University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR)

 - Class of 1914

Page 1 of 427

 

University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1914 Edition, Cover
CoverPage 6, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 7, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 11, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 15, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 9, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 13, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 17, 1914 Edition, University of Oregon - Oregana Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 427 of the 1914 volume:

au..-.1-1 .W ,, r f . B: 'hu .- .v ., -,, kt ,..n-.-5...,d u N, ' ' ' - V .,. . . u Lf' I - lg X 5. .,.,',,,j5ga - J 3 . yi s .. J,,--.tg , .N '.rf:g1 .., . . yf ' ,. .:. ., '- I , . A . . if 4 , I ' ', . ". Gu., . vp.. ,, -f:"?-f..p... " ' N 5 4 , V 4 - .1.,.. . H' ' " -.Vf"'----.-... 34 . ' ,.'g,-". "f Vi" 'IT-,,,1:.S-I ,,,. I 5 ' P l . M N , f' nb .5511 - Aff-'L' -95 ."'.' muff? 1 YF" gi' -.A'.'.5C'7 H I' 5Y"i171"."":1. ' . . - M: 0'-' la. 'f".3ifn.- lg-PI' ja-vw 3.1q1,-..- fi I my .- ,-55:--, -- 5:qf'H.7-A-1":'.'.2'. RY .45 ., ,. -if, .4-. A ' H, ,.-- -, K X . . 'Q112--' ' Q . f f , ',...:,,.-1"" vis. 4 I THE OREGANA VOLUME V , PUBLISHED BY THE CLASS OF 1914 DONALD I. RICE, lDI1'0l-IN-CIIIIP ' mnwulv Jqpznu. nuunmiuuuun f x ' pins off '- . YORAN'S PRINTING HOUSE ' 1 PRINTERSINVP iookambnns luerns. onsaon f - .ff A.. , 1 no-na v -I X lx- 'Fir 1 4 f 1 ' . 1 v I 1 f J,,....1..., IIIQII I. I - I . I . ...,, II, . . f III? -,, I I II.I ,I,.I.III IIII I IIII , I . ,I H-.- ., x Af ,A f- I.-2---gr-.-.S .. f - . ' ' - "-. .1 " N' 175711, 1T,"f..g."'-2? N ' 4 " X' 'N K . , 4. 1. K, sw' . NX . N. v' 63122.73 - ' Q ct' Q 1 h ' f' A -,II III ...III t.I,354i-,I IIIQII-I3 QI -.f-I,I' IIII,I.II.I.II.II.II55,'Nj,III. I I ,I I I I II .- I f II . N x .:'Nf . xx -J:-,sf--'if -K 'did -' - 7,1--.3-I-AP:'-,-,fi-I T: .?5ff,1-SX KN . -Cf' " I II,, I II -it - IIIIIXIB .II II ,L ,I.I:.gIIII.-.III I . g.xII-pqii IIIII ,I " I JN , XIV' ' I "1 .Xiu -' . ','i.I ',-3':yx:Yqi'3'f.fL-f,x-" X' 'g:P1v'-r'g.'1'f.'.I 'Qfx Q fx' N"l13"lI-T .H .-If .- - r' . 4871 3 . X ---.L "XXX-. -N X .QQW ' ..-.,v.L-Q5-.7Ifi'2I, G-413-4-Ci" , 1 xy!-i.5:,.'.f Q-,:-',,.fE,- , '-'Qi . -- if 'ffm' '3- . "'.' XX - ff 1:'3"'s"" :- '4' ' 'fs"'fL'L' - f , 77 . "-if-.'l-'-I-' . fu! VE- , ,fu . '. .11 -. N' 'AS 'fa-5 II, :Iv -::i.-f".:..g-.-f+fS:'..+x.......1.-Fw+ E155-. , . . 7 -I I I .I , . .- I-.,. QI I - -r- ' . -II II --IIII,.,g:,g. I -'f....I-:IDI f I Q.I-I 31, II- -, I , - ,I I 1- III7 II , - A- 1 n511:'s-fv',:-yrfx - 57" ia- digs' ' Y .' 1' 2" :' 1- '- ifqxiy'-1,'ff.QfJ':'.' ii...-,,' .K Lf!!-fr' , eg 2' ---gc' "- , INI- -Q. '- , .1 TL-:-yx' x,I'aI-.f.134-JE.-1g-g2--'- -.1--.-Q-1,..'gg5??-'gf 71,1 5. -5 I I. .- . ' .3 .- v -. :, , .' .:.- jj, 13- . - ' ' -.' 5' -- 'I-.l, -.1 ' -1I.'N.-- - ' I. fx .XI 'X II,f'f'Y,IIII I.,I.I III! . III? ,,I, .YII IIIIIfI7-7 II.III,II.kl:IIIIlIxII-:II I Ik5y.,I, I II ll:-Il1,II-II','5I .I .III I. .vkvlx ' - 5' ':'?-LM. .A ,f 11:02--c ' 'f-E.-ffvf-V: 'L' " 'f-'iv-?f.?fF,'-". vl .af-T-WL. 1'-1-.f 4 -' X. "-- ' J Jn--"Q-M. . . .- 4 "--21. '-I -" A- fa- ' . ' i-'.'fT5'1.Yf 1'-"LF:i'1:'2'1d1Fi-i-.'-f f . . . -. wy- , q.fcIZ.-"fn-vi'-f ...Q 'T""?'.f7'f A ""' 3.1 71:??H-F' 5 4'f"L f I QCC I 14. f' ' R f,'gi"?"7'ff-'7f"'5iefY P7 . "IW-r" Q1 . XNIF ' -. 'Eff-. .. f CWM. -'e:..-wr.--.ii .-1: --Lt.--fa 5522 .ff-Q -- -f..wf1-ff? -. wa -' 1' - ' --4 . -. - 'fi' -24 - M' 'ww . , -. .1 II If. I ,IIIIK 1 4 .1 - hr., "1l,IIII:I,'gi:I5II I lJ,gIIIfI.I:sgEn'II, II:III,7,J:I IIIII1i I-syi.w.k,, w,qw,ilg Q.lLI::I.f,, I I ' ' ' ' "I . " " '50'l'f51If-.1-'ff'-'Q51?-.3-" ""' ' , l 'l,-. , I.,f-,z-.M-3I,YI -, . - Y-4'+F-22,-w.e+9f , II .' . '1w',7',.' I:,:'1 L I 1 ' 'f' ' ' . ...W . ' - -N. - 5 f - 499-' . . ' -f iaiqm.-u. . ' 0. -2 , .:?.'. ,-. . aww- ,. IAIIIKEQP-. . .3..4Jhl'u4,l4:2! - f:-I ,. ' f. G2 5 IBIIQ?IIg2II iI::IIgL,I? XII 1 I.:-mga ., xi I.I.III II .- .:-- --,, . ,Q-' ..1.+ ---1 , - I I, , . II - I II ,II,,.. II II -., , - I. X I Q. I I .. :I ,T-,QI-X 'lo J my --f" "GN 0 .ll ai . Xu' .4 I.: .-.4 . 2 -ul. ' .r- ' I ,. , ' up . ,xi!'5T3'?fTK f ff. f s w. xu.?' fvfu- ..f,fmxxWf,-. fx . f- 'N 4445 . . f ff 'gI 6II.I.II1f' Q97 -I,I:Ig1I'5w , I W! . XXXXX ffd Xxx fl fXkxvgl6,,xx . X R, yf, xx. ,ffl ,L X M ,II X 1 - 5I'I I- . 4,I ' -' W ."I'xQg".L Jr 'Q 'r f '- W W I - '- - . rj' , ' '1 . 'f ' ' f j f KIQU ILUSIHEKID Y CM-BSS W Wi fgwi -f 5 " - - ff., L, I' -HIIQ I 4 y " f 'P - I II I4 4 , .5.I.. ., I. J. J... 1. I ,, L. 2. QF ez, l I Y . I . ' ffl' 2115 fl a. In M 'f X 'TA Y' x- my A' "'- - - ---A . . I-fl-A '... W X1 Q L r H in YQ.. Y'-' 4- A i x I - ' 'X X X ' A f ' --4 ll ' I ' C-f ' .I fl ITGLZKIA y ' . I r.. K . W , , . . ,. . 1 II , I LIL? nj 'IIEf:IiI.gIIN! I. Y , II,-I.I5.I.II II r L- 'mf-:,, II ':,, . I N' gg 'Qs ' fi Y - JI X A " D .f' X . I .I Q XA, -Fd X Q ' I-I MX -3:-1. , we - '-415 x XI "'F'7I X - X If N f I IX XFII .f I. - I .II .I II II f-1 . s. am -. 4. Q , . .. 7 4' . . xg - -' .-.ff . J ZI rk . . 1 i'.'I. . -. ., II ,II e. fl WA ' f","L?5 Y- - 6'-"I ' Q-if 'F iN -N . X- -- '-.ffm ' . wg, " . ' mf' Y A'-36. .A -. K Y .eff f.. - -. :NYY ' ' f : pf- sw-f.1,,I ' fx. If . gif' '- . ge. 5 1 PQ , .II,If. I I 1 I ' A ., 7 -I IJ .9 4 'mi IIIAIQ -I:I eff' 'VS 1 9' 1' 6 ,I , ,, ig II X N. 5.51 I, .I II,I, , I II I--' 5m ' fri -. I-. , . - 1' 5 IIIFITII .I . 1 IXI I I, I I ANWKUIQMFJIIIFZ NI :III IIJII .I IIII?f.I .A INIAI . i-. F f -.,,. .'!.. ,- ... x ,mi 5 L- . , gy y, 1-,ini jf, ' I I. I. I 9.51, ,Aw-.F LU y . . -. up .- f . , .v 'Y-.1--. -cf I.' , . ir, - 'X , Iii I III .53 I !f...I--5 I - y I . ,Ia 1,515-?I.,-.4f3.. I III fQ4I'f91's,7-....,I 31.5 fbi , 'xfjig' ' 2 ' ggIIIIc-Alf.. -- .IIIIIQ .I,. 1fI1It--'-, Irgh-J :--NI AI' I ff f.,, ,,I.,,IIII - 5 ,pJ..,V,,1I'I . 7 K ' "7-'Z . V :L '-"J -V943 " ' ' 'W 5 f9Qvf'.Yf'f'- A - . ' - .- . 5 - -hr.. 1 - -.1-5,2 - . - 7 f 2 ' -.-.sf , f:'- Q ,NTT , . 72.-. 'fgijkf-.1 'P X31 'N -.1 74 --------.mn-1-1-1-1-111-1-11 S' . . V2 '- II Q. -.ff .. A EQEQQLQQD Q- W- . . M 'N X- .'1 ," w. ,ez .,... ...-: . .' ' ' ' Y H. mf."--T. I- - Q - . 1. - - ., x .I . -.RIG - IX nxgwf .. , C -. X-. -M - QF THE - .. . - - I -H -M --f' . .,. --.N fx. -. 1... 1 I., ,. -5 f . . II- ,' I R. ' ' wx, : " 4' Q 4 'MMU -" , TJ".'f.S.X - ' '-.NI '.-,Qu ,l,,nIuIhi ,kk . . ,-.f -E: - .' -- , I 'FI-it . xkjw Irv? 'IX . ' I I IIIfj.J55 I Ji- 6 5, y . f?-'A ' 'Wk' . ,- - .-.','.- '- - ' - -4- 1...-.-1-1g,,"gI-. ' s I. j. -4 1 NI -If-fZII.'Rlc3 III 1 I II .S- .5 - . - . ----+ - - -.-f 'T - - " . -. .-Tv 9 , 1' ,-4 ff- - . . di? --1-'MY .rip ' I.. vu - . .Jw 1 . II..-...yr-TIIII Il f IIff',I TIII I Iv.I3..lNIII 'I I.. I I , kg-fb I II I I II III, III III. . , . II, I J KIQII II I ,Q X 'MT55' i ffm 42-42 sm S' W .X IIQQIQ. -mtv' . ' 27 ' -a TX r :vb . ' ' -. x . ' ' ffl ' x . V. f' X X V 1 v .. f -- ' ' -X .. -, - N 'sg-I.g,..v Y ,. J JI lib. ' , ,- NI.. I. I5I,I I -xp .X K! I Ij.I:Iq:MII If I iff KI I I -III . .II II-II Ivisf I I I .f I I , I . III4if'lsiII I 1 X ,, "9 J x I I .J XENI II.y fy, X -. --.-- " I . I I p .I .ff .ff , 2 -Z IN f W' 1 .I . .- ,'. .3-W' R .-Z-'3"i A-5 X ' .- Xu I' -'f ' ' Lx -' ff! L4 , f ' Q . fx"- '- X - E --vjfj. : uw: 4 - I, x IE .. Ili! fII km, xI I ,III I X 'I 'x. I. L- MN' . .K Q- '- X ' u ,L-"'f':'-1'-'I , , ,,,, I' , '- C' ' 1' 1. " '3 'S4'viT1:L7!" i , 1793:-Y'5?i'?-'r--,'-':f"' n,Xn"'f-f"fv'f"'i . Y f-"'-. --- - . '-"f2'Lf-'M-wx -Q M'-. N K P- L '. ' ,f -1 " -H k K "1.4'f1, ', 1' -'1'..f'?5'.2','- -5.-53 Yah- WS- . ,.f2jyx:i- .--6 . .' I " ' N-""'."'Tf I'- .3115 I4-QI-4'-Q'--gf" ff ' '- X 'X 'g-. III.. IIII.II, III II? . tk ,I, II,p,.I-3. , , v,f,I1II7,,,' I4fg.IfI,"I - ,I..I II IIII ' L K , I I . gi.,-FII . III .I . ,II I . 'A' " 5---M 1 . ffff-.. f. - - J "' ' :feb -'?,:- rf-YY -. E . jf" -if 71-.',:k. 1" -.IIT-.'.Z.1.'-' -'viii-f:Xf.f, I-' ' ' i Ni," 7-f x ' 4- 'u 1 ,. K' 2-. .wif-' f-'PQ 4.4 . - - . ,. .A ' 'ff' X . - T I," 3--,,..'..I gr-' JJE'-f"..,J 'f ffl. .NIJ .-'-I ,' . ' "Ui AN' , ll - X X . 4 ' Il' ff' IIII. VI IIIQJ I I! II -..IjII. gd III I II I ,If X I- I I II ' 'xx QI I .., II x Ij..I'. I' I ' yi' I x ,,g,IZ4IwIIr'2Kf: qx15'.lI.IfiIIIj If , ' I - - ' 'XA v xIIW ' ' . ' IIJ' :ZIP ISYSQ"-'IK X V ,' ,. .:.'-If-,j1fJ- . - ,I - I ,,.+.fi A 7' .I " . XI.I J,-X X I If' Y xx? 'N x'-.I W. 'N I" .25 .," ' ',Q,'1'x?- Mis, !F,.3fI2'5I:w ' I II' ' .4 ' I. N' -31' r.',.,.. :AAA ., - N .AI I',1' 1 1 X -Vg . : n, IN ,mn -A...-ng..,,.t f K . ...HI .I. ,. , . -HX - 1 "xg :-9 3'-4 -'f-sy-.. gg.--411-'--'F 1.5 if 1 -- Q X -XX MS- ,gg N .I , I I Ifg.- I-- ' -4 ..II1g1..mIIDII I-QI I - N -. I, I , , I II -I ,,I . I ,H L- N, Q :II I ' f," , JP' -A IK, 1 1b:II: I w J' '. , I ' X ff' 'X n' I 1 ,j "XI ' 5 YZ, 'II' .I fa, f if I 'Y SNII ,Cx I I 1 'rn -I.I-1 . I' y I I I' I, I Q 5-5' j-Q ' ' ' -' 4' M .lx-.-J. -' . - 'B' . wg- , IA Q I fi. " ' Q ai - "Qi: ll If ' U .il - QW Q. 1 'I - - -' " with xx I ' 1 r":5' ' ...... ' - 1- "4 --f'.-.. . MQ'-Q 22.9 '?- "'-N' -. JN! . ""'f'7'A' ,.-----...NN '. 5 - .'.-- . 'l ? 5 11:1 nil' I, .' , ,X 4' Y. V . Q . Jfihiztlv ' , a.u.?:. 'X -' if If "' i...' "af - -f . ,.,, , QJ .' 4' ' 'CE' "J" 1 H - i.'-QI-.,,.,'T":-N J nf. "' 1 '-Q,-q. 4,.. ,L , ' , J A .1 if 'if' A 1 I -ffasf'1-ff,-Lila-.15-'-.SV' Gm af. 5 I L - 5.2 4' " X' fr' ' . .fini . , 5. - , 7, L. ' -.:,,g..g,..-'QQ-r..,. .A pf.,.j.. ...iii 1 ,fg,L.- , f' --. 1 iff .. T-re ' A H ai :af-1'-as .1 in 'K Tm .1 .' .Y -' .n - 'dgtriqk ' in 1-g..?5fH li :kvl-. rl V I JI ,ist -if X . . .gif-Z , .I s-x.l.r::!El V. I , 1, ,XXX xxx . ',l', 15' 'N , ?X,. ef'-'I li' I 9' ffl Q xi-f.':LQ." f - --. . 1 . ' Q f . .A 45 J ., It W , fu" '- - ' -, 3- Tx ' X l axis! E l - l - : , I4 pi, AJ, Hg n Q' h ., i k.-4 3 V- 1- Q! I f el'g'.TJ,lQ,v.1fl '. x 'X .".f. ,-V., 'urn ,xg ' .0 ,5 I ' .ri , " 3- 'li!1,w,,.L" I Q .1 " -."'3J '. ' y-s " ,.x lxkjf' lv K ' 111' ,E -,N I -Q Q .i:,.:Egk!.,:..,t:.Ex - :flu--2 I1 A F 'n w ,Q .Q - ,ELT it AQLQf F . 'ir Nrxaia.. I -,I .4 - .r Elffj' -igxk ' NJ! Sl ggi. i f'-4 digs- Q' ujjg. ...HQ-qi-54' Q, .. 4, 1 3-I ta' ,V .3351 '-,3 .j..-HQ. X . - ,L,7,f:',- fi , ' V, .: ,I jk . 933, .'!',.-r.L3gfTA:.-L Jizz? ,Q OCC ,Ny ,fy f Ja? 1:3 'l7v,.f- .' i jg, ',, X . : , -a . ' . 'gi ':?i-'-?x1y9:: P - --,MIL 'a 'gif V ...sgfv 5, 2f1,:.w"-"Q I?:12i3?'j-f-'.J:f',2n. . - ' fe. ' .:',, - , --1 -- . 1'-':,-4 .-,r.t'. . l :,.'.'- , -V 'A' , Q , f , -- -' ' 1--.' x - '41 - .5 :,,'f, , 1 Q f 'ff ' G '- - , .. :f 5'-1 P fi 1 ' ' - e-f . c. , . N. '. 1. .!' 'Y ' N4 ' .. '1::,l," 3 ,h - 'ig 1 i 1 N 1 X Q' 'f M .gfiZ'f:,.'x'.-, ,.' ' , higgxlin P'-':"1?Q,' ' . , N. x h gf lf., ,f -'. MJ, l 'f' A .' 'V 4.5f4.'1:,i:fgV '- , " 4 -. ..---,-, - .,Q'!'.",. 'Q' B " I P i'l I-'A - '.g.f.. A " -Yrs .Q f ?vgX'5:"'! V: ef .e.m.....,e,-in f VI, 2.1,-:..,. EQ-ef 57" T" 'fa Q 'r' 3 f 5'5"-wif . F ,,-n"'2-ifigi' f an hi- ff. N 5.5, f-, fig? -'f- ft'-H1i,Q.I53 'AH 'P 3-fa' '- ' "EET ,V.,. ,'-'.f"- .A xg . ' 9'6+u,ff'1ffif" ?.!a:'if'Af,. mi 7? -Q '- , rg ff ff -:- ,.- ,rt W. I l.,,,',',:.v,':f,.,X' Q-X FX,-"f'j isa " ,, .,' -?j,'?i.f Uhe Nineteen Euuhreh ann ilfnurteeeu Qbregaua qfyfgzf Ky? , ,-, in hefnre gnu. ilu it me haue earnentlg v ,W f X If ' Q nh., attempten In rernrh the eneutn j ' 1 X , .27 fb ,:j3ggLij2gfx nf nur rnllege ltfe. Ham' . a...gL.,-,,.j, Fa qpjgjisg 1, me realize that me haue ant rearlileiig pergertinu, Jggn...,,Q ":s,y5z:.i,f -gif ann if we have left inn mur nrt e ' a -WV, in-4' W. r af: H5 151- A' ---' 'f memnrg, remember that me haue 1 ,gg . Q W'W.,.. trieh tn he rnuaiherate nf ggi! in ! future ehitnrn aah If KX ' ' " " . -1 ilu ff? ,KQ15 . ..'.Qf..fg?"' Zlf gnu Huh augthiug iu thene pages whirh will .M 1, gine gnu pleasure ann at nnme futuxfe time 7-av ,Q M 2.54 I remiuh gnu nf 'CMD Gbregnn, lim 7515239 gpygq 'Pfilfznsf me are natinueh. 532' D. ' z:"" n, '.'-.-r,f',g'-27' f, V ff 2 N We ' -'A' ' EA e f ' fi-if-ifzsfaa Af-. ,Iii v A., -"Ml 5 is ,JS-.N '32 f"i'4 H, ' 1. asf? FWF. ' 5 liA tif'-3 'x X N '5 Y is greg-'9,-2231 s 2 f' a J " . - . .Q -- - 4' ., .-' ri. . ' ' . ..'..' 4 ,' 'Q -1 If I f " " ' A f K ' 'Q .frfel'f:i-fffiia. " K .- -mv.-- . N -'5: I .55 I- ' , L, , A. '--1 X ' :Q-QQ: Hg "" lf '--W-'jp' " X, , ,- f iqlh' ,.,'. N.. r. . . 4. Q -N 1-. +I--B., - V---f-.Q -. -0, -.- 1. .- 7 - 1 ! 'gl MV L' , W i ,rare 'fm ,Q '-im, f - R-. .n ,... -V sy" in -.X X ,' .1 Ly? -' , A' T 1 -, 1 1' 5 we - 'Zi 'iff ' a- N- 'fy-', "-, e , ff- . e 'I' .'L-LMA 3, xl" 'vw I XX . 4'.I Rf 'FEPQIQ' I .J ,f E ..:,,k,,,.-f 1-nlkx ' I, ,-"':,!.g'.v Z " -f:J'1'7'T'ff'45S 25.1 'chi-r'-'3?"'-"""?.--SP..--'1. 'Ns-'f. ifx fa.-5 'a 3, .2 ' ' v '-.., "JIS" :sh - ..,.-. .. '-,f 'Fifa' .av '-" . ' , . v. 'N 1 ' ' , 'JA . "ff.'? ?If7fF'-4.1-C'---,!"f' ' ' "- . N 'T' . , , . , s""'n:'-aw --...X X-.v ff, N" ,K ' 5 5 2, xx .Nh , ,P . 1, 11,1 , ' , ' 0. ,'- j - -". ' ." .N , - x -4, -1 .' ' - 9" v '-:- , '--. s l N 5 .51--,.f. - x .. -X 15- - . n ,,-' Im . . 'Alba-1. '--4-. H, ' "X N -. 12?-if-"W N' f' "'1-'g',..,1'1TL-"','-,fQ'l1-1-'iw "lj" XQ -1 X I'-5' :If ' if ..--- . . . - s h gr. -rl.-T ', K - .f- ' ,:.2f: t ' ' ' '. .A'L:.:1 j.',..j:A -' H : ,JL I . '. I . ,v ...si 1: :,:- X :arf , 4 l ..wfff' ..f1:-111 :E ' . ff? sa ,fn 2 N nr-..,-bl -3. ,A.:.:. -41 - 6 jf.'.!-lilo F ' vfcgj, E261 1,2 N -.5:f:,-, ?4,:ivQ':'-, .-P. 'u 53.6. 1 :gtg-.' I .A Rf 1-. I v.'--.-af-'A-7-uf L get-: . wig.. . 1' . A b'H',ia,l v.':., 'x"'lL--wiiklzy' - - ff' W." 1:-1: , '- ui-mia xy.-igar' -' .f -. fp f-3.5- , . , . ..+-Yaifig-Q.. ,J .- F224 ,.?Hr'-mg., ,..-f.-I-gf , 2... - 41, -. I .K .Qzp 151- ,. tr 1, xr-,f - :112'.4,. in 91355, .z 'Ag gf- li. D 1'-If -,3i5,.:- I K Iii. -5, . 41-.u.,1-I.. . if ' f5,,iFi4'f-xg, 15: ' '. A. ..1-P'.P M.. ', . g"Jgl-Q-15.3. ' Q" ,. ' 4' . yi. ..'..l-.gf-,QKKK4 . J, WI. .wi 5-w7,:T-1 wi' . ull... N eff. ,rs F . 1-I ,?'.'r,:5i'?I.5Q:,l-QQ. sea,-Apfgif-ivy. ,.,-, AL' 'I ,f I ,,...., 1 4 ,. -, f '. '..,,- h. . .., - ,,.. ' , V ,-X A - . - --,Inv 3,9-.-'..5w ,' .-, , ,v I. E--23,4-92 .- ,fn . --.353 ,. -veg., I 410 . ..,, '- 3. .?.?. :-'Pl-'rj-" PWX ,f j' My , -5 55.5313-' ,fm l. 5 '-1:-7,31-. fi-g.,-, ' N. OCC L,FpLL.,f,i4R.9.- -5g'Q, v,,g,-gs:f,::f-1-.'.g ' Fd' . -Q ff., " . 1 -1-,f"".-.. N. , ' V .s..,f..1, -:' ,-. .- - -, r '- H. . '95, ' IJ gh! . 1' ,402 'ZZ4' '?3Tv """ ".If" ..qgv:-'r+f3e,1:?K'5:gf.1J.'Y: Q-li, , XY. ,: - chu-..-' ' wr' A f, g . - " ca n -' :" 1 P gif . --1 X V' -:.:g,f.:fa .v . , A '. - ' " 1 .,i- ' . - iv'g!-pam ., .g,. - ' . ,, ' ' 33' ' f "f 'f 9,1 A WEKQ4 flxx - 1. :f.: ygi,:f'BQ2f3,, - ., A ',f-.--- 5. - pl.. 1:-. '-1-.xx . . --pc-.-38 X n ...S-X. ff bk x A , g ,. B. ..?NQN5,iQ7 , -. gf-7.5 1 ' , .a. vs., - --.X 1 .,..: . 'ew' fl -f .1jh?'j..55s '-35' nf' W - - - 1- -- - nf . ,- fyj -' 'gn .L 'f . --.-""-. , , .6 -in... f lvpsk 142.33-:. .I A mf- ,. W '."Ai?Sf4f ,.' L 'N ,f 'N 'i. 1 "sz .- g ' ' f . iflvkh - X ff.. N- .1--. X -I. 1 'ly "-li" 12,2 J, I X :X vii" C- 5 "hx 1 " , ' ' 1 ...Q-1' '- 'Fr . l ' 14. WzA.lffQ,.L J4 4:5 ffm." xr' yi'-L , at 4 I gg- . N W' -.N .4 A ,MW ' 'Q Gkakisrggzi K . Q1 M. will F - X ' " ' ...ef :lv if ff'ff:4vg S.. ' ' ws. l ' 1 gf- f- mg.. ,., x Jw .. -af . . , ,, V ..,. ,. ., ' ,1, --.gT.:"ff-' ' .--.ww TJ," ,f X 1 .,-. - . , f"" , g 'A-.Nc-, ,'5.1Qr'-'El-.M ' p- 1 Mr, . ..-:.. ,L Nx 4 w., .. 51.1 .. A, N. .pf V . . YA .Wy Q-,.l.q?. 5 4,- ,J 1. ,..1 -. ,3- VZNX "'i?'59 3'-fflf "' " ' .. ...1fk.., ' 1' ' l' 3 f me hehirate thin, 1112 1514 lbregana . f f+ff'T',4 X ' '- ' -' J E ZH 'A ,. ' W' ' W ' "lm, 'Zi 'X' ". ...t 4 :pi ' Un QS? gfqgigt ' l vt f M' CU,- , -. 'X 'I 'g ,iff ':::e,-f. .I , L 'X W' ' A 31 11 Ill E il HH N' flu . 1. ' L 3 U 11 . YPPIIIEIII HUEI1' , . S. ,Qf3e5flf,'5-Q 'Z Q-Q . 1 I 1 H" 'rfnc QW? Vlfli-12-" ,,,x'f- - ,, " x-rf' ' it X A. o W lla 3 fr Q-lkjiif far -I, gc. Ah , A. W.. .1 Illrienh aah lngal ahuwnr in all Fygyfg. -E1 W . l ' X "S,-,' - ' . 1 G ' :'f' Yr"-. .. - L. urlyn knmu him, anh ataunrh Q if lisp, .fm Ag 4 f an -fl, nuppnrtvr nf all that in ,usibii " ---3 f . E'7ifxwy-tml.-,, Elia' n D t H 849,551-1-T,.5g---V " qw" t-. .f I' rg g n I1 W . rm-jfl ., -barley ,MJ-f'.n.. - vg- 'Qq-, ., A ' 9- ...-- QW ' 2 'E-,X 5. Y 'X . . Q,E1fi.:5f'i,1.. . . .. .1 Rsefkrgg .. 1 .nun T555-: , I u ' , 17:55 I-'QF' 'J' 'A ' f ,T-1-",:'f QTL.,-.-4 Af .-W' lks. ,ug-, 6' 9. -' L.. Q5,'x:.::, C 4.45.-' f ,- .s 4 . . . ' ' - .w few '15 N KL5"" -e jig lyk 2 x. '-if-.I--:, '- 'f-:it -. . ' '11 . fx, 5 X . 1:-'ff' .1 ' ": . K ' rY?4::,. "f-9,3 ,?. ali ' i fy' Q ffwwm -ffggl .xv--r ew: :N .Lt 'rs .Qfif Qfnfgztigxx ,GY In u W XT' X -., nLqQLFkrn4' ,z 5 .SX -.s " ' ':. - - CL., 1' ' "-,k ?," " ' - 'K I wiki 0 L. if C-nh 5.51:-K N.: x lo' 'ilxx XA: U-Q. Q - 'X - ,B N -w X f ep A ,gm-.f. -. fq -fl x Q - .. -, , . ,, ,,, ,. , x-V I YDIIQ. Xe xx. QY .xr X . i V ' 7 F - . ' . - ' l X I V -wg :":3lf 1-A XA l' ',w"'f:-.N ily" 'nl' 'X ..'N"'w'xq1 "2 ,X N' , ful. 15.34, .5 .gi 'Ek x ,- .-1- .fx , R iw 1 .. 1 rg X 5-,,,,- A , . 1- g""-.. . -xx ' R. v " "'f'1.'ff':'-2:9 ' ' if ' - - -'- vrn"v:'v .' "v- 1-f" ' C l -a.lLf:ffl.f.ePe2i5""' w ' 1l1f?w,a,.-2-vxf5fE"ff :1 1 . " Q' il 2 ' , 'ur Q' :.2f3.?f?3flf:s 'WI' ' -1 'cv :.Q'.2"' '. q. .' . ' ' Q XC X S152 ' ' -,'.y-,,:,::-I -'-S153-L1 f,.f'1,-55515Q jr' l 1 ' N- 'N . -fir..--Wfsgf-H?-'. -. 'uf ,wg- f V ' H f'f"-' -' L..-147 " ' "Tl-'ff' ':V' 'A V. - -. ' W1".':"3-.'-af"-' 'S - '- ' X ' ,l I ,I -,,-'br-x.. 1 U L N , 5 -:6'1.f-47,4 any-. , f mx' si? 'nl x lx. if.-f,:.jx-,kay -1, e '-4'1" ' ". -. . . - -, f' ' "R f - 1.4 "f- wa- -1'-1'-any' -My - P Xl- ' .1 .sq- ,iftfv .- N, 1 i. .1 .1 fl . 32 .-Q. Q., . rm' ' ,, ll Nix gb sl' V 5 -.- . ',- -. '-: '. ' H - , -, 2... , '.:. ""'j'- . .x - '- '- . , .-'N-.-.fx ":' .353 SK.. lit. 5 .. -' My .:-W'!'1f-xiii.. 'QNX ix X ,--M41 ': MN I X 5. s U : ,L . I .2 . Ay.. U ., I? I J! . .' ,M ,I sw .. .QA 5, ,S 1. J U . ,.: X41 LL. . L i' . E Thx . ...N Q N4 MQ :LTI I a . M, ,355-:,fq...s.sfr-5 -. Q-is 'hu ,X rt ll w :il . All X Q . -... . 5 h ,.- ,M -lpn.: -, U, -: , , N - .. I - 1, . X 'x .P -4, ,xi -K Q- 1- fx . Q 5 ya- iT. Q it l, ! . :lj sk 'I 1 J,-ni.-3 A . 357:-x 'V'-1. an yixifitl "II -Abfrgx , '17 . ., , , H -:J - , .Q gh gtg .3:.',:.egJ,k'3 ILM.: .Q 'fi Q -1,55- ' . U . fyvvgs- A I -3:-lx " ' ' .s 'X X ' Q I - , X' N i ': H-5,15 ..,-'lx i-,A:,'..,,! U .'. J-4 ,eh ,suv - I-l ., U' ., . u ls X 1. I- ' -J Qu' ' 0 N , C ' . ,. I' ...vi 47',?. ,117 - N , D , on H, A -l-.. ,,-. :viii :lux ra L, . ' V! - --:H -A 'uw 5 --...-9.3 Ln ' ' I I :IT II:IIIE ,Q,.. I II 'fi-f III I ,X IN-QI' II I II :IIIIII V'-IIIII I NI II gf I IEII I I. I V45 I V'-Q1:I. T-111,55 5,155 f . Q ' ,I 9 -. ' AI Q72-I.. 1 ,R Q -.-211 I - 7 , ' 2 5 1 ' fir. 1 -img: : f Z mi. 'x N X ' -. AQ 1 N ' 9'--"' H- '-1 -'LJ' 'H -' ! . '. -1 5:9--.399 n- -.- .3 +4 --1. -f - 'I'-if zz-. K -w H : .-'Q .- . v A-'-.xx .- .J ZW" A . - f ' t "N ,' . A 1 - .- " 1 I 1 ' ,-. ' J . 'I I 'JF' 35?.x""5v 5' V I ?Nok5'X-nr..... ': ' 5'-"1 'ff' f 1- 5 Y-ff. -F 1 ' i 4-45 '- . ' F ' . gQf'Qf', A Y-"Nl"--I . ., I " -534.2525-7' 12: S 5,5 ' - 1 -gf.-'lf' 1 f J' . , -f. - ' . 43-fp 1 1 1-1... N- -' 'E-3 .Li 1. Y,-j. : X " " , I: .-, . I ' ' Q I' J I p gi: 7 , ,.I QI 1. .II .IIIII " W I II ...-ANI IIII.I.' -If . - P' 52- 1 - I:I .-bg.. '. ', . r --'-- Ig.,,f 1172- . ai- ' : -- . .,..f ' X59 I if 5-'Eufxs ',,'+5""'.,- '11 :gg A I-" 1' 'fl .- t ' - - II WJQII' ' I ff 4 .F-at JK,-1TiE4?.:3'1 f Mfr f 192.N..Q-Q-12.4-eff-'-.'rQ , 7 -.1 uni..-'. ie. ' , ,- ,- Jagkq--'I-I 'vii " frail' J 'za ' '- :D T022 iii. ge-11 .' J 2-A1-if., .511 -' f'i5Q42--.- .,., --,Lf ," - .- , -, 'f -L- ' .5 I. - I.: -1' . 1 ' , IIIXI---M 7.i:L'.'..I-15, 'II IJ.. .- III , .A41f,I.I,-VI Qs-III' " :In .II I -,gf-It-I. .. I - .IH -QI IIIIIY , I I Ilfg .I.III I ,FIIIiI:,..---:uf - I . III! IIIIIIIIII.Ifs I,af'5.IIIII1I.II IIFII III II IIIIIIII I. II, QF? A . ff ,Q-is. - -' . . , . x --L- ff- Q-fm-A.. pq.. V. Pig, . - f,sgs-g1...-- 55, Ifjr-I I I - -' 1'.I. ,I'21. Y,Q,,3 'mpg-.JI I -'A' f"7?l'fI,f' J ,,' I.'1Tffc-.g'?,? I."7-'z-I--'f IfIg' ' I :L5.:,.gfx,- ' I . " ff .,:2?"4:Qg':.-.' I .I - -' A 3,.-- .-- ' -I .5'f9,'f..- ,,I-- X, v'.,--Y-J4'1'f--T- -5-. ' ,-- f' ...Q . - '-.rf-F ...QF-4-1 - rf' -' -- ,-f-fig' 1 - ,- 7. " E-"H11A4'?1.4 -5 QFELLL V 4ff.',.f "QJ'1i3.f-iv' -A1L'f.fJ3gQa1.f'f''Lg-5'-2ai'3'f.-,-'i:13:5I5,,' .-N'-L : ,-ff' 4, ' .+I -1 - --1 A -,-rf. s feai- .5 Jn. ,,'-:ff If 4 1- '--- ,- -- -.Ifgi 7 I -' V. -. ' ' "iss-gh-. ,I I , -.: - :.gI.,.-, 5. I, MW? 'Q-4'5E':f"Q-f2?--..s.1-.-- 4 . ........ffR"f.2s.. 'f "xi-gg?-?"gqfe+' fx.-7, 1. KI ' wx, 1,-11. A- ,, ,,. 4 I -- III'-. JI, I nf., II N ' -Mar fCdf'k' KI:-1:11.-' E-.--'F N 'QF 'z '- f V' -2 .-.-lik'-Lxfr:'Hf '1' :Hee 2 - 4' h 3-i' -7123" '- fri .3155-':' f ' -F'iL:?'.Z-: - I--yifvi .33 - iivstfy,-'LI,.,I . 'I' I--5 'wx .'GWEf?HwWg F'aY1 Q so so so se av 2 sv A. M- ' - ,I- - aI -.I . -' . .i.i,.A' I sa- Q sr Q 2- as 2+ se 1 . 1" ,J-5' F-11 ,QE I- -at 5-,.I. . 4 4 Q Q I-' Al-I I-'I H-1 ' ,-11f'fJ,If 3' A9'Ei'53"I"f'f"f,1..-Qfffj:-QQ : 5-4 I 4 '-' 4i":'g' , ,.., ' I 4, .-f5-f1s'f:g:gf- -f' 'wg ., f' fp. :fag V Q .. , iw? --fc-5v.:9 V ' - x '11 O UP Q T H '-I 'gl . 'fi' 6gf3.i9Q6,r?w'.fff,?fR xy 1 Q0 H gp 0:19. S'v'n 53 Qucyfowfig, wyn.4k. Er 0 ... -1 Q.. rr 0 0 CI ggijf-1 if' 'jig-7, :.' G Us of UQ 0 2 ' 3. 5 Vgfrsfginf ' . ' "I D Es N 5 D rt O iq 3 ifr- I , if' ' ,gQI,:fgx n.. 93 A Q D Fr F" 95 QT "ll '. 'if . ' "'l7'f-' "ug fr- "' 57232 -53. 2 m P' P5 was if f5'fi'? ' 'gn 'cn 02' D ov, 4' L- I 'E 4 "fu ,.f , . 'igjiiz' !,5U'i'.'f -f 0 vw 0 Q.. -' '5'-'LYQSH-"x'.'."fv... -.nf i:H'ia-'fr-- ff 5-cr. gi ff' H' f-:X fdgw- -. - 1 ., -4 ' 1' '-,,-,-: . : - j..-. - - ,3 - gr U? m SXT, 95.1 ,P ?-'sfifjggzff I-e,'.1:a . w "' o' Q.- 535'-' - g,n.. -- :fP.f:: ' ff' . . - 5. 45 Egg Q Q P' . 2. Q., ' A' 'i 459, f 1, 32 s .' " 15541-ffi? .:,Qf?if'5fii34"f'f'E4'f -f a'f 'M' - W '- f' N EP "."5l':J.-I-L 'Ll' '-:Ima ll-LY. I , ,I I 5" ,.- V I':II I - I Q '4i?kw1'f4Qf'f -rI:.. -, i'.,.,.- I.- 'K "J yy 1' ".' l .I ' 1 ." . 1 .' i"""-I. I: ' "'i', i A, ' X 'w i:.-,i,....-- ':?tge"A:-. J' I -- a jr- gs- I' ' f H., -.-K5 I, I 7' I Igfg x - 3. ' ' ri" gljfzxh' '- -vi-HF , ' 0'-'-': -LE' 1 . Jnzf- VTgfSQa'aH.5 if ' ' 's'. 5 wa' '. 5 'N' --Ly Q35 nj -3 . .L , . -1 1 - :Leaf X x Q! .-,-..K,-A I 1-..,,,I!,, , ' ' 'xg 5 ' .gag-'ix , lf: Xqiifsz, -Y'-S f-11. ' 5-X "F-X' ' . ..' - 4.51824 " .Q , ' :swf--, 'zelix 'JZ 121 p::, ' . -fenwfilw, . ' XT "" .,-' ' .13 5? 5 -N 1' "13.'X - '-.ft J l - . -. -. . ' m V- XX- f'-H ' v." x"'N - ' nit, -' - .qvx 1, ' me Alf' ,-' "' :- -A---L ' ' :uc--" . E. N, 5 - X X- MP- - -. -T' 'via Wei ' X --1 .fs - x ' ,IU f it , '. vt-,I I I . -- . Q.-.5 .- x 1 IN ,, - -112 g . II. I-III I -- I, II. I ' R fix. -. ' . Y' X X x. f my If a E 1-M x - N, QI Q, '- . I - A -3 I , . If ,. Ifn- "5 Ii' I ., I. If f f ,- 7 G?'.xI 1 x .I .-A QQ ' ' 1 5' 'Ja - " -W K- ' ' 1 2' -,N -A : .59 f - cl 1. x 0 1 f ?5' w Nl 1' w,e5 ' M ew ..- .aff -fx Emf K:' f. - gg. WN 'sf -:f:::- .5 A 0 - - H ' 5-J: 1 ef ,f - i. Q. 2 I AY' ' V nI gf.:---" 3 ' . Z'- ' f -' I l . 11 f . A- .- 'ff' . "',-9 , .1 ' f,.x 3 a -- ,A .. . Q-, . 1 , --1 . f., , ,1 . .. f. - j -' ,P - Nix: - - gif "iff if -1 ,gl f GSR rfr ,Af-'xg -f.-E' "-Z 3 -, f - 'AF - ' .:2 xx " 5 IIIII ,.. .I Ii II, . II sg :I'JsI',-4 Q II,' ,J f I. , . MI.-I-.In .., -I I .I,'. . 5 -- ' f . fv 5 -. -.. A , ,.. xx m.uLL-3 I' 't j' f FW N-. -ff. , ,g'.:p.r.,'-'uv' ,I 69 fffq' ,,j'9.m II? "aged wN .f ' 'Q-'N X JQZMX ' -H X my Ia "I I - 1 -,T 7 . ,, .,,,, X 'S J II I I ,II , I .gt Xp, I: I. .Iagvy : f, ,gli I A - . , 1 4 - I, II 1- 'ft 1 ' X III- ., . . . I ,I I WB T . . x - .. ,, -. ' .--... ' .. I. I S. I-4 XII ,III I ,IIIIII II I-,III w if 'H 5-M.w'w+ . aka . 'v ' I In I - 6 -5 - - ' ' '. N I3 ! u 1, .. .- I .,:t.'.:,-I -ff , wI II I I I IJ, I Ilr- ,III:.I ' ' , -fI:..I: '- , . Ll . I .. ' 12 . ., I 4 gInT.1'.1-fe.. - I , f if I 1 . - I -.,.II 'QI :aI-II .I I lI,IgD,uI. , I1'3I-,III:wIII ..- I . Im . I I Ky-vo 1 III I . I. I 'L uf-vw -'fi7:tIfIII,E.II.fAfZ XIII. I , ' ,ur-xy. .. .b 1' , Iv. I N IA'..,.. - fn- ,I -4. I,-x ,-K. 5 8: -' - , ..gI. . , wg, L ' I 5' .1f.,f.':.'N '-' I . , 1- ' -1" 1- ' ' ' ' 'BP ' .""'. 'ff' -' -L1' '4 --113. X- .'-"'- f .'f.'-'52-" 7' ' x ""I'if, ' f ' N ' FJ' ' X. 3 , 3:41, -I Qgkgi IIQ- fs 4 . III.: X 'xgI.IUI:i...I?I-I3-'1:I, I. -I ,-I-,:I,4-wsu IPAQ-IIITEII -I I..::I x:qeI',?I.?5 ?I ' I II , IgtIIIIII,I7!II A-. . - , , , 4 , I . f- III A.I,I.j,g- ,I -.n,IqI ,I . - - -..-'-.- .,' - I, '. , ff, A I A -. I II.-',I rg .I 'WI I ' I, . ,,,. ..- II! , - ' X,75II', II I.: . -Egg" .-.I I4 II I ..I 1' . 'II - . WI. ' I - -- I1.... ,I. II I I, I V . ,,.-A---:1 II s Q-1 I.I ,xr ukexxr 5 X .:.,,f:I XX . , I , gk I ' , 1 , f ' ' 5 4...-" I ...KJ by-'-"g": ' Rajiv ' " I' ' ' - Q! "- " ,I . J 1. .I ,' ' -' 11 ,.' 3 1' I 'v Q' I I , 1 . ,Av IIII II I ri .. BQ I I I1 , . :I I 5-4gfI1I,I. I , T Q I1 Ik IIII , 1 y 1 ffvqip' gfq, .1 - - w . ,.f . r.,'-- - . Q, , I X. ,I I, I '. 5 . II , IxIII1,, ,vur 1, 'I I cf I , , . x . fl' Nh' " 'iz . .1 4 f -312' . ' " I 3 '. 0 '1 ' f' ' f Q , X 'I . . if f ' - rv' ,. ' ., -' V- 5 0 1 ' - .-:. J ' 1 -I' ' "LQ-'Q i rss ' ' " 'U' ff" 1 5 I -' fn I u . 1 , , hz 5 ' III, , I, II ' I! V' W... 'Nr' ' : ' j'2"1-3 - Q-M5 ' 'lirlzu , .' ln- N .-'..' Q31 P.-"' 1274? ' f n r., '- . . .' " . , ,jj 0, i -- 1- . - 1 infx-1-. ..9? 1--1-4! ,:""'--.nvuf .MI N-RIIQQI-.gg -N'Da',..f - X f'I ,vii-.....-, I II 5I,?Ia:55:II 7.:IJ: I II 1, zip, 'Ms " '--, '. fd , -9 N-' -Ciyfjji'-f'f,',5-J,1I5gj,a,fff" ,, . . I - .. .. 'K-X. XC'-'. xg- ., X. .M f' ..,f-.,r: ei! " 1 --Q wi-r ' w"'b3-Qsbvk ilk. ...ml 4-I w Qi7f.f-'fh a ' 1'----"X 5 -.-ff'f'.5-'i-x',g':x'.-"Meg" f XM: -1'-' -957, ffm' "HI x 2. , s u ' 2 I ' gan? 1.7,-3-. . 5 . - '. .sr . A ." f' P -. - 1' - .. - .- ffl- V -. .- --2 -1 -. , f. .---rv--. .- .. . .f f ,JN . 9I,.,L,,., .- Ag- 1 X... -., -II.. , , f. N . .--F:- Nmg. I ' . If'-Ihr I I-' , ' .if I v-7,5-... .fr-3. Q'-, V-' ,QI L I., .... . . -J-----., I R '- -53994 Z", .1-'75 ve- ' .va-i"'?Qw5' RG Jwi':WV'E5Jf?e "i-fsjf. -K Q33 lf-2 1 X 'I R' mf-.jX:ig,lq592.3L.,II . 'ji-Qfi 3 424. ff- .Y -3-ij, I 3, -:Ig 35IIIJI.,,5ge2"' - 1-1 v. 'ia . 2- ,':ii.Qr' -' Eff .A . Ag, .- ' "f"5 'far-" .bfi 1 'Igi'f...-sf if " 'ww '- - ' - . - S 'Vw - -J .' .- -:12.' ".-'B . -1- "ij, ""3' 'f.'zf ' N-Q-.ff .I-ni'-" .. .- 4: - - f - , . AQ P: ' ,-up 1- '-' W., y.,- Q ,-. ' FW' - 1 '. ,: .4 .' -W---.-Snyiw -f. . ,-3, .- : ' -- -- f'-v 9 W 2-' '- -. .'lN 'if-Qu - ' -4" ' .' P f- .L Q if Nil -, -a r A! . 4 'J ' - I ' "'75j'!'y' .fJ:f' A- G""'0fT'-' - if x,.ff1xII.,-,,,II,I-2-I 5- IQ-I-,IIIV IX A, IJ. . 3. I : ' 1, Is, 'J f, .QII I.1gI.I4, 5, I . if X K - Jign, I .km I. Lf", P 1-I ".:,::.-X.-f . .gf 1' 'wg-ELG'-f .'f5 is 1, - J. ' - ' f J- r'.:f . ' 2, ,iff-12' , T.-'.: 'W - ,K f' X iw,LQ:J??'f'6' " 4 ' '-3'15e'5:," ' 751- 'QW N"-149 ' fT"33f5ii::f,4 if9Ifjf'f:' "J ,FII-:':"1' Fifi- 2.1"-2Kg"....--1'9" .f" .- f , I ., fII.IIIEI5EII3? IIIf,g.,, IIZIII .. f .,, Vg I. In IY:Ii,,jf'- ,ep 'Ng Ig. III, gb -.-,v '. ' ni ' - "-, .- A, .gg 'f' -" ' f ' .I ' 'A Q - - . . '- 'gg , 1 "-.: ,,',Tff:.E:'-' 1 "' qu" .' . N: ' .1 V 1 -,ggff ,- 1" ffl! 'IJRWM ' 'Ag ISIS-'XI I 2 Lift!-Q I? '-'55-5,E'3 75'QiJE,"fJ.,Ig .lifjcfgfftgfhgfn pb. "" ' 51 ' 'T ' K ' ' ' V "IA ' .fax - "2."' -'IIIU5' ' 45.-':.' - A' qfigmlfh ff-"'f1-E" T39fi:?'-Ti? , - X X? :I ,Q '- Mfl .-2: ' - 'Q I wf, - 'QU-fy 113. - Qizw. 035.5 N- . 'f 2 I ' 5 M ' 9-H H Q nw - K Rf-if . .f g,qf,'II. I Iii? 1.5.65 3351, . IIJ :AFI .III Ji. I I I -I 4 , ggkfpw--1-f.-N ,III . JRE! "H 4' III : B-. ,- Iggf' ,, ' I ,- K- rj . f'L5-?3f'-1L'iSif2-- - '. ' .f'45Efw' ry'-59.5 'f-,-15'- f-kr , ..,':,I.1,':g. ', ,x AJ, I ,V 'I , -xx ull L' 9? L 1,11 -, ,- . My ' . ..-as . .f I,s?vg!II9 I,." , 51 I f: fav. Q, 1- fI Wg - . .A A-.J fr g,,.-l.n -x , I ' .-,X jf, "A "W, P' . ' -- I-'::I7' "'T.f'f- ,"K'A" ,.- -. n' I ff N 'JN if!-:W Z 1-. IQ' .1 . . fgxfiiiqzk 1 djs- 91513. ...ff II.I.IIxM I I I73..I...-...,x I ff ff: we f fl. 4- I, y.,fA-,XII 5- -NI. If I ' -. fl.. , , :F Wfljbgg ga' - K EJ? J' I "I - I J '4 , Rig' - , .-79 N , , ".',-' 'x It .- 9 ,f ,., I. -1--If ,. If. II I -- Ig: t. - , nj I- 1.LII If 'f. I-' A-., I :-sa.-if 12-"fy wfgf-f. iw ,N x 'f.!l'j3f-' "'-Q pg! ILHXQ .. gl -N - xv, .f I j: .zgf 3 ,,' j.,, fp -K. ,.: -: ' xi U M3-P--'i.., -fx, X -'hi 1. '."?'2:'-" Wf"f:'.4 'Q' X -. ' -. --'H .- e- ,- wr ,vw . f 9, 'RQ . ,A f - .- . ,.-.':4.,- mx iffpffx X Q3 . x '. .. -' 'J-5' -'J fi- A " " ' . N xXX.s-if vs: 2J7.1:+p.w4 ' I I, K N nn-I-Iiygx 5sI.I,g,:?'g..I,I I III I " J' N f . 'Z ' 1-3,.ia'.:.2:.' -.,.9f,"' 11-Q f.-jg,-,,v'f2'.' Ii'j'1- -"ffl '.,Ig- , I' .K .45 ,.--,. .-a..,. f , ,, V , ,.5iQ'y,-Q-3:'g5" v- -. f Q g, lv ,vii '.I 'ftaj I 1 IIvTx'...k ' . , ,H--I UA, I1 . 1 3 A. 41 L,,-QS.. K I X 'lg n ' .Q ' -N-: .,ff:f.I-in - ' - ' .,,4-2115. XQZV nz gkzgp, XE ' -.f K mfrwqf A wh fs? UL f . "tW5'w' ,f-Lf 1 2-FTM fx-' 5695!-...'.'i 459' 'v-K ' , , - -4- - gf" X ' 'vii-' ., 4 ' 'f ' . J- , 35' '54 9 lf'-.'Sr' gl' - x X- H Nik' ' +9 P45 - 7 'ff' 1' N. 'JN -W -. QA A 0 . -S PW' wr cw - -- -0.4- ' !5, B 1 ' . er- Tig A Jew' Wu- 'P -fig: :af , 1 ff... -. .VM 7---. f -'-:X I 2, Y f':ZiaIv,I,, " -.,,I I QI 'H 'J f A. -sm, 3 . ,gsm--.f., ' dw III:-I.:-5-, ,, ' QQi'5fIjQ,z..-L5gI,I'j - . ..,I I .I , .. K , 4 . f , . . 1 o --. ff' ' ' 'N ""'fi-Q3 411, .E alfa- c-1"fg5","J1."-- Q V . :gg ,vw I. -I .sI "1 ' Pls- LX' V F37- 2vQ9'1if:g:'f ' N" ' - . IIIIIII . :iq-KIT,-,.. ,?I.::i5::j'If -Nsfiiq. I . I LA. 'I.I,U., L IQSIIJI... I I , . . I .cv Q 1,ch:,.:I,.4. IIIIIIII.II,I- 4. Zriuv- 'II' ...MI ' W- YIXY J: J- ,..f:.I- lf :pm ,I .1 ,II'.vI:IN 'I ' If.- . I N..I.I,t 'fun sq 1361- II-II I A X as wx 1 IIIIJ nxm ni .W If II.II IIIII I I. ' off? xv gh J .-5 --'-Liga" w,-rm. V' V: ..f-- 95. -53 '.'. -' "5x. f,v.- H. , QI -if-u 1 A ws, V .ffnj-':'-35 " M' '. In N. . W PM f.. E fi xv A'f' f'i 3 :W '?X1':'71AQ .1 '. M I ,ff x , X . . -, . 4f',J'YfH-P51 -ff 1 ,,-'fi X - fu '- 3 X -B., ' -. ' . . fv f .A 1 A N Tm. 1.1 A .,"' A --"ff: i,I1I'- , x ' -f'I"",.I- '4.I V jk 1 I1f1.4 ,:?JQf,g-gII:..X '- PJ Q: I if I, ' HLQL. H jji.-Q, II, H'-,N X . V' . .2-:X f nf .. . '- -- ' -. n H. 3 ,::-1. P gf - 3 ' . ' 1 'I,'III::!,-IRI. 'CII ff. - 'I IIIDILII I I-IX, ' -' . 'TLTN-Nc-'2Jf'z5 uv ' ..-- , .. E 'P "T: TLV 1' 6" . ' X , ... Idz-3.1, '7'1'f'!7r H L.-figlf W Nam, L I A R III.. ,f -.e XII Q r z -. ' -L 4' "'H- V ' 0 -3. ' ' v M -. 0- . 1' ' Q -.-lv-.I -. ' : . - ' .. x f' .6'2rv:3"g' fz95:"E'!'? fm-ff G- ffilir- 'QE'-Gix -'I 1' -1 " L. ' 071. . -' " "--F---1:"-1"f'- :Ha -fn -me aff- .-.ww "r?'I-P' -+fafaS-- ' -"fm . ' 'R ' Af- A ,f 11. 1 :Z Q -3--11.-' - w 1.',-,- :,.,,g,:I M - .- , ' ,Nq'f1,cf- '.:,-qc, 1 -- I-,xx r' .f'iN1' QM, ' '--vs 1' WL..-ifv " ' -:Q"'5fI'-"'L,f ' ' Y.. -4 "J '-Rm ' -' x X .iv - ' ., '- f'::-' -' ' X gulf' 4 ' '-.mf-ag, ' '?21k,lY' ' --1 - -. . .s1,.'.'-w...gf"f-L45--A., . N x ' . 1 . .,,. ' .' ' Q 'f '-,'- -H -.. - x -. --HL. , - . I' WI , - - , .qw I I.::.I,..- I I y ' x,,....,I I: -. X xy. II ,Eg-.5 my" . 'Ry II," kms.. I ,t Y- fa.:-I I ,EH-.9 5 I i r is - X I,zlx,3-.IFg.I.-V 4 D ., ,, A, , .. 4 ' ' "pil ' . ., 123. .2 " ' "I ' 4 I . .-II A . .',- .fo '-I".' , , ' ," I w ' 5-pad' 2 x2f'x"-X -.f .:'-' '-""-11:4 -. -pw W -. 'f F - if 'M 'F rx- Qi. 2 . -: . JH-. ' : . ,Q Jaxx- -. . s Nqr' ' ' ' fyz. 1- . -N ' . M 'N vu N w l I .II XIX -, -I .I gg- I . .,IrII,,? H 5,,. I I 'I I .:-l,,I,p II, , xxx: I .x -I NII ,I yn X - -X .N - "- BJ Q . -- ' I .' x 5: .x - X v , -, - 4 H I--rc' -, y- . a 5... - - -.... -- ---.Fi Q. N x '- .. . A I5 IJ Nix -I.'.--I. 1- IW. I, I -mf--,-I I .2211 ?"vI'-"'Qf'h4f?I:-.I it ,.I -I N IIIII IM I5 5 " ' s- iulq 5, I! J? .sd U' ' Q: IX",-' R WX- ' Q 'TI "1 ,I .I '. ' X3 XQ ' - P' ' an : Q ,fn .1-.P 1: . ww 1 - . f, y-+5-Q... . -. . -fx - I ,'-.II ,as I, L1 'YI I .UNI ju , . X .-. . --iss. Iowa I,I I, AQQI-55:1 II, .I -- I,,,,,.-'v::fh',-:Q fe, ' is xI5I ,A , . III , X .I i....w , 'I .I ,I .., I ,.. -I . I: . '- 11. e. .1 :.f5.N. -.I :I I I,' 9' ' I . .- . A V ' ".,I . . , III id I In I . -I.,.,.I.-f1'.Il!:L 'ffqlll-511.-'f 61, 4I'Z,..x ev I III f '44-TII. - 1 I I I , Il II 'I,.-' r, -LI" ' - 5 'A .- fi. fi 51 "SZ-'E'21f"75b. " if I fa'-"W ."'iL"r"f f"' 1' 'J . 7-gp, I -I . ' 11' '-., .1 .I " .-. I -' 1. - I Ip'-.I n,j.l'r,IiI,::. I-II-I, , '.',".y,',- I U ---' gr '- Ne' . .,. X A . gf'-f. .,g. f, 1'a1,...'..i.'L.'2 1. N " .f ' Q.. f I I I , " . ,MEIN KX - - s . .I ' II ,,....,,""' A 5 . , .-0:42 - .-,-'.' " S ,, I- , ,-- .fIj" . I Lyn, I a I":,- II, x . I-ff' 1 HQ-s1jS'1T"'3. '17-"' . '. '-129 1 1-it-t"Tf'F7' iff ---f af' . E - . . 'f7f17mfa.2?"fff.55'TI 1 5.'.1'29'J1'f-'.'11.E, f RILEY..." wt f" - " 'iff' "f N55 'f HW ' ' , -" ,A '-X-. . '. '-Q C' 'L'-I '. . gII.I.--j-'EJa'ff "l' 1 '11 in I, 2 ' 'A . '.' "I fi . .P+ ,I ',"'fj:f 'W ".I1".f'2'z" If ' X - J- If ., ,I I I:i.5r ,.I I. I SJCCQ Li .ls1Il,I,f I I II' FIST II .-' II 'HAI I 1 -.I.. Q55 'X ix I 1 "'-H". .iw .ff ' ' ---.--f' A , -I""-'41 : -5 Af is J. I I, - -if arm , If-f . 9' ' IFS lIiIw jJI 1 . E- -Iqnz: . IIIIII K,,117:, Im II I. .fly A :-E 1333534 f- "fs I - 1 . f ' ' A I - ' 'I N ' . Alb Ig-,+.I.. ' I- I..zg:',.2i3:7,'I'I , ' .:,Q,Eg! 1 ',1.' ' IL-ga I.--' ' ' "I, 1 ff I XL. 1',...- I I' I9 II--.I-N , -I :ge 3. ,III ...lx I ,'.':. ' -- Qzfhh ' "" 'A T :T-1-. " -'-wi, ff-1"-gs.. gk! f---..... 1 46- ..- ,. "fa - . I . E 1 f ia I - A I f 1 Che nur n rgrnta , 5 -'-. if 17 H" ' -- 4""1. .'5:'.:' - F4 -. A 11 1- -' , - ' . OFFICERS . as f' I '. fF,'ji.1i.I Hon. Robert S. Bean, President. ' X. , I .x.-. .7 I - .' , ' .f-' 'ya-.41 III L. H. Johnson, Secretary, I Q5 .5--. v 4 1' -, I"'nI'- -"' fm-II-1 .I,7s,f '. II,--1-' 1 N" "5 f EXECUTIVE COMMITTEE IIQ5 ,l9J"' "j7"'yZ-'.' 'fin A ' Hgh r fx-11 . 1' 1 ii jj .:s...,,I. '- Q 'Q' I Hon. Cyrus A. Dolph Hon. A. C. Dixon I "" WkiIIY.II 'Q.QQ.fI.'f'gI!liS., I Hon. Samson H. Friendly Hon. Chas. H. Fisher X I H . In ,II III. I ?wfNII.I.,IlipI:3I? I I7I3IIIII:, ,If Q, , ,. -g v ',5.-ec5:.P--ine: EX-CFFICIO MEMBERS f N x fi 3-' " - 1. 'I . "'Tf.Q'lf5f2 """-71' 1 Qs' ., I I,, ' IAIII Hon. Oswald West, Governor .......................................................... Salem fb 1 Q :- - ff I 'I I ' Hon, Ben W. Olcott, Secretary of State ..................................,. I ...... Salem , ' X I' , - .! 1:33 Hon. L. R. Alderman, Superintendent of Public Instruction .... Salem III II X NZI,a.- . '- IIZI IFIJII LI' :gi I Z' 1 'ff' fr APPOINTED BY THE GOVERNOR jI,,I'II IVF- X wIII,.1I,f-lv.: ' II WI : I - III?'IIII QIIIIIIIJ WEB zygjl- ' Names and Addresses. Term Expires. I. :I 5,-j3I--A I -P' f"11.-...--.435-gff ' XIV .:Qa1 Hon. James W. Hamilton, Roseburg ....... ....... A pril 1, 1913 fifk., Warm? -1 '-'- f'i'I..I.f.IIqai.f Hon. Cyrus A. Dolph, Portland .......... ...... A pri1 15, 1915 ' .III. ' I IIIII Hon. William Smith, Baker City .......... ....... A prili15, 1915 ' . RPMI. -'-'-15-Igf:.,.ji,, 'QA Hon. Frederick V. Holman, Portland ..... ...... A pril 15, 1915 'II,21'I ,I..L.IIf..,1.-g5,.IIIII '.i5f'f. -Hon. R. S. Bean, Portland ...................... ...... A pril 15, 1917 " 1 Hon. Milton A. Miller, Lebanon ....... ...... A pril 15, 1917 NI'fg,f7-ff' I ing -' I ..,-...NI -fI - . Hon. Samson H. Friendly, Eugene ...... ...... A pril 15, 1919 ,. "L ' . 2."43'.'- . ' - ' ' .I '-i'Jf5mI I If-gi?m,,, ..I5.':iI-1,6 Hon. A. C. Newell, Gaston .............. ...... A pril 15, 1921 ' I . I -'C .pk -fl ff.-...Lgi.b.kf.j,QfIg!35 Hon. A, C. Dixon, Eugene ......... ...... A pril 15, 1923 . ,I IIIIIII 1.1 QI Hon. Cha . H. Fisher, Eugene ................................ . ............ April 15, 1923 Z9-mf. 2 .Nw A . 534. ADMINISTRATIVE OFFICERS ff' SIQI P. L. Campbell, B. A., ............ . ............................ ............ . ...... President I fi ""'f..-2714. A g5If.'.. A. R. Tiffany, B. A., .... ................... R egistrar id? II,.- .4 ff g ' .7 '1.I. 1 ' I. ,I I' 44 I I I I' Il, I 91" X 2 CLF' ll Louis H. Johnson ......... . ..... Financial Agent -' IE,"" I F If M. H. Douglass L ..... ............ L ibrarian rj III.1" flu: I Q71 1 ' 1-.Q A - -f1Qy'.' I rf, 00 T, ui' 'R ' -- 'T'?r--,-4'f"Q-' .fa ,efy---Q..' :III . I ff XI I.I TX, ISISII . .,I ,. . 1'-' I '. 1.1-1 .V -z f-A I f f ni - .-'1 ' I',y lf: if .ffN,:.f.. If ,II 'X I -' . 1' . .'?'-.Z-"7.-:15."5l. . f- - ' 14 ' '?-' U 'BA "-"x'vi"x!'L'f ' !' ' 9- -A--'I f' -I " A -X. Nr L- :1 I , I'f,.'I QI bl,--" ' 5" L ' ' '1' H15 If . :xx 1 1 "'-. , .- ., fri, I .3 X. 1 ,I-.gfisf . II - f ,',,I"' I-fY',42,,. f:!iI.z1'.III -Ma M' RN III - ,II II I JI -IIIII1 I ,I 1 ' " 'W' 7:" VI- ""' -ff' .I 'IFRS "il" - J' .- I-I '--'- .. 1 . f.. fl -.-f I-. , ' 5 1' .1 " ,59,f.sf-f'g,f.w- . .... I ' 91173 f .,- . - ' .'.":' ,' . -J. .215 , III-:IJ 1. I ' , I I I,2f " sv ' ' -' , - - 1. - II I, ,Ig3::q,g1-I-Ay.. , 1"- . . . .... , . I f:,::I5i., I 'I,IIf,I',? a S! Mask II. iI.gI:II II LI,!.g-ci. I II,.II:.rI.IT -I-.X , 1 .' 13,51 I -. 'gr-. If :- -1- .'f-:.-f5.7f2'E:iw432?P'2Qs- "-I-.a:f4?q,' . 4 '- ' ' II.gI xg, I5 I' IMTI3, .I. .. I -.r . I - N.-:I31:AI:3If.II ..:.Q3g'::I.?5mj.I '52, .... I - ABI2II.fIgI. -I II 4. ,ri .- A 4: -- I -1 I 111:41 1 . 1 f . ' '- U-'-22-' :K -4' - L1-'i":f" .' 13 5 4 151, ' ' '. 'If' Q' -. fI IN., Y I f '-P -' I I T' . A .--- 1- I 1. ' - A-z -. 'ra R - '.,. 1-. - . .' ff - ..--- ':.' ' -' - ' K' ' ' ' " 'R :'1' Vi. I ,-' , ,'f ,Af ' .WM-H .Ry -4 1' -'93 ff, 1, ! .. .- 1. --'Z.?"'-'Y I., -' . .f L ' f-' " l ...ii ' ' .ak ' 'Wi-'i 1" f-'L' 'ffff' 3 . I I IEPKYIA-a1.,..,wIII 1: ,' ' Iff"f."'s .....a his II, 'I,,.- .f ,1 I . 1II...'I.. I..,.IIf.I 6 :X II ii, I 7: ., I L.,k,,II ,rfgky I -:MII I III,. 1 IZ, . . .I if? , . Q' fc' "mit 5594 ' L-Q'-':g"'-ata,-'Q-.y 1 1 'Q .IU II ' 'IIQQA I .PZ I 2 .45 A" ..'f'. wi ' Inf-.3 .!"-1' ' 'H' "LII Rfk Y"--A.. 'X ':.'. -"AJ '. '. -35' A 'W na. -"z N.. 1,71 1" ' L J lh ' 1. -- --.e . . ,--- . 1 . . - . W., N . '-. x ,if .Q -1 -. 2. X . ff N.. gqflvx' ZW 'N 1' 2- -g f , ii - , 61.4 .'f'jf.i--'Q'i'E,- ",x'ii ml Q - ""l f--- '-if--. s- I fl-.fi ' swf' . - ' ' X ei.':g,a 'Ks " 'S FJ Q, .H j v me-' 1p'fmiQif:Qg.H,..,,,h :, , . 1 if ,gm N' "' N. bv- .N -ee '- -riff' iff' . .f-42. - ' ..usia-al..x4c-:. '- - i.-"- fee" 'f ,fuuf-Zz.. ' - L .Q ., . Q, :Q ..--1 s,,...,,f.,f ' ,,4 ., ie-, Jud- ,,,vA,,,..i,,-I Q. .f. , . 1 g -A.: -, pywf, .P Lf' , --5 . ," N, -. .X "' f ,BEF f .3Q"Q"' .elf ""1f"7'7 - 3. A' '7f'v92??t.i" '. 'fl'-3. pg '. '-531.-. f',f3.f-" -1' ', .335-. ff X if 5,-A , Q.-,. -I ' :..,!'-,- -vnf. .-px 5, K.. h .,,,.,1 -. h f . . ff cr' ,--..N51f.1fe+?'se.: . sf:-'S " ".ax3?Q24 1- at ..w-'Fa :V 1 " '- ". f.,.'- I "", ' .J '-.f 'E 'i'.:. - - W' Q" .' '. , 1 ' ' ' J'fx'j:w'3'ra- g 'bye ."' --wr, '..i"'- L" Hi " 331151, 13,-iarg'V:3,f' 3 ' .'l,g"1? . 5, ' , ,ggi 'J -.'T?,.,L .f ,2'-. i,- 1--f4,"34'9ffI9'g-, -, A F." '.l,- - ..-',,' ' .L ' w '. ' -'I , """ TV . ., -rib? ': - ..-if.5"f.-',' l QQIQA-'-1 '-"- C e ,,- 1-pr. - -nl :feffx ' .rf ,sl -. -ii" '.-4-,','g,'.:'ge.f 1,--3g1fggaV"'by1' ,-1 I 4. -- ,pf z -- --r 1 '.- . '-1 ---gf-'r " f . " .. -1 I nie. . --'nf - as - l.ff"r-.f-:r.'-m' . 1 wr: -s.. 'gf-i 7, e-QEZW fi i2j'.ff4'-..fa-' 2 rl'-X A fr it "fa---.'4-'M A x ' ' 'law' P- -xfa. 1 0 ' -. fx-'ff' .ia-ff." n , ve' .- 5 - A. ,---gg., I -.N . 5 . -.5 A X X L 0- . . -'fi ...U 1--f , , -. g 3 ' X 2'-' 5!','3x"2i5' ,47'2"3 - " 'ref' 'lf'-, 'Cc L'l-'Pfr"!:'aw.3.1x 'f 5115-iii 15.16 -i" 'gift ' f ' . ,sf ,,,v,:,.y f- ,,,i'j7"'4 -.QSLQW --ve' .-2 -.-5.1s- . .4-:f.Q.,:.'fg?f,-1'2 'f'-lr ,f 1? .R -' ' .9 ff' 1-f f 1' ' 'f-1 . we . ftilfl '91 f 2 X .9 . I It . . I I , - . x , , .' . ,wt Di.. , I, I9 . Mi.. X ilu, . .... -rlf.k1'4.Lv',.'i2::G1 - J A!,,.:.1:.e:, '. , is f -- -v-'md A - . .-- ,- N i ma... s A 1-. .,, ' s Iv 1 'l" -'.,- i If ,i?',1:-!...--- .N , lQg,, ll3'iffQ"s.giiAu -,par - -- - kg' . 0 . Uhr Cbntlnnk fur Ihr limurrmtg , . K 31, 2 - HE passage of the Millage Bill by the last l-egislature, giving . '.iE',3f',:f5g?1f?2P5'T5i4lLi,-,7',:L " 5,0 the University an assured income beginning wi-th 1915, to- ,,, -II. :X 2 xc-.gs '7l. ' gether with the special appropriations made for the years fi x" 'ii' ' 'J E 1.4 1913 and 1914, places the University in a position to make , 'gf fd - Y.-f sure and rapid advances during the next few years. New buildings NTP' ' 1 " f an can be added, additional equipment provided, and broader work un- J, , ,'f91.L'1-'.!'o:?x Ac, I P4'?i',.l-QQ, dertaken by the University as a whole. ' gfv24""--f'jf,i- -' ' 5. "1f?:.'x li-Q. Rapid growth in numbers has never been a principal object at .4 'f,."'x' " lr N L -jf, the University. It has always been felt that adequate preparation i,5'ifQ7'3.',g-'?'i'i' I . 379+ - at entrance and excellence of work during the college course, are ,,'- '.-' - ,.-5 17-ifizt' 'iii' YY X N' of vastly more importance than mer-e bigness in numbers. Yet it is ,gy ixY'Q.gQ-'-Ev, true that the enrollment has steadily increased, more than doubling "" 'I 7 'fx K X KQP7' within the past five years, and it is now certain that all the re- 'ffkfii 'fp ' --N Mr. , X If X sources of the University will be taxed to the utmost to take proper baufp, :N f N. ' If 1 care of the students who are preparing to matriculate. .1 ' it ' -, ' Q' K The appropriation of S175,000 for buildings at the University '- - -li... ,JI I p5 ' means a very material addition to the working plant. One new rec- ,fiiiifif-1'i dx? if '-my ' ,E .. itation building, to cost S100,000, will greatly relieve the congestion ffj? ix K-,lt , , . in the present buildings, and th-ef additional unit to be added to the fffS'f3'? 'T i ,:5i"" ,. 'LM K' oiilafggf' '5 Electical Engineering building, at a cost of S15,000, will provide ad- i',5'Q " equate floor space for the installation of a considerable amount of 'Q' '-411,11-Q'-.55 " " ,Q MG' ,L7-fi? f' new electrical equipment. A fire-proof add.ition to the Library build- t ' imlfqfa-.ly,a.L,-, ing, costing S30,000, to be used as a stack room for books, will. take was :fjIf.fif3f"- '- Q - ,Y 1 care for some time of the 510,000 worth of new books to be added grit-T-Q! - 'ay-,V X 'i.-fist! annually to the University Library. The Men's Dormitory will be N . repaired and enlarged, and Deady Hall, the first building erected ,-1' ,,., -.--rg 'f 5' " on the campus, will. be completely remodelled inside. .,Ayjifg'f3,f7- f .',.' Vt- It is expected that the beginnings of a new campus will be made ' -'i1 f4"L,51' QPSK" V. D. ff:,.,'-A on the south side of Thirteenth street. The .old athletic field will - . -JL I "l-3 .Gig :51.,f,.- be abandoned, to make way for new buildings, and a new athletic -A r ,--',! '- A ig field will be constructed on the ,thirty-five acre tract adjoining the rj, ,, fi ' MLK- i em campus at the southeast. This field will provide an abundance of '. i." e,1e"i"' iilo'ii:: lf 'mb .uw gg,-2' room for football, baseball, track, tennis, and other forms of out- .'.' r.-g"QQf': ' Q door sport. It should ultimately become onie of the best athletic f,jCL!..'iy,, K-N '-Q, fields in the West. Qcifgflf- Q5,!4'-'rpg-stir! V, 4 li, digg: iii, The Mledical Department of the University, located in Portland, xg.-iff, 1 '.f'E'- , A -- has also profited by the new appropriaiions. A fund of S45,000, in i ,,3gf"59"'N I," L., Sli, Wi, - addition to fees, will be at the command of the Medical S'chool dur- ff., ' ' Q' A I kv ing the next two years fonmaintenance and equipment, The school A LX lj i A . , if R 'yn will occupy the unique position of being the only medical school in '- ,yfcgx 3- WE-Q 1172.-' ' , , Y, x X" X X' JV' U iri I ' -A- W , rs' E+ Q, 1 In 1 .Vi-' Ti in-vvlkl 1 ,v xyalfefi. , as 'F''x",fi1f:?:f.f5."' - -A ,- , ""' , ,- ,- nf 2 .,.- .ffrs "." ., ""'7'?-f'f'-lf"i5a.'l- " ' if :":.5qY:'i-'. l ffrfff-1-3 ., . ' " li -f , ' -. .4 'ffgf:.g,?'e. 1 -2 ye- :Ss:':i'-.W W5 -' .2-1. -1 f. "-' . 25117: .f Y' - -, gg x . 4 .ef, ' 1, fff5p.gQe - w --'..l fer' -. if-. J f . - " "' fair-3'-":1' " 'f iff-151' .flfff ' 1' f . 'li ' pf' Fai" .wh if- 52 -'--'-i rv . P' 'fi ' Q 1' ,..,'fYr ' Q f-, 1-iiiflfiffm t- K- -r--Qi. xy i .- A-K 'X ' '-jz'3.1f5fiiff. fe. '1f7g.'- If Eli ni .. 15131. . X xx Q-1 4 -, tl " 'F Xl '- N 'x' 4.-'J' Sf-'7-215.--.... .,.'. W. '- 'N " N, E '4.. 1. .X K, ,f ,j:f,Nx':x'w."w cf- 5 H ' NJA.-Q-3.f3" 6155 3 'ixx - 4 a X .ww . .. . .. N il . sm: ' 1 .' if H1-" Lal?-' - rx -. 1- 'f.-3 , " 1. --1.1 ' I E.. ,tl -, .-. z l I: 4. ji. 'J It-Wulf I .,.. qxswg. - .-E -J- I V, dn- ...ku ni i .J Ni'-. . l-Q -"-P ff ' "X 2.1 . . .J 133'-1 . 6:- 1 , -- v ,--. II . I. I.I.I , . Q, V ,f ':-',- 'ffrkg' . .,, ... -....... . 1' 1" V '. "H 1 f!.P.-,.- I " --- N ' lv ' " .1-2 ,. 7- 'J' ' ,-iii, , 41 1."1l1',':'- -, Ci. q Nix ff ' -- -Vx - f V' fi - 'Qlff - I--1 er-fs Vyxzl-fgfi - -- .- . 1 1 - -V- fa.. .f,II . ,ga -, LI, .-,....NI - , - ,I-.I. - I f , ' V " e , -fl .' f-Max,-fgfL','-, 5. an " ."' I csyftx-, -Mfg, 2 .5 , I., If I . I . I ,II .I I !.I74.4.. ,II 1 IyIII..,e- -,3:III,ri.I-,433 .IIII.IIII?III It III IIINI ik mysql II, .B-itiiqk. III I 1 - '. "" 1, - '17-.7-A .rf ,J ' -,i,ga?ilfft5,f+ffr-fl7"aj41'-f,5'-QL''-'::'1g,-gg-ZV1 V5 Q .,'A.l'ff-bfr-, . -' ':Tffif1,V1:q' 'v' , 4' .. , -1 V, Tu' gifs-'lf' ' A ff'-af' p."'f1fT2F'L5 V x Wil'-I2?i:t'f'z5-?'::WL . will :"i"'f' ,f ' it 'f AJ AV ,Agri 2 V"k3.2ffilE'g5'9:dL" al lt'f'ik"i-3: ' aff-Q -' f A I,--Vf X - ' , I ., i 0" . ' f':I' If I, , I- - Vw'--.5 .I ef" ,,,- X " ' "U f Wit' V- ---'-.'r3f':-4--,rf - 5 wtf -i fe' . ,lkf-414, egjqifzrvf---455-arf.asf-f'f1Fl"ZfiV31 Qwilviv- 'I -V-f-.gl H 5 :'fZf'-1.1 U -, ' gt",'f"w4-ilfr Q - - , V V 1 -. 19 - + .L -.,'f'Fi 'V-f.'-.?I"9':f'Q'l-.:1"lifmf- fwfr va, -r -f a i-- v-- -'-,Uv 'va' A W' " Vi if-'V . - . . '.V.- i.: 1, 'NV . p- r VMS .Hr 'a-' -2-' wk, Q-.Vg , 1. 1 . '- ' ' ' '- X, "Wir--,nr,r,"?-'yff - . ' -Vw ' V K ,i-.u"NiR7li"'EwVw.f31'1'-' rzffw1'.tbf'.i.f112- is 'J ,fiw f - -s -' mf Vf' Mini.- -iZ- - 'f-figggfff-'1'a4i"--1 I .311 I-,I-gr,"-, :: : 'sf 1 .f in df" C" 3' , ' .. -'vi-I-12 1- or 1' -x ff--A -. fr' f' ,--.iv-. rf X M. 1' V '-Q 3.--f 4,1 I. .' '-',".lg'q'?1--iVi.1'V:-.4 'E Q- 794, 41 ' .5'35"5r1 -ff'-H' 'J--'Gulf V' X - JH' vi-1' 1 1 X ,5.g,,f,Q,Ig:i.1I-I,iq '1,g,3z:f,f.:'f?Q5?l11:',, V -it-I -I.l1f,-I-,Oc-C " fox ,,fI,..-"V"' .23.4 53, :,?I1,IVZp'-'KI ,,, X ' , ' II I, I ,III1 . .IF ,-I I1I,,,-,ft-I.,r11:aIIi:In-IRXI, III I .II,II.I. , II,I -, II C11 of .10 I..:.NsIII I IIIII, , II S- I.I,II ,:IjIIv,,II:,J .wg-II . II . I ' at 'A 2' ,"1fr-Vi. "'a :G-.P 'R' -lu 'H--JV' ' .V "'s"l:'v . ff- '."."f 1 1 . , - ,,f,, 'L-.,-II.' V, NI, .rl ,, , ,.-, -. 1, .I .Q. ar txt 7-,, , --,, .' . IH' 1101+ . -5, Y - up A . 'I ' -I I ,yi 12,'f'I.VIi-.fgtyria 7 Iffqjklggfiff i"f,'.'.'ffif K' A ,r .IIf:.I5 'g' .rf-! " l 'S-I'.'5 'glgghl 'j",1If'-'.'.f1f, 'sy ' was V" ' lj .- ff ea-f"""-f-"W'P'r" "Q, , f -. . I1 , 53:3 - .- ' - N' Yagi' Na V , 4 "1 ,- - -W. 'f' ' "'1"i-1-1---.-"' . 1 "' ' "V 1 'V ' 3 - -. I I - .5 .f:,.V- ' gf. , I ' 'V"f:wewa ' 9-stil? - 1 wt i V- - 4' - cial 1 f ,fszesafi X .. ' in , ' Q-x l '- v' l24j..g"' III - Xif fx .-N-4 k , I V7.4 lf '. I u of M-,?fZ,J'f-A-s,,.ffJ V - '-Q -'v- M, 'TV' 42.5.-1 :' "' ' 'Twr . ,.... ' ' 'ff-'mi' " ." 'H .4 3.51- QI! .,,,I. e- " ,. e - '- ', . af W1 . r.- ..,J wk?" - ' .-1' .' . 5. , I 31.5 ..f,v i f 1 . I. ' ' I's,I+I C., ' --V X - - 'A -ii --1. ' ff., Fil 'J 'ff' 1,4 W '!I ' 'I '. ' iff 1 4' i. , V .P".'4- - I Vast- V -f ,ev I1 'V 1 It I I rf: ' --,,I,.I,I -Vi II 4. 56? ai-1:-1-cf "iff-nf lk? ,., fy rv-. V ,-g-s,.:rr- fd I I4 I.. --I1I .sq- f ' I ,ur Ev :T V" 41 1' 1 . -7 . . - '77 ' ,4 -.'f1.f4 N,-. V. V... --gn .'-5x.' 'i ',-X I. gg.. . aI - II I In I I -Q II ,IV F -a ' . V . 1 - . V 4 I I II ,, . II II 5. ., 'N , ' .A Trl '- J 1 ,I ' gy-I I ti-IH5 X ,- :If I , I. 5 -. -' .' ,- 5. I I, :IV 4 , 'I yy 1 ' .JL ' ' N1 fi-5.'?'f'1 A-""F Cf h A- '4-3 l' 1? fi' . I III IIII . ,II.III .1I,,.III,I, I, IGIII , II I I .,..--11 -1. -V, -2-.2 .::q':: I, ' 4,-ij 'QIIIIFISIIX-' .' .1 ' , - -,V 1 ,- in ' v 'Lf - ' -"'T-'fri' J ' . - ,-Ig'i?I3,IIigI' - - V V . :rm g I Vf- ,, '.I b I. I- II .A ,'I.-I-,x I . IIIIIIII II.7.III .,III,IIII,L1fq . V - Q,,. II' 'F Ni: mf "-2-+I:-f---'w?2.9f,I,f,3gi1 ,.,.I I ' "g..f ttf I .1 UN k .I uf ., . . . as vast an area as that embraced in the Pacific Northwest. Its rating is already "Glass A" with the American Medical Association. Not only does the University expect to add new buildings and equipment and to strengthen all its departmuernts alt Eugene and in Portland, but it also hopes through its Extension work to make its infiuence felt throughout the state to the very remotest sections. Practically 'every department of thVe University will offer courses by correspondence, in which thousands of students will be enrolled, as is now the case in Wisconsin. In addirtion, lectures will be kept in the field to meet groups of st-udleints in the large centers, and to stimulate community activity in all forms of civic betterment. Meet- ings of a week's ,duration will be held in towns willing to co-operate in the movement, and programs will be presented dealing with such topics as sanitation, park systems, water supply, city accounts, play grounds, and education. Ultimately, the University of Oregon should be able to emulate the Vexample of the University of YWisconsin in "putting the whole state to school." With a rapidly growing state, a fine basis of high schools, and adequate funds now provided for maintenance, a future of magnificent promise seems to be opened before the University. C , - .W-A ,llfgli "' V rl A. .Qi np-..I -1:I,.I. 1 fI ' - if ffffliif' x Elf? F ' ' 4--,4-'W llr, 1 III,.I.I Im. . A-',I ,Mil W- ' I v-"ii 2711 i If!! leg, X ui. 1, ' ,, J' , ' , l'.N N fi'z'T!'l TT' " X.: -If I IJIQ: r 5 -. ,II IIIIffIE5IQi,'f:If l H, -I,fNzxIIii f -V X- fi. ' 'f'.ff5:?'-r-if li-fm il IZIv2If"1 if l Fwd ffl! af' '- " lfypf ,un l fs- '5 I II I I , . . 7" ily ,ESQ , "Q i,,4.9I'f.j:', if! XX --i"'. C"g."'I. MI f 'df X 1 fgrsxx WJ S, 1' 'Q Q In 'I ,ALI MX I w ' 13.- kvlf '2+f,gII Idgmxl X I! .I QM, '. . ,VIIIIIHIA VK, X '-.. 'wail ' X15 N Vfif1'4f"""i?2 fi-ici-S., 1 4.-1 - . .ep .-' . Yfnzlf. -' ix ' d'f'5l' 1 'f N , ' full ,lvl ,'garlXs'-' ,If qgz?qI1.ff-.I 1- -IIIILI 3' I,lII,,52f" V, ,fa l - I . - I - T M' M, .. c3IIIIII I- I I X 'L J 7IfX5,:1iff-'Ag f jpif?-'r "W 1.1, -1f:3a-f"- fuggatfs'---W VXI Y' I::Ix. ,gy :NIR Y ,1- .. '- H 'v -,-4 'G' lui' .-W ,' :f1l"I,- IW , 'IXI 31,48 7, ' if Wlrtvkj i Tl ' 11Q."'2 A Tv' 'wg ' ii V. ':.,,'- Vt,-' I. .I, ,I f I,IJ4,rIfI.XI 'I N .- . ' 9, " 51 -3 if'-' gg. I: we A-if A -ig.:-,Q in A ,.,' "J 4' f '1 ' si -1 'Mfr 'H wJ -', V .6 , r .- A, ' +L V. .-PV rf 'N 'N L' l . 'ri ,I lr. f ' ,r If 'V Q ,Vf , f' ' If 4' , A 'Q'-.I " I' I fix T If I I , DI! yI.I IIIfr:,,I -, I 4 I -"'IL'I.I-,fre fi "5 :ffl ,347 WYE ' N 'Y ' ll' :Ml Wider ' NX ffff ' If 'Yi 'Yi -, ll L' Ye ,, I, .I II 3 IIZI H ' I cF.,IlI,. .4 - r , ..---vw ". -- fl -Vf A N .L ' , 7 I-IAA III,I.1 In II.x .I I, LI ' f -' '- ' ,f':f-fr.l-"'e-V- . , "zz-V'r1'iV"-fi4i1izf -' I If I ,I . -I I-I:I,:I Jr I 315. C15 lieriiw, I- I . I -u--. M I' .,' f . 'II' II4I,,II-C II I. I Il . .. ' IIq,,,,. , 'f"35if:7.Q,zfV-.- ,I N---. i.-V ik." '-1 . ..' I -- '15-4-in 'fl'-". ,H , ', ."I4'. If' I I ,:j.'3'fQmx. If II-"" I IIIfr-.15-Qj4II35 Z1,.x. I- " I '- QI, . ' f I . . Ive '. ' ". :ix ik. II -A .I. . I als-III ' ,I-I. -II BIIIIIII I I IIIIIIIIIIII I I I . I i , I VV .I I .II-,','I7f.Qv 5,xI,I I. I I I, I A - 4 -3' III3: . II ..'II11EII. I I: - - .wg I'. 1, -T 'I .-I, - -IQ? .,. I.I- ,1 -XI ' I IP, II I N I I 1I I IIII7' r, 1, I , ,QI xx,. ,I . IIIVI5.-,Q-5I,,' I j.I .I,,.:.I -:II 'vp II :IHI , I - III ' ,' '- J " I gl: 'J' ,. f AI.. V V' "" 'fi .I ' '1 i " iff I' " H 'sfi f i ' VVy,'I Yq "NI I, . sf - ,- 'R .I-'. -If .I-, . I I, , -f A - . Ix ,'. , , . 5 , -yu I, . -I, :f.I '- r' f' ,513 1'-' afar' 1 .ifccfff-'-'Jf"1'-"WH, "'-, -:af T -- 'Fil' .ll "' .. ff-: '- -'W Mi .. "if F a 'ff sig qi lf -V - .-iVf2.-gi -'-1-af-if-fees. -MQ. H' 'W'-'.f'f' N .'.57' 5 ' '--" il. lilfigi-r1es."A""x. 5: I lf- -3' 'LWTQ35 'D "" f" I 7:55, '1'f'4"" .--'-- 'l-'L' . ' ffxf- 5 '. ca' i' -V" ffrs-, fl acl- .ref -f.---:V-fe 15 r - S si- : L - r, 1 s I:I,.f ,Isa L II:!fIf2I ,III-S I I -f - .E I.I I -III,..I:,,Q..r'IIK my IIFIIIII I lx. IQIISX - I81,II, II .ji :'I.I,:-I ,1lIjgf'1 -f f ',I I I , N" - . .MT 'f- X .1 -315, kai- 2 "rs T- -f.1.u-A '. - wp-sl 9. 1.1. ' f fl -' Vi M ' ' ll f -.1 i 1 ' s Y .,Ix - . .7-If, z 12. ...-. I II I ,LI'i'?L?I I N-,H I I . ,.I,, - 'MQ' '-"V '- XY Af. 9"' ,wi '-,'f-I-lar' if ".,-:f"iY:XQ'I"iU!' "rf, -"iii ft 'm " 'i' ,I "X: X 'X 'X "-,I I 'NI ," x Q36 IQQINN? ' ' 'IIA-,:II' X Ig',,II X 'I' . f -- - .XIII . II .IRI III, NJSIX II.,:.II'I QI -it I, I. ., ,- X ,K-zkif Y 'X -032 "E .' -K .V-. .' ' .9 "?'1Q!f' . : 3 XJ' ' 'Q ' "' , .. A, ' " - .,I. I:.x.-, '. I -'r- ' f.'I :- I ,- ' !.11..I1',I"I.f-I . , x .Z', . ' , 1' . i,. I ' in JII II IX N,XLI, I -5 II.:-.1 hISI3II53,fJfI IIIII I I!4?I7i!.qIQiI:TIIiIIIIIIIII II .I II I Ik... .I I IIIII I, I ,fL5.. . 1 f rx. 'X -Ely ' 'O X 'I,QgI"" ' 3 yfv-,SIA ,L " 6, JJ ffgQY"'.,1':w'g r - P A -, 7 ,' 5, "' cg L.'.'. 41,33-.., -..' I I: .-:I.Au,:,..III I II I If ,xzipfp If I I . I.13igxi:-NIH Il I I --It , I,,,,.i7 II ,,. . JII if -v. X... XgIIII,ff:I In III. II II kIII, :III 'gI.I1.e,If'-,44'fff.-pQg,IsSEI3',.y..:5.'?f-,-gQ ,II . I. Ifnv 1. If, I-f. . n"W' .'fr:I.Q .- J .F -' Z 2' ':. 3 1 ' iff ' ' il i2g'ifL"0'i'4. vu s'ri1:f:'Wf 'A E- .4 U ug .I' -2947 . "" A . ' . ."e ::I!:1f5W!,"'1f3R K 'fzfx III. 1- if if 1' EI -I f .1 ' In ' . . ?,',-" 'Sf NQ.-1 ' ly - ' -A . f- ... .I ,,,, I.I . I CA 8 . I-.IL-I I .II III III, II - gv.,,,I1I ,I, , , 0- Y' 'WWII .I I. -II, -Ii., Iy . II 1IfIxI .I iIlIffa1f.Ej I I.5p1w2.,ic2Q4.' 371-gI:'Ig3rL,:, IQII.,II.I,I.I.?4 , . I . 1 . WAI, L I I , F- -I ,II,1'xII ,.I.I -I . I.I ,III,.g.-Q. -,,..4- . :I ,IIWItI,.5!I,I'I1I ,,' 1- I,iy.I ..- , . N . ' ' " ij! . '4"i'Li7 ' '1':,Q4,-.' I, 410 'maxi' " 'Y F' 'i3i55f:,i-L-' FI? 4 .15-'f 'fi . ,fi 7' ' N III, ' 1' iff.-if ' .f - :"'+.!'.- '3.'5f ' " N ,."' '?'5'f,1" . 'f - 5.- yffm FQ'-J"i,Hf:f?.1: --7 1 W 11.0 i"fif, 3.211 .'-FCC! +'f'f' -'QSQQ-1-.P' . . 3" :.1'ffl.9...- 1. - r: ,f :-. 4. 1 . . ' ,, ,.,4 ' f . ,. f-,v 7-' -I 1 . R-.-...--H r -,. - 5 ,L-. . ' I., -1'--,, . 1 N, ii '5 -- QI 1' hi 'fff ' 4510953 - ' .- 'Q-1. - -:lf w 'U' M ' ' " ' I IIII I . , ,I , I .I I ,SIM , , , I ... I, ,. .I ,II .M ,fy . . I yen: jv FAI I I IIAGQEII . I I-I -nypikyiwf :UQ ?I.'?:.-.I Y cu'-q9'Y:v'5.? E-X Jim I. I. I Ir: II- '41 X f-vi ' 'Ql'Q?5f'1.:g-:ea"5--'.a,?'-2,1' J . Uni-.f 7 :17,--'K AIII 1 EI . X, IIIru:.4:fAII.', - " . II .. -I I. 110453, ' ,' 1 - g Q 1. ,. -.- x gf! off, IL- If-.III. , . I 3 f- - ' R . -r -- Q---. 'Ji' A" N' 1 H, "-" "'. 4 . N-. I" . qv...-. - , "3."', ..jfi"i'gL' . i'a'f::V'T'1'x 4155:-A j,.'X'.gI,g. . Ir,f..II 0 PI, II I ' ' ' ' . .- " 'x . -N. .M R . , .,, M . I I . III-Iijn I IIQ'I . I IIII1 Ii L ' ' .. ' viw.3G'q. 1- 1- ' - f 'huifii' . 'L ij K?'r:'!f',YI5 I .y .' 'z .FU - .4 yr 5:-' , -I If , T23 -.2 TA-57 - - Y' 1' 'c at X.. - ' 4 -. -' J 1 "Lf y - .n":1 I'.., . , JL., .'-,ff II, I I ,I ., f I... .AI - , SL - i ,- A, 1.5734 106. I2 9 ,If Tv.. .E -.PII 'Ii .Ir xan . rl! 'i'iY,.412vN 'SW-' 4- f'N..I'F -mai I XI. I I r I , X SIU- I .. ...ww A 1 . -. if X". ' 'f . . I?,,zs,N Y, rj ,S-II: ' -I ,- sw .iff .. . A D-119. N '. '.f, - ' - -'YA x , . H' N g. . A. . -' A . ,- .-f' 1 i . ' ., .- I I ...mu 1 We '-x 'wr fi" V' 1 I f A KI- Ay. , , , I 14 A. ' f J -S-ff' ' .- .4 If x FI' . X. flair I I,,, QM ., ,I i 16-ge-i' I' 1 ' i ' fx' 1 I1 I. i-I ' . 1 Xffi' , 1 A' "' , I '-YI -, 1 '- 53. it v V .j. ' ,FV ,1-i, FREDERICK GEORGE YOUNG, E A. - rj' 7 ". ,Q 55' , sf ' - v ...fy DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 'V . W '. ' . . ' . i' X X ,IIiI, ., 1,I. ,If I Ir I I . I X .,I. .I I ,J AEM .'. I 52' III .X , II-NI 1, :NIR - Q , .II-.IQ ' , I - .I ' Ie. pg, Qi- II-.I I, L ,""i5 'i ?I:f '.'lf"' QQIQV, "---A 'W 9 ' ' HP Zliaruliy ' A A 'XX - 'if fi ' n 1' .fl"J"" 'X --f in 'F fi ,QQFQQQV , . , ' i ' ""'i5'. M'-if PIERCY PAGI'I'I' ADAMS, 12. A.. .flmsffvffl 1'r'ffff-.vw of lf,ff:f'u.-fmw. ' ' " ' 'TH ' . ., 'W' ' I . . . . B. A., University in-1' Oregon, 1901, B, S., 1902. Q"'f'i " ! "4 -.1'::'f.i 5 IQRICSON ALLEN, B. IX., Dvilll U'pSii0ll, l'l'r1ft'.v,rnr of Jn1n'iml1',vm, University of Wisconsin, 1901. I. jf-.. SSN x XTI I .I X. -I ' FRIED C. AYIER, Ii. S., M. S., Phi Delta Kappa, Dean of ilu' Cullege nf --:mi Eff,-'X lirlwufioal. i H. S., Upper Iowa University, 1902. YQ I 7-I M. S., 'Georgetown University. 1905. 'N-III lfellow, University nf Chicago, 1911 hind 1912. IIIXI IFRANKLIIQ L. lmnlqlclz, ic. in., Phi iquppu mi, l'r-afi-.v.vm' uf fy.-UIQ. ' Nb. ruplzy. "i-X B. A.. Colgate University, 1898. RI. X, IC. Mn Colormlo School of Mines, 1906. ,KN ' HN ' 1' KJ 'A JAMES DUl"if llARNlC'l"l', Ph. IJ., l'rnfr'.r.vu1' nf l'nlfli.-ul gt-,',-,,,-I.I IS. A., liniporia. Ph. D., Univ-ersity of Wisconsin. I fp' K NX ' ' .f ' K . f III, X I xg - ' . Lf"7'ffg .-7 ' 1125 . f - II' I 1 1, fx. .ifo , ,. II II I .K ' 'MIA 'Ln' ' , e. f I. -I I IM. ,. f,,I-,-,I-.- ,, I,III,, 'Iv :,g A. '.: IT,-qv... f-,I4I,I,. I!I,, -t,N-,. I , I7 Irhx.,.I1I aff,-, I.,I.,fI113I,If'7 I4.I.1I3I., I ,ug IIIII IIIbII..,, -.I....d.,HI . , , I, Iipk ,. jr I II 1. Ig, , f1'.,,,,,x . ,: Igj1!ffj.',:I.. ,, 5. 4 4. I,1,.- . III. Q, . --BQ, ,. -ff - 5'-3 ,, "--. C .1307 '- 5' rf'-'Q' " L,'f- ffsf f"5fv"P-ff' . ' 'f T . ,-' 1-I . R XJ m" . , c . .- , - -..--.-.-1.- ' ---.f.-.V-. - fs--1: dw - . . .- V . I ..-- '-Ry -. IN I .Q .. I , 1 4- .. .I . I.. . J , , . I. ,I IIA: I., .,. .FIIIIILXE g LI .I I,.I II I .I II . .I 4 I I I f"' ,'fW'-kiQ4i.,?ivS:,QfQE,-- 'N -...-' WIN 'n'.1I,-'I ,,f.':'-J - ' Vfv ' QQYQ-tr 5 ri- NTU-A Q -.I Xff , I , -.. II. - If.,jIII, I:.I II , I If' A I , .- II , Ii, ' .I - . ,I . 'I , .I,I' I 'I 'i-I.,..., ' .I fi ,I ,I C' ,gf ,fugggfgrtr-H . 1 - - ,K wi wwf.. 1 ...wa ,Q ,-. -. , .' .. 'fb . XFX ' wx "' .'.. .-:'1z'1 '12 'bw' '- . MSL... ,,f, -- 1: . .9 . I Y .,IaI. ,W -I ,KII fx I, IIII II' ,IIIRIII ,il..I-I.x:yII X IIi:.?s' . I4f'I-1 ,II, II - EEL: 3,,I-,I-:III , 'SRX '. " ' iw F 5' 'iv' '.'fN'I..f9f-F' "?iQ'!':?:A1- ' - -" 5-1. A -if -- j. - s "" .s K. A M -f S1-74.:.22.... . . -. ? 9. -A . . . - A . - -X I .qui I I . -.M CX-. 4'L7"' " ' -' 5 .fs N 1- ' ,f' "f"'13JY" : Hi m .. 4 " r-. :Hr-R XJ! .-Y-K' ."J .'u' 9 E x-'3 ,IIIIf,fI ,II,IIIIII.I,I I I I .--.A I I I ?Id-IWI I In- -II .I:III,ITII I ,,d-WL? x?I-IES .1- -I . f .y . ' .--1-gfrfmfsz-iv' Xlfwwcfff "'3'f4'1-fffiwe' fr'-'ff X0 14 if HTL " A "L ..ffg.1,-" T-IE? ' ,, 4,-', X,J'., ?.:T'iIfhS'. -' 'C ' ' J I .fl r , yIqI N.. - . .. Ii' XIX A A A K.. KH' ' if SG AQ' ' .AjI'If, ' -nik. iii! G., . 15. I. .:,-1. . I, 1 'A 1 'QIXQA . N' ,, ,cf riff' aff?" F f 1 F x 3 I 1. ,MIN -.I .1 i - I . 5' ,-.-- ss ' ' I "E 7.9 fI.'l ' . L, . f, r I .L 1 . ,. -, YN iw ,f fra . 'gg-.I , -I I, 1' I IIIK. l".fJxI'I!, .ef -- .. .A , ...y A. I I.. . .. RI. .II . lx . ., X X . .I A I i,.I ' , ,I ' 'KI R154 K' M L- v - f x Ii X. ', ' 'T - ,i . -. J , -" 'Jph 'X 'N X "r'rT- . K ., x .. fr X Z'i ' CX If: l I mv'-Vx 9 ' . 1 . A ,-.,. if . ' .Q X - - . 1 f x 1 ' J wfi X cg ' . '- s I ,Qi , II ., ,I5 Q .ji ,'I .- .I.I I . I . , A R .. . ' , X 1 .5'1.?o'- ' J" rp SUXIQK 4 X sf- , ,AIs,... -. 1 it AI , . 3 . x 1 -i 1 "Q ' .5 .J V' 'N .ex VX 'K 'X IL J' 'P ,'. ,i I.. .v WA x ck ,ii .,."., 'QVX x I5 I x cfpj .,II . I n i .gs,I',".' ,I . I 4,,I I iI,',.,I-.II.,I I iv . 1 . x " ' . 1.- .5 ' . '- 1 , 4- ,1.fx1?Q'gI. I cf'--'Q x 1 I , J' K 1 . . . . , ...1,-. ff I .,- I - rf. N "II . , I ,. 11' yr. '5.., 17' - I - Lg . -. 1 N ,f V ----C . I 5, J f -I f"- ' 3,5 -5.51. x I, 43 JF: I ' I . Q ' -A ' -ff . ,',L::XjI',-111--1, sgllmff., W',.. Vu-.33 .Q ' -451:-. I ',f , ,I X. .' 1-.L -ji" A ' .f'I4,I9'zX if l "Q - 1 rj-f' ,- A . , 'I - I 'T ' '3r"ffLf2, I-. - f,-3 - 'A-81' If .L-Q.. I 1 ,f , ., ,. - w,-,Q ,' ' X ffgfs .. :,Qyfe,'1.f,',:Ij:f.W,1I g -.-..lklviI4v-...-...K ,M . 955'-gf. ,. ,,, ..-' , - I' 'U ' " - " .-giifi.'7f'J"."'wf'f-Aff-"f1'5.4.'.-. 3.P'l'i'.- '.'5vf- Q Q1f?1"f?'1if1 'f ' '-"fr: . -j' 'fQ2':vf,ifQlg3liil55'fl: Af'.f.:'f-'Q'-'-5IQ"QggQiK-L- 1'l'2fi.g'-'ff I . -ff' I 1- xxx H . I fn' 2'-9'f'f.-L." fi., 5 :f'f,f:7lfiQ'5',ffflg,.,f-V1 -I.:3f1J5?'?1f5 1 lj Q 1. V11 "1'3'if' I J. . I1--. Q: -I ,gk943:-T1374-'QI'-g-'r'L,'.':l,".2Q fi' if 5-,.'I!1.Q" - mga: I' 'T-4. ii-5 Qfyk' , 4, :,,-1.19-...LZ '- 5 .L 111f1:..- f-Iv .1- -: Af. If- 'f I .I 1 - 'f I fl. E' -I Q6 .I.-Av.,I-il-,?'Ls.?,.. A-,QI-17Ii7IAk,r,ifLxI7 .- ml. .-H My l',.,L-1. nflgggl, Z,-ffxsg. V: fly'-LI3'3z1jzE?Z.?i '-Y. I . -. --I 'x-11 vb' 1 U-I. -ff" H- .i"m- -'3'J'J., 'J-'-'Il7fi1?"-'3 . - - - 1. - '2 I f- '. Sf! 1'-Q - ' 9 -'41-,'.-. ' -'Qi 'L ' "Qi.'1"'y- 1--'f - 1 'i'7F5851f'f . ' - Xl I Xli.,l""' .f"'3-1 ffl ' I' 'il IIJ.eifi3iii.i-".?II--if .i Rllwfx-'Qc ' ,ln l,-'i-4QQi7'fr.-:ig,-f- 'gf il. r""'i.I1ifQl -.-fix ' . - , . I , ,xx ff-Lf -Mark' -99' il.-"'."'w jig? iff' .5f.52?iLbA.a'Ii I'-.-if:-'mwssx - - . . - 5. ".f--:Q-I ,- "1'."11f-fwfr-Q". we -:Gs-7w', .tg-'ff -NDIS-P' x , :-'-":LZ-. ' 'IN-z."ft"I'l'f'S.1I?-QX 'Lf "M r. . 1 Lv. tv . ...A-,:, .,r572j,ff 1' ,. ,. ,-U" .- IJ.-Il , N.-,hx 52.1.31 .lk U: -. C If ,IEA I1 , Q35-1 -fur .J IU- ,fzv 4 'wglx 1 If 1. 29.1 :,h5L:,If'?L:Z6f tvs., . w-rd!! -.U1Q5,.,g,, 11' W. X lv-,Q in . 'Iv ' A . '- I -'Var E '5-fff.591-'.:-i-2':Id"-'M I Y" J - . . .1 Y, 1. 3, . 1- , 4 ,- , .A , buf- 4- . L I , , - ' hi - fjwxulqv wr- I .-,Im -2 -5. .. -'ffiffc' lu. . 5'-"3-. - N. 'sf .31-L ' .gf-F'gw,g,v.-11, Q .gml ff' -.jf X'-,x Lgffl hu 7 ' I ,.,, X A yr f--...Q 3. g,.,P'.- . .YL-.. , rf 1 I. ' 'fr-f'iJ'i Q21 -125,.. 214 lf, '. .,, - :..,,Dq, "T-H C " -- cz -bid' -I-I-fvr.. f- - - ,,... - -AI,-f. J' If fggg. Z.. .fri ' ' - H., . ' . - I ' Q' fr' , . - ' . :gi 8. l 'ff 1 ,..J.- . 1f7f'f- Ar U. .N ' I . -jj ' .yj. " . I I ,I'-ffgfz..-', " , Jl, lx . I?" rj- L, ,fray .ffx N A .QQ .R 7 ' 5-, ' vi i . i I -lil .1179 'J-J ,, . mg. .. M' I - ' - 'I I I Lf- . .' N .. .y . ,. 'wi - 11:-' ,113 . Mil-. 5.3, A ..1P.i- 'Wir 1-If. ' wg. 7 Il X.: "82'7.j ,9.,,Xn4. - .:f.-13' .,-'- -, ",- gg J,-I I ,fin-'I--. -fe." lyk r, "" f "Q ,1'1, .,,. "9 ," .,,' "I,-.I xl ' 1 A b P I 9 " A .1458 .'.f9i""" V WN . X, NU I-' -I, . . ,l 'Avg-,"g.g 'l rg? 1 '.m-- A :iw li' 'N I YQ Q I ' ' .N b 8. .V1 I 1 I lips,r'v,.:,.-"?1,.' ILA'-QM. X 4' . i I 'li I 1 A 1:1841 If' f 1 gr-C -. N " V-1 "ll I'-rf , 1- 1 . 1 ,. lf' Q, f I-'X f '. I ' ' X . . , N 1: .- -.If -'-hi 5 .' I 'y EL F -. -gf, E.YI.'1i:Q'l Rx .fy -f w .- IIN- I If 1"-A -- , jj- fl H A - . , JOHN s'rRAuB, M. A. Q '-rm "7-" J.-fi -" -"' 3 ' I 1 5 Q7 ozAN or COLLEGE OF LITERATURE. SCIENCE AND TI-IE AR'rs IQL' III."-A-. -f,. - .I - I -1-I -5- -If ll --.I ,,,..-' -U f- INR 1- .J 'L . fy. k- e ,i1.Q..'. 'X "SL '1 - I' BWI" - .-12 'Y I -.I 1. '- we .. .. -. wg, I .- X- i,. .. -.J-,,g1..., 9 " .Lux-?,'! ' . Q Q , , , In' f-.- '. .-af W' -. ,J-5,:Q-13. JOIIN IfRI1I.11vIAN BOVARD, M. S.. Psi Lipsiifni, Simi- XI. If,-.-ff.v.W . K, -, . .. . .fl-1" "... ' f,-1 NI- ' . 'S .. --I - -. .p-1-xi-"li-fi - "f l"f""f?' . . Ile.-2 Ill ' ll' .."J'j V-..-1,2 B. S., University of Cilllfwrlllll, 1903. 5' I 'gf,51-ff-- ' "'..i.'.....L,'-wif-Qfgyiifz M. S., University of C:Iliforni:I, 1906. rg -,. . XIALJKJRQ ,X fray? l ,fin . ...J ' .ff ' f- ' , ,. .L-.F-. WILLIAM PINGRY .IIovN'I'oN, PII. In., Phi new IQIWI, In-Of.-.QW of 1' ....-.rl-QX xr-,A ' -f.QE'Lq-.fel uf P1Iy.rI'es. H4112 A Av , " -"ZX -L ' V'f3..':fl-g-'ll A. li., Dzirtmoutli Colle e 1890. l if "ffl 3 - -3-'.-3-fn g ' ,- f 1 -J"--4 ..,,' "A ,lyllh 1-3, A. Nl., Dzlrtmouth College, 1903, Aff-1' AVN ll-' -. -513' ',Z1Q". ' Ph. D., Clark Univcrsit , 1897. l.."if4"'.1Y'f "' -. I - , . - y yg- A f If gjfyl ,- K9 -57"-Pr. Grncluzitc S-Cllill-lilf, Ilzrrtmoulh College, 1893-1894. FW- . - . I' ," '. xN:,-ff' . . . --' ' igllijl-.fgj Tl- .5-:Wax Scholar :Incl bellow, Clnrk University. 1894-1897. ' A na-2 ii .-JN. , :I-.--1 1 iff' .' ' -11 'ua -' ll .I ,J ,fx TIMOI IIY CLORAN, Ph. D., Hem lhet:L PI, Phi llelri killlllll, l'I'nfv.v.vor ,'3A7f:f"f,,-1' I -:.- , ,.. f -. ,. lv ,l -,","f' . --ff.v.f'l.,-12.51-'+I'-key - Qx,ff.'s of lfUHltllll'l? l.IIII.guIIgI's. IAAL pgj' 1 .V . A. ll., Westernf Reserve Uni-versity, 1891. ' r ,vjlfim ,V If -"' 15. jf?" X Stud-ent University 0-I' Ilerlin, 1897. I 1101" i 9'2- , U' UQ -- l ,', L' Q-'Xa Stucl-ent, University 0-f S1l'!lSSbLlI'j.'f, 1898-1899. 'ffny I I- ' -- I - . . . - I 'x , A -f' A K 4-. '- X Ph. IJ., University of Strzisslmurg, 1901. " E-, - Z' ' 1, , "...' fx'-' I , , , , ' X i 175' if . 895.1 . '.-L.,xi:f Stufl-ent, Universit of I":m'Is, 19114-19115. 41 f' "-. p H 'I r 1- ,- -V' 'Y af- -, X1 . A .' .' 'K .. fi Studfcnt, Universit of M'zI'c.lI'icl, 1905--19116. ' l,-- . 'I Q- ,fri y ufkfx , 'gifs . - ,Q Q1 rj- gf, A . W ZR A 'TI I.?-I ix Xk .' Lf' 3-E N- '- " i -'J 3' if-.. X -' .,"""Pv- fly' 1 4 'I'-F, -- -wu- - ,' , ...---.., Q . I N . , 3 :.- 7 I ..,,- ......:1- M-K A . l,f.'..l. 1. - .1 Q-' 3:3-11-3 X lf , ,.5n.-rvg.. ,L ,.,, L ,,,-, -e2 -' 'Qi .f -mv 'S . ii-ff?-m2"1'3fff?+ ' . SIE! "ve1fr'E3-11.1. .. QQ - -' .,, ,- -. --2-I-'ff-..w'G.-..f1? -' -.f"1' . 1.--.re'--2-m1?.Li'-'f-RM .. .,.-prfr95'I-, -- 5- ' - -':. .. A ' 'i ' " .fi-'f i 'X-. pi"V.':f"T5P'j-''55ff'Jq'f""3"1 .3551-.?'i-'1X."-2-'EFF-. f-'ljf1f?..-"f-- 'r" -. ' QY:3'5f7' . X ,Q . ',',' 'G I , V ' , L, HN-, X ,igx .1 Qi' ' vii . -j.--:V.fz. ' 2 . " .- . H 4 gr' ' I I- wr- - -49? . .- "1 "4-. I asf 9' . fi. -' f - fy- ' . " -' I Qffya- -1' II - . -A -."I ' ,- ,- -T' .- A - '--' . f I . -- '- 'I I' fi ' I'45y-,.-- 54. , A E' .-bf'-5' . v.2T:f.-5 . -,- Ip I ,',f I - I I .w I ' - ' f- --' ' "viii 1 "-'-A '- - .. 4-. 'I ' 4. -ffr-" ."' ' .. 1.-f"'zL-A I I I . fffff E " '- i - A '--rl. -- - --va -.-'-1-ff -- .fi '.f' ' r, X , -. , 3' . .,-.,g,.. . I - . A- Xu ,-' , ,,. .. ': -fy' ' . . bu ., ' , 1 5 - ---- lg - -- - '-me -f - I If... . '-I +f.....- I -XI. I - - .f - 5.3-wg, I I ut- --,..-1.-.-fa A . - e '-.5-. Ny - , I - 4, , ,,,'.- vi ,u ,f-f: 1-rfzff. 2-rf f 'P ' 1 -52---' -. -I-x - FI ' J I - , , I- .41 , gw I 2-.N H - ..- .l -' ,I gf, ,.A..- 1 , U... - 1, I, -. ' V uh' .nf 'L J .fi ii1.'x'L' ll 'N X-. "-L:--'-5 ' 'i 'x 'xv 3. ', . 5--T'3.:b ' '- L. ' f - 1' lv l. ,iv ...Q x ""-I:- -',I I I :I-.II I II.g,I.I.II .I i f -Ixhr I x ,X I. , , ,I,I ., I IIIIINIII I III I I I N X-... . X N W . f , -: -.Magi -- .ix :fl Q-V .- ' w '.V '-A -. 'ut N ' . -- I . , LGI K ., C gzlxgi tgirw lx il X' 1:1 rlTf"L"i 6 - P- 'L .-1 ,I - " 'I 1' .- -, -, N, . I II . X II.I . f. ,g .Q-I 4 If I II,.fjl,, I-...I I I -9 -I- . - X N, Tre "V9N"'t-, -za'-:sl 'g - f.-s.."9j'y'11 za' :tru 1 lp., f-Al' ' V , 1 2 r---1142 . . '. iff.-V ,i-rr... 1 Va"f''ie'1-M-:-.-'fm-1mi:V. . -1 -K -4' J.. A . ,. t- -.V X V 5,77 M" ' ' Y1 Q" 1 'I' Jill' rfwaiffvff-1-vw 4-1-.-.Hx , W. , , fha? 'nf 'flu '-."' 1.4. ,, I ., IX .X9I.I'g. I!-I: IX.3I4I,II.I fIIII.II I vI .. I I , -wQyI,S4::,L?:I5.I.-,I -'I I II. I II.4. .1 II is "., I. JI: ,I . QI: ff' .7 ffx' 'N X " 'Pi"" ' J 3 LQ 3' 3' f l' fig?-"i"f'-.i'5a1 V ' ix. ' -. .P ' 'fu - ,:if5-S.'.- ' 'Q-:nf--fn-5. ' kb .ew 1 N w:"f'fiH ff if . l fdwmy, -' .A.. lr 'rf '..t-9'-av' - - ' .l ' .-1. ' 3'N'4l' X N Y- fx P'-Z 4, .QV : yt? fdqq Q'Qp.3Ihn7fff'1'e.' ' I :YAY ""5?'y V-"ZH" - 5" . f :X..A:.3-nf XJXQZY-1 1:37 3 '. I '- -' ,, vi' ,Lf iaivvy .I.-,.i"Nfn'."l . -, - I . -I .QQ -rn, ' - -34 f-f-,..,"'w+'x 'lvf'-79 -' 1' if'-iid ff ' V ef 'few .4 . V VV . ' 'V V -f 'Q aw ' ' 'ifmwffflf-' ' fi y .lf '1 4 ,. 9 gif I.j:1VS:,I -gf II1I:'fN-,IQ,IjQI1EQj-7 fi.,-rsili-','.1f1"II I.I.1l .III QI: 'SY' A-H. , , VI l ,tr II DIIIIIIIIEI3 I AII,If -..b:II FIIII ' I ,Nffgr ' " '15, Z"'.' " '5. ,V 2 X- 'E' "2 'if'- F - '- f-" f ' ff 'T' -at 'L r":'1-' Iliff A f ' '. ,,jqf,lI1:Iff. .. ' 7II-.,.,,i-75,1 ,,.f,z7f... Tye'-Filfza '-e.E.li1.,-"' .ppl H. .47 "'QI:.l1IjI'f:AQQ1igA"' , DXII, A " A. ,'1I','f,.1- "wifi IJ: I. I '.'- fy! - Wifi? I . , , Q y,A,g,,g1V -4-3. - 1--:V-V. --, nr. -, , -, Q , ,J FEE!" 4:4211 594' agkaa-.Vx-. .. uf 1- " 1wEt"2iff?'f .4-wr ww 4 . e .- ' f - - - x yy: I' 31. ifI f IQAI' . .rI I .JiItI::i?I:IIaIIvl IUISE' A I.:I:II-,I. .I III yII ' Q- Vqvr-gll:Q.w.j 441----XIII. I,III VII I:f,,f V fv X ' ' "W 'il 8'-'"5"'::-1'-i.'f-"-'.5Y?-f3- A J il' ' -' ' . I--Y 2 il' fig ' 3 ' "?5'H5ZwA'f.efd't -..z2.wf5r1':'-- :I II,5.If,a,3wf?-lfffd-l'tIIi ' Iexygw l I ..3I. .g I ,I,3,, 2.11.-,-N ' "' I . X ,I wif' fy' 'NX V -ww fwfr.. Ja- . - ei. Vefhff , A . 1431. .,z'.:2k V V ... -A ,.,1f:9 ,gtII.iD'l:.'fY' ri., Lift- lg- " J 1. - ---'T'- ,HIIII I Iff1fTI YA, C II I-IIIIIII chfngs . :II -- ILxI I IIIIf.4u - I -XR. 'cbx C ' 79. 5' . I .X f-, "" "wav I ' , :ffv .. . .., . IIA QI I I ' . 1 1 ' ' I ' - 1 il-I ' I l Afiz.. ,tux L., II,- I I If, II1- .II I . I-.ILIIIJ IIIIIIIY.. II.I,IIIgNIIX I "f f.1Ifiifr-' - Rf' f. L,-fi' V ' ',:f ' '- 1 1 ',.1'gj, if , , 'X I ' 1 I ' .3, I I, . IIAKQII lla XXIII I- It AIIQI II,--I.I. ' . ,Wh 'iii l V' 51,5 - qglffl' ,YZF '3"Q7",f5.i"'5-5' , 4:-L65-1'-,. ' it' ' 4' ' Jil. . V1 Lff' '3L'f-H-3 NWN W 1. f Va! fm-.n,, kj- ,,., uh. I I tliilfjal' f3'."f,'f1"..,..I III "if f' ikw ..f'.fII.X wwf -K i Et " .V ' '-Q ' S-lgigx -1E.V'.'. fx .1 .1 "-'Pr N -1 .- "'I'.l X- 'Sify' . . 5.3, WI! X , I YII. .IIIII ff? 65.-fp. v:fI,,fI' QI I. .Q-ff' I-f"'f K' NM, It-1.1ft-.raft 4 " 'I ' -V V W . - "iff-' w - - -- '4- ' If X f X zIg,II I X X 'x I l 62:2 1 g"tI.'I.tI.IL 'N II". f ...K 1 2 x,,1.f" J... ., -., f .- A. V .4-ff.. , e- 1 X' A-.fi if :J fr: Vt f::Qs15V'z.V -I, ga.. ,. 1 1' ' LVVR5' ' if ft- 1 Tiki?--.', V 9 Rx", ,fig ' 5' 35.7155 415 IJ. ' It NX -W'-is "LH "Z, SV' :VJ ' FN 1"'Q"3'f 35- v 'A-. . I. . A e FRED c. AYER. a. s.. M. s. 33' Qi, .fl V15 A ,'f'V':f it "5 'P rf' .. -, . , .Q 5- P.. .Q .- y, Qi DEAN or 'rv-ls scnoor. or soucnlou IQEII hw 5.- 1 PI. ..I:', Ir, ,IIS III II' Ifg III II,-I , I -..II " - A 5 . ,. . . , . '?2r?.V 2.'g '- Il-. iliill ROBERT CARLI ON CLARIx, Ph. D., Phi Beta kappa, I'rul'v.r.vor of -.l:g,.,-'Y "g'I-3-VI '. ' X . vm r"' f v-.' ' ',--.V-1 , 'Vi . ' Enix. I 'iigigfyf H, A., University of Texas, 1901. ' " I '-if M. A., University of 'l'exa.s. ' II I C", XII 'E 3' i of Ph. D., University of Wisconsin, 1905. ,+3'.fIf.,3' KI.-I',,'f7" "Mfg, r J,f' it X' 9 , Q . -fl' 4 ,' V" V . V. ' FJ n" , ' AR llIlUR J. COLLll'.R, M. A., Profv.rsor of Cwnlagy. Lii'2535,,'4xi - if 44:- -. " .'.1- . . .rf ,. ' ' a.: AIX. ugwcjx B. A., University of O1-agony 1888. ' I,...L I I -il - "5li"Y,, M A University of Oregon 1894 -' 'ff AV- 'Fill'-' ' It ML ' -1 - I I v - I-- ',AII. I-.I ,i I ' 'if B. S., Harvard Umversity, 1894. lu ' I ' R X' .f', 'MQ' '.' .1 41- ' xl ,r ,I 2. -. - . ::I,-' -LI' 'f V7 , 'V"'1f R. if FDMUNID s CONKLIN Pl D 1 ' P- - bgjglwlfl ' , -,.II.I.,RIXQI . 1 . I I , 1. ., .f s.v1.vtant mfmxmr gf P,vy,-1w1,,IqyI -.iii I f.LfAIk.I- I Q - VII A- B. H., Springhelcl, Mass., 1908. 1'4.-5Q'43t.-Em .G 'J 'jg-9 Sehlollar and Fellow in Psychology, Clark, 1908-1911. lqgfffp X. -.ISI 1 - ,.:f""NJi?'6 in A, M., Clark Universit , 1909. L " 'V -. .V --. 'L ' lfi V. 4' y -71' . 'tix' ff Ji ff.. pf Ph. D., Clark University, 1911. "' il XX .4 -- . 8'- 1 -7 K ' , . . , , ' . K' 1, 'fi , f ' .- ' '- .I,f"5. -.I CHARLl1.S W. CONVRRSIL, M. A., Asnrzsranf I'rofv.v.wr of El,-ff,-it-,,,f 15335 'g"li,.1Fvek35 lj I i .7 "J If IIAIII If' lif1g1'uf'er1'11g. Aff,-fg.,fi'f " Iflr1'QI gy T N., I B. A., Universilty of Oregion. 1902. gif. XII QQ"- Q7 .y NI. A., University of Oregon-, 1905, lil? f .' ' ,'.', ' -.C ,I 'gn .V Q-yn .,,vfgV'fw I -. II j,II,,,.V-.II I, I .. II ,. ..Ig,m ... MI V L III ,III IIIIII I Ek I Itfgef., '1IIIII,l'q-'-.'..-1 5 j. . ,. e .5 6 2 .27'T.':nVq'-'.-y ' -. .--.. A ' I . . ' . 1 f'I,l3fil . , ,.pqfgg!:3f??Qzszvf' A.. -'ii"?ef-fgrg.-:w.i?:YfggQ' 'Ql?'93F?3.Qf3, it -- Q. - -f --' 'V X " ' J' '-L.?.v.n,zj-191 v'fJf4'p'.P'?T4!-7--.1 -, ' ... 'L ' - ' W.-X " 'PS - ".'-'-- -' '- QI if I1 IIII I- IJ' IIIF?ZIT'r'2.II,5II.II.:? I .4I.I -, ,IIIIYIIIIIIIIRI IIAVW - .V 'fu l PA -I-.jf...:.:fVf -'gfrvf J' 2.-:iii Lx' ,V N-5 f- CN ' '."-':.g.i1'. ,f .I V. +4'i5'f'l c ll .fi 2' A 4-V'f.-LG N - 'Qi-1 -H-f '- AR, f"r- I-Cf' -x , X JL". F' .lf I ff' Il. I,I,III.,.JIyxI,,IAk.NIIIII I I IIIIII3 I II, IIA! .III I QI 1 ggilvgr Q . .X-QI 1 QI ', I xI .I. . " YW lf ' J A 1- I "-5-.' 7' .1 '81 - '. " 5 r. if ' -.:..4 1. - A V ' X". -- idk lI,,tfl-gb, vekkqqzfg fl' .ff fax xy cf, Ai X I Wx X. I wx 3,5 I , K, f . 'in X X . xi .1'!:"' ' "xYV:,' 42? if-' .. IN' '. ' f -- -A55 twfye - - ., r , .I 84,0 : : tv IV 'AV '.. - If. . - -- I ,..I.II,-5.515 I N-, - 1-, fi.-.:., -I X H 54-.uf'.I.f . ' 5. 'xxx I . I 'x'i 'B 'Ya I- --1 '. "XI DN. E1 ,I ',I I I df. IJ?"N vif--xx rv AV : V' .. . , V N . . , 3 -H 1--Xt-3 - ST. ' - ' V I 1-ff" " V- - f ' -' ' G7"'.' .' -- H ' 1 ' :, .. .--Q IH . I . NI.. ....- I4 It 2 , . I.- !,3. AQ, ,-.4 IrIII ga GI GF,-, . YQ, ,I I, U vI QEQIQIQI ,I I 1 I T -ll, XIX! Yr 1 . 1 .' R , H, bf fx.. "gf 'f,h.g., 3 E" N, V' V f I Q 'lv fit'-.xl 1,1 ,E 1 . .qi V' 1. 1 J I I. , lr. 3..,xJ',, ,vlfIn4,.1.: 1, 1 1 .. f A n ' A .4 , 1 vl"J,l ll V r .N N, fltxfy' U' 1"f.4.. 4 ' Wt:-'-I-j-'-' " ' V 1' ' 1 1 "'. , ' . -1,1d":-1. .H 4. f' . 1 r qw, . ,U xn -,V 1 1. ' 4 --1 1 A '- - fi .- ' 1 . - H - - . ' "1 3 . .' - . 1 ' 51' V'-,'-.' '. ' 'TJ' , ff .1 ' 1-of W,-"'-' 1 'Qi--f ' 1-1 in " 4-.lg V-wil-.u.1 -, - Xa ' 1 ,,:. Q V J fl , .fit H 1 ,rr V ' Q! . f,1I'1v, , f vw 1 . ,Qs 1.11. V . ' , 'V' N- ' ,IAQ 1'J",1-1 ' , . .' 7,4 V, .MV K, .V f,- 5 X , vt.. - M,-. . rx . , 4'1" . C. .4IP'1.Q'1' 'Q' "X,,L- "fLg,f,v-N X" f I 1 f -I, f4.lx:"1,A' .' 1ip5fg'.??fkXi. Q- 'A I1 11 4 -u'U1,.Jff77':7'.f,A ffxfg-'L,.jf fi f15'.y' 'H 1 ".-'- .Ls -. ,A ..' . ,. ..-.- w ., . - -,H Q. 44 1' 1 - Maj.. ,gf , A- ' rr- , Q V-' M- f' I -, -1, xy,.+2,y'f Nff1f.9',:f5f,.,.ff,g,:.11A14EE.,-4, wi'-f"34f?. .x ,232 +, in X: :,'..',- 1351. - '- fl y.5""44.'1. ,,1-Fix - R, K ., . , Y I , . I 4'4- ,-.fa 5 V '.k-14,1 1. . '. apr. 11' f. ,Y vpx N .N -J I If Vlrr' 1' ,f' I .1 -'-- . , , , .I W: VS 1 1 .. X 1 ' 1 'BY- ,1 1 'I if ky f . "1 ,f 1 I I "1 M X 1 fx N 1 Q" ,-1 mmf ,A WY '. N f v'. . 'i 'QU-' 1 1 1 -N L. "uv .A . , ,. . fl , rf EDWARD HIRAM MCALLISTER, M. A. Y 1 , X 1 DEAN OF COLLEGE OF ENGINEERING I Lf--. " 1 ' ' n J n v - ' 1 gt ,Jw ' lxlLlIfXR1J 11111101.13 l1l'..fXlxl.Olx1X, M, 1'.., 1301111 Ups1lon, l1'0fz'.v.wr nf . -.JLPH4 - l:lv4'lr1f'11l l:l1gl.l1m'l'1l1,u. ,4 H' J 1 QX. ll., 1'm'l1zmrl Umvcrslly, 1895. ,Q 1' . . . . . ' n -A M. lu., Lorlmcll L1l11VL'l'8l1j', 1900, , f .f ' A ,i ' ' 1 lulX1AR l'.Ll'.1x1l'.1, lk-LOU, Nl. S., Pro v.v.vm' 11 Mallwnmflvs. Y ,fn . x , X X 1 5 H. University of vV1Sl'lll1S1l1. 1894. 1 . ,-' XY., fy 'ff , . , , 1' I A, . M. S.. 1,1l1lVC1'811y of Cluczngo, 1897. . ,' -U,,i'7' ' 1 ' G1':1r1u:1tc Student, Univcrsily of Chicago, 1899-1900. 'fjiff '. . . 1 . . ' gf 'I 'f' 44 9- L1I11V'Cl'S11y bclmlnr, Yule University, 1900-1901. "V ,X-X A. . . . 1110111111-1' of the Alm-rmczm N11l111i'l111l11C2l1 Socncty. l ML-mlscr nf thc Sub-Committee of the 1utcrn:1tion':11 Commis- ' 1 I sion on the 'l'c:1c11ing of N1!l111C111Zlt1CS. , , 1 , r 11,6 , . 1'RlilJlCR1C S'l.'XNl.1iY DUNN, M. A., Aczlcm, l'1'nfc's.vm' of l.r1lm Lam- 5: 1 ,. , , 1 1 gfnzgmv 111111 l.1Ic1'uIu1'r'. 1 -A if-A ny, ' . . ' U " 1 IS. A., U11lVC1'8l1y of Orcgfm, 1892. . A 1 ' 11. A., 11111'VIl1'l1 Univcrsily, 1894. It X f . ' . ,fl NI. A., U1nv'c1'slly uf Orc-gmm, 1899. ' 1 1 e l W A. M. A., 1l:u"v:u'r1 Unlvcrslly, 1903. N'-. 4. , ,LW . 1 ! Y f N-Q' J ' f 11 . . fl, 5 'X ,zfv ,' 7'4" W ,, .. 1 1 1 H 8. .5 ,. ,. Y... A . -1, .f.-NMWN N.. , . . 1 . ,x .. . - --.. , 1 1 . v.,,..f'1.. '-....f, . , , 1 .- 1.1 - ,' :V 'I 1, " f' -'.'- '- T " -2--ff. 1 . . H'-. ' Hplj. , ,!,,.' .L , My 1 .K , , ,A X. 'Jfrh yfnkwgflf 1 A x ' ' 1 x I ' ' Q 1 f- - NH 7.-J' I I. , .34 If A 1' ., Q ..l- ,. ,.. - .A dk 1 f 3 V ' 2 '51 ,. I f A , V . ' l .X Ft X .I , ff,-. gffff ,f .I -.:IQ.x' . L ji . mfr. A I , .w,..H,.5,h .' , ' ' . ,mf-71-1' "1 , " '. ' .' 1 ,X ' - ' 3 ' 'ix 1 x X I 1 . , X , ,R ,, V- VV 1 If 11' . 1, . 4, ' . 1 1 11 A .H ,ff ' K 1 fu ' ':-1 1 ' If" 1 ,a ' ' ' I , r I ' '-4 -v, .,,,,-3. -.'.. , , 2, .... . 1 .h- .- '. Y ffxr , X W 1" . ' ' ,' .'7','L' ' ' '..."'7'f'VN ,K , .-3 ,- ' x..x.w,-u---,X XL' 9-.9 N. .,'lj.'H. 5.1. ,bmw Uk Y et.. xi X, rl , N -. 'N f f' .-1,13.g-:t-'.- ,NNN ,Q 1... L -. 13- tg L X . ,.- --we 2. . N- .. - fu a af-:.- it--35-Q fr--:fzi . .v 3 -- M- - -. . N " 514' . XX WWW? H. -TWT -. ' 4 -VT '55-?'M"'1i'P-'5.v'i'-.?'.1- .1 -X .' --",. 4 fi - - --. ' X 'Y' ' '51 zflfiii-r' ' - if '.. ?"'1 -'35 'Y' vk 2.--w-4-1:--'.'-S15 1 W . "-':.: 1 .f 'f-Q 41---Af!-f' . . , B . 1 M. I7 4 . 1 w ,U m. - .. i -. . :Q 21' . ' , Xu- fm ,i,j1J' J. ' '-,ark 5 ,N Q X "Y'2.3fif'g5.-S'p , . '.",,,,.-5 X- , gn- . -' , .- 4 -- . 1 9 9 js. 1 - -wiv M 39. x.x.n.nQk,1- .P ,-fl: .' Upnk Lg: ' :,,3,.,Qfi',,'1,:f, ' 5 L! , 'frm V. Z.. Awyi' .I Q F . K ,QSQ-3.14.5-1,5 N I AX N I arrxg xg.,..T- -P Q., i?:L.ff2J.' -gli..,-u15,j,4,3,'.lE2z,-kiatlw' ix5g.,.53,,,g.g Vis! lb Q 3- L5-L-, I I . . -,f . ' - L,-Q 2- ,yy-' 4- .,. ,- -3 H. ' ,. .. 1f,- 5.1 ,.-y,"-...-9-,jg x '1-' ,.-"nk, , ',- ' ' , p,..' if ' Q - ,Xe ," , , . , iiiqmvmnx U ,Vx L -iw Ajmbb M, H, - A., .W .ttbhkut 4521.-ag,-v.f.,-.... y,v..,,.,Iqf5.. I i., - V al- H H iv ., H J 5, l V 3. . V 2 W . . ,,, ,. , .. I , . A I ,. ,tktnaiyu , X , ,Y..,La. .,., , N.9,,:, lr, ,, 1 , , .,,, .X C, ' .qiga N' . X -. .A - 51. -,-1.1, j - 1-,N . 0.17-1dql.EE,lf.rfI,,:k,-. i H.. uw?-. M.. 7. . . j,,.v.,,'-,,:la'JA . . , ', L X., , YA H . 1 ff 9- 'r 0 9 . -' -, - fa ,V - - .' --. - - :.,- gl.. gf v , - 1' gg- .uf .5 .ls -- " i i ' 79.6 - 'PTY - t-":-'1:-'t- W .. 'Q -' 4 ' " 7 P 1- "1'iqi'J1J " "1 4 - s-1' -I NWT' v f .,'.-.. - +A- .r. 1---1-.6-4 t. C xjX ,- ,. K I - ,'.4 "'H..,-RK, .HQ L. ,U - , .x . Kgiyg----, "iii'jQ'-fri-1 ,. Y it 531.196 fwfii' , lfflfjf-f' . iQ,,2,?ffFt's::1'.v,-i, "pf If gk , - NN rn' ,I fn",1..-4,,:f.',4:,,,.l,'.,,- If ,Ig qw-2' ,f b in 'hX...fQI:.:.-,- 6 5.-:fr F-T..--:,.Qf'3'. :K Af..-51.2 V V 1. ,U xl - if " ' f -f.'-. rift'-Y' Lnvff ' ' 1 'D .3 W7-sail! Y-Lf:-iv' 'Ht' 2' 07937 Nf'--.'-ifw' Erika"-iii' -'3lN1'5'-'N 'V . ' ' - X -.-2. fa gf--1 .4222-1, 'V' W - 5-re. ff' QM' M- a f- 0 ,-0. Wt, , ' tt 'Ii' Q' ' NNQ-f'-5-:r,gL::,-7-1-1"-.'-.-,sf-,t-.f- "' ,- , mi-.. 1 ' .51-'f f r ii "1 R '1'wQ,v"wQ:+J -- P 0 0 it -- 1 . 0 1, f7vLvq:5w,,?: ', . 41 171 '-- . 1. ,. gf.-.L - ' -w'.f,....f---ug fs .t . . . -.. .411 K. ,- mx Q . L1 '.lrA,,.. :. XLS,-. f- 1 -. . . 1 .- x uh Lf- ,X 1- . ..-PJ .wr 'Af , :af-A . ,rnnmwi b 1 I .X F-2.0 ll ,J 4.,'hx,N3Hs',fqfa5 S-a..- .-'TF-"":? J , 'J 7, ' " . .. .-v-- . -'- --.,f..-NN x, -U., 3455 E - -I X jf ' z... ' ld L 7 f'2'91f5i if . 1--:T P-"W lfjl- ' " fkhi' ' - . 1:-1: -. -. A , -gg -- 'ith . 7' -I . 6 y fg1,7j,Q-,',,'...Af ip K. .wif , N. 5 . -,--1, 3 - 1. . .. Af A .Nz ' si J". . . ' fix fi I, ,IQIW ' .l .wx V 1 -' jyifb ,ly ,,,4fWa,lv,.- LA'-,1,. x-.J 5 wg, .- ',.5.A5,f:,.-.U , ,Am Wt 0' kat.--H "' -g., 3- .- -5 wk -J. K' .ty,Q,,.r.,x - f - ., 7 rf ', gif, Ji:- '? -' pfj'-f2'.X'-ii-,W f- r: 'S' A "if 7' AAN- - X--.-5, ' - . .. '- ' V.-. "-wqgf ,N - if - , ., " .- - P, Q it 3'--i N.. tap t xp 3.3.1 J N il Stl. 2.1 1:5-3'---' A f ..-.,..-.-.- -- rx ixifib thru? lf 'vi' i- l 1 ' F i"'7' 'inn ,f .E .- It 1. -. g' .Q-35+ 57 t X 'ff-03"-3 i' . F A ' -ig --, fl 0 r i wwf' fizrrfin' .X-aa., N X 9 '- I it fit iff-! 1-'I I' L .- f "" f . f- ' tiff-"xii XF-f't"'f.',4 if 1" - ' it ' . - Ms.-.wg 'J fic- -. - J :. ' 1 f 0' i 1, Qrrrgiif 4 I1-!1.:irf".Q ,535 gwg . 1 ' K. -n ,- ,, ' 4 . ffil ' CARL v. LACHMUND gg-fn-' 5 1 5,13 ji, ,li W.--'-jg ' whim 0-.ju DEAN OF THE SCHOOL oF Music gift, I QNX, 1 .,-'Q' gift, -' TNA " 0 1 15. ' - ' QE?-745., . 11336223 ifnlilb GOODRICH FRINK, B. S., LL. B., rlwfmw- .ff feuim-.fy 120- ,QE,5.1.-5, " ,, nj. WFSBQQ' ' 0 ifiei !'I.1ICl'7'lkIlQ' -f9:70'773'1' 0 W' '1 1-fif-.r "QT -YQ?" . " . .. '. , . . . . . . . 'YJ' "fx ' -L' ..,." ' ' ' 'J-A. fif 'E :wwf 5 nj H, S., in Civil i'.IlgII'ICL'l'lI1g', University of Michigan, 1885. n?q3Q,.Ef,T"" ,..,fy,:37yA-. Q - --.TL tif:-,'.'i, M. S.. Universrity of Chicago, 1902. PK-fXK?9'? -"7-'-'I A - Qfitk fi-igi142i','l Sp-ecinl Student Szlnitzlry Engine-ering, Massachusetts Institute -"H V , ' . of 'ifcclmo-mg-y, 1900-1901. . .- ..,,f-- W N X WP- -1' , ' "ii ' 'f .. ff 't ' 2'3- J,.,x-. Vs,-,N Jfvlvnss HENRY GIILHILRI, Ph, D., .f1.-.v1.-ra-nf Jwofmm- of 15.-Ofwmfz-S. ft , 0 - B, A.. University of Oreg-0-nz, 1903. A-ax.3'1,:.:i1 CJ' -4 " in 5... University Scholar. Coluniuhizt University, 1904-1906. fr"'it1'S'3l4h.i3e C f ,,, v --.wr-12, , . . . . .ff -- - .N ' lfcyipiiyi Garth bellow in Political Economy, Coltnnhizl. 1906-1907. "' . '3 1 If 'ki ' 37 - Ph. D., Columbia University, 1909. ix.-L." 1, f.-- X I s ,ijfff J X' .3 ng: -Q ,. my 4 - t , ' ' -r. . 'AJ . ' .f' , fljivi V -.bi .W .yx r-Y , I . 7,-:4.,-V 3 if-.1 X- A im., I .,,:',:.tZNxXQCl M. RU! ll GUPPY, B.. A., Darin nf Wmlzcn 4 fjuik N xy. A: gi-,,Q'i.im5r' B. A., University of Miclngznn - 54, 55- ,Vx ffl. - y ,, -- -W,-., , , . . . 1'-L . E'fs,.. X. ' .- J 'jan Cnmclnnt-er Stud-ent, Stnnford University. YQ.-,x-" , --.l5ff.rx , gm, . . . , . L , H- x - rf- tx'-Iglii Student, Unlverslty of Berlin. - .ax 2, P V -4"f.v'-FJ '61 i -"I N 'Tx ' 'Ni-- 2 ,.."NAx,,x 9.i?g?v,Q' WILLIAM HAYWARD, Dirvvlm' of Mwzlv G'yuu1as:Tmn. FH- gg - Q. v 'v 1 v . V Q - - ,. ' . 4 5 ' ,. ', 5 'xzqtsm QQ Athletic ,I rniner. ,jr . 54.5. "N , Q X if j ,if Conch of University Trzlek und .Bzlskethzlll 'l'e.:nns. f ' fwfjk -w 3 K X.. nh N.. 4','-,F V 5 N. w, , -f - ,rjril fi-,A-, "Leave of absence 1912-1913. 'QQQEQ ' -i'- H ex .1 'Init-f A T! Q A rlhf' ., yvrg-'Vx .Jx ' xi aaggf,-gg-f' ' 5 -1- tr. 1 .1 -5. sz.. it , M K, fy -. A I . ' ' 2 - jf - . . 0 xx Q '-gQiJfQ K' .fi x 02. X. V- :.- Qi., 5:27.29 .:...:,v.k -.r I ,nu . I .vs -tl 'NQ,.L:'.R rs W , df W i , ,' J..-"' ,,f, Xfg 3-4-1.25,1r4r?Ef-1n5'Ej?-:u:4eo5?i.:f.2t fNQ.fgZf1?N.Z1L?2 SY i 4. -' 'iam . ' - -5 . X AX- - ' , ' ' ff'f""fi5f'.T-5'.52'- 1 .--fir!! 145113 -il " 5: "if . Tvs '.-S15 ' -' 5' 'Tf'Lc5HJ'1F: V is ' X ,f H I- TVN. . I-2 . - I7 in 5.1. ' -MP1 ' 2145 .pilzzf 0,55-3.5-I-,. A. ezfqvfti. ,r ' -gr.-'.-K ug .:.- ' , -5.514043 54: 4 ,K A ' X , .,,.gr-.,..-QQIi'f'6gfJ,B.. -if-.,-,i1i.3.?.i','2' ef'-.-IEE, 'ug -4-fib'J.g Ng?--X - -3f5,,f"ar0w1:1-'fBf?-- . X , 1 ., 0 0 fr. A - - . -" ..-'95 li" ' F' -' '.. N " cf' f' 12' " .rf .. ' idk W. - rw ' 4. N 'K ' ,xi NNN Qi!! lx' -A iii ,li-"' crf I ' h'- L - A l xx 4 f Xxx 3- A,-:.',:-.,f.,L.:t.i . -j:QZ3'r,,f,. Lf!! .X ", X XX x ' E I ' r , -X .N , , '.' .',7,,-,Jw Htl..-.A 5-L 1 3'-'ln -f.. . 4? ,.1,.,v ,' ,. -3 xtqJ4.,-'VL 33, N -jx , , ,I N , . 'x AA j :-wav, ,::2,gxg:E-,iii K u.- . XN.'.H?g:'.udiZhs,u- -Cx.--, -' X 3 X . I 'A W X -. N4 -.gSr:-?,.aff.i:,T1i,,,,, x-gh .,. v--- -.XV tk M-A E .I .il .' X on rpg..- 55- tx I ii I' A if -Q-1-.t9" .D 3 - :ll rj'-fx' Xin. 'Q ,-A ii ,X Q! CN C"'r1 ii in 1 PX. 5 ,J W. ' X' -- -. - -3 ,f f ':-Lf., '- 511 ,'. '-- - rw-3" ':- -'Q--9' .e-no 1LL...,-f.'1r'iZ-T 1 .- ' - 'ff ,...Q.q.g1j-in2V3395if7'e'.-. - x - . """ ., f 4' ...QQ I I. -,VI 11:39 INR If ' fmAp,,, in N Q' -V f 5 441- . I-if -"fm -' pgg'.-,'L-ghfdn Q i'.N,'C.:1:i- i i' 1" -' V i If -Yij ' , " -, J- In., I,:If27L'j'.j.I . 0 J- I Rgywv wie-3, I r . I. If r I -. ' , , I - .. . .. vp .. 55.5 --Q . . 1' If, . . '-1' -. ' I , Iv 'VI' --'Lf-5-ff .,-, - X. . . +27-'LV.' f Tiff'PF"-1-i7'.'.f.f".uf-145'-, '1-:fr -- i-5. f.-f. " ' 1 - 1' . ,,fjIg, 4:-iU':ydxI X-,XII III III I , I Iyrgki I I A IeI?53,iIf5IIIIi-IISI-I,I.fIIt Q I I. , -w 1. I, .1 II .-Ria, Q -. w, gif . -f " f' A ge .1 f ' v.5f,gvg:2..'-, 1.9-,I -'gg ' me - , - , I '- ""1'J'rfb . 4' 'ig .fy 1 A '54 -. .I '- -. egfgw - i..vgff,yJy?f,:t',,i'5ag'f'5'7CQif.v....-. A YVQT. ji 1 ,, ii xx xx '. ' A 2 ' -. H-. --'jf' F - J.. -I ,I .4.f,'fl gf , If 19 I. . "4:.g,,-:ig jj -5 -54'1.'-,1, , -. , gf ,I f f II,w N - .. -ft . W. , Q-Q-.2 wif' - 4 a. ' '-.Leos-S14 .if . .4 ' . iff, Y,-' wc-r .. ' I A. I. I .Iier ,I I ,i I,-LII I I- I Qi-,gf IIIIIRI I- I ' I I:-4 -I.I i- -7, Ilvv E.IIf:,f Lf' If f:,.1q,u1fI, c -.D -5.--51,5-sf-if..-.I 13' if gf--z Y- .31 ,- ,,..iLg,,.,,..f .,f-if 'X vw 1 '-:-' '..'i-.T-wziizfi f?3S5'a.- ' ...J-3? -'fbi '-1.-'J W " E ff :har Cf' 3'1'i'. ww.f"'fi if.fE'2iff,t2gg . 1 EAI ..-.gc-t.'!,1Q!f1 'u ' 4, ' :str ' Y - 4. . My -- f I -wr . K "4 if-Sis" ' 15 - O A "'- ' J ' - 1' it - M . 'E ,. .- ., .. v nfl., w.-. -. 1. . 0 NU . -. . -,ee -, , .1 -, f, Q- .. , : ' --SC Dil-ff gn,-, -.lf ...sw ' .. S zsi!.::.a'iik"G ' - - . . . .-1 -1 '- " LS.-e . ,rx-" t ' "4" . EM- W-T' iff x t 1-ww' ' 'vw'-'f 'fNf::.-iv tx. . . . - . - . I f -1 I I - 1 X' . 1- v -'i . - 'f X 1 . '. -. 1. . .4 .. 'J' - A-J ' V93 'i--. ' . i .. . r-xr? ' --'fi ' Cf" 'f' r-'g--I+ Q . II 'II I- -r-IIIIIII QI-I, - I X' .fl'l91FJ'f7-I' ,. , X: I II-,I,I:,I , QU.: QIIHL- sign' 'IM' I .y I , 'III-I I QIEI . I 1.5, yn, . . ,,7..5: ' ,--5:35.-,......,.--.'.I. 1 ' -'Q - 1 ' - ' 'L-pf r-9114.39-ig-f.. -'gg 'Lwbqzgfv . Q- Jw , W' C " ' li 33-.Mr?!s.. A . 1 ' f - f 'A 'N Aizltffiififzgjl '1Z',f,3IIy , I,I,I,I,f, .. -XX . --sta .QI --Age , 2 ,,,,. .'-0 - 1 " '.53",4" 422' .12 ICI-ITS.. A ITIIIB ' -,'fqI9.IIIIILII 1, 'RQSQFIII - -tr .-if '- 'L:--ft-M -Q .f,t2'i. 3 ifljii ,rm-. . Z A ' ' f-ffm Y." . . "."?4..i.f.'tf il 'V-' ' tiff" 1. ' J I .1 I I, If SIL.: it I AFI ' II II' I. .,.,, -:I 'I I Irfan. II. If I' -': ,II- I lNI.II 2' . ff... Rf. . X " - .gl-:SLI , .Q -'QI4' 'fy ' -E - , 1 JAY ,J .. :..- Y uf.. FA, . 519 ...-. .X , P--2'-fftcf' "'f,Sfef'1:- N' X- - -' .'Q.f?',65'i'4 -QL R.-,-711.-'Tj -L0 ' ,-Inf., - ., . s III'j.'w ---YI '.,, .I .5415 " .i - I " 1 I' .. . . ., , -gb. C. U. GANTENBEIN. LL. B. ..y.. , '- 0- L ,f I. yf' N 1 ' f 'N .-z-Q. 1' 'VFAV JE. V A i 1 -'gv-V ,LE . NIII I' ' Fw-3' 3 I-'Q' Apr-V. U ' X 5 I-II i I II ..I.III, qgfyy X x T-,- .f I 'I I -.g,IbI1'I' ,-tiqaglx ,II If I'j1Iw - I.I, .ff my -v .I-32155, ' I . it 3 .f I -if Nil' i.I'Q1v. ,' Ib A . , X Jj, w 3L ! -it Fi-'igifrb' f N -1,1-' -'zfa I-IQ' I'.ItI it .Ig 'YAX ,- ' ' "'..f' it y."1F1'1 -im-,N . --. - -: -"i . , 1 II-.-37'-,IQ Q - Q., 1.--1-"x..fr5'-. Q A 1. .iw tgL-,IyI+-1"'- ' - , -9 Ml, , . A .11 Ly Q- ,Z . ..-.I . '-.,.',-,,f3.-.Q -f-. . f -. gi-a, II,.' i 1I. YIY' 1.4-QI. -pf I:-IIA I kph: 7-. - . .32-. . .QI gf. ..r, ii . I' DEAN OF THE SCHOOL or LAW A "'r.t'yi?f.f'-.ft-R5 --'-'-.f-fr'-1155 tiki 12' tl . . "..ifr,I IiI - 3 MONTANA nAs'1'lNc15, la. s., ..-li..-.'.n.m1I 111-.-f.-.-.W of 1511...-iifffm, xigilfgfff' .QQ-Q4 I' ' ...N I jfi I 'II' li. S., Cnlttinlmii' University, 1909. 1.-' ' " 755 .ZiIg.'.YII3-.bt firzxclnnte Student, Cnluinlmin University, 1909. 'ff' 'L ' I. --MN "Ex i - I' 5?-g.'fy:fIQij3 Grztcluztt-e Student, University of jenn, 1910-1911. f'ff I.i.II D.- 9 ' Wi?"-i-1'6S '-" f . " A . Ji?-ff 5 ' lllERBIiR'l' CRQMRIR novvrz, n. A., lfmf.-ww .ff Muff.-rn liiiglfm if--' Q -4 ' - l.1'le1'uIure. 5' ,fi . ifIZiiiQ'a A -, g 'Q li" B. A., Cnrn-ell University. 1893. -7 ' I V I2.j ii Q ,. IT-.Q . '-iff-Q Grztcluzite Scholar, Cornell Uniiversity, 1893-1895. Vi' . W. i QTEJ' ' ,'.rf" -Fiflix' QQ., I-A La.-X - j'.j5fgI, HEMAN BURR L1aoNARn, Pi.. n., .f1.i.--fsmfif P1'IIfC5.fl'7'IlfMllfflClllllfiCJ. 5.."'fQRi Iikiif .' li. S.. iii. ICJ University of Mieliigzm, 1895. Qyfffiygii' ,VA 1 1.295 IFL' 1 IIf5,,II' Ph. D., University of Coloiwvrlo, 1906. if .7 ,-:ff JC' N' 1 ' "PW . 55. if 957: 'I . EDWARD IHRAM MicALlS'I'lER, A. M., 12.-fm of flu' Collfgv .ff lm- Iiikf-.I -' J QI' 'IQ F'--.I gilivvrfng and l'rnft'.r.vor of Ciffil lfl14QflIl'l?7'l'llg, " A p'1'XI 5 .-' Q r .- . f -- rf ', . . , . ' 2 , ' II..-Cb.--II.-,'II,I-', r' W5 A. B., Univ-cirsity 0-f Oregon, 1890. 'I Q" X lpn' A. NI.. University of Oregon, 1893. ,,,Q'.1A':',:,Qtx 4' 'EIIII Member of the Society for the Pr-ninntimi of Engineering lid- iii, ' 3" "Vi '-Ii QI -. 'jg' uczition. 6 II '., XjII,, 2 '43 s""'i5b' Vi! 'j 'ff-. -. "af 79 9 A if ffl' f ,i " ,..5.jrfE'f5Ee'3p5-l A " f ,f::f.wf'-..- . , -... M -ffm! F-'gf 5 2 . ' " 1 .3i1i . - -' ' v ' Mx." .-:"-1i'v:fvfi'.-' fl-f"'fir" 9 9+-'f'Afi4f'.f-fTi1'12"'1l A f -.- A K Pi .ive -A A . ' +..X----'rm .N "1 5--f . ' - I .- I I ' .II . ,. :If I .vt :IN . if-I.fIII .IIII-JC. .IXII ,f " P x 4. qi r. 'ff ' . "wtf-. -ff a 2 fyf f' 1 .- . i .... .- 9.1-gf,-'Q---L if - if . 4- 'sv-eu -' ' 1 ., .,1f,- -------'riff I- ::.- gf ff.. . -. '- ' - ..-"i FCP" '- 1 41: Ci' ' '7 .?-'!.'r-.- ' 'H 1 - - i' "HIM . " 'V : ff Vi' VI S I ,- , ',' .'E:Spvv9 L'-.Q I- 1. '. . :-, 0,4 ' g"NI I I -:L ik X2 , I: Ing ,.I.C ' .'I7!,, I '-I t 9. -- Af- - '--. .. - .-. -t N.. - -9 1 it. x.-I KN-N XI XII -,III:- I D- N 'Qt-,I y-"" A A XAsI "-: qw , 1- VQQA1 :Y-.Ss - X 'N I " ,- - ,--7f7'f1-- A . 1' '. N- T X '-A-. NN A. " . ,nr -,.A'.-.34-Lk'-:J VIA, , If ffx ' .xx. 5-. xl :Q-..' .13 Q 7'-fall: -"-"-'-A . , .-I - - A 5-,Q I . 5- AI - ., I-I. .I X--5:?J::I,I5, I lx 1' I,xQI',64,fII, -I. .IIIIII 'III,Ie:I:g?ffIf:II ,I IAIII IIIINN .X I -' -- I I I I, -A I I -Q5IIg-A-,-f,,-:-5.- 0 -A I-I..--QI. x s,-- -XII Leif I .II :- I rI 71 ,. I --.L I I II -f 5" 'N -ff-68, 'id-P KU-" --J -f E'-'T-'S' A X' ' "-iLZ'-11-2'-.'-:f-- ' A 'U ' 'A' . -. ' ' A - If I A. III-IIIIJ3 :FI .IA- I 1 I 'ag .l. I . IAIIIJVKP I XI , I IgI- If-9 I .I I A I. 1 M f ',.II1:?I.II:x:I,l - -i,II!I 1, If -gIII-:I I I 1 II ..-I -I-III I v,I MI: II . ,,..-.- A -n A- A-..,' :-gk. A - - . -. ,,.IxI A -"7J'wiAv -.--, A-Ny 2 - -I , . --1 - 2. X A -A XYLQPA 15'-if-fai, -' K- ' "-A:-A .4-. -TT., A ' -if-9,2el-'51L1r'3l"'fiyf-P-h3?!-EAAM' - wg- -A 'v f' - .-., A, - .QA-A-.iff 4-:I-Iyyfsi ff--L, 1"-LL-p fi-1-A -5 -,gIf3.Ijp5..A.E-r,.::- J - - iw" 1 - -.. -I: Af ,-:If II- - ' -I 1. gr 1' I I . HI 'g ' Q31-41-J" I -I'I:f1,, A A III ':-I,,I Q1 I ' I .-NAI' I Q., ,7 IA -ff - .A--2.31 1- '-.2I,,A-- -1:-A-: "Aw --3.-Iifimgffifii, -.Si-,I I mf-5-. -A g- ' 'ff 5 X '-----,A "QM " .' 47:2 V51 '-4' "'7'1-'A'- "'-.i-'-'f5iS5Q-gyf"'-EAS?.-f-'-. 313- 'A '4 .Tr - 'L A' ?'A,' -if - - J -I III ,Im IqI - 1 I 3 1 :I-,Q ,p.Ig.IfjII Pdf-f X , O A-lI Iv- I.3Iy51IA'IgIr I- :I - li Ig- II ,I . --QITI A -N -:W - A A - A - ' "" ' "Ci ". 5 ' 47 'X A,.--f-,t-7 f'-L72f1"J'L""'- lifiu 4' 1, - Q-' ' ' - "Q55g"'-rF-fi-4J.E?9tf?E'aYs- 'I iii-kaA:-?J'h'NK J . ' A " ,W1"f2-5: -i'-Fa11-- -"',.31-115 5-ff-5-1 -gf::-'S+fs2-'IT--?1A'1 1 - - 0 I fd.. I ITQQTQIQI If, ,'7wg9dP5:1,-:,I gi 5 .-II A AL- ' 2-A 'G' A -A K -mf 1 .55 icy.:-1-,:u. 1- if .II - Q- A- fi-.x --S, A " . 1' R ' ' 'f YQ ..':g:?A Sf' ,fp - 'YH' 'QQ I A Lf -- -Ig,L -' I I- 1 r-'Af Fikqiltsjq " :X-iii-Si. , ' If' ' X S I A IIIII f'II ,---I ' l4fAI'I A ' I I " ,1Iw.I:Q.- f, - A A.: '3-QAM IAA-Fr A, I A430 .,-I I -' gg. -::Lg?5g 'X?i,x., W. AAI., 1" ,. ,.- - A ---4-A - 5' ' fff,f'I' "fa ff- 4 -'f---PBM. 'Y-:f -Wifi:-QV 5 ' sq. -. R 'A .Q --fir. 1 - --.Av .-fx X r.x. -I I-- -1 J I- I 4, BN f A- g:'-- ff' N ff:-m I -QR -.' 1 5. A - AA-,H X . , 'ful - - - vi I X, '07 f'XQXKI.AI. A 1.3 I ' V ':I 'Af' 15" xc' IJ' I - 'wl-5'f- 5 I. Jfgf- Q- f f x X-: ja' N 1 A , . nmtxh -. f f ' a 'P-rg-Ax N'-, fff. 1 'A ' Af'--"fu 'ESQ AVI II , AA.-I, .III LA,-r',I,I if I --.. ix YI I-- A II .XIII cg. --.eI.A ' I A--A ,A--.fx T: 5 3'-Q, r! CTA, T535 w NY: - ,'I.hQIP' , A 1--15" -- A A-.' ,Na -II 1' " -III . I I Qgsg., ,zf -- 4 '- - - Af ' V' ':1"T-:-g-A--- 5 4' ,Ap-II-gk 1 -I. IIA IA.,, I- .I -- I 'Af'-xfu -' - --.3 .1 r--. a-rv f Q A -. M I AI., , iid, A- If IAI 1,,AII A I- I I HA- --1 - - -A ,-- 'A .3 '-:A.m-'-- A QGPNTSMI "PQ KE Q4f3'r'-fm -- '- 'x 1 A .IL,.I.IIII. I II -I-Q -I -4 1.I I. X L x '73 ! . 5 NNETH A hfxvff ,nf c?"I 'X I 'f Q :-:Xl DEAN ' J- MACK l'I',,.'fl - I- ,I'A1.g ' A Is CAI . Ev--A 1' if C OFTHE ScHoff'z'E- M D ,?Qf'-im. fjftff, f A .XI A - . - II .-1 . - A IA I-XI-I-7. 'I I. X wx iiif, ARL A III OF MEDICINEC' M. II,I.I I I- ..II1I- . if ', A - ,s.gi5Q- L'CLAIN Qi.-rf f- fp --:L--+ P 15- A . l -- Xp 5 -1A'AW"u gi A . ' R. S -W :." I-A 5- N ff' - ,,y .I V .Y Ill-A. I , - ,oI X. I A -A---I N' - - I1 5 t""H- ' C' If 1 11. 1- A- Q -K -ff? QU X X' I- I C' -- UMVCIIII ' - .v,A-lslufff PI SQYII Ifia. -'QAI--II-IIIZ' 'J XQNIAI-.III N- ,WK A --,' '2 - E U . hlly Of lnfvx Z -9--xxx? -Iga,-YI 1, - Ir psig. -,wif-II RIIRI I .. Illlvcl-Sit O1-CgIIIII C 807- of I IA::j::I:I.,II -. . .4 --A .gas A .4 'w -1--K ' ' PRI: Y Of 0,-A - U06 'Y-'Il IT -ff'w1 i-- " -. 'A '- A -A AfSC-'--T ,A - -hge:----. - -A AAA - -A-I -In A ' - lk A 'A 1-1-'3':JAA-Lf A rg' '- AII I EI G I B., UIIIIIIIAII ., ,fIIqIv,Iv, X'5II.:I2xA: I,.I-QI... I II .,,, I., , I I ROI., I Xglslt Iliff In s,. I AIRIIPIIII. 5 II . r '45, - XX. xcilf ' y of Ol. foffgw , l'Ar3f1"f-'-II,,'- glf"yAI X E 'MQ IS ISHIEC- Ph lj Cgon' M1 of Public S -- ' -. 1 N7w7i"'f-Y: . h ' , ' fp, A I","NI' TI".----' "" ' ""- I I IN +-.,. - U - II I ' wt, 1111-H I, - - ,ANN 'fIITt.5Jf1i3f- Ph. IJ, JlY"1Slly uf M,l7'0ltz1 Chi p x fg' 'A- N ' Tp. IINWXA QIIIQITIJ-9 -y -ll-lVcIIIg.t 1QhigII x A 1-Ufvvx f II ,'!I4, -ff., I SI.. Ya-IA A--AI A CIIIBAALII I "Y of MiC,II"-- 1891 ' Of' f-f15duIIII f ' - AQ -5 ' A rg ' ' ' - 1. Af' . A IIJQA wk vs GIIIIIIIIIIIII A B ll1I I IOIL III I - IfIII ,I I P .FFXI 'kv R- A., A ummm C l"'fr'.v5, A ' '- ' fu" 'Z' " . . ll 011 21 . . A III I JOSIEPIII -Almrniso U I Ogg of OII of p,IIIIIII SI I, III. I IIIIII Q IISCIIIAIIIIR P lllv-QYSIIYI IIIIg.lt0,-YI A - fvg-,WIIIQ ,f - - III' -II - 43' 'ilu' . L 1 ' f h n01"l - I ' if-'fs " ' . A' ' 'A .ff , -y lJniVI,,IIA - D., pr "YU, "ag-'I - ,.I..f - .I-I .I .III G1-IIIIIIIIIC S--lblliy of WII rIft'.v,y-W. of II I II.,-,A I- I- I I' CII I .II II MI L U flulcnt CI I Wonsin 189 1Is!0,.II :I I IIA.: 4, aIfLID..'-VII A - 'lfollovzf J1Yc"si'iY, 0-fnwgo Univc,--git' b f' Y' x:4' A 42E3- A-"U1Y'XY.- 5f,L1"X -QA:-RI"-SAIIX PIL D ' nl-Vcl-sity I-56m-,Sin Jty- 1895 ILII'f1.- A 'II Q,?A,I -If-.I . I'KIII F' 10291-5133-1-A-' " U"iVCr5il of Wiiccvmm ' V 1899 . lib! 'M XM' ' ' V ,I,..I.I.AI.I:I.IIA? -I, ,' - ' S ' I I- -I IA A ' 'I I,-.ff ' '-I,I-gf..IQ:,I:Q y Of I Ilnv IQQO ' . IYI I Ajy TM, A A - A5 lawn. . f -X - -. I , n.g1.'.I:. bill, II .I 1 III- XI. -IIL I - A -- ' - xg ' I -. If -Lv ' ' - f I' " ' fl---A-. N .- A -"' Q. .5 g.-f1P322s-f-A4f-2F-""- 'wwmf-,A - - X " NI-: --I '- .-yi, - . ..' , ,, -. ', . ,,A - II - ,- ,IA . H. -I A - -1 . f .m -'z'-:M .'- AF. Aff-r--A A' -- --1 - N -IIIIAI. r- I,PQ,IIIAII .1 I.g.Q4fI,IA,II6II,?Iif6?29-p?Z3?AAI.IIA.A,Am 1545.-I A A A: XIX - ?IA A Ani" ' -- - 'i " -"'-' - 1' 'y'-AF A7 5."7.-''r'1f-71T4f'Q-"3'57 'Mf'4:'7"'-""'-1- l Q" A' ' FQ- ' ,- "JSM I II ,m ij," 1 I :fn-Q7 :' I'-ff-,ga '5:3,Lgf2A'..-fI- 'Q ,IIIA.Az,A,.gpa?g4,..,m..gA.,I,III QA., I A - I AIfW.I-W '-:II A Ax' A'--I X . ,mf ' -.Q--F,-A'AAa-' .11 -'f-1--:Aff 5- ' ' " V X LE ' X' : -A '- I I-I It I-I . I .II I-II4 HAI jII,-AII. A--I I' I'-I I - .IR x I .Ak II III X" I- +A- :,II ' x If x '- ,X X' N ! I-x . '1':1':'lT- 1'-'fi-,--, . . 47 2,10 'fl' " ,'k,, ""AA"'ifJ?"!". Q Neg' lbtfc ' "" ' " 'I - 4 'J-Fil!! 'Lk Vu X - I 2 NT 5 .- '-'-viii -51:9--my -.I ' -S.-A ,Ash-1 ' -1- - ' ' ,-pm ---il - 1 - A If I .1-A-.. N: -i'4'f'. ff' 2 -1 - mg - Aw X-A 1. .Q -+-aw 1 0 - I L A' 'A Y'1f,,:-.St . S- 'aikfg'-A'-'gn' - x5 fgf-A. ' ,,f'-W'--11'3-3-'FA-X 'P -X ' -dnl-'AA--,".-gg'nag--ig.-1-2t- -I I Q f- . . K .. 1- pf: I I ...-I: : IIT :CAI I. Af' II :E-I L IIN ,tx . I..I,IIigI-IJAL - III , II I x ' H- 1---- 1: - -- .,,'L ' -- Q -- ,- A32 wg , .' A - X " -:Jr N A N '- A YIZII I- IIIIIKIHIIIII-:III A QI .I X .IIIIIAQI-I,IxIIIJQFIIIITTII I Ai '. -5 .,'.' ja fgf,-4' ""f. '4-e,AA. g 3 Lf,--,L3""-., f. I, A 5' '.-.' .f- PM ' A y ' X ' 1 --I, fda MQ ' T' NS. . Jw' 1 IA '-I'E3.II jg- I X A' I. - 'X A -' I. 'I I Q - 5 I.' f .7 1-I - IA X' I I,".:,g- II-' ,BQJI , I -A--I -- -A' 'x I, . A 1 I, AA A,-W . 2 A -.A- -. rf-.-, -:QI -A--I m- - A - - -:,I:I- J,--IM: -III I, . -I '-A -Iz:1 -.xi A V I A I -.1 ' --T-fat, , I, I. gy - CAI -5 -,f-.f Im A-. ' H Q fl. 1""Q1-.,c:f1 .Sp-YA'-Q A xx Tm. X VN 1 . NN Nb A -A 1- A- -2-.-Q - - - ,+-- A' A' - A! v- -A -A -2-gAgAgfpA'-- V I '. A- i.?'f'L-jzjfgn X T f-fmII..--I ' 'A 'X A I A I ' W CL.-f-T-A . QAIIIK ,.. ,,,. .. 1 ' ""I- ' r .- ' - " ' 'fix-f f.-I --:-5-595: - ' ' 'k. x ' '11 'lf ' ' . 1: ...v V. 45, Q I Q, 7--3'1'Q V. t I M, v,, yr. . 5 N y f - . : ii". N A fi' VV. I ---fi, Q., i . 'J' I' Qi, . mr. ll T' J. -V- . fl ' ,- ' nf-r"' r,,,.....,, -Y . 1. .., , ? 5 A., ,:, the nf. U 1, V K V -x V ,V ... N' -.S .l 7. P. 1 If .I , - W -AJ I 'Ir , .-...4-.02 4,115 ,. ' In jjzfi-',2:,',"'.'j7XY1. Qi. .X : ,".1'fI,!,,-- I, , A A , ,' ' :Z yr N - 5 1 -4:1 .' l. A 21 V 53.1.41-' F ,H ,-K' .A , It - .xt U. M 11 "' TJ," arf? 'llc 115721.-iaysxx X-.SH W'-?iq?xL-N I-.. 5: - , C AQ, ,, 'W m ax, 4. Il. gl-LT!! , 'I '-fi. . 5 -.-i.2fQ-, - ,-9' "-if-fi. -'--iw", .i ' 7- .4 1 X I'.f..2 i'ii.'i'lf"f?. " , J Wf' '- ' K f WP'--Jr" f f , ',f'ii""'f2dA Q 'v??-fff-- .T f be f..-1.1 '. J-'Nw - 1 13 147. 1 - 'i'.i21I'F' -9-Ywfw v vi -.13 1 -. -- 'tt' -. f ' -iff' 1- 4' 5 .l . ',. X . .rm-, ' 7 fit, - I - - ' - 16-':-.,"f"'6,x' . ..e.-F1x1r2'.", ' . '- .14 .' Q' T'-,QR Ll f , A ,,K.N 5 '. v -L-. S:-,f" 5.5. ' .' -rg yi' . yi YI, .M-r'5,..' ', 'J .. '-' .J-N, -. ' Y-- 1, H Nqr , HQXW' .Ai b N-,.. 1,-.Il R - 1,e'fffi.i..,.. -1 gf: '1, A ?5jp,iK?xf..s,.. .fy .mfr ' J: is - t- lt... 5 fu.: ,V . L 1 -N 1 VV, ff-.,..g,,,!.-T,?:, 'lr ""v.-if"--' Vrllfftiil-. .7 iT.-.Q-iii?-'-".'K.' pi "' ' ifggff'-'. . - ' W' i C P528 Li' . 'L' 5.2 f -v 'lf 'X' '-'IN 50,8 in iv W-'I-1 1 5' f. - .0 "gg -sa 9 wi- - ' ' .- , , " - "Q" 954 'Ex' 4-4.5 . f , .. O ' ' ' Life' -1. . 4,2--'T , 'T fvi,-Lf I . H ' i IZ, ' '. , - -V z.f,lf'iQg'A.:,. .. - - f . CC-C L+-Pill 1: AQ-mf' mn.. f A, ff'-fx ,g3fgf',,-'fgfi-':.64f, 'SX ' ' "I" ' ' it w -44? !'F5zf1?V.:T1'f"?9-- 35':"7r '12 1. 9 ----- ' 1 '-FK' ' y.. -I-w.-35.-.H "'-'45F.i'f' i'Nf3'5'?i'i5SiRx 1 4 f - -. -- Q., .. f 'E s-Qs X .fm ' 9 rw- 'ap ' '- , - 1 K , -. , 4 I -' -1 . E ff- , -f' 1 ,. ,y . i - .-. A ff. E qk . R fl! .. 1 . -P XL I -. x.-I:-,T U. I-:'. .?1 H i 'hw . -Lf 1 .IJ 31,11 A, .. k 1- ffkihgxffqg ." - , - , . 'LJXQ ,- Lrflxwiiff 'ffwuu - ff' 'f '---1.1 142' 'rf,.' - r , . "'5P"1. ' .L -.-' " - -., - -'fff' 2-Ar -',-.2 - .JA-'lub -...fm , 'J,qi..,,, 81,5 u-.- .b,!, ,1 4 ' ' I , . A . filiti' - -39"- I . h X .1 r f, -4 J '. 2 . ff:-j 5,117-...,. . ' C. it H -- H-f 'Q lf'f41'F'f5-5 - -f ' ' ' - ,"-. -. -QV J.: ft-iff:-N ' Q 'N '!'i5','65-'1"ff5i:'if""'?'4i ' z - -F '-1-.sa ' ,' '4 '4 fiz..7fi' iff ' A, V A ,I IZ.: .,.- ! .V . , 3 I 1' ' F-r H Q I. ,jr -tb, v:.l..1 - ,AQ- . .fe:ffE"ff:m-- 1 1 rt' N' - uw ' .' . 46? .-f'-'-g .2-J uit' V- f .wtf-ff.-4 - 'lf' f ' Y' .. fgff'-'5?f'i H ,.,,,,w1 ' .f-.. Q, I' ' igvf- 'fj',2'f , h1,,..- . ..,, , A I l I if. :Qgu -a,Q. --.-1 gg. L' ,-,,'. .' f i','T'fM5I-' -. I ' 4 31 ii? .V ff . , , .. - y . . . I ' I H: nag . lv , h -N' pw W i if -'im- ' .. 0 1' . H-- L .. L " " :L fig-.. 1,121-'L,z?'7 f . , I M5 , . "LM .rl-,-.i-.3 f , . , if 'h A Q- ,A L 5,1 .lab If I' .-N 1 . . .fy -it - mv Y . - :' ff", .iff '11, Q? X720 A-14-' J A ,5L . 1 ,gi-, 5:5 .xt gf. if-gg-4 .. ' 9 - 1, ! 'if' y Cf 46 gn,-ijt., 'Ag xjj tw ,4 i Rf 1 .f in .5 f '15-M A . ...vw A - 1 w fy I, if -F: ,vyj F 1-Zixwrl RUTH GUPPY. B. L. gi.. L., 5- . 4 '--'J' 1'E'.N,. fp U ?Eq.Qfi DEAN or woM:N ,.Q!2"""Q3 W .Ii"'1i' 'rif:iHD"ii ii fi' - K 4 F?"-5 jl.....L'ffl 'QU-Gxfgfflfxi , if ' " ' FRIISDRICII GIEORG G. SCI-IMIDT, Ph. IJ., lwaffsw of cffrmim - NX If ' WI..-Q..-5 ' ,QA -gi Languages' find I.itcr41-ture. fffifi ,fi Mfg Hx , 1.1 .I KSN- -- - 0 .ni-xr 0 , . . Q I.. ,AHzg...- ii,.Ny14 rkffagq Student at the University of lnrhingen, 1888-1890. f 'X flir- Q Student at Johns- 'Hopkins University, 1893-1896. X ,iff . .. . ' -if Univmiry Scholar 1895-1896. 11.1 , J'-' '. .., X A ' ' 5' 5.9 ' 77-'fimx ij-f-ttlfg-. Fellow, 1895-1896. "gb WQ5, - -"Q.X.'l--jf-fl - Ph. D., Johns I-'lopkinis Univfersity, 1896. .gif ax 'Ll P5:f.5f'f5:" Memher of the Modern Language Assoeizlti-on of America. -- I -I i in IJ". - -5 . . . . . f 'P H 1 ,Vi - Q11 'E-in PRILDERICK LAl7AYli'l'l'IC SHINN, Ph. D., Si nm Psi, Phi Lznnbclzl g:L' ' I f ' 1 i . 1 1 .' - - . Yu' gf .,x-.,,N:- -N Upsilon, fisslstrirzt f'rnfr.rsnr of Chemistry. " J H, ,. D I A. B., inclnnm University, 1901. fl, ,rpg Qin' - 'A - A. M., Inclmnzn University, 1902. l.,,!jnT--.-1.-,.-," I upggffzi-,ff9:13a7h" j 'gp' Ph. D., University of Wise-o'nsin, 1906, f Q lj.,'ii', ' Scholzir, Yale University, 1902. fy: .7 . . - - . .. -. 4- f QA j jr NVILLIAM MACKAY SMI I I-I, Ph. D., Phi Delta lhetzl, I'r0fcs.mr of xii'fp',:3 ,A 4 I ', SQ!! 4,N,gL . 5--E '. X Mt1fl1F7JIl1fil'J. V- " .1 l,'2 " "',,kQ:f',i.ii, Ph. H., Infnyette -College, 1903. I vit ' X-. 1' ,' ,Af f ,xx Ati Ph. IJ., Colnmhin University, 1912. .- L ,-".2j' nf? 9 'E ' 'wfri V X111-tg Q I " , . fo I' 4- V! 'P4 -x,, .Z V .. -i . 4. 2 5. I 'P . WNY. FH. C.: , A1: S? ,Ni ,FX v M 1 -I' -" I ' xif-'i " . l-,f',,'- ' .1 5 . ,?' , , ,.,,,,,,i ' .7 fs' 1. A '- , I: 53.223 N.-. .7 .x gg -.iff -5 . .3-57, 1 ... Q. -:E-In F f ', .. . f., ,:,.,4:f1,'37,w.,, lv j,gf9.,A.5f,.:f-Vzagffi,J,...g3'5:s:.-1 . Avi: 1-.fel ..f- ,. - . J , . , .,. L-Q E.-if ,L W- -' ..-i:,,,:',. ,, -1:5-ghlzu jgwlf.. ?'2t:.1.-:.'fZf,h- xx' ' .1 ,' ' L. --"1!EWw:f.y.r'rv1-Q.:-1?1- - -1' - ,JL ...'.ff.fs,.'.-.. ,Q-NR my - . -w' -'21 .-F5 -'if.f,"'4G"1f1.sl'- ",::-:Y ' ' " "' ,ffz-f-'E' "iii:2.-' .'l--.':2-'MB '-r 'Ymt-R-Zif'--Y 1-'...:.i':lf.-.-W . Tigk' . , -- I. ' x ' i 5' fg"'j ' f. ' - . -cr. " "1 - -"'- J- ."' ' ' wif. I' ' f- V'-P-.41 N 50" 5 ,--Q ' . I ,. xr .. 'W AQ sr . a- in . . ' . ' 1 , X I l ,,,,,,,'.. .. 4, Lug. ,S 1 , , A 1. - 4. N... ,gm 3 IH, ,l .4 .I J vu I ' ' -L "' ' ' 1 I Y . 'S . 4, 5 . xr! hh' - ,f I' X 245' YK! eg., ' 4. 1511 .1 - 1-uma. B V' 5 ,- hl..g:,',,,. 33.75, x Wa? I, x L .., ,-I., Y.: V, ,Q In I , 1, , N- Nw,-D A 1' -, - .,.. , 75... ' 5 lb , I j . r . " fi ' . G ,V ,,.lfi'5fb'xf:ll gf ll 5 4I1+.u?.ff'-' -dhlrf l "A .lg-5"-.?w 4:-J -.wg f .,f' iffuifvf ' 1, 5 i ii f"T'19j if -"V if Y I ' I ,-' -... n.l-if-T-.1 I 1118, . -' 'l XP, 1 ' ' ii EL' -7f'E5:.-...- fi 5 4-,ei i""+-. I 7.. A ' ' in vi. J ----' ' fx'-1"-"'.1T'Z?f-2 L'-1' 1?-',f1"f--i'..k "di '-Mm 61--.F ff 1- ' ' 'I' li si f'-1" " -we' wr.. t "-- X- 'Q ---. 2--2 Lv.- . " +' -' "f f H -- f vu W" .-.--. . - .1411-' . ' R--.N "M I- ' - 1 J'-" ' J,-xiii-cw,l5'-.1'w-:-,,,,,,"-- . . - . . . , .. , , , -rv ,, -rg.. -f -. .. . . wg. TNQ:-v,w ...HQ NN.. V ri. as . ,J , .M .F Q 'Q' .1 .. .x.,x -Q., , ,Z ., ' 'ut,..-- H L. -, ...N ,N quiz' ..l .. . .' -. ., ..--- -... N . Y...-'-,S N H .QE Q... .X ' N. , ,-:'.3v.r.' 1,-5 '..-,kk-1.-.....'. 1.7.5, , .-- -A .. . '53 -QQ. M I M. ., . qjyx s. , dfyfig. , ..., . 3.1. , , , .-g gf-qv:-S-.,.,...lg.s -. f ..,. . ', , - 4. . . .rl , 5... . ..., I X. -Q-.If.g..-...,,.,.,... -. . 9.4.7 ' . M . -'gr ,,,3,W3.,...y,-.1.5, gl, -.. ., ,fm "1- Macs' ,f ngntf..-I '. 2 -' 1" "-N " A. . 'Xu.1T:..,f..-.. agg.,g4.'g! .,..-if Q- .? Q 9s.s,:'f3' "Efg61f5'5j3g". .. f' .SQ LSQ.:-jf" if Q , , .-X , -Ea ' ' ...'.-fpsff Egg...-Y: s - f,Zg5t"'..:'5.',' 1- ..W:5-:- -,- . . c.5,1.Lg.,.,,. -.15 ws? A . f ,,.- . . ' mfs -- -' -. gf - 1 ,-'L'.-' . -,- . . " 'SXT'-',.."' ':-It ' I5 .. -1.3. 5. 5.2.1 ' .V ' . , C113 4- 2-fl-:f': J 1' ,f 8:17. .-'l',Kgf.Zr5'4r1-FJ'.i-r.gfv'.Q.'1:F.xfff-1 1?-.L 1- . ' -,.. . . '- --1-. . ., R 'QVN ie, LUG- "' ,. Q- L -" 11.3. '. -- 'g:f'i1tii'71f1lb:e 3355! Mt.. if f .T'-gg, -. If .fe Sz -., Nr" J' - 5. 01- if. ' 3--,,,.-ff ' - . f .. f .9 ,-,- -X ,,.ff'bk.,,...I...--A. 5. 1 ...Fir as-ng. . 112,45-. ...EEF . .1 ... ME, 4,-L. P 1-. - . ft -.wa-'t' - . 'B ' . ..,, 1.5533 .. 1' -f1f--f1-fi"'lalfi'+'-'- ew'-"i"'.'-.t' A- - X-.af .' I 1 Q. . JJ..-,-I-.3S'.-2 ry. , - '-..g ,,-5' 1.-ag .01 xx Op an f - '--f 3 ..' P.:f1Q,:'iPf .':'-'1-fljg'.Z..'3,"'.fq Aw- - ,, , g -ge 2-".,v'l4- fgf' .-,. -. '-f-- '-.,:- 3-fa - ' 'x 'CC Lqbls A" ,Q . f 9w"'W...19L.',i'."'I -g'gl'y- c27n'?..-1 - . : ' '. 2 -" -UK Af P!-"ffm V' 1'-H.. ,--4.2.--f-. fb?-21. 9' "w........--"' -O, .- f' 'Wg-..i1.:'2f1.l4':?!lx'32ff'-lfgf' .. .- - fha...--' .. X5n....:.2,J1.S.- .3-tiff, ' 35:54 .1 .,.-,Q 1.2.41 vig... . 4 5. 1.3.1 s.,.:.x. 1 si.. .-nii.71q...... M...-.... ly. . V. ,. -. . ': , 1, ' . - I 1 ' . - . "'l :. 5211- -:1l', ,x , ' -l.. -- - ' - " f.'g..:. Eff.: ' ' ', . f . Q., ' 1 ---:- --- --tt '--f . ...:.--L ."- AN. . ., -f. . Y-1... ...us J- --.,-1.5.3-3 ', . . " ,.w'l'.. U. -tx... I' ' "Zyl 5-39- l . . 'A , - ' Ps- . y rf - . .g. .- .Wg 21322 gg-.. L' ' 1. ' . . . - jf'f.w. TQ. "'-PSB r .,.,g .nga x .K .G':.,,,.-l.1 .x ,f"D.':-9-' ORIN FLETCHER STAFFORD, M. A., Phi- Beta Kappa, Sigma Xi, fi' 7""' -j'j'2'.1" ... . . vb... af..- . .,... , +--" - kg. Professor of Che-mzstry, "-3:3 B. A., University of Kansas, 1900. . T .,.,.--.------ T . .9-A -' MI, A., University of Kansas, 1902. V.. ...iw .. A," L' 'S fc, . X44 Student at the University of Berlin, 1908-1909. i'- .' gf 411.1 . . . . . . .. . .,. 1 r::..,. '-e J: . ,- .-iff .1 U Memuacr of the American Chemical Society. 5' - --AMAA - ' 'M ---c ',-A. N, -f'. . . . . , V--3-"" N, - 1' 3-' ,. fy. 1 '.,g.f gg... Fellow in the American Association for the Advancement of 1. ,- .1 " :xl " 1. .. 5 -,' O . 4' 722' Science. i .. l i'K.g.QQ.1'.,.,.. 'MT-., ,-"Mit . N 7 ' 'f Emil'-14, .."i:, 5 '-.j .gytiijieiil h , gpg 'f' 24,1 JOHN STRAUB, M. A., Alpha Tau Omega, Dean of the College of :'..,.'.x'1" X " Literature, Science and Arts, Professor of Greek Languatges P- .'. 1.-A... A V 5'f17f'g,..x.Vc3-,- "'1g.Qf :XA 8.2135 and Literature. A 4 -' ' Q, ""- -'N 5'F'QI . "Q ' 'XFN A. B., M-ercerburg College, 1876. Q1-1.--jf-lil , 'i-'H Qihmw xi e,,.'QQt A. M., Mercerburg College, 1879. .li . ' ' ' X' .-141 ter' -....--N x I :fps -1.1.1. . A Ji.. .i..'i.f:.-I FAX., . ff?" NX. , BERTHA STUART, A. M., M. D., Director of Wo1nen's Gymnasium. 'l7q?iE.'.i.-..'.-..,:.-'fa .,g"f?5f.3.5t..f-"il .l ,--7: fx X .f'l','-f'-'l-ft A. B., Universi'ty -of Michigan. 2 1,1-A ur' -Z F.. . LQQ. 'y .' ' jf 3 , M. D., University of Michigan. ' "--.. .if ,' 1 x 1 .,f..- ,- 2, 5. 'N ff .h A ...L ALBERT RADDTN SWEETSER, A. M. S., Psi Upsilon, Professor of 4:1115-'.4'. 1,3 c , f'l':l B"""'5" '59 il1559'?.-"- 1.-'ZH 1. ni' 1 .N V A. B., Wesleyan University, 1884. 1-1.-gj5,-...g- T' 1.-.1-,, ,:,, -' A. M., Wesleyan University, 1887. f'5E:','ff.,'l .lim .557-AJA1. P." F 'ijalvwn lnstructor in Cryptlogamic Botany, Radcliff College, 1895-1897. ' gR,f3i':ff,...,. .9 M fy.. ,Aff-.27 I ' A - .-'L' . -5' " -' srl, " EDWARD ALLEN TI-IURBER, M. A., Professor of Rhetoric and if 1 1. .Mt .f ' '-'fit A nz.erira.n- Lltera-ture. ..-4. ,,f .,..E5:?T.2hsmf? 53... A. B., Yale University. I 5........ ll. il M, A., Hvarvarcl University. . I f:.l'1f.'g4..3,-aj' ..j3'.,.l,:.ll FAQ- . ii'qfQk'X.l Professor of Rhetoric and American Literature at the Univer- " sity of Nebraska, 1896-1898. -'..i"lNH."' . V. . ', . T Univfersity of Wisconsin, 1898-1901. ,-' 5' Af.,-'giffu ' jr.-s , . . x. . , . ,' . - .. . g 15. , Mx. Mx! . Yale Ul1lVCf51ty, 1901-1-903. ,' ---, , .' 1.1: .-A ,gift-' .flggat-r'.g,.. University of Missouri, 1907-1908. 1 '.'.f5::. - CL- ' ' iiirm i1'fK"Q 1 ,fEQ,J'v-,.-,l,. fe- F" ,,, t ' f. ' FREDERICK GEORGE YOUNG, B. A., Beta Theta Pi, Dean of the 'FHS-.'f"h-Q...f-ff' ,- j',f:1 3 , X '- Graduate School a:nd Professor of Economies and Sociology. . ""lT- . ...N Wt. if - .iv 'i3r-,,. B. A., Johns Hopkins Unlivcrsity, 1886. j..,-..fl- . .QQ4.Q,5lXlt:. 3 1 'ft'-:-JN 'X University Scholar, J-ohns Hopkins, 1886-1887. ALT' 'f .g'1'.t' '91 1 Lfhlklw'-',' A '1x..g.. az?-Sy..'. Zn.. . .fgf . As.. -- . 1 -- . T T., P-' "i.I'T:tFw. iw 'gligfwt CARL V. LACHMUND, Dean of College of Musz-c. 5,,..- .. v..,,-A-.5Lr..?..,g5j.1f53? " INSTRUCTORS AND ASSISTANT INSTRUCTORS ,lj-,.-, " 'lx 3 "El W1 m. vt ' -Hx.. f -'- if ,A w. VH ' ..,' .. ,-' wx . 's .-' J XR., JULIA BURGESS, -M. A., Instructor in English. 5'-.QV 'M rx Q... 5 Jpfk. ,. NX B. A., Wellesley College, 1894. ! .-.,..,,,.!.,i5 IX Q.. Q' .P ,fl X 'v M. A., Radcliff College, 1901. A' " -1 .a-1':7- ...B S 1 - d,'71!l7'iZg1.1.l.. Mlembcr of Agora at Wellesley. iq ly- Qi"--Y, 7.7, li The A we ' ' A M ' v - .I R. nam? . -, ,,:t.m:.YN1 "ix, 'X x. -1. - nd."-'. P ' 1 " '-' ' ' i '. I N , E' ...mx HR 1.1. J ..,I . F 1. - f fit Ti'-1 ff" '- ' ft- -' N.,fZQfZ1'qQ53 - 4, . ...... es. ., ,...- ., -.-Qfv.-,mi afar. . .. 'ff-' 1ea1:e.Sfg!f-f?i'- . , Jag ...SET"-r"'3-"13T1E4'-fi' ...g...5f.EF1.1,'-if , ' ,. X. -,ll-gl -' ' Fi."-.:., 1. 51 'ff".-4-'QP-1--1.1511 ,v-55f"5S2??'f45-e.:3ff?g,gw'.., mki.-xg ' - A .8535-,l.-F-Z'. .sry '- "t' 1'.,.fref""' ' N V. ...Msg . . .. Pi. .Ja'.2..,2'2:.,,f. .. ,,. .sig-4g,5...gyf.?ig:3...,.: ow... 1.-,ggrsc kr.. . .if ax.. ... . .A ..,....3...1......7j,:-by x Q 1 -- -- .. , '- . . , A e!yL..nf-.r - -2.151 ff- c4,g:1'..f'7g 5. ' E.f...f.ff-aw.-ii.5 ',lg?T"' -'fr -. .'flY" ' 'l"fji"7?---1" '... t5!31"' W YA' 1:"'-- ?"A1fmgT'f..'- Q. ' . -v 1 4. " ' 1 1 ' M 'jr - .tgiftl -'El-.':1i. - x 7' if 1 'r. .. ' -- 1 - -1. N -3- 1. -1. - ' N . " tri- H' .I- 1.53'r' 1"1fLtZL9 'tt' ff'-1 A . 'S ""..1iE-Z-""'1'....-..., 31.1 I 2-. 535 X . -.5 Pg.: YEA... .. a X ... in-.:.az:...E!,i-5 .. ...tl 15.4-1... fsixlkvgff. .,..f,:rx..1i4lffl'qLf.Q'n..1t.M?'.'It'-t '., -clk. X Xx.:2.:t.m 15. f 1155 V, .2-.sg f f.-.QQ-geigggi F- Q-1 ..ffQ.' 'K-gf.1'1?e 'vqftsx '-.X ti. -, i..Y.11-54152515 H In . -. N 1. I ,'-1. ' - - . . .. Z . 'f -'t....-,..-a,...:'-- A- . . . , L. X I. xl... ' ,xbh K .N x,.2..XL.. .5233-9' .gags-.--..4,.-,.r Nia.. 'X GET..-Q ,. ji. '. . Fx, . r..:' ITT . W . . I. sux: :.., . fe- .1 !gs....,g.Q-.j,,-.-. :...:,-J.,Qs 5.6.5 .ig Q . . . "-' .' ' -- 1.- I ' ' . . -fr -'-'1 V' :'-'- ' 1 rv . . 5 .. .. ., . 4 M . C , . . t rs, W . A . ,. , f . 1 . J i 'I -"" "' q- -' P' ' .----.1 '.x:'u 3 qi- If If ' ' ' "" """' 13 is-'7 vt-f"E'-'r - "' 'N N - ' ' ' -:z-. - ' we 1 .- - . . . ' "' -. .Y .4 ' R 'if' -. . 'tr ..- Z7 ff'-A i t if .2-' Q pf- Q-A Mr ......--V' i' '- -- .': .ig ' I -'.'-1--'Til' '15"Lf3.?"' 5' - lwfiff' fN4"!:.. i 7 IA 'H Wi' f' - ,f . 1 ,L uf- -"f1'M- . ' " 1' ff" . ' S .ffl ' ift"1"v.--"Jr1'i--'1i'-.- .P ' "i" tt .' ' 'J 1' " f' f' .-' . 1 e-1-N we A A - ... . . . . 1 Q.. -. 8, .-...v Q. ."+ .qt A .zptagfts- -' Arista'-, ,....' .ef:gg'1f .' .. .. ' "-""'Aa- ' X Lf ,ff 2 -i A f. .sea W- ' with L' "uf 1 -E 'R ' 4. ' :: - ..f-- may 'J ' f . y - ?" '::1 . ' ' ' .. X' 'p -l" Ed' X ' 1 I ' -A 02:35. 3. G, ,I :,i'-Q-jSHfL'21!f,.l. f"'1l 5 '.,' N. " ig., 1Qfg.Q.+-,f,'fQf.- U. - in fr- '-, 3 . 1 . ' S234 '- --I., :,. Lf .-':T,1' 1 . 1 , i uh ,.g'.Zg.-5fJz- 1, A Qjgqsfvkw . S. P I 4,-1,25-.3., , .1-jp Ln.. . fb Q, gt ,gl " .Q . jr . 4 , . J.. 1-. lu Y 'dr 'QS I ,A V f ug - 1 - - -e lt. 'Ulf' .1 3"' ff- 1 - 1.-...if ""-5 .11.1 'lf' '- 5591. -w. 'af f-. .-.J:4f" - Bi' XT- 2 . .f 'I W5 '-if-127. fir ' ' oc 'In' . ' 41' 2 4.6" . :. -. .ff ' 8 '. . -:mini '- r, ,, . CCD!-+,,j ttf' --Rn 11f ..- ' fn, iss.-.Spy X it ' , 1 -z- ' A --w .. .A 1-:ef ,.-,,-H .ff .N-.24 H ' ' 1. Sm.. ' YI . ,M---A l.' 'a . ' 'lW'7'v"f i?' 3. ii 'yy-...T . ':, ,js-0" 9, tt. .' '.' A'9'5ffi- J' I QI. N. . 'r. .. :Z H AZ . It - 17, , . . Y lzigivlm. 1- -. QM lwfffxm i lf' .fr .8 . w5k..,l,E'-my xr, . - :fftllhur Fw Q .11 .. f .- i lik- I ,.'zg.65,,.:'-i"" '--2: 1 4 '- Q .f fs" --M .. 1- ,'. , Nw ?" ...- . .. . 4 In . 2,5 I , .--'v.--.. ' "-J 'fl Q 1.- ' fe .Lz.V1:'::'v.f H- ,. tif'-if - . A .-in Jef . we 59" In "gf MOZELLE HAIR, A. B., Delta Delta. Delta, Sccretar Correspondent -' -u - f - .- . x y Q , Study Deffartrnent. gif- AQ 'V p.1f"-f-".z.,.afff1:.' ,J I-1' B. A., University of Oregon. qffyf- - P... I-3' f ,- 'fbi . 3 WILLIAM KEMPTHORNE, Ph. B., Ph. -M., Instructor in Mathematics. ' ,Q515 -Q., 3' -4 .,. A i,.t,.,.:3-.pgg.':g.gg.,-ff! -Q Ph. B., University of Wisconsin, 1907. , ,i- K ' f' 'Wiz-.4'W"-..fcffiff'4 . Ph. M. University of Wisconsin, 1911. 'H ' -' .., . 1 X I L., .A U . . Q HUGO WILHELM KOEHLER, B. A., Instructor in German. 4.-fi 5'1- , , . '4'ej,f'l'..2,, f,g.f '., B. A., Syracuse University, 1903. , M .. F Student at Leipzig University, 1903-1904, 1910-1911. ,:.4"ifkA ' nf' ' ' "kj: U.: Student at Grenoble University, France, 1910-1911. QQ ' fl nb . '-fil-:f't'.5cgvf,3tii . :A L ,v V MABEL H. PARSONS, B, A., M. A., Alpha Phi., Phi Bm Kappa, 1..- J .f ' 'XYV' structor in English and Journalism. ' ' , ' 1" H..--2 -"fgffQL,' ffQf...f'fF5' B. A., University of Michigan-. . '12 , f N ' Q ,-g'.'f4fg"'- .' r . X. Js'g-'."1-I , , , , tf'f,'." 'if 1 I X 5' ,.,.2' -.5,". 1 -,,"zfe1Ei'2 M. A., University of Michigan, 1905. ' ,:3kg.5."t N , M", , 7f"r" A "V , ' ' if," ' ff f ELLEN M. PENNELL, Instructor in English. ' fl f 5" . Graduate State Normal School, Salem, Mass., 1873. ' -Ig ..., . 1 VD'--in: .E :IZ . . . . . .N V '. .2 L. University Work at University of California. XA . -p.,..1f.q..4 ,gg 1.13519 MARY HALLOWELL PERKINS, M. A., Instructor in English. :W -. , t I.,..,,,,J .QM ' .wyji B. A., Bates Cpnpge, 1898. X 4, ,A ff' ft. 3 M. A., Radcliff College, 1908. tp tty., gtg ' ',.... lt.:-.,-..v?.:,2P:x -.3 QQ' - px ,rad 1 . CHARLES ROY REID, B. S., E. E., Instructor in Electrical Engineering. - f Iliff . fl' . B. S., University of Oregon, 1906. 'igii 9,,,,p:-31 . . .' '."' 4- '- .. ,',' . . 1 ". ...Ju U ,I-P Q -E. E., Universlty of Oregon, 1912. ylxjtigfg' 'C ' .. 4 . . . 'g-."- 'fl .1l',f523v-f--.-...myv uf ,. Q ' EDGAR W. SI-IOCKLEY,.Ass1stant Physical Director. ' ylm -. "-5135. . "1 ffinfntx ,I:g.ZQ' . D . eff "-- , - ..'j-:bas-AE. ,.,' HARRIET THOMSON, B. A., Instructor in Physical Training. 'W ' H" ' A. B., Unlversity of Michigan, 1904. J.-J. . . V ' MIARY WATSON, B, A., Instructor in English Literature. I "- g I If-'fu . .-jgigfw -gf.'q"L?'. B. A., Universilty of Oregon, 1908. 'Y .' ' .f1-'fe.'.fc-- -:J-il, . . - .J ',,,i:': :'j.5fQ.-21155 .. Wig M. A., University of Oregon, 1912. J, 4 xiii ' STUDENT ASSISTANTS M J' if .,., '21, .- ,.,, -Q - -. 1- . , at f-.-.-,-.' 9' " "1"'7f' '5 4-'J - J ' ."7 . . ' . 1" f I 'gg J. ALBERT BAKER, Assistant in Shops. ' 5 ,fi ,A . fp. . an J"' ' "f 1 l'l4x"v','..v. . . '-4 , 4f..,...:' , liz' -45.3351-5, EDITH BAKER, A. B., Assistant in French. 'tv 25" fi ' 'i l' ' R "4'l 1 ireX'Zr'H A B University -of Oregon 'fe' lf' - .i5'fNi'ff?ai5e ' " ' ff' 1. . , Sv- n ,f-ft'-.gggi1'-.ts':'. , U , . is ' -V' ti'2:f5lf'V-1'i- f ""t. GERTRUDE DENHART, B. A., Assistant tn German. fl. A X11 ,ff,:f"-:a1Q'E,'. ,QI . 1 . B. A., University of Oregon. , Hf.,"' 'Qs 1 I? Assistant in Correspondent Departmxent. ' '5 . " In -It 57, ' ::,:, J ,ju X , . ,., ,..,.,..,.. J ,,. . ' 5 '- 3 .za irate! .f A 1.-5' '.,-lt.-, H .-L-P : M ...,- 1 ..---:as ..- .v '-.tl ' ' ,.,""y.x if ' ii-A K'-Z' - an-J ,K"7'.'Y'37""'l"" 411-ft ... . ' ' -' ' I . " " ' fk'gf.f.f.s?f-1. ..E71.afif'f"' ' t' x...wf' I'-i'-9 .- ,Q ' 11.1 '. fy'-tel ' 4 'Q'-':':.c?f:,.!' ' i' '1',1" 1 f xi: IH. I .1517 Y-,-.dey .d. , 'I I I K -"'3f:ii.:2,,:-:N Qt-hxxrg-:'1.-fn? rargambl X . LL M :L ' .ff fp ii 3- ,4-' . "r'.:..' ., ' ., ff:-7' " Q ' A Tiff.-"ii ' X ", - i" ' . ' ' Ulf .' '-z 'I . W- " ' . f -' - A .U-. .- -' , ' -- '- .9 --rw. .f. -' 'I ZF-." Xe' ' .' C' .' Wu .. .A .7 . 'lx , -.fa leaf. ' x L "AQ ,ye . .rv ' I .' 2 : 5- -- ' A ' ' ' fi K., ,I 5 . - vt ' ...,'i"'- 673- ' -'. I 'p . I .'v 3 ' 1' fl 'T -. 1 .- A " -W'-. nf- . . f' A-at " li N "'4:..pA.xf .,r A H:-Q.. '-.X ' I fl - .V rl I jf ,4 H H 'gif' ll- .... N Yi'?iiii""9k, -'i F: '-'igiilf-1-V i. "I-. .lcptgiiisis 5"T+.'.' .....w- 'id ,Lf-Vf' fi-'I-X i . f fi tif"-. A . -Q ct' .-fn?-.. .2 - 4' t 1 F..-f ' ' . ..., fs-..,,, ei-1 L M... . .... 1 'U 1 vi 'I"'- .V ...K 1. AJ -.Reg '-4 ' 1- 1. .- - -' .' .. . ' r 2 ' 5.0.-.x gs. .U I -tl-.X C,-,: .s L..,-,. I.,-.' . ' . - . . s r' 'I 'll mm- .a,,, ,..J--, ., .. .. . .tract L"'s 9. 'f-uf---5 Ze. 'i+i..... ..'-ll-as-P.- . I ..' .' I .B ., .. ... :. , -, ,.. I nas, IIISXI I -1.23-1:51 - , , I -.-JI' IIII I II IWIIIIIII, I IIII II IW Q as NI II Iiqwv A a I -. ' -A---A --. N Af - - ,-v -,ef-ze'---1.1-4 . 1. - -.. ga. 0 1 , -. ,,..-2. N" -1-' .- A --.-- ' --.. -A. - -. - I . ----1.-fx -- - 4 e- - 5.. Ax- 'fe - 2 -A -f-- sfss "wx X I Ng p .j:4'Is" 'I ya? -A '.I.,. X . -I'f:y.I..x15y.- - 233557-.I,III. . . , -. I 1 X, I ' ' SN XlI1.IIIxB 1 IIQSEJAIIXI IIITI -III! I 4' iz I- !:I?'iIIIfI.I.Iu I' S ig EI.II Kig:.I if XIII UIIII ...::. I f wp- . N - M- ' w I -5 ' -' ff- '1-'Rn .- Q .-"-I r- If w ' . ,- I. ,nrt . :R-. Q' A-. "w'-EA I, ' A-A 333 ' fbi -I3 -' 5P" NkIaif"32g,f5tx 'Lf-i':+ ' Q Pg., If- 'I 'NI 4 'w s "gp: gII,2. Il. ,I'.:' I ' .V Aff' .J 4 ' 1 ' . Ivy.: - I I -I-. . e I 1 I ' 'u Q. .Ip I ,. "n I . ' xx " X C' ' 1' '- 1.'H."4' 5 Dlx ""':'f-'fiyfff' X N 9-Q W- 'm ' ":-" - 10-' .-- ' 'lr-'fx - ag 'VW' .' 1 .GE 1 ' 4 -. ' ' J'1"i'. . ' J Q. 'gf " ' ' K - "" ' '.:-y? 5 " N Y X' , 5' "3 ' ,' 5 .-"!'x"' ' .1 I I 3,I,ILIII IH I 6 , 1, 1 ,A I ,I I II iI:I-EI II.I:,T I C' L II. " 1,-.-R' T" 1 Qiiiff-3377 4' -' ki-if 'H' 1 ' i"' aY"5'I,III-, -T'1' "V ' 'lr QQ' -'iii'-'f , 15" "'- . . , - ' I3 3,--.'. - - WIAQI I- 1 gi, 'ff' , E ,w I- 1 ..' I.: ' ' . ' ',- 4- .r I.'I,!I IeIr.I .- . " 1. 'QI-' -' .' z-L ff.. ci-:f"?'5i 9. .."" A, 'L - 1 if zz- EVP if ' '- em. . .-2-3TH-.ff-xk...--1-' -" ' zz .. -. s . - .I we .. -.rw - . .,-- ..,f, - 4 4 . - ' ' -NYS. DE: ' 5325 f A ..iI. - get 5-f 5 '13 Ilia'-.vjze If Q2"f?-2iE3i3?V- 'Nb ,.e. Cy .-I II,'bLIII.I-II I . I .VIII II I . IIIIAI I .An IIIIILI pi5?IiIk??5,q: - II.II 'I. 1. .II II. XOIJID I3eIxI.III5iIIe5.ua I . ,ISI I , -. . f - y - . S- l , A. . . .v -.. . -. v .l. Q.. :W he A xl- -. . Q . X f. A iv - A -f '-1'-'L+' -- rf-A '1w'k.4'0c "u v '- -we 'f'fiE'i Af- - 51 , sg, .Iv.-I,I- III I -.. -, A I . , . .x-I I :.I--"'1 - -3 AI - I .Is.. I,I, ,Ing Inf' I,II.I I I II I-MII I TI II I IIII 3 xIII C .ls I I we II .. II . I - I ylwi. I wen .-..- .IL II I IIIII . II xI I I . 5-XI II,,,'.11IqIiIr:Ir2 r' jI.a., ,.-I.,I .,1IfE.e . -,9 I. .?.f'.l'-I-- -. Q ..I,g.'f' ,,Im.Ig-wg' gI.I-I, I' rg, .:I I :-I.I.I- I- 'I I. I Ig -'J I. g 1' ' 0 ' . ' II. I .II-'rI-I ..I- - ' -i I1 -'IA ' . - I K , I '.I- ' , I .- I- I..IIf:II'I.?fI'I , I 1 -- 'I I Il II ' 2I:,:'F,r :HI M Ss? I -FL .II ' I . 'I :.'E,.IIjI "- :igwgri-Iiijgfr.-V I F If ,..., - I - ' . ' . ' ' N. u A ' ' x" 'u ' '-'1-52-7'-T-."v ' .' ' "I x '- ' . "" 'R '. ' '-',f.- .I -ef..-1 rr? ' SJ ,25'-.125if..'-'Qi' I ' , .,. N. I, I .I La . II- ,. - .. .,IIIxIIIIIIIwIIII 1 ' ' .1 - - . g-- .-gf. y ,. --lx-' 7".-1-- . - . -"- !.-1.l1-Jr, , , .- , . - v- N F'-" N K 'Tis' 12-I -fx ' :I"5'NU'2- ' . . i2i. e.wa51L' 1' I Iv 0' ' is - if. I I eti- II1i'uI -I. -I- WW' Rfk ' s' RUTH HOWELL, B. S., Asststant tn Botavny. "' gi". Ii'-' ' - IIIISQTQZ an .TI . . 1 . -I ' A n 'A' u " '.s 35 --f -'gifs B. S-., University of Oregon. ,I im -1-.x - ,IFSI I ...------'-W I I CECILIA BELL, B. A., Assistant zn English Lztera-ture. f1.5-3Ifgf.'..- I- ' .I vw: . . -- -. R- -. .'-1-.5 I - -' A 'Q '- B. A., University of Or-egon, 1911. f"f"'I'QQ9?Q3 74- "R .3f""' , .'- 1: :- E-THEL BARNARD, B. A., Assistant in English Literature. B. A., University of Oregon, 1910. 41 E' ' ALBERTA CAIMPBELL, B. A., Assistant in English Literature. fe' iv 952' '- 'f fl-Iv ., " -fl. -2- wb- 1:51, ,X 1 51-67- X ':i?.'-f' J ' is "I "'- , ' ' ""Re LUs5Lq3":e.' . ' ' 'vi--"1 . v 'wi-S.-5' 1. . - -I . Q! 5" b I? -.. 1 V - 5 , 1' . -. R. r 34' ' Uv' .- .-"N-A P'-Hx? . . f . fn' "1" -'f in-,'1'-2: ..---...-53, 1 N :gi I . . . I: fa 1- . -.-X P- .. mi' vja X " ,SW ...A I -Q V ' g.- .,- K- I. 5 . 4 I X 'I .AJP 1 . . 1 i ..I II. I B. A., University of oregon, 1912. I A I ' ' CARLTON SPENCER, Assistant in Correspondence Study Department. 'REI - a."t I ., -.-- I - IIIII .Ivy-' . .5 .II I ,QI Stenographer. AI IIIIIIEIJ.. :,...IIII Q I I . I ,:.xI1vlI'an-' . I -I X --LQ CHESTER KRONENBERG, Asszstant zn Correspondence Study Depart- A"-1.51':j'fi'5. I.-gh ' IIIIII ,I., ., . I I III, III:IlI.III.II,- . Il,-.TIISIIIIII I ,-nfs-.II. .Z-I-IIEIIIII ef X A mm" . A Arif ' Pi.,--A .24 R Psychology- ew.-5 -mi. A' +2 I N .II--.Isa 5,-. -In -.?Q.l.g3I:v- 1F 4 'yy , X -' 'L ' I I 9515, "rl ..-.- J 1II'- I-' .ff "LI j Z I I' Yaigx CHARLES H. REYNOLDS, Asszstant zu Correspondence Study Depart- 'fI'g.33:IIfI-. ' "'-N ij is fx N ment. '-fi. ... . "X . .Jim N ' f I 1 Mathematics. I - xg-32' .1 "'. In '.I I , 1 g'+I,,Q:I:I'5-'RI II ' I Wi .L HAROLD QUIGLY,-Assistant in Correspondence study Department. - Igiigyhgf .f,'N?r' 'v-Q ' , ' I ,Q-,-:I..I Mathematics. I5E'i'iI'Q' N- 4 - W3 ' A . . ' 'R P E21?1'Ffa-" 1--SW'---' IZWIJ I KARL MARTZLOFF, Asszstant an Correspondence Study Department. V XALIIII Sh' f?""i' 1' Physiology. ' 0 Us Wi! .."'1'2-'f" 12 X4-. 1 11" 'I ' :JJ ' Ig. ,Is " ""l---- ik 146 .' . '..I -- -.QW.r.'I " ...I 9 . f I 1-:-I IRA A. STAGGS, Assistant in Shops. '-'.I Tim- :.- ' ' 's .w-.-'Q--: 'Z' -.. ' '5"2i.? pau . IRA MANVILLE, Assistant Embryology. - psf-'?"i-If '.--::ZPif?Qj- '-fs f. A 10 A P' "' -' f...g39..1-'fa-. EPA- . 'sbtzw A ZOO gy' A-its ' -I ,-'..-" I I . ' , A . ' MARGUERITE ROI-ISE, Assistant ut German. . 'I.V III., .I..,,IE . XIII T I A ' German. . ' I I,-i5.',I:I. II,mf37igf'5" I, f . V fa'-Z' 42'.l7ii.. ..-. -3 "1 -3"" S- ' II .-SIX KARLONTHANK, Assistant in Correspondence Study Department. " if -47" " ' .-113' ":Q.i.C' English, - - ' .e" FXXI :QS I "I FII L1 5 - .'!f'-1-Q, . 1.72: ,I-I-is . ' f- . '?4fP'2i31' fe iqifs v 1"4:,I '-,II R, . . -,,,f- 5fr'i1I1.-YI-'gil-LZ.f.'fLe--g3a1xiii,l ' Ng, - N- f' -ev -- -591-:il :rin ' .f 5. I- xi -'.x.gNI .x.g-- - :G- W M-'f,ST:.i 1:fu.:w.-AA, . Q'- N '. ',v Puff- 1 X Nw- --A 'f.R'S.. fI. - . V . NW Nwvx . E-'t-. 1 is tiff" vial' '. vw.. . . - - -f-1. 1-. "Q, W ' fn N' 1, Rf. QI .'3x2i2.?.7-fig? f '1,e"l17,. Q. ,ff he f XX A 1' -- 3 . A ' 1 , 11- A - f-'1 X 4.I,! ,QQ 2 - -I mx Ii. 3 'NIA x -3,nI. A ' .,"'7 I' rj -I I.- dt! .v I 'I 1 'gtg-I K '15 Q X., fef , Ex - I I I If:,R.vqIf.::-,II .I II kg -"1 I le'2f.j"'9"?II'IyY1'Y I f IIXIWI 'x-II: ' A I R 1'Ia"'.' CI CR N r xI .p., '. ,If . 4- .g'f"--- I 'u ' .- - N - . aiu 1-"rn l'ff""fI3?kf'xx I 'I' I", 'iX ..g:L' .E .- Q 'I' . . I I IIIQ . QI II III2fIIIIEQ?:I-IQ,:II.,II5gtNIQIIP -.,I.. III -, .I .Qi -Ig-AI. -I QSI.. VIII? II . H . 'f'x 'P2:, 3,-Fizz:-ff-5695.-...f3'1Iz-Q'- 'fie.'-S::'if 1. , " -I .I I - .-A.: . fx .'5"-Phi' -- L..-11-11 --1 ,W ' 'f-ifK,fY,- ' - 2. X x1EP5'?'?55SifiE 'xi-. ' Er .. ' ,gf .. .gs - a I -Tj I-1. I .1 - fb x x, -G' -N .-.QI Q' I- -. V ' 4 , ' N9 1 "1-. " ' . -fm -af .. r ' '11 "' S Q- fr P1 ' I Y- . h " ' .Lg-22 ,'-ew.. I 3 1 r. -- ' 'st 'A J " ' ' X - ' II-xx 1. I I . I ,II.IIIIIi I III-xI '19 LII, I I I .:...q,I I I II -.XE III II X II I II -AI . I .- . .. A-Q, - - X. . 'Rfb-,s"v-., -N: sl, .-"'I'E.'Q.n. ., ' - 'H--A I '-3-w If' 'g -N . 'Ft 1. - -.. S - .4 . .r ,' . -. Pg. 1 1 .. sz - - 's N '. N : - P'-wr M- Q,--A '.-.e -1...-A..-..e---. Q-'F - -N ' 'x ' 1 5 .-ANR:--. --x4 tg,-J III ' .Iyg 1"v""sN ' . ' Q'-I -I I J, -'lpf'-we-..I N Q2 RIA - -...I 3 5,----I II.-I... -:' I 4 :I . I g ' . Q. Q .- 1. - Q- . . , 9 IIIIIIII II -I ' I III. :,Xs,I-. .II RI 0 ' ' . If 'I .. I' 5 J- S? .I .'II- hf '. L 1 .II.-I.,:.IIIII.f' LII -. N7 - 1 Q3 "fx Q 114. is-:af 132 -if 'fu' ix--.-CS.-..Q7"''--Ji-.-'A'..r9 , .LA M J"...2'5?f-i "+. 'QQ-I-T-. .. .. , ff-.,-ffm:2..'i.'5iZ2fs-Lv .. ...... . -.. Mn, f ,- - - "'4.., ' ' - "' - '- V-.,-I..V,.fr-,MI-.: . - ' -.. x - ., .....- . . ' . N: I II 1 1 -- '1 42' - ' I - I 'nf' " --.-'ig ."IJ'j.g,,II I- .I Q- i ,-" SV . .. I- -.I I ' I f 5 JI II: .4 III, Ip' II II - -, I 7-I'I-..I V-5I.Iw. I. IX IW. -. 7 1 Y .,,' Id, . I I II : , I If , . -I,IIII,.Q.I5,5IL .,q117,I,I.I fq. .I5..N G-A3 Ik :II-.I. - 1 6 I M , Il I II.: ,J .X I. V,I.J II' If I '. 5, .-I,-fi Il..-.Lv-ff: IIII.- if 4, XIII "aw, :I , I...Ig,:1- 7, I,II5.1,I -1 N IIIII I. , II I V IV.. II,..f,I.2, :III AI' ' , -'ffI'II4g.ff! 11 .' 'I ' , II'L1I" ' ' gsm aff' ' n7'ff,. I 3' :IL'.I X34-:..' 11:-:S ' - ' - ' ' I . ' II .- Ig! , I '.iSIIvgyr5IQ5f, ',5,-I-gI I I I I JCI, YI. ,fx 'xx .,I - I I 4xI:IVIII!I I I lq I. J: I :IIN-gI..o:..Z:'g,1I:ijIf .wr Ili...-LI x u - ,I I .I .I via- I . .III I ' III- I' I M- I, Y' it . Ie- IE. I I-I I,IIII-I: I I. -: - oggii . I I I . , I 5 fs-.fix-. Wie? V ' +4 Q' ig his ---if 'f E1 .ff?'!' 2 r -1 V- "Za: 'X f iw' ' . 9 fqfwh-,gQ.J.'.'l,'-V,V.? V ,Iafw-la-,.:.",:k: gg- -J.. new .. ' 4.14.4 v- :V -. .J - 4 V. 4 ,-1-.T L I. ' -'Q 2r',4f . vggx, -rpzfl-.. I 'V5g4,"uf.'I QA 'x,gVI5I:IQf.t1 5IvI.Io' 3:-'XI ' 'Q I .. V, 'I' .Irs '- II .'I.,.',5 gf i.- 22, j ll" q .'. .2 3- .ks - ff I ' f.2'4 'V '-35f5iyIV.f62II I -.f3:I?I:'5'r-s.x5I'x'.E.7 - '.I .I " .1--. I. 1-rifwclf' , ..g-:af I-'sf , y.! Fr R vi I, I-Ifgf., X2 1- V' . -I 4 -TI, . .,I.yg5 1--'. 1 111 Q-1 ' v' W " . I I I I sv -3- N I I 4:-'.C,"V' ' I E I , . I, II. V ,I I IIII.II?IIIIITIIIZI,I. 6 ,I Ixooc pn JI ,III5.- I- ,LI If:II?f1II I bm I qmitgf .III I xx IXI . n . ":eV-V1-emwfrf - sf CL1... o fI' .....3: ' ""' T'l17v ',- I ' .' L , ' 1 'ff.".f'-'iff 113'-'. .. 1 ""5fQ'- 1 ' fb", 'fm 'E' NT ... 'A ' 1 'K ' - . V" A' -H' '1 -. 1'-" '- L L- II Z L 1 i . "QQ ' If,j'1.'-I1-g5j,II3 gy. ' V' rg Vw f.-'M .-' .I , -LV! I I - . 'H-'II-. Ig, . I.:-II I. I I If q i,1.Iq.Q-i IVV' " - """f""" ' . I , .I'4:I.-, I 1... .I ' II X " " V .. ' Uh" - Q A I! "7:'.1l:J.V Q V N 5'b.u::3:f"'W22i5g , ' ax ki III, I. J., .- N III '. HV N' If-' I If.. I I Jhhmwx IN. ' I .. I ' ' ' .I ' 52-..-X"" . 'Q ' - ,.w ' 1 - ' '-'-W ""- V4',1"2x.1:Tgi V-'v.-... ' -.i'?V"'7f u 1'2:'U'Xf '- , . '13 V- -iw L' -ly: JZ M. . ..., I,IIIIIII II I . ,III - I Ar . 1' " 4. - ' ' . rn C'-4" . - . . . - . . ., I II.5g.II.IQ:...f,Uh-5533? WII1IfIItI-31. I II III L I I I .- If .-'..:.,f1 ' . f..,.- ' -. lx - I-1. '--7,55 I , V C-15. ' ,IV 1 X . - II 'X 1 :'III1:III,II.,,IL:IIIIIIIIII ,-f.:. JI' .I ,If 1 J. IN I r,::.., 3.9. I ' ' I '- . "'-I4,..f:,,f,Id Lf ,AME I -I . 4.IVn1V ...Ly , J., '-D, V, , ' .fw"1', 'IJJWS ff ,141 '4' - ff 1 - - V V Iffyfmft' 5 f'IG:I'5,xr. FI' Q33 M I, ,ff 'Z -4' ,Ipf .1-., IIII III .I I. . ,IIII I'ag,IiyI hy' 'Y I ! I ,.. "' ' -1. 1. :ff:T15i'g5 ' 'fu ' V -' . ,- IyI,III J , f I A M' i,fQ,ww-,ywa V . x S? f ' 1 N ' . 7 'fx 1-E57-,' X .5729 U3.'.'f 771 1 Q" Q -', ,L w 1- 711' 43 1- . .fI ' '51-. -xy! g-ffbl ' U XI "' I' ' " 'Ia-. ,Z 'I-51.5. 1? I s, .. .V+ RI M V V. 5 . I ,. wa .I EPEI I 3' "' if .e.fQ1'-Q. I V7.5 ,' A ,Ji . f - ' 8' I -""f: '-7' L- tic- L-. at n - 5 I1 .gimp -' 1,511.0 511 -as vi : : 2 ? ,7 -,f kg I....,4.V...I Q. ,fag HN WESLEY SHATTUGK ' - HW 1 W E -- -- V'5f"L'VQfH'A- 3:3 " ni. ' " L4wJmimwhmMw JO EmMifJ1 ' - JI 9"-T' Liff: 1"? 'W MARCH 20, 1891-SEPTEMBER 12, 1912 I i':'I- 'wf1-l.' I g ya E ' H, Mi - , '-L11-':' 'III' A sa'-v I. IL-IQ, I. 77-P , !L....-... 'WUI .-I iaiff' IQQI -IRI - 'rf' If-' . ' ,'1q'LQ'3I:,'f 'u WAS GRADUATED :mom ' ' THE UNIVERSITY OF OREGON .. 1. L-Zigi-'f"is.1I --""'W'5ff1ijI:.f-,S "f'5!"? JUNE 1912 - II I.-, '- J -aI, I. . ..:Vg2-54.II...III'I ELQJ7, S ""-'2.?.,1w -MV--s-. - ' J"'7jJ'Iqi , " ' 'iw-f-.- .. "K WJ frflfc-, -Ijw. ' I vi. I..TQ'Q:'? I:I"': ? 35 W i .21 - 5" . 1' 'LV' It --:ji .,I II In -w.A ,I Ji! 1'fJ3I:,J"I'-J'::I7 IZ' ' ' V -Lg ' 'TLA 'I ' , EI, . I X543 XX .gift - ... '--. :pg LVP3 ,III I:IVII:vf jg Q . ,I?'1IIII?lIL.l . ,ac V .V -.Q--hiv-Q ,.4 - :"'39ff!:'-..'?'-I -...ff 'W ws: ...J 'f were -' 1: HILL-I 'fp .,. I . ' - . - ','- " ' . ' K 1- an ff. -A .I XXIII V-N .. ' V. A : if X V Taxi-. X. :I I U-I ' I,.,., rxikg .r-...R 3 .J"J"f- 1' 'fsi 0 Ns fini.. l:', E .1 - I . I.. I. I I I '!'K"' I. Ii,:.::.l 'fd - 'X . I -:1'fh"! .". 71 -C 'ff . .. 5 - 5'-5-5'f.-:Sf ' -E A' ' '. ' '32 '.,3 gig: .5 '4'w.51. -b"-Z3 ' I ' J' .2 -1 ..I. '-rs," Q'-'. 'zzz K.. 1. I 5 ' . . . s .SIIIEXIFQ I I gfig wg- I '- II . sl.:-I: ' '93-,II I ' ' 4 ,EN - .x. '.f2-'Lv ' ' - r !. 13-3.'.lA XS 37,0 I , :EI n . I . II.. I I III xx ',:' 'I -. .EI I F2 I - 3 '. A 1 'I - 515 . -. .. '. 2 34-if!-H '2'-5 5-4' IFS" 7. -I 9 I I f' 7 r ' . . ri. 2 1-' ' ,AI - -. ,,.f.-,. . 2-,I - i.cj-KF? ' ' ',?:."f x -fu? -5 I 4: "I . 'iya "u .35 . -. 'f 1 . I Xl' . J. 'Q 74-L ' 1... .E- .5' 7: ff -iii.: I ,Ia . . . .-- . 1 'ai ',.3SZ:: I v , iif1 'J' ' -5 I - "elf-.5-ji' I .ft ' 13 L-.' -a. fg- -'.. - ' 4 g . :-L," ' , fi - 1. r 4,1151 "Af .- .0 'D' . ' ' N?-' -7'1" T . --E -532+ ..'b'- 5 1 ' .ng -' ' ' I, -2 I 'x 'Q' X . 2? F I .1 A Ii. In ' 'I Q , W x " E' . . . ' x va V- ..f.., ck Vx .I -. I. T9-,Is-, iw- 'f -' . '-' V' "iL.'V1'I1f:-4 Z X '- i' 5' 'I' ?T'i?I 1 " -...,,f.--IIN' V4'.Q-sw 'grgipf-"1"?4 -' ', " .I '..s"jIIWI.I F I ' I- A ' 57"1"" fQ".'1.f .' sf... IVII4, AW Y " War r" fl dv A' w 4 A W .5 RFJJIYLIFQJ II- 'QQ EI- !""Q 'N '15,-Hx rx - ,IN 5 ' " sr-QQ aww' '2 V+ W' 'I ,I QI' V ' F f 4. 1 I ziff-.I 1' V. 'QI I Qt ' ..1..'x 2. lfif' ' '. Vf xiaqif-'415EI?I ' Anti?" XI'4.fj'.f'I I , pn I Q4'p'J'f,I.gf' I uint" V 1- ' ,Ibn IV,,.I I- I ,I 1 9' '. ' .4 ' I '. Q. I., . . ' A . 9 .- I.,4': I ' af: fp" - , ,I :Vg :I W JN" I , ' ai . '7 I .. "Z .v'4"V'5 E if lr' X V I fx 1 I !' 1 '. .-R . '41 1 I I. , . - I , .1 ' 1.1, A I. .' . Q ' I .- I -,I I, ..w.I ...N I NY-,Q .mas-,IJ' I :.I N-,S . , ' '- -5 I X - .2'--- - II 7 '. 5: I ,.II I N-Cf-., ' -. Af , .9 1----ze-6553--',m.e1:-f.:-f-,e:- ,. I xx V "' ' ' - 'X - 'V I . - . ff .,1,1E27rQxPfC- 9'?3"'1"" --3 If ' '-. '- I., . -QIIIQQII .sql-.gin ,II.,.I , .I lII:.,I,fI .I - .I.III?M.III,:f.II . qi . II, I .QI . .I I . dn. AI ,I 5, QIINIIIIIE II gg I ,vf Q?-EUVQIIFIIK II I, , LI f1II SNIEMQ -xx xx I rf-,II . - WI . II I - Xf , -4 ,- IIIII-rIi.III-.I.I II,,..,e!. .I.- I. ,I I .3-.3-. N xx '--, NI cfrif---A KI . 1:-"' J-'fybey' IIf'3':'l::'-2'YI'2"1,'n'1':":?'. 0 .'-'--fri-F 1 'H -' .- .,:5"' .... .,, - " - g, x . ..-.- 1. . ---Y ' f 1 - ' 'fl' ' N'I."..f." I 1 ,ff--WI- I xjs. '., I. , I . X " 'I ' -. ,.-' " ,N-I 55321-59. -319' f' .I -- H 3m?i?33Efl9g55T g-j" xg gfrr' '-.I'. li .. ,. ---" . E III -I X ' - . ' S If-.5 fd-' . "Q jjI"?l . " -1 Q.. I"f5":L' Ivy ' "" '-".II A- - II. .:- -'a " 'I , 4 a-5 ' . ,. .- -4- -. .,I I sII,IIIII,I - -9 .LII . II.II,I .IIIIIIIggg. 1. I XI I 3-g3..,I ,I..-.- .- .IIN -III, -.I . I . . I .'-.-"fQYf- -' fair f -g - 1, . -. H- - .ff ,f N' H: - XS- BG: . - -ui: " W6 iw'-.1 Q-'---.. '- ,W--'f-" ,.-" -.. 'f' I in-1-. ' Jn: ts"-E1"i75 -.+1?L' Bw 1 I' it 5" "':1'f ' i -"VG E- f 655:15 i E 4- 'A '.'!5"2?f?2- 'Wi' T" il-'-2 'QW "' ,..:':, 1- -W +1 "-- .'.'.,i'i'f.5. - - ,- ' , 1-4-1-Q " I I .. I.I:-iI.I.I- gt . .p,YvI, I A yu- s, I -'uf ,Egg Z-QI 5176- . I"E?I f5M- My ' III.: II I I5g,I-I-IiiII,fgIjIIII II- II:IgII ,II 1 I -I . -I . lII.I , I- :.I I. Il, .. II I L A .- I.I, . II ,I -----. - I I I . II - I II S II , I :I . ... II:I.I,-- ..I-I,1-- I,L.I:-I- -'.- I I - ' 'XA I' -I 'A' -1? 'f -' f' 'Vi "HIV" ' ' 'Y N" 'Cc L1-'INN X ' ' ' Ig- :ff -53' f-'g?i1-3" 5 - . ,f- N ,-'-. - - f-1, . fn' - , ' - ,' -1 -vb 'rf' 'J 1:-T.: C 1,-,--2.':-'-2-'w . ...f ..--' ' ' N - ' " ' ., Q " - .Q 'qv ' ' --1 1- A--ii' - - ""- :es 4 '5"'lF."'-'... fa'-'-'Z 5' win' A' 4- Q4 - ' -:H 'Gysfff ' .- :.r-- -f .sag--.---.'.. ' Y-'X " . I -:"I Q... . - 1. ,I 1 I ' 51 I :I I.. ' -.'..' ,. II .III,,I-rf :II-1.5 II I It X -. '- .--:-,.. w -. -1' - . -1 -, .--uf :m--.- nw- ' ' . -,---..' I ' . X ' ""'rW1" - -.1 . 5 ,,fi:Ei-'QF-21? ,r - ? . X . -' .' -"1 ' . I - N K ',Z7-5-ii:-LT-P,i.5 " ' L Q z . wh' 'Sly , I :.4fg,':f'-:'f7-Qffgif' ,. ' In ' -.--' g.-L , I ,-- Bgfjskiiz... ,I . II . . Q I IIII? LI: ' --.AIKQQSIIIELII 175-'lx I V2 .9-v" ' o- xx: fix' ,I ' ' s-':3.5:' sid: 'Qfwmlwt I In 'I' T:'i'fp-, 5, - ' I "'. .- ,LV wiv J' IS , -,uh X1-wt --. N ---'-1 - --' .. 10.-.. . wg: if,-.-' V- f- "' " -'1 ' Ur.-7 ...- ..... 7 I fI -E Jiiasxii 4h"i!'Sg 'S 1-. II., " 'f' J' f'-.agl J, F47 - -' -:. If 4 --.J ,Ig-:, . ' 541 ' Qi. '--iff-'L - -s """"'-"-- Wi! 1 1 n f- - , II.III. I.-II III,.- ,I If I 'if 'Ni 'XL Y-'N . "' " , IH -'X-.I r I IIE, Ig- ILIIII N . . 1 I I .II II -. .f - Q, - -- .I ,f nj?-X4 9. Ilgijtgk IIW'-Ip S -seIQ,IIIII,y!IcI 1 ,Iv - I 1 g-gf., , ' 2.1.1--L '--.-P.: 'LI E ns I I RIIII .III 3.I.IkfIII IICQIIS .II I '-Ei. Q ,I I,--I x-I: -',.-I. IX I I- -:I I ' bm I X ,.-Ig- --Y-Q 9-If .I fa L -,'- :x:,:III,,. -15 -- W 5 -my .."'5'l'mv-I---'5 h "'3'imgwkS' . N rv-" 1 1: ' ll-7"' . Vu Lf' 'X ' . I x II I -III III5IIIIII.:I1IIII 'ZIIIII L,-Q I I , 4 P. Igg, 1- Q- 3 TIL? 3' ex ' -'i-Pi ' .5 ' --. ' 1.1. L.. sjjfals Aff.-I' -n H Pril- 't' ' 'I 5 -'Q ..z-'iii-?'I'ff , .. . . -.1 'T -' F. --"m I ' -. f " "1:i. 'Vffaf' A , - .Q 5 x. ., .,,. ...II '- .-J-fy,II ,I QII I f.. s ' 1" 1 eg-57f?.5 -2 ACI, v ' f ' 'inf ' 1 9 . N C --of"-'wf Z' I I' I 'I' J 7 c N- III , X N lg x I: I . 'QIIII ft' " - . ,s-- 'lf'31..., . ' 6555.--2 -I .. 'H' ' - '- 1 25 ..'1 " 'S .1-. I II . ,,,I .,. .II ,wifi ', xii?" ' Ns' f "-' - N H ,1 I- ,-,II I III .-51 rg.--Ig-I . --. I I Ing In 'IIE II- qH:.QI:Ir . K I I r - . I 1-s.. -W 'HI'-. x -.J ' I I . I..I If, 1gI,.:,.y,,I.. - L, I I raw: Q0 J:-1 IfwIj,.5II1d: Q ' ',I..Ip-- . "'F3'Ef5X".5 ! . ' -3.5 V 1 . . 2:f-Z'4- -2 x 'N -. -.-:--.f .SI -A, gg ,- . ...I-.:, I,,.:,,' .. Q N I -I -:- 5 ' " 'Vis' l:':"' -" 'N AN. III I .I 'III III? :I,.o- XIX ,L-.IIIF '., I I I .I ..II I -- I. HQ N Via." ' -:S-55' N'f""'-1.- N xl- F::il5':E., X 'dt:l1S6.:'f". ""'-. .HK wh 4: v N S' ' i :ip PM-.fAE'.' . 43 Y. -. . a'4fI,:.32,"gI'- - , ., ' -, usk , .Q fl!-' I' 4- '--. 5'..3,., . I' t'-, .II . - Y' ...Q . f'.,.I If1.'I5J"II v.:'II's-. A' fzf' '-f-"fl ' QW'f7fSH'Q 3215! . 'N -.H+ . :ax LH- ,.-.----- . I . xI few: -I., . .XII ' - "1 -'?.f-- .. -. . . .Q '- ""Q...' , .IN cgi.. . xr I Ir.-I: 4,-aj.. ., jvww wi-. 'S -.5-SS '73 ..-. - .,.., II x.I I Ig II-.I-III I III -II II I. .I .psf -33' .Ig-,aj-, - - 5,1 ., K 7 Q X -ifii'-"ff7-1 JV gJ,5r,":. ' 7 W' 'I ' I aI ,.': -5Ig'.I-- f5I,gIxI1-I'-.:.-I---- GIF- IM- 4 If- . 35321-if-A A-I:-F.-. :--X. . 2 - . v 'I..I I 'IL 4, . Q '-fgI.IIII,I.:I , .- AAGVQ .QI I Q JfI53I.I:.,,7f.,-KA XI 3 -f'IgIIV...:.Ij -bk. ,' f ,-i-xi-11157. 1' 2-.X EQ- - .. 1 Iyg-, ,II-III .I I I I-.II I Ng: Jiiqf'--Iks K 4:"1.. 45?-5 " - - ' - 'i'7--""W- ff:-.1 'N xi' -' S .4 , ....- ,. - I fm . Tu- ,wx IN' WI Q. I. I II ,II .It . 1 - - 1 . .I . - ' - -. .- . 1 II 4 A , qSk:,x.hv3:Ii-1.-,I ', I ' ' gf." 'HV x -I ,N ' -Q I ' ., .' ' 1. X x I '- Q 'I fx . I I ' I I I I I5 I I. ..II I X III ' "'-.5-J' 'I' 'R ' nf-1, 'L '- - - I 'lf' ' 4-ll'-. 2 ,QI -- C - ..--.f II I I - 1 mn ....,. L -Q.. I .. ,gn - .- L4 -' I - I II.IIII.Ix1IgIIN I I - II. I ., ' I-rj ki .I.:II,.I1a:6!Wv I LI ,III IIIIII IIIIII IIIII III'-I f, .I fm w.,. I II ICI- I :CIA If .LI 1. 34. E '- .U J dw, , - ' -- . . - -.-?'-..:.f.- -f-21 .wfffiw-W.--,:. 1-e.-.- --.wwf--. ., . .wi - .- - . .- vi" -x I, A-Q. 'ig "' 'WL '-" if f -'r"'7'l'IE'2, 'I A:-Lf: 'f- 7 '-.- -B-:ldv dv ic-J ' .Ks"f'?7's"-Q "J -'J 'w : f.'.""L 1 "- d X . . I . . . .,II,' - . - -' - ' " , ,- - . 5,1 II .,-,II.,,,,-5.--. - ' '.-- -I . 5 ' I ' .- -, K I .M I -Fx ' -' ' " --571:37 .re ," f2?f:f-T:'T'.f-i-V ' ' - 'it'-f ' . .-..'w:.3wf5- .Q 'w ft .- II l?III - ' , I I- . - Iain? IIQI,III-I J. 1-I X I I, 5, ,s sn. I IIIQQII-. - , . II X III-IIII I, 1:Y5,IN'I,N II Q-.II I ,'-I-IIIII I I If XY-51 ' -,J' - - -, I IEII I..I..II,II IIa- HIF N su 'qw . g .f -- I- H1 -' wa '-,,- . , -I ' -2- -1 - - .pI-f:-21-2213-.... ' I ' -fn. QQ- -. , , - - .42---.',, i,.5,.-55. ' '. I -- . -y .II Q- -NI Img. .pin-15.---L ' IN II.: A I -I . I I .NDI I L-xp III .III NI. -I II r ,IH ,I I-I II. I XI .I-I II, II: fl-I .I . ,, II - -..I . I . .. . . .I L. . - ,I I II I, .QI I I .I IIII,.III.IIII ,I N. I -II ?,,.,,' 'H -'41 L f " ..-.51 ' .1 - 3 ' ,' " ES- "- 'Wi -vm? rf- X- . ' "V 'qt ,P ' X" ' I", ""-l5O4..- ' . ' '11 ,. " 'S ' 2. -I' ' '- K v I ' ' 1 J I .I ' ' . '- ' '1 7" 5-f4"ha.s-lcv-, " ': 7 , ' '-. '.. -. '- 'fm x 'A I "5 -12 f ' .rf-. a '- ' 'Q iff? - X Y F-.Jw . .. ,adv QYITII: .I . Q5 I .IN I XIII IT? II. .--o..-gr-1-5'--.1 - ' -9- 'a N bf- 'S 3 'Q '--N? i' 4 -2 i'Ty,.-fin.-. 14' W-1+-. ' --- L: J----Q-5.--' -9. X ,,-.,.c..d Q ' 5. I 1: x zr,,,.?., If If , 'A I Vi.. .. V , 4 Q... .kb X . .-:T-::r.-. ,IFA ,-... 4. L- 44 . ...fe f .4 . gf 4-.0 ' - -A M! ,f-'-f" ' " . . 4' K 1"1,'J SP ' of" 5"Q"'3"'3! 4a 'X"f""'4 P fl' .- ,' 'I 4 fi ,f' 3' , K ' I . 'I D-, - ' I ' - . l--- '- if ' !.:'.'f': ,1"ZL"Z--ff -"' ff f X . M ' -Lf' , V- .f-.pf " ', -'44 y4Zw:4 ".-.f-.-4 . ' ff . .f eg, , 4' - 'L'.k.- 4 Y-, 55,-. , ff ,1-, :,,,- ' , ,"f.Q f - ' I 0' '1ig.3f.hfji-fe A- 'fr-.W 'ef .'- ,e --y' ,1' M' - - We 'ff'f-me .1 '- Q 14 , A ns6:.4:s35.sa,- -' is-g-. . -rmiief' ,,- -' , 'R'- -fhffa 4' 'T' ' f 2' .1 .sf 'X :ii-Ifiz-aes -Y-WE. A ' Aff' f Bw X 1 - - f - vw-4.-. ---A -,.4- 441 ' 4 - '-4..-4'-a4.M a-.--.- - '-4, 14'-1--f . 4 ---sw - . --f . 1-em 'Y 1 ' 1 " fvF'r'5f1. . f" 1:4 4. '-.. 'F --,-.zfw "f 'F 4 .. - . , X 341- -., 5, I - 414 - QP fgq, I?-:,15 X15-.11 -,gr A.. i ,., gr xg! . -. . -.1-. ' fQ.--- - .- v . ' . 4 4 ., 'g . "H..-1.-.: .. X' 4' vi-'Q '- -.'4.- -- .1 'x ,' 1' - - , .1 . .w.,,M.l ,gf 2 A.. V ..1,',. H, A .-i.Ag,r iff., L A h , E. YY,-I ,. .fm .. 5417 A'-CL.'L4'.QT' nb 4.45 -figs'-.-1.1.-.se 453152355-"l.4. -- f " 4 " 1-75 5: - 47355 f'e-4. -4-"9" . r, . ii: ,l-:lah ,AI .', -Ate., src. v .- I. , N., .nh i-- 1 F My M V, I., v fi, 1. .1 7,-, l vu ,.,:.,', xi' lx kk, xi W4 L,-H. ,.u,1,5 , 5 -- I N- ' 9.3 -4. H, , 47 K - .. ,,4. .71 . - f. :Rf-, C B3 I- ,., I x . H., 1 J. ,qv 4. 4 - .-. 4.3 .1 4' N . ,l :.e.4 - --, ' -,- . ----,,. , X A 'EJ l- l-'e:4fif-f'-- ffiifiis-.4 u 7 ' ' O Ru' x.- '-1 af- . if' . fe ' .--W2 -. x .X . A, 5 , ." ,.'-',4- , - 'E - - . .' A. X .1 A .lgp .. 1, ..,f- , l .4-A -Nh .- .-. Q. . y . 4 .,Q'x.t1'iff. -2- 14-,4 ,,,QP:. 4 wk., , , ' - N, CCC I if 0,1 va, ,-- ' -1. ' - , .-wc gl."-JE 1 . A ,f I, , A 4'-,4:'l'.Fr- : f,:.Ln:9,e ea 'U .x '-fl, ,Q I .X--0-lsr, '. T- 1 .nk-J' ,Lk-J. ,N.1.,. .-I .x -6376 -up lui? 1.- j' -' - 5. ' 135- "mf, 'iv ' -1717! 7.94" ,A . ' rg, gv 'N' 1-'75 ' 11.'Q.'2' -' '-.Vi-'i':f1C , , 4 - , 4 - -, l .- 1 Q, x ': I -5,51 -. .. - ., ,.g.'1. -, -. -v ' 4 . -.', -,,- - . WL. K " W1 3941 '4 ' "Vi "555'J"'f'f"' W 4, . . 4' Lii- 4 .. -wl'f4Jf4 - - - ' CUXQ -HX- ' 1-1 , - . .:ff,?Q. 4, - - N 9: 1' -X . ,-1 ,,n-4' ,, .,- ,, . ,-,- - ..a ..,-- 4' , X , . . ' --::'.W9,+.+b'- , .41 r- N' 'f' - ' A ": , QT- 1, E A '1 gt .ax .... 4 . - 4 ----- Q Mgjfel- Y, 151, T8 m ,emi , xfl K -..:.:,,,,5.P" A' 24'J1'E'1-' 4 1,1 f' 4 . .., ,-- - . Q.-ff. 44 uf -4 .,,. - " :H QTZA. D N ' " .mlm "' ,-- -'gui .I , gg T. . gg- . 1 f "' ,' 'I K , . A - .. , Ja.. sa 7.-., .. A- -M.: .. ,.. .-1,4 -'- pl' , ,fi "4 -1.12. f ,. .4 4 ' 4 , Q., ijnfml-P1 I ' is -169. 9.5 - -.rx .. QA.. -.5 . , 4 l . - . -., 5,-, 4 1. u xix, .J ' .3r"k?5iw 2 " "X bk' ' -7 i.f?1?-'- 751'---r L' 7- wi Y J -4 ' . x' - .HT 4 ' .5 , . :ig fit., f' J , 4 1 -ffl : .. "f'x'- '--Qi' I " ' ,ay ,v ,..,.. "gli I'-. ' .14 .V '1' V- ':3,f'4". A .. .U A G, , . . ,ivuvgg :1, I. 4 4. A: - Q.. 4 1 4 i 1"-f f? 1 - .5 :JZ ' , JY' X Q .f,,- f 5 .,. . -R eg. 14-5 J f ,,,.1- "s.,.,g A WET.. . ' ii- 4 24 warg 'r 5" 'I 3 ' - -,.-.--.452 v ,,,.,.-. lr-...af 5 Yi 2 " 4 -4 -A 4- 4 - A. ,-- 4 ...j5,.,' , Bailey l"m'nsworth Cowan Kronenbcrl-I ' I X x , ,I I H9 A 3, x I :I I .. 'rffzai .xiii-3'A ' ' ' X - ,... 4.44,,,,Ga.. ef.'I5 ' ,gqi.fg1 Bwninr Qbffzrrra -Q.-M. '- Aj,-3-434-fxv:li,ggf,i. gy-:ji EDWARD BAILEY ..... ............. P resident .4 g,:g,x i..--- " .-pi'1gi:?Q-.' MARJORY coWAN .......,..... ...... V ice President W- -u Tr., ' U E H ALICE FARNSWORTH ......... ................ S ecretary gi! '- I ' 13. in CHESTER KRONENBERG . ..... .. ..................... Tneasurer E,-fi 2:39914--'f,e:. . li'f1i,-34-fd, W-Tm' 1 THADDEUS' WENTWORTH ....................... ...... S ergeant-at-Arms - A "--.3'.,,1t gi v , Xt 'i,fe',f. V. flfg -L-P.. nm "-c'f'Y'- - COMMITTEES 'ggazfgj 'lvls' '.-,1,'e,T :,.?'13.L,..x f .' 331, "ix ' ,. CLASS HOUR-Fendel S. Waite, Dean Walker, Carin Degrermark, 1 , A Nm 'L Q.- fi 4 Lucile Abrams, Howard Zimmerman. f-5,251 'r4,,. -I I , A ::., ' I . ' 14'-gt .na " iii" CLASS PLAY-Erniefst D. Lamb, Elizabeth Lewis, Nellle Hem- Qi' , I . . .. '34 .4 , if :jiri . enway, Lenora Hansen, Harold J, Warner. I - ' all 1' -.'.f:'4' k:,-rf, ' F --flifu -4 ,.7f--.-4, , "s744f CAP AND GOWN-Chester Kronenberg, James Cecil, Lucile 'J I. ,eu 'JL 346' A I Davis, Marjorie Cowan. , ' 4"f.r"'g" 11- fz - W 1 NFA- 7- .5 . ,ilu .I . Az., '. -- A-:QQ CLASS MEMORIAL-Karl Martzloff, Elizabeth Busch, Vernon 1' ,,g' :Ili "ff A fir'-'--,Q Vawter. Qfjgf'-'+1. .1 f '- ,- 511-:g':..35 ,Air 4. .. 4 ...QL .4 fm 4 'I 'L A K. '-.-541 . 'W-. '1,. 4 5-1' -' xi 'NES ' . I 19'-Wfy,-"" ff' 4'1" x . -VS ,.'f4r,Y- . 1... L fr? 2 W irfgfklnrfepgfhn Wm,:fz.?1Q F Ky' 'nk fr an ,. "W M Edgfif 4 f 04" V 'vvrusvf fi fe- A fl A 'LU' :Sh H 7' is L JY II1 pn, s ,xg 5. ' .fr ! J fr-Q tial' Ld 4. x .1 x4 -. 4 4 , ' --,. ' 44 neg.. ' -.'.'.1 , - I ,, M44 , ', 1' f N "f7?2f1i-3 lk ' l P ' 1 .--Q'-,-. . -v-. . f V vfri-'4"":'l4l I -'e 11' -'.'-1.1 . -- .. . . -4 4 ' '- f-4 ' ,. - if 7' ' 4 . f..f-.- 1- ' 4, .. 5 N' . Se-.,. . 1- 'N . , 5., ' n I - LL.. 5'-FZ, -1 ' ' -.1.' 'A l',.- f -F: QL -- . -. ,.- . . . -. 4 .. -'ry 'fl K," .IQ .ze-f" 1.-41"'j4.2'52 " H f ' ' ?'7'4ff?I'f-1':3"--gif"-'f7i.R-xX"t.s:4.-if-'--A --'--4f3fiL:7'1-Sing 'lf' ' Hr.: " 4 "-A ' Q' . A -e4 44 A -, - I. f 'Q 5 N, -1- - '4 -,uf-,'.' ' I P ,. ---, ..-xg jr -, ' -' "z:-w. ,' .. 15-A --.-.- iw- A, .4 , ' .' f I '5 I I' ' '7'-9'-1-'f-f'. -1 9 "W . jx? 0'-V ' "- ' 1-v7 ' '-' av-.. 7' -' - 7'X. I I, If I tfrufl. ., 'I f. vw' . N- nl .4 1 I ' . Mfg. Kxffxjx I ' il" f ,, X. ' I Q. . , IQ' '! . , J... ,y I Er- k,.--nr. 4 tif-N Q ll 5. I . -. ' . - -- .Q , ' , -' ' ' ' 1 A,-' x , ' -- , 'Q V E' ff- 4' Af -11 A .4 1 as .4 fe ,- f' 4' 44 . , 4 1 ' 4 5,, '. .--.. -' . ...v , ' Q, gf? " , ' A .4 4 1. 4,,' ' 51 ' f .' ,, .-,r-' '.- "' f - s .- ' ,.. A ." . 243' " if-A ",,.,-5 '.f ,f - fl., X I t - I 0-. 'EFL 4. 9' -' '-": 'H ."' 'if ':"5! ' U . ' M if--' L ff' E 40" -df -- 5 - .' if 41- xp .4 A ' 4' 1 51:31 Mx -. V- ,. ff- A 2 . ' ' - I 'L ' '- ..-'fa - '- f'4 ' - ' 3- " '. ' ' - " . '-' .1'. ki ' .fl-" :f"4""?55 324 'C 1--ri - :'-"'Q..-K2 ---4 'ea .. 51 dh X -.1 -I - -f -,ff-1 -1- - ' X'l4!I!f xx Z IN ' A, lg, 1 Z , V - '- ., - L, 7f' . X , . ,I xflx 5, wr 13.6 . f fix N. X V 1--LTI' , . - 1 ' ln A .mf -. . - - .., - . 'N , nw. X -. . ' , -1 -Q X .-: 1-, 1 Nt- :gf' :1ft-95 ,. .L 1 - 9 , n "I 'N' J -:vm-' . 2-:L?1rwf'ffvfsL 11: 'f ' X. fl wx, N A ' ' r I Y I QX I- f ' """ I --.gr :I-. , ,..... II, I,r,fY2Z5if?f,,jf,Qj-fgi'7-.-fig-'I-I K: I I . I ..YI,. "x ! If ,' .-'.'6'l.Mfr.1I7Qgf. -.:.,r' - sf-1 I 1. ... -N X .5 I N. II .,II I . . . I:I.fj.If1,.: ,QA - 1: 1 fs I I ,-g-I.II..xI, V -,. II I- I .' INN-. ik:-..-ix' "u Ny .il P . 2- fi' WI N ffkfil-'-ll'5?5"-,?:":L'z Q -N 2 1-f ,fi I .f --- .. 'sz--. x- . . 1 -Sf? ' 5. zwsw---2.'af- '- , -'gwwi . . 1' . . -- -..' "' -.NX xkII-.,II :,5sg,g..x Ig1zI-,I,I ' IIIIIIIIIQIIQIIF-IIIIIIXIFIII III'III:I.I ,Ix:III .IIII L1III,....I. .. K'-ei-, H. 1 ,,-.fE:,vg:2z" 1f"' ' 1 gvf:.2g.,1igg,9g55:, 1.fp 113, K-fy. ,Q TE 1 lg- .ff . I,.ef, i.f-'-'If--1 -. '- 'YTQIE-1.1, 'gIII:., -"f5.1- .ff.?Q"'Q...' -' '-f 1'gg1,3iqe'5:3 11.1 aigiaiy' ,fe ,4'11's11:121 , ,nf x 1 Sv- 1.-mv 'r -H 151111: I 1' ei we-"' -me . 1 .. Lhasa .1-v. ' -gl., ,!,.ff,?:. .sz-.. 'E' T1 ' 5iiif5 'f 'i51,. - 1 'fiffil 52:23 1 ,A ers' -IIIIIfI .- 31- I Q,"-sffm?-'J'-: :I FII 53:27, Q ' ' " 1-'f ' ' . - "-' ffl: g :hr EG- 7 -a?'3, .55 "wr, I I ix , .II-.If n .I I.-.n '-- - 4 III: AI --, -I..- I -' 4 'I I , I. 5, ,I IV2piaI QS, .-2-.g,IgII I-Iv, I I ,FII -,'I1IZ,I III- 5 1 -nf -Affix. 1: IJIGI4 II . X I..'wIII.'I,I,, ' I:Iw.I II: I . ---4 I ' I I.I 'Y 3.1, I.f.' kb: ' ,,.- w' ' .f 1 ' 1. :I ',I -- Ig-III-Illia.-I,I:-I .1 .',I.1:I,I?II3y.t"-.,--2 - I - . 'I -'thaw -' :"7"x -V ', X 1 J .. - f-29" v- 'f " .:fg" -'.:f' 'fr-.'-"1'.4':f:J,-I .' IIIFQ-1f.:vIgI'i:?""g5y1' ,F II.,-' ,- Z. II ,I tk. I. I Ig: ,597 'I III: -:I q,,I ,I , AI r. IDI rv. -Ugg,-r'.f1' f' fit II? -g.I- ,II I ',j I.'.'.. W I I,II.:IIsI'IgI.' 1 "png: 4. f' , DT lr' 1-1.12514-.ily 1' ' fall- Us 4,gffi...f- f it' . F"'s.,,, , - 1.-11 -awk, ' - -'-1, fr.. . X Cc sn ,av i"57" '55.f Q -. -rs , :y ' 1 1. '.. 1' .1-f1"7.,-.- -- .' - fe- -' '--c CL7-'fr ' Q -.s. -1 If... 1 ,I 31:.Z2s-'- Rib-' 1 Y ij j. gn' I,Ivg'I."'2 .' .1-Q.,-"f ."',-1,5 ,r'f""'- If 'ga .fI 1II'f' I I-,qi-' -41:6 - " ,4mf.,'LIse,:-. I-155-1-vi I ' 1 :gs If.Iqgz ' , 'T' F-I " . ,fe-. -f -4-4 7" ' Us 1, 1125 l 2 A. W: . .ff "2 .'Q .. - " ' K- . - ....-:SWG --J ' ' ii'l'iIf' - 1' "QI II IIVXI K IIEZI s. I: .IrIIsIIII I IIII.IIj-, BYIQIII - ,.IIIIIIIIIIf?IIIIIIII 3 ,I I I:.IIII ...III 5:1 "IfI-I" 3- . I, I I III 1fII6lf4v,1v" 5 Iv IIN -,f ggi- III I II IIIII 32,2 . -.,II,,-1.-Lx. -,1.':a.71' I wha Ng- S . D O J", :gut I .9-f. ' "CTT: .-- ' I 44. - .ws ' ' 1 ,aa 1 enmr igwtnrg -NI ' '. 5, . . -539 1555 I, . ' 'vw ' , - -gif". HIE class of 1913 has OCCLIDICCI a unique position in tl1e -Qtj:1.,III ,,.'iIQII' gf' I I I I Q P L lllVCl'S1ty 111 many ways. In the first place we have fi'-3,1Qf,1IQk.g,g5 f4gf."iIf' " 'Im I ,MQ 3.1, P tl1e CI1Sfll1CtIO11 of being the last class that was ever ,iigk 'I ' -NI' ..' ' -f f'. . 1 .-w - ' . ' Q. - ',g "vI-11 hazed, a11d tl1e first one tl1at ever wore the official M"I1f.f11:11--,..,,1X-Ir ' I ,, ' r- x ' - . - - - 1 . ,-.'7f',. ,omg I--Tug j' ,,f I ff "I'rosh" green caps, 111 addition to being the first class that I fe.-Iig-1,-' T..-4' A . i K .IIQP LII gy., had to repress its highbrow inclinations by having to forego '-'fflI ,IK 11 ' :ISA dress suits at all formal dances 'JWL6--1' '4' ia' 'VX , .' '. - ' L1 '. .' ' . t' " 11", . AIU'-'Sf . iff -Ik ffl Ih1s is almost enough for one class, but there IS more. I,Ia-'ay T-zg?x?54,I:' .f,,I " I 5 I I' In the second place, during our first two years in college, fi24,'I,29f" I: jfs. li'-"' H2 I.,II 'ix we were followed by a hoo-doo, the unlucky "Thirteen." lie- ,I-i5jIQg,gI.IQ,." ' QQL- . f-'XS cause our hazing caused the hurried departure of a few Soph- I II,,,.I if' , I .I omores from college, our name became a hiss and by-word if ,I-gl.-P,-f-I-.2 II,.,ff"'F'-'-i?'i'-25.15Q . 1 - . ,'.:l VI-ff" .II Ig"---AI: -j 'I f-ff' I X to all the Upperclassmen, we lost out in athletics, our bonfires ., ff i'ffWW.II 7"'7 f X- would not burn, and our Iireshman CIZIIICC was conspicuous af"'--,... - ,I , X. by the adhesive t-E1'lCiC11C1CS of the lioor a11d its financial failure. lggigfii 'ff . , 'W X is 1. .w ' .im --. ...- f I Ig In fact, the whole student body held us up as models of what QR- , a,3.?v,I" ,Ig f If If a class should not be. gy Ig? Q Iii T I I , 'f However, in tl1e class of 1913, Shakespeare's quotation, IlfEY5ffZ'x'A' X.gS3"',-sq . . . I . ':. ,s-:Is-wx - ' ' - ' ,IPI .,-II, "Sweet are tl1e uses of 3.dV1E1'SltY,n etc., holds true. During 55?H!1I'1' I N.. -fi.. - 4-. ' - -' '., 5 -yang III' -, ,J-3-.'i .I ' - our school year we battled manfully with the hoo-doo, until 3320 N. .Q-fi" 534' T'-5 f.' 'V " "-W 1 . ' lb 1 ' ' , ' h I caTl - u - EZ 1 INK U' , hz . Id,II1IIIq,f Wai we emergec ri 1a11t y V1CtOI'lOl.lb, wit tie nrteen, wh1cl1 wi, iff . Ie- -,,-.., -'wpiif' " fi ' " was once our evil genius, now our patron saint From that Q l'7 H ' 5-ff' .X '1 W' II I . I I I I . II. ,ze .... II e . ,, ' 1' 232 time until now' our progress has been both steady and rapid. IIII.,QjIqf.'f:9-T'i,.f. X1 ' - . . L '-3 'i ruff' IIIIIAQFII III I11 all branches of athletics we have men who are W1llhOl.1t QS' II'5g'3,1Lfg,I:,.j2I' '5gI.W.IIIII P ' ' I 11 peer on the Coast, while both o-ur 111611 and our women have ' ,.4"f1..'I'i"f, f?i9',l.2.'.ff' " Er-,,. distinguished themselves in Oratory, Debate, journalistic '9'7iiZ:?f -'N' " I I - If , . . ' 1. -n'I.-4 I-.I I ,I,5II:I,?' work, Glee Club, and Dramatics. - I - 'ms 9 IIIIIII x ' s In our Sophomore year we won the interclass football ,I Igf.,-' ,I,af,:2f" ' ua, I I Et Xzq 'I and basketball Ch3Illp101lSl'l1pS. In our junior year we had the I. p. I' I ' . . . . I I .QI ,Ibn Ig-w 'If - ,' 'fzjgfa -- I. '-QI., credit of being the originators of the Underclass Mix, which "U'.'1 A xii-Ii-Q3 ' f""f- QS? has proven so successful and popular. We also put out by gigs I . I, QQ far the biggest and best Oregana the college has ever had, tif: 'fd 3 I I ' I and managed a completely successful junior Week-End, which '--If-.'3f-.. '- ai-5.1. . - if - .'I, . - - . 'fy .-'LS 1'-' . '.. III I 'Q not only paid for itself, but left us mo-ney in the treasury. .I Iigqfqffg 3'QIi?a-URI: g I I':"4.E?5 -1. I This, o11r last year, however, has been the most brilliant Ik, - in our career. We are all well represented in everv college " ln, I. . . . ,Jw -. I - . I -1' XXI .f' ' tm! ' actlvlty. We now have, under the guidance of two Seniors, 3f7'7ii H, w?1E,'IfQ1,-iQ' -I II..v---'gigs a tl1r1ce-a-week, standard sized college newspaper, instead of It 'I:f,f'Q,,Q,7:5-j,f- f 'XII NI ' a twice-a-week, undersized sheet.I Also it was due to the Work f 'Q I"':1:I 'Q 5 I, N-I of t1'lCIS6ll1OI'S that the CO-l1St1tl.lt1011 of the Student Body was 'FIV It ' ' Ij if X '-Q . transformed from a chaotic mass 111to a workable instrument. BI., if" q X ' 'L I " ' II -IMI fhese are but a few of the many things that -the class of 'viii ' F: 'WI li. .. 1 'ill . '1' nl' Q lf, M . X I . Qs, ff I: IA I-:III II I. .Ig 1 QI . T3 .Mr-I-'Xi 'N I 5. f-sf.: t 151, -5 3 sy - . R if rf"---l -. 'Ie- 'fi' 5 .fZ2ff'4E?:Y ' -- " .--1 - """ - .- '. - - .r1-r1--- H9""-'M-1" 'N ff "I ' 'l .. i' -' "I,f""' f ffvg-,,.i-If . JIIIPI ,'1'if12-lfgaxr .pq ,III .IW fiifili- '. I I x If ' - - 1 ' ffm?-3'1,"" ' .IFP4-VV4-tiitfifiiilf-I-"-2 v"'-',-.L1fli'1'r1i-Z'-5"A ' Q ' 55.23 -+5 , " frr'f5' Q Q 'I '.I1'?-Igfiig ' I .....,l: :LI ff . ' 'g ' ' ., I- I I vb? I. I ,I 'Is'-Qifgf' 1 '- '1:':'-:Q,3:'. f.?'Jf7L ' , I ' Wf.:.g, 'III3-rig A-.. -Ijf - -1' - ' " .' s '- J' ' ff Wi.- --' ' - ':.:.v- " '. :1 IIIII.f" I.,Ij1xfI' ff I -ruff - I IIIIQQI I I ,I 1: I 'III ,IQ 1ISI'k X IIVI f A sX.II . lfdll " - " ' . :PTF i 'T' "9 1 'E ,. ". ' ...,. 7-xl I 1. -. x' 1 'KX 'Q . 1. ,J I XX --,I S IQ:--.' 1I1I'v..,'.I.si!5 IIEI 3' L. ,,I - -. ' 1 N.. ,gli :gy . I I I,-.-.5-If gg! - .. N - Q '-M. -- -..,.--sn JPN- Q - -- .1-... - X v +1406 5- - Ig -1X'.':-- -x., ,....f'- ' -1.g,..,,. -. 't"I"'i'Q""- " N . ' , N 'Iyf-sfiis.. . .' g , - -.,II 5...--I I.-Ian., . I I-.-II . Q , . ' I. ' 'I I I , III II .I . X Q.. ,-2 L .':1f .aff .:nm..-- I-fx ' t , SF.-' - ff - 11 .1'i.-.ima 1. .4-.fe x 1. X ff 3 .ff , V 1 ' N ' "-'f'1"' 1 , Q, A , ,,,'pA -yr 1.3-1 ,V C., X ,f .W V- .V VV , l,.,fI2Vyy,.:VgVW,VVy . VVu:V,3V:.: V V X V, ' ' ' fl"L",1-.yas-"1 " .T"w",Gflf'- 1- NJN . "wr-. v .f 2 N ' A ,Q V JSA- . ' ,VV'.1j,Qg.'pV'AH'5, ,-V, '.V'ls,Qf,jb-LX j ..Vf', ,VV ' Q- if!i'f'J,9'f:"4l ' fw,'h'7wf5'i43f,'liQffC9li.1'if1:f- 1' T. VK-:I 'f "3'ifswi:':' I f' ff I '. '-'f-me A A s.A'efvM'Qx4S1fff'fef'1i"U,:Am.--.1-S..AMwif- ff' . A' qi'-'-Af... .T-ai-'w ' . ' S A' 'AQ--e'.Y"'?-+Afff'L:' vflw L- ? xi?--H v w1'::H., - M -- 1 ta '--, .1 +rE..1-gf ysps4.4Qq.,pl'1-Luau . 5 -A '-21214.45 f 3 ' yf . ,, . H ' 4 .Qlbkl MWA- -1fY?tl ff-A ..f',.if . 'wr--,a:f:W'5.A 'al w-125.5-ff.-.-f-fA.' xi "la ' . 'f' HW52' elif-A7571-lf'5i.fZ45f?'?.9'1':Q'i'T-'iw-41''fl71.ffm?V15 'HSI-. 1-g.".' If?"-1"f,'fQ'Alf5'. if-"Pi ' E. 1? - ,g -W. ZA' EW.: 25111 jw, 1- .'z,.fqm,.t51'Vq f.A 1'1'.i'1 ,, "rs - f N wif-U1 .-mmf-I-. ff , 'Q--"."AiAX K'iflJfYl?'.Wafi1k3',.- -'HSQ3'Pfoxfiflrg-'!,AJ . ?fi'xi ' ' rl 'f:""'Sf,....."" , 4. . V - 5 .134 'rf R' f-2-. yy, .-A- , M, - 1'1" I ' . 1 - ,J rj -.1 1. - . 2, -It wi' fi-05, 4 s ' ?ug'i3n'Q7.f'f5 '.'3'1J:4-'gxrflrgfzl-h' f N Nh - f W 1 . i -ff- .--. . -- f I . - .s, Mg, yr.. . 4 N?- rl I . 11 LVg'.!f'.Vj7,,: -3:-:g. 4" 3105 . OC ' ' X13 X 1112" f.V-AV-QV-,.'1' A X 'XL ,N,, 3. 3' '.VV , V . , -' ur..,ff,gm-BAR:q:'mi31ff QL5.-f 'QQ-. . Cc: ff ,.f' .aff A-1-,A111 z ff A fir , ' If 4 V . fl V, ,',f'Aif il QQ ' . - V '1' igiiif 7 '-is ..nuf-Qs. A Qbfegs. if-QZJQ, 'iffz-Af". -:V-Vu' VXI." ,5gg.LV1V1zV-Gf,V:.f.Vf,,, dV.'l1L, 1 f - . ' .xy ' ' AF:-Taffy, i V L'l1f""' .lf Ula ' ' 'xfl ' '- i"4-FR f 'Jil'-'l"A'7:' if "rf fl A ' 'NL A' q:4s.f"'4fAf-'W rffff' lf '41 ' 1'1'-llabi ".fuffE"r ' 'Q-sv ffl-lf 'i"f'- vw fs-. .yrfx , UAV MV ,V X' V J - ':V-110 V1VV,VQV.-V,kxZ ,, 4, f,,-,, -. Q A VVv'- .VJ 1-,I I . - "" ' ' A"'fkfAx-z..'f" 1' J l A J' f ' M "x'f?x- li ' 'w ,N ,,- K. 3 HQ: ' f --mg? if--w ,x N .AfLl'f5fwfJ,p, .,, Aff:-"i.i':..w., 'l.'-bf-:' ,A ,A-, VV,-5.. V V. IVVV . 1 ,,:,5 , . , - N. V V,V.V ,"QV'?,tw,Ag,t1.V .gf 1913 has doneg modesty forbids us enumeratmg them all. We XD' ' ydlv . , -..' ,-5: . - ,- ,, - s -7-5 lr- "2 Q feel that we can be justly proud of our class, the more so be- Cizwflf -'---muh N X, -- 1- Q. cause we are "self made." From modest, retiring Freshmen, Y'VVflVgg.g.,,VV awigqj.-,, 1 , . s 'L ' we have made ourselves self-reliant men and women. It is an 'ugly' 4' "fx ,' -.Vuf A ' 'f . . . V V If V- f,,,,,,. V - J. A: V.V,,l V . experience wlnch we will value as one of the greatest benefits f.1,-gd? f'Af.VV.f5, V,'3,V5,Vf of our education, and when you hear of fame liaving' been ',f"fr' mor' , .ff 'ik , 'V' V hge, brought to any of our number in the future, put it down that ,YV A,,' " 'T ' lA, our l'atron Goddess, "'l3,,' is still bellmd us workin overtime, Anvil." li. ' 3 A M'-' f . ' - f ,"eA,q -EDVVARIJ lf. HAILEY. J. ' .F 11 M . ff'-e"xi, , . "lx i 2:1 ,-' "Ugg if ff11"j,, Auf. . 4 vw Af, Vfscr TLV IV, rin, - VVVVJ V1 . fV.,x1I,V.,f, ..y5.:.VV,c,X V -9 "Y: 4' 'L -l", if--"'i'1:1' - 'a if 1' 4.41 A",ZXN.l .,., . , . . Mfg. .N .V V V. .wife if A af .mf-z. tw -is " NVQ? 'f.'.51 , - -,. '4 ."l' 1 ' 'LCV . ,,. .. ' 1 . f tn v' Lf' " ' ff' XA -- . 7 1 ,QC n. 1 f 1 Y' ,- 1' . V A is. , Q- A . J ,fm ' 5 'V , A VVV, liifffa aff, , ,. f--4,11 1- 5's"X A i fifq. c 5 - - - y 'A-,mx , .. V- 1 V-VV,l V ,V fVVfVV-by f fl r XV in . ,I I AV . A V x ,VIV 1 x V VM X V . V:!,. f Q, 5.3 .3553 UV JV VA, X ,ff cf Q, . 1 :A U11 A mvglfif . ' -Af 1' ' A f.. nm l x .1 ,-Ah, fi ff? r 1V VM - :gg N -fi " ii f ,' 523' ,'IJ'?l'3I iii' ffci' 'gif . 'i'5.,, "' 'f..' 1 1,ll'r,'Q 'Af , K , f 1 "'b:'.'. '-fr ."- fe. mf: "V MV'-V f , . - I-'TQ .Vi-YfVVVQVLzg,x:3 '- W-1-1'-. Aw V"- X. . Lg-'-ff. 1' --'M .fi .- l -, .. Aiffe'.i-, I . fp,-Az-g?+:?fvi ,itll 'i9.-flirt. llj ja .--wg ."'-24355 if , --f4f4y.'24 .. ..-,HV-i ,,Q.?,,j.,,,.?VV.,L V. V VVVEF' V , .-,I . LTL' V.',V.gx X ,Qi fl UQV V - ,V,4,.if, VA,,VV,V,. -35.13 f-' .WN ' sv Qi -1 3, up V, f as -- -. . . -r.-,-,.- . 'A LLN ' s ' T- f- Q"ff'fi5'A ,' . "ix "Y 'mtfw A ,"'l'1 'N .L 'fm ,'JL-'fig lAf3ilA7' wif .. ., 1- 7? "tiff w .1194-Lf 1 W '1.,J.-h, -l'f'5V"'i- Ziff " ' .Afr.Z'4i"" 'A' . . ' 339. " A .W t Ag? f . -mfwwa x it HI 1 X V,V'f,.'.V'Vl3.L.',A,3xl -'I-. - SV AH, if Rina J l'if"'li I ,, nrihirlfi 'L' 51.41 A- V i -X . X :cd -A ...SV , l 'r f .J Af. A- V Vt , .. g ,VV .Van , -. .7f"'l l " ali, A", '-.VA 'X' . 4 ' ' ,hx 9 T "' .- ' f A: 'i'-'-V13 l".1' ' l V, .l 1 ,jf A.. J Nr. L, y A, - mg iffy., I VV' -N., V 1, M 51,-5 x.. .' ' '- -' 'Y V g, ---.zf X-, !' We - " ' ,1 f X xt . . .A -4, I -.Vg V -21,14 jifj J' Vf V V. ,il V .T V! , A' - H ' I ,f'rf.-rf""w- r. . . .-' K'-f '- i6l'm2" ' t afii--:Reg-gf' .Qs . . ' W., -- -A'f4-fl L --"WEE-Ya'.y"v',.'.:eP'.' Q73 .-1:5+fPJ-S, . flAZ.E1'?:Fl5ixQi'?3?EiK- .- X 5 '15 X' ,V '.' . I ' KQV. .V9,.,':."V VA,V:V',V?,V:hs V-2,5-'i:r2f.Vx ,g:75Q'::l.?5n:e VVVV 'A f ,y n XIV.: 'W " P, l 45", 7 ,Af .. , ' J-. X--V X lvl. yt? -L -' ' ' "'v'Tk ' N. . ..'f'i' . 'l ' ,' ' '-l,1:Q,A,E-gjZ- .51 .3 . jiri" A e -rdvv fb!f"'.Q . 47:5 "-.V ,,.f?k1AQ-.. y,. Vg,-V.. - , , ', vp. V., .1-Isa .V ,' - 'VA' V 1 v . :. -.3-T V- I , H : ,V VA, Q--emi? ,fi .- Mr X ..A..wf-:snr -rw: 54. ,A .N 1, -YS . '- A ' -. ,' 'iffi-s"'--I 7 i If ffffffff Qt? "' ' N 'VJ 1 ' Y-L "' f'-.'-XL-..f:7T?.. '-"' 3 '. ttf .. 441' 'Q-a ' rf..-35' lr' ...LLL .,- 1. -' gr ' ,J -"T-fwfrffs-af, .1--1,9 -f-1 -lfmifywa-'-A 'qpfw ,V 7 yi' 'X - 3-' -- --. . : ' 1' . Q '-- A' ,. ,f . .. .- , .tl V12 1f.:-' "' .f ' 1 . A A. 1 fx Bl .' ,'Tg'7f3f,-V I ' I--yi. , '-"""'i,f--54+ '-T-l 1-f' , ,A , ,ff E 5 .. Q.:-:...V f. VV ss.-QV V. ' . rj - I. - g .-- ' ' Z , ,.: It V , VI ' as W M ff z--sf 1, -..-f?'f?--1.x uf 25x L'--.F .. '11 Lf-fl fl. 'yu ..... -,:,, -j1.-,:.',,-1-,. . , " ' .- . :GQ-1:11.J1..i,,-"..H,-.--,gg . K, , AY, 1 , . fi F ' X X e f I '5-1 1. V Lung, , . - ,"".1 -1 ,-X' 'if - '. -- 2 "ZX fee re - -. .. .--Xa. , .cw -'Av .H xl I - 2 N' e fry .11 fl- A, Arif 1 ,A-Nqghl , X- .'r... ' -- '-: - -' ' -. -' , -N .. LJ- z , fm- -f 'f A ' .,.- .. X- 5-. "-. 'X A .xg ' f-"I-"' -- ffl? -'aff ' I 9 ' ...'Ev" -X -- . - " 'N-X X .'-A fer.-444 ze -. ,J l . ' ce fn,-af-fe,a ug ' gf -rf N 2 L A .-. "1-:sie M 53.5 ' - we N- '11"" -1' " Q-if-F5 - - . X .. I . "1 N . xxx uf' ' sr- x.f'?"- 'J' . if '7"',:7 ' H -' '.7,-kg. ' 'ig-244. l ." f.sq6:': ,,'7 g 'r'.':'.. 1 1,1 XXX . .xtxjge-jf-...e giighlyf V' .gy X .- Eg6:r,:.E'k,6K I ' ' 1. i g, A. -J Ii -its-yyhib. F Jr' ,,,fLL- 4,-it. - -. . . f 9 1- I ifw f- - Effft. - 2. - - ' .- -wg . ' -. ' 5-qx 1-L1-.be.,..:-.ab 5-,-Ji-.' ,N - .. -1 P.. A ' . f' '. . xi-.el xgsiligeqr- ? 7, Y 7- Uh - p 'Fir -,eltffl ! .--.. I. I ' 'w 'RV' ,,.' 1- 3,35 ini -' TT' ' -, ."fi'."Lf' 4' ,wl"- I ' 5.4. .-1-1, .1 - U free- . :lg--.g.,1.'-55, Q '14 Q ,. 2 7 " ' 4 . --1 ,fj'tLQ.fl,..':'3 1- ' Jai: ':N'.,L C1375-. g:fh-:-.,.':- Hum. is-. -.x "' ' ge.. 5420. ..: ,x J tx, 'g5,.xf5A-Lgggfvl -J ,eu ,,,. -- ' P SC '-:.12?-,Pixy " ff A ":.Ei9.'3 'BET' '1 ' 1 51 Q' " .27 ?',,5b'ff,zH7 '.3l'Q?' 1 .ig,Q'.'1'?If54l VAN . - f A12--:Q-.L A . . .. A-e'd"' -ewf... bi 111.1-z..'.... Affee' . A - -. ,U ..,,, ,.,yg... ,,. . CU. J.. ,, . ,, A- ,,,,,..,,,,..p,f A , Q l exif,-' 4.16m-5.ff. rf l.,,.LL:.,,,f-7...,.." Weir... ,jew .se-,P V 1.. ,4g.g.g,- . 11-ildfizprl I. ,E ,f - .NX A 39 --ff-2'i.l5'1'-. -4-ff f ' we Erie -GW? '91-f.' '-- A z' , . f 1 x . . .1 I Jzffx I, . . 1 ,,,,. . 2, 1 J . -. J . ,5,,...gN,n!,,,, . .xt . V F. . ll ff, 'J ' .v h 'lk-f.,1. - - ,-V':.-EL:-' ' '. . Mer lg I' '15 .1 - -eLg.J"'-A - - 1. lmAee.- ,,- -A All 05" "N -X . . LIQQ, J V . , - Q-,SL 7:2 hh - LUCILE ABRAMS .................... Eugene, oregon .m.,g1Tf,m'5.e2g,1'T3i-aa. 41- " Tw:-'dk' fr'-' -40.91 . ' - . iff' --5'4" ' M . . - . . PL-H ""'N .. -- .. 5 MaJor,Ph1losophyg Assoclate Edltor Ore- ,-ff 12:5 gon Monthly up 1215 Emerald 1213 ,-ja ,Q ---,Y 4 , -- e--225' Dramatlc Club 1435 "Dombey and S-on," 5--lf.-L ' l' ' -, .' " l., 'W Universlty Orchestra 115 123 131 1433 'ag-'iqzi -:--1, Q ' ' j , ,QSQF ' Woman's Councll 1453 Senior Play, "A , ,' '1,j-'Nfl -,.-,l',:Q " 54? ' .l Strenuous Life." y ' -X Z Ar' fr' 1 ' 1' '-.Ef 41:--f '21 .. 'Nz fl, . 4- A1 IV: 2 QI 1+ D 11... ',...5:. - -.!15 'i5j i- 1... -5.1 ,J'g'g7f g li- .gkeggaf "M ,.f.y ,-.1 -- - -- -- M Q" l GRACE ADAMSON ................ Pocatello, Idaho ' ',, .r . ' 41 1 . cv ' P -A .1- -. .V - .1 HK Q.,-". S s ., x . . I '.gg'r'..N X 14 Major, Englxsh Composltxon, Y. W. C. e.-gf., ' -'Y A- , -,f-' .6-' X '. -'CQ'15:v""- I fl, :iw if.-Psi. X Xxgx-MEN .Pg-',i,-.Ay,.:L. it T Q...,.:.- ..M,..T. f I I X .xii It JE. If H I Q, N x '7 RNXI S.. '.,l LF . ...rj 1 1 cl ws, .Aviv A N. 1 -. f .f - . ' fi---2'-Q: v- ' -- fnwreif . Ekfiwiid 1. A f ,QfyQH' f FRANKLYN ALLEN ................ Eugene, Oregon A Q: ' I-':.,:' .ir s. -.".v' 6 1,233 '-I "E L-'brim Q .K ww.-2 - 'f 2 A X 2. lt-I - .+ . fivaaiw' . . . ?'l'evv gloss .W 'C' ""'7v..'!,,q' I,-gig .-3 Magor, Economlcsg Emerald, Managmg' 55-, Eff . ,rgatvl -.,,...,V ill-"a"? ' ZW. Editor 1455 Class Football 111 12Jg Y. L A 'Q 3 f ."'2Q, "el, ..-1" " ' 1911 M- C- A- 'A 1' .'eri'Z:'-I'- " --..f' k T?5.-XM - A Q U K U Q . . i--xx! ,u-if-.,..'j,3g.-.-,., . . . -'Q-in-..1 V -Sf 1 . ' 15" ' -- 'fi'--Elf .1 - .-:WZ'e-z1ST:'.:-11' ' " Q EDWARD F. BAILEYQ ............. Eugene, Oregon ' 4'5NX."2 ' ' ' '- nw l ..-.---- Q. l i, -1:-A Q 1: ' f .-.',u. , - - . I I I "' , l ,5"' , L -u" H v,.53r3'X5:.z'l' E H-bg", Major, Economlcsg Semor Class Prvesl- l M ' zfgz-Qggd' fgi j ' '- ft 145. eg, 'ug-gig d-ent: Feetb-ell 111 125 131 149 All- 'Xe Ac ' l 'Mfg Northwest Football 121 132 1415 Track , " wvlif ' H.. .V 'g- 113 121 1355 Laureang Frlarg Y. M. C. 4 . JIHL ' ' ' A., Cabinet 1239 Oratory and Debate -,SIT-.'--.Al ,. In V5 . 4' N .......rL-:Jil ,N -Q, Com. 131: Emerald Staff 121. 35.51. K5 7 atygfii lg '-',. . .Q,, ' Y .-gg. 5 l-, , .f4. A . fame -1 1ff'5d2'lv1-- .J -A v Qian - 4-Aff' vzzpere-, 'Q " -fa W4 qigf-fp W' 'ws?1o- 1- A 5" W R., V Q 'f.',-1.5 'Lx ' Mn' ,N 4. A ,XA tiger? FAYE ELIZABETH BALL .... ...... A eterie if EX QSM, if .4 -A ' ' N J W1 .Xt I n A A A P1 .X A 4. 2 A b 1 'P Magor, H1storygWoman's Glee Club 1213 ...I 1. , -j, . jl,Ea,, ,Y 3 ' NN 1y1'1L'fQgt Y. W. C. A. Cabinet 1235 Tennis Club rg 'xx uv V. . y' :I-11. 5, . ' ' X 'V - ' gl l 4 A x ?, 145 , Vlce Presxdent Agora Club 141. If SX X .JA A 1 - -4-Q.-A ,ffix ' :'e"".'fl l"l'. 'V' ill' X- - 1553.1 A . ' X ef, A ,'-If - . H .--.4 - . .Y 0 ft,:,:,-N ,,'Qvx:.-I3 lr-F lg' -I J" . nfl '-..-I 1 4 . if .N W-.3 7. . , .1Lg51i .iid me frm 'N J P 5 .U KX . ' ez. ' -' ,exkff-'f-'f .mefze-,-mrefe-.2-.-. -A---1.-...fe-effw-318'-2+ f-1:4-ef.-vfff.':2Q:w' ' -A -,ph . " e .' '.'gi,keQ , ' Wh' ,::gh34.:a:'34gff,,-.,-:. ,..v,,c,f.'f,:Q-1.?tg3g1gy-:jI.,- ,flu , :T ,M . .Q-xt A .-D. . qS:-.'!.fg- 'mfs M.m,:, ' 1 Vhl I: .. ,V ,," . ' if -. 32,-I-3-.5r. f' fffjsfjg-A, -ag? ' LJ ,E . I .. - .'?t4--.Ji ' - ' 7fQi3'7' .-"fe--'- l' 'f"'A4?'-'V ef.Q'rL ' cf .i.Q'4'Y?-,fs ' X X 'WZ'-!'f' '- 'L-i' Q 'T' 'ET 44" Emi 3 5 .' li ' -5-e' . 5:2527 -.21.f,J'- ' I , L , 'rs 'f fygiqf' Q31 X- xkw ' ,N l 1.1! ,Q fi...-,-. . .. ,'f.s.. -:A-:':-. --.1 .4 1- .- fr - -sq-gf -A -,--1 x.. A . 'N Alf, 13' 1 X -.',- , L? I-gl, fy :I ,jgf-Ew?,,,.tr::e,:,.-..3d-M --,-Q' - xll- . Y.-. ' 1, l XR-x ,MX ,N i, 211.1 A . x .27-j:Z.f.,. ','.,1Q-5i,eJ..gl.,fQ,:5 1:51.56 -fx . X1 welffij E. B, ix. xg r :x..C, -e .-L: xx:'L!1f,5.' LS- .,, , X . -,QL Nhlr W: E J,-xx' ., .ilzgpl ,. 4 X Q If-. in.. t ..' 'W W4 41-P' r ' 9. . -. 'X 13. A, -.--fwfif'-.fi ' aQ G-g-1' X A' .- .7 . . , sv 'El' lf . ' A I '-- ' A. . . -. X . - ,.- . ,,, 1 x xl-.xv , ee - -' -uf --1 - 1 - ' '. . "L, ' ' 'f "- '. ' " -!'- " ' . ' . : .. r " ' X- ' ' '- 2 -: 11- bl fa-,'.e' 5. fx t'-.'?l"1':'+-." ue:'J 1' 5 If J-INZ-'-5Q':f' ':, Qftgq. f . -. ..- . .nfv "' -..s II I 7 .- I' . " 4..'3a'f1:-".-,':.1' , , f I I , 4 f .I , ,..','.-iffm mr j.:.-sg'-5, .- ..- ...IH-, . 1 1' W-. - f 5... f - "- X ' " . I N17 I fihf ff. - I If.-,I'i1I,LI71.:.D. '-V XA If IIY I I- J. . -, . f Vg - . - ' new .- Is, MP1 -. f 1 Y ,5- Q I rfb. . 1 If I II , ,I I I, x ,L I I III I n ,-I .. ,.4 ! I 14,111 ,.kL,,.ZL,5 ,- .,, ,. .,.. ,,,.,,., f f 'tl A ' ' -A ew .- xt X N. " ...lt-P.: WJ f ,. -M .' .f -P x' .:.fQ,1fu- N., 5 ' :..g- It 4?ffwf':2L'.1-'e1-- i:1'I,F.'- " 1,-59-I.. ---3.1! 1' f avi'-" 1' ,, if , ,. 'QL , X ,I I , I. -, Ig, aIr,f,l ,+,Q..gI.......3..,.y,,,s . .x ,',,,,y N ,-7 , . V -. C l ' milf "' rg j.,,.f' 'ntcafgff 'sivgif-fi-11:5-,c'-.. 331,-S., - 21'--'xA'.fg'-44 . ' , .As III.I5 I III III II . I 523, .3 I X ?,WII2I,.:II:I lux.. .lI.Q4II IU, .jf If, II. XX ,i .I I , I. . I I, QA , - ,,fI.I. ,IL I. . f-IC: III. JI, V, I I I I-I.I I II 'v.II,I.I.I5I P I 0? .QI .Ir A I . I . aj Ifg.-adj: ,I -.fi .III E.. 42 --5-2113, IMA,-. fe. III. .IIIII -A. - .1 2' fl nf-fa.: ss 'f . .- .1'p-1231. 11 fw, ss--f .. , . ' -Qfe. M, -1.,fif-we .. f-1 Y --.df Av. ...sr a I- Q . . f Ig' ' -, ...gl-.fg-Q -lxgafw, ,. nf . rf- I -. Am. II-- 6 , .-lg., 9, ...fx -I : rs. '1 : -, !I ,Qg-"-X .I I 4, - IIN!! I I! :.1l..nIIIi I LII. WIXIIIO.: diy :Ili ., -. . I ax? aw w. ,in ,.I l f l yi .IIlII,:14, XI. I NI! . 'IQ 1 I - , -.5 .X-1' A-I., I. I , , R- I 'Y ,I Ig-I-g., nj -..-'.L. - . v - Al,-'g'..' ' 1 - I ' 5 V Ref.-laffsti.-,f..f?lf.'-zfafffkfliizwifa V5 -, If woo .sn ' . .ff 'X ?v'f.l1:ffLL -'YR f -s ., fl 1, .' A '-ww yimlf' ."'-v:4f1"EfSg "re '?", A Cc LY-fs , '-,. if 'Ist' 'l' -' fffglg, ,.:+','f'."-L 'i:.vf'.- ' X IfI, I I . .I I,I.QII,1i3,.yjiQr.I::y-IIIIIITIIQWII :gI-41, ',13I 5I 4 ,,,m,,..- Intl I . .-'..Q.gI. gI,I.,,I-.,,x.-.'L,,I ., :IsI,:l1i:IfI7L5 IN XIX X 4 1 1 -'Gi' 'YJKZEX rx .fav ' - :-"4-r 'inf--.-ff Q. iii.. ' 91 1-3i'55.z' ' .f"' '-Q"?'f,v-'fra-v ' ."g:,. -fill? , V L f""'.ft- ' "' ' . ' S . "1 .a ' ' .J-.1.. . " X, - ' :fg-':,,- ,.'I.,..-" "'-' 4. 5 . 1 1 W- 24:5 4'- Q rss 1 I, 'Ye I .0 f , .. Ag- 1 - ,- A ' I: afiz--gal gig . WM . ' 133179 -.A.-.-4595 A 1 24511175 -.. U ' - -'-2.0 .-'5. 'r'- '!gnI"x 1 l - . .-la 1 .. .. -.H X ,,.,,,,.,, fI"uI I ."',f4II7. - xx'-. Q .HJ '..I '..,'-jg .' ' Cz, --', .x R Aff- - . f- . Q' ' ,f 6,31-,,,. if f-,. , I? .,v . . - . .-- .- . . v,,,gr.-'i,I.I. -I. 7 II I, II .. :1'g,cI ' .,b I III,-P IMI ,va-9' 1 'R "4 'k 9'-. . I, -,,.s'Ir: ,-IIIIL3 .K ' ,QJI ' . " 33:13 . Ip.-,' .r i . ,gaxuw .-1' 2 ,,',x'-V w I' I '19 ., . ii I 5310. --" '- gsa- arf i :A fc:-'Ii'.'4: . 'iff' fi? . ,N ,I i - '- -1-ru., . ' wiv A. I ,I I ...Af XII 'I I gI xl 4 ."'Lu 'w .v. ' - IIIIHNSIII iI I 5 I I- l I IIIIIII I '26, I I I I A4 j A' ' gikx , , 5 A. 22.5, . 2 l ,. 'TT .vt 5.5 ig? 'I 7 - -1- - .' 531 fx Fi -fx .. , , - . ,4- . Y' . I lzf 'I 574 3:14 . - 'II' '-,I :.'- aI II'IIIfI' Q .I QIII , IIIII l'Z'.II,fIII'If I 'Y :I II ',...- .-4- '-.IIS-I H. . 1-13. ... ' 'U sn. II-HI .. Z 5, ....,Ig I' I .ll-.I ' Ig 1, I.IQQxI,-XI- -ii. ' T T M' I-Qf' lj iff. ill . -iIlI- II .-Jag' . :Il , M- " C Ll.-1' . QI gag Xu! A. LESTER BARNHART ................ Falls City Dormitory Club Major, Englishg Entered as Senior from Dallas College. 'f LLOYD D. BARZEE ........... ...... P ortland I Bon . ' , Major, Modern English Literature: Class I 1 5' Football C15 125g Glee Club C15 Q25 C355 Emerald Staff C15 1255 Associate Editor of Monthly C2 i453 Class Basketball C15 125 135 45gAssociateEditor Ore- ,fzana 135g Dramatic Club Q25 C35 145g "Dombey and Son"g Y. M. C. A.g Owl Club: "As You Like It." A VERENA BLACK ............................... .... E upgene Major Education, Y. W C A C25 Q35 ' , Q45 Womans Council K45 ABE BLACKMAN ............... ....... H eppner P ' Avava ' Major Civil Engineering, Student Man- ager Basketball C35 Assistant Yell Learer 435 Yell Leader C45 Senior Play A Strenuous Life. FLORENCE BONNELL ....... ........ P ortland Major Modern English Literature, Eu- taxian 425 Y W- C A. 645 Canoe Club 435 Class Secretary 115 Senlor Play A Strenuous Lif .' ggqrij A mf' gf' ww. J i f ff 5 ix If: it ' -' N. " 'f ' - ' . .. - ..l.l'- -. , --f 'L--'-'xl . . .. .. .. . ' " X ' W . ' I-. . . -" ,'f'3'-f:CJhg:.,1 ,'." -sl " ,.'I Igk 5333, qk I. I. II, . II.. II, xr Iv :III I, II I I :'.IuIi. I 1 I' ka J x I 4 I N ' K .W H Q 'L J' .17 5' IPI, .. , ff' l' Q A g +. J 71:4 ' A. , , u. ' ,J I J .wqhif A" . 5' . LX my Qs., sf.-if x. 4 . - - - - . A .-A IJ J ' . . r H I XM W1 sq- , ' I ,S Y' x rt' w s N. .I:"s:t' 4 SI ' X to xx v: 1 'M I if A . , ,IRQ ..,: N If II :I ,ir ll ,.-to 5 A f W. . 5 lx ' y 'OX I -1 1 ' Q 'ff 4 3 g I 'L . 1 .fa N. ,'. as - Jr-' ,N QI 9. , if N 5 N ' Cx i if ,- , ..- , ,ln-.X NI :IQ ' 12 W I 7 ' I J. 7 XJ 1 5' f . ' ,jk-'ff 5 - ' ' . , ,, v I ' , ' ' fc' ff NX '21 5 . Zip ' ' ' Zirsgxw , ' - S 9 ' n 'sk sez!-5 , H U I I W ! 1' if 'I ' "N, 7 . ,- I e ' Ja 44 dz' f J' ' fa N M ,V fox 4 1 A, I 1 2 I Q I 31' 5 i r, , 'Xl wi ' ' fo cv A" ' 'N 5 f fs X 4 1 4 ff ' 'X sv ' f 1 P .- D jf, X- ' xx '27 ' ' M' Nw , 'il lr -Xf -" , yy . f 5' f I 1' 'AQHX X Q ff" 1, Ml 7 ' 7, M ' 'fy NV - . I ,NX A fb rl ' I f au uni , I ll w. xl' . Y ,' za' I- X 1 5 . . 5 li, ' 1 - 1 . . ,AJ f 4' , I I , 3 , ,iff 14 5 x fi' Ik r X I . 6 en., S f , .1..., :,- X --V -I 1 .7 ,f :1-' - ' ' -.. -. 4 ,I , ,,,.a,, fl. ., -, .... ' -5 if - '.-:..r -..-. " ."'i me . - -' .'-g'-'-E-3 ' '-N -. . . . , .0 'f'- I I 3- ,..-,-,-.Ifvkfig - I III -I ,I iisih I .IffsI,:'g' ,I 1'.?:fI' 5, -.. I. I I I 1 s.l?I . I . I IwIIg,IIy,5tI1 lf: I I-213214 I .I I,.5!j.'.-, III-9 IPL, QI EIIIIII "'lDg.5SlrI I,,II I I L,'E'1'l'f', XIX .Il ,- .. '- .ff57. . 1-'fd' '- ,"'-"' -' Tliifgflffzzil. i-l',':?.4Zx:i- .1 "H, '-YS. ' . . ' -',' -. ' . - ,-af! ,.., .J - . .. . .., ' ., r - . - Nr- 1 . 1. ... .s, .x , A II fy 5 2 fwaf- ' ' -. X Nr' i- -rf. 2 "Q-ri?-. 'C-xr 2. . or A ."f' H f,"'f:'I."?.FI:" 4' " - I. ' 4.4! " ""' 'L "M'il'.".-f' A 5" 1 ' .I 'V-'ffl-'75 ' 4 'A M- ' f" I 1' " " ' Ei 1:4 f ... .-K 4 w ' . was , , T " '--t . . . , f - ' - , .s . .--ff-'T ' ,.' '- r 1 PQI ': ', ,'- ,3 ,' 7- '-I II f., N4 j N 1, 5 jig, I ,f - I ,,9 1- .lm . , 5, , ' , I, 'a . Q , .1. -. .211 N, ,f x-if 1 5 . :fi . , .',:..I.'. I ' Q -1- Li -3 I I f y I . KH, . 5 r .X .I . px' is I. -.TWLI .Ib I ,I 'I II IIIITV QI . ff! . wi 1. I v I In ff I X 0- Fl' !!' x 5 , l f' v I Q1 J -Si-2 -5 I - .X 'A UP' , f' , -.QI -,:.'I .,. - :..,I 43-M Ti ' -rim .n 1 'TTYTX ' - Q I Rc.- .' iff? ' iiifiii' Tis--. - P-:'5wr. . 'r if '- x .1 Q'-,bf 4 K , 5 kxfjw AWD'-"V ll-' . t"' - r.' ,.' ,- MVI H I J? , I SI: L, ' x I"I ',' XI. xx lgggtfsfxs A 'sf "7" 'fl x9Jl"" .p, ' 4" f' 'nf f :ff 41-f' ' ' ' r' 5 , df Lf"-if-",":4' 1 P-NX ,aww f "7" f A T. lf Y is X lf 5 J-Ig like X L- T: , Aullhl I lf In ,I,'jfi:' " '-jx 1' 'I 1 I . was sfo 1" ' ',II. - F' X 2 ,, I .nr .I Eg.. ' II...laII -.-I, In I :II-QI . ,E :Lia I -,gg ,....4., ,gl II I I I . , gf , ,., t-...' . , .fy ,Q . -. g .. ' . ,.-" I Igg - if ' ' ' 7- 'M' 4- '-' ' Q"JQ'-"tx Gu! . 1- 'xxx F: ff' :..'i-ff" aff? -1 f-., -' '- L - .u.'L.. T' ,Lil .u:,:'Q- l'T'- k-'f.1,1---5 '. -eg. " ' . ',- - -1 "HM" -X ""':',f-" ' ' ,"""', -e.'a':'fi5'f-f?f.3f-ii,EQC53-1--'TQ:fi-1-. N " ' ET. -Q - .. ' --, '1 23" ""- s"'Q-f'-4 X li, 'Q I-1" I' lf! ' . .ff--. K" -- .1 . vu. -1. - -1 ! 4- 511 ' .. f. -5- L - .. ., A-,I '-.1 . .R 1 ' 5 pgzi',-2-.re ':f1gQ15?r'- . 14 - ' " X Xi- "N KBPJK'-AI 5-'.".'J .- ' 1 .-G?TffS'f,."ffZ-Q'E1-:QI-1' Pa -. . "-,PI -. .I II I I ,I -LISQK X, 5 QI ' . 3.5, . 5- I 55,273.2-IIIrI1Ij7f2I II3 S ,Y -FTI,I AI f 43" If IIIIIILHI-2, -- " W- "-ae-ew H- ' s .J 51 f-Refi?-' A 1 ,- X . XM- -1- .. hw ,- 1 1-1. 5 e5."7P rf... - --,.- ..,e. .r. - Av .rw ,ev ,cw f fffx ly-4 -,5-.IXI xhg. '-71' -- :f.'.-'T-Z5 I' f ' I '."j7f' fig . " '-1-...LQIl,5,:Q33" . ? '- 3. cf-'05 PW- 1.-xP1-4-1-4-.aeweaa-.1 . - are ff A " M .se-r . ' 1 5 5'S'2f5-ff' 'J 1" lf, 33,-W9 .:.f92FlW'5Q6,, -. ,59 j:?- - . l, . pl' 'bf-' ' '17 N5395 515-'S' " --.354 1-'ifTfPP'.xefvf3c'5' ' QBJWE- 'T ri.-2 :-13f72'.J.1aP-QQ" cj . ' 4 t .2 -.' -155 '55, '?,.l'f'!: ':':':'5m -' '.:1' " Fvtmw T 'F'-":?AEj:?' iii'':'f'ff.lCf5r,':"i..:: .,-wif:-1.': I jx' 3' "5 .f""'i,-'ix'-Q11 ' . 7' 'VT 3-iff' gil " 'U' -19.9 -N, V f'-I .19 ff '-'F '-21555151 '.77f5f-Fi'-'. 5' 9 ff. ! 5' -- ,ff ' I '1?f'5'f35, 'i fi1:1 'Z 5300 --M Qu- QIQQFIQI3, . -ij. ,NW I Af . 1l"'-"WEP eff"-v 'X'-' 'lff'-. ' --ACC DFP ' -"S'5'9?'1.1-' .... . '?' 5e:m-rftrs.-T116 2119- 9 - 1 ' .- p:5'l1,2,7.j,'. '- . ' .L"...-jvf ,"',-55 og5,'jv""' ' 1' 9 29 "---" , 'U 8,4-15.1 ' -4.-TI: '- g .1Kl'?fQ3-eg., fggi-3-1 I "g'eQ- if I '. . . NI- -- a - ' 111. -1- -Cl ' .. w!y1f -A1 5 -an - 2 1 x I . I ' . 1 .' 'I,M.'-' 1 " "'vI P 'I Q'-"9 '-. ,7 -- 5 ' ' , ' 5' :,' ' "Ng-Qu A.. -2-K . - 5-3 4' , 41 ,- I . g ' 51:1 ..9I IIXAII , fr ?' ha. . 'lvfgiis-:?,!If.. II:I,I:I1, .3. I -IYII -Sn. W.. N61 I iff, IIIVIL , If II flrmk . ,fa I Q5 ' I lc. KI .5 '-'LII -111 . A - . .I I I ' - HILDA MARIE BRANT ....... ........ P ortland A ...A ---117: .+- 1fT'... I 'USL-'F N" " 4 -3 . +A" uf -gg! '51 M QI, E .a"' XG -55 - ,elf I N I 1 I Major, Math1ematics3 Eutaxians 125 135 IQ- ' .. 1451 Treasurer 1453 Dramatic Club 135 11:13 , ,Fa'g.Iwg.I.3,5-.,e..I. , .-II,,4I 1453 "Dombey and Son," Y. W. C. A. 1,35-Iy,f,I-,nj QIQQZQNEAQ. I.I5-,Q '-,MI ,I fs 125 135 1453 "The Servant in the House," f -S3'j':iLx ' 1 " 'rf' 1--gy II 'I :ii '1'1I,:g1'?'51I-I "A Strenuous Life." 1. . II :Pi-' I - 'I 'Hugh "5?'l9x':zL P' xlixgmf f .x'P1.1..a' f - ...I.e1.'L-za A ,. . PAUL R. BRIEDWELL .,.......... Amity, Oregon 71 f 1-'Pix . E . I XY: IIIIEPII,-fic.: I JI ., ,,,.. I-I-, 'Q Ar, E X '. - .2534 I-1,I'.I:f ' Aa I-if '- Major, Germany Football 1453 Track .I " ,. .' " 4.43.-Igp, -'-Ziff -5' 5. X squad 135 1453 Class Basketball 115 125 1:55.-1 . II,,yI, 5. If. IX-QIINRQ-QII 135 1453 Captam 145. - 6I.IIII.III.I3.IfI1-II If II II, A .riiysxl-r,II f 1 O--IL'-A eii-5-'-'fl' .-.9-11 H -- --TP--r. -7 7 Yip--55 '-9fI,.'f5' .. +1-' ,. '. " .. '5- I, I Inf- .If .fl ' .2 - x r 1 15 .f' Y- g, K 5 X' '55 -' ew-fr-.5 1-'N f K I I 1 I XQQJ -. I 5 NI " -A HAROLD. J. BROUGHTON ...... ........ P ortland I, 'PH iiigjii. 5,35-'ag---,Q 1 1-.1 . :.' l.S1Q.'4--rx - ' . ' .. .lf-fe B o II mf-"'fA-'Sl E4 '5 X'- .-'ufs 'Rf 'Rf is 251.-iff' 'Re-1-' ---P--0 A f-" Him-' I, 1 Major, Geologyg Class Basketball 115 .3 A IP' bk, 125 135 1-453 Baseball Squad 115 1253 -yi: ,ff I' 1 I ' googball Squad 125 1453 Engineering' E- lIi',I:,I,:1.II,," .. If 9 . 1 ' lu . 1jfaN:.tFI -'I,:I N "I "5'T?qTt3'355'r 115-'Q 3.i"'-3--QZ.' - .- 5 are 15. I...-.fr.q3. A.. I1 :IIKIIX ,I ,I -:I I ,.1. ,ifI ' I I ,... E Qy l 'Q , Tk.-I.I:I5 , Ls . . -we,iS5-.I!- ELIZABETH BUSCH .......... ......... P ortland . . " '. A P I C -, ' ...... -.---4:3 - " 'rf 5 ' Q Major, Psychologyg Eutaxians 115 125 fx.-fF.'.1fZ. 34.21-"V"-" 552.1 . X1-. . 1 . f AY f.. .- I MIG x'I 135 1453 Secretary 1153 V1ce President fi-4" ,. .,v,.313aX'-.' - 1253 President 1353 German Club 115 " l A'-" -X. ggi, 'ggfl-IA 125 135 1453 Secretary 1153 Vice Pres- " ,?5ff.1f,I f-9 I ' Q1 3 'fpgf ident 1253 Pre-sldent 1353 Y. W. C. A. 43221355 15:1-C I.--11 . - -11 115 125 135 1453 Cabinet 115 1253 seere- ,sg-,I I ,545 ,fm . -- g 1. tary 135 1455 Emerald Staif 1351 Col- QI11.41I:3- " 5-.g.IIII,..-,. I I.-WI. f-'l"'-frm.. .. . lea-e 21111511 SugrgReIIIkea5I?e 1355 S6ecr-e- 5125? A .Q-I.-.3125 .A1.i1'6.?55Ilj - I QI tary tu ent o y 3 omans oun- , '-f 5-'1.1:.'I.?' .I x- V-I IAII cml 1453 Agora. 51 ,Z e .'. w. v-f hr "Q,"-rm 5 me "A -' 'ff -' a. 11" Fr "r- ':.f'f51..?P- .1-1-A-"x5ifg4'h 11:1-1. - 154.-..' :M?'6.'lP"' r' '-RM 5. I ,fs N I 'al' J NAII IIE Ir.I I . IGI-.-IITII g II1,II RALPH CAKE ...................... ......... P ortland ,151-,',I - ,I QQ - - ., ' -. ' L.-'1'i"'fi 9 5 3- 5 ,-J A 5-re fre 1' -A Qfazff f -.Pe ,P e -L,.rII, I I jf- I, :g -I -c.I 3 MaJor, H1StOTyQ Manager Monthly 145. NEI lil? ex 'Jn 1. ' I, 1 I-.X f' 1 We 'rs .r-2-4-we -. Ex Fil' .' ...ee 's i .1 ' fir? 5' . ' 3 'Riff E". i f-a"4Q3Sl'i-5y'1""u- 6115. I ,, ' 4, wwf.-,.--., 'Mu 1 .,4't.7,ff'E2. "1 'K+ ll . . ,-1 q . :II:I.,x KlI .I q .FV u!?,Lx11rff.'if.'T,Q,"? W 'lffff-''i'-.'f"fL-V15fJ'K- A ' , 1-'r .. "fr .'-:f'-'- ' " - - ' - .'-' ..-'Q :Tr--la IIIIX, .II xII .dr .Eff..HIxfp-f3.,,,gfgvg I I II I, .II III II I . - . 1. 1-.-me-A . .cor--P.--wr-M-r - ee- "W f ' 1 '1-- f. 'i"-f. .' 0- J r 'z ' v,a:-Q- -1 ' -- few 'ugw 'U-1 '---. E, ,'!fSe .5 an-r, 1. .I 3.49, 41, . - -. - e.4,'1s 1 f : f- .,-1, ra- .- -. - 'L...' . - . .. ,-zyf., . . '.'- 1 -..-ir , .-- -f. , ,th 1 ." 3'-" 1 f ' ' - W '- - fsff' , . ,ee A ' v I1 r ,. ' .-I 1 C-14, 5 f 5 . .XII .-'I Fxi1'S:J-1"- Qjmh -?f'-1' ' ' P 'fr-11" cliff' 47 A' E11""' -,L . -143 Q g. ,f . YE -5 .' - -s P- ' -.2-14? - -. 1' L e., Q -. 4-A -' wg , ' ' j x 2 .I X 5 x gX'?lP5ex ls' f A -2 -:ff-5,--15'-V-3 .II II::'f II 'II " , I II I. I ., Ig: II er I I. 1 I . I IIII ,I I 2-' '-:?57F'HJ" X ' -'-' 1' - J 1-7 'V nr. '- 4' '- . ,""V5+ve1.a-1.1. 'ZX . 1 - ree L asf - A A - a N '. xxxo ' P'-v , II1 -A -x4 :-,Q . 4 Q 7,-II -:u.1.:tc- is II I fc .I I IX YI If x..,AI.xEQIII 117 -' -1' 3 2: '19, -if.-, '- . w B l N.. P, , AJ x JLQXI- uf-A is 5 - .3 '-.'.., 'ft I -.gi 3 ,Rip ' 3 .I , v - ' 1 5 1, II'-.:,g'- 1. '11I 1 IU 1 A 5-.. L- .- '- .fr 94379 . ".--"J 825.1 Q1-rTf'l'c--. ' dl 5 I . 7 ', RJR. . IIIII I , I I, L' II III! IIIII - I - . , f' i' . Y-121115-. Vitflffx, ' 3 , '-A . li l' ,I -'J-iq' Xf:,rf'r' . ' A fQlQE,.7-.4 ' 'li-' Effie. 1' il-f , "'- f:.f: II .I I IN' I III! f jf 4' wr I .Q I IIII' I I,-IIII I I- II , - hiya, I , fYII.E.I'I 5333? ,I fig-XIII.: 1 I, I, I III ,.-- rj III,Iz,,I1: .Intl J I'II:II,IfI,.. ,., I I,I II. VI, .IIIII l..,.IE...sXX.I., I I. ,..II:II-QI, I5 , -7 ' ' . '. - ll ffff-'lf 'fvi' ',-' 5-'9.'4'u.,'5f" . 'tj'-".'f: -1-5.2: w, Igxlgli half' I ' 'a 'N I , I ' Iy.jI5 QIII-H.: rl ,If'.:'Ir3 .rf . gIyIfI5,.I I.I.II', I,I.pI,I --.4 '1 N255 I: I y I K A ' xi' " if " 2' -xl'f'.'l-'Ll.-L5".,1- , ' 09 A I 17'-11.1-2' . 'f . : l ' 71. . f. f x ' ' 7 fl X- - IIQ: 'fm 'Yi 'f"5,l'5?' .'7bH?:fIfS,il1I5.7f.:f7.'.',-:IQ LZF'f,f ,A fjcipq .I RI' Liv, . I, " ' :C-'F . I II . I..,f" QI if . Il ft ,Iv ' 551:11f'251'?'I4I3jfI,'.nffillizxvrlgjizi' 1' fI,y:fl,.I",4 fI 5' 'jf-I px I ,-."II ,. ,. ,Ie I., fu-, 'III I I II II . ,I II ,I l-,V VIE., , -.IIIIIIII 5, II ,II-IIIII , if I. .I Iv: III I II Yf- II.IjI' .1III-I,r,.,I1:-:I ' X. Ivy -I II 1 - 'ff ' I ,fy ', .,', A .wrix Nagy I lay,-J-,.2 ,l,lj,jfElJ .,g'-P.-"1.7I5,2'-w- .3 2. "3ll5J9i"f',f'-'m I qw, Y J , - ' -"F" 551. .fig ' +2 '- w mg.-. '-za-,-, P' -' lv'-.fe - -- we-iy",:.' f A W 'V ' -, X rf' " P? la . f. . ff: . 'f fwfr E fa:-fffffwf-::.21' P s . '- . A ,j. I I 6.31, .'-- .iq 3,IJw,4lgr,Q11:1 lv' ' -wp ix oc, ' ,IX -M.1jIr- IM if?" I 1 .",2I.- A - ' f Y A sag: Qr.ggfq:n-f16ig2sg5fl 'Lago +,f..f3 .f I g . ty . 1 I I .N 'mis I.I':I,II1I, In . j .aa I ag Ir, f' I.I ,via II I 'WSG v,kIfv 5II. xI NI'II',I-I,.I ' '- g.I'iI,fI,-' .fsII, .I 4 A .- M .meg ff -5517 ef.-1 x gp.. 'f..-3-xl -. .. Ju.. ' . .Iqry ' ' I YQ' """"' ' ' .I .- ,hfaigjgr .Nj - if-4' ,riff My '23 .I ' I, IJ ' " 'tv ' -4-3 -' " ' ' . ' - - '.wa..II,X 'aq,,b,,w4q,,5:-'i'rg If T- .J 'GQ '7 V7 W5 X . ,fltyfrff , "L Z 4+ H ,ffl--7" . P --vf f I f tl X W, xl ... NI? QII.?I:,IiIJlI4:5k,,I I :Ti I - 'I . N I 't, I I '47 o i 'XII f I II . ,. I - 1 - RUSSEL CALKINS .................... ...... E ugene l-l.f..e,.-5 ivy, H .-,L-. 4 J .,. -' '. , I, .,,I., III Ili . M-,QI IIIII 'ffal' Oregon Club 4-4 - -L - '. , -' 1-3 .. " I ' f-on -'fq-,Q-' . Major, Economlcsg President Oregon Q1 . I "f'lT'ua0I ' '.I'j: ,- jjj Iv I , Club C455 Interfraternity Handball I,IA',z.ff.':1Pr:--1, -to I I, .1--Y , ' "', ' ' Championship Team f4lg "As You Like ,,15'f'-? "il, ' II 7 ' I 'ff . f J. It" 'i-F'2'- 've-5 ' P X 1 ' mira" 'f - . N 1 ' I , N-. I 1' lf I4 1 N 5 r ' 1. lil" fllll '.l'l3lW rf' ,x- : "' ..II'f,'1 -. .- .1 wi A ' 'S Zllflvll ' j,'I -I.y - ' l rf4IfI.,?y'f I f"' f 1 AGNES DOROTHY CAMPBELL ............ Eugene .8.:".v" 1 ' 1 , W. J - xc II. -of ,V - ,gr A P H gf' 3 f' - , , , , , ,,f ,ffywf ,.I,j. 1' 'if' -, . MaJor, English Composition, Y. W. C. ,-f---I IIf'I - If 'W' A.. German Club, Dramatic Clubblzom- jj 1 1 bey and Son, As You Like It, 1'he If I I"'m.-,I III ' - Clouds." ,f'Q,,- ,jf if-Q ,. xl. 1 ff, -"5"-'Ig' ' ' I I..I X .I., I IIIIIX Nl, If II I X 1 .5 'fr .. a . 'bf fa .fl ' N- 1 Y lr.. as N w ,. -3 " ' 'Jr 'l '- X f ' ,l gf gn 3. VIN . ,I 'I I-X ' " ,I , :fI rg , I '1.,I 1,f,I,I.lf+, . I gl RAYMOND J. CARO . .... . .............. Burke, Idaho ,1F"f .gfyfl 1 :JK . I'I ' II. . .NUI I Ilia gf--'P' I-my - B --7--' ',Q , lt' I' '1 It I Dormitory Club ,ZI- ffl Q f LI" A +V if . . . . . N?"f5qQ . , 5 . Major, Engmeerlngg Engmeermg Clubg g.I.,y.g, " il' Class Football 423, Assistant in Physics. 'f:f1"' i X ' . -. .,II.Il.II I,-gl, 1 qf' N I - .f zfaifflfio - .lvl I ,lI.I ' I3 I- Iglgi IIII3 5 I IEgI.,,f1" ""l"...15v'1 a ' .. 1 f -'fu x N 9 I IIr-' .. I QL 4 Ja . ' '-F. YI f' GLADYS CARTWRIGHT .... ...... S 'alem 'w5fjff'3f'L f ' .- x Q. 9 ..I.I-I: of K K I' VI I I I L I.ZIII..I4 -4- , '1 -..' 'I I I I ' X :Iv 3 "'J,:fIy. lfgfljc Major, Mlodern English Literatureg Y. l : -A La W- A. fll f2l5 Glee Club 121 f3l f4l: Q,-,'.fi"y ff 1' 1fI,I ,- In' A -N-. "Princess Chrysanthemum", Commence- '- I,I,,lg-get ment chorus 425 cam. y ,iff V,"'--9.3 ' U...-2 ' - .. ,ff I . I' I-sf-,I Idhf IL. II ,' IIIIIf. l xl, I7 K TI - ,fII?II?'f-III'.- E ' fy iff:-f" ,Qi '21xI.".,S fLVg.f',ff9i.-.Iif 5 ' ll -U ls' -XYZ? 'f'1w'l:z'-1' 4- ' Iyyjf f" , . '..I:I 'I' 'Tiff - 1 f.. f ' I.,. iff. Afgffl, sr,I . .gf I I ALVIN BURLEIGH CASH .............. Hood River w,fQIIf,Pfiv' III fn V I ' I I If ii," ' If, xf'.I If . If ff IIIf,-S,,.,..,I I. XI Dormitory Club Q ff , ' -1,-x. x . , , I I-I - N, f If ' ' If 'Qfh'II"I'f- MaJor, Educat1on9IY. M. C. A. Presl- ,fffglg 5' ' XI ,I, ..', ' ff, 'V 'aff dent 141: Vlce President Associated Stu- ',-ig ,f,g,', I I yr,--l N III. , , I+. dents Ml: Debating Team 125: Senior ,I,:gI ,III.yX.4..II,,K if f, 1 If ff x ff Play, "A Strenuous Life." 'ga-' f' X'45.,9.,k J V ' .1 f l 1:1 . ""fi- 4. ' . -'c . ' , A 3 .' ' , ' 1 "7 , rf., v' A ll 7- '. f ,:Sm'e'.l- 5 I7 ,. . ,III T I s ,W-fjf. Wx: ' ' ,-1L'f::',4,,I 4 'P 51,0-','?Ivy 19" , I I I -2371 I I,,..I I 'f -- PQI ' 'UL Y 'ZW'-,'-'L-i:5'fC,62T7 ' 7'-5"'f' '.,2'fT?'7t?43?F'3'4T1'7,'f-3 -1.,Tfw:f:4bi"3!2"!'fp. , x -3 , -'1 'I I ll 4' .vm-Y--V "'-. -'fe 3" V Y ' A 1' if "'1f'e A A.-es"':-'fv"'-1' 'v"'+'-'f4 7f1"5 , . IX' .- 'N H W l fy 'I ' ' In 'fr' ' "' " T A " ' ' -A .'.- :Af-'f 1 . ' -fjf'?s1'72'x"'1r' . 1 . if .. . . X , . . . Lx... f. 4- 1 1 gf-f -'g-. S ' ,q ' .J ' f ' f--I f..,, . , xx I I -7 5, ..-vu 'QI .. .I - ki 'f j .'rI '- II .. ,WWI ,II Ia. v, 5.1 ., .9 f:p.,'-- , A . 'L M... nity- - ' rl - .. .. A. 1 .' 4 C 31 -'ffv' A' 'JAP' 'W ix K. .W ' . 'Ur'-'.' -lt' 'A off 'Lf' K ' ' 1.-I .I,I'gI Hz, I, I, IIIIIII II II I Ig, ' , i.I I. 'I,:-1,'I. ,I.II.. I, , ,, I, - , , f, .I 5. H ' ll 1 ff. snr sw-4, J hr 'X l l"'."f-la? .3 2- V f' 7' L- '.'i7,,f,,f U , fag- ...-a-w'5- ' . -v . .111 . v '- .- ,' ff f 'f.1"'L-'YN--.,I f ll, f I f'fQ52'h' 'af 5" V 'M .L ..,'-.7.'.ii'J..--If.,-F. 'I , X " . Y' ,I 'fa . .gi K . fu f.. .' . f-'H I 1-.1 , .53 . II .I ,IIA ci, 1, - II I I, . I, IIIIM eg- .....I I.fI II sr, - . F-.rf ., "fm 5 -"ff 'ai V' , 'l:'iii. " N 2" 4-2 ' " 'f . V A '. 1-Vis. 1 J ll :X fQ'fFIf.:i I- ,ff -I, 'If j- I! ' l fl N- Aff . .- 1. P- . ew 1 ' 1 as X ' f,I3N,---. ' '-, Q if 'QI 1 fgd ' 5- 'jg I 'I, ' 1 , - 'f H ' N, x X' .1 Q I. - 5. I7! I I II, if I . - -1 'A . 'K 'Y' -lrwfzfijwf-319 '- 1'.2?.s4"'3f+R?flf5sE-"itat11-l-4-..'.fv.-Cgv- H r. - 1 .1 rw -,vm JA. N ., 'XQG .9SHL"'."IIg'55? 5' " l if Q'-E ' -. 1 1 'Nj ' N A' MEN' li f :2 "4.1r"- ig? ' ' 4i?"':C.'.3li'1 , TNF- " 'f----J -" - z," '. . f'i"4"" fa-JJ'--5. 'KNTX-'f r-' HV 1 5- xvpaiffm-1.?1ff' J . rl A "Y ' mill.. W '41 J A i I , s-.. .--Q-' - I. 1,-nv ::,I ,i,..:.. 'ffga . .I .- . . V f-'IQ-sv f I III5.inA1rJ's,tIIl?:I1I 71 I f:IIxIT- 2 -.I I.I iff.: II? II, I -Ig:.:fII'll l. I I , .I I. ' ' 1 T1 Sw-. 41 " 1 ffw-.f.,f.s-:ff if , ra Q 9 .446 , If N115 V . .54 J. In All s . , . E-x . I .,1 I3 ,f K C II J ,. '1 I. I..'.'bI.I..gIIIQa-I 'I Ivyfuif' 5X'.l7lI:f'4' I Q, I,!r'QjJI'j.'.Q I'I'II.. iff H .Lv gxx 'K fl. .f - -X I." ' 1 1 'f 1' N"'1 I.x'l', . " ,T-I,I.'4lfr' "' " W- - 'f'Z"".Ag"I,, .-.HW I. ,'7'.'L"-Y?Q'u',- ' ' ' I '. Q x,..I ' 1 Q if J .' 11'x-"-'- ' 11: 41 " im'--'-w'. 5' -i"VV??ClF""V'5" . 7 I 'T":.' X'-rf' ' if A . r+f.5.'ff1gJj.."x-.ffocc,.wg.fi .-...few v 'f - -51 II I -, I -I WI jr I gg'-ff 21,13 'WW' 4 'l:'G1r'ii',-- ,, " G3-.'A:"' -. ...,.Qg.i5Y'Q,fV. , ,,. . 1 1'-"-"ala ,-f"',m.:f' H A ez. 1 f -2 .- .V - rr' - - rr .F fra. A' QQ" is 1 fffaiewwewr' ' " ' ., I III? 1 'X B -f.- . LL1 - ',-iv'-,I " " A 'X-sd . " I IIIII . I BEN. R. CHANDLER .... ...... M arshfi-eld I 'ifg.':?"e9 'Y'-"' 3 N ' 1 " , .... - -:fit - IL I. r IQ. 'V -. 441. -N I . ..+.,.Im fel' MaJor, Economlcsg .Football 111 1319 I' ' II -W " ,gift " Baseball 111 121 131 1413 Captam 1415 -I A 'VQI' . -' .-z11fi,Q.g 141. All-Northwest Baseball 1215 Student -L '5- . . ., -I7 H -- F ' . . , ' il' ' 1' '-'-Y' '4 cl. V .. li '4 -if ogy, fI MII I.I.IIX if .1 '111--.. 1 X - 5' 1. .' .rw A 'piiliv' 'al'-1 X "x ' Tl Wavxilf III , .f ' .1 N My 1f:f.- .x f ' J " 1' 'T 6151' br D, -I."f' , II, "- .wr ' - ' lx 4 5 ll 's 1 3117+ ' '33-A ixI1fij5I,I Major, Economicsg Manager Glee Club nb' "1 1315 Friarg Committee on Oratory and I if I '.1:..I'+' Debate may 441. f .- u. X- . ,I . l Executive Committee 131 141g President Interfraternity Athletic Association 131. JAMES CARROL CECIL ............ Burns, Oregon KE 574 VX If 1 fx . , 'MF'g If F! fA"afiIgxf1QS.'Ifij FLORENCE RUTH CLEVELAND ...... Portland IA' .I'xIA I" :Af 1 i Piiifu-fg1g,, P 113 B r"I.1g,2 I I 315 Ifvs MaJor, Germany Secretary Sophomore - . '1 ' - . -rg 'J 5, ... 1 Q, fII,x,,..' . 1 Class: Y. W. C. A.: President 1315 Girls' Choral Club President 1313 German I9"'Xf5, I I Dramatic Club"g "Princess Chrysanthe- 0. 1757-P mm' " ' 'e" "Half IN' "?7'1na.,fy 5 1 Ewfi ifflfflh 1 yf1.QI-Isis ANDREW M. COLLIER ....... ....... E ugene A F ' A N 45: I Q r XI IvI XTI A A X fi-fi1.1I-:vf'xil. Major, Economicsf Freshman Cross ' Country Teamg Managwer 1913 Orepgana' - 'l1I5I555IfXI-, Laurean President 1413 Y. M. C. A 1. ' .1 Treasurer 1415 Manager Emerald 1413 Y . Interfraternity Handball Championship W' anim- . .-1-,III I 'Fai Team: Friar. 'N -.ffk I x,' -. x . . if . 3315. IX N -,XG 3 , .Iivfg -, X l JW ig: 4-gym I ...-gps MARJORY COWAN .......... ....... M arshfield " Y G IFEX .f'V'1w ififxr . II, n I . : "N XXII 1 ff R 'swag if .' ..f' ' " ' . .-'ff 'H . A P Major, Historyg Eutaxiansg Vice Pres- id-ent 1313 Sergeant-at-Arms 121: Ger- man Club: Y. W. C. A. 111 121g Co-Ed. Debate 1315 Vice President Senior Class. 1. 'K I 1 A wif 1. '. -1 I. ' I .-ggi NX. ' It iI -- 'I??f,r'Q32s5I ' , . ' G Afixwksinf . .,. ii: P2-T' '. f " ww -. . ' .1 . ,-V, ., ,' U ,f "I IZI4 -I-, -5 FI as f .I gf", - ..- -NI I I ' U f. 1' " .--. 1 -. .. . I' In 5 I..-A . - . ' . -, MI . - 3, I .::- . "-.f if I .1 1' ' is I ' 1-' I, f Z ws. I.1.. .- ' -NI Y V, I. . 'J' X .' ' "" 7 , K .I-,III I , I I. ..- . , .I . I -', I " . -.' ' I,- " "---.. II -. :"'l:ll'1 . . 1-.' " 'Z -.- . ' '-'-- ., H.. A .- . I'fI , 's3,'Y", 'Ia"I,.z..l " " .- 43 H 1. " if .QS fi .1 ""' K' f ' ' I ,ff 1' ' ' I ,I . f- 7. I J- ' ' ' :ka F--D ' . .- ,ff III,.' I. ,IIQ IIJIIII. . I II I: ,I I- ' bi . I. :-. IIIIII .iii-II,II A . we-1 ' .- ,.. .r . sd., ' 1 . . , . I 1 a .9 ,X I . c- w I 'x 4 n' , '- "' . nu. -- if ' A ,.:iz1- I . 1 ,- 'LI . . ' . ,xl 345, , ',-VI4' . .I- 1 J .. ,.. 1 1 -, ' ' 1' .- .' . . X. , . , . - . . . -1' 'XX ' 'NE-1 lr . . .' '. I - 59.1. . fI , IYI. . I I -'71, If fy I I I I.,QY'.I'vx - fig" ,?I,'. gf " I Q . 0. g -' ,f :If H.:-QM. 1 ' tg Lv '. 1 14 ...Ig-A . I . 1 :.!ig'QiS2,fx' 1 fi. I 1,:,--4444 'K is -mlb . ' ..... i . I..- -.. no '1'.'m- -1 .1 '1 fl 'l e ff' f ,' f:'QygE:I.,I I .fp gI,,4,y.f4Sm5my1" .. Xfftiir-',,,,5 Iffm'.3!?.f-:.vf42f:4,Engugmfsij-f,fIH 'Q'.ff,f'fEpIQ,z5 ,I. .5 III .'E.Gfpj.I2:Ig, -I 1, Y, If V' 5- -. K - VI.,-jI'. -119:-IA '-:gf-' 1 J' 5114- 7, 1, I. .. 'gg A f jr.. , I 'pp .4 1 Q- I+: 5' ,AI '11 ' .- . I . . . Q.. , .I ,I 1... . .,..f.,,.. qu: 4... , . . ...L .S. 4 pmxt. I x I.f I ,II II: .I - III, IC. ,IT 1 .Il I IA4,-H',5I,fI 7315 IAI-TNIII I - IIII c.IQff.I-. AI I .Iv-I..X Is S IJ I . I q,IIII.III aI 45133, If -.I . ff' "fic .5-iii 'l'f Lfff'.1l'j'y!4:''.f'15'f?T- egg-:FFT-"i. ' WI7: -- f."'Ef.,.3 '- - .i?a:, SWL' -yf:".?.f?57"- v T - Q.-TMI. . ' .I If '- '-11?-" ' '. ' -' "v:'1. ff,-" . LT.y J: -'cf' f-- fry - 1 - x.- gr . '. '. K .-.4 N 1 3-l.'?wfs --1 1.1- -1 1... ts. . L . X asv. Q. . f- .lg .-'i Y'il1'5" L -'. 35' frail" ' Zvi ,,'l'.fl 4 ff' 'IQ ' yi' nhfllli Q- 'V - L it 1- 1 9, ' 'qi I- '.I'35I ,uf 'Q yi If -' A ,pil 1 1 I If '-7. .I ,ff 2 ax, Q11 XQ Q- 'I I . '4."f2J fi w'5Lwfffff ligI1y'iff"'j ,': 1' fi 1,1 '. JJ, 5.1,,. . 'Sf--. ' NI' it 5 n I N. fl: 111 'f .'.. .-.--:gr l11"wW' 1 -. Irs.. .ff 51' A pb-Q, M H 'fr 24. II 1? . .-I II L IIIIIII IIII . II.v FIIIIQIIII IIIII.Ig.I VIL- IIII:.?'0wIl, - IIQ .. .-binQ,II1III: -gl: f . 1 ' ,I fIY4If.I f 1 fm f 195' fifxr. i,v1-ive fm 1. .L.......,- 'Q 1 - -. .Q 1 '- Qiflafmai J , Q I 3 -. f , I I--.-'Ig : f1Tv,gfI. -1, .. 1 tI 1 1. I' . A I -.Q .I .1 -I -- ,I ,..f fy. .J I-I, 5 QI CI... I I, , , ,I .f..I.I. fa I 1. ' 13 I--I' I3 I. ' .Ly Q. NWN .- 1 I.: 1 Q ": 1 - -5---- I,-a-.Q fI,,.,I..- :' . ' CC. . 1 " . X - H .Q If,-42 ., . -na.,-' ' "c I- - 7' , "1 ':7""i N v f Wk.. dow ,-A-.-... T' ul f' -'W' ."".- - 4. sf. ., , ,,, rf of ,lyk .. ,- -, .3 - .I 5 , ' --"""---el- 'E . .V 5' ,-'? fff.,J,,iL!Ci ,. .- .C x",'37f-"' '- " A ' 1' ' ' ."'L: ' 'fi . .A rf' C' 'WZ -FN 'e ' ' .2 . . .- , , ef' ,","' . fax . X -,. -' E'-fu if" .1 .A 41.5. ar' 5 or " 43 T -' 2- .f""9ff' 1 " If 5:::,,43Zj'gux Lx -zliagrik A ,fl-LLP. D . I-.1f1e7.f: i- 3.21.2 -,., ...Ziff 'lar .mi .AA u A ry I, :QL-,rp .lt .ibn ' '-. , '1'..',.'-Q-ffl 1- li ' . " 7' 31" r . !fQiyL,3:4.5-:5n2,.. . ' .V ' , . .ax ".'u.J'4f5. ' .K 'a-fa-5 -.I Yzvl, , --Q .. lf . , 23.5549-q'q'53i ,J,.,', R -v,1?. 'f .I 'I I lf. - ' . 1 1 'il"'-- -if J .I - 11 1 5 f'i277T1fi'fo.2:f W'-ff.l . .l 2- V -ea.-2flf:2 r".'f A ff. a 3 Z -.e..-.w,,1Q'.:'. 44 ' it ,Ti V , .l . . y4.,Q-lgtwl. - N -tg' A. . .ggvlf .-1 R-.X J r V ,- JV. -. ,Q I 1' 1 QA-5111, Ku-- .x D 7 at:--,,. '. ...-..a.,,U,. gr --1. IE.,-...Ne 4, I , Tami- W- , .- J, . Y HJ, XN9: , K f .LN 40" .aging-.nib 1. 4.lg--llag.-.I-.,,5.gx -ff . fel.a.a,,e r ,e.5.'-,Y fm 2,-',,.,,. I .W 3-. -.'.Zf.'i'.'f4.'Alr. VJ' '-'x',"fi"lr -- "-' ' 3 I-, snr. ""' ' 553' 1 ' 30" '- -' "afar L' 3' TQ. '.'l. .fi Jhxx C? ' -4 iq.. 1, ,f lk .r-.14 1. -..-. . ,I In ...rr . -f CM f.rf X 'mf 1 fffcag--"Wi - l.e.?::f? "'-1-Q3-Gro' '..' 'ff' - . .a ff '-Qfrff - xv. Xin " 1" V-' - -f .. -- . 1' . '.I.:'- -:-A .--" 'r F... I ",. . l K "" ' ' ' " "- ii" '-4 .-"' r. . .'1i-TZ' .1 . 1 5 PH. " -F ' f' '95, - 1-.' . ffvoe L+ PIL-AS ' ffff ---ff' :. aim 1 f 1- 'y - - T. - 1-.ef 1, 4- -:.r3 ',,r3.:5 ' v '.j.'-,'-,. - ,gf - '-. ' - ,,.,,,-ee hs- .1-1-N.-J L. -.- ,. .' ' 'f E 15 . . - f.- -1, ,- Q lj 5 'r . In ' If 4 11.5. .--Ti . 4, K: A -A NMS? in ."'1.' lr,-N2-L: y4Zl,C"-."1 -' 'f' ' X' 4 ,- .'-211 , J' "' , A ' Q ' iw'-',C'7 146, . -17' .-5?".f'K. ..-" - Jill "':f3:'1l4'.l ' if P" 51-21" .r-"Vx 1. " ' ' ' f - J' l.4j,f,': E' - "tf9f'5a:i'.Yi- - new ,., . , , A- .C 1 .asosv-. . gif:-tv 'f' 4 . ,' '1 .. 11,55 , """"A-I-.Qi ALQQ--GAS' W . X . . N31 A ' 4 va --If I 't ,. . .--T, ,, .EW .,1fq."':-0 LUCILE DAVIS ............... ....... P ortland ggikxf ----. ,1.f:. 'Z -' .J-a xv.. ' ' -5-tip Ilas. X U -43. ffr. Major, Modern English Literatureg Eu- .f. "i!,..?,,k're ,V'Q taxians, Critic C31g President C413 Ser- Piaxggi, .Y r' greant-at-Arms C113 Y. W. C. A. C21 C31 l ' r '-rf L" , "j"' lZr.ijj.1.'-,- C41: Co-Ed. Debate Team Leader C313 - Egkifg. . . ,L Secretary Woman's Council C413 Scroll N 1 v. ? '-.,,ff., ij, P C f and Script. ' ff' TQ- .X - X -- 'L,' ,412 -. C' '- all-fl. Wai-. -- -C H: ,g5f7"gf1flEce' "'H'f'Y1iQjg'F". P CARIN DEGERMARK ......... ....... P ortland lr-5'-jf - W lf',5,1?l79'+ 'il-, ' .f.i3lX?-fi' 1g.,,g1qg'a ' 4,-'C' ' ,. -5- ,-lags., K K F "cs5?g.4'i,gq H ' A ' -.'- Major, Physical Trainingg Y. W. C. A. ': 'aC 1 Q91-f' . ,'.g.y1' Q31 C11 C21 C31 C415cCabinet Q15 Owl glulg Spb. fi' 7,5-T-Lai:--.,,.,. 'A Diff- 13. ' Co-Ed. Debate 11 C21' merald ta fg'-X 1.17 ' T 1-41. 4 'glix agar., C21: Arora C41: vloe l9resident soon- coin " ' all NC- 'x'fxj1-.r'qfQgg-, Q .wg omore Class: Scroll and Scriptg Wo- C .J 1 , , rg ,ax 1 3. ' Q " ,fn I' 1 '41 man's Council C415 Oregon Monthly, As- ,w,fF1,'.j5yC f " 'xj . 1-" - -- 142.415 ,sistant Editor C219 Editor in Chief C313 ' 1 Y' a ,roi ,ew-5 eg Class Basketball C21 C31 141. ,X I -X ffl "4 . . 1' .27 MHP? I A Li " lin " ta !1'5-' ':1'.-5- ' X751 I '- n-,.fy'2,,f 1569, iffy.-1 : an , 6 NETTIE V. DREW ........... ....... P ortland 1. -I ll I .- J . LVQP' - J 3' 1 elf' " ' 4::'- 'q7Cr:'g,l!. A P , .' -. QI" ,C P ,. "" t L. fy.--Ei! -A Maior, Latin: Eutaxians, Secretary C31g ,fi aff: T". s- .. ,. .. . . , .- - g5.,gggl.u Y. W. c. A.: Agora. jan. -M df-f .fr'C""l'l?f.i125J43:"fffi'+ffE1i'aA 1 ' . H ,hm ,A-.M 5- ' I, -"' " "lil-:.',g'zeQXky,Pq,gZ ,' .lx ,df 4 .... , 3 , ,gg -" ' 'T',l-4-1,-..,N N, ' ly.:-.5,f,. "s.-'fig ' -"," ah", '-Mfg, ' g:'.'HFr4 ' ' - 'fly' . A Q 3 .-I.,-e":',0 iff, L 1 I . "ox " -,'. g '-Sifzfilic. " , Q.- -'avg WAYNE ELLIOT ...................................... Eugene "Lal J .io . . lzfifw' W' l ,QM QL: ij? lviamr, Rhetorlcg Philologian, Secretary I ' if i 1 :C1 to U ' 455:-ii ' 'C , Q-l .3.,f51Q .1 . 2 ..Q:1' 1 :ae .-5,4 1 ff- -5 . 4 ',- -'J-fri! x.-Q .. 1-. . 1 . 4' .1lff7-'Qf.L'."f11"l 5 C+" ' ' gg! CC? feng, ,. ML 4 ff Cl mf?2'1"'s 'xg' 14 JAMES ROBERT FARISS ...................... Eugene ,,4A's'3 .-,CV 'fm-1' "'f"igE'411 Major, Pnyeleeg Football C31 C41g Fresh- og 1 ' ' man Class Team: Emerald C31 C41g Glee 4-.eF"1l' an Club C21 C415 Senior Play, "A sorenn- Hman A ous Life." 1' mul. .IQ .. fx gtk! , pgs' l,'.'5:'u f'l7'Tjl"?1m"-xgc- ,Ki . .ma ""' Mfg '- 1' - Q I Ml ' - . a- ' 41232 iff?-Lf: - - . 1' Ziff:-o' 2 . . -- 1'-in - 1 'epnb :--2. ,1 ugh' -Ns. x' ' .. A . -e.-A r ' " 'f A f A --521'-::-A-A1'-1.1-:es-Erfraf-Gif.C,-.nBa...-.-f.: 951: -1 ,f ff- - fx.-. 1,1 V. . ' ' 95:5-gl ':'fL'li7",f'Iwqiffkiiilii' lilifliig' rf: H aw' ' M. ee for "-QC' liifiikgf- A .af 3: 1-a I. 1, f .- "" ,,, .uf Ii ,C fl - ,.1g.,3-fY7'. q:jg,5,. '7 f.'.',- -A I, N. ' 'fir il.-, .'- f -1-'-rf Un."-, 4 1' .Y.'1:f19l Elias.. .' . -- 'fa I 533.17 iqclwggaliigx- L 'ig , YEF?-gf",-:-1. ht- jp 1 J ,im 1 12... MM' -. . 1 .. A ugh., .. .. .' ..l.1-'4,- . 1 C A -ff' :e:?',' . .Q'..". ',.5, -":.T3'4n.'.:lg2o1,gg+ gi "'-'- ,A:wQ lJ,.! laljfll- -lf' ln' x,.f'Il If .'i'.J' f X vi -27 '- ?'-,- " nf .V . P- ,V . .1,, ,,..I.' ,122 ' ',"' - JJ ' fy," . , ,W 5 l .-N '. - '. -1? 3 5-.-,317 -"" 'J' LQ- lf' , , ' lf, : 1 . - - -- ,,.g,- ,. -1 -, ., Q. lv M -A .' : " A ,,. 5. F-T54 -'cL"f."'z'-7"f?v--f?---'75 mn- '?.f"?'2'4. Tl- N-.2 -X 1-F1 TVICVC'-. ll 59. H-. . . , . x 1. .. f I nk X . . .. ia-in "WS 'R -f-.1--T . - ' 'Ui'-?+.' l -. 4'-:-'W "-'-I ' f'T"' l' 1 A' Wi -L L. " ' A X, -..,gzl 5r,:.3i,.j,l- - , , ,- . - -1 . r " . '--1:-' tr- ,V -" ' .- ,-if'17'VV-.'- '7 5.-'iii-f-1EQs,., . if : ' .. -, X V. XR--'-R NN f lf ' SYS Ef m v . g 'w-fn' L Y 1 ' ' -- A' 4' 'R wwxs '2,.f,,A Y wx K I .wt b'5,v,',19I 9 in ,aff , -,Y -, ...QU .. . if ,X xy-,UB f?:3.,44..x -,-:J , V. If.-....,g.V y . 'gfff-E.::1.,:T-:Der-5,L-5il?.,.'.Q'L Eh. I 1: '- .Q 5 -ff' ig- J nite-f, .N .- ' ,f A- ' - r.f21'11:Z':'-- K-7'4V'g" ' . .Q - ' l '55'2w:335':.' ,E ' 't.:": 5','Q'lf"' -, V ,313-g.'----' V X ' Q- - 7' ' .--V' 'A f : - N' "2l",x'w '-' ' '-1-,..1 " - - 1 ' .' "- . --1-'-F 'rU"'.."b:- . ij ,-A V '--"W ' ' L' -aan ,cf 1' --p V' ' K V. "..V-- - .' . - ' ' 'R R' 1'N?5,x'gvv'?l'x-- 7 -" -' :I ka: -, qiay V,g'VQE2i.V123fffif'.r'. VJ 3, jp liz. le . X-'39 -'-1f'f-', V ' EV" . . -' ' nj' V. yifmgg-3 l 1' lf.-f' 1-. .- ,if 'M-fL!V.'Ei1,.-gg "- , "J IV - . ' ,fe gl urn. Q! , :-lff 1' ' 1. .1 x .K '.pf,x 4., rug. --4 I :Af :' .' I . 3 A ,Away ,V V gi .. ...1,6"., .' , ti ..-4 I 1 , v, , .'. Q I if sw., Q -3.7, 1615.1 N-.' 2. - 3.-P.. mf,--Vil2Qw,9,,:.g. ,1:.'E?:.j.-. -,.w,, Vlk-i,"..,',:.li..TV1,1A. J. .,Xd..:?i.1. ' A,',.m.f ,,,,., Lf ,jar X' 'rat .i7v'1s:.r .-'-E-.. .,f. ,zf' '-.sf.'3if'1jf-73'f'i.fi'-' 'E' vb-X 4, ff 'N Ez- ' ' . ,ff ' '1.-"4."" E?i'1'J- ' ff-" ' Im: -L" . . 'tr ' 1" 5 2' m f 5. '--413.1-gf , -" 1-wi' .. -1-:X-1-. -. V . f"0 - ---- ' 4-'E lf-?,'95HMX4-:fri11,-.-Vifirafgwgil 1 -V -X E ' f ' --SCC ' -Va'-i-as QW" 'R vial., ' f-ff? p ,:Sw f-wa. - sf , "4 ,- E 3 2 R I Iv ,.'S.'1?fxIf.:'.' . iff 31.3 . ' ' f-.,1. ' 2555 . 'Q 5 rf A. V Q l'YQ' 'x!:J"?'X 5,-Y-Lf, "' -' Iv A N ' K V 'S' I - - E - - 1013281-faq -V -UQ r X - - ...f ' 1 flu' -' ' ' " - - ' A 1 - , ' "" l 1 .'f:"e'::Fg. '-f.'-Wiz? ' v',1"I ' .' fy.- ' " -A.,'.', I'-A ,,,f'g X ' ' 1, ' 'W , -' ,V f. " A , . .xl MQ. Y , .ep-,. P .wi Ffyiimmfa . --fr I ff" --'9.:9',. 4--.R--M n '. "- ' .,.:x.j.: D .4 .,5. ,ffl 5,4 up , l - ,g"b, ALICE GOOD FARNSWORTH .... Lmdsay, Cal. 'F' Hffilg. ,, I . "--we . 0 XF' Maior, Enghsh Lrteratur-eg Oregon Clubg RQQQ A. 1 ,I 'wg-I, ,. X . , , , 79, ,. . ENN jfq- Dramatlc Club C15 C2l C35 145, E1-ltaxg yi. 5.1--, fx., Ls X l . 'R f'Q5,F:'1 ian C452 "At Yale", uD0mby End Son' l"?i:1fgfi 'L ' I " - Eutaxian Flay: Semor Play, A Stren- 'j-'lj,j:'5fQdg51:jf2V'f2F"fgL,.3'J,f.I . 635' ,Z 113,55 ' uous Life. :X 2 'Q fff .. W-fff'sQ:'r.Vi4fAl:' '1-ng - Qi f': f 21,5 4.1 V411-.--.V., . " V I 'wx 'rj-'-'I 7.1,-J., f.'g?x "f . -. . ' 'J' V!" LQ--'w .S-211-4 rw nw :Stwarf' "x: ,nfs ,M 1.1 tl ,, .1 tiny. .VA in .,m,D, , ,- , , X. -I 1-. N , 5.1.0-.JV - it i ,:-- Ll... 1' -A F , yn-. rgj E '+I 1 ,.'j'4w.' Vsva,-W .f . .-1 -fx :- my I ,:.-. K V Z.: . I l. 1.2- --' H124 '54 ly Q15 R WALTER S. FISHER ...,..... ........ R oseburg 1,,fs',V-5, A f -, , , ' Q ,,l3.'-.,-,,:x',g.,.V K E my. J-1jg,,,3,':-,V 1 . FET- X Q iff? dl F A . X 3 V' ' V1 "-"MV I . 1 b ' r ,ff 3-G... .--. -Z:-"1 gb '- HN sf' Major, Economlcsg Glee C u . f.,.,-,555 '35, fa rg,5,.- -:K-"' Vj ,fplfxxi Qvf2Lv1T:.fffT5fV ev' -V r 'N cl X f. " -1'1" ' . M7 K ' X 'vbvclm Mfg" 5' 4 "N if I I I ' j' 1' pf' Elxgxw ,.,.:'v N t '--, fy l fl- X ,I g'!l2L'Vu."' - I ' f . ., :,.4,.4', Xl - -I 1 l V.'!.f ,-,L f5,:1.ggV,I.., .' . I uh ' ISE? ,gm -nkvaeif.-Q '. 5.-IQ, , I. .- -. -- -Vu ul: 5 V- xr - i ' .V ce- . V, 1:11-J' -- ff 9 K X P' . QA, ,--415' ff if 'l X- ' .ml rfifgi EDSALL P. FORD .......... ...... P Ortland 1 35,5 fig' .5 ' :gig-.Q if 513.5 'I KRW: , K E E ,Eiga 21, ' , ' 1' V. ,B-. VIfCf..., Qpiqe' "f 'Zeta ' Major, Economlcs. Z' fE'g'1','.5-, -- -,,,f' I 'Jig'-,fizh-:E . -H f' ' V 'f' N fw"'3.L:'s.-1Z,' .. Rl 'E f f -A ' N- 4"'7?:X- I f! Rim? -e.---.--wi :Vi-" " - --E TX "+R 1 a 'f'-lVk1'Jv Q1-.1--f -. Engl. S6111-F-2' " '-. . .-.:'-'YS' 9 . . -- Hrfff .' . f, 5.51511 :ZA ,q,:?.'Fg73 ' ' K 7 - portland 1'-12+-. '- ,153 1 25" .--" ., ve., KENNETH FRAZIER ........ , ...... if pe. - Q11 M fl "Tw, V C .af-'fix CD F A .Eff V ' :-.,. , f ' -' ,- f- :Q 1 WX lf 5-QE Major. Econvmwsr Glee Club. fl? 427 Vf'3l?3 gif? ' M . E, 751 Q35 4435 President C415 Semor Play, fflf-,'fjVp,'1"'-'plizy A -H::j V Rv i. :AA StI'eUu0US Llfeff f Wk. '-aw, .N 1 ffbifxxwg. V- - x Y Viv:--21' fff3E2m?w,..4-' '73 " X? fx.. -ok ,yen wif-' . 'L 2 'ffl J 'af- f,. VWNVX P5 " 3, .' TQ? '71 N X. ' '-"' QQ, l MN sa 1 54? '- fm N Q 'MAX wx ,-. f,fV.iM'-V, A . .V , V3 Q K,-'lg 'X' ELMER FURUSET .................................. Eugene !V.-3, in V N A X w '- V 1-Sf,-1:1 ' ' n ' 'T' ' "5 - I ,.f,"' Major, German: Emerald C453 Orerron 'X 'R-, ff A Mdggte-'jkraxt Club: German Club. 5: I- . ,f x. .' I . V.L""- . ! Lpiuff, - . ,y 3' . V' XV f -,.:11q5 1 1 .lv V. .V xr-pf. X C 4- X if-'w"'lx 123 " f-...-me . 'J 'J " - 15,5-I:1. , Q "IK 'if ' 'rw-":f.ff."f , ,.... ' ,.. - 'A-rv.. nn 3- e'.N7"X, '--- STR- A V -4 'g '.-t:--I -, ' ' 4' , Ms. . ef., f'fd5?5T"-125gL?5-,YQ-Qffiifif-Af'QeS:'4'2 -- ximl VB If .1-IQ-if fjj xi . f.f.1?FxS::E.fg1fE4gV 3 '-.7 .l .N qi:53f.e.59x5-gl , A? V 'hi 1--' ' nw -Q VPN 'E 'xx '- 155' . 1 .R .- -. .- .', .' - 2 E f.,', .' -1-'L-: 2-' - V1i:.'-- V, -x V 1 . if- - -' V - f' . - ,' V' 4 ' jf,-Q -A -.px ff 5,531 V5 - X , xg . ,-- g , -,r Q - "vm-.gif ,, - -v -. --' Akwh .,l,T ,V 'N ., IM .f ,.-R--ex. 'wlfia-1:---V.-' -. X 1fP'fi' feawfrxrk 'R RV -f:v.::fpV V u V X - R If , vf yr - IQ is-' -.iw A -, , 4,4 f' 1-I FSM ' -be---' X ,fl-fl ,lik I 555121 1 9??g2":'JN if fig, 2:7 -..x' K. X xl if -gif,-25 . :.-N s . . Q-9511 . ','-J. - ' K' ,,' Hjf ' , ' ,",,,'Q.' Q" ', YZ- sq ' ,Wh '23 Q 'H , .- '.g.Q"f . ' if Xfllf'-"-NX'-'-T. K! 5-lkfffq' rglliffisjd' L I " I-5 " " x'av:,1i51 .ygijfg - x F5 AN 'I E, x- ui Nil : : -WB: -'Ll .jk ,451 'TQ--,rx ..--. it W , A "gl-,t:.,.'. -.:,---- .. D- H , ' - AX , ,If - ...KM x 1 .' wg- -. Lf.: z.. 'VL' "ff 1f'Qr"A ,-ff' - Tx .f -513 f ' '. - , .1z..:' A . 'R ll: Nix N -5- Y- In 21:4 .1 If J., .j U I-Vx-.. QQ-.-C, 1 3 .f,..?' 4:2 L:,.,,.,-.. .1 ...ix - A Ck?-.2 x ,ET N, -Fw '.'-A' -' , 'c-.:.-- I . " 5 1' ' ' 'RQ xii ,QI I I, If IIIII , II I I -I nf , I I"' 'xbI x . . .QI-:,.. - II, -.,.... I ..IIII,. I I I. I, -:fy ,.!rI,-III I Ja, ,',, Q VV.Ig II II - PII, ,I?,.,' I 1 NV' Al' 5" I I I L:-111flV?,-I j"' V ' N' VN-.1-'?1I.J I!I I . If' ' Y", 1 I' If I. I , I I . IIIII,I,III :.,IT,IX . I,I IXIIII. II I, I EI I.II,I ,ILL-ILM. f".:: . - I 1" U' 1 " -'17 A z V " "N" 'M :-""b.7L- f 'V' " I :ff ' 1' ,r'7 .- f' Xi, IL I,'fI .IT-. Il-.I ' . ' II II.TII AQ: Iva., , I . , -..q,I I I, III II. I 'Yr' I, , . Kr, If II . . 5 I - , .I MI , - V MEF' 'ff - ,eg-:pa"u'4-, , JN ., f 7 .y I- , . , 4- fb '- if --.mf ..f..f . -. .4 ,Vff--E.,-fc? x ' :,V 22-gm sf -. .V '- 'hfafg .. n '-"1 f' ,- 'X '.""-"af-'. K -. ' 7' ""'J1,LI" fv.....' " "Q KJ-" ' ' f ' ' A ""-31-5 1' ,J ,' Tfx Y 2 . -S . va.. W' -,fs-ff 1 Hn gf A E .. -1- f-Va - '-: Aff-, - , . - -Q K .Ip N 1 I I I I I. as xI.:f',III1,II . YI . . I ni"I,IIgI 5 I Q II .II .III -III I-I ,I2 V Lf f 'III I II 2 .I AN, .-'-i., N 'l5.Iff'-- 1 ' I- ff Y' , V 5 L' Q04-15, 5 .X f-' -.5 I. ' tr- 14 fqqfi' . e,1'47", -3 -.I 5 5-' -'-r,:.'-Vfi 4, 11,35 .3I..., -1 pj,': A Q :Eg ' QW' , ,I I, I, , Ig. ,III 5,7 - QI- .. - . f x, ' ,I' l?v-5,-gmfpggff '- ff -'J ' -' 'a:L7.-:z'.miwII 1- --w "iii: -. ' '-62+ -T' ' 'f"1 9- ' -?'ff uf. NF' 61'-La. 'X' '--,a : I wg-1 -3,-,,.I -NIX1.,I,I ' ,E-J. ,I-,j 3 5, .ig j, g,.',: IQII I. Img. .. I., - vfi .1-girplrp 3 , 5515, ..4.,I1--:Ig I, 'ij 47 ff- ' . , .5..-If.-5 -I i,:I,7Iff',V if . III ,. I I I , IEHIIII YI'fI?:?, ,Ig-4 fIIII II -I -E II II I IIN . IbI:IIIcII.FIIIAkLIJIIIII 'X I . V- v .- . - '?f.131W"'-If. . '-:-1-1? . ----f " " Z Q. 5 .I 3'qr",f' W' ' Y'52Q'1 ff :'7" V r ".' .541 -..' 5 .IH ' ' 3"4-F' 292 - I':-if-fg'i'-'ff -.' ' . .. qt .1 -1. A . v ..g QI. '-X I ii-,QQ 1' ' - "9'9""4'V ' X, . -, - 1 .- ,- IF : -'f , ., I Ig' x Ik 11: - .I IIII ' II. I I-If. -Pg:-.II1I -71:3I-I.-,1-II:,..- II ,f .III 1 I I,,I.I..f5,... ..,g.fg5.I,..,,., . II, ,ugkgjfp I. , ,V V - f If ,,..sw-- ..- , -. , -. Q- LX ','Q,'- Ia,.4I.Lg,,?I , II . I IIIIII If - II. I. X 4FL'lI'f:IIIIII. ,LBISHIIIII I A .--- ,, ' W . -s.'-- , Cai,--gf -. .Q . I, -IEIIII - .. -- I V ,fnht .,,II.IIII :Z ' 'vm . . ."' '-'X LILIAN L. GARDNER ................ Rlverslde, Cal. qgv' '--- .-.E , . F, 'f . .. . ff-' ,4-'Q fi Q'-I V, - I .JIIQLH Major, Enpfhsh Composmong Eutaxxang I , 9 , G' ',z,,,-,-12' , 'X' I. -' -- I'-f-T "As You Like It." zggfly " -- , I ,, ., ,.,.. ..f,, ,, , ,- . ,QQ ja EV. -.ffu9""Z.:1:' f ,fl-'njxgnwmx , ' ,' ,-" -' f , ff-III.I,'fI ' ,' X ay' yo xr." I, ,7 '.I 'H' , 1 x.g,- X IPNXJ - if I- . l 1 . 1 .u . . , . bf X - : 1. WI., . -Vw, -' rf. ,f, . V 5'-:.'7,,I 6., glf. ' ' I-H ' '- J ff,- I .'1 I , --'F' ' " . VIL. -13,4 I,'ITm.I' X ' W' ffm., 11.--.1-2 . X- - . .' ' f f'II..,.nI, ,m-II,f. I I 4 .Z -I ' . 4V.'-,Lrg - 'I ' - ,I' . P114 ' 201'-'-Q' A if 1 -- fiafV'-WN ' '- , 'sg LIDA 0. GARRETT ..........,....................... Eugene jf-Q II, - , IIIIII I I I I .j.I VI - I I IIIII - , ' V25 Mawr, Latin: Y. W. C. A.I C11 121 f3T ,Ilytiff 47: " ' -'ff 'I., ...W-, 1455 Treasurer C359 Eutaxlan 135. ff - p 1 A - -2. ' fk M x 5, I- . I II .. IIIII.IIII5I - IIIIMIIII , N ru ', ' .Ii 37-Sq ' ' I .N 1 II I-.I , I- II IIIIBIQ gf . IN 1 KK x- --- I If I',' Ix II -.'.fIf' I X .. ' f- I ,-'ffffyf .XC XL-If 5 ,-x. X 5 ,JL - I V,,'iV'35fg -1,8 254 l I, -- J Cfb I.-I1jI,:::f:rI A113 IM I I M13 1 -V' I' A Q- ay-,N HELEN B. GEORGE ................. ....... P ortland I,,,w5vII9. 3 ,-- , - V -, ' 1 'fn -1- V- , f'-jf "' .351 iff Beth Reah 531' AW" Q13 I I....,,,.. I IIIW.+I1I I II, -IIIIIII ," ,, 3-2 'P Meuor, Zoology. I5 V,.IggQ3 Iaw, -V - , -E V N - --Aff - r- Q. ' - A ' QYN' , yi'-1m"'Qu. C34 xg ' wnjqr .--"!'?7i'a-2 ' -- .--Gikv 12245 -'ff' 9 ...V-ff. f' ' ' k, x'l1'IV- Q' 1 "1-.V nz VL N 24-V' "' -1-'s' I I I A -III1,I In-, I-IQ, I II ,kd '-'.51:.I ---, .T '. ,-o . 447.5 "4-'L Q, --if. . ' n'-'PYP . .. . .... - . N 41515, 5.-+15 "W"'?:,'nN '-fn.. '- Qin'-""'Xrf ' ""f--L V "Z-".22-fffx - A" .V 11 ' I,N , .I II I I . . Q' , 'N . ' . ?'?N',f:Q-jr HOWARD GRAY .................. ....... P ortland 2 .' - ' X, .LI-5,1 , -. E SE- V A -V g, -...I -LI ,. - QI, 11 I.,', .-. I ,jg ,.-V Z N -'L 34? . Diff' 'I V g"j .I I , I Major, Geologyg Tenms Team 133. Yi? I' . V1.3 'Vi' 0- 't:"4f..' i x-"-ff.. , I, 'yy II Inn 5' , Q' ' "".'FV"V' ATV.: ' ffl .-f' .1-WT II, If,.I,IQI,,II.I ,,II4.g,fIP II III.,g1.4 I,,III,II,.I.,II,.,. I V' ,..--. '4..':4f93'sasl'-' ' - QT" -- -' ' Vw' --gl :' ml, f. Q1 , : -' I ' I ,us gf 'fy 5 5 -'-tx, V1 -, fx V , IIIIIIII III -- f f-XII I,IIIf.II.II,II I , M.: F' , f ' I " f...'Q"-A V CARL M. GRAYSON ........... ........ 'l 'routdale ' "f ' ,V A .I- . , 'r "x1"6 ' If - 1, ' In-"if IIQII .?j-VfgIfj:'.E-3-'g'S,, ' 11, If A " ARI E " . 'Ii' ff K -- - MaJor, Modern English Llterature. . ff., x" X A - - SI .' 'AR J F' '. ,NV .,I , , , . .II .. 1, .541 : ,I fi I I, :ff "'f"'!. f fx" "" X X ' '- 'I-5 YI .I '. 'I1 ,' IIIIIII. ,nj B 5"""iV- 'lgjjf '."' -EII' fy 1.. 'T'-'Y "if . V , ' ' '. I-. - '11 ff' 7. fi 1. V " .-I .' I .IQ-,I-IQQI ,. 'I .I I I - I ,, ,I If' . 1' -,"' ': Pfii' .f t Y. f'I'3:g:f.qI2!2l J- ,II Ig? " Ta I, I-g""u,W1s3m -,I III4ffI :'f'I 5-'f'-1412 'F,V ff' ' ' ' Z-:ff.ab-w'YH . mei" 5. . . " --V't f..:5i iHtf'.iff'-??F1'--"V-e- -' 1 f ' Vw 1 'N' 1 I. II , I -yI?I:,?II I, IILI I .I II-.I.f, I? I. I I III r . II,I ,III IQIIQL FQJIQNI I I.xI.?ffQ1X, YI S-I .. .1 , If , .IN I,Ig .I I IM I , rise -XII In, I:I5I.II.II .II J,II I I III - .-'I' f f' 1 +- 'wf--- V 7711" 11 f- -' ' V-exp. N. ' zo- I ., I. , 4 .I II, .' !LIIIr...II I I,,IIII ,NI . I I III,II ,I-I,I. :gk I - -II ,II idk Ig. II I ,I V' ' f.. 514-' fwpff -f-f lv ' F , III . K 1.--E-fra 2751, ' ' 'gay' 1, X ' ff1'.f"V.,V, "N '53 Z., .1 If " " ,..-qf--:--f "' 1. 1' .,1' W" QQ -15'- y -2,1 5 ,I I I ,I I 'f I 1 I. ' qII,,IIU,,su5'2,'F',-JI II-FT"-," I 3:1 If A Ii:-I. I ,I I JW I ,r .iz il"EI I--'L'f:M.--xx J Il .' Milf 'MGI5-' , gt 'V ' .. 'A I3-:l13kII.-I -g.,ya?Qf,-i'- .. '-f fav' 1 rv. 'Ng 4 ' I ' ,I. :I I- -fe I. , , -" ,F -'-:Ii:.::'e'. - " ' N . "' 1-I Ig, ,.-' 1 -I II, - ' f If lf' - ..,. 1 4- 3- Prqyfm ' V" Y r5g.,s' - --.V My ,- V',',-'i, , 1 "'i'3 "' if:-i'k,f1'?"y A ,CN -L' fvzgg ,-7 If "4 f f"' --gpz, 'TQ 'xI ' . ' -2, ' , .ff 'A wg ' I . , ,I,fQ::,, ,wg -1,55 , ,.--I3 ug , I-fm xI ,V ,xi A :.V'I,,. jf II .. , ff, I I, Ijgzl KR-:I-III L L. ., -.,-Iii. -5 A I- . -I -5- If if , I- v1 I ,. n . . .-vw! sys ....ZI3'v:,v- . -24 ....- .I -I :Iii . 2' . V I , N N :ENV N'- N"'Q-f'-A-. X -9 4" 'G'?FTlff'.9"3x"5'0"'n' if I l'x ' n ' ff- 2' X v- .- , .. .--5' "1-.. -as ' 'N -N X . ,- Q . .L ' iw --...gr-le. "1 --" 4 xxfsh mu 3 xx x I. . 3 ,,.jq.1- - ',, ,frgggfyii ,ZS , 0 .1 .ASV-1 Ck'-1-., .- . , -,X b by , - ,. .. .'-,, 3 , 'sg -. gn ' , , ' v-. M..--2, " - 3,-3.5: ' - '.'. -,Y -- . g , XX W-t.,.xk R " 5 -...3'- 'K X ' ,a , .S ,.-r.:iw.- :x-i...,:1L'..13.3j.'- ...X -' '4 . K '-V, -3.3 A A,, '35 N, '--Y-.W ll-, iw" -- 3152 -v,-fg7fg5355taE5q'.,,.4 -A -Xklzgv, ...Q -4. gy, -, - I -. -. - Q"-,W a--: eg. 4, " '. : " A --75:35-' .-. Q ,, --. .-X -,fq-...g ,ff 5"-+-'-.z-H . X rfx X '- X-o""N -4 'l'5v'f"'f'l "'-"" TS .I X !5Ff'i'P:Q-fr: . .- fu iffw.-1' 47 ' . ' ms. X gf.-X , --.1 - .L-I-qw. 6- - - w-Qqr-,'.,:':.,' X -- 5 ,,- 5.5. -, A ff.:-CF.'..,. 'Y"a!"-' "-1 , X 2.-,at -- . .,,'.' . .,,.'-' I . lv ,- '1Qj'f-A-:tu - - , "",..Am:' ., - , . . -.,-p.- R' 17'--l gf.-f":tET"-"'iP .- Er-"fp-, 'li?ffffi" yggigtisiiviilfi- Y 'ffl' f .F'Y'f'2-ine-IV . 1-..f '- - Q: 212-:I.':. ,J -' ff if-z .- -f'di?9f.-wS'h:+.f.1..:f-ff:fiwi- tile 1 . 1:-,-V Y N' .--'t"f.- .1 ' . x Igfwgl.. ow- ,I .:-1 lr ghixa-gg-Kfsotfit-,..1zfq,tr2ayg.-1 -'.-Q-g-.- v :L ' . Rf'---. 4- -f - 5 . ' ' , xl."-Q, Q-. M V, 'fl-Tp 1515- ,,-' . 5529- Q-" .,,fY1g::5',5b-fm1,Q31F,i,Ll-Y-KwiwlulI ' if :. --:Ilia Jjf,-'BC I I, V' ,..e-L-LIQQFAYQ ,. I ff' - -- Fl 1'-it F- .p':': i- -'-lr ' "f,-21:-. "lull-""' laiaf-53:'f"1t:'f'i53?PJ-'L: J'--'-"',-.'.f'-' uf-I -Q-cf Pr ---f'--Je" fa.- b" X af -,--1i'- '- , nr 1 x'-'12-gl' . Fw.-f-.' ""v'.:.--- 'ff' 1-f-""E-f.-.Qf. ".ff.w.?"-'1'-11?-i,fii-' N' fit" ffr-fi-3-' 1 Yi ff' P lr, - U Af. 111-gi. 1. 2 5.12 , 1. 4145? dry -A .Uk ,ffljgkffifgy :A E., xv, f My -.-..2-.r'- , ,f,,- - 'nu f I' -. X . . , R... l, I.. ,pf lm A L ,--1:-:.., ji. ' C -. ,Q -, lx X , Ai n.:.J:,-. INF! f?.,i?E,n 1 : -b.:.:., '. U 'A hex'-. V. A PS1 'Jw -1.3-'1' -" 413, - -If-S iiifgp -.4q,'5.'-N' .gi g" 24 nf ' , 5 '- ' -19' 1. ' . ' - ' 13'iEl5g:: . ' 1 fi-2-'L T -'J Lids!-mfi-'1.l:53f"-ix" -2 F315 fr' ' ' - '- - X 1 -..v' v:,,,3, .wg-...M I- ' 1.0.1, 1,4 - V' . :fi I -gy, I-5.7L ' f' Q - A - Il, IR. 'lx 5, I ' . jx A Wgalhf-ZL.:l-4g.L , . ff 'N . - 'sink .sl , ' ' 'J . "V 1 wr:--. --cq. ' -.ew-?i' 1 - 'flsazl-5-ss .,.1i5:"' ' ,irli-.fi,'BI fl-' ' . .-r--.. lg..-gg gy LENORAEHANSEN ....,...... ....... P ortland .A-s-. -. -55 1' 111 B '--iff' ' mt ' .. jug? . . . 5.33.2 - ' I ,' ,x F ' - ,, ,: Major, Mathematics. X-3,3 Q .7 --,A ,,. ,LM X 'Gy' .4H?':'P' - df'1..'.',-'lf' - .-I 1 N' All M ,f n- :kr l-J.,1.i'M,l4nf1- K -X , 8 If V. A: 'IV . .wi ,flu .. Q . .f ,-- .-a ,rgj V .. 1 .N U . 11411 , H' M- . . ' x 5 JPN? VJ Q '55 l Wi-'tal' sl t-0575-"5-if'3Qi2x A , .gy GRACE HARTLEY ................. ....... E ugene w 1, -. nf -Mix? - 5-2'-ef ' -sr 41'-P -. '---...ay .x l Oregon Club an 12" 'A - - fm are-. a -. ,A u D lei ' A- -'H 55, wx Major, Mathematlcsg Secretary Oregon . 1' ' x Club 131: Vice President f4Jg Treasurer W gig. H 1 . a J ' H Woman's Council: German Clubg A orag " f""-Q 4 ,ksfff'2'--1 - ' 1-5 .. - , , - , ,,, ...fm ,., .g . - l ,fa N , 1 Class Basketball f3J 4455 Woman s Cho- -, - g"lff.?. -H.-M X-5'-A-.-,1.:,, I Club ' 1 -4-j Q., 1 - -.egg -. ,- , 5 Q-,LA-A ra - - . fp ,5 1' -2 , A 7 ,f ' ' ' F',Q,kh,-ya' ab' 1' M. ,N . ab J' N lx A Xi Til E- tif: it N f l .-ni.-,f 1' ff!-fi:-1. :' f . J' f I. 1-,t l xtfyyigl -,if-:: f.: 'Xt -, - -. in -'+' Q14 '2 ' f' pf l - . NELLIE H. HEMENWAY .......... cottage Grove ,545 ggi...-I-.,5 -345, , N 1. : A- TT :ef 4- . ? - '-S. A . ff. X Q ff:-f 'rv---'-' 1-- ll N. IAQ'-::. -wk' - ,fi-, gf , 1 .ni z.. -.-Q-5 Au' JA' Vx ' . A ,Q Major, Modern English Literatureg Eu- ZSf'yijf,, ' .iii '2-' "' 'F' F Qj..',' ,gif-it 1- taxian, President 1355 Y. W. C. A. Cab- tjj-,, 3-gf. ll-'QQQNH ,-k, N-T. ",!'ia"' " ' ?,i'5', inet. Emerald C25 C35 C415 Student Af- - Q, lgigfwy --l'-" V I., , ",, jg I -2311 fairs Committee: Scroll and Scrlptg Or- 'U 1 -- ' .,,:,35jg.-SQ -- ..,,5 ."'1- vu.. . I, egana Staff f3J. -- .rJ"l':-xj.':,'- U '- -.-. fn-1--1-rs, :Ax V m,4"8-.r-.-- .,--- 4, - - -5- ....-, ' .h-' i T! la 51571,-- I .. -. 4:,jl,1l,:. h 3 ' r- ' . - -,ni "1 ' - '-:.-- - jT.g'..i?-, - .I .. xksiurng I . - ,A "LJ 'A A' AH ,fly .xv WL, WALTER HODGE .................,.... ...... c oqulue - Q - ff. 44, fx- -- f V'-"V .. Jw . - ' '- l A ' 1 -ffm FLM' - K ' 17" W' .S-'rx OI"e2'0U .lily ' C 5- ff. - " :-.' 'L . . . . . . . ' , 'L ' ' - -- ' lt-X 'E wh Major, -C1V1l Engineermgg Engineering 4' H.. -L ' an 'Qu Club: Treasurer English Clubg Y. M. '. - Aggfr ,- Jffl ' . - - C A ' . -111 W l - L ' ' . 1 f, . - . - - ' . . ' :',fJ.'if1' '. -lv: V sfbfis. "K, -4'-lil? ,i-'Ti-'A--l R7C!5JHv'x'vi' l ! .N,i.:7.2. W . LQZGVI -I Iii- 1,1 I,.- K- ,i A .AX -1'-ubhrk fx A -"LY-lf ' '-if-"HW be-QA' 3129 .T Qififi--sr: A " . 1,1-fggakxsz ' 7 A. ' . X -' -..- -H 5 ,N .lj ' . A HELEN c. HOLBROOK ...... ........ P ortland . .- ,f---mx -N, kg , X. l . ' lf. J -K .wut-,VA - f' 'A 1 . . - " X Q. p J 'K A K K I' 1 ,.' ' -,Ki .. -.. - . . 'IK xx - 5, r , . l X fx , , ' . ' x '. I , , "-1, .. ff .Cv ' l . ' H! N 'Q Magor, Modern English Literature: En- 1 ' 1' lk'-LQ g' my X' ' xx X Rr. -iw.-.5 tered as Junior from St, Helen's Hallg , Vj'.j.fjk?Qll' 3, 'x -.V Ju, , 'ee ' I jj!! Woman's Choral Club: Eutaxian, Critic 1 " tj' ln ill. X, i' . -' "Jr 141. .4 Wg-45' I' ' 'TX X -.C 4-,T -'ln +. ' rf' , 'ri A --,fx .,Ju-1-'N "N '. -. -L -- h, 5-1' ,Ax 2- . ' ,I - -- - f A . I 31 tak .,.. , H ,Crux If ak H mix ,. "ggi 'I , L .wh , -, -Asgf --if .r iff?--eff 5 -if G' .:g' xt '::.3.:.f:l.33 C R A N Q . 'Nm . l In N wg,-vm, ,T In V sq I- Qi.,-:Ll ,. .. ,LJ .- A. - - -.,-. gh . n - I--L 1l5xj.f,l,3Qn' 'I' AXA. I,-All-L73-:, 1 lf.. '- f' Qyw s ffez, g.x 4-,L s 'li 1:1-.'.. .- -. f' .1 " " V ,ff JW-'-'1' .fffgfv-g?4'?'34T.'5g-4''I-"- '51-A--fffv-5:-:-.Mg - 'Qif5'5.s.5lfh"K gr ' X 5 I : , -0-but .time :mg-Lf::.4,r.,'r. 'v,,17.I,L5Tj'-:S-5:3-tif'-g-,--iN I :ni ,R . KN- 4391-5 . . E- Ig:2.:.:.if.f5:.Tn.:-Q?J.: I K 8 1 X I NA . 1. '..-f'-a21'ff" .A ' ' ' 2 JQTTTTTA Q N - ii? 1155? wi I! 1 f. .:l:::?. .n Q rl sgglipl P. l ff, pf. qu" :K . xiii- if li -X f :Mp , ,H -, i'fj,'ng-pi .cf i. .:,fm-594-e'f5ff'3--' '- -QT.,--.pf h - NX. " diy' 12-. . ' X lf' ', 1-'Fifi . .-12 'Wye -. 'af fx' '- ,iff ,.'S?f7ff5f1flI:f1'1'C1?.Z1""'1---- "ff - N-Q 1 'Q' 'Q-:Aa-.-, . . .. ' f-'--at-:-Q. l-DL 5 li, 5 . :sae-Q,-...-., -QQ, px A N X . ---A A,- I c Q5 X . 'NN Xb H- ,cfigai ' fwggrsirjd' A ,L N' -. ' f' M. 22:3 'glkyfagx . X Uv- Q :hx - '- . - N 5 ' .'.. -sl Hg: '.. - 'S N- A 1 -A .,.,.T,g,,-,L-.-..., - -- 1 1-..., - 5-5 1 , 4 N We-.E...,.. A v . -X - 9 . if -. A l li lf ',-"A-'-'fs A. - I. .13 uf'-Q5 5, 5,-1 Qfkfxfiq - .ix R Spf.-' lg-1. x 1. 3 Vs' -. if-iq. M w ,l '-P-, ' ff .. f .-,.-r- -Q if 1 --..s:-.-.,ef"1 .J-11 1 A lx Jr:-:bfi l x .x 1 -4- " . ,f -- K.- - ' ,5 . .:w-f.-- -. ---- . ., A 1 ,.,,. , A 4. -. I , Z :A 7. I , AQ -A! MJ BEULAH B. KINSEY .....,........................ Eugene -1411 I, If - l W A Aw A J 5.3: - Q -- 'gtk xx If ' 'NIITL - I "NA . J, "f y 5,134 -QI f V I .4-va' 5' 'SA ' 1 : 'v. ,l JN .I ' ,-.--p"' ' A - J . , . 4- -3, I gp ' ..-.,, -' . ' --:fi . 'i "Si ' " --9'7',' z. I I -1:lf"Q':: 'K:A'L""E5.'Qf."",'A..-"il"i Q--1 .-'XL fl ' iff' ' Pi' fri, ,X ' XR C59-' A 'T Q"""'k'?P'-ji:f4iQ2F5 .'."f .- ?f?7rff+r:gfi'7" -"Af" . . PS . f- E. fi' A - J ,--.- ' . X gffff-,cfff-12-' - ' -. - ,ff f- M4 -53 . , .-...-. f. 1 J -. -1- M , , y.. ,og . l- -, 1- I J , f A N. I ' . '. . . -.',53NA,A,'vs-1 ,YQ A - f K-1,':4C,v,-3 A. - - QQAH' A .A ' fa .,L,- f 1 N - . l J .A-55 1 ' Xggpl' -MT 1 u ff Q 2' .K 1-ig -'I Al' 11-A 3:1-3,3?'3:.L'Hlf2l .IK---I. JVM hi.. u 1 A . .'f.- N '. -. 7 'PJ . -i T ' A ' .' Sim 5r.f1:N'A'f':"5fi ' " wg! ' . T ,515 ' 1 f -. Q1-if"f""-A'3'2 - -. S. A '--., 4-.ff A A ,.AAA:,4 .A rj - . if A- - A AAy4g.AA152-g55- .mg fr 1 1 -g A Y- - 'QQ' ,' ,, ,A , ,F J -A -1 A ,. A, - . Ain, A- .gy -1 -AH.. A . .. .- . N. ,A 5A.g.11w'!g-y.. A . D P 58. . . ' ' ' . F e . 5,-A l.-' 'v 'R Ls. , . A! . . r. - . . . o. . Q' . tk- .5 . I . .UAA -,A A 4 .V A.,7 . . ...Aim-'A,i.A - ,. A , v5,2.,AAA A. Ar, - . A A . f, . ,A 41 Kilbu- Xr f "l'i:'-S'CQ-AQf'a1A.vf'iii. 75926 -:KM EJ i"-'Y' 'MV 5" . A x. 15, A -' ' A A V 1:53 . I I V 7 - A .v A vcd I ,AEA-.Ap E -6.-Mfr . .X in H, .A - 1 1 if -' 5 ' 'f- ' - , -4"-IDP. N-74- V- - i 'X-QC -'tn ff," ' .A!7'L XI?-if-'4 ' Z. f -'W 3-Ii-Q".-"5-kip. Y' X ' . - . .0 , . .1 K . C f 1 . .N . . .. . J . ff A . -.-1. -- ..'.l -.'1't':A A- -- 1' . A A A Q L1 .f Q .1 - :A A--. -- f Aw . R: . K -.J H - 1 . .. ff hw. t . N . , Aa .. ., .-., A-- - -nf-W -. .cxx - - - - . .- -ev ' .--- - -,- f.. . . - 1 . -- -P" N sh y.. - .-- .- fa-.-. "Ffh-1 x j : 1 .f .A - 'fy f ' .fffi lfff'-4' A A .. 'EEK H1 ' 'iff '--W'-A.-.-ff J Z 'W :U wk' :if ff" 'm idi . 1.1-.TAI -, V' V1 fn.-ff "riff -...- r . .V li 'Lil' .. - . ...Wye-ga . . A ',.' ' - 'ff . f A Q?fA"f'iii Ax A . A .ff-I-I ' xx. -4- ' , , '. 4 - - - ---f . -A 1 4.1f?f:"L"i55 1 'Rmb ' "vii, jf tx 'AX 1.J,A A' ' , ., . - si A zllzf. 'V .-... .Z.'T:"' S., "Alf -fo.. 'N '7-"ff X., ' 'Arif--. fl, - . ,nh N 'fy-1 5, -A .. A, ,L -g,-- if-115.5 .. A ' 'A' al . K r Major, Germany German Club. ' ' 'rgwfcx ala if- 'A ' -,', A .' QL :gps-52,1 ii. Wfiill A Ai?-V'5A.:.?l,Lf' Rm I P,-' lf 1 . r. Ai. lxtiyai tx 7' " " 5 A A. 'A' -Z . Qi "'.::T?.A' S I ' ' X f A. .-.. .Ax.,Zii:., C.. , ,LA Q I 'A 'Je 'fiih iff X PA f 'f -V' x.. . ' ' . ' A 'QP lsr.-.5 '- -A fav . .A 1-laiffff ' f - 'A CHESTER KRONENBERG ............ ....... c 1-me - --. -': A 'gf . . 1 Ihr' ". ' A 5 5- -JSM Dormitory Club All A A' 529 ' .' fafi. - :Ti .:,L f 'IF K I... f if .f ., ..- I , - Major, Historyg German Club 125 135g f ,Gu 1,"15'lf"V..-.217 1'-,A . S . qi. Senior Class Treasurer 141g Y. M. C. A.: 543 YQ 'jg.rQf'ff'--A A 5'f'.A-,Ai . A .A-gf, Class Track ill. 7 ,J 17.-!,,fiA. Aa. 1' Mix I? A. .4' L A., 4 Irv, W, 3 -- A P 3 A.-. f 1.1-ff"-V l r'- " ,. 'ffl ...QQ-A 'is-g.3'3'x K .f 'X ,--- ' 1.a-pa-fl A+. 4. -' - M 'I' .A fi ! gi: lg. sz ' N ff ffl- ,-WA, vi 5123 1'-fs 1 :SFA .,.'t-'Arg i'-qyggg ROBERT BENSON KUYKENDALL .... Eugene i,gv"..'A5-'sua A '-L., A 4-,ffzl I. N R G H '- A A 'fl - jA ..',.- V, .tg I-2.1 N ' D Ji- I' wr.fm, 'P ,A A ,... ..... - -' -. 5. 1355: - Major, Economics. ,QA ' A f .s-.- -. fuzz. A 'A ' - eg. V 1. fag! r N ..-'11 re-0.21K''-73'-4.4--1-'f.15f:115"'?5'l ' 'fri AL?--'SA' Ar A A,-' A . --:.'A,f-:gif Q 3 ,"z?:Q V, sf' 4. .A A.. 9 ' '6::y.,.A- grffui' " "-"'-J-IAA """"F-A iI1g.'.Ty.Af'A Y' L ' 'ee .Lu A ' N515-j-j. ERNEST D. LAMB ...... .................. ,....... .... E u pf enie A Xpiiylfx L1 -Egg. ' Major, Zoologfyg Junior Treasurer: Man- ffl", A.. ":l"f'i qi ,VXEGRG :fl agrer Senior Play. Q,1,QA4'- 1 if 'I . ' - LA' .A -."- 'i'. ' f1'.iv - --.45 .N AFT. ty '. wggg. . .. A.- wrf ' A. .A .-:- .F A 1-."g A. A I f" ' .. , ELIZABETH LEWIS ........................,..... Portland AAL, 1 . . A A A ml. L." , A '-f,"fxxv ':.'-cv.UA. L Major, Iratlng Y. C. I wifi? N ' ,ff f A ' ," N -'25, 1433 Cabinet Q27 f3Jg Delegate to Y. W. N '14 Ay .A', . A C. A. Conference 125g Society Editor , A '-. p fi' LAI-.,""yf.fQ?g.-gl Emerald C33 C415 Editor WAoman's Edi- " , H- f -AA.A' 'fi ,O A: " .TT-A31-ggigl tion of Emerald i315 President Pan Hel- 41' f' Xl'-.A X 1 riff R' l' lenic 0157 Vice President Junior Class ILL'--.MQ l A 3' - A. X "J I . 6 AA ACAD V, O QS Hn 'is Qs: C Cf? 'K'-TB nb "',-R U2 Q Q 3 S W o :gm 5' Q QC 55' of-x 522 xiii? P X A - W' -I I f '. Aj-v,, xii.-. . 5 35 1 lg - - ' - -- Club f4l: Owl Club, Vice President 1213 ' '- in ,Q I7 Class Basketball C2-J, Captain 131. ff: 1" A' 'kim A341 ','.- ' , ...---.. ' R '- ' V' ' ' v ii- 7 -- ' - F5 ,'f-gg. A .. .. ..,:,hm-2 -A , - r A A ., v,.. Ai: . lx-3 ' .- - -. 1-':..7 - ' gf'-'.'?n:p9"' "LF: .- . ""' ' .?l'-li 7 .. ,f - - 1 ff G.-5-P?-A1"f-" '?'.Zf-'FF' -" . -'ff 1 . --tif 'A . A A . ' 1, -. ' 'g .ffx'.q-is a45l.e,:., fri r.-?.fA21- A 'Rt - , :mix A -g N " - - 1-PF? -.-'..'8f"- A Weis- --7'.--.'f"A'f571Ql'h"'x'Y5'f , . i"?:f:"'t- 'R 4- J' ' N A.-1, A.g. . . -'.-ASF.---T.'.j"'.' . f f'L..,' Jule-4 ' T-1.51 ig-5-2254 -L 5.39 5' . ffl' . .. A -. 2 '. I.4:,,-fqlag A - Ax RJ- :3 ' .Cz A -A A: - ' '. 'A -A.',- -' X A . .Y - Af',' il -44".',f'..'2.2.f5:-' 1-' ' f..AA "1 .1-.1 ' Q.-gf 7- -' A QA Yi:-,-1 X I Aa' :A A5 - Q, .A - A, -. UA..-gf ,-1 ,r fm.. . -A A gi - 5 - A' W. fi- A. .gf --fu AL-',.. -,AA .5-4 , . A -- A.. 1 f .. 'A ':f.f--1,2-X --sf " N fl 2-A - -,A A A A1 ,A- -AA.- --::j- 1 -.A ,V .I I 1' '-l" A-5.f.T,. yn.. F 1, -'J A . az- A -i -2 f 'ts' Y' ,A "Ws.-fa-A H- , Q' A A f U -1 A,f -. ', -- 3, A A - .fr y -A A. ,',.-- , , I . .af S .,'-4.-:AM si .f ff- if--5? 5- I3 ,.--:.. A .- 4 ,::'Ea'4r..s.u .aff 1-yww '- 1 f . - ,A ff Af i 'N . . A. .. A , A..--...-.,A.... A .- .A A A . AAA ,. , .A AA '1?5'f'k-5 5: 5 if -1 rg-rm, " f' A' 'S :A ..-VL -.XV , -' 'fp A -- , ' 3- ' . -: 'XT--- ,, ' '- "'- . - 5' " 1 f . . 11 M . ei' 153' CMC- "fl,-'3?,,,.-'E 'c '- S ii?'Q'i. H-L Xa ' . 5 fi '. f" "' 'P f . ' Hn- -A J- - -,.-Av .- P-.wr '--. -. f .A X J. - N. c .--- -'i " ' ' 1 in " .rf .A .Zhi k'a.": 1 N. 1- 5 'L 4- Ulf--" ' 'a' ' ' ' J, . .mum I .,"'Q':Eg..-j.j'jV:j?,q'QA:.f- .1 - H ,u '-.. "H-'2' rf" - f . ,J--"' -urs'i','G'+.:'-AI--1-1''1" ' ' itz." A A A. ' -. K 'N-A...,, 'A-.. N. Af. 3,12 ..AA3f f"2'zT- A .-.:...l Q .. . .. -z.. - " ' . - - . A - . ' IA' 'F' '. ' --'- "" xx X- .Q .yi1-1-5 l , 'S-y4If,,y', I. . ,JIZQAZQ-'1:5....-,E'L.L.-F..155 NN ' ,jlI. .g ' .I x xg: an ll D A I lm . A. N--.ask '- 'AX .PH1 f 1'-1.-M1r.A-ff.-Ai:-r.:-. Aw. -A .- . ,, Q -.fm . -A 'kt ' A . R ' " f' A 'N'-H f. ?1r,.,,Ai2-"' J' -, , f Q..-3. A-A-'rr .- -, -,,'.. N .gg , - , : Y - A.,-, ' fn, A f' N. ' f' -fl!-7 " ,1.'fvJ" - W f X- ?fW3'fi'5,'- 3' 3-' 'mv' A -. 'ff"" .f'f'+"f' 'P' 'A . cf'1"1r if . 43111 im.. -- -A.,,'easf.g3f43 ' '3,T,:Hgf'g:+iP' ,jlzf Ag, - 6. A' T""x'x1-':'fTw-- 7 -" -. k P1 1"'iT"'-a'-- .-iii-A.1' ' fi'3'5Ii?5" 'VE "- - l 'li if ' 4i4i'.'A . A ' ' "' ' -i:M'.w.z3 4- :Az--::':. P -' ff' , Q A'-'dffr-R-.AP ':::41:Q'l' 9-GA. J- 4. - 'AQ 'J ' ,-' . A ., li 'P'f'f:.- "Y .. 1+ Af 5' - A f- -. '.'ff+v--A-1'A-ami '- f-A J.. G'-1 . r- '-1 fz- A ' . ' . .. Q., . .. , ..'5r'a. at gd . 1 .., , --u-,?f,.. , ,- 14, Q Q ' '35' '73 ' " '39 .-a'-.':':A-f'1f..:1f1.,A lu."?.z3i-..r:rJ- 'Nr A 'f' -- .f7f1Rq.l'.A-."-A f' ,H ki-1641-'v 'A'-..4':. x A. .- ,,f.f-J gA.A'.-' -Aff z":f-vlfafz-Af Q' N 'QI ff f. 3 - 'M ' V1 A -.L': 4, lu -351' . -' QP- ff :f":,a-5-'MA:r.fA..! ga!--.f-,Avfv -A lf" N..- .f". - 31. Q . A ' ': , rj- '37 AMO ' "" " ' X M ' f L. 'Hg 'J .5 '3'I,-:Pj TZ'gi.7:I'xJ. .ga . E.. -A . 1 h , A. J. . . ., ., . C Nl ,f .x J. 9 , .. . ...fa , , A! 3 .yglligjy ,,f., 7 .3 ,: wp, " ,':f. .. 9, -.MEC LNIJL,-f ,-...,: . -. ... 1 ' it-1f'1'1"g.-31:...9 Q' 'G - .. , . ,NX A, , gl A -A, .fA,f','-- -. -L'-'-'- .-: -, - A -A ' . ,,,-:g- . -.55-:Q ' ,A x--' ' xg: .A - - 3-' A :ia '. I 'Ili' 'Zia' Jazif y i l l ' H, - ,X s ,Q A. ,, J, .4 3 X R J Aff .!.'f":f?f.'f ' A .xi-1 'P '.,- -wnbgggfeffgf. . 4, ' -'fm A ' 'X' -'.-i15Qgf.1AQif 9' ,f .55 -fn . A-2. . if-Q. A - . "1 . ,131 . ' A izjlf 1-51" "W N X , wf"i'l,. ':'3:f?'3'5'3'1eah rf., 1 .Q X U . ig95,,,x.- .---1 - .A -mf' - - -. MINNIE MARIE HOLMAN ...... ...... L aGrande f ,mg -3:8 ,Al 4'3" Oregon Club jf' t - X , . . .- . ' "N",-A 1 Q ,A Major. MBth6m3t1CSQ Y. W. C. A. 123 Y ?A-2125.1--g'.j'.A..,41N ,Pi f 133 1433 Woman's Councll 1435 Agora: A.j'5ig.1:g'Q,fElTQ5m'q4..ljrn.if 4-'H 'J . . jQl,32Q2if . German Club. , ','-,gvj-QQ! MUD "f2"'fg...'1' Q .. A' V2 f 1225 R . 'Q xiii" f '94, A,', ..-- I - '. -'Lg' I . ., , I A- In 'A I' -A ' '-l1",tf Aw- .. -- Yf, .' "1 I wr 'f v. f. A 1 -4-A r'-- 11.7 v 1 N-A-N ' ""'-,- . V 1' - ff' .X A 'P ' '-4 1722 jfffi'-'il'-' ' 1-1'2A. .'xf. 'fsi,A?'- ki? Kff""-ei. 15? 'A ' ' "Qf1ff73f .,59"w A pyiygggmisf VESTA HOLT .,........................... ....... E ugene if g..f3,W .., , vjkiq. . 4.-' 'rf ' 'L .A L R :A 3 wo:Q!..x3kll .- QQ Oregon Club 5:g,??,5.5j an Y. J, - - A .. - . , F,-g'-ef.,:-'.A5'.:f 'A-barb NE MaJor, Botanyg W. C. A. 113 133 143, 1 15.j-3.595 H N . 1 725' my Woman's Councxl 143. I A f,.5.7g3:3:f -'QRS -: " by ' .5 . .rzf-V3 -.Af I "" 'ffiflx-b 'f,.:- . X 1'w.'A.F '1 . " F. . I,-7 K X X qitgils , yfix.. II., x 7 ff .V,-4:9 " 1- "--. . If 'X A 1'l5qf"- L 5 A f X Z g'-fp' H1421 5-. ...- f A! ' 15177. l t '45 f I 4 -- ,:-- '1.:'L,..+.. . .1 , ALICIA PEARL HORNER ....... . ........ Corvallis .53 4.3 H5.5:.,., . . JM f FV I liz fa-7 ?,s- 'A ,'G3'5i1I'1-Q -359 '-NA D1 T '.-' A A A ' 31-fVf'f'A'f 'iZAS.'-'f' tl 'l X'- ,-.?-. 1' , . .. 35 4 M 1 11"'-'vi ,-Aw? ,Q P, g-ar. n"'ii ff , , 'f Major, Hlstoryg Entened as Jumor from wyyg: A1325 ' .59--ff 'L " wmgkwu. ..l,,:k. Oreg-on Agricultural Collegeg Eutaxlang . wg' Elrafyixul :.,: ALL. .-""2?9531-W' .f'f'.-.lr 3' Y. W. C. A.: German Clubg Womans . 3 uf wi -. .1314 . "gg . . ' A -"'. '1 1 1" '!.f"I'1-- " K ':.f"KE , . COUUCI . I f-,fa . T- 1 ' 1 I . JJ with-E 'fi H KJ 'R'3vf:f+AfeefA-A sq..---A . ' A 1' 'xg I - - - AN I 'fu-,..... A -3.515-,1 , mkqg-11'-' .Q 4 . 1, 4 .,,,5j. aim. Q' 1 1, - , A ADA G. KENDALL. ............. ...... P ortland 4 x" . ,.ajfl,1',r . " .4 f . 9-5-.lgnkkxl V. U ,-I. 11 CI, B w JU-,g. 1 1-5, ' p .Wag J :,-.X , Wg X . g J... 4 ,MZ -I .L . . X A f -A V . lr.. --'f-.X MaJor, German. A if - . -' 1-.,, X ' , W - . 1- ., .g',,.,1, -.A , A . . .N N x- .JJ-,Ay 4.'l1,.,A:- 4 .1-. . A -WM 1 wg. A .-,-651'-a-1g,.,'x ' g A' X-ff Uv., , 'v X 391,-?rX. ' T. J M F3179 1i.,.u.,,i.g?x-N. 1 Q 'ew f - 1 - '7 ,,.,..mh 31,1 WALTER W. KIMMELL .......... ....... L ebamm fm X 1 .pn A1 cv" -:vi -xi, :V -,li -Q2,4"f" fs M J ' ." ' Dormitory Club . Q'y,,1'21'- ff"-4 1" NK .33 I.. -A 1-vfjfc. , T -qs: , Q A341 "W Major, Economicsg Student Track Man- 2j4gif'f,1j.'J,'?TR V dj ' 'X 'Q ag'er'143g Laurean 113 123 133 1433 Vlce ', ' .ijt-A ,Af ' N.. " - wp... Presld-ent 1335 Emerald Staff 123 1335 nfl: 'NX '-,., ra- -A Q - 5411! -33.3 Y. M, c. A. cabmet 133 143. 9: QX A. , A - A .5 A .-A ,Al A- ..A?5V Q.-'f"".' I- :ff " -A 3? ..,.?5??m,.. xzkfjg, L , .M .1 ,?...Ae ya 9 4.61 ', r' 'i w-- l'Af' X I 4g':..4wx, 13. ,A A X 4 'fl' A ' -"" . .. '. . -:vrfr "'9'v"5'i37"Xx ' "lf .AAA -- Y W " ff' if:lZ+.agA'5!r?2- 6.-A ffQgw"3-'g :2'31'i-315 Af' . " . -1 2" - 1-.-- .. 3 ' If .-" IKM.:-.a,uj:"C ,vuvfjgz ,,j,yi1A.3jz?. -N 70.-,'fL,65i.xgZ18Q ' '.', . ' JF-.'. - " ' 32' . 1,- mf ' ' , A. ,AF2r,1::.,,l ,.5o,.A-f.-:.w---As: -,Ig - -gg - -wa -A. ...ig .- Af -' 1: f--'fi'f'.?.l'-.f.'7'fF'-L1.ljrA.ii b'f.:1f5L "'i'l7':3'ff:- '- YE2f"'f."-fpA""'4'f:--iw "' H 393'fA"' " - V 'phil' ,-'F -"f"if' " I 'fl ' .'e?"45.j'Z2iJ ' X- K" ' S,-'JI - gg Q N ,x 3 ,.f' giylkg., Qsf,1kQ,..1:s. an A My dy,--. .5 ,H 21: '-A- . Y - Q R- -511.-g..:.g'.'i.. 'xv - lg A ., vw A J - 1- u-- A ..f.fA:: -- f' - -. .f-N 1. -5 A ' 3 ' ' 3 A 'T A A I' l 1"f:'9 "'f' 'A E3 " I YN ' Tai' ' ' 3 . ,A - l- K4 , 91 1 X 'I f. I -.:i:',xR1:N.,x -A . . Q.. L.. ,- A -. f. -ghd: Q-,ah tgvkk X X t lk . ' l R' , . 'N : ' V Ts. 'ff "jf 'f' h " . ' ' . r- -141326-3f?f--. ' "- "Q:-V '. H "I, ' 3: ' A 5 -'AX - .fcv 5:1 ,!7?1's4,R9fw 7 '- '- fi -. XF. .3 n .' 'IQ 'YQ' 0 ' "7 4122-2 3- uf?"Ii35f--,B-i'1' .-n.i??'7i' 27 3 1.2 H" G'-7 ' Af "X ' "' 1"-- 7 -f ':45.. ik? J." gxf'--9" '17-A5-9' ' P'-'Q 4.4--.2-'T-'f7'5.?i A G' ': 1 .H . -. ... f ,- ' , - E-, ' , ---' 1"li.LQ' .',-g.i,f',, h A -1- X , .--- , ,, ,. 1 1 - -. V .. -f , ,- W.. . . . , . 'A 5 5 5'1"-'J V , ' 1 . '.'5..ki5A-kg-. J" .f' f'-"'-4f"" . . - - - - - ,-if-'fl' "'-'Vf--- 1 'ffmvm-f i il' axfh. ' -'-wr. 'a Y 1' ' . -1 lg ' lflgfhm X1., '4.F:'p. ' Y ' ah- ' 1 1 .1" 1' 'QW' kv-""?.-fi.v'ijQ'2.,g, A . 'fx -,,U "' f ' ' 44, fzgfi If Q G - '61, '11-T 4- "' " - " 7 "M if -iff N3W..:.j m5'f"14,fi'7' " .L h-.2-.I-a., . , fl . ' A if I ll '?a1'QX'f:-E,:.', . .-1 .'vf,gjA "Cf J. 1 ' 4, f' 5- ' U1 ., X- .A if-"f5.,f:r1' If 5 Fififf, , 5 'ff-fag?-nj' - ' " gag, ffl. ,' DIN 5 .1 . -.AJ - - .,,-Qin-1.5f,if..I -rg :Q ' .2 'T if 5 ,H 1-gill , lv- 5 ICQ? I ' A ef - . 517' A-'l,1Q'fi7J4f ' J if ' if-sitz??fii.'E-'Z' ..JZiI1u7Lv.? " W". f' 'F 'Ffifai i. I . .' Zfrjfif M ,144 A ig.lff', '5' ' x':Q.-Q1'f.:f,re- '-.3 ,Q ue -7'fqg:,:,-,r 51. ': lf..-f.,,1a:X is 4. " " -,+'U':. 1-SQ " 'Ti' -- A -- - ' ' on ' ,vfilif " - ' .Qi if 12 me 5. f",w.,OcC ,fn ,,??' - apr 22341137 'X ' ,-T .',,'4 lp A 'N A A Q f,:Er1h.qf-lkgvffr. 'Inav ,Ev P :,:,.-:- ATV' . ,.N,S..i.iv.,,v -10 :55, VL. MCQELV. . 5 V -v',:gx:l", fx-,I ' xx - X f ' ' A " ' " 3 . ' .'Q'f'1".fQ'f:'f' 'il "'f34l-6 ' ffl' 'iliffqi Q G' ' 5 "F :Fi I' '-21.1.13 "TV" "fl 51" -vx -' Ab .nl-. ij? VFXIJ' 'igribi F9-'ii' JT . ,'J"Q'f ' L- ,J . If i I -gr ir - ' fi"Eiu'-fr'-' G X .Ay 45,1 . .Q 11,1 . f. . .XJ , .. lu .,,M.y.fg,.,f ,W ,, . mn K gk 921 . ' Q, -' '. .Y . - .1v,gA"" I 51.5.if-'EL-'.2':.:.:zgf "T ' V, ' f 'N .' " ' f3"f4m, - uafqiwig A f' . ,' ' ' A 1 - ingbm'-1 A ,- Q I , 1 - -I -im .H - MA- :kia i .-...:.J" 22:31:24 V, ., I iff-H 5, -if H " . ...sn .-gif' G MABEL LORENCE ............................ Monmouth AJP, 'fa V wha- A .... 5 h fx. A Major, German: German Clubg Secre- F ff, F W' fl - 4 -MN -,, , , lf" tary Eutaxiansg Woman's Councilg Y. ,3.fg,. 'Q .V 1 J -' -,111 7- fr---a H " '7.- f.j:f9- V 5-.fuuff 1. A ' . 15 ,lyk , . .Q A . V ' .A JV. 'Q f f 1 .5 , ."' 22. f H' HH'-qv ,i "-v X 942,12 'b i. mi- -xx ' I 1 fx!-.Q f. :Exif . fiihixx . .f 9.1 .144-Ra - . lg' "R X ' , -Ml . Xp' In fr ' ' 6,1 L., . 1 1 U 'H JOHN ELWOOD LUCKEY .................. . ..... Eugene ,Af-,.,f5 fav! c . . . F71 . JY' :yi 33.3 l Magor, History: Laurean 115 425: Class hgh! Q,- . ...M Football 1259 Assistant Manager Base- ,y,'f.,J 1 A, A - 1 ,. -, '. Wham ball i253 Manager Baseball C35. , . .ij fi. . - I ev -ky.,--It 21? I A 'yay Xa'- '- 5 ve , Q4 4' f , " ,- l -MA ' 14 .xg 7 Ni K' , - 'A , Q Q f w I I fi' . f xg I .ski " .fix 5'-leF:rf' -' A .f f - , A 'lu .A t gf, .. ,v ,- ' ', -f ,' 5 Q ,' le ' 'rp ESTHER MAEGLY ......... ........ P ortland ,ug QW X .ln ii Ve.. . C 'H 1. .1..f. 1' xy, ,v W, ,ix ,. X fl w 1, 1, , A " 5 jflsgp ','j.'f ,gff Maqor, Modern English Llteratureg Eu- -' ,bg V H vi" "-9 A, --- '. 3'-'1N'3.'q'.l53.' taxian 615 C25 f35 C455 German Club, X 13. lpn AN" iff.-'15 if, Sergeant-at-Arms f35g Y, W. C. A. W A fi ' y wkf ' . ... .. .--'Prine 1' 'A' V' 'Fri ,. V- vp e.. A' 1--...--'.z-.-:Mm y.,-11 ,,-. 3 1 ' xx P fzsffffe f-,rw-ffl .ll, . 1-,Sf 5 ,N ,jr,,.e. v 01 ', I . .-1 rj? ., -.An.N,,.,b,A,'sig X lftyulaf 1 Kg I .fill-' ---N 'ff QL i -. '--:X 2 ' f . ,' "'x .L ' V 751- 'J,ij.FF3 IRA MANVILLE ...................................... Eugene I Ji, LL- "i-35' , ' ' f Lg' "'5--. 5 -5-,J,-fr.-Viq'1'1, 'V MaJor, Zoologyg Glee Club Q35 0155 Y. A,-g'5jV ' 11, ' . ,JI ' "QI M C A ',,., - , I 1 . V314 . . 'fax l lfjfflf N .S !-'I-.x,1:- 52' ,'.' 2 31, r f -'gags xi '- gf'-fiwi - , ,A 9V"J"w-Qu ' ff ff we -. 'r..i'2- .. F ' 'F' if ' A 4f'j?l'TQxx - 4-'57--f"'1?A-i .,.- - fw5,f'f1,gZi-412.gif I W- f ,5' "d,f' 35 ' hx pf! if ,Q-' ' .: ,gs f M' - f X15 , 5 3:7 --. an ,jf 5. - -.Q-5: - HOMER MARIS ................................ Portland 4- . sy ,ff ' , '.1-Q Q. fb A on 494542 W, 1 ' w .wa in 'f . Am ff . yi Y f Alg,,N.- ,, Alix V Major, Zoolofzyg Glee Club C25 Q35 C455 nf k E nb' U 5. Q fp-4, A ggi, N A ' A German Club f15 Q25 i453 Treasurer ' I. WX, 1 a , ., 'j , ii, XX " 1457 German Play C15 f455 Canoe Clubg 'l F' A 'K-. A 7. ' 1.- ' ', Q . ' Owl Club President C255 "As You Like . - .-.gm '- ' I ' rx ,rl'T' 'IXR ' . , ,r un. I fx 57: I - W It. .VI gf ,A 5 2 th f 1, . if fl N- R' X l ,I XX I' I 'I A .1 -. A-wi. .IA 1, , y,,,.l 5 A. some se 2 fi 'fs if me V -. -f x . - ll +- -. V: Q ' I -l -f l J' ,JWIHF-,W"hnn ,,.-,-.11 ' ' ' 1- w.,. J, N .-I ksi. I nay' ' if '-17'-'115 ",:."1.Z"3? ' -Q. - "M 1 -, 4 ' . ' ifzbff ff' 1 ' 3 14 ' k rr- -...MPP gil, q2f q. ,gf-Gig .1 -'gg-1jl: . , L,'.Ef0'! ,ravi 794 .' 1' 1. -1"1Q 'Q '4'.',5 5, 5 .. ' - ' , ' AN- .,:-'JL' .D - 4'..','77i 1-211 ik' ,V N- ' ,L n M .I '- I '. ' ". ' 'gif . Ju . 'I5' .X - ' V 1 .fl r, I-J, 54215. ' ,W , ,TA ,X 1... . qs,-JA.. N r. . vigrx . .Lvl...4'.' p. .L I., . . F' V ,A ,F . f K, A 'QI as 1 -px ' I RES. 4 1 Exif: Ak- yt.. .Ns-1 sd 'fu 1' f ' . ...-Q-as . -. Q- f A 13 .5 ' '. f 5 . '.' 51' -.qr.-wufwingb-.f glfff'-J' z A :kia 'ff?.fg.' - ',-' ,ju fill' "3 ,.-f,,-.M--.,. f If ..!r'f Q fp- V-' -, 1- 1 -- id, . ' .. .rr Q 1 1 ml .,'s. . ' .ff ' .s. -A I- m- 2' -' ' 'F ' f ' , u f ff.. T.-l. ...nz 4- ! . f ff .- f' ,--"-'-www, Q--P 4-I 1'fff.,V4f' wff- 1 f,' ff il fx E.-'Q.'??'4?Z-Q. ' ' J V122 C -'-.f-. aff' - We .. 1 . JA . lvl.. ' . .. w 4' - " - ,.. . ..... T- - - . -.1 L, - ,: F K . o A, -' I :ff hy' FS- H PA' ' -.f"i?: Q.- "'-.' gnq-"..x H.-2 .L 1'-x 211-' :f 1-'-5--'.L19"1 V' 1--. ,L :W - . .umm l- 4-N ' 'U I-.II I I :I,v-Jj2,.EIi: I, .. I A X P3142 fn ,.. K . "' N" !"' ' ' - . "' ,- T:-111-L' 1-'gtgzff'-i.'7:-1 "A 1 . 'a ' '- N"w:--ft N-.I 1'-fn, 9--9 I -Ivan' fr. 0 ' - 11 In-fe.. Q v- IA I '1-3x - N.. . 51. f' K--ff"f': Fei? P Y- - ---' 4" '-N X- '. 'A - -. '.-- ' l A ' -' -'- 1 'W . -L7--' 3 10 .--'fl xw -,-' .' s'.1,1 ' 1 -A '-so -rl'--'X f - -y7'.r'f1 - ' 1 4'--. -1-. . . 'Q--415-x xr, , ' 'X 9'j,Q'z'. ' 'dl,5'e'i,lhf1li.1t'21.-551,511 '--.LA .Y '95-. ,Q ' or 11:- -- , N'-Qt.2f'::--EF gm..-1,2 A J? 1' frif"V T"f-J J" if ' X "N XM X I fi 'Eff' I - .1-'11Y.l " " A' : ' :nm?g::Eu'l- 1 ' ll' ' 1 ' 'I 'iff ry' .'?:"-315. ' L 'A 1 ia: A W- , - f 'i' --ABM'-tfvia wJ. iii--1:-E -J -"1f7f '1:-1 . Vs? .-,:f:ff.l.f'e-f. 'fbi I l . cpl," f' .' - -1 - . - -. f 1. . ..,, .1,.5cf-w-.--,....- ,f .,,.,v.. , .- fy-1. -. ,- f. r.f.f'II.-.- 3 A -.-. .1 . -ez-:...2f'.-rf--1" ev-JW' .wr -1 . r .- - - .' - X . - Lx 'P ..' ' ' ,f I"' "e" ,-I' I II bf YE:-' II fstfillw -." 'ff '?9k 1- ".-I-"' 'fa ' I. '.'-if "-- X., ,' 'v f"'I.If.f If K I 1 P " '7"5'sQ, 1' V' ,ffl ."'?d-- -fl.-f.',.-lA1" 5?5'i'f gf'- ff ' H" ?l33f?"-f- .A-fl-f""""ai132?'E"'fe' -f:l7',.'??t111'f??v if I -' I l' .II ..n -4151 . 7 , If 5 .I-'XIIJZ ' -1:-I--116, 47 -5, I" K, Ig' fl rv in M-:I SI.,-'1.,i.f'Il: - .H 1 ,'5t.'I4,',' LQ,-3 : psf, ff, 1 2- -- A 11.?s'3 ---31g,,.' . 1 4, . -... .f--A-555' 1- .5 N,.,,f ,' f -fi'-1:5 'gt-'f,'.-pkg ,ff----, sl '-1146-:sf -nr:-4 -A , CCC 91.1541 -1 -.f , if-f N21:ff'ff-'2:"5i?-f:?rn 'S -A 'N it-1-Lfff L-:-.'.fg::---'Tir-2 " '05 ""w a1-1f":""'f'-"E'fi - 1 9l3f1hfl?'991i3ii'willl A l " , 'WY 'i'?' 5 " -4- '-2' f -sl-1 . -- 5-.Q-'-Y" 'rl -.mfg '- 1:5315 :Q-.vit " -- . -, P I X A ww +53 .211-:iii ' RJ- -'rv ,. tw- A 5- . , ' 'AMW-2--in--X. A 125-5 6' -1 f Q. . I ..I . - - -- -, II ,I,I,II,51I?... . gui, . I, ,- II Q , 115,225 11 - +33:a2'wc-ed' - 3 - 1 , .. ' - .1 -. v " ' A ' - ' Lf,-,, -' '. ., ,L, I wx... 2,93--' ,I 12:1 -:a1,?W:"" Ng- ALEXANDER MARTIN ..... .. ...... Eugene -Q'-nI,oI'I .- FI vii. D1 " N -55-7. 1 -sri! 777-11 - ,uh . .f Q' l T ug" .xx ' .- N' . . . . ' 'jI'QQ3. Major, Electrlcal Enguneerlngg Glee ' . I VI 1. , IC Club 111 121 131I141g A. 1. E. E. 111 1 Igi A' 1 121 131: Dramatw Club 111 121 131: .-2-,.1:,4z3.'fig,'Q.,Q,-':vf..s -1-M f 1 A ' 541- .waist - NAS You Llke rw 1'--.aff-5--ici iew"?f"--.p..'-9',.fC Im? A f, Ir. If fri: ,I . .AI 'U' - 1 ll 111- fl- l- ' i'7.' - - -A T' :X '. 1 if op' A -I - .5 - f 1, , -...ff 1 'I A - -" U NNfQ:."7"-- . -S P-Tint' Q 'I' I-1-I Jwzfjgkfj, I F52 S 11 1 F-l'e'i5l'fll1l ' ',3,.-15 , ' .- .',,--'.L-iw A , . it". l EDGAR E. MARTIN ............ Atchison, Kansas , A..--, ff 5 14255 1 G'-1 'WHY .1 1 .-'if-' K if 1-1-' , . -'1 ' .5451 IIII . gm xx? . xgih A T Q 'Q In JI ,H -fgbw .MaJor, C1v1l Engflneerlng, 1 - -"rg" ,I ,- .- III-MII ,H .I fr X I Xxx IIIQIE I . ,d:II.?l ,.,1I'K.p,, nf ., A ' - A v--LXO' A - 555.-.'-.fr 1'-1" 1' , -1 5 A 1 1 ,. , . .- I 7 A, ,QL31 ..9IfKIIff-. I 1- II .I .1 II -. L- ,y x ,x -1 1, 1+ A X 1 lI KARL HENRY MARTZLOFF ............ Portland ff' fflvfgffif If- f -- I :ff- 'R 15-T-' ml 1591:-VH. .- " 1 . I.-3 , B 9 II pg 1.25,-gg -, la! f Ip I W w,.,i5, MaJor, Zoologyg Frlarg Class Track imp .11 Q11.?I,,,I,I M55-, -,.,,f 1 . Tearn 111 121 1313 Class Treasurer 1213 3.21.5 I," ,Q':1,I,4-.Qgp K If lk XIX Ljg'-Q, Junior Delegate Intercollleguate Orator- 314535 --k- 3351 I.w1'f"I,.g1 ,N ,II.,.i,I .f f - ical Contest 131: Subscriptlon Manager Ig-'Vg 1.IlIQf':gf1-"1 'I ,,i7',jgs .3 Orezana 1313 Executive Council 1419 Pig, lffm .lI.'j5jVxI, VIQA ,I,ff sf... .. -Q " LW, Y. M. C. A. 111 121 131 1419 Cabin-et Q1 1jjWI'I. --"- ' I,,-' ,' ffzggi 1413 Chairman Semor Memorial Com- ,.f,:,3I-,i-it ,,J'5?,p5.,,.III Q1-WJ mittee: Chairman Constitution Revision zfJj",f1'1I7I-': U I II 5 flu' Committee. 'lQ3'5!y'j1f,.'-jbgr'--.-. 'ngfy Ear 'Q 2 I"Jl'7,' 9551 9: I ' -21 -' , 7 l '. xx--. ' . ' H "?.ff.7f-iff. nf?" "" 2-51 . , Q1,:-gl' 11 -' HERBERT H. MATHEWS Mechanicsville, Ia. ' ' ' If-f,',"gl,.q1'4.,, v...l.k, 1 ,. ,C 1, . . ., if , . ,1,Lc.I N II 'gIIa. . I I - -X V:-I ' I, 3. I ,JJ- A '11 gg.. 'ELA Major, Modern Engllsh L1teratureg Ore- ' If-+5 -J- - .x - 4,1 lc I 4-1531 ., , y g Q' I 1 - 59253 gon Club, Entered from Boston U. 33315432-,ff . . 1. ' 1 --. . Qt .Yfw -. nz: X' - ::".Z-" f' ' ' ".l"' ' rf.. . ".- f ' , If' - 55-5G21'l: f N- -- . ' , ' . .gr I w., ' ' '-'..cj'i:-ogg. riff - I efgnhulv. .I -AY ,.-. N- IIX ' . II IKIRIITII I., . . XI I, X '.-fy 54.-:f1'xly-ngrxx 2 . I, -1 NI. .I,- IIYII, , I gf. ,ILIRTI 1 I - 'T ,kfgxm XEL1 WALTER RAYBURN MCCLURE .......... Eugene 1 -5 f -. 1-f"' -Pg! ll -V f - r. I' V , ' ,IA Xl' A T sz if .-:Vis ,A lg J :X I I I 3 ' '..IjI f PM ky MaJor, Zoologyg Track Team 111 121 wx' A Xj' :Q ' " If -If - '-X . 131 1415 Captam 1413 Member Olympic fi-.jg Q'-l 1,43 ,g 1 I - IL Team, 19125 College Record Holder one- Wx,-.fg'. 'TC ' :I-L1'f'.R gf 1 X., d57,1!"'..gi,.I m1l-e, half-mile and two-mileg Coast ..',' 1 11- 11' ' Q' .Ijf Record one and two-mileg Athletic 15,8 -2- L-I QX 1 IIIIIL' I, Council 141. Ryu I IIYLII IALIIiIv.xI,Q.l,xI I t Il. II I, IIII' - 1 x -I Ix,3v,'1ffi-' 5 '1' if-Xl, X5 1 I l:'P1"1-. .- . . . A. fl:-----... ' - A ii fly M - .n--.Q . ...A ,.- gfQf'l:".'g ' 1 ,' .11 '1 ,: . -"-, A N X W 'lI,,fl"f' "2Q16Hf'Q?i-lQ' X ' 5,4 ,,I, :iI-. " " Yi, . 1 3 ' . fy ,. -'--.- ,I,.g: olf. 5' IA'-.'.,-I'1 "I lj LI-'j,L',I,Afl Ii-, RQ :fq,,g..2"I '.', . lar ' 'I-bk , -- I .. I JI :I-F.,-.Af PI: 'T 1 .1311 . I 1 -- A: -fff.- -M. - Qff A-. --1 I,r'- IIIII-NNI.ijyy-L,i:,.,fQ..-I:qri,.I,. . N Iggy' IQJIIII., II.. .:f,'0 121511 I ,,-Tj .x .I' wiv "4 .1 I KI, IE . IIE ,i 'III :III ' I4 QI ,I -1 ' -.gII53.::f!- - 1 . EEN ' ' ,, ' ' I -.,- . , ,-,,a,g, - I I Y-.1 '. ,- ,, ,,. ' - , Q '75 lvlm- ' 112 ' 1'-1-.1'1f.-311 -A '- l- fi, 1.34 "-fifw' 'TFT A ' 1 wzffgx -' f' , KK---X we! .lvaggf -i3?1Q4ff4535-- gg-,,XISIf-,gi 3. f' '-MM -AI - I, 1 '-951. -.-.gy-345 2 TX - --.1 R . f I.. . "-- ' .. - , w-we--iff.--A. ' '- . ' ,:1fi-A---'.f:: - 1 : ,N 'la 1--T-X' '----.N LQEFRJ: ""'N'f' J 2,522 T Y' N " Qrfk t. L1 L53 '1?"N-fb' - l fw !"'Q.f1 :- ,Ulf :QQ-f -5, , .,-, -Ei '? '- if ft- .- " I ' 2 ' ' ' 1" " --" 5 'I+ A -'1'i"4--- UU -f.""- qxf'--g"n '.1.-A't1'J-'J It '-llfL.fl.:-Tt'ff.14 l- . Q31 W ,I ' II If II. ' II:.I . QI- . " Rt, N ' f':::"' 'If' 'H 'I I, ... .. -. ., H' I . I 5"",-"ky .ll'1II'.?:'V'I q'I I 'Tf' II, I EIM I.-"I ,,""'f7"' " - - . .... I Q .- If - '..'- 'Y-"'fg:'L :'1?'jff'wf ,. '. 'X'-fi-'-4 1 i,.II.IIf f C .-'P' ,jin l .' . '- . ' ,f I.,-'-.:,'f-5 .--fjr. jx . -- '. -" . ,- . --abr .ff ,--' 4 .-mx -4. if '11 -' f AC-f'-?." 1q ' ff ' Y f' ,f ,r 4 1' --.III . .jeff-' I ' 'Q ' 'sf . -mI. .9'-.f "ffl-' 5 L .-791 " . E'-J-iii' -'. 1 'up ' x fs: '+':v?.':.' .fum '-:'-'JP2' ' X' "H H' ...,.,I,I..I,5 I . I- . .I II I I III II, I I ,II.igI,,,I.I.:,IIII II. IIIIIII III I .Hg I ! I I I. If . - . . , I. my I. ,,..----f . ", . .I K- , by ' IUJ. I, - -:, . '.4,c 'f NN . ,, -m. . 111' 33" 1 ' Gl.'45i?4 - - -:'7Q5'h4i"7A 4217 I :U-"' . -4""?--'15 . . ..I I I -xi.,-I II II I I I . I Iv.-ff4:.?ie .- ,- Z. .IJ I. aI V -,, 5.732 --r . I I - . . .- X . ', -I ' I I 'q. . 1 4-" -P -' 4 4511- .Ig 1 If-'L' -V ' :I - I3 .I - . I., II,.Ii:- I, Q2 ':, If I. II :Iv .KI igfvfl.. ,I .2 . :,II,': f-I .1 . I II II -- -,IIT III ,xsqvff I, . I! I E+' 3 roman 4n9MWKHLXAQa4fm4Wvfgwfwwn-'fzkwwtgmw II Lf? ' 'aII:,I7-I',,I.A1II sg ,II I,-xi':QI-Ml-'.2I,, I 2: If 'I .nh It I I I, JI, vi ' I :I :,II' f TSlI . ."I,IIIII,9dXXI I , ' , , ,. . 1 . r . If . . 5 , -4 . ,fy --4 y ,.,..,.-I, 4 47 . I Q, .. ,. I-If I Q . f 4 - ' V7 .3 - ai 00 Milli? A 'A -'EfA"' ff?" A ' 'il-TZ' "KX l XX - I1 ' f -I ' " . . ,, I. IQ .15'QZi.I:-I xg 1' i'I. 3. . . YI .1 II. . 322- .. NI, . rf' Q, I I .4-gm. II-41.'s.w ' X.. Ig, I --...Jw I- . ,em :ff:.I5n'.pPf,fe., ' ' --4521-li o .4 ' I, .. -1-f Simi ,. . .. . 15 .- . ,,, .. f- I-, , ,, , , g ,I ,W . ,. , 9.1 . U, .. X I 3 I I ,- 4,.IIAI - Iff :':, , ..,I: . II I? I , II My III-II 1 I QIIIIIIIC- III . 'NI .xg . . II II IIIIIIIII- V ....- -. If .l IN .. - K .- Il" .' ' A ,I 1 it-Ql'N5.'T. --me-if .-QL? . ' "'l,f.- :I - ' 1 I ' I 4f24..-.4g ilE113I 4 ..---- . Y - . '9."'7f "if .1.'.'. A ,.'?1u. I ' .'.., '43 -.' ' 5. ...J v" I I RIII. ,.- ywqmigz, .14 '- , X 2? ' x 5 ' " l . - ' ' . Q.: Lf' J' -LJQ. 'is .1-VIEQ? I ' '-257' 22--fl f5'g.I?f-:.g2'.' . . . 4+ Q. a - 5,4 . " J I.'f-.1-"'.!:1 ' ' fl- .. ' f. I -.. :LIC 4 . I..5:" I.".'I., .ew 11, f:-23 fu ,145 W ' If ffqswf'-A .-Ni: -fr. ' .17 .. ' . " I. -I I., 41.5. 'mg II IN., , IXII. .11 ll . .,, v A. I M, "-:gg-4 ' .Ia . . 4 .f-vi.. --', . ff.. I . '.',I-"wi, 3 muy: -- .-- ' '-.' ' ". - . fy :- ,II ' 'ff ' ----.If .IQ-jf. 1 NI.. f . 'I I. Qu. II I.IIII.II . I b II , ,, . rx' -' I-f'.-,I- 34---. .II-.-.I,I..4.4gI.Im ' ' . ' Ii '1 ,I I IIA., Xp ,. ' . . -4. , n"' A .-'.- '.- 4 ' ..:-4 ,415 I 1 II., I hgh? I 4 I nf I. 5. . 'v,.,,1- I xt ,I II I IIIL I" ,'e'I2If..fQL 'IX X-:Ii Fflff ,-"7ig3?.Af?:?.I lf. -1Q,r:fwmfonla '. 7. I.. gg I.. - Karl. I 0,5 .I If - I ' ' ' A- I I'jfQjI .l. .15H,7ggzq g -I 'A I IIIIf',IiI.'.fgI I ' I .' A ll' lf ' A' -x fi HAZEL McKOWN .................................... Goshen Major, Germang Eutaxiang Y. W. C. A.3 Woman's Council. ANNE McMICKEN ............... ........ P ortland ' FCIDB Major, Zoology: Secretary Junior Classy Eutaxian: Y. W. C. A.: Canoe Clubg Em- erald Reporter: Senior Play, "A Strenu- ' ous Life." I 3, CYRIL H. MYERS .............. . ................. Gresham 4 : MaJor, Electrical Engineering, A I E E. Enmneermg Club Y M C. A EDNA MESSENGER ......... ....... P ortland M fb E MaJor Engllsh, Agora, German Club Y W. C A Cabinet C21 Emerald QZJ. CECIL MILLER ................. ....... P ortland Major, Modern Literature, Y W C A ,fWl5ryvh" I 4.9, 'N Ish yt . If! ,yi II .III I .II fi 1 51"',f'l.f I . . . 4 Q- . ,JI 2 -. t 'f-1 - . . . . J' .- Q- V.. f X.. . . - - . X - . f'7-. I I J-QV I . IN' ' ' I ' ' ' r 'Y QI Is.. -gif' ' ki '- "J I. .- Y ' f-flow lv xl "Q: I -I-f ,CG N ' :yi .1 A ' "XO ' ' ' .M - I, , - I, I I I fl .. Q I ' .' ' 'f s :S 1 XI fha, VII , ,.," . - I 'f 44 ' ' ,Pm ' f Cx I L . . I I A N, 1 I 'I il , ff. A J 7 l9f'N'6 -'I 'I f , 1.x . Y f I 1 f'-YB, I 1 y . . 3 lb' A ' II 1' I I w.. 4 I I II ' I egg. I V '-u ' ' ' ' I ' I ' ' . ' N 1' 7 F' ' Jun as P RFI QI I .' 3 . jr I -.3 I , , . ff ' I ffl . f ia' 4. ' 'ff 1 'f 'f .-.1'9Ji4fi. 'fha W! 1' f . 1 fe Q -I f .. I p 5 I5 5' I fl 'f l f 4 . I ' 9 A 'I I X ' 7 I . , , j ' x II? I an I '47 I I ii, 1 , X aa I 1 l f .1 -'gn I N IL X. O ff' L, ' a ' f ' mil . ll' xl, . . , "NI ' 5 ' I' -.-51, - I I I lj f Q., , 1 ay ',. Wg, ' .- - If 'I:'. 1 , 3 - ,Q-3 ff rx., ' I 7 41 N H 5 I f I rf X If 'I g II w. I II I, IIIIIIK. . is 1 I, I5 I . I .5fIII. . II' 51 If-J.. ., fu- -1 " ..-3'-'4.'1's 1" ' 4-. . 1v,QI'I ' '- -" -..'..'5,'. 1' , X I ' ' ' ' 4 -I I. ,I . l 5gIII5IIII-Ip: I,q-5-,HIQIIIII I Ai -..I 5 I I II I fu' ' I ' ' Q "M ' E ' -f"'J?4:! . '1,4":'2k'+ A -1-3 '15 .,, bf? ""'355r-..f- .3 . -, ,.r-vi' "." j',"2'f-IQ '35 -' . - - -v. . . .' -:..p' an- -. " 4. ' .:' ... .e.-'f.-:- A f 'Lv "Pm-. .1 '- "'- 4 ' 'zito' L" " .-MQ -L--A-.HX - - .f . 4 Aw.. . . . .-'feklm .. -. -- . - :- . .I I.,5 -I .' 1' ' ..j.y , . - xx ..-I.: IA- 4- :IX-,I.., MII 45.54 rr.. : I If- III . .I, in I ' li ' f' . 'I' 7 F' ' I 1 f- X 'Nr :1 .- 4 -... xy- -' - '+'.:G-.-' :.- K sci? " 4-4 . ' . ' P . . ,.ZI"I .:I'. . - , " ..-X, 2 " - .- '.gIr '- ' ,I I -I J. . .'- ' . ,. - f ' . . I.", 9 .I 'QI I: I, -...I -ffm? II , .If II I IDI -I-II "I9AIIcIII II I . ,I I N ,-' ' 1 1. "ff" 7' MM" f-ve I I' ' ." 2 I , -'.-.X,". lk?-52. . " - ". xx 4' In .1 p bg.. .. If ' ' ,if ' I,-x...,..,. .:' -p If' .- fqlzcj. I. ff ' .. 'f' . Q 'E - ' I .' I II- ff I 4 J I77.. -. . I-rm' XI ,- , " -955 I . .If f I :tm I 'MI I . I I . . , , . . , - I 4' f f .f f- .5 I m . as 'NAI -f , s 3 If 1 1 III If fax, X!! 4 1 4 1 I' I t W I X Q 1 4 1 , E 1-I nh Y. f 1 ' N' N I : . x A ' -f.f"U"'5A"-' ". ..Z: . ' N -' ' ff" : .. .. ' -. -" zu-A' I . .K -' ' '- ' .' , , --.zlf'-'4.4 .' . - A - .- - ., .-II' - ' .--f-ne.-..,.,." ' A ,. . ' If---, 1: ' . 1 ...-21- - .- .- -' '--': 4 -fm -" A ' . an-. 'S' "1 -.':vu'fT-ff--, sn. 4 1-.--.-:Q--'."'fQ....o '-uw ' if Nha. xi. .- f , I-gF,yaf 1 01-II Ir 9 ' ff- 1 .7??3W III ' I.j I II ld. I 1' 'XI li ' x III . . I. Z N 4?26'4"4f3g ' Vw I W .- f .. . I " l'vS I 'PFI' U nf 4 . -I .ffl 1' U: . . , ' A,- .-'It' b -ily . 55 -4.1 r ' ,. I I . . I -1 1 ,I I . ' I II.' . . A " I 'If I:'I ' . .- - . -. .. 'N -.. xN"s':"s Xl' 1' In - mix' 5 xl L--"" I 'Q' fsI weak xx I II Ixs 1 f.I14':I1,lf 1' .-' ..I I 0 '..- , fgffq-.,I X '.I A , ' V' - N. xx '-,, 24,3-as-. 51: 'f ,Ii l mf- , I 1 .x ' 3 1 r. 3 1 1 -TNI IIIII QE -,II x, .I , :I .III ,L f I I ,Iv,1v,.v. IL?-II,I?t::IitILI:t.'I I1I::hI, 1. x IQ ,I EI I-III' 1 IIII IIIII .. ., xx x -, ,Q M , .I,,-- a. 7 .5-p 1 -- - I a-1.1-.--1-S'lg....g, . - JA A - 1- f. f if ,'f - -..f,.. 1 4 ' ' . N -1' - E 1 I , , ' - 11- -a"' ".'. i' 'L .1 HR'-. F' "-T" - . if' II I 1 h Iwo-LQESIIIIEQIIICII fjII.I'jI -, 'IJ II ,A ,II - I ,ff-EL.. III I as 65.31 F. ' ff.-311-'. . f - . 1 ,- Y? '- I '- 'dit - 1 12 f'?'-13.'1- ..- 'Z :'r.- Iifi. -' . -f 5ig.1s1':m13ES?i'a' 1. ',Q"'1? I.. 4. - 'iff' X' -.-1' 'I .-1" " .' l??"5-,-1:' 1 -f-...rf 1-4-1 . ' " - 'tv 151.-33?-2.111213 4' . f .1 "L 1 '-It '-, Y' Q .. g . , , A-.,. -- " ,. ' - '. , If- - .-', 'anfl -ff,-Ijf 1,,,,' Q j.I gjgy, ' .. fi.:-1" - , .ff sb --I I II : I f lf? ,Ii haf: IIIL? I . II I II :Ig III. IIQI-I.: 1 - 4,- . - ,' . .- ,.: ' . 'fi-Hb' ,- 1391. ."'o ---- "E -1 . -QIJW ,'ff'1:..eg ----9.1. -fi'.fg!7'-ew fm" . M, .Syd :E..IIJ,::L43 Ify.-.7 I, -. -uf.. ffm-. .III-gi .,I CCC Li-fit., I, - - ,,. m.g.LIInIII.,.II,Iv1 QIQ, .Ia . . . 5 I 1 . fir. fl '..-.-xx.:--ff 1' 53' ---V . -1. -4-:-:ff .. 1 flue- . '- . -' l-1. -4-4 I -' ' 4-.1 4 .- 33.5 Q51 1 1l,,2L5iwQu:f? ..I:.. ' 5 4 S. N: , -.9 , l. . - . -- I I 'fi I -, . I I . 1 I.:a,'.I - . fm ,sr , . - -.ff -11. . ..,. .H .W , - .f . 1 ,f'. J. . f 1 Q 'lib : QI '-...- -:'.r- . - . - . .- .. .-1.6, . - ,-1 - , gff 1 -T1 - - ' '- , ,.-..:a..,f,, .I If :.- -Z-...Q .M . -,. .11 Pr, 'Q X ' - gn I .ggi :N:2'gkI al IINX I . .-,Ita II.'gI E I qQz:hI-,I-JNIX sag:-11. S. f f' ' .,.-...r fl -av ,..-. '-f3f.f1- " 4.35. BESSIE MORRISON .................. . ............. Eugene fiirf- "" " ' 9 . . ia ' 1 " 'EQ5 Major, Botany: Captain Freshman Bas- I , 7-,I "'.""' I . ketball Team 111. .-I3-.LIIII II- i -1 ' f' ' " 1' ' 1.- as-1-. A, ,, .f y- . "f'.f.-L31 - ' "gf ,.-' as ' I 1' " ! 7 '--1- 'f -F," Ql-IL' ..T:- "' 4 I? 7' 1.1 f 5" 'Ji '-iii." 1-'Lf' ' ' . .kii f-FI I1 KI fill' ,I I f f' 15:53 lf. .iiaixl'f ' '-e3i9g"iQSf1 .1I , ' ' I . . Im f3'II,- I .II,Ir:II -Qi, WALLACE MOUNT JR. .......... Olympia, Wash. VII -H' ?:ik4,I. I 'IQ ' 1 1. -Z ' ". lj 31 '- ag .i-5 B o II , we ' 1 --A .' . ..".3QFIl2..'-1-QT: " X 1. l?'iIaJor, Gweologyg Baseball 111 121 131 II .. III ,-'T Nd. f5gf.v4.'S',".y.'f.- 'fs . -f':55.g,,'.s-ff' 1 1 x X,I1.'.ItI-1IaI Q51-,QQII .5 31 il. yy -. f 23:4 '1 I 1 1 sg?-1 r1zwwF1'-- .lf '- " 1' ' jf 1 rI 1 N? , 1. ave. I 1 i'..Q 1' 1.L::.I 'l :'. ...C 1' .,. 1 WILLIAM T. NEILL .......................... LaGrande "1 .1 . , lg K 'f df ix- Dormitory Club 'l 1-la'-21.8.4 343' 1- K4 . . . . . .fi ,"'5:'-171' 1 ' 'X .MIT r-1:,I,,I MaJor, Electrical Engmeeringg Varsity 11:11 ,511 fg,SI3QiIZ.:.- .li j-3 I, -, '93 1 Track Team 111 121 131 141g Athletic 52:9 532, 1 ,E--3?"'I:2f.h" TC-5 'f' H' Q4jb1,l'f'M "nk 'I Council 131: Class Basketball 121 131 I1f:jIr' '..,,,.1 'Qe?Ip525,'f' .ff 141: A. I. E. E.g Order of the 0.5 Jav- 127 1 IQ? - .' 31, elm Records, P. N. A. A. A. U., Coast, af' I.:fI:,jg-1-.I-I ' ' -- ,fI IIC, gFgS7'sg:.x- - 5 Colleze. ifJFS:::g4?'r: . .. N, . .:I .Q-SIIIWJ EGR: III.5::IIi11,,f,.IIII . IIIZII. . , .1 III: , -I r -I.III ff,IgI,. I, IJI. .- z ,Q - , . .. ' We Sig N, J .ni1XV.g!Q'Q,':..!'- " O LENA B. NEWTON ..... , ............ ....... E ugene - 5'5Qi',7J"" . 1 - -.2"f'- . . -- --.--ri 1 xr R A 0,3 O1'eg'0l'l.ClI.1b AI,-5If,',Q:f, afsffffif I f ,I X-, Q' "I, I I I '?.'Iz'u-.,'2 Ve.,--' ' . 1111-" 2:I:g.fQ1.k.,.I f Ma,1or,IH1story5 Y. W. C, A. Cabinet 121 1j.z.QiYcI'w'Qi -I-I' 15.3. ..:sL,' - I- -.QIQIA 131: Vice Pnesldent 1315 President 1413 . ,fiat A ag "Rx "Dis Vice President Woman's Council 1415 .Rf ' I,..1 -I , ' .TI 'Qu Member at Large Agora Club 1413 Eu- I 1.11. .1 ' fig ' II taxian President 141. , 1. I II I If . ,'II "H-r.-,III . A .f.?,ff'I I. ff-.JQI GJ-4.91211 1 I ..-x.J3?.5 x -I I .41 Tiff i f'ffff"3E1igLc-4. 91 -'lf fa.- Npulvk 323 " KARL W. ONTHANK ...................... Hood River ZI - F" "' X, fx ' 1' -. , --,Q 'L T "rf fi' ' -. ?i1sQ1g1'?' A T 12, 2 A X 1,-A X Q1 if I QII A I I II,I. . 1 I . III I T ..IIII . 1' 5, XII Mayor, Educatlong Emerald Staff 111 5f-f'3',g- f 4.11 - 1 -Q2 5 .,p"1-. I 121: Editor Emerald 1413 Oregon Month- I15?Ig5g'1I'-S-I g . -X 1I.- 1 . f I,.f A X xl ly Staff 1215 Editor 1913 Oreganag Y. MIIfI'II?,'j'j- -. fyfm .I 1 'NII WI M. C, A. 111 121 131 1415 Cabinet 1413 fy 5: 11 ,V - Qgf-. , vp 1 i.-Eigg Secretary 1415 Frlar. 1,1"I' if I ' . ,- 'K 1- lk! vgfigzf W5 ' .' 'LX :QI I-,x' - -1,1 11 , 1 - .aa 'E 1 Li' LAY' f-,S L. -' .' lf f- . ' ' ' ..r:r1I'6I I .1 .I .ji LII, I .III I, I X ff ,ffax ', -k""J'-.-1 ' T if -. , .ffxs . 1' ' ' " ff"'f!l1'fJEi1:3i?'?f-' . . 1 lfrfxfff'-' .1 I 5712 '- -1 1 N x -ff' -y'.---va::.f-'Jw .'.:2fiw65Yf1.-.21-r. 1-'tv--... '1a'Cv::.a, "-'M 'f ii?-'1'?Q'-T 1' -- X 1 f I . II, , I4 ?IIfI.I,I.I II IfInga:,2a4I9,.?.5:E.I,I-1-I,IIII11fL2..I.-.5551-f1I :RI - .I I, .I IIIIIWIIII I IIT I .QHTWVHNI II,-' si .-if-' I ,pijig-Ijf' IIJ1j,3X:,1':?L. "I5IL1,.II"' 6' . 1 1 -1-IYJ. 'I 1- I I EH: . I, I l, - .rf gf' 152:17 ,y:IfI5. . I ,J I 'aI ,If -EI." QI X.I .. I11 fi X-. I' 1 ,-1 1 .- I ISqhw".1Xg' 3 -'.:1"-- ' -. ff, f E. Q... .'M'H" - 1 -xi '1'-'. 11 . V- ,-il' 1... ' lx .I .' . --,f.":4'.T 1 T5-'60, 'Y f." 1, , '. .' 1 5:f--- "i-'I Y N " -, ". X- '. 2" :'Jq.. , 4 X 1' .'., .:"',.-.211-' , --iE '. :I n5":1 -14 ".f"f:4Im"f7fCQ-.gf . THQ ',. ' x xx W, I. w:lI:':1g -IIIIIIXI .XII IEIIIIIIII. ' 235, -XIII? .I 1 I . : QIXX, . RNDX: ' 'Av .-ffN-1:1155 gms. -- QL..-fs..-.111----- ' X dx X 1 . 1 I I - . J.. - ,I ':?-gf, I :IIII I: I 'ivI"' -.I -, .L II I -'1 .I ' I, J I-+.'-rj- , In- I.I x,I1IIIII III I...f II,LIg.-.231 4 . Kim . I ., G57 I. -I .-I iv I If - .. . P Q-. w. . L., n I .I , J.I ugly--' Ida, IAI AII CxI arm IX.: I IQ, I I Q-FEI I: . 1 I If ,,- - I II II I1-ff - ' . I I ., .Rt X I I..- ... ' 24- ' ' 'Z EI" 2' ' 'fi'-'V ftllft -. J. f , .. f I I , ' "o1'f'-- ,- " .iffy--.fIII. II I, wt.. -N'JIQ:I.i jf , I , " .4 A V w ,f-1- Iy.-:".,-..w,,'a.- -, ' - .I ,gf ' I,..I, I,- ,g' A -QI , -. . '. ', I gy' ,- Q-I9. .gf5-'Q-,.zC',,.f.I.o-I.I',,..y:'.,I.. Q .q.g'f, .ibm-Qfig If' 'gfy1.4-- If II ,II .,.. , -, . II .IIIIIQWI III A I' ,I.j ,si Ig.,-Sjw',19f1fy,s'S:1II5j23II-,T,5'3,'Q5WXf LQITI , Nth I. 4,7!gi,f,Lfq'fv I ' .1 Jr." flhvff - ,5'54J" xV4v,'r,R','f"'-H f 'uf . '-"QA P"-I, - """'1 'I .. .. if WW " '34 . 1,5 U'5?Ak':.E?t' X ' fi:,,.7 , 1 - .' f' '. I -I 'I '. ' Izzy! Ill ,I I, -III-4f.f,3I'n I ,I fIII.I'::,,..fIi. FII.: fl fy- -' T- A ' eff wfffob' nb -.- K - . ' . . ,. H' 1. ' -:, 4f"x!i'.f,-'57-'7i'.3' 1. 1 ' - , .:'r:-eff. f. fd. 3 , gn , if I"-Q IIIIIQI. x, .,I,.,qg,-, .QS ': "L: '.,II Y ' .,I.Bfx:rf7' ' ' I I , ' -'. 1 . - ,L .I Lx -4 .., IS- Wg 'F ,H ,IJ-QA 'I,,,H,- nf,-' 1.5 1- Q-'X I I V. , 1 , , f.- -lg' . H I 'NJ' ' f 'AN ' ' Ji' 'I wif"-"-"':L"5.gf -.Lg 'x'i'.'5x:"33iEI'A'-'f- " 521' Jew'-'J -1 -- '3 !- 'f' "L in ' .1 v A fe ,.t.-T-.I-gag.-f ,h ' we E.3I3.ff- -1-.-ff ..:1-1-1:-'f' w,1'f'--for, f- f' 5: 'xx-uf 1 'fri I ,Ti ' l imeiiifi-1.1-:AQ .F f. 4, N - " . Y 1-,QF 'r"il'l' -X '11 ,f " ,1 1 X t ' -f-.?A'.'fi"2i'-11",.if'JJ N .A-l1'fW:'-W 1' ' xo XM X. .2313 '14 A .355 ..!3'f-g'3.:f -. ' v ' ,III..v1, '1Ef'.-'IIQEQQI-.11n1f1!5frf3's:'E.?ziP'tgg,3'f5.,. fl I FCC LYIL .ilsf ,.,??a,II" I,.,. :QI S' 51' x ,' .' . , .wg 25.33-55? "aff-12'-ir. . 43" " "' 1 ' 'fgm QQ- -'v R i -.-:'.-- ' -z-wfwfl wr 1 1 . ' . ,E .mf Lv.: N' 3' ' 'Tiff ' 1' V " -.-'45 v IW ' - 'S-" -'. ff-"."-'-fl' . .T-. E. . X, ..tff-hfffwf-J-eff TMI M- .- -no . f f T- -" 'J -.at .T I I:r,.'-HEI - '-, I,':',. I ' . ,I I"'4 I - JSI:I.,II.I.,II.rI,.A-'I 1. 'M' ' ' 'TQ' -' I ' ,',,ga4', "" '-'1'ffJ.rxa'. -' " Haig. I 'X II ITIKIII, , C. ' ' III I 'l .pi-, 9 ,M -'P -fin - f'.,,w: ff 'b41-...f.gr5II 45g.r,.I,. :ggi I I . . "4 I.-' .5-I-.-'-"lI . I -:I'ITT':. . ISI II -.eju I::?II3',a.I I cjI"I6A'KI 'Wuxi' "M 4-,iii CLYDE PATTEE .............................. Hood Rlver I, ,IIEIYEI '- ' .hw ' K , III ,-"fI-, Dormltory Club gf- , 1: -1 - Q . . . . 911' ., II.,g,I --It I A -,te I,.,I,-I,,IIII MaJor, Elfectrlcal I Enguneerlngg Y. M. IIN! 715-I Ji 'if . ' '.TS',f,-,2I:'5'?,g,, C. A.: A. I. E. E.: Engineering Club. I 5g5,E.1,.-f - "' I 1 I, j , , " 6,3 'MII' .'h -.Ia 1.II: '- II If I .V T' . .' .sniff-A xv. + :III I,, I I I I .:5IIII',I' n1,I f . I Q1 , I, i,I A' I1-ik .'f'1,' -. , 1, .- , 'fake 4-2,4 f 11-l "5'. . ' .fJ"Hi!,l45T?'Er.' ' A1fyL:'-712-393, 'P' A rcdll WM -'X yacc vI:.,I QII, . iff XII fIIII,I..,f, X In 7 -4 .1,"'.'5Y rg. - If RUTH PETER ...... ........... ........ B a ker I ., A P If 5 IV, I --1 A- . . Q?"!x ,f' i9g,.f-- .. 'Nw'-Y MaJor, Germang Dramatlc Club. Iff"' ., . , . , . , ,.. ,. 1 .1 rf pm . . I fe... V pf tt . .1 ,Fx - , ' '- '-. ' '..'- -'V f' . f ' Q -, f -eff Q 1 3, ' yy JI.I.,,,-:f .K I . . . , - 1 4 . , a ws ,f-ff yff 5 ' N7 - I, ' - j -, 339' 1 .-' I I .5 I- 'I 'T.?If33-'xx I fx I . . ' ful' 1. I ' . I II. 'II 'IIT IL ' IJ-7, I I . I ' I J ,.I,,' ,525 I IH DAVID PICKETT ....................... ...... P r1nev111e III -LQ' L !..x1 fi 2, 'A A- Oregon Club n Spf?-ft-', 2 - "..f'V'J!..,7 5' TG. 5 iii I . . . 197 5" ' A -I .I J ' f ff. .3 I 'Eg MaJor, Mathtematlcsg Varsity Debate C35 Af ' I A , IIII w.5IIf.'ff QW I..j'II 445: Winner of Intercollegiate Oratorl- IIIp,I A ' , FW'-I, .. ' I "- ff' cal Contest f3Dg Y. M. C. A.g Laurean, .2 QI f ., ' Is..- ,'y"'I3:.', f Pnesident f4J. I. , " I II I,'..5Q1'1",Ig. 654: " Nm ' I -:rg-.Ipj ,.,,...I.,,-.-IIyI:1'Q.ggq :-,-Ii. gII-, ,,II .- xx- i- E1 'N is'-Qmh gf ' M---nfl" V I I - -,I Q 'J - xi' .II -594 I I ,215-' ' I .I I.I II III .I IIIP I f I If-I , "-1-2.2. vcgfI,a?3 g.f'b'?:?v 1 . "VL: .ll 2-.j'f' f 'p "jp, ...L If Qt' I W-ISIN IjiI?IX5.ITg'x Qty. rl, -I . .':1..aI 'EBI . , "gpg,-".fLf.'gf5 PAULINE POTTER ...,....... ....... E ugene , ' Q, 7 E:-Ne . . .Ip-,II 'X 1 - I' KID l:,I17II,. I., 1 Q .4 R I - ' MaJ1or, Romance Languages. 2:51 ,I. If . , If 11512 Jw -. '-YAP f" ?t1IlffQI5-.5 NPI N'C?'AII I1 I , M1099 X .lr v .' .:V .asf ff-A' ww f. . T ' ' ' -..-T 1 ,1'2 7 '-' , ,. ' ,I 4. ,"' ' I ' 1' .fm Thtu-'Tfsab A A 1-.f f ,Il A-f Q: . 'ss v.-' ,-.-' II5. II Ii, , j 5- I Iff I? ,ye .f -fI' , 4 Q A ,H I fg 2 in ff 1. N, ' .. I . . II' M 'I, InI.I.", I , BLANCHE POWELL ........ ........ P ortland " IIy' ,f ' .'C -PM I'- WY f ' . 7 f ' ,I p fl "f7f.qt.e5X I Beth Reah "' I ., I-A - .' Cf 1 - , - A 5 if, ull". 1 ' ' IFIQ, - I fm lp .Q Ig -.5515 f . . . 41 f I I, f Ii -II,- I, J. Magor, Engllsh Interature. III-g.I.I. I A-,III,f JI, I. I ,I. . ' ug, T, IRI , I II. Ig4af.I,nf,, EIIII H I HIL s II :MS - 1 .'4'h'II If' -g" '.I hr Fly I I 'b ' .V X 2.54 5. --,-I -3 'D fl ,r' 3 .1 - : 1 -'.-if ' S ..... ff - 11 "1 . ' 7 II' III,.- II' I 'WI -,I I I I. I 15' ' I . I . I - 1 WI1'f1, ,.,.1.fI I --.I I I I I I ' 1 -' - of - . - - ' ,- -, 11.1111 yr '. , .s:', .-:- F: ' 1-1. . '- " I j. " It-tt L" -1E2f2y'7f?1':.:f1'f 1- .- Effifffsiw -K , . . - . .:, .- .-1, Q - gag., . - I I .-I-,,I . I.--I.-.qw ix --I-I.-3. - .nn I I, .... II ,I-.4 f I '- I-. I I -1, F. 1:6 I.I.IxC'II-,"3IIxg! , .I I ,- . XI:-II N ?I.:'::' .I "I.gii,Ix' QQ In ".- If - . Q .-I4 - 5- .Ig---,'?p,'q' 'ww I Ir - -. -"1 51 4, ff.:-.f,-ff' .4 f A 'K "A-,,'-,' Q.vf'-'b-- -- 'S--P K "- a :,c.. - in . .Q .. if '-f " ' ,,,. -- 'wif - 'X '-:III JNL: RES- ' ' 'Z A Q' 3' ' I-jg' . .If .' ' I . I9 ,..'-rf. af,-js.. - 5' - ,II L, ItI,III If Il II. 7:1 I, II-,,g-0-1:13. ,II I' , V 'Il 'V' ,lv J 1. gi,-.I I I I 1. I , 7 III1 II. I IIII- . :QIII "-.I IIIIIZ ff' II Tiij IZ Ifw IIIIIIIIII II1I I, !, x .ffkh I I I II If III I I . II aint. I III,ITkIIIIIIIlIIIfl'II ' I..I.I. .L A-It, I:-II 'f --IIIICQQI ' I II,.,'I,!, III I I II-II: FL.,-III? I.f IJ, II,v IIIIIIYII II .ri Lffyf I I, I-If!!!-I n - ' . II X w.'I ' . Q ' -1 . .JIIJ3 I, .QI '.I- ,, T'-" 1,3 1 I f I:', , . 365 ' -- -Lf S244 -'chi-rt - :'-"'1Q...-KR-.--'E 'ef-.' . 51 Sfix - X 1-. 2 .-1 .- 4 ,-' :.ff'4 1' KN. f- ...-.. .,',-':..'1:',,QQ,-,-,V D -. --.xr f,-- . --- . ,.,'6fzP'2.j7',: wr'-.uh-..1.:4 ' ' 33, . 'N T 'V -"' . '.-f.r1...w'.'f-f'w"'4-f'' . n-Sz: .- - - N ix", wr L- Q QL. wi x N , ii.. y: f.....?g4!.3-:,.w- I M rg , X . Nj. -Xl:'-:fI5..-.-- :ll jp' ' . -. .. L ,.- Q' 0 ..- xx Qbmn f.BJ54wMx.E.z3: fviwvPqw.wG4- ?E1??fIT:E4".aHSr LFER 'J' x..x.-- 'f' - . ' ' - -f 2 .' ' :'-'-.-11.2 .'. l ..-Y Y-Aix X-. x' 19 f K' ' 's .f"-"' "5 -'-ilk: " Q-12-F5 3 X. .- .1 .- e- .I ' xi fi- . ,S 1 .I L-,Qi 1, nr. " if: 7 ' ' ' . '9' Lg,.W:,gf,-fLR'gg'J-vs mv. 31:2-1, ' -4,1 ,hilt '-'Q hr. f-,539 un-I . ,Jil-Q1 P. ' 1" N ' - 'ii'-'-1' .-"IC -A ' " vffzabfik-.. .- H . '-H I1 9-Fu-4'-'P --f -',uL""t'1TL' - f fffx LE QEN 41.-Rf-f .ruPa'w -1 :EEEERQLHS-est '11 H?En5?ff -f . frfm 345'-' 'w . XX 3-:gl -L,-..'.'.1l,. .f :Eg-3 V lac., U , ,- 54:-"Qe'a'f.M . 1,-,Q f .-, V ,' 'A C if ---J M .."v'?""'? - - : E2 f - -- Q' Zur 'Vi-,:'ff": .. ,. 1 ,J 'f'-J - .'hr't'z-V ...f---f 4-. ' QQAARUR 'Xl xwi V- -. .- ., ,I Q, 8'-ff? .ff V. . --If-F 1 ,. .. , i . . V -s.'.2'? I -r ' ' - . 25 ' ' - '-s'-:Z 1 U-'f' f. -2.-4. vel . 1 .- 11- . ' '. i, . ' -- R . .' f-9-' . ' , , x 1.-. --J ,' .Mfr S 5 .. -gg ' 3 yr- 1 -9 .T g. ' . 3.19.1 .-'ff-:1-T-1':pL 9- A ,f . .' . ' - 4 -.. A -' ""'vr1" .. ' 1- :lr ': - ...ck - --.' - N- - ' -' "Q 'Ah A-' '- :"' 'x " fx. 1-x v " - -' . 4-Win' 'F " - -J :"' '35 fm '-""',4"'fv3 -. J "'C' N'-L'.2?4wND'-'C 1-' 7 .. -.bf .-X im:-.L.'a.....4? g'- Ji: g G-. qs.. 51, Q, A.. A - I lf. , .. ,cr A -i qrfi.. 7,-,f luji-gsfiifxf t ..k1-51. A? lj . N gf . 1 . 'K 4 61 . . .3 .- .I-11, ., .. . x ,X P ix. '--:.,1Zf'.k.fn' I ' bv I f..j'.,i..'- LZ." "',1Qg'.5 -' 47 'K - 1-W Q -A I -9' ff: 11.15, 25,'n,J.:,, 'gglgf-u, 3-Yi, A Y-f--X , I j .- ., - . ,--me-T. - Af. '-.Hb lv- .X Oc ' -'-' 7'NX'?,' Q u. ll- 3.5 4,3539 .3.A,.,F-.A,.- . . '?ifQA,.9 gffgf ' . 'fr "" Vik' -1 'W 'fif' -- '. I C ' ' . 'f f ' ' 4 ' ' "':S :'f43f'E'1 G., A 1 ' E P- M' fi '- riigavff' f' " fm ' 553-P xz. . " rf1fl'i:lf51" :kia .A - f - - - fl'-' :' .." - 5 '4 : " . r ':- v--- 5 -,n" ' .- 1 ' -VT' " Us' .' :35..,fn '. ' A , ' -- ,.,Q.'I,. ' gf . I-,,1., vj. 3. ,, ,1-E. .' , ,, ' . , N v' . -,Lg Qi.. .n ' . 3 . X 1 V ' 'fAxl' ' 'Q ' A ' N -'lfvry' "wi M - ' 1 ,-:lik ' -15:9-QEIQ' . "X. ff1:1'.'1.-' ' t J ' . ' " ' " '-M-Lv.-' :"17 ' '--7 1-3:5-'f5"" ' . . 5 mf- -4 ' f E.:-f P .- I- ' W4 aux at A 'I plqbv , ' :D k A, l.. Q .xxx Lf ,.,--J--..- .X . U. 1 Q U, - ...RRRM .A N x I. I F flilnflfax . W: - .i.-.:- if.: Ns an-nv My---J P Rai?" hi.-fs. ww - R ' -- -- 'gl .ffm ..-.-1--. 4.-'in . .11 y MARGARET POWELL .... , .... ...... P Orblarld ig-.-." 4'fi"5'- ' .- x ,-3 - , TBM -rv B th Reah A : ' . -W5 e . .jr-P , f -' A ' -"T MaJor, Zoology. .- 51 . ' ' T -3 9'aF' . -'Iwnt ' y ll E .7 fx .X,I.s! 5 I I If at .' .4 'l 'WL 'lm W, ' pjq l i 'wcqfi K I Qfnl ,...-...., . ' 'X 'V-:.vl'5'. f'.':'El... 5 -:H--. xC.,e.gl7L.IBqEl! fy.: l .. f ' I 'pil-N . x w.",'.? QI., -N ' I ' L' ' 9 '. Q l - ' - 1 ., 1' WA1-. Q-3:1-"1--.-.2'.-.3 ' 1, ,. K V 57'2-'.,- ,HAMA .PM315 Q A j,E:f:u1'ni- LMT I. 1' I ' LKQ41 l 5--," fl .'- N' xml . , in x I , E. 'Fm rv L xz vb T XR , , . iffi .2 . I ' " lf A' H ,, ,IF ' X, LORA BELLE PUMMILL ............ Grants Pass ,V 13 f 1 -N X 0 .t :.- - .I N D. 5 . Ex- -'rj . .'. th: .V -X U.: ' Oregon Club ' , A, g.j .1 " - ll , ri G QT -t-i.Vq:,.-.:':, v ! - TN Major Mathematlcsg Y. W. C. A. 143. - " "',jf",sg. ,..,,.,A..-T. ,.. 5 14' x 1 .J , I' 1 X . " f' Ng- N .'5-3V'.5l"',' .117 YQ .:"'l'..',-rx..-'Ar . X '41-'-5-'Hs Civ-'f.? 'fi H ' jf 3 ,P X mx 2-ef,'f,,1': -gf at '-N Q1 I l 'fi 1" fi!15f,,gZ1"4' fm K, .- X f :I . "-F: Nfji' 11 :5"f2'5tl. I Ng 'A f " "5 17 ' Tw .ff I'i7f5:l'.' K . . J ' .W . HELEN RAMAGE .................... ...... . .Eugene ,gs wi 4.5vS,,f?.:-l,,m3,- l ff' ' ,QP f- .Eff-Zi','f?T1i':'-'Q 5 ll xxx- '.'Q"'f- 'P "".'. Oregon Club ':' 'ro 12 . 4- Nu.: h - Q f:s,5'5.f:,RF'ai': HP.. , ,xgx , , -' -.- f . - . S- v as : .- .H-.xv its' " ' -- f m1:L'i:f - MaJor.H1story:Y-W-C-A-ill czm can A pihff .E-.5 ' ML-.. g'.- QL '- 1453 Woman's Councll f4J. Q ,qv 3 1. a' if l f. . 3- Frszl?-:-i.. -.. .. nj... Q. "?5'fw1,. I. Q .fJ"bl5iY.'g' :V M' ""'-"E1"'?t?1l'f'l 1-43 HK5'5"'i?x.".-'-A"' '. i ,g 353.--7,-:x,"'.,-. .f.g'3f1"-Q., 1 wi: C.,',,,i. ,Jr 2... C3935 1 A ' -X .. -ffwj CHARLES N. REYNOLDS ...... ...... P ortland N ...LC X Q .1. -' -rwr ' - X1--. - - '7.':'-Aff, .52 f . Y- N .. Z cl: Q,-' .9213 , . umm' R- .. . . fbgwwfwr- w',f "flak -.Q-"' Major. C1v1l Englneermngg Tr-ack 1 'Y-gfrff . . 3- -6 ' .. .jx .5 . . . g -Hx. '-Q., czmg Class Relay 'Beam Q13 my cap 45, .. , .--- X 0' . - . Qiv f .-1 ' .K 'Q-. Engmeerlng' Club, Presldent C453 Chem- .f:.?'9,L', . f' ',x ', . .. istry Club. Pg Wim I l. 111. -N 5.4" 214' in l N1-.J V r.q:"-."N.- 32 I. aifili legixlxxlyf ' A- -X .V W. ..X.- .2 ,X K, W Q, fvjxi--.XQX h- .YL .RR lr ' 1229? L. - X -5. , J-,M 3 ! .M INK.: . llhgq 5-1 EVA ROCHE .... ............... ...... P 0 rtland g ,-f 'V-,.-CR. . 1, -:QA Q ff. f. 'V' In Y.. N X. ' -fix. .KW . . K K F kill AJ' ' -QQ' 1 I 'x -X, MaJor, Latmg Y. W. C. A. Q15 Q2Qg ,4:A?jg.1.j,1--6 JA '-5 . A M I Class Basketball f2J Q31 C453 C'a,pta,m ,iw-.57 1. .- ' :IP-CR px' J ., Q ' 4V1QeL-1.53. 445- . V1.1 RQ vi ' i Q? 'L Vf 'ms Rff f- N eobx - ' . l J " -" ruth, .ax 'rs f-1' ,L-:rw E - 'CQ , X, -I . . - If in 1' v' . - ka N" E ' if .LX C- de tx ws. ' L .. . . ...- Q E ...WW .-.. - l ' ' - - ' f- L-M6162-"i'. -'2f54.f-Uffi-f11r4..4:9g.I"1-'f4.-Wi?-V fr-1v"Ff'1 1143! ' -ifffvx ' 'fml X . ' . '2'f' '- '12-QQQQ ' ,. ----. r. gm: -'.',- .?fl':- 1-"'1'-.-'QJZT1 "f1',vsT-.- ll 5 ' he M ' x. -Rfk: ' ., iii! .fiegifggl lk: - .- -- -..,--...,:.- P f. R:- -...Q - e auyv, :.,f' ,--gr-W -f -X U - '- Q.: ' . ... J 1 . llol R .l 3'5" -' .. "Eff ' 'I' ...QW jf 'f'2 1'f-Sh Q.. R-. '.f.l-.?.-:.J- bfi' li :M . I . q -3:g.tQ,9 '-.gn if 13" 5, ff' Dj' ' 'Sql -QQ V.: 1 Yvg.. s. r .'.1. -.'.'x'-2.21.3 x ' 'll si I: lk-A lx '84 ".r"'ffi' Ll?w.'i-N"' ,T ' V' hx xl V 'A , RSP--X 'X-' 4-5. " zz- " .4?'fk-'-if' .-2'W5't'wsl--1-.. 'X .As 1 P' . . 'N : : "w ' 'f:7N': .af-P M-- w--A ' --:- N ' ..-L.. J.-- " -PNK '. - P H -f'0'Alf' ' . . M - ' "- .5 - 'I ' Rf-'...--U --N. -- L'-P. 'PJ . N 'PX X . M snail.. , C, .5 1 - -. C.. . 3- . W, N. vlf,.w--fx. 'A .-J x"x-bro . f Lf'-7" ,-"'j"5 MQ: '- '. 5 X" GLF-Q " il. xl A1 1 1 59, " Q' X E" E VN--A - 57' ' -- 2 :J uf' x-Elbv' if fx., cx. fy7l'1'3E:.i.:Q. -,lb LL! "ffI3'?.i'f -lk. s 2 ,We Q, ., , X. V' -. wr-'.d -. - - --K xx - X i JL .v h .i i . , . - U Y i f. . i X- . -Q . I . "N ' x 2 I xr, V IM-,ff vi." "N . . J - ,J V' Y V 5. ,Z ,X v1 X . 'i - Tfwp- 5 .' - -. - - . Nm 1- X-' 1 W'-Li... ,L P' X - 'L f 'Q ' ' K"'- "fu rf' f 1 X -. 'XP'-:Q 4 My 'fs-H " -T-A ' Z 1 Q. " 1' . 1 - '1 ' . f ' ' 2 N.: N -f " 1 'Q - 'X xx A . 111- ' Ki' ' 2 1 V :fri 1 W, : 1 V . 5 rrtgg, 1' ,aw--'f - - A wa .- M- , fri., H N f x.- - . J. ' J -. 'xi qv-A L- 'Ai-5 Q: ' . V yr 'K ,-4 1 J' v , .J Q . I - :Q-X-. h L- . I+-5 t""1.2X: '- 5"G.f f P L N731 Niki-.nf.-. R Rvfffw -+V' L V : rx- 5 ' 3 ' . ,L 5 44 ir? 'ff ff ir 1 - -:P-w-lr.-' , .ral-sz.-, -ff. . 4 -. , 4' Fl' g 2,3 ' J 7 ' 4' "?1x"N5-1 ' , -.hr S- . 2 f A A I I.: sxa XX . Y it If IJ Y: t: 'NJ Y , - l -ip, 5 .i .L .DQ R- , 4 ,151 .Lrgfx Hifi - J A . 1 ' ' ' "ff f, - .f ,' I . Q' .- ' 4-. ' 4 ' J ' 4 lf!" ,Q-' . 43 4 ,- 'T ' gay, fffgxik, f f X-,x - ,J ,Ia 3- ' 1:42 - '--TV' 'fi . . F. 'Q -Q. .v-f . 5, 1' - 'u ,f-::.0' ,.-' -- X.: "" ' 'J' kk. lf' 4' ' -' - ' -, ,j,f'Jx. ,.--' , . 12- Q. ,' ""'J '- . 'f M, H4,.- , 2 if nah? X4 . Y. ff.: . A-. --it it if E 4. 7 A - X 5 f,4f....-, r X 1 ,2,T .,. N1--ff ,I ff"V-wi' . .gf -. Q - . 'f -its V5 -- ' - - ' 1' ' N. .,.,., - .-- . g - 1 w' , -'3'- ' r- f . Y- Aug 9 f ff - .f.:.vf-',+- ..1 pfff' ff Q '1 H-H91 X : . 511.5417 A -2? - V 3 .4 , A ?+y.'.',-gf--7 1-4.z-.tru--.-,:'i,1'.1:.si ..-,sv 'I' Q ,fq ,fi . ...I Q ',1-443' - : fy. A ' - lb .k',.g"'fQ'gQ:'60::1 5'-L--',1xhQ P Liz-Q12-HY1fk,g'Fg4E:::' 'i-"'4.T:f- if' - x ff::'Txf"5i?5,gm..gf'-j ' Agfvflli '1, 1: F -h-1 6 H 45' " ' 1' A' ' C"'w.:j5'i: 2 V, ' X yirl-.KQ..,f gy ' 4 I ' YR '-'gl-A 5 N f f .fx .S-..N'3g'?-.fJ51f'-' 1. fl X .afzigf-7 . 14,1 fsY?'J21ePf fix- 113-'f -. -M' .,,P.f1 '---1.2-5---f--Q. N - - wx 'QQ ,rrw-qu . A x - A -.SQJ gli' Alf! 1 . Y .X "YN Q' fi'-. ' , 'f' .gy4:,f:zr,Q. . 1. 'ii X64 1 -- rf rf: 'Q-g . . A ...m-.--fy gf,-if ,iivppvwqxi N x fr- 4ff-95.1143 fz .1:,f. Ev' .4':-P4-' - -, :T 4 - , 19"-, y L11 3 E .'4gf:.'fiw I, A 55?jyj'Lw.':i - Q pu 3, 3, -Q-5 . "5 X. :wif-3-.WTA - -'f . . p 0 - mn. .4 2 2 as 2 Q22 :U Qgvgz m yeawg: EL gf- Q - ,-'m:ff1V?:3m'--5-rw., 2 5 'E "' 'VS f-7 PJ o :Q 9' O '15 :P r' '-f,f- :'.' 0 ' ' 'f"45-3- 'iA'1.2.-,-H' 'f LY O. Ln .. O. Z -. -. O. G m H hh... Z 3 0 ... 1: ',-5 I -Q lang ,XA 5351...-.74.. , 'f Q '45 5 Bbw' ra U' 99: 3 ' E355-A3 E 35' ' w5'f-WFS-QYEQJEHV f"f ff Q- ' - - ' mv ' - ' -'4--1 1 f ' V . V' -rf" Q 'U PU 2? ' '3 2 Q 5 3 'Q To E pf Q'-fo H1 fir.:-.'-'W his 5' , -1 O A .... " .... . '- l ' ji' Zvi 'ti 'fnlfg f- 1,1- Q: '4 2, 3 nv 2,3 'H Eggs 4 Z IPF-.Q 4: 'B-RL 'gs 'x f gg-A592191 .23 Q. .- 2. U oo F. Am 3 P1 fm. : pu ' ,.,,,g,r: :U .-z, gy, mfg-34:53, 31. S o E S33 '-1 A33 zu ZFFGP1 '4 S05-'im 9 S -5 ,. ' Y -O -. -. or 'li -13' 1 'fiiigif'-11" 221' . ' Q 5 . - Q 3, P1 pf' ,, g 1' E-,g ,, 5 55 21,2 5 5 Wie, -1 " E .. E E10 .AO rv -- ,, N -- -- N51--,.., 5 . , "-, .4-' MJ, ., ' :gf E. S 5 3 E 2 gs z Q vf"'5 3 ra Q E33 5 3 5 6.45.-A ' :1 s s 1 3 Fm na fb - nf. "" O ' 97 - Pj CD 'T 'C - ' 15? fx . I '.'-"'- fi .': 3.f.-.'f ' ,Z E E 9 2 oi 1 Sf 5' D 5 E 'f 55' o 2 ? . " C' E S- L3 O 1 2 v-bf? F11 Ehogl? E E ' 5,416 lrfg, Av' : m : - : ---24-" .. .g,Qj2:'1' . . ' 24 A 73 -- -Q : 3 an O U' 2 "JJ-'LQ -",.,,.1 J ? .- "' 5 g- :Lg E ' 5.73 fb -- f - "5-'agp f gffrfi-.-'i,z'5' -'- 1? 2 N1 I m 5 I 5 O '1 Q 1 xhgwx aff:-.-: :sa fr-'D ,'.Q.7:2"g.3f:: n! . . A . gA 5 Egg 5 ra 5 O3 5 psglgg.---1 Lgj-5 I I I sr I 3 -" 'I ' - ' ' ' 'Y- O : 5 : 35 50 ' OH:-4 1 I, "A, X'--"' Kiffkx- - - - ,. new 'U -3 Q 'Q A fe --.-, 1 5 g 'N E1 ITA 2 410 3 cfbmg 5' '.l" 1,3 5 ' yq C-I3 yq E- 3 E- qi? 3 7' G : '?"..' - 7 "Z3"' -1-47-'fl' -K. S 3 5 'H 9:3 Q 1? i'ixX3-???-5? NN au o Q. Q.. .- -1' -v.' f' 19"-. I "L 5--fk ' u-1 J' fr 4 ,CQC ff. ' nu f 9 -.ca-,cv YL. - X M . . xx 1:-Ni' N eCQQ'Q5,-'12-.1 'Ula Nliix NJ 'A ',fetf.I1':Qyf-.P-,jf-'mi . '. f, I .f"--- ff:--. ' . . we-A ,-4131 -"x Yi'-xI"f.T' -A A ' -: '- X- ' if - 5- ,.-- ' ,K --,Q .rl h f..L --L,::,F: v. . . --71-1-FA. , .-.. x . J. ' .... -s ,,qg5't:-, S K ff , . -, fgffff- Q . f -xf31r:-'+-f'fC'- Q- . -.Qi-1 WW - '- 1 1 X - . Q ' L ' Qx mgLiXYg,f'XQ.X :Q X. I '--J-.jf .K O1-ff.'?1'Slx !ff'f,'N,-52 4, ,N QQ.-. 45 M " gl ifxq .t s wx: ff 7 ' i TPR 1-'QE XX X -, fi"N' E:L:m':w+ fr, ff' 2 1" v Ng 'fsfk --X.. X . 2 gi-. -. !X X. XSS! P' - M 2 X-,Wea f'-X. 'gf-xx x ld: as 'mi ve- ' N . 5:25 1 Q ' Y 'QL ,' A , ,A ' ,fax x fP,.' " Q-3 if I ' -. X' 11' ' , 'fi ', X X ' -. -if 1. ' - -. g 1-1 . -,,,-s3,,-. wg ,f 4 1 . I --. . 5.3, L. N . 1 l -a -rx - fl - A Nfl wg ' . -- Q -Z' ' +V- ' -. . - 1.4. -- -QA. . f. W .64 -., ' . -A 1: 1 -, ,. W. n y,17s'm r-Zifhrv -, nm .1 f r-"H . if 'X ' sq'-1. WWNW msn Z' I J' 2 I ,Db jugs. V unfit Q' ,K r. .-I , ff-,Mx '-.5 I I -4' ,' ..- ,- Q f V .f'1-..,,1,- ,.,',-.'q:,'.'37i ,QI -1-V: ,r bn. ' X, . G. .rr .- .L-51 1" .' - ' K ."--a.--5I'- " "Q-:.".. -:a'::' 1 ....'f':a W ' ,5 'vb-rev! i 'l. HM . A . , "fd W I 'D 'f r ,.,f--Y, " ,f ...---.Xl-' 1, 71 ' ..'f"1- N ' , '5' fc f . ' I--12:91 N 1 1 ' .- -- , " 1721-v :gl I -" ------ -n - Pl . -x -- 4: -. - ---. - - U- a..:.,. - I .-nay' " -' rn I - ' ,,-f',-'.-'- 2. F., . -1 .- ,nfl . A 2 -. ai ' ,. ,.4"',f-...:1..g-T-I x if . S., ixvgfi ,-, QP nr '..k',:,'. Ll: .V L 2:1-f, '-. W .:- 'LA -Silks? , lr 211745.-. . ,H , IE' li- jun f 1 9 'xg ' lx , Q "1..yU- ' . 2, f " , N X--Q 4- n ef. MASK? -' img- .. N- .-'. 3 -:K j""' -. '- . 'Z ff' Pa Y vT"..'..'1.'eTr5.'-' 4' - ' 4... -' -A " -'Lf'-'25 '. ' ir-5.4 . '71-'.5."7'+. a f.. J ' 1" r ' if A I V? 'MV' ' "' 1 ,, 1' 2 X - . KSPIQ: - ' if - ' ,. M 4' - 'f', , A , ., t ,Lf f - L 5 . g , , ,. .,..:,,:- tg if J ,. ., , .nh ' 1 Q 1. 'I me . we , '- ' - - ,fx "Sf .-1 f 1 - .A I -. . .' ,Q ' ..-, r :---ff.: - .. , . I, If 'I if I .- IF' :Dr M' F' -. y ' ,M L U- fx 'N .-'iitxa-h.,.1.'.rg-214. - 'Iwi 1- ,- dl, ,' , gjfl' ,, 5-L 9. 1, .- f,' ' ,- , . - .-- ww, -f-I .fn 1 ,yy -f ' f 14 f Nj, 315,13 ,, : ,n :ur ,. f , I ,, '. . A L: mf-, if. f I' '. , ft. 3 2' vs- 49 , "" ' '--' f V,',f ff' 'I rw f 4 N x , J, ,, Q X fl 4- 1 A i"'f1'Q5 Q:-fiirkyk ' 'R . f::.'.:.. - ' ' I In .A M ,A-': ,..,,,- 'ng-4 -Q-,. -52---1.-, -me ., 1""'f "' y L j.,,,'4fff4.. if :E , .f, ,N-.. ,f I., 1. -' A I 1-wg . .2-1153:--" 5 . ' 'X .. . ,. r -- "'--2' - 1 .2--'M :fix -1 - -:af ..,. -. - 2-f' N--...W Y.. N. Af . -,se 31 1 1 ,. sf... Q .. ':-V.. -1, N. . . I I. I . I ,553 My . E ,,,,, "..I"':2-,1--XZI. 3 " ' . . .4 I- . ,.----. --gf-. 'M . .1-. q . 0 1-3+-" .Zh f 1 ,f .. . P' -"N Tv-5-4'M Eff - Hifi 1 - -..-N113-f iirfi-'-"r . ' . Mr. . lx N'vL.4b-42515 xx A 11 .. vga 3, '.,::.-:-5'-Q54g-'9g?,5I.g1:lI.I.I-.-3.5I -, I If "QQ , -. Ijf- 35 3.1 I II,..g ,I . ',--- . " 'w'-pfffgyf-3 '- ?',".2'i1f j,,5g5f 'If-gf ',B-'I-E911-345'-5i:?s '-1'-.ffl ' .-.4 ..l-Tw" 5" ,,f'-1--1:11-1 . "X, ' x ' ' 9.4-I" -"'4-'Lf -'Nh f -N " J.--4"FP34'f '. " - 1 . -L 13"-,C-.fx 41 ' .21 . -. . X l f- EXT' 51.5-J' . 1 - MH ff-LL' ' . Q-. , 'Q , 'K-" 11- . 1.-.H Q ix"Xx9l'.5- . .X-J-.f'N'zd I 1 .1 K j ,. ' l f. f' 1 " C U I. I ,ISI XSNI I , . pg , ,Z-5I3,f..ICwrgI - -Sxhgrfi,-,.4 -I4 , Igmy- g,I.5,,, IIA,-Inf 4-.. 1 jj I, . , ' . 1 . 'w 'luffn "Y 1" 'T ' IT "1 'abr ' SE' H rf "'ffP'- - --'T " . 6 FB 'Xa A .- 'T -"ff-. - -2-auf' ff 4lf"Q-rs-.1-:.:J1'4"'1v-5 Aa . X I ,-I ?f'bkII '.I.I-.Lx 1 1 Ja? ZNZIL I,:IJ.l,0-v : hum. I 4: I .I ., I-in II III- ,II. .-I-. ,I,IfIK,,I.4I,l.IQI-' LILHKI, W- Iad. . .235 I I Yeb: I v 1 3 ' -I. ..m f if . ,Q - , -I,-I JIU: ' '-1 QI, II 47 1 3 - santigi -- gy A S f 12,-l 2941.-I-,, ..g I K ini, I, I X Q ' -1V':'i'5"5 4 'C 15:3 F . . 0 5 '?f.'?fWf'f' Af?-1-"':"f.t."' - A 2. N 3'8" ' '- J' E - f r f .f 3 24,-VIII . 4 , I, I qiagx.-VI, -..I... --N-QQIXINIIK mt I 5 NILL ,III I III I I I .I IX ID: , , .I'I,xI.I', I - -A 11, . . 1,4 ,E 23.51552 - . 5 II A -H 1113.-.,. IIQI .mi .h -I A an 5,5 P , .. I. It I-1 ,I , I. , , : - I -'U .2411 Sri: ' - 13-37 'Ty 7' ' .g,"i...-Bk TLELI-5L?4uf,.'.'.-F53 -ff' . s .-",bq"'i"""k'i s"""' Nt-Q if 2-51.1" 1' . Jive ,,- 1 'fag ' 1-1.-1 l'j5.:4.,'f,'-.-QQI1.:-EI "' ' --:lQy,yI , ,-'.,+:j .Q , 2 'R ,"i-- "'--'.' 1 -' ' , . - " PS- N i"' ' ' - '-..:1.-.-.. ' A WL :iv-?""s?I'4. ' ,.5f'-'jg,."'ffi':.. In 1-I 5, ,ff-fix!-f, CLIFFORD M. SIMS ....... ...... E ugene . 4'-"N ' awk gg Y Y I 'Q' ' -gx, 4' 4 . f ' , w-x""f' .. ::?1 . . . f--1' 1-1 V' -Z, 9 ' QE .1Y"gf Magor, Historyg Entered from Minnesotag 1-5.1: Z' I 1-5... 3--I,E..,f II I 104 , Basketball 121 131 141: Captain 141- ' ,gf-i'?.,f.:f11 . ' ,Y .:.-1r,,- ' .gf-,ig-,l..isa't' . .N f I V N' Q' g 2- , me ' 114. Q15 . I. ' ' if 1yI,RI'..,- ..-I-, -I ' .,IblA".-TAQ. 1 L -- fy-1 1.-we . - 1- -A a ----P ' ve-sf., 5 S'--u ,-1 W-4--. - "J Pi iah ' ""?73S53 WR - ' mf . -- 'eff 'fi 1'-: 4"- f5j.?'5-jggzuwrj 'gf' TN 'Q'.eII.N - - ' Hi- - 1"-J' . .- I -' 1 1'--N 2.1. 1-QI -'QQ qt, oTTo STOEHR .......,.........,....... ...... M ilwaukee ...5,?,,-,-gf.: , - "..,II 'C .f-5 ' Gr! Ljigll -1,gY'. " " nib! Major, C1v1l Eng-lneerlngx II II I IIIIEII . 4: ' ff" V..M.I X I Q f,III,I:,-I..I,, ,If I II..I.g.I-I.II,R,,a. I.: 1IXXQI:.',:II-,1I,I :II.II II I ' ., f' --1 Ii- 'Y 1 X 3.-511.39 rQf,f-"ff ,jf I -, " .af 4 . 4 . .I YI" '1Af.',.QI -If-. ' '1 'N CX! . ff f' ."..-if-"' a' ' ' '- I. hx ge 11-3' '11 fflffff .. 5 Z1 '. ,-,ff " fi A 3? 421 ilk?-2-'lf '- X... l. Q' - Im 'XLS' RUTH STONE ...................... ....... P -ortland fj'j,f,-II,g- I? 'XX 5 L ' X as 57:-. gg:-'nf :: ji ETIZ-1.1. I , 1 I '- fg E-9""'Q 'll Beth Realfl cg. :J f .R 5, .795 ,.-'l :Ng Hp- .Nr . '.: , . 0 : 1'-S' 13' -gt. - - R- .'2.v-'f L , ,..I.I.I,. I, .I 551241 ,Lfifi H I . IIWIIII ,, 1 1 'j - ...L me r- i-gn. R -FJ: 5, 'L . QQ'5"'s-.f. I Hx- 1 'ff5,N'.1- f '11'Q-is I IN , ' x, fxx 345: II XR., -.II I . 1-K' ' ' . -:N "H 1112?-'X 4 qi- .2 ' -WMV. . -I ...Ja . I X.. :Fra . 'Zn -.,-,,::E'.:,N-bi?I A . - 1 w.. fiif 1 X x f-yn XI -,-'L' JK NX.. . .I I I X I H ,N Fi 3 U3-.-5.311 :uma Major, Germang Treasurer Y. W. C. A.3 German Club: Agora. GLEN E. STORIE .............. ....... P endl-eton KE' Major, Germang Glee Club 111 121 1313 Dramatic Club 121 131 1415 Senior Play, "A Strenuous Life." ZELLA M. SOULTS . .................................. Eugene Major, Germany Y. W. C. A, 111 121 . 131 1413 Cabinet 131 141g Woman's 1 Council 141. - - -5-Pii? aLref:io ' WXYT' ' 12... if ., . 1 I':E:,I.I I - , Ii. 4 , 4,-u NEI-r,.'.I, - I ,A,qZXl'fq-.3 11 '- 5ygII,I:5I?.T,?IIl,I2I.,.., ,III.ZI,fI,Efj,I.... II '-L.-'AV' '-ffl, 1 .. ff-.-.17-v..f-Q----1--f ' ' . " ,.-..-"' .Q PW .-A" I,1 If II -Iwsi.. . " .-f.,-' .1-'Aff Qu-, , ???'I'.IQ1r.z,1 'I i. I- V' ' ...iw --i' - .11- 'Q C I A4 . I xx . K ,.- I,,Ig.1gg: 'N ' I ff, ,K N .- vlgfgx- - 112'-'IQ 3 1?'fL"tirF -P. . 'gl ' .."'Q.1l?1"4' . PM ! 'N 177' mf' 5 I J -V XC" ' :-J'-,T,, ,-' X -e.- N- . 1 ' Q. 'iff-.:-zf.', . Q? ' " 3 1 A.: f.- .x - .L - , A-:kv-.. 15"-.JB X 1 ' Affav, :I pix 7.1 r .5 :I ,. IxII- .. -ff' -.1 V- e'r". i 4. fig." 1191 ' -1- r 'F 1' - ' - r tg . A Mx I. :uf .1 IA,qsII.YT - xI I I sa il- I.I.- I .' K . PBIL .'I 'DI iyfxj -v I --.6 , ,I M5 ff, x x vena 'lu-57'.Xx 1' 'j -I: -. II 'x 1 ' 'lx Z ff If ,y TQ: ,xl 1 aj- I f' fi-N-w ' 1. NN X ' -V - C ' my i -r--'ze ww .ff Yr aim. --,. 0' "'L-:gay-.-. 1 '-.' u f,l35.if.-i- ,:. -. 1 ff A X. ' in vqzgsu . x miq- ,. .IQQNI It 3911- A .1 f' W- -I I I ffl i .,'. . , 1 1-. .- 1- ...I . lxxf-1:5T:'5.':',"-1t 1' . ' , -, ' A A " -.', M' -,f. wi, " - A -3- "- ..-'3.5-."f'- -r'-- A - . .-.v..-5-"-.a.:...j .I "., 1 7,-' .,, I 3- .' 'v .I . xt," -- 1-, N. ' ' - fkzllfwffzfi 7 .ff Y-i ,- A: .F-zz.. - W...--3, 5' .. ' . ' . ' -if - 'f .-I --. ' . f '- ng'-Ju.. . . '- -- H24 .A -- " ,,9i1'7.1:"a:'3-'.,'P-4.-'.:f. f-rf '-i,f:-x?-.- - x ' f -. -1 N-- , .. ,5 M I, -. 11 ,.'.f,.,., ,, .., f, , ,. ,. .lf . .- , , . I I. ., .. . ,, ,. - . 1. 1 '. ' n...- - ' --. ' I. .. '." L-f .'-..-P '-- . " " -1 I A .:.".M .-fa.1 Q . V- '- 41-"L 4, -K. -" ... - . , N . . -, -- -I . ,- . ' ' 1 'I A - K. . ,I A , . ' L 1 'H- X NY ' Wt ,""f'-df'-.3.2. 1""'?3:1'1'f, is 5 .- QV ,f:Jn'f.. , I 1 x S , , 1 '- Ip-9 , 4 I .X I In :3s1f"?1!:"x"" x.'.f x VMI X . XII Q W 5+ . ' H.-L-.' -. '- 5+- Q. V H Mg. .1 .I 1, QI - XI Ns.: X 1 1 N x 1 i ,JCI ' ' " -'- . ., - - , x . ,. , . - . . 1. '. " ' '.- f ' . . 1 -' P - . -se. f 1 -1- .- . , . . .- - A ..x 44, . .I I .. ,A wzfa .55 . , I :IX , II I 4 -2 . i KX Xmx. 1' fx.-F -Aged? X N C 'Ax . 1. 1 - - '. N ' ' x . ' . . -. X ., . -., , .. -.14 .M . .I A , ... I I "4 ',-- . .v 'F' 'f,i--ff. "' - ' - , rg -1553:-'-if 7'--A ' ". . . . .1 ,ww .11 . 7 1- . -, ,I . V . . - Q ' ,- 'YM' '----.-......- 'q..'-1 - . A Qfi' 15:9 1 8' 1 . . ' - rs X . :...'r . vs I,,4,.II I X SFI., III? .II I .II i9IIIIIIIIZIIIIf IIIIIQI J , , 1 ,I-fx gN.i - cf x 1 .- .Q -. su- . a , .v - of . N - 1 I: 1...-I. .f, :I,: X3 y..I ,, I ,. : - .fu-1..,:,.I.. , h ,I II-.IJ ,, F .1 N Aw Li -- -- '- -TJ .7 -' 'wb' .1 -N" g'xL"'? ' LJ", . !i"'-'ff' '- 'LJ'-. ci! .-.4 3,1 If II! .I - : P IFJ 1 7 1' ," .' 5. - . I-2,5 N ' "" l A - f ,- . ..'--if--S21-LQIH M .f ,wp-J' f . ,Q , 11.5.--,f1:.,-'iffffr 5' Q'-sig-'e4'ig' 2 ff, .. ' 1 .' - , 1, I QV- ff". a'-,Lg ,' jf. . ,fl '-3-' .',, -" .1 .1 1' 1-L .-ag,-rv,5 ' .- 1' uf- -f'F1LM.-,,-. ' Ni- A111 , .11 JJ- A .ff fi-'WTR'fbi'Liilf.ffl".-'Q-ffl-i " -"il,-5Xs'.'?H2fi1f " 7 'ffl --'J 5' A Lf" "'Lh'9x, 'NN 55.1 I- J. 323259 ,U 'f f ,iffeislafffif?,,5f.f"t?f3ffg3,"x'.e'ff'1 .' . I" :'5:'f:qf1Iff:'h"7'. ," ' "Y ,fi f -.,-.',Taj-La., - ' G9 1'-'57 E - ' . ' I: A fiw' x"Q2?S.2i",-522-f.E-' A '4"'lFzfi1 ,flu "-Pdf' I ' . ' w. -. ' - - 14- ggi .155 , ,f 4 ,.--,LC ,' fm K - v. -, - ,-QM: 107: 1' " L, - . , ,1f,.': l f ' - -.'- 55" A' .-1 .1 17 ' - .f-,-:."'-f-.,1- :-, ,v h .,"-m. I . . X ia, . 6,-, , I , a I 5935 1- E ,157-4, I wa, Q .. .i Q. '-uf .. H?-I -ir' f YA . - . .r.- . ', -, 1' fl Q . ,-,:, ' ' , 'Qu gif" JL. I .tags xfi'-5,1 , 4-.. i', -" .' "' 'T-.j fsj- " ,, .-.1 - r.r. 'fi ' - - -' 1- Je , 1 - a A -'- - 5 f v . 'Ry f 5: -,QQ , F.:f- , , -- 54. -' ., Q:-9.351 -.1 A :is - J., ,511-f " - ,' , ' . -. .- f N .f - - ff 'v 'af . . 0 '--- - im 415- X V- -S . ' A K, A ' ' 'Q?qjA?:b"f.'3l,-43,4 I ,Nb 1: CCC L+ PM '4nw.-:1f- - Q.. nf--' -, , fa -4-wr. , x I ","- ,- , I-'I1.Q1?",,'? ,-4 1 - " v-..-.,,-Q if... - -'-fa., ,, 1':N:n'.':-it "W '.51:1.f3u5'. 2541473 SN 1 Q f f i - , -+ 1--. rr 1 .- 5, .fa fa- -1 .. 15: ws- -mi-f,:..1--.ffl X - 5 --2 , --L . -- . N- - 1- 1 1 . - - ' 1 I:-fi ' ' lr' 4 I ' 1 Tk , .,..e1f??fif' Q-5. 1- " CARLTON E. SPENCER ............ ,Cottage Grove f gg. , -HQ! :I 42:4 ff--' -Yr W 25.707, Z qw 2 A X 'f '-fa ..-.a:-f ,4UNa. ,J , P . . ' , ' lift -.7 Major Pubhc Speaking' Wlnner of A . , ,D . LE, an "Ffa -535, 'H Alumni Debate Medal 1i5g Interstate fgi 'HQMTFL ' -'-11,22 Debate 115 1355 Intercollegiate Orator n,"lQ2f,.x"3'k:Qj' JV U 9, '-fx. 125: Interstate Orator .135g Laureang " 'U' ,- , - , Canoe Club: Class President 1255 "As gi.-' Lg.-Hgfbz ,Juv I,-gif' ', I 11,31 You Like It:" "The Servant ln. the .Pre ' 'JQC f 35.531-.?f'-,f',iif9?',.1 - i House": Friar: Emerald Staffg President f 5 ',.-- ..,'5fg,- - 'QQ Q Associated Studentsg Senior Represent- Qjsijifff .-55 . - "A, ' Q"-' .- L " 'i,3JIl't F ative to the State Oratorical Convien- Lnffffggj 'N -1 Aff? "'.g:'-v, ' V Q-'?":"QQ,v T t'iOn. A -I 'L J 'Q' f K y N ' , '1 rf lglfyfw .K - . ,,,,, 1, f an I ,, -, ' IU-':. . 'H . YL .1 ' 5 :X2"f?5f1'?Vc- ' " EH 325 A ' Arg. Qi. 44.y.'-V-L' ,Ing ,S.."'l1QL:5Q, l 1 1,31-A,-'J X- - -, f 1.5-. --3 - . 14 ,r -aff' 1 fg11'f4ji0..i. A - .. ,- " jf4""-1154.1 JAMES A. RYDER .......,........... -....--. E ugenie f -' ,Qzgr - g Major, Civil Engineering. N 44.4 VJ, ...Z-.1 ' K X v xx- ry -F .7'g,y.rc- ' . Pk 2 '.'??'L? 1 , ,jg 3 , 1 , ,. my tg. 'c-, '.--iff? f I 17 1 4' ' tb U, ". 1,51 lfl-ffgy -' 5 A ' -.- gf' - ,., 5-.3 - , , -. ' a , ' 7,7733-9 1 f Ll r 51, I gy , , lf- X Q w :L . 'az iwwirk' :N- 'Y-fv' 'lf ' 1 Vu' v P. '11 VERNON HILL VAWTER ..... ...... M edford , -- ' '-, Z. I Eff? , ji. ,A .-X lg' I .3 SXT .- 'Q' Q N ww' f. C " , Y-'L"Q!.-f1"' .fu "f F' 2 32 A ff:7,f:5.- ' .49-1 - '- wi z. . . .,'- - ,-:, .5 .-.drill - '57 1 A 'far lVl'aJor, Economicsg Gil-ee Club. 115 125 - . I, ,h Q5-.2 ,N-1' 'heir fkii 135 145: Student AHBIYS Comm1ttee'145: M1'.,rn PM 1. "' ' '. Friar: Senior Play, "A StrenuousxL1fei:3 waz' ' 'A ff-Z1 . D it-i Cl b 2 3 4 ' 'At a e ' ',-I'-7-::. ' ,.,. y- "l3?nIi?1abe5E mild Sozifg J 4 J' , '. Q1 1 1- " '.'ii'.v"'?lE2's1'q 17" 'f-flgmf'-'iff . 1,215,115 , 5 1 43-rf " , Q'3,li.?ZE5-f. ,rg --,ff -'. - 541-J:-.' rf- .. N Aw-.'. .- ..NI gzllw- .N .Q' . - ' ' '-1.9. 'P-,,, .QL-',zE'.,C'X riff 'L 1' " -r1,,A '-QL l . 'ogfsyfi-gf? ELIZABETH WAGNER ..... ...... A slhland ,Q-if . ,vg.L.':.yif, , I., W . ,X Any' 'E V55 'Ml ' Major, Historyg Y. W. C. A.g Agora. ffiff' ff' If .4711 Q x fi. 22 1. . "'-' rv 7. - ' s'.'P f ' 7 1 3 53 Ny P ,,f' ' an .".Vl -- uf, l 'Q 'Q' . - .. I ' ' I -. - - .'-:-5 ,Q ,- ,4- 1 ' A 445'-is ,-:-1' 5 fr' Q - ' ..f--..-'ff-f'l """X ' Rf-Y' '- -iff if-L 115' 'f-gi! - MN- , 1-ig! T FENDEL s.WA1TE ............,....,............. Sutherlin .9 n. ff -1 --,-11 K 2 2 A x 757 .. .2 , I .1-W -, ' :fff 4,132 . ,T 1 Major,-Econormcsg Emerald 115 125 135g IAFL, ,Ar Q If 5 fi-.J Managing Editor 1355 Oregon Monthlyg 1. ,Q-. f ' ,HJ ,'1 .571--+I, V, V.-.Axlftggrg A Laurean 115: Manager Track 135: Ore- ,lf ,V ' N3 1 mf' Ly ,1 gana Staff 135g Press Club 1.15 125 135 Q.,-iq, A ,,I--,-',jy-:lb Hg :ffl 145g President Inter-Fraternity League J,-gi: pw, 1 " e A -f' 5fv.34,?N if JM 1453 Sergeant-at-Arms Senior Classy Egfr-' 0 Ng!! It at .4 X' . .19 Friar. 1 ' ' '.':9 V. '.- '-. . ' I9 f, I.. . E Q 3 1 7 f , 1 W' . ,g ,. , 1- .-1 . , I . ,, ,. to .-,. L Ci, , 7 1 i. 5 . . N., 'K " 1 'I " .'.'I1.E:F.L'1g,k ' " l' 1.-,..j ,,4':f1n,-.-fun f.-if-,. . ' ,... . X'-3: f ,-- 4 --.':-.jj-L-.'i! Q T' -1- ,'.cfm1.', -1, ',-'..3f'?' 3 -1. ' 5 ' -. in ' . 41315 -- - .I 4 1334-QU .. X W2 . . - 1 --Kr -va .- ,--"'fg34tP1Zff,',1svgL,2,sif .- x -1' ' ,Q-.,':Q'1-iwjaiaf-'f,og'., ,.. i,1-grfrm. r. Q- Hs- , . 5, - , ,. 1, ,- ,-: .. 4, , N: :z .- 7 . - ,ff -r :1....,--lim -N, . --. '- .' .- - .f,"..f' ,,.3, .KN ' -- -gg.-, -P -- - ,,'!.s 5' ...4 - min- , , " -5- A v",Qw' I , U A ,fab-if, fvfi. 5153: 11 --fS35',:N+---jj figgg- -,i'.g.z.,j:Z9,g -' ' 2, Q 414' 'r u ' 1:1 Ni? - MHZ", -f N X 'fx , 1 -. "'fkl'31 " LM2 . ,, I- ,. . . ual: , ' ..,,-, 4 ,1 I 1 ,f ' ,.--I,-.'-Q' - '.-,fi-:J "I I ' ' I , I ff- slr- 'I f", 19" ' '5C"'f'34'J'1'fA tw-. -, v' 1 A-'N ll bfi?"-11 ? -, f' '1 'V 'fl'--. ".i. ' ' bl A' I " 5:7 I .Ui 'U5'Lff.",Q 'Tim' ' '-' ' :Q f. I ,i . ' Y' K ij- . , .'.' :I x --' 4. "'- f If 5 fffflfr? I-ifffgfff w lx ,L '53, 'Vip , 1,-5, .ff 1 .- , :-. 1 . .-. , - . , , --"',12v-'..:'..:,-,,... ' -,q,f.a-'-'- ,L . 3- -1,-r. ,,1- r' , - , 'L, .A 51'-IJ'-if.-'.9i f f :' .-if -7 --I' iw-,-, -' Y r' .-.?..K-...if--1j5"52?v!S' 159-1 Effv .. f -ffy. r ' 1 W -71 :Ef!.'r1- fi k"i-EL. 9 fi7"'i'-Ii.. '71 .Ml " . sf' V' ' fi. i---' iii at .1-4 1 .5 V 1553. ki 'N . ----' f- A "-rg? .1 ,1fx.,?Ji':?-X '- 5 I 4-'. - fi . 4 - x 'NNI """:',3"' - 1 .1 -"' ' - ,-ffi'Z4Z2'I 'ig-1 . ' 575, . II i:.,I,xs XI fd IQ: I .I I Ja III j QI ' - III I .xx xx ., YJ, .g:5.I w.fIII -.II -N If II,III,I . I I L.I XIII III,IIcE.., Q -0- , . II II,:5 1 1 RN, f'5""'K.' l ml -if .ff:1fG4'i-1-2:-'P'-Zifs . 0 Qikf------9 - . . V. 1' N. ., QXN. '-.VII XX ' 1 ': Jug . ".?. 1 ' . - ' - lilev' '. -. ' ' ':'ff'1, HQ- ' fL,-fi':1rt-ig'?f':- - -A '22 fy- . . . ,- IJNI IX9.- II 8xI.iIl.Ir ?II.ILI -uh. III,I1I. In -N.v1',j':2 I, IQIIL, ','- ,1,?9v,' , .. JW I- 1. .II4.gIII:. . 3. --51-bx Q-1 9--.N ' -' f 1 fggjtff-Lagf 1 :, ., I 'wrt ,J .IXIII I. I XIIIJI XI.-I:II?9.5 II?-IIIIII I ,.,. ,IJQII EY. r ,IIIIIIIIII I I I. If-"Miyagi I IfIfIII 1 -. .II-nII1IIII- III IIIIZI, , I , II CIIIJIII - 1 "IE . .- I ?9':-lf,-:'f' 'J u- - f .Fr 1.75-'If' -. il, - - " Brix il, "Y I 1. Ld-rf' T- ' 1,-f-ifflgixviig 12" ,1.. , 11' ,ll , ""?il!,, , 1- ' , fy' " f- , 7' - P If 1.3! - 157' 'N"'1I:-w,fi77- 'sig r ,,Q-f'32l'44.f- .,..-!,::?Q'5'-if15113'wg' I.g45'?-n11'5TJf'w5V'f- ..g.fT.,-- " IM , . - .. ,I , 4 -W., - -4, .,- .. . -, ,1,- ' I,- - ' I,-,..,, . ' , If . 7 I.,-Q gy gs ' ..--- 3 .'I-Y, ,,I.- Q1j.I'I,1I.-E I ' 4-I. I Z'-:IJ-I "-1I'5I: 2 '- I - , ..,. 2' 'T-5 ' - , p-,::..'f,',I3,. I.Il.QII 1 V-pf.. Ling ,,' : XX, 1 :-Fl" ,l'3aCl:l?2f -ff 'f"f:3: l'Wlf'5l?4 "-Q90 Nil ff.-'L 1 . ":":.:. '59-S"Q'fl:f:3f' XM' gl , NI ,fmp-. 3,,.VI.I,, -. II.-II .,.,,f'I,,.'1Q9"',,f,-yan fynng -.,I- Cl-'FIIIt,f' is -,,:,f I - Iv",e5:2'1:...,gQL,flII:I.,.5'r.f'f,M,7,,?g, ., .. -.1 ,I . . .9 . -'3'l'1"f5'.','i', -VF -' ' 91 .i 1' ."f""', . L-55" ""f'f'T5 ' . 2451.-'ji1'f-ZS.'Y"' 'T'-if .- ' ' fx , -si 1 - 1. . , at n -. .mfg ,N ' " ---v' ' veL:QI3IIi.,.,,,fh IMF I I'I.Ir,-I?I-:Y I , I ' s'1a.cr-Q-"Hk'sqg:.Q-f-4-'XXTI 5 'jjf ,,, I. I . Q 4 X - 'lx I --A,f t",I?'J ' - If' ,- ,. ,-....,- x " , iz:-ff-, '. fl,- - .1241 . - .1.'5S:,l4fi'--if " ' rf' "Ny 1 Ip.-'ffl-' - - -'Q X . I - , ' 'C x 13. Ilmmgmvi XIII-I.I: 5 Kr?-:I.. 'I ,wtllk-'I 151' , '-Sf. . 'if -,,-W6 ' '-'. "I-il Iffa. IIIIIIIIQPII ,, MILDRED WAITE ........... ....... S utherlin 1? fIIg-F-.,1',Tf' 5. 'Q""""x 5 'I' NINJ1 " 1" '-rt' 5'--"' ..----- XE K A GJ o ..v'-E .. - 1'-. ,C ,III1 I MIIIUEI., l - II I 'xX . Q .f- . Mawr French' Ten ' C - - 'if' NN , ogy--:Ir I . I. , ms lub Dramatxc I, -g I 4' fn :asf Club' "M sf-1-rw ffmgea--, --DO... - of X 7- IQ.-q'IpgfQX,: bey and Son Q Vlce President 13j5 Ag-0- W:,7.1'I I III' II,II.I,-I-,III ,,.'IsII N "Af ra C4l3 Class Basketball 121. II-:,:iIg1t3'IfII 1 . 1 .. 1. .IIIIM J, IMI-I'I.II: 1:q1 I , ,I III - yN,I ,. 4w.,,,,..., N 54 .' vis I -' 21 'I . ' S. -. Lf' " - - .. , ,- -W 1.---'-I DEAN H. WALKEI' T: -'T my , -v .P ,WS-f.I,f MIG I II m ...................... Independence ff -,. Ig.-,I v ,fennel . 2 N l ll 1 ww Magor, Economicsg Football 111 12, 433 ..3I,r.11?h4IIIas511 "-aI'I QCQQQII' MJ' Captain 0155 Captain Freshman :5!'f'5'Q15W',1-.--, , flffkf' 'gk .X Im Football Teamg Basketball 111 123 133 1.-.lf-' ' ', -JI ' 1 1-25. g 1, X IQ,3,I,1If g47: Captaln Sophomore Basketball 3 -'2ll?Qff.QHi1 L'-J' " V' 'U yi XQIQIXQI, Perfzeant-at-Arms Sophomore Class 3 ,',,J'. XIII Q resident Junior Classy Student Rlelpre- " IIT ,QI ..,:I:.. . YA N.,-III,I.1I,I sentat1ve to N-orthwes'oI lntercollleaiate 1fgIII if f III,EI'a Q I, 35533311 Conference 1413 Athletlc Council 1413 Gif-f?,+Q'j'-ff'If' AII pf-f 1 II I Frlar 141. egSg',gI'i-sr--JI, U- -, II IIIWIIII I l HAROLD J WARNER ff'f"41 "F ' ,,.,I 1 . .......................... Portland ,- gi,-54 I., II , ..I,3 1 QIHSIII, IX :N, II 'N' l - " 4. . ,B GJ II VYTJ' -' -f'f2'M ll ---, lf MaJ01', Ec-onom1cs3IDramatic Club 115 Y jf ' ' E'-.f,-.QEAWE 'Z' f3l,,f4P1 Pr-wdent 141. --oombey ir! 4-r2,sQf-"-'x- ass- .sf II I Q51 I and Son :I Class Hour Orator 115g Stu- ,ggi-5' .'gZf' fl:-'Qf-I11"' ,Tp ll NN 4 pry -- 41, dent AHBIFS Committee 143- Ch ' LPAJL! 5 A-'V 190 ,- ,- ' ,K I, ,yr ia, U . . , 1 8-lrmah xg .N . IN . 5, :NIS xr, QI, I,,- In mversxty Commlttee on Oratory and -: P21 IDG.: - III.: XI -eip I I- IqII,f,IEI Debate 1415 Managfer Fr-eshman Track TIJII IfI - -IZIQI IIII IIIII--4 QI: ' , T69-UI! Manager Sophomore Foot-ball x- XIQ-5,111 ' ' fx ' 5:Ia:15-,...IIIIIII9 mfg Team: Y. A,5 Senior p1ayI HA IIf:,fIq,gIp,I,I ...Nj EI I, Strenuous Life. MIIIIIIIII v--. wg'-.-1 ' - 1457 ' f v-.' I' ' ,g-,LC QT , ..II.:qI'.If PIIIIIIIIQI I I,aII 41 N Q-3.-XV, J, 5,5-:IIII54 , . . . . ' X 5' ' wg? " Nr--, " fl .-" W, .. Xxx II IDA M.WARNOCK .......... ....... ...... E ugene ,.5II,gI.III:I zInII,II77-. , f,4IIIII f - .1I',..f-IX Oregon Club I'."'If,,gf-IgI --wc ' -g-lc-- , --Qi'1i'6n" H ' -: ,A , ' -'ox-L' lVfa,1or Modern English Literatur . gfkifatoff ' ' '4 It 3 Ig- ' 'B Y. lglltfnr I 1 I ' I -9 r- lg W. C. A. fl, 42, cg, 443. , H ll-Sf C ..-'ft .. 1, fifi--. "xi ' ffl -Q . -3 , n -,I I y,I - '15, -5. -- 1 Nr. I -'J'e?lf.1fl - N XIII- I II:' P4 II-fI:II ,' .MI-,-,Il-'I I K VII' Q.. - -.-- 'xyikh -cw 1.Jff5 . ,, "'- ' 39' CL 2577 a"' 'F22f1.,'i'l7?:.:-P' XIII XZIIIQ AUDE B. WASHBURNE ............ Springfield ,R Q -rj ,P '-KI . A . 2 x ' " Ma-lor' Electlflcal Engineering: A. I. E. E:-?fvTi'i"2-ff A lib, X Amgijqtf E.: Ensrlneerxng' Club. Aff,-f1',,2TfI.. 1- ,yfgm If-. 3 AII I, II fILI: 2 ,I II I, XI If . .41 A 1--N :-X W f ' 2 li or -K wr:-'N 1 . - -.L - ,.1-----fs L ,- - f- 3,1 EH 'lm -. 1.5.1 Q' 1 -.. fs' ' 2 My 'dns - -, R iv! Xu?" 'T 0 ,,..-f-.-x, , ,, . ,, ,.... 1 -. ' .- in ' " , -1 .- -, .- , .- . ,' - L .. wiffsfe. .K I IIII,'g:.I:of 'uf ' I ,1 'I.fQQ?i1ii.""I" I,yHfQ2,-rijffglgtf'-,Z-I, '4'.IL-j3,bQi,,, " -'Tw 1 I,,,' lf' - - I ' x . ,BX I. AI lvl., I If. I'-:.1I.If2i-IIIEIII ,I I .Ig-,2I. . I QII I. ,I I II I N xsinx X EIN ,, , IIA: I -. I I my 1 we - . 4 '.. X -'-'.'-' - ,,: ,'- -:,,--ng .as . X 1-,Swv - 4' '. ' 1IIl.xItIII 'III II , IIIIIII I II ,I ' I ,II . QI 3IEgf1'Ij-II j ' sf? .I I J-1 . IENIIR-.FIIXQII 1 X IIII- I I I UIISEIJ .III, IIII, ,I I ,.I I -- If,-..-.4 1. -, I- I I IW X-, . - .' 'S - 'fl 'lf' ' " V lf- 12.34 -'-,,'7'E9' Ef?""jl"" lf'-7 " AQ-."' " X ' , xx X. x .1 I s . II , .q.I1I,1,I ,II I -,-9' .1,I I , .-III' I .I,- ,,-XAKI: . I I -x . -, 7 Q -i-.1-,-.Nm --egfgisgfrs, 4- J 1 Effvn-w. 'w,a,,1 fx X l- Q--1 ffl ' 1 Wi: "-1'-'- - :.. . ' 1' 1-ff" '31 ' "7-' 5 C ' Gr 1 ' iq- '. ,l . ' ' ""'.'Q--- III N KI .w. Y, II . ,J ,LJ !jI. III5w4,I I I, In II :XI -'I-I 'I I,. 1, , Ig ig II Ii,I'II .I x C' X -' ' TE-+'-4',sqvvj5"'Q"'. i."' QQ-9' Z'-",'.Jl'-7 LK! -'f J-Fifi? ll. ffllkf , , . 1 A . . -r" ,.-s ' 'levia tLI,1fNIYfT'.'fIf,I:EQx . ,r I. ---- ..,, ' if . Y"'I'f'f"" I , 5 ' ' -- h 1 55' ',i." "gf, "',',f' . ,ATG-.'H'-f.'7fTfT'i-.3- 9 ' -"1f't3'Fg-f'?T5":- 2 .f . I . QL. . X DHI -' I' K-1' , V 7' "AQM7,1,5Z" II-J'5,,I':L'.'If-aff I4.C:I'I. ' gI'.iQ'Q:.I?fI5 -' ' LY' ,V I I1"5"'Z.ff I-.--' ' F ff E- 5 -'I . .-Sw..-Y - , 1 .1-ifKifA-W.-,-w.Q-'a+r.... :..:".-t. ...f-in " .ff FI, ',II 5 I,I,I.I, I I II I, I ,II .III I , My yi' .,t..,.,,.I,,I,III-III.. I .I.,x .51 I In. IIIIIIIII 2 I-1 ,,7, I L ,, Ir I .. , , . jf. .gf .. ,.,, . .. . . 1... . fin. . " '-'."f'Q . .,.4f.,,.' Y , ,' ' 'sq ' I A-,QI,1p:5,'5'5I1 . x,,g-. gbxyj, .343 ' , -' 'X ' "-fm. A ' ' -'if-5. - f 4" ' ' ' X A-.11 1 A4 R -1 . X--.I xi.,--ev, if . ,Q fe If V. ..,mNw , . .A-, V- -, I3-N . 1---A 1- .ms 1 .. 'g'v1'fQp'7lF',,,gQS'g, ' - -spitszpfd. .1 faq ' , 15"-'111I,. --4, I Y -.""" j .l ,.L. 'A , Y-f2uQ41f,4,,i'-Q",,fg'fgLE5ff.f5Xfg'.f1, ,-i-1 Q' 'T.4.Ip'i,732 f' ,f T .,,,L,M1.-. "9 'fi""7l'3-.1 9- it ff'-5" 1" 'E I V S . 75"'f5'ff.'fj21?TQ::- -iLi53iljn'?n'? ".4335f'f '7' 'iw -: '. ' Y" -2555 'fa' 'VW' ,' Q'k""'f ' - 13 X x Y-f:I.'wI.,, fff"."fi.fQl1 '-VJ' i5 ig5f1'i'ifxI:.fx 3 ' I' I5 ,I.,g1gf11 -ftp ' " .- ,ri-J , I y. If , fnfvygfsgga' 'ELA XI I I I, IIISIIALQJL e II,,.j -g'fqfI:55,,',: f5.IIIwI .1 I I.I-I,IIII if I .., xg f " T' . P' -490 'y" .QF-" Tir?" A 'XA - ,gilt-f.42':' fi 1 f ,V A 5' ' -' ' -Ein' J'2iI2"f':l.fAu9f.-' - 5'-2 ' is .1 Cc P' ffl ' viii' -.Z-- -W' If . . '-21 -JW - N ' R - ' . . . .. QLI77' ff'I'lnaH" 'Lf 5 'J' -. -. CL+,,,."r Q5 .ns 3' ... v-.. .' 1 "'-I '3111,"yf', ' ' 1 .f -7-. -1 .-' 75417 - fi?" 'H ' """ XfJ'1y!?K." WW? if." X 'T'-Jn' 'X 'Q'--Fv-' 'W jf 1 , .I for , If 1 I ,L , .KA , - I. , uk II I - .... ,.. .Iq5.I., ,f N ,KL 'N 'Pk' Lif .cfm ' .f'-- 'q,f:94:,,,,.,. , "ji-nf "1"-if.. 1 T 4. -' - .ffifi --'L . x-,. .- - , C, . II . .I I 'XI..I.I . I . II-I,IIIII II I- -III, wig ,,,I, , ,I I . ,I lI I I -I I -.ff.4fii'Pr-gif-X-.', . X' - gffff:-' - lil' 13 Q ,-'. - 1 +-.TI - haf .v 'P - If' . H... ...W A QJY-ffifwffillx Ar:-.fail fir '- may 25.9 "JA "-'- ' 4-f' . -' - '. -Q 41- ,, '.-:fs ' f . - I... Tri- "Gi -25" ' f '- .f A 'M ' I V IIIIII, 574, MURIEL WATKINS .............. ...... N ew York Q2 - -1'-L f Ig '-,L n 31595 oregon Club 259. I , M h . 3U4I?,b? . .I I I :,IxI,II- ,P-V4 can to I MaJor, at. ematlcs. I ri,,II.I,, 1 I I, II, TI I lI-III .I I I 4? -.I IITI f .I I :C I :j,I' ' 1, I Q ' ' 'H .T . A , Lv R 1 ' .uf . f - , . -A Gf7'f:-2"-971 li'-. .fuk Xi K ' A , it 'FEJTYQ - by .f .- .. ..v .I .I :,II.IIII?LIgf I A. 'I fI, I - V' ,,3,7'L' QI EDITH WATT ..... ........ B ay City XL " I "'7.1g..:--,.. 1 . I 5'-4, A x if - , ,lf f ,gi I, X .III ' A ' IMaJor, German. .5 wry fl". , Q A gf iI.1,:7f " . ' X -' 'cy Ixfmx elk ' ,. " I ni g ". fi- '-.353 rfaffgiv' f ' - . I I .I ,IM ,I 33,3 Q! , . , NI I - III' I II,I 1,1 If' X ,fs Q23 L4 , f ' wi-.A 5 .-I ' 'fll .Hi THADEUS H. WENTWORTH ............ Portland IIIIQ539 -I P 'gm H fL.f'II!I 7 j... .gh I QI 'I I -:.I I V52 III ', III Q1 U- f3I 3,-IIf IQ! , .fgqofi Dormitory 5 ,-,ffp ' 5 1543 - --f' gh.. 1 I,5'I5J I I ,I II ' 5. ': - "'. 53552 Major. Economics: Class Football Q15 . " -Q"T5iE3i'.' f i253 Y. M. C. A.g Senior Play, "A Stren- 5- ' 51-1 3 5- 'wif' ' . , -- 154, . H ffhgf ,, ' 'i , 1f'?1'y's'A uous Life. 4:1 fi- . l ,- e ,, f.:,.g,f.,9. -. gl - 1 ' " ' 'Wi 'J--L ,,f.'ei.1. , A. 3.5. --'1. -A l frzf' '-.xy..T.I,' . .-N f I 5IIII X II,li.?2'iGr I Vg . ' xrffff? - s ., ENIIIII . II! II. ., II JI .I", , I I.1I ,. V, 1 N -LII I 7IfQX.igQ-.sf I MARGARET WHALLEY ....... ...... P miami ,JI ' 1--., -'5 J- 1' B h R h filiflf' - 'JF MX, II 'LIIIII ug . I et ea IIIIIIII. I. V jirl II -. . I :A ' Major, History FQ' ' J.'!'-3' 'ri -' 1 .. f - 5 'f v rg... 'I' .' ...Q ' l . -i-' ',, ..g??gfQiIil 711-N' 1 .1.-eff' : W E534 I,.:" 2 .rj T A' 4- -. - 5 I," ,, ff: H., A fy 411. '-'- Q. 7 gn. if MILDRED WHITTLESEY ..... ...... P ortland 7 124 9,6249 5 ," 1 ' I- '-2 . ,Iv I ' ' 2 fl f 1. Gi A P fb B .M ' " -4 ' inf ',f"9'3 . ' . . . ' . .fx ' 1 ',-,,.I' ,"1 ,4'3"4,g " . X ..Lf.-,W Major Engllsh Literatureg Eubaxian 1 4 ' X ' Ng ' 9 .. --.N I -. 1 I:-I I 3, Il 125 Q35 1455 Agora C455 Woman's Coun- 4,I,'1-.15 ,II I "g" fff f ' 1. qi' cil: President College Equal Suffrage .f-'Tig WNW, ' ' "'j3W'Tf'.g4f A . if League 145. Eff" ' xXk' ' 'R .. 'H 1.45 K. 2 'S xl-gif? 2 fi . --MIL? ' . ,q gi- ,fx 1. .i,ix": 5 .. I 1" '. 05 . 71221112 ry., ' 1 ,,1.:,-.'n,'-v'n- ,..,1.,.. . ---. . "'.,7.'f:--.-if:,i,I4 '-.31 f I 5 - 1'---ji-'I -'cf -.ei-:Zn f','.-..1f"91:33--- -1:- 4432 - , Uffffh '!"F't, H' ' 1 ,,.. . . .f ', ' ' ' - '?i5f1:z.-7. . ..zU4x"Q'5"5F'5"fl5?-3.-1-its...-- - r 1 -'lx ' .- -far ' Jr' A. -1'f-vtflvq' -i'1.- 'Swarm'2-5-iiT'R4f'9i1xEB.5"'-'s :sf nn, 'N . ' '. 'S ' K," ,gy ,f"Q 7Jg3"',-' -' .' ,CI-Qs' A :Q'5-'f,-I4gig-2:.35?-'gfggjfiq:uM,jgj'!?f3gffq1f5.i?Ip,I'3g,- .... Q A gfggpsfm-1 3 I Y' f .N ' A- R---fx' .TF 777' ' . 'T5"5.-'75 ' N, ' " I - . L ,f F . -J. . - 1. . .... . ., . v . . . p .f,. 1, - -. - f I 'H I V. xI"--r-.'- ,y .Q " - . - vf' Qs'-, 1, s gs". 'VV' 1 1 '.' ' KVM N" " if ff ""f' . ,W if ff mf' 5 M- A - .11 .. . 5. ' . 'ii 'W ' f .- X- few- '-AI NI .1 I ' ,Ir ,K-.515 .K ,' ,4 'J i' ' 73- 'jg I f:CI'j,IxI,, ' .I ,' 'f , -1 . I iff' 'Q' . ' .' T 'F' . Na '15 f' ,- .'. '1' f N . I lil. I I I, :ILL-5.1 I,:IL I II I. Is . I., .I I QI I. III, I. 7I4I.IIz.! sk GIIXIIIH I qI ! I II. . I.. I.I.II. :II I -'I II, . .,,,I,I.:-t .gi Ke LI- - I7 ,I I I ,fI II: .I I ' .' 'fi ' ..-. ' A ?"'5.'il"' A c1E""f+.. T fi W, ' mi -M 'F-1' f?'.'f2--". we '-PN.. ez .. fi 'W wx II IIII I 'Z-IIEI iI1.-III W .. A I ., . ,- -5 , . -xrQ,?"' . Il 4- I. I rl. .'.I I4 - " T- .IK .-.A-7. I , jf-.. . '1J.Q.I f 5.3, II I . I I ..II.I, x ' .".-.e::-"f.'.,'f::" 31" D' - - "-za 'X X . , I I I.:P' "'.... ":"f2'.'V '-. X- . - . ff- "0q'm . .Lv l-5?--.-A-""!"1 Q .Q .-"' ,.... - l'?'-- L3 ff- Q 4'412f'i. L' . 0 -. '41 - 4 4 N fx.. A -. 1.2 -ri ' -A ...-.1-ng " 'AAA -.. ff - f -., 4 .. I -4.3-.I '-. .-- ....-win' . -.,g--' -.' 26.-.-. f - ww":1-.1-rw 15.-r..y. .1,-. - - A -:I .ax .I,mg- f.. FF' If . '- I ' N QjEff??i'i'7?" X.:-,fifffl . 'n'9i1l3:f2,h'3.'Q 7-' "TIA 5. a' , .- I ,Jxs XXI-M .R fl 35,-5 I. -.:.5vl59 ', I, , XI 5z5f,935Iy.:Ig.' -KK., A -I -h ...I,vII,I .g':pIj.-- IN -u Ig, RT, ' A-...N . I '1 532' ' . A-..-'ravi YQ ' -1-...A I -. Af . 1 A - . fffv- - ' X--5:lTv'51'?.lfa-'V'"SH-.: . - iff -. 153,-mi' ' 1' .fm-F fg?'Z.'gV' . " -...Sff-M51f+L1:.a .. u '-see Q fe 2 2,.,gesf..sw:.f ..fv:.?.Ei?...:ef.-4.2'i:a.-v.'1 ..-A. 1. ' .-we .4 .f r '- - 1 'w 'ffff' . . 2-l-'A -7' " '5g5.:b','rirfi2Tf3k1' 25553313-affix? ".1Q1i11 '. fi -7 22 ' '.,3.11'11 f .-'VR-'33 1"1ff--..--1" " cf' ' 5' . .A . , GIA IIX I. .' " fa... A I I I-.. L 'I--'egg J-.I rl ,EIR fyg,-Ml'-N31 - E1 .. 1.-II: f.,-' I , ' - -I. .1--' ,jfgg 'Af '51 V ,'5.'!. :, lg., I:Q,32I5"f"f5".hp:7.'g., Ivx2Ii"',".i:-F5312 few- :,fX4:'qfQ5,3TfN'5P:-' ..-Iggy.-1 Ag, f' Cf " pg! . aff xl VIIX-274. . "' 47 .E-5 . If .fjf'I!fnf"..-5'4' 'Z 5' ,QJIX " ' V. 'Tj-351. . - .Q I' 153, 'Qi viii-. ' A ""' ,A lk ' '-A. 4- '2P'f"de'pm' 2592?-,LI---.-... ,. '-"iff ' 1-' : gf I A .445 - . -z., A-iff-sf' --f?0cC.+ +32--4-S20 '59 +.ee:.'9q:..f:s'f'- 7.-: -' .- A N- -H 5.1.2-' Ag iff'-I35'f.' 1' ' ..-'L.1.,,ff'f-- .. ,-LZ'-f-. by 'ex.......w-- :XML -1'7" . 5 ' -,.i'.f:i.b,1:f!: '-eff? f ' ,1 - Q' ,-.-A-' ' " ffl' '. ""'.f,' ' 'j:'7'f . ' "E 4'4" JH: ' " . . ,ff -"'1 I - Qdlxci-' ' ' - fn.-'G 2 - I - T-4' H'--' I "7 ', - M. Tlnvggliw. -'5' '-4 - ' ' 11.12 .' ' . 'p7'... '- 'l ?'...iL::.-1' f X ...fl I7 4. I . ' A III, . 1g,g5EyI9,f.IItIJ..y5,r:::...Ig.'.I. A.. IW, . xI A I-..IlI.I55...i??.f,f . " J' !:!jlr'!7i-'lil k XX I 'lj-.V --'- -"j', I -Rn. LAI W! V' ' 'Nl A 5353.15 '- 1?f"NQ2-g- W' "i.4311I..+wa4li ' '+42fI.-Dm ' .mfg -. --...I CLARA M, WINES ......... . ...... ..,.... M edf-ord Ne., . lf "xx '.:-'L - 4. '-".""""'ig-- . ' . '.-fgr: O Cl b ' ' 7' . -' ' - - f -Wiseff . 'J f. . .. . 4Ii9tvQ-. Major, Mathematlcsg Y. W. C. A. 141. HE-Z'z:I-Av' W?if,g'I I "4 6. .-'..-.- ' ..v"'-QHNUPQSQJA. I . I V' If VI .T-'K-.., ' .' . If' .X . .7-.'ii- 7 Af fi., ff - . 1 Af' X - If .:7"" V. :V A ,fr ef'-i..v -.-- N A 1 I '-X . . 'f . I ,gi-1 N.,-'v'...I f 93 T.. "5q'Qf'+ J"f"-.fl " V .ff lg, 4 '7?7?Q'-.IYgg'ff11' '42-i.ii?Si . I - In. , .I L 5-. I I I '-X-Fu I - , AJAMQII by HOWARD ZIMMERMAN .... ........ s alem Q.-,II-ggIi.II,p. ',fgI-hy. .V I -. ..-5312! X Dormitory ..'I"- I 'NHT . . X, . -III, .n-4. .'., .,-. '-S ' "SLI I I I "!'g1T"I.'jr"'3 L ' ."' 'fgtvrx NI I -Igilif Major, Economlcsg Debatlng Team flj .ggi-5571.1-.I-f'.1 ja' 421 445. Y. M. C. A., cabmqs 435 4415 I. .- . N- Laureang' German .Club'9 FFIRTQ Track I-2 , . ff? :i-.4g'a.7II..I-1.K. ff" XQRIIIIQQ Squad 435g Alumm Debate Medal 4475 .4gI1'sI.Ie.?.'fI.?,.f.'jg ',.:".'gg..3I.4',1-fjf' ,"7A 'N-Yi.'il3fKx Manazer Y. M. C. A. Issue of the Em- . V' 'Z f.I ,wifi ' 4 ' f" 4 A mid fm' A ls. " . r A A 43. eII4. 'f :JAN I! -..Z I . ' -' 1' .al ' ENV".-. . -I ,Av 5 'vii : qixfr X ' fi- - 'A 4 ."?3E:2711?" :J 1 xj A fI-.fn .,.f..5f3g' MABEL ZIMMERMAN ..... ....... C leone ' 5 HQ:-LI-gl 1. L axis' FI '.P'5-2 .f 159,15 I -K-"Qi'.5i'--"V 'Lb '-. A P 371953 Wd" ...H , 3 . . C ,F M J.. 1 ljlzfgz-' X 11 -4, .W I I- Major German' Y. W. C. A, flj C21 gig.-.-..II ' - Q-"1 if ' '-'fxl 433 fffjg Presid.-Znlu C335 Tennis Club. .4a":i'JC-si--It ..-f. .l!5!rw.w..I Il- 5 .1-J I'.'.'r.: -A -. RkWE1f:.ifFT'.'-AI. .-3, IFS- I . 4q1Nfb:?-.'- .-Lf' g ' - f ' s'....- I' '- 41, -.I ' Fez I 2 w'S"ii?.Z?1f Tw "I..II.3 I i Z!Tg5IIL..-I.- ...wax . .. . .' X Q35 Q: OLIVE ZIMMERMAN ...... ....... C leone ll, I. AII Sign x - ': :wwf I- - Xr-. --" . 'r:.'-:'1." n .4-1-1-' ' 'JKYE-K. 4 4 A P ff? 'I Jfgli H' . f-3.-23' , W- ., 'E I '.g'5:I9I.' " I 44'-' If.IQ.4 N'-.3i:f4g .MaJ0r, Germany Y. W. c. A. 411 425 Ir-.-. A .Ifmfe 435 4455 Secretary 4339 German Club ,f4qILig.4 .-ILJ' .' Y 3 .791 415 425 gb 143, V152 Pxiesgllenlf .A ffm . . . '. ' - f.".j-.ggfv-'-.g:I-:. , . -f . X. X glfrman ay Q L ml? T u- Cl IS 'f4gIU'.QIu .riff .- ,V I tu f . . .KI i ,. rmcess Chryslant emum , enms u '34,-.If, 5, 4 y,4JXglII I f Wir. .214 425 435 44y .--'f.F-.lf--- v.- H ' 7 'G' fly" .AR ' ffilzzgm. A--7.?T"f" 'es QW. '..,w.'f55f'e - ge ,I .... yiyrx .-.x 1 ' .L 'f- I :I 'I ff.-.5 tif 'Y ff Y ,Af -:IN L ,-1.11 5 I M X'MI91j :L,.g1:.fj?+ PX' ' I :QI AA KN' 4, 1' 'T X -"."1.:- ' ,Q ALICE McFARLAND ...................... Grants Pass ,f.'f'gI,-,.f Aug. ' X 1.4 .4 IS? j 'RAL Oregon Club gm lf- .X l' I I I I ',"':3:: 5- 'x I- '-. . 'V . " ' will I Manor, Modern Engllsh Llteratureg Y. ...fx 4 Il"fw"II ef"-If W. C. A.: Agora, QV if A- Y ' :Hi 'I K. Mi 'A Cffgx '6sI.YX:r-Ang. .h KA Q, 1.,f--.3- 1. I , IIN -. 1. . . if .-xl' .15-1' Li7'i' -'V F5 in 'X ,:...:I:?I. SI .pig I, Na el :.-'A' L. A A f1:.f:....M?....A ' .I .. . H:f5.fffE- '- -. .. A.. -' if ffi'ffQ'N-?:5TG?3.if2 E194 f.:,.if.:- u ' 'A 4 .gag ,I Eg.--II-.I 3. .if-1.-Maxx?-J,zj-I'1 I. s . -JI. I 4 svfsf q'fi'A:wvg ..-,. .- xxenx xl 1 . sf-'I ' ...- 'C' 1'-gsftjg'Qi?f'S."":'!4.'z-25.'f'"1?A"'fm'QlQTt-'.5'-."' .'4f:1ffi.. 'Whip N-A h ' f .513-xlfFf'vf.-f?5...' - TL' -' I ' : ,- .N I " ',1.L.,.12:I- - '- -f'I'f'IAf- .', 'f' '-fff'---'E ' ' .'. -llljffg fx .1-' I "N-wt ii' X I ylg.--l"I ' . 5: ' H .Q '. III. ' 5. li., 4.',:I.-- .'.- I -A -'eZ?'Z4f:'4.,k7:A, -Im.: ff gf '5.7,1' ,xx J 1--5: V J ' .f ,i"-- 7:15 ' 3617- x,1f.i1i' A af f'I W5 3: 4" ffm 'Q Q- if -v N ' x - j 4- M. . .4 . . 4- -. 'LA .M-f . ,' .' ' V if-sill:-21 N . " 3'.'E.':fW'77TQf'5'b+.?.A.u'?. 'il l l- 3"-' .-'3V?4i5 " I I- 152 X . xxx. N5 53:35-.' ' 4'-If 6 A ,I " 4' 4.5 x.. ...WP 'gpgxafyx .IX I . 'RAI 1 .4 .FTM H if -71 1 'N A Y 'lf5"'1ffQ'fS -. " 43 'Biz-1 ST.: 2- Qfwfflnik,-4 Ib-Vi R ' - fy? 'ff 1 I-3 ji sifiiof .P-. F A " X'-ir' .f A" 'f U 1:-."'-Qc'--f1"" 7'-'s-'J J Iliflvfffvzgzifi Y Cliff'-. Li- ', f ,' x .ljdy 91- A.f. , .x - . V .x . ' , 4 ., f g x ,- -1 ' V -V . - L. 5, , 5?-1-5 X-'gxxab K , X, -. V-V L -. ,A K i - ,ivy 151 . '- J X , 'Pcs L- Q-Ri... . .V - 'V- ,Ax I r ' '-.4 - " " - v . ' iw-.. V.. . w bg, L ,V V' .-, X ,xx -N , I. ' v- 1 , ., ,Q ,-M.. I .h . ,V V, g, . - .L -V - r . A ef. .- wr 1 X . W Q ' . .V A - ,' , - .A .- L1 X-. 1 '. K- If y J ,X Q X ,, by-IL' --Nj . ,. X J. .. . - V . - x x " . . -' X .. -.shy ' , " ' - "JV 1 V 'iv' 94.3 ..1' ' f - E 'V A D .u . - , K 1 Y . N X n W , N.. Q pm ff' A 73 . .5 'V V- Y' t X I , , x-if 1, i . . 1 . , .. H' ,qv V gr I 4 x f . A V K A 2 . vi -N, - Ri- , ,. Q , V. , ,. , f ,,V .h V . ' - wg A ' . . , 4 . J bg -. 'Q-, fav I, . ,K ' B Y - Q, 'g' V1 , V 4 V ' A' 'JV X R L. '31 . A -" N ' V - , Nrf- -pp .- 3.-1.4, - ---V. F- fl..-VV' G U , . y' - ji 3.--A-' 'JB x-ff' W ,lv - '- Nix . 3,24 " ', 5 A - .'a.- ' ' 'f V. ' . cf' . x Q U. LN? --.J , W, 3 I W I-3, if 3 - x .V 'J 5 t. .Q gl-xA".h, L-A, ' '- 3 V . if., ' 1 5 : 5 "kv . 'I' I -4 .Qk A 1 - + ff"Vv - - - L4 1 W- 9: - ' ' FH. ..5- ,. '. - 'V f . mg. . 51253 ' V 'V 1' V . . -, . .. : - -' .2 f ,,,.,, V , 5. 1 , ,fV.,,W vu 2.3. ,L 452 .V ' -f-V. V..ff,E, f ' I 4.19 - ,-J fd," . K' -s -X -f :nr x -' v...'!L- V - ,,. . M, 1, x , .I . V.. - ' ,T H.-QQQAEV .. -risk, Y . I X J - '-1 " -" ' i K - N... . L-. - . '1,'zf- -1 A fr, J: - 3' " A M131 ' J 7 ar , -5, -- A U, 1 J V , , 'lf .E.'3',. W V f, -1,1 Tir-1--ry7V'-s., 'QA1 .,A. 1 ,xr V4 5.1-J Y 9 1 ff'-, , . .xv -7 .-.'5"'Vfl"'..T1-K fqfj' 54 V 3 ' .J ,,- , Y 1.5 I-VV "' 1.4.2,-if 35'-. , .4 Q :Q ,K if 5 'r' V ff'-Q?-"-N , x, Af 2 -1-Q ---- . MV, 1 ,g'.'f.,,. Ng " . K ,if 1- ' XX 5- 1. 1 'x '- 1: ,I N y-.ur ,V qw- ,. A ,' '15,-1 'JKT . :X -fd' 4' ff, 5- A 2 S-Z 1. .Y ' V Q." '1.'V'F-R' fi.-.f "awr- V' W-V3-A - .--,.x', V .5 , -, 1 A L.: Xibl' K 'Q'-FW MI ' 'zif' - 2 4 1 Q'-'Q A- ff. -ff'-. 2: K -f-- -3 4. ,w -V f -' ,rx ,1 '. sp.-:ii ' -FSA - ' -ff- 1 - X -M,-'QA -, 5 . -- . 1 . is A g - 3 'T ,V. 1 8 ' mi-'VV . .'. -. L-fi. . V411 V,,.f:- rp 5 . , V.:f gl? Xu .g,. ,gl 15.2 ,j,. - 4 1 um I i . A' ry ,Jun R522-.4 -fi W- '-13 . ' : .L 3 V .-.., 1.-Q "-.- fx wg- v riff- ' . . .VV V -7' 'Vigiiix ff-N 3 - fi- . LN f --' - A V+. .VH -if 2 '-L.-121. ' ffif- ' - .. F ,-,.'1 1. - '- r V .- af. -.-V1 -J." ,-'K veff-' - ' 5- L., 45' J., : l .1 V.. xt.-,Q V Q' ,lfkixxnl . 5: V ull. -5 T ' 4-424 "fl, A, '-.JT J' 3'5" ' ,, . ... I , , af s. . . ,f -4 , sf v' q,"',S-fn' ' . K----N. ...nov '-xg-4, 1 ls' Q-Aifi .ff KX?" , ":!.' '-w:,,L- ij NN my 4. ., I' 5, -- ...,'gg,-Q, x rj:-' V A ,V .ag . i J J- . N v " V V . f ' ' XV- Nr . , . -' ' ' - -1 .-ga. if -'lx ,- X 5, ., X--,fg ,L.H- fi -4, .V,, lf: . J' ' .-4173 ?.':?"'...x "'1i":f5j f 2 , I -.fa ' xg uv. I - 1, .f -' 3 . '. Yr ,EY L.--: XN.,:fA LN14- J Y- X .L .1 ,' .n 1 .0 I. x 4, ,... ' 5. A . ,ug 7 -V Pa. - - 'N-K . Hi- ' . W1 'U 7? - V' x VK? ,I . I .- if X . r . - L 'f 7 "4 '- A. A .. - ' " 2 V .V V x . ' -11: ' 4 V 5 - ,V '45 'T I' ' , fx ' V f-- LL , , , V ' .V -A ' ' - . , 14 X R' 3.4 ' if ,V - .?.-V., 'A -4 gf 'F' - '. , -4 1 -'21 f' X. xgf ' , V' ..-gf!! QQ. ' - 2- .. -7 if' W -Pm. Y -E K. ,Qu ' 4 K N 3. - --, -.QW t . .. V tk .A ' 'v , 'I " X . . ,- Q VT' Vi' f ' ' 'J . - J Y H: , -:M - Y- X , ': --. nf' 4? fax 'Cx fy ' l . L '. M" ' - X '-Vw u 3 A .5 N v ' . v - ' r, 5 - U .V . -- . . -,tb QR, . f 1 , 39. J I, J ni N ...f-' .N .. ,X . K-in .,-., .- ' ' ' ff' " ' 5 'V "1 K x X xX .fflfii ..g-5 ffi ' .X - -. .1 , . ' ' ' - ' 1 X 4 ,env L-. .. .25 - 1 V . V ,X ,.. f .- x ..A. , ,gg 41,4 , NS- . 4. - -, Y, : I1 N' , 7 .S A f bla bv . v X 17 ' ' V . 4' 1,....,- , wi . N- A I f ,..-1 '.l 4'- .-'-'- -prlrf Q? .' '. 'i' . a I. R., V, , , 4 .f 1 .fo f sf ' Y I . . , f 'll ' -ef 1411-' 'F' ' 3" . . '4 -Q ,r ' 'fs' -'37 ,,'.? "' f fx 'N 47 ,,J. Hp. -.,-.. ,f , . f H+, I vf -- -af , A-C q -C, f 'S' ' ,- xv - A I f V ,N 1 4' M 4:5-Ilgzlzq' -' .1 ' - e-A - 1 1 ' I Wig' !.'-fifiiwl, .5 ,-. Af . -figizffz' .. ,WCM - W- I .Mr I .,.,,.12f.,-,: . E -X -.K T., - 1 I I ,J -- .I -,IIIEIIU I. I I II . . ' I , ,. .II New-Q.:--,I ..... . NIM, 9.3 I IIIIfIIIEiiI9.qfIII:gI-,I,fe-6?E11Q:19 . .III Ig,III XI I III.. Nv1'm il5":"'x 47 -"'- f.e'Qff5.'s-3I'-ft3'f'z:2'?'-.l P' . ii- "'-'Al' ' '- I"43'f'm H.-. ,. '-T. 'tfzi---ff-9':l':'." --fi'H:155'LQW?-'2'Tl-'aE':5vi--.. ' ' J -Y 'Di' fig' ' nf" . '95, ply 1 . ' ' A . N N l5r..'u-.Jb'-1- ' . '-" -' 1 Ivrlvw- .A.- w-.'.'.v. y, ' .1-' ev' f - - ,- 154.-1 .-1 ' fn' in ,II - ,X -X0I,I1eIyg YIHIQII II.II4f I I : If ' vEi5:II?:iII.II I .i-II II, .. I I M- I.: I .'S'II.,I IJ ,If I . 1 fi. 'N ess- R A - - -i -f - - I - 2' - .ei-if... III. VII. I I .II :II .IIIr- -. ,II -I-II,I .- ,fix-.. ,I I. II, I - ikL'II5..I93,IrI- I- I,.I III I II II. I-.4 . I.n..I I I . I II I- -. R. - . 4 ,f,5,I. ii' '13, 'ri ' 2,-53. 5f'ffb,,II ff,-.f, -I ,121--.'.-'.'QiI:'I5.1f ,Q'fig-'.:'.j,7J1"'I'Wxr1 A. I.- , ,,.... I I . Im. . I, mII.II,, .I,,, . IIII ,-. , IIIIJI, II VL., ., I, I .. ,,. .f I ' r In '--izingifkf 5 ,fa ' '.fQ:,-LL.- -eyyj-f . , 4,5 F- .:?5ef,2fiI,j.4II ,E gg,-lf.-.f,:51?.,f, . W-XIII, I ,. .I , I- -In -I,, ,-.I . ,-- 27:1 - , - -I I II- Ian. 7. l, .I,., I .VI I-l III, .I I, I f 2l".'-:Q-fe ..fa" -1 ifffezf- 'arf-5. oCClY5'b1x"'i"m'.t' .2 Q- 'gf' L.-.U--.1".'?f-5-1vff?---- ' 5 E- 'X nn .' . :J v rf 1 Ti L .f- 4- le -. - .-" . - ,-C 621' an N.-1 1....w Ms.-' N - .Q-.. on l!Q.I,' " , -, -'-pa' ,'-' .,, ,--.','-'- .lf-: - 1 4 ---..pr-v BQ. -,-, ' 4- -' -,.L-. . .. x-3,....vf1G--,,,. -. . ,: - KJ X... -' V-9 N7?fv'l'-jf!! 'gif l 'i-if? -. ' ffl 9'?5f.?. . - 'i:f!amg "V T' iff ' : '- ' I . IS. I7. II 3: I.1I l Y 4 ' 1 ,I. --I .2 A.. is NIIIII .,. I' if .iv Ieiisxrrgjeg-Ix,f II ..II 'I I, 'V I I I 1 ' ' . -...-- ' 'lon"',45Eu 'syq.3f-I I:U1I, I....i'gIi '- Era" .. I., " ' 153' I Igilj, I.,YI-Ii . fr Q' "5 '-iIi.'5:ff'lfs52.eeyf-W" JS - ' 2.- I, 'xI 053' I I. -- .IIII.II.3 f"JQ4!..2:21.tg - I m , " lfr-1 ' " 1l,':?Y2Z iI"::1J3I, ,..e. -f 4 A -- -.evf-Bev, ,I "W,.:..--1-"A ,Ijw-,?eE'.nI . II WI Zn. ' ' ' H,-1. ' . Z .- Liu ..f N" 2 KI i5IuI-'- N" --I . 515 - If-. Na . I II IIIIFQI: I . MMR I, ' . ee- .4-we - L f' . Y' 1- .-L' -'-4""" ' ' 'X ' ffl: ' ft- U- I H'-w.-:J"' I - , -e- f. III I, I I wwf KF IQQIIII "cIII Ip-..: I 7.49 3 .f'nLf.'i 5 ..e?-im " il 'I ff? 1-'J - U-R-'-.3'-'-Sl' ---Pwr-"W We w XI' fi! .- "YM -w ' W! Nl'-irxae f - 2- 5 I-g,.- .-':.'L-iv.: . ' .. , 11? He- .. -ff I 1 Fila! I X " "if - hz' -5 . . n : "1 ' - "N riff as I - 1 XE q:.:,ptI,.I...I I - If '- " ' N Inga. -In -1 . 'I I' NN i new -1112 fr- I I- . .. BTX 'iq Stanard Macklin Mastlck Meek I ' Ijfgf, . I :fog Jail' XXNXXR- . I-fff'i-'yi--" 2211.-' is f"i':'2"'-13-r"L .TQ s1,.5:,3I, Blumnr ibffirrrz .Ig if ,gift '- jf x ,Ii 'N DELBERT STANARD ..................,..................... .............. P resident Q12 1 'I Bw K ' 'Q . A . 11'-, ,- ry, ,- -A ". 1 . LUCIA MACKLIN ........ ....... v lee President 65.45.-,e. lm.: ig. f , I II ,I, I .. A . I I. If'-,I .II MAUD MASTICK ...... ................, s ecretary gg Q ig - , ffl' , wk COLTON MEEK ..... ................... T neeenren 11? ll. l I4-Q".-if--1, dw" -eg ef X ' . I 4 W ,'-v ' '-1 , v 5 'S ' S. K rf'-. WOO SUN ............ . ............. .. Sergeant-at-Arms 1'-7" 'f -'T " 1' ' '7' 'X X-- III,I,II ...... in . I IIIIII I I.III III, I I III ,:g5IIIIII,l,I ROBERT BRADSHAW ....... .... A...... ................. ........ M e nn b en-at-Lange Qvge7',4fQIIaII--,I ,g-If, Ax-I-H -0-' 1' 19 IIq'f-'Ig I gil. if ",.I .I 'lm-Iv? I -qt., . , 3 COMMITTEES ' .2162 , - - z- -r,--,-,'.'- "'-- -. -- f f' - ' .gp I ' If 5-I.i.:'I .,I 'Q '55,.II ij ' CLASS HOUR-Vernon Motschenbacher, Ma-e Norton, Flora I,Ig5'i3ffLIfI ""- iflim' ' Dunham. f,'f,'-Ip."-.lff 'II'gI'I'5if-, pe - --1g,,II ,I 5 UNDERCLASS MIX-Wallace Benson, Robert Bradshaw, Charles IIC ,pa'.-Qjjf Q' N Iflrnf -. Si'-Y:".f Fowler Maurice Terpening, Harold Young. 5 "ii-,Y-'fTg'.f?II.SfZ.'-1-'4 ' I, N Y !,IQu . "X I lTlSi9"-N .. 'X egg.-0 JUNIOR WEEK END COMMITTEES ,, ' I ,. W- ----f., ,I N A -4 ' , -- ff " ' .: -,I1IlsIkI, .,5" DECORATIONS-Alva Grout, Chairman, Eleanor McClaine, Flo- ff 1191 I ,-5 ra Dunham, Herman Oberteuffer, Claud Still, Carl- Thomas, Vernon 'gl ' My A f IX '-III'-32525 Motschenbacher. 5 fg,S'1Ig,QII,'IQ,IEe.I,s"' F t 1 --L , . -'-'RJ -Ulf A .1 wg' p ' -sw . Eg REFRESHMENTS-Robert Bradshaw, Chairman, Charles Fow- I. ii,--' Ikfi. 7 5' '- . ' " ler, Norton Cowden, ,w ' , . ' gl I: vi -n I, , , , 3 If J 1. " I, I I MUSIC-Earl Fortmiller, Chairman, Florence Avery, Catherine 'riff-f . 'F ' 5.6154-it-, 'i.pQ:,jIQ'1I'fq,"- Carson, Nat Kimball, Irwin Brooks. ' A 'E fm. "1 XY' ' K-vi-L "' " , " f, gfngl'-e III I in " ' 13 .- ,SMI -IQIXEIW-' PATRONESSES-Wallace Benson, Chairman, Charles Reynolds, - x,1I72-QQHI-,fr II., - '-1 ,V --JQVE fx ' Wallace Caufi-eld. .By X 1' .xxf g -- Y .NI I I I III, I 5-III - ,,I I, I ,IA wgIII PROGRAMS-Ira Staggs, Chairman, Edith Still, Bess Cowden, V .I '53, Rbgki- Ili: D 'RI' I Henry Davies, Everett Stuller, William Cass. ,"" - III 'Qi "-1: Q xx' , . - - , i . II,"NI .II III FINANCE-Colton Meek, Chairman, M. E. Terpening, Elliot fl - -- 3 ,.-1.vIf6f,g X 'NI v , -J' N- Roberts. L .- '9'r- v I ' S' . II .ILJIII I VI... III .I II I I - I4i91' PAINTING THE "O"-Wlllard Shaver, Chairman,'Fred Annun- ?'if1'PQf', sf' Y, X' I, . ef' sen, Earl Hughes, Georgie Carl, George -Stevenson, Charles Fowler, I, HN I-.V If'III,,I-Q: Wallace Caufield, Everett Stuller, Henry Davies. Ji Q IINPQQIXX "ra - 2 fiv'-:2-LA f 'N ' f ' "fm -. X- - IIII .I+ ,I II I . I x 4 II -. page .--.. '. . . ..-,. w-refvgxm-t .-r-- I 1 f . I,fi"f' I7fg-14ifQgl'fQ-- . . . III,.,.Iz:4f,,.QgQg35w"' Lfyfxfq, efgt-QEQTETgli-Tgfusgt-Iwtq,-ev.:mqfii:--.f'I'-.I ' '1g',-:I1?fEf:'pgx.'.1IrIf Ir I., f.i5fI5,2fIg. -I 'I -- .I . . II., II X Xian: . If ,55IgII,I,,,eIeI vIf5,I,1gI?5',,I:'I.I,I:l,,Qg,. I,In-,-1izjfn,SIIII , ,FII I I Ia. -,.?Q.II .,wIgIr.I II 1.-.ISI :III . I. I Isp I ' ' S ' ' 1- ,y,-ff'3ft'IJ'.,'x . .. Jfilffi'-3i'1jQ!3GT!I:','.fff l'fV.ff--I' 'H ' 'I ' '. lQi'Q',l 1If'W-249' ,,I ' 'I . . , ,.,fI I., I .,,,. I,, I, , . , , I Ij4:s.I s. . I V , I. X g I ' f -,j,., , ----.IhI,1g:lx.I., IJ'-,,'I ' :I II-7I.,IfIIII 5-.:,eIx.I . 1, I - .j,7III,,. I Ir. I,.:,I,II Q N. -'LIN , I , X . I , lm A ,.-III! I Igi, . , N III I-II, IQ 1,-,Q Ig-Ig c,.I,I?'g:'3- ve' X-,I - QtIIII,IIII3 I,.. If-we III -. Mg. -" I...-'fxijgij S'A,ftzQ"T?.---1" ' '- N l:Qf.y" .-gf'f"j'- ,rw .""" '5.j'- 4, E 7'4" ' ' 1 I, 'Z .I ' ,- 1 ' '-I Q" ' ..eIg1f9 - 4- ,Q , ' . --. 61- ref 1 gi - X 1 A ,fri ,. ' Hx I 1.4.6335 1 neg.-J ,w ,xi A, if'Iu'El.'f,rZT.-.... .... A - X H. r M-, RN ' ,f' N'i:'.'I". N X 'nf -, I u.I " - J,-I-I.-L l ii-r'Fl-1. , . ' ff-',.,fjI5','-' LTAQE-'nf -, .,I 1' XY ' I. I ' .Iraq . ,- , - - .. -.,,, p 4- ,bn A ,4,. . ,- -X J-f - f x LN J 1 Q- -. XI--so I '-z:zxj1.'..5gff- '-?:'fXffd""fgWh " '-I :it-155 '- i .o v X---iff? N xg, 'Nl 3:7-1' 'Bild'-fq1.7lf.,,, ,QII Q Y ' -I . , 'gt' 1 ' 3 f--w, .- 'I-",f-v-'55 . 1 ,-1 .3 QI ,If 5:2-""ffz3a',..e 301 ax I I 1-I3 -.g 1 Q 1 Inq .I If, 'T I ef.-La. g GI ' en -- I ,I - I' II ,vw II 1' I, :N -NNI .-7 1-..-..I- .I 1 I .ff-ew ':. I 5'-',. liz, V' X . -,I ,'-.-IP nf ' 3-1-- -,xy 1 -e "E Q "-7' 1 - '59 I,-Seri ,L,I,,I,.f-,. t- 111 e e -- - . e - 1 .- f - -- : R- fw- 4. ,. X ', xij- -JK. 'xx galil: Tig!-gaNg1K-:q.lg Ji.: x --ful. :J sq rv, v I ,Z ,A ,J hx Y. A.. Qbqgv I A 5 Q -. . - '. . N - - z '.---- - N. f' - ' 2.. - ' ' '- . x " i' 'X . -. - , , .- - - -'-W . , .' , 1 g 'f' -uw T V+. wi- 'I 7' .ue ' -. in X- - 'H "-E 5:1 ' "" Q- V" XXX' '-"' -' if - 1 . Xffffi- - W . ' ' 'ax .1-' f"fP2f-4-2, ' -L' ,I . - . X -X " X a . H. iq- f , f X .1 .5 -1-1 'g- '-E. ,' 7 ' 1 ' " ' XA - xr- in 4257-Q! ' E-'X-' - A Q X . X K .M - , ' f-L' 'H " -"J-Y' 'a -' 'Am 1 ' 1 ' . ', ,4 RJ. "'5'--11251215 jg:-g PY' T XI V H - ' I fi '- I Q I, ""-R ,7 J sg' my -bi' , ,l x -2 In T NL1. .I I X, ' ' - -aihnkit .2 ... :tx Nik :u,,:7',t.f.: l Q x j 1 li? 1 J. ---4' Q ,T n. -L, ' if 4' 'if ' - . -Q ' -- - P' - Q ---..---Q - 2: - -r.-. . - -9 '- .- - .f -. , , -5 . ,J-.Ji . . - J.: N-.X . W- C ,v ll- ll' Hd: I I, i F- ,A '71 'iw 'Mfg'-,Q --.i qu- 1 ,k -344 4. Q . I ,- X - -A . --,H Y R' ik-.3 Y, . L' , 55' ?:pg,9'.i S ff J rj? E -in A I' .I AJ1..,. l :f sf, ' N ,"'w-:ly -' . 1 - .4 - fi NJ- --.' fb :-' ' '. ' .: if h X , ' 1 ,J .-5-- 17.4, 'fg. h -I -'-' , - , ,-n' , .th-1--'--. : X3 l as -.Q 1 . r -L-W -: -- - . - .Q-.1 . . .-1-,nd -. Sify- - if -- p - . '---'--15 . -- .. .. ,. ., .1 -.:-- w - .-f---:Q.:f-' .rf 1' -' '- .-' -- - A . ' ' .JAY ' ' f .- N. .' ' I-9,1-.2 2 V .- J.. "NT'f:--..-.2 -, 5,-A. 1-V : 4- fi f 5. . Q-3-11---:1.-11-.-.--,f. .' - --. , :K -GX. - - , E ,. ' 1 If ,- I -Q Q ' f-"Q fs- -ffnfi - -9 -'f1--- 1 4...-f .f J . -3-,gi - . V- f. -- 3- f - - ,- - . j nz. 5.1,-N Q: : -Q i - .. , Q ' '- Q : .- ' .- - N' '----1i:'.':5,i-lf.-I ,, ' ' 11' j' li, 'if , , -nj ffl-,--f '1 , g , -w4,:-'Q-.,.,fZ . 1' If ' .il 5' - arg?" ff! . , . . -ffggjfpf--1, :.v5'1 1---:iff -.zu '.-,Xffxgw mtg ,pf ' 'f'-s -s ...f- 1- ' J- .-' ' .qj-T. ,, ,. ' ' ' , . gf - -Q, ..9', 1 . ,- -. -"'- , " ', Q' '- ,,'L'- ' .-- . A ' 1-.gn-'11-'fj X , If-'.' V fx X5---f , . 1 , .f ff'-.,-,ff-2 . - ff--. QQ?-'. 'N'51,o.-if.-.'-rbi ' 1-ff' -'-fir:-25 37.2 , . 1 7-2 --' 1 f- ff"-.1---ci. - '-.3 Q1--1 '- .-':Y f ' -' ' -.:' Y f , . - 553,375-2 LL' . 's7'.5:-05.1 .1x,--' ,. - - .-,ir -4- 1 ff'--I ig-54.1. ' av. J - . 29.1.-: - ' - 5-I",--'-if ' -.J - "- ? 'Y - N "V I-:if-'57,-1:'?"X' " 'Q - ." ' ' .. - 'QE-I' ' 'V' " ' 4 g ":"" '--3--11' ga-. 4-'P' '-Q-7.11" '3ff"- ' . ' , , 'J . 3, , 33 'fgf f - :A-1. ' - , '. 1' - '- 'VH ..' , 1 "-'E' '1 '.f -' S' -' ,A Q 2 :5?:x.,,v 1:51, Jbqit, -lL:.yTii1,1 xg My-.'-'? W 5 1---4.1 :-g'!'fEW:!- 'i fl." .Ff',i?f64P7?:F-f'- 'V ,' 513.521 -751 '-.ff ' F' Hi' bike?-" -in' g ,QL 5,4 1 3 Ll. 245-1.-.3jEj, at . 4 . -7 , 'xr 1 ,Q--hawk.-,,..-,,r, .r 4215:-,Sgr LM E- , 5 .A V. 'gg'-I 133, - 365-,.g'. ,ll 2:1-'ft I , i' m- ' ' -A-12-ia'-fwsffzfri -.fb---ef F -' fa- XY? ..-bf? . - '.."'- "' L-f 'f', f A .':. 'f .. - --5 - - , sri, , .-4., EQ?-5. l QF- w-...xg wr? -F . gas..--L, 4' --sf -. z. N '--fu f f 5- - - - 'freer Sz. '4' 1- , - - -. -". 1 2: c - W' "H 11 - .... , - ., - "' - 0 F22 M 22 55 if 2 5 5 Q 35 55 9-395 3 E 3 E'ZOwG V- - -ivf i1e1e:1ff'?.-litfi ERR- - 15"-'-'iw L ":""TrJ5'Ufvn-'Tif:.-+-3:-91:-1'D'DO"'agN:9'5'2U'2'-f'Q.,EP.SrE " 1' " -42' . TUE.. Q Ee 7273: nl--hmxmm -2. 2.-TS'--Em 3'-f-+ lT'75'9l.w:'n O5 ' -1-'-7"-U-ff:if ' X .,.t-'uses XY Q 25 sgggrg 3 gg E-EE-'gg-5-5'-5'rr:.'f-2'g,-'ifyfg 212509 222 ..'fg9,?f.:19-:-. -L -.9-.fx,, . Q - I- , V Hn... -, ,-, -. ... ,.,, f -1 0 r. --.3-5-L .1 4-J .5 -...-J X -0-cs 0.113 2 31'-I w 'lf-I "' H- 0 9- 53-5 5 -' s: O fn sv-9: ffl'-'-K 5 5.3-'fl-' ...--...- M 1-'-1-2. Q X. 2-:T ' 215: 289.035:gg'5Trfg.21-8Q5L:'G,.O:fE'g,'9. 0 iff-. X ,I-sg '- -.-59 ,.-42.0 -2- A fo :QS 9,-' ..,,,-' no NG-"'m-.-U 'ngong ga.-Af-:',' -. . . I QQ 'GW ' ' . lfqlfd -' 0 S 93 -n 9, O W O .1 0 -- -- ff, S U1 gr SD m x- 'J ,., 1-r O - :Q O ' Pt? -V ' '- x-5'-1.-I' '- -. v- .E.,' ' Q " .. o : - W' fi.. "-5 5 E3 U1 52. :Jw '-"' GL- - "5-'-' -'if' -- .- - -K L 6 gg J wyq :F-:15-9-'T an i."i'E4Eh,.,,Z3 E 5 D ':1"'l4 5 2-5 gm Hg F5 f X: .-..--52. -v..L'..-4--fr 1.1552 A - Q Q ' . DJ SD .- "' :I 3 ...- rn rp r-+ "' IQ' O -- O F . RQ' '. ..-: -fQ1-Q4.'4: 'ln ' P -J ,HQ 9 - Es'g4mf,Q12' ,ia-Q555-2F9fD'5g-T3F-f'm"Q.,-3-G:-E.: C-2 .ff -.ff-.--.1 0 fn. ' 3-,23?,gQ:-,gg f-Q..-f -TLJHQ: Ogg-,g:.Eg2'l3,o.f-9,E.'b15,gff1 Ll -.:. r-. 5--',. fb ,hp-,-.4 rn O 5 - ...,.. H .. W:-. ,., 4:5 Q 4 r : W 3 . .25 -"Gan-U --L TAX '. 'Vflff' 13- 'T' su'4"'k49".!. -' 5 OU"""'- """ 1 ':r",:r".I.ro"D"'-1f0mEf- 3' -.-'.C'5,?"- ?"Lfe-15?--n '. '. '1i3'lo' -I -.4 EA fb -v -1 "' mCjQ,,.4 S0 "'.37qvx'-. .J FD 5'---'1 --,.-.pa ,,-.' , f- --x. :"'--4 -. ,B...ds"..l jf-,-.Ln S --W "1 --. Q U3 SD A," N H, H. 5 ...S 0 O fb M -g fp rf gn 2-N -- A 3 , -. , wr- Q ..-.','9q '..,g,q-jk ' A K L L- 5, O Q pa 5 .... rr rp .1 :- H O fp 3 to :T O S O K4 O :I -n , K4 -. 14 9, .a ... '-M .i..... J.:-I, QA - x, -5. ,- . . '- 'fx':: I ' v-r 1 'T 93 3 :A " "' r-P 4-' ""' U1 -' U' "" FP rf -'x "fl-' P' Q 'S ' A 'ivff F" X-'F ' 14572 lu Qf'P.'3U1n4 E 00 U02 C'-v-N0-'9J:.'. 0,.,,9-79, 9,,.,p4Q,..f-f--rr B 'S . -- 7'-3. -1.1-0-X . R :Siu . -I .4 S. Q O 5 O 4 -, S m 'G x- :S U- 77' T an H 'J' 3 O . ,.. 5 O i 7? vii.: hi , 'I i E..--.nf-,V Q-9.553-L55 3,-,,9.g'?Ei,?'f5-T-'P-F5-h3fQ,'302,3-2"i35ar"wZU'-EH? "' -agp-Z .gpg .'-'Q - --f 'D H 'f - ' 'P 2.0 -'I-m ""' a-"5-"' c-S'-5' fb O '1 " :' 9 5 rv .1,." --i"" - ," . .1-.La Q,-1-f-- 2212 5:2 9' 9-5:1563 eil' -L75 E-1 fra ' 15-O3 3 59.56 952 5 - 53' gilQ?gV-1 - '13-2.4-1-f. fs -. 1 ie.--Lxxu.. Y .... 7 U- 5 -A 2 Q O -- O m Q H- ... .9 I-h 3 E E. 0 ,-,Q -. 3- 5 . , N , L 3 as -4531. Vfalbsfi kv . '1':':e 'n 77-2 3 'D SD H' O 93 0 -- '1 O' re -- :rg 0 3 -5 m "' Uh N O 0 - t"'5f'YJ"X' . 'i"f',af'!5"'f'if'1"1' , "i 'Fei I 0:2 . rr:-'Q ""-'I-WU' --'WD 5H""'3'-'B -Omn:g'+:"O :r-30" "if Y-,?L?'F?-2535.-H." f ..,., ,..f-r- 093112 0-93 Q,-9 X' :hm NN . 1 Q9-.- g'Q6..5w"'f45'f-5 U -hgwg' 2 ag rzxgg-.Q 322785.23 QHEF Qglg 9 ':t'3'g.m 3 2--Q U? -.xflpyr ' "' . 'ff F1 3 M 5 "" 0 ' "" .-. H ' 0 C--- ---P IIS FD "" O ---fn "' "' rp :T 'D . 1- .- .- AX - -'E9i:42'11"51"- 2 'fr' gg, -N ...wwf . -a -- O H' Q Q fb rv- 4 ff ,., 0 er I-. -Q 3 jx.. - -t - 9,.a-ry v M- .- N- '- ff- -is-ff' amffi- - I' S333 UNE -af-'B f?.'l52a'2E:"6-. 'ifmii-E-52?-513-.Esau 2' .f,"EL.Y , ff! fi I-1 ra JQ ro -.3 at "f In "1 at 2' H, 5 gm 3 :E S ' 33 5 3 F O H gg 2514 ,.,,, ' 3 N :A O Pg - 'Q' ' .5-'..., ?'-'IQII' f 1. ,. -,,!- 1,4 0 5 m S' U: 93 .. -- '1 .-. Ui U3 H, o A sc K . 'A .- ,. ,f xl., V3 :--113: .,-:vi U7 . H- K' na - n Q- O 2 f-,..... E W fm 0 ff 2 ff gn Il --."' 3 --UQ X : Jun- "'?vs..,--Cf' -'Q gr- , ' as--5-.--pw ' : -3 " "' 2 S' WB' '23 f' 2 N S. f-10 6'o f' K4 --P 2 :s -4 0 U- " 5' U-9-'E Q --A , f-ie:--.-.-1--A-4 ,.x,PzK.4'A lu . Q 5 O F, H SD H -- 5- 0 ,1 O 4 rv, ha. 5 4 n -J ,1 N O ,.,. rr rl-I 0 ,,- 1,5 ,511 I- V U , ,1..,.: r, . - :sm oU ns--U' --f+ --aw v:--- -2- ww "'-zvm... '-': '-M.-x..1.'-'- ,453 Z in-2" asa- Dm- SOEVQ-S a 'SHOE-28?-GWQFS-Q f - .- ' .113-gif,-f . ,A 0 K4 : ua na C-::' '1 :T -1 O .... "' --- SD ' . 0 C- j- ,iq -, .l',. .fl .' ' , .---f D' Q ,T-Q -J 2 M ff H 94 Fw -5 5 'D mm 555 S-UQ "M "' -f 3 PU 2 'D 9 O .-4-'--'-T2-'fi'-3 ' 4' f -, 2.4,--.w X J-fa .., .... .TL W O E - --x ..- 5: 5'-+ O ---D' rn "f -' 3 - -- ,A -1.1 - - - ry ' .-,-. ' 1'-'-Tw' . Fd rp 4 PTD' 3 5-4 gn LI71 ---V' 5 '-' na 0 O Q-M 0 ,., :rs In ra 'Ugg 7' 9' CR -"-.. -,-'-' -:. - -q'F- .-1' F7 ' ' fifffb-',,. U mmm ,':.' C0999 ":FfTg9g...,5":R'-13" ...O3LnfD"'........-3-EJB Digg, .-"J, 'ELS -BQ 'JL'- -zi 5' '-feigyfif-'J ' 'ia S 0 ,EWS S-in O 5-'w F' 31, 5,23 S Em S S-5-2 3 E gc: 536' no 9' u -ffl '---.G--,p 'f' -----'J , U ---rg?-1'g 2' 9, 5, :r 5- 5,3 224 gn Q w FS Q, 5 :pg E, 5-2.3 3 :,-.3 5213. 22,5-so-:f 3- f-af f 'F-my " '-.P '-'M "' " -I -1 Sc- -c..:r. fn -fs-1 T' 5' . '6'u':'FS"'n "-"U " "AW" " 'N H -"- - , - "' "' ' I 0 '4 s f" 4 ' ' fkgif J- X .Lv . . -. '11 .--.g- .,,.-1-:jf 3, - ' Mtg: .- ,A -I H 49 , 1 vqus f ugzx, . -P' "V 1 - 'f --' 44 - ---A-v -'rt -'ll - ' T' Rf S951 5 55? '- -2 -3 SQ ful' f NQQIX-3 '41 ' ' - ' ' -"r 3" ' J. -- .' - f- .- 'il 'f-ff' 'j'.- 5- ' ' w -,K A, R , 1 'i'Qk:5xRE4. Qfgsgigj-L a31 ...Eg I Mir, I1 vmx,-,-4 -- ,W -S-:ik '11-,kai-35,5 S145 ,Ffa X c 75' .h -X r QE. -ig' it-I-j A XY Qs C . tix-X,-Ehggjb-j..:z' Z: I X v : - ' x-L.-1 w A -j:fd,,f-E,5f:'5j-Lv'-15 I . -I -J h .Qs V5 , .I it 'Q Y r.. 5-2. -'71'g'3 -, -' A f' X N- 'B-X-11. Y '. -. -,Sk fgygyrxzj X W -Q55 1. ' -'fa ,- -.X.-R.N,- N -.,i1-il? 'T Y - X '-2 . - - - -r , H- 1 . " vt- ' '- ' ' - ' ..- . ' - N '. ' '-s . gg: ' 1 . --- . ,. f - Lf- fa " - . -' 'K ' 15?-2 - 5 N .1'f--'5??1-2..- - 33- f--- ..-1159 -gs-. -5 .ns - A ,lip-B. . Xa yi Q' 'Ag I B,-M. RQ N R6 ,lf f i , J . I- . A ,- 1 'R fa xx -, xx 2 ' j fmfg . .-' EP E . 13 'x xgit ff" "--.M , 225 ' . ,, ' h '. -A fr, W '. NJ- ,a ' Q 1- . dis' 5-3: ' , ,- , '---Q '1-gay-., -1 "1,j,,L,46 71 g x -- - - 8.5 gt- lf, pf- - 1- : - ' , - . f ' 1--:MG 5- -' rw" J - P" - 221.-' Q 1, ' , Mfg' ff - r- m - 1 - ,'Y'.-Z-' .-fi 'N f - H' Q ' ,' , " - .. . ... 5 ,,., ,-,AA F -k Q liv, mf - J Q A V -A FV -,tx if A .UA 4,xv A-rf h 5.5 - :J I 1 4-.s . -1- if 1 Agp. .V V JZ, 1,-3, - J , , ,. , ., x ff i I ' " " 'N 'A' -' " ' --" f- K '- - '-'.-- ..-t-f - .4--r' -.-" .f, Q Q f ' - -R' ' .fl XX X - 1 4 ,-f X , ' F., 1 x .U w ' 1 A i, '1 1 X V A A ,r, . 'L 1 S 4 '.! .,,,. A , . 9. . Q X5 W- 1 -I ..w n Y ' ,. xl , , - ,g-I Ax , Adams Arclmmheau Baslev' Beach Benson Booth Brown lim-iss Carson Cnsebecr I . 1. X "'4 Ti' 1" , u V v 1 '7 V ' l ' A. . ,nw V .LA 1 x F x ., v 1 .fxnunson xvory G. Beam 'I l. limln Hrmlsiuuv 1. 141-uolcs Czunplwll Cm-1 '1 1 1 . Cflfff- CLu1i.ul,l ,. v xxx'-" x ... 3 1, . ,- ' . V bfi-.' ' ui-IX, , A , L Rf L, f, . x. , f UK I 1 v Z 1 ' '51 1 s -Nw 'r H. lg 'fu- fn , fA 5 v , s' . K. N if f, rl, v , x I v , X fx ,., I R.. ,, ,'..A,l I' X. "' , N , .11 -f ,V -V ' V. , C V1 .V V 4 W- V V 1 . .n , X I , . v X I V. f .E , ' .f .-- - ,.,V, if f . Aivffifm. V -VP fi V. 5 , f V R 3' - f: A AQ-by ,NV-. .. ,. ,,x xtyx-Q,f?d ., iKfQkQ.5 4' , ,ff f " ' 1"-x. gf. iii -A w f' ' 'N 'f' V' LC 1 V -'-- ' .. W' AW ' ,LEA 'Ani-23-:7fA4'..iL':f -'ff . . flmx T4 ,i4Ex1',?' ie 'I X - , , ff?" ,U-V-,f .D0'.V','iL',Yf':.'G 2 YH 5-. 1,4239 ' . "qi" ' j . , -V X ' J f N' . !.1"if4 ,Vw-M, -1q.C.l,V,5 "X , ,fy "H, 131.1 1585 'I .if 5 -QQ. ,,1 ' l I' , 'Xff-',,i . . f, fx V .W , Jfvyk, 'Fjmy J., Z is x 3-J 1 .iff-A ,. x4,,VV -- 254' '-4 ,y 1 1 , L..,!1 -g",-Q',..f'i'f1jf'.,2:,KV.jLf5"j' frxvf Vfj '- -Qi! -' , 1 f vf 1 m ., gb '-"4-vv-13", ., -f' - HQ.. Lvwn w ra-iq' .. Q' M4333-'H.'ji, 'f it va 5 , D Eff- . VJ, , jjfxzii' ,' ,.,Q:m ,yn -45. I -' .7 -, " . '-g, W' A' ' V, 13,4 ' fv,.'- A 'IV -"ffl"'c. I " '1x.' , ' , , I . ' -f vb- I . - .. ff- VV. V. -. W . . V -11, ,. '5'5.,f1 , .. .V f ...ir my fl-,ef '. V11 ., Tax... 5 I. KY, .wk-ll 6: .. I 1 If L1:6:,i .-4. . NXT: Iv, V -V I xl, I1 ' . I xg. 'nf' , 1 . iv: r.,f7L.--'Q 4 1' 7 .1. '1.V ' '1""" T' ,. 7 ,Q-E" '4"l":f H M1 A ' V: ' .4 V 1 Mui VV .-feVf21+:-V.d -fzw' 1c.V, , VAIN V: "Vf Vxf :.V-qfV'- V.. ix V :.i'xfW:. -V V V ff- +5 - 'f"W14 "5 1.. M5 JW - ' ..--1'f'x0- gli! 1+ fa 1. 5. - f w .-.2:.:.:v.' fwxK V , 'v ' .- my M55 - HX- A 4 511.1 -, j,'5,,,,,5 'Vw ,444 NVQ' 5 V - .,V. i .. -t.,u',aI yfr ,gk ' W V . 5,hf.j ,.1g'?,.",f,g,f, - Q. lv fx'f.p7""'-jf-,, 'X ., 'x ' 1 "-by VU- ,V - 1,1-. V-1, XX . A K: ..1.V , , .C 2 " - 2 j"',,LfJ431,?'H, 'w ',V J"'Q'Z- , ' ' qu- .:'-.- 111: fn. 3 Q. 1 J .,- V., fr RQ A vm? :du v,J'f4j.1,z,,xAV,3?,:fV,. . M 5' Z3 . X AP, .fx 1 ,L L., .ld A - 'r A, .I lg.:-,-.' '.v : " ' ' 'y V ' -' ' V k'fx.J,byi,,1g,q:iQAE,-IYOTB , X. 1 ' nal V: 5 X Yiwfy Qt- f' iff! I 'I' . .NK , x, xx: ,-:., , 's . ' N 1 ' . -Q32 LV. H V V .ff '-ma -ff 'IVA :fy Vxu I: ' 3,-... W 1 ffm' 3 ' mmf-.- Mt! J Mm,-, ., 5 V W- V A ' w I .' - iii'- ft' .. ' 'ff 'N- , 1 .jg-.1 A -. -A 'Q ' , ,-.Vx 5 f Qi PAVYFV Y.--X 4 ,' gf-'V. ,ffx A w Q ' V m .f X w V ,, ' -'lf' sz, -4 '1 - , i If guy! f FW V .xv ' l ,N Q: w il," X 'gp .U T . .2 X4 fil' .--,"A -i mn X' V-"' xy' M. '. w xniw 'V " wf f ' - 1- V -.2-1V'eV 1: abffff .547 wi' Y 1 'Q 15-?.f7'l' im fx -A f . H ' . - I. K . ' Vp' .521 'j 'lf . Xgimr' - .z ,J 1 Lx ll Y. 1 nr Ja ,ff liffgi I A: . Y .5456 Af. 'qu , ' . - A QT ' 5 j 1' I , V 'X u -Q 'Q , l ' X X ' ,, ! .V ,X 1 Y - if fy. ',"!. X 'g , ' . ' V 7 j . E fm! gf! 'A x 41 -A N I xx, '-Q 'W-,K V' 'lg M ' ,' ' I' I 1 f ' ki X J I A' I ' l 1. -:V . , JN u N -N, 17? Q " jx 'fi 1 , 11 .- ' '.' 1 ., . V . V-A X '. .f Y V' r ' If T-1--X -.ff-x ' . V- . ,gf , . fy. .11 ff., ,qu V. Q. ,..,1q , 'N V ,Q ' V 1 X . , .-,V V. '- An- ' 'V 11 F4 Y il. .A I, .1 T 24:4 3 N- . V -1 xt . -' I 2 arg- - e I ,V . N .W "' -' W ' ,As-1 ' ' : . V - ,. ,- .V V. 2 Y' +51 .V Q ,ff V '-fVV:wf.V. 1.fnfV .V.' -H - , 1, my V ,A . 'N I ' J' , ' Y W- 41" Ty, ,N '1 'ff' 'L " ' V A . ...U ,'I ,I . N ., . 1. ' , V rx V! 1.1 A-lv, ! X1:,jlLP.?:f 1 4, ,f 7. 4, V F ,H 'LS' . x - .' V V 1 .452 7.12 fi... IA4 1 ' Cv .55 ' 'I' fi' f A 1 . ,ff N V yy ' .!4'7U'f5 'A ' 1" 12.27 K 5. ' - I fix' W' ar 'fl vb! J - Ax .' "f-.4""" F S' , 4 'Q ,. Z K -. 27,11 Q -' A' if ' 4 ' ' 'T -.lf ri 5- 4 . V - y - an " 5 K- 1 ,Kei ,..I 4,273 It Q7 ffly "t- fl- "x a f ' .2 Vw ' . wi ' fl . ,A -. 1 .. V fl 'L 3 ,f Mffyf- X ' 1.-M , I A 'X I , -f. ap, UV' yup f 'X' Xi ' ' fy' "'A?.Q"" "ix Vg -1 fl wifi vi Colllm' Colne li. Cuwclun N. Uuwflun if V' ' N 113, ," ffI'UYlHh.ZLW f!l'mvlwLt U21-Vi1'H Imlmlv 73' X D ,lf , 2 ' ' ' lmhin DIIIHISIVIII Hlllul 1'l!YIl0l'W , X 'J .f 'j 4- - -.'A,, V 1 f C. Fenton C. Fowlnr ll. Fnwlm' l"m'tmilI4-1' ' H Q 'V ,I . 'HQ ,-7 4, . as AV j Giles Genn Glass Golfls-mnith Li, . ex --4" f f'f ,A -"V.N W1 It 4,9 an if 7 VK A, j '53, V V ., J, H, .,x, ,NT A ng, vzlh-if ' - , -X 1 ,-'VA ,Q 95" . '-V,, h . , -.--. ' X" h V , , V,'l4y, , , . L.. .LZ -I L..pQ,:,.,:,:,.i.:.,7T,A,Q:?jf'tg :.,-Q3gg,:ANA' 355,15 I .-. V. 1 . ,ufxh , 6 ' ' 'f s'M"'1'3+-'. " ff' V A ,cwgrxf nw Vi-"Aix" ' 1'7f1Y.Aq343?'5'H, 1'-is--Y-'11-g' 'rf 1 .' ' "xl, .-1: . V ri I -1.5! . 1,14 J . in W' 1-4. 2 .U .l hx L pt. H35 A 'I H.--QQ 3.-21 A ,V ml . ., 1, X V. W I,-' may 1,.f..N -my . Q, ' ' -,f'f.gj5ia ,355f'.w., 1. .'.-':.1:::,,1', 1 " - , .V4-, , . , V V. .- ,- - N: X ' 'v r' V, - :V Af-'t , J I VI' ,- V ' V .' -- - .' 11" 'G . . f ' y Vt. I. .' f 7 xflg,-Mwlzniu f' wx-xx ', 5 L TQ. r" Am ' gi ul NA. 'X A ' 4.. fx, I fu' ---gxfifim il' SJ ,' V Mx ax ' '. 3"' in N " lv! 3h ' ' . '1' f' ' l' f ' 1 T' -1 5' 7 'I 'X " 'vi'4"1? ffv W. . '- J '.'-. " . ff 5 . . ff Wfffhf -V V: . A f f - I - If I Q, I V ffjiyf 11' . , 5,1 -I - I, 'L f-GK., .gil lilly-.iff L , 1 . I- , ..3- VN V - , -V f. -. . . 1- ., V fm f . . - I ' - ,I -, f . . Vf . 1 V V 1 . 1+-5-I-ww -- 'La V 41 V f VV , Q9 51,11-, --W , 1 , t ', .415 1 .53 ' "W" 714 Q 'HL 1-ff , 1' ' 7175 ff V' X. ,' 43 A -r " -"vi-3 - . .: 'W 'W' 'N ' - C ' "f - ' W' xi N I "- '4 xuf' 1 '. ' N f ,. ' 1 'V Q .,14, Q V 'QEN ,L I P13 "'- fVq..f7, Q X S j, V Vg ' .V , V V -A " V . IV- nf- "1 ' I -V V -,Vx-V ' 1 . ,,'V,..V1.,1,FR-K ,N .Q :X X X Vflikngf? VV w8:V,pf,.,lLvuv . , I Kf:X.V,Ji.wAik ' :1. -'r 'Q V -' V IM I' -R" ,J- AV- H -43 V N 5' "" V. Q 4i:R31:,2.,,.nifQ x Vybifxl . x T . ,N ., Q61 V. in-if x I had VKZZTLZH IF, " Wi. - -fyw: '-'L,?.fl,3 21'--4 . .4 ,fx ,V y h. Q.- 1 '. V , " .4 ,V - .4 Q-.X V 1.- x N -If 5 K 1 3. ,,,i- - V I , .v,'tJfwg,?r'.-'LL.'t , . 0 Ex V N. -xl X V 1 7 1 lk- 'i lg X 5, ... V , .- 44 - - V, , -I I.. Vwy' R ' v ,T .LV x i. cv., X a .V -, 1 ,V 3: .fp Y -, 17.195 f' 'V3fiiE6:33.-.:---- f F - . -L V - W1 V V 4 ', veil- V x .3 wx-X ' Q.-V A 4X ' ' - ' JV. A -gy.. V - ...N . gay -' h 6',,efV ...QL -A fQ'fV."V:f ', Us ' ' . ' 3,4 b 4. V' ' ,Vf,','1f1'Ei'rf,w.:f? 'A-ff 4' N 'ij-w ' N V w ,vb ' f ' ' f " ' - W' -22-QV-V-sea--V-ffwfb V- - VVWE ' 1 V L Y: lf. 133.1-m Q jq, P6 " - - Lglnl: . j -3 Vs :l'Js11., 'Ji-i1:g.JxY?:J -4, ,ty -U, Q Y , V' A -1-4.-ff' -21.5 -344-VV! xx f' ,QV mf.-ig-, J-21,? V-'x 4, I --5552614-,1Q??'Q? V. QV V 3 ' A, -V , ., llfjf" kk " 'J V33 ' - " ' W'-3' "lf,-'I f-21... ' O 'lr . 7 T'-7 i, .fzxxfi ...QVVNV A,-,P " -f ...N Q 4 h..L..-.CCB . - I, - .R V' q,,:1:f- ,V- --VVWIQITL hwvl 1 V. -, fxlx A 1'iVI,yAx- ily",-xVA,VV -V-4 n I , H ' lim:-' ' ' : X 'lf,f,CJ,g . F """""' ' il!!-191-,'.Q1-'1' ' -'f-', "' ' " ' T '-'- .V :,. v - . -' V,?g'41,,-5 1',"- ' ' - . -' ' ' ' ' -1- V. 1' 'N-5 -QC?-av-1 iflfybff wlxzfx'-1 -ff Pff'r'.f'!-.V-'V' v--V' V , ' fr-"5 -, ---M fffll-1 Qafff-1-. Us ' 7.-VV,--V V .TV '-""' 1,1-ffibfffk' ' --1 -' V, M, U-- -QFJPH. 1-7 ' 'Q-ZLSJQQQ-::'l1ViQVi'VS17 QV , ,V V. - M- V 1'-'gwggf' 9 . ' mi. , N.: 4'.,.v-Q, .. dv' '71 js-F.,5gf,LV1 -Q' ji.. 5- . X- V ull". vvl Y K , " J, -.qrrf KY .X 'U - C . - - .. X-UV: 12 V-'-VL ffl -WV W A ff- ' GI V ' "7f,7fx,-V. "' ' gi- X rl'-ffm V-f'K'..fA'3'rQ', RQ" ' , .,'UQf5'2. . s "'Y""V-QV,'z-xy,j75.' ' V '.-qflk' '- l -U 'I '-1lx,4',: I -XL X' K S5551 'J-' 'ff-V. Q N - . Ak we -J'-1"u '-' -' . -ff' ,,. 7 -, Q Q22 . X WMV H' -1: ' vs. ---ff -' V . V -' 4- .V,xA H lv V312 , 5 .UCF ff--x K ll'.' rMf!fsV":"' 4 'X 1" , 3 vid ' 2 ,s 3' ' ' J. fat- Y ff V -Q-.chm fxbigx if--'V Q fbi V-99123K ' 'i"--WEIHXV- 4' -QV? ws-my , K -fx -,V..,'-xg!!! , -,n.LfV'1 LV .V.V v'..!.J'?ki M V. , S- V V . --1:-1' giw ' Wfflad- -V.-. ' , V. 15.V1V3,-., 'J "7'f..,A x-ga, V--V-2-.. - yn - -..f -wr' A -1 'PV V-V ' -m V- .MV V' X v-V -" V ir W - 1 - , ...NX A X L L ., A-1 --- , 1V mr- .V .' V Vx 1' X -. Rfk. g." A 'Q-V-V - ' , V .5 .V V+ ,. -1. - NM Af ' sk.-s fi1vV-'-- 'N ,. ,W I X '31 ' tiki! ,fl-'y rI'.:5,.2- .M .5 ,ff V. ft kxxav-:tx if-xLxxS"V1--L - - KQ,v:K , 3' jg.. 'X , V 17.1 -,.V.:y.VV.jx.,v - V V I, -:Q f' A 4 w-.Alix wk I JV Q , 'i T- 1 42 ' Vw- 'sf' rv J P e - V 'Vf I--' .1 ' td'-. P 5, H,-:9'...': , ,Vs -.jx !"'.i . , .nwjxfxgpj-if -' -Vg I VV 'B-Nik' -V.-.- I 'Rn ,VH L55 V Wy- V ' 1 5 "fK,'5gV V, .,x V , :V 'nm .V , gngw gi x V ,J-V ,Ty -V ,N V 4 , I - ,,xQ-viii. 'E 'Q 25.9 1 '. x SV: Jfxxaihxbt M V ij' 11,513 V Nt. 7 Q' "' 1-V Wy V-Vg-Q - ' ' - Vf -.I Vg' :fi-' ,' 7,3 ' - Q H17 T-V -I 57' H9 "4 A l '31 -'L...V- 'V -A-fx . -5.1 '.-54 .V - x ' . '-V 1 E '1 ff- V ' " ' xx X? X VJ C Ly ,TAVII IA: J ku' K , V ,I E ' ".V.N.'y V - 5 ' 'I gif 'C 3 ' . fx. . - 'V YK X- -K '-QL pl- I 'R' 'f 3: A l 11 I m , Y 5? 1, 'yur'-lk V K xii' 7 V :I . I I Xiu Elf? F QC V V ff '- YV - - V VP, af 1 IV "Q g I ,l Lark V g.-1551.-53. .fi 1 :G tA'vu .A F- It, .L A ' R .XL v L, HV.,.,,f1 X V' ,V ,N L., .HW 1.-" -'5'ff?9'V1l5. - 'lf ' lg " I '4 ' .'J5'iVf'l'- - Q'--. V- '- "S'V-5'i.F."- " VV V . -J 'Q -Lex-5VVXaVi'X. Vffii-51.1. L - k- eV-V 2 Vs- -V .. ..-- V V Q ,, KN ."Ir. u. 0. r .V ,gf -, .,., -- ,Wh -V, V .,-,x,.,? 4 I X -PM-V. ., H 1 , ,, -A 'VVV -VETVLV ga- -1- X-.vw VV Q ' .' - I . NWN .lffgjif N Lrg. My, X. Y. g g ' 'Q fy . 'IVA wav -'15 1' .9 35. - '--"'1-'- '5 .fl - V 3, -V. - f gl - ' - " 1r.l.'V . .V4 N"- 4 . VNV Gytnliy 'KN' A ,fy if + -' X ,V-M ,V Q i VW .Vt .l J-K Vg' . V .V f1Vf-if 'Dlx X! LX, -- V' "W N13--I r --fi 'L ,ff 3, ",V-if V-I ,ff A- X V A ,..,, , -,. ,Q . V' - - O ..Vg..vV- ft llc ,. f - ' 1197. it r X "Ti-v. 15-' V W .- i" ' -MV V Vglf- 1-V -5 V1 - 5- fy' ,'? 'nkpy-Qi-.if X ' K,l"'ll1g , .3-.-' if-' -ff T, ',1,:'."' 1 X' . Mx-" ' V I N. Minus VIVFV11-,mt Yjq,",fV ' if QV-.lnsu-,xii , V,.i . AV- -.NM Cklih ugm iQ, ,V, .1 XA l In 'IM I V . 1- -Vg., 51.13 gg! N M X. -' ' ln I I .5 U., 9-- ,. .,4,V,..,,n .i ,, Viafwfiyy M he hm V V , L - V A WV,V'X-'AVL Ydmqiu' 'A-9 V I . Am., Ast If ,l V V N V Y W',.rgV.? ...V .yn w,V,+i,y,,i.g2? ,1..,-5,4 JAN ick Klxmlus 6 , 1 5.6 -K. X V, fn. cj I' gg H vi ,Q ,.faf5'4-T'f."j,Z,-,y,,,,, Tqilfnumll I f, ' - V. g 4-'IV In ' ' 'l 1. ,-'V .ff ix- .Q of "VL yi '..g-ffl? Ali' J 35.5521 "' M 'WHO lard :,.,'V' X ,wi ' A ki V! ' L- ' , .1 - V-V 43,1 fr KL V V.-,qV,V ,V I 'V-. . CL fl 111, Vw, - wg V -- lv V 1. RV --V. A-lu -N V f V V . re' V - 'Wen 1q'1"'H-sg TV-2Vrf.:gV -. .- Q I- xiigjhlsh ggi! x Vg X- '- J V., M .5!V2:yIf:13.9M'L,-F-W i I4 xllpnid Q V+- Q X h . f " f' V7-' " .ge-1- lf' '.l5"' ,V4t?T7f-Q' -Z4 NV M"4'1-wrt fT'151V 'N ki t V- , , fd . I-,Lf ,- -,-I, .Q V x. Q- scjij MB, CCIHI rs - X X V K .I , KV :V UN .1-,VU Q hviflqdu y:.k'a.1.-Ll' he 11. L P VX . V x I In- .Q .5 . -N I lu ,tknin-:AIKVV-L P .5 .- ll .-.,,.i: rg,5c.,tV,N L' V - X Vx I 4... VV 3 U -x x xr . 5 .V 4,3 Q' N V ,h ' -f',f"' ' '4',I-r.,1'53If-A1V.:V"- .. . I ,1' - V- V -- M ' V V . 1.1 Q V !,,r- '14, ' 1.-iff ' .- --'f '.-1IgNgvQ""s'ql,.1,w - :V-.-r.lfx 'L '-. x X-, v v' ' ..j'z, 'Z 7-. vu' X- Q " 'jx L gi- '15, ' . ' N' 3. ' X4-.-o R . ' h X X f. .qs - K.. . Aj VV. 3.4 Ay-f N 'V lf' . .V , I IL- ,QV J.,-VV n 1 ' fx f V, - - - M. - fl -- V - V -f V4 - Y-V ' wi-V-Q--fiVfG -VV -V V V A -- -.. V' f Q V- x'-- lf-X 'V ' 5-V' ' ' W. -' -2- -+ .:. 'QQTL ' 'A "7' 1 ' ' ' V Vx .,,-'rl"-- -34 . 1 - Iv 1--'lf -' --- ff- - V- -V ' QA X- x V .. f:'.,,-V, , , C.. V -, ..,-. Q .- ug 'V -M V--V45 ., , U, . - " f V 1' V945-V,g-f----Vx' V 1 Vf 'mc 'N ' ' ---"'ff-f - ' " ' 6- .'f.v I3 !,:V:,,,V. ii V,-I "- Ii' .0 ,i.155fl"Ai6 th 4 . lhll .W ,M Y. - . i V Q A, " '-f .h - I,-VV., 1, up V. , . . V. ' -' - xv, V. ,Q .- 'I,-l..-A-...,, ' ml X - . V 'M' . Hi' 'YW 7 qui- -l . .7'xl'fQi"-.l I- ' ggi-'As x ...gf A - K N mv.. A Q, R -V x ' li .N xx Q 'fy ' f' Q -x -. ,X N V 2.3 -. !. NJ: . N U-.ffr-, V . -"v'V"v'g ' -IS 'V i A1 xJa,5 . ' V ' 'V ' - tw VX'-' - - V , A - ,V a - '- is 7" '3 ', xxx mx X .lx".X X an ,Vu - KV'-.X . ,X xxlllh , A -..:fV' V VL V V,,,f-.2..,.:six, K . ,-i Ag '. ' " ':'k:"u1.V.x Sz..-fi. i I! J! ' 4 .r I 5' ,l wx X J 1 W 2. an 1 rl V' . ,. ' A .C A 1 l ' 1 ,V I ' ' X . - f U l L X K .3 , ' 1 , , , ,' 'W' Q ' 1 If..-11.2-,1. , ' L 1 I , .u K xx V. 1 :V . K .K . , ' V2 7 . , 1 J.. :1 . K- 1 ,, ' 1 f'- K-,hw , , ' A , W. L L I PM V gk N , 1 A 1.2 :U y QL.. ' " ,-' ' f f , ryfLi--- V r-..-vw-.S3+'g'.x-.IF xfkfh ' I 1 y .1 A., , . - V X V A V .1 .., f. ,,xkt,-:LII-,R L -X M' , ,J K , f ,J 1 , . I- ff - ix vff ,P N, .: , my ., K ' 'L Ig 'n I r" f A.""1, N. -3-VI' A 1 Q.,- Y . M .nf My .ily YQ. X ,. KE ' , ,ug . ,. . . ,- Q N X I :V-lx' ' fx: . . ,I ,aff -'N I - X .. A , . I. X fi f X . f A , , ' b I". X , 1 . A ff X 1 'A Y . . wx .4 1,1 ffl' , AI: X ,A . ef,-X. ,.n-Q57 :SV , ,f'r4b', . il my 4 ., 2 A X 4 ' x Y' ff -M -Z A ,,,,1.4r -n I . . A ,I ' ' N Y 1 1 4' . 111 .11 Wy Q " ' P . "Zz, Q We , .' "'l ' f -"+. V! ,QMJ 3 X' " 'I Lid 1 . 0" 'mf x fsu ' .ff - in N ' ,Mftf xi :"x ' .15 A ., X . ll 'M .,. , " " XA V , jf' I . J. , I ' Q -f 'X A x McCm'n:Lck Mohzuluhlzm Muru litlx ML-uk 3 , Af 5, ,Tm Miller Motscllulmlmcllul' Norun Norton 'F 1 I-' ,A Ohurholtzur Ol1or'tv1lff'f'1' l,l1.l'kH l'oul:-svn 55, " - nl. Pr-antlxf-1' Pratt Qulgly Rsulvr as 'QU ,fy 'v Rankin , C. Reynolds Rislcy lglmdus A ,fy 4' , I A ,y , "". ' 1 ,f 7 , 1 ey.. : , f " '-A . -.A 7 . ," , .,.. ma. ,r,,,, ,-1 -P. - 1 - , ,-4:,1,r J ,1,".. ' V-1 " - - - "" - ,fx r -f 1 ' :'d,. ' ' ' ' 'H ff .',1-231, ff,g'1PQgg,,j'5f2,l,,f' L. ' f"f'.' ' 't "f .Sfffi ' "'1,ff,,,. n"W m-f3qj,1'?ffTf"'3f'PE'f'f3F:E.ff-X ' 'x ' I . ,.-, 4- . -, -: M A - - :X 7, '. ,. - - -' , U " K, -L.l?lXK E 'Sf' ff- ,I-if 'L' ' A 'X . '-J3'A- Y J '-qxwf' ""' V ' If A I' "Wx Lg ,Aa N k ,V--.xj'w, 'x -T' ' X. A ' , N f fy . 3 ff '- . - ' .1 ' , ' r- -V 'A-'lf'f"' "H ' X - 'ill ' .k .4 I r 1'-1+-1 1aggimpJ 1 .. -. , f -,Q .mA 53 f-h ,, T-', ' CLX Q , .Q-"' - , ' 'qw --45,2-51 ' ', "11C,a'f .1.' -4.-Y-?'u,-M. "f J- J L 1 ,Z ' ,.,.-1 , ,'--J V .' f . --'J' v, ' -- ' A f ' .asf -wif,-J" 1 - fm ,Q 4. fum, . - A , f ,- f -N -.4 f 'r- f' 11.64" ' A f. , A 1 , -, ,. ' , ' 2. ', ,'-.J 1 , - lj - -..L , rs ..l,.J.. 'f .,.,' -- .,1:5y,,K:ugf, ,fy I . N -1 ,..- '- I .Q 1 1 ' , Y 1 ,. .0 vs-,.,,.xj . ,'.I-' , 5 ', . jg' Vx . l v x :-fc, 3 z-' 15' X f:"3"Q'W' X ,gafnl 2.112 f - ,, 1. -5 V. .5,'X,,Lk V , , -xl , ,' .rfv . ix . I In v'--- 1--K , .F I LL - J --x- 1- ,....1, -. -. ' "-'rw-.Y '-5-CL 'C - aw - ' b H ' Q.. -,' D 1- i f J' ?"- "1 lin! -1-.X xx ' A . .x--,fd xl- 1 4KU ij 1 f...,, Hfyj X . ,111 4 .k,,,1,,. L1 1 I, '11, 3 1 ,, .. , 14 1, 1 . - E ,Y ,,,f, ,,.x- ,V . , - 1 1 A lvl ' ""'i'f Um' r' ' f , V, , , , Q .fu .1 H' 11. 1- Am.. ,V . 1 1 Q14 ,ff,,,,1 11- 1- wx... Q.,-1 ,1-11:11 - 1. l . -,5,"lPQ' 255514. - 1 11- .g:,r.,11'. ,,1p.1.1 1 1 1 . 4 1, , , .wx . L41 ,-xx, 1 -1,-3,1 1 1.,1',1, 1, 1 1. H'-4 -, - "fi: 1' 1, .1 , , . , , tl - 1f ' . L: K, " .11 ' V 1 Q ,-,'X,,f,Q11,fY 1 21 1 , f -. .-..g'1ff1 ' 1 fl x-I 31 ,',11r:i1rj11A ,- .1-f. 1 , Y VI 1 .V K- 1 .milf ,V A . L-, wf1,.,"f. - 11, W - 711 ."11'2-0.13 1. -,111 " 1' 1.331 - nf' I' , ' '311LLL'j.W.f: ', . gf, 1 -1 1, 1 . '11,, ' A 1 x if-1, 11 ' ' , A ,111 ,,-tf,- q.. ,X-1, , 1 ,, .- E. -1-1 .-11-H, -1:1 :v ' , .-,'4,.:?21,-I :,.- -.11 , ?1 I 71' ,fp f5:7f1.1'f,,.:Lh 1 M - 11-f 1 1'-11-.1-.1'w-1. - ow: 1, - 1. .Lf 1 em-L.,5.,,J,,r 1.,.,V.,,.,l.A' ,. .. gt. ,Mtv 1,.'1 X Y ,I t 5 11 M 1 Y 1 ,4 A , ,-,,xt1,13,g,, A1 ,M f 1 1- .e:-,y..,..-,Z 11.41 V- ,l ,., , . N 1 , .1 1 1 1 1 , 1 1 1 - x . 1 I . 3 Q1 ly '1 1. 1' , Qi A-.W 1 ..- .X ', . - 'O -17yA:7v,1.1g 7, 'JI ' V. hx A54--1 Lk ,X 1 . 1 qi, '51 1 1 Sf' .Jul . ,KA 1 ,H 1 V 1 i. f1.'11 . ll , 'J4.1'f' :xii 1 1 1, 411, in 1 1.21 1 -. ' ',F"! - X .Q'ff.". .1 51 fl - ' V.-131 ' :,' -'WIT . X . 1,t, X ',1jf'i '11 111 vs -15 1. N. '1 X bi fmlfir -,1 1. 1: -f ,1 1 1 I-'N ' 1 4 1 if -1 -1? 1 '11 Q 'Q-1, 1,1 H -'fl L',1,1x'1A I L .1 . ., 1, 1, I 1 1 . .lf-'1 ,1f, I 'X 1 A - V1 N ,' .'j11 f1,i1,,x, I F 1, 1 1- NX Hifi V4 vw ' ' K3 1' 1 'ns' 1 11 .'-.1 '1v w,-'11 ,iv 'glx ,Q ..-11.3 ,., 1 1 1 111. x1 ,!,x in , 15 . 1,.'i,,j X my Q .5. T, 5 1,-21 Q. f A X 'bt 1 "A-YN 1' .ax 1, , 1412! ' .f ,, 11 1 gf' 1 if 'JS ' " 15.1, X1 Q, . , . - X ,X 1 rx ff: '1 IL' , 1211! 11 1 1 1 ,..- D. Rico Sawyer Slater Stuggs C. Still P - . -. -'fs 9 - I, Jil.. , ., J V. Rico E. Roberts Sl1ezu'e1r Skel Statlmwl Isl. Still Slwuhy Smith Sta-vans Stullcx' Ruch Sllzlvvr Snull Ht11vm1s1n1 IG. 'Pmwze 1,-'L W 1.2, x . r.---. H' '1 11' Aff? 44213-?J1ft"37'J-'1-wwf f 11 Tl ' ' 1 ' 1 lil q1,,Jf'7.' 1 'aj'-,'.', jf : 11: 1' f , . wja' ,Q gn 91- ' ',,1f.'f1.l"-1 3 1 -fl ' 1 ,.li."'-'f ' .1f-'Aff ,Y 1'1Qf':" ' nl., ,1 ' wtf, A ' it 'J' A1717 Q 1 1 1 1: .1 1 .1 ,,1,,,1 ..,' . . 1 . . 1 33.1 .1 , ,'g15,,f-11 1 ','T,l7"' ' 1' 1 1' .1 A-.F -' 1 Q-1 K g,' 5, 11 x, no-1, ' VU' 1KS1-,n"-f- 1'-1, - , 1, -,, 1, 1 13- ,1.q,,f1 ,- 194 1 -.1 -'L-V1 f 15 ' Y-,' '. ' '. 1' ,' 1 , 1 . . ' , , 1- fQ,,1, 1 11' 1 - 121 g - 1- , .1 - . 1 - . 111. 1, .1 .- 1 , , 11 ' 'X . V1- 1 1, X-1 -:Y-1 Af4,1,',:.fTl, -:U IX1 -..: pw -1 1 . - , 1 g.,...f ,f, :hav-K +. 111-rf'--L . .1 1 ' ' ,,- f f ' ,-'. 'V ..I:-VI. , , Q ' f .K-' VVIEI I V Mx ' I f " 1 4 .w . , ,'I I, ,I .. I , .I ,V ,1 VV . f f x, Y-x 2 ..,, V ,V V'-.V . ' ' - -I " 7 1 . I,,f,xIIfv,II1,IgVr II I .y,,,,I I I -N - IW I I, Zv'f7VfV..V -WV V ' kiilffly 'K.-'VV-xy, -Ri. If i 'I .V ,- ,, 2 'I V w .. , ,JJ IIVI Il ,':,IVIIp. IIIIL,I,1,f VI I IV IIQIXI -III? 2' ,I IUIII Ia 4 ' f JI., , g1'rI I I A - '- , I. f QI , I , 1 "f 4 ,fi VI, .WJLAV '- 'If " ., Vu II,nI I H XX FA V ,' Aff? ffl ' . --.tg , ,g-,,.,, I,-.,1I-.,,,rIIa!.gIV.1,, I J - -,IIIII I. Av. ,, ANI. IQ! XI VI , . V ,f.'VV.'V, f-I'gi'.'V'if9fffi-fNV"' 4, f V' 1VV'gi7L,Sk V K Vx: 25, If A . x ,.IIIIV,,I. ,,I,. vIV:,V:II,V- 'I Iff I I .LII II: Iv. I , I .II '1,I2II.I,IIIII .I I V f II,c I V x I x , 1 ."I5I,?,IV ff,,f'Q,' ' ,"f.','I,-Q1-. irfl ,NV - I-1'xf'5IV IIA "Wil 4' "Vim I '1 .ff ,f ' "iff fr 1' 'L IV V qw- I .I M-V .1 r V Kf,,V, if ff V ,' I ' ff' ' ff"-'45-7-7,-' f'f'l'.'N 3' 'L' ' 1451 V 1 'VN -ALZVJH ' DH mA'i1l'. V". .V my :Ti 'Y.'4V9V H VV',Lf"uQ"vI"IlVV',., .rf V' .V ' H.. ' "' ' '1 W I f L4"7T'fIrf"" V , I,I.Vwv1,vmiVmef fwQpmwwa-wf--w3W51:J Q, 1,-' .,Vw2Hw- I . III II I, I V I I, Q., -pf I II IIII 14?,.,5 I,y,.h. II. pi5.:V,lI, , Y- -.I , I I 1 .WI 5 ' ' ' .V Q" ' V 1 liI""Qxr 'Tl ' 'rff'1,.V2-' 'Qkif .L In-it xl '- ' ' I 3 .- . II I ,IVTI IV V- IIV. .Q V I- ' V M If ' I - I4--I ,jf K , V . Ish 3 I ' . V V' ? -14 '-,Q . '5""'T4T'Vf, 'iffy f !'U,."', ' If .." "1 ,Q!.'6Qm:r5T'X., xx is W ' . I I I V , Vg-r ,,:2,1gg.gI, I'VfIy LII- , I ,fIIf' Q, .I Ig. I-I.,I,in3Q-., I V I 1, -, ,' VI IIIIKQX , L I II, II , V ,,1:5IVQqI.III VIII? ,XVI Gtv IINIEQ I3 I.I .I .I, .I:II MI,IIIvII1VVI-II, I ,I HIIIIXII I . II , III4if,VIIIu JI VV ,IL VI: w vigil . ' If Iv ,,,"! xg -- ffm-5 I , II Mwj.:f.s .wgI3I.V1,ILI V IK II IQIIY. " "' ' 'f"""' 9 fulqi Q31-,' ' :J MI, I7 I,f,i3?!Ig3gf .Y L 5 'T " "3 V..V V , -V ' 14 4 "-MIK-I I- IW..-, SF Vai. IVI . I- 1 " 'V ' e ".t. 1. - f x. X. 'X ,-ww. V VfV -Q XII yea jf ' '4': 'iw fy ' I.I 14 V I Q '..,.I,I V I ' A . 'i:'I ,Q .'vmIff.I. .,'QxLg"' -.Vjx--, -fnH,IVf V7 . li, .V " fx k V 5 -,W I III, . . . 'MV ' ll f""'q"'7- ' ,, ' ""J'343,1. J . , Q, f c , , ' A' V -. ,I I .w 554 Q. , ' V Vai wpfy, EV ff5 MffV7 V -V .Vx V V, V II I I II 0' f:II51I I.II I II , -1' ,HV v f"jV0X I ' IJ."' 1 Q' I' J iff'-If, ,FI-J, gm ' ,ti 1' . ' "1 "J :V V If v' , , V ,V- L- 4 V, ,f, r, , '- f . , , . Nj' .Vw Y' 3 'f 'FE V af' ' Mr-I ' FY V' ' .V ,m V , " 4 I I if :I V 'IJI YI'f:'Ir,. ', I I VV ng , ,.' f" .ff V T ffl-. ,- 'f-1-5 .V I ',',gv" My cf ' -. , " 7 aff , H4 ' V 'f Clk 'lf V V- X I . Lt"0'4' V- RVN' T "AXE E 'V X 'r V, ','V.1I:X V .' 'X . Il , 4 M1 r V V ',', V ": --1 -. ff f 3. X . Q I I aI' ' f GA' V CIW 3 .F 'V V V I xi '7 7: x+1f12f.,V1ilV.VfV N. f " , .gf LH 7 -It I I In I .IIA I ' If V1 3 ' xy-fav. . +I. QI-I IN V I,.Vv'4 ,xr-...I . II! III QQLI ,'Q1,Qf' 'tg ,I ,IX, 'V 'fra VVV V ,aj fV '.n,'V,V '- . , I 'y--VV' ,. K, If N 4, fy, '- :IV Q V? 1. . V dx' ' bf' ji ' ?F'PI-VFR' ' N JL'f'isI" ' - .--I13, QV U- fqf., I V I II.-,V-Ng IV,IVI1EIILII,.I IIII . IJ V ,I '. ,, V I-Q7jJfVfAq fi. V1 Qi ' ,I- 'r ".' ' 'J V. f-QV "."f7C3f: 1' 1 X 4' Indy ' " .3 ' V Mf 3 V If 4 ' '- I I, V V- ,V V V 1I 5.1, , V .52 J .Ii V ,V 1, VI -V . ' "'f.x.' .KV , I . , , -'x'x K N K -... V ,- Y,V1affi:,. 3'V"i'9 Ez.-,fgff,V I if f - "X ' N , 5 - 'M' ' , 'V 'V 'Vx -2 1' , Hb Lv 11-Y' Af V ,VU-9 ff V ,,,.I. 'w .5 fu fj.jI,1I ' l V fl , "G" 'Hy' 'ffifff' . ' A 'X' "1 ov .3 7 ' fEYw sf LW Vwwwm 1 I I II I. Ifu I . I Iwjiiv . JI f?IyI'rIA :V -If 'XIII ' V' ' 4 v 5 ,. - ' ' . . '. II II I,- II 'ILP III ,II .,,. . -E 'V,M ,,Vf+.gf i6P-N f A ff I ' 1 r' V "UR I 'IQ 60'-lv f5I"'I ' ,L L L, ,V -fffqfi ,ML ' J j V xii 1 I gfaff' " X'- I Q ,IV - Lb' ' hi lfiiw' 1 ARF - I If V . . 9 'l'm'punlm.: 'l'hmnm-1 'I'lI'f':Lny . Won Sun yr", L., ' If fV1.nI.I , V' I X 'I'In':L1I NVm'nm' G. Wlntr-:nn W1-lzull ',,' fl., 2 , ' I ,VIH " I. , Whitrmm William:-I Wrny Yu1'u.n I !"'XI ' ff, .I I IJ' fg L.,V,VI' J. Young Il, Young.: V:u1Ox-srlnll Jnlmson QIQJ X5 V' , V .f 'VV ' f I J X fy ,I 'Mp 4:52 My X NA -Q Q X fx K IX f.",I V , I ' I ' , I1 I 1 I ' : II it 6 '-7? Q- -1 1 7 7t'? -IV ,, 1.IV 4,I 135. 1 ,!III.:. f-IIIZY I -!IgI I:II.IIE.II 5 Q ,7 II A . LI I,.II'l,,F,I,I.f9I,I,QH IIIFIIIS Q I I -III I.I,:gL2!?X,a1-I 1 . , - I5fII iIg:S,II.If?::I. cw?,I3..I1.,I3!2: . II III?-I I Jfpx II IIT! I .V I II , ...SN 1 . f I Il II XII L I NI III, , I-:I.I f, Afizyfu .I -,- , iIIi:.ILI an 1I-V5I,j5hI , jlffwl,-I Ifh I: . I 1 f 1 ' .- 'mas'-?'3'f'. YM' 7-'17 .V -' f' 1" . ' ' 'ft"'X' 3,:""fQ':. VV - 1...-7'7 591 9' "JW ' ' q IV., II ,. , 'iff' ' -Tx' - XV '-v L...--is -.I . .V I' .'g.'.V'-l'- .f-I ' -V Q.VI:.f1-1-I 5' I I I .V , ,x -aw f.xV .,,, ,-.-Q.,VHVN, H--N- . V - ,M ,,,' f, 1 ,,3'-VV V ' ww-V'V' f ' V V ' f. ' J-1 ' ,,,.JVV,- V' wg?-.A VV f.- pf ,,-, .' V . V. IV, I I , - A .IV . . ., 4, .,-I , , V -I -' ,. -V-,II .-V, V' ,ff VJ' VV, -1 fi . -V V VV --.ff 'F QQ. 27 VV. 'fV - ,. , I V I I I Q :Ii II I. ,. . , Qi. I ,i.,I , . ,I - V -f'VV:?Viv" f 'Q V A I ' f -Qi? ' , -.V.Vw4y"'5'L?7V V- .'.:F' 31.4 'X " ' 7f?fV',"VI-'L' .fp ' ' ' LJ".-' -ii". 4' f ii I - f"fiGif ff'-1'-A "' 'x 'A ' "A 1-ini.. .. Lf? -1 V'VL-'P - . .r V,,V ,AXA V , 'f,"V1'f K V' gf ' V41 3 V. r .- eg" ,J ,fi-'--.fff-V:r".2 +" sa1. V-'ffli' wi 'V V fa " ' f V 2?'.1I, V f Q 1 ,, If V. :I-mg., V' V- V I :V if gf I ,XV in .I.I:5 I, LLI-I w x, .I I ci- I I?-1-I: -I - vI 1' -I I I. I '-,+I -. 'II' 1 I II, I, ,V I, ' V +43 V V-,V'J?-A? ""f"z! Q 1-111 "Q-'.'?---"3 'if-V 1 2, -ix 4 -, V 2' 'V- VL , Z Xp W5 .-.. XX- S , Q-,E un in V 'N' x v 1 9 0 x-W4 ' '-,t ,I , :tx v 0.43 95 S .' s if .21-1. M ' W I I 1 .5-4? Q, '- 2:3 .bf-15:9 T1 9 ml. 4 s . -Q. .goo ,U Qn9r.,v2 'wa 3 4 I u ni' 1 4 L . , ., r.. . . 1 ,A . :r .- 1 rm. 'zz'- f . -..,, rQ 11,1 1.4 .'-.iz-. , - .,-P .1 .6 4, ..-4 .ff -..-A -.J-9 ' 'N . ref -41:-:-' ra-.W-. f:2 21 rf-" iw H ,-11 '.':i?z"'c'+:+G- v. ,iywk gh.. . . SWS I 1 ,QJRQSTQ -Qtggiqypxigq .L129',:',':rE.gItq v P... '12-..f.S..3,W::'-15, xx G -W . .5 - - .nu s I-. gr'-l, f. -Aix. 7: . . vig 1.. fx gn- 'ig '. Hi. . -.gl f EQ. if-. qi? K, -:-zg.-gg fx ,:.?'r if, ,Tj ."-x A Q-ff, 519 1' , J' ' . 1 " ' " -- -'- --..rr -,.. . .,.. . l ' ' If-, ,, ,, ""- ' T' - , 'f 7, 1If.IflI...f-1',T.fg'?Ci:-+' , ' ,,. 'N X 45' 's.,I xxx-Q..-..,I XI M IQ- IfI'I':-"l'r'9ql' 3'3ZI Q ' ' III I' QTL.. X3 'f' ,. I . 'r' "QI, Q., ' 'X 'N f' ,,- f' '-." "'f5.f'-iff-':1'fj ' V -lg '. 'kjlfj ' L X - - " Q ' -" ,, .1 -- -. N. 's "'-. - X N .. . '. ' 1'-if ' y- ffl? -'Hg 14 Q ' '--NTP' '1-"-"7'-.f,.- - - 1 '- - 4 7 . ' , ' V X XI."--. 2w,3'JH'-N 5".".'j1 l A - " 1 . ..i-17:3-lll'-f'l'f-Q'r':"l XI:-I, ' ' N, 1, We ' NI VQLQB, N. 'ahszff 'F 'U-'W-!11..vf-'f.'," ' ' . , , fi""1QIz'10312-iff?TQ.-yfcilhi, QQ: ,Q '12 ' .:" .err -5 " '17 'u,.f.. 11276 ' '24 .5 I . fvnP::i?ffi'??z ffifg' e "W-rl f-Q hw" ' ,' 'XI .I X 'l .. :fx-,'+',' -:QL-H' A, I mggjgpin' 5 . , I ...I.u,,, gig,-.' Iw ' ,gi .I , X N' N.. 'V' .f.1f'Y- v ' ' I sligqfxak fjif ' ' '-l-,..:4III -51-if , 1 'P ,- ff"0"' tis,-...r -., I ,.-,mx ,1-.,-.',. ..x.I :VI , ,- .. I A ...gn I II, R -., , , - , Q, .x---.D x:,,".-iz:-f' 7--.Ir I 5:5 - - -. M1433 ' ' f,5,,?5!,'2-l., .. . ,. . ISHY ziggy., ,xg-p .-.I , ' :fe-XP-ma 35545-.-lf' '1 ue 'f 'if " 2-'-'-.mivf we '-w.f..f54ff1i LM - 1 ll- .. - If .. f ' fi , N HPV' "Y . :-1"-I' 5' T 'RI' .215?.E:'--4z:5i3fi'fQ'f'f 'f F' -5' 32 ' '-?I".':3. Y' 3799- 'Tb-W-1" A -" ' 1 Bef - .1 11-fl. - . ' f- . Q-..rl'5"'f'-.wma 4 .- v ' .1 , ' - , ig I- v ,Q '- -- --f r ' 1 5- "' 4' ' . ' 'v' -I. -Q: . '- ','.'.f 1.1, , T-. J'--fo ' , ---12-,:'-' AQ. f 1 'x .ffm-.-'1'x'-,hy , f 'w"':E-QTITT' if-.-5 , ' 'E' "1 3-A -' -'V'-v1ffl"ff-rff4al.1!'f N 113.2-.figff yt. , A ' P 5-. 'SH-'-.'vW.? - 3' ' 11:1-."'s' , . :fi-v-E. 'lf 'M T' 271-:f'7'i'e3" 1I57 .W-5--E-HTC" c ,- N-nr ' f -fi7N'E12'2'f-fi? . - .1 ' '---Pfffrf .. '-xfh kfvc Nl 1: tfiiff' .. . 4 -. . . ', ', n 1..-,Q ,.1.'Ifg, -' 1,5 .t- - 3 -, C ,ff I . -,,,. 'L 1 ,. .U1 -'6.x,,,1,1 I 1- . hy., I of 'fffxl-3'-"' . .L"-."'ffU"'f':f GV?" mf X c " ' ----"" N' KS r :Il ' ' ...gr--.Ar-7."f1t-'Z-5-"' 'USA - '. . ' " .N . 3,,I,I.IQ11-I.-I , 2.45,-f: , 1 'fx 'gl -iff!! Ie K -:I .5 ' 'vin px ,kqvt R -r,-pw 5-.I . . - ll' l-199 I l ll il ' 'XT ' X .Q-liffi-'X - 'ip ' ,J 4 5 at ., g '. , ....- - .1 IIiII:.IQLj.' If ,II . f Qfiefilki 'll as E6 ' 'L .',f'A'T 11' . .-1" . I 2, PI. I ,- If. II - "- fl'gla11"l ""' X 5,51 1' , ' ' QnyF3.y.,,,.., . .ig ,alll fn, .qI1,II:,3.e. . .Q ...f :..:.. f - - ' ,- kg .-1.1 'NA . .I fgfg . w' - f "'- .. f! . f . '.1 'flip . 1 ., - V' .:- ' l 1 f e rf 1 ' 'I ., 1 I 1 I 1 I ' li rl xx, . ff lfgis A u,,. , I, .. .- . ,g,.gf.I-g':.LII I ,I .X '.I.'f- V1 A J' HL, .wi-.. . VH -nf.-ww 9' 1-. be-Qf"'l:fNf,f JL UQSQEQ ' ,yr JL ' ,xx . . .xv 7 A Y .. .- c V ' . - -.' 5 -'Ll' . . '- .l - Q " 1 1 ,.' efja. --. I,I.I . f 4 . " WA - . . . N. .I,., 4--5 p-11 IQ, 4: JJ ,F ifftw .. . IJ.,gngII " gil 2 -,ix 'f' ' .ga-I I. r'- XQQK ' -' ' ' Q gl 34- '-'."..x-,. '- ' pjsb, :If ,mga 9.1 .X-'if fii ,535 ' .. -5 . 2. .1. -7.1, V'1f"' .p vf JN ,, Hg I I 'I, .I..1l,p. . I IA, ,. "2 ?'T:.21a.4 a1 + .I I .,,r,w.1 In.I,I1,r - w I.: I-JI-,. ,H II.,I Igffffp ' 'L-,M -. .' f " 'll-I-f T T, ,e Ip, I x I A .I:i.IglII,,,'I!,4.: YA I , Is.,-I . " Xu '.j1-'-FV QX:'p,?f.j 4. wg! 'ur' 'A f' K I, f N. x.-'RN rgj.1'.1FF.. .gif u " K 7 . - S .l...4 f , f I' -I A I x If l 'X Hg .6553 f gifvzefv' . I - 'jr' ' XQ'u" ,IL g5":'?IiI!.I fl ' 'I f 1 ' " Ifrwdesty Healy Sherwood Hawley 44- 5l?yf.f.'g, N .ll ' 1 FII! Rs ' , F-Y, is :Ill QIII.. .I ,N fe. , , " i'T'f .' of 1.l3?TL--Mi A ' 'x . N I QT! '!':-Ij.',f.I Ill X' .1112 Q U' ggfilgfvlf E33 " Ti-.FfX'-C' .T " " Li. li ' A ,vel ,, ,gf Sfnphumnrr Gbmrrrn wg .ff I 'X Us 1 - In I EI ,!,aJ'IIII II -...H II wk G, ,, , , .-. .r.-r-. ., - .A I ,-,.,-,I ...II gf LI ' ,I I FRED HARDESTY ........... .......,........ P resldent .I , ,I - .,f ...-V5?f"f'74gig1 MJLDRED HEALY ...... ....... . .. ....... Vice President rf ,I .IQIQPIJX GRETCHEN SHERWOOD ..... .......... Secretary yi...-.1 . . . gg.-31, CLARK HAWLEY .............. ......... - ............ T reasurer I --" " CLAY WATSON .... ...... S ergeant-at-Arms , I.-', IIA., ...WI-7 . .-, .r-1-,'.-' -L ' Nr- N' 211257-ff" I .efi"i" f, f A- X I COMMITTEES :J'f1g.f,.'A'b 1" ,gf Y -jpg " I ':,,- lgIf.,'x -. . -C' 4' 'l'- '-'M' . . ' .Q-.F ,.--.1 '. fx 'Q CLASS HOUR-Bertrand Jerard, Beullhh Stebno, Beatrlce Lxlly, 1,31 , 'fxk I ' I ' X " Gretchen Sherwood, Ralph Young, Leland Hendricks. - . I I f.I5 . ,'II Nz. ' gy?" .I-e,x'.7 '- M" , "f1'm.:, 'Q-,,, fl SOPHOMORE HOP-Jessup Strang, Amy Rothchild, Hazel Barta, .fifI?Qf. I ' A "'x.I2'H,IS Clark Hawley, Hells-n Hamilton, Hazel Tooze, Ben Dorris Jr. A V' ' - . ' 'fslv " Y 'LN ,- Q. I ' a .. xh 'Qh 'W I3,,'f: gif'-L-.q3I'?jf .ISI s .frx - . 'L ' "'f. W A I ' . 5 -' -4, , 1- A. if IJ .NI-YI 1 . IxI X . E . A -. '. fs-555-11-ws 3 N S F 1 X wa L,-pf. !,f,. . l N .. , .,f.f..... - , .X ,X 1 -f ,W .4 'yy .57 .I ly- ff-' ef' hi' .IIMII-g, T: .. '-jf' yrs,-YN "XE II f- .: .wt 1 ,f sl: . X ' .. fl 4-Agni, I1,a""'X1,.,fN,, 1. - yqgpbk Y, It ,8II.,,q'-.-rg-1. "nQ?qi,i':'kT5gl'E 'l 'AA' lf' -'HN' . Q LUX .-'- --.-12" "nu I ., J .. -..'. I-.2 f mf.-.x,' Q '. .f r .. ' -Q' 1: ,- .".,.N',' ,'v ' , f':,-"T2- ' " ' S"-K? '. ' - ' x . , If' ', 'fP:2.:"f51 H. 'riff' '- - 'Z.1?iJ5T5T?.:,ffiif5" TQ.,-1fT""" X ' X X . - 'H' ' 1' 4-'.1rs'2.-. I Jfloi'-12.:'Q11H19.'--1'f L.. " 1 'LT-7'-'K 1 e-'ulrffrff .-v . 'lm' - . M :Ya-QQ ---- 'x-. 1'-m:".!' .'f"1' w-1',1fxT-.- - .. ' ff N X- X- 151. 11711 '. 4:45 .17 . ,uf I. ' jj rt-,I, -' -,1:L.,.,,:. -' - '.1.'.-wwf. 5' '-.f- ' I5 .' - ':I:jI'f, lf. ,ff 4"':gr---N-N, fn' 'lr-I - Syl., 1,-I ,I r,I .I 4" z' ffm If-i' ,g.,el-1-f-fl? N'g"Q.-1':'-'Asfg,, ' '1-S, 'E' nf -f -"','e, .Y P' 'JFY' .f ,,.52w-.Q- ',fk5rf?:--.- -' df. N .1-sf 4' wg we if - .'-'Enix Q. X. -'.E'gTi.3..' H, 1 I., .I f .fa 1- . ' e '- mgezfiff ."fva2.1w A l 1 H f l ll. x- 1 - - . ' S 1 N- If fir ' 'fm or -. , K . .zffff 'f:ft9fA-.4ffs5il::- 5.-55523-Q .:. ,J f iff-va-w. I 'A . -4:-yzffh ' ix . -I II NNXQXJ , QHEK- I ' ' . 7 '5'::.tlIp.'.:1:,-I-- -. ex - 1' '11-as I -I X dx xx 'I 5fi:f'II2,gX Iv Q. xxx - . hlll 3 4 I-QQN34 - IIIIIIIQK-,.,..,,,...I., 3Ix:II if I , III X by-- .I , II II gn .I IX Ip Il I? -xII-II...wx I' xxx. N, 'XI I I - 1' .1 ' -' , , I."V .I - pf.-5 I 12 I Q 'A I. gay- 1 II . " " 'N' - f' f--ff fi' fi .Rf cfm -3:--.1 wr L fr L.: -'Warm fffvf? ,I Sophomctes Freshmen . X v .-x N 7 4 I V' , 1 .A I ' . X N 'v - -sq wx --..k?',I-" - 1 .2"""' 'I I. II , IIII ' .IX xx : III x.-,I.e,,,.,,x XII 9,9 I 9 i . . III IIIIIICIIII I .,,.. r-,lu '15 " xx N .- KIIIIII,-Q -.'1'-'i::,IIC..II .Lrg sfaiee- .I 2 If- YI lg: I L 'I -I If ... -f-' "-- N "s "K, e x . . 1- ' ,I-Al J 61.33 '-, ilk .4'g',-,-.I'-.'.'-. YY. , G .-'TY' X1 2' 'Tin -' " ' 1 'I I ,. N' 'fx , 5,3-.44-. qv 'f ,Ii l "- '+I.'I .fl 1 q'f"p.j-fgI:.y I ' .I wI I X '-.. .ew x 'n 1.2 --S.. -' f-.f--W r".'1-'LH-'ZJ-' 4 T '- QQ. -- - . - . ,I N. 'X--exe , -. " if-11:-1 ,P P -. .f:'f xii 5,.'f'j'ri',s-'gLv'lleI'?.,'-. - - ,Q ' -- -1. -v .. .I,f1'- f. ,. x 'vo ff- ...f--v-4 '- . ' ' "HQ fa- . I J . fwnflx-'e+--.'-:Ts . -vu: ' fe-. , ,file-f " ,ILL-efef-1 . ff ' ' 3 'Xt-,gil I . .fg I 'EfgvI:Is5':53s+.. "II 'I " -. E' I I .g ig,-eg ,Ir gg' , f IQQ I 2 xI I I X N ,. It-rf , III-IIYI,... As I I 3559 ,LIZQSIOI L. I . . II I7.I-ITII. ,Q . II 6gII:I0II1III .N-..N X N-QI -' ,el :1'..-4,'. -'fl 1 .. F? P 4' .- T "T'T4--y'5W"'?' ' . f' ,- T?.fe1....eIII vig 'v 24" . 5 fir E-1.57 , - . I. ,II.-4.1-, I QV I I y ,. . 1: II,fr ..I.I.I IIIII IMty9IfIjIIII.,I-mg IIII3'r:,sI, I .II II.. ,I . I II..IIfI. ETEIIIII. Ir, I I. 71251'mm 1, ff 593' ' 45 sim ?r2.:ef .:F5?7I:'.tf ' .- -112,-'Q' :lef1-,--g:f.- 'al c' ,E f' -.315 L'-A be I-5.-l, 5. pig., f'f.1f4gui.fgf55-53'-,.-. --elm-"ET-gswgggg-'.agv,ug,, .gif-.-.1Qi.3..?fW?a Ag. X "X Iff' .. It, ' I If 1' x'-'12-1.-,Q . ' ew- 4'Qi,.',,f-.- 5- ,-' "-riyirg -Jf.f'x.f,'-' 'Z Q' ya. . y A W-jf. ge' ' ' .g-I,j:.. - 'iffgi ' .I 47 " -I-I Ie"--f-. :' I W ' .. ' :jv1:'f'f'-Q' '-'51, .:5yI.,.kI.:. :J .- A Ng, ' "- 1.-N1-W1 ' ff. 1'-.' J' . ',-' "'x"- f Q ' "" X' ' 'fl .' ' ' '- 'J' "': " "" -fllfd-ig , ' Z ' ee.. If ,..I'I,-I,-., I I "1 II N. , ,fI, -' ,- gg ':. If' . -A, .-p,1g:.4, A I- , -: -, -X IEy.3'.3J::ii?5a If, II, II :IIIII I 'aim !?j"fQ5zq3FpIeji,,g, ,Q - I ,I - INN . , e-'se--.',.xI.1 4 - - - ' . I-.I+-Q. "lf 1-, ,.f" ' 3 4 'N' . 14" -.-cg ,G I-',g:,31h I I I - I- 11 I , ' - T E ,, Ewa.-g1,ff1' ga-gg,fjII ' He- I7lgIry.e -ee 'g5w,Qfe5IgIIAg,3. IY .. fi. "4 ' . f 2 x IP, I., I., I.-I f I I? TI 'aI - gr .,- :N I II 5 IIII,-I I I- . I - I. . -I ...-X I . 1 I 4 . .I .- I 31.1 ZIIIIII ,IRI . JL-'J -.,..' - ,le:f:i'6'E?.fx,7..IiIIIIff:II,I:I,I ' ' f-lf' x . II ' If' . IJTFIQII h 1 . - ffeieaafwzeevh g:'?ffaf,f1.-e1-- age: 11795356 , X ' ' ' ' ' EQX K .4 -f-. L- - I . A . ,I ,. ,.f4. ' A V' , , - 'Q3173 QV' Q-'QTY ' I' IQW I 1-,-,'?'1'?z:'ga V K 4.::4'?a-4 5' - "'if:..--9"'h .Ie324C"-4F""5fPY.:"9,5D ' ,, ----1--e jgffif' f,e?jrfXl'k "Hn 'E -T-:,-. .JI ' ' IMT. III W ZAR ' 'gf""'-' ' flu. nr, 'X W' Ewifherfi Af: ti- . 2 Q' K mira- 1 'fwzli-'1'Zi5Ak3lQF'fc' -7' N v' , -ni: .rl-wut. .0 fm-1 e - - 1? -N ' - JII I.I.IlQ5.I55u fI,,eIgk,: .I . I III I I . 3,1 T :iss I 11-.+5:f1.e4.4 Ig fi f., I. gg ,' I X "ij . K3 If NWI I," 'IM 1. . " I I ,J QI S 'Q H 1 Qlf'x.:JI'.2vI'f ' '-5:42:31 Q? "' ' 'N:l'5g if X' "2"?lKs" - P171-L"-'ff 'B' 1'- ' f1jl?'bI'Q!cI'3g' fg?fIff?"IIIIIiII II Mfg! I 'A Qfxmr IJ-:IIN . VI: qi- 511IIl.LF' II 1 .' JI W A Ijj, -HQIQLSXQQJ I I, .- ,H r-I.: XI ,. I'.fI.gI- 'IfiE,I,,-',.'sQ?' ' I . 7 ASA, -' 4' " I 1-"ETA X RIC '.l7",IILL,:3' I ,. 2 xI.f'?QIQ'.I:f-.I,I f5fIgIjI.aJ.Zr'15',5: 0' -- FII '- .' 1 1 X WF?-in --eegzi'-2" .. 'f .. 'Q 9 I 3 f'I X H' 6415 ," QQIJIIIIEIIII-I. N- f. K ...Q X Prosser Gram Raley Fee WIT? ff' .Iff,'yIj,, 'gg -A l' 133' fl-T ':-" "- Q -l . ff'-, . ' 55' ,It -1E5e.'f.! ...Ie I A.-'g i 'gee ,. 'H Ilfikefffa. dv' wg ' . A114 1 1:51 if QSLQIJI-Q,IILIw X XII I -.Q ' S. "fe L-' :,I 1 I4 - ef, ,' , Q, I III I Sig: ly I QP? K-I-gf Igffe. "N TI-.R c .f . .1 -. I, - Gaby' 1. is-few w-. -.fbgf .gt 1. Si' Eff , ,Ifila 'X J: gc' ' " QU? 'A X' 'f'.4.'fI-.-- """ " X Q' "5 WI . T .1113 1 .,.g:f.'Cg:PQ,f " ---f. ' ., ' Q 4,0 :Q:'e,,jfl.F,'i-Q... '- KFLIIIII -IIQ Iyar. HgIII,,IQlIII-Q-':,Ig.7I .P-y..,I ., IIiIi.3:.I.,.I -'?f1e.?,, f -l Zllrenhnmn Qbiiirmf Wig., even., :Ju '-N.. I 1 - f .1.-",--IH,--X" XR . fefffir. 2 A -rf-X5'4'?e,.-251'-1"" --SQ 1 ROBERT PRossER .... ........,.... P resident - N III.. . x 1" Y", MYRTLE GRAM ...... ...... V ice President HSIII-gf.',I::f nI4gf7.',g,-g-. 2.57 I , . . -. ' e we .- 1. ,e.1-" .-- ,II We RITA FRALEY .... ............. S ecretary ,f,:,gx.1I:,Qg .I -- 16.-' '.1'I'I Fife- ' CHESTER FEE . ..,. .................. T reasurer 'elf-ff-QI? g 'T I . I . I ,- '-1 I eq SAM WISE ........ ............................. - . ...... Sergeant-at-Arms IQQIE - ' y -U 'ei , - E I M ' l 'nth COMMITTEES 'V'Z1':71" ' . .A .- e 'li ' ' Xl ' "Q Q, ?j."'."', . 8 'I 1 'Ze --e. fb K 229'-the ' Q CLASS HOUR-Mer11nI Batley, Kenneth Robmson, Wlllxam Bur- .- WI, 'WI gard, Palm Cowden, 'Raymond Sweeney, Walter Kirk, Chester Miller, Hi Q3.24L'1Lyg?.I,Qgf IL - 'QYQI a -x -r' I .I.. .I I I SIIII ,. . . i Paulme Coe, Margaret Belat, Kate Stanfield. I,5I.I',IX y .Ilfl 'Q 'M 'P-1 ffl ' If" Ng' ' " . if A FRESHMAN GLEE-Maurice Hyde, Anne Taylor,-Frank Lewis, ,jeg-5'y.f.g , f ' X QI ' X ASH ,' HenryTrowbTidge, James Batley, Charles Bingham, Mae Neill, Charlie ,i f95f.'M lf - I Al " 3 J N .A.. f .x . l X "A - G ' K' M tl G T 1 K' 1 P T 'f - A ' If -. .I ex, Fenton, eorgla msley, yr e ram, u a ms ey. IMI ,YI I,eQI II, 3 , f: X.. - Q1-. Jfftu 'init' F ' ' 1, ' X nv , e - .- ,. .--K Mi , :.'f'. QLYX f "1 I e ,f , I. ly :X IIA -. f- -. - . ",.,e- f I. jx " - .7 if aft ' .. ffl' .1-if cw H N f 0- 1' A .'., E ..g .X-'.,' - ' eg - ...,-xx .e e X 1. 'ix . 0 . . -fix., .-gtg'-'1r.,"' , ,. , - .--.- I ' I . .X--Q-4. DQQVT'-'?l'rx'4FNX 1 If 'If,i.I':.'Q.- ' A-"N , Q Q' "1 INIPQ.-ff'-,1g'j'--f.15f."..I",, 7 . 1: f?fff2?3?C2:y.W" iinzf.-l : " i'-ISjfrm'Q:d52'.'fr.- .' 1I:v.j3: ' x '. v-.f..-,'.f5e'- .fwweyly--..fre1.e,. '-4 2-Fan, f . 1-rs:-1 eg - - '- g N -2' -. '-., 'J' . 17 ' nh T11-G." ' .I?fy4'-2?"'Qx2'E.5:v' .- L2ff50'7'-N- -1wWQx': -4' '. q..-.. .,, ' X , - -an - 1 -,wee X N- fe., - . -. TD , I. 1 ,,,IIII, X III, e. -. -.:217v1.5.:,-5 " iv Q -4' '.e5fXf21+sT?k 'Er' K een' .f- P. L 'T' Q P851 'Nth " T We ' X- N' . 1 I . 1- . 1 .. . in f. " I , - - . ,' Ig., '-'.u. - ' ' '- - 3 ' X T 'efa' 6.21 54 W ' T 'X '- -VA" if Yew,-I.II . -X! "21f5:f.-.gf'?.f.x'n" glfgggfe-Lr-L' LL jj, - 'f. .-' ' x., .gg-Lg 'fwjyx 'O I I xI- X . -X, II . . : W., -,:,5I.,I. .fy -f, .,:- gm- I -- N., ,,L,::,-,Q-Q.I..,I . .-I :e.'.I:., 'I X X 1 5b?.Ig.I,,x . 1 . ICIIIX. .I II I XNQTIXIQ 'if IQII II.,I 'rI .XI s. E-L II I N I. If lI:-I,f'-wIIsQ- lx ff , ae - 2- ff' uf."".:1n e -3 Ex -,. 'fl' ' ,'LL-'-4531-pf' ' l . f' ' if .Wm T' '1' '-'1 Y' .. '..' 71 '5 74152. 1.30 gxf'-Q" ' "" ' fr-J 'LJ 2 'Q L" ' 'TLT 'E "H . N V, x - ! -. , -:ew 4 l 5 1 . 3, -v Q 'S fi . L I sk L A . , . . . , af lf. I K . ' sf-. ,- ,X cf, . -' :'-T' '- .is ff i xx l. -, Y 2 QL: , .vi N fig- . 152 1' . ., , 'TSA K -' rg 6 .zo i1-1 fl ,gud -vi' - '. i"f',n'gj,' '. Z-'ll 5 wg Wit-f - 11-iff X ift-75 5-"wif A- . 1 'ff'-f"' . ,V qi- 1 ---' f 1-N .. V. ,,'.4 JZ- W -5 N N , ' ' v ff? 5 X . ,, I ,I ' --'bf'-fix", Q - wwf yi'-. :J . -3 ,Ci V J4. 131,31 fy N ff ,Q- -'xl YV H Y ,4 1' 'R' 1 ' MJ,-s. QQX f ' l ff' -'-' lxgj W,-xg-,,. A , . A - A x -qv -.--sgh yrg., 1 J-Q X A N 5 . " ,rdf f. - D 1 'nf If i' . A ,QB , ,,, 34, lf -N W- - ,f ,' ,I 1,-2 . f' - x '- 4. 6 4 ,' 'A 'A' AV f-- ff 'gif-""' I X W. -, 'fb A lf' 1 I , ' ' .4 -, xg ' . X K ' Y Y. ' A I' -of '- . Y . '- A , " . -Elm? P .gg 1 2 , ,- , X ,g 1- q ,- A " ff -,' , ,,.'.L '- .J ','f"-fp' -:fi ' , g, -k b-59 N 43, bf , . , f xv.. -ag, , . ,, , A ,, -JA 1 ,z 'J 3,1 , N Y ., Q X X ,- Mmvlfmpvfvr Il ,J " as-f. ,zu ,rr ' um.. nj lib' E f' Ui' ., , N ' vt xx .' V . md , iv '--za, ,qi -H hi in 1 , J ' Q- ..'-N Q" ' . -, Q x-F. "-: - -- - , ' , lx. xi-.NNE wus,-3 EN X N .-dp-...., . ' , I ,VV n, ,," . ' . . ,I -J.'- 'fzi-. -J. El" '15 -x x '44--N' Y ,N 'I . I-4' -f.dF'-56436-J"J'-J4'f-ff. . . , - R - 5 5 x, ,D I S 7 n' ,Q ' . , .g,..,-zxfky - w,-r.,,f up., ,- -- -A - W2 f- -155 W , A lf:- N. -. X f-5 41. ' ' --".-1,16 'S' --.-4 .v I l . W QNLQI --.X ,5....fn'-gAI1iv'C2- -. 10 2 1 X L . -Ag, fix- l., , -- '-:.': . f . " '- ' ' fr: . '.4'.s'- ' '. JA-N " 'W 4' , Sth 1 l - ' l .135 mfg- -gb, If bt ,-10. 5 II,--3. '.1':- Bymxs ,P 2. NX '5 'W 737 S'2i".3r447""-' , " fl'-'aw' l flux, -" - 7lf'.1Qr'-"-. V 4"lf'7'xfi'!l R XF- . X, ,: - -gb.-w-,f" -:, "" . . J JT:- H 'J Q?"--in-f--Qfr-'fx-' -- If'LT-'fl3'-:"?- 12" . xzrk fr-., -3 -- -. Musa- 5- T5 f-: -vw --J - .-' -1 H:---ff -Q .X ""---f:ff:. . -. - .. 1 ' jx T- . ,. A .,,. g.!Lf-'T ,M-QQ' Qyiifkx W F I, ' 4' 'x 'bf' -. -.vgfviil ' A '1":-mf - .wr-153 4-r--1. fi-P 1' Y ' -'fix .1--P: -A " - -- . fm. ' war? ' -"-mb ' -' W:-.ms-.. --F. ff.: - A wi' 'lyi iiif' va," -.J :s ai. ' A U ' . 52-.zwfi pig,-,tj AFD? -5.3.11 - N'-, 'X , ' J-'fl' ,L "X, ' U 7-' i '. -my! "" "'-- -- -W ,-:sf 'rw--G 1"- .. .- .- -as-:L f -z.. . W. - f ": W-f--' F?e-M ,.,-f -N TF. Q . -Ly, R . -I LI. . , - :t-zurlpn--'N Qll eal ng" J -. - Ani a: vi . 'JI rg? l 1n,-.t-.?dgk:,:,J.- I, I ' 1 '.Q- - -1-4 5 ,. ,1 ,-5,1 ,,,j-'1- -gn, W I ' -ifi,35w5 ,4, 5a5g'g'.,-Q":- .s, . '. Bef ,.,,-r:mg'."53-fl . if J. :xfvlqf 'la . , 1 I '41 4.l"7'l1 V '32 x xxx cc-.-. .H in in t .5 :- ,Q gp 'IH Q ,sd-.i:.,.- .E - xi '- . iv.s11,ZL..L1 L. x '1-'R '95 CLNF-lbIN'7' - ' Lg-' ln, . --'M'-'-'S L 2 4-sf? -- ' "J' x nf. ' K -auJ,,,',p'- f' .',--.- xx' JY'-,a','.f 4'-'lil-Q. -' Q' ' 1 ' ' " LVN .- -an ' . - . fy-Q.: 16:1-7... ' A .. 'Q '1-vi va.-1f..4f H-' ,- i:1.:g,s'2.-::.- ' --""'--f ' : 'f x W0-"1 - Ji?-"Ju -3 -' .,-.,:,3- -. I .4Jp'rA'.1, '-'-'xTl'f.., 4,1'f.1.-:Zig var, - ' ,J - .N X . ' 'W' if , -Aa ,, 1.41. ' .- , v , gf ifhgfhz 4,381 ,ffzdN?"!s5 W".-' - If , .- 1- l. -v. as -N K X in H vi UH" '...g:":-.Ax 1 If 'LC-3,51 'Egfr ?sv:'1:ia5f5i'fi ' is -.+V .. .- -- --- . 1 - . :, --- -' -:-' ' . 1 ' 1- "5 "5c-ff" -'-1 1 --'L'-'V-. - - 'N -- :TN .'-1 rr"-:' "f -,JFK 12 -- :' . .. -- ' .Fay . -C v-HLQLR1 .- 1 v ES ?59f,'x-.Q it-:,Z,fr'QzjX-EJEQ 149: :QCP I K :I 1, r ' 1, - f wx, -.M .11.,,.-- -E, -1: 112. -' -. -X - -.il " xp N ' hs?-K -Kwik. ' -1- ., 1: , . -Q, - ,J-1, -, - -N ' L, p ,I X- ?:fg:?5g::jii.gx'.'jj ,:' .. - 5 " " A + J, "iii 5'--f"3"15-B531-' ' " H ' "H "' - X - A X . - n - : - I -- a:519'a'5' . ' " ' ,P 5- RQ- ,H ' :E 4 xl- l,, .lJ.-Qi. ..'.- Egg: N.. fi 'I "' uf 'M fS1Q':"' z"' ' lv -ls.: -1 --,1 ,L ,f -' - gl ' lx g Q-',. sf. .-'r' f -H ?f?f 49? ,Q -rw 2- N- ,R-'Q Z.t1':. - Q. dw' N ,. in g 'M , Q D --,S .1 -- I '.-P1 -j"' .4 -.. -01 . '- - -' f xl .- XI., .Q ,5,.,.. . a-.XQJ5 fl' I Fx W 3. 19 ' '5 -, wa, ." '1 ' 4-A 4 f.3'- -mm ----..-- r ,,s. H.--.4'-'? -5 '91 -5 - 2322-27 5 N ' ' XV: :F 5.52 ' .." .. -"" ' ".f"""--- , . '-K -.- R -321:-.Fl Q59 X 'eg-. wg - . 2 'l-'fif Jfjgfi-':ifr3 ,J G ,, ' 1- wx --:wr '., . '- kj. , ' ?- gf X ' X fl "f'J'-QE.. --51' -5.-,If ' - TI-.QE-isa.-R., :X ., 'T '5-fi., -, -if 1 X . -api., j f ' Ytpli 'W ,P-lfg. .-- -.- 'V - 4 '-33:-2 " " 'f ' I i1.Q2.1f'l'.1A.x-I ,5if'P.vfN' f -' . . ' ' :jf-jf- I .' I 7 T"'-2 2' ' ,Y 4 n ' N-7 ' Ik. " vgx- ,A GER :fi 'HI-' Q ' H F12-. -. 15-rw' 'S E 1 mga-41.f -3, " y' uf' ,fcffif k 'ff"f'??f:ia: --Q.. 1 ' ' Wil .-:r,::'.1'-1 '5 X. 4 ' 'LL'-: M' '- Q' .15-r '74 4 "ful" "' . ' '-- 'ilfhsf' :-. " -' , :.,.,.lv. ' 41.7 - g 1 . 4, .-,ax X ,,, H.. wsu-P' iq! I. ,N tx -,Q 1,42 f. 4 '- ' fr -' -1- '- sr 735- fi: " QV' 1 9255?-L-1 .. ' ff 19 . QM 2 :gi f lipgzlsg., . - x , - -Q 4-1. v '- -" I+ 'I-wg. 1 t -..x - -, k ,QQ , -4 . . .-1 lg-Q: l , A- N ' ' ' - -'fr' X 'fl : P- ff 64. lx - jl "p . '411','gh f - IQ I-,I ,wk ,1.fg1g1' Q1 ahh . sg, W. f -'W-5 f - My .fig 5, -' -K 1. ,, H ff f .wt-gQ'fEgfeg,', . K xxx A ! 'lf' :yi ,X My R Lg 5,"'o"' f".S'xt. ' .--ii' '11-'51, - ' lp." .F-: ,-:..,...-:Q 3 , '--' - 1 -. -ee, 'Y-.. K - . . . . x, ... v.,- 1-. -l Q , . -'. 53- ,N5'S3"!gl':A?'s 'L Lf " X E," -i5'TJ2,:Lb-- -A ., l '-.. 5 Q'-151 : :sq ".. v",j,' " "..-"'--. - -i. 'H' ' , C: ' v- V 4 4 -- .ff ,..,y'T-. X .- .v v M- - . .1 tr , X "Hg" 51, - -rf -- 7' we ' .-1?',- . h ' -. -' x Ch f .yr5.'--ir, L -Q, 9 :.'.sp.-,'-L tvfsmgy.. quit.. s F, 'lk v QQ. -4 4- 2' ' Qi :'ff""-1 . , . J .AV K i H is '-,,,,... ' ,M '- We .Q 1 -- . - g A . - -' ' .-:D i , , ,,f'-,A px: 5533"--P .r .,. . if J-"--'J-1 X X 1. !.l.I'! I ,' - .OI .: , I: .J-'Yi gl'-' - " 1 ., -- 3 .J'fE-jj-jffj'-' nf . ."L . .I 7"' , . I 55,-' ,"'I V 4. ggi'---.-1 Lge?-Qfiiir --gg, 345' e 'LW 1- .g - ' 1 'iii 'f",:L--.75 3, S 513:-YM an ..xf-v--::-- : 1 - f- 341.- " '. J, '. , ' 1 '-,rf-1'-p -,gg ' s-"-2 ' - ' 5 - ' f- -, 3 Fe: 55- '?i':4v'f-ffar ' - .iffr.5E,i:.'-..r.i f 9' wc. 'QA ' -'.'.:-' .. .:w:f,-mf'-'w X 4 - -' ' K- 'YN-r 'if -'-FWZ--M ' - -' ' 'xv "':.- 'f- ' If 1 ,, A ,, L+. f' ,f ---c V-51'-,Z H . ' -- '-. F - .,- --SN.-r., ' A . - ' -13:41. .fb ws- - T-4 -f:-. 1. -'U - 1 . -. - 1 A. - 1 ,511 .-J-Jy -4. 1 - ru' I ig N - ws- .. ,Q ,fws-fam-af" -EE, 1 52 s, Q 4, Ne-. ' : w f8f'x,Q wi ,Sq - :far Q 'H .'2fizf,Ef,:gE.j"'1 ' vin nab l . l ff, ' --in rx 1 'ma - ,1 ,1f'X' . 1 3.-,,. ,-' 22115. -5 .'Z--'g-'-fr. ,V ff il ,f M g 5 2. '- -, , , , . . . , . Q 1 . -. 1 -- --...' , .--.'1- ,': -1-.Agp .,,-. .1,!-.. If - , :-5,1 -- -. X . ' Q K - ,' Yu, -xi ' 'o' ' 1 ' .C-17 " ff' '-:Lr:'3-5'4",'Mfg33--.?- .-,. ig L af" 'ff -X I--' -f"5. '7- v. XJ , - v.,1:,,-- , ' '. . - , ' 53.1, ": A-g:.:1.,r-.M ...,--. -I 'frggggm-2-,N L. -Q: ,R - .jmrgh-vxj'Q,4 .Ma E' git- Xxx T- Jqqly -.11 V I ., 5.3, I. l'. .uni- l,,f,sQTj,u .,.'h,.-'g 5 W E Q.: xinx L-Q dj A I .l N. . I g '- K - , ,:.K-'1 .vw -' --fig.-'f-." .- v':f-',--...g-f-f.- ',"u,'? -9- R 4',-.- - 1 f,' - X --AX . , R gt Q . ,f .u f-.--l,., ,,v..AC,, . . .u 2 1,-,gl ,,-f,, 1.3, ,. 3 'Q ' I .5 , 4 V 12 xox-5.x i is 1 535415. .L If 1,41 ,Vx - R -f 1 f .QV -Qghfpw Q ly. ,.A X' R - I1 FN.. K4 K J --qs. - 'fix-RL --I -13 Hy. .L . V avg,-l -' . . ' ,Q .if Qglqf ,ff fx. gf., '- 1 1' ., , ., X o-.1 . , J.-,.. x 9: N 5 A , . .-,,-1- , N . , ..5 ,W ,, -. f i JN.. Kyra - , f. . l ., . N- . ,, i ,4,,,w .. wx . 0 X 'N T" - f- '- 315 R 22 -f +3 --uf ' -- -1-2-2 1- - Q . ' Q. LJ., '14 , 'f' ...rg '- L, '- g , ' , -. ' ' Q- l' " ' ' " ' ' fl. l- l, ! ' , ,Rim L- - .. -,ffm as L, X b Y:--Eu I. 4 r - -:tk ' 'f' -mJf"x"! ?' ivfeg. -' -, QI- '-'skim ' f --5 .lg - f. ' -. K I-SITN -. .,-v - - --.X N, ' - -, N "' --9:2 K N '- '- Ci"-' 'K' N- 1 'W 4 J -+- . , . - ' -- v- , . 1 l N. 1 I 'Q ,m My- -' ' N" - 52'- N N .Sy-Fr ' " 1. ' dn:-3 In X N N N ' . '- - tv- '-2 - - Xw- - + - 1 X -., -- .45 2.1 - r ' 1, .J I :. .-v-5-Q 'f ?,..,gg1, -" .f--2339, I has 1' '-gf'-x 1 , vnffffg .fa .i g ' vw. ' ., GFA . . gas, Aix .Q-Q' ' x 4 .. 1 1 Q ... .. ,f-rv" ,' f - -A . L. - 'N . N ' ., - ' X 'Q . 5' "LE .- -. C-. X .f sa, M' ' , ' ,-' A , -ff-A A ff'."'--AL' r' ll '1 9- Wi'-N! ' 'nf-. 1 ." . f . ' . I - If " I ' fri. - ' v 2'-N y J J.. , ,' A ' " . x . ' ' ,"i?'w 47 f . A "'s?ff'T-471 ' f . A Qi5"-...ffffisi ' L' f.: .' " fp-" X 1' - 'naw 4, ' Q-. 212 .. Jw. dy- ...ft2"l.'--,.'-.124 '!f:Jaf". . - .f wwf. I A -3-3 'Y-K. "H, ye., V ,J A .,llyffivfffwixyiw'fg1Q'2Qf,'1E:AC,,fp-.Y Q Xyfx,-,, ,' Q'-Tfffff'-39' k .' i . -.g. A 'R 'S' 5 ' v NN"Qf:ifv2fi:'E'x.H-gfffl-Q W yf, . ff' X A '- ' K 5 ' 'N-4. 'Yi-'+L' lfffw-. . or 57? ff I . . ff'4if3aQM',"bv,--di - 7 :Sli fyfg- ', 'I "rw ' 1'?, 7. 'fi .5 'fljmcf ,,,4f?.1:-X-9:1 ufairj 1:3 , 1 I, K' ff?"-,L,,2' g.-ff J - A v' X J- N' I' -Yf ' .4 ' 5 . ' ...lr "Q, ' n fi' fusing' -g1f"JV'1'V'? fr fsfj -l"1Adg,-:Rl 7 , , ' 'J ' 1. ,, Q',Jf:f'Z1frka1"1 ' 3 " V. 'J ', 'Q . .. A-5 ' ,Qui " g9'f1i't:-.f,5'i5i1s'ri3gtki3l,f-'Q 'N'-' J 'i.. Y 'XF' ," Rilri-5,111-1r'yg:i: ' -1-, '. 1-fly' U'-"'.'.? - -'..','--nu? ' " .5 1ff"f-if .-Alcan?-J'J' " .-33 ', vj"x1 f '23 ' ,",- J ...N . . nga .IE lf 2"-.if -fvfijx, :,.',,- ...ix x- .buf ,C Ak.. -Ry! . L - fl, r. 4,0 75- 4.-1-'-.gy H - X-AN Q I ..' 'Ii , , ,A ' g . A fi Q Ffcmljl-f ,ASQ R. I If I i . 'sl jfv, A -1' .1 I u 3 'Ez-. ,',.'f-jw- 'I :ig-"f .-.sic-g.g" '-......a jstga' ' Yigl ,hah R NT Ii,--.' , . 'HmQN.vg :Il iff. - -px PK r 1 1 1 - - -. " A ' -, 1 , .. ?.:f-mini? .' 1. wr 'gf' - . . -:Its-:' , :ig---:ff ,A ,api .Ax f .I 01:1 egg. ' 5' Tam 'J "fx - gjgfsf ...,, H' I .A .. A .52 use '13 - .1 f -"- ' "Wf.rxi' ' Jwytfw I i 425. lf' ' ' 1 .ef-5 .5 nflpaiyizi . .Bl O I Q, Dr E I EH I I I-:X , 'kit .N V Liam rhnn urn tg f 1 ... --- " . -ep Rf' Qlgif f"'1P-.,,, '.'.'. Is' Q.-'NH-A D V' 4 L 'wish'-1-. .. ,N A ,. X 1.4. -Auf 'f . '3L2L-- ' ' ' 'lv'-. , . . ,w ', . . ,' - .' . . :,1. ." - - ',.. . . ' - f, '17-1 ' ' ji.-Htz. . lyk.-t-L I. ...Rf s M. I . ,, ,,,0,s1C.,,.-. . ,g,..,.. . I I sw- If I -1.--QQ i:,,j5'-4-,"'6Q. ' gg-gi: ff -'-27, . - .1 . . , 1 wif! PY. 5 : .L Q Qi' Q , yr ' A lfmfygi izj I .. ' ,I J... CALVIN U. GANTENBEIN, ,iff ' I1 K Q- i' ' Q 'f-.I ,' L' ' If ', . t X ff:-':,, f ..-5 A N' LL- B- 43-'Y mg'-. , X f5'2,52i"'f?ii'75" ' '55 ii 5 1342212 XX' ' ' ,by-f. 44.52, I... Dean of Law School. ,vfyiipffwkq -,f v 1- f . ww -.L , I X'l.9,'., QQ .fhfa Q ' ' A Judge of the Circuit Court '?'1',1.f' f 1-I ' f"2f'.iyig of Oregon. A 1' U4 ' 51. Q" Lecturer on Criminel Law, 131 if' 45,5 ,"i-Q.. , it Contracts and Evidence. 44- ., .f mi.. . yf' 45? NI A ,-f"4e+- . A AA, ft., ff nk- Q-N 9 f - A F S ug, 12.501 fe N Y'-Q A . . . . . .v . .L -' -.q5r,yf' 5 .4 , A ' ' 1 '. ' ,ff'3w.q-9 A 'V fx " X. :- - J if l ' ,gr 'LI XX'-kTx,?1jv il X . Q X 1' ., A ,gt . 3533 sw-.3 ggi? K-.' I '12 N I,-"' L' cf 5 '. of-, 'W V' ,-if f "Q N -f 1' fx A 1 G.. ff-,. .A 1 as fffaf -f A . JK in y., 1, we '.-fqapf ui 1 .- wr f:.....f R. -'r 3" nl ' '- 1-' ' "H .V,' I' I-A' A -v ,-fs. pf'-.r . - -A .221 , 5'-,E '- -5, ,. Ar . A' f-7-::5i"i'g,' imffgiw ' . .. 4.1255 ,WN --R""Hfff.f'-.f.-Q..5' "ff'fa'Q:1-lf'iQ'5z'iP12"1 EARL c. BRONAUGH, A. M., LL. B. K7-Q Q,..1ff'ff.fT:1h L' - ' ' Q' 3117. Q' , i N .4143 A ' Form-surly Judge of the Circuit Court of xx .,7,,-Q' ' . . ...IV NN Q --fx I " Q' Oregon. ' ny," -"-ff'-:Nl . --,INN Lecturer on Domestlc Relations. :of 1 I -" .lt tgfx , . .. A. rg K4 . ',.-if .V ,, v'-Tak ' N'P'?s ' 'g"1A'.'ia , , . I yu 'ffl - Y JA. .. A -Af.-1.1 J. Af' ,. .. ff . -. A - -1 Ae..- I,-1!.v.., 'H . Afynljf , VW' :P iiki I, :Sf':?'f,.2??g Q , 1 I i'-Bi .tiff .', "' .' ' .AF in :ff 1 H lun, E. Q, Q . ' Z .ip 1 ...fi JC' VJ.. 194-1 F' J iq '- F443 ' iffy. ,F A rw, ,.'KN.,LfQ 5:13-cgi A l we A fi ' f-.1 :if W, 5.J A L4 .. Ni y ff ffm -- . - ,AN J.. . -V , 3, , 7 .gf j , . RICHARD W. MONTAGUE, Ph. B., LL. B. AP, " . "1 " 1 '- ' f 1 ". ',' f f ',i jfsfif-f..f Of the Oregon Bar. df' A Aff'-X 2 - -L I ." Enmsg Q-ff-Hifi Lecturer on Equity. I' A X! 3 .ix nf A-. rg, 4-5 "'- mg, , N, "', -15:42 51,3 Q il -. ,' ,.r" 5 - -uf .1 fl- . I . N,-'Un 5 11' xl., . 1 ,f ,...s,x,, , ,I I ,IJ .. 5 ij., 'L 'iiitw-f.'fl:" ' "A. ' ' fi ' "in - l,.-' . , I .,. ," xg.. I ' 2 '- . " 1 X ' . ngff' ,.' O ' ..-.. ' ' MFT- , Ina-3 I. A UI.. i ip,?g5if.1,,lf. ,..-,?,..lj:?j3ggv.:.j:y,v.f:!i'3N5 Z.. 1 N24 3 U. t I 4-'I I 'X - . Y ' 1. . - 4 , Y .- .-, -3 ey .. ,. -.,.'.'- 1 -- . 'jx V' - - 7 A ' ku!!-f'.l5' ...W .. S- t",ihf'if'l-Sak-X---fe! f'.mF-'51-.1--.'-'f-1' 1- - ' .1 ' . '. XM ,Q K .' g--'??Fji3SbYffQ3-f'o'.f.'f:aP 2 .-"-"lf if 1 4.'PjZ'?f? f-iii-"Nt'J.f,f'.f. -,,ax..'.f'.f'9'Q.. if ' f' ' .. X- : ' ,' :I , , 'f . , ,, '- .,'.1" ',' ' . - 'vw --.af - xx - v T -' ',- . '-bv: ,M-B -I tx. "4-,..-R :J Z: :gg .--- ., f' . "1 I '- 1 f - - - ' .. , , . 4. - - - -- .- '..---.-- . I, I , Y. -2 . :H .bj , A .f .. U, . ,I . ,-.ri qlfx ,. . tl H, , X . , .- , -I , 1 K ,, 1 3.53, .A - .A J- , - ,QA ,,,. mu 1,-A. -, Kg .. -,, . 1 A ' ' fl 'J-I' - f' I. ...Eff -5' I .' f, QQ - 1' fm, lk.,-,Lx ,:- -,gc-fall - .i . 4, .Vg 3 fn A ,. . l, A' :,f .701 A, jf'?p!Jr9 farm: sn ,,' Ig TX I-1 ll'-VQUT. 41:45 Q ' WNY " injfizyg 32? ,I ' ' 0.17" I V -x"'fgg.jQj-g-.,y,Sg,:,,g:,, jqf L-'X fi " 'X .' " ig , A fp , ,gf :..,w3'5i'f .. 'f'.'i-.:7...'-yr . te. 9111-12 'f ' j.i15S'f5fQ - ' fi v"x'4f..,g12 ' "la I L,i',i344x .X I l is , 1, 11' 4135- 'V r --gh A If ,.' A liiujh--jk?-...J--il '- .L 1' 1- ,' I ',V,'l, ff fm' y 'X .ai N .if 1-,ii f. f ff A .- -- ' 1 1. L iw- 2-1 1 .fu ' .- 'f L 'R 1. 5 4 'Q C Q 1 yzg -M-z 2-'Y . . an '- f.. ' . '--w,., i g ' '- ,.-..:1--, , . . ., "K , . - iv , -. Qin? ' - ."Q1l' :' "Wf"mli D94 .' I 't " - r'- 'Q-f'-ff' --" '. 5.4 '- S. V , 2214- ik- X A ' 312 '."- " I ' ' '- :ie ' t Va M' ' . - --.. . . . 4,1:1,V.- -, , . . "Vx "" YV' ' 1 , I ,.1' "' ' .. T I,-IIIIMIV 1-I I I - fIIf?j:..,7.I.:,, MI I . I I N , N..m:,,II XII Af I Elf? N5 '9HiKA5,:Ix I :II I XI X. I II, - . X f-. X- . .X ' --fs:-" 4 bnfkvc 1e'9'53Y,1V-1. Vfzfi'-f-Y . fra.. 9' . - ' X. X . . 4' . 1 e. L . . . X Q 'SRI . 1 .X ,IIIII I-:IN 25:3--Jg.,x :f:II-,I,Ii Q X-,Z xiyfy-I?'1.IfI 9 0 .I IVVI1-QI,-,1II1III I, II It I III, I V 4I XIII I-Cr, HI x .I I, NL N-.alex News I Il 1xI ' , I 3 . I'I,II . I :II I I Iii' I I III II Ib. ' ' . x 55 I'X"rV -'-'.1.V - I '- -' ,' NSR : .I .L ..,.,IN, I4I-I, .In I - I II- -Ig-V . X I I v, I I-. - -IIQII " x ' - ' QX1- l- a'.+'ll' 41' T737 N w:?ff4r':v'::-'1-.if 11- ' -V411 - - WWW J V . -'rt' F. f fc V X-V. - N aff V iv 1 ' aes- X -Vw -MV V V A ,,, f - W V II Qill X KIXI., -9.5 I XIII -.la IVI--1f.I 4I ,.,i.1xI3,f I ,' w.V3fI-IQ:CIIi,ILg,L .-,VX . XAXQS-7' .Iwwu II I III ., r.,.,L,I-I., - -I sz! Nqr --XSNY :Lf 'C"5"" "'41I. -' Z'x.'i 'FV if :' ,Xu-"'532"f'.-'3A'5"':"'N' V 'Nm' 4'-"f'w'5! If . Pima-M-4 X X 'SV'1fT':x-- 7 --' -, k 5 V 5.2-Lfif:.',2"473!f?'31-TheVd1'Ii?:7F-4164Vik 'FRF 4' 37' Y ""-5' " AfV . i .Il X, .alfa .I 4g.I7,!I II:.4Ig-,1II':I. ,IJ 1 I iff? ,I.I-fy, II RS.-ir,UIp.f:5 LQXXJ- -EI I ,IR II' I IA I 5zB32xIh:"'Sf",I-'rPN, .I1 IfIII 'If 'XP3 ' X . I II.'54I?1?II, 1.-IIII aI.III I 51 5. I II-QIIII-..I': CI" I 5 V-' ,. ,jtgy X' Lf. ':. -. 5. 1.45-,II -I'f.-"5f'L11:,'3gisfq+-3V--',.. 'IX1--ffrffgiylf'-f'Z4"lxyxw'' 5 5? 11--'I-f.-:Hi ",, ,' . VV- . - ,, x- , .' . If,-. . .Ii I' X5 - 4,4-A., - :H -I 1:3-' 5,5-.45 gf 5 fI,f .I-- III ,I.1',1-V- '. - I' V ' -' --" ' ' " "XV - 77 ' ' "TT" '- ' 'W' "'5'i"'i,3ia1f4?-"'.V1'3'F7"" 1.'. "f"iYf'cV4f'."-if' Vg. 2 'Q VV -V'V .- Vs- ' X ' 1 1--5 ,hwV'.:.'Vg:..a 4 ,f ' f-:wi . - -.,Xf-- 4'o T" -2f+i'x'wff3VSi" " V - ':""1 ""' V' NW' ' .4 1 ,,f -.x.-,',v',y- ,J ' I 1 ' 5 rl I -.1-F I- R, I ,.-' If I -. , :Q'L.,,'f,,r I5 'ij' , M", -- ,. M ' I-5,1QVfgEe J-."7I 'pr-as -f gig Ccm gqgxtgfr?--4.P' ,. X Can.g':.m1?21':.V113wr-.f'V11',V2 7' A ' N, - i V' "ai-'Q71-:MFT 2-1'w' " -fLS'T' '7U1r"'. 'diffs-1 G -1 ' 'XL "' +321 1qif1I-1,xv'-'v- -V 'gtqxvif"'4-1'-5115351 - ' -w' " '-"55"""' ' "2 ' ' "PW ' 1-'EJ'X.L'M 4.1, 4 Y?'-'Ei-vii?"-'H V, X g55g'fV1iL'5r:,'-'TQV V ' , V f f Tx A 4 If. I H, . I , I ,Mfl.Ia,:,. 1553.4 I J 4 .Qu I 3, y?q,,kqI-55. -a,I,LJ- -. X III, . I. , II1y,. . - I. I X .. 1. . ...Q vm, .wh ,r' Y. 1 . f' lg. y I I,f- ,5I s'a,"l'M1,gI.-J...:II..:f.Ir3 QZQILQ5: -.X II. If , I . I . 11. . ,QM .QI 11 ,. f-4., 1 X ,uf - V -' - V ,' ,1I,.II,ggIk.- X - jp --L . rf' "" L 1 ' ' 4 te- ' N f QXQQI- IJ. -1'.w-1:3 XI . -X X Ven- YV' V -5-A pr- .X ,VV wi?-'I Sf-'QQ-. ,f 'DI'-.-T' X ,.'-fl-'?,., 3, 4' ' II ....f--.. , ,g'f.EZxg .AI II 4,.,I,-Q, .IGI I -an KP 25" ll -wh 'V-get Zffv -- -V -W. Qi V ff.-:FTP V 'GVH35 ' 1 " - I:g1'!Ij'i1IQ III -I . I,.I1 351: I II L x , ,- kazaa? JOHN B. CLELAND, LL. B. VI Xi-.VXA-3.:,I. , -V .1 ,Q 1-551' 1'H'f'g':f' - 4 4 X4g,r",1'3 Wag-fx . ,T K 7 fI IQ, .aiffv Formerly Judge of the Clrcult Court of QI - , - . 5521-" :I - I II1 :XV II I . I .I 4 if ,.V, n' Fi-, Oregon' . j - -X Qjfi ' ,QD -II.5,Ii, .44 Lecturer on Torts and Sales. V- X 1 I-if 'S VV LI-L ff' :rw jx-, . . I' ..,rfEKV fr few' Sv 'EV f . .15 'Lf -.I -I A ' -1 N414 1, 'Qflxx 5-KX., ,, .V V -V 1, . ,. ,J -. fLj'IS'Sg'::5 'A " "' " 'R"'m"'w gvfhmh 'H-32 "U 1' ice. ' V - 2.1, ' 'Q 'X BI- Ti"x'f' ' " I he X 'Eb -fkl 2 .VII ,III I I I II I ' v -.' . - 115- I X ,ar M-X -X MII .41 'Iii I,q1,9" ' -I:,.I'f III 'V . X X , . ,. . X . ,, ,4 QI . , IIf,g1II. ' II I .'. I133IIIg'x,I :I . V grit - I 1 V' t,I II C I X -. 'I II I V I- ' I v. ' . ' 4 . ' If x f X IIII.. I I EI bhp X X VK" r XI if IIMII I . X, II I-. r .1 . 'nw X V"-'A .1 35" 'Y' 1: " Aff WI 'QQ' :it Q J: ' 1 'IH' I WYE:-, LLIAM B. GILBERT, LL. D. 53341 1 Vp,f,2'II rg 55 -,I-,,Iy ' I ' 11, -vw.-. . . . .Pr ' in 1' X X- - I'.I', Judge of the Umbed States C1rcu1t Court 531 ff :X ggi 3,5 AL IN FI .,V I, X I I '49 7-' I ' I 'I V. I- ': - 'X VI -- ' hhxfw - ILIII . of Appeals. EQ y13,q,-.,II.- :L ' IXL , - 11, 'I . . V. '1r. V , '-2" , Ni... 1' 10- gf, 3 Lecturer on Constltutlonal Law. gig: -QQ I -X I, .- . X fn la "iQ'nI-,Z'- ' -. '- "WE 1 , ---it . -1 .., 9 ' 'S 4.1"--"I " "1 'fi ' W We " 1'-' 'rf"'z'1"- A .. . '- ""5T" 'wiili' Pu' -4 -- 'kf,'xf1I,--. "W 1 , L IMII . . If II :il 1, N' I Tvjgugji " V4 x -Hx. If ,... -vi". ' ' HW 1 , - mit. XI, .QQ If . ' . I if ,- L,,--I-XIy,,AfIv:".X 1I' v lg -S- 44' ' X.,. --g .V 3 -w M '- f V 4. X 'sera V' L -.rw-Y-V ' ga - , :.V uv: V V' IV K Z - "eQ'5','i. I 9 Quiz ' - , ' f"V:.- X I-:X ARTHUR L. VEAZIE, A. M., LL. B. XV .V 'IKIJ7 -Il, V r QXV, ' -.. fII 4 VI NV-. '-I I 1'f'-H525 Nfl :I I ' L1'jj'g,,q XV V. X 1-MIK. Of the Ore on Bar. QV- .4 X X 1 Xa .- -AX X, '.-IWXEI V :I ' L 5 ' X HEIRXIII cry,-MII Lecturer on Real Property. 1 1 X ' -.gf ,--. J ' 'f"5. K V" 3 'TI' ' ' CN- '- f-X -X-rv' V- r 1 A -Vfjel-X--.. X xX,V.g , ,."X ' X:'.'?W- QT X '- ' K' 'X "fx 'if V X WV ' .ln V 54. ' , 7' 'lx 'X ' P -X V X 'R . X . ,III xl KI I 'IIJJI-I XI 1' ,351 ' 7:14 1'x','f .1 .1 'X V Xc L ...-fin? Vim ' 'X X V 1. wf : , 'X X ,-V- X4 '14, -' M'f,f ' l. yx "'V' ' , ,' 'N 2 30 J 141'-,' ' ' ' ', ' I .sf If -' J 1,1 X fi- " wig .4 X 1,-V1-X .1VX' - R V 6 V - .51-by N-. -"-f HH .. V.. .-,W v-4z"1'-'11-vf U """"'X'K 'i 'X f" 'AVN-X, V?f- . ." .-.f:F1.':?f5"5"7'T?""" '1T,-l-f7ff-'-"-1f-.4-'--1912:-f.fPV -m1'1k'X'.''lf'-'57-f".LV1X1.X . x ' -1 X Q .4 ,-1V- . ' xiii-',v5f'3r',-1V-'1aif'.q,',"fiif1f" ,,,25,7fc2p'f"y'i'2,L-f2V51'5'n-,fr .V-1V--Ve-rg,--V '- .'.xxwI?Q':rpg-.-Xf4:V,3j.L . - . . 'gp I ax .V ,, IJ... ,,,-, ' . 1 ., fm ' I5 I 1 I'1If,1.. ,Ig-ga, ..-- ' .- '-I, X-fl " - V' I - .' '- . - t- .X 'X . 1 'X aggmz., ,Q ff, ' xy ,ff, '47 ,Q 1 iw -, 'W-X - -ap ex X , ' . ' ff "'145'14- V'9'V"' . ----'fn 6-'FIVE 'l'5'Qffl'ff"-"'14-''-,131-'fHitLV' ' V' "MX ' "X WIT- " 'V ' 1 V 'W f7'Y1-1. W Y X 5,1 I' ,4.:!7:T"Q'Q"j:' ' ' " "",f!1 'A ' N Cf I I,--'-?Ijf'f,5'f X ' " :X ' " vijfp I, gh V4,:,.y .1 ,. ---5.3 af- ,Q-531 ,3XjI.- . I I ,W f' I 1 A V4 Ij,,,,w- ,I Q,I IV , V. .-X, ' III II 'I I' LAw'l.Iru' 4 XVIX,I11:,I .II41 If! ,I I 4 .IJ . IIIIIMIII:I1I1,rA X X rI I -VI. I X , M "1:.-x VENN- ' 'X 1""ft..'1'f:3Tf .Q :f?'ifw'j, ff fail Q, .-V1-f--' 4 "VV, iii- ' 3 V '1 N5-.SX--.xv .' , ' V hi' aV 'Hgh-V x ' Lf--14111.-X-L . 'EA ' 1' 'N X :.V f -. E- - 'T' its --' 'ri-fEf,' 'F--:1-"K'51'5-'f74?fF 3 XL' 4 ' KV' 'ff . '-"VM ' R N R .3 'X ' YV. - I XXII , .I II :C Ry geIIImfIILIym. III: - 1 ,I CII V-4IIvII I I LI II. ,I V . 11 1--.2-1 1.. .' J1' 1-11-'A 'Gm -V -1' 1 R I . 1 V .' 9 me I 5 Wax '- ,I ., I .I,:f X JI: I f-' I. II: j .NI I I-IJ?--V. .If . II Y -55 ,I , I II - I. f IIIV- I, I f' VV ' 'V S-44 --QP V ' 9 V AV wif- ' 11.11-. f .r-.- 'rql' ,I I' . YV' V VV 'Var 'IS V: -,533 -I V' :5,:?V-:V K 5 - .KV X . .Nl .LV . N- ---,NV-.. .rf ,,.f,' .4 V ' -if-VT:-fistgii -V -VV. time If fl --.V ANMV V, .1 -V ',.- s.. ,V - . V if ,S if .Viz A ,. VV V, K 4 -in V f V, A X V W -V I . Y, V- V VV,- VL . 'V -- Z., -' f' ' if 'z'-""" -'Q-Q 'V'.":-' V - V , "1-,NK af. .1--V Qfh -V ' "Wx, : gf, , -,' ' , ,.. - X ,V f if ,. .fw.+.y' f . - .L QQ'3:,Q. ' .- .- 'weff' '1 A - - V .H V.: -, , .QV ---' - , '-V5 . , V-gf '- , ' f-,.-,.f,,l-i-.-7,,V, ' V , j .,,'lV- V" 'km' V, V f- -,n f V .J 'i 'ip' 5. l'f'?m4f -1 U - -7 .St M2425-Yf':fC, 'i -- Y QXLYQ1 .- ,' wfrg.-.--sfu'Tv' .' 7' .- 5 .,.V.Vhgg,m . V . - .-.fVi.VV VV we., JV. VV VV. -:V .5-V If V X EV x,V,vVV.VV .VV.xV5,:4,, I , KV IK, - V ' ...Lg , N1-'-f., "'lQ"'Qfii,Tf . 3 gt, ...ff . if-9 , -ilffyfr' " A-1. 1 ,V ' fn x V 'fl' NL j - -V . VVLmq'lfV,iQ,.V.5' I2 V ,gli -,Ll V.. 4. ,YV tp' r ML ,Lf ' -.,?i.V-V' , V.lVVEjg?3fg'-V',. "' VV V. T1 V -fJ ', 'W-'-1- -N - f VV. . fi" - fr v 'Ig'-,.... ---X.-.,.-.,, H 1,,, . 5. - 4, ,- ..-p--- -- f . 1 M .- - uf- ff' , P f-4 . f . -fr: -sf .e--if '- ' -5-. '. was .w-4:-f - lf. f .- . .' . , :VV V3 . VUQQQQQSVV':V41:...VV-V,V:..,. V V .V 70 V V1 R, A ,Vw :fi n I -4...fV: 7. .ix - :V , : '--.fnf " 1"c9f-Liga: ' ' 'Q' ,. .' X-CCCI.'ff'xf 6 A FV" 91T"' ...P 1 -f"if'fw -l5F.'f".1f:ft. ,' . " ' ' ' - f' v ' . ' mr . 1-' -3'-'F ' fl' 'N.-.. Al" . ' - T... " -'-'FL ' 'l'R."-'- xx"-fr. . . I" ' ' ' ' 1 .f . 5- - -f-iv -1711 . 9 - ':. J. fifk X'-Si' 5-'v R 1-1'--' VL--wi .'."x-'-" " ' 2 ?aJl' 1 Q --A1 1 - 1 V . . '. - ,r ,Yak . Y' ' 1,5 K." v". JI -A,-wwf' y, fy' "x -' ',i5,"'1ffz fc" "2-H949-w. '46 . ' 'n 5. .- 1'-9"i'i " - .2' ' ' ' "' 'i -' .-f' tDZ,.V,.V ' 3 t'r':4CX' XL ' ' -1'-Q: in-V .'-.QV,..-'fu K"" " ' ln ' xx , '..ZfVl', "" "iw-3'-i'f'A"' 'I' Q , A---f fflr I... . " I ' .1 ' ' A ..ff.,,n-1. ' . A , w f, ' CWA 'Jv:'9 -I 'F ,X . f:V'.T:-'- '- -11 ' -2?- "'fL". I 'M' A at ? L V . Elf' "' L Vf. . ' .VV K V5 ' ' lf 7 -NJ: .. . ,. V- ,W tw- V' is . V4 . . Vx.-VVV1. .V I.. tl V, , V .Ulf Ili. :,fV'VVioJ.. A1 V V V WV'V:V5g-fn !?:.5'?WtxV1VVgxV an 1' .- ' - , V , . I f 'X V TV 1V'V:?,. ' ,- J. V1f,., CHARLES E, WOLVERTON, A. B., LL. D. yr' if Aff V - 3,1 .VVVVTVQV 1-ll: .V 9 V f V.. . V- ,. V -A 7' A jf-ci' V Judge of the United States District Court. V,f:'1'i'1' . 9 X-.Vx ' V 14.24-f :.- -.JJ 5 ff" Lecturer on Federal Procedure. eff 0, qN 1 I x w - FW ff'?m+- - W-ef:-, le' - 'Wi . . V 6V7.VL.V:A1VV . .V. fp -VVVfm:,vVV . V ',14'-- ' - M" V ..,,"'5?f 2 ",,-71351.-l,'Xq ' .Vffu ' 1-. -' .Vg . ' ' 'Lf' "TL,-'Vx 'fc-f' f IV ' ,V-A L- . . ge, - V, . vp' -f,.-',rf1P.1 n." .iff uf' V VV'-V' .N PI-IV' VVVV', , , f 1 ft- 2,-QMS.-4:1557 TWT . V if VVQ?,Ak'VE'?- , V --1.. -. ' s , " '- H 95' X ' - .. ,'f"'-F . Q' - . " '.'lV.,' -. f lffir. I , ' -V r V. Q' 1V -7? V- 1 V Vi. Vf V- . V L ,. . 5 ., V 9 ' .F -r ml 3'-' ' X 9 Cf! nn.. I -, VV 15:16 ff-LV,V7.Vr X VV, . ,. , 74 .fx g 'L 'lgfivx "V , 1 . 5 . V' I 5, :VV-9 -V ,jpg 2' VX f :- fl' I nf- I , 4 V! 5 .. .fi - ':i1 A N. A -'11 l L, . if ,VA VV-7,,V5j15,gV y- gg? J.1fffZ1l,. V V N fifj .36-Q f'Q',-'Lil vt .1 tixvzfn Cfvhqqliiifqq A ' ' ' , J wx jf? 'giqgfi WALTER H. EVANS, B. S., LL. B. Qi My--I-043 V .,..,.:.f T MV V 1, V V V V . - . .5-V.. IVV. V -lf.-.,-. VQWVKJ NV-V V Asslstant Umted States Dlstrlct Atorney Elm. LU- " ,'g.'Ql3::,"A3 Lecturer on Negotiable Instruments. ."'f-X ' ' L -' .-vw. ', ,- ' '.', ' 4 1 .- ... J"-':"'4"U. 471' 'N H ' - '-y " -- 1-V-2 v - 1-' ' ' 3'f1i.'.:-V..wQw:j.efq I -. .fifti . .--.v.?.-:-- -, -5 -----5-V,... VV -.Q ' ' ,.- 1 :rl-'fhmm .I1'?,TL- QA AVTK, ' 3 V. 1 ' -",.--'-'f,'f- " 1 ,tj " ' -1-M ' -, - VJ-mf.VfV11V:V: Vf ,' "1 - .., X ill? ."--, , - .' 1 If-V V x ,XXX y- V K Eiga-, I if V,1., . if Mir"-f . - wif.. 3-it . -fu ii. - . . .5-1 V' - " V, fy gpg-. . A..,'?f OTTO J. KRAEMER LL. B. - .- ,-J" 'fe JV ' ':v44.hJ?xr .'-M34 , ik! -f'7 "," 1 "1" '. - . ff""ff if-VV- :V V ,EX Formerly Justlce of the Peace for Port- ggfglfjffi' 'V ' A :..- . ' .V , -x Q . -.'f' - , z VV!"-'4dVV-5' , Q: ' V .55 land Dlstrxct. A .--, 1 ', ' - , ---. ,f ' , V r .- ,..-V .f V - J NV but Lecturer on Justlc-e's Court PFHCLICG, y 64539 1'- .7 ,U jf Y " - "'L.'Q , -.'.K,V,-V 4 ,.-. VV K! 'y'V VT VVVVVVRA '-VV V V " f'..n1ff..: 'f "Ag 1- -' '11 . ' Gp 1 7- . Mft: -.V , . ' N. H ,X , Q. ,- ' - l I' -I .Spf-nl54'y'4 'I 1, "- f .' 1 be ' -f 1 1,7 if-' ' 1 ' rj VJ? uf Xb, ' , A . x . ,I , , 11 .,y,. . N . , 5 . -,r ZfY,- H, VM .y I S . 14V 1 Wh' ' 'L' "J-' V, ,S V D .V - 5 ,ff - x - 'u V, MV IV.. V, kd- J 1 V VxV V x .5 P s.-.f-f..- . -. f rf- t " V.-f:5g:g1gf, ' ' f ,.f'-rf,-Q-1.9"-f'-" V . .V -'--fl-LM.. -. - mxftc-Sw vw- f'--'S' . --'-'ff--W '1 -.Fl-fer. -4111"-'M :th Y-' - -f .1 .Q -4-1 - .V V .q ,f.. 'w-'qe, ' i -- lf..rk . -V. .- , I X.-,Q HX- ,- f. I ..' N - ,t q--m,,V-.w- ., , Vg gl, , .ew ,' -, f....m. -,V . g-.- V- . ' 1.1551 11.3, -- -- .E-jig Vvg :gh 1' ,fV9-tiff , 33 -:I . I' J g" 145.5 f' - f'x.'T.-X "':"7 -1 " -7' 5-"N " ' 'Q'-53-'U' "-231 -' ' .li--li"'W' Q ., V.", fp ., If . VV . V: ' VV-'Qgf 0-31 V6-VSV--,LQ W nY'.g"' VV :wi VNV, F 515:-CV, .V VW, -V VVVVVVL'-:yht Vv 1X V WJ- M? .V .V .bguux-.1,, VV.,gVy-,IVV VV V- .. , V, . VII.: . '-' ' .J V .' V-V 'Vx ',,.--,.'V-. "fri-' I' . V ' ' 'VV .1 W- "',-' -' . -'-'fi."""F1f5.lJ'1'r-f, 'mire wi K 'I Afiiiffi' ? W- 'M '. "" '-'M' fn' ,A . 4' 'f -Qf1'f'f"ff3'!"f - 79-' iz-55 'f ' fs' ffl . f.flfF'-'- --'- '- rf! .il I ,,,-!L',f:,..x'xNl Vf ix If V' QQ? E, 'J'-5 V VV: ' .' V, A rw."N13k. V., yuih-1lyVz:VV-V' . f 1 , ' 'mf' V'7, -Vp . - V. , ,.,-. - --- V-.-. ..::,-V... .- ,.-- ,, -5. 1-,Vg . ' V: -, V , , 5, .V 1 5"i5'k5 2-2 s: f -if L' -' S .: . --3'f1f??I1i+f 2.4 Lf" ffr- l i"'i L3 L Vg? ' f-J 1 N C: -L ' " . . -.I-' r-a1",:'5 V,-J lg. f l' LN - HJ' .":f.Vn ly R", ,.,, I I 7 WI 451 -23:5 . ' .4-" 1 .-Ara! 'P " ' .1--w '. dy- fir..-, 1-x A - nz -. .. f- lr' fl- H... ...4 . -, -1' '- - W' .I ....I33. -i. , I .,,,,.. . II'I7f'41,,J I1I.:'-In--A . '..,II wp I X 1 .f - -IN ...I . -.,.--.1-F., .I ..II - I . 6.1 '5 .. -,, , x K . x . Q, I .Y "KN 7" N f '5 f' -.I "qs,-.,-, . 4 , 1' 'fg:7.fx-JJ-.' gf .-.""'-, " 5I - . I fy' I ..., ' Nm.. '- f I, '-'F'--SZC5'-i'7."'f-"rg ..-rm LV' 12- "-L ' L X - -- II N. X, x, X , X n .,.t'4g-f- . ,ery ,gig ,.f1I:17fTj--...I N .- I.x rv - 1.-. -w-.. - . , 4- . ' -.I N' N 3- --., x -.5-,' 5 1 f'J"'f-. .- ' '1 "'0. ,.ff-3.1555E-,'f-'-5.'g-.pI.' ' . " N , '1 1 V.: -' x X-I. IIT-, 'T: sl x : N JJ ' psi' .f Ig 7 I,7IIQ.'.' 'Q-'.-'::L'.. AA. . - " vxp, -. - . '- 3 .. ,f .. .. 'g t"'f'5'V. N'-..- ,J-fifim' 'X h.:1--'f'J?2L5a'4-.. ' QQ!55155-'QTA"'if-.71-. we f '.. ' Af fn, ,,,f1:.4.5!F'. ' "" :' I, . I . xi 'gf jg-.Ii,.1I-fI1-- -K .I ,If ,'I.y" . ' I. 71, X x"'-5xf,:fJ2"3.L::-.I xp' .- 'I ,I, .g .5 53- In '-.gk--' I - .F I- "'f. ' ' X A1 . N "'4-.' "N . ' - .. X 'x' .r . 4- W -. -' fC N -.M R -35" ' - rs -2- - J ,A, -' ' ' f -g.af--.1 --.X KL X .. . . .- - ' 1 ,J af ,F - -- -- "QQ, 1 xl,,A' . - XI, ""'-if --, , 4 ' .- "bi, RLN xi"-5lE-5-vi.: 1 pff-'E . .1132-nffvfagpgxgg aiu, -:S-5"he-g1L'.-5.'v-f-1? ' J ' ' 5: ,iff tm-gv . 4-- .1 .Ixj5,,,g.,f,3-...V . N xl,-qF.' y-- -.' ., P . - Qi-L-3.5.-'. .Tr 3,,g'y'f14, if!',.'Q1T1g.7W ffi"aN- I ,. , I t J.. xl "f-5 , ,' ' ' --,Q I .I -I' I. NI 3 .13-.:j'3I I ' PI: I x1I'I I. II 'W 'V-M-J'9.'3" -1"xAL"fI-.'iT..12JQl'X'- I I, 'J ,V 1-19 QI . 3. II1- wl. ' .1 I. A, II'- . ' VW" iw' "1 1-2 .7 +.:f?:.'5f:fi55fi"if"'-.-fHk0?3'ssfiir-fi, J -- . Y -T11 A -mug Q' G . " I . .. 'j H '- , ..-I' . -, ' -- ' f .- Iv'-5.'wg,,.,-'---fur.-, " ' uk- ". . ,II -.-.I-'.' ,. .. . -I-1. II .. - .--' . -f --. 9 f'- Lf,-. :. .ff '53'9i?13f'21-'--.- KL.-Rafi? J' "-5334 1. - !"i' "' - - wr -R' -Lv JPY' - " 'H' " s f "x iff"-..-v - ,:"' ' 1. -'1'T' fu 'ff'1"I.LQ. "15'4- Ti"""'- --.snifif ff'-x !".f1" '- 4' KN I. 3 SI -..I.I.QII1sy - '+I 1 N .II-I:.L:I. I 196- I F. - I5I:?fJII.I,-,:'-,I51 X55- 1 I . ,--gi-1-I.: -' 4. I -'--by 5- "'hI5Cg , '. -.I ' V -5 ' 5:5 Ji 1 I I 'z - 12j.Q'.'.g2e .,-fz"1-.- -- 'E' ff'f-9' i'1."'fgfH.Q.3 FCC l.1ef31'lf-'rf5'i+2,2.Z:3g' L'IQfg:br??ii'ga5-f3x.'..1c 1 ,NN ,. , 1I..IlIIf:I 5 - 2 In 1. ' I --'.-.1,,,f'Ia.- ,I .L-,f.r. ,.,,-i -I 1 "A fr -.....ulu" rg ' 41.1-A -'III I.,-fs II. .'Iw.:IQ I . - 'I A 'IZ I I I . NI' .5 mf-.-1-F16 frm' .Lu-ff .- fr fvi. Ho" w-bf A. Straws.-135-X r K if. - . . - - ' f 1 x N. - '-ff'.'.--if-"5 f fl? ,aug 1 '!35f,?'2'i'l-'wb WFJPXSQ' 3 B51-'W' sw-al?-4s.:.e-----V. ..- 1. '21 -'P' ' ' -. ,Ai ' if I ' .I - I ! wa. . x,,II15lI.-:5,,III,IILIIff..IIIIIII IJ. I IIIIIIZIL III' I I -gf I .IQ I H'-v - ' - -..I'. -I lf, IMMQ ff AX jjj! - ,- r yjx N iff f'-1:--LL-L . Y . .- - goggvw ,. fl ,It 1 IN I ,IIN-I..I., IIN Iqgfgf Q JI: -pWps.3h 2 .X ml- W-1----2-A . In-C - ,II I'I. - 'Y 1 '1."' ,H 4 I,q3:a- ' Xi" ui " Q, - - -- - 'Z' ' f1f?51I L' H E,-gig.-Q..-. 'hrxvfx C '.. '-X-... . +R' 'KLLQY 'N .W . 511 13: I, ., .. if 1 1- I kulmgf. 1 -X .304 " .W ' 'YSL ":. - ' n L ,, 1- 1" .III-:I I' 'H I IZ YJ "'1.I ., Q' xi,-.,I. b Ir, PI- .bw-EKU IfI V I ,. 1237. .Ixnffa-5 1 II. Ry I..I.,,. I . I 5, I ,I I. II I 1' 1 . . X I xfj, fax I k . CLYDE B. AI FCHISON, B. S. .I I..--.I-" Q1 , - , -1 P+. .. , ,, , ,-.. .1 I -:.- - y-Q-I I,IIIII Of the Oregon Bar. I I. III 6ISIe?:IxI Ig. I15 -I Lecturer on Water Rlghts. .- '-gy.,-:.I+,rS5fE? :I , pw: -, ' f.. I .f-:.g-'pq . - . f '--ily Ix I x:I,I.:.I. ' .L A A .fx ' ...L kgs: XRIQLHK xslt W ' If " J .tex X -Qdf' - . ""'s1I X IQ, "..l'xI . I Q' . - ., . I .J xx 'Xt' NDI. 'I I IIIII II - III xf I,-..I , I ,-Ia .. I - x I - X,fs?vfnvX N I 'Et 'gf -U 'I, ?,f7.' . - :I,5'."'x'I'm' 1 to Q, ,T-w ' ,lr ff' -- 5' err w , f--'X KXX sit- IIIIIQ. I , I -. I .IIIIA C f . W -. .M - - , 3I.II.I-Ii I II- . .- I NI 6 I I, f ri Y, f.- - -, f .f fgkg- 'L :tif Jvc' :if ! ii ' 1 . ' -,lg I 95 I Uv fl"rS ' , ' 51 I I I. . F' . .Viv fbi- . .Tw-.f'.1 5' 'Y fx. 4.1 . . II., ROBERT G. MORROW, Ph. B. gy..-If .. 1. y . -ff: EAW, fs L --A -.Q - f ' -. - ' ' - - .v ' , . R 1, J- . ' I ' Awww -. II. . Judge of the Clrcult Court of Oregon. ,Q PQ., iI:qMI.g.II:-' hx .,- , gf- ' , , x..iI-. 1 I .."1., I Q, ---. 51.-,' r"-Q-.I1f" 3 Lecturer on Brlef Makmg' and Supreme iq-'ji xfgg. 'K y , mrjyiqz. - .,.h I II. I 1,5 1I I-II .- .. , I II .I ,.-1. -QPSK5 . .' Court Practlce. -.,If:.'.-.I-I ,. IMG 7 -1 I Tx S .--.1 .-" " - - ,U Y-'-sw - '- fbi AN'Kf-.f.- I -"xl ,,,'-I-5111-",,-'1'T"' -,.fI- I -ji I 2. wfl, -I II1 'Ig C ,, g Qr"c"' 'Tea-'Q' F X ' R - "S" ' , ,- ' N' TS.'::r'.g': Y- xx x."' ' - V N 5 ?'f'W": ' , ' .f ,'-- nz, . r-I .' f-, -' 'z ' A - - 1" ...-ss-x .-- s r .L f - 1..'1i5IfT?,, 9 " .lI.v:I'Ix X . AIX -Mr. .-Q55 xox- ,I II XIIII mf- t' I II , Y . f, , ' I I."l'kI ' X . 812' - . l4fx1v3i3"' . ' - ' ' 'FY' " ' I V "x L--L 'JNY' x G ' . RWSWJXX Q' G If--Sq: .X E II Ibn? - BWI, T ' '-",.' . I ' A- T. WALTER GILLARD, LL. B. II: t I I -'gy -! 1vI I ' ' p . ' -'Q.f.fTK ,-N. - I-5 ,ffgigslfxx XEI'5.'Fg5'Pi7 Of 'the Oregon Barg Secretary. f ff-II g - I 'Y 'Q :,'K..L v , NI 4 gl- A -K-'Lf-gif. ', ' .X , ..-'N 4 Xrxiq.-f' A R .': Q I N ' ,. X, -' 'A .- . I of-'fs 1 r 1 x . I . f .fx x ' Q 1 .-Q.-I1I I 2 I 'I ws. -f.-9515. 'mf-'L ' 51' 1 X X . Q9 -U4 ' - lf' P fx'-, I-I X W I I 'JI --ffPA'f I-'-2.2. - N X - 4 f Luv H" iw. - f X . -. . JW arf I, TI:-J I- IINII..-wx '-.X I .I .::.' f : ,- I -1 X -X f .1 . e if-,. " , . H-I, -- fi 1' N ' . ..... , '- I 1-m'1-:guts ' ' -. fl 17,1 1, '.':f.f"?-. 1 ,.I1'?'19'J3f""y-xIA'1'f" N' ' K IXQJ. '.1t"Y?T f ' '7 ' I . - . ' K, ,, ,I A ,. ,,. Q Xugu . ...-Ir.?,,:. II .I I,,g.I,15AQ,ZL,f'.,.I: ,IL -,pi . .xQI.I.vi,I., I I I . I 3 " -I 'I. -- - 'fi-"' I :,,-.ff.nzj-.fi .,k.f4gi,.I- - I. A- J' -.I . ' -J -' X E.,-. -N " . N . . xf .Egfr . X a 5 II I II III. .6-I.-.II,IIIgI-I, If.II5:,IiCIif.I I.I 5. f,f,.i.,:,:5I If .I 1-if -xx , X- II IIII ,I f"" 1571-5 Qmyn A-:l5':T"1'f':' ff.:-v , " "K".'9 X ' 1' 2 3 'Q X -77" II CII., .. If I.. IQ . II Iwi. IIIHI.. , III II N QII XII I II In X.II 4 -.1 .-. ' 'I if .. - ff .K f. -wx qw . N-.H fx . - . . II:-' R IL f , lx III',- I.4.I I .,fIeg3IQ rvIf K-'IPI III, I II v I N ISI , IEMIX I .III fi Y "ff 'T Y"-L 'X -' 4' .'f'7Jf1'f" 85-1'5i?3f-vi' 4934 ' . 't'37i"x X. LN EK LX iii 1 ' 2' r' N . : ' ".LN'I'.-'-iff' 'Pr' A "'-. rw . - ,' ' "'-' ' I.3IXx' I I Nlfxi -Q Q ,I-I -I .I .LI IIII I,- M, :QQ 'I -L -JL' . 5f?5"'fflW 4- .bf 'ft . n .F if .fre- M 1 . -K. '- v.-.-. Q1 .f . - . Q -5--5" .--ff :Lx ..- ,, ,Xl . 4 " ' -f.y,A' . ,, - V V- - ug. -.Q If , VV VV. NVVVN: 'V,.1.3,gVX5VV, .- V .7 V VLXFX V , ASV -N V , s ' IL fl ' " J ' 'Iii' 1 C If V f X l 1, L x W V X , A . . X' - - .- .-' ' Z -. ' '34 -"Af--,. ' ' - . 'Lf tu-':. 'f L " ,V VVVAJ VV, V1 1 J-NVV 4' VVVV V'V V VVVi7V5VV.V ,VV V 'VK ,VV.V V v l"5 : f V. VV 'Vf VV r V 'KL V V7-5.3 X VOVV VV X, V, . Vai? A V V . V ' 'VVV-,ILL I x.V -X L' 'VXVV V1 ' ""-Q - I Vi' V1.5 f,..11!5-'XV .-,VV '-IQFJVVV VV " Vf. ',.' VV' V V 'V. Q V'V VV V VV V ,.7. ' ' - -'VV ' 'V""J"'uV V V- V VBNVV. '. XV - VgwV1:S,:a,2V:5jXg x'.v.XV.V 'X "w':!f:V,V V If-" f-,V Ms . M- - X . X ff. - ff 1 I -. lm-.fad A ...mf-sir A' f . ,mx L ,CX A '19 - -. -1- '.' L-. Y 'Y . lv l J ' Livvi'-'1' L . 'QV'-P5rf'i-"' X" - -L I " 4' ' 'ff-.sill CL I ' 9 'J I A '-"A - 5 :L--'V' . ' -2 ' - V -' AX K'-f5'?f'f.W2l'S:a5t1?'ilid'9:"fYl'?V 'f 11:5-:' iv" ,'-5 mv? .gb A l 'V 'lr . VVVV VV iqff'-1..VVV:.j, :VVVV-. V :VV V fV Vq5V.V,:V.V.V.VVEx . . .. - , V-txjiif, -.J ,?"j1,V,:.qy6 ,V QIVTVL. V. V , XV V, If-qV,..5n.,,gx?,1y:I:' ",f ' -JVQL , ',g,.V 'GV ',V X'-'.V,,.V,V . .V 5X :Xii,ff" -. : V .VL 3 V -, LX V-, 2- fr., My M V f,N4 V5V.V::X:VV..nV,f, D ZH' :NV'VVV,:-1.12 .I . V K ,V VVf.-W.V,-Vi, . '17.f ff X 1- XVI. .V, 1 -.V V. 357 , ' 4Qll.'S'fi"'5X - ,. rf' P51371 - fx 1, . ' X MF V fJ"'f:Z- . qf- .Q . ,' ' 1 ' ' V ,KV ' ' QHZFQXVAVEV-Vj'3fVV3V,g,gfHVV,- -mkxf ,. V , .X - VJCCF V 1 V4N1:,! VVVXY- VLli1,7,fgmXr MV V .'V'VVXV'V.,fj,XV. '. . N, 'X f- -- . -'::. -2' X - ' -. ' f X .. fam- ."-:.1,2.' F. . j. V V V VV V . Vf VM , V , VV,fV?.'f VV V NVE? jV.V .V - VV,V-.QVVV W , ' - X0 g- ' ' L-2 V, .9 -H ff - ga", ' X 51:17, -j 341- Vi - -f F wxt -'fa iq- . :VV :V . , j X N, A kg., VZ' "' 'P' ff' "fix . V. , :VVVfu:VV,V?...f:f' 'eff -..-,, V .V Vi, X 'tr ,Z .VVV -X L, Q -eVgVg,-QWVVVVVVV 41 V .-:,-,, V.yf.:.:'V:VA- V, . VVX V V -.-, ,I ., ' ' -QV, .X - Q5 J- V 1- - -' Lv f , . I -'I .-fo ' , - .V 4'1"-1 an I lr ' 4 ' " x' VV ,:V13gVVV.5i V f V A ,- -f f ' gc'-.... ' ' '- 'ijlfuf 'mifsrz --A QM' I 'Q YJBUWQBV 1 'Q' ar- Ve,-2 X. 'V .X-,,- L . . Wt" ' - ... '5 if 'dia f '- 1. . AD' , -- ' a .V Vj .V ,'Qf1 Vx-,V . , ...V VV - X. . , V-. gVV- X.: , .," V " :QV j- . ,Z X 1-'U' ff-'T -A R," .X - 410 BENJAMIN B. BEEKMAN A. B. LL. B. ,- -T "Mx MV- X .'rs4,'. rl .Q ' Y WV,--. ,X.XV,. . f -, 7' -. . V' f'lL.T. '- Lal' ,VJ . 1 A ?,Qjg,f'V V- Of the Oregon Bar. 443'-'f Y XVX' ' Lecturer on Agency. VV gf X ,ak gf' X 'r V54-EQ' 5af"f!-f' 'V tal--1 1 :'Tr 1' -I -, .V V,V?WfVVy4'7V' V' V,VnVVVg-YVVT. !',!,V,?x:yNf'fVV.CVK . VV lv VV VV., ,, ,V VV? VV XA X . Vg VVVVZ, Ngy , .,. ,VV V, V, V , ,VV LVV-ir f V V V VV JQEVIVV VVVV, - , . - '1'-,,,V' ' ' , '-.1 U' , . 1 - f' J'-45 ' - 2. Ax ' Vi-H ' 1 1" , V 1- V "'X"""! Q 5 -4 'Vg S VV .Vf V..V V VI, ,V . ,- XX 'T .MN " , ' I ' f , E---TN WW . . X - 1-"f XX 3 1. ff ' P1 ' ' I ' I ',-f X 'Y 341- X 5 ' 'I I .QL - ,': ij HENRY H, NORTHUP, LL. B. ki -,graft 1 gf MX V. XX- f-,V f ff' 'vit' MXN I " Q N ' I !'V N, V- . X, -, X139 Formerly Judgwe of Multnomah County. ,mc 1, QXVX ' 7 7 1-" X ,Xfw .vi fa 1 ,QQ I , 11. 1 'ww' . ' j f .fs Lecturer on Pleadm Practlce and Pro- IX- 4-----'L 15 .J -' , V 1-f fq 'X g' ffc '- - . ,,,..- -. ,, ,X 3 - -Vp -. X - . ' , VVVVMV .1 tg? V.VVV bate Law. Nm, V, -VJ .- ,. .. . -X VV-f VI. U 'V V2 Vy...- - V:.V:VLfV-V ' .V V ,ff -.VV . VV VV,-Q., VV 4 XV V VV . 1VVVVxVV'kV . V-,..VVVVVV VT :X?,VX an ., - X . -- QV' V V VVX .Tir V V -VV-V V - f--.XVV -fVg,.VV-V., , - V 'v X J ,, V ' . V X -. r, 3.3-'j1:'-. - , V ' , + , "N-., ji V1afg.5V,f5: X .' Hp- '14, ' X ,fag , . 1 A ', up X 54? C-5-Eg gf,zff'- X . If If -'Q - if Mfr- --Q , ' 5 V VZVWQ LB -.NV -,:M.UVg'RlV THOMAS O DAY, LL. B. ' 2-'-in 'Y . . 'F 'f ' .1 5 'VV ""5'J. 'P-. A gift Formerl Jud e of the Circuit Court of 1' ' .,f'1 ,V , ,JV ru.. . y g , VV , V af Qi" Af 'XA .ff:Jfgf9L' 4 "Writ-V Oregon. 1' 1' 1 V f rf 35, , "x-.VW Lecturer on Ballments and Carrlers. V -V 1 'V , XV f" 3' V V ., VCV' r"f ' 5 7 .V Q f-V, if X , .V I ,7, V' ,JZ HAI. ,' '- 11' - ' '.'-sf.-'Y' . V , V r Vf. X, ,, X L . V , , .V V V ff X f X - ,X-. . .L '- PM-W A. fi 13- f R. 1 X A7 7, -VVVV VAX V V '-.., V :ff QVV-Vi IV VV 5V sypuqg :Vi Q' Xb V V V Vx ,r VfyVVa,AV V ,V VVM ,V.V,V'VVVVV C X. 'EY '11 .Qi I i in 'xg K X 'A , ' ' ' Q, X - .J 1. . . b fl ,4 - - 1 V 4 X " VVVV V,VV,r V- H 1. u V 1 VV V' 17 - V V Q' V "' ,,l1-l'S"' -'no-rw , -. V V V IHS. .rw . I. V , VV:V:.!VVVV V -- VV VV V. I V:rm,.V :V. V, ,VVV,V.V.m VV- IVV . V V K V V -..V , ,:,,VVV f X f ,f - ' - -mf-ffufflfif-.-X--' 6531? 1 . ...3frcff' f- ,. 'w.4:s1ff... X... .. X- .J - 5' r il .dzlw -IAQ' . ,l-1,1 . , ' A N. - rt - xx 4:.,.'x - 1 '-, -.X 1 ,'g. .-- N, N VV V Lf. V QV? V- . V Vffanfii. VV V V VV, V V V VVVVVVVV? . Vw, X SV ,- NVQ V. :N . V VXV, 4- Im VV,VV:VbfV . '.' -'i:' ff ' ' ' ,' 7 :X ,, ' f ' ' - 'K X x ' '4 M A' A. ' ' ' 12'-. A ' fr '. fy, - f t Y .. bf - ' , ' f7,':::+. Ei-H ' ' -' .. , ' , 'fi--NL ', 'X ' I - -j.,Xr99ff'v " ,' l I ' I' .-1 , 9 ."'m f"'.1 Ju-:CJK QB. , Q ,1. L". 'ft' -' -, 9942 Un V ,Q '- '-Z 1- ' 1 Xfyr -2-' 'ffifft AA- "hy,W-lax "Jax 1 3' N 7- Hx' Y 'r 'lvl 713 '. 4 L-'I' Vx 1' A-fi... .--L ff , Kfiff- gf- f -.11--f' -f' . .J nf ' T' lag. -,-- , .-344: 'fa' ', 1 :ff V . QXVVQQQQV ,j ,L ' ' VAS , I Aff.: ,V,A3,..3,VV,-551 -1.V.V5:.V.wX.VQVV,. .V V ZVNV 1 ,Vjljxfw ,V .-VVVVsf-..V cv VVV VVYVSVV if VV Vg -.VV V AV-V,-V ,-.5 QV! V! V VV VV . LVV V . V ?f:':,14ViV?VX?VVVV,-VV -VfrVjV:.Vi,,f.EV- IV -V VA! V, f VV .-: Mia 2 I,1'L,X Va ff f 1. ' A 1 m-17, .r 1,444 .XV E' -3 . - --"- -uxg .1 ' X . '1 . X ,l .V 4 VV 1 -V--.VVV,VV .V f- -V1 V p , - gn V, Q-V -X 5.5-., ,V .. X . L - ... , -QS N43 '-'aff-I fr-Q, X "'---,X-'-. L.-.-Q...-'E 'ff We '-L.xV X-,-A ..: ' " f f. fX .SX .. ,N I IIS I 1 1 ' -'-- - -. 1.-.1..I -, x " I x x , . v .L w L wx -"" , ' f' 1' . , 1 . , . - X .f -.19 X ' glf? ' E-1. 1. ' ' - nal .fa-T' V 'A -.mv-I-' ""1fe. fm' E' . N -,jgkgiif ff' '42.-'-414, . six iiffiiff ,D I." - --f - '. 1' :S -. 'f " f", - .- If 'G-:iw .1-.flaw Yu. .. . I I -emu--. ff xg - Ii ' KD44 QF 'f'f!C"M'l? ,' 4-??3ji'7'?'gX' Ng'y'.'f,.'ifiv. 'l',q',l X' 'TPK1 'i V , -1, IJ I N, rf I 5:11 55 I -,II I. .150 X :I :JI-WI' . WIILA- I - "" .Jlggef . .f P. xx X f .. , If jf"'.4'- 'Af gf 4.1 ' 'fjf-.1'f'f'ii.LjQR-5 P,-.Q 'N-X "1 4 . II II IIII -IIN I QXIJIINIIII .gii-.Ii LI: -, Iam I QIJIICFUQ-In-,II,I-RIII!IIQ.:1i.:1I.I..3rgf Ivy -- , , . . J .- --fr----as '-,' ' f I ' Af 1 ,.-:-- W.-f,t1QQg 1,,.,.r..:"i-Jft ' .,.r...-.-.-p,.- ' lg,-,. ' ng.-. . N . 1.3 .-4 - 51. .y . .. ..-5,-1' ... 1-,gl 3 -. A-g.qzq3.:,J2!' .ey AH-V I IlI-,- - II. t, 4 - -i .9 :-..w--1.---H ---1.f.f:f.b--ff.-rw . wif- X 2 Q ' f-'Il - - I-,',IICNEt.,,II ., f-,WQQI 4,5 ' 'tg--W, ,.1,,-jiiifj . " 'I.II.IfIYI- I II' :-- ,f xwr' - ' I- X- A -ye I an , 1 ' - . - -Q. 1 .tfigfi-.li . - R xi,--.1312f -.27-'f'2f7'ia"e ,-3?m,r.-f--i-e..,.. '-.4 ff ' f,f.---,pf,'Qei'-'f- -'ir'-5.i,w:25f'-N1 -' "x-..f . ., - -' - ' 1' N Q.. -"1-aff---A-f' ' -f f,i"'J-Ziff' 'es-.-41-X5'! -Q -ti"--1-f-1-.'f'. "fF'W.-f ...ffl 4"iiffi--vr"'- - , 1 - ' - ' -. W a - .- H, t . .953 .2 -.mf .. i , -- .Q --flpw - 4-.m my . X .F .. . ,S l I, - . xuljxl. 1,113-,7:4,,,m, --kjaibqxtfk ,-51-13 if I- qII415n.'I.E'3'.,i I I. .zzggi-ITIfl'.-QI.-1 ,.I,I,,Q.- Q.,-LII. N... I . . --M - . I,I. Nu. .II IIIIIQ . EI 'izrff-1rYLq.5v' Wx.-i'9' ' , f"'.7. -3 Y. if . fp! L " f . 'f-frfffikf , - X , .. gy: -s ,II.2.,., I I - I 'Q Ni - , , III :xi L-7 if ' ,.,j'?t.--H ,, ,I-X. X-I1 2 - --- ..- .- . - . ' Q ' 'PA QI .II X-wp ',.wd,f. .liter .Mx 2. -V .. ' -I I- .1 . SI , KI.. , ,I 5.52 . .f - .-Q, .- f x. - s-H ' H 1 v. - ' . ' f . H "x We K' C I . I IK . , . . I .I, . ,II . TILIQ4 I H mil' .. lt fs ' -' " I I A... IWII GIFT N- - I .:I I.I ', III Ml iv .1 'ji'-'Xia-l . C '. 'N' lxiliikr F. "H.1'17f , t 'Cf'-'-K .' l. X ' 3' -s. XI -X.. , . p . , ' 'f '-'X l " ' ' X'-'L-S N AX ill' ,T -.. j ' I5 l-f'7II-IIQQ-..'--QI lg., . ' X51 I'-ml nfl' i V mir? ' Kay! I I .IIII I.,.I S-,II 1 I. 1, . I I . -7' ,453 R X Sm-en Mamtln MeGuh'k ,If1II,lI . ,f ' li ,AI C' Q fri , .-,' --I If f-Q. - ,Lai Swmnr Emu Gbilirera -Q , s , QI- . f.-yi. ' 5.4, , IQ. I, , i . I 1 I 1 1, nf. IIN! I v ,II. II. . I I ,' f-IX! jg Y 'eff FRED C. SUREN .............. .............................. .......... .............. P r e sld-ent Ig.-I If . I - ,A I ,KI-.I I 5, . . - - ' - :Y vu x ' 5-L , flIj.I.t'----,MI CHESTER A. MARTIN .... ....... V lee Presld-ent It . 'I ' F 5. XI X- IIf'j ' f iz- -9251 WALTER T. McQUIRK ..... ........... S ecretary 2- It f Q ' -I -'wi b'xII'Ix .I - ,an ' ' .7 Im - 1 1'-.i . i 'rl-.. -.WI I., f - Ti I 5 I . if-Q ,II ' -wa t ,--ff .I Svvntnr i'Ea1u Qllazu ' - . IJ V' 1 i '- mug., - I -1- z 1 Q. K Q , ,II-J.. HIL happemngs of but thIree short years are collected J - 5 4 . X-.X "-.-1.x f lf on this pageg events which are fannhar to us all. No Q921-A-' l' .sig . ,--I ' -.rl .I . .II E I . I I , we Ir: I - I." l J-II.I ,-I I history can be necessary to bring' to the mind of any 58,5 -33--Q yy' '- 3, member of this class that evening in the old Multno- " QQ. mah County Court House, our class being the last class to f" ' x .NF 'N' Q - - - . . . - l .I NatI..X 'MQ 'I assemble, as l'reshmen, in that ancient and historic bllllfilllg, If-' ' - being the 18th day of September, 1910, when we all gathered ll.. If ,V- 1' N r. -- - - If ' for the first evening, prepared to solve the mighty problems I 4----" . W . ,- . . . 1 -If Q-t ' I. X 'vig-g',ffQg.Z and tangles of the jurisprudence of the United States and I' -f-'V ' If I ,,I "iff li-7-'iii' the State- of Oregon 1' ei-.41 X- 5. ' l'-.1 'P' .Nj ' , ' ij, xg .IQ There was nothing' unusual to mark the advent of the '13 t-I -,mi , I. 'X-I-If-I law class, and the history of the class 1S uneventful, and while - 1-...I lv- A -:Iflfy-.,RjIg:I, it does not make an interestmg' narrative, it is evidence of a II. I -' ,- ' 'imzy period of peace, harmony and industry. Little did any mem- -' ber of the class eoncrive, or realize, what a brilliant finish Izf-if ,Vely X-life,"-.tgib we would make, in the closing moments of the most sue- I cessful class in the history of the school. - A - -M ' -1 gn- . . - sl J " II III? I Our first experience as an organized class came soon after I . '-"f1'.N,I ' i Q3 . ff- i N school convened. The Student Body had just been organized, -K'-jIlII l"l -. xt.-jjflifx IiwI,, and we as Freshmen were the first class to be initiated into lg. I..?.,tz-f the mysteries of the Student Body, and happy and pleasant LINK 5, . .I --,.- . -9 - ---. - .me i . f M - -- - 'ff?-.+f-Qi.-.- K " 5.3 I f' ag - "fi . rn. - I ' . . N' -' ' - . - Q- , 1 ,. , ,, -i ft.. -- -I w' N -' .' " . C, -- 1f3'T,f+1i:fy-- " "', fm-wtf -J .11 'tfilf -Q.:-r ,vii -. 'I".f'-',"fT'e-1'7Qf-1-"V "Zi: ' ' Y -' " i - 'tal-:ffL'-,-f:-g:?f?"""..i"g'::4?5M-j5S3 i53"iMi"'ffi25f"t-T'i-I 5 "5im1'-1Wl5i.ff1lf7'-f'' f - f-'W .Y I III .I .IIg5i:,,': II I,I If-f-Q ,Il 1 I Ii:fI.IIII.I.I,,. ,I-,If A ' . ws. I 'fl-I I.,Ib,I..I - QE -I x -I I4 II: .I.wII 4 .t 'JX , tn., . . L.. ,. . 1 . . 6 -L A. i x I IIIIJKIIII .I I I-EI Ii... I I-III :ja-If? .III.k!f,I. ZIIIIZIWN I.: . I ,I .:III II I ti ,INI,II S-IIIIV,-XI ,l wif -il 1 ,- Q5-' if -Lg' A '- ' an ' .fL..L ii it - 3-'fl Qgqgr,-I q I!.1QI,i..,II ,- ' .':.-J-.'I,-9 .1 IVE' I. ' IIA: - Ig.-,Q-1.gg,,.-sIQ,x Q s II V-i --M' 'Q iii'-' ,wifi .1 .' -- ft' - '- , - f'--l-W3--."'r1 " X' . ' .I fx . ,df 1, .jj-'f':'.3 . Q. is -f--' e SCX, - .I -I"-I .JI -tI.'i,I.Iy 1 . . fLI .I ,I-I , -Q-5,5-.f. ,J ,KI -X - .241 I,,..C--f K ...Nh --. - i "-J., 1' ,I 5 ,,.- , ., ' fr-iI-. ,. : .K X' -. - , N I -ix , , - fr: I R ,,.,'1'i 1, If .. . , l .-If"'r1.,,gLI -iq, 3 Y -I .I I WI I I. I-.I'.I,1g-I.-III!! . ..IIIJx!v's,,,.,1-Iilyyl ,qI: AI . I. - XI Is IJ.-I ZTIIIIJX - X . qs I I Nw LXR. -'fgivl-'g ..,,In5b"'--Xgh --, A . I -:., ' .. Q " - ' ,X ' N - . . Ld A T5 ',f-.sf -5ti14'4.g.?'.. f'.'-f-. -1 ? ' ' - '- - L i - 1 - ' - i -. . - -Qt. 1 - , f 1 1, ' ,I 3.3. - ,.-1' -. Ex ., 1 nl A ' 1-. f-J-5 f-. --S-.wi rw .- .. Y 1 I . , -' e.4g+i.-ii. -A Q 1 , -- -. A , , If, ,,,II1II .I NWN 4 I .I I ..tI x . 1- f, x A ,g - f -W ,, , 1.2: .. N, f , 7 Iii. 'IM ' 5fI,,y I QS: 1 ' Ivwlivgfq- -', if I, V 'M jf" II, N 'vt A ' I ' ' iff' 4f'17l',z 9 -"tf"5 'N i f ' ' .' ,f V , l N- ' T wg ff "isQ'mf f T' if ,. , , -,I I . ,I ,,IIIII . - -I 1-.II I I gn., -II,,-- I5 II.. I 1 It V .fs ,II-II If . II I . :iJ"'g1 I TIIII VI ,I ,I . I II I.xI . III I' IIII9, iv, f -- - 1- , 1 , W r - . ian? 55 We--,f.wpi.,. . -,-uf-A ., .--ff I f , ' J w .r , , . 1, ft, ,.- xf..,,f,,,t.,LW-.v. . M-, , f ,, ff , L- -- , , - s , 5Y,l,1.'1f' , 1 -4, 1-ff, , - - -L I .ff - M, , ' ' Vlpf i 5 4' 1' i"' 176' I 1 0:kl'nfAM' , f 4 K '. -'..1 -N," r - K' TL 1' I . VIII! I ' I ,I pr jk' 3 fI.'nL4 IInQ:,I5:jg,11IJ:'g2a, KV: Ig 'I I Q :Q-,u'II','J ,lff,.r Irv H". 1 --f" 'f"3'f 3 9 - .' ' L Hc'iffi-'r'f'i'J'?"ic'-.:'-Y-1v.f1fN'E' 4-Act Q4 t T'--if-Jil - ef ""t'J s -' , 'ff' 'r " " , '1 ' V .' "'f"T'5'..JQZi',E,' Qfjijvfffkgvf gmt' -j -5 'NJ .- Y'- '.y fxxqff' 1 'Nb' ,I 1 . Y ' iff" R A - 'jliultx '-' 'if-'-off' J,-fg,af1i 1,-5I"g:'?11-fif1ff.3- 1, fn IIQLP5- I ji' -' fW.f:'5-Y"j?2g ff YJ 'Q'-, "AJ ' "'l ' . '2. 7i"2'f:'l" '- xafjfgwi J N' if -05 "' 1: :'-ul, ' ai- 'fi A' " Cf' It mfr' 4 KL-"7il,' 7261- ' 'ft T? -'L 1135- 4, A '5'F.if,f51""5f? 'r'i-35.9" XX- 'if,'f'f"7i.i'MXt3- f' r ,Q f ' ,e-1-Q,. ,1'1W'.1- 'Q 'Quiet-kreif-T. ' ' i :X OC gy ,J mf" -4 ff' 7. Mic-if T1 ' X I , II , I -: QI' aj III UYIQ CCI f 1 ,ff III? mp- 4 :I I r,,I,I ::i.II4I :IIIAIIII I 6 X , ' f P'15':'5Delf f- -.,3-." V 'A - .-r 'TX ,. A Q ......M--gat'-i Ol' .-.-.-5. I ..1 -,M..f -'v 'Ia-ILWQNL , 'rf . ' ' . ' hifi' ,'.1L'i3,:fi 1 ' fir' ',' "e4ibH.71W9'b'?g',x N' cifkr NS? E95 '1 . 1-12 L' 'f1'!"'9i 'mei' i' f . ' ,-lr. ,sq A. -I --f '1 '--- X " V, ' . J' N' 7-1113 L' - 7 - .' ' W- y , t f- 'xx r ez--' 35" J M' ' 'We 'mer , w5l!?f5lf5.1a115,g::fwfQ-Q' ' 7 ' its Da f V I ,,'II1 , I I ,1,!I " .gIIQ.jI,II II.IIIII:,I:i,..t '. ' 'IV , ' ' f-f?7"w'1i M-bvfwvffw 1 N.-. I- W5 l df ' ' vi- 1 ,Y ftzsfdrli - ...,, . -Q, . M33-v -Q .rw QE,-p-,-iff, I ff- """X- Q.: !"- --ZW , 1' . T WWXQZ r'ig5'i"Q are the recollections of every member of the class of the KII .I , W. -7 ... 4 ' good fellowship shown by the members of the Senior and 'T'f'uffQI 'Q' i .,I .,,f 'X Iunior classes on that occasion. Prior, however, to becoming 5Q',f':.. .,' . . ' ' . i . s f , 2 5-We members of the Student llody, the lireshman class was or- ,fy R56 , -8 pf-f'II' ,gif ganized and the officers for the first year were elected. ,4!,,,,,p ,- - H .. I 1 I ,'l A-: I . , , . I .I I I - I , - .- jr is , w't2fjf,:,.ixif'-.i Phe junior year of the class opened with but few vacant f II , I .H ghf , seats. and a number of new faces. It has always been said. -9 up I' ,mir that the second, or junior year, was the most difficult to mas- -3 I- Q I .. ' - . . . . '.,. A - -- -' ,I ,3 I . ter, and we all seemed to realize it, and while we did not ff-17'-, I f -, Yf, T, always know the lesson, still we all had a general idea of what MK 'g.,I' X Nd' .I 4 . . - . . ',, ' ' ' ' ' II .Et J? . P5 I, :.Mg,II subiect we were studying. ln our second or Junior year, it X lug if . 4 ,J -' 4" Aww ' - - . - -' , Ayn 5 fn' E' 'T N5 'Q was noted with a great deal of interest and satisfaction to the V,,',Qf,:t,'Xq ' - L membersof our class the rapid- strides which the Law Depart- 'fffiff D11 xgy' Ili" ment of the University of Oregon was making in establishing ' ' 4-5 ,gig a higher standard of education. T fjwtf .ff - I ff. - fi-7. The Senior year opened with but few changes in the mem- 3 ' 'V ' Y - 41, i ig bership, and each memfbcr of the class seemed more eager than L1f'Q,,I ,ff "' X ' Y P the other to gain as much knowledge as possible so that he ,Lrg-jv'Vf N I, ' II I . - - . 9. ', . , I -dl as 'rig-w-.X might be better fitted to start out in the practice of his chosen t' .I X X ' if QL A li '-Q profession and make a success in life. The Senior year passed ' I If 5 ISL ! 2 fairy only too quickly for us all, and the time has now come when ' ,sz ,I '- Els l' 1511: the tie, that binds us all as students must be- broken and we ,gd-Q " 1' H I ,lk 'Lf -f , A 4 YI must all take our place on the great stage of life, where every 1 ' A Ji-5 y VIII? member will have his part. Q9',,1f61f'-Q pg III II use ,Q A The hiflher we sfo. however. the more bleasant it will be to ' ftp, r Kdvif 'J' "Lb -' " " .gfxr-Q,:'g .' gaze back on the three years ending in 1913, and many will i 1.-J" ' be the cherished memories that cluster around them. .- , ' 5- r V 1 ' 1 Q 1 - 1 I ' , f ,leg-Q i II ,I I. -,II.5:ff4',g,v1 -l'Rl',D C. SURRN. get ,291 ,124 Q L ' M" .' 'J - , 'Ip I ' fflkif' if k"',n0'I' "iff -4 -. if . 'M , i ,af f N -.:,4',f',s fi-115. NI 5 ' " ' 7,f5Fi3,? X .fn T V' 'x ' .' -- -. .- . is QI ' I" -XII I , rf! , N J--, jj '1-if ' '. ' , , . 5,,,4f fin, - -'ff.g:' , , A , , '- 1U"?.aQ't,'. .":l,'-' f' f ' eel' ' V if - 1' Pi " : I r Aa .3 V I .7 ' H. -, J Ps 49,9 - VI Q-.513 i if-, ', . 94: f .va fx . 1 ' 1 ,,.a'.-f' ' 'J '. -I 'f fs 'i 4' ' ff' .f ". TFL' V' 41" " X- U ii' . -T ,rj it '- ,ff ,I i - -4 -3 , .,,. f " :Z ' ' xii? ' .19 ' ' V Wm" " 1' 1 I ' ' 'JK 'Ar' I fvsl'-,I X ',,' U. , m'-v ' . V v"'x,.' ' 'i A ' x- 'tr 1f"f' 'V' " 'N-. I ff it Veil' , 'q... U , 3 sk- i as .. , f 1, , 125:ff1, UY3 " ' IV 4, W4 :ir ' Q I f - I ft it f T .I ju II IIIIII I III ,I I Ii . .1 ,ID I, Af 'I .i I, -J .'.II A . - 1 - , ' 1 iv - my y ,f A 1. T .,, i , 5 V 5 If . I- I,I.ZI-'II- X III I:- :fpYl,,.JvQIr' IIIIIII I . ' W.. 1, ITAIIIIIIJII. x tb ' 'uf' - " ' . .. '-'.""f?-13121:-f1IZf,nL4.aTir F. K ""1v:g'k.".5 ,1-Y", - 5 if . lf' NSW. if lfinif i52i2.f?22Ea'Hf-"q- Hu T " ' X I IIII . .Ligue , I 1 I lx,-f IIII, I II I - .I iI7iIIIt? j.If,i,,fXR1I,I III EIIII:-,Is Q51 in .. ff ' ' f'Q.'1! ' V 1"-Z"Nl e '- ' 'W Iii' ' 153 A-if:f'7'.1.-.1.i.":?-.1--' if 1 . Ita T , - Q T ' .f, F' B a ftp .A ':, ' -. 'vw '. X- e 't . ' If rx II! IIII If II, I- II, 'Jgyi ,I . I . , -P 'II QI 3 VIA' II -,L -I' L IIJKI QI ,:,f JIL ' I. "'1-LQ:21 sl IJ I f II 5 X II' , IIIII-I,I.ff-I H331 7' N A L f'fy1,21I IiII.,II?4II,III I I,,' I . .SSI II SIII :Eg-lIvIIII I , 1 I .I 1,1359 ,I-. ff?-ite' f L, , ,' ,4f:1.,,' 1.23" if ' -. ' ' -X' . 1 ' .24 " - Ji, vffff "' Q ,' -..f 'J 'sy-nl ,If FJ I . '. I - ,L J f' ' .. A Agbgg,-I .II ,cr .,4 5,1 ,.j-Y' ' '-- '. -' I' ,- .. ' ,-"' '-5-f---"" v " .. 17' 111 ,Ig f 'g .I ' J I 1 .39 QQ'-iivfpyie F 5 I ,. I '- MQ ' -' 'Y 7' --17, -+-vfvx' 32 iiifl 'rf-W' Q-ffv f' I XF. 'Ka J . 5"-'f-,lil assi, C' 'lA,.'.',' 1'-'.:'7'-D, ,-f-Q d,.'f -ff. gi-X "QQ: NQQ, X: Q -a 'Y V, f Q. Yi! ' .N D-MW Q A 3117,-. . K ig- --.. . Q ' fVQji.i.i:Q3N. Q t iff QQ . QQ Q N a g . X3 Af 1, 17 N3 .."'U': if' 'ii Q QSM. kj 'H' - -" ' 1 . -. If Q , ,Mc-f.. ' 1 is, .gQ. L X. .- Q... ,......, L.. F 'X V . if ' -'FV' ' - fini gf' J 42,-"if-.,-f'f"-.-,Q . 0 hx '. ff-' 'f' -. -- - I '- . 5 ,- . .. .1 ff ,. -,f.,, .5 ,.,--J-. .V. V. -. X., . 1 V l- . ' ' 'ifN"x'X l V91 ' if ii' I N'aVi'A-'14l"3d5L'-. '-IV: pf: ' "Q.r4.fT9i7 'xi' ' . -M-..qfwv-1 fwfaaw-a' ftaffvsevwffee '.+ s o u.4.'V' -. .-, ,f' ..f:f-N n ., Q Q.Qlff1.6,? , ,-,, Q Qfgjxing 1'p3K,'i:,?K',g'E2gZg,IQk:.:.S?:,,:A Q .QVY U . Mi. Q., . .QT-W .Q 5. , "fb---.f..-L. . f . V . - ' u -.. .Q -1 23V '-f..-'mga-4'. X '.9.1"T,?i'g-,Z- ' . v - '- ' f in ' ' if ' -. . Q3-...X .. .xxx .V Q -.Qg'Q55,f Vjzlv- -.,Q.ii15L5fy.t QQ- my Q ihaf'ffQ-:c,.:fg:gx"5inf..il. - 5.1-5' y QQ 1 '. I CV-UV..-'.V ' Q fi . ,X-5 R: . -' ' " : A l'.'..-Vcffw - --fS,.w". ' . ' f Mr --V , " .-.. ' Q 1.1.14 'jig X Q divx: Qi: ,F -5 I ,QQVIQ It at 'PQ nw' Q Q I C, . .Q-3q,WEQQQQi,QQ Q Q:.,,:,,':-:-V.VQl.liQh-5Qs.,.Y .' Q. ,f'Qi-FX .. E. 5:-5.gQ5:5il.92Z"hL.wQ? .Q -,. ....- 3. - .QQ es.. Q' .yay - .Aw - l . -Ve?-left"-V ' ' V . J. V' "5 KJ' 7,--VV 'Q Q9 V '1 PN' 'Q'f'.l'52j' ..'?1:'--'V1 .7"'.??n'-q?'r.V'- V :i 1' 'V'-.'a'iV" E. V' i ' '- Vi- 'ftmi 'N 9 f " 'in .- 1 -. J-. Q7 'Q : my . 4. V451-m:l..iV . vi-55' M." -new V "" lv.--."f -H r. . ,..' . V' .. -' 2-. J ,,-', Q R Q. ,ws -.Qwd-Q Q, - 5' Q Q Q., 4 Q-Q.5QfQh.5.Qr1Q3-ii. 2- rQ...IV I.-QQQ,VQj.,' . Fig ,- :V '.Q .Q .-' Y Q - .11 '-..- f ,. -l ' Q -- .. ff.-Hes A ,V .. .5 ..QjfA:f,: V," .:g,V Q Q..V QQ Q- ' I .V .Q .-l,...Q-.."'i. ,fy f i'.5"aL"d 1.3.5, ' 'W -,490 Q all ,VV'Qq'.f?wf' Q..',-,I-wil'-1 ,'5j1f:f'1'l'f...j:-.V Vp:.Q--QV,Ig'q7 1.ig1Qg.4f QQ AV . . . V V: .1 . . -.M . V . . . . . A SL .. A . . f . . ,fiilm '! l'1,,",1q-2."g' -V7 . ' 'I "Mai", . i-4.V'V.. ,l . '-C9-I ff.-f' Qqgm V--,Q-' 113. .Q p'.:1-,f4..qq' ' ,Fx , V x my .'V1.'g'5Q. 'MA' A J ,Q ,. ,f ', -1 .aw 1.--. Q Q3 ' - '---V--I ' " 'A A -4,-1-.Q N' .945-1-T. 4. fg.-311 Q1 JVQ1:-.,Q'. , Q. - .- ' lf. fVr.::V' V.. V V.. VV V V, .V W: Vw V V. V . . V. A A V V f V X , if . ,V:i..-.QQ , . K- 1 .V 'V--1.-' V Jfflw-VV Va vw Vm3'by.-1.-Q-fa. 1-WrslQH'l.'aA5?-5' - Vnr .' V V..V . V - ' mv' fully -xaSwvmf1V 42. magma-Mwafw' fe, --sA- N ww Q'm A ' fx 1 ll - -- 1'----'.-'f.- '-V. J- . -.L V - 1 -V - " '. ' ' Qi-' fs... ' . . 'V.-. ' .Q , in 4 'r,Q..,,.l ..... ., . ,Q .Q , . .L . - ,. 1.1 ,1'aLM1.5V Wy? ' ai ' ' nNg",A'Q""d . Ei'I.'.'Ly " V, gi. ff . VV ,.,, ., ' y A-'24 ' . ' i nfl Q Q .. .'."4..fl 1 S 0 -in sl fx! -'M - ' rl. - PHIDI' V 81111 HB5 D' . V - we- '- S' A ' NX e,?..'Q- Q QQ ,lynn Irkljzgh .-111-ff'Ti'. ' . ' V J -'ii ,' 4' .w :fl .,., .. .- .. . ,- VV 4514- 54.42 ww' JAMES F. ALEXANDER ,,,.VfQ . - Q... . V .Q - . . .. -1- . ,MQ wt.-. Q ,Q. .su , . . M ,.. . , . . - -- Ng, Q ly fb A A ' ,l.:g,x . it Vw-. -., .V .' L-'. ' 1 tx, ' 1 ,QA---Q"" 1 ' .,,DT,mA,. Q .-'IJ From Oklahoma. Student Body Pres- Q QQQMQ Q .: -N 7??kb1i'3--ffl: ident 1912 and 1913. Answers Roll Call . 1..,. HQ ,XQJVJ Q 5. .15-... F' 'H ,-' ,wb .xx 44 H .'-- V '-Alf fn' -'-' -. 'L'-A v' ' v. If ' ' -J' -11"'xZ'- VT- . ' - - - uw 41' 'Vl'V-.,- "Q - J xv' QQ' Q .Q.Q' by Heeyo Has always taken an ac- -QQ QV VQVQQVVQ1-W Q .Alf Q --Q .Q 5. ...Q...1:QQ.x tive part in the welfare of the Class. .QQ .H ' 3 Q ,F,-...VV --Q, . V - . j.f'-.Q ' . ,V . rgvfivll . . . ' . 'x. 1 nl A. V'w. 1 . V.. , Q .iQff,3i,5Qs" .fl SQ ff 1' .V yQ2Q'EQ'fQ 3 'nf x.,, , .vf "" 'WN J BURKE Nwfff I Y A Tw ' . xi. "ii Believes that much learning' shows how X Y 1 Q f-M. A.QQfV'-.QW little mortals know. A profound stu- XQY '5'i74,QWq.." dVent of jurisprudence. IJ fi flillxxlf AWVQQQQV ' 1'.. CHARLES C. BECHTOLD ff' f "Mil, fb A A f'LA'i-ii A 1fFp?f?:il'.l'i"?'7 He believes that the Lawyer's Profes- V' -f...Q fi", sion is g'ood if practiced in the spirit of ff1W3.if:if5 Q. it: it is damnable fraud and' iniquity "C'EjHQi5' ' 'X'-'xqifi when its true spirit IS supplied by a .gi lf? V ,lf spirit of mischief-making' and money- ALQSQVQ QQ Q... N3-. getting: QQ ....QQQQ.Q Q .QQ Q?-,Q QT -.'..Q,QQQ Q E QQ .Q f .. , iw 3-5: . Q Q QQ N, :wQ,fx1l96.: Q EDWARD o. BUNDY, A. B. ...H Teaches by day and studies law by '1' -:Q l'll2'ht. fxa. tiis I-':4QQ AV -wrws iw. 5 '..1.V,.QiV1v.'.' i-3wa fsmi Qfxfw, CHARLES S. J. BANKS V 5 From Congo, Africa, Favorite pastime is trying to act as Cross Examiner, the mxxqhs Judge being' the embarrassed party. Ai' V X ..'V'f W , . .. 55' Q- .MIL 'x.Qv,.' ' N 'v X 1' V . X 1 4 7- l - 11150 V 4 in i, 'llkl ly I it .-3 '1'V'i . - X ' - ,V '-JH ' ' 31 DV -A J rr' "1-' ,, fin -A . .1 .r - ..,f.- , . Q. Q. . W Ln- " .-.vi-.'.Vf?'-.Vf-2v..-:- .ff ef",-f1"' 51.2-Q. "11".V . ' ."--. E. ..f.. .- ,,.. ,f. , ., . 1 , . . . fp- Qgqff 2 ...Qu NJ .4,i..? Q.-Qrv-It ...im ' .XQ ,f 6,5 7' 5 jg Vf v.l..'Vf V- 45 N F . l . - ' - 1 QQ --. I gf 1 1 1 0. -- ' ,VN X . ,-.- V. . ' 'W --' -' I X 1' 9' -A ' . 1 ... . 3 .."' X . -... . -- "..jj Q-,'Q' . Q' ' f IV 'aj-' A5 - I , 5 ' . 'H ,' wif .3-.tilgffsgr f zgvgyj - ' x - . , X ' X. V V. fi fm . .ff 5 'f l V-"A,,... -rf 1 " .' '1'F.g3-Q.,-,. ' Affiiyff . "-'livin-V.A-. -2' . . -. X ,, , .11--.Q .MIK y. N .J .., hshullg Q N -. -.-I-,Q-Q ff, Z mf-Tr: . ' . , 5 ' ' , 'N -",'- 1 1, n Q, 'I ,. ,Q , fx " 'K ' M l .5 ' - -- 1--. A NV -M1 . .1 .mu . . ' X - i wr 5 1 "- 115.-s. "LV-1.--VVR -- W -.,s4 sd sssweiswafm .s-e . Q ... . ..f N?.h Q ,., J l - ' :Zi",'u'4 .,4' L,... ,. .l fr 55' J'-QQ Qi Q Q, .-' Q QEQQQQ .. iQ . In ,MA Q dl- " Q Rx ' L 5 MQ LS C. wh 'WA 'XX KD X 1 x l I . 'Nh 1'-'ri -fm .11 I g l'Q -f "'- ins 4' "J 5 A 'YHA uf' 'f l",.,r.- Ai I -.X ,- K3 V fl" V 'WN'-N 1 V QQ...--nl. Q'.ft.....'11V . -.,Z2:j?lgQ2'Q3,jz2b nk NP' ' 4:1 ' 'iw V -I VQQL4.. Q . lf. . Q .Q .. .Q 4f,QM5,:.2QQQ wQ.y.,V. -V1 . Q, V' " eff- uf? ..g--. 'ii?w"5S' . A ' .V ,V-fm'-i-1" ,A ,. if wH,-w. V .V..' 1. ,..q-: . .- .,,:.. A ,V '- -91. 1 I. ff-ji. 11- -. ' x 5 ffm ."+:' 1 . V 'Q .. lL--QA fy .V 3 V' V. Q , Xd5'4r..f" E 'A N. ,V JW V V V V Q, QV, ,L V t V"'Lf' '-T 4 'aff .Aff . '5 ' 'f ..'.gj.5lQj5' 45. ,:QV,. '. lil - I 14-5,Va..4 my-wr. . Q. . - .. . " 'A VV ,iff-.f'.+. N59 K 'x ejiifi 95.1 iff-. Ii X' w an Q X- 51:72 .V"l. Ex...lL.'s-is r f.g V-I, We-fifll X I" Xp. Q .Q-1. bja.. U "MN Q.' i "-. -., Q42 ,.,':3filfaQQ.rih -1. 'X Vi. I EQ' .. .Q .. Q.-N unawwf 'ea- :hQw'i:'l"-' L ,, ' V. . NNE'-K' -1 C "'.. '.l ' v.aQasf.---x-- - 1 'ffiiyfrf-'V ff L'-i "" 4: 4 " ' 5' V21 . 'I "- -fx" '."':-. fo..-57'AZ 4.5 V' ZFJQQ ,- - 1'-1' V .ff . Q.,...Q . ,qv ,' , . , . . . 15:1 A Q .L K' ' ' Q. Q Q: r-- r iQ,i-..Q.lQi,'g.T.,f" .Q. 5' gcfifi 7 A M457 1' "- 'ifi--..:' 'M ' .4 W-lb.i',li7 Nl A . , 55 'UQ 5' 3 1 , T4 5. ' .. .. V l "ff N.. lf' , . TQ . .1 lf'-CIJV' "' .y W 53 QVQ.QQ M. Q . v-. Vim' I ' t 1. . .V "A rx . . .DMN 'K fb ' ' n Ll Q X V. r. .fs f -K .' V . VA - V - QVV' E. YH- V4 QA .1 Q'v..z,Qkfgx iQ Q -X X Q.- . V V , .. .Q Q 53' .Q....' - All? .PU 'x . ,Q 5' .,,' xx Vi . . VV 'V 'V V. ll . QQ? M ll ' ' -Lniw!'QQ-VX ' r 'ky K ', "Y " x V' Pai X uf '. .-. .Q Q.. ,V ,1.,...Q g Q F ' :Q.,.fx., ,yi L cf 6. V. Y 4 .. . six Q N ' 'X ' . - 6, v'v'!1g'-uh-s1.!'bx I ini'-'A' ' 'N' .ff-.1 .- 1-ww' .-- V. ' E' 'E' " ff'-.'.f'1--. W .1 ''H-i'??'?'f?E-??6."'5---aw.:'gliiewe 'Qin ff' -' ' C A . , .. ,. .,,, . Q, MR.. 4... ,,l',,,., , . QM... Q Q. Q,Q.. , Q X . X Q w I' . v A' V V '-.Jews X QQ .Q U IQ., VVX .- .' -1. Qr, x-. aff V.n.kd1"1f--- - -sqgw 'Hy YQ .- ' 1. Q ' 'X 'v .. . . 'V .. V4 ' .1 M ' X. 4 Vv. V . ,I u,- ,.,sV.Qg- Q . ' I n. Vf - N . 9'-Lx . Q- -: ,L -3 ' I f ' "ln 'L ff V "- X - 1" 1 1 .Vf QV,'Vf -'31, V 5K 1 K ' 1 al r ,x 1- f , 51:1 1. .iv 1? has --FN ' x 'lk fn A 1 "1+a42'1g-ir 1. Q1 IQ New 1316 f ' ,---Lfaff' V-f' Mi 'm,,, in l - -1'f.V,g..!f"'t T Q .V.Vfl1'-Ib---WJ! f ', , ,ff , .1 V :V V ,V l, .',Wff" ' . V ,i Ngvdx,A'g!1,2jNZfXv3fsf'QiiZ5:2'Q?E:Vu VV,-X. V' XVWVVVAV I' .nqrgilf--39' V7 .' ' .A -. 4 -V . , ' 'f-.,y11:v.,-gg? 'gn x f2-1-:,'."1'.:- f . -grin Ffa' f 1 ,. W . 3 l -, 1 W. , F65-'4 ,qs-A,,f.5,l,"f V1 9 '34-.,g1.3jfL'Oy7'fK-i 1, '17 , ,I I ,, . ff , xx V VVVM 'lj V .,f'5-VV V 1. - , V -V -VV , fVV ly V Vi 1. . -V glgigi'yfeyif-Q?VffQ'.'.,fdii.VQQr.Tf CVD'-'J i'. -,'fi1"', in 'T'fg.ii-ik' ,V Qlfbfffkisiij , - ,r'f.:4V V , ' I VV 11 ,fQz,'3'g5,'QV1,E.,5:s,j.,.1Vg,1.i:g'!'.,'QS'g5V.VVV.y5? VV. Y- '-542 ,fgfgozf u ff , ' 'V ,Vw J, ..,' j -1 ."j.q'wsI '91-Q-a-A-:Lg,4...a, --f"'ii"-'rig if H'-1:3 V '. HA: ! , 1 ,A H,"-' -J ff vu '. L".',1 '.--. ,. '- 'r Lf . - ,- .- wig' ' : iq. 1 J- V' ,QF Ci' 9 , -W1 ""'l in 141 . 5 if egg-Q'-5-:"lof1LJ I 0, E THTASKG' 'Pr .1j1:'?2' '25-21125-" ' ' Rfsl I , 1 rm, 1 for-. f ffl, L f. , ,,- ,Zigi-1g.11f5 N 'X JVJ V, I V VV V - ,... 'wo ii" V .v.-QISV id -lx'-, L' N V-:t.fVFI,:?- , V V N"V . L' , ' . 1 '1 'W ' , V1 ' ' V ',V - f,Q1V'C L' '!,, ' . V-,' ,' - V ,tp ,VV fl , . Vi, V, fa :.f,,,,1 up-on 4 V., VJIZffx,S m,4:,,V5LVV. V- - V'V.VV Gai, ' ' " ,,V1-gggwf-559 ' ' f,Vw f 1 , 1 1 - .1 swf 4- 1.1 .J t",':'f.o dd! adj by " gg I Y 1 'i 1f1i75'g'?x'F"Ql .JL VV Vjl V JA- QV ..,-V . Wa, .tm -i,-' V we-Jgfygz if V A L " ' ROBERT J, KLOSTERMAN ' i h ' A l'i. f -i'v .4 urn! V ' - Yah: from der Faterland, but came ov-er V -4' i- 4 ' Mfg" f . ., 'f when young. Has a habit of studying ,Qi-:1 ,Aga ' VJ: . VV 1i?4b"' 15,11 0 ' ,Vy hard juslt before examinations, and is VVHVY V .- - A 3 A "J, V- 34' , VVVVV V.,V1 . . . K. 1 V V V :V V JV .VV HVV,.2V,+V.JV VV ,ai the first one through in examinations V VSV V 7 ' V V f1 ,A 1 Q '. rVlIV7VVfV F71 1' 2 A in -.ff7,:' X V9 ' ". .ff ' ff V' 1f TV , .. F" Vi V ,4D:?"- ,VA QV 'xi 1, All l frsyvvbir'-V'i:f 'ln V V,,:,'.f lf! XVVA .' V f wfasfn xy er-we ' ,giggfff Q' , 1 'TVX JAMES c. cooPER if.gg5f2?11i1'k,, J ' -' . iff' . . K I' . ' ff Beheves that law IS a sort of hocus- ,QV 1' Lx!! 5 1? pocus science that smiles in your face '10, -iff, ' whille it picks your pocket. jfi'yf5-7 V ,,4, V- V' f.VVrV - "Cla, yy , V' ' ,. Q' ly:-xfat A V VV-VV? VJVI VVVV,!ffVVn, , I' l,:, 1- my - .V . -A .V 1,:.C45f 'fl ' ' --'l 1' 'regal T- ' , , - m "1 ,. tv fffgpgx nf! f VN I f i ji F gTgQ:5Si' f ,f "1 C' k fl- '15 l' 'J' 71- CHESTER S. CAPLINGER R , " ' 1 ' I . 1 1 - fx 1 , .. 1 -V'- . X V ' N 1f.1V,VGfi ff, 5' 1V ix V, cl: A E Vt, '. V A 1. '.V VV , V ,-T nz I ,' ,- -. 5 -----"J "UAV iff Sergeant-at-Arms Senior Class 1913. ' .- 'iff .T -, :Shi VV VV V .rr V' 3V'V: "Long-fellow." From the wind swept plains Hy" y...-- QV' of the Inland Empire. NF " 'V .' 'y'1.f1.,' .' ,ff ' V V, , 1Ip.g5k.'xV ! Xa - ""f'.'.- ' N lzfir' W 1'--if af Me, ll . 'J -- 1 if V 5"'f+f'f-""",' ' , V T45-,Vg --.:Vs4,,vV g:Q'g.5j in, V 4 J ,,l,f" ' .f"f.' , . ,lV.,,4, V A . , V,,, V, V , ff' 31+ lx QV-f':.' If 2 Q-" ' . . '-z -' ? , X '- 1 wr '. - 2 .V 'fibx XT--,V V V PAUL W. CAMPBELL "- ' 1 Fl Q N 'Liu 21? ii 1553? Believes there is a great deal of law A -T V ' W 5 ,i L learning thalt is dry, dark, cold and re- Aaify V' . V ' A" 1 1- . 2-P' fi-'.'pLV" volting. fm." ff" . - ' n ., , V ,- 1 - s,'11,w1 N S " . ".lVl'.4V9-V '.-VB. ,' ' 1' 1- V. V7 : .QV : 'I ' .VJ ff-f ,' V41 gf l Ve ,V V H VIV V V ,V 15 :A V VVIIV.,-, V 1 'V .1113 ' rf 4. .JV 11 1 if ---fn -lf! " 'ii' 5 .riff . 1 1 fi' MSW' 7' -g V95 V "qi THOMAS B. COLLINS X VV! W V V A V .V H, VV, ' fl ,V4Q,,.,V X We do not know much of him, but he w," 'g V V . .gl-10. , has made a good impression. , , A Xl ' 7 1V V f V. ry, 41 , ' my V V , ,Vf ,. V V -2 Fl N! il 1 "ll'5'f4 Ifirl A "Nil '- I 1 We L, 'f'7 'U' V, V V, A K .V , .7 Aj 'Jimi' ' f , ' l,rJ 6' . fx, - 1 1 -- 1 L i T V : V V, ,' ,I H lr' -V V L 'hm L V17 ' - "2 l I 'J'-Yxanl. .V"'0'v-1 --'- :xv-n f, !lix1i2,f 1 ,.V ' . 'L -"1-,'f ' ,V W., . - V ----. 1 ,, . 4- A " : '.-,-'gf?-mfi3i:.'YvMf!f,155 , ..sif5".,2fF?f "'eg1f:f-'T-'59.,,,+t . 1 ,ay 1 f -. ,V vxxV..rA - '- ' 1 J? .,:- T", ,Q1.' . 1 -'sax ,sf 'f'1i-T',-Vu ' - ,' .' ' V .1 .1 1- 1: "' J l ffq-.iff 'A 1? 'Q' '1"i"il-by 1' If-.-1' I ' ' '-ilfhliliia ::.:fxl?'f-R Eff-L fllfiif. f ': df? f1 I H" Q , 'ffff 1 ' f-if Q-.Am -' .ft A .nf 1. 4. 'ffil--'L ' X., In or Qi 1 ' ,I l-J fx? . Z- 'I :7 " . "N - gr' K . . - '1 rg., f . ' '.' ff-if-L if v 4 :- ll' l Vi 6 ,711 V11 3 1 Vp, , .1--l.1'?'w,U, L , V A ,VV VV V . V57,V .V , :.' - 3 XV -,J L. ,VVVY:1,n'y " ,-A4 'w' 1' . --- 1 ' ' .-' Nl' .1-C' - .1 I . V , , I P ,V 1 1 --R j,V,. . 5 .N .f V .X , kg, '4 , -,-3' Q V sg-m,.7f1 1451 'TV . Nw in 1lf'1' 41 I .wi ,' -1- 'fog--' .Y fo f ' Wfiff'-A . .:- . 3 - 4 f::T'--311:-. - ,.f ., ff, 3773: 'L 1.-H11 fb -if 1 1' - . 'C ffffrfgsfii Yr 'a 1 We Y ff' J "-1-B' ' frr7i'f"'t- rl . lil' '. - 5-'W 15 , ll -.- 0n7"'5-5:-,. f"-Hifi ""3 :JU -' ' Vi 1l l n ' A Q' '---Ir: - v- ...- rfJJ1f,:fi'.i-vvf i 'V O '.N 'rx V' ' f" . -f'a1.1f'.'-A-w----.fL:2.Q-aa:,- V'-' - A X -,vw ,I I II X .j , IIIII,, .I I II.I.I, I. ILM I at III-I, :IIII I IIA 'III II - I, . I I 'ag I--- 9-- ,gf Ij.gi,,yf' Ip, si, IIIISLII X, X- , I. . rw' -is H '-. w 5 fwfr -V '-'f.f,f'- uf: A .:.J L X' A' , ,.--. . x.III 4 I 'III' 'II y KI II .II . fx I I WI I IINIIFX I 0 ' .I IAF? - Q-.,I .,. . I -.I I I - I is 'ff' r' '- ' -' A- . .f-.is 355 5.1-"--'Z'-. 1 Q , -4 .Ig Q I xI '- -figs II xx' - IP C-M1 ix X IIIIII,.j3 my IIILk:I'ZII.IIigfIIIIII-IIIFII II vs .I I 5, I. IIII I 1 ,I A I - . ' Q. 5 li i.7fa?1f1" 'Q II . "Z :' . ' I, IIJQ'5'?f3Ii!1:2I-.QXSZIT5 'I 'fy ' , 'QXJITAI 5, ', If ggi" Igf- ifzsfaij' f' ff-X 'A FFR" gzzpxe 1 w r -- W.-ff ,. -' .. fi-51"--f '--Q . N .1-.ig-iff' J' i ,P ' . ."L?Q-Nfxqi ' . X ' -..-f II "1-' f' cf"u':" -u.,4s..t. 5 159' 'fQJ:"5'i 'P .. EST 9' ' ' A 'A .. f .WF rfgfy .2-'1' A ' 'I-:Q I ' I, EQ Eg jt 'l I ', pt: -' , .'- gpm I',:',-fu'-FSYQ1-j-Q5 ' ,7. - I Qi E" 'QQQP' -'iii . h' K- 1 . - .f n:gQx'9IIII II -I .vw IIII ,LXIIIF ,Nl II Lf. II, II - II gI,1fIIIIfI,,4?,,I.I' iwl.,--97,I,siIi. I I ,LI I. II . I I IfIIsI- QI: fii,IIII I, 1 .v, I, 1i14?5"'5' " VX' 44 . i 'ri-f-1 - ' ?i?5e?i-?f""'fz?fL'!i3v1kwe ,'f5?.?f' ' ' if -- '5.i--ff-'i' zW1i'V'5 'fl' CL' v f- -' I ,J C1.,I.5,I XI If, .y Ii'-. -1 :Ir ..-Pa., gg, I I'ihf'5,-fgfqg I - ,vI:3,FyI II Ij,I..-I1-.','IQf',i -III. QI: ,IiIcI'Ij:.' 'NW-t II . - II., ' , I II I ,. .I DI. I I I , I, x.1xIETII I IIIIIIIIIII. .14-I' III- II I . pg- II I, IIII ,I I. .,,TI:L.:I-IIIIQI!I,III:,II,. I- ,MI I IIII, .I I . xx ,. fr-, , f . ' j IXv3.ggQT.-1 ,if 1Q:i'Q.1 ii:.Qi.I 415' ivf' QI? 'g:'4.fbf":,z.:.ff fp: ,X , H35-'.TI4iT3f-'Qff Y"'x.,A., if fx-"-'mg , . .- mfezf . I 0 so ,f .- pg .f':Pr'3ff' iff ' -1 .. iw , 1,-,g-,f sf- '7 1. V- pa- .-4 -- CCH-F .-f -' , f - if - e,:E..,1,-.--. ,: , - ww,-.9 A . X l A ' ii "iP?T1f" 'i'Fv.o'- - A .5 ,""f1if "QV" 5553 i ' ------" ' KP, -' 1 we-1'.f'i1-l.:z'Hf'G"5s7 - i -' 'x - . ?x,',-.- ,-' , 5-' .15 ' - A- ' Q , I -- I - . yh . 432 A 'L' I . I ' II Y- - s' ry, 2 Ia, . -, I' - I .139 , -' ESM: - VJ' J' N K g ,. A -' wg.,-1. xgg -S392 V xmgafi-f2',.f if-Wi ,, A 5 ' " . f 1 X . - I . .I Iv I N- I - N , :I I IZIIII - II1I,I - -IqIq.II .3 I -,X , I- II II i I- , - l Q! 1 V N ' -if ' I J "N 'HH "feta,-. . 1- ' ' .x 1 . , fl F 1 --. ' -z-s.2,f-,-1,4zw1x- ' . 44-11-1-,, I ' ,, -5- I 1. n?',?f1Q " ww? 'dd '- ,-"'Qf'15.ax4"3" ' ' . ' X .,f.' ,- fer.. X , . . ,f-1 f-1--A me-if-S ' N W . A ,Xl 6'-' I ' , , - , .I I,..3 . III I .II Ist, XI 14g4IIIIIf,,--x Ig?-s.f. -sf: W II, I ,as ..f-L. ,I HARRY W. DAHLEEN :MII ,M-5, , 1 ., xl? . . . nj" , 'Ego From the University of Minnesota. Be- I, '-. My , I Xu I -- ,i.jgI:i-1 lleves that law IS like a mouse trapg ' . I. - EBI ' I " Q- easy to enter, but hard to get out of. lgjg: ,Z " . IJ. 1 ,,- ILIII X .' ' Q." fgglli' I if-if.:-3 r " F Q Z' f i gf ,,-v-:Q 2--.,. ,A f .--ff' ' f .. y "v-J'-X ' K ff' -N' . . X114 . . 1 - Y r "' ' ' '-'F 1' f . 'L ' " Ah 'I Q" Wg-U J F . 43, 5 ' 57 Q Catz ' gfzfbf viral ' V' X - ' , ff 'af' YT 'reg rf ,-Niia I' ,fb 5 447 e"??+i7i ' 'f1?i73S L' .N IX -Wfff' SAMUEL J. DONALDSON i ' L4r'i',Q' Lf.. ug? I I K ,- ,.. 3. Ing," 13. - ' ,I 'I I' -.I ' Concurs with Blackstone that law is the 'QQQIIQQI 1 , A A "- Igybx N II embodiment of th-e moral sentiment of 1,-I.5gI:f3gI-ZI,-' ' ' "Y the People. 541 , . . .. I XJ:-' fx X I 'yi I":IIII.5-III, .I I I ,fray I If 3 rl X f?'I,i,' Q t - b 1 fr ' -Nd fl fn' X I. - Xf'u, ,' iqigs .X I - -. I IW. ,JI IIN .I ' ,, " l - Y" Av' -2-wiv' 'X . Ji 1 do I -F gilfl 4fl"SEiff'fis 'rg si' J. .3 rf,-, JACOB FELDMAN lf- N ' X KIQ -I:I .. .Ir Fyztg II Q :I j :II lx XII ICI His definition of a lawyer: "A man 224, f'3:I.,II'fi 5351, zsfqrrw Iffffj .3 ...who rescues your estate from your ene- g,Ii,P3',Q I IUf,kY" I , XAIIII 'Ii ' ' ."', my and keeps lt for himself." Wji jg ., Qffil, II, I , ' :PII a iI,.::IgIIIIIIII ,... ,I Q 'JI-ggi-5.v,II,I . . sl I-JfIp5'g", ', ' "" 'f?gig, :-AI' I 'I r I, .. . ' :XI I :I Q igxjfn- 1,-Igrffh A. III I5 I.' aff: Y., - . sm: . .Q . 7- D. ' . - f'f'x'i'.'f " 5 I , . -'. -- A-ff' KI XI XJ... ., JOHN C. FOX f'pI,.5r,-,If:I ,I,e',.7f -di, ,J,r,..X' X, -' ' , I .I f-'QIQI-. He lives up to his nam-e. When the aj:25Q5Q,'F4" If" f. gt 'i 'zgix Judge thinks he has him cornered, he ,ffggigzg A I-C " 'x 'Pi' makes his Qgetawa . N 255-. -' ak' f , , x 2' y ' x,-F .'I ' - ' , v ' -1 za - ' ,-1 ., f , . -J 1 I K - ,, X xfff 1 I 4 ml? ,II , , I'-- '. I Qu I vIe, III .-I , I I. 4 ,, sI i.I 5 xx If 5 A V lgfflxlyf, I J ,WWI .,III QIIIII fnj' xI I . I f 4. X YI .lu ' '-QQQJT, 7, 4 ,I .ff--dw I- 3 -. -I x.,, -f - f II..-' ffgsh I , - :I I K -. II , . V- L ' ' A 1. , 4'.II ' f, M wi? Q AARON M. FRANK ,fc 3.5 is ' in ,fx I ,' ,' I A.II I ,If ' 5 IIEZQI I 'Q Believes that Ino man can be a sound 'iff fx in X ,BJ - ,Q If! gf-' R lv lawyeri IyIvho IS not well read in the ggi ,Ari Ib X 1, X ' ,I,.?II, aws o oses. 5:51-ff, ff ,Wm ii 3 ' 'X I III: 'NI 'III Iv, I, QQ. I ,pf 55.5 Qt 4. IQ -'L Q ' I, A 1 5 I . Il ' I-107'-, V N- ' "1-1" 1 ' -T23 L ' - . ,I :I' 5 " ,5I5'I,?II?:lxfz?Ilg,I.'I',fII'1 I R I KI IIICI X ci' III! ,L II II, .II XIII. , I .I III,I-I.IIfffi,E.tI4IIIII:Il725' -G-1'z?tII,IffQI-IIIIIIIII-.III :II :ij 'Tri-5314.-.PIoIII,,3:Nzg1jS:I..,I5, fi II :1gII.IIf??:.I4 II II2III.I II ,I . I . YI , . , . ,, . f.- ,, . . Ju -1. L, .. . -. . . ., ZW, X 51.1, . . '- .- . 'A . J mrfizv'-" .'.1f'af:.f X. iw 'iw'-"'ff' - . 9.22.3 -1- .gh wsa',.f,a:f,1. 14, 1... .- .- - . , ,. gil? -Vjaf.-f-f-,.f.5v rr. ,,f.1f:'ff.f,L1g-A' 2-.ff V'-1 ' ,L . 154 X 9:5 .4 ' . .ig -"1A".f1f:.t"" ,,,, -I X - - :f Vi '- -'fi:.f.t.:.'.1' mf? 1:EZ"'Pw1".'V- 1 'fyf' .' ' -if--ll X, 7 - -f-E3 . . ' N IIII II, II I - III II? . IIII.IfI III i IIIn3I1IIIQI.IIQ,:fI. IIIIIIII. II l?II,,' II-AI, 1,.If X., I ICI I II I Bk, f' 'Qi-,..'iA.l' Gil" IQIQ,-cfs ,' ' -,"s-"rv .1,5, .fa Nh 1' ' '- '-'Aa ,- '. Y Dfw: ,yew -4- , X ,AL.ST',' '-. J ' F -- j. I, wg 5 If I, ' df. Igfgif I.4,fjI'f- gr If img ' ,fl Ije71i'a--- :Ig.I3I:N QI X -'I-I-fg'I1I - --AII 1 . Q I fl.-1' I, II - III'1IfI II .:II- QI! I4 QI x III, XQ .III WI Pl I-. I 'XX '- ia. YNQQ I X 'H' ,ml .f "fTl'.W1. If I--1.. W e 1495" --f--L--M ' 4 "' X . ' Npif-low .' X . , ' 4 e bk - R- H.-af.-X. if -- ::+HvfY'fCf:1f.- . -:Qi -, ' , vi V- yu 'I "Q XXXXKX- -. N' -.' Xi... ij'3f311'Er.l' L 'E'l'U"L""l-is '21:fx"g I X V ' TX .-wr' N X'-X F "' -X.: gawk! qu .' Niki- . 'T 7 ,T 'X - K - '. I CR X: 'I fly x - A ' ' ,',- . -i J, , 5 QF, -- .-. ., g,I, ,I lf .-- . " " ' 11 1 lag' , pam I .lx " " l,"h'AQ, "Q - 1 I ' I H.-' UW.-v A -b . , " ' . . - . I Ar Yf.1. f'X 1 Lg' b.-I QS- Chfri ati, Y , ' LI, J,fQ.?:.I.:Ii QIIII I ..,. I 1 I-,W ... .I ' --' Tw in" ' 'I-"" C l 1 ' 1 .f 1- Al '97 JD. 1, .-J -' .fjw-"'sl.'FfLf ft "llc:',-'..l if " . A - W Af" ,4,-,ji 44. ' J.l,:,4'.:4,x .44 4 lx I '14 4 V I , ' . ,441 "-. ' . ' A Q ' 'fy .X ,N .'XUl,-'i,'C'4' ' - 1' ff ' ' ,' , ' , 'f-If ,'.-If 4' . "lf," '4 4' ,ff ggi, 4 -1,-:"ff"hTx f ' 1' xl , f 'wx 'v' l ' . - ' , 1 l , 'X J I' 4 1 ' . ' .wr ,4.4, 4. 'Ada ,,.44- Li. F A - ,V 4 ,.-4, li. 1 K44., 044, .4 ,if A ff I " 7143,f.'f-'WL7'ff,-'- U I W5 2 - H-W2 ". . -f' A ' A l . - , K u V I 4, 1 'l fl"!lw , fs'--15 ' i',.4'-'wi vigl F., 'lf 4 A i .Q ., .W 4s A, L-.24-4 A . H44 44 ig sk I .ui ,U A f., 4 14,4 ,. K ' -. 'L' nt' "Jl1f":"9'1V"'l "ff " S' ' "-'Lk -X 1 A. l TI- 7' C1241 f 'a',1wf:1g'g.f:f. .,,i5'sf-' ggi i',,2 1 4 1 Y 'qflq' A SE . A 'fx ' ., 1 -,. - L. . ,wtf -' I A y A ' cars' 4 il. ,A 4 I K 4 4.v l VH-vA. ,, 4 4 V1-:4,::' ,Ani-:AW I .sch Z, A - 4 . 1:1 1 4 A 1- 6:-nga. , .4 . 4 ,I I. H, 4 4,., .444 4 44 44 144.444, . , 4 4. . 44 1 -. -, I C4 A4544 fb! .3 ,443.n44i:?.T?,L444. li, f , 4 ., . 4 ,.. A 4 - 4. ,Q w . -' -'- I I ., Vg T -. A . . 4,..1 4 4,4 44, 4 41 , JCR! ,AIX ,. .4 X4.4:,14:'1. 'fp , Icfxvyrmvx 4 V 4x 4 ,- '4,',N. - ' ' .Quik -4', mm- . l f - 4.-' "npr V. -.14 . q fx. .AA j.:'.'j 1 "fLff'4!f,ffI-' ,MQ ff JK, vf 'jg-nr.: wh, 3:1":.N! ,fr-Y ",jQ-'xv Dx i ,-41.fi3i,2' 1 .'4Qj' ,xi , T 4:3111-.fl t,,,,,, ,gx2fuQQfj'4fs1f1"l,h-4. . . JF Q-,JLAQPYSQS A Qtr-X Ixwfgfn--1 1., u , A A , ,xiii 44 1 44.MJ 4Q?44'44,-qlzihzgt 41514 ww-F ..?4,3fkk,Ajy A 44 , I 4 1 A ,T , T - ix' ll: ,.'- 1 'x' . ,. 44g X 1 I . . .V 4 4 4 4 xx. - , 1' f ' f I". .'-' Jf ":'." " .. I-'et ' " -.. 44 , 4, 1 . -1 ' l4 fl. ,,. ,, .5553 'ff if A f-gfgf WALTER F. FRAZIER fig-. ' , . H ff U karl " -4 A stud-efnt of humanity and law, whose 4 ' ' inquiring mind has impelled him to cir- it 1 .. , - 5'5- . 1 ls ' f J. cle the globe and pursue his course. f , ' .1 r. ,j .,, 4 4, 7 'sl X, 4 -'eg '. . . . ll ,t'1..4 4.4 4 Q 4 T , ' ' J 'fm' . . ,, . v4 ff' .' '1' , . ' 3- 'gs v-f, - i , ', in yt! ' . . T V , .. . ,. IWP44. . GJD' .fv -.4, .V .v ,xi . , 6 f ' . 1 THOMAS L. GARLAND . K, 4 1 .- - "V ' ' .4 ' Likens the law unto two persons who A kindle a fire at their own cost, to warm I . A-gn, 4,,, V" others but sings themselves to cindlefrs. '2.y,w4-'4r,' 5, 2' 44 ' s 4444, 5 X ., .. 47" 4 z . NJ -Q-,X 4 , aff'-. X LTV" f"""Sf'4 -:.g!2.,'x liizfflf f T W ' W"-J. . 4 ll 5 MKZJ 'V N ,!7,':,l X .f gf A A Q57 Wi-'-.11 E E f ff 5.3 MRS. THOMAS L. GARLAND 4f,,.'4,A.1gf44 Nik ' . 24,151 Senior member of the firm of Garland ,414 X' '- Reg ff? X f ' AY ixll lg, and Garland. Will be the first woman ,lg-rj,-F' 1 N-LQ' jf ,. ' -I.f4?4lcQ 'lvl to be admitted to bar since Woman Suf- yr Qg1,.Q'gf7SN . if," frage went into effect in Oregon. t4g+rf,f'A lggfgif' 4 .. .'?f'Zf'i:-E-. lf' G 'll ' - A-,-g,v'f1fA il fr '- l' . A 1. G' H317 . L - . l - l ' I", ', V l " A ' 4 v I-W. , . , fu, ' . M4254 ' A4 4 '!,1,.l .4-,N Q74 f ' f A 4 x4 4, .4 A AH' . ff' 'lf . . , f . + A" l ,X "'x4 g 4 gh GEORGE C. GRAHAM lfggyi 474 if 4 ' -- . 'Q , sa-qs Q ,fx ww 4 "-A A 4 ,ff jifffi ,Q-5 From Kilmarnock, Scotland. Class Poet 44, ., ,if -A 4 ,Q-5'-yf'?f and Class Representative 1913. A wee ,457 4 43 'flgw brae laddie, with a burr on his tongue. ig'-fiQ',5"L1.' f -5. f.J , ' rgjl Class Poet 1913. ,gl1ii,fi?y Il- r'.vyd J, 4444 ll! I Q,"9'-7 ' A I5-:' ' ' 7: ' P. , -, M 1 ' -'3' f 'A p 4 Al. A ff ' 4 2 .. 1 ' :a- -' ff ' ll- ' if f N4 A 'R ' Yffff Qvf- 1 5 ' rf will 421' 'lf' VM' ' ' '1 4 , 1' ' pp, ' , 1' 7 . 'Q ' v'fic4'L. 4,4-4 , l, 17444 'WIFYA Y f' , P A DONALD M. GRAHAM Ar. , f My f' WM. sf - 1' nfl! W" l. N' XL ip A A C '43 'SAM ' 4 l A ml T- gains A great mind will never give an affront "iff f -- f 1 g: '4 -mmf nor bear lt. lil' Xb. .1 A 5 f'--+A 4 ff X. ,f . Ag. . A Q s if . 11 fb ,-' SS,'r'4,f,L1 I 1.' 4 ini, t 47 . 4. .... .4 4 44? 44 rf,-M, 41' 4 A rfj'4'2'-gi . ' ,' 4 -4-f1f.:1' i..- - AE' .' " I JF".--."' , 'i?'ff. ,, ,. , -- . , , -.-.. . '-'If I ' , - '. 1: Wxk-fbfFfg4v4hN .444 AFM, Q 4: 4- -QR: . 5,4 4,4 .N 4-444- 4. ,543 . :fifth .4 ., 1 V. -., 441 W4 44 'Gin' 44 ,WQL 4-4-:44',j.A4J .... , 4 Nl .4 X , 'L 4 - . 4. .4 fu? 4. 4. 4 . ,- 1 If. .. V 4 '4 iff?-A xx gfgf.-4,4-xg.: 4 4 1 412- :lg ls 4 4,1 . .lr Xl Q, :A .A fn,y.Hf- 1 . if R ff--we -' 1 'cw '--rsffw. .'.- .sh 1 , .- . N 'rfljl rl A -J?" 1 ' A 41. X" 'CLC iff. -yy: n 5-gray",-' X hqliluflf. 'I gf I, fl .X . A . Q X ' iff ry '74f1l", !T v, 4 12:7 K m -CX - Ti-.L nlxf- gs' ll' fn' 1 aww V..-G -:T 'T' Y 5 R" .r ' ,' 7 7 ' 57.73 'fdj' E' " :"P 'lx 4 M . 4'-' J 1- .. A--A5 .' 4, s' la ' -.ag v -13-.3Qs:'g?, 4 , gr' q f ,li , ,Q-' ,Ai . Axfwgyifi If 'ffsylifg filfi 5' A ,Qlf?lff,g'..'1fy" 1 ,vi 4, ' ,wx Q4 4 w ,AJ I . 44 4 ',,:4,4:LV.,444i:'4-4: JA 4.-I 5.-.4 4fi4gI:,4'::7:k44.44 . ,Evil 4 , ,A 4, f, X ,F-.23 ' ll- 1- ,' Vx 3 ,T I "I M '- I 'r-1' A' 'I 'V I' .37 N A..KC.?:'1w U' 5 Z Al I 'L' -JS . 557 .11 1 H A-,Q - T: iff.-f.-., ,J 'T 2'--L -.. gfe"w4-.. -5 A Ti ? ' ' l T, -3 f 1' ' ".Nf'Hl 94'-1 1 "1-1 -:'- "-----.'?..-- 1, '14 c N sv! -Lt -. A. -2 " ,. f i. X ., Alf A 4 'AQQ - . ' - , . J 1 . i , - -Uv -Q '9' '5"'f".1s'--1 I '- ,11- N- "" --- ' - 1 A .2'-"' - ,,-wfi- .--jzgE.....-'Q "- - N . . ' -, -gr- . xN.,,v.,.W in X, 'gf '19 4.' L,5?-'xi i1r,gG2if-.- ' L et xx, . ,.,:JI ' -3- Ik". 'N E-4-.Jr giifif'-07-".,"""'2 -qw '59 '7Q+l'A il X ' - ' 4 M "r ,, .. vw- -N . .. - - 2- ' ff -' . f 0 , A-vi-P 1: 1 - - ' . . ' N -. s -.1--.-. f ,il i .... -, 0. .--, -N , -- 1 .- .-. U .- - N- i V' N -' .iff-i'i" Us-111:-4':,2-gli.-ic:-f. -L , ja' 'ive-F9 1 -. X ,I . ' . -- '- 'fi ,. .i " . - 1.--ff: E '--,fm ' -E. .--f' ,fren-2-1 - 2- 1 9 r I ,- 4 , . to 1 gg f f ffxix nl 55322 r ' .4 , x 1 : i .. Yi 'I'-' ' ,-21 -. J,-3:.,,-5-.., t ox -TQ? 0 I RAM, 3-'.'5l'1. -I A I , - ' Q A! Elljqijyqg T -I i -. -N-I-rvlojl' --'12, . 1. -,l I ff,-cv-fr. ,mlxshgsl wx X-SSH' xv.L.1s?wxgf-52?.5,-1 1: ' , g H ,, I J : VNV. Riga! 13:11 y NX. f , -fv 'Fa-13 31'-Jikr' 'r "g,:- i4if--.5fqia3- fig-. ' A'1,.a: ,Q-gi' 'J - I 'R V -'vii , - - - ' If 3 - -. - ,..-Rf--.--' " Fw- - ,- -1 '-'zffs-'41 C' c .. . , ,jak 'v jf. -:. V I E '.5.N -L.-5951,-ii vgtiqia-fi.. 1"'2--.zgrggg-' p,--'1-.'::i24.e,-fw- 4, ,fv-Q"21f 'Nw-. ' '- X fx MJ, .4 - . 151. . .Ll -: 3, r'fM.kA-4,, . GN,-hx A :Ll w 6,-46,175 . . H., l . 41: J: ', UZ-:.-2 Q In Y, h :LL .N A -- U A, - , ,,- a . l ,f Q--43,2-fx' x N - ,.- eg f-'lf' Fw., '55-::f 'gl-'--'C-F114 ff--T . , .1 "'-11452 f '-Sli'-g 1 CC p1l,.f ',.-1 Tl -i .'f ' -'Y?5,.f - lv'5'.fQ-:..i::-Rff?w5f,3Pi',' - 'v N. , 1- v., e ,,f. 1- V , ,.ff - 1 K. C iff' ,- 1 G 1 vL -f .,. ., , ,i-4,-.-., ,1 - , . . V-V.. - N: , , V L-LSE,-tvfppf .!1F'z'3,.f7. ' I l,-'f-,1.,,f-:lifpf r?:7,v. , ,vga ,,m.,,.,- u , 518 5 :IL 3- 1. .:1:a-r:.g5,l::!,: qggajif It If , 51 'xx A I. V , rug-1-.1 ,.' ' fu ,,.: - 'I l. 1 E' '.',. E-.3 . , ir .. , K 4" 's',. - Q.: 531' 'P ' -may : I .- ni 'f. . '-l' A-, I I . ,., - .159 .y-','.ffi'f-- - '- 'C ' 44- - in-A5 l 3 A - 2 :35-1 - xlhjglgbig- -'HQ J ' .- 5 f X N . . , -"-mes -ua-1-:, 1,5 '-L-,f , ' gg , ,. ,Emp it WHQJWW y yy '- ,.w1i'f--3' 'fi-Q--x 4,111 X - .i - lv:-X5 yffgy-if-'L""' I , .E V ,H W . 'A ' ,, efffif- ' dl Fi? ' 'I' :-"gli A . ,...: - i Q3 , . '-tsgk. '45-fi.,-3-"'x ,A1fiq wFX"i:gi IF", 1'-vig-ip, - ' I ,,,.,, Aafzxi- " ' ,,.-f- - .2- . --1' -442 K. MARTIN W. HAWKINS y QQ--2 "E Q 5 - 1.-1. - .. Born in Champlon, Michigan, always a VV. G I L N , A, " N"-iff Champion and continued his exploits in .f.-,,.g- L A-'ii -X E 1 I K g K 53. Sweden, before the whole world. 1-f'gl.,l:gfsQ, 95,-,QI-:..2,'p . f rf - w '- If 11 ff- . C hiv s' ' Tar?" t-. . ' -ff 5 ' f , ' 1521.---..,1',: ' 1 t Q rl, D dhkm , V 5 '4,:-::.- Q , A V' . ,nail Q of 1.21" x h f is- -'Y-'i JJ971- 6-f"2?2s.. ' ' ,fy av - G --smar- ,3 s il.'3'4 f..'Q".i,A, 'G' . 's ir JOHN M. HICKSON f-.V-. ,. N "ll f -5Ng.x,f X '-- L , .ff - ". LW 3'rvI.,. - ,.,. , . .. , "'f?isil View KID A KI? svn. xx L 9' " 'Q Hints that good laws make it easier to X' X lx do right and harder to do wrong. ,, .'?f'iT j -L -j.g7,-ll.-.- -X Hifi Mr. 3- ' if N-gg ,, ,.. - ,,1.i5'c .,,- - .jif x 4 q. 'wx' ' -: .' T X ' :'-t, l. -,,-:7.. . -.L - X "1"'-"VH iid-Tfi iiflf' r' -- 1' X V 'NX Y-,lin ' if'---...A 5 f X fi x rg- ', ..,- 'ful 1 , 1 qv!-ff-.J :'- . - X f : N Y?" Y E"':if:M li 1 3? 45' iikiiiffl 'he- ' . ' .r-ff W 1-- ' ALBERT J, KNIGHT 1-.1 f . "af '-l h 9 .x -2, :ff .. , ff' Q: s , , JL I F- P. -. If-.--X-i'..x X ' ' ' Y' If i X .ti J-Q5 x rw, -C " ' X, fmgl I 'wr Kit"-, ,nf . ' - r . . . "SEL , . Believes in the Golden Rule and always 55. L-. f. ' a- 1,3-. .Q ' wk - --., .-o . . Ms' 'N , - . X fn. - ,, 14,4 - keeps his hand on hls OWN 'pocket Ag Ph -. lf :-' . 'ff' I- I, .I 'li' -,gl A b s-.nn il! , . My 5 . N..- . , 'iii'-' ' f iff' ' ook- WIS . 'NC'-if 'X A? I. .' 21.1 2- 1 -fvfZ:.:'.... " '4"- , Q.-1 :Pfam-2,654.3 . : 1: rrjsispxfziri - .-1. . 'Lil' ' fail 'W' A1235-"'l,."1LQ---. -. 'i'."'f ,. l A ,lj 7. r'-,iv 612.93 21-If , -W ' 'N xifqfdvx ' I 'fl-'TL -'f.--'I - . 'iQ-Yi-.7 - WINE.:-'-f' " 5 - V'-on I ' ' " . . v.----5 E - .. -. G if Q' ff- . ml- f' LELAND J KNOX gff-1wl?f" -"-l Z . fazf- ' . 5-.-.gg.l,., f X , . - 5,:g-x,- ,f,.Q - ff' .-11:-u 1 , .7 , .1-igjz' 6, , ' Q 1, J- - 4" N-:xx A sedate young man, who wants to ehm- .-P105 ' '- ,C 'L I -5, 4. 4 . . ,4.. X , f' x '91 mate 'the prayer from the S-emor Grad- -fr,-. '- 1 sf ... - s R' . - ,QV-.LS' .lv .-'f,- ' ' 1' uatmg' Exercises. . jfq ' . - '.,'v-3 ,.,.. V- A fi! D ' , if-. J-iff 1 5, -fr 3 v I ..::.-N-3' bx 1' '.:,T,IX I Q .yi ' -N w- 'if-1' '-f"-'5'f?1rQmc-E. -- ' 'u ff- 35' GEORGE A. LATIMER j --JN , gif 1 J-XA its . fm'-fi ,-' Tx ii., -. I JJN NW- :Im A :Ir ' silky X V Q ' f" 1 -. , ,',,if'-1-Q. - A - -' L I! Algff X 'Q The man that made the "Bridge of the ffl-ay,-J QV,-'fifgb X il X - H -is-rf, G-ods" famous. Prefers acting' to the E2'f:g:lr5Js l K :. 'CQ :X K, ' i 5571! law any day. l -,ff', x 1'-1 , 7 l- 5 ' 1 -,fi - I I- - ,,, - 91105 " f-w'--:ug-i ?' ' -' f -41' -" -v2"'--- N , 'M '- ' ' '- ' ----'fN,..f- My 4? ' - 1 9+ - .mn X -Q K: ' iiiitihinii' ui G" . , .'f'3'..1,r:x--.5 - - -- - --'- , 15 . -,-. .1 ' ' - - .- . f' ' "rch-'.-.rr-'-f-" " 1' . .. 4, .-.2"""21F" 93 ' '5-":i'-9-'Q -F' Fri:--,' l',:"'7'15f-I ' '- .F 1' - - .- W m mf ' -.---'-f3s9.+.:.'fI1ii'-2 My-'Z G 31"-' a rf:----'.--15 4 f- .,-.w:nM.1-i1-----'--.. X x , , . . . .. fr .-..- vfw,,,...,4.-. .,,4.. , um. . .-N. ,.gL..,..,-. i ' 'I 'Q' ', A-, ' V" ' " Um 'f'5':f',,,5 . .X 5140!i'1i-1fQ?3'?-:"i?ZN,'-Q T 'f gk. l. 173 'bk xi'-3 ' ' . q'gf:'Yffi:ffi,Ei5! V A, ' X - , - vga H ..-Nh ,'.2:n:Q'.,' ff-.'4-P-QM: 3f'7.-'JZTI ei-1,25-.'.'-.'. - ..:....- ',rd'5f, JW xf A-K , 55,1 1 lffqvjfgyak W 1 Q L - -' - ,'-"ved, f- :,:-'y--- '15 'A . - f. .N .. ., ---' -me --we--frat-N - -- -Q-af-:ff -- -if - -M -:- mi - ' M -if f- -r- f 'JF-f 45- wi: xrlaj . I, V.. -S Im. , 1. ami. IJJIJIT . F.. H., 1:7 - gal- il-f,. Q. . .KQV 1 Q. .N 1. I l -'Ni-yt I Xu '4 A ix lx.. 6, . J,-.5 . v '-jNli.',I'l,i- W I xx- W 'N-Xi . X J. ,i-. . H..'.-H If U I N .5 ., A U. , I, nF:',.' 1 ...Ili .N .2 V A t fi lx fl -?""-'i"Z'-if-ii ' i' ' '-'X' '- Xl. ' f EO-'-. 5 5 534' 33fiTiIf2Q5frTf5" 4-'1?,2'if5ii'f1 'A 'fbreifk P'-X Q X 'A.'is3i22f3,fs K IN -ll 5?q:SZ4..,.,,., R-sis.-4.tE Y, .X .N by--H ,tg 4 -4 .K 'h E lip!-QQFQQ ,N .1 I "T 'Z 'X311.C'- if 2 . 1 -'A ii. iin?f"' I-P" A Ex - ,-ff"1f ' ff' - li ' '- 5 5 - -- ' -- .--QQ - 5- f - -'I-'Y' V T - .H .- '-- qi'-9" F ' 1 Q -5 'J KD A fl? xy,-g -, . -ig-S1---QQN '- -.C xx - r ' ' ' 'J' '-' n H ""l- , . 5 ,'1 -. -. f , A f' f4flfrtl3" 3f"Viw1: ' '-ly .A . I A " ' ' , . ,f1.f'Xx,K,-ya.. -A ... s,-lt,.f,,. I, 4 lx Y , X .' ,A..1- .yA-1'l!A r ,Ib ...I Lili:-R Af.,-VF :fl ! l- ' ,lf , ' ,- QL.. Nw-r' ' ,-..l,y 'ylffflr N gg '-ffl?-sf ' 1-.1 f ,lg ' ' ' '- ' A-7' bf . .' "J if '49 riff - y 7, ' .'fwfp".- ' 'X "-'24 H 'IKM 2:5 5 f 1 f 4. 1,"3'1f'r,'.ul"-f,1fQ,,g,z-f Q31 --1,1 j Aw! . YQNFXQQ., . A' Q-.y-.:a,.y7 y ,L f iffy f -.A f V ,A 1 is 7 f' ' ' . "LS-., 'j- 3rf!'.'-'ld-577, . K 53' -, ' Rffhkv' '- .-tial' . ' ' .. Z'N ' "2" """' Fifi .'f12315"fTYf'r'f" ' "H '4:?"'f'7"'li 'x"1i'lll- 'l."'l"':"7-Iv", 1'1" ' ' " ' - .' 'li' ii'i'1'-f'4"'l"3.f'a"AFT'- 1" grill'-.' f' fi 1 '. ip ' 'T'-1 - J'--A r I. I ,-N .A L- -t, f,?:.fT1f,'i1.ff: N , 3 ,L'Q.Q4,g:'I.i-'J Y 'lf -11 ,ull gn A I Y-xt1Q.'YI..1 . xr .J b lv L QL' LA-V, .fx N..1H4QvL: 1, .Lani my In 'N .V I , Q-VI J . I - . .' Y:v,4,.,E 1 -. ,' "Q -11 'i..r . ' H ,- 'F ' .1'-' I - x .H-f'1.'3.f " ff J . 1- . ' ' lf Q f . I 'R' lf., 4, ff'.z8-ffl' 'ffw' f1'Xr"--wf.-'f R . All .' N f - 3 ,, 1,- , 1 "4 .W-5, OC sn cv: N w A. W -, ' X . 4 .,w" 1. -A g Q-, has Cf I ,1 l X., .-34' ,fn ,. 1'-'jg'3fX , A TV- IL' ' ' A . 'R 'Tfli f X219 ,.- 4 'W' -.XZ-'if"f-!2'.w , J. 'NI' 5 wtf' z., ff fi ' af.:-igiiif 1 A my V+"-W ef. 'A A -f. . Q'-QNX V...-'I-.. H. , li' . fl rj f . :Q .' , 4 l - 3 -- f,,gff'. Q' '-,V - .' -5 N.: '. -54 . 1' 'T 1 . ,,.- 1 fu- fr' 4 Nix. AR. -.J I 1 jil,IjLfkS,"WL1,gjg:Qf- -Q . 5--WN ,265-!,l,.:l Y ,ln wa... '-A .352 A -. 'M ' - g 'it ,N ' ' . 1: e '-wfw.1J'f"f'9' j f iv . -A .. Vff- Qi' 1Ff"i"i.x l .. 1 ,M-QA! hy "ff" , , ':. 1 yi 'l 'w ' iq' fbi' ,Sf f- j fi ' 'icq - -"f."--it uf .ffl 'ff ff " 9 'W -.f f- -W CHESTER A. MARTIN 4' . V ' P. -5 K' .: A , -'--L-UN - gy.,- , A- ff -, lx 7-.,' Q ,Mx X. ml. .1 V .sip-K Q , Class Vice-President. Says that the 'jf - plaintiff and defendant in an action at ff Hifi .5 law. are like two men ducking' their -. fw- K'. .. ' , K ,I heads in a buckert., and daring each 71. if .-3. 'I ' 1' f other to remain longest under water. 9-H .. .. .A "-,Q 4,.x ' 54. '- ll' , I 3 Jig" ' my R 4' f ill' ' 'A A-,I nl ' A- A fi R A ir W X Y 4, gt, , nf Y 4, V 1 lille. M I .iw M J' W' - JV+wl." : -,-QT 1 gi" N " fl1fY'.",3 " 'LX C' A . f LYDIA A. MAY QQ -A I. 1" ' 51.11" 7. XG! ' Says that science of jurisprudence- iq,-' ,, ., N . the pride of the human intellect, with : I ,. 1' , all its defects, redundancies, and er- ?.,!7-,fr- I ,fi 'fx rors, is the collected reason of the ages. . . A 1' , N' 'al' ' ,af fr I J - 1 , gf ' , br! ffigf-ffdf If l X.. if r' -, 5.1, RX Ylfff : it . f.-1 U . f '.x'-7.35 ff., X J ' il l -F-,Cr,', ' 1.1. , li f 9-., A . '31, 'fgij LEROY M. McDUFFY lA'f'5f'f5'z?f-"l" ' f i ' ' '- S- f ZW! 'm . Y 'I' A 2 Y .fl if 55' ','.iQ"1, A philosopher who says that laws are "l31"f?,"' 5' ' M' l"" . ' 1 Maxi 'z like cobwebs, which may catch small 9 ' ff " "' -.ii ' 6 -' ' flies. bult let wasps and hornets break x v , ffm' M. .W , ,wff-. . - 1 1. K A' l'- through. 1 4 lf'i.' N if , . 'fflfmf' ff'- 4- . - . .,. ls 5 ' - 5 X .j.'L.i'BfiI,1 Pg'-1' Nqr.- . - A 1 f 'wr ag.. ,Q I 4' e:,...V, hi , A li, I1 ,, 'V WHL! ,sat lag. ',,f',3.c' ',lW,' ph f' ' ,M ' " ' l my -fs., 9, Q42 "'- 'rf ' Q ,T WALTER T, MCQUIRK wiylfil f , ', A V X xc K V. ',! gl'-gy? ,.-'if N Q' 75' fail 'IP A 2 ill'f,', 1' X, "ill J'-A fl 3.11'5.fJl l-f 'AQ--zllai 'QQ' A '7'-,ff-gld, - ' Class Secretary. Says that his future 3 wife will be the Court from which there tg,'.f'L'g4f,,',c . f ,V ' is no appeal. -5'iZ'v1'Q ' A pf-e,fp,,s 1:-all ' ff ,ny . , 'vi-'flwh i rbwbl ' A 'I is 1! yi-5 d ,, .--"Irv ,'- I- pf" ik' X w., f - ,J I. ,L Y.. AV 5, If ff? 3" f ' Mx - A , Q ,' ' ' -X-fi :il 'R'l"' ML. 4 'Sf A V V .UL rl M,g,.,,.- 2 1 JD, I V I 916.1 , I , - A : ,," , , f f :gr , nf' . CLYDE M. MORRIS ,vi -A , K 1 'lyk '-.K ' ,V X , ' P21 75, .. I ' ,fl 'Y '...,..k-gf. Always quiet, but always awake. i 933' ll--.,' f fu -' . Ni W .L ,f mykl l ' ' l'Y:4,A 'L ,M :fi I 7 NXQ 15 -, if 1- ' ' 'a " W Tal 5 4 "5" ' Ll 6' . 7 '- 1. ' rl 4 . ff 't - 1 . i -n y ,R A., ,. . . 5 'faq y ,. , f' ' f""i4-- Q V, I. ..5:l,,J4.v. A Q ..V!::,:.:,,,.,-.,,,,,, PJ:-an A 1 M.. , MI, .ci , Q,, ?'f.,...,m:.Af.?,r5.5,s . I: 4, V, .A Jiix . - if .-if-WDP P ' f"1.'J9,:"'7f' 3 ' A 1- ..f'i.:f.fI:-'lqzfb-S-M F-wi-7-'iffy c - .. -'fx ' 'L L' ' A " -- S" THB? J", -' -' ' f J ' , '- ' .'1-'.".'N-Vif"'-7Y?':, . s...?fT-F51 Tl -r ' ' ' -'J A1 J L' ' ' ' 'jf ' ' ij -, "1 xi "Y Z." - ', '.f'A HR? :QTTFN-ff. 1' "'gg-'S'-lk !'.l:'1'. J' .4 . . 1 fo' 4 - " ' ' ' W 2. ' ' -is 7 " 5. 1" " ei' Y ' A i . . , I, V1 Ml, A:,jpL:.? 4 - VU, .RN 7 , ' All JF, -.2-3 5. .VH 5-.X -QR, 15' ff" X Nw- -' .' ' X. " MFA- "-QV' i' X' "7 ,. yr A Ie- 3 , f -KC' i . Q-x.'. ici -A H ,lviggfrl 1, Q 'I--1, w f 5, , mi' t:1'f3ff'f? a'..e1,c.,f ,,' ,Ad , ' '. if up-"Af fy' 1 .-' ' Nl x r .- .. .- 2- , 5.1 -g-of ,ffv - - f-14, , 'fa 1 gf . .e, -' - 1 'S f- ...vs 'f-3 1 'V f A f 415.3 .V Q ' It Lug: hc! - ' T ,IU I. 11 ff .Q K- nf --with x 1' ' I: tau.: I, - L Wx 'S .. ' "f"" L w-' 'Z f"4':-5 :.. " Qi" . "f'.'9 '?"f'rK, lvfscr.. "LN cl'-L ' . ff ' 1" " ' I' 4 My .K , . , n . ' X 'Wx' If' - , Q---H , ...,744,1,, 'f ,, 1. ' ' N .. ..,, x 1 , - ,- . V - N 3- XX fd I 9 N. Cl. ,gl ' ,N -.-- k A 2: X -Q. V, V- 'U , ,A w n - I- - bl ., x , K Y 'ln N- ' .:g.v.",1l V, ."'-'- "' Q ',r X ., '-. X'-,t Y i I nigf ,QV ,177 Mf,w1.'-17'T'3"f-is 5 .j.c3,i'1 -V'2rf,,, -. ' """" x N. 'fx EMS'-:A-.x .-:CV l ' Q "'--fl 4-f',j.'fi'g,l 'Eff-lf 3 - -N ' 'l X ' 'ff-arf' X ' L . - mf X- -' ,"" ' 4""i'fiffP 'V . . ' -ff-. :vp - 11. ' .ff .. - 1 N " - i ' l3?Tfl"i"'7t RA--Hill' ?- . ' M ,JUL 7" 'l'iii'-Eiinfdrfk-'C, -- ve? .J 5. 5-'5'Lg.-l'aP"' .f"' ..'v"'i'L4 ff-f-1 BX ff X K fx,.7 1' Q ".,'ffgl, A .K ,J . X. 'SLS-:,X,f?Lg5g' V 7 -, . ', i' lui:-' 4134 ' ' .gl .V l -xx XXX yi, t 6 . "xi..:'M,V rx 1 - 4 1 Y. - .av L V i X '..mrv.-W .tw Q 14 In 5,1--U.,,.:. .M Nr s -N -1 .. gk.. ' A 1 .4 f 15""?f.:v':kf . . ' M 1152 , .VVBX .,r 'lgi 4 J ," iff! 'ig 'iQ2fv'kEga15fv.if!JFlQ,I.5-'QR ,:.. l. .gill V f ., ,' ' ,HV-Zi'-Il W If f lkbfg' ' , -U. '- l- I' -'- ,' .jff 1 '--1 .TY LQ: ""' .iml', ,""y'7'gg 'l ll -T" FL ' -,J P'-V"-.1 H Ll, -'If 'T '-tx... ,J ' - .' 4596 'ith axe .fi 2 ,-X! :,- X It-t:,:...'56l -5 3 tv J Qaisgzt l , x jf' ,, 3 - ,vf 1 ,T g.5.- ' I 51.fVQg.f - , ,.-,, V, ,gm . ,V- - :X mf f S ...-rpm ,A ,.,-.WV-2.-.vz,,4-,rf Q ,f,,-, yrs, - ,F T-:QM - ,' A Elffbfy ,, 'f1.1T-ix? ,s-. 470 J"'P'4 - g:"5?Zp-'Wffzf' ,G21"g,y':.1.1 'P - 4- X., '37. iCi"'."-'P' 'ff' xTf""fQ+'i-w"'ff'fQL- 'kiiff-.M -'w,CC 'Pix 4 ,Q his ' ,-'Q'f4!f'i'f7?I?-gig . - - 'E ' - A BJ-',.m. .7 '- , ,- -ff 4 . , .. ',f,V,x, C L+ ,-f" . Q , . ,X fl. 'ash-4E's1'3,"-,' 11.'.,,Q' - -Vle y-' J ' V ,VV'I,'lV,g qw?" ' W 4.-QR Aif,,Q3qff?.':,' -,i V X , S ,Xp -' l -J fl",v','f351y3" ' gy' I lf. A 'wt' 'Q 1j,g:3'v -ip. x,2,::l,L?w V4-, - 31,-Kfiuqgss.-.D . N ik.-:2,fMq,'7:.l',:-lf, K3 .ls V xl, - . ' ' ' -A .- S fx .ZF . A pf' F31 , .1Lij'i1'5.f-:V- 1 fm-P. ' --Qt-rp" Hd' . V X' 9W"N"'-'N W---"" N .V 'fxfuf 'ff 'ff ' ,J JEL .Vw ' "" " 05' H - of WV J f. P V V' X is -. - l -I ,e?i3l53F'1ii"Afb 1'4uf5'x -N-N 5 N 'xi Y , V - X A E rx V ,V Q -wr' 'P 94.5 3'L-.gqitiiwlwc .V "ies--1-"' Ji: ,f 'lN'7.9' if 13" '0Vfw.- f' ,,- .31 M' EMI NE SON ' llffiiff.-.' 'L -M4 771 ' li L L P' .' 1' M' ta b t 1 t' t ' V "ww-NAU gaaqxxg 'rom mneso , u no re a ion o - ,,,, , A 'Qi . , . gifkfijiilnjax "Knut," He left the old country to come . l lzi- T '- . ag.. X 'V 'Vlzffzff 1 to Ore on. f..-'E' '2l5f""n " ' f rf 2 'ggQ3-'I l:E5'?"'3 -:"'!k.. . 4 ,,i..A.J,J, W :gf X I Y, xc ' . N V 1.4 , l , V: ,r K- , Lx f lx V Q--ul, 'fV ff . . .- 1 pf QV',f+xV if X tp.. -,, , A- s. ,---.15 QM H' .-ul iff- lf. . ',,-1 R .' 'pf N ' , H yj- t In' V , X-Tv. ' li fu 1' - . .1 --am . 6:1-itfvl V " V pf Viv-in --Q ' ffligilm . .-':, 'V .um 'Fij- N X x'7vj'f.p4 y AV ,. .E -V uf Ps :tiki P4 V Mm :' 91,5 RASMUS A. NIELSEN 1" -L' .Q 1 ln ' ,If ' :":,.f.?,r '.:',', . ' .M ' 'OA' ul V xx From Denmark, has been a Vtailor. but 53'-5-,ff f ' 'viz' tl form now on h1S favorite sult, w1ll be a . i.4Nlg." . , rf A V .M ,rr--' :- Nw - law suit. :QW 4' A ff .:iL.iifPA ' , um X mfg gilt t f , ' F ' X . XYN .i XIX Gil, 1-I, f 4,2 F4 ' - ,- f . 8i1,,V,':,Zf . QI -, A 'A r 'D-XL x sh V -'o.11f,1 ,t 'V--,' .I '4 'Q It ' we . . V. ,- V : ,V - . -. K. 1 Flelxf' YE- K 'S t N I ul., 1 Qfim'--L A N - I wiv F, wr -, j X may --L . kEUi7fl!"ua' 5 x F.. .Q . ., : .il . vu, ,Mtglh lt: ,F ,ft K . i . J 1 . 'LAL'- jyx If 5 ,s,,i:3 E - lilzyf- x A 5 -, 'L QE v-x A xx Aww wwf.: , Tv ,Va xlxlwh YNY K,- 5 67154 igfps, Z. fd iv."- v., -N' . I v f l , '.-slr l IVLV. SJ" .7' W P ,ff ,V qs LOUIS T. O'BRIEN Treasurer Senior Class 1913. When ' of ,-as l, V-Vs serve the Rock Pile for the Orangfemen. Strong' for the "Home Rule." I ah, L ?a,l?,:Nw: '---..,, -, , gf V.:"xw.. xg:-rf 5- 4 I V .Jn ...al-.1 322: 71-xi, fi Xa-19V Gi. Yi7,'ggl'7'i vig' 11112 !,F2HfLg'j,f5g, gV lp . .' U he becomes Municipal Judge, will re- I 5 'XX Q of iff, QA: l. ..., 1 .Q UN- MIV ,i'F"" f,'-7: ' ,.--f-7,9--5 . ' I " W. FORBES PATTERSON frifj. ' K-P " Tl? . I Patterson agrees with the great Scotch - J Philosopher, John Doe, that lawyers on 53352515 . C ,Q ,41- M opposites sides of the case are luke two arts of shears, they cut what comes iw if 1 .tiff-.1 , .A a 3,112 F ,,.y.1 ml J . - f . D between them but not each other. ,. , .V Af, M I , .i2'g,.?f?:J, -.- in -. ,, -12:5 X, A IQQJQV H ,Ugg lxqj 2 1' it L. A VT af -VS? KV :Aff A lQ"'x"'i1frjT - if 3 TIFF 3 'Ui' ' 11. -.-VV , f If X ARK' E sw fl Ax A X Q: MERVIN RANKIN, A. B. I' '49 'X :X ' ' '.' N . Believes that accuracy and diligence are ,lpn , , , , V .V V- ,um .i much more desirable than Gold. ,,1I,,.. -I .N , l K fit! -253, ,J -- 1 uf. -,., M-, . QVXK f ?, "-F32 my " -. lf M . X f N Nr. - 'r 3-' .1 ' 1' A ', ll 'Pb - N , It X I nh i-.x Q 'Ts fVi'y -wc,-01 '12 -x X. 1 jg: L .' , ,. .f . fi it .'ii X. . A x HV A RN., 0 x 4 . x ,A 7- . -- R fs . . """ - - '. ,L naw-'ms 1 , .' ' - I . f X . . afff,.fssse-wf:..VsfV w..r-ssc - if :Q .1 . - Y 4. .h .5 . . AI ,.3.3'.',I, Lula: Vlfktfygy .4.,,fJ.a5A V U .: H .gqzis - 5 l,-32. . 3 1 'S . -HV' G .I ta..-... , . . N A x W ' - '- F5 1-H ' '. 'ff 'f.9?+V1- '-1 44--A -' . -. ""'-. .-.fe-Y'-1 - V Mm. -' - V ' ',s"3' ' ' 5 I Qi I' ..., 'f :q,:14..',,,J,,..',. ,ll It 4 fywyyl.,-fS':1:L.. -3. -I I -5, MX .4 ,. - s q lv . A- 5, Jw h - x U 3 'TQ ' V- 'uk'-t'-"'L:u"'.5' 'I l.'7.-,.-ff-a 1'3"'F-J- ' ,P 'V 'Q N-' lu-L+? ' l 'H ' lm - I - av 4'-111. ,fyfw -. . u-Q. aft' ...' ' .. -. ,. f isp-1 ff Tx - - J.. - any -5, - 1 ' pi K is , :ll 'Q .,' '... I ' .1'.:,' ' - -ll' K,-ls' '- .fl-1' if 'I " Jfxp - ki., ' ' 1: gig- W gi 'ax 1. - r I KI i-',:A1,?,Qs.gfLj-wi.-,Vx - ,J . I ,,,....,S'1 XYEMM Y I .. 524' N: K . , L., . A? V N X SV JF? V - --- f 'I 4.1: V , " . A- . " wx Q. -. -1:3 1 ' 4 V ' fm, l',' W .L-+4 f-:lr ifyll."VZ':'j .C 'V ' ,la e. 'P' 1'-""Rri limit' "RQ1"'U"' lvl ' 'N X". X84 maj.. X . . 3 -.-g",'1f:::I lf fic. . by ,,g,,v5:39....,-Cfiswikm -. 4. -- Q , 0 ', V,- , . , ,' " 'JV "-'ji'-f.' A- 3' ' X' ua, 'HQ' N ' I-'5 '-, ,,-' "Q Q.. -A ' I X X nf' ,. .- X X .- v - '..'t., - .- - v ' - ' ,-'F-'V L I -I V.- X N, .. - ., - -5- ,h .J , . V . V- - ' uw.-A, Q. I . - v A , -. ,K . : 'A' '.fN-4,5?3:-' ':'g5fX5g-ig?--'.", lf,1,...Qh.,.,',.,,N x'c:P'f? ZX 9 - dgk--gi3,3g..fg fy Ng, - X-t -1, ,,,, SQL 7" ff' V-X '-,V ' .L A. ' ' 'gli' .r - X bk X: ,,F,,347l,fg u ,QI Q ':-E.1:,'-- 2 Z- . ' gf !gf?",1ntr.-- Q ' Cf-:ff-' 1- Vz. -if x 1 : iv . 14 gg 4 '- r- .. f-3 , of --mfg, J.,.,gj 451' : -.,Lgs-,.g:f1 ,yo ,- , Lg ,1.fgf.5-5.' e .gg ,1 14. .....J . I x Q . . ---5 A pig: 'rrxvig-, ,six V. gl? if .N-.R 'C J' Xa A. , I II If ,,- VI, - II IITIIIIIIIIIIIIII .I I I III III: XX I I -I I ',,.... II II N -" 4 wi:-IIII I. .aI f I,,ZgIrY " I' P? ' If' N, 'ig-.'I3,II, ,jI If I ' I - M r s ,Jr ' , . ,-,sip . R 'R , ref" ' ' 1' lx-if ' - f I I' '- - . ' .f 'f-"L'f".'f"L1 AT ' I -"1 -GJ! - ' '51-'x ' .' . . -- J' - E ' - - I .. ' .- 3- w 04- -4'-.-'-Q.: .w. :ENV . ! A - if ..-- .. f ' ' ' ' '15 "sum ' Xi: "-71 . . 9" H '?5?i5f'3if'r?i"L4i7'-'."-"5 " HSN.-'fyxezfif 3 .. 1' " f' . .II-.:.f .HI I . -,TE II,I,I.I 1 Q, I Yo, I. . AI' I I. IIII I ,7II, I I ,H.:.,,' If I I .-Z 112- - ' . ,J 7 . f., -' ' ' 'rw-,4 I - 'v' fo'-,Ig ni-,V I 'CI-.ig-4 Q, '.:'fi,5 - ' , - -- no A- - N - ' an iff. f' Q4 -aiihfffww K .-if M, I I ., N.,-, . 7. .v',g,I I 1, . . ,II-.f,f'fJf J' - .I .df1'fh7VI4, 1.,I, -fi,-KI, ,.,I'I.!c f X 4 x ' '. If N fsiv- WE" g -, , . 2i'f-6451- -wi 2,11 '. 4. aj? Mi-'f ,z""t E ' -4 - f.-.aft E at-.-ff 1 . , . f2.ws+l:i.,.--it wit ...ar 1" -:R 1 732 4! c . QQ, ..M.:1 . . -, -? 2 3. . A Q - ' -yy.'-?3.:.ft-.g-f-f--1-4',,:f.:31- 5.51. TZXJ-I .A Y'- -Q,-dj ,I-fj'XNQ1" , - ' " ' . S12 --.ix ' - ff if ' ,D - J' 'R - 2,'.'-' lv-Rx ' .Jis2.4.'A"J" " "" - '- ,""Nf' I ' ' 5' ' jfmf':'.3"'T5'?rn..' " ' ' "TV :l, ', . " -.Q'.f , ,:, , " 9-an-.II A'- ' V5 , 'f I, -:3-' . ,Q g,.'-- - " " '. , - "X ' '. W-if ,,1 Y 'R ef' M1 - . .' "1 . L- If 1'1"-5. -- , .. - " . '24,-,Si T..-' .".' 1 . ' ' ff '- , fn - 1 wh. if.. . . it fo.. no R S. 7, it , 1 . L. ,. 2 -. R Conf ,- :. . wr X ' R- ' . . , A .- 'F'-y 1"-12" ,w.f'4'uq.. ' wi 1 , - -----H" ,.- II ,III .Q-J,--, 1- . ' 'f .wfzmsn . X.,-. Q If I . , II - I . , I .I I Ya, , I vI,.I0:I. Ip, 5:,I .7 I: - ., :mg xx, IIi.ItI I II IG-III LI .YIIN5 XI Id. ' I. in :I',I 'I . jp, I H, II A' lj ff -' ',-I,I ' - T' A I fJg,'i- . - ,.' - ,-,. ,. 1 I I.IIIa-II'.'.ft:, , .I:f'.,IgLII , 'XII I . '5"'7"'- XII I .- .II:1,IIIIIJI .I I f IKM I I I I It-, I RI Q3 I I 2 -I-:IIIH N I QI I ,III,III I . II,:I,I5I-I. ln- . I 2 u I.,- ,X L ,LII'I, - ' . If- I! I NEII IIIII . . III I If IA75q'f.,,s-EIIQI I 42 "I" 1-'-' V' Q i -if i'- II ' 'SWL' ff ' 4' M' ' 'Sql' -. -..,,?r A .'J, I: Q-'T'1.b H it Z W U hilgwsniz.. WALLACE REDMAN ftp... :.. -fs-.g, .X l.. I '-.7-"' - 'r t '.I IJ ",, IM- z.. . . - ' A man who can crack a. joke without a if I,:"-QI .xx II I QI. I Egg IIIIII . crowbar QI-ij- A . ilffx-, filly,-27f5i'i:1 ix i ' "uf Z 'TL .-If, kr. . I x-,,, 'r f.I .AI . f,--x.g1-- rl., ,- P ff I ,f V 'Q-NH ' ff "I" . ' if A- .-7 ' 'fi"'A f' i Eff ' r . r 5' -,rf A " ' ffiwfz.. f V' 31:7 U "Q . . if ' III-,IE3,7IIf,?:I-.IIjI. ' 1fII If .1I..'If xi: .IIII I I . --,n vi .' fu ,I '- .fi t.IJxL,,f K' . 1 ' 5 -g' '-YH 4 E-' ., '.fP'g -if 54 IQM . .ja , ,II . ' o .4 LOUIS A. RECKEN . I I :I II If :IH ', I I :Y ' dr A A .151 'Y ,J . F74 . ,f' 115 ,' . 1 R ,I I I reckon he will be a Deuitcher Advokate. I, ,A-wg: ' ff-1, I fl '- I 'I' I "" fNuff SedJ I 'f' I . 1. Q , II I , I ,I Iyfnfg' .mx . .'- ' - ' mf,"-I v . 1 , . Lt I h I ,Y ,ffqvy f w f- A . ,. ff faffs. . of , N 'f . ,I . II I II 1III.If,iII I II I I XI . f.-1, if . ,. f .4 I . FL. 'R w 5.13" .' N f. K-X . ,fm X.- ! !l ni I, I II IIII , ,. JJ sum X .4 I II II I .II KxdI42fI,I I ., II f1.f.f,,,-It.. -,. 3 fg.I,f - CHARLES W. ROBINSON Iifffo-,.i,5IIQ -, Mg 1 IJ ' f ..-3 Q1 -. , I f ' ,gg-. IJ-"--tn' I f,I'.',QI:,x-I"i.'Ig Says Law and Equity are two things 'yr E f -, -1'-"-. .R .14 V, rv, I M-' which God hath Joined together but I 5... .. , which man hath put asundeir. - u fa III .-'?I.7."f?'-.AI . Midi ': , v -:f:Sf"M ri!-1:2 ' .W i L ,. - Wm 1 .-85" ,fw , ,K - . 1 1 . , 1 I x , , TTIIQII ,gy E, I Ira. , .Ry ,,gf.j,J":aI5i ,' 1, ,,1f1i'. .. .4 fy I X Ifijgh. I ' - I - f""'?' f 312-.1-T" 'eh -.." .fig gyfgqgf -. ',-,VII .EI .II I . 57: fi, N'-X I 'XXX . El' ' I. 4 I. I ,I R LII 7?-,,g,Q.-gitj DR, J. J. ROSENBERG, A, M. f- '7fI-y,,,4,c, II -I I III I I I III-II,If W . . nIIqI 'fir-, 5 "1,,!bw'5gFgI,. Being' a Doctor of Medicine, he now fj,ff:,fIffiI iff" .4 'I If I-,III -ILIf"2-2i.'- wants to doctor laws. Sfjiftf 7' ," A lI:III. III II II ,XIII III1 I . II? I. II, , -1.f,f,f'ay,w 4, R' '-g'5f.,I f R ,NI ' ' .Q " ' , - A ,.. 4 -4 Y! VW ,wi-. " J 'L Q. if-' 'C-if A ! ' 1 ' in-il" if J QR-1655 -f E . .Qui A ' f. 1 VFP ff' ht 7 5 -'Fil Y fl! ' +92'S""'iQ"1 , if I I Jxf I . QIIEYQQ A . 1 .. f- - we ,J-af f P-. I' ,. . If f ,II px cL1FFoRD G. SCHNEIDER FQ 3 va? ' ., f xg. Q53--"fi - Not one of the "57" varletles, but car- XD .I I1 5 3 .' IFN' i'I ries a guarantee with him. II -.1-. ' 4 'fi"7" .:"TT' I 32. ' " 1 LI!! . fT'I,'UnI K' A vBI:II,6I xxN.lxs j F '. - ' J 1 , ...'.- n ,. - . , - . .JJ ,P if ff-,,,,r'-'I,, R . - 7 gg kr lg .,'3e"' I f IL.. . IH 1.I, -,f I L- .x,1I,I,I .R 17 ':- "" l g':3'1a2'5,ffQ5 7 fi ,,5Q-.nI35a,- ,-,-.,,,,I' 1 '. I . , . .I,I..I. ,V , fu , 'I -in 1 ,- :I-,I:I, I II- ,I, I I yr- . I I nv--. I IIII . .IIHIIIII , . I . . x- ' ' -z,fg ' fc"-. 5 ' - ti' .-- . 5'-1'-.,.,. 1' -ji... .1 :jf "-v" - ." ' J' '- f . --""5g54'if':Tf'..5s'f41'.-'ZIIZ7' '- - ' .J' -' "Ns-. ' itff--xy':?TE-'z'.N:.3f-n.?'Ha,"'. -,a Sm Yi 'fl 1 -. x .fi Ip."-,Yf,f1,a.:29' 'ff "' ffg-zqifw xi' 43:-,gi5:.'-T-baggy!-fretf::fs5'!,f .... , W 'Q I ' lk' f 7.-556' ,I 4 41, no -fgxg Ill -f' '1 -'gg-eg. 5' N ia ' . ' if' ' N wi --f -f' Jomaff R .. '+r4H4'...:-.. x'i'Q':-7' .- .fwiiw -' if .. I... - lI. ,I' I II I NIEIIII III,.f3.,eiII .JI lx gvI Iii MQ: II EVQIIIXII Id? I ,- , I IIIII -J W 1 fu X: .4':.f'gf1'3"- 51'iPf'if'f5f - 2 .f X AWK. ' ' -' xtf V, f 1 ' .'1H'.' ' . I . -"'.'-11--'.:af,4,,.,'5 I"..-WJ'--a.g', .'l'.1 -1 jg' -'7'Vg'.i- -' air, " ."',--',' ,' ,"' . -9- . ,..-1, E 1 - .' .17 - :, .' ' I .. f 'I -.- 'N' . 4.'. .-- 1 - '. , .g 4 I '- ' . I:-Inf.:-I .S 1 AI . .III :,':I.r TI -. I M -. ':,:rI I '- 'J 3 I II -' f! I. wi' - -f'.--1 aw'-1. err-1 1-rg N?---K?---'Q -sie iii-,51'Q-L. -.1-x 1- V-ei 'H ,L I s 'xx ""f.f -X ff 152' "' 5 if-2555-E? 'X ' -X X . -- - viz, -Y . - ' mfs , - fr.. m P . - . .Q-1 .WM X fo .. , .7 rk1,'f?G" ' 'ii P7 Hn: . 'L' TQLW L X ' 4 ,, ,N-...N 1 X ' '- . l ' ' - ..--Q.: fJ'i"P.??T'T'M"-X. . ' '-:'.f+" . " ' ' "-N Ax ' - ' - 1 4' " 1 1113" 1-P."'. :P ' .. ' P- ' 'f . X X N"-- All A V ,Q,'1.g.-L3 I. bM,if:"'?jlQ,f?A. P "!,.."":.PSTQ4r,Qf:'LiiT.-Qjjf,-.5149 ' ,Q "N et ' ,Y .ff ,f -. , - ! - Y ' xx 5 s,.x.- - rf dig?-uxffflb -N . . .. x ':?l43Q1,'Q?g:,gfafLii:.ff1,T Alu.. V, h A --'nijjfm 1 :N 1 2, try, 'ia' :yew V LI, 2' fx ' X. ' "V Wfln. :iQ+4'Q'3 957 wJ'?'T' "Q5'7':??' cr". xw'3Xt?5l74fif'ffj5-uf ' 'Titty " . .41 1 .413-,r'....P rs. X - . s P. .. .P ff-my . --Q . Pew. .. .+ I xx , P. . . CP e P. "s l.1'l':'i'?y LP-fm ' .1....':1P..Pf5f.fSwf'ffff+fi5.Q..-.. ras+rs.m..sP J2'2i?5. my ss' . ., ' . Q-,A,,3,Lx, A W. "'- - X' vxr- - Nr Q14 ,Y',f.mXE 357' ,LJ .V AE.,-3-3"f?.T:-.'7" vii: ' ' In D L I nt V 053, A 456-.A A V V. 1 .-4 fax. , P f-4. 2 ...L .PQ-.Ag-.1-wt - v,n.fw- fi.-,y P . 1 . Jr . .. P 1. ,. . ' Tiiifi-ff-ffiw "IC"357f' ."1i.f-'Q "Y I z-'-'fig' 2:-'E'R"??fff?f!Q':1P'52:REQLf:-f?+"'3fSYr'3 1 7' - . F:....-f 'ff 3 13? J.. Fw' C' ' :L 1 ' my 'AWE . N .14-Q J n- .4 wry .41 . . I f . - .y .. 1 f 'Z-'45 3 .Xa 1. ,L .. I ff-'-M.-9:39 g.P.1f.f:' .-.1-:sf--'e-my"-w.:3rsaP2 ' ,lm ':,,,- 5. 'f V- . 1' ..P'. -. .- 1 ,- H ,4'. u , :".,- ,, ' - X A--'-. 4 , ', ' .. 'ZA 'L-"f'.'o'f'-.'," I :Tak Q A . A f' , ,V9x'.Hj5V...5l.3'.. ,f Ki' f ,, -' '-Q1.fsir?g'1!x . D-.fOCCt"xf QLQxyjl-,'fgpi.'.fl.122 '5 , Mf4F7'1f7jx A. if 2':,,j1Q5:Q,'- .' 7 W' " ,2',2-QLJQ-3e4',fA, .4 fi.-1 ' Pm- -l',,g..."" HKU V 'iz' 'xfifffjfi Q Pfrlgx.-" jqlf., 0 fs -' - X 211.-v.f,v ' '.sf'f-'Uv 'ew.2fs:w"'.. ew-.f-H". ,b-',.P'.' ,....,-mx. a Y'-1'-':-KH - - . - X I fffxef' 042, '3lb'Mffv -'f'5jrkW""15f' "'P-P'"-"JS-ififi''P"'fwtf1t'.-'.-' ...Q-f-V951-l'-" . ' I f N if ,. ga f J in tis--. I ijjkrxigw, I D-'Q-v - if 1 .., x x .ex .fg . ww- X. X7 - K . -A J, I J:-:Liv . - ' .-. I NK ' " ':".1:-'SP1.'.,'-,f 11-.P-H' ji .- . .X . ,, ' . ,--fi' ., . , ,iwln F3 Q-ffffwm-M" f' ' .. -Pap - I, If ,wfwlau ,H-I V '. '-3 X L.: ' iff' .LII ,,gA.fi"VyV1 ' -1 gat . x ry, X-.- ylf L' 1- A ,X A ,Q , - .fvsfjfcl . XP . arm .-+fif3Nigsfq.J"s1f-.-1'2-fs Rdtserggzp-s LYKVQS' :'B Y' HM nv U lk, HN, Q L 1 Q -."g,P5ggl' ' '-,MPEG-. ' .H-1 ' .7 .Z' ,L ZW JOHN G. SCHROEDER H gglqw. Ms P- M... ""'4'-,ye I A A Ne:-sf. Ax X 0 'P A - ""'4r', 4 , '. , kayak, 15 -. r """"f1?g.:f.,sf His idea, of law is on fthe order of re- -1 '23 N' -P , 4J',a5--2 ' " 11392 -. litfion. it must be experrenced to be X ' ifukw ,Y I ,-1 1 X-:ff 'H' '-"pf known. .5 , 3 --4 :V 'sf ,fu f g,1gg..v' X 5-P .fff .- ' IYVQQ .... .XA -J N . r I--'zf' iris' ' Pfsffif 1 ,Pm E Q' ' mg... 'ff . . 1 I y!H"i5Ma3Q'gL!:"h?51-'I P' P- Q K 7' 1.35 -ufiiv ax ' .-Q ' . ' v ' -- ' ."'G. -.-W..,' .X Q 'mfiy SANS NOSUKI SEKIGUCHI P I .3 . Qytm, 'ii ' N-. W 3"'.'x . . ' , 4 5" , N3,X"Q,' Says he is onllry a plam son of the M1- -EJNF' "TFP-, ' P.,i'fff,5 .. kado and came to study our ways and ,.',.: A f ' X1 u - rv ' ffm, ... -.----P W P..51Nx,3, laws. The man who put the Mlke ln .51 V IJ P. l 'A3,,,pg ., gg Pt Mlkado. .f1 -' P ...sf 1 , ,,f.. ', f" X xg- H ,- ,f'-" Q P .. sf. Sr. ,ff .' 1' '- f X r , K X X .g,kQ.H 5435 a -. .' Pr L 1' '- f. Yum! V551 ' '.,:fff.'jf'f'f y. K 'N f A H fy-wx P QP P .. P P g pn.. 'Pre-NU vin' F -,f:- zz --, rv. Q50 V - J- I 'F' g nbfxf P? ff' ' ff 5 15 Wk A F17 P F,-J.,:.55,f'--31,1 WILLIAM H, SIBBALD gy- jef 4,1 xv ' f-5. I w-,.i.1,-. 'NA I , Q1 A Q j ifg .wg .Q , -. K F Lx H' gf,,4f1' "Caveat Emptorf' Let the cllent be- QQVQ.: .ii u. f P' .ms-qfgkg P mxjxx .QR ware. ? ? ?--We nefram from L,-Y. ,P'w,Ug, Kuwy' A ., -.., . X " .59 .-.fir comment, modesty forblds. fri . . fin.: ff' ' wah K .fimgi 'P '.":f"i-'-- " Q ' H ffl 4 ,f.i:Zmf',?.'if', 'Y i -J' -. :QS r ., W f3r.jYA:' ' 'H 6:65, P, .Q rd--illslygijy.. 'W'-xx-. y 2 Xflf iff tjjfff ,C ,.i, ,f'f...' i . . JH?" 'fi7,.i-"- ,7 ff"fP.'-,L1'l"+J1-' ,VP ' ' if -. 'fa .. . . ' X I . V' "-fx ri R FRED C' SUREN ' , H ' ' wi-1. H35 :IJ A KD :ti 1 4437 ,iff ,r'5' , .,-I-XS. X.: v r,.C ' XY,-.aQ'g'11'1 Class' President 1913. Has degree of 'ggi-., aflglyzw-T X ' P' QL','f.2.'G'Pf3 B. S., being' a graduate of Gonzaga Col- S ' , P' Iggy. 1 1' 1 ki - - ,api -1. lxefre. ,e-Lai 1 V 'ki' - -fj - . X, .'rL'r:. 's .X i 'N -Q: f - Iv ' Y. '.-N'-55mPN,5lbg-N - '-54' f,:n,.-ANL' A L Q XV x Aka tics' K 'xfxak U f 'ff' 'bgizz Yiq 1' - gg ft- af.- .5 --r ' QQ ' . r. .f jx. '33'.'TR3'. OMPSON ggff, f ,-'N XX 'X , Kg KX ff' GENEVIEVE TH , : X F." P5 A .P wp. --iw sy 546, y ,-.. X -A. .P S1 1 Wfqg? if.. Always E6Sth6U1C. Thlnks that the qap .' .. . 'lgg-,gk N xl' Q P 1 JIM and frown are 6SS19Iltl9.1. Bellev-es wlth .:igjf','j-tj' 1,51-G V, 3 A NA T' Hamlet, "If you have no vlrtue, assume fyfwgg-. ,, xx wx 'V V. , rss. mf. 'gl 4.-- gc one H , fl. , x , . X. f 5 ! P. ' ' I . . - rg SLN S33 fun. If fi -J. .i ' 15 x"f r-an " 'T51 ' X -'Q 1, Q. 1-' -yw -.- y - H LW -' V J :g ff," ".i415'gL ' r g 11.1 -,X .ga--, 'X . ,ggfgfsfy ' - QA-N g l . N, I , ', 'X .'P' 9, - QQ... " H., N , r . ' , , ,.... - 1 . ,n.-,,. ,Qu-.-,P .an ' J v 1 If . Tifisiwqi gs Q 1. TX Rl ' " .- .- 'v 'ff-'1 1'-'Viv' -w,f.zL:f?3 'lf " .si ' wif".-'f53'fn.?""' ' 'X X ..,.--1.41.0-'. ff .-Ffa -" .'f,ff1. -f'., five-" ' .y ""' N- X x -- - q'.-."'5'1f"'vw .f X ', 1 .- 115'-rf-'V 4 .1341 'l'-',?'ifffA'q"y.4.''.?':i1-71 1 f-:Va x 'a ' 'N-,g. '- . -?!f.."'T"1-i'4,x"1?f'?-?"- . G lh,f1fYf"'.-,-' l 3qlQ4?'l,i 1 ,,- i wh." " , ':ff'y"' ' V '5"2"',' iff' I w If: fl flffll ffl' X ' ' Xie ,t .ffl '. FRA' f' f 12525. ' V A' LW' 1 f H Kai N ttf?-Ts 4, X N a 71 JQTQY N. -' 1' 'ei-T ' K" -'Y-T-,J 1- xt' 4' P '- , 1 Ld..?h 'P N- "aff U "' Vi NS.. I .xt gf, ,.- we if 1 -I.: fi V .L gay M -5- 9.15 . NR. W . ' b 1 , Ngfi'-,."g-'1"A wx, I Efgg Ql7'l?5:Qf1t.1K-'jg . ,P1i'i'bf3s.'.L, 'Wx 'X a X Ui? ,.,+Xa,. T- I ' 'Pm' T A as 'fxfl'L-fffmi-'11'-Pzfs Fififi A -. L., x" 'MP f?,Yi3'x '- x Q Xffi3Mu'B ' rl it R , h XJHXA V -AN-QL 'Qx--U-7'-L-'--, -.., Cai .1 . . ,u . X 'YJ X f3 fl -4, f . -1 A Q :rg ff ' 1 ,au 1.1 '.f-is ' '. 'N -.' . 'f' . ,-: A- -I". 1' . f.' ' .Q b 'frt -','..," is , A Q -- "Q" -7- -I "-x-A rv 1 .fa .1 P -.J Pm -- 91 sf 1 P-ff .-M3 T2 P- Ga-" '- 'P -f' -- A-H P - .wx . ,sr f, ' ,' ,. - f f-1-".Ez?F1"v'31-1 -' f . - "1-. N ' v , - 1 - --"4"-Q ' ' 125-ff. a ' 1-- 'ali-l J a pf .- .- . .. . . N. - vlaaw' 9 V 'H V 'Xia--Q. if E f J ',--Maw ---' i -:1.2-:m. -far, -f: .-f-.,2- 1- " -ea' -f -QM.--'V 1 .41 ,- , .v '-X -. ,. x wg. . , Th' , . - ',' - , .1 '. N 1.54-4-3 JK- ,f fag Q y .- ,-, .- ,f 4 C." , , .,'f,fx'3,, - . 1-1' flqiq. k Q'.,.- I I' IM Y ' , " .1'41:X"ia?.?'lqAW6Eff'l1i?4f'.'-"N 'xy w 5'3X?'7"ff, -I ' , --X "' ' ' ' , Q . -. ' . ' , ' '. v, , .Q ' ,fi "j' , Y Lflg ' ,,',"g,! N' Q V -X' ,H Q, ,r. 1 ff r s .i . . Q wrvjt, if 4,31 U I Lnnxsf-5 , ig xdsptq x-qu, I, I I, NN X . .wb I Yr,-:lv . -. 57, , v--- - hz ,iff f I 'A wa- 9,3 , - - ,W 1, ff,-iv. , I., .-.4 f f,..,- X .4 x ' 1 X gal 05? Yi 1 j!Q71cZf'.16Qf15f,,Qi3g-.1-3?!q0f ,wwf 21:31 ' .A gf'-1: 1--E-,,,f',-21.14- Z- !""-H154 .X t - Q- , 5... f-. ,f ,E--.3 , Q ,-,L,. ' - E' Q -U -1.5 gn, '.1,yi -1, V I--3-f-.lr wg'1,, As .J : 5' '7 1 5 f ,I ,. v D Iji: I,.v-fri 3 J! H .I1 V' . X- I- img- I: 24 ij.. 1 Y,- I-A, 1561, , .Jw -. 4 .-10" 'mv-.-.7 r 1, 1 ,. 5,1 3 ,,,f: Q 3.vg?gfo,gie- ,35,.-J,1irT,w , .J-' - 4 Q ,'.. i - - f X. ' . ' fm-,-q1fyp:nf-' R ' ,f ' '-tlw:-lx.-,A -.ff . im-Sai'-1--. . '-'-12--.w ,cr .E .- , f 4.1 Nh!!-.pf Krifkia: V 5' -.I Alf. qui- 1-M U issgfgklnf ,-,s A :...f. -flxu ' N I-L'-,N I 4. V., 4. , -,X I., i 1 N 1,.,v .f'- .5 . MQQI .. I U, 7 ,uxg I 11.6. , uv l .A lx. 5' l.. 4 I- -. l - ' - f ' A-' . ':"vvw9'lY-9'-:.- l -Q O -,-,' .., 1:1 1" -Lfff-' it - . fx 1 ' .4 2-fl, .' Q?f31.J -'iw 21.1. "NC 'J .Q P - 'A CCC I 1. PM -X. .-5'1" f.?'f1:-" A 5, - . 1, V X 4 A -' ' ' I 'ff'-'f' "-'-547' -f "P"PV- -X " 1 ' ' -.. '.'.w- X251 5' - .:-.fin .. '.' 4 .C "lv '?1'LL'u7'. "4 G' ' 4 l 2 -' , - - l H- 'Y f ' ' H 1 4,4251 I-vw '- 'I -mga: ' N ,Nz - rx 1. , X-. .I19.,,',i, - wi f: . -x hzbzqjr . . , A . I . r ,- - Y HIE:-fgfgq I ,N gg If 3,5415 -NVQ ,' ' . -3 - 1-I , .,,.gQ .f "--- N , ' ', . v ' '31 1 -1 - -5-,fain ,-.,' ..-.1-lg, - 5-,f,A,,.' .W 101 - 1 N f a --4' ' bc-.+f"'ew-1"" Q- 5 ss . Ad J-qygyg N ' A 4 fl .Q z 4h.7,'-'F' 7:g:"l:?.'r'ff'y - "--fi! f -'-'--f-X., '-'-f-...,j , - h -.-,. -.yy ' -' - ,z - -f f-.- g U:-,-,,-'...,- lf... .. ll. ,. A.-...Hb . . . .lffjixf mim- Qf ,N .Puffs ""lfW-- ., -. say' ""',- .- '- 4 , lf' , . .,f- - -MJ, 5 -if-2 - i fy SENICHI ToM1H1Ro A? " Q 'I' f . - iq' , f7?Q, , ,v,'1..k- A -- lff 5fll1'-l3ig p'- " P. -"I" .... 'o:-: O CMean1ng t1tles.J Honorable ,!'7Qg,,rg,51'f, '- .1 Egg A , I QQ. 1' 2 Japanese Schoolboy. ' ' 1 . A Q , ' - I Lfliiif V I 4 ,UI A N . y k , xg .HM .il , N' . I .L Y- 'Ik Q. Jig? . .K . 5 - ' gif! ' 7,3 Y -:Sf H'-1 w :K - J - ll. ' l -' kflvv "V ,, iight ff, ,f - M v '5 ' ',l1::".L XA ' g,. I ... 1.111 293-f, . , . EDGAR H. WHITNEY, A. B. GW: ,' gl 1 3,5 . , ww.. a' .f !,:1.3 1... -, 'L' - I rf .ff ,rf ' j-., af V H if Allways save the best for the last. Has N 'f f' fy' .,- 1 ' ,, I ,V won fame as a debater ln school. . fi, ,ff ,Nm-a.N ff- --. . f 2 1 5 - y S. 'Q Q'-1 . ffiffrliy fl A t . -al --+15 he H .W-tg .X U w . ,V 11-9 t f -H .7 X, 5 K W' X I Y. , I .Q cf 'J 1 I . . ' fi I - '1 H' 2,78-H"-Y' l N -. ,. . ' -2:-' f . v ! -' ,- "Q f Q. ,iq I '41 L- -an I ,-' xxx ' .1 'I 'F ' ' Vl t 5- 'Q' ,-94 YN ' I . 'X ' -1 H- -. x NH' -', I ': 'Lf",1..,y .Cx ' , i fy I-51 -M124 ., ', ,' A ', .fl " .fa U' I' 'QKVEQ ,Jf"""5Q I, -f .sl-J 1.1. JOHN D. WILLIAMS M. : - MMVI! -My , .- . .. , ,, fi . ,, as 's.. . -- I- -i-jljrj. ' He says, If you have knowledge, let g- -,-:rl 1 f,P'5.gF:u others light their candles by lt." q?f'v.'4 1 :bij Q . ,, . A ' ,Q.-ph," y-91: - l X I' . l rn 'A - X - - K7 'L A 'Q lxihvafsq 11.32 13 ?gl,,1-K-1'1"1:::z5-l I .. ,, ,A .,.,,s-l2.,vL'r5fPL.. g X , fi" ' . - - -, l '. ffl, '-NN fn Tvglbp. . "'-3 '--N ' -":'.f:3 - N 1 -1 N -L. '-X . 1'.-j-"8 Jw, 'fi-25-' 55' if L: . r l 'rm' " - 4-. . i ,-l.--if' H K .Lzv..?," ,fy X , 6. ":'fQ ' 4.7-If if .3 1,7 ' "VV 111-4 ',f ,- s . , . . , .. ' ' ' !.i"x'7 I 'I-- J' I 11' ' l ' - V - . . 2 - . - L- - :iff ,- JW WHN. ' If ' 'lmfflfla 5' , 1- A , - -X - . f.. W V! 'Quang ,IQ I. ' qflli., fy r. 9411, x '2' ' -95' -Vx AB V 'fir 1'f',,,f'f','F' 1 - - 1 -:fl ef- s rv- -wf'av:ff--f f - ,X 514-QW-. M , qxlnrq f'F,,yf. il, - ll l'f skflf C"5',fffA'?..f' X. '- ' - 5 gf Q- Q75 if f 4,52'L , . -, ff -- W- K- I 1-,ls .Q-aff" H' lf: ff . -"1 -ff" Y T It I , I t V fffxfsgx -- V Wg!-1. 1- - . 71-.-, ' F ' , 1 f , '. . 1 - V, 1. 4 I, In-is ,ft I A- N , 5? l . f -. Qt -:- H A-H -4- - Xn 5, , .I V1 All xx' -'W'-. , ' "7 -.fi fl " 57"i2'lJ ff? WX"-X. ' . r" fY ' ', ' ' R X I--. , , , -,414 L nv 'ipwsy X-,ex ', z -, 1. 7 ' . """" 95 .5 ' i gf. I ,-' k'i?acv,XK'!l:' ,' ,f A ,, V: -. H.. fy,- ' l ,I7 f t' A:-l'l:,pn'L'3fQv-1 , .,. ,su - 6 'A fvfru-2, , V , -.J 1 , I Q-ggi Q 3, .K I.,-,'MhL , ' 1 h ', I I U ht-:NU I WP? I.. .'L,.,:.- ygffflj- f JcV3h3",.f4+.,1 I-I I 5:'.5:E-x- I 5,i:!5:i:ilSYLm. ,4,-Iqlx'-xgafih., ,R . if .113-Q - .-,X .K " -A if' A- lf? '1 - -' . f -.K Kd' - , - .- 3-I-wr:-.':1?x "f HM. - ' l I . - '- 'Y f! ' , -f "Q, , N-. f. Y- X ff' -1,,.-'.-.- .x -Hu N- A :-.-H-Z-. J.-- "'- -. 1' . I-- f l , f . an-rf - in ur 1+ - 'w--.I " 3 - ga t, J ' - - .- f ' H w ., M ----2:5-also -N.. -. --.-4-Q--,-Q.. - - ..-wa---f. -fl 4. --X I! 51 E .V ','.'5:,7 jf EN? . - :..4k.X-7 1 V wx ' 1 4 -,SI-2 li-fig' ,jgtzv . :--'In' I' X my 1,6011 1 'll .5-M -. R 'f - .- 3 ',.1'i ' ,,,,,,.. 'aj'-v .1 "Q V. -' . . -' ,':' 1--gg-" l'-LT, . . , -' ' I ' - ., B "lf -f ,'g f-'C .673--3.QJ'Y'T:1f,zQQi.'07+,-.'. V ffl ,ki-' fqix. 4 :f,g,j3?-lr' x ' 'N fghj ' I ' I-'-wx, ' rt' X ' f 3 L' -1f"."'4-",- '- -- - A Q"'t-.- I 'jig' .1 . V I,-1--,-N 5. ' " ' I v"',f4? ,iz I -11"f14fv'--' f ' -' Mft' -E' .. . " " 7' -- 4 tf':"'fW'L-'-'1ws!!-1Q-M'f,.'-ii.f"?' -' l -. f- -",,-mf' ll X' l,,Q 'pl h Q' 'L 1 V .' IQ' - ' ,- " , -""' "T '-'- 6" Q " , ' fl?-1'f't5-:J "3Lf'g,fQf.1'. fy 'z '. , f " ' f' '.-,' 2 X , . . , l , . V . . , H13 ,A ' ., '. :J . '13 , , I -,I A -, r":-166 ' ' ' ..1f.- -.q.n.--fy" 3' N if" , - ' Jr. ' - I fx . fl, .tj , - J ll ff -4 at-...hi .X -- -,Ag : 5 V I4 . X if of - gn .3 I,f:',.' L- "ff-1,-fy' 224 L 'Y - -es'-' .' if-' ' 1'3?., ,.-' XIX -. H .5-lv: X xx - . I If ,-'bg ff- 'yr -'F'-,H I f---- ' P: f 1 1 1. - 1- . -, 'gffisvxt 1 -' lu 1 - U1 ...,., K. --,,... .... ....-- - ,,,r4wz.-51.1 ,-1.1. '..,, .- ,V . , V K " a"' ' ' ."' ,- 1:1.11-Lef.ffvrfi.::-ff"3p's-'V.,-- . . fd' ' - X , N... X---Q,....,. N M! N- 13fiZHa.!V,,gI'N-x'f.,4e+ .4 aff ,, Wlgul ew- ...K .ae y .. . I H , U ,im-, -1511, 5 ., '23, 5 ,x b -,,.Nl,. L, sf. 1 ..l .,- -H .I ,,....., . N, fs.. ,R -NU U ix 1 Mer. in mf' M14 ,tic it 0 ,. MTXLQFV ,-V. , -.X , , f U - xx N . .1 .. -1 A ,. . -.,.f, 4. ,.f-f,,....4.....Vw. - . .. - -., ,- u,. x xilfgxx .wg-....,x ,.,N..., , , . hmm...:...,v'..,L,L,-film. EN jp ,V N .sf ,I 1, , ... - '-Dax H. ' Mews' -N ,v-az 1 ' .Va Kwidrgbv-Hs:xVff'...t:H::i.--..SAX - -LVM -1. .::: --.f1:i"- -1 .- N., ,h I xx .T- , ,w,LiI4ZL,,,', I, D 4- , I 4 ?.lH,h:L:t1,g11:x.,-.ITS -lv-' ,J K, .V-Y 1: J I QSM, J Af-, Jwycfltrl V A l 1 'N ' ' 1-.1-'I-F ""'f-'L' f ' wGEzF3f1':'46iA5"',N - VJ '- .. " '- , 1 TY, 41 ' -11.- 1 -X 'NN L f- .if-ff' 1 .,.,,,'j' 1, , X 2.f:m'3f-,J..gul,.1f' .-.Vg V '- .,F:.,.,.,f- ., h cgfir,-,.,,. N4x3x?f:1f1fq:V,.- --13.5 5' 1...-., ...gg 19 Q-'5?1f2551.1F'N,.gf T NX QL.. , -' 25153, Lb, V "X'N--n 'gvff--. xn- 4-' .: ,' I.' I y pjgrzffifju N V.. wr. , ful' 'jf-.-Uni' I? '1V. Q F i I RI. '.,j1.-Q, . Lin'-3 I ' . 5 Tv-2 -.1113 - I -if P .' : I Zgiggyvi-F.-x-1VrI?V.-r.f1:mvf-..-, UL-yn 1. L.. . . 'lam va'-7 .-4".- .' 1 V- . "'- '. , R "PVS S. -'v g.v."' .:' 5- 2- -,,,L'rft-lf"'?f,i1'- 1i:4'gi.4lr21rfjgv?? V, fl -f'- I: Pm.-, W! - ..i'C1' 1.1:-1,,.-z' ' 5 - , ,-.1 '. - ' 1--' .. . .- :if--'.x5fIi,,'95' ', kwin- rn, '11'. -if . - ' :f ----,Ls . .14 rn. 1, 1. , - V. . 1. .,, -, . .- . ,1 ..-.1 -- ,wr .- ,T f.Vv.b-.f--'a+.w.- -VH, -..f 1-,q . 1 . .cpmf Xy., .- ., .1 '-" N " ' Q "- 7- 2' '1 5 '-N' lf? ' 'Y 'A'5i"-"V" "' N' 'SLVPQF' -J' r'3E"'J- ' I ' l""- ' "I "' V- LM -1:1-4 'L -' --'-' , --4111" af- bf 'x fffm...--,-."-' - ,pff 3-.1 C' -4" 'rL..'-.'-" .1 'fy' QQ. 1"e1:-- 92-EE. ..v,.rrv-:da 2' ' --.-,f'Ltv".'f.Q3',!-f15-.f N' f Wx A. x ix' .. 4511 . 7 IV ...:'q,ia. - ',5j:5j. 47 -u. 1,-iigtap iq, my .1 5, 2.31,-,,,4 1 4 if-,'l'-Q Qffitk, Y""'X . h ,. 1 1, ,..,,., , .V . , , . . ,,,q.,,.y,...j , , 541' A . 1 I ,Si Y 'iv-',Q,,,QI . ,L . 5' ,FL-' mf pf!" T Oo Nu Q I: V,,,'f,.:f,l3 - .... If-f,-gk ws. -. N N , .3 ,,,,. -,,-, ig . I - -,E A nf -Y . . If , xx- I f., '94, -, ,, , , , f . ,. ,km L N. ,l gi, V-,,. 317310 N . . t- . . M .1z,?1'..'a1:::1Q? 2. . Has. -.,- --Eiklif fQf'f'L'?Z?f1'w:..:z . .V .- - W JI. x3?xL,1,wi.j. -Q-wi U 5-:ff I' ,a ilu-2 12.4 f 2 V. ,.Q'u 1 - -lx' t, 1 t- W 4,. : , KX . n ,, . ,. I ---. -v - -.,. . H3--.-.5 - , A , p',,--- . 1 :wg - ' V. '- . V -, .1 , . V , : - ix: A .7 1, -" ,' . ' . ' P ,M3:?f:,,L:.- 3 ,gi-,,'q, 45,-, -15'q.Q "i,!:v"'x f Q55 f7' Q P f 4x 'Q' T ' x ' - -' --"' ' W-4"-1 "!"q-J" 'J ,:-'-'- 1-g ' ' V-.1 :"1'J1f,f1 ,-:".f'Q1L ,' ' ff- yi -xg, - -3- 1.-. - Q -.X:,- , Q 1-.,.+.3 . , ' 'fa lqjgvfyxgqibei- -- 1, nfflpw " 21,1 .. ,, "J, w.. f1'f',1' 5-iff. X W. . +V A-L ,g.f.1f' ff- . X - als? '- - ' 'zxggvfrv ,. ' V1 ,W X t4,vTr' f - I ,,q?JQf- V ,Af Q-N-,gh , .. X. mhz- '1' . 'v1.g...-v'A , ,.,, . . Tk. . -,, V 1 - . , " ,mf -VS.. , ,. .. .S "W" J . A' H '51, 1 A ,G-,-,y"". QQ", ., ,l -'-L.: ..,' ', - -1 , 5 ' 'V , . ,' 'N , ,: JN "ffl 31.1.17 ' 'f,'fl7av. ,J-xg.. ' 'ERT -.iff 1.53211-'.fe?afi-i 1' 1'- Q - S ,f. ,'SVv1y,:- . , -J w1r',1b !'Y3"'4' ,-V1 1 X '7 f rf-'Qrp . ' .. -hu' . - ' -- ' sf? . .ff .6 .. - 'U x V 'tx : I 1 'f- ,y 1 - . r' - , ,I I .15 1. .fy . -- , VT.. . Q. 5 I.. A1 fits, X, ,'q -t A, J. '-1 , 1 X .- .- J 1, qgz.. 25412. -- ' I ,QQ 111512 1 jp., ' ff gg. 4 N' . ' '-2ifI:.Avxqz. -' ' - . 'QV f"L - , 'P - " . .... V?5,X',.S?- N ,+1!,,Vi, A, I' '4 f I -V .Sw 9.1.5, W. ' . . - u N e 'N A "Lk ily' V .' ' "X frm., N , 1 1 . - 1V'I-fv?-- f' n 'r'u'W 4'.' K. L X " sf ,M X -. ' ' .-I-- C' X SK-2:-'-Em QQizf,15.'i.f efjf. IIS- .V ft " ff?--. , , K x, Vg. U ,V .. 1, nh? c ' 1 N 'A'-,' ff, .'. -' 1 .-.X I. W I X X5 f'35'Vf"Y 2, '15, 5-1 'X "9 ff X If Qi! ix., VKX- . :su t .Hs f 1 n ! K f'T2"f?'- kr"f1'f+' BX ' u . I ' S Kr! 14 vV:gf::4 ' J' ' 1 rv! A QL :wx -:Q 4:-3--.R-L+.. -J ,QR , 1. .1 . -v , ,, xp:-5 . 'X -1 Q I 'N A L I :V 1,3- N -g 1 X 'N. , ' ,.' FH- rj- I ': ,vi 'H :' li' -- If 3 ed' Q13 7 Y W Ffa' gig," .X faq 27.,11'.:V" "uAx'fN-.fx-xx'-C' ...f -M ,Lk I,,'- Hodges Smith Hohlt PEi!,1!Q.J'elXLffl1gf-1 9, I ,.. ' iq ' :'1. E1 'A .V ,.'j:,,, Q '-f.f...., .hfbfgql 1fj-,I-2,L- J , R -124 'f - ' ' 1gf,.'f".". .. , 9 Q0 M .f,3i,ijQggZ'f', V H A M ""- .. 'iLf'5W???qig! 53.1. 'fitli'-"" " Q.-if'-'BT' 1' 'E WSL'-aagf-'if' C-':?'1.ff '-71 1-w ffqfw. 1' 1'f-:'1TVx-fffb'9'fi?.'.f1f ' ' -'ki ' ' ,T-.us-I ' 1 :rl-L:.x1,'.,.?i.i.', .-" N' 'Q.::5,:p, . 2,-, w-. H h .. Y , - I frrlxfr.. -A,-sfislrq r ' ..,s- , I - 3 ' ,:,vf' . ,. " ' ,,f- Y-2'-Is'kx'W"wb'x '-'Q' P ,d t Y -, 1' .gf 'I 'sf 44", - '-'V.'qgkti'x.fwTV..-..,?,x CHARLES M. HODGES ..... ........... r esm em X . 1.1.5 VKX ,- If-vtxf ,Y I ' . 5. , U. K' H-1 N ' - Q, MAX SOMMERS .......... -----V Vlce Presldent r fysf A. ,J ,gk 1 - G , 1 fr' 1 - - . V x. - 1 - - - . . W: .- - . X. S . M TH ....... ...... S ecretar 1 . b ., .- . . I . ETH L S I Y Q . ...if V .wnflng -N -:. 1 . XV , ,,.. +1 -- X Q1'53.A.y,,Q, CHARLES W. HOLT ...... ...... .......... T r easurer -. Q .'.Q,- 1 g,,fI,7"'xy,.l A. N... ...A 9 , L. ff. ll gg-.H A . gyvrqyl, , M .-g.r-- -- . - . 1 1-5 S. -- -xgx, .1 A- 1 ff N' -N W3 JOHN W. PETERS .... ..... C lass Representatlve F , 1- V 'xf1',iH-'.'I-.1 rx. -' ,V , 5-Q ,JM Wm" 'A . Hg Tiff ' H51 -5, in Q., 1 :af " 'C ZIV CT x'i'.5.'x5?'x .. A NW-5? 1 "w as la: J .iz A Y-I I. .X F-.Zinn . 1 A 1 .X - Q. 1 w -L .1 1. - K - .. V. ' 'R xt f 'Q ' 'T E-NMFS is X '- ' ,,... Ff.p'1j.'1jn' ' 5' "x 'V JI., . '- Q.. ' ' 427151 flzirl- Rx X W ew. '. X r "'-,ji fvlf 3' ' :X '45 ' V V :.' 51' "1 'W 'C X 51, ,,l,1d,m ?' , V., ,l,P:.,x1.V'RX xg rx . 'gig' Junk- Iii: l ,. . V W fr fig, X H? ' ,rw-'em if ' if-A f' .WT fe 5 lg ':..Q"'x A '- fi i'xf..3?f11' 'Q 'I 'Q f f a Q ' "1"' AHL: X1 X ' X ".f"f"'1f:Eaf '. . , Fi."-'ITF 'f"--"'-w:'-f'19T1i:'f?'rf Ei x " -' xx. . 1. ,f - S - asf! 'f,,-1.1. -,, ,ga'9mf.,31'- .S rw . z'V:..:-.,:+-- ' - -- ,Mx Q ' -.- ' ' 1 -', , 2,1 , ,, , , gf- -:f:i1ZN.'-Q .' ,. 'f"" ' -y", 'N ' , Wx ,C -- ' . .M J. Uni'-Wxr.f4' J., -A z 2 1 - X ...-fjFl',i,l!f1gf.,f,- ',:rQff!':'k',:- QgLg,1fJ-,Y-:'A..3 ,k ..'T,.,. ,L if..-,,,3fi?':.iw yn: . I -.fx ...,,..v4-N-,.,,k I x i :J ff" 'FAQ' 5' 'fmfsfihm vs ff " '-ff-767 'fi A ' 4' -4 :""'?0 X' 'nl qf'1V5ff"5' X -X L'-KV! I: Cf-5 ' 3 fx - -5 P' "' '---' -' ' .. N .11!.'-' I ,r 11" Yr ,M "HW-V -"'1 'T Q wie K"'-if H 4, R .' A F' 4 ! ! t' ' 'Q-n' - 5:27-'-' ' , . - ', 1. y .' .QU , XX f- "' -' 1 K ' X ' Tl '- ! ,,-1 - J- - "-LSU' '31-."-1 1, 1. rr Q, -f, ' 1J'.,.,.k4L,ul4" " - X ,K -J'-L X KX Q ' ,.,f'1' ,, ' 1 . 4,643 S :L.p'i3o9 ,H -- .,.,, , Q5 N -. 4 x X Nm- Ng fire,---' "f.f:N5'jJk-Rf' i.av.gX:fg . 74. '-, . 1:-'59 .fc-.flpx -. . "N A 'V Ng .-gy. ,Wu 4,-,557 s-g3:aq:,.Qff,,,,, Q... , g- , " -. ' Q.. ., ' v gg , - 3 N.. N, 1,-,Y-4-1 2.5- .N ' I. .Vi Tm..-. Vggsn- 5 ,.+1""f., ' J- 'Q f Q T' 'Q 1 1 2 if ' V--Q 5 -A Nqx .,- 'J' 'fi I I .: fj, .5-5, - ,- I, . is Q., E 5-,Vg .3-, Y L, , ' U 1,r--1-jiyf. C 5-fi x.A , -.-. Y' ' -X Y." 9 .1 " "l5"7.", 1'-. " ' g mr" 1 ' '5' ' N'-ff 1..,f, T' -if '3--'Af' " -1 -V '- . 4 ' 1 'c--: P fd 5 1- 1 'Lie I '.. ' """1'2. ' '-'-. ' I . -1 ' - '. ,, . , , ' ' ' '-:.- I II e t IAIII gm, - I . '. K' I aI,,,F.II v.I X 'gpg' , 'gxII.II --fn' "R s '-- - ' 1 :5 ':'. X" '--A X, . K --yr... "'- if 1 . '. af. IJ -. Rf ,Ll ' Vx ' NI 'I 1-5. .I '-41"-R 5 - ,' . X ' x - ,Q - -. ,I .,.1 -,p, - '-.' r., ' ,- ,- - f x 1 - - HI, , . ff. . . x g .. . - .,, v -. ' j ,-1 . . fr.: f , ' 25. T 'f,I -P51-, , .-I I 7 A- , . 'if-' ' X ,Q x, 1 -. I .1 '4 ' -1. - f- I . .' 1'a . I-I1 . 2 Hy .Ixpfi -, LII gb , ,XII .II-5. ...4. y :Eg . . I I . QI I I- .-IIRIQQIIII 'I -, X AL Il. I. :V II X I. I . QQIIIIIIJ I W- "-.- ' ' . r, -. . QQ L- F' ,' ' I ' ' I - - A.,.I ' 1 5 1 ' I ' I ." ' ,' fr x ,- E' 'C f '- 'v Xb' " Tk--2-f----Yx' , -'ayxvf .fi 5' xi " uf f'f'i'.--255 'fl "fE"'P-' FQ E .-"""xy " 'J T' . X '-cg., -' Wav Qffyft ...af . ff .- rm AQ-N.,,+.-. -. f - .4.3?fgx..,N. - us FR? 2 ,r --f 5 ,f w . -L Q- ' 4 f" ! 'ff' 1 --1.--an . 4-1 Wir" -4.2 - 1 Ks r, .- f -x Q. N. 1. N- a P' ' "'3-J--I-1 '. ? .-'QL F F 44" if ----Ce ' P ""'5 D? . -,' A 'I . I I I. -I.- 'If F.-1 I . X I LA I III IIS III I 1: . Il I I I II I ,525 r""3f1I:-- 'LILI I-,'II.I - ,..-I,"- 104 w., II Ar fig."-S R Lita" lx.-I. 53 'AX1 7' '- 1 . jtij- 3' 4 lbw: - fn" . S Evffffil ' 4 h'-T - : ' V ,ww - g pw .. .1 -, 2' -i ' -rf .- - .fs-'fh. , ' - - . ff - ,f f S-II 'X-. ' -32:21-'-' -N ,.21:kX.-fJ:g NXSQZIE'-'A' 9 -1595 1-'1 5'-?J-22--Ef.X'1iQ9'-'-:Aa-ig -Q I -- '- 11 . xiziag, -5-M . . f Ig ff- -r, , If - , AI I' . g-.j,.1- : ' " .:-" -, - 1.1 1 - 'X ' 5 5 - - i5..L-:ij5.'g5ir1f-.5 ', ' ' . f" Q' 1: . . '1,j'i',-'.- '.. : 2 . 'I1.1L.---. -. I ,- ' f' fs: -'if A 'H-..f?f , . 5 . . , fig -fx' 1 ,-er' ' if-xx Mi- ,I .1 . - ,I - Ivgfixg I, l,- ik 1 :1II.IIgI. I, Q III I TIIIyII,.5.,yI -I,-3j.,TFyI 'II,,'I..I-Iilfnig "'--IZ: Iiffgi I 5,4 ' 11:51 .5 -.4-I:?I.:,g.Ig ' .I s 'E J, -1 . 36 ,' ', I2 ,-' ,J if-1 IL - , ,', . , 14 .sn -. . ,..5,- Ig' -,J " - I, f .I.fj-.H-3-- ,Q-' v' 1 . ,,'..I:--j, gIg. I wg: - .,7 gII.j.9, 1 1 'g'r.- 1 - I ,Ig .,I.- I: 35. .I . I .,. 5,--,. ,,IAI.A . If.. ., , I . ,R Q.. I. - v I .gif .-:I . - ,.. ,. ,. -,-,... . I ,fl .I -N ,KI-I-H II , ..,. . I. I -- .- IA I1 V . . . Q L" . "fi"-Wsff 'e.:1+f' ' -"bfi-3?Qf-dew? were ffiflafkfhi ' .1-.-.fl . it ' . N' ul r.-1- ,, f I 1 '- - . r - Q .n.-4-ff I.. .A. -.fI'- ,Ig 3 rx . " :'-gf ' Win., 3-- i ' -Y 7 - X-9.12 W - H- 1 CMA." Pr '- . : 5,5 ' ' -' XI -1-, ,,:.. : -1- :Pi H . " x- TTI- A ,'-F41 , 5 ' N"g,1f-Q - . ,Q Kff I n V fvi A. I TI. 2-gg - , E 1, .- V. - ' 'LI' , . -'-QL IKX5 ' .QP Rt.-11.-"-,vgi Ig 4 -' 'dir ' - .f":?- ru ' as -- 4 gn --- f-f --. ..' 'f 4 "-,... --, 'rf Rs-5 -4'N-23 -2 gl 3 E 25, 5,-5 " 572 5 FT FIST 3 5 2' 912.4-1:F""iif? EN S . -' ' 5' : ,-, ff U: ng w "' ... ro 'bg ,J -' -.', -. -. -. - f '-'3 Q13 N 155-f'T'H 30513 2.UL-.5-2-:,"?.f'-1E.gO D25 .9551 - 1-PI,---1--I - -' -' - ' -- ':." "' .... -' "" -- '- . ' fp' 15- -:FI - -- .I.,l31I ,IIE I-II-I-II-IHINHIQHIHOSNOQQQQQZQSQG . aI3:If,... .E III IV x'- 5' -mm 7:5-52.012:a'2f12"'fDO-MMF... ' -1x-'2'-ffff.a:- . X "1-'y,",.g - S ,,s5' 3:1-'..g:,-512, 2'5" 5f'g2-94022-'E,3-1 'i..-1323-.4k- v- -- 1 .. -.... ---....:: V- ,,, -II..e Q II , X Q :'f-'.O9:.2.2'-'swmhh XM-' "U-'O--ff-:." ww ff. '54,-la N 'iw-.-' - -Q' 'Q XI "" "'..a -0' f-+4-rrp:-r ' 'kg w"""'393-' "' ...M . 1 '43 V- I '. .9 1513 0 Q.-fi O 5 S ZS '--fo ' 5'-'TEQ II, ge' -s 2 G w 5 fs' Ka' 910 1+ :N.:'.:5'.-- "9.4':1-A IHI35 -.1 "-,I 115'-"Qi CZ E'S.-fqq QEDS3- '1'8g:1fv'5'5'T2O51'7QEf4Pf',.,:-'D' K Rf' .NOLBQ . ,r . .:I. I -A I .I I-I. I., S S :H ' ,... I-,---,,-.r I-I'..I,,: - xi- - ff. rg W :E N 3 2 2 53 92 U' 13 E12 O I2 1: gig gg -1 0 :Ls Ig 2 N 'D . ' -Nr 1 ,71 i -3. .- 5 A' 4 ::,,, :- .. -1 0 9, S ...- ....f-5 -3,0 fu +14 Q sv If: - wg . 9 fb -- 2 'D am 2 H :J-f -m 9, fo -E: D -O -R Q Ou.: : 1 - -'Q-UNI -L ,VII JI fII ,J 365:23 QAILSE-'40 :.FIP,.7QIZ:,-Qs,-,o,.,,.,I2r,,g .M A I xf Q, '-:i .... "' 1-' -. :' :S o U' Q - 4 3 U2 H a-,' ,-i. ""5-"Z: I-,956-.I -4 'if . Q 'DU Q 553 5 S2 zu, 3, H M52 2 3 22 5 Q azgt QI E g 'v ,II,g,s?,' '- ' pf,.ig3I,, 2 55 S Q--Q in 5: :Kg g- O U1 5 5 3 U' E g ' Q 54 xo E NLt?'+N?"'e? 'R?i2q':x4'- - ',.- iii" 5. Q'-O :U 2 93 YQ Pg :H-r rn SD 0 S P: O N A :H-. 0 n-4: O 2 3 "" T2 1- w - ff? '- C 1 -u.H::3-.Zip Q 5 gg in ,1 -1 H- ggg w-o-.-1 O 2 ,hge 5-5--I I., fb QP fb .-4 0 I-I 2 Iv 2I:FI.I.r? II.. I1 :II .71 U,-MII .,-:ids . Ozjqfn OZHQQEPL' mpyinwmg.-,QMS I NY: -3- S jun-:IDI I-Ig! -s,..Isi25j.1,, an Owsgnigafs-2.-,asfbrnoxxagam -N A-mga -ff' ,II.I.4 Ygosigan. gf.,:w,,,fDvggI,q 58206-Hngg-.zg cz 4, I E+,-.rg-3 IgI,::..,,- .I T ' .fl--Zlf'-fha S 3 Q, v'ff .. 3 ff ,TQQQ 5 ff 5'...3"' 53 'D 55: IQ "' rm "' Eiikgf 5-.dv 1 ' if . .fig ' . r. .. 'III-L '- ' "' '- I-, .... .- A A I-I ' 7- Q-I .,I'I: QI I, X' ,5fj'I I - .- -' L" . E5:'L-Xx-::':'- I .95 -E-3 S 5 4 2-E' 'LE 0 3 5 5 E+ "' gn?-Q 2 O 3-2",,, Q Q fvfi-4.9 g13'?'Q4""?L7f9:7.C51".5, f:42'9' .,-'J cn 050 2 V1 's-QE n ,TQ 'hw g 5' 5, 9-.9 .9 5:4135 n 5? "" Q- ' -.4 -YT' -1.-f?7T?2f1.lf'Q:ZiH I I Igy '.-g'f,.I,- Q m "1 O O x4 .-- -' 'J' 3 fb HI :' 0 -' 5 O -U O .-A i gi' QI J I ,I-yy? 'lf::.Zv' '- 1 I'?,'. I. x.-'. - 1 O IQ H, 5' II. Bl EQ "9 gn .-. U2 m -I v re- "" p-I O .1 14 U2 U XO Q gv- -II' "Q, ', ..I. :yr-,II ' " '-',-.'g,1h. pq SFDESO "' U'---fNU2f7Qf"--79 '-3"...."'I-3-'-rn ""B'C3 Q WWE. - .f!'-"hi" T' 'fr :-564 . -1 O'U U2 '- "' --"""' cn fb 14 w 0 9' """" ..p'g, 'il .1 'T' :E 'im K: 8 2' 5 FIQEE' 3-33 3 0 3 o 3 O0 5 '3-3' 33.12 :P N 'f7'955'zf-1 in -f5'l'A7'Qvfg3!' -' I-1,-,Jw , -' - sv . - "' ....- -1 Q O m 1 .- .I.-,- .I Ig., 1-1 . ,114 I., cn Q O Q '51 o-gg Q m 5.2 'S ,., o 3 E, 51.02 Q -1 5 I, E2 E, ,..,I'j,-L 'Vg 3 IX ,1fv.-I.I.15I,-,I5:,. 51y:I1':4-,I xVIP,I:L1I .- III-. : - ,-- U: :II 9, lg :E 0 r-rlq -I -5- 5. '-h U7 0 :H I-.I fb - 5.1 ,... O 0 X, Aran I. , Ixhlly: - .'p -. ' I . a' ' cn QU-0 " f+m,,f+nw82"5fLQ- 'fa'-f5"P-51 G-".'4'. : ."'s'1- .Iqfflfr ,J g NfDOO"' F2255 ""'Ur?fD'US mf-Fmwm' ITIC' ' 5-.:- -4'1"-.4 J' - t.Ql,aL..,l-.FEL-,31 T2 ,., 59, SZ "1 2' 0 rv Q 'P ETVQQ' Q rn gf, .-qc O 'D U1 2.2 E'-hs J... i'.,5:'7'k'M" 5- 4' r 'I .-.53 ff-5.'.'-I-Z" .." - - ua -1 :S 3 -' -1 --" R.. .' '- -.-. ' " 4 ' -3' h' , I..3.,-I.,, .51 ..-1 . FD U1 -7Q 5 rs ,, .- . As. .34 ., i,'f:'jl" x""j'i'?:.F'gx r-I 93 Ft U1 D.. Q N Q- 'CQ 'E ,.,, PP E EI E m Em ,1 8 2 O Q U1 ' I' hug: 'Ja' - Ili' 0',,cJ:.. ., . . s m f- U2 0 rf .4 - .... Ax Ij.' . Ifnfk. -I: :+C SD E-:RN ..- "I gg 57 fin'-995 O , O 2 0 v-:fo--.J Q 31. y 5,3 .-I ', 'IZ I I.f:47r:':-E L ' :Q F' 3.14 O E- :S fi. 3 Q E: 6 23' 3 S 2 Q 1 :TA D- O E. 3- II I- I -',7ITq--Ili. Q .--I.f I 'QQ ri' -r5'.1:':1', migm -s-1,2253 :I?If,,2m,,, g-f,,,,,o'+"I.5.o f:' -pi' 5 f,. ,I'rf1-.vi 613.-' I,-.5433-3551" DEG.-w Ylfnmi :-is JQmQ-F:-fum miqmnitqma 41'-A 5" "3jC",1-1' - -- Q-fn - fi"-+ N gf. I I , . . I , nI--.5 I ., ,II1x . .- 71 A A 'TI-CIXVI '-. R I, -1 ". - 5 , II- 3 , I' A' 1 ' f X. in .? 1, ,fb :1 ' I . "Leif - ' . . 1 ' tg X :J I , EX" I J' - - 'vxu ,III , 4,4115 2:12.55-"Zi-i'j.f',:JZ .XA ff' ' fm.. Ziff '?7f'f':2?-3' '3 .'tEZ" . LT? - if ' 31 ' x X. -4- -'frsr' QQ 3 Qt .. e fs A':ev..: ",.f::.r4 '. -'ls ---mf... Nz.-'2 f ' '- -, .fig--'vffwvw - f.. 1. N -, . 1 ... 4 vi. .L .y . X. .f, . lg., L 1 - I .xl - . , , 2 , x '- f 1 41' 4 f : ' r - zen- ' ' :fa ff--. J H . -Q.-s W ,Q 1 .Q --Y fx: H-,A--'T f in . w f X ' '- ' " iz.-1 Sw .gf 52 X '-. ".- ' ' ' '- -' X f-P., 2 f,7f'Nf5' f ' X Y-. -.N .SQWX :Sf ' its ' ,. -T'-'I-f-Ti fl - - '11 XX? II I . ., ,-IIIZIIE, II-x Q . .cv 'isizjxx A ,,,xIIfb if I .I -XM. X N .X X NA5bIII.,J. 1 I-Q I-I Ii I If, e.I,yII I yqxiszx six.: :Pi .'I'7I'I I2 ' .S Y... +4 . N Q . . X -. E X Ni - ' . If 5 N24-NX' ,,- ,I j '. 'I 351- fish., l"' 'ix Q. Xi '- Q- Q1 , .... N. . " 'fr v' ' fi I 5 5 1 -' 3 1. X .' ..,s"' .li-I-y": , ,P 'Q .. TFT., . .I --pl F' Lic-Z.. 1 "'V W , .. .A - Fr-' . - 43 ', "1 - - A 'Y' X 1' 1' J. -112' N 'F A - ' " A!" l fL?'v'11 1 . - -. - I ,' , ,,',4-S-MI., fjffgwcv .m, ' n w 1" 1 ',, ' ,f -I . , Q ., . , . ' X .4213 ".,--pi-'f-f. In ' .-I NM x, ' . . ,, 14-. 9vJ'2'-T,-x Ur- 1-F N. ef--.F 'Q ff' I in A .,' 1 , . .., W. I Y 'Q ' 1.. ,.,.. . I17 4-2, 4 . ..I -V '..- ,..,.,.,,I ai. S . I .I A. fCI - . 'Q-we -- Ni-gfx fr ' N 3 X . .,.. X N X r 1 .- 1 -Q. -1 91 . .' 2... X . M .- E ""- - "V, w.-"'- ' 5. - .. .' ..... Ii JM O 1 I fp! x1f 5'--' 6 I - ". N'.. - ' -cry' sy' M . " 'I I " ".- -. X 'fl 'If ...W wig f6 ww " , E wqg.fI.f, - .. .X ,I -, 1 yr,-.ga-,'.'.x 'I .N . "'.' ' .1 . ."Y.Ip' -" 3 -.-fv.. I -1 .df-'nf 1-' - . 5. ' ' " . ' L' .1 .- ' iv ,' , . ., x"32f,3"1xf1'-f.w'7 W5 3 1.-mf -1' . . - .-,vb - . QM ...N . .- A, fx f cpu . . QP 0 . . wwf,-M22 -rf. xg M' - - Y . 2 ev 'V+ mf-'f"ffM'?':f4ff:vfw f 'Q ' -fm-f . .. ' v-7. ,.- ' , - I- , QI ' -Q"1.':IQf" f LI' I Q I1 -If .-v-- , - 4 ', -"- ' -- -Iyf -I I ,ff ::' --T li . -'fvgiff ' VISI2. Ax. ' 6. 'QR .. If. ja ,vrfx li - . . N 1- E. J- . .env .- wif . 1 . . W. Ax.,Qxt..u'v- -,.K.Yaka'Hii?:.I-7 Html.. L-5 I 5.l.l1--ILZRI.. 5. Jig 1 . x.,. .,Ig:- v I ' 1.M.,.,r . by W .J I I D ,J r I 1-,..:1,Jg4, .mi P Ixysg '-.. 'Qs-'v.I . It 1- -Qgfqf' .21 ", Q '- 32 fn... -m. -. '-.I -. If cf . I f ., -5 .' L . N. N, N 0, N 5 I-4'-Lf. " "Ig-' -. A ' - ' x- -, . . X . . 5 1-1--tv ,f If. -'f. f L -. '- xx - s .. .... 1 f.. - -.,. . 4. XI NX 4.3--.--X ...If ,I . It , I. ..,.5 I . -- x x.'gL5., 'xx 1 . XII - 2 I.-, .- . ,-'...u' - - ' -,-J57.-'L - . Q I .I JI 4 . ,HI ', IIQIIL 1I,.- I . A... ...If ....,l.. xx -N- , FI. Ii.II'.VYI::I-. .I ' . af 'im II., , XI XX 'XL-.1 2' ff" ,,g-QI, . ' I . I xx X x ' I . " I ' I, 5 X X ' I XII 4 1 - I , V . I, - . . . x . x J 1 '1 .,- -. e +' w -, k. : 'W-'rf' . . - Q v 1 - . 4 1 ' ' f' J7 ' ' ff x-I, .xv 'YI :L - -. 1 I , 44 I XI . .I I 1 I , y I., . A , A . ,f X I v- C .N. . 3 I 1 C I I I 1 ' .Q--,, -, ,awww C. 'X I. .1 . . - , '. 'yt - .X ' .boQ.':yl'?f.- .,. ' rig: f 'Q'-'.-3 , yy- 1 . if .ff -I My Q., '- ... .. I . A ff ' . .xf ' ' ' x-q.. fi' ' fl- al' -Q.f.1:ff'1,'f'.vzgfezfz-E ,Q f yu. " V 1- " 2 xi '-'3.f..3I. pl I f ,UV - 11:36-nv 5-,' 11545. 4, ' Im' ii' , Cx-I'?,3:', l - 'fghx-FI:f1Ig7 I' V. Xwdf I f f I --I. IZIZJJI1-I.: 4 ' . ,IIA-I F5' , A-F.: ' '4 X- XIX fy .IAQ I, 4 ': I I -1 'Ixx of .II Q I 'Ev'-:'1i,f5? ,fi 'I ,I' 37 gpg "' ,'ff-'Q 7"i1-,-bf 9 ' Y .I CC lfl:-ix,n"j . -I , I L'f'a'?4w2f1?1'Q1'1x,f,',,lg " ' ' 'NX I -. Ag - Q fl fe. - -.-r. .,, 1--.I .g-,'-- -- 1 -..,....., - Q . ',. 1 .44 .-:jx I. .4-. 1 '--Q. I . , -1 ' 55:--",P fi- 'W' IJ: ff: . 1' '15 W." 91949 ' , . .. wh- fl' 'vw 1' W"u4f'wf ' x 'wif'-131' -. -:' 'R' '- .H - - ' ., , ,IQ ,, f . r I. . . . .. ..... . . - IJ-I ., ' . -HQ - I-J-V J NI 1:-gf ' s .TQ '-up we-f'-" 'Af M ' '-'A'w'1f-- "LW - .:- , . : X Nw. ..vI -jffxl - . II ' I 1,1-13.25-g.I.:II 'JJ 1 .. g. V ' -wma-1'HQN.::2f"'N..,Q' if.: iq' ,J . . -.,v .px - -.Ir IIII:...-:.' v -w, , .,I- ,ty I , . In W 'ffl an - -.. , ,Ipgnwfq 'w "ge -,flgkff-Q-'-" -PSI 7 1,f I, I-,.- fl.. .I X -,M s 1-sux .I If-I !.,.g,' I . . I II gl! -,- v-A 'NL---A .g ,.. , -'. 1. .rf 4'-" - . -, 1 13 -a gy-, A e.-.1 1 E I-lr' fe - W. . W' .- . -ig E ,.+w:l"'a.?' . ?.f34,i:,-395m -- . .- ,.. P I I I. wx.:-.JZ .gl Q P I. .153-11" ,hte -S' .-f .- ' "'7" I- ,amy-tix' Zh di..-L4-N I .- .. :II - +' P -14. A --we '-N J .- 517 I 5' ' L -.tix 5 K.. 'A IIIII'...... I ' . ' 1 . V-1.3.7?r.f .. I L' - Ip.Iff.-,:- . as -1f,f'IIr",jS'1VqQ'f,f .1 - 7 w g f 's 'f . . 'f' I'I" f,'-'I J' y 'X 'W ' ' - ' rx--ff, f ji,. -H. I '-' - ' E . I -I. CI 'f ' .Z' 'I ' 'QU -' 'XL ' f C 1, ,' : I -IRI. '- 4 g I IV I AVA .'I. . -7 . I I . 1 -.I- I . If-.I 'nl I I . 4 rI"j4A. FV! . 1" " ' . ' V". ' r 6 " :J "'-.M 1,31 ZH .1 I .I LI ., . .5 f .,z,yi5,I".Q,f.I CZ' 'i il '-fy 3 1... fit- '-52.65 03. .Ig N I -X,I.:I -+- .II .I ...II II s, I I .-595. WSDL. , Ny .-vi: I 'I . . 1I. . . JN ,,I' ...rem X 12 .I A Q, ' X QQIQ-"j. I I . II. II I - ...w . J x f -. x c-'gf' x .'I5"II ,I . .If f .j-.:. 1 .- I,,:. .fr Q31 l--2: K'.f'-'.' Y " !f"' YQ 4 ' ' "MB 'E-. 1 X vaI,'-IAIKIJ eb-1 II I ng 1. gp' '. Q . -2' X 1 K x4 yy 5 P. I ,f 2- 1-I1I .I I ,-"-.. Q ff 1 5-ffl -'-:' .4 I ' 'zI ' '-6 s N -I .I'- I' 'I' ,'.I - 'A I, X fx x - XIII. G1 N Q! 'EI qw- N X x ,, . . I, . ..I III, if ry' 1 .ff gif-1 f. ' 'ull r - I- . if," ii! H'-II -. 1 -I . X' AV f 'WE' QI ?5.Q5":Q il? V g J . l Pt. I I ig. r, if I 15 I A' l-,SFI nTIly4,l.Il D S 3, .N -,Ig 1.5. ' Qu ff?-gi fx- if! Yi fi .f ' 11' XX X- ' 11. ' LG' I . I ' 1-v -f 4-w. ' . -. f ff Ig. f leg' X . Qu IQ I-.XI YI .5 - gf' .I "'Lx.f-.T.. .F " -1 " In 'I I3 V-1 f 2 N I' . lf fffiflis fi. .1 rss. 'f M hw - -- ' . 'AYYWC ' 'V 'TU ' W 1 1 .'-IPM-Ita--"'g' ', A ,Pr I 'r . I W . 3. .',,:.fI'...-. -, . II . Q, I.-I I f -1111 A .-513'-L: .- ' -,,.1 Wg?3ww-1... Q 1+ 5 fJI3"-'-iw .96-.rw-.-J. ei 4-1 n.'.- e- . -. -.N-:q -' I img: natfjizt-V :IIE 7-ish-.-, .I A S '. Kd YI- I ' - f.-up - . fe ' Y' .-ff Sf:-U ' ' - . HC. . I . "- .IK,','ff , QV9',:.',1 V " --1 ....-5.-rs" -- III.. - Statment mnhg Gbitirrrz 1 .ff-1 44. f ---,xg I I-' I Ig' -' . . " ff'-' . I I. PII-'1"i 2 1" Q 'I ,L 17" ' 2 1-qi I P ' .Af 'L o I '. '-I ,... ' QQ., JAMES F. ALEXANDER .... ............ P resldent I' Q1X.If' f .. - . I ' I. 21. 'hy ' I .. . ,ffl Y I 'wiv 7. JOHN G. SCHROEDER ..... ....... V ice President ' 'P-A771 gk" I' I ?, ' ,.. ' I. . , ,. . V. , 1 '.r""5 :N Y-I Ii '. ,f' RI: iffllidx r I -:IX CHARLES H. LEHMAN .... ....... s ecretary ,f ef . f ,- -,IU I 'L 'N'-,Qf'i-"-,S 5,1 "his" ' '.'. ' facivgx XV J :N 'w:'.:-If-Tiff? ' I Q1 ,. IX "My, .5 1.1. It .x..k ,.I. I' , !I , - - I, ' Q " ,vw - -. Y- 'wr-P we . - --.legs .Q-A i M ' if . x. E ' " 'r,. HQ, -'N ' ' . N . r xk,I IVE' -' fr' , ' -:I-, 5'-XI k'-.I J X..-W af . 1 K 1 Q : I, --. I, ,f . X x X. 'E 2 ' .A NN x H rr- x ' Ig -.J -P -X . If . .-1 f,f,. . x . .I N 1: 'If' ' I X' If-I., L., . .".r'f-.X -. Y H. C -' ..1 l1'f"..' k 'g A I fx . ' . SQ!! - X3 xx I -I ex . ? f',f',":'- .II X ,I ji X4 1. W5 ,2 .N-rw . 1 Mfrs" 1 f E' E lf fd 4-Q' E fl' le 'J' f F:-:fl-N 1 V N If "' 1 ' ,-: JJI.-,xx VX .4 IX -I3,'I'l' H. KI Q3 ' .,I1gNxx.-,jf...,,,?-.7 ' 4 .I '--A .I 7" . " . 5 -L 5-'f':l'1Y, ..- -"'- IN - .-.-- -. v'-"ff"'f-'lr T' -fi' 'ff . ,I 1 ,,,m-Q ...QI , X, I I A :Ef.'Qfjj.7-t1f?..:::i'E1:'. :ii:x.,::'5f1??-fg2,6,,j:,f ri: kg:-Ax..-?f...f3 I - .I Q f V -. . g .' ff. asc E . 'fI.w'1 ". K 1- - W- f' .- . ' I x .. I if . -rgxfx,-f.s, ,y?IvfLQ'?,III.II.6.fkItgI:4:..gQaI4....,.II,,2,p9... - .. . I.::.5.Si,X,-p.:.I I43fI,..:- .I lay I ,Kina x V -' ..., S-ci' .-jaifsui' ':f'g'F-.'f-34.'7:7.'f'?r'?"-ff-Epgj ."'1-ff.!'f.' ".'- ',-.. W-I ' tx. f H " '. ' .' ."ff--Lg." .f,'.i'f'ff fffqm, X 1 I I- I Af. Irv -.I .tx--41125,--, .f.I'1:..i,:3'A4I :I 4. ,Itlxgzx QQ:j..'f,v"IE:.I-1 . ,'Z::l.Q . fm' ,f5!7JZ?l:,N:r,IT ,ar V I. -I Inf LZIIIL I. I .2 I. 'fx' 'It' apt: I I f-. I-.: .. , - I , -l!I,f1f.L, 4. I v f- v mage,-,x I x - my-.,IT": '. A Rx Irv 'V 'iI .--" N21-F "2-',fe:3'r- D.---Q' ' - N .gI.1,y' .4i'f,-- - If ,ff"" 2,3 ,iii-qegf A...-' 4-X QI 'II - Q -. . "M, '. .I . .I YA. .ffl E v -. ' tj ' f'K'?.'C-Q:-1 ' W AN i ' .-fl :'1.'f.iQ.,.w. ffw 5 'NRA ' 'MX 'KJ t' NK' . ' ,-f . - - ' - 1-'A -A .- K 'I' 1 1 'L "" 1.1, ' uI - I I f' " ' , - .""-1'-'ff .5 '53-f:J9J. lf f 4... , f- --3: T -fr" - . . V .-. - 'v ' '- 5' gf' . .I I . 1-2. bk ' 1' if jfff,".'r:ff"f' Lffifsz--.:'fg,. -3 'QI X I MQ ...fig . . .1-' , --. . .I-., . ' - q- I-A -., ,,.g, . '- x,I- rms- '....- V- X . .' . .- X . . ' --wr K-1.15.2 -N. ,Q -I ., . . I. .f -...za . . . . -X gi I IANX' K I FN-Qhxui F- ,V Y N Q' X. - I - .. IN - Qs-L N .. -I I -X Um , 'I ,II!!I4x,:,l:i: X , ': '-fx I I :"" LI-",. I.Ig,.--XP " - X fig I M rar:-Iv .- .- - - . ip I I, I-4 - III ' , 'J " ' 'F '5A1lI,"x I- - . .' jf' ,IQ ' ,.'-9' 5 EN CN I - .. gif' ' Q' 'I 'lf I,f.f-Q3 1.15. ' ET- ltlq N . .IX 11. 9 .lf q , 'J jx--., . CWI, . I IISI5- ' V,-:wa ,KIIIIH .. .Cas . A . 1 I- , ,:.I52VTIim'4 If.. 1 -vc I I I If Y II .1 - 7-I---E E ' .X I .IX .P ba! 0 P - - I." ' I.l . --11' 432' ,fr "Mn Y If II.' I " 1 . - " .. -kk. NNJX I". ,Lx ' J" I.--IIJIIIIQEII TI I. ,IW EI IIIIII' 'Ilfi' I,1 I,'I. Ifh I 'I .I.I,I,I,IIII5:'. 1 '7Q1'f,I. px,-P.:-, I .-. ,-V f .' I I, .IK IIII I.u .. --fH'IS'Ij 3: .5 I 3' H L tI :,f, VIE B I , '.,: I '- ' I. "--- I,,f 1 I .14 f 1 1-I - 11 560 1- ' ' . ew f I ,L 5- ' . I, ' ' II""S-,I ',,. I ,IIX ,x. I gI.I1v Nybfiafg- I-,I,1vi'1,,'f,I2 1, 1 ,CTL . t ,- ' mf- .1 'wi' :fiY2fZ3l.f'Q5L1'1'-l132fft- " 'swI'- . X -rf!-ttf? N5 f.. 1 1 Iv. I ,.- - I,I II I' ,II , I If .., Idgxjgqs I-IIII! .IQ , I Y , I . -IrII f X I I 1--1 5. ..-fifie' -331735254 1 Kit'-gtg? "H 3- 1. 1' Kf1',.1r. . , .I I I - '- If' ',.1 ,,..-KZ' 7 ' -- :I, 5 .I' 'f, - 'Z r -NCQ, - 'I' "I-I-' f' 3' ' ' I ' -'In , ' ' I II v13I"1f QQ ,792-If" v Wfifj .1-41 .5 'J ,-T", 2.-f' ' Nha ' Ix1iQ'il"'xE'gm ,-rf" ' 1 -1.11. . ' 'J .1 -" ..i 1 'f N- -2':.f'f "' ' J" Lv. '35 'iV.j-5.fa- -Q4 -. .. ..., I- QI, A, I I,I-I1I I It III I I - I' fI I1,,.H: I I .wI - ..1, I ..x tw 1 1 'nu , If ,-" Q Iffqv I, I ez' phd, I5 ,.I Q I. ,I f .f ' .I Q I, I. - I I ,I 'Hg 1 ga- ' -1 . f -- 1 -- . - 1 1 1 ' . - . 1 -1 I I . I Ii . I I ,.-Elf! II ,.,l 3' I I I ,u- I. I: ,iff IH' II.I-.,- -:I .lr.' II ,I 'xt ll: 25 1 .-t.--- - -1,51 .. 11' 1- 1 1.52.1 +11 1- - - - 1 1 sa?-f.'..t f" X:.,I -1.0.3 III?-5-K. I Q .f-1Q,II-1 Q1 5' ,."I,-- ...II I ,Q IJI P NN If QF- ""'. ,.,. , XP 'P Hal , fi 154' 2.3 470' "'1, ,,f' .f, ' , - - -'7-Eh"v'5x'- - -,'-. 4 Qi- 3.'."1x 1 "1 N CCCL -21 J- - 'fr' -' . -. -- fn--1 f . Y1g:f,1 riff-' at-'z-'YI .-1 11. .W will 1 ' x 1 I I -.II , .."gIQjII "QI-Eau'-ls: Tal!" "I. II. g"1QI"4'-YI' ' - 5' f, "Af -' --'M' ' ' ,.-'htm' N g1T13I'rff-715-12.42, E?" "mg-2' .-' 9' ' '. - cl '. .' 1 '- -W 1 T ' '.'-"-"V -- , . - .. ' "' I' '- ' -A '-5 -.I ?,...' :. 303,24 . 434115 "mtl N - 11" IIN, r I-J-ggi, I'I . . 'I , gin- I f fIj15I.,, I I -- 5. '1 -'4 f- ak - - S.fk'1fJ'1 ' I- I, I I III f , '9"9""'P rf:III., 5 IIII' . 'N I II 1? - I!! Ifi.5'IE5I.rfII V.-,N - . . ' Ikyy- :fI I -. "W--"H .' - lf'-vi . " i .: ,I I. I1II.I... .I Ayr , x1 -.1 4 M ' -. ' . , I -Nj I IIMII 15 I 4, , . 1. ly: '-.'- - . 1 i-l7?"" -"F wwf'-if hPntE 1 tr : '4fKq'91r - 1 1-If ' .,,, ' . . - 'I :Nur-2' In iated 357 .7 ' l ' 4 t 1-'f"""" ' "' .--'ll ASSOC by 1,221 L' -ww A526551 8 1912- tfliivefsarfvefe - ' ..-I - 1' " 1 , - 1 8, CQS rn I,!1,. I '. I' I 'I.If.. -- I . ,I 11.1-.I I I ber I thlfc Cyan 1 f1'0 1 - ' 1 .I . Octo ted its Collv nductec were ," -fljf' Wu- I,II'QV I,eII.':q EG,:If,w. Ven11h'3.'v elebra clasg- ere CO e they are X . ' .-11 -,-5, fgt,-"I , ' "f ,I , I s I 1 w I CII 4 I NI Fridajzqf B0dVFESSh:'f'lPgIELsl.ueS Ogle, Vvhlil-but ?eEiitieS ,I f I. L . .1 1 1911 ' he 11I'P 1hiC fr1V t- f ' 1 " U I II. IIQ-I Stu! ,I t d the the D In IW the e se I I . .1 . if 111if1ifiL5fgf,i'L1ef1 f?DZ,1f11e fffas 1affiELatig"f,' 35111115 ' 1 1' mg' -pf" flitft'-' ov t ce '0 tl U ' ' 'f 35... - pq to a taaintolth:tte11d?ng.e11e'2gigerS f.Org year WO J," " If - ' Mu' ' fl . 0 . - 'get 19 0 ' 0 111 . '-11' ,' I4 g.?1II.I .-,.g-,. 3-1. 51,110 . 1t1a T 50 the C0111 . 1011 t. ul I. 15"-2 'wi' :WW fw the ' 1 In 11'11' r of ted' the clat 3' 1-lf' " ' 'aff 1 A 37231-"' er Y retl 11011 elec that e ASSO tru- X ' W ,,.. H911-: 'III ,gIII.I:I6fg1.i" p1'Op d t0 I. all and ise IS Off ' the inS Q ,wg Pg I, ff' . v1-- ' ' etc fte - ,GSS rOm r0l le een nt' "..- '-.W -1 .ft f ui. . pe 1a ut . p e hi b e 1 . . ,.,, I . ex anc busl th a I-OSP 1 W ve .artm . . 1 . 21" ' -. ,I af, tO lwl d a, p I aflc e ha dep I we ,, - ' ,1'. ' I f 1 1-I ajfgf- gre WIT , I-net all OC! S W u1'tI aflf I I 'II --"it4f'1'-ff" f1ef'f'f1f1a"HO111 11appy1vaket1'cf?ee Yearnkoot ilanlzed' BY thi 4 5 ' 1gi1f'm' v .sw-21-:s.1"f-:v 1 ara -111, ' - 1 to e ' 1: a I1 0 so-H' me 1 V it ,,5-' If ,11:.f"'. ,,I ,tu 1,f.,I 'I 1-.I-+R ye fi-uit ti-16C -Stenc blishln bee . Sea as tll he ,If', In I. 1+-1+ -"wi I6 a lave - Cxl sta have this 1t h - ' t I 115.57 ' - 1 .- 1 1 . 1 - 1 -I -3-Q 9 e 1 111 C in fol' nel . tlllg : ,- .1 I f III141. II1' ' Is 6,761 'W I I be-Sn anently all tqa- teafn Depaftl 1 awal XI 1 - I. Q 6' .-' 7,,I,'ff.g.:? SI' has ol: Zn peffnd bagelb inning Law nxiolls y tudents Fit N.-' .".. ' 4763151 415 tg 3,11 f 3, W the e 3 S 'th "' ' " .. If 1 - 1 1,1 ,1.f.Q14-,IQ fa I 1-I' 1el'1 . 0 - -le , , al' 13W I W1 7 .' I .2 I-I .I l , IIs.f,I!1,l, ,I IQ-.Iqx l'l ket 1,1156 t1I'l 1 We the . ter! . I 'KIM . 3 I, f l,,?.:m 511 1-LQ1 bas 1-ol HI-St I-IC alfl I , I 1 11. x IL I, lI,fII I 1. I .A a Q p . 1 a Boi qfl O,nt I. I I -' . Ffh I "A-1-1: "' 1 Lf' ur th' ' the kim ' 1. nt r ac 0 117 re -e..-,1 1 1-- ' .3 I .M-Q 'I . -24? . l121Ve his 'S a11Y Stufe bette - ent ' a " J 1 1 - Is. - I IV 1tY . .f .1 lf-.1 rift- fm' N31 Q, Way, t ticS of of th? to Het beell g f the Q terest 1' 1 ,ifg.-jf' I 31231 to athle eff0rtS Ortu111tiIIIIe 1125 rnevs Czneral lgwclecl. 57:57 I . ..-' - ' '41-A -f"-- 2.1, - '., , IC 7 to ' j , -1-4' 'W 'I I'I.I:,Iit:?E,LxI reSgIl1?1rOug'l1IEEeI1 afl Ogglr n1O:IiinIent bofelg iaqgs wi II' J. what? 1 4-1 'ft . 1 -1 V r0 1 C' I 1e6 . res Z? 1 " f '-ffh: 1 een g d tlllb '- e P 1 01 ve e 17 nte f' ' ""' P- 4 "F"'TY.. , 9 11 . 1111 af e . 119' rf-'S . 1 1 - ' 11 1 1' - ' 3--' t f fl 11-gf 0111ef1taW111C'IIIfS aff 'Tf,1.eer111fj At if gelgetfe Oplflfr. MII... - .J-.1't?'Qtf"'Q1.1.f.,. '- . . ea kefst a Sneec ' T16 fienc ,arrefs re 0 UW - -- vf ff t 11 .1f'1.g'SE:4:.'1,Q--3-r ff: N110 and ' ver- exif, Igs 11 e we O -the 1 uSU rj Iv ' .- ' t , - 1t , laW- ime llsctl 11 W ial f allf . e V . tv- C' rC5el 11115-. gl t . tO C he eflc llty , wer J' .P 2 gfg..'.f1-. D 0 00 d W en cl . e N - - 1 , - --Q--We ' t0 the y1 a Oftunlty le. an ld be b 1 the fa Said W 'I f" ' I I,.I.' - 11-.I1,f'f'PgIfvgIb1x1, flags cl ,flatly II Opp aI WI1O WOL1 bear ol it be R If I s.,I IJ 11. ,lt:. J., - I1 3 S '1 ' A - , ' " ,,,II'.f5,33.I 1- I a Ve haf IdentsI 3 lar thi' ince tO and let DER, J fr II . 'M .- 1 I, I , , , N- . lu IIIII " LII 11aIIIe Stl IJaI.t1CU III. i,1Hl1IIaIItecl atlop. 'XR IIII J-1 'pq t01 101110 rht 0 ere 2 gidef SC .JP . If I - .f':i"fg, that 5 e bl'Ou?"nqlS W ful Conx XI t .1-:I--. I II.I:Ig1 ' I . VI W enla I ect A-III,-III Il 1 ,MII ' '- -9933" SIE' our C I, rebp 1 J 1 'fmII I II I NiI:I,I: 'I:I'III ' e 5 ., . -I fl 3 .I ' 3lV?fayS HIV I tty...-11 XFIIILZIP -2 2 -fI 'QC' . ' . A 4',T1ff'f'--'ff' "Q w 1. fn 1 . -' - 4. - ' 1' . ' Iigln'-..'f"' nu", ir 41 " . .f-1 'Q -'J-. 1 ,. . .1 ,.I,..,,,,fI I II I I . .. II ff 'XX ,gI5'fsIIsl:f'11lA 1.1 24.101 1- t fgifsqf "'j"' ,wi 1 -1 I IQ: QL' !.' . I I:II,I IN: 1 I 2,'sIffg,IS: nib., ,' g ' I ' 1 T433 .5 '1 'C N D-i"f'-.1f'-"1-. ,ffm K' ' ' 'Ar-2' 1 131. , Mm.: F - 1 5 15's-7""N'1. -1'-'.'3f7"' " i' tp" 1? ' .- ." 'I' ' H13 ' , Q-91. -'Mqfr-, :',- 'N' '.. - ' 'a ' '.- 1 ' , :ff , -- 'J' ,-51 ' II 'f ' ,WI ij' f V .' ':. gt . I' I -I I: J 4'??-,y'1..7 I. I.':J-:.bI' ..1,f.f- I:It.f1I'.-.I, f- 'I, ' 5 . ,If ,'-, Th f,fI1II,1J I, IIIIII ,. II 3 ,,r,I'N"'hn ILIIQI 4 IKIQ - WI... -rm .I,..:,1, :gf?'5::.fg' .IIIISIILI If-III,-I .1 . -f 534' 1 " ll f 1 t TTA- .1 W fe 1' f YN.,fI,f.1 I. .I '- fgfki ' fig- 7 ,1 -1' ','45j,a' I,I II: 1 '2 '43 "s7!"3'i 'V - 1' -t 1- if -'ir' 134 ' JF' f ' :fsifffl " t' 2. -' ' ' ' u ' iaith" Lf ' -"" .51--""-.1 ' s I'-.' ' t I -FfjII'I27. , , . I-ww II I ,xt I I'.' I .I..-H' f f- , I In ,I.,I! Il- If "1-.'II!E11.. II :L II 5 . Q ' 1 'I -'-G1:I1:I,92fff' .K - ,.--K .,.,f::4'Y ff! ' X.--' . ,-55 1 ' , .-y."'4q5'g--f"""" -' 5 'H-" . I I. I YIIJAC QILQ- . 53123 .' If ,f I4 ' 'f' H fl 73-' -' '-Tr: 1-49 '2"' 5 , ."'l 4 fl ffffffi' I"--I 'L-.1-:'iv.:1-""'TQ"-.' " 1 .' .' -5? -ff' - II' F4 , II 1. 1. I- I41.L--Q . If I? !I .I I , K- .'a:..,Ef1 ij 296 ..5r.'w--.gg.11.1f,:+1 643' ff - I.-:.,5'L'b ' 1...I,. 1, ,I, III.-.IIIQII . . Env, 'W' . "--Tr "a'- . --- - .. J' 27":If1'- ' iff'-'--42 L ' rnfsr-' . 'K Y' U f- ' ,- 'T-'F-5,5-fff,1f3'?i3" Ax -..- ' 4'f-4' . ' G ' ,.-. 'R xx y .II S-.,,..Q,,..,x XI I ZIII - IQ- MQ' ,QF Q 'I II Inixlkk II,,Ie5,I Q -xv ,. I . Ir,- . N.: fx. "9"" '5 ig'-'al .H , - -in '. msf'-I-1:-2,.'3-L-.ff5.-Ig.-5'... , -1-,"2I1.-- ew -. sb -:I - , .-. if-,Q--. - 'wr' 'P - ,-X1-,V-f f Y, -1 - '. fir'-+:4.e:-..-lu--N N .Y . -- 4 -M' .- . ,K---1. - .' M I ' .I -,J-. Hn ,PS -5, mr- " 1.4-T: ' ,, , I . 7' ' 'zlgq-',551'!-1, -55.1. ' y--af' ' .5 I-is Qggkf' -. 'iwggg-,4i,'jIg xl I, ,I . , , L!-:l,,:z...., ,IAM ,II, I,II.1 II -x.5.II.4-55. - I -iAIS,g:Is.I. f,I I . 4 I A. .-I 95'g:.fI I, I II, --.D - y f ffx,I -,II X --- II qkygxl. .-,,I--If II ,-. --51115-5 I 3 :MQ jyg.:,- ' I INT - .,.I,'yII,I Lf ,,IgI-,' 55,3 I V- X ' '0'-N. v 1- "1" " :F-'.?"'b v -ix-wif-N' ' ' 4'5"'fS v fa" ' JS' X " X-..-'-' 'ff '- .- G"'Lf"'-' ':!""' "Nts le,-ss.-BLUIII . :I-Ir V I ' 1 -- "ask ',.','1,' I Jig, III 1' Er-Zh' 4' f-M .- . 'YN' 1117.4 ' - J 9 'f' --W - , JL- ' -,5"'V- I " '--1 2' ' ' ' f K'-9- - :'4'?'.', ' . 17" 4' 5 Xmia H. 'bw ? -'J ' I..-iff '-1-'.3v"e',?.' wgigbvgiz- -'Z-5 -5 ' - W -f-5-:ff.,...-2-'H .f" ' 'ff va' . ' ""' " 5, '-N "'f""'r ' '-'- - - I d7':"KQf'?"' ' -A - -'31.r,1 ' 191: .SQ 2 -- -5..- .' I I-.1--""' ""'La'7'Q 44 C 1 I, -, : .Hx I . .,II,II : . M, I I I A .,,,g2'I,,. I I- I I I V I I II II: I I ,XI Ifh .Ib I IL..I,.II :LIS Y .IICZI I.. :- 311 ..f'5"Q-JH-fgfgf ' , - .-2'-' 'N'-ixfiig? bg -41' z'1gf:53'3?H!.12'f','tgY f' 'J' III, I ,II -.-,I,:.I'.I.gV I Iv. - ,I:IIgi,,II- .I..m -. --- IIIII I f 1 II 1 5,,. g,I:,- g'g..g.v wqIL-I-,-- . , V952 .- W I f -5. ,- .'f.'51'..-'g ff- . ' '--X 1 'J H '33 ' N Oc I ,IX rj - .-' 349911 '-'.-'jj jff...,v4'fj9a5n' L" - 1. , '- .I 3. .-. II., ,,Ii,4,, I,e.I,,,7I I II ,I -If, RI.. 'Mu I ,II CC Did, , ,-A I, I . f 9, , fI,.IIII' II.:II5f .I.,,: 5:1 ,fII!:,?gpII , .. 3 . -I Af! fi:-Q, ff- WSG-b'75' "-2'.'fl3I'ff'7:'f-.Q 'rr5V"' w iki --P" Q-:af-if' -1- 5553233 r' F- I' ' AQ?" f f ' I 51. 4' Q - '-'- 'teyvhlsx w"A"':f"" sgz '-s 'fmq' t 'MEQYVT5 2'lf-'.f'- 5- ' ' 9 t X ix III- ,In , I II '- ,L II I naw, A31 XXI?-,II I I-JI - -?jI'. Qb I II nf. I1 Q . ' ', K '- " J' ' "" 'f .,,- 1-'rf ' -- '.'.'1-'Pff.'.fi'-ff -' ,- 'A - .,,,f' , Rf: I IIq.1--3Qif5gi3I, - ...-II '-3 -w ' ' 4' '- 1-. v- -- 5.5---' --- I 1 - 1-3, 15- ,II - .J - -- LsKW,:5Yq7 LI .. ,iIIIII, ' .mek ,.I?III ,up . .7 Q' I 'fr-I uff. ., '33-R,,, 1 X .- R"-' '--- ' .. :.-:Ish ,.-' 745.1 1 " -- Z xg.,I 1,-.--,I 35' ,. -. .1-.. rp. LI V ' 0 -- 17-'Tix :f'f:..-fy '7' 'Zn - . X Nga , I --E-QI,-I-9 Ivy, .I I I ,If 1. 1.- 'fy ' Il -,I,f'f x . , X -..-",, IgII .N I 3- Mf . ff-25255 N. - . f.. . -,- 1 -I f-a -- '- - .' w -- --f 1 a. .".: I 'Ni l .-4 . qi --.II -..g.,I ,I ,.. Q .' ' I -Q. ,.-"N-Q IP"'31:T 'Y '1 I , ' I, gl? ,g-Ia'-IR., .I- II 1 , - -4- ,, r. -4- J-'mlm I' gy, "4-Q 1. .1 S.- - -- A A6 , ., Q ,Ig fv,,,.Aa 15-I . ,Inga . - ., -I . ,II .,,.I.r,ISrI I,I:I. ,II 1,13 X . f MN XI - .XJ Ig' XZIII' , . I pr1I Lufmk, Q ---1.-Rf , ,.-1--'ff - wpir,-,4-,-' --ak 'WIZQ I N' X --'97--' L+- 'Q Jffif 'L " 7.. ' f-1 Elf.- -.. - - as---f . ,- - - Iam., X ':o.-T,-235-I' - I I III 19' N N I 1- ',-Qi:-Q55-I-I' I -- -jug-"'F' , f Ga-Legg- 651- -9- -- r' P - . -, - - , 1, -X Q ,- f W 1 X " 1. T- P., e- X I N 1 I IL If MIEFIIII, -IX :u, t HIL f , n . X 4 Nia? .1 f'-fi'-SY ' "'r ' u x Lg' - . ,L-1 '.1-",-"- - - -' " - P'-1 N 'GSH 5' X - -I I F" -A ' E:-7? 4-zlff-1-9'-' fi 53' 'wx-F' ' I K . ,L ff- . 2-'ii 'f' -I? 'T K fi X X-5 l,-l".I13 'fu--53 gin f5.,5 Ig VII-.Icy II ' TNISI-xr. ,If I.. II, I, ,I ,II-. QJPW, -, . -II-Q ITN.: XI I ,Wig IMI , IZI I - I I . IIII. IILNIIII Un' ff".'4.Ik fl T -fl' ' fs! 'V?6v""-1,-,, -A-. xaiq-. I - ,J O O w K '. 1, ,J 1 ,I -S, 44 " 4 IIEI P1111 - ,- f f I , I 1--4 " '- , 5l5?m,l ,- ly- . . JFIQG.: ,1 - I -. QF!-1v3'3"Q .--- iff' I Q55'l-5 '-:IW J.. ' ' "',.-... ff ' "XJ un VI.-ff-" r"lf' ' ' " .-f-gf' Jn' If'- -- ,' E - - cfgf.--1--.JI .v 3 ' v-I ,' , .-vu-.1 .g,v- - . . Q-AT II rg -if-yy, IQZI-...f-i . . -.. . wIg.g'i:I3" , 'ut5Q-STJ " II I A' . X 5' 1 'fm' ' .1f,'.' .-ff?" -'wxikl-5 I ' .I A-2IfI.'j'e:'- ' K.z.'-Q-1.- ' 1. N , 'L . ' Y. ', e.--4" J ,.1 Cu- .' IMI... II I, I-,I.,,I5 ,- III.. "-tfjclfix. ' i":,,-. -'CVQ-: ,- . -FA' 1 xtbfczs - I I r-.k I . N 'Q-if Aki- , Q . 1 '-1 " ' ,- -' J f ' m Y I - -EI MII!!-,II.I. ,I,0'.fIIl I I - 'IIII I I-XI '-,. ...I-ny" 'rf.'.-,-.-- -' H '- , ' -- is-QW?-e f"4::, '-.-, N, ,-34--.-, ,-:Q-jf-...--.,, 1' -iq f,. - x-Q3 WI' -g:I.-I,.I,5,Q-.I IIIIQQ IIB., 3 WI'-I " -5 '5-- fha 'QV'-"Q-5'--4 'gwil-L'f-'v-rr! I fix JM ih -' ,fi Q In ' f-ugI,--.-f-55.-.I-.-,- - X I:1.,..-,gig 1 Ig II,II I lgm , I x.III.I II Nu i'-1 3' -S-,f?.f'-'F N f 'J ' 1-' N, y. s -fa ., 75. - 1 NN flqh '+:. - Xl 'G f .45-'-f ,J 1- ' - ' . H11 , I nxv x - II . .- -. --any - X . af Ilfg xx AQ -"UQ III xl :NX - gh., ,I ,I ,I . .I It -- ""'.r.' -' 'x' .- ff --, Q " ' 457i TSN. UQ .1-L' '-?'f- X? K . 1 Y. - I. f , fm I ,gm ,-.-- " ...---E '75 'Gf'W. XV ,X H., .NY ' L :aw ' - --v fr 1 - ef' - a wi, L.. -pw '-.-Q ,' , f ,ll,l, ' I,-Q.,-. A, E , 'V I - K, - X ,. ...f . .. - --iw.,-3' - . e 'Vff X. V- '. . . E- :""---L M ' '- 3fM35ff55:l'5?3-x ' - 'D ' fgzwv """ ' - gg, 125'-,.--ff-, 1 "5 " 'y .- Q - -' '- -w ' .. .v .'- L - :.:- - -:' . - -g' 12-:fn '. ,Igf , 'XXI Mawr!! if v q II.4iI.'I!d.:7 :PI sql fgqvfqf ' ' -' '- X q - 'Lf -- w"!3ffi:f'- .'4o-.'-if:-9111-Wifi?1' 1 " '. -1'-'-f '-1-if.. ffl .fn ' N Q I : ,s,"P'f,E xv.. ' II ...-,Ig If4Ign:I'.2- ,f7f'g- ff f'g,-QL.: 4'-Qs,-,g,.'."j.'.1Qf' " 1. W-1.3, .. , ,:qt.I.,,?Av-I ,IQTI-QI6X"Eq-Xfkl. I I . - II ,II - , . -Q., -.--,..- - f.,,-. -1- - -I I I.I-EI-,. ,I -,F-III, - -- - H--5 I . XI., -- II 1. , -, 5 f--" .- MI ' -'ff' -Liu ' ... 5 ' 1-5 . '-.-4'1-f-lm 214 - ' A-"' if- 1 X .. ix JET III,-- III',II,NgI-, Aj - Il II- IQ :Ts . f I IIIQI- I IIII,,III.I , , III. R. ,XII-.--. IQ I x XI -I. - MI 1 N -X.II ' " - '-'-"' f"1'- 1. ' '- ' .. ' .- ' ' ' '. '--A " ' ' - ' J 3' A M53 1 'sf' - 'sf '-'JH'-, ff 'A " T'--1 .- -. -. rx -. . , -.:.' - 1 ' J' ,:' . - - - -1 -, ' -. 1: . ., --.1-?""j-.. - '- '- et- - - 7' Nr- swf- X. .' .. -' 2-1---':?5z. if a fb E .. -' :-'K'v'D'w-wZ- P- X X- 'Rm --1:2241 1 -gr x - fx N: -ff:-4-' "-faQv,-.rw- -4:-. gf.:g 1- .- ' '- ,L J' x-E.-is v-xv. -. X - -I "-KS1K?'BF2g'B . 3 ,AN ' '- -. --Q -.1 ' -'--1-5, . - , "- yf'-F3"'f.h"""T-s"' . - "F:-. - ln . 9,-12-A-2-H,Q.. , N ., X - -. -2 g...v ,,,,,, - I, -it-W, ,,. I . . I -. I, . -g,I .I Ix - I- I, .I -. , g,I ,Q X5-'.-35. .,I'y:I : QI- I'- I--If I If ugf-Engl. Z! X SF." 'W' - z jf? ' - - - rf rf ' ' 'H ' - . ' " I r -, 'LS' -I .1 '- - -' -- -4- --H C'--9 -5-fi .mi '- - Gaz. I .P A Nx .aj 4 N If Il ' .ny Kappa. Kappa. Gamma. ..... . . . . ' ' '- ' -.'1,-by ' -Qflfw, oi' ' 1-322251-.59 . If '.'. jf 41,17 Us "' Qifmifi, . 1 ln. , 4- --7 1 1., 1 . .,s. I -x 'CFL ,,... fr N. , 5 X X I1 Xt I . 1 . K . I I., n , ..t, I ..,I V ,N .,',.' - . I ,I " . 5 v , AWK , .gg xx ,,,. 4 ,1 -..'.x..-L., g ...A -g-1 ..,.., .. '.,.. ,,-It '- ,., . NK wa S V5 3. f-.5 'Q- x Nix - -E3 afxf EEZ' mu. -1 JRMI' Viv-I I 1 1? X, ,, Y ff I 9 .I rl ' X "ogy wlq an Nl J qnuary 11, 1918. , v - ,, .. J t X N I 1. -' I' 4.-Q: 1 2' QW.-1' '15 YQ A -'F 1. 1 "2 'QNA f 5 -A E ew 1 4 2'---I w M f' -. ' ' ..' A -:--iff-' f 1 fur f- gqw 1 --was fu 4 kmw Q 2 f1M+, f dyf- gk - . .,.' 71.1-9 f ' .:?1 Y . f-I-1 T ' . ...,,Xx -- . I f . A5 25.1-S5 "NM--.-,: - A-f1:,rfNqx ,sf -TJ f L - 7- 22 . .r' T F' 1 . :6".f'4 ' !f""N"'S -. 1-I 4-- :3 .-507 QL' S 'li fs ' N K - f:.-u' Y ,' 1 1 'V gtfjyg 4 'A' ,- 5,5-, w., J .hy lj.a'J.g-F.: Q. . .. . if -r-. -1 - B -. Z .1 - ' 52.1 . ' pf 212 . '31 -- . ' wr. i- .P was 1 -. ' P Eg 17 -I - Iv- ' 1 -if .I-...finxj . 2.22-1 '51 ! '- . . . ' ' .-3 -' ,LF . Q, AJ 1 I.-45,LugH 1:-25.15 bg.,-v -, .A -5115 J-,Q I. . ,- 6 f N AY.: If 1 3 fy 1'-'4 ' '5?3'-3?'-EM'-Dixiv1.4-fa-' . .' ' :'- 1 '- ' . . . -'f' 1 '- . 1 9 - 1 , ,- :J Q4 3 bij. 1, 5 5 ' :"fi.1gf,'.'f.-..24.iJ:-.gi La.. t'I7:r'2' .-L " ' ' .XY '-LQ' .-'L Lf- 3 , Q' :'Qf4g--,uf mbsf 5 . ' Sw 4: ,.,',---5: A- - ggzggz.-:.g.-2-,.,r, V . gf . gf,-1,-1 fp,,g,. ., .gf -pf ' ', , Af, ' . 1'-' "Q-L21 .3?" A 1 .fl - .' I-fif' fi? .5-L 3 ji- - Nf' is :QUT - ' 2-NP:-'1"E'f' .-gil' 1 ff' 5:55 5' ' s .fill -- ' -- J" -Lffrwiii -14 53: X' N' , - ' i' . '. ' J:53'?liFx-Q-T'L'a ' W.43i':-,l:.-"95f' W-1-f" fwffsf-'I'. .ff J .ff iq . :f E -hr. -1.f1:f- . :v'+f-:- . +fw.1:'f--' 'Se' . . .run-.:r LJ-v..1-1 -.35 ,,':-Qs...-,. ga:-'-4 . ,N , '. .. -1- ,5-4-:x.:'-'f'5,.- -' '-2-Lf' ""' ' 6,3C"'----4l':4'----cf-if'QV:7. '95,-.fQfi'17 EJ :"':':.g:.,tf-,Vi 241 ,' 'Q "'?41'-i3ia?12ff".'f.fl- Z9 ' 1 . . -9 1 , Xgajrpg xg L,1.,,..s-.11-f ,--.3,55g:5.3. L.. - aw ,diy -1:H,f,-u:X,?- 3h5,,:f- .iwigf-. L I - q31QPy..L,-,,.--- 1 If' -vzidkafstaf-145 xx'-'Q-if -' ' - 1 'Z-:sm -Wi' -.I nk. ' .'..1 ': "75:.' .."fT5-11. : . '.i?1i." .r ':15,f:"lT5fe7ve:' .:fj.Q-5.-:LL 4-1 X-35. 'L 2 E. ' - 1 -42 - ':Q1g.b33.g5g+--if - 1--. Q m , Nr .-jir-15,112-'-., 5 '- - ' 5 5 E E 5 5 'E fs E E15 E '51E,1t-.fC5?f..'- 1- ffm ,U E 5. In 'U ..4 .N-19 X gif.:-,-1. .H El' A. a E! 5 sb 3 E 9 QW P .4 'S 3 5 - 'S'.yQfx'3 '- U ,, ... Q A :r g "'.,'n5-f.:-F-fezaah... . " Vx H Q 42 fn 'U S 5 2 2 2 f'-1 5 Q ik., 'f aa. '- 'U 5 E. F E p -' P N - o 'A-jf. ,. ,i0:I..j3!L'!.4' .x"-,354 v 2 ef- - P1 : 0 lu 5 I -1 ' 5 ' fr.--1 5 '- ' U3 UU. 3-FI 9' I -------'Q---1.--Q-, - g E H ' cb cn Q - 0 3 . - 2 g' '- - -.1 1 - fo . . . .-.,..,.-..:1.,,"', --..v 7, 5 I I-1' 'J' j Q9 S 3' Z 'N 3 g 3 0 Q ' ' 1'-27 --:if '.L.Q:-5212151-,fy Ti 4. I 9, 2 . I F I gn E . : N - . .G . SLEEFT- N. E I P 2 2 Z- S l I S g, .g',"f'Q D Asif- fvllbbgy'-,.:f':p. 3 3 I I Q 3 3 3 Q.-' A Q.:-',q.'sgaN - .1 xf. -'54, - 1 1 5 f QS -- . 3 I - P ?'1-5? i:',f'f'4-JLPQKGA h h. N , . :Q -w5HffsQ1Qywf-W : in -,Q Aj Ar. J.. . .Sz -IB?-Z . ,mul . 5 5' Q, WSF' f? WF .vi 45'-11:-' T1 m. S E "S 525505 ' - pw 7 Af: 52 f 5 8. 1 - ' Q A 5 3 :yt N-f.YQ',1-' - E+ g' '- . gl., . ' ', - Lf. E5 :' 521. ff' H 'Lf 1:0 ' "" 3 'M I Emi?-A - '5' ' " i1'iL-f- - - ' -.1 .. .- -.av 3.1 x -c - H1 - Q -Gill' ,1 A - Y QL., ,L :Y 4---y ,-f-!l'. , - ,., pp - ' Ja' fn -:83?yf:'- . --. Q' ' v 'W' Xiv- +h"'i'1if 'Cm"71""' ua E Q 5 '--'Q 01 'T' .- Qf -, Q Bl df - -.,'-'.-'iflfiiiw-1-2' 1 .l:.'v',p.- I -ax , ji .eflp x5":, Qfvf-Ai?.'4'llf," . . . - . . - - . : 2' : ' .',- -' .-L-fgg'- N..fE'S-'2-'E A121-", 1 : 2 2 2 5 : : 2 1 : 1 2 1. 5 ,' " 1 2 - 2 Z ' I 1 ' I E at, Llbl. .I xfaafgf: -1'i'. :- 4' an . ' - -f'-:..n.--,- : Egegg gggyggggfz' - , ,, -.,., iw. sfhus. g o '4 1 S Q:-5' 4 53 3, g o ..fg-63.-.'.,,4, -11-r ,3 - yl ' ar S' H "' B w gg G 3 "' gg "' he if-e-P.. .. fi '-'- ,yr 9- " r' S 0' P -1 U- 3 U' 3 U' O 31,172-""?f'-" F- 1' V -SE' 2 5r'i'i'43..'91g'E, i"'- -31--5' 'J' 3 0 "' "' N n-8 N 3 -P 3 H o -1 " "1-. -1' '-' '-2.-sd' 1 HH-gf-0 -.. .,--..- -- .HOF - S Q H "' ' H H ' Q-I E ' T 'lf' .. "' - P ' 2 "' 5 fs 2 'Q fm' 'a-:- . -'-X ' 90 5 sv? S . - C131-1 ,4-' . --2" ,Jw N ag-15 ., ' 'S4x.-,fs Q- .s -X . f-- 1- -I . MTF' " in " 1 4 -if .:f7:.. -Q53 ui , .jig -5- 2 N Q ,f'-ff - ' ' 'iff Q " ' - X- '?" " -. f f - - 5-'lx 'Z' 3- 3 1 Q ysirqxf' "-T, Yi. - :"Vx. - 'QT eg-rw. S, -. ." , fx 'T f . .. ' 'L UZAFQ ' - V J--,-'-. . A. . -: JL.. NYT.--A--. ' ,- - .,.-5? M-1 ' , ,- --., -X 'S ' 1 1 ,.2 1.7.-x ' ' -.af . -,.'- QM Q.-Q ' -2-,Q eb, ,.f 4-an .-X - L . . - sn -41 rw - 'N x. l '. 3 ' .' 'gf' A if fx X 'v' A 'Q 'U 'l C uf' x ll ' 1 Din I --'- ' I " X f 1 ' - 52- - A : ' 1-4 - 1' '. Nga., Ss1g".'-A 'X lab- . -. ffl- - . an D A --I ,:' , ..7'1 Selig? 'Q x N , -. - ,J -::.-- . l "x- 0. . I' A- lf' -. A fx., ', V X N , -' I, .X ik A-1 ,J X X ga, ig.. Y 1.7. V . ,-l- Nf, - Q xA , - 4' . . if . . -' .NJ .X 'If' ,Z -flfit'-'if 1, 2 I -' x"'N .. QQQQX 'g '3 X AQQQJ ., ' ' N s Lg- , xx' ,: . -,- '. --I V 5 ' 4 . xx -, - ' a A- -' ""'- 4 . -- . ' ,ff 3 - ,4 15'- X N 1 Y 51.1, .r 414-if V ':,:f:f l ,ggi-7 4, i , I-X4 It A .A-,Z L ' 5 Q Il: .--,, 6 - x '?. 4--: fy , Kr- lx 4211 Fie.'?2gfff3452. 4l f fix- . fl 1. . , - ' SN -. ff F. ,5f-...- 4 ff my mai ' ' .53 4 pl ff - 1 , y , .. 1 faux, ' 9' - .51 5 , 'f ' f" .,. '1 f -',f1" 2 " . '4 ' ' .,' g' , - .,f5,Qfg'-a 'M " TV. ' "M An' PZ dvi? 70" .lv af. 15. ,LN s :'. ,5- .., --.Q 2 ,.'-- , -. mf 'il 'X a 'Vx ff A-Pu I5 Y E -be QQ'-:N W 13 it s :"' " . gl. ' lL' '2 1 X E. I. 'n me ,. 1 I ' I ,. ,1- X .' . i ,S fue...-.csv V, ,i ,f . f.jfQ1f B 5.2 Q. ' " ' VY, 5' -' 'Xl y I . xr- I' 'f' ' A ' ' ., . Q . "J .x x 3 -.3 . xi.. ' '.,x J- ""1 2 'fi '--- ifw. -N :Inf-i - J, .,-,.-.. - x - y A' 'g-rv.: x' ' f-C '- :MV 5- - ', j -f--'fy-' t"'-"'f-:flux ,li -L v'1.."gIw . 1 4 .1 ' If L 'N -Gsgi-:LQ-fff ' '1 S? 1-Ef"'A r' -UQ--I 4' -..3,k, si- JA- -.1 ' --' ' ' 4 - . , - ,N kr. . . - X . L- . '- 4'-.i-lg 4"', K. ' . QAQY5 D 3.5.5. 'V . . N 5" '-'J . 'V - "':: , P .. A s' i :' H - . ,A " . I KM V s ,- :3 X 8 . X " Dx, LE I .X - 1 .H .-5 'w --5'-. 7 . ' ' sf-.. r x 4 ' i l ., I - l nf . ff 15 2 , 5 , ff" 2-.. ' - I . f, ' 5- 4 C 2 1,147-5-.'r I 1 l 'NIJ'-',?--' ' - 1 A ...nf 2 4L SJ :lb A qc.. . , .W ,-j.i.3..gQgg 'S' Ku, ' 5.x':Lg'-.ik ' 'ff X-9,1 Y 5 az " fit' 1 . 1 ,Q-'135'.1: -:f -51A V ,rw -. . f ' if- I lyv-is I !" l 3- 'ci x " -:I -::y,a1- . . '-..' Q J ,SV ffl.. 2 . I ' ' " l " win 4823. . , T, r n. N 16:22 ' Q.. 205.1 -':-' X '-sl.-6-.L R 1 . ' I-iff li - Y . ,-,255 v-'JF ' 11 ' - 4 A' 5. , .-5' 1 - , .. 'g U 'ff ' Y I LR X ' ' .' -'g .. X.. 5 I ,. 13 1 'y ' ,I X ' A .. . " 1 . rg, , . ,s ..' , ., -D '- .l - - 'sq X- ' 'f '. .'-Q-Qi:-f ,M ,P 4 .' ' U .Q ' ' X, , .'l ' tfaffiff' f " sq 4 wg N 'ff Q' . ,am- ,.. -LA 7 , ,g iii!"-x . if ,af - iff, . - . '5 "' 1 V TJ ff. -'ff-4 . 'g I ' ,- - -' ' .' ' , ' , -:3 - ' I , ' Lf, " 1-, 1 , pf, , ' , ".. '. ' . ' 1 ' . -- , 'v- r '- ...L , ' ' 1 , gre' A t H .- my 5-i - A . '- 1 -- . - , 1 5 ,. -.-, --. ' ., 1 ' . ' .-' A ,-'dy.'. L f, v I. Q A-. ..-I X ... .:.. ' -' 1 ,,...K ,fx 4 ty , L.ra,,.f .:,,, , 5.1'l lt fs xx J . . . r-. , , 1 -,:. N " X 1 L x ' - - 7""' - " N :"mqrr'-r I " 1-qu.. .NIIIQI II -..sNg, ..I:::- IIII I .III -Q.-II.,,I :ij - I ,I ,IIIII I? I. I ' 'x-F. ':. "'- 'KN ' ,. 'ig-5 421514 5I?'7' .f:I .., - II XI ,II W-, I 5 xx I .N If I IQI IIIII:IIiI1:?,5I,II3:IIf':,?IE:,I-Iax.,.I:,IL,-I I II IIN Q. my 'R '44--. - S ' ,-.wr Jw' 4- uf- -ev faf '- I "K, NI I '.IIf'.'IJ x iz I, 1" ' wx ' ' 15 O " I 'I "rg ' L 'II'. I ' I I FCNXX . 5 -Q:-QIIIIILIIII 2 'QI HM' II' Q 1 -II IIQIIIXQFQL :I NX 49341. -,II ..II I4Ig.I5 ...Y '. --- I. Iyy II,,I,.I:5-III.-. I II .Q II' .I. I:--.. .. U. I, lf--17' j GX- V xbK 5:5-il4!7i'?l6 - 'Fm '7 M k"?'i-'v"1'-ii.-F'-N ki- "'Vx?"" 1 'Q ' ha 'Z-Y-2' .I 4-my-e3q,vII, INXNGJQII I. y .SR . I' II I .14 ' - . q 15 I- .,rJf-gf,I:?I , I1Iw,I,I xI....I xII.nI ., I.r,-.- - I II x .. I II IIgf jj I ...ia 3 sl I. I ,.l, .. , II ,UQI1 Q. . f.,5.J I,I....uI1..x .I I, -. . NM I I. A I I . ,- - . g,.:'-tafl'-Q. :r.'efv. ' - - '? -we-f ""'4ff-fi-x "--.s N fix- A V N x wx , I - 'I ' '-, 'fggx :iii-ff' 7 , 1 I t? 'i,.-"' X. exigfjffi'-+, ,"fv'f'5'7' ' ':'- f 'y' if" Q' ' ' ' -. .. .,-... ' ff' II I -1I.I'I'.If ISI. "'.:InI I '. 'II ' 'I Q, lf, I, . I I 'II1,'jI:fa" ' ' 'I'-iIf., I , uf :QI ' I ,' l" 'K ff'x.fffsf.- vi- 21--qu' ' - .'-.Lf4" ::11': .'3'WH.- ' "f?"'-1'25x'lff"i5 W ' 9 I5 ex-..Jea.,Q4f .f N' ff' ' ' " --"W-."5 :' .y -. .J 'f'x"'1 " '- t"' - . 'r7!'ff2k-:'f'P"t-L '3Y'Y"T.,.."M 'f.'Zf N V "'-:fu-. HTS-4'-P' f" . ,f . ' 1-I -.,..N.-,-A4 47,-. :I 'rv-L-, Iv' I " 1- .I.Irffgr.,g1:5 If 5.35345-' ,Q - I. I: Pt-3, --.-.Q-I IJI-Ig.I..- J . ' Aff f :IA III. 'YI-55234 4 ,ff I1 'N--IQIQL'-1 4' - .I ' ', f-k,I3fwgI -I I 'II ' I I f' zz-I . N . "' ', 3'Lg,'i'7iifI " 5-2 ' 11'-,wwf ' , ix-. " M" v:-' r " ami'-Q12 III114 Ai. - If Yr' N' 7 gill' 2, ,. iff -' sl w - ni Mplgri., fr" . J-. LW 'ina-c ,--- in ,- 1- h:,x..f , 9- - ,Q-4.15-' ,f Cf' 0:5-.H . -' " Q. fra- . fs. ' ' A .QW . .- - . , I 4 H 1 I . p,. f' 5-' ., - .gf " ,-.', 1 "--- -. , , -1 ' I' ' , ' - uf If.:-4.I - --I+- I 1-I.',g.j q ,I, I . I .:I? I II I ,Zi fb, fm .I IIII I ,II C ,I I . I - IIIII I I! I34,AI.I QQIIXGIII, .,. I,II:,.I5.IIIII- rIIIIIII,,.I,IIIIZ-I,I I-'III:,. -I I I. 1 . . .xg fr? , 9-is-1' - 'fT 9-Sli-'i ""'g'Ega-1 AY NA 5' ,. ' 1: II14,fIIIII.I,,. I uI ...I I , U I ILQI. gf- 4'.II.:I, ' - 5I7 Iain.-1 AL' 562 9,-rf-. ,Ik I 1v.,4I II I III I, ,I I-ggx-.I .:qIf5IIII:i1I,:IIgIf:r. IIIGIEI5 - -X I U" X ' -. 'a ' X M' Q -- I-an-Qwr-:I E, RI SII,?g,Ax,d5,'?.' mg,-A, . , 'I ' ' I -fail -"nt 'N ' ' ' m ' 'XINNAI -'-flljlff-', i H 'f' Y' ..- 2 I nvfii-f Z 'l?I'Q','sf,'-lf. '- 5 I' 5 , 42- Hffffgl fain' "' F If N 5 2 Ya' ' "":":'F'f:3555r-' - ' -' ' 1 ' .5 -wif... xi -f-'--. I, I I, -K I -- I-XIX-gg-'.,III "fiv-f"1-f w?f"'- U ' 'E' "lla An-24 x. fig, -.. -,f V. 931' QP . .s" - 9-ffo 41, ,IW .- ':u...ka'3g f III .JISI-,'.' '1IirI jq,.,..- - Y.-I ' 7, x 5-I:I3:f'. ' IIgfF4f." II.:,E--II jf' ,' ,KAL ' .. .?,.I . V 3.12.5 '.: 7 I, ' , 'J YJ "V-' f'xf?f'.-1"ff'RT'ky A HX- , X lj: '1f-f'."- -YP. 1. 1-. lf' 'T-1' ' - . . .,- .4 . ,. L N .-., nj? ' ',j 4 . 361 .Aff ,Il Qkggiui-:.S.II QIIIS, I9 av "way fm' 29 f - .vii-5"'fm f- -'nf' ,w 1-. . ' v.- ,- ', K' af- ' .-,II 1. ', X :"QfJ:' ' . f 5, , T' '-,J x' ' 'xt "Fifi ' -. N . 'sf -f 'aff 4' W 5 .AY I3 II, I.I 9, ' X, ,IINIJ-'ia 5 'flf I-1:33. . 4 ff xxx -II ."iIf35f.I:II:'.1 xegigiigx I I ,rj f X ,I . .f 'A -fa-'f"' . emi. ' .. ' ' if I , YRS?-:U ifm'If?S"' ' L f X ' 'a ' SIX I fx x - ,.g ' v 'L I . 'ii S' Ski "" ' 1 In , . J' I ,II31 I II' -II In . Ev' I " "fs, ".1.'f-7.'g'-if neg-'-Frm: ----- . 1' x '- . 'if'-'-"'fL'7'l"1 E+' :7""?'-?'.. 'ff'-1 L"5:"f'.- 61, 3 P -A Q:e:w:?.gf 'fnzif 4 , Tb ,9- ,K-gI':2I Bj,:IIIf1ff7gs3I "" '- 6' f' 5 ,jfhavqf sl. I j' aI 'EI ix '-.. I, ' ,faffn - 1 if:e5..1ff'f-- -. N 91 III? . I:-11 .3 53.1 4 Ig'gI:g,I,.II YI - 4 -... A 5'4r35,I,I-s V ' .12 fP?'Xi:4"-"-. I -3 " -. mf -- ,II V 1:1 :ff-rf. ,I ,I,5XZj3IIIf.fQI. 'X -.JLI . a IW-mu., U . wi f fqrmh , 1 . ' we mf -X 'rx ' ' 1 ' 5 . 1 P . .'q Sv, I I A "9'L'1r. 3 'F Puff' ""'ff'f' ' I-J 'EHJ5 fry. .XLS 47" I fa '-5'-.r . ' ' 3,,1,q.-sis' 2- Sf, -- -L.. .I 9.r-I1.NQ- Q' -Q ' ' Iaq"Ip3:3Qxg:'gi?'g .f Iiq-'15 I VIEEQI-, I up 3-i-:?III.iI,..I,,II:I I I III . II '. Q.. .AIX 1 .,,.I.I,II.,I In-y ' - - N -'mv ".::.:'. -M-N . . '- In lI.I ' D BIIJM--' -. II I . cu 'I 4 NI I,-'xxx .X .II .?'5f,2.I:- II,,I,.?... -wx ,, - . f-.III II ,II :?III.yI.IIzL- I4mTIaIII,IkIfI ' flig- E B+: ' sq ..f ,fgfrf . f ' - lv'-N. 1-. , f-2"f sw-"' . If .x .I I I-cf' I,,,g:'f' FIN' HL' JN- - ' X: f- .r I,:,...., N K xh -' -ig' In ...v ,fi I Jun! NI III Q i1kgIIII.Z Iijgeiy, - ,I IIIIIXII 1 Q -fx +i5Sf5?1i ' ,J-f:lfffg:"f.'Q" -15v..4I3Qi'E xr ff M ' H -'f,.ewfxy ' ' ' x ' Nga-,Q 'Eh III!" - ' I' , TII JI' .. . Wm M Aix' I,I. fm II, , . ,II LQVIII5 - Ha gf' :A 'JZ-j'f3,II,.3:J '. Dil I 55. I? Qi' II' ff' ' ,P Q' 1" II iii" I., .. a- 1-:Fei-js-. Q f R- V" . H' Af fx-:,'.Ag'. x .r - - E.- A Q X' A3Q'5:7f5'l5Am?'A" 0, ' 1 Q 7. Q gy' 'XI 1-3' 'YI fi'l,f5L'.-P?Q1.- ff-15, Ib, .N y "P I If, I. 0 ,I .II xI , O K 1.-1: ---N 1' ., u ' 'X f 3 I 'if ' 5 -if. X "I, 4. 3 - M .1 ge wi, Q" . III, III.. .I se .I I In I-.III , . I, IIA I. fI. XI .J- ' 2 I . .4 "IjIg92:g-?,3:4z:-9"" 3 gif .F 2- 2 "fm -"' I ,I - 14 - A- .'-. , , I 1 ' ' Il r L ' 1 5' II, ' I,' ,Q I ' X II,-"' jg' ,- I, I I 1" "-P-,,":l-.gf-Ill"-.pf . II. I1,"1f?'jF. I, PI, mg I IIII E ,f T 'IQIQ Q4 '. 1 x .ff f 11--S' . af-if .Q -' " H'-f19,f "'4ff:-7116312r-3' - ' "-2es.mffff-. ..w-- . . R '-f esfwl "4"-x ik . .9 1 - I J ,ff --vs., If ,. ,' 'ff' " 142:32 ' -':,vbT:1-.7 g.5:.,.f,,:i.. -'img-f 'sQir.un, .- e -- r ,if ,.I jul .II V- I If QI N - . 1IIeZp-II1IIIIE,- IIII , .I - :IvIIfI.IfIfI1JII,II.III.EI.I..LII - .IILI I I QIIMHTI. ' III: -,II 'I: g.I,II' I .X -.I X I3 III, , :III I I, . IM., IIA, I I I . I -I .II.II I: .5 III,f - , It I .Ivo Q53 II I .wII. I.I:.II, III ,RI I If If -XXIII NI I 4 X ,Tp XFXI? II:I?I.I I II, ' ,aww .I.:Ik I f II I 5 Ig ,Q I. . I ' H I If .. II III. 1' 'I NI I 1 r,fI,lIgI7 I1h":, ' 'I I Eli?-I 4..A' - , 1- II . IIII IJ, -X ,. xI . 1 -IIXXI I XIII xf II -1.51-II.I-,-3.1 9-12,51 -,f. II , :I I IIT I -I -QII-,.gn,,xf MI., K ' 5 7 'I ' ' Hx X w QQ f -4ff"'v" -'5.f--'fi r ' '- 'I '- 4. -3-' f- L X kb" ' ' iz 'fr , . K I II I1I '-,j ' ' .II N4 I L-Kr . ' 'f.1-gf.-,QLQIPI II X- I A I. I, -N 5 -NI .-sijlyfigigv-I ..I 'IIr'5: - I ' 'PQICI s, ' Y, II 5.3. Jas' I-M . .. '-"jing I .I .g, 'I fx, 'I:2f1'f?I1'I'I::' lxdef ,YE -I .I ' '. N . g -fi., 1- - Fla. ' . 4, , ---1, .1 '.r :'F"""3o- - .--'V-Q.. I' ' " I- j 31" . " . . I JI'-'I' ,A 1-'?"'T M"9""f' , 'ky-1 1, 7?fg1:.fS:-- JH N., Wi? N My ' W Xa' -'Q'-. .,'.I-my 'fgg WI I, . In ..: 2 - I l."--'TTI--,I '45 5. .R -II -' -I II I - .+ .1 -My 1, X .: R xI -I Q .-I :MSM I I N XI ,II,III ,II -.I.I,. II P I. I I I -3 .. - .-.I x I fI 'I A' ' -'VZ-7' M x '-- Q - FW'-' -' 2 QS- '. N f . 'EK A- , '.- ' Q,.IQ,.r'--.-,I 1, I .'I.. .:.I 'I I xi , -ri.-YhzQIy5f .I '. I. ,f X, I , I I 51 I-IQ A I I . .IFQSIJ--J I, sI I I III III I Qlwlzgflxi .H .-- IIF1:NVi1f-:ffII:Ii "' ' "qi, '- I' G.'I3I.? .rx I it , I I l,.a x, 'fi' I ' ' A ka A X 1 1' fr V N 3 . LII x. 4 .".' --'w J 1 . R4 'I, I4 I , I I I NI' . II I .. f . II . III,,.I,,r -1 .V I I IIJ I I - LI X . -- fff' 5 I, 31 I I II'fI I .'I?gQE jgI"LIiIIII.I II CLQ INA If ' ,NIIIIIFIMI If I I I If II 4 I I I I,y's:fLf,fLIII II IIINQII II .6 K IIIV ' . -I If' I II r IIN. I I., V. f '11-V. ,L V -'l',2fV'e. 1 .V V -Xia. I ,V-MLVVV' . - ,.. ff V :ff 'Q1':'.a.LVL-:--1 1..':..,1V.. . ff .-Nugkgy V 4,-2 ' .f V ff " "" - V ' "7 ' wr?-'ff-.l'2!-FSe3'H51+'f?fr4:f'..:"g,-mei-S - - V' . V' V+: ,f-.fv'w ." " .- gr I I . I . I yQQ.I?,I4II:I:-I.I.III ff! III,I, I 1II.IIIFII24 :TIN , r , .K .II II ,III ' lf. A, A,gJI IZIIIIIIZ 3' , I5 .f.jyfrI:IIIQf5,,w,I,V.V .I V wg, I., I, I!IL,f I,.II I . . 'J' . II-tn I ,Q,3II"g . , JIIII my I I -Vega-:I.III7xIII I. I- I .I-IfII, III., I -I f fu , --- f Q -V 'a V f. if -if 3 mi V V Vf , 1 . .V A, .1 -"':1ef--.ei V. ,:'rf+nf'2 . . 1.4 f V' 11.21. ' me --fn - ,, V: 'r -- .f .1 . ' V '. ml Vw.: -E .1 f"2 .- :Vx .' ' -- - 2' , QTY. 'N' M V -V -. W' - V Y -ff 'ff f ffVf.VV1V5+V.f-2 ' ' .1 .fy VI-,. -,'-I-"MV I , -w-5.-rg.-:VVV-' . L' .6 -'93 2- IAA: !. ' ' V .1",.-' -I "V, Iqgl V. ff-, . x,I..-X-.I..4. V ,- ..1-A WBQZSQ-.. ,II Q .A -, vo.,-3 : 1 .'-If XIQQI Q4 f, IIIW, AIEXSIIII I QI I IIIAJNIS1-i:3.1,'II IIIIIII .I I. III! II'I:f?gItyIY?t'I- . 1 V .Vx I I N517 .I4IVVI If V I , YI.- .If ' 513 I, In, 'f :fit I I V J ' .I X If I 'A-1 AZ. -.II.-" I A ,I .L-, .' I ' I " '1, '-.l'..VV.':KVxg' VI up 2.-','fffy1'xi'iaslt TC . . X - CCC I i f ff" MQ V,-'ff 35" ., V- . . f':'g, ,'J'I'zS,-"f:A-11.35" X ' - ' 'f"1:.' 'fri' --' ' F .Q ji" , ,Inv , 1 1,1 .v.-,-J. ..'-,I ,, ' ' N IfI1,y,x,lI , 'x:IV IQYI N e I, .I . f..II ,, V ,QV I If . I . 4 H. 'T-1 Iggy x, LI :I . - , ,- ,. .4I.u.I,1 .15 fm I 1 ' ' 4' '3' V"i'5"f'1' f g'4WiiW" INf' V -3 iw ' -V "'-6-r fi-.V '-wr.--,-r A . ff' . 43 I I I-IIVI -.f .4 1. .A ph, V .- 1' -I I f I .I - If. I .J-.-EI - -f ' - I '. j mu V' ' I --..':- -,-',1'.:-l"I,ZQ":- '- '. ff' 1 'X ' ' "' 'Yfa-IVIIYI xwmfsffwu-w'4'33'9 V J- . .. ..P1I ' - II , I .LSL gi ,-fV-, , .51 V .I,. ff fi- ,M -V ..-,rf in-.. I,-,A . "1 ' 'ifxkf gf? KI I I I II- N -.I ' A "gL.Q'A"w li2"f'Kf - . .. . ,W . ,.," .. IA +I .I,a,.:i:II I Iw1QI"xI 'iffy' WV -V A V ea " ' Vid? .. . . fda? "' '54 -J f'TV " yy-9, " 'g 'Q I- Ilrls- 5. 1535. 1 L V " -.II J x x -IM x, V' QI ' I4 .' 'L I .I xi- I VIII f, . rII:kJlf.,, I I Iii VI.. .mg V I Im., gf I' ' f .V , . II 3, ' 'I fl In 1 XI I w .If f IV. , II. VI..., X . , '. , -,, - X .Er N' ,ff 'F , V '-."'f ' "V V+ .V Uwe-'4:V . q - Vx - M-.rf -f, -fa f, , ff 2 ' . 'VIXI 'gg II uv '. , ' "1I,fLfI gf I I v I .EIL L ' I, 1- V V. f fn.- JIQ: I II WIIT Ixfyffg !I4.'7:I:4Iz I ' . K ur 1' 'u '! y YQ " ' ' vi ' .I I ,V ,A ,fx V ' -1 3 . .Vf .f X- Q-X hw ' V Vg figfwf X lf? .'."fI - I " 'Ip Z," f h X I ' 1 'V . ' . 'fix 'A ' . .. ' 'Y 2 N. , 1, I 1'I..I JIQIII IIA 4' I X V 1 'u ' "fx :' . 212' :L-In ' .-H :I , 1-.2 V' WL- fl? iz.-'gin 7' :MV V V - 4 . .L "2 ' ' ,I ' -.r + . CA .S V I . , V--' f - . X. -.-,I!'9 'V V - '. 1. ', ' N ' ' 1' . , - x H 'V ' II A' 5-. . .-3f7'g+'ffq :'-Ie' noi Ip.,-1 --f4r'V I II 3 II5.fIIIIII I IIIII V ' 'gIILV.w.: ., ,. .. 4 ' M 'V 'V '.f .'5'-if! I :' .' .91-'C' .. NV n "yy i r L.. yin, V , - . I ,,..I,. . I V4.0 ,ff I - X I J ' H' T. X lVf1f,T V I ,gy VPC 3,11 7 J, I sa , ' . ' I T . , , 1 ff J L7 ' X f,Ya,,.!.. v . UI V- . f II , .' ' fy ' 6 f .WAI K 4. -I .I., 1 , .- .V -,U 'N VV . , .ff M 7 ll 'iv ,.,. , . Ig' , I . VIII. .- - 1 I.I . Ia'-V ' . I. I ,J V ff' V. - uhge I I 1- .- U . 17 K - ..-'. ,- 1. X 1 ' sv" VN-5, X Vw ,f 4: -6. - . .17 ,. II,-I I. .I K 113 , V A X ,?IIII .VV QIIIFYIII ,.,-2 V .J.I rfgfn, Clmmllm' Vnwtcr YVILIKUI' Arm-y Kay ul ' Hanson Mc-Cm'n:u'k Slullvr rhxll Grmlv 'f I flulizu' . Fulton Gm-:Lry PEIVHUII AII1.,Q lflvuns Van? lmswn Gn.rrvLt. In-:Ln Hullv II McC0wn bhczck Kism' Suluwun Nm-ummm, I rxlis 5 427 ny, I .1 I! IIV .- ,f , II , V, IHII' ',C-I 'Q 1 if V. . ll, .I iiifjiiif ,I 4:1 Y" ,' sI f7,'A ,V ' I IgM75f4w"2 , N J fy p. ,hu ,If 'z r-1 Q , , X V 'L , NV. Kr-I 72' V V' -V ,V .. . V I . wg - R I K . . V .1 I I If. II4rIII.I'I ,II y I II ,I., I III -II I Ix I I' -I,.I . 1, IF.I.I...,:II. L 'L'-'Q'-'53"'.'I'p"7"'a"'5'3f'i5-,g-i'- N fi'-My "'04:4:N""5f-v,IPV - -- 1' 1' X ' . ,,V, . - f, .-'--, ' . -. n-. 1. . 1 -, .1 . - ,...--1. - .. I I - 3 II I :I ' "L fr 4 1-A K1 M 1e'f"L3"t'x ' ' .ff - Q 'T If 'MZ Qin V - V. - ,' :gy f ' II 1 5I:12II If-b a.'I'L.-7.',,.1. -. ix . "Wg V V nVfJ.f V S.-.V V V, . I . .V ,Arr ,. ...,- -A . I, I, . -t 3 I.d.,I.I .X - .III.f II I AI.. 'II I QI :II If Q .I N, N II II II . IIII II,.,v I, IS, -I IIIIII -r:s,1. .IQ ,. , - - 1. ' Dv"'t: 25,3 ' .ff ' ww" 5 V. V'-F '- V . ,' I Z 31. , NW: va . Nd .F XO' V . - ff- . A ..- 1 . , V. Q- " 7 ' ' . 7 ' 'f 5 "ff "-Eu ' ..r"-- I - fy --fffh I V AX . , I - .I.g7. KLQII . III. f Wx f Ya-,., VIII Jwmfx ui VV Vn"N:1'F" mf -qi 'Vx Vx K" " it-A V f. V 'A 'f... 7, 'f 1: V. A' J' HM ?:f4V-If-3...-, If ... f Nff. 5" - - A ' "x '-1 'lib V .1 -,V V ,, Vi' 3 1 X M ' f iff- . ,V 'ff 1 . I If 1X7 I. I. I, ITIIIIII ,Ig---'wfgff IIIIWI I .III VI ff "1 1 . ff , IL :- 1 ' .II I I I I, . I I I.,.I I I. I .4 15.0, 4-1.-.-.','. ."'-D..-'D ...C Lf- 1 .FH . V .. I. .4 . .3 f -1V -V . .NWQ l ' 1, -',,..T1:':' ' G .'. -.1 4 ' '-, --.: --. , .,.. ,, -' ,ii-':51'.3-vfuif--.!':'f"- ' 5' "WN as 57'1..f 4 42. 'J-,xfg4,.5g'L.,.L.,,.-If ' , ,U . , N.-43,1 4 4 4 . h . , p , X v v, -',' .-- --1' -- . - . - V .,.. - N . Y' 'wx'-, Nl'-C E-9 . -' za A .,.-f' . a. . .. -. -1. - . . -- -..- ---- L X x-"5 Iwi-:sm 5.1161-,J 'g .- f-515'-. 0 ,gi-1:54 'i,f,'-lg X-EQ,"-',fA-C ' NK M ,...:-- - ' -' this--a X-. X' - ..f:!5-'1':" .f' ' " fPf1if-fiifi-61219-:iw --.YLE 'X '- :- -. 2-4' :EE X- . -' 7' .-. - '.f"-.. -. N 'Y?'g-..1 "' - 'Civ f-":f..53i ? -. fel"-si-4.5111-a .Z-'-.i:-:- " 'J' "'fi F: ,:' ff,-..ff:: -- '1- 1 ,fx X , gijirgf .-ya'-if sa Lgffif--'1-H4 X . e,:'253'E31'lE.- 7i:'.L ,I -. 'P ' 3 41" ,f ' 1 - - ' - 1 . '-4 - ' . ' - . ' 1 - ---'--1.-. -v .- .- .- 4 ,3.5.- 'f' W, 3 5-1-.!fl' w.r"5Z , .f ,. -V35 19:2 egg.. '- ami, mga" , ci-'hz-. - 1"'- , 'iff'-"T5f"?'u'.: 1 'fr' 1,931 Q "l1,g'7': ,. f' . . . iff! J 'h'r-g'1-gig! dll! 24- .' aa -. fda. La, . Hifi..-ff 3- mf .- - 11-1' as,-el . 1 1, - i '. 1-f ' . , . ":"A M., ., , x5 x'Q.4,l1 554 "' M. 1' I- -N' fr? ,Q ' 4. ' In '14 Aj! ' .41 . ffm,-vi.QT-fj!k.,s",..-3"'- la" . ,' .p-- - -fr ' sfffx Mask .. - -1 A -ff-' +9 '.f.'.2-h1r?cfi2f,. f 1S1-if:-f:4i'4235f"mv1- 5 P f Y 1 -f"'-.-'- - Ziff - -.1 r 1 - N- ... -11 .1 ' . ,.-,. y ' ' . , ,V , ll N ,J-Q ' V ,. . .:.,-u 51' .1Lr-- N .- ,I h v -. V, ,, foj ,.i.l,1!.. ,, al,-r,,':-4: -' :- K5 K. ' IH f f "' . 12-V21-' A' 1-'-L f 'R 4'o ' ---- '- -. F'f'3'?J4"' lnlltaf-.5 F'5l'-"iff-54' .- PN 1 ' - " '.-iffa-fav- . .- "-1. ' ,fee 'f-- 7 X' Oc -INN X.-Q ' '1- f1sf " f:P.1 .fri-1:-'.. - - 4 '1-. -1 .ma WTM ',' '- f:. Qfiy. Cl-jgwf 'Q - -1 pf A 'J " --5:11a-1 11?---.-aff T ' Q. . ,N . 4 A-4:45 lg: 2174? . 3.4324 4, 4,134 ,J l kg vggiti 4 ,Lg-145 gli., - . -Y.sggi.-ji'l 4E 4- frzbsjlggit-4 tv 3.4 3,1 ,. 1 D ,J . . ,,. Q, ' . . r , N- ,A I 4, , : 44 1: 4:4 - . , ,,,4. -, . ,. . 2-,:-,4H44L4Ju 4 4 , N1 . .fy Q A-5 . 4 - A - , K - - . N 'MX 2 J! , . -, rl y:g'f,.:i1fi' ' --.1 ,, if if fm- ,, , ,Q '11 J g :Y--' 7 IIII7- rx' . fifty X4 551.433, 'gf' X-14,4- ,,.: -3- ,.Q4U..,, .. -.1 ,H JW rf . , yi..-yzjq ., - ... 1 . .- "' ' - -1-'-1 ':':.' - , A '22--- .. ..:.1 wh ,ff ' I .4-L.,-Q '. 4- --fr". . -ff-'51 - g r... . ' ,,. - ...qw -:5.3.'1g.'.,-I ' , , ' , ,. Q-X . 4,,,g..z .441 6,1 - M4444 h. L x J X Q 31.5.12-. 1 "M "'-'iQ:.5f -1-"z-. f .. ,,' . if 'l- 'Q'-'ffl ' 1- 'feb -V. "' ,A f X ff" rv :wsu ' v Ah?.?.5'.- 's '- A' . 7' K lf: WR' ' , -T-: -1-,mv-:IQ :N X Yi., tx -,T r 1 4 I . , 4, 1 ,4 Q ,.-, idx!-. -14.3 v ,, . ,,' fl .-1. 1' . '-1+ 1,ff?f',. ,fx-2435 ,Lvgh-" lla. 1 " "fi " Jimi-A--' 1--5 " W' . ,Aff ,JLG 'Y' 'jay' wlkll- -,- .X .. 4 ' . . -1. ., - ,' - I Q' fl .: -.L f 5.5, yr,I3a,,,:i? ,uf -ww. .. 1-we ' 2- ml 'N : - 1 if 1' f Tierra' my x 1 X0 0 :. ,Q 4: A- dx. . ,A ryrab T1 s I., I 4:-. ...J-if " 4 X 'QNX ' 5 u v' f- - ' ' "'f"35. 35. .-'?- , .,, .. . 1 . I - - .1 4-41,-.3 -I' gi-1E4'f'?: 'Z-N-,E "-rf,E,':, 6 X ' Founded 1869 1 -.: , +1 .fi ' x '--'-TJ A "s5L"'1' '22 .:":N. "'7Lf"':7" .' f' C 1 va--'li 1 '1-111. .1 -. f Q2- 7 J" R e ' 1 Gamma Zeta 01 aptrr -'--' f 1 f 1 S it h ' 'J-Qu' 1 -" 1- "-N. C j 1- . fi- 1. ' r f . .rig 1 ' ' ' P- f ---' xl f I -'Q Chartered December 1, 1900. X81 ' - 5?-.QJn. xl "-, 1 ' --, - f 1 - ,yl fl 15.-.1 A. I X 'Org -1, 3-, . . is 1-NX . I . H . - I ,pr , . ,-, - ' -- . 5,153.1 , FRAHRES IN UNIVERSITATE A ,.,3gje51'b-1 JN: -.X-X nA3f..4:i V -1: I X , 1913 . 4 x 1.-' -1- 1- , ' ..- . A. lm '. .li-Zavta-f lf--S'-r---f Asif: . Benjamin R. Chandler, Ercel W, Kay. Vernon I-I. Vawter. Dean H. fmygf' 15,3 ef' . f. lg. Qfi" 4-' -' 331 -' Walker, J. Ward Arney. ' , 'fly ' ,5 5 ,f , . -...K lm . - 11- -- ., 1 cf. 1: . 'rx , ' ' - ' C ' W-. -.. -11. . - - . --f aa..-... -..f 'N Y: '. I . 4-'K' .- 1. , '. -F-513119 ..g- Wallace G. Benson. Robert D. McOorna.ck, Everett R. Stuller, Elmer . 3"fSsi?Qfffp--- -- , ' . ' :Q 1 E. Halil 4 4 1. 35:14,-rfyzyf,.tqg5y44,?J.Il.a.. . 11' fi "JN 1 J - - ' 1915 - ' 3 '...S---.-if ' 322. . Kia -Nl-,, ' . ' . ' 1 , Q'-gg.--' -'-. -, .nav 4 - 4 1 4 4 -.1 ,nf-,.n' - . ' '. R-Eggs 41-Iarola H. Grady, B1:yant4DeBa.r,'A1a.n C. Fulton, Edward A. Geary, - 'i'R'5:' H fi Q xr f John F. Parsons. Anson G. Al1en,, Carl C. 'Evans.- ' A 43.1, f44,,q:e7f"" '1""'4,:Q 1- ' ' ' - .1 -'.'-. .P':.' 'I' ,--. r ' Tyxux- X 4 3 - 1916 , ,Ll:.3."-, Amina.. . J J .g,:...,,. ., x',.gglK" , '.-g' fj.jl,!,17f9-.4--jg...-1-5 ' -4 '.:" ' '4-. -, Lloyd Va.nDL1sen, Vernon Garret, Robert D. Bean, G. Merlin Batley, ff-'S 'I 32117-5 JL 6" ' X 'egg Ernest McCown, H. -Leon Speck, Josep'h P. Kai er, William J. Schwan, 4' ' - ' - I, , 4 ,w 4 IZ' Herbert Normandln. - .mga V .4 '- .jfxgl W. ' " ' - . e . f '.-.sv SI ' .. N , 1 '. -., , . -. . - 1 "J," IN sz' 'Jr' 3? ":4!5?:.f-52:-'lt-I 1 'uh' : 'm cv: ,X ' ' -' - -su -- --fo, vf, . -f .X ',. Q. -Yfxg,-'.' -gg':.,., J' -171: ' 'N kg, 4 1413! ,gag VC!rkQ'E,.,,,"-'.--.: 1 QQ xr ff7'444j. 1.444 Q 1 Nag T5 lc ' 1.-fe. ' .aa 1 wc. N. V I- :24Ie,"-'Fi ,"' " " V 'ai 4 Xgs. 4.:.'jq44.gL.g 5: A A 5 1 1 1 , gf.:'.'g., 1 ' '. , 1.1 1 F1-,I , 1 A J ' .. Af ' " . f. . '. lk- g'.w 'Q fi. ', 1 54 ' P .al x 1 '-:-52.121-,-tl..f-fr. iN ll... 1 - - U."', vw!! x . :-91,5 'lf' 'Q ,fl if 2 k . ,yt 4.2. 4 . Jr. 44 g, 'N -xt ' - . If 5 - 5.1. - inf. ":?l,4 K 11' I Q, v4 ' ,- 1 I '-1 . -1 was 1' ' ' -..- :.' -- " - - ' g'-'- S . ' ' QF- ' fu" 1-Wei' . - fl-ff' "ff lf- -.Y"'f'5': E P ' A fi ftlfspl 1, 'X f .' x ' . ' - 11 1-1' ruff - d' " 1 11 s 1' nun I N ' ,.' flu-, . ' ' l5,DV'f"1T:'a-'iv ' - Q - .. . 1' J -' -- N 'S I' j.'-ji-ft':-U-f1.g', 5 . U . ' 5 ,-4 ., . """ '. . U. 3,-fr-. A 'vi-'TW 31-n"l 1 -' -1 :',5:,:Q.. 'H' .f X.. 4 fy.:-.ft ,-.,,,1,,,i,g , .V 11, 412-giygarf' 4. D4 rfaigg- u,.eog,.,,Q13,Q:q:,.,:f,?g344ZS ,A .43 .4 . .. ix l,.f"- 1. ' '-- 'H ' 5gyS2g'fP,-'C ,y.?0L'fly2,,gi1.qgigg!f'-,?-h, ,4.--.'z'vQ,,9':,S..:f.A-Zviqv ' -,'6:": ' -,Lw,ig'F5Ig.'. h fx," ' - x QNX fl ' 1' -- - -- ' " . 'ki f.. a 'mf 1 t'f'ffK'fY,. ' --VH g ' ' Yf:-.g,,"'11af-ii 1.-QE 3- - I is-J , ' ,z ' - ' v' :- 4-3 ' ffm' 44,4 . '-5-H ,I .pig ,g.. - 4 .gi ,.?J.-f,.,j .9 -.4 43 451 r1.g-'T Q I ' PTH: ' 'I ,ddr ,sf-,. r 'B "' ' 1 Q' X' Hilfe .- L. -. ""1ij1, l -. R, '. '-1 ,f-4 -1' ,,.-34. - ,. 'Q .' - 'qw .w"',.a., kj' S 9. C- ..... -1, Tx- '.Q'gj4'gj . I , !" V .f -M '45-1 lui- I 4 Iictg 4 1 .. 'pf' 'e . -4 4' bhp Q- -4 .44 3. 44 4 N . 1 .V 'ra , - a 'v .'., -:'-'e'-- --as ' '. : 5 1 ., -. ".f'114' . 1- 'Fx,,""3. , ---. tc- 1 . " 1 1 f - 1... -sw -- ' .1-.1 -- - -Daw-11. fit- 1-. 1 kk- .11 4 RXX4 N 4 , 5s.,,4'. gh. 1.1. Q,-.4 4 ,H-atm:-JPN-4 '51 .4 X I .Q ,4 1 - -. -...F F..- .. w,-11 1 . '- Q.-.-. - ... 1.--. - 1 .,. fl Uwe?-'ie--. -' VE- 'fl -EJ. . ' JV' ' U' ' '. 'Aff J I A ' 1 1:-'-' '57 3. 23 . --.lil . '- ' . ' ' X' b' Y 3' ' - .I 1 1 .ly by ' ffm Fx'--- CX-.gtg 'sf' .J LJQ if SIGMA. NU Q--.N "'s nu' Risk, . III XIIIII .QI-I "ua, .II 'X ,I .5 A 1--' . -.X . x.-'- -- - - .f..., I 4 323-5 I mx I Nav , 'I X,IL,5f?1,:3II I rl ,' -K X 'i'- X 1-, . f , . 4-1' -,.:,g.- 091-Q"5'.c'?:.Jg?.:.I, ' ' f'CX '- '- "X, " 5-'X'-'Q 1 1-ff--ff --new-.ff-X:fifn-Gngrifsf-'--25. .. . W.. .X-f-QI -Qu... .,.. X I I X - II . I ,I I II ...gif-' ',. I IIIII III ' I IIII ,. , I .-' II .I .I. .4?III I I I I ,. -.:, , .Vida 'xf-- hifzyx? Ik. I:fSg.g4,1II,"!6 3i2-51 '7XIQ-bg? .II I . X X .. -- - ' X .' , ' .X ' XM - X, 'r N. . -f -. -N, S-izfgfi' ' .XX-25213 4 f ig, 'x -n-5LXv.gi.- X - " ' -'ri-1" :"'X'-13-': ' -4' . 'I 535'-T' " iff.-v,5fZ'Y..- X" '-1-253 '-"hx 1' 'Ei-, ' X" .X X P1 X ,fqggfwg su.-' ,J .- 1,3 -32: -fr.,-ng-:fir-f-U H f -6'-ik?-gg I I I II. III.I III, ,II -I,- I 1 I Ir, I L,-,I : I I .r - X 'Y 9 Asc-6:5 K, ,LI ,Ij N 4 -.I I II .- avi. ' I ' X '7Q.."" -:' 3- 31.1. X ',.f1. ' ,. X- fg9,5?f5't,- Tf'i5+ -- 'X 'X x U - .sl-' '. .III .Ist III. , yI:af 'ash Lfx IQ " , II . X IIIIIIII I. I -- .IMS X,IIII'?4' ,Ii-.-Ii. X. .. . II ,Juv I , -..-.I , ' . - f Q-fbi, - ,f X - 'ui'-.. . - - X ...HQ ffi? .- . - X. ffgff L 6' '- -. -s - , ' ,I-I4 .Q . - .I, - -'Nr , J," L, 1 .A . . 3 E-:,' -'. ' -J , - . -.., , I .- I,X I .ra IIII II II 1133. ,I.Ti,XI '?. YIIISQQ i X I msfgf. J-?,Qg2I I I-Q .. .II-':E,f:I,I If f-- ....- 4 -,,,!- X 1 ," Q".-."-, , 'N ' 5' ' 13- f ',,IL'L ' it v-' ,.. ' 53' g:X.X1' - 'g-A--L-v,,i',,:'-fu-' 4" ' 1 ' -xl' - -1-?"' ' 'fu' "5 -'lik 47 "-"' - '-I " .. X' if--4 ' - -"'T"- -49' .... HW'f"y'.-.mv-X1-f '-'A . - " ' Pi 'Y'-"'7" !" -- N E75G5'9'i"": c -5 'am ' 5' ' X LX-I-'f 7 .X ' " ' Lwzft 1' 3, : I . I I - I+ I ,III -- .II I ,I I, x r': X, I ,, . Ig.,,.II' I 5: ' I - .T I Un .7 .' N -- K - N -19"-.. Cc L+-plvff X fl-1'-I-7--i:f'GfiXx. . .-691' 'X gh.- f- --- X X .Q . XX- ff -'-...w-.f .Xa 4' XX'-f'X iw- X - 4- . .. X xl .., 4 . - 2,-s 1. J, .f. X. . . 1, 5 ..- I cf , X - X i.-I . jig-X... -1, Q -. .-- no up-291 X.fX4g.5 5-gy .X -,- -f - . - - - X '- f ' .-. ' - - -'-X-f ' . - ' J' , .wr . N X -. - 'AEIKPAGXQX .f X:-ev . ff' ,1" -sit-.f 4 .-k.'.f-zS:.3-e.sfXwQ'---- - ,-- X ..-'f"".-171 ' W. 'I g x I ,I fn-4 :.,aG 1 it ,..'fII 41,19 X . ., ' '-S.q."',.I FSyf,i.':.a:-.-ff' ,S C' , - .J " w'.. - ' A -. .- ...,--- I 6' 4 I I fig I v. -,IINQX - , I? iSIIIII,4IaiIII:6:a,I X J .-' 6:14-,.. 1-' Q' ' - " I--. 1 ' ' "' ' H.. , - f' -- .Wm . 1,1 .X5-IX X S 'qv' .3 4-, ' - I. -N 44. . ' " Wigs, ' 51,-... ,-e -. J" .X - --'FX swiiefi-'f.i.:" . '. '. ' ' - s-'.-53,51 I.f.',g'fgiI:i-:I ft- ' . . I K Q' ' . X X ' III: :- Q , 2 W, - ., 9 aff' . . - . , XX f x .X X. .f .. ' bv X X X X ,. .I ,II .3 I xx I. :I I .4I.II.,A E.. . . ' , -- uf" .. , , -'. 'N ",-,- X 1- -,244 9? ' :-- I, I- -II IIIJ -I.Ir I-X I..-v IIIQ It 5,'f5.:,II .I IVA ,. III' I XIII -.J :LLM I -,IIIIJ-,dsx '-. '.' Nik' IK II . . . . 'N , df-X--, ,---1-- ..I . n x I ', -g.'2,ffI.1 , 'I "LGI . 5: : IITIIIF ,I...- . -, --TI--.-:.,II Ng:-. . I , X I 46,31-III? . .jII .q J - -sf I .i4'.-1-.- X , 'NE . :ISQQL 'U, 1 .WTI ff' L 'x If"" IX I ' II .II-EL .Z II -LII, -5 w.II Ig, X II I -II III ,I IJIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 1.5 ? IIII, -.I I, f .gI:.g.X .. - ,LI 1.-,X-,X-'LX'--.,.ggX - -N XX X .1 I N, V- In I . ,SKI I,.-,gig QI " I li X X I 'g' iX?9::'3a V"-Zf"'?':'ff' ' i -' XT? '.932"1 . "!- Q ' " f Inf! ,I,-I I IIII. -IIIII I..,I.IeI,IvIx I .. ' . X -wx . ?..I,.?3p '-. ff 7..,9,. II - 5IIE3.j1II' .--..II - I I jIz,IA ...I 1.-54.2 ' f -1- Q www'-"' W-1.5:-5'5f5f""" 'H' H EL--. X .f'5511"!-5" - --X 'fH-114.171 XXX. 1-r - . . .. 'X I .N XXX J :..- , ,. ' . I. ,I I I -. .,I I WU! XI I 11.5 H III I III I, ,III I II .f. X ,ff - W XX- -NW -W -U'-M wwXXXXXXXXXXNQ- X , .. If f 1 -3' -. V .54 5. K' hw- if-'Inf F-Zu-1214 v-' X' - ' w . .. ' .Sf-:fs .11- ":.-:rf """':31': 7 ...rm -:I .-him.. ...XM 2. "'...5qX .-2 , ' ., I 1 'fLMFHIXEW'..XsiiF-9624521-S" . A-5 2. fa--fm. 'X -: .. VN WWF 1 Xf-'ff-X " 'N f -Ix, e - X... Qggf : I ',X '- ., ' -.7 . Q-351' ' kg? fy-3591. ' y. ' f ff- -- .zwexv -X1-m f! gr.-ff. 2.. 1-X25-.Xeim ! ja ---, H ' "'P's. ' -WV WIUQX ' Xi '12-1' .'-SSERIWX. ' L. - 41. X xr. W ' Q X WMI-'IX '+I , -Ex: af.v2,QX-XX.-.er-1 X w- V 1 IQIIXI-XX'I x , Xi il I, 'I 'gfpg-59 K - U -.si ' ' s Xwmixl xl rh X ' -1 , - v,.f'- - '35 X "W N .X .- 'HW '1WiM-X., X - Wg ?! wi? QW- XX R. 1, , IUIQIHLV - 3- IXIQIIIIIIIIIIII LIIII-5-L'-.hr A X 'M '1 ' - "'1--ff?-33:3 XX --X " . :- wa ' X !4SIJ',H:1'l: f'1 -- 'K '-. :"'1: . 5 ' 'PVH-'-'.. x ' 'HF 1 B ., - J,n,,.-4-5, -- .. . -X., Q X. X 9 , X .- - X X, I s.:II X ,. 0 bl I -1. , I.III 'IIIKIIWI-I .I ka N-'-5 Si it X243 ,Qw7:::'gf?Qy',if- I,J II WE, 1- 5 ,MB -:A-1',,.,'.l2-If -Lf., I '-I f'-f-V'--ggi 'Eh ' V -1-vii-'f::r' 0 X D 'H H 'i'1:'fe"'f9.' '-"'f'- ' ,J -RX, Q-1 'U'6: 492.-:L MJ . QQ I N Q I 4 . IIIII,I.I.X..II: ... IfL.I:IIII f . ' M N. X -"' "J ,in X. ' 'jfs' gfggf' -r-5' -04- II,I" X Q --IIeI'.I-I III WI: -. - ,I ,IH I 55.34, I , I 271 -.3 H, '- .. . -'Mg ,mg-,, 115.320 , :X . :fag 1 7-" ' ' X! X.: ' X-, X- I- f-- ' " - . -"T xifrzmex 'Q-iw. YW'-' ' -' fgju"7X . ,lv-1:-R f:.9".f'! , '--1. 'f24qLS'f:.-X. .f-'xv QQ. I' W. . Ib q4X"Ef:1,-XM.1,gI bs ' If-3.-,.X-I.g,Z:-.-Zqf - 51-2541-12.5 - 1' X," 1" R, .1 uf. lfkf-a:.'-' -.Rf nf' X ff-C:--f 1 Ex ' -9- UQ- - 1:-'X X.rX.f-ir-. X I!.if,.f':Mm-1 X -X xt: ,- ,v-. .3 .W I I ,-,If-.ffI-MI .1 .- A pt-.II g, . . -rr, . - .-.-ff., , . - . '-,X- ,.- -4 s ' I gg, XIQIIIII I ,, -:TMJ , I X .fII- .I fm. EI - . X. 'g,eXe-gv.f.7,XXXp.2fXX-f'---- s, Q, xi.. 5 A IIfI.II.IIIIII:I,-pyI- . .,I, II I ..IFIIIqIIIEgI,IX-3.5-I vI5fk -. jg-,XX ml.. X-,I , -'M . If ,II -XIIIIIX I I ,III I I .III II,,III,I-Il' IIZIIZI IIIII IIII4., . I I? II I MI . ,I I.I IIII Q -I IQ P .11-" X. - 'X' - -pf . 'F-uf IK Q. H ' , ., - ,,. - 'f. 1. r... - - 4..-.1-.X ,.. EP: L ., I X f . -n N f I I '. 'I N 55-1311? ffwfgi-gf.. . - lg 'CL -.i""f.-YB.Z'frs. .-.v " 3 X'X'-- 'X' 'F-'YW .-"' . X- ' 21-Hi."-1' '.3252--r"2-'-7'f'9'j-..-:'-':X. "f'nffr '9' "rw "J 9-' ' 'Y . 5 XAX X N - . f X 1-'M -rf . 'Af-1-L -X '- -XX NTFS, R ' J "M 'I J" s' :N E- X N N- -.X.'.-."-fdbf "WX . . ef ' 1.4: 'iv--f ' " 1 ' "-Im.. -1 - PWM H"-. -""' '. .. : 0, . : 1X. .'-fX'.-a-2- 1"LXJ'. -.f ' ff-. 1" X. X 1- N- X- -' X. 9-X--. f ' K .15 . , K- ,N,s..: X... ,,.. -I .-,.v -,. , - x. Kp JQ 155. X 1. .4 X, I QI 4 I 'lv' '1'0f-'X- -3,--.1 -X IV P, 'fi --71. N-T T .'Wf1" . '- -. X '- I 'A S':, ard- 'LITQI1'-,jXPLIg. L . X., Y-. XXL- -Q 'S' .. - . ' MIM f- ri-:Cr ' -, K . S I,I IIYZ4 L I: X f gf - J... Ik . .4 QSM- . I. . ., Q R, I - xi.-. ' "' ..r' ' .,,' 3, .' f 4- 2-.-' in ' '."-E: -Q. " ' ' , " ' 3, - X ,. 'w. - -' -114. .X X '- -,. ' N x-1..X1.'. .X .uf , ' X Z.-IX ' '-' A . - 'fe-if -2-fr ' X. 1,XMwf5X.fi-'f Y 1, In og III., I 7, 1, -i II:-'yl1iwEh:x?QI-II I. X ii?-pi., 1-,I'l'lI, - A L' .,' X--5 . 'v-f-- 9.-J -, -. 1 fx., ' -, ' -s .X- X ' .4 Ix X - N 'X "C-X- -. yf':3QI .KX KJ :V 1 . '. I I AI- ts x. -I 'IF Czmtxk ,IIIQIIIIX II IJI .FII Il ' C'-fn .".57'.'-1 -- '. :""s:' 'X X xx 'x X, N ' l .I ,. . . .I .I X I I II. ,I XII 'A' EV 1 X N, 'KX r 12 '9 nj9,f1Iy49',gI -- nf J-X-.Xii 1--:hd . 1 '.Tf'.xI ..- , eau?-1 C1-oil Xvultu l"m'd Stnrio Stilrlilfll Still Klmlmll Bunn Cnwdsen llm-gm-r Royle-n 'I Ir-n1h'l4-ks SL1'u.nx.r SLI:-mer' TlIn1.:'Im,m Ilyult M1ltHl'll1'i'IC I-Inllwnolc Rnhlnsnn Gilpin 'Plmtuhm' Cnrnnll Ul'0l'll'l.llgll Cook X , , . 'VT 'K o I , I . 4 Q ,. R ,, I I ff I r A X I1 I 'p - --nw, '-,'-wg, '-,,f:I . Nu' .I- '- ' ' - . ..,.. . I .. ..ff,".4Z'Lf -.V--1 11 '.fx':'-----J' - '. 1 EN, . . . X 'Na-T". - '24 ' T-'f-.f'.'1'f'1-I"4.1'f,fIl-1ff"':g1""1. -'Sf T12 ' '. ' .2 ' ' .. N 'F " 5""' w.--,LI XY:-'gs '-,II I I I -LI III-I-gen. gn. ,Q ,. I .. I,,...:S II .Cx wen xx Y. f IIIf.III,I ...iw Kin III.III.IIg.Iy.IlIIn I L -I . ..I.I . I., -II I. I' I. III . YS., . X35 xW I,.I . .- , JA' ,f ffw , ..,' , -, I , , .,'Mv- V.-.7-n,,..-. , -I. U . . - Y -J"- if r I . "- .' ,'. '-f-.- ,' z .1 ,5.fff'1.!-':','Q1 .4 'I ' 'I I,'.1I- .I .pf -- - g ,.--j' '1- - - -da-K -. wwfk? 'V ,-Jw.. ' -f' +.i--.f.-.:-x-.-M .- - .5 5 XJT' .- .1 :- .-.-- ..:.. g'I.3.f"'. 0 I' . K W' ' 1: nf'-Ye'-s '- . fit? ' ""'," 'ver ' w .PZi1i'.f?-351f"fx .f- 'Q '--QA. "ff -fr f. -'7' -I - :.I4"t'u. " ' fu .X . .XQI4,:.I:I-1:-1 ,iIIgI,IIf I YI ,-I AI5f'ff,IIxIi- III A A3-:Q33 I , . - I -. In I, Qqfgg:4i?Ig9Y all I,,fA....Q.:-I . ' N "NX ku? 'gy' I ' 2?-'.l'f'H? ,' rfffgjI.f:1.,,I I I I jig?-v'5fi'5't iff" ' 'l-,:5f5r::'QIgg:f:f'Qf3?'-' X -. . cr4if.i-. .ig -l----1,-ga..-ff-f-'rl' -Q - .. , g .f-Ffa-M . ls... -- -1 - . , ' ' J.. -- . -.--. J . 17- - . - "T ' . I -' ' 'J vf 4. . .' 1 ,,f .. .. . -lv S.yv:".F.xf'3 , ,L , lg .Y X . , ., . ' ' Lf ' , , 'x '.V'l' fs. 'Qpk' ' " . 1- V- 'S' 1- ,. . "'-'El'-,::' -gt-'fm' 14 'W' - 'lf C: ' V , '12-vi.. P' ,-'fwaii -f-f-is. fi- '- 1' , .' ,- - ' '-X '- -' '- 1 -2.-, 15'--w -ff' .1 . " .f . . . .u 1'r'.'f , - : -..:f.j'c.-'ff -- -"- C' , 4, - ' . - .' -'wr .- 4 1 -.x, --+L . 1 ,.- .. 1-G' v' ' ' P5 - - : 4.1.1. af" 4 . - --INI. f-X i5ffar.II.f,I,I'-:.II 5- VIZ: isnt tjgffjf gg.,-.IT-I Q D,Qg..2'j. .. I, Sm., 4,- If I 7.I '3 fI.I.I. x' I ' ' - ' .lm-.. - 1-1' 1qI,vIfI -- X -' nw I II, -' .I '-I.-. 11.1. ,L,., " fQIIf.II:I-I 'N I 3392, I ' ' f ' I437 , . .1 ff?-4 -iff. I -POC ,gn ff .1 'ai--3'f?'5f " 2,5-:sg Q, fE'!f" . ,P -V. ..,I, ,,f- 7-1. -- .. M- . 1 - -, CDF ,r -.,,. vl -QPU r-,l-4.-Q . .,. --,ft .- . N ii I .t :Qi-Z4IFqiil35.'fa-:QII ,f. . - .'I'n-.Lf wif-I,' " 5 Y N III I ,611 Q ,.I::, .I I .I I . .36 .' PMI I.. J -,ly fj?f.','-354' - ff I-1. ' , , '56 MQ-QT .Q , 'L' I , ' -,std . 5 Qvkiftf X 'Y '- " .-'gf .ll gf' ' I Q . ' ., - .r 1: ' QL o '-:- -f A A- ' -- 5 fl-W' . . ,- . 1 Tx I M5 .1 A I- Im- . I , .. WWI I 3:55-1 :.I:IkII I,I IFN rI:IIg.If,'.I I IIIJIM5! ,'.w-Q11-85ux?'-,s'F.-x fv .I . e --fi . -fl ' ' . .1 sf- '. 15' .".-l"'82,.f , 'I Qft'Jf:'?"f -5 'L' Tilfx f:j.'N,5?..-fl-..' ' .5-g - 5-'19, f- - '--l I- s-, - .- I, - 'g 115. 555: l - X - 4:39.-!'.-' ' 5' :W f- ti' :?'f'iU'z- . V . . . .-...ww - .-ss. ,,- . n I I -HI. 1, I -3.- II.,.1.QWwA,II4T"bI :J .U -IW ag:,-.- In ,,--,-5--., ,- ina- I 'fit . .I mv UIQIIII. .Avg .I ,M .. ...sm I Idffmtk I:,:IiIL' 'Nag 1 --U:-:. 5- f 1 - f , -1- ,, fm.-.. . 1 .- -N Q lr., - iI,III,I. II -:SEIU :vm QSM.- ' wi- fx? - . .'.f'-Ll.-W7 '.T,v'. ' WB- 'J' F iifiwz'-N " - '- -X ' :yin gs -5. ..v- I,I,II.I I ,-,RM XI I Q. Wy! -I, 1 ,jf ' -I I-- --Is-: I- .. ..I,I,.,II nd 1 j' '-.I "" , ' " , ' 'ami 'Nz -f .ilk ,.gr3., " .7 I I 1 fl: X51-.-,,lIg-I.: .II II I, -. ' cf UN' '. P25 '...': 'f R -- . - - ,0 'v .w--vp Af.. .J ..HZi?e- - f , Af ii. L U .'x-:Qrqge f- - - I III I PI. I IA -. ,.,. 3-ISI II: . ,2Iv.5I,II X -fgf -F - . Fi- .554 - us ,X I-,5-g,I,I Mu II.I.--uf . vi-2.x,,:' ..I:I '25 ' - J' iii' - . . -' L -A px.- -- A 1 ., -r L- ' " -... -53, mix, Kappa Stgma :.K""-. K .ffl I.-1. " :I 'I' ' I lr , -' ' -.1-1:-SLE., ,Ri '-rfte,-I., fI,p' Xxx. 3 I Founded 18b9. 2.I,If- fit' 1 ',- I X .'-1-'.'i'-.i- J Gi-Lf'-ia -1 -15"v- -- F' "lu, v 7 W- cs Al Q11 1 ' fl 1, - f z ' N p a -f'4,g-" 1- - ., V. - T if I X . I I ,Fw I I -K N CN! - I K 'fi El'-ar-. :-- . 'X . Clmrtored April 16, 1904. X Q" . s'g'x,I X.. -.. .f .,. .af 1 ...A-. , , f r ' " . - . '4 g 51.33. ' - e AV Y .Xia .. .. . .. .. . 94 'rw-if--W --Jn.-. . 1. Q nf 1 .- f FRAlIR1ub IN UNIVE-RS1lAlL ...,,,,- III I.f..gg,1f--.3 AH, ,xi A 1 ' . . K ffl- ,ew 'ff J- x l W-:. 1913 Q:--' ff 1- q"7"3'f1g4 ' , -- tw-gm , . -gli . Q.: mf fi L..--... .f fgtmqjlfbg' " .51 "z Jmnes C. Cecil. Fendel S. Waite. Edsnll P. Ford. Glen E. Storle. ,, Phi ',- " "gl gf-' L 5,---4 II .5 ,. If I-yi .-1 J-...I gf . ,lz--o,m-- II..-L NL.. .,, I 'Fav' if -' -ru ' 1914 -.' 5 .. .lfiei 'EW-" J, 'f l .' '..J 5' , .3 -. "X ' -' fly: . ' FKW-1 Delbert C. Stanard. Norton R. Cowden, Natlmniel J. Kimball, Hawley IIi'r:5Q?j,fBfI:I '---...fi rem? -I lk... J. Benn. R. Claude sun, ' .3-I33IgQI:I-:.i-III I -- 1. -I.-,v 45.-r-I :--a, ' I -JI., -I.3,- ..,.III ' ",.. I. W r I - ll si 1915 'I1!.JEf'I l'1?'IlI . 'N c- . - ' '. ,' . . , Af X xl Vvllllnm B. 1-Ieusner. Franklin W. Steiger, Thonms Boylcn, Jr., Leland Ig.-SQL II92.'::-if 'W ' G. I-lcnrlrlcks, A. Jessup Strang. - 'IQ!2'rgxI'I.' " . me . I - 4,5 I 1916 . ,XGIZI .I..,4E',. -' -l. W' '- - "?f11i-':'-1'- n.'f.-.- ' ' w?Q.f3,lK1.I ,- Cx- Chnrl-os S. Bingham, Gavin Dyott, J. Norman Matschek, Jr., Bruce .f2f'3:?"f74'Ci'ffQ,,-,-.4 --1 ,.Z'J" ' 'fiixux I., Holbrook. Kenneth Robinson, Joe Gilpin, Herbert H. Thatcher, Anson ' M . -'Guy ..-gg 23-I'i.II B. Cornell, Earl C. Bronaughl, Jr., Sam Cook. ' I If..L I . :I , - IIQQILQ.. IQT5- I ' .. ,-a I . ' X- ' 'W " "5-W3-"..,.-,'.-f -- .-'gi I : Xu f- 'rawaz .N 5 jiaff JI-:fi-IJ?-.'If' EII I- 6 1. , ffWW5QQ'. 3 3254. "-,XV-.. , ' ' w .-27:11-,-1 .ng 4:-it 1.5,-. .1 X-' Y- ' ,221-',' -: - """'-.1 ' X"-. , . ff' - 3 ' "-355-45.-.1. - .fx ' I : -I lf... 591.-.r1.. 'Q r Win -N .f ' -' Xl. - -'.'-Fin, 7'-5 'I ! -'l FE: 5 "K r fff?cfpi.f-5-X " X X-'I Q-1 , ,IQ N5 1,..I'L,w,- -.1 I .- P 4 -. ' - '-X . fAg1:p-"2:,- F 5 xg,-,I X . 'L lf" v 9 1".1"J'J:5!'j -'fi'- yi. ,---. I 'N ,A -.:.,ygII I,-.U --.- -I Qx r! 1 at . 5: I - I,f.- I 1-1 f Ir, -, . I-52:71 4l5I55j'- f ,Lf nfl.-I . W 1 IT Y. J I ,ff xiii' f' If IIZQI --.XA -f - Q. Ms . ww x -. -x'L,' I,-1' ". R I .1 f ,. 5 -' - . X - '-1: .-" 'K .2-1, L gr: ' ,- .fv yy Er' ' L' 4, - '..r.':r.- l- 1:1 -IH: 'gf 1' 4' X, f .V -Q-'IK Rfk. "' E ".'.-f 1,5 ' Q' x fif.. I N-.f,'i1. . '. . - .' 'f'-' . 'Rm . r f '- .. ' .' " ' ' . H - '. --Me---..'w. ., . .1 ,-:. - - - ' I --'-'-'f'--':'I-.fF1r.'.. . . " ' -' 990 1K,v""' 4- '- 'f " "'9n""!' ' ' f' I :'-:-.--'-.- ". . -"' ,IL ' 'L':'.:,1,.'I:f"?t' 5'l'nr:u, 4 . I ... XQZJQ, 1 ' ? ,I ff 'qs'-Ix?'bP,i5 Q' :I'3,g1fgj. 'I ' Q "v'- 1, X- X '-4' ' :'L 1152:-.J 91" ." li --'I'-'1.!A'-P -" 1 5 - - af. . Q' "'.'. nl ,' ..'.." ' x fd? .f '- " ' ,. " f - ,ff JIM.-S." ' ,lPff,q':54h--21,:5.,49 31-"-2. - ' -- -,., - ' 57' . X . -a :ff - ' -E' 69514.-fa'-.ff-Sn..-:L,4.-14.4-wil'-1'.f.Q-'.f-:-1-'ffi-ff.,-.:.: -f- ., - x. -' - 'Wir---:wa .- .png - " , 34554-'.' " x" "'- 'AF'-.-I-:.'-' ""17'j".A!'--'ff' '-7'-"Ln: :cv-Z 1 X " H ' if - J 1?-M.-f-.1' Q -' 'L-2-1----PT --1 . "-,427-'-if 'A '- ' N - X l :2s:i":- - ' Imgxiig..-ZII,f-. 'IIJW-. j:sI,,:b. .. . :I NII:IgII.' . , II, IIMT' xii--. If I QI I 1 A Q. III I gf. ,J ', 3.4 'Sf '-v---f- - -H "mf ' '-vig? ' Y' " ' W :,I .1-. A ..' , - .I,I'vI'.gI: I I.. 'J W. . .' . If -'. ,QW I I .QI ,III --'- -I . .I K ls--.-.1-rv:-.T X. 9 ,Q -- bi. ' f-- 7 ,-"' 5'---aw. 555'-pf. -R X N V- .--ali: - ' 1 'Q' X ' ,xx -I 'Marv vz.-Iv' 5,z.lH-btw'-L V -'-l' si --ev -5.14-J ' 'if 3 N12 K I ' xzix 'fan'-: -3 Q I 1 I' I. .I I x I : f --. ',.,' 4 If - . .-":4... A .I---, --, . . ., - X , ni sn .. 'N-I 7 "-. R. '- it -- - it". ' X 75 V A-ff"iS-.. 1. ,AI f,1-'QI-. .,"'Iyx . f I-.' -,f ugp'f"I'3, ., 3,"g".! filprfj-' 1--2. ll-1 2: fx-',..i5n, If '. l . " 1 -: ': ,- . .K .' : ,, . fn - ' ' " 'f' 1. ' 'I ' " 'N' N ' 9 -'X " -1257 15' QQ? ".L.9"' , ,Si HL...-fffT?'f1l ""-- . Qdifff-. KAPPA S IGM A ' ' Nw, . . . I . '- ---:s-gh . ..... II 5 'fz-13+-.' ff'-Er., M- -N.. Xxx ,K ' N Af 1. " 'L ' Hrs' J- R '57 .. ' ' ' '- . N N 'U up -- ...nun Yfgw. .I . . .-4 QP -- o 3 . 2. X X.. .. . fx' - ' ' ' ' 'f'. II '- ' "f'l."4 -'far' ' f - -'.. '- '-' ,.-ff-- "'- ' -' '- -" '-X XC'--. .Is .. V. - S 1 .1 TN Co x-.--'1..-mia' Talk... 1 X' . .,.. ' ' xl-'zxk - N .-,AMN iL""J Q ' ' ,fm-fffg-!4x':f'Tf'E' 7.11 , A- fy'-3' was jf" -fill' .N 3 'LC ...... - -A "' ' ' I AI -hL'51,I s,wsQII QI I Irygsi. . - Q E. :.gII:IgI.IIIIxv.:,III .II I ,Ib if .Iv I f jf' I' ' . ' . 57:'.l'.'.-f' X' - 4 ""': - 'WF' W' '1l'i7'." f"i'.':4 'p ' .'- ',T2 - ' .w ' .ff "-fi -I f 'Fi' . .... .f I,.IIIf-1 xII,,,.If,ffff I-I,-1 I II . mf., ,Y 1. kv ....x. .5 w .. ., I--. ,. I .'.- I- I I I5 ,I . f 1, MX '-. f' IBEW!" 1' W",3Cf' Q, tgggxilyig' ' yffiil r ' R' :J 5 Y . . A Jggaq-..J'-.Izg x-N xr!! I. I yu-:II -4 -' :jI'I5f.I.b Id, IIIII ' ' - ..S?,.:I-:III I 7, ICQ- tg: ... I .nI:I'g,.I F Jag., r is .I ' .f. V'-9.953 "-1-In . gf ,, 1--'-ji? I I ' rf ' V' E9 'f """L..,d2J1'3' ' '4' '- . g19J'T-Am" T "' S-if--gf-7 -" -, fi.-2.2 Eh-1512 I. ,. ' 159-'ha....Qff5, 'I'-: 'raw-fy-I 'if' ..'i:f' 5' L' ,' ' 2" X ' x' .ww R ':ZYf' -"J ' 'ff 'N .5751 1' " 2 is ' " 5'M3w4'r'flf. fag-'f'3u'5i1'l f' 1:5 f:?'-- ls .2 -V '45 y . ,f fy'-""- . - - .I,,-, . -, . I- - I ,I I I- 0 -r I ..-I. 1II 1- II. . I ..-- I 1' V-,,. I .--7. . ' .4 3 ..' I. I,I 1 I I. .Q--' . .-2'-T EQ if ' 'A--fi ?":" 'U7"w" 'V . ' -' uh' 'Qfvf f K -Jigifkiy ' ?'...': -' -'3'nff4f1"S'rf'..,-'rf", ' -" ' -' R, I ffb'-' 1' .971 . ' I. III, '-I.-I -- .1 .II.... . 1-1. -.yr 5.5 -'S .- f- J,:4.,'fg,' rgcf.--I-I J K-,-.-I:"gI.-g'.5.-K-Nmvis Q , 9 H ' -' J I Nail-rl . aw.-5-. . ' 'I..-. . frpwfx- ' :'-.- , - J.: .--- .fc-1 v ts,',T-flqhr-.g."' ...f:..-.-'- .' ,fI - if X ".-,.-- -I-AI? ,ff ' 1'-ini' lb.-.: ' ., - 47 11- '-gixsgx f, . ' 'N' 1 , 5' 34,01 -Giga'-': .65 -tiigfzjr' -I Y:3"' Af' w :I .I I. I- -1.-g-I.', -' 5, ':H,II . ,.- Rigs: I' ..,., , -.,- ' 5 I I-A gr :Iv 3 ,'.-1 .'3IIIII1II -I 1 if Q33 fI . ' ,If igjifiiif ,.f2"51..'-- jg 'H' 7:1-: 'wrf-.-.qpx fccc Ly.-fblx X. f -?'?'35" "ffgS:fQ:':f-1-,'i9f3J7"" ' " Ng' . J 1' 'fi'r1'z'1CfT '-'Fw'-9"" V f?'.'--Li"'- "Wi nvf-' V 0-'Y X -. ff Q..--"2" . -.Jw ...HW Hirfiifl 'r. N- ' -. .I , III I gl ... - , I. 1 If 'I I4 gli! ,Ap . Iur I, -I ,fy -I.I, I I Aw.,-fr-.tL.I. EAs,,II.,,.q qi. I -,I I , , In I II yZI,II.IIIQI,f.: f I '.,'!-- 5 I ,ERE - .Q I I ,I In ,I I 5-XI . II5,I.w'fI-I QI. .?,nf,QaII.IIii IQ!fgI IIII I'-,I. - 'If' " I ,IxI. .- 'iv K ' " --- '73l.gz'tL':wf . '- . Wx.,IIf, ' '-I 1 N ... x I -.. ' 'SIffIw.,'w1.'-.js-.gy "' ' ,.-f',i'g5F:.'y3..'yfy II - p I ,g. . I IQ "K - ' ' , ' .ofl1If 'K N A-'- '---.,x.-'r-.Qi-., v . ,-:I,L' I-I. x II.: -. , :xx xI-A yi, LU- - I .I-.II-I If '- 141' . - ,' fn- K. ' ..- . 'N . Y. ' 3 :1:'g5v:?'a - 2?2..'w19L ....xw- II-.ZLIII .. fxvr II VVQK IQIIDI I I I ,W 'AI -- ff. J.--' .,.-,-3--.I JI: I fix,-, " -. 'II " ILsIII I flaw' QI'-523 I ..Q"Q'- I I II III IIIEYIQI III' I .lm-rf"-....x?I:III . ' ' X .In ,A-ISE? . T051 f1'.,lg..I X pf ,. -f' Y' "' "W '41'5'l7,'q4' :Y--T2-.'i:+,tf. ..:J- , . Hn kv, qv .- -If r,..,r1-J 11.4-1. . ., . x 'VL' 'M 'W N".-f"fM " V...-I .f 'J x ' 1, IX, .. yn' 1 f qi' us' - N N . ' - U X ." " if ,.I 3,3 ggi., . - .1 , 1 L I... U , v I U II. Q. f 1 ' .' 1 . 5 ' 1' f'.,'3'fI.!.'4'3- .XXI 'N '-' , ' J2"::'?gm ,LW " za.. 5af2pfQ.1, T1 E. JMQI3 " 'L3 'NQEP Q 'Q ' v-'-r. . . 'I' . - . 'X X """g: I-i'-'if :- ,e, 1 .RK '. ff:-H.-'r. ' ..x I -Q Q. .- .-, 1 . I.. -..1 JW- -'E . J' fx' -f '7 ' N "f::' wks' X 'Ss-'M fi", ff' X X . -ff' ...fqerimx 'IRT C NS f':.:i?4ip??-':-'7- si" 1.3 ' 7 K X' V+"X'1I. fill-'.'-"f 6. ,1"' ':!:74VR- ' ,L f. I N .Q-LI. I?II,,1.II'.I:J gp -. I I IQY -I I. I X 1" 'nga--'25'.. ".f'5.': . "- ' "waz"-. 4 I X II 5"If"1f :ASLI4 I 'R 'N Q! 1 4.5 ,V ,,, -. x f : . 1 Q1!.Q..-I.-, -3 5-. I, ...- N . .I . ., ...If- ' N' f ' . xff'-' '.l i5T:s:513.. Nr "W 4 L :D . . .,,- , . 1 " 1 'T' f SQ ,Ig I'.sg"f x ji '. A' . - L: 1!F?'13"--- X " L. 1 . uv- .- xl fi- F-I ' '-. '4f:f2gf"1'l dxg ' 'X S49 ' ' JHQQII :II In tw I: 14 I DAN! INISI -ur. Inf Q2 -hug ,rf I-,II I ., 'W f V25 ,T-' L 'P 'vig a . 12,6 I 1 ..--575' ' " A f ..I , I rg -.f..- .. .I .ima ' Q.. -- ' .. A-'fs -.I Fifi?-5 IQ.. fin H :if:!v5f9--'QFI "' ' --II vig! 5"-.. :"i'1,Xi11'1.1-. . .. - ax X li M hgqlljyjfvf'-Ztn sh. ' N gsm? IIQI . fr... III IR W i IW' WI I N I., 'r,h ,BT .VIITRN -'ISIC . .r. .' . -' :W ' .'.:fZ. .5111-M'-L . XIIIIQXM ' ,III.II mfg v 'ks -I III Ifehi.. rd' 4-. 1" 'x"'Y .. "'!W1f'iWT1+G -:W ','f.x--,."A'V- 133' -" --'ii' it-'-N ""'H4LwJ1I..Tr2Tlf'5lm3"'A'A'u iQV'2'5 ' ' 445' I .I -,354 , . . rl 'X - 'f' -'yt '- . - I . II..-ss' I XII M aff"-I-I.. ,I ,IQJIQ I I K. -.. Q: .ffyfif ai, .--:aff v - 'W-'1'5 . -, 'zf-'5x,'4T3 -' . ,-' - 'tif-.1g, If .a ih -' sg- "2f'Y.1p1xpX :' ! my IIIQ... 'WN s5':lk.s.f1,I,I,I5IIIRI:- II - is ' . 'x . f , . '-1 .---..-'- X . '-1 . -- 1 - -.f'::,f.g '- N- qw, ,IW ' Fixx' ,fix if 2 by " ., K J I XII 6 x 3453, .Ifffg I,-N -I I., . III . Q IJ 'x II, .':'29f ' E1 I A ',-.I I Ya, N " ' ' f Sz. .j -.Wx -A . ? f.9faf-.fF.'x ' N xii 'ff yg III,f'L xx IP , I. X IYIJ I -I:,.,III, Ivihqgkyis I.-I:II I ua Iwx II . ' JM! 34-f ' :.""A P . N. ' x' ?, 1. --.:f. . xy. -'Ar -SK ... ' fd' . gaps 'ir' E '1 x 1 'X. W -Y! . . Af ' , .15 :--N' I. , .-. C: I'IIg' ' . I' fa I ' . I.I'I'II..I,:I I ,NI xr.. L' Y' 9,-NI :III 'I :Ia II . E f A-alwuff 'ff E+ Q .- - .. - -J - ar :-'---.. '- ' I fffv'W"Z:"1-:'1': .:"!?t" ""' 'V iv? ' A gwywf. nw I 'X"l"'4 "f""f'Y'4l 1 " 1' '.v- ' : 'l-I-' 'H R X R: xl ' d L ufxm A -if . M ,-Ugg ffvE1'1.y'i .. . . P ' Q .gli n -' ' 'r VPS? - H " "-""..- . H . " . .15 Hu. 'Wa .. '---..h .f"V'- -' ff-.':- 1-' -1'-.-9:5 " .QS-.f-:L l-ff.-11.-..:.i'1f'fT'2i'-'.-'-fa ' Q. " "5 - 1 4 .. . - K . ' . - f ' '12 'wwf-" ' "-'ff' ff '-fsi-"M if .f "' ' '- - --73" -' '1e'5-f' . 'mx .f -1- W -'cf 1. f -1-C-L17 --1 . ' -1 ' 'FN Rf- ' -wh - " .. - - . III. I,II,iXY5Tjf1.. I ... INUI: 9 4 II N I,L,II,' I -, I II, . U43 qI,.gI IA? I x X 1Iaz?.:3qI.lv,IIIQ? X, 'xxx . I 5-pu 1. H 1 X ' I " - . -5.2. .g3,I:.A I I ' "' - , A , , .'I:. ' '- - I .' ' ' .1 .II 'IIZQXI pw Vfxxp 'I ' JESS' r.fI!I:::,J .IA II I Illvl II- K fm 53, QI I 1 IQ X -II x. '. ' ' .7' F551 -I ,KX "I" 0 ' - . "'1':!'?I ,Q 'PLY , L? ffv tby 'K .' 9. I :MX ' '?'1"fx5 X . I l X ' ' f' xfw:F:"fN K '.I -I I '1' 'Ili IDI.. ' V. S, XII sr N. ".l'iLJ -II,- "fy 'I Xu' . XI I 9 2 Xe-. X. '. 'xxw 5 ,-11f:.v' ' 2ZfgNiLff6.E4 4.-.iifg 41" 1 2. - r 1K X X 22' . : - ' .--1 .III I 4 -I MI: ?f2i?:'teb-1.f:lc7,:I"s. QR' I". - '11,-.FSI .I X f .II 1 I XI - X .- : '. -. 1. - x , '-f M-xx. . . . I I jf . , X . In QI x..j,I. - ,LJ ,III IM ,, I III II, I - fn f"'Q.-'- Z " ff' wif' u .. - ."'-"1 - I ' QI "'. fi f," J' 1' 'r,','- Fl . . 0' gi, I 1- I.,I-I II! I," -:f:IIIIIIIII .5.j,-gf! I ' N K S our ' - A " 'M--1 .::'wf"': If' A ' -,.. Eff?-5: .rx Q. ,v...ff... -. . --..o-.QM L39 r . g.f..,.."-gg-,Q-r' I-.I ..., I .I I 5.59:-.I ' 'ns 1.- . f -' I .ff - -.. if I - Ac- A A A . I . If .1 ,w ...I arf, gy-,.-.AI 4 , . M .f V K- - V I I, If V,fV I.. .VIVVVI ,JII-I V,I,IV.V.IIV - ,Q .. V V I -I V - I V. f I1 Vf I .y, -7. . IIIIIIV ,I I 3 . 4-II .I.f I I' ,- - V. I I I - - IVVVV. V f1VIVVVjII', I VV V ,V V. I fV4lp.,.V3 In V cghxiz .-5753, , 17 . VV, VV -V, VV F V I y. . I-7, .V- I.-I,r- . I -.V . IV - .I . .' ,' -IVV V" V. . I .V VI- .V '4--"NIA ,r ' -. I . hy. f,.Hjgf,f-,'.If4xQ',,.'2J 3. --IQ -1a'?',1I1 I .1 r..:-5-4,-3.-7,-'f' . . A' 'JK I '.I ' -- I- H ,I'j,.f."'f I -f ' .,.-IfjffQ'f',I:i'f5lg?f'A AW-.'f7VfI'.2355'-I!4Af'AMII I'.I'.xVI:VIfQ, ADI' ' 'Rf' NX . . .- - - -- -I 1 1 .4 ff-fit' . - - 2 - PK" '15 - ,f z I .f -7. . - ' 5 - - . '-.54-1 - r-'ig' H?-S4-' .F'4f.'.'!-mI71',--- 1.19 ' 11.1-EC-iM'-3 L' - 1,31 -:-'.Z'- v . 01' A 5- -101 ' X .-. -ffm -'Yea - -f A .fuw-.fx I.:-:.-f- .--.-: +1 -pw -. -- -. -17-r-.f-.ff-' Af- ff' - V IV VAGV V V' f V V. V . IT' V .VVV4V4IgfV1IV33I,:V.V':1 VV-VJXV.-, fixrvg -Ii .VV V V3.4 I' V Q V VI. .I F I. 2.71: ,VV TVVV..I.,- 54.6. VV .V - Iv .TL ' Qqf' '-p VI'.- If V ' IV2 V .. V V I 'I.fVVVZi':VIfV. I .mf 'f I--A-T: Ii! II Y 5 '.-Q'-J. A .IV.I'1V'x?. . I-'.Vf ..I,,,?r5Iif" - 1 iff-"-.-i i :. . I -'1f'z'Q.-A-T?fxA'-1332 " iwff-'A-'1f9'9A --Sri "55W.'.f: T3 f Q fu - .ff M4 ...Ig-, ff . V .r1V1V -VV .4 - V KVQVIVV-.132 CV , V .VV 'I QV-V-wt V :Qi-ligIjz?V!VV V, IV- N-fT.1:I,V,:.I,f V- IVIVV .V I V, - N I ,V . f""'l mf' . YL' i'.'fQAi ' "AAA' .1""?.A.AAA1" J'A' . 1,355 4, "5f::-"1" -. f f' A 'J'ii:Aff - I . ,QQ ,' -1 1 ' ' - TX' V 31.1145 ji-W I TI -.1AMQ'l'rAfQ'f?Q A J' . ji I - -QC XIX rf' gf ,E'..'- A. Q -'fI--' - I ' H-,".'I-JI. I R 1 VI. V Q-.IV,-I,.V I,V..VVV,.V VRVV . .NVAQQ V, V. , . V CC' l ,,- .f Nz. -2. GV., V V K.. VIVV IIVVVHI VIII, VVXVBV H 1' 'A'Y.f'1"' "E.A."'7+ '-EX -. 41- -. .L ..f-0" P SHI' ff- ""w'4fs - "'.. . - " A' A-'C-1.73-'Mo 'AN-Af H.. V, - I I. ,IQ IV- - .jkIIgV1VIVV. V., . .I-TTVVVVKV VL.V.-,.- I-VVIVII144 7, V VV 'gang :Ihr VV.IV I IV IMVJVVV WIVVIV-II .VIIVV-. VI III -. V . I - - V V 4 IP- V, LY2,l:l, . V .I I. Ji VV Aug! . V:-.VVI . . 1- VV. f ASV5 . Lu VI -JV I . , - Wx f - -I QI, .1-A .frfifvff-fr-P ' .'.f.. :J yr . Ivflagslgf . ' 5' Z x - - If-' - '- -21 1 H - m - -. ' -.'. . ' .- 'vi' "" ' '. ' ' J 111 . I I N- -LII.-f .I','I.":.V1'-3: "7 ' I ,I 1 .A 'A I . " - A'4"?fI7Qv-Kg. 'AQ-Bflilf-1,455 . A Q ,NV I ' ' - . NQK- . lj'2...' ',I H Q I 'QV -.VXV VVXIN. . -"ffm: . MAA 'K 1- X ,-1.1 5 ' '.r"j- MII .pg I. I I I 4 ' " 2 T. 44'-' 'fi 1- ZA-ff'A.:1' ' AA"F'v-YW'-. , - -. " -, V- - I, V'?I!IQ,.I' I Q 'IV ,g,:g'.f:-.I ...sing - 47 -Q 4 AA! AA AAARKA 181, MAA I VV V K Af QVJV f . - - x - -. . f . .V - .-,QI-Ind . V . IXVV- If Q. V VV -lg VIV I V 2 VXSJV V V.. ! f 1- '-. f X ' -L-Q' I A - JI I ' ' A II .g f'Y."r"J - if SLAC 2 '. A IAAQA IIZw"'. IIA Q I . . 4,1 '- - X Q' 2 QA.-1 A 4, -J' - - W .f . --A ' - ' 1'--' . . 1' v '-I I - - vf- '5 . Alf!! ,fy iI ' V, ' 'Il - ' fl 3 , VVVVVjjV5L VI, jx V. :IV 1 ,VVVV - .VV V' Val. Xp .4 f I 'J ' - V '. V. 1 1 .7 V325 I VV!! , A K " 'J . 1' 1 II7. , ,lt ,'. T' Vf ffm' f"'Q'fi I- I . . . . .MOA . , I4-' .II ' 1Z'I H 'W IA .V . I.'l -. .1 , ,Iy X' 'N , . -. ' - I . 1 1 xI - V I. . . . V If 4V.IiIVfV, ff f Y N V, Ik VV. .V '4 1 XV I f- 1'-I. . 21, ' v w - : I V,. f V .,.VI XI., .IX I' . j X II 1 I-I,-1 f . . 4 -. ,' 4- f .4. N ' : I ' ' 7. ' -' A A A'. J I di ' IV if V?V N -fa N .1 "' 9 0 . -F' -V L Em VI! ,I I :A 1 Q 'IA- Cf - V.f,V.x . V,V!V, I4 If - I IV1 AVI- Mfg-'f . If ' IA V:-'I.-Y . ' 'I j'f1I'A 6 . AMp'lI!61IsS. ' .""' 1 A ' l A . A YI 1 ' V , , J' , F 'WAV ' . " ' f 'f- -' '-'-F! 'fv ' V! -'- 15. f! ' n" I iw ' A,1 ' A' QV - f,,ff'f. V AW' ' 6151? - -gm A 'LAM , f'.-'IIQW 1-,n QI I.-545: -16 . . - '-.r-K5-,N 1 ' ff" - .1 -.- Aj 1-9.1 . ' M '-kg,-W -3" A ' f':'AA'AAAf QU!!-Aifff 9 'A ' .V Q. Q-,g,gi.L I- .-4 x A -X ' 1 f. 'WA , I ,U .'I II ' '--I ' I III f.' 'x .7 .Lf 1- I -N -2I.I , Isa I , IV ,Ij.11f,1.fg 'K 4- -. 7? K-i2-Ig. ' H H, I1 4. 15-'EI 'I 521.-I-' f -. -31 -- YI- X .lj I - .1 ' '. -, QI? ff A'?I' 'gf I . '- ., .- ,. gf-2 . . - -H-1.2 --1 - 'EP' 4: . A - ' If',,4 5 f '?,I..5f .11 .- ff' , V1 , :H -1 ww- I .-11.-45,,z:f'f : " "' -fff s'3'?ff'fs--f-'-" Q -. A' 'Aj-' A A gi 'A CSX -A'.A5AE 13223, '54-V. . 2 . N-A7 " r? 'Vi' fa 3' '- . 1 7 , . 5' 111 Y " In-dj' Igq .I I'-.' 7 . . .VI, Vy , 4V I-, W PIVVV . 'IIV f' I-A I .-Vx ' 'A 'uf I , I Af ' A. . ' 'AA ' " ' 2 --,, ' nw,-f, . 1: . I ff I f VVVVQQI' .V .V VXI Wlmjf XJ. .15 ,I ' 2' W: NI..-Q. II .-I f .f my.: :If-Q. - Af' A A 'A f -A 7AA1f'1A. Hl'rJlll-flltllll linrzco Mount yVm'nm' Mn,rtzIni'f '3.'1'.IiI,f Xia I ' - 'A' AA N -J A -4 lc..--14.-mmll rn. nm- 11. I-'mtfm I'-Wtfflllllfl' Millvl' ff x T..-1-. ' A 5 K 'A A- 1' I in-bmw U. rem- "lN!l".l'llfIAL'l' Youm: Stl-von:-um 1:--yuol-is ll. -' i . "F" 7' A'A A' A1 'A A Jurnrd Ii. Brooks C. Burl-rz1l'd U-I l'Af'l1t"n VV- B""f5lUA'l 7' -A T9'1."' A .I -T42 , Vi 1 I.. 'Voozu Sochm Crowrrll Billings I.. 'l'00Z0 I-A' A - xr? QI 1 A ...f LAS f :H A , A f'.f'i 7' Fir? A' ! 7 I, RI I I V IVII ,ITV VVVVV V ' "f-'Iaglfy Q I 4 - - I , '- . - ' T"-'-,' Ur' ---. . -fp-, -, 1- "N -I . -MP 4' I , ,fff --.S K - 2 f--4 A AA ' --, - . X--. - - . . T 32? ' 1'j -4.-L I 5 - -'Z.?'.-'.:7"I. .-lf? , 1 ' :T -.. 301'---:'..'-7Af -"" ff'-L-'.:A5'5xAA '39 -' - '-.' f 2 ' - - FV'- Af'f'A'-A-g-P -. A 2 A --'Cf-, -W" ' I ' , ff-.eip -- 'gf Y 'k"j??LZ2-:bww-.--. ' , - -sf. , I .I fu II I I ,- .' . ' VV: :-.xV II .-f'V.y ' V. -,' -- V V. V4 .V V V I ,f ,ff I, N v I ,V. V I VI VV: C . II.IVV-V, . V KV IT.,.:V ,VIV XIVVV VIIVSRAVVIC' Vkilfv '-.X-1 1 A' ' ' I -A 1 ,.. ..g--,I L, - . - -'-,-Lv. I .' ' ' ,, QIKYI ' 1 "ffl Q fig'-.I e5".A , ' XI! I .I- Vx I-9 ' ?'fIV ' I NNI '5II .AQ A I I .I , 'WDA Rig " Aff '. IV l?q',.- !f1A'A! N. . f . L Q' . - 'at-3-I fy' Q-G.-j-gl- -. - -. f If-I- I,-,uf - '- -, ... I, - I. I ..f I ..-- -, V V ,L-I I- :MV I -. .- -fIV 1-V II V- - ',' -' .- f I -I.IVx, I.iV - 'K ,I V vii., IQ -I K I -V ,H-V4 I . 'I - -ITT- -V I J 'I I JU fb V V.VV,1I.fVVII! IV 4 -' - - .- f . 1 - . .' I.-f-44' '- '. - . - ...-.-fx. 'nf f -. . -. - - - .. . -. .1 f f. A ., .., f , .y. H, .--...yu nf- . - -' A . 1 N '42-I -"Wi" ' 1 'f .' 'A !A'ff.+'.f.- 'af 5' I ' ' If.. . -A-,451-. - ' ,Af T. A "1-'A ' . 1 ,VA A If -".- .J 'N I'-I' .I .-,I .'.'- 'A -AI ..f ' I, '19 A xi I I-f 'L Aff' A'I.:!pAg,I-A ,. gg, ' -..g if 'I- , .1 - A X' 1 1, !- .A 1' -A 4 MV A ' ' I rf. .. 'A' -I """- 1' . - 'Il ' -f. -2 - - . . .. - ' - '.. ' I I 1' . '- '-.'. ' - - . .-, 1 .' A' 5' -1"'f 4'--X A- ' I A, CI' - I 7-. .-.-I- ,.. If? '. 'A--. A 'w.AIAA'I 'JK X . I ' ..: .I I' ' 1 . gf -'N--4 sf. .1, 1"-.1 3 Vi" ' S1-.-M... Zi?-t1' A f. -if - f in N VV V,,, . , . . I., , V IV . I . . ,MII-I hx. A-K I .III Qs ..,:I:- -'II I 'X xg-Q 'R,:A", 1-. " - ' '- ' . .- , Q--, -. N, ,af 92" - . U I -, . KIM, x X 1 . ,. n,,.'g,i2g,n..r,, - ,I -f"'A --. -4-2,11 "P-3-44. X .. N I . --r -fm:-:-sf --'F'+'.W-gifs'-'4-:.:-4. ,If X X. 'x Erin" . Q fmkfj '.I--,-.5,1Ig-- I,-I:?II.g3w,Ia1IjIpl" --4.-+ -- , I , I rfxk -, , .-YQ. Il .IIY J, II- , :II I I I 'Ig-. II,r:I:fIpI al .II,,- :III-. I A -XQ5:-,,QfI,,gI1I2 'QI ' ' I I+, I' -I "ng - II. , I Q3 N X ' . wr" W' PF'--ff ' -f l.1"v..'x- 'GL '. IIIII NI . I , IIII I . 5 In I,-..,.g-1:..,s,e,.,, -4 --N1-x x s , ,, ,II I I -3--I :gd I I I ISI 1,471 , 1-, Ie - ,II-Ir-I.If,l-QIQIPIIII I TL-5 'ixia-IQQI1 -.IIgII...,eg x XII I , I . I IN.. 3 a I II III-II, I III , II I- ,.IpI.'II,r-TI ,I -I I-I,IIINI' - IIIII I I.- II ,wiki E-.'Y,7-,NI IEIRVII I E fl IIIII ,. ,III X: 'II 'III ,. .I . IEYII, ,A. , ,J -u.-' ...J 1' -. Egg- 1 .J ' - X ,Im-ig.-z .:a- ng. ,mqffi 5,1 Lg - -- W 1' g X 'nfbk N ,', x.' ' ' A ' if -' f H pw iw., Q !"L?'2ev.-Ev 1 1 -I ' '- . fr - - -- .-' ' I.f I , QI wI.'-:5I.II.,y I :. I 9, II A IIQIIIE, - I :I vI1I1I I, gwhfh I I III fmigv-fII:5iIf III -JXIIIIINI .III:? -:I-I II . 5 ' f -. "f-I-.'-W - S. +1-Q .- . --' ,4 . ?.,+1siQ3--aa -:M :S -f-- ' . M, 'izww-.9 - .vs ' 'vqiif-.. , -7.-., ' -,IQ'1-Qfist' ' . 'x , H, -- jf.. ,-25':1I,4"1'J. ,- 1 , ,QA -,".".,,lI 1:25.-'H "1 ',' .- " ,.5,'z3IWPaf'Ii'I -1 1' W-,-if "" . I.fuI'fj-.f' ff'- 'N: I ,- , ,',?1.',-.gi-1. -q,"v,.:,"".g,, gvzfj I . ' 5 'iff It '-Lg:-'g A-," -,. --W kinns ali" 5- I, 17- - ' I41'I ' . ' ' fr .'.'-- -1- - - ' L " '- ".- v- '-".'- T, N ,' 2- r, 'JY' -:wk fr'-WT'-1' Hs - 'L - 7 x' 'P-' "' '-"' " ' - -.-1. . 1 -. .--. - . -Q.. f . . -1.-. 4.35: 4...--.. 1. Af.. ,. -. ,f -:mr ,- - in If I ',', J. .,: L: f Iv.-I M, If,-. 35: -, I 47 --. -. -- - '-u,Iq,I- Q 7 I,-,' . 5 - I I , - , "' III,:N I ,f 1 -IfIif ,.:El.-. -,If-.I - I X00 'uII:I,fI,-Ig II va- -I, I II, s,I 'f"fJ" 'lg' V "' ' " "'1" 34K' QEYQF' 'S' CC L'l-+VV1,7'-'ily f?'J1'. 'QW x-Egixj'-'.i:'14"Zf12!,,-.. --i5ffi'm1'.-F. 1' ' - -'9""'-f "fu W! 'v5'55.Z3-Ll N 7:57. ' "" "---hw ' "R 'xgifff 15- 'f'x4f,5f1f' 'W "-'-"'."'Qf ff11'-2'-"1"-,,,.-,-5-"-. .' gn, 5 -,-5 X .. I IIIIEEI , I3 II, TII-1 Q I.II:I3. - I-.IIFy:IgAiI, , .In,-Q 2 QQ. .y.ILfI.,If,y.f.J-,e'-vaxvf cI,- 1 4 - 4. ,I gpg., - I - - W, f -. :Im I-If,4-:,,g,.If:- . I. I IQ , f. I-'-9'II,I.,,.::f I .,,3.I, If I I- II " 'izfg'--s-. " -' 2:22-:ff Tr'--.Q "' , . '-" ,,v' -'NS' ' "-I . 'Af:"" 1- T'- A- ' E: - - III.us . .C-l,,,I . IIIIII I .I . I -55 Rmi--a fxf-g:-.--f1'-- 1 1 ' ,,, . rss- wg 2-W' -1 -I: 2 'X - -2 ' N--,J 'J-1 1'--'O .":.: ' ' I, I .I.g A.,-I Y 75511 IIIIQI It-,..'L. ,. ,-I , -I, -wr' .I 5 I ,. " Q-.I ,... ' II I III-I . ".--,,r I- I , -' - e- '-,KI I.:III,I ' .. Q QM'-.ff-,. .- 'lf--IM. ' A QI Ia! ' III if-' . rllj rl Eff rf'-bi' "'?""- 37 - , .. :I-,, ' -- ., I.I ', . , 5 Q- -- ,QV Yi,-4,-, , ,I ...-.,,- I , -,qgy . .. .'-3 ',-..'.: I.,-- - ' M- - g. x I 53 JI . IIT. .I. WI -.II I I It VII I.. Air ' I' ,Ji ' -X N jg-:ANI ,X IIRZ' "'iII:-HU- Mifffii3"31Qj-IQI'I'5-fy A :-.II , I - .::vI 1II ."J'III I I '. QICIQIIIZQI 'I -,II f 75' -N? . A :U -. --.' - f" X P EI EV 5'-. . si" 4' Q ,. -X -. , em - X- .. , 'y fx ':'.'.9. t II -L-3 ,- g""'-'-' "lf E44 .1 XI fx,-' Xf I 'f 'Q rI5'...f '. Ij,.-HHN ,I' ' -. ,I , , . , 1-:1'ha.-,Is A -- ' f 1, I. X Founded 1839 mIIIIIIIIIIII ,,I Qigifignlx I I , X .m .- -. If X. Q K u 1 m 15, - l H r-' 5"-i L'L?9IxiII" - ,I . ' 'y' YT.'flKQIQ,lA'2'I4,.F- '. T ll. I- ' II , " .hi K, " 5-:-:V Y. '. 'F' "Fi 4 l ni: I ,fn I W 1 ' V mhilpipr 'H "A -gg ,..!. ' - ' Cha-Tiered . --, -- ' P"'l3:i ,---' " TP, V December 4 'l ' ,., ' wh' 2.I - Timothy C1 ,FRATRE ' 1909, YIFH-' :IIIII ':. -1 -- up Umm- Ph. 'D S IN FAC '15 11: if---. ,ff - -. me- ULTAT ww- ,, ,-Q, -- r ---:Q +,--f+- if r , ' 1 A, Brick G E JXQS' -, -- I -. -f -. -- gg 'ip . ,' " - ' FR' ' Young A f""fI'm' 5.19 ' 'V'77'E- X ff ' .. -fr. '53 Arrnms IN U ' ' B' 5252" 7' Wifi- gi-"S-. 'K ' "N 19 3 xziwrnvgiz' ' ' W Ha-fold ' . NIVERSITA Q54 ' xr' f -..- .X -II I VIII afller Wgil Brbughto 1913 TE ,JE I 13 - -I :II I 1 n , II-I I, III IIILIS. I, II -II I . .' 'AT Qwpl- Q 1 we M0um' gilrl HI M ' ..II 13 lf5::v5f'1L', ' a- x A-ik-X' C - ' ' r" R07-7er1a'1gtzl0ff. ,Llc N ily' 3' 'X -: 9 ' AKKKF' I- - 1 .- ' ' ' . ' :" .- 'f'-i'--II 1- '- h - 3?--?Pf'3' G. Hfgifles A. Re 1 KUYKGH3'-51D' Barzee -2 YV? u -- -was? -ew? .J NX s QI, - 'I' ml11e!',r?1aaIl:,o?17ersgg?I!gB, D0-am 914 ' ' Harold I-I -Q7'I fy! ,'. Ti-.!."w.It, I, x weak-. f '- ' F Yo '- Ifwi B- Rx I 2' A 'il' N 'Var ' Q : . ' ' un - 'fl G, CeI cw Fe. v- 1 1 --cg.-" '-' qw -I.-. - ' - E G - Br -an - I,ISI'I.I:J F 1 eorge EI gggfenwali genton, Ly zjilebiiiil-fQIfZII:I. '.,., II ':,III -,II I xI ,IJIXX - MII BOyce F I Bon, , - Miller glam GI R QQ5Ng?I:II,I'i,j:I III qqin . xII - rem rooks, el'1t0nI BIIIIIIII 1915 - . Em-1 Fas? 'w1yZ'J..,f..:p1II3:II-., -,,, 'Q .. , an . x - ,I , II. ...I ' '-,I I .I JIIIII I . Y 1? I I and SI I-I-era I.lII,qg.:'Q5,f?i!,,,I C,,III.5:,-'I,T.IIII , ' ' - - ' fd- 'Joh ,-f:-www -f .-.. . - - . , fa.:-I , ',. S Gordon n Clark -' f1s1'.g:-L-'2..19Ijf,'gL'.!-!'2and-.' I ' I -,II -Q I, Oden A, 1 Bur :IJ XII? .- v . A "e."?'1. 'Sax ' ma-I' E ings- 'De 916 - gard' Ru 1" -' H lx 7 Todze' LZQHP' Crnwen sw ,mf-.., -..B , ,, 'f1fftfT-if 9 0' Tvozg Wflllam N r' ' 'Q 2 .L ihw-f - ' - Burgard 3 If 1?-L-P.fIA-' ' ..f 452 , I .Qi I I - ' Lester W I IIIIEIIII . NIJ ,J 'uk y, . - - 4mI2I,EIIlII,II I'IIIIf-Ir--Ig gg.. 5 Nh, -'lf' 'Q1,:X.3'l , ' 1 1 - - nf - N I' .-"-,xjfzf ""'Y-'7.'Z ' ""gY '- ' X - J.,-aff ,fwy , .IILIIIIII II i 1E '5.: . X 1: 5' Q J :-',.II.-Z -Mx:-QQI - '-.fe "1?'V.-- :..I:-I,I- J I n If . - 5 '. I . x , . ,, , -. .. 0 , . ,. f .-4 . fx - mar- wx 1 vw yf-f--:'-- -rx . 12373 .,IIr-Y"-Q3 - .3 1 I- N- 1 33 .- 'if I.,'- QXFSIIIIIIIIIII w, .I LI'-II III'IIxI I I X ,I III I. . -. . ,- ,153 ' 'J-1.-'y'-'fl V H - ' - . Y, I!IIfv,- ' 1-I"'.gl-15?"'f -..., , Yfgi- '.iI.-2 w I-.if ,. . . Ili, KI fy-EIIIIIIIBM ik III I gI,ifIyf'!'I III'-'Q Xj..II I P - 1 -. .- . f 4161. 1 . . 3 -Y N . - : , IL-I QIIIIN 'I ..I , . 1 -II1,If.-fi g.gzvI-jx, ...Q g.PI,IIIIII,II.f- ..III I :I 4 'NX IQ, III- I I I . In-Stk ' ' III- J IIAI ,I RX I QQI Q ,lr'1.--, . -t'Q-. ' " -""'.- - "- -l41?f1E"'f!': gl v.a"gJY, ' :idx ...,. I!"-tl ,' ' Q11 FIX "- gf ". v, X' fir -K 9 -5-.. ,--'wt--ef -2-ff.-2 - - 'H' K -,ls-A -- 4- J '.', 449. I - ' A ,I I! I I-y 'I ,'- .f ,I 7 -1'. If 4,5 - fri 'fII:3'2I --M I-II.,-I I II: II - -,, -I' , -' x ' 3 jf' ' QI 5 If? -' I f :'f' I'-zfffgfya 'Af'.1I- -Lb' I"-g?i2:iif9,'3g?i:j'gn,I .QQPLII 'Inq 'IIII If ELI: ' ' xkd. F l -,pjfIIIf, I I , IIIIHI- IIIQI I II - IJ-r-IIII-5 -If:-IIIIL4-,QI I ' II II X, - . IIII, ,II . 2 M- yo-. - ,GB-'f -zu' . '-'41-'Q 1 - W -f ' ,I-" - x 'f - . "-'-'-56"-'QM'---'a ' w----- .' - e - ' .5 ,Q fix- -. N- " j- ,F ' fi Jf"'K'F1g-Lf ' X -X 6- 9 ' l'. x Q- ..I . -'-I I I I I. ' ' 1 '- I . ,. '1 . -11 ' Iv' - S .2 - . tj, WI, ,m"' hir 3' ',-J: 1-' '-I I K 'K N61-if 'ii--45---..'2-. Q ' "3 fag H, - M- ' '?f'-- ' 'Kim " Y 3. ' - aw- -Q-if V. 'L 5,,-...- ,ff -nf - --N -- .. - 4.5--.. " U' A., ' -X 'V-'. I., 'wa' I 5 - 'l'., 'Jar-,1g35"""""P-'I'-'-' Q ' I X'7'Bfg . -4 ' -- . . f- Q , fr-2-Ji re-rf-9. ' r. -. J -ig:-11--2 .. qw '. x x. 5. I 5 I,r'.1.,, -.FAIR ' IW - ' .qs -I-a,.,- IIII: I .. IV, 4 I'I','?,Iv I-1 I -AI I 1 IL -N ,'-'.'.": f2I3"' 'N' .N:. g'i:1.,.,L QNX' '-511'--f-' 1, 'I' '. . A' ,u .1 .7 , , -" ', "K I 1-------5.1-1, N JQA',.', v. . -, TJ, -, ,V ' - -- I 5+.-- ' A ' ,.,' ...,,- "1 A ' - - H "'-'f-. 'alzfda Ks: , LQ .- F1 XI-, N .r. 'J1.:gI1jI4' ' A N. -, I --I '- w 5 3 ' - - ' 'F ,- CN if--,H -- . -'fx V1-, - ix X' N . . II .. - . CIIIgI,nII.II,. I,,x II III I I I -I I I I I. III .I . I I, I .I IA, ---:,- ,,.'5-- - -1 -. .I 7. N, 1, -Igyga--3.13 " -f M.- gd: 1 1 iv 5' ",J.1,Qfqpl , '-, ? .1 .-1..:gI,5,',-e. 'J-4' .-5-., ' ' - . .VL .-- - N - I gf.-,Iv-3-W-:.7i Q I -I N ' S"'f 3 'Ing-. 11525 ' ' K 5, W lag-fa., l'A I 1 w 1 'Q '-4 N4 W fa r . by -,,., ,iff ? 2 Q .QR .,. Q .ox X. x 'x .IA gf ' 1 . 'ffi K -" , -.JJ f 1 1 ,if- . 1 win ,F 2 PI ', X ..4wq, , . , ,,,.. . I, 'f',2?'a?fj',j if'-faszn'-Ef'I,j"I y I 41?-'bp I I s I I N 'I-537' " 'ms ' 'S -. ---a- - - 1 , .1 --.--s , . Q, I , -I , Ir - M, 1 Q .- ww f . -b -. M .- ., . -- - "m 'Q"""'H "a N 1 " . Pi wi?-1' -."Si'2"" ' I N' - in '. r'--fe R"-h '-.--f"" 0" '- 1'- --' ' ,-' ,, .- 1" 'L'-Q 'E-2 5 RX .N 5' -1' gif " I -J'f'w'2.'-:J w I x"N ':Xs'P:' ' - 9 '- ui' Ss -. - n X I 1.1.-1. . , 4 4' A' - MQIQ-.'I,-. ., . ,-,:':'q,. ' .- :Ig x-N., 1 , . . . n - X v., . ' -I n1.f-.f- O ' ,f,I gy- ,- , fl. ..4 . - rg . 1.. , I . . 55-dm :" 'I 3 , - - .,I. . - I. .- I-p,.j-I,5. ..I-.-CJ, , I , N - I .. -,, K x.- - ,- , -.. I N K, S 'xx " II,41fQ.-pg' vf ""'v -'Q 'Q-2.:..-ffl ri: fi -iff " 'H -7' R- .I .fu "w"6f:-,Q--Fgfg "- . , 'Iii' LX Q vgnw ,f f . f X""':i?-h'f:5- -Y I . "TP fa If 2 ,' 'E ," N, .I 'X ,xW,5i"I1f 1.-JW ?-s,, ,gh-' '1.E1'a:-r I xI Y qgygfgifj " rigs, QI,- ' -:I ', 'wc' ,.fIQf.," 1 , 44'-Q.H--H 2 2-aff 'N is N N -- . Af:-.wfgiazaw -i 1 :zu-wf L- f --1'---. . 25-1'-K" - ---'-' :ff-35 . -M, ' " Wy- . " 3 ' '- .'- 'rw , .x-'i','3 - .5-'-we ' Qs' . -5--. l C "-.-?"7""-.1 - Ezi' 6551 'v.w4f+.- . . -v?v3"'v- Sf' "-71' ' 'L ' '15ir'- I ' ' f ' '7s"'.5r' " " 3' ""'f'7Fw3- " '.F125NefE3"' 'J -27' T- I- . 'it-I5 -' .-2-'-- ' - -' 5? X. Q7 I "qw-I-I. ,,.J S II II 'gif' E I rfb-I',QIg I Q WI .I ZVQTI sz -II II C! I 6 1. . , LS 1 I ,In gba . .,- 1 . , nk- .. nw jk, .. ,I 1 45 . "ll,.-6. -Il. . r,I. , , M dx , I. , , . .-. . .II I ,IR-,QI . .I . ' .I JV. 'I J:-'x I-MI II I I rv- ,- I.IIJfMIq,EIi V. f,fI?6III,I326I-: I'I -V, -IIN II-,.:I4Ic-:IEI?:fII 'Q as rs ,,.:23-g-1 dd' ,- N .Vx -JI' 'r- v' -. 1- ---r... iw :.-,.m."'--'- up ' - -hz".-- .,. 1-'?,.-"'fw?.-L 'X' ..'A5'-5,',':-SQL" if KH .1 V N .f'U'..---fy. ' -57 'N""-WT . fN'I-- ' ,1-f-- - Cl' "" .Mr .1 "1 l':2"!"i. '-'I "viii X "'?.4'1a T PMN Q1 X f F "-IQfeI'f.I'KIIJ I' Aa?" z'2'Q'V4"i' ,,. .awii-, I47om ---.- " qx- E Ijff-"A fi . T: -I ' If ' ' ' -T-C -f' 31215-5aI., wfff23 . ' f--QQ-II 'MII ' - SCC L++ "SS:l'Z.1.'-- Q" ,f i II "' LIIIIJ mx ' ' I. HI.-,IIf'f In' I1f.f 'f,ZlI XQQIIGT: fu- IA Q4-:dp -NI s-HI - I?,na Iw,I - RK IIfILIQfIIIf'1fI7I Jf' II. .I 5 I Q I " .I1f'I"f.f' :ffm "' 'Q-Z Dix 1' - I' .I '-3' x . gif-IEA , ,iff-.AI II,i.'I " --X. ffiiiq'-j.QIgI.5Qf" ff' . :. I ,A 'IZ I .1 M. - ...v - lvqgb irq-.- I t,IfII,5::E, I - --J' IijI5j1fjI-,'1Wflv' , - ,-I-I PII. ,ff Q .QI "4 ' ' ' 'II.,I,g?""' 1-.sjiji-I5'w.x, 1, 1? II " ,-2 ?",91l,?:Zigf.L ' X I gig . ,I - v VJ' N I I ff,-I, Qi,--xsafjt - . 'N N mai' 0- , . --951' 'i M 'Q' f'5'L'r .mfii 7-T31-L21 vh- I " Q4-f ' ..""-" 1. .10 Na--N ' ' ' f ' 211 'W -is 1 'ggi' 'fi " 'N -- --I92?-' 's?'.H':1 .1-1 '51, 'J u4'."'sg.. f",s-N--, " A H 1 ' " isa' :1ir'4f?!'?fif", Ihfw, ' K N W II qt 5 I I 'IN ng-I'Gf B,-55:9 mqx-I-:I9.3'II4 I I x Em 7' Il, ng .- I If X ' I 'I "II 'fe I I ,- - . .. - .. Q ' ' H 'rf-' f' 1- ' "4.-13.3 I X 534' fi - f ,H - 15326 qw , -..- II I J.',I,I, vI,: ' ,,f II el f f, jf1fQr.fL'- " S ' .- N., ber- fig .,1 fp,-I ,- g:1s.vw4, ..: -3-MMI X . -I, I I .II-, IFIQ,-:IIfKII,HI I,ff.:I -Lmgb, I " pfl 5, P 'rIlf'z1'2f"AT:.'i-yy .wg-" ff 2 'Qty I :YI Ii ..,.i ' ""' '3'v:::fI, as I ' . xt, -QQAEISII? fr., II ..l N I.x ' a:i4f1IfJIf5"iI?5f' VI . X 'N ,L - ' V f:5Qaf irs 'fi f'3f5'1ifv.7 -Fw-41 Pi G-' N . W? -' E . .f " M355 " '- 'FE " NQ1'-,--.-.Fm 455191-.2,11r'4ff',"" " f.. ' 5 . ' -. -Hqrc 1'. -'Z-I 1- 'H 'I ' KN "xi 5. K N'--. If X f.I x gig I, GI -IX. :-, I, ...s l I NPT? .1 ififf'-if l I 'H " v rv , "fr fr -5"f1I' . '5 ' i '- . Fd 551 'Jun .L4 l- ml f 'x . JF, ' ff. I'Q:1f?:!"'-Q fix? 'K 'Xxx I 2 ' gf . fgwi 'if 54 H X -Iu?.'II l Gini' rf":'Q:, If R-I,Ii:?"f J' Tsfv XNP' -Mr 'EH 4, f 2 B- ' ' K .SN . L ' WM" ff ez. U1 . .-in Q ' '. ' J. " YT Qssiw' ,r'f-"'4,L' A pf ,I ,R . 1 'R kc.-45? . . , . If 'II I' ,IIII,IIIIIII -. IIN S -I L I, I. I.. II I.I?II .MI I ' I sifsiif-2,-fI, .. ' : . .-,',- 4 ,, I .o-N. III I ,Em-:,,,L,. 5.55 I -N -3551!-fi?-"' '.,,-540551. - . K., -f , 1 W I IIS wgmgxg. ,Ig IIQVIII-,I I I '-Lt-fi V , wwf'-"'x ' 51 7 "'P1"::ff" ' ' 7 ,M :gg-JX II ,ygJ .:fI,IIIJ 325335. I - X y,.-Pk., IfI,,m.N,, 1. , ,. :MI , '- ' 'I:1".w, f1..hill..uM A fi I f ' N-if I ' ,s1I'.' . - , ,.' -.1-' 1-: '-1' I 'X rw,,1"- f. if I,,4::wtj " If,-52. f 1 -Q. VR? --1 I, f E35 fy..-1-r km I I, I 'II -'I::I':' Q I , 4"' . .. 'ml' Q,-1111215415 'XY A ,--'- I .I,I:.I -M: I-A lj, IANA ' I ,II x -'15 will-Q " 1522.544 "-XL. ' 'N ,V 2 -N Q ' 'g- ' ,IIX-,.,'Z Q5 Ie . ' h ' 3,.I-I-11' ' ..-.. ,, .4-.t X! . Q. X' 5 flffgrf-"' 15,1 ' -I Z I g 's --. ". .J ."g."'- 2-fi,.'.- -.QJQQA1-I. f"42:I. "xv . F-fiiftf' '- 1 fl . - '. ! -'Q-lfiakigi. :JL-I.: .',.fSSQ?1Il.Q ' 9-Y'-M ! -I '- ..- N ' "1,'I 5 .,.' ' 5 Z' Fx- J..-. "H1'.. A, ' 'K.'nw :rw'x- 'M-" fx Yf755"'l"1'Dx.rNk 1 - 'af 5 '-,""'!' Xu" w 2, 'J NFV ' '-Q 1,139 Q.:-' IH. I 3 ,Y ,I , NQEQ2 -vs-, 13255: 41 :JN Q Hz. "'-x, NV' fffxr' ! ' -GW1-1? J Q, N: gi - ,. 1 : J 'L - ff Q wx X .P 1 ,fAx -. A A-.?Q'f-'..I.1T'Pg-,JA xx ' K - A X K 4,1-.IIIIIIf,1I.' ' .PQ 3.x . .yt W 1 gin IIA Y ,gl - J MI wg-am , Qg.vx.f "w, X u If Ak I-iff' xv -nm :I ' ' f x ', il' ' nf 'Yi 2 ,:' -' 3 ,nt 5 ' . ' ,I I .-YJ!!-I 'X cn X ' w--a' -, I' .vw N ' -, I IIXHYI H- I his I II!-,:... .,.. ,il N 'X R. . .-L4 X, s., x , . I .:.'.'.2 Q rf 1,bgv1uI':.':f.1m,' ' .-... ., . .x-rn. "'f0"":.3'vx1-'5, N.: +11 " ,In -50:15 1-' . " -' V -. -.1',-1-'Lizii . ' -I -' '- -- . . ' I 4 R77 " -U' '11 ,. J.,-'X 'lf' F ,- 1 - X'1,'.,..- .- -,'l'-"- - X- 1 - - ' ,- , ' . V1 I ,ff -. I-2211! Wlefj.--':1.,. .- I,,:5. - -' "- ' -.4--'ff .. Xi 1 'Ygs15,g!I f ' Iainiifclifffe' fz' '1,l4'ff13S-r-735, " Tug: ' -. j 44...-' : ,- ' '- 1-. ----ag-' ' w '- 'lfsff' - Q -gp 1p,If',11 . X 'I,.g -N V.: 111 In If. ,ff . I ' I I. v :JC 1-rgrfb 'QIISQJQX I 4 N - ' K-AMI 1 Ii 'XIII If-, - -"QQ ' ' ' 4: ' ' ' Mi? FV'-f."--J ff '. i- c,f.KjIf'B'6""'E3?7" "' ' X' 'fuqxff -. XM 5.35 N . 5 Iv. If 1' I .,. 'I !.-.xg .'.5II. yu I' 'IP' N 'Q , 'I.II eg- ZIIVIIW -III L: I -, , ,I 'Q I 'I 'J' .. 'X ,f 5 Lg- fl QQ.. ,. fx Y X X'-WQA 'Q j' '1.S.Ix Q -,II -N I Suu.. . ,I-II , 5I.II5IIdKIFI if.. fra I I , ', I. i -:Ns -. -:IL I. ,Ig I X , . I I 3 I. X w. x I I ..,' .I. I I5 I.. .. ...A , .. .,...sI,, -,: -. X .I .I . L 'QI I, . ,MII , xI 'n S ' 4 2.1 - ' -- --" ' '. 4 r - x I ' 5 ,-ZgX'I.IgI-., II -N5 :4..,....,. I -MI. E' '- X. '- GI,,.Ia 'I IE ig, I IM -X' P' ,' Fm- -.Tism - , .' sv' '-ff' 121 v ,Q-'Z K -.' A g-.-1.x'-:'I1- '15 z- L If 1-fQi1S?f' QC!-P-. IQ WI . xr.. N..-'Ig eg II . .5 5, fig' .5, qr- 7 .5 jj I.I--.. Q'Q.-?- -,. .-,.J- I ,mn qg,,I,.'-:f:j':I.:1 - A ICMA 'In -.-. N I K X X. nn- '.' -' ' fg3'i'Li' 'L' n '.' I x A - ,- T' . .-f-'fl 'f'7"'1 Iwlv ' ,Y ' 'IXQ 1 1 x' . , X A. ,' wr, Q , I-'gi , VV. - . f " J" f"wAYnl 9V1r'rx ' 'Y-7 C 3 X1 ' ff, l fl 1 Mx, I.-.-.,xALiv:'rQvif4g1.LL'2L:,,,i,Nl, . .QM 4 V. .X XII. , .JN . H+. ,HIL -,wbiyww A r:t.,,B -I .hgh A : .1 ,. x . H--LL ,A-3 ..'.,,w.-' ' A .4191 'f ,Q-ry.. 11155 1 1. " LQ' .5-rf -r'.'?f5r- 11'-f.'x"gQ',, , .' A' saqf , 1 rx " G34-'3-fyiiwfg' 1 - w A W1-vm' .4 'wfwwwv- 1 :M f '.1'- f 1, 7 . , kWTW hNj4QwJn3f'A Wpfff,- ,M hw -'fu J' 1 N, ' 1. 1- f pg 114-uw -111,1 pg , ,1 -' .f, fff3Z113g , .fL?'Zj N'-',,4ff1,f' .4 , 'Z"', ' 'f' 'L' ' 'bw ' z"'giwI'1F di 755-1' 'VT' .J 1' 'WH 'KVAL'-:' '1 fi- ' 'ab ' 5 J " - v.'-'Ng 'f,.4,,' a Q,-.-ff" grffjl, - --1 V' 3"'11',' -"QV -X34 1-- ---ff 'J " 1 1-, , "f - -f -1 ,fffz'W1-1'f'1Z'kQ:'-"V"'EW1:'fq--.17 ff.. if s 'Y - A Lv' 'A . 1 +..f 1. ws f .14-+1 1 M , .1 1 . .l., ' . 'A rrg- ww:-M., .,"gu,'j ."5y1xx1L jr. . il :K Q' ' X , is 5'-X ', .41 .15 .- 53- , , Er.-,..1-,figs f 1 . ,, 1- - XJ . S1 x 1 - 1 I' 'iff-'an .1 fz--fiff-'fg,1:7'1 'W f7"r?.w-': f Wk . 1 . ki 'f,fq:,'i- Lffajfflpkx' w,g:i:,11.k -1? ' "lx" 7' .-,' I N A ' 'r Qaggbn N 1 ,f, ,H ' ,f 1 uf 'H' ', ?yM . . 1 1 '- 7 ',"l- IAN?-15':R,'7'fW. X-. fs I In I I f "" KQV -,JH L-143 'K 5 XC' th- gt' A H14 HX 1 -- 'A 1 ., -,1. V 1. H 1 '. - A V,...- ,,-1. , 'sq-Q., 5 - V' , ', . ,. - 1t':,-- 1,1 X, ' ' 'QI'-rJ'31'T'1'2 .. 'N A.Nf.'i,, 7"'nf..,.1f -,.vrFPfp"- lx':-flzgfgkf xnxx' 7 ,', 'X 1 A ' 1 b -,X .1 1 . A 4' 7,f.4'1'u . , fmiggf-1,1 f' 1 '-1 EN-"..'f' M '- - 'H f.,-.H L- 1, - 1 kr.-A .vm . -V-. .J - ,, . Ak. f-1111. .... -""f1..-fn' -v -.yr , , 1 . .1H - Q. -.,,. H.- ,fn 11 . if gm. 1 . -.X1 1 . fi V .qw . 5 Ms L . -1 J 1 ' 'A Q44-f24, J"-9 'I-'11, f-Iiffgfdf ,fy 5' "kS?,ikQCj'X3" 55 Wwamaywgijlhfg M1 , 1- 44-5' 1 3 1 ,, ., :.i' , ' ' I 'x 1 f-1 ' . .nf , , t N 1 ' K 4. 11:51 CW Y' 4 .VL 1' F' ' , U' I LALVQI ' my U ,E fx ' VNV I , 1 A 1' IF 1 ,Q .1 , ,Q ' I "4-4 1 , Y, I 1 X1 YN If ,N .1 X . 1 . 'L "'.,, , . 1 Im w , I' Q . 'X A I1 , .gg 'v f 11- ,ff 1119 ,f . Y w 1 41' ' X 3 , X,y 5 1' ' 9' . 1 1' f,"".i Q I 1 J V . , 1 ' ' ' 3 1 ' Tw -, T 1 f " 1.5 1 1' ,, 4 f f .1 Q 1 ..f, 1 I Q f 1? 'Q xy! l , ' 'ix vw H I. 1: 4 1 1111 IINIQ, r 1, . 1 . fir 1,1 I ' Af, " - 1 ,Q A 1 ff, , l. ,'71,:'. . , . M1139 1 Ill XIV fu fb 'U 33? 1' X44 K. Onthmik , McClure A. Martin IC. Marlin ffllfll-CHI!-f pf, C11-oclmtt Anun:-mn Cass Kraus V. Mute-wlu-nlmulu-r 17 'yt I - Pzurk NVa-Ich Ash C. Motsvlu-nlnu'I1m'1' 1 I, .U ' w w '- ' lilzurlmhy hum! Mon I1 inch hue 3 , uf," w . K, V ,Ki,x'Ls.,,, Bzwlvur Dunbm' iw Coslmw D. Onthzulk All ,? f .",' 141 Q' ." 1 " -. f.- ,. 1'-3. .. ""- , ' 41-' -' Jax ll-if 351' L. :,:IC7F.Ay.12. . . fry-543157:.jQ0,1f!,1l:.txQ?:,24fg?,j:'e 173123,-.fwf7Q,nWJ"rE,3:j:f'1f?gTST21"lQQ'1,-. V he 4.111 .. , 1-'fi ' f' ' ,1,f'r,fnfJ,f7w1,. :LQ--r":-W, . Sr. -Ig-jv.' 1. -' Flin'--k""1-" - 'T'-w H .. 1 fx . 1 14 vfgixrf -,I ,V - .y , VNS. I, . - ,X -. 1, -, xrklmfgalx N.. l 2 Pwfsx , , . fax. f' V, Q' ' , ' ti xx'-. ' 5--1-A 1 , - N f I-1 'f ,L 1 , . I L. , 1 F N 1 X ffvifliyn' ' X ' H 1 ' A' .A-il, , -. 1 1 . . , - j.- ' ' 'fix fwhl I N -wx 1113, fl? -' Y- Vwvnh lMmD, m1 -f fl I fs 1 , . ,1 X Y ,111-lj! .'-Q X 1' -' NWI! ,f V, , . .ma- ya,L' , fffvy 1 1 ' . 'Y ff Qf111f".- ffjrff. . ' " ' v , P '1 'Vf' ' 1- "W"'fi."4 11' J 1 ' ' ,. ' X H, ,L Q' ' 111.45-15, ', 1-7144 'Liz H' 1 , , 1 r. Q .. . ...Z ,A f f fx- A 'H-1111 'J N. . ? ""' -..- ..... .. -r":1?3f71'.3'Qf'-'57-.5'ff - -' f".-75 ., . .f....'.. "M "V --- ' 1 , .f""' , J.gf,u',?gi'f.','-V'f.L-ww:-I"' ', 'J - ' .-af - f - -. ' -. N Alf" -. xNM'4I""' H"-. Aff 'tj' 1 ' a- W---:Le 22 H' " - 'L-"N, : ' -- N : -'I "ie-fawaai-'xl M-. li .-ar.. L z - , ' 'f-"---N. 'xc'-. " - 5.. -5 ' '...-"-,' l "WIT - f" -1 1! .ff "0 - .- Z ,W ' 'N '- LA' " ' - '- -1- - " 5' -1, 5 - .A - - - ,,,.,g-1-.:.',-. -z..-11,1 .ni L .t.,.:4,.-l L .-. .- I -A '. '---' t' , 2 Vail:--, X, 5 fx- 'h' " . .25 .Y 45 .' ,5 'li . ,wr'f. -, '---A . R 'w'- ,,. -ef-,,. -'- , W9 " 51' '74'-m..:.R'.-.gfgl 'vw '- -:gg ' 5 'I ,y'uh:..,.5Q.: , V, 11 ...X - - Q, gif,-4 Lf R - ll Qfiggp-yin-v , .Y -','. . - 1 9' I 65,1 A., if rf . 1 - 1 "' ' - , ' ' '- 1 ,V A -vp WUI' ' '-'QA . . ' ... ' 'zu-I -.. v. 'T f' . -' JZXAQ -,Q thx. , xjih .slip 1 ,, ,f:i3i!:,b 'J if V 5 R -ir5,.:'4rl .. tqsiuiiibduif-': -I -,, If grf'Q'n-:. - 1 3! ' - X.--.'--'Q' '-- --L.. . -fr - !..,. It l -.5-5 will -- pf. my - 'If 4.11 1 ' ma..-74? 17'--gxYiL+":tff.-M? 1.5 Fifi .5 f..: 1- -4' lg JT F-wir Qaigff , -,.f1""-Q . .H ' -, -da. gl ,ic 1.5-3, u , ' 1: -'-N ng-11 ,- .jvifsgj L.-12-A ,ly V, :F L -- .. Q, Q37 . 3.2, .- E. ' if ' -. - -. .iss ..r1.:ff-,L ' ,qs f " . 1.-ff-:ifgf-9.-ffa-gf:-Sv ' fe- . f, 'Qt if '.',:.::f-,'-kj - jf , . 2,-f ,Lg ' ' ,. - 47 '?f'.' ' ' , T- ' - -'Q'QQ?. ,x , 'Nw " 1 -1- ' . Y'-f?.5, 2:' Fir X 0 " 'F-P'z,1' Y-"?i'2:' -- - if ' - A! .f5l1 -- -- Tae. Ni- 1 --SCcL++ -'43 -:fu-. .gs-filglaffzzae-f'1e2lafF5'-'X . r ' .ix 2 E. 'K,Y,2.y'. f- , LE' '."k,l:,i QJZJW ' 9352 ' ,,-. ' 2 '. ' ' 1 ' 'f' :.'-'. " 'M ' - ' 1: - "f .- ' :Iii--E " " ' . . - -sf.-."f ' -1 ' ' 4 Q f .--,C--'-1 -L71 .. '- ' . 2 I I 1 . ... fl :a-. W 41 ,ALM ' -- A . -te.,-92- .., .2 - . J" L'-Meow ew -ef' '- f --,1- ,,f" 'cl-' '- "N " A Wei - 'Q ' .3 ff-iw Ntwxebq ' 'T?f1?2.ff?l""2' '1f1'l:Xfi:1'f. Ji-'flrillf-' 'xl ,- . .. ... "X--T' LW .. X , Q- V, ,gl 5 . --. W . -e,,..-v - '. .. . his n ..- Hi -,W U 'W'531"?-?'f uri527:: -31 -a.. ..cg-49 -f. :.i,,xflg.w'- -- -' . Meg ' f -55 .T -Q-E. ' -' . "ff -. ' -'- ,.-2552-P :"'.-,,4.-1-.. 9555 4 I-'L x ,gl - :FF 7-'iff'-folk? "STE:-L 74.'."5I'r-..5f 'VMI- - . ls-sue lg- - v4 1f.1Mf'ZEQ5'T?"'flc-fi--f'. . yy. -ry 1' i7""'3,1' ' -" 'uf-lfllfl-'l 13" .L -. lf.-v'? -N ' ' . 'V' rf-l 751 1'-.Rifles-'f X - , 4'-. .5 1 .fsf ',1,,f . 2' ' I- F. '-- tif ,' ' .' Q4.i?,',Vg ,,.f"'4'9- , .""115 . , - .1 u'-,',','-1. '-'.'. .. '-fl? f 134.-'x . I !."fL'6S?l ,, ,, I 1 W 1' NA- Sqn, fx- u.,x....-D , 'J .. l --l'i-ml "f5l?f?lf'M - .f .- gl 'XV , 5 -'145", ,."Q,'L-'Hx . li . Al EV cm - WE! ily xgl'g?::' 13 3 an 111993 1 5 gif- A azz,- ' r-,X X , Fou-nded 1865 - . X 4 g . Iffffi-.4:131,, gf X X iq . JZ: V. if 1 .. '47, 'ii ,rr K-Q5-.1-.gi.,,. Gbregnn Gamma ight Qlhaptrr wi.,-.gg z,.fq3j--fs. ., ff ,ff l xxx: 6:2130-zsg.. - I -,.,. ..,.r.:N 4 : W t N All - -Qarhfg. all LIS, I fit... oak I, V 5 fx X Chartered February 2o, 1910. L A --,N W . K l, :sv :xi M., . -1 to . wifi. . la ' -'-1 N. 3 FRATRES IN FACULTATE 63.165495 ' NF ll Ei. f John Straub. M. A. ,riff ff",,fl' ,QPU-3f'L--'Q rl is XXX 5 F. Kg., f- "' , 16" 'f' ' 2' :'iZiy1.:.- .R fl: . - " ,fesii Lsslxng' I :VI 'NL TC 'Y' Nr' 'Nr ,jggkgf Q,,.'?5., '11 FRArrREs IN UNIVERSITATE g',',Q -w 'xlfyi-,,f-351 .gg .tr.....A 5241, .' 1913 . 3' n ffl. -. .136 J""j "',,.,e5f, 4 4.23 N l gf -. nl N5 -.a AN-4 f at u Karl W. Onthank. Walter R, McClure. Alexander Martin, Edgar Martln. '-h y5,f.V:,'-kgriilbjly 1914 53 ',':j,-.j'5,i,a,FP::'- . .i:i.57.. . y ri l Jl l'i?:.H. -. .5LTbg.,f,x ' G. Chester Huggins, John Kraus, Peter C. Crockatt, Fred Annuson, .Q gm-f...J3rf'2.:.... .. Jew " ,. ,..-"' vi! - N41 -I , . --ll .13s'?:s'f' - Fi?-W5-.135 Vernon T. Moltschenbacher. William Cass. . lswfr,-A" . ',, ,gun '-" n - -1 . ' ' 1915 - fly-'17.' 'ff K-F7-7"F":' "il f ' fl VQ-v '-A Leland S. Finch. James A. Pack. John W. Welch. Clarence Ash,-Clam- 'Q.f2l.' "" ,J ..,.- lk-. - -lx-M ence Motsclmenbacher, Earl Blackaby, Eugene Good, Roger M. Moe, Alfred Kg-,'f4.',',f'3i 5-1-- X.,' -Q-"-.- Lee. , - - 4:-353' ,Ji ,.-xii' . "Lusk Q . 1916 Arg.-g.,.f It ,A .l . - .- tw---4 -.-1 ' hx ,f .lg 43--9-5 31,22 .' rj lk ' . ' " SK Ei. Walt-er Kirk, Fred Barber, Fred Dunbar, John Coshow, Donald Onthank. ,,,.-QCA.,-i, 'ib?1Eg"1!: .lv paw.. . X35 ' 35fjf'3"'. ' .K44QJ7xflj ' 5 l x':b-.'Yfw- 'gk --nil'-f-' 1- -'iiiz'-Q -CAI! ' 5'-" -.. W I . ,. - , .gf y. 0.2, '. in--.. . f 'lfyxf-.. - .wg X 1 N... .X mir- - .-:W rf E..-. -. Q- f fa, .tx wg. ,WY iff AW' , tlfig .ANN uw-f 1 ,z ' -AQ. -'xgiks .sg .M-...X . -I 1 lr " g. . wig 4. llgjxxxltq if f 'lm - NVNK QQ '.s . 11 ' " I ' C-4 9' 'cu' " x Xa' , f'f:'.U.".' XX ' . K "il "ul Q. .J K ' !':g1- Eg .- fr? ' .- N f'K., . A f1Lf7"fc-lf' -' ' fy' x P X 'Q 'S 'W-":f.f1h-"FQ,-.go ffl- XFN X ' -wr-. '5l'5'1t2" ' f: W '- . ve. -- Qc' ' 1571! if -:LE7 km lf, ll 'ef .-X wt " - ' 'fx -.v 1 :Ai t I--i :pn-35 X K Jilwlmxfs Elnxlff, -tk wgblx , 1" " in ' T: Y X. . .. ' -we , ' -f. e ' X .x.s.1.g:-:fray . I xv. WM? 1 ,I I, 'T .I l -.N R 'mg'-3-519:-fi" l fmg,,,..6 , - gg -. rm 'Q '14 M -.fr ' '4 " . " 1 -11 '- 1r'g.,...,. N 'mf' . 5 v i.. H ...,-'tl' -. -mf.?mL.-,.lfL..- I.. .J EQ, -. QQ?-lff,!,5Lx.I-Qing 1, . I X :ip-J, - '-1' ' . ' .' lmr " .- -' ' 'ffffi ,MK """ - . ls-41's-:fl-1f"1f'fP'fl f"h- 'IN - ' .'s-4--'Q-l'l'.i6-"f f-.N '. ' C'3'T-1- .21-. .1 ':"f,f.4' , A-"' ,Q N "-li.. 44 L -1 WE'- fQ'2 ,J li " 'f-'I' ' - 6-ffQ5.:.,j -.uf , 1, ,,,h L 6 - -- -Mya. 1531- E -xl - QQ Q. Amy ff' " 1 ' . : ' ,- 4651: "V '.'. I. ff' ," , -ff-v-NS., 'ff'-. ', H '- "" 'W 1 - ff XY?-.-.KEN ' WY. "Y -'-1--1"-WA? A- 612. i ' 'E Gi H24 "' :'x'i?."1u 1 1' UH X Xl- 5m'f"X -5 lr-4-'. s x N., ', 1 1-., .' .1q.l,.x.. -:qw ., ,aug Ld' ' " . ': 'f ,.' ,f x., fbi- rd ., , N LX -U -Xing-'rlsjef 1, 1- ',- X ' X., . n-.:,'-v - -E, "-2-gf.-fl' s.s. ,K - gf- '... . - e, .3 w'3!'Yx . X Q - . ifvw.-0.5. y E -.lx ' '- -. -K: L:-Y - , .i.L.'gj - ' . , ' 1':5"?q-"1"o'- " Q. 'f-'W ' X Cv Y- '-"'7e4-INIQ.. 'N ' IE Xxtk-. If .V :mul Q ':i:,,'fK'+--ap....:-,B .kin b E ' x. ' QFQLQ '1 . I Jim 'A A - -'1 'rf-if-.,-.-.: 1 ',",f My-' . fx, .T 'f K Q: J fe. ey-2 1 ff ,ll pl ' "' - xgxt. :..".5'J ' ,f 'Ig .V dis". - ,'.s"' P 'E f "-5--T-, ,Ln-yi ' ' " ' "X - 1 ' ' -' " A-..:-'Y...,1j!twA.Lp-' .' C-..:.-' J' ...--'Q 'c3':"? -:I-. ' A 1 Hx. li..-41' :- A IJ'l'IA 'FAU OM ICGA , , .,,,. .. Q, , , wr-,fb -I HMM- Q.-gp 'x , , - V-Q N i,,,',1. , 1- . . 1 , ' s -, 311. - ' .. JP 1 v 'I 5 ' .Zyl 'f , S ,- f. I If I j. K ,Q A Q J , 1 .fjxt .V 'Q 2 w ,YA'r, 'F , , 'M 1 fu- 5:1- fv. xml ...J .N ,,A,...H I X i N X Y 'R .gm 'TZZ , r 4 .117 F ,iv 4 , 3?-ff' ,,.,. ,,, 1 xi' N x' J 4 ,Wt- iw ill, N K w. cw' m 5 'Z 1 x . . ...MI '--. -...: ... ' -.I-, ...-,,IIIv II "--. NN'--Q.. .--., K:-TJ. ' N Af! ' S521-"' ' -a,:5m'3'2',L'7'faif3'-'W'-1-'i.:-"'- -" '-'fl K - . " . .". .2:I'T' 'IF -4 1-J 'xr ' ' '37 - - - - ' . l.2:I,N. may 'Q --,I . ,I E I l'fI I,f-SIFIQ-,hf:.IgIIF" . gg, Q: . V I 4 GIL' ex U .,,.. -K Rx -. I III 'I' .I XA., -, XI N , .1-.,Ix: -- p1w..y-- ..:f,.1f K, M, x. Ig.. APPX ,n -Q. I. .5 ' , Wah ' -- " 'if - -ii: "1 Q- ' -- 2 ' 'Q -K . ' 5 ' - ' '- ' ' -.-15-1:-Q f 1 L2:'-'--- iw---' . '- . - :' ., .f-- ,- g., s .II h 1 if I,I...,.- X, ,.? 'KS' . NI- ,,:g.'L:,2,,f..x xI.I,.: -I .I .yy - I . N LA IIII .,, -- -X ' fl '. - . ' i. '- 571.4 I.-II -5 ww' 43 ggi? I , ,A II - I .'.1!f,T,:I,f 1g,?2Q.:'hII. -III'-.-I- N R II xx, nr " - I s Nw' fix ' ' f' I I.. -.K ,I :I-II I S LI -.dl ' . IQHWI M ., Ig. I? It.: . .f I :II .WI - , III .I I I I -I .1 -'I,III,:I 4, .I .ai . I .-:.--3 ' ' -. -.'. , 9 0 '11---.. ' ' + - 5- , 193 . - . 4, -rg, -gf f I. :,- . 5'-Z"?Y1-ff3'7'5f"-"'if : PSF- 3 Y ' " "- X..."-4f5'a3 i6 ' -' "5 '- K-sm W x ' R '-. ,X F"--152, -. . ' .: 'f9.1'- P rx. -.1 'TT If--f .cf - Wrv- ' ' .'J:f' 3 " 0-"J" Y . ' , W: ' .. --v 4' ' ff." :' -- V151-Wf'---. - ' . f Q51 .P . .1-. ' f --Lf - . f - f - 1:-' - ft X1 '. :- -'- r . -. .." . - "' ' 5 wi' z. 3 if . ' . -. ' 1 '. "' iff-I ,.-J' '- " . f ' if ',I..:?l. :E I .77 lgv- K, .?-I" sq.. "- .I IN, -.ax ' I ,,Q -5.-5 .1- ,Li -'-fx, gg ,":'Ji5lEf:j:, -' r Lf- 'sfizf-'Q-,'tS"",4' 'I ' r K - ' f -. ,. v - '-:aw ---facie -60 4, 1-1-Wi-V fi " ,f ,'fs,:gf'z-ff--f-nf' ,,3fr-g'ffAes:fr-- 'M ,Y ' "' Il:f3.'i'gl34- figs, I I- '--RII RF' N x O ---- "- " -- ' .Q Izjf- n'f':"'g'1.Ig.w 'gQi?,'I: 1 55 FSS" """ I f ,- ' 1-21. ff- visa-1,-ff "' .. Jef: f 'Cc L++3L-'44 " N ' -HM -453,1 -5. wma' -' - 'N-fa' 1- - -f'T'??Q.5i'-. .1 -i-if - f' 'ff-3. "W . ' 5' ff . ". :1"f ' - -- 'R ' 'I . I ,461 ' , I 1 II Q - ,II f I ,. I, -.:,,II:I I IIIII. -:QM I.qIIg.,.. I QIEIIQ, I-IZIUIIIIIII I. I If IIIIII. z .,,,' 1 -HI ' v- ' QI - 'ygiw II I I II II Ix::I1,' , j - .gI: xiIm, xg II 1 .II I I .X I, n I II Y .1 . gf-F-5'H '. QI 1 1" . ' ' ' - .'-f,'g,Qt:1f.jIgIgIX - If 3 - v 'f 7' X 4f'Lu?dP"Yf3l5d" - '.-:'-:::+:.,- -- ' J' I0 ,IIZIIIC . I.I,I- I I I..I5,.--.fxihy I ' ,, I .I .III L rl ' X 1 9 III.:-A-"' x"'-AISI' .. . II .4-I' p..I ' .-.If XII-II'-.II . I .I.vZ InIIf I af.: IW, , .3 N- MSX-iz., ' h '-fs-' r .. 5- fn. - 1 1,15 .1 - 1 I4 5 F: -QI :bztw III--.-I--I I gm IQQTI , LSI -1 .- -"fi" . I I II I1 IIII III III I I 7557,-..-.....,,I.,-I,I 'H -Q -. V- ff -:aa .1--T--H1 -- -. f Q -X JI. ' I -gI, IQ1- :wg-I3-I FI f-.I ' QI., Ig' 5 g-., ,f .' " . . ' ' Y-Y. - f - fi . "-F : 'auf'-1--ff.:3a. 5' '- X 'xr--.X .5 I K. H -1 .'v., ':,qQ5r,-"' QILT15 .., , ' 'Ja' -.1 7 ffl ij: :LI JIIQGJQZ'-.,-' "5 ,.""':1' P- .f X - . :ssh wfbf-'3'r - .. '1 I . ' 5.x 'QB I"'4 ,ys'..,gZ1 Lili? 5 h , -Q - 6" 2 y--w 975 - , f qfx. wen .X w E-2.-:.. , --:H -3511-... x is I 1 RQ, -, I II -LI.rl I IQ . ' ' .-- ' J- ".f'1-.ae-sv-.I -'i"r"- : -rr. 55.5 N -:xx , ,I?.- IIIIII?if' ' II I4 ,I Q-IIFI IA , .. II II III IH. .. ..,., ,TIIII I . ' .I:II:g,.I:I I:IIIII1:I.Igf... .III :F N RI ,1'.3Iigv'SyI1, I, -- S fx X 'A I-5--1-'fm --ew- v Wg?-ly! - 'f-5.26-352'-':-'T-"lx g..' 'ff ""'f'j2i-zz.-"QS, J' x F "L 5Q11uid.r.11 wifi .. 4 1" 'ave-"'f' "5 I T fx x I. ' 1, - .. ft ..I Ifg- I ' 'i-ff' Fw" . . ' ff' -"" f'-"-1'-. - f f . -:M 519' .' 'f 5 , f . '. r ' .K-. .-:'g', . N, Im: ! I X 4 IX VIS. t ...K x 'RI - -525.1 -I -jf-.i:E:-I'-f-. 1 ji '1 lI"'-:. '-nhl' 229: iq l,FxF'k:-. 1 '- L, I wb- 1 1- , 1... . . ,-,, 1.-'V . . . . , . .x , 1-, 1 4. I.- I II I ,I I. I .,y live-.f u. ff 9 'x's.,. I, wry' - 4 wr x5.Tff'I:.,'6 f-2r'.:iI-.STK 5 X 'N 3 -9? 51 1- ,f-1-FFS-S i'fi'!f-J E ,Q ,ww - X . '- X '?'f'x"': ' " 54-21 -' ' MNP1? f -' - 1-'51 ' r"a7m-"' :XTR x'-C-4..,v" 'f . .' -- -z 1- f gsm -r' . 1 , -rr '- '. if 1 A-0 - --L NL, PS' U A ' .W7'31'5:" X 1: 'ME - .rgsgrrag-SIQQ ffif, z.. KMEIIIEIIIII 1 ..II MIIIIII .. I- -Ida:-qgp5I,'I:I. ,If .. A. 'iii'-lg W N nN'5:-iv'5-1:Q:,"- '- . --1 v-.Ss - A - ' .. -- . . X S. ig IN,-III X !I,-- I ,R II Q 1LI'5,,'. - . ,,II 2 - - oe --f mais- . , -'ff--'.'-' - Ill' lx' ...w . I Slgngv E32 sl - ,ugly TWA' H I .'?.i-7I'2f'- ,.f0f37'TL""' f - 1 I, MVK ful., I,,,,I . A,..,. '- 'Yi' 'Q' YN . f3,'K,1 ,ff-QQ,'..lLI,,1,-pi -'t 120' ' I ,.-' I 'x , V925 'qjzzcig J' Ii'-351' '- I ful. . , I , 1, I I ..fI -I. .v" -. .Mg ,- .. .FZ E- 4I:IIg55, Q " -12 I K- II C --SS' 12,1 .-"IX x- x x ,. , I , , . "EJ-'G ,Jiri-Q' '-ff" ,..' , . .-! ' V - -I XII - :.-?- a"t.'.' .I -, 1-IM. n , - - uian... 'rg-'f-'4?2F1!lf'Xi ' W n FL 'J-7-f " 'CV51-3' "- -V 13' M qu, f 3-V I- 1 6 f 1. xv' f- '. VJVI .- . -"W-Z' 4 ' .- ' '15 ff ' N- -'ls 4-3 -+-.-X- 7:-M -----X' - -a Q.. wf-175514 3'f!3L:g'F f GJ , X "' 4 -I -9- fi- .-' . s "iii-my .55 1 --N'-6, EF' ' ., "41- : ,x x " q.,:-:f.I'-'fi-V ,"' bk - v 1.3 -- . ., , rx M I -'73 K " 'L-'W'--f 3 ' X 'xa' ' :lf N' - ,Z-ii--Z-2.13 "X :xi - S ."' X J: I " fr: ' EY: .- ' :I IEA -' P fi!! - - . ,' f 4 Wir? ' r.f""R ri" 3. N: ' IIi.III, III III III ,I w IIIIII I K X yI ,I ev XI ig., .f-x" ' FP. .1 '. M 3' fi. " 4+ " -' Af 1, 'rw --QR .NLM 1 -- . II- IIIIQX IRI I gc. L II.If . I -I, ,N IX ? ,ED -. JIIII 'I L -gzw. ., I -' ,.' ' ' .IF iIQ,,.ffI-.I,II:mI x- E . , .IW yi 41,6-.,I K E 1 1..-j-7.3:-g:L,.,.f1cr,. I - . 11"'.- ' 1 4- '- M' r:,:z'g,:-:S'?t' .:.I,IIIIII if - f Jfggay """ .A . . 1- I -- X f -Q f .' '- Q 'V . , I . - -- .-' fl n ' 'I 1.u'-, , '- ' ' '- S-. . -,.' 'f' I' 'z J ','-.1' . '- .. '-I I I ' .1 II if I,,QII3f,:i-SIQI II,,I II,sf2pII:,fIIII?,I:II,Et-.I.'.?I -. I II2:IIIIIIIIiIIIEIIIII I s . -,Iv I . IIV ppgzqf 5 1 Jr . . II I x N-.I ,IIII II. .II IIII SI -. :q,fI:.1,,I?I .S . -,III.IJ,, II I.I II. .Ijgfmr-I ,,l.f-EI?-II.II-.I -1I:yI,IIQI:II.,7I,II ', IIII . .ILYI Ig Ig I. - I QIII II FSII If - I .,II,. ,III QJWIIII, III I . ,II . .III , I II ,, ., I ,II II. I 5 1- W V .I e " 7':' ' ' ' -1-53? - ' '14 9.41 'c " """ 33- '- N x 'il-", :L :I ' . .- f .- - ,Q ', 12 J I I o . I,I.5.1. .QI ,. s 6' I -Y -J-. I 4a-- L X ,.qJ.Q'T-1-Q.: Iv J ,' 5: 'xy - I! yq,,,.f ,599 x -. ' N' - I I- ,T-XS' ' f,'2wj'g-,' I I '5. f QQ 'XI -'ifxff 'vi' 1 1- x XIQSIII II I X .f , I .I ,III ,I-,Ig-II:-I II? 5.IL9jI Ir! I.. I ,I..r..I N.. -.NY II .IIIU IA,-I I I..I -x.II . I' II x nI-II ,N ! II -S 1 nI.g.Ix1 I.5I Ig , I EI H42 .,!,kI I I -I 2:35 -I , 4 III I XN - I I, 10. - f f in an - -- vm '- - - Q, A 11 - - ' ' '.'- . ' ' ' 1. . A' '3 - Haw' "' I- 4. ' '. I . .. ' ':- T X "-.- -. '-" N 'L XNTN ' '-.., N4 - Q ,. S' , L - ::--::.ed1:.-..mN., X ' '."!:.3 .QM .X X-I I,-Inf, .QQ 'H' I . In '.',Xs-, , yy , s 1.4---- ,-'-A qgp... . --sq , T x .N - A . .ln ,I , X f . I 4. x,.-I. I2-I, QI FEI li I QW-Q I-'.-.I: I II-I I . I.I.I,y I We II 5 ,ggi I E I N. I-'I -2 .I .I . I bk XI II I If I,1I.I I6 ' . I ' XI' ,IQ 'Il. fl! I. ' I 1: I X - 5 ef- I- I- 'II XT- - . I 1 411 "AQ, uf-.x X .'-..- .'--P .- -f - .3-as -.IQ-J ' ,- --. Cx-,-Q76 -- .JM -1 '- 1- 19.--:gf ,M -. , X A - ' .,:.-.- Ig I I 447, . I -. ' Q -':. -' 7. , Lag ,Q J.-fuiyg,-" Q-3559, ' ' 4 I Sflifffftf fri. l 125:31--. '- -J :..- '-4. 'IQ RIIII s . 1 ' 1 Q f .i ' 'fuf' -X4 ,. 1 V 'J W . ,-. ,1 vw ' , - 1 ...J rf, I L v l'.'.' nl .ff . fl", '.x . f N. nJ"i.' xfhv-. , . . -nur I 3 -,F m -:3,,p1 . 1 Y' A '. Mn". L - ' 1 A ,. u',,--'-ss-.-1.'f ' J 71 ' r-- -6'r""'A-- xi- K x - V " Y' I 'K' 'Y in AK"if:?2.'.f.g" C. Sims Briudwell . ll'. Ifowlex' 'I'm'1mnim.: G, Xvntgfm Imnuhl Um-Icmmn Morfehcaf' H, sims C. Fowler Boono Vospm' C. Watson Hart Lewis Fleming Holden Bryant 901,191 , ,K .. ..., , ,,, W- 9-.f 4..r. - M, w, .' , 1-if wf"fIf7ffN-'-gf'5r?ff11ra.fi"5b, V-f , U . 4...-7,33- -,ft-iz u r.1 ,X f.,,.q,..:3.5gf.,'l- - 4,2 on ' 4 1 . g.k.:.. - , 5, 11, -X X. .X .. x . .-wr: '1 . - xr' ,, ' --zz... '. . f w.-r. ' 4 f . , -1 f . "- . ' - .. - f- - -' 1 W., K E ' ' fwgh, ,j 1 'xgfiifh ,4 .x ' HJ, -pp 1 - - ' f ,ka-'WL . . Q ' "V"'2 WT!-43's-D P.: , , , r - Y 3 bf- :L-A-jul, Jfxt ' 4. . V il: E.. 1 -f .5-JAL.1fixWuE1'qzFfi-Qi vi-NE , - . f Lf., ----Jfsj, R ' 3 V I-NX V' - ' E W M. X. . X , ...,..,.- . ,s ,mf X ., If N ,A I . V' 4. 'ka gm .W .N A' 'S o .xv 'A I ,ul 'fu . T. . 'ou-.h I " 1:-. .-ff---. VL f I Q, 37, 'gm . . i 2 mf '4 ' .ainxxl T'--N c xl X N . N, T19 ' rw.-y W 1.11 XM fy fo .- I 4 1 I ' D 1 fm a 1 rf" 'gl nn' .. .' 5 ' W, A ibu- '. .R 1 , kfx y. vf. .gg I ,. if.-F311 , sf. 4 f- g fi.:--. '47 11 5 . N4 11 153 ,ga .,? v. X Y! ,,p...Ag,sI II I. I..I :I I I I I ww '--r::- g,-- . ..... I U N- .'a-1-5-.F'3.f,-1g,:j,.,- , '-. "'- xx' . Q- X V f' T-'."-fig?-"3:i:?i5:w X f. -S ' 3713 '. N ' ' '- ' -. x -. 1' ..I'I ...I .III I l . IM. .,IgI3f,.IIfIf.lI JQ h. ' . I - 5? -,i-I I, G... x X I I I,Yv I .-.og -.,,.II w lx .x III 2. - .. Haig- f.,...,I1-, ,IK W LI ,I ...I, N W x-LN Q Q I, I I ,I,. - .f-. -- 'f . ' ' -.vf'-- - - -X- " - - .- N. N..':Q..u. "e9'4"'w' F 7" ' x .... . . .. fe -'---- - X -. 1 N' .'cJl!11'-' . My V" f- .-."-tv Q-tus.-w 'f -.gs H5 '- x' N '.-:-:' ,,"-., . X W'-Q -., 3-. ', -.?6- 6.f':rA -293,-V H--,W14:,Ii3g:1-il.:-. ...J 5 'Q -". . A- -J Q ' .,.- if 'X ' I ' Kia,-I "" x,.Z- ll. If.,-I " ' - .f IJ 1 - . f V -4-'E".5 .v "Q 211-2' ' -a 1 "ff I-,r I .-'-." ,:' II ,:iI'T, " ,Q fix '--wx-.bx Q- -if-"-" . .Mg-' x f' W f' if - - - .. ".- , r5:-i-:-:--,---,'-'1- , . 4 .f ,. . -:fri wg" . ---Q.- fr- as--" . .I x,I-. D V. '?"ii' I .5 Eff -' '?f,4g.'1q,.,..,'fM 'y.jg' . II-5,T,tr.iIvQ If :I C' UQ. I. -I ,S -an IIE' ...Y Ir II l, ':I1IZI.I if E 1 .. WT 25124 TYQQ? II I II. IIZI I ,I . I Qian? I I, gII,-7-' I ' Iv. I gg yu-mx .jf . A ,if f""' 'qlfifsgt fIIg14 .Q?IQgf , 5'...'g 1' I-i-22-13-J3:I.rfk,..,.-1' '- . 6 ff K .-f"".--':-.-7-'iv' - .fzif A'-1 -T'-F' -.a fa ---' " ws.: ' . -:1"-Saas-mar-m...-' u.'-is-vs?-sgsafwivf f V 2, 1.--'--,-f, ' y - '.' 5 I ' .- .v 1 Wi -1r-- -N -??K .- , ew - , -X - 6 ,Y 'l,, A-I-'N' -,' -N. 1.1 Q.--r - ----- 44- .f , ' -1"1y.',,,g I, v f . -.gi-15' .S - ,-Lv,-I 47 -- . J , F I , -1, gg ffl, . ,' 'lg--g1'5'. 4 ug 5' Wx ' f - ,- -y.-'S.. - e-- ' . 'X 0 -- .- .- r. --5. -J-9" , .--'sp , Y'- f . '- -.J..b,,, ,e..-. -A nf N .w X y rf' - - wo . , J.. . 9- fin., . - X ,yi 1- .2-5 ','LnQl::rg w'1'2-Q33 "' 'ifgi ffl". ---'Cc L'l-'lily 33 - '-1, ' "fi-:5::::M. , '41 - ' -3 '. ' ' ' "."- - ' ". ' ' " "f -: '- X -l""' ' 4" :- " "' - '-'f:.'-L - "V" -' -' -'-,-1" ' 3 ' ' - . . 2? ':-vi -' " fig. 'U' - 2 Q-195' f' f- J '-':'.. iffu'-'-g'i"'::-1 . wwf 1: rf: -f - ax.. ,- Nw 1' I ' - ' " -' '. 'G 1 .--. JN- '. Y W --.--.ffm f- i- . - ' ' ku' ' .... - W" ' 'J-u..3i.u 'f .-vii ' K " 1: : X. , .,.,f' Q .' "'q.g.- 115.12 "Pi ' ' -..f ' --jp-:vIL'gI'.-31-21 ', F ' I'4 . gw-.Iv -,Ln IgI.I.f.7a , I I :ek v lo 1 NI Q' M --,f-J--" 2 , ' ,., ':,., ,r- yz, , f -'l" . I I I 1' III " " +-.5 '-I."f.N 'Q - fl.-Ah x 'J-xx :lf -,- - --- - -.1-' :Jaw pg' - I , ,. ,S QL -' - -.' .: - 2 . rg' ,.- . NC- Qiefff---.211 v ' Pisa.. .,- r 'Y gg: .- QP ram ffl" .Ju 5. ""' " f- +I :fu---' ' ' -4- .-" "'- i .:- - ---r-"'11-, ' 5 gr. f MN- ' - ' fm' aiix " N-- , '-" 1 'iff' mi.-g7,',f. ,.- ' J. . - I 1'Q.I-' . -'I, ' ' an ' ' ' ' N 41 9: Q'-z"1--. s , f 2- .11-4 . '- '. '--- v. iff- " fl ,E X .:f"LaggC'34m"':e.' -Y I N - .. -- fix. rf. - 59- - x -N - 4' 73. , -IQI :I ,Lv ,, , X - I . .'-' Q-I - -ii' -.f I . - I , -u J lf., ' X," -rlil j"::'Il.g'.' '.f - .. .1 ' QQIQ., 'ga .5 'ix lj 5592. 'I 1' EICQQ' I ' DJQFQI V - .f3L?!Ie?I.:'.g ' '-it MIX' QI . 'wang J 1 :Q 'psi' Ti wx 9' 01 ' .5 ii- --ez. . 1911121 1 - 63' ' II.II I ,-.6 1 Founded 1855. l I1 f' K X. wi-' '- lei-.:?.':'f'-A'-2. 4 ,,. lf -' I I, I I I .. E - -. , II .I f J w fx X Q Pia Jain Qlhaptrr --qqrg, -' I I . -'3 l r ,- 2 .. 4' " 1. "-N 'Sf ' ' .'5?' 'Zim ' . " If I,' I6 - K fav? Qyixr YI' Q -I 1. X' of f 50, x -, . Chartered November 27. 1910. 1-,yf '.l fiigwflw, 1 .Q " I. ' . nys, M -12-w.'g,.i x .,.1, ' 1 ' - P-hx . ' - LH 'S ri-' -1.. .-, - ,ur ,qv .--I -5'-ff ,Q liz?-Sf"-Q. If-x? 'Cxg " ' "M ' . '. ' Ffa? 5 ' - Fnmrnms IN UNIVERSITATE iff? Jigga-It5,. A24 'X N. " ' '- ' V "n-1 s..-' :,.f , -X I ,Hi . 1913 QPHPL? " -' "fi'zi'J'1' rf ---" -, 5 . ., .- ,-,, -. -r - gr , - I ' ' Clifford M. Sims. Paul R. Brzedwell, ' ff! I I , X I- I, IIII-- -...N II -x 'H ,xifm I ,L - 1914 IIII?i55II..,:.I If "- --1-Lw"' 1. -f' 5- - .rg 7- -.- if -. T7 lag! Charles A. Fowler. Henry N. Fowler, Gwyn Watson, Maurice Terpenlng Qiigkgg' - -?,I.?II 'II -I . ' ' ' JJ." r -,g "' ,. .LII - I---. ' - .xx Ritsdxj 1915 ciyyyil ' - ' X --Y.-' ' ' ' - a'fl"?f! -M " ' '- IIIIII RogiinegtucJi'l.IIIIXI4:Ispg:'gIyWI:Igl:s.m Ri Boeing Lyn Livermore-, Earl R. Hart, 'I 1- N ' . son. ames onald. f Y ' - ' 1 -- . V... . ,- . -.'--1 ,. X V- N , 1916 'E .2'7f Ki-. K ..3g.35k,II , II II I I III I I .,3..i.,,, - , , . -ra-gil -. I :I,,f. fran ,ew s. as xop Moorhead H-e-nry Sims StepIIIIII L SI -?,Ij,?,.'7Z' '.I.-.gi .-4 ' .-ixf xlzfggx William Holden, Ray Bryant, Raymond Fleming. I n 1 teidel' 299-'5f'11'1".'-I1A C 445' X v-. ' 1'-1: - -6' H l ' X. c 4-gg: ,VT-Y' N X., ' . . .fi-.5 ZW ' .. - I .I-2.3-., - ,-5.I I. I I I , I ." f 54:5 '-NI Q! -'lp 3 XI l '--qw 1-24'--A iff, 311' ' JAA N'--. ., "tfP5-2t- I ffPr1Nb.i .XV EI. HI , .17q,.I.II,.I,i9E Mg I I ,H Nh Ghz -, - ,xqqygk-. ' qi: wr - , w X-5 - J . 2 W-1.1.- - K.. W 1. HP,-'1 ',f-.:. 6 9 .ny r - . ' X: Iv- AL.-"91'1-"' A K 'J l " NA .v.2:-.I,'Xf,'1 ,' X A I '14, 'L f"' 5-'f-'?.""Y5 3. xl- " I I IILIBI JIIIIII III,II Bm . II .IMI IX x . " ' ,471 , S7127 3: x PY Q I '-B, 1 f 542' 'Q If Pu Q. ' , I , ,. , , . I. .. .i,5Z'gg' .-' MII-1, UTS - I III5' ,TQ ,QI I-.V L- --,Lf ,.""!I ,gg I! "1 'Q ,I1n"7'-jvfz "'- f. 5 Qlix - ,:v1'.A:- - ts.. ..-. ,f nz E." - '-"-fcfggg. -. . E -or .- P1-xl' "file I f ,'7r' S 'l:"f1'f:'flf5gx N . . A 4 R - f'f-if-..f'4'f'?7 ' . '- , ' P- ' "'f'"75:-f.1."'r"F-'N 1- ' if -f PW' ""' .- 2 .---Q-5 1 .1 ' -f " "-. le fu! I 65:-Er -,I lYr3H.g-6 . .:Ig.5:Q.,l.i:?1'IZ,?,5Ig2F" I5 .5 ,III QI, II fizflz.. I -- Q .7 Q. " " ' . 51 - -'?.3i1""' 1""?54?Z..4'-ff?"-?-l.7' 1 5 --.' 'L ' - -4- ' 4' r- '-" 51' ' ..'-fi-'-' " ' N '4- I. . , K AY.A',- , " .I .'..,,,,L ,,' 5 Cfffsilg-,,.,1-:.: .gg 7 .U vo,--L..-lbvff.-. - 4 .-kjff, - .- -. , .4 54 45291 N QBRI - L. .- ..., . 3--I . ., - ,- .ea -1 -- , -. . -. ,gl ,-, I, I . .--- . 5 x- , -3... 5. I . : :XI I :QQ II.. ..F'.6?jff,,Ig, .1 I1-,I5fgf .,f-I .g. f.j,r.ew.-I 65'-IIi.1I'?IIg .I I -v.Ii3I,5y-Q XQQIX - II I HIE? :Ir I tw .ff " -E--... .fn " :f'11:IE?' .r-2 N "-.-4'ff"e7A, ' '::-'i.f'-- K --fn?-4 ' - X ' li A-. 'I ' II , I I II wwf - ' I III?-ll IIf:IfI,I', I I ff' 4 ' I 11gI-1, '.'I::1'rf "2 fl. x .,' 4- ' -3 - . " " ' "x"n H I I .- 1 -. -I '. . ' '. - - y '., I,::', I' ' .' , !f"'ff -Wg: v K ' - N, -1 ' J'-' NH- 'xI -I JI '- - I xx - II 9 'Vw f- I If -'-1-I"2:'f5f5 . 'ISI al "fi 9m"'7"Cff':""'3"" T-'fn' K' W-. lg 1 -M' +.. Jr-'.-A.. h "' ' -rain.. .-'Xl-'Gm Y RFQ ' x 'M 1- - : 's' X X XN ' ' .X.N"-4 -4' "-y.-'Jw.l'- !'. ICI' , - - ' I' .' ' .1 NW-192. v- A . N . I '-- .' Ar - 5 -XXX' '- -. --X Lx? . '9:,X'55Ef?S' "' , . 4' 1 ,r-Q-map.-.:Bs- .P RRY-Vg ' I . . ' N 13 ' '- '--V .5hlg.f:... "' - .. '-. - '- vf- . ' I '- " " . . '- ' fs' .2 . f. ,-3 -. 'yn ' -' - M' 1 -44'--7 : X' " Q.--2 .- 1 11- l . .3 'f M41"fh-- - - N.: -..-'IQI It 1 54 fp gk' 5 Q 9-F ,xy-'.j az' 1 2 z Ip ...fic ' A ' -- '- - -' " .. . --ri nr ' "-- - .- 1 " Qs" ' .5 . . . , . y. ,.. gf.. ..II,..w- I 9,15 .II II e7:I'iI:I. 1 ' 43,7 fi-I 3 NN f , L ., . 1' , 8 N ,A ff , Nm ,VJ ' fit, m U7 , V, , K .i I f. gl. 4 , X -. x I: ,Z ' 4 ,ff I-,1 NX., 1 'f ,., - ' Vw' 1' L'-fun. nf . '5 J .X .1.,1 H 1. -3-,ff . 1 , ' v 1 u " 1 I 1 jfiixf., 4 , ff '-,j 1 I " NT, '. . .I I I 1 . ' I, K, Q Y, '.,,. 1 I.. 4 N T , Hit, thnx -. fx " . ,W ' ,I X- ' '. A . 'v ' V " '. t V .".Xf"f' '-L . N .". V . .,!i, - .-My .X 'FJ r .4 , , my lr' M . ,h A x ,h A NMA. QA A J , , wiv., fd-V, ' ,54g.f" ' -' ,11,f..5 ..'-- .-,A -,-,,- ,r 1 .' 9-Q M 'W' if--u -A... wi ', r,,2J:'-' Y, ' , ,.n.,.,,4 ,-39 f"""x',.. -IM? ' 3 L' I-J'-'J - f' '- 1.4 "V .Y Alf f ,f fn, I' ' , N '1,.M.x.m.'- A ,Ah ,H .,. .,,,,,:A . sv., 4 ' '.-1' '- Q,-vu if My ,,.,"f'3 - M! v 9 1 , i i 'I 1 . v .X f 1 x X N x 2 'JL ' lr ' HH ff U fn AS ' X f f ,QL f I ,,.. Q3 .if 'v X , 3 15, 1,06 Q , , 1. lm k Wx 'ba 1 , fm "1 .f.,,5 Y. W Wx. fy, 1, Ax x A. . V , . K , Y' "X - 2 . ,jx Q v , , 1 I , 1 '- ., . , f N 'ig .ff fl I ,A ,. ,L A ., A , js , 1' . - F. T ,ff Af " -j smwm Cl-If ,J : 1 'F ' I A - rw 4 -3 1 '31 - . 1 , Xu ' . 1 . ,. 7 ,W A 7' - ' ,. wh fi 4: if 2, ,150 '-,y.'s'0"' 4 Y '- W., 4 .V ,C , UT2 , .. .. ,jf f , , M- A . ,wrg-j3+,,f,',.g, 'JC . ,,---',.m::z:5f3f,vpywiq-,, Tqf,5f,f1jL3Zy'-'ff mq:4p.'fiTgf54r.Tg'g7f.fI1'Qw,A .Y ,.L,.'lV -- ix 4, I K " j' -1'J,Zf4. 44 '. I 47 vi?" ' ' JZKY?4,f', N HLVQAL 1 1 Ni fb .,.-qE' ,X-if I'. lf, 1 f'.'25l -.qw 'F-ds gf "1 ' , ,h Q. , .fum 'Q ,vt W . 'QV . I ,V J V ,Nb - -NS I - ' yx f ..-M-yu, X ' .A.t11, . ZHMI .'. - - ' f ' ' . f ,' F, -4,-1-1:-., --1 . Tx .' J. ' I :tl ",' , 1,1131 ' fw , ,I 'QW' 1' Ti. A ' V A- ..,4-, 5. .,x' ,- T-,', '- xx . - "-jk 51 j ,.,,'5f'9:,g-I.. I , , t I W.. - , I. . 5 .Af Q' - " , , , F ' I " J7gA Q "N" ' ' 1 -1 'WE ' ' "Q-GL it ,ff .1 . -1 1- . ,. - , 1 - , 1 . Q. gk Q, i, ' ,I -,,- --X .4.-. ' 4 I ,' .-ax, I- Q ' A , , . X' . -- . K "fr x ' 'v x Aklrk lf, if-'N ,- ' - B.-J x'- RIP ""AaJ.HL4 "iii ,N Q5-Tw 5 I g -. . '., . x Q- -- .r X ,, .ffm I. li , . , vis., Ty , I gfgyi . . ,A - X-.f 1. ' 1 , ' 1.'A'f.1 w ,f A A , ' ' . V ' '. ' 4 ' ' ' ' ,5 - . A Y. it . --,1f"'1w1f QQ.-'lf Xlxmff' ,',fA'f. ',.'- -, ,L " ' , J - 1 1- 2-"M W X my-1 1:1 f . .h I . ,' 1 '. .Ju . 'Z .J I 5--f-, I ' P I 1' '71--.fk ,.--7 'Ill :gif 52 X. Y . ' 4' 7" ' " - ' 7 X " X .s..1.+f,. x,-'fi' H f ' - i Rh .TX :gin- .vr . , I. We .II .II '. S '1 - K':. X '-...,. '-.X -g-, 'fr---,N ' F' N'-N 'X'-: Q ,. ' . -5 X- '- '-. '- I.-.I.,.., II III.. .I -.I X If , I,- ," '4-iak WIQS-.43 X X 'N ,A .Q . , I I 1 4. .- I 44,4-fX -. -, -. ' 3. , I ,, . ,..-".,2f.js5Eiai?43:.,f-- .III I.5..Ib I -4: . ax.. .-, ...Sa-1: M-4ig3f..g ' -XV x E Qs. ,I V Vu ' 1 'Qg x'-.L x 'I TN TGf1'f5'. ' nf" V- 1" - "lv . b,J',v.s V xx 5, ggi-.Ile'gQ-Q-. -3: 'ruff - :L-:EE A-, K- if-,5p.Es.I1 a. . 2 " . 's 'Zi "5-."'f-H. -.-Ji-4" ' . " ' :F3'3.."f"I-?.'.- - K -"-1: 'XLPSQ' -. X 91 JN xiii QKKA S- -1' 'f 'ij 5""iV." '!:rkYq:1.I5I -""'f43-ff.: " " Taxa-'ilu 2: xx . , - -- - 4. -: - '-I ' -' I ,: - , 'g .-.41 . ' '.ff:7':- 5. 1.-'f'--. ' ' iv '-.-tw.-'3.I 'f- 'V V ' -f -V V HF- 3 - '- -Vf-2"-:w Q-if-. 2. g - I -. ' V -I,..1 -3-43 1 - Q I - ff ,ma-'t. II 1.gL--:- - w-- I I IIII I I .-. In: --fI Iyfg7r'gN:IIr1If5 I 'I I, , II. -.II II I . ,v I ,Lrg-I.l Inf I Yung- 1.I MII. ' ,5,w?.., I .FII . 1 ,, I . Qs., ' xii ITIL A I 1- .IIKL .I V. XAIIIII I IJ I - II, ' 'I, - v' bw 6 ay,-" Ls ,I N- 3"' wx '. ' . -".Z-'- 'Q K' 4 A' 1 '-,111 L' ' . , no", - .NX 'I' , 'I' '- ' 1-f.. 151' '- . ' , 'Fa -: . 'I- --' .XJ 'P -E '- .- "' :- I 1 X ' QQ' 'Hi'-f' I-11"-"'f ' "M ' ' ' 'fit ' 'B"v11- ' V wufwkves wif: hi if '--5 f' 'P'- zs' " r' ' . -'W I - 22- H N 4,-fl. Q " ff- -F " A-.-QM "2 -f-. VII ,"'-Ili! ,K J lf' 'J fm ' - f'.- , .I O ' 'N .--, ' . '- 'K 1' Q, , l 'gy---.IAfv,',.f.f.-' .-' iw- "J" X .- -' -,Q 9 'U"f Q - V P -. . "z rm- --gf' af' , - .I I - . I, , I. Wag:-W C Lslwlguq I- ZQIJI g",I I-I '-0 7 r,,,urgILI-II'5::.T ,Iqil ..- Q X "" '7 6 'E 'EQ .snr .ri .A " .hi-if V Q, va' I,.'fga':'g1'I2-:ii .q.'X'1cYZ' 2 if ' I. - ,' - - . ' ' I I 'In-,IIII -I I1 ' I: ',"-' 'QI 5, , 5 I--.. I.33p:wI:II - II.: I .II I. .I , . 4.3 W. 'H - f, Q --gg-9 ' 'x'5T.4.1grQ'bg,f.155fg-i- Hg.-' I:y1E?f4.-.aff . ..f-. I . If, I "5-' -Z I '.- ' 1 - . -IILIII - . I :Rh 1 '-rg ',fIf,-317 4" -QI fm. ----4 -- . .- . ' k 'iw' ' ' V?-' 4-1. E-fff?':1-T-.3 V' c" II, -at., - ,J 1 II.fqI'f-xi..f.33eI5g5,g,. -J .1 IW.. I - " 'iv '-'75 '-sv-6'3'Q U .1 -s-TM' ' Yu- - I. I I I- ,..IeI:I5, I . QI .I WWI ,I I I I I III .X AL " uf X1 sf' V 'K 'A f -155'-Sf :-.- - ws' F'."f,- ' - 'I' cl. . :-"7-':-Ti'1x..Z I ' ' 'X , f 3 :,- 'er ,rg ,NI 1 , .I .Iv III 4 . . , I I INII III . 7. H I xl ., :I I I I. ,I I I z .X '. -' rl " 1-.lj '-', ,, 5125, "--- ,r : . .v W 'Mf" "V gas'-f----3511 " . f .,a' aw w' " ' us", .,f-- Y, ' x., .V .. 4- 4,-,. .. :---z - -5. - 32-1 E.. ,. .VF -' - , .-I-5. '- --'- -1- 5-Gi' , 5' ig- -1. - -'F' al ' -iii"-5 F -'za-. -.' X ' - "---PSS. Q-gm. Q ' I If. . x III I II mg!-I.IV1-I f--- V . 1 IX I x :TI II.v --.K . 4 7 fx -. . Vf-.-esZ,,V-.35 ff - x'..'-Q--V ,- ,Iv xbfiwff'-':II Ig- g -- If ' ' X'Q Q .--,-545 II ' R, qfI. I , 5-'.I 1 5 f' I . ' "'. - ' . W9 .- " ,wr-L-V. . . . f . . X -egf., fn' 'xg fl ny" I ,I jf, ff". II:-lr, ,,. ' 1 ' .. -ig , .. I I-x. --...I . -II.: .fI ' . 1 X ,I , 'Q' QX X - -L! Q u . Q... . ff, 5 '-. - Y' - V2.1--iifi - E "I ' V' 'biiw i' Q X 1mE.bVf.sfwL-.fax..' Liv. , .f . JI. III .I Igfzi I ..,:5I.-v . A. W' ' ' 5' - ". I "fi " .54 T' ' 45,2 . ,' I ' II . XX ,XIII ' Aim I 'tia,iI..I:JjII-I'I.,, . ' -E1 ag .. -VI" -' if A- - fr'-sw ' hh, - - 1 . f Q:.?'.':: -fm-':. I-.-,::.:?f '-'- . ' +-:- ,. X13-I-I ff V. '-f?f".3.,1f W5-5t,1.. 4 "F-F -.3:f Q..IIII ' gi' I" ir- I I.. .. . - I '31, , l ' ' "ij 2, I..,if54 -. -, .- ..- - f f,4.,4,.4.,,4.-M If I: I , .. L - , -, f N ' -'1'- ' Wm Eff M -L sf'V!-fag" ' . " c , " ' X, N - ff- V ' V- -2 ,1. -u-Gm.. .'. fad, Q - - I 'isa if lg., ,,I XI , III, ' ' 'Niki Q ' .- 'A,III '52-.H ,' :,23a':Ey,fi:1- 'X 145 "-, ' -. . '- . L- '.?1g:-f'gI..'- JH . 5 I II I 5 Q - .,,' . I: K 5,1 ,K XI? .- . up uk. II,,,bmu- gf. N' ' ,455 K X N .w vrarob Qi-5 ,Kg-.5 ...ww IN II ., ,,..-1: ' - . ' -: " -- '- uf xflf N E 1if':5i'::a,-. 'BT "xf"'-.-::i29 xl. 'tb' . -.I -1 .gr33.fa If 1' 'X N95 S1 .. ' 'A - . ' A .,, .. '-.,, 1 ,,, ':. ' - " .---, ...qi-M ..""' " ' - .. My I - I, XI" -!l'5i:'lf1. ' I In ' n - '- ' .gym -. ,I fl! II ' S ' X I I. I ..II. ,,. ' I. ,,i'A.s--- I 1 - I -J: .. I - . 1 .375 II:-3..I.II ,x:.?,f' -t-5 .611 :1"'-.-.-.'I-- ' ga-f'Q':'11g - xflfif I,,':51 II III II yffjg-. I ...II Q ' II,Iqq--,Ik Ii-:3iiq,gI.I-II'.I I rl I I. I. I,I. ISI - 3 Jizz Ll' ,,-:g.III 'IIjI,.Iv III, I II I. I!5I,1 -X IN...-..,.g 47592:-I Lf, ' "Y tx '-f 1. - W Uv." -f 5'-' A ',--f.-.rfr.eVf:f..4 .. V er- N'-5-L-X f'v-- 'iv' 'fr1f4..1-fe? - S '-Pi-4, . W-ff -.5-'V 2-X .'.I4II:-' ' nj:-IP: I . ' I:I:IgI.QIJII?lLII: AQIURI --:IIII y I ?" " Y ' Wm .. - 1'-'!?4'fff-Wi-.-' IA N 3 'ff-1195.-1 - f - , .. --'rwgf if .. 513.15--. 5 -N ff -'gif'-V-1:-.'-3 " M' M ' ' '- '4-' ' ' ' III.--ff' I . 'Q,'4'. ' ' ' , f""fw,,,qg.,.g,.' ,,, .ijg-'?,Z'fjf.-fi -:.Ix .4 .I NCQ. -1- f-.:-'Vw--- - -. .. f' .J u--132-:'z'1"' - V 1-QF.-ff-'fsik-1',: -.-.V n I' " - ' A 1 . Q K ' I ' ',' ' ' -' 1 'V ...ff - .-.xx 1 f s ' -.va-'.---1-.. 1 332' .VI 'ff ' jk -KI A5 I.I? III? . III - III 1 ..-Ir- II..' -II3'.35I',: ,ttf-AI IRI I,,.fkI?2 1 If :I fm I. -- " I' W. A-'EI ' "lf -- ,4:"-c5p,'z.'- 5.1:-'ydi . :APs 2'-'L 'J' .X 3-Y' Y". . "ii If. I ' - ' ' ' ' ' - f' 1,-5.-2'3"-:i!If.ffi5'-3'2, MZ '- L:"N'. K 'I I N . a' qi- --.I - .I . .'--- -ff. - 4: - Q. .I . , '- - -. Q f V- . .V 1 . 'iq I 12 x , - . N '- .' Je"-,IF ,-IL' f 'A -,,.ff"J.F?-,'--'. - 'ffm-.g":i5-'LbeP'.. ".f-'g.- 5'-. . L. 11' .' i '. 1 '.- - X . - . - . -x . ,f, f.l . fl r u as , ,f. N., ,-..- q , F'l I I , I fgqhyyx , ,.. NI fa Y' ' . 'K: 5- -'--x'-ZW! 1 54-QW - - lf' C741 -,'. V ' -'T'-1' 'Kp E 1' .' " - ' ff- -.C I I.-,XIII It :N.I:,,.. I IIII ,,: .VI,,f , I .3 .I I 'QIIIIIW-Igxx R .I Iwi Iii' III- . -,I - fl NI. '. yy la Qi gg.-Xi. -HH,-5I I ,V I , xg .I uf.: I 1 I ,nh 3:11, I 3 II. :I'I, I ig. . .S .I I -.,N. IL. 'I in , 3: ...I - I II I IQ, Q-PQ.. I ,S ,J J,- ..If -N4 dl-I I,., , ' .- -ss. ,.,- -, ' 1 '1 'Y ' '-A", ' ' .. I-I. .I -I I-"I-3-.,I 2 '- - - 5. ,JI 5 lab I . '.IIII , , II-. Tj .s .4 . I I , II., I. T-I. I I' 41 XI f- II I, II I 255. . I Q. f ,...5 :NI . I IIII .,. WI ::I,.III.II .I ,I .I 0 - I J I- .A ' .. .Jai ' II I -. I -uh ,' I'.I-.:,,: .Z I '-I N r I,v.,., . . .. , .aI - I -.,- . . 4 - fu, L, "":' -I . ' 'J-l,,,, 1 1. 41, QI .X K-:.I.1,'IQ! I, .. .f ,. ' f' 75' - 1.-4553 ,Him f' ,g-K'-7 , , ':, x. V X -ILL, . -N,-. ': A ..' ' "'7Q:,'.-Ikf' PM ". N' 'g5f,I?.- 1-,'14."', I' V I. . 1 - . -.fI,J' 3 ' '- rr,- 'XI 9uI:II -'.a. ' ','.-q'.:I.- g,I I' L MQ? 12 X5 A Ex X- -- Q.-v. WI -v.:-.21 gpg 8-. r -f - Q.-.-. -Q... V. . V' 1 . .. fa - I kfghn 'J'-:"'-" " Z "gg :X 'mx ' ' CV 'g ' ' '." v .. x- I . ' ' - " 's-:ia Wa. '- xx . X ". '- f- .,- I .I I '- . X ' . . -,., I - Y I..-I.f,I A.. -Our' 3 1 5 . X V'-' 15 L.-,Q 5 . 1 'fix - " iII I Q? I Grays-mn Frazer Cake Gray Fi:-:her Ryan Jones Cauflcld Grout Mock Gould Q .I fowsmrd Hill lmrrls dlilaclc Sweeny Gem-gg Llnsday Hidden Trowbridge Tue!-ck w l - - ,A l ,. 1..L.,.f.:r z , --jp - . UN"'. I V 1 rw ., :V I . ' ff - ' 1 - --.-- .A -.K f ,, J W, Ur - ' I tw. C ' x v """""'. --.5 -. 1 . . - -.qfgpn :-' - - -+- . , ' . -1' V - --.-f . -J -, , . - - -. . -.. - , x 1' 1 "' ,- :N 'w ,, - 1 rw- -.-.II N,.wt..,,,Xs --.III XI I .9 I M. ILIQIEEQCSIIQIIYB' 4 ., Ea Q II X II-XIEQXIZ EN- ,-I ,. ., .. ,,...5 .. L'-- ""-.. 'V I Lsf'-1-"7 " ' 'I .. . ' :' '-if-'s-.f 1' '. -"' ' ,..- -f-' Nxx NXTj.,III -. BIBNJIIIIX xIII...,I-If-I I II 5I 2' .I1I1yIMI,fI-.fb -II- , -II .I LI. IIIIIII , . ' ' . N- . -N. x 'Q 2 .W ' ' -1 -'N J - . ,ff-lu?" -'."'-'ilu-.'--..5"1.1 ,-ff f-..-- N "- 1. V 1" N - ,.' x, 'l-,Q 14, 5 '- 1 9 : .f,:. -571 , . .J J X rr H cr. -1-,N -L' 'S K'-'fu ' ,L -. .J "Z ' ..,-- . ... .- -. --.5 x - . 1 1 fn' - 1 .'.-' f -' lc. 9. ,, -115'-:.'.kl 1- ,.,- .-,ff - - 1 A -.,-.- -1 ..- - --. II s, WI T 51,5 gms 4 JCI? Ig-, ... IX.IX-.f,J-L- I - ,ij IX! nz-.l1.,!f1:I. . ---'A' , . . -n'1 .i 4' f .-:zur :rf X , M ,W n r-asf. X X-'- : X .- '-vp. '.F Xr' f'- ff' ,7 fgxkx XXII -:fa - I . I 5:33311 .414 I ' 13, -Iftzgf ,Qtr A .II 'I::9f::.. ?I,:'bf" .X , I. ., I X :X-:Ire .v , ,UI U. I I TNI,-: II I II II . . I, .VI I X vI.I-TI, 5, - .,,,,,,II,,'g,,I.- I., 5 I ,. .- "..M1..,T? we-fl. xg.-e'rg'fS".f'-'13 . tail . 1f.gXQ:-f-..f'9 ..f-.- ?"- 7' - .fl-1 X I . I I-V :L .-.Z.I1.- ,. , - ,.,: -.II 'z,111,I X , 2 . , .xp QI, III JI. Iv e I I I .III1 X III- II. I, X, III.I I . -- ' X I -. 'II IN 5, bf I. '-L L- .'-4 A - . ' -1 1, 9 5,7433 -I y'-'r '1 -. :vga - .-,.5, 0' .gf-.-5 ' I,.g.- - ,X ' '.-' - 2 A- 'faiii as- x ' -ri? " -" ,: f 125 f diss:-is ifffu... f S : I' i. Yffmi N- 1. . - 1' I f , -' .XI,X., 1 1 I- , -,-I ,I ',I.x"-1135.1 . ':L. - T5 -'Q, - X , Ing ,nv Ip J, L4 ,I gp : , P 1 ffo . w I 5'E"i':M- -if .-.A-1:12 '1""5:L" 'Fff-1. 1--CCC L+?-"N 'I' '-5 - V rf-LY"5? .4::f'fc13?'a'- " 'S '- Q ii Q-2,155-ff: " .5-X-11ggg'ff,,,,-W1 c:.fgf 1 1jg5, 'Q0.I- ag. -' .ggi 146. XXXw 51 X.q51:?gg:gw1 X-,I X. .I ,1 IX... I, X -'.II .Irffz-,F I,I' . !'I - .yt If X ,LI - I ,Q XII I .I ,III XX ,AIIIXXII X I ,I I . .,I XI. X - I-I,-.ir -va, 3 IXLf,I.IX5X,Ii I-II JI. I I II . . Wm' 4, 1, - I . Q4 I ' 1. 11. -if-33. . w.-fgflf' . ,, 6.15.-I , ' - '-vlwfffff -'.2gg13j.1:Igg'3.f . . 5 I ' - MI- X '. .M . X ...v I,f1.:IIIIH ..I,I.II,Eg?I?1 I , . ,,,,,- I . 'Ip I Rb, ' 2 , '1f454 '-2. ' "3-42-RJNBSW' .'..-f'35f'f1.Q'.'i1fv'f- ' f . 1. '- ' l I . x I . is 'LI . QIQQ-N!-'.' .I Q f I- v g?'w1. 1 gy- III I II :III ,wg .QQ :,,,,.-ss. - ' '-':'---- ,,.,. I X . I ya- I ,II -4 ., III 1 , II IIIIIISZ, III., III, I IIII . kgs II I: . 'r ,X -4.5-. .xi-J' :-X A' 21' 5'-"N '1:'.- r 3 T 1" al'-1'-15' ' N?" -r"f-f'1'115ef:',:B"Sa-'-w.- :pl z . , . - " '4' - ,1' Q. v.x . , .X ' " 4' . 4g...1,. --,' 55.I.fg.X1 .X fyfqhm . , N 5:51 L, ' 'Ji ' '-' fi.'.f Q -1:51 Tx...g','g ' j' .:,1 If 'V I, Iifklfs ,I.7IIII... . - ff ' 1 1 1. .J .. 1 'z.'..a1aL.--' ,' .",v-'lf.w'9 I . ' 'jQ'2fQ:". j,"5""X1,i ff, 'XX 'X X Q . VJ" ' 2!Ii51II?'I, gif? 4:5-'.'X"' ' ' Q -1 1 1' ' 1-fr f.: Efgti- 1- 1 '-9-'viii x 1 E- 1'2" ' ,dm --F ' 51- - 4 ' ', 'K ',-', . ..' .X ,'9f'f , .I .-"A" 'f - TTER 1 'YQ' IX 1 Y--c-fi 1 , z fp ' WS-...x ' iihi Mamma Evita - ' ' ' eil '.g -1 .3311 sf! " -. X 5.r:T,1',f 'Fiji'-'g.55"' X .- , N. . ,- --.,fl,Xj 3.5 X.f1-- Ina Q- I' X " ' A '..'4'.' -' ' t"'1'?.g:.'. if J Q V- -fy Ia, X ' Founded 1843. , .ig:gQ.g.qj:.I.II,5,I4.. diff"-.-1 f' N xxX'1lX'f.1 ' 'Gi f --f"3... 4 f"--if '54 1 7 f f -- f --. I N- 'Q' 'I' Q 'T Q , -, ,Q .-jg..- l 7 f 'W Epntlnn 'Gbmtrrnn -.ff .. .- . -- - 'Q 5' I' X fr' 25: Aug: 'IN' fx "x ,rl X 1' gffi' 5'-. Q ...- . X ,. X, ,,. -. l f 1"' ' v cn 1 1 0 1 b 1 1911 WSJ 1 'f5g59f+"f' IM -U . . I .. X ar erIe c o er , . M, III. .kXQ:?:I.., RI III!! 0' ,jg 1 .2 ...Q :,1x,gg'i,... -51... . ss, I .gpg ,'23Eiv5,, fi I7 xxza . - 11. Qu: -: Ji' f'f-.:r.1.fT' .1 . . 13421. '-fd! FRMIXRES IN UNIVERSITATE .,-Q:-fps gi ::g:-:.- Wg- ., ' 1 3 ff -1 '- '50 4 H 1913 ' L? 'ff RTS N' AX .' 1' 'yfw -. P 1' 35? ef" X. . A fi' 4,25 '3 , ' 533- M ' AQ-w.,..,..-,:f-' 'Tv' I. ,II vplq.. ,f . IMI I 'William R. Ryan, Walter S. Fisher, Kenneth F. Frazer, Carl M. Gray- QI Qi? I-. ..r. 4. IIIIIIIIII sk ' X, 'f ,' ' -Inq son, Ralph H. Caker Howard Gray. - .' ' IX,kg1Ex'gf.gIg " -.,,, x- 1 . . 13 qlofr- '- - 1 .3451 ..f....,j'i1 1.1 1 1 1914 1 .. '. 1 5:5 7 .Toe F. Jones. Wallace B. Caufleld, Alva, R. Grout. E. Colton. Meek. Qs-H XX ' j'.,X . ,'--,9'l.1E"N - " " 'Ep N3R'e.l-.2 ' "' J -:FP 194- I- ..-. IIII IIIIII I I 1915 X QKQI . gm.I.I.I:rI , , . .. I ...le 1...-.1. . . fm- NI IIIXIYI ' Aaron H, Gould, Jr., Thornton W. Howard, Maurice B. H111, Ben F. yS"I,.5'a nu Lan: . -.. . - Dorris, Jr.. John Black. :7"f" mrwu. ' -1, 9 2' '. .' XT- ' '?."'v" A.'1'4:- - ' x" . 'LH'-.' -,.+- f 1 f .- -. . emi' , z ' 1916 - -U ,f,q,....,...-.f -- .-1" --1 ,e:I,IRku ' - N..I' -I,'.,g-,. 1 ., , Q , . -.. , , .g- X Ku YJ' gy.-. , I9 Q "W-. f-'fy ":lffq' Raymond J. Sweeney. Herbert L. George. Harvey C. Lindsey, Henr 'R 2' .J- -R c X . y 1' ' .. - +f I I -X X -'mf I. Trowbridge, Charles E. Hlrhen, William P, Tuerck. ' 1 IIg,'g?Zg I,y..C" . , . - -1- my ff ' 41- " . ' "',':'.1' -.-'-w,-5.5 .Q ' ., , Q1-.,:iv' j-.-1'.'..,+-'.-'.f .-1-I 1 If 1 ,E , 555: I xg, -- .. -:,. 'f..,I. qu ,, ,..1.I.'.,.pX,IX..XA Ig-:5.I,I I.:I-..X iqlq AX if-.gf Xq ww... . -9. im! Q ,,...f -5, Ti 1 11. .vi--ga! .' 1 -. .-" 'M . .:?-31-g1?FB- - .: U- 2 t 'I Wg ' fgfi' 14- gl 4 '.-. , J . ' 1 - X -. 1 vu : ' M ,-. 1 '.,jQr,v...A, X . - il .M I xi X .1 . - ' '- ru.:-.1'.2 ' V. fl! .Hi ' ,X 'V 1'2Y!5y':bkf'f'?l"B't'1 'Y Mm 1,11 . ,H-f' :. 3 if n e n . lf: ' I, aj . .Iuh I.- I 15115 X gaf xg. xgff 'S ' f - 'Ps If .5 ' -I 5- " :X If III..I X 1 vp! 14315. .,J.i.g.vyQ"Q'e X -'ft 1'Z"Ei" L -C5 " J? f- 4 3, .lf , I -IIJQ I L 1I,I ,ww .Il II X . . . . .x 1' uf- ?II, II Q44 . IIE.,-.Im E HIIIII II XI.I1 I I .6 ., '51 '- .. 1 I 23 N MQ fi . - XXI , M . SI I, I II I ,...,. I, , xrhk ,,g'1.qI3.r II- -Ja I-II I -.,II . -1-1 .. 1 .. 'X 3.5 Y' '- ' - 1. V - 'B-fl kj' , ,'ryj.,f-,gfj-913:-1 1!i'.'I'3 -.... Q-Tr z " ' -' '-1 ' 425- ' ' ' 1 N -21:-1 1 .- .11 'mp-'1.t11'-. 1 N.: ?3k1:.1lFE'-1.-ri f -. VI If .4 -. . ,, ,., ,, , . - , . 5 V , . , N. . . ' :.,. SWL' " . .,-'..Xf. . ' nf ' . - 'r-if"-. ' . -72111 . , , ' - -- .. ' KN- 'f ?f,gz-:- , X: . -11 K. .- ' -1-.2-57 :fr . f -.14 1194: .f-"' 1' if 1 X f rx- . IIIfP'- ILIIQXIII . pI5,kI'fl on I?:,:2o g 4 sitlibx I XIII.rjIII.I 5:4 A a I Lx:--2-... I' - A 3I:21IIiIEI'lII,:I . Br Q Q Q. I N E - ' ,J ' lu X 5 ' . ' -Q11-1 :x-f1'.,.f., ' 'nl . 1-.mel ' -.-. 't ..- -Q:.,.gi - , ! V' . ,. 1 - , . .- - .. . .X , ff -. 12' . ,- -- - - ' '- . .-.P ff 1 -N: . .L 'wr' -: . 'ff-if ,-" .F W'iw11. Em 131 X RK- -.-:Hwy W :A E H ' .N 5 J -N. .ly :aww ws' J' - nluzemhszir--.. ' '- ". TL' - ' ' ' 1 97' .FI III IX .xIIII.I.. , IIII --X4 IIXILII5-I5..,,,,9,,... -.4673 if vII .N -.. SIE? II ,I . XI I9 " P. 6'-Nw -. ' 'Z . ' ,',l" . "ff 'n -' ' 42 i' . R 1 -.'- -1 X -31' . 1 lf' W. 2 E 1. f'.- 5-'11 :H - i I: N'-tk M' ':- ' it -- '..'.':f1" 'y,f.:-.u'055"" .1 js." -3Qi""9", 7 4.1.6-:?:'x???-if fi.. Q If . . . . ur' 3,-f 45.3 II.III'QX'.I' I 'Rik A , ' lv ,, .. . qi ,X.,x, . .. , Ln X-.4-LAK PHI GAMMA T71GI,'I'A .N-y. .V Q..f M ' ' fr"'.' xx n ' 1 ,,.-.- ..---.-'. "' -J A '- -'. '4 'Q - 1 Q' 6.1 x - .:'."-i' - , if" - Nba- . A -.- ...-- ' 44 - as '----fw-- - ar uw., '-is ., ., L. -J w '-, Hi - - V'-.,, K, -., X ' - . T-.j-" .- .-fr, .- .,, -A ' Y-S1---' VX ' . ,, -5 - K.. -Y-ff'--. N. -4:.:----f?lZ'i1 'X----. 152 x J! " SPF- 13"-FF 5' xx wx-X W4 -tif - X " '+ "ig, EHS, f V ik-L1 ' N 'I-5 f 3 R 'K 'A 'I N ' - ' Z . .1-2334-' 5 ..-'.1.5'f,'f-.1 X ' i ' 'X - " W " ----, 4--"5 , " I '- '-' ii Z M 'f .- B Q... I '- , .i'7'Xg YP' .6 fl . If 'ig 1 ,71"':"' X mx ' K -. " x , ilk: iffy ' ' -X , - ', N?" ff' 5' s.: 2 .v.. 2 4 Xin 'Sk ,g ,I-41? 12? ----I' . 'ii Q .X-I I 1 -- ' X11 I -. ll: ,, - -- 45,-I , : nu: Vfgi-53. - '7: -2 - , , 13,1 - ' , 51 ,. -, , I ' -N - ' R I " : .i '- ,, , , '-' .rg , - Q P-ilk-J Aw.. 2 ffl Jeff' -2"-' ' ' ,' ' jg -' 274 ff Qi tif' -1-:ll-1?2x. ,X 3 JF" N...J' A r ff If ' 'f F 'Wi' fqfgzfz' N ,gf . 1 .' .,-' . r -:L f X , ' ,- -- 4- .5 1- ' ' ': -' 42.-f' A 51521 5-xg- f 4. f-1,-J , 1,4 ,,:f:, ' 1-1:'.,2:f:1' .,-if-'ui .y -,f:,'5, .r --4g5i-:fi a. .Tj-1, - . gy ' . ,Q -4.5 '. I x -I .1 I. , 1.i,,g.?,,,- 4, if ,fy . -V525-', fjizfzyl- -P , 5A+'c,F5::,5- it qi yiqrgr A , Q in -iff., I" I, I ,, . ...bu ,U -H Y .- If 11 !., . ff I I, 3? M I. T.. .' -.agar I L -14-5-P1 5-,-L,L?3i.,2-Wi :jQ,l4,f:?g9 :igywf v AJ . ,, Ig , Q 3: .. - -' 1, fp., V ,fiqgzfvyff ' ---' - 2:--- " mpg'----,z-.egf 11--f'-' i - -- 4 . :ig ff rpxx .2 'Rt ' X "' A , :,:Qji"5fj,'4,'.5.9N1 Lff' ff, j ai. LJ' fi : T ag ' 'ufiiffhf .5 -'S I fl -f .f .gy .- - - -1:-.1-1 .,-f-.fy . f ..1. ::- ,f 1 . 1 I ,, ' .,,37f,.g', sg, f if v "f,-'fb-x Q 1: ' .f:111+.1f -xr -f ff ' 'r' . Y' ' I5 . mtg!! 1 Hf' 1 W .f-fra --.rv N-.-f.-.if-Q - "-ff? ' "if 'U ' l13:..iJ.E ly ?i'.QR iii-fr, f .--HEEL'-J -. 1" 5 'L' x . -jim ?l?ig12gq,,,.1'x5s:'1-13:13 Q 2 ,,.gj: wi. - gvwf' -'-V " .F""' -455-ff.. -'.- ' 11 5-If ,-"f- ,L-r "-. 5 . '11- -3"'f.Eg:.?-i- ."QQs':1. ui GM' ,Ffa . - J-7"fx. HN! 5-"7Qi2g. 3 .4 Z1 ',1 ,si ""' 'H' '- '- ' . S3193 .-. '-5. - . yy .- '-' 'M is s ' -" ' X 7321----L-,:. ,. I -.1-: 3 A . pr- A-J i -, -,Li 3 "' - -f -':' - -.-.CSN A X 5 1' ' ...:f'1'--'- -:ax , ' 5 '.-ffjvfq QA -.f -,pg-2325: '.-.:1- -f- 355-J?.' -'91-Ei., 1, 3 ' .. ,-,-" " .QI-' i ' M .Zz-" A ,,.'-V1.5 iff ---5-LZ',..5:g' F. 3 It-"fx, , if if --1-211391 ' 1-.im-F5 ,, .QW -. , ,ll k ,,.. , libs. ., 2 -brim R E156 '-.- .K Q., , . .1'3f+-"-::.-f4-- A .-43':.'-- '5 A -T3Z'f,"ggs 'A -it ' , uffqxa .-1 3? 'S ',9"1f'-Q Tf:'53f' -X - "- Ni 'GR 42 ' ff'-x A " I' ' E A7'i"f PTH ' N, 'ff --A .ig-.-'fig A -4 .2 ' X123 ,Q .-' Q 51 .riff Eaxf' I"-.,.-zz: I. ::f.f:iq,- A , i:Ei,5!ga3iF,-f. r? 11620605 -A ,i 'sl' XR- Qi? -fs gf Oz ' f iff? ' I ' "' ' --iff . "A - 1, Q4 " ff' ' ,Jr I' K '-LFC! A ,-zfzfif-, , in-.--rf' -. 'Ts'-:D + .sf .e- V " 'in-ffl ..-i'.:l.is. 'In ' H , ' -+ ::- f-:ai . - , afgaf-.--W 9 , .,-T' 53'-rg,-, I, - 51. , L, -552, . q3a:'iL'51p'!1a,-., s .. . ' 5 . ' -- :"'- ' - ' -e he 1 ' 1- ' 5-.':Lw -' - II 3 .lgixf gs .M -I I: i ,411-' Q Z253,:'i,::.r:,. i In g ,wp . XX-1 't-- 235- f - f, .-1.' -. . .fr-. - 342179, ' , ' -- . ra. 2 -' ' ' -,. . , -.f-fra - 35 , -'ffptz-V- -1- ' ' 1, 5' 4 ga' ,1 X -3 :14 .9 -., . - :--:'- - f X - A',:',.3',:.A:y 'J ' ' M ,LQ -, -711-:in M. ,' "'-- . ' XS g '.:-v - - 'f-iig,-'- :gf I-523 3 .fl Agp .Iv 31.1,-7 ' ' V 12. ,f---.Zj3fjJ.jg3f1,'25:L2?'j:-jg? if fig f ,+ 'ff ff- K --1 4: cf- . ?? ,-,: ., N' 1 . ,.5g,x.g5 19-1 ',t:'5?', .gli ' . . Jai. .,r.. , ,f . 5 , v...' .1 f ,I -if ---.-,.-1' " f I H -'uns uifrv , a ,aff --f1f:+z.,-..mwT f' L' -Af' ' - -1. . ,:.,-g,.:,ak:,1,,,5.w:x 51 . 12' I , -.' "L 2 '1'-",-P-1-'rzfe-f ,I : . , - Q . 5 .'.' .- ',g.,ZZ--.usp ,L :gg ', ' .- w-,.,.-uf-"' . ,' ' -',9"?ff7.i 'Aff i .fu 1 xx f - -2 -. ',- -A , ,, .4-. -.Q ' .. -5- , ' A-.- -' -Us 1- . "Q - -EL-".'ff f . , F ..-. 1- - gn, 3. ,.. , , ' "'e- Q I. .9-X , . ..7.i.iig:gQg ,L--,jjmcT..3Ti" tif?"-gf-2-,.. -,fy .,,Q5j,2?-453, 'ggwffgigi , -tg - . .-'a' f,::,, gn- A -.g-3-51. .-,L ",1t9-125-2.'I1??Q',,.53,5 41,9 5 212149-Xl1."g.-i1, gg- .-.-.,5yjgvaNg--,,..,-rrzxv '-:Af gjf,5'Qfy2.,:,, 3915- -,,. '.-f'--:QS I rf wg- -ggayfaf-,L7'1gQj 21- . , .-- ' ' .f-: Q-. .4345 . ."' '.' ' X' xi" .fa .5fYif'--ily: .-L,' x'.7': as ""1"'.-' : -. je' 1- faxing "-Qsffi-au - 'QE '-SQA'-3311,-I .-':'f-rvff'-A "?'5Q's51'-' ML -lf: Q' X ' T-YQ.-f, ' ' Qjli ,ri ' '1'Pf,'5'f1'L"Se.gJ '3 '-Q F!------f' '.-Ln.-'-:-:ff -. sr' '- .12 .. ' if-' 'AA' .1.fN4g- 1 . Mr.-"G, 3 -. .-.-'Q-1 --1:4 --+1491 '-A izpfsf,-f - - ?- 1 . 1:iQJ'S"a2f-. ' ' -g A .f 4' ,f , ,., 4-'ii ,V,:.-1.1m ,gl 33, 5 ' WX - - X " ':- v'?'1, f -- '- , '- ,Aj :y1'g."-2 5,41---5, -'fgvf " . bg- V '.fm--gz::fig -1 Q' 'enifi-1 n ' K.- ' -' : ' '-,1 fi "--:A -2' 55. 0, .. -I -K-...-2 .-17215.-:---.. -.gr-x w--a ,-1 :'f:45.-' 'X' .' -Z 5? ' g .y, ' 'vii'-P N '. fy -'G .fm fj:::,f -' mx", 4- '- - 'rf' -,gg-v-11.1,f.Gi3c:E3 Jg1A::"s' E' Qs- 'Z' ' -TQ SPT' ' 'wf' - 'Uh -. -, '- 1 . Sv .'5--' "L i' 1? f " 'K '-'-"2-1--'D -' '.-,'."gf : - 'fi .A 'C ' -1'-.g,.v.--..-A 11 'tiff-.--fb? ."'F'-'S '. - ,'f.'-'J--, ' . , 1' ' -' "fy---"' 'lk . ., , qi., 'Q mf- . 11, 3 ".f1?6E::f,Ze'-'Y' ,V-1f'11'IZ-sg 35? .1 ,1 Q-Q15jgf,g2':4Q:Qg-.Q': '- f .ji 35 -,-is? .- ,' 134- 1 - H, f.,, '- M54 -ff J X '. - " 2211- ' -' . ' -,': - 5 -- 1 c.-:. ff.-."'I.'-- , 1 12. 3,2 1 - - -.:' 1 3:1-xl, ' , - - " f I-3555 , - : " ' J J,,- , ..,-fl f Q" - -49 y' gf- ifffgf fpjx Q5 f'-fr., ,cis-3.' 5.-I - yzffg 1 G, ., 41,4 gf 22:53, ' ' 4 'I . i k A'1,v-2 , xx 'ui f' 'X' yr - ,. .N -.W ...f 4 - " :wx-L: -. . sa, 'ff ... -Q---ff:-2. f - if ' ""'fW"1-'1-1' ,-' "T" -iz?" HIQ- 2- NZ' 5' tn- ' ii-an 5 -., ':"9am-- I -:F -1 -33. ' -- ,-'ih317"" ,-if 'Q L :AM " , -.:"-"Q: l' Yex..-' x. 4 :J,1?gX.,i.,: J, J , .1 P ,,' I, I Ar. 44: rj! ', H V. . f,1r..4: : -D r I. .Q .LQ i I-,Sf Ig, -n if . a,q.,J C13 E 1 Q. fi' ' 4" ' - " " -3 -.3157-:-6551 -2 Fffrg : ' ..-vc--"'s . "lid ali--. 'ffl-. if . -fl v '- n. -' j x1"'X - ' , A ,, I LV I 067,553 I pdf? , . I-.. fig 'ijg-P14-f fjx1,.,,-vga, : Ir. Lg' 5 1. ,,,,L!Zii .-, -. ':, ' E ,-rf , ' ' ,ff -' gf' w 'lv 1 , -. ,Q 2 - : 1,31-" .3 1 ' ' N '. : , .1 'W 1 "-' rv-wa' ' Av f - . 4- . :Art . -' 1' ff Q f' " 1 3- :wi f - - ' if-'AE' 'I YS" :' ' " 5, x. - .fyf ,- ,f - , -, ,H !' Nfjgf- j,---5 - -3557 I I , " .f S : If '-.-ft: ' .,f'--.' 1 'x y .. 'f -,-V,-Z':. 5 ,,,':!--- 5 ' - f.. ,,VA',q' ' Hfal ,',' 144: 1 Hjfff:-5 ,715 5,1 3. ' i ,-2 fb .-' "' -ui .jf ,dl .: " K . fr fgfsfidjf 3 X, . Qi: . LM' ' - ' 1 - nf - f -1' f, f- ,P ' --1 ' f .fff E W-. ' . : . .Ar , r' ' 11 f 9' 11 Qu, 1 I. ,,...- X ' Y 1 . P ,- ' , . I , 5, II , x' .3 mr 2 Mr .Q ' N' 1- 'IF' -xP ,. -' f Y P . .4 NK. if T 'fyzf Q65 '52 'I LI I, '23-'ly-" If -. ' f-'Jrf 'ff Ekfsg ,. . , P' ' .,' 'P ' f P ,ff I' "Pig-I 3.1: ' " I I. .,J.P1KI nf I .I , . IIN! L.ITffII,, IMI., I QIII 3 IQIQI 5 ,Ijff I I II . P- f-P. - itil lifvf' V41 " J ' ,P P. X P " vw V 7 V' "Q" ' A116515 1 V x , , f " Y 1, . IAQ I-I-I .1 -P I . .I 1" -wg'fII' 'I 1 I " A gffq , , --' Q 2' . W- .g'4'-"4 f . ' I . I -, -ff. -Pr uv -- ,4 .3 whrfaq f f Q5 Y., A... 5 . Cm""- ' 1 -. -65. '--' . V3 ,- F2- 1 ,j In ,III -.I.'..'1I Isxy' -P-jg:-.'.3,, 4, . - -. P L -. .. -. ,C A-P-ff 'wf' S-' :g"f.fx . ?, fb ,.' ' ' . 2 "1- AL 3 c--P,'--Pwiftt'-'.". f'3-aL1N. 451351: Q 1 ' ' P. , I", 'pIPIf,-133355QI-'--z"j4'.K'::'1Ei?W9cxRl MI- CCI f 1 .I X f . P . f ,,-.- . ,I -1- ' 'V' ,-c X+ ' I 'Ah w. K I .'- ' gay... ' Pi! '57 'B-fn' 4 Q3 W H, I - U A - P w' If P P ' P-4 . PP Pvwumw f, . ULJIQ4' . I f,.3,Z,"f' .Qif 3-v-,-111, . .ffr V I 'H-J. .Jvg a+. Hx, 'M " 1, gfIw'4 .WIIIM - - . fa. . I' - ' I .. ,I . 1 I . an ' . I 'IULW 1 4-1! ' Nfl? tif' . uf' . I ' 3 . g ' 14-90, . , . P. WU. 5 'wg .gi yi", "" ,Is " 'Tr' w 4. xx l II ,Y-, - r . I 'v ,f If IAQ , " 4 L5 ., ' - ' 1 95 yffmjyf , X w, fflf X7 , Iggy Ig' P --1 fff'hr UC- f w 7 - fl 'J 4 . .I , wr , .I-Q 5 'I ' iv , , V "iii I Q il . I II, f- f Ai" 's PQIX f If QI, 3 y I ' ' , J IQL . ,JI ,f S' h 3. '15 ,f ff . .I .S If' J..f,' 'L I' I- 'I fl I- I ,AIIJIE I I' fy-'Il' I' QW: . I 1 ' ' ' 1I III' . . Ig - K! 'Y Pffffiigv fl, PP . mxm' .......... ' 'af P P -'1'f11.'fr?W I.-I .INI J . II, IfII.5IjgY :Mal Iff' 53191 , " , ,xr-I , 'g I Kgif no , . I. K 'T 5'-, I2 mix Q. If? I5 -2, ,II PP NPLJawww. ' '. I u ' !.w' ,.:I' II :lap :V '?"i'-'ff- ff ,f I f 1 :J N.. P A gw + ,V , 1 ' . I.: "If-jflfks N .1 . vflzwlljs I5 hh' ' Hr" ' Q , .I .I 143, I I, . 5: ' I . A 1. -fi, f 'K 'QL .' if Z' 1 , I I I JI.. II , . II.IIvIi IQIAII IIXII , u I3 .5 u V- . , '. ' . P , - ll ' ' '. .nf NK,-. 'M -1 P , .-.I, X .,I. - M nr, P , J? If-,P , ' ' fi! x " ff' Fl" ' u "-P, ' . 1.. f II .' ,' .-,Rim ' I A A I'v P"Ifx-A A V 'T' ' " . K' '1 fi '."'1 'f-ll721" 3- X- I P , -I W ,I , n . P P ' MI ' ' 6 P. 1- 'P ,P 1 gg ', 'xg I P P Ku MJ "fi: 5' Nq- , . P ,P r 1 , ,, fix jf' f PI K H ', f x I Ng.- VI Halley Mzxris C:unynlu-ll 'l'lHmmH I -P 1 QI '.1,JI.I, .- I 'p , ' 'X , ' ', SLu.m.fH . Illlgllus Wray GNN., . '. Iv PIC' ,If 1 -1' y-7 , ' ,fr XYZ' ' a Millcrv Graf:-Alon' Ijonfurn Wzurnup 1.'- . If ' Millur. .. X'Vl'lf.1'lll5l0Tl 'mssur Q P, ' X , ,P 5 ', ,I Q f' X I 4,-I,IEiIII:8,I.IJ,,5III,II?I,0kup I I W-,.ILyI EI Y If13I'll lPla::'?:u:xl:lc 1, I , I ,I I IIT. .., , 1- . I., ,., I P... - A - ""' ' ' Lu '. " ' , ' I .1 Q21 'jg'.', 1:12:21 - ' I .. P..:1..v-q-I'Z31ag-g:4:u.A,,II. -II I.I,ff..R"PQJLVHFWLC..--,IWvcf-45,4."fPQMIN. g ,, . ,QI II . f A -.,, fc' '- ' 473- . ,fume-'..,f ' 1 ,- " P w.-1'-C'fq.1-if: -"AP '--w 'fn--..fr Pr-ra:-N . III1I,,, . I . -X Y II' . I "LI -. U 1115? '. 1. Q' .pg P ' '-"if'-fgm., "ff-',T,jflPI. z:.j'1Ifn-III---' ,II I . IIIx,I,Q ,NI ' I. 5, I " ,XI I ' If . - K Qrr .-I '1 ' .I . 'III ' . , f I"'. 313.1 73-fax III. :IIQI3 5, wh. --I ' ,Q 1 I I. , I If , I I II I I I .I IIIII .,. . ILA. . ,I II: I I.: I. ,X ,gi ,VII . 1 ' ' 9 -55? ' ' . 3 .5 ' f '3Cf'r1'vf',. 'wi TE-.-41.X 'P ' A-1'P'w"WP9fA -'f':f"fh . . 1 f , ' P PJ' ,f 5 "ww .QM . 'xg-. 1. My " . P . 'i.'-.:- f 'iw ff' --.554 .-.12-1fr..vf .1'.P+P,j'w. 455' jf' ? ' '-"' P' 'P-D . ' Q- 'X 1' 9 . -TI' fl gs H1 ,fu '-,II .P X " ' I' ,"- ' L-' g,'-"" I' "1-fr. . -. - ' ' xkfp I' H 2.1-I-'Jqt 'ID 5 1 QI ww ' Pg, III, I II '11 , Ig IMI: II ,IIIqI,5,I. I X, . III.I'vI.II I I. III gg I!I I N, ,I2I,,IPII I III.,-II I.rp.I ' X ' .II IJ I III .III I-Q, --If-I4 I I I -' P , 6, I,,' .I,-II'f1L,J.f ,I . ,I , ,- I Init., 7- JIIII. wx I- In. ,- I -I . ,I 1 , III. ,-., .-, 1 , xI .,. 4. 1 1141, 1. .. . X ..1 . .5,.. , P, . 1, , , p , ,,fI, J., 4 . , r ! -jI.I,'- ., . , H -r -Pf's'LIP,".. NIU-II-. g,',- PP . P 1 - .1' I'-,A ,711 'x 3 . . P I: OJ I, II , , P . .I . 4.06, - IIIIII ISI ::I , ,I,.Iq'.1Ix II.f . .Q I5 -I .I f If ' I I . ' ft! ' 'f' ' ' ' 'V ' 1 -1 f '7 ' 45", .Y-1-:3-9.14.1 J' E1 -'-KX! 2,1 3 V 1 1.9 ,.- 1 . 1 .. U .-Ivfp . -, JI - -. -. nj II W. .I.,, IAA I I . . .. . , . f I. .I I . 1 I. ,. ,..-. Il . V. 5.I I - - 1' f -.-. ' - . I 'n X43 1 IX I .- .,I,,,,sII 5:56 If- I iffy- ,fix -IIi'I i-,II :IQX I-I , LI., I I'II I w .I If ' : ,xy ,'- P ' I QI- ,I .fl II 4 liq A' .. .d,, .. . nl """' ,N -...gr -,.. , ',,.... . A H -6315541-.345-.',g,:.h11f-:- -. .4--+I.-p, ' -. M. 'Y ' as -- f-'fill-'.uf'-'avr'-"af -. : nm. x .fw- .I '21-.S 'mrs ' mx N I, P,.uI,: -'.f..Ig,- I..'f4.,f'I xg 'Ing .. I ' .Q Ig'--rg, if-123 .?:I"' Z X, '. X .. i I," I M., ,, S' x'5"' NESS ' "-f'- ' - 1 '-C' 25:9 ' 'f1?"21A'fPA' 1 '- . . -4 "' . . X vc - "-"3 :'w.'f ,Q - .e-' 0 5-.-gifrql-7-':".'1-l'fr'.:. ,. -' Nl U.,---z-' il. , Is' xiii-g1,I.x Ns- -.WI ,K 'A hiv- v .-1., : .'.I. Ira ts.-.R.hmI.xNI ,II I.,I,-. vs ,I I -V' , -:II xI -. ! Wiz?-""' "-- . N -'V' f--..f4?f- "'- . Wu "ny '- 'QS' -?f"3l"!fi?:fI'. 32715-5 ' '-a.:..."'f 5- 4 ,-' LRTM7' '21 Alia" I K ' A. 'xe'f7:4'l'f3"': QQ-v1":f .-is-1? se ff rxfil-W' .1 H fi ' .-f' "' ' fi X . - ' .nl Hair -ff' " ' l 'law-aww, . ,- -2:11 rn - x Qfllfzy- . he-1. . f 14" "'-s . -' - am." I'L'5-"f V 1' 'W ' ' '6':50'lf' ' Ei -. D! - 'x""' .ai-'If - 7 ' -' 491-.'5"" ' -- if T-.I '.':-.-f':6-47-'-'-,: gm- .'- organ ' ' 'ar'-Q23-if 'l 'hah w:cF32-4- 'V' .'.:f L' -' ' .- N , ' ' '-" " ?f2,.'p' 3v""ff' ' " - ' .nifty 'TVX " Q 'H r 7 , 7"""'- f 2fgwQffA3w X 5'1" W "l " ll ' 'fi-ff,3.lrs2:-...warg-rf - - -We Y - ff If .- ' " '- . '1fX'i, ':- 1, .,',, Earp I.:-I I I'Iw - .. ' Ifgj,f,.s,q ,Q .I f.,I 41:1 .- .f'4,j: KI 5 .. :LIL '.jgfj'n'II , I1jQ,flf1giiu'-3' Q I. ' . ' '- l WV di' fl ! jx '-FR-:fy-IB , ,' fy' Qllaflb' I '.j.'r,E. v' N 47 'I' II .I I 'Il J' I f -'.,g,7a. FFP-1L'iu,L.-1 " 'H1?.II,fI1 PSQIGI.: .fs I 'X U ff ,' ' " -'f' 'ws-fl 1 , A34 . . .- . ,'-. 35'- N. O0 m SIX ff -' "Rf "5" M-'-'??5g,1' '94-'?:"Z'If-T-.':' -. - - If .:.ZI ,If 'slsilf' 1P11IT?.:'.p:' ' . .-., lYILfZ5Qr..I -X-Ilk x vx -'S I..,i,5' IIIIIIII I J" ' H.!H,3I!Em:::6, 'kQ. , I - I W l -'- -i-lf' f 'f wi -' 1"'ff -. , .. if-we X - le" fl 1 x 2" ' ' " 'I - H' I ' ' . 'w-,s ly 1- .1 J. 'Q 3 x '. , ' ' !'.f.I-71wI-- 1-' " . , ' 3 yy, .' I lf Sf- ' , " fix., , V ' I Tug, . ' 'by . f , . . Ig EI IN! II . x - II? . I .. , 'iii -,,I.,If3 11 E 5 2- - -..z I h, - 'Il' II .II I . . I f...-,., I -:Ik-, , ...N :,:I4,gEN '::.'?',:"'1"f"1f!,,,.. x ffl' A if ,Lv-7:1 0' x Q' .. f- . vp- " 4' Qs, -M 2V'5"Qra.r . Q1 ' . '5f'.,.- . - ,. .gs-mi' 'eu---U -'f'3,'l' ' fr-kwa' ff' -1-'3 P' . - . I.,-.3 .. ,g .ir :Ir ..- .V--,..:.,.I L ,g,'-a"i'- . v. ' aria ".?.f. ' . x ' 'NAI ' .1- .-,gay IIIFTI I III-U.--.,,.swI 'fit I, A, 1-r s,gg?,.,.. .N Ig L N . 4' ' -xii -. ":'f:1.3fIW. f:f:.5f ""':-. Is. I 1 V nl ,- 'Ir ,IvI?:I1::,fXr4 II.p'I' I -xl 7' " . .,1- - Afff' ', X 7'.F-..- '- r, ,:..I- ii. , . ,. ,I fgff- fm ,I " ,' ' . x A ' ' "' fali- .:1.-'A '.l " 7 Q g y sf.. Xjgsiwa-2. ' Q' , 41 - ., f -,l I ,,f,,,, j,,, . . '- N lp ' ' Y" izxlfgx Ix-I E-SLS". n 'nj lr Q, . l f '-' ' Q 5 s. . Jr" 'La' QT, f.. 'f'.', . A""- ' -.' 50 , ' ' It,Efi'.aQl'.3--- Ifxxif' fT3,?AQJ- ,I v-W : X X xi, ff.. 0 'LLHI 1- 1' I 1 . :YJ ' REQ ' R V' B I U N 595 1. '?. ..,.rf""' Na- IIIIII .:X U TI-'I P 1 , :.I:?,y.2??g:, ,Q Laden r..: ' 'P ' :fjriilf ' :-Yia""'- "r-JN . fail-1fff:'fY-.1-. f X l. Founded we 'I 4' x H, ' 27' ' ,Q , ,lfIff5f'.j.j.'.g I , -4"1'-123.3 1' ,I IL l- f' xx nu -5-v.F+',1?.",'5,.f-l'. 4 f-'fn-r' I ' I ' . -- A ' 3'1-ima-5r,sg:1,.'-'U--.f' '- 'f if 7 K X- +.- , 09rPQv11 Alpha Glhanivr 4. V s I -. AL. ,I I, 9 - ,J - j X fx N ' N N Cixi I , ' Chartered May so, 1912. gif, 1' P- . ---' ' f g . , ' V53-11 ,gf:g.5.,,. 'Xa ---, f '- I , I 5. ,,4:Ii::If.:f. - . X IN ! N- .r . b ,FRATRES IN FACULTATE fq' 5:.5q'Ii.f,,N -I, I. . I , . I , .141-3 f' Ig, 5Ef?QI ul, II K i. . ' N.. ffl., William Smlth. Ph. ., D. . ' 1,3 ,QE-I,IIQ.I,j-N W XIX- 1-'.-H'3 . 'e ' , ' -'P '5C.,5Q'25'5 fa' i'f'f4.'ifl -Wil .' . --X F "'-v .' N. 4- " ' ' - 'L' 9 W: 'Fi x:.f'::" i"fu." 'N-F' "C"-" ' 19455 161. , FRATRES IN UNIVERSITATE ., P19 ,. X, , I UL., lf? P 1918 5-I v A .,:1:f-XY-I.. -ww ' WH' ' ., I . ' w 4 , ., U-r. 4. -:l . F '? ' ' -::- ' 5' l YW: . '- '44 f ' "4 Edward Bailey, Homer Maris. ,i'I:5C:g.T-I:, WW ' 'figseg fs 1914 . sflllggi-1,333 fl.. .. .. . .. ' " , -.. .Ii.:. x. "f ' - I I I wiki-,:11,:,3..,IIII . Iiira-:..,.xII ff- V - . V - l K .1-S."..e,f: ' N pl ' ,Robert Wray, Ra.y Glles, Ira. Staggs, Earl Hughes. 'David Campbell, 'X 2-1' 'A J' ,Sfk-.JI , ' Q ,QR , .,. , . . . . Xl X -w.:.-3-I l Owl 'fhomm , . N. '-- -Tune, , , V, 'f --ph' X .Q ' . gwffw 1 1915 . ,- BQ ,,' N - z '- x 5 , V455 1 - ' ,.,.. yg - - ' ' V . -..-' ,Q-ig,-gr, 4: , C- -'Q Vt-v '- Carlyle Geisler, Carrol Wagner, Thomas Donaca., Harry Miller. Q',2.i5Z'1I" , " , ,:.q.Qlk, . I - I A 3,-., .- - . .. .Q-...X 1916 ' " .sf ,ef-" f "QQ ' :,.1"' ' 54 .5-F1 i-T -.3 I --' -'NI Q89 Hermes Wrightson, Robert Prosser, Frank Wray, Chester Miller, Ar- :.5fYffg5lQi-If 1' H, , . ' .x thur Crawford, Walter Church, Arthur Olsen, David Hartsuck, Alfred q,ffQ"24S.'L' -'Q:,Z'g , 3 . ' W1-V BUGS- , X .1z.5!fi: ' J . ' 1: ' II Y I , V j.,,I'l,.,f,I,j. XIII II, h III ,122 1 Xl 'f ' 59, l , -."f5Z32lK'i 1' . "wg , ffg,5lQ.?"g 16.2 T ,V-1, J ' -.':w3,-- . -Wil: f " I 4,-gi , I-'Q' 'Af f4,"'1-QIlf.iA' . Xrhqlkgw-5. 'I-JI. . 1 QV., N' QM ' xvf,,Q1M'-"1 Xp.: '-qvgh. 4 ,- - '-1 , X .-. K4 N, 3. -I 4.1"- "1 -5 x- If ...Q l ,Ik .NX Ili. I 1 . uf., P-5351: 'K f" 'EJ-Y-5 ' 'XY - f-,Q f -.ny f N -, f N K' ,M N 'L is F ,fx A.5i'3fQi2ai H X W, ' . " -. . ' f l 'ff,.g:-Q,'."'f.5' gf- J. " 5 sf M: 'N ' X 1i11'V5-','f,v'f?'9'3yA ' X4-w 3 X ' '7 ,. -ra . . ,2il:f.1'.-512.-' ':."C?, " 3, Fr., ' ',. . Iv- ,I 'yr If . ' ,I XI 1 -.Z . K k lff. "gill III ev -It f J :W , - ,fl v .lviu 'v .:- I A 1 Qld'- 'lfuxjl L, 4" ,- .- -v, s -. -J ' . 4 .,.-p 1 ws. xI, il I x xx ffl. 1, 1'.Xwu Q, ,I - NI... 1,..- I -, Q. - I A win- R ' rw J .'1f"f?3'w"" W. viii- 1. X " "m'rff'S 5"', y mg-aryl!!! 41-Lffviqaah Q H' 'EW -ra 'VN fag, X'-'iq' ky- ,EMA X 3 -,x-.. tn, frm was " ,,f7ff'Z,-ssirf-'.z.v,, r c. wykmhf' If- ' I. I I If S 5' 'Y ' W ,C K ,JP J-v I I ps -.43 s f -X n q.+ . .Ev 5 I M III:-Im' II I . .j - I I,I ,I fvL4,,,.IxgI l ...Meg M - ,fm -4,'Q..,- gc-" - , - L '- . . ' ' " '1'. -' Q . ,: , ' ' ' A ' ' ,gauze-".f' ' 1 w,. I I k ' ,. . I , I I . I A .nf "r gn -. f. Q . .-1 X ilk l.'i"'g' " - 5' af' x ' lv 1 ---4, L' '. z, . ', ,f,'- X I Lx 1 ,lv-.NI rg .I - l , T Iujk I I -I I ' " 'YA '- " . V .f El.: ' ' -. K' N , .Hx x, ,. , . Age W d' ff l . .. l l, . .' -1 -. ' I wif-f-f3:'f'i3f7?1'.4 -. 4- ' 'L -N 1 ' --:fr ... Pls- - " 1 't"'. " .. "Ii f . 3'2f"F'-2551? Y .mf .- -:J-gf 131:---1 ' 1 f .TW 7"l75"'r'745"'f'.1:-F. 'QI---'-Tv-1.05 , 3:11--Q l r- !! .. -'5.'-."- ' -- . " . r'-' ' , ' ' .ri ' .Z"43f'-?-- '541...."2 " .- ' ' 'Gia . .-f.. 'F " Q 43195 - 2'-'--" - N Q43 'Q' .st sg. ' , ' ' " ,l'ir.,-554-U! ..-:L -5,764,111 2-'ln ':'1L'C:"..',."-:.',,-: f , 'ANY .C dj K qi-.-ii'-53,1 "H, 5 ' X , , ,' H+- 'wihffg ,4"---QC..-1,.-,.-,',--51-4'.j. ,l : ,2.'Z-gm:-f. 'f',,,1--I'-. 1 mg-.Q-'4-,lx '. "1 xg. . -. . .sim --X..- ,f J.,f'.!Z' . , H IL I , I I 4 ,I2I1I,:. I . . I . , . . ,I II IL.Il.wII.. .I QIII5 .Rf , I Is I , ,I:.I.,.-,I ap 1, I I ,III - I ,I. . , . Q '- .. . 1.37 , .'.. , N1 . , , ,f , ., ,. . x 4. 3 . ,, . - - - -. , .' . - ' Q'-'--, , ,- ' 114 1.-Cr - .' ..f -- - , - A. x 1' 'gf'-. ' : -- -. 1 1' I. gl.. I 'I-s,,,,. , . s ,gl-. 34. r ' 1, gg-Q,-I M- .-- - -,y,i,q- 'gl 3 .- .-g-l -.-- . q f , .-- . .1--.11 .- r f W. . .- , .. . . Q. X. -- rf ' ., X . . v YK ' - - . I . ' -cr: :"':'. --. ' '- f i 2. f 1 '....L. ., 'Q Q .- '1" ' V- ,. r I , . . , .0 s .4 I . .t . . J g. Q x- vu 4 n . , , , , A - -N I AI- , 43:1 ' ' J . ra- LT' "J l 'T I' 44 f-l-.-. :SLN '--'Q A 'H 9 ' ' I , nl 1 . Wu . I I ' ' ' ' - H " -. --'. "'--. . . " 2 7 1... .. 'xg -. 1: '- Q ft K .1 N. ... 113' . Zi l V, '. ..' I' Va- vs.. 1 --I la. .- .":-Y... .. - .FW H fx... 1' N w , fe s X x N--u 1 - x - . -I L ' - ,' - en - X . vi 25X X - g ', - .- ... '-f- N- -J ---..:. : - . X 4. qxx, -I -X4 'I-QV . .Na 1 I 'A . .. .- I -,,,,-,, Q . .-I ,,I.,I:.I . X 87 1 .1 6 m- ' " 1 P' P" 4' 'I'i""" ' xx- . N N ' I I - 'QI I X ,N ,fr 1, 1' I Y' 5 x Q! 1, 1 ' P K' - : n P I I ,L gf Q. I LJ , g 5, P 'L s 1 W Q-+72 . ".1 , I' 'i 5' -A l . . XX ' ' lv 'i' ' ' .,-I..-giwf' ,,-gL.-- I I I Q..---, .I 53131 T?".:,IY,.- t Ex Q .I :I I II I sua I ' "4-1' "" '-.."'gs""9.n "iv: '34, gif-' li.. -'T.'Ti1f9 . 1 f f- , M .snr-. 1 l '- I I HC I ATA 'P I-I 1' ., ,,v. -- -.-..,X.1..,m,,- Ugg! :L LQQ7Qf-KH h'C3Zl fE1 ,IIN NXXQIII "'-.:::.. .I :-II I QFIIIJII ,uf N. js 'lv Y - x f ,,,, X, x N. sl l' 1- , 5.25 -' I' '- A. ET-3":g. K' N ,. N, 5: f' - N" Y" 1 V In IX ,II xi KI i:7IrII'III I LIIIIfiIIfI ,I-. I III . . . ,, . .. ,I , ,,- .,-, I. V . I I 'E-4-if Q m, 1 'g+-sf'.f'f-f1I:- -- gf: 1 . . ' - - .iflf l'-'I' ' '. - -' . . .7f'l'- V liff-FII" "- .. " .' Vx., , ., 'X -XQI9 -Ib-X -'L+' ,III.I ..,- Iv- K 'X Iqgfzff-1--3. .I -K, ,I 'X X lvl, 1-N-I,,I, .II I. xx 1- mxil, If 14. :II II:I,F,I5..QpI-!II...v4,I I I,III I A -. II MI ,I Iv CSI X -- - xg I .Vg--4 V ,N V+- 1 Q N ' ' Q.. V . .- '-- .- '-1 . .--- M. V -X 4' .V . '. -fr",--'T' 5.C.":. ' X - ' 'QQ'-f"X'-' H 39- af --2-Sf' 7 15 . - I1gff'31". QV .V.-.IW-V -YS. -I 5 IU, -. I I- I ' ' , I I:I,- V -'.-I I -I' ., I: .- 3 ' 1 I- -:-II? . I 'wfj 'Tit' IIII."a"I,.' ' I ' fp f. I, " ' X x pf-l'Sm, X' I-I xx? ' 'I ' PI,.- .f . '-I'j,,I.,,gy ' ,9 2,-1:3-52",--,S'V Qv'p.- - I j ' , X - r 1 - - . V.-. . - ' . - mf .- ' vs-L+.--, 'my 9. . Alf- ' ,., 'w- ., V.Q,.--.-. -- I ' I5 II.. III V '.g...I - -. 5 .V 2,av4.,.f4.?1LIII.n,I:5,4 rg VI.IIII5iQQ,S-:.Iff:.'-r?III . I 'Jim-I II . , II II f 1-'- -4-' V29 ': 1. 'A - ' ' -V5m'-:fff'--,rrVf"sdL15fE'EV-1-.5 faq'-434+-L91 ' . VN-'il - - - . " 'ixlfiff - f """"Q'5'-1 'T -'S-v5"Fir-if-'f'gQ'r1fLHi':f:PSG WV fr5',-'52-'Ei V V -Q' .uv - ' -- ' . '.-' - ,, ww. I- ' .,-- 1- --1g,'f',-' f. 'L 1 ' -H-..,, r -, - .f- '5 A. -VCI:-224 ,ffl 1-:i55'f' '-'V'.eV.-'wf' -'yfwfi-ga-5-It" V -"NWS:-i.:7 'JP' "1" v - .cf - ' ft ' ' 'f ' 155' !I5,73'Y"f-3Iff1- 'W-'J"' 1""' '7 -' .1 -' . .' :iii """' "3 'JALQJ'-75?-'35'3-if .JQFH . 'JI'-142 5 'f' 'AY' If 'HV' - ' ' "LZ" me " I I -r , - Tl -L'I',I-:.Q,,1VV.:? -21451: "iff, 47 .1 . - - -I - I ug 1' ,' . N. ,II,,VI - . 1-3 f ,- I,.I,I3 WI:3QfIII O0C-.,II III if:I.I.II.IIIIg,-I,,-I Isxfy I 4- L , gf-'-LQI3, I, 7 5 . -' . -'QI '.I: I ', II Inf- I- ' ' -3- -f I ,QM ' V. ', , ,'f'j ' I ' I X' -- I I 2. .. '9-1 , 1 ' II. u .-PW If. I -I, pu- .. 1:-fjL NI I ...,,.. -Qgifgggi, 1' :mfg-5.yI:,i,,g+fI:ILi0 I-Iq,y5'dLejIi,ei?, i II ,-.,.-.Iwi F A, . --:,, :. 1 ., I. .-.,, ' ,.,..g- ' .. I ,1",V',f... Q ,V ., 'V f X QQ?-ET-QI! 3. -, I'I,I-I.,- I W,-I-II 9fI2gIx7g,vIQ:ffgy.Ifig'.1I-I'j."II ff.. :I 1 x ' ,gafn - " wif'--' --- -'11-' if . N1 if N fl'Q'vw-r'l2i"l'- "" "7Q"'g-V iffk' +I" V25 p ,fail .' 5.3, I - ,I 1331.51Qyg?cj..'j':5'? . : 'x "' ' .gs-'fi' 1 fx'-'M 'QT-59" .1 if' -iq.,,,i,, . gf.g35"i,'- 'Q' " V. 543' ,,,, I 144,-I LI .I.I. - ,QDIIII . I I.-. , V . IQ I , I. I II ...M -.x- I I. I I, .II I chu xii' TV-1.42 f'-a- A fp ' K- - A . ,Ing 1 . ,I If V I X ,X V,.V.s. A - - ' A ,..':t:I: 1if':fk"'V,Ux"fq5:fL-:LJ . . ,F . . "Egg +'- - . . .nfs V. 674. . 'n YK . . '- '1 . ' W 'Ix!1:g:ei, :L ' '- I. ,- 1 1- . V., ,.- ar 3 "rf ' . , I N 7 :El Vi"-XQQI' Mm? "" '?':uf53i3f?fJ,I. I Ijf 'II 1"'I.u 'IR -I,Q,,I',1 by I '-.sn Q. II:--I P , I 2 " 9:1-' 'K'::..,,z'.nfx 411 - ' ' 'VV -' F4 vi-J1"lLJ " " ' .ff J.i."T.!,,?3?b,I --: '1R.i'x:44NL'vEV' , ,- Q- 1: Q J-. ' -'f . - I , V .55 I Il, I II .J .II I S-III' ,- .I QJ:.II I , I 5-lfv ' x 1693 g Ns I - 5- "tg, x"."1!'f N. 4 X ..- lx UP- ...,,, ,. 5 yI ru: -. f . ,III QIEI. II I- ,I 'III - -X 1, " xx .km i , Ix. -..v"3,'.,,'V, ,,, 3'-I L-'rw X Y' f 1 " '-f' " U l. -- V ' 'z- a ' -wx , ss 516. ' x ' . V-Q' .1 l Y 1--L - wf - . Y KG A " ' c ff-'9 lf- X xl W - , ' '. IA I Xxx! 'U ' fi IJIV: QV I," I I - ' -. . l1,'3""'- ' . j x 55571-X f L. '21-'I-5, ig I f-X K 1 f. ', 4 f -- , V, QR f - - . ' .. .4 r. 1 f, 1 ,A - . 1 xg I.'. ,. - , .. f5. , N - my 'X rs-- II, .Bde . - fl- I N451 ,I:I.I , .4 I I., I . :'IIp, f, ,, '- .' ,jf-' I 1. E--A QXIVQ1 Q, . ,- - V V. .1331-3W4" H 5. 1 79 -V i . ' IIIIIL,nqf:2 I -I ' I,I ' I- .I- -I, 1 P .I ,- ,I , II I-,ff 5. "7 -Z5 - ,V-Q' .' . .-5 ' QI' '- -I,.f - Q V I. ...J - -I I .V - X -A 'X ,ix "1 f 1II'f'J:? fu" 1 - 'IA N .,I.I. I, IV - I gint'-""-:N QQ n- 5 r"-'I-AAT,-" 'V 'T ' ' f - - x Y '-:gfuf :F-'-"1 ,WY ".f,"f il' 2 'vi '73, PM 'T ',5-' 1 lv? IN '. f ii f Qmfy 7 JK' f f 5 'V " 14 '55 1 - - l 'Nl-LU ' 1,' V'?'Z '.- IT. ' N k . 7' H T-V 1-4'-':'f,2 gf ff' YJ . ' V .-wi -M X X' Y 'N '75f'5"'l C vi- 7.11 Pax " 15' ' 1' 'P-1. '- ,. wf-V. F. V.-fr-V 1- V- V .V 1- 1- '1 f inf' Xf 78, ij ' -A X' Pj' ff? . "'-- " 'N 'MM 'x. '.-'L ',- . . -- JX:5i..'-V . -g N , . j .qu-' ,, -. "' F ' '. N VU., V? 1 V' -, '. 'wig ... ,N wif-'-I 5.51 1rI"g'-'- " f.. x '- "-'-'Cf .ml Q . 1' -, ' - ' N S,.1lf1"vAE Yf If ,-- 'lf f - ' ' - M X ,w V-Q,-V43 ,,V . 4--.I I, -.5-9 ,V wx, ..- .II H . XI fp 1 ' .-If ' K ' ' f'--.I I .1-mx' , " ' ! .- 'VT . KK 4- ' Xgitfv! 'H XR '- .I .. . .RN -, .NI-Lg. I RI I ' . iran ' 22 -wuvw vw--'THE x - ' XX C. QA ' f" .1 Y ': LX Sv? N' 4 I S. NI. IC' 44',- 'TFT-ifffw C ' " . ,r-, '-4 , V ' ' f-ff-M ' Q.-7' f 51--l-.'-'V F" , Eff'-.EP " 'W XV g:,' ,- N 1 1 y ' V V- 2 ', ' II, L ,I.I,f-N IN 5 I' 4 Vw-9 5' Q QV ,j-- I.: I ,.,.I If, II 5.14 hx -lm: XII IIA ,I I,.I. 1, I r xx 1 Vf ' V' - ' Q I..f"'-' 'IIJZIJK ' I5 -I -IV I ' In , -I -I -. II-, . V I I -, ..qf5.,,. 1. V 1 - .. I I I - f Q" ff..---fiiiezw-. 54 . V. ' V 'A ' 'lvl W ' if "'l,.j.BE's'?1' -3. f3'?7"""' WV-I X1 X R, 5 ff- .,f-' '- V-5' Q' V V -' .V '- " nw: N117-24. QI!" 'QQIQ ' '.'.'L'fIjI,'-2 Q-6:'3,'i-'fl' ' I1y'fK:71f:5'Pf LLM- ' ., I JI' I X .X , -, -' g ' ,-I: ' ,f I.,-,, ' '-1:-'.Q.'?3-if',:ffg-f-51-1-'-.. 5.5!-5ig2.i L., ' . -,, , ' -, II-'V , XAI - II Y Ina- III- I X II, .I IKItI,I I,I II- :IIl',ZIII.,I4I,',-, jg., ,.g ,I III: V K II . ' 'I-I...-,III-Ic,I.I,,II I II NIL I.. X -:. ' ' sf-' ' 44- 1: x .VV. .V , -mf-V - - X H A I' -.EIII aI II 1 X f- ,:I1I'I.' :I-'w.' K-1,-' :I- I . -I,-'Idf ,f - in , 'QQ 1 X QQ?-T fi-:Q 1--33-X X "L -I 'X II III. IT .IIN I III: IQMILIIII, IIIIIIIII. I II I . 4 I MII'-,II I -.SI-IL?I:I,1,I,If:,T I , II- X I, ,I I 5 IQXXXIXI'--II I -I I, IIII- ,III.,f,jg5 III IJI ff, ' 'Q' .. " 1-V.III'II. . ',i'.--3.Q'.?gI.g'1:,g-5 ,I FI - In- 2- xI xugx 1 I -,IIIV . I fi' .IV '-V. w1IInI:,I.- -4I. . V I I . I q XI. .' '. , ' : -- ' ' . ' V - 'y - ,-v'r'J- - V -4 ' ' I " I . 5 HIFI I I of :C .Q V,j:7'- ,,yj,I'I1PfI - .I Kin .I I I II X ,H-,. -V -I LK NI I I IX , 5 '. NZ- ', :fr . .-wa? --X.4.,x-Vff '-, 'Y .'.'gk.- " 'g .' W X V . V . g' --- I1-. x ff "-. : H?giff:Jf1?a."-:fi V .: . fx Q V -if Q--if-. Q 'fx- ' r' xI at I'-' "I, ' ' 'U S4',4Z5,i-2q,g"',56II 'JI-II'Ii'fgv.rI-Q ., . .I - ' I 1 II ' HN ' QU' ' ' : 1 ""'-ff AV' '- , 'I+' V -5.1 X ' fx. C -. -. ' . 'ff -'H' .9 IH' x-'F -. "fi J' " ' . 'C'-Jw-.:. , 'Tc '-ff. 1" I -- ' JF?-'N ' x 4. " 'Q-1,75 ,.-'I' 1 1 1 " -- -I 1'--'I ' 'f ,V Q I ' Ig.I - . , ' - - -- ..'- ' " 5. f., . -- -.'.-.1sVLm-5---f ' , V - - V ' ---vw - VV - , '1- - 'I-:f.,. -1 ,. ,-5-.Ig-.I III 53,15 .- - I L,-X X ,X-f',I .JA 41 I - ' 1 . . ' - i ' ' I ' x I . - 1. - A K II -1' ,-I . .Ix ,I . If It . XI R .III-I 'AI' -II x :VMS b 4 1 , 1 lr AI f Jigs 1" I -' ,':A.:f-xgp' E -' T"'fi 4 P-1'-. , I I lui .II ' V--E33 I J, l,A x IAN, 1 ,V I -1.7,-3t,j Y A- ,ff IM: - an X ,J ,---'-A--... fb- A-. . V :A . 0 ' K"'p,' '. Lf: Q. fy .3 U -' ' , - ,S 4 ..1 v K-1-up JL Q Y . --,X I -, .I Xlr A IA. A v -V. is ',, .1 - I -uf,-A gs? 'wtf' lfgxvi . Q, . K-J.. X -1 I, If , - - ..' - A' "' V. A A . JAH'-. -'NAA V' A ' V 'IA V'-xv lf" 3' 1 ' .A , . . A--gh, H Ni, if L. , - --- 4 . 1,5 r.:--TL-KA rf A L.-I-N f V. V -3-X . 1, . , -- .,f., If .-n'1-- N w -- A . . -. .--1-arf.-,,... -. ,IX -,,. f- . V 1 5 A-5'A"x'N1-, 142-L. 4-1 . 4. u 'A A, A - .A . .QLZGFQGV-JQART-is-Ef-.:2L.A. . 9 ' V 2--:AA-1 Alf . . ,, . ' V ff .,...l?j1l53 . . 'Nm -,-V3-A-Afia Q., ' ' . - . . H'iQ1:E51fiEy5iA.y: 1A.5.?1fV,j Q!! .Q . A ' . -V A- - 4. .V ' ' A '- ' AA L 1' 1' . TN 1, , A 'A ,V4,. , -- . A 1 , -1.-. J'--I U .. , .AA , A 'A -5,4 - -5 - -., A Mg- , , , , K f A 9-A Jw. - YJ?-V kin- A: -Ulf -' 1 J I .J .4 A.'-f-1.A.:nA1f--ijAA"V A -' A 1- ff-.A-'IVV .' 1' VA' 'N L Q l .V -Nh ..jQ.p.. ,:.,,4 V A 1 V h 1 K, , ' :',lg:4,T5f V ,.,f c3mX.-1.71361 H xl 1 4- .1 . ..,,:,,,Y A.,-I -Lf 1 . .. 5 ' 'N A' Al -,Q -, 1:-,A ff' A x 'jf 72 - ,. -PTA L I ' V a"'Y11r'-diff ,vig-'2:5Y.'1.QD'f f -. A 1.-Q-1 A' , 2' ' 'T'-.2 '- QZVJ' V ,-,'i., .. ,a - 3' rv VIVA- A-A'l A - 1-11. '1 . Ny - A '1'A?RT?f5V'7f.f1?-.?:' ?:'.a5,fV5CHK'f AF .A M- YA- " '1-4? fi' I K -.rti-,Au Aki WI. 3 'EV7'gl:..-,il-'FXR A, ,- ,F :qi I- 3 M," ,, --.-.Al?,Q,f:1i'2': 'A lb-'I-.:'..'yf9f. " -51fA5sff-N1"F.iE7f.A "'.' ii'-'Harb P A ,V AA -30.35-, : Y' '4 ,' ' - gf - 'aff A. A A:-:ig-fi---Qi. Q.. 3-VA- --4-fefwfl 'A 'U ' AAHSQ-1511A fr 12A A .-x-:ZA-JA ' A it A-.H . A . : .A j A' 2' .. QA-VATAJTFTE-115,--. 1 Art- .1 'A X O K x I. :l"L:". -, 1-4 -.-1 A, '-1 .xiz 1 - .. A Af' A -- -A AX- 4 Cm. V+- Alf.-AQ5.A' .A-.JA V:-1 : V f -P A V A A A . - ,- , 'A:,'- -V1A.:'1, . A 3.5-A --.-V..,.-f-' - V ---A.-J. , HA--, .. AA 'As QA-zgz.-g fi A V .Q--. -, -f 1 A .A . " LW .?fA.,A': ' ' IV' L"' . - .5 A WZ" A X'-W' 'fm 'A 1A'-'-L' ' A'-5 A '-0 fx V A 'Ax A -W-A--f-AAAAAA -AQ .V --AA J -A A.-.-54 -V .ma A V-. .Z Vjw.,V- '- -3,-., , - A'-A-1, x A Q A' A' ,. -,A-51" v -...- a Al- ' ' A' g '43- Q. - -235, 4, az,-, --.'-.A-5. fA,f.jq-" 'r A ' ' A4 'A VA .- 1- 1--A5212--5, QQ,-f--4:3--Af-4 , - A "ffl '2 ffm 1 A .--,L-51.5-Q - Aw- A A AA - 1 AA' - A '14, . - - Qs: A in Ly:-6? V VV: J ..- y ff. - :CJ A - Q- 1z-V,.,-- V V- .41 ' 'bfi , A , jf? 3 -- - ., " 1" ,.,,?f3"-'AQ A A A ff. -.Vw .ATA-JA ' "u""4"' A A VHA- A- "'?iT?-.. 3.4.1 A AAeAiqQ.- V HQ: 74:1 :QQ 'Q Ji I I xl. D. Ugg A N -H -K--Y ,.V.-ur'-5A:' , yy. V lv -if v'..:fAr,N - fi-K1 A 'fd -WPA:-'Vi,'-A A f - ,-A 1 x 'H . ,AA A A Af' .V AA:V ,V A+ ., . V ' 'Ax A A AA wal V 'A V 1' A . A - . A A , A-.--1.. - VME'-Alf A e A '1'."Lf V 4-'Af 5. Vx, ...ax A, -.iq In .XA - -- 4-ZH A A- A 437- 5 .21 . A ,'., ,' f " 7'2" Qggydwff' 4 2 TV , V A1 ' f. . A' gl. 4' 'AVfAV5v, V A' -'AV A-:VA ,.:A'f 'AV--4 A . ' A . -I vf 'IJ , --,Mya I f , 159- .K . -url V, ,ll .AA-N A- -A-A: -V Tw H1 mf- ,VV VA -T' VA'N-3-N" .PX 'A A 4' I V' TK ' . ' A A 1 1 ' , V5 - ,. , . A, 'A 1, QA A ' ' ' - nf' 'A -K ,, 'A E- 'AX ff-A 'LA 1' ' -. , ' V jf- ,f Af A? W: "W ' V N x 7 'milf 1 RQ: 1' K J. - ii 1 g a.,-.-QA.gji.' A 4,-q A A - f . , , -V, v -1,4 A 3, ' ln? ll. . " WA -,lt N.:-V5 I. Xi .lux " " A A t 'lv A' T3 , 1 f'- 1, x A - 'A AV1-'ILA AAA- 1?-'A-A,F'.!Pl ,W fi-1, A-gr xx:-Q 111 .JLJ V AA 11:-: L .f A I AH 3" X fr-,np my as-2 -.1 ,gd fu-1 .f Npufg A , A .. -'.'-wif' 1 .- ,. .,. X- .A-A 1-::.-I :Ag A, -' ' 'A'-,1 ,-'Ti df'- . . .V'f,1-.-,- x. - A'-I T? -P- A f:, .il -'.,5: ,au , JPJJQ, .f AA' 1 '--TA-,.'fT'x' 'S-.Vp-1 V A . Affms- V- fn" AA A Aizv- ., A-i ag-5' ,gi . X- A .9 'Aw-, A.SfY"' -A W, A-UZ. ' V" -. 'JJTT' 'h'n 'YU 'xl A QE - . V-A-A-A.--3 J 1 ' 'ax - ' ' A. "ft-AA Vg. if-1" , " 'A A D -1 'ff :?5,fQ2',CY'l-R" EEL,--Y 1 ,ff A' V QQ. 1 .., Q' X., ., J. , . J. xv fb, A A '14-A'-kAA'f'A'Qaf?1Nl7 ,ff .--f-4 -A A HX -A V. -'f?P'v,2Fir- A AA A gf: - 1.1 ' --'ff'-N A 53 5'A'A57':fA-A ' . 1"l A', . A.'--.N 'S -Q.-'.:4r iff'- 0 13If.fQ-E33 .A pg, -:AgLA1f?'k fiffg.--7 ..'AV'f' Qs' A A' , YV 1-. . 5.452 -,W.'A' ,.. 4' 1. . -.-V - JV--. -W V .- .-sf E --WA. 'A -f-.:.. A Tw, :A Vf V-I - A. Q Af- A A A wy- -V- -1 AA ! AfA...--L .:,-.4-,-A5521-1:.ff9A - -rm -Q,1Af.-15-fAr'-. ' ,- -V' A-ua--AQVj ie- - AN-M1 'tar-2 - A. --A Q 1 .AA .-A-..:s1 A A 4 fig' Avi? A-.X X t.x'b'Zr1 -MAA ye., .... 4 -P . f 3 V V-we g- Y 4 Af- ' ' AA'f'- NL AA"-TWT' Af'- .A'1 ' ,V A F V -1.1 , .' ,' f 'Q I :. F . .1 ll q'fi,,',-za., '--TVX ' ,fQ j ,o 1 Af- mf-e,W A AA -.fi-3 fW"A'AX 4 .,' ..A.J.,v- G ,A f' .Q if:-.Vx 'Fu -'xi,'g,A'3 A jf -lx . - I .-I XQGQ-xx ,.1i!.A1. ,Ax .I 2 AAA., 'EJ xi' A XVI lm ll Cl 1 1 M Mi WGA- It A, --4 - 1- 'A--g AY' f 'x 1 1-sy zmscn I sevc am A c ckun I' , I ll -h A ' ,A , ,I 5' 1 OA,-bn - K Putt--1A Dunham Carson Ilmgfxiu n iii, fi' N X-.4 rf A -5 Q V A ' Jig, Shu-hy Bmw-I1 Lilly Clllgg fi fg Q A J SV-A-'ggi AX . A ,-'Hs Iliolgilrall. I". Stuiwor Brock McKnnziu ' ,A A- "i 1 14, nf -,Y j. 1.15 OI Locke Lilly. G, Brizlpzcs Stanliuld lv A -3 I f' uh -Ai-ESV V4 A J- A , 1 lf Pl -1 I7 .... , -:3.l:.'.2:41TEi-.M - in 'f1:,.,fj2r-'way' I,...,-.:.N3 y 5 n ,rvgigv 1 .'-- -. - -,,'A4.'x'.,'ig'w:LA-: .VAZ Y 3. '-,gffszib ' f.' V-Jlxlvx .. .-3, Lg-ir x I ', . 3 ""' ,gg e N " VK- ' f 1 :I 2' ' ' ""'51,,fin'5 ?.1j'.f-'ef-'71 ,ff+f':wifAfL54'f it-,f 'iff -4'-'. 44" 7' 1 "'.-.Sr vTtf2gfhf",7Q:?Y'.Q -,-. x ?l.:r-'A.'!'ij,U'ilA ' A X ' . , . 14. .-:M f-'-f- A A - L C- ' -fffff A ' -N --1' -. ,-- Al' 5 -NN. A -'ANVNX . Arun: 'fn A- A'A M nf V- 1 N. y , ,xr--x ,-...,..,-.Vjpf fr, 1 fd, - ...-nl. J, . ,,,-xx ,gli-, v . --,, -.- Y. i 4 A 4 '-'J-Q L .' 'u ' ' 'IV 4 ' 6?-TQ' .155 - ' A fa lf A A i' its-'vi ' A tl. LIL ff th 5,--ffliibk N12----A 'Ae -Aff. Aa AAN- .15-1' A fA"'4-- A . A W VA fA-.x --L1---if. vi-A -AA'A-A'f?iA--- - .- , -- , L -.-2. -A .in ,-4 . f ki gk h . , .. ,- .f -.HN .-, - , -,,- . .x -1. .V 7145.5-XVS, r, ,f -M' . f .gr-iffy?-,g-ygpx -,y-'J' J- -'.-- -1 v'gQ,,Vj, -A NAA. Y., Hs' A , A I A- -Af. -pc -P A A- + Af- A.. -A-5,5 -A A. V 4. AA-... QA-'A iv: V' 'I if' if . A iff? AA--m:Lgf1Z5A1i:Al2T5 ' A 'R V' A A .rA,:. A, '-kay 5, A' 'fi' A' A.--1 ' .f- ., V - is A A - I .'-. ,,.,, .,.-,, , A A, - ' A- ,A . . .3 , .J - , gf- - . A .' 'A' ' ,Al -' --X' 'A "'5f, .. I-V--,s.5T'P-fZ+'ifA2f:A-Af . V- -'QI X I M"-3 fc- P -5: A 'wJr'-- LW N A . -1 . .A ,lr-. . ' ,XJ f I- Miz. YSKIHQAKV,-+wJ."A,1v.V -.-ri'--I: ,J - A Vi -at-gf .F . ff. . .rf-. h , x -I' JL-' i AAyr't,,7 ab I -ga. ,1V:'-AL--AA-. 4 f IV3 1 f"4J:.v.- A . AA -1-392'-222' A A. AA A, . -A .1-'AY X I .- , -. ,Y x ' A A -- ' .1 , I V, g , .,.- ,--vw .g- .33 -' "A , f Q - A I' 1 ,- Vo-':V..A' .. -ii ,A .ff -' .A " " 'Y 'V inAP",S'1'fii'?X'gf'j-,--,f,l- 'I' H A ftfl ,' V' J, -457 -VA'-T5,A,:,Q,V:x 5 i - 4. . I '-'jf5pw 5 3 .-gg lf u v' As,-. W,-A A Nfl' Q Av L...-,Ann j., , Ax CL . if-.T -: l I -. .- - V -. -,YA K V A 1 A V A W .Sig j,:'..A ,- .. '.,,wjkl 33,254 K- 'C.?,. , 3 A ' -,ir-449,121-,ftx . Q., I .ik xx N D' Q I-.x 3 -5'-V -VV A- '.-A A 'L : -iv " ' . A' ,. a. ,H-tri:-'Q-'TAF' V C-. -". 'fi ' , r gn 1 . -'.' -' .. 5 . ' . .I .:Ig..I,: ':I I.: ,.I.III I ,I "f"'S.! ...,gm. - -.. ,.-.. . I I, II,'f5iI!jQ,:J-3'.: wfiu'-'.E:"" ' AQ ' Liz., e '- Q,1P -" 1'--'H "1 V' ' 1 - .- 11:-.f--1'41I-'11-wtf: f,.- 'ef -. X - 1 I If . New--e 1 N ff 9. -1' Q1:1i1vi4f.S11?" 4-1 12- Eff- 1 1112K ---:L W' 1 'L-" .... N- T-, H, 'X M... . 1 ' 'S' 1 41,113 piffs' " .'.-'g:X-v- 'Qag.fQ1'f--- 1 - - UI- 1- - '- Xx. '-., EMS'-Jim Syl 21 'Li l 'Ig .' .'- I-ing-' 1. 0 I,.,.35f:,'2-2 -E".'1-2-'r'.:. '1..f: 1. -IR. . 513, hr" -, . Rs xt - I IIIg1II4Ii,I, I,,f'- -II .,g5.,I I- JE. -IIIIIEI 1:2 - If I IIIIIIF-,I III 17' lf- X "W"f1,1:-'f 41- 'f' . U' " '.".2' 1 1- 921.5 -'N 7"'-515575. 5" '."554' b. . ' -"'..,J51" f" fini "-3 - 1' " ' c-2: . - N--1-"f . -- :z QW--1-"'i' N' 5'43l"" "' " -" zE"I-41? Y ' 'N' ' 2 'N N ' xx? ' , .3-.11 " 1.11 if rf: -ff? - W. .:" I -Tag , 11, 1 . "E"h'- ,mf .f , 'ff '1-..- gwffjgw "" ' ., W S? I .. -Xgidnqw I.I:,f- L I 0 "U ' . "'-SEQ" 1' . - - .I Q . - bay, I .. .-.1 . -. 1 7 1---nf - .y""-. Yi kllrfmr' -" 1' 5' ',1:.' " -' " -1 ' '- - 1 m F1:1.- 'A Y" X - f :" . ' D WSIS- -NV. ,S?"!-:i- ..- 1 '.',-'- L'l ".'5'1 B' . ,I..1LfI-if I !"-5v'i5'sL- - ::1.-'-9 4 E. -. his .--:We-sf:-5-: .:f"- .f 1 -' 1:- - E. f 111: ' 1 1 .. 1 11311-.11 . ' --111.1-ez-1-. .- f.-sr: wwf 4 .- 4 .- S 795- 'rf' ' 'gg'-. 531' N". '7:51 :. ,' I,I,'fT..1 "-ik :-1:5 215-.1? : ,'1'm4'q5"'ff.iiI3fl5ii-'ttf' --'Ea1""' -fi- - Y E --" ' . ," ""1Y'fI7a - ff?-'f': 4i1if'." QEQT 1' f -.-'1" 92 gif'-'I 'l?iGf"1. 4 5' Fixx ,A ' 11... Ifkgegiffgfr 1 ,rg l . '-1-fill -I occz-IIIQ,I fyI..'K 131 .. . ':r "' - 3.12. 1' 111"'71.'-- " " .'f'1-" "1 - "-X IIII,I,." Q .-1 f' .L'.,1 . frff- F Tres'-' 4,111-' ' 3 '41 Q ' ,.- '1 r" '. '1' '.""' .V .."'f.. ""1 :"""' 'J N 'J ' -.' ,.1'-' - 'ffvlt 1 A- . rf'-1 .-N'-1" " 91" zitif'--s ' --1:1 1 .' Fl" -1 f' ff?-. "" Q 1 mf' ' X31-,,, I.1:s1'?5:lf-A1 'llfibe-1 P 1 x . II .If-'II'u' Ilffj 1 I I I 'Z, . I 5's.eI ,I ,fI,1g'rA'I V I IQ-'I XXI Q rg ' --" .. I I, I I 5.-sv rr! .I. II.II,III,III,5 gre: I --,f I .- I. . i.III.KI . Inxfg - I I, I ...- 1 . I IIIIIgIIII,I,- XII 1- ff . 'I 121. X' .pf pffizllx-t,L xx I 1 I, :Is fe, su "- I , 1- .x -, ' .,. '4-E935 - -f Q . f'av5fgL "P-"Bib 1 Inf If., 541' TTIQZ an , I 211 I II., .ws-.. 5 ..-FT' ....--------- WM ' 'r- I-5 . .I 135 ..'- 1 '31 li U '. " 'UI 1 7 - .. 1 I I1Ig.:,, .,1,1',-CI 'Q I, 3. if- lv ' 1153.55 - 'K' 'f+E'.. ILI. -N " Si "fl :xv . , ,NH Rx gf" ex -. -I. 1 'Ip ': 1-2 L- 'I- - g IjIII,-I4-5 "tv .f.f'I3Qi.-"1-1.1135 Is I I , ,y -.: III -I,I II III,4-usa II I,-..::lfII Q ,I I I III II , I.I-I1I xII,III-f,I, -,III 1- .. , I2,.III I.I,II .,I1IIIJ'IE,Q4II KIIQ1- 5. 1' 1- - . Qflbffggfll f I'Qt1.fJ'?' Tim 'Q' .z-X I. I , X, .II , , . AII I --...-I I, '- I , ' 1-11.1 IA II "..,I --J CE aah 1 .III . 119 8111111181 I PIE! IIIIII,,,.' N -1.-ft -- 1.5 . LI. ,Isl F III d 1874 I ..-..- ,:L3f.I.. I.fI-- IVY? N., ,, ,.,IIIII ' - ' own e . I,. II.-11I-I.'- .U I,--QIIIIIII-I .-:gn .1.,I , .I -l,, 1'q3i.'-.1f.151z,,' f 7 ' ..-ai.. ,B N I E -q',ItIw:y'. I!-M 4 ,wr ..,: ' IQ M1 Qi'-.gy-.gf.I4III A - Nu mlm Ut " f. " II' 7 V X 1 1 4' 1 - , ,I 1 P1 - 4 CQF5' 1. Q1 ' .. . K Chartered Decemher 18, 1908. J t'lI.:g1IIi1'-:1'.f YI ' c S' I I l I I I Nag! ,II ' 1 ,' j '- 1 , soRoREs IN FAcUL'rA1'E , :af ,gg -35.5-ggi. 1 -- r.1,... I... 1- A . ,mf ',-.I 12115-1ll'u, pins? Rx' Ig' I . - G -.TI : '11 I.:-:TAI-L.. K .I X VX I . III,-II I M. Ruth uppy. I ,IIN 51,3 f.I.y.m,:,II Ei X -. EIII sa, :IIB I . I I I I - I5?g'3III,. hIIgI-XIL-.IIIIF .1 5, sononms IN UNIVERSITATE It PW, ' 'Igix ,ff LILIIII ,ff ' 1 1913 iff 1 xxx., E244 , 1. . I 1 1 - wg- :.... "" '- ' I' ' .1331 Mildred -Wlmlttlesey, Lenora Hansen, Anna McMickln, Adv. Kendall, -.-'II FQEIIIIIIIII Florence Cleveland. Pauline Potter. I IRQ ..II:.I. I. .iIIII II IIII '3'?i,f fav - 1 ' ' 1914 . . ' fr!-" ' '57, g1fI9'fi3yf' ' . 1 1- 1 ' 1 'I 'T ' : ...I-1-I-.-1593: 34" - -- - ...I EMS NXHQX 1 Flora Dunham, Catherine Carson, Grace Bean, Marguerite Sheehy, 1157. IISILJJ-" -, Ruth Beach. 1. II - " ff,--+ " SIN I .X -.wir iw , I - 1915 I II IIII?:I3:. A'4IIIIIIII?Z?. . ' I -. ,I 1 1 1 :I'-. ' '1 . 1 ,.- I -1 Beatrice Lilly, Helen Cake, Florence Kendall, Lyle Steiwer. " -"",I.:'I . I II I IIII, I . ,.I,,. I III.I,,I.I I ,.. if .,I.-I'-A I 1 - 1916 I 1 -5 ig 1,33-5. ,L ' -'li' '3'-'xg 1- 'ig " 'lL.f"r .---' '. I 'X 'PQ , Eva Brock. Grace Mackenzie, Ann Taylor, Beatrice Locke. Grace Lilly, Q55 . IK ' . 'X . 'Q' Katherine Bridges, Katherine' gtanfleld, If-.-I.II I II.If:I I --f'1 l I I I' I . . ' ' ' I "g,.I',-3? 'f-ifvj31,.,-'.-Y.-g , ."l- . . X . "1 .5:'-f' ,fjZ3A11f6a72' 'if-i6l41UfQ I-' 3 f-'f4I:II '.,III kg IJIIff1:I.fI-I-r"1. -IIIEQI' l 'Q-'1'-' 1' "q3F.:" 1 " ,S 51.-1. H 1 XX.. N 3,-y .1 pal 1,51 1-11 ,Q r, 1 Nr-l':N'.w. 1111.11--.f 1 ,K- LII IQII IQ! -,:1I.I,I X -,-XJ-1.4.-IIIIIRNIQIIIIE - wg .11 . 1 e'Q,lP"' - K? -fs. ei - are -. .1 1 ' 1:. A le, w- - .qzli f 1' .Q in . NN. I 1 I 11. I 1..,.1.41-A -. 1- ' z- 1. ' . A .r'4f7'r-'-SU .' V+. X ' X y I 33, .,-It: -I I---, ly ' 5 1 I 1 . , fe ff, Q-.I . I . .wg ' 1, I,-,. '-Ig-,I 1 , -I ' . ffl. . 1 1 1 1.. .1 I. , I IN , I 'rf E: '. ' 'f""':. - - L 'fr - - .- ff 1 1 A' --"E -1 1. f--Q ERN 11' J . r EEIQQL .m"'lv:'s g . I I R2-'A+ f 'l-.TIM L' xg .Q srhjki x "g'fJf5',-,-1.w' - . I I '. ...- . ' X--f. ,s-.a'v:'1m:l3x 1 ,, -HJ '3- ,-.?-.'-ri.- 1 .A-.t.g,.::a-1fy1'f-1 -. ,. " 3-2 - ' fu!!! . '2 -1.--... - 5.5-'M " 5- P1 . QL qw 11 gg-A'-'. 1 -' v. ,n .I .I,IIIe.E,. ff 1 f-AEII IQQ I I.IIIg5Ii,,I,5'If,:I,3Y5W" .-f1III,:,I Q-III f:,IdII:II I 'Ki 11:5 34.6 1 I? II-.II.I'- . , I. KI M35 .. -5- " ,- . 'I,fM?.-i."" ' I5?,1.,,4--11y:-.,E11hi1'-- ."'11-1'l6'fT?Iu.- " ' 1' 1 '4 .2 - ', I. 1 - . .11-15.-fr - ' "I 11.-fa'-1-19 ..-:Q -1.4.4-vw' ' ' X- ' 51.93. .-..11g!i -rr . .- . ,s. .r,-,Iegg II .---.II ,iII1lo.1,.I, 4.-..1'I lj ,I ,. aff., .8"h. -. - . I ras!-.N--11.11-,X1 ,,, - - J.. -,,,, 5131,-. 1- I I, . .I ,9,.,, III. . ' I .I ag III IQ' I 4 IF'-. ,gg..,:I..I5 I I IK: I I. , 17 Qld, .Q-IIIX. , I-.I LII IX -:III I.,1f.I1:I. -Q .I. I - fre- 1 '- ."----' ' N .fdf 1 -f ,1 11 '-- Q, Q. :fl-.-.-..:' ' li Q- II WI, I 1 ., I II s . . I- I JSI? I.I IQIIII: I I f, I II . .wh . - II ISIZIIIJ w,I . , . I I I , ,V 1- . . , - 1, ,I.'-Su11 I 1119, ,, Lb 1 1 Q.: 1. E 1 1 en -,ff ' -i.. . Q .Ugg 1 I II ' 1 . 3 '.' ,eg 1 -.I 'I . " 1 , '.. . 1 I . :-' r.1I,I I A 'XX ' Y ,?,,..:1'-,C-.'-'bf '. 'Q G 3, ,-4 5.1126 ..-119-EHIIAIWIII -' 'N l. A-14301 . 'RSA -III , , ,I am- I'f,I-NIQII .,',.I-I.-f I , AN .., . .- I .:-1,4 . ,- x - - X I N.. -,,g,g.'. lp - I . , . . s. 1- -. ,-A -. 1 ,Lf Z 1 .. -- ?g 1 - . N I W, s -x I -.. ,xi -o I -1.j q, --M . 5I - .,a. ' 7 -,5 x . ' 1? I I, .gi - 3 xxx, N IX :I I I IL-if -:'7'xI.5IrIIe" 5' I 'Q-.. I -- I ,,,II,,,,q3,1.,doI:-.. QI I --'fax I . A-A-lI:.,5.1I ,N f la Ni-1" f----. Fluff---1 12-'M -1 , ,Mil 1a ' sr ' eg--.1 -1.1. 111. :- je.--..ffqJ1 - - 15' l' 1'll7x4i1"fYa 33,113 lp- , g7:,Ig'. 1" 2 ' "H" 7 'N gs Iugwn --QED 1' r' 5 'fflaigfq 1 "ll, . ffl-1 1.3. .1 f '9-1 1 '- 1.1-111' af --: r-JJ 'xii'-Q.. C 1 1-151 , 1 12:2 ww.-' -1 211. - . E.-41.-..-1 X 1 J 4 x '-f .Llp '1 f 1 - 'im-if f - '- W.. ' ' MJ x - ff-v-Vn,.R . R,-.f1.,., - 1 X x ..1., , . . Y N ., 4-3, .fl !f x F4 1 ,in ,xt H, , 1.1, :X v xx. ,T , ,-wi E5 .L .K E 'E . , as 5. ,dz Ui X ...xx A c K. x N. . f- X N x.' ,FD rf,-y fx., ,.,f V'. .ffm 1. 'J' ,.:.'Lf1 I .LQ 4,-, ' . -,wg ,K U 1 .'i I 1 X T" , V1 .f1..g, V ,.,p,.., , '5'ff'J"7 ,W .tif yi.. .XFN v f s ,'r C -f-Hi., I' X'- ., -V- f -s ,wx . . . X: . 1 5 . , , ' GAMMA PIII Iil'll'.fX ',.' ., 14. . ,f'5E"+ ' -:"'fQ,X2 'I -.,'. II' 'A mi. Y -, 'Yun . w -1 'r 3 '3.KMp-7:'1vcg:jZ-.'?A,-5i'TIf5"fQ?S,,j'fgfm ,YQ ,J ' f, '- -vxnf...-H N. - 'f.' '- - .,'.1 . N V VI M,gRvMi'. ,. J Jaw .J .- -wg-at -E xg, ,. . 1 X f K . ' -1 'xf 1 X E 5 ' ., 3'1" li. L ii .7 .sg xx 1 Q,'f"?.' ""1f'N Y HZ' R ' """'f.-5x L"-lf'-ul - 'V Q I "I A, U Lk ,, 1 J I x W, .Xf ' - ' 1 A , " 1' N.,-fv. .' l' 'A ' ' '-'Bri '. I ,, .x... l..IV VLH. .1 , 1 A--1.,xL.'f,-- . ,law . .- ' 'fu ' 'sqj'-'ff "fr Ax rf, 1 - 4 Y 215' .J ' N X 1 ." " .,-.- .I, I I . '- QQQI .II .,I '.I N V N'-Q-,. "--fa:-,- X .XTN It .41 Tfgt: I I . 5"' S . .f ',,,"2PIx .,Ii35JK.I'kI II .w II, Ia., -o.. . I I I - '. ' . ' ::"t-L- . -" .' 'I WIIEII .X y Mk- sl -I:w.I'II':E 1 ,IF -If. !I'fIIIL9I::,gj?W'f?Qv,u!.,-IJUIII I ITL... l. "4 I - '-5, I I ,Z 5 ' LII ggluggiv,-YagifffpL1C"':':::',f.1f'-RI:LII, . 479 5"19',,...N 'v .X -CTI? A XT " -1'5.ff',--'.1ff:1""' ', ' 'Nl' ' -' . . 9 . . .-- sv I I x w-...I ,fIi4,1.I.,. , ,..- I , , Vu, I I ,fbi ""' - '. N, ' gf?-'lg'-'Q. 'E-1 1! ,J ' '-437 ' 2 -6-'..'a,-min"--., v - 'rin J' - ' fy Z. f Q... ..':..,,. f1ff:-ff-"fp ..-14:11 34 ' - '- ' " nl -. fm. ' rlfqsfv. fb' ,. -5-,,,q-'-Qs.ff'., - f -' x N! I ? p ' Q,-' xv? --J -f N - Z,-wiv .hxiwl AICPA. ' ' 'tnygfffg -.. Q' r-'C:"N'5'?K' .-f"'.f2, xx I XI , 5:0 ,I J , I , 'v 2 9 -.nh 1. wflrmf v.,,,,l1.xy, I .I Q. P Uk, ., '-air..-,IN ' - 3 -.Lf-F f v 'ff x ""s,5fJ-g . wus'-. L 'Q X" .- . . --fuss. . V - -sf:-. M. -1 - ,J - - I I II.. IiII.v,IIfIfEt:ifip . ,yf If .s.,3,I...,x I 0--I1 IIIIIIIIIII - I II x u , -f,:jg,:, . ..II II I I ' ' I." ."f"' 1-' . - " " :If '.-' ' , 'f-. ' ' -Ju' '11 Y '- + T33,'.. " - fa . . -. .I ' 1. 2'1e"ff- Qwfv' , ,7-.V 55.31-. 3 ,,i'-r,fQIgIg'g5-.'3 bv-N, . '.f.fL., ,Id 'vw' -Q: .. ,..---'F "' I ,Z I 'X .I , , - . ' ,IS-I-:III .2 -...SI Ibgw-I args-4 I: - III.IJ ,I '- I ,,.- --...nu fa I. I,I II . -1. g',, ff ,III .I I., -.ic h II s ,III II is AII ni.. -Ii ., III., .,II I I -- Wf?4iff?ff- - " f " fff 1fff- ffg'T-- 'f if iff- .,f "W -f-- ag . I y I -4 ' ,IL ,f P - -,I C MII- I -I 1 II' I ' I Ir,ifyx:I.?,-' ff. A-S . , - .I I .1 ., Q. J- L1-QQ . .3 4.1,-fg' . ,9 ?,I- m I .Wy ey gi ,IMIQ - 1 . . - 1 -' - - vm.: - -, f- f- -21-H1 ....f:a,.. , N ., A my .1--,,-ff.S'n ...af -W I,-5Qf'E':a' - ' '1- " .Ng - 5 - Is - ,-., -1, WI.: 5. . : '-.- . -1. I ,. ,E f . Ma. ' .f .. j.:I.'i-' ,. ,6f'lEfe'31.':i-bi ' , ,sk-1. II diff?-...x 1" ' -"H - " -' L:-.fI,.' 'L-".-'sf ' If Nl"-. 4.'f4'f""1j. -HY. ' .' J . x 5...,uIv-Ir: .',:gI. .I . ,, III -g:I'II.,III .tI.II5-Iggy M any N II 'Im' .sp PNMQR' -'N -W. Ni' 4' . ' 'E' -..-, - fav:-Fm1'-:w.54:.1'r:af- -gl'?f"Pas' fi '-Ani, f r v . - NX .. . ,, 15 . . .,v vc- 5 .I . .. . II.1,II, ., ,,?..u .I I-I,:xpI?II , gy... , . --g..-1 l:"1 . ...Q Y'-. ,- - f .. f- R. H ' N. Af My 'I A' Yi Ulgzp- 'K' - .J'3'.--'..gu'-'- '- .. .. I 4 . . - -. w . .-. . 21- f . .:f.. ' .. ..f .-'- - - a , ,If :ff :Quik ,g'fQf:T7fiz3?2f?QI"V ' . . B 'i I---' ' III " ',1 .,.1' IILI-I IIIIIIIIII ' .wx ".eQg9?"f. 2 -pg , " , ' J- ,' --:J , E! ,5 iss? , " ,4.,.f1.p, 5?-mi 1-'4fw.:.'., 1.-. 'iv X 7 f--X-: pi. .f'1""" ' ' fu--.viii 'r gym ix ' 5 . . I ..-,.L . .mg .- ' M tr ,- --.- 5, .-l1'-- .- '-'. .', , '..1'f 2155:-'JI ' Q '- . 'A ' N -. . ,-'-1:-:.. , 1 - -3 , Q K X xI..wI.5f '1'f.'5,Gql?:g,.gfiI'4"7- .. ef... '42 ' N 'QI'-'5".J '- - 2,315-f'VXaL,f'1'sf5d'-'SQ' 'r:. rai Q K - ' I X . Aiig., : T-fe.. ' I k I-'44, '5 .su N i fx X - , , ' 1'?1.I.IA.III,I II I 'NWI-? II' QNII if I. I :ggi .N . 'Q I IN: I . -, -c Hs , J' ,gT.I III t-N .Gi 2 , . he wg.: Q.. e'fg,.???5g' - -. 'iifzm'-iff., ' 'i .III -.QS -,Ir I PQI.. LEQIII I . -5 . .- X.-. -fr . - .- . my I. MQ I,-. w,,5I51, ,II .I .I -2. ' ,XF ig. '12,-?5'f9,'Q'!'7-3ifIi.4' f " ,, ,x "' sf,- I - 54.5 .1 ' '---i:5,:j" . -- -' . 'lf.- . ' ' . V' j .-'filf-xi-' -' -ft. WI ' I ' ' I., I.:,:f.I',3,:," .1 -' -EI .1 1215-'vPEL'I-'1"4 - , .1-.Am "-I PT -h'3a-is X eb.-"Vi: ."y1fQ' ,F If?-a:' "F, .Q . , , ,I .515 -- -, XI ,:III -" II ,gferg I,:II ' -ps.. 'HK' 'wffi 1-133'-1 wf-. . 1-Q Rx Q-. ' Z! I' 45 wg 13.4-. 'fl' 2,1-H-' ,Ill-, . f . 65.-1. - . I -. H e-- 9+ I- '- . Nav. ' U--in " '-.A -1'-Wx-. 'x A.. 7, . w4:.:.-fig'-f' ,. Mgr, 'R " .. . X -.:.'.f.a. s. .L f2f..'-v1'A- , '- 5- 9 : ah Q NP- V Q.: ,- -I--TAP. ' A 1 5'-'fi' Y' , W? m'l?'Sf'1?-H Yr ' r -..f. "-. nf,1::lk', 1 'I' Q15 ff. ,Q-. x I ' ,I N if . C'?1QafF."6: ftiifgqf-iii x,J'1"L " -.'...'- we-1 11-is .'1'f:42-ff' 1 . N, ' ' X :L-'S' ' Zz if-'fii I KK? I- . xxx :BQ 4'Z1',E'f' l unix: ' X X i ' H- 2 . N-N .- Jq,..' -. 1 .-1: - - -1- a- SH :MN-r' 'N r-. 4 v . E' f' ,." wg' - . LH' xr. ff"f4. ,. ' ,jT55z'Q'r-."' "x""':r:C73' , ' h"-'- 2 R " m4f.S2?1vfP-Pr:. " 5-.. .I .fcI:IIv,:I as -- ,I ':I xIII " - ...+ff+111rf:..'-- "7 .5465 .. s ' .,II .I- -... - .,, ', . f.w- .--rx .-....f-wg. -. NSE ' - yu- . - . -I 'su I 1' "' ' " ' '. I - I' Ng, Q' 'Graff' . ' -2' .1- --If: -- J -,,f"X " ,v -'.'lj'sfJ"", ' ,.fpe2f.:75f'f- W,-.,, , xx - I,,.-'-2 .III I jt1'b:,"nm'-j:f""- ' fd . . . : ff Ig, ' .1171 f - ' -, ' ,.r,- -3, . A . ,..-- II.,' I VXI kMI,fv5"-4'-9 4913... ,I .K-Inf I -J IIIIWII Isp- IIINYIR-I3.I ' 'I , . ...F NI ' 1, . - , ll"-'1. ,wr ,. lf 5- '. .. y '3fIi,SS'?2l. '- " 2?h54f1f?5'335kQ"e "-..-:UigJ.'ri5 Ne, ,.- , rs, 1- -, " . .' aw. -.H . . '- 'iv Pl"-'X X . 1. 1, J.. f . f1'1+Ei1'Ei?a,. 1 3 f . H. T:-iv., -Mxf. . 31:-' it 'Q' 1 : ' .::M.Q-,ati 1 441 : ' .. . ' If-N: ,rf ' 'I WFTQQQ , - - . . -- ,ff-v.'.,:".'f Ig 1' EN 'f "f-HkP"'f'1T ' 5' II .: .I f , ,HI ,, .-155153 .13-WMI... I-III hjgagfggywhg. X X XMI E., we-., V - Iv" n Q '-'C-. I."-W-3i"'f5+M - ,iiff-4'i"1'.'w'-' " A WV"'-.R 42 IIJIQX1 II I, ...In 5 L.:g:IIggiI,f - gg II IIIII Ilqtg-:ffl ,ff-I I 1-1,II if QII . 1' 4, -. :-,I,f' :I-3..5f'f ,I.,I?a-TIII 'jk ich - FI 'A N, in ?-5. - "' 1 7 Ng-.gf ".',3."7g.jgv ki. B - ' -. 3? yr. EY" 1 ' ,X x P ' 2 'rf '7-. ' . . ' "1--37 ' ""'ff4.' .1Q"'12g'fi.?--Y-f M' ' FV K X. '- ' ' 1 . N -X Q ,jbwf -. , ehglipxj: .,- f JI as . 'II I I II .4 - KR I . My 'EI I IN ' 1. X' '. '-. ff., , . ,'Qk17fi ,. 'p .' ,-'.,.:,-'.'.'-.Q-5, 4,-"e-'H 4 ,Ugg--L.- L ,-'Af' 'cigi A X-'X A . QS -' i -A wi ' --1.34 1-.614 -'B " -'..ff"1."v-H-' . -wg-'-7. -nl'-Tris' ,.f.'-ff-1 L, 41' ! 'X . "" "'. -. Y '- ' ' f -'. I I ' ' 1 J " . ' ' 'rn lv' 'H 1' u . ' U K' ' 't I J. ' Q N, 72 KQNLI h fm 'Xi :LMI '.-'-Im,-5.'f'f I . xhlnd ,. . 44 ' 'T ' r2'Il'ff'I. - 5 1 3 :QW-.III E -. ,Q I, .gr .A 4 Y JS-2:1-. 'y. W .ufwf -,'.'?'1nL'-G'-. 'WJ '-I ' 'FXI'v-f" -'Fa . 'Qf..2'.x'.F R .' ? 'gym 'pf ef ' Y "X -S, '.-,.-' -.,l..' 'w -, jr . - Q. .f-. , 1 .. '-4,115 ' 1 '.' I if . X -. ...r ,4 : .I Q ' - 25 , -gd., -- I . 7 - t-IQ..-K5 ,J ,- 11: QC. f Y.-., 1 . ,'-'A:- 5 wi 'f-V... .3 'Q' " - -,ga --ll gf, -. 5 -gf' ... ...gf-.. - -' .. ...v , vq -:--:-.-- -. s- Q- . .. . - -4, 5, , -, qw.. g-P.,-,-.-,-. . s N --gy, ally-w-A I5 . ri .1 , . - Hr. I - Q, -,uL,..- .- .n .Q fJ. - , .--.. , '-' , -313-: . -N . - N - -f,.'--.h5'i+' " Y 'i - ' -4 .165 ' '. --.L - ' 5, '--1' fu-A 'ir-Q, Q- N XM- ' ',,6.:qT-'hir " X ' H .. ' :"'s'f- ' - 71--.. ' .-5'WJ'6T1?J1:l'v-x -in il " -X--1,,3'1,1-I . : "-ffm ' N. x. Emp: -:if-4-1-s:-gi..-D -.af - -I . img ' '-, ' ' x " - -- . ' '-I. L. -j' - F' HQ ' ' ' -' . r. X- -Q iw.. my ww-. ah.. . '."..Qs Q ., ". 'QI AI xI,xI 'I - X' 4 .- kj I f--sv.-.,..,wg.: . mm -. ,' gg 3-.. .Asa A 'YF Q51-, '. - X xx ECS v ' 'z' Img-13 .WI ,XI Ii I ,Imax . .Q 3 I, 1 QI, 'H . ', :fi ' 'U JiA+3g1f,5p. 1: . "w--.',9':'.-f 'fb-. w .. , -II? I xx . x.. I ' ffwf. , 1 1 N 1' .I 1 ., . , Xl. I , gi " TJ ,NV Iv ,- I ,, Y 1 - -. 9 v . ' .' ' f . N"x- ,yi '- V , y ' 5 ' "f'f"- 'P ylflx'-fain? 'f g:i'4-"fri: ' 'ff , ' 2?-y Nh.: I: V -ff-1rQ,,x ff-ff : jf 1 - 'win -'Z-jj'f'..f , ' ' X f f - '.f -Q4 ,. f' .ff -:wr 1 .-'I'E"1"X' . ' 'Y--N " If df- "fs- yfQ1,y,,Q'7vv,J 'l -,., - m'J1"J.f 1, , .,-?:- ' '35?fK?a?lf5Niff'1 ' "?1"3 Ln. 5 1 + ,q : 1. ,: .2-f:!J,gw.1'-1-A' ' -'fx XT f--wc. . K X. WL gil' ' ..fnY'vl51'- -4, V " , 1-mf' 1:5-v4 - , C- -.Vg-.V 1 "'--'X-,321 . '. ,X"fnX',f,", ? :vf,5:,fg-,f ,3'-mb -.S ex ' , 4 ,, rg 'j-, f "' A . ' -f',, 'Li' f""1 I ' ' ' K."'Jc':Lx ff"'l'-f:?',f'M"M"'f' "' ff..f:H-'ZI'fQq1'f- 4' .M . . , Jfhff' - . fm ff . ' ' ra . 'N "xxx GE '--Q .Y--blitz V V .4 -. , 2.501 7W'.-L . vu'-"' M Q14 Q Mi? f.. is .fax x 'A' X ' ..,", ,. 'ff 5 3 , , auf' :T ,:. f L 3 , , .QE--.5 , f -. C l 'R' 1 X .f , , - Q " ,111 1 x ., - 'I " xv -avi ,lim .n. " px 1 -. A 'fn 0 x K fm: W gflfsffv , .1314 ,I x ,, - "lr-,. X ft' 'Q . R rw 15, V?-,, ' we ,.' A ' vi, -I .Xt I',,vAlt.41 .nb-A:.Jfgli5j:A7. fx ga. -'f V , ...gf l1,f..,lN -1 lf. ".,, ' fw.f'q:'4-g. . Jgww Nf--, J f"" ' 1 ff fx, - ff '-L T .-'-YP-'X , 'U ' Hx xx, X5 ,,ff,, ' Brown lmvis Hl'lII1'l'lW5LY Millm-1' Hmmm-I W K-FY 1 1 c N 1Vlzwl-TIN 'I hrull Hmslur IC. 'Fuozc ff -N ,V Muhzulpflllzlrl ll. 'Pnozu Slu-plu-rrl lm'-rig 'N Cross ' G4-rig Hohinsmm Hglllq-y IR-tznld Ihmllnt-F N:-ill lim-kwitlm Cm- ,Ks hi-fy! WJ HA' Mm, w M, b A9 0' A yfg-.gig 1 'g',.,2e:?:,w':f,r:, 1,4-1 f '- 'nv-rv. ' . . FN' I ' - ' ' 2 f '1:,f'A'l":'-,',,e'Q' '.11j'g-fN'S'::f"f,iDr'fx . .111 "TM ' .. ' ,.-Nw 3- V :-.az N'-rbxfv, wi '- J ,x ,,.., ,M .x . LZ.. -,N,., A . q ,. In 7 ,NST ,,l,L,,sN1i1-.Wd :Ll-x3':ff'21 l qv 5,551 - A U: Q N, i lx HY.-'xl' ..qbQX'.t.fu- 'ik-'5iV,1wg:f.'.j -V I 4 . - .wwf Vx - ,. fra: - - Q.: - AA,f.r,,5 r. L 91.117 -L ...ia ' ""'f 5'1"-"1l'..1 X f Ya 1 "ig EV' 'Hx ,X f - F-,x 11:13-ffl, . -k xg u -- 'T v . , 41, .v-75' --. Q- ,if gf 1,4 '1 , . . , jhrh 2-in .. ' 4 J , ' ' fm -.R ,qu l V -Vilx 5 A, "'jg..g ill 'LS'-'rf.1'e:'-Q 52,'xl,!., yjkf. ',, , , ,' f- , ', N . v N: ff, ,K 7l,r'.I'Qy8,a?"CsL,",": .-- fi' Z. M f , 1.-.i A V . ,g , . X, ,fr -, - -A . "f, i4 X' ff., 'ix L-'-' --4 .17 'A 4 1 ' K---- ' I f-'A---W., . l . "ikz3'5.?'ff-55.-'1':.:.-1 l Ns. ' """:' Iv" ' a""" -a' -,:f?zQo!.'J'lQSf.W-'1 ""'v-J. ', -. . - 1 n ou..- . 'N 7 ' ' f' .-'fx' 'V-I'-5--' 'v.' '7 'J "--- 'J Q.. " X' 'Yd- "-- X"'f'T""' Nr'-C ZA. 4-Q' .:1'fl5:i"f3Li.i5"""" -" AEa 'A L. ... 32... X -1- A Ar", - 'L' 1:11:55 -wut - NX K iw.. F- it,-:Jiri ' 'I-iv.-I N .-,gziiixisml 1 In .4---.. V NX Ng-'nm 3.45-4,5-.8 p,sr,.'ig vi I- !:,?f'.5,f:1-2. "' .I 1x::,v,2.. .L NJ! uA - f . I.. " ,. -1..f' 3 v f- . ' ' .' 5'-L. ',- 'yr .x , ,-k j-.." . ' I ., -l x ' "1 . ' Y'-ugh-x, '- ,-, lf. .hl-' 122.51 .--: W" -' .-1-in--:Qu-Tn:-:'3A-g ,JU 453. . IJ- E . qv' . 4,gI5."i. . f-:Er"',f"AA-, ' ' 5-Nf2.zr':h.fi'l -.f' AL' -255411-A A" F-??.':' . '19 af" -'fm'f1?5 -' .N x . - i. . ' l1.'..g.' I '. fmt' , : ug,-.I 1 'J-1.2 if ,,,. - .,-1. .4 J.,-ff. D., l. ' fu.. w .,Lz,f9.Tbw XNPQQM. 0153... ' .,. Q--513 - -ii A. gg? ' f ,. , - - --. k"'-15-' - - - . 1 -A . . ' A . -' 'A 1: - --. - .. ' -V V ' 'X' xitiixqru Agn' 1: 9 12 A I, ' J M11 Ji: TL' . 8 i I -1, -Es Y jxilf f I 17' " Q , , '- K dag x law- 53' --J .':: - Aff IA vi? QL , ,A - 'X 'ar ff- .5A.A'l-5 gw ., . .-13.-a.-:-f..,+. ,,-' . .- - 1 -wi .:- 2- -ri. .. - A. .M -. ' -sl AA.:-:-.132-f2aA.-. GQ...-.Az-1142-'NSS 4 9 . ' , - -. im .- ', 7 -2 .. -'- r . '15 ,. - h" -.sz ' .. ef:-,if f-'1-.-A5151 ' 'Q .Q g - ., .lg .-pi. Q jyf- 'I'.il.fJ ' 1 ..-111,-.' fl X-PT I, -"M1.'l33f'-.QM ' - df? "'7.f':,,i 1-h'.'4 Ap-.Q'.fv' ' glP57,ii,j'.', S' yllix J' - -. . ' A - 1 - A -1- .- o ---- 'A - -- ' - 1.-.Q . .+A A- ' .- -:-'JS-p ,fin ' . - f - 4. .. . -. Q qx ,I - ff -- -- F-9 ,1 :rf---.' 9952 -. . 1 F' "- ' , gwung- ,lin . I .4 -, ,, I lie? ,-V l .-,I -A Qpxfy . .",-- A l 1 'K ' ' . A -RL .s..: EQ, .. : . I ,, ' 1,25 gi' u'1ff:"'h -V gif-Yi k .ff l 5: g '-155 "W NE' E1 ,e.Q.lAi:': 5'--F . -N: " -. , - Q- -' A - . . ., -2.5. -.1 A- 5 - gwuir .- . 4 '- Q' A .: '- - 2 , A I ,Lfgffx . . A N A 1-Q 4 v u ?'5fAi: ..gx1- --J f Fxgn-e'Q"'K,. XX .Z . . J. .4 A 'A A- 5. .f 7-'..fT9l1t "X ' -A-Xia .1 , .. L," J v "--"-7.1 " . :M 5" "' 435' 1- ' ' "V . 'Ll P .1 K,9:e'Jz.A.-3.-..- 3, 31?'QqQ5B - x ' " ' -a- la 3. 1 ..: .. - N ":- -- 5 1--' . Wt' I .. . Tj? QUE- :Va QI H ' , 5 ',,.1.,5:" L -. - 55,--' AF. ...-.1--. " 5 ..f-4.-- ,sigh diwgs- l ' '. K A - ..- --,Tx ,.5:. -Mm-.,,,. . I' .. Nm, .M-',y.J .. wx., 5 n 1.-4 , ' "gt 2u:w',,.q ' X 5.1-1.x ,lf L' 's 4? A ' 92'-.FL '-- iff:-ff 4' .'.. -, I - , - 'vf',g'.. 1 itpfltu ' f 551' f-, l '. , NP. ' T-' ' ff ' uf -3 1' 'W"iii-Ef'F5f1-"Q--113.2 L .-- .si ,f al ,, .' .. Mizz'--1 .f""Ax ,P"A1f:f. ll ' t, : ' 44' ' I J,5:5:Ycy,i-f Ybmvx -- W Y . . -if -2... fm- gf.. ., 1' ag... A51 '-- -. X ful- - .' . 5 .4-S' 'yd ' x ' itz'-', x'.:,.L3.'-'SS , gn... ' X . an t gl- ,L p.,a.qf frzafxw- .gk ' - l -'iw . grrw- 1 -A e.. :tw ff.:- ' ix ' "y iyigii . " 5-' -'-N ' .-' Founded 1895 if-531:3--fi-,si'5" 3 'QN q.,'3".l:si'93,1' .. . , , :- 3,5 ,.,::. U , -h I ,+- f - - Q ' 'Al 01 t f ,ln N x 1 A I p tl Hp PI' A,-,:,.5..:.'..-. ,ff Q...-gf... ,..., X -X up .,-Sp-1 ,b,:!'v. , f ..,. H1 - , A X -Z.-1-'ki ' 'E-gr-:Q .5 ...jr .5-fn---1' A. I 7 K x' - . .Mg ':.,Q5 , I ' ., ,..-j.3..., Q 7 -' N ' Chartered April so, 1909. f,,,f3"..l 11:3-' '-...NM-Q. ! I fy . . '14'5f',f' 1. " , t -- . - I o , HZ. QL. x . . N fl . . 1 zz-Q, sonorms IN FACULTATE xg? V. X. f M' ' ,' f .isgf 4 Nell Murphy, A. BQ S5 LIL ' 1 ,f . . ,gi-3, - A Q., .rw -.eq A ...H ' 1v'g' .- sononms IN UNIVERSITATE 15791 5-ff- 'HES'-E, X N. K+-.A, ' 'lr A 'RJ sf.-fr. .-M - refrw- f ,BJP IWW., .uh 9 . je. 1913 x5:x'yL? i, ' r 5.10, B .. ... ..' .v 'g., a . ' 33. - 5 3' .. ,., .gum ' f..f cq Sybil Brown. Lucile Davis, Nellie He-menway, 'Cecil Miller, Florence i 32wy.1.1.:,-g:.. X gl -.., 1 .f ' '... Bonnel. Esther Maegl-ey. - flfio.--,.' """"' -- N" 9" 'lr ' ' 'A ' - 1914 ' ' n -i'5l4'5-F9-W fx -, , Q.. l .fm-lsqf-:.. .. A Z7 ' 'L-" rs-fl Rose Basler. Agnes McLa,uchIa.n, Ethel To-oze, Florence Thrall. ' f,5?7"'7"'Ff''Q--l-"ZP?.4':y'I-"" -. . -. ' Q. , .. ',- s.--A .,--. s I , 1915 ' - ' ' . fw,5.z.,-..-xgi e".c-. . .. '-- -2-1" - Hazel T'ooze, Luclle Shepherd, Ruth Dorris, Georgia Cross. ' " J' rf' R - 'vi ' ' - - 'nv-----4" . , . ' - . ' ' 1916 -:!:--" .:?:Cz"f. ' 'iq ,. A Nr- ' - . . A , - fl.1-2'2" ', , ,deff-1.'f . Qq.gEj,f. J., ' Pauline Coe. Arvllla. Beckwith, Mae Neill, Evelyn Harding, Erna ff" ' df" v- .ggi - ,tif Petzold, Claire R.a.ley, I-Ie-len Robinson, Mildred Gerig. " A 'U I' ' 3'5f'.?-23 . 44' . V.-E. gy? N A . " 1 h R Vr.Js H X , ' .. . f w -5.2 - SI 1. N ff-'aid' fl--1 X' .-"' sf?-cg. - E 2555 . -. 1IQi5ffi7f'E?.f' i"1.g"'44f-flj' 5 ! ""z.Qf " 1- All x , .M - -"'52J -' 437121 " xQ.'f.M f-fx! K '- . . -.. -. -.2-f Q--nA.m+-A r-' - H- .. 'A ' E -.r . -Q -gg. . s 34.3 f 5 V1 --4-135-,4?fAfN -Q -r 'J ' lj - 'M V - ' 9315-'ffffii -' YN A "4 N. -A . . f A Q I ' fififzt--I--f'-,x .A ' . - 2' , 1 .MN -. Q -A .A A' AR 1 .'A -J WS as Fifi?-f:.bQ'g 0 l '-A I l.. up 1- . Alf,-ti -z-- :I ax ft I. if-Q - ,ll .1 .G ' F" -.ff ' X rap-"-J' Q K'- yyl :,- 1 5 I:-rl' ,ik-, lx , .. Y . M '- f - '35 A ' iv if " . Z"'-Z- ' -.v .L I .Q M. I Ni... if-A...,.x-ffe.-.I -1 xl -.-fp-A . . 4'3" L -I W- -,fi - - 'E -. ."'1' " -' -153 - 12i',..,.,..Q A' 1" , ' " ,:..---af: I E i.,-Jn... ka Q I' f5f4'ixS:,fs,.'i-ffg',15Q' ' A Q, FL X -f' f if 1 ,"v' ., .,.-,-1.-3.55, ' A . A . - -" -, - .-3 .. nn AA ,, -'J 4 .-- 9- ' ,f"-' -'ff-1-L,,,,Z , J--1 7455. e ,, Fgkifivxmf-if-f'?: Q-' AJS :,:z.-2:21 '. X .54 lv' I ' UI. ' .3?:'n'f-An 129142551-2..fA145e2fi2-.. . WZ? . 1557 ' " N 2" " nt..-.g..' J ' " af.-:ph -I! -5,-1,6'fy'E"-2',""'l1':"-.', "2-',,1'!f4?i:f,-'.::'.3'.f.-'-QA, - "' "X -' "- ' 1 Aww- " . .-rf .. ' .5 - ,. '---.,'C..,Qf1-l., af'-lg, 1: ,,,',.:.,q1..g WBT, .,'., ' -s,.,g.,q---- ,- -- fdg, 1 EJ, :X -. , , , X : -" W -x Vf . ' ' -5"-23.55" f " 13,31-'tl " iff'-3M ' -. ' 1'-15-'-frpix if - - 59- f': ' A '- A "f" if-vs.-I ' : ' .-N. A' ' '34 'T 9.41 Ckffa' 'K ' ,S-T' L XA Jef- .A .,'. Y' 1 -- J 11,1 -af , . 4' W, '- - I 5 .. '-EL! .- -. A ,V Q s . '. "ff,-3" U lf, - - " 'A ' f"""3w-. ' I i 9, T -- 'L N '-'l'1f.'iI ' I ' Q O. -l.'1'4!,--fix 1' .L-Z: 1" ff"-Y' 1 ' WJ "Y' 'f ' "I""- - . '-'Qx x N . J. 0 :IA , .I ' o .',.r'q'gf4:: ll.: . . I. , 4 ., ,k. ., A ..,:::g,--3,.m -I Q. .I 1 . 3, .M l I t , . .1 -.,.....pg...' '. .nh - X. r M21 .1 .ng ..-W-Baal ' fm .- x X ln, ' 1 '--.-1 xr-.X - N- 3'-...,- - ga "-.Mm . ' g' - A: 'f ,A x 43?-? Aa . - N .. -...I . J ,ns Hz xx A- A 5-I 91' - +1--f , , . -. X - -- Q .y , - wg". x ,9 Q, jj,-'-1.-..s..x ' .1 '--X.- ..fA' - -jg ' . 1- 1-pa '. 2: rf. 1 '- , . .ll l .Q Q-. in -ff.-I 195 .sf .... .A-.Af Q.,.ev--si..-Q yo i Q U J-2-Jrliekaf OMIGG 'A "f"f3f'f.":.-'1'- ' -. "' ""' --Jr -.-- - 2--'-' -- ' -5-'??ZE2'T'.fi:.ff:7f1'f--fi:-'L - 1 -if . . . ' . X '1-1' H v a f -2,353 my 'T-'T " ' ' -, -- -- 'X X ff - . X 1 I I ' II,-' I . .III - , N' II, X Af ' I: - II ,Ig.I.I J. . -, II ,I GIII I I I, I . .IIII '-,I -.I EN III ZIIIII ?I I.j5ff,dI'1q,:T,f I III w I , - L X , -, .- I I, .,----. .I X: SN ,II X I I I ,I I ,.I.-IIL 'II ginf ,,,II:4f II ."" " " ' -..I- I , I. I.I.ITx gr- -I.-iff?-1,II.- . I -. I , . II I , I, '-NI XII'--,, ' :kg-.44--5 5-:'I'fI. X 0 I,IIg.f-fig.: Q-' IIQ-1'-gI x,j'.Q. ,Q N, 3, U...--"', I, . -- . - ' - -V w " - '7f-:-.-4'.-va ws. -' ' .- '- r. -. 24 H: ' . -- . --rf -1I II I I NI K-.Q N xxx I- W lx Inn- , - ' 1 .w I- 5','f2f-p,,,g.vIQI.:II:II .2 fI2III . I'. .IIIAI .ff j.II II ,fl . .IIIAIIII . rI.I.,-- A., -, x -,,,:.I,.I-gg, - . I , . , ,,, A JA. Knrlgvahqd-.-S ' q,g-'- WH. ,, .- gy- ,Ia - fl 2 ' - I ' gIg, .1I. If ' Qi-314,11 I I.II-.5 ,S-I .YI.,I ,--jipw iff!-13,2-gjyf. 1 - .g:,f. I Iv ' I I : II I-'I I "'f'.'.4,'-If .34 ' ,I I XI II X I qi, , I. IIWQJ II A, In -. IX -.K-qI.gI,Hsq II.II si' I nIf,,I IFIQI. . I 4.II.IIII 1' ' CSA ., ' fi-ui-. ' .. 1, A-rg ' f p .- G' L . II .mx IxIs-J xg-'-Iuyiyi ,j..v3II: I EIS- FII MII II ' I LI' 'fh I Ia?-If ,C--.I :I I gp. .- . vi,--'gr' " -. . A 'I r-'I '-- I ' ,J 1.5 I ', AJ - - ' ,- . f , . Sf'-13 Q-, , 2 -J '. if-f.. --. -.I-.--. it 3 ' ?"Qlfg1v.t. "gf -, .41 .--.3 .4 a. - . '5-wg X' .' 573,-1 -1-fill. ,.-:-'-- . . - 1-1,1 - I I, N. 1.4 1' ab: ' . -'L " -' - '- -' " .-"- "fri, Db," , .- .. " r',,,4: - - -"' CI I, 'I. 1.' .K ,,I,I -I Il I ,I-,I IL- ,Ik I ,Ir I. 'Qui J. r '- I IJ .x. ' 'pa I IMI .I-.'5'?4'-1,3 . ,' I-I','.-'If, -w,aI3jf'hw,f II. I: ' . - ' , ' K gp. ir. V .gi -. :. ..-. f , '-5-1-.. , "' " ' ' 'f ,,-Q: " . - - ','.'.f IGI! -ug.-' vu, Sf,'j'fI1c- . ---,J-.11 A br", 5 'xf "N '- ' . fl' .N"'1 541 , E' lim- .:.'-- - , f 1"'f Isa' "', .flJg:if'Ill is fault - ' pl- 4,1 2 " f sv I ' -ww -N 4'4" - ---- - -vi 1 -. --P 2 Nas' f -anzrsfifag- ' .43-JL, , .1 I, "'-ff- f5:.-- -.Sec L-1.4-2,-f .-3 " if :7 f ugi5f:lif9"'i5:E'1Ig3'X9" N IN . a:'4'Q'.-'ffl .' 'L-"'ff""' ,FWF U-'E - " f. . --'1 X,.4'.1iw 'f -dvf-f?V.ff:'-'fi!'S-:f'! . 5? if ' if 'f - -X: 'W -gg-': - " fgf.. 563: -, 21, "M X E I..-pg.-Q-.gfiipf -I 3 3 Tw.. I WI - I,9 II .ff I" ' I - I I 'tsl' gb! 1 -XI, 1 Hag-,I . ' . " gig-'.'I1,g ' 'I I, ' 'Qi - ' " Qi ' 3 "" - 255: W J .',-'iffl 18'-1' -' ' ,rfi-. 1-3 I II -ex IIIII: L -.RI- tzf 'f' 7 i',--:- +.- X , - 1- ... iw -5- g ' Wa. :-fh--1' A -"'7 ' --- ful" 1' 'ff' f ' --- .,-,esp ' T'-EFI' f- ' was. 1-. .q Lx- QW' ' s '- " ' L-0' - -TL" '2 Y-. ' 'Nh I ' ' x ul? ,. Q --IIQII I III., II I ,.,.I...-. -,w,.III A . . .-A J- ' .,.' f" - .' , 'R 5 I. ' ' "Eff, 'gag I if gg- .NN ' ' II.I ., iC.:1f'7I.x ' f:'I I 'IZ' ' .' ' ' "2 Y' ' III I Q" X xii-??I,:':g'-,II- is . Y -- 1 , 5 - f., .. 'C YQ. , f'- v All ivff, A"-I-a 7' if ' I, - :II -'ZKQI1' 'I . H, ' 5-Ifvi A .54 15 J' 1 -- Ein. '51 - fX2'Q3'5,.- ' uf.',.IIj'?Xv 'fl' ' , 4 "fx 'xy - I 'g.r4F' 751':?'f' Ixf.. ., I -. i ... 1.1-' ,fglf ---. .-, V ,-,-,- II 12 I I' I' ' Q1 -I: .-Iac, I : I I.x, ..,,- -. y 'N w ' Xt, cfs" u-flex--. 'X , --Q -. + f ww -, .. . " -'N' 'W Z! -4005 --1'-5 " A "1'X' 1 ' I ,gg-.-,'.-I-.4 , "'f'Ij.3:,'I 1 I. II.,- ,gr X u I -f:Aq.0QQ: I 55-232-g-S,",',-f1r.Ifq II. -r 1 7 K N -I-YI, ..vIIIIZI. II .IIII 1 4 III. f K eg . I Q-.-Sai' xx -- -. ,- . ' I I., - , I g.- 3,-yI.s. . . If J' 13? in X , f, l A f Af f M 15' - ,Jr . 1':Q?J'1L'i H39 VN-.Q 2. , 3 Iigxj v ,ga 5 -fig:-Ls" ' my N II I r II id", fn! I I . .',--H,I-S.: Am' - IRI I . ntffi 1 W' ge' SWE,-I: - iw' 'QA f ' ' I 5 . 3' Il I I,' II: 1 II N I' ' ' 1. " If.. ' - I 2' 1 -9.'VII , 51' 'F' ' -. , . XX- . I: I , . YI I 4 . I I f --.. . K " - " ff' l ': -- ' Q " , .' 'S-f' ,rv "x'.f,'-Z' " - --1 I IIIIIf I I f X IFJ: -, qu: I I I - Iii .I-I - ..,I I II ww- ga: 'G :.-M g1::Z1f2??J1- 'Q -- '.-355 'L A ' If-1' " ' I1,,I,I!,.f, ,'j,..' . , III. xxx I.-.-I . IIIIQ2-,:...-. . If I 'Xt - 'f.fI. -, ' , I--a ' II ... QQQIPII: 4 ' f,I .lf II IIII si.: f ' "" X 4. -a?-Ziff. 4-H3373 f X xr- v 'tiff'-. " 5 E , 'ut ' ' .' WJ' X A -1,12 F49 "' f., 1 1 I. I' 'za f. 1 ' , ' . Mali? .- "':..h ff?" if-1 c 1 Nl. 'AIIIRA is II K... IIII I 'X 'P-ff :IES I 'ilk I' - 3. T .:H- ff. . ' I xv - .r- , f-I : I: xg "Q" :NI . 'Z ' 'I 'lf' , ' I f NI: . xa ,. :.gf,I, .. ,-III.,,.I - Mv- I .-IIIIE?I5 N III ai-In-.IIII I I . JI ' 554- IFEQEGN-,..J ' J" " v 'KEN' 1 ' A ' - - -- g K f..-- .x -I ' ,rf -' M .ff VIPII-a ' -fi: D ' W1 .f 'Q I ff Ywshw. J' fn I N"- IJ NN 5:-'Y5'.,II.I"II xI ' . '-,' I T 9 III,-:X N4 ffl-:ifin "- I ix I ' 1 I 1 -, :Q-I-v--..: I. ,:. - -. - L ,-J if :wg-fa. '-.M -f l xia- . ,- N -: -H. x x-f .- . pq in II .I , -.I . In X 'V W5 ' IA vi, "A III: I II -gl!-.II I4n.,y.II.V'5- w. I f. I If - III,Zv'1:?L 'A CI Qi-I ' -Ii" A' 51'ff-'ff-7-T ' ' . , .---- . ,.,....., n,-gn-'.'x -1 ' 1 'T f.3,'..'J.- "-., . " I, ,v -.,,,,uII i 1I ,II,fv?'I1Qq5rf" I. IEII II f2:IifJ,QIE,'1iI,-IIf'gZ'f:5?IQiI I I II iIggI-,tri 'FX f f' - 'VI'-J":Ei X- N ' ' ' '-""5- --'529'l' fi .:-7211"-?f3?--, . ' " "1 . fait. . ' 1 '20 ' X - - III . ..I , Ia? -EI . 1 , R+ '-"ri ' .. .--?,',',v.v'.'-51,-'-,1 ,. J. -1"-ti.'-Wg '1:if"w1'."-1. '-"' ,':1,1---XT -LQ' " 5 ,: ' 2- ' '- Q A -F"-.3.'f7' ,. ' Ilffar' A I1 ff:'i-Z'-- ' 'Fifi if 5 --ff-, ' X X453 ' 'cf'-ia- , .-gif: . I II, QIIIIXI '42-I i fx -fx., If I. I, 1 ' II I I .43-7, : :Iw.:I - II II JI II C- . :--v-x- I I I,I:..In I I I . .5-I -,,-:V - - 1- - , 12,93 1 "shui 'f ': 5, '. . ,. "F-. '. NJ' - . - . "I A- , ' '-.' ' -. '-1: '-1 ' - '- fi -, if -. fjqgffw-v"l, I .1 . - ' . '-b I' .'.x I I:II.I,-4. ' v lg: MQQI 'Z-35ZJi:,,, If'-5:'Z?+w.,,,,,II,,I I-I - X I,I.IGMg.I ' f , vigrx'-'--X. Ng ku,-I-' 'wig-gg-.z-5-A34 4.':III-fjI5IIg':.':. 4- ,--- Qu '- .,i.-.f., X-Q-sf? win -. X - - - 5 few H' fi?-.fe-W I '- ' - .- 21. A . -TJ yQ"'-'-:Q--X I I' IN -5 xIfXII . -I I,'I. I IIIIF- III 'I Inav 1 , QPFI- x -I .II , Z2 K .I I,.I1L!u ,I 'IIfI..q, Q -1 'I "T f"Y.T1.."- ..'-"3 F9 I . 5 :. I J' .Db 1' - .Ls 5.- cxx 6:6 -I' - . 5' q..i'J in r U J"04f23e.f Fe Q I! '- L , NA. , 1 'v .4 ' A J l A! ..,1 ' "V ' . , ,NX ,Y , ., A , gl ., , - fx' X. is W . .., -va, ', - f . V-I J, f ' I 1 51"-x - ' .- 4.551 "1 '. 1' .' 2 5. 3 i-' 4' N vw ' .X " 3 .H . A ' f -iw "fy, N I ,- if' f-,L-X.-L' ' .M 'X . "7 V .' i Y ,.' "EH V15 ' - L , 4' - .-r . -gl-,' : . ,. '- w .b r,f,1 1 . 1nf,.uf- V-,gfffm -V W---y nxt,-u ' ' ,- ff . ,yv ' ,. JH F-ff 1. -,'.,j.1f:--,,4.,. ,,'vf'f' I 'gf V,-,531 - - -' .:f-',.,,- ,-'Ms 1. , -.:,'x'-Ji'-f . ."'.. .fl ff- E "'S-" ,f-iw-L ' X.--.-f-AV-N ...'.1A.'f- ' ' ' "- Wikia 'f7?'1I-:far-.i"ffMf:f?',f 'Wi' 4 'N:ns3-:S.:iT- 'N-'y V . f h duff Waite ' Adams Cowrlcn Mnstiuk XL I' .Shu x 9 1 1 u it xi -'J I l - 1 ' -LQ 1 1 4 N L R .1 :via I , ,J ' 1 N .JK .R ., A .-sr Iuulor Mulllzmimu Mc,:U1m'm1 Rankin J-j ll:-ally Ilumilton Rmll-Tc-rs I'. Cuwqlun ,Q I Jrl vm' lfunum Gramm M rm t:u.:'un I QQ -R I A., 4-'itQl'S0l'l V 'l':1yl01" gut:-10n not Shqvor- A., - , A, - 37: F176 4 ,V ,- I ' 'I-Arhxrffib-ri-,affix if ba WqQz:.".:,.i. xTQ'LvT ,Ld ' '- ,,4fv, . hW?1-1.-,..' fl A-1 firxfh., iiisvf-Q." - '12 "gf ii ' ' V' - ' N-5.1 k 'Q I' .-',.'lL.I:f:3 t :imgixxgj - :WI . 3-Lg. . 'I iI:?A ...V -g f I V' .QQ-N, -2 3' -- -qt, 't - ,QL--,-5 'X 1.15 If , PZ,-'ff' K . 'JN ,f V, I xi: -I -del .fl . ., ,.f' .ur-,. -2 . '1 . ii- , -1. ,-f. ', - ' ,pf 1 '4'u." ' A ' X NR 7. ,,1.'1 'f' ' ,g. " '.nk':',v in QV ul-. T5 1:J,M 5QH if .XJ J, R. .11 ky-QQ-qfu p- 7,'.f?'HbQ1,f. 4:3 ,-' 5' gd . , q.,,',.:!S-: Q ' jgY1:1Q.1? 'i - 'Jigs jj- :ffl J. U , - . ' W W ...?-,tm .T .' '- K. - . v - , 4 ' ' 5' " V 'G r-'-A3F'Luf?4E""ITm-1-S'.,.'f'i - ' N2 - . a 3 ,, - Au u . ,, 1 f , A '-.5111 ' 3 -,17 ,' 'W "' x -45421 '-1'--1 ' ' ' - '-'--,-- A A - -- C' "-.M ' ' ' F 'l '- P 'U -'TP -"Z 'SJ' FN :m3'L -Lx xz',," -- .1- f--'---. .-,. . - a r - - . . . . ,.-- - U - ..-"'- -J..-gs .-..-11.1--.-.--,ff-H ' .- - e -ww "-. RN - ,N X. IJ -9 u":G:?F5jm.'55"'5434'xn ,253 l "' '. in-'E YN xg' 'X XY- -' . -. -. .-J: W... ""-i.""- "N w f' ki A .. " " f..-'J'5S1-'QW' WL .--" .. .U Ne, 1,.U 'X X UU. U 5 u .5. -,S JU 4:5 .-..gU'- r g, ' ,U U ..U. -U-.UQ-.QA 39, . -Q-.,,U,,. . . , '. , - : U , I ' U 'X Xknhws 4 urxsgshx :HN-I 'J ,U vi: U. .U7'r,!,f:,-. -Q . 'U UeU5f:U5U.: I-Uf.'..,:':?. . U x'rUwU. NSQU NUU3 UUU:...:: UU UU. .U .U-U - U .1 5 .U -'U.UU., . X, ',-U04 . . U. Ur . ,,.lU..'.U-FUUUU U U U, 1UU3,,UU- x JU UU -UU U J- . U U U .. U..- -:. "-QSM, N ,-, .QAM - YF. -.-.g.v"'. 8i2.afA'- ,- .- 'fqikg'-I?-9?:+ -f-,1.i. K ,- -...-gn - ,. .-. , ,,- . - '. " ' .' -H 1. , - . --. D 4 . - .U -- .-- . ffl? M., " X'NQ3fI5f""" Qsgc'-'af .fr-ii Q- A55 ' x'lfi53fE. rE.'?. 'fi Q J," .-"' 'gn . '5 X f " -if : I - .r-Wav. f 'llif' - '-. -we ' -rfb. we "4 . .ff-.-' - - Aix ,v 1 v .Us U 7, 4 N 'yy-q.. U U, U .f S 7 ,g U ,, 1- . .lg U 1. -U U, .. 'gn ' "5 . 'Q-3.:r,"'Lu,. '. 1.f?.'E 5kv. .-,Q-" .- ' Wig' yl 'f" '--' . LS! v ' ,,,...-5, 'af - -rx ,levi-.,,.'?...f ,f . kg-2.. mf. . ,- -..wlw- .:-.- --v .-. , r - ,v----f. , sua 337'-::"I trv, I ' Lpirr 'ff' Q VZ ' -- 14sLAQ?f 353-1 : i ,-' ' - . . X .fir u'.,:fi 51. lr . . - ' - ' --'- ' ' ' '- ., ,- .in . :Lx ,. . v- " --- x 'f' ., --1 -F 1 .U new--a . .-ug, 1-4.-.-J ' . ' A U-NN IW Gp: U U,,.UU. I UU. UQU U .U 3 , W.. -.1-:iw U .. .. NU., U g UUUUL ,.Uf.U.U.UU U. U-,.,U,U,U.a -.4 C U 4 f' . " -. U. :--, by ..,.., t'1UfUx .j.,.UU mg U. UU! 1 U ., U , .U :UU? . A ,' figs. 3-'-Q gg.:--y.. I -:'.'LU4.1lr'-'Q-J. exp UU,.-U, .ff f ' Ny 'xfnk--91'-f7"K - we - -- ..::. F .-, .-.-.ffm-12-'P-'E' ie:-' A' ' 1 ' '-.--': -J' ' V. ' '- '-H 'w' 'Q-:vi af " " -. T' 4 . dl- rf -"':-'-' aah?-.1 8-'WJ .- . X . YK '1' '.x 5 - ' 1"."1 5 ' . 1 in .- kk Q ---- - - -- f fish .'. -V'1'."'.-.,- 4 ' FN' " -' xv .' ' l an-3.5.1.2 ' , - "'-E.. -spin e.. OCC L.,,f.1Q,K.Q -zu," vsf ggiggg--5:::g3'UQi5-.15 .. -. E N- ' " '- ' ,.z,..., '-'.'- ., w., U. ,."t- -nu.. . -' N . :-4.,--' -Q-.-Si " -' ' .. . ' ' ' M AU QU :wFgU:,.ff1 U7 UU"f':l, 'I' 'U,Uf ,.':', F , muff ,U3..UUU UU.fU .I UU ivy. "s.U.q-U- . :U ,mu ...Qing :Eli3:..4:U: X Up 15:-UUU.UUU..,U g. 6 ns:- ,. -.,..g'fi-. ,. -1- I .' I .L V? - ' QG ' V.. -- :egg - K K. . .. .---41. , J, -- I U .. U.U. .. ....fU5,U '.. ,. ., . ,r-.15 3 U,U... -U ..U WUUUU. . nxgk , UU.U.Ui,UUU,UU.,U UU U .U : U X - ww ' I- ' ' ' -1s"2f'!S1..., .. --5--H -4 ' -ai-'w . , f ' 'K . -T-if-ii-'T-55.-3.3 '- 1- N ' J' X 'W' ' . wing?-1-Yfi32"'-'-.:f:zs' ' W " ' z . . , .3 .. .. . .U . U.:,,, ......U.UU...,UU L f .- 49 " .-.1?'g.. wr. ,hifi 7 .-v' . KU ' I A.....UU " -. 1.-1-13---':. r ,, - - - LY-" N x U ' 'U Sig FMU- V" - 'N I N in HSS- " "f""bah ' ' f 4115: -- '- , ev ' " - . 1 ,.a.- . ' . xl? ,,,'f' P- ..-..s U.,-- 4,,,...-.-.- U -- rm. a. we A UU L.:-.-I, U einem: Z..-I U UU UT- ..U J . .U ' "uf: ri'-15---. f. , - .,., . ,U-. ., - gr. -.aj,- "1 ' 1 7. . X Ur, U.1.':Ig',Z" . A -Ui,'.'gUOqj r"l51S'+":3"cU,'UUU-,l'Ug 1 .. -,' V H' ':- 'pgwfefh - ' .- -'- ' Y:-V "1 -Q Ch- - . 1-E" X - C 1 My ,, . '-. 12. ffi- , 1' u,kiQ".-11-,711f-'.1.n-K..,.:'U.AE ' I " 5' " H' L ' .."k'lS r4"11.r" .- - . - 'J41' " rife A-i' Rf? '55?'iiA-5 ...lf-'ii' TW." -2.-. ' ' .- "- . T.. ', .' ' f. ' "ff A u f W maplin .Alpha Elyria a lu x - N .. . -. ' -- .'5' ' Founded 1870. U. ,...-1 .5..,,..gy.5, -5.1.5 ag.. -- ., :g.:-gag., ' U ffm' ,xr I . - . . 'Il' F, . ' ' QW:--1. , sv- - -. 'A'-Q '- U -,.-7 p .f-...gg Alpha 361 Glhapier 1' .P f - . rf-"fe -rx. A - f. by 'X .UM Chartered July 11, 1909. " Qlihgr. gif fn. Q ...1 X , X' I 1 , Ng ""' . ,. , U :U --3-g--' 1j..:,U ' Aff fl' ff, i:sSf!s- - -flu... ... ' f U fix. sononms IN UNIVERSITATE .ff-F, -. U.U...?U1,.-.E 53, .Sk . . - .z- f -rf...--. - . . . . . ,, A. -u "H 'f fvf.-J 6 x X. Qi, . . 1918 - 2-1 - - . - 1--9-.. '- sf-1.1: If -fn-.Qu ew . . -X U :vig , U-' Q 'Q U li? J 'UXU ai-PM - 'iff' .' lN.R ft' - . F.-' Mildred Waite. lg wil U5-"' U gun 2-- . 41' ' 1 -. ' 1 1 . -, '- ?5-,,u.f'.-' ' 1914 'i a i . 'fffffz x UU -f UU-U ,' 5. Frances Adams. Bees' Cowden.. Maud Masticlg. Hazel Rader, Eleanpr - QW: fsh U ui McC1alne. -Ruth McLaren, .Marguerite Rankin. A ,JfSlg3::1,:UUUU U -. wa. a j .... . - I ' 1 ' ' 1. ' c I '. U L s ... . 'UUUU 121' "- . . Muarea Healy, Helen Hamilton, Edythe -Rodgers. IT", ' "11,'..1f'f " ' Aki X -X1-xi. x .--1' .-' 1. .ne . , 0 .u ' '5 - Tugug '4 - - V ' . ' ,, , . 'eff' ' -- '."'l' 1 -. - 0' , ' , . I .- ' .U . YU Palm Cowden. Helen Driver, Charlie Fenton, Myrtle Gram, Margaret "2U.'g?U-gf-. ,,,m35tf4' 5 f U,',.lUQ- '.- Montague, Virginia Peterson, Lora Taylor, Katherine-Watson, Genevieve fy'-'.'-",:A.Q1ff.'i1.-.-.4"" .-W' x nl J ,. ' r's,X'1- '-,".':' -. Q..- U miykn - 1,.: 8 Shaver. ' -, - . - . -gtg ly: - -,7.'j.U. , 44 ' if ..- .FU .rig U UUULFC- --F E 1 n , 1 x -"1 1- r.-Lf . . 4 ' x , 'U-ftjf' Af-:1"'.. 5 .' I- . 2 ,.-fur .N . -if '. A-290. YUM -xi .. 'Nig U Q , iv'.-Q-,',q"' ,X U-'.v 1-"' ..U.Ui" "". Un . - ' v' ' -mf. 1" "'.' ig" 'U1'.j.. f" r I UP.UJAxi ' "C, m: , g :Eg 3 ,- gh - .U' 1 U U "gl: , 5:1-U??'T. -. -' .9---QM --. ' 1 is : 5.2 W' r" ' 'Au N-' .3 --"ik ,2f"'f-- .1 ' ' ai . , 5. ..4., .1 . , , .. -' W., ,-.zog.'.2fg' f .4 .'- Q ,J -A. ' . 1-'f:'.U'g.U"k".UfUQi ' U jf M!! fu, i ' .v . xv' . ' .f'f'2'1"-'h-fix. - . A: - j fx .. - .,- A mf. . . .x ' ' -'?r.f.1. "fx '1 . N5 -.,4' . w., - - , , - I-UUUU.-f" UU U U . UU.-.f. f UEU QU HU Un .UUUUUQ 'kk .- 3 UU U U UU I 7 ULU EIJQUU UU ykvt ..U it . Y - 'uv . -- U. - ,:z- .,-'Q,, ze .. .z":i If .,--.. be .F "ill Y. .,'H"'W,'vr'7 xkfx -Q31 :UQ My . IU: gz,.- - .- U51 .,- -K . '-,:: .' 1 -,QU -E.U,..rf5..5 ...Q J, ' f . Agfa - -wr-:.f, E . , 9 W . iq, A, "5r?T.p-JH s , , , U . . - ' R':'-Ha' - IQXXXQQFH' L is Xi elkf .5 U. R Ux:UUU-U.U.U-:U9 , F , U UU ng, fm. Ur U, .V Uisizr. U -.UU -U .,U:U. " 'WF'"3,i:2E41'f-'iff-EM ,PE 541- .' 9 :gk .U Q!5.'5f,'5:-372: Iraqi: --I- J 'K - 1'-1-J' ':, , K- - 11" ' ' :"' Kai:-.J,LQ'C ,JK H .v,R'.g, '1 '-2 U .'H.'-. . t -f5:'.j. u . -.'..' - w f fd! '- ' - - f- 4-fk.x'::.,'. . .'4r:.1,.5'E!f":.9:f.-.gx:r.'-3 " '. - '-1 ',: '. 1. . ., ' bUUU.- U . .f .Uxweixlb - ,UU :gUAgU::,UEUU.,5- U,:rf:f.U:U..UU UU.UUf-:UUi,fLf7E E,-Ug.1faUU1.iU.UU . .U .,.Qg.ggU..g:-UU I. ,U X- ., UU, -. UU , U .UU ' I . '.. , . 1 ' , y, - , . .,,. p.U' 3.5. a ' -P '-,-. - ' g.1,,-- X- , Q . .-' '.. "'.1 1 ' Jn- . 'Q' ' -" 'YW' " -ef'---'-37 "f - ' '.f"!i-1 ' '-Zi -f" - ' "A, N 2 TIUIST- 'li 1' :P f" N- il . ...iff-.?,. ',- -U .UUEUU4 'U U is H. ,tif gif... ...aqk QUU UU 3 Ui -,UK , -U. 'ffl ,UU..UUUU. U UUU- U U visa! : 5h:.:,U .UUUL .U U Q ,U.UUUUUU'- -vs U U - .U -vying. . U I U . ..-X , ff.. . 1 s-L01 r , -. N Xa, . . . . ig .,UUU:3-. ULU , JA U.U,UrU.3U:e4.: U UUUU 6 . .U I: R uf J,',,kUU: U .fi::g,-QJGUUUU .Tk -UU ,- .X U ' '. af Nfwrff.-W'.'s. x' 1-. ."'ff'5-'QQ-. X' .3-'i' 'W'-" 75" .5'NNE""li4l'-i", N :N - 'Y-if - - f .- X- -X. r ff.: am-5' '3,f?'..iif""e " ' " ' ...L N- '--'B .M ' . - Q- ' ewan- - ,., , N . ,' . iz... ' . -- .pe s-, - ue. , 1 . , - ' UUU .U,a'kxgUU.U.. U U , -,Noi , U 1 :UMUMOUUUU ,UUFUUZ ?3yx-'qi -KU - est ,U . 2 . U Up U : - -A UU L --.3 U .-"'U' , . 'a',,s-U , - U' 5 UU, ,. s ' U . -. 5 -U ,L 1-. n 2 s U U 5' U U UU .U Q E? - - UU, 1 . N- g ' U. at U. .fU xA -v - ,, U2 .lf A - .Sf-:L U . :U '. i U Q ug! 5: IA ' IJ '51, ' '5' -' Y' v-. ..". 51 A 'fl .5-3" milf ' 50: '.' .l-' -,D ' 5 ' v"'f' 'fu 1' L- ' .5 E -vu .. .1'.-- - ' X ' J'-.. 1 'g' " .-.1555 "'.' 1.L-f.- o" ' C'-A" . . ' Q--3 -..e 91755-f 'I "AQ '- KAPPA ALPHA 'I'Hl'l'l'A P"v4 'u ..,IIIII xx .ge I I .II .bs -g.:.'Ix V. I I V.. 5' E.-I .xx XLCw..,, MII w x.,I ' N M --- . I II If:Q2Ir.1I- 1327-'-5' ' E - xv 'Y I I "r l- 'lf'-Q:-Cilwif-E.-l:,"f - 1. - ugh-. 'ff""'-, .--. I. 'KI .N s . I-. . 'IIII , , I, . IVII II 'II FI-IIQI.-. II.III.:I-I.-,II ,, II L. far- 4 I, ' fe-:dsx -. 'x-Nm.. -- -50 ' ' - . . , ' ' ,.I.I? -as - ". -I',j,,. -. 'I - I I5 -X ,f ' L, ' .,'I ..x I- .v-.. - wxgyxk ,, - -Q., .IA :I xx III' 2 ' x, 31'-J. QIZQIQQ- -1.53 '-,-Y" 1' II -,, I ' 1 "I I I ' 5, -Ili 'nl N' Ii II ' - 1 .1 'Q SM- .-75' Q-u. .--.M ' .q 5.qg'f"' 7'-1---',:1- N , --" . . Nz.. TN, ' - .- . : ff" R 'VA 211.-55' -L-' - J i' Q' TY '+'x'.2A" -fix-i:'x?"74"'l 'f 4'-. F" ' ' 1 -. ' " '. Qu?" :V 3. I f-41:1 --J ' E5 if ' - Y .-H... ff . N. 1. U .. .. . - I,-fI 3 :rf 7" , Ir' ..,. puff f:If.1'g" 22-515531, .. .II'3-fjffgsal I --JIIIAI .gf I - - I I .I I-,I,,,,I - it' :,.:. , ' ,. I I, I 1 :I .I I I ' -IfIgL,I .QI . .H :gI ' II I. -... .,,, .II ,f '3".f-QM' - 421- 2 :L '42 .v Hi f- 3-5,1-if -,'-'vii-QE. 424 -Egg -4. ' ., 2- . gy :I f . . 1.-II,:.ii' . ,I, , . N I l.s.7.Q..- 'Id' .,I . I .X I.,. 0,1-:. ,:L"ft,fa:FA QR Q, 5, I 'I I ,hh vII jgf:,,I kv-I.I4,.P ',o . "Y7". ww" 7- ia 1:1 -L'-5-.,'.' - I ' . J ' Sv" 515- - I '21 "5 ' "WL -5 -TIJ' If ' . . . ' W: " 1 ' - 51"-."fp'.' .fQ."rF' wx , , . 2- 9 :5'f"1. 'f .naw 21- -- 'GSM . ' ': ,, :fi - i ,mvv-.,1-f4'H1yP ' , , , 4-'T , . 1, .I1.f .fIx,-I QQ- ' .I1,,. .N -.Q ,,,, .3.v-, ,I I I - .uI.,,- v- , ,:, I--. Y,-4 , '- , rf- . .,,' 1- hi- ' ' I- ":i,"'7 ' "lf ' "'.-."-,fffi 'ffff' . w 775: ' ' 47'1-'.'- "-'PJ' -'S' ff " '. ' ', 'f "W 7 "- " - "'-' ' 3 , -fx X '-Eh - -' f fl:-f W- - Xorg,-'AN . f'-T555 f.'.'--f. -f-235' L ffiax. - - ' - - J -1. - ' --': . . K ' 1- ' -. ' ' 1 . ':' Q -1 f ', . M. ' . Ep '.'I,.' 1, - .. Q I' I- -. SL7.-NK I,fI -.,I ,IQIH Q 3-',,j.'.:'fI.,4Ig,f.,II: AEI,-..I.I5,I If -f, . " fi,-,::..L,,g-L. x -:-,L.- ai 'wwf' Q -2 9- - uf. 'Lx-'.'i31.'f.f We Q-f'. C-'.1',f.j,y. -..-.-gif' '- .- 1 if--A ' "1 , X ""' A 'f-' Y' Q,--.::l'f-:' .-. , '?5:,5.1" iii: 4" 6 - x --wg , , -' ' -4 ' '-G".': , ,, - Qgpii "-,.- I' I,',-1 42' ' I- ...gf 'rn' N 1 SN- ,Y AQ 1 3 ...rj-"-' ' 'C 'UL - ' -"lil-5':. ,:':.,": " v'.1"?J :' ---11" I. ,,.- . ,- H1 - K : Q-H1111-wff-.--5--fur' 'EM . S .'1+i5":f'F..tg'Qfm:.::.24'- , -.- IPD- ff.- ..1,'l Q.. 'aigkw 1 . -- Shu. . 1 u... . 4.5. X A' -Tftiqiq. e.-J-' --,,. ' .. w ! '--wi ag' , - .v I Ifr :Ir - . -sf '. ' II ,' I2-I, I II . Q N, . . ..:-' f 'AI N ' 1 If' i . -r. I I II I .Iwi- J' -- '- .1:37E:r- - ' .-" Q ' 4- Q , I ' - ... -. . 'E , f ' N -5. I. "I'-,. '11 'mul fs .I I 4159- -. -r' 7. "T'f7"1i" G?.Ir1.- "1i'i'3 II-Icy f .'.'I6ig.w,. ' 'fm-' Q- I -f ' e I1 ..I. ' - 'R '22, -M. MGH ' ' ,. f'- -- ',... 5, QI- ' fl . i.f,1.--'- '3""x -5 I I . ,IIIII. II 'I .Q ,I I -'J ,f -M' 0 -Q. :--21 -fn-sg'---1--. ' "Q ' -' '11 '-:iify .f. ..... ' ... I .TN II Iwi I I-- , .I Ixwh x.- - ' --., ,. is 'I IX I.-SE, IQff'IIrLI:I:IIE 'I-PI: ' is , flifrbg ?f.Q'3"' -K z T- ' .f"" x . N VL'-"lp: .-3221 ' 1' '-. xxx ,. x u .-u.'i:,I. .I 1,I - I-I f XI I I., I 6I,fyfQ?I if x - - I,fI 'JZQII Y f fk X 1 -g.- .dv , l.I,I -I ,wx f . . - reef- . 1- -, ' , . ' Q., ' .-52455 x ,GV f ' , '?4:QafQI2I::.3,3rQ-I.ALJA' ' --- ' 'A ,I fl- : .Nm I-Q . +' .- ,fgf-j:I . ,Q ' , ,.-5-L.-I. .I U 1' , " f.. ""ka' E S-T.. " . . . 'f5.:-Sq'f!:'Q'-':1.'- '97-Egiaf "'.'5'f -- 4 .- .- -- xii. E i E -. :::.- if I.f ", E, '1 I. " -I-: : : n: o". Q-v:.g.3. -'j- fzgjqj. 6 tI:-'gig FI 4 I vwcw, Ipqwjk 'I I:--LT : E .zu I sz: -.IQJLIQQI-iz ip. -. fn -.!.II,,QH,.,.+ 'Q -2-L -1 E -.E - fi 1- 1. " . ..-sg K-gf' I I . I I ,-ll .3II." - , ings' E, ' 11' .G-. 0. 'Pi 4 ' ' - 5 ' . N ff 1 " 'Cf-1""'f9,IQ,II ,FI -ix ?1-1:1 YI" Q .,,. X 2 '. 5-:' - Q : 3 :E -.: ' . ig' ' .k'f-'53 K ., III i N. - 1- 'ig 5 I 1 5 giiirrgz.,-, ML u x . ...J L I' ,II i -5 iii MSEI-5-QIII-i'Q I . pxl X 2 "ll, Q " '- E ff, gf:.g'.'j" K 7 'X xp I . - - ' wwf Q - 'X' aw -Ne fi K x 'X -- xg- N ' W C0 S - of 'ff wi -5--"V 1- Q'- - 9' - " ' ' Y- - v 'r X4 ' 1 314515 " "Cnr '-.A. X - ...mv It, L . . . . L - . '.Q.:a31kL. ,. ', 4 fe.,nxm,I ' f25:E,I'1 .,v". , -1--.::'::1:' .LI-I I ' -Y. " '.- - ' - Q, fi' " 53'--'-' "--. 12 'H 1 I 5 . ,U .x. 1-..'.gI '--.,, -:I -, -5- mfqflx . QH039' pi !Pg.f.1':"f-2 fx . 1 K , -I -.- A. - .vp-':,.:,.. ,, II .If ' .x 'Pj' .fu-'-7""r"'f!"f..,' - -i, .T - .. . . qixy. , I ,. ' ' f' ' - . M . "". . Ifflil, Q' -..I J",-L5 . x " 'j3S'L p'Qn5:',g3f5r!x5':"J!' -. -- -sg. .I - -rgi--... ,,,.:.... -4.1-. I Q . . .Q .. . . wx. 53 ,. . ' . .-'J L Ave: .m?':CF?" 1"Sf'- . . I -QJI W 1f:yfj:9:I,I-ZI:IipifZ5If-.-:-QI '- Qt' IIr,,:-f---vim .1 .-- Iifg:',:,III , . .H -5 ' . , ,.'.1I I.,. ' .: in -4.51:-5'1" ' ,Ji -4-" 5 XI. - -51? '."'5 1155- ' . j tlxvl il?"4:i'-- 'vf-'Egg . 'Ut X. 'L ' K -.. .gf.25'f". ."- ' -"' . N 'I-.'27.'.':." :gif . 1 ' .fy 'f'P..- -'W-5-.-if. '1': X' - S9 1 .va gr: ,. -I .- 5 II ,ff ' I-jd, fgv,.1I,--"'3'g-F5351 II I '-QQI x- . , sw .gif 1i9a...!l1fX.?. . "W I...3IQ-"--ff 3' 5.53. 1 14.81 , K Q. .H ,L . A ' . .23 .Q..i'f.7-f?f7",, , 1 Vctgax'-' -S' gf ,.k..::':f,. ,-.-...ty--.'.. 1 . -fp -f, I..-I.-' 5.31,-3,g2Ij.,,,Q.I I ,.-IIHI ,GI-...III :QI -' "'5-'-'3i.'f"'h'132' F-3-57311 f . ' '12 " vw ff . .. fg.-!:'.-eaffii. F ig ff .II-" I -'v -.I KI 'I yn: I I . 'I I. , 1. .Q as I II , I. II I wffn- , .I .4fI ,Iggy 5 I ' II? 3 yy- y' -AA N . . ,I . -'III I ,. , II., I. .... .taxa II A ng- LI SI I I :I I I I I, I - ,. - I,gg5...,,g.5g,w' XE., I II, .f efnx ' - ! ".-.E I.!'1'.E'I 1" ' 7 Qu' 5 - , A e -- Q - .-f"'I-In q'..'.P'!".j-. ' 'k a - -,1x.'f'I- 34515 . A ,y-.2454 ' I? -' 7 . L- ,gf 'rgfx '..- , L- " A -J -f'wM"i, I Us 7" "-ff'-2" 'ff-'H--f "f8f?'im L -ff .f f -wa-'rf'w N '- ' -nf" - ' - '. --...' ,- ' ' '-,'..'.'7.-, ,,-if '- :gi--'n -' ',: wr- ... 'w', -.,, - ,' . '- . I? If IQ. - .. : . II 'b-qgifll'-7' .. ...sg e5jA'?I:I:1.I:Ii.,,I,, ,,,fvI,IIII - S I:I, I MW yi ,., Tj N5 f. - 'sh ' . ' .' -L'.Y'F -,U , '9j3L..:'T'1gI.- -'-'J-. , , . :A 6 , II: A :..,-' '., ', . X1 N.. , f '- - -.. .K-new , f X- f H. - I . . N, -! ..,,-,-11'-J-2.2 'nw-. - - 5' ff" f., 1 1 ' -r F F' X. . 1' " . 'H gf N 7- ' P' N -N0 : .,,!f1.".!fLIf1 - " .-:f - X- s . 134 fri:-::-' x Q R' -A M .-3 -,gxgj xg 5"-5' ' zg.1fw-,5:.-.-.-'f- 'I ff E S. ' .5 ' Qs " - fa'f,-, - , ' ' 453 ' U ' Wil '-. St - I-'GT' 1:7X'fi.ffw'e5-' gn V lf-5 R .K "'f"4- 1' - x 'V "?-'-79 .4. 731' Q N 'iz' . ,, 1- N -9. : g., .Vg I , .Y-1 ..,. Q .X gnlwf .. . "' 'x ' ':- - 1', ' ' 1 .. "Q - . -f-1' 1 , . . ' , - , ,322--" , g ' . . x y -. - r-3 , !3- -, - , -, y... 1 I ,.- , . ,N .N--... 1 1 N K W. . I ,-I,I.f II II' J, -, SIINII , ff gzzfgha-its x NIIIIII .Ik .TI:..l,j -.II I A Q. 5 A " ' 'iv ..-f -, . .! - -, 1 ---. " 'uf' 'ask ' X-M . r ! x . 'z' Imkj- A x, 'M K Q' IIS ':,x" XIX xx - II . -Q... l,l' Q... 3 5?',1 ',. -I ' 1. x NX U. . ',-'. 1. .' '.. . '. . ' '. . --I ., I . II TI I .+I f-..:, , - X.,-J-43, : jx, I I. I .if-ue 45 ' ,--,'I'tI I .I I , ' Q, - Q, ' ...J -gi' 'g 'r- "-. , '-M. .M -II -g--. A . 1' 1 , -.L l , f . X. -x I K. , -1' 1' V' K. . '-1- 'V A ' . "l '-., X ' f""' , I, ,I-It. II-, ,,3V,'xIII,x -I. I . CI - 1 . - 1 .lv , . -- V VV- . . .5 .- V 1 1 . .. V f I' f 3 ,I ,GI ' f ' 'fr V' 5I:I. fi' I "XI ,' fs-' ff?" . , f x- 3 . - ff ,I ,,,IIj,I,,,VI ,E-I, I. -,gd ,QI I?-xl: , If N 1 - .- 1 ,, , . ,f , . . 1 V- ' , ,. l - fx,-:. Vs 400 4,3-:,'EVr.1..--.-1.--'-, --1.7 V, f . 'f'-' .,q-H-,f " leg-A-' J f f I II I I I I. ,, I:39l:f4l,qib,,qgi,:9EfI,,Vgq1,-III.Iu,III,IIII.I II-A95-giI,5I I .IIISII.I?IIII,II , -.r,, I, I, lf- l f N 1. V A 'W ,V - . ' V ' R rp., ,gy--Vu Vr fl . ' nw-gm' .NI V s '?s4V'V'--I 311- 4 ' f--- I I .- f ,. f' .' N, X ., i' V. . -,f .ffl ip 44,35-5,f ,V 44,21 . ., MPX. -. I ,I ',.-,4 Vg-- X I, X I ,I KE-I N I ki, I I II.,II,I lyigl .IIII,i I k,-fb.5'.,I-5:1-,lfigwr IIZ,'- . ' ,, V. 3. R , .ff V .62 1:31HA:-ml-:r,--1,-Vf'Q:.ff:fr-ff L. -gf: f 1 1?-.1 11 5 ,' ,,,Q,, I V - -1 - 'r - 7 V- ,.-V' -. -- l - -JFFANJ-1.-Jwffu -N':,.- F, 11 V V .-nf-fl -y ' . .V -V , f. X'-.V -1' . -3 ,r .-'.. '- ' '- . aj.-.. 1-RTX " 'Q,.l"+'1--'--.mf--A g4..,,JQIr9"?kS'5-1 41121 .,, JJ Y N -,-,U.- Vx IXNQQ ' 1' - ' Q1 V fff V. V -- f. ' 'fl "J ',A W. yu V . 1-'...,.,, - QJ .01 ff' 'fe:P'5::gV,,1fu ,V f' 1.-- .1 .- Q, .TQ A, ff " 4 Za. ,-H-Af ', V . .. f, ' -.pX'N- 3.4-'..c . . " W' '-"C" ,,, -VVS" ,f,-3'-p,l5 .f 5"-J. .-,- ' -Ng, ' .,.,, xi' ff' I., lgyf I, - 15,4-ffl fag, gn ?.,I " K-.14:I:?:,g5g.3+ Mg L -9335 4, 5-fgifijf I' 4? q,pj:,.' V' z-,lfjlg ' Y VN . Lf-. Y., f V x .7 ' ' f:"ff-.fiflfila-1:'.17fl1'3'?fL' - fferifli Q In - 00 lu Q! V.23fQi" A1V,..?.f-'T , 3, -- Tv?-Vi' 2 ' ' V. , ,f 5 'j:. V--gfwn1-...nyy,-",4:f:2'1'.'B,SEPTc I CQ lff. I-if .V ,uf Ng- -lf' , 1, '-'A 3-:nV,'- -'-:5 -IL, x I V ,' , JEL 11?-M"-" --1:--' .,,-,f.Vf,.,g, - ,. - fill X.-..,..-,- AM, 1-vz. .V--.-J., -V -'-f 'V:,:,:lQg, my I7 1 1 ' . Biiif' ' ."'f.vv4X .-rl" 'SIMM' . f-Q. CSV N'-S' 593 " 22-11: N' '4w.V:t"'f 'f'N?"','-"xx-lf.. rf"f1 "X WNV V' . '- -.xii-R f ' -749 1' 'W Jlrfhf " 'J' .lfiiffif ' L. I ' -:Yr ' 'L"','LZ'.'W:1' 1: Lg .IIIT-I . ,I I AII.III.,III. NIIIIII Xl- .- . :II.I,IIIII III,,!.I-Izswfl-f'jSIy.,4, .vxd ,I X I . , IRI X I-,R QCII . II4 .V ' 'A ' :XYQEA i ua! - f" JJ I ' ' wffl. . ' . Nr, I , "I,:-I. I 1 I,!v,LIQ1T5gIS.x ,x IIIh'IfI.-LL Q?-gf, If :f!.Jff:'L,' ,Ilfhgz '+V-..:.?"i.?w rf.1'.. 3+ ' N1 qv Nil. .g,9,,II .5-2? I -,iq . , -- gg, ' ----mx ' - -V . ,p,'fu5,:?,'I ' ""aiZf-.,, I.4.,u"' " 'zffdff If ,,n3I5V-- 'i8ltHf"'7'V, ' ' 'fit , , ,v VK - . N- ' , l -V . V 4 ff P "K - ,JI 155-TI' '- .A l l ' " 'f 'Q -EV rl 'P yr'-Q., 5 ' I 7 wg . Vf, 5-.QfI,.Q:. WV. - J -. 5 ,I IX 1 ' I, , Agfff.IfJ,' .V 2, X .Q',IfI f 'Vs v . " .. 'V '. , -II' V '.'I3 , ' jQ'5'h- ,A . X-I-Tf I I ,ij-,Qi I .V I j15'Ii', . . . . . 1-f .l ' 'Naam 'a vw- - ,77 V' 4 -- ' -- l - - V ' V A Q II :Aa , ' I VI , IIUI - IIN . 1- f-V, 1 , ' ,1 IgI,,I:IIv.',' 'VII , ' V pw? ' 'fl Hx' ffv ' D' , ,f A .hy Jsfvff. I fQ4'y4Vfz7l-f ,fsffff . ' . '31 -' 1' " fri - ,, - - , I -. V T5 V ' MV- X.- ' ' ' V l A ' f.'LfQ'ff7' N- , I ,I f' '3 ff" IBN W-ff! ,I If WX Q iff IV- , I f In . 1 :fl . N' 4 xx - - , If " ' ' , x ' . ' I ' f' 'W Vi ., 9-.' " s"-A ' .f y 5 fl , fggmff , X, ' , ' mg .AH V I I--I,I I I ,, -I 4' I I .I-L I f-If I 1 A ,5 'A ' ' 'A'fI'ViA",,fxf', -NI 1I- Ynzgftx x,..- -' " ',I' I. .V If-jg .HI f . '," rs., . , , II, VI. ,JI I . .rfb ,I ':"'Q'?'+7', iw!" H X, ,. A if X' V. I 1. .Sm I 1 V , LI. I, I.I,lIf.L,,-I ,IIIJ V FIX ,NU 1' 1 - . 'If 'Q 5 ,,I,.V-::,ef.,h" ff' I-'.l,'f'. 'Cf 1' ',-gl ',l.Va?7"' ff , ' ' J ,'I'4V .','1I.f.fV I, " " - V Z-, fr A 'I IZITZQIJ I ll' 9 ' I fx :I'3:kIf I ' N -V Sfqfgl 1 ,- -wx I1 Q-' Q. I Q -. -V . . x . . ll ,Y 1 L, f 4' LIf7j:.I.' -I I lI11r,1,Lf . 5 -N, ,J fn-5'g.'Mf"'gI 4',Q?5-if" ' , ,. VII . I --T: , Ii, ggIwIiI.'II h . , I .- .V l Aw L I-, gg!" Q' lggfy. if fi . . 'V' ' ' x V . -. -V1-,7' 452' ' V I . I Rza IIIII. , II ' ff' ' '-"F , . ' .fc "W 'rl if 4 'i'7'x . hi: .-.J','.13" W x 1 . If . I,Vn'JI V. 5, "iI,xI - ,'11'1f,,-Ip '-,.:' 1 Ipf X .- '7,1.3.-Vf'f:,Ey . i'gr. we . ' I I: I 'I ' ,I,j,' ,III -wx HAH., ,IufWf,'iv.I.' 5 .. , ,I '11 -, 4? ' kj! tflllijjjf " -,. wx' V Nea "' MAL. Av ' " ' 5' f X -3517 I T2 E"f"f14"Y NM II ., , , . Irry Iffgkii, f IZQFIII . I I I Ifxftgw.-..,I M li I 7 1, , ,, plus! I I. I I pill I,vx1. NI , 5 ' V ' . 1" gf :'r::jj'.-3" ffl7',f7f3f' ,- I. II I I' III, ,I 1fpyIE,II,I 1gjI1l44::III f.II XA ' . V. . Q 1 QV., ."'j . I fl' -2'-T5 VA Gucrncy Churchill Ilorncr l,0wlg4 .:n.V ?fX:y, V '- , A. K I v 11 'I .p -- 2 ' f IYI4, 'iI5i'f4 Wfll-IHOP F. 13811 R1H10y Van Or:-ulcll -dig, ' XQ I' ,' 1 - "Q ,lf 1 Graves Still Booth Slluzuwn' Rudman ft 'xl V7 I ,2 L 5 QJ Morehead . li. Buell Gllstrzm 'Bugll .. If 5' I'1"',XII V ,I ' Parks . Sherwood L. Ball Klnsluy Q 'yu-'kc 'ifb 5 ',V'...J,,, IIIif.'M N AM 25 1" mWf2fiu..t . , ', X ll :- 1-.','n'.-PQ.-v -. V ,. , !' '-4--' - . -...- -V.- , . . .. . V .-...-Flux ,, Q. 3 Aff-"--HQ' 'Ya -. . . '---- . V, ,-.V 'YS , -V -'. -A .-V .1 : . .- '. ,.VV-.gmt .-r.. -' 'Ei wwf V Q .'-'7-9ft"xq.rg1 ,, . 00? zz , N, I V- ! , , . , . I-, ff .,,2I.I W A 1755, Ifgfff 3pV::W:!:fh5Y-QQMQQQ ,I.I f , , . .IIfI5 .I .IQI .' f78'j,I.,,,! .,f,j,p 2 fluff? f ' Aglkuf 5:14.51-1 .f .f'.IIff3,tAIg55: , 'SfuI:ffIgiq,'Z Q, .-"fff6IV'gQf55.f" 'fx ' ' ' .K If , 'L Q1 " Xf- 'Il -vc-AX -' -' 1353 V1 .fly Y' 1 izfif- . V- IJ: 'f f' "as - . ' - . ., -.-1,-:-.-1-".'-'-1'V'.T-.-'-XQ,".1- ffiz.---f, -. 1-0. " fr- I wwf ' "5 V 5-,,., 'ETS ' .6415 'L . "-.f'5l-WS' ' nf' hr , V W"1fnll.:.Xax' XJ: if :ff 'alia If ':?"9!,1X'15:'pf''-.f.f.ff:E:'.'J.i'"M' K ' I' '4'- ,-1 Q -l ng' , - . fjfv ' ' ,.fV.. 'V ' ' .+A .' ' 'P - -5-X ' " - . '. w, 4? 1 fu? if " ff .9 fhr,,'-'Qi-91-lfiix ul-1 -. 'igI'HQu.V.'-. V:-'C-Tiki, -. ,,.-0'7Jd7Vf'V,'g-,I.f'?1K"Q5--. ,- I, Q ,- gIj',g,q.' 3, MV: , ,..,--:gQ15f,5ia,IjV.,5:f..:I ,f I Xxx -.X A agffg, 4, I, --,E5xxV.fuk1,f.'If,,gVy2,Q-x,,I GI I. I I I A ,Im I. II III I ..II ?.,,. I Ir ,, , PI, .I ,I . LQK.-,.I 1-2 If fxfv ,' g -x"'?QIgly,-7.,I3I-If REQ., II yf IIly,.x gl Lfgjjgtiix? QI1j,IQL,I,'?f3I YQ: .V ',I ,L5g1II,4. ,' ,I 15'r:III - 4 ' V 1 V ,:1- ,.1,V - -54 LjIf',VI 'flhfx-' - N- ,f l- 1. '-mx -: X 'fl ',gI' . , .-,- ' '..' .5,fI3l,z f , ,L ' '-:I.I - f'.' - JM I' rglfflgg' ' ,g':',VfS'kfff -I -I "3-EN ' - -j'vg:ff'1L, f 5 :-1-,:- px' Lt- ' J!! ld" ,f'ff'.f1'yrL.l ' ci ,I,f '.,.,I,4X "xl f 7. H I1 .ffg II-. . I5 I I II I . v .x 3 :Iq'4IQgY,. .I N7 5-4, I- I. ., I III, . .I . mf I V., , wwf x.1 1 -- I X AVI IUJ I ,.,-. II I .- II,-,. I,,.vx -.-SJ. u,5IJIvI I.I,. mI,:iLI.,IIII,,l,I - I,,.I I I ,II,. If If, , I X on , , L, I . ,g , . I , 1- 1 I ,, K .K . ,.-V, ., , I , 7. 11, . , ,V I If if j?- ' F . I 'll' V L' 'L'f:1?1 ' ' ' I .-2y.'f','f "" ' +A'III7ff.."fT'W' gf- ' ' ' ,QC I ' ' lf 4- L?-.EQQN V 3,1 1 'x ci - f-':. mf. A - ---Q fi: 'Q-3, "X V' 2 j f' ' ln a .-Nz .V V- W QQ. .V Lf, - QU-fa '-fix. .V f. ,, ,, Vf V , f V l we ' '-nr '--- . -f .e Y. . , , -. - ws T.: - , U '2....- -I .Jeff,.Efa,?.e'?Ig?V:g',a1 . . .,:, . . A , .lip , h l 1 , N N . , A N KI 'N-.Q-Huh. ,lla . N Af 'jj .rr lf:?5a1!3.T,,14,3n,,:lkJ:.-rif' 1,6 -,N N - , 5:51 rx :Y ext xx h I- :FXU 1 .. :"- 'F'-: ' 'Q ' . 1' . ' - f. " -lf':sf'.' 'r:fQ3"' V Q x' 1' 5. ik- 1:'.,r -. .f----"W .X 1 " .- ,. " f-"4 Nxrsul nn X N ... -x i ,4'lf?,' lu. -" 1, ,,., "N-. -6-N ll: K f'7g,.h. L Q 'Q ' "J, ' H." A U ,, -- -.., Ks 25:5-wqg-.X 51:61-13 , 'Q . ff 0 1l',:1...'f' x :jf-.' .:'g-A-if a -N -I M- . U " , . ' ,.,, ,, - ., , ,153 ..- :-1--,,.g.-.:.5.L-,,-.-- ,, X41 -- , .f V X ,.g, ,.f ' -, Q ,,,..L'...m we-1.x ..w:-c::w,mE, Q-. . 11.1 IQVI 'ex-125: ,jx Q. 'gif' ,I WM., 1 ,f ffl. Sssril' W .gu i . , 1 f. v ef' - ' 3.3!-...1--.., I Sian' KL' 3.35. '-1 -- 5,1131 'J' :I X - . . ,v-55215, -1 '1f,:.1- . .K-1:5 :.-. .i:.f.E1..-" -,kg ,K .jpg-aw H HM.-. 3--SiXX'a'1g:..",g""?"'-,F . L 'S 1, 353,93 - ' ,' - F" 3-' Xara-'?'ff":Q"', ,jg ' 1 f' cs "J:- hwda -x 51,9-5 M.. .J .- ., 2 Q Bw.-5,.,A,,..i6 X3 A i x:u,,m,..1eg: , S .H ,. 'L ry- ggi., 4 ,.,. ,Isl - in-Q' -. 1 "- - 'D-,f - -' .'-Z-11-4 . ' ,J 1-, ':112Z ,- 1 .-rf?,y, ,f.:f1E.,V:gF, QF- - - - f- YQ - I--zwg. , 1 ' - 1 L11 gil --f.. N333 ' i .. 51.3. I- h- 3' i J' rlegv Q: ' l.. F X y' QQ,-:L ff-jiug .," , C. ,1 ' ' "'s .3 T' -V, : . .-.C .-. . I , ' ,- ',,f'ql1g1 5.3, 'A-',.3,51.e .'.:,s. ' :f lx.: 'ljff " pf'-I---'.:.':.L'g - ' ' - ' . . '.. -. . .:,---- -. - 5 ' ' 1.1-f..' -' - Ji-5'-' .1 ,f1 ' ,7 1. .'vg.3g,5,,4 I. A' f -.:,-fri' l '- -1-'55, 415' 1 fgifi' jefxlf '!5',,:1-ffj-mit-,, Egrfr.-1951021 fax ' .,, "' ,fiffig 1. ,. .1 "-ul ffgf. -5551. 1 OCC L.,d.1ll,.f'i,.Q "' 5-1 l -Egffff'-',i,,Qgggg3:jfEZ'Q1f U 5 ,Q . . ' 1 I ,we r f , " .'1l' ,'.'- ', "' ' '-5' - ' -,IL , 1.1. "-.Q . ,' ' ' ' ' , '-by ' Egg: 'll ' S ' fin 2- '-..i,.- ' 5.LfC'f.Qr'.- , I 1 1 ' - 1-A"1'.J1' ' - 1.- - 1325- '-.1 - . - V' 'f.?afg4g121s5.5::saff'' -1' 2 f N J- -1 . ffl- 1 1 --f 1115 -' -' f AN... 1" "7 "Q-1-gf 'll N ' NLG, L. fill?-' ' Q:- 'T?1i!3:g..L-L..-tg . xx A , If J A 'H rn. . LQL. ' gs Q.-, ., 1 ..- . 1 N -, 4' .. ' . -' " Jg, , '. - W. . , ,EI-4 3.1.1 - 'gin' h -,!,,,lJ ...mr ft pr' 203 , . , .L if-L I 'f:,..i .. -.f.,., di,.5:fj L23- ' 5 ' .. ,, .1 .1 ffgfgji. Q 1 .X , . N Q mx lfiks i:'f'lf1" 'i3'QQ,ff7fl:.'5f'f:..5f.,J'5"':-, 1 ' .f 1' an-' 15' VV. AYJT4' "ll 'E If tf , ,ffl 'l::'U'- Wiril- '- X:--"Y :-"RPN ' X 4, ' 'ff I: 2.4 f'13-i?'??' . .., :. . " "--. A. S, 'fl N '! 51-"NYT I .j:'f":. -is P47121 " 7 .1 nm FL ' fa- - -- 1.4 ' .. ' Nm-,Zi ff ggi if W I. 7, ,fsilg f...g.4:3s3,gi ez. 1 1 1. f.f'.ff.1Yf f 1 MNA., vw? A f-6,1 ..,. . f'H:.w-'.Q,.g1 ,., "'WG:'1V I l Y-Ch' VST? r i'FfX'J 9'f'1?1.'. sae 1 ' 1 ' X55 Ve... F " l-.. Qin' "A Ulf.- .mh .X HM. E I E I E I .3 5.3---. 1. -'..-51, P ta P til P RI 'jg :Q Q? x I fr: .-. I "Tai 1-5:1-':. We-11-'-21111. Founded 1888 f55fgi'4"""1ff"-','jfs ,:".e?:Qu'5-H1'7':' 7 V K xv K- -7. - Qghi'-f,.5JL'Z. 1 ij: 1, - .. ,il-,,n .X ,',. . Q-'J-.1-',-. r - - '- -'-' Pl'-. S ' --.e- CAL: , '.. ' "-, C 1 1 f.. 11.41 .. J... :K -.M v5.5.5 N '--il f' ,N 1 . Elyria Brita Glhaptrr gm... . ,., - . ' '1 , if,Q1g1f,,,t 3- 'f f ,IV l . - 4i2Xif!f.-'. ! .15 ' 1 1 fr f ' '.. . 4.1: ,E 'fl lf!!-E-IH' 485' ' -sf ' lug., Mg, Chartered October 30, 1910. 4. kv.,-,-.j-L., m fe W X X -'Z' . 'Q' . 'ab' 'I' 'r' . i lfif-i.' . 'Z' . " ,Fi ... 1, -.hh A 9 . 'I ff, 1.-L':1.xl.- I,-eg YNDSL'--bc' .nf . ' ,y - , , 1. 5 ' ' ,151 ' H 1,6158 soRoREs IN UNIVERSITATE g1,Pg,",,f w..-en-1 X-.rw s I - :f - V .-1 1 ' fav .. - -1 ,. , . , ' 1, , ,5..Q'2H,q44, .I 'X ... .., U 11' ' 'V 1 'Ha l ' 1913 2' 1 '- W X : TEM'-5 . gg Pearl Horner, Elizabeth Wagner, Elizabeth Lewis, Faye Ball. ,Ji-3,3-.fx:.ffg.El.E .mi i lr. .L 1914 By JZ,-4 ,, ,:. -Q Af N 7Sf5wQ.N,,l Ethelind Rlsley, Pauline Va.nOrszlel, Norma Graves, Edith Still, Bar- 12Qffj1,?q,," ml-:A-,.1:fg'fS-53--"I ..... .N TEES:-34 harem Booth. Ellice Shearer, .Q "' - 'hill' is 1915 - lv .X Xjrw f, - . I., '.:::.',,: i6:.3VQgff' N' .xp ' . 9.Q,f:l'k-ill., I sf' 5,3 Vera. Redman, Josephine Moorhead, Edith Buell, Cosby Gilstrap. Ger- K ff? 'Q ,,ff'f"" ,fa ,, ff?-5" ,.' 'Tru-.R trude Buell, Lois Parks, Gretchen Sherwood. - 1,2-.','g7,,ji,f1R -Lf? If-gf . 7 ,' r -1 - -spygf'-1fv Y-' .V.-gg .3-'Qs' 1916 .-.KI-,pf IN . -. h --C . 'K 'mf ' l'.."f,-,Kill--n'.L: f" 'f . 1 ". - Q' Leola. Ball. Tula. Kinsley, Elsie Guerney, Marie Chi.xrc'hlll, Agnes Ste- ' Cff1f7t'5-S:'1'f'p?:T, , 'fjilx 7 ' x venson "lf .fi - ' ' . .1: v ' F, ff-., " . W ,Jn wi 5 .N 1- .idtfwly ..',3g,v--.' .4 gl-,Q Xl "ip '. -' Ly?" - '- Q- ' I . 3 "1-J?-:-' 1.,.22e'f-,rv ,w.-'zljig-.g.. '.sFg59l.,liQ ' ,Q . 2 . 1' ,v--. ,J 'I ,W f we N" 1' 9-tl. , il' J .' 'lg or vf 1 . f -we ,ya g'4'glff.g.x 2 H, '5 I '12, ' . N . 1l:??:1i1!'f?f fl N E xxx lbgI:v.3. jr' ad' ,il 'N 'Q l:f?'1fl1Tlf':Lg.-erm-,L Xi.. i 7 31, , 4.-- ,fu rr- 1 - 1 ,190 N K , ,f" . ,gy "".Qr. lrq'lf13.j-'-gap Q, -.X if N: XT, ' - 29 1 -if. 1. vi li. ., 1 Y 1 liiw' ' Evil ' 42 1' ' 1 '-sf A 12- ' . .y 1- ,. - Af Ex' ,Z X .2 'taxi' .6 R .fj-'lg.y,3.s,ji':ffg.m,' ' ' A 1 fw-' 1' N , dt , 1 ug.f.:f15'fQ1.7.:151f:, N ,W '14, .- 1 , .---. J ,A N 1,7 J ,Qu-.-R. .Q .2 .I U, J' ., I .igifd I "-.H ' K. Il, -f . "H-rf'-W 'from-5 + fi ,... A'-'i'xQ'??wg,g3f::aex?:E.5?f 'Q.'?2X?egeQ,g 1 55,3 fgfr,-1 -. '- -- Q, f .:" ' I 'rm?.3'l,','Q ' ,79Sffffz-5i1i9G:rJ1.2'.- J' - 'I ' X tml Q T 1 ..-,,.' vit! ' ' , I , 1 I""- '.,'?. -KJ. 1-'I .:"'I Q2 "1" I'-:.' ,ff 4'-1 -w','f'!."f,'4 . '- "T ,' N: ' ' , 7 1,3 if E ' , . Q E' 1-Wi. ella. Qrsl 1 H. 1 . 1 --"' ' .ff '- ' ' ""' x '-"1.. ' . ' ,?"'1i'fT' iff. " 'f"7"'7'42 "f:'5,w"."' if Aw! .45 L N . fG55':2f:TfLf' FP PM- ' ' j - .. 11,-YN I . - ,!, .,- ' .lf -.-. y, , . 1..-y-I . . 44, ,I v X ,- - ff-in E1 - V 1, ' -' - 1.1-1' , F' ' , -1 ' :Q Q. ,. '1:l.e.-as-. lf., 1 4, x. . -z- ..f-V " . or . ,'f.Sc' f :wg-,' -.4 ,af . 1. ,,:,, L4 'mfi-F - 'L '-Q':f.':J - 1 .- 4 x" .- N Flfrl YL., I X -,J , X- - . r',f:f4C'1 .1 '12gL"?J, lv., . 1- ,Q fn'ra,.7P, 5-Qu ' 'eq Aj ,l Ki X ' i : -.-. . - -.11-1-a-.1 -. . - . . If -. '.f",-we' s .' :QI , '---. -v - '- -- ' 1 fl . far-'W--. 'Sf . :L -- - -1. :H - X l- -5 . 1 .11 Q -. .. .Q .Fire ' 4:2 11... w xl 1 1- '- 1 : ,N ll XQQ' "---.yi 4 ,--.g.1Y'-'-sw.-' fe-'.--'1 - - X. "- C z -A . TQ?-. ' 1 L. 5-jf-Qixgi., ' ' fl 'TGS '-., ' In ' if I-tl' :Q .- '. ,f""".! 1 7-575' f- -1. ' ' 1 1 59 , .g:.., ia ' , ' N .'. 1 ff- ' '4 vw- Mia 1' 'ff' -M Wzfyf N-. Q-.-. erm 3 1 if Jwefasewf ..4- - X . ,Nm I-,. .' - 'U-'-,-4 '-' .-I I-, " ki 2- 'Q-3 an ,,,.-xc--q 1 CQ...-. ' "WJ "' " ' - 1 ' '-7417-15 - -' f5"f"' 4' C-,-:. .- If .-.fr 'f1'.'1 . lffffv-f ' ': uflxx- i . ' 1 gl",-,ll .. A I'JEL'l'A DEI av' -.,. 'Q -. .1 3' u ,-. f 2'-s . 4 I 'u . - :f::4T'Q3ia.ij 4 mi. , - v ' . - . 1, - 'X 'xxx ' '. :vw ,- .. -. , .5 x QQXNQD .Mn V sys In New 'ww-I .: , '-X 'Q--, -4.-H, fzi ' '- if X., .". N'-. '11 N ' . xqjf K ' - 'Q ' ' .. ggi,-5. .'lq,..'ll -QSNJSMX xl 'W' .N rl V I !4.f-'r-i!gilu1Jv.- -I ,-I' ' 2' 1' ,fy -. -. --W. H eiiwl x -ffwigv-.-fa:,f?ws44f3mk 33"-3-M . - ' -. 'Mis 'ix ' 'fl -' "' -f 'F' ."'.?'i1" - ' 3? 1 ' -.5 -, Q'--.n.1a., - .'.'f ,ig '65 ' 11- 0 - - ,. 51.-4-,---, - ,X 11---1: , ,,,n, -, , , ,Q z , -..,, . 39 - vw- X 9.5, ' . x,-. 'f' .' N121-" - -f.. -Nl.-." "X -ws' v .:. . ' - ' ' ' -Q'-. " 4" ' .-'--' " - ' , ' ' T- aff-1f " ' --- L "-.-""-- -.. ' ' N ' L- Hp. ww f f 1 ex" .- '- . 35 5 -'-.-5: , ' ' 1" 'tr -yy ' s 'k'f -' - -1'-'Q '- .EP -- - , 'I '. ,.: I X fi x ,.f-mis. .925 g-I' Wx' --J ,'- W, if- f. f 'fw ?" ' 'X 11.5. 'Q,yar,.c' ' 3 -X -us . ,' ' ' M T-T F- nz- . 5 :-1.-'.. -.JJ -we-av W. ,iw-':.' ' " . X. . .... I .1 '-IQIP-14261 ' gf' -,--, ' vs- .,- 52... ' w. 'Edna-va! ' ' ' --Z..-fi' -. J 'J' - ' . 4' I -3 '.. qv. -:JJQQ 4 I .H .,f -i :. L- x 5. 1. ,- er, V535 S jg 'lnflfv , i ,I . -,f , I.,-E :E xi U -' "' ' ZW".1'- ' 'VF ' V1'.1'w-v -If-. ' ,I ' ',f5"' . '-,- :J Ji fiix - :iv . "" "'-- .. V 1 l -. IU lf, 1 0, Y ,-X 1- -- , x-AF,wEn,,,1.'4 ,., 5-4-F 4 4, Y - -W ' -. ' H62 - , -mf t4..'-..,J:?95,w.' ,- : N: J ' ' IE,yI.,:,.,v 'gi 'utsraifivwr' l Y -..1,k'u-ft, - , Q1 W: .. yrzyzifw-i,E5'iLg. -A 'J 7.31.1 :bag I 4.1541 rp, 43.1.7 rr. 1 wi ' " 3 ' - "' 'w'?' ,' .- ' " 'i - 52? , A' 'S ' -i L' 'F-ff' " . rl ' . ', -'T "0 7 "Q " 'z-1 " ' f2f,1'7',f' 'fi . ..-J . 42 -fccgh 1 i-:4 M 53.7 X gyif f-f:."',.7',,.h z'1fff5f-gr2f.'fi1:'-'R Jinx' " . .-W--.Q '-"': ' " . -. . W?-f N ' 'h V' " ' " 'um FV" T f'-35-'ZW 'V "'-'f1""lfI4,5'-1? . ' ja... N: iff ? -,QM :QQMHA 4" . ' ' . 1 . N '.- -' ' .--..' -'ig ' 'Q 'iff ":- , ' .p' . . -' ' wr- ' 9 a - 4.-sq: I .M - . --kv fit:-.'Qiw1l . -mx-L Q' K A -W 'ULN M5 5.-.lm -.qv--,,e.ix!?E::.,.l ', -,' ..' :is ,. 1 , h gghtv f4.,..: . . . ' 4 -tix K. .K 'F' -1 A " Q-'Q'-:I - Jf'i'?f57-i:2?:7f5-f"'L' ' 9 ' Tr "?'l,Y' ffl: eg,-4' 'ff 'T-' 4 'P H53f-'EEr,i- , . , f,' "f n "," 'lgh EW -L3-ig? .9 . P- Ji 1' ,sv 'I 2. 1' -fp ff-u fi 'f5".x.. F rgws ,, . "ani" .: far ff,:,. . . -' 'ra--aw. ,-'-Ls' 4' - - gf? -PHYS-4 f--1--, -., - . -,: ,. " 2, '- .91 , 5, ' 4 ,U-W if in .ga . X xx -u fm.: ,u,.-uw... J --..Mx . 2 .Al I sk I U., tim.. .. . WI...-X ,ll .I h Q..-'Yu ' N ' MQ , 7--"Qi :?ef,g,f,- fi... ,s .f - , -P' -- N - JP ,f.:1'.',Q:..'-L-rl QL. 'X if '--'Ng . ' X W'-f1'A,.-,7' . '7'.. X-rd-' X ' X viflEi"g,r".1.- 'xv . ' ' V Q .U Z,-, , x.j,g,,, 1 -.W X. 'N 1 lg- KX XX-King' ' Q! jf I..-N f X- W.--L f'gghf-i-?'- 7 Q fx X H i,g'k3'fx4?:1-fir.-:L'k , r5Y5f1l5:?5: -. b V .g,g.k3.-M.3.,3l.q...,. X , X I 1 ...fx fjf-',.Z52"--:.'1w3 -'jf-"'A".!?, ' X ' W I f Inf ' SMX . i , JL,-4 -.-., ,FYR f""z!f5 . rfj, , f :A if? -if Eli -5:5 . gr- " 1, -.I V '13, N H EE, -1 III' ',.g',.i3'.fg',-5-','f" V 1 . " '--f '-. ' .1 ,W ' "f5.'- .'1ii'I-'ew 4 , - L-T-"TF-" v.-- , PM 11' ML- W QW-'f'f-',f1'51'-'i" -wi: ' f' ,,f7"1.v1S 1 I' 1. . . mf-'-'g5H1:'.f 4 ,,,N'EF4.- Q x ' '1'f-X. YK' If ' I?" 1- H Q 'M 1, 1" '- "!i3lQlq-:"l7- ' 4- ' 1 1. V ummm ' " - ' -. 7 - ". sf. ,fy Q, HH - f gm-.. --. e f ' milf -Q W 1 U... ir iff Q4-'fb -- ' f ,-. -. : 1 .. xg.:-, ' . X- As ' fi if 'mm 'iff V1 ' K :q,'71!.JQ I 4 : num ,gf 12 1,gygf4,f,A, !, J: "-, S -. '- - :H-f.. J f l 22- A' I' fffffe1.'.'.'m dv., - . ' ' ' un ' ik in 'SA-'f if 5' R K-f l- Qifi V' E at QS "l 1 I : PWA "N '5"1i'Q'5 Jw-"T N X N- ' '-,KN N' '- 5' R , ij- w, ,W "':'x:' ,,f' ,, '- r , Vg,-5 . l 'Q -. i 5 4.1 1 " f uv' 2' -sgixi , ff' HHIIIIIHI' W e. . L f-...f ., l, : wg 5 ,,, N. ,, -. --g,::-5, .L- V gk, :- V15-A Y I, li1,'gg': Ll... -, W. -. . lx . .'. ' M 'J x.x.w:1..,-,gs --. y .. '. . y U 4155 Qkb1',3,f:'l...g f: , .Os -.M -X 1 :-. ' ':1'5Ni--L----- . . G I.w'1U, ' . ff, F,"'i:::g:""5f""'-t.w ' '65, "'. . rg-,QR i Aly: .ggciin I ..,. C,:,g3:,-lst. .lun . ., , - .4 Mg, ,M .,...., 0... . , 2 ""c.f1'-I--NS: ' "3mN'fLE'f':-2-455f'f 'A'-i--' I , ' J X KLM . -'N ' 3.1 . ,ifrpxwsn x' iff,-r, N -zz .. Rx K?-:i"3:.'1:" f-f"',"f7"' 1'-5 -. :r,,. N1 .f ?f.t:f,.lr,Qm?F:-I,.I,.,AT. .., ii-it . ' '11, '20 1?f?2g,75w ' ,.1 04.51 . f u J N. wi wi-.S4ra' Q- A"-"' . I xl w -. -Y I J Au fo-C 5'6" . ,wg K - ' '-inf' ' ,af M. , NW i, 2, ' - X ' H 4 . 'Z . k'. 'Hy X K isfxljyazlg, -,,1:f.:,l: . I ..-A sl . . -5.5. :..,!1:?-21f'4...Th bi' 2 lk . -. Z, K ,lf 81. : I X. , .5-,f . -1'7f1ff,- .f.1-wk-Q"'.. QSQFXH 7 .4 : "-- ' ' ,H - I '!!".'..- if-'nj-"fly - D -Jie" I -. R":'.2."ji-'f.,- v ',M-.fg .. ' Wy.- F' J.:"J""-.V . v" .W ff' 3. Vfffuffb 2' ' 'I lk " MR ,Ei ' Q , li'-,h 1115 , :Hu-'. ,N--. QQ. ,Qtx--w.q"Q:,f-?-:7f:, , I f'n"'i ,,-...Azz -h gl. ,fix X , NH. , ly fx - 1 k vxigq, - -S' yr 1' ' f.:fPf-fx.--ji.:-gf 2 f' N' 'PV 'Q hz! ' X '- .fiyt-.' N - 1.5-1'...gg-2 .W . QL. w .gz'f.1.. N ' m...wg- 1 ,, . QQ - 2 f - ff 'P'QevL - -- -j,1.:.-1. ,g:.'g,,y M I '5. 5. 'G ., X 1 ,.-f nw - .'+g5.z.:,m-aw' -, gp, 1 '. ' N, ' vlifliz- A -rj ..F.gg1'i,1s'Ef.:G':iL'? .I '..?3 ,.,N ,fin , A 41? 1 Xf:.n..,.il.. 'Qxk , ff' '.r .f'Xw ,.. I -fin f- -.dir-' ,,-afrjqg. .2,,f-993 -fgm L-,gf 'f-'xg ,UN wg. b- m J 9 -4- ,. g .--,.,. .. . . 1 -!' . -- ',,Y'..,, r mg., f .-.- ,.. I , ." - ... I 0 : ,f- " rr' 1.-'-...H Mil'-'-1'-:-1--'.w r:- Lift- g.. Liz. - -' -,'rW'-YN .' 'Ss -.x K' EW ' ALE I., . , N :FIDE7 .f .-.. .-:Gia-iA,w1T.',:..7w.H Af,-5-,fl ,gegfggk-:ZQ-N G. , E,4Lv.,1--:.i.,: V, X sy s 1 xxx... Y. I . 'Avg' dc! - It -' jfQ5Fa'..:.- .I .Mika-1,?:f4,Fl4:QZ,,:4. ,.-Vvn: 1 , ix!-ij. .' yygrxlr gy- , f t- . ,QQ , ,N NK gf .ld ...,.,afJ,E' : 4-'Nu n I t, 2144, -if-rg, .X!,,,!'dL ,. ' .A 'T nt::.q,:.g5 .hgwxq Ja lb .H 6 . 'N , .' X L -. - 5 ,:.,,'.-'Q-sf f " , ,I X f X-K nf. , 1 ' 51-Q7 Qx .', If f - . ., - '- , -, f 1 . . -. . . : . -,1.., .. 99,9 -1 - - . N, .- .- - ff.. .1-.,. .ff -. . . ,I+ . gi 'E 'x-I fl"QQ' ' 2"A5E,g-LJ'-1'5. r'V fu , ix 'i5l':'-- 5--177, ,Q -' 'Q' ' 1-', X ,E 4 , . , -,L 5' . 3.-I, lx, -y,.i1- A ' ,. Q -t r , .L-' V, , its . w 'U-,lx , 5-,-.,-., i -. -N ff . V' 'N "sg: ' l.':. I ,fm M174 'I' "-'A - 1-paved. 'J . ,. -' x "Vik " K '- ff ww 2.1.1 rl- f A EQ- ff-.EA - ' f , J. I' ', 'lin'-A :-:Nunn ' J, -I" guy- Tl if:-:,,'.n Q X., iQ.. il! gg v . Q -"-121 ,,f 42 5:5-l g,V:3,..,fW ,.'1"H:'gfi-.53-. X- .111 A-., .Q 1 .Mig -bf,-:-...N K -.X Y ,sl-.i Q-.L 1' X WX, gi xxx xj il"4'l9'J-P , .- - . - :-, ..' '. '. 'h - ,., ,v ','.N'.,u, 54573: . 'xx ' 'X R A xl . '- ,- -,.: :A I, -:H If- . . , .X r,, A. I .:..-,,.Ji3 Ella .XX . . YT - .f 1- I Q , ' 1 ' 2 lp J lf- '24 .fo-f, 'f ,Len jf'-45144 melaq rL"ny':ii95:"' 'xx .3 . GENE.. - MAS 51.2111 I. 'I N A r I. - ,' ' .TIIIIIL X ' ., I. II-' 1y'I' ..,11fII', PIlIIvI,IPI !"'II'3',,XiII1Ix III 'C-III X I-1, - I- II I I .I1,:,4:x:NNI "tif, I Ig . 13-3 ,Ly-,. " 451' 6:2525 '- . 'N '-I ,,-" , .N -,, P- ' - f.. 'ff X y.. . P ' P 42- f P 'P N- -'wx f- A . - . . ,f . 1 m . , -.-,ggi III ..I. I II IP .i HLQGXEJQ .,,,5L.,-I.I.III,.I-I,-I ,A . L, P I ,LIP I ' Q. ' . '-1 I P . - . - P' '-SBP''faasfm-,.--:.1' M gs' fY"-"WW -sr-,af ' ,-' - P. H-MP., fr-1-' ' 1 - -P 43:-1 0'v1.pPw-fPf-.. P E um ,P ,P 1 .' .4 .- .s - .- . lm- it-A 'Fm P ' Q H21 3-591 1 -9 "'a9"QP1':.. M' '- "-1.4 ,DJ " J P' - '- - . , '. ,.. f , P. ' ' ' - , , , 11- -fgq' - P ' m-'. ' - . If . b yn s Pf-.fp .ff . I . - . arfP'.f'-525-.Ijf5!df..f.,-Qtr.-f-,dfP f -P 9 ., -,fm P' Af, , . f -P - -.r ffl?"-'---A.,-'. . f'--P' .1 ' ' . , , big-.ywi'-2' '. . if.-:L ..-T -:vi A 4 P. --.-u-- . f f W P- . -, P, - I .III I .'Ifj . J I I Q P- IQIBII-I. .I. Eg .If V .I -. I 5 kvdrfyi..IE4-,.Ef5RL'I,.ifb'xlI:i 5 wr- I -I I.-J -, 'I-I KI --:uf II -'I 'IGIL - - , Q -- , ' . P.:.f ' - -- P " ,,,P " 'g--'-- .-,132 -f, , .. , -, . . ' f ' ,. 5 Xpvf PG- '-'J 'v I - - '-'fx ,. ' Zblfiv? , :TQ-.161 T'.f?z'i:'9r ' Y 1 X-' -: , wr- P. 1- f . f, . ' .- -' 46-.' 453 7 1 fx-'fa-f-QVTZQI '.'I .WP " ':'.'J-'.' A?g3?9SLi43'4Zf,:-gg"-?3Ew'. Q,""-" i P c"X"'- '."'Q' f' ' C?-Q' .XL 'P""hdQiF5:m" -- ' ' "" ' A. - .1 z .2 . ' ' '- .A ,""'J" ,. rv- P-'il , ,fr f , P' Q: 9' fgffoo film-.c:P-,P . W S ,r . ,gp flfficn, -. 4 1 Q ' P -' . -iv 1. . "Tg.11'- ,, ,f.I-,- 'O -, --- , 1 jg . Cf- I f p II,-' . Ty ITIL" . ,4".-'gif ' I '.Iw .' - ' , ,' '-- . , ,JA ,X .0 I , 3 IIA' ,III M5 , f fa' II , f M ,In-I III-gi ,I II' d.,r -'Q III4-III IL? - I., II I I I,II. II, I . I I FY ",4fff.I . kg, X' 1.553 ,?k,7b4:,' ig, 1' ISA' IIf'TR "-Q12-., h 5: f ' . K' "fx X,P1Itf,'- '-1,145 I I -I I it ' P X g.-T112-P .PI 'H 'P Q , .AVI .- ,f.'g,2 ' Ny- 7P,- ', ' I, -.'-1.I1.f2x.f,' ,I gl . 1 NW, . Jn , , I ,LIJ IIIII.J,vqxf . f . 57 4, I I ,IIMI I II .I . , 511 ..,II-,III ...II-IIB,-', I. vi, I' , 5:45 III- I nl.: II I.I.f , 1 P 'f-ff. P-.gf--P-.P+-.ww P . - APP P . . p'1'.+U 5352? 'W ,. tw? ' D lv' ' ". ' II 1-3 :II I.Ir..' - III I hi I 2' 1 IN ...W yy' I if 41" g f. PP --P Q-1 ,..wfP-1-Q ,. . " "0 'x ff-x' I'QI'-big' - , 1, I-I... I v- . 1' . 1 . HA , H: P .W .P 1.41, 4-If P---...X 'P - . - -,WP ., . . P- . 'f ap. wr.. " Q ft- - . 1'-J QSYV, . 'lf -' ' ' QM". li x Q-me 4--,,--f,.',..y',. .. ..,:'f-M P -1.4- I, .1 - X . lf' ,In ,, .,,,I 4, , - , , -P 3 'W "QQ '- P' ' , -al ,I f- -1 A f ,iii . 1 P' A . ,2'U'-9' ' ,ff-If'-f-W'e1rY'QNdJ5fJg,b.. I ,f'.2f5Q2.P N A 'AN f Affizf'-ww --I W - 5257 P. 'f'-'wyv 11.5 ,,.. ,I-f I ' 'Yr' :Q-X. II-I1y,f .111 TIIII' IP, LIT 4 III6. rig, - Ev- II TQ!-W Surf ., II I1 . 1 -ILWFQ Q.. F: ,fu ,--'Q - fg- ,J , . . ,J .. -' L W1 f Faksff' ., , I '- . 'X ,.-',I'ff3' "If Ig I, Ia? I ,' x IQXXSI I, 1 Q1 . or .I II I '1In II: 1 ,,- A ' L' 3 - A if , " ,,--'ffl' . ' c 'IIQ f .-' " rx, . - .1-. NJ s' ' 'P . - 5" fi-LIN ." . Q' " A-1 -- E I - !"l'I -,' P' "- 2,1 l'.f,1.' 'I U7 - L-.xx If " I IE, M fII I, .II 'I -D, f' X I Q' 1 -I 1 .' 'f -I' 1 1. 'f , H .' V -4 ' jx 'P A4 J, I ILI XA 1 ' .-..f,' v. .0 I 1.1 . X P nf i Ii. K IL K V, . -ft ', 1151 ZJIIJII, X . ' wif I' "l qv: X3 A I XFX 'X ,. ,gi-P ,Q .4-1i"'I 'Tx P sLII I I ., . . .... - AeF,'Z'fgE.II,I I K III . P- . P f.. . -1-1' - ' , ' -'- ' ' I: .I - II-. 4 wit """:'C -1332155215 fihf P11 , , N -I I..I JI -Ii, I Pvgqfgg -.I P IBJQIIII up " . 'P .1-1-,P.:'PQ .vfif I ,gf-Q ' .NIIJI vqif I wg.-I I XIII .I ' I .AIX I I Q.: -I IIIIIII, - C '.-'. '- - . .' 'X , E :I -X yv.III xII IIKIWI, IIIII- I .N ,LI - I.,I.I . I,Iff-HI! IHLJI,-'II, 3 : I9 'L--. 7f' - ' '1"' 'v..,J.- 7'i'm-Sw 'Aff ri' 'A -' N .' 1- .I ,-JI lk- ,If If! f i'f- P iv -vi., ' P -" --L I - II 4 I- 5 .I I I II, I . I II .If:fI,I.:,I, 'II IIII1Ig4,I,j -X ' ,.-I. .gjwx I, -I .XI ,A Pv 'PM P . -- . -P fw -, I QQ If H 5 .I..-If, s , P -P - -Ya J-Q-.N '-:gg 'f . . ' P 4 , 7 ! " I P - 'f. 7 V P .f-I 'X 1, 3',3Qf5Q:f. Q G- 5' ""i- b A . I I I- 'ilf - Q-,XIf4,If5 II.,--' II ...sf FE- - W! 11...--r' 'W 'P- PM . . ww' +. -f - , . ,- . .I,:I. .I 552 I, , W f . P - -Q . fp- .1-. 1 'l K 1 fx v hq' III I I mutt.. ,NI , QI, I Y' . I fn I ,QQ Q:Q,1J!I 'L,7fP!-faff' I A 5 , I . , I I '. 4-,V "' f'?",f " Hgh. ,II,I,i .I I,I 7. 'III 5' fvI,1J,II 1 Wy I .,-I ,P I -' Va- - .I . U0 rlsmitl ' M ,, " ' I "aI P fb ,5 ,I I I I if Bock I - 5n?mS'Tn grmgser Norton LII,-' pxg-, if ? . H . 9 Mmfmfcy mlgkplixlck Dg?1'f.ll,?."ty Psalgfgnnan ya ws' X A I If I, -- II ,II.II.IIiIIInI I I I I I-osscl. LP I n Campb I I - I II I I II ,iivntf , I ,. IIIIIIIIIII .mbes VVMIIIICILI II .I . II. IIIxIIII.P.hf '4 Q ..qg1p,- ,xx'liifZ?i'5pfi1f!D3fT,fffkkf'r' ffm' 2, L3.-'jf?i3S2'J7fgf,u.2Zt. gr, P, .... ' M' 334-1 . 'Il L' .LI M' "HW-. 'fwf 1"-37' ', ."I 2. 1 ' .v?JL?,1?f , '23 ,-' : f.fi'e,4.- 'f'?3'1' 'w,c,.,.,9P9,,4.:g,, f , . .- f" XXL - Q' W- , . P A P. --P - fm. -f' - .A -P f----. 1155 fx-:ra-' .1-----3:MifFfN, , . -ff .f - fb' ,' r I If I . ' ' I ff,-r IIIIr4II-I I I I- I I. 'I IIQQX :xIfIpII3iIiI I :eI.:II4 ,'IaIE31 ,',.I. . P1 . -. T, 1 , -' If ' P, 1 ' ,,f,,Q- " .i .X ' .3 :Z - ' 1'-"'-ZIQQ: IL3, Q5'PI"-Ig, I- I1I,,, TQ- ?3..iiii I' L I xI X ,Il FI I7 If: Ig II.9 v . Qi II jf ' I' .'lf5i.I-j:I-- 4I.'I I1', .- I. .I IIII I- Z'-9 1 - - L....z..,,Q,.gP5Ejg:b ,- RQ 55.9 51.5.5 2-If W-Q, 3 ' i-I ,I,, P, 559- '--Q, , I Q15 If. I IIA I I IIl,lfl1?f:2.P II IIS ix 7 VL. . ',I, X ,II.I .lib ' if- 'IIQQJXI I I, II ?'1I4a II ,QI .I IIXJ If ' l,III.PIPIIIg IIII.:IIfI-x If -1 P. ,II. I .PI ' . il i-Nm. "iff I. .,xI ' NIE ... IIIII .X I 'I'-'25 1 ,SAI 9 , fr I ,5 . 'Iyg .. xv!"-'13L.,z' jf-5 ,L-I -.I 'I . 'W If Qfkgvffl' :, 'QI -J:-3 .- y,:f"iA-X. -.' 1 . J , ' f x: P ' 'Mu f"w iff - 'P 1' ,fy J 1 in J ,,., 'f .:P., --I 1 -. ' P 1 P . ., I, .ff-.1,,I.-, L, ,fx . ,I - , nf- ,, I f-.I.. . d,-, - 1,-' 1 I f-w.II! .I3I,I Q 1 1 - I :A I-. 5 1 -,pI If -a . .,.P Q.. P UI- 1 I ,Ns I, Y .I I '--- 'T .I .W I,,- ff I , -, ,i 134 -84,2 1-.1 'V , If X - -P :-- , -P -- . .-4 . K-x Us '-.H . - P -. f.! ,. . - x, Q ,situ-1.5, -L, N N. . - ' 2 P - - -' -P -..m.. - -,I F. I .II. I ., I I I ,AI I l f I I I . , ,,. a r I ,,.....-.., , . '--4k:zf521f-..-fi-, .iff -.,II -....:' :,-e- . 3 I Inga..-. . IJILIS II,IfIIi,I-IQIIFIIIII-.lx : .-.-.QI I I . I I I II Q II ,I ,I I u I '-'x,,Q.II-'III N Af! 69 IQ., I. ,I gl N? XII Ii I 'V "':5': Ti fav., -m, " " ' . I,. ' - -A-'iii'-iT.'q:r:-" I , " -.fQ.II.- Ig'--:3.'."-x1I .,.-e"- - I,.-' II .LIIX .NTITIIII -..,I IISNJIIITX .III,.,II 5 ,..I,iIT-f- I, ,s , -.II ,I IJ- II I I.. ..... ..- vgs., X., ' -J ,f ,.- IIIII-,-.. ..,I I .I R... II,III,iII .-I I .,I.--:fix , ,vs-I I .,,. IIIIIIIIIIIIWII I,,I.I,, .4 ,5.I,f:I ...I II.II IIIIIISI., II II III: ," 'x ' . 'Nas---:ft V54-'z" . -- ai .Q .r i -5-V' " -'iff-was-+. - f 'F-ua -- '. I- 2-2'-sf? If' ,-"" k""r-1 f ff R R. - -. K, ' .. -Ev" ' - 11'-'55-." I Q2-TF.-lf "' ' X- 'wwwifi-5,'L , ,- -?.5L'- BW "1 . "E9'--'- F,-1111?-" . '53 1 fs-31'--5"r-5. XNQ:-1-..-p -3-'s , S'.'L'--'Y 1 'ft - .- 5rv:"'e?z'.3q .UM -1 W6 "-'11--A .-, 4 '. Ga 0 -MI Rv -x--.QI gQg,gtQ?,1"'?"1f .- 5, Eff? -I . I Q,'.,'f 'ff'-: y . I,L4-...QI "l""-, E. -5- ' 1 11:-.gj--3 ' '- :- 72-if - ' J- ' -gf-25 - ':'- - , . - L Y' ' .1 .- ' :' . ' I . lk MN i KVI.-. -.W Il II If-'ff I: lex- ,Q ? It gif IJ- -If QI. I .I :' 13-,v ,I - II 'EITQWII I III?I,,91I.g.f.:bL IIIIIILI II. I 3, - , .-. - '- .A ..'.' ' -" .. - - '.:- - .I- , Q- 429-5 -f 4 . ,I q-- , ir Qi I "- .. me l-.i:'f."'f- 5 -. f,,.'f!j1i." vi 4 I 3 L,.- ".',T'ilx:5- '- 2-gl 5115 l"'. -. ',", -1,. - W V' "f 9' .-1'-.':':-'wzegg----.,S Q'-'f21,g-Qgghwfwih .,..-1..---' 5, .AI .-I 4x'bLIIIII-IIIIIII.IIII I 047 -YI: IIq.f::- -th N. IIILI II .. I, I2iII1'II I IIIII EI- ,Ib I I YSL.. A f - '--. "fr:-'-5-fm .- e ' ' -Eze-M' -if-E-. 51 ' 4' ' "f-:- W e-1-2:--.... ,594--A-.-Md' .4 N f ' I -...-,f-S-gg, - --,:I,.f,- N .3-, . . -.Oc ox ,fa w I- .- . -,ein W:-- -mfg..---,,., M - 1. , -. ' fm' '---swam' '- .. .fa-.L '-f":-. r scclff -'QM--ey am- - . 'N . . """"' 'f' ,- '-f-f " we 2 . . ::4-- -" .-Liss'-': . . - - :- I .-. I ,1,'l-f5QI,I-Z.I - -.1-Q . ' ' l.Ix.. 11 ., -.II , 52,5 c.IIIg,-3 -, X -II.IIIIIII.IIgI .l,- II 3 X . Nw VIII- QI-mf . - I , ,yy-1 ZQII II LI, II I- ,I.I3', IIJ . X. ,,' ' 1 .MH 12: , - ' I ' 'Z.,jII.y:. 1 I, ll? 'H ' ' ' .-595' ' ' EQ ,I If ,I..ILLI.I. . I I... I -v6'fi+-f' ' - . 1-.e,,I-.i,g'-i-- -' ' ' , ara- P' .--: - ' - 5. in -'gn 0- --"' . .' j"'f,':g.- gp' 5.-a 9- I . gf hh I-, .. - If,I,-v .DIIsIIII.TI.7,:1-I "I 4.14: . Mg,-, A Q ..1.- IIII1 IIII. I7BTI.,..-,...g?II I AI .. ,--If:.,-- Q-I-,I-IIIQC f...IIII' L I - Yekha "ff- I. - . NA, IQHQIELC-' - 4'.:yf,'L,:Nql dfggibsilxj-'-16'I.'II.,l : . , . I -,' "I 53" ' lie- A-X . x Raj, Ig,'II .N 4 .1-,ff f f --. 1:1-lim f ' -'ai x - 33.5-' 1: III. t .135 I. -III? II ...t..I.-I.III-.ICII .IIIIIFIIIE I III .I, , . I .M .II II 1Ig,'ff'I. tial: -LTQ: I 7' .4 . 'Rl 155 ji-Q.I.5-'g'.1.iI EQLIQ, L , ,- '-ZITI'-if I I .g.:ggI--. I j. . . if-.-. 24- -Fix---ills?--' , 6-F7 355-. .eff v f I 1- -J-rm .. X ' - , 5 . ,. , .Ia-3. , f. 1. 'X " JS, 0 - . 1? 4 ' ' ,, " H- . 1.-'ttf'-...ff-5--. - r - --eg .w- --ei 111511 15111 pmlnn - 5 -., - s x ' ay.-I'--'. .I -.? -' -Izzixtv mx In Us . -.zs -'--.. ."---x . Awf-:'59't1-, " , , A 5-I - Founded 1903. .I-.-5 -' 'Quay 7 fa' x '-. .0 . .:1'-7.'f'f'-.-' - , ' "" f17't-:Aff 'V '- '..4f ' .132 7 -f"-':'i-V-'7H" - - ' . -- .f ' -'A' Q7 If I I. I Nu GJIHPTPI' ' 'f-I "---. c . -I' ,' I, ,.', l .:.-' "T ' 'I-ner.. --. ...- fi I I ! ' I-gn Y: C -"I I If I '- Chartered March 4, 1911. fl 1 jg - .f an' fb 3f???.f""3:-' XJ53' 'Pri ' - -.75 'N sononms IN FACULTATE 't'3:i':'t"E K 'X X'- 4 'I - x- 'f ' 'pn ' ' 1'1" I I I :',.iII--R' ,"' 1 I I I , I gII six: If ,wa-1' NIL Nc- . II .LI Ibex. ,IIIQI ,.I Nell Murphy, Eve Stinson, Lila. Prosser, Alberta Campbell, Ina. Wat- .5 IQ. IF., II XIII a5'5I.I, II,'f'I-fr? -'3 kins. Wlnlfred Forbes. I II -I-Qf6:".,,IIII.I:'5' P- -' 4' - - rf - ' ,- " -, "K . If . . I... ., .IIaI,II.I. . III ' ff-BI I, Sonoma-s IN UNIVERSITATE - II..aQ5i'g2,-'gI- I "" -Q 1913 - ,ss-.'akI-555-Q,-ia.g,g..Qt,' --i5I.I:I.I..., I -1 Ig.-- "-.I Iqqy-.III 5 - -, II '-Q'f,.,lQ 2 Hilda. Brant. Ruth Devi . Edna. Messenger. gg l ' ' ."'.F- - ' ' '. .. ' 't,'::3f'- ' ' , 1914 I S.-Q.- "f'f' . ' ' .. . WCP- I 'X " ' '03 ,Mae Norton, Meta. Goldsmith, Helen Johnson. I-'I. II,I,,gp-- '-"'-fgq f 5.3. XR .- 1915 p.'IfI-.3 Qnfig J --- ' 1.-" ' .I lu - X'-r-253.5 .If.1If'I:x Katherine Kirkpatrick, Leta Mast, Valeen Eastham. 1'-' M, C 4' --x" -"9 ' ' . I . -- IYI 'WF' 1916 - .lf r II,.Ir . .x '-1 - -,Q 1 I.- 5 - Y. Mona. Dougherty. Mabel Withers, Bess Bach, Myrtle Kern. Rita Fraley ai'-.-,. , ., fl: , ' I K' -- ' "- ' 'J-L':'3" -I IIII.-,-.14 am.: .IN . .4 - - -. --.-..:' 4. - ...xl- ,4 4 ff. w !2L,,iy"ff. "'-f2fT.I, it N, -' 1 ..--""x2x?,I. +A, II , 1 .513 lP""'14C.. .I x'- X" 2 Tfbf-.04 rw - .-f 'J ' .' - Q, Wx Q . p. , - , . N- ' K -1-i2'.'-ffm r .fx r'-"-.- li 1' N I g1',c','.I."-".'Ii K ' '- . X91 fl'-. ' .J ' ff-3.1-.1-I---2 x ' I 1- ' 4' ,. , ...M -gt - fx - F1 . iii?-'-2:::.' ---, -A 2 I .Iz.,,I I,-,f . II 3 1, II at ' QM . - - .69 H VI V ' --f . fa- - af- f.f""'-fi' L5 -'ff 'Ml' 'Y ,X N .III ,f Inf.-:X Af II -. I . R -x ff, QI - - . . 'v' -. ...-,-A--gggfz.-I . "-I. ,-- - ' --'- -7. - .-7-,. ann'-"v - , -' .1 , - 39- 'ff'A'--rg-:4..1,f.?f-T --1--f....,,,L.:? v1n- ...:.:,f'w ?fQ:'qtf'13gp31S - ,I,,.I.,II, -I - QI I - - 1, - -I - , -1, .,' .7 II- ,' ..I.I'.. , I - '-I-:. 1- - .' ' .- x ' -.IW ' -- " -mm-fix .'2o1?f9ef-w1e-if.'--zf- . - 1 -. - X I I J :xg-2 WEQI ,. ----.,'c.I,f:n: I,7f.ZgJ1"I 1:' If'1.j.5fII ' ,.t'5I1.'.'.1'-I 'T3f,:,-,Q...Lf'I-.'.: Q-' ' 1 XJ, -. , ,Qu-,if-12.1iFI,pIgzf 317 . . I Q I' .- . . .- 11.1-.7 -. '- '-T-wff. f - -. . ' - as A-.. 'x M .fri I-. ' ' Q". 'N'-"5--...' . v N ',"a'z" . , " J ' " 144, gr'-.:.l. wi? ' -X 'D'-2.7"7".".-'-x,.'fg1' 'll ' -'- s -JI III-'. f.f.-X49 f II -- . . , .gg,II:. . I I If 1 I MI 'f . QI g.I QI- .V-I ' Pg -I-,I -N .-fv fl-fl' f' - - ' :f1W'5'9 "'-'- .4 , ! '-':---1- ' QB NAV' '-s--i'u'- ' ' ' U ' IMI' '--' If- ' ..I 'X J 4' ., 1'-fgf-T1 IE 5329 . I! -1 . .', ,QI I, IL: I- '-'-l- '- N.I"- ' . Ig, -, . .. -- iv-Q - f 'f ---- - I I I. QQ X x xx I I.I-:I-.,, .j-tx-I, IIEI :O L. ... ' -. f .- x.. .IL 145, gmvx . I I :K ,,.'.5.xI,-,QI 1 Jqx - NX: : w? ' 'F-:gg ,gp 'N' "i yffaf1fW-'-4'ff--- Q' -'-'u-- '.N y 5 - -. -' ff - F4 . -we . - X- -- Q .2 M - - .. --- --Q--.us--. Ei. - II 1'-Nm ' " ' -CV' ' -,bfi "-- ' . 7: 2-fl '. 7. 5 '. .--.ziffff ,- '. .- f---- eu l 5X--C"--22 ff" !--ff 19- F'--. o- ann s -is rf 'p af Jia'-!':.f fa YES! ,X-5 . 5 . '..'i F . . . ,.,, . V mv. I A K . I W I f 1 .f . . . .. - ,f,., ..',-Q:-1. ,. ' Vw A f- . f Y f ,.,, -. , . V, . ,, V? '. , . -Q I A . .wxxfxx ',. . . -. fm. . 1. . . , 1...--I ,-Y: ,VA 1 " L. . ' X- . . W-,.f.n,4,., 1 .--.. -.,3-,ff-.113 ,..,r, 1" . W , vi, 'N 'gfli L74"', --A r-A .-........ -W ' MU P1-11 EPSILON :nf ""' --Q I, .,.,, . 4 .. A,-1..,.,.x -.,.,'-q.f.,4f .' V1.3 Q 3 KT S. 1 ', Mi wi' 17 I . .si- 4 W 4b a"'NJ5 -11" M "'T'N1F? 3?ikP, lgfifffgrfm Z. , ,. , A u YV, I I -'- -' 1 . V, 1 I Y M, . r f , . V M A I ,M M -W-1 .-45,-L V,u..f.f-QL. .., rf.. 5 - , , bs V .'x:1,- - 1, : - L-.5.,1:g:m1V mr psi.. 4. g A - - Vx . Q. , . f.: ' , -. T. .x .1 - I - x'."' " Q . , K, . . , -I .QF 7' , "-.:fAr'.'ggY1,' "- 2'. lefkru, . , 4 I v,: x .V Nil. I. . . .. X xx-af.. --'II if 15 Y-T':f.ga ' '- ' ' ., '1!1x'i I r' u Vu. ' '. f'. . x " jf' V 1 FH, jk. Awrgfb . -- , , "VL ' M."-fifgl-M'L"P'fx, ," -3-,fl uf' 1 f f'4+f1 ?f . , I 1 , 4 A , N Jvf . u. .l K 5 1 4- .' +-.fit-1 . N ff x 'ff'- f 1. A Qw- ily. 4'Xl rf. 2' Aw .X Xi 1 ' Y A . . A. rl :vu , . YA - A x-,t F5 . .9 :HF .Q 5 1 x . x ,- ff 1 .1135 fl HX --,,N X K Mx N. N 'A v'N :,"'f '1 QUE I9 1555 'I f , .. ,jk .-ff .-' if mi, I .gs .,, -l R 'xl .N 'M .1 I T 'X 1 M - . ,AIIIIII I -N Nswx "-.I 5- ""3?:' -,I S311 "QA,-II,-I Y., 4 1 " ' ' 'X-f w - ,,.P.... , -. ,- I .. X- XC:-. N-. 1'-f .9 . --.,-we-a1f:,: -. .. r.I 'LI-I 1,5-JII X X NI 5' I , I gg-' -5:55?yf.f-'fI.-fgjiagiShi'-If-I-.,EjI3,1jI II 3 ,," -, '- x Ns XI 5v:II.I -I .. I J,.1Zf-Iv.-f. -. ' I-jgjf3ZIy.ILI,Q.i.I-'7 I. a7Q'fF51.I' , -' ff'-. -. -. II ' 4 ia. Q:f',21f---Lai-'H 0 5 - . ' 'gag .. ' '1u,,f4. ' 1 ' I' 4 , '-f -X --'I -I '- . IIII7 .bI -.II IX If..-5. fx I any---4--I5?n'5-I-" - .3 4.-g.5f?QIg ,K IWQ6' .,, 2, fx II e p?g,"Ql,'-,I J,-117 , I A--.un . .,fI,.II-EIIIkI.:I.'-I ,. I -,IIIIAQEIIK I '- -hz xy, II . f,,II',I if'-IJ LQ- ,:,Ig.I '-,JW 1' -, -I ,2,1l?QL,f:Ik,jIIIII1.:,I s' III',.'.r . II X II--I.-Q-.III I Q . '2I"II I ., YI, I I . -. -7: '41 I ' 44.5-I I . .YIIII IIII I ' -51-1. I .:.IIII- f .I :,jI.I L-:I-I .-II - - I- .I II - I Ir 1 "N " 'VA .5-fi-Sf' 7 4-' . - if-'Sgr' 4' -im -'1' - . x "1A'5fw5Fw J:.f-fy '.'f-hr? .' N E Lv . ' ' .IV I II .QI - Ii, RV5- -IJ I .I ,II k:II,- , I y- ,ww-1l??I,f':II I I? I , IIIIIAL ,II ,Ii '- . ., f ' .' N-f-'M' 3 - N" -.'--" ' " "iw"-1fr'SH1 -,,-- 'WTA 4 ' - ---- -f-... If I - ' ,II. :VI 'I :. - ,I II -:- II .1 T -I-.I . -I - I III' .I .I I I IfII.,II, . I I II I-I. I . I. -' It I --:.:::-.IQIJ I ,,g- -. .f-If, 1.--Q : -- ,I III! 'fy---F -1a1f'4'..g .. 1 VJ .- W: 2. - "-1 -I'-sr- ,, -A '4'B"'9""':':'----- 'J' --Qi", , ','2"1' -4.24 "'11..., if :'!1'f'-' . --. III I I3 I QIIIILII, I1iEIII.III II I, L pI . 137-EI? II I '.-xy 'WJ-" ,' ' '- "'-H, -:' '1"f1- 4,-a'-- 4' ' K-'-15' 5'-if " fi ' - :lf 7- N ' .--1-ff' ' ,, .63 .- -W. - I. - '- . f:g.'-,3f'f-ff.-. x ':c.-- -gf. , 0 ' A ji:-H ' .- th ..---:II3-W .--aa'--1 , L' G"-e.m -,.,f- X "vp . 1'?' I -' I 'f-P YWVJ-n -- I X C ""' -f' .'x" A-'-' ' --f"""'1 f'7'l"- f TQ.--' .J X ..f7""'-.Q . .I li, Y ' 1.1 'yi ' .-E I 3 -. CC QXM -. F -1' ,. v'- '.gfII,I-yt! .'.'..' -SQ:'j',f-. . f '."'.5 'f 1-'.-jig gg . f. n? 'M ' - 'f ' ' Vsqg N, LY-NF ' "- ' ld 4 - - 'afar-nf, Hb' -f,--""'f.::.-- , ,.,,.-gr -. - 1 l , -,.' - 'Q - ' . t '- -1- . ,Y ..-A ' ,- - Xi' ' 4,51 v, l-.-'2-- in - -, fd?-'.. 49 ' J' s,gf,-',- QM, -. 'fi 9' -1-.5 , ga?-b'f...,.f I ma- .- 1 'ms 4 - . '4 ' A'3""" . . ""' - 'if' 1 '. . 1 WA N Ll" ' '.,1,-.. Iy9 .1 f--t'...,..-f' 4 if' ' 1 . , 1 " ' -ff.-.--'F "'-'xx .- af?-'law' pst' .9 .I I .IIIIIIIII II IFIIVI - I III. -F-IQAII,II.I ,-.qi tqahkzq I- .IIZKIIIIEQI , IIII II -. I.I X W.. : . -Jw:---Q - I, - --1 - K . tl - Sv II.-f- -' 3 .-QI-I '-mv:-BQ. ' ' ' ..- I2 ' IIf,I 'I ' xI . - 4-753 I A ' r F' " -"': w. - 2 - - " N - .- asf' .. ' - .6 X. .I - A . 'fffv . ' .. . . ':"' " - f 'lzfxz 4 '- - L' ""-'-I'I.. -I'I I 1 Nm I I I?I wkxg - 1 ,f -. "2-1- , '.', -- s I, ..g, ..., Ms? " ' K IL. I1I-f img., QE!!! hx -1 Ma, T227 - . -I17 -52I.I...I --' ,g4I'0.f- II I 'u....x,-23, - " 1 -.-4 f-1. ' 1' .ui-I 94- ff? -vfS.g'?.':1'-- - -- 'J' L .cf ' "-s .. .5 I ,f"'1- 5, , 'I 1 I. u 7'- " " S. A ' Ei". Yf2'4.'f . -7- Ni' 'f ,AQ , 1. 9.-' wr- . - --Im I .ITM III5- IQQ.:-IIAQI 'uf-I--.II III!! ' .I '21 .S - r. :ff-.:-.xl :':'4t'55g'W:" . , 5 . A U., ,P . .g vu. . u , '.'-ltr '2 ' 4- x - ..- '- f'f3""- X -'ZW 2, ' x2...Q-,2 X-' .If V. "N Eg, I I, . x' :flu 1I:.wI1,i' KI Ipl?5:I.'- Z-rv X I II wII II-2 .II.III - I ,, X Q1-.Ig.I.IS2 QIIT-f III6 I I7 .f K N 'QQ-fx -6 I 'ZF-1..,g Q, ' f If .glq 1- -N I-.l.',-.-gf f X fi X X ' -'ff v4--fbi- ?:?,e--ir:--' . -1 ' -4 .- f - . 1 ' . , iy":f'i1' Q-LJ --1""" 1 ,' - 2 Q.F.ai-'g,'u9 1212- r-2 ,W f " - g 11:-r .. -- ' ' '- ' f.'f-3? .-.,,g- . ,- ' . gcg2Ef-iii-'Wi-321.-'if' F157 P, 2 .1 "QI J ' QMS'-if 9-ii-If---, 4, , .:"jNf,,7 ,Q . ,,-p,g,1,LwrM-' '. V5 1 - , "-'fl-.'f'F"',5 .-'-2-5, " " T 'ff-WW. - 'J -91-'55 -I ,452 ".- , ff Z: 'fix' - I '-f' .i"?'3u.. 'X l I, 'J' N,-' I'-,lg 5.1 ,lt-S" 'If' SI 'EI fx -.IX 'ne f ' 1,1 - - 4 ' I-I-. "xl 1' w-I QQ -'71 M SZ? '!' iiizzljq'-1 vt . f "'t' :- ' -gs. Q '.Q3j',-. , -. 'P '- -F11-1521-QIIIII IF I I Yi.: :Ig l:p',p.?,-I - I -, , A ' 'iw' fi' ,Ea-'r:ff-'xi' ' - -yy, I :Q fx---4 I .Ig ftg-IIf.'g x , 9 ' 'k.N,,, I ax .N-.3-4, II . fIIIg. Ira, ,,.,II.I I +R- 2 -'pw - -N W- x X X '.. ' -5 JO ', ' 'ri' ,-' . " f' '- . ' . , '- 2! . '.X-.f5H27t"l' ff-Sw--.., .. Y xr f J' V,-my gg. Xi? ., 'Wk' .III ,,.-:I Q. . Q'-'NY 'w . -Ufxn.. ' . '::"' T'--, . 6'-'fliy X '- - -afxtcf'-'-' -f. ' ujicr- '-'- -' - ' -J l',m .'f""7.- '- x ' -.xg - I ' P .el-5 1. - ' -,-...j- QF'-v-'g.-IQQH .. ., I -.,f' .-r - . .. , J ,.f ..- .. ,, . I.I1X hu, ,. 4I-.-II - -., - Is I I .I QIISII 1. I- II ..II "III!II:.3,,,I . . - .-.,,-.gy--., ,M I I. I- ,xy-LL fgI,II.I.Ig!IIQ5fIIgI. . .,-'Wy i 'ww 51 N ,A K lx -Q"-.-4':"' ' n "X" ' X' rrp, X ,fn .,. .. - . . .3 '. , ij I.1.I I. 1 W. Y -yr'-, :, ,.,. .,. 1 "cf I-Q.. 2 'Ly' .ISI - II,?2'IIf:g ' -'Siu . ph' -Q 'Ifwyf ' KI.z1Q,I-I-IJ ..1 ,gf-::I, r ' "1' rw. - . '- F4 ' ' , IIII-.',..--,IRES WIN: cj 4642. 4 - .QI , 333- I :bf--r'- ,..' HA 13-I II .gif-I.II QI? III III N 5 I, -,I If 5545.19 ,I I -' 1:1 z I, 5 -r . -II, I , ,-.1 ,ff X - - 153.-.f - - ' X 'va , MQQIHQ S ,NI . 1 I-I I' II- II I - I IIIIIIIINHI :III ,. I FII .IJ-L I-. Il III f .-ggi.-2.47531 , ,I - I! ' "hw I..f.ff"'-.IQ ,-I,fjf'f iff 5' ,ln -f Xgj ,P "5 ' I I,-I fl, ' 2 iii J If' ,' 1,91-"Fx II.Xr"Q"'-ffl ' I1gf,.a1j?f,'R ' fl X 7' NRI -Ti- -. '- .'-TW".-.T I .' - " 1--f -' . W, -,....-A . -ef. .. .f , -3--g:'i15:,:1:: - --I - - -fn ,I -1, t-LqII,- I fiI'1'-.'1IjI?f-?f-,'- III I 'I ' I Irg 3 p- 1 TN X - L-' . JSI". L. W, frm J' 1 . -- A sfp L" xi'-, g ly . , -5 II.. I I . II I .mf I I ,AI any II .y .I I .I x I.V.-I-- eq. . - 9.-,. AU- 'g -- , I , Rf- 2 ,YW "-f M- .H M- 1 , .. K ,L , . F ' , ,gg-225-rzffw' xgg, L5 -rg-.. IIQIII . '- ,.i" ,. if I I, " 1" "'-, I.-1: 1,1-.fI ' ' jf ' YI a QI- I. ,. If '- f 'QL Q'-X If-ff" II .II .NWI - II?-Tir?-fIgf5' 'UI In I te? 'Ef.I U: II-If EI: . NEI . -II 'I '- '- f,----' -- L-.11-G" -f "y-'ef..vf"'vm."""5f?-,i"'- R J " f1"'-- C ' ' I' 71" FLI ' x- ." N :iq-S" --f "x -I'.Ig1,' ,:f'I..gI:':i5jI,-I.,, -Q-'J-. . - .I,:I'I uf- FF '-'I 1' Q,-' 5 ci .I f ,Y-.III. ' QI II- I ' I5IILqI.I IQ-Iy-f. , II f ,I R "if II-,I LI ds I .'5- X . -.X .N I III II,QfjijQ:' f'3'f,..,I . .I f' a' Q I f wg, I:',:g'. . -,H I :Iggiizjy FI- - x . x.-.41 S.. I .,- .,,-I . .. II? I NX- -I I - I 5,II I,.,,I.i,3I I I III 56,99 .III III I XII-.-,I .. . Ig q- - II - QQ I IIIIII II . - I I .. III 'Q 'I . - I :'-."- ' ' II ,Q ..I'j, I ' x , " I, - -L.. I ' -ip -I I'I '. ., N ' .- -51 -' 1 xii-.QI-, ,"---JW ,'--57' ' U A "'j"'- 5- L X N T sf -.. S' Q ' 1 'ff RI.,.I.I - : I '.7'--.-4' Lag J- Ne, Q II -w ,QI "'.-. 5 ' I ',1g3g5,'.IH'.gg-'.I' II .YII - I ' ' -4 at " 7 psp:--3, my A-.. -. , I 5 II: J Iii.--: -o,:,..,:. I .II III: kim I. III, x fm -,gk IM- u I XM ll- 1 I f . Y art- .4 'S A . y X . IW -. .- , ILM - I.-s,,.I I 'r In-,,,,43.NI -. fb x-- . - . . - , I-. II.. I - X .I -, Q-,-fp .IIIIIIIX - -. Q I XI. Ax, . I. I. II , I I I III.I I I .I I II I . - -.- Q, - ' " I . 5 "Q ' .Il ", I - cxmcbv-1 .3I .I ',.I-I . -. xI . II .AI ' '--'TL'-3 -f ' 5 1 1' I.: Il ,.-77V".,5T':gB. L- -1j?..-f-. ff'--.4 -. LL RI - "1 "flu . GAIII - . x XX . - -f"' L I xx X! ' - -x VX 'Sf .f' x' -HX ".-I X X , 4' ' , . I KX 5f'7x,X'1-Xf'gX,,f X Kg' 1 X, ' --f:.-. X5 A-lik ,' 'FJfZ2L::5,,,, I , Z N A 0.-L.,,7vV,: ---,- V ..:,, . vX A V5 X.X,iX X , .gy :.X.1 X , ,XI XV -gif XX f:1i,fXXX.X ,.-v:5,X.,?XQ 2.-1 XX ' A- ' V .' ' . ' 4 - -, '- -ln 1 Yfff- ' ' , Q a X.X. - .f,.,,m3 H,XX,.X,,f,XA zX, V 1' ' r Wa X-Xml. 1. -V :'f',1 f,, A A "V, ' , '1' '- 4' ' wc, ,V,'3,1WfV' .,,, Y X V XX A.-.V. X- . . V XX X X. XF 1, , 1- , .uf .- -., J-' V' . ,Jr-.,' V -www f . w 'Aj V1 ., ,ff Y - '- XX f' 1-,XJ ' 4 ff - --tl.: ' IX' I YQ X - . 'J' 1, Z' .--'f""7 .1 7"'5-U'-I.-" 3 Vql LH ', ' - 'Y ., ,- -' - 'J"-'-S.-' . g V- 42 1 , ' - 'V .,, vf f'f.-gm ,f'Tff'N xyxb if'r5x.f"'!' ' V -'fra' ---m-J , .. ' 'r 'T my-, , 1-'.'j'31f' . X- ,NQVT2 V. K - -'Q 4- J, VV .' 1, V V, V. ,.--mfg -,- 13511 ' V 1 W- V. -A vp-ax. :V ,,:,1,m,+hi,- V ' 1.-.ya :Q-I jrz5f,!if"' nn", 32" "-4.155 - V ,Lf ,1'4'rf'!' L- 1 f. , ' fi 'cn 1 .X mx ,K 1 . f' ' t "V 1' X 1 ' V ,f w V 1 7 sm t4 , VC- . l-4,-',V'1 X . .4,rl- ' -,Vw ,iq .IQ-,.-A -V1 ' ' -a-.ff"' X, . ..i1,.,,X. f : ,IX e 2 X'-'z -,V .1 X:,:.X I .V X. -,Q "1 1 ' -f . 1 , Xf . K Xl fif- 1V -QW .. X R rm 141' , ' w V. XX X9 . V V'X'5:x' . 1 fiy . f '-'C' .. ,fxgln , X gg. X.X.1VX X, . 615 ,- , X-V Jr' V 1 'Y 1. X . K 7 ' f X XP -Tix f A. . 2, 1 M" XV, X, X TX? f,j. xi XXLX XX X3 I X jfufk' X X, if X, .X qi., u X f Xxx' of ' :XJ iff , Rf' " if-'V Ft X ,X I. 4 1'. ,f VX ,. I ' X- - " , f lv' M ,X .A 1 ,Z 1' 1' 1 ' 1 X 1. . I 'Xu 4, ' fi, - I ' ' M' IV' ' ' " f 1.1 F fl -3, A is ?'5 's'- Ii 57.2-' " if ,,. ff. X .Lf"E X1 ffaeesiff V Q4f,,ZAfX X ' 3255? f ,X,y,fL, A , ,,,.,4,, 3 ,lzfi Aff-'Y if Vf NXVLL A , 1' VX!--r,X:x',, fx!! ,X , A 'v1 D A ' Lvl n fam f 'AS - 15VV'L?L?,21 71' NR, XA. MFXXIX K oc yu 0 woo c wrams 130 , X. .X.l -.VJ .V 1 ' R 1 'II ll 1 Al A 555' J? 1 Cmitwright Rohse Ave,-y t"mm'n C K xf P' Poulsen I-lzmrdlng V Cogpgl- I, V Ji J. Cartwright, Slusher Graybill Leach if ' ' ' is I px why, ,,.g.X, X,-, ,r X, X ,' 55.211 L , +"'g?f'i'-V V H--- , A s-V' ' FW" Q I -. 1. M'3ff3f?'ftjgZ5?Yi2-:f,grE SX-f--2, ui"2f"' "1 l ,, X,AX Kr., , X, .Xqx.,,,1X. .N ,. .LA X I X .01 if XV X f.,,,,::w A-5.1433 3 .--.VXqX1.X.',gNN-Vw, . 11:5 ,: - . X , X V X I X 5 . :v,1..'wXgX ,:,,XX f-.vf QQ., XJ. ., .2"'1fH.gx X . XX! :V , 4' ',.'.-X : mf: 1' . '-' 1?1,-X515 X5-V, H 1 . I 'L 'x5fVi..K" ' YA" ' 'V .171 C'.11:""7?'fif'v2' ' ,xl 'fm - x- ., - ,- fu -L ' VV, ,VU-5 - X X 0, -L .5X. --,V-W . -X X:f,.f: , .' 'X 'I ' l 'E"! , ,.'. , ., ,fjx x '1 Xlguvg: P j.:X2j.X1by,,.,, 'fr ', CSX.: riff -1, ' - 3 ' . -Vx' x .5551 ,V "QPR -:- 2'f:-- ' - W iv!-"f Vg ,, 1' 12- , X - , -' xv. gmfgi -, V, 5-1-1 -' - px--f',.,4i-V V, U X I A .. .Q tm, J.. . ,X . .1-XX.. , r X, I . ,, ,X..,-! 1 V e 's'f: 'fAf:w:2,1i2?lzQQf'mg- V' f N " , , j .. L,5',Xf' ' 12-: :J - A ' . ,V - .-Jw--, N -lx, - ' i " "NL 'Uv' - QA- f' 2 'J 1" x'4sf',I -Lx N. - ,Q 'f 1 ' HN' -as "--Ir - .af --' -4- if 1"52r-.f . . . . , -W- N-....-.. '- x ,af ' 9 T-f'5 l 2- - . .-f "fn-., -'.. - 'W - ' , -.f,-- Y ' 1" - . ' ', .-'13s-T'-1 --.,-f---- "'- . ,L-"' IX s.XisIIIN "W-.I I -Ihxx KIIIIIII INS 5 I.IYfEIx.fI g -,I II IAI. IIII I I I II ,- II, .. .4 -- -- X s'-uqxxa "X " 5 ip."-'11 -QI -4-' gif.-f.",2 ' fini-'I'123:41-QFIL'-Q?-ES-'5'1.-,,. f?,",3.i.-- v4',Q3LIr':F - . 'xi if ' M - .. QI '45 "N, '-. ,. ' 1 -.. .-M'-L-:z - , .--: ' -iwirrim-:.i':vZxYi-B.:-Q f' '1 -,A - '.'- - ,,4' , ga" I , ,.::'w, . 5- - -I . , x ' -. -A, . -f 1 Jw- , 'QS' - -1 aw. III.,-, ,.- ,.I. .f-. . . Q, - I., ..I4f,.. ," rye ' . 'xf2.2r:E-:I--"f sg.g4.f-f .--'xii gf .1 eifiyxfr I ' Qi.-5,-fijog. ,. - 'w-' Q I5 ,-"u""-12: - -- ' . r . nfl- V.. - . -"" u' 4-. , -,v fan "1-Q - - .-. ' -1 . g..I ,, -V I,'- I I. -15. .- gg ...Q-,. 9" 1,1 511112 , " . -s22?Q:.jf- ef? 4- are--. .N ee- I wg-.I?f5gt"z41s si:-5 g I '?.fmI5f....Ef,?9 - 12'-,'f 4'-1 ri-iw-y' .J--.., I ' '- - Q :if --:I-': ' 5 21115: .' H- .- ' ':-12- - .F - . A. .' i ' ,.-' Q-' 1 ' 1 '. .- - - - - .II - -, I. 1..I-IIA -II. IIII- I :Fr -f-..L- IIIII I I IIII 1 IIII- II 4'pI ..- ,I f. III,-. L. VII. I,If .III : II .I.I1. III I , qII,Igl--III?-IIIII I II I I, II ' i lv" 5' ,ff 1 '-.L f'2x"' ' -1 -an U1 H X- .FA -,. . afv"fh"."3Z:-5'C'Z'l 'T' -k'.1'7?':li33'7'J "Smit "" , ' x 5 ' -..,s.!.'.f,Iy . y - ,' . N .I.'K,?:, ' . Lv -TQZ-fp 47 'Eff' 'N ' .tj 'N' .. i' .- L' L 1-45j'.l' '-:--Cb' g !2IsyaI.Piw3I -' jul-X f f .. - l . 0 1 ' Ff f . 31 mf g - " II .IIIIII II I II.I , .,I-:II , ,.I I I I 22 I I II ,III I IIIIII , I II LII! - I.II- I I I .I III.I:..cI,.,I I. I.,-. II II I I. I IIIIIIXI - 1. . .I I . 1' ,,E.'1'5. --, '-'C-4 7 - ' lf.,-L. '1S" -- ff, "- '- X -,gjgg I " -I 5 . X W: W- --A I' Q ' ' X A QIIIE1.. M f AP." -W1 . .1 ' x' 5""0'lug"' 'X' f" IIJI I I.II .v 1T'.s:..F, '. ' .1 I ' ,.I.?t.-' - Ui' 34" "--4 -.-'L-.QI v 1, la? Ap sl ' " -.. '.-km 4 'I' f ' fifth. X ,. III ..II'77 'L- 'JW 5-P"'L""' X. ' -' ' " E111-M, api! I . . .-I fe ,, 5. QNLLIQQB , I,,1 YQIQ '4g.:...-l, A , 'TQYT' 'QI ILE,--" Ii.-5. 'T,'3T.',I .M fx- " --ag. ..-"wax ...-...-. ' "' f I . 'tg' -. 'r if .' " 4'-ffl-:...1i' -1 - l . -x .,- I -1 ' II" '. .gl e w . x- wif- -NI 'I' :i ,I ,I+ XI I. fda?" V. Fi-E7 ' U' X 'X-"T ..Lr5'4. "2'S7'-Q'i3ff"""--Nf f. k ' I 41. 1,144 I. I4 2-+I p--11: ' :fl ' .1 I IL: 5 iff-Jiri-'t Lf - L ' . - ' fu- 'aim ,522-'f-S w f- . fa -- -. vI..aI I ,In ,f.!X...- 'Q-,, .'.-,GIII X. -.42 y - . '- -f 1 ..:- ' . ' ---my gy- Kappa Kappa Gamma 'aff f 1--ras. l as x ' . - 5-'A' 'A' '-iw ' .-f.flf-1- .fr f' k'.-V.. X RN. 'fan H fu fy 1+ 'A . '-z ' -. -- , x'.3.-iv: -1. ' I,-J - X Founded 1870. I. ' ,'.If1'If"f,.' ' II,:,,4t-.y gff .5 7 f X -.I j'I' ,ggi . f ' 5 .ftp X 'V'-'-fin . 11' J . ,- X, -Q-as-. ' '-'rx'-' ,.,wi,.... ' -a 7 , 5 I -9- Mia Gbmrga Olhaptrr ag.-rf 27 . ---, 4 ' j 1 r x 3 2, "mi 'ffg 'K N ' I N -' " L7-'N If" e "-' .- . ., 5. ,,I f If. -,I ,Z jf' Chartered January 11, 1913. XI-Q-I gi fgfgfflg., I E3 1 1' nf 1 'Mx - , 53' ilkfelf.-'. X -.JL ,- ' H' FW' '- -'ff-f--'1-' sm- -wi . 1 t ' . T-,: .' -:I l,vClI,'x"'w. x -- ' ,.,i. ..,-Hf::., sonomss IN UNIVE-RSITATE 25,11-.f..':f' 'ww-:-:.1gf., A 'X X-- fvjit I I . 'sl Qin' fig! If Efglifii' 5233,-' xxx"-c f. w - .,. ..- I - -' -H gg .In I . . , - . If 1 .' -,g 3 -5' I- az--rpg.. .I-II . I ".II Carln Degermark. Gladys Cartwright, Marguerite Rohse, Eva. Roche, lf II,I'jIII-"" ' ----... -, X -4 III!! I I 1:11 Helen Holbrook. Lucile Abrams. IIIif,fI4Q.2I'jsg:I -. "lf 1' Lf-lf, ' fp. I :UQ ltflffi fi. .. I ,. a ':-:1f"'l"9f:sge 5-1, 1914 "S"3f?i?f-ff:ff-----,,,..5,.-,awry-1.---. I II 1 Olga. Poulsen, Madelene Harding, Florence Avery. ,S3 'fl ' ' 3- ' I I ". 1 , ,I.TI..?gf , -J.-.-. . . . r .X 1915 s - -In-u , , A I.-J 'KQXIS . Genevieve Cooper, Fairy Leach. - '15, I -I-.qi v - ,-'---- .:- zlvif. "Q .V .- Xb- - 1916 '7-r'-"'1"- A:-'-1 " QIPIIINI- X I ,QII :!.I1'l'-.I?I I5 x:I2q.' -W:.S,l3X" Gladys G-ra,ybi11, Constance Cartwright, Edith Slusher. -'f.'::i4:I,4 " CJ- A- " ,Rt 2:-'Q " 'j . Ir... I 'I IP? ,I - IIIXJ' .III x xy . ,.,,.- gy , X'- ,rg ' X-I "ll-LEE' ' "j-f"2'."-1 Q ull: -- 7-m.. -. Q if . 1-.Iv-wil . Q fkww A. WIIII x - III.II, III, III., , --I IJ ,, ,I- vu ,wsu X.-,IFIEQAI .- . ' IW Ch ' - S52 '-AQIQR, -.gg -In X .yfx I --III: - Ia.:-.1 I X? iSl'ggI gt -.N l 'lf 1 J YN - I f' ':- X +1 5311? Q 5 J ' ,- 2-'.'i-.1544 X - ' 'gi - ' ,a 1- ,IIA 1.1 -'I. 1 .I .j if X " - Xfz'-551-.1-.ri 1. A X lf-. X ' rg 4' ' .'lI1--'yf ',-.'. ,I --, I :X ,Un J"iIfpl.a -If QI Q-Y I 1 I 'gy "' If! .j 'g' I, If: 'I'.I N,-.II.-- Q 1 '1 '-- .V .4 -'l,- X y .. II, ,II .. . . . x ' '-I, : - A. 4 1 X v-fQ""- X 'E 1 uI,,gg1 'ls' M' xx! Vs 'Q M ui., jx L , ax L..-'-3.--"f'-2' : E -- 15 M r e or N R -. ,I I. P I Zbivkyf----Nan I r- .-. .-.. I QNX III! U VA 'YW "'-J -' - "L ' 9. , . .'. .Q - . . ' ' "" 'ww' 3---'43 .-.fe . - L .1 - V" qw 5 ,.f KI .4 X .33-' - . . . V" u.4:..a'. '- . ' - .- . 'ff,I ,I- Ig'ff2'q."Q:I..II,!-A!'j':N.-',I' -.:I, ,5f,, fd. I , . - - 1 ,Q I . ,., , I - - -f . . .. Q- -. .- -- ..4-- . - - ' ' 1 . - X . -K., ':l iii. I I, g. AI vw, ' N 'L Lv' "H?'.3P . t I . Ia. , Y .qg-X Q, I 1 ....,-.IIW . ...I-,I...:Gk4IIIII,,,II I Iv! -....,,,xII 1 . fx , Jr. -IIA I ' - -.I v, ,. . I ,., w - ffqf. .. . .. ' .-1.' . ..5 . , .., J A . ,..... I I ,II,. .I II, .. I, I I I -..I II-.I -9 "I .2-:-. .p.. . 'o. ' ' ' .. , f . '. III . -.l. K - -.Ix . l I . I "' "' ' s': ' " - w. - . . .Y I ' MI I I. I - I.II IIIII III .-.. ,-. . I II IIIII.4 . M .I'-.,, ,. .b I,-I.g.IIg , I-:I . . IIIH , I .J:j.xI.X5I.I':II'-a"I .,I IJ, 5- I--- - -- I I -I' --I' 1 II-' 'E-vqllfrfpz. U , I I-.Ig Ili . I- . I . - I 3..-3IL,-.,,--. , N-. 1 I . .f.., Ng I , N541 'ls . ' 1 ' ' -' -. ' ' 1 .I,II . ,I .I-..: I I I sI I-.I I .II II I III . 1' I-AQIIX, 7- '-1, "' .2 ' .-'fu-, , '.: - . . .. , if XM9 .. 'Us E ' . 'ft ' ' . ' ' J'-0-r:ixk:.' - Xb' '1...' .I I5 AI-11.2-IIv .-I.I ' ' Y' '-,asm . If I IEQI5 I J A-I "1 .-'Q""x 'FN ' . -. f ..,--j2.'g'-:2f.ri1yI, , .I ' 'l -- .. ' Iwfx A , " Y .frvke ' -' hff'i'," Lf ' .. JPG?-' , I 1 I g. ilrya-:Img ' II ...,IIt I.,,,E -If. I V . I NIII . 'ex .TID- .- .- -. - . . 9 - 1, f .,, J' , 'I " "" '..'h,, .' '1 H 'D x v I.-7-I -.5.fY,- f I --9:5 . '61 ..f r 1' xl. , " Q X .I M511-4 ,-. X. .e.I.-3,-"V 1' i l 'L ft . I - ,II r wma x ,J " ' ' "- ,-if ' I ,j I . I 'n, 1 ff f E! I N ' X 'I' Iii Q W n XY-3IIIII..IIIII II Il III.x I ,QI 5 lr a I f , I X .3 A I x lf. JA 'SgIN,'. NN 5 :"'2'Q' ' 4 eff. L ' ' .N Q " vVN y H we -' nf 'Q' XX"-"' -' 'Nl ,"" 9: . 7 ' X 1' X . ' If ': .I I I'--- I -A v Q, x 9 II I.-, 3.53. .I IIII I II, A II, X ' N II If s II 1 1 x x R I 'R N 1 K 1 ff, if ' Q ' f . f 1. A X". , 4 . I 1 ' f xi. , fl ' Ulpi'.1.k , .V V5.4 x xl ' 'xnxx '-' . , lf," "' ' M I , 1 V ,ifrtfzl '-' nw., If J' A .wh X N 'gud .1 ,, , ',,., -. M ,nr tl f :lf,1,':' , v '. " ' " ' v 'f ' : r ,"' ' "- -1:1 - .- f. ,: 'N' 4 .- ' .Y ,, V 1 , X G' '3h:',.I.' , - xvrfu .,,7"r' ' ' ft N J' N' ' -?1,':"i V' " ' I- I xffh j nu " If X. 1 'Qgr ',4,3A',.K'I'.'I'1' Tj "- H ' ', -p :2,"i'5, LH? I-gift -K, ' R7f2'f'f.,.'l K ,X, 147, x.AI,Cy',',.,-,wi 1-ff. ' ' ' ,N , , '11 -' I .4f3L.'-- QL. ,f'1.J,? 'ivy' fx: jj' -, f X" x -, ', .1 L1',,J:j. 'v A "5 fmbyh'-3r'Cf',.,-.ya-.fl-1.'x.-'1.1794 'Cm ' - X HT' ,:..'f I ff - W , A.. Lf' . , 24, ,, -,,,,x-g . Lu'-,a kgr'1',-A-. .,'r.A.,.y" 7. r ' 1---Q ':',.1g.--,Q . Qs V 'eff -Q4-.141 4-2 ,"'f.zf,v-J',J,f:',vjf"j.,-Iff?gg,,f.f1'2ff:Qj:51i' f''J'w,...f."-1-H-4,g3.i5-QQ'-0-,L ,U ' .,.!:'.,,.3,3..1 H- - ' - WL 4f2wli31Qf" f5Xi11?33,!5' A- 5 -'fm Ei A, -1. A ,X x' ' v x- - . 74.51 ,Q .wg ww ,' 2 Q , 5,1 ml. .Id , R, . .M . ,I .W . -596215 -.4 A-T x I. i. "Spf Q "" 4 ,, '. ..- f ' W 1 L fa fy. V , , , 1 . Lx , 1,.'X I 'fn " - 2 sf VN I V 1 , , W 1 V1 ' . r , 14' 4 Y effvi -,-uf. I 1 . V ,frfiil S Auf: A , n H rj 1 :KK ,, .mg ,- L - P I . 1 Z 3 s.. ,A c ' 5 ' ,fx r ' f 1 S J. ' Y hwy, ...-ag, lffrlfdfy r m-, A ' V V I .ff . -. . Vim. f . .Q , I ,, , ,y 4, 1 N J wg "emi 1' C- xx? 5 Wi X. , . . U . KAPPA KAPPA GAMMA K :ix 1. 'M' 'if' , ff uf fx 115' ,'A'si'-' . K .i ,V t.,h.,4 :J-N - A - fig, cs.1j,1 1 it.-D,jxf!f.','.-,',7'D' ' nf, .---C, ,-.-. .4 . lfifaw. ...., . 'fl' "'1. 1 " f. ...',: H -tw -utr .. -qYn A f ,MQ Hg ' H f q3,fq.,,.,'f ,szP2'3'q , w1.,g5:-,:,,.., ,W ,, ,fg5,hx3T.,,-3-JM -N , X ifzf i ' 6 M--iL,,L,' ..- '1542' 1 -Tjh 155 WSW' '3.u5-j."Es- - 'ai-1.4 . ' 1"- .ff " . L, q ' wx il -wmv, " -.4 :ww V- ,...:m4.-aw ' ' , 1 nf ,... ' Y . Q , N , L 1 - -X :rf - iw , ,H 'gr 1: A-as ri- 5 f -'.-f:f:'3. 4-1-'.--'rag' f- IR.. ,f V "N'j'r.w. ,fg "-f- 1 53 I . Hx .K-. xg t. '-.fl A '4-.v 5-1, -1 I., A. --jf.-. Q --jx,-4, ,!- my Qi.: 'Q , Q 1' 1, ' f ' 'fn' N K 'A' V 'V 1 Qxw' Q- .' QRLNL:-, -L, lx A-,T 'Lf ,gn ',,'."N!n. yfgf 'T -.I I f -.,, .59 , "yu dx , 1 V . ,A .Q . QNX., .will I-r-,QM ' ',,,:'S'f1.sA ' .,3f.n'lr,E.I K... N5 f D . Hg. .A . , -fx ,. 'X ' 1 '- .. . -.. , ' I V. ' . L 1- f , , 1, ,. vig, , ITM 'iff Tv'.XT7"MW,-- 4+ .' X. vif'N Hx k?'1L"'Ak' Tfv5M'm-5. -ff' f E, .1-' ui: .-,1:,,,u"'6-.'1 'F " ' 1. 'A ' K .4 '- mx .. .' L . ,.-v-, ' . - ,- - ,"W'.Z: ,wf:."" v,L1'g-'- '-' '- x 'Q'gTf"'1g ' rj- U.- 'rt' --1 ' f , XX ,. ,I .' - .' zu ' , qu.. .. . -- 'Q ,..., -I . .' l I. 'rf .' I' -- A4-A ,A -,' , l W ..-. X - -1 gpg W ,lil .,f-- , - - -. f I, 'I f 1 ,Q L , .' '. .":"ifi I Q Fil' V""'77-fin 5"4fQfi!1 VI 3 VE ' X-v-'Sf 'C y 1- - 2' Q".-:xT"3?g--.'T? ,J-,E 'cf' :ix 854551 iff. X- . I ' ' ?"'Nlz. ,II Q . "w, "1 "N, I 'MI in .- - -L+. .ff -,,,.. fue. ,I I . IIIBEQ -,IX X If I 2, N -. ' ' -.. qIICIgx,x -, -I XII ..,II -III,I,I INI If .9 II -II I -.-F. . 'w-. ,lei-'.-' ' . -4- -2-12'-f3,', . 9t+r"'f",.fQf My 'xezp .", 4 5, 'df'i:kLggifi2QQ3f5'P,"f-23-35144515.',- 1. - X -..:..1.,-4 ' . ' - .,'-Ia-gf -,511 -:In-,g:.j. .I 'I lla xx- r X JI MI !:I1If:gf?IIIyI:7:. ', 1-0 ,I ' . " ' V'-:EIT "v ' " QI-'. W?" " ' L W W5 K lf-" .X - .I -s qv in-II.:-zu-j.IgI .?N.,3,4,-I, . 35-I,I..a : II .III,, ,, Z., Q I I N I ,f ' "X I!I6iI':F.j:IffX '3 i,I.-ff--"j-'.1II ' I II . I ,- 7 I -'fLg,1,651fIQ'3' -I ,I Al? j, '.I 'vga bl. -.:j ,: if - h 'fd' ' X Q -, . -. "'--P'-'-KU - ' ' Ezf-'V Z Hi ff'----f - . ' l'1ii-'-i'E.- -4. 2. - .. -, ' .---9 '-,..i 1.1-v -, , -tv - --,g----Ap.-.,rw ' ..-I1r'- x ' " , A f"T2fQ?6 ' ,.-:S-r -. ffm - ' I: '51-1, - 1 222-2, I ' - N -Q S22g9'.If:L 311- .I x 1 -X-. ' I Jafjgfrvz-,I ,I-If slgxbip, ' 'It' .' I' 'sul I..-IN -I'I.I- ,yi F 9,-"PQI ' ' 5, ' ,g'.II '.:',-,. - I Q , . II ,Z gl -fr 'tw' 2 ,ff--4, z.--ws-N , 1 f -- -'-:far-: f -f.z-1,.c- f -- --- If, I 1 I -, , . I . I -5 I I I. -13-..l. - QI-4, ,Q I II.-Q 'Q' l.,I4.,ii 'I1:I-II I -.II .I. .I S, -I IA:- ' J' 'Q ' ':I":Qf'f.' "3 . ,, ' L I. fa-3-,I "eg-E:'i1. 3""'f EQJ' 1 'gf' 'FJ' :-.- -- ., I 35, I-,izlirg "I . "Q I .- ," ",-. 'L' ff' I " 11. -NS' , 'h1'15fIp6-V!?5.?v ' ' -"-'Lf "Sv" ' -J uf NIE' K ' - ..-v"" ' Ig. I I 'Ii IIIILEIL II 47.LjLI' :Gym I,I 'I Q-1. .1 'I IIIIQ 'I I ,. I - I-- 1 . " ' " 3- -xqgcug ,. 'f -.gm-.aa , g -A ., 14' . .,. - 'r - - -9 . .9-, ' 2.17" if -f - , -L .--A . '--.- I ' . , Q-, N LI.. . . 'rf '-, , I 4.1 Q., . II ,Q gg I J- If ,f . N- E U .' X .1tIy'q,E'HC'Q - -an .ZX --, .- '.', ' I -. I .. P-f-fp Q'-.37 - .,. " -'5 "u . - YP-f 1-""' ' ,--'Q 5' .1 iff- -'. - ,- Ju -'-5-1351. - ' -Q1 ' - g., L s - - ,1gTn-- - 1-1 Q -,nv w: 'JL' 4'--rr -' --.1--.1 ' .I .. YI., ,iq .I II II,III ,If Im 5. Iago... :I AWII -. -eIa,II, I .I:I .. . ' f'.-'- - Ap ,.4, .-' ,4fI3f gl. ' .,-11-"fy, - .- .- , . 5. . 3 -53 ,g,fi.Ef:I,.gI.III IIIIIJQI- .4IgI,I I r , Q3--' gy I,-11 f 64-FI, .: 'nz sf" 'T ', 6".Qi,iI--QI IfIy'I' K' KI un" . I ,- ...Img 1 - I 'iq . ,II , 3 N - 1 . .II . IIIIIE-I-Q-.I-:LI-,-EI.1,-...M I ft r,.I-,I C- 1 1 - 1' -' ..-.ca .-I 73,5 -9-' ,f - . , III fI I! I-I.I .. ' . I, ybiigg-,-1-' 6 , ,' -IEI . 1 -- I-' 3: I N 'I fl ' 'f Z- . K- 3--Qllg.-lf:--.. , P -. 315' , ff" -'A 1 -"4 'r'-'J',f'..--,.H.. 1 - , ' 34,211- ' I - -- ' 'A ' ' 4" V Q' X: -Iyiwl . 1 -H.. f '. . . - Ab. .. 2 ' I ' Q"' K-'J-Tm 'Ju' fr' '1 2' K X if - 335 - 'gl 3 -' - '-fx--Fa -, 2 Jia: i- 0-nf -- - X . . -H fa--. "N 'I-' "ru-. . " ',u-- ' -f QD. '0--Lai! ' -vs' .fix III,-.. .x x ' X' . -467 mr -, P..-'.:.' 1 , 1, - -- 7 KN -, - fs:-rx '- -- rr-- 1 -nu ' --- -. . ' x '-:-Z-- T?-'15 '.,-- II ,.I -- , ...,, -- .9 I X I ,vxk-fy - gfI:III:: 7- II. ,II rx X f . , Iv jf.III 2' K r I- '--- 351- 1:--,.,gQ.'fL -1 lf, ,. . ..- 5- .,.-:- fy- L . -' . I I A 5 -jk? 5"'X'. I ' '-1. -5 , N 'fy i vig, In-E-I if-',,':.,,II:-I t N111--5175 I 'I-I ,- I mix II , - IIIIIIII '.IIIII,I,I IX I -M .I.II h I '- . IIII I, II 5IIIIXI,IIIII,4-,QI iv I- x 2 I je' ' 7 -I,f.:.g.- tg?-11'-' 5 p-17. I, 'J bmi-4" U M 'l 'ffmm it fi ' '- '2- -I ' -:-5" -rv' ' X - - .- - - 1-fffi'-A .. J " M44 "" .f1'1" -'T-wh '-. P937 I I' I ,.'1...fi?. Lina n 1 - . -- 5.4I . - - f - Q ' ' ' I1--'Jlu ' -J 'l H:-'15-?:!'.-, 11,1 , 'nfil'-i'5i-"5,'i'L.-'fi-4''W' "Xe .- ISI. .. II-I -. ., ,IR N ! . 5 a 5 --. --'.:-11"-' -1' 'f, 'FZ-i. qv i"3yI' It 3 Qg1iIifQ'ffL-'j.-f,'.g ' IIIIIII I I ,I ,:fI I 1 I-,III-' :I III: II I ' ytfffwf ' ' J " ff " 57"--1 'tif- Y. XP. X S' 'ff-'N - img' .' :" ' -. !5'ff?6'-V'f"'f-Q " :Ik X. . I Q6 0 XPQII ,f -IIA QI ,wwf .I I I. . II I ,'I. . KI-.::,fI-L'-,-'v Is N 4 rf-2 V41 'R-3 . -. 1' AI -IIIIYA IPI r .,I. --IX a - I': , I -.- . - -af hy ,AL f . ' "- 'F 'F ' L ' 75-"fl-. " 9 ' '. h f-'QI , E. 5-'-V27 , " .QI-g-Pj? , I 'N-ff I, .. X --I ' f ' r-41 15 - ! -I, ', gI In K ,' I W-IN In-I-gy, ' XI X -I ,wg I, -' - 1, 2 .IQ --' rs. I - .'..- X I f. - ' .g X sl 0- Y x Q I I,z::,', ,I .J', ,II gpk xt' 5 'Eff-3',32-4:5 ' .- ---f -:I , IIqI,.I,-I5I -.II XXTII N I 's ,..f 1,'iI-: ' I 'X vw?-. X? Q ?'i'.3?f-41j,:I3-- . ' x '-- IIIII 'N' . ." ' ' ' - . : . :tak S.: -'f.x'iThggf-.1-.tn .6-In -...S f . . 4 -I ., ' , 'I -II-:fl-3971. -I A1 ' hxqh----9537-'-"?:1l5l, 63 ' IIIIII QI ,XXI A IIBX., ,..-...... ,,3IIII. I I 'lx ,f3"fIfI1.,-- ' W ' .' YI- 3" 'f -- H5 "r'K1." Q f -uv-fs - 13- ,:,. .f .III ,f ,Am ,.f-I,,y-,-- -,I ajfff Br.-' -tiff: 6'99".T':"" 1 ' W '- 1 ' .1 33.27 Irs?" - ' ' L. W.. X- ,. 5 - .x T f.-C I ,.--' ,IQ II I -- 1 IIIIIII. -I,4I pf., I,--,N 1 -II:-3 I:j,?.jg. nf.-I X . - --, -. , ' ja.- gxx:I5,I ye. -'sg A . ---.- , I I - I 4 A I ', - f-'14-.--1--sk - ,..f'T-.fl-1:5-.1,' - Q, .-,:- A SHQP' 2 ' -gf-'Nlif xr - I I , ,Um II. .- , dl.-,X -ga .I .,, . sf-, -x'-III, X I' ,- , 1, - .I- , Xlggmpx I , 'N' 5-III ' " - -- if J . . ,',ae:'5, - :yr PS., XV'-. 1-1-gs-g..'. ir ',:.r.-1. Qi-z., .-Zvf'-Mya' f--1 5, 4:--. ! .- -. ,. . y.,v .,-.-1, ,., -.4 'II- ..-N - "- Q' IIf'yu5': 'Tidy '-"'.- J- . ' '. r X ' ---, 'FF - .a -1- X - - - , .'. ,f-,,- --Qu J -f . "r 1 , - .X , -- - X. ' ' . " .f -.-39-'-ff,r61"'5'1'H x ,li-:P'4f-. X ' TY ' El 5-"' ' . - . .1-, 1-,Q . - sv- . ,-, E. 1- , E ' 114- .1359-3:---, . . fs'f.'-:!,-wr-F 'I -' 1 ' -' , -' 'af' nf'-4 Muir- ..-f.-, .- if L A5 'lf 3 -. X xx. ,I I. --:.I,IiI:-0. ' f I I. jI,.':I,:1jI,-I:1 ,qcgfx IIII V' . I, .jim . 5 . -.I Q 'N lxxs .xk 'N ,' ' igiifif' 'f' Aida :gif-?'.'. if .EE-J - 7195 We 'fy N ii" A :P -' - . 5 --'- -- ' r-xsP'f-1.- - :Es--2,,.,,. 'ra .f - -,. - ' X - N- -, 'X :cf-: II .-jf:-Q? f. I lIg4'?,-'-QI'-.'I" ' ':j3'.ff'E1'-f-f,555fg-F3,k'a-II:2jf'I3'5.,I L' Af ' 4-11' x V . '51 V' ',, Av' 'T-Q-:L - 'S-'iii '. ff ,g".fv ffl' 7 3 V312 -7 '1'-Gan L. -'Ii' 1' X " E -- Q .1,..l- '..:-fr--I',:r--,'5. '-,'. , f "IN III 3:3 - I SQA,-t EE .I'fy-day-X-,.-,' ' X ' - YP-'Jag . , - II- -.,. - gI.I,,.f-,II .,Q -,I - . - -, 3, s,,.Ik,, f-, '. Q .I II-' '. I . -3, ,, 4 -. Bhifkgv ., - I. I-Q !. .'-:., - -nf' ,.-.1 .-K.-,, v -.4-I-Sf, . R " - . gf ," a,' - s. - 'N ex W -'r. 1--ww ' 'Rfk " A ,- ' - x v 4 ,lil-:iSIg'.wN '+I A.. I LIIIJPIIVII 'xl I. 1:35, A -I ' ' - " ' ""5-J' JV-,., , -, , Q'--I . - I- -,.,-5fI1-- '-, 'X i -.. 3 -. ,-.3 N ':'f.Q.a, f. "--, - N -"-2:-,':uE"'7', , 1 -. N K ..,I.--,',.. ,ELI ,- I QI -x kg., :1sgII, ' , Q f- , ' 'F I "f:'f4:,.-J' I3-I- X x -,,n, K .X .QIII -XII IIIIIIIII :ISIXI xI -II-Ya I I IIII I I ' ' ' eff- -sgf.-rg ,,. P-1 - - 9,1--. -ew -. -4,-I - .- - -. - ,- Ifx I :,III??N II . Ii -I. I .xl fxf- I x X ' X X " ,QI .I .I N I XI? xl! - -. . , '. -H fi- .Sf .-.-AQKLZIIIJ K1-.,35IfE I 'L -I'. ,X AQIQ , 1 ,.... mf- ' 1 ' . -.1 .A 1 ,..-- -- -. M . I 5 f' :"'J'+'f . -ff"'f ..r A , . 4 . 1 ' . ' . 7-'-f .'.'- If 1' ,',4,' K." , 4' .. I ,A .r ,' , ,v Z .51 f ' Q .V .5 Ev 1 .f . - . -nl-, . .' , ',-"5.-. .- . .- ...-f ' ,'... . - ,--41 ..,.. . :... .9 ' V .- ""- -. I r . n W ' ', . . if.. L. ' -'.f"3 1, fu,-,'L1'.-:sq -1 H 'n -fu .r"r V . , , ,,:,-f. ff. :J -F 'N ,'1 , -' 1 ., I, . ,.,f ur v.-3. ., - , ,A-,. gf. ,- 't. 1' , ' , I- I. ' , 1. L' D. 1 ... ., ik., ,,,. , ,. :,'-- '. '3' .fix mi .ev 5- 1-"QA . 107 f 7-. -g--,- .-. , . ,. , .,,., .... w ..z A 1 . 1 I ' T1 . " - ' , .l. 1 ' , I ' ' . - ' ."- 'w . , , 1 J - .- 1 .H h . , - , ' X A . 1, . A- . 1.1 - f .. ' ,551 '- . -" 1 ,, - ,,,-: .vw a. 'H- . , ' .ar 'M - .' L ' ' .- . -v,. ., ...' , 'U' , -I H, ' 1 . 1 c 'Ax .N .1:,, ..,. -:i-.. . , lx. 'A -, j. -4., 1, K. 1 .,' 'f.gA,., N .53 ,:.,. -1. 1 U -. . . . g 1 , A . . . ,. . l, ,,.... ... .yur--. -" 1' :V H TQ "1-Lv. ., .A '." . 1.4 -A Ip. -.,. xi I., , . ll .LW Y ,.-- v. I '. 'fp-V " A 9 5, - . Aj, jj. -3 . , I . ,, . , Hsin I 5,. 4, . .. .. . ' .-::.',.-. - -- 4 . gg . n -nm I. , ...p .. .-'.','.'.,". 'W '.' 41- .' . 2111 - I.-x -, ' . ".f"4-'Q' ' I A . . - ,.'-'1-"' ...4 '-1' 'L ,'f, -' 5 '. A 'fa 4? . -, .' 'W Q A . ff' ' -f' " s ,.f ,ff ' f'37-- .- . ,v"" . , . I ,. .,h. Z1 X' .F A Zi " .4 up, -. -. f' - . 5 '.,' 4. .iflf .V .. T 1 'Z ,, -first ' V. ,' 5. 313, :-Vi. ftfnlf? 5, K ' a- A . .KVA -1-'As Q '-n v, -.. . ' -. ' ' 'A Y 'f'. f":'g1-5 "v4l'g'v -AJ' -A x ...dkab , ,v'.,,v.::. . 21' ' ' 'x'. 'V' Q: .sr. , .mf y 4 . ...,. -f I. ' - 'Lf' .Cn f:.- A CCC Eurail Snrwium Mm AVAVA CLUB ZETA PHI DORMITORY OREGON CLUB 1 llinmm ' LAMBDA RHO BETH RHEA MARY SPILLER FIFA an . 'Al-1 :- Q mx '- . . b"-l5f1'--7"'!f:1f.2"Z.' . .Ns 0-.31 L... . A -2. ....- -. I' T.. . at ' .J ' - - M -. x :Egan .. ...so .' Nvw-N 'w XV . -9 -4-esfulilff.-vi'-'Q-v"' - . ?? 0 ' N '. 7 fl FPA' 2- ' v- .. . - -- 2 - ., .g A If , - ., ':4,'.j- ..-I'----' . 1 , Q .. ' My ' ', I-,H-.,, - I -.' ' 1 " , ' - .V ,, . -- '--. -. jx' 9.1 xx, -1 1 ,,.Q,1.-'- 1,131-5,,Vc,.5.!f N 5, .-.,.:7xfE,.f- , .. , - : In , . - X N . 9 - .. -..- 1 , . .,.f,, , 1 4,,L,s.q.... . , . ,. x., ., . lx. L ,. X' " 'Y-3'-4" -"U M - mg -' -' Ji". - ' ,. .gn-.:.'--l -1 --'Q-'r.m 1 . 1. '-.. F4 . '. ...- -, , vain, N 5 ' . 11 . - '. ffl- - -' 1:--iw -rf1.--'wa-',1-2-ac.-qw. Q-sb-.1 -. lf --. - .... ,I ..... , '- N '-. Q- 'Mi' -.. ny.--5-,. 1 ' - ' -4. fa'---1-1-.lr-'fJ:. I- 1.1. - .- , - -.A-.z -- '21, " x x' 'QF'-5'-?g'7?' K '.r7?i' 'fr' ' . -Wah l" ' " W""7w'd-?'- 3' "T"-'.'l" . WMTJ fa Y ' 1-",uA""'1fL' - x KXXX sxi r iE.l:i,4fl,I -,-aw iff? SEAIZ.-F v X 'Y -1-...L vw . U: ri ...g7'1,., :lf:2df,'.' . 'I .. i .. '--. V r.'-.' . Y 1- f"' 1-'if .,'. rw . , . - 7 "X - ' -ffl' Eff, A 'l- - ' ,. '. f' "F ' I ' A 'Rf .,-S5?x5Q2,lf5213L--.5 , " gg-tr: 1 lg-gym! ,Sr-fsaaifij - .,hn..f , ' A531-av L-.4 iff' -J Q.: .-2:4-I 1-,..' WS , ,,Q3h,.EMl' fn - N K - qi 3,1 Q- . I, ' . If ia.. V. ls Q fzgx his .-. ' D Q, Lf. -f ni V' .vmfw HQ- ,- fy gt' gg - ,I I ,n,w2.::QiQf-,.,..gg.. . CJ . 6 N '- - "ir 'f"' -. .l QPF' .-Y ' 5. 1 ' -' ill" 9" " , -53' - l.ig"',' '55 I Q,"-2'-15 6551"-'-.. :3 V-.'ffl"C.c'5"2Q'Z"""'7SD:.' 1--" 3 - "N li 1?-,ful 15 '-'?,5iv '-. 4 ' tv, R ig 'iiff f HJ. i tg'g5Ij:.'.'.iZff'QE'ki1lf'Y 3fb',g'.I371QFj'T"' .Z "Qian, ""' , A , ' ix. ,I-hlkwkgul ' aff Il N ,J-24.5, . 4, ly.-. .. Q rf: .C -I, uh I' I Y .1?,P:Lquj: .nilamr 3 1 i.,5yg.,ig4,g, -l F,-Nwq' 4 - . , , 1 f -1.3 ' , '-1-mg, f ,W -. . 1. 1 -Q - . - :- , , ' ' -i-S.--J-212-Fbfilie, , . .- eff -. f -?Qcc1++e1l -"ASV 9955" 'M 1 9- . 2 -"' Q-"D 1 J Qslifi- i"'1 .,.'lgy' 4? ,I -fans . "' '1'3'r- - - Q ..-"5" , - -Q'!?.f1i5g'1lf'.:1W' -SEXY, -.,'. - -'.. L Ng... fe- .x A. al., , - -H , ,u-yy -... - ..-Jaw . -1 4- .1 -.. - -..., . .,.,.,l ,vp .x. .., I 1 1 . .?w':'3"3?H' "Nfl" ' :lirhf -' ' We 'JW Vai? - 5 -NZ' ', ' ,A '-'VN "1-1151:-"1""sf"f-" 'X' 'A M? 12'fi-'f.f-Vi JT- ' . 3 ' xX .. V ,lf .lr I-I,-.I --4, Q-ck. . . .SL ,,,.-1 A -4 , .,'.., - yoacwv.-1 . x,x'l-lb :..N,j::',,U.,i,- I . , I u 3 U. , 'A , I-1-F1--' . . - , -,f,g'Z".e.55,w l, S. 1 a x.,--4-.1 , - - " N.. .i-L',f.g:,-g.g,g,:,jf' '. ,- ,Ji 1 . -.-- . .-,f- .- .- ,.,.. 3:l,- i",P425,,f -'ll 'K' '-sink ' ' -" 'IHA' "' 'L' 1-Q-fQ.f'I"x .-1-. - 1 A. -.h -,Q-.A . "li-' 1 . . - -. 'Q ' 5 ' 1 ' 4"-is :?'i'e-'M ' ' 'ff-1? . F' 1' - .ii-'39 ,..- . 1 1 - 'Eff-. 6 A -" -' 'wig-fa gr' 9- ' ,MEQW as we vm. ' - -' , -, ,Qs-' . ' ' - ,,, XA..g:..T . . -mix .az 'fi '- r'-1'1Q"f' .- ' ' -'I I -" N - '!""'f1ff'? YHA-.:',i--r.' 359-1-.1., ff 98... N ' : "1rL'-K'-.V3- 1- "'- . - ,glgvmq . -1.1, '.-.10-Jx:5:11:,:S'Na1-9.-N,-,I ,: , X ,. ya tx-.v 13 . .gin--JM ' 1 lg- 'Nt -9 f 19- 1-'fN'3..1 ' 1 , . N- ' -. Lf' -1' -.al . 1 :-. .1 614- -11.-f 1 .' - ..,L.,1. L W ' '-' ' . 1-1".- .-We-. r--1112 '-- Hg 15.4119 . -fvq. v-'ya ka? fE:4.x,,"Qi:bx V ,f '- fg: 'ia --egiwlirxx. -. - QV ',. " .I rg. N nf' -mjikr' ,,-,--wr 1 'ff'-9.1 my I l Nr? L .. fx- -1-:gg :A gym: 's 1 ' 'Q' Z"f-fri'-:jx-"Aft '- '-PJ" '--.Q 'N . --1255 :i911325f,fL5figi'. " , .",, ',1.f:'.':gg -ij. A .-, " W my , , ,e 4 -4-Al.: -D ' ,z1'14f"fZ?f ,fin :'E:f:'2'.f. F Xxx iQ:.i31I,'g'f','IQ.f,-..'vig jrxr,-.gl :pl - ' .91 - -' , ,f""r:I.. ' -. -3-2 X .--:wx Auaum Glluh .. ., f. - i ,- ' -7,235 ' 'ff' 131 .. iff' - '.'- "--. mi' ' ' I N ' ' 437- -'1 "F, -' N . I l 1, "f"'- 2 l N.. 'X X orgamlzed April 1, 1909. ,ggi L-.g 5-, c ...- - : -. ' Q X327 -1 155552-.. , ll "'1 ff -- '. . 99 .1 5-9-eff:-1, -. -- J., 1. , .,- FRAITRES IN UNIVERSITATE Fly,--,p ,.gg.5.,,.:,l mm, -R-1.51 , - - -1:1 .- I-rf-I-'iz--K ' I x' 4 ,.: sl 1'7:1g7 SGH 'I - ff 'W' lf?-3--21: ." . '- h uf , 83 1918 ,Q xTN'k-xt. ,Mr 5 .1 .. ' 'af' 4-f . 'Spf ffl.. it Abe Blackman, Erwin Rolfe. ,lgifinl I,-up X'-L...... 'n' ""' 2347 .3 1914 l "5 . "f,-455. . '.m l- l fs- - . G 'l ' - ,:f.-: -...f -ai W'-'f'4"" -. b f -4 .gl - gl 53211. ,ga 'l ' 'SW 1 Ne Robert Bradshaw. Walter Doble. :'JP'tSff3ff3 .53 ,R A 1915 MY' Q .' :E . , 4-L. W ,ul X- MN 2 Morris Bigbee, Melville Morton, Donald M. Pague, Rolla. E. Ralston. '5x2i5-g!g,5:.:,n.-5g'Qe'f1-- I -- . ., -x'.. 4 -, ' .' - - ,,. ,.--"' .-,5.-:ZS ' 1916 , - - -.4i'ff'T,', . ,P - ' .. ----5" ' E 4 'f Raymond E. Gorman, James B. Cellars, Floyd South, William B. ,5 ,,7?.,-' ' 44,9 , - QQ-v Wootten, Owen Blazer, Lyle Blgbee. Wallace Eakln. -f,?f'ii.fl-"cm?'m' i "1 ifik-1, H., - -f . J.. - -'J.I'-fxfh' "' nl. - ' -': x - .I g.1':g L-V1-1'-R . 46" if-, 'mgffqx ' 'fag iff . J- . 'W "foal N .--1 X - 1. 43513 1,24 3' ffgx - ' ' -. f7:'f'-.- . , .jfi 1 L "V X' 4Zp",i1':JL ' ' 'fi'-"-1 , 1,-.-'u 'J 4 'IL : f .. . vw- -1. 1 "- Sq, X 1 . inf,-1.-,':," ,vi'1'.-,,a'-x"- l '-' 'lv' 1 -.9 . V-. A ' 9-11- 1- .Q--11...:g' ::-MX--'lf 91. '5r- .W GY!-'J" gs.: X:',.'f1lhk-QF'--14"1-'--V.' X514 qv 39.-' 1 i el1r,.---- -ee. hh V,-.x .1 g " .-1 -..-.1 , r -if fs- E ,Byte .--,Zz , ' ,, N.. l5' - .fn N 'f .i lb -...x- .X '.v':i1 X - L., ---1., Q.: ,, xv 1.111-mlzy -.1 5- ,l -' 7 ff X 'f -.rw-'-2'-',M ll- N - X 'xi -":'9fi-'Z1s?- fe 1 'N - .1 .f JJ 0 - .s . - e-.-- 1. 1 fl '- 9'- :: 'fl' ' ' ly ,'l Or '-'Z'-' X, 14,111 'fig 1. yff -., . .- f 9 iam 5: :g - exe. ,N X1 . - 4 1 SF- ' j 1. Tl -A!! .5 iN,y.x.Yr,. N.. . -5.---, 5 .1 .1 -.- . .1 N . sxxk :Fx - L 2-5. v , Q7 Fl' b V . 1 -.Ji L .fl 'rr--1 ,i X I X r"t""J.' E 43- , - .N 3 x F1 , - - R . ---Q 1. . '.Ls.A.....:f.2mNs V n A Y ' l . fn. I 5:j..., -.N 9 H. "J, .f,,'-.,'pfj4'L.g55,. . . 1 - A t .os I. . 2.7 ., P1591 Rlty, " ,,- - Q, J ' :.:-.1--.' h 2 ,, .. , . 1 ,wi Sas I-. . Elm 5-sg N.-:'1.-...N . - If f-4-.1'?.2..l,1,2 . Vigvnl Q2.,gi.,.- .. . l . -.7 -4 - Q. In Q., t . Q' I-.ta-45 .v. x 2 3 ?4g,x"gv52iAg D in iz. .'11,f:?:G...!,a,p.g.: I . 1 - S, ,x s . -I I -3. ' K i ' :J "1 'N R 1' " f6f'1'g'15f"' ' '.'-'-Jf',"'-'f' ' '- ' ,fa - " ., ' '41"f'i1Ei.r-t.: Q. ig ,X-. '- j ?""'. .9 -Q.. -1 --1-:-1 1. ' -- - .A -1 -. - 1-'-Xlw' '1 " -. '--1' ' ' -241' r,f-'. ' 4' 1' 11"'- -, - 5 g. .'-A-.g.'5,:" I' -V rl ' ' Y 1--' ' '- ' ' 1 '- -- " --: -A.:---1 ' l f ' N - -' ' - ,-1- . ,c-3.3 S fy -.1 -5 I . - Y-' eh -. QA! x X . :. 4 ,lf N '.-.', , .-1: 5 ' '- R '-31411-I - .-' 382- '.- ' KK l rv. Zz . 'li-F-1' -5--. --1 -"r-1-i-if,- -H55-Q' -- Jf?e- -9 " - 'r""" f' e1E9if'q5?,. 33 . 'O . 'li '-yt 1- 3 P' X . Ne I i""'v' "ff 'xF':.vl'f?"' 55' 2 "-. ' -'-" ' -1----41.9.-1.-'kr-N " ". 45541-5 ' X ' ' ' V - lx-. 40. x NJ.-. 4. Y' - ----- . - P. - X, p,- fa., g xx. . E '-X4 ig,-,f ,. x -.-.....,-.... ',, 5:--f ' Y ". 'N '- Q '1 -- . nl '. X ,v .. -Jx"""'. w. -1, 4 .' : 1--A". fr- ' ' z . --' ' ' ' -' - '- - - - .14-. - '. ' -"s V32 'N . a.. ' -'I' "5" sy- flrfl 1,5 . I5 , 9-.5711 ', -',." lf '- 1 1 qfiq P 1- .1 9- " -4 ' v- .. f..-4 9, ,141 - -:P .. , ffl? . ' P.--9" "1 -'-3-13" ,Q ,Ep....'-1 . af!--g-1 f' . 1' ," fn' Iv 6.5 I ,Jn . . II..I,,I I - . . . I V1 II .Q ' f V ,f' Q42-ii, gy' -' IQIV, .I VI ' -. II.: V I . RX -III . - ,V ,5.Igj,II, I VRIIVI -, CII II XIII I V , ,,,,.I I I. V I I 1- I V, fd. lI.yf I,II V,L,IVI -I . uf-,.fVIG Iy -I II .I . , I. 1 1 if . -V -. -,-,+V If . -.Vw V.. .Vv?,.- - V V .V ,.. ,-. . .- -- V VV V. V VV ew- ' V V.w,ff2V-an 432- 'VS .WV - Va- VV . -V . V -- VV .I '1,,',g.I "V,-3' ,:rmL-f'V',g:f3IfxpQ1!VfS1,,gVQ':.Q,I.',,VIV'Qyff' +5-by VV f5,,.,.g,V' V' "'fVfV V",-V' ,V V- V V , V'-Vw V Mfg' 'ri V 5 V3-ix-Vfw..V. 5 .-V, . -,. V' . .- If' v V -, V V V.V V ' 'V V V -1' ,V , x -I.,-xx 'V .V ,- ' .-. ill' - - I J X fray'-'rL,.I , Ric, J.. , If V Ii,IJ::jgfIf,4 at-1II:I4j,IV 3: Nkwzg ,E if I II , ' I 'XI ,I fdi V ,'j ,L V " V V- If V I EQ-WIff'm:Q".:f'2'V'j'.f,x'ig? V:"FfVrVQH.f-Q .IVR l-fill V. : ' V ilffzzf VV ,7 'fy X, U . , ' V I V, x - '-, ,' 11-.J .' -' ,V ,-f'VV - VI ,.,7.,I5I' .:. 'I I -I I, VI - , I Qi IV '.- . , '., I, , II V I - ' 1-"V u V ...'LV, '- J V- '.1 X wg, . j.V V'f"-f.7Ef"- V' ' -Fl' 'al f 5 7-4. px Vx " 1' ,gf ' L f VL 'af 'V'1 fa: - 1 4 VV MW .f.'i.V-:ff 1-' V' V-fa"-fp .V.e-1wV1,.': VV V32fg9f -V V 'V ' VV J V: . v - VVV.,f..77C . ,,' I, ,A I II .VI IIIIII,II,,I.I5 Q, I II I , V I1-,.III. I IIIIL IV, rI ..r . I- .353-35-,ji Ay- .I3y,qI CHQ?-u I,.INV-. - ,,I.jI II.IxI,.,3q1,V ,II 3-II,VIV.V VV.vs.Vp. Q I 1 V. .-II. A,A,'xI5,x,, . .I QW 4 1--VJ, , J, IV rf 1 , I V XI 1 ... U ,' . , I 'FI QI .I IIIIJQ. IH.-fvafli -I 1' V', 7 ,- ,II,II "r.f0,E,-'-- .. 3 .I ' I ., If -ICI-:gm-fpygfi rf' 1 I I I I IIS., I , ,L Q-Rs I jf , .II QC V ,I , ,. I? I Ui,-V ZIIIIII, I. II,IV,II1 :,., I X1 IIAI fI, II I,v .. .,,. I V ,VII -II ,II I , :EI I IV ,fI.7.IvI NI 1.I,III.IIV -3- I QC-I I lX1NII,,.,I gl, II5LgIf,' .I Igyfgif .I Q- L V,I4, VI V IV uV,I if 25"'f"',,IIII 71 ,,. . - - v I . I.-f.L'Zf,fl'l ,Ip,,- A .fIV, I' 341 A -,I'I .vI-f Q I I. . 4 I55,fI- I I X V, , I, - I ' , ' 1 ' I ' lg. I I ' IQ V-H: ' -V1r"'3 n9.,k, VCI' If' " II ' K X, Iffyjg I.,IQ3,I , C ,-,I ,'I :ISI IJAI ,I V ' ' V K!! X VV . X VY:-F" N39 'iul .1'V?:fS'VL?5l X ' 1 v mY,II,Ix - . I L-IfI II II II.2J, , I fiIIIiILlI:I::iVIr L' .EIIV I V. V g.iI5II,,7v1irVfp Igjgi. , I . ,I ,Fr ,I I I:III.I:j?Igg,,p,x4, V .vhm V Q'-Q' IIIIEQX Iggy I --xI,,V.I,II .gI X. :Lx ,':f- ,Pii-73'-Sf,-1... '1. A J tk'P"f' " VN.1!"'-53 X mls, .I - WWE' V.. 91 'J ' 'fl' V Qi ' ' I ' q,VVp1 1 'II-p.I.I I I. , VI , , I 1 Y' hiay:u"'-fl-'fi , ' ,J 'KV ' ' V V 1, V' VV,7z.i5Pf?'f- -3, ' I. .IV4.+f . I ' j-II-fx I'I RI uIIP1 . fr' .f "4 . , V . . Vx.. ,V , w ,.-9. 1 -14:53 ' l,Vl:V VV '-"bp VV I IJL, 'QI I, II III IVI I ,IVI I, ,IU I, I I . Iv ' A . ww ' Vg 4,3 "W "' 'M' -ef V ' ". . 'f ,lf hi. , .,I, QV, V. f. ' 3 I V .71 ,M yqyp . L' , I Ing:-,lf .1-Iv 4.1 I V ,. 1 I I 1 41, I. IV ,V If II , QIIW xIQg,I',V I,'II I, .W V V ' xi ,f?.i1V' 'fir rl V'-'--7 V". l , .' ' ' V," ' ', .'rf'Yy,v'y I 9 V Vx V ,Y ' ,1 I I ' .ri Y I X H! EP- '- fl," ' 'N . 1 I V: FVIVV QWVI . V X, ' , ' V V :VM 'V V . ,I M, ,Z , I 1I1V'fI-IV5'x,I.'LIf1I V ',I , I V QQ. V I ' :V QI V, 4-5 V L' ILE I w V I If, .'?:IV.xII,f X. V . V. M, VV "I V VV IZ. V . ' f V 5 ff! g Y If , ',gIVV.bE In II I, IIVQ,.Q.,x' -I fL I V V V'-VV. -Vf' . -' J If 1 I III: X ' I Y E I I IVIII -,I .. VI VI I, I, X I 1 .gf 2 f . ' . V -fl V' ' . 1 1. V V A- X, . ,AI ,. ,, I , ,I I I V ff' far 'J V' 4157 WV Hn x , .QIII I -I V . ffl IV, Q :IITIIWV ,L I .III I I ,V ' V . mg. ,I V-gg, .- :I-I I I. I-I: I in HI. IIA! V III!:I.3 -II ,.. -- f.'.Vv'-I: ,.,..- fc I 1-21, ,I ",' V I . I . V j :I I ,I rw , ,I 'L X ,- 1 4 ,Va I, ,V4:g':43 gf IJ, 'jI'f. ,V VI, lj, QF? . .1 'Vs-if -WV' W- ' V V'-if V "' 'Jf'V.uf'fP1L1 F3157 X: ' 5 Va 1 1. ,I-- -5, ' H217 K 29 .LT , 5 I '4 I 1' I.I,I1- VL- . I , 1 , , IV Vf' .X . '. .ff ,'V ,-11-45 1 - -,-.I I ,I '11 , ,'I ',ifL , -' Q 7 rl 1 .' V 'X Vfff' 'pf' I - , , I X ff '5:',fI,' 153.1 I?j1fIV:IV 4 I. V .V if J7'?'Vif,V ' , 1 'V Ls 'V'.Liv" ' 'f' . , If f ,eV VV VV, VV Veg, -V VV -VV 1.14, PW!-Vwmg V 12. ,V ff?-2.1" ,x I 1 , - -I.II II V, . J :NE vf' VQQIJ .IVVI , .1 . V I y ?I,I,I II VI,I:,I . QIVIQ. I 56 f V , I I . I ygl. Il I I, ' f -1- . J: ' fi i-V ,f.- V V . f: ' lr V VN V V' V' '- .J V,.I, I, Ina! I.. III ,' -fs! , VV Vw! ,V I , I .V I,1 1? V.V.LII,,- IV V- I .IV I: IV I fiI,,IIfIIgff,' ' I ,I .I I ,, J, ' 5 ,I ,I-ff?" "-, X 'rj.'jf'?l if -, . ,- V W. VV.,-V, .1 V L- rg-I --.'.Vf , 7 V V I Ins! " 'cam AVE 'T if N ,IIIA , MIVII AIIIL I I 'QI I J V jf f IV , , IV., nlwkmfm ff"'k,1fqV' V NV y, III II -IIIVIIII ,I I MI Riglmc Rolfe B I IJ ,IijQlI1I I v-,II -L, I 5 V, I1 ,I V, l'VVm.y M01-tfm Ygdslmw ,V,-I- 1.V , 1 " .1 .XV L 5 . V A 1 VVOotun c'0l'lhm1 1 mme Dom!! :fi 'UNH V I ' ' 7 I.- 1 '-I.. 94 ' Bluzlgr ?IIillf1,1-3 Rgfl-lStm1 .II-IQI I 4 Xiu V ,. I5' , ff, Saou 'I0llth 'V -4- 5 ' 1 'I H12 5 K II' ,E II ,I I I 1'ALkln If ,KV -IgI"',I4 II I. r, I .,I II-II,,vV-MKII 7 V i,y:f:.,nI'I'!f,9'3a:v-v II i I-V. I .I -6,1 1 V If, I may VfI.aVfI,, gr 1,I-I.I,LI:VI4I I Iii? I III I I In V ,V 3 IN I 'f . 74, VV I, .J-1fVII15V5 I,I ...5,1,IIr,.IIII.P I. ,II4-, . VV , ,Inai...f.:.:-gpvaiqr-5 V, 1:jc:.,.NIII VV V,V , v. Q95 ,I , ,V VV, . VV' fs 'QV zf' .--4. .- 4,-fy-V 5 ' I,,wVw.4fifV- -axes' ,mn-,ff--V ,V , MV ff- ', . I 4, 1 VVT V gg I V V X -,, ,,- Va., ,' -'Vx"-J"y'ul"I1V gv rxdqyf-.',i:',,'wy.,,"'4'2g:45...:tf5q,, I I V -VIVZVVV' 'fit . , I r . I,.V . --I I, f I, I V. .I - Q, ,a, I . 0 AI-.-, .75 I ,1..,.-v.. fl. I- ,,,.Qb, I, 1 -I I ,I ff 4 V I . 1 I? I I , '1',I:",,I,'l .I . V , ,'IV.XgP.I,-I'I.I:i,'fI,-V-BQ-,-I,,V.VII IV-AI,-QgJ3gg,5 JV V V- V VV.-..XI- -1 . I V- V ,N -N ' 1 V 'I ',-' -I'-. V-J-',:'Z"'1'-V. ' .JS ' -' 5. 71' j , , ' - VK V' 62 .ff X". nf ,VP V f .'fVZ0Vv ff.-V 1 - V. - V-LZ" :VV 5. VV V w'r'.V-, 972- A ,V . ' . 71 ff 451' f -V 'aw f'fYf"i?ff3"w ' -M V- :V9w,2 V 'V SVT- x1'4.wh-f ivan ' -V V NVQ .12'LffQ'Vg'J ,P A51 'I' 6, "'iV'f??, -fy., . V V '-,II WSI 1.7-V7 '+V 4.IIX 'T I'-Vw' V, jf "V 1 V --' :". ' ' V .. 'T ' 'V fn' P-V - .-f"5' V ' .V V . V ' ' . 5 iff. ' ,'f', 'W' V ' If, J, 'J' XSU' VI! f V 4rgJf' VA'1'g'3fkU"a5-.' ' J 'f":',Ip'W'v1' 11 'V Xu' Iv' V x,'tIy "bg " '- , f" I '7 ' I1 Ir':,6', ffV " - . x . . , 1 1' -1. '-V V +5 1 1' HV- -V --f V. . V V. V- V fi X V1 YVVJVV, Vw AI VV' 4' K 'V-'R-. NV. IQ: - VV I 1,1 , . : f,V V IV, I IV ,X IQ.V,Q,gIu If V--v.Vjq,3,,,I .I.j.fg7fMII -cj V' V, I gig' 'Wg 5, ' L? 7""N-1. 'V A f L1 V. ' . 'JE ,fm 'f'7TKfVfq' -5V'."V?M V' 5332 - 'K 9"frT' Jil' "!1:. lib IIII J,III I, I I .I fI,.,c.I If ,I IIITI, ,WU 'ffm ,I YIIIIII V ,I I ,lj IVIII Id II .II - 1-"fm-H ...VJ cpl- 'R 1 V .QV --V VVw-Q.1,,'x'- ' V f . V fVVV"xff,l54:y, C ' -...NC ' ,- 1-.-, , f V ,V ,V - VVV I:--'HQ I:.'.QI I- ,.V '. ' In I I 'V ',V y X '-- 'V ---fa V V 1 g , . 'aff . A '. '. 1 ,V ' VV If V, ' ' '- :J fx X' "Vw ', 'P N:-I L! V! ff. I V -V 'fx V -5 - V VV- ' V AVAVA 7 L -. 4 ,ft f nf ' l X X 1 f 3 4 '- lj ln, lf w :Wx A 'D - 1 -I ,'4 1 "1 in " -if , -- '-'.-5 - U , , 'f3'!'5iv. A , "Y fxw . Y- . -'V f - li, f 35 X ,gm-i 3-lf,- ",,gh, 4 ,f ,L l , 1,7 W'f'1Q2lg izwj.-,-lr j" ff ' J ' 1-.5 -3 , -141355, -, '- -If f ' :' '-1, Q ,.l'. . " " J . 5 .Y , 'v".-,fvf2',"" 4 X ' V l,-' ' ' 1 --J 1 N., 7 ' .TN 'wise'-gil-CLT.'-':-'f 4511 ' -4 W ,pm H -, .-I' , I H 4 5. f,,J.,, 5-4--ll, I- 'I - X I, f , :ff .fI.1gr,grf'f?i'xi- vf43'j. 5' ' -V Q. ,Z-we.:X5lA.,!.'-QSM' ""-135 5 X '-,'- gx1..,- 5'v9i-',.4g'li3l, A f, H, ,,,- ,,. if ,. K ,, A , V ,JS 2 9 rl!! S-,LT C.X::,',L,,V- -L, .gil . :E-U5 wgtfwlht. rf Q A , " 1" -3 ' . . . Y ' 'Vi 'A as X-C,L5.'Lf' : JJ'-e .!,f:"-110 .'.','afIf:f,f '..?f, rd' -fmkbf-X vw 'ig l rf 971' '- Yi-1.'-'ff 9 k,qC,-:Ur a,gk'Luf,15f'- - wx 1 ...I f" nf N -lc .- M ."-PSY: f 'as-2 ,l 'Liz , .M M, A . i X if :X Xswgx' , ,A .ff .xf-Sq 'Ms 'J'- X N .' l. M l Tal x gm.: w ' -1:7 1 iw ' -. Mr 'ffte g . fi, 'f 'ji Y ,fx 141 Q 11142. . ..., X ,y ,.-1 . ,J :Vw ' Q , M.. ,.,', J ,, ! p,J5xf'1 ,,jf:.R 3 'X , XQFQ S n- Reynolds Quit-fley WDDOFW C' Shgsgffcr Skul Heldenrelch Bromlhrlflfxc ,T Q ME' McMillan Wlnllnagle Spencer , Brownul ,fig ,135 Ogal Brownell Wheeler O'Connell ,,f'If!'-gg. ,WI , , lfgjfi I I . - 3jJ.v,.Z-V1 fu T Qjufffgfitjf ff , if,57I,:,5gQL?jf:j3?5f1-'vw 5, .Q-.lx - ' ,- 'u Aff., '. N, Q., u 4.5,-bg, ., -, . X.-if . 1 LA, . mx ,. .-,ljgy5' ' :my - 4 j - -f , . -. 1 .- . I 'L' ' - '-' . ' I fglri' h 1 " I ' Bl l2.f.fC:g 'I f l X K -4235. . fr- -: nw, R-V U X ,i ,KE IHA! A Q, J - v ff 7153. " ' I lawful:-1 . vw ,. 13- XQ- f. ' V, jp , , X . jx . 1 ' . , , I, - X ' :rf vm, 4 . .I A ! A l "- -1'-I l M- ' ' "vm . . . . -v. . . f ' H'2"I'- - ..... g g 1.5-5. -.2 -'.- - - .IIIII -. III' If . 'I . .. III . . IIII II . II I IITIII. IIIIIIIII "q,,I ' .Q IA, E, I . , - I If 1IQIiIf'QfuIg,If-I 'Ivan ' L 21 N gr. ,. I ,gf - ' '35s XV- ' ' ' Y ' ' pak ff " ' 'x"'3-f" ":lJ'1:' JRR f -- 1- -"'-ri.'.M'l'w -- "wh 'NL '. " J.. " "-" ' . xv- '-. - , 'XX .. . ' ' . -5 ,--.lf-1 . I, ' X sei. .fig ' - .-' .,..... X . s - . . - I - rg . . . . .-...A . . .ff . . . . ..- -- ' X.,-.f' '?5""5"xI gnfgh 'Ig ,- ','. -1.5-Z-'. ,. M -, 'jf xIg.5,'x' .i'fi' ',.' 4 ' ' LI' -. - 'In - . -A X-I.. II l . . Ng -.f -- . ' 7, ' I' ' Q ' . "'I'.S".5.-17" " . 1' ' "'T , 'X I . -' 1 1f"'1'x' f"f2'5" J wtf- 5.71 '- ' '-' '..-if "" f 'S' . F - -' 'ku' . 2 g. I5I,.I,I.- - g ,. In., -1 I III - . I..-nh,-,r . .1-!I:.II.5II n .I I wr: I I.:I QI .- ,I ,nf I -. 3 ' xx N.. -Fx '-' f .SEV 1' . 4.25" N. lar x 'Y w:-59'9ffk.- ' - 7'-4+ '- ..' 9 . 4 J' .-'44 -- rw. .5-J" ' , .3 ----- . ff." 'L!1"y"'x . p k '1.:'al '.ffF--'f .3-rf 1 -. '25 f"- .fm-' . 94:41. ,. I 'xjfd giI..rfa9"w-"7-':'II: II fl ,B QMIII I IIIIIY . I f,2I'zI. II.I:,.- -af. . 51:2 ' K' ' 'L 5:59. - -- 'J ,"'. ff.1?-, V ,L 4453? Q jf JW ' . f '-,"7"""' ' - .Jw '. . -I If: I III. 1' III I r .,IfI 7 p III I I -:I I.. , ' :g' uf- J' --r' I ' I If , I..' In I,IfI. ISI ,I ,- I '.1 I " .' Qxkg .,1 -.I.. :IMI w-,LA IJ YI 'I - - I. """'Q,!?2F!'3':gT,. f .ry , - P ...gifyf-'5FfI Is -.--!- -' ' - 91' - 5 .-. .- . , - .5 ..-.. .5 .,. 14.16 x .ISPIU ,-1 Q - ., ..f,. r...- . 1 . 1 Q . 6 P1 x .-fuk..-..I-.IPI - ,mf f,'.:qI5'-f-.1 eg.-.-X . .K " :3,,v.f4 '- . .5"- .f Igrf imh .....z..-f' II' X, .' ,Yu "'fa15f'-Q'-434 ' ,Vi - Z-'QI-..'. " -s:3'2'J- .. . 47'k"." v"'V'pv jp' ifljf-7 -riiifi'-'.-is 5? ' "" . .1-. . ,x-ff f '-, . . "'::. 'f .... . -, " 1. ' 1. ' 1 :.'--1 1.2.-,1 l .1 , P' ' I . l -- -- 'ff- ' X-?Qcc.++x1K . ' .1 -W5 1wf'f:':1-f..'if'Qai?.A4' - bw' - II , - IIQI QIIIN . I I:,.-rn., INIIIII III Jim 4. .jk II5g3.,IIII II II a I:II..I,.- IQIIIIII II I,II.II I.I .II I I . N I " I ,ff ."'. nl - 1' f' 'Q-ii , -' 4 ff-L 3. Yfqn .I Q-v-rv - TE. 'gy 'f'l"1 .,n-'M ., 1'i'j:QI:-'W-Qt. f"..:g- . -"' . . . - . --X J-I,'x 1 IQ. . , ... .L I rIII I:I15-I I If . -4-5339,..9-QXXII XI . I. F . . III.. ' 'I44 ' ' I " .'-, QI ,- : " . ' I .- . .' ,X I lj' .' H594 Hx I I II III IIII I hr' '-----gfgzgexf.. Wifsl-5-2-SL X .1-4?-iw. ,le ' Q V' . - - -. . '- ' N . "Ir 1 M31 fufilh I. .- ff 5-7-25.-. ' Iii If fig? ' r.,,,,r55h l ...1.,3'7"' "EII"Q' ' ' , L' fl - . . ' .4-' . . ,.I . -C-1, 5" I x -" ' II-,---II III,.u- . .f 5. KK , ..f 4 ,II v.I?III gh' ' 'TSE MW II I, .-1 II -., ..-.:If' III.-WIII. I Ix GI ' a x "X 'X ay. 'Q :'1I3T:'."u" Z wk X., .'fI..'t'53.. 'P 15 91. I N II, 1, "13'2f aC.f1.1':': ' i'-'yxN-U" I 1. "'- I .43 --, S,-. If ..i,gI-II.gfZg-II1l'sfV"5'4q.'I.'Q I X f I . n - L' f - K Yi - :II x III .51 EI! ,I II - ,I II I seg , ' ' -, ' ' 1 . ' "" N21'1'-f-5-..w-H...:.: 'Q 5 jr, ,, ff . Wxifglw,-"," V .Iago ,ff,. .-- Q.. . l' 'o --fi ' 11.--" "'-. v ahh 4 II .I 1 IIII IJI,I. J, I II.XI-I,, .I. Q . pn , .' .1 WA I 4d w.:x:ygIIfM.:' '-M' u... x k , x In . II.I.w.fjf I 7ji:,:4,I.- . .IK fl. l r r f .-5 ', . . I ...gag ,.I..I...,g1.w f Zeta will A . I ' '- 'F.'L.'f+S.r7, . " I s I . , LI: .II I II f -. . .. f'. ' .-.mr 5-:A 'CJ-,'?P.f:n... f" .X 'F 'W "fm--. .- K XY'1V'F1"f r Q 1 e fsff.i'4f15?'5?"l'7'yf . -EL.-"r .A 'Z , . V,-iw. I I. Organized, February, 1912. gg'gaTj2IzJi?:...Eg...-...II. .I f ,. . .,I Ir , .' . 1 Pi.:-' v .::'r. II:IIg 4 , -. nd 1-., ,jr X FRAY1'-RES IN UNIVERSITATE fl w N if 1 , I 1 - I-,.g 1 harm. I1 p. I ...- N J . -Wi . :NVQ Xu -., 1 - . I - 1913 Will zz 15439. .- 1 'pan I l I . . I .gi X , I II " ' . " ' ' ' . H-7 .' -. E: 'iv-l'i.'Q. "' 'Sf' vI-I:fI,I -4, '5 f'--'i.I,I Carlton E. Spencer, Charles N. Reynolds. l IIE, 'lQ!E.S'gx-K Ii KX X x.?.AS,: f Inq IJ.: .I. I I 'ZEH .I..:jgp LNFIIII f' I ,' ' .1331 Harold mp Quigley, Albert M. Epperly, wzuara J. shaver,XA1fre1 H. M. E- 5 ,.I'1III--"T 'A k Y-45 55.63'r-Lev.. ' ! - 1 Skei. 4 ' - m.iff9'f::fii'4?: ' --fi .., .I.f.:..,.,5w IAII I I- A . . J' 1,311.3 II II I I .I :sb X tg A ' F - yizkgilifglr, .I V '.IifksW.'IIII Af 1 . I . 191.0 I I ,4'iL I-,JI II . . .Sidi A I Henry Helienrelch, Genrge W. Broadbrldge, Chziries McMillan ..'4i.Nl'4"U"2" " x 3 40' 4. W. . V - - - l I ,,......-.C- - w , . . . - . .- -.. -gpg., -' .SLR - II:IIIw.II ' I . I I I IIII1::3IgZ,fZ.QIgIIIIIIQIIII.I.,-If ..- Igu- 'I:.:,I ' ,I.-gg . Vere Windfnagle, Elmer E. Spencer, Austin Brownell, Allen 0'Conne1, Eff-IELI C "5" - f, I 'gt I C1-1en.W'heeler, Clariel Qgle, Francis Provost, Harry S. Malrtin. A 'rf gg-g"' .I I: XII ' LII A M . H I-f:.:I.II , . lrL5II:III III' I . . III I 2 f A' 'X'2'f.g...x. f1,,4xIi.g"'a f-.'y'.' ' -- TI.. ' w I Wiki 1' III: -4 "'x . 01 ' . 'W' aww." rf- N1-likahm. WQ. f,... x I II. I I . . III JIIII I IMI 4,Ik.I,gfm IIIIQI I: s I S N35 'tv I' I- II Q.".II,' - II I - 'lf1fI.., gIl1gCQgE."1 Q., w - I K gf . -.LIAR 1 ,ga 1 wg., ' .. , ,.' N . ' N K :U .ZGIJ 1:1-ff. .' fi 'I 'I J -.' r N. . 1 r r w:f121Vif'.s f' .fx : N' . l f l Q. X -J, Q, f .:' 1" n ' ":i1"4F:5,l:' 'I' X- ' ' ' - A' 'x X FII w I25.gf.fzj.e2'g . .. l " ' A71 -J.Z"' 'V ' ' Q ' iI51Yi57T'f..5 "" kIb!'.2I pi" 3 me ' I , I .. ,. I I II, II SI II .I IIIINIIIII.- QI ...I ,. , . . I ' , I IIIIIP I I?..,.II Q IIII III ..II II 4- . I .I n PM x'x X Jr .Mx . J, .I .I - . Im lg' . I- ...,.I.III '.s'. y . gIIi'!'B'v1!x-wel' X? vw 'gk I qpvsxmh 45' +'gII'I'I " .'.' K 1' 4--.. I I ...Q .""L sI ' ' 5-5Z.'g:'ig' - . in-' ' ' ' ,. ,I 'rm 'Pg " r. '-,1.-..- gzwu' qt' JI . tg, ' fs 'C v -X ".- ' 'I ' . -.' -' Q N Q .-,I . IQ. IIIIIBII 1 7 0 Y i' 1 5' j I f rf- , u A 'x'5,E,:hJ4I III II ' WN vc " ef I U ' . '.':f': -5 I N I . I I ' I " 'Iwl' I 1 .' - - ' , J .1 I I . I -I .I I IIA-'44-I ,agI l ,. . I I III II . - , ""'--AI o..I- , J' I I . , ' -' jf " -l 1 . ' G2'v-'.- I. ' ' :. f .I , ' - -' ' l 'f .. ' I I -fn' IIII.,,,II'l I I..-4..,. I 'I ,T x... -...-...,.. . . . r . I .gf f L' 4. 'g,I.:..n- , . V . . I- I45- ' .. IA I, ,,I LIIIIE I,I- Ich? -IIIQ I' -5 .I Fl. ' ers - I. 1. - :.:.,.I . l ' I . jj ' gh- ' r . . . ...- . . . . 'T-I -- +1,-' 3 ' I '?:'I1'. :1:I"i- ' - "!'mf- . , I . . Il. 5 " 1 I' . - 2-.. 'N ' ' .. . ' ,-I." ' .I ". i ' f2':3f'- K' 3"'g ' ""L'??f'3'f'?f'?: , Mil- in ' 5112: '- 'c I 'l .- ' X 'JI . - "" " 'Z ' - 'u-" s 0- 'Qu K ' S " 7 ' n 'O 1 ..,. -1?-Q25 1 A " 16.-Q5-3.45 ,sf ,.." - .-11 r '.... .- 'f " ' -' xv ' -' :'- - ' . X f . ,fl -..I't...g,.:a .H52-A .15 43,51-'-.21-'z '-:age-'.s3-f:ft5,:f If -. ' x- " ' I -1 I5 f N Q l 4' .' . 1 3 . I ' .... I' . I. -I.-I-'-I '. -I... ' r - ':I,-1-. ' -, ,fl . 1 - - '5' -Q. .-" .'-'- -few? -'1 .. ' --.f7f.f'C-f ' -.Vx fu. - A --J'-' r . . ' 1' . . Fine- . . ',,.-1 11:-N Q , ' '- .15--..g r v N IIIQIIJ .fy . f II.. ' -II., .Qrvrj wg. . L N .I .I II II.1I'?f, . I1...- -Q ' ' g - -.' . ' . ..-.' ,-2 2. , ,"-- . I '- - . -5. 1 I-.-: I, I I I. ' I I IT .1II? Imp I . 1 I If - II. NI I. .I:I.I:I. I1 X ,, AAI. I.. I I ,',.XI,I, if-.1 pI' '34 I4 5 LIIIIIL I .- . 1 -..., L I II .Q III'IJ I X Ak ff . '- - fr-'. . 90 . . . . an X . '- I 1 v -. . -1 J . . - . . ,x- :.' ',a.'. 1. ' fn - I-' ,-.-'22- - -'1 ' I' H: 3 ff -- ,fr .. -5-"Cf-""3I.. '-'I ' X - X I .I,,I . , I . 1 . I I. '. II I-,I - 5 III, N, I . II: ,II . Ig- . II:- -I. I I . . - f I SI.5X.I?Ij-.XII I ,gf I IBIIIIIJ . Ji-ra, - .I :I I4f:I-my II- III, .sh I IE: ,I :xx X N rp JAI N -II, . N Q 5 'A' Li .lI-:I . I b I - I- III ifg:,:gI:,'.-2'.frI:..,I EI: ,E III 1 II Q Q ha K , N N . SI v II I -' n I , If l 'I' J sm ' ' 3 I 1 'Q l W .I I, 5. ,Q N , .' 1 5 4 x .1 X N: g 5, I I 'ia' 4 ,Q Q 6 Y. , J' J f 7 ! ef' x Y 4 0 ' ,p A X Gas .s F74 l 35' i? D. ' '- I. . -' .- -flff. "' :Ja . 1-'-I .krnrffff-'ffl' ' ' F"j'. ZICTA Pl-II rt Q1 X W ss' .-5:3 fa" - . 'I-'.v - -'-f-- 'N--Q.-.. 'L N M" .f"",'. . .. . 'Vw 'L v E- - .1 " N' 'QZ7fC'ft"f'7?"fs9:"n' if Q N ' ' ' .733 "Ki " -w'- wx xx' " vw- - " fs M ' N f .,- ' ' "55:'Z1' . 2" ' L. e' U- xx Ny'--,, 1 . as . X X ...t . . Q 4-:-"9" ., , 4' .-,.g.f.- . --,X -, an-la. -s,,f'-'- A1 r. ,.-- -'- Wikie- 'K dm' aww' A 'u 22"-'Pr'lT'P"41f7?ffr-f...--1 . -- :' - .1,-.'-' ,,,, S -xx S. .Q 'gf A - lil ',fL:61.:...- ,.f'3Qr: :il-,r'-3,'gyLg:.5,gQ..2.m .i :M N . L, - ' . ,ff ,X .. Q X. -ark.. 751151. .-. I ,Jig f , X x . 55,,y..,,3,i,:g:.,flg:,?l:Qh Li, S -1Q.rf,, -. I. .Q V .LE .t . ' xg .- qgQi"'3l .t 3'0'1fZ's.i54' 'ff'fff'5' - "'?'z-Al 3? ts -:ffl :VZ . ,,nsfI'f' -. N-Br M. , ' :Y--A , - -. '-.1 ' .1-119. L fl .rv : .s:'+'f-- . l W' swf 7. - . 'H :1 um.-f'?'P' f' ,IUMA-.11 ' ' .- Q, .NX3Nx4gg.-.5 - f.'4J :'l'g'.4g '1t7E,:- ' j,Q2?"3'.':1a5L if v -Hahn., lf-1,-1,-.' 49' .-' 'jp 1 - SSE, X-- 'Q -:J J 5 ik grim, ,- 'w.s.,:r5lhi'Q33,4 l.Qv.z l .12 , x . ebaafki' -. V - . ., A t-'-'- ' '- . '- '. 1 ..-"x- . ,1 , -rs... J g-- ., n g . ' 'V - ,"- ' 9 ' " ' . N 37" 205-' ---f .' wr- 'ref-.Sei ' i.4..x1 -. l QI 'W' ' efgfilf' , - .5---f -' - N 3?-wp, .3-. . ' ' ., ,, 'rar ' 7' -l:vfg,.f.--1ifg1z.- . .. -1. -35,157 .ee f,- , ,,,p,g ,f 1 1 QT 3- E4 V557 'kia FQ? .ltr sw..,.'ln ,Q - C, I , 6. rf' , 2.5 R Af V - ,Vg .i.::i',:. . . .GSX 4, .35.-- 1- 7 1, -I-J?-ivy utr .0-Q.i:1,,... di. ' .-1.'+eae- .f5f1, . .1 ' .Noe ' - 7 -., sggv-:M 'fate-. mb- .1 - Inf .svn-.rf..f,y '.:,.:.-.Elf IMI.: IILLIELKA Q U p i x-CC Lxidszlir X l .3 91,1 L.Jfgii1p:.gii.5:'.:J. Fz. -XR! l N. , I 4. kjj.,.'!Qg-fl,-Z., .r' Hex? -:,i,.- . ,- 4 H-E .446 9EQit1-Nc ... - 3.11 L,..::5 .' ,4...,:..i .mgwE?r+-rim.-tins.. .1?ab, : . 'NN ' ' ' . .- . ' ' " ' . ' .1 4 . . ' 4 ' . .33 .1 V ' ' H " -W7 'N'.- - '. ' .,w'X'. QW' .'pr.Hfffl , , i ' Ri- 'L-. ' ' . , x... -' v X " " ' ' " '. WHNT ' ' JPN" ' " X' X 'F ' "" Z., 1 x - ' I l u- 1+gm ! - .J t r: vfgizzn .1 ' -5, - .Q X 'L : , 7f'.,.fj9,,,f+ 'K Q-'izgggl 'L'-Y ' - Jw Q.--..L..'-' J . " " F632-M 1-.-A .,-5 ,np-,f' "Q . ,lr h - '-Ask: 'I X .kk tm. xx I I ,-4 xx' - N X 4 . : f' - . - 1 n. ' ."-',,f.-,. KN,-.'.4"," ' u J' - - ' ,JM .' - .1 1 t!"g5P'1- uhh S- - .atb-5.3.38 . ,uh . .f':.'N: my 3.--' E.:-qlgp. l ,A . " 1 :my V. ' -X233 . . ' -'1'.x ' ' "--- ' ,. ,: H- ,' riff' 1 X45 :fi - .Vg N ' .Q 25,13 T - 'nf' fc", ' .2 1 5:31959 ,fi 3 'fix Ear?-fiylgiw -3 .e-1-.Ri , ' jf ,gi . .1 I. -gf i ig-,vgjwd A Ta- L s,:m.J.-::..- 'S ". X nf .ff . lf t .Q eff ,I+ f y . ,N f K. A 1 . K . , .. . . lf . 1 9" 7'- .1 Enix-2fr'.: 1-131. -..,.5X: '1 , '-X' . . , a.n,z 5.u I - , i,.1l,,f. AQ, Q.,-' . Q A P 1 - v-f f 'A .f"'-1. ' " ', X- " Cy 75:-i". JJE'1?:'.'f1- t .. 'a r Y 'ln -"Z", C X 'A .' J- -E V A . -1 .5 g .qklr-...li-i git. I.-hc. 2 fl? lt.. wa lf e..,.mc.- -.may - . x. ,. 4 J... Vw.. , ,u., X. 127 X x -' .J . -. 1 . 'X - - ' " V" A .A wer.-2:-3-1 - M."-'Sl - 'H 'XG "-T H:1'f.l.- .wr rf-lf. '.' - WY- NX "Q ' V :7t'3':"' "haf " ' ' 'avi-5. A Vx! gf!-,N ' ' . ' 9, ,,.: ' -' urge. 1 - '-. 'll Bnrmtinrg Gllnh 1?ffi.f.a J' - ,..f:-'1 xx ' 'N N -X". Lt-qw .3-51.3 ,T f ' rf '.ga-57.55 -'-j,Tx'f1g:,x,l ' - 155.11-ff'..'-'. a , ' ' 'Q " 7 N N' ' mPmhPfK ig'-,5',1.5,'fg1A,.f.-. 7 1 w 11 'V :' fi . 1913 .1 K f .it 1--.ii lf, I - Allyn Roberts Thaddeus Wen ' I " Z' le' A lx' - -. I . tworth, Chester Krone. b - 31.1 1' ilqix-'.-l-5' --. M. 'N 'nl K I' , lValter Kimmel. A. L. Barnhart, Raymond Caro, A. B2rifEhC2'dehPattee. - XY?-Q. Vx r -W' . xfngla ma ZImmerman.'Wll1lam Neill. as ' HOW' 35' ! if ,- I. 'w ' ' ff: 7 4214. X ' -H . -rm. - . it -V xg- . 1914 A .xi I N 7677x111-..x Q R Ny... gW..,M,. Elliott Roberts A H D5 1 D 1 'X 'll xx. G.?:a25c.,f I 3 man' Otto HeIder',E' .L. eezilesj Ta GKEE. Sa,m1LyonS. .Laurence Whit- af' .l'-'flxf ,i2?5,,,,."L tml."-.t4...f' J? I, Morden. . . . a. oway. Clmuncey Casebeer, P, L, XR.,,,., A L f . .T I 5 'Rh 1 ,j,,,::3, X xxx l V :Sym , ! I 1915 ' N . gf . xlpefrl..--' v..-.,., in ,X td! .. .5-.. . ,5?n,...l H.. I . IHC, g,..3 .L , .4 ' '-51 All R B ' 'J --Pt-f" 1-2 ' f'-'. -,QQ V -4 05' - CUVWY- A- P- Scholl, Clarence Br th t - :UQ Vrl.-E." - 'J-,N 2 Isiearns. Fred Han-desty, Mmm Mcauchrusr, neigijetllly eia1:hix4Fiw.'? l'?.f"'37.73'E'f-57-:i5f.5'-QT-' 'fif.'91",... . ' x - ..-.1 ' 4 4 n C .H - '-1, V-1-1r'a', Q: - ' . . erbert Ryan. J. L. Watson. Kenneth Reed, Anthony Jaureguy, ae' h Q . ' N i' .. V4 , 1916 N ' ' ::'L"- si'---.v .--""' x 4- . Lvql . ' .- X3-.. ' . - , 'X 'NNN J- F- V 1. H- N0rCr0Ss. Harry Crain, Claude Ha 1 L' -'D .' ' -..,, -- - ,Pg Melvin Solve. Victor Moore. William Igogtgri Ifllgregrfeolliuiger?-ihTteQ71VFee' ,.K.e?fi5FF . I 'Fe f - -. .- - '--m Holt. G. W. Shafer Martel Mi k ' ' C ff - P. -'v"- 'Q ,H-'-1 Q 1 - 'iii-' - fl--qi' 21.55 ' C ey. Mandel VVI6iSS, A, Run 1 5, ,f.f'f:?,.. fy, .H .5 -' ly" H.-' . . lt t Aitchison' M' Mcmnnonf Max Sommers. C- S. simpmns. qu st' Clyde '2+fi:Zi3f.'i 'ixlyil-sf Cs' "dw ' . Y- H., . r-Sq: v Q, - v. 'Ka'-Fi, f'.',t?ff.jI l I . E "1-f?'5g.,3N Q.3fz'2g-V TQ'-1, get-if 51, --1325 xy JAX I r --.lf-'if - 5' Q-'-"ifxx iS. ' ' li ' i 5... ' X-.."'-tw ' 2 ' - ' .uw-"ly-.' , I N XX? x.: ..,..,.5: .'f6Q,,,.,:y - " .vs -, J' xzwm' 'VX 5'7.'L',-Jr Tf' C' 35256, f PTY M.,-if -Q X-1-H1-n-.-fp '. ,XA N. W- lf.. s ey' . fm. 1. - - N. - ivy-.1-1. - 'Q ' '14, lf- f 1 ,, 'K 1 ,J 'L x- ' ,fe bx f gg. 1.- 2 -lpxt .. X g.7f.f'f" . Q ? 'K 1' NX fi - ,fa x K - v X U . H ..,. h Iva? !v-8.1:-Q,w lx gil I, .P ' dffl -F41 lu '5'- V. X ' Mp' :.ff.-..:..,3,.1,. - .f-ck -.. 2 X. - , ,' 'J . 'J 'ftfff F' '- . '-Q.. H: .jf K. e.a..,.-am.. . .,.,',.:. RQ R QQ. rx: J' -4-,,.,,i.f '. Y ,EX TJ. L' K A 1 :"1- ll. " " - K - 17"-'G' "M . K via, f'V"" Lake' 1. -.Www E e "I - - -if ' - r- I-" - ' .X hymn ' l fi, L 11 I 'g:FY,D.g,,...-,.X1d,1, l 4..--. - hm an ' ' S. Nix tit xl ' 3 un' I ffl-'f-3"ik":'?ff'E's-'7 uf-9'-r.. 1' Qfigif 'f"3'-Y2r"1?fff'-5'f"'- No'12'R3'.l7f-Ne If-v"""f3 ' " ' '. -'- ' -,- ,M ' .---,. 2',r'.' - v.,,f,v'yq ,,-4g,.'?g.g: .h .:' M... "lg 'tg 1. Y d.,1,' .sg Qzp. ',Kx,Qrg- , .lb .'.,,q-, .' . '- .Y X '.x : 1 fhllzlgeq if 4gngf,.'i.:::,5.,w,n lD,I2,2!:gig:p,:E,jQi.l.:..3-,tl. Q s . .IV -.kF'?bQ.?q.,:? . sl - N- 311.3 .- ' K "f . . " '6.""'5.5-'- ' 'g57'.'f.4P- f. 'F 7115?-W4 "'i+fF:f1-'A'-11 1 3213:-.':13-1-1'.'7-1 " "E 'N - -3 -4: ' , qw- 2,392 J' ' . K H X .ff . ,'pQ.. - I -Q. -' ..,.'11T17' ,fl'iP'-," '- '13'g,-.f7"'V',fqb'5""?Np "' " ' -FYLTG? , X ' S' lg.: YH' - , .f ,"-T'--.Z -' ' ' nity' 'f'v'fv --'F.-"- 44?---"' .g X ' K1-"SQsff.'..:'- '. -ffer A . j Q. n .I .0 . "hm i- L A I E1 x:',.:.L J Q ni.. l l .ruut .:.g:,'- I. .N E1 'ZF ti. , I V' -fix' ' ' N! '- .EW 'K'-'H"'1 ' " fq f 3 lp' ' Q- Kg. :'2fe'.i..7 4 '- ' .. X 'F I x' ',":f:f27' '5"E"?9. 'ff' ,Lg BV ' "fW5f:"7 ' "AW ' 'NM Y ".:QV'-fii. " P' xxx' ' I I E ..g.,.X.xN.,xN .,:, ' v ifqbvbzfv ,Qi hx.- : 1-QNXK Kin., N J "QV , 'gffS'I,'g-igsiff l.Q tdL A- ZN' '. ,F "' -Jlfdlgifgifga Blige IK A X N, '- -. x ' -. 1 ' "7-'-.' 4 P' ' V. - 'ff-3-.'.1h:.'Li:g-N... '.",. 'N 3 ' ' ', ' 'f:."f-' T FZ I, 'J Nix s.,...q 3: 2 I: J. v -il., : W. S3715 ti I' t X TA 1. l?,qQ..,N. it . I 1 ..-. -N u- ...la f , .., Af' , ., N C.-- .. - -,- lp 1 .2 -9 ..., - X ' 13 v "-' -' V 'ilift-'.,--,l'!'1",q,9l"'A A HV, 1'-."" ?:sC,'f'5"" ' I 5 ,zL?Qi'Q-:Q " 12- E'f:iQ ' ' ' A' A ,,..- ,Cure ,,..-l.:-.4 'Q - if-., -- - --.-- .4-'wp -. -- . , . 4 1' ,Ir A, .fIw..5f.' - ,-----x . , ,-14 e--l p'..-- ., . . " . , X . . 111 r., A A ,. B. f . K I f , . I I4 I4 IIII1I-II' III!! .II.i,,T4II,,..Q4.: ::,fIII.I'i.,I I .QA -I I fx I. Il. f w Y 1+ 1 -- 4. -r . 1. fx - . 1' . 1, X, 4.1-, , ,-,f ,.e ,f . A , ,f --, - -I , I-, .I . , ,4 - .I , gqw .HJ Lg, -. 1,14 , l, , 1. , I ,f . , X, IIIIIIIILI jf. IIIIIIff'II?,,'IIIIIII,IIII.I, I -,II5.fII5I Vg, I I I, - If. I In ix-I 4- ,w jg ,U I , g-5 4,yI w,-II,I,II . ....I I Irv , .JN I , 'I'-9 -my ' ' 'Q I, .54 3 Lfrizvf.-' ,f2y'41g4 ,gIfE3:I'ali'E5',3g,:" 1.1, ' '-IMA' 5 'Q-.N WI J-Q , :qf,':-4'1'Qh' 4 ' 4 ' ,. - 4 xf -V I- ww 4 ,"-I' nw Lf 2-,ff -' 4' . rw' Q f' 1 " 4. .. 94- 'V .. ' iv +4 I . . lg 'Em 4 1 f 2 1 f f -. ' vw! f V ' 3, 4.f7l,L3lII. WMI' 4 'jr 1 , -A L44 IV f,-:f'r.- .fb -,f ,f ' I ' 1 . "A -'--' ' f f'-. -2 'W 411' -1 -1 :N ' -'. " 4 ' Y X - , '4 W 5 ,lf , I - 14 wr ix 7 .. 4. 1. ,, . -mfs.: . A Lf f :fr " w ,,-1. W A ' . '- rx..g..'J.'f'f --fo ul- L Q . Y W " '.x'13 . I 1' ' -f - ff f 1 f . X -,. .-Jr' 'w tif .4 Ja:-Q. "' '.'341':.4r-4'w1f.ff .-1 -WL" 4 37 , ' , ,. 1' 4 K ,143 ,Nb :I QIIIIII f-1. 1 I II I IA, III II I, IGI: I, I -X ,FI I1 Thyyv II 1. IIf,,I,I4I :II QQ., il IIIII Ii II I . :IC II I. r . ' ' 1 ' . ' .4 , ' ',L '- '. ,. .' 'w 151. " .' NUI 'Lf X ' , ' K , 'L ' ' lf -N "T,',.l ' gg- ,,I.4g3',, -I s'l'f,,' ,A ,-', Q, , f, lm :1,I jf! 1,31 .I II? II Il in -,I,.. I - 'Ty I I EI I,-4 - 1 Wy 1 Y, '- fig!!-if I1gIp,.lj-ll ., ,j.I.I,II, , Y WIXI w ' - b. :K lu-r ' V" 4 . ' .- -- W ,A I . 1 . -15,114-1,,s.-,Ml . ' mf, .C N 4 - 4 N I 1' ' ' -'F'gf"'fllgfrfii-'l:,,l1," Va, Jiri- 'fr n 4 Y" ,ff -, .-. .I ,IN I F 1 ' I , Q -,, I . WL, .x , ,, M. ,I xy If . . , , ., .L 1 1 Y 4... - -'fw n-ww.: . . 'tw - 4, M. 4' ,,4-1, 4 V .44 w-' , wa- AQ., ' 4 xg- 1 1- L I I I Igywig 1 'IE5'iI,:,-'QI , I,I.,,.,.,II .-IIQ f EII ,I II,,,4f,-II, 'IM A'N.I,,,.' II.fl4.i,g:5Y', " -3I.I-.I, 7 vI , , , XII WAI-D I Iylkn . I ,I M, , ..:'4LI,I:.y U? 'I In ,. ,+I,gf,gIIIfI:I:1. +I IIC? if . .I.I,I-W7 IIIIxIIfII5,I.,III,II.I IIIIIII .55 AT I I I I.IQplIIII3IXI.I2I.I-, , ,.I - 4. I 5 If fa 'Q' Ji 211 Ii, IL' g,v"1'I-II, L, ,jJ,fiIEl'su,i.1ifX.' 5,-9. lf:-If L III-313:35 . rf ,-" ' " ' ' W.. ,' , -,-,, 'yl3,'7"' "- -' X' xL4'-cf,-" -', .," If. ,I ,.. r 'Tabu f V- 1-- 1 , Us-as vq,.,l-,fr I ,III II I 3 .arf-" f-4' -.- 'r ' Y 4. . pn 4 ,,, -, - - . . -. ,Lf fm 't , I N3 ,. Q x. kb :fllfbv ' .4 I 4 IX .4 - I ..--- ,A . 'IIIQ . +V' 3 l,"'v 4 i..1,QJ' . """t . ' -v-.. ,Q C 01 ,. ,lil ' - . 1 '1' H I I If K 1- I IIII III 7' , .,,' 24 .' 1 -5 I , A w 4 94 U4 1 If , 2, I . 2 ,' v f ,1 1 I-3 1. .NZ 1 ,. 4 J 4444- .. l X ,Ipgjl Inv' gl, , 'JI Hx, ' - X: N .132-:ji I 7' I x II x I-XI?" ' ' QI., ..c, ,f . III - , if is .,l' l A ,Aw . ,. 1 "' I , I. 3 ,, I 3 -AQ, . X 'iw . 5 P I ,. ,f' 7 fill 1 lx ,pf-1 - iff f 4 Al' ' 'E Q 2 5. I - -. 4 N f ., . '- '. 1 Q ' 1 X , .-' ' Q5 f 0 'fl 1 , . 3 f' I - ' I fs. L ,I A 5 I L' .L,.f,'1"" I ' 'I , 'AIA I . JA I I I I II, . I II, . ,.,.,, I ,Il ,I . l FP 2, , 5 In fl.. ' , 1 ,II , . . Q ,I f ,g , - 4, . rm 'f ,J 7. . . , - ll 41 ' ' -Q ' :ff ' x' , ' 5 ' . . V, , .r- ,I '15 N, . ,f J . .1 ': .I-,XI u - lj ' ' 41 -, , .f 1 ' 'I-.. "w .., 2. F lf . -. . . f'2q?2.fa F l X l' '. 'Q' ' M lf? ,: A - . I ff. X '..r.g.f ' ,IV 1 I " .Suhr I'1LxIg "VI ,f1.I.l5 I II ..II5,I,I . V ' 27 ' nj'-' 1.3 'X I, -1- ' .- 'I --,LH . Il . JI I I I I . I . - fm 4 3 - 4 , .l 1-' . AQ if 24' ,Ii Q 0 I' V , . I . , V, ' 1 M x ' ' Sul -,5 f K' 97 U' X 373' Iffvfmn l f A 1K - . I - I . . I , I X 'V ,. ' .4 ,Pj ' il . , . -r ,'l',-, ' E- - J? fr' ..I f Nell Zimmerman Caro f, 'w , Af I ,MI-.-, I I Kimmel! Pmmoe Kron b- r Cash xl ' 6 5 '7l - ' Roberts l'l'l!'Tll'll1.l'l. on Us lvontwmtll . 1 7 .1 ' wx . . 1" ' Klnlif 13 r1n 44-1' ' 1 . '.. 4 . Galloway quqplwmv XV HN KH , , . If f ,ff IIi,,, . .. NVIIIIIIIIIIII R,I. I , I illinms Huirlul. x-,x.II,. If. I , 7 I mmts. Ia. Brotherton 1111-1. . lm - 5 lux 7 ' .' ' ,"'l'f'- 1-TAN F- -'1-'ir--r. .. K k may ' 7" ,' fl? 4 - .gf '-.:HI.'1'1fX I - 4 Ji," ,fb . - -' '-.X II III ,,. vw IIN-'Iu'vf.,,,, . . , I -.Q -.1 v ' - ,- . mf 4,f .' - ' ' r a,f,, , '- ' -v '1,-.Lip-,j."' ' f"::J.1- J, -Q'-lg-'.' .-.'- gg Y, ""- - A - N-1-, J' I I jI,rf.'fl'si 4, Q-'T' Y ' fjfffl-.1f'f ' 4 A .-.J lv' lfl,?':t5"'3u-f' 'vigil' '-vlxf-fvr v"Pt!:fS1f-fykfzsfffigwlvgl' , " ' 'I - .1 - I.Kf'1"f" -4 l --. " 1119 'Z' - .'.--w-!"y- H. "W-Af 4 - N, ' -I .Ar?"?f- -H... - --:QNX-lk Y 1 ' l. .HIIQ II I III, I IfIiI,1 , - ,I ,I I6 ,f , :I IIIIIII , ,. .III-II,,I II,,-Irqgvp f I .XIII1-I,IX,I II Ig.X,':Ig,I.IIII,IIQ ,III I.I, III .I I, I.. ,I,. -.XI , ,yI ,I - v I I- - II . ' J :' - I--' ' -V f -.,'7. II' IQI 5,1 . 1 .:.I - , - . It A I . '- I' l,4"fA" ' ,- 4 ' f ' --l--.f'. N " ., K as 'f 'Mm if 4 -.W 4 I , f 1 I I, . I I. I I I, I , I,I,,-LI.-,rc ,. , I . I , , " uf A.,-N' , 'Q' ' ig, 'LU -Q ,I ' Q -fl , 1- , v 4 pf f A --a 5- .x . vw .- 21: - ' -A ,K 72, , f,j ', gm., r , , - I -I mi ln' xl I. I II I I, In . ,. II I I I 5,If:II IIIIII YII IIIFWIE .I II IH , ,'LgI -Ili' I I I1I1I. Q-.I J . IIIIIIII , .'III,'. AI 1 . . ' J .- - f . ,, , 4 . , .1 ,up . . If 1, xI ,n , I , II. ,.I,.II,,s .I II I,l,,, I, , I Q , " ,J v ,N IJ.. --.f f"4l"-'l,'.Qff.f3 ' f -, 4- .2 I. I - 'I 4 Q Ig". -,x , IIjI . 'LIIM , :II II ,I N '.', 1 . ' . 4 ,.,f -. -:1-ff-f9'g-- 'H-'A 4 . ' - ff L... L if ' l H A . 3. - N .f5Qi- l 'ffl ' ' t" 3 . , .. ,. Q I II I II! I.. uIIhI.I,II I.II X . -A Q X K f ,I :K N3 U Hx - .,.. ' M w 4 , ,- , h 1 . pf, ' L ,- .- '--1 ,r ' L.. -, , - w- ' ' 1 XT- ' " N, W P ,,,V ,X . ,- x f f ' ,, x' Z3 ' , F 4 ' , , , , "I X 'B 0 ' x ' " x .A ,. f V 1 HA., X, -,,, , 9, IW 1' w- . .1 -.A M," itz.. X 1- -'1 . N 'fl ' 1222 A , A ' , 1, Q , f j ',- v- .-sy givin V Q ,Q I 1 V jx if ,V ,,l,'.AL M. A, . .. 4, .4 Q f R, ,, , . , m "i. " -,N 9 ' 1 . N .f -, ,- , 1 w H ' ,L 41. wxbri- 1 1 . -ff, W, . A ,. ' H ,fi ,r , .,,f. ' Nggyk-., , ,. , 1 . 6 3.1 J U 1. A L 1 :Q M -- M Zvfx. J .f d U M-' ., 1 ., 5-, I -',c1.+'f I 4 Xxx'-c,Lk4,Av. :LTD -'til NL? S1314 . , , , , .,. J- X Q., ,,,4 , . L , ,xl . 1 . ' THQ-'7. HX my H N, , X . . 1. , , . . .E X ' 1 A, v ' :I , . ' 'r . M-uGilchx'ist Cash, 'I-T. lvlichucl Slrlwm-II Ain-l1igim Holt Crzmms 1Vlmn'o lam. :H 1 Ms-rriuk ' Hzumatorl Slmffm' - Wmgg -X bimpkins Kuck Norcross Jru11'caguoy lwogqm- ' - I I' fy -- ,v:',5'fg3???3T-XTQ':Taxi'1w'U'vQ' ' .wfv1.,,1w- Ja-.1 ' 5'-Z5 Q 1 ' fx v ,: -- - -,.-' .4.,, .- y A-,',vV., w ' " . - ,N V Y IQ , - N : , ' 1 , rn' g 'iz K A 1 '- 'R ' H . U ' 'Q -Q, ,xg '-f' - . L , X , A .f ,. , Ay H - , N 1: v.. 1 .' , ,g. DOHM l'I'0RY A Ml A J- Y w WR dir. x 1 'N '-'Q C x X X N A .-.wp "I, gk . fa ,fm ,, 'I A M... 1 .I. -f ff J J, 4 X 2. we, . if 1 N M 'qs' --.--. -1 ., . -.21 ,T L' X ' - "' 1 ' ' " f -1" "' ' ' Tf"--3"'f'-TH .. ' .1 - x X .K tx . xx X X. " ., ' .HC .J nf? QTIT0.-T '. -JSIAQLH 1 ' N l ,. .- .. .. -. x .Ex RN. - I-H - ,-2. ., , KV, fy A, -,fbflfv ,Q5,:X1,5.--I U, ,V 5,-. X .. XXX X , X . V 5 . -1 X -. M V14 . A .A ,W lj V ., IQ., wt... : . .Ny , fr R .1 , X N ' fa...-gf " 'A' 2 ':l'1""'ii!.f.-1.L"?iv..-1'..-.X ' '- .2 - .'Q"'5" JJ. ' - if .. ff-I " 1' .. 'X WN 'l?':...1-1 5-1 '- . "37'-' 1Q'4?lz'E'X1'3'V,N'1?35-P L'-QX'--'fllk X '. X ' ."l'i i',l .Qu ' ffb"1'53'7- .' -, ' X oy. . ,Q - 451' r"f. H U: " .91 ,rggnr Ne?-,fff',flj4p,x'. ,L-rl H - ff W . ,x 5 .t aj- ,' V,- f J. N. x n ., ...w X- . .,, f. .- 3.1 - , . A Q- . 1 1 X X , . . X Q .,-If ,V - 1 -'X . X Xf--,-'N' ,".-.vfx . X. X, . .1 , . . 5- - v-,r. +5-. ...X 4--' A Xf' . X ,QV , . . JA f '11-550: I -9 ,MfY,.',wt.f:v'- - . ---wh... ,..L, XX,' . , 4- , .m . ' -X6 M . 3 X -.4-.-rj..-,M ,f . 1... , 11.1 .ffwfff ,H .w g Xv.,,'f4Qf-,AQAMQ . ,' ,- ' Swv, ,, -5. , F . Hwfi... 26 'X xg.-if 'Q"- 9 -i' -'L.'Q ir-L M45f7"'F3f'q'T'?x.Qffgg1f':3"x1t"--Y"1,LsZffkxb 1 f.' 1 X l "- . ,J " X .,, N .. , , 3 ,- .T I '. 1:10 .-' ,, K-W A -fylflvz ,?.A',-if ' :X S -T'.f,-.p.,'Kn5 V. V 4 , - F. vii 1 V Q -VI F! .WI ,slwxf-. . ,' 7' . V .. ,.3:5grm.f:efN my, .lbi-L ,Y 'X T Lf J. .. - .. .V X, ,.- Q. .I I -.gy Q3 ,,.,,.:, . Suv , C ' ' X. -5 - 1 I 'TL-:-1 1- ' '?ff.:.g.fy3y5" J1i'u4f5p4J,. .Hng5tQlS','A ,lf H- ' :i Il' 'Q','z5,f'f '. , l .3 7.f3.f""'RXy1N . . ,. ,"'1'SJ X' X'- -7' X. :. '-J 'm5'9"""' "1US'5r5GfHr3?"Q5-'fd' :. .1"" ".':,! X' U . uf XJ -- f Ap-- , X 1,1 . .l Vx, . . , , I . .VA x - .IM -, ,,. hx- , k ' 1,1 45.,. .q wa ,IV .lk . 4-Q,,.aA,J,l IJ , 5. rl- xx y - ' 1 45, N . .fi r.. -.5. ,, Q K-gi .-NQH J 5991- 5' .P BX-, 1 4 , 7 M, 1, 4 w- .. Yi-- :- .X f ,, l 4 .1 X.g-..,- - 9 . 4, -...A-F.. .1-' , Ihr .. X-if-I . ffl-Q f'a.:,' N-mf ' f '--X ' xi '-'If ' - x QQ XIX .4":ff ' X ,'5iviQ"'X'i5fZlf3' . ",gX"'f'1i"--.iff M 'Via ' - '-V' 5- .mfg--'753--.f?f'V, l'.VCX.3:f-1.7 , -T' .7 .7 :F-q,'I:g,4:Lf.-. Q3 ' -EK" tl." .' Q?"'f'f:.g..-" xg" 7vj:afff?4'. '!KQ131':.'t Iraq-HQQQ X 1AX,,- My ,,F"1'.X1.Q.Xf-411' P24142 r.-1-.ggff ' lib. X' '. . ,, , 155: Yflfi.-X.4Xl4wWi2Pg-9'X31Sg-3,53-5l,' 'R 5. .X X ' , ,' . , , x X314 f'1ff"m -J' Kfilix-53x'f "'7"'9-'W' fl. Y35QE'Z::,.."l -'V35' ff'-L:'14.l'9'fia4'5f"f,-X"x. X Nye' Yrivffl ' 'Ti' 4 f', l -1. I .- -gf-rf . . ' -. 1:2 .T . , . - -a...,, 1 .., -, i '. W V 1 1 , , A , . .., . - 3 X r-'1Q.,vlM+a.d "1--w 1 - --Xv ,WH ,, , V , E. .V g.fj9'.ff."T?'?z? ffl l ' . ,,. W Cyl, L. ,- 'K ,-QNX . , 1 ,mQQ.kQ,1f'Ni?lL3: fgzqk " Q ' Sf. .. J..-1-"' ' . n--.- -,. :-.,...- ,- flilwf-13' V . N X- - MV" I- ffflf- Y Fi.u1g-f. . --."--L - ' " ...un ,.C' - ' v. -.fu '. " '.,...m "Jap 1,12-'54 ' N-1. .I - -L .fx Nr, ,, , 4 - -. . ' -jf" ' ,z - '1 ?i!F1?."E'xg SI' I ' lf... ' g ,.- L., X ',' Hffvgu-.gh .. 1 I Q ,v,, XA? , 'fc' I 1 3, ,JX 3. L- . ff. f.T'LiX-KN FMU .ph A' 4 .ln X-?XQ-'.X:- B' .-E230 . nf' I fy . lg. -"l, , 1,-.Q , XX 'X ' 1 , " 3 A gl ' '5s'L1"' ,. . ' " ,- f f , " ' :fix Al ., C 5, l J gg wall. P-MQ, 5-4 ,JF , ,,'.5'y, X QA! X -1' 'lil-11:1 ' ' . Q ' f.,-QVX H'-. 4' Xl., A 51 QW ' ' 1'i."1. L4 1:75 ' X-2-...th 'QNX N . f .vue-l 4334- N ,f 5.5. -252 . . ,V .--.fX.X+15,wl --Q.-QQX. ,X -1 ' ., ., l f ,. , v. --4.5 'mg 'N X and Y V ll N ' . Qff. Wm 1 . .-'X N'-' ... X f N. 1 .H , 5- ' ..,f..., X pf- K. 1 - . W El., J I JV, .:.g.a.,.-,. X ,.. ,gr,,l'.-, rl .wX . . J X EN... f" N.f.g-M..-f ,--ff Q. I X Dfw- '. 574 fMXNlX1.X.1:. gif 3 -ff " "9 '97 X . ' X X X'-ji-, '4." , I . ' A I! R . , . 'N ' . ' ' .f I f .lf f M: .fx si ew' N 1 A l F- 'Q .4-v.'X1 f gi' -. 1 ' , ' , 1 S I M " Au x I K 1 ' V f .fy 'Mia wf-.,' A .X '-X at , , ' 1 X.. nz .V 3 X .MJ H772 a,,,4 A f , ' V I , . A, K -ww 391.4 foxy Xu. . J- Q 4 Wm ' .f .. 5 ., 1 fix' ,N lq:' .-,g K 1 v lu X' , v Calkins Holman Nvumm- 1 ' ,fl X IT' -f X ' IGI., ' pX,'N,?f.!',.f7,, Hartley Helder - 5 , . fy . I f l X X ,x' 5 .H E94 uxgl-X 'ii . 4' ,gt ':Al7N-V ..,,g,-gf... X r 2, f Obrrgnn Gllnh g.,lf.,',.,5f,y.. . Af, 'gl fl!! , S3 '3 Jig! -, ., 1 .li -wx X ' , - .z1f.3XZX " " -- -. H " ... ,b f , -:iff ' . 'gfig'-I 11 'X W? V, . ' ' f'1.' WT' 'f."-f"Q.f' bf ' 'z' . lr- Miki f -Q Rlfssmm, cAr,K1NS .... ........ . ........ 1lu-.-smmm Qiff'2l5'. 'X11'., f"a'f" ' A dfdxp. if! 5 GRACE T'1AR'l'U'1Y --'- . . . Viuu l"l'usillvnt QLQTIY., ',Q.4,. 'NZ' V X jr.1,.:,',f MINNIIC' Hol,M,xN..... ......sum-um.-y ggiK4.:?XfN..- .-A" , ' , RAYMOND WARNER. .. ,,,, ' ,,,,, qX,...,,,s ' 5 Xl- ' .. . - X ,X 'wg 0....O . , . f .2 , A-X "-f. xl xr ,r N. I I H lull luR. . . . . . . . . . .Mumhon'-nbl,urg'u fp 5:71 ' fy' X 'X Ij F-V , - X . 'X '. 1 ', ,-v -, -' 1,14 .ff VYNH A gif' , '- C. .Ryu . X X V , ,.I.Hx,j. 1.2.1 ll A .i 1.-:.'1itllQZJf""N llutou Aclmrsnn .losxsa ll. Crvnslmw Graco llurtlny Pg'--f.f.:j.'jX1if' .5-' ff' ' ' 'll?'1:. . l.xuu'ettrL Arclmmberum I-lelvn M. Crump Emlrm llnrvvy gf, W lr ,A 4--'L X . lx 3' 5452.23 Alma Aupperle Roy Curry Lum llug-Jlqqgtt -'iq gif' I - ', lg ' -Qsgiqlb .r, Albm-r mlm- A. H. 'lmvms cum ll'0l1lil'l0 X. .agljgf .1 '- ,-,,x ' ' lflllitll Bnlmr Paul nmvts Wultor I-lmlgv ,,QfjZ.,1', ' P. ILL. nf I xg fffq: -,Q 134. Mary Bnlccr le-:zuuev Dillm' lmnnle M. I--lolmun LAX' ' X 'iffifjl -lf l l Amy Baker Lucy llovmmuy vvm' P. Holt iii?-T' .,,.gv:.-Vg-Q X gfg.-,Q"y',' WA. ,Iles-utur llurnlmrt Va-rn lGmlw:u'd:-x Ruth Horton X' .ET AUX, X! 271 BN.. '2','Kf'3f'b Vvrvrm Bluclc Clnrn l':l'dIlll1l1 Otto llloclur Z'g"',, 'rl' l Qjffx 7' Jn' T- Ny' .. fy? 'I Hcifgijlg :kv Vic-tor Burris Isola l':llllfLllkS Bumlfm-ml .lonvs Q ' - ,A 3, X 'K ' ' 6-X X Rus:-:ull Calkins l 1-mln lI'Iulm.nks IC. l. -Klnzol :"3.h, 1 , I.-f' 5, f NX,-H T...- xxllx-QQE ' Clmuncvy Cu:-mlwm' Ulu-Hlc-r 'Foo Carolyn Koyl . xy "T 4. 7' ' . Q 7 ,PQ 'lv Hll1'10ll-T11 CU-Sh Allzvrt lfustvl' Emnm Kh-lnsmltn 'S' ' K' XX, ,. . j f X 'XX Alfred ll. Colllcr J. F. 'l'. Galllowuy lGLlmlwyn 124.5-11,311 ' m .,,,.Q,Qfl5 X lb X , ' X' lgffx ldfllc Cole Lldu Gurrot Hurry Kun-lc if-,gffqg 1 FWS- . Y XX. ' . Nellie Cox David G. Glass NVm. Inu-lmy X l- fx' J, , Arthur Crawford Clnud I-lnmptnu 'lmnzllrl lqamrwouu l.1,.k'2' Ii QX X , , I ,hw " , 'YQ' Jes:-no ll. Chunslmw ,lCmm:1. llnroun H. I.omb:n-fl :Mx ,' un - ,- ' .. m ' l! 1 r. ' ' - .. . . 1 X' , X 'S 'X 1- . X . -A I, - . .f S., "lim ' Q '. 3 l-. , ." K I fl'?fT4,gg A I ll 7 . 1 '- '. ai, .KU ' K- .fr Xliffjf X.. 'X-X FQ . ., lx -lg., . -f: .IM lf' N- .G - I f' '..""X v -. - - -f --'-' . '- . - -fr.-.. v-dl"-I-.M-X", 1. V - ll ' - "-.X . S ' ' lf' ' - X. ' f415ffr?PRwf'-f. Tw: .wa '5Qf'?K1gfQ?5"'-1'95:fj'-i4:l?'QRYfX-1fQf'FFf3fZ'3?ZY'53W,.-mfifi , . A A X C, -X -. ,mxf:P .4fa1.f3 u . .-fffffml. l .awfa-' 1. 3, ww- X .,--'nj-'Qin 591-5-.TY-,,ff .'.!!f.'-I-'W ' 'a:'5.'..'2- rJ."'17-'MVT'-" C112-LT -' - - ' :ffl -.4 ' 'X X ' I ' 'WI' ' . '- T '7'?.F,:.... X I " X 1'X'-Bsfss fX.p....,.X. '-.111 f f' cglw' f , asf: ,4'1Q-rx. W- R X "' . Xi.. Xl. .vm .,,,.-far - ', .X fl., ' -.K 1 ' X . . , . 1 H . f' ' X: , 'A H... , .N - .ff -. -1 J., , , ' '42 U -- '31 - 'W'-S5 x X'- X X 1 ' X ,Xj,'. .XX4 .gy " tr- ....'.g-5.- - df. j-:,11.,' 1 5' 'fi f I, Q.. X., ' l ,X , 'lf . ' X . X An, NX. X xx xx Lqwl,i.'.X:, iQ::'..l:f:,J .uf lf' lx - .Q L, .. l Qfilp---. .- l J . Htl 1 wk X . ":Lfb1r?-X '-1? ' '--' fuf --"Z':l,'7f "MSW - '-' WA. fr ffirff "'f'Cl3""""'wlx"- "ff W 'X ' - ' 32 ,- X5-X:Q',l1x'x -'JN 'l '. - ,Q-'.,.-,Lg " - R- IISNX -' ' -4, 1 , '.YX'b,,, aiu f' :QQ U51 l .Y Ns ,,J,..- 1 '. . l - -X I V l , -.gn M- ,' 1. gl '- ., '- X - IX"-I ,- -' , up , .tw 5 x . . X. , '-E 'J X, - X, . .. . ., JJ! .-.Jqgmum A ,, A , . , X. ...Hn ,gvxck . LA K, 4, Xv. X .U 5 5 'Xu .b....QQ: "1 -5,..-sfy""- - - A , . J.,-AN.- - -v:-.A.., -A y . X -.P-f':.',,1?.la IN X .R . in N4 :,g,-J' -Q V. NFL. vs N, KM?-1 ... , tx LTR It .. ,-.4 ..A,, KV . . X. f. . j . ' I ,- ' -' V, A 1,5 ,, - m .'-' , . -Q X, ' ,, N.. Xl. N l ' 1 '-. 4 N -f ' 3-, ' , A :f ,Aff 'yi fi fn- AF.,-5 gghhhg,-m .'t:f ,-L 3.-JJ f --151 "?,,1'i'j .- x . . I ' - V "-' 1" ' - f ' . ' ":.'- e,',""fQf:, ' ' .f" V- - V 9 ggifz .J Q - 35 , ra -M f .A -- ' ,V---7--ft x. ' ' " -V ft ff ' "ff .., f:.'-srrfew 0 1'9'4.'f4?'Q - 7 .44 ., .f' , . '--.. 3 ' . W .- f t 'f' -' " .V-W-'Sli'-5-'5'5..'15f'L'iii." 'in f"I,'x A A" V - .- ' UL --up ' ,:' -' ' 1 ,"','- .73-'ffhmyk Yi. 'Siam -. H A :.,Q-Q' 7' , '-gg , , 'QM5,2524-Ii-'QQ-'aY:':T-. ff 'if 1' 'ti' ,wif ...ff f Q -. 3' 'Q .fm 1. -- 'V ,QL ,. fwgrg'jau'5Q W .-4. , ns,-,f ,ff-L--' .f . -'ILA .' 4: 93 . . 7 ' .- . ' ' -q4E""--.1"- .Q 1.1 -Il.: :--5- 3,-'-Q . ' , , .. --'.7g -. 'f' . F 1 u V. .sf i XV 5 '34, ,V l Mt 'V . 4,. -z. Y-J-:.,, -fm 1 'Q - t , I . . '-,,.:'-hgg3p,a,4 5 'Il 41.4. .,. 1 ,DIN . ' , ,tl x . . I - . QE Vg -.iii -l '.jC'j3.'g1-j,,Q L.--,. if" . . ., . .V :P ,VV I l , i. :V I I X I ogg.-it , .,ii,gf-55.15. .ig-1' 4 ' v.:::-. - u. . X" I I r If 4 .-tm Q . -? 2 s '. - Wg, '1 ' -4 - gig-1 fifl'5.pgT?7i1 Sang '5 'tal -: '.. Sf" hug 'QQ25' f eil' ff , til: x.D5 ,I ,1 r. H7 U ., . ,. -I ..,- . i. . 5,1-'it-. rd. 4 ..-.a.r 'f ,-'H L, ,- ,. -- - , , , 3, 1. . ,---' '-.lx -Y -Q I My., ui. 4, wh' I ,I , fl, -.,, ,flu-,lax .,gNgQi?,,,i',, Q-,if.u.1-5 :ig , 'AQ J. -. ,I .Ni . ' . Cy 17- V . :V , -44 " l-f-i"t5i'5C-N-l'n2L'.ve' ' of-he 1"Pm5f'f.- 1.25. .9 "sz", f 'f -Jar. . wwf! ,Q '- , le-tagqffia. v 1, 3. if 3 ed- f'.g I 'ga-gg-L."' X fr.. - is-Qfifg r ,Va 'a ,K ' " ' ' Q -Qui' :Wy ',f,'Q:A,?k,-f V'f-xk 7' " " ' "Y CCC Li PU ,fa - Jig- , ljx Af,-A" . -gg, " .i,?g9Zg',g. -. -',' ix ,' .' 'J' - -' - 'f.',l1Iun4.9- '.,"f.,--qw. 'X '.1'-'.. "f' -' K . N -.X - Akff' 3' 0 ,ffi Y jf, c-,.j' ' 1: f :x-.5 'fQ..':ng. - . . , .' H . A,.f -4.1, . , . .-4,31 . W' 1.51, - l fir," , 4 , .-.un : .U ' - - Q- -1- '-', K.-H 1- .X ov' 4 F.: M. N ff 1 1 ' '. L1 -vw . Aff, A' 64's :V r x ,- -- N'-S' "fl - . rf :LZ Yr!"'- 'iT f:.V.2J9 Xe 3 4. , 5' . 41 . rf- a , I ,Sn -Q , ff .WL q .' api' 3,-y ' J" .fr'91"J-'wwf ' - . a Q. f' ,- -.1-5-5 r 'v A ' v f V"" . ':- , ' V-'if' ' F N xflflif .. AY ' 5311, .- :'.5'Tf'..-.-.:i'f':J:J5'J ' "M '11 - ' . ' 'WE X if ' J ij: " .-J , ' - .T . i " - ' , 1 -. g,:fQxfS3.t .5 .fffrifi 11335 1 'few V 3. --1 -L "'--if-P5 14,1113-:s Beatrice lllttlefleld Veda Warner Clyde Pnttee 1, f- X4 All V :ff-I T.. . milk -,ff 10' xg-s.1"i'5w Iflerhert ?Vl'fl.t.llCVSfS llnwrenee Warner Minnie Fuley Gig". . ..,-.' 'L' I -ff NJHA ludlth Mc.Lo1mlek Raymond Wmnex Laura 1' ummill .2 If A ,Ain . Q ' Wa, Louisa Mellowell Clara NVlnes Marlon Rt-nslmw ,f ""f'v. Y- XV X - . ,. E. , D A. I'--?"' ' "1---N. Q Alice McFarland Hazel Warnock Elliott Roberts W If- 'of'- f 3 V14 -H Ndfgel I'-,Mig-Q gift.: Ollie McSha.in Ida VVarnoek Giles Rueh Img-- W '7":'-- .x,j3,1!g'5i"Ig5f 'gulf-41ff Emerson Merrick Muriel Watkins M. Ryan S1'jf:"f ,Ly I 'L , Z, Rug 3"us:,,uZt?.'f,7,S ,FG-fg',f,"3" Merle Stearns Andrew Wells Agnes J. Ryder ' ful ,qv 1' - .- - - .- f V 014111. .re - . A , -1'-92 1- ' - .1 , IX :'3'14fK, " Otto Stoehr Laurence Whitman August Scholl f..ig:7ff5 - -' I9 X ' 1 -t -5 Ervin Street Gall White Emily Sehreiler - J Hx ' '-.. lo" - .. . Lester Summerlln ' Mabel Miller Charlotte Sears ii ," ' 12. f Q, Mzwtlliona. Thlele Nina Miller Ruth Sears 'L' '- . Q 'Xi 'f-'7'?,,, 'Ji-,:1lQ.1' Jewel Tozler Idlizuheth Mlnturn Imdella Whlttlesey JI- tgffljygy' lf !fv!',,?g-1--"lv W q-"tat 15, Mm-y tm-owbrlage vt-rn Moffat W, williams f ' , .5 Rfb' 'X -51 'ff 4 4 --3 L -321 H V . . .. ffl- Ny' ' -l ,V,:gzV - 1,-u A Herman Isehzmz Will Murphy lullen Vl1llV0llCllllllll'lZll 4 4 ' 'LI - .,,'1 -f- J- Q ' bhffihtly Herbert C. Vzmlluyn Nellie Newland lmrl Zimmerman 'QQ' ". ' 5 g"QQ'-'-'fqlff ' Helen VanDuyn Lena Newton EJ". f fl Y-H.-' .VA-,nf J' 1 5' V , .. t, :1 . 'fri' ' -: ' .'f-?rf::.- . ' - ' in lg' 114'--. , wx EET., "xy, , no ,. - 'Qg32!- " V0 '-"rx ' ,- 3 fi' Q . .. 4 r 522 tJ,f.f',gf, ,-yi 1 XQIXI X 6 .AV " , '.'ff-'ffif LHLHZ 1 - ' 1 .4 V wx My l Tw ' JU, l.. , ,- ., .5 , 'V.,'r , , N .- vm 1 I-I. Q 1 f X, . - -'. J fj.'t:l xfenljjl - , -L l f .-., vt -' p.l x X -. ,U ,.: .3 f .fmagg V1-wi ef , . N 1' gf Q ,1llf?fj'l' wi 15 3 .K 1- ' E' 1 .f ,I .5 ' '13-3,51 .ff l vm X U ' ., IA,1'.,x in. - ,. , ., ' fr' 2-jf ,ffm rt 'VH ,i:?fVw V. -A -. . , 5 - .1 L,-V 1 .V , Ag ',' gs:-1 I:-.1 fx ,Q .f- '- 1- 5 :RX-,, ".x .Kin : F33 , 'lt' sh-,nl ..-.. ... V :Ei gi-xx I trite 1, 1.- ,-,.g.g:-Lb ...IV -h - . 'rfki ,v . .. . .-'I'-1" u. VV" ' N-' ., 5- , . ,., v.v- ., .AQ ,.,-tv ,,. ,1A,4."if ll . I. gl " 'itltyjggiff q 31113 'lil 4L.,:g?1'feg'W'u - I -N:-,In .- - h ,mix f, g X vgngf. ..-,-.,M,l,, ct .. . g.:L..Z:.:UQt 1 Q ,. ' "-- ' X .fzlfiifdf ,,, --1 .. " in-V-f . 'VV- ., ' www., -:f.35f:.E'..CN ,1f"'-1 ,- . , 5-'L -jfkginilg-'f Q -QV i. ., ' ' f " NZVS, ' '. -, 'f,1. 1 H," v.- . J..5 " fffgvfi , '!212gL,79.i .I - V ,, I ,,'.,,: I .. ,., V i ,lx T H i elim. H., .Jf - . ' l. .-gf I I V ln Jr- N .vi .1..,. .fxas .5 ,A -.1 1 - 'I ' n-' L, 'I' ' J.. NYJ' "lug n I ' l ' 115257 -A -H.:-VV ' V ' . . ' f', N. 'Z .-N-ip.. Q, :nu ,W N . .flf.:uJ.- ,C igtxl mx.. 1 jf , -, 4,,.,.! V. Iljyff, V. ..-,,,.- , 'f' - 1. ,Q-.,.f1,-'ijt-if-QIQEQ -,,--vxjfte M -. ',-1365!-Vft Q l rj 'SZ' L ,lid J r . f ,-xfffbrg ,W M Q '. Q lf:-i R 1 1Xx, J.-1. j-Q' Sf xi., . V , uf nf Q, ' ff ' v' . fi A I H A 2 7- f' Q. '. ,fp 55. ' ' ,iw iffy-A , I-' l I ' l 9- Q-, uf , 'F-,V-'JP' fl X- 1 , ,1 al ty X mfg, H , ff-, r 1.5.-. . Nh, 1, 4 fer! Img, . 1 ' ,-Y . ,' At' . , ." ' 2' .. t V .. '. . fi J fl' --.. - T.-. l f SMX V " ,, 'E'-I ' fl I-LL'--yi . , W" l t. V . V 'INV 1 f' 'I fsfff' ' l ' I ff'-71,'g'f.7f'n'f-lv' V,-f-3-,-., . ' .... . , . ' Q11-gV1fx.3 .V" 'F'-3 ', fur, . 1 . 5 'S A ,,.. if mt.. - .'.-'.- .-,1, .'," NP, v. , '. 5.-N .-'v '1..". U . --". F.-N' . if - A 5-'QP 4 f. fr r -:'fw+:.v.,-..-'- -'5'I.'t5f:1'l?3:gf:-1S"t337"'!n "3NS':g2i'. ' 'xx T... ." V '-'-- " X - f 1... V -.1 . .. ,F ., ,. . . -- V- .. -,1'jf' : wwf' Vf.0:.:. 1. lt..-f,.-'51 -X - - ,, - - - XJ .i .V'l. .,,-'.. -' ,tg-..s1 V-.y - - f V Nix.: -- -q'.f'F'-I .-fl---:-' :N " .":fv:gb .1 wtf'-'-.. '- -Z' -', ' -- '6, . -:Lf " ,. 'fa as N Nj' 'L ..'.' .' " .gs:g' . "-A 'T - . -' 'N . -" ' " .I-1---'L' 1' 'x ' ' 'iv' ' 'fi -: ' - , I 'Q 5 ,Nr-.n-" ' '. -gvffq' , ' ,-V N-ft Q .t-xx j: ' V' ,J-gk, ' Q-.X ' . .E'.,.'.-,. A' " '- ' . ' " -"K ' Y tj- :f2'.'.f'f1' .-4 9 ,fbwfu A 1, . -fbi 9'-X. 'Q Q35 ' .... -. , :Q Il? 1 ,, Z'-.P,:'. , lp, I -6- -A ,v J H.. V5 M bla: . . f n 5' sl nqyqw Xxx ffl. ,nba .lu , lf I.: , .1-T-fb "V 7757 D .g Jrgxiql I, -I l, Ygfz :li I ggi- . 1 ,af 1 , , - . ht. ...K 1 gi-"P r 4' I ' ' 1 ' 3 -.' -"q1vk!"' 51' -. ', 13.1-:.' - . . ..xf' , 1 'f 4' ., - -ff'-'-V-.' " ' . .Zz '. . v . 1 .. 1 . . .. . -4 . . I,,,:,i3,,xgXL4 If ,I 4- 3 .'.'5- M Ab - ,- - .. . .L AIP: vig,-I , ..v,p,.g 1 ,. Iyar., 52.4, ...X ' - .. 5- ' .' I' ' , -' ,.'--'-fi:-xg-ez . " - I J' 1-lp.-an-, .JI v "1 1 ,V f lj I E 5 'N "fy:,Q.,-. : : 4 'qi ,j- I 5:-195 -' 'Y - -' . 'z--we-r'?ff..-'fa Q-T.: 1.f"y', . , ff. 2 . - -.wxvxg t ,. f . -s . . 1 4'- A -. - .4 - 5 A f ,.- - . V ' fffvif-,, 2,4 VC:-L ' 3-Q he-Q ,3 A "WI, "SEX . x, 1 ' . J 1 fi ,- .-,1,'1,' W, ' '25 . mg." 1 .Ag",f5f. '?.Q,'? j Q.-'Q ""f,-R Q-' wagg, r cl: .. F1 .'-'-" ft-V : " f"- U- W' "'--f'g.": 7 .. ' iff' Q1 '?'2:i"f'--2... '- my 4,551 '1-,, 141,31 .-45"-4. "---7G-g.:- ,L ' 1 - -' 3, 1' Y. -gk- 1 A, f'.-' -'lg ." A "-.11-f ' ,gf ,. f'. X , ., A 115-.Q-'g.. ' -e., 3'-,. -,. D" fl 'J .354 piiilfgps ax- if I- A ' kffu-"Fw 1' Z 1' ' f ' XC -"'1'-.ef5-.- - .J S A 2. i' . 'fig.g.,x ' .1 " f' ' " .1112-1 .. 1- 1 11- f- 1 1 . : f N .1 f - '- ' 1- I 2: .- f. 1 ,y 1 ' 2: 'S . - ' ' 1 "Y: . f - 1 . - 5 1- "- ' -f ,ff-f :fb , , . - f'f,53F',,, ,'-gigs! If ,.4?,2d' . '- l . l. '.'-:I ' . .',.3Ef'1iy, A, '.' J.,-' 1' 19 , " ' I: - ' 1 -?y,E5,-.-' c. L,-22" N 1 ' ':..:'.E:f .A -' 'J IJ- ' F' 1' - ' 1 ' V' ' ' -A' if ' - N9XlnA'.:?A'l:'1fK-..f- , 1 5 ip au . 761,414 If .1 '.1 1 .ul .N - -SLP . Q I .. -4 : . - ..-1 5-'.'. . , . , A -i. M I ia- Q1 2 ' A 'ly ix-4.1 1 - I:-nr f ,X ' 1 . '41 wgw 4? ',- l .-1:-fan . X A R , R' .....Mmi,qi:..?i?:i?6'1:m, A 'arf 'A .'f-E:if'Q?-' " gfl "'----if ' 35' ' x,"7"?S" 1 f I , I' ii? ' ' V it , 's."'fi'?ff:F.?i:2,.,,rx - .-5, ggi...-, I ' Ruggig.. , ' - 'W' .gr . , .. 'L - vii . ., . X . ., ' ji-i"F'P: '--'aint-'-A - 4 Z 'f'-"' ' V ' L1-?"?- A , . ' " . :. A . " .' i-3.1.-fy -Q..-.S,. 4.51 4, E ,yn 5-gur f' , '.. P ' f 3 , -.5 X 1 A . , tin- 1, ,ya -1 x . 15353 if-5 I ,E 5 ' M 'L 5 .. ,F , '- 'jf 'Lg 'L ,. --Y ,W -. ills -Y" ' . -' '.z : " , - . .nf -- e-' ' -I-1: .1 -' M. '- .3 . f . 4 A 1 . il! :tx '44-...,.,-. ,ns R gl E., O I U, 19, '31 1 N,-I I .5 5 If 'Q' N 'S' 2-5"- " " 5 5 N U' ly' 1,1 A- " '-'J' ""'-' 3 ' 'f' ff ' fl 1'- ff'-T571 'l':I'- 3 ' P rn 1 A SD 0 '15 - ,-"1 -'Hit 'f1:'." Lf " ffl I E95 e.. - ...Sc 5 W 5 S gl E , 2 - ,Af-, fb ,. 1,33 X---. , - f. ! If - ' A "xi rx-wt.. 0 ,,, O A 0 .1 '.,-, v, . : A . 1' - - "-AX so -'. F1 ' "',.. . - " 215- zgiiffsgxiil 1 " - 53 5 2 y 5: .Q-112,-5.1 .ff ' .. 4 , '5' Y., fx QQQFJH4 gl 5 1 L F gp , 1,g:f'5QzE'5fg'f1,. .J ,1' 3 sw. H 1 Q 2 H 1 - f, . .-z - ... .-. -: ,f , ' ',,.. '+r:2"n,5.. '75 5' 1 0 5' 55 5' -W N -4 ' 1 J U ,t nj, H Q . , 1 - -B-' Yi.. ff- ' -A 5 in Q, "' 2 N' . "FH " - ' 4 rc' gf. ..--,. V1 -ffm' - 0 M, 5' - W . ' -'.'- f,.'..-,4 I' f S' '-'. 111- P 2 H " C if ' 'M --'r!'i f 1 .:.f.16',L' . jfff-I-:if , ,, 5 m D' g1 g S 2 41:-23: - .iq . " Q G .2 2 fb 5' 52.3 "R 1-ff? ".' 3"- J ,:"' if - E 5 5 Zi Q 5 rg A . il: wi "E 1, 'f -- 1--fA'.5fzv'-1 :I Sv '- ' - 1 -' -'z if. .1 -1 - azffffi- 1- ' 2 Q Q 2 1 , W X ,. 2 Q-av 1- - f il 1-N 3. F 5 - W, 6 g x 3 , -.3 I.:-gli: if . ----:.'. .'-1.-rg . . A -,L-, ,.---.5 -J. , A --'. . Q g iq H v i E 3 E S 5, ,935 V- , el5e9fh5.5.-l-1 R ' ,' Q ' r-L,f3.s- 'O 'fb " ' C K 5 -,.:XNf.w: 1 2 1 S s Q fb Q ,, H Q B L .. . P 71 "WSF-5 3 5 A 5 5 5 1- 1.3 5 3 'H F ' 2: s T-'.-.u 'Va'-.114 .21 - : .,x haf.: X I I g 3 C ,,. 5 :A Y E gl . h ,Vmyxg Q,-.1 xx .5 ,, JF- ,I -1 U Q-.45 H , v 0 m Q- 0 -lr 3 - n-A 3: 3,1-VIA 5 .,v,.V,vV xl -' X. ,a 1 fm 1' ' L- ' 5 P "' S ' U . 1 ' '--- '- n- " -'nw .' V" 5 we L. F' 92 5 W E Q 5' .'S'-Lq:??7:'f'.I---1'-145fx.: X .fl 1 -- f , -Q ner: m ' fn ' 1 Q 'Iii-11'1'1fg1-.--.1 f . - 'ffl 1' 1 -I' N fif'-14 rf 1 12 5 3 1 E 1 "' P- CV 'Ez-iff' 1'-N.,-1'1f'1-Er-PvQ:"4a.X ' I-ff", . , 1 EE 2 3 F' 9, ' Q E- -Q ,q '.,, .fa ,-.14 Lf. .V ,255 , n 1 :-' E 5 :U Q . I- 5, ,165 QU, QADL- Ffa: f' 5 E5 m -5 5 O E , Z :XL ,fr-fr I' I , '.1 1 4' - ..,. V' 1 ,, 1 - , N - 4'-.-'lg' I M-' 2 1 1 5 5 P g .Q H E , 1-.1,,q5+-',f'oeeff..g- 15135. ., ,,. 5 H - - Z g 5 5 1 -'S' ffffffg. ,9 fx L., 2, ...P 1' T-if "" Sl 5 ' H ' G ' - '31 ' '-'1"'ff-3'-. ,. ,-iff.: any , - "1"2 2 A -1 0 - F93 W D - ' J 1 :LX 'I' XJ' Q1-'.'-1 . , ,Q . '-Jifg ... rn Z 1-5 - jg, fu, 435.35-. il--.16-J .4-' '.t-2 01 'f ' 'rv J.-' .- -1- 1 -5- ' ..-ie.-1-' .,1,. ., J. 11 1-1 Z F, ,,. .1 nr., pw -,JU ,. .., .-..i.P'2f -' -'Elf ' ' 5 2 1 5 1 "-H. v2:'fL5if'Q,5efyf.- Q 4 , . L4 - ' . Q ' -Q 'kfifl . ' -i' - h Q4,:y,' ' 'Lu'- . f ' " tb , 5 , -v, , I-1,1111 , 4 ' 411,751 ,1- - ZA.. .fu 5 - -.1315 Q . . ' 31- lx. Q.-L-At,-5 -"-- Jn: ,, ,gg V 2 A :P 2 Z-:yi ag 113516 kj 1---. f.-'Z-1 " A 1 - - 21-. 'Z SA----ff' ,fgf-.3-:gf 3555-.,wm.-,.,z mx ' Q w ' 1.1, f-A ,g-H.. ... 501'-' T-. V,-2-.. Q , 1, .Q , '- -1. --'An .'ge.-any ' ,f ' ' -2-grae. . 1 U' E. . 'f . 3'-jf" "a5:?9"f 5 - ,p ,- - -s'5-2.51, ' ' 11- ' .Ai ...TEA "ar . 13 ' 5' , V ':',2:- 1 fig 5 .1 ,I K, ,uv I, ' -. A, .,, 4 i -M. '.v,.,31,..i,,. in ,qi . . , . FJ, , 1' : ,, -1 . S1 ,1-g?,f-5ii.,Q1f'3gg,'QfgtQ Zi.:-.A-. A K If -.-1.2--g,,',, L j,4.,'.-315.55-"g,,'5Es fb'F'y" ' - " 1"::v-11-1--ff 1 -er-.fff-..f-..:'wf.-.1:-4:2.:v- as I-ani .,..'--9'3"-:Q . ' --'f "'-, -'., I-5::1.,""Q,, 'wi f A "J-jN19':"5 'll ag- ' l 1 , . Aj' 1 Spf' -, -f "1.,.' "-'7..:-'-'IQHJQ 241, 54, - X f' . ,,g..:, --.ni A, '--.. . '11 --3..p-xy -. ' '--1' rf yt- A--.:, . ff--1,-. Y. +1 -I-V-ff'rEr 5 -Q' .:., N X...-,J-'ir ',vg'.4! ."' -" tri.. fy ",,,,wj21u 31, V.7'- ' ' -fgl.-ft, ' - .. , IQ? -3.12 gif. . f' ' lf- Ang ff"g'NN...' 1 - Nm, ' 43Xf"'Qr5,3 - 'Q gf' 1' 1 fb, W 1'iQ'a"3"l.5L. L 9133 . - . " 'f' " -X . 1- ,Q if fir- ' -Q F Sw er.:-'wxfzsv UAL-.fm -ff,-ff 'f.. 1,3-' j- , .115 ' "4I:IQ.,,,!-,1 Aff -'A Y . '. - g-'kipifqi ,-,Wren sh- rf3,.-ffger d 'N g'4f':,':: . 8 Y 1 .- '34-'5 :"' ,-' I W- 'Z-,-' .1-7496, 1' ' 1 .fag '.Q'a':f-.'w:'Cl'-"' .x, ffl gs-' - ' ' ' . 0" .9 ' ,' , '-j W'1l1:.1'3'f,-.'f"'."g,KJ 2112-'4 '- i '.'. I,Q,"- X-,"":" fi' 'f:z1"15'.g"', "Ft 215'-' - 'J '-? lj 'fp' . I 311.-N: :f"::ff5'2' Q.- h 1:5 'T ',:'1g::,,-53, " V. si'-raw, , . . '35 ,j - fi ff-. ' '1'b',9 Y AIS, f"1I':S if, 15 Fi: N . -- S' X'?, '6.k'1',j-'57 :..1'2..' 54:4--'. "Ag ,, vf'-' . '4a.f:7'f?:?,i:H. ' ' f' 1.3. ,, 1. 3-1 I ' -:- , , . '-11 - -'Q-. - g-- -5:1 --gn .- '1 q4f,.,,,35f5..- -. ,-y ---.,,g1'-j-5. ,.g-.,,..,,- .,1.,,,1 ,U -V-V ,lf-1, ' " , , 7' , 9- ,HF "G-72351 --ff " . " 1 3 - -S ,,vN,Pfg. ,,.. - 3.-.sf "K1'3.,f A" ' ' "fn - 13" 4 . " 'V ' 3- :fr . f ' ff,?f'f5?f'2ZT? . f?S:',TXjfZ E""? S"iQ,J'3! " " Fiffi., '5'57!':2 "H, , 'f4k.k.,Z-,iff ' 4 . .. 1 TL ,.r QW .. .. . . . ff . vi, 1. , . -44 - .-x . ff- -.1-5' ' -' A 9 , .,,' 1f7.,:,QQg' . , - , 1.5 1-,,'-' f 15:1 Agia-6 - gg,1.'-1-.':f7g.:3'If,:.1--83-4 My es.--'..,:.-X 1 ,-2.9 1 agp 1 -- , , -4 ,f 5:4 L- - -,. . 1 5,3 1--- ,: .- '-- .1 1 , -, bf- ' ,:- A ... - 'QM-. . v . . .. -' '-K-h . - ' ,.: J-pad, 1-.. ...f ,A ff , ' mg. E . n 5 gf! ff-37'.V:,v' 5-1, -1 it-E..tf.X?PN' 6 .:, 5 Y l'i.a'-rqfngu 1 . ' . ' 1 - ' V' ' - '- - 1:54. 1' 1 ' 4 'Z 5-.' " - . .7f?""ff ' ' .111 W ' 1 A - -, - - ' -. 'F'- " '- 1. . -Ar':f'.. I ,a:f:-a:.- . 'Pl 'L od 4 .i .121 in 1 vuh '--1 l. ,ih:,45?6,f:5 - G- s,!.p Sm-23 ' h . :.:-at '!a.'f: , , - ' W- V-'A-1 5,111 -1 X fm -4' V, --153, ' f E 1 - --fx, 1 .- " ,, -f-1 1, 11:17 2 1 ,fl 7 vc... , -A .vi 1 z,.'.. 1 ,,,u-1--1 .ff,,v:gQ ,555-. nf- ' a ' '-.- a, - ' . , I . " - -' -Q --:Je 1' W 'x 1 r- vp- - f- -fq ,Q-3 5--gg-f'.'f'.f 5 --:.c1f4,5J , 1 f --' .. ' 1 1 ff-' - ' .' - '--'- - 1:7 . A1 ' -1.-.za-2 - J-ra-"-: ' -. . ' ' .1 I 'E f- ' 1 4. '-142 ,, hw- .295 Law,-. ' 11 'eE'1f.3.if1 fl. 4 R . 9 ' Q : 5 ,f 1 H Q. 5-243' Q5-,.', ' P5 '?"'Z'--1732 " - 1 -. . .1-.ff A 1 , 1 -gig' ,.- . '-,a 5 ' - 2 -1 ' '1f:- .41 ' 1 . f ' 1 .iv . .,.,!l l 5' ju 1 1 -5. , ,iz i 1' W. ' 1 7 -I Y n A , . -w 1- J ,-14,'t:f -'- N- , " LN' ,-1' ug! . . V X -. 1 1. 4' I" 141' fl-I nit' I -J' v.,IfL,g' .fp .A " ' "1 Xe- N, -'X 1 -. v 72' .f ya - '-- - " us. ', wie, ' ' 5 1 . - -Q' af,-nun. , ox .K Aj: I..-lj - an N-4' , . L,1f .-. ' T5 f.. , Inf. lr'-.:. P: : .ug.mL,' 1,525.6 -avr, ,x -M ,gy .' :A -v .'-,, -, 'X P. -5 .,U, ,r I , 39 Il H,.:Ah '- '11 ,v -. A 1 E '.:. 1 .lflfgy1r1g , - , B A 1 i',f"" . , .. ' ...VHA . 13 A - - . 3 ' '.,, 1, - I .f.r ,. 1 ., ..:,l..-.0 I 1' - x-. - 1 -AA X. -.-el. , :7 5 ' . 5 : ,, i 2 A . if , ld, u . ' ' . , ,,,. , 1' ,. ---1--',1f.1-94,5 ' .V - X - "--, " V V 1 V, ff V V fv Vi!"fVV-fpx:VyT-Q Ll7V!71,'V7V V .VVVV LV V, tax! V if V. ' . ,V4.:xjMff'?'.. f.ff'1ZVQ.f:-.ag-,. lf, W ,V- ' V H M' '-'H 'T "'L',- -' if 'fi' .": iv-' ' '. . V . ,, V,V , V. ,V , V . VV, 7 . V, VV AV, ,I , ,. V 'VV VV V 4- " 'L ,li-15 fV7".:V 1:47. Y .iw-..-."V'R5 ,1 iii-'f ." ""'f' f 4' . V' 5' .15 f . 4 .ifwl-'ff-A Q7n'1x.'iX1' ' .V.1'4'-.-' V 6 ",--QW RTE? . 'if'.'3'fri1Vi: K , V ' 1 1. Vf . . H . .A V 'J 1f'-.-3,-.-:f- ..' , . . - - -C --V V1.-Vf VV1 ".- f -V . f 1-1. if H ..v,,m.. ..- ...' fj, wx- Q,.,1,..:l 1 , . V fww--Vi """.' 'WHL' .:f,-- , v .-zrffi -N. ?xh -'sr - 'Vi ...H V .-Q ' 1 J , ,f vV,V.' .V -pN-Q- I-1VY,K',p,f,-LL. .f .V- q,.7',1V V -'15-' :V', -'TN' z. 46?-' O ff XX ' ' I "-34-X-V' "f"lwf'f'1f..V.K.'V," . 1 2' -' A 1v."V3'xQfX I l"7,"' hi if 'I ' - 'W .1 ' - -V X. .. V Vrr- .. 1-,.,,'. 'L-V.-V' gn- ,, '. .4 -I 1, 5. .V 1 . , . -V - V . if VV V..4.V.gV. VVVVVVVV VqgV,,:V,7VjV,V.VVVVVVV .V 1Z.VjV::fVV ,A QM- 1, A. -5,V,VV V VIVVMV V . V.V,, - - - - ,V :- 11. '. .g- , :-- g , .4 -. .- - --4 .VV Q, V.- V V, V, .V ' - f ' ',V . I"'VUf5fql2f177?VT'Vf-7"1'-'x- ,ff '-wg-J'.Jf Vik- .-'JAH 1- Lf ' f iv. .5 IV 1.1375 ,V 1 '. mf' 'V V - . - V' '55-----gr -.V.:.: .'.-1.4f.V - . V1- H 1' : . , ' ' . V' fx'-I-,' . ' ,, , V . ' n -, VV' -V-1571 QV - XV, VV' '-,V -VfV5.y.,-5x4.j'- VVVV. 3fV.V..! ,Zigi - Lf' .-V avg V...V'1 I ' V. Y N Vr V V.V VV".-v"-jf-'iv-V s , ,V.VV VV . -V .V.V. 11,13 V 141V . V V .-VQVVVQHVV x.V,VVV...,,, V V VV,v,VV .iV,5-ffVVf1L,- :.Vj3y7 ,. V. cV1V' V ' .VV 4' ' , VV! V Ny- VVVVVLWV V V. '-V V-VVV ..-- VV V.,VVjT:1ix.'.-..rlV. V 1, VR.,-SQVKVVVV-V :fri VV .V . 2 V VV. .V VV V ,- V 4.x - - - .- .- ',1:.i','-r"--'-'AX -f "3" V"- 1 1"7' 'ii-' I 'f 'V'.3.,f- J 7 ' 'J-f 5 -' " : . , V V V V 'VZ -V xgjll lyk OCC V VVVVIX VV, VVViV,V- -VV V VVNV V.V..V VVVVVVVVV V V ,X 1 V V V V VV1Vf.V.'.f ....:7Vjyl,qLV.Vf:Vjg,'VVV .V -J..VVVV.. j V Vrg-V, - ,V C I VfWV-.- Vfg. V.V.V,. V V'-3,,V,'. iqV.5VV VV' I VV f 1, .'-V..-V: V X VVVV, QV 1' - V V V3-'rv-'-'I' f 'fZ?'?,fgH'f. f "" -,rffxff f' " QQV - NS? P .X . .Lx-'VH11--A '7 ---'.V,'..-14' - . 'XXV XV ! X I N N ,H New 1 V me HI ."' K " v QIWTU "1 -' ' ".'f. " 'I' ! ' - 'VF'-'54 fhf.?1'v'fY"!' "V "4 N -V V V,V.. LUV. .U VV,,.-, VV. , - ,, ,V V . . V. ,-, ,V , .. V.. . ., L. V VV- Vw .. ,Q -' f 'f' - W .- A ...rf 1-1 .- f-Wi-Vg...-sz.. ,ew -5 x. . ' V . -' ' 41 ' ' ".. 'I' . ' r -f" '-.-H 'v . 1 ' ' 4 '1 l -1 V - v. .. - -:JV 1-.-'-ir.-. QQ fV - . .if ' "' W- .1 'lf' - - -' 'WJ w ' 1 2- E. . ' K V1 ' N--.'fV , K V QV ,xVV.V,1v .f 1- V . ff., 4+ Q -J.: i---2, . -.17 f- . V-.iff V ff. L- .-N G 1f:.V. W Ja. , V -, V ' f., -- VA . 4 4.-f Q -..-pg Q. ,PM .ff j - ' NJ' -. ,1 4 " " 2 , . kt! . ,. 1 '-V Vs -VVV QV VIVV 'V .VV,V- f...,.VVVVVV V V, . .kf 95.4. -:Xi VV ,x0VV,- ,, ,ull - - NVE , P' 'xl . urn:-.-. . : . 'I M, .1-.f .V,-fl , , 1 VV V , .V ,V Q ,., ,. , V.V.V . . , .Vw , ol .QV f:.f.w- V ff- ' V .f '- ':. 1. -gf: V' : . . .' xV . J 'T' 'V+ 'X qi'-. iff ' " - V .VVV. .V .V V1 V, V VV V QQ V V...-",:. V- V' VV! 'VV ' . X ' ' , . V ' " 1'.'..' I . lx -. ' - ' ' U f' Nw - ' . Vp' V Vy ,V -1 N. .V ',VVN- m . . -2.-11 , . 1 ,- -jg -7 -if :gi 'f-3.4 -- .-'Z " y"""4I'f' J . I' ui' vw' f 1rA'f.f .,' '."f.-1. :Yr-N 'LU ' . V . -' .., "'. '.-'K'.'- ': ' ' ,, .CTLQIT 14' 7 .1 lt lVQn51.,f7.', .Tk U .J V1 '. '1-4 V . .'.1'ffd' 1' 1 . Z' Fw ,'Q'V"rQf-An ff-W, V. V , VV., V, ,VV V V VV 'VV x .1 VVVV VVVVIV VV! V XQVVVQVV. V ,Vy ' Ivy . ,J 1. .. 'Jul' --'N fr . ' - rw- mi.-V ' . ' fin L L - min :Tv C V --- .- - 'g q'.' V An y'-Y -- V .1 -.V 1 .,V . ... f V VJ. fV','V-1' A ' , . , - -V -V . Vq,.V-V.V .V x -.-, . XV if . V 'V ff - VVVV V ' 5V-, ,' I . V .', V Var,-.' .. V ,V 1 - 1 .V , . V I, V1 . X 1 -f . 1 '- -..- - vi, 7 ' 3 .' , ' 'V 1 . 'VV 2.".f'f f -1, X ,M x 1 V5 Q - ' , V 4- ' ' -A V ., A56-x . X V,, Vg f IVV ,V .. ,sVVV fn 5.45 .455 ,. . .V V V, f V 1.. V V .VVV . VV: ZVVVV 1 .VIN ,V f I' 'x - 4 V xxx-fn... . 1-. - .V ,V . V- x .V -fx ' .'..f.' A' V 4, 5 J-Y' Cz' K" 371' 5-1 .. ' .. "7 .1 - ' ,- -V.. if Vfx- Q :J ffvf- -. - . ' "I-'X ' ' X- a",,.' 55' V .V VL, ,. 5" '. VV' ' 'f!r.','Vl1Qf' . ,'. ,Vx-qv :Va ,.- Img' , ,' - V. fr w.. ' ,V .V-:Q ?:fi,,' 4X V V.L-'SJ' ' np, - 'IQ - . f,'-wg V. --V'f I ' V ' KV V ff V V :'.- .fnul WH fx ' 5- ,am .VV.V, V. , , V..g.nV V,..V ,,VV V+, ,fu - Q-3 ,V 'igz-. '-.':fr54'- .V-' V E- . . . o., . V ' V Y 1,211 " 1 - . - .. -,-. , "4-- V. 's'if3W' WEN 2 QA-1.7" f-'ji ., , VV, .V7,V,.V.V'::VV.-V XV VVVV1 V' V ,VW-lp . - . N ' cf' -f'L,.L. - - Q, V. J" N 4 gf, I . I W rg. 1' .V -.A '.. ' - - -:A .J Vp P V .QV '-x VJ., ',' t?'fZi"-ff - . .' 'N ' .QV - K1 zlggjg d4,yf7" 4' fi! .-1' ,L Q j 'fi-VV'-'.41'r !fV'V,' 'gf' , Vf",V--. . - ,V -N N -5 j .N hi! X-'Z' .Vy4?kf"1 'V V, VV H: ,. ,fry . V..-.-V.VgVVVV VVQSV VV, x .V .5 .V . VV . Vfgizpih ?V2,V1,zVgVVV V -:1,V' W 'W . -,. . 5342.954 V!- . . . ' N. - V - . ,J , 'Q I lyllfftjrrj --.Sax Qty, ' ' ' f r . . -.:-N - ,4.,' Yf .'i'.lS', J . -VJ . -V --5' " . V , .. .f . ' , ' ,Vi ' 'VVVL V V . ,V .4 ,V Lip gf-' V' 23 -VVfQ .:0y'Vef3.'1f V ., 4 . .I . 1, , ,U-. . 5 1 Q. V' . KN 4"-g",'x...,, A 5, . 5 -i . -. fo - . if . VW. sb' 'nw VW ' . .gf f. - . L V Avg, .--N. VV -4 N.. Vff -V 152 V 445179 gf ". .,V' V V VJV V V I-Va x - V 1 f ' .V VV, ' VV V VA' ' 'K 1 ' f' ,VAL "f ,X " 5 V V Vg. WVV . - ,V V XV . V j V J ..VV V532 V . V1 '- VV ' 1 V f-Vf fc' 1- ,V-f Cu:-xlxmzul llx1p.rg'lx1:-1 Lzuvrom-u B. Kincaid I-Io:-mslur WYE, V VJ"x fy 4' '. M' Ilagcr 134-lat Wcrluin V llrmgswcsll Ch-mont:-1 1-bij, ' Ng , . 1 - .' I1 XV V 5, Iizu'tzL Ymlm.: Yorzul Szmvyc-1' Klnvaid. M. Mllillillll fl' V -,V ' jf' VV-V j.fV 1,1 Olmrlmltzur Norun ' Elliott Zlmmurmnn. O. Zlmmurmzm V' .- -V g 5- 'aw 'V . ' .V Drew Cowan Peters Campbell Busch .. Q1 . "gf- V V V .V V , . V V V 3 V ,V .. . :IJ V ,. V QVLVVIVVV, . F ..VV V L. NAV . - - ' V' pg V:-I-V. 1. ? V,7 . V .1 Vxfrpfg?-R . 4- V, f!5,q'L,',-nga V,.,-..su .,',Vf-.VV-,VL23 V! Tx-5 . , . . . .- ,,,V. ,,, V V ,V .. V ,Juv H V- , V ---. V V-gt ..,1. .V V Vf ,- QVQS5,-.V,2gf'7'55VQ.VL,,V..V.V..rzs-,.g.?VV:ff,s-154555 VVVV, V "f1cgp:VfF'!.,V3q, , V .-:gk .Va VIV ,QV .V . V , '. .4-1 -, ,-,',- ,569-, 1--'- .V V- .x ..'5,.- .---1 if ' .7 V 1.11'QL:,14', 0,72-.'1VV,jv .V '--.V.L, f1'.'Ylf' ,' V,V ' V -L':1wQ-V-J,V.f- V V 1 V.fV?VyEEVx' V :Q-Sul :V'Lf'A1 'QV - V. V -VV.-V X' . .,., V -- . -.4 Lx' -. -M.. . -1 . V . - f xv-10. ---1.-V--,J--1 .ff I . ' Vnl, V V? ,. 'gk gr' . - ,Jaap-v VV,,',...f12h'-NV V V-V,..7VVZ' ' -Q,-4'-Q". V1-3,V.V7'-,Q :K V",1,'5?-T-V -VV.j:m9,VJ V . VVV, ' V '91 ' . z .' . , f V - Q '---if if.. 2 '1 ' Nw.: . 5' 5 -X' If -' V1 V' -5 "'V V- ' V, ""-. V'fVVf- Wm ' 4 . ,J-, 1'-V' 1 ' ' rv' ,. ' 'fi "- J , - - fl x, . - .f '.V V . . 1 1 YN- wi- .. '---' , ... .- "- . - f , ,ff ff L- 'T' ' ' -- ---Au V 1' Va X L,.L.V:-.-'fi 355- I' X- 7113--1 X -,V -V.. ff-4 1' VV - .ff N:-2. . V. wi .- ff. Vu if -1' P 2-12V-. -. .. f. - 1 V VJVVV VXVVVV. j VP: A, 1 . mg? V VVVVVVIAQ-VI+V6fV?V,.VVV ,V' , IVV! Q VV V, J V. V ,Vu -V JA VVVV I 1V 4'-L. :T--11-'r ' .1 9 .f -' ,fffrii u'V..V .-f R ' "1 "Q,-x. if-'rr '- .Y 21' V' -. VV -.VV . V,.XxLVVn VV VVQ V V VVVVVVVVSV-VVVkV:V 'AQ V... V, V A,,,.tL V VVV, V,VViV:.V.VVVVK.SVV. .VV?V,.V V ,VVVV VV VV VV. V V ff. -5 1 -f 1.-.-,., -' - . --if --+---fri' 1:4 1-f " V . V - '2:v:i-'-'X---V ..1 V -r - - f-- - - '-V:-.. '- -' Li - ' . 'fm N3 fx- --.Q 'C"'--r'-1' :'-V"'f?..5Q ..--ff, 'gif ff...-.V 'Fx .. fi ' ' "fc-'f 2' " lg .--- "1 ' - .1 uw "n '. 1 .".- . ... via.-vii' 1 -- f --I - M ' " vu' 4 lu K " I ,L 1, ,LJ X ,,, V 41 1 xy - mf,-N 1 E. A 5.14. . . K, . .""'1'-L. :-.,1 , L., 4" 11 , J., 1 f V, 4 'Vik ' Y f" '- X .x lx' ' .- . ,,.-i V, ,J 'I .K 1 1 'g - 11 " 1 Hi Awffav, 1 4 'n -' . A-. ,J 1. -. il, ' x,,.- 'LN j, 3 1fv,',,,f,f1' 1 ', M - . Q .ff , 4'1N",Qf1 ' Y, h ,1r'wYl'X'w ' ,L .!?,"f" V -1.',j,ikZ,,f ' www ., 'f,,' '," 4 1 , 1+-. , V1 ,A,...l,.1-14131 . L., . , 1-1 Wf"'1'N"" '25 ' - :A .ff 1 1 x ' 1 , C A, .1. 4 XX 1 1,1 . 'WGN X ' ,'1. A ,' ,. .,fgZ" . 55- 'Y 1-,IN ' . 1 .dx 1- Q ., I, . 1 f f , X T39 1 ' x ' fain' ,jx A . vs. N . , .J N . My --5-. 'A 1 .J L Q 'Ti i V ,Q I f"""',.' Q, P f I I I ,f 'ln , W- K " f ,,., . 1, ml' -w., 411511 V ' CK -1k,1g K ff -- 'La ' iff' . .X X A ., 'I . ,K 1 A, .9 ' 1 ff, I, Y' ., , , ,r N '4 ,Q R Y 'lf -. J ,x,if" .1 xrjr 1' , ll- 'S' 1,.' . 1 K-'YQ f :Avy I, , I' L , rf, LAMBDA RI-10 . 1 1:1 , lv Y q"'4, -f-. 4' .--'--X "1" ff: .2a11f?ff:.f1T171Y: wa' fr" 1 M I ,-1'. jk'5'.f1l ,':::,-' 1-' 1 ff, qw ' if!-5 1' , f' LH., , .:'q,4.v'--.A rl 1151111 iff '. M . ' - :QL fx ..l,-:' - .. 11" Q-tw .- . v . . -11' ' . . . ' -, my-, 1 . 1 . ' 17 1 V 1, 1 .'1-- ,' ,HQ ' X' ' . Qs, ,,.- f,.1 'x' rf 1 1 4 ' ' 5 f I I rv- III,-... I .III I- I ul., 'TQQAQ A ' '. N . -4' -- ..-"' - ..-- I . I b ni' ' f N ' .f . f f .Nm wCe s.-. I V uf . V. K - 1 I JI If I,,jK:LX 1. ri III I":N QI.,ffI"fr1I',II JV . ' . ,I . V W - f' 1' . fl. - fI'7f.,vIDIIV If .jL'II-I .I I' '31y.vyl'I',I JVPFQXII -TI.-:I V5 I V, If I I I '-III ,QII ,-I4 IXIQWI ., I.I . -A,5.I ,,I.I.I--. ,,.h.,,.-5,5 I. ,K N I III, if 7' , INAIIIII fI..QI.: , - . V' V, IIII. NIII 1, T:i,,II1I.g 1 I, f .. - 1 ...AI ,z : . .M " 4f'-2'1Q+'P-4:m- 'f' f' ' ' .- 1- .. .N 4 .'-1,2 I ' fm' z , '. ': - gr ' :'i ' ' .- -' "z-1 . . . U ,S I..N.41 I'AxE.I,:tuI1.., I .f,I , I 4 ,VVV I ,If I I I 1,1-Vi, n- I NI! If, x. I '. ki, f .Ii Ygzgfzyv '11 ,Q-11' I 1 fy 'NI' L'-QM' ' . 3 X' 4' ,' A I J - X- 'N , I I,..af, IIIIII, f,I.1I,,III4.. I, I I , 5 , . I TI, ,.'h,I-,IIIII ,4 .. - x II . ' " :M ffl' I5-fr f. - Exit.: .. Wu .. -1 5-ff. ,I .iff - wr - . - f .. ,- , f ,. --v -I' .. I.-5 53'-I -' . I. 1 ., - -: I ,' x WI' I I 7. ' " If 'g 1 '.fH'f'K'. ' ':1w"w1f1f-jf' f" I.7f.f"ji'2"2b5' 2271 .-j .1 .' ' Igwiasp- A I I A IW , 5 JI 'ml -IFQII vi, . 'J I' 4, ' V r1'3f.gfg?" :ff 'g ' I V Llp V. ' Ifnrs' .I f .' 'I,','4fI'I5j'.g-Qr"'j,. 2 V' ,A -wqf' 2 O ' ' X A 31' I,.i 1" , I', Y .'-,Q I-' If fi f ' . I I I' QI I g.,'!II's "ISI-!II.fitIiI..d:I-.F LII-' .CCQI I fxfpf ' .IQ fIBIf,'I,,IlfQ-II IIV.-I XIX I . .' ' cf " "fra 'w -' ..a- -- -'L",qf'f: 51- -'-wi.--. 3 - I T ' '-"'f'f"111' .. .mf-NX X f. . . 1 . 1: f . fpflfw' f ww. W.. . -. f . -.f 'X . .I A k- - ,: ' X JI , X U 9 'J ' 1 FJ ,gZJg.kI ?..Z:IfiKfJ?J .-IV' N-E"'l" '-ilifrJ'27.XIIff' WH ' 'V 4 ICI QI.. II If f 1 1 YI.. .. 'XPS 'wig-f-',w lf-I-2'.1yf.35-9 ' fd IJ' . If 1 I' ' ' x..-GF. my 1' ' ,' d VC.: ' v,3T"l"4R x .-,I-,AAI XII Rx ' I, . f X mee . 3 'A L Aff.. -jg 'IQ I-AIX .I me IJ K' I n I :.I.-nw ' '- .-.v:. I:'..f'-" - - . ' -wwf ', .,.-f' ' v 'zfw . 'bfi L' fi .. QLD-1' " "V+ - . I I - , Ll! p 'ff F1155-3. ,II I -I f. . -14.-I I JI I,I I .I W 4 I 7 I I IIPIVV I, -.,.I, IIIIII I v ' , 'rf ' I, 'fly "Q ' SQEJHI-Qfff If if : A I,-11- . II I - If 5: ". I r ' . .. .4 ,. fx 1 'f 1. '71 ' 19. 'Lx iii- If 2, --.-. 'z , ', 'v H1 ' 14154. 'OI w ' I.:-,' :Ig.:.X I I I- .I 1. .--9 I. . .cf .x. vi' K- .' H.. M . Ks,-Y, -HH .-mm NI I A1 . 7-. n if . IJ. I 'yn . "' A . . 'fy'-1" ' '33 "r ?'C' 5' 5: 5194 f' 1 . ' ' ,fi-2?"?' 'N 4 '. ?' IZ.j'."j f If Q XQgor"' " 3.1 IV! , ,Q , - . ..-flfif .-f , - ' V 'CV' f'q""1 ,. f 4, A I. .I .I,.vIW IQ. f-.I -II . II. "IH f ,N . .1 II Q . - 4, X - JIII IIS- , N1 -.III 5 I 1 1-, N X . f- I, .W-I , I, .I I N 'IA IZIPA' I II gI.I '1 ffig -I1 ff X J Nc ,I ri .CH 1 NI L' 5 nj 4 1 'X X ' -.lf . 1 "1 'P ' IW -' XY 1 - I I. Q '- I., ' f If I. 'I A 3 7 X,",'q' Y . K . I Q .. . 4. . If! - ' ' . ' 311: V I I X .-' I II f Q., I 1' 1' . , 1'c1H2F' . . .f . 1 .- . . .-- -f if 1-.A .X ll 'x I- g I'I- xNI,sjf:.I1 . ". X w fl f I. JI. fc QQ , I 1 1 1 in .f.5"", 139.-,'.A ' X . -.Il W -I? QV' lzflrr-ff?"-'zga "tif-X f .'- II . ' 1. , r. ' - 1-.. - - ----' ' . . - ' ' ' - X I ' ri N I I, PPI I ,:.I:wIkII I: 1 I ' 'kIn,:I II'.'. ...II .. I . f.V.IIII:I,IVI I mf ,II II:Tl.IIIQII5 I IV I. IIIII I .II . .I . .- IqII..II f'9.xI'. x I 5,-Q3 . 155. x,. . 5. ' Yi WI.. ' I ' ,xII I' ..1-51.3" Qvlgzx aff- Ak' - R " -- "J '-Higg' If ' R" ,n5'f" -' 'fzbv' X ., 1 , .1 JI r' "pf I' 1 II74- . - q '-x1Qf'?f'Ib.I'i : A "' '. "1-FAQ , ff xv C313 Q' mn ' ' " " ' 2-' x fi 411 ff jf ,- . ., .I 7, 4 .Inu ' -. ' . 'fy-1-if - II 4 :Tb XWXV I -' IjI:Ii'I.I 7,24-,IL L ' . ' :1 , .-, -1 .Jx . I I X N -2 x YV fi A L7 . I r5I.I-QI: :IN1 L , ' II I "W - J . Y' flih- If - f., . 1753 ww.. ' :zu-qfgf., ' - ' ' 'C L1 .C - x 41" ' A I df? 5275. Y -.L fi' 839 'f I I I IIIVKIII Ph ' ,NI . VI, I V I .IIIIQIVII II III vbub I VI 'III ., . .' 'f '."X"' fl ,- " .1-V' 'N 1 Y' 1" I . f fi. 'lfxii 5 'V ff' f " 12.-,.L1' f .- we . -I , -qw I f" ,QVH . ,. ' 7 u 5, IIf. ' -Ix!I- I I 18351. Y :IN ' .I ' ' If ' ' f q Q fx ' IV fIL .I II I. , ,I I II I I. Ip QI . I.IIIIIfI..Ig 1' II f V I x-I I ' I-. 'f - ff! ' .'Q'5E' UNH., ' J N I'- M' Slum- - NVlmlIey Powell Powm-ll, 13. lgjff' I ' XXI ' 5 ' ' -' 4. 'LI fl Hnwvll George Rllmhes Snull fly I Q j If V- ' 'IJ Slater Prather Riddle Walker I' .- ,- ' I, 5' I XVillmms Watson Smith Wheatley , 'Q 5 'K I -. . .1 ' ' 'A l.'- ' - M" , .., .. . .I..I -f 7 ff . I. psi Q . V, ' . " . jgIEIfIL:V. A ' I:. A ,QL .'-fig,-1 ,I ,.III I I-,-I ',' IIT .icy bg' -,' Il I,n4.,I ,' I -I.- .. . -I-fII-I?,'1I' I 'ZIjI1.1?:-A3521 'jfyjfqi QP '.V I W.ruf "xml:-4:y,'fgIv Im: III I I I if -3I I f A I 1 ,I lib, I 151, 4" jfvfj, -'5' ' ' Ig ff, ' I 5..:?Xfd4Q-Q'ifw1f,, f3f'fZv.1-T.':3i- x2 - Jlff! ' I '1."1 fl 'XI X I ' I -fwfq 'I fd? 'I - 'I '- I In A - ..I'gr ifqgx- Ij'Q.',,I-xyI I I TAQCXI, QI ' I-' . ,S . 'R L' weak .' 1-'I . xg ,I ' , IZ -., f- lik: I '. .I ...fr - I-I',--:Ip-I Ij,g1I I.-rI' -A I. .5-fzg 'VvI. MI, j'I, ,.., I I., --V ' .ww 1' .V 'Q' . .- . ,f . fC".TT.-X' 'wg wr 11 --,fg -.Sgt-f - 'W -My fs ' " ' K, - I 'ig III V. III, I I7I..I.I f 7 '1.II z - ,JVI.I mr, I. I. - . VIII ..fIIII,t. V . nIp39kgI,gII ,I IIA 1 , , V. nf I - .V . .- '. -,.g. II ' - I -- ' . I I. " -I -' 435 .-! , fa? ' If H M11 . ,, " I. xI.1I,.1.gIf'I Eff,-s.. - f- Y P'f'.ff4 VIII ,QI .Iv If 1 ...f IIV- J.: A .II I' I, -I- .. ' -. I-, I t-g.'fI.II I .I I , :I I .-I , - II rife . A 1 M -X 2- f A. ii I I ,QI-II. ,.f -,I .I I. I. - .A kick? I.?I-IVIIIIIIIIII.-I,II,:5 I. I-III 5 ,- I IIII I. ,I AIII qu 1' --'I ' .IQ ,g f ' .',I7' - V .---LI-.rn-..f.:4:3-Y ' ""ia1Ag5l"'szI'- uf" 1 : ,V' -' ' f I. y x 5'f'b -- ff. f .' Q, f. I 2...-.., 1- f . fi .ff --M--ffftffv 1:4 1-f' 1 - ua- I . . "r'7: ,'T'X .-.1 gy 4 iff., - - 1. . - Q' --4-I. '- : . ., , , vw, 1 I 3:3 "N"v-W fr," -i"i"'2-'57--"G. ifi- I-Ii. '.-x :fi 1 " iff? A'-- -- ' 5 .I We X. 4. 4 1 . "'-2a- 'z' . ..... . -rJ'i5Y?3.'. f"f:'i1:.1r4i.-. . . I I... I hx ff' I . If I ,,III.E,Ifs-QI. 5-.gII.,jI1'.x, 1. .,H.. 'I , II , I I , . I I I I ...fp N--,,,..,, NI X f 9. ,.' .,.,g5,1,e". f,I,i3'.'-Ig,--P' . 'GQIII Y ' I' .,... '-Q X . I,S'v" ' ""' 'v .QI .. --.II -I If I F fy. .33 '- Xx x ,-. .. .fig jhaffxx ,N ee... Iv- .. . .. r..-' : .Xe . -few--. 1 04 4 .. . . -' ---- f N. "':31L"e- '--,M . Q. ' YF. 4 " 'f W' UE-Hiiib'-:am f'5f'S 'J 'Qi-F5 -. . xl- mf " J f "' "' Q ' 'Z' - -- " . " """ . ' " - " 1'L:":'2'f ' .1-"Ta-4 ' 'v '. " "-fi 'I I." .- :"1 e .'I I.I.II -.R -I II I qiidqf - I Ii -.fQ:f1vI?5L,t,f - . 'Sxv1lr45??IzkI .,- ..:I.II,I.. I -:fb in .. . as W" . 4 x 'N - X. X " 3-1" ' ' -11'-N' w."g2v:f-'TW' . 'V ev ' 've-Ki 't'-4 .- .,.-' ' ' 1 .-' "F,-. -4? J f" ' "- ' 'm - .A N ry... .- , , nz-. I " :.-." -1 41' 1--J.. ' wrfifhg . f 'f.i.'f s . . "E4"1--- F143-' .. .- ' gh -- . ' 'N --.lv4-'.-..f,42-'w,- f 1.-mx ' ,- -a-wwl ffffe N-f-u......,-:af 1 .- cvmrh----1 " ' W. I f 'XII 'ix-qIr.-N.. 'P ,II I.-. k:I.'II Q g 3 3yI,,,gvI I -,'II'5 :ha 5 . -ga-,,.:..I. ,gy L ' ,' ' X-'43 . WV. --J -1. .ff wrfr V 4 WJ E.-I,I4I..xff fm - 1. . gf: ' . f '4:"""'- ' ' '-W-"-5 -. . - . ' - -- ' ' " - - ' v '-' fa .. --1 fr '. ' . af .1 4' -. " . - r- I " .f,,,1.:i-25. 143, ffm . .4 ,- 154- .. . -A 1351315.13 A-1:Eff?2.-.1.ggf"-2 4' c ' f - xv 'X .f V -."'5'-I -' J1' ' it 1' 1 ' "' 5' 1" f ' -g .nn '-'1 ' --'q'..'tu1' 11"- 'P' .. ' 5' " .-:IH Hu Jrgff- ,' ' 4-117'-'M I,-" .c-' ,' E, ef' 'I , ' '----'lhfxi ' V: 4 5 -.-'STI J .4-'JZ-'-"fi -1.f-- --Li'?r55"4 ei 21' -'4 7"'f.Q1' 11424. Y .f54.'.a'.?'A1?if' ' .: "Q-15" Af' 3 ' .'T'.-M404 - -A "-W" K '5 "e -. '- ' 4 . ' 4. nh M. 'E-:M 5 ' YC- ' II.IIII fy?-:..., -In:IiII.Q.5ik, IvfI.II. I I I II ...III 5:5 III I.,:II I IIOCCEIYJLQVQ! .I :4p"yfiu -.5-k:5If.I.,I, ,f5'!yR1E.s,5: J .. :I Nag I IQ .III. - , 5-Q-I 55 ,wIsifn ' -,-1',' I ., II I.gI1. I .."1.I I I 's Iff' 1' .I' -,- I , I' ' ' I QRNII.. ,g'h::fI:: . 'I IIII 4 4 15 -. ' f H 5:41-f IH: 231' Cg.gf4'.. 4" ff-1 ff' . ' W, X245-.gr-f --...gui - .,.e.I.EfN.g3i:.w: I ,f II Fx.. - II I JiIz,II-II,,- II.2 1 I I - -.I IZI-, II I, . .gut .I II,. -I I II I -.I I ?9e.,Iv1 .I KI ,-,III . I3I:IIIITI-I I, I I -I I --- xl - ..... . -- RTP' Q.. IIKW 1 .-pr.. ' QQ" ? 432:-naf..g:K+3. . 4 . N. ' I H. 4 ' ' 'FriE'IQ'-a.-.,53g:,3I- - -...f ' ' I..-Iagffa . - I' , 4 'f . . - 'H ' -I: "q,,1' '- . . .,..:.-::f"-r - - ' ' X ' v A T" T. T x ' I -.- 5, " '- ,'--. .ggi g ' . NN 4 III1 P ,, - . H- H.. ' I I 1 , I'jI.II5I.I ' IQ,-Nga f .p1iy,5' 'Tn -'If' FI9 W "WJ I I.. , ,.:" Q-flgag' ' , IIQI ,..-:1-Z.. I '4 gxf - . """"- " .. 'ai VW "TIN 'I 'I yy.. ' .. 5233571 'I-355, . ,I ...-I-----'---v I qi . 34 9: 13 A. I. - "- 4 I '-5'-3'I-'Lg ..f I Ia,-4' 3 .f ' .x , 1 . ., 'I.g.,-I' 'II' . - I I '.I.I I . 'ff .3 9.1! Fbffg'-:xQ4"Q-.L V.-"'P.w ,:," 415---. ' jfx W, .lf 1 I.-. :J . af.,'.gpI:N ' 5gIi'fsgQ',qZr "" .- " -4s I 51117 , .gy -3.451 ' 9:25 "c..'II.-Q I I. .gf , 511,-. :I I I Agg' ' -I 'f "1 -sr I ' . .. IL .' 'ff ' I 2' ir..-I 1. .41-,.II,I.:....f'.2 f -.zz IEP ' I:-' I ' 4 I 'Y ' II,.3i:.115 I,:::,:f' t 'Fil-n f V 'Q - Vx' ' ' 3.1-'13, fisP'1.'f':' 'f"f ' -- 5. A : Aft ff I a"' 'fu ' I f' T: I iv 4- 4 W, 4 ' Q . X ' .0 4 iv -fffv. 4- . I NY I.:. . .?l.. - Qrg-. 5. I ' -- " .- a . -.1-' . 2 .- l i?- -.'. ' .WTS-.I g ' I 'X " - "1 :ij 'Wwe 'J fe-II 'I X - I 44 -- , I ' .I '-1 .II ' I Ii I,- - -v-' ' SLI - x ,IIN .- I I A.H . I I IIIIIIIIIIM' I I I... - ' ' 4 E th W-1-ffwni " I I 1.III I I N III m I I P. I Pa III' IIIIS II. -III I. . f.II:III1V5I?: :IE:5I,: I I.I III I I . I6 I . II. . . I I I I II4I..IIIII.II III I , If'-I.?II:IIIII . I I.I..,I 5 eiffflg.-4-fix A 4 4 r e . . 4 e ,f '-f.:-cw: I - " 7 'Organizel IJp.nuary '-1, 1910, , V' 'I ' .. I,.Qi5.w I ' f Q 2453? ,I N Y 4 . ' . "9'-er? w-. ' '-2' "--N Qi' 1' ' rdf' X ' ' f fffI1I5.t"'f' 5.1 W NK r 1.1. , . I - ' , 1 .Iv -'I . w eq I I - SOROBES IN UNIVFIRSITATE H ' Yif1H'lg"' 'X xx ' f -if r I I QS . , I I I , I x y .1 fag:I55I5z3.I 4 II3 I 2 6.7. fx ' I ' . . 4. A .1913 . Lg' X XXII, 1. 4 lj? ,- s. '.4':..,I 4 H " I ' . . 4 . lf: I. 1.c34gEQ-px . EN ' II I II .. ,S I II elen Georse.IRu1l1.Stone. Margaret .Wh9,11eyI,B1aIIcIIe POWIIIII Mar- I III? IIiggII:IiI It I X IX.. 4. 341 "-Ig, . Earet Powell, .Ruth Howell. r ' 4 4 - " -4 'io .xi-QV ffaf' TN-9-P---F - . f. . , ' e 1 4 rw we .f- . . X... ,."' . ,' . 4 I .I II. .-ww ':. ' . .II IIQIIIIIIII III' , galqeth-IISne11. Anita. Slater, Georgia Prather, Eflie Rhodes. I, .-I:I. .. ..-AI III? I? . . Y :Q - . sII,IIII.sw4:II:L.. ..r.. . , .ith I I IAN ' I 1915 IIQQIIII II I .-:I G?9'IIiI.I. L .I I.II-553 '4 -Muarea mme. 1 II.. -I '9e-.g-gff-'- ' - .I ' .JSP-'f'.g: - I ' . . My ' irgfjuy - ' . - 1 . ,:." I I ' I .'4 , I vw '1""f': ' .. .Ng 1, VIIIIIII WIIII, I E I . I191s I . II,3yI-II,:I amqvxi? , . .1 , f L-- ' r ams' .1 .. -r.."- '- . '- . 'e' .- viii I I '-fII. I - F 8' Walker- 1100119 Watson, 'Mar Smith, Jeannette .:-sfg",r- qgf..If5..,4.-.4 -' .-3" A 1. wx 1.4 -4-- Wheatle 4 . ff. ,. 0' -- -. , .- -. W, ay.. . Y- I . I I . I , .- . I . ' . -v.Iy-5: - 5.1. I .0- ig ' Vx -'QQ , ' 4 4 ' .Ii I . Ir..L ' -' "' , ' 3,5 M '. I -- - --QI: . lf. - 1 -sg .. 4.4: , - fit 3:-ag .' . Q' .,4:, tjd' fjf"1-"..,v,".-f'I. .."l- . I xl +I, VIN.-.-53,3 x I , ,' D.. I I - Q e ' .1 ' fri n ' ,Lj5A1.'lsffZ 5 " - ' .- WL- 1 -HX, 'K -. ' . Nw. Y 1 f"fagZ.4Z- .:'f'-Nlfwze wa. I I EIIVI Qgf,-X-a.,5rdI?.sIrgI It - wg: ' I. ' Iv - -' ' ,:., :I4g::,q. I ' I H.. 6' 4 . :L-' lf: 1 -rp? Ng- 1 . I in I I J H 1 542.35-,444 fs- .1 if "ff: N, . ' ' ' I-'.!v:'f-if il! :' 31 .4 .'f-..,- ,X sv gfta.g.Ify-.'Iq e ' jg' . . mi f-.II Q, . ' '- Q f 1 ' ff'1?M1'. "iff Y - 4 A. ' - N, 4 'I L' X I:fi,ff!.0L'5 , x , . VY . :L-11. x.fT3yLTLxf:"1::" ,cfm 'A Ij .yt IIN Ig, x fYIII ',I.I.- 1 I e V I ' 1 I.,f Elf.-I KEN xIIII. ..I v.I -.r ' 4.'I I . . I1 ' I. . ,I .I If . III I ,'.'I I-.x f"' ,g-'4""'.i M f2I"'. .-' -.V'X.'Q'i . K -' fl .rs-. I ...f I' X .-NN 1 -- f if ' 1 4 L -5- . - I f' .EW ' .-ig lk . K- 'Su-' rw E--K J" X f Je' x 'FL f E wg... ..I4.fF' . . 3 - . IF1g?,j..1.I2::.-g.r3,,"' ' R 1' ' .514 I -. dm I ' -- 4 . ---- ' ' . - -. ,.,,,w- . ".- '-:.- -. ' - .- ' V' . "4'f:f'EL' 'ffir ' e ' ' Exit sgeuf?-'32-ff'f. 'QT'-Wie 'L-.pq -'P' ' Sfigffz-'. '- - Q 7 .I5.j III'eI,1. .,"- ,. II If - rf, 1. ..'.3,,I.'C ,fffgq I 5.-'I II -, -r,'IQ,.II N ': -4.3, r .In I -I IQ. .', . I - ANI ...I A W I A 0' W-sflxcl 18 9'4fj5"?,a.v,:n"-.1m1's"" ' zyh'-'fi:5"'4 - G ' 1 ' ' Q 'K 'f fl I .nu 5 x -.2 .r.'f'fHy-. ' , 4----.,r. ,4g:n:I-.,- Lit.-.4-'-W ,.- .-93.64 .,Wg::C--' '-119.-1,,-fw-412,-.-4-..'f,'QIL1 . -'QI' S.-4,' '. qs .. . A Ive , 4 , ' . 4. ' .5 P' N . ' 'e-.'-+-ff-' '-I. NI'-' -.1 . '-s27"v":'.f'1f - . . .:'- ' . . -4 -. e . I .I si II IIIJI. Im. IIn. ,:,:Ii.4 Y, III I . Mist, X 1 AJ.- N I '- II QSIIJ.-.I II Ig 'XI .I I iw! . III,I III.fw,C.I I . . .. I:5:,,:I - f -4 N IMI?" I . IIIJMFIII4, YYIIII, .,- -.. IT. 4 LI I N IQIIEIJSIZIII I Ii XII I ISI. - w 1 ' ' ' ' ' :.'::f- ' , . 4 . ' . " - ' ' - '1:'.. .-an x . . -. " ' 15 '- - 4 XL'-Yu' "INV:-. 1. 'Q-. .... -- Q' N- '-3'1S.'iJ ' 6 V. - , .I . 1 .. .f,.. g , J , . I . e. -sq . as : H " I ' '- ' '1I": .. '5 . l.' I' 95' - .' 1-' X' ' ' 3 '. X . I. MII, ,Jn QI 0 . Il ,. ,., .I--I,-,Kip , I II Hg EI .Jq I -flag,--43, -.nc - X .- . 1 - .7 II LX -I .XIX qs sg I2I.:I,:. . t wig., E .I , QI-1.-. I.- ,... NSE?-ugfgiyi YXSAYI LA N I NIR. I .I'.,I I inf-QI E " '- -. I ' - ' ' n, 1. - -' - , I "' - -- . N I-.Tam -,,,g4,?-,, ' '.' . ' 5 I , I - "' V . 5: XNTINQI I. and gg?-gf? gi'-'-4.4v--:-4 B'k,:1:'1 I ?i-Y-I RL 'M ' gy , , -I ' I I .xx ' I'.I5.I JIQQI4' elfgjg T'-,In--I: I Ix., I , ' I- If at I sk ... 1 ,j if J. K - . Q?-yI',I -L I ff. I 3 g 9 I,.1i-9. , '-I Fm 'I .J -9-. '- ' ' 5 f -5 "ie 'U' :-. qs . 9f"'-LY'-- -- - " ' 'f J-bw-'U 2- 1131-. . .. nv , ,-I, .4I. I- I ,..I. ... .3 I4 e U . ' o I ,- .1 f F . R' ri. ' ..-. '. .qv Asahi? -. . .' .I N L." 2 .4 V .SRA 2' . - x I BETH RHEA 1-' I ,. .. lc -LI I I I :?!v"' - 1. - - v. , , - " - .- ' II I I .. ,F II ,-'TI :III II.II - I -.IE-:III I I I I ' .xx ix . I II - -. I,- I I, ..I---.ss .V -V ---f " ' , :fTit'-Q-1.n:.w-" ' "m x. - -"' -' Q' -1-' -" I --22-In -. 1 - I9 III.'.:IIfIgqf.IIg.ff WH- -.,.,I3gI2I.5Q'..' . '-I .I U-II. .. , I - I.I..,I .x V III. . . I .,I X ' , . , I .II-. JIIIQ. I RI .f I I0 ,I 'Ir .I .I, II x,.g:I I- I W,I'. QI- 'M I If -.IJGIB I II -Fr 5' - - 'QU-wg -mx . 'N .1 ,1'Lf- -:A -.nf 1.l,'..Iv.'. -. : mf -.. g -,gy -. 'I .I 4 .Iff 4, ppl'-4'--, I ,I '?.- -g. ' SI , , , Q ' r.- I- , 2' .v-!,,,1.:. I' 'O - Ii.'HI,:y.-9.3.5,-,-'-I.I I -.fl-3 N X -I'. --+15 Iggy' Jr If' IQIIMI I. .I IIQW IFQQN 'v.,I .gh 3u""v 3: - Ii: I -II.:'.I,2 . 'I IV I 'Sf542Iffl:xq-flax .I. 1214- , I A. 'R kwQ,,':Ir I. .I II 0 J : " 1-V' x-F'-V., ff-5" S '-..' ' . 1- .'3'.1:A ' -+2..'s.. ,.P '- ' V f . 'Ring .-Sf. ,.-- ' --f9-.-- .fs-f' I '1' -f ' Me.: N' X - '-'. .V "'f' ' " ' .-Q 5.cff.7':'." N' - Tw . -' iv- s 'V ' ' - 1' 'Q . -4"-f .I 'Q-HB-.gb--xII W-wr,uI-IIIII!iQ Ixwibgl IIQIILQIL SifI1IEEI-Cixi.. . 5 . 5.tI IfII-III, "II?'IEv-1-ZGIIIII gy, I, IJ!! III. I 1 II -- . -" ' '.- .' - - ggqI:-I- - , " . 1 , ,. L... v -f I. '- . N . -5k 'R -.- "" . -.fri IV '-wi n F . ' UW: I 5. JT- X .-'.3?f'?:1f-: C f f' fx v'v!g.f.p'l2agU.BLl-li I. 3 .3 51 I 3 -- er Wi-113-3 E- V33 5I, .AQ :Q-F IS: ' 5 I.:.fg.-4:1f1'.i5I I,..:'.,-v" 49- I ' '--- - --. -:L'-- - - 1' "-- , -we ' .' -. '- ' " 'rv-- . - .xv . ':. .rf 'f . - "'-"S l':'-v-- 5 ' za WK' - .- In ' '53 ' i-3? - J ' "r ' F." ' - .' - ' """ 'V ,Q - ":.:x" pb LW:-":'.-Fi.-f' ' YV 'k.'.i'.':.b2:'-' f Y""N ' -T-V X . ' :ig-I-' 'T' ..- 3" -L" - mf 5553" - -'... ...- I-1.1 .e. '-.5 . 1' ,v':l.y1 -142'-'f - gif' "affix I:-'I ' 41 . . KI . uk FII! I,-I3 xII. 5 -If:-,X , III A I. -4-.IRV 35... .Way III I -I, I MEI :QI I,N .IIIWIIFIIII II I -wg, I I .L -I I :I ,III -,QI II. I .1145 :II II., P.. , ,I .,I Q. III..-- -- :TTS , Q1 ,AQIII , QI.-. :::.,.IvI can II I I .I I, ,XIII ,. . I ,I - -, -I I9 I-IQ, I. f ',,.I . .I, II ,T II'-.I II I 47 ... II-I I 115 I , I JI. I .-If I .-I.: .I .MI I ' ,. . . I .fa-' 'ff-f'-+3-,' V V' ' V-.sw + -'-.. Oo.c5,-51-.i2fffV --.-' - V, f 1 N I .I , - ,I.. II., I I- , -., v 1 ' ' I ' -, :II I I I .1 . ,dbx , I, .. .-. , - I- . I II.III,I. II . . ' J.. -11-, v 1. W.-2.4 -. - .V, M- ---an -' My-. .. '.-r' ' N- 9- .M-.'-. - - 4- H '. r -- . . -X ' :I-. I,,- -.5.g.2-TP, '- ,fgf ' .- T' I, I 1' 1 1-'H V ' -' -..1:xQq?"- '..., . -- ' -1 ,Ig "If ". ::---- -- hy: 'N. V31 r-ILj:gI-'QE' -- -- - '. , 'f.- I'.I V -V 'I'-i' " QV! I.--,t -3.14 . '- I-1- . .-' -' u -, fims ,....',E ' 'W' a ' Q.. ' ' "'-.yy - . - '. " "P " ' V ' - ' . "'e'-H "-". F S' . ' 1-' '-. 4 1-2 - 'v ,H '11i"." . ' -4"'-1 "" - . 'H :N F.. 1 I. -. I II .FV . li' ' , 5' .. gfqp, ' W- " '7' . . . :2..'.1QZ-' E ' ' " 1- . x w-..'- of V ".V---'1"" y'.-1 . . A- . 1- :'- -r --' .mu -. - "A- . .- ,,. L. .-,-, V .1 1-I ---' aw- - -- I , I I X ' It ' ,-N N X .pg V ... I G' - .- W. P. N g, ' L :uf--'--' . V , :P S., .- Wx, Q--ffffkwf, '5' -'--I V---- - - ff:-1 .'. 'ist'-1' - -.Wy ' q."f'9:QJ-N ' - X i'-. .gi - I, I.j:.:.-' . 1161359 '.I :I .I N ,I 'Y ' U I AY, ff. ' L -I'l.x'.II -, -Ln.: 'v.1I..5I: IITII v- ..r.f V- . -. -V 1 .--A s . " ., 3' 1--'-,.g-I-.' 'J . " -- .341 ff-' 1553?-fV1f" - 2-T" 3.1 Y' 51" ' " 1 g f "" Q ' :'- 0 1 "2-' --TB'-?.5,'5-I:-1 3151 5.535 - .:II xl, ,f -io I. II . . IIIIIIIJY JLIIEI 5 0 'R fag" F flu "T .- S 1 'R Wx: -A "f:E' .II --A ' 3. 4 1 ' .wel-' - . I..II I I I I IIE-. I .I,y.I,:- II I , ve " .- -- f - .-.-1-62? '-Ny . vi .I I,IgII K. I X X 1' ii, I II .I-g1I-.- -' ' f"v' If-'-'g..3AIw Eg.. IA . ' NL. V. ' 1 5 ' ,.if'-P'-.-in .ff ' .:".EXL- -Lf. ' -:E I II I s: IIQIII I I I I II I II IIiIvIIgL.II.I. INIII F1 .I I Q. . -3: X ,I -:NI I -. 1 . fqlgigf, 55151.---ur '--., .af-1-Q., g r, ar sm er . .aw V. . V . fi.-3-" '- X-- ,- II . ,X I .EI f . I II II ,I 3. QI ,QI III-Ig, I:sI II ...Q A-11"xs1 V V V ' V ' ' LIQES ' M '1 . I N VS, I . . was - SOPHOMO . My 1 593531.-'f-, I JL ' I f'1C, ,. EN . - . I . 'I !I ' .NxI,:II' -f ,II IF- ' 1 rf' f X t ' E 'IB' ' t .-wMlnnfe P0195' .-"fi HAY ktx 5 .I .. . ' Hilda ranI V. . .v-rf 15:53--N K 1 .. I I V V I. . . .- V Begseywootton f.. 2 I F' -: -X Ame F-rn.r-w.,,IIIIIII I I I I .i'2fhf..f P' , -- if:-'ftl xfpcbhhr '-.' '- -V . ' V- - ' J ' 'V if .- -WT 6-' . yI .V IV - I iz 19',Ho1man' .. V ' Lg, , ,fig 1. I.,g -3---aI ---4. .1-V. ' Wm' . . . w VV ,V V V -1 -.I - - -1. " 441 sz- Y. ffl... VV V- ' mm A MEN .52-' ,Xa 1 I."'J N ' '-a .Q 1 ...QI - Lam Pum. , IIQQESH ,I . II 5, aff ' .,,2I ' 159 .f 9 clara. Wines . ' A Ellen Vanvoudnburg -if!43'C9j"f1 ' . V L-9111- Mmhflll ,V .EU-eivfyn Bowl ifffaffeii-f-v"'g-.--Emi' " -- 'fVf, V, -. . .' .':1-1 ' "" 5 4 'U A' Lola, Heskett ' IV I I Q5'.'.l. - "'f....-:fig QW- ' ' ' ' ' N if-- " "R V - . JUNIORS ' V' ' ' ."' 79?-f1"' ' 1 . ...I Mary szephensfm I ,iw ' 3-uf II I 3, .1!?r3'f":'f ' K ff Jeanette P3-Tk ' A V ' 'JAN ' .. -.-"4 - ' fir - . Nm ' ' ' -- Florence Moffat M' -' - - .-nri? ' 1 '-'E'5Ea-.lx Helen Meredith I I . I I A .:?.',grZ. -, , -.,.'1" N -S-i:.fI,kr . Id .I Delgtgg, Ingham IIIQI-,III-, cu... A xII:,. .. IVI-. - IIIII.I I Anna Neufe . I. I I I. I II.II.,I.II,fA ., I -- - 7 - -' 1'-2 - ' bg z1I. A -X .51 Q5 V I fWzt'I . Ir.-Q IIIII E III I, .- - II 4- - M 'ms I X,-I I V gy, K -- ' '-'5'.- . Y 1 . .-1-IVV .VV "SRA ', 7L"41llVff?3-5 .fl 5' W -Yi 'nw' if:-59 1-1-M'-E-'IVLZ K 3-.1-V '-'. , 5- av 1 ' ' ' ,Egg If 511 If " II '1s'i:r.I.' 5 wig 53.6 A 19:12-' -la XQ 5m'g5'aQ'wfSf.'F-' '54, ' ff' s f -. Q' - Fai- Q . - 'E--H 1 1 z q. -f'4:.. -.,. . - iv - 1 .v- 1:- I, I v,,eI:,I-I, 'Q' I . I k Ie bIlII?x , I I ' I- sg:II W.. sf - T-:. -N ' . - gf -aV ' 1. , 5.239 'Z I , , Q .'gf5'f11,xI ,' ' 4' I. 'B XE? ' ' ff','fW'Q5"-':."1x. 1 f. x . X.. - . V 'N V" M.. Q N" V ' ' , 1 1"-""'-VB?" ""'A'. 0 7.' V. ,- ' ' I II .- Wg . ' fgffa '-' ,I 'N -,I xy, . U. -' an - ' 1' .1 -.gr X X - 'L N, , ... - - L Q V... I ':.V 'N -- . 4 ' ' ?f F 'V 153,-gf'-YQ '. '- 1-f-f"h - X M- 1?QIQ5'w Iir'?7'5' I" E." jf .I 1 I-2' . rf X f Q' V t wlfxuvr--Q TQY I, 0' me N .Jf V! I. R 92" .314 ..-VV... M Q i..-QI 7 - II...-I r V,-" fI- I "-. I:"'--, f' .I .. If-if I IIIIII ' .. II -'I.II' as ' . ' V - - ,W -- V . Q , .-s. A I , ,.... - rs.. --. -rfvw-.g,:.1 . . - 1- .- .- . ,-,,.,-- ' " -4 N.. n.:..f.r-- - - .V . we H V a . -- - -- m7 .--'. 'WS '?"i-- ' - ' ' 2 I-ffIg'y-'f::-.xi-si., ' f- ' if ,.f. --1-2,1i!9"' 1, Je. '..- -.Bur .1- ..-w-iw-1 - X. -- . - lr-'-1.-., flbjf- . Va ,lx V .. "'fPfff..' if-Z-fL"f'5?-?-ffffv .25-2W75L"V9x1--1r'.'-1.f 1+ ' kb-33-?Y1,Vs::'.2 'H xi' ' " .-K' . wir:-P"21. X' 51 V- .FG ,SCL-15'-:. ,--.ef-4'4" a'r.'-'.'- ' ".f'1Q?-'Sv f ,.f - . 1 X X '-':Efl"3l--':-' N 0. ' I - .I , -- I ' .' . II 1 ..: . FAI. "- I 5 I .I:,f.1- I. .I5LF,I--- - '.f2'..' .II I. "' I , '- X .I , '.2-'..- .II - 1 :I if """1"M ' .- ""---Flif?-I-1--1 "3" "f"' "::'- "6?fQ.f'Cf ' 'c xr! A " - 5- N -. XV.. - .V -. - - 15:99 pf., V -.--"' , -1 'V - 'W f ' '- xr.. .- -s .. V- ,L - ',-.far ,e.f-as . - -. f .f a. ' f-. - . .1 '-A '32 ' I, I. IIIYII. I I. I I vi., ,isdn it , 9 H- ZI. .I .-IJ,-III III. IIX IiI I ,MII .I X XI B! . 1 .SI .gx ","U""V J ' ' ' ' ffl' ' ' if m ff N- 'fa-I - " 'S-. -:snr V- Xl.-. .. - .. '- ..y' - , , 'H' .. - -.,'4,:f4? , V-1: -v --4-. . V- . -, 1 ' - --. ' f.-. x , V- I-If -. fm , ' .en , ' Wg T .'-1 -.Z f1'.',:,1t' .1,-'I-'1 ,,, ' L. . 1. ,,.gg,1-fSf?f"- ix I ' 'I-I -I I I Q,-pl! -gI tf?!I1Ij,I fa ,I . .I . 2-.,,,.,-' ' 1"-YQ-Qi'-NF,-IE. sn- " - 1' 'C' 'X '- ..,- 'i -' - ' 33' '- 'f W., . 5- ' - I . -1 -. -. -.I - .N--s 'E - -Ef.-W ' D I '. 5--' 3 - . ,- . 1.. I ' .- - , . .--. - bk, - v II I..III I w3.IIIxRKI -XI . I I: Q? .QIP3 -......,+.,I.- I I4.I.: , I I . Iggy .331 I 3 gk- N . . . .I II I .XII 33,-J I7....II Im.. Gay.- . .-, IX,Ij,- I pm, C'C.,,Q?f" '1-L-,- M Q-.. MQIINI 'I KII.IX,, ,I 3 - I .gi f4i ...HMJ . ' X ' K , . f. . warn N M .1-- '- ' ' X 5 J ' ' " u ,f. I ' i 1 , M Y f, , I .yur , MTV. .Y ,4 ..,f. .X ,.,, , ,, . , M, , 4 X -. . 'fik' , X , w A . fl 1' , ' '14 '-Tx,-.'q.', , .f -.,' :Ly ,fs-f-'mvmig-x..5fw-41:3-.'Ft1z,fu '- ---. , .k..JiLVg J. -A . . A . ' 'v..' , M 1' IvIAHY Sl'Il.l.I'Ili llUl'Sl'I X " ' ' V. .. ,gg,fxQQI'!'.". , Q15 ,.j.,1,-V 1 . . , X v . fx ,. 1 I u 1 ay X " ,1 Y Mx .1 A fig, X 1 f :QI ' NK II- Ia. s, ,SI -' -7. .I . T. . 'z-, 'WZ'-'w - .J----. . ,. 'x if-., ' N- If -9 .--. x '-,Q-,II ' :,5..,, Y N X I y- fi .waz-.1-T'f'-f.1H'Vf.a:"If wx - k -in IIIIJI AI X. -,x SDI., -Iii I !.Iy?g . -I 3IeI5.j" ' ,Q 0 , - 4 - QIII I III . I,I II - I H -I . -.I, ' , , '. I. . , jffg- ., - I II If g, -I --K. "1 X N fn ffx, " x' wr 'En ...fs-5.55" 9. "0 ' f-' JI X xw- ..,.- ff-uf.:-. X '- xx f- mf: v 4' Q-:fn-wi -ferr., L Q - . I.I II -.QI I ,. Ia5?IIi,4.i,' ' My ISI I. -j,,1yw-,g.gI,33II,I5I.:,,, .I .. JI., -II. , .. I I. X J 4'-4'--E62-"-'.L,.' .' ev.-,2fr.' AfP:'-'22-f'1:?'f" " "23ff2e'4-e -Y XL- L7-f-"Y" -A-- 1-- 'I X. . 1 g,. 7 ',a 'f 5 .,y.v 1' "Ll-nc -' ' . X 'Y A alxuvq- 1 .f f"1 -- - A -, ,f x-- X x .4 R F?" - U ' af- : f ' . . xr , Q ,f N '- ,' f1'x'Xi,. ff . P ' I' ., -'r ',':1I:I So'-""':Igr.. 1 ' : xi-LH ' -YQ. k 'Q ff -gif ,I :I .. U--lyI:C"Q. ' 'I' I I -IILI.. X DT .-I.I,f1aLII.QfaI,IfII,II .SAI pgs ,SIRI 'I.I,I,I, I if I,,f!1raffg.: I .IIII I I - nI 1.--:II-I'I J I I, 'f- . :Iv ..'. P I I gl ' I agvil' NIL' "' "if, . IQ 'III - ' I Is "r ,-.'.,'f 4' II f II If .I " .-f'nP'3:"g' ,- ff 'I N HWITI - N' f?I'.'-'x 'rf -'. ..,-'ffgffuf ff ' xi .Q 2 I' . ' - if Q'-53,7 ..,.-ffl : 1' fffiPv"'--- I T . I.3I.vI,.h, 1 Ag, -,Iz,I.,1I, .. I..r ,GK ,I I,.I II I. rqv f,.sI5N gh I,1yII, Pl .. :I l5I,I3, NI ,bah I , , V-' - - f. 1' - -rn' , -. - -- .-1-5 .,. ..,., - , -' 'f - - -' ': ., -. A .-. "'f. - III " , gf .,,'lg."7 Nyy W1 I . -. I. A l fa? 'f I?fI,.III3E?5gIgI Ia AIf,,:.j.I!r?2l::f"f I' I,-If Iffmi -5,5 53-I ., N -,11' - '- ,'.- 1-' -' " 3' 'f '- .. :' .3 " " ' .4 ""' - " " '- -, .. '. I ,.-. 48' -lf .'-'.f K2iC,.-'A- I - - , '.--"'f'..1.'- - 'ur'I,' ,." I , ---. U' VJ' - 'W -' " ffi. '1'f" " f x SCc L++:',V .1 V' 1,2."5i5'Z5f'ff14i:af-' 'E' '5.wf':'m1-slavafwi Q . 4 . . .II- . . , f-If I I -.6 , I -I I Q QI , I tulsa. I .- II-5 ,.I.I IEII3 -IIII.4 :1I3,I.IIIII 23.1 5IIT.ikLEI3,a' II ...iILI,I,,- II , , IM .QI V! 'If' ' I QI " Sz.-III, 'I" IQQII ' -511 4 , xiQ'fpIffIj'I:,j II,5QJII5.i-IQ,-Q-4"E: QQ- 4,- ' 77 "'- x ' ' 7"f""' ' 413 ' ' 9.17 'TX " . f.'ze1'.11"ea1:i'-f.-:'- -QW - ' -F NYJ :A l,-- L .I Q- Q ,WI , M. f .- .1 -' .:- '- -- ' . 'WT-', pe,-1, XM, 'JE Mt!-X4-' - .- -'w - 5""' "'- ' . 1' 31 - ,g .-.'l'-""- x -r,f.zQL-Sli! ,yi ., I : '- 'X ' '4 IN Q 'Q-'i5?aQ4.-..z.-it--, ,IIJ -gI.Qr .31 If g :XIII - I X - -- I .-f.q.I,:jIa,-Ig.I'-- I 5 , . ,,.+'f-'STI' " M' SI.: gl- ':-.-?.ii?J1"gQ'L7f'v ff 7: if X- .,,,, . -it 4 Qgfaififq.- a . fg ':1 . --,A A.-l 3 -1 my ' , ".wX Q?'!9Tf?,'.'-' jf, af ' ' f-,. "1 '- II :I-:-,.-I 'iw I I- ELI? 'Q - -- . 1- .f':. -1- f v , Jn' -ek Q . ,I ., ' ' -:rf-' I, 'RQ-:u..-L'a-3-s K N 141' In :ffl IU,-v . wifi- ' '.' Z 'T '-. , ..II III I I III ' ., .-W. ff..-. . A Q: gulf? Lil., ,s-.IL N A ,' -'iff-x fri .M 5541,-"5--J! J 5"-N f,.-f:?'---.Jw ?"5QW" 'K ' :IIIwIT,,. I ., .gf III I ' 'J?5.i.H- , ' L -, gr 53" 1- K-br Vrfw fCf.'. I '-. .Ig ' V+ fp .ff A--A .ar-. '- . ' -,,' '-: Q31 Vi lv . A N In' 1 . X I, Q vw' ,, 3' s . MI, -. , wx:- E7 ' '11 lance? . ?,.' In 4 II5 ,' .1 K 7-gs I i . I --' I I 1 I vp X' . Inj I, fI m:II .I1I I I Lg' -' pjf: 1: I 5 "XI X , 'WM :M we-5. 'Ax 'SQ i' 1 XS, yin. N ' -11-.1 ' 54,II..u5X Q . X '. x X J wr 2 fl . gs- Y 1 N f , .T- f :I . 1 N ri' g 4- f4l?5:.i GYM" ,, G -if -r ,W-Wg .PI 4' Mk' "1 W- III f 3513 '- -V.-17. Av. ' I-..--VLSIIIIT, Lg, 15? PM .M 'ifp fu 5 . ' - SX. V N. xx. 'T'3'fw'l: 'JKJ' Y Y-awk-. f . . 'N-XI I, Iirmu. '1-w .N :,.-,QS . 'X ' "0 19 J M ' 2' 0 K V ' 5 .- -was .I ' ' -1. faq: '-., un. E 'X-. Q,-I Q: X ",xII1g,x3NN,iI 4 II .3577 II HI: 4:45, """wf3,f'r X355 W. um J w, w -' J X1 I K I If J xxx' .I .X III. I I '41 .-'j' 3- , III,' Mu, .1571 'L:1'i" ' sf 'H-is 2151 . C -I55.IfI,f: Ig I IIs...,1f- IIrI.II?I,bI .. . 5.51, 7:23, -. ' we . . 'gm ' 1' I, -. A-'XMI '- IDI ' "'. -N- 1 We' -'Kan-N N ll P .IU , MIX., 5'-C' ' LF "- . . ' J' a.' ' 'X'-Il' I , , .'-',','3l.-' ." -I ' r rv ,v,.'.- ' 1 ,.-ga "'2ff?fd' In lv-'ff'-f:'1 ,I , . .'3:-:- c. . . , ' F ' .".. , dxf, ..:5- 1 ' f,11gfJf S. .L II II, .: IIIIIII-fI.,I,,..+. IJ "0-fIIM'f11',' . ia. , 1 .4 ,Wav 1- 0 ,IIELIAIIII II.:II.- II ,I .II . .LII 6 I ' 4?-1-fx".f' K "N w ' I x?,T:,II,..I -Iv INI IIII ' - WWI- if-2?-:Th K: ' LG ft" Whiz'--'. I 'g ' ' - :- -4 v,.f-wwf. . -MJ, - 1- dv' 'K l- . ssm r 2111s .rf 'R XIX 1 nn ' SW v-.ff-gm. , . ' af. .k.1:w-- ,XL Q' -' 12 IPB II,1I,55,:,-II.I - II III, I-,Mix-nIIIaI:I.-II,I II ' fu . Ggbpigir-f4-'f,-Q... -.Ji 'qfz'i'fft"?.'3f""- "iz-T., '- ., , ,,.. 412-,' , -.j I'-V. .,f...C:,.5'.,f ' iIzIIII:III?:I:III.I:.I , ..a-. . . . Si ft, .: 'I , Arff... -I,.,... I ,figs-f2.' IAA-Q, f Ml, L. Ziff . 1 ,ffe'11-- ' ' 3'lTQ'1'1'L:ff 'AQ ' Af", s, ,Z-iijkl. M- - -.c 44' .1 sew'-:fig wx' 'f I:.I 4 '7:'.I":Z I TNI-II xI 1'.Q',Ql1 ff -?fs1- M- , 11' ' 'x ' e4.',igf'f . iff' 'I wif: XI . X.III, ,, PM-.-: fwiw L c.-f:.2vl-'-- y..fIa,f4.1g?.Q-pst, -X ' iwfg 'xI::I.-Q ' 'X IN- " afl- afigf .. if -, fFf'.gff-.f-.- I. I,"'f f fI vI If -X If I.,IIII QI IIvI,1L,zbII?R 'EJ -mi - 'fI.,. .4 MQW. f"'x .- Y ' . XD V. ' FX V V 1 .f x ww,-vx --X. . 1 ' , I S , fig: n.,,..-fj, . 'I Ak: . ,I A ,Q-.-. I :Fda I 1 I g.. v:-'.- 3:.'?-::.i.g:, ' jf ,II I .I II I at II., - II. .,- I,III,4,I,I:i?I,,I,IIIIIII,,...,, ,IV I I ' f - ", V-f.!"1 .f'- Y- ,5-5. '1 V ' 1 'I S3 J J' -. .f -- . . 4. -fa-fm. 1-' +-wwff' '.- Y f .flf -1155 III- I -,-. 1. ,-, 'ff 7.fQff?7:-2 G?53ly1'I:'::,7 inf.. Wg:? ,f:Xfqf-5IqiII'SI1,5TI:,f, ,' ,.IIIfIIQ?'jif'I'I' '--KLII ,I '-.N dn NI .I.I ' III , I. I. I :1 3 , -1-II-.Id II, I II .IIIIEF III, I .f:fIII,I,III I, LII H . - III , .I.I-III I'.I ,II, :-g:-VII, I .II 15:51, II , 'III . I NIIHIJ III. v IIICIJIZI:-.I -. -IQIIIVI ,fvwf dig ' .HI . Z?'iIz'fI.f-3 I YI fix f 'gh-. X ' XFX? r' Af" "bi,-' KJ' 1' '5' ix '- "i""'Jf '15-. uv'-X ' " '- ' V 'if . wr--f . : q11r1'1'J , - -ag gs X. . - X X f I 2 fxx xx x, III .IIIII-I.5,II: I IIII Ir? if QI ,I I :IIJ IQ, I X XI,-I-V-Iz:yI1Ip .-II,III . I X p JI : . N. -,I g ,..g:.,.- .ag-,QI-,II.I,..I-J. III II I L Je. Q ,- .X III: .I I x I I P cf- -. 'xg : av ' ., N. ,fp ' - f- x- -11'm?v11 ff, e'-- -j fa-- ,'1 thus, Q"-sh I 5-? di . .zII4I.I.::I fIQI:E,....,3III 'I,q,. -1 III x I:If.I ' v fs -- Sie-.:..., - uv -- f vbQ.4,g.:. "fm -- -. YQ ' 55 X". N., " ' :. -' 1' ".- , gf-Pf'z:.e:p.-.gf-,, -- -:QL "'1. ZX ' -. "' ' X , X-xv IIJII5 IPIQI II BVI I 'I .X .II-,I 'Is ltmgisk IIN I X XxI:,:,A :Ii .1 I. I. 'QI I I,- 1 xI I K ' CI -. , .Ln . X jx 4? II. - ,:'-4,-,-.'.u.,. .I ' . ., -,- ' '. - -' ' . ', ' - 1 11 , ' I if' fr---its-.of-1 -1' FF- '. x 1. N. 3 S+-f'ffE'a:5R F - ' C.,-. , -311-'S ,gg 2' -. :E :Q r ','g,f-Q-xx., X ' I., ' I , -. I.-1151-, I-.5 '.'-'X - ,cur ll f"-fQr-Qff 121 ' . x "qi !Q"'-v-'T-' EH: I3 '1 Dx- N : 'K g,...mIII 2 "via I,......,III .Is II I n' L" ". " , r . ,. '-. I.'-Vy.-'V' Ii' , . .. .. II,.,I .,II II VIgI,I1.,I, - II Tyr :g.1k. X I...,IIJ .II,.: I If ox, ,g,.fIZf,g:f' . A.V.,gqgfEf55gIEIk , VV -' ' ' "1'f..V' J- 5"- W, ., .J Q - . i' -- --. - .V "'o"3"' , "x . Vf' " , .V , 5145! '1'4Lf!:':: .f', 1' ', xl . li? 'fbi .1 "I-, V, ' 'k. ' V '-""q'- X f' RV V. '7 " -1 ' -V-, Q V ---V-J.-. - I 'A-'I '1f'gT I k I' A Nl.. ,V' qr., r-'5-5.:s-ig lf!-:.iI',VII-.I -V I ,,g.I'. gr' -'II' I ' .I f V. gl Q v,II -NI ,ri N r 1- .-jH,' QI II7IiPj,ffF'Q:kIV I'L- -f4? ts.52-65' V, 'I I -EI.",,III, 'I .-I I IV' E 4, Q -:-- 1.VvV.sVVf-V . V 52: f19"5AfV'1 Vx QV if 'V V V V - .V--L-:gf ,. fl ":?i" 'T 'Yf2fl5f.S:" . 3 - ff? p V V. . V .V Wf5'x '5f1'.V we. ' . ', , , .ff ' r"",.f" 4 - -uf'-1 V V. V- V .VV VV V.w f1- 5 'V 'f .f V 1 V , - ,.. V':: o":44"4s' ".'?,'3Q'V ifnlx '!1f2?,' 'Q jf-. kiln" ek: fx tn. 'V Dj - 'r " -1,1 ff, . -' ' ff I .5 IA I. I? I ,I YIQ I , I I l II.7iIf,I vcnxjfx I I VV VI Ii II IfIIIII-I: Q K II -:Iu,eILu.:n 1I1:.'ijf,n ! ,I xx., .. J' ' i V'2VV.'v ' . ----fm '-:-if ' A' U "1 'Z' hw 5 V.- - 19" V' 1 .- V '. " '-r"-ff' f f' XX 5' . a 1 -2. '.:-.-7s:.V.:g1z Ver' 'iz V1fVj:., :w3.V 42-V-L. , V:e1a.Qf1.'Vf f f V. If .'- "ff r""1-- W ,-- N ' V V' I ' V 17.--V 'V 1 VV ". '. 0 . " 1V.':-' -fi V .1 "-- l 1.1 'vi' QL '-V-1 VV: V- ' V 'V 'L:V.Vf.VV!r- 1 5- , , , -. V x '-- . , pw--.Vfft .w -'- .: .x-V . Xe f . kw- 'Hus , -I VXI I I I I ,v 4. I, I. -QI.. I -j- , . -L .Inc ,I I 11 .I I SI - If I 7 NI .I ,I I' I.I ,. .I I 1 I I, 'ZfV16ffV-5 V - -.gt'g5"'5T?:"Tf'g! j -f w " '+., N SL++iLf f' V -545.-f" A , V Ipffgf, Q - V 'QV , za, :VV -VV -- , V I, - f gg Ig-V. X V V A .1-II. . 'Jil I-'L N-V V A 5.-1" .7 ""::E,II, V.,I 334 VJ '- Tx. .f , V .If BI., I - :.1.I I , -5 I. - . Q' , fx, . '. II I 5. II'-I ,I I, N . 4231 F " ' Jrwfi'-w V . f . +L V. ' 1 "' 3'm' F- 5' 'V X 'X V V V' Vf V V V VV V Vw ' - -IVV--T, 4 V. --QV ' " V " ,. 1. -: :,. ,: ' Q 1- 1. .. --. . " Vs' '-1 P - - - -cr' V, -I:-,.. . z .. If V.A1 IgLV,, -'I I - Id V -. LII I - .,-gm, .QI W .I III . I .IIE I I, I P ':,I3LI 25' 1 - 1. ' f .."-f9"""--V 'F Wx.. fl jf . '-...-'-, . 19, ' 4530- ' I,.5--..-.-V, III,,,.Vg ' :V x V I .' I .2..5I'V'I.,?Q1'I 1, -:QJIII II,-r' WI"'4mgg Q.IgjIV:JsE' 321. T, . ,N 45 V. 'K ' V :, V' Q,:V.'?' ff '- V W I'f::fL,I 5.25.1-i'-.ug5.VVVII.. ' I 1 '1',r.I' . 2. 6' N .-ef." f .HIV ' 2 -' TV -3: , X' '-A'l1,,.i':e' fi- ' AI.. - ' . T f, 'f'g':'f' . :V IV- V. V '3 ' "',f5f' Cx iff '45, ,. ' . -V--+V . "W V V 1. .ip-.feb ggfafjf' .V " A . rf' 'V V...,1A ".1. V . -.--' ' . H 'V JV-3411 V ww: A -- :gift ' ,V , +V ag 'V 2. V .. VVV. P: Y -V V. I ., II il V I V u.1'!5f' " 1,317-,"'5f, ,I ,V I - f:24J'f2fIVF.:,-I ' I P 'IV '16 xg V 1, ....V., f f"V...,V:V-Vfl'fErV:V,,II ' ' E5V:.CVP.ig V 1 'V-ff .3 '-,Vw :I I -V ' 1' '.2rZ:'-lf' N P' af V ' Vp." ' '- 4 V V r we ,V-:."f--Ts., II 4'-V'3if5,4.'ggcf2I:5I-f Q 'I , 'gf ' 4. 4 V I , XII? I -,..-9' I,. 1 I .k'fIFfggkgIgJgIfV5-go .I-IVV--If ryeyjf 'Q , '- , F ,ff -I ' V '-,,.-I,-3 I V-.I,.IV:,V,,zu, ' ,I 'a 'g.jI-. - I I 1... ' , .-.- QV- ' XV- VV J fc, in Vg fV .L,p, .,, lo ".'II?'Qj Pl, 'I I 1 ,f I. 'ff' 'fin' isa ' ,V V .9 1III1,III f l:f5j.fIt2?.n AL., Il . , II 49,"gQ,V,:VI,-71, sq . V--fr .. aff. :VzVg:V':f" :-af.-' ' 151 n . I T551 .f X .V .1 J vw, 1 vig ye. . n - I V . .. ,,,III,.fV.,.:, .., mi' ' 175 YA V . I V .V I,I ,I ' s ff' "ig-., I' 092, f ik V , 1 , II p ,V .,.,.,,QP.I II I I I f ., 'su' N, ..---V....... .V 7-,II III I -E V V' ,I ,LI ' V Va ' P 'V . V V . . ' -af.. ' HI D ' ' - 'N VV II I,..,.II.EI?iI.g2gI..-I::II:ggif,g???,UsI V V I,-I E V44 1. . - . - . "If-2 N ' V41 4 . A ' -:ZW - . " VI V' VV S. LPHA DELTA' f V- "-L ' GMA D fr, V -. --.'..- 1. ELT L PV- ,V v-V . . Y-f--... ho.. A 1- 5 Wap 'x '-OJ - A--,S k . oi - . , QQV -N , - ,. s I bl I' e u J -,L .I V f,.. V V 'V V 4 4. V . la.-.V 2fV'-'--V+.aVVViV7bQ:L'ff31- V . V V .".. V11-Ziff: V 51,-js -1 1 gi:-1'!4'f4'f?f .V I --e. 5- .IVIIL , I III. I,.. . X . . ' ,L pg' ' .I Vu, . -VVV. VV . V.V.VV:VV , V : :IIII III gf- .. . an-III I I .fn I 1 .gli " , V.I.f.g. an - M. 'VV 42--,o . " V - .:,vl,,"' --:v1,:w,..-' em,-L V ' - up 2111: ' . V1 .V l' I.IQ,iQ 91.15. I9Q:.,V- I- .VV yt' 414. V V A .. wa yf V As. W M!" V Ni- 'wily "W-'W' '21-. -PV 5,11 VQTV E I IQ.: ,ffm Jf' 1 I.-I ' -- gr Vg -V 2-5. :1.,QvI, .V , '- ' .- H7 ' ff "V Twwfcfa . .V . 1 s u ':V 2 sf5IVXV.'I'-eq '- .," ,I f.V Ir' I ' A . I'-Q,.'?,.'+If-'2ff,'. 'Q , :. ' fm! V - ' -.V-V' .-,fs VV ,js V- ll, V -V1.f'.dgxr V ' 1 T V .-M., . :..j,-,V' s ' .1 1 -V V A 1"' f' ni' Y' .f ,VV"r' UV' , f V , in V V 5 - -TJ' I' if 'W' J V 'Q I s ,Vf34'j4vVVM'... '. - . ' V ',a I - '-if-3. .' ' ' ao, 2' V I 3-455 2. I.-.Hg 7 . 'Im V ,fb S X 74-1 '5:, .1 ff V, ' Il .3 ,f . lr .1 . -4. J I ,K , 111: 5 f ' 1-fi a ' ' 1 V 'X V1 rw- -' I.I.I"-IKIIIB 32.4 4I il fl .-'. -' -31:22 'Q' si 'N : ' -- '-. ' .QI L' ..f. I ,M ' , I L2w1'gfw ,.j'l1: ,7,.E?: ,pg-5-an I ca XI ,I , .:I I I, .IIIIQII I, ey, ,5 I, ..I. ,,V, I V ,II-.V ,, ' . 'I' ' ,V'i'fjf5g!.-. ,- .' ',"- f, V, ', affjff. 4"V J I ,fa ,, 33211 IF-KI I Ja? ' ,-'1 fy ' I .'.-'94, 'LI' 4 . . -J' '.g'- ,I ., .,I'fb ,pg,'ffQj.'v"' 'I" . ,, ',L--- ' ' K E f ' -'Z 'B - . V ,- T",-:V :JV .:..:"' fi-5, .' f ff"-.kfyu ' ' 7'x "ff I . - ..., .., ,I 1 I. 7, I f I I .L.,:y!hI.I IS?Ix' 'WM 1 -I I .. I I A A 'I '+V V V' wbff " ' f-. ', X V -V'p'qeV--V.VV ---'.-11114-ly: .V -' 'aslrf - .V . ' ' - 11--VV: 1" V f M- S,-. .v 1 .V I 1 . ff I ...I - - Nl' , v..,V . . . ,-. ,.-:Q I 'gm . . LI, 1 ., I , I il. . . M.. , SX, .If . IIIII ll, If V - I. ,I . ,dy , I ,tw I:I V., ..XjI.::, . I. .,-'ESI .SQ 53:5 SIRI II :NIL .iyyn - I .Saying-I ,.fg'f:,,-::I:.IfI'4'!I Qi V'--fffwm fx-r' ,V . '21 M" V' M VY. - -V 'i'.!Im.'?1'?5nzi-' 'Q - f f ru . 1'-' .VVWVW-.fs1 . . we V. . ' .V was V V . ,- 3 I 5 V I. . V I?I 9:1 I. .QI Vu: .vrxxp Xt i. IIII, kIII:,IIgyfI xI,:?g:If I .II. I.II 'hp I I,I',yI I 'mi , ' :2Lf"- K' I '31 -' . ----.31--A L .. f " f " JU ' uffet' :TZ ,V- .' . V if if y ,- . VV :- :V. '-V-mx.- . 'L .Ii fx- .. - ,mr ' V, N V V . V. . f gm gs-J CI I ff-39 ,If vb! ...- . I Ia,II.IV.,III I:e,I:.I.IIII I V II , , ,yu - 4 .' Lf-f "..Ql'.'g.-,II " " 3 1.2 '. "" ' .411 qQE1Iz.jjQ3'-ff---f.'. .If Il". I , ', 'QW 9 ' ' f' " '7Q,.-f9 A ' . Wa' ' I g'f.!'fi'1" '-Wg! 5 Q. 'fz,, .f ....- V 'Q-Ir." " 'Q-if' ..':.rk.'4 "LJ 1 ,V--H", V-JT! 1-ff ' . V.-,,I' -:J . x ' ,- Hn! ' 60' I "gf V I,:I .... xkx - : S-f' I I I ,, .fy-4 , , , . " :E zmgj, II,.j,f B-..1 ..- - ' . ..-.-.'. r, ',',. . . . , "L:-. :.--5,-.,., ,- s 'nn--A., wgg- "- . , 24-.. . 4, N,'fng1l',J-fl-5,1t.,,,-51 , .-.N- . X jx.. S "' ' ' -"f.:.'h '3."" - '.- Q .h Z: I. 'A n- :Z 1 .1 is 3 , - ,, ,- nz. ...., 53'f,',5N ,E . , . ,- X---Q,.,-- xx 9-'Q N" 'CEETEZJI'-ff?-! i '3 ' ' L. ' MLW'-, ,-,, ---. "' ' New .am 5 W, 'N ,.' C' J.-J.: f'j1ffgJ.'j-'lfffk X N, 5 ' , xx -6? 31' Q11 L X -, --. . .. X w..-. - f- Q mx' Fiffwfi ' 0 -Q-'PT-rf - - R '. . A X N' .-1. 1,3-.-.M 5-sql - Q ' ,..f,5gs:-':--r'-..'E1,'.' E., ' I 1 ' H. -. ,A ,f WI -Tx. x...A..ig-9 N,-Q -N, . 9' -V: .c QI!a,U'-1.1-5,4353,-i..:.:24:LN ,.7L,. ' IQ Islvlznv . fl fl Prugjfif-1 V I- gl, 5 ni X ul s -54.1. -K 'xv XC 5 is .xv1....L.t:0' B, V, J...-. Q t 4-, rl, I, if ' . A' . . 215-. ,:.. - . -'Meg,.x3. ff X In 3 ""9'f',v f-'H' .- j X. 1.,v 55 'X f Q+?,11' 1 .J-xv . A 4' ' . ...QQJ H51 ., F -X .ff I f f' UH! f V sl' , - N Q' It -. . .V 1 K.. h - U ,hazwn-h .J I . . N I .. N 31-5. -' - . iw-2 -'a, ,, " fi' . :' -1,-S9 j- '- . , - .- -Q' x--Sl y-gli?-.yfif 'Q ,J ., ki,-' : Ai -5 5 - ' ' I ..-A - .1 - -f . . .-v- .- rt , ---M, L.. .3--LS. -NV. 3, : - -.,,- - kPa?-5,'?l'w-Ei. ,ff ax 9 5 Q , - -'-x.""1l'gerp:-.-pfN.f 'S . r.,f 3: 00: . K '- ' '. 1 ' 1243-.IJffig,4d."""",fz3"-'igf' - -1 ' ." . 'itz ' 1. sx'l'?x?2:fg""i:-. Alwuiglfbil .51-V' I .ID 'fi ',.'i . ,,- LQ f I U-l-'vi 3-K . ,:,.! .sw H ..1.x. i:M--...1- -. 1 - Eh, Y -t J, ,h - X H A D. -Qi:-JZ' ",',!, 1 - pf Nf.- . ...ful r 1' WW' 11 47 -- 5? " 5 rw-.f :ff--ml ' K ""--',x-" , ' 1-1,-11" ' , -2131-A ' ,f,- - -' 3 AT' . 'u-251' 'bw xfu ' f' 1.55771 it N13 QL' '-1.322 fgj, , Af-Qbf E Qliyf Nfl F , . r.-, f, . .s-.IH ., . '... ffm- .. .g','.r. W.: , . 'r '-.,,.,,,A - . ,-j., -5 ' ., ,-,. .I ff " Wwe" ' :J Q f' WS. ?z."+-,- 'fffiif 'f' .- ' W .A wr. -wg" W" I . . .,- 'll . 1 -H -, . -Q.. , ,. jx-AQ xg U "Wt L 15 : ,I 1' "l ml- ' 'l ' . .. ' " if f.'1'ivf"" M Ay- 'M - .2 T ,-ff-ff+f.i."' "f"'KM"' 2 "'. ' sf " 'L' Q -uf 1 ':'gt . hk"""'L.f"x+.w.1J"J '. 6 ' x Bitzi X . " 1 A pn' N x ,f x .:,1.ff'5,'l- " 1 ' L' 4-' K ' .f -Fx " 1'-B ' .. "LS-' : 'hi' tl' . , K I R! I ,- v .111 , ' .. 4 -' 'T 1, '- fl- v' l, , . J' 1 ' I J: I. nf Qs.- -vf .E 15.555 ,Lge 1 'I Nfl-'L ' I I f .1 ,A .' 1 . ll 'ia Lx ' .1 A f Nr., v , f i 4 CL' ' 5 R fs , , WHWQ. - -N' me s x f fe ,Q x "-. ' X- x -N w- 'x X Ni- .'.'5ux ,' ' QNX. "Q'fE?-bn sf? x ,Vs f 1 f f - . IH-,. I 'if A r1"'Q3f. i!'IY5?'3 .. 'I' ' ' ,l :fl- Y 1' H I, " HEY'-'YSQSE :Q .f K fv'3:gfw,2 HSL ,tagging .I x RW. f VA e 'lx x -A' 1 , .. L, YJ-FX' "' 1. 044. - . x 11 . , K ' :HRK :hr Q05 1 . . yl ua, ' -1 I . .sv I.. ,. 51 , ... . L -by .r 1 4 X v: ,,fJf':sf:'rq:: .NV ,' -N .. .M ,sa ih 6'- v,,,:7-5""X?fQ 'l 'ku .J Xa, Y ,IK - f fi! 4,-fi X 1:19. -41.2 .ffm .. 759 ' ',-:.f X' I .' . . 4 .. ga- gpg... ., T.: 2, 5:4 .'. X' -.,'- . -.- x . - - f' '-11-1 ffffvi 8 TYX .r 44 , ill rf u ll ll . its 1 ' M , A 5 CML' GJ K -1497" 'U 1 PM ' re.. - 'Xia Emx f'Df.w ',f'v55"x7 lf'0, x N 45 xi?" '95 " x , . - ' .' - .- . ,- 5'-. .. -,':- ,we - ,'- - .. ,. .-,.- -- -. , :-Q-'. E 54:1-,:".2' ff--'4"' 1: ff-'-fi-4 'mffff-5 '4- 'f.i?"f1',f 5- 7' ef' ' ', K-fy--M..-.1 - f' , ' :- , '-- I 'Q' - -, -,..,,..g,. f.,:. -.'- L.,-, - ,- 1,-,, , . 491 5... 4:15 f' .--S , i' P' I ' 1 -"Q, 3 lk..-.5 Q gtg 5.55,-S'-0 I' N x1f:'f1'4'-f':0,g. I ' ' A " A """ . .- 3 '- . . ... Q'!'-"-17 x ' "' -- f- . ' '. -, J-,,,,.-.,'1. .. ., , f , - jnyf' 11:11, .5 l I -f. vm 811. ...U .N d.,l. -7. ir ,lv I . ., I xx ' 'Yu 'J 4 ' ,Yrs :Jjggj ' 5 B it if .P 4. IQ- 'fi hx 2. ,cf , ' . f , ' I. ' 9 wg ' U f 1 ' 2 , f gf. . 1-, w .-Af A .-'I ' ' . x ' f' 94: I!" rtfxf. ' 'LSVIAK f?:..y ' 'JU wr 1- a .-PJ". Vi' ' '5 Q" - - - ' 'F-af? i"f'fr1f..,' ., 2. . 'ff s". 1: " 1 r . If .' ' -.X ' ' fx .' ' " M, . . -. A I.. - - -. , -' " F0 . I XXL X - -1 ' f'fr'.',",,1 '- ,fi , Q ' 1 -.fb Q . ,,.a,..f , I. :Aft . Q Ll? If ',gf:..i.-S 'X -xi .X f I. ,' . ffyuz. -g.'J.p-. - ., 23,5 L I . .u ' f I. N., Q3 R 'Nyc I '- x x . f ..1-. - -ff.-- A f' 4-1 -. 1' 'n' X 'xxb : I , , . ' . 5 2 ' X' -, ffi-' - fffv A - ' -K. ?Ffxi?ef-+.-f- , ug:- , 3 : ' " 'f' :-'fl 'Z B" 1 ' . ' --'ixx-2"-. 'Q .fr 1 A U S . Q, -., 5 - , 1 ,H ' 'z . .Ln ' " x 1 WTA N"' -'. L- , t 'J h -ai' .-.-.'-I-.7 Ly? .N r Q , SAK 2. X, 'L'-Hi V N x - ,. .. Cf 4 'ii'-'-1Q:ff1""'M1 -, ' . ,-1:.f'. f ,11f3.J" ' WiGFf'.3i-" 1 ' XFN' . 7K'4'7' '1 -- M. tr. riff? . -A . N -1'i.i41f?k4-,Y-. -1 ' 'J ,i.',":.:'g Q ' QW' , f f X4 f,?"Q' ' , ' 1 -1 f .:T' , 'fliljgs :yi-"ggi '..I rw ,,--Q rffr' M' 4fc'1 -'-'- , H ::.r'nf.".1Q5 A I- ' Q 'x Y..-3-.' '..' --, . -. ,p L 'sx'fg'- :' H. : ff.-1. .Sf 9 "':-. 'lf'-Q1,f.1af:2 ,-,Y :K "V "7-J"d. . 1. wi.. 'x ' P 4 Nw . Yi" C. 5. ':..1.4:,Q1,.4.1l,.:i!,,,,--tha 1 f N -if ' ..--his P7115 + , ,., ga -33:3 ,JJ 1!1'f1,35i . s-.Q--' ,-Q t-- . f. 'E - 'Wx ,Qu ,u.- ...,- V ,fy -'-,fm v lr::N:'fq'1.4:1-EQ, 1-'Ll I. 5 ' -15' fx ' , J,-,E R ,.,, ,,.. . .rag ' J' I - . ' "'7"? 75- rf' . - v.'-." 1:-. .H .::4'i'-1 "' 'TK M J, 15.3.-"..,-f,'-2 lf if " 'IL-if-'. .fa- -"E1.S'5t' ',- 5!'W:I 6 -r " '-5352: "Hz, ' gf 'v' '- V. X ..'fs:--.M-ff--2--14.f 1 'fag-'45-, .-:J ' 1-K 'T . . .L I . Q . Qrqzslf' :bv :s, f .,.n f"ffj" -1 sfff?-51'-. 3 M M". . R4 43. :j:L.Q.'fj.:, ...li , I 0' ffl KKK- 1 J' ' si' -1 I f r 4E':'S?""u dx? 's '. H , 4? la3'I-S1--K ' 1 x X' it -ffl 'J :i 'v- 225.131, Q4 ,xx " .AJ fin. 5 f-,yiw ,gin Ns. 'vc NRQFQS! ,- .Rini null' - , ,. . EP. ' ,4 1 210' 151' 'jr' Z., -45aEig:'f"- U " ---rg il A. ". " 71' ' ,JJ V212-1'.i',, .. .. . , I as-i':,lj7...f?yr. ., n.Hf.J2-l,vE- ...., b ut. ... sd. qg! .im 1.. . --v " . , .y.c-. -- . . ,.,-,-..f,.g 4 gi? , s. . -.---1" ' Q,-f,:.Z,:i f 1"f- L, 45'-ff: -5 ,.a"' '--a2'?f'..'if " 'agp . ,C ffzegfi' .22 .1 , Jffk ' -:I 1 . Q' 4 L: . ,' is ' 1 .- "fi': V -Qs' . 1-1.-1 -.BJWQX-lg" ,I .- Q M fzinivg 2 .fd .QWWV "if1i3Ee::w.. f We K X - - .,g. f .QM -tx' -mit.: -5 5 ' H . lg. :"f:47f'f.7T'Ai',.' fn Y N xl! .2 X gs, . Q: 5 1-4f.'f'1f1'-N.'f ,N h - 3,12 wgjacbx -'Rath STI. f V .5 ' Y!fXW.'Q'eQ,i L'-X N ' 1 "'V" '. - . x 4 TQ :Af 'ff 'N .:LN""-E.: - Er, x .E -rgflf.-f.:--gi it R Q. 's' 1' -' . '- ' . H "N X f . ,,,Qf'v'y-Fx-Q . ' 1 " .' Z' ' . '. Y I.. f, , . - Y y . s 5' . , .- . ,.,. ., .. . . xx f , . N N'-.. - : fx - J. xf ff' PP . X. 'Q -. 2 x, ,., P .4 . -fl.. .- w .V H -. xr If - Q. X2 '.-4---'U - 1 - - X . ' f .. .., 'H -v-IQ. -. Q x . .sixfaa - -:xx-, Hx Xxx Uv ,' u x , - ' " K" ---- ,-...-v . -. Q - .' X V. 1 "!lg443l'aN:.x . 7'--v-" -. -. .. .. 55 Vgv J! A .. 2 1 J ,- -. figs .5 CI! 5 - , J' ' ' g, I D 4 , ... V , -, ' .' "-' qi'-9'f 'z I.---7 .GQ Lfvv.vff'.-:,'71 ' 1.4 I .f 1 ,., . wi. -fvf, KI v ' .I,.s -jW"'E,- 3Y'jv' '..1'., 'ggi - .:- 'I'Ilp3I?j':3,:gf ' AffL.Lg2fA1.,Q " 51,1 51311195 wig , , ,.. . IMI I I fl? 515, I 3,43 1, .,- .IIII..--II f, I,.I ...II I I ff, mv. , .. J' 111, ' -X., Q y 'I ,, I . ,"fJf1, . A, is j Q' 'Ax7"v I .I I, ,J I .II-. ,'1gvII5,?4 . . I 1 ,, f 1 lf' J, A , E 1 ' f 'Af A' ,W A.r2-W1L95'-Jw-..r . Af VN .N -,.. 1 f A, , A rf 'A 14.,w.4g4A1.Af.qr 'wA.1Afaff',m., A . ,- , . . If . I4 A - 'A 'Ai..,z.a'.f1pI. ,. -f.I 5, , ,- , ' ' 'fff h f AMW' ff -,f fa 'r 7 lr W-31,4 rr V, -L '--I r. ' - .' II fi. I.II., ,- - J Y I I 4 ,If-.I I I: , f . :AJ 'ff Lf.-.1 ' . Q9 A, I' I-., i A' . 1. .I ,Q , ' IJQAI 1 f' g':?A ' x'IIf4"A., fj' -A I 3. I, ' . if A " ff' ,A .lf r . ,,- r ' 45 A. r 'A fl , -' I Ig ,f fI' f Af 1 ' ' 4 f , A - Y " ,3 - wig 1 .II 'I I H i I r. Ylnv A ' ,I , I . X . ,I ,frl I ,I 3,3 A -, -. fmiier f A I ' V ff :"f'."'lf-.5 'E .ff LAA ' X ' 'ff-"fx,"'Kvn'kA1Cgf'."1-'f'7 ' EY, ' f .A 3 AA -, , ,v'Mt,,J vw.. -M f -. fl I um" U, . - I II If ,If-CII U , . A-.I 1,1 Ilf -f V-,..9 I1 II,II I , . III IIII, .,. , '. .M if-,-Av' H 'A 'wg 1 r.1IlIIIIIy,..,INII II I. gy' I, ,Ig . I1II7,,1+ I ,T.,, 32:-i'sA3'3N ' J '-'fx 'Q fur, . 'F A .5 I' Nav f A A-Ha 1-I. ' A '.., W' t.I,II:,-2 Kf 'mariqx 45 W . 'L -S.-f A' '-ig. X N-4 l ff' ' ffl" J f'Aifw+ T' . ' ff A' Av' AEE' gl -I3,:I.I,yI-Ij.:,I II ,-,MII A V J 1. K, - A A af, 1. -ff-v J ,ki JZ. ggi .wx wif A, -,gwmg -. li "N , 4,5 XAAN -A f A m X , N1- 53, ' W.. 1 ,-5' , 'I , ' H f'f r I H'-' ,I III I I I . I QIIIXI I 1, III, If ol . A ' 1 4 ., - 4, 14 .1-,I 1,-'7 If M A. V' T ZA. - ,JZ . .A , M - A. 1 f. f 'A . Y ,...gi1e5g" ' .A-,I41?g-X' ' ,f , 5 C. - f ff 'RA-X - 1-1-zz-SIX 'N I' XA . , X , . . l I 1 " X f 4 "- A.3?-'11,-' A ' -AH ' VPi'5fx-1' A MW X r Q: ew kg. - VJAAX: N 4 fl 114514, .. , A ' Q-fx? X W Af , 'ATB N K A , . EA x I1'f,,g,,m , gm ' , 1 if 'Zi f'55f51'v?'X? if.-X 1 A 'Q J. -qw , if . "J ,i ,QANI 'f' g .I - I'-1 1 Af,f"'7ifS5Af?'A:x :mf in fx, w5'.f:frW-fr I !.IfI,1??i1',I, IQI I, III: ,.IIII:Ig., A- .-.1-12, af Af2,,A'A X Qfw- 1- rr ffm. wr- . 9 -f k : r. -.. I I ., l A. L . -f uf:-:fafim M ff , I I I I?II.II ..II.:IX'h,x II. I II. III, ,. Iy,Jx.I .A x' N 3 Y.. 'Aff ' MWA I A V . If ... I .Iy v I,I:f'. II 'A--'k'Lf'I 'ii,?f:.'J '5I'1?'l R Hz' ' - ,U 4,L,I:i5I :I I,LII If - I--Q 9 A,K"' f wc., Y., I . I ' F,'gjIg: . 7 ' II A- A 5. ,mx f J II I .-,IC-,E Ln :Ing If 1 If 'fp-'Fix wi" f1'f'! -'f M. 1 X I IJIHI -.II,I1I: ,II I , If ,II I I,IIff,,.I -1 2If'1-y II'I,I 4' -'1 ' +1 1, -IH ,A-Q. E, -A ,,A ,, 'L' III ,Six 35? f m . Q.A,-vw. yy. -?..Q72 'f .f.. " " l':".,,I- 4 I ft' 'A I ,1 " " X ,jg II . I I x. I'.3III4f,f9dyI 1I Af. qw H-, I ' -2 :xy r II ,.IIq, I . h?I,,fI,,Igf,,I IAQ , 1 ' X' vkfw H' 'Af' ' 'I- A'I I I If nf :I-:Zn ,, fIIg' ' ,A' xy: If Eff", Nfp: A- . X lp . . :35,.E J ... A'.ff'wA 'A 1 . IJ- A -,I.'I.1I,g-A A 1 :V - 'j wx" V' , f ,Ml ww, U . If fIlI1..fg4 -' I 4649 , ,'. HN' V fv'5'f!"1" X.. f 5 422' Uf'N"E. f ,J ' -Ix,- Je 'X 'JMX y , I' Keneiick Martin Suren A-J., V, xr-,I 3 'X ' I-Iickson Fogarty Robinson Smith K ,fy C' Black IMcClure Powell Bernard K, I ' I . A Flegel Reade Latimer Richmond ff ' ICI IIKIII, A I' Q f VK rg I V' f1A.fd':l55'XJ . . I JI :II I - w,.,':.f5,fgjf"A W' f I , AI g.II,A.u7g If f 1 ' I' I ff .LI . 'If y VI, I xv. ' fn' AJ'ffT'Yl 'WIS'-A-'wk , A , ' f if ' , .-' 47? A'-, IFJ.: 'i' ,ff ,. fi AA . X , ' pf., A 1 IA ,. '5A"k-X "U . -,A rl- I ' A, ,3, 3 u I QQ, 7- " ,. -','I I." yI. -,DI I.'Q,I ZQII7' J' ' UC. 'g"I1 ,K ' ' A f 5 . ffl' 'X 'II l"'5:'ff3E73,., , . 'K UN QQEBRMAPI if A' ,Q f , Ii. I -' " -A A IH jg Jzygji s If- A . . 'I f F.,-fffgz I5z'II,' LI II if ,Iii II If ,I I. I! II Ali.-Efjq u,kI,I.I ILIIIII ,I I. II I IA ,II,f If f, ,I I I ,M r ' - . ,5 " " " 6' 'Q ""V":f 'ZfPf't.-lI,f ?"NA,"I,'-,ff 'I' 1 ' 'lf . f, A . 'far r ' ,A 7 ' A I , .f-, : A Afyf 7I'ff"7 v' ffqlffg ?-f' A A . ' " xi- fy , . , - -- .- , A . ' Fe- ' G, "W N. ,L -' if I ' S L' N A"" L'-'N cv C W" 4 x":?-- 3 --" AA if hifi- '-A xx r' '-' LT! AI f ' r:, , ' ' 5, l ln . ' .I . V , , .,,.::, ,,,, . Jn... . VJ. 'xlf v 5 1 .4 . si . N ' :ky-,w ......-. ...K Q.. . , '. I 1,2 4-,43,jg:kk .f'-. 31251-'N--4 ,3 . -...ab -fx 1, .,.-- yt X X.. 1, ' ,. F,- .-,.Li. k""1:-'-w N 1 Z4 ' . vi' "' 1" ' -. 74111 'A'-11. if-"Hz Q - - -f""-- N, .5 . -m., ' 1 'N f X ,.-.fr --'LHP-"' ' W .mix ' 1 ., ,.-. -. , . :' , .. ' " -.N--Q 11 1 -A " ' - ' ,f . u A K X, - X .IN . rl .1 JZ: ?h".,,2 -J:-1.15: . xr . ,:.Q,:,?.k Hxhlv l - - I," -1 ,Nui EE, -. : A- X. elf? 71. .X Ligm.,sL "M-sigh-xx '-w..,-Qgml ' 2-5 t 19" 7 ,' qQmf,, f',5'?f1Q-ai?-l35?52fe., '.:,-.3:.:- ' iffy az' ,ofukflg 1 - 1.12, .,f,, .. A -Xclgigfl - gggqigql I-51.31, Q QP.: ,Flacl X algxiefs-N , - , ,ite ' M q ,wh-,,:w ilixwff. ,145 i cAa3,.fn,-, I"1X..f-bflxx --N WAN W - I .bk ii'-.11 5115. " , ' H W bw., 'fqyax '- ,aft -' 4- '. ?1f53lf"3"'b- f . '3ff'5?l1" "'.' .u.- , if - WW? -' "1 , "5" .. V-.T Ffa: ' F"V"5HC 7 :QU ' .1V""'9 Q . hr 'x"- gi-r.-.--7 -" - -. "v--- ' '-if f:.-f11 "'- - l '-J-' 1 -in - f J. - j5J'4","f4' , 2 I -.3 21:13, . :Q ff fe- 3757: Q 'f 3- " A "fr if -...'I'::-Q -,-5 0. ' . :QI . F-12'fi -:ff " -" ' -5' 71 eu- ' .1 ' ' F 'r. J'J'- I. ..-. p ' '-'21': 'z . "az ' -.x-.-:f.1:1:j -2- I . '3 .'-'- ,-Tig, - .Ci'Z,553,- .1 "" .1 -Vf..4?'?'5'-1.91,-f3'1,,' ,FW K--'ax-xr: fHi-?'f1--:-- -can R551-T' ff f'--gE61.'s'1 Y5'x.g ' -' ' ',,--"v,- ' ' - ' .H '. I LN n ,-pri -1 ' ' -,. -" - ' 3 1. -.' ' ,' - - , L-L -gg-'.-Q .-...H , , ' Y f- , .- . f P -'T'?fi5'M -' 4. 'aff-L' 6' 1'5s, x0O H" QV?-U 'Lf-- ""XJf,1 .-:a::rf1-fag 1 'S '- 1. if ' f .'-sg .-f ', 'Hg-Tig. 'rfifrez V . .1 -. -11 ,xc-. 85.11 .MCC LNICI'-.,v' 'away ' , 3-.U , 71 Haw- Fiahzs 1- atikw' .QI-' 5 Q ,.' L- -, sffff, f"' ".n. 1.-,, .VM-11. ,sg K 3 :A N...-..i!l' , -11 .- -4, ' -'-, '. Q., '71----Q:-.L New 'W A lr. ', 1 ' .- . .,.. . 42 . . .. .- -um.-... . .. ' ' E' 'W ' ':F"' ' ' iff. " -" . 'uk ' --mf-M ' ' qw5:l"":v'i'f' '- - - 1 X -- .. .-1' '-' . -' ' - . , -' .-, --.1 - 1' , : A .V '. :pn-1. 1 Q15-g.,i1f,gp-g ' . I - 1 -A ' Ya . ' - ' - he-- - , .- -. . X -1' f' -ek- -. --- '. - ---' -. .v "H-1., 11.-.9-1 T31-' - "r1., , - -3- 1 ...fr - - ' . . 1 2111.1 - . - -1 p ., I , 'V-.1.:...1 -, Wqff fvfwffg. X ,- . ,, - 2 ru- ,.1,,l1-:lx-- ' . 4.1.-. .- ' 2' .35fg'5aQ-,, .f I , X ' E 4. 'flu---get IRQ ,- "'1t1"'.'55-' 'gk 2.62--"" ,,.,!j'7.f:1',I" ,b Mgr X .. ...-,A -1 alirus- N .. .gf 'Nah 1 5 5 I .,,,'...-.---. .N . . 'ttf' :',1'n-2'l.1Qj .'..- 1 l.-"' YZ' A 'g - .. 3:5-' '1S:'3wj y,-"fr-1' ,1'5L-.- ,, A , 'Q-1. fZ.ff1'-111' ,'fv:.g ' ' ' .T if-1' ' - X K Y he T". fi: ffffj. , 'J-.. KE -1' ' T-' f" 1 I F- , 114'-h":1..-' .Q ""L'-.. - 4 1 if no 1' f " 1191-'Q'-' 2:1 w- , . ,ylixn .L IZ 'AK 1, ILA- dim- x ,-A 1 .- .14 ,M f.-,pw . --,gem , Q ' ',. ' I ' f 'fixfyq --3'-1 ':q,m5T.wX ,Lg T- '. 3. N' -' " Qi" , ,i .-:,, L-. I . fu., .-.f V53 wg!! . 1 P13-:gf : 7if?f?9,1 .gsm 43 -in ' X -writ K 0 5 -.,x,f5" of L ,- ,S ,A pgyzl. fi -. It 4 ' x . B 1 . -. ,' -F? Ja-f ' 1 . .gk-ff '-1 3 ht P TH ht l, L . ' - X 'Q 1, "i.3,f:1g:b15'1 W..-:. ,st ,Q 5 L.---'ig ' .tif .:4.QI,1' '..- I ' ' ,5-1-25'f.2,x 'iffy . I . Founded ms. 1. 1:-2-'ee'-'.11f-'-: ff 'A .Sf-1555:--' --fw- 'fly-"" , N - ' lgi-LMTZF - -. F' "1 1. .QA-.,-1.-.z--..x iq, " , ' -. E-+1-1-4, 4 ga. - K X .g-M Glhanr Qlhapter jefsrg: -, .1 U X mfs ' 4 ' X fx N ' 1" -5.135 :fx I" c "" H X, " Chartered in 1891. Nglii' 1 , ' "'t l , -9 ,. '15 Q xx ,I ' , he if '- . - 34 151 1.!E:.,,Q5,- ,fy 31- psf- ! .W - r' - ' ' , . - K fl my N5 ,,..... 1 " N353 ' FRA1-Rms IN UNIVERSITATE me 5 275-Ajay: ,ggi NQ.,..N,.- web f! " 'F' , ' ' ' X l fl .- -V151 ,ff b 1 , nf'f..1. , - U, - 1 . 4 1918 K ff! ' V13 F- ,.j -g., . ., K' 1, ' "HQ, - . ' ' , te ' '-" f," 1 ffl' ' ...,,:-gf" ik '-1, ,ff Earl F. Barnard. John M. I-Ilckson, George 0. Latimer, Charles TW. ii? mf- -33Qsf....,.- ., --X Q.-4' 4.5. V Robinson. Fred C. Suren. Chester A. Maartin, Newton'C. mith. . ...rs -' Q I . ' ' J V141-T3 if ' '. 1, - 1914 A Q --f.,-.,.5.--1 . , ' .. :CYP Q.. S-" ' 1 ' - ' - Bffgf-"f"5frP"' -'wlfm M. ' P W1 -1' ,N Frank 111 McClure, Clyde I-I. Reade, William J. Riehmpna,-Austin F. " .4-1, .. .'f. 673'-9.4-.g'-J , - 1 fx x . ' ,' .nv -"J 'Jn' '-1 -. .,,j A ,i.g.5z'-ik 2 ,Flegeh Jr.. R. Burns Powell. u - I x 1 N .x. ,I - h . - , ..n',. . . X . .T-1.-FR. l 1 1915 ' . y, I., ... '- - -hang - A U 0,1 ' -.'- ' ' '- ' 'FW' Harvey N. Black, John E. Ken-n'eflck. Ha.rry.Fogarty. , -53,',':I, mf?-741 f ' 1 A -' A - A -1"-11-2 1 1 'uf' VPQ- ' . ' ' 1 -- , V .11"1.!",ffn'43-.1-,QP--'-I-T 'A '4 12:1 - Q, 'pg gt .1 .. ' . , 1 " -'g.':':Cg . - 1.5 , " fi .U ,I :.,g- . V 1 . r..L A . an X . .h M X. - vu x 1 "fy ' J- H . 'X' 3 ' - ' .' Y- -gf'-.-.. ,I ., fi: ' IJ . ,' ' . ' , " "1-,':j3"' -'I'i'7.:":f,'1,-.gf:' 1 -' IQ ' 3 X! ..-X. f 1 - .ew-rw.-1.' 1 i. mix. "w.,. 33 ff:,Q5XgfI'H V'-I ' -use" " -ua, ,. :J .Qgf 1 . 9 1 K ov, X' 1 'I Ji"1-,A ?f7fQ5'l"i1NffN-. "Wi-.-' ' fx' 3: -"Ta W 'ff-27. ' - Q 4... xy, J -l ki xfiffs ' Yuki "Q-1 f' -TN 'Al ix - af- , A :fm W. I-Q.5ifl.1',f.f-.12 f "-nj ff'-,. Q. . :J , jx 1.5! I ,4i1g?1.Q3.--iff, wifi I P : 1 .. ' .1-.vs--.1-,ot .. N " 'A fx ' ' " - fifw-' EIL? 'f'- ffm -Y " 3 -5 Q! ...fx ' X.. Q 'Nqr 'I . IQ' 'V -LII.. QNX.,- .: - 'LJ'-'.' I 1 -.fr K 1 -- xg -J' 1 ,ll , .vi 1 1'1" ':'f, .1 ,Y '- 1 vyfi "- 1 4: E N '.' -+A ' 1 . M. lg.. 5 -. 1 - l.'-...-5 hi ' , 'l-A x '-R-l.' f."'- Q' L "if 'AI if I X ' :iii A ,qv A . L eg,'n..1-T.: 'I 5?-.Ne Xi Q , 1 3,1-:J I A - E 453: -J", . 5 . h pk.-'fa. ' I R - Ev., ,N -, -dt: 1- J. Hui: R '. H h 2 ' V it ld.. V 1-'rg-.Ib . .Mu Q -I Mk ,"f-f'1,::1fif.f?':rf-W -fm. ,K -. ff ' .: r"i!9U"' 35' W' 7 1 '-:L 4' QLEE. ':"'DgEf'1'1fJf' 'goirig-'.-P aff? -3- ' -' X 1 f N' ' ' . .r"'."'1' V. - -'V' - ' ':"' flf'3.'-ya' v-13361 --' 'a-.311 'VVJR' Y . ' '-'J 2 ' - - 9- - " -' 1-hfffn ' I V 4 -- .- . 1 rw-M ' . .uf gf-wf. -. - - '- -- -1 1- we "rw-' - fs . V , ' -,Q-f'?,g:3,Q f If,'-'fg'fjfQqfig'w14f'aTP3-5-:QL-3 p 4 , N21 " '."'Q.g1T-iw, XLR '-J 4 .- 3 -' ' ' '9f33,-"H '- 'S K 'i '- 111- jv . - . " "1 '., '15, ,' '- 1 x ,"1'v - .cf . - . .f lg Ex, .g.,, . Q Q. -',-1'-I-'nf -. .V , rs X ' " aff, fn'-'NIR . .I , " ' ' . - 4:52:21 :Up-" ' . - fl ' . '1, nv- 'tw Y -'-N-I":"f N . N ' . .11 -- . -f - 1 '--.- 1 1 1- "-vw +13 - X -'-' 1193.1 511-. w ' I.. I X 5 .'..'. -. --12 'Q 1 -1 ' -Wana, ,ff IK X JCR- Xffivg '- -, - I 1. .""-'lt-'xih -. Jas Y" ' " . ':"' .,' ' N- g'i"7i- '!?p"Yg ' I " ' 1 - x"-"5 X '- x' ' .X!""v 'ft "1-1 ' ' 1- .. ' -'- ' ' , -. - 1- 4 -'f -. ZX lfx+QuN-.1 ,tl A 2 'xxx XX I : Q! f -411.3 li- . " - ,B i'3-""5.7""'d'T- '- L, ' QA- - X I l. . '. " x Z' E ' . "Xi -za' -- 'L' .Q..--- .wi - '- N " - 2 1- i-- '- ' : . P .--ii'f- 2. . M121 , 1 X sx ' "--. 1 "'1'1 "1 ' ' 1 1 " 1 , Tlx' , - '- ' f ' ' ' "Leif 5- 4 '1. E - 1.5,-.A if 11-.x,,. ., ya.: fb f' .' .1 Q-'I - :fi -.' tx, 9 gfn - . 1' r ,Ld fi., , 1-1' 5' 'l'- ' - 'L 1 Na. "-' .-. 1-4 .. - 'J 1. I I -5. , .uw 1 --. .-- - 'e . - -- -4-1'-' -- -' -A '- '- 1- -' -' 'A .:t- '- '.':-'.' I II II If If- I ' . e-:I , I- .., ,kt N I , ,I:I1II-, I, ,,.. --- . ' .A . 1:-'I 51 .' A ' A 12, ' '.?7'2.-5 ":2i::-- '- Z, ,' f" " " -. ' tf 5 -6"-' ',C",v " ' '-:1t1',I",44s.-I ,?' I . si lvl .f r" 1-'-F", .f - 'IJ - ,' u --.-.-.1--'f?.I.5I' 1.1---.-f 6, ..-' . 0 Tgfk -' .N.,,.'.. , T I V .,J- ,,f - K A , " .f .f ' 2-I2.'.rI -" " A 9 r. -A ' 1 -r A I. f 1 , I,-' - H," -.ff -Q Q-. -4- J il' of r .--eva' L: f f ..-12661.-xb 'A -2. 'A ---Muff lf'-f' f -' -' We 1 A if--ff' gd' ' -' e"l"faa22-tiff. -'e-m fs,--.A .f' ' ' ,-Af' ,Aaah--' , 5 --.,.-'-C15 . ,. H " ., ' " -sfnfrfp-s"L,g ,U-.-, ".. - Q' '... -"' .' " I' cf- ."'J 'fi - ' Ae 2. T' - ' . . - Zfff'-Q wa- X-"3-P' . - ' " ' ' " x si ww:-:.-ffvf' -. J- xy A AA..'-H"ef+"4 -Fw -- ' . Aff V" fx X - "' ' X A 'W-f' 75-" 1 '1 ' " 1 ' "4'1s'-ff-"'pE-2" rf-A: E 1- '-Z' 'wif f..-'C 154' .II ,I ,.w.Q.. -III! I-If-J! , il - -,I ,II C-14Ig1IIw, ,lf ag, . . ' . D LF' 1 -'ff-21e'v is ff- T: :Ai 5 J-35-... .. f' ,E '11"'-" .','-'H' C- .' . -- -ill'-" - 'EWW .. 1-,..':.. 1-if -wr.-.7 1 ..EAff---.t'2'.f!-"ir: uf.: ' ?5'w?'B- " -"iq " " '11-if 'N .z' I " -f . ' , nh A" A -vw, -. . ...- '. g...",-.eg . A . A Av - II mt-11 4-r '. ., -u f.I -: . I I - 1- I " 4 I I -C41 I 1.-Ifgi. 23" -.-5?IInik'KI-sI'-,Ifi7g.- 2: I - .:m::PLE' II,,i4" ,I7 5Il'I I ff.. if I SEI ' ' ' fr- if - .- cA . I wg.. ..-I-.0,,.w. , - :JA , -, N A ., 1 f - --.rf f 'J-ff , t. .- ..- Rl , I - I- .s,I A II I... ,,.,--- ...,v-. -,, -- , , -1 . ,. -- af-.f ,. I .. XI. X A n .. , w . 'Q . 47 - A A . A . . . , I N if . I 1 , 1. - -A -f-1, - gs.. . A I .A.. .. .A ..a. ., -..-A X -. , . ,KI " " A -Q4-ny:-',f'Q'-."4' ' Y+.L,'?'- '. K. OC . xjl ,f ' ,237 , '3 - Lf". fa '- . 3553" if ' X' ' -yI. .1 Ari- - A., ffmg-,9"!!I'E . . t,5..II SI' -.IIICC Lit? -,I II.-.-F' :Qin -1r- ,. HZQII .5l3.gtII:wI' gg. X , I I 1 If .j,I II -I. J ,II -L,I fbi I: AWIFIIQI . ,f 4 I::II - I. I I ,:.', r' ,-EII. 'I Q... I I 2 1 I :-I I.. we' III..aI 5.1.-'--v I , :Il - -- ,LI x Ai 5 ,N .I ,Ib I -II .fI iv 7 Q Q' I , 3, N., L, I I .gif 'Qqff la IIIIIF a- ' - lmao ' 'W' t- A, A A. . -If A- af . I r ' N' ' U IIII II..-H. S .Iii I .ITIIII II ...I:!:,.IEI-I.I..-:I:I:..:, WI. 1 - II I. - I N I Tj!" I-.Aff . 5'1"-""'55f"' Eff' I fx.. . .0 vc" - V . ll ' Ar'.I.-hz-it -1 . 151 1 V , ,I 3 x ffflmfz-' 5 -I ""'As11:?J, --'v.... " -.,f"':."f:1 ri f' III1. .. II ,JTIIB v. .SISIIII .. Iii. -- II . . ' fra-n,, III.,.I,,. .-..I,IIIII I PII 2 .. ,M A- 2 252.74 '1f5:A:. A. A ., I IJIII'IIIIII.I,Q-'QQI9'-EILLIEI ?QI1Ig'Ig-fs. .1 II I :I ,I .A A' 'Q lghi Brita will ' 'PM Ft' ' ' 5 III. .I 'X 1 :'IIf:IIIIIII-IIIIIIIIIIIII IINII9 III :II XI I I .I 17 .url---aIIIg-an.I . III- .Il,'IT IN I Establl hed 1869, at University of Michigan. QI- Il l "-II .- . ,IFS I .-1 I1 'I.II:I.1, I , .I .hs Q. ' xx . fdfjfvfg---Fig! A .2-Im.: IA R f cn . IRI. -. .'4-:Ave -111. .- if U 11 I1 ar' -' if f ' " 1 'P "QW 'iff F' . .1 '-I v I-, Kent-Law Department University Osgoode-Law School of Upper U24 2 I 1' . ICF' I',5.I'I,' 'fI.-.-- of Michigan, Canada, . II . 4' I . .,,--. gm-.f,I, .I ' Benjamin-College of Law, Illinois Fuller-Chicago-Kent College of ,Jfg 1' 1 I If KWH . 1 I"', Wesleyan University. Law. MU' ...gg :I II III .IIIIQI IIAIIIAIIIIIQ Booth-i-aNI:IJrgl::vIvIegtern University Miller-515:22 dDSpa.rtm?II1t,I Leland ' ' ' fi ', -' - 2-Q Ii,-5,. - - r un or , ,' N .3 IIIL...,.f.,.II I l I 47 StoryTISISl:gIogIIIof Law, Columbia Green-Esciggol of Law, lllryleyrgrslty ,p5.,I - aux 'v ,.--' -' - . "-f ,. 'f'f'II'ffI'-- - o nsas. I"-"-'I'f." - Ii' A IIII"I' I,-..,.-'--,Bl Cooley-St. Louis School of Law, Comstock-College of Law, Syra- I'ff?! ' H N. 1 I I.. -. cI,III,-- I '-EW X Washington University. cuse University. 5 , , X Q I. - fl ' 'f-j::I,.II'Q '.,X.I-IP5 If Pomeroy-Hastings College of Law, Dwight-New York Law School. 1 ' l I X . 5. I I,j7,I:3I5z I-I 34121 University of California. Foster-School of Law, Indiana Ai' X " I III -I JL, ,' .55 -:Ie Marshall-Law School, George . University. -1.1 kr' L' 'cfh ,,'-11.5-,QL ff, Wl1Shil1Ef0h University. Ranney-Wester-n Reserve Unlver- " f - l X . If I' .II 1.,I.3.-I-,Q Jay-.-gbany Illaw School, Union L dsify Schgol, I ' .. . 7-v I 1,-if-'.Ti'1 Tp' .CLF n Vers y. ang e - o ege o Law Unlver- 1 u - XA-'1-" JJ? -VI-jf! ' 1, gil 'If' Webster-Boston University School sity of Illinois, ' - My . f T L,J1. cu'-'35 :2fI,I'g Ig Q193 of Law.- Brewer-School of Law, University Q?" ' ' II.-I-x .5 Ij'-- eg- -12 IIImc-I-..lI IAXII, In Hamiltonfl.-aw Department, Cln- of Denver, I - I I 4 '7..,' ,' I J-PQI I, QR f"iIf'J C1YlY18-U University- I Douglas-Law School, Chicago Uni- - ,fix-' - 'I' '- A II " ' IIII.I.,E,qf .I, Gibson-Department of Law, Uni- versity. ' ff.-'JN -M' - 1-' Q.5f,5r'.I versity of Pennsylvania. Ballinger-School of Law, Unlver- I 41' K" 'Edgy-I ' I .: I'I'.,gq-y'ffgI.,I Choate-Charter Revoked. sity gf WeI5hingt0nI r.::I .' 'I . I--"f'Q'sfi' ' .,g "gg-. f,5:,..-Q5,p- Waite-Yale University Law School. Malone-Law Department, Vander- Q . 1 A 'Iliih-g3jE.,I' 'I 'B'x"jYgT,lZ' 15 Field-Department of Law, New bllt Unlverslty. Jef ' .' ,' . . A '..,Sj':I ,I 27, ConmI:'grksAgITIvIerg1ItyiIaw Cornell Evartsf-Brooklyrb Ifaw School, St. gfwi l22'995q7i,. . '--::'jH - '- I, I' - ' . awrence n vers y. ' I ,aI-.' " ! . TIedeIIHIIr:IlveIrgIt:Iy.Department UIII ThomaiTLa?vCDieparg:ment, Unlver- Af! II ,' --.----,II -N '- ' - . - s yo oora o. f.p-.f- , if ' .N ,Ipit ' I'.I I versity of MISSOUPL Beatty-College of Law. University x ,sf-533-' , 1. ., V--gm, I "'--21,58 ..:g:.-I3-,Io Minor-Law Department. Unlversi- of Southern California sfilvfsf . 1 'Usa Q. ff-9 j.:--q'.1g ty of Virginia Reed-College of Law, University f A '--as BN '-"'Y'I- A--JPLQQ.-9 Dillon--Department of Law, Unl- of Maine, e I - A A F, I I I P- U lf' D.,.,..:ef:f.r..'z5 M-mssesfzv -...W TW-Vi2Sh'ngt0n and Lee Un" 'l ' - if-ft "" ., W - I. ff, ' - , vers y. -', ' '-:JJ .' fgxw. School. Roberts-College of Law, Unlver- fyjfly " - W' . ,4 ',I fI:- "- - Chaseeschool of Law, University sity of Texas. 9,451 'Is ' .43 V -' ' I I., 1- II of Oregon- Shlras-Law School, University of 'S' If . 4 I I' Qjiilg HarlanTEColle5IeI of Ifaw, Unlver- A PIgtTburgI S j . - 'J f ' - Af-l '.-'ff'--4 ' F'-iff Swan:L?1'v8Dep::?1?nr::nIt, ohm state mesiocg versity of Outh Da' .r .. Tl A' University- Bruce--Law Department, Unlver- ,V - ,gt 'N Ig- - I-.I:I-,gb McClain-Law Department, State sity of North Dakota. -, ' 4.vfI,,-.-' 1 I- 21..-I:I I.fAI.11,1Li?'42'PPij' University ot' Iowa. Holmes-Law Department, Unlver- ' . 5,4 I 1 . 3-4? ,.,5wI if I, , jfggi Lincoln-College of Law, Unlver- slty of Oklahoma. ,, fly. K, 147- A fg ,,Q- -,gg sity of Nebraska. Whlteggulaine University Law '- 45' -.4 If' K- ff "NI er,-zI.,LI'I 4, ' c oo. -QI .Q y I - - - .1 fi-'sf --. I .. I' A KIII-" INK-:,r-I'I2 f 'I , I I.r . .' I-"rf:w3I I ,L L ' A ' 1' ,. A N 2 I7 ,- Q LI ffili. '4 .III-ft -.tw-4 I. fx I N x '--1 . ' ll , . T2 ,ilu ' ' ' ,P.A.1- Q- .wa . .... X. L- 'II' '. "" ' Q I-'C ,qs N gg - "'.. I. I'. --ei-rf ,"l 'ZI ' -' .- , 5 4-,Q f' .5 - "' ,' fy!! '0ff"'xQI I' fkfl '-'if' IXX I 1 A 'ff J jk-, . . I - . l'. .' -I - .., J- L kg - fif- 514 .- . -- 3 .--. PX , .ff -' , -- fl f - mu- - -'-T f I' . 3 ' -""'f2'- X . Q' -Q 1 T J .' - x li' I fig.-'.'2":v7'rh"' 'a1'Z'f' . ' .-"f"'5"':"' MI Il142I, - '1I -III i2II.fSQIIv,,0'gqEm.,f'If?,us:,-1 . I I IIN- .WIVGIIIII ,V IIYIII ..rI.I I E I, I I I I. , :Ip . .,II II I I II.,:I. II :II .II IIIIJII :I ,II . :I I .II .I,II, , I -Eh - I' II,IfI.rI.I .. .Is . pi ,- - A--'-- -'if ,- f" ff 1" , - ...-"1Q-'.'551'f?-'3fx'l.'3?fv?"gxl, 1555. 1 - - '- 'IX X- . L .LI .-I .4.A,Is, ..s. . , ..., .,. II ,,.. I. II , x,-A A - . . .M -l . . -v I X II, I I.II, II , II ,I:IIII, :Ty , . up ,I .I ..I.:II,5I.. I. I II I:I4,IA .,:f:s.II:.iII .IK .. 4. ,L-his :are I L-I if WI --. -- . .- I I-,- . 5' , I , f- 1-.S-I X v .I , I. -.:,,....I:,- .- N - m ,I rl I. aff . ..-.f.r-.- f- . 1-. -- ' Q-1:'5..' I .. gg, - --.-.- -'.- , ,I '4' ' - - ' or I ' -1 0 -ff-A '- f: f. -tw "N Q - -- .-f' , '- .-- - -fr ' A . P V .W .- q.. sr-' f'ipw" -' -Y. ,. " n' z K . .abr , 1 -' - C 'if ' f'. fx. --A -A-'I f ' ,-z-4.3. ' .ei J" A' Q ' -':'!f'? 1 'TL-3' ,--A' if ' 'Zy:2?i:i":1' A VI A I ' ' 1 'lj' 'P-543-T' I M '-. -'.' I - ' :EW 'hh '- - ' ..-.iliv I 1 ' g' 'viii '. . .u-.. . .. , ,., fl ' . .a". - -fl-'J-.-' I- - ' ' -3- ".-1 'x f f ' I2 - - -'I -. . . - A '. 'v' .:l. .4 .- : J 1 . , . 0 -. In-1, A'Xx,l I . :,II..l II.. . I-5 I-'axe W A, I. II I-2 I 'abt' .ln-.I -'Mrk , 1 I, , I Iv, X. 0,1 2 ,rt I4 ,gy QI .' if .' '..-5 ' I.-' "Ff4rq.:! I" . "ij "' 'naIg-fmt' vf' 3 1 ff ' fag I X 5 ,-. " 4- sid I : I ' -I- J. fl- ' I, If . I --.II ,- .II -I II ff:-'Ida - Q ' I, ,- . -v 5 I -0,545 3 keg"-' uff5:L 1 Q' I . I rg? ' ,-.,r- R0 I--. 'n "bl Q ,J . ' - lzflz' as-I5 A -,'1--'J'-.f'-"4 2-P4 ' 'L-rw:--"'-Q,-.f2-..-'Z 'ef-.' 'Exit E-.r ' -4 -.-FY.-ofa'-'4 'X sm... """ f ,11..... , In A 5 N E... - - "" ' ' ' ,. g,..i..:..-ff':.-1""'-,.- - X h D U ,:f .M xxx. V' L., X Af lg. .19 5' 22,3 .X AL. W4-:LN Q , -,',.. U .H '--,. '42 fi. '-, '-N ," ,. 7- -1911?-c'f.1-'-Z--5 wx .+ fi?--.P -.'7.'A1f.'xl-' 'Q-3. L 1 . -' -' " " 'ff--. . - - f- 5 -f"5iT ' l,5'?ix-T-" -, 25g'7'ff" ' 'NE . ' X XX. .N .y.,'1,--.A X, : NIJJ . '+I . ., . - Nr ,gh-im. xv.,-ny. L MN' -. - - N Q55 - K X4 ,,. - f ,Q--. 7-- Y 1-.e?,1w X '-' P't-3-'11 'H ' 'ggliidi--fi:--ixx-:':.:-. '--9. - -. .4 21- f. 35" -:' Fl-r.-" L.. M N. 'Y' 'law n-'41 '- . fig" "fi , n'LQ,'2'4f?-i:"f"f VX WUT J 51 iff' --4359 V .-' "f- lisf' -' ' -X " - 'X'-f-:ifff"". glwflf --rw re-. x :EQft??f'r-' 'L rp-I: -as -- ' ffffipf-1' -if ,f ff fx . f - ffr- - sf f ' . farm-1T ::a: ' 4 f ' .- . ., '-., '!.,f. 'L' ..'-'.' I . .s-' . f . " -. "' - - 1 --' K' ' --- . ' ..., ,,-. , frank.,-Ia N 3 31265.-if Q ,'- .jf-, ,- Q".-,vvfeiix-v'xi :F'2Faf'9-Q. .:7' ' I, . IRA-'N N, -' ..2-'-- f '- ' - -. '-gf --. .-- - ' -,-+4437 .gy ,f-may --I -7 1 -.1--f-2'..-fr-fa c .. 9 '-Q.-ef, 'QP :-'YR .g3gri...f .. W' f' '55 .4':4.q..-W" Q -.Qi--Ii-.f' V' ,fp- I ,s v . , .-3 3- 1, 7 'Z - . ..-. Q 3 , Q. ' 5 ia: V- 1- -- .I-Q . ' -, If . --- !,,."fQ, - iff." 71.25 .-y 41 'K . -bf,-N ..ffus..v...?'-. +V E Hifi x..-1 My-'IT' ,,A,.,..,1 69t v-1:7 -gr, . eff.-.B?.!g,.l. ,!l2l,i'3'.,f:,f:Hf?A 2 bu... yy...N'd - .- -K - tl: -.1 K-. . 45.1. 1. .I -nn - x - . ' ,L Y ....- HL . 'N -L-5-,.l1'..,.,H - I '-,Ly ',- .L :., ,. , Xl F j, K-"Y : T'5'::ji'96 A ,fi - ' I PL: , ' -fl, 4 'N OCC -ibn ff.-i '?t?f 6'.f,ff.-:lfIf'5EQf',3W13J?g?'f9 - N' 1 ' E'-.5,1'A Ig". P1229 ,.-f1"'l w.' -7 13.9 "K A'f"gQ Q., ' "f-. C l-tw 'Q f '.+1T?fi"Qi55?-'ggi '.. . .. -, nf' , X... -' A! -5-27.15, ,j.g?.,!-,2 1,1 'k,":,Q QQW- - , umm, is FE I . 'fx' 1' -x . .ggi--X .1-,L-.. .IAx,wi:l- -,f i il J.. V 5 , -X .rs1'L'-1 .1-5 ' -' . -' -,1. 4 . 55.5 4 K, '-fy.,-'-.. -35 ' ' ii., . 1 . Q ' - . X M . It ' kzfl--.3xI.I.4 , I' . 4 V 1355! al., 1 . NUR... 4 j I. VA I rf, A 'lg- . - -A - X nhp- ' " .v 4f'g:-.-g,,v.'-.j21fQ." ' F-wigs, , ny ,, -Q- Q My Q .SX - . ,.1-PlffgLgfT-'- -.a, :R-X'-Qi ' 1, .7349 . ' ' Q A '. '- tv Q If 7. ,-,.- 'Tift' NX ' - ' ' ,I 9- ... . I' - 5 A I x I ,p-.- f."w-- ',.'. ' .---, ' " TK- "Jin rf -sf -'f' .f--. ' "Z 32 .N 9, Rx '.. Y. JT. Q-.Q " .. KY-'nam ff-H , . .Ml - -f -gg. ,W .-ii, z ,vi -, - . 1 .. gag? 9-ii'-SQ?-,f"1-.1. 4.. X , I - . - K 9 . ' fi, , r 9 .- .- -AMX -..1g'f2. --J ,ff 1' ' Y . . ,.'-32:5 .ff4',ef-'1f1F3gi.?k'5i5"'1f'4f aff' LN . ' .Af-51 - 5' . . - ff' "--- ' ' . f ff- -.f --:Q .3 ., 'f' . . ' .- .2-':'.. j"-:M - 1.-im. V' 'ffgjy h I 5' 'ix 5' ASQ? 5-:lf-xgfg . J" ' V- -f'1x:51.'-XY'f.1' YF'-x . ,- -f f' Q- , ':,.--,,..gbV - Q .f 1 .- -1, R fr 'r 5712. 1 I .th m.:-1... ,ji-Extvkiqfi .- .U - R WSI? 4 3 "'f'4I nf: V. 'z'3f?' . - 'J-""' 'M ' .1-,, "2 ' RH' Kilftf:-Lil' ' ' 5-. X . -X -. 'G tif. 1 ' ni' -ll X Q: hu' W f ' ', 1' - ,..v- "a". 'l ':,", :K ' - , ' W .. ,Jr 'iq ,-ffgfp f .f"' ANTX1-. .-.-51. .4 Qitfrie 11 iff" "' '- 7. X . f-7 fx N'v1'55:fx -- ' I .. ' 1 Q 97 If 3 . . 1' fa ff. bf: K ' . I ,X 1. l W im? ' XA I 51- . if :,i!l.:::,'-' .bv .sb c ... I N, ' iiffi-W fg G Qs-jf:3r.?.. , Yr " -1 f :rw f-f'fQ-.wif-1' Wim. fafwsf 31 as :sa +21-1 -. . 41 M 1. .' '- 35:4 J X 1 .1-55413: .E .4 Lv-.11 If df 5 " ' -R -...f' f 0' f 9,4-Q -. , ,, Wig.. if iff -v 17.312-.RQ If if X 'N A . 'Y . S1-'A .'1.f1.f1jI"If:.' 'fb' af:-i-riff' " Y . . " . -' W 4 ez: mf I -ff mf., -1- ffm- -' 'aff X ' .':, -' - ' fi-55" - ' H" . -,. - .. .- .. f .gf v, , 515, I 'gulf . gnmiawig. .rl-: -'j..' f ,,,x:5,3, v -3 5 fi- .,A up . 1 ,U-U' ' .X ,. ls 'Pk' ' ' -,"', , 235353. . .-'-.Z X 11 L' ' '."T'ff1'f",-' ' , j nl' - ' -ZZQX "W 1233.-, '-f:.'f5'j' -'gb f". ,JRC-.1Q',5.. ' '. W ' ' ' I Q. 'Q " '-'25-N ' 19' " 5gf55Q":1T'1 --- .. I' 1 .2 .' , 5,1 W- "'-' '- ', iq' ' . ' , ly- ' ui" L.-, ., ' gf-"tv --4 4.15 vs -J.ff-'fa .I-.-H. Y- - Z7 1 Way , ,,.4f8X5i-f , 'V dl... C. A -"--I'f.x5'J5'.-.jf , . .M '-SSM F Q ma" ' . .-:T-X1 ' - - '41.r..Y , ' . , ' 'fwu -." ,,, Mew ' i vc-5 .:f,',':f f.f7"" " . " 5' X '. -r',?."1:f- A f r 4-N XJQW 'Ay lf,.,:'l:flf7A-Q4 - ' ff:- !a,vIi-.1Sk'- - "" W ' c u41.'qQf .AQLQQX .- cgi.-A -A ,-- ' x -"Wx NESS, .xftf , - 4j'QWf'K '- S ' ' -'I HEI' l,'g'.- ,,,J'f'iI ca 'l,:.,l ' x 'Q' ::zf4':3"" A 73 " ' F 1 ' Ii ' f fc V' .:-.",- if - ' .fx 'fb-o '. 'Q' " 2351 "if-jzi MVA'- Q r ,ff-vim - H Q.. ,kf '5Y'fs"Q'5b.s 'Q-4'-VX 1325 V5-. ' ' 51.- 1 .X W. WL W ' Sg"1'L'---1.'-'7-.15-. F- - -bf W f .r -, - 1 .1,---N ,ky k "fl 1 1.-5' - "LH -'V r"' 'P 'N' ' . 1. "' X ' XSJQ. 'Q 5- N-ri, XQQ- ' fn " XX A 5 "gp Q Z4 J XXL Y 311 fix I Q. ' .ft -. ka-ff 1 fr. x' A A A! . Q x L.. I, I ., 'pg .y , .N - Q - U gl, 7 -.fi XX K' A .. xg '. ' J"4 'Z-. ' 4-2 - I I. 'v '- .f WS.: -- : . ' 2' W W? ...5 YW. 1 , .. ' 1 'T' .- "r .L'N"N fx Q H ' .,--,.,::..Q' 3 L -' . ,J :',' W 'Luk ,. .-,A L 1- X my I 1 5 T, Q. 1 E . .Q F, V1 1 6 . X :J .H .12 ' ffv"'f-'-A R 1 ' . df- 1 ,-ff' u wfg,'5,'1f-fix. " . ..-.. . 5.-ff.. '-'9'e'.G'x, '- ' . .gn 552:51 21' -H " " X M' "h,f:"7"'7QJ5f-fl:-V."-iff' . - . -'w 3-x 1- - lmT dff -' . ' " N . SMX LW! " X 'Q' 4-i5ix'E:,f1 . ., .'20f'-556:-911fff'43:.'-zf , - " ' '1s.':1"2f'3E?.-:a.f2.:'f' - . lui. Qs-" 2' L. .. '----fl. .fL1"1L'-2' .'5:?4'-I-".,'f'. .f'7.-.1-95. ' 'Z5T:1"f13 '.-ff? . 3 "' ' gif. Eff? ,I-. " 685' - " . J.. -3 ' -1'--Qfff' . "rf-V " ' ' " -:rx ff. - .4 4 - X : 1: 2 " .5 i. I 5127" '.. -vs, ' . 7275" ,-"' - " '5 ' ' 'fu Qf"7-- . - "" Q '. If ' FW x"' I" I K . f , -.- .4 f.. 4- A X . . X - J -. 1 V . M-' E-ygflx.,--aj if 'E -gi... , .-11.:,'-Jfq , ,I 5 'ku' L ,f - nv- xf ..:x,-Qi.: kb MR N- A , .'i:"'. E.:1'7x- -' lx' 'fffifs X 'lxgwfg .ir Lf. ff fi:"""'j'--, ' ik' I' K 1' xx 'N .-'-' '-If' X :L , kk 3' .'.-. -"'L.'-LTL: -, ' 'fi ' N- Q E. ,, -. -' ,NV --'xifbi-1,,J4,.' 'hm 1 x 'X K -'fffi T-gi? fp Y'-fa! Q ', -, -X f I, ,"' ."7-'x'.x:. 'if'-V-"' Aff: ' ' - 'lbw' 1' ."' 'N-. - .Q1y:M ' .1 - ' x .. I ut .TC -X K NN I : .:,f:,.,, ,V-.ids LL. gawk . ...L -.if -'i3"'J"i' sn' CK.. F' Rm:-' .' X by X, ll.. h-Llygxb-X . 2 .ix - '--. X-NCQ f-, Q7 Wig" . ' -. .,-L 74"-"' lx 1 - 33. -X fi. lf 4-A - -' x - - - -I -':-- " -X "'f""f,B 'J-I ' ' Qyv' f - -- az' - ,Legg-f.-a.'.'.--' T-R 62.1 in 73 : rv LZ : . - . ' ,-Q - . . -.- -- -. . . , ,.A,. . .. ,- gl 1,3 ,Nxt-. .N gg. 1 :M , Q If Q3 sq? - ,. if -. fx. O- gf.-1 Ji., , JE U, V411-...9 ., Gui... . J I .2 N"7'v. ' "' Y-1" 1--'.'-L7 .-'I " J '- 7' ' QT- ' 'Q--,L .4 f5f:v1H 3 "-tha ' Q52 Alexander . McDougal Graham Bechtokl Peters Schroedex' Recken Manning Strahanx Jensen Ackerman Ogden Langdon - Miller McCoy - . ,. -. ,X 4-".1-'-J:11:.'v'--. f...,- - , , . - 1-f!1'.'n:uu:-.1-:--'4'- ' - IP.. -..a- gp- . v,.1..-- i ,iL,x,37l..g,a.-.,,...-f1- I 2. Lg:..lI-2...-, . . I-sim, ' Q -hr g ww, ...-. 'X I f 5.3-'Lf-,a1w1--- " 3155: "' e.'- 5-:Q ff - -1"-' N XX , 3 13i'L'W.xAQ TN'Q'l""N. KN NX I' .9 2- M: X 6 h bf 2" . ,ii:w.t.: e: Q x h . ' -"ff . -- -"' "' , ,Eu ls.. - 'mah - ' .Fry . '-l - 2-my-51 M, - '--"fx '..-:3:..:1x?wfa .f,,m J- . E n -'ll " 'if'--1 '-19-4---Q A .- FQ 134 .' X. W, - 7, ', 2. ti" , 2 R' ,,. 'J Ffff' .-A ' ' Y- " ."f'-3?5"E'-3,g.' 3,1 - 'Q'. f -' . it" ,-' - :-,iff " ' as-1-':.... 35"-. "xv-9.1.1. . ff.. 'i-fl exif-11-,. w 433'-'531., '1.:-'-if-+ -fi f' - L-' " " ' . -4-'aft Vihlf -:ilfx ff'-f'f:'H5.' 'Y :A 3E1E'x." '-415 -11-" .. 1 -..-.7-.. HTH:-' 1134. . il ,SX -.N xxx - 1 R :4',m,:' I 1, - X 'I , 61.-vm -,A-1, J' ., ,A ff, -,. Ny, ,,., -. 'J 0, Q-11. ' ' . X 2-Qu ,- , ,'.3' I 5 ---1:5 .1 'J -'ir' H. I I. .v ' . ',..L. j. -- 4 "':...-A-ih"' -'- ' 9 .' Tat' "'--. f l LX 1' .u,. ,I - 45,1 , ' 1- .- -5 ,g- A -sv A -gl -- '1'.'.' 'hy---5'-5 .4--31 A-g-.f t , I .- W. xx. -1' if Y LVL, 2.11, '-- .4 Al+lf.. - .1 .L . v l 1 1 -V -Jkf. 7 .Jw-v . I, :gf H. 1 ' . 51 'V fda- N qpyx L '.-J u' 54 r Q". I. ' '1 ' il" -5' 3: ' 1.1 . .E C". . - T5 -rg.. . af .,- f . . .-AM'-1'f2-' 'Q 1 1::-?eri1111:1- 'Nr de f"' , x, N ,f1v'-Q.-1-...Q-V 1' ,if Q15 ig ', T541 ,,,g'1. Aiea-i?9:+'i ' .4-' 'T,1-' - .4 avg.-1.71" ybx dr 'Q '11-:gi-.-,gg ' V! ' ". 4. 1 'A-. '. -Lv-,fu -' ' "' H-, -. , U ' - F' . -"' , '11L'.'.g'...',,., 'Vi . ' ' .::' .f- , 5' .f- ' I -F-12-'14 -' 13 'ff-if V 4' "fi 1513- en f'-1' P5-. -T'-1f' f1J-'.1.--L--:K JRE' ,. -1 f- -H . S --.' "Jvlr.- 1-. Ar- . - . , '-I 11 v' .- " -'1 N. CC ' - ' .- 4'7" ' my - '1 "1 1 '-ya' ' - ' ' ., -,' ' ima +"2T?.1.1Z, ' 1- .,zj3.-1., ',1g , ,L A... Q,..:ye- .ff A ei-...rmiiggzxwi ' , -4 , .' ff .NZ -' .' ' Wt vgf-1. 1' ff-Y "' -1- . V '- N"-Q2-fall--WL1, .xg-.-1:11. 1' ' . 2 - X . . .'-. 1,- .-, ' 1,.",, - ' ' .- . ,, " 1.1. --1 . - A7 -,. ,., .-.'-- - :1-' - g':.-.x,1z.,gi-1.,- . I- E 5 - . I J, I' ,. 1, ' Mn- , , E ' nh l . , 1gEA.? 5.5.5 H J x. I, ,EN 1 - - 1 1 ,g- - '- -. 1 --'1.,. xr:- ' -. 1 :- LU ' ,. n ., M,-, ... m, 4 , :2,.- ...V 'xx , 1 .Aix 1 1 ' ' 1 - E ' 0- Y ' -1 ' .T.Q.?.-. mb N5 .v g , . . 'Rx NX' J :L '-X KT' -' 2 ,. - ' P ' F- 'g-,.g.-.1,,- H Zf'1- 46' rw 'I au : "-ee..-1' - '. Q1-"ff-' .1 ' ,- .W ltr.. ..... ,Q -.. 5291- . ' 'M 0 Lx.: 5-Q lg ' -175 gljul- , --. "'f1"'-...A-'w'.-. --RF: . 7" .:. -' " 'X . . Y.,-aa' uv, ',,' .5-, ... . ,n L, ,z A . V, "" rlfl'-IX " ' '-,, f:'f:..5! '5' '22, I X Q1 Q F. af.iL?'::'Q :a.Ufg-QQ.-44:1-lv.-.. ' ' ... - I -I ' : :gr 3"1. 5' -"1- if-,ff-. -1.1-..,--a...:'.': 'f X .".- ' 15. -01 -.Q -r'.""' .Unite '..:v1..-'4 - E " ?l -D ' 1 A 5,-if -'li . 'J 'M v " lv -f', 'f fb ' '. ' ff- wjp'.'j1.-' 'J' W --. 4,155 3.211 -.QM ,135 .!..,.-31' 1 ,,'X2g,..I.':'-:' -,tu gylwx 'Q - Je , - s' 1 - v . , ' "1,.- . -' ' ry...-. ,nl-.1 ' I., E 1 11. 11 91-,.:'5,.: 1 N --1.1 WU P1121 P ff' - -1 V ,. y J. il..i1:....,-t,. fl,F.?'3'ag3::Em f 4. X Founded 1869, f-11f?135Q'2-'Q' 111-f ff ..5?'5:-':'fLl-1-iff' .- X 621-11-iq - ff 1 5 x,-1-1- . - - ,1 -5. ' "ml" 3 --' 5 ' Z' 'N X . . lllilliamz Qlhapirr 1--fa. - x , A ... ,N x Q fx X 'fl M 1.12.5 J. -1.411 : , r . i f , ,if ' wk" iiffirbr- X! "" 1-75 3 . 4'-'ri ' -l -Wifi'-17'1 'ji , ' 1 1. I 5611 ' Chartered November. 1908. id H55-.QE-A. - ,I ,QF - '- H5 ' Nr. .1 .?:efi4'-i"4' wi VX - I I--N 1 ' ' , 'I -' 1-' '-Vafifqlf.. 11 , '- XQQ1, -"' Aft- FRATRES IN UNIVERSITATE fwfr 116:-:.,1?jg,,f N-4---.f 'I Ll. - .v 5 'Ji 41 I 4" ng' .1 ' . -1, ' 1913 za. 1,1 .Nw . 'f ,.-z:- '-r---1 fy .M '1 -,1 - - E7 I 1, -Mfg,-1..,::,' .L -1, fir. ' J. F. Alexander. chan-les cr. Becmola, Louis A. Recken, Clair ZVIcDou- l 1.,j::,"" ' ., 9-ff' - - ,' ' 12:1 glal, Donald M. Graham. --r:,1-EC-QT'-5. . "'-. - ' ' I . L4Avh1.:':'i:.. ,. .. . . 1.2 .qgaifgv-9 55: 1914 ., - Q My l'. '4 John G. .schroeam-, Jr., Wilson B. Miner, Ewln H. Langdon, Frank H' jLj,,.Qg?L5, ,914 1 Rs , '. xfxxl Strahann, F. E. Manning, Johrg Peters. . nil, - N ' '." -, . 4 - , ' .Q ' f - 1915 .5' -.- -1-- 5' ' - HQ' . 7.,-' ' uf? - Q 1 XR E - Melvin P. Ogden, August Ackerman, Fred Jensen, Horace McCoy. ,,'!.53I'1I" 31 . 1,- f li. 1 ,a . 3'-K1",f" QL.--QQ..-.-5 "' -" J' .N Hip h vin -.P 6' .. 4-Q ,., '- 'K ' 1 ." - LS' vi , 46 - . ': s. 0 .I1 CJ, qui. -1,1125 - gigs .r , -' S' "Qld - 'iq 1245- -"QT - , X 9 1 -if fn: IL ' .1 . :F I. Y: I . !l :Nl I . -. .Jr-13" T'-'hh ,- 1 -' "t - FF' LN 'W 452514 I. LL-.'5'i'7f: 4"-iisjxxtxxi ' 5 "W "ir: ' ' Q - 1161-'-'.-'-" ."'5':x-Lrf. ' M 'WFT-G ' 1- "q2':'.1-'T ' ff!-multi-z'. : '- 'uv ' . ' 0' 1 1' -351' -.bfqr-V -J' ., I -" fig: K J. -N ' Nj"-29x - .L 'Yg .Q Qbff' .j:,g ' l'f!XLIf"4r-15. "' 4 , QE .. 1.,. 1 . X, a,.... .nm , ,Q H ug ' ,ff-'31, :Y ff1f.HPa"-113m 'X Jhxzifs-5 If ,1Z7f3q.l41?77"9'N : 112. '25 Y .v.2'4",'-ff I' 1. 1' ."-- ar "1 M Jg Q S-,fs-K-I-1....v-,5. t - I K-Qi I-'eb T5 fx Ns, "Tv .' Q' B -fw ,I ' ::-hub-'Z'-'Z -,' '. ,Lu . . 4511 . 1 Q ' -I+ - 1 , - 1 - , -- 1 1. 'Fa 2. -i"""e' -1 2 . an . 1-1"'1. . 4- zw- - - .-v rr 1 - T. lg --"1 T151jM1'2f"'-,. 3, Q 1 1,-:11-' -,'1 ' - .-4. HY 1: R -1 ' 1 4- - 1fl"'1,h:,541':"'F"' 'f 1 - 1 , -. .fn-:'. 'Q 1 v S K -.-g-.-1.11 - -. . ,.... ' ' .X--1--. una-Nrlffgx 1, I-, 1-11 -'--AL' - ' " .:1-1 - . .. -. . 1 -' f - . . . . -- -124 .. sf:-.:-J 1- .ff-.-' . ' - 2.rw- N 1 , x- f 'f 'V . . .1 1'-' ' 1' 51-73113 .1'9ff1'1-"fi'329':3"if,-"3F ' " "2 ' q5Qf'1LS'W -'FWF - - . f- -1 ' .. ----..u .fg2"1L'-1' 1: 1.-:rife s :.1:-s-':':- pf dfeei - -- N ' -.er 3. - :+- IQ. , . .wx uw? . -0. .,.,.,,- - -'-.vw .., . . ,x Q -L.-5?3...- .. .3-,HQ -1, 1 14, jg, .I X .1u?lz.:,1l. . X91 K .R .fl -2--.. ' -1 'W' -+ ' ,g- . 1 , --- :.- . ng., , . f . ". -1 - ,-., -1. ..g -gg-.9 ' f ' ,- . ,- ,Jw I '-2'X.'. . 1.-gl., -, 1 f I 4- ..,. g, . - .1 ', , 1 - Ei- 41: 1 - D 1. Q' , 3.31.1 1 .19 vj ,V -11 . -i A -I l, mp r. ,H -I X.. .4 V I -I :f 'X f 'if 'Q fe -- 1 hx... 1 'X 7 'RK' X .S-.lx x's.s 's. CTV... - 1-4-.L.aE',JRP. -1. 45' 'za 1 1. 1 .' -. usa? E .S '. X 1 - X as I , - -1 'a' N '. NN' f ! Nw ':17'N- ' ""'- N . 3-11.241-'-1-'P."N C ' ' "'-ff. - 'f - 1 f'-'-CQ--H T1x'Xl-.'-"- 32: 3' " 'X T' evva-5 '1 21 j'?1-.iffgg if - .3 ms- -.-.vm .- .' ff .-fir' .:nL-- 2- f: ex ,. Ae.-..:'-f'. 1- 1 41-1 1- 1 L1 -1-":".2:...' -1: p41-.--- . f . 1-'A' f V 1 -R-Af515.32.y'r,1QC'Qf5v?'I',T.. , .... ...- .--- .... ,J I 'L 1 ,' .-.-.. ' -I - --P" ' , .,.4 'A 'j.:,-'un':.f4" , N. N ' I 1-. H" ,. V- , -.,I .- I ' KI Q: .:'f'1,f. QI ,II ,',5,gIIII' .IM . V If ." , ffm...-... .. IVI.. , I f III I XM Lf, III,- vp--:ff I . 'J' t 4' ' '..'-':'f:','9"3A.-2 "1'."Tvf"f " J W-'dl Wh -' ' "'l-' '-fav ff ..f"' .,"J:' . . A - 1 w' V. V .V mg. ,fM.--5r.,1-4- .-.l. NN ,- Vw- f .- K .1 1. - - . , .- . ,.- f H I II EI I If III. rl, I I ,, -if IIIIIIIIIIQI.,.,,..II-E,I.I. IIII I X IJII II3 lII5.I!I,n1II ,..3,f-Lf: . II.. ,f . 44 1 " fr'-L.r -.L Y- .V , ',-f 'I -' Q . .' ' ' . ga.. .-' ' f ,.-U 'Qfgf-'Uri-53,-'..f5 ',t"'f?' .JIM 'gg U , ' "' ' f 'rf'-'j-J If .. 'I -Iizfb--xuwixx I "MIR fffl' . V K, ,Q 'VI' :QI ' ' 3l""i II:-Tk' " I . J" MI.: I, ,., Q , -7-" ,f-'cfl.. IIII-. . H113 . ' :. 'E . 2" ' . -' ' 'wc .?'ul.'f' V ' , 'fd'---' . "'-' 'FST , ' ' , -' - '- ' f 'w -'- 'W--'Lf--' --'L"T' 'X -' -if N Q 1" ' - . 'rffdff-.'5rf'3.' mi ' --4' . '.-'ff V 4 ' EN '- v --if - fm'-"4'w1f:4. 1 ' 7 .' V s fm... - V 'Very Ag' .4 , ' ' ea-:fyff ,4..--z.- . - I ' ., , HU- il' - , - I vb 5 .. ' Vvljb .I , jroli- 'Fw - ggi .. 1 1 -.' Q' ,'.--,, I l,.f- K , ' '. -. .f- - - -." .--, Vw ..'7.,'py .I ,-- V11 ',,1a'Qf1" Q ' ,r f., ,y?5,e.'-ggmvap . A 'x .-Q .- " "u4,i'g.-'J .Vf . iff", 'V - V lv "5 ' '3-N515L1.ffTf.fL+.V2'f W . ,. I. az W B15 V- 'fz 9' f:.g.Vff?':' W. '.- gf- 'iiasfb 'wwf' .1 'iiwf ' , .III -.II ,-QI! ' 11,3-yg If ,VF I,.I1igIgfgIif-I'.I-I,,,Igi .- .'j'gl ' I, I -3.5-v ' 4 In -J? ,.,r vt-JZ' LI I, 4,- I .risfyyi 1 X - 7 - :,!.-7-V K A WJ xy' XI .- H 1 I Im "-v 'Q '.1 fl. ' N N -' ,ri A ,., If 'I '-,I:Iq,:' :qi ,, .w -JQQII'-f.,I ', 1 EQ? .- ,VII -' .I I -4 - LLI II If g , ' 3.3 , R .' Q " :If f T X . I fig IIAIQ 'V ' , I. 53 I ,WJ -15 II I L ,II,3I7I.IV r 2f1I,,I.3t.II-5f,:3?5,IV5.Ifq I 1663. 4754, I II ,V f mII I . :Ii f TRI II?I,IIrIIII,I: dwg, I T4 . :U . PV' fl V ' - W' -If ','.-1'-1:': V' 'v. '-4-.' of . 'V - - "-- " 41 gif' - 2 eV . . .-f' - - ---.,III,M,' , b::J3zg13i1Z'f,pII'l "Ai f LV-'pn , .-:Ir V1 :V ,.-.sei s5f1'flj:' ILC- X 'X- I I. . I. m. I I IIIIIIIII I II I ....I5:I.,I II-,TI I .I,I-.I-,.. . III I .III , I II I ,. I.. .Qui ,I,I...I N,i,III.,II I IXIIIIIIIII I IIN II..:I I I Z I I I ,.. IIEIF5 ,v I.I,.IIa'I ,ff r, IE. , yr ..-,.,Ixy. IiIII.+ 'Y gb. . .I x .I ,.. :II .px 9- ,-II I . A : - ' -. -' , '... 4' ' 11 uf: .' ' 1 ' 7 f. - .- .-- -' ., -'L' - 'H' -Q -V I-. - qI . ,I .X ' 4 I II .IHIIII . lfffa I . ,, - V . . Q r I 1 Ivzlllh-IIx,nI. . " III .g'1V-,..3'fg-'aI l, ' , 5.1519 71.9. xi 41? SQ.-'J-' '- " -gf-' I -- - ,V'j1i4f4pf1.V'1- ' .V ' ' 96 fm- I ',.' ' ,,. ," H.- '- I ll .I ' 2 LE-1,2 ff 5. fn, V I I 1 --ty 1.1,,.giI?pv I ' I ,I 5 IIII I II IQIIIIIZ, :.., ,I . -'I IIT jip.. "--'-I I-3':'- '1 f3I"' A 'N' gg F713 I :Q-"W I I-I I I , IIE. I II II II.1eg,,. ..i Ii.,.I,IIpI II I, xi II II 9 V II I .4 IIIJI-III .,I,,g:I?. ..1I:,I.I IIIIIIIIIII I . ..'7 ' 5- 'P-...Tix .gp j' I " 'ffff-Pj . '7 ',. lt .. .fff"", ' ' ,f f 'yn :r--in 'fsfrifm-. II . I f. , X5 i' , if .15 - A ' ':'52Q:4LI "Q , , L14 5,5 ,ff I . ,f W, qi X. I- ff -1:""K. WM' Vg5.'f'.5".'cD Fr" K f 'C '.- I Z1I2IIf,.1I .IQI-Ifgujrck - I I- . I .' .kif-L"'5,.."l5-'. "I345??5 -'i'f'.'.' .V ' .TIS-N' iv! 5v'53'E5" E WH- A .4 . ' Sm'.u'.112s . Vf 1' a .qv 2 ,,1"' , ' "'v1 ' ' ' f, 17, s .-15. ' If ' .1 A-.., 3 "-Vg,-,,. fi.: , .,.' , -. rf I ' 't 1 ..:I : I 1 I ,I l',."f1,5Q"?g.Qga Q pry, - L' tg' fl., .""'.1.::5'-f"f""f3 " X' . -f '35 " ' ' .L ,7'1.",.k.Q'j'.'fL. I av gk! 'I E I, I I .II ,,. I . I 'XI5' I I... ' - '---QQ-.'I' Founded at Northwestern University, 1888, -' H II II ,I ,f -rw: dx , 'H' a - I., x , f ll I .,.... I . IIIIiI,I:I,II 'I I 3. I. . . V A. si! V"f3-nazi? lx xii' ' , . ' Q.-ev -tra.. i5sf..2asf,sI gf", 131111 nf Qlhaptern , - -- 3'-.A ,- . I7 I ' I.fI1'IflIjqyIII Ex I, RQIIII V . -I I ,, II.. ' - 'lf-3555 lf M5 ' 'z' f-fr-f ' J. I Y ' "'--'4-" J--'T ,Iqfh H'f.'..g.-J 1. 553 snfl Blackstone-Chicago-Kent College Williams-University of Oregon. 'N ' .1--Q. ', .3 J "H: fliujlf ' .' 441 2'-'S of Law. Rapallo-New York University. .1 .fu . if 9 ,'f""77' 'fi V AX? Story-Illinois College of Law. Lawson-University of Missouri. 1' -sp. " '- f If f Qjjgi .13-H, ,. I EPZ Fulle'rgIIINofthEmistern University gait-GeogIgetoEIvnI Unlvgarslty. E- ' ilk ,455 ' I ,,.V ' "'h ' V . Z .. gp, 'VR c oo o aw. a. oun- a. e n vers y. will 1 ' " w ' 'gi ,-"" '.-.-,:I.-f.g:j5Ij!rjIII Webster-Chicago School of Law. Green-University of Kansas. ' , .31 -II. N-I I II., I , ,, 2-fffff su. Marshall-University of Chicago. I Jefferson-University of Virginia.. , ,'.- -, "' V 'q7gg,3I '..,.-.-3,g:s::Ig'v41? gm Ryan-University of Wisconsin. Gunter-University of Colorado. Y' all ' ,, 4' , ' 'uyfk'-E."g'rJ ,,-Q' l '-35,3 Magruder-University of Illinois. Hamlin-University of Maine. .ful 'g2j,g1'ff5f5l- - ,, . . . - - ..:,Q.:2.i..II 1 -' -,571-f Campbell-University of Michigan. Corliss-University of North Da- J' ' . , " I,- '--i:,f'QI W ,gi!,,4I, Garland-University of Arkansas. kota.. ' fl ""1,Tr"fQ'gJ ' Hay-Western Reserve University. Ross-University of Southern Cal- fry! I 'Iv ' .. .. - -fI ' BentonIZKansas City School of H I. ifoxingt- d st f d J I g,':I'.g,.I. .. I ' ,.gVI,3g,,I I . w. o mes- an an or un or 'Vffbgf Q I' . , .IN '-:-QQQN, - .I ' ,V V:'..'Px,,, ---,--f:3.4'N Capen-Illinois Wesleyan University. University. U' f., 'f ,W-tg gffb .4 Hammond-University of Iowa.. Temple-University of California. . 1 . .. ,V f .5 '-Pa, .L I. "57:q5'7 '5",5::.5s Chase-Cincinnati Law School. Staples-Vlzlgshington and Lee Uni- II'f -I V I I 1,55 3-I I .ZV'VV'1: '- I , vers y. I ,'-' I ' 1' '-: . ..Ir- ,II I I 1. , . ' AZJIIL- -II-In .I I fix . inf: 'fzgp' If7"4 I . II II J? I II , .I , 1'i ' .f -. 'A-.2'.t.g::':,Y1i wjufx, .2 , I V 1 N:1.'1.g-157, 21725. ,-x , ' V-:Wk J' ,--' "' I QI 1..f I f -, IIIIIQHQI II 3153.5 I 7 1 4.I.IfI-,. -,gf ' ".--JW' .-55,1411-1? Ti. L sw" : Hs! VA1-.12 rf ' . AIA.. f I' : III.uI ' I VIII -gI . '95 3315, lg TW-ff ft "9,fSl""c'4 4' if-1' f io 2' ','f:A'l'fNil?'f: 'fy , ! .Lal . V Us.:-xres., I ' 4. V ! V ,I.V , 4 I. I.Ig.III:IQ.y'f'Vx:j.-I V I. f-Q II 1 I V .V 74 VV P V V .V f rf. v 15' .7 I' .fifuf "Jizz: V "'-.Iv L ' .- ..' f' 1' 1. ff: I f':. :y '-. 1,--f f ' A -.-an L v--- YX3, .- I,I I I Ivy., :I. :III .. III I II ,ara-. I If IIIII...a' II.4'Y.xv,nIII- Z flI?IV,.I-,I,I.I I X I, III I-.I II .,-II,II J- inn XI . I .II I '1 - ' 'L 74" 1'-7'-"'J.59' .J ' ti- - .. i,,. .- . ' , ...----1 '.:V, . 1" , 'w , ., I? .,- ..-.,- , 'g'I2,. I, rv,-I I ' I - -,Q-.1 ' , W. -,-rg -. ,-if--,g , , V ""' .' , 1' e. A , ,. . 'v' If I . - . W I,I1I,I I EMP: if I II III.a IIEII I- . 35+ W, s?i ,II I I as,'gy':-. II?I5:I5gI.I..g , 1 I - . I I gk: , '- 1 . . , P ,I 1-,I.gI , fII.II,I ' v .I ,.g1,LIIIIII,I,II4-tI I i.:I31I :l:gI, J 'x,I I '.xIgI Q - II I I I -. I ..-II--:VIA .. -,X ,- , .. ., - ,Q-.jg v-. .,B, , .1 . H... 54, . ,. I , x,-. .gg ,I . ,..,.s. .I W.. , . KI. II,lI II I IQIEIE ,..,..III2y. .I. , II I xVXII3I1f.II5.f55g- II-ZIIJIF-.IIIIIIII II,-... kI,I.II.5IV:!I ,III II -- f". r- f- ,.V' . ' V' L- -- V-.fx ' :. ' - Vs. ' - , ff" 1 .r fl . 'J ...r -. . ..f, . . - -H 1 ' -L - V . - --. - . -N -fi' I 'V ' -.0 ., 1 I ,II , IIII II, UIIFEI. I.III,I .. I -,,-e.-:ff I I 5 3 I. MII : It. 1 . 1 ,II-.CI .. xx ,y Q' ,I .XII ,' f Il. ' ' -' " 1 .,. : ""' 0.5 6 HX .' ..J'-r". , -. El- ' ' 1-" ,H P 1. "ah Jai. - f ' .,: ' 5 " .. .' . Q rx" ls , 1 '51-I, ,f V I -. 1. ' ,I -. ' YZ: Veg... x' ,':' f' ':"5 'LL .fkif 2 li 5x'.'h'5 Q. . !23Ff.j.'.-,,,s, '1' ' W' ., A SQLQMQ f' f' N 1 -' e'?G."'l. 'E' '-. f .::rx' --s V wi.-Vf''fifi-ff'-,..-a rf- R V -ff' ez- ' .JV -"iff-f-few: -'17, '-' vf' 1 e f' .' f . '07-I .I I 1 , -fI-.. III-,. -' ,ff If' 'E :iq .-' ' ...arf 51" I , ,-I' I',!g.I f 'Z -"iii" '-'.'.F1- 's-A 'A ':.fgg"-QFQ '2 A :Y ' ' Sl 'ENC "."f23 . ...I I.?Z'1' -ur'-"Pm, wi '- if '4 Alt" 5 liz! if-... . 'r'-LIE ' ""f'.-'x xiii '1' -fr X.. CL'-QQ " -11.1 :""' 117' L if '- Un ' ' . u . -4- , .- ... .- . , . .---, , . - V." - 1-1 -.,.. .-V ,.. V' ww" . .... A - , 9-:4 fu, u-.-gig' . ' x V 'Y' ' " ' ff 11-5, NX .-.a-YL.. l I V Jw. kgalxk .N xx uh n Ag. 3-. N'Nq----'K "a .1 ' , rf' ,lfif5'iPfk51'-': ' 0 ' W ' 52 . iff? ' 1- . fini 'Nh x,,Vf--'-"Hz Q , , .fr , .. -v------ "zu 'P-V.: ' " N ' V -AMI "'1"'-55' ' 'Y-A ' -'Sz-f:'R5'-' '1 -"PP:-r-. .-. 1. :' . ' ' " 'H Nl's. "1 ,MB X ,'u"'- ' 5 : 5 J' .102 .xml 0 fiiwxy' X55' ffkc- ' N 'X V w ' U I " -V . '-J--V . f . . ' .' ' '-1'-2 !",'7.'1',1.h..'E' .V ', L " . . -r . V ' ..... V X, Nl,-:Nh N, A XP "-V' ' 'Cv 6 ,!::fL-'31"' ' 'z ."r""" 'K', 5'- 'TEE-i.-E-,.'1f-.JQV 'Kgs x.'Q"5". 'QL . Au!" afiit " 'iq ,511-'-'7' 1... 'ds 'KN "Q" as V! 'f'z 17' . 'P' A7457 " fx5"1 " ' ':' w"'::'2'?5 " l'f'4f':'z' ' Af A5 ga n " . ffftkdszf: 1 ,gli -. it -xQ,,g.:q.6s-- gi-54.131 mgit, l xi N ,. !,sI35?Eg, ..-lqljl vi, tr: ai .,,.:',f::,. lgzfaltg. -N h egaigvh , ,V fi xx . "N wgzlxh so. --:lv E iv-nf, ' l ,V '21 .mix 1211- ,ETY A - xx-":i""'.:ik4E, A ,.,,V' L, '- SQ' --- . V N,-'::-ww-52,--.u,. Lv' - . '14 ' Wham ' ': 1'-: ' 'mv-'fir .-1321 -1--'--Q .N 'xv'-' 'I -- V -4 .1 -.-Q.. s. -1 VVf ' .f-P+. f ...a .V ' . .sr - V-da. ., V. ,. .- --J rf 1- , 1 A 14' -V -,aa :iff :V ' -.. . Item-:If--f" x J 4 - .gg ff .. ,s -yum -4:1 ,V 3, .. - Q 'fl 'f.'.:-5-,r 5grf1mQ.::.wf"Nv- .Q . X . ., 'gv .Xt '1 f . .'. g . fi,-l..'V'1 'I .C . '.s'. V .faxrw-:' 'Q 'QT' Q 3 . 'af n --- I '.?'f",, ' n . ,i'.v,,5E:'1l' :i "s 5' y V ..f"'-V-'-:e.1'. A . ,-ff? +13-w .fu 111-'--1 , N, ' -y.-- A 555' fy .iq . Qi 56.44, +31-4, ,. YT' x.. f P -ni "Ik--'gf x . A" 'klifly' .. 4 6:5 .Wx :yo ...,, .. .Cy , L Egg. I.-Q -:'QL.3:-"f5:.:.,' .-"gf" ,V .. 2: -l ' 1' :Q '- .J '1'.'2g.fiv. ltfri' , I , ' rp ,.' v- .- " 5 N.f'cgL-1.-IN - -'X . .V ' 'LL fg,jg'f.4" za' ,, , ', ,NN ,. V 7 ' '-ri ff- '71 ' - ' fin - .-. O .- C- '..-:-X glmffx 4 , ., V r- - - "- f' '- F' mf- A rflflii ff' " 'W '--'Sit-f . W.- ' -.-ax we-f V ' V f : x ".. V ' "? - " ' -3- . f " T.-. '-'-' '5 ' .JL W N ' ' ' ' 1IQY7fi15f1ki'1.- ' : - .1 ' ' I Us I 'J'-,l..l:. l,... I . -e , . 4 -, '-k v, . Jfli ias ii Y 845.5 ' J 22512-6'Q'x.. X U If . .-' K -I . v. A X J . -2.513 '.,,n.-..,iggQf - ,I-,f.3,4:,--. h H., n fu -ull? Yi: 1 -J. -V. - ' ' '- 1--3-p,.g-Q p I 'N ..,",L.: Ihff ru'fQ11f y , . . '- " .- -' f-' A 1' ' ' 1 in--,..ZL...,, 'x ' S: . iff .4 3 ""' 5531 ' ...Vs-4 'gf' f .fi . . 1' gm :EFF "'i',?:'1: PC 'X .:' -V-.' . . .- U-.v. ' "1-f' !1,!I".:' 'A -. fr.-5,5 '5 "'t-. 4' ' , ' V, 3.2.5 ,A - ix, -. U t.. Vx. .5 V V - agar 4713? -'Q V Afgf..':.. Ne- X . - .,f 0 - Q., ' . i . in ,Q I :Wg I -13' .--. f' -'-1. :-v-,.---. ':.'V',1.-'k...Tx1 I ' N' '. 1 1- '- - .K - 1. L Lv- .f ., .-- E 'S' ' jf ' ,. X, V+ 25-.5-x-,T ,,n-4:5 ',-V1:1: 1 . ,, 1 4 ,' 15. - .. .-1 fgi zfi 2 Q5 I -' 1' '95, ' 351 V !x?g.,al'5Qf '-e- Q., WXX .' , 157 ' . 'fs3V2"' - , :LA - .. ,. , 5 . X it :ga y J' .,T,3,F' . 9, -,.. -va:-' .q5, -.'. . .. ifsiaa fzfw ' '- n 4.1 5'1:.l, ji: cxyja v' . V- N 'J w-1.a:a?fVa-1 .,,, ., ' 'X Q ,-4-fl? 117 ' 1'-f1Y'7f:?5 "-1815 Y ' -' c-11,3-. ., f"" -'-"f'-f.y.., 'J E- ' ' K4 -. Perf ' Jn-:Fil ...::w,-+. I: ,-rf' . X , L fatgsx. ,- .. f' '-V ,- V X ...Q-:,-V ?.i.:..,1, 4' I I ,m , ., gp.: x C I X' . ,Y-Hg. Vi., mu -it X, P If . , ' V Qgfisfif 'L , X t I X I .iz 1 -iz:-X' ' , r ... I . X Q57 'I g?if:1,S:. ' Ya "', . -.jx 1' . A -:::::e,.-H. - f i .6 mf .ff '12-MV. 'X "MH 1. X Ax I n Q6 . 5: :r , Y! ,,fhX:?l,f..Q K . 9 v M -' ,'V":N-'l" Q. N. VR'-1, . rm' f'- -1 '37'5'f1- . ' ,.,,,, ' IQ. : sq, 55.6 5 I .- 11:23.-fl NL-.,,t. Mr Nfgfa . . 'A , F3-v Ly r - 'Nfl cf' M 9 .1' . . 45.5 2 F' I :S ,,': 1 ffm" "',,4e N W lj, : i xf.,2i.l-rv. ..... ., his N5 .7 .' , .., d'f:NgQ..'-I. l ' .5 '. I I .gl . ' J'gig1.L: -1: v ' . ' 'fv'f.-,5'1" " ' "'Vv - . .. um- '. : - vfff' "1P"fU""' -. P I -2- isa! cjgydil-.I V 1 .., ,- ,v,....,.,,, ,:. -- - - .-. .5 l l I Y Q X V 19-1-'g,.v .ilw N ' .wigxl V h ,- '- - 'Iwi X .. l -.'-SVI ' ' 'x ' YW -:?.',':Z, f.sF.5j"-" . " ' . . 1 I . v . -. V 1 .-' -V X3-X - !--"-,. ,H -. ,.1'-- -H' -' 96,0 ' V U' 1'f"ff:3f! 'Wg' ' ' ' ' 54 ' -V f 1- :V Q..-ff. - 'N . A'--Q7 ' ,Q .. ,., V " ix "QRS - A Wk? Ay: , 'fri " ' -' 3 ,:-'-.- , X, fit ASI e. N . ' 'U-.':'7" ' "I"-:?fE1,,1f1'-'K'V , N! ,ffarx N.. iigff '. 1Q?,'f'Q ' "cg: ' ' Q V lfvjl'-.' -'q'g:,'VJ5'. " ' f ! 'HFPL ' .'tgP'gg. .' K V - 'g M6 . 'nf-.'. "f43l,"-'hex '-Y.:z'. . ' -v,. L,f,1:',' U-:,, XM! flgrgb. ,L , in 5,0 ' qzh . ' 2 .I if!-., . '-UQ . X 1 I ' -'1 . '- .: .f' ' ' 922' 1 -13.2 1 AY-5 . F' NAR, :F '.?fzE.VQ3'-fr' ," "X " lin ' y ' .v.fC',', ' 1. V' " .'X- "rw '- . 'wg V ' V. X N15 Q.-. I' N, J. 5 ".f'xhN ' kb ' . f"-:'73'-,1gT'fw':'4 -' '5"-V :X ' 3- ' 3.'4'l'.'Y'j 3 - " Am -it X 'a- faf ,-'L X 'WP - Af!.'w-- "-V' :. x f. '-. - .' V1 " - ' ., - - Q. - Vw fy f ..,. x x--F . .- . ft U' 5 .. - . -. : .. '.,, , . iq n' - 'V 1. A V - -' 'Ps .' 'A - L.. "K ,f . v,,- I--. - . , V 2 a1F'Y31 "- V f xi fl: .1 I K2 .ll E.. EL., x , LES Q-vf'n:l-.5 L, 'J .- --w X f " 1 V E "V-'Y' - f 'a " ' ' J", -913.9125 ' ' 4 Q V , -.- vrnn-'.'5X'n '1' 1 7, ' 'f - ' . N x"..':17'0 - .- . -" . 1. , .M - V .JF V ' -' y.. 1' sf:.'-g2,'fzw:1Y.f4R--. A ' V ,4f.,, .?5B1!npf' 'XUIL ' V 1 ., '5"l'7-'F'-i'?+':w5Ef-'YQ ff 'P' x X 'W f rg .,-g.. - -'YfH,,, . .-3.-V' 1 y-111'-' awe'-rn .' ', 1-.5 War: '41 v . . Q ' ' - . kj - 1. W X -' ' V' "5-V--1,-f-'1 v'Vw4,'sp..--.M-Vf'V:.-2- . 4.--.-wa'-V. - - . . u A 'r " " ' - ' I- 5f5ft'2?.,s .- :'4fff'z-"fii277'f'1'51'-"lf if'.V"- A.. - 'Qjf " ' '. ' qffi' ,545 :L - .. ' V ,K -N? f .... g I-mr'-.9 ,'f.':- ff -1'-.-VL.: -'V:.1'r.--' ' .W-"fa:-...i .-- ' . w- , , wg- V- '21-..,-1. -' 1-.f-I' '-fs . 'z 'V' f ff ,TL ' N: 3 '1-,af . A 1- 1,1 fl'-. 5, . . Tk ' " . .F 'V 1 J- . ' I.-17 'v -' "- ' " fn... ' --J , L N " A 'I' -' ' W 1- .4 : ' -1-.:".f. .GV . '14 f'C:'4: Q ,,-F -N -':ffl'i',-:.V. X' 3, 1 Q ' -, ' ' J' ,Nw " -i'1-...- .- - X .,v4,,' ,Jr ' ,f a' -xg-A ,-, , Q. R-. J . 1 . ! x , - D 1 'I Q . .,- . Q..-a.,g!l:uj xl! it .Arn G - .. 13-v-V X. .T-Zgsxjtr X- X. ,f .L-1 15? ' Q- v. . I. 5',:'::. "5-' ' V EQ" J. , 3 ln 5 .gg-A mn- - - '. - ' ' A, ..- :1 ' Xa. ,, 'X if fl fl af ,. " :X X W' 'if-K "--. N- vw' -'i'.':V-xv' . -I+' . . . ' '- " 'A "F .. 'V ' ' ' if . .V - V, I 1' 'fxxxx xxlxb -V! 'Way' . Lfd. ,:5::.r4.:.'.:.'fT.: 4- V . i 3 - xx ' - Va ..-N ff:-' . 45Y4:13i a ' X- V.. V. . za yi...-..f.m1,f L .-R -.1 Si. . ':- - ' ff Hifi" xmxr-"' 1 1. 5, A arf-s -I'-Z'.P' ,LD L .P L4 fi Spencer ' Onthank Young Fowler C ollier Waite Michael Allen Rice Hendricks 43? ,z--'wil . . IIIILI--. X Ong' v,-. I .I . ,, I N. 1" 2'-H . ,-f'f'9'if'v'3'4wf' " - ' ' ',-'.a.' 1- .n'-.!"-:-. w ' . . '."z '- - 'I' I .I-- .- .f- ,, ' X ' YN- va' Km N 5" P"-5-"T '-"'x?:1g5 --'fifgf' U h " O 'AJ ' YR R X " 10 ... . - V Q x'QII"'xL :?-3"4i-- :ri"'r',3 l "hi 1" f 'S' Q-1?g"" !1 7' - - --'Agri H'-xl, - .1----'tw 'XE' -1' .- ,lah - .HA , , "' - , '. .' - .. . gf' "-.. ' -,-I-.,.n" I I 1 . - Irs.-,III .ab-, NNI xp -.If 'I .II ..s- I-,Ij.l..---. 0 ,. -I,-...xfip .q2g,.,,I L Q .,- -I .IJ V '. . X "' Q., I., ,, ' '.I Ig,.-632. '7 '1'l1u"-'1Q,'F".I.,:xL',i.y.fQI-j-II ' 1' xgf,-'QI' .L QLQ "'.1'j""I.' I '-5 -I 'bf I I . 1' ,... -a----.,x . I III II.. I.,I,IIII II , IIIIIII. II . I IRIGIIIIIIIIQII .. I ,III II- I ,. I ,I ...III A II, III::.II iiwf -. Ifhxqnlgu.-fI Y IIIQIGIIIII . -I1I III I. . III'- f 2' -.:,'a. . .' -S J - I-.QI C .',r '.- Xia.. Ia. . .- .. ,-N55 I,. ng ,II .IIL ., ' nb A xi .II I '- iz -1-.f 1' .. J x RQ' '-., - '-' 5' - --N. 3, ' X. I k Ei. . . . I I III: I . I, ' -- ' ff-Y.. A,I,, ,' EL-. I -- .' IJ: 2 wg. -M - I I ,- ', Q. L-I.,,,. Ik '-1 'x54'1:-- F -17. f , ' -?1I',"f gn,-g 4 -my . .- - - - rw- - ' v . If 531541, I.-af! kg R I. x -A,-. I, I f -Q I 2 ., .- 5 . II I II 1 -. ' iz. . ca, 5 Q , IISIIF-4,-,EZIQZNII -I I -.q,I .I .Iv , 'xfi?""'ffEI I "i-if - 3 . I PQFQIIIII I - . ., I Ii,..lI, II I -I , ...I . I , ,I ' 'Ft"I?f-I-f . Y ,I F! I .Lg 4,5 ., QQ?" V- XI '-" .aa , . ' '- , ' as? ,, -,..- +'d:-'fn' .' -f1A.n2'-'- 'ag' '- , ' -4' ' J ' ".2"-1' ' " A A -- :elf-f.f'..1x - . , ff 7 -f - m f J? 4' . 5 .- , F-' 'S Q 1- . -A -.f f U I ,f,f. '-:-1152? K-N Q 1' 4 . - 14, , f --....- - 113- . N x . g:.?I,I, 'fI , I.I . 1 I 1. f' I 1:1311 I . . ,I 1 .4 , I. . X dl. -j ' . I !:.gI'j -I I 1 .Ia ALIII. I, I 'I I f' 'J I -I G59 4, I-1 -I Il 1 I -XIX III IIN -II - 7 I ,XI I , I f- III' , I.,.- f I II I I fl-I , RAIL, 51.5. ' Gif? I I l I ,Y ,Q .:: , II 3 I "- MIII I -I I -.x I : , .- I I 'I . 1 x 'Q ' .. ' 5144-' F ' ' . , 14,4 A-5-:-.v ' ,'-'f - ,jfvfv-' -,?, f I 1' , si l':.':..-A 4- -x ' -J , -.Y . -' ', - X - 1 ' "' 'Q 14" ."3:":f' -,f'f,, W' """ir.' 1 'lg' -- TQ?" , 6 . ' If QI - Inf' I-5 I In It q . ,27:II.iI,,,xIIIIII-II? 4-' . I.-7I,f:I,I,. Izzg I ,43I.Jf1r,.. 2535 I - .I JI- :III I-.I rr. .LII 1 I . I .I ,Ig . mf' -. ,BI I wig . -A I -.47 I I -2' Iyyf -,, I I IJI -I LI I I,I -I, rl II .:II :II,II.-. ,IX ... I 1 , . I xnvl . .4 IW, hy, I -I I II. III w I I .: I ,... I x II . "- 'I .f L 4 ' 'f " :ILP ' 2-jf 1 .-f,',-" 3 Sir f I: I. I .. 4 ,- ,LI QI-.- I .I II: I f II! H- ' , - ' ""T- ' "'. '1"" -.. "Di ' ' ' ' ' " fn E - "Sv ' ' H.. L 1.-s---32.-3-, g X 42: - ,.I:::::IIix. p 1jfI I I '-20302. 3,1--Q! 2. 2 X, ,,I?,- "L" ' "' IJ' . E- g I 19:-,?3.I::.IAIIII I I EF ' . -.-'L , 0 L12-V,--I sv '21 .1 H? 'iliiirif-f ... 5 '51-1 -Lv.. gg'Lft:3i'9'x l" 4, Q. FP - P ' ' -- Ja'-'-'z'Sff"1 2 5 -- E Z 7 . . 'Tri M:".71 5 - 'Q4"L4N.:"5..aQfff..3 52 P' 5 533 ' '3 qi: Ii:5:1'I2X'1f7 :Ig B if Q 0 S 9 "" .5 s : ' ',-- ' 2. 5.11.11-Y-'-3e'. rn 5 5 Pj S B P .X in ' J Y-:I-I' ,Ii :FUI-:rI:5g -:s :s m .- - 3 1 , IIS, .- 2 .- .. - Q - 9. - ... -I '51-'fx-I '- .N I' "-f1'Ig. - o "" o bg . 3 ju Ji 2 -, ,. Q Q - fa- -- N 1 11-:ste-i 3.33 l - 2 G B- 5 P W .' A' Aft ,.-.-3-1 , pain-Z -- 'U ,- - Q5 II,.TI,,::2-Q: ,, . 5 O H 5 G I-1 .5 .,IIy- . ?'v"'w ' C' Y'-X Eye '4 Q 2 ,Is H ... o i is .. '. r .C .ik cn 5' 2 - 0 I-' 0-+ F5 0 : H. Q 2 f S 5 -1 .Q P as 0: -9 ts A-:I II. .,-. IIXI XII-I.Iw-if G my E B , .-II I-III .I, I gl . P ,gl-.,I' -,X-.gg 9.33 op -+ Q5 H gI ' ff: f A Eg0" 2 v-s w fa-M272 :B if- ' " 'H F' 2 '-'VS 2 ' -.cr wif-1'v 'J I- ',II .'1 ,I-Q - E L1 er 1. A, ,. . I I ff rm ' -4' ':':- --0 ' '5 ""' .II I: ,- 3- 'I ,593 55 - , .I- I , I ,I I I.:I:: ag I .II.I . Li-'5'. Pi - 1 X ' S W nf ,'-2 P S o .- f ' - "11- f I L1 ' 0 - , '. V.. 1":J 4 ." P 1 IQIII, 'I K .I:I'. I ' V' 0 '35-if S' ft' 5, - .'-pg.-, 5 . ff-2. ,g-255 .' ffffq EI- 'I""?.,xvz5fI' ' '14-' 1-!"r"-a ,Q . fr NITII ' ' ,- .I ESG I I Igq-I ,- . ' " - . ' ' ' 4 -ax - . 1 ,,.-"' I ' "Sf, '1 ', L - 'ffl , .5 Nfl' iii ' ,T . f'ff: jfg5g:1?,1 -'Imll fifw - Immr'-3?T"3:'fg..fg, ,, . If . . ,"" IiZ,f.,"-13'-1' . , , ,ff-ffies-g,.:' f' .1-' N --f-- "?.:-Qf:f:'f:-f1- 'Sai-2.--r rv- -1,-2 ' ' 1 - - UNIV!-Q . Hr?-::f Af""' . .,-Q.-'53-,,5.,Q',:,-,I-' - -Q, -,I --13, -164937.-QI-r?Tp,.--ag'-1:2-.?pj,.'g , I 4 'r'i'?-.1jjZgyIf'x,II I- 1555 ,'I , I ... 1-'QII 'I II IIIIIII4 ,II,,I III . II gI3IIfxI -- 5: I ' 1- r- -'t 'I ', - I5 .3 I --h -.. Sgjf., .g .II:q,--I-' ,I II 'vf' .I -'I-,f 4 1 .I -' QI., If Il: I I , 'I .2 ,'-II I -. jg,-X I--uv-.,"..: win ,-3-,fI,I.ga:X' ,,..-. AI - , . 1 "cn -- D Eff-. '-5 -zinxqzq gpjv 333- - -.4 fifnf. 32'-'. yv?4!:,-Q-,'--1514. 3, , , 'I sg-1, . ' 1- 1-.ZH-f-"fr--I, x-2:5 ,f '-NX-' '-Qu. 5 ' ' . ' - '--.sg--ff-,. - , ew-'aug ir,-. '1ff?gf.-.-'-.f5-'- - H' qs 1-:-wsfr'---m1-1:11.--':.rzy--21-H,-5. -, '9s.5t5:--, -, -: .-Q ,f , - 11 1- ' -f -- 1112111 -- '- -- - ' -ff-- -... W, -2--'a-1 ..f+. 'r' 2-rf" ' .',. .-S' 1 z. ,. ,-4 1 4--f:g'.:- ., 2-" f ' 'L ' ' : YL- Q ---1744-:-Z' -4'-'-X5 f.' 3---12.-9 -C - fi' 1,f-m"Q'1"5'::g' -'Z-':... -- -'fsizf' v 37 ri ww ' ' M2 ' 33" ' -.-, .-ui' if '-f-f'-vpf xagh' -7.4. ju-'r I , 'A '2 J' I fl5'-.ug1:f'1::.- ' 1 .1 ' - -f-'1I-:-tl1-3"-"'-5-Qi-.I , '1-."1"' 5: I 4' . J:-1 II.gZ-at-if I-.z-I.I,I:I- ,-,?I:fAQ-,-,ff .I ' g..,.xC',QW'1--1- " f'TF-1-579' if ' 35? ? : ?5f'x??Z?152,,,'ffgii2?'f if - V- 'a 6' 'Q 1- ' fa- 'T --5 A "P-'ia ' 2-lv 1:3 2' Eff' .- - -- -J 1 .. " ' I . ,- ' I ,I fIIIII,- I. f I I,,gIiIfIIfI, III .-I rfsgm 3:3 5..5?IIL,f I.. II ,III - -145-4 I1I.II I I , n -' " I ,11 :'5'4" 3.-.-f"J-1:3 "-PL". rigfilga ' 4 'Q-'Q' 7 15- -r' -.-r . .1 I xf 'tg fftf' 4 .- '5. 1 1 Q' 'i- fftiglzif kg' A115 1':----- - I I 'a fwfyg' , "Lark, Ja,-,, ' A f TA., 5? -- ',-95955.45-H .:".,i " I-,s '-5. ' . ' - -1 'r " .Q' il- - ' I -fn--'Vv""" 1 l ---4-'lf .47 1- -Zz' 5 - ' " ,--" L ,- .f - , : ' !.,.f lg- --.' F , .' - ' if' .'I7,:f-4 - 4. 2-'. - . ' ... ' , -S - Afq- f f f.-2 . . -M1 . fd. 1 - 1 we-. ff 2 2 -vw 1- v-2. M--. --f' ff 6 ,. ,ff-' 4- - - A ' - g fr f - : .4 A. . .. fr-..--J f if 2 fu , I -fa- 7 'fx A . ',,ff"-' ' :A Y- f-K' ,f ' -' f I .. f -v -. -1' s uf? ' w' ' 1 -z , pi-'ff' V- "-- " -Lf? -, ' , ' 1 .J 6' '--. .Qr -'af .1 .-'e '- F-.4 -: v-. 5 . '-"vii 2 64- - -- -,I X 5 IKQ Ii I ! .v Iv: :E ,I ' :r,IIII I U :III - .---,lf 4. - - 1 1 ' f . :g I,-9 ' . , .-3. , Q ' 'Ex w F ,",N,- my 45 ' S -'W - 1: ' - fix'-'gr 'V -- . I if ' I .- ,' - fn .-ff . 5 ...,... ,II II II.III,III, . K v R ras Il I XL, " ff " .II I N :X L xx x 5 Ns,-xl, X-,mfr ,v n " , -' .-'AIN ' P - .,f -Z wr- M- X, 1 - .. - , 3 - fi 1. :, 'Q '. fe .. FD, ii? ' if fw '. " af - V ',, I Q QINI 'I '. " i ,..- K' 5 If . ry , 1 ,,I. 'QI I' -, f ff' Y. III- II, .X 3'-"' ' ' ,df '1 V- ..-.Y I '. 'x ra' fl , 1l?.'f"Fx! ' YI? -I Nu: E'k:4'.-' xx in Y 1 .An f -:we-95 : ,IH -Q uc'-'II' I., ' a . -...',. I ,I.III' I . -,IIN , . x H.:-,Q ffl -. --.. rf, -,Io 9 . ..-'-,f"f--.. ., . 'W " -J" J: Ur . 1' HQ ,.'v' ' X AV ' I 1 ' 1 ' -f' . - IE v' c I 1. J-. - K 4 - I . .1 ,Is . ig ' -. ,L ' I 15 'v . 'K K .I 1: 'Vin f .IIIIII ,I II -:I c --L .: -4 , .I gg. . M I f'-:'- f-1 1" -- 1- A' D I -- 'J I , 1 " f K -1 4 .' ar- V.: .- . . ' 'S' 4. . 3 '. '- n n 'ISI' 9 , ,- ' X '- . rf' K ". gp I 1 ' af 'fs 4 -aria :- "gif -at I - -r--' 1 ' " -7 V 1' .-fi V 4 I " 1 -5'-4.4 . I ' 1., I 5.3: --Ifqf. I f , -.. . . ' Ai ' in '-XXI' -. rx W -,gs rn' sm Q, : f 1 '15-3.3 . qw' . ,fx su. fs ' 1 4 rx: 11,2 ' 'Z 1 , 111 1: I if ,. - Q, "31,,'v""Sy-. ,. I -.,,..,..-.-.ifY-,i,,, , ., . .. ,. . ' Q- '55 rQ3QI.,I, ' L, '52 f - ,. 'W-"" -, I .f '-"w ' if .Hu-2-,Av-.'-. --. -.- .------.... Ng , ,' ,. - -., . ..r'-- ' 5' , , 'V ' .I. -I , .,g,,Vy34,.- -.. N - x.. "" - ,.-'1 4,...- -.sh II wx. . :,,"I' 5? Sui, ---LRV,-45' I 'V' " 5 Wi "-",'Igi."v:d"E.1iLQl. -F! , M ,K If" . .H"'fA7"', ' ,f - V ' -I V II I - I I I I,VI VL. I.I,VVf I ,, , I ' e. L fu' '71-:I-HI --vita" ' ,. Ig. IRI -K I , v 'If' I :V .- " ', -- -A f f 'X-Dgiii-'f':f1'5' M ?f+"4 7 f- f' .. :I .Y-" ,fy " I , III I . IH' ',II,' , V. A I4 .. I ' IIVFII-,cg-'--sz'-I-'Im'1Ij.'IIIV'-A .V I jx :I'I'V:Vf,S. . g,I 1 fI .rj - 1 ,-'a,.v' ,IV .- " 'J 'g . .I 7IIiIIIIIIII,I XII QUII I I.: Iv,-,,,,f IIIIXI InI. 7, IQII Ac.. '4 I rY,I2IU53IZ.I.IVV1EI,V,fig:.g:II ,W I-VIIMI '-xwlfij III ,W-: I .ff Zyl "' 'f .TM mg". . 'H ""'?:r':m!S. P ' C 747' -- 5 - ' . 935557 'n"?'.!Li:1G52'2i5'4 'i-I"-x "" fit':?1.:vft"V' J' "' ,A 1 , ' 5 ' ,,'. If ,.... ,:'-'j' - f. V-IV: ' . ' - . V --X, I, V. I.,II .2 ' '. I.g- 1 I 'I I.-4 '-' I w f . iff'-2.2.5.-YVfgfi 1 Q2 .4 1 . :ft5'W'.fE:U'v'fZf-, W?" L.. V ,QV wV ,f.V,V ',II II., . ,,'VV..,f7V ' if 1: 1, IJ 3533 ,5y5fg2If3v.f?QQ1V V.,I1' IV: iq ,'I V- 74,2241 .1 - I, G ' 'D '7"w"fl'g:-I-,?:V!?Zz.'. .. ,':F.q.f IA .4 2. XI ,' Q, ry 'I mi ' -34 'WJ .- 1 Vw- ,fx :M if -. ,,' : 'U iff' D' 4 ,. . f 51 4 'QC' 1. " .. '95 tf1."".X3."'Er ' :Y '-5'- F1 '35-, A ...'- L" 1 -'Af' ff' "5 1' TNQ- iff. 'Je - 'lx 9 wwf 'f 'i'i?f'1?fti. - i. ',4F:f'2l- :ll-155-3v'9f'+ 'f'7!f': GQ 47 'ff' -wff' -"ir - :-S-f:'..- ' H Tv - !,g.'1.6f.'.,-." N- F ff. :t ' ,uf ff ' - ,fri ,Sf ":.i'-9.1-.' -.fx ' x Oc. 'qv' fa .mfr --. Uffz' - 1. - M.-2:f1'2", ,ff T Q ' A ' . f1".'tf-Wi:-' f2'fL:19.1f -1 '-: nf. 1 Ccnffr ' -'ff' -:Ze 'lf' J' . I she. -sff'N':' X - 'tx ' 'Q' ' , . 1 .Fl , Q' "p',frfL? 5 . 'Q' ,I N .....'.zIlP' , 51 Q ,'f'.' .VH-Nw-L .. --1 ,xlffzv 'W 31131251 -Y " I- .1 .I 5 -' I II Z . If ,V VIIIV.III,IiIIVVII,.g I, -V7,.IVVIIdII , I Inq. VIII, II ...Y I t I3-f :Zi If PI, gg. in xl gnfkiz . am . - Y IIIIQIIII .IX I.I , If.. ' .. ,-,in-, f f' . 'eff . f , .E r -1- I r I' .'I.jI -,Q-I-3.V,, . 5 . 2- '- " 1,w-132'-!fr2f7f9. ' " :rv 51.-,rf thwir .7 .' . " A -5- : ' ,PX-. j..--" -.-41325 1f-'..- .,. V- ,gli I I - -f".3f":" 235755 .. ' ' "' ' ' 1 ,vfglfff 5' . K 'gg a 'I 4tL4'f'7" fa' - ev - W ' i '-----rs." A JM, -- JY- W ," --- '- . 'Vi .'.?--'.T'.-:-- . .': Cf',f':',3I,IB "x,-.f Qs? 94 QI" lkf "H3ffV,gV,V -'-' "mm, "" In I""'n . f . . h .... , IVI,..II . I II..-III, VV I ,4?:-V 'I,,jV. I f. ., ,,JI1-5' .:.g:'LtI ,ff dfzzj, .. III if H7 ' L .re ,mn -, I ",:: , , . '. ff: -1 f 3. . J. ., ef. f 1 ' -I . ' 1 - u u Z ' ' .- , T 1143? i ' .-35 .,, ,. ,V f: f . A2925-5 'V X 'II' " 3' Ii. II 5-.III .-.IRII:ifII.EJ,v. III: If? JA ' . '1-wi.. fix v ' ' U1 - .1 , -r, - '-1--. J-'. - J 'H ' ,. ' fVy ?7L' f' fl? ' xxx- 4, , .'6T.z'-1 '23, 'V 'iiiql' 1. . - " qi 2 g'41ie? F 1 "f" 1.15 1:5254 'fflv' 4' A' ' 3... ...fs ' .1 I ""7G.Qf'z.-, 'wr '31'f"1? I f " IV .:'.i'7'2 gifslzmf lynx : 2 ' .:--, '-N-du.-L' ' ' 1. f , ..-:-- P' .71-. 4. ,.,, - rf .-J. ..,' -' 1' 'fu J f'.-+1 f '72 . :?':5l3f':"H . '-" ::"?'-:. '-1 ' ' A AW Q-,V ..1-...IA ' N .V5I,:.'.g.qfe:.g!55,,,m 5. G . , 5' . I1. I, .1 -.III!,.... II VIII,.-I,I JI f?cIVI,Vg:- If I X QI , . 1 tgma Evita hr .f, r . 9 '-1 3. ,- mv...-5. 'Qf1:.,f,::.:' . . . Ng 1-' I H.. - 'X w ,--- - LG A.. uf. 12" IF. 'J 1' H v .r"' " W 'HA A' I. we V? ' f 5 z' -Y: ' "-'-, . s- '. . ' v , ff.1-fggzegxfg 5 ' fx ' ff: S.. ., I . III ,.:IV,3I V -,wi V V " ' ' 'L ' f'f3ef22E'f6'- 32 Xi-'v ' -'Pt -H..,.. -df' f .Mass bf illnll nf Glhaptera . 95 .' I' C h ,lp Wlgqrgff ' 1 ,rp 1 I -kg y . -X y -! lug-p.7g.f.lV Eh .I :SI . .- ,A " I ' 'Lfff5l'J' E -j , YLVL Y r- - "'-f--'L"'J!.jf '4.fgf?'g: lg' -ffm' 'tw . ', sw, 12,1-' - -, V. J , ,:. C9 , W! ,gf 13.,V A I 1 If - ' IQ., . .u tj 1. ,.f' ,ff '-1'.:.,-an ' X? - in University of Michigan. Purdue University. 4. glfkfp f ' :bf-. ,Y ,,,..." rf, .1 41, A f E YL' fy 1 Q' L I M. V , ,4,, ,.I,:V,.'i .:,, University of Wisconsin. Ohio State College. ' A Q11-KVI," "-V,,., -,. ' University of Kansas. University of Iowa. - r-::'. '-7 X .f II MI,.V.i. ..gif5,15g!' lg. University of virginia. University of Washington. C it " ,IRQ--.,..i 'V"ff"'-x"-hifi University of Illinois. University of Pennsylvania. , 'ji -1.',,?-Wir? ' -3" ., f. -V ,: I- ' . I' I,.. . - - ..:.'-4. 5-.W-V,..i,Q3 3:73 Depaw University. University of Oregon, - : Vx ,Q ,- -'-,V ,VIII-.5 ,ng Denver University. ' . V ' X ,iff ta , I I. 'H-'ffm - . V '.:-r- fy. ,t ...-f.,., II-III . I u::,- V -.Igil -. 1913?-, ' ' QTY'-Q - ' , ' ffl -. "'-1'2"-:N ' '7f5'3E517h'vs -:IS-'-gf. ' N ' '-. rf. "2-. tgfjw. -.J -'L"f,-5' 1 T -. .-fl? .1 - .-,I-.ah VIVVI I ...1I,I,IIIIT2'g-EIIIIZISE IVv,I.I , I ' -f"-- if '4 H- ' ui . ..,. I J--5V -: . k,'f:v.:,. . .'-. ' 2'-" ' 4 .-. , ..' - ri." s jk . :vi iz? ?f4'L v ,f " ,ri l ", s . 'sz' . I' ' 2' .. A , f 1, M' ' U'-,'., ,1:g1- ,g . , .g. ' ' V v - wg .- :-' 5'1" 5!+',I'fg'- 4."f'v1'1 55 ,7' , ' .-vt. :' 'Q' '-I 3 I , '.-Vf'Q.'h' - I .f "T ' 3' .,,'2f,.-xg., ,ff"',.gl51q-32 Jw ' 'W I.',f' 9,-7' ,'.Q'g-'vifkif f:-.!PS3'V- : v. df" ,Nl ' .5525 ' '7' L. -- -5-LSg.Qf.2?i2Xw ' .4 f , E? ' -.ff-'. rw. x "Q.'a'N,'T!v'., " !'l 4 ' I? MAI- VI: if 5 'gVjgI.YV.5,IgK?f4.V'I ' 'yi . 4' -V:-:' , ,Jw ,fyjf-",-15.3.3-'fx . ',f ,' j 52 'Xl '.,, Y, A ,.., ggfrrxigi - ,v fi. -' ,tg 'ra of fi ' xx' y II.1I- I IIT! -, QXIII.. ,II NI It-5.31 I VLII :IIIIVF A. II .f . I 4 ,'-..Vj,v""'1F,y,."l QI ,!w5.:V.I.V1' '54 nj . if ' fits X-' 1'KfH"'3F'-. ' Ji X I 1 .I A . V .vu J I I.-n . ..I "1 -- ,. .-- 79? 1'-7:1-.'3S' ,J -1,1 fx ' ..' " +1 f 4, s - t' a r . -1 ' ,W f' , fl ' . . 1-f -. "Y ' -2' ..- 3- . - .' lp '- . ',f."' i r 1" '. u rg. ,','. 5' N ' 4 f' .- ff -'.-' .'-":-'1-- 'Z - , f fm 'ru' .,. V I I , , 4'.'111-wed, X V. 1 1 I I- ., . - . -.N . , 1 1 ,n - .1 pu., -. . .K I , .3 N. 1 iw -ff 1 f ' ,-f ig:-f?-'3'-fa ci?"-waiavzv .- .1-- -pg.-: -. 'U WWQ415 ' -4' . ,.,,.L 4 I, I 4 - . .- V I AJIIIV I I II ...:H., I II,II,fsI .1-s. . III-5 I,g,,IVv7 III? I H N ,ask-.III U-..J:I, , Q .,III , VII IIIrI,rIII:5III I It , I ,I ., I I VI I. .ILC-9' Q VSIIZL .1 ,- VI IV.:I1IIIIII7I,LI-v!4.I II .l.If??pIA:xQ:Igsa:',:'Ii!gI I -fllif, A "J: - I.-I,-V.: . III.. VI dyeing LI. Ig. .I II- IIIIHTI-Ig. :Ig . I I :Ir . . V -,QLgVII'-.TFIQQQIIIIFT .,:-I,I:,::4?A f I5:'m:II:!i::-I infix' ,I-,...., FgiI,I:IVfI?',I.- 'I-I, I-I Vt ' --'if -gf . 1 fCi2'.s':Sg , , 51 es - , '-..-f -: f 1 V3.3 '-:a'g:g.-fa. ' 1, 1 Q +5 II ' V! rl I, - .59 I .- I ' , V .... gd .rg -III I?' ' x 'T 1 3-5 -. .'Q ,'.':" - .I-, '.I , . -.I . L' 'I Q ' f .' ' "J gi--32-' 3:3 1997- ' ' mf? 1 F' 3. 3 ., . 4.54. 1555! .' ' a'.'1'5- t ' V 1: 1 .- 1 V 1 'ff -' ' ' v- -:V-'uf 1' . '."'f. 1 '. .AH "' '. - .v I 1' .' 'I-' ,- ,.--g"'Q"-1' . '- K4 . .. 5.1 ki' ' P 'U' . v -, ' S :Ev 'L 5' x?ezgg.:'...? iff' fi' WM f ,.q..Wf-sri Rfffw- . "LY Q i ' if-' 1 ' ' r 5' I I . . . ... s 1 -. :.V I .,., , I 5- Y., ,II. ,', I . I , , .V II I If I' I I ' III? Y,-I I'-"5II:IrIcg:I:iI:5 In-.-... I 1. 41.4 .V . vgpfifz If ,,-'f,1!1,.73:l! I, VI I QI?-I S' HZILQIQKI 3 : I I' IZI' I I.,I:' ,.r Ifr E k 11- ,I-,III .F--I-I?I, w--A 1 nluzlilf .IPI E ' . --ir. .QA-.. ., aj . we ca.. - -I..-':.-...A ... 1: ' '-2-:U s m"'9c. 'Yih ...x -'.f4"Ev K g.. . 3. .fl I -U . H 04.7 zz..-4v..1 tv:.',L1:.,:5:.l A - ., ' I A l , N I -. TJ. .. U. Q , "-N.. 'N " - - - ff' -- -- "-A 'X . .. X., -N E , bl in A I K ,Il .An -nth? h. , 'I 4- a'f4A:x.:.: ,-fr.--,Q-V. -li.. 7. xiii, ,.. K 1 rx b .I I. .- . I. I.: ,, F V X N' :AL 'Pk' S g. A gl-"-'fi 'r.'j.'1"3-T..-',1L'.1'."hy "1"'f" ' -Q-mfg 3, -. F4 --1 '- .,.. A JA--, ,-ps. Q.-Q-Xxx ,A A 5 gm I Min, 1.91.31 , . . Y. I -1,i.:5'E,-i:..2?:A 1112... - , . .Q-'A' ....1-I :ir easy. ,I .g ..'4':':1 :P J'-.., -. " R- QZ,3?':S?6iif' .--Q Qi 'sf-13. -fr' W i?5gy:f5A Y H A ,J " .T . . - , . -, .-f--1-nz,-r , A .- wa- 5 A 4 . - ,ag . ,- Il lgfxx .uw XAL X 1 ,Eva 1 :f..-qvlb NJ' .!- . lm Q95 1552 :ff tv, .. .fmivff in :4?. . -1- .1 n. Cf 'LTA QQ- -. .. . f- w- ., A - 1: '- - - ',: ' ,, ' . I QQ? N-sSfx.N.:wJ9.-gl' 7.145 I EJ- :S , .K P I-T r, 'Mg iflyy- , fain! h :ya -.fu ' -, 3 31'-45,5-T' 'J fy? ' , P3 .ga -,5.3f,,1:eAD ., u gl- gg - l A 41 Q .Af ,- ,L -.,-. .- , - - -, -hw ace- --. . .' Q. 1- if 1- fa - -412: -Arm wg ya: -1 --F . --1-Steals.-gg-'Q' ' J A A ' , A. ,- HN- A:- 7' Ny x ,.-.,!.."grU - ,:1- 'N-.1x,g'f:'j' " 'f N- .,,gL. -?i2'.-? :vi .-'Q -41'.?4rjif.9? y-UN ,f. P 'N ,"'1"J-bi-274. - A' N-5.3 .-:' 1"94f -4700 "" "QNX - -4.'5'3f' QF 4-11 :':f-I-,'h'94g - 1: -. f f '-2-'-'Q-lb ff-1 - 1 -1 -1f-- -'.-,-- T!-.X 1 N. CC fl- - -'K Q- . -r--2.4" an ,. - Ng .- + 1 - If v. 3,-1. - - fa - . A L Q -1-. . . . .41 -. .-'11---iw X-Q -A Q' -- ,, Af: Ai 4J,y,'3,'r7, A h .A.L,,Uff',,.'.:f .,,'yzf.n , - I? X ggggnav l 1 .1 Q I, it ' . gin?-. IT,-ffiqirlb wp,-..,.! 1-.a ', tw 'XSL 5 . E Dsl. -21:43 -J-?o'f : I HQL Cz. -I '7 'xg - .I xx? ' :qgsxxl K "2:l:i.Z.F--E4 . ,, .L . . l X hu L V' . A., ', --if 15: 1 I. Q ' -I 4 - E,k,.:',ll: K 5 . - ' dh., ., J, 5 .lil N ,V ll W, 'vi . -' ' ---ff '- -rv - . - --- ' M-4'5b W4-3 '- --,,f- 4' . '.11s--'-'swf ,- ' ..,f - X 'W' H- '-':Z."1Q - -- '-I - - . -A -'AJ'-w.w . -- - fav- f- -- K , 49 , -- .A -. o f-v.-:sf x .- f,.:,lgg-ff U- .- V- , - ' 11- ""' ' ' K 4f'ff742'-- .V L N .Q 5' fTff5fl4a A X A -8-tif. ' I -,zhnbyl-L - .wr if T13 2. , .1- - 1- --' A 571 " , . -'-:"5.',' A,--fi D. .- A-:A - - . or . ., -. l ,.f. -5 If... I Hn.,...-.---. , x 1-:A . -QA-' .N .W -' -R? --'fix QP. I-'f.-.ff 9'1- I' X 3.53,-q , D 'L:'g,:.:gkx3gS:!1EZ'5' "':c -H,-iyji' ' "f Il, f . ,, W 1 A FQ-' '-- . ' - -, 1 'ly f ,1 1- 1111- 1 : A N Q- ,Q 'I ,QA ., A .." " ' ,' nf 'Eff '4w"P.'.-: 'AW ,?'A':1- QQ ,f , . , ' '.:' Diggs:-, gm-fm -- " , ,2'f':-Qfx,,'x-I., ,'lj49rQ,A1',f,f-f7-5iL- N ' - "' 2:7 -.a?fLfF?','-x-- -'if 1 'fl-FNQJ -3.-A " 'X M-'.-1-A . if -1. VF--'-1 rv - ' f X"' A-'A .927-Tf'l' . - ' J -' Q' Kumi amh 0112155 S-Zvnrivtivn X . NNW. , - X 1 KX ' ' f' XX , 4 x W -Vi--A ,r 6 N Y 74. , I , , .x . .7 ' 4,'r.". I L" 'gn ff, .I LJ. . ,,. ,.'.,Alg,.. .. . P-'ff' .115-1?:i:1?f my -- A ,. f 4 nf:---.Af -5 Ae- ' 1' ' ' r"'v 25. .. ,.. f.,-.fa 1 it L Q " 'j' '- -f,-ff "Clif, XS- .. FT 'x . '. --'- ft- I. - . .N- 1,q, v Q I ,rw N "- f ---' gf-i'--G X' , -- .L 5.53:-,.-. 5 -1 - I '. 33? .lm if X -A-I l ' - . ,JE lfxisgfifrg- ,553--'wr' . -nik. Hg! 19,-:N-T. K Ik xi 'X I' ' . 3 77-r 'if-' 'f' '3 1il'7Q'-l:.- K1 - , -,' fr L'm"2sw'- -31 Wa--' -'--S 'f'- am-' ff , Ikffia 1 IIN, " -Riffgxu--'::'g.A max '-.. 4,1 . 1-'fr ff A -ig -- Q - f ,-Q-'W SCROLL AND SCRIPT A-,Eg1g.:-:f. ' ' ' -'R X - Jztffzx-'x :E 2. . g.. L - : . --,ga-1-u-,egg fi- PHI DELTA SIGMA NY'fQ1g,f--1-rf3---i,,ig,4,v?N.--- .. .I V .L K -LTU I ..f..m'g:f-gq,?E-.- h ,N -sig--1-A ', TO-KO-LO fffxxv. yy.--L--f X A 11 . - - gm.-3-, 1 , -- :-. ' .xyg-:UQ-13 KWAMA df,-f. ,fy--' -.--Sign' N E i l2.:.f.'.jlr., 6,43--'fl' " '4-j.g.- ' wg- W TORCH AND SHIELD ffm.--,, .+-' ye: K, ,fl xi' . .. . Ag.. - -r, 'A .A F. +:.f-xxx GAMMA NU .kJ..r M . X '-D223 AQTQEX Lv- , ' :K - '-' .WL-A.. - ' - ' -. 'Q .lf-,':-1:"' ' .A A- YH 7 X' g . - .:. . Q I ivy.-QA, JI- J, -531.-51 -b ', . L-U' 'Ax Xx-: '- 2 H-Av.. .refs-,,,,... QR b : 'fix ' -:. A 63:-' , 'ggfzw-Q---if-A-:-.1-Q, A - I 90 QT," ff- ',L7 A if '.""g' NZ'-MQAQ, fra -N f 1-2. ,J WNY- 2 f 'Gi' f E 'sky-. V X 1 If I..--"R I ,X WP 'QA il' fi Qjxgm -A-r, I - : 1' 1-,. -- ' I1 ,'-' 1' '-Il. K Q .- v, -I' , 4- W - ., :Af - . MP! in If EfnQ,'QQ,i .--K 5 --fl. r, L, M! -elf-A Amar- I - ' f 0 1527:-"'-Lf l .' gg' FM M1 1. '-Q.-g"'-T: 1:9 1' N' -. Q q.,.k-T--Q-.,.x if-j 05 i W A "-Sf.-f-'rw-"' naw-T 1 -"ll -M 'F ' xt A , ',.,,..,,,,',:1'i::5: U .2 . -, A qu.. ,.-.. 'J ,- ' -A-I-,-.wi -i. fum .' 'VZ 5....:: ,g .u ., ff " fs-. - -- , F' " - fix ' -ff - 1 '.mi:':.f'--- A22-'H -5-.--ire :"'.,--w'-5,'i'T'r,'. X' '. -' '-1 '-1.-. , .-f . Im' .A f-A -'WA " , X'-5 '- If 'g. -. j 5+-J -f f , . - ...J '- A '- .- '- . .-' - - -A - A1153 ' 5: . -. ,.1"' " .5 'f'3XZ'.-gfz-' .Q-, .' ,.'-' - ' '-vi-TQ' iff, P ., -' '54 '-711,43 ',"5,Ef!' ' J? ' xx' i 4 'x' . X. '- f. l-,3:Y'-g,u,fk- If '-,:7-...: . In X .511 Aff. ' gf I 'If "' -K Q. X.. ..',q'.....J. ,VI , Q XX' Rh' ' 2- ' -Af .f Q. A M mv -P-QR -. -. 1 I' xf':g:.-I.-Y N-x .x-NM .xl L Q ...EN-il Ji'-5 , .. .6,:.,,., l,- I, b:pq??i .ESM .lx T N. A. X x E xi.. xx n xx. : :--AQ: '.4:1'Xw:-L,Q,Jt,' AQ. Qr...AI - Q--4. Axim-.ethxrfnsxu in ..- Em ., ZX Q lI,.A-hzigll 1 . , , .8 QQ , 0 X .-. J, ., gzy'f,l,A . ,..-,...- X .x s fu.. X R, . ,x, xx r ,uv -'i V 5-3' ,ff4,ftE : '- X- ' Q51-,z 1- Ti 'a I2 iv .-.fifukjff 'gfiix . GU 'uf 'Clit-A zz I.-:f 131: .h"l?P' mi-11' ?-..-c:S...s':F'1'3:--.-LL:-2-7 LA 5-4D'f.-A-92:-A -'-. . 6'-so I 0 I. f ., z,.:3.,...v 4 .K N .Nl Geary Collier Martzloff Vvalkcr Onthank Waite Vawtor Bailey Zimmerman Rice Cecil Spencer Motschcnbachcr efv. - "J-'T Iv" ' I 2""" ' 4 -:a7fi'3'J'6' 211.2-'rf'-"' "" "9 ' "ff - . '- - x ' 'Pig' V fi' 'N 1 ' - ' u QQ-1 Vi' ",i-'-,-1" , 37f5'7"'K . 1 . ' 'vig' " ww 'x X . , . J'- "'w:--V, N. N . Z,--9 . f-at W' V .5127 .-, Q V. .,.- Wk--. "K X- .X f' ,-iff:-"' .9 . -- " "" ' my X" l'-.5 2,3-.gg-. Ev: '1-4, ' ,- ','.IL-iff' '. 0 ,.,e.5f:,'fVZ " 4: '. .x 3, X.: " -, - li 5 W.--'Nb x 5 --9 . '.. !1V,..-1-w' av- T.-'.'rY'..'."Yv 'V S 'Q-rr-. -- 2 -. 'fn --1 4 ...-- - 5:-e . .- -db -V '- ... . .. swf- ,w ws- ' ,.1-, y -,ff - .,- AV fa. f .: ' is fzt, I-m..,,'. ,Q N. 'NA 435:25-.113 khlll- .: ,f.,,5,3.A..r , .nw K -A,y.-:- .1-TJ 1.3-:::,f5fjfi" Jr' - r. -.fi . x ' 2 'x . ..-.wa 'H--'s"Vf:x' , . Q, 4-F... V. .-'. - , f -..'r,V., ..1:1:-' ,. . , f, 'N N 'bk . -72' ' - f::,2fY- 'J' gf-7v!f,2-'51 X gi?.:2i.,:f52 -' E5 - -.,,,,,2" ' .pw Q 'ff -, at wg- N . '-- 5-J.. -' - mv. Vf 5 .QW 4' QL ' -- 'xi ., bqf-1,4 'ffl 'gf 9 ' .Nr 'x"SJxxS1E:"93e-T"7"l'L-I 'J '3 Eli? 3 fwfmf ' 5w??'Y'.1:-:fLf:-- -.:'-A ' .mf IRG- 7 f ' :7"""- 1 .- . '. -. - , . ', r . .Q-. if ' . . xg, - . fl - ,- .- . Q , 4 - -V1' cada' x 'fvf' 7 "EUS" "' "- 5' 3' 'Q' ' 15 5's"'a"fi t'?'f5-ff? 1' Hr: 5. ' - .5142 X. TT?-11 :1f.r14..,.-:f"'.'.- ' zz - -" .HPJQK 1:5 x' A 4.1 'T R-.79 -3' K' 1 " ' .- "V:"5i.':w1'.pv' 'f,f,g?lJ'1'g3f5A-if .,'. Qi,','-2.2-5f?5fZ?.., ,f'.Q'-:'4fQ'ff"34,25W'Ny1' ,S .ff . N -VN E- V .fn 1- : - -sf:-.. " .V .K ' 'W Vw',.+K5Ip?5f'--Q: " -A! '.'.'.f'.