stephens College Auditorium at 9:29 o'clock every Sunday morning, is afflliated with the First Baptist Church of Columbia. It was organized and is taught by Miss Jessie L. Burrall, for the past two years head of Religious Education at Stephens College. Miss Burrall was formerly on the editorial staff of the National Geographic Magazine and was the organizer and teacher of a Sunday School Class of 1600 young business wo- men in Washington, D. C. 4 Starting in February, 1921, as a girls' class with an enrollment of 240, the Burrall Bible Class was opened to men in September, 1921. Now the enrollment of University men is over 600. Because it has a membership of more than 1400 and an average attendance of 900, it enjoys the distinction of being "the largest University and College Bible class in the World." Top row-MANNSCHOTT, BECKNER, BOLTE, ATHERTON Bottom row-BOGART, BURRALL, CRAIG, MAUPIN FT S. 1 lj Pay!! 471 X ' I L i , ,I l ,, 1 1 l i l ,L ,w l l I I 4 l ,, 'x l l l i l i l l i f , 1 's li Nl' aft The Bllffdll Bible Y 2 Cffl-'lf Q HE motto of the class is, "We specialize on the wholly impossible." Its purpose is to aid in the fullest development of the spiritual lives of the young men and women of the University, the colleges, and Columbia. Its goal is to have every one of these young people' attend some Sunday School regularly. To this end it pledges its heartiest co-operation to other Sunday Schools and classes. Because it has no desire to build itself up at the expense of other classes, the Burrall Class endeavors to interest only those persons who are not members of, or do not attend, other classes. Altho members of other classes are welcome as occasional visitors, their attendance is neither solicited nor encouraged. " As a means of accomplishing its purpose, the Burrall Class has organized three Leadership groups-one of University men, one of University women, and one of Stephens College girls-to train its members for definite religious service in their home churches. The Sunday morningsessions of the class are laboratories in which these embryo leaders work and learn. The meetings of the leadership groups areopen to anyone interested in religious work. The course of study was planned by Miss Burrall and Dr.W.W. Charters, Director of Research for Stephens CC-llege. This course in Religious Education is the only one of its kind ever offered. Page 472 QMLS9 The Burrall Bible V W Jag fo X ,-11 ' 7 5 Cl i f 9 'im-" 21,8512 1' GA A 35, 0 N executive committee arranges the opening exercises of the class and de termines its policies. The offering and the roll are taken each Sunday by a committee of University and town girls under the direction of Cordelia Trimble and Ruth E. Bogart. Asimilar committee of men under Harold E. Fouts and Charles E. Mannschott handle the ushering, An excellent orchestra, conducted by Leman Atherton, is a regular feature of the class program. Maynard L. Durham is the song director for the class. Among the University men who take an active and prominent part in the Work of the class are: William T. Kemper, Ir., Virgil D. Beckner, Hugh Roark. Ivan W. Roark, john M. Dalton, George C. Butts, William Dean, Leslie L. Aarons, L. Vernon Uhrig, Ross O. Nightwine and Earle S. Teegarden. Among the many University women who display a great interest in the work of the class are: Hazel Maclntyre, Olivia Noel, Katherine Quisenbury, Mary Quisenberry, Doris Byars, Margaret Stein, Leah Spratt, and Alline Smith. During the prolonged illness of Miss Burrall in the past year, the class was very ably taught by her assistant, Miss Gladys Pennington. Because of Miss Pennington's inspiring lessons and charming personality, the attendance was splendidly maintained during Miss Burrall's absence. 1 A K N 5 Q ly y f VV Page 473 1 A iyzlvezdlea' Ufmerzkczn . Q 'Ueferezns gf Me -Q Q I World War OFFICERS COMRADE JOHN W. TEED .... . . . Commander COMRADE JOHN P. LAKE . . . Senior Viee Commander COMRADE NICHOLAS T. CARTMELL . Junior Vice Commander COMRADE WHITNEY P. DAVIS . .... T reasnrer . PURPOSE. The purpose and object of this chapter shall be to uphold and maintain the Constitution and laws of the United Statesg to realize the true American ideals and aims for which we fougbtg to advance- the interests and work for the betterment of all Wounded, injured and disabled veterans of the World Warg to co-operate with the various boards and bureaus created under the super- vision of the United States Veterans Bureau, the American Red Cross, and all other convert and private agencies devoted to the cause of improving and ad- vancing the condition, help and interests of the wounded, injured or disabled Veterans of the World Warg to stimulate a feeling of mutual devotion, helpful- ness and comradeship among all wounded, injured or disabled veterans of the World War, and to encourage in all people that spirit of understanding which will guard against future wars. Page 074 X9 CJ X Umfec! Sfczfex Jbfczrzne A X Q fn CWI- Cm 9 f For the promotlon and mamtenance Of the Corps Once a Marme Always a Marme Orgamzed at the Umvers1ty Of MISSOIITI In 1919 5 ' - ' ' We ' lm I 'I 9 t ?Zi:zI1' 11m5f- 9 DECK OFFICERS Skzpper .......... IRL W. BROWN Top Kzck . ,- CHARLES WATSON Shzp Clerk . . M. V. DILLINGHAM Capz O the Head . . B. G. SYMONS THE GYRENE GANG THAD S. ALLEN JACK ARMIL P. B. BARBER IRL W. BROWN JEROME BUTLER KENNETH L. CARTER LOUIS CHAMBERLIN B. W. C LARR M. V. DILLINGHAM A. K. GREEN J. GRANT FRYE H. H. HARRISON ROY JAEGER EDWIN L. KIEFNER A. M. KING E. J. LANGDON R. LANIER G. W. LAWHORN U. O. MEEKER BRYAN NOLTE KELLY POOL RALPH REED L. T. RALSTON P. H. SANDERSON B. G. SYMONS H. B. TIEBITTS CHARLES J. WATSON F. B. VVILSON ART VVYETH , I Top row-FRYE, LANIER, SANDERSON,' MECKER, CARTER, HARRISON, VN ILSON V Bottom 7010-VVYETH, BUTLER, WATSON, BROWN, DILLINGHAMI NOLTEI BARBER Page A he Harleguzbz' l i flaw OFFICERS f ERWIN F. MCEWEN . . . ELWYN BRIDGENS . . Z. ELLIS ATTEBERRY . . . . HOMER SHANNON . Represe ACTIVE MEMBERS CARTER CURTWRIGHT MCAULIFF MCEWEN ESTES LACY SIGMAN ROBNETT SMITH BRADFIELD BRINK TWYMAN ATTEBERRY BRANK WASSMER MOFFITT MORANT BACA SHANNON TEDFORD COPE' POLLARD MILLER HANLON STARNES SWEENY KENTNOR LARSEN PACKARD MCCLURF MILLS ROYER MCINTOSII HUMMELL GIESSELMAN MYERS COOMBER COOLEY ROBBINS WARREN CORNISH STEWART BRIDGENS ELLIS SPRATT CLAUSS HEIM SMITH BANKS HOLDEN WHEELER BRYANT KEISLING HUEFMAN 4 . President . . . Vice-President . V . . Secretary ntative on Dramatic Board BARNES CANNON DEAL POWER SI-IUTZ STEPP MAYFIELD CORDER SUTTON REAVIS LONGAN COLLINS CHAMBERLAIN WORRELL REA WILLIAMS CLARK WILLIS Page 476 Top row-CORNISH, LONGAN, COOMBER, BRADFIELD, MCINTOSH, WASSMER Middle row-ROYER, WORRELL, MILLER, COLLINS, KENTNOR: MCAULIFF Bottom row-HANLON, STEPP, MCEWEN, ATTEBERRY, BARNES . 531235 'eh 1 1 , q I 1 G 7 I QV he Hurlequzu G QW, as X , Thayer! 6gWjXo REVIEW of the Harlequ1n Players for the year 1922 23 HE Harlequrn Players the student dramatrc orgamzatron rn the Un1 vers1ty has achxeved marked success and notable results rn drama and has placed 1ts work on a h1gher plane than heretofore For manv years th1s dramatlc organlzatxon has been producmg plays recogn1zed as truly of art1st1c value only but th1s year the held rn whrch the Harlequm Players have been workrng has been enlarged to such an extent that thelr work has been brought to the attentron of everyone lnterested 1n the legltl mate stage Wxth such productxons as Beau Brummel and Blood and Sand to go down 1n the hrstory of the organ1zat1on, the standards of achrevement have 1ndeed been set The Harlequlns have done th1ngs on a large scale th1s year and have been successful 1n therr undertakrngs 1n more ways than one The meetmgs held every two weeks at the varrous soror1ty and fraternrty houses on the campus have served as a strmulus to the new assocrate members to show what they could do 1n th1s hne of work One act plays, busmess pro grams, soclal enterta1nments, and refreshments comprrsed the programs for these meetlngs The enthusmasm shown 1n dramatrcs th1s year has surpassed all expecta t1ons and the actrve membership l1st has been more than doubled On wlth the drama r. W .--' . - Y fo A "1Tf ' 1 - 40 ' . Y , l . , . . . ' ' H 11 sr 11 Beau Brummel-A Harlequin Production Paov 477 fx 1 l 'P f r H1 ACTIVE MEMBERS. J I 1 I 1 1 14 II , I ,N 'I 4 I I 5 1 1 A I I 11' If! . 1 I 'Il I I ' I 1 I 1 xx Q mx 1' ' -Z' "2 N V :' '-2.1 o "W"' :GBA "lf The ufffz enum Ylebazfzkzg IS' 0625137 The oldest student organization in the University Founded August 29, 1842 Incorporated February 10, 1849 I BENTON M. LEE RICHARD CROUCH JONAS VILES, JR ELMER E. HALL JOHN WEGNER MAX B. SCHRIER WADE W. MAUPIN ROBERT A. BALDRY ALLEN Cox CARL SNYDER HENRY HAMILTON CLARK JENNINGS JOHN VOSSBRINK TRUE D. MORSE C. P. MCKINNEY GORDON KELLER CHARLES L. LONG ARTHUR OCKER FRED HANKERSON W. L. 'SCHUMATE . PLEDGES WILLIAM BORDERS INACTIVE MEMBERS RALPH DETERT W. A. KITCHEN ONEY D. NEWEAND ' VQDUDLEY JARRETT VJ f v ii i 47 of Missouri FRED B. DICKSON GUY SALYER - N EWELL R. GILL RALPH ALEXANDER JAMES V. CONRAD C. E. ALLEN " CHARLES SCARRITT JOE J. REED ESSIE R. MORRISON JOHN RILEY PAUL C. MATHEWS FRED ELDEAN ' Fourrhnrow-HAMILTON, SMITH, SALYDR, HANKERSON, MCKINNEY, VOSSBRINK, RILEY, KITCHEN Third row-MORRISON, SCHUBERT, DICKSON, GILL, OCKER, VILES, ALLEN, 'Cox Second row-ALEXANDER, WEGNER, LONG, SCHRIER, DALTON, LEE, SNYDER, JENNINGS First T010-MAUPIN, HALL, FOUTS, REED, SCHUMATE, BALDRY, FULKERSON ' Page 1,78 J CM Debating Vu, GN fr '35 A f A ,S SOKZEQI ...C I Founded In 1893 Arranged and won MISSour1 S FIrSt Four Intercollegiate Debates Motto Rem tene verba Sequentur OFFICERS First semester Second semester A H JURGENSMEYER Preszdent FRANKLIN E REAGAN NORMAN ULBRICHT Vzce Preszderzt NELSON JENNETT J L T PERRIN Secretary B B WADE GEORGE HAYDEN Treasurer NORMAN ULBRICHT FRANKLIN E REAGAN Crm: A H JURGENSMEYER HARVEY JENNETT Sergeant atArms J L T PERRIN HARVEY JENNETT Debatmg Board Representatwe ACTIVE MEMBERS NORMAN ULBRICHT L R JOHNSON W C THURLO J I T PERRIN JOSEPH CALDWELL LOUIS S WENKLE WAYNE HIRE HARVEY JENNETT A H JURGENSMEYER NELSON JENNETT CHARLES JOHNSON EMIL EISENTRAGER JAMES BARNES GEORGE HAYDEN B B WADE ALVIN C TRIPPE DANIEL BRENNER ADOLPHUS LAGES ELMER CARL FRANKLIN DAVIS CHARLES R MABEE ,A A 1 r 4.11.4 t - .- gg Q Q ' I :Sem .Mae 3 -, J, ' . . . H C fvgfjw ' -1 xg, .- t .-- :-:-' I 5 ---.U V 11- can gr, mtv" 'izvqmi' -' ' Arima.-' A A 'ee PP ' - '- - 4 4 .F , ,.g v . ., . - . b ' Lu ' ' n - .,,, ' , ' C I INACTIVE MEMBERS ROGERS WILLIAMS ALBERT LEONARD . C. E. CURTIS RUSSELL PLEDGES CLINTON T. PADDOCK NATHAN LADINSKY FREDERICK WELLS MALLETT PAUL BERRY Top row-MAEEE, H. JENNETT, BARNES, WADE, JIVENKLE, LEONARD T LO HIRE Middle row-JURGENSMEYER, CALDWELL, EISENTRAGER, L. R. JOHNSONEA mt-IU1'ERIi,PE Bottom row-ULBRICHT, BRENNER, C. JOHNSON, REAGAN, N. JENNETT, V fx Page .Q 7.9 Of - 'W 02 -' 'H' S ezmffz Club If ima 31132321 1 1 A r ..: :gigs-fiat ,D , L 10 W Y fr "" '. ' .i"'n - N I 4 5 . ,Ag ww . ' Ag, Q .Q o jyx do JAMES E. CUNEO . MARION MACINTOSI-I LESTER S. PARKER, JR. R. HALL PEARSON . ELIZABETH AGEE JEWEL ANTLE MINA AUER J. A. BACA, JR. EMILIE M. BACA KATHERYN BEAVEN MARIE BEECHWOOD MAXINE CHRISTOPHER LUIS C. CLABELL MILDRED CONNELLY LUCILLE CREWS B. CRIDER JAMES A. CUNEO JANE ENLOE RAFAEL ESPRIELLA MABEL FADDIS MIGUEL A. FRANCO PAULO A. HENRIQUES E. R. HENTscHEL CLYDE B. HOOD OFFICERS MEMBERS LORINE JACOBS GLADYS JUDGE MARION MACINTOSH HELEN MCKANEY PAUL A. MCCREEVRY GWYNNE MELL MRS. MAXCMEYER MARGARET MILTON PAUL S. MIRANDA DORGIVAL G. MORORO HELEN MORROW MANUEL M. MORTOLA DOROTHY NIGHTINGALE LUIS L. NIN FAYE PADGETT J. S. PAGE L. S. PARKER, JR. ADA A. PARRISH HERBERT J. PATE Gi . Presidente Vice-Presidente Seeretario Tesorero R. H. PEARSON A LUCILLE PERRYMAN BERNARD PICHENY FRANK REA RICARDO O. REYES ORTENSE ROOT ELLIOTTB. SCI-IERR WILLIS SHEPHERD IRENE SILVERSTEIN CAROLYN SIMON NELL SIMPSON ALBERT SMITH GERALDINE .SPAULDING VIOLA MAE TALBOT ARTIE WALTERS EDWARD WEATHERBY- F. KATHERINE WHEELER DON A. WREN Top row-CRIDER, MORTOLA, SCHERR, FRANCO, REYES Middle row-CREWS, SPAULDING, DUNLAP, MCFARLAND, PARRISH, BACA Bottom row-ESPRIELLA, PEARSON, PROF. BURNER, CUNEO, PARKER Page 480 9 ,F GQ erfle Frarzmzf Preszdent Z S Y gixo Aiea OFFICERS ELIZABETH LONGAN MARJORIE MILLER GORDON R GRAY KATHERINE QUISENBERRY BETTY COLLINS HELEN CROUCH LOUISE FREEGARD MARGARET FRIEDRICH GORDON R GRAY HELEN HAWKINS LOLA HAWKINS N ONA HAWKINS ELIZABETH LONGAN CHARLES E MANNSCHOTT A TILLMAN MERRITT MEMBERS MARJORIE MILLER MARGARET MILTON OLIVIA NOEL BERNARD PICHENY JULIA PRICE ADELINE QUILL KATHERINE QUISENBERRY MARY QUISENBERRY RUTH REA VIRGINIA REID RICARDO O REYES f .hx gg + AREA Vue Preszderzt Secretary Treasurer JEAN RINGIER LUCILLE ROTHGEB JOSEPHINE SMITH GERALDINE SPAULDING RACINE SPICER ISABELLE STEPP DAISY SWEENEY NEIL C VANZANT ARTIE WATERS MARY WEBSTER MARVIN J WILKERSON 0 Q? gr , , - J' 6 ' 0 'agwvi es 'WSHZET P iiafnfvll' Haas:-:Ziff I VIRGINIA MEYERS FACULTY MEMJBERS MARIAN WILLIAMS BREDELLE JESSE MRS. HUDSON fx ' Top row-K. QUISENBERRY, CROUCH, PICHENY, MANNSCHOTT, SPICER Middle row-BROWN, JESSE, M. QUISENBERRY, L- HAWMNS Bottom row-H. HAWKINS, GRAY, LONGAN, MILLER, RINGIER X J , I f Pace 481 'VW 9 I Halumfzon zz 'F' .gff 2 rfaq. ,tain ,,f- ' . wafw- A 1f.ga3:1'4g Cl A ADM ,. Purpose-To foster the ideals and aims of educatio MARIAN PUTNAM . . HELEN HILL ' ' . . LAURA FRANCES HEADEN ' MARGARET FRIEDRICK ALTON A AMBROSE, N. AMBROSE, R. ASBURY BARTON BEAVAN BELCHER BELWOOD BOSTIAN BOTTS CAMERON CARDWELL COX ' CRAIG CRANMER CROPPER ' DUEHAN EVANS FADDIS FRANKLIN FREDERICK OFFICERS . . ACTIVE MEMBERS . HARKIN HAWLEY HEADEN HEIZER HOLT ' HOPE HASLK ' IRESON JOHNSTON JONES HEIM' KING KINCAID KIRTLEY LAHIDRETH LANG ' LAWSON LAWSON, E. - LIMERICK LINDSEY LITER . LONG , ' MCFARLAND MCFARLAND, MARTIN MENGEL ' MESSICK , MITCHEL MOORE - MUENCH MUNDY - MEYERS , OLMSTED PARRETT PADGETT PENN PLITT POINDEXTER PROCTOR Q PROCTOR, H. PUTNAM . ROBBINS POOL ff 'X 5 x g n as a profession. W. . President Vice-President . Secretary Treasurer RUDDELL ST. CLAIR SANGUINET SCOTT SHOOP SILVERSTEIN SMITHERS SPICER STEWART STILL TWYMAN TYLER ULBRECHT VOSSBRINK WALTERS WALTZ - WARDIN ' WEEDFALL WILD WOOD VVORRELL Top T0w-MARTIN, LONG, BRINK, CARDWELL, NOLLNER, LAWSON, HOPE, JORDAN Middle row-COLEY, GILLESPIE, ROBERTS, IRESON, PARRETT, NIILAN, KIRTLEY, BLOOMER, HARRY Bottom 1'07J1f?CRANMER, HARPER, MOORE, PUTNAM, CHRISTOPHER, MCQUITTY, MCFARLAND . Page 482 Payc ,QS . G... 4 4' The Cjofmopolziaa sredi f Cl 6 - 4 M. M. MORTOLA . RICARDO O. REYES . LESTER PARKER . Y. P. WANG Manager DR. J. C. JONES PROF. R. J. KERNER MRS. R. J. KERNER LAURA Cox C. B. PERKY H. A. ANDRADA G. ANDRES S. AHN L. AWOKO EVA C. CHANG C. J. CHEN P. Y. CHIEN L. CLAVELL J. A. CUNEO C. RENEGER F. ELLSWORTH R. DE LA ESPRIELLA Z! OFFICERS President CAROLYN SIMONS . Secretary R. S. SAWANI . . Treasurer P. Y. CHIEN . . Carta Frates Review DR. M. V. DOVER . HONORARY MEMBERS PROF. J. E. WRENCH M'RS. J. E. WRENCH D DR DR. X gg . ,.., f IL 40 . Vice-President . Ass't Secretary . A ssociate Editor . Club Adviser . M. V. DOVER ' C. A. ELLWOOD DEAN WALTER WILLIAMS ASSOCIATE MEMBERS ALFONSO JOHNSON WILLIAM TISDEL S. K. CHO ACTIVE MEMBERS . A. FAJARDO B. KETCHUM M. A. FRANCO T. LAZARTE C. GLUSTCH M. MILTON P. HENRI QUEZ . D. G. MORORO L. NIN M. M. MORTOLA R. K. OSHIMO R. C. REYES A. PASCUAL R. S. SAWANI I L. PARKER C. SIMON K. HOURINCHI A. SMITH K. C. HSIAO J. TSURONO G. JAMES L. S. WANG Y. JAO Y. P. WANG M. D. JETT ' Top 70w'MORORO, HENRIQUES, REYES, AUDRADA, PASCUAL, WANG, HSIAS Middle row-ESPRIELLA, RENEGER, CUNEO, MILTON, FRANCO, NIN, JAO Bottom row-WANG, CHIEN, SIMON, PROF. ELLWOOD, MORTOLA, BINNINGS, PARKER Page 484 X LXQ Young Women I NN irzsfzcm Qffssoczaizofz 1 L f ALLINE SMITH VIARGARET HUDSON PHOEBE SHOUSE ALDA WAI LACE FRANCES RAGLAND MARGARET HUDSON ALLINE SMITH SALLIE LAWSON PHOEBE SHOUSE ALDA WALLACE ARTIE WALTERS LOIS MAUPIN HELEN JOHNSON OFFICERS CABINET X MO I, W f WA President V1oe Preszdent Secretary Treasurer Undervraduale Representatwe LAURA FRANCES HEADEN HAZEL MCINTYRE FRANCES RAGLAND LELAH ROBBINS ENGER HILLIX MILDRED DEAN MILDRED CONLEY MARGARET VELNER GERTRUDE MARTIN F 7 , 1- ':3'H1w. .--Hlfhz 3 I ....... A . . h 1' - - 1 Top 7071!-DEAN, CONLEY, VELNER, MARTIN, JOHNSON 1 Middle T0w-WALTERS. MAUPIN, HEADEN, MCINTYREy ROBBINS, IH-I-IX Bottom row-HUDSON, SMITH, LAWSON, SHOUSE, WALLACE Page 48 W RL Jbfonzfedu ozmzy m f' - I Club fl FRITZ G. ROMBACH . EMMA D. PROCTOR Q THOMAS ADAMS LOLA BARRY NANCY BARRY BYRON BISHOP DAVID BISHOP SARAH DRITT LUCILLE DUXLEY ALBERT ELLIOTT ELVIN- ELLIOTT ELLA HERT PAUL KIESLING ELVIN LEHMAN EFFIE MOCULLOUGH OFFICERS President - Secretary- Treasurer ACTIVE MEMBERS MAE MEADOR " CLARA MURI EMMA PROCTOR JOSEPH PUTNAM HERBERT REUSZER FRITZ ROMBACH ' DEWEY SHIKLES EVA SMITH EVA SPERBER GERALD THOMPSON KYLE WATKINS - DOROTHY WILSON ALBERT ZULAUF I Page 1,186 Bottom row-ELLIOTT, D. BISHOP, XIVATKINS, B. BISHOP, PUTNAM, ZULAUF Middle row-LEHMAN, KIESLING, THOMPSON, ELLIOTT, MURI,vH'ERT Top row-SHIKLES, ADAMS, ROMBACH, PROCTOR, DRITT fx, , pf wwf 34 ,0 Oklahoma gm Vi , Gi XR, 1 X4 2 JULIAN BAGBY NEWMAN F BAKER CLIF R BARNES JACK L BELL EMMETT BOYLE FDWARD BRADFIELD LESTA V BERRY EDNA BROWN AUDREY CROPPER LOUISE DUDLEY IRENE FISHER VERA GRIFFIN MARY L GROVES FRANCES HUBBARD HELEN LAMON EDWARD ELLIOTT JAMES D GRANT ACTIVE MEMBERS WILLIAM R HANCOCK WAYNE C HAWKER MORRIS L HEAD L S HINSON L C ISLAND JEWELL KEYS ROY KIRKPATRICK ORRIN W LETSON MARGARET LEWIS D LIPE CLARENCE LOCKWOOD THURSTON MALOWE FRANCES MILLER HUBERT MILLER ROBERT MINNIS D G ODELL HERBERT J PATE RUTH PENN MARION REED FRED SANDEFUR STEVEN SELLERS H H SIIANON JESSE SIMS CLYDE W SMITH LEE SWINDLER WILLIAM TISDEL CLARK H TRENT DOROTHY TURNER CYRIL WAGNER MARY J TURNER PREWITT B TURNER POWELL WEST KIRBY WILLIAMS SYBIL WILLIAMS ' .f .zafzikzm ,.nJi,g,, f-7 7 -, .,,, , , X. 41 I ' fa. ' , 1 "Bef I I 15, A AA .1 C.. ' MOTTO: "The sooner the better" ' Fourth f0w-MARKS, BAKER, ALEXANDER, BOND, ELLIOTT, SMITH Third row-TRENT, LIFE, WALKER, ISLAND, HEAD, BULLOCK K L V . AIIOR Second row-SANDEFUR, BOOP, BRATTON, GRIFFIN, TURNER, MALONE, First row-A. CROPPER, EVANS, SVVINDLER, D. CROPPER, HINSONI H- LAMON PHUG 437 ACTIVE MEMBERS HELEN MORROW FAY BORING GUY SALYER VIVIAN MORROW JOE DRISKELL PRICE ROWLAND MARGARET PRUNTY MARY RANDALL WILLIARD KERR VERBENIA THOMAS RACHAEL MAFFRY CLARA DEMETER GLEN EVANS ' FRANCES JENKINS GARETT JONES LYNDEL JONES KATHERINE MILLER GEORGE W. WISDOM BEN NORTON . DAN HUGHES LOUIS C. LYDA JOHN THOMAS KATHRYN WYANT ELDRED E. WELCH LESLIE CHINN MRS. BERRYMAN LESLIE ENYART L. F. WAINSCOTT JOE P. WRIGHT HERMAN CRAWFORD JACK DODSON HORTENSE GIESELMAN FRANCES TEDFORD GLEN WILL LYMAN G. NEEL K RUTH SWEENEY MR. AND MRS. HERBERT ENGLISH CECIL CRAWFORD HONORARY MEMBERS ' ' MR. AND MRS. M. B. PLATT MRS. JOHN A. COOK MR. AND MRS. DON PATTERSON MRS. HERBERT WHITE MR. AND MRS. HILL JOHN PHILIP HAMEL Top row-WAINSCOTT, JAMES, ATTEBURY, CRAWFORD, SAYLOR, WELCH, WILL Middle row-INYART, RANDALL, ROTHGOD, THOMAS, PRUNTY, WRIGHT, CHINN Bottom row-DEMETER, NEEL, MAEERY, EVANS, ROLAND Page 488 of 159: JN Harrifon 'BW f x GX IX ozmzjf Club TOMMY S CARTER ROBERT TEMPLEMAN Of WWI DNC RN X S c z OFFICERS Preszdent Vzce Preszdemf JOSIE SLAUGHTER Secretary Treasurer ROBERT C BAKER ROBERT TEMPLEMAN NEWELL R GILL TOMMY S CARTER HOWARD SMITH DON HOGAN GEORGE MONTGOMERY OTTO A CRAWFORD ARCHIE H FRANK KIRK WOODWARD JEAN SELBY G C ARVIN MEMBERS RUTH LINTHACUM ELVA SLATTEN MARION BAKER ERNEST NOLL BINA SLAUGI-ITER ELBERT HOWERY LOUIS HEEFNER ROBERT SAPP ESTHER RILEY AMBER STONER NEIL VAN GENT ALMA KINKADE M- A A1-' AE. HAROLD GARTON HUGH R. COWEN JOHN TAYLOR RUTH CHAMBERS 4 JOSIE SLAUGHTER MINNIE M KENNEDY MR. AND MRS. ERNEST SALLEE MR. AND MRS. BUD WITHMAN MR. AND MRS. LEE MAYHEW MR. AND MRS. EVANS Top row-BAKER, T EMPLEMAN, GILL, CARTER, SMITH, HOGAN C Middle raw-MONTGOMERY, CRAWFORD, FRANK, WOODWARD, SELBY, ARVINI IJARTONNOU v , ' I ' . Bottom row-COWAN, TAYLOR, CHAMBERS, SLAUGHTER, LINTHACUM. SLATTEN -HER, Page 489 Page 49 0 ,Q if .5 f' F x 5 'FF' 5 " FS 'xii K. 1 3- 1 .W x v 5, vf wg, if I fi xf V. V -VV MW" "U ""' J ' " F' ' 13 Y' - -V V V , if,..g.T.--.,g - A, .V . 1 ' Ei" Ei' fi Z T' 'iSQi+r5+95i E' 7 , V'f EVVV V VE?"Vv-'V'+1'25 ' if V , ,f ' 1 V 'QVVVV i?"""""?Q" J gf' QT sg , V , -V-E5 , V V1 ,V V ' fVVV!?V-'V:Vfffi ,V V -V V fn Y Q fiEVf?5V'ggi-g-3?,E2???:E'7 VV E:l?5 7' .,V,-+4-,, , , T -'X , , - Vg ?4?55,' , ,- VfVVVgf:xa1.if . V' V : 11 Vf5f:V 2 -1 NE, :V V115 -, 12? F-' 254: V V ' ? iS..V'5,?' ' V ggi 1, gig,-LfV"RV2f3?-VVqVV, ' VV fi 1V.V:ll?'Xg '51 V"2E"?mi'V 5213.113 K V, if 'V 5555 2 3b::a'.'ca"'F"Q,V..-T-3,51 a "V 3 Iii, 5 ji.j:5!,,,-Sy Y,,,"i,. I , V, .V VV: Vik? T ', V 1.--VQIQT f372gl.f'r:q1. , V. V , 5 75 V5VV' 1-V-fikri V iff V553 , .' V f, ,i 11,-'11 ,. -:V-if-5 L15 VeV::V 1 VV V V, V , 527, ,, 1 ,, 1, , 4 2 i.. f V" V',:.L+:Q5 70124-'i"-.:. .f:-fe'zV'EA.:1-H-V -' V ' S-, V IL ,i J ,V.:.:.- VVVV gig E Lk V V 25: mi Aff 'fbi'-Eg?'aE25EeJ52 .r'51"A?E:.:-4-':'f?aat-'P::gia:qV 5.5. . ga-AV-,VWQ-1.43, V xA-:v'F: ,gf , , 535-' bfvf --4-5.22 Qi,-5 ,V ,,, VAR. V Kwx. - , gfgkgflgagfiglfifhva? '7i?9"Vf'L , , ,V ' 113111 , 3 -.f.iF3L :V-15.55"-EEE-.EEZ2gp'EEEE,':Sg6 Ef5T.fiEi'EVg'i,2gE'E E 'fp' : 'pea 'VLV fri? ...-1-'E 5-"'5':, .ii ai 2 :E-E2 'Egg ' 'filiif' Lv- f-11V V ----:.-:.:V.-V----::.:::u. ..,,.,:i:1..- V - xX V.. ,-,.. W5 sV,11lL'ifV 1iViaaaaEa1a252225525-F" "'---E::f::a-T. rv -V "5 V g-5 ggi . VV V:iV,!Vg'-Z:..M'VV- ',V::a::.:Vi1E,:.:-E.::-.:,:::,:-,.ga-.:.-,f.1:::.-Effagz V 5' Q VV f I VVV FE 12232515Ea1-:fgggemigeaa-.s1?'j,-?5?.VEf,4Eare VV , zfsyfia ' V V' V' V L-Vfssi 52- V i3 22 5 5 F55 ?.zi:::'g'4T' EEE 5723, fe'-..' -v- :f:,' 5 5'3:f1',f-,I EE . V, --Vi-Vf-1 V 'V V' 1 ? 2 r ,V-'ix' Vg '-FEE EL-325.555 ,ea '1' -Zi-, 2.-.2 ' Tn- Egijz, , L , . V V ' ' ' ' V V2 -lei. vp 1 V' ' 7125 'EE-EEF-52-iE.E 'aL?'.?-i?,-:--.- ?if'5' 'EES Q. , L-5 K' j,J if 1 V t :VV V- 'I--..:' ""Ei"'i:5,'E'f,L:r--'2v5Ei?5'.-"E.,'5'Z1- Vg'if. i-',.':Lh.'?-:'::.-1:5 QL-5" ' ",-.-1?'f-ff, . f ' - f 7 i fiii ,V V 'Viiizjf-Q2-. ' ' I 'V 5 V ' iififfvuf VEVEVEQ i Z-gg-3,j4.Vg VV Vzggg -,"2gfE:E',f'7. flag' :Y I 1 22. -Vigil 1,15 ,,-'EE-.155-:VrffS .E1 gg -1' 1' -'T,Ei'-E512 ,-'5 V ,, - V -g -1V 'V :Vg '12 55."l-T,2ffE':5VVE-2.1 if -I-"2-T :ma-viii V V' , V jf: " ' :at-.V Vi-f5 'V?e?:?V7v5 ,'i?. ' 2223: ff' V ' 1V ' wif ' V ' V:52:?51E,2+' V 5. V32 VFP? ' f -2? V 1 V , V' , V -if ' ef, i - V igf fgifisssfs fh g V ggi -sir. , 3 , V gif -1551-'-ii, ..-.VME 'Fair' if 5 f., i 1:12 iii' 'VP-V uf. f-V'-'--V-:FV V:--fm H4595 ?f255E.'fV2'1 VV- ,V . EW v V f E v . . . B.,-. -FE-4: -::'-ff! -r.-,--4,fr:.--V-Vzsirl-:'1, , 2:----,-:,::V.:-.--fi, V : V U "V 3... .V E . ' 'th V :V-iii,-??g2V:-A VC EF ii E is if "--. 2. 'ii VV V 5 LV' V2 ii'-Vi-"E'?iff 'XSV'-: '-X' 32:1-' EEF I I V' ' VV 'ii-'5-Eff " 5? f? 23 -2"' :'-' E iii , ' V, V f XV ' , . V if 35' Q ' is! V ' V V. i Q! f V,.VV 'V V :is-, Vg V5 11"li' V V f- .Q-' VV I W-"'f-:'J'Z-5 2 " --H EV' 'Vf'4Li?zxF'9e?.s lei -'E-E' 152-"k3?V" "I V T "VL . 'll -W J' -,-. 1 ,,, .ev ,.,V,.,.d,.. V11V.-VV.f.V..gg., .9 - -, .,- . ,F-WF W- I V . ' , 1411 VV 1' A Vi ' , V 4 ' ., ' m V ,- g a' -"" C ' " - Y' EVEJK V V S '- Eye QV, If-5 . 'gi'-'I - - , 1 , ' ' ' V V VV ft :-94' ' Vf-W - V. V A ' Wifi ' iff' 1 i . ' ' " - 'V V-va. , 1- - -.1 ,: .fa ,-' Q 31:1 1.1, .- - -V, . 1-VV: :',..:f' L--V J:-. 44:3-. 1, VF-.Vr .1 1- V- - V A 1- yq ' 'D QM-.' f r lfgweajigifgga.3235--14:31--.5 15- 552:-:',-11?e ' kg Y V , - " -V ' - 2 V - V Y ' 1 , yi "J VV - VV V V V-V VVVV VV VVJVV- V..-,VV.V , :v'VV V' , - '-,V .- Q V .. ,i M E ,Lx x 5. 5: V- ,g1,,,i3i?ZE- VQE-aqguaf ,- K , Y 'L 21. nr. V ' ' ' f f""E,,.,-V:fii1?S:-, V 'V fi"':"H5i?'-gf' VT JQA In : V Q ii , , 1 , 'SY ' fr -"" V ' V - 'Qld f- V iiflcif ' ' V. ' VPS" 'VV 'V V V VV '42-ISI' ' Hgirrgkila:-1,L,.,' , . - , V QAQV 1-'V K' V. V , V:,.,.',- 415- V Q f YVV:VVf , -,,V,j"Ea5?, - ' V nu- fg: ,Q-" Y -.rvLVL.VVg.g.V.,,3:3,f.g, A V: , , Lmgifgw--li 1: , V V ,, V. , f , '- V V, 5, Y V , , 2 1 V aV V V I V, 5 , V, E" ff V 4'-I V ' VV V.,-'fS.1:gs.3':?3:4 V VV,, V V , V, V 9 ,f-f" V QE VV .V V, "W-2:15-V31 V ,-V.- A 'Q I f'VfV- L - " VV 1'VE!-:-245.523 4 ' V ' a, VLV-V Q V V , ,ii2?:E5:a'fefV,' V,,' af V, ,' V V 'VV ' ' -. , 3-V V V ' -az-:ffm V , V V V: ' ' ' -I V-V V V , V V , V V anew V3 V V V ,VV V V ' V-' . V 1 ii? 'E ? 41 ,! 15-5 3 Q- Vg V V 3 . ep' ff, 19 1 5' 1 'J VfVV'f"?'1aLw..,...f-1if:d1+-9vJE"?e Via VV V :ff V 5 V , l,g,VVV'i-V Q- V ' " 'T V' 3? 5 iii 1' f ,' ' i ,VV'Vf5' ' ' VVQ 4123- " 1 I , 4: 'V f l V Vi gif!! VY L 1 S V ,V , 115i-.L ' 'Q 'V , ,, Vis 21 Vi"5V ,V 'V 'V V Eaara-1a '?z Ne5-ag-, f' ' :V V V , ' " V ,7 ' V V 3 1 1- - Y: V' -V , : IIUUFIBI-'Y "." ' 'V 31 V , VL! , N ' ' Y " - 2 V ' i ifv V 1-,V4iiV - V V ' E L -7 T' ' k ,V V21 5 if QV? fairy 'f,, --- 0 1 ,VV 15 V V V ,Sl 21, ':V,:V Vi ,"g?',: ,V,,' V' 2 2 iz.: ?'VVE ii: 'V 2 1:21, V Y V VY! ,fi , ' V 1 ' fi: 55 'if "5'5?Z'1 ' ' V 'EV Vs E: jf LV , '-2,5 V,,'V V , Q .f ' -V V, V,iV f , .-fVV',V VV V ' ?1,s,V j, VV' aj?-V,VgVV, V .V V"" 5 'V V VV ITT? VVTVPVV 'iii L Vf!V, ff? , frfl: V , ' V 'ZS' ,Vi ',g,fVVQjg V?jVi ' 'fr T, :ig ,V ,QV f, 4 'lla' V 5 ,5V1"1' 4 up TX 'f,, 'V 1 if 225531 " ii' If ' "V V .2 ,f 5 . f' 2" Vp ' ?-FEV-:V , VV EV? V V V L " 4 A V-WV: VV :VZ it Vi, V ,V , V.--V-VV VV 5 nl I 2 i ,Y 'V 511 TV -Y '55 3: Y' fl 5 ! j' ff' V X ,1 'Wi 35f"751l 'Tr if fVVVff','i"?W52 2? E'V:"'i!::2V 2V ff L f f " Vg 6592555 i'f'?E?LV if? V + ,, V V VV,V V: 5, VVV gig? ggi Va 23,351 , VV V, 1 H ,VV 15 ' f 2 VL? ff ,JV ?1-V QE 555 555 VV' f ,L V1 5' i V531 '?f?5, ,V V13 ,Viv EF, fifsl-i2"'i P 3 H , ' 7, V541 2455 fe eff. ' V5 Q: 'E E 5 if ?,if--555i-'iZ'3i , ,L V- "',E?J'ia-?57 5 '23 ,iff 4555 5 EE g 'JFS VV V V' ,r V V' ' fig iff, ', VIL- 'V Q, V26 5 f?,Vi', .1 -1?f::fV:"'vE V V 5' , 'V V' ,V 5224 5iVVVL?p ii , f5,f2V5LV-QVVV V-fi? Vi , V, , , V V if V V5 522 ?Vi',5'5iEif,5f , fail-1':'?+V+LL-Ei , J ' ,: ,W -V ,LV VV-,JE VV- :I V V,:V 1,,g ' V 5 1 ri.-.1 :V 517,21 --,L :V ' if 1 5 l 1' 3 E 5 E E 5 5? V F2 :f?':4?+-E'?221f-I-5221121 5 . 5 VV V V z 5 2 5 :J .5 ii 5 :??V9L,?VV1" -ui? VV ii-55'-Eff 5-5 'fi'.:feaV.,urf -. r- , : J.: .3 P 2 V li 5 5 if ie. 'a9.Q'E'5.?5E5g5-if-EV, 2 1 , , A - . - , 5 "V Zi E3 V gi E SE E : 4T?i52ffl'2' K V I4-5 M 5 f 51 1152- , 3 V, VV 3 i :"'-3' 5 33' y.2.'f53Qjiayf-Fgl?Q:,:g',V:-,-g.7,51"- - :---..':.",,gV,?,f V ,V, ,,, ,: :J V -4 if l::, : : fl 'TI I "' .Eau-:V..g.,.v14-a'H'uf:.-fag:-' -nf " ,- 'ff ..rE7:-'L'V5:5fVa3'VV?' -'.: 1 ,V 'f.:'iV ,Eg 5 V: 9:iQ' f:'5V'.i,f:f55:'a5's,E::4f :gm -VV , 3 - T - 1 ' 1 Zi' T CV: 'L f,:f'-'f':? K 'J' " "'i' - --I f i'f -.1-Z5 -Vfii--'Tf,'EE'.1" 1T "Uk-"'1?1'."':if'S?E.?f' 'ilf2"'.7.3 I Vf ,r Q, W 2 11, g , V V V V rg f. -V: fu:--gif: EL-,:.4--:3Q5.,'fV:V':::: : :L- ., 1-.-V:-1:1:-.:?,,:,VZfif:-GEVQF A . 1531? . T Z ': ' iii F? 22:12 :V 1? 'Fr'V':3 fi : gi 'V VV gs, E7 ff ' 7 ' ' Af. Q"-122, VV' ,. an Eff- ,-S-.aw 4-:iff:e,s,'1'if V V ,, ,gf V V V VVV "QV, 31932 V "4'- i -QTESHQE,-fi - VV V V ,, .L . .. 3 ,,,l331f?5,P -'5.i VV,.-V L.: xV,zL: .f,b .:,z.,-' ..-:4 - --gf.-5,33-.. ,EY V V- 'L V - V'-VN M -1--- - V '5""'T"3f: "f"' . ear-1.-:V:a'-..'-V2-V.V V.l .i .'.:I:1f- "Mg --...' ...5-,. ip ff:-731-,A E-, "- V -V fV,f.r' L...,.,.,g ,. ,,,,, . -.VV:,:f..-1,-f-V,w - ,-W- ,V V Y .A Ut. -- -V VLA. V,-,V Tl' -L55,,4 4,TL,74V4g-,:VL.:...-5'f,.zr , V1 V 5 5 . V--QE? T.:-Q5 31- V. fi V , A - , .- -V---v V-V -gm, .4 H112 .f-AV-A ff?--.......--...J ,T . f V ' ' , .. Vi- -f 1- .. . -2 ' 1153:-"V :er--.VV-V. -. f --.-' V V V, -1 5- f3igV V . AV Q -'E 31' 5.-..-'.. F34-13 -5,2'.:4.7L'v3,,-."':-rr . . I Q p pfi +-Vg-.-'VL:L..T--4,,.,y ... L ,, Y A L, ,:....:,- ,tl ri ':':-.,,, ... E-1, +..g ......... ..-:.4T'. x1.f:,,l4:khV-.l T'j-V'-24? .L V V V 1 f.. - 1,:.V . 1 'Lv-.:. :':1'::,:. f,g....'-TJ., f'-sg ::-.11V?.g-vgw:--,-- ::2:7.i:- V-VV QV Vr' V , V 3 'VV ' "VA EE EJ-' I?1 "".T 'J 'L'-1 'J-. -if"--...'1"--."V?-""i"'--li-??i"'-'-'7V7- ? ' ' -fs- - - Y-if",-if:-..EVr'1..ELF5rE?iV.V1':fi7's1zQ7":T' V V rf .-... ff -17 "'2'f - f S, .. ,. ' 5 .,: V -'V jf - T S VA' -"ATE 71 ,2-E J ' ' - V gg, - -V, NV -:F-.ZF:2:L71V ia' -'2..a SEV :iz V4 '- :: x : :WE : ,, :V-.:Vu: :.-'LVFLH --f. V -r---V , VV W ,.,, ,, ::. z 1 :yy-1: -- -VM-Q : :, 5P.i:1':..:::ex-1' ' . 54- ' --m.'...V- VVVV: :QL VV --4 nf.: 1 -4 -.: '17-bi' ma -f-,J -:V V- fan. Vu. 'Ag-. , 'VV ,s ,M E 53:-51 5 ,..., 95'?',q:,5 T, --1:1 E fg , ' ,, ' 1 A 1 ' V V , ..-.::: ':'i': 7: : F.: ,151 f-:. ,g?:g':i'g E1-:.E'-I,i'f'i3 E725 ' 'f'3mv"D-Z'fI-.1-1DT"' F-VESQSVQVT. K VV V j . , -'L:'51E'EE EE E . E 5- 5.5-2 V' Vi v-4,-5 E55 5' VV Q'--,T'.-.5g?ffVV':.'f--Z-SRVES' " " ' ' --- 5 ' S Ls E E L -'V-Elf?-75 E 5 5 iv- "T3:V:VvY?fi:5V"1eiLm L - ,, v , ,, VV ' -ef? :F 1: .E E E"-E '-'SV E Q ? "'G?-53-:.v'flQ "f V? 3 Vji, 'gr' V ' i..:'-1ii,'FE . .. ?.-'i 1:11 E13-S39 -752' j'?5L 'k' vfwvii'--' : 4 1 V, V ,., . ll V E I V: :Hi 2,--1 '1'-'L 1,355 gi- -I-fi: 555712117 -'4'1 Jifi'-if-.l..W-Z?f':4-Y2 ' ' - V V V V V , 1 . . ,-'T,,-.- Q :'aV .- "-- ': : , 4, :,::'L11V..,' 1 f f--V 5' -12-V'.."'--V, -+--1.,3:c-rg: V V V, , , .- - p.1,J,. ni. ' B, LT-.iiivg ':,,Vi g., L,.fj1',h-351'-1:--5 -1.-,M 1-N-4 --1-f--f-.-L'i",--'Nt-41 , , , 1, V f: sax.: S Q ' V,V:. V-.:.:V egg,-: ,- ig- ygifi 1:1311 V., es: V V -Q f -L ' Vi Vf - E'5..-3,-.?J.aF"-'-1 S'-Q 'fi 1-13252. 'riff :Vida '9"'2 E' . nf gf ,. ::'.::- :1-:.: Q., -T-' '-- ' 1-.-:.-.zz 5-1' Vg A,-: -a-'VN , , - .--3-.11-Vggi .. :V 1 V1 1 LV- V :J V..-zf-::1..p'g'f-1 741142 V1- -'11, L.. H V-'H H 4 A ' V V A V - x-V--1 -1 1 t, 'Vi' iff "'-". ,1I....V5'!J: ':'-1-.1-V..r:a. QLLT1 L 1 '7"'WtJ"7..,,V. , " V V V' ,, VV: -:iz-1:1 ::...--V -V- A VV ,V .Vit---w-91,11-,-A ,us Q ,v-'77, VV. V V1 Vi VV - V-:V. -1-A-. L-.V, V54 44 -WML '51g:,w:1: 51 :: :ug Ei: ",,Qgg,2g1,--,f:zT517+r..,..g. f V4 il, ,v "fs-.j'5'L. ,V V il. fiivf?--, au -i '5 "i ci V' , V V swf. TQ 3 V .L .V r .V- - V - V. ,- Ver. a - A 5132: i, V5 Ja f..-,V V -VV V ,, 1 1: :.::. H LLL. --, 1, 1-,-1 L21 -V-Q , ,,,- ' :f'Vr'-1-- 4.,1:.. '--ggi: -f., 3 ga - -4 . :1. '1 41: --ing:- A---7. z: -A rg - -- -'n:1-: - - -3'-,115-5'-'Iwi-az 125:-17.-, QV :A --5'- V : 5- -1.e..4. V' , ' 1 V :px-ff.: Q 1:-1 :V 5 ' V 551V-VW5xF-EIWV "inf .1-':.:Z -- -,i PM---14 H2 " : 2: ":'-: :fd :ff,:,:-.if "r " 2 :fc "L- ' - V VV .. -+V::Vv -19:-2 fliif. :V-:V:V:-f V Ehf.-?'E 54? ,Q - V ff, .. ,:fV - 1,-c.:--5' m, 3 115- 1.1EF - ,' EQ: E 5- 3, , EV' V , V 1 : , 2.1 -"-iqf '- 'E 5.1" -"J'7i f iiliii f- Sf E " V 1 1 1 V, E1--:.3-Thr :7El?1L h"' '-4437-141233.-',35:.T':"e,:?7"i-.NQ555'4 ::?-375,-1-B 2 EE -- V --, - - V V.: ,f:-.V- ,......,, .:.g,,i,f-V.V.S,-in g..3,V.:-,V3.,,,,,-V1. V: ,- f 'V V VV :lf - 1' :tif . ...... " f-e".f:.t:sm -:JV :, 134-:ff '- 1'-Fx ':f f,'1-73-:1:-.-: 5.- ' VV VV - V V V V- ' 5112. -fvtsi f f.-T ' 'VVcV:Le:-V :4'V-zfi1V'- 2 5f5' :f1 - Q 1 V :V,VV,1 1 -V ' ' ' ,. ,,.VV -4 N7 -f:. - --J V--is --. :7? T '.2':1t V fr.-wif --1V.: +L '-' F FE :S-f V V V: L V VV L: ... f '-'VV' - V 4 ,. 1:1 M--1 :mass 555 2 - 1 :::V 1 , V V . : -,V V -V 1: -.: L. ,V -g.:.zg',-i:4::."'..':":'.E,Tik,'.-,, .V" N -J-'VV-. eg-Viz: 1 V ig? V 5 2 5 5 5 E 5 , W L -,V V - -wa' : Z. - V , 1 9 3 , :, 1 V 1 :"1,-.rg -N .ggqf a-f,.-:,.f-V.-L: sf- fn. --'V.:.:.: -T-ein: P 1-'-T V-1.-12121 ra f -- - V3 I 2 3 Vi 5 -'-g3r3qV':'..-.1--g4':-A-Qvivg-,:f.V Iaigzgj 551' , ,, , ,, ' 2 4 f 55'5,',? h1 V - Q --QV... ' I VV Ai, W 7 T , V, ' 2 Ii 3 -: . 5 V5 F5 5:5 -?...-:....-- 5. E 'V R 'E'E?:-..? - E-fra-.-:g::':,7:g5',!'i-E' 1 V VV .VV VV VV V 5 9 V . V V -5.515-si-"EE - Eg '-F 13 ' -1 L19 -2'-V-FV" 'f' -fi, 1 J, , ,, .5 . . , : T?EE'5Ei --wer: :sri-:: iii:-L. iz' - ff V V . V, ,: ,V-, - , :Li :: --1: -Q VV--:fri Q- Aw- :un-2:52. gzf L:'r-Vf- V-3' " ' -VVV 1 V: .,, , -5 Ln- :,VV --. . ,S F-cavza 1" 4'I2." X, 1 ,W Y M V 1V - 3: -nas.: '1 .:1 :'-.-: 'E ... V .-VVV -, , h, M V, , - -..-,..,. ,, , - -, ,.., ..,.,,. -x-.,....... ,..,,.,,,, .,, ,, - VVVV -- -V WV I ' ' V: :V sf: :. '-V -: AV? V ,V --Z-?::: J f4+ V1,:g, f-V f ,ff ,J 3 1 V , - , V,-1 .1 Z . V-gm -4 -1 V.'?n,--li-.:r-,..:-.-:1:.XV- azzzdr'-ir--ra, :.V-,f QV:- V--I V ' V :' 2 V V V V1-' V V: 5 5 .. VE E "" 'Ef: g,:.5'r,?:E V' -V --.g'.:f.T'-:,- 82 1 '-x.2L fr-':-1'1VV1f fV -V 4 "-5 I 3 -fair iff' ,, 1 :V J V :vi :::',Ef: J'-?5.-2-:s'f3' f::1a 17V'Vfi - ': : VV V LV: V VV, 2 gr F L 'A :T i -.-'E' .EE P Eg '.:. 1m'x":3" vrza'-ff "-.57 -2 V FW'-ibaii' T,'i2'Vf---Z' -H 2 -l?"' "" Vi., V-,, VV ffl. -,ses7Vs-EV.-?2:?EVEE:aEfaV F E-54212 1 J- V' '-ess: 2 VV:-' .5 V: 1: V455 Ei :-VE'fE::-'LE - it--:r i-:1:v-5 Vf ' " " 77: Y "lf fi " W- VE - ,, ,V,VV v, L' 4 1553: ,+-a1f:-k9-.gA:,- , 1 35,1 :',:-ig-gqzf-:ff:'j5',r,..'--Q' L -l-2 V V. V :V ,rf V' ,L 5 5 V:-:gslrn-hxl -3-V.JPV19:V7a'.-'E -3VEriV:fi-355 .2 2- , , VVV ,T We , f Q 3 :E :-sg:-a.: a-E.: :':':::f,f.-:Q--.: SJ --'-35f.14"f':?3i - Ei T5 2. 3. V , - . V , , -Vis VV E 1 ,.f' VzV:LV'-..-:f..:':EVg"-n11:.'l E11-:---1':1"'Ef.:. T-E 2: - f 5 Yf Ur ....- W V 2 2-,AV-.Q :VA ,LVVVIVQ aafg'-:V-fp --V+-VV: ff' .- 4lIi"lllIllIIlIll :Tl-',, ,-.:':- 'io .Q . -E' 1 if f x I fe A? 9 f -::: .1'.1'1T' h H315 r a,- R . , W' 557' h I I If .J -j:,. 1 JC: .eq 132:- ' I x " A 5 "'a ' 43' W QV J Yi JD :SB YQ? 53 i lu ll: dllh .lla All ::::::::::::::::::::::::::::::::1:5Q vll , 5 l IIrlllllllaulmcllllllilllll J " :::::::::::::::::!:::::::::::! .. .... 941,15 71 Q I P N - I hx H 1 f ly 4244! M 4 QYM MX? X Inl llmIIllImlIIulllMmmWim!!lllllllllm,mm u I QIIIIIIIIIIIIIIIN umllllllllllllllg SJIIIIIIIE ' Slang? X f DKLZIZCQIZOW E 3 E S A E , 2 5 Q E To those who have-'been here, i 5 To those who are here, g 6 l And to those who will he hereq- E XE 1? E Who make themselves ohnoxious hy E km E their conspicuousness: i 4 Who think that without them the ' f m bl L University would he no more: ' : E - And, who, alone, admire themselves, : E and themselves only: - 2 This the SHRIEK SECTION ofthe E E 1923 Sawzimf ' 2 5 Is sympathetically dedicated. 2 Ellllllllllllllllllg fglllllllllllllllllg W""""lIunu muumumi ' saw-Kgglunllllllllllllu I IIIIIIIIIIIIIQM Q 2 + ' F w In hllll IIIIIIIIIIIIIIIIIQ , fm 4 s nEuny1v IQIIIIL ag, h Veefefl skew? ,,. Q Page 1,491 Paae 1,492 GEORGE BERRY The Shrfiek Page 493 4 I 1 V Page 494 JfYG'fmfes 0 Ffaferfzzky Jlfkefzhgs PHI DELTA THETA Meeting opened informally at 7:61. ,Reading of minutes of the preceding year. Moved that Brother Wyeth's name be stricken from the minutes. Carried. Brother Harris suggests that we should elect some man as a worthy successor to Brother Arnett as Campus King. Agreed that this would be impossible. However, Brothers Rusk, Kemper, McAfee, McLaughlin, Meade, Moore, and Lobban nominated. Deadlock. Tabled until next meeting. Brother Rusk talks at length on our 'present standing in the "He Man's Organization." Asserts that we should pledge some cadet officer so that we could get our usual two men in Scabbard and Blade this semester. Moved, seconded, and carried that Brother Meade use more discretion as to where he parks his car. Ashland Road suggested by Brother Fleming. Moved that we pay Brother Kemper's way into assembly for the purpose of "getting in good with all of the old ladies." Speech of acceptance by Brother Kemper in which he states-that he will be on the door at the next Razzer dance. Announcement of the next Kappa Beta Phi meeting made by Brother Denny. Meeting adjourned at 9:01.54. S SIGMA ALPHA EPs1LoN Meeting opened just exactly. Brother Waters announces that the minutes have been lost somewhere between the Pi Phi house and the Palms. Suggested by Brother Bundschu that we returntthe Kappa's book to them. Applause from the gallery. Moved by Brother Knight that we try to keep approximately the same number of men in T. N. E. and Kappa Beta Phi. Lost for a want of a second. Moved, seconded, and carried that the chairman of the Rushing Com- mittee be 'instructed to order the essentials for next rush week. Brother Berry calls to the atten- tion of the chapter the fact that one of our freshmen has not gotten any knickers yet. Moved that we have another crew race under thenauspices of the Columbia Police Force. Failed. Brother Kieffer reporting for the Social Committee states that everything is going fine except that we aren't serenading the Kappas as much as we should. Announcementaof the new shipment of hats at Gordon-Koppels made by Brother Thornton. Moved that we adjourn to the still room, Carried. P ' ' ' ,SIGMA NU , Meeting called to order, perhaps. Brother Ament reported missing. Brother Strassburger reported for the Transportation Committee. Brother Avery, reporting for the Financial Com- mittee, stated that the chapter was only 345,000 in debt and that at the rapid rate that this debt had been decreased in the last 10 years we would be entirely out of debt by 1974. Report by Brother Glatte for the Social Committee in which he recommendedia Wednesday night dinner dance, a tea dance Saturday afternoon, a formal 'dance on Friday night, and a general "turnout" for assembly Saturday night. He also recommended that Brother Langdon be subjected to a chapter paddling for missing two consecutive assemblies and not receiving a bid to the Tri Delt formalf Brother La Cossitt suggests that we should have a good chance to get some men elected to the Student Council provided that they don't have any competition. Committee appointed to talk the situation over with the other members of the combine. Brother O'Bryen talks at length-further details not known. Brother Daniels gave a report on scholarship. Order re- stored. Meeting adjourned early to let the brothers be on time for their dates. BETA THETA PI Meeting opened formally at 520 Colleges Minutes of last meeting read and disapproved. Report on rushing by Brother Turner. Moved and seconded that we pledge boys early in Kansas City again this year. Carried-unanimous. Suggested by Brother Lincoln that the Freshmen be again instructed to part their hair in the middle. Report on Freshman by Brother Benedict. Some are very dissatisfied. This must be changed immediately. Answered by Brother Pilley expfaining that satisfaction may come in length of time. Brother McQueen states that things aren't what they used to be. Moved, seconded, and carried that we attempt to get into inter- fraternities. Brother Turner appointed to try to get some more men in Kappa Beta Phi. Brother Cotton suggests that we should be equally represented in Theta Nu-Epsilon. Brother Cotton appointed to take careof this matter. Brother Armstrong reminds the chapter that it is getting near election time andqclfiat we should assume that air of life-long friendship, for we might run some- one for some office. 'eeting adjourned at 520 College. f Page 095 W " " 2 " 2, u Qi X 'J , it A .1 i E f 'ff ' ,gg M, .. . ,.lr ,: Mft: ?gL.:,,5Z5gfQ3.5L: , xg? 1-J, , .ww ' 'f . J if , L' was '-'21, .- 1 lg ,,?,Qf"'z - ,wwf Q y ' 54 ' Ni ' h J'f '594V:?, H HV ,ffifi I .- , , . at 1 f A ' FQ WL N X . ,, 5 ' 1 , ww . iv 'f V L V " F A was ,4 A 3 -+,La'2 I . ','s5?F,g3 , gig? g f gf , ,, f Ei E31 V Qf' f5f ?: f?Qf " IX- ?"'5 E15 4 ' , ff., 'Wk 'f1 , . 'L5'f,fffX??, " " : 'HU M fi? N5 As-.3 ff, aysga w. X595 ' f-ax y, 1' . .vi wifi' ,fp 4:23117 'i -A ft fgy Q ' Aims, X 25 W '21 k f a f f ff' x v'f"? v- w a -Jew f zs-w fE2.fZa M -3 QQ32f - Yg5ZfH:f, W a x ,X H vu f K +. f 'A WS 2, .2-q1,'Tl46I -fvg, M ,f f f' K zm ' QXAIQ2 1. .:fi'22.L2Wf' Elk- - " M ,N Au'-Wg, , - z if:fJQ,:x,:.y 'ff -.X M, .1 V, , , . New Q .5-fr -I , Y-' 'Ly 5-'Y'-tw. 3 '23, H' -' 1 e-1 fiflfgw., md -Q 3 Q , Nu fr 1 Qv ,,f ,gf ,fgfgw : V f f A M-ri ff, ' f K 'A . I - . Q gf I f mb MN? M .- 4, ks' A ' .w w .igigf-5 if gf if " ag ef: "IH .U . sf.-" ' w'3I"f',,'3-f:. , 'i1 5-,M I lf" 'I 5395-, VW Ai wi" ' ' ,- ff A N A JE ', fl? 4 E -4 " ' "1 ' .rT5'- A 'v 1 ' iv m,L , .. if J Q , wwf ., 1-1 ,f Ay., . . f , . Y mv, 1, ,, f. ,., . 5 w i ' , 'J W A Lx r ig, is F' M 1 33, 5 k,v vm, .V fy :Jax ' 5 4 . N -, frfsivor 'I ' z ,, sf W , - Q Qi ' ,,3sL f Y f',z , Ef5,5fM f,f9- 'Q e f ww f , g rw 1 if w wrt' -'af - X , , if , . , k ' A - . - rf nf- ffigqg 'QL f ix M x.fz-fkv vf 2 'w if iw! :Sw A - N V N , H F - K iii M P5 5 z A P 4- ' ' .'r C ' vw, . I H' -f' -Z. 5 Z 'ns .f , .' , I, fwfiiv' ' 955.01 ' ,gf , J Q f 1 , dv ff " 1 2 .yi ' - V2 mf: 4 - .M . -- ,, 'M .J ,J :- , ,UH .. ,ZZ 4 "v::,s'wwli.lg1,-' ,Q fx f s v.:-,,1f. 4' If , IA N f ' I .73 - ' ., wg! ,a,'f. 4 1 -wry-Q' mg.jQ1"vfg is M S ss, 14" 5 ix ' Y" ' - .- 321' ' .JW fmfibv " ix 1.331 15- fiffxfk fi 4. ,,-- ,Q M 'i ' ,- 1 , ,wff ,. :5:r2C'ZH'Jf 7 ai Q V A 2 wi f fl , . I ig ips 2'-i.. ,f,1,,'f,'W9f' i f f l r' "ia ft . , , 'Q gg, if KY' I , ,Lg vi! v3gg, ...,5Wg. ,, , Aw A , is , X , -,111 5 ft! 1,0 , v 1. f .,,,,,f,,, ,.,, f ! w ifi? if fxikrs".w'ff- , 4 x-1-Jw? f 'Id5'f'S ri ,ri , 5 V' xxx., VK gy J-f gg, - . gas, HA' Gail. x. -rv, 1' zz -"ff: vifflaf " 1 -aff! 2.5272 , . 5 A' :ff 1- Q iii! '4+?M f - 2. 1 51 ' L41 Whfhw ' :Qasf2:1a5i,4 g1,,,1:5,P4f gwzaw.-fi asa' .a ' ,r f- We ' 5?-in A- 149245 f" ky :za dz? 'wzzffw ff? ' , 4,1-, w, V 1-A ' ' 4 f, 3- ,,.5,,f,,A , ,c, Er- s: . HA- fag: 'Q fgi ia f, ww - ,, ,, 3110 M x,4N vga fy . Q' ,s f gpg? I3 M' :ff M X ., Lfjwj 1. 1' .Qi - ff -:V QEA X 12 A-' M3154 e' f4f"?Qg4. +f ,.,1-if fe fi' 2- ,, -e, 3" f,zf if ff - . Nsxffv- wzzifgi, 'Q N X 'gl .V f fi V --,F N :Ig ,,f 'Qfw ..-' ,,. -.- if mf 4 A140 vm Fgw1gr-g,e.g5fy- .. ,- inf' xg f, A ff ff Ef f' 1 S ' fy hw ,- QS: I fr -fu J' - 143 Ngiyzf -1. . , - . f,1. , ,, V. .' : vp !'7Y.. W Y. Wi l, -srv' A . ' Es' if 'ig ' Q 5 ,,1r"" ',,fx'. A " F' rig f ,f EN J Q -:WM .swf -Ma w Q -' 7,-1 . fJ,fN3:sw w:ss:fs- ' if rig: ,, Y i Q2 - ' N1 K ,,c xq,,,w Q! M43 X" Nz, . J 'Q ' A 4 x -1' '31, 55.55. ,fl jlfg r',gz.r:'-Q. ' N ., M y ., H rfb, , ,Mm N., -X ff, wg . H ky 5 W hx.: ,wk -.we -. - , v M., , - ia fi' .2 A fn. -, , V. , 4.5, L, A Lf - .- ' P47 E V' 5 "4" , IT Q?"--I 3' Tv? , f,y+1f9g' , Q S. 1:-x.,M.5Q!,, , , f,. - fam? , . .Q-A! Y -' 'ff' Q ,N Xu- .1 5351? kj ' " A '- 1 x ' ,L" x ,,', , -2 V ' . 'A ,rv , ",. av :gin ' ' ' '- - ' wx-Z. - x , Lwv ., - gm. Q 'V 5-"ij Q L .. .wc . 'V J ' . ' , " 2, i w . if ' 1 wwf' M 1' W. ' w. .nz A . fssayflf " f- . -pw, 'M fiwfgifi fh- -', ,A K , "Q u, ff A Q, , . " wlfef.-"Q K?v1f xx.- S554 WZ' S 5513! Wfwizf fi ' 1" 'n f if ,Sm FWF , .NUM wry' UTI, f 194' , Q '??" 1 L V 1' H 2+ 5 H 4- Aim " H .-ffz11"wi-1-.rf-f, 'CW - - ff Q- -. M4216 ' , -vb ,A ' 'IFES ' 'Jag xfbfffwfrx fd'bRg:"f6- - w ' -'ww 2 wm .2fF,g4- :Mu Vw-vffff Gi f fir' ., fd- , flew fo5'ff'f'-Q'4?'5'f'5'? Lf, :Q Qmh. Q. "1 'V"'2'f?f fr, ' may , mf' 5 ff 'QAM Af: , 1, agg.q:w.,f lf., L'-.1,,,,Q:. ,ky-il,-,gy W, N Qs -g,,fg,,j.fZ':vXV 1 yflsalfiffi' Sing'-Q' f-' , L gtg, -I '- "" Q 7 . .51 f-gf'-g, ,ugl ,mg ,. 453' N A f EX ftN,1 g,,:, 551,25 .f K M W if , . A, ' a - Page 496 ,X KAPPA ALPHA Meeting called to order just a little before then. Opened very informally, in fact not quite that formal. Brother Kopplin talks at length regarding classroom etiquette and cites for an ex- ample his bold actions in Preventive Medicine. Brother Stinson suggests that his efforts to get more men in Phi Beta Kappa have been futile, but that he has met with more success in the case of Kappa Beta Phi. Applaud by Brothers Swanson and Shannon. Motion made, seconded, and carried by Brother Diesing that we have at least live men over at the Alpha Phi house all of the time. Brother Spitzer announces that he has invited other fraternity men over for a little crap game Saturday night. Carried. Brother Roach gives a report onthe rushing possibilities in Jef- ferson City. Lost for a want of a second. Brother Shannon extends an invitation to the chapter to attend the next meeting of the Radicals. Meeting closed when the Missourian came. SIGMA, CHI I , Meeting opened forcibly. The first number on the program was given by Brother Westbay entitled "Never Kiss a Girl on the Forehead Lest You Get a Bang in the Mouth." Carried out. A recitation by Brothers Scott and Parry on "Travels With a Donkey or to Moberly and Back" was undoubtedly the Uhitl' of the evening. Brother Bingham gave a very interesting report on "Ellwood's Conception of the Present and the Delinquency of the Police Force." Brother Watson Green entertained the chapter with a one act play "Parlor Athletics as a Part of the College Cur- riculum." Brother Stroud gave a very instructive report on "Proper Attire for the 'Hot Stuff' College Laddie." Brother Maxwell's interpretation of "Our Cook" was also very good. The program was concluded by an announcement by Brother Colvin that there would be dancing lessons for the first platoon of freshmen on Friday. Tea and wafers were served. A good time was reported by all. 4 . . A KAPPA SIGM A Meeting opened with as much form as usual. Hours of last meeting read.. Suggested by Brother White that we suspend our new policy during Homecoming. Brother Bunker reports that the coaches would like to have all of the members of the football squad stay at one place, and in order to reduce to a minimum the number of men that would have to move, he suggests that we ask the other two members of the squad to stay out here. Brother Bush calls to the attention of the chapter the fact that we haven't had a Student President since last year. Moved that the S. A. B.'s hold their meeting at some other house for a change. Carried. Brother Scan- nell suggests that we look up the man that was putting the shot out at the gymnasium the other afternoon and if he shows promise of making his "M" that we pledge him. Carried. Brother Fowler reports that our standing with the girls is ,gradually rising due to his untiring efforts. Brother Miller suggests that we should keep "our eyes open" now that election is near, and that we should run not less than six men for office. K Meeting adjourned at about that time. PHI GAMMA DELTA - Meeting .just was. Roll call. Brother Vossbrink lost. Brother Ferguson, the youngest brother' in Kappa Beta Phi, gives a few suggestions as to how the chapter should be run. The Social Committee report was given by Brother Stewart. He recommends that, in lieu of the fact'that so many men played "fruit" for the razor strop salesman, we do not have a formal. Brother Wiggins suggests that this money could be used in a much more proiitable way. Car- ried. BrotherrHumphrey, with the able assistance of Brother Aldrich, explains the latest dis- coveries in geology, followed by Brother Lockwood whotells of the latest school scandal. Brother Rust, declaring that scholarship is the index of the standing of a fraternity, moves that there be study hall live nights and four afternoons a week for all men who are making grades below M. Lost in the scufflefw Brother Paul Garrison asks the permission of the chapter to join the Little Rascals Club. Gralnted. Brother Decker says a very few words regarding the merits of the engineers. Meetinffclosed abruptly when Miss Poteet calls for another bridge player. Page 1,97 Page 498 DELTA TAU DELTA D Meeting opened as soon as Brother Gilges returned from the Theta house. Brother Plitt moves that men get to choose their roomslaccording to.their age in the chapter Cthis was the result of a long discussion as to who should occupy the west roomsl. Brother Linton states that Pan- Hellenic has caught up on us rooming men in the house that we should not, and if anyone should think of a good excuse to see him after chapter meeting. Brother Fenton moved that all golf balls found above the first fioor be sold and the money placed in the chapter treasury. Brother Bill Hudson asks permission of the chapter to invite Kappa Beta Phi to hold their next meeting here at the house. Lost for a want of a second. Brother Bruce moved that we have a tea dance next Saturday afternoon. Carried. Brother Campbell reporting for the Politics Committee says that Brother Truitt should have a good chance since he is running against an A. T. O. Meet- ing adjourned when "Red hot" is heard in the distance. e . ALPHA TAU oMEc-A I. ' Meeting called' to order infernally. Brother'Ogden announces that T. N. E. dues are due. Brother Foeller apologizes to Brother Ogden for being late. Argument arises and Brother Robert- son is appointed to .act as a mediator between the two. Brother Eubanks calls to the attention of the chapter the fact that it has been our policy to run some man for ofiice every year and that we should not fall down along this line this year. Brother Nisbet suggests that we should pledge a few more men. Names brought up for discussion. . Passed. According to Brother Pflueger we are dating too much, for our own good, at the Kappa house. He cites for an example that Brother Robertson rated the Kappa formal. Brother O'Kelly representing the Military Depart- ment asks that more men take the advanced course. Brother Mayes brings upidiscussion on a couple of rushees from Centralia stating that they are the best boys out of Centralia and that we should do all in our power to get them. Brother' Parrish calls forthe floor and adjournment comes simultaneously. Q ' ACACIA Meeting opened when Brother Roberts arrives. Brother Johnson announces that he is to be De Muth's campaign manager and that he will expect the support of the chapter. Brother Slate tells of his ambition to run for Student President. Arrived at no conclusion. Brother Craig reprimands Brothers Schmidtke, Allen, and Truitt for their condition and actions last Saturday night. eBrother Edwards raises an objection to the expense of the formal and some of the dates. Lost. Brother Paden explainsto the chapter that we must get busy on our rushing plans if we Expect to get anyone out of Shamrock next year. Lost. Brother Gittinger announces that Miss Burrall will talk on our "Love Affairs" at 'Sunday School next Sunday and urges that a few of the brothers go to Sunday School for a change. Brother Mansur suggests that if the chapter is looking for a good way of entertainment or relaxation that there is a good picture show at the Columbia for a change. Meeting adjourned when'Brother Roberts leaves. PHI KAPPA PSI Meeting called to order by Brother Woodrow Wilson. Chapter votes to move Brother Robinson to one of the south side rooms, in .view of the fact that he is not making his grades. Brother Wakefield announces that he will be unable to pay his assessment until after the next Student Council enterprise. Brother Peck, reporting on the political situation, says that the out- look is bright, for he has fixed everything up with the Phi Dels and Kappa Beta Phis. Brother Boyle reported for the Rushing Committee. He stated that we should rush at least forty men, for out of that number we would probably get our desired ten. The Scholarship report was given by Brother Heite and the chapter felt encouraged when he stated that we had only forty-eight hours F recorded against us-however, only about a fourth of the grades had been turned in. At this point in the meeting Brother Headen announces that the meeting has already lasted twelve minutes and that the long-time-chapter meeting of sixteen minutes was threatened. Meeting automatically adjourned. PI KAPPA ALPHA ' Meeting opened by the national boarding house anthem. Report on the present political situation by Brother Qlson. The speech was exceedingly good and the chapter votes a con- gratulation. Brotherl Crouch suggests that we should have a dance this week and that the fel- lows should date more. ifHe commends Brother Wright on "getting us up there with the wimmen." Page 1,99 Page 500 Brother Casteel talks at length on things in general. A report on Rushing was given by Brother Fink in which he stated that if we didn't do some concentrated rushing from now until the be- ginning of the school next year we were going to run short of customers and have to get some more boarders outside of the fraternity. Brother jones reports on the present standing of the Mis- souri unit of the R. O. T. C. Brother McHaney lined for snoring. Brother Cunningham an- nounces to the chapter that he can do the hurdles in nothing Hat. Meeting adjourned to jack's Shack. SIGMA PHI EPSILON Meeting called without any order or proclamation. Brother Sinz asks that the chapter do all in its power to keep down the unfavorable criticism regarding the Quadrangle Orchestra. Brother Hague announces that there will be some girls over for dinner Wednesday night and moves that all of the brothers wear shirts to dinner. Lost for a want of a second. Brother john Smith asks that more men come out for the band. Brothers Matthews, Maring, and VValker volunteer. Brother Lyon gives a report on our social standing and states that there is still a little room for improvement. Brother Hummel and Brother Reese entertain the chapter with their presence. Brother Cropper announces that there will be a meeting of the Oklahoma Club Saturday night and that this is one activity that we can get in. Meeting closed formally when the fire truck is heard rounding the corner. ZETA BETA TAU A la izquierda mostramos la construccion, y el Inetodo de encaje del mono de Acer Sampson, Estemono esta patentado en los Estados Unidos de America, y en Cuba. La J. M. Hays Company posee estos patentes, por lo que no otro fabricante de fustes podra suministrar a Vd. con este famoso mono. Gfarantizamos que el mono SAMPSON es absolutamente inrompible, y darernosa cualquiera absolutamente gratis una silla nueva para re-em- plazar un mono SAMPSON que suela romperse. ' ALPHA GAMMA RHO Meeting called to order in the Ag auditorium. In order to expediate with matters roll -call was dispensed with. Brother Hanser suggests that we should dehnitely decide on the date for the Farmers' Fair. Brother Morse makes a good talk on the merits of the Y. M. C. A. and after the applause dies down, Brother Mayes moves that Brother Morse become a candidate for Vice-President. Carried. .Brother Dunn reporting for the Rushing Committee says that things look very favorable in Nevada. Brother Howat announces that there will be a special price on theme paper at the Co-op this week. Lost for a want of a second. Brother Tydings suggests that more men should turn out for assemblies and that by all means we should have a dance this semester. Brother Brasiield, reporting for the Schedule Committee, makes the following announce- ments: Ag Club meeting Wednesday night, Farmers' Fair Executive Committee meeting Thursday afternoon, Stock Judging and Dairy judging Teams meet Thursday night, Poultry Judging Team meets Friday afternoon. Brother Leathers moves We adjourn. Lost. PHI KAPPA Meeting called to order no sooner. Discussion of new members-Rushing Chairman in- strupted to look up Bennie Loeb. Brother Stahl announces that he expects to graduate this Spring and that all members who have not yet taken H. 81 P. had better do so this semester. Brother Winlcler talks at length on the merits and demerits of the Tavern as compared to similar enterprises throughout the state. Brother Murphy is commended for his late election as president of Theta Nu Epsilon. Brother Stewart suggests that we should have a Spring festival. Carried with little difficulty. fbllfloved that we all.attend M'ss Burrall's Sunday School class next Sunday. Carried "en masse." Meeting adjourned when Brothers lfVertz and Palermo start running signals. Page 501 Page 502 We Wonder- Why the student election was held on Saturday this year? Why the mutual love between Art Wyeth and the Phi Dels? If Tom Proctor is twenty-one years of age? How Dorothy Johnstone can fool Harry Westbay, Bill Armstrong, and Tom Kopplin and get away with it? ' Why the K. A. house is so popular during homecoming? If McAfee knows that there is a Kappa Beta Phi in his new organization? Why the dissension in the Kappa Sig chapter? Why Kewpie Davis doesn't wear his corduroy pants any more? Where Fred Eldean was during this election? When the Kappa Beta Phis and T. N. E.s are going to hold their annual mixer at the Davis Tea Room? V If the S. A. B.s don't need a new publicity manager? Why the fraternal feeling between Harry Westbay and George Stroud? Why the Thetas don't suggest that they move their national headquarters down here to save railroad fare? How the Sigma Nus happened to skip one week end without giving a dance? How many knew that there is a Sig Ep chapter here? Why Irl Brown called a Student Council meeting with such short notice and at such an inopportune time to elect a representative to go with him to the Student Convention? If Hayden Glatte knows just what it is all about? Who ever heard of Phi Kappa Delta? Who stole the Kappa's book on etiquette? How the Phi Psis get by with rooming Bud Sigman when he didn't make his grades? b gf a certain fraternity would rush Martha Hodgdon like they do if she didn't have a younger rot er? What the Alpha Delta Pis tell their rushees? Who the A. T. O.s will run for office this year? Where we could get hold of the Sig Alph recipe? When the Sigma Chis are going to put up their annual fence? What the Zeta Beta Taus talk about in fraternity meeting? ' What the Tri Delts think that they have done around this school to obligate other people to build their house for them? What Pete and Coney prefer by way of chasers? If Pan-Hellenic is as big a joke at other schools as it is here? If Frank Rust will ever amount to anything? Why the Missouri Store and the Jungle don't join the National Federation of Holdup Men? Who stole the Showme's typewriter? Why the Kappa Sigs don't extend their scope to include some of the Columbia Blues? When Billee Ware will complete her education? , ' What the real vote was in the yell leader election? ' If the Delta Gammas really think that there aren't any Chis in their chapter, and if so, why they don't get next to themselves? Since "Rich" Coburn said that he belonged to no secret organization, where he was on the Saturday night preceding the Week that petitions had to be in? ' If Bob Swisher knows as much about military as he tries to make believe? Why the legislature d0n't turn this into an Ag School or a Military School? Where Virginia Swain ever learned enough about shows to criticise? Why we could't find Ken Carter's picture so we could put it in with the Maids of Honor? 'Why the Pi Phis don't elect Miss Plank head of their chapter and be done with it? Why the Zeta Beta Taus thought that they could get a man in the Razzers? If the Gamma Phi Betas have a lease on the office of Honorary Colonel? Why Mary Houk went Chi Omega? Who turned the pig loose in the Beta house? If you saw Maurine Frank in her knickers? Why Art Wyeth doesn't buy a new hat? When we are going to have a walk across the white campus? V Who ever thought up the grand idea of having a course like Citizenship? Why Louise Gilmer denies that she is a Chi? On what grounds Fat Head bases his claim to greatness? ,fHow many got stuck three dollars for the Military Ball? What will be the next new organization? I just exactly where all of the money from Blood and Sand went to? Why abybody would want to be a Phi Mu? ' What became of Maggie Wassmer's popularity? How it happens ft-hat Shorty Thomas knows the night Watchman at Stephens College so well? How Kelly Pool and the Ku Klux Klan are getting along? How it happened, tlhat a Theta won the Ford that the Theta's raffled off last year? Why some of the Sigma Chi freshmen? Whether Wesly McKee or Aileen Hutton got the worst of the deal? Page 503 BROWN AND WYETH FOUND GUILTY Heads of Student Council Refuse to Make Statements Missouri Valley Coaches Concur in Switzler Concerning Matter: ' Andy Gump Running Strong After the jury had been in and out for more than enough time day before yesterday, "Noisey" Dinges, judge of the Quadrangle Court of Appeals called for the solemn words of jury foremen Sailor Burke which would pronounce Irl W. Brown and Arthur Wyeth guilty or unguilty of this or that in the nth degree. , Mr. Le Brecht, counsellor for the defense, in a statement following the game, declared that he was heartily in favor of the point system and that the reason that he failed in his attempt at an alibi for the two culprits was that the bank account told the truth. When the verdict was pronounced a roar arose from the court-room which was heard by the populace of "Doc" Mayes town. People in the Palms declared that glasses were knocked from the table by the impact and that Hattiesfalse teeth were dislodged from her mouth. After they. had been pronounced guilty of a number of charges, the least of which was murder, Brown arose, trembling with emotion, and cried in bitter tones, Hjustiz, justiz, ain't there none?" All during the trial Brown had displayed this same great emotion and was continually exclaiming aloud at regular intervals, "They shall not pass." VVhen the last wailing notes of the jury foreman had run out the window, Brown, followed in a column of squads by Wyeth, fell off of his chair in a hysterical condition and had to be carried from the scene by Prewitt Turner, Mary Belle Mundy, and a delegation from the Kappa Cellar which had answered 'the call for help. Page 501, The judge withheld sentence and called for volunteers. At this juncture the crowd arose and stood with bared heads while George Venable's Sons of Syncopation tren- dered that touching selection entitled A'The Old Grey Mare." V WHO STOLE THE CAMPUS LUNCH CASH REGISTER AND SIX REASONS. Gilbert James Admits That He Was Present When Cash Fare Was Rung Up. Bill Armstrong Forges Transfer. While all of- Columbia was sleeping in the streets, some culprit insiduously and corn- pletely entered the Campus Lunch through a basement window, forced the transom, and after he had smoked three packages of Camel's with a kit of burglar tools he pried open the door with a quill pen, stuffed his pockets with coffee urns and water coolers followed by Grape Nuts and cream and crept silently into the kitchen, procured the kitchen range and made off with the cook and cash register. A huge handkerchief with the initials "Florence lVleisner" and a cap with the name of G. I. were left in the kitchen. After he had left the lunchorium it is believed that the thief boarded a golf links street car and got off at the Theta house where he deposited the cash register. ' For further details of the case see Leslie Cowan. , Page 505 A Q91 ,' 'V Fix ,v T211 qs 5 fig? A A28 9525. .aw 6, S :N - HE H5 ggi Ea k, 4 L 'a f 2? x g Wg 33? 5 5 I I 2 Pig W2 ,i 5? S l 'W E 1 T 2 Qi? 5 5 1 5 A K pN.,.'SN ,:.1.,M... ,gs : 5 5 EFS 2 Q57 NN ', 5 ,' 'ws 3 , , - ali LS 171 ,, 'Ji Z fa w Q 1 iiiii 5505 QE ' wwf Ngfxkf 'SEQ i Q, ii 'A 1 f-2 3 ,R I 4? W X 0. -vwb eff' Short Szlgfzfyeezbzg Trzjb Tlzrouglz Sororizjf QW Now, ladies and gentlemen, we are about to start the most interesting trip in this town with the possible exception of the city jail or Welch Hall. To the right coming in from the golf links isthe "Old Maids Home" running under the title of Delta Gamma. On entering the back door, we ran into the usual Phi Gam delegation- Johnny Vossbrink and Ed Shannon were trying their best to admire Martha Hodgdon while Elmer Hall, the political mistake, was discussing the League of Nations with Peggy Kinsella. i'Cec" Merrifield and Emilie Baca were starting out somewhere Qwe wouldn't attempt to guess their destinationj Gardner Surface was concluding his date with Ferol Stark while in the dis- tance could be seen her next datefMcDavid from the Delta Tau house. In Walks Elmer Ker- shaw and his heavy love. Knowing how "Kersh" "fell," we concluded that the Delta Gamma house was a dangerous place for us and left on the run. 1 As we stepped out the door we could hear Maurine Frank and some of the Pi Phis carrying on a "session," so we decided to make that our next stop. Out in the yard Tony Bundschu and Ethel Wakefield were collecting mosquitos and chiggers. On entering we bumped into none other than Jeanette and her dizzy Sigma Nu friend. "Bus" Colvin and his political aspirant were talking over the future of the Sigma Chi's, but, strange to say, they finished before We got into the next room. Ruth Belcher and her latest crush, Al Lobban, were occupying the little seat in the corner, while on the other side were Margaret Fithian and Harry J. talking about the "Sheik of St. Louis." Disgusted, we left. By the time we reached the Kappa house the night shift was just going on. Bill Armstrong and Watson Green were just leaving as Harry Westbay and Eddie Royster entered. "Bun" Browning and Maxine were carrying on a monologue on the steps. Prewitt and his campus iqueen were talking about nothing in particular and everybody in general. We Started down in the cellar to see what the rest of the girls were doing, but just about that time, the phone rang, someone called for Edith Arcularius, and being afraid that we would hear something "that we hadn't ought to," we lit out for the suburbs to visit that famous national fraternity known as Kappa Alpha Theta. Here we ran into the funniest looking specimens of our whole journey-both the fellows and the girls. Alline KSmith's usual box of candy was on the -table, but much to our disappointment her minister friend was not around. "Dutch" Kassebaum and his social climber were sitting peacefully looking into space. 'George Walden was just leaving by the front door as Billy Gilges entered by the back way. Dave Brown and Shirley were parked in their usual place on the sun parlor. Larry Robertson and Katherine Morgan were talking about Bil1y,Kieffer. Myrtle had just told George "good-bye" and was getting ready for her date with the other George. The door opens and in falls Irma Bewyer, Dorothy Limerick, Gladys Carnahan, and Freddie Trout. Thinking this our cue to leave we busted out the front door and bumped into Bobbie Swisher and Frances who were just getting out of Frances' car. , Going down Rollins Street we decided to turn up Hitt Street and take in the home of Mary Houk and the Chi Omegas. From the exterior one would think that this was a blacksmith's shop and going inside one would not change his mind much. Naomi Kirtley was studying in the parlor. Erwin McEwen was entertaining Mary Jo Turner and "Mickey" Dean with tales of himself and Napoleon. Vivienne Hargis stopped roller skating down the bannister when Ashleyes Benson walked in,the door with Margaret Boggs. A l Turning to ourilright on University and then -going down College Avenue we came to the Columbia Insane Asylum, but better known to students as the Tri Delt house. Naturally, Bill White and his school teacher were among the first that we saw. Then there was Phil Bohn and Frances Carter who had come over to learn a few choice songs. Spread around the house and Page 507 Page 508 parked in the various divans were "Rusty" Baltis, Jack Harris, Jimmy Foltz, and VVynne Casteel, some of the younger spirit of intellectuality. The A. T. O. chapter was surrounding Julia Cornish who was easily keeping them awake. Virginia Keith and Lucille Rothgeb were testing the new pool table which was sent from the Phi Gam house on approval. Coming on around we decided to take in the Phi Mu house, famous for its annual House- warming. "Nig" Wagner and his News grader were parked on the porch, while out in the little Ford was HFlo" Marshall and her clown from the Pi K. A. house. "Zud" Aldrich and Marian Reed had the parlor reserved, while Virgil Wyatt, who we had seen earlier in the evening at the Theta house, was dating with Maurine Crosby. "Doc" Gale happened to be in town to see his fair lady, and "Bumps" Page and Dorothy Stevinson were starting for the Beta house. Then, of course, we couldn't skip the home of Gladys and the Gamma Phi Betas. Some- what different from last year, Gladys was holding down one of the divans and, no doubt, thinking of the good time that she had had last year. "Forrie" Fowler, grinning with glee, was alternately blowing soap bubbles and double shufiiing for a large audience of admiring girls. Horace and "Alph" Krause, a Palms' meal ticket in hand, were telling the chaperone about their brother's embroidered yacht. Cordelia Bruns was demonstrating for the benefit of Nelson Jennett her forty-fifth hurdle in "Fascination" "Sailor" ,Burke and Margaret Huston entered as Freddy Taylor, Margaret Graham, Elwyn Bridgens, and Jimmy'Price started out for Mr. Leonard's jubilee. ' Gaining courage and thinking that we could go through the War now without getting any scratches, we entered the old S. A. T. C barracks-the home of the Alpha Delta Pi's. "Doc" Krause was over to pay his weeklyvvisit to his fair one. Art Bond and his latest 'were starting to the show. "Rich" Coburn and Billy Kemper were politicianing, we guessed. Jimmy Murphy, manager of Pecks, was, ofcourse, with Lucille Peek, while Nell Simpson and her A. T. O. friend were playing marbles in the middle floor. We concluded that the rest of the sisters had 'either gone to the show or were studying, so we might as well proceed on our journey. ' Rounding the corner we came to the "hang out" of Ben Stinson and the Alpha Phi's. The street was lined with cars. Art Meade and his tall friend from St. Louis were in the Ford, while Gene Diesing and Jim Ida Smith were a little more particular. Then Sara Catherine Tandy and some of the inhabitants of the darker regions were sitting out in front in her car watching some of the Beta's frolic on the green. Bill Leavel and Dorothy were starting out for St. Pat's Ball all dolled up like a million dollars. Theodosia was waiting for Ben. Nelle Gwynne, Cora Mendenhall, Maxine Heimbaugh, Margaret Hudson, Florence Hein, and the rest of the chapter that we have not mentioned were sitting around the fire place discussing everybody from Cornelia Compton on down. . Stumbling across the board walk of the white campus, the pride of the University, we neared the homesteads of the neophites of the Greek sisters. When we reached the Alpha Gamma Delta house it was just about meal,time so we didn't see many visitors. However, this was the best time to see the largest number of girls. Flora Baker, Lillian Casebolt, Ruth Cook, Georgie Jennings, and Mary Matkin all registered a look of hunger. Jessie Helen Sims was practising leading yells, while Sylvia Littlejohn was running away her date, "Doc" Miller. Getting hungry ourselves, we beat it down to the Alpha Chi Omega house. They were just sitting down to dinner and asked us to stay, so what more could you expect of a poor fellow? Florence Meisner and Agnes Thumser took us around and introduced us to everybody that we did not know. The first half dozen people that we met were named Morrow. Then, of course, we already knew the sister's-Meta Vossbrink and Johnnie Lou Lake. Before we had gotten through dinner we knew the whole chapter quite well and had decided' that we wouldn't mind eating there regularly once a year. Well, it was a hard day, all in all, but nevertheless, we learned as much as one would ordinarily learn in one year of just straight school work and we decided that the old school wasn't so dull after all. fi Page 509 ,46 'lfdfqz 1 V3 W M Q m if. r U I, yx, I sq ,, I . 1 i. 5: H IE 'r 1 .1 I I, 1: H 55 M I I 1 I I N 1 S E I Page 51 0 m'5 :nw -f - V - V- V V Hx 1 2 V, ii '1 i U 1 N , H i Q W WK V A 35" , , V W f f , gg f P f gg K M W' we wg? we S, is 2 W A.: 9 Q24 Q 4 Q v 2 ,QW QR ie iw 32 is M ' QQ , 41 .9 e V 'v X 1 N ff K KK QM? K Kg, gg, f? XY gg mga 2 2 Q A, 'wx , l y a g, X Q 4 A, , W5 M 2 N I kj 5 V Q M5 , V A M 222 2 ,V 3 mj V 5 ,V -f.V .. ' -V A 'Q in K 1 V, W by ,X W W Q X K X sf W0 if A Q65 E f E t 1 E M Q MQ, W bkifi fgwg ?2 A X ! m Q W J YW 93 4 4 s, A X X: H !' a 1 , U 1 Q 1 5 3 Q f n N 1, ' in gl Y H U X V 1 ' iff J . 4 5 ik A I 4 Y x V, Q, N J , f ,, V I w V A 1 f J1fxsa2s1i15f" M MM1f1?f"'e:,-WW -'-- W-ff' ,Aff :5::.. '4 '.,1:"f' 3E'-' K VW? Q "h SffM','f?fQWf5Mmm,,M2 ' xwfeiikmvw M "" 'K'?W"?.25 x-ws?f3wU43,5'ff9?t W sa 1 V ' ...V . .M , ' aw 1 ..,, -..M F 23 ff:. 2?5'1-Y-M '- fNff- K 'YMW"i 'lg 'K AKAMKK Q! AX f W --"1 'A' N A V m.' f V V ,f 1 7' w V , Ti, K , K I Q K , K K K ' -K K V, K1k.Kj WKQKV ,-L' . V ' s V f V V gfifii g, SML 1 Qflsif gw4QgfMQ asf' Q g 1 iIQVi?2f'1353f5W'2f?fiih,'fnv27,Q' , '- 'i f K 'Y I'-5 5 ",'J Q- X fu, K' 'fl L-lfV'f'c ff? L.V, Vx ,X V. . V47 wx . A V ,SW , K .?kKbk2.,,i,7.12.2 gg., iiyyl .W!,ui ,vK,VK SLAVE, ,KVgf1g,J4QZ3,,4,4,3w4 K 5 ,'iaw?f+e , 3W'z:?4i, l?2 Y3fFmf VW'fAW V+' A V V i if QAL- 7 ' I 4 ev iffvlfif Q, ' fV ?- " 15 Mifi-9, Q1 MJ 5+ 37 i 'P fi'-w,,I3i1,Lf'v'fw', QMQ5 Q ' E ' K, j 1lfi'2Wg"fiV-V,',f,V 1x ,' 2:4 ,V V A HWS E? 2 FA f V Vi' 1 V k 'V :WR '25 fi' , , ,. ff 1 ff M V 135 'k3fTN,9f1EiV9f iifff 11 '-V ' r K ,V w - ' f f' ' "FNS 'jf' ,i A K' ' , , MVA L iff' ff? A .'A. I l"V1f'if MQVQYTsiLff4f55Af'M+e:l1k:,,'VW,4V "'?:12hw, , , V ,V ., L, "A-"G'swf W.9C,Ls:'?'l, Q- Zb.41V.f " A " Q 'W' xf., V ' " . 2, K . " ,UM 'fjilk ' 'V wa- Y in wi , '3"Q""Sf'jiTWQ'kiT K' V Ni Q , ,Jr - ff '2MfV Sffm1?-2. ',-.' L 'La e QLSVYVVV VMS' aa -Us H ww41V.,wffw W,V,Qg5g:gQ,fm1Q,m51fz4mf.um.i1,w4v-114,.V 1fw!f:.m,.34L-WV ,g VVW,K,,f ,ff g-,V f, K Ay 14,241 Q?J7i'ii?5t' :FUQ-1if3CrgQ,Q,5 li ' 5vf':"3'?W'-iw' +A? M, K, H I ..KK,gf, .WV L, ,L K it Qi, RMK F Qw,W,'wegQffi9'5g.VaV-5 W-Zi5w:.L9,QFQ1.f:2147?,f'2i'Qfxi ,KW I V 'fl If l,1Vf:f-Z 'L if , K' A ' ' " l W x ,, V V K V, X , MEM- ",h V wliff' 'Qh ,V ,ffm . ' " p'tZ.m:4, f V f A EW 'Z ' , ' 1 , ' ww " ML? g-,fp Kfgwwgv ww V. wmfgs wf '7,2-iiiiqaiih-ifV4fV25K ', 'V 3 3" V ', - H 31 , K V ff 3, , ,f sfQf,zL:VVg,LvVfal:i?9 'f??g5?f?w2s -.', K'-, U, ' ,V AU, cm, , V K K , , ,',' I k5.f,iI?fflwQfk7 V ,E ',', .lla Q- Q, if 'VJ 5,41 - .V ,,,'K', -'.' xl. I fi 4, , - 'Ki'Z'l22f A ,, ffij in W LW '3M"" 55,55 Q,,.7,,,,,,,3,,,,,..,VLj X ,,iL55,,3g5fKg545Q,,.,g,4,5,Q1,,,Q x , k.,r f- ,V K' ,- - VK.siK1,, , , A 'W 4 f I 2 , ' fk:Q:"k,?TyTn-7 -dlfi ' i q ' -CQ, Q duff I 1 wwf. V K f V f, 1, , -V2 x". in fOf'f'lf"W V A if fw , lV?21V'faf1,,,z,.+ v f if g ,rd 3 v , V 1 eg 1,5 K, ,my ' 1ww1ifw?W - . ' -, I f,, Utqfn2,f'Rg,i, 'yx' s14,Lf,,.5 ,V Ni' . " A - " mrffm , Kf'f-f"i'F:p:q,iTbgivffg-V 4." J -"- V 2" A f L-',,g, A ki,9Vf 1, ax K .1 Vf Q'-, 'K L ,, 35,55,fqff,fw1,ijy1,-xi,Q Q,3173?7VZi'gfi-fgifgfjw LV-. QV K,V ,K V i K- K, V ,K,, " 1 KKA, 3177uTf'MXfi1 'K hfQS.,,g" fl' Wgilqfj Vffisiht ' ,TV f 'ng 3,12 5'PZ1:1',iV'51'Q'1'l7Q":12g'g' '7"h lftiF'?aKfj2",1,' 'g Key 'wg ,A,a,Lg,f'-A-ily fK,Vv,pl, lgx' Q ' , f V- 'L,- f4f,jKf,il9:5gxj'Qg,4Kg,y2A fmQf,mgf'wf1,,,,! 2':"P'W 1 Q ,e f3'f:'4'l ,mk, 'V VV, ,fy ,gy x V f , V M55 ME iLf.Q',if -"' 'f-f y V' ' , , L ki 0 W- K ff gg, ,,',i'5,-4M -W41,m1gL,Mmw,,,Lg .,. H , MMQKK -, af. 'KL -K ' , ' A 'z 'Ti fE'WW,llT?7 'WQ7""' ""- B-f-' L "X" " f 72 V f , , ,,,, I ' , 4,2 , QA Ww w V V Y -Vw f .. fp '. my - K WV, f, , W " X Q - ,Q E , f V A ,gf I3 V 7 f f ,,5'?y S.1 ' 1 E29 15425 aff -'- gf: . V .,, a Zi- V, , ' 0,3 ,ima + iff 4,01-,f2.f4-V , , sw , A , S 1 , V , V , . . .,.- ..,. .,,. . . , V. I . , ' i 9 V 2 Ki qw X, V! V 432 , , f f E. V iii 5 asf, - V N - V' 'wwf V::1:mf" -'---- f --f wp ,V2:r1zwffw,Viaw' If , , Page 511 l. E i v 1 2 5 Y L Y f 1 Q 3 , 6 i 1 . , l i I if I 1 1 5 E 1 S 061.6137 , , Richard Scurlock entertained at tea yesterday afternoon for Misses Mary Belle Mundy, Alline Smith, Cornelia Compton, Cleo Bankhead, Catherine Bell, Marie Gurley, Louise Bostian, Florence ,Hein, Florence Meisner, Margaret Huston, and Oliver Brackett. The house was tastefully decorated as the Palms and booths were strewn about the room. vkflfflfvkvlfbif Kappa Kappa Gamma will hold its annual smoker in the Recreation Parlor sometime this week. Beer and light wines will be the refreshments. akvkvkbktlfvk . Sigma Nu announced the initiation of Harry J. Strassburger after three years of hesitancy. Decorations were strewn distastefully over the room ornamenting it beautifully, if not a bit superflously. "Doc" Daniels was draped artistically over the door, while Asbury Withers, Roland O'Bryen, and Leonard Kassebaum acted as floor lamps. ' Pkvkvkvkvk Beta Theta Pi threw a line party following their annual hog sale at the chapter house early Sunday morning. Considerable originality was dis- played in the selection of the pro- grams which were in the form 'of a bucket. A delightful soup guzzled melodiously by old 'Si Turner fur, nished the music. Pkvkvkrkvkvk George Berry, Dud Jarrett, and Al Bunting motored to Jefferson City during the week end. Page 512 Dinner guests at the Pi Beta Phi house Sunday were "Pat" King, Charlie Ellwood, "Red" Jeffers, "Tubby" Leonard, Sailor Burke, Jack, Daily, ".Slats" Ridgeway, Sam Smoke, Karstetter, Grant Forsythe, George Stroud, Jimmie Hopper, John Paul, Henry Saterlee, 'fHonl' Martin, Ray Emerson, "Doc" Taylor, Joe Janousek, Percy Klass, Dorn and Cloney, and Kirtley Baskett. Plfilsfliflfvk Kappa Alpha Theta announces the pledging of Miss Dorothy Doughtit and cornet. ' Plsvkvkbkvkak Gamma chapter of Chi will hold its 'annual meeting at the Delta Gamma house next Saturday night. FIC FIC 24 Pk :lf Zeta' Beta Tau announces the pledging of Michael Rosenbaum, Isaac Snitterlitz, and Emil Eisenstadt. Pkvkvkbkivk The Sigma Chis will give a fare- well party for some of the departing brothers tomorrow night. vkbkblfakvk Phi Beta Kappa and Miss Burrall's Bible Class threw a beer bust on the golf links near the observatory last Tuesday night. Following the bus the party adjourned to the Tavern Pool Hall where initiation was. held. Page 513 ,F-1 X , W . I1 L1 , 1 1 . V I , , ,, Q U W , P r J , 1 1 , Y P l l 1 A i I i I 1 3 , 1 . 3 N, 1 K If I. 5 L. Jw I ,X ls i AW Q" Page514 MA WRENCH APPEARS IN DISGUISEg MISSING FOR THREE DAYS Barber Ridgeway Finally Solves Mystery: Says History Professor Opened Account. Faculty members and their wives, lead by Professor Jonas Viles and son Jonas, formed a searching party late yesterday just in time for the VVabash train and after a fruitless search for more than fifteen minutes declared that Professor Wrench had gone for good. . After the party had returned and still no word had been heard from the missing Son of David, the R. O. T. C. blew taps and the faculty went to bed with heavy hearts. In the middle of the night, Mrs. Wrench called police headquarters and said that a strange man had entered the house and declared that he was her husband. Mr. King and the entire Columbia Police Force rushed reserves to the scene and found an unidentified stranger declaring that the bicycle is the greatest work of man. The police closed with him and were entangled in the meshes of a net which encircled his head. The news was relayed to various parts of the city and a committee of identification com- posed of Professors Max Meyer, Trenholme, Weinbach, and Hedrick declared the stranger to be the Missing Link. Cupidite Contest is Started Here Sororities Vie to See Which One Can Cop The Most Male Students. The latest contest for the University co-eds is the inter-sorority engagement contest. ' Due to the fact that so many of the girls hagg recently bethrothed themselves to as mghy lovelorn swains it has been decided to hold a contest to settle the ques- tion. , Girls from the various sororities being noted for their peculiar characteristics have entered teams. The percentage will be figured on the following basis: n A marriage ................... 1 ,000 points A real engagement- QWhere they mean "sure 'nough"j .... .... .... 5 0 0 points Engagement- . Gust plain everyday oc- currencej ......... .... 1 00 points Plain love afliair ..... ........ 5 0 points The following is a list of the sororities that have entered, together with their entries: Phi Mu-Dorothy Stevinson, captain, Marian Reed, Elizabeth Agee. Pi Bela Phi-Betty Howell, captain, Aileen Hutton, Ruth Belcher. Delta Delta Delta-Maurine Mays, captain, Julia Cornish, Betty Franklin. Gamma Phi Beta-Gladys McKinley, captain, Margaret Graham, "Pet" McClure. Chi Omega-Margaret Boggs, captain, Vi- vienne Hargis, Mary Houk. At a late hour this evening Pi Beta Phi was leading the race with a total of 15,000 points. Kappa Kappa Gamma was running a close second with approximately 300 points. With good weather and plenty of sunshine the contest is waxing warmer. The contest is entirely in the hands of the judges--Mr. Lake, the night watchman at Stephens College and Mr. Morris, Manager of the Greasy Spoon. Page 515 MEXICAN NESVSY WHIPS COBURN INP TERRIFIC SCRAP: BLINDER cARR1Es WOMEN v.oTE.r I j r Harbaugh Gains Around Right End: Maron A Interference Weak. Student Council Unable to Cut Majority to Less Than 19 Votes. A' ,liiil After the dust of, conflict had cleared away and the last tear had been torn, the Student Council ad- journed to the Palms and declared that when last seen, Lawrence De Muth, the jovial jurist, was elected Student President by 19 whole votes. Academ Hall was crowded with screaming women who were carrying De Muth around on their shoulders and yelling at the t'op of their voices, "Our sunbeam has won. Not only has 'he one, he has nineteen." C On the other hand and foot Coburn was seen galloping across the white, campus on a wooden horse at the head of a marble column of the Phi Delta Theta contingent of the R.'O. T. C. As the silent group of belated followers passed the Beta. house a delegation was" seen out on the front porch with handkerchiefs pressed to their eyes and 'shouting at the top and bottom of their voices, 'fYoo- Hoo, remember the vocatesf' But the contingent galloped on to the door of 606 where 'they were greeted by a mob consisting of Ben Stinson and Elmer Hall. Y While the ladies, the Sigma Nus, the Phi Delta Phis, and the Betas held a clam-bake at Rock Bridge, the disgruntled followers of the eternal and fraternal triangle-4Pack, Shan- non, Coburn and Co., very Ltd., Page 516 decided that there was something rotten in the ballot boxes as well as their campaign and called the Student Council into session. A After the Council had met duly and- unduly several times and made an attempt, in every way, to tear from De Muth the office to which he had been elected, they posted a notice that Kappa Beta Phi would hold its weakly endeavor sometime in the near future on the front steps of Academic Hall and report- to the Council what action should be taken. Bkblfflffkvvk PREXY's CHAUFFEUR srR1Ps ' GEAR. f Besides .poling thirty-one seconds and four fifths, William Saye, runner- up in the Vice-President's bag-rush, voted for himself, but refused to give any reason for his actionl , Saye says that he has already said too much and says he won't say another thing. He did say, however, that his campaign fund .was raised by placing in pawn President's Jones' banjo. Beyond this the only state- ment that he would make was f'I-lush." ' 'At a late hour today physicians reported him to be much better and he is expected to have normal in- telligence in three or four years. 5 1 ,Af . 1 i ,S E ,i 3 1 1 S J. J W, 5 5. , Z .mamwmxfg mm 3 s -K Q 1,5 51 1 Q A li E2 1 1 1 -. 1 211 1 . " 1 ' " ' ' 4 51 - iff' 'Z .. W -z,,Q?",7,f . vf-' J XL ' 5 -Vi- S, f 1-gi? "-XJNCQ' " - l11Wz':57 ,- 1. 1 . .. wi 'M . , 1 - 1 1111 1, .11 X 451 Egg 1 it :N ' 1 K ' Q' " H 1? 44 --5.5Wk "U1 - .... 7 Qs 1Z,.2f"9' 'f., E! K 2 - 12" I 2 V - ' 1 'w ' "' ' ' 1s .. , ..., 1 , . , ,111 , .,.M, , 11 WW 1.1 .. -1, .. 5? , W. if H .. ,, 1 Nw-af' - , ' Mk., ..f. ,A 11 ., . , ,. .. .. 4. .,,1, wr. . 1 ,TE . 4 f i , F A . , S - -. 1 '. f f, . . 1 f 1 , gy? 15111 3 11, ,1 - Sf M -. ,126 my h , ,ggs 2 i 31:1 11. 1, ,gy 4K Af 11-'Z' 5 11 1 . 3 .,5"'f" .1 . -1 .. ,, 4 10.5 ' . 76 1 . ,' f "' f - . +. W X "' , E., xg, N " ,153-4 , ,, . , f zviise. .. V14 1 JN ' '- Sf? 1 M V- we - qv, 1 ' 5 1 E5 - 1 Z- N Q 1" - A 'A m' R . " yr 1- Sv. Ax, -,- Hfyw 1 11 , - if -1ffZ1K15,4,1?f42,, 11 - , we 1. 1121-,R 1 JTQVHH1 , ,. M1 . ,f 'I M ga 41 1A?Qi:wg..,-f52'.Hw"' Q, gf," ff-h-1:11, !jg'U Q,' :az . -my Q A wignuwf- 3 , , M 1 '25, ,3:m1'f,:1XQ. 1. 411 lgwtfhf 1- -1,1 4 1 w1Sf'Q1?ig.w4g, '11 Q,g'5ZlE1:.Q 1 ,s f ,fkfiff whvzi .5-fx. .1 in I. t , Y, ,,. ,,, L ,WN 1 1, N I n 6 if !l,,,.fE,f4: My h 1y, .g:'-uws sggkg . 12 , 445 ,5 11-11 .jglbsev - ydgiagmffagwagi 1 , -E, fz'gf2,W,g'Xx--wg 11 fcf ' f f 1? ,6'-333 .f in Q.fiiggi12sSiZw 1 " 1 ,, wed' aw '-an We 1.11 1- 11 11.11261 -1 411 1. 1 ., 1 1 . Q4 1. 52915: 3 i! , 'xiii Y f?"3m!::,f 1 11X-4 "iv f -fwgkkla-'Q ' 5 ' 415.03 WQMA W 1 - I 14 'ff ,-Q M" Wi, ff 5' 'ff 13" ,iv fs . 1' xg ",-.52 x"- ,, iw N7"U5'QSF?4Wf" v eils: 3 1 1 F1 ' 1 Fl! 5552! ., 5 i 1 1151 .11 ,115 iii 1. 1 I 11 13 I 1 f -,' , Q11 11 , im E -15 11 129 1, wigs : mf' 1 Q -, 1 231111 1 1 sl ' " 'X if rg 'gf' 7 f a- N-5 1 ,Lx " - H51 1 111 3 1 13 ' 5 1,1 1.112 1 i- 15 1 Higf 1, 1, 1 Si f' 54 1 1 5 11' 1:1 15, 1111 1- .-5" 1 if ' - ',1E1s1-,151 132: 21' vig, Q, 1 , 1 119 J- Wi 51 1411" '1 ig , 1:21111 3151 js. S 3 1 1 1 1 12 1 E 5 5 -1 . 1 1 s - - L .. 1 p self 9 1 521 81155 S 1. 'F 1 f"'i i, Ib, 5' "' 1, ikitLfi"f7' 31 . 535 1 ' 5 ' 4 "' l'?' X : 2 'IVV' ' WZW21' ' 14 Q 5 'x 1, 1 11, X-LL 5112 .11 11 11,'Wf Qf.-I ,11 15111 il' 1 3113: 3 1 1 1,5 E 11 5 1 1 f1fr.N-wfw"'ff -1112 113 'I " UI' 1 2 N- 1,1111 , I ll 'EM 5 5 X ' I , . ,: .E 1 3 555 13133 11 , gs-S351 Ii " 1 'T EEZ' 112 .wi 1 556, V . .SEI Eg is 515, 155 5f5X.l.1i E1-Wg ! ,L 1 VE? PSN ' 'Hs 512 1 fm 5, .sg if 1g 153 1 1 gfsbfi 1' ' 11 '. K. ' is ' iq E21 ' X' 'X 55 1 1, i 1 'gsfi 1 5 - Y ?5E!i 1 -" 1f'- . 1 2 ff . fi ,'51 ' L 'V ,E ' 1 l1f gg gx ny ,232 151' 5 ei.-.. ,, 1 ff' -1 1 I E1 - . 11351, X-1,1122 - 1 1111 13,11 M 1 ,. 11 ,, jfwsisfawg fn ,, .X ' " 1. , 1 -'-.- . ' . .1 2 11 ,, -X HN'e:iy,4z?',' Qf'fv f1- 5-'1 1 E wi' -41,51:9.1w,i'W 1! ' ,5??s! -' E 131 1 'I 1 , ,Q ,UU 3:2 1311 Q1 if 1 Yyzwwvfezszf-2,425-' 12 1 Y- 1- 1 'U I 1, -1 -. we 1.. i5!5,iE2.Q 5' , 1, 0 ,,f, 11 1 f '21 57? gjffil' ' 1 . 1 -1 ,, - 1 .. 'S S gvg' 3 51 5.1 14 -'f zfi' SW s 1 I Q 41 xzvf . ,1b?1: EW- JW! 2 ,1 1 - Q 1 Uri-1 5 X X' - M11 ,,-NM?-N SQ! 1 W 1 1 .5-f w. Q15 ,bf 1 1 V Q ' 1 1 .S fe: ,1,, 11a2 M 1 'ff . -' 1 -. , 1 5, 1 11 I , 5- 1 Y -. A . F -" Rh, ". 'A ' xi' 1' ,251 1 '1 E1-WW'-"fi 'l 5 ligffg' 3113 5 ' EL. , , 51 45 E. 1' 'i 5 .. :sf ' 11- ! Q, 5 M1511 1 I f 1 ,1 3 Lil il M11 1 1 . 1 ,1g,z,f, if? 1 S1 151 1 1 5' 1 ,3g1H f5 1g 1 'i 1i? 9 I1'1 ?-9 ,122,511 xg 51 11 i f 1 ii I Ei 1 ,5 . X1Q ,111g? Eflfgwf i 11 -1. S' I 1 -1 1 3 131111 1 I 'Q .1 113 ,f 1 ' , . is egg . 13 4 1 5 '1 .' 1- 11 i 1 A wid' "f, M 15 1 E. 7 lr' 1 H" 1- -1 x m " V .Q '1- 1717 51. , 1 1, .. , . 11:12 f ', -' 'Lf E - wi 1 ,f " 11 1 -, 1,- 1 1. 11, E 5 13,1, 1l'1 ,,1 12 14,1515 5 'sg' gi1 ,,. A K , 1!i1 g , 15 62115 551 s 11111 1 '15 Q 1511 1 1 ' , I 1, 11,1 digg, :MQ , 1 ' ,,ff , 1 , KA, 112 E1 'A 1 . . 2 Xmmkf 1' if ' ' ,011 iw 2 '1 . , fi- 11 1 1 1, 1 .1 1 1, 1.13, 1 111 1, 21111 4: ff-ffl ,M-iff. 1 ., if f' 12 .W L1 .1 11511, 1, 611 , ., if 4 1 - 1 111, 11 I 1' ,f,- 1 M1 1 15 E1 11 12 f E1 wife' N1 .1 ff' A 2"e15z.i 1 1113155 41 -.i 13.111, 1 . 1 .,,1f,:., 4- - , W, , , U M, ... 1 . 1, ,. QW, W, .... , 1, .111 .QW 1 , 1 1 Q il M1 f - ,Z .1 ' - nz 11:1 1 51151 IQ '1 f ,911 r- 1 1 fa i 1 1 ,1 E E155 , .811 -11 . 1 , 1 jf 1 'qi if 1 125517. V 11? 1 5,1 , , 11 - - .1 -ww-1-+.,-,hkgf-aw P, , K "5 ..,. 11, 211. , 1 -' 2 5 .11 51 15 P' L B' 11, Q, 21, -1 , f 1 ff 1 ' ' ... 1 Page 517 Page 518 Second Team SPORT W. C. T. U. Defeats Kappa Beta Phi in Final Series 19-0 T. N. E. Triumphs ' Coburn's Delivery Poor, Fails to Show l Form Expected of Him Kappa Beta Phi AB R H O A E Coburn, p. ..... 1 0 O 0 O 19 Stinson, c. ..... 1 0 0 0 0 19 ' Wyeth, 2b ..... 1 0 0 0 0 19 Sigman, 1b. .... 1 0 0 0 0 19 La Cossitt, ss.. . 1 0 0 0 0 19 Lusk, cf ....... 1 0 0 0 0 19 Shannon, lf. .... 1 0 0 0 0 546 "'Peck, lf .... . . . 1, 0 0 0 O 300 Rusk, 3b. .... . . 1 1 ' 0 0 0 0 19 Kappa Alpha . A CVVrong Fieldj 1 ' 0 0 0 0 19 'Peck substituted for Shannon. W. C. T. U. ABRHOAE De Muth, p .... Johnson, c ..... - Compton, 1b. . . "Turner, rf.. . . . Bunker, 2b. . .. . Smith, cf ...... O'Bryen, ss.. . . . Lockwood, Sb.. . James, lf .... . . . a':Beta substituted for Turner. Both right field for oncel 1 1 19 0 0 0 1 1 19 0 0 0 1 1 19 0 0 0 1 1 19 0 0 0 "'Beta, rf. .... . . 1 1 19 O 0 0 1 1 19 0 0 0 1 1 19 O 0 0 1 1 19 0 0 0 1 1 19 0 0 0 1 1 19 0 0 0 SUMMARY. Runs-W. C. T. U. 19, Kappa Beta Phi 0. Hits-W. C. T. U. 19, Kappa Beta Phi 0. Home Runs-De Muth. Beta. Two Base Hits-Compton and Turner. Double Plays-Coburn to Shannon to Coburn to Peck to Coburn. Wild Pitches-Coburn, Kappa Alpha. Foul Balls+Stinson, Blinder, Gilges, Milton, Saye, Peck, Shannon. Left on Bases-Phi Delta Theta, Coburn, Stinson, Kappa Alpha, Phi Kappa Psi, Wyeth, Sigman, Kappa Beta Phi, LaCossitt, Lusk, Shannon, Peck, Rusk, Phi Alpha Delta. Stolen Bases-De Muth CWomen's polls in nineteenth inningj. Umpires-Brown at plate, Wyeth on bases. Time of Game-Two weeks. Attendance-Noisy. Weather-Um settled and warmer. - N. I T. P. HEADEN PICKS ALL-SORORITY FOOTBALL TEAMS Two Pi Phis and Two A1pha,De1taIPis Make.First Team C First Team EDNA GENTRY A X SZ Right End . CAROLINE MIZE K -K I' . Right Guard . MAURINE FRANK, Capt. II B CID . Right Tackle KATHERINE MORGAN K A 9 . Center . . FERoL STARK A I' ' Left Guard . MILDRED DEAN X SZ . Left Tackle . HELEN LAMON A A H Left End . AILEEN HUTTON II B CD . Quarterback . ELIZABETH UPTON A A 'H Right Hatfback FRANCES CARTXER A A A . Fullback . . MAXINE HEIMBAUGH A if Left Hatfback . . ETHEL WAKEFIELD II B 111 . - IRMA BEWYER K A 9' . . MARY TIBBITTS A I' . - MAGGIE WASSMER K K F . MARIAN REED fl? M . NELLE SIMPSON A Q K . . MARY BELLE MUNDY K K I' NELLE AMBROSE I' Q B AGNES TI-IUMSER A X S2 . BILLEE WARE, Capt. K K I' MYRTLE STEWART K A 9 Page 519 Page 520 A ,-A fx f-P h-'tr' Ci , 4, Z f 'N "' NJ'- N' - X' - Z' . Z., 63 ij'-im? J 1 -5,-:J F 'ID lxigvxx ,, ., - . . 'H ' , A - x My ,... - mn. ' - V mf '-Qw eii Q---f gba -v m V - .142 H- K 1 T --:y -Jgsif ... grin? U5 'lam e Q' 1ll' , VF . f -wa - , .. mb .Y . f Loo" - 'IT' 1 - 9 0305- "gpl,Lli,v-- -- -77.-,U -...V 'Ext-aylnf-5,1,,',1-lun-ieaiygi ' auuuonsmmmcrnzannzan-nmuapammmuc .:-,,,,,:,,,,,:,h , -- 1 W -A . fue , ox 1 -, Chan ff 4 .,Q ,pf M 055 1' ' f lon -,-HE :' 1 AFEW RGS TRY '!.-,f jf' 'TOGO K5 5 5 E E if "Auf I wvnv-r" I ' Y j,,,L up umm- ga A, , , , A 4 ,dn fre jl , ' A5 SEEN BY GSWALD , 1-,IQ-HA QTHE QQNBUQTQQ ag W , A ff f - MH HIC!! HQA Y :::,.: :-:,x:,"' ' v : 'ru . V Y . - l lm, ,, Q! , 5 fm ,, V "H 'ff' , 1' 1 '-P 1 A 'QTL' f 'Q YMZXGQZX44' , ' I FLM Q1 ' gif? ,, E. ..., . E "'f' 1. 'H Eli: im W v! "PET " ' 'fm-fw'2Z,.N-,, - . ':f--v-um--2',,jjg'r'1-g'gu,gP"""" -ri-'E EFFIMIZER5 I X X Y nmuvvzex' S suuu fnxw me R Tr! N PRNTEQ -f -- - r qi FN 44. 11-az :sa , f f nw. X L Q . i uiiiif z. i . If ,L A, , V 1 X A Q W , wif., - ... L..,.L..H -,.,.,,,.., -P ' U Z' 7:25939 ,X at AvPzm?s 1 ' WMK 'inusv nal1:lAfs3z712a52"B H I inf? ai Qwgfgrnuo' A X V vvAu1.?se1.5L X f ' -L 41 H on f fw ' v 5 X .. r . --1 J if -a f H Z , ,Y I ",, - at 4' gig - fa e.. vnmmumu' :ww mws H na-mm: FRANK 'w ' f . . . I-.M www- -'vmm-f -mm!" 'ligg'-'591-' 21259-P-5 naman HIYY iuillill ld WETZFL . K -rn-4 '-r - ' fl A . K f ff,1Lx.12El'v!E.f fDo1Q11xn4EnQTf:Dx?X"HEQzof!"! X 'E B12 f?"'HlYE k- X x f Q wwf I fax N., Sl H N if ' 'ff W4 f - Page 521 Page 522 BRANHAMQ BROADWAY AT IOTH Wearing A ppoavfel cz n ci Mollinery for "The College Miss" Featuring "Sport and Evening Wear" Styles always are the latest. Quality considered, our prices are the best. Marinella .Beauty Parlor In Connection BRoADWAY AT IOTH BRANHAIVVS Q Po 523 l 11 N! 'w X1 3 'Q I 3 4A r l 5 MM S I-IOES A D HO IERY Soo BROADWAY COLUMBIA, Mo. M5 -- X' ' A 4-ff 2 ,f - 'f A A 'Q LAA. ,V ' A' nf f A F154 fl 1 .4fbf'Vffx'5:z2K,'?iQ,f5i f. A:..,W'Ei,f'-"YQ "-:i,1:.f -z -f 'W' f 13' ff'-"J -'ffbffi 'I' f'5:V'WVf' ff":n't'ni'vCQ11'fV'W ' '4'55'Tf A5547 'H 7 '55 5' p'5ff'Sw2,?',zfiFE, 5 'f'?jwfw'?ff ?i'7'x?"1i5ffg f'M?,'0T A "gQ,J:ff,? Qflfgl 9 ,054 - , ,,.. ff If fy A ww - My 3 ,Fx KMA 4 , Q.. 2 mrs Aw, y Aww W V V V f I , - QE f ' - f,LgwwwMhaifggggwziwxyff.:f?mJ,7,1qx.i,:2.f,Q ff Am Zpa,,3ym 55 f 9 t -fff -p' -f ' Z2 1-sig, f gn eg 1' wwf, ,A f, I f, X f i , Q4 fe ' -A :WG WA I -f QU 'L-w:.jQ lfteyafff 'f "af Afzwfyfk ' wg W-if www wVmQ,f4fw4 .'f'-ww WWW NL pf 7' fm A A 1 Gif, , ff A-Sf' A 4 5' .A n " W A -f w'g:,w,af .4- 'Y q -f A y 5 f ,L X l . V+, ' fiv K iki 05:5 vw Rf ' ig, fl . ' Sfi mfr m u wfaw ,1 ff .f"1.? f"' ff "f'W"'ffW -56157. W ,V .WLHO 9'f 'N " 'Env ' '1' -"' ' 'TEVZ . f Wtiffff avff- ,, ,- ffm-'i -W", qlfiw. 'W iz? ' P7 iv 4 1 ,, N Z, H, ,743 f fkAww1mm, f337,w f 4gfwv1 eygrgq' xv -- AM , 51 4 3 A f 4- f H: 1,54 f -Q 5 Q 4. :ang 3314 ,W ,. ' 4 ' ef rf 5 ff l, 1 -21 f 'Z iw zyixlfil-w'Z2 'ff 'f wan, "f 1: A ' Vw , ' S 1 21 fi A g Q A 1 f :lv Aw- .1 1,e::1'z N -mo ...W Q :ww ,g::',-,g.fQw ZW ' ,vm-.f'v12:1f1g,sgii,gg 1 'ffa',fn. ,, ls.- A' n fs ffs ' A S 1 ' 3 ff M ip N f - -. ,, M., Q A K ' m f 1 I ! , M . . A .A ,, ,Q gf ,,N,,ff-,Arai A,,1f,1 .ifffffvf 1' fx , , Afm,,.W ,z,',,.Waw4- W," ,f x 5 4 A J , f f- s 1 fi j M 324 , 3 U m f gf iff p U 2' A hub Q 1 A , Ava , xisff f f? 'fw d f h ' KEQfH'H E"t'a?Qf?2:5E?5i A J . fig , W A L L SQ . 2 ,9-L4...,4gAg TW, Y nf ' " M-wggA7,i,. QW?-W -ff- 1.1. M SSH? BR . H012 HGSIERY .REPAIRING Page 524 xr , I V . N QOWHTS, Yxmmxqmiixfrkf . 7 df ld? 5 EQOECLTLLQI fi, new EOE. KRAGKUYJ 'wmivwc9 'Oily susgnsvwsi fniCXOJLL3xovNOX 0001.1 womcieigvw ' no ow lil. Qv Q SQA 28 SEE Yxmfvxvi SAVE 3c1vw2fiQcETYfi'9?V Qydfq QHQC9 ixvgafyiiixe ow ww new CM'ESSCQ QiTQVACIX1f ' 'YVQQLSZ Q Q 0,3 LOWXQCZES ii: friufdqyoif- ZQJ' KYQNYU Ouib 5. YYWE CYS? EX CYREKC- Lxm l4mgQ5Nvc?m U52 im -. X-euwwjbwx LQSQYJTA Wwawil Q Wh 2 T5 Tw 5234255 , goi?vxJXS3lQ6YuvS3NCiiCx QCIZQLQSAW- . C, QWTVE Qckox-0,94 2 1 Qlmibomnwti O YNELJJ ,-5,1-5 Li . 1 1 I 1 Apparel Ernphasizing R The Charrn of E Youth is especially featured in our extensive collections of all that is new, correct and smart in Women's Apparel. With new things constantly arriving from the foremost makers, here you are assured a selection of latest modes , in frocks, coats, wraps, suits, furs, lingerie-every kind of apparel-and at prices consistently low-quality con- sidered. A To the Young W oinen of Missouri, We Extend a Cordial Invitation to Shop 5 Here When in Kansas City. ' I . l l 1 1 1 III2-I4 WALNUT, THRU TO III3-I5 MAIN ' DEAR GIRLS: Remember, we always have' not only the newest creations in hats, but also just the most Broadmore Inn CoZu1nhia's Popular Eating Complete line of Corsages, Van- ' ' Plan I ity cases, new costume beads, MEALS ' SHORT ORDERS l U and all the things that appeal LUNCH ICE CREAM ' l' h . to a gui fl-Jofgflglyj Open 6:30 A. M. to IO P. M. .AUNT ALICE AND INABEL. Corner Ioth and Broadway Correct Accessories for All Occasions ' 0 y 1 ' f 1 I ' , WffBfaaorH1ms - y x 1 "EoeryhocZy's Store" p j i Page 526 l There is a Reason for the Phenomenal Growth of Stephens College STEPHENS SERVICE SATISEIES Two iYears Standard College Courses covering Freshman and Sophomore years - of University. State Certificate. Strong ' Faculty. Modern class rooms and dormi- tories. Full information upon fzquest. JAMES M. WOOD, President Columbia, Missouri ' Pg 527 Ia' I ' .1 I I1 I I I I I I I ,I III II III II I ,. 'I 's +I ,1, 'I I I I . III WI I I I II :L II I ,I If , ,I Ir: III II I I- II5 , II III I II I II .I ,I III The Cblzmibia The Vogoe Shoppe Floral Company Exjful-U6 e I II fl4z'!!z'f1erjf --SAY IT Miss BYARS, Prop. WITH FLoWERS ephonem I 18 South Ninth st, I T052 GTX I Gmfff Yrs E. BR ADWAY PQWW I Shoes' , 1 TU SHOES P72665 e 'N I Nothing Over 35.6.00 ' I I I I I I I A FEW OF THE CANDIDATES FOR f VICE-PRESIDENT Mr. Morse, the Winner, is shown in the distance climbing a tele hone ,p pole. I P958 in I... - ...E tc 545, ,J y-ft-' . ,A y ,E if . I 2- ,I M n ' E .5 e Terr M fff.f-ff-ver' l ef' . aff, fZ'2z13F"gx':IKCr:::::'i9K - -QQ W'i:3-illfm'tf1f:.i::,uie'ff-v-,3,9!f' Tie-Iiigiiif--?3i4e7lj2"2-I ?..2r7l I 7 - ft" 5 12 4 '-'Val .Q -L.. ff 15 E L 3 , f?,g -5 3 I XFX a." ' flimf' - 'gaslfgif -I , .V .. ggi , A W W g, -' td 7' . 3 .. N 1-1: F -L Hgqmlwgw A rlrgvlw li at EJ f - I . ,,.. E ' as, 5 55, 51351 ,,.., f"ffpf,ffsfH-.,... if' 'fggggfiqiqgrgggfgii . f tf,r,ir:ar1is:il,a-:mf p ests- f , .,'fQ,5.fQ F30 Ctul. f'f"i-if-wii3'i'il I 'f -zniigzii :ft ' 'ffifilafllsf ' Stiff 'Dwi if gl 1 ffl 2??'f.!1a 3 WV" llc .el M be fi.. -B .4 ..-L -r QFQ... , . , 35' 4 f1:n.....mf.' fw-ffm-r-f-E+-I gl 6 Em- iw E-Y--rifle .A-.1 if a.....,...34i, i,a---I-...,..-v-':4.i,,leQ-R . l i . if 0 , , Fm, rr c .fwvjgfiaf Ai , ,Eng 3011 M wwf: 'Till .1 ffqv f L - 4, 3, . f f. . ,.f..e,..... K rm Q .,,."'V' g ' "W ,I-'ft ' gi ifvdfnu-AK . .- , If ,.., I mf: ff- - ' " W ' .2 Wt "' , ,..-1't':..M g,3"'Qfi"-mam , K,.......f"f.f- vhtv JKT .wh M i ,.rf"""'Mg,,, l f 4 MEN on .i3.,fm- gmac,-,.. .53 i Where Kraft Built College Annuals are Produced. HE HUGH STEPHENS PRESS, home of Kraft Built College Annuals, is the largest, uniquely equipped modern plant in the West, specializing in the production of the highest type of college year books. Surely there is something besides ex- cellent printing and binding, faithful per- formance of contract, and intelligent co-operation, that draws, year after year, more annual staffs of the large univer- sities and colleges "into the fold" of the Hugh Stephens Press. , Perhaps it is as one visiting editor expressed it, our "ideal organization working in an ideal plant, ideally located," that gives character to the annuals we produce. The orchid, rarest of llowers, is produced only when all conditions are favorable to its growth. The near-perfection of Kraft Built annuals is the result of careful craftsmanship under ideal conditions. The "Hugh Stephens Press folks" know what an annual staff is up against. Our Service Department renders expert assistance as part of our printing contract, and supplies the staffs with a complete system of blank forms, together with a handsome ninety-page Manual Guide dealing with the latest methods in advertising campaigns, business and editorial systems for College Annual production. Helpful advice and ideas are given on art work for Opening Pages, Division Sheets, Borders and special sections, combining Kraft Built bindings, inks and papers into beautiful and artistic books-SUCCESSFULLY EDITED AND FINANCED. Write for fxthnazef and yamplex to THE HUGH STEPHENS PRESS College Printing Department JEFFERSON CITY. MISSOURI f . f . , V., Aver- I 115151- A- illxwmf I Amwemm l X Y l 3-in f A Qefkl 1 f 405 Y Improved Avery 20 35 H P Tractor gang !! W W t . f llrll 4 ' Q :Dew lm New Avery 15 H P Tractor ll.. iiilx IW " f 15332. ,114 r Y 'Ef -def W,-ml' All I x,,F m4:Yb? ma2?x 52-Els: H i s ' M yr Tractor Hlstory The Greatest Event in Let Us Send You This New Book Telling About It Copy Sent FREE n w rmprovements and Avery Track Runnerwxth roller bearmg tracks You w1l1 fmd all these 1n th1s book and mad kmd of farm EW models many e refinements greater power more economy and lower prxces The New Improved Avery Lme IS really a sensatron Every one lnterested 1n better farmmg methods and greater profits should read about xt ln this book Especlally wrll you be mterested in the new Avery 15 H P 3 plow wheel tractor the only tractor wlth a two bearmg crankshaft and two gear contact draw bar transm1ss1on You wrll also want to see the Factor and AVERY CO. ,,1,,,,, OEM, Peona, Ill Branch House: DlSll'lbl.llDYS and Service Station: covenng Every Slate m the Umon 'I'ractors.Tn1cks.Motor Culhvators, Threshers. Plows. etc d1t1on tractors ln slzes for any work thresh1n speclal road burldrng tractors Avery Road Razers for keepmg unpaved roads and streets smooth ln summer and open rn wmter gram savrng threshers m all srzes motor cultrvators skrd motors and a full lme of tractor plows trllage tools and other drawbar and belt machinery Get the latest prrces on Avery tractors whrch now grvc you more DOXVEI' per dollar than ever before offered Wrrte for thus book today and get a new vrsron o power farmmg possrbxhtxes on your farm Sent free Use coupon below 11111T1T1iiTi11T Avery Co , Peona, Ill Gentlemen Please send me your ne book announcmg your New Improve Avery L1ne ' d Name Address WI Pa 9 599 f- -f A F- ' Q' ,ff , Q. Trikes" is M , nr f, rw, 1,-I vel fFerww,ssfTf7r1, ' JI lv xg" RQ' an f 1,1 " QM' 'ull' lil?-' A l Q K. L ' 13' : r igQQ K' - ,ml jan ' 1 lflfrx. l -- as ,En-3 ,, - ' H 14,1 'w snr Xu I -in ws L 1 fs. u ', 1' .g -ily, ..::s rl-eanw re,, - vwaxaz ' J' 'f-2' v hlg ssafwq-asMc,,ff' ,, . O I O I Q -, . Q r . W I . . u I . I . ' I I I ' - I .......... ............... . ....... . I . I I l ................................ I Q N : ANNIVERSARY OF REMINISCENCE I 'fi A The sweetest word in the heart of man or woman-Home. T h a t feeling of peace, of sedate joy and contentment, an atmosphere of good-fel- lowship mingled with the irredescent charm of rem- iniscence. To every "Old'Grad" and to every student pres- ent and future, may the anniversary of good-fel- lowship, the ' reminiscence of old traditions, and the beauty of the spirit of horne,be yours throughout the after years. ' '5 ' HARRIS' Millard 81 Sisson Kcmscu City'5 HOTEL SAVOY A Hotel of Character Formal enough to be dignified, yet homelike and sociableq The HOTEL SAVOY is a hotel of undisputed reliability -distinctive throughout this great west- ern and southwestern country, catering to guests of discrimination, satisfied with nothing less than the best-yet, the prices arenot much higher than those of many less desirable places-they are' consider- aply less than some other hotels of similar c ass. ' ROOMY, COMFORTABLE ROOMS EXCELLENT CAFES MODERATE PRICES Try our Club Breakfasts, Table d'Hote Lunches and Dinners jack Riley's Orchestra evenings The Exchange National Bank offers all lines of service consistent with sound banking principles. GIVE US A TRIAL YOU WILL BE PLEASED Page 530 Missourian Alumni-- A Last winter one of the metropolitan newspapers of the Middle West, which has a national reputation for excellence, gave a banquet to its alumni residing in New York. There were present magazine editors, dramatic critics, advertising experts, feature writers, and men high in journalistic attainment. A recounting of the successes of the alumni of the Evening Missourian, all graduates of the School of Journalism of the University of Missouri, gives an even greater variety of positions of trust and re- sponsibility. Among these Missourian alumni are: The managing editor of the Japan Advertiser, Tokyo, the editor and publisher of the Weekly Review, Shanghaig the superintendent for the Far East of the International News Servicegitwo of the chief staff writers for Europe of the United News, one of the leading correspondents of the Associated Press in London, advertising managers of a number of the country's largest enterprises, city, managing, and Sunday editors of large newspapersg owners and publishers of some of the best small city papers of the Middle West, advertising agency executives, feature writers, magazine editors, business managers, advertising artists. All are loyal to their first news- paper-their training ground-the Evening Mis- sourian. The Columbia Evening Missourian "The Evming Newspaper of Boone County" ESTABLISHED 1908 Memrber Audit Bureau of Circulation Page 531 "Taste and See Why" ' Are Distinctive SCOTT'S BOOK SHOP Books Stationery School Supplies 920 BROADWAY, COLUMBIA, MISSOURI SEDALIA, MISSOURI NEWARK, OHIO iWhen You Are In Kansas City Shop at Peelis When Out of the City, 'Order by Mail Peelis is a modern, up-to-date Department Store, ready and Willing to supply your needs. If you are already a customer of the store, We Want to continue to Serve you. If you are not a customer, We Want you to become acquainted A With us. Even though you live out of the city, you can order whatever you desire by mail. G E O B When you are Kan as Send us your nanle and ' ' in S ,addrcgiirgi vlsge gill REEF: City, make Peck'S your you , ec S 1 - l Order News Monthly meeting place GOODS GO 1 age 532 lo: z' cK'flfzg:Wzf1zz.5' FOR EVERY PURPOSE KANSAS CITY New YORK I209-II GRAND AVENUE l6O FIFTH AVENUE PHILADELPHIA ST LOUIS 921 WALNUT smse-r 6:1-r921AARcAnEeLoc1 ESTABLISHED l879 4 UNIFORMS WORN BY MISSOURI UNIVERSITY R. O. T. C. UNIT Page 533 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I AN institution is judged by the character of its personnel. Ev- ery student, every alumnae, and every faculty member is recognized as an integral part of Christian College. This policy has made it one of the foremost Junior Colleges for Women in the Missouri Valley. CHRISTIAN CoLL1iGE COLUMBIA, MISSOURI EDGAR D. LEE, Prfyident Page 531, Torfmifs 0 Jbfeffif AQ- V' D' Q98 lb f' V N 3 I XXX?-5. . l.-. ZF ' Hifi ' :ff ,v 'fxqza F' Af 2.555 a. -figfzi M gi ,z 'TF WK ,if 7' KL., y! Xia ff : 5 " gw rn ll' BLACK, GRE Page 535 N I c'QuaZity Luggage at a Savingn EIQEVENTH AND MCGEE . Books TFUHIC KANSAS CITY, MISSOURI CO. ' W S. M . ALTER ARS ' The Big Leather Goods Store European PM-51'50t0 34 PM day Repair Service and Factory Excellent Restaurant in 1 connection NINTH AND MAIN ' Convenient to All Theatres KANSAS CITY MISSOURI LINDSEY'S I' Diam 01ids Jewelry Silverware Statioiieffy 9 I 8 BROADWAY i TELEPHONE 58' I THE BEST ONLY IN CLOTHING AND FURNISHINGS Langrock, Hart Schaffner and Marx Clothing Dobbs Caps F Arnhassador Shirts for College Men ef Pg 536 71 l W - Good giggifl l Siii 'I .Fhrnhure Ein .f was new ref www I ' wr sei? " I tj, I ' eg5g,, r ngggqd .lJke big I JEEWLQ 1 I I than is I iii!!! . I I -y'--1 X '- xx ' 'te' ear 52559 ' ' I ,Ill Good Elgl ? ly - 'S-E526 I I' a s gg ll . I Ei I 'A Fnemif' - 12 1 al. I is-2 'E' ..:55: Z' I, l 'i l Mfffif ' it AW wane ewmwm f , affix - gr, Q, ee , V Ag Laytzng. gal f" F1f':' Q1-I., - For many years Parker's has been constantly enlarging its circle of friends by dealing in the better kinds of furniture. Some day you will want to furnish a home. When that time comes get in touch with us and let us explain how we can save you a material amount and at the same time benefit ourselves. We have furnished many homes outside of Columbia and would be glad to add yours to our list. PARKER'S I6 North Tenth COLUMBIA, MISSOURI Page 537 In our constant effort to please, We have Columbia Funeral A developed a service which We believe to be the last Word in efficiency . The T . , HOME Funeral Directors and Embalmers PHONE 1.04 515 LEONARD H. SULLE NS THOMAS C. PIPPIN 5 N Whafs Wrong With This Pict LET US HELP YOU LOOK YOUR BEST MASSAGES MARCELS MANICURES SOFT WATER SHAMPOOS PARSONS SISTERS BEAUTY PARLOR TELEPHONE 795 IOOS BROADWAY l P 538 'Il' ESTABLISHED 1870 TAYLCR MUSIC CO. Incorporatcd CENTRAL MISSOURI,S OLDEST AND LARGEST MUSIC HOUSE Everything fLn.Rcl1lable Musical A Merchandise Chickering Q- Ivers if Pond f I ""' Schumann , ,,,,, - ., gg ' '-" Erncrmn If E 3 Thedrnprco i i n 'N Q 3' 31 "' . ' I 1 ' T Nb' Fx Q I SLI mug! N 1 Xl mamma Wm ' ' I i H X W , 1 X I 1 5.4 ' I A T - 3:- Gulbranscn Cable Viczfrola Brunswick Radio The largestv Stock of Victor and Brunswick Records in Central Missouri .MU5lL' CDMPAN Y II MEXICO COLUMBIA MOBERLY FAYETTE L. T. RALSTON, President D. L. GRIBBLE, Vice-President S. F. CONLEY, Treasurer J. B. RALSTON, Vice-President F. T. NORRIS, Secrelary S P 9 5 9 ORIGINAL DESIGNS IN PROGRAMS Something New and Distinctive for Every Gceasion I Jo. GUY- MCQUITTY "Q UICK PRINTER" TELEPHONE 2249 I 91 1A BROADWAY Are you going to be one of the millions that statistics tell us live a burdened life, and pass -'a regretful, dependent old age? Follow the' advice of true friends. Practice industry and thrift-rise above the multitude. . . . . A savings account will help you do it CENTRAL BANK Pg540 Women s Apparel, Dry Goods Nofveltzes LERT to the Newest Fashron Notes and Creatrons, thrs store features youthful styles Wrth that dash and buoy ance so desrred by the young Woman of today PRICES T00 THAT YOU WANT T0 PAY 162 l f Xfhg MW Mfv Qew r+ e e lun conumsm mssoufu f4,m92'V Nm. 225.51 Ulf' f W ss 71 wav, MQ u Wwe M? ii. gf, fs we :QW WWW X wrluisziigb' 559, lg fee W NM WWE? Mr ,gms- W53 5i?"'j2 T , was-1? One of Our Canchdates Q , 35?-Mr-l 'A Sa-me Ma f 46 ZX on snnsn 5 I NE of f fs ers riooumns ff MLN' fl X f rw rips li 5' V if I Allan ' S Z, iw' Theres Lots of Joy zo Lzfe And 1f eatlng 1sn't one of the brggestjoys, then rmmy m1sses h1s bet It 1sn t the lab perrods or poker games or club meetmgs that one remembers after he has left college It's the royal spreads, Where good feehngs flowed Wrth the food It s the most wonderful of dates, where two who felt as one looked across someth1ng good to eat That s what everyone remembers about col lege' And the memor1es are rnseparably connected Wrth .IIMMMY S COLLEGE INN WHERE EVERY FELLOW TAKES Hrs DA EEBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Page 541 . y f- v ' 4 1 . 9 , . fe' f'A"W" "f ' , ' T """"' 'rrff r:r"Wf1:f":1vf'WW'ff'frrI-:fx"'-1f:'r"-':-'ff f::f,fr-nfsf.fvfq.f- N- ffv' NW--,--W two, ,X 45- ,,,,,,,,g,,. x , .. ,ff , -M- VL, 5235 My ,,N -. H 1 ff 14. Aix ,521 'silo fe1:':r- me ,wif ,rm ' U -:s'ff45f'Fr , f 2 f psy l - ,gg ,gf .mfr :J X -. .ff ea, 1-ss, '-sas , 'fefw :aw if-H' wwf'1?1,aWfI'1fw1Wrof' Nev wx.-11 Wifi Ewiniizsr ,. A f .... , - on 1 , Ma: wan -- f f ,,::s.,w .fr ,rs will sum'xis," J' wf"1i?P-,, Q51-nw: "awww A LV, .U fu, E. - yn- ' f X f ef 3, firm r fs. ssmszg ',L,,,i - . .E -1 A-Us .X ,dw H 'F .... U . --ss, ""' 1-aff? 'WU ff' J- E 7 f,-is o ,,f'.- 1 'fi 1' 'lu Wiimm ,::.- F5154 '70 .'.1.i37E"l f7.f.ff3L555ff755l-- U12 f:5Zi'l fkfiufk 15?'rw17t L.'l?,555ff1E:5.k-TSEWViliJf!f'5V Qo5ffiffF fvfw fiwil ,K 'f-- i " " 'T It ' ,- ' 3. , s H ' - , '- , 5, VW, Lg my LE ,,,, ,, 4 -get I ,EM f L NIH 4 X, H dl? ,Q1k,.-HM' :L trwfk, ts5i,,1-.1.s5'1:f g gg- '59, X..-,fn vo, - MIX 55334 5235331 Q5iggZ4j.2sLjJ,y,,1' Iffllw : ff' 'Iii iii?"-L, :'f1v.fzwf, qa112'wi"rhwfr43r f, xg A gferg W sg vff wf --tiwwf-1-..f ,f,, :ff ,J ff-I ,, X , T "T ':-.segwlro 22,22- , , , f V ' 1 " f, ' .- X52 " ff f"' f 11 71 ,'Q?'e' fsf- fn, 35' ,wif 7Y.T'5f:fy?-52fle,M Ee425sw4Z4EE3rrffli7 'fi . Tie .Sify ffifitff' il' 5 . E ,- -7 . - A ' ge 1. -. 1' f ,f 4 1.4 F. ' ' " - "W 5 T K 'K " ,, , - . , ' I 0 . . . . . J. . . . , . 7 - 9 1 tl TEH "Of the Students For the Students J By the Students-" THE CO-OP BELQNGS To Every Student In the University The Co-Op was organized by, and is existing for, the students. You can share in its prolits by retiring your profit slips and re- ceiving the annual discount, V Special Service for Students A favorablelocation in the base- ment of Jesse Hall, a courteous t clerical force composed of stu- dents, a management chosen by students and in sympathy with all Tiger activitiesfits service as a bookstore for the students cannot be paralleled. THE UNIVERSITY CO-OPERATIVE I Page 51,2 . STORE Try This on Your Victrola When ED presses your clothes, you have that confrdence that comes from knowing that the creases are where they belong and that the but- tons have not all been broken. Ecliv Shop 921A B ROADWAY Tel. 1149 Thai Something S0 Dzfferem' - A Style so INDIVIDUAL-CLASSY That we are known as THE STORE COLLEGE SHOES Yes-There's that style in HM. U. Shoesl' to be found in our store that you can't get elsewhere. :,, ,. . ,q D GSTONIANS Fred Gray T9 ram s sums Fo Men X' "Spike" Arnold IOZI Main St.. Kansas City. Mo Pay 543 Peck Drug Company I The Big Deng Store Whitman's Candy 'WADKET Best Meieed Make .9-'ai f o oo - KODAKS 24-hour service on H EW' M printing pictures Where yen get your newspaper 1 C, CM' t 311222153 y KANSAS CITY Gleazzfinesfe PQWER 86 LIGHT 'iQQgVf COMPANY - BETTER 1 A CENTER from which radiates the best sort of Old Tiger Spirit. In the spacious lobby-after a game or Week-ends-informal alumni reunions and student receptions are always parts of the program. ' V - Cafe and Popular Price Coffee Shop in Connection TnEDANiELBooNETAVERN . F RANK W. LEONARD, Manager ' 100 Ffireproof Rooms Page 544 u mumn mnmu l Y 4- mm m 1 munmummmnwunmummunusummuu- uulnmmv uufuvwum 1 P r . . IJ Value Recezfved at i Y W OLFF-BERGER COMPANY F 5 . 818 BROADWAY, COLUMBIA, MO. ' REA DY-TO-WEAR, D,RY G O O D S MILLINERY, NOVELTIES and TOILET- REQUISITES A E U i A Q L 2 Styles and quality always the best and 2 ' A the prices are always right. Make Our ? store your store. We will take care of your 1 E many, many needs Whatever they may be. -- 2 ' al . f ' , 4 E W Q .I ' 0 K 'A 1 - 2 r lb 65 ca ai FN 11. 2 E ' C1 0-26 6:06 E5 dz 4. E V ,' Q",-,f' 'ml lm." E fj 2 'J ' " X . .. 4 B 5, 0 f I A I ' -- J fr-,,jf-3-,-.'-f-.nt . . A ' ' lllllllllllllllllllllllllilllllillllmlllll llliIIIlllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllll IIllIIll'ITl1lIIlIllllllIIllllllilllllIlllllllllllllllllll IlIIIIIllllllllIlllllllllllllllllIIIIIIlIIlllllllllllllllllllllllfi b'9.:9'KT--i f ir f"P-0jnoQ:Qe1l'4":AfgT,--J-:,'g'f-f-I -P'm'4 Page 545 Country Hams Honeysuckle Bacon White Clover Lard Boone 'County Farm Home-Made Mince meat W.-is gm : Sausage asks X Home Made Salads Crisp Potato Chips Pure C andy Dressed Poultry Mayonnalse Dressing I . 4 'J I' A-K m." . ur., S 15:-. 'Q' ,,-,..T- ' - , 5 ,L ug 'n . MAIL ORDERS SOLICITED. SHIPPED DIRECT TO YOUR TABLE FROM THE SOURCE OF SUPPLY. H E T Z L E R ' V Where Quality and Sanitation reign supreme AN INSTITUTION-- Thle Palms is essentially a part of ,University life. lt is established as firmly in the minds of thefstudents as are the Columns. T H E P A L M S f ' The University Oasis" Page 5-46 Tie Sa vzfezr Queen Tzefzzref cmd Me Colored CUZFZUJ are Me were I gf . STUDIO F or Thzags E leetrie See John L. Plan' Electric Sho , P I7 South Ninth Phone 829 Q Always Q Remember , C 6' to ask Mother may we have more?" CENTRAL ,V IL DAIRY 6,5 PHONE 319 6,5 N Page 549 i Asia the Fountain Man for " FROZEN GOLD" Serve it at your dances and social functions. UFROZEN GOLDH is recognized as the leading quality Ice Cream. Many different flavorsto select from. lThe Bert Cort: You No More. White Eagle Dairy Company Home of Paszfeurized Dairy Products I XyiVi4rWf,r 34 r on UN tri NOW, IT'S ME F012 N ., X 1 qllyaflk X 'j k J zhir mg I JA ' 4 ,Fil L l ff? l 7 SERVICE cwrsn - Where Tiger Rooters Root JOHN PAUL ALLEN, Proprietor i1iLfC0LUMBIA,S OLDEST SHOE HOUSE LEVY'S HQ'IrLCLZ'1llff,V F ootwearn A Step Ahead with all the Newest Creations and Most DistinctiveSty1es of High Grade Footwear-and Hosiery, too, for the MEN and WOMEN UNIVERSITY Our Fitting Service is Your Protection ge 550 erclzanafrsaj f of rn' Q V 0 SSM ff 2 399,52 JW our 0 When your 1 "Dream Life" I is over and you "hang out your shingle" 1 Remember -We served your Grandparents A Let us now M ' Serve you I 1 , I A BETTER THAN "JUST EATSH . is the high quality furnished for ' ' picnics by I 9 owell S 9th St. at VVa1nut. A Laundry is an Institution pf Service Our Number is 116 Dorn-Cloney Laundry and Dry Cleaning Comp any IU-an :JV mmf!! l "I "3 WDW!! DJPP 'll"PR Dill! SDTD VDDSTBT HDI PDDDPP DWWSWD 'DDZPDRD .p'1zs'13 ,1y1118'13 now 133 me Ivanov: 'wma :mv :sawn 11 mms: 59o'w'n me 11:5-sn was: ,own me 'mn 'v:vv"1vwn 111118: me omosn VAPNI IP5PDWJP'l!V"1B1Y irony: ns vunvnvwvzous v-num: um nova . ..aJ"wn uzwmsars-ze me mm 138 E. Broadway- I New York. KAMINSKY mos. Where SatiSfaCT2IOI1 is the W3ShWDfd.,, Attention, Strassburg-er! I ' 5 I COLUMBIA, MISSOURI Ladies' Ready- to-Wear Ouz'fz'1fz'er5 COMPLETE LINE OF DRY GOODS Service Satz'sfactz'0n . THE HOUSE OE COURTESY Pug 552 , W W Page 553 A M ' B For Correct Styles Ovmg aggage PHONE 470 I V Smithas for prompt service p 1 Q A r A Rumman's Transfer 1 Company 1 0 0 3 Q EAST BROADWAY V Storage Cmtmg ALWAYS GOOD Those useis of bread and pastiies who are discriminating ' recognize in our products the high-grade materials and care- ful workmanship which we endeavor always to maintain. STRENG'S ' BREAD SHOP ' PASTRYSHOP A 514 E. Broadway 1010 Broadway Wills S5519-U TYLE, to a College Man, is a darn sight more'im-' portant than price. 1 -!l's nice to know though, ' ' that there is a place, in E Kansas City, Where you can get style without paying the penalty of a higher price. . hfhereq. Ah - were not, bashful a bit- o g I ,yaundeel Ifjj . U Om Main at'l'entlh Kansas Cipf' Page 554 Q Sefmlee, Inspired by a-Desire 250 Please Hotels UEHLEBACH ef BALTIMORE KANSAS CITY, MO. far 1 , 1 3 V, 1. U i " ' J i .,," .er-2 A J f A' , . L X f 14- -' rss 1 -- -- 'Q . 55 2 gi ima, ' ' :f.iui""gE " 21 as 4- .2 .. M 5'-1--.,AA?' 5555 arse if if 2 isiiiggifwiii 1, Q.--2-ew' ff "E if 'r--...swf 'iff 55532 3 55.1 55 .rn it an .5 V- A: W i 15533353333 'if 1 ,'7.5233-TE.EELEs.resgsJ.s.K?5?-35al2i-is-v ' HOTEL MUEHLEBACH 12th Street and Baltimore Avenue ,454 Wgfwf K7 , il ,Q-.. XA-L 'eq E Z2""' Q E - .- 5 1 X N, LL . SNKEKJZ WN, , ., 2' -',!':!?eHl:: -if, . Q v s f:':i:i': :Xue we . Q: :C S .3515 . -..- -L .l"'I"'fii?'Fi'Q.V bfiflivifsff V N ik i':11:".4 -..- . we me - .- . A A 1 fa. 11. -55. 1 .3 fi if a.""'-a -""'. si, E -2-vfifgga Qt ,. ..,, -.,, -315:34-2-x,,' 3 H i'k'i,,,,f5lf,g' sf., "5 .".- ' Z' :mf ..1e:,fi-'x?3E5' 2f .-any E55 iii fy-g4F.,,5,4 gf " wi gg, is, we 1::??'f5f'iF 5T"""iQlf?5R1l 175, X 1 f 2119 ew-'..-'fair-fin 1 1,-3 , wiv F5 Ma. .1,.-,. N T J, 5 is-.5 1,--i' . '?'f.""mf.. .51 1. " are ii.-l ::- ': ': z' 5-cr A ., 5'-,fffse ,'i-sire-I .- , .. z. .: ,075 ' -iss 1.1 ses . 1 . 1 sffgyzfigf-fg.g A il? H411-ff 122' we We 622 ai' T Tf Kg "a?l"?'lL 'H' HOTEL BALTIMORE Izth Street and Baltimore Avenue Hotel Muehlebach Features: For years the Muehlebach has been patronized by M. U. stu- dents. The management al- ways endeavors to give every service possible to make guests feel their visit to Kansas City has been a thoroughly enjoy- able one. The Plantation Grill, which is headquarters for the Star's Nighthawk Radio Club, the Cafe- Trianon and the Coffee Shop offer every form of din- ing service. The Muehlebach also is wonderfully equipped for conventions and banquets. Hotel Baltimore Features: With 500 rooms and with'a diningservice which meets the most exacting demands, the Hotel Baltimore offers an ideal service. The Pompeiian Ter- race, the beautiful main din- ing room features not only ex- cellent foods but music, danc- ing and amusement features. The Coffee Shop is also attrac- tive, quick service and popu- lar prices. The Baltimore is an ideal hotel for conventions and banquets of any size., Page 505 THE STORE THAT SPECIALIZES ON A ' College T oggery BROWNING, 81 EWM. L. SYMONDS, MANAGER ' I WE MANUFACTURE GOLD AND WATCH AND JEWELRY REPA N PLATINUM JEWELRY AND ENGRAVING S. E. DUNN JEWELRY CO. Manufacturing Jewelers 307-S-9 SHUKERT BUILDING Speeialv Attention Given Fraternity and Club Badges 1115 GRAND AVENUE KANSAS CITY, MISSOURI 5 TTT iflinllunial Lg Giza ani: Gift bbup ' COLUMBIA, MISSOURI I P 5 When in t. Louis E invite you to inspect our show- ing of CORRECT STYLES in MENYS APPAREL of 1923. i We are prepared to show you this season the finest selection of young men's suits and imported top-coats that We have shown for many years. Many of these beautiful patterns are con- fined to us in St. Louis. These suits and coats were hand-tailored by experts accustomed to making the finest ready-to-Wear clothes. Every recognized style center of the World is represented in our display of men's furnishing goods. We would appreciate a visit from you When in St. Louis. Greenfield? Page 557 ROTHWELL GYMNASIUM had been converted into a frontier stockade. As the grand march proceeded across the ball- room floor and halted at the south end of the stockade, red lights began to flash from the blockhouses, and the sound of guns was heard. Then a breath- less frontiersman entered the south gate to announce that the 1923 Honorary Colonel was without and demanded the un- conditional surrender of the 1923 Military Ball." Here is shown a "snap" of the Honorary Colonel as she entered the ballroom. a '53 We Carry All ' s 5 By the Medzbal Supplies Urea' 1 ' 5 Pro esrzofz 'We also cater to the public, 'offering to you the same quality merchandise that has popularized our Company with A the medical A I profession during the past thirty-five years. Rubber Goodr Wheel Chair: Deaf Appliancer Violet Ray Ouhfitr Trane: Elaxtie H oriery Abdominal Sujbporterr Crutcher, Etc. - EE For Safety Sake, Buy Where Your Physician Buys PHYSICIANS SUP-PLY CUMPANY 1oo5-7 GRAND Ava., KANSAS CITY, Mo. Page 558 STRENGTH CHARACTER SERVICE i Thexe Are Outstanding Features W ith the Boone County National Bank - R. B. PRICE, Prexident Q' ESTABLISHED IN 1857 ACKNO WLEDGMENT We Wish to thank Herb Bunker, "Rich" Coburn, E. E-. Dittbrenner, Margaret Huston, Alline Smith and Maxine Christopher, who edited the , Shriek section as it appears. THE M1SSouR1 STORE Everything for the Student from ez Freshman Cap to ez Senior Gown P9 559 4 , w AQ I v'n Q Page 560 - -Lx 'ba --' ,lf 'iffggi 9,jy4:3Q:.h"'3: X ' ,4 4. -'M van MN RV' zu mr f .1 VKX .Amman air ,3- f 1. -..r e un Q.- .fv .X JIP' fa, A-4 J fx 'F X753 N. ng ,vw- ,.. if fi- :W .Lf- ,4. 1- as ' V ,NJ -. N 9-am U ..r e .-v----, 4, 'A - I f1T.':-- 3 - '-"'5F'ff'r5'f - "1"'fr A ,-6'-an-.-.4u.:.3.3.. .,.1,M,f,. , , X X x .Y 1 XX A- 1- ., 1 ' L , ' :"" " " - . w .. N ' 4 . . .. ..:'.ff 'IZ' .1-' fs - 'I " ' " ' , A "-1 f... R , 1 x X Q.. " . X P' gk 91 if 4 1' Av -4, wr '5- P N D? swf- Nww My 'L I 'Q 1 N -J if w ,mf N .nf 15 v- -hrk 72 am-W, 'AX Qgv A ,,. -'vm "' .N ...P"5' K fl' A-1" . 'f V .f Kg W, ..- ..,-.4 9. 4 -T '-S .H ,J 7' 1 ""' 2: M in- Qwggs--du 3asufup1 1- -Q41 rm-4 ' " "' " ,FA- ,. . Q ' V . 4 4 . 1 L . . ' - . 1 1' A' ' i - I ' 5 ' t 5 VZ V f Kgs: -: ' ...TQ ' , . 3 ', r, 5 A 4 , A - - -b 1 V .V-,M X- . E15-1,3 t -.1 5 21 . 1 . . V V .- U' " , , ' J .yy Ji, . F 1 1. - . . - -f V 1-,Q , . 2 -992 'Q V . . . . ' - gff ' . ij' i, Ig , . . I .7 .. t V h . ., . t ,ilk fc , 'V Q ,Af Q-f . 'il ' ' fi: . ' N iv i - L ' f Y 4 3- , f V , A 'w-.Lv . - ' . 3:-W ay, s ik .,i,f. I , g , ' , . yi, . V ' , . - ' - 5 F2 f ' ' 5222 1 ' -ff. . V Qi X V 5' V gi J " if Q . 1 V jff'Q,Qw , ,FJ 3 S I . . .W A A Z. D ip V ., 1, 53.g,..,kgEL li V. Y, --.425 gif., . AL,MY:1 b ,Y .. . 1 ,Lx : 5 Q , , 9 Ili: , , Q. -VM. , -. . , Ai-1.1 Y .5 x,.,u,.! - 1 'ia ,gm vw A .kr -4 . '. . '- " , V , - -ly -,'f,- :-- - 1 'K :gf---. ' j.1i1i'.'X K ', , J ' '-' 'f '. '- , ' I ' V4 I' - :fraud ' . - gif Q-QI K' . .wil VI A -V In A , " , , Q . ' 4 Q N ' .f . 1 - . 5 5 . fig! ' 5 QQ - . , , 1. if 'YT11 1 'f , . 'Q'-Y' , Q. ' .h . ' - nf' ' if 'il . V - ' ' 'f' .. - QT"-:f"T ' ' ' ' . ' Jw' JANE, N "ww .' ,ff-,ff "Li Yfrflf-' ,.4, .- Q' .kin 31,5-. ' ' g- .f Q I 1 . - , 1- '. ,, M . , ww!" '11 ' 11 ' - -if 'W' ' '. A-fu? fl -.':: '- rv H' . f 4.11-1 -if ' ,,. ',, f ,iilxl-.qu gg Um ' 5. .g, .- , M - ,.,:5,g.,,A5g v . -,--, .- t p . W V .' ' - : -1 , f .f ,,.,-.,-1-. 4- f . ,rg - wtf-1 , - . .L , - -Lx:.4.'w,- . V ., 1 - .. , , . F QA 23,3-5 V-rf ,yi , "'4if.:', ' , 3 g y i ,N-QQQ ' " -I . yi-. , , J i,,:2'f -' '- z Q11 T ' ng? 55531, .. Q J ,. ,J ix ,. '. . .izf ..1g,L, . jfs, -' , ' 'L L- , " '-LQFFG.. ' ' rffw Q 'Y 'gif -, .-br' X .i5i'lff.Z.q f . ' , 5-?'32l'3"f'1 ' 3 " Y 7:1 - ' "R - f ff' " 'l 53 'E g . 3? f . " 'iff f 1 ' Q"-Chffff 'Y' 7 ' - WJ' 'I-'Q..5 - ' x . 1 -1 - .. -,., . . ,,.. A T . fy, X' -.1 0-qu-af. .. .ka .,g I. V -- . , lx 3 Q, , V r- , --:nf vw ,V Y ' xv 'r l La- J- V :,5 , , 1,5 M X f ,K - ' .W , -f W. 1 1 . ' - ' P X v f A. .. - ' rm' 1 rf' ' f A Y ' ' 'Qfi...-',"f'g1?Q ' ' , ' f -?"f71'f3if1?2fg:2R5'f '- .iff - ,'5'ff'i? 1' " ' . ' '-.4-L ffm ' 1'ffV':J'. - - f f , X, " :V '17-'K WJQQ1-.I-f:'5Qef1.7fv , 'L' '.+"Jf sfkifi' " ' Hill?-"-' , 1.24 Q ' P ...gi V f FQ: 1 1 . f A . .. .q f"5 ffff . V f V 3 f if f ' .- V V f ' , TA- if "f -f -f T5 ' "Sp . ' x A " . ' Qs fl 1 . I - V. V? f'f1T.1'f'K ' V. V I-:fs - V. T . iq -mmf' . - .. . ' . u Q. . , W-11...g44 .- af: " ff 1 ' A 1 V 1. . f A - 'N . , . - I -f .1 .I -1 I 'lv F f 4, 4.50345 .1 4 5 .. J ,A .513 4 ' -" Q - ' :lf.,.-Q..-1" - . .Ev-191, ' bg, . gil, :gg ' . -. 'V ' " Z, ' ' F 1311 5 Q ' . 33 .' ',..-.ish ' 'f-ffl ai.:-, .: . .fgf-wf1f?E1.. . 9--aww: F V . .: Q - -x.::r-..,. fp - f' W '- 71:2 4-.f "H,'i:.u.. ,. gms? , 4 In Q11 7' 3' fvi,J1. -1 " ' 'Pgsf '1' . " f , "" ty. -'WV 'EZ' ' V .,..: -. 1 P7 2, Ffh- .'?xr'fiZZ' .5 .2 -r . , .. 'fi ' in .L -f'1:,p'1 .. 'Q 'Eff ' :gi-4"'fw'1 ' . -:'1.f--.3 '-y1'.,L-fiiggf' I ' 1' 1',1v"',"L'f - lfrxyf , , nf ,gi - Q: ,L 44- 1 2-u ff:-.f Q1 gun?-azagf an-in r - 1' ' ,V ' :.-eiaqw, x -Y g, - , -4' .1 1-db , 'xp , .. -5 .5-1 ,,k.v.. 2-,vu K ,L ,. . V , -. 2 -. ., M., , My, A-fgny , .Y Lam iw .4 f 1 Lg, ,- . R : 1 -' .Paw ff . 'S Y wmif--qv-, ' .P fn 1 1:11 . rf ,fy A Y 5. vw f- - f- Af . f -nm... Ng-ufbfky sa 7.5 - 1 V ' f-cf .42--.qw f. pm.: 1 4-pq... Q . ' A ' 3f','i':f'4':QjQ- .K .-A-.g,cf: .f A . ,fn ' -L4 1 ,v - , V ,H M , 5,55 31,-gl Q 1' 1- , - ' . . .. -. ., - V - V. -- nfs .kk -er if - ' L , , " is f-V ' H r- -' . ,' ' ' 'J' .f- . - FK 1 '4-sfw-Ap-v. 'F 5. r..' - A --.g,bg,,-.. J. I . ' ,, . A. -.1 . . - . - 1 A If ,,,:,.- . V ef-ff - ,,.. .V ' -' V . -M. ".f5.1!" 1. 2,5 .- 5 -. A vs- 1 . -wr . - , . . 1- 'rf A ,, ,. A . ...ff ' L- fjgi' ,Q V. -.9 fab' ' G:-f ' ' iff' L . ' PM-ifg " ,gf -5. ,- .A -- V 1, .- f gf- '- If-""-' 5 V 3F.,?- J Mug... . AL: , Y if-, jvxlgiy if -Z Lf, V - R", 2,53 I 79,331 Q, . ,f'3'P'f I, . 1 ,',5',, .r-wk pg, 15,3 'pg-ai' ' V :::L L f,r21Ve2L'. -f ., V, . 1 ,gggf . ,f 1-wg .L-gg.. M , I. A A Q---' ' V- V- in wi, 'fm M Q Y ' V- ' 1 ' w- . ' ' ., 4, f .llgff - ' g 'g11...,f'-'vw AQ.. - , A ,V 975, - ' :fx .V ' - .fb-45... 3. .yr 5, ' :K ' V ' k -I -Qjsggg v f ,wqggglw m. ' A Y A 14 - , , Hyigfvv ,V A 1 . x,,..A: V, ' Eli, , , 'f'-1 'T .,QfEGfi5?: .. -i ' i 1 -' Y 13' 5' ,',1,'fv.., ', V1.4 - .2515 1 f ,-?a.,fi-C", 1- 1'1zgf!f'Q ' ' ,,,, , 'Q' 4 - 1 - 4- V wfz. ' 6'9" up Lf - 1+ .4a'u ,fL'J1"' PF' fig' 5.4.35 f" , ' '-5+ M ' 'aff -4- ,- ' ' . K Sgefi, .- ' A X f .- - I 6- V g- 'C'-H vw -' 'vw ' .- ww' fvrv 1.-ru - ' .1 - . " N V - . li , '- ' --gi.: " ' 1 , ', . - 'JQQ5 , ,. "5" 3 ' ' ,.f'5E5-'E' 12' " . dv? . ' . , . K-','f"f?'. A KL' .145 ' ' X' 3791 A Hfff.. : ' V' ' V gf A ' . . v3-,. Q. V W. .-.kg r J- . - . , ' - 'A " A' i ' 1. 1 - - " 7' ' ' J" ,E rw ' . - ' ' , s, - fi 'fi-,wa 5' ' - YJ' i' fn ' WMS '- 'A P"xF5?5?55 ' V J " 'ff--' 'Tim j ' ' ' .. x , ' -192' ' - - . . ' His ?-' 4 A , ' ' -:L ,i V ,- . 4 A , ng . '-2- . ' , QL V 1 , N , . r . " ' 1' E1:Q,'j:j.egf?:1. ,f, . .ggyw , gg! T - ' Q..-.',. . ,3. .eii , 311 ,V 1.fq . ., . ' . ,Nj ' rl.. i, .--' 'f Q rf-X - - .. Q. ' ,v 147- .1 , s ' . U , - rg V2 If '. ,, .- . 1 "' L f 5 - 'fmvw 1 ,f ' V "ilQ13,fN -, I- ' ' '17 '- - ' ' T. " 1 ' ' ' ' , , V .5-' T-, " Q.. ' 1. 'T . . ' , PIP. " V3' I L L -12" 1' ' ' . m . T ' .' ' Q ' .-5 4.35 ' . Y' ' 1' 613 .VJ ,a .'-.-if "'Jf..4f?fw V ' 4' LP' '. ' , Z' 5 I .Z 1 - ' , fy 1 jj -., ,Al ,I E 1 .lg ,bf X. . i I ' hw' . I 3fl.1,..- i .V gi -' 53" - . 1, :lg-D ,v gi , Gif Q 'A D' .ffv Q91 V- p Ai 2:35 i ',1."5.-'iff X V -if" 'L' ' '- . ' -'G ' Q 'w,, , ' : V- 3 X " .1 ,M W V iw. X - Vg. A " ,--,A 'z if N if 'AJ' . ,Ed-S ' . . , H f 2 1 -- V " - '4 ' V s - . 2 .fm 1 -:1 'f w ' X f ' f 1? I ,V -- .Fi nag- - . ' 93. , , . 2-1, , , , . . T-fkff -1.,,: " ,wp . X 4 1' .. , Q 1 '1 J.. ,,,,,- V . -' . V i r. - XL f, w., M "H"3-f,Jj- 5 z , ,I-., xi 1-' - P 1, v- A V gn , . -.:.+- f f ,' ., 3331.4 ..'-,- A - .. . X M , -'-- x . y- . -.1 . ' V 1 .- 1- H g - . - 4-1 .1 1- .2 . Y ' 1' ' ..Qf'.'. , ' - V- .1 ,M .21 4. . a I ,- 'H ' 3. , N ": .'-.uf -.-3.4.-.'-2 A q . Q , . 1 1 ,..,,g- ,j,5:gj 1 4 J -. Egg... .gli 1 ti' ',, . - H ' ' ' 31 p -'QW' 1 531. ,, g -wmgizw Lf , T H V, - H 9 .nf ., ,..,7.3.q A ' J 1. v L I ' .V jk KA . Vi' M - -...K 6 pb.:-Lv. 55' r'h3.,,l - gl, . . ' . -ju.. .Eg ,qvj-Q I I :Ti ,w, I : N, , .v ,N I. ,,,. , . , A Vnhw ,. ..., .I ,, .-yy ,, .,,. , ,U X v -' ,. ' If Nj' , . .A Z. .1 P 5 -gg, ' ,.1:,-gziu ,' -' .gm fg w ',s,,- I vu., .4 5 . , 1 ' .-.-Q-m1'?'A-f L ' . - . ' . . 3 ' '1fY"If"-V V ' : ""' 9 "' 1 .. ' '. ' ' ' ' F .- . .L 1 .-- ,-. ,- 1 . 5 -' V . 95,4 . ' I 5 1 w EI .- ,gr 1 ' ' V V L . ' 1 . . A . Q.. A Y- ww . 1' x f. .rv wr" , 1 A V , V ' . ' A V :ff 'b V ' ' f V fi g',,t5 ,jf ,Q-f-' '7W1..f2'l A if 'sf' ' f , ' ,.. 3 " ' " - - 7-' ' ' " div., ' '1 xx- ' Q 43 V , .s.,,YV:V Q55 Af va, 53 . X T .L fgfitffg . A 5 ,:.t?,-S A T .MI 'v .3 f" , A fs , ' A -4 Q: J S., ' 1 . 1. ' ' F ' 5 ' ,- H ' V f lv TF. ff5"'f1 " 3, , 114, ' H K lg . , jf, , . .EVA . I JS: 1 V , A .. - . ,Q F :kg .igig-.,' gg.g.g.LV-A A V V . . .2 I if 2, -, , ' , V f. ' '-1 23- - z, Z1 -' . . Q fin' V V Y I 5 . H - I r Tvirxar L. .1 K h A . .X f . , A F31 , . H1 Y 5. ,, w . . 1 - . . , V ,' 1, 5 7.9, 5:--.' V. I. , V 1 . Q' V . Q- :.' 1 1 ' ' 2 i F ' . v- ' ' . ' 1 Y 3 I ' 3 , 'V - , - iff , ' 3. aj : f .if-1. "H, 1 ' MW, . - if ' ,, W , .,- . ,- . f p ,- . -157.2 Q -1. .- Q., - V. - 1 . , x Q Q ', vsp.-,-5ia.', f 'f" " ?".4-3?4 '5'F' 1:Z? .5 5 .gg . gre 11 -7 -..1'T"2fjjff:f'9'?: -'EQ' Q 2.' ' ., I- -.' " .' ., ' V -, . ' . Q""'f.:'fi'f?'-ff:7 15 - F 'ff Q .. "f i l l 1 - ' f '1 ? " ' P" ' -'fi' '17--+'f 'f " fj"2 jf'L"'?'g f 1:'5iLii34Siq"4-lf if Aaaalmrgf-Q. !5!HQS'ii' jr 'Y' ' "W f we-xx fs I .N ,di w ,Q ,od- Vx X


Suggestions in the University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) collection:

University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

University of Missouri - Savitar Yearbook (Columbia, MO) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.