University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA)

 - Class of 1941

Page 1 of 224

 

University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 224 of the 1941 volume:

HVIJI. I --.V V-fn. ., fp ", 'Q bF5.gf:V1A eu. . - 1, '- F'-'f'Wx,V"VV'V. --.. N: '--V' " . V Q15 -A VV V . V V A V "r V . U nA e "Hu I . A .4 U ' -. ' ' 5. . f V 3 l Q ,V ., ' Y H, M .. V 1 ' ' 1 V A U Q , ' 1' ' ' V '1L7N' V. 1 - Z . V "filly Q V ,V v . ,I- '- " , 'if' 'J fill" ' '- f ' FTRVV 5- V : 5- 'V1,,:1l':, QY1 xr. XV- 1- fi., - - ' V. K ---V+ , . . - -1 ' '- Vv- ' ' ' V ,ft , ' - its 3 .A 5 s . I . - V Ag. ' . ' .01 r 1 . .PV -' .- V X VV' , , .- -2-V' ,fV.2- .V ,. - . V- A, '. V ,' 1 " ' '. . ' , ' V , AAR' ' ' ' 4- 55- -'Q .QV .V I 'V ' QI' A., . of. Mu, .117-U J' - .12 , I, v . V ? - " - ,g.,If,4,'- 1.1, ' LVM- 5V . V .n L, V Im 1, A -A V , . A V . I ,vnu 1.3, ,V 'A-J V .V ' .H " V ' i' ' 1- ' ' 'V.r V H T' ."--'V'2f 'i V 511 R '-3 - 1- A fa. V LVM , 1 , V H, E KQV- V '.:'S.V.K-7,,gVV .VVV '94 . A .H . A ,A -- L V V u ., I 5, '." .Vg , V , h J Y -xn a .gut , - -V ,--VV, :yu . , Ig.:-v 1, z V V " V V-, V .V - VV- -V,,,. f- ',-. ' --V .'l . --V V -,V f...: V V - In - V V V Jw- 'f'.-'-,f'- '.- - 4 J 'K -- -AV -1 . V ' - f V 'V--V . V,' ,,' o V V A -V1 3, 'A . . JV V , . va 'K -. ' .VV"q, . " ' TV f.- ' 1 . 1 V 'V V - 'V 'I f- f-V-- ' V-Q ' --L -- N ,X LQV, V-.A 4 N ., A M JM, .V t h H .X . V A -I 4, A , i ,. -, V., --A M .V ., VV- . . Bmw. 1 V -W, ,.- - -, ..- W I 4, vltfagvt 'Ev ,. 4 ju- I -Eng.: U ,H -. ax . u, -VJ -V,,:, -,L --lg. I ' it Vqihiyr-.v'-'A,q I .J,.l.x,A'Z2,- af A - ' - 1 ,' V' , ' vrl '- I f-V.'-4- 'V- " H -. --"'V 'J -'V ' '- " ' '-, - '. '- ' '--4 - - I V 1' ' A 5:3 Y . V I'f--'xiifgq ' N if F ' '. 1' I "ZW 'J ' J- . -' "-".' :J-" Y' .V fl' ' ','- FQ-.7 L.'5:. Av-T ' 'x' V 5---V V.'. -- .' - V. . "-,Q ' 1 V- -1,1-VV. " . ., -:1-.fu V: . --V -- -V -- ' N .n. - . ff. -Viv ' ' ' V V-, iq.. -,V - - V- D 4 V- V, Qu.. ,IV 1 lu... -it Q ' A A .. . ' -f , t ,U , - zz ,- N ' ll' W N L I T I i3'.e:"V.':- - v'3fS'V 'V V ' f J AE' 'VV" V - v. . - - fn 'I ' 'VV :4 - - 'VV 'Tiff : V. . - 31.5 ',: 1-,' - ,:. -- ng'-'.j'.M -' -j'- . ' : N ' " V,'. -V-"A Y '- L V . - "1-,. .mt ' gin.,-V eff'-., 5,-F? if 3 q ' 'I v " 'P ' A '- V V. V -3' f V V- V '- . .V , .V V -A y V -' VV '15,--, ':+,. ': gf..AV' . ' V L, V- ' . 3 :A V ' '- 'Q ,..A ' , ' -V " 'iefiz , A ,3A,.A fp. - V V.VV '-Y - VV. . : -'. V V ,, . , --:,1' - V- 4 V -L .' 4-A: V . 'W .5 - V '-'- V -' V '. V - - 1 V V ' - - -1V , . ' V -3 " -,-L, V 1 1- V - - ' V' " V Y - ef. ' -' -,V . .- A V-2 .. sV, . - Vw.-,VV-VA VA M, Vi- .' V, V' .1 , V--.U , V- V, .-- F - , - -an-, L, , U vz . - f V. ' ,- - ' , ,., X ,V j. V-.. 'I V .- V - W- .n 4 A f, V 1. ,,'TV,'.,-Qqfy ji- ' ' A . . Y '. -- -- . ,V T3 V- . V ,. -- f-V J- V- V f - A Q ,':.4'z Vg.. .V '- , V r 'V 'VV if ,VI vi - A-' V 17' .' A 'j. 17 1 I' 'V . . V. V., V . A V V ---. -. 1 , .V:.:- - ' A . ' ,..- - V' . --V Vu - -' 2 - J".-- V, - " 'r-VV-4--f--V -- . V ' ' -V 'f-' f.,L'- '.--' ".f VV V -'f ' V - .' I- A -Vfp A I V... 9V ',.,,,A -AA V - , .V.,., ,, - ..A 5- I, N ,, A, VV- ,.. fm.. -Vg., V Vi- 1 9 1 '-.. V , -'V' .. VV 'I' -. Q -tl-"1 'V,,'. - If " V 1 21.111 f- ' 2 ' V ' ,, ' 'f " '-f --. 'f V L-' 'f '. A " ' ' " 5V' " V. V .K-.Vg--'fx Vg-'5' f . 'J'p-.fry , , J V' V, --,-,M - , . 41-17,134 . - L--'. V ' 4 -' A. - .' VPV'V.- ' - ., -if' ' V 1- - P+, ' V'-HVV. .- V -.auf 'ia-: ' 1- .1 . 'VV ,. V -r V - - 1 ,- ,- 5-. 11? ., . , - V , - - A -- - , V-V,4.- V V .,. 2 . V . - u- , ,YV V . -V .- - -1' , -,- . . ., .. " -V Y. V - 4- Y- v - V- 13,03 - V -. V V-. -.i Ami. VA V ' -V, , . V 1. V5 fl!--V . V1 r . ' "--5 .- '-11' -V, V V ,V 11. V . V f,V V ., A :--- ' g,V . -.f--1 -V 5 V 'V ..,V,,...: ELEYSK it ...tg - it Y, V . 1, i Li Li, 35:6 - V - I,V'.s ' ., :X B. iff- K, 1-Y? V -:F I ' ,R -L ,I :I 1- i I A . J V , X. Aki gy. Vw? ,-lffdl-S LY' J -V! - - W M: t Q., L. ilu- V ,W J V . V L ,-V .H V . . ,-10 N r ,-.-' 5.5 3-A, 5. 3 JV V J., ..,! lv .1 l ' 1 'V-'Q " 'Q' 55:41-'-,F VV- .25 '-3 Ve 1- W' W 'f pg. 'V '1 -' Q' 'p-4-2' ' ' ,--LQ V' V . V Q - , .7 ':- 'Af V - P A 1 fu ,' -. QV- 45 . 'l 'V V -'. - , V A -'f-,- '-f. VV. . V .A QV. , f V .- V VV-,N V V , -- A. ', gi -- V ., 3 ,.r-g --1. V V ' , --V ' V ,.'- 1--5 V ,'.'-. --V-- -4 -V.--ri.. C"5.V11'LVf" V . V ' "- , - ,I -' 5 . ' V1 V -AVAV',- . .V nj, .V V, V4 5- .- V -.V ,- e-f.,VV-3--'V - ., 1 .-' :.. ---V---',-.'-,V - .' I -V I A' , L .,-:VV -,v?.,f.-- '15 -1 ,.A , . ,, , A. 3, .,xAV V, 1 - 5 F 4 V 1 QV ' ,Vw VhV'V-uV,,.4.jjV., ' V VA- ,,. ,,. , f 2 L-.An 1 V , 3.1: .YE V -. . V -.A 5,4 71' V- -D V V V . V V- V LV' ,A 1, .A-V,-J V555-'-4-'.'-V V wi- A r 3 ' ' 3 --v VV ,,,-'V b,,1V-.V ' V- ' , -ig' V-i V -- -' , - :sg -Q..--VVQ-.-VA- L ,,. A -A -L . V---A - -V V ' --sf? -'PV-Af 25:5 :X ' .' . . , V.- -V .ff V' 'e'.. "-f-1 A V +A VA V -'-V V- V -- -1 'V ' H flu- V. 'V '-"V.:.- V ' V . - ,V . . V?"'V,.g f..-VV-' , . 'Fwy 'S --TUV" 1 P. uf "'--3' ,V-fu.: -TP, V. if: 'V ff' -if VK -'-1.1 ' V - ff : . - .l..,':- '. 1 .'V -' -" :V -- J, '. ': ,, -'if' -- V . .Vr V V , Vf -,V- . V A- fr. -V 'VV- 4-A. - . V V. M, . - -. ,-V-VV - . , '- JV V- V 1 - - -V VV .. V . -.V- V V 5-n 'L I ' -y U... V3-, - A . n .V G. -V 1 ,. .-,....f-ig.: S ,V ' ' V , - ..-J g - V -V- ..,-V5-5, '.:-:" .1A- V V, , -, 1-' V ,-.-' - 'nf - .V-:'.-.- L A 1V 1 ,V ' ...V A 3 .A-7 r 1 V V'-.. :': H .WV ' " - . V .- r.'rV-'5'f.- -'-JH ' ' 2- f . - - - . " ff- - V' 'V V- "'-'--VV .'-'- V 31. V, :M . '- ' '-:-Hn -' 41- AV'-V-f .V .2 V '- -.Q-..-'MT-., .- ' V"- ' - V-Z," -V 'V' s-' V V . - w-- -V-5: f VV-,- -- r ,V A V- - V A , -.- ,,V.V-.,- V- - :-. A --, V V. -V . - , V .V A7 55, -LL VV V VVA- V. VV., ,V V-f. . ...V -'. - --,F -,V . . .V -- 'V - ...VA-1 .V .. V VV -A ,, 1 ,V A- ,J Aa ---.qu V. V .,A .-.-1,,V f.f.V4,fV - --3. -1. . V .VV - I - :Q . ,V q,,V.,- 4 V 6, . ,. "if - . ,x i 1 ,I .ab Ii :L V V-,E I. , . V 4, - , I G. Y A..,?,.1 5-.Y ' I - ,Vfjjs-...Var-,,.' 5,4 5, ,WA-:w.',EV1g:.ivVV, Thu: ,,, .IV I 2: -FV ' V ' -.- VV V V ' '- 'VV 1' . ...V-1 'f 'V -wr- V. fr-A f' Q V A- V 1- A. V V. Vi - , . , . - ' ' ,V f- VV5, V-'H :,f,,,' 51113 V V 4. - ' .551-if:-VV-,.,, Vfq .-:Vg - V V V . ' - - -V .VV f-,, - - Q V - .-11.'VVfg.-V.-1. Vf. - -.mV V Veg ' V V Var: V - V: , ' V - ' ' 'V,.. --5,V-,, ,. V- , . -V , .VJ gag- , A . .':'1,-1 -- 'V V- A, - ,-f"....-13,1 - ' V - ," ,- , -H .- 'V - ' I'-35-L r., -v V xl - --- .- V- '. QV ----.A , rg- J .., V.-we V . V J. V:g:..- --um 5 -5- .LV V,-,gf -,J -A' :VV V V- V - K .I , -A N . --V..V ,g -' , 5...-5 ,V K - V l l - V .V',- - Vv- w.-.VM-i,- ,,.. ,V ., ,Ig V . ,K YQ, 31.24 QQ.. .,,-A ., ,--V . V, , - 1-',,, ' -. - 5-., -V, -A l V, V -A . - ' V- 'V . ' .V , .- '-I f - --V -. - 1 gg. - : -' 'lg 'IVA'-----LA.:-s-Q -. V w- . " V, .Vf :A 1.1 Q V - ,1 'V -V AA -I-. g A- -QQ, Fig.. V --2 n n gyiiglku,--'.V H ,E ' -.TN . V . A.qi,..5. .,4,- , ,ff Q-Vx - 'N -MVN' -:ja-,',..gI,-,.V51r ,- i V V V.1V A f ' 5 -15 '-ff--5721-'f-"f'-JYV, ,'-5713" 1.. F "V '- ' . f ' ." ,' WF.-' .fl-5 -"CIA - .f ' 'Q' ',1' -' " 'TQ .. 'L - Q1 ,- V '-2" " V A V -- -' .-V' -73j'f'-VV-1' -' ,1Vfi:-V-:Vw ' , ' - -- ' A -A - .:-- VV --5.f,:af."-'-V, V'-12' - ' -1- 5: - 1 ' - Vg 5, .4 ' V, -QV,-1--. , - , ': -- 'L A ,,ff. V'...,?V,g:3 2- -. - V .V -,.-gf ' - '.V ' '-.:,VV'3 ,:.A V '. -..V' V . :V-. .f V, A. 1- V V- f f, , -. V -. , ' A V- . ,-V - f,. V: AV,-. ,,,. A V V LV f 'I - V J V V.-,Q ,L VV N 416 . -V - 1 .Y f Yah... ,x VV 52,5 ,V ,,, 5335-55. I lx - I .Ahh VV4.,5rV V .. r,,, .ZV 5.7.1 V-V I- UV! g A . V, 'Q -,--1. rs- ,V - -V, V1 -.Vw 'V' -'- .15 -:- VfV-V 'H- V .r Eg - -1 . .:- '-1.V'.- 'Vf'-V"' .".V V' V .' V , ., I- - A -1 , xy, . 'Vw ,vt -,,:124.,f V., ,Q V IV. 1 1-lx NV V: , 'gl-V-A .. w -V -flf' -:V -. ' ' lf, - L ' . A'-. -1,--gl. V V - - V. 4:3--1. ,A - L .-A --4, -. 535,-A,.,V5,V.,..f4' '- . -- -V .fl . - s - ' V 'gg' 2, , V- " . LQ.. ' ' -. J -',VA51V -5 n r V V- I fu:-S . , X .:,V.. .V -Ajax I VAEVURALVQE-,.V-gif, U v,,.-figvgljw.Er.,,D 'LJ-V.,-, V AN A . w Q. V U. 4, .l ,ATL . 'V:.... . ..'V: V .V . if Anil.: VV" lf. . . A ' M- , 1-,- , V' 'Qi L :gtg LA, jvgf- . 7,1135 V21 "fi .'j1f"",--Yffgf-gl'-j:f2", -.-.fy .QQ 1' -'j-I V YQ -9' V-f V -'.'- V515 3- Ag ' ".-peg., gg " ' , ig 'Kr -,QQ V - ' , 4 A 'w.-,-1m,--- -1 ., is -Vg.:-1' ,.'-,e.-VVA.-,A-'-'V V -,,,-"V-V-'V1...,.,g'.."V-f:vV .-:-' u - , 5 ' . .r,VV , V ., - 'f- 'J' - ': 'f., - .- - '.-,- ' -' -V -.V-Q .-1, ' A .. -gg. .:r.,r-:--q.1'.-Vim:-, , -' ' , ' V fa-f7f.V.f -V ' ' ' -V-V V -f -V-'1 J- ', V V a -in. gs- , , V ,',Vf,a 11: 5: , ,-1-'::,-'v1,.'V.-,-H,V-'V'-1" '-V2-f.. ' ' . :JV -V ' VV , .-g s 1- - V- --A. V A, V -.- '---:P--" 1 VV - '- -1194-'V'-:VV 'Vf,.'1-!Y."Z' QV:-'i.' ilu -'-"..r'S ' V A V '1:.'-'-J -V:-4 .. -- V . f :V. V -f - - --V' . 1-. V 'V 1. 'QV VV: V- V+ 1 ---.' -.-6 g,V..V.fV - -- -5 ---'rf f - V1 H- .,. -A-iw -V - V -V 1. V -V . V A., - V ,, 1- .pn ' 3 -fy: ,'-- -- V . . :gV,,!.r,. .,V' . ' .5 rA., '- Vnwi. ffyzf ' -. QVC' - -.A-, V r, fgz- f' -- . g , ' - V " ' - ' , ' V,'L - '- ' ft: " 5 'Lia--'-L '-2-,V ' -,-1' '-V' ,V -3- '-?:'4-,-- f ' ., --'sg f1,s'VVf,V 5 g. 'Q xv -V,.'.!-V . , - -1 V' ,.' QV 'V V - V V ,-' avi- V.'.V2AV.V' 711- - 'f1's'f':' ff-V 5: 'if X 1- ff V3 ' ' -gf -Vg: ff, ' ' V 1- L ' --'mfr ' - i " . V . ' V . V-'f'h,"'fVfi:1G-- , - - -fwfii' ' f'f'V "-- f.V.Ve'-.rd '-rf:-24,V'-FV'if-.2-.Yr--. is-ff gf 'f . - "-V ' - . V V -V,,Vw-A5-, V .VV ,--A-. ,V,-. -1. , . 4 ,,.-. - , .V 1. . .V - . . ' . A V, tv' - ' ' - 1 --fl:-,xp V 1 ,V-it-:.,: A V "f -:--- 'VIS f--If 4 -' .2571-frm-55.Af'.1 ' ' :.-1--- V . V AV, ', V - V - . ' -- A ' ,w"p,f.g,.g ., - -51, . -I ,r ,Af 4" ' xg, ' - - - 5' HL- -1,"""'f-JDK-, .', f Y"'V L4. -f Af'Q:12-381,757 .V .V 1' V" ' - .,:'.--X ' ' ' J ' ' Z . "' "T f-V "": , V . f . V P .V -V-'V V V A :P--zf V'-'.:::-'V-V"v-1 J --Sf-:f'.:'55-e.: VV:-ws., .. ' , . - - - ' 'V.A A , -T . VV f-" ' 'K-'V??'3:'f31 " -I-VV':-k'1'3r:'7.. VI- '-14'-Fifxr M- 7':'5TV-?f' '.-.1-UV iv VV-J 1' ' - MJF- ' -V . V ' g' ' " "'f,f V, -. I ' ' .'5Q ' , 4' L K Z' " ' " i '--'I H. . I-I 35 jfs' 'fi ' Er "4' -:Zigi , Mg: 3'-EAL' '--V , 3423, lf... ,A '.- l 'V ff, 7 . 55 ' ," nf J -f V . Vp ,- -V .:-- -V-3:5 .V V V-3.1.5, ' ef -. ,ggi--..V-.3 ,V - .. Vi V,-.rg 'gV.i..V . V -r . ,-1V,, 1. V V - ' V -L ' A- ' 9 I . V '- -V - VV ' ' V..s:.Vf.2-.. 2 V .Vfrp-r -V.: 'V - .V-V,.::::.gV-' ' Vim--f.: V- : V - 31.41" ' V . ' - ' .V Af- V- - - ' V V .-' ' V ' V V f .-. V s.--..ff.- -V -Af---:--V-V.,-1'-'V:V.V -- , "..-.- 'J - V1' -:MV - - -' ' V V ' -'-VA' V V Ar AV' , 2 - .-A-.VS--LV . . -in A -- A H - V.--VV4..V-,'w.L.-VffV.--...AV.VVV.V,,-:ff--.-V-kr, V.A.,g . VV .ag-ff. . - ,HV ,Vx , ' V V . 4-'Nfl V . 'E -' - V "F flqiffl'-5' ' V V-'H - V - 1--J V: 31KN?-'fir'?'fi5'9'22'2"f19 ""i1-1VVtQ'fV'3" "' 3'Tq+'-5--4 -V -'A' V rf" V". 51 ' V. -V V V ' A - - 1--,.: ., . V , V .V -7 -V 'f'..-'-'g-2-15, V . eV-..'V,':--N: V-, V - V ' -V L '.. ' ' a Q. -- 4 I. V I ' . J 'j,"' 3- A, gfV'f'g'V1 ' ' 929' U 4-V '11 5 UV.,'iii-.Lib-5-gf-',gg'11:'fEf?:121-2:51,Li'LV .I :Li'V,-"f-i,,:.j.-.:j:JfL' A' ' ' , ' ' -V' -VV-nf ' - .f . - 4- A ' 'V- V- V 4-V?-171-V: . . V. , I -' '3f.5Q5,'.?g14::fQa1:Q.:-:vii-112' f,'f:1g1,-gf-4.-,V '-V A -. 1 ' '- - -- - - V -' - V -V? -V f- V - - - ' -'Vey ' ' 'wg-fiYf"'VVV-Q.-VV2af-if!-2'-1 V-ffl' -V:-'VV.1f-nf-QV , V . - ,. , . . V ,-'V-5 ,' ' Vg Vg-fV:V-V VV . A, V '-V ' . .VVVZV-1-aim V.--gui -f' ff.'f'-.nf-VV, ' .V Q : ., - ' - - - -V , - -2, :VfV. . 3' 3-in - "'Y"":d-2 "3-K-V - ' - " J'-IV: .2 , ' V .-rn-V-J--' .-fm:-L113,L1, y--J 'f.-T","f'+1i.: -9: -:""1! -1-. -'C -3:1 V V ' 1'- - 9. g-- - 1-1--La: ' .-. J. -g gf 3,-gy.: V A .RV , V--',-V4-V,:3'-gg., Y -:.:'Qg.V4,'VVx-V-,.-F,-VV.NV,,,-Kc. I, A-A'3,.V-,.:,-V.,.- ,V5,..- ,,:. 'N 5 . ' b ' Af- . - 'ri - V ., '.,-'- ,TFP-1 ' , .Vfi V ' if , A f-'LIP-Ti: gn- ,-1V?Tj'V9"C.'fQ': ,V, V923-.2'V"j-IIEMMI'-, ,' ', 'gi fi ' ' . -All V - ' 1 ,-1 J V. V . ,, . , . . V . . . f . V V f V,.V, .V .- A V H ,. V. . , ,M ..-V, lv ,, .H . l, ,,., , , .IT-..q... .Q ,. . 1, .A , , Y . . A h . .. 4,V- VA -, .V ,I . 'F " V '. Tit' 'Y ' ,ff 5 ' 1151117 ..- 'Vf:.' . .- ' - -' - "'f'. me '.-' . UT- I " "' ' V Wm " .V'-- 'V ' . fi. .-5.1 V ' . ' T 1.1 - - '-V : - -f""N2' -V -V-'Jw ' ' '-.1 '- - f ...""'V' V' "'--" 'A' -- ,T - ' 'W : f' 2- , ' - ' V ' 'L V "-'3f"1.-.5s.,V.i.,- , "- A '.V-f:1V'V:V f':'f'f.V.-fr . if , V--L, V --V VV, --gy , V " -..V.1--mg, , ., .V - M, , I - A 'Surg hi:-Q,--G-. V'V I , .iw Q ...av V.: rg... V AV! - 4 L -.,. . - . V V . 4 A, V V. .AA--in 5-V if . ' - T:-Y -' " ' 1 - , :ff-'V "V V 3--Av-" 4:1 - "L .'.1'7"fs-F ' - ' J -' H- " ' 'X' -- ' PQi'A'ffI-ii7y":1V-If -V il 2 V V 1-V " V ".V,Vp"3':'15 " H33 in l l-'EL 1- ' ' 71 ?-"V -- V 5 ' fs 4- ',- ' '1' VV' f"'xf5V- " X' .V:"- . ' ' - -V :V "f ' 5 -V4 "ZX -.5-" . "fQl:-- x . . ' Z" 'V. ' -" -Qs' '-- VZ5-Vp "' I 8 .,,,.A'Q,p'ji5j V5.f32Q?l?y, Fjgigg' .VJ V -'-.qretv 'fi CH' A., ..-1, '-.1 V - A V V- ' ' A - A gg 2.1-,'.V1:V .r I",-r 1'-., 12-,j 1 "Qvf':,' fl- 1 , Q.. ' A 4 -: , E51 'Qglg' --1'?.-ffrf-'i?-MV1-'- V--IV-Vf',.'-.LLVAZ-5-af.:.-V- , V-, '-c--...A . -. -V V .uf . .rf?..:----V. .fl-931 V in - -- -2 wx '1 V .--. V -w-...'f' ,1's', :,V'f'-"P'g,V--'-V-Vwsff . ,V,-3-3..:2.-g. Aw' A '. ' ' :gf ,'- - V A V, 12,51-.VH ."t-.1-Vg,',f' .V 1211" . ' :,. - V V ' - - A . 'V ,VV-AAL--fri--, '1'f -gy 'HRV' Shi. V .. 'V .iff " ' -' "1 -'V " V " - ".1-- - ' - ,,.V:Q"-'1 'TJ ,W-2 V-V:-'NV V V- V -V 'E V - .. f-. 'Tx iff' '-Q:-V' 'V 111- "-' - -f... 1-1' 'A-' - J-lg' 'ffl' - V -' ' , ' . L 4 . ' V .-P' .--' Hi:V"fV V .7 -,'1'- ' " V . -V -'V' V, .' V A ' V. H.. . -L' j- A--J J- 'tj Aj' a:,.'gV-,- vi- V k'- l -4.5 . ,:,VV -, :-' ' V35 V AV 54-imc, 5'-, -1:5-:.i-,VL 2.-ff r - ,.-, .gr-.-- .- I -V..1f, -3- .. h -Q ,U 3, L V- V V, V- eL -.-' " :V , I 4 V-I-'41 - Sv . ' V A : 5'-z--V :v -.-'V -. 'fi 2212:-.V-Ve. 'nr 3"'.1"Q V -.fn -.-' - -. V -- 2 . 'f'i.VV '-VCI-'9 V "if V l.?-52.535531-V-12'-' ' 'i .ff ,"'- if 253- .L Tv Q - QV- ' '-T-: A , A- "' -V lVV fig-' 251'-'VI-'V -T'Vx:"' '1 ' J' 3' "-'95-'L . ' ' ' li : - EF,i"'1 'V - 7. ' V'-'EFT-?'ff"' ' A' - I- 'V 251 L' ' . A ' VI "'V3T5T5',f: 97?-fifi.-5f"'1rT""' 1-'-2,1-AQ ' ' 'f " 'M-'fl--'3 - ' "'-' Q 51" :V- --2 . -'3g.g"1-V 1 ss:-T,-1 -. 1 . . . V. .: , QV- ., S -VV " fr.-...Lf 'A 'V 1g.1- 'V V :VV - '- V ' -J., V ,, f--' -'I '- VV - V ' ' V- V ' - V m .' . V YH: -- .V -"A-V':?+1EL- V H 1 'V -. -V 1--'V1 ' ' V' '-I " .V V- - 'V ' ,.I' F V .. E 1.,,,l - at-'.,l'3A ,:V 4 '- A g- J v' ' -35115 -- ' J -'Q' -2,1-il .., 1, fy . - -. b ,Y 'Vg-Hg-,g3g:'fggff53'y43fj:135-H..5gl'-f-VH- ' v V? , . V ' QV . -'L T A - Lf ' 1 --VU ' . , '--jf. .-, , -A4 J. V., 3 'Y ---at QV, WV-V V. V I V , 4. ,: eq -.,- V ,V A V V V 4 4 Q V ,V V I '. V.-., ,fl-59 j5:.,giq',,F4i,,,,f.5:i.3l!: ' Vg, . ' 1, V . - 'VZ' ' Z.. A PV.. . V V --'-V -- V.V - -.-' ' A - V-. A '.:V,, g 1 ,V ., . '- r.V4g- -.wr-V,1--,V..V,s.-.VV' 1 V .' V ' '- . V V -AJ. 4 .. A A.. .A ,V A, f - ,... .VHA-. ..,V,...,, , . , . V V .V u .-1. -V - - -Va V -z ' , -1- A - - VA --Vw--.-.-V:-f-1-V1-V . 4.14-.--..V1 -.--VAAVV .V , -V -V . - V ' f Tl: ' fx QV V 1. V V .J ' 'A ' 1 fi J ' V ' -9- ' ' V 1V--1-V-V.2"Zfe,5,3'-.Z"-4.1:-1'.kg:VF .V 'f QQ Y- .gi -' A 'C ,.-: ' 22.5-2--"V ' ' x . ' f . ' V' ' ' - - V 'VV ' V V -' A ' A. V A- . -' 7:3-5'i4fi'23??-. '-?3faf,L'f'-fV- " 'iZ'f TT" ' 1 'T-XV' ".V V, . 'V ?' 2 Vg W' 1 ii- V " ' ,9 -V .,: . - --f A 'IE-fVV .' :V '-""ff-"A"T:6---.A.7fi9i2.fi',"-2-15 fc A ' '-ffflff 'YV'-I I-.Q'?' "2 -V , .. 'Z fi" ,Ei " , ' .- U ' '. V A V ' J 1 21' ' V, 1 'X ' . -" - ' Y -'V" V A- J' V ':.' 'I".r ' ,,'V1..' QVV3-1"V-'35 ' VV 'lg V V1 ' 'ff' fl" Q-f V --le?-V 'V V' 'illfl ' V' .1 ,j, Z' ', -T V f V. r . --'AAF ' V . V .Q .- 'fy' -. - '-. ' T.- V , 3 - " -1 V. 4--f-:-3,-' .J -. 5.1. A 'HV '13 ' .:VV....iV:gi1ggV'i. ,i-11'-, . ' ,V 342 1 . V F'-" ' V 'V ' . -V , V - . :-V . , - . -" +L- '- V ak - px- ' V.Vf.' .. .1--VVV. . V+ V --fi-'1' -- ,-- ,: .-' f 'V . 1 ' v . ,f :1 , V L- - V I V - V. V J. V -Vqfyl V' 'r V. , V V ,, ' f'f'.V,-,,. -ggi -A, 1 A f.,,J , if-T1 -3, - V A f 1-"S-1-'L nz , VY 55" ' ' 1" Vr . E,-1,-"'. gg K, , -' ' ' .. V Ag 5 -' ' "ff ' E' -: " V "? 1' ' 'z JV-'Li " -T "if ' '-Q" 'V ' V"'!' 'f' ?5-if-ff?fQif-'V '-.sl 'V"' F'-' 15 Al 'Fi .Y-L I: ' 7' 'H-'L' 'if ' 'Q ', A - . -.P+ ' V . W V A .' ' V' ' , Y ' - . ' 12--f '-'-V V -3 -.V V -' ' 'A' 7, --A"-211 r.. .-Tin J f-V " . . -- I ' ' - .' .. ' -A',A',--5"-41' -5 5 ff.-. -' V -?',,1V: V 1, ff -V1 V- 2 ,' - -LV , , JV VP 'V-'Q -..5.Vf1 - .A-V -.3,.,,g rtgg -' 'g-'13 -y - --,F ' . . - V- A ' eV- V VAVVQV Aj.-A . eg. -'Ax V, V -.3-, . ' 5, up . V ,, V 1. ., V I . - - ,W -pf'-. -- lp. -:VVA V -.-V-,:VVV,. -V 5115?--.-3 -' ."--1 V-A -Q ' .V-:,,'.-. ' - qy.tV.V,.:-- rw- -- ,. . V- V A ' V -Q ..-' ' " 1 A' 'x V V .. ,V - 1 -V - 151 - ii'-f-'f '-, -' - '.A- -1 V - P V , VV -:f A ,-,V' '- -V --:V-V,'V,-1-,.,:VV V V rg . , . V: ,-,.VV,-A .V V. ., V . ' V .',V V :,, ,V V A . A. V . V . , V . . ., ,V V V- . ., . F,V-fu u ,I -- -:q-.V V.-2 L.. Vw- V. - :-J . - - f 1 fs.:-:V '-V.,-Q vga -,Ji-, ng- .1 V V - . . -1- .,Vg3V- - ,A-L-2 '- - , "- 3: A :A ...V J- ,V ? V ,V , - ' A ,:'.-.- -3. A -, V: ' -f - V ' 'V -A - .',:g,.VV.,- .--.fr , V.: , , . . 1-,t.," V- 152- V Q Ay ',-.V - -' -. - A-- .-.' A ' " '.- "V+ ' , '-1 Q V, - V-77 '.V .' ' j ' 's' V-S- V R' "V ,.-g:..A,A-4V . Q V VV -V-. , ,Ig -N' . .AA . T-A -. - ,i 5 .Q 7 VA , I V 'V WA : .. .., M V J - -fm-L' L ,,i,,Ti-3.4, I., -J -f.-VL: if V, J x E, mV, HJ- ',.fA i-,5 V-Vx. . I-vi - -NZ if.-V. rj V-1 -. - -' A f. 2 T' ,A -' I 'V , ' A- ,Qtr-g.y'-3-1, VV '1 -VT.. I A V,' ,?'T'-:2 ' 3' .VV H-, -' -fi-"' ' A "r'.1,z7 'f .V +1 V,-' ' V.'-- 'V": 2. -, V- 3 - VA Q' - V- -,-.5,VV- - - f- - ' -f- , ,Q . A .jV,7a,,, V .V ' 'V -A ,1Vj..,A-3-:yy ,V-ig,-'VV .gif -1 . - "1 .. , V- 5 Q . -5-555- ' VA. '--, ,'-' .7 , V' V5--"-45"'vY if : " fi Q' 5 ' '- '-V V. 4 -V .L 1 ' 'V '15 '- A ff' :.'-f"."V': T" f"'f.- . A" Q V' ' - -'. ' ? - -f 'f' '. f..-'--"' 1 - 'V' ' ' A..-5 --,gy , :f 5-'fr V '.- 3, .,- , - V . - .-I 5 . 'X A 0.15, V --gtg - ,: -V V ,r ' , , Vx A - , 'Y 1.-V'..,4: ,.,- ---,cs V- A' -V -7 - -6.--1 -, 3,-: -A -- -, ,V A. - , - .V .- S. V A V - ,V ,-V,-Vg: rV.VV,, - - A, - 4 -V-VVV.--VV. , V -- --V V- ,:V-- -V. - A V - - -Vg qv-V-Vi-Vw . wl v.V-. -. A -' 24, V. '- V 9' 1 V' - V-sf.:-'.::-"' -- - . -- V 1.--V .. -V f V,,4 V .Af,. A ..V. V ,,VV, VV, , . . V .. .,... 4, . , 1 . ,V A ,.,,, , . ,,V4V,,. 3, V . I -V 4 V . V , 5? ,,,. ,,,.. A V A., L, V- Vs... TV. A V V V , 1 , , . -. .,. ,. .. AV,h A A-, . AV ... - VA .. - ug. ,A .V , V - A V 4 V 'V-V , - -V Vg, V -. , -V51--, Y,'wf ai'-, Y -QVV .aV:f-,Q-V '.' " ' Q' -1 V , L '?V'1Vfg'V-."'g.,gmff. 'J -ff'. -- A A " jf ,... - ' V F, ' . I . V 9, pq.: -,-5 - A ', ,- ,V -V, ,V -V '-,Q " . , -- --V! ,., L . - V AI., E ,'j2AV.V'-132. V-'-.',l.x..!'. ,' s '.'- 4 542- ff . V- VV ...ew - -V -V - V-V-S V V .- 'V-V1 -- --VV ,-- V - . V V .. -V .- V -- V .-: V.: -.11 V. ' V,--- J V V- :'V --.-:':-- 'V-N' 1 .- - -V -I . . -- , h A.-V., N 5-. . LEAN f A, ,--N, , .LV .V V U ,, ,-- , f - V.:-3? ' - -, '-V,-'rl "JA Q--11 -. 4 V - -VJ -L . - V . - - V-Q V V.V- V, -- - .---qw -. . V- -.V ,--- , -VV V V-V V-V4 3, W- .f Vs'--QV, VV -V-- V V - - ' -. L5 "yy - L 'V' 1, - ,V ' V- 192.3 'ff . '1 - VV. , A V'V . j:.1- .Vp -fag, . ,-1'1"'--V" 1 , V. . - , V - Y-Vr ' . "z 5' - "- ' ':7b,.15I"'.-:T r Ag' A fx- " YV -P' 'V ' 1-5 if Lf. ' 1"..'-, 4 3' 'A" ' f 5 ' ' 1 'l T, , .U . A V , F I .AL ,.,.,, L A ,A , .. 1 ,Vi ,., A, .- .V ., ,.., , V ,A A V , ,. A A A, .A .Y . T. . . V - Y Q, ,, V V,4,, ,-,, 1 . k in-VVAL , V 0 n I I, ,MA-,A ,.. V.. U, I . A551 I.. . MV - E . -. 9 .V- .V -A i -- . J! , , - V.V,,. .5-1, Q, V -V .3 V .55 : V X 5,5 V -V ,VV V., - - - .4 . . " ' -' -' ' -'rs' . 'H' . -'Fil ' - - ' ' - VH. T V .'. 1 "Ib V' L:g.g 5? .V -'V' if-:L V ff T IV 51- " 3-1 ' "C-.bgiilxi .4-V JV ' 1' hz- 1i.- -:f ': -. - : :,, V, 1, I - . : : .. .H 1.-V -. VA Q-:gg 'V V-,.-.' N jr 1 V- f , Vg.' - .,. -.', V .-'- V:V'f,A-, . .V :s'VV V- .. is .V - . " , Vfw'-. -.-' , ' , 3 . 1 1. ' ,5 1-f-Arg,-: 3' 1 ., -"egg "- - -V -g1V- ' -:VV -5.3 - A, " N-Q ag- - --'if ' 5135- ' ' ' '. A. 5' '- ' ' V V-"9275if7?'.""l -Vi'V'i"V':T S, 2 " -'f V ' AA'-V4l.V-'ff ff 2. , - 47 5 ' - V' f- V -.VA -"-nf-1 ' V V . -.- " , img.. - ' - ' - VV V, V-1.551-V V - ' 'pil r , ' 5 -.' VK-,:."y, L. ..p " V., V 4,15 ZQTVIA: ,V .114-fy? 1. f. Ll.,1,-'.-v.,:3V:-,Vflki,VR 5 .-V sg.: M: L- .V l li Y-swf Y , H -I.. I :by rm: . gg ' V' -.1 -' , - - . ' , V . ,A I-, --...L - '-' -V 1 A Y i-5 -'-ffq. V'V ' f j.',. V-Vp,-A-3'-V ,- V. ' . A ' I SET- . 1 ' '2 V 7- "L .L Q ' f 'N' ' - -'R 'X -"2-'.nV'. 1- ' " "VV 1:'V"5-- FV: '15 ' g ' TA ' - 'I' ' 34-5 57 2- x "' ' V I. P1 " - 'T -"fa" .V . T' -f , " -V-.' '1 - 'V"A "0 VF. F 'L ' - ' ' V -"5 'Q H - gl Z- : . -, V I f ' , 1'.ff'1f ' ' - "'. . ' 5 1 " ' V 3-. f-9-, . -. 'FV' 1 , ,. I, ' VVu"3.Jj - -'f' AE' ' " "Vi- j 'VL . Aj- A. 553224 EV. I- " . I." , V -- 'xii-5211 - 5.2 Q"-11: V - SEV .V - .J Qi, fit? V- , .,,. -' f - if -.1 Q-V -- V' V1'- '?"'s"V'V -"" 1' '. - Tj -' , V V - -,V":1fvFZ-,f'rgI-j,- 'Q ' -- v. .7" ll.. ' .N . ' ,Jug ' .gf 4 , gf-'A ' 713:-' ' .VVV . V '- .- fn: -f f V: V , V ' ,V -- V V -J 1'-" VV-QV.:--513. -, ,A V .7 jr :V - V V -.,1- M, .5- , . .-. - .--V 4: 4 . I . V+ , , ga, 3 :. -.-.AV, V - .. - 4. -p - .-V - - -, VA . -,.-A,L.V:"..' - 1 A Ag., V ..,. . I-. f. .A I-5 1, Y -.figs If, H :V Ax Y . - J . I S- ,I -H -V V.lVg1,a, -,J Vyp-16 V l I W . 2, -5 VA .11 - .V fm- -4.114 - Y 351, , 1 -,I -,A 5... I."- , . 4 'L W' 1 A . .iili RJTZIVI V ,LD-5 G A 5 V ,,V1'. Y - :Im -V.V-5511.4 I Vi..:Ew.., Y' QV- I VL A f- 'Cie'-X-L ,V.',Vf ri V: VV. - 5.7 I I ,- V. A, . 1H'.-,VQV2-?5gf .xi V. . ' ip, , . g V. f, -V V .f 1, -A-,-:-u-,.y:,-.- ",-5 Q. . 1 V- - V '- ,Vg W.. V V. -F ', V X. . ,LJ-,U '. A A 5 'A ,, - -,AN ., . Y, 4 ,,,, .. V ' J R , V. 4 -' VV V -.-,,.grv1- .,- A :x,, f-.ff-. V . 1' .Q j.. -, . ' -,.-P -A VV. , Y ',A--jf- gVg:.AA-3. Ang: ,g V. ,Q ,- gi-VE-A 3 -. --.VV V- ,- , -V V ., Vw 4 1 ,fm 4. XV ! V V 3-fa, V-1-.'V:,p" - ' f A - ' f - . 19" -u' .' mg., 'j f gif- ' -'-"Wx-fp--,-",,V,A,2- .- -1,21 'ff ' i I - 3. -- - V ' 'V -- ' V-'-V-jvy .PVS 1 . f -- -:"zi1'2 V ang. .' VTX- AV- 'A Vin HV J-. .14 21-5 7 ig A V I - , - h 4 . ,, A : -1:35,-"U 1 --fra. :-- "' '- ' ri- VV' V ' " V- ' 4 V1 :V ',V V. - -'V' - .V f " S '-':iV.,. -fp.. -'V.:f-V f - ' '. ' - .',-. F' ."-,J 'fa' 1 ' -S :' --1, V . . ' - -- 1... -- fa . .A A VV" , --ry V -Q' :V A V 1 V,-.1 .L-V., -' V-..f-- -V 1-rf -f ,V V.f- '. V . -A V-, . A V- V , - -- - A .-,,.1:- V . fe:-3. z- , --,J ,' . ,Q 1 A -- - V. , V .-A.V:5 . V - - V - -1-'Vf-,.'.-J' f-1--X ' - '-' 1- ' -'V' VV V. V- 1-r - -. - ff-B?-'.--.+ 21- ' - ' .- x - ' -- '- A 1---V -ff' - f -1 -: . ,V Y. . ..,. - , 1 . , .27 ,A . Y M ., A. ,, -. V Y .A V ,V U V. A, ,-. b ,V V ,. 1 -. ...K AV , W., V ...VV ,-,. Vg, ,VV V , - A 5 , . -'V . V V- ',, , .V , en- V A .. V- ,, V - .- .VHA A V. -V ,gf ,F -V ---,1V-- -. V, A- ,. 1, . - V -V ,V V V-'V :VV A ,V --V-, V,-' V V -- , Y , v 1 -V V -VVV, V .- - --.V -V - V -- 'V-,Vfff :. -.VV .- 1. 1 s- N- ' 'J . ' -f 'f it-.fa V: ."' . A. . V 9: ' - --3. - .' V -3. , . " -V V ' ,ig -fA -f' , ' .V V f ' - V:Vr':-.- V . A -V 53, V- :F , --5 . -,-.V,,.V1VjV , r V-4 f V J- ,. Q, V N. 9,21-Q-2 54.6. -V3.6 V Vg: V. V " 9 V,f- , 52, Vs -VV ' 1. - V - JV.: .Q . -...rg-. -V Jil' - . 'S e - . fs- A .3--.QQ ' V-5. , . . -V :Vg-.5 .4 V-:V-. V, V-Vp: V. VV, 5. '- A -V . . - , . - .F .,. 1-- , ,-.. f..g 'J V ,. 5:f"'f" ' ' . 51 ' " .h fi 'V - ' ---Vw VH. 5 '52, 'A 1'?V- ,ja fff V ""?5f5V'-'.,7Vg V ' - ' X, - . I VI-7 ' . V V. ' V 'Q1?V1g",C-f MA gif V- A , 'V' A .'- I .F -V 1 ' -- - ,' :V A-za, A- ":V'-r - lv ,,V - V ,.,53, '--f V2-g V 1 . , ' , .V 5 A Vw. V. jA-'.A.5g1g- - , V, x V.,.- V, V -i 'I - iii., -w ! Ab. F I ,V V,-:V Iggy' ,mm 5.5, ,.l!.V,V A 1, ,,V Sk, V V, ,fV 15- A . :N - U..-A, .,, .1,VA,5A..v. .VAV 'Vp--. V. -1 -.1 - .V. .'. 2 ga, rg -1 , ' ' A-VV, gh Vip? f3V.f',,,fgg.'g,-VA,g..,:.,.-f:Vg-VAVSVQQ- ,- V 1 1, .A ,,. .V 1'-w?-gg, 1.1-- yA.'f, -'V. my .- - .v ,. - V' V V ,Q :fq.,.,..' -,lm -, .-29 .VV'-- .mg-V .-Vim:--,g:.yV'.Vi2',,:.-gxVV.-qVg::-.'--ff.-.f-.QVVV ---,VV V .gy ., A .2 ' 1V,qA- V V ..Agg,, 'rf---1 cf--' ,j. 3-5 , -.V ,' V V. A 'V -6- k ' V.'.,: --f---Q.-5.1-2?-, V, --3 F V V ' 'f .13 . ". --'Z'g'H,i-Q54 Lf:Q3E'sg.g-1: 'gf' .--:'-'.-,- -V U2-. 1-5 J f-12-'5 , .,, 5 f- .V A -.' . V A ir: -:,1 ,- Vf .gy-4, ,',':. ,K V-, V '- 'V fr if-QV-AV Vfi - qi.. ' Vw. '- 3" f ' '--:Aw --Q: Af. QV- -- Fry'-:V-j7.V5e :-V1-31'1.f -Vg--WAV1-fp? x.,-551.----,-A V4 .i . ' Q-rf-,-r ' - V ----4 1,-. - -V., A- --,'V- V- ,Vg-wg-,.: . - .,.. . ,. , .,-M. E' V , r. J-1'-' - ,':.,:' - .V , -91 A- V'-J, . I 'I 1' 'V ,E - ,V .1 ,V' '-VV':w.A I:-Nfl, . :'.-5-.jg fail. A ggi-,': -,,A:. g.,,'Vv-,.:- 1. K-W-.vw 7 V-Q - . l V - VE U - J. ,Y V . V. 1,.--ggi! . . , . 1",.iLg. , ' 'VA -0 -' V F , A , - ' - -n-V'-, 4, 'rzgl-3f1lQ?15.J.fT '-' - A 1 ' . -ff' 5'-j j'J+3,7'.g,f-QA' .,iV.g- ' ':-.'-.'1'.g'f3.- - J-3.5,-.VW-31 3. V.. -,,,,A.p:AV,l 1- , " -fy, V , p1.'.Vg,--.',g..Q.w ' V V A1725 , V ' ' " ,'. Vg,-VV-VV' - . : LL- .' 1, 'f-:fri 'f'j- V "V - . '- ,'q."V-jf 1,521 2- g't:5,Vgg "aff - -5, 7-EF, 2" 1 ' , V ' . -' 1, ,:,-,- 1' . j-.4 'V ",','i,ff-:fi-V Nfn ' K.-" 9 A wc.-P-" 'T -.':.V - -'PH V ', 53 ' V :' '- 'A,, vi' 'V'-, ...MV 3' :Q-a -. " 3. V . . Ai' i'fV--' -V1 WT A,--' 112' :J , riff-. -". ,... ' 1 5' -' if V- ,V -.if ' - - .3 'Z ' ' 'fi 5-"7 if 7' . V pf: .a.,fyz.,55- -V ---J-. ' . - QFZ3-1V-.Vit--gyzigygqVfffji. '-.L 5. .175 ' ,f -.- '- V. gr, Q .gg-rj V A S., -VM z.' My '--f.,i'..i,... ,- - FV., A- pm if A V .1 -- , V ., ' 7-IJ :-V',aFQv.- I' -.- ,',,VyVA' 1- ' - .Qf:"A -:- 1- 1' ' AV . ,ji . .. ' , , -, -.4 , ',,- .. . -5 - - - -A - ' I V5 -V,V,. -3.5 "':V'--- YH---' ' ff, f -VV. V. V - 1- 'Q-,a'5fV1'.VA-.-?.esSf'e.'f'V7'2-- ---VV 'VV 1- -x'V:V.V.s.- . V - - -V 11'-1" 5-'Av - --X . V -fp V --nv -. 'VV VA V -' VV' -2 -s V'-ge V 5- - VV 1.-A V - A . . ,, -a .. ,,V, s . . -V .V.., A . V - 5 .- -- V A f . . I-A -A - - -,V V V- -Ve VV . , V V V. ..VV . .,- 1-. . - , . A Lf'i'1ilf- .10f,.Q,'Zg 'V A . A ff' ai A - ' VL-I :1?!"-zfilqgi' ,Vg-f',I:x '1' -S... . 1 .QQFT-1:11-. -. 5? -- 'f' 4--7533 Fifij' - --' J",' 'ft 14.5 ' '-Z'5-"-'f'- - f- Q ' f ' 2,-'-Va 7' .a"f'4' ,X .- f ny Ain, x, 1 - -A . ,V -V Y V ,- V V91-' in ggw.. V, -. A 7 -. V- :.'...-- A, - V , A - - 1-VG.,--Vx,-x V ,A Vg f si, ,eg-A - A V.. ,--,- -. - A.V-.M V , -V.. Q V V- A A , V- 4- ,V - '4.-- .V - -"1-'.-+1 1 V '- V '11 IV' "V 'A f.!fV'5P-V21-- BV-VL' r '-l'J'.'f ' . -4 - V - -. ' ' ' VL- 'V 'V 2 .VAT1.?V.-,I-'VV5-+' ' - .r--- -A-5 ' V::""f 1- -- . A- . - ',- '5 --f"f-V V V.-L.-Vw A 'DLL 5 , +1 1. ' - 1 ..-S Q VL- V -VA-:VW-VV: V V- N-A V . -,J-, ,,A A f -f,V, . L. V. , VV. ,H ..,-V-,- . A . -V V, V ,-.1 -V Q., ,,..v -:-- - -.EV :V V V r VA-199' -: V'-g'.V'a-.Q-A'q,Lf" A -3' iq ' -vi V '1'-- 'H - . '- 'KZ' V -Ju". Jw ' - '-.1 ' - -ff-I 'I 3 e-'. ' - ' V' V -1 VV. J -" ' 'E VLVV AI -'f R- '-f'5v.-i,f.V-v'-- wq-1. VV -V 'V A ' I V 'BG' -4 1 ' .- :V .'1i" x ' V- ' . V - 'V 1' ..- X 1 T. "V- ' .' V- V . ' -.WL 'k 'J - - - . V '-VV V --CYV 1.--V.-. Va V -:+-- -V' f' - V VV. '-- . ., -1-V --- .1 V fu.. V.VV -- . -, V ...V A V -V V VV- ff- , .-GK V ' VV +V - ' - '5 A' "'--'-' '-iJSf""t?:'i'-V .-'L if-fl- ' 'V 7- " "P V'-4" 1 1 "3x"""" Q' 1 " ' ' 1 ' V ' . ' - -1" ---" . -4 - LV V .- -1 , ' ' :I ' .A ' 2' - -4 .- ?V - 'P--Q 1'-:' A-':V-1 NJ: V " "-.- .VV " V1 ' g,' 5 I. '. ,. Q:-."VV. - . V' . wwf' V. -V-'V " V . '. V-H ".VLV. ' .Q -'-V' ly?-gpg-V, V 'L,,e:13-fr.-Q P-W'-1 '-,, ' , NZ! 1, '.lA1A Q --1 35' 5 - 'F V " .gff,:Lij:4,1iV-,V-'4.,.:" .5VVV 315' ' ' . jbiifi- ' 'V 'F' . -V, -'13, V ft: V, V f', ii- -,'.,E Q- ,V, ab tj' 'Q j -1. 'f:'2aV-Q1 V' .--.:. -. ' "- f'g,-Z"?fA:?V-'1cY'f-.-g7"- '1Y"'."'f5" T' V- A 5 1-A1--"-F'V1V,VV,.f-Vi':1'v -5- ' -4- 1 f-- Q- f - ' -UV -' V-, .,'.-fl .,-' ,,"--VSLV 1- 'V ' ,A4 , V -'wrfuia 32.6-lg L . V---1 ,,g,,-?,:V,2.:,:.f'f ,sVr, ,-Vg., ja " I-.5 VF V1-A 'aff' 'ff -sf ,-,VA 14- -ff' -,V...j.' Q.. V V--2 ' - -A , . -V - . g-,ag-4-.1 Vf-:.'--- ,V V Az. rw -gf, VV . 1 - 'f LV"',-3-5.5" V." JV.-' ' A' V.,-r 4 A: " XV! qi -"mf: -4 - .- 5. Nha if' . X? VA V V-Y. ' ' - .V ' 'f ,.,--1 :.v'!V- ','V .2 -V' 5-'VV' ff' V- -'--V , '.-.' 3V.- '- ','3'.'V:t-.' ' 3,gf.f'f" .-iggm -1+ V- ' A V.. . '-'Vv:,1'V-S' -9--s-f::42'i-V' -'Lys-V1 , ' J:-.-w ' --he -. 135 ..--'1Vw3?r,'V, SE- ' V 'Vi ' . V -. ' 5-V: A-1 -411-f' -'WV - 'fx - Ava .' 1:1-.,, K .af fu'-V -1- ' .-.V 4 V.-4' V V:--H11-.fVfv.-gs -' v- --93" ,VV .,- - V- V- 1 .-yy "VV: .V , ' .5 kwa- -. .., .- 1 1- ' .,-A-,. 2 -gy -C.-,xi-a-. x , '.,g,',q V--ff ., - ' 1. ' . ' 5:V V V - '.'. Y 2: .'- -51 1" . , - .V-:sf V A, ,-- -. V ., A ,Va .51..e :A - 5 - 'A 3 V.-2' Vg . . -': .5 an 7 U. f -V-, +V. --:Vg , 1-VV. 1- . --Ve: mga' 1" .'V:.gV -V-V? -VrV- 71-32,-. -' 3:32 V , ,B-fi .V ' . 3- . f-V,-"'-'f.-S54-f-aw'WW-13 -V '5'?"V'vL ,' 2' V -ff: SV. is- 'V :-:- Lx." '-ra' . - EH- '1"-.-ha' - if: V -.'V- V,'- iw -.x-1 ffm IA --1 .f .u Wa- "N -LJ--1.7. 1-VV-.V-V-4 V: ' ww 'VV'-' VV- -' V ' - ' ' --V .HV-..--V-1' V- . V --'fs-e-V2.4-V' I-055' ' 35.--V,'-1"9'f,-.?'-','V . , --V , 1 ,-A' 'L 2 V 'Q 1- .QF g,:,V:,.':" 'VFP K , - ' .1 V +'--1 gV3'..'??.:fZ ' 11, ' 4'--71 - ' " -' 'fizz-1-Z -,V -1 ' .J -'T'-F'j":f. V'fzV.iV.E?"V5-'M Ili' kH"'V'iW 'HQ'-4 Vg" J ?FVqf'1V ' ,VV-V, , : f 3' 35" if "dvi"-V 7' ' I -QV' 'F gf" '. '-7 'V.-2-'359'f7'f':- "'V-Tfi -' " f' "' - 'I' V'-ik 'J'-E2 ff' Y 7' V'-Vi." 12"-.f -.9'i"5 V ' ' V1 16" 'V V' 31- "I zdljfj ' ' ' "" 2 A Vx", -."'fV ' 'U-!' 1. 2 'ff - ' lf'-' ig"-'PJ""V' ff f 'ff' '11 'J ' ' V A LV-.Jif',- ggi- gut' f 31- Z'JVV'-.451-'-Q ' - V 1..- A , . .: ' - - A. - .-.. ' V gg- ,. 1 , UA. V -1:3 -V QL.: V -Q.: V ., pr .44 V 1, -f A .. V 4 . w ....-:,3g.4A'. -1, ,-.1 Q 3 T..-ii-'-.xg Vf - '. ' 55:5-'C 'Q 'KV Q- "T"-1 'T' -5 W -5 V 'i ,Vu " "' ' ' 55" 'L QE' '.V ' V- -' f T - , V " - N1 V-.' . 'i'l3'1-'H .Ee 1i'f':2.' :,.L'.-'f,,'TVtf'13"'1 .ffhr 'V ' -4 . ' L V' '.' - 1.V' -1 , . L. L V. ' 'V "nk A - ., ,lr ' ' ' . ' .' Q '- V ' ' l' , - 7.51: if 11 'lf' ' VJ ' 154 '-V fn f- V, V,"::-fi "-"' p. V WV . ------v f -,uVVe.:,-, .V -V- VV V. 1. , V. x V V .Q N 5 A 4- .V - V 19, A. -VV! - -. V , .V - -V V- ..V.-P:VVV-A -.V1fAA- V: :LV 4- ,V-V 4... MV. . . ,M 1 QV., V.,,. , . . . . V . I , . 1 f , . Q . V ,V. .r .A ,., , . V- V, , 1 ,V 'JJ'--f'-me -fr: -wh " V " zz:-V ' V VV AV. -' 'z - 3 V1 V- -I - V 1- V -V V -A 'V 4 'V ' V-"V-i 54 ,-'V-'V'V'f:Vdf'VV1'wuf'f-f-V21-S fi'-V ' WFT . Yr:-"'fgiTV". K'- F". ' V. . 'Q'-I ,' if "lf L-' ' ' . .' 15- ' l G.-ff .' - - '- .pf-fL"""? VV:-A-ff'-".-Vzww. , '. A --1 1. - - A IL. . ' .-.. . 1 K,. ," :. 'F .4 Ah, A A1 ' ' , V - A-1 -an-V1 1, f 31' 1 - ,JV--'I,"11 , 1' - V , 3 :V.:A7z"Q-9x.-- A .9 V. : - ,', V JF Q 1433- A-1 . I V. ' V." V 5-A 'V' A V 'nj . ' ' '-.VI-3 V' - "GJ -: ,-Q 2-gf-, H5-f.. V- .' in, I Al V , ,hd A ,WLM .U ,P . , .MA ef. .' Ai. . 1, A X 1, Y. W v , H A .V A, .LA L. V.-,,, M. Q., . -- V -1.5 -':V- 56.-fl rr: - fb. ., V AZ: -' V . ' V , .'- V: Vie, W, --A ,J-p V ,QP ' vw V. 1 , - - ...ff ,u. . A, 1V - 'g V-L,I V--V V gfgf- '- 1-1- - Vu . 'M-1: Q- ' ..1-'J V 4:--'... . - A 'F--,F V3- '-4 '+V V -' ' 'r' V-' -V . ':' . . .V A 1 A-A '.-L-.1-pi.V,.V.' '-:V .V , xi: I G , V'J!1.5l.-!L'X5:J!i:V.J il- U .nk ,FN . V , -,nH5.5.3V . .VV,g , .A V.. . . .in A .'4 1 Vx-.A ,. V , ,Ti :V Lip r.-TA. .VL V . p H. V' V if 51.-L kv,fv,.L,'!, . Q - V . V V. V .V. . , J---.., V . -- -r '.-J-. V- .. V -.-, .x.-- , .1V.- - .. . - 'f-V '-' VV'-3 WI-T-fV"i1YF?5+-':.VA "5"-' V-mail--V '- 5 -- ., .2 A V. V Q V '- '- X - V . 1 - ' 'V V V V ,Q 1 -755' V V., ,, A. Vfff, -A au, A .Vv,A gnu, -1-1.1. -I A ' ' ' - ,, V , . , - . .Vz - V-VU n-- --'.,j Vg ' -. 'V V -'g-.V-fy.:-V:-g .VV- i, ik. 'mf-xg5wg11g xii'-5.-'ifaiflg fig' VQ' 55.-5.-if, 'V 2'F.'RE..' H' ', .-.A ' ' V 1 V- , 4' " 1 -,'-. --, A' E-.Vi ' -1 ' '-- Q-' 11-A' ' 'ka-L-'-'fr .A-,E " ni. ,V . -.. V ,Var gf- qgskgfg ,qw -V-ir, 53.1 ' -' -V 269. A . V '- -' er, ...Q -"" V VF - -' ' 'LV-,. .: f - , '. - --5,-'-,f":.A5V'g-----,--..- -A .lm -. . '- , ' ik -gf f,'1V:,:5'F4i'2'P" s3'9Y5.'.V-'iV- -- 4 "J -.wgf--" 1, N' A 5:50 ' , V AV ' -5'-4 V -.4,J. 4-'--: ,- ,'Vv,:..9i L 2, , -SV: -'V,V--A .Q-Q.: 7 . Q3' '-G AV ' lV'75".' f"L?igV.'q, - " VSV' - . f J' ff-3 Z! E 'W' 1'2'cf-'I-'ET V' 111- ., J: V ' " V ' -C ' ,.V.-figf -1- -f' V.' - 1 -' gil'-'1'2'ffg3 1 'gf T'f'V 'if-il y '- ' Pa :2':'5'- - :"'--'-ikkff' -V - ': ...V-V --1. ff-PV'-"ic ,sy-V ':' . .:- , 21 -I-'-V---'-vi-Vfi ---1'ig.Vq-.VV-A' ,-, 9. - V , ,lf A. ' ' VF-2-, '.--g-5.11 :" ' 'i!":"Ai:L'i'lLV-11' 'Q " Wf'Q97T"' WWE K- Sf f-Y' -- f"'5:U'-Z 5 +'fS?2"4f?..'w -:gy--Zh .if:" wr-f L V VV. -T V ' - ' 13121:-5'-tFg.Y' ' V ' ' EA? -V ' V" " 'iw' .77-5 - -- .V , V- V- V . , ', .An V. af. -V. . , 1,3 - -,yy - ,.: fVV- -, .-- A-gf. ,, .- - .. . V.,m..q. - .V - Vg V .:V.V- 5 - '. fc- ' -. --11 -. . , : - V S:-.V V- 1- V ' --5"W'.nf 93. V'nV . - .iid -J ' - :"V VV -Vn. V ' V-f . win:-V3-: -V 2' -V: V' v .,--V .Lf-:V-5? ' ff V' H- V- vias- -.f ..,V::-wg --:V -. .-'L-" - - ----Q -- -ff -'fwvf ' " .4 v M1 Jr -v - 41' '4VV'..' -,QQ ' me A.' V,, .Aypz -X .L: -QV,5.,LQ- ' --w.-IH -V V :.,- . QV , V.-V--2 21: - Q A A S. V, " 'V-.L - -54j1r:V,:--.- - V- 'Q' V, - . -V-5 3- -. -' 5-' -2, ' -.- '.:-.3 ,- -QV-V--V .V 'MV .- "',V1'. V, ., f - 4 ' -'L 1-A335 z' PQ:--fif, 'sg 11. V VV V-V V Vg - fSVg4A.f,.:-3.--,,g-.Vin -Vlyyag 5,-.-5-5.53 Ai---'gf . V- -- V-.IA --Vi -V-V-in 1-ma,rZm,,' V'--W , . . .V-1 . V V .- ,' .' V-.f-V V .Q MV.. ., . -1- ., -I L. - A..V , V . -.Q-Vi 3 , VV. 1 ,W V4 V., -. -VH -,:--'-3,5 Q: '-V-. V Ag-.zu 4 . , ' -V- A f-ew A N-5 .V-4, -A L 55- . .fjz - -, V- - -eV1- - , , V- 2- ,:V , 1. V- 'Uii 1541. .V .-ft giflff. A --, ' ,ff ' I -V , 'Pk-,P I ,QVVQ1 . lxjj- ,'Q2."fP-- 5... v 32' .11Q,f.13 -Av' V' 'y-...' A- . , - q1'15?5-V- ' rf in VA If-9? in-.V " 2' J.:1."?-1 '--f, -'Q 'f'L.: "- , iv: . - .,r- fs.. '. 4g 2 ZVV, 2. '-'..I.:"'- :aAV'-'I f.'.' H '.,-' .V . - ."'V" V ' -'P-" -V . - V':-S, -.'V-wi V. V 7:15211 --V 4 ' 531- " .au 'mg pf.-A ,Q--..'A5 V .: . " 4' ' wa- V-if '1' ' '-1-V 43-1 . .g-- -'-9 V V .4-V f. -.A Tru- - ' fi.-V ' -Vg'-..f' ' -V., V -. V V 1 3- V ,I V , V K- V. , V, .. -- , V 4, ., .VV 4 ,Af A.,4, V f. - , ., , .-. -VHVXT 59-. ,VV ic A V. 44 .., .e f,V V VN., .- .. ,V ..- ,. - .. . A ..,- V - VVAV V., V , V V , V. - -,-Q1-V -. A-I.,-V., -. - -- V.-9 'V 1+ -.V. ,A V- - ,, ,n ., . . V. ,VVV , .L..., , - - ,Z g . . ,V-.,,,,,. AV, . , ,. Y. . ,, .V N, , V- . 1 ,, .. ' 1. .V fi' --. V, 9 J'-f' ' , 'S V: if V 'V ' ' - . . -,S-:j2wji'.: 3-:Q 7gfgfVgrI,'-Q VV,-V F4-,3V:..5 'Aga-.y -"fy ' , V, V -,fmgzig ' -.V if - 'LV'-, ' 'A.- - V - V A ' . , V- V ' ' V--f..gA.--,,V-:-f,-.V--.- was-VJ2'..g' -iw:-.H-V -- :VV-A-VV.-f:VVAV -' ' ., V , j . , Q, A, , va' 3-ng,--V1V.,. -V-qV',--S... V- 54. .5 , -, e-1',,,?:f-S io' , -A- --'.V. '-- V.. A- Y -4, TV: VV I. V ..V-.- :rf - '-V .. - 2 nf. --1.-av' V.- :.'-' -V, NVQ- -Y V.-',...,.yV'--V-1 -.,V,kV'. - V- . ' -, V- .- . -. V: ,.V-r- ,V ' 'V 2' . -,V-:nf .-----'A -- V -:-Q.w-VV.V.-,-- V- - .VVJ'f1V -- K-R' f-V Vi A ' Q ,A ,- 1. A . 'ft - - .1 V., :J--19-e, -,V-Lgfu --pk ,Q Via."-V, . 'V ,.-J if? .y,uA?1iig'gQij,vC -J X, ,VV ,V-Vg,55xI, ' 5 ' . . xp , - ' A :5'1 'V-,-. XFAL, -J' , MVA A A fflf f 4, ,A E " 2.A.- '-,".V Vi" ' 1' '1":-'I " 1 ' V1 2- ' 1' 'fg -' A -2-in .ii'V'f -' --5'-' ' V. 'VV'-iifi.frmfv-Vi.-'Ffa51 :lr---'Wa-2 "V . .Aw-1 fp- .2 -- ., -'gy -,-:5-V5ViVV V ':-- V VV -V--...JV-Vafwi Z.--3--Tug-yi-5: -' .1 I "V'.. f . ' f -'- Vi' -' ' "3 V' ' '-1-fSV"fiL'2"'X--J--- 'VVW-C-':J,4 -'9-. 11 - Q' - ff - 5. ' 1 P 4- --'-1925.-x-,:,a1.'1'.V 1 ,557-'gp 52 1' zz. 'E 5- 3 V R '. . '-V... 7. 1.--qgfljfjx.-3' A+5V-Ag-1.,1,4...,.-I-3 "4 4"-f . A, ' ' ' S- Ek' 11'2'.Q'41"3p-'.-TWH -' x' -V: -w- . - . 71,5 --'c-,,.gV? f gi'-1 HV. - 1. - ,Vy ...V ,n.V-. -. V 45 ..V .-Ji .Q wr' ,'.' . --L - - A . V1.4 .UL s h ETEE HU DR G. C'llf7Y1f7'l:gl7f, 19-11 EDMOND MASSIE, BRD EDITOR-IN-CH1E1f YI EANN ETTE EVANS VVESTHAMPTON EDITOR EUGENE W. MCCAUI. LAW SCHOUI. EDU011 NORMAN BROWN BUSINESS MANAGER -l D FGRTY- ANNUAL PUBLICATIUN OF TI-IE STUDENT BODY UNIVERSITY GF RICHMOND, VIRGINIA 'VOLUME TWENTY FQREWCRD if At this very moment in our world history, when brutal and barbaric destructions are hourly occurrences, there are very few sure things on which we can fall back. Things like Saturday foot- ball in October, a hearth-fire on a January night, or an eight-thirty class on a Spring morning--- these are truly American institutions. lt is the editors' purpose to preserve in this volume such similar moments of our college days, the mem- ories of which will come to life after all the mad- ness and chaos has been put behind us. DEDICATION We dedicate the l94l "Web" to Malcolm Ray Doubles. As Dean of the University of Richmond School of Law, he has been all that could be asked of any man: a loyal friend, a patient teacher, and a champion of right. KN' fxl' C0 TE ir Foreword . Dedication . Administration . Faculty .....,.. Views ......... Student Covernment, Richmond College C ass of '941, Richmond College . . Ciass of Q942, Richmond College . 'Crass of 943, Richmond College . . . Cass of Q944, Richmond College . . . College Covernment, Westhampton College . Ciass of '94l, Westhampton College . . Cass of 1942, Westhainpton College . . Cass of 0943, Westhampton College . . . . Cass of 944, Westhampton College ..... Student Bar, University of Richmond School of Law . Class of '94l, University of Richmond School of Law Class of Q942, University of Richmond School of Law Class of Q943, University of Richmond School of Law Athletics, Richmond College ....... Athletics, Westliamptoii College . . . . Activities ...... Fraternities . . Honor Societies. VVEB Reauty . Sponsors May Day, Snapshots Salon . 1940i . Advertisements and Directory . W .af X A 5 il A ' AQ U . an 1 ., 4 , wi - ' Q NR u 5 ' ' Bi' rfg' QE' 4 4? 1 1- my -s 1. if .wa ' ' "W aw' if . is W ff WH, . ,. Q , ,, ' . X? x , V W? 'ma , in in t' 'J' I W ,1 fl m If ,Arif-mem ig Q x f klwv, W M I 4 ,Nil , f 3 A f Z! A4 ry f fl, wwf Q -JF! 44 .. aw , M u 111 UN E YYY w 4 nl u r if X 'v rw 1 ' ' ' " , L' 4 I 'B I' 'ka .- I ' a ' ' ' ., " ' A u I X Y' - ' 5'-n 1- m--, , l r ' H-' I 'X ' I - X- fu . X X . ,rw- .w. - A . . 1 XX X Q ff 1 - V ' . ' 1, :rf ' . . ' - ' ' ' "R" " wa ' V A 0 A T ' ' 3' l K ,., n f ,Q r ., -. X . E K , . , , 1 , v F, I . X .I fi , X f X - X i . - X X A lil . ,- X . I K P . - QX , J ' 4. X X ' as. I 1 .gl u ' 4 I f . r 1 - 5 ' l rl . , 1 . :qw .aw L 5 L if , , c 14 e , 1 Aiisa I A X .X X s ,X. ' I ' I 3: 1 . ' - ,I --In "" . Xi X . i H :- - I ,, I . ' 1 A 'Eff fr 1 X CCH s , - . wi: - u V ' I . 9 '. . - 'Lf . - 4 ' 'Q' . XX t 1 f"'f 4 X : ' , Y 1 Q . , I -X -2 1 N X .. X X X - . I 'X ' ' I . W 451' '. ' ' X "'L1!' X X 3 . ... . - I ' s.,, ' 4 ni . ' u - X ' I 1 Q X I 4- . 1 X - X , I ,"w 4, 1 . ' f " , A ' 5 X H' +1 '- '-'J-I . E- M , - . v ' I ' I .S V 1 . J - .. X-V ' Y ig, 5' 4 '?qSi ' , 7' . N. X. X 1 --XX . 1 , 1 X X I w ai , ' f . 1 ' 'W . . X ' ' ' , . . z., I , .V .V . ,iw . 'I' nuff . u. .. X. 'X V 'PB - - it 'jay- c': J , rf 'C"',k. X ' , X M ,, , 1 ,. . w 0 ws X l.f:E.'.' . , 17- " Q'-.f .. , .:, .--I ' 1 C' - PQ? An. -.V l ' me 1 3' ' 'J - 'Q 'Q , 1 5'X.' fm! , - . ' A ' Af, ' my I XX X , 't ', n 7 ' , 6' 1 A -, I. x ,- xc - 1 X. X - 1 ' x C r" ' .- - . , I I X 1 7 -, 1 . , X . .X. " .- . , ' , ,,. X 'u , N , , . E ,gg-, X X., R . , .1. , .X.,v I ," P- fqklff 3 . '1 A x "1--.-. .V 1' 1. , n lg 1.1 .11 L A. 'Luk' . hi DMI TRATI DR. FREDERIC VV. BOATWRIGHT Presizlezfzt, University of Riclzmond DR. IQAYBJOND B. PINCHBECK Dean, Riclznzorzol College if Y f lVIAY L. KELLER Dean, YVestlm11zpto11 College MALCOLM R. DOUBLES Dean, Low School W1 AC LTY FRED C. AHRENS A.t'.1'0flc1f6 Profeffor of German B.A., University of Western Ontario, M.A., Columbia University, Graduate Student, University of Berlin and Heidelberg. CHARLES LEONARD ALBRIGHT Anorirzle Profeipror of Playricr B.S., Coe College, M.S.. Ph. D., University of Iowa. REUBEN EDWARD ALLEY, JR. Imfrzzrlor in Playficr B.A., University of Richmond, B.E.E., Princeton University. ROBERT COLLINS ASTROP Profeuor of Pryfhology B.A., Randolph-Macon College, M.A., Uni- versity of Virginia, Graduate Student, Co- lumbia University. JOHN WENDELL BAILEY PI'0f6.f,f07' of Biology B.S., M.S., Mississippi State College, B.A., M.A., Cornell University, M.A., Ph.D., Harvard University. LEWIS FRANKLIN BALL A.f.fi.rmnt Professor of English B.A., Ph.D., Johns Hopkins University. JAMES HARMON BARNETT, JR. Profefror of Lau' B.S., Georgetown College, LL.B., Univer- sity of Richmond, LL.M., Harvard Law School. WALTER E. BASS Inflrurfor in Greek B.A., University of Richmondg Graduate Student University of Richmond. FREDERIC WILLIAM BOATWRIGHT Prericlenf of the Unizferrily M.A., Richmond College, LL.D., Mercer University, Georgetown College, Baylor University, Graduate Student, Halle, Sor- bonne, and Leipzig Universities. MARIE-LOUISE CHARLOTTE BOK lmfrzlflor in Phyriral Edrzmlion Teachers Diploma from Kurt Joos and Ru- dolph von Laban, Essen, Germanyg Student of Classical Ballet under Madame Litvinovag Student of National Dance under Defra de Meroda, Student of Modern American Dance under Martha Graham. SHERLOCK BRONSON Izzrzrzzrtor in Applied Economirr LL.B., University of Richmond. EDWARD GRAHAM CALE Arvorinte Proferror of Eronomirr and and Applied Economirr B.A., University of Richmond, M.A., Ph.D., University of Virginia. MERTON E. CARVER Auofitile Profefror' of Sociology and Pfyrhology B.A., M.A., University of Rochester, Ph.D., Harvard University. RALPH T. CATTERALL Ayforiate Profeiyror of Law B.A., LL.B., Harvard University. WILLIAM FREDERICK CAYLOR Arroriate Professor of Spanish M.A., Mercer University. SOLON BOLIVAR COUSINS, JR. Proferror of Bible B.A., Mercer University, D.D., Mercer Uni- versity, Graduate Student, University of Edinburg. FANNY GRAVES CRENSHAW Direrzor of Pbyximl Educalion B.A., Bryn Mawr Collegeg Graduate Stu- dent, Columbia University. MARGARET SHELTON CRUTCHFIELD Imlrzzrlor in Ployriral Edzzmtion B.S., Richmond Professional Institute, College of William and Mary. WILLIAM SAMUEL CUDLIPP, JR. Arroriale Proferror of Lau' LL.B., University of Richmond. MALCOLM RAY DOUBLES Dean of Lau' School and Proferror of Law B. S., Davidson College, LL.B., University of Richmond, J.D., University of Chicago. JAMES ELLIOTT DRINARD Izzrtrurtor in Lau' LL.B., University of Richmond. JOHN FENLON Freshman Comb B.S., George Washington University. FACULTY MEMBERS. CTop, left to right by rovvslz C. L. Albright, R. E. Alley, B. C. Astrop, W. Bailey, L. F. Ball, H. Barnett, Sherlock Bronson, E. G. Cale, M. E. Carver, R. T. Catterall, VV. F. Caylor, S. B. Cousins, F. G. Crenshaw, W. S. Cuollipp. l8l HENRY H. FUCHS Profe.r.r0r of Mu.i'ii'ol Theory B.A., B.M., Graduate Student, Columbia University. ROBERT EDWIN GAINES Proferror of .Nlatbeozollrr M.A., Furman University, Litt.D., Furman University, Graduate Student, johns Hop- kins, Harvard Universities. WILLIAM JUDSON GAINES Proferror of Rommzre Lrzngzmger B.A., University of South Carolina, M.A., University of Wisconsin, Ph.D., University of Wisconsin, Graduate Student, Sorbonne. CLEMENT .TYSON GOODE Profeiprof' of Ezzglirla B.A., Wake Forest College, M.A., Harvard University, Ph.D., Cornell University. MARY MOLINE GRUBBS Ifzrlrzzrlor in Pbyriml Edoazfiorz B.S., Simmons College, Graduate Bouve- Boston School of Physical Education. WOODFORD BROADUS HACKLEY Arroriole Proferror of Ltztifz B.A., University of Virginia, M.A., North- western University and Harvard University, Graduate Student, Columbia University. HENRY BRANTLEY HANDY Proferror of Ezzglifb B.A., M.A., University of Richmond, M.A., Harvard University, Graduate Student, Co- lumbia University. RGLVIX HARLAN Proferror of Soriology and Soriol Ellsirr A.B., M.A., George Washington University, Ph.D., University of Chicago. ISABEL HARRIS Auofiole Proferror of Mrzlbezfmfiri B.A., Richmond College, M.A., Columbia University, Graduate Student, University of Chicago. WILLIAM ASBURY HARRIS Proferror of Greek and Latin B.A., M.A., Richmond College, Ph.D., johns Hopkins University. ACU FLETCHER ORPIN HENDERSON Afting Imfrzrrlor in Englirb B.A., George Washington University, Grad- uate Student, johns Hopkins University. LOUIS SHEPPARD HERRICK Arrorirzle PI'0f6.U'01' of Lau' B.A., Randolph-Macon College, LL.B., Harvard Law School. BENJAMIN CLARK HOLTZCLAW Proferror of Plyiloropby B.A., Mercer University, B.A., M.A., Ox- ford University, Ph.D., Cornell University. MAY LANSFIELD KELLER Demi of Il"e.iIbampI0n College and Proferror of Efzglirb B.A., Goucher College, Graduate Student, University of Chicago, University of Berlin, University of Heidelberg, Holder of the Goucher College Foreign Fellowship. WILLIAM HAVEN KING Ifzrirzrrfor in Lou' B.A., Dartmouth College, LL.B., University of Richmond. CURTIS WILLIAM LAMPSON A,l'.l'l.lifr1Hl Proferroz' of Pbyrirr B.S., E.E., South Dakota State College, M.A., Ph.D., Princeton University. GRACE WATKINS LAMPSON Arrorirzle Proferror of Bible and Soriology B.A., Westhamptian College, M.A., Boston University, Graduate Student, Mercer Uni- versity, Duke University. THOMAS E. LAVENDER A.l'.l'l.1'ltl1Zf Profeiiror of Roozfzzzre LrllZgllflg6.l B.A., University of Alabama, M.A., Ph.D., Harvard University. SUSAN MADELINE LOUGH Proferroa' of Hirfory B.A., M.A., Ph.D., University of Chicago. ROBERT EDWARD LOVING Pr0fe.i'.r0r of Pbyrirr B.A., M.A., Richmond College, Ph.D., Johns Hopkins University, Graduate Student, Cor- nell University. FACULTY MEMBERS. CTOP, left to right by rowslz B. E. Gaines, W. Gaines, M. M. Grulolos, W. B. Hackley, H. B. Handy, E. M. Harker, Rolvix Harlan, Isabel Harris, W. A. Harris, B. C. Holtzclaw, C. W. Lampson, G. W. Lampson, T. E. Lavender, S. IVI. Lough. l9l LTY CAROLINE STOOKEY LUTZ Profe.r.vor of Ezzglirb B.A., Goucher College, M.A., Columbia University, Graduate Student, Harvard Sum- mer School, University of Illinois, Oxford- Cambridge Summer School. DAVIS JOHN MAYS Izzririirfor iiz Applied Erofzomicr Randolph-Macon College, LL.B., Univer- sity of Richmond. RALPH CLIPMAN MCDANEL Profeiror of Awerirlm Hirtory B.A., University of Richmond, M.A., Co- lumbia University, Ph.D,, Johns Hopkins University, Graduate, Institute of Inter- national Studies, Geneva. RICHARD MCDEARMON A Imlrzirtor izz Lau' B.A., Hampden-Sydney College, LL.B., University of Richmond. SAMUEL CHILES MITCHELL Proferror of Hirfory M.A., Georgetown College, Ph.D., Univer- sity of Chicago, LL.D., Brown University. GEORGE MATTHEWS MODLIN P7'0f6J'.f07' of Economies, Director of Everziizg Srbool of Bari12e,f.v Adizriizirlrafioiz B.A., Wake Forest College, M,A,, Ph.D., Princeton University. HAZEL IONE MOSES Aryoriafe Proferror of Harp B.A., Hunter College, Harp Student of Mildred Dilling, Henriette Renie, Pupil of Henry T. Fleck, Piano Instruction with Bertha Visanska, Pupil of Leschetizky. WILLIAM TAYLOR MUSE Proferror of Law B.A., LL.B., University of Richmond, S.J.D., Harvard University. HUGH I. MYERS A.vriitaizI Profe,r.ror of Biology B.A., Mississippi College, M.A., University of Richmond, Ph.D., Brown University. JOSEPH E. NETTLES Imlrarfor in joarnalirm University of Richmond. MARGARET NOLTING Auociale Proferror of Physiology aaa' Hygiene M.D., Medical College of Virginia. BETTY BURNS NUCKOLS Inrlriirtor in Englirb B.A., Westhampton College, M.A., Univer- sity of Richmond. EDWARD CRONIN PEPLE Avrirlazzl Proferror of Englirb B.A., University of Richmond, Ph.D., Harvard University. JOHN STANTON PIERCE Arroriafe Proferror of Claemirtry B.S., Georgetown College, M.S., Ph.D., University of Illinois. RAYMOND BENNETT PINCHBECK Profeipror of Applied Eronomirr, Dear: of Rirhmond College B.S., University of Virginia, M.S., Ph.D., University of Virginia. MALCOLM U. PITT Afroriale Coach University of Richmond. WILLIAM LOFTIN PRINCE Proferror of Education B.A., Richmond College, M.A., Columbia University. MARGOT S. RAGLAND Proferror of Vocal Marie Pupil of Adele Laeis Baldwin, Frank La Forge, Corinne in Paris, Litvine of the Opera and Jean de Reszke, New York Re- cital, Teacher of Singing at the Institute of Musical Art of the Julliard Foundation. EUGENE KERFOOT RITTER Arrirtant Proferror of Matberizaficr B.A., University of Richmond, M.A., Uni- versity of Virginia. MARDJORIE RIVENBURG A.Y.fl.l'fdlIf Profe.f.ror of Laliiz B.A., Wellesly College, M.A., Bucknell University, Ph.D., University of Pennsyl- vania. MARGARET L. ROSS Arroriale Proferror of Elzglirlf B.A., Allegheny College, M.A., University of Pennsylvania, Bread Loaf School of Eng- lish. GARNETT RYLAND Profeiifor of Cberizirtry M.A., Richmond College, Ph.D., Johns Hopkins University. FACULTY MEMBERS. Crop, left to right by IOWSD: R. E. Loving, C. S. Lutz, D. Mays, R. C. McDanel, Richard lVlCD86Z1'1'l'107fZ, S. C. Mitchell, G. M. Moollirz, W. T. Muse, H. I. Myers, E. Nettles, E. C. Peple, S. Pierce, W. L. Prince, E. K. Ritter, Marjorie Rivenlaurg, Margaret Ross. l1Ol RICHARD LEWIS SCAMMON Imfrzirfor in Dramatic Ar! and Pappefry B.A., University of Richmond, Graduate Student, University of Michigan, University of Iowa. MARCIA SILVETTE Imlruclor in Art Student of Ellis M. Silvette and at National Academy of Design, Exhibited in National Academv of Design, New York, Corcoran Gallery of Art, Washington, D. C., and other Galleries in New York, Pennsylvania and Virginia. ESTHER B. SILVIA Assistant Proferror of Spanifb B.A., M.A., Smith College, Graduate Stu- dent, University of Madrid, Centro de Estu- dios Historiocos, Harvard Summer School, Middlebury School of Romance Languages. N. WILFORD SKINNER Inrlrzzrfor in German B.A., Ohio University, M.A., Indiana University. ROBERT FORTE SMART Afrofiate Proferror of Biology B.A., Mississippi College, M.A., Ph.D., Harvard University. JOHN WESTWOOD SMITHERS Profe.r.ror of Lau' B.S., LL.B., University of Richmond, Grad- uate Work, Harvard Law School. SAMUEL WHITEFIELD STEVENSON Arrociate Proferfor of Engliyla B.A., University of North Carolina, M.A., Ph.D., johns Hopkins University. ROY VAN NESTE TALMAGE Inflrnrlor in Biology B.A., Maryville College, M.A., University of Richmond. GLENN F. THISTLETHWAITE Profeffor of Pbyrical Education B.S., Earlham College. HERMAN P. THOMAS Aipfociate Profe.f,ror of Econonziry and Applied Erozzomirr B.A., Richmond College, M.A., Ph.D., University of Virginia. JOHN OSCAR TOBLER A.f,ri,rIanI Proferror of Government Matura, State College of Appenzell, Switzer- land, License en Droit, University of Geneva, Ph.D., johns Hopkins University. PAULINE TURNBULL Arroriate Proferfor of Latin and Regiflrar B.A., Syracuse University, M.A., University of Pennsylvania. GRACE STARR WENDT Proferfor of ilflarir Pupil of Max Swarthout, Alexander Raab, Luther Conrade, John Powell, in Piano, Eric De Lamarter, in Organ, Graduate of Chicago Musical College, Master Classes, 1928, 1931, Combs College of Music Sum- mer School. CHARLES H. WHEELER, III Arforiale P1'0f6'.l'.Y01' of .Mafbenzafirr B.S., Washington and jefferson College, Ph.D., johns Hopkins University. ABRAM I. WHITENEISH Inrtracfor in Chemirlry B.S., University of Richmond, M.A., Ph.D., Duke University. RUTH WHITTREDGE A.f.ri.rtanZ Proferfor of Frenrla B.A., Wellesley College, M.A., Radcliffe College. ALTON WILLIAMS Arroriale Profe.r.ror of Englirly in Charge of Drama M.A., University of North Carolina. ELLSWORTH WILTSHIRE Arroriale Proferrof' of Lau' B.A., LL.B., University of Virginia, S.J.D., Harvard Law School. MAUDE HOWLETT WOODFIN flrrociale Proferfor of History and Political Srierzre B.A., Westhampton College, M.A., Ph.D., University of Chicago. CHARLES B. XVRAY Professor of Arroznzting B.B.S., North Georgia Agricultural College, M.B.A., New York University. JEAN GRAY WRIGHT Profe,r.ror of Frenfb B.A., Bryn Mawr College, M.A., University of Pennsylvania, Ph.D., Bryn Mawr College. FACULTY MEMBERS. CTop, left to right by rovvslz Garnett Ryland, Marcia Silvette, N. VV. Skinner, R. F. Srnart, W. Smithers, S. W. Stevenson, G. F Thistlethwaite, I-I. P. Thomas, Pauline Turnbull, C. H. Wheeler, A. I. Whitenfish Rath Whittreolge, Alton Williams, M. F. Wooolfln, G. B. Wray, G. Wright llll VIEXX! 1 9 4-.Af 1. ' ' -f ' Q' 'ln Tiff! K' Y H P ,-4 ,":" ' 3 fQ,fd','- 15 'Vw QU' Q 1 K 5 1 sf , 1 - i Si? in , .. , , 'X 'K fb J '16 H, , F ng0f"i-y s ,, Q, ff A N5 Y V I Looking flZ7'O1lKQ,l1 tlze Back Arclz nt VTf6SfTZC71lZ10TO1fZ Tlze Court, from the Dining Hall ,X fax. ' Xxwwfff'-,,x 1 rm., ff? The Tower - YVestlmmptorz College Bridge - connecting tlfze campuses i"'v"' 5 l ' a Meiizoifinl GfZ1'C'l61'Z, tlze Stiirleizt Activities Building 1 1 W. YVeStl1a111pT01z Dormitory from tlze Court ,. -4' Tlze Clzemistry Bziilclizzg in the Science Qizmilmiigle .aw-Q, Riclfmzoiirl Hall, Matheiiiatics and Physics Builcliiig W A Wn,,,,.,,,, ,,,..,mmsnw:::.N'-W ' Q .3 . so , K, WM- up Y-vm.. lmk, .Ksxwb X ' ...fav Q -ewx mpwcwb AJWWQ -lm? M, I v nv -1 . A an , 4' Tlzozzms HHH, Riclznzomi College DOl'llli1OV'1' "1 Al zu rmnl In the Hrizfgc 4 'f 4..- . 1 9'f 4 'la vr"A,' .. ' ' ' f L , , . ,I A .Q .5 '54 .W , 'Q I 4 ' s Snow among the pizzas-Ilelzimf A'1Ul'yZfl7ZC1 Hall 1' , 1 W . , . Clmrles H. Ryland Hall-Library Building Phu--' f 'xg ,A 429 W. . N 4, I ""vf""""', .1:' f 'Svsa,.g,,-s , V.,-9-.wx H wx dz in X x . A If S 7 f, , - f K xx K Z3 e X K lm Q v Y Y fy Til Q2 - Ni, hx K .A If , 4 r ,I . . MY, ' K V is f M 'U h 1 'VZ' 423. 'Q V ' " JW f N f-- X Ak N Path along the lake 9 Qi- 0 'jin- Q' 31- au. Q. Clearing away the Big Snow """-- lun.. -n-.....,,,,,,,.N,.u Lzztlzer H. jwzlzilzs Greek Theater N0 time for Play on tlle Upper Hockey Field Richmond College Student Government Activity of the progressive variety was in order this year for the Student Government under the capable direction of President Ed Garber. The association started its session of 19-lO-41 by collab- 'tt' orating with the Vlfesthamp- ton leaders in sponsoring the annual Student Government dance held in the Go-ord gymnasium. The Senate, an eight-man body, was particularly active this year. These energetics were lVlalcolm Pitt, lr., Rilly Grant, loc Fortunato, Gordon RelVline, Ren lVlcGehee, Aylett Goode, WarI'eIi Pace, and Roger Walke. A progressive step was the institution of a uniform boolilieeping system for all the organiza- tion and Tommy Pugh's Committee made a study of the need of further appropriations for organizations financed by the Student Govern- ment. The third or judiciary division of the Associ- ation, the Honor Gouncil, was also active. The L EDGAR C. CTARBER Pl't'SltlL'lll ,1 W5 OTHER OFFICERS. FIRST Row, LEFT TO RIGHT: Simp- son Williarizs, Vice-President, Tlionzas Pugh, Treasurer, Martin Marlaonritz, Secretary. SECOND Row: Williaizz Grant, Senatorg Mac Pitt, Senator, Gordon Reflfline, Sen- ator. THIRD Row: joe Fortiznato, Senatorg Vlfillianz Fit:- lzngli, Representative to the Athletic Councilg Leslie Phillips, Representative to tlie Board of Publications. introduction of the Intermediate Rule was an impeccable work of this group. HONOR COUNCIL. SEATED, LEFT TO RIGIIT: Edgar Garber, lolzn Locke, Robert Keil, Clzairman, Simpson, Vlfillianzs, Seeretaryg Edgar flrendall. STANDING: Stranglzan Gettier, Roy Vlfynzlis, Ralplz Kinsey, Dave Satterneld Class of l94l Richmond College VVell, we finally got hereg and now that we did get this far, we wonder what itis all about. Our four years at college were pretty hectic ones, and quite unlike the history of any class in the past, and we think quite unlike any class history of the future. We started off being scared fresh- men, but it wasn't long before we were a united group under President Dave Roland, and the sophomores had to take the necessary precau- tion of traveling in tvvos. Came the night of the Pajama Parade and SENIOR CLASS OFFICERS. LEFT TO RIGHT: Harold Owens, Treasurer, Ben McGelzee, Senntorg Earl Fox, Presi- cierztg Clmrles Ferneylzouglz, Vice-Presivlerzt. Cflllserzt from the picture is Clmrles llfliller, Secretarjml with typical freshman cockiness we conducted a mass ducking ceremony in Westhampton lake for the minority group of sophomores. Upper- classmen were scarce that night and some of us went swimming of our own volition. And those of us that survived the "Rat Rulesn became over- lording sophomores. With Hugh Crisman as president of the class, the freshmen were kept on their toes constantly. Skeptics were shown what the class of '41 had to offer in the field of athletics. Sophomore stars were plentiful in football and the names of jones, Humbert, Fitzhugh, iVlcVay, Rutcher and others were prominently featured in the fall sports news. During Orientation Week of our junior year, just as we were about to settle down to work Cermany was at war with England and France. james Turkington was president of the class, and it was under his guidance that the big social event of the year was a tremendous success: namely, the junior Prom. As seniors, most of us were twenty-one, and to celebrate the occasion our Uncle Sam began his national defense program. While President Earl Fox was busy arranging details for the Sen- ior Rall, he and several of his classmates were answering their Draft questionnaires. incidentally this social function was a pleas- ing progressive step. All the seniors and their dates enjoyed a well-planned banquet at Ewart's Cafeteria before the dance. A tradition was be- gun when the members of the class of i4l pa- raded down the floor in a "C-rand March." Our class was different in so far that it continually had to contend with the troubles of the outside world. With graduation upon us, many seniors are looking forward to the early days of july when they will begin a year of compulsory military service in the ever-growing Army of the United States. Those of us who anticipate graduate work are planning hopefully, but with an ever- watchful eye on the local draft commission, which holds the keys to the future. Seniors-zvitlfzozzt IZ care in tlze world. XS X X "--':-.:.as.:-S-af.. X , 1 .V I . . ,V h U .. ..,-s ..g.,::..N5,f . W Unlvnrsiivl lm IQl-ll-lfly.QI5 4V 6rrw1- EDWARD REEVES ADAMS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration PHI CvAIN1IX1A DELTA Phi Beta Kappa, Omicron Delta Kappa, Pi Delta Epsilon, Alpha Mu Omicron, Col- legian, 2, Managing Sports Editor, 3, Sports Editor, 4, Sports Editor Web, 4, Philolo- gian Literary Society, 1, 2, Football Man- ager, 1, Basketball Manager, 1, 2, 3, 4, In- terfraternity Council, 3, 4, Harlequin Club, 3, 4, Deans List, Intermediate Honors, LEON HARPER ALEXANDER PETERSBURG, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Philologian Literary Society, 3, Glee Club, 3, 4, Class Treasurer, 3: Camera Club, 3, 4, Biology Club, 4, Football, 1, Basketball, I, 2, 3, Track, 1, Golf, 3, 4, Intramurals, Dean's List. ELIE MAYNARD ADAMS CLARKTON, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Mu Sigma Rho Literary Society, 1, 2, Minis- terial Association, 1, 2, 3, 4. GQRDON HUTSON ANDREWS RICHMOND. VIRGINIA Applicant for B.A. Degree RAYMOND ATVVELL ADAMS REDOAK, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Philologian Literary Society, 2, 3, Biology Club, 3, 4, Dean's List. WILLIAM PAGE ANDREWS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree PHI KAPPA SIGMA Intramurals, Chemistry Club, Vice-President, Cheer- Leader, 1, 2, 3, 4, Glee Club, 1, 2, 5, Chemistry Honors: Dems Lists Infer- Business Manager, 3, 4, Intramurals, Har- lequin Club, 3, Treasurer, 4, Interfraternity Council, 3, 4. l18l mediate Honors. EDGAR MULLINS ARENDALL MOBILE, ALABAMA Applicant for B.A. Degree KAPPA SIGIVIA Omicron Delta Kappa, Pi Delta Epsilon, Collegian, 1, News Editor, 2, Managing Editor, 3, Editor-in-Chief, 4, Philologian Literary Society, 1, Vice-President, 2, Presi- dent, 3, Debate Team, 1, 2, 3, 4, Y.M.C.A. Cabinet, 1, 2, Class Treasurer, 1, Basket- ball Manager, 1, 2, Honor Council, 3, 4. ALVIN FRANCIS BEALE, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Agnew' MILTON B. BAROODY RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Sigma Pi Sigma, Chemistry Club, Football, 1, Basketball, 1, Crew, 2, 3, Captain, 4, In- tramurals, Newman Club, 4, Dean's List. THOMAS R. BENTON, IP.. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree PHI GAMBIA DELTA Transfer from Middlebury College, Alpha Phi Beta Kappa, Sigma Pi Sigma, Chemis- try Club, 5, President, 4, Glee Club, 1, 2, Dean's List, Intermediate Honors. Mu Omicron, Golf Team. MURRAY M. BARR BROOKLYN, NEW YORK Applicant for B.A. Degree Transfer from University Heights College, New York University, Pi Delta Epsilon, Assistant Editor Web, 3, Managing Editor, 4, Richmond College Editor Messenger, 4, Mu Sigma Rho Literary Society, 3, 4, Uni- versity Players, 3, 4, Dean's List. LUGIEN VV. BINGHAM, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree THETA CHI Alpha Mu Omicron, Collegian Business Staff, 1, Circulation Manager, 2, Assistant Business Manager, 3, Football, 3, 4, Intra- murals. lm Unlvszrsii41 lfLQ IO'-ll-lfly.Q,l5 x CHARLES ROBERT BOOTH, IR. BENJAMIN E. BOWLES DANVILLE, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree University Players, 1, 2, 3, 4, Y.M.C.A. SIGMA ALPHA EPSILQN Cabinet, 3, Transfer from Vir inia Pol technic Insti- ERANK HENRY BRITTON, II RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree IXAPPA SICIXIA g , V tute, Chemistry Club. ROBERT THOMAS BROGAN ATLANTA, GEORGIA Applicant for B.S, Degree in Business g Administration Phi Beta Kappa, Pi Delta Epsilon, Alpha Mu Omicron, Collegian, 2, Sports Copy Edi- tor, 3, Sports Managing Editor, 4, Assistant Sports Editor Web, 4, Band, 1, 2, Glee Club, 1, 2, 59 Intermediate Honors, Dean's List. IZOI RICHARD YOUNG BRISTOW PETERSBURG, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Economics Club, 5, 4. '?....'Z'3"t NORMAN BROWN RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration PHI ALPHA Pi Delta Epsilon, S. C. Mitchell Literary Society, 1, 2, Web Business Staff, 1, Adver- tising Manager, 2, Assistant Manager, 3, Manager, 4, Intramurals, Secretary-Treas- urer Economics Association, Dean's List. HENRY A. BULLOCK RICHMOND, VIRGINIA I . Applicant for B.S. Degree i I' PHI GAMMA DELTA S. C. Mitchell Literary Society, 1, Cheer Leader, 1, 2, Glee Club, 1, 2, Flying Club, 4, Newman Club, 3, 4. HENRY EPES CAKE NORFOLK, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Choir, 1, 4, President, 2, 3, Rho Eta Sigma, 3, 4, Glee Club, 3, 4. 1 , Z . ,' X GORDON M. CHRISTENSEN CARMEL, NEW YORK ELLERSON, VIRGINIA FRANK M. CONNER, IR. Appljganf for B,A, Degree Applicant for B.A. Degree SIGMA IXLPHA EPSILON SIGMA ALPHA EPSILON Tau Kappa Alpha, Collegian Staff, 1, 2, 3, Web Staff, 1, 2, 3, Football, 1, Track, 1, 2, 3, 4, Varsity Club, 3, 4, Intramurals, Debate Team, 3, Manager, 4, Economics Association, 3, S. C. Mitchell Literary So- ciety, 3, 4, Y.M.C.A. Cabinet, 1, 2, 3, 4, Treasurer, 2, Harlequin Club, 3, 4, Radio Guild, 3, 4, Forensic Council, 4. I21l SALVATORE V. CASALE BALTIMORE, MARYLAND Applicant for B.A. Degree Mu Sigma Rho Literary Society, 1, Beta Beta Beta, Philologian Literary Society, 3, 4, University Players, 1, 2, 3, 4, Biology Club, 1, 2, Y.M.C.A. Cabinet, 3, 4, Intra- murals. ROBERT HULL COURTNEY, JR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree PHI GAMMA DELTA Glee Club, 1, 2, 33 Cheer Leader, 1, 2, 3, 4, Collegian Staff, 2, Feature Editor, 3, Track, 1, President Flying Club, 4. LlniunrsiiI1 ILQ IGLIIIIBIIIJ Whit Wow HUGH STUART CRISMAN WINCHESTER, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration KAPPA SIGIWA Collegian Staff, 1, 2, Class President, 2 Basketball, 1, 2, 5, 41 Baseball, 1, 2, 3, 4 Radio Guild, 1, 2, 33 Y.M.C.A. Cabinet, 2, 3, 4. PIAVVLEY FLEET DANIEL CAPE CHARLES, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree ISAPPA ALPHA Web . Staff, 1, 2, Collegian Staff, 1, 2 Track Manager, 1, 2, 3, 43 Varsity Club, 4 Y.M.C.A. Cabinet, 2, 3, 4. JOHN GAPIPIINGTGN GRGSS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree S. C. Mitchell Literary Society, 2, 31 Univer- sity Players, 1, 2, 3, 4, Radio Guild, 2, 3, 4. W ASHLEY DUNN DESHAZOR BLACKSTONE, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration SIGINIA ALPHA EPSILON Alpha Mu Omicron, Mu Sigma Rho Literary Society, 1, Glee Club, 3, 4, Band, 1, Har- lequin Club, 3, 4, President Sigma Alpha Epsilon, 4, President Alpha Mu Omicron, 4, Intramurals. l22l BILL GENE CUDD RICHMOND, VIRGINIA Applicant for A.B. Degree from Georgetown University PI KAPPA ALPHA Transfer from Georgetown University Glee Club, 4. BRANCH A. DINWIDDIE, ja RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S, Degree in Business Administration Glee Club, 1, 2, 3, 4. JAMES II. DONOHUE, III RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree PHI GAMMA DELTA Basketball, 1, Band, .1, Tennis, 2, 3, 4, Ina tramurals, S. C. Mitchell Literary Society, 1, 4. GERSHON GERALD A. EDISS NORFOLK, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree PHI ALPHA Transfer from College of William and Mary, Chemistry Club, 3, 4, Radio Guild, 3, 4, Psychology Club, 3, 4, Mu Sigma Rho Literary Society, 4, Intramurals, Chemistry Honors, Dean's List. , L .W f ,, "I-'l'lf'Z'3" IOI-IN ANTONY DOUMLELE ROBERT WM. DURRETT, IR. RICHMOND, VIRGINIA HARTSVILLE, SOUTH CAROLINA Applicant for B.S. Degree in Business Applicant for B.A. Degree Al I M O Admlnigtrgztlcsi, h H L, PHI GAMMA DELTA m C , . . IIC It ar . . . . soggy, El, Sezrgfgryg Deans fist, liter? Philologian Literary Society, 1, Band, 1, 2, , mediate Honors. Track Manager, 1, 2, Glee Club, 1, 2, 3, 4, WINERED HUGO ELDER CLARKTON, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Mu Sigma Rho Literary Society, 1, 2, Min- isterial Association, 1, 2, 3, Vice-President, 4, Psychology Club, 4, Dean's List. l23I. President, 3, 4, Intercollegiate Relations Manager, 4, Dean's List. HARRY EDWARD FAINTER, JR. RIcHMoND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration PIII DELTA THETA Football, 1, Baseball, 2, 3, 4, Intramurals, Varsity Club. UvLLvszrsiiI1 lm lolulflyab fifg' If G. THOMAS FATTARUSO RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Alpha Delta, Ministerial Association, Phi Beta Kappa, Alpha Mu Omicron, S. C. Mitchell Literary Society, 3, Psychology Club, 3, President, 4, Secretary-Treasurer Alpha Mu Omicron. JAMES IXIATTHEVV FOGG RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Alpha Delta, Glee Club. CHAS. FERNEYI-IOUGH, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree KAPPA ALPHA Collegian, 3, Assistant Manager of Accounts, 4, ViCe-P1-resident Class, 4. EARL RUSSELL FOX RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree P1 KAPPA ALPHA Alpha Mu Omicron, Beta Beta Beta, Rho Eta Sigma, Track, 1, 2, 3, 4, Cross Coun- try, 1, Varsity Club, 2, 3, 4, Intramurals, Philologian Literary Society, 1, 2, 3, 4, Biology Club, 2, 3, 4, Harlequin Club, 3, 4, Prom Committee, 3, Class President, 4. l24l VVILLIAM B. FITZHAUGH RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree P1 KAPPA ALPHA Omicron Delta Kappa, Football, 1, 2, 3, 4 Track, 1, 2, 3, Varsity Club, Class Treas urer, 2, Class Senator, 3, Glee Club, 3, 4 Representative to Athletic Council, 4, Har lequin Club, 3, 4, President Pi Kappa Al pha, Interfraternity Council. 4lliINutu- H. WINSTON FROSTICK FREDERICKSBURG, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Band, 1, Chemistiy Club, Deans List. EDGAR CLYDE GARBER GREENSBORO, NORTH CAROLINA Applicant for B.A. Degree SIGIVIA PHI EPSILON Omicron Delta Kappa, Beta Beta Beta Basketball, 1, 2, Track, 1, 4, Intramurals Class Secretary, 2, Class Vice-President, 3 President of Student Government, Harle- quin Club, 3, 4, Convocation Committee Vespers Committee, Board of Publications, Athletic Council, Glee Club, Student Meet- ing Planning Committee. OSGAR GREEN GILBERT, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree GLARENGE VV. GLADDING MEARS, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree MORRIS DAVID GRANDIS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree KAPPA ALPHA PHI ALPHA Philologian Literary Society, 3, 4, Track Chemistry Club, 3, 42 If1tf3mU1'3I5Z IDIEI- Manager, 1, 2, 3, 4, Glee Club, 3, 4, Choir fraternity Council, President Phi Alpha. 1, 2, 3, 4, Rho Eta Sigma, 3, Secretary, 4. bw K ff '. JOHN BENTLEY GILMER WASHINGTON, D. C. Applicant for B.A. Degree Mu Sigma Rho Literary Society, 3, 4, Mu Sigma R110 Ijitefaflf S0CiefY, 3, 49 PSY Chemistry Club, 3, 4, Chemistry Honors. CPOIOSY Club, BIOIOSY Cl'-lb, 4, Beta Beta Beta, Deans List. VVILLIAM A. GRANT, IP.. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree THETA CHI Collegian, 1, Web Staff, 3, Baseball, 1, 2 3, Intramurals, Y.M.C.A. Cabinet, 2, 3 Aviation, 4, Student Government Senator, 4 ml Univnrsiiul lm loin-IUDIJ fl-sw -Jul?-., IIVILLIAM DAY GRAVATT ELLERSON, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree PHI DELTA THETA S. C. Mitchell Literary Society, 4, Minis- terial Association, 4, Boxing, 1. RICHARD STUART GRIZZARD DANVILLE, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree IQAPPA ALPHA Alpha Delta, Rho Eta Sigma, 3, Treasurer, 4, Ministerial Association, 2, 3, 4, Y.M.C.A. Cabinet, 3, 4, Intramurals. ' ft 'Away ,S . ' 2 ., 131 ms, aqydilnliiuak , f wa, 4,fwl.Q,Zf5.a VVAVERLY S. GREEN, IR. BURKEVILE, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree PHI GAMMA DELTA Phi Beta Kappa, Mu Sigma Rho Literary Society, 1, 2, Football Manager, 1, Base- ball Manager, 1, 2, 3. 42 Chemistry Club, 3, 4, Intramurals, Intermediate Honors, Chemistry Honors. NATI-IANAEL B. HABEL AMELIA, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree SIGIVIA ALPHA EPSILON Transfer from Bluenelcl College, Alpha Mu Omicron, Ministerial Association, Mu Sigma Rho Literary Society, 2, Treasurer, 3, Presi- clent, 4, Choir, 2, 3, 4, Rho Eta Sigma Treasurer, 3, Secretary, 4, Forensic Coun- cil, 4. l26l I IIARRY EGBERT GRIFFIN, -IR. DILLXWYN, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Football, 1, Baseball, 1, Intramurals, Chem istry Club, Biology Club. GGRDCN CDOPER I-IAINES LEESBURG, FLORIDA Applicant for B.A. Degree THETA CHI Transfer from Lees McRae College, Phil ologian Literary Society, 3, 4, Choir, 3 Track, 3, 4, Intramurals. PAUL IULIAN IIARRELL EDENTON, NORTH CAROLINA Applicant for B.A. Degree fwsfi Alpha Delta, Ministerial Association, 3, 4, Rho Eta Sigma, 4, Treasurer, 4. JAMES RIDOUT HARRIS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Phi Beta Kappa, Sigma Pi Sigma, 2, Sec ary Society, 2, Crump Mathematics Prize Intermediate I-lonors, Dean's List. 1 MELVIN CLYDE HAWKINS VVILLIAM HENRY HEMBY RICHMGND, VIRGINIA RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Applicant for B.S..Degree in Business Chemistry Club, 3, Treasurer, 4. Admlmstmtmn Band, 1, 2, Economics Association, 5, 4, Psychology Club, 4, Dean's List. retary, 5, President, 4, S. C. Mitchell Liter- IIg , ,Q WILLIAM ROBERT HARTON RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration PI KAPPA ALPHA Economics Association, 3, 4, Psychology Club, 4, Harlequin Club, 3, Secretary, 4, Interfraternity Council, 4, Dance Commit- tee, 4, Treasurer Pi Kappa Alpha, 5, Deans List. VVILLIAIXI lYl. HERNDON FREDERICKSBURG, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Band, 1, 2, 3, President, 4, Intramurals. aw s , ml UniurzrsLh1 ILQ IQ'-ll-IfI3.Q,I5 14 L '. . Q50 LAVVRENCE HILGEMAN, IR. BALTIMORE, MARYLAND Applicant for B.A. Degree Transfer from St. Johns College, Alpha Mu Omicron, Band, 3, 4, Ministerial Associa- tion, 3, 4, Psychology Club, 4, Deans List. RICHARD ELMER HUMBERT SUFFOLK, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree PHI GAMMA DELTA Football, 1, 2, 3, 4, Basketball, 1, 2, 3, Cap- tain, 4, Baseball, 1, 2, 3, 4, Senator, 3. EARL SIDNEY HOLMAN RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration Transfer from Ferrum College, Alpha Mu Omicron, Radio Guild, 3, 4. ARTHUR EDVVARD JONES SUFFOLK, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree PHI CIAIVINIA DELTA Football, 1, 2, 3, 4, Basketball, 1, 2, 3, 4, Baseball, 1, Track, 1, 2, 3, 4. I28l IRA DURVVOOD HUDGINS WASHINGTON, D. C. Applicant for B.A. Degree SIGMA ALPHA EPSILON Mu Sigma Rho Literary Society, 1, Vice- President, 2, 3, Alpha Delta Ministerial Association, Choir, 1, 2, 4, Intramurals, Deans List. CHASTINE W. JONES, JR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration Phi Beta Kappa, Alpha Mu Omicron, Vice- President, 4, Collegian Staff, 2, Economics Association, 3, 4, Tennis Team, 3, 4, Inter- mediate Honors. WILLIAM H. JONES, JR. MIDLOTHIAN, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration SIGIVIA PHI EPSILON Transfer from V.P.I. Extension, Philologian Literary Society, 2, Interfraternity Council 4, Chairman Orchestra Committee 4, Presi dent Sigma Phi Epsilon, Intramurals IULIO EEDERIGO JULIA FREDERICK B. IURGENS, IR. HATO REY, PUERTO RICO RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Applicant for B.A. Degree University Players, 1, 2, 3, 4, Business Manager, 3. WILLIAM VVARD KERSEY, IR. BLUEEIELD, WEST VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Transfer from Bluefield College, Beta Beta Beta, Chemistry Club, 3, Secretary, 4, Bi- ology Club, 3, 4, Camera Club, 3, 4, Medi- cal Assistant. ROBERT A. KEIL ' A IOI-IN RAY KELLISON, IR. CLEVELAND HEIGHTS, OHIO RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Applicant for BS. Degree Administration P K S LAMBDA CHI ALPHA U HI APPA ICMA s. c. Mitchell Literary society, I, coiiegian Phi Beta Kappa, Omicron Delta Kappa, Business Staff, 1, 2. Alpha MuAOmicron, Mu Sigma RhoLiterary Society, 3, Honor Council, 3, Chairman, 4, Y.M.C.A. Cabinet, 3, 4, Planning Commis- sion, 3, 4, Interfraternity Council, 3, 4, Pres- ident Phi Kappa Sigma, 4, Football, 1, 2, 3, 4, Track, 1, 2, 3, 4, Intermediate Honors. I29 UHIDQYSIIJ1 lm Ioln-lflynb XVILLIAIXI L IXIRBX I CEGRCE HENRY LAIXDERS JR RICHMOND VIRGINIA RICHMOND VIRGINIA IXAPPA SIGMA Applicant for B.S. Degree Applicant for BS. Degree in Businesq Chemistry Club, President Newman Club, Administration L 4, Football, 11 Intramurals. BEN HARRIS NCGEHEE WILMINGTON, VIRGINIA Applicant for BS. Degree in Business Administration Alpha Mu Omicrong Student Government Senator, 4. WDW.. JOHN HOWARD LOCKE BoYcE, VIRGINIA . Applicant for B.S. Degree in Business Administration THETA CHI Mu Sigma Rho Literary Society, 1, 2, 5, 4 Web Business Staff, 3, Y.M.C.A. Cabinet 2, Interfraternity Council, 2, 3, 4, Chair man Dance Committee, 4, Harlequin Club 2, 3, Secretary, 4, President, 4, Vice-Chair man Honor Council, 4, President Theta Chi 4, Basketball, lg Baseball, 1, 2, 3, 4, Intra murals. CHARLES WILLIAM MCNUTT L T. HAROLD MCVAY, JR- STAUNTON, VIRGINIA NORFOLK, VIRGINIA Applicant fm- RA. Degree Applicant fm' B-S Degree Transfer from Bluefield CollsfgegEPhi'Beta PHI GAMMA DELTA Eoogggigig' Z1 2Qa?3l?5a1giug3 graiklktrif 3, 43 Deans List' i murals, Class Secretary, i3. i l3O JESSE VVILLIAM MARKHAM RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree P1 KAPPA ALPHA Phi Beta Kappa, Alpha Mu Omicron, Phil- ologian Literary Society, 4, Economics Club, 2, 4, Harlequin Club, 4, Crew, 2, 4, Intra- murals, Intermediate Honors. WILLIAM ROSE IVIAYNARD NORFOLK, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Choir, 2, 3, 4, Mu Sigma Rho Literary So- ciety, 1, Y.M.C.A. Cabinet, 1, Basketball, 1, Track, 1, Intramurals. INIARTIN IVIARKOVVITZ BROOKLYN, NEW YORK Applicant for B.A. Degree PHI ALPHA Omicron Delta Kappa, Beta Beta Beta, Chemistry Club, Chemistry Honors, Col- legian Sports Staff, 1, 2, 3, Philologian Lit- erary Society, 1, 2, 3, Secretary, 4, Biology Club, 5, President, 4, Vice-President, Cam- era Club, 4, Forensic Council, 4, Interfra- ternity Council, 2, 3, 4, Beta Beta Beta, 5, President 4, Baseball Manager, 1, 2, Intra- murals, Secretary Student Government, 4, Intermediate Honors. CHARLES HENKLE MILLER KEARNEYSVILLE, WEST VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration Alpha Mu Omicron, Glee Club, 4, Class Secretary, 4, Football, 1, 2, Track, 1, Base- ball, 1, 2, 5, 4, Intramurals. GEORGE EDMOND MASSIE, SRD RICHMOND, VIRGINIA Applicant for BS. Degree PHI CiA1X'I1X4A DELTA Phi Beta Kappa, Omicron Delta Kappa, Pi Delta Epsilon, Sigma Pi Sigma, Web Staff, 1, Assistant Editor, 2, 3, Editor-in-Chief, 4, Philologian Literary Society, 1, Treasurer, 2, Forensic Council, 3, Football Manager, 1, 2, Intercollegiate Relations Manager, 3: Lawrence Fellowship in Mathematics, 5, 4, Planning Commission, 5, 4, Intermediate Honors, Vice-President Omicron Delta Kap- pa, Dean's List. SAIXHILIEL MILLER MOODY, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for BA, Degree LARIRDA CHI ALPHA Collegian Business Staff, 1, 2, S. C. Mitchell Literary Society, 1, Interfraternity Council, 4, Harlequin Club, 4. W LlvLivszrsi,t11 luz lolil-wall IOIIN KELSO MOORE ONANCOCK, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree VVILLIAM P. MORRISSETTE MIDLOTI-IIAN, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Glee Club, 1, 2, 3, 4, Mu Sigma Rho Liter- SIGMA PHI EPSILON ary Society, 4, Radio Guild, 4, Choir, 4 ' ' al.. Intramurals. Imrdmur' I HAROLD GRAVES OWENS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree PHI DELTA THETA Glee Club Z 3' Rho Eta Si ma 3 4' Har- 9 7 - a g 7 7 s lequin Club, 52 Interfraternity Council, 4 Class Treasurer, 4, Dean's List "" S591 VVILLIAIVI F. PARKERSON, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree IQAPPA ILXLPHA Pi Delta Epsilon, Alpha Mu Omicron, Rho Eta Sigma, 3, President, 4, Collegian Busi- ness Staff, 1, Exchange Manager, 2, Circu- lation Manager, 3, Business Manager, 4, Interfraternity Council, 4, Pre-Law Society, 1 , Football Manager, 1 , Intramurals, Dean's List. I32l DORTCH OLDHAM NASHVILLE, TENNESSEE Applicant for B.S. Degree in Business Administration THETA CHI Transfer from Cumberland University, Tau Kappa Alpha, Debate Team, 4, Mu Sigma Rho Literary Society, 4, Intramurals, Har- lequin Club, 4. MARSHALL PHILLIPS HOPEWELL, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree A THETA CHI W Choir, 1, Track, 1, 2, 3, 4, Cross-Country, 1, 2, 3, Captain, 4. BLANTON LYNN' PRICE RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration .KAPPA ALPHA Alpha Mu Omicron, Radio Guild, 1, 2, 5, President, 4, Glee Club, I, Camera Club, 1, 2, 5, Fencing Team, 5, University Play- ers, 4, Economics Association, 4, Dean's List. THOMAS EDWARD PUC-H FREDERICKSBURG, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Tau Kappa Alpha, Alpha Delta, Omicron Delta Kappa, Mu Sigma Rho Literary So- ciety, 1, Vice-Presiclent, 2, President, 51 Forensic Council, 5, President, 4, Y.M.C.A. Cabinet, 2, Vice-President, 5, Planning Com- mission, 5, Chairman, 4, Ministerial Asso- ciation, 1, 2, Treasurer, 5, President, 4, Stu- dent Government Treasurer, 4, Vespers Committee, 4, Dean's List. VVILLIAM NEIL RANEY MORGAN HILL, CALIFORNIA Applicant for B.A. Degree Ministerial Association, 5, 4, Band, 4, Deans List. GEORGE WILMOT ROSS, JR. RICHMOND, VIRGINIA GEORGE EMORY ROBERTS NASSAXVADOX, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree KAPPA ALPHA Philologian Literary Society, 1, 2, Y.M.C.A. Cabinet, 2, 5, 4, Pre-Law Society, I, 2, Glee Club, 1, 2, 5, 4, Rho Eta Sigma, 5, 4, Psychology Club, 5, 4, Harlequin Club, 4, Track, 1. y HERMAN SAMUEL ROGKOFP BRIDGEPORT, CONNECTICUT Applicant for BS. Degree PHI .ALPHA Phi Beta Kappa, Beta Beta Beta, Collegian Sports Staff, I, 2, Philologian Literary So- ciety, I, 2, Biology Club, 2, 5, 4, Chemis- try Club, Chemistry Honors, Track, 1, In- tramurals, Dean's List. Applicant for B.A. Degree PHI CRAIVIIVIA DELTA Tau Kappa Alpha, Collegian Staff, 1, Copy Editor, 2, Philologian Literary Society, I, 2, Biology Club, 1, 2, 5, 4, Debate Team, 2, Band, 1, 2. W Uvtiuszrsiia-I lm lolulflynlv F' Wanna Wm VVILLIAINI STANI-IOPE RYAN BALTIMORE, MARYLAND Applicant for B.A. Degree Mu Sigma Rho Literary Society, 1, 2, 3 Vice-President, 33 Y.M.C.A. Cabinet, 3, 41 University Players, 3, Business Manager, 4' Dean's List, 1 1 JOHN PERSHING SANDERS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree THETA CHI LL.B. from University of Richmond School of Law, McNeill Law Society. VVILLIAIXI PARTIN SCHAFFER DREXWRYS BLUFF, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Alpha Mu Omicrong Rho Eta Sigma, 33 Radio Guild, 3. I is s I ,. "M-" ", tz' , T' ri- 2 .J ,,f,v 9 V, , , ia gan-lag, VVILLIAIYI OSIVIAR SEIFERT DENVER, COLORADO Applicant for B.A. Degree SICIXIA ALITIIA EPSILON l34l LESTER MARTIN SAUER RICHMOND, VIRGINIA Applicant for BS. Degree in Business Administration IGN GEORGE HILL SHACKELEORD HAMPTON, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration PHI GAMMA DELTA Football, 1, 2, 3, 4, Basketball, 1, Baseball Ig Tennis, 2, 3, Captain, 4, Varsity Club: Intramurals, University Players, 3, 4, Repre- sentative to Athletic Council, 4. 1 WILLIAM HARRY SHAIA RICHMOND, VIRGINIA Applicantqfor B.S. Degree Collegian Business Staff, 1, 2, 3: S. C. Mitchell Literary Society, 2, 34 Newman Club, 3, 4, Chemistry Club, 3. ISM ALVAN LEE STCLAIR ROANOKE, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Mu Sigma Rho Literary Society, 1, 2, Vice- President, 5, Ministerial Association, 1, 2, 3, 4, President, 3. I VVILLIAM HENRY SNYDER RQBERT EARLE STANLEY STATEN ISLAND, NEW YORK RICHMQND, VIRGINIA APPliCHI1ff0f B.S. Degffe Applicant for B.S. Degree in Business SIGMA ALPHA EPSILON Admnismtion Transfer from Bluefield College, Tennis KAPPA SIGMA Team- 3- 43 IUIFHIUUIHIS- Economics Association, 3, 43 Manager Base- ball, Ig Intramurals. GRANVILLE H. STEINMETZ RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree HENRY LESTER STEINER RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree PHI ALPHA Crew. H51 UnLvarsLizl1 hfz IQLIIIDQIJ VVILLIAM I-I. SURBER, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Phi Beta Kappa, Sigma Pi Sigma, 2, Treas- urer, 3, Vice-President, 4, S. C. Mitchell WILLIAM SANFORD TERRY CHATHAM, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree KAPPA ALPHA Football, 1, 2, 3, Assistant Manager of Ac Literary Society, 1, 2, Chemistry Club, 2, Chemistry Honors, 3, Crump Prize in Math- ematics, 3, Intermediate Honors. EMILIO F. TRILLA CAROLINA, PUERTO RICO Applicant for B.A. Degree Chemistry Club, 4, Newman Club, Intramurals. counts Collegian, 1, 2, Chemistry Club, 2 3, 4, Intramurals. JAMES W. TURKINGTON AVON-BY-THE-SEA, NEW JERSEY Applicant for B.S. Degree in Business Administration PHI KAPPA SIGMA - Omicron Delta Kappa, Alpha Mu Omicron Mu Sigma Rho Literary Society, 2, Footi ball Manager, 1, 2, 3, 4, Track, 1, 2, 3, 4 Collegian Staff, 2, Class President, 3, Presi dent of Omicron Delta Kappa. P361 WILLIAM F. TOPHAIVI ROANOKE, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree KAPPA SIGMA Transfer from Virginia Military Institute, Philologian Literary Society, 2, Intramurals. ROBERT P. VAN BUREN ' RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree in Business Administration g THETA CHI Alpha Mu Omicron. F. ALEXANDER WADDINGTON RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S, Degree in Business Administration PHI CRAINIIVIA DELTA Pi Delta Epsilon, Collegian Sports Staff, 1, Sports Managing Editor, 2, Sports Editor, 5g Web Staff, 1, Sports Editor, 2, Assistant Editor, 3, Associate Editor, 4, Glee Club, 1, 2, 4, Intramural Athletics, Dean's List. GEORGE P. WHITLEY, JR. DURHAM, NORTH CAROLINA Applicant for B.S. Degree in Business Administration Mu Sigma Rho Literary Society, 1, Radio Guild, 1, Economics Associa-tion, 3, 4, Choir, 1, 2, 3, President, 4, Glee Club, 3, 4. if , fun if ' A rw, Vwmhnutbvw' pf' W IAMES ARTHUR WAGNER CHARLES A. VVATKINS, IR. RICHMOND, VIRGINIA RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Applicant for B.A. Degree PI IQAPPA ALPHA PIII DELTA THETA Trz1Ck, 1, 2, 3, 41 B8Sli6fl321ll, 11 V111'Sify Ministerial Association, 2, 3, 4, Glee Club, Club, 4, Intramurals, Glee Club, 1, 2, 31 4, President of Phi Delta Theta. S. C. Mitchell Literary Society, 4, Psychology Club, 4. ,I . e , W. HARRY WIDENER RICHMOND, VIRGINIA ' Applicant for BS. Degree in Business W ,,- Administration .J 4 I ,Q ,W Football, 1. JOHN TIVIS VVIGKER RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree PHI KAPPA SIGMA Transfer from Hampden-Sydney College, Glee Club, 4. ml UniuszrsiiI1 lm IQLHIDQIJ 'Q' IOE VVHEELER VVIGGINS, IR. FAYETTEVILLE, NORTH CAROLINA Applicant for B.A. Degree KAPPA SIGINIA Glee Club, 1, 2, Philologian Literary So ciety, 2, Treasurer, 3, President, 4, Inter fraternity Council, 3, 4, Harlequin Club, 3, 4, Y.M.C.A. Cabinet, 3, 4, Intramurals A. SIMPSON VVILLIAMS, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree ISAPPA ALPHA Omicron Delta Kappa, Pi Delta Epsilon, Rho Eta Sigma, 2, 3, Vice-President, 4, Collegian Business Staff, 1, Circulation Manager, 2, Assistant Business Manager, 3, Assistant Business Manager, Messenger, 3, Business Manager, 4, Honor Council, 2, 3, Secretary, 4, Interfraternity Council, 4, Business Manager, Spider Handbook, 4, President Kappa Alpha, Class Senator, 1' Vice-President Student Government. a S. IOSEPH VVORNOM, JR. HAMPTON, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Omicron Delta Kappa, Pi Delta Epsilon President, 4, Collegian Staff, 1, Copy Edi tor, 2, Managing Editor, 3, Associate Edi- tor, 4, Y.M.C.A. Cabinet, 1, 2, Treasurer 3, President, 4, Philologian Literary So- ciety Vice-President, 2, President, 3, Foren sic Council, 3, 4, Intramurals, Dean's List my VVOODROVV WILSON WREN ERICK FALK YARCHIN RICHMOND, VIRGINIA RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Applicant for B.A. Degree Alpha Mu Omicron, 4. 13311 Class of l942 Richmond College The Class of '42, the best in the school Clwc have this upon good authority, a poll having been taken at the last lunior Class meetingl, made thru usual unspectacular entrance in the second week in September, 1938. In no time at all we, the extreme undergraduates, were giving JUNIOR CLASS OFFICERS. LEFT TO RIGHT: Avlett Goode, Senator: Clarence lllnjor, Secretary, Marla lifilliizg, Presiderztg Enzmett I7I!Ul'l'l1'76l', VicefPresidezfztg Archie Gira- gosimz, Treasurer. exhibitions, unforgettable exhibitions, for the benefit of the easily-amused upper classes. Trucking, popular dance of the moment, was the favorite request, and the renditions were good, bad, and indescribable. Such goings on did not cease until Christmas. Clt seems we didnit beat the Indians that year either.D When the need for a president arose, Clinton Moore was drafted and performed the functions very satisfactorily. We were introduced to campus politics and "straight-ticlcetn voting, and gave forth with typical freshman reactions. Another year and we assumed sophomore status and the accompanying prestige. We began to assert ourselves and it wasnit long before the new freshmen realized that it was suicide, no less, to venture out alone after darlc. I-Ienry l39l Carnett tooli over the reins and manhandled the newcomers of Class of ,43 into a school-spirited, well-organized group. The Frosh-Soph Hop, with emphasis upon the latter portion, was its usual success with more people attending than usual. The names of Maclq, Milling, ReMine, Pitt, Wholey, Fitzgerald, and others carried the honor of l942 into battle for the Red and Blue. Athletically, intellectually, and socially, the sophomores were developing. Frogressing in the usual chronological order we reached our lunior year. Marla Willing elied out the presidential portion in a class race with Ralph Kinsey, and plans for the llunior Prom began to take form. Soon publicity was pouring forth. Phil Mason and the committee made a valiant attempt to cover every campus inch with signs and posters. We finally arrived at the appointed night and President Willing and Miss Dell Ralcer led a swarm of luniors and their dates in the traditional figure with the tra- ditional consequences. Cries of 'iVVhat a danceu and "Social success" were heard at the conclu- sion and we all took away with us a great satis- fied feeling. While this was our main activity for the year as a class Cof course, WE know that the dance was the Biggest Event of all the social events of the yearl, we did not fail to talce advantage of all the possibilities that the third year of col- lege offered, for we realize that next year the burden of running the campus and its manv or- ganizations will 1'6St upon our shoulders and we want to do it to the best of our ability. "And the BIG lXf'I0lXfIENT is nluzost lzere . . . UYl.lU.lZl'SlflJ1 lm IOLH-lflymlr -Q, ax I .,,if,::'q1 Q A ,N 5 f ga- . ,, fi: YZ, ,Q 1 1 ,'2va5,g"1,l' . A ,. , wg, , ' or A- +4211 . -aj 'Z .- . 2"2"yY5Q ilikqii 2 . A . 5? I -'K'-f"E' 1 .nl- r""f-53' is KW Firxf Row: Allen. John Anirhein, .Tosepli Amrhein, Baker. Batten. Se1'onfZ1i?nII': Buugfhan, Belsclies, Betts, Beville, Bingham. Tifirrl Row: Black, Bowen, 151'il1lE'1', Brom-lr, Brooks, Fourlh Rum: Broughnian, Bruch, Burgess, FRANK CHICHESTER ALLEN Richmond, Virginia JOHN LEONARD AMRHEIN Richmond, Virginia JOSEPH ALEXANDER AMRHEIN Richmond, Virginia FRANK JOSEPH BAKER, JR. Mt. Lebanon, Pennsylvania CALEB LIVINGSTON BATTEN Smithfield, Virginia ALFRED RIEELE BAUGHAN Covington, Virginia SHELTON THOMAS BELSCHIES Carson, Virginia NORVEL WILSON BETTS Richmond, Virginia WILLIAM GOODE BEVILLE Petersburg, Virginia WILLIAM HARRISON BINGHAM Richmond, Virginia 40 ROBERT STUART BLACK Richmond, Virginia COURTNEY Cox BOWEN Tazewell, Virginia HAIKIIOL ANDREW BRAUER, JR. Richmond, Virginia DANIEL NATHAN BROCK Appalachia, Virginia EDWIN BEVERLY BROOKS Richmond, Virginia Burnette, Cliapnian. LOUIS RAY BROUGHMAN Buchanan, Virginia WILLIAM MARK BRUCH Bluefield, West Virginia MELVIN DWIGHT BURGESS Richmond, Virginia MELVIN WALDO BURNETTE Richmond, Virginia CLIFTON BOYD CHAPMAN Woodstock, Virginia AUSTIN BRAXTON CLARKE Manakin, Virginia BERNARD GIBSON CLINE, -IR. Alexandria, Virginia VINCENT WILLIAM COLLINS Appomattox, Virginia BILLY BRUFFIE CONNER Roanoke, Virginia ROBERT CLAUDE COTTEN Richmond, Virginia GFOIIGE EDWIN COX Covington, Virginia HARDY VUINBURN CROXTON Monticello, Arkansas EUGENE TERRY DENNIS Richmond, Virginia DIOHN DIXON, -IR. Richmond, Virginia ELTON NOREORNE DOYLE, JR. War'held, Virginia -IACK SAUNDERS DUDLEY Bluefield, West Virginia XXXILLIAM DEWITT ELLIS, -IR. Richmond, Virginia ,IOHN VUILLIAM ETHFRIDGE South Norfolk, Virginia LEMUEL WOODIKOW FITZGERALD Covington, Virginia FRED CLAUDE FORBFRG Richmond, Virginia FREDERICK A. FROHEOSE, -IR. Bound Brook, New Jersey ANDREW' ANTHONY FRONCZEK Harvey, Illinois DAVID OSCAR GAIIIQISON, -IR. Norfolk, Virginia WII.I.IAM WAYNE GENTRY Richmond, Virginia ROBERT ARNISTEAD GARY, III Richmond, Virginia 1'Il'I'NI' Row: fTlzII'ke, Cline, Collins, CoIIIIeI', Cotfeu, IN'w'nIIrI Rmrr: Cox, Croxtou, IYTPIIIIIS, Dixon, lloyle. Tlfirrl Huw: llrullvy, Iflllix, EIlllIl'lCIg'f'. FItzf.35e1':Il4l, l4'o1'hPI'g. 1"nurfIIRoI1': l"il'0l1lIUS6, Fl'0llt'Zt-'IL HaI'I'isoII. I,i6llII'j', Gam' Ml UYLIUQYSIXA1 lm IOLH-lflyali Firzvf Row: GL-onge, Gvttier, Gilbert, GilSon. Giragosian. Smvnul Row: Goode. Gordon, Green, Griffin, Gwathiney. Tlllifd Row: Hall, HaI'1ln1an, Ilarwoorl, Hayley, Haynes. Fourfh Row: HeHin, Hernrlon, Higginbothaun, Hill, Holland. ELLIS PARSON GEORGE Richmond, Virginia STRALIGHAN LOWE GETTIEIQ Norfolk, Virginia ALERED RACHELS GILBEIKT Richmond, Virginia ROBERT SELLERS GILSON Richmond, Virginia ARCHIE GIRAGOSIAN Richmond, Virginia AYLETT WOODSON GOODE Richmond, Virginia ,lOl-IN NEWTON GORDON Richmond, Virginia THOMAS WALTON GREEN Burkeville, Virginia JOHN DAVID GRIFFIN Poquoson, Virginia OWEN GWATHMEY Beulahville, Virginia 42 RANDOLPH BROOKS HALL Norfolk, Virginia JOHN MARCELLLTS HARDIVIAN Ettrick, Virginia GARLAND IWELVIN HARWOOD, Richmond, Virginia DEREK HAYLEY Wincliester, Virginia GEORGE GARNETT HAYNES Richmond, Virginia l J WILLIAM NELSON HEELIN Hopewell, Virginia THOMAS OVERTON HERNDON Ore Bank, Virginia ERNEST LELAND HIGGINBOTHAAI Alexandria, Virginia ROWLAND BRAXTON HILL Smithfield, Virginia WILLIS DABNEY HOLLAND Richmond, Virginia CLAUDE GIBSON HOOTEN, JR. Lynchburg, Virginia MAC JOHNSON I-IOUGH Salem, Virginia ALTON LEROY HOWEI.I. Richmond, Virginia EMMETT LEE HLIBBAIRD Rehohoth, Virginia HARVEY LEE HUDSON, JR. Richmond, Virginia CHARLES VVILLIAM HUGHES Richmond, Virginia LAYTON MARION IVES, JR. Richmond, Virginia SARIUEL LINDEN JOHNSON Harper'S Ferry, West Virginia ARTHUR LEAKE JONES Richmond, Virginia RAYMOND EDWIN JONES Bluefield, West Virginia JOHN PRESTON JORDAN Richmond, Virginia ISADORF KAMINSKY Richmond, Virginia RICHARD WILLIARII KARDIAN Richmond, Virginia ALIIERT STANESS KEI,I.AM Richmond, Virginia HENRY EUGENE KING Wfilmington, Virginia RALPH ELLSXVORTI-I KINSIEY Richmond, Virginia RICHARD CARROLL KLAFFKY Huntington, New York EDWARD MILTON KLEIN Bridgeport, Connecticut SIDNEY l'lUNTI.EY KNIIJE Glen Ridge, New Jersey CHARLES VUILLARD KRAUSE Baltimore, Maryland 1'il'I'Nf Ifow: lIU0l'1'll, Hough, Howell. HIIlrlI:II'Il, Huilson. .N'rfr'n1ullfn1": Illl2'llk'S. lY4'S.'lUllIlSOIl,.X1'llllll'-l0llL'S, lfilyllllbllll.l1llll'S. Tlzirfl Razr: .loI'ilzIII. 1iilll1lllNlCj', Kursliaii. livllillll, King. 1"nlfrll1 1f'u"'.- Kiiiscy. Klafflcy. Khin Ixnipe .lXl"lllYL' , . . 4 , . 43 l Univarsiia he I 'x Olin-lflysiii A . rv l'- , if 1 I P I rg' x Q I . bv, 'Vive VW Kwan tune- gp-.-... M M , Wh-li' 'NEO' K 'B 'N 273' : 'ww fir' "'E.'.1.,"'v , 'Tw' gpm R We 4 ah- L IFE- ...f .QL K, ..,rl"f" ,, " 1, .if , ..-1' ,A S X ' I , I- - F im is A 7 1 Sflilv-v R My , ,ny ffl ..: Q ,. WAN. fw- , . E New glwllhq, fu in-ws, ,W Slfiyf 'Xt A26 ilu mrxiillqxjg- A A 'Irby . 352 WSJ " 'flfx' Ffffvf 11'Ul"i l11lll'fl. LHNIIN, LHl1Ef0l'fl. L2ll1lif01'fl, LOIILT. S'f'1'0H1I .I?vH': Lovelistein, LOWFY. Iiuinsrlen. LYON. Malek. Tlfirzl Row: -Al2l.l0I'. Mzlliuliziii. Mzlrzilili-, 1lill'llll, Mason. Fuurfll Huw: Alvin Miller, George Miller, Jerry Miller, xvllllillll Miller, Milling. DOUGLAS WINIIIELD LAIRD Richmond, Virginia GEORGE BENTON LAM M Dunn, North Carolina VVILLIAM ERNEST LANGFORD, JR. Richmond, Virginia VERNON THOMAS LANKFORD Bloxom, Virginia ALVIN PENROSE LONG Richmond, Virginia IIIWIN LOVENSTEIN Richmond, Virginia MANN TERRELL LOWRY Beaverdam, Virginia VIRGII. MASON LUMSDEN, JR. Richmond, Virginia ADRIAN PRIDE LYON Sandston, Virginia JOSEPH HENRY MACK Runnemede, New Jersey CLARENCE EDWARD MA-JOIK Stormont, Virginia HAROLD LOCKWOOD MANAHAN Richmond, Virginia DALLACE ELMO MARABLE Newport News, Virginia ROBERT J. J. MARTIN, III Towson, Maryland PHILIP BENJAMIN MASON Hampton, Virginia l44l ALVIN HUDSON MILLEIK Locklies, Virginia GEORGE KENNETH MII.I,EIi Richmond, Virginia JERRY GERSON MILLER Fredericksburg, Virginia WILLIAM EDWIN MILLER, JR Richmond, Virginia BERT WILLIAM MILLING Mobile, Alabama GEORGE CLINTON MOORE Richmond, Virginia M.ATTHEW NATHAN Brooklyn, New York MARLIN THOMAS NOLAN Richmond, Virginia HAROLD WAYNE PARKER Cartersville, Virginia EDWIN FINDLAY PAIILI Richmond, Virginia Third Roux- Pitt, Price, Pugh, Purcly, JAMES LINWOOD PETERS Sandston, Virginia LESLIE HENIKY PHILLIPS, JR Richmond, Virginia ROBERT MACON PHILLIPS Petersburg, Virginia RALPH KNIGHT PIGIQELS Richmond, Virginia ROBERT ELMO PIPER, JR. Richmond, Virginia MALCOLNI UPSHUR PITT, JR. Richmond, Virginia BENSON HARVEY PRICE Phoebus, Virginia GEORGE STUART PLIGH Richmond, Virginia LEONARD ALFRED PLIRDY Richmond, Virginia TONY RUSSELL RAY Spencer, Virginia PHILIP GORDON REMINE Richmond, Virginia ROBERT ANDREW RHODES Richmond, Virginia MAIKION LEE RICE, JR. Richmond, Virginia STANTON CONOVER RICHARDS Bronxville, New York VUILLIAM LAMAR ROBERSON Hopewell, Virginia j.. .1 First Row: Moore, Nathan, Nolan, Parker, Pauli. Swami Row: Peters, Leslie Phillips, Robert lhillips, Plcke S, l,lJ!L'l'. Ray. Iillllffll How: Rae-Miiie, Rhodes, Rice, Ricliarmls, Robei-SOII. 45 ii Uniunrsihal ha lolnlflyxzh Firwf II'o1f',- David l?l7lJf'l'fS0ll, Ilonalil IRlblJ0l'iNUll. Robinson, Rogers, ROSS. Secnnil Row: Routon, Saunrleri. SC'llill'lll'0. SPHSP. Sl1GHiPlfl. Tlilrzl Ifow: SlIeiIIto4-II, Snow, Spin-rs, Slilllfll, SleiIIlreI'g, J'llllll'f1I 1I'nu': SfGl'llllt'l'g', 4ieI'x':1.S Taylor, flilC'lCS0l1 Tzxylor. Xvllllillll Taylor, ThOIII:ns, DAVID LAUDER ROBERTSON Pelham, New York DONALD KENT ROBERTSON Nfattoax, Virginia CHARLES ROBINSON Richmond, Virginia DAVID ROSS ROGERS Soonchun, Korea ZANE GREY ROSS Chilhowie, Virginia CHARLES RAY ROUTON Richmond, Virginia LIEANDER THOMAS SAUNDERS, Ivor, Virginia EDWARD ROBIN SCHAPIRO Richmond, Virginia ROBERT HAMMOND SFASI2 Richmond, Virginia LAWRENCE B. SHEFFIELD, JR, Richmond, Virginia 46 MARTIN SHEINTOCH Petersburg, Virginia BILLY JAMES SNOW Richmond, Virginia LAWRENCE EARL SPIERS, JR Richmond, Virginia PADI. MAITTIN STANCH Runnemede, New Jersey EPI-IRIAM STEINBERG Richmond, Virginia ALEXANDER BERNARD STERNBERG Richmond, Virginia GERVAS STORRS TAYLOR Richmond, Virginia JACKSON JOHNSON TAYLOR Winnrlbow, North Carolina VVILLIAM ALEXANDER TAYLOR Spencer, Virginia HARDING L. THOMAS Martinsville, Virginia ABNER NORMAN THOMPSON Richmond, Virginia JOHN MARSHALL TRAYLOR Richmond, Virginia THEODORE ROY TURNER Fredericks Hall, Virginia FREDERICK BOOTH UzzLE Petersburg, Virginia CHARLES TIMOTHY WALTHALL Matoaca, Virginia THOMAS EMMETT WARRINER, JR. Lawrenceville, Virginia ROY JORDAN WASHER Richmond, Virginia CHAUNCEY GOODE WELTON Richmond, Virginia SCOTT HENIRY WERMUTH, JR. Richmond, Virginia GEORGE LUDLOW WHITE, JR. Richmond, Virginia BOLLING GAY WILLIAMS Richmond, Virginia RICHARD PRESTON WILLIAMS Richmond, Virginia STUART LEE WILLIAMS Richmond, Virginia THOMAS NELSON WILLIAMS Richmond, Virginia MARK SKINNER WILLING, JR. Mount Holly, Virginia LAXVRENCE I-IAYWOOD WILLIS Richmond, Virginia CHARLES FRANCIS WINGO Richmond, Virginia JULIAN OVEREY WINN Keysville, Virginia EVANS YOUNG WYATT Camden, New Jersey ROY PAUL WYMBS. Fredericksburg, Virginia First Row: 'l'honIpson, Traylor, Tll1'll9l', Uzzle, NValtl1all. Nwvoml Row: 'XV2i.l'l'll1E'l'. xVZlSllK'l', XVelloII, xV0l'Illllfll, XVlIite. Tlfirfl Row: Bolling iXVllllillllS, Richard vVllliElIllS, Stuart YVilliaIIIs, Thomas 'XVilliillllS, 'WilliIIg. Fourfli Row: XVillis, xvlllgll, NYIIIII. XVyatt, XVXIIHJS. l47l Uvilwzrsiiii lm IQl-ll-l!l9.0,l5 Class of I9-43 Richmond College Some say the freshman year is the hardest, some say the sophomore. Those two years are now behind us, and the Class of ,43 can look to the future with a calm, sure gaze, we hopel Behind us we have the two first years, and during this period we have become endowed with Spider spirit, and we finally know what to expect in the normal course of events at the Uni- versity. VVe have made our contacts, debated and hnally decided upon our majors, and our futures, we have learned the ways and devices of good students, the idiosyncrasies of the fac- X , .4 W.. T 2 SGPIIGMGRE CLASS GFFICERS. LEFT TO Riot-rr: llfarrezz Price, Sezzritorg llflririiiiz Cole, Trerzsiirerg Bruce Kellisoiz, Presirleiztg jolzzz Fitzgerrrlri, l!lC6-Pl'B5lLl6l'lZ'Q Dickie Gwen, Secreniry. ulty, and the best methods of self discipline. It has been a period of orientation and the class oi l9-l3 is lirmly and loyally established. Gur leaders during the first year were Dickie Gwen as Acting President, lohn A. Byrd, Sec- retary, Nlilie Floyd, Treasurer, and Bob Erick- son, Senator. This session we selected lohn Fitz- gerald as Vice-President, Dickie Gwen, Secre- tary, Marvin Cole, Treasurer, and Warren Pace, Senator, to help President Kellison. Last fall we were memorialized by the Col- legian brain trust. They said our spirit was dead. The rats had got away with its murder, but they 48 spoke too soon. The Sophs came back and lin- ished out the year with a bang. ln the words of our good president, Bruce Kellison, UYou can stamp on us, but you can,t keep us downf, After much struggle and strain, the Frosh- Soph Hop was made into history. Dick Gwen was our boss and Van Keys, our band. The dance celebrated the end of school for spring holidays and some of us really believe in celebrating! Academically speaking dear old ,43 was not at the top, and our fraternity brothers despaired of the chapter averages when our grades met their eyes. VVe don,t believe in all work and no play. ln fact we believe in getting our linger in every pie, lohn Decker, Dick Gwen, and Dave Satterfield are good examples of this. Some made honors, some got elected, some made points, some fell in love, and some just lived. When you want something done, Sophomores will do it. We have two short years to go but we are really looking forward to them. It seems like only yesterday that we waited for our first matricu- lation at the Administration Building, and yet already that long line of black-robed graduates is wending its way through our dreams past the lake and up the hill to the Chapel. We realize that we must work diligently so that our dreams will become reality when lune, l9-13, rolls around. Prexy Kellisoiz sets off tlze bonfire at Tlmulcsgiriiizg. QW!! l First Row: Adams, Allen, Amos, Andrews, Anlcers. Asbell, Anil. Seronrl How: Bain, Baker, Ballard, Ba1'efOrd. Barnett, Barr, Binford, Tlurrl Row: Binns, Bogese, Brandon, Bristow, Britt, Brown, Bull. Fourth Row: Burns, Burton, Byrd, Clarkson, CHARLES LAYNE ADAMS Richmond, Virginia ASHBY BRIDGFORTH ALLEN Richmond, Virginia EDWARD I-IOLMAN AMOS Richmond, Virginia JOEL GIBSON ANDREWS, JR. Ettrick, Virginia RICHARD ANKERS Arlington, Virginia GEORGE THOMAS ASBELL, JR. Portsmouth, Virginia ROSCOE SEASE AU LL Washington, District of Columbia be JOHN WAIIREN BAIN ' Brooklyn, New York IVAN RAY BAKER Norfolk, Virginia BEVERLY EDWIN BALLARD Suffolk, Virginia WILLIAM THORNTON BAREEORD Oceana, Virginia JAMES HARIVION BARNETT Richmond, Virginia ROBERT GREIG BARR Richmond, Virginia HINTON CLAY BINFORD, JR. Richmond, Virginia l R49 EDGAR MALLORY BINNS Roanoke, Virginia CARL RICHARD BOGESE Hopewell, Virginia SIDNEY JENKINS BRANDON Blackstone, Virginia WILLIAM EDMUND BRISTOW West Point, Virginia SAMUEL SKINNER BRITT, JR. Abingdon, Virginia ARTHUR HENRY BROWN, JR. Bangor, Pennsylvania GEORGE NELSON BULL Norfolk, Virginia il 0 o Cole, Conklin, Cooke. ROWLAND' HARVEY BURNS Lebanon, Virginia WILLARD WHITE BURTON Richmond, Virginia JOHN ABBOTT BYRD Parksley, Virginia FRED WALLACE CLARKSON Roanoke, Virginia MARVIN FREDERICK COLE Richmond, Virginia EDWARD GORDON CONKLIN Rockville, Maryland ROBERT WINSTON COOKE Portsmouth, Virginia Unw.Qrsdu1 lm lolu-lflyali FRANK STUART COVEY Richmond, Virginia ROBERT RITCHIE CRAWFORD Richmond, Virginia DAVID HOGE CRIGHTON Richmond, Virginia HENRY ADDISON DALTON Richmond, Virginia JOHN HENRY DALTON Norfolk, Virginia ALLAN THORNTON DAVIS, JR, Chatham, Virginia WILLIAM FRANKLIN DAVIS Blantons, Virginia Filxvf Razr: Covey. C1':IwfO1'rl. Crighton, Henry Dalton. John Dalton, Allan Davis, XVilliaIn Davis. Sefmirl Row: Decker, Dix, Euting, Farnuin, Fenlon, Filer, Fitzgerald. Third Row: Floyd, Fortunato, Foster. Franklin, Freed, Gainbill, Gano. Fourth Row: Garrenton. Gayle, Gill, lilllflll2ll'l'. Gregory, Grigg, Gross. JOHN LAWS DECKER White Plains, New York FITCHETT TROWER DIX Eastville, Virginia GEORGE LEE EUTING Richmond, Virginia GEORGE LANGSTER FARNUM Richmond, Virginia ROBERT WILLIAM FENLON Wasliington, District of Columbia ROBERT JAMES FILER Richmond, Virginia JOHN ROBERT FITZGERALD Pittsburgh, Pennsylvania l 50 MARION EDWARD FLOYD, JR. Richmond, Virginia JOSEPH ANTHONY FORTUNATO Montclair, New Jersey JOHN RHOID FOSTER Richmond, Virginia RALPH WOODFORD FRANKLIN Fredericksburg, Virginia IVAN GRAHAM FREED Richmond, Virginia WALTER RAY GAMBILL Richmond, Virginia ROBERT DANIEL GANO Richmond, Virginia JOHN STAFFORD GARRENTON Altavista, Virginia JOHN LEFEBVRE GAYLE Richmond, Virginia ROBERT O'KENNON GILL Ettrick, Virginia CHARLES F. GINDHART, JR Newport News, Virginia HENRY CLAY GREGORY Richmond, Virginia JOHN EDWARD GRIGG Richmond, Virginia JEROME GROSS Richmond, Virginia 1 WALTER WIGHTMAN HADEN Fife, Virginia ROY ARTHUR HARDER Fredericksburg, Virginia ROBERT MORSE HATHAWAY Pleasantville, New York DON FAY HIGINBOTHAM Bridgeport, West Virginia JOHN CABELL HORSLEY Schuyler, Virginia DONALD WILLIAM H. HOWE Richmond, Virginia RUPERT STANLEY HUGHES, JR Richmond, Virginia First Row: Helden, Harder, Hutliaway. Higinbothnm, Horsley, Howe, Hughes. Ser-mul Raw: Huueycutt, Irby, Jaivobs, Jarvis, Jones. Katz, Kellison. Tlzinl Row: Keyser, Kirk, Kraft, Kyle, Lavyne, Law1'ence, Lazzarini. 1'vUlll'fll Row: Leake, MCCRIIIIIIOII, MacKenzie, Mallery, Manley, Marr, Martin. JAMES WILSON HUNEYCUTT Richmond, Virginia MORELAND RUSSELL IRBY Richmond, Virginia ALEXANDER SAMUEL JACOBS Petersburg, Virginia FLOYD ELDRIDGE JARVIS, JR. Richmond, Virginia CECIL FRANKLIN JONES Richmond, Virginia MAXWELL DAVID KATZ Montclair, New Jersey JAMES BRUCE KELLISON Richmond, Virginia 51 HUGH LATIMER KEYSER Richmond, Virginia WILLIAM SEMPLE KIRK Richmond, Virginia RICHARD HARRINGTON KRAFT Richmond, Virginia WINFIELD NELMS KYLE Richmond, Virginia LESTER LAVYNE Syracuse, New York ROBERT SPENCER LAWRENCE Richmond, Virginia ALFRED ANTHONY LAZZARINI Richmond, Virginia HUNTER TREVILIAN LEAKE, JR Richmond, Virginia SAMUEL D. MCCAMMON, JR. Richmond, Virginia WILLIAM ALLISTER MACKENZIE Roadstown, New Jersey WILLIAM CLIFFORD MALLERY Richmond, Virginia JACK HAMILTON MANLEY Buchanan, Virginia WILLIAM THOMAS MARR Norfolk, Virginia THEODORE TUCKER MARTIN Towson, Maryland Uniurzrsiixll lm IQI-ll-lfly.Ql5 WILLIAM HENRY METZGER, JR. Richmond, Virginia JOSEPH BERNARD MICHAELSON Richmond, Virginia STEPHEN LORD MITCHELL, JR. Martinsville, Virginia ERNEST WARNER MOONEY, JR. Petersburg, Virginia RICHARD BAXTER NICHOLS, JR. Richmond, Virginia EARL LEWIS NOBLE, JR, Richmond, Virginia RICHARD CLEMENT OWEN, JR, Norfolk, Virginia Firsf Row: Metzger, Micliaelsoii, Mitchell, Mooney, Nicfholsf Noble, Owen. Scconrl Roar: Owens, Pace, Perkins, Pohlig, Pregeant, ReMine Reynolds. Third Row: Rhodes, Richardson, Robert Robertson. 'William Robertson, Roper, Rose, Sadler. Fourth Row: Sasmor, Satterfield, Saunders, Schools, Sheaffer, Skinner, Smith. SPENCER OWENS Portsmouth, Virginia WARREN MAXWELL PACE Bloomfield, New Jersey HORACE EUGENE PERKINS Richmond, Virginia OSCAR AUGUST POHLIG, JR, Richmond, Virginia VICTOR EUGENE PREGEANT Richmond, Virginia' JAMES ANDREW REMINE, JR. Richmond, Virginia GEORGE EDWARD REYNOLDS Richmond, Virginia MEREDITH WATKINS RHODES Richmond, Virginia STRAUGHAN S. RICHARDSON Lilian, Virginia ROBERT EUGENE ROBERTSON Petersburg, Virginia WILLIAM CLAYTON ROBERTSON Oilville, Virginia WILLIAM YOUNG ROPER Richmond, Virginia FRANK L. ROSE Windstar, Virginia GEORGE WILLIAM SADLER Richmond, Virginia l52l DANIEL JOSEPH SASMOR Bronxville, New' York DAX'E EDWARD SATTERFIELD, II Richmond, Virginia CHARLES ALMAR SAUNDERS, JR Richmond, Virginia JOHN AUGUSTINE SCHOOLS Richmond, Virginia WILBUR BRAXTON SHEAFFER Richmond, Virginia WILBUR LESTER SKINNER Richmond, Virginia WILLIAM MOSES SMITH . Dillwyn, Virginia HARRY LAMONT SNEAD, JR. Petersburg, Virginia PHILIP SPAHN Rutland, Vermont ROBERT LECKY STONE Richmond, Virginia First Row: Snead, Spahn, Stone, Story, Thistlethwaite, Valentine, Vogt. Se1'onrlRnIl': YVatts, VVeSton, Alfred VVheeler, Frank 'Wheeleiy YViatt, iNVillis, 'XVinStOn. , WALTER FRANKLIN STORY, JR. Suffolk, Virginia JAMES RICHARD THISTLETHWAITE Richmond, Virginia CHARLES B. VALENTINE, JR. Richmond, Virginia ELMO JENKINS VOGT Trevilians, Virginia STANLEY SAUL WATTS Richmond, Virginia BENJAMIN HUGH WESTON Arlington, Virginia ALFRED MCALLISTER WHEELER Fredericksburg, Virginia FRANK EDGE WHEELER Arrington, Virginia FRANK CHURCHILL WIATT, JR Hampton, Virginia ADDISON GORDON WILLIS, JR. Culpeper, Virginia BEVERLY KONE WINSTON, JR, Richmond, Virginia "Wh61'9 boy meets girl" l 53 UnLuszrsii11 lm lOl-ll-lfly.0.l5 Class of I944 Richmond College Witli the Class of '-l-l something new was tried at Richmond College, namely, the Quietus System. This was the first class that was subject to the "gentlemen's system" as obeyed at West Point, Annapolis, and elsewhere, but it seems that the system didn't work out too well, and it wasnt long until the sophomores were throwing "tea parties" for freshmen who were una- quainted with the ways of a Spider. , For a couple of months it seemed that the new freshmen weren't too anxious to cooperate, and to make friends with their classmates, but it wasnt long until they saw their mistake and then they started pulling together. That was about Thanksgiving time when the pseudo-art- FRESHMAN CLASS OFFICERS. LEFT TO RIGHT: Lawrence Cash, Secretary, Roger Walke, Senator, George Oliver, President, Eddie Eppes, Treasurer, Alvin Jacobs, Vice-President. ists from William and Mary came to paint our campus. The result was that eighteen lndians from Williamsburg received free haircuts, whereas only two of our boys received similar treatment. Ceorge Oliver was elected president, and he did much to mold the class into a smoothly work- ing unit. The eve before Spring Vacation was the Frosh-Soph Hop, and it was agreed by all 54 that this social event proved that the freshmen were working together. t The Class of ,44 was particularly outstand- ing in the field of sports. An unusually large number of students participated in football, basketball, and baseball, and therefore the coaches feel that the Spider teams are going to do big things next year. And we think so tool Frosli Memories - Nlatriculation line in the Administration building, being shouted at by one professor, later discovered to be Dr. Wheeler-hrst time Pitt more spirit iizfo it, Fresliiizenl at lVlillhiser Cym, for physical exam-speeches in playhouse, reinstatement board-speeches in refectory, speeches-classes, freshman math- fraternity rushing, mauling, running the line at the playhouse every night-pledging-fraternity politics, introduction to-intramural games- opening dances, first tuxedo-question by beau- tiful girl-"Do you go to Richmond?i'-first monthly tests, grades, meetings with faculty advisors-football, City Stadium-Richmond band, new drum majorette-dormitory, water fights, hot boxes, irosh Hmeetingsi'-Quietus buttons, V. C. meetings-Building W and M bonfire, watching it, Jeffries and his car, scalp- ing "ISM-more and more dances-awakening of an interest in Westhampton, irritation with set ways and rules-Home for Christmas holi- days, college man-Hell Week in fraternities, things to do and eat, long talks-Spring hitting the campus, classes, cuts, green grass all around- iinally the 1941 WEB is published. . . . First Rom: Janies Arlami. Ray ,.xfl2llllS. XVilliam .MlamS. Alniclc. Al'Il1hll'Ol1g, AtlIi1IS. Atliiiwoii. llniii. B:xi'iwx.V Nw-nnzl Row: li3z1I'1Iey. Bzlroofly. Hass, Baylor. Bennett, Bloom. lgllllilllllflll. liooker, J?-owilen. Tlfirll Row: Bourne, Bl'L'llllQ'l'. Brown. Hruiiilrle. Bryan. :iillf0l'fl, Bullock. Blll'l'0XVh, llurruss. 1"uu1'fli Huw: Henry Butler, Howaril liutlwr. f'zIi'te1', Caxli, Clarke, flfblcflllilll. Umor. flUlllf9l', 1i'i'al:ti'ee, JAMES BELT ADAMS Halifax, Virginia RAY FRANKLIN ADAMS Richmond, Virginia WILLIAM BURDETTE ADAMS Centralia, Virginia WILLIAM WEBSTER AMICK Richmond, Virginia THOMAS W. ARMSTRONG, JR Culpeper, Virginia HERBERT ADOLPHUS ATKINS, JR. Richmond, Virginia JOHN ATKINSON, JR. Richmond, Virginia JAMES WILSON BAIN Brooklyn, New York HARVEY LEE BARNES Richmond, Virginia PHILIP BARNEY Petersburg, Virginia ALFRED FRED BAROODY Richmond, Virginia MILTON BASS Richmond, Virginia RICHARD NORTON BAYLOR Richmond, Virginia JOHN ROY BENNETT, JR. Toshes, Virginia HENRY TUCKER BLOOM Camden, New Jersey JOHN FRANKLIN BOHANNON Richmond, Virginia CLIFTON HITE BOOKER Richmond, Virginia EDWARD ELEY BOWDEN Richmond, Virginia 55 CHESTER W. LAFTON BOURNE Quantico, Virginia LOUIS BRENNER Richmond, Virginia FORREST WHITFIELD BROWN Richmond, Virginia WILLIAM DAVID BRUMBLE Richmond, Virginia WILLIAM JAMES BRYAN, JR. Richmond, Virginia CHARLES WALTHALL BUFORD Scarsdale, New York DWIGHT TIMOTHY BULLOCK Richmond, Virginia JACK LEROY BURROWS Petersburg, Virginia WILLIAM RUSSELL BURRUSS Richmond, Virginia HENRY MONTT BUTLER Santiago, Dominican Republic HOWARD W. BUTLER, JR. Richmond, Virginia ROBERT BARNETT CARTER, JR. Richmond, Virginia LAWRENCE MOLES CASH Richmond, Virginia GARLAND LEWIS CLARKE Lawrenceville, Virginia JOHN MILTON COFFMAN Richmond, Virginia RONALD GORDON COOR Richmond, Virginia RAYMOND BERNARD COULTER Ashland, Virginia GEORGE WILLIAM CRABTREE Rio de Janeiro, Brazil Uniuszrsiul lm lolulfliolf .v v .s..- , .. fi' 1410 gnu... ..-5 ,WU .5 :rx 'Q411 wbm First R0ll'.' Creaclick, Dabiiey, Deans. Drake, Earls. Eelgertoii, Eilwarrls, Ellis, Elmore. Sw-onrl Row: Eppe-S, Eubank, Farmer, Feeley, Fenlon, Fiiinegan, Fl:I.1III:Iga.II, Flux. lfllowers. Third Row: Ford, Fore, Foster. Fridtlell, Fl'll?Klt'lllJGl'g', Gai-he-tt. Garvey, GaSSeI', Garten. Fourfh Row: Glisson, Graliam. G1'lll'b61', Charles Hall. Cleveland Hall, George Hall, Holloman, Hamaker, Hamixeit WILLIAM R. CREADICK, JR. Richmond, Virginia EDWIN PRICE DABNEY Richmond, Virginia HORACE LORENZO DEANS Churchland, Virginia LINWOOD CRUMPLER DRAKE, JR. Handsom, Virginia JAMES ROBERT EADS Richmond, Virginia JURNEY SHORT EDGERTON Fayetteville, North Carolina RICHARD LEE EDWARDS Petersburg, Virginia PIERCE SARTORIUS ELLIS, JR. Tallahassee, Florida JOHN MIl.TON ELMORE Richmond, Virginia EDWARD MITCHELL EPPES Richmond, Virginia JOHN WILLIAM EUBANK Petersburg, Virginia HARVEY THOMPSON FARMER Richmond, Virginia HUGH ANTHONY FEELEY New Philadelphia, Pennsylvania PATRICK IGNATIUS FENLON Washingtiwn, District of Columbia WII.LIAM JOSEPH FINNEGAN Richmond, Virginia ALLEN W. FLANNAGAN, JR. Louisa, Virginia DONALD FLAX Exmore, Virginia WILLIAM LIVINGSTONF FLOWERS Brooklawn, New Jersey l56l WOODROW VIRGINIUS FORD Richmond, Virginia PHILIP WINFREE FORE Culpeper, Virginia JUNIUS EDWARD FOSTER, JR. Cape Charles, Virginia GUY RAYMOND FRIDDELL Richmond, Virginia MILTON DAVID FRIEDENBERG Petersburg, Virginia JULIUS STANLEY GARBETT Richmond, Virginia WILLIAM DAVID GARVEY Richmond, Virginia GEORGE BERSHOLD GASSER, JR. Richmond, Virginia ERNEST BURDETTE GATTEN Richmond, Virginia GEORGE TEMPLETON GLISSON Norristown, Pennsylvania PAUL JOSEPH GRAHAM Brooklyn, New York GEORGE PATE GRUBER Richmond, Virginia CHARLES GREER HALL Richmond, Virginia CLEVELAND EDWARD HALL South Hill, Virginia GEORGE FRANCIS HALL, JR. Brentwood, Maryland HENRY CURTIS HOLLOMAN Richmond, Virginia LYMAN SPENCER HAMAKER Richmond, Virginia EARL HENRY HAMNER Schuyler, Virginia RAY MAXEY HARE, JR. Chevy Chase, Maryland FRANK BACON HART, JR. Richmond, Virginia JAMES THOMAS HATCHER, JR. Richmond, Virginia ARTHUR BENTON. HAUFT Hempstead, New York PAUL LYNCH HAWKINS Norristown, Pennsylvania DARRELL L. HAZELHURST, JR Dallas, Texas DOUGLAS MORRIS HOLT Richmond, Virginia JOHN PAUL HOUCK Thornburg, Virginia JAMES EDWARD HUBBARD Richmond, Virginia JAMES FREDERICK HUBBARD Bon Air, Virginia THOMAS PARKE HUGHES Richmond, Virginia ALVIN DAVID JACOBS Petersburg, Virginia LARS EDWARD JANSON Arlington, Virginia CARL ANDREW JANSSEN Danville, Virginia HERNDON PHILPOTT JEFFREYS Chase City, Virginia BERTRAM ALFRED JONES Richmond, Virginia GILBERT BERTRAND JONES Richmond, Virginia THADDEUS WALLACE JONES, JR. Cheriton, Virginia CHARLES DAVIS JURGENS Bon Air, Virginia LEONARD KANTOR New York, New York PHILIP KEPPLER Richmond, Virginia WALTER HARRY KESSLER Arlington, Virginia CASPER SIDNEY KING Lynchburg, Virginia EUGENE EDWARD KINSEY Richmond, Virginia JAMES O. KIRK, III Richmond, Virginia THOMAS BAYLY KNOX Northfield, New Jersey HUBERT BRYCE LANE Victoria, Virginia FRANCIS IGNATIUS LAURINAITIS New Philadelphia, Pennsylvania COURTNEY FRANKLIN LAWLER Clifton Forge, Virginia FRANK HARRISON LEE Richmond, Virginia JACK DINWIDDIE LEWIS Richmond, Virginia WII.LIAM H. LOCKEY, JR. Richmond, Virginia ROBERT CLIFTON LONG Richmond, Virginia RICHARD WILBORN LOWERY Halifax, Virginia MELVIN VERNON LUBMAN Petersburg, Virginia OSCAR EDWYN LUTTRELL, JR. Baltimore, Maryland First Row: Hare, Hart, Hzntclier, Hauft. H:IwkiIIS, Hazelliurst. Holt, Houck. -TIIIIIQS E. Hubliarfl. Nfw'oi:rI Row: .Tames F. Hiiliimnl. Hughes, Jacobs, Janson, Janssen. Jeffreys, BE1'f1'fll1l Jones. Gillii-rt Jones, Thaddeus -Ione-S. Tlfirfl .Ifowp .ill1'g9lIS. Kantoi-, Keppler, Kessler, King, Kinsey, Kirk, Knox, Lane. Fourth Razr: Laixriiiziitis. Lziwler. Lee. Lewis, Loekey. Long. Lowery. Iiubman. Luttrell. W Univnrslhfl lm Iolillflinli BERRY JUDSON NICCLANAHAN Richmond, Virginia SAMUEL LEE liVICCI.ARFN Summit, Virginia WINSTON NICGEORGE Richmond, Virginia THOMAS JOSE PH RICSORLEY Richmond, Virginia WILLIAM ANDREW MACILWAINE Richmond, Virginia JOHN QLJINTEN MADIGAN Queens Village, New York CYRIL EMIL MAIRE Silver Spring, Maryland Richmond, Virginia WILLIAM JOSEPH MEARS Richmond, Virginia DLIDLEX' WALTON MALLORY, JR, LOUIS FRANKLIN MILLER Richmond, Virginia WILLIAM FREDERICK MILLER Madison, Connecticut BROOKE MILLER MOEEETT Wfashington, Virginia RICHARD CASSIUS LEE MONCURE Richmond, Virginia WILLIAM VINCENT MOSELEY, JR Richmond, Virginia CHARLES WOODFORD MYLILTS, JR Richmond, Virginia GEORGE JEFFRIES OLIVER, JR. Richmond, Virginia LEWYN MEYER OPPENHEIM Arlington, Virginia OSWALD OGDEN PAREDES Centralia, Virginia SIDNEY PASTERNACH Hartford, Connecticut HARVEY PINGER Bronxville, New York MAUIIICE DANIEL PLOTNICK Richmond, Virginia HORACE RUTLEDGE POWELL Richmond, Virginia WILLIAM SEWELL PRETTYMAN Exmore, Virginia JOHN STEPHEN PROFFITT Richmond, Virginia JOHN LEWIS READ, JR. Camden, New Jersey GEORGE EDGAR REID Richmond, Virginia OSCAR W. RHODENHISER, JR. Osaka, Virginia ROBERT BOYD ROBINSON Richmond, Virginia JOHN BERTRAND ROSE, JR. Richmond, Virginia JOHN BEN ROUZIE Richmond, Virginia LOUIS RUBIN Petersburg, Virginia THOMAS ARCHER SAUNDER South Hill, Virginia WILLIAM FRANCIS SCHEERER Pottsville, Pennsylvania IRVIN ISRAEL SCHENKER Richmond, Virginia LOUIS SHAPIRO Petersburg, Virginia FRANCIS DUVAL SHEPHERD, JR Richmond, Virginia First Rumi: McClaIIalIan, McClareII. Mc-George. Mc'So1'ley. MaeTlwaine. Madigan, Maire. Mallory, Mears. Sworn! Row: Louis Miller, NVilliam Miller, Moffett. 3lOllt'l11'9, Moseley, Mylius, Oliver, Oppeiilwiiii, Paredes. TI1irrIRoz1': Pasternacli. Pingeij, Plotuiek. Powell. P1'6'Ef1'ID21l1. Proffitt. Read. Reid, Rhoilenhiser. Fourth Row: Robinson. Rose. Rouzie, Rubin, Siiiiiiclers, SC'll9G1'6l'. Schenker, Shapiro. Sl1EJllIPl'Cl. 58 First Row: Sisk, Sizer, Skorapa. Slate, Smith, Edwin Snead, XVilliam Snead. Spain, Spigel. Swnnfl Row: Spitzer, Stansbury, Stoutamire. 'Tap- Sc-Otfw H91-man Tayml-q Hem-y Tayym-. Tease Thompson, Trotter. Third Row: Turner, Van Allen. Xrilllffllll, YVulke, XValker. NVz1lth:1ll. AWHSII, VVaterS, WVeiSS. Fofrrfll Row: WViley, Erlwin VVilliamS, Howard NVilliamS, Ricllalrd NVilliams, XVrig'ht, John XVy:1tf, Rohr-rt XVy:Itt. Zilf'll2ll'l2lS. BEDFORD RINKER SISK Marshall, Virginia HOUSTON BOYD SIZER Roanoke, Virginia VICTOR ANTHONY SKORAPA Richmond, Virginia CARLTON LEE SLATE Petersburg, Virginia JAMES GUTHRIE SMITH, JR. Richmond, Virginia EDWIN JUDSON SNEAD, JR. Fork Union, Virginia WILLIAM ROSWELL SNEAD Covington, Virginia CHARLES EVERETT SPAIN, JR Petersburg, Virginia FRED DAVE SPIGEL Richmond, Virginia MITCHELL SPITZER Harrisonburg, Virginia WARREN AUBREY STANSBURY Richmond, Virginia ALBERT LUCIAN STOUTAMIRE Richmond, Virginia LAWRENCE LEE TAPSCOTT Scottsville, Virginia HERMAN ASHTON TAYLOR Ruther Glen, Virginia HENRY BEVERLY TAYLOR Richmond, Virginia RICHARD FERRELL TEASS, JR. Petersburg, Virginia CHARLES GYWN THOMPSON Marion, Virginia WILLIAM A. TROTTER, III Clarksville, Virginia 59 EDWIN RANDOLPH TURNER Hopewell, Virginia KENNETH EDWARD VAN ALLEN Scottsville, Virginia JOHN WALTER VAUGHN Hammonton, New Jersey ROGER TAYLOR WALKE Richmond, Virginia AUBREY MAX WALKER Clifton Forge, Virginia WILLIAM W, WALTHALL, JR. Richmond, Virginia ROBERT WILLIAM WASH Apple Grove, Virginia LELAND HUBERT WATERS, JR. Richmond, Virginia MILTON BELA WEISS Richmond, Virginia ROBERT DIXON WILEY Port Washington, New York EDWIN THOMAS WILLIAMS Richmond, Virginia HOWARD MACK WILLIAMS Laurinburg, North Carolina RICHARD KENNON WILLIAMS Richmond, Virginia ROBERT STURDEVANT WRIGHT Metuchen, New Jersey JOHN MITCHELL WYATT, III Richmond, Virginia ROBERT FRANKLIN WYATT, JR Townsend, Virginia CHARLE M. ZACHARIAS Richmond, Virginia Univszrsii41 Westhampton College Government "A sense of individual responsihility toward college government" was the theme of the Col- lege Covernment Association for this year. Two Councils-Honor Council and Residence Council-formed the hasis of new system putinto effect hy this administration. The Residence Council, hav- ing jurisdiction over all social rules, was composed of five memhers: Chairman of Honor Council, the three House Presidents, and a lunior Rep- resentative from the dormitory. Five menihers sat on the Honor Council, which dealt with major hreaches of the Honor Code, Chairman of Honor Council, President of College Cov- ernment, Day Student Representative, a lunior town representative, and a lunior Representa- tive from the dormitory. Supervising these and the other hranches of the association was the executive hody, the College Council. ln an attempt to get more students actually working in the association three committees Mayme O'Flaherty Pfexirflellf were estahlished. The Personality Committee served as an aid to the development of personal- ity and self-improvement, not cared for in the curriculum. Wider knowledge of national and international affairs was gained through discus- sion groups, sponsored hy the Forum Croup. The Social Committee served as a promoter for relations hetween town and dormitory students as well as hetween faculty and students. A very successful series of teas were given hy the fac- ulty for the students. Closer relations hetween the two student hodies was a goal of the administrative officers of Westhampton and Richmond College Cov- ernments, and a series of tea dances was given for this purpose. The two associations cooper- ated also in raising money to aid the fund for the erection of the Belgian Building on the cam- pus of Virginia Union University. Any suggestions or any complaints were re- ferred to the Planning Commission, which had as its chairman the vice-president of College Covernment. Sitting on the committee were the three class representatives, and four faculty memhers. Petitions from this group went to the College Council and were then referred to the Dean. In the hope of aiding the freshmen to accus- HONOR COUNCIL. LEFT T0 RIGHT: Ninitn Gonzales, Mnynze O'Flnl1erty, Margaret Brittinglimn, Claairnmng Helen lwtzrtin, Anne Frmzla. tom themselves to college life, a questionnaire on extra-curricular interests was sent to each member of the incoming class. ln addition to these, a printed explanation of the Honor Code was given to each member of the student body. A change was made also in the voting set-up. The system was greatly improved and acceler- ated by voting for several olihcers on one day. ln addition to this, there was recommended an al- teration in the method of the nomination of class olhcers. It was suggested that each class appoint a nominating committee to be composed of the present olhcers of the class, two town stu- dents and two dormitory students. To obtain the desired group, the nominations would be posted on the same day with College Govern- ment nominations and voting on these oliices would take place before those of College Gov- ernment. It was hoped that this might become eliliective in the near future. During the fall., Mayme C'Elaherty and Mar- garet Brittingham, heads of College Govern- ment and Honor Council respectively, attended the Womens Coliegiate Association of Student Governments at Aileghany College, Meadsville, Pennsylvania. ln tae spring, Mayme CVElaherty and Ninita GonzaQez, new president of Govern- ment, attended the Southern Intercollegiate As- ,9?,,, COLLEGE COUNCIL. FIRST Row, LEFT T0 RIGIIT: Anna Nlarie Rue, Vice-Presialentg Rosalie Clary, Treasnrerg Barbara Lewis, Secretaryg Helen lllartin, Day Student Representa- tive. SECOND Row: Margaret Forrer, President of Mortar Boaralg Margaret Brittinglzazn, Clzairnzan of Honor Conncilg Henrietta Saaller, Presizlent of Y.U7.C.A.g llllary Alice Snzitlz, President of Atlzletic Association. THIRD Row: Ninita Gon- zales, ,lnnior Class Representativeg Mary Elcler, Sophomore Class Representativeg llflilrlrerl Cox, Ereslznzan Class Repre- sentatzve. sociation of Student Governments at Sophie Newcomb College, New Grleans, Louisiana. RESIDENCE CCUNCIL. LEFT TO RIGHT: Anne Addison, Mildred Howerton, Margaret Brittinglianz, Clzairnzang Betty Ufooalson, Anne Frank. N W s i. .fs ,,. 6 '61l lm roll:-lflynli Class of l94l Westhampton College Collegel VVe're rats hut we love itl There is so much to learn it swamps us. Rat rules, campus traditions, scads of parallel, quizzes, physics lah not to mention co-eds, hull sessions, dorm rules, fellowship. But the real heauty and dignity of college we see first at Proclamation Night. By Thanksgiving we are almost cocky and with Christmas vacation here we're sure were the hest class yetl But woe-exams, our first, proved to us that the Class of ,ill needs a wee-hit more studyl Cur first May Day passes with our Lantern Parade formation of the "W" in the Creek theatre. After exams we are Sopho- moresl The under-dogs the upper for we are Soph- omores over a new hatch of Preshinenl Crades appear to he improving over those of last year despite our struggles with Culliver in his travels. Cn May Day we exhihit our ahility to trip the light fantastic as we do the dances on the green SENIOR CLASS CPFICERS. FIRST now, LEFT TO RIGHT: Alnrimz Ymzcey, Secrelnryg Adnry Owen, Treasurer. SECOND Row: leon Nensmitlz, Vice-Presideiztg Louise Morrissey, Presiclezztg Nliss Marjorie Riverzlmrg, Sponsor. and hy nightfall we are ready to enjoy ourselves at our own co-ed, our first major undertaking as a class. But the gathering of those daisies at 4:30 a.m. will last our lives throughl Being luniors means we have "little sistersi' and less than two years in collegel All our plans, l 62 hopes Cand fearsf of the year now look toward Pehruary 3-date of the lunior Promg As that fateful day arrives all else seems to fade into the hackground, until, despite snow and hail, our Carden in Valencia proves to he surroundings for the hest Prom yetl Confident from that we pass to the Song Contest and to our amazement and great joy we are proclaimed the winnersl ln ,mx Diztclz Blitzkrieg via Senior Slzow. all our excitement, however, our classes are not neglected, surprisingly as it may seem, and at the last Chapel, we find that we have won the Mortar Board Cupl SENICPTS. At Proclamation Night as we stand on the platform holding our candles we realize what a road we have traveled since last we participated in this ceremony-as freshmen. All our thoughts and energies are now swept up into preparations for our Senior Show and with the presentation of the "Headless Horsemani' we show the campus what we can really do when we work like madl May Day then is our next worry, hut our presentation of "The Pied Piper's Secret" is delightfully refreshingl As we face graduation we rememher many small incidents of these four hrimming-full years: Proclamation Night, Lantern Night, picking daisies, lunior Prom figure, "Tell Me Why," faculty kitchen, "We Come, We Come with a Dashing Songf, Cui' stay here has instilled within our hearts a love of stately Westhampton College, a demand for personal integrity, a seeking after higher ideals, a realization of lifeis opportunities and de- mands. We go on our way with our heads in the clouds hut our feet on the ground. ANNE FOX ADDISON NEW YORK CITY, NEW YORK Applicant for B.A. Degree House President, 4, Life Saving, 1, 2, 3, 4, Y.W.C.A., 1, Debate Council, 2, 3, Indus- trial Commission, 2, Writers' Club, 4, May Court, 4. VIRGINIA LEE BALL SCHUYLER, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Varsity Hockey, 4, Class Hockey, 1, 2, 3, 4, Class Basketball, 3, 4, Cheer Leader, 3, Head Cheer Leader, 4, Spanish Club, 3, 4, Biology Club, 4. MARY ANNE BOEHLING RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree El Picaro, 3, 4, International Relations Club, 3, 4, Secretary Newman Club, 4. ,avr- 72. MARTHA LILLIAN BEAM HAMLET, NORTH CAROLINA Applicant for B.A. Degree Web Business Staff, 4, National News Council, 2, 3, 4, Vice-President, 3, Secre- tary-Treasurer, 4, Glee Club, 1, 2, Biology Club, 2, 3, 4, Camera Club, 3, 4, Y.XY!.C.A., 3, 4, Puppets, 3, 4, International Relations Club, 4. MARGARET E. BRITTINC-HAM VICTORIA, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Tau Kappa Alpha, Chairman of Honor Council, 4, Vice-President Athletic Asso- ciation, 3, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Secretary- Treasurer, 2, Collegian Reporter, 1, Indus- trial Commission, 3, Debate Council, 1, 2, 3, President, 3. l63l EDITH MCDOVVELL BUREOOT FENTRESS, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Y.W.C.A., 1, Glee Club, 2, Nostrae Filiae, 4, El Picaro, 4. UnLvnrsii11 lm IQ'-ll-lA3.0,lJ MARY BUXTON RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Radio Guild, 1, 2, 3, String Ensemble, 1, Ionian Music Club, 2, 3, 4, Les Femmes Savantes, 4, "Merry Wives of Windsor," 2, May Day, 3. EVELYN VIRGINIA GOSBY MIDLOTHIAN, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Biology Club, 3, 4. 1132 ELIZABETH P. GARDVVELL RICHMOND, VIRGINIA ApDlicant for B.S. Degree Transfer from Hollins College, Beta Beta Beta, Varsity Hockey, 3, 4, Captain, 4, Varsity Basketball, 3, 4, Manager, 4, Var- sity Tennis, 3, 4, Class Hockey, 3, 4, Class Basketball, 3, 4, Archery. 3 4, National, B. PHYLIS ANNE GOGHILL RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Phi Beta Kappa, Pi Delta Epsilon, Mes- senger Staff, 2, 3, Editor-in-Chief, 4, Ionian Music Club, 2, 3, Y.W.C.A., 2, 3, Nostrae Filiae, 3, May Court, 4, Intermediate Honors. KATHLEEN E. CRAWFORD RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B,A. Degree Phi Beta Kappa, Mortar Board, Tau Kap- pa Alpha, Pi Delta Epsilon, Web Reporter, 2, Feature Editor. 2, Managing Editor, 3, The Messenger, 3, Class Hockey, 3, Debate Council, 2, 3, 4, Manager and Treasurer, 3: President, 4, Writers' Club, 3, 4, President, 4, Y.W.C.A., 3, 4, Secretary Board of Publications, 3. l64l HELEN MARIE DODD RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Varsity Hockey, 2, 3, 4, Manager, 4, Var- sity Basketball, 1, 2, 3, 4, Assistant Man- ager, 1, Captain, 4, Varsity Track, 1, 2, 3, 4, Manager, 3, Varsity Tennis, 1, 2, 3, 4, College Tennis Champion, 1, 2, 3, Class Hockey, 1, 2, 3, 4, Class Basketball, 1, 2, 3, 4, Captain, 2, Class Track, Captain, 1, 2, 3, 4, Blazer Winner, 1, Seal Winner, 3, Archery, 2, 3, 4, National C. E. FRAZIER DRUMVVRIGHT UNION LEVEL, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Transfer from Averett College, National News Council, 4, International Relations Club, 4. BARBARA RUTH ECKLES RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Class Treasurer, 1, Tea Room Representa- tive, 2, Collegian Staff, 1, 2, 31 Radio Guild, 1, 2, 3, 4, President of Les Femmes Sa- vantes, 4. IOSEPHINE F. FENNELL RICHMOND, VIRGINIA 1 Applicant for B,A. Degree Phi Beta Kappa, Eta Sigma Phi, President, 4, Secretary, 3, Class Hockey, 4, Interna- tional Relations Club, 2, 3, 4,f'President, 4, Glee Club, 1, 2, 3, 4, Pegasus, Secretary, 39 Chairman Industrial Commission, 4, Y.W.C.A. Cabinet, 4, Intermediate Honors. MARGARET E. FORRER RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Phi Beta Kappa, Mortar Board, President, 4, Class Presiden-t, 3, Secretary Athletic Association, 2, Varsity Hockey, 1, 2, 3: Varsity Basketball, 1, Class Hockey, 1, 2, 3, 4, Co-captain, 1, Class Basketball, 1, 2, 4, International Relations Club, 3, 4, Inter- mediate Honors. I E. JEANNETTE EVANS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Pi Delta Epsilon, Class Vice-President, 3, Web Reporter, 2, Junior Managing Editor, 3, Westhamptcun Editor, 4, Editor Hand- book, 4, Varsity Hockey, 1, 2, Class Hockey, 1, 2, 3: Class Basketball, Z, Y.W.C.A., 2, 3, 4, Y.XYf.C.A. Cabinet, 2, Debate Council, 2, 3, Secretary, 3, Psy- chology Club, 3, International Relations Club, 4. CECILE BEARDEN GADDIS NEW SMYRNA BEACH, FLORIDA Applicant for B.A. Degree Transfer from University of Miami, Beta Beta Beta, Y.XW.C.A., 3, 4, Glee Club, 3, 4, University Choir, 3, 4: International Re- lations Club, 4, Biology Club, 4. an UnluarsiiJ1ofRi,clmw lm IO'-ll-l!ly.Q,l5 CAROLYN HATGHER GARY RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree University Players, 2, 3, 4, Secretary, 3, President, 4, Y.W.C.A., 3, 4, Chairman Freshman Dramatics, 3, 4, Radio Guild, 1, 2, International Relations Club, 4, Director Senior Show, 4. HELEN JAMES HILL RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Eta Sigma Phi, Pi Delta Epsilon, Associate Editor, The Messenger, 1, 2, 3, Assistant Editor, 4, Web Reporter, 2, 3, Managing Editor, 4, Class Hockey, 2, 3, 4, Ionian Music Club, 1, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Y.XV.C.A. Cabinet, 2, Treasurer Pegasus Club, 1, 4. EMILY ALESE HARDAWAY STONY CREEK, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Transfer from Blackstone Girls' College, El Picaro, 4, National News Council, 4, International Relations Club, 4. DOROTHY B. HARSHBARGEP1 SAINT ALBANS, WEST VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Beta Beta Beta, Historian, 4, Biology Club, 2, 3, 4, Vice-President, 4, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Blueridge Committee Y.W.C.A., 2, University Choir, 2, 33 National News Council 2, 3, 4, Camera Club, 2, 3. ji ,im , , 4 ' , -. ,J at , WE' MARY ERINA HINGHNIAN RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Westhampton Business Manager of Colle- gian, 4, Class Hockey, 1, 3, International Relations Club, 3, 4, Les Femmes Savantes, 3, 4, Radio Guild, 4. l66l ELIZABETH D. HOLDEN BLACKSTONE, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Transfer from Blackstone College, Web Re- porter, 3, Glee Club, 2, University Choir, 2, Y.W.C.A., 2, 3, 4, Les Femmes Savantes, 3, 4. CATHERINE BIRD HOOVER RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Beta Beta Beta, Biology Club, 3, 4, Uni- versity Choir, 3. l ELEANOR C. KINDELL SHARON HILL, PENNSYLVANIA Applicant for B.A. Degree Varsity Hockey, 1, 2, 4, Track, 2, 3, Class Hockey, 1, 2, 4, Captain, 31 Y.W.C.A., 3, 4, National News Council, 4. aj MILDRED T. HOWERTON JEANNE W. If1UFFlX,'lAN SUFFOLK, VIRGINIA RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Applicant fur BIA- Degree Class Vice-President, 2, House President, 4. Treasurer College Government, 31 Class President, 1, Class Treasurer, 2, Web Re- porter, 1, 2, 3, 4, Glee Club, 1, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Biology Club, 2. ADA MAY LAND RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, International Rela- tions Club, 3, 4, Industrial Commission, 4. MARY FLORENCE LAEOON RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Messenger Staflf, 1, 2, Assistant Editor, 2, University Players, 3, 4, Writers' Club 4' May Day Chairman, 4. W Uvliunrsiiml lm lOl-ll-l4B.0.l7 IQATIIRYN R. LEVISTON RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree NAOMI LEWIS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Web Reporter, 4, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Beta Beta Beta, Biology Club, 1, 2, 31 Glee Club, 1, 2, International Relations CITCWISYFV Club, 42 LCS FCYDIUCS SHVHHICS, Club, 4, 2, 3, El Picaro, 3. IULIETTE PAIGE LOVING RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Phi Beta Kappa, Pi Delta Epsilon, Colle- gian Reporter, 1, 2, Copy Editor, 3, West- hampton Editor, 4, University Players, 3, 4, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Nostrae Filiae, 2, 3, 4, International Relations Club, 3, 4, Intermediate Honors. HELEN DOUGLAS MARTIN RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Day Student Representative to Colle e Gov g - ernment, 4, Representative to Board of Pub- lications, 3, 4, Class Track, 1, 2, Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Industrial Commission, 4, Inter- national Relations Club, 4. 5, MARIE LOUISE IVIORRISSEY RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Mortar Board, Class President, 4, Class Sec- retary, 3, Web Reporter, 3, Y.W.C.A. Cab- inet, 3, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, International Relations Club, 3, 4, Newman Club, 4, In- termediate Honors. I68I JEAN LOUISE NEASMITH RICHMOND, VIRGINIA Pi Delta Epsilon, Class President, 4, Col- lege Council, 4, The Messenger, 2, 3, 4, Assistant Editor, 2, Advisory Board, 3, Westhampton Editor, 4, Y.W.C.A., 4, Glee Club, 1, 2, 3, 4, Safety Council 3, May Court, 4, University Players, Puppets, 4. KIRA NIGHOLSKY NEW YORK CITY, NEW YORK Applicant for B.A. Degree 'HW' The Messenger, 3, 4, 'Assistant Poetry Edi- tor, 3, Assistant Editor, 4, Varsity Hockey, 2, Class Hockey, 2, 3, Class Track, 1, 2, 3: Writers' Club. MAYME F. OFLAHERTY VIRGINIA B. OMOHUNDRO RICHMOND, VIRGINIA FORK UNION, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree ' Applicant for B.A. Degree Mortar Board, President College Govern- RN Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, National News ment, 4, Representative to College Council, Council, 4. 2, Freshman Representative to College Coun- cil, 1, The Collegian, 1, 2, 3, Reporter, 1, 2, News Editor, 3, Web, 1, Y.W.C.A., 2, 3, Piano Club, 1, President Ionian Music Club, 3, May Court, 4. ANN CLEIVIMITT PHILLIPS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Secretary of Student Government, 2, Class Secretary, 1, The Collegian, Reporter, 1, 2, Staff Assistant, 33 Y.W.C.A., 3, 4, El Picaro, 2, 3, 4. IVIILDRED ANNE OWEN SARAJANE PAYNE KEYSVILLE, VIRGINIA MARION, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Applicant for B-A. Degree . Transfer from Intermont College, Y.W.C.A., grafifgafigrglIggxgtCiil:Eie,3Y?lVj?1Qff 3, 4, Industrial Commission, 4, Glee Club, ' ' ' - . -, ' ' 3, 4, University Choir, 3, 4, International national Relations Club, 4, Biology Club, 4. Relations Club, 4g National News Coun- cil, 4. F ,V ' It W UnLvszrsLh1 lm lohlwnb GEORGIE G. PHILPOTT PHILPOTT, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Varsity Hockey, 2, 3, 4, Varsity Basketball, 2, 3, 4, Class Hockey, 1, 2, 3, Captain, 4, Class Basketball, 1, 2, 3, 4, Class Track, 1, 2, 3, Captain, 1, Winner' of Errol Flynn Archery Trophy, 2. MARGARET LEE PURCELL RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Pi Delta Epsilon, Collegian Sports Re- porter, 1, Westluampton Sports Editor, 2 3, 4, Web Sports Editor, 2, Snapshot Edi- tor, 3, Associate Editor, 4, Varsity Hockey 1, 2, 3, 4, Varsity Basketball, 2, 3, Var- sity Tennis, 1, 2, 3, 4, Manager, 2, Class Hockey, 1, 2, 3, 4, Captain, 1, Class Bas- ketball, 2, 3, Track, 2, 3, 4, Blazer Win- ner, 3, Dance Group, 2, 3, Glee Club, 1, J 3 Y.XW.C.A., 2, 3, 4. ,sr I if EVELYN POMEROY FRONT ROYAL, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree House President, 3, Class Hockey, 1, 2, Class Basketball, 1, 2, Glee Club, 2. A. CONSTANCE POWELL RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Tau Kappa Alpha, Web Business Manager, 3, 4, Handbook Business Manager, 4, Nos- trae Filiae, 1, 2, 3, 4, Glee Club, 1, Debate Council, 1, 2, 3, 4, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Biology Club, 2, 3, 4, Psychology Club, 4. EULALIE MARION RAWLS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S, Degree Varsity Hockey, 3, Varsity Basketball, 3, Dance Club, 2, 3, Archery, National C Rat- ing 2, National A Rating, 3, May Day Greek Chorus, 3, Y.W.C.A. 1. l7Ol F it I X MARY ELIZABETH RILEY RICHIVIOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Varsity Hockey, 3, 4, Varsity Basketball, 3, 4, Class Hockey, 2, 3, 4, Captain, 4, Class Basketball, 2, 3, 4, Captain, 2, Class Track, 1, 4: Modern Dance Group, 2, 3, Ionian Music Club, 2. ANNA MARIE RUE CULPEPER, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Vice-President Student Government, 4, Web Reporter, 31 Basketball Squad, 2, 35 Class Basketball, 2, 3, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 42 Industrial Commission, 2, 3, International Relations, 4, Treasurer Newman Club, 4, THELMA ANNE SELDES RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.S. Degree Class Basketball, 1, Chemistry Club, 3, 4, Biology Club, 4, El Picaro, 4. all P. I-IENRIETTA SADLER RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Transfer from William Jewell College, Mortar Board, Y.W.C.A., 2, President Y.W.C.A., 4, Vice-President, 3, Assistant Editor of The Messenger, 3, Writers' Club, 3, 4, University Players, 3, 4, Radio Guild, 2, 4, May Court, 4, Intermediate Honors. MARY ALICE SMITH . RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Beta Beta Beta, Mortar Board, President of Athletic Association, 4, Class President, 2, junior Representative to College Council, 3, Varsity Hockey, 1, 2, 3, 4, Manager, 31 Varsity Basketball, 1, 2, 3, 4, Varsity Ten- nis, 2,'4, Class Hockey, 1, 2, 3, 4, Captain, 35 Class Basketball, 1, 2, 3, 4, Co-captain, 1, Biology Club, 3, 4. ELSIE V. SATTERWHITE RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree El Picaro, 2, 3, 4, President, 4, Modern Dance Group, 3: Y.W.C.A., 1, 2, 3. KATHERINE A. SPENCER LYNCHBURG, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Class Hockey, 1, Nostrae Filiae, 2, 3, 4, 7 Y.W.C.A., 2, 3, 43 Pegasus, -, 4. , I W UnivszrsLh1 lm lolullglzlr BEBNICE I. STEPI-IENSON RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A, Degree Web Reporter, 4, Debate Council, 1, 2, 3, 4, Les Femmes Savantes, 1, 2, 3, 4, El Picaro, 2, 3, 4, Vice-Presiclent, 4, Y.W.C.A., 1, 2, Modern Dance Group, 2, 3. FRANCES ELIZABETH WILEY RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Vice-President Y.W.C.A., 4, Web Reporter, 4, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, International Re- lations Club, 3, 4, Les Femmes Savantes, 4. JANE WALDBOP TBEVETT ASHLAND, VIRGINIA Applicant for BS. Degree Phi Beta Kappa, Beta Beta Beta, Vice-Pres iclent, 4, Class Treasurer, 31 Y.W.C.A., 1 2, 3, 4, Camera Club, 2, 3, 4, Secretary Treasurer, 4, Biology Club, 2, 3, 4, Secre tary-Treasurer, 4, University Choir, 3: Na tional News Council, 3, 4, Nostrae Filiae, 4, Intermediate Honors. SUZANNE ADOBA TBUSSELL LONG ISLAND, NEW YORK Applicant for B.A. Degree Varsity Hockey, 2, Class Hockey, 1, 2, 3, 4, Class Basketball, 2, Senior Life Saving, 1, Biology Club, 3, Camera Club, 33 "Merry Wives of Windsor," 2. ,Q 3? L X IEANNE LOZIEB WILKINS FANWOOD, NEW JERSEY Applicant for B.A. Degree Varsity Hockey, 2, Class Hockey, 1, 2, 3, International Relations Club, 4, Camera Club, 2, 3, 4, Biology Club, 3. l72l 8. ANTOINETTE PARKER WIRTH SMITHFIELD, NORTH CAROLINA Applicant for B.A. Degree Collegian Reporter, 1, 2, Feature Assistant, 3, Feature Editor, 4, Glee Club, 1, 2, 3, 4, Camera Club, 2, 3, 4, President, 4, Biology Club, 4, Y.W.C.A., 1, Cabinet, 2, 4, Treas- urer, 3, May Court, 4. , Q 1' 9 f 3 VIRQINIA MALCQLIX1 WGOD BETTY HASKINS WOODSON PENDLEToN, VIRGINIA RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Applicant for BA' Degree V , - , , House President, 4, Nostrae Filiae, 2, 3, 4, clfilssi kciiisibeif President, 44 PUPPHSI 2 3,544 Les Femmes National News Council, 4, Biology Club, 4, Smnfes- 2, 5, 42 E1 Plfafof 5, 4- ANN LOVE VVOODVVARD RICHMOND, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Class Basketball, 2, 3, 4, Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Puppets, 2, 3, 4, Nostrae Filiae, 3, 4, National News Council. MARION AUGUSTA YANCEY CLARKSVILLE, VIRGINIA Applicant for B.A. Degree Class Secretary, 4, National News Council, 2, 3, 4, Vice-President, 4, Y.XV.C.A., 1, 2, 3, 4, University Choir, 1, Camera Club, 2, Biology Club, 4. N. W UYLIJJQYSIIJ1 lm lollllfllszlf Class of l942 Westhampton College "NVliere's your rat card, Preshman?" 'lust ask us and we still jump, for it seems like only yes- terday that we were trooping into VVesthamp- ton, full of pep and high ideals. To us a rat cap signified glamour, and a how tie and garters were the acme of sophistication. Now? lust another Freshman, hecause were luniors. But we have to remind ourselves. Bemem her the Kiddie Party and Craciels doll? And Proclamation Night, with Callicur- chi in the aisle? Ethne as President-Then came the Song Contest, and a surge of spirit that has kept us together ever since. Then Lantern Night-walking hy the lake, pulling and hlowing at the top of the "THREE hours?" two weeks, everyoody had circles under the eyes and straight hair, not to mention a diet of hlack collee through t jill. june, and our hrst examsl 'Cood Heavenslu And for .Lie wee small hours. Over at JUNIOR CLASS OFFICERS. LEFT TO RIGHT: Etlzne lilrizmgazz, Tl'8l'l.Slll'L7l'j Lucy AllCDOlZOllglI, Presiziezzr, Betty Klutz Pclgilzger, Vice-Presiclezztg Norma Palmer, Sccremry. lastl VVe won the Mortar Board Cup! Ol course the Seniors got hall, hut theylre leaving. Didnlt the Freshmen look young? As sopho- mores we surveyed the world through rosy spec- tacles, hut the Freshmen failed to realize our importance. President, Elsa Keullell, and Shel- held hot after the frosh. The Song Contest again, we showed them howl But if only some- hody would let Prometheus loosel Sophomore 74 x English and headaches. Witli May Day came the May Pole Dance. . . . l'Butwe should have put the rihhons on BEFORE we put the pole up!" Will you ever forget Simp swimming on top of the pole with her lists lull of yards and yards of rihhons? And then the Daisy Chain. Miles and miles of daisies and sore hands and feet, hut the fun came in riding past the dorm Offcers, front and center, during tlze fgifre. in early morn singing at the tops of our voices. Another trudge up the hill, this time carrying tons of daisies. Little Sister pinsl Big Sisters Craduatingl Vacation! "This is our hig yearf' Proudly, we pointed out this fact as we guided our little sisters through Orientation week. Then we plunged into the Junior Prom. The Arahian Nightsl Slave girls and a regular harem. "Now to get a man!" Weeks of decorating-Badenoch and Lila amongst paint pots and saws. Then the hig nightl "Best hgure vve've ever hadln "Queens Lucy making signs to keep the lines straight and still smiling at the camera. Everyhody patting us on the hack. But hefore it was over, we started on the Song Contest. Allene, waving her hands -"HOLD that notelu "The Spider Specialf, spelled backwards, hut it hrought victory for usl Then we got to work on 'lQuiet in Chapelfl Be- sults? Coodl "Study? Whatls that?U "ll our class doesnlt stop having things, I'll Hunk right out of schoolln But we have second highest average. Mortar Board tappings-Nav Day again, and props. Senior luncheon and commencement. ltlll he us next year, and welre really going to do it up right. Welll he tops as Seniors, and we've got to get ready for those caps and gownsl 1. KATHLEEN AB ERN ETHY Birmingham, Alabama LUCY BURKE ALLEN Richmond, Virginia MARION FRANCES BADENOCH Richmond, Virginia JOANNE BARLOW Richmond, Virginia JANE ELIZABETH BLAKE Richmond, Virginia FRANCES CLAUDIA CALISCH Richmond, Virginia ROSALIE GORDON CLARY Richmond, Virginia EVELYN MAE CLIFTON Richmond, Virginia CLARINE TOTTY CUNNINGHAM Richmond, Virginia 75 NANCY ELLEN DAVIS Richmond, Virginia DOROTHY AMELIA DILL Richmond, Virginia MARY LOUISE DUVAL Arvonia, Virginia LOIS JEAN FITZSIMMONS Russellville, Kentucky ETHNE CROWDER FLANAGAN Richmond, Virginia EMMY SMITHSON FOUNTAIN Princess Anne, Virginia ELEANOR ANNE 4 FRANK Petersburg, Virginia JAMES ELIZABETH FRANKLIN South Norfolk, Virginia KATHRYN SMILLIE GILLELAN Jersey City, New Jersey UwQrsw1QfHidmw olu-lflilizli Pi' JEAN CHAMPION HOOD Petersburg, Virginia HARRIET XWYLLY HOWE Richmond, Virginia DAGMAR FLORENCE JACOBSON Browns Store, Virginia LAURA VIRGINIA JENKINS Yonkers, New York MARIAM ALLENE JONES Monterey, Virginia LILLIAN HENRIETTA JUNG Ridgewood, New York MARAGARET DORA KALAJIAN Richmond, Virginia JANICE LOUISE LANE Richmond, Virginia CHRISTINE OCTAVIA LAWSON White Stone, Virginia 76 NINITA ORTS GONZALEZ Richmond, Virginia SARA TRIMBLE GOODE Richmond, Virginia JEAN SIMONE GRANT Richmond, Virginia ANN FISHER GNWALTNEY Richmond, Virginia STELLA LOUISE HALL Richmond, Virginia DOROTHY VIRGINIA HEWES Chester, Pennsylvania ANNA LEE HINTON Reedsville, Virginia MARY DUANE HOFFMAN Forest Hills, New York ROSELLEN HOFFMAN Newport News, Virginia ETHEL LEVINE Richmond, Virginia VIRGINIA RANDOLPH MAYO Scottsville, Virginia ELIZABETH F. MACMURTRY Beverly, Massachusetts JAYNE MARIE MAIRE Silver Spring, Maryland EVELYN MCAULEY Richmond, Virginia LUCY ELLEN MCDONOUGH Richmond, Virginia ADA DOROTHY MOSS Richmond, Virginia GRACE MARGUERITE NORRIS Richmond, Virginia BETTY SPICER NORWOOD Winston Salem, North Carolina 5-!"'o fw- W 1 MARY BENNETT OWEN jarratt, Virginia NORMA LOUISE PALMER Richmond, Virginia MILDRED ETHAL PARKER Richmond, Virginia VIRGINIA ELOISE PARKER Emporia, Virginia WILMER PECK PETERS Blueheld, West Virginia BETTY ANN PETZINGER Portlismouth, Virginia ELIZABETH LAVERNE PRIDDY Richmond, Virginia MARY GRACE SCHERER Richmond, Virginia BETTY MAY SESSLER Richmond, Virginia Uniuszrsli11 ILQ sob:-wah ANNIE LOIE WALKER Richmond, Virginia ESTHER WENDLING Snyder, New York JANE WHITENER Hickory, North Carolina LILA RICHARDSON WICKER Richmond, Virginia MARJORIE HELEN WILSON Richmond, Virginia GENE RAGLAND WOODFIN Richmond, Virginia ANNE HOLLADAY SHAFER Richmond, Virginia MILDRED VIRGINIA SLAVIN Richmond, Virginia ANNE KATHLEEN SMITH Crewe, Virginia VIRGINIA MORRIS SPEER Mars, Pennsylvania MILDRED LEAR TABB Newport News, Virginia MARGARET ELIZABETH TENH ET Richmond, Virginia MARIA MAY THAYER Richmond, Virginia JANE ANN TOMPKINS Warren, New York MARGARET MENEFEE VICARS Waynesboro, Virginia 78 Class of l943 Westhampton College Rememher? It seems hut yesterday that we saw Westhaiiiptoii for the first time-not only as a very heautiful college, hut as our future Alma Mater. As a freshman class, we were the traditional rats, asking endless questions and patiently hearing the 'iharshv treatment of the upper classmen. Ar Rat Night we showed our talents tor lack of themD to the Sophomores, and from then on we made great progress in he- coming an essential part of Westhainpton Col- lege. On lanuary 6, 1940 we celehrated our hrst hirthday with a tea, and our pride knew no hounds when we cut the heautiful red and white hirthday cake, a gift from our hig sisters, the Juniors. Later in the spring we determined to show the other classes what we could do in the way of entertainment, and presented for their enjoyment a program of music and drama, featuring exclusively Freshman talent. How- s, .X .sv . answer-swezfxmfrsvwsf '-'CT' - f f - A r' r SOPHOMORE CLASS OFFICERS. FIRST Row, LEFT TO RIGHT: Lillian Emerson, Vice-Presirlentg Helen Riclgely, President. SECOND Row: Nlnxiifze lfVillirz111s, Treaszzrerg Slzirley Huxter, Secretary. 79 ever, the most important event of our lirst year was the traditional Lantern Night, when, with lighted lanterns we walked up the path hy the lake at dusk, singing the song that for years has Hoated up through the pines to the watching stars. Witli the last examination our hrst year ended a year that we can look hack upon with many precious memories. Called hack to school in the still halmy days clara , 1 '71 r,..f , .. Sf 'f ' .,,, 'Z if X, f ,, fr ' at , , Neg, A V 'fi lfe I ' f ! vw .. " 'ff '2..,,. 555: ' at .ll 4 u A favorite pustiule-luzittilzg. of Septemher hy the opening of classes, the class of '43 returned to hooks and classmates, proud in their new freedom from the conlines of 'irat daysf' and eager to teach a new group of hegin- ners the whys and wherefores of Westhaiiipton. Electing ollicers early in the semester, the Soph- omores hegan their second year under the lead- ership of Helen Ridgely, president, Althea Johnston vice-president, Shirley Huxter, secre- tary, and Maxine Williains, treasurer. Devoting the fall session almost entirely to mastering the notoriously difficult Sophomore courses, we concentrated our attention on our class project early in the second semester, and for the first time on the campus, we presented a program of choral speaking at a spring Vesper Service. ln May, ours was the task and privilege of sponsoring the May Day co-ed, and later, of making the daisy chain for the Seniors at grad- uation. This rather full and successful year has not only acquainted us more fully with Westliaiiip- ton College hut we have hecome a class, united in our ellorts to forward the cause of our heliefs and achieve the highest level to which a class can aspire. 1 Uniuszrsii11 lm lolHlfl39slJ 535 A-4iI:i-if v .f l ., . A Q 5 5, 6, ,I H I Q for c x X x QS af W. N ,, V ,fx x , VVS SB: at-Q EVELYN SELMA FLAX .,,. AUDREY LISTER FOSTER ..,. BARBARA M. FULLER ...,.. LELIA N. GARDNER ...4...... Richmond, Va Cape Charles, Va Hilton Village, Va Henderson, N. C. RUTH VIRGINIA GARDNER .... Richmond, Vu FRANCES ELIZABETH GRIGSBY, MARY ANNE HALLMARK . PATTIE P. HARGROVE HELEN MAE HARTSOOK . HELEN REED I-IERRINK ALICE JUNE HEWITT ..... JANE CANODY HILBISH . NOEL EILEEN HINCHMAN MARY ELIZABETH HOGAN SHIRLEY HUXTER ........ RUTH BANCROFT IRVING Richmond, . . . Richmond . , . . . Richmond Richmond, . . . Richmond, Piney River, . . . , . Richmond . Roanoke, . . . Richmond . Charlottesville, ROSEMARY IVES .............. Richmond M, ALTHEA JOHNSTON .... .Harrisonburg, ROSE WARE KOLTUKIAN ...... Richmond BARBARA YOUNG KRUG ...... Richmond Richmond, 7 3 1 1 5 1 1 Va Vu Vu Vu Val Vu Vu V11 Va Vu V 21 V 21 V 21 Va V ll EVELYN LARUE ALLEN .... ELISE MERTON ALLMAN .. ANNE ELIZABETH ARWOOD ANNE CAROLYN BABB ..... .. MARJORIE JEAN BEARD FRANCES WOOD BEAZLEY ELIZABETH M, BLAIR ...... REBA MAE BOOKER ....... JEAN WILLIAMS BOWERS . BEATRICE LOUISE CARDOZA Richmond, Richmond, Richmond, Ivor, Richmond, Richmond, Richmond . .Nurun11, Richmond, Richmond, FAY DALTON CARPENTER Brightwood ANN BOLLING CHAMBLISS .... MARJORIE WARE CLEMENTS ALISON LOUISE COOPER KALIMA DALTON . ....... MARY ESTHER DERRING .. LOIS CATHERINE DORSEY.. MARY CORNELIA ELDER .. FRANCES CARRINGTON ELLIS, Waynesboro MARY LILLIAN EMERSON ..... Richmond Va. Va. Va. Va. Va. Va. V.1. Val. Va. VJ. , Val. . Rz1wlings,Vu. Charlotte, N, C. Winchester, Vu. . . Pulaski,Vz1. Blacksburg, Va. Hopewell, Va. Richmond, Vu. , Va. Val. 7 'viv- PEGGY JEANNE KYLE ..... . . Richmond, Va EVIE CHAMBERS LAWSON ..... Richmond, Va BARBARA JEAN LEWIS . . . . . Richmond, Va HARRIETT LEWIS ...... . . Richmond, Va LUCILLE JEAN LEWIS .... . . . Flushing, N. Y MARTHA LOUISA MEADOR ...... Roanoke, Va MINNIE FLORINE NUCKOLS . .. Richmond, Va ANN TALIAFERRO OAKES .... Winchester, Va RUTH MARGUERITE PHILLIPS .. Waverly,Va. LELIA BONDURANT PIERCE Richmond, Va. PRISCILLA HALE POTEAT ...... Chester, Penn. JEAN CLAIRE PRICE ,.......... Richmond, Va. EFFIE CHASTAIN PROFFITT . . . Richmond, Va. HELEN WALDO RIDGLEY, Lincoln University, Pa. MILDRED C. ROBERTS ......... Richmond, Va. MARY E. ROSSER ............ Whitakers, N. C. LOWAITA LEE ROWLAND ...... Abington, Pa ANN RUSSELL ................. Richmond, Va. GERALDINE SCOTT ..... .... B rookneal, Va. FLORENCE D. SHAPIRO ....... Richmond, Va. I I 5 ' lc, 5 15. MARY GENE SHELBY Portsmouth, Va MARGUERITE SHELL ........ I Lawrenceville, Va MARGARET c. SHELTON Hanover,Va GEoRoIE I. SIMPSON ..... Winfhesmva VIRGINIA MURRAY THOMPSON .. Stuart, Va ANNE BYRD TUCKER .....,i... Richmond, Va MARY HOLCOMBE TURNER .... Blackstone, Va MARTHA ELIZABETH WEBB . . . Richmond, Va KATHLEEN KNOTE WEBER, College Point, N. Y LOUISE ELLYSON WILEY ...... Richmond, Va ANNE CLAIRE WILLIAMS ....... Norfolk, Va KATHLEEN LEIGH WILLIAMS .. Culpeper, Va MAXINE N. WILLIAMS . . . .... Richmond, Va. MARY PEGRAM WILSON ....... Rushmere, Va. WILLIE KAYE WRAY .......... Richmond,Va. LOUISE NORSWORTHY YODER .. Norfolk, Va. 'W UnLvnrsLt11 lm loliilfllsilr Class of l944 Westhampton College To our class, Urientation Week seemed al- 1nost an endurance test, for as soon as we reached the campus, we were bombarded by a series of teas, picnics, talks and meetings. just as we were beginning to be content with our lot, the sopho- mores made us a gift of the rat rules. Although the rules seemed a bit harsh to us at first, we soon began to like the idea of speaking to everybody on the campus and holding doors for upperclass- men wasnt so bad after you had done it a f , N, Wx 'l 5 5 ie , W ms A W-'saw sg, ss, Iv, f'W , 'vegas' ,M sr' .A FRESHMAN CLASS 0l:FlCEPxS. LEFT TO RIGHT: Demi lgffllllll. Sr1ci'emryg Kay Hmzlcy, President, Betsy Hire, Treas- zirerg Billy 'lane Croslvy, Vice-lilresideiit. few thousand times. However, we never quite learned to enjoy rat cards, those too-obvious declarations that we were the lowest and green- est objects on the campus. This torture continued until Rat Night which was our greatest ordeal. The event was not half so terrifying as the expectation, which was intensified by the threats of the Sophomores, notably Emerson. We threw ourselves whole- heartedly into the work of preparing skits for the occasion, and buried our heads in last yearis NVEB to learn the Seniors' names. When the sad night finally arrived, our tormentors enjoyed 82l themselves thoroughly, and didnlt seem to mind our failing to identify several Seniors. There was also a serious side to those few first months. Un Proclamation Night we offi- cially became members of the student body. The ceremony was very impressive and Kay Hanley, our newly-elected chairman, was presented with the banner after which all of us ascended the platform in our white dresses to receive our class ribbons and song books. Tree planting was another impressive event. President Boatwright accepted for the Univer- sity our gift of ten scarlet maples to be planted near the new tennis courts. Qui' class officers Kay Hanley, Demie Brown, Billy jane Crosby, Betsy Rice, Evermond Hardee, and Mildred Cox, had the privilege of shoveling the first dirt around the trees, and then all the members of the class joined in with vigor. It was one of the highlights of the year when our big sisters won the Song Contest and we tied the Seniors for second place. A picnic at the faculty kitchen was planned for April lst, our class birthday, but it rained, oh woel To show that a little rain couldn't get us down, we held our picnic in the Tea Room Cwhere we werenit bothered with any antsl. On the whole, our Freshman year was quite a success. But our career at Westhampton has just begun and we hope that each year we may grow more worthy of our college. Ai-ml our classes keep its so lmsy . . . MARY ELIZABETH ALDERSON Alderson, West Virginia HELEN ELIZABETH BARNES Richmond, Virginia FLORENCE WESLEY BEASLEY Richmond, Virginia EDITH MARGARET BOEHLING Richmond, Virginia MARY CORNELIA BOWDEN Richmond, Virginia DEMIE SCARLETT BROWNE Richmond, Virginia ANN HARRIETT BURCHER Richmond, Virginia MARGARET LEE BURGE Martinsville, Virginia ELIZABETH CASSELL CARTER Warrenton, Virginia ALICE ROGERS CAUSEY Onancock, Virginia ELLEN MERCER CLARK Atlee, Virginia RUTH PEARL CORNFELD Zionsville, Pennsylvania MILDRED ROGERS COX Norfolk, Virginia MARY LELIA CROCKETT Richmond, Virginia BILLY JANE CROSBY Richmond, Virginia HELEN MAE CURTIS Chester, Virginia EDITH DULANY DUNN Winchester, Virginia ETHEL STUART DUVAL Arvonia, Virginia DOLLY MADISON EARLY Richmond, Virginia MAY GUNTER EDMONDS Accomac, Virginia MARY ELVYN EUBANK Tunstall, Virginia ANNE GRENEKER FISHER Richmond, Virginia MARY ELLEN FLANAGAN Strasburg, Virginia CLARA BANKS FRAZER Orange, Virginia DOROTHY ELEANOR GALLUP White Plains, New York LUCY GOODE GARNETT Blacksburg, Virginia ANNE ELIZABETH GORDON Richmond, Virginia BARBARA JANE F. GRAY Warrenton, Virginia ANNE GARLAND GREEN Bowling Green, Virginia VIRGINIA MAY HALBLEIB Brook Hill, Virginia KATHERINE WALLACE HANLEY Washington, District of Columbia FRANCES EVERMOND HARDEE Florence, South Carolina ' wwf 1 I I- SH Uniuszrsiitni lm lolillflllslli 84 WILLIE MAE HARRIS South Norfolk, Virginia DORIS MAE HEDGEPETH Roanoke Rapids, North Carolina EMILY DARRYL HENSLEY Martinsville, Virginia LOIS ELAINE HESTER Richmond, Virginia META TUTWILER HILL Blacksburg, Virginia ELIZABETH WILLS HOLLAND Dumbarton, Virginia DOROTHY ELIZABETH HOLT Yonkers, New York CATHERINE ANN HOWARD Hampton, Virginia MARY DURYEE HOWE Richmond, Virginia DOROTHY JEWEL IHNKEN Irvington, New Jersey HANNA ELISE JACOBSON New York, New York MARY MOZELLE JONES Plano, Texas VIRGINIA LEE JONES Richmond, Virginia EVELYN LOUISE JOSEPHSON Weldon, North Carolin FRANCES ISABEL KENNARD Washington, District of Columbia MILDRED SHIRLEY KIPPS Richmond, Virginia MABEL LOIS KIRKWOOD Norfolk, Virginia DOROTHY KERR LEDERER Mount Vernon, New York ELISABETI-I HUNT LEWIS Anchorage, Kentucky MARGARET ELIZABETH LIDE Florence, South Carolina MARGARET YVONNE LIVINGSTON Baltimore, Maryland KATHLEEN MONTROSE LOBBAN Richmond, Virginia NANCY LUBASCH Newark, New Jersey NATALIE INGE LUM Petersburg, Virginia HELEN ELAINE MACDONALD Richmond, Virginia BETTIE COMPSON MANCOS Richmond, Virginia NANCY WIRGMAN MASTERS Chevy Chase, Maryland SANTA MARGARET MAXWELL Bethlehem, Pennsylvania PAULA THERESA MCCLUNE San Juan, Puerto Rico ANNE LEE MCELROY Richmond, Virginia MARTHA ANN MERCER Portsmouth, Virginia DOROTHY FLEET MONROE Portsmouth, Virginia MARY RITA MULDOWNEY Richmond, Virginia JEAN ELIZABETH MULLER Freeport, New York FROSSO S. PATESTIDES New York, New York HARRIET E. PATTERSON Chevy Chase, Maryland MARGERY CARTER PEPLE Richmond, Virginia MARY ELLEN PETZINGER Portsmouth, Virginia MARY LEE REGISTER Durham, North Carolina ELIZABETH ROOT RICE Richmond, Virginia NANCY ELLAN ROGERS Richmond, Virginia NORMA MAE SANDERS Petersburg, Virginia KATHLEEN LELIA SANDERSON Richmond, Virginia HARRIET ESTHER SI-IAFFER Richmond, Virginia GENE RODGERS SHEPARD Portsmouth, Virginia MARY FRANCES SHIPLEY Savage, Maryland MARY CATHERINE SIMONS Birmingham, Alabama PHYLLIS JANE SMETHURST South Orange, New jersey MARY LEE SMITH Culpeper,Virginia ANN ROBINS THRUSTON Richmond, Virginia NANCY ANN TIGNOR Richmond, Virginia .IUANITA CONSTANCE TILLER Richmond, Virginia RUTH PHYLLIS VAN NESS Freeport, New York ELIZABETH W. VARICK Passaic, New jersey INEZ WILLIA VEST Richmond, Virginia VIOLA LOUISE WALTERS Richmond, Virginia MARY MOORE WARNER Mount Victoria, Maryland NELL JEANNETTE WHITE Bahia, Brazil HELEN ROSE WILKINS Richmond, Virginia JEAN BEVERLY WILLS Richmond, Virginia I - I ll I ' IW UYLIIJQYSIIJ1 he lOl-ll-lfly.lLl7 Student Bar Law School The University of Richmond Student Bar is now com Jletino its second year as the governing body of the students of the Law School. As an idea, it was conceived in the early l D 'gwgfs-f summer of 1939, and after some months of assiduous S gy , i f lahor hy our now-departed as- sociate, William S. Coode, F. H. IORDAN was put into elfect hy adop- ' p,-e,'if1e,,t tion of a new constitution in the fall of that year. lts pri- mary functions and purposes are set forth in a carefully drawn Constitution patterned closely after that of the Virginia lntegrated Rar. Per- haps the motivating spirit of this Nrevolutioni' can hest he shown hy a restatement of the oh- jects of the Student Rar as promulgated in Article II of the Constitution: Caf To represent and further the hest inter- ests, individually and collectively, of its mem- hers, ChD To aid in molding the student mind into channels of thought appropriate to possihle fur- ther memhership in the organizationis profes- sional contemporaries, the Virginia State Bar, Qi OTHER OFFICERS. LEFT TO RIGHT: Clyde Crirllirz, Secretaryg Ill. B. Cnslzirzs, Vice-President, D. Polirzo, Treasurer the Virginia State Bar Association, and in simi- lar organizations of other jurisdictions, CCD To promote a spirit of mutual fellowship and a higher sense of understanding among and for fellow memhers, CdD To teach a consideration of individual 86 honor and integrity as essentials of the legal pro- fession, QeD To advance and further the interests of the University of Richmond Law School. Memhership in the Student Bar is divided into three classes. The active memhers are the students in school, while the associate group consists of alumni. ln the honorary group are included those memhers of the legal profession who have heen elected hy the Council and who are not classifiahle in either of the two preced- ing categories. CRIEVANCE COMMITTEE. LEFT TO RIGHT: L. E. Brown, Ill, C. L. Harrell, fr., G. R. Swirzk. Under the old form of student government there were recognized three classes of students according to one's rank in school, namely, first- year, intermediate, and senior. One of the out- standing features of the new system, aimed at greater compactness, has been the aholition of such class distinctions in the governmental set up. The old first, second, third, and in some unfortunate cases, fourth year classes are now concepts that have existence only in the minds of the faculty. ln their places have heen set up three circuits, each one of which includes mem- hers of every class. These circuits were original- ly picked hy the Court in accordance with the mandate of the Constitution, and the new mem- hers of each succeeding year are also assigned to their respective circuits hy that hody. The reins to the executive hranch of the Bar have this year heen in the hands of President Eranlc lordan, the pride of Pulaslci, who has had as his ahle assistants Vice-President Cee-Caw, Secretary Clyde the Scrihe, and Treasurer "Little loei' Polino. ln accordance with the modern trend the President is vested with con- siderahle power. Besides his general executive duties he supervises the execution of the laws, recommends legislation to the Council, has a veto power, appoints members to the Court, calls meetings of the Student Bar, supervises auditing of the books, and acts as the representa- tive of the Bar in public relations. The Vice- President acts as President in the latter's absence and presides over the Council. The Secretary keeps the records and gives notice to the mem- bers of the Bar of pertinent matters. ln keeping with time-honored custom the Treasurer tends the purse-strings in an effort to make the money run until June. Under the able guidance of this quartet the laws have been enforced and all re- bellions quelled in the inception. Better known as Caskins' club is the Coun- cil which is the principal administrative body. It makes such laws as are not repugnant to the Constitution, approves or disapproves the court appointees of the President, names the Criev- ancerCommittee, adopts procedure for the en- forcement of the Canons of Ethics in order to guarantee due process to any member accused of violation thereof, fixes the amount of dues and makes allocations therefrom, provides for administration of the affairs of the Student Bar in the summer sessions, etc. The Council also gives oflicial expression to the disgust of the Stu- dent Bar when the Collegian doesnit publish the law school news. This group is composed of six members, elected two from each circuit and is presided over by the Vice-President who votes only in case of a tie. The Crievance Committee consists of three members, one from each circuit, appointed by the Council. This group has an important part to play indeed for it receives complaints of vio- lation of the Canons of Ethics, makes investiga- tions, and on the basis of its findings prosecutes the culprits, where there are such, before the Court. This year, however, its work has con- sisted primarily in formulating a new set of Canons of Ethics and in listening sympathetical- ly to appeals of the nonsporting element who have been unable to gain access to the pool table. Last in this list of multiple agencies is that august body, the Court. This body, parallel to the great American tradition, determines the constitutionality of actions of the other govern- mental departments, and, of course, decides cases involving the Canons of Ethics. This year, however, thanks to the integrity of the constitu- ency, its chief function has been the apportion- STUDENT BAR COUNCIL. s'rAND1Nc:, LEFT T0 RIGHT: L. Savage, C. Hutt, ll. S. Hutliwny. s13ATED: 101112 llfrfssozlz. lil. H. Cnslcizzs, T. VV. lsluell, T. C. Croifclz. W 3 5 l 80, . E . if if 'QS' l 87l Uniuszrsiia11 - Al l. STUDENT BAR COURT. LEFT TO RIGHT: E. L. Copley, VV. Penrsall, E. VV. Mcffmil, Chief justice, F. H. Caplan, L. L. jones. ing of new men to their respective circuits. Despite this formidable array of delegated power the Student Bar does carry on in an ad- mirable manner. As a part of its program spealc- ers are brought to the school to lceep the students informed on phases of the law of peculiar cur- rent interest. And then, of course, there is the social side. Each year is opened with an in- formal smoker to acquaint students and faculty and satisfy the nostalgia of recent alumni who always return. Also there is a series of formal dances terminating this year on the night of the annual Law School Banquet. For daily re- laxation a recreation room is provided wherein one can indulge in very light reading, a friendly game of pool or ping-pong, a hand of bridge, or the most violent of political debates. It is even rumored that the more stolid use the place for occasional cat-naps. ln short, the Student Bar has been a success thus far in all respects, satisfactory in its purpose and operation to students, faculty, and alumni. Low Lilmiry Hemiiizg Room v 88 Class of l94l Law School "The ever-whirling vvheele of change, to which all mortal things doth swayn moves on- ward. Three intense years have now passed since we filled our matriculation cards and blew the dust from our first law boolcs. And years of inter- est they have been, as full of variety-if this cur- rently appropriate simile 'will be excused-as a collection of cases on jurisdiction to tax. Prying into the recesses of the mind we find the many little nuggets that have been tuclced away for the reminiscences of the future. We spread some of them forth for present examination. q First, of course, there are the professors. That single-worded question "Contract?,' with an in- evitable "well-uhi' introducing the answer of a wavering student. The violent "That's not the way to state these casesi' which always made the freshmen quake. The magic whislcing of the seisin from Archimedes to Modesty "in the twinkling of a legal eyef, The floundering stu- dent whose question was answered "iYow that's the case of ----- v ----- , but who never could re- member what that case was about either. The reprehensible nature of the fiction. And so on from classroom to classroom. But then we didn't always study. For who can forget the smolce-filled rooms of party cau- cuses, the breeding ground of petty politics? A streamlined student government? The first an- nual Law School Day? The debates Qto dignify the proceedings? on the third term? The ig- nominy of a softball defeat at the hands of the freshmen? Torrid sessions on the pool or ping- pong tables in an egort to unseat the champion? Faculty and students around the radio awaiting the outcome of that greatest of lotteries, the draft? A long tramp to school for Agency exami- nation in Richmonds worst blizzard? The great conflagration of the same day when the students hung from library windows and cheered the sweating firemen ploughing through the snow below? The trying hours of coach class with the tightness that precedes the bar exam, and a lot of other events that go unnumbered here? Many and rich, indeed, the memories, but we talce them forth into a troubled world. Un all sides we find the institutions we grew up to lcnow reshaping themselves to meet newiy-dis- covered needs. Without doubt the lawyer's first years are unsettled enough, even in the absence of our aggravated situation. "The life of fr senior- or once youre passed the bar." 89 UniuszrsLl41 lm lolullynlr BERNARD EDVVARD BAKER JOHN B. BOATWRIGHT, IR. WEBSTER, MASSACHUSETTS BUCKINGHAM, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree Applicant .for LL.B. Degree University of Richmondg Member, Virginia B.A., University of Richmond, Phi Beta State Bar. Kappa, NcNeill Law Society, Secretary, First Year Class, Vice-President, Intermediate Classg Student Bar Council, '39-40, Mem- ber, Virginia State Bar. PRED HARRY CAPLAN CLARKSBURG, WEST VIRGINIA Applicant for LLB. Degree A.B., West Virginia Universityg Sphinx, Pi Lambda Phi, Student Bar Court, '40-41, WILLIAM H. COLHOUN, JR. CHRISTIANSBURG, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree College of William and Mary, Herrmann's College of Physical Education, University of Richmond, Virginia Polytechnic Institute: Theta Delta Chi, McNeill Law Societyg Member, Virginia State Bar. l9Ol LEROY EDWARDS BROWN, Ill RICHMOND, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree B.S., University of Virginiag Phi Kappa Sigma, Student Bar Grievance Committee, '40-41. THOMAS C. CROUOH, IR. RICHMOND, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree B.A., University of Richmond, Kappa Al- ohag McNeill Law Society, Chancellor of the Exchequer, '40-41, Student Bar Council, '40-41, Member, Virginia State Bar. JOHN CALHOUN EVERETT SMITHFIELD, PENNSYLVANIA Applicant for LL.B. Degree A.B., Pennsylvania State College, Kappa Sigma, Member, Virginia State Bar. C. LYDON I-IARBELL, IR. NORFOLK, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree A.B., Randolph-Macon College, Phi Kappa Sigma, Omicron Delta Kappa, Phi Beta Kappa, Tau Kappa Alpha, McNeill Law Society, Vice-President, First Year Class, Student Bar Grievance Committee, '40-41, Member, Virginia State Bar, American Bar L Association. IVIELVIN BURGESS CASKINS RICHMOND, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree Randolph Macon College, McNeill Law Society, Vice-Chancellor, '40-41, Vice-Pres- ident, Student Bar, '40-41, Member, Vir- ginia State Bar. IOHN CLIFFORD HUTT NEENAH, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree Virginia Polytechnic Institute, Student Bar Council, '39-41, McNeill Law Society, Member, Virginia State Bar. l91l IAIVIES WADDELL GORDON, JR. BON AIR, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree B.A., Hampden-Sydney College, M.A., Uni- versity of Virginia, Chi Phi, Omicron Delta Kappa, McNeill Law Society, President, First Year Class, Student Bar Court, '39-40, Winner, First Year Law Prize, Member, Virginia State Bar. FRANK HERBERT IORDAN, JR. DUBLIN, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree B.S., Virginia Polytechnic Institute, Mc- Neill Law Society, Treasurer, Student Bar, '39-40, President, Student Bar, '40-41, Member, Board of Publications, '40--41, Member, Virginia State Bar. UvLiuszrsi,tvI lm lollllflilali EUGENE W. MCCAUL RICHMOND, VIRGINIA Applicant for LL,B, Degree B.S., University of Richmond, Sigma Phi Epsilon, Omicron Delta Kappa, McNeill Law Society, Chancellor, '40-41, President, Intermediate Class, Law School Business Manager, Web, '59-40, Law School Editor, Web, '40-41, Student Bar Court, '39-40, Chief justice, '40-41, Winner, McNeill Me- morial Award, Member, Virginia State Bar. IOHN WESLEY PEARSALL RICHMOND, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree BS., Randolph-Macon College, Lambda Chi Alpha, Omicron Delta Kappa, Phi Beta Kappa, NcNeill Law Society, Student Bar Grievance Committee, '39-40, Student Bar Court, '40-411 Member, Virginia State Bar. Columloia Building GILBERT ROSGOE SWINK, ja. NORFOLK, VIRGINIA Applicant for LL.B. Degree A.B., Washington and Lee University, Tau Kappa Iota, Student Bar Grievance Com- mittee, 40-41, Member, Virginia State Bar. QW, . :amd I 2 ,aah .at ,grim M l92l Class of l942 Law School The lntermediate Class with indellexible res- olution and united ranks await the zero hour in june at which time they will try to win the third major battle of their legal careers. Having al- ready won decisions over two years of law study, the storming of the State Bar is the next imme- diate objective. Major Ceneral Doubles and his Staff Cflicers, Cenerals Smithers, Muse, and Barnett together with Captains Cudlipp, Her- rinli, Catterall, and Wiltshire have instructed well the draftees, so that today the Class of 1942 drilled and imbued with logic and discipline of the law, is eager for the order: "Battalion forward-guide centre marchlw Who are the members of this noble brigade, well here they are: At the head will be found a cynical, sentimental Young artist in company with a recently married, well known politician. Next comes Hathaway, the Country judge, in whose Court private first class Parsons defends the wealc and oppressed. No regiment is com- plete without its glamour boys and in our ranks will be found "Robert Taylorn Copley and Neal Patten, of the long wavy hair Pattens. The blood of English aristocracy runs high in the veins of a certain local blue blooded sporting Sixth Bar- onet who leads a squad of his boon companions, the original P. F. Vs, and beside him, astride his white charger, "Blaclcstone,', is Lord Hali- fax Holland of Suffolk. Deep in thought, study- ing past maneuvers so that he may win tomor- row's battles, is one of the jones' boys, the brains of the organizauons Pio romer of dim cosnuy politan company would be complete without mentioning the Spanish troubador from south of the Piio Grande and those West Virginia Mountaineers, Polino and Piclcus. When the smolce of battle has cleared away Major White- head will still be carrying the flag of victory forward, with Shields and Savage as the guard of honor. g Already this legal legion has made plans for the celebration of the victory, and what with the completion of four hours each in Practice and Evidence, nothing that they may do can be T93 held against them. Furthermore, they guaran- tee that whether viewed from the subjective or the objective standpoint there is IiOt a single member of the brigade that can be judged the average reasonable man and that in the celebra- tion there will be nothing either average nor reasonable. Lilce those who have gone before the lnter- 1 ,v ff 2-if i V 3 if X ' W X All elusive point. mediate Class has studied long and with dili- gence and now that they are in sight of having their names read, Hlohn Doe, Esquire, Attor- ney-at-Law, and Member of the Virginia State Bar," they do not intend to fall by the wayside. After the State Bar has been conquered only twenty-eight hours of credit remain until the significant letters "LL.B." can be added to each and everv oneis entry in Wlz0's Wlzo. This division is not so numerous as at its first muster, for some have since departed volun- tarily, and others not quite so willingly, but those who remain are tried and true, and in the coming fray intend to acquit themselves in such a way as to reflect honor and glory upon them- selves and that Citadel which they so Droudly represent. The University of Richmond School of Law. Bugler Yeatts sounds off the signal to charge. UnivarsLl41 ROBERT W. BERRY MIDDLEBOURNE, WEST VA. Ohio University, West Virginia Uni- versity. CLYDE Y. CRIDLIN JONESVILLE, VIRGINIA Roanoke College, William and Mary College, Kappa Alpha, Secretary, Student Bar, '40-41. HENRY S. HATHAWAY WHITE STONE, VIRGINIA Northwestern University, McNeill Law Society, Student Bar Council, '40-41. THOMAS W. ISBELL, JR. RICHMOND, VIRGINIA B.A., University of Richmond, Pi Kappa Alpha, Vice-President, First Year Class, Student Bar Council, '40-'41, Law School Business Man- ager, Web, '40-41. FRANCIS BYRON PARKER RICHMOND, VIRGINIA B.A., University of Richmond. l 94 l ERNEST LEE COPLEY, JR. RICHMOND, VIRGINIA B.A., University of Richmond, Sigma Phi Epsilon, McNeill Law Society, Student Bar Court, '40-41. FRANCISCO ANDRES CIL AIEONITO, PUERTO RICO B.B.A., University of Puerto Rico HUGH L. HOLLAND, JR. SUEEOLK, VIRGINIA University of Virginia, Phi Kappa Psi. LICON LEE JONES HOPEWELL, VIRGINIA B.S., Randolph-Ma-con College, Phi Kappa Sigma, Omicron Delta Kap- pa, Phi Beta Kappa, McNeill Law Society, Student Bar Court, '40-41, Winner, First Year Law Prize. LESTER S. PARSONS, IR. NORFOLK, VIRGINIA William and Mary College, Secretary- Treasurer, First Year Class, McNeill Law Society. NEAL JOSEPH PATTEN NEWPORT NEWS, VIRGINIA University of Richmond, President, First Year Class. IOS. DEL SARDO POLINO ELKINS, WEST VIRGINIA West Virginia University, Treasurer, Student Bar, '40-41. GEORGE MUSE SHIELDS GHARLOTTESVILLE, VIRGINIA University of Virginia, McNeill Law Society. JOHN T, WASSOIVI WYTHEVILLE, VIRGINIA Bluefield College, Secretary-Treasurer, Intermediate Class, Student Bar Council, '40-41, Member, Virginia State Bar. WILLIAM R. YEATTS DRY FORK, VIRGINIA B.A., Union College. MILTON PIGKUS BECKLEY, WEST VIRGINIA West Virginia University, Pi Lamb- da Phi, Scabbard and Blade. JOSEPH LYNN SAVAGE FREDERICKSBURG, VIRGINIA B.A., Virginia Military Institute, Mc- Neill Law Society, Student Bar Coun- cil, '40-41. FLAVIUS B. WALKER RICHMOND, VIRGINIA B.A., University of Richmond, Tau Kappa Alpha, Law School Editor, Collegian, '40-41. WILLIAM H. WHITEHEAD RICHMOND, VIRGINIA B.A., William and Mary College, Sigma Alpha Epsilon. HUGH PARKER YOUNG RICHMOND, VIRGINIA National School of Fine and Applied Art, University of Richmond, Wil- liam and Mary. l95l UHLUQYSIHI he lohdflgirlr Class of IQ43 MISS LAW v. THE CLASS QF 1943 COURT oi? HARD KNOCKS Q19-HD 22 LIFE 23-lg 25 EXPERIENCE 18 Miss Law, a very jealous mistress, in her declaration charges that the Defendants have breached the contract signed by the parties -on September 10th, which reads: H. . . and we the members of the Freshman Class do promise, in consideration of an opportunity to be versed in legal matters, to give to Miss Law our whole- hearted endeavors." In support of her allegations the Plaintiff submitted the following evidence. CU Aren- stein and Carian have spent valuable time in giving certain upperclassmen a very thorough shellacking on the pool table. Q25 Pribble and Humphreys have illegally been doing detective work on the side, having submitted the report that Yehudi is the man who invented invisible lens for rimless eyeglasses so that law students could read between the lines in casebooks of un- written law. CSD Romino, Carr, and Hamilton have been trying to convince the civilized world that there is such a place as West Virginia???? C42 That off key trio, Montgomery, Merhige, and Draper have been singing the praises of marital bliss. Noonan, Martin, Field, and Carnett, have been loud and long in their rah- rahs for the Spider athletic teams to the disgust of alumni of other colleges. QED Those two flyweights, "VVhat,s the oddsl' de lesus and "Man Mountain" Honeyman are a constant danger to the structural strength of "Columbia" Q71 In addition to these and other similar counts the Plaintiff also charges that the whole class took over the Smoker and Dances in a manner highly unbecoming to freshmen in addition to beating the upperclassmen in softball. ludge I. PJ. Mercy: Although the Plaintiff offers very strong evidence in support of her claim, this evidence is not conclusive and we feel that the Court should give the Defendants another chance. We contend that the Fresh- man Class can give their wholehearted endeav- ors and still be human. ludge I. M. Tough, dissenting: It is impossi- ble to be a human and be a law student at the same time. The Defendants should decide which they desire to be. Shakespeare said: "The Law is past depth to those who, without heed, do plunge into it." If the members of the Fresh- man Class donit know the school song by now, it is time that they learned it. "Work for the night is comingn . . . then you can work some more. "lt's in tlze books." DAVID ARENSTEIN ........ WADE ST. CLAIR COATES ......... CHARLES CLARK CUNNINGHAM, JR. . .. JOHN ANDREW DAVIES GEORGE WILLIAM DRAPER .... EDWARD LEWIS FIELD, JR. . .. ARTHUR POUND FLIPPO . .. CHARLES GARIAN ..........., . . HENRY DUNCAN GARNETT ........ . . . Richmond, Tazewell, . . . Culpeper, . . . Richlands, .. Richmond .... Doswell . . . . Richmond, Fredericksburg . Radford, 7 1 1 Virginia Virginia Virginia Virginia Virginia Virginia Virginia Virginia Virginia DUVAL QUINN HICKS, JR. . . . MORTON HONEYMAN .... JAMES THOMAS HUMPHREY . ANGEL RAFAEL DE JESUS .... , . . Fredericksburg, Virginia . . . . . Roanoke, Virginia . . . . . Cedar Bluff, Virginia . . . . San Juan, Puerto Rico HUNTER WATKINS MARTIN .......... Richmond, Virginia ROBERT REYNOLD MERHIGE JAMES HENRY MONTGOMERY, JOHN JOSEPH NOONAN, JR. . CARLYLE HARRIS PALMORE . BASCOM SALE PRIBBLE ..... DOMINICK JOSEPH ROMINO . WILLIAM MADISON WILSON . . . Newport News, Virginia JR. .... Richmond, Virginia , . . . . . . . Richmond, Virginia . . . Richmond, Virginia . . . . Fredericksburg, Virginia , .... Fairmont, West Virginia . . Clarksburg, West Virginia UwQrSw10fHLdww lm IOM:-Dah MCNEILL LAW SCCIETY ll IAWSQCIETY Dedicated to the memory of Walter Scott McNeill, this society has as its twofold purpose the recognition of diligence and distinction in the study of law, and the ogering to those who have demonstrated such interest, an opportunity for further Worlc by participation in trials, research, and the discussion of legal questions. FRATRES IN PACULTATE M. RAY TDOUBLES RALPH CATTERALL WILLIABKI T. MUSE JWESTWOOD SNIITHERS FRATRES IN CCLLECIO EUGENE W. lMlCCAUL, Clzmfzcellor HENRY S. I-IATHAWAY EXTELVIN B. GASKINS, Vice-Chancellor JOHN CLIFFORD HUTT THOINIAS C. CROUGH, JR., Clnmcellor of the Exchequer LIGON LEE JONES JOHN B. BOATWRIGHT, JR. FRANK HERBERT JORDAN, JR. WILLIAM HARDEE COLHOLIN, JR. LESTER SHIELDS PARSONS, JR. E. LEE COPLEY, JR. JOHN VVESLEY PEARSALL JAMES VVADDELL GORDON, JR. JOSEPH LYNN SAVAGE, JR. CHARLES LYDON l'lARRELL, JR. GEORGE MUSE SHIELDS HONOR STUDENTS BOOKS P. SHETTER EUGENE W. MOCAUL VVinner of the Charles T. Norman Prize Winner of the Walter Scott McNeill Award The award is a gold medal given annually to the best This prize consists of 3550.00 cash, and is presented all-round law graduate. The decision is based primarily to that member of the second-year class making the high- on scholarship. est scholastic standing. l98l 9 1 -if ' ,V Il w , W 'a N ' f--"Ji gfn ' N W 1 W 2 X u 7771 K N R , x , ' Y 3 w X R 1 E x ' W RN W X ? :N XXX Nu NY x X" X NJ 5 W W. XX E W' X' W X , 1 ' W N 'N 3 X. ' ', X 60, M Q M x 3 N Ry Y w xx w Q w 1 Q 11 ' , H f ' 9 qi Q 3 X E f 'f H 1 Q 'N N N W 4 L fs , ', N 2 JV, ,, ,f-, V J , , , , - Fix Y a QL----'9"" IJ 'H ' ' ' 'J W W QI,-f U., . 20' " .511 Sk 11 11 v X 1- 1 , 1- 111 , 'A -511"1'1 1. "lim" ' yvf X :XX'xX , Bw FQ-V' 1. - ..1, 1 . 1 '1 1 X, ' 1, .w, 1. . ' ' ' 1,11 ' 11 .1 ,X 'XX 1 X 1 .1 LX .Xiu 'Y' m1 , 9 1 1 1 ' - 1 1 ' . , V , 1 -1 1 ,11,,, .11 1 1 " 1 X " - . 1, ' XXX11 , .1 Xwj - X 1 ,, . 1. - NX X- 1 -1. ' 1 1 . I ' 1 1 1 1r1 . 1l 'v 01 1- 4. 11 ." ,Ji -'N-. 1 ."' 11 ' 1 1' 1:X 011 X . 12,4 XXX 1 X, X n ,J '.. ,X ', , 11 '14 I ' , , X 1. up 11' 11-1' X 1 ,X, X .. , 1 ,X ,. 1', .1 .X. . . - .'5:'I" ' .. . '1. 1 ' W" - 11, .11"11 ',1 - " .1 1" 'W' - 11 1 " " ' ' 'K 'ff'-'W ls 1 X 1 1. 11 XX 1 11 1, --1 1.114 .1 - . . . X 3131, 1 -X,.,1,:1 1 X 51' ' An' 1 - ' -I'X.. X1 '1 X, 1 .1 1 . ,, . - ,X 1-4 3 1 X,,X"' 11 , 1 XX 13, ,, . ,, ,XX ,X 1 1 . X , .1111,.1 X ,X 1 1 1XX XXX, .1X , QX 1 ,xf 1- 1- 5' 1-'XX XXX 1 .1 1 X . - "1 XX L .1 . ',1::1,X1,-1111 ' 1' ,XXX1 X X11' X ' XXXX' ' -1 5 . 1 X, " , ,,,1.., V"-1.5 1 11 11 '. . 1 .1 1 1 1111-1 - - , 1. - .xc ',lf"'!,'i' 1 14M , .1 1 ." X X 1X1 .1 1X 'W' ', ., ,. IA 1 1 1 . I ' 'V 1- 1, ' 11 -,Ir I H , " . ' 1- X 1 1 1 1 11 1, ' . X , X - '..X 1, X , 1X . 1,. . F131 1 1 - 1 ' " 1". ' .jf ., , , ,513 A 1 1: .1 32.11 .' -1 g'21.1- - 111. 1 -1, ,1 11 ev 1. -1 1 111fX.. 1, . ,, . X X 5 X11-X -X . ,E 1.4 11 ' ' ' 1 ' " 1 J' 1' 114.111 ,' 11 11 1- 1.11-11 1551-' ' ' .1111 11.9-11'1. 1 , -iXj- . X . , 1 11.11 .vw 111g' ' ' -I . X 1 4 1 5'1" ' -1 1.35.5124-X5X 1' -- X .XX X .XXX XX XXX X X X - A.. ., X ,,1X,, XX1 n .XXXXXJXXXX 9 -:XX . 1, 1XX.51X11 .111 QP 1 .- .1 -11 111 .:"ff"'41'11- 1 " -'N 1. . 1' 1' . e-11':1'L1 1 -'1 1.1 1' 1- 1, . -1-1 1,111.1 - . 51,111 .. , 'gt 1, - 1.1 1 1 1. . 1.11 11.1 :11: .. , . .1 11 11- . 1, -11 11 . 11 1 1' Xfx . f'11.an91 1 ' 1X.1 , ..1, -1. J ', .' 1 -' 'X - 5.1.11 - 1-1 .13 11'f11.g" ,' "1 1 ' ' .19 21 :J 13-1' 11 1 ' - "if me .31 ' -If,-,Lug , 'P 51 1 1 . 131 -. .1 1 -5 ' ,, ' ' -W'-J ' ' ' .1 '. ' '1 . " , 'Ez ' 11 1 1 I' 1 ' .51 1' ' 'Ta' 2" ' I' 1' -1f1K1....11 ' ' - 1. - .' -. - . ' 61: - 1 1 .. ' . 1- . -' 'H ,, . X, ,W .AX 1111: . . ' ' 3 1 , 71 X .1-1 , 1 .k 11- 1-11.2 1' ' ., ,S"1 3'1" J 'W' .lr-,,, -:-2321 .1 1 . , . 1 . 1147 X 'zz--11glg,1 -ff"E"s-"".'.:"-1-,,1 X ' .f' ' '1 "' if . ,, 1 X- HJ' .. 1:r,"1 ' ' ' -. '1 ' " , 1 , MX. M 1 .. ' " -- lla. . "'.1?.:1'!- 1' I ' 1. 1 .1 ff "1 . is -. 1141- ' ' X231 .1"1 , ' 1 "' ' '1 .,,,:1f',,.f.1'X,'. "lt 1"f1.X'?. 'WN 11-" " 'X .' .1 ' 'ff ' 1- up 'J W1 , - '4 'I , M 1' ff- Q9 1-.-11' '. 1 . .1 f11 11 2111111 ' ,1 H+. ,'., 1 'J ' 11111 1111.3 '11 'W 1. ,Xa.'1i1v.1i' 'W 1' . -51111. I"1: 1'4" 1 Jw f- 51 FX' .. .1 11.1 , "1 - 'E- X V ' -'1'l1'. Y X11 XXX1 1 ..11" M1 1 nu. 'Z 1"',1 n11,e1-1pe-r1'-111- ,, , ' -1x 'XM111 .11 1111- -1115-1 . , 11.2 ' ' -1. 1.1176 ,A .1 .1 ' 1 11 1. . 1, ,,.- 1 -. , ,- wg . 1 1- 10 ,. a 3'-' . 11 ., 1.11 ,X r ..- X 11,3 X- X .,X1 1 11 31,1 -11 2. ', -X XX , X 3 X-.1311 1'!"1' X ,gy.fg11?':9p'j, .1 ggi 11,1-L. X 1 31 A 1:-1 . 1 11: me ' -5-',.,3' ' X '1X ,w,1X X "rj .. 411' 1 ' ' ' 'Nil ' 21,111 -7.1 FWZ 1 1 ':.v,,. 7- X.X XX Q . X X ' ' "' '1 -X,g'1'g". .,', if 551.1 ' - 011- 1. u' X 11" , . ' 11f, "f- ' ,, ' 5' 'H' ., 1 ',' . ' ' 'u " , 5 1'f .XL 1 " f,.' '-I .. " : 1 1 .' a ':,. ' "' 4 "l1f?r . 111' 1 '1 - fc N1 ' , a',.111'1X,,1 , a- W-,. -gs". , 121 1- .1.1L' 1 1-11' 1,4 V 1 1 1. 1 1 X-1 1 - , X 1:1 AA- '- . x7'- J' 1 ' . ' 1 . 11. .M-5' ".: H11 A "Y-1 1,11 1.1 ' FL1-1 ,Xl11111f'1 P- '5l1. 141,11 X!..XXX: X .X . QXXXXXX XX-XLS. XXX1 .X X. E 1. f. X X X X1 X I X X.XX,.X11, ..X X X .XXXXXXX X. 1 . .,1, 1 .,.XXX.1 141, , 11' . . X 1X11-1 X. ,- , ' 1 :." ' .,1:-2.11. 1 1 .. A112 J.',. ,-11- 1 1 1. '.X1rrXX1 LX 1 1,1 11 1X . X , X X X . XX X11X fXXq,.,1X X XXX. XX. 1.,, X X X 1.,X,XXX. 1 1 XXXX X ,EM XX X 1 1 X X .11 ,XX,1X. 4 . . 1. 1' , X 1 112 1 . , 'vw f- .- ,,.1gL2 114.-1 41. 11u.-1:1 1 , . , 4- 1.-1: . 1 . 1 1 . . . . , ,., .. . , , ,, T. . . .11. .. .1 .J MEX X 1 1 , , , , XX -1 1 1 X.. X1 ,..,Q1,X .XX XX.X1,, 1 +XX1X . X . ..1,, .1 -X ,3 XM af 11. 1X X-,,f11X- XX 312 X, cXXX. .1 1 W-W.-, ,f, . ' "' 1, , . ,-' 1 ,, vp 1, -1 , 1 .- . , - ' 54.1111 1 11151 11.1a.X 1-1 "1l.--,',p.-'1 ' 1111. X: ,, . ,1X. , 1 --.-,e,..- 1 X 1, X . X, 1 , ., 1. 1- . .1 ,- , . .1 .1 1 ,-X, - ,, -X ..,, L: 1 .:.-. , -:ff 1-X 1111+ 1, L-, . , ,. X 1'.Qe?tv','5K 77. 1' V 1- ' 1 ' ,. 1 9 , 5 -. 1'2" 1 , 11:-111.-,. ,-1'11:111" :2"1 .111 - 1- 1 . 1 W3 - -7 nf- , .f-. 1... '1'f ' 1- ' 'fi-' "si" "- 1 ' 11 11 1 .1 1 1 ' ..- 11 . 1 M11 'f 1,1121 1.11. 'W' 151111. '.. 1. ,...1 '-. , ' I-. - X1 - .R .. 1 11 .X 1 ,A rg 1 11115, .1 1 1,11 . 1 -, 11 1 ,1 .1 .. X1X mx .KX ,X X. C. 1. X .... ,,XX,..1 ,., ,:. , , .J - ' , 111 Y -Jr X 1 1 ,lj -1 1 ff11'1'J5'- .- is .':,12f-f1"fif1'kp"f"1 -'U-f Jf'.2f1.."x-gfy.-1 1',1fa..:,.fF .,1 1-.x .. ' 1- 1 1 5' -1 ' 111 1 . 11 , ' 1 , 1' 1 "1 ' .gf .' 114- 'c .11 ...waz 131 1'1.:-1311.11-1.1:r'1-"5 'Jauw ' ,-'15-'sf . 1 '1-111111411 iw -' .1 . 1 '.--'I LX? X, X X, XX XXXX :X X.XX 1, 1 X... 1 X X X . ,1 ,i1,X1X?1XX,,.,XH1-3.1X112 , ,:XX,XXXXXX . -XXXXX, XXXJBXXXXXX X XX XXX VX, XXX.X,X X XXX ,X XX X X r,X'Xg 5' - .. 4. 1 XX X 11 11 X X , ' .lfi ,XX ' X7. - X, 1: yjg .X inf'-'X" X1 :X1v,,,1 .X 'X Q.,-,. XX X 1. X . -WX . . I . 13114 -23. , 1 1 x- .1 1 ,- 1'--F QVC. f' . .1 '.:1.y:,111z" K 1 -.,1 7,1 51. .1 11 1 fp. Q X. .11 :1 W 11 , 1.' H1115 1 ' 1 '1 .1 ' '. ' ff 1 1 1- -ff. 1 ' " 1"'v.:1111 11111 1 .WK -111 1:i'1'1'Ny31. ':.- 1111 . 4115 ' e '1 "1" I 1 ' V5-1 wig 1 ,X '1 1'f '5 3 1 - K ' 1 XX'-1 1' .4151 ,521 ,-1f :.:,21.,g.X-'w- - -. 4 Ji- ,'j-31.1 'Q xi,-1 1 " "ww 11 ,1-11 .5 - ' 11 . 1' X L.1.,X X X X - 1 ,X ,1,X X1 1 111- X, 1,.X11. 31, .AX 1- X11 I 'i 51 LEX ,....,,:,X1,,XXX.'- .v1.1,'- X -, X.. A-,1w'X 1 Q, xx X :E-1,-'i. --11 - A ' f 11 1' I111, , 1. . 1 1 -1 11 1, -1....ai--311.1121-11'-1-1111.1 . 1 -1 11-1 1 , S' 2 , V . " 1 , , ,ggX ., "1 ,,. . - , -' ' 1-- 1 ,M -Ev' .Jar 131-ZS--11-.,."-"'1i4 ' 5 1 11 1 -1 X- X,XXX:, X . X X . .. X. X, XX. ,X,, X,., XL X X X1, 1X X X . XXX ,X X-.XXXXX X, Xu , .X XXX,,XX. X. ,X . X X 4 5 ,X 11 :Prf 1 ,XX ,, 11 H 1 ' . 1.-.N 1 V ,, 1 -.' - ' 1' 1 U, .1 . 71 . -'1 11- 1,101 11:'11:.,- 1155 f,,"1f111'. .HP P- Xp., Q .11 1 15 ,1X XX X Xf X ,, 1 1 X,X 1 111 1.1, X ' -1X4 1-:X XXX,X 1 , L, . X ,.. 5. ,1,1.X X, 11X - r N -. ' 11.-1 X '51, XX. X ..,, X , X- , X4, X . -' V2.5 11111 5- -' " f'- " - ,' fl? 1' f ' X ' T7 f. 'Hz , ' """f-1: 1- 13511-5 11-1' '11 . 31.1 f:'1f'JS1-'1r1." 'P 'i'f'1 ' ."1 1 2. ' "' ' 1 '11 -M 111111-11 H' 1 1 4' 1-1 1 1-11 1 -1, ' ' -1.1 -- -- 11.1 - , 11 1.2. 1-...1 ' , ..WL1'1 :1 . , P1 .,.. 1 . .' 11 V 11 ' X MZ", ,X. Q, ' 1 1 X X ,, '1.: . ' 35.--2-, X - .11p111 : 111 ,- 1. .. X-51 . 1'1-1X"'1::,, -P' ' 1 ' . .1-:'-J' 1+ 'b1 X.fg1.5X,111 ' 331:11 '1'1- 131.5 ,'- -' 19. ' . ' .1151 ,:' , 5. . .' 1 . 1. 1. 1 '- 1 1 1. , 1, 1 " 11 1 11'11' - .qu V 1 1 .11 .,:1,-1.1. , M.: V M 11' wwf- 1- ' . . . 1 . 1 ig 1- -11, gg.1.1xi.U?-' . ' 'Eff ,"' 1" - V - -H .- 1 .. 11 "1 .111 . 1 ' 1-5 - 9 1:,.. 1 .' 351- ' -rd 4.-'j,:,1X 1 V. 1,11 11 . 11:,w:x-1 'K " 11 "" ' 1? 1 " - 'W . 1' S if-,1 , 3 . . .5 E- 1.1 " -1 l1bf"11 . - .1 'f' 11 if1 1' '1'1w 1:5 W ,X 1.Q 1 X .4 1 . 1.4 , X. -V .. M1 ,, 1. .1 -1,1. 4 . .1 JC.. ,...,11,:. X, 1 1,4 1 . .. 6. 1 4 Q, 1? 1. 1X ,, XX. .Q ,levi 621 1 ' 1 . 1-' ' ' 'ff " 4.-P11 H- ', '1.11f.Zf V ,1. ,X .1. 1-2- ,111 V 5' 'L -511.1:.1e.'1' , Q.. ,- g M - ,.i1.:31 . 2112 1 . ',""5'-'1,,1.' qw ' ' V 'SQ' , -f1 V pr, 1.11, ' 1 ' , 3, 1 14, 111. 1 V, X X - .X I, 5. -1' ' . Q 1 ,. - f 3. '1 1 "', 1 13121-" .ag V ., .5 15 1,341 ,L 1 1 -3 Him.. -1,, ..X 1311-, , , N-' ., 3111.15.74 . 113' .1 31" .1 , f 14 - '-' ' S '1' " ' .V - , 1, .,. A ,' ' f 2 . " .. V 1' 1. ., , .11 "-13 1' 1.2-15 . ' 1, 1 1. 1 . '-gk ,1." Q - ' 111 "1 " ,.,-13 . .. . ,' --1-. 1: 1 XXXX.,A. X ,.X . X ,., X y .X ,X I-, X1 .Xt ',XX,XX'! .Xf XX , X 1X 'AX , 1,X. PX . XXX Xu., XX: ,X XX, X' X .XXX XX :WX 57. ...1X1,a,, X V X 1 .XX1.f,54 3,3 ,X.X-.1.X .X , xv 1.564-XXX XXXXX..!-iii, '15 1' ' ' ' V - V -N' f..1 1'1.- 'wi--.1 ' 11 ' 1'1111r1f:- '-1-' -111.21 " 1 .11f1"' 1 ' 111: , -11 , .,'1 11 1" 2:12 -V 1' ' ' ' -fx lf7.",.i ' 45 ..' ' 4 1 1 V V H I ,V , .U-g, 1 11 '1 ' '1 . '-.1--1 11 , - ' f'-"'..,"f' 5 11.15" 1 ' .'.,: " ", 1 ,. ' ' "N, 'X-",, ,312 5154" . V 1, ,- P' 11. fn' 1.1. "'1 1 2 X' ' ' ,1- 1..: .11,v1- Qi ,raw 5 94" 1.x -X J 1, CJ- - 'gg V X. V- .. RQ- 'LX- .J X, " Y 5.14, - , - V X ' -'., V 11-,- .1,, 1. .1 1 . 1 V ,J-11-311 11 V 'ef-31-X : 51, 1 " ". 7 ,' -4.-"- , .. . . X .,1 Q '- 3 E ' '.,,.'f '- -1fVf,,., 1 '11- ,31'q,y 113,11 ,Liv ,1 , ' " ' 1-If Q. L.. 1 1 1,1 . ' 1'1 1:-' ..i .1 11 V 4 .I,1-- 5 ,M .1 11-, -,QQ X,1q,1q. mg. ,.X1.1 V 11M--1X X. X- -XXXXX .Q fx- 11 wr -mmf' ,j' w. 151, ff, ' 1' 9, A J' V .1 11511 ' .1 9 ,,,y, 11 1 . ,111 , 11 jf 1 .1 1.1"-' A 'V 1 51,4 51" 1-1 , 1 .X .,: -X X311 11 .1. 19 44 ,, .. .1 '..-5, 1 :11- Q, af- 51 ', , ' 1., . '.,X XM, .1-.:,,'1r44 111 ff 'ij -,E 1' -' 'H -1-ff' 4111 '. 1' 7f"'1"' " V' 1 ' 1, D T1' ' .P K- "-1 "TI , .' 'f'11' . 1,7229 ' ,l ' 1515!-7'f?.i'1P "EXW ' ? f' -.1111 ' 1 'L W" ' W 'i ' 11 '51 .A'3f1-'1.-315 Y :2 .' WL 11- ,1 -. -1' ,f 1 ' 51" ' 1'4,, "' J ' s. ,.1 ,. ' '.,. .si-4: 1' 1 gf 1.1" ' -1' '1 y " 551-11:1 - - 12 r'Yf"1, 1 Gr:-:1g1.31.?fs1!Q ,,-X,-115, ' Q XX 1,1 'V 1XX..5g:,X'1 '1 he' V 1 1X. 121- "-1 g.X1,X'1..gygg." QQ., , ' 'X,,.L, 1' "' V 1.1 , ' . " ",.11 11" 1 1 --L 11 1' " l '. 'W '1- .1 ::.g. fl 1: 'QVC A1.11' fS1'5Q1.T,, "'f'Y1m'-.1 X -"fT1..3 ' 51- 1' Q .. WJ' .V ""-'1 17 111'-fr. 1 Hifi, 1f X' 4 V . ' " , ., . '. 'X X , . ,- X . . -X X . 11,1 1 1 11.- ,. 1X 1 7 W 1 , .,7 -1'11 1 .,.-v1-,X.,- 95... 1.-,,. X-.kj ,X1X,:,w:11 11.7 .7 XXXXgX1X,1XX X Q - X ,r -,,,1 , XXX, - 1 XX 115 it-... r. X . 1 .3-l":' 1 1 W, 1 ,:1.-P. 1 , 3 '- 1X ia.'1.",""ZH. . 1 1' . L. Y 1 rl' - X ' . ,.f- . .11 ' 5X. yy".u ' ..,g'X,i1j'X'-X,1,,3.gf1 A1 ff.-1'm.-,'-' ,1 .1 11111-Ng! ,fr 1: X -,1X 15 .112-11f""' vi' -X ,' 1' X, 1 , Z3 .'Pf"' 1 ,L -3 .,' '.' TJ- "' T' 'J' --"v 'K 4 ' - - 3 :f' 1 ' 4, ' ' 11" V ' , H . 11'Q'.-U 1. 4 4' '- T V1 ,' ' 'Kw' 193.1 '.. - ' I 'Y l:' V ' - J' f ' r' .- - .' k A '11' ' hw-A 4 hw. T 1 'L ' ff, ' 2, ff 7: - - Hn- 4 :' W QI 1 ffm' ' t A ' . .AX 1 1 1' 1 ef, XXX X -1 1" ...f .X.11b. .-'1,gf", '-ft'-f"' C:1'?TL.,- 1-95, 1Xf3'1l,- 1 V 11: .Z , 14,-,1XX:iX:' XX,-EX I' , ' 11 "5",gE. ' .11 j3""'i,.V1X I-. '1, . - .11 , V 1 11, 1 . 'r " 11' J ' 1 V- "11 ' -1'-x':1...:1 -1 111 '. H1 ' 5' 1 " " . '..11,f:'4:f., .1 .-- 1 .1-1' 1 '11 ':- 1 V nf 1- f 1- 1 1 -I .U -' -' V V 11 " 1 V ,. , . . 1 .611 1 . V 1 1 A . -1- V 11 ,. 11 ,..:11- 111 1. . ...u 1 L- . - .31 X1. ,, V, -1X., XX 1 .11 X - - 1.1 V .f ,.-4.. XX X. -.ful-.XX .Q:. 5 ,IX X X: - 1.X 1X, -1., X -X-1-I--.A 4,1 V . AX --1.-911,11-. f .115 -Xu: V .1 XV15: -X X.X .X :XX - X X, - ' . XX .. X XXX,1 X ,X .X .X 1-1-1'?TG.1'X -.QL ,j" 'fX,?"-31... V " Zigi: XX' -, .515 , 1 , g11i?X,XXf5QQX , X X ,TXXX if XX, 1- X . X1 1'XgX15X'f XXYX X5 1-fi," Q f1 - .1: . J 1 1 -.1 5: V 1 x: , 11.2 11 ' :-',,1'41'1' ,-1"1'f-fig: ffl'-..1f'111.1:11 V. 1. " '. 1111 11 1 11 .'-'1E 2' sw - Z' "Ti-.:, Y .. ' A 1 rf '1 . lf" , , - '5 , V 51 1 ' '. X ,. '1." 11' ' "'1'r5,.,.' .' 1- 1 kj gif.-A' 111-Z.17'1f' 111. '1g11 C'-L V ff? 72 . 51-,241 'I ' 1 :1 1'-1'QW'4fU1,s 1+111V13,X" -'..1w: W' V 1-' I 11 11 - 'i 1 ' 1' 1 ' 'fx ff ' '- 1 " 11'-4' -'Ir -' ' -fr"1. "W 21 ' MI 1 V -1f5'wf".'- 4.--'1 V ' s 1'1"1 '23-I-"W -I-' -1 ., QL" V' . 'W-1 1 f - :1"i1--:"i,'HI'l' "-.1--' - 5 11 V 11- ' 11.1 V - - 1 9-'1 'if 1' '.1 - ' 5 1, ..r .11 . 1. .5 1' ' I 4: -.14 . 1111.1 .4 1111.12 K1',::.,1-,' ,., 11 ' .7-1, 51" -1 -' ':.. 4. ' 11,13 1 -.1- :1 ,XX ,X 5.1.1 1, , X 111 Y. H , ,:.1, X, . .1 4 , 1. 11 . ., Agn ,, X1,,91 1 .. .. -. ,,, .111 1X,. .. . 1-, ., X X 11 1. X. 11. ,Uv1',1 .. .F 1,,gHv- -1 , 3 11- :L-,L -... , . - .rpg-j ' Z 1' 2. ' 1 r. ' .1 , . hh. 1 1' f A , 'q. A - 9 51, .1 1, '1' - -- lr' 1-,1':V., 1' D- ' 1 1 ",.?f': '1"'., 1' 1'1 J' V -4 ,-QC' - 11 " 1 .. . ' 1 ' 1 J 1"?' E 412, ' -- Ji' ' 1 '. 1 514 ' 1 -1. ',f...ff 1n"'f 1 . ' "' 5. 4' "' -.Z ' 1 V'1"'5 Xa N751 il9"R4?75'f-519' 1 ' 1,-Q, -1.-,1- - ,- .1 , . ' 11' '-5,-' 1,513 ,iff-'f'-'1g 1X -1X.J.M,,.X.X 2,5 1-'1'.:21:.: 1.1 9' 11 ,gf ,.+-1'11- X . " ,K X-,' Y' ' 'Wiz QT.. 11..4'g,1,f"'11w13, XX, - ..X 1 . , X 1-1 X, -:X X X ,.15X., . Q-X X .1 -1,5 X ' -1 :X ,. 1X .11 XX 1 .111X,1 ,L X11.i,XX .5 '11.1 ' X 4 1 L, "',.r,J , 1 " 1:. .1 'X ,Q Q 1f.- ff" 'X,1 Q M p: "Jw , ', .f 54, C71 1 '21-P1 1- ,- , . 111' 1-Tf".,.rip1.:-10 .-M: '--11" '-,. ,J " .11,,,,n 1 -iz-'V 1 1 11 1 . 1 11-Z1 1... 1 21.1 :' 11 11 -w, nf, -11, fa 'L ' -' '1-- 4-1 f-,,l1 1 52' ., ' -1 :1--1.-.,g1,.g.1f" S 23","1-1"'1 11 1 11 ,f. C' '1 1' , 1 1 1 .G QT' ' 1 - -V1i."". .17i""'14"AQ- 72: '."f!"1':'-X' 'C' I' , :.,' UA" "F1 , '1 7' 12311. ' ' 1 1, 'gn .11 11 . 1, - A f, 111 -1 '. - v . 11r 111.: 1, 11-11 '.:vf1'1-1 2 , ' 2:1 -11-1-1-,-.' r1 .1 1' 1 "V ' 11 A '11 -ff ,,1 XX. X., X. , H, 1 ,X1 X X 1 111 .., 111- 1 X ,X..Xr ,,,,.., X1 .. X -Z 1 5 XX,...,1 X X. .1 X XX XX X. V15 Q. ,,.,J. , .,, - . Aj, 1 , X, , '1'1' - . , 1 1- ,1y5..'1jf ,. 11 X 1XX -X ,X-,Q-XX-, 1.1515 11 ',XiX1-.4 X ,1X'1.'1g5X ,352 1 X X- 1A1F.,..,.,.,j1XX X- XXX,.1f-'1 1,1X'??-13,X1'f:Xs5j2'Xc12-,'..11.f4a 1: -' 1'1 1 1 1 1 1 ' .:..1 1 1. .2 11 ' ' --i 1 .111 -1 X ,- 11. .X X, W wk -111. .yy 14, XXXX 1 X .1 1 ,.. XX XX X. .X. . .X 1.4X.1X,XX1X,1, 311.3 X. X gj.XX,m.XX.XX, ,..1.XrX9XXXXX1X11.XQ131 X, ,, .g gf... XXX,-.X , X X.XX,,1X,,:, 1 f. 1, 5., W- 1 1 1 'p ., 1 11 ., I - 11 ..,1- , 1-411. 111.-.1 Mft... 1111.111 1 111 11f' 'Q 'L' fs- 1 - . X1 1 '- ,1 1 'E' , -,M--5 11 ' "1'1'-.., 5 '1-. ,1'v1.'l4'f1 7 Q, '. Q.,?5i,f. :1'1::..,'-' 'JL ' fa. 111 '?.1--'fl' ' 11' -44:97-3' 133, -:. .1 .. 1 1' , " 1.'5, - , j .11- . - '1 ' 5 H,-ff -f . 1"'1gg 7.1--1.1 f ., 1- ' X -. -. 1 ,, .1 1 -1. 21--. ' 1. 1 X1 X .XX .l. . 1 X ., . . .Xl 4 X, 1X 1 X X : 1 ,Xu 1X 1, 1 XXXXM X XX X.XXX1XJ.g3X,XwL X 1. XXXX.- .X X . . XXXX1X1.zX6XV51- 1'l-11 . X X X XXX X XX X XX X XX X X .:a1Q.'111i11 11195. 1 - e 1111. .1 '. .1 . 'fm 11 p?1:'1.,-131. 1 4'-.1 1' ,X .X X a 1 k ' X 1 , QX. 1 X . XX,,. .X.X, -,fi IX-1XXXXX --1.X:1.,- 1XX :X 1 ,X XX X Xh.,,,t1 -X,,,1XXX.X1,XX,X..,. 5 1. JW W ' ' - ' ' 1 1 ' ' . 431 , .ef 'X 1 '1 .' K " 1 ,1 1 . A' a.'...f1-L' F- .1 " Q11 'V ,. gg-,-1 "' N14 ,Pig ' -1 X . 1 1 1 ' 1, 1 X ' .1 ,1"- ,X ' - ..'.'- ', 1A111wXX.3i111- 1'1 11.15, - ,,1.z- ...X-.KX .,,11X: , 1- 1 , -513-.q?AXXXX',. ,- - - , 1 A. - 1 1 1 ., 1 .. ,,,. , 1 nf- .5 4 L ,1.,.1.1XX,- X ,. , . L XX 1-,-11,1 1 ..,, . f, , X 1 ' ' Q, , .1 1 11' '. Tk- 1' U. 1 , -111' .,. . Q -.1 "1 . X111-' ' nj' ., . '1 1 X 1 ...en , Tx' 11-X' 35411537 1 'C 1 .L+ .. 1 1 1 M11 . 1 , , 1 111 1 ..11 .1 1. ' wp . 1 1 11. -1- 11 9,1115 'Q-1-1 1,141.11 X .Xw'.,,, . 1. XX 1, X1 3:11 , - - 1 ,X . .- ' 1 1 A 1.1g VW- ' g- - .51 ", .WX ve . L 17:-X1X,'-'HL 1'?I5,X X1 ' -' 232' ' 1 1 1 ' 1'-2:11 wg, 1 ' 1 -L :ag , 1 g.-1-1.11. -1: af 1 11 .5511 " ' 1 1 . . 1 ,If 11 9 J ,,'X11, .. "-1 X, y1,,Xq.,i'., 1-. 1.61132 X.: W-711-'?.1.i1, 'Q ff'.'11Jf r. .1.1 .11 1 . . .1111 , X 5, 1 1 11 . 1 1...11 1. ...1,...- 1- . 1 .1 . . ,. - 1 - 1: 111,11 - 191. ,11. - : .1f1- u .: 11-1f:-1-Zed'-1. - :1. 'fe -'-,-.1 1 .-' I' 11. X J '1. 1 " ' 1... .,1-- -5 1:51 W ,X -.- 1 . , Q .-",14.-1151, -. ,.s,w,,,... 3:1XX1 , J ' -. , 1 .1 1 1 ' 1 ' .12 xg 1' 1-1 ' .. , 1 . , .z . -1. 5 :-f11- 'LL1"1-.1 XX, .X f -411641 XXXr , 4 X X1 X 1. X 1 1 X X. 1, X X t Xl , X., : . XXXP5 X XX 1 Xi X XXXXXXX X:XX,XX5XX :XXXL-,A1 1. Xgg3Q5y1X,..XX5:'5 - 11: 1s-1-1.,-.-Qfajg' Y '-g - 1 , X , '. g r71'7'5'X .- , -,,1a'1,"' '. ucv 13:1 1 -' Viv 1- '111,' fi: - - -1 1 ,. - 1 1 11 1 , 1 .1111 - - .,11 ... 1 11 . .1 11 11 -mfg .ff 1 ' "PTF - r 'ah F '-' if v " ' J.. .'1411r' " 2" ,- .11 .. ' . .' 1, ' '1'i7:. " . ' " 1:1 A. 'F' ' ' 'V ' 1:1 - 114 W"1'lE-L-ifli' X XXX13 Xffw , 1'XX'X 1 1 . ' A1 X v :AQ " XX QXXXXXX X1 1.1 .1 5. -L' .11 nf. 1 ' ' f'- :EX .,X.X.XX '15,:X11WXj., ' : XX, X . XX.3J,'X1':,, X 1 11:11 ':,11.-1. ' 1 1 1111111 11 t 31, , '11 . 1 'X 5.1.2 " -' - f- 53'-..',1.... 11 1,11 rf.. .11 .. . I 1 1 1 1 - .-. 1 .- . 1 11- . ? .. '1 ,11'.,Q',.q ': ' ' , 1 . ' - 11X 1 . ' 4 uf X"1 ,111 if 1 .,, ' .1 - - 'i'Xi,'l2Lg5,X-p" 1 12 Xl. ' 1 15111 1.5-,X lu- 1 -X., X 1 X 1, 1 1 1- X .1 ' 1.-1.1 .15 Xj1d!, 111.2 1, . " 111113 41,1 1 1 , X.: X . 1151 1" -1-,gpg 1 1 3' I-"W T . V 1 11" 1"1. ' 1 '1' 'ff ' ' ' - 551. Y ' ff' .' ' W" ' ' ff,5'L"".1 ,, fr ff Q 1' QV' 1 g - . -1 . Q "1 .i ff 1319 , '1 1 1 . ' 1 11 , ."i,f:1.':7,.gs4' 1' 1 "'is11f1 ' 1 If-,'1g'. XX -7 XX 11 ,, l X X 1 1 X X 1 1 1 1,7115 XX.,f1XX,X LE., -4,1f'X .T : Q.XX, X- IIII I.,-5 .., ., X XX 1 , , .X . W ., X .,,AX 1 X 1v1XXXXXX1-1XX.1.X, .1 Sf ,XX,.1 ...fa-, "1 . , X 11 1 1- 1 1 , 3 X1 j X ' 1 X- , X X 11XX.11,,g .. 314' 211.921 .1.'! " 511' ,.,' ' . A , 1.1 X ' .J 115, 11 1' 1 'af-X "1-22g.11111I,.-A Qi., 511 ,9f3.1." fi' W -. '--':1,11.ff. 11. ' 11 ' J- . 1 11 1 1-rf.1111.:11 -1 1 1' Sw' ' 111:11 1 -f 11'f?4'l?1' ,,-1 1.'f,m, gf ff? j' X1-., ,- 3:1 , X X , ' 1 1 " '1-1 V. X5 f 1 . :,71-:Q 1 -1k , 11.11 V. 7'Qg.1g.111.,1..,5 XQXXX1' 1,5-' XS?-XM5 -X -fF.,'.'i1 1: 'ff ' ' ' ' " N ' 1 " ' , ,H .15 , .1 if mm ' '1 Q-,11'Ej1 .QL -1- " Rf F1 "Edin ,':rg'.:4 .f11.X:,.X.-11 1, 31,1 11,X.. -1 . , ' 1 1, 1,35 1 , - . 11 ., 1 XXX, ,.11fe111.X.115.11g.v.5 1, -1 ' N 2' 1 g1 1 11 .1 " "" 1 v ful 112, A '17, , 1. 1- A zfwsf A. 11:1 ,: ,:g.f.,.-.,-gy: .1 ...P 1. . .. - 1 1-,Xl - 1' - X 1 1 1 '. X ' - 1. ,- 1 'wg' -1 '1 . ,5X1j.11..,ig '1f., .1351 f- 1g3,..S.1'zq'1'X-"'.5f XUf1X.'1gjg W1 ff" '3' 4 1 1 ' H, .1. 1? 1 1'-.gffi 251 ,' ""- iff .X " " -f"":'f'-. 1 "V 13: 11:1,,15,f?' ,rf is 1,. if11f'-'f3ll2.JT5:'f .w .51 1'- 1'. 1 . 1 1 Q1 e. , 11 1-' 17' , 11 1.1.1 -. 'f ' - , 1411 1 Og 1. ' 4111 11 -1' '1,. 1 ' 1,':' 1 ' '1 .1 ' ,. -' 111X' '- 1 1 1 ' ' JK . 51- 1 11 . -1 .iii-.A'f'1'A--. NV.-1.+f'N11-'14 '1 ,E .X X441 1,1 1 1.. 1X 11 X . , 1 1, X .,, 1 XX 5 Xr .,, X ,NQXX X,1X ,,11.X,,.,,..,X .,.g .1..1..X1XX, X T., , Xfii-XXX X X X 1 X X1 X , 1 11X11f. XXX, 40,11 XXXXX., .X X X 1 -11 , 14X . XX XX ..,!.13XXXXX XX.XX10,p1XXX,Xg:1'1 f1..iE:g,,X':3j'L:g .f'1'Q '14, , ' ,,' ', X X - ' ..X ' ,IW 'f ,J 1' 11' ' ' 'Z . X 5? , .?'.f"f1 'X,- 'X 371155 '..- 1i1X:U 2 11.1. -.' 1 ,, . . ' . X ' 1.-. 3' L, F' 1' 1,51 .Xu .1 11 . .X - 15, 1 rg,-X X ,',f1,.x3 .1"XE.Q':5aXj 'X , .. ",, Wi 11' . 1' ,-,',. . ' '. . A. :1 1 11, 1 , ., 11 1,1 11? ' .111 ,.:1..-V gw-?:"- fu - rm.. -2. .1. nf- " 1" 12111".:.1:.",--1.1.1-1 1 11-1 1 N11 -.1 ' .-. 1 . 1.1112 , . 11 1" ' 111, 1 11.1 ' ' ' '11, ' ' '. 1w'.--Hgv' 2.-111. 2 11.5 111.1-2.1. 13' ' 1 , 1 1 , .1 1 : 1- H11 ' '1 -1 1... ,11'1-11. .1 'w -1 " ' 1:1-35-11111 :11 ,, .11 1f1.- wr -.' 1 , - 1, 1 1 1 .111 1 1 1 A 1 A - 1 1-- f11-- .11 .-1'q . 10. 1, 11151 X Q' 1 ,Mn . . . , , 1 . 1 1 , -1 X., X. , X 1 1 Xl. ,1. 1. , 1.1, 1 15.1 . ,X 1- . XX,,X-fz,X1X XJ. .Q11--11 Q'-1,11 ,. X,1 X -.3 .L ' ff ff' 1151-E T '1 -I 1 ' 1.17---11-' . ' ' '.1f 11 11 'Cf ' V K' :' " ' .'f. ' 1 1. '17 1+ 13:1 "x 5'h"1'?"f' Nfl' 1 1 QA - ",.-fn -. 1 .AUX , 11 ,,, -- 1 1. ,, -' ' . ' 1 . 1 1- '11 , ffrg' .f' ' ' " ',""4f ff' L"LX'1f 3: N1 , 11: ffj.11,1.:,fQ,'41"3' ' XC ' ' ' - 1'11 ' '1 . -, 'ff - gf 'i ' Q -'11 1 " .J - 1. 5111: ' 1:15.1X',11'4k1 " L,5X,Q'.yW1V,g:iW1X'1,XXU1- I 211-1 g:1'1 1 . 1 1 ' '1 1' . 1 1 Wg' 11113 "U .1,X- .1 X X41 . " -. 1 1197- .xi 1.-12? ' 1 111.-.fl ZE 5, .1 15,34 - X 1144: 1 1 '. - X 1 - . L14, 11 ,X ' ' .-X51 ,.X.114-1 ' X.X. -111 - 4131-, fj 'rx 10 . 1 ' . " '11 1 1 11-11' . 1 - .4 5.1, 1 1 1 ,1 1 , 1 1 , 111- 1:11 " 4 ,,1,, w Z.,-.,f.. 1 -' --. A " ' 1 - 1--41 1' 1 11... .- . . 1 4 , ., .1 41.1 'P , g 1 1 111 1. .. . 1. . . .. 1- , .. . 1 .- .. . . 1 ,XXX ,11 s , X. X 1 , , 1, .. , XXX! "iff 51 t f' 1 -ff' 7 PM ' "V 1 ' I 1-1 'ku' 7- 1 Sff' ' ff - .' 1 '11 "" ' ' 1 . 11 . .1 1. 'I " ,. -1 ',. ",, ,1 -uf, x .1- 1 ,- , 1 , 1 11 1 1 ' , 11 , 1 1 11 -1 1 1 1 .. 1 1.-QM' 4-1 X11-1.:,.,.,1 fl lf' 'J' 1 ' 4 ' ' 'M , 1 1 1 ' . 1' ' 1 1 ' ' '- . ' "-. . " ki .Q 7.1.1 .1 X1 5: ' .71 .. ":f1"N"m" , va 9: 1. . . 1 1 1. 1 1:1 , A. . , 1 .. .11 .X .1111,w1 11 1-1-' 't , 1 1 ' 1 1 . 1 2' 1 1 11 - . 1 - ' "' ' ,.1 1. . 111,f153.w'1. , X31 111 Hp.,-31 '.,j?T . --11.,.1,: 'L - -1 -1 1 11111 1 . 1 1 1. 1- 1 1 ,g,.,s'1.--.11..,1w 1,,..1 ..1,.1,, J. - 1.1.91 . . , . 1 I1 1- , .1 ,1 1 . , 1 , , ...1- . .. - -11' -'11 ,f gg- 1. .- ., ,,, ': 4,,1 1. 1 1 11- . A . A 11 2 -1 .41 1' 1 -, ' '1' 1 111 ru 111' 111111.51-e.J1111i , 1Xg1,1.2g,. '..,,1. -"-X-'L X. ' X1 1 1 1- 1' 1 J 1X .X X. .11 .ga gg'-.: 1 . 103 43 "Jw--r g1.t,:1c 51 4 ,X - ,X.1.5 - X L1-'.'. L , - ' 1X 1-.X,,.+' ' 11 ' - 512.1 ': 1 Q X 1 ..' 1 . z ya ij., ,. ' '. iT.1,'f' .M-Q-1' " 71 :y,"' XS: 1 1 X 1 1,' ,,1. . 11.5, , .X.X - 1, 1 g, - 4 145. ., 1 1 X.. X 1 ' X, .,1,: X, , '11 X . X111:1!iX Q-JMX, X: ' y fy .1,,15 ' - 1 X , 1 ., 11.X X ' 1 H ,.- X , 1, 1 X11-A X ,. 1. X: X,,,, 1X jjX ' .- '11 X.: 1,1-,XXXX 1 F X-1 XX' 1 1 .X , X XXX.. 7, .' X 1 ,. nfs- , . X 5 X.- .L,f..X:" X,.XXXX .X1 3 .-1XX,kv. XX '.g41XX:iX-3X'ffQg,X. 2 X X21 ', 1 1 1 X 1 . ' 1 '1 - 1:11 ,gi -:rw . 1,, . A' 1 , 1.1.-aw ,-.,-1,.s145L --.9 L-,1 .. H, 1 11 1 . 1 -.1 .a. - V 1 . , 11 . . - '21 . - . '. uf' . w Q A,11 : .. ,..:f: .-. Q1 - 1 1.- ,rf1,, 19.,5XX - 11 .111 QE - ' ,,' 'y . 1 1. z 3 .1 ' I 1'1. -f 1: 2' , . - 11 .1111 , ,,-:.1 1 1 '11 . .1 1 ' i-3'c1La11 . L5' 1 'H' 1' fg:f'gMhf,' f 1' ,1. f Q H11 'mf X X Q1 XX, . X., 1 1 , 1 X 11 ff. XX ' :gh :AX X ..X ,, ,1XX- X,g L1 , 1 XQ1- , 1Xr - X Tj' T-. , .'.. .V . 5, 11. 1-tu, 11 XXX 1.S1X11,LX1xgg . :- . 1 , , .- 1 , '11 111 , .1 11... X . 4. - . ,: 1X 11: .11, , Z ,, . K, ,. 1 ,. . fu 1 , . . f5'11-' 1 A 1 ' ' '.1m. ":'- -r' 5.-1119 371, "',. .1211 . ,1 1- 1 - , '1,,1.,!QS, Y. 11 1. ' . ' fffli 11, ,kgx Vx '-1'w.,.f " 1 ,1 ' 1 121 VL. ' .15 .1 . . 'X QC11 ' : '11 4 .fx-'Q 1 ' .1 '1 15.11. . -' V .:' 5-'ka' 1 " 1, "T-' '..:':4'-1 X1 - " 5- ...N-' X" 'L 1 ' ' thy.. 1- . V - 1 - - 1 ' L.1' 71"i.i-'wi' ,, '- '- 1:1141 " X 51.1 -'rt'-1'..111 1' M' 11 4 1?-'l 1 '.ff"'-tI,'--9 1 .NY 'V 4-1 A-' "T 1 'N 2-'gsfwkkk 'Q ' 1- -e 1 - 13.X . XX xr " V 1 Q X1,X,1 V - X- L11 -,Q X15 1 XX , ,X gX, -X ,g1., .1 1.17.1-g-, - M ,, XJ. --X. 1 , -, i,,1.1.g1: ' 1 -. 11, . :--- ' X Xa X 1 . X... ,.L,,X.. 1 , XXr1,. .' ...W XX:..,yXXX X V 1 ,, XX 1... XXX :, X ,X,,11XX X. ,LX XX XX XX, ,.:X X XX,,.X . ,WX , XX XX1 Q ,XXX 4.5 11, ,m5'3,,e..,X..X4,gX,, 11 . . M. ,, X .. . .1 1 -1,1-, 1 ,1,, X Q. . . V .- ,.. . ,: 11 11.1, 41.1 . -11 , 1-- .,,, . X1 M11 V 1 7 A 1. 21 1 N11 .2111 1 -1 1 1 1111 4 pf -. 11, ',1:'?.'.1n,1."-M155 .Hai 2 ., ..X1a..:. .V 111- .. ..-11:11. .11 wwf.. . X, V11 1 Q 1 XX1Xq-N. XX 3 7 -, V X.. 1 1111 ,X - .XL -X1XXXX .5 1.91 7 : ,-, .M XXL... '1 ,X.X, 51 ' X Q-1 ' .w-115,-. Q. 1X ,'1gX .Q 'rl-11" ' 1 , 1 . ' 1 ' . 111'w:1'.,7 -14:4 1.45 '-1-'1 ' ."1 ' 'QTQ11'-3 11,11 M" '..,:1JrF,11,.. J 9jf'f',gq:f,19" ,, 111 fly- rf' 4 .1 1 Q 1 , - ' 1 ,HCT ,X-1 ,x I., 1 .' 'J -1a -1g".1:5 4 pw.. 9.31 ' . ,ref ' ,if -n' '- :V X1 X' X QW V 15 1 -' 1 - .1 :QX1-rX - . ' X X X ..1 X1-1 X X . .X XXX,XX35E5g . ,1, XXXXXX. 1 .L1Xij1..X,,iaX X ?XX1.11X X13 .,gX5if,gfXXX 'XXXH,,,X.X Q XL? .111 - .,,1. 11 . 1 11 .X .X Q A11 .5. ff- .X1 -5Xf1X-25-5111 1-15, 1-5.1.14 XX 7.3.1. X.11XX1-.Xa Xj.X,,1.1w9m5 5 x"F1.X X 1,1-511155 X41 1-1 1' V - V 1. V 11 -,1.-. 1. 1.1 - .11,..,., 11915 .. 1 - y .V .1-. 11 7 11: .11 151 a ,- '1.- - 1 1 ,., I I. 1XX.X1.,X 51 ' 11' if 1 V X V X.XkXwX L1XXX Xlgg X.1X '1'-1'1 1:X X, -1 XXX.r1 Xf . "9 ij--',, if X' X., Xu-X jg-11 1'LX1g11. --'I X XX-L X 1 , X . X,X.1g11XXX- .X , 1 X XXXXQX X XX?X.,X,XXXX XXX. .,X1XX-XX. ,-XXX . .X X.XXXX11X , X .1.X. X XM XXXX.:X QX?X:1X.,.XX.XfX1,,X. ,XXX XXXXXXXXXXEX X 'I -, 1 .1 1,' ..g-1:.- 1 . -f 1 -' 4- .1133 XF 1' "'f-.."1- ' fi, '1.. 1. . fa... lf'1 ' :J ' X " ' ."'L r' I I ' " 1 11.'1gQ1 G P31151 "Q ' ,X '1?,"':51'1fi...'u.'1.',N".1:' 5"-" 71 ' f' V . ' 'f-"1' - 1' J' , " ,X ' , wy 1. X. 131 ' ' 1. NLQTSS1 'f' "J :,fXLg'1, .QSQQJ 1' 1 1 J' gi' 'f iff. Vs "..XX.vC 111 Xg. j?'i., 1. Q.. .. . ,J 1 1 3 ' 11 .-K1 Q' 31 '. 2 ...Y . .111 1 , 4111 3,111 ,11,.x:.k, ,,11-5 ,. ,, X ,QV 1551" ySS1'fI1zy 1. X ' '. H", " ' ' ' 1' .. M". -. 1.g1:' -, 11, '11 '1-. ' 1WfT1,1, 1 ,WX 'W-1'31,v4., X..11,,f13X1'1-,g,.1,'1 ,251 1 .. '- 1. Q 5' , . -1 , .X ' 1' ' 5' Q' ,fi ff. -11f'g X - 'T' 5.p.f',' I - ' q2"'....". 'j'v3.'3,3,,1i1.','X1c'f?i.3'-W ."'3' -lqg!?1..Q.' 1.15151 1 Q ,X . , , ,.., X, . Q - 1552. 4, 11.,.1,cX11-4. 1 , Q 1 1 ,.. -- , e, - 15, , 1 - -F. ,, 1 11 , 11 -1 ,1-X .. .X .. -.,..,-Xu.. X. 1 , 2 .11 1. -1'1 .111 ' 11 1 - ,Xu ', 111151 Q " X. X' -' ' ,. .. ' ,1Xyg1fX,,11"1 1L1..,-W.. 1 Q . 1 . , . ' 1 .. . . 111 11' 1 1 a W V. 1 - . V ' . V ' ' ' . , X -,'11 , 12' :fit . 5 . - X, 1 - XXXX' .X ,X1 . ,- 1 ,,,XXXX X XXXXX' 1 X .XXX X X131 X, ., F X -1 X1 ,-XX X . 1 XXX XX '1 H f' ': ' , . ,X 1 --6 X '11 .11 1' X-5 X 5. :sag A1.-ag-1-yg X -1.1'X,X. -1, ,A - 1 X , ,.. X X 1 ,.. . ,., .1 . XXX 1. 1, v- 1,4 :1 Q, - . 1. 1 .,1., X X :.XXX'X XX' -' g. ' - - 1 1 1 X ' . '-':: X X 1- X XXXX 1 . gag" XXXJXX1 X. M - X.X1.g XX X MX 1. ,11 1, 1- ': 1' ' X, 1 ,, 1 X. 115, 1 1 . 1 1' X X X XX1..f1X, X , ,X1.-.15 .a f X 1 1 4 - ,- 11 Q 1- qw... X 1 +1 ' 111111 uf ...yy-' X . J ' - 11 1 '12, 1 1 A712 ' 1 '11 Q 1 ' " 1 X , r1..13,. L :XXX 1, ,Q X 1 1 XX1XX TX 1 X, ' 1 1 1-e- -' R 11:111,' W1 .1 , . ,, 1.1.1, , .1511 , X 1' -' .Q .' I 1' XXX X , ' , .1 T11 1131.4 ' ,... 1 ' ' '. 1 1' ' ."f 1 11."'t- '- ' 1 . .1 1"' 1XX,,,Qf 1.11X1X 1 ,, ' Q-2111 31. 1 .Q 1111 1- 'ag-',' 'j.- 1,11 X1,-11Q.1,X X1 ., 1 ' fi H1 ,..X'j 1: ,F X.. 1, .. 1, X . X 1 ..1X,1aX . X fp. ,Q . , X ,- , . X .1XX i, 1, X XXX, X 1 XJ ,X1. ., X 1.,-. XX-. 1 XX 1 --X X3 --1,y,5.,X,,95X..XX.,, .X 1 X . .1,t' X Qu- :XX X1 , X ,X w.1XX:X X14 7 -V157 5. 1,.. ,X X.X1 X , 1 X. X X 1 - X XX :-1: XX X., XJX -:1 . f 1 1 . -.11-1 '11.,- - , .,- -f .ee ,..1-. fx . X X 1- 1 1 ' P1-,1"-'. 1, ., ,. 1 'X 1' -'.1.. 1 G, 1 - . .. X, XX, , X 1-1 X 1. . XXXX . ,, XXX., . X, 1, X XX 1 X,X X, 1. X ... , .X , . ,, J. ,F 1 ' 1 W' '- "' :X i 5 1 Hb." ...J ' 11.1 '12 " 3' QL . ' Wfwff . 1 . .11 . 21-36-' .f'1w11- Y . '.- "1"'.?'V'4x ml WW 1, :1 - .X 11,0 1 .1 X. . fig f- u- 1, 915411.11 1 1 , 1 .1 3' :11X X9 1. -Xf 111. A 1 a .1 ' 11 ff 21 ' . 1 f 111 .1 new. .11 ' 1 f -.1-1n1M.f ' "WT" 1' :MQ ' . 1 1 " ff. " , ' 1' " - ". mi- 'i'.?J'1'1fff'f1141 'X 1?"I1 Li-z.':'.'1, 7.9123 , 5' " "f".' iz! 55'3"d. 'f"1:-,V ?i-vu W ' , - 1 1 1 - 5. . n Q1 ,.1,v. . 1 .+.. 11 Q Y.: 1. 1 -. 1 ,X A. .1 .-XX. . Y .X .X X - ,Q-X ,- X01 -. 1X 1 1 XX -15. ... 1X.f--1 -, ,Q X 1 - X 1 1 , 1 X, . X, ' .' , ,"X ' ff.. ' 11 .-,.X, 5 1 - -.11.ufX' - - 1 -' '- .f'--. --.11 " 'iv 11, 1 1"1,"J .11 - ' ' said '- 5 ' 1' 1 11 ' l". E1 '-.'-1211" . ' IFF' : 1"A X1-. -.L'r1. -1 1 -7 R .1 1'-1 X 7 ,X - 1 XL, -1 X X X ,X11 X, 1. X1 X 'ff . ,11 141- -:14X.,1w-.11.11- 1.3 1 -11 X. H' 1 1 111 1 .X 11114, 1.1-AX., f , ,, X. 1 1 : .Q .1 . f .1 . -51 .. X11 1 1 - . . '1 11 1--1,,,1 '1' Q- 1 '- 1 ' 1'. " 1 1 ' ' Q " " f .. 1 " 1: 2:'1'1.'1 1 -' - 1 " ' , 11:11 .1 "' ff' . 5-' 1 l 1 vs. ' 1. 1 ' 11" ' ' 1 "" F l'Q1f11 ' ,. 115- 111. ' '1,1f'k 411'-5' 1 1 1. ' 'n 1" ' Y' . - 11 11- N ef 1 .r. 1 ' 11 - .1 1 1 X. ' X, ,f. -nag: ' ' ...H X. X uf-,X 61, -.:.X1 1 X,1rX -X . ' 5,-X 1 . - -. , L,-X-.cj . X:X:, ,,, XX- 111. ,X . A 43. -1 1' 1,1..1 11.,., "' C . . . j5fcXp,,.. 1X11., "1 ,V ' ' X 1.-.gf 11. .1 . -1 11 1, X., ' ,"f"" 15. l!',w.1.2 .- J ' 11 Y 1 ' ' 11 , 1 , ,. 1 .11 1 - , --L ,1 .1 1 ' 1 .Q 1-1' my-.1h . 1, 11, 43' 3, '11 "1'1 -11" 1. , ., . ' 1 pix- " g,.11.. X1X1,. -, - -' 1 1 12" ," 1.i,:11 '-15:34, '1 - yjj . f X 1 1 - ., '-'. .T ' 141 2 ,A . . ... . . 1 . . M 1' ' " -,1. .1 1' -1 ' , ,. .' u' 1 '1 . . . 11- -. .1 .7:1'1'. .J '1 11, -1 " 11 3.11 J- - 51... 1.4 1 , 1-.1 -J1 1 -- .1111 ' ,, -1 .1 11,4 -1: 3:11, 11. 1 ' 1 f.,, 1... ,1 .1 ,- Hufw. "J1'-"1-1J'..1-X1 1 ,. -. -.11 " I7 ' '1-'wr' 11.11 . 1 '- J' " 1 .- 1,1 , ...1 11 1. ' -1- .,4- 'mf , '.1.4f'f'fYf1..' ..3,.' 1.-' 1- ,ug'1y' - 1-4 11 1-111 : 1,1 1, ,,Q.',, .1 '1 . ' 11 211-11-11 -.11 . . 1 1111Q.'.1 . .11 ,,, 1. ,1',,1--9. 11 1- 111 ,- 1 4.1 11... 1 3 . 1 - ..1. .1 .111 1 .11X1x, ' 11 1 '-1111 1. f.. 7 1 ' ' 4, 1 . .. X ,LAM m':k11., - ., . 7, .1 1. Q ., X . A 1. ,, 1514 .gg 1n. 1- X p ',-1 11X1X X ,X34.,XXX X , .554 X1 X X 1 1 X111 X. , C 'rf X,1.v11I-X 5X1 . ,IXWX 5 1 1 11 XXX X- 1.31 X1 X .. -, .153 V XXX1X.1X X1X4 Q 1 .XX X Y 41 'T' 1 ' . ' 1 ' 11 ' 1' 1 1 .' ' " 1 - " ' 1. '11-1 3. ".'f'1 Q11 '1' " ' W" ' if . 1. ,gg ,,gX,z11..-5. 1 . 11, ,QXXX 552.121 1- ,X-5 1 A' 13.11 :qw '11 W X 153,--'l1,'1 ff 1-11 15X XX 1 X ,1..'11,1 ,X X . li :P .1 Zi'-:,1.,1 .2541 A ' 1:1 V m T' 1' 1 ' 1 'fv' 'z ' . .1 -.' - nv .111 .1 1z.' ' ' -3' la' 4. .1 -11u"k5'n1 -.1.f"S"' 1 '?"'."1 V' 'X A " , "11.1' 1 ' 5,'k!'IdiEffRW-fn'l fUl.fM1.d Mifflin 'iva- ATHLETIC ASSOCIATION. LEFT TO RIGHT: john L. Fenlon, Freslzuzan Coach, VV. Fred Caylor, Treasurer, Glen F. Tltistletltwaite, Head Coaclzg flflalcolnz U. Pitt, Assistant Coach, and Edwin lwerrick, Assistant Football Coach. Victories Gver V. M. . and orth Carolina Marked by wins over the University of North Caro- lina and V.M.I., the I9-IO gridiron season ended with the record standing at six and three. In the opening game in Newport News, two Red and Blue elevens alternated to trounce the Shipbuilders, 38-O. Playing their first game at home, the Big Red team piled up a 28-O advantage over the Yellowjackets from Ash- land. Iones plunged over from the three-yard stripe, ReMine raced fifteen yards to scoreg Bowen galloped from the twenty-two, and Frohbose took a twenty-five yard pass from Jones. In Blacksburg, the Techmen gained an early lead, but Erickson recovered a blocked punt on the Tech one-yard line. Iones ran it over but the attemped conversion was wide. In the third quarter Iones faded back to pass and elected to- run as the defense tightened and went over standing up to earn a I3-7 lead. The Diplomats of Franklin and Marshall were held scoreless until in the fourth quarter a recovered fumble, an intercepted pass, and a seventy-one-yard drive netted the Diplomats a 21-O win. In the rain on a muddy field, Frank Socha toed a perfect last-minute field goal to earn Washington and Lee a 3-O victory over Richmond. I-Ieretofore undefeated V.M.I. bowed 9-7. Katz recov- ered a fumble on the Keydet twenty-one, Iones passed to I-Iumbert to the sixg three plunges failed to gaing then Iones booted a perfect three-pointer to give Richmond a 3-O lead. V.M.I. came back in the third period to score Shelby to Sexton. Shelby fumbled a punt, and Moore recovered on the one-yard line. Iones ran over for the winning score. Wholey with two touchdowns, and Jones, Pace, and Collins with one each defeated the Tigers from I-Iamp- den-Sydney, 39-I3. Playing host to the powerful Tarheels, Richmond scored a surprising upset to down the Carolinians, I4-I3. Iones to Erickson accounted for the first score, and Iones' try for extra-point was good. Carolina drove from their own seventeen to score, but conversion was wide. SadoHi and O'Hare combined forces to score again and the extra- point was good. Then the Spiders took over on the Tar- heel twenty-eight. Iones shot a pass to Humbert in the end-zone and the placement by Jones was good to spell the margin of victory. In the final game of the season, VVilliam and Mary routed the Spiders, I6-O. Andy Froncezk won a place on the All-Southern team, while Jones, Ilumbert, and Ijroncezk made All-State. Richmond .... 38 Apprentice School ......... O Ric imond .... 28 Randolph-Macon .......... O Ricamond .... I3 Virginia Polytechnic Institute. 7 O Richmond .... Franklin and Marshall ..... 21 Ricamond .... O Wtisliington and Lee ...... 3 Riciimond .... 9 Virginia Military Institute. . . 7 Ricamond .... 39 Hampden-Sydney ......... I3 Ricfimond .... I-I North Carolina .... . . . I3 Ricigimond .... O Xvilliam and Mary ........ I6 IW Uniunrsi,h1 FOOTBALL PLAYERS. CID Keyser, C21 Nlnck, CBD Nfooife, C40 Pace, C52 Erickson, C62 Crawfoifd, C72 Collins. C85 Uflioley, C9D Grimm, CIOD Fitzgerald, UID Boyette, CIZD Hmizliert, CBD ReMi1f1e, CHD Milling, USD Bowen, C16D ff W1 A? 9 I2 t if SQ dm 3, ,A Qfl, r. Gill, C175 Keil, C185 Baker, C195 BZlZLCZ16T, C205 Sz'f11f1cl1, C215 A1ll1'lZ6i11V, C225 Slzackleforcl, C235 lVIcVay, C245 FO1'fl17fZl71'O, C255 Katz, C265 Frozzcezk, C275 Rol7e1'ts011, C285 Katz, C295 Fortmmto, C305 Frohbose, C315 Fiffillllgll, C325 jones. Univnrsiivl he lolnlfllszli My , ,.,,,.4 C15 C25 C35 C45 C55 C35 C65 C75 Football Action Afe picks a hole on an off-tackle jaant. l'Victory Swing" after the Keyclet thriller. To Erickson in the end-zone. jones away on that l-o-n-g run against N. C. The lnclians steal one from Collins. Don't let them shake Pritcharal loosel Butcher anal the Statue of Liberty fool the Tarheels. Six more points in the Apprentice massacre. W if 5 ll102l 'fa i .F ,..v 1 ' 1 as mimi M ata-.:s't mira Mi? 1 anew? E gi ,ma ww fm Q.tc,Hn'0,gQ -wlffvwa 2 aririnaw -WH 1 W Mein.. VARSITY BASKETBALL TEAM. FRONT now, LEFT TO RIGHT: Cimgosiniz, Pitt, Crisnztiii, Captain Hum- laert, jones, Erickson. BACK Row: Wl1OZ6jf, Nlnjor, Bowen, Tlzistletlzwnite, Iacolis, Conclz Pitt. In the Tournament Again The 1940-41 basketball squad managed to gain a rec- ord of eleven wins as against nine losses in their twenty- game schedule. Only one regular returned to the team, and four let- termen had to be augmented by inexperienced men up from last yearis freshman squad. Hampden-Sydney was the first five to feel the brunt of the Red and Blue attack. Then the Pittmen journeyed to College Park and downed the Terrapins, 48-36. In Rich- mond again, the Spider quint tripped Randolph-Macon, and won a 52-45 margin over the Clemson Tigers. After the Christmas holidays, Lehigh fell before the squad and the record stood at five and none. Ceorge Washington University handed the Richmonders their first setback, and Virginia followed with a 37-18 trounc- ing. An easy win over Randolph-Macon was scored, and a trip to Virginia ended in another defeat. Maryland and V.M.I. fell victims to the Spiders, and William and Mary halted the streak, 37-32. Two South- ern Conference teams were beaten by Richmond next as Furman and V.P.I. lost. Then followed losses to Hamp- den-Sydney, VVashington and Lee, V.M.1., and V.P.I. Snapping out of a four-game slump, the Spiders came back in the closing ten minutes to eat into a nineteen- point Indian lead and go ahead to down William and Mary, 46-41. The last scheduled game saw Washington and Lee triumph, 28-26. In the Southern Conference Tournament in Raleigh, South Carolina turned on the power and eliminated Richmond by a -ll-32 count. Captain Dick I-Iumbert, Swede Erickson, Mac Pitt, Ir., Aiie Jones, and Archie Ciragosian bore the burden of play, while Thistlethwaite, Wholey, and Crisman worked in reserve. RECORD Richmond. . . . . . 31 Hampden-Sydney . . . . . . 29 Richmond . . . . . 48 Maryland ......... . . . 36 Richmond . . . . . 39 Randolph-Macon . . . . . . 25 Richmond . . . . . 52 Clemson .......... . . . 45 Richmond . . . . . 40 Lehigh .....i......, . . . 38 Richmond . . . . . 36 George Washington . . . . . 58 Richmond . . . 18 Virginia ........., . . . 37 Richmond . . . . , 40 Randolph-Macon . . . . . 29 Richmond . . 22 Virginia ............... . . . 37 Richmond . . . , . 38 Maryland ................. . . . 17 Richmond . . . . . 28 Virginia Military Institute .... . . . 18 Richmond . . . . . 32 Williani and Mary .,....,, . . . 37 Richmond . . . . . 38 Furman .................. . . 25 Richmond . . . . . 36 Virginia Polytechnic Institute . . . . . 35 Richmond . . . . . 33 Hampden-Sydney ........... . . . 36 Richmond . . . . . 36 Washington and Lee .,..... . . . 39 Richmond . . . . . 28 Virginia Military Institute ..... . . . 39 Richmond . . . . . 31 Virginia Polytechnic Institute . . . . . 37 Richmond .. ..., 46 William and Mary ..,......,.... 41 Richmond . . . . 26 Washington and Lee ....... . . . 28 Richmond ..... ..., 3 2 South Carolina .... 41 l103l Uniuszrsiivl PLQ IQ'-ll-Uy.0lI 4 'wt , I ,f , A, 'ir- x 'gsag Q N s wx jk x". Rt I 'J Y O f W, T, wr Q 9X 4' ' XX 1 T ' 5 A 'Q . ". V7 I xx T is Ti W f t 5 T A fu: 1 in i fgxy u f fit , O j I A Q , -+...., .J i . 'lv - uf 1 ,ff 5 n 4 iff swf ? ' A 1 1, zz, ,f ,1 .T M f 1, W NW -. . .3 , sian, Y, U- 0 ,WW , 4 4 -X I M5 LX 9 '- ,f x 9' f,f'S,,f , A T ff TOP, LEFT TO RIGHT: Erickson, Pitt, Gimgosinn. BOTTONI I 104 1 Captain Hztnzloert, fncobs, Tlzistlethwaite, jones Basketball Action Spiders fight for lwssessiozz. Tense uzouzelzt ns Teclznzclz Imw 36-35. Hzmzlnerf uznkes fl!-I aerial Steal. Piit aloft' UH flzc 1mckl2onrd.' H051 UnlunrsiiL1 TLQ lolulflyiilf , p qw..--a .- ...W .. M 1 , rwfmvlnmswv as W s - V' K Q . v y Q MH .s " is -. ...L 4 Q Q. 4 ff' t Q if f '27 ii M . , . 3, . ig , , 0 , 2 qi ' Qi ' X B T l xx! . W I I Y . A 4 i y' .Al ..,n . ugh.-s A. 1 ""' W. 5 r iii? f N .ilu I S' flgnzlfvl I Lrg,-Y. A 9 -A ' , . di 3 Q M. g,f.,, - m,z,,, ,mg if ,lp Muni . -M.,XfcxliT'10lg p r..,,,,,,, ,E hcuguyg, iv Q1 ch U :4 W ,xvg sx J N, .9 .1 R 1 Y : 'J A raw-' I 4 tw , ' Q X 1' ' , X gl Q up ' s S ,A , .3 F is if. it .. Qi s ...tfi .. twat. . . s. J X 4 W iqrhzir i, f x ' .. K ,4- . s ,as- ,. W if , ..4. TT M' . - We VARSITY BASEBALL TEAM. PnoNT now, LEFT TO RIGHT: Coach Pitt, Faris, Barge, Captain Hoskins, Vaizglzmz, lNnvws,Alnnugw'L0ug. NHDDLE noun Phnnhwt,A4nck,Lncka T7unung Fahneu A4Nhw, BACK noun VVh0ky,CRiHns Cmnt, Vlflzecler, Pitt, Plzilpott. Conference Champs for I94O Piling up a record of sixteen wins as against two losses, the 1940 Pittmen boasted a clean sweep in Southern Conference tilts, and thus copped the title for the first time since the Uni- versity of Bichmond has been a member of the loop. A powerful pitching staff was the outstand- ing feature of the diamonders, season. Porter Vaughan, Ned Butcher, and Charlie lVliller turned in impressive work on the mound and formed a strong first line of defense. Butcher and lVliller won six games each, while Vaughan took four and ran into stumbling blocks against the Cavaliers in l-2 and 4-5 losses. Captain Stuart Hoskins worked behind the plate in fine style until a broken finger suffered in the first VVilliam and lVlary game took him out of the line-up. Joe lVlack and Harry Eainter took over his duties for eight games, and Hos- kins returned to the diamond for the final con- test. The Bichmonders opened the season by trouncing the touring Chio State nine twice on consecutive days, and followed through by win- ning over Davidson and North Carolina State on the Carolina trip. Washingtoii and Lee, Ver- mont, V. P. I., and Bandolph-lVlacon next bowed to the Bichmonders and the winning streak was stretched to eight. Then followed the first win over William and lVlary. The nine-game perfect record was broken as the Spiders played host to the Cavaliers in the Richmond City Stadium. Vaughan gave up five well-scattered hits, while Bill Harman was hold- ing the Bed and Blue to two safeties. Coming back into the win column, the Pitt- men hit hard down in Williamsburg to win the return game from the Indians. Six more games were bagged in championship fashion as Hamp- den-Sydney, V. P. T., Bandolph-Macon and Washiiigton and Lee fell once, and V. lVl. l. twice. Erratic infield play proved too great a handi- cap in the final State Championship game in Charlottesville as the Tebellmen stayed off two Spider rallies, and came out on the long end of a 5-4 count. l106l Captain Stuart Hoskins talks professional lmll with Moifingcfi' joe Cronin of the Boston Red Sox. Ned Butcher was credited with the two wins over Randolph-Macon, and single victories over Qhio State, Davidson, William and Mary, and V. M. I. Charlie Miller won games from Qhio State, N. C. State, V. M. I., Vermont, William and Mary, and Hampden-Sydney. Porter Vaughan's wins were two each over Washington and Lee and V. P. I. Starting the majority of the contests were Bill Rurge on the initial saclc, Sonny Wholey on second, lohnny Loclce at shortstop, and lack Powers on third. In the outfield were Diclc Humhert, Joe Thomas, and the resting pitcher. Two games with the University of Maryland and single tilts with Hampden-Sydney and George Washington University were rained OLII. I Captain Stuart Hoskins led the team at the Third-sucker Powers tags out an Ohio Smter. plate with a hatting average of .42l. The end of the season saw the two outstanding senior memhers of the squad sign contracts to play pro- fessional hall. Porter Vaughan went with the Philadelphia Athletics who paid him an 358,000 honus, one of the largest ever paid a Richmond athlete, while Stuart Hoskins signed to catch for the Boston Red Sox. M., NX... Porter Vfniglmn, star left-lzonder. RECORD Richmond ...... II Qhio State .... . . . 2 Richmond ...... 2 Ohio State ......, . . . 0 Richmond ...... 7 Davidson .......... . . . 2 Richmond ...... 5 North Carolina State . . . . . 0 Richmond ...... 7 Washington and Lee ....... 2 Riclimond ...... I4 Vermont ................. 4 Ricamond ...... 14 Virginia Polytechnic Institute. l Richmond ...... 4 Randolph-Macon .......... 0 Ricamond ...... 8 VVilliam and Mary ......... 3 Ricamond ...... l Virginia . .P ......... . . . 2 Ricjmond ...... Il William and Mary ......... 6 Richmond ...... 22 . Hampden-Sydney .......... I Ricamond ...... 5 Virginia Polytechnic Institute. 2 Riciimond ...... 3 Randolph-Macon .......... 2 Richmond ...... 3 Washington and Lee ....... 0 Ricamond ...... 9 Virginia lVIilitary Institute. .. 6 Richmond ...... , 6 Virginia Military Institute. . . 0 Ricjmond . ..... 4 Virginia ................. . HW Uniunrsitvl 5 lLQ lollllfllstlr ,Q IQ 1115 'Q' 63W-?"v"i' 5 1- 4 A f,' l.j'il-f ' PAV Q13 'WT lv +"'N5l41 WMV? VARSITY TRACK TEAM. SEATED, LEFT TO RIGHT: Haines, Phillips, Gwatlimey, Kellmrz, Moore, Peek, lll. lleihliue, Van Leczluieii, llerriizg, lVlclNleeljf, lllclfnjf, Frolzliose. STANDING: Conclz Tlristletlrwnite, lolinstori, Courier, lowes, Crif-lin, G. ReMi11e, Kell, lxflmmger Dmzicl. Llndefeated in Dual Meets Accounting for five wins in as many meets, the l940 Spider cindermen challced up their first undefeated season for a Richmond traclc squad in fifteen years. ln dual contests, Hamp- den-Sydney, N. C. State, Washington and Lee, V.M.l., and William and Mary howed to the tracksters. Opening the schedule with an informal meet in Death Valley in which freshmen were al- lowed to participate, the Richmonders ran rough-shod over the Tigers, 97-29. Coach Thistlethwaites charges scored clean sweeps in the 440-yard run, javelin throw, discus, shot put, high jump, and hroad jump to clearly dominate the field. Keil scored two first places against the Wolf- paclc in Raleigh, as the Spiders coasted in on the long end of a 68-58 count. Clint Moore scored a record vault in this meet. Cn a rain-soaked field in Lexington against the Cenerals, the Red and Blue again tri- umphed, this time 65-60. Harold McVay was in the hospital with an infected leg, hut Captain Sinar and Roh Keil scored the points to sew up the meet. Running off their first meet on home terri- tory, the Richmonders next played host to the V.M.l. Keydets and emerged with a 70 U3- 55 273 win to keep their record clean. ln the last dual meet, the William and Mary squad went down hefore the undefeated Spiders 75-51. Captain Ed Sinar ended his season in regular meets hy piling up a total of twelve points to pace the scoring for the day. Entry in the Rig Six Meet and the Virginia AAU Meet closed the season for the Red and Rlue Squad. Harold McVay with a heave of forty-five feet, eight inches in the shot put, and Clint Moore with a jump of twelve feet, eight inches in the pole vault set new records, and each was awarded a gold traclc shoe. Keil over tlie "water" ltzzrolle l108l Netmen Break Even Plagued with rain in seven out of their twenty scheduled matches, the 1940 Tennis squad earned six wins, were defeated six times, and had one match end in a deadlock. 'In the majority of the contests Bill Snyder took over the numher one position, Captain Iohn Ahernethy worked in numher two, Ceorge Shackelford was in the three post, John Wright in four, Jimmy Donohue at hve, and lack Iones in numher six. Leslie Phillips worked as a re- serve and won his letter. A trip to North Carolina opened the season and the Richmonders dropped two contests, one to N. C. State and the other to Wake Forest. Evening the record column, the Spiders returned home to chalk up two victories. Drexel and Hav- erford were the visiting netters. in the hfthstart a one-sided loss was marked against -Richmond as Colgate triumphed 7-1. The trip to Washington was marked hy rain and the Maryland match cancelled, hut despite the weather the match with American University was hegun. With the score at 4-all and the hnal douhles match at one set each, rain called a halt to the contest. Next came a clean sweep over Randolph- Macon, and an equally clean set-hack at the hands of the touring Terrapins from Maryland. Another victory, 5-4, was scored over the Yel- lowjackets. Dick Pinck led the Washington and Lee team to a 9-O win over Richmond to show the Spiders a record of live defeats and four wins. The Red and Blue journeyed to Williamshurg and downed the William and Mary Squad, 5-4. Ceorge Washington again upset the standings hy winning, 6-3. However, the last match was taken hy Richmond over the Indians to even the dehcit. Richmond ........ 4 North Carolina State .... . . . 5 Ricamond ........ 3 Wake Forest ......... . . . 6 Ricdmond ........ 5 Drexel ............. . . . 2 Richmond ........ 7 Haverford .... . . . . . . O Richmond ........ 1 Colgate .............. . . . 7 Richmond ........ 4 American University .... 4 Richmond ........ 9 Randolph-lVlacon ...... . . . O Richmond ........ O lX4aryland .......... . . . 9 Richmond ........ 5 Randolph-Macon ...... . . . 4 Ric nmond ........ O Washington and Lee . . . . . 9 Ricjmond ........ 5 William and Mary .... . . . 4 Richmond ........ 3 George Washington . .. . 6 Richmond ........ 8 Vvilliam and lN'lary . . . . . l VARSITY TENNIS TEAM. LEFT TO RIGHT: Phillips, Doizolzue, Slzackelforrl, Captain Alzerrzetliy, Szzyder, jones, Wright. 'alia QR: H091 Uniuizrsiixl lm lolalfliiili Pres Pres Pres Pres Pres Pres Pres Pres Pres Pres Pres .1 111 6 11 amen 1111611 1111611 1111611 1111611 1111611 1111611 1111611 1111611 1111 611 .... . FRESHMAN SCORES BASKETBALL - 1940-41 28 Hampden-Sydney .... . . . 43 Randolph-lWacon . . . 21 Thomas Jefferson . . . 23 John Marshall . . . 30 Benedictine ...... 27 John Marshall . . . 26 Randolph-Macon . . . 15 Virginia ......... 42 Virginia ......... 31 Wilsoii High ...... 46 William and Mary .. Preshmen ..... Preshmen Preshmen Preshmen Preshmen Preshman Preshmen Preshmen Preshmen Preshmen PBESHMAN BASKETBALL TEAM FRONT ROVV, LEFT TO RIGHT: Clisson Savage, VV. P. llliller, Captain L. Miller Vlfalker, Casser. BACK Row: Eppes Bo11rne,C0aclz Penlon, Madigan, Parker 41 Hargrave Military Academy .... 25 30 Benedictine .................. 33 37 William and Mary ....... .. . 25 34 McGuires .......... . . . 21 32 Hampden-Sydney .... . . . 35 POOTBALL - 1940 7 Navy Yard Apprentice ........ 0 O Pork Union Military Academy. . 7 6 Washington and Lee .......... 7 0 Virginia Military Institute ..... 6 O William and lVlary ............ 25 PBESHMEN POOTBALL TEAM. FRONT ROW, LEFT TO RIGHT: Penny Penlon, mascot, Slate, Barooaly, Hala- lzard, Vanglzan, Captain Sclzeerer, Plannagan, Conltier, Plowers, G. E. Reid. MIDDLE ROW: Deans, Spitzer, Sislz, Hall, Vifallaer, Savage, Reid, Lawler, Palineri. THIRD Row: Penlon, Coach, Eclgerton, Clisson, Gralfzanz, Nichols, Crnlaer, Peeley, Sizer, Lanrnaitis. ll10l FRESHMAN BASEBALL TEAM. SEATED, LEFT T0 RIGHT: Cole, Hath- away, Hrudsorz, Ftazfzlalin, Lefkowitz. STANDING! Coach Fetzlon, Fatzt, R. Fenloa, Davis, Dix, MacKenzie, Lealze. llflarzager Green. M Q A ' I 'WMI ,wid : F EI 4 J X N ' -I., I Q I .,- MUNQ, rg f ,,. x R' I . 5 ' g T T y ci L.. 2 fl LQ iI"""' mN 4, FRESHMAN SCGRES A.,- BASEBALL .- 19-LO Freshmen ..... 8 VVilliam and Mary . . . Frwhmen. . . n ' 7 IWCGLUICS D l D D 1 . I . 3 Freshmen ..... 7 RTCGUIIGS ......... Freshmen ..... 6 Clifton Forge .... . . . 9 Freshmen ..... 1 Freshmen ..... 3 Freshmen ..... 2 Freshmen ..... 7 Freshmen ..... 10 Freshmen ..... 12 Virginia ........... . . . 12 Thomas Jefferson .......... 0 VVilliam and Mary ...,...... 3 Fork Union Military Academy. lO Fork Union Military Academy. 12 Virginia .............,..... 6 TRACK - 1940 Richmond ...,.... 36W Richmond ........ 46 Richmond ........ 33 Richmond ........ 30M Richmond ........ 30 North Carolina State Vlfashington and Lee John Marshall ..... my X ' Q Q. .n.0 1 IO 7OVz 66 84 Virginia ............... 85M Willizlm and Mary ...... 86 FRESHMAN TRACK TEAM. ff ff. . W srfiyxwifm 3 A cw' . if 3 V wif digg , MF ' " R, X lllll Y FRONT ROW, LEFT TO RIGHT: Fottziaato, Palmer, Gl'll'1'8lZTOll, Lawrence, Dalton, Filer, Gayle, Bat- zzett, Pace. BACK Row: Coaclz Tlzis- tletlzuiaite, Keyser, Aflitclzell, BTIIIIS, Clarkson, Tlzistletlz- Waite, Perlzitzs. O ut e 11, Nl a aa Ge 1' Glatiditzg. Uv1imzrsih1 lLQ IQl-ll-lfl3.Ql5 asf' , , sf' RICHMOND p r p Ciieenrefxnens. gm. i tm , i 1 is .,, vt' ti, Q fi . 'S 5' ' ' .3 - LEFT TO RIGHT: Rolvert ,rd AL ing, Roger Wtilke, elon Andrews, Allan lmry. Crewmen Win Qver Rollins In four races in the I94O season, the crew emerged with two victories, one defeat, and a sixth place in the Dad Vail Regatta. On their spring holiday trip to Florida waters, the Water' Spiders edged out American Interna- tional, as the AIC team fought to overcome an early Richmond lead. A mere four feet was the margin of victory. The next afternoon saw the watermen hand Rollins College their first defeat in home waters. This meet 'was taken in stride and the Rich- monders crossed the finish a lull length and a half ahead of the Winter Park crew. The Asheville squad defeated Richmond by a good margin of two and a half lengths on the James. Running into trouhle in the invitation Dad Vail Regatta, the crewmen struck a huov to ranlc sixth. CREVV. LEFT 'ro RIGHT: Rrzroody, Parrish, Brooks, l-ligginl9otlztinz, Knipe, Littler, Van Bnslcirla, Captain jones, and Coxwain Bruno. f:1tQs- 'f 'P-1? 5, Q p KL K ,Vg np? 3 -s f B my 14 f sa pm. new 1 as at ff, WW, ' s ?0 L It if XMRWN ra M W7 ., ibm yi: ,wwf as wi 5 1 y 1 I ex ,wg W '1""'4l?Wf"""l57'w. 1 -'C l112l Rollinson, Nlarlc Idfill- Heacl Clzeerlencler Gor- Dmris, Vlfrzrren Stans- WESTHAMPTON oomaoa CHEERLEADERS. LEFT TO RIGHT: Ruth Van Ness, lean Shep- hard, Head Cheer- leader Virginia Lee Ball, Florine Nnlclcols, Lelia Gardner, Louise we aa Sag all mm' Gardoza. Intramural Records SOFTBALL 1940 TRACK 1941 FOOTBALL 1940 lst -Sigma Alpha Epsilon lst -Phi Kappa Sigma lst -Phi Gamma Delta Zncl-Gatbircls Zncl-Phi Gamma Delta 2nd-Phi Kappa Sigma 3rd -Phi Kappa Sigma 3rd -Sigma Alpha Epsilon 3rcl- Gatbircls 4th -Theta Chi 4th -Pi Kappa Alpha 4th -Theta Chi BASKETBALL 1941 VOLLEYBALL 1941 lst -Phi Gamma Delta lst -Phi Kappa Sigma ntl-Lambda Chi Alpha 2nd-Sigma Alpha Epsilon rd -Gatbircls Brcl -Phi Gamma Delta th -Kappa Sigma 4th -Theta Chi INTRAMURAL ACTION PICTURES. Q15 The end of the liaclzstrolae race in the lflfater Meet. CZD "Rip" Collins sinks one forthe Phi Gains in a game with the SPE's. QD Cat- hird line-play. C45 Boh Phillips behind the plate for the SAE's. 11131 Unlvszrsiixl lm lolnlfllnli ,. ATHLETIC ASSOCIATION. SEATED, LEFT TO RIGHT: Mrs. Dallas Grnlylis, Miss Fanny Crenshaw, Mary Alice Sinitlz, President, lean Hoorl, Vice-President, Belia Booker, Secretary. STANDING: Elizalaetll Cardwell, Baslzetlmll llflan- ager, Anne Slzafer, Tennis llflanagerg Frances Baclenocli, Treasurer, Helen Doalcl, Hockey .Managerg Georgie Simpson, Track llflanager. Westhampton Athletic Association President Alice Smith presided over the Ath- letic Association Board consisting of lean Hood, vice-president, Reba Booker, secretary, Frances Badenoch, treasurer, Helen Dodd, manager of Hockey, Elizabeth Cardwell, manager of bas- ketball, Evermond Hardee, assistant manager of basketball, Anne Shafer, tennis manager, Ceorgie Simpson, track manager, Miss Fanny C. Crenshaw and Mrs. Dallas Crubbs acted as faculty advisers. The first event planned for the year was a picnic for the freshmen during Crientation Week in the faculty kitchen. Next followed the hike to Bosherls Dam for the entire student body, which gave the newcomers a glimpse of the upperclassmen. At the Virginia Field Hockey Tournament, held in the fall of l94O at Sweet Briar College, President Smith extended an invitation to the Association to hold the state tournament at Westharnptoir College for the fall of l94l. lll 4 Christmas time brought on the annual Ath- letic Association Christmas Co-ed which was as the custom, a great success for both the treasury and the students who came and enjoyed the dancing. just before Spring Vacation, the sec- ond AA. Co-ed was given to honor the team captains and the letter winners from both West- hampton and Richmond College. The annual song contest was held in the Social Center Building with Mrs. Harker, Mr. Skinner of the faculty, and Pauline Cortopassi, alumna, as the judges who announced the Class of 1942 the winner. Positions on the plaque hanging in the gym lobby are the president of the Athletic Associ- ation, captains of hockey, basketball, and tennis. and track champions. This year the names of Mary Alice Smith, Elizabeth Cardwell, and Helen Dodd have already been added in the first three places mentioned. May Zlst, the Spring Banquet was held and presided over by President Smith. Seal and Blazer VVinners were announced, and the var- sity tennis and track letters were awarded. The annual week-end trip for the old and new boards concluded the year's work. l Varsity Hockey The Spiderettes were off to a good start with a 4-O victory over the prep team from Thomas Jefferson. Stumbling blocks were met in John Marshall 1-3 and St. Catherinels 1-2, but the Co-ords came back to white-wash Collegiate 11-O, and to post a 2-O win over Madison Col- lege. Une win against The Apples and a tie with William and Mary marked the Red and Blue success at the Virginia Field Hockey Tournament at Sweet Briar. Sweet Briar,s strong team traveled to Richmond to defeat the Co-ords by a 4-1 score. Next on the Spiders' schedule was a match game with the United States Touring Team which Westhampton lost 7-O. However, they came through to win the last game of the season from the Alumnae 2-1. The Red and Blue team competed in the Vir- ginia Field Hockey Tournament at Sweet Briar and tied the VVi11iam and Mary lndians 1-1, with Mary Alice Smith scoring. 1n the second part of the tournament the Co-ords beat The Apples 8-O. Seven Westhampton players were chosen for the exhibition match. Helen Dodd made hrst team, Smith, Philpott, and Poteat, the second, Purcell, substitute. These players with Scherer, goalie, represented Westhaiiipton at the South eastern Tournament at Baltimore. There, Smith and Dodd were placed on the Re- serve and Reserve B teams, respectively, to play in the National Tournament at Williamsburg. This tournament, held at VVi11iamsburg on No- vember 21, 22, and 23 and six Spiderettes: Dodd, Lawson, Philpott, Purcell, Smith and Woodhn played in the matches. Varsity letters for the season were awarded to Captain Elizabeth Cardwell, Badenoch, Man- ager Dodd, Huxter, Kindell, E. Lawson, Phil- pott, Poteat, Purcell, Riley, Scherer, A. G. Simpson, and Smith. Ball and Woodhn won substitute letters. VARSITY HUCKEY. KNEELING, LEFT TO RIGHT: Eleanor Kinrlell, Anne Sliafer, Georgie Plzilpott, Captain, Evie Law- son, Alice Grey Simpson. STANDING: Gene Woodfirz, lVlary Elizalzetlz Riley, Slzirley Huxter, Elizalaetlz Garalwell, lV1rs. Dallas Grnlnlas, Goaclig Helen Dodd, Nlanagerg Mary Alice Snziflz, Frances Baclenoclz, Illary Grace Sclzerer. 1 1 1 H151 UvLLvszrsLt11 PLQ IQMI-Mini: Hockey Action C CU Goal for the Co-orcis. CZD Keep it out, Gracie! BN Free Yzif- or Westhaiizptoir. C 1 f C45 Shoot in the circle. CSD A drive for the goal. C65 Co-orris against The U. S. Touring Team C D 7 Game with the preppers. SD Interception by Georgie! CQD Rush it inf H161 lnterclass Hockey For the third consecutive year, the Class of '41, this year's Senior Class emerged victorious in the interclass hockey tourna- IHCHL. With douhle Wins over hoth the Fresh- man and lunior teams, the champions howed in defeat only once during the en- tire season. Runners-up in the tournament were the luniors and Sophomores with three Wins, one tie, and two defeats for each team. The interclass season ended with the Odd-Even game, in which the Odds were victorious. IUNIOR CLASS HOCKEY TEAM. FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: Lucy McDonough, Frances Bade- noch, Milolreal Parker. SECOND ROW: Annie Loie Walker, Anne Shafer, Gene Vlfooolfin. THIRD ROW: Christine Lawson, jane Blake. FOURTH ROW: Lil- lian lang, Mary Grace Scherer. FIFTH ROW: Louise Hall, Alice Grey Simpson. SENIOR CLASS HOCKEY TEAM. LEFT, TOP TO BOTTOM: Nlargaret Forrer, lane Trevett, Eleanor Kinclell, Mary Alice Smith, Helen Hill, Mary Elizaheth Riley, Captain. RIGHT, TOP TO BOTTOM: Helen Dorlcl, Elizabeth Cardwell, Josephine Fennell, Dot Harsh- liarger, Virginia Lee Ball, Mary Owen. i117l LlnLvszrsi.h1 HQ IQLLI-ifiy.0.lJ rx. . Pa., 15, . e' ' . Q IM - V..- SOPHOMOPIE CLASS HOCKEY. LEFT TO RIGHT: Lelin Gmflzzei zzize Heuitt Helm Boolzei Evie Lawson, Slzirley Hruxter, Captain, lime Hargrove, Louise Cmclo n Betty Blair Pizsczlla Potent CLASS HOCKEY SUMMARY Vlfori Lost Tieel Seniors 5 1 O juniors 3 2 1 Sophomores 3 2 1 Freshmen O 6 0 FRESHMAN CLASS HOCKEY. FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: Helen lVlncDo1mlel mul Dziryee Howe, Co-captains. SECOND Row: Lois Hester, Aizrz Tlzzirstorz, Arm Creerz, Ever- moiicl Harrlee. THIRD Row: Elizalyetlz Lewis, Slzirley Kipps, Rita Miilclowiiey. FOURTH Row: Betsy Rice, Denzie Brown. 8 l VARSITY BASKETBALL TEAM. ON FLOOR: Helen Doclcl, Captain. SEATED, LEFT TO RIGHT: Mary Alice Smitli, Evie Lawsorz, Peggy Vicars, Georgie Plzilpott, Elizabeth Cardwell, Manager. STANDING: Altlzea lolzrz- stou, Everuzoricl flardee, Helen Nlacfloizalflg, Bella Booker, Frances Baalezzocli, lllliss Fanny Crerzslzaw, Coach. Varsity Basketball Experiencing one of the best seasons in years, the Co-Ord varsity basketball team came out with a nine game season marred only by a 19-15 defeat in their last game of the year. Starting OH the year with no great hopes for an unusually good team, the squad came through under the leadership of Captain Helen Dodd, Manager Elizabeth Cardwell, and Coach Fanny C. Crenshaw to win the first tilt 30-20 from the alumnae. They won out over the Thomas lelferson squad by a bare 15-14, but came baclq stronger against the St. Margaretis players for an 18-6 win. Half letter winners and half new recruits comprised the team that de- feated john Marshall by a score of 31-13. Playing host to the Madison College sextette from Harrisonburg before a record crowd, the Bed and Blue femmes engaged in a hard fought game to have the fray end in a 13-13 tie. A double-header with the Bichmond Professional lnstitute next filled the bill for the Co-ords. The Varsity toolc their game with a thirty point lead in a 39-9 count. Second stringers also tri- umphed over their opponents to the tune of 20-S. Another double-header toolc place when the St. Catherineis teams visited the Westhamp- ton Cym, and the Westhamptonites went through the Yellow and White for a 20-10 vic- tory. The second team was less fortunate, how- ever, bowing in defeat before the preppers, 19-21. Meeting the William and Mary lndians in their first court match in approximately fif- teen years, the Co-ords gave an outstanding ex- hibition of court play to triumph 19-12. The Westhamptonites travelled to Sweet Briar for their last game of the season and the only one off their home court. It was at this tilt that the Co-ords, record was brolcen by a four point loss, as the Briarites won out 19-15. H191 UnLuszrsiiavI he lolnlflynlr 'W2s11li"-' WHY fi? 'ff' ev , T ifwgsfitia T tie- Y! - - 34, Qs, 0... X, 1 fs , . A nf. i 5 ' l M f ' 1 R, Class Basketball Runners-up in the class hockey tournament, the Sophomore Class came into its own to take the class basketball crown from the fighting freshmen with five wins antl only one loss. The , Q l IF QM? ,asv SENIUR CLASS TEAM. KNEELING, LEFT TO RIGHT: lllary Gwen, Captain. STANDING: Virginia Lee -Wm, Ball, jane Trevett, Helen Hill, lllargaret Forrer, lVlary Alice Snzitli, Helen Dodd. clefeat came at the hancls of the Freshman Class. Close in the race for lirst place was the Fresh- man Class team with four Wins ancl only two cleleats on their seasonal recorcl. The Senior Class team, hesicles placing in the race for the lirst time in their college career, came through in the championship competition to take thirtl 1 , tllt . t,trr - f K is Q r Q " .1 f ' . . , "" - 5 fu . f f yy 3 i t V iw ix 6'-' 4 f T t , " what TX 1 if ' f .f , ' W1 . l I is 5 ? 4 K B assi 1 ' is ' ' 4 . f es, 51" T IUNIOR CLASS TEAM. A Q! it KNEEL1NG, LEFT TO R1GHT: ,,, , . , Q Y flllene jones, Anne Slzafer, A 'ii ,fl i ll' gs f ,L il ,f Captaing Cene Ufooclfzn. f f , , l. fiff STANDING: lean Louise a -. A 1 Fitzsinznzons, Peggy Vicars, if T . ' 2 Louise Hall, Alice Crey i g it T' ffgfi. 53,5 ' - ' J . 2 7 2 Simpson, Frances lnaale- I ' Y i 4 Z noclc. fi- i 3 .. fav 1 of 5 'iff It , f . ng 1, s. Vw-'.'s. Tj, grief 4- -. 1 ,W i2d!,4f."f T, Whyi A ' A'-X, ,I .9 , ,af-s, AQ, Am,"W ?"'u' w9'.2:z-:iff H32 Jgffffilfi' IT? 'TAT 'ii fe' l12Ol if is r Sfmfn ,, ,ff , 354 SOPHOMORE CLASS TEAM. KNEELING, LEFT TO RIGHT: Evie Lawson, Althea jolznston, Captaing Helen Herrink. STAND- ING: Slzirley Hnxter, 'Georgie Simpson, Reba Booker, 'lSlzorty" Nuckols, Helen Riolgley. N., A., if 4 lim, .gr 'Q f"fg' 51 - 'V place, beating the luniors out by winning three tilts and losing the same number. Cne game be- hind them Came the Iunior Class basketbaliers with two wins against four losses. The winning team was composed of Captain Johnston, Huxter, Ridgiey, Lawson, Booker, .X Aj' C. Simpson, Herrinlc, Nuckois, and Proffitt. Mary Owen Captained the senior team which won more games this year than in any other in their College life. Up until this season the seniors had won three games in three years. Anne Shafer led the juniors, and Mollie Warner' ,ng "M HM' 3-g.,,Zj ft ,, XM lil. .. , -..i..g. GHQ1 as - T' ,pf f 3 J' Q3 ., 1 5 si ' , ' .E 'N N' t T t to FRESHMAN GLASS sf C , 3, 1 f C Q NY SX Q my ,,. .iff TEAM. KNEELING, LEFT ,W " " lf? I TO RIGTIT: Mollie VVarner, - ' fs , Captain. STANDINCZSl1i7'- , , , f ley Kipps, lway Ealnlonals, Helen Aiiacrlonalrl. Anne Green, Ann Tlzrnston, Rita .lVl1llLl01l7lZ8y. 3 i121i UnlvszrsLh1 HQ loLH1f1991J was captain of the freshman court team. As a c1imax to the season, the Odds met the Evens to win hy a 1arge margin, 24-11. At the end of the ha1f, however, the Evens were ahead, 5-4. High scorer for the day was Iohnston of the Cdd team with nine points, c1ose1y fo11owed hy Dodd with eight, and Macdona1d of the Evens with seven markers. Other forwards scoring were Vicars, Huxter, and Nuc14o1s. Cn the Odd team were seniors Dodd, Gwen, and Smith, and sophomores John- ston, Huxter, Nuc1co1s, Booker, G. Simp- son, and Lawson. P1aying for the Even team were juniors A. G. Simpson, Badenoch, and Vicars, and freshmen Macdona1c1, Green, Mu1downey, Hardee, and Kipps. RECORD 144012 Lost Sophomore Class . . . . . 5 1 Freshman C1ass .... . . 4 2 Senior C1ass ..... . . 3 3 jump for mz izztercepferl pass. 1LlI1iO1' C1355 - . - - 2 4 SC11iUVfFVOSlI tie 111711. 11221 Tennis Team The Co-ord tennis femmes en- gaged in intercollegiate tennis matches with St. Catherineis, Col- legiate, john Marshall, Thomas jefferson, and the College ol Wil- liam and Mary during the season of 1940. O1 these matches four out of five were victories for the Spider- ettes who lost only to- Williani and Mary in a 2-1 singles defeat, how- ever, the douhles match was won from the lndians hy Westhampton. Plans are heing made to play them again this year. Ladder matches were used to de- termine the rating of the players on the team. The results were these: Helen Dodd, school singles cham- pion, played numher one, Crace Thompson, freshman, toolc over numher two, Margaret Purcell, junior, played numher three, Track Winners The annual track meet of Westhampton is intra-mural rather than intercollegiate. lndivid- ual high scorer for 1940 was Evie Lawson, 713, and the Freshman Class also captured the cup. Letter winners were Lawson, 1413, McAuley, TENNIS TEAM. LEFT TO RIGHT: Helen Doelrl, Margaret Purcell, Grace Tlzonzpson. and Lucy Baird, senior, was numher four. Pur- cell and Baird teamed for the doubles matches. 1112, Purcell, 141, Dodd, 711, and Kindell, 1111. Meet events were won hy the following: high jump, McAuley, hroad jump, Nicholsky, hop step, jump, Kindell, SO-yard, Lawson, 75-yard Lawson, 100-yard, Kindell, hurdles, McAuley, shot-put, Keulilel, haslaethall throw, Dodd, re- lays, juniors. 7 7 TRACK WINNERS Elsa Kenffel Eleanor Kinolell Evelyn Nlcflaley Margaret Purcell Helen Dodd Evie Lawson 11231 1 UnLuszrsiia1 he lolnlflinli BLAZER YNINNEBS. LEFT TO RIGHT: Margaret Pin-cell, Lucy Baird. Blazer Winners Westhampton blazers are avvarded by the Athletic Association at their spring banquet to those girls who have vvon varsity letters in three major sports, which are hockey, basketball, ten- nis and track. These blazers are the greatly coveted white flannel jackets vvith the red West- hampton-tovver seal on the top pocket. They give recognition for outstanding ability and achievement in athletics. The number of bars on the pocket insignia indicates the number of sports in which a letter has been vvon, and a star is added to the insignia for the number of letters which have been won. Three Co-ords, who are now in school vvho have vvon Westhaiiiptoii blazers are Helen Dodd, lVlargaret Purcell, and Evie Lavvson. Helen Dodd is one of the three girls at Westhainpton ever to vvin a blazer as a Ereshman. She vvas awarded the honor after winning varsity letters in basketball, tennis, and track her first year out. The others were julie-t Florence, ,39 and Elsa Keuflell, ex-'42. Seal Winners The Westhainpton seal is one of the highest honors conferred by the Athletic Association Board. It is a red and blue Hannel seal of the University and is conferred on those students, juniors and Seniors, vvho have shown the greatest leadership in athletics whether as a player or as a spectator, and the best sportsman- ship in college life. A girl who wears a seal is one vvho has exhibited good sportsmanship and school spirit at all athletic games, school gather- ings and other functions. She may or may not be a participant, but she has a contagious enthusi- asm. She must have shown great ability as a leader throughout her life on the campus. It is her cooperation and school spirit that makes games successful and enjoyable, and because of her interest and enthusiasm in the promotion of athletics, she is awarded the seal of Westhamp- ton College at the annual spring banquet given by the Athletic Association. At the banquet last spring seals vvere avvarded to Seniors Betty Willets and Lucy Baird, and junior Helen Dodd. Those girls in the picture are the seal Winners of 1939 and 1940. SEAL WINNERS. LEFT TO RIGHT: Betty Willets, Helen Dodd, Lucy Baird. l12-ll WWW 'DN . ,.f, .fm I Hydkr' 5 7l'. 5? UW""""' 4 c 4 . ki fi. K v 'Q gx , aw ff wa 5, ,S .Q-. , .Eff . . .. fs-f' WC", rw. V . II. Iii! iw- zQyl'f1 ' . gm' 1: Sfl 'rl " i 'AV 1 ' ,QI 'JL .W Y J HD- QQ, .,.4 - ,, lwwl ' Iw pl .I .W W7 Mfg? V 'II V Puff. MV- M. ' ,. p-. , ri"VV 4... VU? V j V xrim-. P Lifes' I" . A! fe ' if " W--l. 35.1. ' H' T p - ihe.. 1 ve. ' Ni' . lb? fr" ma! ' ur. ..,- 57? ,, LIS sz., 'fir . .FS 5 KEY.. V W" .L 'I -ff 2? V Iii I sf, EF -' 5-1. ' IW rw' , gn- M W QV V- A x .ff 2IgE.'.jV , I. . 5g-' I Iii ,gi I. ' 1' ISE... . ia::V.., ' ...- Q' 'HL igglp.. ,I . I, QQSQ, .'.' 1 1. - . . 1 F' A Vv. 1 - , :IIN Af . l f . u A-,. -, I -I .. -f -!.,..u 1. k y "UNI 'V' ' . 4- .3 -Vq...:V. . :Yr U 4 1" -ul lu- ,. II '-1. -.., IL vi N I ,Ip . .fr i .9 '.. 'vu-.. j ri. M, .. 12.3 ,,. .I. ii T1 'V W' fluff .I. . I ,-I 0. ' .. 1 J - - '- . . .f. U II "III . .,..' .v "..' ," . I . I. .. II .. I .,I, . 1 I ' v . , , V . .yr-I . ' . , E... ," ..- . . . . y.-.f , 4 0 Q, . f we J' WK. ' ' " 1, . II.-p. . ,..., .I 1 ' ., .I .. .I Q I 1--V ... .-g-" " . . " :L V .- "M , ,I, I I I I... nw '..' . ,. - . I II. 'II-A III .. IIQIIMIITMII -- .. V .,4wV-m'Vf.- I . .gf . V ' .' . '. I . Vu. n --ch: 5 i WF V' ' . ' - v , I .. G' .- 1.. . Q II II .I,,I II . .- I , . ':I ' V 4.I 1, . Fr, IL I ...iII,, r QWII I 1 X ,I .I . MA" H 1 V .,,. ,A W.-. " ' 'xx u." I...- ..,,.,' I ' 4 'A I. Q.. ' ,. , ..I III II .. 4 .I ,. I . 4 I, . . ...V-' nn K ' , ".V. V" ll. J . J Q 1. I 'V ,lb IV I r , .- . f 1 ... X' " ...I XI . n., , '1 . -f --'Af-1' . - -n '. S1111 L k .., .I . , , 71 V- ,-.1-1' I F..-I' 'UI J . -,F , -. -Q"-7 2, ,-- E 4' .L 'I Tl 'lib I.1I ,.I LJ' I4 V., I' P A K1 I.. ' a. - -PU. F5' af 4..- . uk- l-. L, . . . ,,L , , v . , g wg, . ' fu .,- I ' '11 I ,. K4 AVYIBY I I .b '1 Vu , .AI A V n dm.: ' 4:5 .". 3- A 4- .Vr. I -, 1 IIIIII'I" I -.- I ,..x LI V' 4 W, --1 n. -IH.: I. J - "7r-i4 I 1 A w A-.fr 1 -1 I, 5 , I I-..I If I .11 , w ' -4' .-Q - 1 i "1--A,l Y Iv: -J 101. , . i, III 7 say. r 'il -, , r Pi' . . 1. II, . fl rw W- n Fl m A.. ,,..,..1 lI.-.p . .4 Iv - , . I I L.. .JE 1 I 'T ,.V. E ,B if ' W- ,-,.- . ,. 4,1 J -, .- .Q ,. -.u H Fi 1 '.. J' . -..- H' , . .. . .. I, . 9 , I II II , III .. . ,. .75 II 0 .f 31.5,-,, gn WII MI, 'I' VVMAI - . .. 1.1- I, .- . .' : XI 5. .Ir .H ,IM tg' 1" 5, .,, ' '-5 - 'Few " I I.. , .II 'I IIII.,VAII'II 1,,.I I II -' 0155? . .IA I I , III. IV- I- J. :Ip -- Iv- I':I."9!v 'un 1. 1,v:'- . ' '-.' n 411' ,- "-.' V "0 .'. -A-I 'N .www . I I , .. . ., . -L IIII , . V . .. I , II .II.I II. I, I. ..,, ,., , VV "f I I -- P' ' II I. 'U 5, IJ .. II HI MII' Ii.. 'MI C I.'.,I IIQI II I , .. ,,I,II I I I IIII LII II I M-II I LII In III I V.: , I - I..-,... II, ,II 1. , I., ,, ... .-,5vH',Ig, II, ..I , . II N, .. I. II . I . . .. I V ,N I. .. I., ,J u n,, . I .w 1' .. . Vq.. - , Q,-V.. ,- .V . , . II I.II.II II .III I - ,, I III .. ,,, . UI .xiii IILIIIIQIIIQ' VQSIIIII I 4. I III I I 1 ' I ,A L ' I : . ' Y -ZW" 'N 'um ,.-Wg. -' .' ..1 J. I9 "! ' TMI" . HF C I , 4. 1 n . W v f H 4: ,. I A.-V , in ,- .. - 'E ' , 1.. ' V -nf I ' Ig '-V. Y. .. ' fn.,-', V- gg 'P " 51,-,RM ' ,Q , ' 'V 1- - .. f' I 1 2. ,. .' I 0 . - ..lg.IIIL. II. .I . I f' I 1, . 'L ww A YIM.. I .5 , , 'I, ,jg NWI. III!-.m..",tI:'IY' I -', r' ,, ,II -I. -. -..:I II fm. MV!-fn, 1- 12 ' - ' V - - 'Ai '..' '11 'e-"x ' ' I 1-" .."1m N." .-v mi' .. . .'.I,.wE 'V I 1 . . W ' H- . . ' , I . ..-- -Vf'5..:'f 2... r my , - - I ..V .I I .I ,.. ,Im .,II., --, .L II., I, QII .. .I-QQ , I I, II I I,- .. I I I 4 - II . ' I .. .,I . I .II .- V I.. lb, ..g. QV- II IMI IIIIYI I ,I I I I.... .III .V .- III - . '.- ' J , ' Ir ' II4 'w.,,- 'v I, . II" .. V ' , . I .- I . I .' I- ...pm 'LW' . II 'v 7 . IIIII.'. .VV ,. IQ... gII II. .1 4 A D Jh- x . 1 ' nm- ' -V . ' I V , .I -1 .. rl .mf nv-' , 'i .. '. ,, . . ' ""' '11, . . ' V- I 2-H" ' I - Vx- .-' ' .QAPI-.w' V T W", , tfuzl' .1 '-LCE" I gg. .- IU, W... 4: mi' 4- wv- ' " ' . ",f".. -M.. wr " ,J u ,- " V' " ' -- .H un' .J-. .III V. . . . .. -N p .. , A , .sf V ... , I, 4 I A-I,,II vi --.:- I IIIIMII I. -.1 vw XIII QI. I .I,III..A II .-II . II,IIII'II II ' I II.. Vi.. .,-. II,. . I. . I . I .'-.. s.. Un. ' .I - y I v . .. . .I . I. I tm I - . ..-- . II., I 'QI .I,, . . .I.." . I , ., ,, I , , I. -. we I... -- . I ,' F , I 'I . I 1 -"' ' '. ' A ' "V N .V-V. 1 ' V i '14, -V "Y 131' IEVL' , " ' "1 J' K . + ' M 'iv ' IX . ' J " -. . .. .f. . l .x .. M f 1 - II J- I III, v III In W. IIII 74.0. .-. II I. I. -. I, I I'I I. . , .-- h I . '. gg f I-V I Im.. . -Q-.. .nl e . . -V , . . . V '-1 ' , .' .W .' - , A.' , N V. 5, ... -"' ' 1 ' 1 ' ' " ' F 'U . " " . ' - . ' . . . u . . '.. .. 1 . . - f . , . .- V .. Vw ., .. ', 4 1- . .1 . ' .. V I I 7 I. V .. .. .. ,. . , I J, I . I . I In I Q Q I 01 9. ' I ml ,. I s f. V- -I I . ,I .I I.VII :.I f.-.HIIII IIIIII III...,I V II I-, - II.. II. - I-f, .. '.. -' .. '-..I'I:.:-MI.-.IJII - .V .. . - III ' III I,,.III.xIr.. .Ig III f. I A,IIIII IIIn.pIII,,J'1 I Ig. I, , . I sf . 1 . . . . - - . I , f-' , JV ' -". vi ff. ,'.f' H 1" -1 "V - A IIII -I II I I 1III,Ir4I!II IIIIIIIIIIIIII I III AM wn I ..I.w-5, I. A ,. ' . J . 1.Vf.nI . - .1 ff. , . ' -I' Iv it W 'V 'i..-W?41gj'Mh1-"ti V' f-VV "LE'5?.gF' "I" L"'vJ'v 4' ' -. . yup.. .-.. . - ' I' In' M. . A 'QQI ?""" Vm'.f va . .V- 'f.1--V-V.--V VV . . rVV- .,. I QI I.:-!, - V -...W " ,.. . I ,, III I .. I , ,If .,VII, , 1.1.1 . .I II-,I ' xg III A I . , .. VI I ..V. IIIII1 II . uII'II23iVIVIIIIIQf. I 4 . H-lli..-- . 1. I -I -. I ,L ,I I, 51... 'V.- 'ul ' ' I lg F. ' . I Xin , w- V. 1 , .A 1 A - I U 1 ... . .,,.I . ,I .In-L 4-' 1- ri- - -. -1 ,-. ' . .. ,....-.- .. . ,. ---.M , L A. I.. , .. . l - - . I, 4 5- 51 11- 3' - -, A I girl, gl , -1. '..-V .. " ' f r. rs ., . II ., V . , I1 .I 'LIIT.v ' ."' I..,II,-. III Hunk, ,, ., I .H '4 J , If-IJ L- ,as ,J . . n . ' .. fu' - , V. IH' L Eg . . - , Q zg, Hz. Uh.: .. ..I .I . . M.- -,.,., . I, ...LJ . I.. f Mg- V., ..- V, xi i.- -4. . . JfJi-.. - j ,, III -,I . - A . It ,.I, III Q 1 IIg,:II5 IIQIII I f.' kr r'. W" ll , , 'ff' ' " n 1 L I.. . I ,I ,,- -. ., ., -,rl llk L I-1--V ,- ...I . kxm LI . . r , H". ' ' w .W' -xv-Im - I - V111 - ' ' . ' ". 5- ,v V 11, , I , II -. - .., - .. U 11 . , ..,., -V ,, I 1. .. .,, I' I K r ' VN "' I+. 1 I ' . 1 AIl' :I .J - +V .fa -- .A- 1' . I 5' '. 0 .' . ,. - -1 - ., LI I V" V . "' - ' ' " .' Q", . VJ I .' 3 ff.. " If- . - ,:,l'1.. - V .rj A-f.V,,, L, ,.. F I LII . , J I ,-,I -r F . ,V I I , V-. vi ,. Ju.,-. , . ., V 51 1-..,IIIIl I TI. .:. Q. .Il ,III v-I - .,, I. I ,LJ l IMIILI ,.I-. , + . gr. '31 ',n. - ,.,1 ' ' E . .pf F .. ,I , ' 'gm 'I r 'T . II, nr , X. ,L, u 1 ' V , ,III I4 I ra . ,WA . y LT L' in M' ... ',Q"'f1'!" Fi ..- .QL '1 4 I ,. -V. , . ., , .V. I . A ,.I,., . I 7 'I .I ,.7kIQ',Q1, ,If . . 1I .II LI I -. - ,. II IW ' ' ..-I .J lf" .... -' - I .. I1 ' ' 1 Jw '- I1- I 1 - V . EI . 4 . . .-,J I ff - ,H . I I Y V . '.. V I, , . ww, f . . L-, I ,- ,, , . I 5 V' f ,V .H Q 1. .L I 'J ' I I 'I TE 7 .I.':'I..2l,'J,, 21 .'.. "Ie-':"' l I 5 I -5. fi' ix ' J. ',-, , 7:1-lx.JTH' -5' I' ' , '.1f', II,JI,I ILTI 1-'N .I I :JI- -I I I IIIIIII .. .. .I 7 .' f-Q .T-., . , .., -I ,nl VI1I I -A '- .Ju 4 .II. I' ,L - .. - I , L.I Y-..'.L.L.g. III - . .I II L n 7 "- ,zl .. - v .-'1 " ,,. JWJ. . . I ,.V . ..II II I Q, -- 4 1 .17 P- ff - - .. 1,1 V." - . ' - I. ,I"',I- I. ' iff.-' I II .II .I IJ Idf Iv E K , ffm' '. 1, A L' 1 ' I' Y L' I 1 " R 'Q . ' 'J "' . ' '. . ' - fi' '. W, , 'Q - .. W1 G. 'fig .I,, ,,-3, . I ,, I ,I . .J If . .4 I. I L .1 1 gn: ' A ' ' , I 1 I- ' K 5 hp 5 " ! xl "' ' .- 1. L4 I r I , ,IILIV . 4 .5-5 - s . g I.-.- W E .1 L IA.. G.. 4. II ., F3 'Lf I- G .i. r H -1 L Mn 4 K. -. 1- I. 53 .'. v A.9'u' L VVA6' 'V .v . I .1 . I-II rf! - align' vga' V. :FH . ,M gf. . 57. THR' If . ' .II if 4' EQLVTX ' , um I ' 55: "f'Yf".. Kew' Eff, .. ,I 5. .1 ggi -,"3 ' '.'I'. V V1:',.' I.. .- III I 2 ' Y-A" ... A-I, if' .i ..' , Lv a v 1, L. .F7 1. Y II. ,. ' ,. '15 'Hr -...P Ea: 3. ' Elin. -1.7 gf- - V - . Q .. ...V 1 I U. AI., if ". 'J I ,I wr l-I E'I .J . .ff .QYI I . ...E T .11 r 3 r. lu 51.1, . .Qi 'g .4 -"N .. . I , ,.... 1 ,. n .I 'n I I I, 'r.I,I I ....,, I. . " . . . ., ,... - . rf.. . '. 4! lf " N .ff . nl ,Q , .. 1 7g,'.' .Ig , . I.. 11. ..q . I .Fa .. .fr ' .1,,' ....' .. I- I x"I f fn... , ,Q f - .f -- ..' ' ,Eff ' ,xl FV? ' V' .I. I 'V 'Q - YWWQL im' ron." - w ' W! 41 . L- Ie, ' .-. 1 ': , . ...III ,. .A . ,I.. . ,1lIr . Il!! 11 I . 'T ..., .1 4 nn.. ' ' ..9:.j. -1:32. .V I,I.. yn .I ,.l .f. ' :IW E 1 I 7 .,v.. .. . ,L- ui I ull' N I .II ... , -1 .- R 1 LL : I f "I I' 'II. I.I ',II. lr! . ' , , -- . V ..Q..., J V Vg 4' .' Q " b I Fin: IIIII... ,I . '!V.... :I Qgssivfv-V'V ... I. , F Q' 4- N pi.. '?,Qr,Qi"'1" .QW .M ?4H5.1e' m ..I .3-. IIIY:-a3'3I .n-'II .. , f 1' MSM-ZI.I. -H H. T- I II .. I ,II .,e.V.I,II1?III . , ' ..'I N- III-.1 y..-,L I. 54 , I3 ,, .f II. .I..,lIi, I v ' 1. Vu. ' V . ., ,, .,.ug. .. I . ..V II V ' A8161 " 'VA . . . .I. , I.. .I IIIII '.,,':" if 4- ' .. . .. - ' 1 V' , lf' " . 1 'III ' II',,ly... I J .. Q... - ,Q . ,,II,I,II I. . 1. u. .'." 5 Lg ...l . -ax." II... ..:, 'Vg ' .V ,, QV--"' - . 1 . A.. -1, -1. ., H . . H! .40 af , ,U ... ,f, 4 -. vw ' '-.. .. N. 'Z-,QL QVHQ5. " ' ' '1'5" ' ., ' .ffm -me" P' bg' TV' WF by "L 1' W YI' ' " X' ' Af ...II Lp 15 'M-,...V, 25. FV .. ' I . . .- '.'.-... .,.. L .. . L7-7' an. .n f V H, l,""1'-:QI wi ' .. " 2? ' , .f ' " -+ ...II--'gf ' w -fi, . Q II .I I I 4 , . .,1' ..-VAN .ff , ' . . 'ff' . ., My?" 'MW-'E.I., - ' v' ' 4 4:-..-- -- .. "' 1 '.. n - ' I ' '. '. ., ' ' ' ' '.,J"II I nj. ' HQMJ5 16" ILM nl if yu - 'L'..IV-Q' .JI . 'L II 4.5. fn' I I IJ: 'I ' Yagi .V ' ,' '12.f!.1fI' " if WY ' 'P v A ...' .u mf? 1 ... -, .f .... .V--0522" 35" . I.I. Ii.,,w A'- ., ...I V V, ' 1' , 'V' 1 . .. 4 Ir--' . 09-I.I '. , . I, Min, - . .5 .. 1 ,:- I I . . ' 'I :L-. mf, ' Q -.. I I ,, , ., ,I , . II nil' . 'L' .lf .V.1,- Igvx ' I. INS .. nv v fl . ' .32 . G , .v. .. I.- I, I II 'g. PV . . ' ' . ' NX" . , . . '34-4.3 1. I' "H tg :FPL PW-QQ.: .bl ' I ..V '.. I ., . .. V" t .1 A . I .3 I.. ...V A .VI wa- " ' "' .... " 'a " , ,, 4 - 4 . I I. I .I- 1' ,. I , , . - I - I II '. .II . - I ' . .299 r' . I IM - I ' QI 25?-. ' ' I ' ' 1 1 ".. , '., . ' . v' X. - ' .M Nw , ,- ., .. . .. . II. . V ' , .. W , 565 .' . ' I' , f' 9 ' ., ' ,WL a " Q" ?5 1' ff R X ,., o II .-1. V, I -V - . . ... II..., ' , -.lf V ' 1" -' 'ir ', ." V. Q1 .J V . V., .-V--1,3 .ix ..., .,.,r ' ' " .:I.,'fQ. 5 ' .:',.I:.', ,I .5 . I Qi I ,,. ,. .. . .11 1 V.. II ... - II.. , . ' -.--.. -.11 , Vf'.I - 1:I .J-.. hg., ".. .A.I A' , I. u .-- ..,I I.. ., I I . -' " Wi, . ,fu .'-pw FH! 'II I . I .. II -I... .II IIII I - . I V.. .. .. .V .f - -' 1' I .L V , . . - . . . ' ' 1 ,--- .. .xt-" I Y . ...f . I . V V, .. . . Im, ..., ' ' - ' , . rv. . . .. , , I . I I fl. I I.,. .,.. .. I . . MTU If K1 I E-r T 74-u. I, -1 I ' .'11--',- M' .I,-- n - 2' , - ,- uf. . ,- N.. -, I .-.- S , I . - 'I V-'I..4. ,. 1 , . ' ' ZF lf 1 . , . V . ,,. .. III II I:iII -- In 1 -II'I -I .1 rg- I I II as III. I " '...' 1, I I, f "'.1 45M-, ,Vw V - " J' .Is ... -.MI ' -. v I , 4 II " I , XT qz V1 .- , . II ."', I . .." 'f ,1.' .. .L ., I ' I I ,E .. , . . I ' . -'V-921 :II .' ,,..I. . , WI . 12.1, L. T, I ..' ., nfl J, I 4 , :IJ '- Vg L. 1- -':' n fi- 3 fl' -f K Ai".-. 'F ' v I- ' iw " . -I ' . . . "0-1-lf, ' 1 L ar' V' '. " ' ' ' I I . . II II II ,J II I I I- I I V1 , I .I I IIIIII , I A 1 .1 n V n I . 1. 9 . ,, N ,, - L , K ' Ilsjf .. .. I-, kg, '.V -'Lui ,Ia . I II 'Q IVZI ,fI. .IIIIIL-VIM I 1' ., III' 1 ' U Q J -' Vw .. I". . nw.. i . 'f' ',..l 'L"g. . n .. 15 I .I , Ji." ul 1-5 III .I . I' in-H? iff-' , 5. . . J' 'M' IL' f- V- ' , . "f .." H 1. n W.- 5 - 7 A--H, . I-I. ., . I V ' .4 .III. II If. .. , ,.. ,.,IIII- ,,. ,, . , '. .vr ' H , . I .-- ,4.. I 1 I ..I IIIIII ' rw 1 F 1 'A " 4 I V .. . LTI -, 4 K T ' I .1 l . I .I If' 1 A " 'I IF ,- .' is - , .,. . . . ' ., .I I m . .L d I 1 I I V I V I, .IV . f .. II.' V wg. J" . '. .. ' ' IIN . 1. .QV -. AI, .v UI., I V . . ' I ' .44 ' . . , - ' .' f -wa '.. 'Vw P " , " - '..' . ,, I V -. , 'if' .,.- L! ... ' 01' . . x ' V , I, .1I... .C n .wh ... I I! .. , w...I.Ix,I,I,I, I If '.,, 1,..u 1 ., .. .V-V IIILIII I., rd. ,. I I I "' .. -' , ' .1355 " I' fi- .. I Iv , III..vI I. . .III 'XIV II I J ." V ' -,- . g" f - :rt IIC 11" I .. I, .14 . """" .L L-. . 1 I. V ' 'I . N... 4- - .".,Il"f: 'ze . I . I II ,.. .III , -P92 - . - . V 1. I . II, I - -... I- I V I.I',,g,VV --, . V I. ,. , 'A' i."I.' 'Lge .. . I ,I . IIN'0'K Mfff. 'v,fF?i. ' V' X 1: " ' . . 1 f -. Y , W ' ."' ,1.V.., , . '1 'f -f nw. "--Vff I I ,II m . V 1. 5 , I ' . 1 V-iv' U ' ' , ,QfV.5:.qL.':I-.I.I .., qw.. ... .II ... . MI .-.. f :Vv Ng. - -..?:-.f s., ' -MI.-.. I 1: - .. ' ' 4 Zi-9 " i ' ! 1 ,, ' . ,. V' Z . .1 QI.. ' . . ,, -mg 4- . s. V. ,,,. .V ,.. V I .I I., ,, M . X-1... p v. f' 5 . 1. . - .-Hrfn ,- J. I. A A II ,I., ,:- IIN., I. ff' 343 '- 'I r ' . ' ' . . ..,I':I.-fu, QI ...I v"I I I.II. :i.'s":. I. ,I LP., ww: Vw :. ' .2 :"f-.V.- Y ' .da 'fl .9 "1 f 4 ."5V' :L Ni:-: ..,... . n' V . . r . .. I I V 2 V . Exgvf' ' ,. A 3, M 1I.I,, S-. II,II I, II I I .WI II.. II .Iz.. I I , -,N .V ,QI I, 1 . gfwfq -I ..,.,... .H V.. I . - V . V -wg., V .VIL . .. V 5. I. . ..i, III . .w II. V . I IL... nf I .I.- -I J. . , 1" ,'.'.-',."s: " .Wu III I ' 1, " ,II'f..ffI Wg.. gig .I 1'-w ,It 1 f.-.-Pm., . . .. .,., .I ..I .,, -, I V .- - - - 4 1 . ... IV. v 'V- 'H V 1 'V H- x. ' V V . - .. f . , .. f. .V V Mr' ,VfwV1. , ,Y ' - ' 2"J " ,I. I . 1 , - V. -r., I, V v,,.a.I: ...P-if v ,iw - -f 1 V Q., ' .....g. ., -gm -.j':'I , X ,I ur., ,wwf . 'V QI, I I s4.I,.I V. , , I Q .2 WJ. V-f.III?.,fyv .r. . :H-V1 12' V ...,..- .W - A .. 'E ff' FW? ' +5 ug .1 V, 1- " .- .141 Vx I I .,. I' 'sz 'V41.. 121: fy- ' Ian"- I. :v,,.II-,..g c. .. " '-iiffii , . I ...iw III ' T -gf'-' Z- ' !'ZA.' .,g,Ivf"Q.. , .v .. - . :,.f'.Q4!? .. .. , wa . ..:.."' -'f ' . "WW '.. ,Wt irc- ' . ,gl . . ' - Hn... '-.- ...f ' 4. I f ig.. .. I, ...- " I .. . E3 H if F... ,qi ,. 'Q 'fl " if-'WC'-?..il--5 QIIIJQ, 1, .V " 'A-I' V g..-2 ' .I -V '. .wx V -. . ,ag - . .I ' 5- 5. 14. .VV-4. V 1 V I. ,,I. , .J ,-VH.. ' 1 , - gs" cm. ..f " ': . . -,, .. . A, .qw Vu- .V 'V 1'..v.rf'r1 ,A .. ,fo P .-:gsm -.ffl ,, .. . . ,. ,,. -sp. 4. ..,,VV 'gI:II . ,JC 'faffffh' Q. . IQ" '12-"1 ,',V1..--,JZJQ .. f"g1Q,'55I.- K V I n. ' Y' x ,I 1 f' 1 ,w . , f- -32:3 " snr. '... ,. IQ: .V . N, ., , I 5, . gi 4. . Q -.... . , ,, .if - ,KI y - ..-p I 3 i I 5 -i -4. 'L . - II "F I . " ' "C V If H . v 'U .am . "'f.1.' +I' . LY W, ' 'P J' Q 'J l I 1 , . I, , I ' ull I S 4. I X . I n . ...W :gf. . ,QI .." .ll . . . .. , . . .. . . V0-1--I ' -.Vw 3 W- su- sw , ., ...-f . . Y Q.. 2. .. ef' ,III I'1Q '.r ' N- f ,Img ... , I, '-1,,I3 I I . I.. .... .I .I ,I VIII II I I., I, .III ,. . - ' .... I .. 1 ' .:f .. ' , ... . . ,-'- -13.4 V, -2 "". .ff-'4- I -IIIIII ilk' - i ,, ' 4 ' , V " '-J' ,I. . ' q.V.--1-5 Q.: H , 1 I I-II' if-gI ,,-v - , I .. - - . -3 --QI ,- I- 'r V' I El I , V. . , , f. . . I . ' . ' ' H 1 ' . . - ' ' .H ff f v ' J' " "' ,, .,. -..I ', .11 ,gf 'Eff' -f:,.V an "ini ,Viv ' ff., I. .. I.IV I..z.II.I .-IIII,I , 1 HK, '. r qi I . 1: 'Q i . IIIII . 1 :P I ' 1 IW I D + , I Z . ., ,-4: I I . A Q I ,vs I .- I . I - V . . - Q 'I ' . ' .1 . . II J. . , I II , I ' ' .' l . 4' ' r m . " V ' K ' F I ' na- r . ,V uv If s 1 ,V. . -...-43. I I 1 v : ,. . I , 4-559 3. ,g ' 'V.,. I ,..V"-'g,,.- " .V-' -- . .. v 4, W.. I, ... 5, . . ,,.- 1. mg . I I II ,.. I I p ,g. '- - 1 ,I . ' III IIL. 11" I If gg 4.5: I' 45- .. -4. 'I if "-.- ., I 'u.. ... H , LJ.:-. . . , I . - . I . II , . W . . III I . I I ' 'N H I.I III II '..VV I .- ., . ,I , EJIIK. II- Q Y. . . . ..I I V I. II I IVU .wiv f J r .- - . f- U' .-' I: -' 5' II .. .. ,. , , , ., ,. .... . -. 1 - - VV.-, 1. Ja. ov: Frmfa "-1. .. , , . , . . V ', '55, V. VH' - ,a-If-'-S ' - V1' -M. QW- -, ' ' f.. ni. . .gm 1... fu '. - 1 . 3 . I - , . -...uf rf -. " . -V1 4 'Q . --y X - .ffiw-Ag I,,-1 V ...'x.I.-fd . . ,, . uf RV -1 '- V' . ' . '1 .."'H- . 1: .,v.- M- .- -.. . sa . .. 5-0" ... . 4 . ' fn ' . . IL 6 H , I. . . I .. .. .. ,. - rI 0 mr I ,I . 1 ' ,-. , f I,'..,,' w v . 6 w 1 ' M ,.V. 111, - 'fp .ngf-1' "' 'T I, , ' A., I.I II iTvqny,',' .Ugg -.. ..V V. . ,,. ,., A 1- '. .14 . -,I.,- ' A.. -. . sr, . . , .X Q, ,Q .y 1 'R , " 1" .1 "'.: Irv' V ' ' ,I .0',. 1 ' Q ,. "I. I I ' 1 ' ' ' II' ' " . N II . ff ,. J lv ' . " ln- : "' -' ' 1 1 'D V.. . .Q.'l':' . ... ,If ' , . Y '. x . . .1 V' u ..' V x Q. - . - V .... '.'-,...1.-, . ' , ...If Vqj. ,V V- ' , . . V V , , .' Vik ,.II. : -, 35.1.4 .: I , ,eg , V .II ......3:,I, . 1 I -2, .5 V 5-'..,, .f I1 V' I 15- af., 1 .1 5 lf I Tn. I . II 1 N In 1 'II J 'M' , 4 Lu, fc. I 1- . Y I 'V W, Q ' ' V .. . wr , II . sr I .I " -1' .- ' ar . ,gf I V P: :M J , , ' u . ...II .I .I -.. , ,I ., III. , I,I V., ,I I I I W? I I I .X I I . I I I II . :fir W' . . I . . I , . . . my A ' 1 . xr . .. 1 . . - , .- - - MSE , I. .5 I I.. I . .. . -. Y . , A 17, . . , .A , 'V . ' II -. I :... . .I ,.. I .,,I, ..IJ.I. , .I .I. T, , ... X . I II . I . . . , .. I ,.b.'. . ,I I,,, ' 7 '. .fu-V..-v .. .L.' ,!..I- Lf .. if ..4.,Q.,- ' .. .-gg - v . .- I. II,,,,.,, .. . IJ,-,I I I. I ., , I .I I .NI . III . I IRgI.'I ,. I. . . af' ' - ' nv f 7... ..- I H .L , '. -. . -i 4 U-'Q -v... V 1 f. " 5- :V ' ,,' .. ' . , I 421' I ., f .- I . I" I, I -' .Emmy .,'- I :JF VII," 3.DjiL.!L,,f .'.' 1' I I V "lf J q . ' 's"f'- I - ' ' ' N . , ' ' " , 1 'Ur .MI .,. :-' x 5. I '. in ..,' 2-i..!':Ig, . I. .u ..,IIV I. I . ,.. Q . ' v 5 ' .' '1 "- -1 ,. V ,.., .v.,,,,, II,.,-.Mg Hz" J' I 9 - 'nw . V '- 5 I I.-II., ', . 'f I s . , ' v . f . x Q ' I I -J., ,I. 2. ' ' V V' , .v ,. . ,I I II .I,.,I. .. . 4 ' . ' 5 riff' '?'.f III I... 1... " W' ' .. JH" 'le' I I .... I..,.,x.I I . ,.V. . .. ' . rf N' ' . ,III 53. II 1 w , Ip . ' ' ,-fl: .1- " .11 1 35 v .. ,, , ,. . Vw.,-V -.V , H . 4 N" 'H ufq - 1. II. I W' L .P -mI.,' .- .1 z,. .. :V I. ,I ., .r 1. wa - L., 1. , . ...gc , P1 . , ., y.IIII ,I 1 1- I 1I.I.nT"" .x " --0 u I .q,I,Iv:I .- - --1-.. , I 9. v 1.HqgZ'11- 'S .L .Vn,, ., I ,,.. V r' , .NX I III "S LV- M , HT- - .. I. . ' . gxi '--U U rg 7 25' ' I? II. R x . vm? V ' ,. . . ' .-. I v 'Q IAWIV- I- , ...I IIII xv " .fl--.5 V . I "I 5. ff...- .5 44 KI .I. i '-f'.' mf.. nf! Af...f.'l . I' vw .. I"4.. v i .J-' .4 ' 'PQ' ' 'll-'Ti'5f'im'. T.. 5' V . -1, 1 -V v..,i . N ' W -.0 4 - u . . 1. ".. I., .. . L. Ji- T' , " .vf . .. .. -- 4. "' :I u. - L - II ..IIlII'I. 'T' I ".V. . , . I... 1' ...'II-I I "' if:-Vv .L . .. '239 L , -L V V V. .1-, - . "4 ,- , -1- . ,, ., I ', y mg - II.. H- ,,..'-IV-'ff-QI .-Ip. ' 5. ,II V .,IffI.. u' In--uf.gI, .. -.!'-- ' W eg ' , H. V ,E 1 - In . ,, ... bu ,V II.. I -.r.., .T-, I , .II III ,,-- It ri. . . 1 rV- ...V my . 1 ..,I. -. 'vVja'I.V Ifs- I.i'.II3 YL ..k- " : 'r '.. -... J-7 '-. I,..f ..,,.:N. P, -.- .I .fb .r, ' ru- J v . 112. Jw 75 I X " 1. 1 5 .. -2 I1".:.I' VI 'V' . I. ...III I, Sf'-.-..,1V.... II IM I. . .. I... II .gr - ..-wa. , 'p r' ..ff':v' 'fm .. ' -.fgw lm? " .N LJJY'-I 'FY- . " V. R Q- V,r '- .. "..v.' .' ... ..V' ...nn . JI V J r ff., U X' Why I Va 1.-.gh I? " .. . .- wsl- , ,: III-I., ,, V -rv. -:IIIIF VI I. -Q 4, 4 W' .I ,II:gI..yII,If.I.?+.g, fe I . Au. II. . ., , If, ,. ...,I..VIV4f I 4I- f, " ' wr - "1 ,R I . WM, ' W X . 'x ' . . v. ', 2 3. rl .. ,wr-' -. F. k- 4 . -.-u' , VV - ., x Y . wr ,II w .. ..,.' I rv? , II 'MII IIIII - - kb, I. III.I. , . 4, I Y. I AHA, I ILL . J -w':.!3'.". 'TV VR' '5: v.Q 52' W, E+?-1".E'?5 1 - ... . ' l Y ...- .- . - 1 ,, ,- . ., . ,. .53 ,M I IH? 4. bm. II . .gl ., MII J I . IG..,,'c,'5Qq . . I,-1-II' 3 my I . - x 1 1 f ' .. V P- , I I , 2' III n F ,, . I' .L 1 ,x p I VII w , ,I .. . 5 WQ5 Y " " v nu ,' . '- ...U - 1 . .V . .P ., V1,- .. . .. .. -.. Mg, . . .I .. .,.. . . . . I,.. .. .. .,.. .H N7 I .. III. II .,I .. III . II II . I.. ,, . II . .,.IIII -III .L ,I NIE I. .II I K . . . . . . 1 . - 4. .1. ... , H. . J. - .. I I --,T .III, I . .. ' .-M ,U r' Y. ' A 1. 1' -' ,- 1, ,: I .I I..r . 'K ...I ..1:. "- ' . S I fn ' fav uf 39 ' 1 HSII ' 1 . I ' ' I "' ,II r. L-1' , U I I Ip I, ,. ,..,,,,.I, :' ' - f '- .I. " 1 ' ' 1 . . - , -4, r .1 .. . .. ., f . . . I nw 1 .... .,,.-. , - . -,,. ,,-V' ,..,., ,.',-V -1.. . , 1 . . V V'- . V .1 . 1 ' - ,- IH' . I I I .,'.:. I I ' -.0 9. 4 , , I , .,.y. '-V .1- ....V. Jax .. f,.. I . I . . I ,,. I. III II I , I VII MMI- I I-I V III I II, n . . .. , , V ,, . f . f :V ..',.., .-gif W I -I II. .A .- I,-II.II?V II II- . .I ' aI .I .I ., II. If ,E-II . . 1 1 1 . .1 x . . 9 ' U . ' I UK , W ,I HMI " . ff I X A 'ii' ' "ff .., . , f' . 1" V -' H'-5 Y .f?"5,' " 1 ' .. 1 "4 1. ". M' ' fa' "Sw V . I " ' I v 1 IIIII III J I. I. II I , . .I ...LII . IIII IIIII, . V 71 f A ' A 4 .. . 4 f A ' X ' A . ' " ,.. . ff. . X ,X 1 1 . , . . ' . " " -' . '-.4 V: ' 1 . ' .ll V , 1 .1 ' ,' ' . 'W' .-4 "- . . ' . . ff , . v .' , ' ' Y .. . Y x 5 ' 4 ""' -Sf V .aa V. ' U" ' ' A My ...Q . KV .V 1, , ." . M: I.. u wa. ,,r V, ui' 4 5:.X,-.na . I, .. 5.-, I . ,I-2.41.1 , ' fu , -I . 1- img. I-Q VLII II . I 'NPI' . . S II I 1 sm I II U Z . I I I II 5 1. .K . II ' . ' ,, fu.. ,f .. II . . I V- -"-' V 41 X ' .. . u W . . . 'fr mx-1 1' 4 -, " . ' ng' v. 2- . 9- 'V - pl' , 1 r ', '- . rx . .'-2.-'z' .1 'V' IU .111 '.. ., .. .: I 'J Q3 . .,.. .. n IIII 'QI .. - .. 4. -.-.. , I . 1 5 .1 I ' 45 5 II L. ff '- I fn. " ., . J , ' , , .. :.,, , - . ' .,g . 'V ' -1'7" - QP' " V . 1' - V M 1 4 .V H ' ff: 5-2 f..:.V... 14 1 A . mfr- ' .. ww" ' ' ' ' Sf' .:!! w ' " D' -. -V.. -' 4 an . ..v1. - 'H' V , V,' , . .. ,I , .. . . : '. ., .wg .v n- 1' 1 U" , . ..-N.. gt, I ,, ' 1-V . I I , - .. 4 -. W -1 -,'-V.:'.- .- Q" -.A t' .-.I., I .. . I.. J.. . - ., 1, . J V'-W. -- .,.,.I. V. --. Vr., 1. V 1 . V Y- -J,-V' AH' 'Yfq -k V- -.-..5,.,,. . I. . . -, ' .. ' f V' 1. . ... , . - .. V' Vf , .1 , -- ff '...,... ,, I Je.-...V-:. .. . .. . V .', -5 .. P' x L . -V-U -. If fm' - " gf. V V . - v .I .., I , . If 9, I. .Iv If II J: , .I 1 Y. .ag 14. f: V 4, . H ..-" V- . .- A .-.ff-' J., 'yf.4..q'...".1...... ,am..' V ,-W.-. . ' ' - ,.., 'f"'fv 'ff' .i3f'.,ff5f .,"'V?Q-- ' 1' 'lifrf flwf-,.-T. ' f i I gg f 1 .ga . I . 4 IW' : W -, - . - 5, ,, - V ' -.--X05 ...r ,,-'.. 0 JJ., m'-I..-31' ...L 1' " .,.4. f,,'f-ww-I-'...5,.i ya- "JV ' .,, 'V 1. E 'nv ,, ,, ' "N f J" ,H - 1V . V . -,. . ' , I+f,VJi..I5'V. 1. V-wr .Ve1:.f0'..f-if . VV- ,. .5 ' . Jw- -.,-w,L..,21,,V--If MI I... I on ,-, VV L I , , .H .Vw Q. 4 - -h . ,. , . . . ..,. , . . ,... . . .. bn 4 . ..7,. ".. . . . . 4-' - '..-' ,,u 1-V'i.' ' 'A -3 .. iff . 'V ' wry '--, 11' -..-'ICQ ....-V'V hf??'W?"9,1'.'1"'5Q ..- br "M 1" I1u5"':' . i' -.. I I f' ' ' y '- wx .V - . II" - V! . . .: . .V-,-f...., .2 . V Vw. . . . .v . VV." - Y -.l0VIf.'ILI.- FfVw:',- ' .us ' . uf - 4 -' 'Ax 'Qs , I gg -. Vw,' . fra. . 'x fp". '14 4,1 g'r'1f'1,-vfgzei II- -J.'IIIff... 1 I . fl. ',, -w .' ' ' Q ': .'.' V Q'-.VM ., I- 3 , "4.V'.,:' ...Q . 5 .5 ' I .a,-V,fu. :' ', .' '-1. .I J , , V' 1. --,. - . ', 1 , 1 .u,,?.rV - . V .. '-'.. ,. ,TI .M -,s hr.. ... , - .-.. .- - I md. "' w . ' P :S J Q ' ' f 1 Kf i M' 'W' X P' I z' M.. 4 "1 'TMV " em'21-f.:.'iVW:f?4fe.f-., .Pi . N.rz-..:-'fHf.-l...-:- 'I-,Qi f V- - .. . -iw.. , . -. 1.-'V. . . .21 - . .,,V...,. II-I mv' IH IIIIM III IIB- . 3 ' "' ' ' " U ' J' , , ,,,fII '. '..,':Q'Z"",. b ,II,f"1 ".,', I,-'sh .. .. . .. I. ,,,,, ,., 4 ,. I , , , in A , ,,,.... 5 jg -1' m"'?W' 4. ,, ' gf... I I ..-- ' "Z . -. Nz... - u'f..x5-"-' ' " 1: -"'2f-V- -' 'f.5'f?- -., ma-.V -5 FF-. :L ' ff 1.31.2 Q - . 'ET' 57 I' f 7 ' 'V , V ' ' W V 9 'A I, , L Fi... I II " I. ul' , ,..II. I ' T. I . I" , . iglmg Ig. IME.: IIITM54 ,I-.I. if . NME: . I.gf.II' . I.: M I II Q . -7 ' c " .-V I IW -I I ., I. ,I IIII ,.. I ..- I. III...I,I.I,. II..I ,I.IV .. I, I .F . , II.: I ,I 1- v ., . :- . Y ia . . 0. ., . V V . . ,, Q,,z.,... .- V -- Q-V-.am f-sa , . V. we t L . .1 'X tl II II 'YI' ff '..,II . A I- II IIII.. " Ip fg I.j ' 'I II. ,, . I.I. I., 1... -"- 1.-"I, Ihwytg. " -I - '33, 52.5, yy' H . I. 9 T, T aI .' .1 II-Qi.. V- I - "I :I . IQIIIH II, ' .I .If IIK INV, ..2 .III-IIIII 4 Ili " I, ' !r1II,,q.sr' .j'. F199 ' 17 , I . vw V ' f "1 M 1 Rpm ' 1 AQ , W 'ix v 15 0 ' Img. 2. qui' WT, IJI 7, ' . " ,A 4 ' If may W . 1 I ...,,IIII. II,...I I Ij..,I , .. . I .I . .IIII1I V I -..IuII. V . 1 V' .Vu V V 1-..--- -'ff .1-f .V:- . n.1'V.,' . S 1, .,V '- . "-4. . ...'.. .ll . I-M .x V1.1 2 ". 1 --. .9 IV, II ,. V' , .',. I .I.g 9 ' 53" Angra'-tg ' -V '.. .lb W- by ' ' VV"'Ni?' 'Vff ff' I ,A iff.. :'2: '1,.3-- Kwe'l,f+.......-"W WW" gy gg. ,, V '.. ..g'!'1'T'.G0w 'i. ff- -. .z,.i-:KF ':...f".x- ""' vdff' 75 "-1:5 "'- L 1.9--n "LP-' HJ Rmlij 97 0"!,'m:.'g,k . ' . . . 'f"" "QI -' 3 uw-1' 'lu '.C..,'3-j' . .F ,f,,SII.'T.,,,-if. II-I3 L-2 II .LQ .36 '..,p. 2a,..,: .V' II ,.. ,Vf .. cf. ,. M .V. -.., - . - - ,uf . x ' . .1 lify ,. ,I N! rg 4, n ' "M ', x '- ,v "'.,,-' IIA ffWQ,fII,I ...N up .I.-,IQ - II:.':f'-r' I? tv ' 5 -'VV R, , I MII ,II I. ,. ,I I I v-.vi 'QW .f'V,If-13': :, 'Q' uv- X' 3 1515! '-2. Sun! bw" . . . L I . I .ww ... .MP '-1.6 -gg .. I . , ' - 'V 1? ..f- M Hi- 'V .. ". f V -B 'AEK ' , PT w- EI .I LINI 'I VSV! IL "' ,, III V..I.gjI ,. III .. ? Img ,III III IIII I II II I ,I f.,I I. IIII IIIII., ":1,I..E1f L' :'. 'I'l1 , I I' III I I-3' II ... .., II I ..I: I4 I, .I,VIIL,,VI . , I NV IW . nl 7 J IL N, Av, 1 I.' FIJ- . 'X .4 1 . , I.,..I. II I II Ii.. . ,A 5-I .I II fanrj II .:I VIA vl E .I I III LI I 15:21 IZ. -, I .1 , I,-, I IIE, II II I :If . V:,I. I- IIAII V . .III -G. I II, -I Il I. II I I I,III. III, -. - II ,III I II III.4I:II.- v, ..IIEI'IjI',Iv.-1 5,-.I ..I- .II flile .- 113 ii "1 sk. f'.wQ:'.a?l... Zh.. 'T VV mf-is-Evrz' ..""'w 'V wr..-ax' 3- .,.. ...vudw V 1.-' JI' .-ffl '-'K PHYLLIS ANNE COGHILL, Editor-in-Ch ief. The Messenger is still The Messenger. It was the hrst existing student publication on this campus, time will probably show it to be the last. The Messenger is old, but don't let anyone tell you it is decrepit. It changes with the times, slowly perhaps, but always changing. Two others-the college editors, lean Nea- smith for Westhampton and Murray Barr for Richmond-deserve and should get their share of The Messengers orchid. The big boss said, "Do,', and lol It was done! If the pleas for copy had fallen on deaf ears, sad indeed would be our plight. No Messenger?-that could never be. e ..... Messenger SIMPSON VVILLIAINIS, Business lllnrzngei The first issue was an occasion of hard knocks and surprises. lust before it came out, the staff, en rnasse, visited the printer "to get everything straightened outf, The editors were shocked to hear the gentleman, who aided them in the "straightening, announce that, "Frankly, some of the stulf you have sent us in the past stinksf, The editor hastened to explain this was a new staiii, and they had never sent anything before. "O Kf' said the man, "I hope you're better." The campus evidently thinks they are because more Messengers have been used, we dare not say read, than ever before. STAFF. SEATED, LEFT TO RIGHT Phyllis Anne Coghill, Editor-in Chief, jean Neasniith, Westhaiizliri ton Editor. STANDING: Murray Barr, Richmond College Editor Simpson Williarizs, Business Man ager. 'A mil Unlu.QrsLt41 ha lolulflisth 'W' IULIETTE LOVING, llfestlzampton Editor. Another year's supply of Water has ilovved over the dam at the foot of the lake and another thirty-tvvo issues of the Richmond Collegian have clanlqed through the ancient flat-hed presses at the print shop. Volume XXVI is now history and a varied history it is. Eun and sad- ness, vvorlc and pleasure, success and failure, all V EDGAR JLXRENDALL, Editor-in-Chief. The Richmond Collegian WILLIAM PARKERSON, Business Manager. have played their part in the production of your student newspaper. No mighty news events or startling catastro- phes have heen recorded on the Collegian's pages this year. College life has heen to a large extent a smooth and halanced existence, full of expected events. Vespers, dances, literary socie- STAFF. SEATED, LEFT TO RIGHT: juliette Lov- ing, Westhaitzpton Edi- torg Edgar Arendall, Editor-in-Chiefg Betty Sessler, Managing Edi- tor. STANDING! Tom Warriner, Managing Editorg Lila Wicker, Managing Editorg Rola- ert Cotten, Managing Editorg Edward Adams, Sports Editorg joseph lflfornom, Associate Editor. l126l ties, and sports have hlled the sheets each week. Bare indeed is the opportunity for any college paper to break an important story, and yet every little school journal in the land serves an impor- tant function. They train and they teach. That is an important though unrecognized aim of the Collegian. That purpose has been automatical- ly fulfilled as the men and women of our campus learn to publish a newspaper. Not only do they learn to write and read copy, but through their work they discover many of the essentials of char- acter that can best be learned from journalistic labors. Another effort the Collegian has made is to- wards the very stud of democracy-public opin- ion. Cnly with the aid of an alert and Fighting paper can a student body ever hope to make its wishes felt for nothing can take the place of the newspaper as a molder of opinion. Senior exams, howling leagues, booing, physical htness, politics, debate, and other subjects aol practically injinitunfi have been discussed. The University of Bichmondis student publications are peculiar- ly free from faculty censorship. The students have taken full advantage of this beneht, and yet have not abused it. A This fifty-lirst year of the Collegian's exist- ence has been directed by Ed Arendall. His shaky Plymouth survived the piles of student journalists headed for the Thursday print shop meetings for approximately one semester. Then it quit, but not the "Chieff' He shifted to the Cotten-VVarriner hre wagon for his rides. Then that died of financial troubles, and Mr. Arendall when last seen was riding the street car. Com- muters always said, "The worst part of the dayis work is getting theref, None know this better than those members of the Collegian staff who must by hook or by crook, through rain or shine, walk, bum, or buy their way to the print shop once a week. It is a motley crew than assembles there, those people who put out your paper. juliette Ujulien Loving is the Westhampton boss, and in her per- petual hght for news space and the best public- ity she valiantly stands up for W. C. with the aid of managing editors Betty Sessler and Lila Wicke1'. joe Nettles, journalism class is also well represented on the editorial board by Bob Cotten and Emmett "Tomi, Warr'iner. Ed Adams is the sports editor, and those are all the big shots. There are a great many little shots as well as littler shots cluttering up the shop. They all serve some purpose though, and are due much of the credit for the completed product. BUSINESS STAFF. SEATED, LEFT TO RIGHT: Williaizz Parker- son, Business Managerg Ed Crigg, Office Manager. STANDING: Bolaert Black, Assistant Business Managerg Charles Ferneyliougli, Accounts Maiiagerg Robert Piper, Assistant Accounts llflanager. U2 H Univszrsiitj he IQ'-H-lfl9.QlT G. EDMOND lVTASSIE, 31113, Editor-i11'Cizief. THE JEANNETTE EVANS. I 9 4 I W E B NORMAN BROWN, Vlfestizauzptoiz Editor. B1,5i11e55iMmfmgg1g "Well, if it isn't good enough, Weill have to do it over againf' These Words of our editor are truly expressive of the spirit of the 1941 WEB. We have sought to improve and advance in every open field. It has heen hard work. Many long hours of listing, vvriting, interviewing, searching, and JT. , ' H ' ' ' if Y checking have gone into this hook. The door- step of the VV EB othce has been Worn dovvn at least an inch more to say nothing of the Window sills. The filing cahinet is loaded with false starts, poor pictures, and halfway Writeups. The desk is scarred and battered. Ed lVlassie's'Chevy is ten years older in point of service. Worn out 6s "WEB" EDITORIAL STAFF. SEATED, LEFT TO RIGHT: Ai Wadciiiigtoii, Associate Edi- torg Nlark Vlfiliiiig, Assistant Editorg Lee Saunders, As- sistant Editor. STANDING: Ed- ward Adams, Sports Editor: Eiigeiie McCaiii, Law School Editorg Robert Phillips, Fra- ternity Editorg Theodore Tzirifier, Faculty Editorg Mitr- ray Barr, Managing Editor. H281 typewriter ribbons and dried up jars of paste are mute but unansvverable evidence of the real effort that has gone into this volume. The names and honor due to each of those who helped us would H11 many a page. The organizing genius and driving ability that makes this volume possible came, to a large extent, from one person, our editor, Ed QEdmondD Massie. We, the members of his staff, agree that he Worked us mighty hard, but vve also must ac- knowledge that vve enjoyed it. jeanette Evans was the Westhampton editor, a gruelling and exacting position. The effort to please 300 girls by getting their names right, their pictures straight, and their honors complete would keep W ...... , T"""" " VVESTHAMPTQN STAFF OF THE SEATED: Helen Hill, Managing Editor. STANDING, LEFT TO RIGHT: Lucy McDonough, junior Nlanaging Editor, Jeanne Huffman, Associate Editor, Mar- garet Purcell, Associate Editor, Virginia Mayo, junior Managing Editor. anybody busy. Teeny has been a busy person. The book has much less white space and much more black vvorlc in it than any one of recent years. There are more pictures and more Words in it. The pictures aim at being a nearly complete description with the Writing helping out vvith the details. More effort has Cvve hopef produced in the vvrite-ups life and spirit as never before. The 1941 WEB is our production and vve are proud of it. 1t,s measure of success cannot be de- termined for at least fifty years. 1f, at the end of those five decades, it brings baclc the memories, the life, the sadness and the joys of campus days, the 1941 WEB will have been a success. BUSINESS STAFF OF T1-IE "WEB." SEATED, LEFT TO RIGHT: Ralph Kinsey, Assistant Business Manager, Constance Powell, Westhaiiiptori Business Man- ager, Dorothy Quinn. STANDING: Doug- las Laird, Thomas lshell, Law School Business Manager, Martha Lillian Beam, Esther Wendling, Williaiiz Hughes. H291 Uvlivizrsiiail hQ loln-lfllnlr Y.lXfl.C.A. CABINET. FIRST Row: LEFT TO RIGHT: Straaglzan Gettier, Secretary, joseph Vlfornom, Pres- ident, Tlzoiuas Pzzglz, Vice-President, Frank Baker, Treasurer. SECOND Row: George Roberts, Salvatore Casale, lolzii Bain, Aylett Goode, Earl Noble. THIRD Row: Charles Booth, lllartin lVlarkowitz, Frank Connor, Dick Owen. FOURTH ROW: Vlfalter Haclen, Vernon Lankforcl, Vlfalter Story, john Byral, Bicbard lilafky. FIFTH Row: joe Ufiggins, Mac Pitt, lr., Mark lrVilling, Senzple Kirk. BACK ROW: Douglas Laird, Bernaral Cline, john Decker, Clarence Major, Robert Filer. Young Men's Christian Association 'ln an effort to carry out their central theme, that of making the campus H 'Yi Consciousf, the Young lVlen,s Christian Association was a veri- tahle heehive this year, sponsoring projects in a continuous stream. The "YH huilding served as a meeting place and recreation center for a good portion of the student hody, and offers many means of diversion. During the fall every memher of the "YH Cahinet could he found spending his evenings with a paint hrush in his hand as the group re- conditioned the reading room of the NYM Build- ing. The result was a cozy little room done in hlue and grey with draperies at the windows, red upholstered furniture, a new radio with phono- graph attachment, a new card tahle and several lamps. When Beligious Emphasis Week came around, the whole cahinet was hack of it. The forums and much of the advertising were spon- sored hy the group. The YMCA also sponsored two very successful tournaments, one in the realm of horseshoe pitching, and one for the ping-pong addicts. ln addition, the group hrought several speakers of prominence to the campus during the year, conducted student worship periods, gave a program at Vespers, as- sisted in freshman orientation, and organized a frosh cahinet. ll3Ol Y.W.C.A. CABINET. TOP Row, LEFT TO RIGHT: Henrietta Sarller, Presitlentg Frances VViley, Vice-Presiolentg Betty Macllflnrty, Secretaryg Altlftea Johnston. SECOND BOW: Clzairnzen: Antoinette Wirtlz, Progranzg Ann Oakes, Viforsltijag Louise VViley, Uforlol Fellowsltipg loseplzine Fennell, Industrial Conznzission. THIRD Row: Cliairnzenz Mary Grace Sclzerer, Social Serviceg Anne Frank, Recreation, Ethne Flanagan, Day Stnalentg Anne MCEli'0y, Freslzrnan. Young Womens Christian Association Striving to accomplish its aim of "increasing an interest in religious thought in a day when religion can play such a vital rolef, Y.W. was led by the sponsorship of Miss Susan Lough, Mrs. Crace Watkins Lampson, and Mrs. Henry Decker. Among the new ideas was the publication for the use of all college girls of two booklets: one containing the programs of each month of Y.W. activities during 1940-41, and the other, a devotional outline for each day. Other activities included the regular service held in the dormitory every other Tuesday eve- ning, and a monthly meeting for all members. Y.W. held several chapel programs and had as its speakers and topics: Dr. Ceorge Hancock of Virginia Union University on the "Negro Prob- lemng Miss Emily Brown, dramatist, who read the short story "From England to America", Mrs. Amy A. Cuy on "The Citizens' Service Exchangeng Mrs. John Decker on "The Mean- ing of Y.W. at Westhampton"g Miss Lucy Ma- son, labor organizer, on 'iThe C.I.O.', During orientation week, Y. welcomed the freshmen with a tea and the traditional Kid Party. As a part of their social work program the members took Christmas boxes to the girls at Kilbourne Farm, and they furnished entertainment and devotional programs at the Home for lncurables and the Crippled Children's Hospital. The group was also active in forming a more friendly relationship with the negroes of Bichmond and several Y. members aided in the formation and weekly activities of a negro Cirl Scout troop. UmvQrsw10fHtdmw RICHMOND COLLEGE GLEE CLUB. FRONT ROW, LEFT TO RIGHT: john Dalton, Billy Beville, Teal Turner, Robert Dnrrett, Presirlentg Alton Howell, Director, Lawrence Spiers, Librariang Ashbey DeShazar, Stuart Vlfillianzs, Willard Glarlding. SECOND ROW: Ray Baher, Charles Miller, Robert Phillips, ldfilliain Bareforcl, Henry Cake, Bill Citadel, Eclgar Garber, Leon Alexander. THIRD ROW: Allister MacKenzie, Thomas Vlfillianzs, Philip Nlason, Dicla lflfillianzs, Williaizz Trotter, Horace Powell, Mitchell Spitzer, Gene King. BACK ROW: Roy Haroler, George Farninn, Al lflfaaldington, Lawrence Cash, lolzn Dixon, George Vlflzitley, Evans Wifatt, Robert Stone. Richmond College Glee Club ALTON l'lOVVFLL, Accoinpanist and Director. ROBERT W. TDURRETT, President. GORDON ANDREWS, Business Manager. LAWRENCE SPIERS, Librarian. The melodious voices of the Richmond Col- lege Menis Glee Club were raised in song on many noteworthy occasions and with very satis- factory results in the past year. One of the greatest accomplishments of the year was the rendition of the admirable "Ballad for Americans,H for which they were vvarmly praised. This vvell-arranged vvorlc by the Rich- mond composer, lohn La Touche, proved to be ll3 a very popular part of the concert program. During the course of the year the club sang regularly in Chapel and once a month at Vesper Services, and they had a standing engagement to sing at Evvartis Cafeteria on "Family Night" every month. Other performances were given at the Homecoming broadcast from the West- wood Supper Club and at the Teachers' Con- vention held in Richmond last November. As spring began to invade the campus the members of the Glee Club packed their belong- ings and were off on their annual southern tour. Concerts were given at Averett College, Salem Academy, and Colier College. Organized in 1926, the Richmond College Glee Club has advanced until today it holds an enviable position in the organizational set up of the University. 21 Westhampton College Glee Club The Westhampton College Clee Cluh, un- der the direction of Mrs. F. Flaxington Harker, entertained the campus with a new feature this year. Aside from its regular activities, the Cluh presented early in November a Pop Concert set in a Bavarian background, and for the occasion, they supplemented their repertoire with several lighter selections. Because ol the response and the success of the Concert, it is hoped that it will hecome a traditional event on the campus. The Cluhs other activities during the year included a program of carols during the Christ- mas season, programs of singing once a month at Vespers, and trips to other colleges. The highlight of the spring semester was the annual lormal concert given in April. MEMBERS lsr SOPRANOS Mary Buxton Vincen DeGaetani Imogene Morgan Dorothy Monroe Dorothy Gallup Dorothy I-Iewes Allene lones Laura Jenkins Lucille Lewis Louise Cardoza ,losephine Fennell Cecile Gadclis Everinoncl Hardee IST Airos Frances Kennard Betty MacMurtry Ann Oakes Betty Variclc Sarajane Payne Helen Ridgley Phyllis Srnethurst Mary Pegrarn Wilsmnii 7ND Soma.-xNos Anna Lee Hinton Rosellen I-Iofifinan Dagmar jacohsen Evangeline Zehiner 2 ND Amos Mildred Cox Anne Fisher Mary Owen -leanice johnson Antoinette Wirtli WESTHAMPTON COLLEGE CLEB CLUB. ON FLoon, LEFT TO RIGHT: Milrlretl Cox, Everuzoiul Hurrlee. sEATEn: Dagium' Jacobsen, Aiztoiizette Vlfirtlz, Betty ll'lflCi7l'lZll'll'y, Seci'etru'y-TrerzszzVer, Dllll-li' Heuies, Presirlerztg llflriry Owen, Vice- Presieleiztg Betty Hogan, Surujuize Payne. 'FIRST ROVV, STANDING: Anim Lee Hiutou, Dorotlzy Gallup, Auue Oakes, Dot Nlonroe, lean llllorgau, Louise Crzrrlozo, Viizceu DeGr1etfiui, Luzzrn leizleius, lo Feuizell, Lownttn Bourlruui. SECOND Row: MFP .Q F! my ., .i A, my egrnuz llfzlsou, lllmj Buxton, Cecile Cfruizizs, Butlz lliillips, Natalie Lulu, Boselleu Hofluuui, Lucille Lewis, Alleue jones, lenu Netzsuzitlz, Fifi Siuitlzers, Aizue Fisher, Frnuces lfeiziztmi. ml Unwnrsiia hQ IQLHTfl2Q.l7 University of Richmond Choir The University of Richmond Ghoir has this year reached the highest point of its long life. N ot only has the singing been much improved over former years, but the choir now embraces a much larger group than ever before. Over fifty persons have maintained their interest in the organization's work and attended practice ses- sions regularly every Thursday evening. George Vllhitley deserves the credit for his untiring ef- forts as president. The choir could never have begun to sing, however, except for the eliorts of Mrs. P. Plaxington Harker, the director. The outstanding program of the year was the annually-presented "lVlessiah." Handelis great music was enjoyed in the Gannon Memorial Ghapel by a large audience of music lovers from Richmond and vicinity. They also often lead the congregational singing at Gonvocations of Westhamptoii and Richmond Colleges. During the Easter period the singers rendered very creditably the "Gallia, by Gounod. The choir served in various services during the final graduation exercises. Socials through the year kept it from being an all work and no play proposition. A vveinie roast, a party, and a dance malce up a partial list of the adventures of the serious-minded singers. The word has gone out that next year's choir will be liner yet with a broader program, but to do so, it will have to go far to beat this yearis fine organization. Cl IOIR. FRONT now, LEFT TO RIGHT: Betty Hogan, Frances Kennrirri, Ufillnrtl Glnrlfling, Librnrinng Snrnjone Payne, Vice- Presiclentg George Vlfhitley, Presiiientg Margaret Bnrge, lean Sheplmril. SECOND ROW: Loziise Ufiley, Dorothy Gallup, Cecile Gnililis, Virginia Mayo, Hilary Lee Sinith, Anna Lee Hinton, Santo illnxivell, Esther Vifenciling, Dorothy Monroe. THIRD Row: Anne Green, Nell Uflzite, llfinfree Fore, George Hall, Dngnmr Jacobsen, llfillionz Hughes, Kitty Leigh llfillinnzs, Betty illricillzirtry. FOURTH ROW: Robert Phillips, lrn Hznlgins, Henry Grille, Robert Piper, Ufillimn Bnreforal, john Bain, rllitchell Spitzer. FIFTH Row: Allen Ploizngniz. Allister Alnclfenzie, VVillion1 Kirby, Vlfillirznz Nlaynarcil. l134l W. T. SINCLAIR BAND. FIRST now, LEFT TO RIGHT: W. T. Sinclair, Director, F. Cincllzart, A. Saunders, C. Valentine, B. Piper, VV. Ford, S. Williaiizs, C. Hollonzan, B. Wriglzit, B. WJITIZDS. SECOND Row: M. Faison, H. Snead, L. Hilgeiuan, B. Plzillips, M. lrlry, M. Bice, Ill. Hirnzan, W. Herndon, L. Sheffield. BACK Row: ldf. Burton, D. Harrison, K. Van Allen, P. Ellis, Uf. Bryan, E. An-los, P. Hawlains, C. Booker, VV. Miller, A. Stotztanzire. University of Richmond Band The Spider band was a well-knit, well-prac- ticed unit this year and proved itself one of the school's most valuable organizations. Every Monday and Thursday during the session the members gathered in the "YH Building to go through an hour of strenuous practice. And then, snappily attired in their red and blue uni- forms, the band appeared at home football games and gave an excellent account of themselves. Miss Marie Faison as drum majorette marlced a new forward step for the band. Needless to say, she added a great deal of color to the half- time programs, and to help her there was Mr. Lawrence Sheffield twirling the baton in his old role as drum major. Following the gridders to Blacksburg, the Spider musicians led the Bed and Blue cheers and played a major role in our well-earned vic- tory over the Cvobblers. l13'5l .F As the principal feature of every pep rally, the band boosted Spider spirit to new heights, especially when they brolce into good old i'DiXie- land Swingf' or Fred Waringls HSpider Fight Songf' After the close of football season, the Univer- sity of Bichmond band made highly successful appearances at Mary Washington College and at the Winchester' Apple Blossom Festival. THE BAND Clill'fIIL"f r Roy Wyiiibs Robert Wright Curtis Holloman Stuart Williams Woodrow Ford Robert Piper Drzlmr Lawrence Hilgeman Pierce Ellis Dave Garrison Direffor LAWRENCE SHEFFIELD Drain Mtzjoi' MARIE FAISON Drain Majoreffe St1.X'0f7b0lId?l 1l7'l!Illf7C'l.Y Charlie Valentine Allen Saunders Fred Gindhart Frenrb H 0772! William Burton William Bryan Tw Paul Hawkins Barr Hornr Edward Amos Williaiii Herndon Marion Rice Moreland Irby Robert Phillips Harry Snead mboner Albert Stoultamire William Miller Clifton Booker Kenneth Van Allen l.lnLuszrsii41 girls, Frank Connor,Tho11ms Pugh, lm IQ'-ll-lfl9.0.l7 W Debate Team VVith a diversified schedule and not too many debates, the Richmond College Debate Team has just completed a fairly successful season. Frank Connor, team manager, and Straughan Lowe Cettier, manager of home debates, were the guiding lights of the organization and de- serve praise for their worthy efforts. A new feature that proved very helpful were the early season practice debates which polished up the jagged edges and speeded up the devel- opment of the new talent. ln previous history, no debate team had debated with or against a Westhainpton College group, but with little regard for former policies the Richmonders achieved both feats. Twelve home debates and only six away gave the team a favorable balance. The foreign tour extended through eleven states and into Can- ada as far as Montreal. DEBATE TEAM. STANDING LEFT TO RIGHT! Richard Nichols Chauncey Vlfelton, Frank Connor, Manager, Douglas Holt. SFATED: lVlilton llfeiss, Victor Pregeant, Phillip Mason, Theodore Turner, john Manley, Bolling Williarizs. 7 7 Forensic Council The Forensic Council is composed of men who are particularly outstanding in literary so- ciety worls and debating. The membership in- cludes the president and one representative of each of the three literary societies, the manager of the debate team, and three students elected at large. The council sponsors the college debate team, and all tryouts for the team are made before a judging group of council members. All ap- propriations to the literary societies are made through and by the council. Social activities were in order in the fall and the members held a Ladies' Night to which all members of the literary societies were invited. A majority were accompanied by Westhamptoin students and the occasion was a great success. ln the earlv spring the Forensic Council once more honored the literary societies with a banquet. FORENSIC COUNCIL. BACK ROVV, LEFT TO RIGHT: Nathaniel Haliel, llflarlz lflfilling, llflariin Markowitz. FRONT Row: joe Vlfig- Chairuzang Strazlghan Gettier, joseph Vlfornonz. l136l saw msjf't':imt" at imlmrggggf, sat its-irsaalsnwgs, , f. www if Wg, ,,U, lg . ,a f -E Elma 'M i A B Piafitff .??5ff P534 W 'Sm i 1 Wei? H WW? MU SIGMA RHO LITERARY SOCIETY. FRONT ROW, LEFT TO RIGHT! Cecil jones, Roy Harder, Oscar Gilliert, Donald Robertson, Nathaniel Haloel, President, Livingston Batten, Treasurer, Straziglzan Cettier, Critic, Ray Baker, Harding Thomas. SECOND ROW: Evans WJi'Uff, Williaiiz Trotter, L. C. Drake, Harold Parker, Allen Davis, lflfalter Haalen, Benny Weston, Riclzaral Nichols. THIRD ROVV2 Ricliarrl Lowery, Ufillianz Davis, Lewyn Oppenheimer, Rowland Barns, Allister lVlacKenzie, Billy Beville, Dick Owen. FOURTH ROW: Vlfilliaiiz Rliorlenliiser, Ufaltcr Story, Russell Rhea, Williaiiz Bare' foral, john Locke, Vlfilliain Roberson, Sanz Britt, Alfred Gilbert. FIFTH ROW: Roscoe Azill, Lee Saiznders, folin Reicl, lolzrz Gilmer, Vlfatkins Rlzocles, lflann Lowry. Mu Sigma Rho Literary Society The oldest and largest society on the campus, Mu Sigma Rho, has always had for its purpose the development of oratorical powers-speaking, dehating, and reading. This year open forums were encouraged with extremely interesting and gratifying results. For the past five years the society has won the Campus lntersociety Debating Competition. The team of last year won without losing a single debate, and hy so doing caused the society to come into permanent possession of the Presi- dent's Trophy for intersociety dehating. The society has this year revived the old cus- tom of voting at each meeting on the speeches presented that evening. This has done much to inspire spirited competition among the spealcers, l 37 resulting in hetter topics and hetter speaking technique. The group has not strictly conformed to only literary activities hut has enjoyed several athletic contests with the other societies. They can hoast of victory over the Philologian Society in touch foothall, during the fall. These games have tended to huild up a spirit of fellowship within the group and a feeling of goodwill and coopera- tion with the other literary organizations. The annual hanquet was held in the fall at Ewartis Cafeteria with the Rev. Sam Hahel, Pastor of West End Baptist Church, Sulfollc, and an alumnus of the organization, as the spealc- er. One of the most entertaining meetings was held in cooperation with the Philologians in the Y.lVl.C.A. Building around an open fire. On that evening an English refugee spoke and Coach Thistlethwaite tallied ahout the part of college students in national defense. l UrLimzrsiiA1 hQ ICQl-ll-ld3.0.l.T S. C. Mitchell Literary Society The S. C. Mitchell Literary Society, the youngest of the three literary groups, holds its meetings every Monday night at the University of Richmond School of Law. This is the only society that meets in town, and for that reason its membership is composed chiefly of town stu- dents. In the spring of 1940, the worthy hrothers secured lteys with the hust of Dr. Samuel Chiles Mitchell, for whom the society is named. Keys are presented to those who have lseen active in the society for at least two years. Searching ahout for a project, the group final-- ly decided that the minutes of the past decade were in dire need of a first class compiling ioh. After weeks of research and rewriting the full minutes were ready for the hinder, and the project was accomplished. The hrothers of S. C. Mitchell cooperated with Mu Sigma Rho and the Philologian So- ciety in a tri-society meeting, which was a pro- gressive step in the history of literary worlc on the campus. Entering the field of athletics for the first time in its history, S. C. Mitchell challenged the winner of the annual Mu Sigma Rho-PhiI- ologian touch foothall game and found the re- sults gratifying enough to warrant turning this contest into an annual affair also. In the field of forensics, the memhers of S. C. Mitchell Literary Society spent most of their time actively dehating the foremost controver- sies of the day. The Forensic Council question, resolved: That the Poll Tax In Virginia Should Re Aholished, received much attention. Under the ahle leadership of President Roll- ing Williains, Stuart Williams as Vice-Presi- dent, Ralph Kinsey as Secretary, and Bill Metz- ger as Treasurer, the Society experienced a very full year that resulted in increased forensic ac- tivities and many strong friendships. S. C. MITCHELL LITERARY SOCIETY. BACK Row, LEFT TO RIGHT: lziliizs Foster, E. E. Kinsey, Williaiii Gravatt, Bolling ldfillimns, Idfillianz Metzger, Artlzfizr Vlfagizer, Ifvnrren Vlfaltlmll. SECOND ROW: Frefl Spigel, Irving Schenker, Ed- imrrl Bowden, Roliert Rolvinson, Melifizz Biirizette, Vlfillinnz Slzaia. FRONT Row: Milton Iflfeiss, Ronald Coor, Robert Gilson, Ralph Kinsey, Frcinlz Connor, Roliert Cotten, Loiiis Brenner. l138l murray.-an-'ll U 1 'fr gim S W - 191 A I was as Q wnfkmuvma 'Ei' :lull B Q mi S 3 A nn Ml 1 UM PHILOLGGIAN LITERARY SOCIETY. FRONT ROW, LEFT TO RIGHT: Martiifz iwarlaouritz, john Bain, joseph Vlfiggins, President, lack Manley, Theodore Turner, lflfillarcl Glavlaling. SECOND Row: Henry Butler, Earl Fox, Strafughn Richarcl- son, Robert Vlfash, Allen Flanagan. THIRD Row: Thomas Hughes, Robert Wilery, Charles Buford, -lanzes Bain, Edwin Snead, Gordon Haines. FOURTH Rovv: Salvatore Casale, Ashhy Allen, Leon Alexancler, Phillip Mason. Robert Hathaway, Emmett Vlfarriner. FIFTH Row: Raynzonol Adams, Eugene King,1oseph WOT1101l1,jOhW Decker, Vernon Lankforcl, Leslie Phillips, Stephen Mitchell. Philologian Literary Society R On many a Monday evening during the past year there could be heard at supper time around the dormitories and the Refectory a familiar ar- gument-"Do you thinlc I ought to cut and go to a shovv or not?" Many of the perpetrators of these foul thoughts were members of the Phil- ologian Literary Society which met dovvn in i'Dr. Mitchell's roomn in the Administration Building on most of these same Monday eve- nings. Led by Toe Wiggins in the first half and Billy Hughes during the spring term, the group has just passed one of its best years. The speaking abilitv of every member has received the attention of the Whole society and in many cases speaking habits and delivery have been improved. The Philologians say that this is the keynote of their efforts, "Give every man plenty l139l of chance." We have private information from the tvvo vice-presidents, lack Manley and john Decker, that every man didn't seem to really want a chance to speak. The thanlcless job of vice-president has as its main function the ar- ranging of programs and it lceeps the "vices, vvorlcing. The society has a varied program including not only student speakers but others more quali- fied to present important topics. Dr. Modlin and Dr. McDanel were among them. Several de- bates vvere presented including a preelection fracas between the Universities of Virginia and Richmond on the best man for the job of Presi- dent of the United States. Richmond support- ed the winning candidate. Several forum discus- sions including a tough argument on the best rushing system were heard. Ar the close of this year every man who has talcen an active and vital interest in the literary societv's vvorlc lsnovvs that he has not only benefited himself immeasurably but has served in one of Philologianis finest societies. Unlvizrsiiul lm roll:-lfllirli 'IAS .l xiilf , - l lg. .mms era., 5. , iaifi' 1 ks new ,Q Wi NEVVMAN CLUB. FIRST Row, LEFT TO RIGHT: Ellis, Fortzmato, Landers, Fenlorz, Vlllroley, Fitzgerald, Hulaloard. SECOND ROW: julia, Bogese, Fizmegaii, Smitlz, Starzcli, Slzaia, George, Trillia. THIRD ROW: Bullock, Snyder, P. Ferzlorz, Lazxrirzitus, Brzzclz, L. Miller, Dilfico. FOURTH ROW: W. Miller, lVlcSorley, Zacliarais, Frorzcezlz, Baroody, Taylor. FIFTH ROW: Craltauz, Niclzols, lolzn Amrlzeirz, llfladigarz, loe Auzrlieirz. Newman Club The Newman Club is a Catholic Club of culture and fellowship, established at institu- tions of higher learning, to strengthen and forti- fy the spiritual ideals of the students. It is meant to stimulate and increase their interest in the finer things and to create the best intellectual and social contacts. The first Newman Club was established at the University of Pennsylvania in H393 by Dr. Timothy L. Harrington. Today the movement has spread to virtually every large university and college in the United States, Canada, and the Crient. The first Newman Club was organ- ized at the University of Richmond this year by Rev. Dr. Francis Blakely of Sacred Heart Cathedral. The ideals of the Newman Club are those of its patron, lohn Cardinal Newman, namely, love of truth, honesty, hatred of duplicity and coarseness, refinement of manner, gentleness and manliness. GEORGE LANDERS WALTER VVHOLEY JOSEPH FORTUNATO . . . JOHN FITZGERALD JOHN FENLON .... lohn Amrhein loseph Amrhein Milton Baroody Carl Bogese William Bruck Henry Bullock Howard Butler Louis DiVico DeWitt Ellis Hugh Feely Patrick Fenlon Robert Fenlon William Finnegan Andrew Froncezk l14Ol . . . ....... President . . . .... Vice-President . . . , . Secretary . . . . . . Treasurer . . ........... .. . Adviser ' MEMBERS Ellis Ceorge Paul Graham lames Hubbard Julio lulia Richard Kardian Francis Laurinitus Alfred Lazzarini Frank Lee lohn Madigan Thomas lVlcSorley Robert lVIcSweeny Louis Miller William Miller Tom Nichols Albert Palmieri Rollo Pusey William Roper U. S. Savage Wiliam Scheerer William Shaia lames Smith Wiliam Snyder Paul Stanch Henry B. Taylor EmiQio Trilla Robert Wiley Charles Zacharais Biology Club The Biology Club at the University of Bich- mond was founded in recognition of the need for a society on the campus for those who are truly interested in the study of that science. The year 1938, marked the beginning of the club at Richmond and in the past three years the group has grown considerably in members and scope. Membership in the Biology Club is open to all students of the University who are majoring in biology. Meetings are held at regular inter- vals, at which time the members give talks or present papers dealing with topics of general in- terest. Following these presentations there is usually a general discussion by the entire club. Besides the student spealaers the club has had prominent visitors to add interest to the meet- ings. Among these were Dr. Main, a professor at the Medical College of Virginia and Dr. Myers, and they spolce on things of particular interest to college biology students. This year the society has made several very interesting excursions to various points in the neighboring locality. These trips have been made as practical studies of biologists, problems. Prominent among these were trips to the "Lucky Strilcei' factory and to a local brewery. The mem- bers as a group have made a sincere attempt to awaken a general interest on the part of the student body in the science of biology. BIOLOGY CLUB. FIRST Row, LEFT TO RIGHT: Mildred Slavin, Alys d'Avesne, lean Grant, jane Trevett, Secretary- Treasurer, lllartin lllarkowitz, President, Dot Harslilvarger, Vice-President, llflarian Yancey, Etlzel Levine, Mildred Owen, Lucy McDonozigl1. SECOND Row: Dot Quinn, Marjorie Vlfilson, Naomi Lewis, Tlzelma Seldes, Anne Frank, Evelyn Flax, Annie Lois ldfallzer, ilflartlia Lillian Beam, Mary Elder. THIRD Row: Doris Ford, Toni Wirtlz, Virginia ldfood, Catlzerine Hoover, Cecile Gaddis, Katlzleen Vlfelaer, Evelyn V. Cosby, Marjorie Peple, loanne Barlow. FOURTH Row: Dr. Myers, Williarrii Kearsey, Earl Fox, Boland Burns, Laura jenkins, Eleanor Kindell, lane Blake, Connie Powell. FIFTH ROW: Ellis George, Vlfilliam Allman, Bill Terry, Ilolin Gilmer, Ed Garloer, Leon Alexander, Bay Adams. SIXTH Row: Salvatore Casale, Herman Bocleoff, Boy Talmage, Bolling Williairzs. ll-41l UnLvizrsiii1 LES FEMMES SAVANTES. IfIRsT Row, ON Ifrooa, LEFT TO IIIGI-IT: Duffy Hewer, CL11-i11e Clllllljllg- l1.111I, Lnrvy 1llI.'D0Ilf!lltLfZ7. IIIIIIYII D6Gtlt'ftll1j, Peggy je.111 Kyle, Ejfie Pmjfill, Peggy I'if.111I. SECOND ROW, SFATED: Noel HjllfZ7lIItllI, Bernire Sfepbe11Ir111, Btl1'bLl7'.I Erklei, P1-eiide11I.' Min jetw U"1'igbf. Rfmzfie Cftzrpy, Szweefie E111erm11. Eljltlbijfb Holden. THIRD ROW, STANDING: Amie GZl'tl1flZE.1f, june llNl7ffllc'P', Xl'l.11'-1' H0ff111.111. FOURTH ROW, STANDING: M.11'j01:'1' Pepfe, .Mary Luzziie DNVJI, Fa'-7' Cm'- flwzler. Emzife Btm, F1'.111a'eI llnifey, Kay Gillefmz, Biliy Hfllfhlllrlll, Effme Fft111.Ig.111, Lois' HE.Iif67'. AIM-y H11lI:1111115t-' T111'11e1'.' fVII11'y B11.x'f011, Beffy A1111 Pelzhzger, Ad.: .Main Berry llnU0d.I'llIZ, Ntzomi Lezwji. f,I11ife LIIIIG, Sally Gwzztzler, Nornztz Ptzlmer. Les Femmes Sauantes Under the leadership of Barbara Ecltles, president, Rosalie Clary, vice-president: Bernice Stephenson, secre- tary, and Dr. Jean C. Wright, sponsor, Les Femmes Savantes has done Inuch to stimulate and increase campus interest in the French people-their customs and language. In November, Monsieur Freyes, editor of magazine Voici, spoke be- fore the club in French on the . general conditions of France at that time in an open Ineeting. Les Femmes Savantes sponsored a Fashion Show in which members of the club Inodeled clothes from Thalhimers ol' Richmond. Another activity ol' Les Femmes Savantes was their publication of a Vllesthainpton College Address Book in December which con- tained the names, addresses and telephone numbers of all the lac- ulry and student body ol' VVest- hampton. The Inain spring event and the climax of the year was a formal dinner for the Club, held in the Tea Room, at which time the food, Inenu, and conversation were l French. Ionian Music Club To promote a wider and better appreciation of music among stu- dents at VVesthampton, is the aim of the Ionian Music Club, formed in 1938. 'lihe club was led this year by Dagmar Jacobson, presi- dent and Mrs. F. Flaxington Harker, advisor. During the year the club has assisted the faculty in sponsoring a series of three concerts for the entertainment ol' the campus. The first of these was a recital by Miss Barbara .lane Elliott of the Curtis School of Music. On the same pro- gram was Mrs. Weiller' Scott, who sang several English and Scotch folk songs, and was accompanied by a well-known pianist from Rich- mond, Hilton Rufty. As one ol' her encores, Miss Elliott was as- sisted by Mr. Rufty in a duo-piano selection. In December, Philip Wliitfielrl, well known and popular baritone, of Rich- mond, gave a recital. The last concert featured Miss Florence Lowe, contralto of Richmond, who is an alum- na of Vvesthampton. The club also aided the administration in its cam- paign to raise funds for the new piano dedicated in December and placed in the reception room of the VVomen's Activities Building at Vllesthampton College. IGNIAN MUSIC CLUB. SEATED, LEFT TO RIGHT: fVI1zy111e O'Fl1zbe1'Iy, Lozlife Hall, Dtzgnitzr ftzrob- Imz. P1'eIide1zf,' A7171 GZl'tIlflI6J', I1110ge1ze M0l'gtl7Z. STANDING: Emmy F011lt1i12, Lzzrille Lezvii, M.11'gtz1'e1 Lide, MI11"3' BIIXIOIZ. l142l EI Picaro To promote interest in our Good Neighbor Policy was the intention of El Picaro this year. The main public event of the clubis season was their production of a Spanish Fiesta. ln surroundings of a Span- ish cafe there were exhibitions of Spanish dances-the South Ameri- can tango, the jota of old Spain- there were Cuban and Puerto Rican songs by Senor Gil and Miss Marcia Silvette, and there were ballads of old Spain by soloist Gene Morgan. lmmediately before Christmas, the club had a Christmas party where Spain was represented by the nacimiento-the manger scene -comparable to the Anglo-Saxon Christmas tree. Also the Spanish custom of distributing gifts was en- acted: while blindfolded, each member of the club was given a chance to punch the gift bag and the one to hit the vulnerable spot got the main gift. At their regular meetings, El Picaro had several in- teresting outside speakers who discussed Pan-American relations. The officers who led E1 Picaro this year were Elsie Vernon Satterwhite, presidentg Bernice Stephen- son, vice-president, Ann Phillips, secretary-treasurer3 and Miss Esther Silvia, sponsor. ETA SIGMA PHI. ON FLOOR, LEFT TO RIGHT: Ro.-'alle Clary. Helen Hill. SEATED: Clamze Cfnnznzg- lmm, May Thayer, Mirr Plzzzlirze Tllfllbllll, .Min Marjorie Riz'e12b1n'g, Spozzlorrx jo Femzell, Eflme Flrzmzgmz. EL PICARO. ON FLOOR, LEFT TO RIGHT: fimmie Fmnklizz, fetnz Hood, Btzrfalzm Krug. Evelyn Cliffwz, Mlzrjorie Beard, Evelyn ML'All!b'Jl, Kitty Leigh U"illit1112,r. SEATED: D071-1' Hezver. Ejfie Pmjfiff, Ada Marr, Bernive Sfeplaezzmzz, Ellie Vernon Srlff67'll'blfE. Pre.ride11f.' A1111 Pbilliju, Viizrefz DeG1ieft11zi, Edifb Burfoof. STANDING: Mayo Omobznzdw, Lillian tlllllg. Marjorie Clemwzti. Cerile Gtmldia. Belly llnoodmn, Amie Boebling. Tlwlma Selder, Mlzrffm Metzdor. Virgizlirz Speer, Mary Louise Dnllil. Evelyn Fltix. Alele fl.I7'dtIll'rl'j'. Eta Sigma Phi The Beta Gamma Chapter of Eta Sigma Phi at VVest- hampton was established in May, 1940. To recognize an outstanding interest in the classics is the purpose of this organization. ln December a Christmas tea was held at the home of Dean Keller and Miss Pauline Turnbull to which all members of Eta Sigma Phi were invited. A public tapping ceremony, followed later by an initiation, oc- curred in February. During the year several sales of home-made candy were sponsored by the club. ln May a tea was held for the female students of fourth-year Latin in the high schools of Rich- mond and vicinity. Following the tea, announcement was made of the recipient of medal for honors in fourth-year Latin, chosen from all students in this course. The oHicers for this year of ac- tivities were losephine Fennell, presidentg May Thayer, vice-pres- identg Helen Hill, corresponding secretary, Rosalie Clary, recording secretaryg Miss Marjorie Riven- burg and Miss Pauline Turnbull, sponsors. Eta Sigma Phi closed its first year on the Vllesthampton campus with great hope for com- ing students in the field of the classics. ll-Bl f.i' till-M , DEBATE COUNCIL. IfIRsT Row, NLEFT TO RIGHT: Berry Senuler, Connie Powell. SECOND ROW: 1.1-we' Mizlre. Kiffy Cl'tlZl'fOl'Lj, Pre.1la'e1zI.' Sally Gozzztiler. THIRD ROW: Bernire Sfejflvefziozz. Erelyzz Cliffozz, Cltzrizze Clllllllllgbtllll, Eflme Fltzznzgazz, Helen Ridgeley, Debate Council Supplemented by a newly organized class in argu- Inentation, The Debate Council was led this year by Miss Margaret Ross, instructor: Kitty Crawford, presi- dent, Ethne Flanagan, vice-presi- dent, lavne Maire, manager: and Constance Powell, secrctary-treas- urer. Membership to the Council was chosen from those of the class who had participated in at least one intercollegiate debate. The class opened its season with a panel discussion in Chapel, in which the audience was allowed to ask questions. Following this were the regular debates on the national Pi Kappa Delta question of Resolved: That the nations of the Vvestern Hemisphere should enter into a permanent union. VVesthampton teams met colleges including Williairm and lVlary, Ceorge Vllashington, Temple, N. YU., and American University. This year for the First time VVest- hampton met Richmond College in a debate. Climaxing the season was a southern tour on which a team met Duke, South Carolina, and colleges in Florida. - National News Council The National News Council is a compari- tively new organization on Westliampton Col- lege campus, this being the lourth year of its existence. Composed oi girls chosen for their outstanding interest in national affairs, the group meets twice a month to discuss current problems under the leadership of Mary Owen, president, Marian Yancey, vice-president, Mar- tha Lillian Ream, secretary-treasurer: and Dr. Maude Woodfin, sponsor. At their fall chapel program, the National News Council presented Dr. Ralph C. Mc- Danel of Richmond College, who spoke on Pan American solidarity. Another chapel pro- gram in the spring, featuring an outstanding Richmonder and alumnae, completed the organizations public activities for this year. For the lirst time, in an effort to keep the students up-to-the-minute on national affairs, the most important events of each day were posted on the bulletin board by members of the Council. The club attended, in a body, the meeting at which Mrs. F. D. Roosevelt spoke on the question of the poll tax, a live issue in state affairs. Because of present world conditions, the National News Council has seen growth and greatly increased interest in its activities this year, and has expectations of widening its scope of work in the future. NATIONAL NEWS COUNCIL. FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: jean Hood. Virginia Omobzuzdra, Stll'LlltIlZE Puyzze, l'irgi1zit1 llnood. SECOND ROW: Alere HtI1'dt1Zl'tIj', Dot HcI7'.X'bb:Zl'g67', Mtz1'ia1z Ytuzrey, ivlary Owen. Pre.fide1zf.' Marflnz Lillian Beam. A1212 ll"00dzz'm'd. THIRD ROW: Mildred Owen. Betty MtlL'MlIl'l'J", june Tl'L'I'Z'6'ff. jimmle Flllllkllll. Belfy Norwood, Eleanor' Kimlell, Erfber llnemlizzg, Frazier Drffzzizwigbf, Loizire llniley. Anne Otzker. l14-ll I ll Nostrae Flhae g Those girls whose mother, aunt, or grand- Inother attended the Richmond Female Insti- tute, or the WOIHCHIS College are members of this organization of VVesthampton College. At the beginning of this year on October 2nd, Founders' Day, members of Nostrae Filiac were entertained at a formal dinner given by the alumnae of the club. At this time an il- luminated scroll containing their motto "That Our Daughters may be as the Polished Corners of the Templeu was dedicated to Nostrae Filiae and hung in the Alumnae Room in the Woiii- an's Activities Building on the VVesthampton campus. Cn March 19th, an exhibition of Chinese porcelain was shown for the purpose of raising money for the Nostrae Filiae Scholarship Fund. Mrs. C. Hart WestbI'ook, of Shanghai, lectured on her collection and was assisted by Louise Wiley, a Westliampton student, who also showed several of her pieces of Chinese porce- lain. NOSTRAE FILIAE. FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: Helwz Cm-fm, Edith Bzo-foot, Anne ll"oodzz'tml, fone Trerelf. SECOND ROW: Btzrlmm Krug. Connie Powell, Berry Ilpood- Ion, Pbylliv Amie Cogbill, Mtzz'-y PE'g7'rIlll ITITZAOIZ. THIRD ROW: Amze Gorcfozz, Nltzry L0llll'c' D1lI'7l1l, Ellvze Fltzzztzgrzzz, Erie Ltzzzwozz, Helen Btzrfzey. In A ril, the club entertained the alumnae ' ' associations of the Richmond Female Institute and West- hampton College and the mothers of members of Nostrae Filiae at a tea. Purposing to keep alive on the campus an active in- The officers for this year were Betsy iVVoodson, presi- terest in contemporary affairs, the International Rela- dent, and Connie Powell, secretary-treasurer. tions Club meets semi-Inonthly to discuss the world INTERNATIONAL RELATIONS CLUB. FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: Mary Lozme D11V.zl, ferm- zzetfe E1'.m.f. jimmie Fnzzzklin, fam Hood. SECOND ROW: ftzylze M.1i:re, Virgifzitz Mayo. Ktzfbryzz Lezfirlozz. jo Femzell, Pre.fide1zZ,' Dr. Szzmfz Lozfgly, SLl70lZJ'07',' Frtnzrer llniley, Cer-lla Glzddir, Mildred Owen, Mtzrflm Lillilzfz Beam. THIRD ROW: Stzrrzjtzzze Payne. Azzmz M4I7'j? Roe. Alive Htzrdrzzzuzy. Louife Mor'1'iJI'ey. Mfzr'gm'el Forrer, Amie Boeblizzg. Adu Lzllld, Evelyn Cllffozz. Frazier Dl'lHllZl'7'lg!?f. Helen Mt11'ti1z. situation. In a Chapel program, International Relations Club pre- sented a Westliariipton alumna, Mrs. Ione S. WI'iglit, who spolie on her doctorate thesis, "Early American Calleonsfi As a speaker in one of their regular meetings, Dr. Cordon Poteat discussed China today. In collaboration with the Rich- mond Professional Institute, In- ternational Relations Club con- ducted a series of radio discussions on current topics. Also the club co operated with College Covern- Inent in the establishment of a fo- rum discussion on affairs affecting college students. The club was rep- resented at the International Rela- tions Conference of the South held at Tallahassee, Florida, on lXfIarch I by Elsie Vernon Satterwhite and Martha Lillian Ream. This vearis ofhcers were Josephine Fennell, president, Frances Vvilev, secre- tary, and Dr. Susan Lough, spon- sor. IW UniuIzrsii11 WRITIZRS' CLUB. ON FLOOR, LEFT TO RIGHT: Playllii Aww Colgfaill. FfUf,lfc'Lt1f0UII. SEATEDZ Anne fldlltjjlllll. Killa' Cr.1zz'fum'. Pre,ride11f,' flfltzry Awzaltf. Kim Nirfyolliy, H5lIl'f6fftI Sadler. Iflbiezzl when jrirllzre Ima' itnfezl: Lulmc' ll"ileY1'.1 Writers' Club Drganized last spring by several girls interested in creative writing, The Vvriters' Club has this vear at- tained distinction for itself. Aspiring to stimulate an interest in and the increase of high standard creative writing, each Inember of the club presented a new original literary effort every Inonth. At their meetings, held semi-monthly on Thursday, One member reads her creative piece and then hears the constructive criticisms of her colleagues. ln their fall Chapel program, VVriters' Club presented Miss Caroline S. Lutz, professor of English, and tapped into their number several new members: Anne Addison, Phyllis Anne Cog- hill, Florence Lafoon, and Louise VViley. The club was led this year by Kitty Crawford, president: Mary Arnold, secretary-treasurer, and Mrs. Retty Burns Nucltols. Dur- ing the year the members of the club have contributed several ex- cellent literary pieces to the Ales- seizger. Puppets The University of Richmond lX'larionette Repertory Theatre, under the direction of Miss Caro- line S. Lutz and lVlr. Richard Scammon, had a very full year. The fall show was a series of nine episodes introduced by puppets representing a boy and a girl fresh- man. These episodes were an insect ballet, a Poe soliloquy, a vocalist with accompanist, ten chorus girls doing a rhumba, and a star ballet, a harpist, a juggling panda, a comic English hunting pantomime, and "A Deb's Double Troublei' shown in the conflict between her good and bad selves. Early in December a new idea was introduced to the campus by the production of "Peter and the Wolfe" done with an adap- tation of Chinese shadow figures. During the Christmas season, they gave a rod and hand show at Kilbourne Farm. The spring show saw the presentation of "The Taming of the Shrew" done with cat-like puppets, a negro soliloquy, and an Indian war dance of live figures. At the close of their season they had the traditional May Day shovv of "Punch and ludyn and also a production of "The Pear Tree." PUPPETS. FIRST ROW, ON FLOOR, LEFT TO RIGHT: .7Vlm'flm Lillian Betwz, jean Netzmzifb. SECOND ROW, SEATED: Berry M,1r1Vl1zrIY1'. jetnz Hood. jimmie Fftlllfliflfll. Puff Poletzf, IVl.zry Owen. THIRD ROW, STANDING: Virgizzitz IVILI-yo, Allene jozzw. Arflvm- Brozzvz. jetw Lozziie Fifzrjzzzfzzolzy, Mary Gene Shelby. A7172 ll"00dzz'.1rd. Ezmffyzz Ilfltiflzzley, Berry llnnndxozz, Kiffy Leigh ll,'.lHjtI71Z.l', Mary Hojjlmtzfz. L, mm University Players Crease paint, excitement, fellowship, stage paint all over arms and legs, and that hrst thrill- ing rise of the curtain-all this sums up to the University Players. We opened our season with Sherwoodis Petrilied Forest. In the cast were Carolyn Cary, lack Kervan, Tommy Warriner and Billy Snow, all old hands on the Players stage. T he next show was a two one-act bill "Daniel Webster and the Devil" and "The Land of Hearts Desire." Both of these were the ex- ception of our stand-by Sam Casale and Ceorge Sadler. ln the spring the Players presented Cof- fee and Cowenis drama 'cljamily Portraitf, There was a large cast of seasoned actors but the steal of the show was little Vaughn Cary, lr., in the part of Daniel. The Creek theater show will be a modern comedy and we feel by producing this we will be breaking a thread-bare and irk- some tradition. Well, there you have the Players for 1940-41 as the campus sees us. But there is much that goes on backstage that only those of us who are members know-take-oils on the shows done in rocous good humor by Sternburg, Casale, Snow, Booth and Company, the food Qcheese, pickles, salami, and cokesl '4Profi' and his ever ready wit and excellent directing. Nevertheless, we have a very serious aim in trying to promote the drama on the campus. We try to bring a message to the school through our productions and we iincl that there is real development of personality to be gained in work- ing with a group such as the Players. UNIVERSITY PLAYERS: LEFT TO RIGHT: No. l3l: Bill Ryan, Treaszzrerg Salvatore Casale, Vice-Presirlemtg Flossie Lafoorz, Secretaryg Carolyn Cary, President. Scenes from "Petri19etl Forest." lrzclurlerl in No. Cll: Carolyn Gary, lolziz Gray, llliltozz lflfeiss, lkiariorz Rawls, Billy Snow, George lflflzite, Owen Tate, Slzeltorz Belsclies, Lenin Oppenlzeiuzer, lack Kervarz. No. CZD: Cordon Anclrews, Carolyn Cary. No. C-ll: Owen Tate, Charles Carter, George Wlzite, Dorzalrl Bolaertsoa. Q' .al UW Unlvarsii11 lm IOLH-lfllszlr 3? RADIO GUILD. LEFT TO RIGHT: Belly Saiflar. Pnblifify Dirf'rf0r.' Bill Kirby, Serrefary-Treatlfrw'.' Dagmar jarabiwz. Muiiral Direrlarx Barbara Efilehv, Arflrf Baraazf Di1'erfar.' Hezzrieffa Sadler. Dmrlzalir' Dll'K1'ffl7',' Bill Parkerimz. Srripf Direclar: Lymz Prire. Prciia'e12f.' Raber! Piper, Chief Elerfririizzz. sEArED AT THE coNrRoLs: Frank Cf-aarln. Camera Club The camera fiends of the campus, knovvn in collegiate circles as the University of Richmond Camera Cluh, have just completed another suc- cessful year of advancement and grovvth, with much evi- dence of increased interest in pictorial art. ln an effort to encourage other students, the Camera Cluh sponsored a photogra- phy contest for the entire university in conjunction with Pi Delta Epsilon. ln their program of de- veloping interest on hoth sides of the lake, the Mon- day meetings vvere held al- ternately on the Richmond and Westhampton cam- puses. Dr. R. F. Smart, fac- ulty adviser of the Camera Cluh, has added greatly to the meetings with his con- structive and interesting speeches. Radio Guild Cathering cohorts from every class and course, the University of Richmond Radio Cuild has formed a smooth working unit that of- fers vvorth while instruction and experience in the art of broadcasting and control work. Advancing steadily, the Cuilders are expanding their scope and novv hoast of regu- lar weekly hroadcasts, which are aired over station WR- NL in the city of Richmond. A typical program of this type invades the airlanes after an introduction some- thing like this: "Its tvvo-thirty Tuesday after- noon and time for another University of Rich- mond program hrought to you from the studio in Cannon Memorial Chapel hy the remote control facilities of WRlNlL." Thus, does the Radio Cuild advance the fame of the University. X I ,xp CAMERA CLUB. FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: E. P. George. flflarfizz ZVlark0u'itz, Vive-Pre.fia'e1zl,' Afztoizzeffe llnirfb. Pre.s:ide1zf.' jane Trezleft, Marjorie Peple. SECOND ROW: Lean Alexander, jeazzne llnllkizzi, Mary I-Iajjfmafz, jayne Nlaire, Marrlaa Lillian Beam. THIRD ROW: Z. G. Raw, Dagmar jarabien, Boolb Uzzle, Dorothy Gallup, Roy Talmage. l148l INTERFRATERNITY CUUNCIL. FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: loe Amrlzein, Gordon flizdrews, llielviiz Bzirizette, Terry Dennis, Ashley DeSlmzor, lflfilliniiz Fitzlzztglz, Guy Friddell. SECOND ROXVZ Aylett Goode, David Grmidis, ldf. H. jones, Robert Keil, Riclzard Klofllzy, lolziz Locke. Clarence llflojor. THIRD Row: lllrirtiiz lllnrlzowitz, Sum Moody, Harold Owens, ldfillioizz Parlaerson, Nlnc Pitt, lr., Stimtorz Riclmrds, 'loe Vlfiggiizs, Simpson Vlfillimizs. lnterfraternity Council Rack in the dark ages of 1914 the Creek letter fraternities realized their need for a unifying and cooperative association to aid them in carry- ing out the many activities with which the Creeks were concerned. ln their first faint mut- terings were found the beginning of the present group which is designated as the lnterfraternity Council of the University of Richmond. This council today is made up of two repre- sentatives from each of the eleven social fra- ternities, and is headed by Dr. Herman P. Thomas, of the faculty. Consideration of the numerous problems arising in fraternity life and suggestions for better methods and solutions are the important functions of this group. Chief among the problems discussed was the much debated subject of delayed rushing. All aspects of fraternity rushing and pledging were studied and rules of conduct and action were set up and enforced. Intramural athletics were handled with a great deal of success and spirited competition. Many other matters pertinent to the Creeks are studied and managed by the ln- terfraternity Council. Most enjoyable of all the Councils sponsored activities are the Upenings, Mid-Winters, and Finals, dance sets, which are enthusiastically re- ceived by the entire student body. In addition the council presents two awards yearly, a scholarship cup and an athletic trophy, to the most outstanding fraternity in those fields. The National Tnterfraternity Council meet- ing in New York was attended by two Spider representatives. Professor Fred Caylor, of the faculty, and lohn Locke, were sent by the local council. During the past year lohn Locke was chair- man of the Dance Committee, while William H. lones headed the group which selected the orchestras for the three sets of dances. The finances were taken care of by Robert Keil. Richard Klaffkv was chairman of the Publicity Committee and Aylett Coode had the job of putting up the decorations. Wm Uniuszrsih1 he lolnlflynlr ff. CQ?- '9' 12 ' ,' llgp v "' ' l I nd 074,62 ' Fi Nail' ,f' px ? Kappa Alpha For seventy-one years Kappa Alpha has been a contributing factor to the social life of the campus. This year it got another good startlby pledging fourteen promising men. . After the usual excitement of rush season had passed such things as Hweenie roasts," smokers, informal dances, cabin parties, and the inter- campus athletic contests with the chapter at Bandolph-Macon College kept the K. Ais busy. On lanuary the nineteenth the chapter cele- brated with the Lee Ball in honor of its founder f' .fe ' ww 5-Q "eww M., ClflSSlllfll'fl lzol and spiritual leader. All of these events were great but the outstanding social function was the Spring Formal at the lohn Marshall Hotel, with a cocktail party preceding and an informal party the next night at the Chesterfield Club. Then came the annual house party at Virginia Beach as the climax to the social calendar of the year. Led by their president, Simpson Williains, the K. A's have been active in all campus organ- izations. Simpson was honored with member- ship in Qmicron Delta Kappa and Pi Delta Epsilon, was Vice-President of Student Cov- l !' Aw Bull. ernment, Secretary of the Honor Council, and a member of the lnterfraternity Council. On the publications K. A's predominated on the business staffs with Bill Parkerson as Busi- ness Manager of the Collegian, and Simpson Williams as Business Manager of the Mes- senger and the Spicler Hanallaook. Bobby Black was the Assistant Business Manager of the three publications, and Charlie Ferneyhough helped as Manager of Accounts for the Collegian. ln politics steady Vernon Lankford came through with flying colors as the new Treasurer of Student Covernment and Charlie Ferney- hough served as Vice-President of the Senior Class. This has been a successful year and under the efficient guidance of Vernon Lankford as President the chapter looks forward to another very prosperous year. I'Ill1et . . 150l KAPPA ALPHA PRATERNITY. FIRST Row, LEFT TO RIGHT: Armstrong, Barnett, Black, Byrd, Cox, Croxtorz, Daniels SECOND ROW: Dix, Ferrzeyhouglz, Fore, Foster, Glaclolirzg, Grigg, Crizznrcl. THIRD ROW: Hatcher, Hudson, jones, Lfmk ford, Parkersorz, Prettymarz, Price, Roberts. FOURTH ROW: Stone, Tnylor, Terry, Vlfallze, S. Willinrzzs, R. Williaazzs T. Ufillimrrzs, Ufillis. KAPPA ALPHA FOUNDED AT WASHINGTON AND LEE UNIVERSITY, 1865 Colors: Crimson and Old Cold Flowers: Magnolia and Rose Pulaliccztiorzs Kappa Alpha lournal ETA CHAPTER FOUNDED AT UNIVERSITY OF RICHMOND, 1870 ERATRES IN FACULTATE Robert Collins Astrop Henry Brantly Handy Benjamin Clark Holtzclaw James Harmon Barnett, lr. Vllilliarn Asbury Harris Malcolm U. Pitt FRATRES IN COLLEGIO Class of 1941 Owen F. Tate Vernon Lankford John A. Byrd Class of I9-H Rawley li. Daniels William S. Terry Rollo I. Pusey Hardy Croxton Tljgmag Armstrong Charles Fgrneyhough A. Simpson Williams Robert L. Stone Pitcbett T. Dix Wrnfree Fore Willard Glarlrling Cervas S. Taylor, lr. Edward Crigg Juniug Foster R. Stuart Grizzard Class Ol: Thomas Thaddeus JONES Jamgs Hargher William F. Parlcerson Robert Black I Williani S- PfeftYm?1U Roger Walke B. Lynn Price George E. Cox Class of 1943 A- GOIClO1'1 Willis. lf. Richard WilliaH1S George E. Roberts Harvey Hudson lames Barnett l 151 l Unwnrsiill ha ioliilflynlr th 2 -2 xxxxsx T X ft Phi Kappa Sigma The Phi Kappa Sigma fraternity was founded on Cctoher 19, 1850 at the University of Penn- sylvania. Phi Chapter at Riclnnond College was chartered on the fifteenth of Ianuary, 1875, thus making the second oldest social fraternity on our campus. 1n athletics the chapter was represented hy Rohert Keil and Courtney Bowen who won major letters in football. Keil also starred on the traclz team. Iames Turlcington was manager of football, Douglas Laird was junior manager, Richard Gwen was a sophomore manager. The Delegate from Phi. Cordon Andrews was Head Cheerleader, Mark Willing and Allen Davis, assistant cheerleaders. Rowen represented the fraternity on the hasliet- hall team, and Hunter Lealse was a memher of the hasehall squad. 1n addition to this, many Phi Kaps held re- sponsihle posts in campus organizations. Iames Turlcington was president of Omicron Delta Kappa, Marla Willing was president of the Iunior Class, and Richard Owen served as sec- 1 52 Checkmate. retary of the Sophomore Class and as chairman of the annual Freshman-Sophomore Dance. Rohert Keil was the chairman of the Honor Council and Keil, Willing, and Turlcington were memhers of Cmicron Delta Kappa. Keil was honored hy Phi Reta Kappa. The Chapter,s social program consisted, this year, of two formal dances in addition to smaller informal functions. The Pall Formal was held in the fraternity house, while the Spring func- tion, a dinner dance, was held at the Hermitage Country Cluh. ln addition to its other social events, Phi Kappa Sigma was proud and delighted to act as hosts to the fraternity's Crand Chapter, when it convened in Richmond this year for the fourth time. The convention took place during the Christmas Holidays, and was climaxed hy a gala New Years Rall. Houzefcouziizg Exhibit A. 1 PHI KAPPA SIGMA PRATERNITY. TOP ROW, LEFT TO RIGHT: Adains, Andrews, Bowen, Britt, Bull, Burns, Dams SECOND Row: Drake, Elmore, Gary, Harwood, Horsley, Huglzes, Keil, Kirk, THIRD Row: Kirk, VV. S., Laird, Leake Lee, 1V1cGeorge, Metzger, Moffett. FOURTH Row: Owen, Rose, Story, Tlzonzrpson, Tiirkington, Wiclzer, Williirzg, Zacltarnis Class of 1941 Gordon H. Andrews Robert A. Keil Iames W. Turkington Class of 1942 Courtney C. Bowen Robert A. Gary PHI KAPPA SIGMA EOUNDED AT UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, OCTOBER 19, 1850 Colors: Qld Gold and Black F lower: Goldenrod Pnlilication: Phi Kappa Sigma News Letter PHI CHAPTER ESTABLISHED AT THE UNIVERSITY OF RICHMOND, 1873 PRATRES IN FACULTATE Frederic W. Boatwright B. West Tabb Garland Harwood Douglas W. Laird Mark S. Willing Tivis VVicker Class of 1943 Samuel S. Britt George N. Bull ERATRES IN COLLEGIO Rowland Burns Aubrey S. Camden Allen T. Davis John C. Horsley Rupert Hughes Semple W. Kirk Hunter T. Leake William Metzger 11531 Richard C. Gwen Prank Rose Walter P. Story Class of 1944 William Adams L. C. Drake lohn C. Elmore james Kirk Prank Lee Winston MCGeorge Brooke Moffett Charles Thompson Charles Zacharius Llnluszrsi,tl1 ha lolil-lflynlr -' flllll , Ca V. ,IQ ' f 2 f . 4. . .gy J : :f2:' . 'Ag' G 4 Sigma Alpha Epsilon Sigma Alpha Epsilon, largest social Creelc hrotherhood in this country, estahlished the Virginia Tau Chapter at the University of Rich- mond in 188-l. ' The memhers of this chapter helieve, upon reviewing the activities of this year, that it has heen most successful. Many dances and parties of one sort or another were given this year with the climax coming in March, the annual Eound- er's Day Banquet and Ball, at which time over Fraternal lailiitzizzg. three hundred people, including memhers of SAE, its alumni, and friends were present. A few days hefore the Christmas holidays he- gan, a party was given for approximately twenty orphan children. Each child was given a hig dinner, a Christmas gift, and was later taken to a theatre. This event has hecome an annual af- fair and is looked forward to hy all the memhers. Another hig social event was the annual house party at the heach during the weelc-end of commencement. At the heginning of the year SAE was awarded the intramural athletic trophy. Recog- ll5 -l The Eminent Archon steps out. nition was also given for having received fourth place scholastically. The memhers and pledges took part in nearly every organization and society on the campus. Ashley DeShazor was president of Alpha Mu Omicron, Nathanael Hahel, president of the Mu Sigma Rho Literary Societyg Eranli Connor, Manager of the Dehating Team, lohn Eitz- gerald, Vice-President of the Sophomore Class, and Boh Phillips, elected Senator-at-Large in this spring's elections. The chapter is well repre- sented in honorary societies, campus puhlica- tions, the Radio Cuild, literary societies, the de- hating team, the Clee Cluh, the Choir, the Eorensic Council, the University Band, the lVlinisterial Association, and various sports. Ashley DeShazor and Chuclc Welton were eminent archons for the first and second se- mesters respectively. Hljzrss the cakes, Suzooclzf' 'li l Class of 1941 Benjamin Bowles Cordon Christensen Frank IVI. Connor Ashley D. DeShazor Nathanael B. Habel Ira D. Hudgins William O. Seifert William H. Snyder SICIVIA ALPHA EPSILON FRATERNITY. TOP ROW, LEFT TO RIGHT: Aclams, Ankers, Batten, Baylor, Bowles, Brauer Clzapnzan, Christensen, Cole. SECOND ROW: Cook, Connor, Coulter, DeSl1a:or, Doyle, Fitzgerald, Halael, Harcler, Hfacl gins. THIRD ROW: jones, Klafflay, Lawrence, Miller, Mooney, Nichols, Plzillips, Powell, Price. FOURTH ROW: Robinson Rose, Saunders, Seifert, Snzitlz, Snyaler, Stanclt, Iflfelton, Ufiatt. SICIVIA ALPHA EPSILON FOUNDED AT UNIVERSITY OF ALABAMA, 1856 Colors: Old Cold and Royal Purple Class of 1942 Richard Ankers Livingston Batten Harold Brauer C. Boyd Chapman Robert VV. Cook Louis Divico Norborne Doyle Roy Harder 1: lower: Violet Publication: The Record VIR.GINIA TAU CHAPTER ESTABLISHED AT UNIVERSITY OF RICHMOND, 1884 REESTABLISHED AT UNIVERSITY OF RICHMOND, 1938 FRATRES IN EACULTATE C. Leonard Albright Walter E. Bass Robert E. Caines ERATRES IN COLLEGIO Richard Klalfky Robert IVI. Phillips Harvey B. Price Chauncey Welton Class of 1943 Charles Adams lVIarvin V. Cole John A. Fitzgerald 11551 Cecil Iones Robert S. Lawrencc Ernest lVIooney Richard B. Nichols Oscar Pohlig Charles A. Saunders Paul Stanch Frank C. Vviatt Herman P. Thomas Class of 1944 Richard Baylor Ray Coulter Robert Eads Francis Laurinaitis William lVliller Horace Powell Robert Robinson Iohn Rose James Smith Univszrsih1 lm lolulfllrtlf i-it -H ji ' gp fjjj - . V J-,lE,,fh,,' vll- I at-eh-! A, 11:14 Ifhllfllli 111- .llifgfll i ja-. -cv'-- 1'4" ' gnu- .- 1499 if f-at '5iWt1'i'2'i G? A Q :" " -iq Shui I.-ff' Q ' l-Llif-Sill 1' or '46 ' .K QV 2 . Q OJ. J Q Ulrxurjn Phi Gamma Delta Phi Gamma Delta's Rho Chi Ghapter has just completed its 51st year on the campus of the University of Richmond. The boys from the house across "the gully" on Towano Road have again carried their name into every phase of school life and have won for it distinction, for the Phi Gams are a varied bunch who range all the way from four new Phi Beta Kappas to four varsity captains. Ed Adams was president of the fraternity, sports editor of The Collegian, and manager of Happy New Year! the basketball team. He is a member of Omi- cron Delta Kappa, and Pi Delta Epsilon. Gther Pijis are crowding for mention. '4Af1e" jones of football, basketball, track, intramural softball, and intramural bowling fame is one. "Nose" Humbert is also a brilliant athlete, to say nothing of football co-captain-elect Andy Fron- cezk. Mac Pitt, lr., who is a member of Gmicron Delta Kappa and basketball captain-elect, has been elected president of the Student Govern- ment for next year. Hell llVeel1l?l Individuals alone don't make a fraternity. Phi Gam spirit was sky high all the way. Intra- murals brought Piji victories in football, basket- ball, and a third in volleyball. The boys are fighting to regain the "big cupn which they 1ost last year. Socia1 functions were not neglected. Again the Annual Fancy Dress Rall was a 1ate spring success in the Millhiser. All during the scho- lastic year other social events such as cabin par- ties and suppers were numerous. The year was completed by a house party just before finals. And now the year has flown swiftly and for many "co1lege lifeis a tale that's toldf, Phi Gamma Delta cannot help but miss her seniors. The men who are left behind are again and for- ever pledged to blaze a successful and brilliant trail for Phi Gamma Delta through the sky of 1941 and 1942. lUlznt's This? 11561 PHI GAMlNlA DELTA ERATERNITY. TOP Row, LEFT TO RIGHT: Aclanzs, Atkinson, Beale, Binforol, Binns, Brock, Bryan Bullock, Collins. SECOND ROW: Courtney, Deans, Decker, Donahue, Durrett, Flowers, Frolilvose, Froncezk, Gasser THIRD Row :nGooole, Gorolon, T. Green, W. Green, Gwatlamey, Hathaway, Hooten, Hnnzlrert, Jones. FOURTH Row: Kessler King, Kraft, Long, lVlallory,IlVlason, Massie, lVlcVoy, Mitchell. FIFTH ROW! Plzillips, Pitt, Ross, Sadler, Satterfieltl, Slmckel iforvl, Stnnslrury, lflfaclclingtori. PHI GAMMA DELTA EOUNDED AT WASHINGTON AND JEFFERSON COLLEGE, 1848 Colors: Purple and White Flower: Purple Clematis Przlolications: The Phi Gamma Delta, Spider Fiji ' RHO CHI CHAPTER ESTABLISHED AT THE UNIVERSITY or RICHMOND, 1890 FRATRES IN FACULTATE Edward Graham Cale Malcolm R. Doubles William J. Gaines Robert E. Loving Samuel Chiles Mitchell Garnett Ryland Class of 1941 ERATRES llxl CGLLEGlC ' Edward R. Adams T. Harold McVay Aylett Goode E. Mallory Binns Alvin F. Beale George W. Ross, Jr. John N. Gordon John L. Decker Henry A. Bullock George H. Shackelford Thomas W. Green Robert Hathaway Robert H. Courtney F. Alexander Waddington Owen Gvvathmey Walter Kessler James H. Donahue, Ill John W. Wright C. Gibson Hooten Richard Kraft Robert W. Durrett Class of 1942 Philip Mason Steve L. Mitchell Waverly S. Green Daniel Brock Leslie H. Phillips George W. Sadler Richard E, I-Iumbert Vincent Collins Malcolm U. Pitt, J Dave Satterfield, Ill Affhllf E- Jones Fred Erohbose Class of 1943 Class of 1944 G. Edmond Massie, 3rd Andy Eroncezk Hinton C. Binford John Atkinson William Bryan Charles S. Carter Horace Deans William Flowers George B. Gasser C. Sidney King R. Clifton Long George Longakre D. Walton Mallory, Jr William Poteat VVarren Stansbury Umrsw10fHLdww lm tolli-lflllnslr msginbljy A f f I W PP Kd -4g Nxqfsgg Pi Kappa Alpha Bound together in a common cause, with a comradeship cemented by the vigors of war, six Confederate soldiers united in a secret brother- hood to perpetuate their friendship. This fra- ternal organization, founded at the University of Virginia, lVlarch 1, 1868, was named Pi Kap- pa Alpha. The local chapter, Omicron, was First char- tered at the University of Richmond on October Films Gyuzimstics. 23, 1891. However, several of the chapter mem- bers did not return to college the following year, consequently, the charter was withdrawn, but was reestablished in 1901. The Pilca social calendar had several out- standing events among its various functions. First event of the season was the State Ball, held Fmterrznl Huclcile. at the lohn Marshall Hotel, Richmond, Vir- ginia, on Thanksgiving week-end. Other out- standing ones were the Founders Day celebra- tion on lVlarch 1, and Pilias' House Party held at the close of the spring semester. ln athletics, the Pilcas were well represented. William Fitzhugh and loe lV1aclc, members of the Varsity football squad, held down the po- sitions ol center and blocking baclc respectively. Earl Fox and Arthur Wagner were sprinters and loe 1Vlacl4 was also catcher on Coach Mac Pittis baseball team. ln Campus affairs, the Pilcas were led by their Vice-President Earl Fox, who was president of the Senior Class. William Fitzhugh, their presi- dent, served as Athletic Representative. He also was elected to Cmicron Delta Kappa, while Earl Fox was elected to Beta Beta Beta and Rho Eta Sigma. Pledge Lawrence Cash was elected Sec- retary of the Freshman Class. "Four Brothers, Tried and True." 11581 PI KAPPA ALPHA PPIATERNITY. TOP ROW, LEFT TO RIGHT Bioohs Burnette Cash Cuclcl Fzt hugh Fox Hmtoh SECOND Row: Hollommfz, Hughes, Ives, Luttrell Lyon lhlach Mcllilnzzze THIRD ROVV MHTlZlZU1ll McClmmhan MCSO1'l8J Pete1s Shepheul lVnO11e1 PI KAPPA ALPHA FOUNDED AT UNIVERSITX OF VIRGINIA MARCH 1 12258 CDIVIICRON CHAPTER ESTABLISHED AT UNIVERSITX OF RICHMOND OCTOBBR 71 I 91 Colois Cunet 1nclGolcl Flonei Lily ol the Villey Pzfhlicntions: Shield incl Diunoncl Dwoei incl lxey FRAT Class of 19-II Bill Gene Cuclcl Vlfilliam Harton William Pitzhugh Arthur Wagner Earl Fox Iessie Markham Class of 1942 Eclwarfl Brooks Adrian Lyons lVlelvin Burnette Joseph Mack Layton Ives Lin Peters he lohlwab A mf As i iflf - lt- S Ns fi-gig.. . 11?-I'.Q14,Y1QsXg-' F. L g,iry..i4,QQ.f WI! '11gsfN:HPfaair'3f.f' fi j-1',5l:1itgIi1i.-4 g bs NT-.1si'!'ii'if tflfsfiiiiiirlf' . , X Wifi. ' Kappa Sigma The Kappa Sigma fraternity was founded at the University of Virginia by five men who were bonded together by a strong and iasting friendship. It was on December 10, 1869 that these five comrades met at 46 East Lawn and cemented their friendship by founding the fra- ternity. Beta Beta Chapter was instituted at the University of Richmond on March 5, 1901. During the past year, the fraternity has been very ab1y 1ed by Jack Kervan and Ioe Wiggins, presidents for the fa11 and spring terms respec- tive1y. The men of Kappa Sigma were very we11 No. 2 Fmteriiity Bow. represented on the campus in extracurricuiar activities. Ed Arenda11 was editor of the Colle- gian, and was e1ected to Dmicron Delta Kappa, Tau Kappa Aipha, and Pi De1ta Epsiion. War- ren Pace was senator for the Sophomore C1ass and Gordon Be1V1ine was a senator-at-1arge. Bert Mi11ing, Co-captain e1ect of the Spider footba11 team, was a1so made student athietic represent- ative. Dick Thistiethwaite and Hugh Crisman p1ayed on the varsity basketba11 team and Iohn 1 Us 544 "Look pretty, boys." Madigan p1ayed freshman bas1cetba11. lim Hub- bard represented the fraternity on the crew, and C1int Moore was one of the leading po1e vau1ters in the South. Numerous house dances were held and as usua1 the crowning achievement of the socia1 caiendar was our annua1 barn dance, which each year seems to be Hbetter than everf, The annua1 Spring Formai was given at the Country Ciub of Virginia. "Editor at work." 1601 R' 'Z' 'IS-. We KAPPA SIGMA ERATERNITY. TOP ROW, LEFT TO RIGHT: Arendall, Britton, Bruch, Buford, Burroughs, Stanley. SECOND ROW: Dudley, Edgerton, Edwards, Eubanh, Foster, Gentry, Graham, Gruber, Hough. THIRD ROW: Hubbard, Hughes, Keyser, Kirby, Knipe, Madigan, McClaren, Milling, Moore. FOURTH ROW: Pace, Pinger, Pugh, A. ReMine, G. ReMine, Richards, Snead, Crisnian, Teass. FIFTH ROW: Thistlethwaite, Thompson, Tophanz, Wiggins, Wiley. KAPPA SIGMA FOUNDED AT UNIVERSITY OF VIRGINIA, 1-869 Colors: Scarlet, Green and VVhite Flower: Lily of the Valley Publications: The Gaduceus, The Star and Grescent BETA BETA CHAPTER. ESTABLISHED AT UNIVERSITY OF RICHMOND, 1901 FRATRES IN FACULTATE l Ralph G. McDanel Edward G. Peple William L. Prince Gharles H. Wheeler ERATRES IN GOLLEGIG Class of 1941 Class of 1942 Stanton G. Richards Richard Thistlethwaite Paul Graham Edward M. Arendall William RMI Abner N- T hompson Goofgo Gruber Frank H, Bfittgn Jack Dudley William F. Topham Gloss of 1944 James E. Hubbard Hugh Grisman Mac Hough Iack Burrows ThomoS Hughes Jack G. Kervan Sidney H. Knipe C1355 of 1943 Gharles Buford Iohn Madlgan William L. Kirby Walter Bi. Lee Hugh L. Keyser Iourney Edgerton Thffmas Nlchols Richard E. Stanley Bert W. Milling Samuel McGlaren Richard Edwards HHTVGY Pmgef Joseph W. Wiggins Glinton G. Moore Warren Pace Iohn Eubank P1iChHfd TCQSS Stuart Pugh James A. ReMine Iohn Poster Gordon Thurston P. Gordon ReMine Harry L. Snead William Gentry Robert Wiley H611 UYLIDQYSITJ1 hQ roll:-lflyszli rx rf. . . ' IK "Mi Nav ,f , ass! 1-My ' " se-Nxkqrsqk . s-:-gui if . mm: ' , I . ,wq::,s-v,-.gf,- Sigma Phi Epsilon The Sigma Phi Epsilon heart made its first appearance in the "Greek" world in September, 1901, at Richmond Gollege, then located at Lombardy and Grace streets in the city. Virginia Alpha, the local chapter, is the "mother chap- ter" of S.P.E., for it was the results of the eljforts of six men at the old Richmond Gollege that this fraternity developed from a Saturday Night club, organized by the six men in order to carry on their ideals and aims. Later in the year this group petitioned the faculty for permission to 'i ., 5, , s E as r gs 9'3- i V 2 gk Bn Rzzslz Dance. become a fraternity and November of the same year saw the dreams and desires of the group ful- iilled. ln 1902 the fraternity received its char- ter lrom the State of Virginia. Sigma Phi Epsilon has attained high esteem upon the Richmond Gollege Gampus. Through the eilforts of Thomas Renton, Rushing Ghair- man, eleven new men were pledged. The social events of the year include smokers, cabin parties, and a house party at the end of school in lune. There is also a house party at the beginning of school in September. Of all these however, the outstanding social function l 62 "Hip lm, Rroilier 'louesln is the S.P.E. Spring Eormal Dance, held this year on lVlay 10. Virginia Alpha is well represented in campus life. Edgar G. Garber, lr., served as President of Student Government, 1940-41. He is also a member of Gmicron Delta Kappa and of Beta Reta Beta. Ralph Kinsey, Vice-President of the Ghapter, is a member of the Honor Gouneil and of Gmicron Delta Kappa. Edward Eppes was elected Treasurer of the Ereshman Glass. With our part in athletics, scholarship, and campus life, we hope we have proven ourselves worthy of those six Richmond Gollege men who began our fraternity in 1901 and we looli for- ward to many more years as an integral part of the Gollege System. "l met o girl one dmv . . 1 Class of 1941 Thomas R. Benton Edgar C. Garber William 1-1. lones William P. Morrissette Class of 1942 Novel W. Betts S1GlVlA P1-11 EPSILON FRATERNITY. TOP ROW, LEFT TO RIGHT: Barr, Benton, Betts, Bristow, Burruss, Burton SECOND ROW: Dennis, Eppes, Gano, Garber, Garvey, Gatten. THIRD ROW: jones, Kinsey, Lunzsclen,lV1orrissette Mylzifs Pregeant. FOURTH ROW: Rice, Roper, Rouzie, Schools, Sease, Valentine. SIGMA Pldll EPSHDGN FOUNDED AT RICHMOND COLLEGE, SEPTEMBER, 1901 VIRGINIA ALPHA CHAPTER Colors: Royal Purple and Red Flower: American Beauty Rose Pulolication: The Sigma Phi Epsilon journal FRATRES IN FACULTATE Eugene V. K. Ritter FRATRES IN COLLEGIO E. Terry Dennis Ralph E. Kinsey Virgil N. Lumsden G. Kenneth Miller Marion L. Rice William Y. Roper Robert I-1. Sease Wesley Wright Class of 1943 Robert G. Barr William E. Bristow Willard W. Burton Robert D. Gano Charles B. Valentine John Schools Victor G. Pregeant Class of 1944 Edward lV1. Eppes William D. Garvey Ernest Gatten Ashby Mahon Charles lVly1ius Ben Rouzie H631 Univs2rSiiA1 hQ ICQI-ll-lfl9.0.l5 'iw , fi., ' 5 1 s . my 1 ,gil fp A T A Z Y l ' ' II II Pill: l Qllfiig! 'itll Q Tr- -vs ' 0""0rrotP-We Theta Chi Challenged hy its motto: "Alma Mater Pirst and Theta Chi for Alma Materf' which has in- spired Cmicron chapter to twenty-six years of campus leadership, Theta Chi hrothers entered into every phase of college life. The twenty pledges early caught the com- petitive Spirit of Theta Chi, and in the annual Pmat Parade their Sadie Hawkins Day stunt won hrst prize. One of their numher, Ceorge Cliver, was elected president of the Freshman Class. President lohn Locke set an example for 6425 Roselniwz Road. campus leadership as he arranged the dances at the University. He also acted as vice-chairman of the Honor Council. ln the spring, Theta Chi hit the jackpot at Honors Convocation, placing two men in each of the three honorary societies-Omicron Delta Kappa, Pi Delta Epsilon, and Tau Kappa Alpha. Tommy Warririer was tapped into all three so- cieties. He was co-managing editor of the Col- legian with Rohert Cotton, already TKA, who was taken into CDK and PDE. Dortch Qld- ham, who was tapped for TKA, Filled a com- munity need when he originated the "Grocery - lL..Qllg,., Etlaericlge mul loving cups. Balln for the heneiit of the Christmas Mother. Not only was Theta Chi Hpotentl' in interfrat sports, hut Cmicron men were also standouts in school sports. Marshall Phillips captained the cross country team while lack Vaughn, Max Walker, and Courtney Lawler starred in frosh sports. Theta Chi met the changing seasons with varying socials put on in cooperation with the Mothers Cluh. As a climax, on April 4-5 dele- gates from other chapters attended the Mason- Dixon luhilee during which Omicron played host to the University at its Spring Formal. To foster hetter relations with Westhampton, the Theta Chi "Tin-Pleetn Qhve jallopiesD daily dropped a load of hums on the other side of the lake. The girls retaliated, and nineteen Theta Chis met at one Westhampton Yule dance. Nlafltat are frat brothers good for?" WY' H641 THETA CHI PRATERIYITY. TOP Row, LEFT TO RIGHT: Belsckes, L. Binglzanz, VV. Binglzanz, Bogese, Bokannon, Clarke Clarkson, Cotton. SECOND Row: Davis, Ellis, Etheridge, Frialclell, Cindkart, Crant, Haines, Hazelkurst. THIRD ROW Heflin, Higinbotlzain, Huneycntt, Kepler, Lanznz, Lawler, Lewis, Locke. FOURTH Row: Lockey, Maire, Marr, Cldlzanz Oliver, Perkins, Pliillips, Sanalers, Sniitk. FIFTH ROW: Sneaal, Tkonfzas, Trotter, Van Buren, Vaughn, Walker, Warriner Class of 1941 L. W. Bingham William A. Crant Cordon Haines Iohn H. Locke W. D. Oldham E. C. Paul Marshall Phillips John Saunders R. P. Van Buren Ifllillianzs, Winston. THETA CHI FGUNDED AT NORWICK UNIVERSITY, 1856 Colors: Red and White F lower: Carnation Pulalication: The Rattle QMICRON CHAPTER ESTABLISHED AT THE UNIVERSITY OF RICHMOND, 1915 Class of 1942 S. T. Belsches William Bingham T. D. Birchett Robert Cotton I. W. Etheridge William Heflin C. B. Lamm William Smith FRATRES IN COLLECIO Harding Thomas C. F. Cindhart T. E. Warriner Don Higinbotham Frank Bohannon Carland Clarke Richard Williams Iames H. Huneycutt Pierce Ellis William Marr Roy Hazelhurst C1355 OI 1943 Horace Perkins Phillip Keppler Ashby Allen Beverly Winston Courtney Lawler Car! Bogese Class of 1944 lack Lewis F. W. Clarkson William Lockey William F. Davis Dave Ashworth Cuy Friddell 11651 Cyril Maire Ceorge Oliver William Phipps Iudson Snead Norman Torrence William Trotter Jack Vaughn Max Walker Llnivnrsiivl l'LQ lolnlflyirli GRUGHSU Cliqsq va' wllwfki sts S 42' J X -7 ,S li' 'aa ' 1 V X L A X in, :md Q cg? "" 1 53'1 N, 1,5 Alt ill:-Hg-ri 7 x 1 x -4 Aw 5 '11 x 41 A 0 XI Lambda Chi Alpha Une of the youngest national fraternities, Lambda Chi Alpha, has expanded since its founding at Boston University in 1909 into an international fraternity and is novv the third largest national fraternity with chapters in the leading colleges and universities. The local chapter, formerly Sigma Delta Chi, was char- tered by Lambda Chi Alpha on 1V1ay S, 1918, and since that time has been a worthy campus organization. This year Lambda Chi has been vvell repre- sented in all phases of campus activities. ln the political held Bruce Kellison has capably served as President of the Sophomore Class. Lambda Chi's Frank Baker, loe Amrhein, and lohn Gril- iin did much to lessen the worries of Coach Thistlethwaite in varsity football, and lohn Kel- llfoofle Ball lison and john Ainrhein proved themselves to be valuable members of the Spider Crevv. Al Philpott vvon his letter in baseball and lohn Criiiin tossed the weights for the tracls team of which Stuart Covey served as Sophomore lV1an- ager. Ed Reid won his numerals on the Fresh- Sttzdiotzs, 1111112 man squad and helped the Yearlings also as a baseball pitcher. Lambda Chi vvas also prominent in intra- murals and came out in the baslcetball hnals, and Won the annual bridge tournament. Neither vvas the social life of the chapter neg- lected for with a big dance at the Hermitage Country Club this phase of their yearis program began. Then semi-monthly outings kept the members entertained until the coming of the Spring Formal, the highlight of the year. And for the proper ending of a successful session Lambda Chi had a wonderful house party. Under the leadership of Sam Moody the Al- pha Chi Chapter has been collaborating vvith the other state chapters to form a state conclave as another step tovvard inter-college fraternal- ism, and Emmett Hubbard, vvho succeeds Moody as president, will carry on the vvorli. Tlmt sofa at Camp Ricltnzoizd 11661 LAIVIRDA CHI ALPHA ERATERNITY. TOP ROW, LEFT TO RIGHT: lolfm Amrlzein, joseph Awzrlzein, Ralzer, Rareforrl, Covey. SECOND ROW? Dalorzey, Dalton, Filer,-Cilsorz, Criffn. THIRD ROW: Hall, Howe, Hulalyarcl, Jeffreys, Brace Kellisomslolm Kellison, Kyle. FOURTH ROW: Miller, Moody, Noble, Reid, Waltlzall. LAMBDA CHI ALPHA FOUNDED AT BOSTON UNIVERSITY, 1909 Colors: Purple, Creen and Cold Flower: White Rose Pizlalication: Cross and Crescent ALPHA CHI CHAPTER ESTABLISHED AT THE UNIVERSITY OF RICHMOND, 1918 FRATRES IN FACULTATE I Woodford R. Hacliley Rolvix Harlan William T. Muse Raymond R. Pincbbeclx Samuel W. Stevenson ERATRES IN COLLEGIC Class of 1941 , Class of 19-13 Samuel 1V1. Moody Iobn R. Kellison William Rareford VV. Finnegan Albert L. Pbilpott Frank S. Covey Herndon Ieifreys Class of 1942 H. A. Dalton Rruee Kellison John L. Amrbein John D. Griffin R- 1- Filef W- N- We Ioe A. Amrhein Emmett L. Hubbard Class Of 19-14 Frank Baker W. Edwin Miller E. P. Dabney C. E. Reid Robert Culyer Earl Noble C. C. .Hall W. VV. Waltball Robert S. Cilson D. W. H. Howe 1 W1 Ll niuszrsib1 luz IQI-ll-lflyiblf 'lair .ag -,' YT ,PJ I - . 1-EQ' tg QQ t 1? sf frk l A A . Phi Delta Theta Virginia De1ta Chapter of Phi De1ta Theta came to the University of Richmond campus in 1875. 1n 1895, when the University appeared incapab1e of going through a period of hardship, the chapter vo1untari1y gave up its charter with the expectation of receiving it again some day. 1n the fa11 of 1938, Phi De1ta Dmega, a 1oca1 fraternity of 1ong standing, petitioned Phi Delta Theta and the charter was restored in February, fitterlmggizfzg ri la Nolan. 1939. Char1es Watkins served as president for the first semester of this year and C1arence Major succeeded him. Among the outstanding men on the campus was Ned Butcher, better known to his frat brothers as 4'Butch', or "Benny.', Ned won his third 1etter award in footba11 as a trip1e-threat back131e1d ace and was Captain of the 1941 Varsity Baseba11 team. Other ath1etica11y inc1ined men were 'Ciggyn Dawgeroiis business, larotlier. Woodard and Harry Painter, members of the Varsity Baseba11 squad, Phikeias "VVhitey,' Hall and 'KStoopH Sisk, members of the freshman footba11 team, and Hall in track. 'KSmooch" Major was a member of the varsity basketba1l squad. Major and Haro1d Dwens were treas- urers of junior and Senior c1asses respective1y. Major was a1so e1ected Senator-at-Large in this Springs Student Government e1ections. The Phi De1ts enjoyed 1arger room faci1ities this year, giving the boys many hours of recre- ation, p1aying ping-pong or shooting poo1 on the new tab1e. Many socia1 functions were en- joyed throughout the year. Un March 29, Vir- ginia De1ta held its annua1 Pounder's Day Ban- quet at the john Marsha11 Hotel, fo11owed by the Spring formal dance. 1n june, the year was conc1udec1 with a week-end cabin party on the Rappahannock River. Your move. 11681 PHI DELTA THETA EBATERNITY. TOP ROW, LEFT TO RIGHT: Dixon, 13ainter,Ce0rge, Cravatt, Hall, lrlay. SECOND Row: jarvis, Bertram jones, Linwoocl jones, Major, Nolan, Owens. THIRD ROVVZ Pauli, Purdy, Sislc, Skinner, Waslz, Class of 1941 Edward W. Butcher Harry E. Painter Ellis P. George William D. Cravatt Harold C. Owens Charles A. Watkins Watleirzs. PHI DELTA THETA FOUNDED AT UNIVERSITY or MIAMI QOXFORD, OHIO 5, 1848 Colors: Blue and Argent Flower: VVhite Carnation Publications: The Scroll, The Palladium VIRGINIA DELTA CHAPTER ESTABLISHED AT UNIVERSITY OF RICHMOND, 1875 REESTABLISHED AT UNIVERSITY OF RICHMOND, 1959 FRATRES IN FACULTATE Ioseph Nettles William Frederick Caylor ERATRES IN COLLEGIO Class of 1942 Bichard L. Adams Iohn Dixon, Ir. Clarence E. Major Marlin T. Nolan Edward F. Pauli Leonard A. Purdy Charles H. Woolard Moreland PI. Irby Floyd E. Iarvis Wilbur L. Skinner I1691 Class of 1944 Ceorge E. Hall Bertram Jones Linwood Iones Bedford Sislc Probert W. Wash W. Horace Wright Class of 1943 U nina rsib1 of lm loin-lflynli ik , l lim r 1 lifils E f f ' . AQNJ' Rx ,ff Xb v 01 Mo Phi Alpha Phi Alpha began with 'five young students who wished to be bound together for life in order to perpetuate their friendship. These hve young men founded Phi Alpha on Cctober 14, .l9l-l at Ceorge Vlfashington University. The local chapter, Rho, was installed on the Rich- mond College campus February 6, 1925. Since its founding the lnterfraternity Schol- arship Cup that is awarded annually, has made its way to the Phi Alpha room six times, two cups have become permanent possessions of the fraternity and one leg is held on the new cup. Social functions and athletics come in for R lzo-Tau. their share in Phi Alpha's program. On Febru- ary 21, the annual Rho Tau dance was held. This affair is considered by many as the out- standing aljfair of the year. i'Win or lose," Rho chapteris intramural ath- letic teams are always out fighting and ready to give a good account of themselves against all competition. Although small in number, the men ol Phi Alpha have distinguished themselves in campus affairs. Herman Roclioil and Martin Marko- ll 70 Brotlzer Chemists. witz were duly honored by Phi Beta Kappa and Omicron Delta Kappa respectively, and Nor- man Brown was elected to Pi Delta Epsilon. Martin Markowitz has taken an active part in extra-curricular activities, having held the po- sitions ol Secretary in the Student Government, president of the Biology Club and of Beta Beta Beta, and chairman of the interfraternity inter- relations committee. Norman Brown was Busi- ness Manager of the WEB and a dean's list man. Rocliofl is a member of the Chemistry Club and of Beta Beta Beta. Among the newer members there are several to whom Phi Alpha looks as its future leaders: Alvin laeobs, Vice-President of the Freshman Class, Alexander "Bayi' lacobs, a member of the Varsity football and baslcet ball teams, Stan Watts, a member of the Varsity basket ball team and of the WEB Stall, Joe Michaelson, a mem- ber of the WEB Staff and of the newly organized Modern Language Club. ????? l PHI ALPHA PRATERNITY. TOP Royv, LEFT TO RIGHT: Barney, Browrz, Flax, Frieclerzlourg, Gramlis, Bay jacobs, SECOND Row: Al facolas, Karztor, Klein, Lovenstein,'L141911zarz, Markowitz. THIRD Row: Miclzaelsorz, Nathan, Pasternak, , Boclzof, Bubirz, Sasmor, FOURTHK ROW:i'SCl'le1fll2e1', Shapiro, Spaltrz, Steinberg, Steiner, Watts. Class of 1941 Nornian -Brown David Grandis Martin .ehlarkowitz Herman Pxockoff Henry Steiner 1 PHI ALPHA FOUNDED AT, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, OCTOBER 14, 1914 ' Colors: Red and Blue 1 Flower: American Beauty . l r Ptzlalioationsi Alpha Bulletin, Phi Alpha Quarterly I I . 4. RI-IO CHAPTER ESTABLISHED AT THE UNIVERSITY OF RICHMOND, FEBRUARY 6, 1914 Class of 1942 I Edward Klein Irvin Lovenstein Mathew Nathan Eli Schreiherg Eddie Steinberg v ERATRES IN FACULTATE ' Abe I. Whitenhsli, Ph.D. PRATRES IN COLLEGIO 1 Class of 1943 Alexander Iacohs ' Ioe Michaelson 1 Dan Sasmore 4 - V Phillip Spahn Stanley Watts l17Il I Glass, of '1 944 I I Philip Barney Donald Flax ' Milton Friedenherg Alvin Iacohs i Leonard Kantor A Melvin Lubman Louis Rubin ' UnLuszrsiJu1 ISS IM l M BQ aiu ISK ' i 1 me QQ MINISTERIAL ASSOCIATION. BOTTOM ROW, LEFT TO RIGHT! Ufilhnr Sheaffer, Winfred Elder, Ray Baker, Thomas E. Pugh, President, Patil Harrell, George Asliell, john Dalton. SECOND ROW: Ted Turner, Stranghan Lowe Cettier john Foster, Douglas Holt, Leland Higgenhothanz, Charles Spain, Rolvert Filer. THIRD ROW: Zane Ross, Allister Mac- Kenzie, Stuart Crizzard, Lars lanson, Charles lVlcNntt, Harold Parker, lfVillia1n Cravatt. FOURTH ROW: Torn Fattarnso, Alvin St.Clair, Toni Herndon, George Eating, lack H. Nlanley, Robert Ufyatt, Kenneth Van Allen. BACK ROW: E. M. Adams, Vlfillianz Raizey, Lewis Bronghman, Herbert Lane, Billy Connor, Edwin lflfilliarns, Charles Krause. Ministerial Association Urged on hy their theme, 'Tor His nameis salcef, the men of the Ministerial Association have once again proved their ahility to serve the campus and the community with the highest in Christian leadership. They have created the first chapter of the Baptist Student Union at Richmond College, have served vveelcly throughout the past year at the Home for lncurahles, and have fostered het- ter relationships among the ministerial students of the campus. The year of 1940-41 has been one of the most active in the Associationis history. Led hy Presi- dent Thomas Pugh, monthly meetings have heen held through the school year, and many prominent Christians have spoken at these gatherings. The programs for the year were planned to hring out the things that are vital in the life of the young minister. Dr. Kyle M. Yates of the Southern Baptist Theological Sem- i inary, Louisville, Kentuclcy was the lirst spealcer and he hrought a very inspirational message. ln Fehruary the trend of thought was turned to the more technical side of the preacheris vvorlc and Plunkett Martin of the Barton Heights Church tallied ahout "When the Church Singsf, Through this series of lectures the hoys received much practical advice and a clearer idea of just what to do in their future work. The Second Annual Banquet was held in April, when the ministerial students were the guests of the Baptist Ministerial Union of Rich- mond. The lollovving Sunday evening every stu- dent minister on the campus led vvorship serv- ices in churches all over Richmond. Not only did the student henefit greatly hy the experience, but also these efliorts did much to strengthen the ties hetvveen the Richmond churches and the ministerial students. The oliicers who have so willingly vvorlced with Mr. Pugh are VVinfred Elder, Vice-Presi- dent, Rav Balaer, Secretary, Paul Harrell, Treas- urer, and Paul Hepler, Chorister. l172l Omicron Delta Kappa 1n 1914 there was founded at Washington and Lee University an honorary leadership fra- ternity vvhich was called Omicron Delta Kappa. Epsilon circle was chartered at Richmond Col- lege in 1921. The purpose of Umicron Delta Kappa is three fold: first, to recognize men who have at- tained a high standard of efhciency in collegiate activities, second, to bring together the most rep- resentative men in all phases of campus life, third, to bring together the members of the fac- ulty and student body on a basis of mutual inter- est and understanding. ln the election of its members, Umicron Delta Kappa seeks men who have attained prom- inence in one or excellence in tvvo of live major fields of endeavor: scholarship, leadership in social and religious life, athletics, publications and forensics, dramatics and other cultural ac- tivities. All candidates must have a scholastic average of "CH or better. Again Q. D. K. sponsored the campaign on the campus for the proposed Student Activities Building. This year the major event in the drive was the jamboree in April Which, given in the Millhiser Gymnasium, was a combination of a carnival and a barn dance and such things as all lcinds of games of chance as well as ice cream, candy and soft drinks were had in the attempt to snatch every possible cent for the building fund. The outstanding social event for Epsilon Circle was a cabin party at Camp Richmond in the spring. Each man carried a date and enjoyed the supper coolced by the new members. OMICRON DELTA KAPPA. TOP Row, LEFT TO RIGHT: Edward Adams, Edgar Arendall, Robert Cotten, Williairz Fitz- hiigh, Edgar Garber, Aylett Goode. SECOND ROW: Ljfdon Harrell, Ligon jones, Robert Keil, Ralph Kinsey, Eugene McCai4l, Martin Markotiiitz. THIRD Row: Edmond Massie, lanzes lVlO1ZfgO1'1'Z9Ty,J0lfl1fl Pearsall, Malcolriz Pitt, Thomas Pugh, Gordon ReMine. FOURTH Rovv: larnes Tiirlaington, President, Enzrrzett Vlfarriner, Simpson Williaiizs, Mark Willing, joseph Wornoiii. lm Univnrsiiul he lolillfliiilr NKDBTAB BOARD. SEATED, LEFT TO RIGHT: illtirgaret Ferrer, President, illtiry Alice Smitlz. STANDING: Louise Morrissey, illnyiize O'Flnl1erty, Heizriettti Sadler. Kitty Crawford. Mortar Board Mortar Board, national honorary fraternity for senior women, granted a charter to the chap- ter at Vllesthampton College on lune 26, 1930, Miss lsabell Harris was chosen sponsor of the group. Since that time, Mortar Board has stressed the qualities of leadership, scholarship, and service, among the students of Westhaiiip- tO1i, embodied in this year's aims: to worli for a constructive loyalty and personal responsibility, to maintain a high standard of appreciation, to develop better attitudes, and to foster the honor system. The program opened in Qrientation Week, when Mortar Board gave parties for the fresh- men and transfers to welcome them to the stu- dent body. The members also acted as senior ad- visors to the freshmen and sponsored homecom- ing in November. Mortar Board contributed to the social life of the year with two co-eds, and in the spring with a tea in honor of the faculty, Phi Beta Kappa initiates and intermediate hon- ors students. Mortar Board sponsored a series of four voca- tional chapels in the spring, the speakers sched- uled for these programs being women who have attained recognition in their own vocations. Those who spolce were: Edith Lindeman, journ- alist, Catherine Henna, director of Social Serv- ice of W.P.A. in Virginia, Mrs. Arthur B. San- ders of Girl Scouts, and several members of the senior class. Stressing the importance of leader- ship, Mortar Board held after the spring elec- tions, its annual school for oflicers, who received training in the qualities of leadership. As is cus- tomary in the spring, Mortar Board also spon- sored a series of Eugenics Lectures for the Seniors, during which time Dr. Emily Gard- ner and Mrs. Bobert Erhman were the lecturers. Tappings for the new members were held on March 10, and the year ended with the pres- entation of the Mortar Board Cup, given each year to the class which best lives up to the qual- ities established: Cal growth within the class shown by class spirit and cooperation, CbD con- tribution to the college evidenced by partici- pation in athletics, elections, attendance at school contests and scholarship. H7-tl Pi Delta Epsilon Pi Delta Epsilon, national honorary journal- ism fraternity, was founded at Syracuse Uni- versity in 1909 with the express purpose of recognizing students vvho had made outstanding achievements in the field of journalism. ln this, its thirty-first year of existence, there are thirty- three chapters throughout the United States. The University of Richmond chapter was chartered on November 26, 1926, but West- hampton College students were not admitted until 1937 vvhen a change in the constitution opened the organization to women. Last spring the 1oca1 chapter assisted in in- stalling a chapter at the University of Virginia. Another chapter vvas inducted at Randolph- 1V1acon 1V1en's College last fall, making live chapters in Virginia, others being at Hampden- Sydney and Virginia Polytechnic lnstitute. Qualifications for membership in Pi Delta Epsilon include at least tvvo years' vvorli on one or more campus publications, with the studentis having attained a responsible position on at least one publication. The student shall also exhibit a sincere and unseliish interest in improving campus journalism. Among the activities of the chapter this year vvas the institution of a photographic contest in hope of encouraging amateur photographers on the campus. The idea was sponsored jointly by the Camera Club and Pi Delta Epsilon, and the prize-vvinning pictures were published in a spe- cial section of the annual. The chapter also adopted a nevv set of by- lavvs. PDE set, however, as its major accom- plishment the securing of a semester hour's credit for students working on the various pub- lications. Olilicers of the local chapter were joseph VVornom, jr., President, jeannette Evans, Vice- Presidentg Dr. Edward Peple, Secretary-Treas urer. TOP Row, LEFT TO RIGHT: Eriwarrl Adonis, Edgar Arenclrzll, Murray Barr, Robert Black, Tlzomas Brogarz, Nor- uzarz Brown, Plzvllis Anne Coglzill. SECOND ROW: Probert Cotten, Kntlzleeiz Crawford, learzrzette Evans, Helen Hill, . i lzzliette Loving, Eclmomi Mossie, jenn Nensmitli. THIRD ROW: Ufillinuz Pnrlaersorz, lV1rzrgaret Purcell, Lerzrzrler Saumiers, Al VVrzdtii1zgto1z, Emmett Vlfrzrrirzer, Sinzpsozz lflfillinrizs, Nlnrla Vlfilling, losepli lifvorizouz. lii 111 its f. ' W K- 5 Ci SI? W- "SI" ml Univszrsiuj he IQLH-lfl?.0.15 TAU KAPPA ALPHA. TOP ROW, LEFT TO RIGHT: Margaret Rrittinghanr, Kathleen Crawford, Clarine Cunningham, Ethne Flanagan, layne lVlaire, Crace Norris. SECOND Row: Constance Powell, Betty Sessler, Frank Conner, Rolaert COlfE1I,jOlZ7Z Decker, Stranghan Lowe Cettier. THIRD Row: Leland l-ligginloothanz, Dortch Oldham, Thomas Pugh, George Ross, T. Enznzett Vlfarriner. Tau Kappa Alpha RICHMOND COLLEGE CHAPTER Tau Kappa Alpha, national dehating and forensic fraternity, was founded at lndianapolis, lndiana, on May 13, 1908. The chapter at Richmond College was established in 1917. The purpose of Tau Kappa Alpha is to hring ahout an increased awareness of the values and necessity of heing a capahle spealcer. The fra- ternity strives to honor those men on the campus who have heen outstanding in forensic activities. Those who show this type of ahility as evidenced hy participation in intercollegiate dehates and other contests of lilae nature are eligihle. ln the late fall the fraternity sponsored a chapel program with Straughan Lowe Cettier, president of the group, presiding. A dehate on the suhject "The Extended Rushing Seasonf' was presented with Dortch Oldham and lohn Declaer upholding the aliirmative and Ceorge' Ross and Ed Arendall voicing the negative views. WESTHAMPTON CCLLECE CHAPTER ln 1931 a Westhampton College chapter of Tau Kappa Alpha was organized. Recognizing forensic attainment, and encouraging a desire for improvement in puhlic speaking, this organi- zation has talcen an increasingly prominent place on the campus. This year, under the leadership of Ethne Flanagan, the Westhampton chapter sponsored a panel discussion in chapel on the much-dis- cussed topic of the year-America's Aid to Rritain -which aroused great interest among the more politically-minded Westhamptonites. Ano-ther chapel program in the spring, featuring a panel discussion of "American College Cirl-1so1a- tionist or World Citizen?,' which was partici- pated in hy the Dehate Council, completed a rather full year of activity. At the annual tapping ceremony held in the chapel, when the student hody was impressed with a sense of Tau Kappa A1pha's high ideals, new memhers were tapped into the organization, who will carry on the worlc next year. 11761 A Alpha Mu Omicron Alpha Mu Umicron was organized hy a group of students majoring in the Social Sciences with the purpose of recognizing those men who have achieved a high scholastic rating in that held. A second aim of this honorary fraternity is to stim- ulate a greater interest in these aaa. of study among the students. ln furthering this purpose, the society en- courages outside vvorlc among its memhers. That is, various memhers at each meeting report on topics in which they are personally interested and on which they have spent a great deal of time in research. Lively discussions follow each report and the entire organization participates. Many noted spealcers are hrought to the campus every year hy Alpha lVlu Qmicron. Their suhjects are of vital interest to the student hody and are always well received. This policy, having met with great success in the past, was followed even more energetically this term. At the regular meetings they have also dis- cussed social prohlems in the current affairs of the city, the state, the nation and even the World. These discussions have heen responsihle for a laeener sense oi the nearness of such prohlems even to college students. Prominent among the spealiers hrought out to the University of Richmond this term hy the society Was Dr. Boland Egger, Director of the Virginia State Budget. Dr. Egger made an en- lightening address and gave the group an insight into the vvorlqings of state finances. Led hy President Ashley DeShazor, the Al- pha lVlu Omicron group has had a progressive, Well-arranged year of activity. DeShazor was aided hy Chastine lones as Vice-President and Tom Pattaruso as Secretary and Treasurer. ALPHA MU QMICBON. TOP Row, LEFT TO RIGHT: E. Nl. Aclrznzs, E. B. Admns, C. L. Batten, T. B. Benton, L. W. Binglfmnz, B. T. Brogan, A. D. DeShn:or, A. Donnzlele, C. T. Frzttnrnso. SECOND Row: M. Fogg, E. B. Fox, B. A. Cory, B. S. Cilson, N. B. Hallel, B. B. Hall, P. Harrel, L. Hilgenzan, C. VV. jones. THIRD Row: B. A. Keil, H. E. King, B. E. Kinsey, B. C. Klaffky, D. W. Laird, W. Marlalzailz, P. B. Mason, B. H. McCelzee, C. W. .lVlcNntt. FOURTH Row: C. H. Miller, W. F. Parkerson, B. L. Price, W. P. Schaffer, W. O. Seifert, B. P. Van Buren, B. G. Williams, ll. O. Winn, E. F. Yarclfzin. l177l Llniuszrsi,h1 HARLEQUIN CLUB. TOP Row, LEFT TO RIGHT: Edward Adams, Gordon Andrews, Frank Connor, Earl Fox, Edgar Garber, Aylett Goode. SECOND ROW: Williaiiz Harton, Ralph Kinsey, Douglas Laird, lolin Locke, Martin Nolan, Dortcn Oldham. THIRD Row: llfillianz Parlzerson, Leslie Pliillips, Terry Dennis, Harry Snead, lflfalter Story, E11z111ettWarrine1', loseplz Wiggirrzs. Harlequin Club Social harmony and better relations between tae femmes of Westhamptoii and the fellows of Richmond College is the primary purpose of tae Harlequin Club. This purpose is carried out tlirough the medium of social affairs given on several occasions throughout the school year. These dances are usually formal, and all girls present must hail to Westhaiiipton as their Alma .Vlater. All dances are attended by members of the faculties from the opposing sides of the lake, who act as capable chaperons. Each member, of which there are thirty-three men from each of ten of the social fraternities on the campus-is given one stag bid to each function sponsored by the club. This bid is to be given to a member of the manis own social fraternity so that only these Creek-letter men and the club members are allowed to attend the event. A new type of social feature for the club was l 78 innovated with an informal intermission party at the lunior Prom. Held at the Phi Camma Delta House, the party met with such success that other affairs of like nature were held at other dances. The popularity that was accorded to them warrants other ones in the future. ln addition to its other activities, the club also sponsored an interfraternity bridge tournament. Originated by the Harlequin Club, the tourna- ment has developed into an annual affair. This year it was won by the team of lohn Criflin and Emmett Hubbard representing Lambda Chi Alpha who scored over the other finalists, Cib- son Hooten and Alvin Beale of Phi Camma Delta, to win the trophy. The club was ably led through the year just past by President lohn Locke. The work that he and the entire membership of the club did stands as a tribute to the men themselves. ludg- ing from the work that has been done in the past and by the plans that are being made for the future, it is with expectation that the club faces the future. l . , f Q -1- 'F' 8 N xxx 4 ::.. fm w 1: .' X ' la wif ff 7' "4 ls, , 3 M1 ' K' . s , ,. f, A-e., 1312+ ' 1, W f A., M4 Y ffw-4 '1 ' ' ,A .ik fe 'il' 1 7, .' AMY ,, . " , v,g'f-:"1- Q35 . K, fl W Y 4 ' Y -y, '4 y. 1 , E. Qwml ,N 1 Wgfw. f' - ' 6' ,C - f . . if 'ww fl 2 ' V, , . 'Q - 'Kg fi 1, f ' E f Af 'M . Q , f, Q I we V M. 25:-. ymffffv I , , f Eff' ' ' . fdii? fi Q3 ' ' ww, . . f 1 'ff ?ff"f ' AQ f - , L , - ' , f if f 015' f . f jr 241' ' Mfr z .:,gb?,3xw ' ft- 'MMI 'f' -i,:' ,Q,-,122 , K 'gi' 1-fig ., gf: -,wg ff ,sv M , f ' ':'f'f ws , " 311, xj QV ,V ' 1 fi2"i3iAffi,2r'ffff Q VI-'E wfifffei , K - Q . , ,' n ' M- ,ig -I' 'Q Q, . , M,,,g.4,, , fff:,1,.y , Q4 fm 'iz9 Q f A, V fs ' X 5 y l 4 Y sg S . 34 Nm? S ,,-. , ff? fx K 4, af , A gf Q A lm ,lx X L , :N .1 I -4 : V yi Y W, rv r'-5, 'AS' . , fn VA 4 , ,. t x ' lp w .V ., + V, -, Xqrr-X ,X WL' f nv F 75" 'Iw- !Yg"" W-- g'-li-'-bL qw ' R 1 XX 3, fX3uf gi qmrfg I 'F -:N xr ll V ' s 1 'VV X L I V-r tl , ., - , 5. XX-XXXXXX XXX? IXXXX X ' " . Al ' X' A A " 5,-,-V rr. V 'Hin P 'V M ' V '1g34v- ,,'-'ij X . , - 1 , g.1.AX A , X XUXXXX XX ni X 'I'-5 1, , Y 'Y' --1 ,j. ,. ., - V - A' V' ' - - . V . , . , VV - . . -, , - V - . -v V .,: V- , 1' XX 1 ,-5' - ' ll I -X -X --,V df- 1 3, ' MV,-.,,.,XX, X' ,XX ,- ,,,,, XX .V XX X V 1 .I , X Xl ,XX. - .X XX T. ,X X 'X ,v--V., -- -',- V-- X- .V - 1 --,XV X '. . I ., , - 2- X -1 , , A., - ,. ,X .1, XX XX X 1'-J"f. - X, ' ' - ' Vi ' fw "' H "' - -' '- 'fifgf -'fd' 'f - "H .. ' " ""x' I' 'F l , X Xp, ,. , wg- XX 1, XXX ,X X X ,,, . ..XX .sr - -. V.. V ,,, -Qu ,M - .--,V X,.,X XX - X X X wh - X gun C X-HX - V -V X 5 ' " 'Elf . -XX XXX , ,1.XX X ':X- XX., X fr ,VX X' X:X ' -- X --" .1 ,VXX 1-,XM -Vai: ,-nf-f ,X ' ttf X ,XX 4 Wg' Q X X XX EDJ' L' . X XX L, X - -- "' ' M - , XV Z, .,-Xa , -- n',N-I' MX, ' V- ,' . .1 Li rr ' ...Y -wxuyl V " 'I' ,,XX .nT:..0"-W , ' wr ' UXVXVYRT l'X Xu X ,X f fm i'Xlf"" ' . ,B-' ' 1 , l " --r, X V ',-J"- ' X- ' XX1"3 ', V ' - ' XX ,XXQ "' v VX AV ,Q'ltfx"T,-, ,"','XX' "' ',,,1 'f' WT X!-A-,MFT 11' ',','w'1' 'A X7 XX " XX' -5' ' - --is, A E '-" - - - 'W - -. ' ' ' - -,1-'Q'-,1 -:-', --H H '---H, ',. g, ,, . gy S- , '-,IZ-.. V' , I ' ,V,'- XX X - . Q3 '- .,, -.,- , , , X -, -- XX ,V .M ,,, X H, --XX yin, ,,.,. H, -.+V ,X . Q, ,, ., ... -' mi."'- " lg V ' - . X V-if " 'I " "' -' ' 'YA 0 1' F' H ' ' - H ' '- V , "1"- ,-'v"' " ' - . -- 5'1"-V""E ' - fx " V ' . -' - 'V 'K V- ' X XX -V X. ,-V - X. ' Q, ,X - - . - -if A I' Cf ' , X X ,X X .J -'L ' ' -. .'-' . , ' .. ' ' -'X' .f'W'-X., ' ' -- f: -, 'N " T' -' 5 V ,'4',, ' M, W 'V' K 'Hz -V' 'x"'.7" fH,vff"14i7:,i6E-'12 ', Y" -- ' . '-"VAL X " if :X Fri. . ,, VX -. X XX: XXIKXQXX ,, Y V X - X .X Xp,-mn XX ,yg,lXXXX,,, XX X --1,4 V - X .,,,V .V ' X: v. XXXXAX 'XX - Lfy --.V',,XXf XX XX , X' X XX 'JA :sl XX, ,.. .XLX.,X,, - X -X, X,...-- X- V X,,'gf X :HX XXX ,XX 11 X,XXXXZ1,X1 XXXX X, L -XX XX .- I X:-XX : XX ,XVX X I X X V I , . 1 1. X I---XX XXX XXXL, , 'LX T? :fJ30MXX1:,q,. XX , .VXI X ,X XIX ,.-, XX- -X X 1' ' - - ' -- ' Vx'-u, - . ' - 'LV' ""' ' -'-'- ' ' 5.3'1f"" 'W' :E .vip -'f "vi V elfrfm- "' "IF, . ,V ' " ,V I ' ,VW WH" It 55- aww 'V iwg- 5 ' ' .'- 'lf 1 ",. XJR . -5, , ' .- - X, X -- - w, . - V- ,V , --3, 1, , "X , 4- -. V- ' -X - ,V ' Q1 XX - X ., X, - XX- XXX-.W X,-Xp-.V ,, ,, X V X XX , . ,, -- VV -- - -YY ,-,r '- ,.:XX .X . - ,'-., n,. -, --,- XX -, -- 197 JP . J' ,V 75" - '! "1 ' -"NY-' -I . -I-V ' 2 -'... - - , F ' ' 1 V: ' V- , .- V ' '-V , " I-I "W V-, ,"" "':':'V-1 - Vx-V , ' A -' "' 'un 4' U. . ,U .. X . - , , - ,,- . ,V . , .X,,. X , V. V X XX X ,. ,V ,, ., ,. .. -,- , - 1- .. 'FMU' , .f -Vw X V -. V V- , 4- - -' 5,6 - , -. ,X -,ru - - -V .. az- , - - X ,V .,. X , -V -V, -, - -, 1-:V - W fl - . -1 ff ' -- , '- , 7, - --V -, - .. , ,. ea- -V , fum.. ' 'f ... "- T- " -' V. -' V "H ' ' k ' --' ' V ,. 4 4' .4 -' "' ' J "sm -5- ' f X--. ,, V ,. X ,, X. X4 XX XX X V XXV X, -.XX X XVXH XX-4 I X . X P ,,1VX XXV X V X X ,, .,XX X XX ,VV ,zl-XXX.. XX X? Xi- HX' XX at Q- 4- -- , ' '- ' v ,-3' ' - , .x-1, s,-1 X -'fn Vf-2 1- f X ' w- , , -V V. ' V ' , --, ,.- ,Y Q , X ,V ,X 4' ,- ,,F,.XX.1 V, XXX - ,X , ,. ' , X X- X X ,Xf VV .X ,XXXXV XXV- N XXI,-J V ,XX ' ,Q-XXX -V .2,- 1, X, XV ,. . sg , L fx. j" X --' V ,XV -,X -X- . V V, - , . X -V ',, .. XX ,X V X, X -- - ,g,g .- .--V. XXXQXXX .X ,Xy 1. . V HX, Y N - AX -, V X ,, ,, XX H. 'X ,X XUXXX J n lg . V. 1, XXX ,X XX . -X,XXLX,- X,. XX .,-,X XX V, . XX X, XXX 2.9 V XX X X 2 V , ,XX XX XXX XXXXXTF, XX, -Xq,.i 3, .V X X, X X XIXXXXX Aw XA- XX - XX,XX4a,Xf X1, ,, 1- XXX7 , X X XXX XX, F 'll V--1 ' V. ., 1, -'- ' , . .Vw 'CV ffm- ' " ' - ' ' ' '- ,,'T- 1'-' ' - -1 --Q' "1 " - "' , - V ,V .,V-XX ,X , .V -,-A - -X ., X. L. V -' 1. ,X -- '- . X Xg- I '- - . ,-- V 'XA-:X .L X . V, ,MX V ' V 5- an ',--V XXX iv -fx? '-XY' XXX V V ' XXXX"- ' w , In XV- ,. ,V X,.V,V 'XTX X V XX X: , jX X- f'X I ,HX '-- XX XX, X V XX .PG-V - ' . . ' ' ' - "Q 7 X 11 . 'L '-:V-,UV '- 'H' - .- -.J , L ," '-I -L' '- -, '. . -- 'I' f , "Y uw, R 1 ,' 3-"X-A .V' -'-V ,, . ' , IA' H' rg, , ,+ V V 4- - - . . 4.,.' ,--- ,--, V V .- -- - - - ..Vv,, , .4 ' .1 -Vw . X -i.,V 'X ,-X V V . --,,:,','5'L'Vy ""xV'vr. , ' -' .. ,X ,, ' 4 - ,, , , ' 'f W- - - . ..v-" ' 1.-,,p,' H .dl . H- ,-- -V: . w 1 1-1-, - ' - "--- . - . -. ---' --M -- V- -. - . ' .V - V-- -V " H . ' 4- - V,... fixiylig '--'VLH X ' . V'X' .L , -V ' ' -'fir - 'X ,' - Q -"AX , 1f,X 'fA,.,,'V- i , , 3 jf 'XX '- 4 '-' ' ,X.:., "f 'Y 1' A-'QI 'X .A "-X' :WH V. J: X..V Q- -I X Y C wr XX " I . XXXXX XX-,:V,vX-,X 'www ,PX-T9 '. --vt 'gXX,.-,XXV :.XX X X' 1V X. VX. V X -wig XM Et- Y V X Xfxql- , X -yt' gg,',XX-5, 4 MV ". ' , V" -:X V .- ' ' ,V Y" f "S ' '175725 1-'V if ' X , - ' --in ' " My . ,V --2'.r?'f"' ' " Q' , - -pi""1- ' "MBV Q --3-mf. - - - V - :si---' -rf 3' -V '- 'P-V . ' V' V .. 1-Em---f -- . , - -. .- Xp- 0 I'-' ' - - ' Vw-"f 5 ' ' ,." '91--'fr--r' -,,.,"v5' ' 4 W, V 'V - f' ' ".- ' .V , 'if 'V' ' ---' '-1' -' -I .X"h-1-'7' Mi- fr-' - fd' FG "JK ' f.,i-- -- p- V . 1 , 4' ' f - V .para-cs! ,Jaf-.V'- , 4 , - -f I ' 'Q' ' -1- .--bf, ,. V' 1 , -. mf --ss - ,f 1 . .,,,r . - " Q? V' , f- ,L ,X if V--,-,,--.4--Vg-:y3f-a-14' -- gp-4:-'gps ,X .LN L ' . w I .- r Hn: -f-!'Y?rf-V -: V - 1' - 1- -- . 1 -fn -V - 1 - --. -- ,-"-V--,V -,va , -- -mit --Vv.' X' -'r ' 5 1 - .' Q .fli-'- 1--1' rv-' ,'-.lf-r-:' ' 4 .Xi - A X . , ' ' ""' 1' "" X f 1' . -- Q 1 -.V 4- - Xg. g,-,XVV Navi-,-, ff" rg-qi V - .-,V ,V - - , -- V - . .--A. - - -- , 4 . - - L mn . ,- -V 4 . w. .V - I ., f.-- V, Mm.- n-.. v . 1- .uw I- V , , ,,., ,,. ,,1. .3 f.,.,,. ,, ,,.l...,X3,. ,fi-K-F - , QR' . X - V - . L , - X- XXXX X XXX. -A X XX -1X -XXX X XXX- , , ,.A ...,X XXX,.,vg ,MSX XVXXX u, XX 9. XX,,X:,XX ,3X1..,,XXX V 54, -.-WH . ,. ESX-X1 - A . , M - XX , , ,,. -,.. -.V Xzg- ,X Xj- X, A --,L . XX X,-X- gff1.I.:X Q ,,.X -..z, V- 5, ml. 1.. 3 Q'--X L ef ' -' ,- " r,'i' i",:I '-"'.,- I 4 'Nw 'JW' '1' Y, - ' ,, 1 If" , ' .Xl ,. f,,.,"-"" " ,. ,gr-.., ' -'Ji .Q X,. x,, ml! '-"' J? Z' 'WV '- " 'Wa'-1. Lf' , 1 4 - -, 5- V- , 1-" ,.' 'W-f-' 'L . F' 2- -V' 5 -1' , - ', ' -' 'Z ' ' 'N '-'--J" V VY-5 'L " ff'-' , .,--.. V 'k"'?'g'5.2'..' f' -59 Ja? .W , ,J . '- ,-., . - , V e,- 1-,,.- -- 1 - L- A V- V, 11V - -2 - - -- H-1 ---.,.,X,-f -V V V1 -5, ,,- -+f,-1--.,,..VV - wwf, .. W- - -f,l -1 . V ,,,, --V- , , , . .- 7, -, .. ... - V ru 3. V-M, , . 1- -V ,ua-. 42, if - VV. U v- 1. , ,- in - ,uf I. -, .,.-. -V , -1 rf Y V -V ,.. w-' ,J W ,- V- -1 - - -- S V- ,V V? w--'v'Jf-- V-.1 Xin-,-'-- , - . ,. Cn' -,. X ,X -- wi, 3 --X --1- ,..,XX - . X. , if- . ,X , -. X',,V- -X .,-,XE V., -XXX ,fgX,1y.-:XXV,.,,,,'---wg-,.,X ., X -:Vey ,. N , 1 , . V ,V -4 1 7,2 -, . X --7.4-- -X 'XV X , X ' ' I 'U "'- 'n -' 241.-' ,1 X:-AX" uv , XX! qv' lr' X X K-pf 253, Vf- -V 2-. - -V 1 , ., - X , W X- ,--4,11-Vg ,-VQV.Vwf---M.-,ww P- . M - . -V - -1 - - -. - - ' 1 ' - -V ,.-,. ff'-L , - 1 . if 'PDT -- --' '.-"----' --' '- , '-' ' . -- 'ff ' -1 ' ' ' '- "... xfff-3.-xr -V-V 1515-P 1-1-Q:-5 , - . V V, -, .4 -V,,,, I ,,,. ,, ,X ,ULN . L, , . X, . X , ,. ., ., 15, X ... fs XVZX ' E "' -11 f- -ay!-1 33,42-9.71 V , -V..- .'.,V X - V1 ,Q X .. Mg.-.. X? .l,,. -.vs gn . 9 ,, ,'?.E1XXf-F,-. -2 H15 1-' -V X. Xt X ,,- , f XXXXX - V- ',: 'J '- 1.-Xa'-gm-V Y - - X' ,X X -, ,, ,X .-y 5. X X " . L1-X V 5, -ig' -A -1 "X, ,,-L-Q Hn ,VQXL-H . . .. X- - - - V - V - V --+- Jb- V V ' I . ' " 115'--nf "-ll-2-ff' '- 5---'f -'naw' ' ' " L- - :--f'T-'- -3 H ' - -A A- f V, 55" 'He-F537 " "- - Va- flf-firf , ' " LJ ' . " :Mig-,I-'fC,"'? ' ., . V"1'rXX-::- - X ,X-,XXSI ',' --1,-3-XV' 52'-X CIW RJ" '--HQ-if-'X3rX'fV"' " 1"-V -Z -fri"-'15 , -53,-Q, .,4 . . " f. V --4,--1-3 ' 1 -3, . - : wV. , V. -. gg., XX .X , ,XX XX -X, ""'2- . -. Q -,J - 5- ' Pr. ini ' M-V, '. " f V' -L f""!'f ' 4'- ' 1 ' X75 ' , '. "fl,--0, Vt' " MV " -: uw" i4"'5g'f'a-- :WL-," .' fan' My:-41 955'- J' . - i K, V JE I .X - X TXX X ,ZX LL, ,V,,, X .XX Nj-my V :X-X MXL, .X P X I-:XXX I ,XVI-QV ful Mm' XWXE XX :XXX pn: f,XX l,i:.XX1, -.J ' - 1 ' . --w,,! . 'X -1..',- V V-'.,-,Vw X. A V V- , X .. . 1-,X 51 Vg, , fl J .- 1 X-5-,,'f X ,cf-, Y w f- " - ' . -. V Y , .f--,--.V -- --: , .. - - . , - X, , --f , -DF -V -. --V . XMX-AX,b l V 4,1 V.. VX , XXX ,5V.X. X XX XX, , . XT X XXEXQX X , ,X X-,Xf XX, ,Pinvfqh X ,,3,,,Xs-VX,X,AoXbV .EAW nXX,,, -V - . V X ,X .mg . X X,f.V.. . ., , X - X, -:--5 V -V -mg :XC4 f- - V, mg, 5- XXX. WX ,-7 ,rpm -AV-9-. .-.-gf. V V XX- ----rw, ,-Xgw , - - ' - X . V- V -, 2 , X V ' J ' ,.:.-, IH, .' '- 'X ,' -. - -- , -, V- ' , ' ., " I ' - J I' S -' ' .', X ,Qi r L ,.q- f-"f'1.'-'1 -'U 'Tvf'-f' "K-, ' 'f 51, ', 'I -wrV ' " X - ' 9 'f-mf-Xi? i'.,":.- X-'mg'-Q., Z "BV .-'xvQ'.-in?" . ,: , V Q 37133 T' 2411:-H .rl - -- V - '. "1-uw , f " - ' : ,:' 'V -' - -Mfg.-Vm, -5 1-mv---5 rr- -:L , 1, f ' " 'v- H- -,. --- - "1---A ' , V - X -L VL V XY V lm., L ,, 4, ,. .X V - X. ,V , ,, X V . X. -, , P ,, Q'-X 4- V, ,X - V X ,. .V-'-'X qw,-. J 5 X.':,- 2, A , 5- 1 , 'I X -". ,. X ' V'XX P- 1: : -' XX'W': X - Aff,--XL .flfmgf--Y QL!" - MBV. ',-'ZX . 2,455 ' 1 r '-"3,jr4X : :1i5y-7- 431- W. ,:-4 ,V '-YI, 4 , I , r, .L ,'-uw - -, -'V ' K . , , - ' . - 5- A ,- f.. -,V--xx. ,'-- '--KV 'EP' ,--- -V y A -w,-- -..1.'7-,-. . '-uf ' W W -fb " "' ' -', ,: '- 'i V. ef-w-Vf -f 2- A "LH,-:1'--A , R- 5- -vt-':,.V --- .. V Lf- -95 - "-- - ' V V, ,, V V -,,.V ,V , V -. X5-ff - -3- .,,, ,V ,, ,..- ,V-, VV '-Q,:f'1.w-V-V, - - 25.3 - "X, 3 5 ' 4- , . 1 H ',-'J ,' -- .x '-quid, N, 'V L . .V ua' ff' 2V.- H -MW 'fp--gg.-,, -V,.55... ,"'- ,E X- in- -. pa., .-,f ff--V+ 1' , Lgq- V--'E .- w , - V . V .. If -X - - -- -- -1-,WV - ,f . , -Q-2. rw- ---.J-W ---, . f-f- ,..,, : -.fggf-Bw X, - .X L X-'-X - ug . . --,,. -. , -- ,Tr XX.E Vp may --Xg.X.,g, Vg - , ,.-1 +- --Va LQ, lu - .--fggife 3: XX -. Xp . - . Q --x I- ' 'X "- "5X-1 ' X .' Q '-- 4 f' ",:- - 15. 4- .. V - -'L' '. ., :nf-':"'f u ' NM- -1 Lear? '- ' - M .1 ., "3w.lf?hiL"Vf ' .V - , . . V , --f -X -- -V X X.: X -fy ' VV r,,,,XXX..,,:i '- --f-V X V. -- ow, X -:V --:V--1 92-. - 'X 'I X Y ' .- ,X ' gn 'fu ' ' ' ?' SIM "fr -1 vV A L ffj m',,' - V"'-"' fj-ffl' X , X557 "Q, ',-':"'9 "' 15-'ditblk' " ' , ' My-'YT' :"'XXXX5.'-,.,,:V"' .. ' 4 553' f S V fi VI I A' 1 V 'I ""I-'VJ-,f 35- ma "' ."tW" - A 4? 1 455 J1!"l"'iE"- 'gZA?':YV:"J-5551Q--l3'5?5--3-Qi"7'N-I' 755.5 ff..i'i7-. A'-"". -:Vw -"fri-'E My 4, - " - ' -14. ' --:,1VX 1- -1 ., 12 . -7 .. fl ' , f. ' Pff-',13z-N , .. -4 52-we ., ff,lV,X- f-,XML 53.44151-z. '4r,'5-"4 ' V H X, T I - " :' ' " '3V'i'l,"'f-"f"5,':,,' 3-57 ' - ' ' 'V 5 L - HIE- ' V Z -... XV- '-V -li f 'f5Ak30?XX5- ' XX "H-T-TT." H52 V9- vg . - , .. - - - .- V. - 4. fu ,- -, , - ,. -2 -r,,V-.:,jgg,, -,.,,,yf - -'::,- em- - 1,--fr X . . 1 - . - I . , , 3- - .v',Xj . 'X-m -,Xr-vi Ag -Y VX -- - XX-,-l,. A- V -,X V. 'V - V E 45- X W- . 3, -V f' 'fy -I -ry , 4- Vg,-..V.A-r XX-XXLA I X ' u I I I 5 -J A Q, 1, :-X,,, -, 1 . -!:v':'V' ' Ntyrlql-,XfQ:i.NiX -X X gay? .L ffai.: H, ', 1 -XX X X rg: XVQTQLW. X 5-'.f?:,55XX mn. 1, , N XIV XX-g3T:,'XXXgE.:g-7 .khigikili -2 '- - - -,.. , - V' if X - 1, :- -V - - .. -1 V -- -. -1 -. Q 1- --,V 1-1. V -L - ,H ,' ' ' - , 'E 1 4 V .' --'- ': - .. . 41,-V-,.w - - .-'--',, - , c- -f. 7' V-'N-wg -'V--fi' 4A'Vw--25532 , - ' " 'w-'-- . 4' - X M N " ' ' S " '-h ', 'H . -' -- f 'f--H -"L ' 1- 1,-, 2 N ' VVV5 ' ' i ' 1 ' QW- ff:--Nl' 44--" ' 5 5 'V - f ' ,- 1- - ,f . 'f. - -- ,, ,. . 3 - .V 1---,Q ,I-V . -1: ' - - :'-v V- f 'V f-I4 . -1 "' " - ' - 1 ' '. 'J-"V-'--V -. HF- ' ."'-. - U: 1' -Vi", .. -- V U- 'V",f7'.-' ' if :- V '- -, " . , -U' 'QV 'Gw P' -VNV' . LX 3 X155 I ' ,,X S- -1' -A .XXX . XX XV : X :N 'HX-XXN.-5' QXXX T,- , 3V -1 If-V , :-X. - .,X 'X ' n1,,X-Q----'i, X-L Vg.V-gg, X-X,,. fj'3'!-,-WV,-XV ,',3'FE3 " , X,Xj,. 'Q "' i . - , ' -iv 3-1- ' ' -1 . - -,x Vx '- ""4,. "-.M " - , " 'fm' 1- -"V -IY5' QW- "Q--, wg-'55 5-W f 'QW 'QW gan?-,3j' 1' - . - - ' ' -- '. 'f ' '- , -- r." ' 4 'rf ' ' ' Ui' -1- ' " iii' -1 -V :ff-f-, ff iff' -95, IIE'-Qui., -1' ' V Tw " " ' 3 ,-. -f':5'i,'ls Eff?" ' ' - ' H ' 1' . " ' 7 V H'-11-ZH " 'ff-V " V ".-.ff ' 'I' Nt! 'Ti V' i5-","- 1- k -'i " ' .H A bs' 2 '5",f5 Ll ' " 15621, X igl ' X - f Y f" h -.,X, " '--Nz, V -V ' ,- V Z"1,,,, yi -. ?"'1A-I'-Q V , ',--1 .Xg 'G ',-1-,321 5- .'.,,rX-, f. ff,!!:'h Vi y- --7 ga", 'CV-X Aw- ni ',u.rX.e,,- ,lin XX X . - I , ,.X 1 . V.., - X VX,L -,X ,X , yy, ., X,XX ..,v,X.XX. X! XX V. V -,, - , ng, J, .XXE,,,4?hB ., 'X -X --,V -.1 - . , '- -f .' . - -- -, - -:ff '- 1 f.--X-fV,a,.1 - - -, Q- .f V ' -,V,. 1-. -- -V, A.: : fwyw.-V- .-1 q--XV X ,, X ,, A X . . L, .. V ' V- .,.,.,, - HV-.-Q , V --. - - . ,.,.-,.,-,fy-.,.: 9-fr,-5 X vb,-Q, , ,,-.V-qw dl-y' --'L-M 1'5f'SnW 'LV - " ' , ,,e'- --4-f ,.. - ,- '- . , S-1 IL., - X- ,-. -V, ff f-.-- -V: X- Lf- V -1.3322 f- H-if-. .T -.,x-5551 frfff- . SSX,-, V X II ' ' 5 -Va ' XV' 'V' .ew - X- 7 ,. U- X Q-X iw, H., X, X-' -X-,,:- sg, X Q' --ge: IH' 5-Q-1, g,.,',x1 .X- 'fp ,gig 'ji-pq-,V - V' " q-3 mf. V - .,, - Q -- . ,fV V -' ,-- .V --1 -:- ' '-,V+ L- '1 1 ,. -4- 1- ',--1--.,-A--r -n. -1-,: F2295-1" 1.. - f HWY" 'Q' '?--W 'wr' W I - ' H --TV' , f,., 27" ' '-- :Inv ' .,, - 'W ' .' -I "QV E--l22'f9xf""""-,'iL'--an I:'1w"' W-'V 7n:5?!'w'K "' N "Mg " 5 ' V' L, . "-' - ' " "w"-- " ' - ' ' .""'f ' ' A - Ji-'H T-1. ""' v,X 4 . - ,- ,-13: ,.V-"',. 1.. ,V,.Q--,,f'fe.-.X, 3.., 1 1 - -.:-,, - f L---"', ,Ia -. ., .-4-. ,'fx".,Xy..', ff- l- -fr ' -1 --I w - - -- r ---9' -V5.1 'JV X "F 2- ' -V: ' ga-x' x3,f'Ii7i5W5 -QYJIV with-rg,g--' , -V V ' ' . ' ' - V - ,7-, L, :- .' ."' --.-5. ff--. - 'V1f::, .,,. ,- :Vw - -V . - -, VX "gr 1 X -f A ' I."-f. -' . . . ' 'V - ,.V,.-'W , ' - ' J." 4-' ' X, .'-' -,rw g My ---V Agia-'g,-Eff--.,"f ,,,g.?Vg-- .' 1' , 2 5 .' X 1- A f" 3 V Q w X ,X ' rf.-,X "'j3x--:G-,V--3-' 7:51. -A --Xu. . - V --65 , 4-. .,."ifg-XX," ,X 5 ' -gf VX,-,.,f.L',XX 'I--'-V . gf, -AXQX , '15 . """'.l- J' "' , -li ' , .L'I' .- 1 1 - U- + Q. 'I-'P " x .V -.-Lf' .lv -5: .-V -. 'if 1xvV'2f?-'V' 'E 'sffl--.-.': ---VH," 471- -5 x S f 5 ' sg- - - 'qfl'--14.3-'y"f.5": ., -.525 "-'- . -W1-a ' .,,--' -5 ?"ff,S7 . -r ,, -- ,-V-.,- ,X -.say gXrV,, X '- V-C '9r V-X I X 4 , ,, 1, V-sh . ,,, - ' , ,X ,V- - X, I-4,,: 9- ,XL , 1, X. 1- X ,-1 ,-1155,-,'f 5 -r A- 3 -gm --V55 --V M' , ' QV.. r. -. if l- , 1 -3 -,-4-.VW -- ,J -. 1. f - X, V -2 ,,X.. TX 1. .:- ,,, V - V: .3-gf' --HQ'--?? Q X- GQ. -V -5,-V.,,vV-' ' -5 wav'- iii- - E" ' 1' '- - - .+ ,- " ' if: - ----if V , . - 'P Xl 1 '. ---V-P-X -' f, -.-V-1-'-'Ana'-'-' iv -' V' - , 'X - X- I. -' J --rfb-+1 - , . V X,,-1, v --'-X . .1-1 . V w ' V- ,gg-X :Q-1.75 V 'Q' 3- .- f gi.. F, --X ,.' u- S J, YXXXXKXXXL2 1, .V 'LX it TX. ,LX XX... - XX X. X V , XX,.X, XX X I X-I , ,Xu - XXX .X-AXXVVQXX: XX :X,,X,X. 50X-cmsXX?XXX2,6fvii,3XX-:VVXELZXQ1 .--V::,X on ',.- - X - ' J 4 . -' ,' ' ,- '. ,, -:-:- V. 1- -, V - ' ,, -1 Xp r m., :gf-,, -fz:--x -,T V V ,Fm-V-I--Z . I . ' .' 3- -2' wi- X 'Q -W' 'J' .X,,-5'-Q., :XXL-ag,-11. -X'-' '--V XX V -- .X ' XX .,,"- 5,7 ,JV 'XE' - . -1 XF' ' V' - ,-fum . X F, 1 af- fq, g X,,,gQ4.X jf? X15 3Q1,?fj5iX X H75 ,, mf , - I v,', -, is , -'T ., .. X-fXWi,'i --ff .XX,,iiX -LVHXXXXXXVV:-g .',X1-Gigi , ,iff ,, X .4 X '- 25- 'gf,,XX:-, :gZ:XXXXqX-::g-- :X-,XXXXX V " V, - 1, - , , V " , . " -, '..:' - Y- 2, 24: -Vw x " - -V' -1, -1. 'f-E - A- Z-gg"','fif - 2--"-f" -13' 2 V V V, -- A - ' .,s . . V-: . -ffm ..a,mV--Mft, .Vw 1 - . f- . '-V ,, J.,-. -ig X5 ,' : 'yfbi-fi ,' X- V '-,,, me .?1'-M,-2-?'..,--f.515f'4,g,2f'1 z, 4,--'Ng f.,13,g-HJ!f'QV?i'1-. -fy H- V lf,-,.' Wg ' V A ,., , -I 4-QV, , X ,, ""'7- V,"' 'XX' " ' -2-L -1-:XX X. '.5XX E112 'ZIQLQXQXL--jg .- ,XXX ff if V ,X,.,'-, ' V-77 -.-X'QXg!7?X?f1+ VV -a5,XgmX-'- -9-X. Xy- X. I- ' X V . .95 ' - , ,' V -' ' Q, g :V '.-:-sa-:-f-'!.1,'L.--. - ' -f,',,,'m 1--' 1V:ffS.' .jiasv 01 ,X-.--pa' .,,,, , ,- -1-' ',," "- fi -X '5,XX, X I - HX g.VX3X - f' EX, X, v WX, - in: .- V,, X,f.Q5w-- 9: ,XV rgimgit: ij??,?:2'fiL,1-'XXI gpg XX. X,XX!L:XgV?,V : X- 7ipEXX,f-Xg.XgXF .X,Xgyg-Xe. Qlzgw --tv. X .yf1..-:i53i'i5.1 J XX M A.:-Luk' '. - - ' -,.Z - ' ' - - .' - q- " ,,"'-'-Jw fi: I 145-4-Jw ,gi 1-ZW, ,,., r" ' .,.-5-W ww- , Mi?--'K .VW --,. mf: -'-'-' r - ' . ' , H- '- V '- 3 ' ' "" T'41v 2""fnJ' Q - , --11134552--. -V ' ' --L V -Y .. V . I ' V if ,' .. -xv, , -.3 -. .g -V --V--..,Vu,A.,U -I .- '1 - -.1 - , H51-,FH X ' ' .. ' ' -',, ' 1, 3. - ':- '-T' - wg, -7 --' P- f l..?'-xg' 'f -52?-,'Vz +194 'ggi'-V--Wan --W -f - V , ,X - - V - ,VX V V , I -4X X - -, X, -,Q . 12.1. .-- -,. Va, XX. 4-5 V...- , ,M .r, .Q 41 gg-, I XX 3:,Ag',f1X,- - . X1 B 2, ' : 'f - -rf. V.. -- -- - F -- , - V .V . -- '- -V1 V - f. V ,V V -. 1'--'W' 1 --'-.-"1--FP----f2-- 1,- ff' 7 , .1 2, 1 ? 4 . 'FQ -5, IV X"':"':"' "'3,X ,,", X., V X', Xa ," V' .X.XX.XX"f1Jh -' Dg'X'lff,f5g:'.""ifl-7d 31", ,'. -WJ 2 XX,X1.V--V235 9393. '. ' .-QVAIQXQXSMX Q' 1' ' Taxi .1 - . "f, - " ' ' V, '.':.-,V , 1'-,f '. ' , -, --,., " --'Y-"-1-,--V35'-,gig ,.. q,- 'jg'-S-:Hex-f,f. ' -AX' '-' q .X - W,-:'..'q ., ' JQZ Y .Q Lg K gf'-,-fQXX,.5j - L, 1.2 X "X:-1-., 'TX ,I X- -- ' X- H ' "EXW '.,.'-fb XX X,1X,- '?, ---'XX'QLXXF,, :X "--WXS5-XXX, fx gtg-gui- X5-Q' 1,-,MX ,X-fm XX -X -Q -1,1 9 ',,' - . ,V J-,'-H -' " ,' 'X " . V X X X ,H e.. 5:55 ' ,2'-5,1-,H V,gL:- X -X133 ,-J ' -M 9 XX-1., ' '- X L,-QXQ, XX: i5,- V,1?f'1-Xg:d1'ff',j f1?f?AE,gt3:4,--F' ' ' -' 5127. VX I X 'X wr: IXXX4., V XX X, YXXY: X X , 4 :XX -X 1 .XXX X. frm ,.. X XX X - 5:11 fl---XXX., 1.9--XD! XX' A , XXX.X8X?i:..XXs,- ,,- ,EXXXXXXXVXX X N15 503: X 'X XX XimllhEh?,.,,V,.,.,,X7f5s. -P vno,XX ,SMH F-4? h ."-' . . - - V ---V-"' '.VV :- - 1 -' -:nb - , --af- -,XL :XX V X ,. Q X X X -XXX, X X...-XXXX VA? iX.,-,LX .,: ,XM-wVX?.XZXXgAX.X X, 1.9 XX.X,,gi.XX X ,..V .XV XXXXXXXkgXX,XXX,M,g.X,.XX,l XX 2, - V " , ' - 1 - -- '. " - .1..-'ww' ,' nV,..-1 - , -in-if-RV,V. - ww- V- f-V-"'1-wo pu, -fb. -- ei.VVf- lff. ' '1V ' 4 ' "' - ' V V . " " ' N: E1 -V ?",J V- " '-' 'al -WD - '11 V . ul. ' -.vm W ... -lV"-.- 74? -1 as 10-. 011.-M.-If -' - ' L1:""" ' ' . -1 -ii M' - " -A ' - ' ' .' . '. '. -' 1 ."',.-527.0 " I - , QV' 1:, .. A"'-f'?5a.-:V-fin "?LVv-f-F -1 A'--5f95'7i'f" . ' -Vf?x'34:'1 QW-' 'viffx 'i' 1-'Q-vp" -'-'L ' 1 4 'E' ' 4 5- V-3 Y 'JV 5 -V': -4 ',-f' 'aw 3 w- -- --w' wx. 1: -, '- 4 ff.: I - iiixivf -'S -12'-1e:..--f. var- ' lr' u E1 , - 1 ,' ,X "v X 1 X'X-- XX- - ',- -QLJX-I 'XXX V -n-' 'M "XX XX gin' ,X-g- 3? -- ik.. ,LQXQQXXX-:"X ' X .J XX-'Vj'1'i:',X, ,iXX21'1f,:X,X ,. in .. Zz: : XX-Q j?QZ,gLR,I:"jJ:..X5XXHi'gg.v' 1.45 .1 'EF - 'LX X -l. '.- Qu ,MX -X ' - -X XX . 'mu L I X 'Y :XXXXVV --..XifV 14,5-'X5VV,-XXI XX ,M-XX :I ..' hiv, - -ts, 9 - X .. wif-fg ,X XQZXL XT X XXQQE!--FAQS '11,- 1 , . ' .. 1 -1, ,XX -V ' '- " , A " 5.2, ,' , X- I , ,Xgf-,M X P-MX ,Q X VV V.-,yr . ' . 13135 X - -1 XX X gf- Xlr- 3- V W1- V .X1w',g5Q- .A j X V ,X ' - ul'-t - 1' -I.-uf ' ' , 1 V-L -V? :-,.LC"' "0 X,-'U - X 1 Vw--f '- N' ,, V '-, " ,' V --'7 , . 'YQ .V 1-'i'f-n'wvfr1x- ,,. 455-,Tj , 1 ., F 1- ', ' -, , 1 I 1' - 'l. ' ',' , ' , X, I, .X .. -.',I"9" -, 1? '- ,"l,'f ' , , 5 " l",!Y- , 4: , ' 4. WS,-,'7'V' ' ' "" .' .', 1' " ' 'f -3.-I-.F"',T' 1Jg4QvV-XG., :UE NB. 1, '31 my Vg- V - - -fa, ,V " - , ' -- .'--' '-'H- sf 1- ,7 1 ' V F5 .' wg' I --:V , Y 1 -- -,f',4lrf- V. '- - ' -.7 2- 1 J . - " -1-1, -.3 -NYY '1 41-1-- t"'lv,-J . F ' - 4 ,, -.., -- X X -V XI' , . - 'if' V- Y f,V 1 g,, V gfvf,--,.'?JAvrfgi'jl, XX,- . X. X - V ' ' --Vj 'I L "---",,.gX, gg,-,Q-,X 'V ' ,-1-.. ,-,If 112 'ff V-v-'--pill 3 ,-ZXX3' 14.51 -9 - X 2 UL , A -f'IXX1:-1,1 -Q- - -' A " - -' . V -- F!-if -.- 4 , 1. . ,XX.X -. V., l ,VXXX X XX-,XXX . X -,XXVX.X XXLQQ-X2--1,.5 XX .-X , X Y . X X X X XX L ,,X . .En-X V- 1, - -, V. .V.'X:?V.v. - ,. X- ., VXI- ,I ,51.,X-4 11 XX X: , -- 11.-. K: . Ji Lblqllyyw XJ, X, ,X XX XXXXF - V . -L , 1 a. V- :,. ,, V: -1-.Q-'.V 1 i -0' H V' V -, ,-- "'- 1. ' Vf, .1 .,:L- 3 . f-1, -- - V, , .- .-,'V-1-Vg-:-Ar. X---Vf. . -2 fn- ' , L, A-' ' . - -V ' -V 1 -. Q,-2 -- 4 "va ' .' ',1:,,g ':'4'j'g" QV- -fr' f-- E- - .?-5" :V -,X-'QW-J-i'N-fI1,lf."f- '- ,' ,fy ,-, f- f-,V-X XX ik. . 'XXX . X XX, X g, XXX' 'XXLX XXX V XX X :X XX X X XX D XX XX? in IQXXMX ,g,V-V-f:- - . A ,X V -3, 56-2 ZXXVX ,,V-XX X, XX X XL ,i ,.:3XX?5X3X ,,-XIX? I ,XX :X .XX X Y.Xi 'LiX.:2X,5X?- X . if Vs. ,.,,XAX .3 1. . , -V ' 5 -' ' " - 4 .V - ' ,6,,," V X ' XX. X XX ' ',XXX,,, --,Ur ,X, v1.,X- ,i -,-4 ,-Q' ,, ff.: ,XXX . , XX ,V 31.5, VX .X.XXMv .- -- XX .X V XX jg---nl XX' X -.2 X X X. ww' ,ig XX: .-3 .ma , QQ-.Exif 4 xg- -A I 5 L' F-5-H 5 "Z: . " " - " 'V--. - ' HU' " f'- -1 -f'52'v:- 551195 ,T mi-7-sf . 'J"'l'7'?f'f'N 9- " ', -if--QV iv-T"', Lai- 1'--Fil "'-- 7'?5'l--.24 , - -- " N -w . ,, g X . .. V. A P , --,,f . V- .,, - , -M XX,-X.-V, M V' . ,.-W, 1 -, V -f,V- V.,-, V L -V. ,V ... ff ,. ., -V , .X ,. .-QX., , gin, X, nu, V, sf, , V XWX' .- - X jf' ..1- " XQ,. Q-. ,, " ,, - 5X--X. ' . -1,-Q JV.-ef5...-Z-..f,'wf-Vs--.,g - -- 'iff' ,:- - 5 '1 , -X E'V-gX.11,g-L-11':Y"5-.Q-Q' '14, -gg-1.-'-,Q '- in Q- -- f--+'- . 3 - --,r-.'- ' XX :"- - X .J V ' ... -z.V-- X-"9 --vf - - :-- Q X -':, - -XX - ,. -. 'XQX' -' VV -' ,- --'-uf, .-' J" .X--' A: ' ----5' -.i J ' r- . 2 ' " -4 ., V, .X 'iz ' " I' r- ' ' 'W n ' - V 'V' 'V- -' ' "1 ",:vYlw??'5- E ' -1 -5' -V'-551 V M115 '-'1-'Vi ' - ""-'A EFI.. '?iR,f- ,. "' - 4 -- --'52-f'f 4 3 .i5"""- VW. '213xflVhgw.J'F,: fi-1 ., -.- -1 ' 'VI 2- -- LV ' yr--V-' " V X, - fl- X, X - J S' '1 ,X , -- 5'X.,,:-:X J- .1"QyI'L'--'f"a,Q'--V' .l',,-41:5 3, 1--X K-f,55ffz--V2,ge'1,,,:--- -3- K--E .-,'-jV',- 1,. -,--,1,:, X, V.-X--:Vg -f ,z-2...-fm..jv,XX-1,5,95 05-XX559Q,,-E? XV.,1y,X ,. ' .FX - - f ,,-" -V .. -4:2 'M--fV.w--.'-iirgffg,--rw"-A -' 'I-'ft-f " -iii'-uf-Q ff--4 '- V 1'f V -:w ., 1:-.JV ,?' -I-' EC V- , iffy- A- X gy - X! U. .- . X , -"X 1145- -an-X3 --'f' 5'--X1 'M S.,-j -Xi: .rn-,X..gV, -.j,VVf, ,S g ,.- ' -V gX1X gn--4 . 1-,-X ::.XX ,,1g--',- LSL., .1534-,mfESg?5,gu.VPgyXXX- X SWF'-,T-1,-uni .,,,f,- 5y33.XE56,zyV - -- - . V V - V - 1, , , ., - -- VV 21,5 , , -1: ,- 1.. 1 5- X K . -. V- ,L - X 5, - gang, -,,,., V5 ,,. - X X .HV ,gl 'iq ' ' ' - gf-Af ' V A -. 1' 1" -K-'V ' ' 'J' I jf ' ---1-'5 , 1 U" nfs - 17.-1, - 1, HU: ,,1"?'?"- F all-V' .,-"'3'f??'3-, F53 5 - 4i5,ff?+, ',.gT'y3-5 rl "V V J x nl lf.if--H ' ...-- u H ' ' "fL'f-" . :-I -IW-3 5'-'91-' 'W'-.,1l E222 " ""'1I"ifg- ii'7l-.ff4'.V.f55-5--.Q-' -ffefiif ,W ?7"7"'l, .'y.-W.-N"3' 'f' ' .' f. L - " -5- -- ,, - : 1- .. w '. - ' ' ,. 'iff' ' ' ,f4:,'-'gfgf-+P'-Zfe, -. - "-if " X' -V -' " '- 1- -If W 1- .. " - H V V Y' --- - XXXX-U X- I X 4 E-V,. V , 'gs ,, Xq XXKX,X XXX X .fb ,, v ,7, ,'- V. ,I X, XM' ,QX , X X., WV-' XX VX 3 -7: : XXX..-.ut-V' -..X.g-' 'X - 'My' jAj!,X:XX',q . A :- A 53:1 A 90, .X 5 'iq r' -.:J, ', - -,,- 4 y J, ,Vf- 4 f' "' , - ' 1 ' - , -' '-'. 'rf -- -MH "EC" wT3'v1-- -'v"- ', " .4 ' at ".X, "W V,-VJ X. " ' , :L-.H" --'- IN,-I ' .V "I " ' -.q VV W :' ,-f""' V-U I . . .- ,. w, - , .Q , V V , ., . V, -. ,V 2. V ,J Z9 MN- - V., PP X u. ,- ""I' V . - , . I " " fu '. 'M . ' L- V -.V, V- 9 :Jeff-. :. 4 -2 -' '- 1 V psf- Fl. ::F"',-Q . if '.' .- 'Li 1' U ,' ' -e-n"' ., . f m'?"-'- ..V. 'I 'fi-if X ' . "fl -' V' , . X -"f ., . 1 ' V r' 4 " f 'X'51: ',-.V V-"f.-1"',!..f5',f- V-. '. -2:4-,f'-:Q -WF!-5ffX-1.. X,,.f .XX NX' -" 7- "ff 1 -F:f'fqT"1-' 'Q' -' -.T XXX.. .X 'UV X , XV - , .X-2. -I ,,. X fn XXX-XXX, . X rf- gf.. VG,.XXXg,XX:5X,q.,XX,XXX ,X AMXX e-VXZXP -.,X -X:?5!g52X-.-X,?-,,XXXX,.i.X WXXXX ,,.XgXXf,iXQX,,f3G,X .XX:f.-:YHXXX-X XXX.XXXkXXX .XX 4,,.,X X 4 X fu., 5 ,, ' XX X X ' 4 -X 5, 3 n,- V-L ,X ,'-Jn X 'F--,i.,X,, X ,, " -5 X ' S319 .Wgg-'f-'vff'5.-,,,.-'j-"'l'7,,5 ,X '-X-gv , ,-ffm L' .-'-X4 .Q i X ' ' I qv .M-.it :X ' X ' 2 -'-3.X,'wi 4',---P .pi ' V .' - ... XV -- V -- . .. A v,. ,,- , . ,Xsf-,. V . ,, . Vw e --1 -- - . 4 1 .v f -'-V,' . 0 wa. --,- V.,5,-X- , --V-4 1:,.: -'-'V 9-PV-A--.-4 , - :'-- N9k.'JL.1f fV. -'-- - K A -4 '- J ' - 2 :V -- ,, - -:- -'f ,, -1: V - z - 1, -- X,-g, -,-V . tg ,M -:--L --urn '?uf'fI--1 Q-V -1, w- .1:- -f , ..-f- , Q1 1' 12' -' .JW 1. ea- E4 XXX--5 5' 4 ,.-A -- 4 , - S' X-,YXM , ,J -ig -'W3fHVg4,,r4FfmgX",gf VV' '-- .- -"f"5ai.,""'ti. " 5' 1"'?a--ff- H" fp'- g ,U -VXV-- -X - J- 1 -,V V-F, ' -' X X- ' ,, -. 1 '51-'-:aff f E 3 , ' 4 -vp,---V.:-"', --ff-if H-,.' -Vi, ,, ua- 0 V .V-Z 1-"F -,Q--Vg I- -, 1. 5 -V X gf, vw 'I LXR -" I--ff? -I 1 ff. ' .,- " -..: :,,1X ,V -- . ,VV-,' 'glw - V' -iigu 'ff'- -' 59-ct K?-iff' ,iX.',Lg"-1,-5: --X:W-X2.g2"-f- V,X":' .,,.4f- -,g,X,X2XV,g'Vz'-f.fX...ffw1 - v wwf- ' ' 'N . -- , -- .-1 ,. v- ' , .V .- :' si-V.: 1 s-' ,g'.-2. ' . - :Q--1. -LQ ., K- f. VXXg,"fZ'm' X ,"',".X ,XX E?-u XX. V XX M I -H: ,V I-,IXXX XXX :Z X ' 4 ff' 1 ' A-XX-Vwfy. XXX g,gXf-.Q-Jw:-i X'-XEXX3, -Mig I .-.Vu -.XfXX, PM-ggi. -XXX'Q--g-EQ,.EjXfwy him QQ . XX 'X-zo' .1 --F , Q' X- N' N H, X ,,g?""'f -,V X!" ---V-'mi' --VV - " . " . H' : Xi- XR- ."' 'XTTQQ .-122253: " ,,gV"30',,FYi:,.,Q' Vf2d'.',kE '-1"' '--53, 3 -ge--.QX-X--4,g.Vv.-: M5 -n.. ---gf,-VVJV---5 Xi V ,X - ., -- -- . 4 .V - - -' ,, -L X - V - X X , 4 VY , - V, V-,X xg- V5 - - , . -X5 -X : , .ff 3 XX l .. -,.:XX,: 5,Xs1,X-4-,X ,,,.Xg-. - f- XX 'XX . V U ' Fm--34? .' Sli, if .V - V. - '- '.ra-"- . 715 X --1--ai'-"mf1"w 4- few'-1 53 un.: of-A f5":Z-V-V- ,--QV n '- . -vi,-V--fffv-'fQ,-'F--5----LLP gl-V 'V".14f---Vfifgff.-'S ' " . 'V ' , '52 'U " - ' - - ' ' 'Miva-,r -1-- .- . . X. gf , r.,VG'1- -A - 4 2, :X:f-:f4,.X.- : 4'-"'l'-HV, 1--f-'i 4.1 'Q '-.'..,i . X -:ff X: 1- W -f '- V' -:V " ' -:Xt :--1 ,Vp 1:.- JE? f- - X ai --Q V V.: -+ -, XV-if - X ,. V- 3 .1 V.: X,-:gg:-- -,,.-1,,-Vs-,-A -.Hi , -ff ..V:, -- V- Y -5 1 X XX ' 'fV X 4 V 5- X ',X,1- 1-XX '-X-QYDXXZ .V 'X hx. "' ' - --XXX:..m' MX-XXL jX,,XXVgiA5.g,5,f 5 wg... Xj--', -- XM" X' V YQ' GSX 1,51-g '. Lk' -X - X .X X - -1 XV - , - ,X XX X3 .- ,. '- ., 1., ' af X --M -.gm my - ,f :Ip-:H V, ., " ' -7-.,J 4 --,N fl, . X X vf XXXXX ,XX .3 X X -X X, kk-X . XX , XX, ,XX ,WXXXV X mf, X- A 1 ,XX X f -.IH Q N ,XX X,-'X,VXg3f.,,.-XY'VV. ,iw 3-X,XXX12.g1QM' I X- XXX: ,. X ,. X XXX., NXXXX VX ,, L - XXXX,,X-4,31-X WA cw- ' ' ' --'1 X- - I ' "': VV,.'- .'- -- 2 ,Q '- - 'Xrl-:'f,11f. f,fgfVVVVi -5 ' xr? v X.g,.'X ,. -w-."-- 4 'V' .V -,J-I E' 'Lfg -Q. V '- J-' U ",5' ,- ""4V' .14 L g-' . " f ' -- 4 ,- , 4 X X4 - ' -- ' H -- . N-VV, 1 , '5: 'rf L1 f.'fv.,r1Vj!i1-'-- -"-'-5 ., - 'X ' , f .:.Gs.,-1,-. ' ' -5 .5--' X . -- ' -fl. -V Y h .. - F - 'A ,,,- V, ' -- wr- . 1----ww ' -+2 gV--. 5 X-'VBS ',4e,:g:Vg,'--'r,'A',1'g.f" -ef-1'-:AX 'EE . ",:,,,, 2- 'ff--:Q-... 51,-V' fx, fx- V--L,-5' 1- T.1nV,.-1. ,UV 1' W- .:14',- '1Q,..,S 4 ,,,'- l ' XJ - ' I- 1 X , , ,- g - , X, 52.-I ,-,ff Y 5- X 5- , Y'i1:.-.,X.':-fm I"--,igxf-V-.Sf-'59, 5 Vlqjpgg.'1'-Y"-l.diXw,' , W--Q, 1-H Eg ,if 5' -v .. V XXX '-,LV ' - ,V - ' - - -- - ., ' ' V--- -' - . ---- -----V, V' -M 1 :X '- -gi-5 1-Vf'-2--V-'Jw '-- - :-1: ,e---0 f- 41' .ag-f-. '- - ,Q-1' ,V V X X -- 4 M' .l. '-X-Xf. er " L 'X LX- KE ' - I - v--V., - -VX ,X XX.,,' -7,2--1-Q-Q, -'-X,,,A-V . X , 51 3-V ,. X .X - ,-,X X, X.. 'A '-1, - 5 X-. iw, ,Xr X V ' V, VLXW 'fl V. - v---,,.:- .,.- - -' - X- 1-4 - -'a. 'I i,m1-Fil'-'rl '- s:V""' --Q -fi ,-V 4 ,2 'f,-"Wig 2-V ,aw -ff 5- .X 1, VV V -X gg- -- 2-X -" 'nf "- V. " ' ' V I- - Q 4 sf' " -- V 'fv!'- PF! V -Vu ', I-"1. , 4-H' -. A-V .QV - P' af' - . --iw' 4- "fw,- -V -- f- I. - '- -,ly - Q ,X XX V ,,. . I .,XX. X, r. VV XX,X,, X ,, , , .XXX ,X-Xp hiv. , ., A, h A I- J ,-,IX X X-,XpX,,. , XX,,,.XX- V - X - XXI VX, --g.,g T X ,XXV - X V , ,WV gi -V. ' -:V - V , ,. ",-- , VV- . ,, -f' .1 '--111--,.,..4.Vf---1 w-'f' - 'few ",fa,.-"- ,e -A, -- -Q---'--.QV-M w- X, 1- ,, -- 1- Va, 5 V ,J .-, -'- - -,X X - -.V- -XX w. -5 fVX - - .5 -',-,QXV--.VI w - V ..- - H Q, 9 X, .,---4-,X .Qi-,-V - -- , J 1' --VX, ',V1 X, ,,,2 ."- ,,, ",, - .1 7"'-':- F... ,Sym KX -ii " -p. , 'I' ,V '- " X, - V I ,Q X - " , WX-6 ,af ' " 5' V V -gm" -",- -Xy - AXV. -- X. -XX!7IsX,y:X- -gg'-1 -Q' --.- -- X, "5" ' B'-: nk" """w,Q.-if-I "f,L',-V- " ,, '- ,I XX -pf -'-': J' ' - ' -1 , ' , " --- V ,'- -. " . .V-X -1- x 'Af' --. -ff-an----V " '. H- ' ,Q -4,-N :IV-V ,' ', X 1 "1 5- -H "'! -- fs-"., 'X--. X 1-if- .- , - ' Q" ' , -- ' V V- '---"-' -' ""V 'J",V1'r-vu ' 2 '-"W, 'VIH' xgwvi ' 'Z-'Y ':' KW:-'Q' 'V 'G-2. --'.1'j,': ---J -.' -TW - -'-- V---.,'u1'-Vg W -'QXL W XX XX. I ,X,X X XX ,,.,, -X XXX-6,9 V --+XX -- S, '- - ,XX-fu Alf- J SX-.Af -XX4-X 351- -1, -X ,XX X3 ,X,'-V f XXX XXX, X RW -153. 'P-X -1'-4e,X-','l415X ' 'e" , ,-if as - u, X' XX, " .,-,-XX'gJy ,Fw .,, ,X 51 X V - I '. .1 y MXL, -V '1,X Q X--V 1- K- -,f " LX,:"--- ,,'-:V ,gy 1. 1' ,VI ' -QW 'L-.,,.: -X X--X f,.X-'- yn --X, fi' -r -Rug:-.-V L wk' L . .xc ' W L' W5' 'L W ' ' M'w'i'-,V-J- 'V' -- ,f M- '? J 4. fu wi ,swf 5' - " -E "-'-'i'i YW- ', ---- 2-1,'.,Z"f ', -v -HT4 'H il' 115- Tffma-V1'1T'2Y. X,-5 , .X ' F X., ...-XX: . :XX Q mb - , -- QQ V Xnxy. - X XX XX, 04, .-X,l.--g-- VV X. U, XX 1. -XXX, X -- V -- X ,,: V, - 7 -.:,5,- ,..-f4X,--43,15 ,X X153 .XX Y -XX, ,Q X5 6 up-' , -, 'XV 'g X ' -mf?pf,,5 " ' , X, .V ' -1-n'4f , 'L 'f 1- .,,- 'Q -X ,., .-v-.X i. ,X -1 f, f iWi:"V "-" 1' wg " W X- V ,, ' J ' 1,431 -'u'j,w-,V V'uu.,,' f-- '.'5,,, ' 'X -X " V , 5:-'V S, - N-yu 1 XX -' VVXX rX- -L 1 ',,X' .V.1-H!" ' 4, .1 my As- :Q K ,N . . . -V , . - - , ,Y Y . '52, X -V .-fl.-X -- 1- - -,qw Avg. .: I ,L X-,-- - . X ., . V 4 ,. -v ,Q .,- 1,--H -f -V -- .,,,-- ,1. . V '- , VV . ' ". "T -ffl-7A 1,. Q L," ' .?,.'.,':f"", 1 ' '-,.'fV'-: '-'YV 9'-f-.,' Y"- 5,92 1" - 2 ,mf---K. - LI," 1 QV. ' 'I-, V-I3-13-41. Q 2,1 H ,EY -...us L, .- - . Y-ff'-:aw iflff'-23t2"g4f,:-Lx' '-3: '1k:.:2.:." ,fb . i?Xf"V"' "Sv WM- LT gf' 72- . --'--", --if-J. L- ' 'V- -JI 'f -"-ffrvi " 'T ---' W W M 4 Vf"!""' . .VV .,X.r5XR,tX,a,,,X .MW RXLTLX ,Ang XXXX., XXXWXXX X' .. 'XXX ,X ,X X.. .RM ,XX0 Xu. XX: AXXJXL- ,XX XXXX XX., .. - 5- XXVVXLXXX 45V,XA XT AX. -1 X X, If 1,5 :z XX Xlivy, X f- 1 .Xg A- ar. -,, X---5.-,V-7 A z ,V - - 1:--sf ,cfm -- - 15, --2 ,, jf ' ' -' - .-r ff- -V .- V- - -. -nu. -VV -, - -' - -V4 ,- ---.-V ki. -- V, -Vp 2- - uh.-., . - lw - . -f w-- ':.f1'h. QV , -'V .a..,VV1f..-ff. .--A 1 :fl-, ,-,. 4 I - -fr.-. , - ., .: ni, " 1- H,-,,3X'g:.-1V"'. 'vi?"10 .--X '-' ,. - ' X- .1-- ,QT by -'fp' f - I - -V .rw 4. ' - J . . :. . --'-,ew -----VA , ,' . ,- 4.-VXXXXXXXX1 en AA XX 'XIMXXXXXX-XZXX XXXQY. IXWH Xi' XXV-is W X i Vs -af VV. EE, - ,N ,sw uh. . .5 -Xv-1 , " -' : i f .' IR- '. ' "Te S Q m,s'..Jwmg.m-. rim W, fr- HENRIETTA SADLER RICHINIOND, VIRGINIA CChosen by a vote of the Student Bodyl H791 Bliss Jayne lwarie lwaiife SILVER SPRING, MARYLAND Ufelv Editorial Staff E Miss Evelyn Flax RICHMCDND, VIRGINIA Web Business Stag ll8Ol I M , 1 ' 3 J v W Miss Sara Tifiinlale Gooale RICHMOND, VIRGINIA Collegian Editorial Staff Miss Nancy Ellen Davis RICHMOND, VIRGINIA Collegian Business Staff Miss Permelia fone Borlzmrz BIXOAIJNAX, VIRGINIA fwesseuger Business Stuff 2 , do fx fx 4 4 if ,, 1' R Z, 'K W f , Q I .RQQQQA M Nfiss forznrzo Barlow RlCHlVIOND, VIRGINIA Lou' School Ufeln Staff Nliss Dorothy Corneal lwiss Morgzrerite Shell RICHMOND, VIRGINIA LAWRENCEVILLE, VIRGINIA Senior Class Riclzmozzcl College Stzzdezzt Golfer rzmelzt H8 ., G ' i. 5 I X 1 . , l, ff " 1 I,-A IWVS. Nlartlza L. Twfkington AVON'BY'TIIE'SEA, NEW7 JERSEY Uuzicrozz Delta Clmpter NS if K A M.-a 414 MW IWVS. Della D. Keil CLEVELAND HEIGHTS, OHIO Honor Council I X fy, Miss Doris lwengesl' Disney M1'S. F. H. jordan PITTSBURGH, PENNSYLVANIA DUBLIN, VIRGINIA Football Law School Stzwlerzt Bar H821 MAY DAY. CU Sophs tripping the light fantastic. C25 The Creek Chorus, despite the cold, dances beautifully. CSD The Chorus weeps for lphegenia. CLD Y.VV. Booths do some husiness. C55 Her lllajesty, Queen Kitty Vlficlzer. C61 The Sophs "Dance on the Creenn Cto keep tvarnzl. C75 The Coronation of the Queen hy President Boatwright. CSD lphegenia seeks consolation from the Chorus. C9D The Queen, her Court, and her nzaicls descend to the Creek theatre. May Day, I 940 May Day, 1940. Qn this day the beauty and dignity of the Senior Class of Westhampton College was recog- nized by the crowning of the Queen, Kitty Wicke1', who was attended by her maid of honor, Dot Roberts, and her court composed of Mildred Custafson, Bella Hertz- berg, Elizabeth Johnson, and Maude Smith. Although the day was one of heavy clouds and bitter cold winds, the Queen and her court, accompanied by the remainder of the Senior Class, all clad in flowing pastel gowns, de- scended to the Creek theatre to witness their presentation of a well-known Creek drama. This year, being the one year in four when there is an elaborate May Day, the l'183l Senior Class presented Hlphcgenia in Taurisn the Creek tragedy by Euripides. Despite the chill of the weather an admirable performance was given by the cast headed by Mrs. Betty Burns Nuckols as lphegenia. The Creek chorus was led and directed in its dancing by Betty Carper and was aided in its singing by the Clee Club under the direction of Mrs. F. F. Harker. As was the custom, that evening saw the Freshman Class, singing and with their lanterns alight, ascend the hill from the lake and form a "W" on the steps of the Creek theatre-a very lovely sight to behold. From there they went to the court to Serenade the May Queen under her window with their original song to her beauty. The day, one so full of activity and excitement, was con- cluded with the Co-ed given by the Sophomores in honor of their "big sisters," the Seniors. X fa H841 11851 PAGE 184. Q15-C0J'0lZ1Iff0IZ. Q2 J-Sbzfiafied, Kin reyf' Q 3 Q-King ,zzzd QIIEEII. Q41-Frmb .Y6l'Ull1ldU. Q5 JH-Dnzffeev. zmfe! Q6 J - f0.7!7'lZ1IZf.l'f.Y ent. Q7 I-Szzlaffiffzffwz. Q81-Aff, food! Q9 J-Unbnf, 720 figL1r,r.7 Q 101-K AF rehzx. Q11 J-H.II'llZ01I,1'.Q Q12 JfBi0I0gj.rf,r' 1'e1zffe':zf0u.r. Q13 J-51111741 Clulzy HH:Il'l'jl26l'. Q14 J-Callegimz nmke- zzp. Q1 51-P.1ffy line-1117. Q 161-ZVL1m1ger.f' 7'0Zl'. PAGE 185. Qlj-Ilnbuf Ike 1611171 .ree.r. Q2 D-Bezzvewz fzvo 15121. Q31-Boymff. Q41-Sindy jzz 6'.X'I71'EJQl'fUl2.f. Q51-If be fwfr? Q65 -Tbzmduy 4Ifl'EJ'lI007Z. Q71-Frank f0z'e1z.m1r. QSJ -From the box ojffe. Q93-Cmvzizmzl rrozrd, QIOD-QzmZif,zfi1'e Lzb. Q11J- Wlzfrb fbdl play." Q12j-Ge! ibut 1211111 ! Q13j -More f'J7'l7f1'lIl mpefzsp Q1-41-After fbe game. Q15 J-Foofball f.112.r. Q16J- SFCOIZLZ buff. Q17J-Om' zzzimzie. Q18j-Frwb frofinif. ,wp .lui M 559 sl H861 11871 . xbfif I 1 'i 1 121? Q' 1 Q -I avniha Mm -if ? .. F s wf' hffQ,N a!:a't?' '.- V PAGE 186. Q11-High .xfefvjver Q21-Qui: .vlwzzx OJ-U" and M bonfire. Q41-Sbou' tfww kQJ7'fEl'.f. fij-Befzvewz lnzlzfex. Q61- Affimz. Q71-Frm-fa 117 f1l.1y. f8J-Pihz r.zf.r. Q95-A .rea of fL1ve.r. f1OJ-Bingo. Q11 J-Tfmf pipe .1g11i1z. 1121-Baum' lnlkdil' L1 ravi. Q 131-"He.1dle,s1v H0I'.l'E7ll1IlZ.,, C141-A p.1.f.f. 1151-A1z.x'i011.r mo- wevzf. C 161-Bum' in Lzvfiozz. PAGE 187. Q15-Cmzgiz line. flj-Smlpizzg I11diL1zz.v. 151- CZ71'f.l'fllILl.S Nlrfflvw, Q41-Euler. 5.111111 CLIJH. f5,-TIJLUECQY fVL1fe.r. Q61-Rai Caju. Q71-Cfyeflzifiry 560112 Q81-Clvri.fI1m1.f Puffy. f9J-Free fond for Frmlv. C101-Szzozz' baffle-O'FlLzl1er'fy wz defe11.viz'e. C111-Smdx of fazznuzzzify. U22-M21 v U"00dj5fz. 1131 -Grofery Bull. U41-Mr. and Min Uzzizferfify. 4155-Mar brifzgf 'em 212. f1'6l-Obz'i0z1.rly powd. lmzixm' BLIILDINGH - lst Prize Miss rlnyiie lllnrie lllniit Silver Spring, ll laryln 3 clti "CHixPEL"H2ml Prize George lf. Cox SAL licturcs Sulnmittccl in the Camera Clula-P Epsilon Photography Contest. Class l-Campus Views 5 . - - . x V bl Coirzngtoiz, Virginia ,fes t , f , ,X Hi N S, rg '- '- f WM ts: " 2 - A 1 s. 'if V 4. 3, if " gl-'w w .4,,,.,gK,, ,I ix 7 an .. IP ,li'y1i' i 5 ' 4 ' 7, " is S-WM . yah V C lughq . SCIENCE. QuADnixNt.LE - .s i , prifwgx H ,ey Q, s swf ' 'is if 1 .f P -z JH V1-0 2 C eo r ge li. C o .xi ' 5 .- ,. i f -sis , , C - 1-, - -. Ovlllglflll, l ll gllllll i Delta Class ll-Pictures That Tell lI,eftD USOUND OFF, F1xESH1x1AN" lst Prize Leonard A. Purdy liiclzinoncl, Virginia lllightj UBETVVEEN CLASSESN Zrzrl Prize George E. Cox Covington, Virginia llzeftj MPETRIFIED FOREST" 3rcl Prize Freil B. liirgens Hiclzinoizcl, Virginia lptighti "CATS"-Honoralile Mention Miss layne Marie Maire Silver Spring, lVlarylanal l188l Story so if' Richmond, Va cpu nn f- u un-Pi, CK OWLEDGME T The editors of the 1941 Welo wish to express their appreciation to the following persons for their cooperation with our eHorts to rnahe this volztrne o success: Louis G. MCCLELLAN, Garrett Sc Massie, lnc. A. G. FORD, Virginia Engraving Company. PAUL GENDLER, lVlerin-Baliban Studios. HENRY K. TICE, Kingsport Press, lnc. Richmond Times-Dispatch Photography Staff. Dementi Studios, lnc. z UIQ-un ni HH 'wiv TUDENTS OF THE UNIVERSITY Richmond Adams, Charles L. .... . . . 3110 Enslow Ave., Richmond, Va Adams, Edward R. ..... .... 2 510 Stuart Ave., Richmond, Va Adams, Eli Maynard .... ....,.............. C larkton, Va Adams, James Belt . . . .................. Halifax, Va Adams, Ray Franklin .... ........ R oute 10, S. Richmond, Va Adams, Richard L. .... . . . 1211 W. 45th St., Richmond, Va Adams, William B. . .. .................... Centralia, Va Alexander, Leon H. ............. Box 86, Petersburg, Va Allen, Ashby B. .... 3002 Seminary Ave., Richmond, Va Allen, Frank C. ...... 1207 W. Franklin St., Richmond, Va Allen, Ralph Wilson .... . . . 5020 Patterson Ave., Richmond, Va Alvis, Vance Quentin ..... ....................... S abot, Va 109N.7th St Amick, William W., Jr. . . Amos, Edward Holman . .. . . . . 2500 4-th Ave Amrhein, john Leonard . . 1818 E. Main St., ., Richmond, Va ., Richmond, Va Amrhein, joseph A., Jr. . . . .. 3101 Stuart Ave., Anderson, Dwight H. Andrews, Gordon H. Andrews, Joel Gibson .... Andrews, William Page .... Ankers, Richard ......... Arendall, Edgar M. ..... . Asbell, George T. ...... . Ashworth, David William Atkins, Herbert A., Jr. . .. Atkinson, John, Jr. Aull, Roscoe Sease . . . Bain, james Wilson ..... Bain ohn Warren .... 3101 Stuart Ave -a Richmond, Va . . . . Grant, Va 3219 W. Grace St., Richmond, Va Rt.1,Box 172, Ettrick, Va . . . . . 3108 Porter St., Richmond, Va . . . . 4814 Wilson Blvd., Arlington, Va . . . . . . . 19 Demouy St., Mobile, Ala Armstrong, Thomas W., Jr. . ......... 746 Emmit St., . . Culpeper, Va Portsmouth, Va 3835 Hermitage Rd., Richmond, Va . . . . . . . . . . Route 12, Richmond, Va .. . 1806 Seddon Rd., Richmond, Va .... 3225 6th St., Washington, D. C . 7201 Ridge Blvd., Brooklyn, N. Y H 7201 Ridge Blvd., Brooklyn, N. Y , J ............ H Baker, Frank J., jr., 320 Lavinia Ave., Mt. Lebanon, P1ttsburgh,Pa Baker, Ivan Ray, Jr. ....... . Ballard, Beverly E., Jr. .... . Bareford, William T. Barnes, Harvey Lee . .. Barney, Philip ...... Baroody, Alfred F. . . Baroody, Milton B. Barr, Murray M. . . . . Barr, Robert G. . . . Bass, Milton ..... Batten, Caleb L. . . . . Baughan, Alfred R. Baylor, Richard N. ...... . Beale, Alvin Francis ....... Belsches, Shelton Thomas . . 1801 Arlington Ave., Norfolk 1.447 W. Washington , Va St., Suffolk, Va Ozeana, Va .. . . . 2514 3rd Ave., Richmond, Va 132 S. Market St., Petersburg, Va 615 N. Lombardy St., Richmond, Va .. 2504 E. Broad St., Richmond,Va . . 395 Williams Ave., . . . . 3007 Lamb Ave Brooklyn, N. Y Va ., Richmond, Richmond Va . Smithheldl Va . 319 N. Lexington St., Covington, Va 7 N. Granby St., 1506 Bellevue Ave -7 Va Richmond, Richmond, Va . . . Carson, Va College Bennett, John Roy . . . . Benton, Thomas R. ........ . Betts, Norvell Wilson ...... Beville, William Goode Binford, Hinton Clay .... Bingham, Lucien Warner .... Bingham, William H. Binns, Edgar Mallory .... Birchett, Thomas ..... Black, Robert S. ..... . Bloom, Henry Tucker .... Bogese, Carl Richard . . . Bohannon, john F. . . . . Booker, Clifton Hite .... Booth, Charles Robert Bossart, Wendell Beck . . . Bourne, Charles Hughes . .. Bourne, Chester W. .... . Bowden, Edward Eley . .. Bowen, Courtney Cox Bowles, Benjamin F. . .. Boyette, Joseph M. .... . Brandon, Sidney jenkins . Brauer, Harrol A., Jr. . . . Brenner, ' Louis ......... Bristow, Richard Y. ...... . 375 Highland Ave., ... 3211-A Hanes Ave., 1506 Confederate Ave., .. 1942 Berkely Ave., 1206 Westminster Ave., .... 5-019 Grove Ave., . . . . 3019 Grove Ave., SW., Roanoke, Va 206, Box . . 1329 Avondale Ave., . . . 1402 Haddon Ave., ...... 223 S. 9th Ave., . 3304 Grayland Ave., 3215 Fendall Ave., ... . . . 808 Green St. . Tosches, Va Richmond, Va Richmond, Va Petersburg, Va Richmond, Va Richmond Va 7 Richmond, Va Petersburg, Va Richmond, Va Camden, N. ,T Hopewell, Va Richmond, Va Richmond, Va , Danville, Va Box 65, Arona, Pa ....... 510 W. 5th St., Erie, Pa Quantico,Va . . -621 N. 53rd St., Richmond, Va Tazewell,Va . . . 1415 Grove Ave., Richmond, Va . . . . 247 Chestnut St., Suffolk, Va Blackstone,Va 5505 Grove Ave., Richmond, Va . . 2830 Monument Ave., Richmond, Va . . . . 1811 N. West St., Petersburg, Va Bristow, William Edmund ................. West Po1nt,Va Bristow, William Edward ........ 1811 N. West St., Petersburg, Va Britt, Samuel Skimmer .......................... Abingdon, Va Britton, Frank Henry . . . . . 3804 Chamberlayne Ave., Richmond, Va Brock, Daniel M. ............................. Appalachia, Va Brogan, Robert T. ...... 78 Peachtree Memorial Drive, Atlanta, Ga Brooks, Edwin Beverly ........ 3436 Hanover Ave., Richmond, Va Broughman, Louis Ray .... Brown, Arthur Henry . . . Brown, Forrest W. . . . . Brown, Norman ........ Bruch, William Mark ....... Brumble, William David .... Bryan, William James . . . Buford, Charles W. . . . . Bull, George Nelson . . . Bullock, Dwight T. . .. Bullock, Henry A., jr. . . . Burgess, Melvin D. . . . . Burnette, Clem Fitch .. Burnette, Howard O. .. l189l Buchanan,Va . . . . . . . 503 W. High St., Bangor, Pa . . . 5712 Brookside Rd., Richmond, Va .. . 4414 Augusta Ave., Richmond, Va . 608 Albemarle St., Bluefield, W. Va . . . . . 2957 Brook Rd., Richmond, Va . . . . . 2701 2nd Ave., Richmond, Va 58 Graden Rd., Scarsdale, N. Y . . . . 1015 Wfoodrow Ave., Norfolk, Va . . . . 3224 Moody Ave., Richmond, Va . 2017 Monument Ave., Richmond, Va. . . . . . 3220 Floyd Ave., Richmond, Va .. 2900 E. Broad St., Richmond,Va Boulevard,Va. . . . . . . 346 Florida Ave., Portsmouth Ediss, Gershan Gerald . . . . Ullll 'III -- ' 7' In lull-I+ You ARE ALWAYS Wiarcoivte . 41- .,.. Burnette, Melvin W. . . Burns, Rowland Harvey Burrows, jack Leroy . . . Burruss, William R. . . . Burton, Richard Clarence ...... Burton, Willard White Butcher, Edward W. .. Butler, Henry Montt . . Butler, Howard W. Byrd, -Iohn Abbot Cake, Henry Epes ..... Camden, Aubrey Snead Carter, Charles S. .... . Carter, Robert B., Ir. .. Casale, Salvatore V. . . . Cash, Lawrence M. . . . . Chandler, William B. . . Chapman, Clifton B. .. Christensen, Gordon M. . . . Clarke, Austin Braxton Clarke, Garland Lewis . Clarkson, Fred Wallace Cline, Bernard G., Jr. . . Codd, john Alexander . Coffman, John Milton , . I You are invited to make yourself at home in the COLLEGE SHOP at anytime and at all times. . . . We are always glad to see you and be of E service to you. . . . Meet your friends here, chat with your fellow students between classes . . . in fact, make the COLLEGE SHOP your rendezvous. BUDDY MAYO UNIVERSITY OF RICHMOND COLLEGE SHOP E lm HOP . . 1303 Essex Ave., Richmond, Va. . Lebanon, Va. . . . . . . 211 Battery Place, Petersburg, Va. 12 Westham Parkway, Richmond, Va. . . 231 E. Main St., Johnstown, N. Y. , . . 2219 Stuart Ave., .. . . . .. 3906 Brook Rd., . . Agricolo Dominicana, . 2912 Hanes Ave., Richmond, Va. Richmond, Va. Santiago, D. R. Richmond, Va. . Parksley, Va. . . 1245 Westover Ave., Norfolk, Va. . . Chatham, Va. ..... 225 E. 22nd St., New York City 3105 Stonewall Ave., Richmond, Va. .. . 2641 Ashland Ave., Baltimore, Md. . . . . 1003 Perry St., Richmond, Va Church Road Woodstcack ... Box 295, Carmel, N. Y. . ............... . Manakin . . . ................. Lawrenceville, . . . . . . . . . . 705 Maiden Lane, Roanoke . . . 103 W. Macon Ave., Alexandria, .. ...,.. 625 Court St., Portsmouth, 104 S. Colonial Ave., Richmond, , Va. 7 5 Cole, Marvin Frederick ........ 2902 W. Grace St., Richmond, Collins, Vincent W. . .. Conklin, Edward Gordon Connor, Frank M., jr. . Connor, Billy BI'L1fT1C . .. Cooke, Robert W. .... . Cotton, Robert C., jr. . . Coulter, Raymond B. .. Courtney, Robert H. . .. Covey, Frank Stuart . .. Cox, George Edwin Crabtree, George W. . . Crawford, Robert T. . . . Creadick, William R. . . Appomattox, Va. 411 W. Montgomery Ave., Rockville, Ellerson,Va. 1003 Crescent St., Villa Hts., Roanoke, 9 . . . 3134-A Hanover Ave .. . 103 Professional Bldg 3217 Garland Ave., Box 510 1528 Playa Avei, .. . 504 Seneca Rd., . . . 4603 Dover Rd., Richmond, Va. . Ashland, Va. Richmond, Va. Richmond, Va. Covington, Va. Richmond, Va. Richmond, Va. Richmond, Va. IIInIIIlllllllunlulllllnll Crighton, David Hoge .... Crisman, Hugh Stuart .... Cross, john Carrington . . . Crowder, Leon LeRoy, jr. Croxton, Hardy W. ..... . Cudd, Bill Gene ........ Culyer, Robert ..... . Dabney, Edwin Price ..... Dalton, Henry Addison . .. . . . 3419 W. Franklin St., Richmond, Va . . . . . . 808 Braddock St., Winchester, Va . . . . . 1205 Stanhope Ave., Richmond, Va 801 N. Mulberry St., Richmond, Va . ................... Monticello, Ark Loyall,Ky . . . . . 36 Summer St., Port Chester, N. Y . 2625 Northumberland St., Richmond, Va . . . . . . 3300 Fendall Ave., Richmond, Va Daniel, Rawley Fleet . .. ............,...... Cape Charles, Va Davis, Allen Thornton ..........,................ Chatham, Va Deans, Horace L. ............................. Churchland Decker, john L. ........ . Dennis, Eugene Terry ..... , Va . 52 Grandview Ave., White Plains, N. Y . 4332 Chamberlayne Ave., Richmond, Va DeShazor, Ashley Dunn ........... 107 E. Elm St., Blackstone, Va Dinwiddie, Branch A., Jr. DiVico, Louis Paul ...... Dix, Fitchett T. ........ . Dixon, John, Jr. ....... . . Donahue, James Henry, III Doumlele, John Antony . . Doyle, Elton N., jr. .... . Drake, L. C., Jr. .... . . Dubois, John Edwin ..... Dudley, jack Saunders ...... 1206 Apperson St., Richmond, Va . . 95 Valley St., N., Tarrytown, N. Y Eastville,Va . . . . . 2228 Floyd Ave., Richmond, Va . 2330 Monument Ave., Richmond, Va . . . . 14 S. Addison St,, Richmond, Va WarHeld,Va. Sunbeam,Va . 3618 Edgewood Ave., Richmond, Va . . 615 College Ave., BluefIeld,W. Va Durrett, Robert William, jr. . . ...... 1201 2nd St., Hartsville, S. C. Eads, -Iames Robert ...... Eck, Sherwood Baker . Edgerton, Iurney Short ..... Edwards, Richard Lee, -Ir. . Elder, Winfred Hugo .... Ellis, Leonidas Wilson . . . Ellis, Pierce S., Ir. .... . Ellis, William D., Jr. ..... Elmore, John Milton, Jr. . Eppes, Edward Mitchell, III Erickson, Robert M. H. . .. Bethany, Mo . . . . 3015 Letcher Ave., Richmond, Va 1602 Fort Bragg Rd., Fayetteville, N. C. 342 Princess Anne Rd., Norfolk, Va. . . . . 123 S. Market St., Petersburg, Va Clarkton,Va. . . . . 3208 22nd St., N., Arlington, Va . . . . 108 College Rd., Tallahassee, Fla. .. . . . . . 3015 Marshall St., Richmond, Va. . . . . . . . 3230 Grove Ave., Richmond, Va. . . . . 327 Greenway Lane, Richmond, Va. . . . . . 217 Willard St., Jamestown, N. Y. +-- --1- e - '-l- ---- ---- ---- -'-- ---- ---- --'- ---- ---' --li '--- '--- '--- ---' ---- - ---- --'- - I 4. I VIRGINIA DAIRY 2 l The Home of Better Mille i GRADE AA MILK - CREAM - BUTTERMILK - FRESH EGGS 1810-14 XW. MAIN STREET DIAL 5-2858 -x-- ---- --.- .--. ---. - - - ---- .--. -..' '--. - I - ---- . - .... ...- .... .-.. .--- I - I I I --in 11901 llIIllIllIIllllIllIllIIllIIIIIIIllllllIllIllIllIIllIllllIllllIllIllIIIIllllllIIllIIIIIllIllIIllllIllIlllllllllllllllllllllllll A flreify, girly." UU-Ye flj-"Ipbege11i,z" in fmzrtite -Sezzion in full dren. HJ- Look Alma M :ter fij-Kerrey and ffyirkefzrf Q6 e moritzl garden. Q71-Tbe Tower 8 -Fire lllfllllfdl' ftzrl. f9J-Mondzy I 15 f10j-Yer, iff Toni. llllllllllllllIllllllllllllllllllllllllluunu Blue Room. 1125-Hetzzfy df 17111 + llll ull Im Im ull lm lm lm ml lm lm ml nn lm un ml ml nu gig lil 2 gig WAKEFIELD GRILL 3124 West Broad Street "Chicken in the Rough" 50C . . . 50c COPYRIGHT BY BIGVERLEY OSBORNE, OKLAHOMA CITY ON E-HALF FRIED CHICKEN SERVED . UNJOINTED - WITHOUT SILVERWARE Every Bite a Tender Delight LOTS OF SHOESTRING POTATOES JUG HONEY AND' HOT BUTTERED ROLLS nu mn nu ml nu nu nn lul lm ull nu nu un "ONLY THE BEST" Van Pelt 81 Brown, Inc. PRESCRIPTION DRUOOISTS PROFESSIONAL BUILDING 5th and Franklin Streets, Richmond, Va. lm ll nn noi: 050 -nu nn nn nn- .ig +11 ml -5- -i- IIQII C om pl inzezzfr o f MEADOR-POULSON-PRIDDY INCORPORATED lI"hole,rt1le FANCY FRUITS Phone 5-9027 1502-4 E. Cary Street RICHMOND, VIRGINIA 7- ll lm llllffllu ull nu un f,'OMPLIMEN'I'S OF B. BRAUER,S SONS IFOR OVER 85 YEARSQ DEALERS IN CHOICE MEATS SIXTH STREET MARKET DIAL 3 RICHMOND, VIRGINIA nm lm nu llll ulu ull nu lm ull nu -5328 Etheridge, John Vffilliam Eubank, John XX'illiam, Jr Euting, George Lee . . . , . Fainter, Harry E., Jr. . . Farnum, George L. . .. Fattaruso, G. Thomas . . Feely, Hugh Anthony .. Fenlon, Patrick I. .... . Fenlon, Robert VU. . . . . Ferebee, Frederick M. .. Fernandez, Fructuro R. . . Fernvhou-'h Chlrles l lr . A- Q ' - . -- . Ferramosca, Oneste ..... Filer, Robert J. ....... . Finnegan, William J. ... Fitzgerald, John R. . . . .. Fitzgerald, Lemuel W. .. Fitzhugh, William B. . .. Flannagan, Allen W., Jr. Flax, Donald .......... Fleet, Robert Dill ..... Fleming, John W. . . . Flowers, William L. . . . Floyd, hfarion Jr. . . . Fogg, James Matthew . . Forberg, Fred Claude . . Ford, Wtirmcl row V. .... . Fore, Philip Wfinfree, Jr. Fortunato, Joseph A. . . . Foster, John R. ....... . Foster, Junius Edward, Jr . . . . 1019 Park Ave., Richmond, Va . . 302 Cameron Ave., Petersburg, Va . . . . 124 S. Laurel St., Richmond, Va . . 1902 Albany Ave., Richmond, Va .. . 710 N. Boulevard, Richmond,Va . . . . 45 Webster St., Newark, N. J . . . . . . . . . New Philadelphia, Pa. . 2131 15th St., Washington,D. C. . . 2131 15th St., Washington,D. C. . . . ......... Box 1, Portsmouth, Va. . . . . . . . . . . . . Cidra, Puerto Rico . . . . . 3304 Lamb Ave., Richmond, Va. .. . . . . . . 427 N. Davis Ave., Richmond, Va. . . . . . . . . 3117 Grithn Ave., Richmond, Va. . . . 4814 Williamsburg Ave., Richmond, Va. . . . . . . . . . 111 Rocklyn Place, Pittsburgh, Pa. Covington,Va. .. 2509 Grove Ave., Richmond,Va. Louisa,Va. Exmore,Va. .. 4117 Bromley Lane, Richmond, Va. . . . . . 1023 Park Ave., Richmond, Va. . . . 121 Chestnut St., Broadlawn, N. J. . . . . 601 Roseneath Rd., Richmond, Va. . . . 457 Norway Ave., Trenton, N. J. . 35 Albemarle Ave., Richmond, Va. . . 2409 Third Ave., Richmond, Va. Culpeper,Va. . . . 27 Glenridge Ave., Montclair, N. J. . . . . . . . . 1707 Seddon Rd., Richmond, Va. . .... 211 Tazewell Ave., Cape Charles, Va. Fox, Earl Russell ................ 1900 Amelia St., Richmond, Va. Frank, Raymond J. ..., . 1805 Seddon Rd., Richmond . , Va Franklin, Ralph W. .... 1408 Princess Anne St., Fredericksburg, Va Freed, Ivan Graham .,........ 649 S. Macon St., Harrisonburg, Va. Friddell, Guy Raymond .... 1218 Westminster Ave., Richmond, Va. Gambill, Charles J., Jr. . . . Gambill, Walter Ray . . . Gano, Robert Daniel Garber, Edgar Clyde, Jr. . . Garbett, Julius S. ...... . . Garrenton, John S., Jr. Garvey, William David . . . Gary, Robert A., III ...... Gasser, George R., Jr. Gatten, Ernest Burdette, Jr., Gayle, John L. ............. .. Gentry, William Wayne . . . George, Ellis P. ........ . Gettier, Straughan Lowe .. Gilbert, Alfred R. ...... . Gilbert, Oscar Green . . . Gill, Robert O. ..... . Gilmer, John B. ...... . Gilson, Robert S., Jr. .... . Gindhart, Charles F., Jr. . . Giragosian, Archie ....... Gladding, Clarence W. . .. Glisson, George T. .... . Goode, Aylett W. ...... . Gordon, John Newton ............ Graham, Paul Joseph ..... Graham, William B. ..... . Grandis, Morris David .... Grant, William A., Jr. . .. Gravatt, William Day .... Gray, M. Johns ....... Green, Thomas Wzilttmn . . Green, Waverly S., Jr. . . . Gregory, Henry Clay . . . Griffin, Harry W., Jr. . . . . Grithn, John David, Jr. . . . Grigg, John Edward .... . . . . 2611 E. Grace St., Richmond, Va. . . . . . 2611 E. Grace St., Richmond, Va. . . . 121 E. Lancaster Rd., Richmond, Va. . . . 308 S. Cedar St., Greensboro, N. C. . . . . 1829 Carrington St., Richmond, Va. ............ Box 373, Altavista, Va. .. . .. 237 W. 29th St., Norfolk, Va. ... .... 3127 Park Ave., ........ 2107 Nelson St., University Hgts., R.F.D. 2, 16-01 Princeton Rd. , . . 3335 Kensington Ave.i, 3214 Edgewood Ave., Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va. Richmond, Va Richmond Va. . ...... 120 Hardy Ave., Norfolk, Va .. 729 Arnold Ave., Richmond, Va .. . 729 Arnold Ave., Richmond, Va .. . 47 Chesterfield Ave., Ettrick, Va .. . 4627 44th St., Washington, D. C . . . . . . 2707 Grithn Ave., Richmond, Va ....... 855 31st St., Newport News, Va 1016 Forqurean Lane, Richmond, Va Mears, Va 928 W. Main St., Norristown, Pa .. . 1912 Hanover Ave., Richmond, Va 601 W. 44th St., Richmond, Va ... . . . 2055 E. 18th St., Brooklyn, N. Y 3608 Chamberlayne Ave., Richmond, Va . . . . 4211 Hanover Ave., Richmond, Va . . . 2411 Floyd Ave., Richmond, Va Ellerson Va 1.421 Arch sr., 15hiladelphiei,Pa Burkeville, Va Burkeville, Va . . . . 4017 Cutshaw Ave., Richmond, Va . . Dillwyn, Va Poquoson, Va .. . 811 W. Franklin St., Richmond Va Friedenberg, Milton David .... 318 N. Sycamore St., Petersburg, Va. Grimsley, Weston Harris . .................... Culpeperi Va Frohbose, Frederick A., Jr. ...... Fairview Ave., Bound Brook, N. J. Grizzarcl, Richard Stuart .............. R.F.D. No. 1, Danville, Va Fronczek, A. Anthony ..... 15804 Lathrop Ave., Harvey, Ill. Gross, Jerome .............. 2110 Rosewood Ave., Richmond, Va Frostick, Herbert W. .... ...... B ox 246, Fredericksburg, Va. Gruber, George Pate 2203 Parkwood Ave., Richmond, Va Fuller, Edward R., II .... .... 3 106 Rugby Rd., Richmond, Va. Gwathmey, Owen .... .................... B eulahville, Va clan un un-.ig jill Ill' un ull-.gg . . 9951 Bllllulmw I , SouthernDa1r1es , Ice Cream A ' ii 0' if :annum WW o o , The ONLY ice cream in the South that is f ' O f o , W v , , SEALTEST SUPERVISED - I e UALITY, wholesomeness, purity-and good- I Q ness! They are the four attributes of SOUTH- ERN DAIRIES ICE CREAM that have Won it acclaim as the Southlands finest ice cream, and the four attributes that are kept constant by the famous Serzlferf Syifenz of laboratory protection! Ask for it by name fwmfge 02651 Q GAIKBETT 8 DIASSIE, INC. lllClll!l0Nll. VIRGINIA ICE CREAM 4 Iii- iiii - lm mi. Fil- trit it nu mio 11921 E.x'-Cujvhzizz Ed. I5 J-Cbrixfzmz Frwb meet Dr. S. C. C61-Ilneigfaf gzzeuizzg UD-Cbufwel. frolzl. 183-Before fbe 51.11116 f9jiDr. "Take-.111-.1rfvirizzn Pilf, 1101-Syn fheffz' lenmmzde free! U11-N0 ddfjzzg here Q12 J-R111 Pnmde, IIlllllIlllluIllllllIllllllllIllInllnnlllllllnllullll IIIIllIllIIIIIIIIllIIllllIllllllllnlllllllllllllll ulllllllIllInIIIllulllllllllllllllllulll 080 lm ml nn ml Im pm ml ml un nn-,iq +I: ml 1 nu nu un nn nu nn nu-ai' I E COIIIIIIIIIIINTS OF - PHARMACY THE HUDSON BAILEY PAINT CO. INC. 089 RIANIIFACTLYRERS OF 5514 Grove Avenue BAILEYHS ow TbeAU12ifz'e1'.s'ily'5 Student Cezzfef' PAINTS-VARNISH-ENAMELS 4-8474 RICHMOND, VA. DIAL 2-6518 -1- .... -.qs -a-- ---. -- ---- ---i- -x- ..,. .... ..., .... .... ..... . 3. -1- I - ---. ---- '--- ---- ---- ---- -.-- .--- ---A ---- -'f- - - ---- ---' l--- - -5- Flgwgrg Fraternit , CoIIe0e and Y D I I- MARKOW - FLORIST C ass IGWG 15' I f OLIALITY FIRST JEWELER TO THE JUNIOR AND SENIOR E T ' CLASSES OF THE UNIVERSITY Z ll STORE, 304 N. 6TH STREET DIAL PHONE 2-0938, 2-2590 I RICHMOND, VA. OF RICHMOND WALTER B. ANDERSON L. G. BALFOUR PRODUCTS 4111 KENSINGTON AVE, : 44 un ml Im un I --lm no!! of 1-un nl Illl H40 I193 111-Chief-yeller Azzcfrezzm C21- Purfy mznif. Q45-flume of C0-nmfv. Q51- Habel, Nathaniel B. .. Haden, Walter W. .... . Haines, Gordon Cooper .. Hall, Charles Greer . . . . Hall, Cleveland Edward .. Hall, George Francis, Jr. ..,,. . Hall, Randolph Brooks Hamaker, Lyman Spencer . . . Hamner, Earl Henry ..,.. Hardaway, Horace, Jr. .. Harder, Roy Arthur . , . Hardman, John IVI. .,.. . , . . Hare, Ray Maxey, Jr. ...,. , I-Iarrel, Paul Julian ............ Harris, James Rideout, Jr. .,...,. . Harris, John Marshall ....., Hart, Frank Bacon ,......... Amelia,Va. Fife,Va. 123 Cleveland St., Leesburg, Fla. 3008 Garland Ave., Richmond, Va. South Hill,Va. 4403 Prospect Ave., Brentwood, Md. . . . , 321 W. 13th St., Norfolk, Va. . . , 100 Libbie Ave., Richmond, Va. Schuyler,Va. 619 Roseneath Rd., Richmond, Va. . R12 Marye St., Fredericksburg, Va. R FD. No 1 Ettrick ' .. ., ,V.I. 4605 Norwood Drive, Chevy Chase, Md, Edenton,N.C. 1420 Floyd Ave., Richmond, Va. 21 N. Roxborough Ave., Ventnor, N. J. 4704 Forest Hill Ave., Richmond, Va. Hart, Joel Cecil ........ Santa Cruz, Rio Grande so Sul, Brazil, S. A. Harton, William R., Jr. . . . . Harwood, Garland M. ........ . Hatcher, James T., Jr. . . . Hathaway, Robert M. . . . . Hauft, Arthur Benton .... Hawkins, Henry Floyd .... Hawkins, Melvin Clyde . .. Hawkins, Paul Lynch Hayley, Derek ....,...... Haynes, George Garnett . . . Hazelhurst, Durrel LeRoy .. Hefiin, William Nelson .... Hemby, William Henry, Jr. Hepler, William Paul .,.,,. Herndon, Thomas Overton . Herndon, William Meredith Heywood, William Gibbs .. Higgenbotham, Ernest Leland Higgenbotham, Don Fay Hilgeman, Lawrence, Jr. Hill, Rowland Braxton . .. Holland, Willis Dabney . .. 2605 Seminary Ave., Richmond, Va. . 1-647 W. Grace St., Richmond, Va. . 4014 Newport St., Richmond, Va. . . . . . Choate Ave., Pleasantville, N. Y. . 15 Manor St., Pleasantville, N. Y. 2909 Flo d Ave Richmond Va . . -1 I Y ., , L . . . 316 W. 29th St., Richmond, Va. , . . . . 1301 Arch Rd., Norristown, Pa. 1735 Valley Ave., Winchester, Va. . . 337 S. Laurel St., Richmond, Va. 3519 Westminster St., Dallas, Texas . . 211 Ramsey Ave., Hopewell, Va. . . . 303 Roberts St., Richmond, Va. ............. Jordan Mines, Va. Ore Bank,Va. 770 Lee Ave Fredericksbur ,Va. 2 ., g . . 1822 Floyd Ave., Richmond, Va. . , . . . . . . Box 684, Alexandria, Va. Mechanic Street, Bridgeport, W. Va. 6205 Lincoln Ave., Baltimore, Md. . . . , . Rt. 2, Box 54, Smithfield, Va. 2818 Garland Ave., Richmond, Va. Holman, Earl Sidney Holt, Douglas Morris .. ..... 2306 W. Main St. 405 Broad Rock Rd. , Richmond, , Richmond, Hooten, Claude, Jr. .... . 101 Pennsylvania Ave., Lynchburg, Horsley, John Cabell .. ....................... Schuyler, Houck, John ......... ................... T hornburg, Hough, Mac Johnson .. ................ Box 190, Salem, Howe, Donald ........ Howell, Alton Leroy .. Hubbard, Emmett Lee .. Hubbard, James E. . . . . Hubbard, James F. . . . . Hamilton, Edward S. . .. Hudgins, Ira Durwood. . Hudson, Harvey Lee, Jr. Hughes, Charles William Hughes, Rupert S., Jr. . . Hughes, Thomas ...... Humbert, Richard Elmer Huneycutt, James Wilson Irby, Moreland Russell . . Ives, Layton Marion, Jr. . Holloman, Henry Curtis . . . . 3140 Parkwood Ave., Richmond, Va. . 1224 Gray Court Ave., Richmond Box4 39, Suffolk: Rehoboth 2914 Idlewood Ave., Richmond, Bon Air . . . . 3501 Stuart Ave., Richmond, 128 Bryant St., N.W., Washington, D C .. . . 3221 Lamb Ave., Richmond . . . . . . . . Masonic Home, Richmond . . . . . . . 3309 2nd Ave., Richmond 2300 Barton Ave. Richmond . . . 409 W. WashingtoniSt., Suffolk . . . . . . 2114 Rosewood Ave., Richmond 117 N. Crenshaw Ave., Richmond . . . . 3105 Barton Ave., Richmond Jacobs, Alexander Samuel ........ 10 Center Hill, Petersburg Jacobs, Alvin David .......... 208 N. Jefferson St., Petersburg Janson, Lars Edward Janssen, Carl Andrew . Jarvis, Floyd E., Jr. . . . . Jeffris, Kenneth R. . . . . .. 2326 Militarv Rd., Arlington Chester . . 2015 Rosewood Ave., Richmond 615 Roseneath Rd., Richmond Jeffreys, Herndon P. ................... Chase City Johnson, Samuel Linden .............. Harpers Ferry, W Jones, Arthur Edward ......,........ 114 Pinner St., Suffolk Jones, Arthur Leake . .. .. 4012 Forest Hill Ave., Richmond Jones Benjamin Thomas ,...,..... 3902 Dove Rd., Richmond Jones Bertram Alfred, Jr. . . Jones Cecil Franklin ..... Jones Jones Chastine Walton Gilbert Bertrand . ........ 10 W. 26th St., Richmond 3517 Enslow Ave., Richmond 2024 Barton Ave., Richmond ., , . . 3429 W. Cary St., Richmond . . . 3087 Midlothian Pike, Richmond Jones Linwood Garland . . . Jones Raymond Edwin ....... Jones . 2134 Jefferson St., Bluefield, W 1 1 1 1 7 7 Thaddeus Wzilltice, Jr. ...................... Cheriton, Jon inun 7 7 -1 7 f - -4 :uuu -nga exon un IIII-40 - HHONESTLY, IT'S THE BEST POLICYM E - E, NN, : ATLANTIC LIFE INSURANCE COMPANYS POLICY 1 ATLANTIC AGENCY, Inc. General Agent 217 Mutual Building, Richmond. Va. Plumbing - :- Healing PROMPT 24-HOUR REPAIR SERVICE TIMKEN OIL BURNERS Dial 4-9061 Emergency Dial 4-6696 or 5-7866 9-11 South Belmont Avenue +- -.i- .--. 4 4 4 4 4 '.-- I-ti. sa- '--' '-" --'- ---- -'-- ---- 1--- -'-' ---- ---' '-'- ---- "-' ' - vi- -g-- ---- - ---- -+ -I--I ---- -- E z E ROLL RIGHT IN : RICHMOND PAPER CO., INCORPORATED T0 RICHMOND, VA' THE ROLLING PIN E5fdI9li-Wed 1871 Complete Line of Fancy Baked Goods Phone 3-5378 2732 W. Broad Street Dial 5-7417 -in .i.. ---. - .-.- - wi- -i-- '-'- 4 4 4 - "" 'wi' l194l lllllllllllllulullnl Q 1 J-Home of kzzozcfledge. Q2D-Dr.17.7g6'7'1f70Z.ifjf1:c17Z.1' at zvorfe. Q51-Buddy Mrzyo Ima' befler half. Q43-Crzmzozz Memoritzl. Q5 J-"Dar" Stzzzdt. Q6 J-Yetz, Sfviderr ! Q7 J- More jmliticx. Q8 J--"Once llf70II Q1 Iime--." Q91-F1-mb .Tong reciirzl. Q10 J-"ll"ell, zzeiglaborr . . ." Q 11 J-Amdenzic prorettiozz. Q 12 ,+MPIHZf72jjfU Rozzzie. Q 131-Fishy pltzfe fozvfl. Q1-U-Dr. Bailey ,md "Goldie" Q15 J-Dr. L01'i1zg'.f btzzzgozzf. Q16J-S!1ejj5eld'.I .rere1z.n2'er.r. Q17D -Coxfv rom- pfmzfizfe. lu nn un lm ml nn Im ml nu nn nu nn un lm ml ml nn nu lm mwggg iflinihersitp nf itbmunh C595 includes 1. RICHMOND COLLEGE, liberal arts and sciences for men, R. B. Pinchbeck, Ph.D., Dean. 2. WESTHAMPTON COLLEGE, liberal arts and sciences for women, May L. Keller, Ph.D., Dean. 3. THE T. C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW, for men and women, M. Ray Doubles, Dean. 4. SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION, for men and women. Geo. M. Modlin, Ph.D., Director. 5. GRADUATE SCHOOL, for men and women, B. C. Holtzclaw, Ph.D., Director. 6. SUMMER SCHOOL, for men and women, W. L. Prince, M.A., Director. Each college or department publishes a catalogue which will be sent upon application to the Dean or Director. P.O. University of Richmond, Va. The University of Richmond is on the approved list of the Association of American Universities, and of the American Bar Association, and holds membership in the Association of American University Women, the Association of American Colleges, the Association of American Law Schools, the Southern Association of Colleges and has a chapter of Phi Beta Kappa. F . W. BOATWRIGI-IT, Prefidezzf. 'i' ,- 7- un win l195l Iones, XX'illiam H., -lr. . . Qlordan, .lohn P. .... . blulia, 'lulio Federico , . Iurgens, Charles Davis -Iurgens, .lohn F., Ir. .. -Iackson, Percy Andrew. . . Kaminsky, Isadore . . . Kantof, Leonglrd ..,.... Kardian, Richard Wfilliam Katz, Maxwell David . . . Keil, Robert Alvin .... Kellam, Albert S. . . . . Kellison, .Iames Bruce Kellison, .Iohn Ray . . . Keppler, Philip ,....., Kersey, William W. . . . Kervan, jack Chester . ., Kessler, Walter Harry . . . Keyser, Hugh Latimer .. King, C. Sidney ....... King, Henry Eugene Kinsey, Eugene Edward . Kinsey, Ralph Edward .. Kirby, William L. .... . Kirk, -Iames O., III .... . Kirk, William Semple .. Klaifky, Richard Carroll Klein, Edward Milton .. Knipe. Sidney H., -Ir. . . Knox, Thomas Bagby . .. Kraft, Richard H. ...., . Krauss, Charles Willard . Kuchemann, Henry B., -Ir. Kyle, Winfield Nelmes . Laird, Douglas Winfield . Lamm, George Benton .. Landers, George Henry . . Midlothian,Va. . . . 1504 Floyd Avenue., Richmond, Va. . . Clinica Dr. -Iulia, Hoto Rey, Puerto Rico Bon A1r,Va. Bon A1r,Va. . . .3058 Forest Hill Ave., Richmond, Va. . . .. 301 N. Addison St., Richmond, Va. . . 276 Riverside Drive, New York City .. . . . . .. 823 Hull St., Richmond, Va. . .,.,...., 67 Cedar St., Montclair, N. 41. 1018 S. Harvey Ave., Oak Park, Ill. ....... R.F.D. No. 3, Richmond, Va. . 3207 W. Franklin St., Richmond, Va. .. . 3207 W. Franklin St., Richmond, Va. .. 1401 Wilriaingtcwn Ave., Richmond,Va. ........ 114 Lake St, Blueheld, W. Va. . . . 158 Edgemont Rd., Scarsdale, N. Y. . . . 1300 N. Hartford St., Arlington, Va. .. 3127 Garland Ave., Richmond, Va. .. . . . . . , . 302 7th St.. Lynchburg, Va. Wilmington,Va. . . 3920 Forest Hill Ave., Richmond, Va. Grange,N.C. .. 3916 Seminary Ave., Richmond, Va. . . . . . . . 3131 Park Ave., Richmond, Va. . 6429 Three Chopt Rd., Richmond, Va. .. . 83 Prospect St., Huntington, N. Y. . 751 Cleveland Ave., Bridgeport, Conn. . . . 5 Columbus Ave., Glen Ridge, N. II. . 15 Northfield Plaza, Northfield, N. I. . 2627 Kensington Ave., Richmond, Va. Baltimore, Md. . . . . . 1216 Windsor Ave., Richmond, Va. 1420 Victor St., Richmond, Va. I. -. -. . . 1906 Sherwood Ave., .. .... 2808 Park Ave., Richmond, Va. . ..,... 614 E. Broad St., Dunn,N. C. . . . 2919 Montrose Ave., Richmond, Va. Lankford, Vernon Thomas . . Laurinitis, Francis I. Lavyne, Lester .............. Lawler, Courtney Franklin .... Lawrence, Robert Spencer Lazzarini, Alfred Antony Leake, Hunter T., jr. ....... . Lee, Frank Harrison .... Lee, Walter Buckner . .. Lewis, 'lack Dinwiddie . Liang, Frederick S. T. . . Bloxom, .............. New Philadelphia, . . 508 Irving Square, Syracuse, N. 6121f2 Church St., Clifton Forge, . . . . . .4517 Hanover Ave., .. . 3309 Florida Ave., . 408 N. Meildcmw St., 5212 Kensington Ave., 3201 Grove Ave I U D Elmsmere Ave. 2 Mattsien Hgti, Locke, john Howard .... ................... Lockey, William H., jr. . . Long, Alvin P. ....... . Long, Robert C. ...... . Long, William Evans . .. Longaker, Horace George . Lovenstein, Irvin ........ . Lowery, Richard W. .... . Lowry, Mann Terrell . .. Lubman, M. V., 905 Ham Luttrell, Oscar E., jr. . . . . Lyon, Adrian Pride .......... McCammon, Samuel D., Ir. .. McClanahan, Berry Judson . . 1408 Palmyra Ave . . . . 102 College Rd.: 2102 5th Ave., Richmond, Richmond, Richmond, Richmond, Richmond Va. Pa. Y. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Richmond, Va. Peking, China . . Boyce, Richmond, Richmond, Richmond 401 William St., Fredericksburgi .. . 313 59th St., Newport News . . 1104 Sheppard St., Richmondl R.F.D. 3. vifgiiina, Beaverdam ilton Ave., Colonial Hgts., Petersburg: Lumsden, Virgil M., jr., 1101 E. Brookland Pk. Blvd., Richmond, ., 4609 Asbury Ave., Baltimore, ........... Mer Villa, Arnold, 10 Dundee Ave., Richmond, .. . . . . . Route 5, Richmond, McClaren, Samuel Lee ..... McGehee, Ben Harris .... . .Summit, Wilmington, Va. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Md. Md. Va. Va. Va. Va. Va. . 2010 Monument Ave., Richmond, . . . . . 269 N. Lewis St., Staunton, 704 N. Clayton St., Wilmington, Del. .. 1030 Hanover Ave., Norfolk, Va. 4112 Monument Ave., Richmond, Va. Mack, joseph Henry ...... 3rd and Orchard Ave., Runnemeade, N. I. Mackenzie, William Allister .................. Roadstown, N. I Madigan, John Q. . . 107-29-21 9th St., Queens Village, L. I., N. Y. Mahon, Ashby T. ............ R.F.D. 2, Forest Ave., Richmond, Va Maire, Cyril Emil ...... Georgia Ave., Extension, Silver Spring, Md McGeorge, Winstmin ...,. McNutt, Charles Wfilliam . McSorley, Thomas joseph McVay, Thomas Harold, jr. .. Macllwaine, Willitim Andr CW. Va. Lane, Hubert Bryce ....... ...................... V ictoria, Va. Major, Clarence Edward ......................... Stormont, Va. Langford, William Ernest . ..... 4219 Seminary Ave., Richmond, Va. Mallery, William Clifjrord ..... 2704 Seminary Ave., Richmond, Va. 40, ,,,, 2 nu nn-.gg agen nn -e In lm-mg, BELL OOD LANCE TOASTCHEE Food products Q TASTY!NOURISHING-ENERGIZING They are just ri gb!-for a short bite E For I lzrfitzztiom DISTRIBUTED BY W. I-I. WILLIAMS at co., INC. RICHMOND, VIRGINIA -in ---- 1 4 -'-- -I+ -i-- -'-' -- 4 ---- -I+ -I-' --1- e -I-1 ----- -'i-r -5- -!--- '-'- - ee e e e ---H lxfflorton G. iTh2lll1ImCf, IHC. Cofzzlblimezm' of REAL ESTATE L. H. JENKINS, INC. RENTALS-SALES-LoANs Book MANUFACTURERS 1013 E. Main St. RICHMOND, VA. RICHMOND VIRGINIA .f.- .... iii. I tr vt- iii. .1 .... 1.2. l196l it - - .1 ' at lim Q11-Senior Privilege. Q21-Prtziie Allah! q2sy+P01fff.-.11 f7l'0f7cIgtHZdt7. Q41-Collegitmr ,I'Zl'jlIg ont. 459-QM-fa-b.1f,e clubber. Q61 - ,'UlIil'61'.I'Ifjf of Rirbmw1d." Q7 J -Friday, 12 .'30, Q8 J'10IZ your klleet, f7'L9.I!7NltlIl. Q9 3-Tl!7'lZ0llf for the big game. Q10 I-The "Detu'022." Q11 J-Htzlf-Uwe ,tere- zztzde. Q12 ,1Pl'6.1'jd?72f'.I' retwpfiofz. Q15 I-Honor.: Cozzzwrtz- firm. Q 141-Cupitzifz "Bull," Q15 J-Fmyb .1'U',QIllllItlgLQ. Q 161 -Sweet and xzving. Q l7,1RjIlalll6Zl Hall. ullllln +11 ull gs The geecl 06 access in ou? That is the question that every man faces as the time draws near for him to enter the husi- ness vvorlcl. If you are ahle to save money, you can succeedg if not you will faill You may not think so, hut you will lose as sure as fate, for the seed of success is not in you. Man has one funda- mental Weakness. I-Iis inability to hang on to his material possessions. Life insurance is the only plan which is certain to offset this fundamental weakness. It not only assists him to save his money hut guarantees to him the safest invest- ment and the most secure protection. HOME BENEFICIAL LIFE INSURANCE CO., INC. HOME OFFICE: RICHMOND, VIRGINIA Oil-un llll 'Huw III1IlullInllulullIllIIllIllIllIlllllllulu.nnnunnInlIllllllullIIlIInlIllIallIIIlllluInunlInullllllllnullllulu nu-ess 40:1 nn gi. I197I naw I- in PET DAIRY PRODUCTS COMPANY PASTEURIZED DAIRY PRODUCTS iwi PET ICE CREAM RICHMOND, VIRGINIA ai: O!!-nn lm 010 N Mallory, Dudley Witlttwn, .Ir Manahan, Harold L. ,.... . Manley, -lack ......,,. . . Marable, Dallace Elmo . . Markham, jesse Wfilliam . Markowitz, hfartin ..... MI1I'i', Wfilliam Thomas Martin, Robert HI. -I., III , , Martin, Theodore Ticker . . Mason, Philip Benjamin . . . Massie, George Edmond, III Ivfaynard, William R. ..,. . Mears, William Joseph . . . Metzger, Wfilliam Henry, .Ir Michaelson, Joseph B. . , . . INIileS, Carroll Emory ..., . 4014 Franklin St., Richmond, Va. Rt. 10 E. 9th St., Richmond,Va. Buchanan,Va. . . . 122 30th St., Newport News, Va. . . . . 514 N. 25th St., Richmond, Va. .. 456 DeWitt Ave., Brooklyn, N. Y. ......... R.F.D. 2, Norfolk, Va. .. . 405 Georgia Ct., Towson, Md. . . . . 405 Georgia Ct., Towson, Md. , . , . 136 Greenbriar Ave., Hampton, Va. . 4001 Grove Ave., Richmond, Va. ..... 216 W. 55rd St., Norfolk, Va. 2702 E. Broad St., Richmond,Va. . . . . 326 Roseneath Rd., Richmond, Va. . . . . . . 3124 Park Ave., Richmond, Va. . . 206 Claiborne Ave., Rockymount, Va. Miller Millerz Alvin Hudson .. Charles H. .... . . . . Locklies .......,...Kearneysville,W Va. Va. Nathan, Mathew ....... Miller, George Kenneth , . . Miller, Jerry G. .....,... . Miller, Willitllll Edwin, Ir. Miller, Williiiiii Frederick . Milling. Bert William .... Mitchell, Stephen L. . . . . Moffett, Brooke Miller .. Moncure, John ....... . Moncure, Richard C. L. Moody, Samuel Miller . . . . . INIooney, Emmett Warner, Jr. . . . . Moore, George Clinton Moore, .Iohn Kelso ....... Morgan, Charles Albert Morrisette, Williiiiii Phillips . Mosely, William Vincent .... Murphy, Robert Stafford ...... Murrill, Donald Pitt ...,. Mylius, Charles W., Jr. . . , . . , . . . . . . . . 5 York St., Richmond, Va. 1103 Kenmore Ave., Fredericksburg, Va. .. . . . 3206 Griffin Ave., Richmond, Va. Old Boston Post Rd., Madison, Conn. ........ 101 Beverly Ct., Mobile, Ala. .. . . . 605 Watt St., Martinsville, Va. .., . , . . . . . . . . . Washington, Va. 696 Central Ave., Towson, Md. ., . . . 111 Plum St., Richmond, Va. . . . 1808 Third Ave., Richmond Va. 225 Lafayette Ave., Richmond, Va. 1516 Carlisle Ave, Richmond, Va. 13 W. Market St., Onancock, Va. Rockville,Va. Midlothian,Va. 4009 Chevy Chase St., Richmond, Va. . . . . . 204 S. Pine St., Richmond, Va. . . . , . 3111 4th Ave., Richmond, Va. . . . . 4507 Broad St. Rd., Richmond, Va. .. . 1236 38th St., Brooklyn, N. Y. Nichols, Thomas William Noble, Earl L., Jr. .... . . Nolan, Marlin Thomas . . Norment, Hartwell T. . .. Ogburn, William Dunn . Oldham, WilliL11II Dortch Oliver, George Jeffries . . Oppenheim, Llewyn M. . . Owen, Richard C., Jr. . .. Owens, Harold Graves . . Owens, Spencer ....... Pace, Warren Maxwell , . . Palmieri, Albert Bruno . . . Pankey, George Robert, -Ir. Paredes, Oswald Ogden . , Parker, Harold Wayne .. Parkerson, William Francis, Pasternak, Sidney ....... Paul, Eli Grady, Jr. .... . . Pauli, Edwin E. ...... . Perkins, john Gray .,.... Perkins, Horace Eugene . . Peters, james Linwood .. Phillips, Leslie H., Jr. . .. Phillips, Marshall Jackson Phillips, Robert Macon . . Philpot, Albert Lee ..... Phipps, William Henry . . Pickels, Ralph Knight Pinger, Harvey ......... Piper, Robert Elmo, jr. . . Pitt, Malcolm U., Jr. Plotnick, Maurice Daniel . Pohlig, Oscar A. ...,.. . Poteat, Wallace Bagby . . . Powell, Bernard George . . 257 Pelham Rd., New 2107 5rd Ave., Rochelle, N. Y. Richmond, Va . . . . . . 218 So. Blvd., Richmond, Va .. . 3210 Parkwood Ave., ..... 5101 5th Ave., 4800 Stuart Ave., 1007 N. Highland St., Richmond, Va Richmond, Va Portland, Tenn Richmond, Va Arlington, Va . 2006 Hampton Blvd., Norfolk, Va . . . . . 1505 Perry St., Richmond, Va ..... 1021 Ann St., Portsmouth, Va 200 Belleville Ave., Bloomfield, N.J . . . 3423 Enslow Ave., Richmond, Va . . . . . . 1828 W. Grace St., Richmond, Va Centralia,Va Cartersville,Va jr. .... 5448 Grove Ave., Richmond, Va . . ,. . . . . 116 Ashley St., Richmond, Va . . . . . . . . 2805 Bacon Ave., Richmond, Va . . . . . . 112 N. Allen Ave., Richmond, Va .. . R.F.D. No. 6, Box 58, Richmond, Va . . . . 5604 Moss Side Ave., Richmond, Va Sandston,Va . . . 2702 Grove Ave., Richmond, Va .. . . . . Box No. 165, Hopewell, Va . 204 So. Market St., Petersburg, Va Phi1pot,Va 3029 Monument Ave., Richmond, Va . 2900 Garland Ave., Richmond, Va . . . . . . 5 Vine St., Bronxville, N. Y . . 3125 Monument Ave., Richmond, Va .. 3919 Park Ave., Richmond, Va . . 1727 W. Main St., Richmond, Va . .. 712 N. 55th St., Richmond, Va . . . . . . Crozer Seminary, Chester, Pa 411 S. Laurel St., Richmond, Va Powell, Frederick Arthur , . 125-09-82 Rd., Ken Gardens, L. I., N. Y Nichols, Richard Baxter . . . . . . 3010 Barton Ave., Richmond, Va. Powell, Horace R. .............. 5012 Stuart Ave., Richmond, Va +I ---- -"- --'- - Q- :I-I ---' '--- ---' ---- -'-- --'- - I -1' .2 I l 4 I DRINK pm IN .Stop at .... BOTTLES ' , , , R o X v s , Richmond Coca-Cola Bottling Works, Inc. XVHERE U, QF R, STUDENTS MEET I 1801 W. Marshall St. -I.-. .... ---- ---- ---- -1-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --'- .--. I - 4. -1- - --,- .-.. -..- ..-. --.. -.-- --.- --.- -.-- ---- .--- ---- ---- ---- ---- ---- f--' - I E f!"' "" To T "" "Q "" "" I 'Q' I , , PAINTS .... ' For .Qualzty and Claozce tjvleals . . Pure and tested over a long period of years JACOB KECK'S SON SPECIFY OUR BRANDS J. ANDREW KECK, Pmlbriefoz' when ordering. -7'h4- SAMPSON PAINT 8: COLOR CO. , llfII1lZllf6ZL'flll'6l'J' SIXTH STREET MARKET : : Dial 3-5395 : RICHMOND, VIRGINIA I -i-- ---- -'QA -in ---- I4- : ' ' l L PHONE 5-6922 WHERE BEAUTY IS AN ART . T Graham Radio Service i I T T I BI li M I5 ICR OF NATIONAL R A Ill O INST ITUTE T T i I I 5604 Grove Avenue 1400 Decatur St. Richmond, Va. FO, Tlgose Spefial Ofmsiom- Phgne 2-3948 MAKE A DATE WITH "CARMEN" FIRST in "" II "" "" 'II' IIII 'II' IIII I I I I I vin if- IIII I IIII IIII usuu IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I I 'I "I' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'S' ll98l Pregeant, Victor E. ....... . Prettyman, William Sewell Price, Benson Harvey ..... Price, Blanton Lynn ..... Profiitt, John Stephen . . . Pugh, George Stuart ....... Pugh, Thomas Edward .... Purdy, Leonard Altred . . . Pusey, Rollo Ivan Raney, William Niel . . Rea, Tony Russell . .. .. . 3-614 Noble Ave., Richmond,Va . . ................... Exmore, Va . . . . . . 12 William St., Phoebus, Va . . . . . . 39 Willway Rd., Richmond, Va . . 3332 Grayland Ave., Richmond, Va Va . . . . . 3101 Grove Ave., Richmond, . 1609 Franklin St., Fredericksburg, Va . . . 2817 Stonewall Ave., Richmond, Va . . . . 1824 Park Ave., Richmond, Va Morgan Hills,Cal Spencer,Va Read, john L., jr. . . . .... 1836 Haddon Ave., Camden, N. J Reid, George Edgar ........... R.F.D. No. 7, Richmond, Va ReMine, James A. ........ 4200 Chamberlayne Ave., Richmond, Va ReMine, Phillip Gordon ........ 205 N. Boulevard, Richmond, Va Rhodenhizer, Oscar William, jr. ...................... Osaka, Va Rhodes, Meredith Watkins ........,...... Univ. of Richmond, Va Rhodes, Robert Andrew ................. Univ. of Richmond, Va Rice, Marion Lee, Jr. . .. Richards, Stanton C. .... . Roberson, William L. .... . Richardson, Straughan S., Roberts, George Emory Robertson, David Lauder, jr. . Robertson, Donald Kent . Robertson, Robert E. ..... . Robertson, William C. .. Robinson, Charles ........ Robinson, Robert Boyd .... Rockoff, Herman Samuel Rogers, David Ross ..... Roper, William Young . . Rose, Frank L. .......... . Ross, John Bertrand, jr. . . . Ross, George W. ...... . Ross, Zane Grey ...... Routon, Charles Ray . . . Jr. .. . 3201 Fendall Ave., Richmond, Va 20 Pleasant Ave., Bronxville, N. Y . . . . .. 208th N. 7th St., Hopewell, Va L1lian,Va .. ............. Nassawaddox, Va Pelham, N. Y . Mattoax, Va .. . 108 Fairfax Ave., Petersburg, Va . Oilville, Va Richmond, Va Richmond, Va . . . 253 Rocton Ave., Bridgeport, Conn . . .... 209 5th Ave., 3328 Stuart Ave., .... 4211 Brook Rd., Soonchun,Korea . 4416 Monument Ave., Richmond, Va . Windsor, Va Richmond, Va Va 1 Q 'f isiliyz' F1593 'Ami-f Richmond, Chilhowie, Va . . . . . R.F.D. No. 9, Richmond, Va .... 3135 Park Ave.Z . Snead, . Snow, . Satterheld, Dave Edward, III . Sauer, Lester M. ......... . . Saunders, Charles A., jr. . . . Savage, U. S., jr. ....... . . Schaffer, William Partin .. Schapiro, Edwin Robin .... . Scheerer, William Francis . . Schenker, Irving I. ...... . . Schools, John Augustine . . . . Schrieberg, Eli Irving ..... . Sease, Robert Hammond . . . . Seifert, William O. ...... . . Shackelford, George Hill . . . Shaia, William Harry .... . Shapiro, Louis .......... Sadler, George William, jr. ........ 43 Towana Rd., Richmond, Va Sanders, John Pershing ....... 1819 Hanover Ave., Richmond,Va Sandridge, William A. ........... 514 N. 25th St., Richmond, Va Sasmor, Daniel joseph ...... 1050 Anderson Ave., Bronxville, N. Y 3223 Hawthorne Ave., Richmond, Va . . . 1827 E. Grace St., Richmond, Va . . . . . . 12 Clark Rd., Richmond, Va ........... Box 288, Phoebus, Va Drewery's Bluff,Va .. vaio W. Leigh st., .. . 567 Manor Rd., 216 N. Cleveland St., 28 2 3 Wcmcmdcliffe Ave .. . 2430 Venable St., 100 Gun Club Rd., . . . . 3009 Depew St., ...... 22 Myrtle St., 11201 E. Clay Sr., -615 S. Sycamore St., Richmond, Va Wynewood, Richmond, Va Richmond, Va Va Richmond, Richmond, Va Denver, Colo Hampton, Va Richmond, Va. Petersburg, Va Sheaffer, Wilbur M. ........ 1108 Louden Ave., N.W., Roanoke, Va Shefheld, Lawrence B., jr. .......... 2231 Grace St., Richmond, Sheintoch, Martin ................ 103 Halifax St., Petersburg, Va Shepherd, Francis DuVal, Jr. . . 2702-A, W. Main St., Richmond, Va Va Srsk, Bedford R. ................................ Marshall,Va Sisson, Hugh Hamilton ........... 3217 Brook Rd., Richmond . Sizer, Houston Boyd ...... 2311 Staunton Ave., N.W., Roanoke, Va Skinner, Wilbur Lester ......,.... 218 N. 12th St., Richmond, Va , Va . Skorapa, Victor A. ..... ..... 4 019 Northrop St., Richmond, Va . Slate, Carlton Lee ....... .. 312 Wythe Ave., Petersburg, Va . Smith, James G., jr. ....... . . . 329 Clovelly Rd., Richmond, Va . Smith, William Moses, jr. ........................ Dillwyn, Va Snead, Edward J., Jr. .......................... Fork Union, Va . Snead, Harry L., jr., 144 Carroll Ave., Colonial Hgts., Petersburg, Va William Roswell .... 426 N. Alleghany Ave., Covington, Va Billy james ............ 6600 Patterson Ave., Richmond, Va Snyder, William Henry, Jr. . . 57 Westbury Ave., Staten Island, N. Y . Spahn, Philip ...................... 45 Crescent St., Rutland, Vt Spain, Charles E., Jr. .......... 1721 Randolph Ave., Petersburg, Va 'S' Rouzie, John Ben .... .... 2 004 Rose Ave., Richmond, Va. Spiers, Lawrence Earl, Jr. . . ....... 24 Cherry St., Richmond, Va Rubin, Louis ......... .... 5 09 Halifax St., Petersburg, Va. Spigel, Fred Dave ....... ..... 2 010 Floyd Ave., Richmond, Va Rudd, David William . .. ..... R.F.D. No. 2, Midlothian, Va. Spitzer, Mitchell ....... . . 235 Newman Ave., Harrisonburg, Pa Rvan, William S. ..... .... 1 210 Linden Ave., Baltimore, Md. Stanch, Paul Martin .... .. . 70 Orchard Ave., Runnemeade, N. -I +I, III, - I lm- r E. T. MANKI , INCORPOR TED Manufacturers of JAMES RIVER COLONIAL HAND-MADE BRICK OFFICE AND EXHIBIT ROOM-527 EAST MAIN STREET RICHMOND, VIRGINIA un nn lm nu nu nu + -un nl V gi. 11991 Pai Stanley, Robert Earl . .. ,..... 2 02 S. Mulberry St., Richmond, Va. Stansbury, Xxfarren A, ......,. 1210 Laburnum Ave,, Richmond, Va. St. Clair, Calvin Lee ........, 412 Woods Ave., SW., Roanoke, Va. Sternherg, Alexander Bernard .... 3333 W. Grace St., Richmond, Va. Steinberg, Ephraim ................ 800 N. 1st St., Richmond, Va. Steiner, Harry B. ............,...i 701 N. 31st St., Richmond, Va. Steinmetz, Granville Harding .,.... 1411 N. 22nd St., Richmond, Va, Stone, Robert Lecky ,....... 3613 Hawthorne Ave., Richmond Va. .. 809 Marye Ave., Fredericksburg, Va Story, Willtet' F., -lr. ...... . Stoutamire, Albert Lucien .... Surber, Wfilliam H., Ir. ,... . Tapscott, Lawrence Lee .. Tate, Owen Farley ..... Taylor, Gervas S., -Ir. . . , Taylor, Henry Beverly Taylor, ,Iackson -Iohnson . . Taylor, Herman Ashton . . Taylor William Alexander Teass, Richard F., Jr. .... . . . . 1005 Maryland Ave., Suffolk: Va. 2422 Stuart Ave., Richmond,Va. .Tennis Apts., Forest Hills, L. I., N. Y. 4701 New Kent Ave., Richmond, Va. . . . . . . . . 125 Broad St., Danville, Va, 3210 Hawthorne Ave., Richmond, Va. ... . . . R.F,D. No. 5, Richmond, Va. Washer, Roy Jordon .... . . XX"aters, Leland Hubert, Ir. .... 7226 Hermitage Rd., Richmond Watkins, Charles Allen, jr. .....,,. 821 N. 30th St., Richmond Watts, Stanley Saul ....,... .... 3 406 Park Ave., Richmond Wfeiss, Milton B. ........ 2912 Floyd Ave., Richmond Welton, Chauncey Goode ...... 2915 Parkwoocl Ave., Richmond XX'ermuth, Scott Henry, -Ir. ........,......, Rt. 11, Richmond West, Herman jackson .......... 2001 Barton Ave., Richmond NWeston, Benjamin Hugh .... 900 N. Frederick Ave., Arlington Wl1eelei', Alfred M. ....... . Wheeler, Frank Edge .... W'hite, George Ludlow, -lr. Whitley, George P., jr. . . . Wholey, Walter Daniel . . Wiatt, Frank C., jr. ............. . Wficker, john Tivas .,,.,. . . 1534 Williamsburg Rd., Richmond 1 3 1 7 810 Brompton St., Fredericksburg, Va Arlington,Va . . 2305 Maplewood Ave., Richmond, Va Box945,Durham,N.C 120 Apple Ave., Hampton, Va . . . . . 1300 Victor St., Richmond, Va Terry, William Sanford Thistlethwaite, DI. Richard ..,, Thomas, Harding Lester ..... Thompson, Abner Norman . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . W1HH21bK7W,N. C. Widener, W. Harry . . 4th and Arch St., Pratts Castle, Richmond, Va . . . . . . . . . . . . . Ruther Glen, Va. Wfiggins, Joe Wheeler . . 2132 Branch Ave., S.E., Washington, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer, Va. Wileyf, Robert Dixon . . . . , Lowell St., Port Washington, L. I., N. Y . . . 135 Wythe St., Petersburg, Va. Wfilkinson, William B. .,...,.....,.............. McKennv, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clldflldm, Val. Williams, Aladar William . . . . . . . 11 N. Linden St., Richmond, Va 3303 Monument Ave., Richmond, Val. Wfilliams, Aubrey Simpson, Ir. .... 408 W. Grace St., Richmond, Va .. . . . R.F.D. No. 3. ML11'fiHSVillC, Val. Williams Bolling Gay . . . . . . . , . 3411 Gloucester St., Richmond, Va . . . S05 L21l'lC11Sfe1' Rd., RiCl1lU0f1Ll, Val. Williams, Edwin Thomas . . . . . 916 Stockton St., Richmond, Va Marion,Va. Williams Howard Mack . Box 983, Laurinberg, N. Y Thompson, Charles Gwyn . . . , . . . . . . Thurston, Gordon Willson ,. 2727 Hanes Aveg, Richmond, Va. Williztins, Richard K. 3617 Brook Rd., Richmond Tltdd. ,llllidfl P11111 ---1....... ...........,.,., D umbarton, Va. Vifilliams, Richard Preston 316 Clovelly Rd., Richmond Topham, William Frederick ........ 711 Maiden Lane, Roanoke, Va. Xwilliaing, Stuart Lee ..,. . 5801 York Rd., Richmond Torrence, Norman M. .....,. . . 419 S. Davis Ave., Richmond, Va. Xwillinnig, Thoiniig Nel5on 5617 Bi-ook Rd, Richmond Trilla, Emilio F. ....,..,,.. .... B ox 96, Caolina, Puerto Rico Willing, Mal-le S., Jr, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, M onnl Holly, Turkington, James William ........ 433 Sylvania Ave., Avon, N. I. Wfilllg, Addigon Gordon, -li-, , , , ,,,,,,,,,,,,,,,, Culpeper, Va Turner, Edwin Randolph ..... . . 304 Riverview Ave., Hopewell, Va. Wfillig, Lnwfence Haywood . 900 N. 36th St., Richmond Turner, Theodore Roy .,.........,........., Frederick Hz1ll,VL1. Wfilson, Calvin Leroy ..,. . 5122 Salem St., Richmond Wilson, Louis Harrison .. .. 310 Znd Ave., RiCl1mOr1Cl Uzzle, Frederick Booth .... 335 E. WHSl1iHgf11D St., P6f5Y5bU1'S,V11- Wfingo, Charles Francis .... R,F.D. No. 10, Box 205, Richmond Winn, julian O. ..............................., Keysville Valentine, Charles B., Ir. ....,. 3316 Hanover Ave., Richmond, Va. Winston, Beverly K., Jr, , 1705 Seddon Rd, Richmond Van Allen, Kenneth EdWL11'Cl -..-----,..-----4--'. SCvttSville.V111 Woolard, Charles Hamilton 1406 N. 22nd St., Richmond Van Buren, Robert P. ....,.... 2701-A Floyd Ave., Richmond, Va, Xxfofnonq, Sninnel joseph, jr. , 443 Newport News Ave., Hampton Vaughan, john Walter ..,..,.. 932 Central Ave., Hammonton, N. Y. Xxfl-enn, Xxfooelfow Wilglyn , 2500 North Ave, Richmond Vlfgf, ElIT10 ,I6f1l4iI15 -'---------'--'-'A'---4----- T1'9Vlli3f15- Vi- Wright, john William, jr. .... 1344 Bedford Ave., Lynchburg Von Gemmingen, Elmslie B. .... 2010 W. Grace St, Richmond, Va. V511-ight, Julian Qu-leton , U ,,,,,,,,,,,,,,,, Lawrenceville Wright, Robert S. ......, ..... 6 2 Oak Ave., Metuchen, N I Wrtddingtiin, Frederick Alexander, Ir., 2208 Park Ave., RlClTlDtNl1'l,ViI. Wg-ight, Wegley ,,,,,,,,, , I 6305 N, 12th Sc, Philadelphia, P3 Wfagner, james Arthur ........ Rt. No. 5, Box 129, Richmond, Va. Xvflghtv Wllhiif 1-lol-,ice , , , , 35127 W, Grace SL, Richmond, Va Wfalke, Rogers Taylor ........ 1509 Avondale Ave., Richmond, Va. Wylitt, Evans Young . . . ..,..... 314 Linden St., Camden, N. I Walker, Aubrey Max ............ 912 Rose St., Clifton Forge, Va. Walthall, Charles Timothy ........................ Matoaca, Va. Wymbs, Roy Paul .... 902 Sylvania Ave, Fredericksburg, Va Walthall, Willirrm Warren, Ir. . . 2811 Garland Ave., Richmond, Va. xfflfchifli Erick Falk ,....,.... 4028 Fauquier Ave., Richmond, Va Wamplen, Harry Melvin .... 2120 Dumbarton Rd., Richmond, Va. Wl1fFiUCf, Tl10m21S Emmett. .lf- -------44---4.-- I-21Wf6I1CGVlll6, VH- Zacharias, Charles Merriwether ...... 3200 5th Ave., Richmond, Va W'21Sl1, Robert W.. If- --"---- -- - APPl6 GFUVCV11. Zicafoose, Harold Caleb ..... . . 2101 North Ave., Richmond, Va lion nu II I ml-gig +I: un IIII',i, C0lll,f7ffllI6l7f,l' of STUART Sv BETTS, INC. ll"fJole.ozle C0lZf6Ifj07761'J' 1313 E. MAIN STREET, RICHMOND, VA. EWMANS MENS WEAR HOME OF 5? : SIMART STYLES - FINE CLOTHES AGENTS FOR SCHRAIJFTVS CHOCOLATES I BROAD ST. W. T. STUART E. REDFORD, IR. RICHMQND7 VIRGINIA 5 I,Rl'ISIIJENT SHCI!IQTARY-TRICASl'IiI'IH E E I 'i-- ---- 4 4 --'- --43 -i-- --ii -'-- I -I-xl . TI NE AUCTI . General Auctioneers VALEN ON Co, Expert Appraisers Office and Warerooms 0 RICHMOND' VA. Telephone 406 EAST MAIN STREET Dial 2-5492 CHAS. B. VALENTINE, Malzager l200l Abernethy, Kathleen ...... Addison, Anne Fox ....... Alderson, Mary Elizabeth . . Allen, Evelyn Larue ..... Allen, Lucy Burke ...... Allman, Elise Merton ..... Alston, Virginia Elizabeth . Arnold, Mary Lorraine ..... Arwood, Anne Elizabeth . .. Babb, Anne Carolyn ..,.. Badenoch, Marion Frances . . Ball, Virginia Lee ...... Barlow, -Ioanne ....... Barnes, Helen Elizabeth . . Bass, Eunice Virginia ,... Beam, Martha Lillian . . . Beard, Marjorie ,lean .... Beasley, Florence Wesley . . Beazley, Frances XXfood .... Blake, ,lane Elizabeth ..... Blair, Elizabeth Montgomery Boehling, Edith Margaret . . Boehling, Mary Anne ...., Booker, Reba Mae ...... Bowden, Mary Caldwell . . . '128 Spotswood Ave., Norfolk, Va . . 5205 Kensington Ave. Westhampton College 1618 Thirteenth Place, Birmingham, Ala Alderson,XW.Va ..........Route8, . . 5002 Seminary Ave., ..........Route11, .. 1515 N. 20th St., . . . . . . 105 Elizabeth St . . . . 920 Sabot Avenue, . . . . 55 Lock Lane, . . 2915 Grayland Ave., R.F.D.No. . . . . 4115 Jefferson St. . 5-1119 Grove Ave., ..... 419 N. 28th St., , . 214 Vllestham Parkway, . 3029 Noble .. 1210 Park 3021 Hanover .. 5021 Hanover Ave., Ave., Ave., Ave., ' 1 1 54137 'Lass' Ava' 9 Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va Clearfield, Pa Richmond, Va .... Ivor, Va Richmond, Va Schuyler, Va Richmond, Va Richmond, Va 1, Ettrick, Va Hamlet, N. C Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va Richmond, Va . Naruna, Va Richmond, Va InlnnlInunullIIIIIlnI1nI1uInuuuululllllllllllll Bowers, -lean Wfilliams ,... . Brittingham, Margaret Evelyn Browne, Demie Scarlett ..,.. Burcher, Ann Harriett ...... Iiurfoot, Edith McDowell .. Burge, Margaret Lee ..... Buxton, Mary Moseley .... . Calisch, Frances Claudia .... Campbell, Julia Adelaide . .. 5616 Seminary Ave., Richmond, Va V1ctor1a,Va ,. . 1859 W. Grace St., Richmond, Va . 518 N. Sheppard St., Richmond, Va Fentress,Va 58 Ellsworth St., Martinsville, Va . . . . . 1001 Grove Ave., Richmond, Va 5018 Kensington Ave., Richmond, Va .. . 5204 Grove Ave., Richmond ' , Va Campbell, Lois Inez, 1500 55111 St., Fairview Station, Birmingham, Ala Cardozo, Beatrice Louise .... 5110 Kensington Ave., Richmond, Va Cardwell, Elizabeth Pendleton Carpenter, Fay Dalton . Carter, Elizabeth Cassell Causey, Alice Rogers .. Clark, Ellen Mercer Chambliss, Ann Bolling Clary, Rosalie Gordon . . Clements, Marjorie XXfare, Clifton, Evelyn Mae . ,. Coghill, Phyllis Anne .. .. Cook, Alice Yolanda . . Cooper, Alison LouiSe ...... Cornfeld, Ruth Pearl ., Cosby, Evelyn Linda .... ll.IIlllllllllllllnlllnulnlun....i au Brightwood, . 11317 Monument Ave., Richmond, Va ' Va Wzlrrenttmn, Va . . Onancock, Va Va Rawlings, Va 1215 Palmyra Ave., Richmond ' Atlee, , Va Care Federal Reserve Bank, Charlotte, N. C , . . 1456 Carlisle Ave., Richmond, Va 2527 Maplewood Ave., Richmond, Va 5426 Garland Ave., Richmond, Va 404 S. Wfashington St., Vlfinchester, Va . . . . . . . Powder Valley, Zionsville, Pa . 2101 E. Marshall St., Richmond, Va lnlnllunuuunnIuInuuulullnlnluullnulunlun:nn CQMPLIMENTS OF 5 l I A RI ER ROAD TA ER I I f BROAD ST. AMUSEMENT CORPORATION OPERATING TANTILLA GARDEN AND TINY TOWN AMUSEMENT CENTER LEADING ATHLETIC AND NIGHT LIFE CENTER FOR Z UNIVERSITY of RICHMOND STUDENTS O!!-nu In -- lm ruin l2Oll Cosby, Evelyn Virginia Cox, Mildred Rogers ..... Crawford, Kathleen Frances Crockett, Mary Leila ..... Crosby, Billy -lane ..,.,., Cunninghrm Clirine Totf' . . , . y. Curtis, Helen Mae ....... Dalton, Kalima .....,... Davis, Nancy Ellen .,.... DeGaetani, Vincen Amelia Derring, Mary Esther .... Dill, Dorothy Amelia Dodd, Helen Marie ..... Dorsey, Lois Catherine . .. Dunn, Edith Dulany ,.... Drumwright, Edna Frazier DuVal, Ethel Stuart ...... DuVal, Ivfary Louise ..... Early, Dollie Madison . . . Eckles, Barbara Ruth . .. Edmonds, May Gunter Elder, Mary Cornelia ..... Ellis, Frances Carrington . Emerson, Mary Lillian ..,. Epes, Gladys Rebecca .. Eubank, Mary Elvyn ..... Evans, Elizabeth Jeannette . Evers, Anne Theresa ....., Fennell, Josephine Franklin Fisher, Anne Greneker, . . . .v x ..........,...... Midlothian, Va. .. . 7445 Gleneagles Rd., Norfolk, Va. . . 2319 Rosewood Ave., Richmond, Va. Franklin, james Elizabeth . . Frazer, Clara Banks ...... Fuller, Barbara Marshall .. . . . . . . 20 Augusta Ave,, Richmond, Va. 2348-A W. Grace St. , Richmond, Va, Gaddis, Cecile Bearden . . .731 Byrd Park Court, Richmond, Va. Gallup, Dorothy Eleanor . . . ....... . . . . . . . . . . . .. Chester, Va. Gardner, Lelia Norfleet .... Gardner, Ruth Virginia .... ................... . Pulaski, Va. Garnett, Lucy Goode . . . . . . . . . 1111 W. Grace St,, Richmond, Va. Gary, Carolyn Hatcher . . . . . . . . 3307 Woodrow Ave., Richmond, Va. Gillelan, Kathryn Smillie . . . .... . . . . . . . . . . . . . Blacksburg, Va. Gonzalez, Ninita Orts . . . . . 2401 Fifth Ave., Richmond, Va. Goode, Sara Trimble .... . . . 1606 W. 31st St., Richmond, Va. Gordon, Anne Elizabeth . . . .. . 304 Brown Ave., Hopewell , Va. Grant, ,lean Simone ....,.. .. . . . . 564 Braddock St., Winchester, Va. Gray, Barbara jane Fitzhugh . . . ....,........... Union Level, Va. Green, Anne Garland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arvonia, Va. Grigsby, Frances Elizabeth . . ..................... Arvonia, Va. Gustafson, Mildred jane ... Gwaltney, Ann Fisher . . . . 3111 Forest Hill Ave., Richmond, Va. . . . . . 3324 Park Ave., Richmond, Va. Halbleib, Virginia May . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . Accomac, Va. Hall, Dorothy Traynham . .. . . . . 2111 Fourth Ave., Richmond, Va. Hall, Stella Louise ..... . . . . . .......,........ Waynesboro, Va. Hallmark, Mary Anne . . . . . .. 216 S. Linden St., Richmond, Va. Va. Tunstall, Va. . . . . . 3903 Hanover Ave., Richmond, Va. 64 Marion Place, Rockville Centre, N. Y. Blackstone, Route 2, Richmond, Va. 2410 Lamb Ave., Richmond,Va. r.. . .4 'V Hanley, Katherine Wallace . Hardaway, Emily Alese Hardee, Frances Evermond . Hargrove, Pattie Phillips . . . Harris, Willie Mae ...... . . . River Rd., Route 2, Richmond, 1409 Chesapeake Ave., So. Norfolk, Va Route. 3, Orange, Va 220 Ferguson Ave., Hilton Village, Vai 214 Faulkner St., New Smyrna Beach, Fla. . . . 9 Burling Ave., White Plains, N. Y. . . . . . 132 Winder St., Henderson, N. C . . 3216 Edgewood Ave., Richmond, Va Blacksburg,Va . . . . . 9 Maxwell Rd., Richmond, Va . . . . 1630 Bergen Ave., jersey City, N.j . . . . . 3109 Hanes Ave., Richmond, 30 Albemarle Ave., Richmond, Va Va . . . . . . 4007 Stuart Ave., Richmond, Va Warrenton,Va Bowling Green,Va . . . . . . 2914 Griliin Ave., Richmond, Va . 1212 Confederate Ave., Richmond, Va . 2315 Maplewood Ave., Richmond, Va .. . 1217 Wilmer Ave., Brook Hill,Va . . . . . 1543 Peachtree, N.E., Atlanta, Ga . 4536 W. Seminary Ave., Richmond, Va . . . 2728 Woodrow Ave., Richmond, Va . 117 Fifth St., N.E., Washington, D. C Stony Creek,Va . . . . . 305 S. Graham St., Florence, S. C . , . 4010 W. Franklin St., Richmond, Va 1437 Chesapeake Ave., So. Norfolk, Va Harshbarger, Dorothy Bernice .... 303 Eighth Ave., St. Albans, W. Va Hartsook, Helen Mae . . Hedgepeth, Doris Mae . 2215 Davis Lane, Richmond, Va 603 Hamilton St., Roanoke Rapids, N. C Fitzsimmons, Lois ,lean . .. .................. Russellville, Ky. Henry, Mary Elizabeth .................. Box 462, Hopewell, Va Flanagan, Ethne Crowder . . . . . . 4007 Wythe Ave., Richmond, Va. Hensley, Emily Darryl . . . ...,...... 28 Main St., Martinsville, Va Flanagan, Mary Ellen .... ................... S trasburg, Va. Herrink, Helen Reed ....... 17 S. Blvd., Richmond, Va Flax, Evelyn Selma ...... . . 301 Roseneath Rd., Richmond, Va. Hester, Lois Elaine ....... 3114 First Ave., Richmond, Va Ford, Doris Anne ......... . . - 3220 Stuart Ave., Richmond, Va. Hewes, Dorothy Virginia ............. 605 E. 19th St., Chester, Pa Forrer, Margaret Elizabeth .... . . . 3018 Noble Ave., Richmond, Va. Hewitt, Alice june ........... 2526 Hanover Ave., Richmond, Va Foster, Audrey Lister ...... .,............ C ape Charles, Va. Hiden, Frances Winston . 5600 Huntington Ave., Newport News, Va Fountain, Emmy Smithson . . ........ Princess Anne, Va. Hilbish, -lane Canody ......................... Piney River, Va Frank, Eleanor Anne ..... . . . Box 492, Petersburg, Va. Hill, Helen james .... ......... 4 6 Willway Rd., Richmond, Va im, ,,,, im-,Q :gon mi HH nn-ti. PR N T i f f f f 24 1 55 3 IT. A : fi, ,f .'3 its. iiiiiiiiiiml W HE I T G - C' ' ' '10 Atlas Baklng Co., Inc. Q H lj. P P l1'. 5 RICHMOND, VA' R I C H M C N D ein-mi :L nn :ruin 'if'-na ilu unit l202l Val Hill, Meta Tutwiler ..... Hinchman, Mary Eiina . . . Hinchman, Noel Eileen .... Hinton, Anna Lee ...... Hoffman, Mary Duane . . . Hoffman, Rosellen ........ Hogan, Mary Elizabeth . . . Holden, Elizabeth Dillard . .. Holland, Elizabeth Wills . . Holt, Dorothy Elizabeth . . . Hood, Jean Champion ...., Hoover, Catherine Bird . .. Houser, Winnifred Savage . . . Howard, Catherine Ann . . . Howe, Harriet Wylly ....... Howe, Mary Duryee ........ Howerton, Mildred Turnley Huffman, Jeanne Wortham . . Huxter, Shirley .......... Ihnken, Dorothy Jewel . . . Irving, Ruth Bancroft ..., Ives, Rosemary ......... Jacobsen, Dagmar Florence Jacobson, Hanna Elise ...... Blacksburg,Va . . . . 1601 W. Grace St., Richmond, Va . . . 1601 W. Grace St., Richmond, Va Reedville,Va . . . . 40 Jewel St., Forest Hills, N. Y. . . . 17 Pear Ave., Newport News, Va . . . 435 Bluemont Ave., Roanoke, Va Blackstone,Va Dumbarton,Va . . . . 43 Caryl Ave., Yonkers, N. Y . . . . 716 S. Adams St., Petersburg, Va Route 3, Richmond,Va . 34-05 Hawthorne Ave., Richmond, Va . . . 118 Armistead Ave., Hampton, Va . R.F.D. No. 2, Box 19, Richmond, Va . R.F.D. No. 2, Box 19, Richmond, Va . . . . 217 N. Saratoga St., Suffolk, Va , . . . . . 105 Libby Ave., Richmond, Va .. 4001 Fauquier Ave., Richmond, Va . . . 156 Carolina Ave., Irvington, N. J . . . . . . . . Box 156, Charlottesville, Va 3105 Barton Ave., Richmond, Va ....,............BrownsStore,Va. 1825 Riverside Drive, New York, N. Y Jenkins, Laura Virginia ......... 14 Ellsworth Ave., Yonkers, N. Y Johnson, Betty Jeanice ..... ..........,........... P arksley, Va Johnston, Margaret Althea Jones, Miriam Allene Jones, Mary Mozelle ..., Jones, Virginia Lee ........ Josephson, Evelyn Louise . Jung, Lillian Henrietta ...... Kalajian, Margaret Dora . . . Kayhoe, Mary Ellsworth ..... Kemler, Carol ..,........ Harrisonburg,Va Monterey,Va Plano,Tex 717 W. Cary St.,Richmond,Va Weldon,N.C . . 1825 Stephen St., Ridgewood, N. Y . . . 112 N. Meadow St., Richmond, Va . . . 332 Greenway Lane, Richmond, Va 1908 Eutaw Place, Baltimore, Md Kennard, Frances Isabel, 1629 Nicholson St., N.W., Washington, D. C Kindell, Eleanor Cookson ...... 75 Florence Ave., Sharon Hill, Pa Kipps, Mildred Shirley .. .,.. 2925 Garland Ave., Richmond, Va Kirkwood, Mabel Lois . . , Koltukian, Rose Ware . . . Krug, Barbara Young . . Kyle, Peggy Jeanne .... LaChance, Tamis fMrs.J ..... Lafoon, Mary Florence . . . Land, Ada May ........ Lane, Janice Louise ..., Lawson, Christine Octavia Lawson, Evie Chambers . . Lederer, Dorothy Kerr . . . Levine, Ethel ........... Leviston, Kathryn Rebecca Lewis, Barbara Jean ..... Lewis, Elisabeth Hunt Lewis, Harriett ........ Lewis, Lucille Jean .... Lewis, Naomi .......... Lide, Margaret Elizabeth . Lobban, Kathleen Montrose ...,.. 3321 North Ave Loving, Juliette Paige ........ 1507 Laburnum Ave 1029 Jamestown Crescent, Norfolk, Va 6105 Howard Rd., Richmond, Va. 418 S. Sheppard St., Richmond, Va 1520 Victor St., Richmond, Va .. . 315 W. Grace St., Richmond, Va 4525 Leonard Parkway, Richmond, Va . . . . . . . . . . . Route 13, Richmond, Va . 4209 Seminary Ave., Richmond, Va White Stone,Va . . . . 308 W. Grace St., Richmond, Va 278 Primrose Ave., Mt. Vernon, N. Y . 2001 Idlewood Ave., Richmond, Va 402 N. Tilden St., Richmond, Va . , . 1610 Grove Ave., Richmond, Va Anchorage, Ky 3112 Grove Ave., Richmond, Va . . . 36-40 Bowne St., Flushing, N. Y , . . 3112 Grove Ave., Richmond, Va ... . 421 S. Coit St., Florence, S. C Livingston, Margaret Yvonne .... 12 W. Madison St., Baltimore, Md Lubasch, Nancy ................ 347 Seymour Ave., Newark, N. J Lum, Natalie Inge ......... 523 W. Washington St., Macdonald, Helen Elaine, ., Richmond, Va ., Richmond, Va Petersburg, Va John Rolfe Apts., Emerald Ridge Rd., Richmond, Va MacMurtry, Elizabeth Farwell ...,.... 331 Cabot St., Beverly, Mass Maire, Jayne Marie ......,................... Mancos, Bettie Compson .....,., Silver Spring, Md 1303 Libbie Ave., Richmond, Va 6007 Three Chopt Rd., Richmond, Va 14 Williams Lane, Chevy Chase, Md . 503 W. Union Blvd., Bethlehem, Pa Mayo, Virginia Randolph ....................... Scottsville, Va McAuley, Evelyn ............. 3908 Hanover Ave., Richmond, Va McClune, Paula Theresa, Granada Apts., McLeary St., San Juan, P. R McDonough, Lucy Ellen .......... 2822 Hanes Ave., Richmond, Va McElroy, Anne Lee ....... 3812 Chamberlayne Ave., Richmond, Va Meador, Martha Louisa .... 307 Wellington Ave., So. Roanoke, Va Mercer, Martha Ann . .. ......... 103 West Rd., Portsmouth, Va Martin, Helen Douglas ...... Masters, Nancy Wirgman Maxwell, Santa Margaret . Qian nu .44 :fun nu llll IHI-ofa C 0111 plinzwzfr of REEWEY A. your elg or oo anltary- tore COMPANY, INC. THERES A STORE NEAR R1cHMoND,V1RG1N1A YGUR HOME -x-- ---- ---' .--f. +- ---. -- H+ -9- --'- ---- --'- '--- '-" ---- ---' ---- ---- - -1- J- I - ---- ---- ---- ---- ---- -'-- ---- ---- I ' ' I I - I - I if GRADUATE TQ , ,,,,, ooMP111M1cNTs or' - i ORANGE Juuus W E S T IN N J "az dezfilirb good drink" A D 3215 W. BRGAD PATTERSON AVE. AT THE BOULEV R COME TO SEE US, HEAR? Phone 4-4014 4- -i-- I i-ii --i- ---- i.-i i-ii -,i. -ii- ii-i ii-i i-ii -fi- I . - ..ii . . I ..i. .ii. .... i... i.i. I . I I I . 4: 1oHN G. KoLBE 1 1 - - 1 3 FOOD SERVICE EQUIPMENT Compllments of a Frlend 3 309-A EAST MAIN ST. DIAL 3-7812 I I E- --i- f-i. 141 2- --ii f-i- i--l 1 - -fp 12031 513 N.Blvd Moncure, Marion Josephine Monroe, Dorothy Fleet . . , Morgan, Mary Imogene . .. lNIorrissey, Marie Louise . . . Moss, Ada Dorothy ,.., , Muldowney, Mary Rita . . Muller, ,lean Elizabeth . . . Neasmith, -lean Louise .. Nicholsky, Kira .......... Norris, Grace Marguerite . Norwood, Betty Spicer .....,.. Nuckols, Minnie Florine . . Oakes, Ann Taliaferro .... O'Fl.1herty, Mayme Frayser Omohundro, lvlayo Gilliam 111 N. Plum St 405 Shenandoah St., .. 701 Bancroft Ave. . . . 5023 Kensington Ave . . . 3123 Garland Ave . . . 3428 Hanover Ave ... 91 Whaley St., ., Richmond, V tl Portsmouth, Va , Richmond, Va ., Richmond, Va ., Richmond, Va ., Richmond, Va Freeport, N. Y ., Richmond, Va .. -120 KW. 119th St., New York, N. Y . . . . 412 W. Clihford St., Winchester, Va 5603 Moss Side Ave., Richmond, Va 3322 Patterson Ave., Richmond, Va 4230 Seminary Ave., Richmoncl, Va. .529 Spruce St., Winston-Salem, N. C. . . . 4607 Forest Hill Ave., Richmond, Va Omohundro, Virginia Blanche Owen, Mary Bennett ...,... Owen, Mildred Anne . . Palmer, Norma Louise . . Parker, Mildred Ethel .... Parker, Virginia Eloise ........ Parsley, Phyllis Llewellyn ......... Fork Union . . .,.. .....,... h lLl1'1'11tf Keysville, 213 Nottingham Rd., Richmond, .. . 4524 Grove Ave., Richmon l, . 418 Southampton St., Emporia 3514 E. Clay St., Richmond, Va V a Va V11 Va Va Va Patestides, Frosso Sebastianne, Hudson View Gardens, 183rd St. and Pinehurst Ave., New York, N. Y Patterson, Harriet Elizabeth, 114 W. Woodbine St., Chevy Chase, Md Pavey, Ann Rosamond .......... 1010 W. 45th St., Richmond, Va Payne, Saraiane .................................. Marion, Va . Peple, Margery Carter . .. . Peters, Wilmer Peck . . . . Petzinger, Betty Ann . . . . Petzinger, Mary Ellen . .. . Phillips, Ann Clemmitt . . . Pl1illips, Ruth Marguerite . Philpott, Georgie Corinne Pierce, Lelia Bondurant . . . Pomeroy, Evelyn Maude . . Poteat, Priscilla Hale . .. Powell, Agatha Constance Price, ,lean Claire ...... . Priddy, Elizabeth LaVerne Prothtt, Etiie Chastain . . . . Purcell, Margaret Lee . Quinn, Dorothy Belle . . . Rawls, Eulalie Marion . . . Register, Mary Lee . .. Rice, Elizabeth Root .... . Ridgley, Helen Waldo .. . Riley, Mary Elizabeth . .. . Roberts, Mildred Christian . Roberts, Phylliss Anne . . Rogers, Nancy Ellan .... . Rosser, Mary Elizabeth .. . Rowland, Lowaita Lee .. . Rue, Anna Marie ...... . Russell, Ann ........ .9 ru 1111 ml vlii 1111 1 m nn nn nu I iuin -gig +11 im TASTI COOKED READY TO SERVE USN l, KlNGAN'S TASTI- COOKED AM KINGAN St CO. RICHMOND, vA. .. . . . 3315 Park Ave., Richmond, Va . 1504 jefferson St., Bluefield, W. Va . 504 Shenandoah St., Portsmouth, Va . 5114 Shenandoah St., Portsmouth, Va 7112 University Drive, Richmond, Va Waverly,Va Philpott,Va . 135 S. Colonial Ave., Richmond, Va Front Royal,Va . . . . . . Crozer Seminary, Chester, Pa . 207 N. Boulevard, Richmond, Va . 2611 Stuart Ave., Richmond, Va . . . 304 S. Pine St., Richmond, Va 3320 W. Franklin St., Richmond, Va .. 1423 Park Ave., Richmond, Va . 1523 National St., Richmond, Va . . 1003 Edgehill Rd., Richmond, Va . . 1009 Dacian Ave., Richmond, Va . 3207 Seminary Ave., Richmond, Va .... . . . . . . .. Lincoln University Pa . 3508 Seminary Ave., Richmond, Va 4705 Kensington Ave., Richmond, Va Route 5, Osborne Pike, Richmond, Va 3110 W. Grace St., Richmond, Va vVl11tZlkCfS,N.C . . . . 9 Guernsey Ave., Abington, Pa Culpeper, Va .. . 806 Westover Rd., Richmond, Va ' fwf 77129151 'fp ICE CREAM ffffpii WMI: -I -'-' --ii '--' fii- ---' ---' '--- '-" ---' 1 1 4- '11 e '--- '--- "-- '-" ---' '--- ---' '-'- 1 1 1 '-" -"' '--' --'- -'-- '--- -'-' '--- Irr- "" 1 1 1 1 1 1 -i- -11 1 11-1 --g -I--1 --11 1111 - -1- NOLDE BROTHERS 5 FOR A BITE OR A INCORPORATED BANQUET 1892-1940 NJ -0- THE AMERICAN MAID BREAD AND CAKES LANGFORD CAFETERIA AT ALL GOOD DEALERS 805 E- GRACE ST. Qfldlfiy, Not P7'iC6., I Z RICHMOND, VA- - -1- 111. I--1. 4- 11i1 11-i 1-1- . - -1- .9 -.-. .-.. ...- .-.. .-.. .... .-.. ...- .-.. ...- A A .1-. .-.. -... .-.. .... .... .-.. .... .... .... .... .... - . . . .... .... .... . . .. .... .... I 1 - - - .!. TABB, BROCKENBROUGH 81 RAGLAND GENERAL INSURANCE-ALL LINES E 'lnsura1zce, Your Silent Guardian" Z DIAL 2-6546 1101 EAST MAIN STREET RICHMOND, VIRGINIA i -I1 1--- ---- ---- 1--1 ---- --1- 11-- ---1 - 1 1 - ---1 ..-1 .-.- 1.-. .-.- .--. -..- .--. -.-1 1-.- -1-. -11- 1-1- - 1i- 12041 '!' ere'5 SOMETHING to always REMEMBER cfm Im . 4, DAVENPORT INSURANCE CORPORATION 6 0 For bright, clear eyes-erm viable complexionfstrong DRINK bones and good muscles, MILK DRINK plenty of milk . ALL LI E EVERY EVERY DAY N S QUICK BINDING DAY Most People in RiChmOf1d SERVICE WORLD WIDE prefer Richmond Dairy , Milk. 9 O CALL 2-1671 RIC H . Daw C :Ompan 1113-15E. MAIN ST. RICHMONIIVA. EST. 1849 q.- .... L RUF FIN CONSTRUCTION CO. "BUILDERS OF HOMES THAT STAY BUILT" GENERAL CONTRACTORS OFFICE 115 NORTH BTH STREET PHONE 2-8391 WE FINANCE RICHMOND, VA. I-IASKINS W. A. HASKINS, President TI-IE BOWLING C E N T R E 810 EAST BROAD STREET DIAL 2-590-1 PLAYDIUM 1307 WEST BROAD STREET DIAL 5-108-1 H I I 14154 H E A I I I ' H .... 1:5 'z .1 I: " .'-, ' 5'5:5"l:" ' :5:l:5F: ,1e V+. :II-'r:"S:I:f 4 f r 3. "" ""' :ff"f5l'i:E. . ' -:iI.I:.-.xsilliiig ,4 -' ,H ,QA .T MEADOW and HERMITAGE ROAD gf .... RICHMOND, VIRGINIA r fe I. nn un un IIII ull nn nu 12051 :.-.1-. . . . . . 652 28th St., Newport News, Va. Sadler, Frances Henrietta . .. Sanders, Norma Mae, 426 Ro Sanderson, Kathleen Lelia . . . Satterwhite, Elsie Vernon . . . Scherer, Mary Grace ....... Scott, Geraldine ...,.. Scott, Else Emily ...... Seldes, Thelma Anne . .. Sessler, Betty May ..... Shafer, Anne Holladay Shaffer, Harriet Esther ..... Shapiro, Florence Deborah . . Shelby, Mary Gene ........ Shell, Marguerite ......... Shelton, Margaret Crawford . Shepard, Gene Rodgers ..... Shipley, Mary Frances ...... Simons, Mary Catharine . . . Sim son Alice-Gra Owens ....... 43 Towana Rd., Richmond, Va . Trussell, Suzanne Adora . . 54 Bar Beach Rd., Port Washington, N. Y. slyn Ave., Colonial Hgts., Petersburg, Va. Tucker, Anne Byrd ........... 3320 Patterson Ave., Richmond, Va. . . R.F.D. 2, Parham Rd., Richmond, Va. Turner, Mary Holcombe . .. ...........,...... Blackstone, Va. . . . . . - 904 W. 30th St., Richmond, Va. 1 1 1,603 Monument AVS11 Ricnmnncy V31 Van Ness, Ruth Phyllis ........ 185 Southside Ave., Freeport, N. Y. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 p,rnnknea11 V511 Varick, Elizabeth Westervelt . . . . . . . . . . 308 High St., Passaic, N. J. 11 11 11 1 131 Ocean S111 Lynn1 M3551 Vest, Inez Willia .......... .. 411 W. 24th St., Richmond, Va. 1 1 3113 Floyd Aveq R1Cn1nnnd1 V211 Vicars, Margaret Menefee ....,.... 652 Pine Ave., Waynesboro, Va. 1 1' 1' Walker, Annie Loie ..... . . . 2805 Monument Ave., Richmond, Va. . 4412 Monument Ave., Richmond,Va ' Walters, Viola Louise . . . . . . . . 2008 Lamb Ave., Richmond, Va. ' ' Md ' , Warner, Mary Moore ........,..,............. Mt. Victoria, . ' ' ' ' ' Webb, Martha Elizabeth . . . . . . . 2013 Hanover Ave., Richmond, Va. ' ' ' Ly ' . ' I' Weber, Kathleen Knote . 113-14 Fourteenth Ave., College Point N. Y. .. ............... Lawrenceville, Va. W dl- E 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 I-13111111611 V111 en ing, st mer ................ 47 Fruehauf Ave., Snyder, N. Y. . . . 33 Bainbridge Ave., Portsmouth . ,Va Savage,Md. 4002 Summit Ave., Birmingham, Ala. 6427 Three Chopt Rd., Richmond, Va. P , c y . . . .. Simpson, Georgie Isabelle ........... 307 Kerr St., Winchester, Va. Slavin, Mildred Virginia Smethurst, Phyllis jane .... Smith, Mary Alice ..... Smith, Anne Kathleen . . . Smith, Mary Lee ..,....... Speer, Virginia Morris .... Spencer, Katherine Apperson . . Stephenson, Bernice Irene , . . Tabb, Mildred Lear ........ Tenhet, Margaret Elizabeth . . Thayer, Maria May ........ Thompson, Virginia Murray . Thruston, Ann Robbins ..... Tignor, Nancy Ann ........ Tiller, Iuanita Constance . . . Tompkins, lane Ann .... . Trevvett, Jane Waldrop . . . Arenstein, David ..,.... Baker, Bernard Edward .,... Berry, Robert Woodrow .... Boatwright, john Baker, jr. Brown, Leroy Edwards, III . .. .. . 13 W. 30V-4 St., Richmond, Va. . . . . . 439 Clark St., So. Orange, N. I. White, Nell Jeannette . . Whitener, ,lane ...... . Wicker, Lila Richardson Wiley, Frances Elizabeth . . Wiley, Louise Ellyson Wilkins, Helen Rose .... .. Wilkins, Jeanne Lozier ..,. Caixa 184, Bahia, Brazil .......... Box 3-66, Hickory, N. C. 1201 Confederate Ave., Richmond, Va. . . . 810 Lancaster Rd., Richmond, Va. . 3222 Patterson Ave., Richmond, Va. 402 N. Belmont Ave., Richmond, Va. Fanwood, N. I. . Williams, Anne Claire .... .. 2821 Ballentine Blvd., Norfolk, Va. 3701 Fouffh Ave-' Rlfhggji- Williams, Kathleen Leigh .................... Culpeper, ve. " ' ' ' ' ' 'Cul 6 er' V11' Williams, Maxine Nunnally . . . . . . 1717 Third Ave., Richmond, Va. " ' ' ' ' "7 " Phfarg Pa' W'ills, Jean Beverly . . . . . . . . .. . 2508 North Ave., Richmond, Va. ' ' 'i1111Ehburg'VZ1' Wilson, Marjorie Helen . . . ..... R.F.D. No. 7, Richmond, Va. " , " - ' ,' Wilson, Mary Pegram .... ................ R ushmere, Va. " ' 3009 Montrose Ave" Richmond, VJ' Wirth, Antoinette Parker ...................... Smithfield, N. C. W d. V' ' ' M I l ........................ P .. H - 81 mf Sta Newport News-V11 william igzelilea Raalafidm 4308 sean hai Ave Riiiiiirifriiirfi' ' ' ' ' 3402 Elwood Ave" Richmond' Va' weeaeeii Betty Hzikins D i i i i I 2820 New Kent Ave., Richmond,Va- " ' 2014 Hanover AVC" Rlchglggg' Wfoodwafd, Ann Love .... 3401 Chamberlayne Ave.: Richmondi Vai ' ' ' ' ' ' 'niehmond' Va' Wray, Willie Kaye . . . . . , . . . 4110 Patterson Ave., Richmond, Va. .. . 613 Roseneafla Rd-, Rifhmonfls Va- Yancey, Marion Augusta .... ................. C larksville, Va. . - . 3225 DCff01f Ave., 52Chm0fl1'i1VQ- Yoder, Louise Norsworthy . . . . 938 Hanover Ave., Norfolk, Va. arren, . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . Ashland, Va. Zehmer, Evangeline Young . . . . .. . R.F.D. No. 3, Petersburg, Va. . . 2625 W. Grace St., Richmond, Va. Hutt, john Clifford ..... .................... N enah, Va. . . 47 E. Main St., . ........ Middlebourne, W. Buckingham, 26 Oak Lane, Richmond, Webster, Mass Va Va Va Va Caplan, Fred Harry ........ 225 N. Chestnut St., Clarksburg, W. Coates, Wade St. Clair ..... Colhoun, William Hardee, Jr. Copley, Ernest Lee, jr. .... . Craddock, Bantz Whiting . .. Cridlin, Clyde Yeamans ...., Crouch, Thomas Cullen, Jr. . A Christiansburg, . . , . . 5501 Grove Ave., Richmond, Va Va Va 1 Tazewell, . Isbell, Thomas Winn, jr. . .. .. . 111 S. Boulevard, Richmond, Va. . Jones, Ligon Lee ......... .. . 806 Appomattox St., Hopewell, Va. . Jordan, Frank Herbert, Jr. ,.................. Box 4, Dublin, Va. . Martin, Flavious Berkley, jr. .... 504 Bacusburg Rd., Mayfield, . KY Va . Martin, Hunter Watkins .... 6007 Three Chopt Rd., Richmond, . . McCaul, Eugene Williamson ...... 3105 Third Ave., Richmond, . Merhige, Robert Reynold ........ 122 28th St., Newport News, Va. . . . . . . . , . . . . . . . . . . Glenville, W. Va. Montgomery, James Henry, jr. . . . . 903 W. Grace St., Richmond, Va. Jonesville,Va. . 2812 Monument, Ave., Richmond, Va. Noonan, John Joseph, Jr. . . . .. . 312 N. 32nd St., Richmond, Va. Va. Cunningham, Charles Clarke, jr. ................... Radford, Davies, John Andrew ...... de jesus, Angel Rafael , . . Draper, George William . . . Everett, John Colhoun Field, Edward Lewis, Jr. . . , . Flippo, Arthur Pound .. . . Garian, Charles ........... Garnett, Henry Duncan .... Gaskins, Melvin Burgess . .. Gil, Francisco Andres ..... Gordon, James Waddell, Jr. . Harrell, Charles Lydon, jr. . Hathaway, Henry S. ...... . Hicks, Duval Quinn, Jr. . . Holland, Hugh Latane, Jr. . . Honeyman, Morton ...... Humphrey, James Thomas . . .......... 210 East St., Culpeper, Va Palmore, Carlyle Harris . . . ..... 2811 Grove Ave., Richmond, Va. . Parker, Francis Byron .......... 2713 Griffin Ave., Richmond, Va. Parsons, Lester Shields, jr. .... 628 Pennsylvania Ave., Norfolk, Va. . . . , Box 1385, San juan, Puerto Rico Richlands, Va. Patten, Neal joseph ....... Va. Sm1thfield,Pa. . 2010 Evelyn Byrd Rd., Richmond, Va. , Va, Doswell 2525 Hanover Ave., Richmond, Va. 1306 Winchester St., Fredericksburg, Va. Pearsall, John Wesley . . . Pickus, Milton ............ Polino, joseph Del Sardo . .. . . . . 1800 Grove Ave., Richmond, Va. 23 First Ave., Beckley, W. Va. 5 Reed St., Elkins, W. Va. Pribble, Bascom Sale ........ 808 Cornell Ave., Fredericksburg, Va. Romino, Dominick joseph . . 204 Pennsylvania Ave., Fairmont, W. Va. Savage, joseph Lynn .......... 407 Amelia St., Fredericksburg, Va. . . . . 2904 Griffin Ave., Richmond, Va. Shields, George Muse . . . , 412 Third Street, N.E., Charlottesville, Va. . . . . , , . . . Box 794, Aibonito, Puerto Rico Swink, Gilbert Roscoe . . . . . . . . 728 Rhode Island Ave., Norfolk, Va. . ................... Bon Air, Va. Walker, Flavius Burfoot .... 2805 Monument Ave., Richmond, Va. . . . . . 1400 Graydon Ave., Norfolk, Va. Wassom, John T. . . . . . . . . . . . . . . 510 W. Main St., Wytheville, Va. . . . . . . . . . . . . . . . . . White Stone, Va. Wfhitehead, William Harwood . . 2822 W. Grace St., Richmond, Va. . . 1016 Charles St., Fredericksburg, Va. Wilscun, William Madison ,... 212 Virginia Ave., Clarksburg, W. Va. ............ 208 Clay St., Suffolk, Va. . . . . 424 11th Ave., S.W., Roanoke, Va. Yeatts, William Reaves .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dry Dock, Va. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Bluff, Va. Young, Hugh Parker . . . . . . 2517 Stuart Ave., Richmond, Va. l206l it 75.,.W,O,.,.s, ..,,, ,OEM . ..,,, , I, , T, Y. I ,N O, . , , M , j I 'F F" O . rs O, , Rm, . f , 'TSE vm , wr- , O -X, ,- yang? ' 1 zff, 2. I' W2-1: ' if H X ,M ,V d O .M p if - 33 KygSSr.r O XQQQQQM O . Ogg- .OO-,W-s f, wer N XO l MO ," . JI," f V V-f' V .J ra , F, , L . ENORAVINOS FOR TF-IIS BOOK PROD fx f- WE OFFER A servrce tlwat Includes personal help and assist- ance vvrtlm every detarl of your boolc, from pre- llmnnary planning to Fnnal completron. May we lmelp you wrtlw your problems? Representatrve always available. W fff Q ' QW . ,' 4, ,Q O. Qzf f y 35 5 1 0 , gewa 1 2:31, 'TO fe fe -if -f 2rf' K f"a x ' . f-,sw-K 2 ff - fe-WD, -, w f.,,,t:- "Qu s-ss X Qg .f 5- ? ,, l 5 E Q . X 4 X rl ' , -.s s V , Eff 2 F ki . R ' 'Qi' .. 44 ' in ' W ff F gm ,mfg A, ,waging ,,g rl S O Wy, sf is rm 1 N . , O W a R Q ,O O '- S .X Q Nc ,gf ryff x Sl - f W of? 'ana ' F :y Y ,V 9 in W , VS lk My ,, V O W, ,Q X X px f , , O .O . O , s. . V 'O O .O U. Oy O V, , . V - fn A ' ' O N X ,,- ' X se ,, f' 'N , -1 ,O O O ., O O., O , - , W ,.-.---as , , Or O ---s- s- was-. . X O' sa . f, Qs ,, OX W ,. -O,:--jOO,.:-1-rf-R Of ff' 1, ruff' ,W-,,:r 1 ,O O rf M H M,-, 5 ,f ,, Y g f R ' ' O I A X R N X - U M , as : R f F X X O 5 wv,,w::I. , 35,15 f N, OO 42O5,gr,2y- 'gn 1 Ha, Q., Q 1 1. if J f r 531. 12144-: O - w' O '4' ' 'O ,,f X -' Oy -Of' fq""" w if 1 . ,Y WN3R2ff"lf ' .... an O .1 UCED BV INIA X s.O . Q ME PIN-EALIEAN OFFICIAL PHOTOGRAPHERS TO THE 1941 WEB IOIG Chestnut Street PHILADELPHIA, PENNA. UNIVERSITY OE RICHMOND SPECIALISTS TO SCHOOLS COLLEGES-UNIVERSITIES-CLUBS SPECIAL RATES TO STUDENTS -'-:J . f- I . IIIIIIJ . II.,, '-mfs ' .-' . I.,, F. ' f .- nw v ' 1 I . P 6 5. ia 1. 3 eg, 7:12 - .I .V "1 ,JJI -'51 W' . .ff Vi" . - far' f-- via 1-J s 'iv- .I, I 1 u Jr. ,r f Q I I v 51 1 Qxzf.. 9 1 3 v w -I .I, . .,I 55. - 'x a I an fix- .. .Ig II :ff ' V II ff s J . - ,' ' .Si "'.,,' . -v .5-fa.- ,VIII-I . A 4... I I. fa, ...f.. -- w-'.'.w'.'v.-- f2'w-uw - 1 ' -K f .' ' ,S .'.' . - - . - . . .s .-"L "Q-W " ' H 4.-f 1 .. -N. f. " '. '-1 .. 'ue' 1-MH H., H.-' ' 7411 - . L '. . . ' 'r., .f-- '- ' . .-- -, .- . x - . yv . , 'W - In 1. -"I.f,s'.. A ., .-'-- .,, -IN: .f.I '.- . - I " 2, f. I , 1"..r-'J' '- .p I - ',-.- 1 - I 1 .5 ' ',.-x",'x'- ' . 4- . C 4 -. . . I - .. 1 I III. I A 1 .3 ". ' In, 'L , . -I',' 1 , 1. I ' II I I . I. .,I.I I f, - - kv. .' '. 1 ' . D' , V ..-I - I -Ip- . .' -. ' -' ' - ' .f .. , -,-.Ir , I . I . .- . J- - ' .I -. 1- xg'-.'Qi7',F. I. -- . .. 1 . If- 'Lj -j--."' ' -I . .. A ."':.f-'- I .N - XIII- -'.,,".-- -' f:. '- "I- .54 ' I .w '- .- - ' 1, V -I...-I, I.. I. .- I . . . -Q1-Iii. " 4' nl.. . ,I-.gI v ' ,I IIII, II I I . V. - .r .4 ' ' .N ' " ' I r4'- 'II' .- . , C ,. . .I-.,.,...f,'- , .,I,I I I ., I-- . I II- 'vfff -' , . 1 I Nl -vvwf '. -1- ' ". ,I . . I . . '- . r I, . . . -' 'f . .1. , '-f . ' f f',I1I I. I I . I I . 'f - 'v ' '-. V' :X I .III.I..-I .I P QI .QI '-C IW- ..' -..',1, I- ' 1-, I - 'I .' I.-. I:1I 'I II .i I' ,-.iw-. II I -'Lf .' A.. -I' -L . ' ' . I I , . -5 .J' .I 'II . x ' .'7I'f' U I S .. 1,I' 4. . ,I , . . i W . . . . ,oz ' -I .' - ' I p P. b. Z- . 1' -- -4 y I, .I II .P I-I,f.,.I1. . . , . I I 'lIe+,. , I. , I...I-I. 1 s.I..' 1 'I us-' ,I I -.I . I. Q "' I , ' f. ' .v.-I :'.'a':'-"1 2 M- "H 'IJ . . g'I..w . I -' -',.:I-J, " I ' ' 'Z'-.f1:',-.IMI-:N I. I,n.,I,..-- I.-,.I-II .,I'-:LA - .",. ' ..o,'.I'. I II., ' . . -"-Q'f.""" '- -"5 -J . ,.-.-, ---2-' -'I'I.yIxI JF-1 I-.I,,4 J., , -.u1,x. l-NLLIIA-.--3 -' ' vf: .,I.i.II4,I.IIIIII-II.II.IILI,:IIII I -.-fi,-vffa .-'w:'f ' ' I..,f--I4g',.,vIII' . II ,.,-'.- 'A?'71f.'5'QI-ix. I- I- ' QQ'-flf'-f:f:'I:Tg'J'1-v ' I . . 1 i '.',A,"4i'Jga'.".": .:'f" ' , "' ' N ' ' ..::'-'-..-.ja - -, 1" ' II III., ,I..II1. . .... II. ,I. I .5 I, III,-I 1-,-. -I ,f-'Q ' pw- -'.-.--- ' 1 .--.. ..f,mIII-.....I.-4.."- ' . --q-v,g...5I--g.I,-.-- .g:. ... . . Ig .--Q,--i4:,,...w1r - - - ' - - .' 'W .I'ff.':1.r5.1.xfI'o'y" "1 '-Ifx .-.I'I" ' 'I,.-Ii-g.w,g.z'l11Q:a II,I.r.I, 1 , , f -5,1 4. 'M' .,ny,,", ug -- , I - .g'f,I,,.Y1-,-az-... Jwb',... - . '- . I,,,.I-. , 5.-I-.I, ...I , -.3wQII.-..1..u'.- ,I I . ., .- ,. I if "'r.'I'fI-.,.'Jf,Ial I,As.fY1., -' ,, w -'.--- - .'-QE:f,'J:?lffi5lf.C7-5 l'J9'36Ihf " - .kk ' f ug' I .,,,I :WAI-,Ii-g.L..,-II . -3 . - I ' - - . A--.,,wwMwW1,.-N. - K "'- .'. ',m1:..:-.f'i'f4-'-5 . . .vw - , '.:I-V.-'.yII-...Pb-I-. -'.-XI--II.,.,' ,. '- .. I -. A .vf'11.5-IQ-f'.f--'.Q, 'ft-'i - 1'-Q K ' f-.I -f- - I1. ,- -.,.:fjf'.-'LPI-' .' ,- ' . . I ,II J- .y -I-., ., ,- -. ...f -. .. 4" 'f1"- 13' I V1 .." - . ' -- , '- . -,QI .v I' WW.. I- ,-.-, I .' -I '.f'. X f' 2- I-'.,f.w ' .'-f -'cg " -I'I-- . -. ,-., ...fb -f.' b I' -4. ,gl-LI, " - 'I ,' - . f , UI .. III'-,fI.,'q'I,5i. I II I -Ng. -' Iymj C.---va., .' ' II r ' f..,a .,e!.I,5---I.-1 . , fffuifii-.3.f-4, 1 .. . .. . 1--Il.,w I.:1-',- ,,. I -I -- . -, - ', """ ' '-PA' ',-".f:-. . ' . ,, I I, . I. .. I I.I. I I a .- 'Is-II. ' , 44 .1 ' , . A,-' 1 , - A .-- r-. -' , - x ' - . ,. I I I , ,I ., I-,IITN I. 7. I.IIQ?.vIII. QI, . 'J , , -', I, 1,--Ig,-- .I- I, I,-V I , -,I -. I, I ,Ig- " .r " - .,'1'1I4 -2' f. , f ,fue I A I-..-I . I I--. '.'I, -'Ns- 'L..-,.',' x "" .,I.:'1 -f .1-"M, - -1 'II .. My x-,. . '. , - - -- '.f -w- - .1-fm- ,, . f.Hn1'..Pf . . - , . I I-III -.II ,..:III ,g.- II I, -,II -I I II-I.,-rII.I .-.. -as 'AJ--. fI-- 'j. X. --f','.I : 'I-w.I ,' w .. 'FL-"5 '-4-'r -R - gl- '.4'f'h', '- X 4' '-3' '. v". 4' . . t. I -II III,I.t. ' . , ,. :I II-If III. . .3 ...I -M , . I'uIf ' ' 'J I.II,., '- I",-v H ' . -5 - 3--I-I, - . I, . -' , V ' ' V A Q A . .1',r.'.'-'-I I ' '.'-F-Ing .I ' f . I ' ' I, ' - I -- '11 - v.1ff-W-'rx-.,..v -.,..-1 . -- p- .-- f , . ' .' -. -- , - - f--. .. in -V -,I-. . f. I fl-.x. I I. - .1 -- .- IIg1..I.-.. - I -1. --, -I 1 z.mv.vnm,1:i:1bxJ:nhhKum'f':r.u.f:..1. .frm--...G-. -'v-.,-...1-.nal - 5.f..x.-1...-. -'..---.sw .-. .- 11.-Lui .:'.,-f-1. J, , 'J -Tb ' l W l W X ex v 9 5 fr 0 1 " -,' 4 I N. f V ,, 5 .- m. M I 15 WM f . , M , . fl, n in avi' J! ' N P' y"K1 1' lp I, ,Alia , M F' , ?'Jf'a,'Q W 92 ' 'rl' , ' vm: , v , N-ev. - A x 11. P' ' " 'N . 5 U' . ,. ., . nj! H 31 ' V. ' 4, ' 3 1 , . :IJ W' W v'.m'x WJ 4 X . f ' XL, V. w. , r , -A W 49 ' W 4 Q' Q X Of, u " Ui'-f F' Nfl, fu Mx ' ' -F'-Q4 , 'Y .-"fx " I .., I, 554 ' I ' Nl f r X 'W' ,Q ' Q f H' . . f al 1. -. ., .. -1.. sf- . 'M . X A ' ' 1 L- fi , , ' , W ,Aww n , ' W ' M- ,. 1 M f, b,, ' E' 1 . 13' Eg. , . .M...,n x . .,,.Ip,',w I . 5 . .'1'3 ' V, .. z., bw Jw ,mg .9 .'f, V, n 'H ,AQ 'ffgfl . 5... vw-T .' 5' .PM x V.: , 1, ...J .-. if wwf.: J ,,, x x .- All n ' ' 'fm' 4 1 few? y.. fx 1. f" - I if m, v,5' ' ww' . , I U -s ga '4 '-. x v 1- D 3 ... . f 5, . , I , . , Q I", ' Q . -V 1..z.-.:, '- ' - Q . . , W , ' W ' -A . 4' ' . 1 . W. ' A' . . " ., . HL',-'Wm-Y. , . . p ' o ' - fl, 1,-,.. fgeffvs ' ' ..,, 1 ' MY, ,- -1 ., .. . .1 . . r- -- fif. .. 1-ww'-N' . - ' 1 ' , ...,.j . --L-, . 'Q' ' 1 x , A . . , ' eh W ' 'V v .' 5. F' ,- .' N.. W ,lp . fg- J wa. if 15,9 ' 4 ,.-.., - 3, -Jr .JIM .1 v mv. 1" . . M , -- . X 3 ' J '- . -.3 . t' ' 1 .1y?.fw-1--N 11-4 ,, - -. . - ' qu. yn . ' -,amz .1 ki' .fly ' "'. A. ' ', ...ww-"' - r' .. gl.: 1 , 1. Ag .'r L.-.1 .. , , ,, .- rv.--,. . ,, ',.x'.' ' N4 Q' ' " . . . -. L 1 ,, 4, My 5 .R X 4 . x .., fx . ' N .W,'-fs... . --I J vftml ' '. 1 , 1. X . li .. . .4 , , - 1 ' 'F X -.E ' af' F. f wt.: . 4..,,x ' 1, , 1 . - ' q dns gif: ' ' , -.., . ' 1. .., . J .IL .f I . .lx 4 l . .2 . J , ,Y Q 4 V 1 , M . I. , PL- ' . . if . F A " D ,nw .. I 'ENG " . ' """ sf zrf F i- . ml ""- .. .. . ,M 4- ' ,: ' , .,- 1 l. 1 . ., ,, ' Q . cf., . - ' --.w 4 O 'W' . . QM. , ' " ' . HN' ,..:,..g! .EV M .N . T I , he f 'Y x ,J ,UG Af! :'A . J. 1 L . r , .rn. 1 . -v ,, . AH. , .. r, ,, ,J 1 I . ..v, f . , 1 ., , V 1 I 45... r -flaw. Syn.


Suggestions in the University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) collection:

University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

University of Richmond - Web Yearbook (Richmond, VA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.