University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE)

 - Class of 1965

Page 1 of 537

 

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1965 Edition, Cover
CoverPage 6, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 7, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 11, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 15, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 9, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 13, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 17, 1965 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 537 of the 1965 volume:

. . V ., m:,i.,.,U,,m,13A , VV--:N .,-1-4 V . 5. V nv V. V .. P-if 1, '-31,5-5L?S-'E5-?'1,Q-'c-.Vi-V, 'HQ '-,'f,,:-g- 4 "L,-V-QV'-5 --3 V, ,w-'5,, ff- ' ,2-155 1. - I -, ' 1,3'r.:i-':':iV 5-.257 'W:Si15'E.r'V --3.4-::P'f'-4' "f,V.-.'w3f?-rf Er' i"2e5Wff"Yrz .-2115-it-1 'WI' V-:VP 5' Q-?g,,v'? f -'rd'--T,-M-I1.' "-:S V r CTN? 1 .1-a?SfQx24V,gf--Vf-V,f--V--E.-2-,g?1.ge.'2-V-afVafqe,i?,.ViV.,5-1114?-.V32f??'-gina315---fV...VV,'Vf9m'-V-fy-27-are. -"Hiya: ff-2. aatfV'Vf1V,.--2-j-.fe-VL 65,-. 1- V,VV ,V1.V?-S44--, -:VV. '"2-22V-fi--.H'21-M-f2"fZ-'41 Z'i-'il-V1-WXFvVE91i'z51V-I-,2ffV2V-'-2-.-Qis2-21:fV'1ffz12V-3.-N-if--:1r?VV.--?:VQ.w-5-V.vlfmf-as .Vg-:effV-aa1"f'v--,R',--Vx-1--,ix-'-4'-wV -ef --1---1 V' - ' f- 1- -H V:--wx,-V. fs- 3,V-V9-11efVAw:1--es-iam-VV -f-1,V.5.-.1- -4-f----::.,. QV---.---2 -, ,Vs--.yr 'V-,V ,-.:. ' -V ' .- V frf'-4.5:V.V:.,-:-::V,,-.-awV--1411:-VXVSJ-Nw.:-V-v.--921-In144--Q--1 -411.-za -.ma--. 4V,.:ff:u, :V .Man --w2fw-w2V---1-Lrmgf.-,v 341521:V-Url''1EV:-M''WVMV-1:""Wf24'lV.1219V9f5?f""'WlW1'.Z"19In'.f:2Haw" 2-,Vua--6-SV-we--.eV-v' .'f'e---1-.. 's-'-he "'-.fa'f-1-?'15w--ff r- '1 -VV - 2 Fi' -. . V 2 - -V-: -V V :R-:.:fV:2N "-V-1-.-1.-1-'--S--1-"1-'vf-wr-:VaV.V':--S-Ifrr'--'-5-.111'::V.wV :V::'Vf4f--V1--,V-?.V-:-f-- Vff'M-V----'ww-V, fa: 4---4:, MVw -.-awfm--fW"1?-'32Az? -'K-v -M?-9-'.z:-:-V .5 V-MN'-9-V 5--y mV.gqVg-,w?::V--V+m---.rf -- VYVr..',-",ff-'- V- V ef. -V ' HH- '4 - - :' --M2-5 - f:.3:V-5.-J I - - -- -A 1 ,. .'-f ,V , :.- 1.1.1 V--...Vue -w,-u,V,,.,f-V,--zf-V.V:V-V,--,.-,.--.. VVVVg,.V:-1-,--V-hw nV-VVQQ2-Vv W.-,.f-,-Mm--V-f -5 1. we fQV,wV-,v,V..-9, ---Q-V-V.Vp-1-,A-as.,-,Jeff -.V-:,-.,---nw,-w -zV:.f1-Y--f--x--A-V.V-1- Y fu V f'-1 , 2- :-gf --7. - '-1-'- 3 -:V - ' V - , :.--3-'-img-7" 1.3215 Q-:rs-V2-V13,-Vg5.V1.:4-5.ag--31.3--,:Js1g2552 ?f-31:95-12-wi1'E:G-,Q-:wzaaaif---.-wif-'2-7-5 .ako-EF-Vf.i Q-ffazzflv. 1-V45-E'-I-l ffwfii''rf-r.w:15--i":ff'f'w--,1'.Ven-rF.- Li 145- f sf VW: I-11 -' Q-W W- V 1.-9-,F ,.Vt5v1p . Vi-"?-.'2-.V- J- ' --'tar' '?wf-p3M--V.-q.Q::gV-V2 --w--"-M -:ww--V-f.--4,V..z,-V-1:41, --vw-V---VV-vi?9V:V4. -QA'-gw.-f2:-MQ-4-'Jie 'i cf-,w:-1.-,-f--V-'s-Vf.- z, 1-V.-V,, ,--M4-12'---,V:--i-', .-11.4---V2---,a,:wmfwp--2V'--.11 -:-5---.-P-7:n, V -w .vnu W .gf-. 4 , Y-V MN. f.V::-.V- -ff. ' -'43 ' J- 1 ,rV -...V -V V .V -'--.--VP--V --,w-'.- ff 2-1 - - ,. 'V'-Y'--fi-" a-2f-,..-21-.5- .::1'.-1--.ifi-iiww-1uzVfxss:V-s-'-'Vaiffiwf112--iyg-V'.-a'V-gms--r,FV- isis-541.,gfiif-Vi-5,-V154-XWMV-VV'-Vjff. 4.-sf A - 2a's-u3-- fl: g 5-21.1. I.,-- -, :f Vggr- ' V- '- -ff .5411rs-".l--wi.5.Sgn.m-:gmawgfafl'--V.--K--1,2iff.-V'.-QV-gs---4-em -eV--121-2-meua--it-Vf:wr:-14-giyw-Veg:w'f'w-414-TW-'Va-an VVVN-g::sVQ-:wg 2o2:-V4'l-z7J2s2J2r-.- V:V'Y-v:?x,VwV5Q.--'-'V':V-Lgqg. 2 4'.'eVVfv::V'f9f?--.QV '.j-22'gVi-r -..,V3V-ein 1 .'.:1.f:- V - gm 7- ---'V --,Q :VV ,-'-- , fy -V Vp. .V --,.mV.4.-,,,,.-.-,--.V,,m,,,,.VVgmc-V-V,V,V-V-,-,-,-:V.439.-.,5.,g44,--:VVM.gs,Vw,-,Q-.V,..,,,LfV V..,,,,.V,-.1-xg.,-.-V.4f,,.,rf-3:.V--ZH.-,V-,,-V.2144up-,VV.Vzf,,--Wm.-im-4, ,V-2,5 ,V,, .Zq,5-z,q,4,V. -V.---fgzA44gVg,-f-,.-3,.Vef,5,,5V,.2,-V-V5Jq,,Q,. D ,aw 1,5-VV. .4-, g.. V,-V .xy , ,,,m,' , -V Vg . ,IV . --Sjf"?L??f! if :fgi,,',-V-ff'f?f-fi'QV if . . V. V512 Vgaf -V S- - -Vg,-V,.V, qw V-5 C',::-.fgwmg-op?'!i,V.,-6.1,-V-,.f,Vfgf--,gpgffg-f,a,Q,f..,V -V-,VV-1-,V,,,xw,p.-,, ,Q-,9,,M,QV--VV1,4-.,-V.,V--45,9 gf:-eVVV-Q .1-Q,-5A-xlwg.iw-:.y2-:grg.V,.7:--VV--3.1-m,-1-3-' v:,V..:w:p144--ffm .in-5--,-V-V9 .-vV,3?'Z-rf?-,V-:-5Vf.i-fy-1.-V-113+--rlf-1fVvV,aV.--f,w-.ipVV- ?-V.- -M531-"' -114+ V'V2'M'-IL-'-V,5 ,- :Va--:4-2 - .--V,wSV rn: V1 L1--, - ,, ,V V--+ V ,1-Vw Q -f, - ' ,,-.2-Si, E-Nami? 2.51-':m'w1,g'g1V3 ssmvrv,fx-V--i'-fx.:--Vi7,.21r:J:ii-V.,a-gE1V:wgii--.fVZv2fzf5?Z:'.a2:fJff--qw?,-Vw:--:.:1?.-".V22qV.,g:V.'45.5-V.-QQU5.-3'mag rVQ:g?1':gg37-5:5-4-f:'5-' -'-44iE4g:g5VVv 4za.25Q6f4M.-Q52,96-.lkffivw -wi!"'xf4-432163:-pg!-2' -,QQ-1 201 ,JL-V21'.f, iff-,g',g,.2:'f-,-1 V3-yf---,L ,:1'55Va,:V 4951.1 1-.53-554 V.--22 V,-.3,,y' -- LLVL' 1- 'Q ,'- - QV VQL., - , .-4.-,,,V,2f,-,f-.-V:.V-4.3-3V,V1f,,,,V-A-.,V,-..,.---7q--m,V.-- -fy--.--Ve.: -VV-Vw-Vww,VV-saqqmV-.,.,4V--f-fzV,-sw-,V,,V5-Vp-f,v-gg-V-iffy-Wm-VYAVV-VVyfg--w-gi.- VV.---W4-. -.VV-wVM-VV:.fmm,w5..f,V,VV ,-V..,,V.n -,4W,,Q3V,y, .fw .-MV,-ww, QV-g,1V.VpVV,- Vp.VwQ'f'ifLfi'--.1.--,- ..V-., V. . -V -ff - 2 .V ff , ' V , V. yzfi'-aV.VfkV. 13.5.-gag 3-4,-1SQ1i'V-'-wgbggV51w17w,z-W -L--eziix-V -5.-Vv214'Qg,3w.-'rw'-p':z-?m'VMm f, ,- ,gm tags xf-324.51 -21 fag. 2-9-1 .-VVQ -vi: ,Q V, ..V.:-V,,,-QV.-QV- ,.,,,V-,QV-Z.l-5-WW..VNS.-, f.:-Mask 5-,,m.VVf,-XV.-,Q.m..g--.Wg-4, 4.,:dV-1:3---V,--A-g ,5gVz27+:-v,-wfgrwwcs. V:s,Za0?z.V5iaM-'f--w4--1-vm.MSVap:gV-fm-ang:5:42-5-GYM V..-122-f-1--'QL-52312 V:4Vfs2:V- -121:-waz? QV--Mia -.W-:4w2'u'29 +g"'.'i'-'WZ-1' '11-1 -- - 'WV-V,:.'f 1 ,'.f.:-a,:,-.QQ:v-"- 'ap-.'s,'g.z:-msdV-r.-F71A52"f-A,-r,P:-ac,-V:rs,fazffs.Vwixv-if-6yeVi.vV'Va 2'-V5-.-GfwV5fizwff225V-'f4+wVgV:,f-1,-ifmpyqkaf-.-in-ay:-Qf"rkgWy-ww-.,VJg9ff?--v542Qa,9igx -wn"-2v'f-fP-,q3-,.S,--If'wsmpff-1'-9X-zg92f3eZ'gff15-14 .'.:-Eggs:-2.43331-Q5 .wg .',.- v?9Vfz-1-,-'- , . ----Vq.-eV-+V,fV-V,.- fV:.5--gm -f..:f-Vw:-'V-V,V1-:Vwm fw -.4:mzy,:Vv-pq-.zsV- --ma-.Vw-V' Q.z.fffvg,: .1-42 J., .vig---V-1--f - -. ,f -- ,-,VV -'V-'f-fmV:,"-12-M-se--ws-2'V-V2-sz:,v1.-f-.---E-Grw'--IG--f-Era'--f-1421.1VV.-'-wwSym-2-f'2S4-112'-2152x225-,.ZMfff5Vw.Q.-5-QV.Q,-4:1-fewgaf-Mmgrv.--.Z.,Q-:y.M.-wfag,-gm-:www-MY--V..-.WM-2-344.1V?fimMN'2??S,1'S4v14:5Z-'42Vifigwi-?'w:i--fb-4VV"24:wifi-re-V:--ay-max-11,952-e-?f.:-+13---fwfrR- 5-.v,g'V5V2.-,V :f'QgVV122'1.f2,-Qin-gVfic' , gg.-my H um-:' nf- . ,V 5.--V .Vggf..sr-W---.,-XQ-'14-xffnmfgfy-.,VVgaggsig55VV.-fe--V-ya-.-2-i.we--1 '1'g2-,mga-:g4aVg31:4.V,gz-M,Q,,.v,-syn-iff.-Zffggfkg-:'2s2P'f-55:reg1-.a'V-for pgs -551'-:Ex-fm--1Ve.,Vw-4 E :'-2affzV.1rf:'-.Q-,--.'fg-mg-if125.gz:gg-YV-v:..as'm,wf.mfg- ffww-w-z?5.w::5'V3'Q4'w-Vzzf-224111-rw-w4:-:fx-eww-2-,-s--W-.554-wfym..ymeng-V-:e,--4.1.-Vg,-swf----Q ' ' - ve. -Q.:-. :rv-s-.- V-A-'--'..r.-' -. :L-2-21-1 1: -V--.fa -a-1-V1-e--'.--wf:VV'--1-'.-: ':V.-K1-.1-S.V-.aw---X1-v,-Vik-mw'V-fhw-Q5-f P21935 mm-:V4-mm:-1:V:sv'.v2+1?v ?-. --af WZ-V-9f..srf.fV vf-:f:pV:,V- 6-.,g,x 4-1, 42, a.. -'V -V 1- y- 1-,- , V :::-:,. ::,V:-:-ek:-.5-,-V4-ka.-1.1---.W-.Q--:mm-74-E:-w-,Q-nay.:-1-Q-mz,V-mfmicf-'asv-ibyfv-5E5:,4V-mm-1ar-mfr-4--v,e:fm--WEQQZ-?4v1--'--fw--wg:----AZwif-wx .-.Xi-zfdfwf -5-awmxp: ..-: -up---f .wif-5V-mV.-5, ,':':...VV f -.-V-V..-W ,V-14: VV.:---fV4-.ga-VwV---z-,-.1-Vw,V---V-r-,,V.--im'ms-,g-,:V,-x2:,wfV---4 V-wazxzwS-f2:V,Ve-,----WQx.,ffzzW.VV-zVfA5fh4mV-Q-49-vzfy-aXva,V,1'fVwS-MV:9VvfgmM--:f0---w1W--1-4.,f-iv-iff --f--fm'-Q .-n,-,V1.4,w--Q-'. fV,--wg-V.:a w--lk--"VVb----V.-Vp .Vx-V.-X, 4--.. .-M .V.VP, V - .VV Vx. ff---V V121-as-Q .V..-- ' V A ---:-Va-----:-41f.o?' V211-4-' :if -.:.-.V -Q..-. vr.-F0 f2'V-1-V1VV-:V.- :-QMY.:.'-'.,::-Si-c---v'V3r--Ei'-SVN -f.?f7fi.- 261:52--V-6.-.'-WWWWWVMVJN few-fic-'ff'-JQSV 4wf3iv.fq?-A Viowm- ,2f'-Zrmvffffwi-Veg-HAP' -v,,44'5ffS:3f0Q-V4--14f'f24Qt-SV-'g5ZX4'v,sQf'?24vmuvWvy?l -,f-91'-Qwyib -V':V-Pf,?-i"V,M-f::--L-'- ICM- 'V -4- .1---V-zaxf-.-Qsfu 2--frsaw-Vqwwcf -'v 41+ gap:-" .J , va- w.m-4.-V- V,V--4-Vx., wg.-V-V-M V. .V,,,,,,.,,,,,V- V-fm:-.::f-, -V'---:-nwQ--.f-VV-:V aw-f'-+ze-Q-2,-1-,w-A 11:-ax-MV---,--W.Vffms--1,,f-'V----V.---H-:x:?ZQ4W'V-'G---my-QV-2944,f -ofQ24-:MMV-V,4:,,xZmQ:f-..-m,,V-VVVVrw-4-Www-4-mmafmgqmw-f81w4v?:m.f4f2f4:2w-6.-15-w,,f-f-Q-.-ago-ysfwwg-.PMLFMG-.f -xv,-wmv f,m7efV -f-1--V-'QA-4,-ff--naw-AV-V--V-V. -- ' -Vw --.---QV--VV--54-f-V-YE.-wwV--1:fV..Q:-A--y-.95-VV-mf- -:-zwxxgf:-Z,V.,--V-szyr- nV.,.-NZV-V ,-zywfxwx-Q34,WV-AV-4922-94.-Q,V-A-:ff-Q,-.Vz4V4:-fm-34-ggW2affpV-ffmygeuy,-gf,Wm,V4agw,VD-V.-V fig-1.05552-,4 fgfgpmgVVf22,W-N--Nmfm-Q.9,5-J -,.5.VQ,'eSg - V -,-, V - V za.-. V - "ff ,R-my-2-M3,'324fg.-2:--wr-vaf'z-4126::VV1f:,1:msH-A-in-iq -5-'-sw:-2-V-1--VVVZV - '. V- V' '- 9q2z43:fgf f ...aw ..1.m,f.V.----V-.Vai we V V..fV-.fp-V-V-V--VV-V-.QVV-1 VV --.-fx.--207-H'fe-m3wVV.Vf-V,f-gwi My 1--J Y Vw--9VVf.f,,Af,gzs-V--- We-we Rv--A-V. Vfwwg-gf-wwf--Vp--A---gy.-.y -1.9--M M-MVA, .wi 455---am-2-V fm V,-- -QV--Q - wtf- V-4, 4, rg -, -VAWQVM .V f----V-VVMWVV-.V.f..V-xv? -.-.1- ,, f - V V-,f:,,V--VV-,Vw.VVr--,,, -4V.--V-- an-V,f1y-,-,4fV4A,-2.-V,-a--QW.-1:5-V,g:,g-za:-vwi gm, V.-,y,4'2W,-yt ,gg Ngjp-W..fW.4?5yx.a,.3f -4-Mwfyhsk-V:-v142a",Lzg2-yi .zwzy-.army-f b.fbjVs.Q,g6fgJgVw .4'Q-f'iA,-.541-fwfg,-,awww .wma-W-mg-QW-,-.QV-V .-Vg., .V V., 7,-ff -- - .,.,:VV5f,g-.1-::V-aw- Vg-3-W..VV.--:,:-as-wwfmf.. -ai Q99-4652 2--LM HYW'--W5-'IfxWF2Z. -' -VW-V-W?a11wVe1','-VfV.n--Qmsx:"2H5-.V,"- ---V--11 -1.-VV,-s,f:.,g-gag, '-QM-f''Vw4gyV.f4-wwf-wyewV- :taszk-fz2Zv,a,57Q?'5E7-QV X-Vf -V , :V ,- - Q--V--abr.-.:ss'.1-V:-rw -f-six-:san'---A-Va:-J.-fy.-1'---9V VVV:-f-fa-1--wk. --zvgcf-.2-131aef.fu-WV-V:V:w-vm-9.-hqfV9m,,.a, +V.,-W-4V-pf-f.,V-V.VfVV:59y,Vgz+Q,5,5,,g. ,J .QV M4-4Va,yMW-:Ap-4-...V gm-'S-.43-6-5 xy: .w,zVfnfyv--Q-Q QQ f,AgU,Vk,9 .,-9,6915-,gm-,.,6't4z .V .4--f 2,7-M ,-.,.5w--fag V5.5 , , ,-V29-gm,-V---s ,f-'fiz QV-,v wx ,,-,-,Q V V, .--.-V-V-4 --VQ-,WV--J.V.-Q-V-V-:V-VV sim.-ffvn.,.--'fvwm--V.V..5.,.5y.mV,WK-M,.M,S. -W--4g,.,4VL-fV,,?,V. .km ,,,,,..AM V,..,z-, ,My,532VQ.ky,iV.f3,,,g,.39-,VQQW,iV,.2i,mw, ,V .,, ,,4gfpfQV,34 Y-.f,VQyV4z-,fnsw Va-gM,Vg,?49f..,,,w ,,,4,-fwm M., .,V,,,q3,V, .,,,.,-., V-42-41--fav-V:V1'-V5 V---,-mf:-fs-M--.rv.mf-mffvmym-gg4-ggc.Vg.5'f21:-1:--w--W1--:.',x,-V-Vg-:a:m.1-w1V4m.g3.-ww'QAM'-74:0-W:.- fi-?VW-E-affcff --iw.3W-w2sVVw:MJ6- -aw,asmV.,af'-3,3623-bg:"g4,-ewwa,,Mm4g265:m6.-5.,-,.,-V--a -V .,-V,4a,f.44f.--K4-eff' .1 .9153-Z-f,-2,V:-4-:-:ami.QQ.--V,HSg,x-.---V--Q,-,-VV-.---M-55..VN-5V-:V,.4.V ,- es-72,-.m4,:e.QVV-QVMQM-V,3.---.,.-.QVVW.-W5-qg.V5,fVuga-Wg,-g,V.5V5,,V,fV,V-V-mgqy,Q,.-Q-4.-5-Vg:my-4,-1W-Meri,V-.-ycxfw-M3244--Awe-4-f-.Q45:.735-ygifpmz-gyfgggV.4,pg-gmhs,5j4-.Vs-W.V.wg---VgVpaqwjiyf-VV:4g964-fyxwgQVWMV5, 5,-w-A gif., pygmy-V'-ZoyfVzfgf2V-1Q,-ga-JVQWV-53,539M-,V-93.sn.f.,..:,-muh-V-QV:-VsV ,-e5V:,.,f 5-V,.f25,5115-,gygwgQfz,-gx3.Zw"-ang.,3p.1.1,,41,':-V,ViV.-2-15-eyV,,.gx---9,,3.5.:.--pf:ag.-f3g4fQg5:1n.-sayin,-'h1,,g,-V3y:37Vez,VV:5rfwmsawgj 'QW-4V423fV,V96'5g4-Qui--9-:Vv - -' ,ww ' er ,wV3f2--:-g:Vp-g- ,- y-sffrgegzw '- '-iw fm--Y:-:QQ-.QV ' .. VV.,,MN-,,,f.Vw.V-V,--,,.,y9V..VV.. ,,.m,V..x.,..--24..4-wg,4,.,VW,,,.4V,V.,V,.V.Wm,...,m.k,,.-.WV.VfM...7g-JLMQ.V,,VV,4,,.,,f4..-S,VQV.wp,yM.yfzk-V4w,,4,fMVV,,,V,,W,-WV-VV.,-.wm,fae:yV.V54Nr.f4,9..,-V.,mV5-pAzy,.,9f-,fy V - ?V9y4-'1w,jy:p-?yVz'Aff7 .VM -zggewV,Vjb,.:M,i,4ZffM9VaV--4---.QW4em.V.-fxvmfw.M---,..Vf...MV ' ze 1--.VV.V-a-:.e:af.-- bgiygw -gg:-'V-if fV4gifgV9wif-'rm1'fM, V. .rw ' V: -- es-eraqgiw'-1 QYQVMVM,-1621-wx! -r:3vi.V:.y:gV? s: -.-43.4.11 i ., 432--V,..Vf1-W-V.:fh4V,,Vf,,:mV,---.-pg.-3--1-gf4V,V--:Vg-g-g-V:,:,-A-as-wg-:-554.5-Jana-.z:,:2-21:5-."--Qui212'..?2bzQaw-ee. wafer--'2Vz?z.ff2EMVQZVV-2-GM?2?g6-aw.-11rVV943+gy.-3--Cz-yiwm-ia-Sy-KMM?-,QZXWSQ-' V3A.s?f5qyZfz::1vws2f'f-Vsaf-aj-AM-4f'Wwffx V- 'M f ,?w:!f'W5gi-wizw?-4.fms-Vw--cgazx'-sa-54-7'-1 fx--:ff 'Z-1: Vs-mx ::-.ef--:--5,1-2-.:,:!sGz2-s-:Q.V.-xwufm5giS?..Sz1-'Sm.'.:ev:-Mfaafa. :azffra-if511:2geQwV? wffa-fQa.M-w'1'.:f,M'-QQVgcffw--.JVSbr!-.-,ie-2-49-.WQ54f3swV fz2f+?'y-:.- -QW .,-Fkqmx. -'71-M ,1- V- .,,.-,W-,.-V,,V, W.,--V-V,-f.V-,VVH E,..,,,V-ifV,..V.-.-,,--V Z,-V.,VW2--W.-fV,Q.-.Q-VzV.,,-144.,VMy -mefhfi, gf,-,mx,5V.gw.V, . My ,3V,W.,V,V M-..,fV,,,9vQ.gf.-VV4,. ..29wsW.z, ,- .M ...Wf-,., ,,V-.my-VV,VM-,, V.,.A,,,.V,..,- .- V '- . V-V-2--...Q-V.-QV,Va-fa--.:mV-z--V-.QM-MM:wwH-V-.VVe--.-.f-,Q.-bVVw--VV:-.Q-f +fVV-W,-V.,V--V,.sV-.x-g-y?,,.z-3V-..-Vw,fi-,VwQ..f.V...gr:Qw4.-.W-4V19V-QV,V4V14y5-an-Z-,-4 .VV wV,fV.yef- -my-iw-,f Q31 .fir -Qwzivegg -,Wm-V WV-V.V,-V5g.-.-V- -:MV v,.V-,aw 1.- V VV.V-1---as,--ww-..f-V-V-,:-w-..-:.-V--.+VN:-V-:IMam----sw.4-.-4-9-w7.W1-...Vs:Vw-.fe-mr-2:zz-Q.-Vp7-mr-V'--VV-V-V1--Vw-ff-V-.eQVfV:-ew:4,-me'4y'P24w.MfXQ.-eh-MVmfygf-Vfffpyc .V-km-Z1--Mvfyg-,451-.f ,VwyV-.,g-42q4s-V--0,.Vfs7-yV--Maas-zf:fg,gf .ww Vg- '-.,y-f,V,,,M- --.V.,.gf-Vyfb:---V-mW4w,.--4-QV -M--V.:-,:-1-V,--V-f.-Q:,:g.VVcN.- -. .-,- -V IV- -V.-:kr-7S-QQ.,,meiI-ms-f-ff-,NVQ-2-W V:51:--9-265-4-9-msV.V-.1--rv--.211:92--V-Q:-V--wf::.VwMy-S412-1--mi--YZ-V-Vfgfavfmxsvgwe5?5'wL-428.gif-:lj-nvn.+V.:g4bvz:21y2rQ-'.yf fa. ww- 'mi 2--wVKfyMVffw-qw-W fm..-1f?"w'4v WW- -swf- 941-404 ,'3?zs4,5S3, 4025'-'?,3V'QA:-1M-'-:wikiMmm -Y9 rw--ff--'V-s, wb- v .,.V.V-V-VV-.4-as V-sewwa.uywza-aa.-faga:-'21-wsV:w,.2.mfmVz'V4rg1'ivff-my--Vwyf.Vfw2-:ffilgwi--if VV-If-.545-ME-232:-Wfaf-X'Yi fwrg-y'wN0wff -' .M MV- hm-pya-V-QM--wxqw-2 QVQWV- --ZV:-w -,VVE-,V..VV,-A-f.V.,,.,V,,V,,..,, .VV,V-,VNV ,, .VV-V., VV.,V.w.Vp,. V-VV:V-QV. ,ffm-.,,,V,.-5.-f VVNJ,-V.---qw 4 ,-.- V VV SV-, V-MM 1,-VV-,V aim,-1 e- V--fp--KV-.W-Vg,-,V--,-M, ,VVfm,,,aQ,5, 4,V,WV,V V,-1o,,,igc1AfM3i,-cm.,,g'4,.wgf, V 0- AW -.y.g-if VNC-5-,,..,-4-.V.,V4.V.Qg,4 2, Vg,-.e,.,-.V,V-,,V, .1-:VV,V,V.A-W VV, ?zV5f.'ie-2--ff--fz:Q:i??1i1-.QS -15:13-V:l,y---5235:-.--5--1-435539621:-we-ize--.ax-6MV:'f-12:6-'f:?z2f?+Vw-'1Ve'f M-wiv:.-gw-Wag?Vw--:.1-:'fw'fuf'3fV?4?V5.2?-:5f"3vwkQW5wiZf4fQ'zQfwff,-MW'142fgfQ1f1f':fV3-K5f2aQ5hf5'?fW,V:iwwwfivvfiw-J' .- ,J ' - V V 1 . f , --f 1 V --W-12-wivz gg-awkVs-iiV2'-5'V1--12w'.?P?f-wife'-1af:-faw,.ev.-SeVeQf9-M24'Awww--f 9227 f-f'53y,Se:--4'-.5354-1521, ff25Mm:.44's2,Kzc,wm-f-M45 a.V1?2afgw-':m':1'.fffkzfgay - '. V -:,-V4-V.--,-'-.1---aw .rm-.V-af.--.-,run-'QVf.-z-V'-V.,wVV,,2--4'x-Vfs-rf'-W:-V-.Q VV.:-V:,,V,2-:-.fV2y..Vw.-wxs-.,f:Mw:Vw:f:.:-- --VL .V-mf: AUM"-6-pw,6f?-51--,QV-Wfffuf'--4-V' z - vw-1:-. 51 J-wapfff -Vgdyf-:M mV-?cg1y-.,f--wygQg- -Vwym-34--gang-,-:V-,:.-.k:,,,.V,5--N.,VW- , V-.--Vemi,-a,:r-VV.',4-S-A V.V.:-GV .WM-VV'H'5V-Q-WW.--faq?--fgVvaV,.----fm-V-Mzfdwi Q-sVwVZ-7w--9-:WVV-419-wwmff-we-,-21321 w'V1fM'f'faW,W4-WT -wVwMWff.aff3ef3ff4a-4fyf5ga-44 -ffyf-x-f-5-521-fam-V-MMM-VM-V4 .-3--Q .V V -:z ff'1457VI'?'1fJ--15E21'1'5E'2ffViFF21E?:4fQ9GLW-fiGi:Vl?'-b wwf-2 -S :ws-I .--Ve.W-QV:-2-rw -4,-fm?-Ja M':-rwfiww-4-Vw-:af-am-V-Vxsf2a:42,-615-2Sasw?:w?ry'ffw',5-W-4 .Vw -szm5sff--fv,5Q'2fyf1- 'f..wcXQ-gV2- W?-2'-.qs-V V- 31' ' .- N-V-2..V-.:--fVVaV.--VV,V--V..y.Vf:VVx-e-Q...--.V-V.wx4VVV-Q--4-MQQ-VV-Vs.:-.-A-M -Q-:VMwg-.VwQs-eff-6:4V-':-M-ws--Vsmw--smvffy-29,12-2Vywgafy-s,-.WVVJQJVzwiin.. V2m.,w-.V- 4,VV--HVGQZ-Wye?-. -.ef V-an-if fVg-- f,QV-.vigfgm W.. V- ,. ,zz-. afa.V1--V: '- 2- Ve-1-1.z::':-V.-V4 V :sw--.VVw--Va-z.,V-'-wwfs----V-V-aww--'--PSV-.-V-V-1ff:-2--vw-:-mf--,Qi-fn11?-.fV-4-Vv-'v----:V9,-Vw,-V f, f-mzW?6-wgg4f,S4V--5V-V-W-rw:-1 w2V.-Ma -wffvaffwpyfy--Z-:WOW Q--uzwwgmq--wV.f,V -f gfmg-gywa-.-V.4.--fppf---,-VVV..wg ,. -V-V'ffV1--VV-ws?V-W1-vi?-4:V---VV'-u'E-V---1wwf--Smff-wr?'QV---Vw---v--V --V---9-V--.-zxv+:1,f5x5f.VV-VVVw,-V..-.VfmzM..-4,-wwf5--Vg---,xywpfggi:-Vgexra-vias,VVw:-wm-w?,wmhf-4-V-44-:Vw,-mVJ5iiiVzAy,zw6K!!.,w.-f- gmgggw 4-fwvMfwVpfesg,M- .2,g,f,-'fg-:!f,Jgp,QM'. ,X V---: -,-.fx---rw-fn.mVV ew,.:.V.,-V-vw -- - f..,- V -V V6,?zf?V2fV yfilygg-ZKQXQ-VV,Q-Vmeyfwwwidyw Wfigifm. V1,t2.3g,:- .WMV--VLVVV., ,V.--Q, W ,,.-I, ,V ,I .f V. 4 4 V. V,..,V,1-V-Vr-.-23:1-e..J.,-V-2--.--1:'mv .V- V Vu,-1-V -sf -5----V 1- 'f f-V:-41 -fa.:-V'V-1.,VV-VQVV. g-f-f.-'f1,-1--.VA-2--.QV..V f ,V-VP---N -. -- va- V.,---V--9---,.-4-Q-. sway V- .14 rf N- -,.. .- y-. V --Va .fu-.1 1- ., x fl --H ,V-V- A'-1 'V VN2.,,,5'y4sweA.-S:w5Q4Qr- --f-!aV-'-fi-,-,.f-::,:-,- - :km-:Q ,1--. X. -, .---:V--VV-MV,-Vex-M.-4-.V.:.-QQS.-.9.4--2Vmrii-Q51-Q.-V,-1-Q.V.,55.Vm.-Q-V.-..VV-. -V.f..,V-3-VV-25',.V-VSV.-ff-...H-A V n5VV.f.MMs,gfEzv.7vvJM5Pfi .,.--ww ....V-V-qmw-V1.qQ,v-V145-1. -VM-' - , V A- V- - -mi' ,,:.-V-m---..1,.--,gn-VVQ.:V:-V.,,.,V,,wwf-Q-,.,,.V.-.QV-i,,-eww!-gV:,4V-qu --f.g5v-e-- , V4,Q:,- --meV-vga.-gg--LVwe--,fqpw-.my-..g:ge,Vogggc-im:---VV---MV-.rg-Q. -m4w.-:-V-V-Qa,V- 304,--. mV,Wf2f5gZ5My?f-iibZfm,,V . Vrz-.V:,f-Ag?mw--2v--:4:m.mgeQ-0Mmwe,-cx,p-4---Mwm-53--VV ..-- ',-Q--:V.:-V.. V. .V-:V-,::,.2fV:.-Q-.V-in-Apu:--.- -----2-1'-Q .'---Vxxm 'f:V. -..-wVw-VVx- ----.1---nf-t.V-V:-.w-QQ--.--.f.f:V' V--V. 4- fr.-M-1,-1-v fmmf. - 7--wk .,Vh,.q-V--K A--VV-V1---1 vlwsV-NW V W-w:'4-fm' a,.y-,Wy -aw-4- W-wyff ,V---V wV1!4'V-Maw :wfpwvf-'G-VAwwfig--qywa-2-zfi'rM-VV-s.w-1:V-:--V-M:-Q: W- ..A-..V3V,..,V-V.,x.,-.-wifes-.my-E-.,f.vWQVVV.,f,5.A3,.z,-,Vw.,Vg5V- .Vw.,,1..,,,.-+--VM.-V.V...VVuM.z,,,+,-.-..Q,-,V.-,-,. .-,sq.,,-Mf.:...f4W,,,. anMVQ6vyw,.V,Vz.W,,VVfa. M, V-.fcV-.-,,fJf-.- 4--V-1-,Vw..,-,Q-, 3242,-,-ww-W,-sVmV.,wV--...-,-,..0f,5y,.,- wg.-,-...V VVWV.-f-V,-U.-Q..,.,.V--V,-Va,-V.-.q.,,,.-.V-.,.. V.,- . Vf ,wmmg ,V :V,V. -.-:4-,.:--u-VVw- Q--awwVV-V-V,VV-2----4bMgwwsV,-.sVs .,-!:,,,.n-- .Q-V-Q-raw.-V--byw,:.gf-,MVA-,,2,,4-wg-VVfr.-4-fZff,.Vz,5,.----v2zi5waVQ7,9z-w.,ew,,iw-'ffiy-wif-4-V.4,,3-a-M-g,+,.n,-m--,-,,eZ1-.,,a- ,V W1-,f49,m-VfV,-z,VWf,,-45,9,MQVW-,,fV-WZV, -..g,f,,,,g,..4-3,97-.,-QVM-..gJ,V-W ,,, V.V,, - -V -ff:-24:-Vs.V2:,-:Q Vo,-M .V -15,5-fuV -PV? Fiirfu- '-4:-f'.f--'+ --,VF-1-fx:-v'u:-1--. .Raw-.-V ww.: H-f.',zxQf"f2r--Saetfffi-Rza:-f: w.4i.,6--m-sVmmff-geX-V:vaV.c,m,gV4z5p-:V-Qafgf-x24-:gV6,v www- ---M-g,,.,4v:vzV-icky A5-zV---4-4-fV:.-i,rfabiazp-4-4--2-ffm9-1" '-rw X V ...VV-25... V-M.,Vv,V,,,., -.f,mQ--.W.i,.,..V,.V.-Q,D,.,,,,..,,g:A,,.,V,.2iVVVV5..Mf,.,,?.V.4g,,,,.,H..-Q.,3,32,.V.3W,56.V.-,.V-.,V,.45V.nw-ga. Vg.-,4V...-.-.V-as-W.9,y?f.,-asVV,gV:y.Q,-Q-V-2,:.,5g4'-V- V-V-6wS,..,Wy--9--ym-xw-,f-V- .V-my ,Mm-QV.Va,.mV,,fwU-WV.V.V- .-,ms3.V,-VW.,-VM,-,Q-.-g,.,-..,,.V-- - -Q--.-Vw Jw.. Va.: V-,-V-.V--V-V-rff.. zv.V-pw. . .-V----.Q-m -nf - V. ,MV-Q-' -W f+Vf- .-1, A..-.,.--.4:,',,-.- ,-, we-,V-M..-Avg.-V-mm-Vg 4--462-,y,Aw,-ff.,w-QVV M54-,Vwhggg-52-A441-iffgm-ff..pm-,Q-2.---1-44 dz-VV-.mfrV-VmMrV-:mfhf -J-M, mf-:VSV-.-2 -:W----V14 fVfV Vw-mimi-VVgm--.,.-42f'-:.?r:..V-MW-V-.-.Q-f-.Q--JWM..ni---Q..fg--ww-.-p:VV---:-.Vf1w!i3.:g.5VV3?V:vMhxx---15-w,VQg---VV--2--292 -4-.iv267f.V.fQ,eyV..,g,-awayV 44-ijqw .wVfw3mw.4QW1,,V,-Q-mi4JQVw-.V,.-V,--my .fs V, -..V.--2.-r 2.3: -:f-:5:a:iV'a:11...:4fzf-2.f-2'l-z::fw5',-1'.f-veffs-Vx- 4-weL1:,:'-"1lV:zeV:z-1Ma-VZ-5-fm yr-wgmzfzf-:Vkfw-,z -W -vm aV'3Vgg--VV-, wr-fV:--wf-e2.-,-.-f..V-wsff--Vw ,f-Vf.e.-:,V-V4-.-HVVV.-rw.-2-.VM:-.am--Vw-QV:-V-sr.-V-.VW--fuz--Q'ffm-Vw:---sQ.:-V-1:--wwf'-V:me--5-my-We--.-MV.Vm-anim-4-VY---Vgizew-wwfg,:fy-5few--eff -.V-.mix---1-Wwk?-V---WSW- --zwkviyvwzffmig wwgmgfw- vw-Siw--y-'VVQX-VM-1.-VV-1V-6.V- ...,--MV V---V-VVVaf:.-V-V.-v,-V-.Vw..--f V-w:-.V-v--'--V:-,--V-by--V--V,f --.-f.e.,.--V--.-V.-4-VV.V.--z.f--V---VV-V---VV,v.VfvVVV-1.-1--W--V--my4--.f-.-Y---,142-,,V.V:V2gV.VV-ff-.mm .-if-.V-1,9--wx--ww. --vV--.-- 4.Vv-V1-yw,V-ff,4wQ-m- -..m?g--.fffwmfmg-.-qffg4V za.-MMV ..-wmi-y..,VV,V-,:u:f1-Mr:-41:-M--VV..-16VW?-Viz.b Vg .--,V.,V5yi.ff,.-f1---V--W-J'rl?.'Vf.-1--ef-ww-dike WV -1-fwf--249409-fvngzwwv41-si4Q.-W:Qjm5y,:1yYg-mpiwiem-fmfyaepmwww-vw2:25359.,..gww.-Vggy-15:-I--mvki: V"145-me..-fx .fVm:2w---'wi-M-s2.---'QQ.-MV-V-wwv-VV V9--vs' -.-- -,...,V ,V-..VVvV-Vw--.VV-,V-V--,,V,VV., wr., , A--,V.-:ev -, Va..--4V,,,,,-V. V , -4-V...-V. , MV. Aw- ,...V?,.,.,-VV, -- ---4V.- 1 .----w .,, .H - V ,W ,QV 4 . ?,-,,4,,.-- ,V ,V .V ... V V, -. .ff -.gaVKM,Vi,V-,f,.,.,Qof -...gV,V.?,4.,,.,V3,,VV.-,,-qmfsyg, 4,4 . L., ,... -4 .,V-.'-VVgVV.,,5:V2-.11-:,-:1--,.,f,:Jqf4.z7.E4V 5-rs-35.5-.Wa--3:12 Q., V '.VgV.f:V., ,W-gr,-V,-4zV.-V.3:a:.V-535 Vyramii. -,-V.,3V-:.?'-V:- .sf.-wg-fm-V0-fggzeme-Vsv-pf-Pkelgmsfwgv-rg.--V2W--,-:V,-V4--'.g---?V 9:5-1159,-qz-V4-jsQzmggmgevf':,g-A--fpmi-+ fwuwsgz-xwgrffff--2. y-4fL4tV.x92.fgjgS2f1,.y- 41:-Q '-waz' :V-7-V:-JV, ,5w,1'fAg5y?,Vez444Ef4'g-4-4 Vyqw Vx-V-:MMM .:V:r-9'qV:.':: fqfapxgzpw-4, ff,- s-V Q.g.g..,5.VVV,,.,.-,4,,Q,,g,..Mi4,., .N ,,,.,f,?,,,.,-V-Q -...V , M, ..,,..M......V..,,.,,,Qg,.,V,-V ,V..,,., -VV, -M...-5.zfwV.V-A Mm.,-.--.V:VV Vw ---Q-,-.ge-M-.IV-.VVVM.-49.A-eg--9--V-gb-V.f ,V -74-Vfymz--A--V V-fQm2fZg.V,VVy-.Vg.- -f .V gffwfww .V,VVAVpV55-,yfgw-A-Q44-zq, . .,-f'w?3.w,A,ff4v,w.'- f Vf-.wr Ve-6,V,fVw?,V-4aw56.--wV1V51V.:VV...-a.V.-V--.VVV-, -- --N if-VV -.4-an-f .Vw Vu..-VV, ,Vt-rp-V:-:w-.:,:-v-,--2.,-fsW,:fe--gg--Vw---,-VQ- V-.-V,fm-.,---:fV.25..VV,VV-.-aw---V.:-,.,-1 -ew-..V-.-:mp--'QMVM ww--f,?Q2e?.-:.ww 2-3. -W-M 1+ fyn-VV-VSv4.,7!yf1QV.V -z,efV4.V-ws' 1-M, --4945-5.-VQ,--24. Vf2VQW.wfv.-g.-fw-Mf,V- V.:-if.--VN.: 1-V-V V,fV--VM ' .,5 -, V:-,-, :,.V.:,g-I.. 4:24,--,-5--5 5 Q uygfmg y1:f,,--W. ,-:V -.V 4Vg:.V-M-4jVfV'V,::s-if .gg-,-V--3-Vg-g,gQ: Q2-Vf,-g:gg4QyAf2V-qw -.VfgP2?,sgo1VV2A35sQ4,.g2f,1-511 Qgjze-WV. S- -Vw-Qiiagzfkrffi 'M---'Vu-: fa:-Q41--1:w,,g V-.V -V.-.-V:--mais?-MS-:'-Q.'-Vffxmr-,rs-.-QV--ew 4f-Vaw--VPf1V-ff- --ww..-4:-fp-ff-.1--Vef.-1-VV.-VV4-fw-:,wxmf-.V-2-1-ppfV6EfwV-:VV V..,V.VVf .,-V,V,fMfQV.,-,.-,-WMRg,g.GQ.f5f.Qff:,V,V.,,,4.,4,f4.gVg- V.?,yV6f,mgVV ,Q,-aff -VV,,mV4,VVV,6VV V.V.-VV,fam--,VV--Wg-V,,V-Q -,V S V. 'pf-1":-. ,LnVw.--.-VV-.f-ax-:WV-Z-V--as--f'VV-,V-,JLVVfm- 'aa-VV::VVV-.1 yxvmm-av.-QV-,,gV.,,aV.Vw-my-5:-2 3.-Vm-MV V:-V -gf,ww.5,.24 ff--V--,-Wim fV2Mm-V V+g..gm-Xw5sMf:4w-vzg?3w1zfVw6fV:.x,2wa ww-Q'--wiv?Zrfz---Nfwff-J.wV-W'-fvwjwvf, -.2-wyy-z,Qg., My- 1-wVmgWJrha.-.,ir-96-42--46.-:fV-:Vi --EVLV.. 4 'ef-V,V ---:.-1-V.'11's-xv'-mf.V---,VE-Q.-,VV-if-2?aar-1Q-V-V?-V-.-Aw2VuV..V?QV.:'m.:.VQ---N-4-"2-.::wV-:-V-Q,-..r1.-V-mrs: 1:1-sf--Mei''VWV-.:--fm,'v4Vz,1-fwwwz.N,sQw--4-V,-A-:ma-cVF5.-'ffm-mV-22-.zysa-1'-awe-QV---Vggfy-Vx-1V:-w'A'42-QVf.21-newrmMya-wgVVys:4A2vf0:afMV-9g,ggVf-4-fbimfaw f1:4wi-fvMv--efgV.V- .fe-VQVMQ V-1zmf:.,xw.V-52,-My-I:-.?mV-y-'aww--.V.-VV --V- - --::.VV--aw-ff--.AK2?-M---Sf-'--fmffvwV-1-19-T.-"iwP-f-':2':-wi-4:-V--1--Q-'ffm-.3.--V-V-N.,-M-2-,V-2-.'e.V:.:-we-Va.VJeww,-1-V-2-121'-':Va-:r.xwwV-1-ff-.Qf----:-7w--'2e--.va--LawV-W-pmVV'-MW,yn-.-,Q-1.-35Z?s..:mV,-VVV:QV-2,mm:Qz-WV:-1-Wy?z5:fXi4V4W-4--Mawr'-:.f fiV'2'v-wmifiv-VV-w-aafm-WMA? ,-V-:ks-Vw .. f - '-'21.VxV-Vw -f -Ja-:mas-'1:,:mf.-Q,-rug-1' s -V.-e---1.-am.an-'1fi2'242.f2:-2:-Via 2: ew 'fi - A " " 2- -wav.-1 is 'HT -:f--Vins S-awe? --if-PJ-eu fb-.fee--0,-MEM.-1:1-.J-f.V--42x'a-1955. If-1-2,-'pf'Vr-1mV1,Gg-pw!-si"-is kr?-.PM 1 . -- .aff-----V-V.f.-.-1-,-VVw 1V-1:-1-..-.V-VV Vw- -1--V -..V-Q--A-f.-vim--f :Va--Q V.-V1--V -mm V:-QM V- 1-mscs-5fV-.--:-------mr VM.--wf.-.7.-. iw-iwMa'-VV:2ygww.w-2-,xr-M-,1f9fV:f-M,,dV:--f'--Vwifv-wiv'ffw24mf::-WYf+z- 4344-WQWQ wwf--if Q55-r5,,y,Vf,s4v ,fmzv--ig--V,-dwg: ,-:f-ff-fra-Ae-:yf--KsM-i.:f--Vw --W-:V-:V-y-4:-V-Vmf f - wa-QV-.cwzfiif-V?1wV.VQ--V-uf.--Q-3.6-zEf-M32-VW?-..V ...V-V..4,:qV5,.M,V. V.,QmVa:,.,, V,...,z.gx-,-,V, .-,.7VX.5,--mmf-qm.V .V-we gs-.VW m,Z,VgQ.,,,Z,, 5..-,yV,.V,,,:Qm-,M,,,..m,,V-gQg,,..,yy-:ay-V,-,QV .VV-....,., V .tw QW-1+ ,gyVwwf-wwiiw-fi-ff--MizfvVw:--4-V2-1-I-we-V112 - '-5'.VrI-f-bZ:".s- Mm!-'.1'AQV.:-W'-V-4-am-4-YV-mz:f'4:f:',- :--if'V'9,axf-Y'fVS1EM-b-ww'f'--.---wa: 1'-.f--M15-',Q-f:x4f,?fv.'-:fn-r'Q 5-6-4'-,Q an-,"'WV?-fa---61:1-'ff-wasVif'-4-4-A'-'.Mffwrzl- --'M2-W'--9xgg4:rbwzFim:f-7-vf:-:W-f15?Vfw29f'-fy -if--1 2-f5PYc'2f5? C+'Mf5fs5vi22'-ag-ABQ-a-V11 --- ,..., fa-Q.:YV-6--3-.rwVa--4:-v-,-wVwwfVym-frm- .-:V.wVVVw wf--afV--f2Va--.-vn-.V-wf-e-.:fy-Q:.- VV---H --V--fwmysfsff-pffV-m,vw.V V,fy1wfV'w64.- -:Q M.-2 V-ew :Q-mf-W .MW -.,-V-Mm.--.VV-V-VVV-.. V .V .VVV-V -V.-.-4r,.-1-VM..VV.4-X-.-4"N--VM-VV-f-VV..-aw,-r-VVVVYVSGI-'-fwVV-.VV-Vw-an-:V mw-:bM--q:V:R,--:-z- -wg--f:.,VVVV -4-Vrff-1?Se.VQ2:1--f---.VV-E--.QW--Qwa- W-wfaf-VVVr?f.V,4-w,,mQ2vwwMpim2V--.-M24-waA:yV--V ,Qy,---Mfggfgw-12-4VV5V.ffW f-.22-MMSV,wywgyfzfVlmzm-Z?--,-:V.-M--4-VV??mV:.VmVfVVfV:f-.-V . ,-'V-fa-V-:-2-511.f-vs-:-wg:-fV-if-mmf:-:V5'.azeivmyzz-ww25331292-feasf-Vasc-.mvsail-:'-'fswSv-29.1.7,-5-Vwr-S-4QSz.iVV:-rw,vw-:em-wg-wg-w.'--Ma1:Man-if-gi:--1'My-'miifw'-':1fiw--vfif'4-22545.14KMSFV-sV .E4g,VWs:--za-FY4' Qwzzf a--QW-,af . V-a ,rJV,,V.-VV, -V. -:1-':, --V.:-W I-:.'--:MEY4-WV-fiafmsipr-:-':V-N-3 --W'-'-,iw -IV-vM2::--'-w,51fkf?v1vw:--125-:-3-NWI:.-,ffV--1ff:V:vV-ML-2-:VE-eyr' -' -.QWQQAQIA-S613'-3-'sswff MQQQ-'ffvf wif, -V: .r'W5-7.-2fr:zf9:1f:f'U if-1-i?14'-.ffv?w -V:VV:--V-V--:VV-,'V--M ,NV aw.-V-..-. V-,N-V.,--.V--Vw .V --V..-M W- A. V- V .-:V VV-V SU VV- -4.-f:.-gifivzs-4-ffcyye wmwzifm,--5-.mg ,MQ aw- mmf.,a...-44.-.f,..Vy.-VW. 2. VV, ,. V.,,.,.. V -M: ,-5 11- Q32 mai-V ,-12 Jimmy:-A - 4-m4fV:4a,gA': 193fM?f:apfi5aM,sffy-2-weWm f-f-eVeZ4f16eaw5Vg5Qs-VV.2VV,: -V VV fn 'Q--1-We-4-if V.-1-'.--4-T:if,'Qr:is::4 wi'sz'-:f::v2'L-1-f-gyV:-,,gr.giffwg,-rm.-,5,vV2'..fw3x3f1,4-.1255--ai?'9-x'-'p,1ev-,1'.-i1:'--gi.-Mgy:-Vw-,W-'VQZEA--X2'V:G?53gg52f:K1wVy-wff'4ff,4A-.M-3-F,-AAU ' -1:Vf2z15-1-KQV-eyvzfi-V19-maymfg-:64033'-14,24-1-V.".r:Qwv-'zfff'fs4'-440 -5 : -f2,Mz3!vf"' 651-fv5.'Vf6pgf' - f5:M':,452ss.-,L ,S Wsjqw- Q?4ff:f1i2mV-,-3-1m?,VQ2fVfVVv 4355-zmexrazrf-gfJ-215:12-Q.:-km ilu.,- -.-A--.-VV,-V:-. -.-y,-93.14. Vw-NV-V.-V VVN-W1-Vw-mi--VA:--XV---.-en--M 1.-Vs-.W-V..:'4 V..-ef?-:VV.4V-pwQV-.fV.-.-.9-,PV -as 1.-94.-..-.:! --.em-...zgaV V- ff- VVwm-4s,,f-.,,- -M..-w .V w--Vw...-ff wi---M -VVv-.-fvf!VMZ.f.e-Zh-.Vw - VvEA-4qV45f,V,,bf4Aff?v-V- V -W .ff - 4-f qggf.--V4Vxf,,4V-f-ff3:VV fm wi-mfm-,gy-51.4---VWMy.V-.---Vaf-wf--..wVe-f:-'. .V-.-V-V-V- -- ,,-JVVVMV:-Q-'fn-z-fra-0'fifr2-is--WPI--'-5-'ei--.s---1'Q'fs'fx-.VV.V,-Ve-fz:y:VV?!-V-2-VV-:,wf32gSQsff-fVefa :..V2,-f4VVVfQ-2-.qr,fz-Q--vga----ffl-f:VV334-3--.151-1542:-Q----Qffaa--VV--Mm-M-::4fsVV!rm:f4W,?yga9-.24-my-4W-QW-x,:V-x-gfVW,w--YWW- zwf--yv.f12QMgyg,5Qy :e M,.fy-v.WyssW--L.yQw--a6V- -AW-Qu... 4y5,g.Vag-Vmw: ym.-V..-.-13-V-W.::-VfVeV-V,-.M ,V.-, .Vv-M -Q ww .-w:-V--V-.V-V-4... :VV--V.--V-V-.... .V--.-.- V, VV.--V-Mmm V-W-'-u4w.---Q--M-Vw1-1-rV,-.w .Lf-S-mf .-.wffV-,-fe.-M:V--fs:we----fVmV0Vs-Z2SV----- .V-VVV.--www:yfxfsfmgmff-mm-VV-w -61V',g4fVm-M241-Qaf-fv-WW:-ek-my-4-Q.-M,yf.1,giV144aVgasVf -4-9 -A ww, www.--m.-V, .W ww-V '14 V- 1-Q-1---e:f,r:fVV-QV-A -1-Q-5fV-.Qngiwiiifzg-Q-spa..-N-.1-WS?QV-1-few-W-f:,f-4--342V---'ma:ff.mM:JC -1-24:1----.Veary-+4f.Vpwegms.-2 ,m-Jr-Xe-:mfs fgmalgzfcgmmvf-Q .V if-m----4wgfg22yyV4 Vw,-,ww--myVxywygwisygg-bggymgf,. gym. .QW-QV-gvivzg wymg-5,0 Mmg-,MMVV VS -f . - - V .-:VV .,5V-VV,-V...V-..V-.Wa-WA-Vg.VV,.2w M Ve-.M-VVVVQVVV..-V.Vmf..--. V-ff--...ah mVVf,V.4f-- -V-...Va.-Cmqjm-V.-.-V--MV.54-V41a.-+ VM: A -Vw M2 X252 Vf' V.-,V-VV.-VM, - 'SXVM-VU .29 -M--.W-.VVV.V-f.wVvmm 1-.fwaf-MV-V,.V-V-V-VVMV ,.-V.--V V---V--VVVV-V-V-WvVz:-V.,.---V6:fV,w-.-V-0-WV-14V.V-.V-VNV..VfVzV,.Q.Vg-V9.M-SAV.,.,-,.s-M.-.-.K-,Vs-V.,-Vw.-Z-QWVVQ, ,3Vf,.VV sw-V-,g,VQ94V-,.V.,wWmy-mm-V,y,f-,-534,-2?,.,,,,. .,,,fmw.W 4- ww V,-fy-Mgb,ff,,4Q--Vqyii my-V54 ,wx -4fff,pW'vVxw..19,,V,f wx 7--,VV--V-gm--,-ww--. :VV-. +1f-2,.m.-QV-.V,.x:V-,VV,---V. -1.0. VV 1-VV-fem-ayeV-yVs'V-::yAw.--ff-V2-,4-QV,2x,mfNn...ev-4. xv:-m-WFwVwW:z-:VZ.-2-fmiff-w:V9b.w--s-:gf-'42iV.QM-'Q-ww'nV.:5:-vw-'-we:sVZ-'20wz--kV-:V-Vff--gvirza-.-,--wif-11-V ,Vx--aww--4. .Jw-new ,323-a:yaay-ka,-14234.-V14 AVS:-154-Vw-w-' gyV-,VV?f2,:W,yx4- ny..mgag4mgm2w.VV4go:-ww-rsQ:z.w,L5.- .. ,QW.ff..1V,,.-VVQVM-V--Vw2:ag244,xe.W-VwaW4anww-wg-a4-:w-s22w-:-.-f--ayffgffwfhyw--res ,Vmzg-M21 fm..fwafvfV.,:ryzVa-W.,-39.1-2 wif- Qwgffnzggh .fvmzazvfkbXQWWMQV-fQf1i.-w.VfQrV -vmvyg wg-2 -vga-?wV5-, ,QV?mmm,.g223gf-e-Q-Vx:-VVV '- - f . Q .Vw .-,--V-5.V2.4-.:,-away.-.25...V W-5,V,:---fm wi- .,. V,fVw7S3E,V--L-:-.4 wg-s1fyf:V2yv zxffvffv: 342-1-rf 'wz9zSyfVY4G:VV -M-w -Msf--3-zx-'4g:V2is5nswf- -V. - - wf V. if V VzfV-VV-..4---V.mV-- W....ffVw-2451.-V.--We---V54-V42VM-on V VQVQV-VV--AV.-1V2V.V99-W-4,-1-.-.V.V-M.-Q..V.V.-V...fv.- V.x.VgV..Qzz-Vg . , fx,-V,VVWV1,.,..mV.Vfq,,Ve-My-.4--.f.V?My-fjyw V.VV-.Z-,gi ,V--ww. M?-VV., ,VN-V..W-,V,W-,.,f,,,.V-M-.MV.,W--,VV, WV- ,V,--,V--4-w--1-V-ww-5s:Ve.m4fi-.VW-M-rmfm,-VV:gVQ,f.Vf-ff-192534-rm-1-wwpgw Q.-gm-Q.-VVy-.-,Vww-4,9Q-efywfmgf-zz-is--14.-Zgfaw--wgmg-f-.,V.g.,V-wg.--VmgV,-W1---55.f-Mg:.Mx.-fyg4ffwV14,2,.-f2wVAfQgsV ,,,f-wif- 1-ma,-,-.,52S4,w,Vg - , 4a':q,ggV44gg- g-VV.,.fm-m,Vmff,-- .,73m-V:g,,V,V.VVgV.4- V.,-4121+ . .V-Vrf.-1V.-x.4-7-'M--Q--V ,Vac .VVV.-My-V-V -.,,. f' V- : . 1' 4- we .V-fr.--.f.---mi.----.V Ve --..- 4--Vw:-.-.fr-VfV.:.-fy ff' 2:44-2'u.4...V ww ww-Vw--fi-uf-Y? JM :-gfym--V .-wyw-iq-gy -g-MV,14f-MW Www -rf--R: .54234...fVV-fy--eyyi,-2-1-if fury- -.4.V- VV,V.: ,-M., 44.-swf.. ,.yfWg,..ggQ44M--,,wMy.,,.-1,M9?-,mm.-Er?25551-Vw-i5,.4g2.,ZbQ,,y,,,..f3.-.ay9.4f,Q5..AXVVQVV-away,-.ygm.3V,p.i...V,,.K2-,-Vg4,g,y-g.Vw,VfW44.V3aV.MW-Vg.-gg-2Vg-g5f4,5gg.ga4wf4,2-W-fggw V4-.V-V-1 -.f-.24-i-:wa V--mmwfw-,J 7,4--f-'wus-Q www-w.-5 m,f.,.-Vw. VV.: -V ,..,M,,.,.,W,,,,,,.,V,-.Va ,,,,f,,,, Q, V..-ew - 2 -up ,-.,.V..,,.V,...,,,, ,VQV-s. V- Vg, 1V.,,,.,V,- VV.-V-,,VV-- -.1f.,-1y,4.QV.- Q- - -., -- - :-f f..r1-mf-V -an-12? 0242. p-ffas-fs29fVM-M'-gvnyvy V -Wwiza-wzw--svfzfa--4-.::'-V .. -'Vw--V'--.4 -V-27.14-MF--.4-V---4V:-W A ww. -2. -w.-:- 1--V Vw.--iVzV42f ,.V-EQ Wm. -Vgif2:VfV.VVVi-fm ?-f 455-MV-,g--z3y,W -24?-wk2fV,f.V.zyVQ6Q-1 mSewV,g,M.p355f3-VV-:gmWM ,-fws5?w,QmVg5w.-,--V- V,-.Q-Vg.-V,V.a,g --- V , V V ' V :V--V-,V,..---z:-...H1-N-Vw-.,.--Vs:-VV..-V5--V,,-V--V.-A,,,g-54, g.,-V,,,Ve,- ,fam---my...-4.-1V-.wg-,VV-.-Q .W-m4fV-V4-W,QV-4,-VMWVWQ.QVV4-1:V,V--,W--5, VVg-4214.494-ff-.Qi V,-,,V5.V44,,-Aw cwmgnp-QV-.,yzmf,-Bzkf 5 M,,-..ffi,m,A,-Yfqw-5--ffefsf nf-yn-yA,yr vw-K fv,-4-a,Vv,,wf.6gm.-.-MV-.fem-.VV-1-V,-.v-.QgV.swnV.-,iq-yp-,fVf.:vV.-,-.5-Vgi,:f ,-V -.VVV-,,.f,,- V MVV.. V.V..-?eVVg.Vy-V-...--2-----my-5-we--m--.Jew-V.VVMQWVM.,-Q.Vw-V-V.fVgVahw5cAa-.V-.Vwuywm-awwV--VVfVV4,VV-w.:VVy-V:-A-MVVV-V-am-gaV--fmV-Za-+-VV-yawqfvvigge-V-,-M-QV-w'V2-Vs-ffm-V494 Q -:wr4w-4:mVVWf- V4f7fM.V-my--f yff,-gy?-V-4'VG-VV-V. .-G-Vff-WQ?--g,,w-Sz-VV?4p-MVvgf--V-W-:V.V2wQ--Vf,VmVMVVQVVVV.,w.,:VM-..VV-. : af cr-'wks , V - -1-,z--mg...V-.wig-yV..Q-.-4.VV,6,,V,V,,m9Z,:,,.QW5.5VWg.,.m-.e,V,5-W,,VVQVgqmgg,-5gzQ,wW,,,VmYzVgImg.-4-54-,e,wf,1.Vzmg-m,V9,,AMzmmm::wfV-5my-W-,g4Qzewzpgwglwz-: .-V-www-y?Ky4ymfwV.-,ff,z,sgw wiyzhiezpf,-Qm,V.z-.GV--7.asf-V.-4 9 5---1-fx .yVQg,VvGM4fm-.f-,sae :V-V-.32 x-.3 -GVV.-M-V,V'.v:-fa-V V-1.V-.-V-. , : .V ..,. , V. ,V ,, -f V- -.--..-M.mzvfxv--l.zrV-evafV--wx-Qw.-.wN5m.-,-V-----QV-rm.-wg,-4. .-eg?--229-fe-1 . ,Q-3-4255-55,5-PE?-za?-4fw9VV!nw?e1fff-V--awe?A--VV-1-.VW-zu f-f f,-wwV m,wmwivV-wyf ,yefnw--1.-QV- win-6 MM 4 V s-fy sf My -Qc:--QV ,--+ V-L V-V,-:vf.rQVfy2 V .... :f.--V,Q.V,-:V- -V mi-m Z-, .emV-.Vfw-Aw-zVW--1.4,VWQVw.mVwf-2-2--MV-.-V-V Vf-.0-,,,VV,-M ,VV----wkg., wV,,..M- MA64-www .ww-1:-144-Vg W- Agk-ww-VVIZA W fm--mf fV-4w.-QM V..--V-A . -- V- V ,.,.fVz-Vsm,VV2w,eVfVV..-V.--Ve-V-wV..VM ff -r-W-.V-.fm-2.QWV-f,MmmQVMAVMVQ-V.-MV--QfwaVfVVV-VVQQMM-V-QV-sw..-VQV-y.-V,-M,VmyV-,Vg-w,fVz...,..m:4f.9.,:QfW5f,----V. W.,-,fy-f-3,64-V.VWM.y.fV-QMV-V--V-,VV-V4 -,VW-Qm.,..,,.,-,V-VV,V.w,,,f.,...V1fQ.,,V..V.Wf.-.V--,V. ,f4Vf4,.VM,V,Q ., V- ,,- -- V , -.-I-V-:.-rzwgk..V-,Vaw-:-in-m.n spy--,V:p--fm-1.-L:..n'4-MV-,.-.4332-:---esV2:Pw.e-H.-VVV--3-.QVQ-wwf:Vf?-V--zm:f.:gwa-m---W.w-VsV:.ff:9:i+zf-a:- mzv:-afMf-1-sw-4nf4w--9,42--Vg:-Q ,V-mQV,fVy2-.Mf-Mg?gafmiwy-4-,.,Vtwfiggm-47-,QQ-.,:Vffw2.f,pf,v5gm4-z4-vWm--V-.-,-Q42,i-V,w,,w----,Amg..,,VVW-1.2...W,.-,fby.Vx-V.-V-V,-V--fx.--.QV ,V-. . .1-Vw V-4f559g5afg2qwg--mx,,Vidar--iw,1-fMgfg4VwA.,,q,vw4-V 4.V.g.,-ev V.-V, V V+: -1- 1 iw--41fi+9V3?d?wEWweaG-.-C39422-1ww-QsfVMb'4f?f22v::.f1vMpKf4:rwfff-W'-":-V:-M Miwf:25f2-Vffeifw'2wVf2'fkmy-4f:Aa."'-'-VV-':--:viz V- - .,,V-.VV--f.VV.-4441i-..,.-.Q-V---N--W, VWVVV- Q4-M,,-0-zVQ-.V-,zz.ffe-.:,wwp: -MV.7-Q-5--.--WV,V-,-VQ.5,gs.V,n,--MM,,f,f,wA'wzQA.Vww-'-'eq aV:42V..,V4MW..-,,,- Wg. V,,,xW-shams - V..4V:.V ,g-,,444.4Vg----V-.cw-V..-.py,4-W px-,4,4V-4Q..59-,Wg.f-V.,gy!,4,V- V-,-2:1 W5wf,e4f.-fsg.4yfygQ.-wf:9,s- gfwwgmfv?-1550414 mf-yn-Vim.-1----eV-ww--'W--V.5VfB:V-.fx-4 -2- -f - V...g-VV-R:Vey-Vg,-V1-. V2-V V,-V A V . '- f 4 . V -, . f ,- ,.,-M -.VV ,V.,V-gf-W s-f....,V.V -,-,V,.V . ,, ,f-,,,.,wf- ...M V-4,-,. V-M., .V N- 1, fe V ., WV, ,,-, ,,.,VV,,,- ,, Q ,-. V.. ,V,..,b. WV,-.VV . ., V, ,..,,, . - ,V ,-,. -,W ,, - ,VJM9 ,Me-54-.4 4-QV-,W.V.V11-VQW-a.,W.-,V,-s-,e-Q.-4.,.-4, .,, .---mg-V., .,VV,VVV,VA- -V 5,-I-V-as--1V-,V-.Vg--.cmff2w?4yb-.-VVVz,-1-wrwi?.?4.fQWsmem-af--aj.--Vwfd-,-49-2-325-VWV-a...V:fg-1,5-v2Sfs9z.1-Vzygsg--'EVsmbqimwmgwww:mmmay-Vvwewwfa-aVmggm-Y-1-V-a?2fw4a1fV-f--Vf-1.4---wwgm--.kg MM ,.u-yQV1+A,Vf. -my-Vi-yymyg-wYW:,i,-ga,-VwCAgV,:VA-V4--Qawgfz.-we,--gm-,,a--V,32'-,Vg-La.:-we,?-..:--My--Vi.V: --, -VVV -Viz-m2m,w4-'--VVsQfrrffm.,,Mg-f .Vwmy-,Mn1--b4f'V'f4-fax:--s,VvV VVy-f23s'gVw,-fQ4.-.2--Zg:-px-pw2VWV-ww-9symew-vffffmmm-m.VQv.5w2fz.NwwmaV,-yVs9,1,,6-w-2V-Vf4Vz-5444--V... .gfggwa W-gsfaifyf-f4f94',6?'f5-. e--Vmifgzygvjkgw:-fx.-J-qs:V--s-aww,-V:emfwMy4Q.V-f.--mg::2!fZ,.2.,VWM-44,29V:-VV,f..,w-rw.-.-5,Vg-,,4V ..V,+,,.V,,, f,,-4--'v:V-sQ:,.i.V44-,WV.:-A.,--,nmgww- --3,-39-VQf.gw55,VV,VAg4,,,w-13-agqgfi-QV-Vgyfmw -:mfyffpg -Vg-2, as24,fa-1.55-sffwggy-V44-zf-,.:-.2.:.fg.-mwfffm:Q4-5-9w?ffz4-mc.--gif: any .-114:-f.-0zV.i-,era-.JV ,V-:mga-ag 5-V-iw za--,Vfr----V:m,-V. .f-VVV.,,V,:.,,f--..VV,Vy..A-Vw-SWAVVW-1---5-202-Mwmm VQWW-,N ,, .,,V.,Q,,V,,,,..5- W.q,.,.,,.5Z.,Z.V.,VfV, VwMg..,aa.cgV,..,..- Z-V .,AWw,.V QM,-,.fp MM. W, ,V-.. wQQM-W.-y.,V4,V-,VWVVM ,,.,VfV QJQQQ.,.Vw-145.-,,Vf4.341VV.V,-.VV ,Q-VVV ,-SM :y,.4W,.VV. VVM. -.Vg-V,WVf,w ...MV-.V-V ,V,.VQV-V-V41,V-Vg.-M.-V - V-V, .V ,. ..,. - -:M-Vw:-Qff4zmm,V,,42,.-wfqmW,.Vsww-w..,g4,Q-w,f,.V:"3amw,,.-,-Q-.,A-,MV -wgmfg,,.mwVfe-Mg.:-M-asQ-4gV,Vws,VwV..--f 45-W-2:--,Mg,,,,,M3,-.Q-3wwwwQ.,-,575Wi,,g..-Vg.-VW. y,,,Vx3gWS-,gym-,V, V. J, - gvywg-M.,-.-Vkvmvmwm .WV5xfZ.p,V1V2----Q-We-V-,V -.--1--Vp-g..-.VVV,7M,--VV:-V-V., V, V,-J-KVWJ4V445-vfiasaf--if'k3f'4-Agfa'--,-Afgwgfagwv'V'- WV- , . - 4?3zfw-V-wfsawf-fV2r2y5M--fvw 'S'--ws-y.,-6:4--,zf-r. we-,fx -f ...V,--V-V-.VV....-VVV...-V:V.:qV-...MMV-V VV,V-V-1-V-VV-V - .--,... -ew.-V --VV- -4- -V-V.--V.V.---+V-VV.-VV---V?.5-VVVV,-- ,. wp- VV, -5- - f-V V '.+w-.YM ,-.,V.V:-1-.V-Q.,-few.-ff.-sv WV- QV--4-V pV2y'z??Qf-144. 05,5 f . .wV,f-4-W,-,, V-M-fV-s--v3VwfVM4-,V-.MQf.Vp4Vw-..V.-VfmV2.-QV---V UV 1 f' rVzzeV:Q-?52-af-.Q -Q-Q-3-4,-y.f2yWsn-gf .wgeffz-ew:iwgfi?:KZ'f!-:5rQ2:4Q?f4-r4.45af4f-V-if-'" -W.-ww?'Z4wwi:-A2-ifi-z6?'4i-.xg-f . ' . V Q' 'ww-...N 'W-V-v,VfVV:4-fLqfV,w-.gum,w-,Q Q,-.2-e-V,f:.1p -WV-. navy.--1 ma.-Q,-9-A-.',,. my-fgg,.-542,17-ip,-"Wm, MSN y r" f' , W 737-T fy- -NV-. y Ah, - .52-.VvV-GVVV ,- 55 .VM V. -db 1- .ff .ff G V. 09 we-ZQVM-.e-fffv--www-M.Vw -.-122-Q-wx-ymw f4wM1VQ,.- ff ,-- fy . 2.-VV MEN 9 -4.-.-V---W. - Q ,..,.,,y ef 'w2wV,4fVmmVS--1--QV-w4-n.-aimigwggifwfwwfqfy-V-9,26,49m-21-Q 9521-...Q-Vw. JVM-Vg.-'Mi-WM .gf Q 2.1 .QV V,Vy-wfyfgb-VM 5 - M 0 'V V-,fV---M'--MSM:-,yzqgte-VQQQ 54 mg'Q.sE?,2f?aw M-V-ww 0 .e-- Q Vf . gy,g!-5,-0 Q -V V ,- -zfiism, Qi.-V --. 4' e. M waz' VV. . 9 V- -4, -:V V, V- V- -.Vw 0 -- V .VV-WV,-V-2-V VVf.r-sVV.- .V-V 1V-Vf..VmM--f-.,w--V-sw,www...V-VV:-V-m,.,fw,X-Q-5-fmyffw:fV49w2w.g..,,yA.V-21?-Vfeh,-Vwxfy. fav., .4 Q - ,gf -fd-Vfz,V4,fQW.-Q. wn.f:Qf,,.., -Q -6 m V S. ., V 1. - , A V .VV ,, V. W Q ,-,, , Vi-I: .ffmffgeiimz-if-yfhi-?LV1+a44WP-V4-1:4955 S' Q . V. --+' ,fyldllflpu Awww- , ffm. '-V W E-iVV- W fywmyif-,fw.Q-agqgrxxwg:QV-pfgffevim--6uwQ-fgiw'mzywiyfwk-wi5z94.i4fvZ2gwVsyw-mfg-4:-Mm'g,w-V- ,f - ,Q ,- ,-,,- .,,.f' ,Ji . ,N , lf, gl wf-,M-4,-1 -,, yf,----wf.g-....,,-- .. V .f wg ,Q f--M: fy - V ge ,VM wsdafafispmf. -af an V V,,. --.VV VV - ff ,V V-V.. - Vw V pi V V -Q1 -ww V-Vw V .. V- V --cf-em:V--11-VVS-9--.Miz--V-,V. .afar-fVqxVw,a-Q4-a-me.4-4:4-,W-fmw -V.bqyq.V.:e:-WA?:,f.g.:4-Qp2,MV.,,.g.,,gV?Qsyn.,-.E-ry-zMi4y,.VyV.4V VVW-aw,-VVVQQV-.ggwfg-gy,592-www'-5v..mgV1-.ffV',Vsmw Q' VM -' gl V 1 ' nf- ' ff-m 'A ff W -V pf--4-'ef-V N - -:-V-- 2 --f -- --VVy-.--V--'V-V.V2.6-WV,.-z,3zw:?y-Vs.-V.4fzw1wVwggm,3y93wVa-qw,--Vqg?-mm,fVAwsfffyg-Vifzgffw4yeaVW.-NV-fr.--Vey-VQM5M- w44fwVz5ymya-.aV:-ff-Agcmwwmm-9-fqw-3:37-A-'-ww-f -.,,-wg I Q yay ,eff 31. nf I V, V ..-Qgmw-4, -- V- ymw-,, ,V -1. 4 pg: ww- Vx V, --V y Q . -M ,vm - ,QZVVVQ--my QV-Q.--ff-Vw fm.. -, sw- -V - 2, -V -.V--V -y4:-,-f49z-M-v1ygE,,g,4 - Q qi WW, 3 1-fzfgwswg-a ' -, Y R 'V -Y-, W- -1-if , .':faf-pf -ygg,-yawzffmw -41 - 9 V--gem-4Mp,..,.:--. - ig, V., v-V., V1-4-V ---z:,.:x-.QSV--.-wx,--M--Q,.-f-:-2-as-mx-m4VVf-51-W 257.22-4454.2-WV-Gzwfz-I 1?-fy-efwww-fw-pgwggwfwV-.Mm---fm-4--sys-vw-mi-Fw9-VM.--g,Q-,nge-v5gV..-mm--am'-VV.VWizfwf6fVw.-SVS? f Q3 - V- 155 - gi JM --wav V -gm-W4 41-M-V 1 ' 5- V 'V - V- QV.-'-'ca V -- -.-JV,-V-.Ve:,:,f-VV:V-.-Q-WKV:-f-f4V,-e,-f-MVW5:gxpVf:-V4eV-m2m-swim-fz.1p:A-QQ-3---Agay-6-dw,-WK-v'yVVQ-va-4-.vw2-V..--1-ZW:-V-avg?-Vw-Mfwfn-ww,NV-1-afg4-sl-f-wV,-Sw w5W1-w.Wv-6'6m-:- ' 'J f- Q . ' --My-449- .H-if-Vv-rf! 1-1-xg--f umm -..:-5 V wa- -Vg-,-,-, f-'-1-'W-"f'-4'-P-A""i+-"We--91-24f-'ffwW-M"-r4:?1'iQ'Stf'QQ2-WV1-?2ze'2f-'f"-V57fffo--:QM :fP-www::sy.11WV:-5-1V-4-sf:-6-V-gzvsmmsv.fV9ww34Q4-1-fVcwf'-M4-490Vi-ff'Xiu--:V-mn.-rfgf64ffmMA:6W,5,M.--V-V-41 .22 15 ,. 32 5 W. .vsff-Ywf--1 'Sm--51, 9-wr V we- Q. -new -. , 'V y... V V 1' Q -w?ww:1- a V' -H V - 'H V ' 5:-V-VV 3521.VsVffyz0-army-fVM f Q f .VV we-V- ,G V, A W-,f49fwf- "V -.zV- :md ': -V 5 - ,- WV -Q--iw. f - 2 V ,-- , . VV1-?fVVf:g-V-.--,ff-2 :ww-Y':-2-iw:'-1'-1-24:1-1-ffm-:fm-,.:-Vwaaffw'yifi:,:9--.1-5'-wwf--M-ff-MV--4-.f---A - V V, f- -, N, , Sixvmf-2-42 w ww Vwfwx V e x ., 4.-M,9A.V,..,me-.V-Vw...-Vf..f44--wV,.-- ,V,--.M,,..,fy..-V.V-WAz,.VQ4gdpf,w,.,Sf,ef-VQSVM,,WwV,.M.Qr,z,,,,.,g4nw,,...1,,.,,.,y-gg,ffV..Wwf9V-W , .5 ,, . . K gp... f ,,,,, W,, . ,,,K,,m,,, Q, M., , , , , ww- -V-w?V.i:--V--.M-f-ww-1-,z'e,-.ae--Vww-9Q.1wmW A11-V-is-mmf-5-MM-,.-.MV.VVWQ-V,--Aawgyffklff-fJw--ayygag-MZQQQV-YGVSSQ4-1-wzwm-61-ws:fwfkffw 1 V . Vw' V, V-V -Q-zV-w- ,V-f 'f-ff -w.,1f'- -- 5- -V-'V YMVV "- -. V ,fmVV.hy,Y:,M4z-f,i,4q.+m3:4 4- V gm Vf .-V3 -mg, ,- ,,,,,, -w gygfysef?-Z' M., - ,- , V ,uf -'I-f, V, --A K W " V- V gf W 41' V., '-, fe- mm -SV. 'yif -.14-. Q- jf V D-N -V My V e- f'.,f,1' .V "1m,l-Q-51225 . -.. 9. ' Jig-.V ..,.--n,,g.V 1 V . .- V N-'aww xl 1 4- - X V:-5 1- -V. .4 'V - -V -'-sw-.14 f W 1 , V- Vg, mm f-V - u- . V pw 4:-F Vf- .fu 5 - ' i f Hinge Vim. gg '-i-1 0 f 1,.V.5:-1-2-pw-aw ,n V. 1 -- , '-' 3 141' ' Vw. Ji' - -V 5- ..VV-rVVa.--1-:,-Vz.-.z--V-1'-.Vf-:fa-V-1V.,e.1,:-- 1'-sf .0 ef V--1-w,.Vw -QVV yyw- JV. V' x 1- "'2-'fm"S- f 1. - gm . V: Af-Q -V--V' -V-,vi . . -.-Vw.-.V:V-1-V.: --V1-Vsww--.V..-VWVVV-QVMVZ.--,hw-.V..V.,-mg..VgV0-Q.-.ffm--,ww My--aw-Q33-mfVV.V,,V , i f my-'V .fs V1 w QL? VQVVVVVP fm-6, . -V U.. f- '- -V eV- V- V w. E::3-EA-"g: " 0: f- V, y ,., ,g ei We 3 V2 V- g wf .I:1Vg,V--yf-- -A V- 'V Q - V a mz. --V. ':' V- V -1- 'A ' ajgtv 33 -47---gs .M Q N ,Q M M 1.1 ,Ve 44 - V , ,- 3- - . - -. '.'.'-V.--V -Q -,,z'szV.-VVVac-.:fiV-as-' if-9.1-'24-1 --1-.'-1-'fwwwwww -1.-A: --V-,Vw ., 5--Vg--V-.-,-V . ,Vsf V,."w-'V-Y 1-.V-VVfQ,.V--A .-Vw fm:--aV.M--ef :-V- --11f.caV--V:-V:-9-1 11-sf, ww- VV,V' -f W- A -4 ' - ,- A Pi: ' -- - -Va Vw- :-' M H '- V- - ' .1 ,rf - - -- V. ff -VV--4.VQV-f-V-f---Vw.-g6mp:V-if-Vex:-wggwfwzzwM-gfmzgf-3iQ4.1-'3hwp'V,9Km-ibn-23254,Av-Vwfw-:V-126Vm-AMN-y,Vy4Q5.V.WV-146,--V-mga-V,-3.tw-1555...QQ-ygf.-.,-V--QV-29-Mwa-,syzf ,, N C51 V4 if-956 ,gm x Qc 334. VVWMV 34 MV 5 xa -.V Vw N V VV- V- V ,: 4 5 Z5 -5 4,3 Q54-,, mfzzwa Q ,,f .,,g-MV ,I-'51 x V ,.,:: QV, 5 ' --11 jx- f . , . " w -QV-my -Q s- EW?-: -' -- fi K -1 V,.-W... --V -' fu -- - V -VVV --.-fVV,-wV.VV:VV,-.-aff-V-.V..V,-Vw-.favwer-M-Vwqaivrms.,V-:fm-VVz9:.Y..-.sVM54Wm.fMyWQMV-A9.MfV-Va,,,fm7.V.gV.-,V4.-ggfv-yQX4QN,j9V,VqVVfM .1-QV.--.1-.N-V4-,,V+,.4p d y . .-v a.. -Vg, 4- - gn. Q , am .-.- ., Q -.-1,-V --- V 1 , , .,V-- 'Q f -- -'4-' -from .5 - -VV. -- -" w'S-'-.--fweg--,-,-f, 1 .V. so -:VV---V...-,-V . -X Q1 Q Q .V my rw . - .- '1 fl' --in V, P ' N 'I V- f- - .-V.V,-,.,- .. .,V..,,...V...., .. -,.. V , . - .f,., QV x .. Q., .V , VV- 5, V .. - V Tiff ,--IM-:vi-1-1.fV4?V-f5?---'VQVmi:-'-' 22 ? -V -. 9:5 ' -EV' iii-V-.Vw . Wt 1 -,f ' X - ' '-L ,V-1 ' VV -- - x -V as -, -1. f, 5 --, U ,gg -f-f--gm. : . gl., V, 365-Vg?-jffS:g::-Vfiqi "g ulf--..,Q:g1f2. ga, -4, . -.- YQ-3, -,g.,V,, If fi ,-Vw-,V ,--' x, V- VV x V gf- LV' - K -. V'f-me u-asa. " 1..5z--- ,-Vx' EVP- - '-,., X J -" 1- V- -- - ' fir' 'Q mil- W- -if "5-1' -Y? VG. "-4--v 'Eff 2 4, ,, L V X V 1, V ,V ,, yi,,z,, ' ,-, ,, .v - N , -V J- -- . u,",V ,- "'Vi-V'2fe meg?-Q--,f:g..if-13:1e2miaw:Vxf'gfffQ,:rw2.9"-,yrL-:qm:mfV5,1g:-Vwwr--1V'5f-QZSQV-9-L3-5.3--T14-1-.-2.9,---sez.-.irar--ff.,-v'i:m ', -31:-2, -.Vi-V-'QV ', V- .- 4 , -- - " ,-'V 5 ,V .'-:.V---1.-,fV--.y-s--WQVQQVSQ--'1V.:q:-:-V'xw.+'.:V'-V-W'-99-...fife--Vw-5:V1y5.:,-gg.--. 2, V .1-rw -' -, - ,,, pr-M -. f-- , , -Vu VPV I , N- ' Q f '-f-m1VV:x VwVv-.1y-,V'fz-1-:'-.'-Q-.fanlc:4V'fff,2a-VV-.4112-ee-s:-.3 -aJV1:2wV-?'-'- -N-?f1-:W fw:V-,ae'-ws'-a:'-Az!Q--.sr .1.-'--,-f.cg11f.,'- Y- -J. .VfV-:- ,Uv ' -'-Vf ' L' -- - ' -,Vg -- ,, , I ,. - J -' - . -. ITZQVT' ---' ' 0 232. V. ""IIll1lll" '- I. VL - 'V'-'.-'-J ' Qfgmvf-Siva " :Lai 3""'27 :fc ix -' D , -- ., . -. 3' ' ,. - -'I 9 ,-4,1-Vx :M-V V-V,.wV,xVV--' :Ms.ww-VVV..VV-.f-my--,,wx? -4-1.-,--,Q-r-1.4.1-:MV-V,-7--fssw-flf-aw1-..L:-,-V-w--VM Vg ff- .. V,-V-.V,V--Vf-egg-:V-V: V Vx- --V. up - V- , , V . , Q , .- Q - .4 VJ N-,-,,VV.,---:ky Z-,.,.,-...E-V 5V,.V.m.55,' --V .. I, g-:V .g ,.,g-.jf---, .V ---- -,QL -VV VVfV.,,.,-V- - w, - . Q . .. -. - . Q .- V --. '-5 V.-,-1,1-.1 ' ., -VV.-f -T.V g:f'-2-.-if--:V-,:, -- MV.-.1-VV f -. ---sy., - --V' ,, V- V -, - ,V , . , - - . - Q - - 'BI ,f - r - f' :qv , '- 5"-5255 V, ' -L' If '- ,. 2 . V., ' ' I 5 c -, V V V- L-' ' ' ' '7?f7V2 V2 ?"'-f lf .5 ,A 'O J' - 1-, '- , .5 ' , " V- l1.-- 5 " 0 4- ' ' , V' f' V ,V ' . 'V 1 ' V 1 " ' ' i ll!! . - -' - -- X.,-.Vg 3 ,- V -- V - , YI IIII , 4 1 V ' f V The University of Nebraska presents 5'-A 7'ltis. ' ' JW 'Z si wi 1 1' J ii 1965 Cornhusker 1 1 P14 A ' :rf Mjhf 'if f x I . I' 1' Nsprfcy ff fg, if 1 if 1 1 -1 ,fl fl Q if f 1' r" The University Introduction ..... Administration ...... Academics ...... Citation ....... ...... The Student Introduction ........ ...... Student Scenes ..... ...... Royalty ..................... ...... Student Government ..... ...... Organizations ......... ...... Athletics ....... ...... Residences ...... ...... Greeks ........ ...... Classes .... ...... Keith Kruger Dwaine Francis Editors Robert Bosking Ann Shuman Dwaine Francis Associate Editors ' 'Sally Wilson Business Manager James Morrison ' Adviser 1 12 26 124 136 145 170 194 210 248 292 350 440 my ,,,,.fM,,,w,.v,-M . , , -.af f 2951 59?-V is 3 X , Hs as , is ,QV S 5 my .an 2 u :' ilu- s' ' git. ! '- -'W,",,,,-zk:"WT',I1??kS4'-ya A K aww' .Q ,.,,, V ,, Rh . J, ,ft ..., . Q , x 'Q -IQ -69' 5 .ff U Q mu Ai, V ,M 7. 1- .. A 3 M, D ,L . ,'1. Q .,' x Af in y Q W' 4' ' . 1 l 1 1 2 i Q - 1 1 Q ' , E - X Q t ,X M X M , 1111 1 N """: 3,11 1 , , 1 "diy, ' ' , 15 J ' M 1 ,,, FF- . ,lg . . 3 V- ' 1 9:1-w'Im lm -1 f-- 11 . " 1' 1' ' KW- 1--- U '1'- 1' ' 1:1 1 , 1 gIf,f,,11q1 Q11 " HJR- . ,mg U " H ' ,im-4 " J xii.,- 4515 I 1 1 1 5 :X- A 2- 4 1 ,,l I nt ii' 4 - 'M X . YV. 1 1 l .' " - dw 5 - ' 1.3 -a' , if ff 'wg W -5 ' - T W G55 .5 ' ' figkif' , 13 We M JY: X ., A 1-1 xi - s ifeff , gg 1 W 44 1 Eg Q. H EE , A I I 1 1 I l ? ' L -4 3'-H-nhl. e' 'U' , - wr., M. 4 4, Kill 5, ,Q sv"- Y .: J., F .. 4 -. f Q, Q u Vi? 6 P . ,E 1 . ,. 4 4 ... " "Rf ' 9' m""':4. " , 7 A4Qi?'Qlf W V . Micah' V V. ,,-1,,5. aZ..,, - .. f'.,'rf?"", W. ' V . . ,RN . D ,,ii.f.i,,,, , D V ff- f ,.2f"" -441, -f A '-cw 2 H5-3, K - " 4 1 +V f:.g,gfQX 'f-1 - Q4-QQ: , H, 5 I L, L jf- 4. f ' -, up , Q-W b ., ' uf-4 ." I" ', , ,,. , . . ,A Q . " "1Z'- - I 95 all i c ' , - ,V v 1, an- ' 0 U -Qiswqgr m ,. ,H .vff nv .. v ' 1' ' - ." -I ,D L , " , x 1 ' mQ,r"mvFg,'1J- 4-M1 1+ ' ,Q ,lf .', ' ' . 'H WW 1 h ww ww - JNL V Q - , 1 -M ,252 mpg , , yffWv,,,,.f-,.11A ,,:' , ,::N'Q,gI ia-'. 'fl Q Q - .Af w I v V W 11 W in 1-JH H' 'MW' .13eTYL'l: fr "'1" ' 5 '1-.In ru! 1 nl' il I 'T Q ly: Q, W l x HJ Y U- hh I5 Q" N K. .2 5 -- -' - H ,M,,,.f , . 'V H f, 'N 4, 'W f , , ' . ff- y up Wmfi 'fh'?'w5k'-7'.v'gX" dx 5, "I", WT' FIM ,,l"f 4 Wm . W L' "f A ww R, J M ,fu R A .4 l- w ,m Q - L"1'-If ' wmv !5f1,w- r 1TW"'V'f vm J ' W ff . .V ' 1, " if . :.+ W . 4 ,- Q4 ff--,Q gf , 4: mf- , , ,I wr. .hu V N- 7- n M Q V! , , , H - H HW 'H "M we 'Pi Mr '1"' "-."'W f"" " UQ: "'h?1' A "NM ' " W w?T?"'W'!4m , J 'iw Q. su '."""' WML I y, 'I L -Jim, 3-1 E1 I 1 'bf " I LN 'H' XA, N 'gk f 'W M51 '- 'Q--W n 1 :Wv ,-n. it + M "J -M W' .j - -A W "' 2 ' fx..f' 3 ,.. f f - -ff , - - V- ,. , 45, V 49 .A -Q ' f P . . f"'gy4- s. 1 33, ,Q fPvfYj5e,,41j W N- ""kmT3T,lw",f'V,ff',,JJ. 62" -7... an I if V , ' i M Q ,. ,,, 'E , u fw-My M3 NA. 'ir f X ,n. 3:5331 ' 5vl!,X-W X B Huy: E ..,, 'gifs h"-K ,, 6 Mn W ff? ,gf - ww vw . v" -- if , ' 4 1 . 'WW . fb f' ' ' 5951 ' A Wm My 1 ' X mc' 5:-'V k v-"GiW?:'U 'WW' V H ., Y-gn 5 ,. gig, ,-.Ly ' -'-xffnv WA: .w 1 . V ms- W 1 L 4 , 4. ' 4-5El5.,"-yifh' 'I 'ggi A , A JF? W' V' " " 'W 'fm f ' mmm 'aff ,nT7F"x" A -hw -- 4 -hv '4waa4X ' cw , ,wif W':?w' - lx I . -11" ' iiiii'-W' wivsuiifml !XV"LE?3ti f' :fvAA'L?Vl 1 U 19 " W ' W '- ' :izwm Y ,, 'fm1Efff'R"NjEi1F7f-Figi "ella, ' W ng " ' 'f ' Qsw2 Q:1wx L, M-qw" fllui -,A '- - -Y .pgs 15,31 Ts' 'H w' 'fm ' v 'lf-'lm' QJWQ1 " .. 'f'M' 1- ' jj , ,-mv H 5631 4 mg f ""'f L ' H wg., , 955532, W 52:56 u iff 1. Qfiii j un v 'JSLEJHCGN H1 r ,154 ug, PW J 1.1 A-rim f 'wig -Q ,ink 3. 4 4 T. 1 5 . f1Eww f1ifv.'g ul 3 'H L .-., ,nr-Q45-'Iris . '- ffl, -- Y ue -,L .1 U., 1'-f Aw V! ,' w - F ,mx , -- - ,. A ,J aim W 52154 15 SV 'E' X 4 ., M WLM ' 1 u 'f ,,Q3F5! ,g ,Ei , Mg , gif Wg. -1 'gigs 65. 1 , I f Mi 1 H BN f d r, W.. ,fa , V 13.9 F , -my--N vueqqll W- f, w eu' ' W' Q . f e 9' x EZ -L.. 6 8 Scanning crowds of faces for a face in the crowd- ID, draft and phone numbers cease to frighten, as names finally countp individuality rises from punch cards and the necessary aristocracy of the University takes shape in organizations, living units and teams. Thai face, in a window, on the way to class, at a party, people-carbon copies, yef unique: "Mr." has a first name! 1, I A .' , W W Q , w Uv, w, W. W: 4 "'- K .' '4 ag ' .N , ,Leaf , , 11 wg-N'u l , V ,av .af , ..,.. A s ' -asw- L Y E L, W, 'X X, ,. 'wb -M , . W .1,, an ,H WJ. 1 -fab A- .A ..A . lvl. sisf ,Q 5 ff., 1 n emi ' - '. ,.u Fil. .qrf N , 5 .QP 5: .Y s 4,9 . N AL ll, H . "'z A ' -o flin- , ,af U- f-54 V, ..., "-+1 1 f X xx xv M ... M, 5 ff M "ff ,Q1,f:?,gf2,f-yfigd'-g ,1--gf ,534-f fgfpffw ,-gg.. 22.4 W f'-f fy, gf ' , gf ' V - - 7' 4 ,f fl , -'. - 'fy 'f jf if 0 f f X ,ww 1: :fa A fffml.,-,,g:f,, f.,,,,,,, , ,, 1, .Z , ., ,M . J, , I ,ff ,a 1 f f f f f g:,,-.www vw gs, ,,yf h,af,,,4f?M ,ygwjyg gf pfygy ff M if 500, X QM, , ,ff , , ff' ff, . 1,52 .,,-ziwfwr-M5, , .. ., -,J MQ.-,1.4.f.fA 'A ,. :f 1- fffv 'M 445' f,.fwQswfg1: My ff? .... - 'V riff: f , W wwffwf , ,ff ww, W , 1 ff, gif? kr Q, zggzyw M ! 143, ,WA , Vg,,,QWi,4f, ,gfm,,,l, 5 1 fiffff fff ff fd!! 5 f W !f3W4 , f 'Y' ,g fl fy" l ffm , Qu? ,ffjf 'ff ffgfyff ff! f , fwwiifi W' if if f 7 'A ' f fu, I !' WZ 4 f I fJ 57,1 r,. I 'Z e QM, A Q M F 1 ? 43' 1 ax, I ,f .ff A ' , f' M"'w"fmmW'f":M ,1 uw My Z ' ff., WY? -l-'5:'l",iD,."SE-'- WJ" i'W7'V5 nfl fifi f, f 4' P 'W' 'J ' 9222 . 2 ' . MW, 'fw,c'1 52 1524 fp fy :'f xy ff' " ,y 1 2 'a1'z:f2' A' L ,,--f 'M " f - ' 4 fmgarf, 0' J . 1 , 71, , M Ylxl ,, ,.4hv,Qh 1 V ,L T23 lr .,,,Xn.v-navy.. Cyp wg, Q V'--fy-ww MJ, ,nf ,mi--f MWC, c nf 522400 f.,'4g+y,:gz,gz.-,-,,1-1259 of ,- wi, ,g f g -Qffmfwfaw , , ,WW yvzgyw, , K! " P"-Swii57fEf3"",-1-K?" - ' Y' 12:75 71 wa W1 , ' ' ffl" "ff 33 wh -' M -'aw ,-3 - ,. - 'M' W , ' ' .f 2 ,,f, ff-ff ag NM .. , ' I .-V. f.-MW , 4- , N 9e,,.,:a152:,u-?f:fz1ff- ,gfiyf 4+g5,...A- E -f Wf -,f M- ffr,GmW1..f.,ff,,-,851 1 - ,ff .44 ,L , gg Magi' zy-V-44:-W-:?f5feafmwmfwfwyh,gg-' Qagmw-.Q Q2-5,fS,,.4 - ' v sv., ww-pm .,f5"'gsMff.1:5197Jf,,'f2"'f:?r,'-ea:fra-'f'wiffgf CMV an 3243 5 fi' w. , Q-"1-1132? I 2 "" V ' , A - f ' ' 'Q if:"f'6fIJ,2'f1'-.,31,f E::f'5l.1f.'f' ff? 3' Morrison Re-emphasizes NEBRASKAIand Growth Leading Nebraska to the largest Democratic triumph since 1936, Governor Frank B. Morri- son remained the state's chief executive. For the third straight term, the Governor stressed the NEBRf6iSKAland program promoting tourism. As chairman of the Midwest Governors, Conference, Morrison initiated a drive to organ- ize the midwestern governors, senators and congressmen. The group formed a bi-partisan bloc to promote industrial development through the Midwest Economic Development Program. Signing the Industrial Development Amend- ment into law, Governor Morrisonhpaved the way for expansion of Nebraska's manufacturing in- terests. Businesses established 105 new plants and the program allowed for over twenty mil- lion dollars in industrial financing. ,,,.,.w, ..,.f, ,fsywv M.,,.,, ... A Nw ,ky W3 0 ,f 1 new H . ,, , 3- y 'Msg V mu..--az tv ra...l , M, . Y 0, , N W, ,' ' Frank B' Morrison "Y'oll come North!"-while enioying Texas, Governor the Morrisons advertise NEBRASKAIand. w H Concluding an early Saturday morning meeting, Regents prepare to ioin the Husker "fanfaron." Regents Board Ratifies Dent College Expansion Expanding the role of the East Campus, the Nebraska Board of Regents approved plans for a 34.4 million facility to house the College of Dentistry. Designers planned for a threefold increase in space, allowing the number of first year students to grow from 35 to 56. Regents okayed the first phase of a pilot project for the development of television in the treatment of mental patients. The Board also named Dr. Merk Hobson to fill the positions of Vice Chancellor for Professional Education and Research and Dean of Graduate College. Officials dedicated the Haskell Building in Concord, Nebraska, as headquarters of the NU Northeast Station, a center for research and extension Work. In further expansion program- ming, City campus purchased and refurbished Hill Hatchery for classroom use. Back Row: V. Peterson, president, C. Swanson, vice-president: J. Welsh, J. Elliott. Front Row: B. Greenberg, R. Adkins. 'l "'-Q Clifford M. Hardin Chancellor NU Registration Expands Under Chancellor Hardin With the gain of 1,438 students, NU enroll- ment grew for the seventh straight year. Chanf cellor Hardin announced that the increase ex- ceeded expectations ofthe Registrar and brought the full time student population to 12,901. To alleviate the crowded situation created by the influx of students, Chancellor Hardin approved construction projects. University officials dedicated the East Campus Library in the fall, Behlen Physics Research Laboratory in February and planned a 1965 opening for the 1,000 man George P. Abel Hall. Holding several national offices, Dr. Hardin worked as director of the American Council on Education. The Chancellor also served as a trustee of the College Retirement Equities Fund and a director of the Omaha Branch of the Federal Reserve Bank of Kansas City. After meeting with Regents, Chancellor Hardin "coffee breaks" with Vice Chancellors. Vice Chancellcrs ..:.i.,:.-.M...... M... JL .. Vlce Chancellorsz R. Holly, G. Ross, J. Soshnik, A. Breckenridge. .ful 3 ,...f""....,. . sv. ,,.. 1 ..i.,,n ,.,. DR. ADAM C. BRECKENRIDGE, Vice Chancellor and Dean of Faculties, continued as the Chancel- lor's executive officer in academic meetings and headed the area of undergraduate instruction. DR. ROY G. HOLLY, Vice Chancellor for Gradu- ate and Professional Education and Research, served as chairman of the Research Council. DR. G. ROBERT ROSS, Vice Chancellor for Stu- dent Affairs, directed University registration and records, admissions, student housing, Ne- braska Union and University Health Services. DR. JOSEPH SOSHNIK, Vice Chancellor for Business and Finance, held the position of Cor- poration Secretary of the Board of Regents. Administrators Administrators: I.. Chatfield, I-I. Snyder, J. Martin, L. Fowles. LEE W. CHATFIELD, Associate Dean of Student Affairs, co-ordinated Junior Division, Admis- sions and the Registrar's Office. LEWIS FOWLES, Assistant Dean of Student Af- fairs, enforced the University Senateis standards on undergraduate scholastic standing. J. WINSTON MARTIN, Associate Dean of Student Affairs, Worked with the Student Council Judi- ciary Committee and the fraternity system. HELEN SNYDER, Associate Dean of Student Affairs, served as chairman of the Student Af- fairs subcommittee on activities and social life. Administrators: F. Hoover, J. Aronson, H. Cox. JOHN ARONSON, Director of Admissions, evalu- ated all undergraduate applications, organized the principal-freshman conferences, and di- rected relations With Nebraska high schools. HENRY COX, Director of University Examina- tions Service, conducted the pre-registration exams and scholarship tests and assisted facul- ty members With research projects. FLOYD HOOVER, Registrar, initiated the class scheduling and registration-by-mail process, dealt with student credential evaluations and maintained University archives and records. CARL DONALDSON, Business Manager, conducted final planning of new buildings, in addition to directing grounds maintenance and the management of dormitories. GECJRGE ROUND, Director of Public Relations, supervised the University Speakers Service, the publication of the faculty newsletter, "Bulletin Board,', and the preparation of brochures. ROBERT WILLIAMS, Comptroller, instituted safeguards in spending by requiring the prep- aration of financial statements and records for all funds controlled by the University. Administrators: R. Williams, C. Donaldson, G. Round. x Administrators ALLEN BENNETT, Managing Director of Nebra- ska Union, co-ordinated facilities for education- al, cultural, social and recreational programs. M. EDWARD BRYAN, Director of Housing, head- ed the central housing office and developed sub- stantiating figures for future student housing. SAMUEL FUENNING, Medical Director of the University Health Services, organized health education policies and the medical program. FRANK HALLGREN, Director of Placement, aid- ed students in making post-graduation plans and co-ordinated interviews with companies. NORMAN GESKE, Director of University Art Galleries, developed the annual schedule for temporary exhibitions, lectures and concerts. EUGENE INGRAM, Director of Purchasing and Special Services, controlled stores, inventories and the printing and photo labs. ROY LOUDON, Director of Personnel, took charge of the screening of applicants for Univer- sity positions and recruitment of new personnel. GEORGE MILLER, Administrator of the Physi- cal Plant, supervised design and construction of new facilities and the maintenace of buildings. Administrators: M. Bryan, F. I-iallgren, A. Bennett Administrators: E- ingfam. G. Miller, R. Louden, N. Geske, CLAYTON GERKEN, Director of Counseling Service, administered the guidance facilities available to University students and sponsored the study skills and speed reading courses. EDWARD LUNDAK, Director of Scholarships and Financial Aids, supplied information and screened applicants for scholarships and loans. CURTIS SIEMERS, Coordinator of Student Ac- tivities, checked eligibility for extracurricular activities, advised student organizations, served as Student Activities Fund treasurer and organ- ized the freshman orientation program. Administrators: C. Gerkeri. C. Siemers. Administrators: E. Janike, J. McBride, F. Sorenson EDWARD JANIKE, Director of Extension Divi- sion, regulated evening and off-campus classes and correspondence courses while directing special services available to community groups. JACK MCBRIDE, Director of Television and Gen- eral Manager of KUON-TV, outlined the exten- sion of the University's educational facilities, station ETV, to six additional outstate areas. FRANK SORENSON, Director of Summer Ses- sions, co-ordinated the campus instruction of summer students, conferred with deans and pre- pared the University's summer sessions budget. 23 Public Relations: J. Petsche, K. Keller, R. Van Neste, R. Fleming. A library of color slides organized by the PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT assisted Builders, the Alumni Association and other or- ganizations in advertising and promoting the University. The collection of nearly 600 slides featured research, teaching, buildings and student activities on the campus. "Bulletin Board", the staff memo, presented Board of Regents decisions to NU faculty mem- bers. Extending additional campus-centered in- formation, a Speakers Service filled requests in all areas ranging from music to agriculture. FRANK LUNDY, Director of University Librar- ies, managed Love Library, the college and de- partment branch libraries, and the new one and one-quarter million dollar East Campus Library. BRUCE I-I. NICOLL, Director of University of Nebraska Press and University Publications, published University bulletins, books dealing with Nebraska and the paperbound study series. C. BERTRAND SCHULTZ, Director of State Mu- seum, researched vertebrate paleontology and coordinated the museum complex of over two and one-half million catalogued specimens. Alumni Association: H. Goble, G. Bastian. Sporting red "NH hats and feathers, loyal Nebraska alumni chartered a flight to the foot- ball game at Oklahoma. Later, with plans to travel through ten countries, grads packed suit- cases for a spring tour of Europe. The Association's alphabetized file of all former students simplified mailing of the "Nebraska Alumnusv and the alumni newspaper. Other files, organized by class year and geo- graphical area, provided full coverage of grad- uates. In addition, the Association contacted members by visiting Nebraska alumni chapters. Administrators To provide a "margin of excellence" for the University, the Nebraska Foundation solicited and administered gifts from friends and alumni. Foundation funds fostered the Nebraska Eng- lish Curriculum Development Center and con- tributed support to Sheldon Art Gallery and the Nebraska Center for Continuing Education. Placing emphasis on outstanding instruc- tion, the Foundation supported the Endowment Fund for Distinguished Teaching. Through the program 11 professors retained Regents Pro- fessorships with a 3,750 dollar annual stipend. inn-v-JU University of Nebraska Foundation: E. Hirsch, H. Haynie, H. Potter. 'Jie wa. .n ,- ,. -I - , :if Z-: vi EAT'- J . n'.f:.E ATL 1 , '.-'Z. ., "1 Y "fy :HV 1 -' 'ix f2.iIi'l1diBll:'a:fa 'ff-24 M Mk- 1: my -Vi '- -zip ', ' -X'-"' Q5 4 -Aw. I li-EQ ' .- f , - - . 1 ' wie Q 4 f 'ar , Q . 3. V, 7 x I ffk E55 Q: 7.1. ? 5 ,f :YM 9 . , 2 A , .,., , - Q. , Q3?7.?n:'z-X A- 1, --., . , 5 ffl-Ny? Zilrf. ms' ' Q .QT , , 'af ,Q-53:1 l ,J QW N ' ff' H Ja 1, 1 X fb M X r N' 5 5 2 P 1 N 5 X :EN ,X 5 X X D5 K 5 Q Nw 8 1 4 Y Q A6 5 A R? X fx 2 i, A Q M' ' f Q? 'bf 7 Q , x ,Q A Tifgfid 2Qa ,fEfQ??'2:'.' ,7.gg4sr,g31 ...faq -Z f 1' Q, 'f ' ' fawgswfz-'W " ' fmwmssfwm, l 1, .waz-fmqw Q -: 4 . , 9 W .M 7 X f Www .Y- kz- V: 3,5 N.. .N . . A f '. il qv: in . .1 ff: -:2-2, ' .6 2. -f v p '1 : 7-: v-W' N ' 'kl 4 f ,wwf L. .jg .j +3 QEBW mi , P X52 Wx gl?-S 33, ' , 5 65, N VISA Y Sigygq 5 : l kg Hia' .Q Hifi 3 5325 ww My 1 A A D Ei? 1 sqm Nw 9 E 'Q F ,g,Q ,, 9 4 if ,.:. X. - X , . 9. X 95: , 1 ,Ex , 5 1 ,mp X sf 3 ,QQ A 1 x vi M5 '51 S M X 5 N9 Y '29 . M 5 2 . W ff A lg 5 5 37 R 3 ts .mfg-t 9 2 f ... N 'lv' an we ff , s J y f Q 4 , af? if faux? ,' 3.13555 'Sfii-' A 'Hsin sr.. .,, ,,T1f,. . .- mwwmmwmi -wW., , C' ' Y , 3' ,if W 4 .1. Zbii-'f'32ZsV,5?'W Vi- . 2? 'G - W. Eg '- 1513" A ii i I S2 8 vw S 3 ww gg wwww , W Z ,- gg . we 24, . W J, Y, X ' -Q., f 3529. M .s,zQx,f., , Q24 '2Z::. ,. N. A W, ,NAM A M3122 " V 01 f .jf f WW .S . is 1 I " T' x ' ...fp pf' . ' Q gw..:.f,,.K . QAw:f??vf, W F-Q JMX.. 'gy- Wm vm .X,.., .W 1? f 2 sa aa ig 7 jiv hi' 1 ,Ah-f.. w ff 3,1 W -mu A-1 Wpm. 5 34 5 , if 4 3 5 I ,M fi ' QE 1 , fv . f Q-1 . 5.1, ef' if Q1 ., z? 'F ,X -SS 5 2 Q- ' .,-' 5 1 Q 159 xiii 5 Q f S cf? ,a rf RQ! ' ' .L,i, Q ,. if 7 if Z" ' ,O ? 2 I lf ' l ,A V, M4 :V ,, I . 1 1. 1 1 'O ' 'if K in , -, 1 1, 'W-,M W, M -. . ' ' i, , 155.5 "g1ff'1'mw-ww 3, , v ff f.. 2 fi 444' W' ,W 1 '1 ' . L 5 fi- H r f 1, 1 M ,ff ff. -' ,, ' ' W Z? V gf. 1 ff wg ' in ' . W QQ 5 ' Z . 2:1 Q. 62 1? 1 , ' V f . ff 22 est. 2 I 1 - '-rm.: ,v . ' ' mm ' MM. I ' Q ' , 49-.. Y. L I 7 V I ' . Wx 3 , 'V X '--' fs ' , 5 . M V , , - an f , ' V Vw z 'uf , , I I ,, ,455 VZ 59 'L' ' 4 2i."P44'.'WfQ'- vw '44-,w-,M ., ,, , W 'Ka 9 . , 7y:s.gww , V- Z W , f J - X ' M fi? ' .Exif i4,1,:e?'Im-ZIl': 7433?M1y?w-b.," ' ' . " ., . ' 1 f"-"' , ,ew rr, fm f J thy.-1 1 f .. . Aff? mmf, fn ' ,f.2:,124y,,..f 1 , .11j'1,'fW ,f'fV-1,5 13242 Wifi 5 fL ' :L Q 11 ' . I .ll ' 4' 1 ,' ' '32, 1 "'4 1 .1 -rw' X Wx' ,ff -' - 4 ' ' . ,W , gn, J' .WM , A 1 Q H I ,, V' - , W , ' J , . D ,, . j - " , " sm A Ac G dem . Nw. - V w V 1 I E, 1 'Z 5 3 ! i i A 28 L 'iw , vi M'1'ZZH .9 College of Agriculture and Home Economics Employing new ag library faclllhes students offer a silent sacrifice to "grade gods." Ag College Staff Ratifies New Curriculum Change The Ag College faculty Voted to institute a new course of study after hearing the recommenda- tions of the Curriculum Review Committee. The new program offered a basic curriculum consist- ing of liberal arts courses augmented by a major emphasizing physical and biological sciences. Accepting a living Christmas tree for the Uni- versity, Chancellor Hardin dedicated a permanent addition to the East Campus. During the cere- mony, a group of more than 500 students sang Christmas carols with the ag chorus. The tree, placed in the center of the campus, was donated by the Nebraska Nurserymen's Association. E F. Frolik, Dean College of Agriculture A ff" ,.,f'cff5"',LffaBi5ffQ e are , H gt ,,f"" Accepting a bouquet with a regal smile, "On site..." Club members break for lunch Kathy Oberle rules as the '65 Queen. at a South Dakota livestock feeding station. Bill Pageler anxiously awaits the decision as Tom Druclik evaluates future lamb chops. Block and Bridle Sets New Ham Sale Mark Shattering all previous records, receipts from the Block and Bridle Christmas I-Iam Sale financed the Ag Union Winter Dance. Selected on the basis of an interview and points re- ceived from the sale of hams, Jeanette Coufal reigned as Miss Block and Bridle. Contrasting market qualities and compar- ing body types of classes of animals, students competed in the Spring Judging Contest. An Honors Banquet revealed the team and indi- vidual winners and recognized sand hills rancher Earl Monahan for outstanding con- tributions to the livestock industry. During spring vacation members toured western Nebraska and surrounding states. Visits to Agricultural Colleges and experi- ment stations provided new information and techniques in the field of animal science. Counting on ci Denver Stock Show victory, NU iudges sfow gear on C1 chartered bus. i tilt Block and Bridle: Back Row: C. Miller, T. Reimers, E. Anderson, W. Rageler, R. Decker, P. Menke, G. Warrick, G. Austin, J. l-libbs, K. Gilster, K. Beebe. Fourth Row: L. Anderson, R. Woerrnan, C. Brornm, T. Drudik. D. Rickertsen, A. Menke, R. Adkins, l.. Jiskra, R. Puls, D. Kraeger, I.. Boeckenhauer. Third Row: G. Wehrbein, M. Logan, J. l-lecox, S. Carutners, W. Lantz, N. Smith. W. Musser, D. Triorell, G. Frickel. Second Row: D.CIanton, adviser: L. Smith, R. Dunn, G. l.ibal, B. Snyder, treasurer: D. Travnicek, president, D. Beatty, secretary, l-l. Buss, sentinel: J. Belden. historian. B. Cheney, T. Wehrbein. Front Row: R. Lindvall. G. Klein. S. Stonlmann, K. Rayne, R. Voss, V. McClatcney, D. Adams, F. Rarnaekers, 1. Bartling. Alpha Tau Alpha: Back Row: F. Lavicky, R. Sandman. D. Meier, V. Buhl, R. Jedlicka, A. Wewel, T. Michalski, l-l. Ladehoff. Second Row: J. Coster, N. Smith, I.. Viterna, J. l-lorner, L. Teiral, R. Wardell T. Brubaker, M. McCreight. Front Row: l-l. Deems, adviser, I. Bartling, D. Benson, secretary, F. Jorgensen president: R. Douglass vice-presidentg S. Foster, treasur- er, G. Wahlgren. Alpha Tau Alpha Works With State FFA Officers To aid the Nebraska Association of FFA, Alpha Tau Alpha members served as proctors of the state farm management examination. Assisting with the preliminary convention plans, the group secured speakers for banquets held during the sessions. Together with Home Economics Education Association, the agriculture education students sponsored a freshman Watermelon feed. Recent NU graduates spoke to new students, stressing the benefits of vocational education. Agronomy Club Promotes Student Literary Activities Nebraska Agronomists turned journalists to vie for honors in the Agronomy Club's essay and speech contest. As guests of Ak-Sar-Ben, local Winners traveled to Kansas City to enter national competition of the American Society of Agronomy. With receipts from the sale of "Crops and Soils" magazine, the group financed a tour through Illinois. A visit to the University of Illinois and the Chicago Board of Trade allowed members to investigate commodity price determination. Agronomy Club: Back Row: S. Daberkow, R. Show, D. Swoboda, R. Walder, S. Ghorashy, F. Marsh, P. Copley, D. Burmood, R. Schaffert. Third Row: R. Cacek, I.. Morgan, D. Oelsligle, G. Dornhoff, G. Grummert, M. Wesely, W. Luebbe. Second Row: T. O'l-lare, R. Nichols, D. Mazour, R. Hammer, I. Schleufer, l.. Schulze, C. Skoog, R. Lauterbach. Front Row: J. Drew, adviser, A. Schardt, D. Knievel, J. Turnbull, corresponding secretary, M. Claassen, vice-president, G. Fick, president, D. Beals, treasurerg N. l-lelzer, secretary, W. Colville, adviser. Alpha Zeta: Back Row: L.. Asher, D. Alam, J. Mulliken, M. l-lelzer, G. Frenzen, V. Leibbrandt, W. Pfeiffer, B. Snyder, K. Gilster. Third Row: T. Wiggins, R. Bellamy, A. Frederick, R. Johnson, G. Dornhoff, B. Gengenbach, D. Swanstrom, W. Luebbe, G. Ham, R. Schaffert. Second Row: R. Llndvall, J. Belden, M. Logan, M. Wesely, G. Grummert, M. Claassen, D. Bell, S. Ghorashy, R. Shaw. First Row: D. Swoboda, R. Sell, reporter, D. Benson, D. Knievel, G. Fick, chancellor, D. Kauk, censor, L. Cech, treasurer, F. Jorgensen, G. Austin. Alpha Zeta Offers Book Exchange Continuing a tradition of service to the College of Agriculture stu- dents, Alpha Zeta ordained an East Campus book exchange to facili- tate easy and inexpensive text transfer between students. All ag students were sent an invitation to sign up for the publication swap, with revenue to cover expenses going to the local chapter. Members, aided by Ag College faculty, explained the advantages of higher education to seniors at high school convocations held throughout the state. Seniors anticipating University of Nebraska enrollment received information concerning careers in agriculture. Wildlife Club Initiates Recreational Program Promoting Wise use of natural re- sources through students' effort, Wild- life Club sponsored outdoor activities. A fall blue rock shoot preluded a Week- end "skill hunting" trip. Each member received six rounds of ammunition to bag limits of pheasant and quail. To encourage student participation in outdoor recreation, the club toured the hydroelectric facilities at Lewis and Clark Lake and the aquarium at the Gretna State Fish Hatchery. Members also heard reports by Game Commission personnel at the monthly meetings. Wildlife: Back Row: R. Dickinson, K. Powell, F. Weichman, T. Cacek, B. Madsen, L. Kastanek, D. Bell. Third Row: J. Stubbendieck, J. Oakes, D. Krohn, B. Schole, D. Colgrove, T. Cunningham. Second Row, L, Engelkemier, R. Johnson, D. Seidler, A. Menke, R. Fowler, I.. Wilhelm. Front Row: Q. Bliss, R. Krull, secretary, R. Bellamy, president, R. Bergman, treasur- er, G. Plihal, vice-president, l-l. Wiegers, adviser. 4-H Club: Back Raw: G. Libal, R. Wolford, L. Engelkemier, C. Behnce, J. Svoboda, K. Gardner, G. Stevens, J. Kaufmann, M. Benson, G. Huber, J. Otteman Skokan, T. Drudik, T. Cacek, R. Cacek, G. Plihal, K. Dinklage, M. Carlson, D. Stahl. Sixth Row: J. Leising, W. Glaesemann, L. Jiskra, C. Stuckey S. Schick, M. Schwisow, C. Byrd, B. Barth, J. Wiechert, K. Sievers, C. Towne, S. Cook, B. Slack, M. Nerud, R. Becker, L. Brookhouser, T. Bruhaker S. Pomajzl, C. Thede, M. Raiser, J. Trurrible. Fifth Row: D. Kraeger, R. Frost, D. Rickertsen, G. Muller, R. Jorgensen, D. Topp, B. Riddell, R. Wiese N. Hahn, L. Kastanek, C. Miller, T. Stork, L. Wulf, L. Hunt. Fourth Row: J. Scheef, D. Nelson, J. Heath, S. Wiles, M. Batenhorst, S.Whidden, L Casper, J. Vanis, R. Wright, L. Smith, D. Stutheit, K. Kjer, S. McCloughan, E. George, J. Buller, B. Mulliken, D. Lehr, J. Van Rossum, B. Strom. Third Row: J. Thurber, C. Goold, M. Nisley, H. Mathers, D. Holstein, adviser, L. Nelson, J. Hibbs, D. Kauk, S. Sutton, treasurer, J. McGuire, president V. Cline, vice-president, G. Kreifels, secretary, W. Lundeen, P. Nuttlernan, S. Cornelius, G. Wehrbein, F. Leckhorn. Second Row: C. Rieken, C Settles, B. Wioke, M. McQuin, R. Graske, C. Potter, A. Henneman, M. Vrana, J. Hollister, S. Jacobson, J, FQX, J, Skinner, D. Paine, NI- HUUZPWGVISOD Front Row: L. Anderson, J. Miller, G. Selk, R. Lindvall, L. Boeckenhauer, D. Burrnood, S. Daberkovv, T. Reimers, J. Specht, T. Wehrbein, L. Jonas "Mutual admiration society": Gary Geiser and Georgia Stevens wade in watermelon. MFG .nz ". S' I ' -A ri " Shi.fiifvrz-'19,--2.3.1 .." 1' "M Y'1v"' 'a."'.4fE,if'JZ1'f ' 'fl .if A. Dey, C. Uden, C. Logemann, D. Peterson, J. Huebner. Seventh Row: R.'Dickinson, J. Leising, M. Daharsh, K. Beebe, B. Kelly, P. Harlan, Ri i i 1 University 4-H Club Lauds Ex-President for Services Recognizing a former president at the honors banquet, University 4-H Club selected D. E. Hutchinson as the individual making the greatest contribution to the club's goal "To Make the Best Better? Other pres entations included scholarships of more than S30 OOO from Union Pacific and Ak-Sar-Ben to Ag students Money raised by a club-staffed food stand at the State Fair provided funds for one member to live abroad as a representative of the Nebraska 4-H system Returning from a year in Switzerland as an Inter national Farm Youth Exchange delegate, Virgil Wagner related experiences to the organization Record Crowd Views Seventh Rodeo Event Selecting Kay Hoffacker from five Queen finalists, University students opened competition in the seventh annual Inter-collegiate Rodeo. Record crowds Watched as students from Nebraska and Missouri's Tarkio College competed for honors in five major contests. Winning tWo'timed and three rough stock events, John Lambert returned "best all-around cowboy" honors to the NU. Rodeo Club contributed rodeo pro- ceeds to the Lincoln Children's, Zoo and to the club's scholarship fund. Scholar- ships of S100 Went to a senior and a freshman With Outstanding records in Executing a precision turn toward the home stretch Nebraska Rodeo participation. a coed turned "cowgirl" leans poleward for balance Rodeo Club: Back Row: T. Cunningham, D. Lambert, N. Johnson, L. Nordhausen, M. Foster, K. Kreycik, D. Vecchio. Second Row: J. Friesen, D. SeidIer,G. Rlihal, K. Payne,J. Stubbendieck, S. Johnson. Front Row: V. I-ioyt, historian: M. Nuss, secretaryg J. Belden, presidentg D. Beatty, treasurerq J. Fox, IVI. Brosius. Ag Board Publishes Senior Data Booklet Typewriters hummed as deadlines approached for the Ag Executive Board's booklet publicizing College of Agricul- ture and Home Economics seniors. Po- tential employers requesting the booklet received copies containing the pictures and college histories of each student. Representing Nebraska at the Inter- national Agricultural Students Confer- ence, Doyle Kauk and Larry Hammond entered discussions on the influences of technological advances in agriculture. Returning from the sessions at the Uni- versity of Saskatchewan, Kauk and Hammond recounted public relations to Anticipating graduate reference book deadlines, NU groups affiliated with agriculture. George Libal and Fran Jorgensen taxonomize. Ag Exec Board: Beck Row: Sell, B. ijieitshusen, N. Smith, D. Knievel, J. Fox, S. Crispin. Second Row: S. Wiles, F. Lavicky, G. Libal, R. Drueke, B. Mulliken. Front Row: D. Travnicek, F. Jorgensen, secretaryg D. Benson, presidentg J. l.uzio, vice-presidentp R. Johnson, J. Hibbs. Varsity Da' B KR : :ry Club: S. Wehrbein, D. Lafile, R. Schaffert, J. Leising, I.. Volker, L. Koch. Third Row: E. ac ow Jackson, J. Shuey, M. Hughes, B. Thompson, K. Jensen, M. Vitosh, R. Skokan. Second Row: l.. D-eboer, D. Wilton, R. Prior, D. Leader, R. Lauterbach, R. Christensen. Front Row: L.. Dinneen, V. Warman, secretary-treasurer, K. Kast, vice-president, R. Sell, president, R. Drueke, I.. Crowe, adviser. Couch Lee Volker offers iuclging criteria for evaluation of milk production potential. Varsity Dairy Club Surveys Milk Processing Techniques Through the sale of dairy products at the Nebras- ka State Fair and University tractor day, members of Varsity Dairy Club financed a midwest tour. Visit- ing the Universities of Iowa and Missouri, the group studied recent advances in dairy product processing. In the American Dairy Science Association con- test, a scrapbook depicting the club's yearly activities placed fourth in national student competition. On the local level, the organization sponsored the annual Dairy Royal Dance Where University students selected Jean Groteluschen as the Dairy Royal Princess. School of Home Economics Comparing BTU s and omperage Elaine Banks and Bonnie Kovar check heat loss. Nebraska Regents Create Home Economics School Following an act of the Board of Regents, the University of Nebraska created a School of Home Economics to replace the old Home Ec Department. Under the new structure, students chose from five options designed to provide a broad background for home management, teaching or extension work. To accommodate increased enrollment, the school planned two new Home Management Houses to be constructed on the East Campus. Another dimension in the Home Ee program became a reality with the Vocational section in Raymond Hall. The area consisted of two class- rooms, one for lab work and the other for lectures. Virginia Trotter, Director School of Home Economics 'af - , ,ff 1 1 4.1 ,A ff? ,f V 1 A w :Q-1 -2.:i5,,5.fff3"1: X M -ff if fQ ,2 VI gf f 'rs ,gf Q. V ffm Yrs X ga 3.66 Ky X' so ,f.:Ww,4,v Y J lim-ff X, bm 'M Wfgx 'S' 'EFQFI 1 an A 1 ,f ' ' ex V V 'as' .,x.g. 5 If -Hs, , lfwax X fd, M3 5 Q S 1 1 Teaching Objectives Examined By HEEA Omicron Nu-Phi Upsilon Omicron: Back Row: S. Wiles, S. Crispin, B. Snoberger, V. Cline, J. Coufal, S. Eboch, J. McGuire. Second Row: S. Stork, J. Schurr, S. Saner, treasurer, H. Mathers, J. Skinner, H. Howe, treasurer, C. Price. Front Row: N. Gray, M. Cast, vice-presi- dent, secretaryg P. Proskovec, presidentg J. Hake, presidentg N. Monson, vice-pres- identg J. Gibson, secretary, l-I. Sulek, faculty advisor. Honoraries Emphasize Home Ec Vocations As guests of Home Economics Club, the Nebraska Home Economics Asso- ciation met in Lincoln and heard pro- grams presented by the University faculty. Dr. Ruth Leverton, an NU graduate currently with the National Research Foundation, spoke to the convention on studies and job oppor- tunities in food and nutrition research. A fall workshop conducted by Home Economics Club stressed the role of the home economist in both the University and the community. In other workshops, the club empha- sized the memberis appreciation of fine arts. A Sheldon Art Gallery tour guided by Art Department personnel, allowed interpretation of paintings. Studying personal experiences and effective classroom methods, the Home Economics Education Association spon- sored a panel discussion by student teach- ers. Members heard opinions and impres- sions concerning the application of new teaching methods. A spring tour of home management houses allowed the group to observe students in household situations. With a look to the future, the organi- zation held a bulletin board workshop to aid members in planning instructional programs. In the two day session, Hazel Anthony, head of the Vocational Educa- tion Department, narrated slides depict- ing teachers in actual classroom work. Home Economics Education Association: Back Row: J. Severin, C. l-lotterber, H. Mathers, J. Schurr, J. Semrad, B. Slack. Third Row: A. Nejezchleb, B. Heitshusen, D. Bringelson, S. Johnson, J. Smith, J. Thompson. Second Row: M. Morrow, V. Cline, B. Barth, l.. Kjer, S. Cook, J. Vanis. Front Row: I.. Rehmeier, D. Olson, C. Price, president: M. Bartlett, junior representative, G. Maurer, publicity: K. Krause. i i . Besieged by "autograph hound" initiotion-hopefuls, on elusive officer succumbs to signature requests. Home Ec Club Hosts State NHEA Conclave As guests of Home Economics Club, the Nebraska Home Economics Association met in Lincoln and heard programs pre- sented by the University faculty. Dr. Ruth Leverton, an NU graduate currently with the National Research Foundation, spoke to the convention on studies and job oppor- tunities in food and nutrition research. A fall workshop conducted by Home Economics Club stressed the role ofthe home economist in both the University and the community. In other workshops, the club emphasized the memberis appreciation of fine arts. A Sheldon Art Gallery tour guided by Art Department personnel, allowed interpretation of paintings and sculptures. Home Ec Club: Back Row: L. Vanicek, H. Mathers, J. Stecle, M. Lott, A. Posvar, C. Logeman n, M. Willey, J. Wirth, L.. Smith, K. Sorensen, M. Vogt. Fifth Row: P. Wright, M. Melichan, B. Herling, J. Bliss, B. Sibert, M. Munn, l.. Filehmeier, J. Schroeter, P. Hamsa, M. Jaixen, D. Peterson, L.. Paschold, E. McGill. Fourth Row: J. Fox, J. Buller, D. Lehr, C. Uher, G. Stara, J. Vanis, C. Stuckey, B. Strom, J. Huebner, S. Yost, S. Cook, K. Kjer, C. Settles, l.. Holthaus, T. Walker, G. Stevens, J. Devasure, C. Behnke. Third Row: A. l-lenneman, J. Severin, E. George, M. Nisley, G. Huber, J. Bennett, J. Kruback, B. Slack, S. Johnson, S. Jacobson, S. Barth, J. Hollister, C. Potter, J. Trumble, J. Anderson, M. Matousek, S. Andersen, J. Otternan. Second Row: V. Cline, J. Van Possum, R. Trendle. J. Thurber, D. Olson, treasurer, J. Quaring, vice-president: N. Monson, president, S. Stork, B. Mulliken, S. l-Ieybrock, J. Svoboda, J. Kaufmann, M. Fuhrman. Front Row: B. Wicke, J. Luebbe, C. Towne, S. Cornelius, P. Prien, M. Cooksley, P. N uttleman, N. Hahn, D. Nelson, J. Whitney, D. Lewis, A. Day. College of Arts and Sciences Folk songs and slides relive Nebraska history In Dr. Robert Manley's lecture. College Expands Studies In Latin American Field To enlarge the Latin American program, the Arts and Sciences College added guest lecturers to supplement the curriculum. Speakers examined the historical and anthropological origins of South and Central American revolutions. Dr. Roberto Esquenazi-Mayo directed the curriculum which combined Spanish, art and social sciences. The College initiated a math counseling pro- gram in an effort to reduce the failure rate in lower-level courses. One counselor answered questions by telephone from Burnett Hall, while eleven other counselors personally helped fresh- men at evening math tutoring sessions. Walter E. Militzer, Dean College of Arts and Sciences 7 ",'W"3Eagip: ,,. W1 A. .Jw , y Mg-f 1 K W Mfr ,WM ff mwwwfzfmfffc , o V A 1-fan. riff fjv-1-'.. J, - f x A ' fa, '1 1- ..w4f.'-W.. 4 La an iw s ' 1 '3 I . . ff' 4 if-J - M-- .L " ,ff ' ' ,N 4 4 1 f I Alt A ,V V 1 . M.. . ' Q , ' A - f a- . pq . A . It u t 1, ,- ,,L6'i' ,... ? gn M. f ,A K -.-.1 '.- , ' ' . f X . ' s " , ' ' .-5. - -1 1 ' . 'V .nu 1- , ' ur ' I , ,--, - .- 1- X-X ,t , I l g, 'l , , ' . r , N M 1 494' -I A Phi Beta Kappa: Back Row: D. Kummer, M. Teply, R. Rogowski, P. Kelly, W. Bauman, G. lske, T. Kotouc, C. Roberts, D. Christie. Second Row: L. Larson, G. Wilkins, J. Davis, G. Pokorny, G. Radil, S. Moessner, J. Dennison, C. Nolte, D. Garwood, K. Thompson. Front Row: D. Mueller, C. McKinley, S. Dale, C. Yost, C. Tortora, A. Wahl, L. Reno, S. Jacobson, K. Kanouff, M. Frolik. Phi Beta Kappa Listens To Lectures on Europe After traveling through France and England, lecturers reported to Phi Beta Kappa members on specialized liberal arts fields. Mrs. Raymond Dein took the audience to Europe to see "France Through the Eyes of Youth." After studying Euro- pean art, Professor Duard Laging discussed the 11th century construction of Oxford Cathedral. Students ranked in the top ten per cent of the College of Arts and Sciences to meet eligibility requirements. Initiates of PBK and Sigma Xi, national science honorary, were introduced at a joint meeting of the societies. Sigma Xi Members Visit Cancer Research Institute Traveling to Omaha, Sigma Xi members at- tended the annual Eppley Institute for Cancer Research open house at the NU College of Medi- cine. While there members toured the Institute to learn about current research projects. At a later meeting Dr. Harry Nelson lectured on "Be- havior Norms" at the annual exchange lecture with Kansas State College. Qualifications for membership in Sigma Xi included high scholarship and aptitude for sci- entific research. Initiates were introduced at the joint banquet with Phi Beta Kappa. Sigma Xi: Back Row: W. Bauman, J. McCall, D. Kriefels, D. Dunn, J. l-lermanson, J. Linn, T. Lewis, W. Bostic, D. Blum. Second Row: F. Morrison, D. Kummer, L. Baker, E. McEIfresh, S. Knee, P. Kelly, B. Pearson, D. l-lonaker. Front ROW: R- Heckmani S. Moessner, C. Roberts, R. l-lahn, M. Claassen, G. l-loegermeyer, R. Slama, D, Kroh,-,V M. White. Pi Mu Epsilon: Back Row: R. McConaughey. D. Endorf, R. Brigntfelt, J. Klirnes, O. Block, R. Conover, L. Logemann, K. Hurst. Third Row: S. Bronn, J. Cosier, G. Young,W. Dresselnaus, J. Rebensdorf. R. Grundmann, R. Bowlby, K. Youssefi. Second Row: R. Holling, M. Kiburz. G. Novotny, L. Lanning, R. Bell, W, Bauman, R. Klein. Front Row: S. Dickson, adviserg D. Howard, W. VanAndel, vice-president-5 R. I-ieckman, presidentg I.. Weitzenkamp, secretary: M. Criswell, treasurer. H. James. G. Novotny. Pi Mu Epsilon Directs Contest in Mathematics To stimulate an interest in math, Pi Mu Epsilon sponsored prize examinations for students in algebra and calculus. The top three winners in the two divisions received cash awards at the annual spring initiation banquet. Speaking at the banquet, Duane Weltha of Chicago discussed "Opportunities for Mathematicians in Industryi' and demon- strated electronic devices developed by indus- trial engineers for large corporations. The Pi Mus toured NU,s computer center to learn of the historical development of com- puters and current center proj ects. At another meeting, Richard Smith spoke on ten "Mathe- matical Applications of Physicsf' Feeding cords into the sorter, Don Nelson shows Pi Mus computer processes during on IBM four. 47 School of Fine Arts Emanuel Wishnow Duard Laging Leroy Laase Fine Arts Center Begins With New Music Building Advancing the completion of a fine arts cen- ter for the University, the music department con- ducted spring ground-breaking ceremonies for the new music building. Blueprints for the 81,500,000 structure outlined a concert hall, fifty practice rooms and large teaching studios. Two professors from the speech and dramatic arts department received Woods Fellowships for independent research. Dr. Dallas Williams spent the year in England investigating British theater. Mapping out plans for the 1965-66 school year, Dr. Joseph Baldwin intended to write plays and study off-Broadway productions in New York City. Huffing and puffing during a cool fall practice, basses learn formations for Safurday's game. hz ,QW ,i 9 C1 . . ' ,nf Delta Sigma Rho-Tau Kappa Alpha: BKR -E.InbdAL.r M Eldridge. Second Row: J. Mahar, C May, l... Curd, R. Doerr, C. Shattuck I.. Prier, J. Drodow, M. Messerschmidt dent, T. Chandler. secretary, J. Peak J. Petelle. Debate Squad Travels Nationally Touring twelve states, the Nebraska Debate Squad presented both sides of the federal program for unemployment. The group competed at Northwestern, the Air Force Academy and the national contest in Independence, Missouri. Team members participated in after dinner and extemporaneous speaking and original oratory To increase interest in debate, the NU chapter of Delta Sigma Rho-Tau Kappa Alpha sponsored a clinic for Nebraska high school students. The University group also hosted an intercollegiate tour nament for 'forty-eight colleges in February. NU Masquers Assist In Play Presentations Facilitating University Theatre pro- ductions, Nebraska Masquers sponsored season ticket sales and organized pub- licity drives. As a student chapter of Pi Epsilon Delta, national service frater- nity, Masquers undertook the responsibil- ity of ushering, coat-checking and coffee making on production nights. Drama enthusiasts in T.I-I.E.A.T.R.E., a group of non-speech majors coordinated by Masquers, reviewed scripts and play performances. The honorary also planned the Theatre awards banquet for the sea- son's honorary producers, outstanding actors, actresses and directors. Masquers: Back Row: C. Rethwisch, P. Chapman, M. Dobbins, J. Guinty, S. Whittemore, E. Bauer. Second Row: D. Johnson, I.. Mead, M. Timm, P. Millnitz, P. Patterson. Front Row: R. Maulsey, publicity, J. Reeder, secretary, C. i-loy, vice-president, F. Vybiral, president, R. l-lall, treasurer: N. Hughes, service chairman. ac ow. o y, . a son, . Schlachter, G. Pokorny, T.,Schaa'F, T. l-lall, R. Sherman, K. Gaskins, L. J. Parks. Front Row: D. Olson, spon- sor, G. Duranske, W. Harding, G. Pokorny, treasurerg R. Cherny, presi- Coupling vocal and dramatic talent NU students portray Violetta s death in "La Traviata." Howell Theatre Season Features Classic Plays For the 1964-65 productions Nebraska University Theatre presented Works of lbsen, Chekhov, Shaw and Shakespeare. The theatre also collaborated with the music department to present Verdi's "La Traviataf' Laboratory plays and student-directed one-act plays added variety to the theatre season. Presen- tations of orginal plays allowed application of Writing courses for speech majors. The NU cast of Henrik lbsen's "Peer Gyntf' depicting a confused money-hungry forest boy, won an American Educational Theatre Association award. A regional judging team chose the University production to appear on a Washington, D.C., stage in early summer. Practicing for "Golden Boy", Mike Dobbins reads over the script with Bobbi Kierstead. University Singers: Back Row: R. Neel, D. Cox, R. Gibb, R. Bogard, T. Fischer, D. Bohren, R. Waldrop, L. Morris, J. Rockwell, E. Hanthorn, J. Stutheit, L. Lunzmann, J. Maddox, M. Griffiths, M. Stock, K. Gepford, S. Reece, K. Brashear, K. Horn, J. Watkins, I. Pearson, D. DeVries. Third Row: D. Canady, W. Wilson, J. Havener, D. Watts, D. Focht, J. Fritz, C. Hagen, G. Waldo, K. Roehrkosse, S. Mallatt, C. Peterson, D. Sheffield, J. Trumble, P. Hawk, T. Billiard, M. Cerven, M. Gruett, S. Schlachter, B. Baller, W. Marquardt, S. Moessner, R. O'Gara. Second Row:'G. Lamb. R. Frakes, G. Bedient, T. Baller, H. Jackson, S. Polhemus, B. Niehaus, S. Thompson, J. Edwards, R. Lange, C. Nelson, M. Kirschman, N. Hoffman, S. Oberle, B. Berney, J. Taylor, L. Gunlicks, D. Kos, J. Konopik, P. Boardman. Front Row: B. Anderson, W. Logan, R. Broad, A. Hughes, D. Hill, J. Dorsey, J. Payne, L. Henline, K. Shaw, A. Mohnsen, L. Chatfield, D. Barger, J. Lemmon, D. Thomson. University Singers Tour Foreign Lands In Song Under the direction of Professor Earl Jen- kins, University Singers presented the annual Christmas Carol concert in the native tongues of foreign countries. The program featured two advent motets of Poulenc, and composition of ihr lievin I-lirtenky and I-Iammerschmidt. For the spring concert, the 84 members completed "Rejoice in the Lamb" by Briton. Sing- ers, a select chorus of upperclass students, also joined the Chorale Union in the presentation of the "Messiah" and the King David Oratorio. NU Madrigals Present Ancient Music Concert In cooperation with the English Depart- ment, University Madrigals sang selections of medieval music for the renaissance festival. The chorus also presented the traditional Christmas program and a formal spring concert. Performing for professional and civic or- ganizations, Madrigals depicted the 16th cen- tury English custom of singing While seated around a banquet table. As a civic engagement, the 34 freshmen traveled to Omaha to make an appearance at the Nebraska Kiwanis Convention. Madrigals: ESR: IZOVQG: Reddish, G. Bozarth, P. Stranberg, J. McConnell, H. Dryver, R. Henrichson, R. Deats, R. Snoke, R. Hunter, Mines aeA W-Qgstin. Second Row: L. Vrba, D. Petersen, J. Mollison, N. Mattson, E. Welsch, R. David, L. Beerbohm, D. OW, . I els, D. Tschetter. Front Row: P. Oswald, C. Dawson, M. Whaley, M. Gray, J. Norskov, J. Moran, director, J- Sommefmeyef, G. Powers, S. Peterson, A. Lee, S. Arneson. Gamma Lambda Sells Bowl Spirit Boosters Nebraska garment bags and Cotton Bowl garters sold by GammaLambdamem- bers financed the fraternity's annual chili feed. An impromptu pledge skit and slides depicting the humorous side of band provided entertainment for the dinner. Arranging the card section, Gamma Lambda coordinated halftime shows at football games. On band day, members di- rected the downtown parade and taught marching formations to high students. Fraternity members planned band trips to Oklahoma, Iowa and Kansas dur- ing the football season. The group also supervised travel procedures and details of the five day visit to Dallas. Gamma Lambda: Back Row: S. Halter, R. Drews, R. Hudson, J. Cada, M. Jorgensen, J. Wickless, K. Wiegert, G. Winkelbauer. Third Row: I.. Bell, J. Green, R. Bogard, C. Hoffman, J. Ochsner, J. Wick W. Sprague, R. Fenner. Second Row: H. Hultquist, M. Veak, V. Vahle, R. Johnson, A, Harms, D. Marolf, T. Fischer, G. Neuhaus, I. Pearson. Front Row: J. Misner, D. l.entz adviser, K. McCreight, secretary, R. Packwood, vice-president, E. Edwards, president D. Bellows, treasurer, J. Snider, adviser, B. Aerni. Varsity Men's Glee: Back Row: I.. Deboer, D. Trippel, J. Johnson, J. Bastian, B. Ecklund, R. Kuoera. R. Conover, J. Prucha, C. McAlIaster, I.. Blakeney. Third Row: D. Powell, J. Rockwell, J. Jones, R. Swanson, R. Ruzicka, B. Madsen, J. Scheppers, H. Metschke, D. Janky, R. Weerts, P. Hays. Second Row: F. Noji, G. Vogel, T. Sup, B. Rowan, D. Walls, R. Meyers, J. Inee, J. Morin, I.. Anderson. Front Row: I.. Sayles, R. Sader, A. Boesiger, T. Rutz, P. Carlson, A. Smith, accompanist, D. Ganz, director, P. Thomas, D. McClellan, R. Podany, T. Golder. Men's Glee Visits Nebraska Schools On tour throughout southeastern Nebraska, Varsity Men's Glee presented concerts featuring Cum Sancto Spiritu from Bach's B Minor Mass and popular selections from West Side Story. The University of Nebraska choral ensemble also sang shorter entertainment pieces and negro spirituals while on the three-day trip. Under the direction of Dr. Dale Ganz, the glee club performed for Lincoln civic conventions. Upon invitation to Governor Morrison's inagural ball in January, the 63 concert musicians responded with Randell J ohnson's Testament of Freedom. ' ' , J - , in Donald Lenfz, Director University Bonds Band Plays New Selections For High School Directors To acquaint Nebraska high school band leaders with recent releases of instrumental music, two units of the University concert band hosted an all-day clinic in the fall. Symphonic and Collegiate band members sight-read music of twenty-five arrangers and also joined the visiting directors for a concert. After three months of practice, the band made a recording of Schmidt's "Dionesiaquej' never before recorded. The proceeds of record sales helped to buy uniforms and instruments for the band. Providing music for University functions, the symphonic ensemble performed for graduation, Ivy Day festivities and home basketball games. After the annual spring concert in March, the group made a Uni- versity promotional tour of southeastern Nebraska. U niversity Bo nd University Marching Bond .lock Snider, Director University Marching Bond Show Tunes Set Tempos During Game Intermission For football halftime entertainment the march- ing unit of the University of Nebraska Band saluted Nebraskais 75th anniversary of inter- collegiate football and the 10th anniversary of educational television. Special arrangements of broadway songs supplemented the intricate formations executed by the marchers. To add spark to football enthusiasm the 162 men traveled to the Cotton Bowl in Dallas. At the game, band formations depicted symbols of the Pharmacy College, Morrill Hall, and ETV. Carrying snare drums in a new high knee po- sition facilitated playing for the marching per- cussionists. In addition kettle drums on portable stands and the renovation of the six-foot Corn- husker bass drum added new variety to the band. University Orchestra Jacques Abram Performs With University Orchestra University Orchestra opened the 1964 fall concert season by accompanying internationally known pianist Jacques Abram at the Union ar- tist series. Orchestral compositions for the pro- gram consisted of Sinfonia Sacra by Nebraskan Howard Hanson and Weber's Der Freischutz. For the spring concert the orchestra made a premiere performance of Professor Robert Bea- dellts First Symphony. The program honored Mr. Beadell as a member of the University's music staff and as a contemporary composer. The '70-piece ensemble, selected by audition, performed the Messiah and the opera La Traviata by Verdi. In April the group also accompanied five select soloists for the Senior Soloist Concert. Emanuel Wishnow, Conductor U niversity Orc hestro Combining cooperation and a braille typewriter, SAl's construct repertoire for blind musicians Sigma Alpha Iota: Back Row: NI. Mantel, A Smith, L.. Tubbs, J. Hudson, A. Mohnsen, M. SAI Chapter Conducts National Music Project Sponsoring a Sigma Alpha Iota philan- thropy, the local chapter aided a national plan for the transcription of music into braille. Profits from the sale of refreshments at sym- phony rehearsals financed the project. Orphaned children received an opportun- ity to take free Weekly music lessons from the NU chapter. Members specialized in chosen fields of instruction for the lessons. Planning a Christmas party for the actives, alums acknowledged the Work of the sorority. Outstanding juniors and seniors were cited through national recognition and scholar- ships for musicianship and service. Cerven. Front Row: I.. I-Iaisch, treasurerg I.. I-Iaisch, vice-presi- dentg S. Mallatt, president: I.. Hen- Iine, recording secretary, K. Wal- ters, corresponding secretary. Delta Omicron: Back Row: S. Oberle, D. Boesiger, S. Filbert, K. Komaridis, J. Jensen. Front Row: B. Eirolyer, secretary: I..l.ur1Zmar1r1, vice-president: E. I-Ianthorn, presideritg E. Bauer, vice-presidentg R. Halling, treasurer. Spicy aromas from the kitchen tempt rushees at the annual DO chili supper and orientation. "And now the octaves are produced by overblowing," Leanne Lunzmann instructs University High musicians. Delta Omicron Supplements Music Students' Curriculum Saturday morning tutoring by Delta Omicron mem- bers aided music majors to become familiar with sight singing and ear training. Under the supervision of adviser Katherine Dean, the project of the national soror- ity supplemented music students, regular courses. Honoring the select 1965 senior soloists, Delta Omicron sponsored a tea for the performers after the April concert. In addition DO alums presented a spring recognition tea for the actives of the local chapter. Variations on the nursery rhyme "Twinkle, Twin- kle Little Star," won pianist Mary Haight the Lincoln Symphony audition award. The composition, a satire about four types of music, comprised a concerto, a march, a fugue and a waltz. Mu Phi Epsilon Performs For Community Programs Participating in local and regional events, Mu Phi Epsilon members appeared in concerts and stage operettas. Seven girls won chairs in the Lincoln Symphony while Gwen Waldo portrayed the lead character in "My Fair Lady" at Estes Park and at the Lincoln Community Playhouse. To raise needed funds, Mu Phi Epsilon served Friday lunch to Sinfonians and held two bake sales. Members used the proceeds to obtain book shelves for the music building. - The presentation of an original fairytale about the founding of Mu Phi drew the international convention dinner in Lincoln to a close. The "Gilded Agen theme represented the early 1900's and the founding of the music sorority. ml... Discussing the current fashionable 'rrends Mu Phi's preview formal symphony attire Mu Phi Epsilon: Back Row: M. Anderson, M. Griffiths, C. Adams, G. Waldo. K. Deines, L. Marsh, K. Boreson Second Row: A. Augstums, B. Burton, K. Wood, L. Morris, K. Yager. Front Row: C. Peterso treasurer,C. Hagen, vice-president. L.. Abbuni, president. M. Stock. secretaryg P. Parson. ad se Relaxed in the rhythm ot o clarinet sonata, Jim Ochsner fulfills cz pledge requirement. Phi Mu Alpha Presents Annual Holiday Concert Phi Mu Alpha Sinfonia brightened Christ- mas spirits by hosting a songfest in the Student Union lounge. After a short concert by the choral ensemble and brass choir, students joined in group singing. Small vocal and instrumental groups extended holiday joy to local rest homes and the Lincoln Veterans Hospital. The March jazz band concert netted enough profit for Sinfonia to present two scholarships to outstanding freshmen. Trumpetist Dean Ras- mussen, a junior member of Sinfonia, directed the group of select jazz specialists. During the summer four delegates Went to St. Louis for Sinfonia's last national conven- tion. Facilitating travel by delegates, regional conventions replaced the national meeting. Sinfonia: Xt Back Row: D. Rasmussen, R. Hudson, J. Cada, J. Johnson, M. Jorgensen, W. Cradduck, R. Drews, Gliwinkelbauer. Third Row: F. Wasko, G. Lamb, R. Neel, I.. Bell, B. Merrill, D. Boyce, G. Kubert, D. Paine, S. Halter. Second Row: C. Hoffman, G. Bedient, . Ovchsner, Johnson, R. Packwood, l-l. l-lultquist, K. Wiegert, M. Veak, B. Aerni. Front Row: R. Bogard, V. Forbes, faculty adviser: T. Fischer, pledge trainer: J. Moore, secretary, J. Green, vice-president, J. Misner, president: D. Spence, treasurerg W. Sprague, publicity, l. Pearson. music director. SAE Views Trends Of Speech Therapy To inform members of current ideas in speech therapy, Sigma Alpha Eta spon- sored tvvo speakers during the academic year. Miss Norma Hansen spoke on public school therapy and Mr. Eugene McDonald presented a lecture on parent counseling. The president and vice-president of the group attended the national convention in San Francisco and reported to the chap- ter about new projects in speech therapy. Aiding the Nebraska speech and hear- Sigma Alpha Eta: ing clinic,'Sigma Alpha Eta key members Back Row: J. Tanner, B. Pflasterer, K. Noll, P. Sullivan, K. Putt. Second and 3453001311395 entertalfled at the annual R :C Ab l M S n P. D rin A S e e J. i-ieideman Front Christmas party. The group also hosted Showalter, treasurer, H. Schliesser, adviser. Coffegs after guest Speaker engagements- ow. e, . wanso, oe g, . pec, . Row: M. Schulze, secretary, M. Newton, presidentg N. Eager, G. American Guild of Organists: Back Row: L. Lunzmann, G. Obrien G. Bedient, M. Veak, R, Vybiral, F Wasko. Second Row: L. Haisch, L surer, . o nsen, pre 1 g Sickiebower, M. Cumberland, D. Bemis Organists Present Annual Concert In a public recital at Holy Trinity Church the University chapter of the American Guild of Organists presented contemporary organ music. The group studied all aspects of organ repertoire and chose modern musical compositions for the performance. Offering study material for the Guild, Mr. Paul Rosel and Mr. Myron Roberts reviewed organ design, the music of Buxtehude and music appropriate for weddings and funerals. The 25 members also visited six Lincoln and Omaha churches and received an opportun- ity to play several different types of organs. Haisch, S. Eiodie, L. Tubbs, A. Smith, L. Abbuhl, R. Wolfmeyer. Front Row: M. Roberts, adviser, I-I. Kelton, vice- president, R. Halling, secretary-trea- ' A M h s'dent M School of Journalism Breaking the rouhne of wnhng labs students welcome a recess fo the coffee table. J-School Installs Council To Accent Students' Role To encourage freer expression of opinion and maintain high Writing achievement, the Nebraska J-School established a Journalism Council. Through close student-faculty relationships, the council strived for coordination of academic and extra-curricular activities in adjusting to an en- rollment nearly doubled in a year's time. Students gained experience by extending work into commercial areas. With the slogan "Don't make highways die-Ways," advertising classes designed billboards for a state highway safety campaign. Meanwhile, depth reporters probed into the history of Nebraska for the 1967 Centennial. William E. Hall, Director School of Journalism 3 . i , , . - -,M ,fin fy X X X . N , , , 4 if -MW l A 4 V Y f . 3: Lia ff . X' ix - I' -3 -"if, ,sf ,shi Q 1 lv .fig ' KNUS: Back Row: J. Fryar, M. Grasz, W. Burgeson, C. Green, J. Ohmstede, J. King. Third Row: D. Petersen, R. Miller, J. Jessup, M. Schlatter, V. Kukiin, G. Pokorny, R. Whitney. Second Row: I.. Johnson, D. Groetzinger, P. Hawthorne, J. Ross, M. Kohlmeyer, W. Lundeen, K. Watts, J. Willhen. Front Row: J. Rieger, E. Brown, news directory R. Spearman, adviser, M. Haba, G Dornhoff, engineer, D. Critchfield, manager, L. Raasch. New Apparatus Wiclens i KNUS Listening Range Audio equipment 'donated by a commercial radio station enabled KNUS to increase trans- mitting power, reaching nearly all city cam- pus living units. The larger broadcasting range aided advertising sales and allowed for scheduling of new programs and more air time. To provide greater program variety, KNUS included Quiz Bowl matches and all University home football games in the regular agenda of live broadcast. Each week the NU station taped documentary and musical pro- grams to be offered to various radio stations in the state. The staff also recorded twenty songs to be played in the carillon tower. "Above and beyond" KNUS staff members prepare to air a Nebraska roundball game. 'QPMZRY' At a KUON interview, comedian Dick Gregory opines on the civil rights movement. Televising a Big Eight conference swim meet, a TV cameraman invades the Coliseum pool. Tower Enlarges Area For KUON Broadcasts Completing the first step in developing a statewide 7-channel educational televi- sion network, KUON-TV constructed an 874-foot transmitting tower at Mead. The programs broadcast to the Lincoln-Omaha area covered over half the state-'s popula- tion, while a second tower completed at Hastings covered the mid-state area. Adnult and continuing education courses offered college credits through ETV, and 42 school districts received in- structional programs on the elementary level during the day. In an effort to promote cultural interest, KUON-TV broadcast pro- grams from Sheldon Art Gallery. Theta Sigma Phi: Back Row: S. Leonard, W. Lundeen, E. Riggs, B. Knudsen, K. Johnson, T. Schultz. Second - H M.M ' D.St ff .F tR - Row. D. Stover, P. Speece, V. Guenzel, M. oegemeyer, orns, e ensen ron ow. C. Jaeger, treasurer, J. Miller, vice-president, Ei. Blankenbeckler, president, V. Elliott, sec- retary: S. Smithberger, historian, S. Wilcox. Theta Sigs Capture Journalism Accolade Recognized for high scholarship in the field of journalism, the NU chapter of Theta Sigma Phi received a certificate of achievement at the 1964 National Convention. Delegates also attended a "career days" Workshop sponsored by the Chicago professional chapter of the Womenis journalism honorary. To promote public relations, Theta Sigs served coffee to J-School staff and alumni before home football games. In a combined effort with Sigma Delta Chi, members sold copies of the J-Schoolis depth report 'Nebraska-Prairie Paradox? SDX Members Tour Chicago Newspapers Inspection of actual mass media facilities during a field trip to Chicago accented informative programs for Sigma Delta Chi. Promoting career interest, the tours permitted members to observe applied methods of news production. SDX acquainted prospective NU fresh- men with the purposes of the organiza- tion as a men's journalism honorary dur- ing the High School Press Convention. At regular meetings with the local profes- sional chapter, guest speakers outlined topics on journalism techniques and problems of mass communications. Sizma Delta Chi: Back Row: R. Halbert D. crirciwfielci T- OHGVIDUVB. C- Tuma, G. Bachman. Front Row: V. Holoubeig M. McNeff, vice-presidentg G. Peterson, pres- ident: T. Brown, secretary. College of Business Administration Compiling statistical data Lmcla Engelkemler manipulates a rotary calculator. Placement Series Offers Employment Opportunities The College of Business Administration ex- panded employment opportunities with a job placement program attracting nearly one hundred Midwest firms. The series acquainted commercial students with future possibilities, while offering special sessions in interview technique. Closed-circuit television brought elementary economics into the classroom on an experimental basis. Under the direction of Dr. Campbell Mc- Connell, the system provided increased coverage of subject material through television lectures combined with optional tutorial sessions. Charles S. Miller, Dean College of Business Administration 1 , W?-1,1-if-1? -Ag: A 'MT in :Mk ,fJ?k,.!n.g :gl Z Q sz as as 5 5 me 5 l K i - ,. :-M E if if p i six "C-57 Beta Gamma Sigma: Back Row: l.. Drake, R. Smith, R. Bourne, E. Schmidt, V. Corgan. Front Row: C. Miller, C. Kennedy, secretary, K. I-lanks, president, G. Oye, R. Cole, vice-president. Beta Gamma Sigma Hosts Joint Discussion Sessions In conjunction with the Economics Depart- ment, Beta Gamma Sigma sponsored a series of roundtable programs. Guest lecturer Joseph Mc- Guire of Kansas State University, outlined the "Responsibilities of the Corporation." Complet- ing four years of research in Indonesia, economics professor James I-loath also spoke on the country's productive development. At monthly dinners members discussed cur- rent research projects and elected new pledges. The business honorary comprised undergradu- ates, faculty, and Ph. D. and masters candidates. Alpha Kappa Psi Surveys Current Business Trends Through various films, speakers and field trips, Alpha Kappa Psi offered student programs outlining the functional organization of business. Examining a firm's refinancing under new man- agement, members toured the Dempster Mill Manufacturing Company in Beatrice. Correspondence with Alpha Kappa Psi alums acquainted members with available employment opportunities. In turn the Lincoln chapter dis- tributed the records of graduate candidates, en- abling alums to arrange interviews and supply firms with students' qualifications. Alpha Kappa Psi: Back Row: J. Rambo, J. Jochim, M. Sell, G. Oye, R. Rackvvoocl, J. Moore, G. Reinke, B. Mowbray, R. Billesbach, J. Willman, B. Beloit. Front Row: E. Schmidt, R. Cole, M. Velte, secretary, S. Baird, vice-president: R. Reichstadt, president, K. Koepke, treasurer, J. McWilliams, R. Bourne. Advisory Board Aids ln Career Decisions Sponsoring a series of panel discus- sions, business administration majors on the Student Advisory Board concentrat- ed on career decisions. Topics considered involved finance, personnel, marketing, production and accounting. Prominent businessmen described the job interview to students from the standpoints of employers and prospective employees. Proctor and Gambleis produc- tion group manager, Paul Thorpe, related qualities sought by the personnel direc- tor. University instructor Dr. Wm. Tor- rence and trainee Roger Smith of Touche, Ross, Smith and Bailey, outlined prepar- ation from the student's viewpoint. Advisory Board: Back Row: C. Sharp, J. l-loffmaster, C. Unger, R. i-lill, L. Clark. Front Row: D. Anderson R. Failing, chairman, J. Johnson, treasurer: T. Schaaf, G. Vrba. Phi Chi Theta: B k - ' ac Row. l.. Clark, J. Hoffmaster, K. Frlsk, l.. Thielhorn, C. Sharp, M. Buske. Front Row: R. Bourne advlserg I.. Frederick, secretary: C. Lefler, president, J. Johnson, vice-president, K. Hanks, treasurer Phi Chi Theta Hosts Introductory Hour Greeting prospective members at a Phi Chi Theta Welcome tea, Dean Char- les Miller related accomplishments of previous graduates. The function, de- signed to encourage women in pursuit of business careers, acquainted stu- dents with the operational techniques of the professional fraternity, as out- lined by visiting director Jane Collins. Delegates traveled to Dallas, Tex- as for the national convention to hear prominent businesswomen discuss the womanis changing role in business. Describing the training and experience desired in an employee, Mrs. Robert Holst of Banker's Life in Lincoln also explained personality characteristics sought by a personnel director. College of Dentistry Dental student Jerry Tussmg examines oral tissues in a check for diabetes. Dent College Selects Site For Building Construction Faculty members discussed curriculum changes as the Dental School prepared for reloca- tion on the East Campus. Plans for a new two-story building allowed for a major enrollment increase. Using University undergraduates as subjects, dental students studied the effectiveness of the electric toothbrush. The Squibb Institute for Medical and Dental Research provided funds for the work in the form of research grants. Students specializing in chosen areas of dentistry participated in a two year individual- ized program. Research projects in the various phases of dental work dominated the study. Ralph Ireland, Dean College of Dentistry 2 "WW: 5 if 'vf 'K Q wax'- dm-...,, .Q by-. Q: M X ww, af ' 5 If 1 my ,, .V 445 f ,M . TSW 53557 M ,f Iwo, O P , XR V . 'T 1 Durmg a regular checkup, patient Clyde King "opens wide," permitting dental student Stanley Franklin to adjust braces. Drills and fillings are forgotten as fall's last warm days lure dental students outside. Dental School Establishes Hygiene Division Nevvpfaoilities in the Student Health Building permitted the dental hygiene department to handle ten students. The fully-equipped practice clinic provided students With individual Work units. The National Institute of Health awarded post-doctorate fellowships to students Kent Power and Jerry Tussing. The grants Were given to students Work- ing for Doctor of Dental Science degrees. Lectures and discussions led by Nebraska Dental School pedodontics in- structor Dr. Robert E. Sullivan aided undergraduate students in a depth study on tooth sustainment. Recognized in 1963 by the Food and Drug Administra- tion for participation in early research projects on tooth sustainment and decay, Dr. Sullivan contributed firsthand infor- mation on the subject. 'U Collecting data for a growth study on twins, a student examines John and Susan Eaton. Substituting steel manikins for dental patients, hygiene students train for future clinic work. - .fl Spreading plaster on a pre-formed base Charles Weaver finishes a denture mold College of Engineering With stalls full at llfh and R perplexed parker Bill Dick ioins happy Honda row. Regents Advance Hobson To Vice-Chancellor Post With Merk I-Iobson's promotion from Dean of Engineering and Architecture to Vice-Chancellor, the Board of Regents sought a man to fill the vacancy. The Board also announced the reclass- ification of the Architecture Department as a school. Meanwhile, Chancellor Hardin requested funds to finance a program aimed at upgrading the University scientific departments. Laboratory courses adopted a "new look" in teaching methods as instructors stressed individ- uality in experimental work. Additional equip- ment purchased under the plan allowed each student to devise and conduct lab projects. Merk Hobson, Dean College of Engineering and Architecture 521 -mf f cw, f", f 1 ,ff f Q5 5 , A ,,l 1 I E V P , J? 2 , . I 5 I ,Q U-IV ' -Z f E 4 Ha- . + fi' . r ' ,I ' . v , I J ' Wt A ,V .L - 'gf' ,-- T X l 4 ." Z 1 , . 4525" 'V -251, f .1 3 4.7 '- yi? K Z , i 2 5, , 7 ,l TL.-I ,F Q L 2,42 f ff: if P232 J-'H'-101 ,f , ' 1 5,3 VE: V, Mfr. AW? 'iffy V4.1 " y.,,,v 1? s -Ji df Jai' f - Q7 ' ff-12-wf', ff ,. 7 Aiea? T 5,29 7 K if 22? 3: X' ' ' 1 um f' W .Q Q: 1 4, lf Q I f NI ,., ' U4 Us Le is Civil engineers acquaint visitors with transits in an outdoor display emphasizing surveying. E-Week Edition Combines With April BLUEPRINT Incorporating the April engineering maga- zine and E-Week program into one, E-Week Open House guests received a special issue of the BLUEPRINT. The maneuver saved money for the engineers by sharing printing costs with the monthly publication. A second change re- vised the route to include a Bancroft Hall start and a side trip to the greenhouse. To increase public appeal the E-Week format called for fewer but better displays with hopes of decreasing the tour time. With an opinion sample of Thursday afternoon and evening guests, the E-Week board conducted research on programs for judging future displays. www HURSEW 33900 Transforming horsepower into manpower, E-Week visitors ride the "vicious cycle." MQMEMMAMJMQAA . , MQ A Q t 5 NN 5 'fa ., sif t .Q .gs 'Q N es- X i' . sf. A . 1 , 5- X feiwi .sfiwslwsmi To explain the E-Week "campus of the future," a senior architect lists functional improvements. Sigma Tau Assists Alum With Slide Rule Donation One hundred slide rules purchased by Sigma Tau and professors in the Engineering College answered a plea from University of Nebraska alum Loren Fairbanks. Before the request from Sigma Tau, Ethiopian Peace Corps worker Fairbanks taught a slide rule class of 350 students with a single instrument. Returning from the national convention in Dallas, Texas, Sigma Tau president Harold Spidle reported on constitutional and by-law changes. Held on the campus of Southern Meth- odist University, the convention hosted the National Council composed of presidents of every chapter and seven distinguished alums. Finally cornered and confronted with the paddle, John Demel contributes to Louis Nevarro's list. Sigma Tau: Back Row: I.. Giebelhaus, C. Nicholls, O. Block, R. Brightfelt, C. Uerling, Nl. Lindahl, M, Criswell, R. l.iston, J. Lorenz, J. Demel. Third Row: T. Carlson, J. Schwarz, R. Kasnevich, B. Hammond, G. Elrobst, C. Schrodt, C. Colburn, I.. Coleman. Second Row: D. Filbert, J. Deming, G. Hansmire, H. Culpen, A. Hurd, S. Davis, R. Myers, J. Farho. Front Row: G. Sorensen, J. Linn, H. Spidle, president, J. Jorgensen, vice-president, R. Schwabauer, treasurer, D. Travnicek, W. Orton, K. Youssefi, R. Hueschen. 4 1 :Li- ig? ..-...,I .jf .:, TIS? '-'ii' :Thi . U V935 iff! l:-f - f AIA: Back Row: D. Lyon, W. Jacobsen, J. Trombley, T. Kathka, D. Armstrong, R. Madsen, W. Sampson, W. Ross, P. Frazee. Fourth Row: R. Kaura, D. Filbert, K. Hietprlnk, J. Maddox, J. Cameron, J. Lavelle, G. Scholz, N. Catlett, D. Frese, J. Bentz. Third Row: J. Srammer, E. Kodet, R. Peterson, M. l-loelting, V. Aufdemberge, J. Gronewold, R. Schluntz, L. Schriever, R. Buss, J. Grupe, J. Welch. Second Row: L. Young, S. Charleston, J. l-lughes, J. Larson, R. l-lill, D. Cross, K. Braasch, M. Rueter, S. Sorensen, F. Wills. Front Row: l-l. Culpen, G. l-lansmire, A. Stadler, vice president, R. Boehner, president, N. Stark, tre-BSUFSVQ E. Adderley, secretary, R. Mercer, J. Collins, R. l-loyt. Faculty Speaker Explains Views on Design to AIA To learn the opinion of an educator on the esthetics of modern architecture, AIA invited Dr. Merlin Hodgell to speak before the group. At a later meeting, E. E. Rodo from the New York supply firm of Ramon 85 Rodo explained the lat- est innovations in construction materials. A field trip to the Dorsey Laboratory in Lincoln exempli- fied a practical application of the two topics. To emphasize the importance of photography in architecture course work, the society invited NU Photo Lab director Kaz Tada to speak at a meeting. The discussion explained the techniques used by commercial photographers for effective pictures. AlChE Delegates Submit Literature for Evaluation Representatives from the Nebraska chapter of AIChE attended the Midwest Regional Chemical Engineering Conference at Iowa State University. After entering research papers into competition with similar reports from seven other universities, the delegates attended lectures and discussions concerning new developments in chemistry. AIChE members invited guest speakers from national industrial firms to speak before the group. Dr. J. F. Byrd from Proctor and Gamble explained methods of industrial water pollution prevention and a Northern Natural Gas represen- tative, G. E. Montes, conducted a panel discussion. AlChE: Back Row, L. Giebelhaus C. l-lentzen, O. Block, S Schick, P. Peltzer, W Strasburg, J. McNair Second Row: R. Farritor A. Schroeder, R. Hoover B. Allen, B. Aerni, G Young. Front Row: R Sudcluth, C. Nicholls, J Deming, secretary, J Petricek, president, M Yost, vice president, D Nelson, treasurer. i v i f' 43 1756 N Preparing an engineering Dewey Decimal System, Tom Orton ond Jim Jorgenson shelve knowledge. Eta Kappa Nu Assists In Organizing Library As an aid to the electrical engineering students and faculty, Eta Kappa Nu estab- lished a reference library on the second floor of Ferguson Hall. To further increase engineering facilities, the group donated electronic equipment to the department. The chapter also selected outstanding grad- uates as charter members of the Electrical Engineering Hall of Fame. Encouraging freshmen to choose a career in engineering, HKN organized a mid-semester orientation session. The con- ference allowed the honorary to distribute engineering pamphlets and to answer questions about registration for courses. Eta Kappa Nu: h Back Row: J. Wick, D. Schroeder, W. Orton, G. Brown. N. Prigge, R. Klein. Second Row: R. Holling, T. Carlson, C. Scnrodt, C. Uerling, B. Peterson, B. Trebeihorn, R. Hueschen. Front Row: S. Davis, treasurer: K, Youssefi, secretary, J. Jorgensen, president: J. Linn, vice-president, R. McConaughey, A. Edison, adviser. Exec Board Regulates Engineering Activities Functioning as the governing body for engineering organizations, Engineering Executive Board established plans to coordin- ate extra-curricular programs. Composed of two officers from each engineering group and the college representatives to Student Council, board members revised, ok'd and announced engineering event dates. Members also slated three students to represent the College of Engineering and Architecture in the Student Council Constitutional Convention. As the official overseer of E-Week ac- tivities, Exec Board interviewed and selected two overall co-chairmen. Later a feminine touch was added as the executive group judged organized living unit representatives vying for the title of Miss E-Week. Contemplating organizational changes for E-Week "executives" trace a revised 1965 visitors' route Engineering Exec Board: gaelggsvw R6 Biehner, J. Petricek, R. Liston, N. Prigge, M. Cruikshank, W. Hansmire. Second Row: H. Spidle, C. Nicholls, - , . ou al, D. Francis, R. Myers. Front Row: I.. Young, adviserg B. Hammond, M. Criswell, secretary-treasurer, 5- DGWS, President, A. Hurd, vice-presidentg A. Edison, adviser. ASME: Back Row: E. Helm, M. Ansari, C. Johnson, J. Schutz, E. Schmidt, D. Rietsch, N. Andersen, V. Bahel, B. Menke, H, Sachs A, Brown, Fourth Row: C. Ring, W. Dick, E. Zitek, G. Roslund, L. Hill, C. Toman, L. Krase, E. Givens, N. Hittner, G. Kaufmanny, R. Kasnevich, P. Schultz. Third Row: G. Vanderduim, C. Patterson, K. Smith, J. Schwarz, J. Lorenz, J. Demel, D. Barnes, R. Jandu, R. Nirpalinder, R. Klabunde, J. Falconer. Second Row: D,Travr1icek, R. Lowe, W. Logue, J. Rietsch, M. Rassekh, H Spidle, R, Brightfelt, W. Howlett, J. McGraw, K. Baumert, R. Beasley, G. Icenogle, R. Carmichael. Front Row: R. Grundmannz D. Francis, G. Sorensen, K. Newhouse, adviser: A. Hurd, president, D. Johannsen, vice-president, B. Hammond, secre tary, M, Tighi, treasurer: G. Brobst, J. Farho, E. Kleffman. Panel of Experts Outlines Opportunities for ASME Pi Tau Members Assist To answer questions about different types of engineering employment, the American Soci- ety of Mechanical Engineers sponsored a panel discussion. Four professional engineers invited from local firms presided during the quiz ses- sion. Other chapter activities included field trips to Lincoln and Omaha manufacturing firms. Blending creativity and man-hours, the me- chanical engineering department captured the over-all E-Week trophy. The Richards Hall con- testants combined open house and window dis- play victories to amass the winning points. YZ? l Dean With Yard Project Rallying the personnel of Pi Tau Sigma for a service project, the Nebraska chapter made bi- weekly trips to Dean Emeritus O. J. Fergusonis home. Students from the ME honorary assisted the elderly dean with yardwork tasks. Alumni records neglected for many years received Pi Tau's attention. As an initiation Week project pledges searched through college and alumni office records for misplaced address- es and information. Meanwhile active chapter members photographed students in mechanical engineering for the department pictureboard. 1 Pi Tau Sigma: -- Back Row: H. Spidle. A. Hurd, D. . Johannsen, D. Travnicek, J. 1 Rietsch J. Lorenz J. Humphry. Seo- ond Row: G. Sorensen, J. Schwarz. R. Kasrievich, B. Hammond. J. Farho, G. Brobst. Front Row: S. Knuclson, president: J. Schutz. corresponding secretary: W, Howlett. treasurer: R. Brightfelt, historiang R. Klabunde. recording Secretary: D. Francis. vice- president. N Wi1'h cl cliche and a click of The camera, Ginny Ferrara passes a Non-Tech fest. BLUE PRINT Awarded National Editorial Honors Nebraska BLUE PRINT captured a national second place rating in the Engineering College Magazine Association editorial contest on "A Plea for Perfectionj' Written by editor Larry Wade. A cover design by art director Pete Lage placed second in the E.C.M.A. contest, While BLUE PRINT received an honorable mention for the best over-all cover design in all issues. Articles by undergraduates and research projects conducted by outstanding alums were featured in monthly issues along With reports on Nebraska industry. BLUE PRINT sent copies to high schools throughout Eastern Nebraska and to all Nebraska Engineering Society members. Dwaine Francis Business Manager Business Staff: T. Liewer, L. Henderson, J. Kunzman, D. Ewing, D.Frar1c s lpif Li ZZ f'7 I 3 ASAE: Back Row: R. l-lilgenfeld, W. Fries, R. Wiiest, W. Jacobson, R. Ross, W. Woodside, F. Wallen, N. Kohout, R. Akerson. Third Row: I.. Engelkemier, J. Stevens, l.. Coleman, M. I-leitmann, J. Walters, I.. Miller, T. McGinnis, J. McNair, P. Friede. Second Row: K. Meier, R. Corcoran J. Scheer, R. Sheldon, W. Brockmeier, I.. Axthelm, D. l-lay. Front Row: M. Cruikshank, presidentg G. Schmer, treasurer, D. Dolberg, vice- ! president, F. Christensen, R. Myers, secretaryg J. Pichon, adviser, l.. Jensen. Nebraska Delegate Wins IEEE Group Observes ASAE Regional Election Nuclear Plant At Hallam Eight ASAE members fI'OII1 NU traveled to Traveling to the Hallam Nuclear Reactor the agricultural society's Mid-Central COI1Ve1'1- Plant, members of the Institute of Electrical and tion at St. Joseph, Missouri. During the Electronics Engineers viewed equipment used two day convention, delegates from mid-western to transform nuclear energy into electrical schools selected Larry Axthelm for the posi- power. On a later trip 14 students attended the tion of regional vice-president. IEEE national convention in Chicago to hear To investigate problems in fields related industrial leaders explain research projects. to engineering the chapter invited speakers In cooperation with the Nebraska Society, from several departments of the state govern- Western Electric Bell Telephonelaboratories pre- ment. Topics presented at the monthly meetings sented movies every noon in Ferguson I-Iall. Sup- varied from "The Tax Situation in Nebraska" to plementing classroom education, the short films "Use of Concrete for Farm Buildings." explained advancements in electrical theory. IEEE: Back ROW: J. Wick, H. Becker, R. Fallat, J. Younker, E. Edwards, B. Trebelhorn, R. I-lueschen. Third Row: J. Jorgensen, D. Fairchild, D. Schroeder, G. Brown, J. l.inn, T. Carlson, C. Colburn. Second Row: R. I-lolling, R. McConaughey, G. Savwftelle, Uerling, B. Peterson, I.. Jenkins, D. Cada. Front Row: K. Youssefi, R. Bovvlby, W. Orton, vice-chairman, S- DEVISI Chairman: N. Frigge, secretaryq C. Jurgens, treasurerg R. Klein. New CE Students Hear President of Chi Epsilon To familiarize beginning civil engineers with the department, Chi Epsilon sponsored a first-semester orientation session. After tour- ing Stout Hall's laboratories and classrooms, freshmen heard chapter president Ron Liston explain the purposes of the honorary. At the banquet given for new initiates, Dr. Lyle Young, from the Nebraska Engineering Me- chanics department spoke on creative design. The NU chapter also sent delegates to the bian- nualNationalConventionatMissouriUniversity. Chi Epsilon: Back Row: G. Anderson, P. Liewer, L.. Logemann, C. Borzych, I. Saberi. Second Row: J. Wagner. K. Hurst, J. Rebensdorf, D. Rathjen, R. Schwabauer, D. Vodehnal. Front Row: D. Endorf, vice-presidentq M. Lindahl, W. Uldrich, secretary-treas- urerg R. Liston, presidentg M. Criswell. ASCE Hosts Luncheons With Professional Group Through two joint dinners with the Nebras- ka professional section of ASCE, the NU chapter sought a closer relationship with the parent group. After each dinner, judges awarded an Engineer's Handbook to the student presenting the best talk connected with civil engineering. Delegates from Nebraska attended the Mid- Continent Conference of ASCE, held at the Mis- souri School of Mines. During the convention, representatives from eight midwestern univer- sities discussed plans for course expansion. ASCE: i i Back Row: J. Jess, M. Connors, l.. Soltys, F. Corey, D. Schreiner, R. Peterson, G. Poore, V. Turley. Third Row: K. Hurst. L. Logernann, J. Rebensdorf, A. Leskys, I.. Siefken, C. Jacobson, T. Shike, I. Saberi, G. Anderson. Second Row: D. Vodehnai, D. Endorf, C. Borzych, D. Rathjen, W. Uldrich, M. Lindahl, A. Sherkat, K. Enders. Front Row: E3. Motycka, P. Liewer, I.. Koch, vice president: M. Crisvvell. president: R. Liston, secretaryg R. Schwabauer, G. Porter, J. Wagner. 87 Graduate College Snuggled away In Love Library students debate interpretations of course material. Budget Finances Increase With Enlarged Enrollment Paralleling the annual 1096 increase in Grad- uate College enrollment, the school's dollar re- sources expanded for the fifth straight year. Drawing from the growing fund of financial aid, the College operated on a 85.8 million budget. The income from grants, contracts and gifts off- set the expenses for fellowships and new research. With Dean Roy Holly stepping down after three years as head of the College, the Board of Regents elected Merk Hobson to fill the vacant vice- chancellorship. A graduate committee selected top instructors from undergraduate departments to fill other positions on the Graduate College staff. Roy G. Holly, Dean Graduate College MQW ,lx -A New Programs Widen Masters' Opportunities Increasing opportunities for graduate students, Graduate College instituted two new masters programs. Offering advanced degrees in secondary education and home economics, the programs gave a well-round- ed curriculum with emphasis on academic and professional courses. As a part of the masters' program for the newly formed School of Home Economics, five departments provided courses for grad- uate specialization. Thirty-six grad stu- dents took advantage of the courses in food and nutrition, human development and the family, home economics education, cloth- ing, textiles, and design and family econ- omics management. Over one-half of the students specialized in one or more areas. Illustrations mean grade points for a grad student as questioning becomes intense during oral exams. ,. lf, A x s X' Ominous signs warn inquistive underclassmen about dangers of invading the graduate domain. Lab preparations include caring for specimens as a graduate student acts as a lab instructor. Graduate students measure the plesiosaurus, Morrill Hall's newest addition Tables turn as a grad finds the chance to give instead of receive criticism. Flnallsts In national moot courl trials televlse arguments for class analysis. Law College lnaugurates Debate Method Of Study With the introduction of the debate method of law teaching by British lecturer J. Neville Turner, a century-old instruction tradition fell at Law College. Dividing students into groups to debate cases and report findings, Prof. Turner bypassed the customary case study. Continuing the organization's custom of con- vening at the college attended by the national vice-president, NU hosted the regional convention of the American Law Student Association. The conference examined ethical questions which arise for doctors and lawyers during cross-eXam- ination concerning expert medical testimony. David Dow, Dean College of Low Ez W. . Law Review Establishes Section in Statutory Law Adding a section on statutory law, the Ne- braska Law Review examined areas needing new laws as well as problems arising from previous legislation. Model laws in one article proposed changes in procedures of committing individuals to state mental institutions. A practical problem was stressed in a study on the inadequacies of present state zoning laws. The Review established a new section, Case Digests, to provide lawyers with short summaries of decisions on controversial cases. In the Jan- uary issue, the Review cited the Nebraska- Missouri River boundary dispute decision. Cover changes set the Law Review in the con- servative style tradition of other reviews. To symbolize law, the scale of justice carved on Nebraska's Capitol was reproduced on the cover. Locked in law library, Larry Rissler stretches lonely night hours into determined concentration. Comparing Law Review editions with galley proofs, editors and adviser check for footnote style errors. "Wait, a point to consider..." commands attention in Professor Turner's class. Law Review Board: .-1' ' ,.... Back Row: T. Ogden, S. Joynt, T. Allington, R. Schmeling, I.. Larsen, H. Perlman, J. Stanley, D. Bowman. Second Row: D. Rasmussen, V. Lion, I.. Heppner, D. Burt, J. McArthur, G. Brady, ES. Bornhoft. Front Row: V. Dovvding, G. Erwin, K. Keene, J. Hoffman, J. Musselman, D. Witt. NU's registrar esfoblishes c "legal" precedent ending enrollment legwork for sfuclenfs in law. College of Medicine . 3 K Examining a human coddver medical students identify the different muscle types. Legislature Favors Plans To Enlarge Med College Nebraska's 1965 Legislature announced pro- visions for expanding the College of Medicine. Proposed building plans for the College included a new 200-bed hospital, dietary and mental retar- dation units and a medical library. Construction of a new basic science building enlarged the capacity of the senior class to one hundred. Increasing efficiency of the state's hospitals connected with the Med School, the College in- stalled a two-Way confidential television system linking classrooms and clinics. Students prac- ticing in the various out-state hospitals attended classes televised from Omaha. Cecil L. Wiltson, Dean College of Medicine Nwxwxww '- 's fx, 1-W -in Theta Nu Men Join National Med Group Local Theta Nu's united With the eighty-chapter fold of Alpha Epsilon Del- ta to become the Nebraska Alpha chapter of the national medical fraternity. The honorary with upper quarter scholastic requirements Was the first medical group to colonize in the state. Monthly speakers presented mem- bers with a wide range of medical view- points. Discussing the moral aspect of the medical profession, Rev. Darrel Berg of the Trinity Methodist Church of Lincoln spoke on the problems of the American Medical Assn. Dr. David Trask elaborated on the pros and cons of the present medi- care program, then invited members to present personal views on the subject. LambdaTau: Back Row: N. White, S. Potter, D. Gartner, N. Johnson, J. Chaloupka, S. Helm, B. Leach. Second Row: L. Grothe, J. Ambrose, N. Alden, J. Fuehrer, T. Abel, C. Shuey, K. Kennedy. FFOFIF Row: N. Carroll, M. Townley, secretary, K. Bals, vice- president: K. Rose, adviser: J. Flick, presidentg P. Maxiner, treasurerq J. Cole. Theta Nu: Back Row: D. Policky, E. Madson, A. Peterson, R. Strand, R. Stickney, J. McGinnis. Front Row: D. Magaret, A. Hohensee, J. Enbody, secretary- treasurerg D. Kittams, presidentg G. Korff, vice-presidentg R. Blatny. Lambda Tau Cbserves Laboratory Procedures Members of Lambda Tau became acquaint- ed With laboratory operations through a series of tours of Lincoln hospitals. During a trip to the laboratory at the St. Elizabeth facility, members learned about the use of isotropy in medical practice. Dr. E. D. Zeman explained radium treatments and the use of the alpha, beta and gamma rays. Dr. Kenneth Rose later arranged a tour of Student Health, stressing the importance of lab unit cooperation. National Lambda Tau president, Cluff E. Hopla spoke at initiation ceremonies. Pro- fessor Hopla presented a brief review of the organization's history to the 11 new members. NU Meds: Back Row: M. Kulisn, P. Vuylstek, A. Taupe, R. I-lausserman, P. Quady, G. Martin, D. Kramer, S. Nielsen. Second Row: A. Blackstone, J. Scnlechte, R. Basler,.W. Rogers, R. Finke, I-l. Saloum, V. Tnoendel. Front Row: R. Harris, adviser, D. Curry, publicity chairman, J. Warner, treasurer, S. Lagerberg, president, B. Seller, vice-president, B. Landis, secretary. NU Meds Implement Informal Discussions Summarizing medical practices, J. P. Tollman, Dean of the College of Medi- cine inaugurated the NU Meds speaker program. Dr. Tollman familiarized the members with the school curriculum by showing a film about the University fa- cilities in Omaha. Dr. R. J. Morgan of Alliance, spoke to the professional soci- ety in the defense of a general practice Versus specialized medicine. Organized with the purpose of pre- senting information to students inter- ested in medicine, NU Meds sponsored factually-oriented meetings. Members received information from both local and out-of-town practicing doctors. Reviewing the procedures of cancer freofmenf, students check controls on an isotope machine. Terry Tlbbles ond Marilyn Braun move o pchent to a new word following surgery. SNA Selects NU Nurses To Fill Executive Qffices Nebraska's School of Nursing gained national and statewide honors as local nurses contended for executive offices. At the state convention of the Student Nursing Association, NU nurses took four of seven district offices and gained one state office. Selecting candidates for national offices, the School of Nursing chose Junior Sharon Bon- ham to run for national first vice-president. With an increase in correlation of activities between the Omaha and Lincoln campuses, the Nursing School presented talent in the annual "Coed Follies" for the first time. A travelers act, "The Fair Ladies", was composed of senior nurses. Irma Kyle, Director School of Nursing Q Qi X! f fir Q Nurses Take Honors On State Examination Attaining the highest statewide rat- ing on the State Board Examinations, School of Nursing Seniors completed the requirements for registered nursing. Med School nurses also scored above the national average on the standardized test administered to all graduating nurses. In meeting graduation requirements student nurses completed studies in four main areas. Classes in surgical, public health, psychiatric and maternal and child nursing rounded out the nurses' curriculum. Seniors participated in "team leading" to complete the study program. Med School nurses complement work with play while watching a game of rummy between shifts. Measuring the right amount of distilled water Barbara Idt prepares for a practice iniection Marge Neben charts reactions to high frecluency in the audiometer test. Making necessary adiustments on the in-bed scale Carol Ahlschwede checks a patient for weight loss College of Pharmacy Following ci prescription Joellen McGlnn punches aspirin capsules. Pharmacy College Renews Annual Open House Tours For the first time in a quarter of a century, Pharmacy College hosted an open house in con- junction vvith National Pharmacy Week. The pub- lic Watched as students filled prescriptions, explained penicillin production and showed films on drugs used for treatment of mental illness. Through grants of 341,723 from the Public Health Service, the college researched plant tissue cultures, cleft palate and the effect of surface active agents on drug transport. Although experi- ments were conducted in Lincoln, each senior served a two-week internship at the University College of Medicine in Omaha. Robert D. Gibson, Dean College of Pharmacy .4-"" su-Q, J':.:f,, l f-A-1 an APhA: Back Row: R. Lindquist, l-l. Smith, J. Ridgway, S. Marshall, J. Swanson, R. Carpenter, G. Gunderson, L. Scholz, B. Kerrey G. Street, D. l-lorejsi, G. Wolf. Fourth Row: R. Valdez, C. Adams, D. Bogardus, R. Spuit, J. Barta, C. Origer, D. Putensen M. Kottas, B. Bundy, G. Evans, G. Weyers, J. l-lolmstedt, J. Baldwin, T. O'NeiIl. Third Row: R. Sachan, R. Miller, B. Beck J. Harris, C. Nace, R. Lambert, R. Newton, T. Sweet, D. l-lubbard, C. Leifert, D. Eglite, B. Walbrecht. Second Row: J l-leelan, M. Reineccius, R. Varney, F. Moore, P. Beck, K. McElhose, R. Knight, D. Zessin, S. Tucker, C. Sunderman, B Schnegelberger, J. Cox, J. Ashby. Front Row: L. Norton, G. Anderson, l-l. Warren, G. Cunningham, vice-president, R l-lospodka, president, S. l-linrichs, treasurer, S. Todd, secretary, P. Wells, adviser, R. i-laase, N. Filbert. APhA Regional Division Assembles in Nebraska To organize a regional division of the Amer- ican Pharmaceutical Association, Nebraska's student chapter cooperated with four Midwest colleges. NU,s Gary Street, elected at the organ- izationis fall meeting, was succeeded by another Nebraska member, Gary Evans, at the second session held in Lincoln. At a chapter meeting, Joseph Cariotto, phar- maceutical attorney, discussed law affecting reg- istered pharmacists. Later Rex Higley, state ex- amining board member, spoke of exam changes stressing practical applications of pharmacy. Kappa Psi lnitiates Fund For Pharmacy Students Spearheading a scholarship fund drive, Kappa Psi "bought and sold shares in the future of pharmacy? Money collected from five and ten- dollar contributions was awarded in scholar- ships. Invested through the University, the revolving fund assured revenue for future awards to qualified pharmacy students. To entertain Kappa Psi initiates, the wom- en's professional pharmacy fraternity, Kappa Epsilon, presented a skit, "Evolution of the Col- lege Coedf' Following the fall smoker, new members were introduced at the annual banquet. Kappa Psi: Back Row: S. l-linrichs, K. McElhose, L. Scholz, G. Evans, B. Bundy. G. Cunningham, P. Wells. Third Row: J. Baldwin, P. Beck, T. Sweet, G. Anderson, B. Kerrey, J. l-leelan. Second Row: J. Barta, R' HOSDodka, o. l-iorejsi. R. Lambert, M. Kottas, R. Knight, T. O'Neill. Front Row: J. l-larris, sec- retary: l-l. Smith, treasurer: R. l-laase. preside-ntq J. l-lolmstedt, vice-president: l-l. Warren, R Varney. M. Reineccius. . I' ff- 3. :1W2 "5 1' 'if"iaQ - ' X .z.. Symbolizing the field of manufacturing pharmacy, Pharmacy class held in the Soc building tablets revolutionize the artistry of compounding. signals a iacket race before Lyman lab. Iniected with a test drug, a rabbit undergoes observation as a physiograph charts responses. . : 1. 1 , : at Em . Teachers College ga- xaefe stin ts. 57 W Tables turn as teachers take up scissors and paste for a "kiddie billboard." McPhee School Expands Professional Opportunities Increasing practice teaching facilities, Clare McPhee Elementary School provided Teachers College with a new laboratory. Replacing Ban- croft as the student teacher training center, McPhee provided closed circuit television, obser- vation booths and divided classrooms. In an effort to relieve the duties of the class- room teacher, the Talent for Teaching program expanded to provide seven Lincoln elementary schools with student assistants. The plan also involved monthly meetings of the assistants With student teachers designed to instill a better in- sight into the teaching profession. Walter K. Beggs, Dean Teachers College ' V no-wr - I , V . V 4 ,,,fYW,,.-mmf' 5, . 77 4 . I ' I, i V V ,fVfffi'?W!f46? , mam i 4 , a- 1 r fy fwwmwffs vw W A e, Z2 W I il L nl ,, . , . -.1-, ',' ' ' Al" '-L flakes ' -, 5 il ' ' ' ' ' .5 I ., 4 w , 1 X 1 1 '- 1" ' . :wr ,W 7 , 1' ,4 f L EM4 , 2 I ,I ,f f f 41' f C W H1 1 , f gf 1 fi iff' ffff 4? .mdwcwwgmx 0 A i. WQEGW'-5,1-.M . -sf-:.. - - ' mfs 7f K A A 1 5 4 , 1 .., rrp-1 ' we' "Til- -':i-- My UNSEA Board: Back Row: S. Skoda, treasurerg W. Baller, vice-presidentg D. Weimer, secretary. Front Row: M. Webster, vice-president: D. Thom, presi- de t l. Bonneau adviser: C. n 5 . , Branting, vice-president. UNSEA Concentrates On Education Methods Teaching ideas based on ethical values and purposes provided a background for University of Nebraska Student Education Association activities. History professor Dr. David F. Trask spoke to the society on "Anti- 'Educationf' and lobbyists from the Nebraska Legislature explained current education bills. A later program allowed the members to hear three educators from Colombia. Open to all Teachers College students, UNSEA served as the campus professional so- ciety for teachers. Monthly meetings hosted speakers with education-oriented talks. UNSEA's "super-salesman" halts o bridge game to advise conversion of winnings to memberships. Pi Lambda Theta: Back Row: S. Oeltjen, N. Underwood, S. Criger, J. Hensley, J. Holrnquist, S. Schwartz, A. Speece, D. Michel, B. Clif-ford, D. Eschliman, S. Ekberg, S. Moody, M. Roeser. Third Row: C. Hagen, M. Griffiths, L. Loescher, E. Ruff, L. Haisch, L. Linn, F. Hazen, J. Wotton, M.YNeIson, L. Haisch, L. Lunzmann, E. Hanthorn, D. Meyer. Second Row: C. Peterson, M. Morrow, S. Graham, J. Graves, L. Cleveland, F. Williams, S. Irmer, L. Schlechte, S. Geisler, L. Irish, B. Schneider, M. Jamber, L. Larsen. Front Row: L. Abbuhl, M. Savery, adviser: E. Ripa, treasurer, G. Kozisek, K. Hobbs, secretaryg J. Probasco, president, K. Woodward, vice-president, C. Wall, P. Teel, J. Whitney, J. Oden. Officer Charts Pi Lambda Theta's Future Pi Lambda Theta: Stressing "The Role of the Indi- vidual and the Future of Pi Lambda Theta," national vice-president Mrs. Louise Owens addressed NU 'Pi Lambda Thetas at the initiation ban- quet. Following the dinner, the teach- ing honorary for women initiated eighty new juniors and seniors. Gaining knowledge of the Scandi- navian education system, members heard Dr. Galen Saylor of Teachers College relate experiences of a year's study in Finland. Dr. Eldona Everetts of the University English Department brought the honorary up-to-date on "Research in Classroom Teaching." Back Row: C. Humphreys, B. Dunklau, G. Livengood, L. Beaird. E. Agena, M. Davenport, C. Svolopoulos, J. Wood, N. Roberts. K. Sorensen, P. Beckmann, G. Gerlach, N. Shaw. Third Row: R. York, S. Deatsman, B. Miller, L. Beaird, R. Dymacek, S. Davie, L. Reed. D. Glen, M. McCartney, B. Brown, D. Goldenstein, H. Hunker, M. Angle, V. Opocerisky. Second Row: A. Poulos, K. Schnurr, K. Anderson. S.Stefanisin, S. Unthank, T. Farrens, M. Ladehoff, M. Johnson, L. Golden, P. Wood, L. Olson, C. Porter, M. Mirande. Front Row: A. Mohnsen, A. Smith, S. Davenport, B. Rose, M. Kramer, M. Cook, S. Rutter, B. Beckman, M. Rakow, D. Lucs, N. Eager. Anticipating an unending deluge of questions, student teacher Joe Watkins bones up on geography for tomorrow's lesson. Mu Epsilon Nu Expands To A National Honorary NU's chapter of Mu Epsilon Nu joined with the chapter at Kearney to form a national men's Teachers College honorary and profes- sional fraternity. Preparations involved rati- fication of a national constitution and elec- tion of national officers. Expanding out of the state, members traveled to Kansas Univer- sity to start a new chapter of the organization. Mu Epsilon Nu granted the Henzlick Award, in recognition of an outstanding teacher in Nebraska, to William Kroon, a mathematics teacher at Seward High School. Henry Goebel, past president of the National Education Association, was honored by MEN as an honorary member. Mu Epsilon Nu: Back Row: R Fe D . nner, . Rasmussen, J. Piper, J. Johnson, W. Baller, M. Gibson, D. Thorn, G. Muller, J, Williams. Second Row: G- Shefmafi. E- Dredge, G.'McAdams, R. Brown, C. Luther, W. Carlson, D. Yanney, D. Schipporeit. Front Row: G. g'2Le"S.tDFejIcIentg J. Watkins, vice-president, R. Stafford, secretaryg E. Pillard, treasurer, I.. Bottling, W. Hunter, C. war , a viser. 112 NHRRF: Back Row: R. Egan, T. Alexis, S. Miller, D. Furman, N. Jesse, J. Humphry, L. Dlugosh, H. Drake, C. Strand, M. Stuart, J. Mueller, V. Tidrick, S. Janike, T. Vogt. Fourth Row: D. Baker, P. Unthank, G. Overholt, M. Adams, B. White, B. Reams, L. Lane, S Cunningham, S. Devereux, D. Haynie, C. Stilwell, K. Anderson, B. Gartner. Third Row: M. Farner, P. Rasmussen, C. Beel J. Pittenger, A. Kotouc, J. Miller, K. Johnson, B. Bitner, E. Bray, J. Brumm, B. Bates, S. Richardson, R. Bell. Second Row: C Adams, K. Benting.jv1. Lehl, R. Oestmann, D. Olsen, L.Aitken, B. Glover, B. Pflasterer, D. Michel, M. Grosscup, M.Westerberg K. Ebner. Front Row: D. Clifton, adviser, M. Strange, G. Hammond, G. Andrews, D. Pont, S. Mannschreck, R. Tuenge, M Klingner, R. Starck, W. Hall, adviser. NHRRF Members Hear Anthropologists Address To help the Nebraska Human Resources Re- search Foundation organize worthwhile projects, speakers received invitations to appear before the group. Dr. Evelyn Alpenfells, anthropologist from New York University, addressed the organ- ization concerning educational institutions. Founded with the purpose of developing hu- man relations and resources, NHRRF worked with children and adults While affording members opportunities to practice leadership. Projectis program included a high school show sponsored by Teenage Project. Other members planned the College Day orientation for prospective NU fresh- men and visited children's hospital Wards. Phi Beta Lambda Hosts Annual State Convention Hosting the FBLA-Phi Beta Lambda state convention at the Nebraska Center, NU's chapter of Phi Beta Lambda participated in Workshops and panel discussions on leadership in the business world. Other activities of the organiza- tions, composed of future business men and Women, included monthly meetings and panel discussions on relevant topics. The initiation banquet and annual spring picnic and fashion show concluded the programs. A national organization for university stu- dents preparing for careers in business, Phi Beta Lambda strived to present programs which would benefit students in future Work. Phi Beta Lambda: Back Row: S. Sieck, R. Peterson, D. Eby, D. Woods, B. Bergquist, A. Svoboda, B. Stoner, C. Nichols. D. Patterson, A. Gessford. Third Row: G. Matzke, D. Lee, B. Hestermann, N. Rogers, P. Lipp, C, Chase, G. Kozisek, B. Nelson, D. Edwards, L. Velte, S. Ebel. Second Row: J. Cornwell, J. Heemstra, J. Onken, G. Keyser, B. Maddison, K. Hoemann, S. Matejka, N. Benson. L. Hughes. Kuehner, treasurer: M. Johnson. tary, F. Williams. vice-president: S. lrmer. president, I. Goldstein. C. Craig. D. Donelson. Front Row: G. Pohlmann, R. adviser, S. Criger, B. Sieck, secre- Air, Military ancl Naval Sciences Colonel Frank E Sullivan Captain Arthur C Mullen, Colonel Elmer R. Powell. ' Air Force Navy Army Vitalization Act Provides Tri-Service Scholarships Earning regular or reserve commissions in conjunction with a degree, students enrolled in the ROTC program gained experience in military leadership during college. To attract incoming freshmen, all three services awarded partial four- year scholarships provided for in President Johnson's ROTC Vitalization Act. With the Board of Regent's elimination of man- datory ROTC training, each service initiated a voluntary curriculum. Available to students with extra-curricular interest in military activity, armed service fraternal societies and the rifle team supplemented credit courses. As a follow-up to a Naval change of command, Captain Mullen performs a surprise inspection. 'x. K HNXN W , A 'X-XX, ' . . ' ff'-"""7 ' Y ' - ' N PM ' Y 5 . ' 3 VA - ' . ig X uw, T, N ,, , ,., V , , A X , . 7'f7??'fws.X ' M, , 1 ' ' " , ' X, A . - 1-X .L.. ff . A N - M ' ' . - - - " , 4, W , . , . .1 ., v - V ,,. . , , , - - fl f - .. x Q -- - 1 - . , Q. '- - 1 -' 7: A W' 4. . f - K K , ..4- V ' s 1 A ' - f , ' L. A f f - .Q f , ,Q ' M, Q' . - , ' vi! W xx F: ' .' - X Q K- n ' - 4 , - 1 , - 1 N M.. ,A 1 - , .I W v ,, , A 12. f- - , Y 5. ' " Q . , I v , - 1 Q P v A , M. fr 3 5' ' - w " , ' o. . .., ' I nn, :- Q . y ,. - K A Q .. - , . K . 0 .luv ,M -' 'io s. , , 0 . Q ' ' , 1 - u.. .1 v , Y, ' ' 'L , Jn: sQq,n ' 4.4 Q' v . f' .. 'WH v tif:-f' 1--iff '- Qi -mf: .1 337151 Q: 1 2fFirEt. 2f5D 3+ w ,. Ui . L Y :Q ' 'L Q Q ' Q I I l .. ,init 5. . v, Angel Flight: Back Row: J. Encell, B. Armstrong, R. Larson, S. Meier, K. Shaw, K. Tetro, P. Teel, C. Crosier, J. Fellows, P. Wells, M. Jepsen. Third Row: C. Freeman, B. Pflasterer, M. Kulish, J. Warnsholz, S. Spohn, B. Brown, L. Quinnett, D. Eschliman, M. Sicklebower, J. Groteluschen, C. Sasso, L. Grothe, S. Soukup. Second Row: S. Davie, M. Greenhow, C. Beel, C. Crawford, M. Iler, B. Baxter, B. Schultz, M. Masters, K. Gunlicks, H. Drake, N. Schenfeld, A. Poulos, J.Gregorius. Front Row: K. Scnnurr, M. Lester, S. Trammell, C. Perrin, L. Irish, V. Kramer, commander, A. Maxwell, D. Kosman, K. Kuper, R. Yerk, D. Williams. Arnold Air Society Staff: Back ROWI J- Hall, B. Struyk,-O. Cookson, N. Clatanoff, W. Altevogt. Front Row: D. Williams, adviser, D. Walters, G' SCWEUWDUVS. commander, L. Schneider, D. Roberts. Air Force Societies Host Visit By Department Head Touring the University AFROTC facilities as the guest of Arnold Air Society and Angel Flight, Secretary of the Air Force Eugene Zuckert reviewed Nebraska cadets. The secretary later attended an Angel Flight tea as guest of honor. To complete the program, both groups attended an all-university convocation to hear the visiting dignitary speak about "Military Preparedness As An Aversion To Enemy Conquest." In the "Blue Yonder Workshop," a series of discussions and lectures, Angel Flight outlined a Wornan's role in the Air Force to interested coeds. As part of a study of defense installations, Ar- nold Air Society traveled to Las Vegas for a tour of Nellis Air Base. In a combined effort, the two organizations sponsored Air Force Week, a five day period devoted to publicizing the service. Arnold Air Actives: Back Row: R. Rothwell, S. Magorian, J. Donat, M. Andrews, M. Morse, T. Moates, A. Brady, W. Yoachim Second Row: W. Altevogt, D. Francis, G. Christensen, J. Hallgren, D. Elarnez, J. Deyloff, B. Struyk Front Row: J. Hall, O. Cookson, administrator, I.. Schneider, D. Roberts, assistant adviser, D. Williams adviser, G. Schaumburg, commander, N. Clatanoff, comptroller, D. Walters. Arnold Air Pledges: Back Row: T. Chaillie. E3. McCarty, G. Williams, S. Moore, A. Schlukbier, J. Adams. Front Row: D. Morris, R. Wiechert, L. Klamt, R. Rodgers, D. Bankey, V. Pfeiffer, J. Doctor. Aware of the dangers involved in gas warfare, Cadet Gary Hiner undertakes 'gas maskologyf University Regents Vote For Voluntary Program Initiation of a two year optional Army ROTC program by the Board of Regents eliminated the University military training requirement estab- lished for land grant schools by the Morrill Act. The change to a voluntary curriculum re- sulted in an expected enrollment decrease. President J ohnson's bill revising the Na- tional ROTC program boosted student interest in the Universityis military science courses. Qualified freshmen selected through an exami- nation received partial four year scholarships authorized by the new legislation. Training under simulated combat condi- tions, cadets participated in a six week summer camp at Fort Riley, Kansas. In preparation for future service in the Army the students learned to operate latest Weapons and field equipment. Programs on physical fitness and wilderness survival completed the course. "You WILL enioy KP," advises the CO, but Cadet Tonniges appears apprehensive. Get ready, aim, hold if," cries the sergeant, as Cadet Troy Cleveland sights in on the Target. Army Staff: Back Row: T. Grace, R. Degenhardt, M. Anderson, I.. Rolofson. Front Row B. Boeckman, J. Deming. commanderg R. Maggart. Navy Midshipmen Study Air Defense Techniques On a trip to the Naval Air Station at Corpus Christi, Texas, Nebraska NROTC students par- ticipated in an air defense training program. Divided into flight indoctrination and aviation cruise sections, midshipmen learned the funda- mentals of flying both conventional and jet- propelled aircraft. An extensive physical fitness program and lectures on space technology com- pleted the course in Naval Air Force procedures. Senior midshipmen traveled to either the western Pacific Ocean or the Mediterranean Sea as part of a pre-commission active duty require- ment. On the seven Week cruise, seniors applied textbook information to practical situations. In the classroom NROTC students tackled courses in Naval history, navigation and mil- itary engineering. Supplementary classes taught by Marine Corps instructors concerned amphibious and dry land attack procedures. -M' W I i I 2 i i Navy Staff: Left rv Rlihfr S. Creai. commander: D. Hubbard, G. Chipman. In a summer camp physical fitness session Navy midshipmen practice on a rope lattice R. Rifle Team, Back Row: G. Lawver, F. Roehl, R, Chladek, G. Jones, C. Gilpin, D. Saal, W. Bensen, J. Stuck. Second Row: C. Schainost, R. Greene, J. Coufal, N. Mattson, J. Culver, T. Burger, D. Metzner. Front Row: R. Walker, S. Brocky, treasurer, R. Graske, J. Harlow, secretary, K. Cheney, B. Saathoff, president, C. Baade, R. Wilson, coach. Husker Riflemen Compete In Rifle Association Meet Firing in nine meets and the National Rifle Association Tournament, Nebraska's Rifle Team matched skills with sharpshooters from other mid- western colleges. Nearly eighty members, double the past enrollment, competed for positions on two traveling squads, each consisting of five men. Victorious in the sharpshooter class of the NRA Sectional Tournament, Husker riflemen also outscored Iowa State and Missouri in dual meets. Later, the squad placed in the top quarter among nearly forty teams in the Kansas State Turkey Shoot, the largest midwestern invitational. Coed Drill Team Earns New Traveling Uniforms By selling candy and staffing a WOW-TV state fair booth, Cadence Countesses financed trips to two drill meets and to the Cherry Blossom Festi- val in Washington, D.C. Remaining sale profits combined with a donation by the Pershing Rifles allowed the purchase of new traveling uniforms. Capturing first place in the National Drill Meet at Champaign, Illinois, the University coed drill team defeated twelve other squads in inter- sectional competition. In later action, Nebraska's marchers scored highest among six midwestern colleges in the Pershing Rifles Regional Meet. Cadence Countesses: Back Row: K. Morris, J. Henderson, M. Carlton, K. Kersenbrock, l.. Jiracek, C. Ulven, V. Metzger, S. Reagan, P. Dunklau. Third Row: C. Pressler, P. Drommer, M. Christensen, D. Strecker, R. Oestmann, C. Ekwall, l.. Broyhill, S. Saylor, J. Cutright, C. Kharas. Second Row: E. Coffey, E. Thomas, S. Collins, C, Rankin, N. Alden, S. Wademan, S. Powell, A. Braun, l.. Chatfield. Front Row: S. Zade. I.. Landreth, treasurer, J. Maddox, J. Eakes, S. Schmeeckle, vice-president: P. Johns, president, H. Hansen, secretary, M. Fisher, K. Bush, G. Bite. Disciplining PR pledge Woody Lott, active Bill Hussey orders cl salute. Pershing Members Score Midwestern Meet Victory Marching in the annual Phalanx Drill com- petition, Nebraskais A-2 company of Pershing Rifles retired a traveling trophy by Winning the meet for the third straight year. In the Regi- mental Meet NU contestants captured firsts in both freshman and advanced individual divi- sions and tied for third in team scoring. At Champaign, Illinois, the P.R.'s competed in the Infantry Drill Regulation Class of the National Drill Meet. Following the initial seven minute sequence of prescribed drill, the squad completed the routine with a two minute exer- cise arranged by the team captain. Other frater- nity members entered the trick drill and individual basic divisions of the National Meet. Pershing Rifles: Back Row: B. Bilka, K. Pooh, J. Miller, G. Larson, B. Leonard, D. Rains, N. Jones, J. Farkas, H. Dorsey, R. Halvorsen, W. Wylder, Fricke. Fifth Row: L. Johnson, H. Booth, E. Hubbard, J. Coufal, M. Lemond. J. Mayne, R. McCoy, C. Rosley, D. Napollello. Fourth Row: C. Butera, J. Sousley, D. Russ, D. Gerke, S. Spilker, C. Amundsen, J. Bauer, K. Campbell, M. Seeman, M. Stutz. Third Row: J. Ehlers, L. Engstrom, F. Kolar, R. Ruff, D. Ocander, D. Lonowski, D. Moon, J. Heller, R. Swanda, T. Allan, T. Ritzo. Second Row: G. Lamb, W. Wagner, G. Fox, J. Burney, D. Murray, K. Livingston, L. Street, J. Hobbs, J. Townsend, G. Jones. Front Row: W. Lott, A. Crews, B. Murphy, J. Butler, M. Johns, L. Schneider, S. Prior, L. Starr, R. Weigel, D. Ellingson, W. Hussey. 122 General Wright Outlines Pershing Rifles Changes National Pershing Rifles representatives traveled to Washington, D.C., to confer with Lieu- tenant General W.H.S. Wright, chief of reserve components, about improvements for the fra- ternity. On a later trip to the PR's annual Chicago Convention, staff members introduced the pro- posals for expansion and reorganization. Located on the University of Nebraska cam- pus, the National Pershing Rifles Headquarters s ipervised and coordinated the activities of the 165 collegiate chapters of the fraternity. Traveling from coast to coast, members of the National staff inspected the headquarters of each of the organization's fifteen regiments. As o precaution against foo-eager Husker fans, cadet Bob McCoy polices the post-game crowd. National Pershing Rifles Staff: By working in the ROTC commissary, Back Row: J. Belmont, M. Andrews, W. Taylor, J. Belmont. Front I ROw:J.MuIIer1S,M.Ander'SOl'1,COmmal'1dergT.WigginS,M.Newberry. PR S 9070 m0n9Y for ffClV9I 9XP9n5e5- fm, M XV' f 1,924 ,, Ye!!-21:9 , ,aw-4, : .ave , L., ,, I 0 ,.,, 5 7 f 1 Wm 1 'ff 1 , 1 4 A ah f ti , pai I Lv, - -z . ,. Y. rv. '4 4 ff Af, ,sv vi Q ,, W, '1 f ily' 'L :iff f . if El., uf' 'Q K 4 fi, f W .xi .- V 3, j 1 . . , I I C lfahon N Research DR. E. S. WALLACE, Director of the Bureau of Business Research, maintains facilities for studying economic conditions throughout the state. Publishing reports on retail food prices, personal incomes, irrigation effects and trade area surveys, the Bureau serves as a clearing house of state information. The Bureau, one of the oldest in the United States, is also revising the Statistical Abstract to make the state's economic data readily available. DR. RICHARD S. HARNSBERGER heads the Agricultural Law Center to conduct legal-econ- omic research on farm and ranch problems. In addition to contract, incorporation and zoning laws, the Center deals with Nebraska water laws in conjunction with the University's Water Re- search Center. Dr. I-Iarnsberger's colleagues decided disputes among cities, farms and indus- try on the allocation of stream Water and on sites for future municipal Water development. E. S. Wallace, Bureau of Business Research Richard S. Harnsberger, Law , .1 : 1 511 rv - K X Richard E. Bradley, Periodontics, Douglas O. deShazer, Dental Research Richard B. Wilson, Medical Pathology DR. RICHARD E. BRADLEY, in research on the periodontics of human gum tissue, has been studying both enzymatic patterns and diabetics' deviance from the chemical norm. A National Institute of Dental Research grant has enabled him to investigate the causes of different en- zyme actions in diseased oral tissue. Under the auspices of the Veterans' Administration, Dr. Bradley has chemically evaluated the rela- tion of diabetes to the gums, DR. DOUGLAS deSHAZER conducts research to find new ways to reduce tooth decay and tooth loss. A current project centers on the surface chemistry of hydroxyapatite particles, the combined mineral composing bones and teeth. Since hydroxyapatites have large exposed areas, Dr. deShazer can study the ionic surface reactions to learn why the mineral behaves as it does. Hopefully, applications for these findings should materially decrease tooth decay. DR. RICHARD WILSON of the College of Medi- cine has been using both ocular and electron microscopes in cancer research under the Na- tional Cancer Institute. The project focused on the different behaviors of skin cell types and cancers, using human subjects exclusively. By analyzing varying factors in similar malignant types, Dr. Wilson hopes to determine the lethal components which are present in only one of two otherwise identical cancers. Ei Y 'n .'.,-,,,. ',.x . Warren R. Baller, Educational Psychology DR. WARREN R. BALLER has conducted research to determine important antecedents to change in mentally retarded persons studied at midlife. The 30-year project began with available records on two groups of selected individuals, those classed as normal and those with far-below-average IQ's. After analyzing data, Dr. Baller hopes to describe the vocational and social adjustments of the mentally retarded in comparison with that of the normal persons studied. DR. NICHOLAS M. BASHARA is investigating the behavior of insulating materials by study- ing their properties in the form of thin films. Since the films' five-to-ten atom thickness re- quires extremely sensitive measurement, prob- lems have arisen in fabrication and testing. Dr. Bashara feels that the study may introduce the use of thin films both as transistor replacements in transmission devices and also for amplific- ation of transmitted signals. Nicholas M. Bashara, Electrical Engineering 1 LaVerne D. Small, Pharmaceutical Chemistry Frank Rice, English Curriculum Development l . , Research DR. LaVERNE SMALL has been developing formulas for synthesizing drugs instrumental in prevention of radiation poisoning. Working in conjunction with Walter Reed Army Hospital, Dr. Small fabricates the drugs for testing on laboratory animals and possibly on humans. Practical applications for the drugs are hoped to include radiation immunization for X-ray technicians and protection for cancer patients to facilitate more localized radiation treatments. DR. PAUL OLSON and MR. FRANK RICE, direc- tors of the English Curriculum Development Center, have conducted an evaluation and revi- sion study of statewide public school curricula. They propose a concentrated study of literature beginning with kindergarten and developing in difficulty through the first year of college. With detailed emphasis on composition, the new pro- grams will include structural rather than the traditional grammar study. 129 -...mf Ruth Leverton RUTH LEVERTON has risen to the position of Assistant Director in the Institute of Home Economics of the United States Agriculture Department. She taught at Nebraska for 17 years, twice winning the Borden Award, spon- sored by the American Home Economics Associ- ation, and was selected as a Fulbright Professor. She has authored "Food Becomes You," and in 1 964 she returned to the campus for the Masters Program and the Honors Convocation. GERALD L. PHILLIPPE has been president of the General Electric Company for four years and in 1963 filled the vacant post as chairman of the board. Active in the Comptrollers Institute of America, he was president of the New York City Control, chairman of the Federal Taxation Com- mittee and vice-president of the national organ- ization. To honor the business leader, Beta Gamma conferred one of its ten Golden Anniver- sary Awards on Mr. Phillippe. Gerald L. Phillippe Merle S. Jones Evelle Younger EC. Pg Cm. MERLE S. JONES graduated in 1929 and prac- ticed law before switching to a remunerative career in radio and television. Rapid promotions moved him to general manager of four different stations and into a six-year term as vice-presi- dent in charge of television network programs preceding the boost to CBS-TV president. The entertainment magnate has been instrumental in extension of television programming to West Germany, Japan and South America. Herbert Brownell Distinguished Alums EVELLE YOUNGER collected votes to win the race for District Attorney in Los Angeles last November. He advanced through the LA courts and had been a Superior Court Judge since 1958. Active in the Bar, he wrote "Law and Law Enforce- ment" and was elected president of the Highway Safety Conference. Before moving to the bench, Mr. Younger served as an FBI agent and worked in Army Counter Intelligence and he now holds a reserve commision as a colonel in the Air Force. HERBERT BRCWNELL climbed toward the top of the Republican organization with his selec- tion as National Committee Chairman in 1943. He managed three campaigns for Tom Dewey, directed General Eisenhower's successful bid for the presidency and later served five years as At- torney General. Contributing non-political leadership, Brownell pounded the gavel for the New York City Bar Association and served as . the national vice-president of Delta Upsilon. Distinguished Nebraskans JAMES A. RUTLEDGE, a leader in science edu- cation, held positions in the American Associa- tion for the Advancement of Science for six years and in 1 964 took the reins as national president. Dr. Rutledge also held offices in the National Academy of Science and co-directed Nebraska's Visiting Scientist Program. Further technical contributions by the Teachers College in- structor included the authorship of eight articles for science teaching magazines. --A i'iiii if V... .... .s ..... saiyliil - QAFPWWMW James A. Rutledge Sue Arbufhnot A SUE ARBUTHNOT has assisted educators throughout the state with free clinics and Sat- urday morning reading programs. Sharing her teaching secrets, she has contributed profes- sional articles and counseled high school read- ing programs. Miss Aubuthnot served as the president of the Association for Childhood Education International and sponsored the local group. Holding memberships in six edu- cational societies she has also advised AWS, Red Cross and Pi Lambda Theta. Richard B. Warren RICHARD B. WARREN deserves recognition for contributions to the field of livestock and wool judging. Consistent high rankings in regional and national contests by Warren-coached squads have developed high respect for NU teams. Mr. Warren has imparted his knowledge to others through a dozen publications and has traveled widely to judge livestock shows. He is active in many agricultural organizations and has acted as adviser to campus and out-state groups. JOHN LYDICK plunged into a campaign to cre- ate a more effective Student Council with the an- nouncement of plans for a Constitutional Con- vention. As Council president, John dedicated hours of hard work to mold the new Associated Students of the University of Nebraska. Respect- ed as a student, he won the first Steve Cass Me- morial Scholarship, held offices in two engineer- ing honoraries and was a finalist for Outstand- ing Collegiate Man and for Price Kosmet. JOHN LONNQUIST works with such contagious enthusiasm that his endeavors in all facets of University 'life have been crowned with success. John epitomized perseverance and the positive outlook at the helm of All-University Fund, Beta Theta Pi and Innocents Society. The popu- lar campus leader attended the National Interfra- ternity Conference convention and later traveled to President Johnson's Student Leader Confer- ence as NU's "outstanding senior man." John Lydick John Lonnquisf Robert N. Manley Mrs. Lucile Miles Raymond C. Dein ROBERT N. MANLEY possesses a coveted rep- utation among students as an interesting and Well-liked professor. I-Ie devotes countless hours to the study of Nebraska history and to explain- ing theories and principles to interested scholars. Mr. Manley has been a popular after-dinner speaker with his tales of Nebraska,s heritage and songs of its folklore. He is chairman of the Nebraska Centennial Committee and is prepar- ing the state history for the event. RAYMOND C. DEIN applied his broad know- ledge to serve Nebraska and the business field. Pounding the gavel as 1962 president of the American Accounting Association, Dr. Dein served on the Educator Consulate Committee for the Comptroller General of the United States. Testifying to his contributions as adviser to Corn Cobs and Interfraternity Council and mem- ber of Phi Beta Kappa, Dr. Dein was chosen as an honorary Innocent in 1960. Dean Lee W. Chaifield MRS. LUCILE MILES spent hour after tireless hour of off-duty time helping treasurers of stu- dent organizations to iron out financial Wrinkles. Her friendly assistance and efforts have bene- fitted organizations by helping to make a project or a function more successful. The unparalleled enthusiasm and selfless determination of this energetic Cashier for Student Activities have provided the answer to numerous queries from stymied students since she began Work in 1952. DOYLE KAUK tackles homework and activity responsibilities With equal fervor. Doyle pre- sided over Corn Cobs, Ag Economics Club and Fraternity Managers Association meetings, held vice-presidencies in three organizations and re- presented NU at three national conventions. Kauk's 7.6 average substantiated the confidence shown by the grantors of his nine scholarships. Noting these qualifications, the Innocents Society chose Doyle as 1965 vice-president. Doyle Kuuk Distinguished Nebraskans DEAN LEE W. CI-IATFIELD pioneered the devel- opment of the Universityis convenient, nationally recognized method for advising incoming fresh- men by mail. The correspondence counseling utilized high school data sheets and careful sift- ing of information to integrate frosh registration into an efficient process. In addition to solving NU's pre-registration mystery, the devoted Asso- ciate Dean of Student Affairs helped to develop a strong honors program for freshmen. :U ,. 5 ..' .1-5: 1 L in N, Q 45- Wi ag 'TM .Y - 6 Q ' . ' 9 , , ' Q X ' " f ri .. . .. . . 1 3 A -4' k . 'lk ' -sf 4 - as 1. 3:1g,-:,.1f- V' g- - .v .h ' ' 4 4 'Q X ' Qfig- - ,-,L 5 . D - .,.L V' ' 'gif - 7? T47 .355 Q . Lf-.ja l 3 .Q wa Fx I f, I ' WN 1 Q :Q 1 1 P f Q ' L., V - F ' ,F fm- ax aw '- at t , MW i. f :W ay ' px J , - 31 V ,- X .3 X' i,.:'::- ,,'. 2, 23, K, X WV .,. . ff WV gm My X ' Q. E Q 'QL ff ,f ' ' 1 X ' ' .. . ' -. ..,,., H x 33' ..,. ' A J if? , , 355 ' A ' 1 - 1 Y Q. QWHKQW ' , . -1, f. if-. Jw . . . f-.-iw. -:",wr:--1.:::?.:.- . -1 - 1 4 ' X f ' ' L 4 ,,.V H' ' ' 'Q ' . ' , . "f x A u 14 ' x'-,-if Q '.5?I..Zg:1? .fp - 5" f -' , -:jig ' ' ' ' 'f f " ' I 'c' xf '--' 1 wk W 3 Q .. . N . -g,,g.gg.1':11 D . -, . . 1-1.3.1, -1 -my - lr ...J X ,, ,f, 1 1 1 1 v, .' Wi! N '-1254: L7.f:,w.,f. . -. ei :A Az.-:f X, f . 11 1 1 L1 'i 1 x 5 1 'P ,5 'ffvizf M mi' ff . ly, 1+ , 1 , ,.. .,.2,, '-1 - ,-9 554:1- 4 1, 3 V 1 M, 5 , , M64 . 5542 .w ia 9 w? :- 4 if Q ffl? u :-- -wi 2 ' H ' r w 2 W . 4 A I Ax,, ,A ' A "m" ag 1' ,,..,.,, A L A 160 1 I 5 M 14: XZ 'W gf 4' 1? 1 4 V 1 72 1 1 ' T ' 1 V., 2 .1 45' , 1 'W , ' I 7 of 5 3 3 f ", 1 1 1 , , 1 ,Zi I HW j 1 'uv ' 'Liu - 25' Ezf- vast.: 5721 G 1 .51 ww ,wma . .,,, 14:35:71 V .U ,Y A , we F29-we Q21 pg. , :- ' -' , 35 ff-.fffffw-" ' lj mit. Q -. j-15 ,grin K ' f"2w,i1il8'H..' A . .1 8 1" ,f . t V 3, " , 1 1 .M If 5 JW f , K Q, 1 4 , W .m f-rg. ' -42' mf., 1 .-,,, fate-. "W ' N. x 2 1 "1-:V " X ? x WZ. . ,. 4 4 i? V , 1 , 1 . N .W ,N N ,Y X , S 4 1 439' 1 "' x 1 w W I i,:ff"' ,Ly X ' - -- I Pl 2, r 1 H 5 w 'Zz f 4: 7 . , I ,,,, . il , f Q 1 gm , W fb. l ., a: .1 mv' 4 2 7' ' fs f ,, 3' . 1 . ,4 6 fwvgy. 1 af W 9 ,W f L, . fy., fa 2:4 ' f 5 'vi .W X I f 4? ,wi , A X A54 VQ , - 1 M 53 , I , Q . -Y 4-f:',f,,:.:, ,. . 'Ji Q Mn Y 'wwf 2 if W n ,. 4, if W 2 2 , fw- Q f ' ' . V,-, '9lf 'f ,.,1 X1 PY. V- -f km -fx fy. . , .1 X , ' 1, ,f filwg ,f 1, ., .M 'x4fr2,,ffQ Y J ff -f:1f1f6 K " -1,-'V 2p'2"-1 .1 ff c f fr, ,f ff . 5: .. .. . y J ,,,, ' f , '51 , V ff ,, "V 7' "'7:,',',?i.1 V ' 'f'5if41." Mm " ,J-1 f W, ew, -7 ff u f 2f"1:Ivmyf4f'!9f 1" J " " ,f ' fvfuhyfn- Q -V, -4219 nf f ff Ze- 91 : f' ,f'7'g5wgif1f,,:f4 , img-gg-ggr,,1 "fry ,gm V, 1 ,,,-,V ,f.2, .. f ww, wg, M . f N ' f- . , z ,, 1: A 1 V ,,., , .fmE,,,f,75,l gf, xw . .f7'f2f+, " '9friQ ff! ,al-,-.,,,L', 1 an 5 fwwig .f W I. v F FA U wma. ef my 3 ' 1 P' -I' 4 .9 I .val N5 The Sl'Ud9l11'- raising questions and hellg tantalized by "common sense" profundrty but appalled, by boring lectures impossible mid-terms and questions he thought he could answer. Laughing at some facts and mistrusting others. Poring over pages or pouring lab samples to find out what it's all about. Guided by assignments, suggested topics, proofs or inspiration to do better-next time. 138 1 i l 1 i 1 W 1 E X I 139 W, , W fx-L. 1 , .il -i . .Q :-'F Y V Q , 4 q X k vq :Q 1. NHT fx? ff , ' min: I A If Mg-'i , wiv, X , ,lu ,.,, .il A X 1 'Kas hi' ' I I 1 f . 'E "1 '1. ' x ' Tw w f 1 .. .. . mhz., 134. V -. -.w e ll -..L , - x , X '- ww w ' -1, 1 J v flwr4'r'::',1r vL:"'l5 4 1 ' 5 3 MW-nwmepvwmqbmw-Am--,wmzwns ww 391 1 - H 5 1-WF'WVIQW-4'7Wi WMiNMw.f- Pv1Wi5C+?'Ef1xg5V,"d'Wffi'?P1'f111wil w'4,L"7:"'ff CMH'iw?SMHMANNMawGllwTwHTNuxMi5f .4wWL""" 1 Vicarious scholarship with results sans paing hearing, comparing, criticizing lectures, concerts and plays to apply an obscure classroom theory... spotting life's loose ends and tying them together. 1-fn - S Axe E 3. ' K I :L ,. i -J.: , - 3' ,I-E4 - -Y'Q:I'L' H " W1 ,, q, ,f,,M"! , LR F 8 A ,. KN. N I .. WN I. ,A 4. ,M N ,M W ,Et , W 7-V1 . - f Y ,K Q V . -. 'www H N, , H W V ' 4 -' ff ' .1 .fu lx x 17' . ,mf w ' . lf , . 4 , , .f L . lu , Mukhi.. ,V am X A ,,,p,. . Y wig., '!:,b.f-v 1 - V. E.-.1 I w ,W -wvf: 1 ,v Jlfngqlxer. mil I , - 1... X. p.f.w - - U 1 . Q-il-Q10 v W- -Jlwil n 49.4 s ly - 5 L , "1 -V 'A "7 5' V .- kqxsgxfji f J ' b ' 4girf?f'm13i?ftf P ?4-we' A we .f ,Q +-- - 5:g1f".j, QQ: Bly: gag Ai, - as ' if ,vgiqf xl-.wvbga . .. ,Y.g,Q-1'3iMffgx,.pg,,f:.5g'- -R I fy ,,. , . Niku ft 4 my, X Rixx-'ali-D L Q ", . X -. , h J' . f 'HAWK , sta +-f u ' , km ' 4 Q , W . 'g . - 'N ' I 1 '11, 1 ws' " 'W' v Q few f - Lx K ":kR?.g,'1Qi-A 1, W' Q, .U 4' -Q Y , Q---gf.,--waggm. m,M ,gF'f.-4 , V Q ,L -f 'zww ' ' " L rs' , :- ' 1 1 , , .M , . . .UA , , 'H ,f ax f. rbi jp' v 1 ri M1 . M 7 al? V NUM- . f lu-BW Ir ,NMMI 'u ' gr' a A L-HUIV' sb 1 U ., ' 123-' '. Y H .,f lw'L G X " 'IW V! Mita M 4 if f Y M Y 'I WU W W .Hx Y- A Lwi, Wwmhn M um ' ' ' Q . u Www ww , ,I ,W .- ,gm W ,,i' E Y .,.WQggQH'g ' W' . '2-' fff -. Af' 21 4 . .' . W '5:W'h" W yw M7213 , Wi- l-fi. m:AW"'.. X N W" 'WH 'Wk-fzififlf-V 1 42 -'I ' " .-N J . ' 1 1VLfEH.M52fe5il 'H' Wm? - ' W MQW if , UM V-V , J W Wm! .N In mm' H mx X U Jw . H iw M". N m 'W?7f,MV'u?NQ7N , J"'2z'V' 'f'151- fu ! Ak' Wfw ' W3f"WiQ?4N 5' N" , P Wg 1:1'f?H'hv -aw, ' :M Tw JL ,"4'Q9 J 1 4 - .qadwifgi 1 wS1.m.,. . 1. V , ,wh n .fr- f "Q ' '. :3'fa1Yf s31 f , NI , Q9 " ww :W A Pl,- M QQ-I - H - -4 , 34.5 Q, N I W, ,Jw - H, ., 1' , qu: ., e- 'v Q N. ., 8, . N ,N 'M' Ji, ,"' NLE! :LF r ' W 55' ww A ,aff A ' , Nw fiiff if 'f 'H 1 Nm Bw : N. fl " . A Y , ,tl ,,,,,.- .. ,,,, . r my. M '-'hh' J W 1 - M ,13!'?5Mi'i-fn' " - , k.. .ml r , 'IW 45.1. ' I 5-- ,, ' ,K , ,.v .m.,,,.',ai, - A 'E1iE,l?3Exf LI4'W4U 5 ,L 2152121553 ' -hr, mp - 2 ..,: ww Hi 1'-sw' f-+-- fi.'ff'f'1+?5:Qffs' A ' H 22'h1,,1'f'5.gy ii: ff Ljfqag Y ,,..,.,.L:9g21gL:.,, "' " P6 Y", ' af' N 5 1 2, ."' mfg QQ - ' --mf, ' xx, ,. 4' "" . ,',, 1-.1 ' , ish:-Q' ' ' . IL -' ., je 1 wqnliim, AA AH!! X -5,4 .ww -A R -..... vga-4:1-:. W' Y ' vw! if ,mwah ,MF-mszdsrdwgl, ,, M M K 4 y l V ww ' 1" Hx.. ,A 'rss-7 4""1 'amy ! ,H myy mkv g Tr nm J Y w v w 1 , 2' 4 , , , V, U i to Qs-"M ' L L V ' r ' L H WH " u,, IIE I II veryman s password -TGIF! dances, "flicks" and kegs supplant books and fesfsg fhinkless weekends exorcise formulae and facfs, as leisure's absurdifies blossom. y g ' , s 4 'Bl 4 as K riff 'ff yxii THQ xt i 8 '?a! gg: 1 M t Q 24 'Ai Q Q A' ' as ' ew- 5 Q' WX '12 sxfggxf? 'Ki' :S as SK! 5 ' ,, .xgm NN iig'S'fE5f'E'Q," +1 9' 'fefxifa X I s xg' L K i is sw +52 ea--gif 'X 54513, is af x M.: ik Q..gg.d'9i ex X . . 'SQ ' 4: 'F sm Y S. is gf if JR: gg S+ M- QQ ? 2,52 dwg -if 55 if m gsig 5. Q X y '3 ," ',.' ' fn 3' 35 K 1 ' S19 ' 1 fa N, sk "M "xi Q b ESQ, 3 Q gms Wm 4 I 6 92,5 if 1i'f+HV"M.Y273geggJ- 'W' Sam 'X' if E? . 4' 4 is ,wx gfajgfw S Q , 8 , KRW? Q M 5- - x ' ,L ff 1 ' . f'Amx'QX'v, sv. yipi' Ng xl Ng' fag ?i 'Q 5' M R M my f, :YE 5 .xv ' . fl, x S, A av 0 jk Nga , S' v Cai- . r!2gi Q . . if cf f -.M if wi .uf M, 36 As X W N 1 , 4 Af x Y u N "'?Nx f M vs. Summer...Ushered in by pre-season sunbaths and the last three-hour interrogation... descends on exhausted campus refugees yielding to the demands of working hours or the ecstasy of undemanding relaxation. Summer Worshipers glory in the novelty of Nothing, but Nothing fades and the expectant new summer expires in ennuip while those not of the Faith cling to the dictates of class and Carillon, classification and pink cards. Summer ends with fall reflections of freshman ambition, sophomore determination, iunior resignation and senior relief as plans for the first fall woodsie supersede memories of the last summer party. 'Well, well, hello rushee" fills the Mardi Gras atmosphere in the DG whirlwind of parties and bids. RUSl'l Week...a frantic glance at a name card. Paste on a smiley run through the skit again...and again...SMlLE! File card personalities emerge from general to specific: from 500 to 25...quick decision for a lifetime. Besieged by whistles and chants, an already confused rushee undergoes trial by observation Rush, rush, rush-remember names and faces, introduce the brothers and sell the house. 148 Fdll...the beginning of a new term with new faces, carrying in its stride the genesis of Honda excursions and skateboard ho-daddies. Waves of "l'll never make it" parties, ice-water cocktails and N cigarettes ebb- then dissipate into the "inbetween life" of a modified New Student Week. Then come the "necessary evils" of drop and add and 7:30 classes. Freshmen boys continue to date Carillon Tower by day and meet Millie by night. Decisions arise and are met: LBJ or AUH20, Sugar Bowl or Cotton Bowl ,... fall lingers on and on and on. ' M' Homecoming specials: victorious Huskers, pocket portables, hotclogs and returning alumni. HOl1'leC0l'l'lil1g2 impromptu dates, Viciously-timed hour exams... classes: extracurricular. Stuff your brain, your face, and the eternal chicken wire... in anticipation of a new queen, a big win, a new dress, a mum. the Weekend. 150 Sizzling coals welcome Kansas State Wildcats to a "lip-smacking" Nebraska barbecue. 1 .Ea 'Qi B 'X T! --E9 , fm - """"" I, 4? my -r' r,I ii rl HE ill, M klf'il..?i 5 .-ik? - - an On a trial run, the DU-Gamma Phi victrola predicts a smash hit with a Wildcat defeat. 1 .4-:A h, 4 I K w L -4,- '. winfer...eternally unpredictable commences incognito in a fall disguise. Today, cut-offs and sockless tennies dominate as coats remain conspicuously absent. Tomorrow, above-the-knee socks make their debut as February Il and 16 inches of snow shroud campus life. Stagnating classes and activities, winter's bite brings the normal pulse of campus to a halt... but students swap books for toboggans and frosty hands and red cheeks replace late summer tans... , a typical U of N winter's tale. Q , ., cn 3 r as 1 3 - t I o ., " -.N Q Q 5 K. Q - - O 4 , . .f-in . xxx, - 0 chi 5 ' i - ---- M-- A ' is "' Q ' 0 Q ' - fs 'U Q Q 9 H - ' ' "' , ., A ' " " ' W Mmm 'Mm .K ,A,, ..., ,. ,,,, ,, ,,,,, ,,,, -1-if -ff 1 'Q' 1.53 1,1 .., , . bv -X 'Q Mrk, 3 ., wma .Q ,. 5!,7:3' , H ., Af , .ww ' xy' R3 ' A Q' ' 'ii KDE! Xgg , , 4 1 ,A , A 5 , 165133-Etsf-.,w, ' .. 1i I-JI. 'Q nf P -, fi " 4'M!f3f'AJ'9 ' -, "P, V' ter, - f ff 49 273. 11, ri.. , , f-'9..'3- 2'- wf X wr,- x If -., 1 ,iv- 'rf Q rfb -uv,-aff? .ff-'ET' W5 ,,5 ,.A. K . . A , , fx!! K" ' 'dit 'iw - if PE? ' 'Q '- 1 .fr ' ,lm Ah l '2f'M ,Q sm W, gmt, W af- f' J ' - .- , ,' ' 'ix 'f -ff' ' '- Ja. .Af f':- Mg. rl. A.,A, I V I Q K, f+1:1k,Q, , qi v .,Am - N- P W Q1 W, 2-J ?L' 2 Fi Q' Y , f q V. W . i kg lb Q -A -'fx -,Q . 1 3 .. W- ' if , ff .,.,z', i-,Z .w J N ,H . N-AN J- I s ,., In V , H .K I L., 1 Q9 UIQ 'Agn - "f Q J 1. "'A' ' is ' W 1 H. -l f ' -. - - 4' -ff' ' V' Q X I fs" ' X' ,,x' , A lvk, ,.1fg, Semester finals---ALREADY? Bleary-eyed students stalk off to another burial: or hopefully...a resurrection. Then forget them: lt's break! Concentration comes easier on I Dead Week stifles campus organizational activity with the enshrouded silence of finals preparation. Contributing to the post-finals chaos, Ann Boyles "files" reference material. and it s a long time until June. Inevitable, but always unexpected. the slopes Vacationsmlafe nights and even later mornings culminate a last-minute search for rides. Wherever "away" may be, over-extended Santas and ski troops always reappear with lighter checkbooks as ever harder-to-open books herald the inevitable spring fever. ln the Christmostime seclusion of the evacuated "Rag" office, a "business monager's devil" devotes vacation to catching up. '31 . f 7 3' gS3w.,,,,M ' " 34 2.51. S I fn.-4 'A 'WM '- 1.13 . , LEE' , , -514. V 2 2 7:45 , b .1 lb , . 1 X , X. 3 1 X , t Q V ---- . ,- I Y ' 29 X I Af.: 2 , , rv 1 21, 5 - ,' ,flQ"" 2 S531 ' f wi? .U W., .,,,,,,, W . ,,.,. ..,, Q 'ww ,-,,.:.,..- ,MMV .,ff..y . , . K.. ., . f -V -'--' " 0, .vw-A fi ,, ,S .W A of -. . im f ,, :M W .J,.g gfwwwg . ,, K Mm, .. nf' ' " W . . Q ' my ak: -f VJ' wwf ,mf my HM-M M D ,,,,,.X A .-. lr. hr 1 32' ?1fE1 wa, J 352' ,W A"fQ"A9Y'Zi2 V .s V F ff-M41ff.wmz.fAWM-4 W Q M1 Y 55,2 ix is X Hy- Viv ,X.,W.,. Q 634 .. , are , - 5 A '-1' I Q Vi Q fx? S . S f Q, A A iw S 4 ' x i E . E z University Entertainment... a cosmopolitan blending of culture and enjoyment: Zuckert probes democracy and Belafonte commands a standing ovation, while Minstrel ticket lines and Astronaut "dog" lines generate spontaneous participation. Prior to a convocation, administrators welcome visiting Air Force Secretary Eugene Zuckert. "Scarlet ribbons..." .Harry Belafonte mesmerizes an Auditorium crowd with a traditional folk-ballad. 41 1 XE!! .432 .. fi , f fx. Q" , ,ff - as f Q t m . ,, . ' W -' - r mi .,f , S Sf' ff nv ,551 f fm 3 zu ., 7 ' 1- 115.4 if .1 A " 4 2, xv if -- X kv -f in-w. Spl'il1g...realization of a winter daydream: classroom clocks hoard minutes, reluctantly crawling toward lecture's end- Friday classes are over! A Spring Weekend: ice cream cones and frisbee, sun-sleepy couples at Pioneer Park, snowing one weekend and woodsie weather the next... But who cares? lt's spring! Greek initiations and spring formals add sophistication to youth only to have it erased in the roustabout of Spring Day and the Greek Games. Then finals...Gateway to the summer leaving only memories of things not done or done well. ff! ,. has -4 163 "On your mclrk...get se1...go!" furns loose straw-scattering, needle-seeking coeds For boih The conqueror and the vanquishecl, The only way is down in cl pillow fight confesf. 164 i Spring DCly...second childhood or remnants of the first. ln spite of fishy-free-for-alls and unexpected mud baths, competition spurs students to out yell, out squirm and out pull in the playful prologue to solemn lvy tradition. Mud and water fail to dampen the "tug-to-the-end" spirit but Pi Phi sisters slip to the wateHs edge and defeat Weighing the odds, Rag racing forms predict a win as Joan Skinner inherits the mask and presidency. I "Every daughfer's a charm," claims Mr. Tinan as 7-Ups fill the order for "his" queen's court yi 5 e Q i NE, N P I I .V I Ivy Day tradition decrees: a queen, grass stains, a sing, endless awards and applause: but suddenly... a tapping, a tackle: the ultimate reward for merit, and the inspiration for ambition- maybe ME...next year. Q wha u N Processions of the court preclude crownings, songs and speculations of "will they or won't they." 167 Optimistic pessimism reigns as graduates experience the first step ofthe final stage Four years' efforts dissolve in an hour convocation and an invitation to the "Great Society Grddudfibn---June I2 and a diploma, life's meal ticket: unique bands of country-green freshmen survive four years' metamorphosis and emerge nondescript black-gowned seniors, each an experienced iuggler of facts and formulae. The Commencement-but of what? , , P , 'gh -x W f 1 1 QQ Q 4 . N ' A - v X : " f f, f W . 2' ,,-Q wp, . ig H N K X 0 S, 2 4-3 , v - X I o V X 2 s --N Exif Es .2- 5 s ,. U - 4 'W N' '-R: v 3 wi' ' w wx- A: 2 - , 2 5 Z2 'WI '1Iif'!I71X ' ,M , ,,. . . an 9155? iff' , f .- .,.- , I M G 1 ' fi" Q- -' V ' , ga f ,, ,xx Q ' 3 Z"-., J --YN A . "" . , .M - -. 1 ' gag -X Q 1:5 H :-- 5 Q , 1. - ,. ,. ,. , ,.,, H, .4 - ,- f E--9, ,.A. ' 5 f , 1 ' ' .. V" if 331- 'K N ' -I . .. wg -W1 if Mi' 15. Qf'f,.,., 44. ,Qi .iff - ,'Y...fi' "' ' K . . M .uf 'df' '- ' ' -LE? ' 'V .-ff. rsf. :Fi:"l x+ 5 '- 355 31' HW41 .f"- cfm' g- f- - 3 -'Yff .f.-'gfii' Jn. V- 6.-qv - ..-,.-,:Q4y4:-- , sv , 5.53419 5 E,-:S ,-5 , . - J- Q59 :gig s . .Q fer " - - .- ' f - 1 ,,.5f'?f NQ5fg,J - S ' " "S f' X ' , 5 5 ef ' ,. 4 - wg- -2 f- .ati ,R - -W I ' -- ,, I . 3 . ,. . ' '7'."?5n4. gif- ' . ,xg 4' 'lib ' X f ' 'ff' 1., , Q' ,sh f . - 1111 ' ' - 'ff-r-.Q 2:-22' fa- 1' ' ' f ., ,pw - ? New 5- f ' y , X ff " - i.-. 1 f -- .. - ,:-1532-5 ' ,grf -V 'V . 152 -915-"- -gf up -'2:EEg' , ,5:3:'-'-'sr' ,lf ' A Q -1f'4'f '.s,- ' E555 .Jr W ' . , , ' ' y , .9 545- if I i gil M - ' , ' N" -' , - , . V. e J ,fy f- "" .1 ' -.EIZQEFQZ , 1' ' .?3E'f3EEj2' 11'-' Q WF' ' . .-.':1i'1fIE"f-:, R- -. gA:g1,2.::'..N::.. - nz :""ig' "' V -.-f1,.f , .4 -..-LM.: , , Q:1:3f:4:3gf ..::, ".92z:2-H.-1:.:.1-1-1 ,ff ,'-45,-.-.-gecy , ,:-::-:- 21 ,-mg-,,,-,:., ...QI -fgre- " " ff 47 2: , -'-' ' ' " 2 ' 2 K fx :Z-4? -9 Ersigigsif as-: ,, ' - - .W T3 A-1 - 1 N N Y W R aa-15:-1-xv., . "' '4'?W"" v Y , 1 '19 Q, , .M 1' V , f ' 1 f 5 ,, ,, V 6 1 1 9- ' ' 1 ,17 V , 2 , 42, ,-C' miiwl -1 fo 'af:5x2gapZ. -W . . ,. 'f' ' A3141 if .fi'75,Q i4g,f, 3!ZFfE1?f6Z6' . xp . ,. ,M 7 f f- :fy vga.-V -,317 V405 -, my 1 524512 rfvizhif My 1 .V ,'y,,ff- iff-'7"ff,Qv' . . 1.5. f 1 0 -. -6- , 1 . 45 ,7 -.f -1 1 R , ,. V V , ,V had A ,l ff' 1 1 9 ijt, ' 4 5' . ' ,4 , , ? 5' if ' ' ' 0 7512, fi fi- I . V f H ' ' M.-1... 2V ,..,, VV V VAVV, , , W 3. V' 14' 1 ' p, 2 f ? 2 1' H -- . -325 ' ,- if ' V ' ,g .2212 5 1 'hm f '23 1. Q T., , fnfw ., ., ,.., 4 . .J " 91 4 2 A b 1 'Wai' Y ' . ' , ,, rv 1 1 I '31iw,.,,?Gf..9Qw, E- V :l-1 Vent VV -V , V ,V f ,Vx ,. ' - 04221. ' 2, - , fm. V' ' 11, 5 '53 V 1 'f "gf-3771, I V Mm? 2:'-gV,.g.w- 1,1 4.- wif 1 Lv. V aff' '- E :QQ -f WM - .yy In , .1 'f 25134 " .fl f A fb J , Q I1 Lv ,1 f '95 -4' f 9 L4 1 Q 19 A., 'ELL' " ' QA5 ' 9' ' 1- "K22i: :Q?4 , '52, , Q, , I Hb' MW 'wg 'f - af fy 1 f ' 'L' " 'Si'-I - ,., ffl. ' wg, , ww ,4f'0-ml rg f L, x an K' ' f ' .L,: ' . . ,I yi V . iv-"' J.: - . -My , yu V334 W 'g' li- on 's' ' , 1-:Xi -WW , -Q, . ff' 9,5 rf ' .515 ., , ,E 1 , , iv 4 1. . 9" Am - NF' 'N A: Via? -. , V 1 ' 1 w 1 w w w , ,ay 5, , mai' ,, vii' QW' 5 WW ' ,,'fjfV?1 ,wi 9 15 ' :MSW 1?Q3'5tf+,, Q .:, V52 Wy ,v N 1 " f ,- 1 I wb, X, ,- w EDJ am r mf -i:M:W14'W :nm rs- -Q 11. sz surf, UW ' -if H wi! ,, mil say, ,JM - ,139 pm? qi -ue, 9 W2 'NW GWR: M 'fy fwfr: wil' ,AL J " wi f " 1 wm w4ax:, Miss Cornhunsker Judy Meyer Chi Omega Judges The New Christy Minsirels Eligible Bachelor iv 1 i L N 5 A 1 Jim Cade Alpha Gamma Rho Kathy Bentzinger Alpha Xi Delta Beaufy Queen Eligible Bachelor Tom Schwenke Kappa Sigrn Diane Veher Alpha Phi Beaufy Queen Eligible Bachelor - Dick Strand Phi Delta Theta Diane Smith Alpha Phi Beauty Queen Eligible Bachelor F. C. Green Theta Xi Georgia Merriam Alpha Ornicron Pi Beaufy Queen Eligible Bachelor Don Pont Sigma Phi Epsilon Gail Harano Selleck Quadrangle Beaufy Queen Finalists Susan Ayres Alpha Phi Phi Gamma Delta ' X .,.,,'s',..-:-4, :g v Bob Kerre a ' f Kay Cronin Kappa Alpha Theta John Hilton Beta Theta Pi 'Q a n. Kay Melchiors Kappa Kappa Gamma Jerry DeFrance Sigma Nu Rich ,Pahon Sigma Alpha Epsilon Frank Partsch Cather Hall Kathy Deitemeyer Kappa Kappa Gamma Kathy Wesfering Kappa Kappa Gamma Ken DeBower Beta Sigma Psi 2, J Jan Whitney Jim Klimes Kappa Delta FarmHouse Finalists Homecoming Queen Vicki Cline Love Memorial Hall Homecoming Attendants Jeanette Coufal Jan Whitney Chi Omega Kappa Delta WN: - awww Prince Kosmet Kenl McCloughan Sigma Alpha Epsilon Nebraska Sweetheart Sally Wilson Kappa Kappa Gamma Ideal Nebraska Coed Vicki Dowling Gamma Phi Beta Outstanding "Buzz" Madson Phi Delta Theta Collegiate Nlan Activities Queen Carolyn Freeman Kappa Kappa Gamma IVI iss E - Week Kathie Glade Delta Gamma May Queen Cindy Tinan Kappa Kappa Gamma Maid of Honor Martha Ann Dubas Alpha Omicron Pi rx'-If ' i 3 1 .u.?.175Z,g, M i 'av W.. 2 ,., -f. f f '9 XF 'i , ' 4 7 V 3 4 5 , A ,Wx ffi + Z - -gag' - ik 1 x . 5 o - 9 I 5 , Q 4 Q R- A 1 196 1 ! Student Council Adopts Constitutional Changes Revision of the Student Council consti- tution by the Constitutional Convention re- sulted in a change to representation solely from colleges and not organizations. Mem- bers of the convention, chosen by college deans, considered new powers for Council While evaluating and analyzing the structure and functions of the legislative body. The Senators program, originated in 1962, operated in conjunction with the regu- lar session of the state legislature. Designed to acquaint state senators with the needs and problems of the University, the program brought senators and groups of students together for tours and discussions. Council members give Senator Kenneth Bowen Delegates to the Constitutional Convention ponder a red-carpet tour ofthe Selleck Quad facilities. changes in government for the NU student body 198 Student Council: Back Row: K. MoEII'1ose, R. Johnson, W, Coufal, J. Luckasen, D. Voss, M. Jeffrey, O. Oriuoha. Third Row W. Hansmire, G. Muller, J. Cosier, W. Potts, W. Poppert, J. Shafer, W. Hayes, K. Neumeister. Second Row: J, George S. Segrist, S. Wiles, S, Stork, P. Wood, S. Graham, D. Miciwei, P, Hedgecock. Front Row: G. Frerizen, l., Frolik, S Voss, secretary, J. Lydick, president, J. Strateman, vice-president, R. Kerrey, vice-president, M. Barton, S Soiref. Identifying contestants, Sue Turner places "idiot cards" for the audience. lf 1 1 1 4 , ' - in 1 W - f .f : L 1 H' V W' ll' 1123 ' U" nf' ff!" VH' A ,g , f .1 --- x-g Q .. - lml. lms L-l H, ,LBZI Qs . R , ,-4 ,, ,1 1 .4 5 - v .- K wg ,Mg-:.' ff' ,I f, LH ' z ..,: .f . M4 V .. ,lg rm, i-iiif fi'-V v 7, f . ff? ,,. 'Q ma ' "" . .4 2 QI ' I ., 5 s 1 S . .- 53, ,Q , Z C .1 . , I ba '4 . , f , f 6, , , f f 441 Q. -, X. ,W -- -4 ji :f,jV,Q1,1 ggw, ,,,,,,,A ,V,,,,x, W. ,,., ,M .. ..,., Q 1,1- ox Shot down, Gary Weber "hos campus-will study." AWS Ponders Keys For Nebraska Coeds To investigate the practicality of extended or unlimited hours for campus girls, Associated Women Students con- ducted a nationwide survey. In the proj- ect, AWS wrote to schools in the country using some form of key system. During Standards Week, sororities conducted discussions on etiquette and morals and heard Dr. Robert Palmer speak on "Sex and the College Girl." Explain- ing standards for Women, AWS Board members toured freshman dorms. Speak- ers used drawings to entertain While illustrating rules of personal behavior. AWS: Back Row: P. Prien. V. Dowling, L. Miles, P. Teel, D. Kosman, P. Wells, C. Bischoff. Second Row: K. Gepford, J. Whitney, J. Agee, D. Smith, L. Irish, C. Baird, M. Masters. Front Row: J. Phipps, J. Strateman, secretary: J. Skinner, vice-presidentg J. Benda, president: S. Ayres, B. Knudsen, N. Holmquist. IFC Limits Rushees With Grade Criterion Improved fraternity grade averages encouraged the Interfraternity Council to continue the upper half pledging rule. IFC limited Rush Week participation to students in the scholastic upper half of high school classes. IFC and Panhellenic jointly spon- sored NO-IN-U, an evening of entertain- ment at the Student Union during New Student Week. Designed to acquaint fra- ternity and sorority pledges with the Union facilities, the event featured two combos and open game rooms. During intermissions, pledge trainers intro- duced new pledge classes in the ballroom. FMA chairman Sam Baird makes a shopping list from Mrs. Pcitterson's fraternity grocery request. IFC: Back Row: J. Kllmes, G. Korff, J. Cada, R. Brightfelt, J. Baer, S. Samuelson, B. Kerrey. Third Row: T. Kort, J. Rembolt, F. Sweet, H. Smith, R. Griesse, D. Schreiner, J. Levy, G. Oye. Second Row: R. McKee, N. Cole, B. Poppert, J. McGinnis, R, Denton, D. Kauk, G. Bachman, M. Barton. Front Row: S. Miller, J. Luckasen, E. Madson, secretary: T. Brewster, president, T. Schwenke, vice-president: M. Wiseman, treasurer: J. Lonnquist, J. Cosier. 202 . , ms., , 1 V, Biz org dilemmas disappear with a marketing discussion by an IFC tutor. Campaigning for vice-president, Bill Poppert outlines Rush Week changes. 20 i 5 Tri-Delts observe "go-to-church Sunday" during Panhel Standards Week. Questioning boys on college manners and conduct, Alpha Chl pledges consider the male point of view. O4 Panhellenic Institutes Discussion Sessions To improve communication and en- courage cooperation among sororities, Panhellenic organized eight discussion panels for sorority officers. The panels were created for vice-presidents, pledge trainers, and for the activities, scholar- ship, standards, social, health and rush chairmen of each sorority. Joining Interfraternity Council in sponsoring a free tutoring system for Greeks, Panhellenic helped students ex- periencing difficulty With studies. Fra- ternity and sorority tutors instructed pledges in Sunday evening classes using Union facilities for classrooms. The pro gram also offered assistance for begin- ning courses in the areas of English, zoology, chemistry, business organiza- tion, German, Spanish and French. l .xx Prompted by a sorority triend's sales talk, Putting public relations into practice, Sharon Hubbard si ns u for O en Rush. Kappas " ost" a regional convention. 9 P P P Panhellenic: Back Row: S. Davie, Keller. Second Row: Skinner, C. Bieck, C Probasco, presidenti E. Ruff, L. Beaird, B. Knuclsen, C. Goodwin, A. Speece, M. Fox, C. Hoy. M- Lehi, N- L. Schrader, L. Ryan, S. Steinberg, J. Itkin, K. Frisk, S. Armstrong, L. Baumann, J. Stoner. Front Row: S. Schmegkle, M. Petersen, P. Teel, M. Morrow, secretary, J. D. Michel, vice-president, J. Whitney, N. Hoirnquist, A. Dinnis, B. Harding. 2 O .f-A Qt Student Tribunal: Back Row: T. Vogt, vice-chairmang W. HowIett,M. Wiseman. 1 ' Front Row: K. Johnson, secretary, J. McGinnis, chairmany V Dowling. IWA: Back Row: S. Stork, l.. Schlechte K KillDatFiCK. A. Langer, J. Apperson, J Phipps. Second Row: A. Blackstone, S Murdock, C. Hofiferber, J. Spivey l. Ulrich. A. Dey. Front Row: S. Hughes, secretary: K. Hobbs, vice- presidentg J. Hake, presidentq K Hanks, treasurerg S. Heyne, Tribunal Formulates Counseling Program By adopting Conduct Counseling, Student Tribunal changed the concept of treatment for student offesnses. While the former system relied on precedent, the new policy tailored the use of construc- tive and rehabilitative measures to each particular individual. An important provision of the new system insured students an opportunity to appear and state their case at a Tri- bunal hearing before expulsion from the University. The deliberative body also exercised the right of permitting stu- dents on conduct probation to continue participation in activities. IWA Rewards Scholars at Spring Banquet To honor outstanding female stu- dents, Independent Women's Association hosted the annual Recognition Dessert to commend the top unaffiliated scholar in each class. IWA also recognized the coed elected by each living unit as mak- ing the most significant contributions to the University in the areas of activi- ties, scholarship and leadership. As a service to University women, the Association sponsored a Nancy Childs charm course and a spring style show. Continuing the "Twin Sisterv project, IWA encouraged better relations between off-campus and dorm independents. The program paired dormitory and Lincoln coeds and stressed joint participation in Association activities. 1 1 'Vip Zz, ,MCT ' 'WT . 1 V J. Q. Pledges Joe Corrowoy and John Howlett touch up the Xi emblem in preparing for a Junior IFC bull. Junior IFC Spearheads Voter Registration Drive Conducting a "Get Out and Vote" campaign, Junior Interfraternity Council and Junior Pan- hellenic worked together to encourage interest in politics. During Homecoming, Junior IFC mem- bers placed signs in front of "displayless" living units to remind the public to vote. The groups also attached election notices to carnations sold by Corn Cobs during the NU-Missouri game. As a money-making project, Junior IFC mem- bers sold 9OO copies of "New Faces on Sorority Row," a pamphlet containing the pictures and names of all sorority pledges. Setting aside profits from the sale, the Scholarship Committee later applied the money to student scholarships. Junior IFC officers turn florists-for-cl-day 'fo ioin 2,000 vote-notes to football posies. Junior IFC: Back Row: M. Wallin, S. Wimmer, J. George. l.. Lindahl, J. Belmont, R. Paddleford. Second Row: J. Fairchild. D. Maroif, W. Olson, T. Wahl, B. Beatty, G. Pacheco. Front Row: Ds Gless, W. Staley, S. Rosenquist. vice-presidentg L. Grossman, president, G. Lockhart, secretary: G. Lonnquist. 207 20 1 . 4 5111i T' 'I A 1 gi FN y I 1 1 1 i I A Inter Co-operative Council: Back Row: J. Mashek, I.. Pohlmeier, V. Aufdemberge, D. Reeves, G. Muller. Front Row: N. Andersen, A. Husa, M. McNe-ff, N. Clatanoff, F. Nass. Looking to the future of the co-operative system, ICC Board members discuss expansion plans., 8 ICC Board Conducts Co-op Sports Events To give independents a chance to Work off spring fever, Inter Co-operative Council sponsored an "All Co-op Dayv at Antelope Park. Incorporating varied outdoor sports, the tired contestants and onlookers welcomed a late afternoon trip to the picnic grounds for refreshments. Improving relations among the four co-operative houses, ICC hosted a "get acquainted" smoker. Speaking on the progress of co-operative housing, Dr. William Dick, a member of the co-op housing board, outlined the advantages and potential of the system. . ,, K x if 9" X X ,f 19 'A , fi , ,. . A -'T ffff wflfE,fQ:jlf 7 LfQ9 ' 3, M -, ,., F '- Q . . -.fif ', yQ'?i-iii -9- ., .,.f"if 1.',Q.'f11 L-lifff'Q215 Lf. X 'iz 53 'HF' ., - .W .Y ,L,,,V,c,tV,.Jg -nglyy, 4- ,FA ,. :l-aww ,VALWS-f,' . .',.D,,,+ 4 ra- :i'gL1J 1, "eng A.: - .A L rf-:Q QQ,-159 gf-,3 :yy-'w.::fl51iirzQ5 1?E 5' Q 14.41 :Z -Y: '.f3:fT?f. 4141"-b"+'-M-,ss -. .z' . ar-, - t , , ,airy , ima-5.-,,.x25g.,'91,., 5 ' + . .- gf 1 W" , "Q, Y .NC -7' gym:-.igjefg -, 1. f - .gf , M 'tffipgqm -QwZ":T,- 1 we I Y - 222 1 W ,ffl ,:'-i':j"QJ,.,'A'1a5"N., , -1+ s . f Q - '- r L 1 G'-1 -we , h ' '15, ff L .f ' -. Y -. . 'W - a?94fR. V V, , -. .-., ,. , ,.,: .,,, Q , Q., , A ,Q ' 1'wig:-'iriiaw5282-7NSB:4if?k555fZkE5:Qe5?2Q5i3f2lsZ35f2,,QQ?sb3g3Q'aS5Qe " wr- Ewaiyf "6?wwiEQ1vf - Q. . Q Ssfizwsmsgggws V . -M X,mf'-zfgq---,-.1ff' Q z.4f1w'.x.,w:fm -yi, f .. ' W" W ' QM? f sf. fs? Q4 5 f Q fer.-:nz.V::'a"g.u-:f.:,'f:,,1g5r,3"-5315+.3 '15 w M: fe- 5 , 5-Q,-.Q A' f-9 f ,fa Qin-11?-.-.ifqfiifyffg:-,pggsifi-Nffiff ' sfmtrx- ,gJ"Q L -f . N .ff 5' g. .5 4 , ' - , ' ef ' -. S,--2'-'W' 'i,'iIS.'.','ftJ:4BZE.'3-Y".-,1 T5-1 Tarn .423 X - , . ' ',-ix 'ax . ifew- ' M 4' JK? .SJIQJZQ-'5:yg5:,-2':..-5k1E,1,izXf:5:aEE'5Efs'.53?Eaa:N,- 'fE.Iv vf 2 dv A '5f,1,4,a',f.1 ,g,1- ,, 5 ,- Eziiw-,Q i . ' . X P . 'V , f , 1 2 'f M , ' T l' .. f X :Ti , W6 9 baifwyf, 6,52 0 I V, , . , A yqvsfy 5 sw N f J' ,H Q , Q ff 2 fwwgs C' -fy X f X M ,T Q. J.f.,2,. , ' 4,115 , ' -'f ,F ' .r2f:'5?f?s?p x . Qlff-.83 1 'N ff? Q- V 51 5 4,1 'S' Q 5 , 23 ,gg-6.4 A 4 'XSS Q XS 3 Q ? X N Q Q' :s'z1if19l5,52? - '2"2: " if EET: 5124 - .: . ,:yxgm 9 iw ,' ,Scif 1' A 1. is z., 6 . 1 Q 7 X X V., 4 f , gs if,-,fAf1Q,,1' e.'31,x-age :L . OX, 'NTI N :f,f3'i A: ' fXIf'i.v q:g3.9::u3f ' ff-:'iz5S:2':: A 'A A-.,:',f'L::5Q 'f-':?Y,, i:'swfgm P.o!YeQ5"" f, 1. ' as-sf: 411-.: -5 Q L, f 1 :M-., N .. o we--. L W1 I 52 QE? QMS. Q Z .,i,:,5, .W A ,1:' w,.fQ-fQ+f'.,1,. . W E ' A Q - " , 'fl V A ,,,, s 'fn' A F 1 K N z 1 I 212 .l 1 Lenmar.- ., I , 213 Sondra McDowell, Karen Beniing, Susan Walburn. Roberta Kfil, JOAnn Strafemun. MB's Establish Library At NU's Sister School Supporting NU's affiliated institution, Mortar Board sent text and reference books to the Library of Ataturk University in Turkey. Through the contributions, Mortar Boards sought to create good will by sharing some of America's educational resources. Students and faculty members donated outdated books for the ,654-'65 special project. ' Traveling to Denver, Colorado, Mortar Boards convened with officers of other dis- trict chapters. In on-campus programs, MB's recognized and perpetuated academic pursuits at a graduate seminar and scholarship lunch. Lyneffe Loescher, Secrefaryp Betsy Nore, Hisforiang Barbara Grupe, Peggy King, Treasurer. I Janee Bencla, Jean Probasco, Joan McGuire. i J! Q f uivmso - Nancy Holmquisf, Vice Presidentp Joan Skinner, President. 1 'T 7 1 4 l I Y F 'I 1 U , V-'J db, A X1 3 Z ii Innocents: Tom Brewster, Tom Kort, Dennis Swanstrom, Glenn Korff. lI1l'10C6!'ItS: Back Row: Gary Oye, Sergeant-at-Armsg Bob Kerrey, Mike Barton, Secretary. Front Row: Dave Kittarns, Doug Thom Treasurer. John Lonnquisf, Presidenfp Doyle Kuuk, Vice-president. Innocents Put Alums With NU Undergrads Introducing seniors to business sit- uations, Innocents Society's "Protege Program" furnished on-the-job training. Innocents chose 37 men to join in first- hand visits to the business and profes- sional offices of Nebraska alumni. In addition to supervising Homecom- ing display competition and assisting with New Student Days, the group escort- ed visiting Masters to assume its trad- itional service role. The Innocents also recognized achievements of menis houses with the presentation of three Scholar- ship-Activities trophies on Ivy Day. Gary Fick, Tom Schwenke. Keith Krueger, Sally Wilson Editor, Business Mc noger 1965 CORNHUSKER Revises Layout Style Modified block layouts and the use of more white space constituted a revamp- ed format for the 1965 CORNHUSKER. Following the new style, the book display- ed an unusual cover and an informal character achieved without a theme. Working With a local typesetting firm alleviated many staff problems al- though an out-of-town printing company dictated earlier deadlines. Varied copy block sizes also facilitated production by increasing page adaptibility for the individual organizations. Group shots replaced individual portraits of admin- istrators, coaches, Mortar Boards, In- nocents and publication staffs. 218 Dwoine Francis, Ann Shuman Associofe Editors . :Q 1.1 , ,- .muf-I me 'QL N 1. -V ,,,.,,,,Q1'Qw , I' 4' i" " N5 '5 V ggi,-'Sf1"f,:.:,,.,:-',.:g: 1 ff at f f -f S-- f5,'7'i51 " ' LQ ' :V J . , -N ' , :3.35,5,:..,.,,.,, 3 sr , :I.wf-""-Q":L":1.:,.,......Lt:Q: 1, - . . gf . f ' 1 . 2-r.1f:: mr--2-. :: Nw, f av - X . . V U4 Xu, . 1 mf 1 L as sv-guru-lp: --- - -.w ff,c.,.1.. 519' ,,,. ah, 1,,:u,f:..5 N M n,,..f,..: ,,,i.,J. mg.. V, ., ,.-.- tb. wil.-w. 3,-, nj 9 .afrpr no M' P' VN. "' ,f Sim ac n Wh. -4,1 J.. f.,.y.4 N 1, ,. . ful i I, Ny. nr M, ,U M 1-3, , M ua GQ new ..-uf mir. ,,..ir i Tranda Schultz, Barbara Beckman Jane Crabill, Bette Schnabel Managing Editors Panel Editor, Office Manager Susan Leonard, Judy Tanner Managing Editors 219 45? Section Editors: Back Row: M. Deems, K. Beebe, T. Watson, A. Brandt, W. Paxton, J. Jones, N. Benson, S. Kuskie. Front Row: N. Baker, I.. Quinnett, D. Jones, P. Swanson, M. Sicklebower, S. Hyland, D. Strecker. Section editors vocalize trials and tribulations as the seniors agree, "You are very trying!" 0 CORNHUSKER Adopts Pseudo-Greek Structure Comparing the staff with a typical Greek society, UCORNHUSKER-Our Fraternity" stood the test of insubordinate section editor "pledges" and tyrannical senior staff "officers" A black ball rating system kept apprentices in line after Pub Boardis discovery that the earlier deadlines were being later met. Vacations became catch-up sessions as the dedicated staff returned from short holi- days to an office decorated with new curtains and threatening signs. In defense, section edi- tors composed an "SE Fight Song" to express grievances, then rose to rescue a fellow work- er from a bevy of sneaking pledges. Balancing od sole credits against production debits, Curt Siemers "ledger-slotes" with Michoel Jeffrey. , Pub Board Arbitrates Publications' Problems Financial difficulties for the DAILY NEBRASKAN prompted action by the Sub- committee on Student Publications. With administrative approval, Pub Board and the School of Journalism jointly hired a professional adviser to assist the "Rag" business staff with advertising contracts. Attempting to resolve the CORNHUS- KER staff's difficulty in meeting deadlines, Pub Board employed a journalist-teacher to expedite yearbook work. Several positions on both the DAILY NEBRASKAN and CORNI-IUSKER received salary increases based on editorial recommendations. Publications Board: Back Row: W. Morrison, C. Siemers. C, Sayre, R. Copple. Front Row: V. Guenzel, R. Cranford, chairman: K. GUFWIICKS. Frank Partsch, Second Semester Editorp Susan Smithberger, First Semester Editor. Rag Staff Faces Indecision Over Ads Versus Stories Increased advertising drew the attention of the student body as the DAILY NEBRASKAN attempted to resolve financial difficulties. The space formerly used for news and sports stories turned into budget- balancing advertisements. Other changes included second semester staff revisions enabling the editor to adjust copy Writers' and readers' salaries accord- ing to "Rag" tenure and productivity. After Student Council studied the steadily-rising publication costs, results of a solution-poll received consideration. Student opinion indicated a prefer- ence for a student fee increase, but no remedial measures were taken during the '64-'65 term. Michael JGHYEYI BUSWISSS MCIHGQSY- Rich Halbert, First Sem. Managing Editorp Susan Rutter, News Edifori Lee Marshall, Second Sem. Managing Editor. 222 ez,- ,.. f ,gf 7. -,f.. V.-. 4 ff ,- i Staff Writers and Copy Editors: Back Row: B- Gibson. K- Sinor. C. Reno. J. Korsnoi- Front Row: R. Meier, P. Rnynalds, P. Mullins. . L Jim Lynn Rathien, Circulation Manager. Dick, Subscription Managerp - ' ""725-'FZHW'Z'N 255527172 2-39, ' ms.. 4.1 g ,-:4,4,i,,..,.,. , , 12. .V Ei' :HI " I ,,,.,,.,,.,-yw:4fw,,,f,,,w,f-f,.,wr0--- M if Peggy Speece, First Sem. Sports Eci.g Bob Samuelson, Second Sem. Sports Ed f"" 1 Business Assistants: Scott Rynearson. Connie Rasmussen. Pete Lage. Buzz Madsen. W!!! Win, lose or tie, Union's "Proiec1' Quench" refreshes alums at ca pos?-gome coffee hour. Union Entertainers Look At Racial Discrimination To increase student awareness of civil rights problems, Union sponsored personal appear- ances of John Howard Griffin, Harry Belafonte and Dick Gregory. A noted author, Mr. Griffin described the methods and results of a mas- querade as a Southern Negro. Both Belafonte's and Gregory's performances reflected attitudes toward prominent racial questions. "This is the Union," a booklet published by the Public Relations committee, informed in- coming freshmen of Union activities. The pam- phlet outlined various committees, programs with emphasis directed toward new students. Union Program Council: Back Row: M. Stenten, R. Scoot, B. Harding, S. Voss, D. Michel. Front Row: M. Morrow, vice-presidentg S. Walburn, presidentg T. Schwenke, secretary-treasurerg E3. Knudsen, J. Carlisle. Under 21 and under-represented: Union's mock election dispels restrictions. Planning a roomie's 21st birthday blast, Sandy Hyland haunts the Union baker. Quiet! Artist at work: Monsieur Gunars Strazdins prepares poster number 11,475,622 in the Art Shop. .,..,-v il T Q i ' : ' 1 j .. i Q 2 5 1 i .Q v i . T- si f -rs I 2 I I .gp-v .--r Yi Union Chairmen and Assistants: Back Row: W. I-iansmire,J. Freeman, C. Freeman, S. Cunningham, S. Stuckey. Second Row: J. Fauss, K. Baker, T. Scnaaf, J. Kinyoun, M. Lenl, Front Row: G. Scnlothauer, J. Whitney, V. Dowling, S. Moore, K. Johnson. 4322 NW' ,A 'i . z?1"""1'b-YQ if 26 Nebraska Union Board Back Row: T. Francl, Ei. Schvyenke, president, president. Harding, A. Bennett, K. Broman. Front Row: T. E3. Knudsen, secretary, S. Vande:-sail, vice- Noontime means nop time at the Union as students find solitude in the Music Room. Ag Union Revises Structure With Telescoped Committees Reorganizing the structure of the East Campus Union Board, members reduced the number of standing committeesfrom seven to four. By consolidating the functions performed by the various committees, the group aimed at greater efficiency of operation. Using mass meetings as a recruiting ground, the new organ- ization nearly doubled Union's membership. A series of knitting lessons and dance lessons taught at the East 'Union expanded services offered to agriculture and home economics students. In addition to the new programs, Union held traditional dances to -name Sue Oberle as Miss Block and Bridle and Ken Beebe and Georgia Stevens as Li'l Abner and Sadie Hawkins. Adding the domestic touch to Ag Union programs East Campus girls take knitting lessons from Mrs. Buell East Union Chairmen and Assistants: Back Row: J. Quaring, J. Trumble, F.Jorger1ser1, R. Johnson, N. Hahn, L.. Viterna, J. Jacobson. Front Row: D. Greer, J. Coufal, secretary: T. Francl, presidentg J. Bucklin, treasurerg R. Douglass, vice-president. 227 avril 'I' .VE L:. V L1 . V ll if 1 Kosmet Klub: Back Row: G, Schlothauer, W. Weekes, D. Qualsett, G. Korff, T. Scnwenke, E. Madson, W. Kort, R. Oswald. Second Row: L. Minette, D. Pont, D. Foster, W. Marshall, J. Cada, M. Jeffrey, D. Christiansen. Front Row: R. Gibson, T. Knoll, J. Rader, J. Klimes, vice-president, T. Vogt, president, M. Shaeffer, secretary, V. l-loloubek, K. Brashear. 228 'Molly Brown' hopefuls watch Lou HaII's cues as prexy Terry Vogt checks cast possibilities. Gay deceivers simulate the KK image but minimize the pains of formal attire. Kosmet Klub's 'Bunnies' Recognize Skit Winners Playboy-style bunnies set things a-hop- ing at Kosmet Klub's "Mad, Mad Mania" fall show. Aiding' with award ceremonies, the coed cottontails presented travelers act and skit trophies respectively to the Cellar Dwellers and to "How to Succeed in College Without Really Trying", by Kappa Sigma. Junior William Hansmire also received KK's Steven Cass Memorial Scholarship from the bunnies. In the spring' musical, Kosmet Klub de- picted the fortuitous life of a Colorado fron- tier woman. "The Unsinkable Molly Brown," KK,s version of the Broadway smash hit ran for an unprecedented two-night stand. "Don't you meet the nicest people on a Honda? Xi's parody the proverbial "And now a word... All in the line of duty, KK workers collect points and makeup supplies for "Molly Brown." tb' 'fit' Workers double as guides and guests during a mock tour. New doors open to expand study facilities as Builders receive East Library guests. 230 Destination - Platteviewp College Days workers embark to present information for outstate high school students. 'TWT Builders Broaden Program With 'Student-Professorship' Under Builders sponsorship, student living units honored one instructor exhibiting outstanding methods of teaching. Organized houses submitted nominations to the Campus Promotion Committee. After reviewing the nominations, representatives from activities selected the faculty member and presented a monetary award at a Builders' convocation. Promoting cohesiveness among the various com- mittees, Builders initiated a Workers, Executive Coun- cil. Council delegates reported weekly to the respective Directing workers toward possible contracts, committees and published a monthly newsletter with Mike Jeffrey aims to augment ad circulation. information concerning Builders' projects. 4 .V,,,,,sA,, ,. .., 13 , ., is fn- .., ' sri 4 u -- 3 Builders Board: , - Back Row: D. Focht, K. Westerberg, D.Theis, M. Jeffrey, G. Kreifels, C. Sasso. Third Row: C. Bischoff, B. Atkinson, K. Schnurr, J. Alber, V. Guenzel, P. Wood. Second Row: J. Turnbull, D. Cruise, C. De Groot, C. Crosier, V. Packard, J. l-lolmquist. Front Row: J. Probasco, vice-presidentg K. Benting, president, N. l-lolmquist, vice-president, M. Petersen, secretary, D. Smith, B. White. 231 2 1. . iff' r 1.1-'--r . ,, ,--.. .P 4, . .1 . .L ' 1 i i i xrrif L- ! ! ,,Q..Y7-..g'... l in I TN 2 fl ik .4 lx' ' f. :II H. Corn Cobs: Back Row: J. Heise, J. Baldwin, S. Jordal, T. Francl, J. Jobman, R. Miller, G. Muller. Second Row: R. Wilburn, D. Wolf, R. Pollard, W. Detmer, S. Baird, D. Mazour, J. Frericns. Front Row: I.. Anderson, F. Preston, secretaryg D. Swanstrom, vice- presidentg D. Kauk, presidentg G. Oye, treasurerg R. Snyder. Explaining proposed Homecoming modifications, Corn Cobs solicit answers for questionnaires. 32 Corn Cobs Deliberate Homecoming Revisions Circulating questionnaires to learn stu- dent opinion, Corn Cobs aimed at increased attendance for the traditional Homecoming dance. Each campus living unit submitted ide- as for revamping the festivities, including spe- cial Inentionof preferred bands and performers. In line with Corn Cobs spirit-boosting objective, sales of Big Red horns increased student support for the Husker Cotton Bowl team. Working in conjunction with Tassels, Cobs organized a "Yell Like Hell" contest with co-educational Greek teams, while the South Carolina rally centerd on the selec- tion of "Miss Gamecock Stomper." To retaliate against the Hog's "Sooie, Sooie," Diana Heckman submits to a Cob sales pitch. Yearbook-Corn Cob exchange: Randy Kohlmeier pledges sales to fill Sally Wilson's receipt book. Enthusiasm and the score spiral as Corn Cobs and dates coniure visions of victory. 4. . . -.. . s- --V -sf .f-.Vr A' 2 ff" I 'f -f ' fff .V V,-2'-fi ' A- .. :N V. P V ws .ss If: 15355 . 21 i i .1 ggi.-fs ET? L. .,f.?lV21.V-5?-1--I . Vie 'Q f V V- .. :W V 1 I Y " W- - H V' Q.-.n ' ' Y v- 714' . . Y-l if 43:2 ' V V z.. ' 1- 3: + :V gst.,i..j::f ' ' . .XXLFVE3 li"f1ff.?-Sllmifyi ' 5- -:YV rf ' l Q A lf i5 :Eg L 2 7 '?Q'f'SH til V212 I "1 lil' 5'V!ilV7 .. i. V ' , V I 1 , - 4 fi T- 2 it if ' iff.. i S s--f -'tis VTE? Q' ' "1 il iii " . llfiriiai' " 1 'Wi . -i -A ,Va 1 l 231- il ' i-:Q F' 15.26. .Ve '-'11-:V . ft A -' ff?-,Vi :N is -Q l i s - - 2... V F, , , J VV ,.., - Mk., , sw. ,V .V get Q., . yogi.. ,, .V .st , Y Q si . B 'J V ': . ' .1-:VV F1 Q if . 3, .. erkzafcg- . -,wifi Q .. Nz: .31 - , 1 5 l-:fur AL, ,. H., H V 1, .. fV,.,X -...IN , y.. ...ws Q Vs., g ! , -I 7:5 A - z Q? li 15, :.-L15 V - . 5:1 jx.. - - .. fires' sis, +s,gwg.sXggg:5 .SB ,.+gggg5sV1, SSFSQI' ge' - .59 -it X .K - ' f ,, .C- 4' ' N. - 5 -. - B .5-, 3 VV. Q I - .-sw NR: tl - Wes, .U Exim., , V . .X S. ,-. L. -Q "x v e., 'V ' , , V . 1 - , -1 . 1 . X . .V. al..-, . Q, V: 3, - .1 ,s ix bw . 1 f f '-A E F V ' . E' ll - ' . .. . A.. - E, . .QNX l V Q -Vu :I , ,-f ,- Q "fm Q :asv V H N 'sk V ...ISN YSSX- 95 V - . - .- , -' V . V4 V V . .Q V-R f . . X-V5-mm' . 3: . .use ---. V 1 Q 'M-P li. ,.. 5 f - -. 5, .. YI . V-is-.yr M - V V ... . ..-.wi V,1-.Q1VN,- V t Qxkzmzzix ,'- :S-Q. Vg-T-V 1 5 a j . -he.-. s. .Q Q is 1 - ' -gil " ' -A L' ' 'S I , .,,. . il V X " . ZV -. ' NV V " r ' V ...V ' V r . I . 3- ., f . z '..' : , ' 'V V 3- ' 'V TNS "ft ' nil fl I I., ' ' 1 'E " ' -: ' In QQ!" 1.-Z . If gs' .5 ' N , iffy X " 'A,' Q,j.W, ' : Q1 ,Y ,X 'w -K' '- ff, ' V X -fr' " Q-, "3NEQS:fg3Vx7 ' W QQQV - - . 'V- P , ' .f ' V' 1"'Q4f-' ms . . xg X ' 1'-'Q -as fy. -, . ' ,. -- .,-2,-...,...,-.g,, J .-.3 2 . 1 F ' .1 X V- V Mi . ima: vVV 1. . se,..,VV ff- -as sg Ag T 1 , ' VV C 5 T " A "Q -'L A Q25' . , WTS. -z R936 ,I "AX V5 Q . wi I XV 'S' luis V XQXZRS. ' l "1 . ' f - A V N l V V' . . H i' N 1 N-'- N 1 f . H ,X 5 ' 1 , ,, " ' .. fx' X , . 'D , .. - ' 5, .V .3g...,,:. f Q' .ff " -Nags. rg 0 15,91 .3 4 V V . QV-'.-'X' - V V1 V- vga, I . g ,. .V 5 . . Q 1e:qVw:...- -. VN , V .MGI - ' -f. - 1' - "' ,, My . 5 '-' 23 .4 V . V--.Vxes V f ' Qifx : - 'ws": .g'-'xi .QV f' ENN M " - ' . W9-..51' K 2' .W 2- .W ww ' ' ' 2 .. - 3 , Y Q .V.gsg'Z,.- VV V 0 . sf V. NxVV.Vf. 1 . . , . V - X -, . . is .A . ' - f V , G - eff- .x,.5i,x.VV I gw ' f xl .A ' .VV -s.Q-.rl jlfzx '-'f'5V'S5' - ' .--fix ' C 'L X f..r.'f..f Qi' - . V'1:'A'1i'-V.c:".C:V'. , . . +.:: - V . gt- N V ,V X f . QA-: V. , 1 Y ! E., R .K Q , X V.. . 4- 1 - V A I ,V Q i. ...Ve .Z W! E V. 9 . , i ,, It J, .41 V . , , Q. . 5 ,, . L i ,ix .. . N 1 Y, M . X V V. I I. ' L. . A .. I , WV., ' 11,1 :,'. , o .- VV U " Q .'s.3:g-- V ' A - VSV V' W V- 1 . Vs". V V ' 5 N V Vw ' .i,, - 4 .. ' P. - NM-A . . f . sf'-X . an .,., " . 1- - . 3 Vf1.,.. :- , ' V V '. Vwz' -- . 'Q .. ,. . ' Vi 'V -A " -' '- ' , iV ' iw .... :H if".V-.V.fV"': 1 .V V515 ,.,.6f'm. w K . M ..ws2V . V ' V ' 'T X -. 2-cf. .V ,.f .?...V,s sfsfzrw .V f' V New-. 'f .- V , - -. .. 4 X"f'f-E.. :V A --as ' V " I -V in VV r 2 V. .. '.,"73f2VfiL " ' ik' .:1.f.1.2.z'Vf'f1i'1- 1- ff:sVVs--'.1V.:'- 'V -- 'I if' -f ff: .. 'iff T ' ' .- .V .V .:V,-V. 'N 3-1. "" -5.12-H - . 5212 " N .1 ' "" : - L-SPH " . .5V21, : . --V4 .1 ':':5if'2-ff-5'-1'-"-' If , " '13-2 3' ""'1L 2' 'TP " V: ' " 'rl , S 'N ""' i . "K ' ' Q25 1 ....V.. we u.:. ...Lv V'V...:".s1:e5Vg -V sp.. .:'-Q. VV -sp was eV.: . xt. Yv... .a.v:s:,..V:: ' MQ.. V. . w arg . .verses xy' V. sax. 4. . . V V' V .. 'V V- - -Vp. , mg. V' .ef w.,1-9:v1k .w-:1' , 1 --N112 .ff ,V:Vf:.Xaw.s . Q-Vsz'K f 'K-N - .s v Vsrmg iV'sV-.21-rr 2: ' sf 'err :X wc . V' ' V XM-:v aff. 25 .V V. VV 'i i V u , VV f V V , V- . f 'VVV - f .C Ag S . .V ' X " - S V sg V V-.. .V 1 ,,. , ...,.. . ,,.,,.,...V V. .,., N A Q' ml. S .' tfsfx ' V Sgffius .-.- Q-M. "N .x. F xt fr tip, ,-,-.2552-..',-.z'.e.:. :V .,., , " X TBSSQIS: K. B. S. J. J. Melichar, J. Connell, B. Baxter, T. Schultz, Back Row: P. Wood, A. Blackstone, K. Hobbs, S. l-leybrock, M. Lester, M. D. Meyer. Fourth Row: D. Maclay, A. Block, M. Fuhrman, M. Cook, R. Pleis, Knight. K. l-luffaker, D. Cook, C. Bischoff. Third Row: S. Turner, J. George Armstrong, J. Wirth, J. Cornwell, C. Hall, K. l-lastings, L. Engelkemier, M. Ulbrick, P. Swanson. Second Row: Wieckhorst, N. Stuart, A. Mulder, M. l-leckman, N. Carlson, L. Rickertsen, L. Muff, K. Fliginger, C. Crosier, M. Hughes, Thurber, J. Trumble, M. Rakow, L. Cleveland. Front Row: J. l-lolmquist, B. Seggerman, B. Nore, A. Kotouc, treasurer, Benda, vice-president, S. Wilson, president, C. Young, secretary, N. Parker, adviser, J. Quaring, C. Baird, J. Domingo. M. l-lardee, J. Stahr, E. Ludwig, J. Smutny, , D. Darland, C. Rasmussen, M. Tegtmeier, sv vfwf-xv.: -Vfwwf Tassels lure unsuspecting freshmen from the breakfast line with a fast sales pitch and a load of Husker spirit symbols. Tassels sign for cotton rather than snow, anticipating a "white" Christmas in Dallas. Tassels' Rules Alter '64 NU Homecoming Updated publicity and voting proce- dures by Tassels governed competition between living units during the 1964 Homecoming. New rules limited student campaigns to skits and allowed only a single banner to be displayed by resi- dences. Tassels also replaced the previous individual posters with composite pla- cards featuring the ten royalty finalists. Decorations for the Homecoming dance at Pershing Auditorium centered about a huge aluminum crown. Nine feet in diameter, the crown remained a perma- nent decoration for subsequent dances. Displays featuring pictures and tro- phies of recent sports events formed a "Sportsorama." Assembled by the spirit organization in the Union, the project depicted NU athletic programs. Weekend football brings traditional "fleurs de NU" to full bloom 'All the way to Dallas!" A Big Red column sparks Husker gridders. I 5. air. . -- ' tiki A V 4- .2 5 5 . si .1 'lei "H N.. L Nu.. nl Q4 ' ,, "Y 4- ,. r 5 Young Democrats Board: Back Row: T. Booth, S. Davis, R. Cherny, M. Jeffrey, treasurer. Front Row: J. Delviars, vice-presidentg S. McCall, secretaryg R, Haws. National committeemon Marvin Werve outlines P'-iffy policies in ca YD pre-convention meeting. 236 YD's Promote Candidates With State Fair Publicity Helium campaign balloons filled the air at the 1964 State Fair as Young Democrats manned two booths to distribute Demo literature for the election. In the weeks before Voting day, the group traveled throughout the state to promote the par- ty and conducted a telephone canvass urging local Democrats to register for voting. YD's countered remarks by Young Republi- cans in a pre-election debate, but listened approv- ingly to Democratic candidate Humphreyis politicking in Omaha. Later, Mrs. F. D. Roosevelt spoke to Nebraskajs largest Young Democrats organization, and the club furthered the Kennedy Library Fund by sellingJ Memorial Medallions. Too young to vote but not to campaign, GOP Go Girls lead YR's Burney-boosting parade. YR's Conduct Student Registration Drive "Get Out The Vote" parades and programs signaled Young Republican spring preparations for the Presiden- tial campaign. During a YR summer camp, students mailed postcards to NU seniors as part of the First-Voter registration drive. Members initiated regular summer meetings and dis- cussed issues involved in the national convention at San Francisco. Flourishing campaign activity in the fall included a parade, a YR-YD debate, and speeches by state and lo- cal candidates. YR's also headed a column in the DAILY NEBRASKAN to clarify issues of the political spectrum. After the elections, University YR's followed the lead of the national party by examining the future role of the GOP in American politics. Young Republicans Board: t Back Row: D. Paine, J. Reiser, T. Schaaf, R. Weerts, M. Bowen. Front Row: K. Baker, secretary: C. Shattuck, B. Harding, presidentg B. Harding, vice-president: B. Hayes, treasurer: G. Duranske. 2 v' ,1 IS' fit. YWCA Board: Back Row: A. Block, C. Peterson, B. Rose, S. Rutter, D. Johnson, A. Rice, l.. Munnis, Ei. Miller, I.. Mahoney. Second Row: L. Ryan, P. Millnitz, B. Potter, J. Jaspersen, S. Potter, J. Holmquist, P. Ellis, R. Chesnut. Front Row: B. Gabehart, executive director, l.. Cleveland, vice-presidentg B. Blankenbeckler, vice-president: P. King, president, K. Griffin, secretary, C. Phelps, treasurer, S. Plum. YWCA Delegates Attend Nation-Wide Conventions National conferences stimulated improvement in local YWCA programs by allowing members to exchange proposals with representatives of other Y districts. To discover new angles for di- minishing the high school drop-out rate, dele- gates attended the national Tutorial Training project. Other students discussed campus voting behavior in a 'Student Voter Education Seminar. American and foreign students met at World Community luncheons to discuss international relations with faculty members. The same World culture theme dominated the annual Christmas Bazaar as Y members sold imported merchandise. Ag Y Expands Programs With WAA, Ag Union Aid Girls' basketball matches, sponsored by Ag YM- YW, supplemented the intramural program among East Campus womenis residences. As the groups only money-making project, a spectator admission covered costs of trophies presented to the highest scoring houses. In another new program, Ag Y and Ag Union co-sponsored a free coffee hour to students viewing the national presidential election returns. In keeping with Ag Y's religious orientation, members held a Palm Sunday breakfast with guest minister, Rev. Dayton Olson. The group also invited members of all faiths to attend a Week of morning meditations preceding Christmas and Easter. Ag YM-YW Board: Back Row: N. Chamberlain, secretary, D Nelson, J. Andersen, C. l-lofferber, W Paulsen, treasurer. Second Row: D Olson, K. Nathan, J. Kruse, K. Olsen, ES. Thomsen. Front Row: B. Gabehart, exec- Ut'Veld'VeCtOI': M. Cast, vice-president: D. Bringelson, presidentg L. Grove, presi- dentq l-l. Boelts, vice-president, H, Walling- .f., K-V, ,if,.-,- .v,. J V. C., .,.. 1 .,::,.5,5,,,,t ,. ev - 1 i AUF Board: Back Row: S. Morrow, J. Mc:CIymont, J. Fauss, C. Freeman, J. Carroll, J. Renier, K. Hirschbach, J. Sumnick, B. McMullen, J. Connel, B. Pflasterer, I... Mahoney. Second Row: M. ller, K. Johnson, S. Voss, J. Jobman, G. Plihal, B. Beckman, D. Maclay, K. Fliginger, G. Larsen, B. Armstrong, T. Poulos. Front Row: K. Roegner, R. Spearman, adviserg J. Johnson, treasurer, l.. Loescher, vice-president, J. Lonnquist, presidentg B. Nore, vice-presidentg B. Grupe, secretary, J. DeMars, I.. Jiracek. AUF's "fill" nears the brim of the year's goal as solicitors return from an all points canvass. AUF Board Modifies Solicitation Procedure Transition typified the 1964-65 year for AUF as the board made revisions in the organizations constitution, insuring the feasibility of larger quotas. To avoid the first-of-term activities rush, the exec coun- cil planned for a spring student drive. AUF president, John Lonnquist, hit the Water 133 times as the target of the AUFul Night Carnival dunking booth. After voting Caroline Freeman Activities Queen, and Jerry Leising Mr. AUFul Ugly, carnival- goers painted portraits in oils, putted golf balls on a miniature green, and "gambled" at Roulette or "21" tables. li f E 5 Red Cross Board: Back Row: S. Reagan, K. Westerberg, P. Dunklau, L. Muff, J. Mortensen, M. Bull, S. Wieckhorst, B. White, M. Rakow. Third Row: ES. Copeland, S. Turner, J. McCartney, M. Christensen, J. Connell, B. Beckman, K. Ebner, K. Adams. M. I.ester.' Second Row: W. Brammer, B. Trites, L.. Kaul, J. Van Houten, C. Parkes, D. Darland, l.. Olson, M. Zadina, C. Ostwinkle. Front Row: K. Gepford, K. Christiansen, I.. Lonnquist, C. Hoy, vice-presidentg I.. Loescher, president, N. White, vice- president, C. Wild, treasurer: J. Irvin. Red Cross Records Christmas Greetings ' Christmas Messages united separated families and friends through the efforts of Red Cross. Aided by the Internation- al Committee, University of Nebraska exchange students tape-recorded holiday greetings and messages to send home to loved ones all over the World. During Red Cross Week, lectures and demonstrations acquainted students and faculty with first aid and safety pre- cautions of civil defense preparation. Volunteer members gave water safety instructions to handicapped children and tutored high school students throughout the year. Meanwhile, executive officers compiled a file on philanthropic activities to consult before distributing organiza- tion funds to charities and service groups. Volunteers vie with veterans for rebound position dufmg Cn impromptu afternoon basketball session. 240 Orohesis' Show Reveals Impressions Via Routines Emotions expressed through creative imagina- 13iO1'l shaped Orchesis' "Something to Dance About" spring show. Choreographing original routines, students communicated feelings ranging from death and monotony to comedy and sensational- ism. The interpretive dance numbers replaced the adviser-assigned arrangements of former years. Orchesis became coeducational for the first time in fifteen years as five men participated with the group. To further widen the scope of the group, a Special Programs Committee initiated a policy of accepting invitations to stage performances for civic and University organizations. Orchesis: Back Row: D. Hughes, adviser, G. Mitchell, N. Carroll, J. Klosterman, D. Pagliai, J. Koerber, B. l-lervert, S. Dennis, C. Queen, I.. Jiracek. Second Row: C. Wells, T. Shapiro, S. Hall, K. Anderson, R. Glover, B. Fisk, P. Hinds, C. Rudat, S. Panek, C. Woodford, A. Liesveld. Front Row: J. Warnsholz, M. Robare, S. Sato, S. Baade, secretary, L.. Smith, president, C. Sharpe, vice-president, D. Black, N. O'Donnell. Aquaquettes Test Ability By Screening Applicants Stipulating swimming mastery as a cri- terion for membership, Aquaquettes required applicants to try out before club officers and advisers. By stressing proficiency, the club planned new and more exacting routines. Aquaquettes Spring Show centered on an around-the-world theme with selections depict- ing various countries. A "stewardess', narrated the "jet flight" beginning with a visit to the Beatles in England and proceeding to the sights of Paris. The "Pan-Aqua Holiday" circumnavi- gated the globe through Russia and Africa to the U.S. finale, "This Land is Your Land." . 'r I N f'-" Aquaquettes: . f ,I ..: ,. 1 ' 1.1: 1 .X Back Row: B. Rolfe, S. Skarda, A. Dale, l-l. Pfeiff, S. Sheridan, D. Quam. E. Talloott, J. Delbridge, C. Schrepel, S. Holman, I.. Bruce, J. Howard, S. Bornemeier. Second Row: B. Weaver, B. Clifford, K. Knig ht, P. Murray, B. Armstrong, J. Baxter, C. Devriendt. C. Lund, G. Weber, P. Blue, V. Amack. Front Row: E. Budde, adviser, M. l-leckman, K. Beggs. treasurer: A. Mulder, M. Petersen, vice-president, J. Beerline, president, E. Reifsohneicler. secretary: K. Froeoe. M. Hughes, P. Farris. 241 'LA- 4 Alpha Lambda Delta: Back Row: J. Trumble, C. Freeman, J. Wirth, L. Tubbs, L. Marsh, J. Kerrey, M. Buske, G. Larsen, J. Williams, K. Larson. Fourth Row: R. Thomassen, M. Russnogle, P. Prien, M. Gudmundsen, R. Sack, S. Shadbolt, B. Bitner, R. Chesnut, R. Aronson, R. Wolfmeyer. Third Row: J. Eads, P. Swanson, D. Maclay, S. Reagan, D. Darland, S. Davis, D. Cook, D. Weimer, R. Evans, J. Young. Second Row: B. Armstrong, K. Kersenbrock, B. White, M. Lagerstrom, J. Johnson, L. Lake, P. Nuttleman, L. Kennedy, D. Wendell, J. Snyder, D. Wisnieski. Front Row: L. Johnson, J. Kaufmann, D. Ashton, advis- er, B. Beckmann, treasurer, J. Spivcey, president, J. Chaloupka, vice-president, J. Eredenberg secretary, V. Varvel, B. Peery. Alpha Lambs Welcome New Regents Scholars In conjunction with Phi Eta Sigma, the freshmen honorary for women, Alpha Lambda Delta, supplied ushers for orientations during New Student Week. Playing an integral part. of the introductory week, the scholastic organiza- tion also sponsored a Sunday afternoon tea for recipients of freshmen Regents' Scholarships. Founded at the University of Illinois in 1924, Alpha Lambda Delta sought to encourage outstanding scholastic achievement. Recogniz- ing the need for such an organization at Neb- raska, Dr. Winona Perry of the University fac- ulty established the Lincoln chapter in 1931. Phi Eta Sigma Provides Manual for Study Habits Hints on how to study, published in a pam- phlet by Phi Eta Sigma, suggested good scholastic habits for University students. The group also made the publication available to fraternity pledge trainers for distribution among pledge classes. Following up on the organizations scholastic orientation, the freshman honorary provided a tu- toring service for basic courses. Then at the end of the spring semester the group commended out- standing students during the Freshmen Honors convocation. Initiation of new members meeting the group's requirement of a 7.5 average for twelve hours the first semester or 24 hours the first two semesters occurred at the spring and fall smokers. Phi Eta Sigma: Back Row: R. Prior, W. l-lansrnire, F. Lefler, J. Lefko, F. Surber, K. Fritzler, l-l. Moessner, B. Kort, A. Gress, T. Suhr, P. Noe. Fourth Row, J. Rosenberg, R. Schulze, D. Shoemaker, R. Haddix, T. Nelson, M. sehlacmer, F. Pearson. R- Pavlik. K. Enckson, J. Johnson, P. Carlson. Third Row: K. Cada, J. Scheppers, J. Newton, L. Rasmussen, B. Riddell, R. Miles, F. CFOFTIGV. W. Struyk, P. Pettett, C. Lowe. Second Row: K. Olsen, P. Rudolph, Ei. Pearson, G. Tonner, R. Theis, R. Doerr, CI. De Groot, K. Beachler, A. Eoye, R. Shaner, R. Elliott, T. Ormesher. Front Row: R. Fuller, J. Lonnquist, adviser, F. Liestntz, treasurer, F. Green, secretary, G. Wahlgren, A. Taube, president, J. Kinyoun, vice-president, G. Larson, L. l-lewes, adviser, B. Potts. 2 Yell king Don Theophilus consults Sandy Sfefanisin on possible revisions for befler Pom Pon routines. Pom Pon Girls Unite Yell Squad Functions Varsity cheerleading became exclu- sively masculine as the Pom Pon girls performed in dual capacity at all major Cornhusker sports events. Incorporating routines formerly used separately by both groups, Pom Pon girls danced with shakers at football games and white gloves at basketball games. In addition to appearances at athletic contests, Yell Squad members presented routines at Kellogg Center for a group of Omaha alums visiting on Homecoming weekend. Yell Squad also joined the band in performing for the Junior League fashion show held at the Stuart Theatre. Back Row: J. Barber, D. Focht, l.. Keating, S. Stefanisin, G. Merriam, K. Beggs, C. Daubert, B. Haas. Front Row: F. Green, D. Tneopnilus, FZ. Patton. 24 NIA Imports Recipes For '65 Smorgasbord French fondue, kalaches, and frijo- les garnished the table at the Nebraska International Associationis buffet. Al- most 3OO people dined on exotic foods cooked by NU students from 29 coun- tries. Guests also viewed displays of for- eign cooking utensils and recipe books. Composed of students and faculty in- terested in the customs of other lands, NIA members exchanged diverse ideas repre- senting different backgrounds. A "Cul- tures on Campus" program acquainted NU With Varied folkvvays as foreign stu- German cookbooks and international tastes predict dents presented native songs and dances. finger-licking results for NIA's Christmas bazaar. People-to-People Sponsors Foreign Study Student Ambassadors for People- Working coordinately With the Ne- to-People traveled abroad during the braska International Association, PTP summer of 1 964 in the expanded inter- planned monthly programs to increase national program. Choosing one of the understanding of American and for- northeast European countries, Amer- eign traditions. Another NIA-PTP proj- ican participants lived and studied ect paired American with international with three different families. Foreign students. The "brother-sister" arrange- students at NU used summer months to ment allowed American citizens to be- become acquainted With U.S. customs. friend and advise exchange students. People-to-People Board: Back Row: J. Tanner, V. Guenzel, S. Segrist, D. Trippel, E. Scnlaht, C. Sasso, M. i-ioegemeyer. Front Row: S. Thompson, J. Bucklin, vice-presidentg M. Lehi, secretaryp C. Wild, Df9Sident: N. Eager, treas- urerg W. Hall, adviser. 44 1 f 2'-? l91T1'f' il.. 21' -. . E'i1 it' -:"1"'ifl- ' .511 Alpha Phi Omega: Back Row: J. Stamrn, I.. Davison, I.. Fiehn. S. Westfahl, T. Kennedy, R. McCoy, R. Kargo, R. Widhelm. Second Row: M. Teply, RRffWSamsonMShf WCntr RTIbtRWdCM F tR Rl.thbBAnderson, .u.. p ,.caeer,.oyman,.ao,.oos,.agnuson.ron ow:.eey,. treasurerg R. Barber, J. Kruger, president: A, Brandt, vice-presidentg C. Splichal, secretaryg J. Carlisle, adviser. Exchanging beginning for 200-level English texts, students barter with Alpha Phi Omega auditors. Alpha Phi Omegas Aid Campus and Community Continuing the bonds of friendship, loy- alty and the standards set forth in the Boy Scout Oath, Alpha Phi Omega members helped lo- cal troops in the area of youth development. The national service fraternity comprised only former Boy Scouts but also extended assistance to other fields such as the Peace Corps movement. In line with the primary objective of ser- vice, Alpha Phi Omega reached both individuals and the community. Students cut text book ex- penses by participating in the mid-semester book exchange, while Alpha Phi Omega members supplemented the campus police force by helping to control Band Day parade and ceremony crowds. 4 4 lf- - f if l l--.. . V. PE Club: Back Row: S. Wallin, I. l.yttIe, A. Andrews, C. Dietz, Ei. Nelson, J. Aylor, I..WiSer1, M. Liesveld, B. Weaver, N. O'Donnell Fourth Row: S. Janike, N. Shaw, J. Beerline, G. Weber. l-l. l-lafner, M. Penney, V. Weidenkellun, R. Levinson, M. Forbes V. Amack, R. Rilea. Third Row: J. Simpson, R. Yerk, l.. Broutman, S. l-lolman, J. l.aVelle, L. McDanneI, T. Baumbach, J Martin, N. Converse, D. Olson, D. O'Donnell, D. l-lughes. Second Row: A. Liesveld, C. Chapman, S. Smayda, C. Compton, K. Christiansen, N. Rroett, D. l-ludson, l. Otte, J. Baxter, M. Benson, C. Meyer. Front Row: S. Craven, J. Sayre, N. Rarkerg adviser, S. Miller, adviser, M. McCartney, vice-presidentq J. Snyder, treasurer, D. Ashton, J. Thimgan, S. Miner. An overnight camping trip to Camp Kiwanis calls for tedious preparations the day before. PE Club Re-examines Education Procedures Focusing on problems encountered in teaching physical education, Women's PE Club entertained guest lecturers at regular meetings. Dudley Osborne, a Lincoln Police Department instructor, demonstrated hand-to- hand combat while two NU professors de- scribed gymnastics competition in Sweden. Senior members of PE Club sponsored an overnight retreat for all underclassmen to stimulate congeniality Within the group. A freshmen orientation picnic, a gift-exchange Christmas party and a spring banquet round- ed out the year's programs. At the banquet, PE Club recognized the most promising junior. 6 i CCR Compiles Catalogue For Speaker Reference To facilitate program planning, the Coun- cil on Religion compiled a file of available speakers for all organized groups and living units. The lists designated speakers' spe- cial fields, ranging from civil rights to com- parative theology, to allow campus organiza- tions a selection of both a topic and lecturer. i Foreign students visited COR's Sunday evening meetings and entered into discus- l sions directed toward current-interest topics. Representatives of campus denominations al- i so met with the international students to com- A Sunday night "seminar" reveals diverse ideas pare attitudes toward dating, marriage and re- as David Juhn elaborates on customs of Korea. ligious educationasreflected inothercultures. Council on Religion: Back Row: K. Robertson, L. Cleveland, J. Novak, A. Block. Second Row:J. George, P. Ellis, W. Prange. D. Wanlgren, J. Lefko. Front Row: K. Kilpatrick, secretary, E. Ruff, president: P. Sullivan, treasurer: S. Bernstein. 24 l E 1 'lr- Shu ww... Q-aa. nw-M, 'W' r an M: r . - A9630 A' . , ,VA.A I 47 ,f ,www W wr f MM ..f wwfwfu.-V Athletics J? 22 2 :MQ 'yi' was '15 'IJ' M1 M- me ,g Parkers Sneak By NU With Fatal Air Assault Trailing '7-3 for most of the game, Arkansas blitzed NU's aerial defense with passes for a fourth quarter score and a 10-'7 Victory in the 29th annual Cotton Bowl Classic. Arkansas drew first blood with a 31-yard field goal mid- way in the first quarter. Nebraska surged back in the second period and rolled 69 yards to a touchdown and a 7-3 halftime lead. Midway in the fourth quarter Big Red threatened following Larry Wachholtz,s pass interception at the NU 30. Harry Wilson flashed 45 yards to the Hog 34, but the Razorbacks stiff- ened and regained possession of the ball. I-log quarterback, Fred Marshall then found the flat open for a series of passes giving Arkansas the winning TD with 4:41 remaining. Forming a defensive wall, the Huskers stop short a Razorback plunge on a crucial Third and Three. Knifing Through blockers, Bill Johnson and Ted Vacfor close in on Arkansas failback Ken Hatfield. 252 5yY?l:Z'zz,,:cQ. -'ff ef-41. lfgjzl,-9 ' V f f4gfA7,., fn , . , -"aff -'wwf' . . f f- . ' ffffl' 4 ,41 ' M 1' ,J X Turning on the speed, Kenf McCloughon finds no leaks in the "Hogs"' defen Bloodied but unbowed: gridiron enemies put aside game differences in ci 54 moment of mufuol respect. Taking advantage of the pocket protection, Bob Churchich fires a flat pass. "Sweetness and light" at the halt, but "the winter of our discontent" looms.., 5 11 Forming ca "sideline backfield," ebullient Pom Pom girls echo o Husker breakthrough Holiday Travelers Pack Texas For Bowl Game Red hats, air horns and signs urgingiYBig Red on to victory filled Dallas as thousands of Husker fans jammed into Big D for Nebraska's Cotton Bowl clash with Arkansas. Starting days before New Year's, the noise and spirit grew and grew, hitting the peak on Thursday night. Painting the town Red, "party-hoppingv predominated as the favorite New Yearis Eve sport. Students, alums and Cornhusker fans partied everywhere-in hotels, at Market Hall, at SMU and on Commerce Street in downtown Dallas. The city never slept as NU fans greeted 1965 and primed for the Porkers. 26 Blazing a southern trail, Husker migrants steer the prize-winning float to the Cotton Bowl. Ricocheting cries of "Go Big Red" and "Souiee" pit NU and Arkansas in a bleacher battle 25 Looking forward to New Year's in Texas, Mr. and Mrs. Dye enioy a flight to Dallas. Checking postmarks on Cotton Bowl orders, Jim Pittenger determines the "lucky l 0,000." 8 William Dye, Director Athletic Department Klein and Bottorff Retire After Years at Nebraska Stepping down after years of service, L. F. 'Pop' Klein's and Floyd "Colonel" Bottorffs de- partures left the NU athletic department tem- porarily shorthanded. Honoring the "Colonel" for 35 years of service as equipment manager, N Club alumni presented Bottorff with a Falcon. With freshmen filling the south stadium, attendance records reached new highs. NU's single-game record fell when 49,013 fans jammed the stadium for the NU-OSU contest. Memorial Stadium's track received a new surface as NU prepared for the Big Eight Out- door Meet. Further changes became imminent when the Board of Regents announced plans to enclose the north end of the stadium. No-Hit Baseball Prevails Cn All Sports Day Field No-hit pitching by the Golden Buffalos blanked Nebraska 4-O in All Sports Day diamond action. Four NU moundsmen combined to hold the Buffs hitless until the top of the eleventh. Then CU pushed across four runs as Bob Hergen- rader yielded a single and three walks. Mean- while, Adrian Mohr collared Big Red, going the route in the twelve inning game. Clearing the bar at 6' .E-SM", NU's Jack Cramer notched a meet record in the high jump as the Scarlet and Cream raced by CU 82 V2-62 V2. Additional record performances by Victor Brooks and Lynn Headley were 'blown off the books' by 20 mile per hour winds. N ebraska's sophomores headlined the All Sports Day intrasquad football game as the Whites romped over the Reds 32-12. Sophomore Bob Churchich led the way with two TD passes. 'inns Out-legging the Colorado sprint team in the 220 dash, Husker Kent McCloughan checkmates a Buff threat. i Engineering an easy six-pointer, Freeman White breaks loose in touchdown territory. 259 Coaches: E. Higginbotham, Tennisq H. Good, Golf: T. Sharpe, Baseball. Devaney Coaches NU To Second Loop Title Continuing the Winning Ways of pre- vious campaigns, Coach Bob Devaney hand- ed Nebraska a second straight Big Eight Title. The 9-2 season record boosted Devan- eyis career record to 63-14-5 and earned the Husker mentor the Big Eight Coach of the Year award for the third straight time. Following a standout career as a wrestler and a successful high school coaching period in Wyoming, Orval Borg- ialli joined the Husker coaching staff and improved on last seasonis 4-'7 record. Jake Geier and Frank Sevigne also contributed to the upsurge in NU sports status. Sevigne led the thinclads to a sec- ond place in the Big Eight outdoor meet while Geier continued domination of the Big Eight and nation in gymnastics. Coa J. G 60 Coaches: F. Sevigne, Track: E3. Devaney, Footballp J. Ciprlano Basketball Footbol ..... Bosketbcl .... VVresHing ..... Gymnoyks ..... Swimming ..... Track ........ BcseboH .... CSOH ....... Tennk ..... 1964-65 Records N-Club: Back Row: S. Olson, G. Tunnison, W. Johnson, T. Vactor, V. Brooks, B. Smith, W. Haug, D. Cotner, K. Lundgren, R. Lott, T. Nickerson. Fourth Row: A. Jeter, C. Luther, L. Toothaker, J. Koinzan, T. Lillis, R. Griesse, J. Hallgren, D. Crook, R. l-lergenrader, R. Brenning, C. Johnson, E. Frank. Third Row: R. Lott, J. Dervin, B. McGinn, B. Zartner, C. Webb, R. Corn, J. Kortus, G. Simmons, J. Cramer, W. Barnes, F. White. Second Row: P. McCaffrey, G. Ehlers, F. Solich, P. Scott, R. Harris, R. Allgood, J. Gaughan, T. Thomsen, G. O'Boyle, T. Sanko, T. Larsen, D. Sutton, J. Portee. Front Row: G. Kelly, adviserg M. Waldron, R. Gabrielson, M. Altizio, F. Allen, vice president: W. Paschall, secretary-treasurerg I... Sittler, president: D. Tucker, W. Drum, P. Love, F. Duda. 2 Ron Gabrielson passes the first N Club fest in o fashion becoming o '64 lefterman pledge. 62 N Club Collection Seeks Additional Public Support Projecting a private charity into its second year, Nebraska's N Club members extended the Bill Vincent Fund. Lettermen established the fund to assist the immediate family of the NU athlete and continued the project through the sale of Cornhusker western ties at football games. A drive for private donations provided additional proceeds for the Vincent family. Old N Club traditions concerning' initiation kept the new Scarlet and Cream initiates busy. First-year letterman voluntarily placed time and efforts at the disposal of the Lincoln Children's Zoo. Painting, cleaning and caretaking earned the men full-time membership in N Club. Thrust to the helm of the Big Red squadron, Bob Churchich replaces iniured Fred Duda. Huskers Draw Bowl Bid For Third Straight Year Nebraska upset all the pre-season polls en route to a second straight Big Eight title, a third consecutive bowl invitation and a 9-2 record. Gaining national prominence, the Scar- let and Cream captured five of the six Big Eight statistical departments and according to NCAA figures, ranked in the top ten in rushing defense, total defense and total offense. Individual statistics hit the headlines as Larry Kramer made the consensus All-American team and Kent McCloughan ran off with the league scoring title. Seeing little action in early games, sophomore Bob Churchich filled in for injured Fred Duda and passed to a Big Eight title While setting a new school record. More honors came as the Huskers placed six men on the All-Big Eight team and Coach Devaney was named Coach of the Year for the third time. Varsity Football: Back Row: G. Brichacek, K. Carstens, R. Kirkland, I.. Coleman, W. Barnes, F. White, J. Strohmyer, l.. Kramer, D. Carlson, l-l. Wilson, A. Jeter. Third Row: D. Tucker, l.. Casey, B. McGinn, l.. Allers, J. Dervin, M. Grace, R. Czap, W. l-laug, L. Senkbeil, P. Love, T. Vactor. Second Row: E. Johnson, manager, L.WaCi'1l'1oItZ, F. Solich, M. Kennedy, R. Greisse, K. McCloughan, P. Tatman, J. Brown, R. Churchich, W. Johnson, D. Drum. Front Row: M. Srnidt, C. Doepke, J. McNulty, C. Selmer, assistant coach: B. l-lohn, co-captain, R. Devaney, coach, l.. Sittler, co-captain, M. Corgan, assistant coach: G. Kelly, assistant coachg J. Ross, assistant coach: B. Smith. With the pigskin airborne, Duncan Drum's extra point boot angles on target in the 56-0 assault. SOUTH DAKOTA: Mounting the largest victory margin in forty years, the 1964 football team opened the season by trouncing South Dakota 56-O. Tony Jeter set up NU's first touchdown by pouncing on a Coyote fumble deep in South Dakota teritory. Nebraska broke the game wide open with five touchdowns and a field goal in the first half and then coasted to victory with eighteen more points in the final two periods of play. Nebraska claimed all the statistics as nine Huskers broke into the scoring column and NU accumulated 501 total yards. MINNESOTA: A last minute touchdown pass bounced off an opponent's helmet into Kent Mc- Cloughan's arms to clinch a 26-21 NU victory over Minnesota. The Huskers charged to a 12-'7 half-time lead as Fred Duda rolled out for the first TD and pitched out for another. Roaring out of the dressing room, Minnesota scored twice to lead 21-12. Late in the last quarter, Frank Solich grabbed a pass and raced down the sidelines for six points. Still behind with 3:45 left, Freeman White made a diving catch on the Gopher 35, setting up NU's winning play. 264 IOWA STATE: Taking over the quarterback slot vacated by Fred Duda's injury, sophomore Bob Churchich paced NU to a 14-6 victory over Iowa State. Big Red jumped to an early six point lead by marching '77 yards in twelve plays. Early in the second half, an invulnerable defense and Frank Solich's runback gave Nebraska the ball at mid-field. Behind the blocking of Larry Kra- mer, Ron Griesse and Lyle Sittler, the NU eleven ground out another TD to widen the bulge to 14-O. The Cyclones roared back on a 52-yard scamper but failed to threaten again. SOUTH CAROLINA: Scoring in the first quarter on a 30-yard pass play, Nebraska grabbed an early lead to de-feather the South Carolina Game- cocks 28-6. Fullback Frank Solich hit paydirt for the second touchdown and "Lighthorse Harry" Wilson's last quarter marker set the final tally at 28. Unable to penetrate the Scarlet and Cream line, the Gamecocks had to settle for a meager three yards rushing. Forcing the South Carolinians to the air, Big Red limited quarter- back Dan Reeves and company to a lone touch- down with 2:55 remaining in the duel. Crashing the pocket, Langston Coleman foils a Jim Reeves pass. A final-minufe Husker drive upends Minnesota as Kent McCloughan is over for the touchdown. N 265 KANSAS STATE: Notching a 47-O victory over underdog Kansas State, Cornhusker forces shat- tered a 60-year-old record by scoring in 28 con- secutive games. Fired-up by Kent McCloughanis 69-yard touchdown sprint, the Scarlet and Cream went on to rack up six additional touch- downs, including a 65-yard pass interception by Preston Love in the third stanza. Meanwhile, the hard-nosed Husker defensive combination caged the Wildcats' offensive efforts at 36 yards and stymied two Kansas State scoring threats within N ebraska's ten-yard line. COLORADO: Fighting back from an early field goal deficit, Big Red overwhelmed Colorado 21- 3 and spoiled the Buffalo homecoming. Trail- ing in the first quarter, the Huskers launched a second stanza march to victory on a Bob Chur- chich pass. The pass, ricocheting through the hands of the defensive man, was completed as Kent McCloughan made a circus catch and raced into the end zone for a 53-yard TD. Led by sopho- more end Mike Grace, the 'Blackshirts' relegated CU to minus three yards rushing and stymied the total offense at 49 yards. Third and eight-Coach Devaney calls the signals as Tony Jeter C841 relays vital sideline strategy. 2 Halfback Ron Kirkland plunges headlong 'through Kansas State defenders to the "promised Iand." 66 ww- , , ZW , , f 'v 5 -Q v lffs Mike Grace again! Dominafing defense, "8'l" snafches a CU fumble Following key blocking, Harry Wilson twists and turns 'through the Cyclone defense for 31 yards. l Snagging a 56-yard pass, Freeman White races all the way for the only TD against Oklahoma. MISSOURI: After staging a hard fought defen- OKLAHOMA: Despite a 7-3 fourth quarter lead, sive battle before a record crowd at Memorial Nebraska tasted defeat for the first time in the Stadium, the Huskers succeeded in dumping season as Oklahoma clipped the Huskers 1'7-7. Missouri 9-O. Deadlocked in the scoreless game After taking the lead on a first quarter 56-yard for three quarters, NU finally broke the ice with pass play, an OU field goal and fourth stanza a safety in the fourth quarter as Langston TD transformed the Huskers' lead into a 10-'7 Coleman tossed QB Gary Lane into the end zone. deficit. Minutes later, Sooner Larry Brown Gaining momentum, Big Red took the ensuing boomed through the middle of the line for 47 kickoff and drove into Mizzou territory. Seconds yards and another Oklahoma touchdown. later, Bob Churchich dropped back to pass, Batting down a last second pass, OU's Carl twisted free from tacklers and completed an McAdams ended Big Red's final drive and the insurance touchdown aerial. nation's longest grid winning streak. KANSAS: A ninety-two yard aerial 'bomb' from Bob Churchich to Freeman White opened the scoring as the Huskers slipped by Kansas 14-7. After Nebraska's first quarter score Kansas bounced back and drove '70 yards in three min- utes to knot the game at '7-7. But late in the second period Bob Hohnis dive into the end zone from the one climaxed an 80-yard drive giving the Huskers a 14-'7 lead. The second half devel- oped into a defensive struggle as Big Red stopped KU four times inside the five and limited Gale Sayers to 27 yards rushing. Larry Kramer charges up with a crucial block as Kent McCloughan cuts for the coffin corner. OKLAHOMA STATE: Paving the way for a berth in the Cotton Bowl, the Huskers clinched a share of the Big Eight title while posting a 27-14 A victory over Oklahoma State. Rolling up a two touchdown margin in the first half, NU capital- ized on a slashing 89-yardukickoff return by Frank Solich and a 34-yard "dipsy doodle" goal- line pass to Harry Wilson. Grind ,em out tactics accounted for the added points with the Big Red offense ripping off seven, eight and nine yards at a crack to out-rush the Oklahoma State Cowboys 267 yards to 154. 8 Bb2 ' . 'it f Football Record Nebr. Opp. 56 South Dakota ..... ..... 0 26 Minnesota ...... 21 14 Iowa State ..... 6 28 South Carolina ..... 6 47 Kansas State ..... 0 21 Colorado ....... 3 9 Missouri ............ O 14 Kansas ............... 7 ' 27 Oklahoma State ..... 14 In spite of Oklahoma State's six-man defensive barricade, 7 Oklahoma -------'--' 17 7 Arkansas ..... 10 Bob Hohn's line smash is good for the crucial first clown. "Last Man" Larry Wachholtz breaks from the safety position, chaining a Gale Sayers drive. 2 Frosh Defense Sparks Husker Winning Streak Riding a five-game winning streak, Nebraska's frosh clipped two more oppo- nents, running the string to seven. The Huskers edged K-S '7-O and hit ISU 27-'7. Behind a strong defense and a sputtering offense, NU opened the season by dispos- ing of Kansas State. The Huskers' only TD came in the third period on Charlie Winters' dive from the one-yard line. Nebraska scored in every period while running up 412 yards offensively against I-State's Cyclones. Winters opened the scoring with a dive from the two, and a screen pass to Al Kuehl added another TD. NU's yearlings hit paydirt twice more be- fore Iowa State crossed the NU goal line. With Dennis Richndfsky running the interference, Frosh Al Kuehl cuts ciownfield for the first down. Freshmen Football, Back Row: C. Gonnerly, D. Richnafsky, B. Alvarez, S. Zemko, A. Fiero, D. Delaney, G. Kull, B. Fortuna, Y. Tittle, W. Meylan. Fifth Row: J. Patton, C. Winters,VE. Sigler, J. Unitas, B. McCane, B.D. Lipscomb, B. Gregory, M. Barry, B. White. Fourth Row: J. Elifson, l. Zimmer, jtguehl, A. Mackeviclus, B. Wise, J. Beck, I.. Canarsky, H. Rhea, R. Utsler, M. Kimmel. Third Row: M. Mueller, W. Schindel, D. Kaczmareli, E5 I-anlch, T. Brlnkworth, J. McCord, E. Hansen, T. Robbins, W. Startzer, D. Ambrosino. Second Row: G. Buckler, J. Burns, J. Fitzpatrick . awkins, D. Morrison, F. Crltchlow, J. Struble, R. Haasch, J. Kosiak, D. Templin. Front Row: M. Pryov, B. Dybdahl, D. Walls. T. Osborne, assistant coach, J. Melton, coach, M. Kiffin, assistant coach, R. Gaddini, assistant coach, J. Duvaal, D. Scorziell, B. Taucher, J. Clark, student manager, R. lnnbody, student manager. 270 Swimming Record Nebr. Opp. 63 Kansas ..... ...... 3 2 32 Iowa .' .................. .... 6 2 27 Southern Illinois ......... .... 6 8 56 Washington University ..... .... 3 9 50 MacAllister .............. .... 4 5 38 Oklahoma ...... .... 5 5 67 Colorado ..... .... 2 7 43 Wyoming ..... .... 4 9 64 Colorado ..... .... 3 l 38 Air Force ..... .... 5 7 43 Iowa State ...... .... 5 2 55 Kansas State ..... .... 4 O if 1 T ' U yu ii . M 6 s- gg. X r -' g . ,gxifxt 5"'WKa s WIMJYK Swimming Team: Back Row: P. Crancer, G. McAdams, D. Frank, B. Nebe, R. Barber, B. Gleisberg, K. Miller, D, Parker, D. Sutton. Third Row: El. Louder, T. Nickerson, T, Withrow, R. Corn, T, Tice, S, Johnson, D. Frank. Second Row: B. Frisch, M. Waldron, R. Klaas, coach: I.. Roberts, assistant coach: R. Gabrielson, M. Jackson. Front Row: R. Anderson, student manager: T. Chambers, ES. Steele, D. Frazier, J. Burchill, L.. Marotz, student manager. NU Swim Team Ranks Fourth in the Big Eight Rounding out the season at 6-6, NU's junior and sophomore-studded swimming team broke five varsity records and split one conference mark. Eleven points back of KU, Husker merrnen utilized team balance and Mike Jackson's Win in the breaststroke to finish fourth in the conference meet. Tying the record in the 100-yard breast- stroke at 2:20.71 Jackson paced the Huskers with 16172 points in the Big Eight Meet. Earlier in the season, the NU junior shaved a tenth of a second off the loop mark. Torn Nickerson and Dave Frank, top point-earners during the season, broke three varsity records and reached career highs While gathering 225 points. Fighting for first place against Kansas State, Ron Gleisburg relies on a gainer for points. Q it Y Ag NU Grapplers Hindered With Unbalanced Squad l 1 l 1 X1 Opening the season with a young team, Husker matmen reeled off three victories in the first five meets. Lack of depth and ex- perience began to tell as NU picked up only two more victories during the '65 season. Final Wins boosted Big Red to a 5-1 1-1 season. Leading the Huskers during the season, LaVerne Allers and Carel Stith also paced NU to sixth place in the Big Eight Meet. Stith, with a 14-2 record, lost in the semi-finals to place third. Allers, undefeated in regular season meets, reached the finals of the 191- pound class, but Was defeated by OSU's de- fending champion Jack Brisco. Stith and Allers topped NU's contingent traveling to the NCAA tourney. Rounding out the squad, Rick Allgood, Ben Barends and Richie Kerr also earned spots on the basis of performance in the Big Eight Meet. 2 Wrestling Team: Back Row: C. Stith, L.. Allers, I..SenkbeiI, B.Barer1ds, K.Fox D. Dobson D Huff C Martin assistant glislpgrtifont ROW: O- Bofglallii Coach: R. Kerr. R. Miller, P. Karampelasl, R. Alllgood, Dl Isman, R. 1 l l l ' 1 One point down, Rod Schwartz enters the final period l needing a quick reversal to give the Huskers a win. ll 11 'l l Wrestling Record 1 Nebr. Opp. i 25 Missouri ........ .... 5 l l4 Kansas State ..... .. l4 lo Colorado ....... .. I2 lO Wyoming ....... .. 22 26 Kansas .......... .. 6 6 Kansas State ........ .. 20 N 3 Oklahoma State .............. .. 25 1 ll Colorado State University ..... .. l7 il 8 Northwest Missouri State .... .. 24 11 5 Minnesota .................. .. 28 ll 3 Mankato State ...... 29 l2 Fort Hayes State ...... .. 2l ll South Dakota State ..... .. i9 m 34 South Dakota ......... .. O l I5 iowa store ................. .. I9 T 24 Colorado School ot Mines .. .. I3 l i0 Colorado ............... .. I8 i il 1 il 1 72 -1 Gymnastics Record Nebr. Opp. 96 Fort Hayes State .... .. 40 83 Minnesota ............ .. 37 93 Kansas State .............. .. 25 78V2 Colorado State College ...... 39V2 33 Iowa State ................ .. 87 88772 Kansas ........ .. 31 V2 60 Colorado ........ .. 60 72172 Mankato State .... .. 47V2 49 Air Force ........ .. 7l 64772 UCLA .... .. 55V2 Gymnastics Team: Back Row: B. Ready, J. Scheer, J. Inness, student manager: B. Cutshall, D. Beran, V. Turley, T. Woodard, A. Armstrong. Front Row: F. Allen, co-captain, J. Howard, co-captain. Gymnasts Lose Crown With Third Place Title Suffering from graduation losses, Ne- braska's gymnastics team dropped from last yearts championship to a 7-2-1 record and third in the Big Eight. Using high point outputs from Francis Allen and Jim Howard, NU moved by Minnesota, UCLA and several conference foes. However, team blance shown by Iowa State and Air Force snowed the Lincoln gymnasts under for losses. With a two-man show by Howard and Allen, Nebraska moved to third in the loop meet. Contributing points in every event except the trampoline, the duo accounted for over half the team's points. Moving on to the NCAA regional meet, Howard and Allen dominated from the NU roster. Allen qualified for the finals in free floor exercise, parallel bars and long horse while Howard placed in the long horse. Finishing the routine with a reverse dismount, Allen Armstrong cops a first in the still rings. 273 NU Raises Season Mark To Tie for Sixth Position Playing the role of spoiler, NU improved on last season's record and finished the year with a 1O-15 record. Mighty Michigan moved into the Coliseum with the nation's number one ranking, but Nebraska nipped the Wolverines '74-'73 on Fred Hare's desperation over-the-head shot. Highly-ranked Purdue and Oklahoma State also felt the Huskers' Wrath as the Boilermakers fell 96-85, While OSU narrowly escaped. NU journeyed to Manhattan and used bal- anced team scoring to end a twenty-one year jinx in K-State's fieldhouse. The Big Eight Holiday Tourney continued to plague NU as the Huskers again finished in the "Sunshine League." Following the tournament the Husker's slump persisted until late in the season. Then the Corn- huskers picked up, Winning four of the last eight games and tying for sixth place. Geffing free with a head fake and baseline drive, Michigan falls from the ranks ofthe undefeated Bob Anfulov goes high in The air for fwo points. as Fred Hare's lasf-second shot flies goalward. 274 Ball hawking Jerry Spears works NU's man-to-man defense against the Kansas single post pattern N W I ' 'fa-'iff' F li i i 1 s W I 5 v N , I Y 3 ll Bound for the basket, Fred Hare gives a Cowpoke defender the slip. l Basketball Record 27 Nebr. Opp 68 Wyoming ...... ..... 9 4 96 Purdue ............ 85 74 South Dakota ...... 63 I 74 MaChigQn..Q... 73 73 Texas ........ 77 78 Texas Tech. 82 87 California 80 63 California ........ 59 52 Colorado .........,... 70 6I Oklahoma State ..... 74 62 Iowa State ....... 69 56 Kansas .............. 66 54 Oklahoma State ..... 93 82 Oklahoma .......... 89 88 Iowa State ......... 77 53 Oklahoma State ..... 55 52 Colorado ......... 62 62 Kansas State ..... 57 66 Colorado ...... 59 74 Missouri ..... 92 69 Iowa State .... 65 62 Kansas ..... 7l 67 Oklahoma... 63 66 Missouri ....... 84 67 Kansas State ..... 79 1 fly.. -M .:,., , N. Groping after the rebound in a tangled forest of arms, D0Uble-feGmih9 the ball PGYS off fOr NU Willie Campbell maintains the edge on Gary Hqssmqn, as Iowa State loses control ofthe ball. Basketball Varsity: Back Row: J. Cipriano, coach, N, Branch, J. Kortus, E. Johnson, Es, Gates, freshman coach. Second Row: J. Atwood, student manager, C. Webb, R. Antulov, B. Pearson, A. Reiners, W. Campbell, J. Sullivan, student manager. Front Row: G. Neibauer, G. Simmons, J. Spears, F. Hare. -1, W-M,5.M,N ,-N ff., QF 44 2 Breaking off o screen, Willie Campbell slips post the defense 2 78 Body contact mars the scrap for a loose ball as Jerry Spears dives past a Michigan foe. V ,A .r-.-w,.-:www f 'M f,:1wwmm-1-gn, ...es Coley Webb's defensive effort falls short as KU's Walt Wesley goes over the top. Battling the Bears on the defensive board, Bob Antulov hauls down a clutch rebound. Freshman Basketball Record Nebr. Opp. McCook Jr. College ..... Fairbury Jr. College ..... Iowa State ............ Kansas State .... Kansas State .... Clarinda ....... Iowa State ....... Fort Riley ...... Back Royv: B. Hunnei, G. Olson, G. Potter, coachg I.. Krenk, B. Curtis. Second Row: T. Baack, E- SUSSII, K. Lauer, R. Washer, D. Davidson. Front Row: J. Damm, R, Simmons, S. Lantz, Husker Frosh Break Scoring Mark Again Running up 687 points in eight games, NU's frosh broke the team scoring record for the second year in a row. Despite a 3-5 season, the yearlings averaged 86 points per game, eight more than last year. Tom Baack and Stuart Lantz provided a strong one-two scoring punch, hitting 19 and 18 points per game respectively. Bal- anced tearn scoring was the route to victory as two other yearlings averaged more than eleven points per game. After opening with two quick wins against McCook and Fairbury Junior Col- leges, the Scarlet and Cream frosh found Big Eight competition tougher and dropped all four conference tilts. The final freshmen roundball victory came in a 110-68 trounc- ing against Clarinda Junior College. Frosh crowd-pleaser Stuart Lantz charges to convert a 'Cat miscue into an easy layin. 2 Quartet Ranks Nationally As Relay Mark Topples Trimming 4.6 seconds off the University standard, Nebraska's 1964 mile relay team notched a record-breaking 3:10.22 to Win the Drake Relays. The quartet of Dave Crook, Gil Gebo, Kent McCloughan and Dick Strand rated as the sixth fastest team in the nation. Husker cindermen hit a consistent stride in the Big Eight crushing Iowa State 103-41 and downing Oklahoma State. The Huskers then defeated Colorado University on All Sports Day before falling to Mizzou in the season's dual finale. Yielding only to Kansas in the conference meet at Stillwater, the Nebraska thinclads gar- nered six first places enroute to a second place finish. Shattering two University records, Victor Brooks carried off loop honors in the broad jump and triple jump with performances of 24-61!2 and 49-3 respectively. Contending for a berth in the pole vault finals, NU specialist Juris Jesiters goes for 13 feet. iff ! 2-" 4 - -Hi :NZ - v ' '41-1 -: - .- - .nt ,X ' " ar--4. .- N- f..f uf. -- """ . . . ..,. . ,- ,lg Q' T -' -1 ' 5 - in ,,- . . N .,A-v -I , ,,N,,. .. .N--.1--sk-xr-.,,3. . ,.f"" -' ' " """ -,.:i25'.:,f-3' L-r.-X.: 1-ff., ,.. -.W . 'j - A Q- . A .WfT.Q . y .V gp.: Q. 3, W, ..... . ..... Ha., ., .. M-,. - ' if -t:-f' -,.lk----1-- W -- ""W' mW"' ' ,,,,..- -' fr, ' , '- ' if M if 12 ' ,-ar, ff ' r -5' .2 . .'-"f""?"'""'J,1V-'-."'f'1"'-r"""".'-' --if fi , , ,, .1-,,-. :H 'vw - V- Q --: -- ,, ,:- V w15'5, , mm WM ,,,,,, M , gg ,. .., .,.. . W-----M--W--V--.W-ww--m I . g,.3-1,,-.-.-7 A I MA, - yiv --WAWILZJM Hcp 5.31-QVr--if--i-.-- .-57.5 ,-:Q . :Z-.151-51.5-.. ., .... -411-..,f1-X 4:15-5.:j1gg gn ,Q -- - . X-A , afV.M..f-.- -5 - V , .,,,y- -ff, V- f -. ,W ,,,,,,,,...,, ..... ff- H ,V -. gwigg. gm.. . , V . - ., .... .. .1-,f...-. .... ,G---1 ---1-asm,---m-iv ,- v - -- - 1g..w:.... - .ff 7 'I l if' Ha?2+"'M..r's'..,...":..,.,...-.,1.a.,+ ..... - 'V . fu.. -f-- ., H ' 'f'f --- . ,.,- -..en--ww --we A. -f - -f 'V V' .. .. - ,,.,-, ,, , 1 ' ., I " Q ,--M -.1 an .W W. , . ., . K' 'i"fM'1" 'TWT .. ',ff1jjN' ...,-- :i:I:,.a4::..L.':'.L....fp.i,.... ..j..I-:refs--1 '- ' " "" J' Q. 1 " , Y 3' --- - .. .:,:-in iff, :-grf: 1 - 491-2, M, "'- "'-- ggggfigiri'"ft"-11's:TM Q11'1gggg,,3,g:r,.i1:.:n11:r.,:g 3-4, -, 'rr' at-:,'....,, ,, -:..1..:r 3 - - 'cf -- ---H -. an ,.L.i'.L'LL " Cm, ., 'W' 'rf f' We-W-W'M-fu.-.-..',4.g1w V r -f'- 1flsrv:?f.+ff--- .. 1' . ,..,.. - . iv", Q7 " ' - 721.13 2354 -J-T ZZTW T-'fllf F TTI r 'abr , Q--Mm if-EQWFYWM'-..,QjLQ1s ff' -vs: i:,:'i':-f i'-'srt'1"vyr': ,M M up W Q -' -f, ., silly ,..... Q 5,1 g....af,e.: 4'--ixlgmxfliziif 571: .M ,327 V. .... q.:k.-i---V- iv.-fi M---.-s.W.W..1.N WMM. 3 - L f -L ' ' V- - - - ' 'W' 0 '- if' i1'.'21-yr ws -mv. pr .,..,,Q,..,,,, - 3 ' - -5 '-'. -g vw-a-qw-.J-X...-,.',...,,wg,gg1'jf""' - ew-xlxffffix-2:g.,g'.u:..ae1,.e.:4'-211.111 ,. fo. , I ,,,,,QHW at WI?-Q-JLY-Vnlwillyirply , . - .,, , new ww- -... 1 f V I-dim W rl, mmlxlrixgzygzxixmwxn ld M - .f , - 'D 'rf - " as ----------- M' r f - '- ' --"' 'Y'-fs:-fs: .--an ,.,.-f- - f , A I - N-...asa . ----- -- . ..... -. " W Bw 1- 4 f l A .. ----- . ------ . WML f' ' . r' - .. . .. . . L W' "' ' ' . ' ' ' ' ' -- T' ' ' NU .1 Q , ., ' NT H .5-. . . T - ' 1 ,. """vXKYvgA3"S,,jp-flllf xg - .':.r,f:g,: v L,' ??'i2' . . I Vf , El J 2 - Qfi 'N - '- .. f XXX .I I If-ff k .'.i:-:flair-'pE.'f,.Z -V, K ' - XXXQ i rf 4 1- ' M r --" XXX S' 15 " 'WYIIIII 1 ' 'lliiif 1 , " 'WW ' 'A' ' " --.1 -M' ,- f"'f', -f' 4?"f'ef:.' ' 'L "" - f 9- -1--W.-f H ,,is 'j"" ' - ' .. v - -1- 4' N " gg , -' .1 k . ,, Jig ujq. '1 " ":-1 rfill'S-T15-LEi2fi"5.f "mf 4" ':'1ff.' f..., ' J-' ' fr' " - M. ' ' - M Wg-I., it --f,,,,,l:21:,2.-Z-gif' 114' iq . ,-1 -'ltr .L . i --'-1 f f- - -""-'ffn 4- - .. I ' D S I M W . ---- - , 1' -' J f .77-,ifigi . ., ,,.,. , H ' f Q, :T LI' .7 f - M ..,.., f .,,,.,. " vcfi-., '-f ,-iw f:f'fi W.-41, 'rf'-ev.-'Ie-:,'sf' ' ,'23i::sZ fr . x ' - . - 'i f -' Z - -WWF -Q -: ., ,. , 'T '1::n:'::.f1:: A Y A A K - ' - ., '-'-' - ' 0.3" -WNW - , . H iff- - ' W - -P -' 1' , . J f, . ' n I A' ,- ------- s Ygwgh- ' I , MW i- , A , ..,fw-,Z-JW .1 ,f -7 - .,fwa,,, f- -1:-1:11, -:, -. -,.fg5 yAM1i -..f--1, . f .. ' ., wfrew-szrl: 1-2'.a1:ff?i0'f-v'--vii'-ffvfyffec-w,,,-.5 39515-'s,f5 - ' 2 L 'me"u. , W . -1 cg-rv . N-. :Q .... Q -sift 3234?-w3Q2eQqat..q,1g?p?:-Q, "" W - v . -' it . - , We .. ' -f Q -'f13,f,.,',-.1': 1 ' 1" 'ff-a g . . 1 - 'ff' .. r '-h fres' Mas:-ygzogg -Y s ' '- . 1.1: f' - f,L,,.g:-a::.',f..f5. -,X J M r -44-ij? gy? ,- WZ 1 . I . H 1- , -1-:--1. ,.:m-4M,:.-- Q4 .- ,Lp-15 Q. .. - ga . .-.- Qi 4 -Q. '- . f . 4 ,fa ff A f f ffpyf. five-aJL'Z-2'I-21fZ-':'-Z"""-,1-- '- --11f:f--:- '. - f"l'vE2:11s::' swag... far - N- :sv-: - 'H' 2. , .iii ' n u r ff ' -'L""ff1f,:T1I1A .2 3-wwf? - '- Wm - 1, et- -. "' 'Y-3? F? -2 ff 'WM-'f i-' 1-fi 4:-5:-11 0- 1 . ' A ' 3 ' f,-,ifm-,ggmdayzsmffl-,1 Wfw f 1 WM 1- . -1 'K .--g:',1-:- - i ' 2 -. t gtg- - . ,... . . " W . '. 'f w 1f'?6Mf2f! . ' A ' rf "Y 1 , - - -G .. ai' X' 'fi ' Q yi ' ' gi .' Q , ,, " f .. -f' ,,.,. 4 ' we . lf .. f - . Q f- 2, ef' -, w arg .fa Q Q Z V, . 4 ,, 7 - , . - fx N-,451-M :z -'-as- 1 -Mlyiaiii' f -' - 'M . ' '21 .P ff -' eff:---M - "-' .1 ,- L . 1 x - 1 ' -. - Q- - '-r 5 r -f -Gr, " fP'f'1'- - f - - ,' 4 . , - ,- 1 -3 -.Si - eww - :s:::l:frf . 'f1M ' we . " it G - 3 ' X - "' -- 2 ' Q '1 v f f , 4 'gis t 3,241 '4f22?"2".f'-'?'-.Ar--f - , . .,: ,,.-1 gQ ,.U"w -'-' 1.2-ny. 'Q P3 4161-' Wi' '- .-gizhfvvmf f , 5990 - -A a p V14 .:'f:5'f-f-::ffrf-1.- . '-'-5-:e:.:::f-.-+-'- L- - ---- .. .... na. -,, Trolling by a stride, Lynn Headley scatters the cinders in an attempt to regain lost distance. 280 Varsity Track: Back Row: W. Zersen, K. Tarbutton, T. I.iIIis, J. Wendt, J. Scnerzberg, E. True, D. Walker. Second Row: R. Strand, captain, J. Beltzer, R. Harvey, C. Greene, J. Murphy, G. O'Eioyle. Front Row: R. Schnaible, D. Crook, J. Ryan, P. Scott, M. Altizio, T. Millsap. Inches from a meet record, Jack Cramer stretches to clear 6'5" Outdoor Record Nebr. Opp. 82 Oklahoma State .... 63 103 lowa State ...... 41 82172 Colorado ...... ... 62172 61 Missouri ..... .. 84 Second in Big Eight Conference at Stillwater. Indoor Record Nebr. Opp. 61 Oklahoma State ...... 42 53 Colorado ............ 69 77 Iowa State ...... ...... 4 5 Sixth in Big Eight Conference at Kansas City. Cross Country Record Nebr. Opp. 34 Kansas State ...... 25 33 Colorado ........ 22 47 Missouri .... 15 First in triangular meet with Drake and Iowa State. Sixth in Big Eight. Baseball Team: I 191 'FV II II I'I I. I. I I ,A I I I I I I I i. I I I I I Back Row: C. Johnson, R. Witte, G.'I'ur1r1ison, R. Harris, K. Braasch, T. Sharpe, coach. Second Row: R. Brenning, C. Luther, R. Hergen- racler, D. May, G. Lanclgren, J. Roux, D. Gemar, J. Killips. Front Row: G. Flock, G. Ehlers, J. Gaughan, W. Duff, l.. Eiornschlegl, T. Larson, R. Douglas. Baseball Record Nebr. Opp. 7 Tulsa ............... .... 3 2 Texas Lutheran ..... . 5 I I-Iousfon ......... .... I O I I I-Iousfon .... .... 9 2 I-Iouslon .... .... I I I Houslon ...... . 3 I Oklahoma ...... . 6 O Oklahoma ...... . 7 2 Oklahoma ...... I2 4 Kansas ........ . 8 I Kansas ...... . 9 7 Kansas ........ . 9 I Iowa Slafe ...... . 4 O Iowa Slate ...... . 4 2 Iowa Stale ...... . 3 2 Colorado .... , I 3 Colorado .... , 2 O Colorado ....... , 4 IO Kansas Slate ...... I6 7 Kansas Stale- ...... , 3 I Kansas Stale ...... , O O Missouri ......... , 9 I Missouri ...... , 2 2 Missouri ............. , 4 I2 Oklahoma Slate ...... , 6 9 Oklahoma Slafe ...... , 4 2 Oklahoma Slate ...... , I Wifh Two oul, Jamie Amerman streaks foward second base as Oklahoma State falls prey to a late inning Husker rally. I II Mid-Season NU Revival Hoists Campaign Record Reeling off seven victories in the last eleven games, the 1964 baseball team climbed to sixth place in the final days of the campaign. The Nebraska squad won only two contests on the annual six game swing through the South and then lost ten straight in the Big Eight competi- tion. As the year progressed, the team picked up momentum and finished the season with a re- cord of nine wins and eighteen losses. During the torrid finish, the Scarlet nine took three games from K-State and one from nationally ranked Missouri. Oklahoma State invaded next and dropped three games. Sophomore Bob Hergenrader aided the Corn- huskers' winning streak by holding Kansas State to two hits in twelve innings. Nebraska finally pushed across a run in the twelfth, clinching Hergenrader's first victory. Catching Dave May's "go for paydiri" signal Randy Harris rounds third and sprinfs home Y' .1 NU snaps into the defensive as a Cowboy sizes up the field on a final pitch B Nebr. 11V2 6V2 3V2 11 O 3 1V2 2 8V2 7 11V2 l3V2 12 6 5 6 11 10 12 1OV2 1 8 3 5 6 6 12V2 Golf Record Creighton .............. Creighton .... Creighton ....... Creighton ............ Oklahoma State ...... Kansas ............... Wichita ............ Oklahoma ...... Kansas ....... Wichita ..... Omaha ...... Iowa State ..... Omaha ...... Kansas .......... Kansas State ..... Creighton ....... Washburn ........ Mankato State ...... South Dakota ....... Drake ............. Kansas ........ Missouri ...... Kansas State ..... Kansas State ..... Missouri ....... Kansas ........ Creighton ....... Opp. 3V2 8V2 SV2 4 15 12 13V2 13 6V2 8 6V2 1V2 6 9 10 9 4 5 3 4V2 14 7 12 1O 9 9 2V2 l l .:svwxq,,,M 1.1 p .J .EU A 14 --an S. Golf Team: Left to right: H. Good, coach: R. Saffer, R. Korba, T. Thomsen, K. Mortensen I.. Bachancl, W. Gunlicks. Depth-Shy NU Linksters Triumph In Home Action Plagued by the return of only two lettermen, a depth-riddled NU golf team battled inexperi- ence all season. Overcoming handicaps on the home courses, linksters throttled the opposition to sweep nine of eleven matches. Big Red, restricted to a single week of practice, found the bruising out-of-town com- petition stiffer. Leaving frosty Nebraska for the first southern trip, the Huskers felt the pressure, Winning only at Kansas. Later con- ference action showed NU taking just one match from Missouri in a quadrangular meet. Coach Harry Good's linksters slipped into last notch on the Big Eight scale, relinquish- ing seventh place to Iowa State by one stroke. In the final match of the season, the Scarlet and Cream recovered to down Creighton 121!2- 21!2, setting the season record at 11-12. With victory hinging on an 18th hole birdie, a crucial greenshot calls for the five iron. Netmen Buoy Final Tally With Eight Straight Wins After dropping the first meet 4-3 to Okla- homa State, the senior-studded NU tennis team gained momentum and racked up an eight game Winning streak. Non-conference Air Force Acad- emy finally applied the brakes to the Cornhusk- ers' victory string. The meet featured nine matches instead of the usual seven with Nebraska surrendering by one point. Ted Sanko and Dick Woods doubled up to cop preliminary matches in the conference meet only to be eliminated by Kansas University in the semi-finals. Salvaging but three points, the Huskers Were relegated to seventh place. Nebraska's Scarlet and Cream rallied under the performances of senior Dick Gibson and sophomore Ted Sanko with 22 and 23 Wins re- spectively. The NU netmen brought the season to a close with an over-all mark of 11-5. Tennis Team: Leftto Right: T. Sanko, R.Daub, R. Harley. K.Johnson, R.Gibson,J.Wu, R.Woocis. , wt.. .qf5i.M,H f :ft . .- g.,.:" ' mi 56.231,-,, .. . Commanding the add-in for the set point and match, Sophomore Kile Johnson rallies for. a return shot. Tennis Record 6 Oklahoma Baptist ..... 0 Oklahoma ............ 4 Emporia .... 5 Missouri ...... 6 Saint Cloud ..... 4 Kansas State .... 6 Iowa State 6 Drake ....... 7 Omaha ..... 5 Washburn .............. 4 Air Force Academy ...... 7 Creighton... ...... O Wichita ..... 7 Omaha ..... l Kansas... Nebr. Opp. 3 Oklahoma State ..... ....... 2 The victim ot a rough basketball game, Bruce Berger pauses for repairs by Harry Argue. "Eagle ciaws do count!" asserts Mike Morris, much to a dubious Mike Colwell's consternation. 286 Participation Increases In Intramural Program In spite of an over-all enrollment increase, Nebraska's intramural sports program had little difficulty meeting tournament dead- lines. All championship play-offs finished on schedule except flag football, which was com- pleted in the spring because of cold weather. Opportunities presented for competition ranged from paddle-ball to golf and allowed interested individuals to represent living units in competition. To promote equitable participation, rules prohibited varsity athlete and inter-living unit teams. gnu K -vw 0 is , Q 7 5' gfff jfgggilt, . .V, ,.:1.,, 5, .51 'J 4 ,R 5 x 7 55. ga ix ' Y NX' x V ,, Q N.. V ii-1:-.:-rp, Q if . I N X we 4 ,, ,N f 1 1 ,f :""-'- VW 4-Q fwaz m 'HQ ? f -41, f A X 2 A 'lv Q 1- " - -'. -.,,-:-f-.'3z:.,L W ' is mr '?-1':-5a,.,,-QL ' A qu z ,y V X-am Q55 3 NCQ Y A f www ms ,my . .4 nf' ,,. 1' - Qffzgw ' ily, ' ww' M A V' A in-1 V , I, ,, fl Coed Enrollment Rises In Intramural Activities Pleas for participation resounded through the halls of University Women's living units as house representatives distributed sign-up sheets for the sports offered by the intramural program. Interest in IM activity spread as nearly half of the eligible female population of the campus engaged in the 1.5 games offered. Vieing for plaques and trophies, living units competed in championship tournaments. Successful in retaining top position for the third year, Kappa Delta retired the WAA Intra- mural Participation Cup. Individual trophies Went to the Alpha Phis for softball and Kappa Alpha Theta for recreational swimming. Proving the saying "practice makes perfect,' coeds take careful aim to hit a perfect mark With practiced timing and a sink-opated effort, intramurettes harmonize in accordion formation. Q With the match postponed, players ponder converting tennis rackets into snow shoes 2 "But I clicln't mean to lose my combination!" a coed assures the unsympathetic attendant. 90 WAA Recruits Freshmen As Novice Activities Aids To recruit freshmen for Women's Athletic Association activities, each independent living unit and sorority pledge class elected one house representative. The Workers assisted "sports heads" by refereeing in intramural activities, act- ing as score keepers and by notifying organized living units of the inter-dorm schedules. Helping to plan the April Athletic Recrea- tional Federation for College Women convention, Nebraska's WAA members sent invitations to five hundred collegiate representatives. Advisers and students, meeting at the Nebraska Center For Continuing Education, discussed association pur- poses, functions and improvements. "And one and two and S-t-r-e-t-c-h and..." Mrs. Levinson calls plays for keeping fit. Ns , .ew , 2 KJV WAA Board: Back Row: C. Rasmussen, M. Eliason, G. Glasson, M. Liesvelcl, M. McCartney, D. Finley, V. Amack, K. Larson. Front Row: M. Forbes, adviser, J. Buell, K. Huffaker, R. Kriz, president, l-l. Hafner, treasurerg J. Ostiguy, secretary: S. Janicke. Feminine fencers strike an "en garden pose, skeptically anticipating a successful advance. 1 291 Q, -J 72 5 Q ,.r-gwfzzfv Q - QS+:.vf,-:- 4 .,.,.-. , W, A 1 ,Qi 4 x 294 9 Visiting Master Conveys Business Goals to Pound "How to be a Success in Business" headed the discussion by Pound Hall dinner guest, William Hart. A former president of Armour Pharmaceutical Company, Hart participated in the Student Council Masters Program. Supple- menting the educational atmosphere of the dorm, Pound Hall also invited professors and senators to dinner periodically. To acquaint coeds with other campus living units, Pound sponsored floor functions with Cather and exchange dinners with Selleck. Ghosts, goblins and grubbie dressers invaded the all girl Halloween party as Janie Baker cap- tured the prize in the Miss Grubbie Contest. Laura Luke, President Teachers, Superior President's Council: Back Row: S. Sweney, C. Mears, A. Svoboda, I.. Weitzenkarnp, C. Taylor, B. Moon. Front Row: P. l-linds, F. Holman adv s er: L. Lake, chairmang A. Blackstone, G. Trimble. 26 r I Political pranksters illustrate artistry in campaign posters. , 1 7' ,, ' 51:-Ill!-.fegii fl 1- 'll 5 " , ' ' aijzrla ' ' Q, ' . f-if V., 1 t, -v , 4 ',7 ,f , ' .:. I 'u. wv' Row 1: Lake, Laura, president, '67, Blackstone, Ann, vice-president, '67, Anderson, Jacquelyn, '66, Anderson, Kathryn, '66, Baker. Janie, '66 Row 2: Barger, Nancy, '67, Bassett, Joanne, '66, Baxter, Barbara, '68, Bergstrom, Patricia, '65, Boreson, Keo, '67. Row 3: Brammer, Wanda '66, Brown, Katherine, '67, Brown, Nancy, '67, Busacker, Patricia, '67, Carroll, Nancy, '66. Row 4: Cavitt, Sandy, '66, Channel, Linda. '68 Chapman, Cheryl, '67, Chase, Carol, '67, Chester. Arlene, '66. Row 5: Christensen, Karen, '67: Cilek. Carolyn. '67: Claussen. Barbara. '67 Clifton, Joan, '67, Closter, Betty, '67. Row 6: Collette, Mary Jane, '68, Copenhaver, Priscilla, '67, Cotton, Christine, '66, Dunlap, Marian, '65 Edwards, Donna, '67. Row 7: Ellis, Peggy, '67, Engelkemier, Linda, '67, Evans, Ruth, '66, Everl, Marilyn, '66, Events, Miriam, '67. Row B: Fisher Diane. '67, Foecke. Mary. '65, Foreman, Pat, '68, Frazier, Sandra, '67: Geisler, Sharon, '65, George, Jamalee, '66, Graefe, Alice, '66, Hahn. l-lilma. '67, Hanks, Karen, '65. Row 9: l-lansen, Margaret, '66, l-larrns, Alene, '65, l-leibel, Jolene, '67, P-lering, Jeanne, '68, l-lickey, Barbara, '66, l-limmelberg, Marie, '67, Hoagland, Jayne, '66, l-lolmstedt, Connie, '66, l-loltz, Sandra, '68. 2 I ..,-- -,r Q. Q 1 tl fb 'Y ,.--o 'T . n ja Y W-- il -' .. I ' lil Vi:-1 Im t - ' wa - - - , . - 2 1, P .I m - D qw , r ., F .F I f All ZA, F H F., . Jw . . ' L4. Pound Hall residents "fee" off the 1964 social year with an informal coffee hour. Row 1: l-lowe, l-lelen, '65, l-ludson, Delores, '66, Hughes, Marilyn, '67, lvers, Pearl, '66, Jacobs, Evelyn, '65, Jaeger, Debra, '67, Johnson, Janet '67s Johnson, Merna, '65. Row 2: Johnson, Nancy, '65, Johnson, Sharon, '67, Jones, Judith, '67, Jones, Marian, '68, Kennedy, Lela, '67, Kent Ge-orgianna, '68, Kent, Linda, '68, Kerns, Ellen, '65 Row 3: King, Linda, '66, Kiscoan, Marilyn, '65, Klingrnan, Carol, '67, Knight, Bonnie, '68 Kommers, Kathryn, '65, Kreycik, Janice, '66, Laughlin, Joyce, '65, LaVelle, Judith, '68. Row 4: Leiter, Jeanne, '68, Lemmon, Jean, '66, Leners Linda, '66, Lunzmann, Leanne, '65, McCarthy, Susan, '67, McClurg, Donna, '66, Maokenstaclt, '67, Mantel, Marilyn, '66. Row 5: Martin, Janet '68, Maser, Barbara, '66, Mears, Claudia, '65, Meier, Ellen, '67, Miller, Dianne, '67, Mohnsen, Andrea, '66, Moon, Bonnie, '67, Moore, Frances,'65 v l ll ll From devoted scholars to Belles ofthe Ball: Pound Hall Cinderellae await Prince Charming. m.t,i,...,v. Vw tN-1-2 3 use-Ht: l,,, 3-Y'-' we t, Q-. ' v--if 1 1: -9 ,4-. -' - 'V if vs: . Q- .. ,tn ,, ., -- '-V:-1'-,-: ,l JV.-we-.,:i, Q N -V , Me I XX 'M , .. ,--r:V,rp-',-1' 2--iiifr'-, .- 11- , V. "Iii: 1 2E:Er.s4:2:f .:z.'R??Yes1' X .,:' , -, zgkgsi ,,,-iv, A , -. VV 4,-isp: . . , sf :.?' swf, ag-M .t van 'V . M 'V , , " 1 K' ' -S?t,,,,w5if':1f' ft" Sai' ' .F -' .,9-5+-w fs Q 4 . 1 Iiiii ' 'Veg GW ' ' 'I-f-25125 . sit IV ' . iff X' ,iv '.:,,.,:,,,:,.,.:,.V -ggt,5gx2wf.i:5,-.4 Vs.:-1,-19, im., fam:-: V' -"'1 , ,e:s:s:' .X QV .: V if f - -: tif- f,:V-.:f .rw 'Mfrs gi..-1 f1t:VaV? VL ni, Sz-1 rl . ,1 .'fvs-,. 55:23:55 aa. .--z- sh.,--X-,-Vsza-zif-s 5 VV- 5, Meg, . i m,,,V-V ll I-fm, '1 ,,,:E,5'! .i - ,' 121-'fig' ' 1, 'f1s,-N- 'N fwfr: -'f:'.w' ietvimfe- i is 'P il, 4 ', 4622112 5,,VV .,: . - 'e:::,:l:,t,:- -' 1-V ..... . ,. V, ,,, .H ex QQ, , N., W 1,1 ,, Q, ' w , FS, X 5 l V ,V l t 'S , 04" J N g '-P4 ff Ai 1 wx is Y C5 5' if 5: ...4.,.,.., .t X R V Vr X , , X 9 i V 5 X as it x ix 3 W . . 532 X wil X yt UQ x V 3 3' l , 2,2 gl aff X ,gk ix, f I Vik ' z NX 'V V .,,. " " ,.,.,,,r V, . .. .,,r , . . A. Xi-5:8 sl- ,. HI wth! - pf: ' 2, - 1 1 . ' ' -""" V,: , f. ' 'S -5716 it V V ,,,,,,0,i,,,5,.f A V - f',fif'5 ' 'K S'I'1-537' V . Y-if V.. V - ,--1:3121 255555513-5, " 4 -'ESR' 252.1 . - ,, " --It -' ' - fill--, Lf ' nib' V -' 1 , ai,, sa1f2:-'l-'- it-s'.,, f- ir-V-' 'ii V' l,, 4:12, . 2 . V,,,,.,, 3- ,- s..,-,- C , XV-,V-,,.-,f.1., sv. -ff. .. 5 ,taz ::QZs5s3n wma V i SYN 'Qt NN 5, F, ol QE X , :ig X Q, W g xc 1 , , 1- ,tw ' "" V. ., -- ff: . - M 23 . V ff 's -:, - V :V,:Vyt: . ' -7 yVV',V' ,.f.:" 1' 'V Q Wi B 3 X X Xkq as sis ax 5, 'x vm Vf , Cxfs. 4 Q e up ' '-'lives 'G' ef 'WLM fi"- S l,.,'- ,H X X X 4 A .. I. -, U. ? ' 5' v .' -1: 7 , W. E. Ny Q K X WN-K -"' 'N .44 -.QA .Avf1,:.' R V V ,..f1f5'fj. ii if' Row 1: Murdock, Suzanne, '65, Neimanis, Velta, '67, Nelson, Carol, '68s Ng, Betty. '65. Row 2: Norton, Linda, '66, Olmsted, Bona, '67: Page, Mary, '67, Parks, Cheryl, '67. Row 3: Pearson, RoseMarie, '68s Perkins, Carolyn, '65, Phipps, Joan, '65, Pitts, Susan, '67. Row 4, Prester, Judith, '67, Proffit, Judith, '66, Rainbolt, Linda, '68, Real, Barbara,'66. Row 5: Renter, LaDonna,'68, Rietz, Eileen,'66, Roberts, Bonnie, '68, Robertson, Kathleen, '65. Pound Loungers Adorn Saturday Morning Halls Casual clothes, hair in curlers, jangling alarms, and blaring radios marked Saturday morning in Pound Hall. After rushing to and from classes and meetings all week the girls welcomed the chance to unwind and chat with dormmates. Domestic drudgeries supplied the prime motivation on Weekends as Washing ma- chine lines presented a regular challenge. Unable to evade an election year, the girls supported favorite candidates by placing cam- paign posters on windows and doors. Indi- viduals floors subscribed to current national magazines, providing a means for keeping up with the pending political issues. Pat Hinds and Kathy Varner bewitchingly brew a miniature cauldron ot Halloween party spirits. 9 With "gourmet" vuriefy, dormies find o sunny day sandwiched befween class-closing blizzards. OO Row 1: Roll, Linda. '68, Ross, Diana, '67, Rumph. Kathryn. '67, Sanne, Ann.'68, Santin, Marilyn, '65 Scheumann, l-lelen, '65, Row 2: Sghlechte. Janet, '67, Schneider, Paula, '65, Schwisow, Margaret, '68 Sharp, Susanne, '67, Sherwood, Virginia. '66, Shuey, Charlene, '67. Row 3: Shuey, Linda, '66, Sisson Margaret, '67, Sixel, Pam. '67, Slarna. Carolyn. '67, Smith, Marilyn. '67, Soundy. Pamela, 67. Row4 Southard, Kathlyn, '66, Stahly, Mary, '67, Stehl, Becky, '65, Stewart. Nancy. '65, Stover, Diana, '66 Suedmeier, Glenda. '67. Row 5: Svobocla. Anita. '66, Taylor. Cheryl, '67, Thielhorn, Luise, '65, Thomassen, Ruth, '67, Townley, Mary. '66, Trenholm, Ellen, '67. :1::i:,214,?1' 1 1!ii',:'i4w,',::"r J 61,7 ' 1 I 'fl 1 1 '41 , M K f -A . ff ,., , , f 1,- X " " fm, if' 1' ii w ' ' 1 .,-f, 'rf' 1, ,fwff ' - ,1,,' -' ' 1 , ef- 6 af," 2' W ff-151' nt. 1' -1 ' N 17 " ' .. -691312 4, 4 , 4,11 3:44, ,V ,,, 1, -, . ,, R pf' 1-225, V 45 1--,, , gg? I, , ' ,Tv K . ,fwkh ' f . iq-3, 2 ?:sff'ff' ' ,P V .V VH '-' ' ' '- '11, 3,4 I .. nigga. ,,, I E. 1, 1 ,2 - ,, 4,4 'eg '11, f't,f, ..e!' 1- ' V ' ,, , ,, ff y, ' , , ny, 4:-11, ,Q fz2i,,i1f"f - :. w-M"w:s:z:1,:,: ,,'-- '-wi' 'l f,,,,1.u,1'11 , f , 1 f jr vi , , x f' I 1 's ff X, fi 1 y f ':Q'if'3. 3-' ' 'fi' 532, V' rs H Q. Q9 9 " -Q-If " ' Zi! -f ' "ri ' -. QS'-"' 45 'M'-2.i,' ,, 1 , A ,,:f5,.2 flaw,-xf :', ' f , 1 1" , g., e. ,3 'if .. w Q37 jf: V z'g-'11?p','4:i .av ' .- '- 'r p , ' , ,yay ' 1- ,,,r'13I2w' , ' Qgyf, ,,,,'-,1i,-- Row 1: Trimble, Gretchen, '66, Underwood, Nancy, '65, Varner, Kathy, '67, Velte, Louetta, '68. Row 2: Vuylstek, Paula, '67, Walker, Lona, '67, Watsek, Gwendolyn, '67, Weitzemkamp, Leta, '65, Row 3: Weidenkellenvicky, '67, Wopata, Joyce, '66, Wolvin, Beth, '67, Worley, Cheri, '66. Row 4: Wusk, Norma, '67, Yocom, Becky, '67, Zauha, l-lelen, '65, Zillig, Donna, '67. "And the man of The store guaranteed results," Marieff Kraus assures roomie Pam Chapman Puzzled roomies preview stockings before a stuck San'ra's exit. Myrna Tegtmeier, President Home Economics, Lewiston Snow plus rosy cheeks equals fun and frolic as "Fedcleites" test texture of the white stuff. O2 Fedde Hall Goes Western With Homecoming Display "NEBRASKAland Where the Wild Cats End" Homecoming display combined Fedde-Ag Men efforts to simulate a Nebraska cowboy shooting down a crepe-paper Wildcat. Later in the fall, at the traditional Halloween party, a special com- mittee awarded prizes for the most original Hal- loween costumes. Entertainment for the evening consisted of skits by each couple to explain attire. The annual Fedde Recognition Night honored members with averages of seven or above and girls participating in at least three activities. Graduating seniors also received loving cups for outstanding service to Fedde Hall. , Row 1: Tegtmeier, Myrna, president, '66, Rickertsen, Linda, vice-president, '66, Morrow, Mary Lou, secretary, '66, Nejezchleb, Anita, treasurer, '66, Anthony, Jean, '67, Axthelm, Karen, '66, Bartlett, Margo, '66, Bartruff, LaVonne, '67, Boyce, Marian, '67. Row 2: Bringelson, Deborah, '66, Buller, Jennie, '67, Chamberlain, Nancy, '65, Conkling, Ellen, '68, Cornell, Geralyn, '68, Devasure, Judy, '68, Diedrichsen, Ruth, '65, Fuller, Karen, '65, George, Evelyn, '67. Row 3: Heitshusen, Betty, '65, Hofferber, Carolyn, '66, Hinds, Sondra, '68, Hollister, Judith, '68, Holthaus, Linda, '68, Krause, Karen, '65, Kreycik, Karen, '65, Kudlacek, Beverly, '67, Loreman, Judith, '68, Row 4: McQuin, Marcia, '68, Nisley, Margaret, '68, Nuttleman, Patricia, '67, Olson, Doris, '66, Paulsen, Wanda, '66, Pierce, Kathryn, '68, Rehmeien Linda, '66, Russnogle, Mary, '67, Saner, Sheryl, '65. Row 5: Schick, Sharee, '68, Schmerdtmann, Nancy, '65, Settles, Carol, '67, Severin, Janet, '66, Stara, Grayce, '68, Stork, Sandra, '66, Stout, Judy, '67, Strom, Barbara, '68, Stuckey, Charlene, '68. Row 6: Vanis, JoAnn, '68, Walker, Trudy, '68, Wirth, Janet, '67. Dale lines fill the foyer al Fedde Hall as the long awaited, bewlfching hour draws near. With the decision in the bag, lunch-carriers query-is if cz Rueben or butler and ielly? .s"7':f2f ' 1-fe. 4 ' "':"fI"::, rf? - mf V X,, j-:M -. 1- V,:1-g,,:f,5 .,.. - ' Sz-'.::2"'3-:ZS 5 f'5'iE:Q -Q ,, Q- ,H 51:f:V"'l,,' 54.311 -1, ,::, -1 . V' wlcfgz- : V ,aw-11:-,:,,: , 6, ,.1.,.,:: ' V -1 , ,:'? f-1-Q1,:,gw,:, zf: -:wt - 2,-ww .... ' Qfr'v"rf'1'gy-Q,- x - - sw- . 5, I f ' ,,,-Y -:am-"ere-i-f'z:2V F-3 3 1 - ,.., . -' X V - 4 . 1 'Q , ., k ilizll 15:13 ,.,,,,.'E:,'-':': -' M , 5 3-.,.fVI5'j V: . 1,4 up .,, " .f , ,lp 1 6 1 : . -'-' V- 5' 5 ,.,, f C " X- l . ,. ., , - M :V Ss, XX K dx V f., A s Y lf -X62-Q-FNBQY T? 'T 'NSYY X, N Wwgffwvii X Q -- - Ye w' - Ng'-' ' -2, 1 e ,. 4-:wh ,H:,,., :::.,:s T x fu , , .g. 25, Ji, ll ,. , x t -W .st , ..,. i 0 - 5, - -- .sms ., VA----V- fr X Xml '1'f""i V9 , 1. """W Nix -i"- .V A , V ,, , , l , .f,,,-.',, I ,' ll W1 ,",Zi ':.-,, z.vsy'. 5, 'f l. Q-::'?N,.-v .QM . -:f5,.33:3:.1. I . vf- ' .Q lg' . 5? :fag ' , 5 , , 4 .:' ff l Q .xo X ' , -, f Nr I we V zgfz i' fl" -ei' F' V:2V-1'-t, y .2 SR, 2- X-,Aj is s --' Qt, : .19 ti, 1. wi- - V-.wp 'Vg .'.,.12ffsf2, 'W' Wy , 5+ '- Miarvs,-1 5-vt. V' . t 1, w ' 1,,,g:?V vs:,r::,, '- - .. -,.Q,.ggs,- 5.1 5 N . N '- ,9.W HE' ENN t . -r A .V ' 1 - , 1 -"" ' ss ll : X . Row 1: Vllestphalen, Claudia, president, '65, Lefler, Carol, vice-president, '65, Holtgrewe, Teri, secretary '67, Lukas, Jeanne, treasurer, '65, Arnold, Diana. '67, Axthelm, Donna, '68, Eackelman, Carol, '68, Blythe, Karyl, '68, Cacek, Su san, '68. Row 2: Casper, Linda, '68, Cherry, Jean, '65, Cooke, Stephanie, '68, Dering, Dorothy, '68, Ellis, Barbara, '68, Filbert, Marilyn, '66, Freese, Susan, '68, Galbraith, Susan, '68, Galbreath, Karen, 65. Row 3: l-lartrnan, Judith,'67, l-leadrick, Donna,'68, l-less, Marie, '67, Jambor, Mary Lou,'65, Kammerlohr, Janet,'68, l.ohr, Doris,'68, Lommasson, Beth,'66, McConnell, ,ludith,'68, Mazurak, Cynthia,'68. Row 4: Miles, Lincla,'66, Mock, Sharon,'65, Norton, Carol,'66, Pleis, Rosalee, '66, Rhoades, Jane, 68, Saraclino, Carolyn, '66, Schaffer, Sheila, '65, Shewcow, Larisa, '68, Staska, Charlene, '68. Row 5: Sterner, Nancy, '65, Stevens, Helen, 68: Streeter, Linda, '68, Wallin, Connie, '65, Ward, Linda, '68, Wenz, Cheri, '67, Whittington, Dianne, '66, Wiechert, Jane, '68, Zank, Diane, '68. 04 Claudia Wesfphalen, President , Teachers, Lincoln Jean Cherry foresees a brisk walk as the "ride home" fails to answer. Towne Club Santa Visits Youths In Hospital Ward Santa Claus sprinkled Christmas cheer in a young boys' ward as Towne Clubbers presented a holiday party at the State Hospital. The girls made monthly Visits to the ward, taking refresh- ments and spending the evening playing games and entertaining the patients. Combining creative talents, members Wrote and performed skits for a Father-Daughter Ban- quet With Dads and a May Morning Breakfast with Mothers. Towne Club closed the year at the annual Pearl Formal by naming the "Typical Towne Club Girl." Senior Barbara Fritchie, received the title on the basis of academic skills and contri- butions to campus activites. Moving info harmonic study conditions, Townies assemble in the music room. , 305 O Love Memorial Revives Old European Christmas To surprise Love Hall residents, the graduat- ing class relived an ancient Swedish Christmas custom. Opening the holiday season on St. Lucia Day, December 13, seniors selected a class member to Wear a crown of lighted candles while serving Love Hall girls breakfast in bed. A Parent's Day pot-luck dinner combined home-cooked food With after-dinner skits by Love Hall participants portraying a typical house mother. Later, girls received instructions on charm and hairstyling by Mrs. Zelda Robinson of Miller and Paine, followed by discussion led by a Peace Corps representative concerning grad- uation opportunities open to Love members. Love Hall turns into loyland as girls query, i "Who says Christmas is just for children?" 'l 6 I W ' .,.. - ' ., ' 29 'rg W S y X ,,.., ,.,. ,,,,..,.,, Mg , .,, , , I iil.e:-1'y9:.a't?'g.., XC .-- gf gv.1,'5.,.f, 1.5.1, -. , a ,:1 ',,, f?::,::g,g We l 1 fav l .,, ,ii .Z pzg, W 3 ll With a senfry posted against banisier ban-ners, Lynn Mather warily foresees a "slivery" slide. l l l ' Marian Cast, President Home Economics, Beaver Crossing " , w -2-.wat . ,-1 :-., .51 " cjy- 3 ' : f73?S5'f2fj5' f:- .':-15257 " -N, rig- .- av -'Y-, .Nw , . ,... . -.-1 Q., 4661- V. ,Q-.xr : ef-:, ., ,Qgsf' . fw,gv: ,zu 425,25 ::: , ' 5,21 :mr- 3, ,l :,:,.,:,:n,1-',::,:1.,:,:,, .1,:,zxr--mt,:r,,-:,,1,v,:,,,,,. -' ff, . ,,., . , .,.AA ' ' .:',, ,:,.-fv ': -:'--1: '-1. f ' ,z fc. sfffi- , 222? 2255.15-' ' J" f 4 Row 1: Cast, Marian, president, '65, Mathers, Helen, secretary, '66, Nelson, Kathy, treasurer, '65, Ambrosek, Janet, '65, Andersen, Sandra, '66, Anderson, Mary, '68, Bar-th, Becky, '66, Behnke, Catherine '68, Bliss, Jucly, '68, Boyd, Carol, '67, Cline, Vicki, '66-. Row 2: Cook, Shirley, '66, Cooksley, Mary, '67 Cornelius, Sondra, '67, Crispin, Sandra, '66, Dey, Arclythe, '67, Fuhrman, Marilyn, '67, Hamsa, Patricia '67, Huber, Grace, '68, Jaixen, Mary, '67, Kjer, Loretta, '65, Klein, Sharee, '68. Row 3: Lehr, Donna, '68, Lewis, Dixie, '67, Lockhorn, Payrene, '68, Luebbe, Janice, '66, Lundgren, Jean, '65, McGuire, Joan, '65, Mather, Lynn, '68, Monson, Norma, '65, Mueller, Sharon, '68, Otteman, Joyce, '67, Palmer, Jane, '68. Row 4: Potter, Celia, '68, Prien, Peggy, '67, Proskovec, Phyllis, '65, Rieken, Carolyn, '67, Schurr, Janet, '65, Smith Gloria, '66, Snoberger, Beth, '65, Snoke, Carol, '67, Springer, Jan, '66, Struve, Sandra, '65. Row 5: Tremain Vestey, '68, Westover, Myrna, '66, Whitney, Janet, '68, Wiles, Susan, '66. 21-2, I If mi i 1 V f I it W , V 54 x I Q X , , D A sw, Feefgjgt si. N22 W- ,- , 'X 4 , 14 an Q ,Q Jw Cty L Q, 2, sm A af R fem ,za ,M A pw We ' " vi Y' s 242 Q, ,,,f,,,.. if.- 531' f .1155 5 ' 'liilf' , 2 J, -v',:,. vp -- ' K 'Wu' , '41 RE, ' 'fr f ,sg v' Y M1 px tgfflf X ' M X 3, 9 5 ' i if H' Q3 xt Q w Ak Y 2 V 'U 43 , ' f z it 7 ,L A ,jf ,az . 35, 25, ,. Q ,lf -, , s.,f..,, 4 . 'zz ,lf'1Z H ' 9 , - N ! Asa. il Q I 5,2315 ' ,QA -15:9 A -:Sf nf' -T YF l i Y I 1 L xl 6 sl ll '43 'A X .. 1 mr' "'f""f-if .JIAF-1-Aklss -' 3' !' V Q HQ, Y - v '-Q " ' v :- '.7 E, fem.. ,. ni f it Z1 i ' lg. 4 ' P' ' ...ali I Q 308 Burr East partners intently ping and pong during a restful respite in the "rec" room. Dustrags and halos crown "Angel Sisters" as a "Big Sis" discovers the veiled secret N X it 5 ,V 4 X4 'Y ',,.:.,S1,,g "Burrs" study-break with Shirley Brown's "Swingin' Sox." Row 1: Mitchell, Constance, president, '66, Melichar, Marcia, vice-president, '67, Sutherland, Lynne, secretary, '66, Kovar, Bonnie, treasurer, '67, Banks, Elaine, '67, Bayless, Phyllis, '68, Beckenhauer, Margaret, '67, Bennett, Jane, '68, Bergh, Cheryl, '66, Binegar, Jayne, '66, Brooks, Diane, '68, Brown, Shirley, '68. Row 2: Bruha, Joyce, '68, Buchholz, Karey, '68, Cheney, Karen, '68, Gibson, Nancy, '65, Goold, Carol, '68, Graske, Roxann, '68, Hake, Jeanette, '65, Herling, Betty, '68, Heybrock, Sandra, '66, Holcomb, Dona, '67, Johnson, Julie, '67, Kassing, Kay, '68. Row 3: Kaufmann, Janice, '67, Kelly, Mary Jo, '67, Kimbrough, Diane, '67, Klug, Marilyn, '68, Kottas, Sharon, '68, Kruback, Janet, '68, Langer, Anita, '66, Logemann, Carol, '67, Lott, Marla, '67, McGill, Eileen, '68, Maurer, Gladys, '66, Morris, Cynthia, '66. Row 4: Northouse, Lou Ann, '67, Paschold, Lynnette, '68, Patefield, Linda, '68, Phifer, Marlis, '66, Sahling, Barbara, '68, Sanders, Jean, '66, Scrimsher, Beverly, '67, Schroeter, Judith, '66, Severs, Cynthia, '67, Slack, Bobbi, '66, Smith, l.ouEtta, '68, Sorensen, Karen, '68. Row 5: Spencer, Vicky, '67, Stutheit, Diana, '68, Svoboda, Judith, '67, Thede, Cheryl, '67, Trendle, Rebecca, '68, Vanicek, Leona, '68, VanRossum, Janice, '68, Wedberg, Sharon, '66, Wendt, Erna, '68, Williams, Frances, '65. Burr East Earns Rating In Volleyball Competition Perfecting spiking and serving skills with hours of practice, Burr East captured the first place volleyball trophy in the East Campus intramural tournament. To expand IM activi- ties, the girls organized baseball and basketball teams to play men's living units on campus. Burr East-Burr West jam sessions livened quiet Sunday afternoons with card playing and dancing. The adjoining dorms combined chicken Wire, crepe paper, cokes and Coeds While working together on a Homecoming dis- play. The theme, "We'd Rather Fight Than Switch" was depicted by a battered Wildcat back- ing away from a beautiful and exotic NU lady. Constance Mitchell, President Arts ond Sciences, Elm Creek 309 NU Campus Leaders Aid ln WRA Orientation Plan To explore facets of knowledge not readily available to WRA members, a guest speaker pro- gram brought University personnel to the dormi- tory for monthly after-dinner discussions. Talks by Dean of Women Helen Snyder, Dr. Alan Pick- ering of the United Campus Christian Fellowship and Robert Masters of the campus police force helped freshmen to understand University policies. Combining Homecoming display efforts with Cather Hall frosh, resident association freshmen created a "Big Red Riderv bus in front of Piper Hall. Parents, alums, and guests atteded a "coffee and doughnutl' party at the 16th Street dorm after the Homecoming game with Kansas State. Susan Parks, President Arts ond Sciences, Omoho Freshman Inter-Dorm Council: Sfjkgoww-Takenaga. J.Wal'llir1, P. Wragge, C. Strand, G. Hiner, l-l. Weinberg, J. Warren. Front Row: M. Wenke, advis- . . redthauer. secretary, C. Bartlett, vice-chairman, S. Parks, chairman, J. Austin, treasurerg J. Manar. 310 ' , l ' ' ,',f"f1If5 X, 6, 3,1 5,4 -x , ,A A WN - 2- Q - Q wiiaiaeif -' xl I, y, 1,1 . .. 4,37 7 1 QJIIA i ffl , '- . , ',-- 'Sl' , -sneer, 11,22-:s:: Row 1: Parks, Susan, president, '68, Acton, DiAnn, '68, Allington, Peggi,'68, Aurich, Diana,'68. Row2: Bacon, Judy,'68, Baker, Roberta, '68, Bartels, Margaret. '68, Bateman, Susan, '65. Row 3: Beam, Kathy, '68, Beilke, Marleen, '68, Bergquist, Barbara, '68, Braune, Irene, '68. Row 4: Brogden, Marcia, '68, Byfield, Bette, '68, Chadwick, Barbara, '68, Christensen, Jeanne, '68. Row 5: Clark, Bonnie, '68, Crawford, Liane, '68, Crawford, Sharon, '68, Dahlkoetter, Carlene, '68. Row 6: DeFreese, Nancy, '68, Dierking, Linda, '68, Donelson, Diane, '68, Drath, Jane, '68, Row 7: Eby, Darlene, '68, Eggerling, Judith, '68, Egle, Cynthia, '68, Ehlers, Sheryl, '68. wr' v 4, Q x, 'jg , QV 4 Q 9 ' , nf 4 'X X :fx New , E459 A4334 icy I, 2 X QXXAQWQ6 we ' -Q33-.,,-,,,.,., ' . -V H N 9 r 4-'- ' , .-,1:2zb:z:.:s:, vw . -- - ff' A ,Vf ' : , My, 4, ,, ,N Qwn.:,,,, xg Q , , A 5 X :fy , V-,-:WE We. " ,' if?"- 3:2232- Ww fp X l 1' On the lookout for cm anfi-canine housemofher, coecls smuggle C1 personal pooch fo third floor. l . l l i 10 9 8 7 Weekend counfdown commences for fond farewell W-we new W 'El ,Rm Q N 'i ii ll Row 1: Emery, Julia, '68, Farrah, Barbara, '68, Finnell, Jane, '68, Fomby, Becky, '68, Fouts, Karin, '68, Fox, Carlann, '68, Fritz, Marie, '68, Gehle, Mary, '68 Row 2: Greene, Nancie, '68, Griffin, Carolyn, '68, Hall, Judith, '68, Hamilton, Patricia, '68, Harrington, Ann, '68, Henrickson, Nancy, '68, Herman. Mary, '68, Hibloeler, Evelyn, '68. Row 3: Hiner, Georgia, '68, Horowitz, Tatiana, '68, Howard, Linda, '68, Howard, Mary, '68, Jacobitz, 209. '63s JOl'1nson, Virginia, '68, Jones, Patricia, '68, Keasling, Dianne, '68. Row 4: Kern, Kathy, '68, Kiekhaefer, Linda, '68, Kimbrough, Harriet. '68, Klessig, Cheryl, '68, Kolar, Cletas, '68, Kosmicki, Cynthia '68, Lange, Cindy, '68, Losh, Mary, '68, Row 5: McCallum, Margaret, '68, Mahar, ' Judith, '68, Mahon. Mary, '68, Martin, Joyce, '68, Michael, Nancy, '68, Mihelic, Barbara, '68, Miller, Cecilia, '68, Moore, Pamela, '68. i il ii i WRA's Study Programs Stifle Playtime Activities "Quiet I-Ioursi" echoed in the halls as snowed-under dormies tried to catch up on last- minute term papers or tried to sneak in a few moments of sleep. Not-so-busy freshmen entered bridge marathons to learn crossruffing, trump- ing and trick-winning techniques. Saturdays, the grid spectacle replaced the bridge game, as yearlings headed to the South Stadium. Non-calorie conscious freshmen converted closet shelves into Safeway storehouses in prep- aration for finals. With penny-pinching efficien- cy dormies changed Week-night popcorn pop- pers into soup pans for Sunday night dinners. Variety is only one spice of living in the WRA basement: seven roomies in search of privacy are assured of none. Row 1: Morrill, Linda, '68: Morse, Connie, '68: Nestle, Sandra, '68. Row 2: Olson, Jane, '68: Packwood. Linda, '68, Pearson, Jean, '68. Row 3: Pedersen, Florence, '68: Petersen, Carol. '68, Peterson, Patricia. '68. Row 4: Philips, Kay, '68, Powers. Geraldine, '68: Pueppka, Karen, '68. Row 5: Raasch, Geraldine. '68, Radil, Janice, '68: Reddish, Anne, '68. Row 6: Reicnrnan, L.inda,"68: Re-iling, Candyce, '68: Rice. Linda, '68. Grade-conscious coeds embalm distractions and vivisect assignmenrs in The WRA morgue. WW X 1,. , 'bVAi 1 5 '--Q, , 2. . TN. 5151. . 'Wi 31 "I-uh-forgot to-er-sign ouf...iusf a second." A forgetful, coed recalls AWS's paper tiger. "No, no: you'll never make if in hearts...' Courtyard kibifzers analyze bridge hands 4 l lrate washerwomen sing Monclay's blues but hope to end laundry tasks in iig time. ,l Wm, ,U Ransacking a clutter of "absolute necessities," a coed "knows the key is there somewhere" ' WW ' 0 W r f, ,Zvi !K 1? , H .,,..,:.,, , H, 4141 ii5"" " T .- 1 'Q F21-1511-'Z-ff 25' 6 I .f 2:14z:f.-1 y f f rj: ,T 1 " fflljljyff ff f ' f f , f ' f? , ,, f HZ? f X WH if ff if eff W i ' H 1 I? , , .4 1 i 14 . -1' .'T"'Z.1". "" if' Row 1: Robbins, Beth, '68g Robey, Diane. '68, Roiston Lynn, '68g Ross, Donna, '6Bg Sagesser, Carol, '68 Schlotman, Iris, '68g Schmunk, Judith, '68 Row 2 Shaner, Carol, '6B: Siefken, Jolene, '6Bg Sintek, Carol '68g Skordahl. Charlotte, '68: Smith, Cheryll, '66: Smith Sue, '68g Stahr, Carol, '68. Row 3: Stansberry, Barbara '68q Stine, EIlen.'68g Stranberg, Patricia,'68, Takenaga June, '68, Taylor, Susan, '68, Thomas, Donna. '68 Villwock, Janet, '68. Row 4: Wendt, Karen. '68q Williams Francie, '68, Windrurn, Catherine, '68, Wiseman, Marcia '68. Row 5: Wood, Robyn, '68, Woodland, Cindy. '68 Wragge, Pam, '68: Wright, Barbara, '68. Alan Crews, President Aris ond Sciences, Bcirilesville, Oklo. Men Introduce Relocation For Cather Hall Library Thirteen Cather Hall presidents expanded the dorm library by moving books from the Residence Director's office to a centrally-located dormitory lounge. In another new project, a joint committee representing both Pound and Cather Halls adopted stationery embossed with a Twin Towers emblem. With emphasis on co-operative effort, members planned Christmas tree decorating parties with the Women's Residence Association. A canape party, held in different parts of the dorm, pre- ceded the annual Candlelight Dinner. Catherites completed the social season with a Snow Ball formal and other informal dances. CHARM Council: Back Row:- C. Hentaen, T. Redman, D. Hyde, G. Dunn, R. Galloway. Second Row: R. Hauseerman, W. Dana, W. Kunci, residence dxrectorg R. Fowler. Front Row: M. Newberry, R. Kolb, secretary: A. Crews, president, R. Kuenner. treasurer: J. Shafer. l i William Dana, President, Will Rogers House Pharmacy, Hebron g The well-groomed man of the world prepares "Has to be tight enough to bounce a dime," for the daily encounter with campus femininity. claim residents testing bed-making skills. l l l Securin the Council's and direcfor's "ok", Alan Crews carries out plans for a dorm library 9 Alan Crews, President, Henry David Thoreau House Arts and Sciences, Bortlesville, Oklahoma 1 uw ..,t, if Wk V X 5 i , N xN X 4 M , , , Q 4 T we , 3 :X 'Af to f Cf , , ,' ' -'J 'Safe W Q E ' , 5 r, ,Q 5 2. 42 ' ' Ei Y' x 2 2' Sai ,-li . E zmisgx gym' ,L :YQ 1 X 1 ik, I x 5 , X 'ii we ZW 0 X , Y C1 ,S 4 i 3 , ' b .,,1 --,, ,,,.. , 'Q ,, A X , 4,1 1' ,J 5184921- sr 2 X5 S' i y , i gg X 'wig' ' ' ,E,,,i, , ', ' ',1' ,QQ 'V' Q A W Q, N mf . I .4 sus .,. x I Aw , ,J 3, " X W . 1,11-'31 ,,.,w:,.,. ,J ' ehfisgf , wggw., X Q, ,. 1-1 :I 5- , ,,.,.-' K ., it v i. .- W . '- .-, "5 . . "Q'?'1'1f'Q'?i3iQ1 M' ' N f, .. ,W Q1 2-,,, , .A ,.., iq ' SQ, WX s so W 1 Q wg N, 0 , W 2 fl 1, A 1 X, N i A bw 4. ,, , s 5 , -' ' I-1 Ii ,gig- ii:1::iE23E i,2:s,s'. ,tL ,,.:,,.,.,.5 .. -Q .-.. -'JL- 1 gg 1:, , R 1 N is J' SES 3,1 ' '- if: 5221 Wlriiiyfx' 'X""3 -I' 'QWWW-, 1 X 'rf 'i.2f5i4'Sf ,J rf .K b Q, - v Q Z 43" ,,,.. N2 Q,- 5.55. . yu: 54 ,3 sf N ab, XS ,. 4 , Q Q' VMX M Z Q fa V- QQ.: .v.?:f"1f, T, . , . ..... . ,.,,.. V -T ., --"f J ' 2215?-Ei-i':I:5 h ' I' "' f"' ' ' ff' 1, " E, ,,,,-,,,ws.,m-E., 4 .V - 4, -ev I gf, ,,,,.,.,- ' K . 2 -4,5-4:13 X m N fv "ff i,,,,, , wif" 'f ' ,, V1 ,:-iffi E3",f, 2 ? 1 A 1-. " z f : ss, xi- 15, 1-iff 11-1 .wrw , Q f , am-,,. , - , ,, 1 ,1-W: ,,,,:.F,ff --,fi ,J ,,v,,'v, "S, i ' Z Row 1: Crews Alan, president '67- Kuehner, Ronald treasurer ' ' . , , . . 65, Amos, James, '67, Anderson, John, '68, Andresen, Harold, '65, Argue, Harry, '68. Row 2: Bargen, Jerry, '68, Barnett, Richard, '68, Bartels, ROY. '68s Basler, Rodney, '68, Beck, Craig, '68, Beltz, Richard, '68. Row 3: Bentz, Jeffrey, '65, Bergh, Galen, '68, Blackburn, James, '68, Bonderson, Loren, '66, Bridgman, Richard, '66, Brown, Buster, '66. Row 4: Bruensbach, Gary, '67, Bundy, John, '68, Burnham, Arlie, '66, Charleston, Steven, '68, Church, Ralph, '68, Ciasen, Keith, '68. Allan Harms, President, William Penn House Engineering, Auburn 32 r q -1 e.i5i3E.lf! bills!!! limi! HHHILEHHEH Cather officers demonstrate etiquette skills as WRH counselors present "A Woman's View Ronald Fowler, President, Robert Frost House Arts and Sciences, Stapleton O Robert Houssermon, President, Johnny Carson House Arts ond Sciences, Stamford 1 1- x,,..,1- In the century of the "do-it-yourself" projects, NU students even venture into the tobacco business. J r7::3:fz:Llw:u , f it Agfa- '95 H ,- ,Av 9 :1 , - , V ra.,-l -mfr,-'fir Mi. :i:f'5j? f4 'f ' . , I .,.L. 5. .Q-V. X l' ,Q 1 f-5 3 , ' I 'Sf 54 ,f A ' in , 1 , ' w f ' 215117-J"3 Midi' "UA 137 ..0g,lS'::."1:L-i age:-312:53 N--Q3 fi ' 1531355-,f': W. ,-.:,- 1 M ,,., ,:,,,,,, ., , fy, ,M ,azz , 1 gf, - , , 2512: fg:',.:A6, 4 , D v M f,::, :,- -wlfzffg ,. fi? f ' 241 5:45:19-,4,-.. ' if '. 1 , ,4., , , J... f ff K, , 1 5 ff M f 1 f4,. ,. 4,4 If 1 , Q f 1 I , 1, , f 4 Z' ' '9 1 C , fl mf ul , f 1 fn M -,,, M , I If f -. lr f f f f f M , ,v--:,,,, 'g fran, lf, , 'V ze!-of , f f f a 5 g xg 1 f X 4 f 3 if 1 51 f W ' 1, ll? 2 , ' 1: V yy 4 'if-Wim 3 1 Aw ep A524 f 5-4. , M ,: . , , ,fy ' -- swf- :Q---Q: ' -"- 74 f " ' 1 fp, -- F1 Q 4 f 'Y ' 1 Z'if'?' 'Q - f'..f::irIf'i:f4, fl. - T!-515'-. V, ,h, 2, ..- - , E ,- : - .1 6-:4 1.1 1.4. ,I f,,,,,, , .. , 'I' Row 1: Criswell, Marvin, '65, Cunningham, Gene, '66, Davenport, James, '66. Row 2: Day, Elmer, '67: Densmore, James, '68p Deterding, Darrell, '68. Row 3: Deyloff, James, '67, Dunn, Gary, '68g Eihusen, Larvrel, '67. Row 4: Elder, Thomas, '67, Engelkemier, Lyle, '67, Eoff, David, '67. Row 5: Farber, Earl, '68, Field, Donald, '66, Finke, Ronnie, '68. Row 6: Fox, Bruce, '66g Friehe, Robert, '68g Fowler, Ronald, '66. Row 7: Galloway, Robert, '66, Garner, Daniel, '68, Gibson, Michael, '68. Row 8: Grotelueschen, James, '68, Gustin, James, '68g Hale, Everett, '68. 2 1 if , w l in '3 x 2 47 Row 1: Hammon, Jerry, '68, Hamner, Charles, '68, Hansen, Donn, '68, Harms, Allan, '67. Row 2: Hartmann, Klaus, '67, Hausserman, Robert, To Re ' S '67, Henderson, James, '68, Hentzen, Charles, '66. Row 3: Hobbs, Dail, ny dman' President' John Glenn Hou e '68, Halsteen, Ronald, '68, Hultquist, Jack, '68, Hunter, William, '65 Arts cmd Sqienqeg, Ge-ring Row 4: Hurt, Kenneth, '67, Hutto, Charles, '67, Hyde, Dean, '67, Jacobsen, William, '67. "Now y0u've got The hang of il," lease linen maids as Skip Kennedy puts The laundry mark on lop. 2 , , K , .. W... 5 "This will fake forever," moons a Cafher mon, as he frantically cleans before room inspection. Sfeve Sfeinbrink, President, George Poffon House Business Administration, Falls City 324 ,l , fi wi Hx, rv0,i1'.,QQ K , , X i 4, fi 15,5-. i fi , 11? X: . i Q Vs: QI.. ,J ia X ff" :X-:'.-'Ja-, :2 ' , ls? :QISEES 1,:NiE"i' fffE', 'Yif- 'L 'f: -' f',,f ,142 5 8 , ,, f ,Q X " ' " MSS . XX 5.5 W fi .. REX " . ,E 5X ,234 , XXXXX X x X 'Fifi-EXX ITN' .. " X2 X" f X -H X X ' 'QIX 'QE X , XXX A 1 i XXX X XXX Xa, Xg X V X X X' 553, X EX XX ,ff XA X X . ' QQ: , X7-E , -sr: -Xf ' ' fr' .s:I.'l'f'ff2:I,-IX . e -:L:r'-L'- :,i'SSi ...XX X., ..,., V ,'::::,.,,,,:-, V M, , X X X ,X 'Q X X X X ' X X X Q X X Y 5 X5 X xx X N 'X X N sw' QXXXEX' 4 X X M X X XM X, X X X X Michael Newberry President, John Pershing House Arls and Sciences Omciho XX X X98 Q X X XXQXXXXXXQX X X X e X MSW, Sol X QXQXX X X X Xxx txk xxxx X X XXX Q, iff! 9-' ' T? , " gn .,, X3s,3,,..5 ,X-3, Q: X , ., U 'N K' 3:5 I 4, Q M, ,A xx-,M XXX Q35 ,X :K VWXXl'f5X2?i3"' XX wk X XX ia, Sm Y K AX X RFQQ, X2 ' Q 'QNX WS A NQXXQ X ,gk X529 WR ,Y , 1, X X XX XXX QXX Xa. X WXXXX, XXX 5 XX X X. X XXX X , 1- r " Shaw: X,-'Z-2-X, , , ,- ,, ,rliiij ' Ng X X " if Q Q X 'X X ff , ' , i f?,X:S?Xzii:? 1. - - 'f , ' .4521 55 . W XX X,X , X X xx 7 wx X V X, X X X X, X X ,K X X ,XX X,- -X 5. X XQX - .WX X 1 V , y w X ' Q 4 "XXV X V, .,,- ,L -, , . X , ' " XTX X gg XXX X XX, X N XA X XX X X' X X X XX X Q X, Y X X X Row 1: Jensen, Mark, '67, Johns, Michael. '67, Johnson, James, '67, Row 2: Johnson, Michael, '68, Johnson Richard, '66, Jones, Corwin, '66. Row 3: Keeloler, Gale, '68, Keifer, David, '68, Kelton, Raymond, '65. Row4 Kernler, William, '68, Koch, Loren, '68, Kohout, Norman, '68. Row 5: Kolb. Philip, '66, Kotecha, Vinod, '66, Kucera Richard, '68, Lagerberg, Steven, '67, Lefler, Francis, '67, Lentz, Gary, '66, Lisec, Thomas, '66, Loseke, Gary, '68 Row 6: Lovejoy, David, '68, Lowell, Stanley, '68, Ludwig, James, '68, Luedtke, Keith, '68, Lydick, Richard, '68 McConahay, Neil, '66, McDonald, Frank, '65, McElroy, David, '68. Row 7: McNiclXle, Bruce, '68, MacGr'eSOf- Robin '68, Magnuson, Veldon, '66, Magre, Jean, '68, Martinson, Keith, '68, Marquis, Duane, '68, Maxwell, James. '66 Messmer, Michael, '68. Row 8: Metschke, l-larlan, '67, Meyer, Wayne, '68, Miller, John, '68, Morgan, David, '68 Morse, Michael, '65, Moore, Stephen, '67, Muffley, Gary, '65, Murnm, Richard, '68. Even tomorrow's hour exam yields to the early morning temptation of a quick "40 winks." -ff, ,, lk ,A V wrmyfhut . if . . B. .5 , N I, . -5---.',2:5, . g Charles Henzen, President, Zebulon Pike House Finding the Cather lobby perfect for an art hobby, Engineering, Sewordi John Vuievich sketches unsuspecting hall residents. ,tr lm fw- 2 "17-18-19-20. Ten more and l'll have enough for ca six-pack of pop " 326 Deon Hyde, President, George Cusfer House Engineering, North Plqfte we -5,-5,5-:,:.g,:-,g:.5:,3:,3g.::A-- --,. .- -,5i:3:g 5 .,., 55.1 Q e--'-N-11:-'g..x:F --" an Hr- I ,,,.. 1 N- ' 'K X -We 3' ,, B X xx N XX w XWXQXX Q KQN X X S x x XX w R lx X3 4 1., , 'E 1 xx Aww X X -Q: .I rr -J. 413 """ 'r"'r" 'X " .Q- : -.ee " W " X , 'Q 'W ' ' K K f V Q - x X: wwgzr T. fi " Y' Xl 35. Sf 333,111 , 4-f' -' X 2 x N W XX' QQ ' ffl: 1, 'Q X X S X Q 9 XX M NN xii xg Q X X N x ik R "Sorry, no money, no movies..." Cather men pay cash in advance for rather foreign films. Robert Galloway, President, Governor's House Arts and Sciences, Elkhorn A, --.-------,, ,..t ::f"E,1Ef,: ,Q C "" ' f S-:-"C 'Q' Magix, ,. , 6,1 k:s"""""""""' .l5"'i V , , 7 ri N.. A.-fy.-s.-sm NE Mfg, , W, e v, V 5:53:51 , , X X , 2, X 4 , J -A 2 r N . fb i Q4 X f xx , i Q I x X , X 4 1 ,.f,,iix,,. ., , W ........ , :aa-s:,:E:5ww..' . 1- : :fgfgsgfa-sie255,, ...,,, ,.,, . :.: ,,., , ,,. K. .,,, ff, S .x . rl, X - 5 . Q, , ms we 'SQ - ,SS V,-1-H Sgtiv- ,el -mm. - w ' Q we s.. s P- ,Qi M ss, -as-as , ' W5-. Wm grfgffss. '1'-'11 f sr? ,. g, - ,I - ' 5, 1 3 ', -5. gf-an ' ZVQIV- bg. ' " , . -Jr' "'fN:1:-":fIv,f:?1 -252:25i21::zf5fi'5Z2-.:s'1.-51, 511 '12:t:fi:fs2.:'I:,s:-lf' 'G ,159-1 xr . ,g,,, .gg ',?2,:- 'W' 'ifiis ' 5Lc:?fz'1 " fg5I5?'j,f"'..-: ' lb Row 1: Neemann, Roger. '66, Nelson, Dale, '67, Newberry, Michael, '65, Nichols, Harold '67, Nolan, William, '65, Oberg, Jon, '65, Partsoh, Frank, '66, Petricek, James, '65, Petersonl Brian, '65, Peterson, Robert, '68, Phillips, Robert, '67. Row 2: Pickering, Thomas, '68, Plageman, Ronald, '68, Powell, Thomas, '66, Prior, Ronald, '67, Ready, John, '67, Redman Toney. '67, Reppert, Steven, '68, Reves, John, '66, Rogers, James, '66, Rothlisberger, Vincent. '67, Rubottom, Harlan, '68. Row 3: Rueter, Marc, '65, Runge, Robert, '68, Ryan William, '68, Schaulis, Wilbur, '65, Schulz, Harold, '67, Scott, Charles. '68, Sorensen. Carlyle, '66, Spady. Clair, '68, Sunderrnan, Stu, '68, Sychra, Phillip, '67. Row 4: Talbott. Tim, '68, Troutman, Dwight, '66, Tuma, Charles. '65, Valaika, John, '68, Wallway, William '68, Warren, David, '66, Willman, James, '68: Winter, Francis, '66, Wurtele, Roger, '68 Wyatt, Reginald, '68. ' Searching for the "wrinkle-free formula," David Hinman tackles the wash. f .: l 1 ' sv sire: f 'f 52? --sw '-2? '-ff? ' V -V .. A .., A W i.-. ,, , , A - ' 'l 2- l 3 if '--.i . ' 'M-W1 .- wi.-va.-Qzifi .Az-.: -1.-:E:E-LIFIQLQ i N? , ,ff , 0 l iw X IU l .. Q., N 43' . ., -5 -ag .Z .. - ,,r. M i John GlenfY, President, John F- Kennedy House lllustrating "JFK scholarship," residents reveal t Teachers' Grand lslcmd study secrets forthe least number of down-slips. 328 Q L 5 5 a r Sealed off in a cubistic world of white, Twin Towers residents shuttle between buildings. 41?- -gn Cather Residents Combat Diversions of Dorm Life Armed with typewriters and test tubes, Cather men moved into a year-long battle with term papers and sulphur analyses. Nightly trips to the library combined with emergency cramming sessions in combatting impromptu history quizzes and the threat of second-semester finals. In the midst of German conjugations and English themes, Catherites paused to enliven Christmas formals and floor meetings. Residents discovered a pleasant outnumbering in the dining room as both Pound Hall and WRA girls surround- ed Catherites. Spring brought the sale of used books and the yearly decision of a fulltime summer job or picking up credits during summer school. 29 Row 1: Colton Sharon treasurer '65- Damke Susan '66- Gies Donna '65. Row 2: Hessen Sharon, '68g i-iunsaker, Constance, '65g Rush Aiixancira '66. Unicorns Direct Energies Toward Yuletide Services Integrating the holiday season with a philan- thropic venture, Unicorns made and sold Christ- mas wreaths, with the proceeds going' to refugees via "Project Concern." In another December serv- ice project the members took a caroling tour through Lincoln rest homes and hospitals. "Hoot-Goj, a combination bingo and hoote- nanny, entertained members and a Halloween party, a hayrack ride and a Christmas party kept the Lincoln independents' social schedules full. Closing the semesters activities, Unicorns invited ' John Gerlach, President the campus to a Blast-Off party before finals. Arts and Sciences, Hastings i "Cuidado!" Unicorns warn each other as flying candy accelerates the Christmas Party spirit. 330 Pioneer House Captures ICC's Scholarship Award Placing emphasis on studies, Pioneer House captured first place in the ICC Scholarship trophy competition, holding the honor for the second consecutive semester. In related activities, Co-op men announced the outstanding upperclass scholar and pledge at the annual banquet. Members greeted the social season by attend- ing the ICC Council Ball and selecting a Pioneer House Sweetheart. With the approach of holidays, residents planned special Thanksgiving and Christmas dinners. As the holiday spirit faded, second semester brought cleaning duties to Pioneer . pledges in anticipation of the coming initiation. l l Neil Andersen, President Engineering, Norfolk 7 7 ' M W' ,fag " " .,1' ,, , 5137" 'SQ - -1 . 12 '1 .1.. 1.1.1 ,i yy 441 i X 10 I 1 g', X nal I 45 I X f 2 l f ,V 1 ff ' ' Q ? . f ,: ,- ,511 , 1 f-Aff- f""3i-.c 1,25 , K , " Yr -- W1 .. ' ' 1 Q12 1 .-ff 1 , i 1 V1 , 1 X 1 i4Z1'9Y'Cf.W X1 1 I-2 ff! ,, i, f f ' 1 X1 X1 f W1 1 Q 7 I 1 1 1 E I 1 0 ff A1 11 M 1, naw N ' 1 l f 1 ,a 1 'fvi 7 ff K , .,,t11,. 7' . ,.. - y Xi ,W ,, 7p lk 1 4 if 1 ' l E 11 1 g M1 Q 145 ' ty! 2-, , W., , .,,. ,. ,...1 9 1 I 15: ' 4 1 1 1 43 K 51 4' 1 '1 1 1 , I1 ff!!! , ' 91 '1 .M .jz IZ'-i',,ffe3-136' -51" , 'i l 1j f'2L1, ,1f. 5 V! 1 , 1' 1 i "1 11 111 1 1 1,1 xv, 11 1 g 1' J 1 1 f 1? 5' ' I s ' 5 f ' 'f 1 Q1 ' 1 , 1 N, 2 153419 1 5 l .- 1 '.v1x,.. 1 -Q. 1 1 ' ' ' ff W I 1' 1126, "1 1 ff 1141! Mg' K I e I1 1 f 'J 1, fs if . 5 ., wg' f Qi!! Km! , sf A f 'P If le ,Vx--1.,,a Row 1 Andersen Neil president, '65, Carhill, Kevin, vice-president, '66, Putensen David secretary 65 Mazour Roger, treasurer, '65, Row 2: Bockus, Richard, '66 Clatanoff Noran 66- Clatanoff, Ramon, '68: Dahlkdetter, Glen, '65. Row 3: Gentry Wilbur. 66: l-lain, John, 67: Hain, Robert. '67, Ham, Torn, '66, Row 4: Hansen, Donald '68: Hiatt, Fred, '66g Kehr, John, '67, King, Johnny, '68, Row 5: Kirby, Patrick, '67 Mahar, Patrick, '66, Pohlmeier, Loren, '65: Sachan, Richard, '65 Row 6: Scherzberg Arnold, '65: Stearns, Steven, '68. Proudly displaying the ICC Scholarship 'rrophy Pioneer members move aside the sporl trophies Co-op house cleaning has certain disadvantages, at least for the next person on the floor detail. Missing openers don't daunt Palace residents as hasty improvisions prove iust as effective. 332 A self-appointed busboy speeds to service as hunger pains prompt emergency action. Brown Palace Creates Mobile Campus Display Demanding the NU team to "Crib the Cats," Brown Palace's Homecoming display toured the campus on a car top the night preceding the game. Meanwhile the "Palace" residents welcomed returning alums and collected infor- mation for a new edition of the alum paper. Brown Palace men invited other "B" Street residents for a tour of the house and a get- acquainted hour. Also on the spring agenda, members honored the man with the highest cumulative average and administered the dub- ious "l-Iog Trophy? The unfortunate individual gaining the most weight throughout the school year became the recipient of the award. Fred Ness, President Teachers, Grcinl 7 , A ,ff I f Z6 m fg ' wwf' 1"-12' ,ig P15 P - Piff' 2- 'im Z 'Sf'-3 ' ., Y I . ,fi , Z I 7 gf ' If ,f,1'az1 f,i ,:f. ' ffiryrlrv " .5 .,, f,:,,.,, , ma' ,.y:1,f,'f,--. f . . .,ff,fZ'1"f::' 7' f 1Z,"f,' 21 .1 ' . . 33247-f' f' Q H, af 4 ' , 1 if f If W If a I I f '2 ' , f if, 1 ,Rf lg 1 1 1 www? W 0 -fi f ., . ...igfe , f 1 6' W W gil f sf' 4-gfiffff fi ,'W'if' -'':':,fz:,s.,12,5-:.2:s,-gi, f Milam I ' - -N' . f.-4' . 4 , I ,i , lfv',f4iQA ,hxglij,1,,',' 5":jf9ZfE , , ' ' f "I 3,3 -' 'A - -,fm il li: l 44.114,-fffiiaed :Jf':"" if rvf w Mf 1 1 4 -2, l, , af ffzj 1 l i , . W -neg f' if i, W ' af wi w m,fwQg ,y1,- 157.-eff,-1 ,M , W., if., , , 'riwfiv-5-.,f",1'-2, 6' tiff ,- . "MQ-12: fwaizaw-,, lv' ..,.gg,1f 3' 1 : 9, -,Q ,E-' 222,35 f ,f ' i ' ' :EK-,,!':W" 1: fp ,ff - "g,f:1,,., J. :,. 'ff 4' 722-- 747,-,J ,7 ' ' gig, f 1 1 A X if 4 fl li , ff 1 ' I 4 f if fa .,,, ,. . 'yi' f 'f V' f QW Mi y f ,I P52 f f ' 1 X Zff Z ffm wr, 2 5 f Y " 4gQ,,,'f? -, , 5. ':a:,,,:E,,,.,- if 5" ' 1 nz, 1 92' f f 2 W ' f 1 i 312 ff ' sf gn ,f , Qg,,,Y'.- 'ii' .,.,,,g,,-ig Q., .: ,:j:v,. , 4, , Q, f 'J K f f f 7 if f em, ch 5' , ff' ' 11, Y 55,1121 ,, ,f if I , , f . 1 any , f 4, 0 ' K' 5-22,51 ., .,., ff 0 gg V1 A 1' 9 Ei , . . 1 El 33:5 'W'-1 ' ?22ff0'if::" L 12 ' ' , , 5 1 f 2 ,9 ge I If 552 5 'I ,- ,fill li 31:1 'lisa i ll 5,313 5,11-i,.,,g:v ,,i,- I -42,1 1, ill? , Eli ll J,-1, ww - . , ,A ,,w,,.l 7, wi i, i 4' HW 'v' 1' l zL 'A ,, Wifi, i - !,g!4V2. Vx M ,frwff ' fy, 5 ,, 2 "Vi ,ez 4:.5f22:'2f,,E f 0 1 3,231 is 52 -rf , 'WR 'iii i ,iz 4, . M, mf 6 mi f A 'j VIZ' , f , ,, .. .V , , K , , f , Q wma: Hcfb , ' atv., ff 5 7, i -' ,QQ I VM , 7 i 'I' ' if if Hi! " ,sf f 4,4 ,if ' ,. 4 ' f , , I J , 1 fy! ' 1 1 ,, ig f M A 5 ' . . .-,1.-f".7'ei,- fy 4 I M' I 49 l i l l f z , i ' 5' , f 1 P A 4 -sf i A A l , , 4 X i Z l 1 1 S 1, X Q ,Qs i f 5759 21, 'fag ' I jf, X ,f 5 fd Row 1: Nass, Fred, president, '65, Frese, David, vice-president, '65, Mercer, Ronald, secretary, '65, Eager, Jack, treasurer, '65, Adams, James, '67. Row 2: Anderson, David, '67, Aufdemberge, Victor, '65, Bamdad, Ray, '68, Sartek, Gerald. '68, Becher, Errol, '65. Row 3, Bohling, Jim, '68, Brockmeier, Wayne, '68, Budler, Lawrence, '67, Butler, John, '66, Dargorz, Michael, '68. Row 4, Delka, Raymond, '68: Dolberg, Dale, '65, Fricke, Wayne, '68, l-lemberger, LaRue, '67, Lonowski, Delmer, '68. Row 5: Meyer, l-larlan, '68, Masier, Wesley. '68, Murphy, James, '66, Nelson. Richard, '68, Ohmstede. Richard. '66. Row 6: Prange, William, '67, Redding, Thomas, '67, Schaecher. Lawrence, '66, Schick, Dale. '68, Schmeeckle, Lloyd, '68. Row 7: Schroeder, Michael, '68, Sheffield, Doug, '68, Sheldon, Ray, '68, Shuck, Dennis, '66, Snoke, Richard, '68. Row 8, Starks, Donald. '66, Strasburg, Kenneth, '67, Strasburg, William, '65, Widhalm. Michael, '68, Yonekura, Dick, '65. Cornhusker Co-op cellar-dwellers begin at the bottom Ringing dinner bells signal brisk walks during a co-operative fall redecorating proiect. for annex residents eating at the house. rfrgiigllff' . , . N -:3' ' - X 'X-al. -g m gl K A , X 'St xxx f xx gow 1: Reeves, David, president, '65, Fischer, Ralph, vice-president, '66, Qodr, Robert, secretary, '67, Anderson, Delwin, treasurer, '65, Battles, lelgefc-ff. l63:EEef1f19t'Q. George, '68, Carstensen, Dale, '68, Cox, John, '68, Row 2: Feit, Roger,'66, Golter, Gary, '68, Golter, Jerry, '68, Golter, Ronald, Jarhese Rgirje. 65: Hessen, Clayton, 68: :Johnson Wayne, '65, Kodet, Edward, '66. Row-3: Kramer, David, '68, Liess, Gary, '65, Mashek, Stem! L 1 Y'Odym, Qallbeft, 65,,Quady,-Philip, 66, Ray, Herman. '66, Rejda, Roger, '66, Ritchey, Stephan, '66. Row 4: Smoilk, Harold, '68, ' I Oren, 68, The-ls, Wilfred, 67, Vrtnska, Ivan, '67, Whutesel, James, '66, Whiterel, Terry, '68, Wignall, William, '67, Zitek, Eugene. '65. 4 i 4 David Reeves, President Engineering, Madison Enrollment Increases In Cornhusker Co-op Expansion allowed Cornhusker Co-op to double membership rolls as twenty- three members moved into the 331 North 13th Street annex. Organizing a remod- eling campaign, the new inhabitants re- decorated the Rec room, while residents of the main house refinished the base- ment and constructed a storage room. Incorporated in 1953, Cornhusker Co-op began functioning as a co-opera- tive house with the aim of providing inexpensive living facilities. Members achieved lower rates by dividing the cooking, cleaning and other chores. i, ,, at , Q , W-4-Qt he " if sf sa mf nk, gf' fr 4 ' -- 3 , 5. .47 - ,,6 Q .5 X-U "Chestnufs roasting on an open fire" tempt holiday loggers. ' ' fi'..1 fd' "Yif:.ai' Burr West Inoorporates Frosh Governing Body Placing emphasis on leadership and knowl- edge, Burr West sponsored Junior Bar M, a freshman representative organization consist- ing of two members from each floor. Under up- perclass supervision, the delegates learned about the living unit's governing body, the Bar M. Stressing scholarship, upperclassmen held nightly study sessions for freshmen. In con- junction with the study program, Junior Bar M initiated a library in the dorm living room. "We Would Rather Fight Than Switch" de- clared the Homecoming theme as Burr residents produced a crepe-paper woman with a black eye. To foster more holiday spirit, Christmas and Spring formals completed the social season. Gary Hom, President Agriculture, Benkelmon 36 Planning to catch ci few quick z-z's between classes ci Burr Holler cautiously voults into the "sleep pocl.' if Colds and coughs forgotten, shiri-sleeved Burr men pause for on impromplu spring snow fight. N , '- ' . ' ' f S- - - , 21 - N ' 3 V ,. , X is :gg . . V, .N ' V 3 Nvbil ,L 'Jf '. SV . " " Ski? . 12:2 -: 'l N N' X 2' 3if5"1'5" ""E1 " ,:-..'1:,-' 1 " . , ..... .. W M .. .AM , , . . , 22+ 4, " ' Y 'i2a.'S',.. -. ' 'E:2E1I'f'I :'5if-'iii'2E'f2?iE5'?:2'Q '-f'1.":l'f:2-. -Xl :" "'5:325I??fSf:iE WA -2?EfEi, "'VW" ' 3"x."' Wf iiftfffflilfiz- 'Q X -f'4'bb,-'- . .- f ' . . 'IE- 5"-Ii-I-'I . 1--: :1'f2- '- -1- .. 1:s-:,.. -:sw-..'.' af' ,. '-fc- I ' '. -Z:-' f:--1" .- ' V - . . W, " "fri-I " "' ' " -- - x iff,-zajfjzf' - ' , Q, 35,1 W , A Q , 1 4, ' , 539539512-GI-1-2-2-26,114-I4:1-,E':fI'T:il:-1 '::,.,1,:1",- v.:,. :.:,:,:,',.,:-:-.,,::,:,,,.,,-...M , -. t In I V I A 1 V m 3:QQSPQIfi.':57:':I:G:3:kf1E:g-2:f2:tt:1?5?::f5,f:ii' -j.5i.f'g:f.,.j:y7: j ,, , 2 1-.Epi-: 1" 5' 1' 5-if A"T""""Z'I?f1"". "' '''VQWIEISws:-:E-1:2-,':: ' X .,,..,,,,,,,-wc.:,,::QE::--1-51,1213-f' -.:.-,z1:1:s:2.:-5-::.-2-1'-, :-1-2"-1,-::.-..2::-'.5::.::--:.,'.-11-I.-:::,,,: f Sw, -' 3 1 553.11132 A ' 'xg :,. - -f ,- -' ' - -5 W1 1 .ll f I' , - ':iv3Z2EE52 ,gif , ',E:if:5j-,3-1E,- -Ee Q.-,Q 'T "" ,:, ,q. , I-2 : . .igwas ., 2,212-f 1,-,. ,,:-. z., ,... be-ag, , 'uf' . 23, -""w2 f"- "1::1s:z:1i5 mf':1'-'--2'-- g5a:,::- ':,-ff, , 9,51 -'gf 11 . Aj - - , ' . Y, -7 -, , - .W . ,..-,: :L-,,,.:,--? ., -.:g:3?,e. . -L, . 1.-:A .,.,.,,,-:-,241-2-L -,Q V: -A . . . l ' .. ., - ,A :'E-2:25-'1 '-5551. w ., .,'- 'P' 'fk ' ' -IQ?-Sq- 'ilk' "1 ,:jE1:2:2E5,'j-fiizff .4 I--5 57-' , 2?1'f4'-Q3" i.. 5-1, -. X , l '-3. 1 'fig I ' -1. '."j-5,25 :V -,g'2Q..':- .':E,r!JI2:1' z N3-if ,-, 'I4g:-1,.32:,Q-jg S23 ' .V .- 351- 5:54 . w' ,pg Q:5':!g, : Q.-- .:ig55g55,E,',1 ,Xl M., 1:1 ,. ' I., 4f::,.,:,' ' -1 , f . X ,YV v V, -24 f- 2-fa?-H -, 1 . ,Q ' , -1,3559 5 - ,I mwgr . . ,,,. . Qu., . -.,, , A , ,-,. Q I - . , 1 ,521 12: ' A 5 -'-'-15-'A'-'li-I-L5'1""11i-'F?2'3'2"'?'I'552f'1"52'f':':'51?5f4' ,-:-:.-:' '-':-.Q :-.abs-:-Al::-'-.-:-'mer''4f":5-1-Wx'-'xii-2-F-"-:1:twh :cz-.-:wr mf-.--1 1- 'ru , wh-.,-sw. ...M , , f--far,-rw--+ T--1 . , Q? --.1 .5 - ".'5f:I':'1::' ,215-f:,.1 .P - 1 X ,, , - wfgif: .f Lf: f . ' "1 ' l'- 'w' 4- 'E': 5Nrfi,5EI5E- fi ' - 9- 2121-1-'if' ffl? L4: " will ' '. ' K ' -' : . - - ' - -, :'-: ' ::s::,,::::, , ,- W., ,- lg ., ,,.,,. . .- : . f,,.,--,mf--V: ,1 rw - f, :W w ,J 1 - . - -a 1, " - 1: W.. :gd , :ff 'H ,..f- V -.,:,:,:-g,-1 -. W ff- , -, -- , .'-V , ,, - ,f - . - :.,:-fs: .. K .. .. - - .::,-:-1-2-1-1, .1 :',L,s,,.,. : ., " ' - fr . -:af :::':..x1, -P - 1 1'-rf' Q .4 :. , -'-' -rs - -::,':J 'Lx' .Pygifit ,wg-' if ""IQ' 1' ' Y ..... gg ., 5110- ' Y- " uf" F253 'i' '7 '41 X -'QS' 'Gil 'K' ' '- ' ',' , ' ' -f e.',v:, Q. ' ' , -1, f- 6 4,2-3, 'x .. 'Y-' -- , ' f ' "' ,' i I 5 -. 1 . ' 'Q' Row 1: Ham, Gary, president, '66, Harms, Donald, vice-president, '66, Logan, Marshall, secretary, '66, Adkins, Richard '65, Becker, Ray, '67. Row 2: Biel, William, '66, Boeckenhauer, Lauren, '67, Boelts, Hubert, '66, Brown, Augustas, '67 Brown, Carl, '68, Burmood. Dwayne, '67, Campbell, Milton, '68, Carskadon, Ihling, '66, Cech, Leroy, '65, Criswell, Jerome '66, Daberkow, Stan, '67, Fick, Gary, '65, Fuller, James,,'68, Gengenbach, Burle, '66. Row 3: Ghorashy, Seyed. '65 G'Schwind, Richard,'67, l-lahn, RusselI,'65, Headley, Ronald, '68, l-leil, Mark, '68, Herbek, Jim,'65, l-libbeler, Gerald, '67 Holdt, Thomas, '68, Hosack, James, '68, Johnson, Ronald, '66, Klein, Gary, '66, Kohtz, James, '68, Larsen, Lyle. '68 Leibbrandt, Vernon, '66. Row 4: Malzer, Gary, '67, Miller, Howard, '67, Morgan, Scott, '68, Nelson. Milton, '66, Oelsligle Donald, '65, Olsen, Keith, '67, Pageler, William, '65, Perry, George, '67, Peterson, Ward, '68, Platter, Paul, '68, Puls, Ralph '68, Rohrer, Paul, '68, Schultz, Stephen, '68, Snyder, Dave, '67. Row 5: Thorell, David, '66, Tworek, Edward, '68, Vieth Gary, '67, Vieth, Robert, '66, Vogel, James, '66, Wagner, Travis, '68, Warrick, Gary, '66. 3 Arts and Sciences, Fullerton Marvin McNeff, President "ThcT's How The West Was Won," cry Ag M n, rarin' and willin' fo offend the '64 Cowboy Party n .... ., . . A , .- '- vw f - ., - , P. ' "wi r "Y 'mich T' W"""Z f55ifSi.5J2:Q: ' f i'-'-11i??35E2:f:i." "1 if '. V? xii cm- ' i.i'T'x 'ff- ' P N la y - 5511: ' xg - .-fl:-1 4 2 - i: -R F211112zzrfrsr-'i''1f'ff'H':r1-fi1::2i1?E121':5?:iE'f-' Wim -:2-ir.. ,,,,,, W .. --"' :.-'x -1 , . --.1 0 " I .5fw:"I.: "P ' ' . '-'X f ffv.-5 'S1iEIIi'::., 1 41 1962 .i'EE7. - V. 7' ""' . ' : 'ni' V 1 . .. I , :vga -.ig . ug.. -f-QQ .X Q 6 ,A ,., ZZ.: , K u Q ,K V T e:x' X ve- -' p:2?RQ:gN2" H W g: tel .S-1 'fQ:s14,f,-me-1-,' Mziez ' .,,. 4 1 1 -- . me , ::z:-:af-:,.4' :-1-.sw fr ss.-'b V. 24 iw- new , - 11:--M e at A 1 :A eriaim: " if hifi. -rj:--" ,'24e,:i::5,1E-' ' 5 r N A vv - 5, L , X. ,. .. " .. ii . V Gif. Q.. - i ' V' , : I A g e i f - e I 8 Speakers Supplement Ag Men Culture Plan Injecting culture into co-operative liv-, ing, Ag Men initiated a program of informal lectures and dinners featuring civic and campus leaders. Dr. Michael Boosalis, chair- man of the NU Plant Pathology Department, addressed members concerning "College Scholarship." Mrs. Boosalis, a Lincoln city counoilwoman, conducted an informal dis- cussion stressing the importance of voting. Later, Dean Robert Ross visited the co-op to speak on political events. Through a "big brother" program, Ag Men steered freshmen during the first year of co-operative living. In the orientation system, pledges also learned about the co-op's history and government. .sw W :,E.f,f, .-mix., gk, -.,,-.,.,.,,.v,,,,,., E S .uw .,,,.,.,..,,, -- ,, I 4 ms., .- Y . we fy, - ', f M , X fi.--ZWPS1 yfyf Qffm 6 N4 ima -1221 -2' 1'5-,.1l5,t,,. ,3,. . ..g'. iff , 1' ' , 1 K T V ,. g. s 2 'I 'T ' 1"-13' , - 41 ,Tal 1' K -rx, 1 23451: ,lr-. c. if ' Ag Men maneuver through c driving dilemma with inches to spare. Row 1: McNeFF, Marvin, president, '65, Swoboda, Donald, vice-president, '66, Dunn, Richard, vice-president, '66, Eldred, Stephen treasurer, '66, Ahlquist, Gary, '68, Anderson, Lowell, '66, Austin, Gary, '66, Beckner, Raymond, '66, Bergman, Robert, '65, Drudik Thomas, '67, DuBois, Lon, '65, Dwyer, Robert, '68. Row 2: Frickel, Garold, '67, l-larlan, Phillip. '66, l-lughes, Marvin, '68, Jay, Ronald '67, Jedlicka, Leonard, '67, Leising, James, '68, Leising, Jerome, '68, Johannes, Gerald, '68, Licking, Charles, '65, Michalski Terrence, '67, Muller, Gale. '66, Muller, Gary, '68. Row 3: Musser, Wesley, '67, Nathan, Kenneth, '68, Nelson, Doug, '68, Nichols Robert, '65, Oltmans, Steven, '66, Orender, Leon, '67, Polage, Ronald, '67, Prososki, Eugene. '68, Rickertsen, Dennis, '67 Schaffert, Robert, '67, Schrnucker, Robert, '68, Schulze, Larry, '67. Row 4: Sell, Rolen, '65, Siefken, Merlin, '67, Simonson, Dwight '66, Skokan, Robert, '67, Smith, Neal, '66, Turnbull, John, '66, Vandewalle, John, '68, Warman, Valjean, '65, Wegner, Lavern, '66, Wobig, Michael, '67, Wesely, Marvin, '65. a ,. E lf I I i I 339 RAM Debates Resolution As Women Invade Dorm Urging weekend visiting hours, the Resi- dence Association for Men discussed changes in Selleck rules to allow girls in the dorms. RAM stressed the need for better lounging areas and formed a temporary committee to promote passage of a feasible resolution. Quad men felt the effects of the housing shortages but showed no remorse as women moved back into Gustavson Hall. Welcoming the return of coeds, men gladly shared dining and laundry facilities. Other changes consisted of a new study promotion program as RAM officers began a Selleck library and converted the dining David Kittams, President room into a study hall for athletes. Arts and Sciences, Omoho i RAM Council: Slatfgkw-Ro-Iw: D. Thacker, C. Winters, R. Banghart, C. Borzych, J. Jess, D. Endorf, R. Doerr. Second Row: G. Harano, M. Bl , . oleman, T. Clayton, B. Scheve,bJ. Misner, Draper, M. Kale. Front Row: R. Buckland, M. Almy, treasurer, P. oardman. M. Schlacnter, secretary, D. Klttarns, president, J. McNair, vice-president, S. Carter, K. Neumeister, K. Kokes. 40 Selleck sfudy-breakers discard great ideas for small talk during a lull in the learning process Holiday spirit enfhuses Selleck's Indian Summer free trimmers. 4 Quad gourmels compare methods of attack before grappling wifh mounds of Spaghetti. Feminine maneuvers in the courtyard divert Aspiring gridders sneak female "Blackshir'ls" into an impromptu spring afternoon ball game. 2 Selleck men from dinnerlime hunger pangs. ,xg 1 : i , ...ix. l,,,. .lgg , 6 ,,,.l,,,,, 5.2559 -,Ev ' if Eg ,gf jiri, Row 1: Kittams, David, president, '65, McNair, James, vice-president '65, Schlachter, Melvin, secretary, '67, Alrny, Marvin, treasurer, '67 Row 2: Adler, Douglas, '67, Anderson, Larry, '66, Armbright, Larry, '66 Behlen, Kent, '67. Row 3: Bellamy, Raymond, '66, Bellamy, Ronald, '66 Boardman, Phillip, '67, Borzych, Conrad, '65. Row 4: Bowen, Douglas '68, Bussrnann, Robert, '67, Canarsky, Leonard, '68, Carter, Steven, '67 , V .,.,. , f '-ua qgfzrngzf 1 -' l l il ' 5 U45 Row 1: Cnaillie, Terry, '67: Contryman, Wesley, '67: Daubert, Stephen, '68 Row 2: DiStefano, Carl, '68: Doerr, Roger, '67: Donat, Larry, '66, Row 3: Droclow, John, '68: Enciorf, Donovan, '65, Fuller, Jerry, '65, Row 4: Gigstad, Norman, '67: Griesinger, William,'68g Griess, RonaId,'66. ff , fwffifmw M V f f ff"j1m fm, w",,.'ff'f,,:v1,g 'j,,,,: ,qg.f244,-575m-'jjj,,: ,,., ,n .. '- fr' ifff Q, 1" ,ww :Mm n,,,,,, Benign.. Night-long searchmg finally ends In Selleck courtyard as initiated freshmen haul a dew soaked bed undoors W Aww WF MfWwM ,Ji f W ,W 1959! W W M 44 if I .X . X ., QXXSXNX-A ,gym is X: ss X b Q NN 2 L X X X W elseif 5 XM 52: SY X X X X . X , , , MAX so - GTF' K X , gi' .. -.1 ' -, X XXX ' X ' me xx X X ly X X X mf iw ' 1 Z2 5: 792 x-: ' , , . v. N, , ,. r.-X, -e wif. .J A" - 'SN' X' HS,- .: 4, -wg A .. .XXXX 1 4 A , . .....,.. ' ' XXXJQ X X ix -, XXX X X if Y is X 1 XX Q SM! '-DXX 0 : X N4 4 X X It 5 ,. - E .9X ff-- - Q :ig- , . ,,. ,.., 'I f,,,:-:,::.,:-,-:..:.-..,-.,::.,:.:::,::..:.4,:-W. . , . - , ,. 135.514 QM , ' ' 21-sfsfzei X 'AN QX x XX XXXXNR xf 'X 7 Q mm, NX 'EX C "Wie ' wwf 5" -' X X N f X N Q X K 1 X xg X sit? P Ss SX El l E x X S' X X X X XXX Vslyzl X N V S., . ,g wx X W 5 Xr: '.:5g,::9, X iygfgzg. -1-11:2 X X 4 -my "One, Two, fhree, furn if over," whisper iokers os unsuspecting friends receive o foamy deluge. John ,66 An improvised Selleck deepfreeze proves foo effective as hidden goodies acquire ice frosfings. - 5- :E 1 --H'-N3 fgg-11:1a:23'3.i:p3,.5.:5132153:.1,,.,:3:-:iz-ag:,2:s3::g.,'q:g:1gf-::2-52:3-2 s o uf - X -X' Q ,. .. 3 33 : 1 St X. 'K N' :'3i5'?L1'fv1"' geI'i:' ,X 115:51-E5 fr "Y"99f w'Qf5 f., " N? if ' .X ' H :X'f:-fa f-, .0 ' r ww' 'Q wfwmwg-.Q . X 9-was ,,-V:-:sw -4 1: , Y -'A . C 5, if E Row 1: Hamata, Gerald, '65: Harlow, James, '65: Hembcl, Denis, '68 Herr, Veryl, '67. Row 2: Hill, Richard, '67: Hilz, Edward, '68- Hobbs James, '68: Holeman, Thomas, '66. Row 3: Holling, Roger, 65: Huff: William, '66: Hynes, John, '66: Jess, John, '66. Row 4: Jones, George, '68: Jordon, Steven, '68g Kathka, Timothy, '67: Kel ly, Robert, '66. Row 5: Koinzan, Harry, '68: Kokes, Kenneth, '65g Lemke, George, '65: Lewis, ,,,, ' ' 1 -' ' f .,v1i"f'-43: MERIfi1?Zv:i1:iw2.'-f'2.'Mzlsiiiiii An acrobutic Selleck man performs cz balancing act during cs trip from the.sncuck bor to thirsty friends. , rf, 3- . , 'Q I4 J, 1 5 W v 52' , Q- 5 -1 'Q -, , P , ,,.,. 1 ,. '-fi-.bi , ,1.:11- 12 Y f, x ffiilnlxfggi 1' ' if-'ffl :':::1:':1,z-', i:-"..,,, Q 'af-wg E332i.5Eifii?gf:? " .gf 'wt .121-,.,:-Ig-:IA :, ,L :l ' ' y' W I " ' " ' 1 if' fig., 'Qf ' Row 1: Lott, Robert, '65: Lux. Ronald, '68g McNair, John, '67. Row 2: Marburger, John, '67, Mehmken, Roy, '67g Meier, William, '66. Row 3: Miller, Lynn, '66, Murrish, Darn, '66, Neumeister, Kent, '66. Row 4: Norris, Henry, '65: Obermeyer, Gary, '68, Ochsner, James, '67. Row 5: Ostermiller, Dennis,'67g Penington, CharIes,'67: Penry, WiiIiam,'67. Row 6: Ponlman, Gary,'66p Pohlman, Robert '65, Pohlman, Kenneth, '66. 34 A Quad mlon combats The discomforls of choirs bv Convemng cl doorway into o telephone booth. 6 N ' ' Z . . t, , f,,X X s,.?1ge::p X wXxN2Q QQ? ,FF gxxm X X E, wx K fi X X5 1 Qxxg Nx f Q X X 'W X i X Megs, 4: MI' Q X E ii xffx X Wil 1 Q X .Q M X XX N wi ' -"' XXX X y XX S51ilSiiiiii?'i' QNQQN e 53' li , ii 'rJ57"'XX'9:V:""? SFX- 'A' iii 5 I. : f:f-:A,:- 'Yagi ,:s',f' . Row 1: Powell, David, '68: Scheve, William, '67, Schnaible, Richard, '66: Scholz, Gordon, '66. Row 2: Schreiber, William, '66: Schulze, Richard, '67, Settles, Dennis, '68, Sieler, John, '67. Row 3: Smith, Bruce, '65: Spilker, Steven, '68: Stanesic, John, '68, Taylor, Ronald, '68. Row 4: Watzke, Garry, '67g Westfahl, Scott, '68: Weare, Richard, '68: Witt, Merlyn, '67, Row 5: Yanney, Dave, '65 In :wwf 0 "One at a time, please!" Quad residents vie for attention at a crowded switchboard. ,ff nw Q A .A 0 -155,7 uw. Q , Kvf,,.,. . , wus, . , -. xv-"fL"f 1 n xl Q K "1S:l'i"xr ' ' glkp ' A 7f"5""M ' l'L"-721' 'only fu, 'Um-1"' . , .Y , 0 Sf""u9" xfaviff I .f, .s"' Selleclc lunch-liners take advantage of the inevitable wait for a little "Rag reading" time. 47 34 "The ?555'Za81O"' lock's stuck," wails a coed, but undisturbed Quad men read on. Row 1: Barr, Diana, '68, Bass, Rosanne, '68, Baxter, Judith, '66, Brundieck, Sherri, '68, Clark, Lettie, '66, Deitch, Dianne, '67, Dent, Janice, '67 Farstrup, Linde, '67. Row 2: Foss, Sandra, '68, Froebe, Kathy, '67, Gregersen, Neola, '68, Groenenboom, Lanna, '68, Harano, Gail, '66, Hay Bonnie, '68, Herning, Judith, '67, l-lonke, Janice, '68. Row 3: Hurst, Jeanie, '65, Jurgens, Jolene, '68, Kale, Mona, '67, Koberna, Elizabeth, '68 Koos,.Barbara, '68, Larson, Lynne, '68, May, Candace, '67, Mead, Marietta, '67. Row 4: Meyer, LaVae, '68, Meyer, Linda, '68, Muehllg, Gretchen '68, Nredner, Janet, '68, Olson, Deitra, '68, Oppliger, Ann, '68, Poelstra, Priscilla, '68, Raasch, Lou, '65. Row 5: Riecly, Susan, '68, Ruff, Karen: '67s Schurr, Mary, '68, Stark, Deborah, '68, Takata, Jeanne, '66, Unger, Alice, '66, Vegas, Cristina, '68, Vybiral, Elizabeth, '67. A Selleck girl left with one formal too many discovers problems of a room built for men. Classes Vie with Snow In Maze of Selleck Life Drifting from the first depressions of hour exams to the final relief of summer vacation, Selleck men met the adjustments of a new school year, which ranged from new class schedules to the arrival of coeds at the Quad. Selleck veterans relaxed into the daily routine of lunch lines and quiz sections as freshmen combated the confusions of dorm living. Second semester brought the "Big Snowi' with gleeful afternoons of football games and impromptu snowball fights on frozen lawns. Residents dusted off slide rules and bluebooks as spring brought the promise of picnics and short sleeved shirts, and that last chance to boost grades through semester finals. 2 2 'X A' L I 1 Putting aside study pressures, Selleck's coeds help the males improvise an outdoor lounge. Fw 4 V N W M 1 w Q 1 1 94" fi 'N' , , ' '- 3:1-,f 4 W-1 'II " . -I '"M8H??'2g.'S'fzwikwl''2:45W?.2i5VZi"T . "M AE, 432 ,. P4 1 1 1 4 . - ff as-4, W, I , Q 1 ' fi' w Y ul J P4 A. " M ' ' -I ,I-,A g . .-Q " ' 'V 'ff " ' A " ' 5? P' 12, 414 af, J, """'i.'r FY inks- V if J XJR' W, - .51 1iiX:'5L , Mir , Q5-qv ,. Q H ,,,.,. L K. i 1. H-1:1 A A . ,. I A44 f a f flff : 5 X if 352 Ll 353 XX ., Y-wr ...-X . gl: 3 fis Q 5. 5' , A EFQQXA N With a huff, a puff, and a "Happy Birthday, January, Alpha Chi birthday girls celebrate at a separate table. "Some respect!" groans Bee Baxter CIS pledges complete a sneak attack. 354 ll Crushing and Crooning, Alpha Chis Win Firsts "I-lamming it upf' Alpha Chi cowgirls panto- mimed the hit tune "Long Tall Texan" to Win first place in the Coed Follies Travelers Act competition. Members took another first in the Homecoming displays by teaming with Alpha Gamma Rho to "Crush the 'L' Out of the Wildcats." In conjunction with the National Cerebral Program, Alpha Chi Omega furthered commun- ity efforts concerning aid to crippled children. At an annual retreat in Antelope Pavillion, sisters assembled a therapeutic toy, "Freddie the Frog." Later the house presented the bean bag frogs to the Orthopedic Children's Hospital. NU Alpha Chis received the first place rush- ing award at the National Convention in Colorado Springs. The sisters demonstrated plans for Rush Week skits and parties. Row 1: Skinner, Joanie, president, '65, Walburn, Susan, vice-president, '65, Barelman, Carol, secretary, '66, Duncan, Carole, treasurer, '65, Alfson, Jane, '68, Baade, Susie, '67, Batt, Lincla, '66, Baumann, Lynn, '65, Baxter, Bee, '67, Beall, Constance, '68, Beezley, Janill, '68, Binger, Nanette, '66. Row 2: Blankenbeckler, Brenda, '65, Boeka, Joan, '68, Branting, Carol, '66, Bucklin Judith, '66, Carbone, Beverly, '67, Chaffin, Cheri, '67, Chaloupka, Jerri, '67 Chesnut, Ruth, '67, Crosson, Linda, '66, Dirks, Beverly, '67, Ehlers, Jean, '67 Enyeart, Margaret, '68. Row 3: Freeman, Jennie, '66, Gall, Debbie, '68 Gregorius, Jane, '66, Groteluschen, Jean, '66, Hazen, Francis, '65, l-leffler Susan, '68, l-lodges, Sandra, '66, l-lughes, Lonnie, '67, l-lulac, Penny, '66 Jensen, Linda, '68, Johnson, Marian, '68, Kingman, Nan, '67. Row 4: Kosch Jane, '68, Koves, Charlene, '68, Kuskie, Susan, '66, Lanning, Karen, '66, Leach Beth, '67, Loseke, Beverly, '67, Matousek, Maxine, '68, Nelson, Melinda, '65 Nichols, Carol, '67, Palmer, Vicki, '68, Peck, Dorothy, '67, Peery, Barbara, '67 Row 5: Peterson, Carole, '66, Potter, Carol, '68, Quaring, Janell, '66, Randall Linda. '66, Richardson, Susan, '68, Robinson, Lynne, '67, Scheele, Kathy, '68 Schultz, Trancla, '66, Schwartz, Sue, '66, Sims, Marcia, '68, Spence, l-lolly, '65 Steffensen, Diane, '66. Row 6: Stephens, Grace, '65, Stevens, Georgia, '68 Thompson, Sandra, '68, Tyrrell, Barbara, '65, Urwiler, Joyce, '67. Row? Werner, Marjorie, '68, Windle, Ann, '68, Wotton, Jamie, '65, Yager, Karen, '65 Young, Judith, '67. Joanie Skinner, President Home Economics, Wisner 5 Alpha Delta Pi Members Aid Christmas Festivities Spreading holiday spirit, Alpha Delta Pi's and dates Went caroling at hospitals and rest homes. As another Christmas project, the girls gave a tree and food basket to a needy family. ADPi's com- pleted the holiday season with a Christmas party at the Governoris mansion. After dinner and a tour of the mansion, Mrs. Frank Morrison, an alumna of Alpha Delta Pi, entertained the sisters by singing "Silent Night." In the early fall, the Alpha Epsilon chapter presented the Inez Coppom trophy to a deserv- ing Alpha Delta Pi. The scholarship award was given to the girl with the greatest grade improve- ment at the end of the second semester. 56 Cookie Dinnis, President Teochers, Forgo, ND, ' r sfggaiigilgjl X X NQX w s A Qs' X Q 5 it t W Q, X gsx fit ri-'N 95' QS X :six .MGX N iz SW , .,.,t, - ...,,.:. .... - st . W.. . A .- x s.1.q:-He-,.:,. X X y t ,S Q X Q X QQ W 'tm ' N Q M, saw 4 Y t N x , p s X x X v X xl Vx was X, N 4 N x , i,. xsgfx XNNV vt gk w st , N N3.,i,,, t..,,,y,wr- .swf -A sr. ma.. W ...... 5521:-5:2 7 , -' i If Yr-wx" Nsfiff' V' 4 ix v,stx,1:,,.. A: ,Q -,, ,V -. if ' is N. Q .,,:.,,i .,.... 1, 31239 s y Q '- - ' .. X fwqffsl -ww w .Qif X X .3 X SQA tx N kat ...., is la.. t N x X X s X O W' x N Y' t xx N X N X N x X Q '- at ' 2 X ' " fi" VN L txna- X "f x xx X Xa' NX V N 6141 Y N x N 4 X W. - . ' -"' ' - , if -is ,. X x Q Nm XM K S xv X X x it W X X g t X St 3 ' N x A Rt me Qs. ws. f -- A mf! A' yilfii-V, l, A, ff 7 ,f if 9 Q? ,fa Cf, ,F V , V , , f ,Q A V, 3 f I 9 9 4 14 all 1 'j+f7',.i'f!f ff Q X ery, fi 5 X ' 1 1 , 1 ' l +'af44Pff,4. 3 l '11 , I, .,,',ff, ,y t 15", , 1,9 2,z2Zl:fv'g- 4, 1 gy , , ff 4,771-, fail: fl ,f+12,ws ' 2597725-'4f:w ,. -9 ii 74 , K 'ZW' zieizawf- :L f' Row 1: Dinnis, Adeline, president, '65, Bukacek, Linda, vice-president, '65, Rakow, Mary, secretary, '66, Speece, Alice, treasurer, '66, Ager, Pat, '66, Arneson, Sally, '68, Boell, Lola, '67, Borgens, Georgia, '66, Brumm, Jodine, '68, Bukacek, Joan, '68, Carlton, Marilyn, '67, Chamberlin, Janet, '67, Chamberlin, Judith, '67, Cheairs, Barbara, '67. Row 2: Christensen, Janet,'67, Clifton, Sandra,'67, Cronkite, Carla,'68, Darland, Dal.etta,'67, Dinklage, Joyanne, '68, Elm, Mary,'68, Fellows, Jeannine,'66, Flanagan, Jeanne,'67, Garman, l.inda,'68, Gentry, l.inda,'68, George, Peggy,'68, Goings, Dianna,'68, Goodroad, Marjean,'66. Row 3: Grant, Carolyn,'67, Hagelberger, Susan,'68, l-lagemeister, Dee,'68, Harris, l.ynda,'68, Harris, Sharon, '65, Hastings, Karen, '67, Hinrichs, Carol, '68, Hoppe, Karen, '66, Hyland, Patricia, '67, Jepsen, Mary, '66, Jilek, Gloria, '68, Jilek, Marilyn, '66, Kelly, Patricia, '66. Row 4: Keyser, Gayle, '68, Kluck, Jean, '68, Kramer, Virginia, '65, Lander, Janice, '68, Lane, Linda, '66, Mach, Janet, '66, Maddox, Judy, '65. Row 5: Mann, Roxie, '65, Marsh, Kathleen, '65, Meyer, Della, '66, Millnitz, Pamela, '65, Mitchell, Virginia, '68, Nootz, Carol, '65, Norskov, Juliane, '68'. Row 6: Olney, Margaret, '65, Penterman, Barbara, '67, Petersen, Genevieve, '66. Row 7 Powell, Nancy, '68, Queen, Carol, '68, Roth, Dorranna, '66, Salzman, Jan, '67. Row B: Sitorius Susan,'68, Smith, l.inda,'67, Smith, Susan,'66, Sommer, Sharon,'68. Row 9: Sutton, Dorothy '68, Swoboda, Betty, '67, Taylor, Jerilyn, '68, Warwick, Judith, '66. Row 10: Wilber, Jacqueline '67, Young, Georgean, '65, Young, Suzanne, '66. ADP: pledges check the imaginary "ideal sorority house" complete with wine cellar and stables. AOPi Institutes Library To Recognize Founder To honor Zeta chapter founder Jennie Lou Piper, Alpha Ornicron Pi alumnae and college members Worked to establish a refer- ence library. Miss Piper had begun the collec- tion by donating the Great Books Series, and alumnae added a set of encyclopedias. Local AOPi's cooperated in a national project by exchanging toys for Christmas, then sending them to the Frontier Nursing Service in Hyden, Kentucky. Through "adop- tion," sisters also contributed to the living and education expenses of an Indian boy. With a higher house average in mind, the AOPi,s challenged Alpha Phi neighbors to a scholastic contest. The reward at stake, break- fast in bed, provided the incentive. Connie Hoy, President Teochers, Wahoo Fortified for a siege of studying, Rita Oestmann and Laura Barthell carry in the rations. sims? -.'- 5' ' :i'h?t,.,,ii Q 1 Eg A fy V -1 sg , A Sh- N f P36 f -f'-, ,r-92,35 44 , - -, -,M 1 --.. . -..,. l ff 5-"'I1'T'fi Q f k Row 1: Hoy, Connie, president, '65, Jacobson, Judy, vice-president, '66, Shaw, Karen, vice-president, '65, Young Cheryl, secretary. '65, Alber, Jacquelyn, '66, Arthur, Kathy, '68, Barthell, Laura, '66, Arnold, Patricia, '68, Bates Barbara, '68. Row 2: Baumann, Gwen, '67, Bedient, Carolyn, '68, Beltz, Stephanie, '68, Benda, Janice, '65, Benecke Sallye, '66, Birkel, Elizabeth, '68, Bornemeier, Susan, '68, Bredthauer, Joan, '68, Broutman, Leslie, '68. Row 3: Buell Janet, '68, Burtch, Nancy, '68, Cornette, Trudy, '68, Cramer, Carol, '66, Devaney, Pat, '66, Doering, Peggy. '65 Fagan, Patricia, '67, Gayer, Becky, '67, Getscher, Cheryl, '66. Row 4: Gibbs, Linda, '68, Glen, Dee, '65, Glover, Roxie '68, Griffiths, Mary, '65, Grothe, Linda, '67, l-laase, Rossell, '68, Harclee, Marilyn, '67, l-lelm, Sarah, '67, Ilg, Joyce, '68 Row 5: Johnson, Janice, '68, Kingston, Terry, '66, Langford, Jean, '66, Lawrence, Geraldine, '67, Lehl. Margaret, '66, Lester, Marsha, '66, Lind, Janet, '67, Linn, Libby, '65, Maus, Paulette, '68. Row 6: Meier, Linda, '67, Merriam, Georgia '66, Miller, Marilyn, '66, Morris, Lorraine, '65, Oestmann, Rita, '67, Olsen, Diane, '66, Peterson, Susan, '68, Potter Susan, '67, Pressler, Carol, '66. Row 7: Reinmiller, Rita, '68, Riggert, Ruth, '67, Rolofson, Jean, '68, Rutt, Karen, '65, Sasso, Candy, '67, Schmitt, LeAnn, '67, Sharpe, Connie, '66, Steckley, Susan, '68, Stevenson, Pamela, 66. ROW 8 Stohlman, Joanne, '67, Uden, Cheryl, '67, Weingart, Meri, '65, Westerberg, Mary, '68, Westerhofrf, Sue, '68, White Betsy,'67, White, Nancy,'65, Wilcox, SaIIy,'65, Wright, Linda,'67. Row 9: Yakel, Barbara,'67. Zadlna, Mary,'65. , I ,ii A -9, 2 1? x 'xv' yyf R :,. 4 X y X 5 32 Q 'H V f:"a.1'11sv-41222 ' 1 W - 1:9 ,f ,, is , alll ll l ,:',21' Q "-' " L, lzfif, ' wg, 35453 tg .-.,z,:f ,v" Vf Q. '5 g-:':?""- .Q ' 9,5373 5 , ' Wo., X ' ' " ' SW", ' 1 1.1 ' YW ,f-' 2 I 5 ,fn Xfly Row 1: Goodwin, Charlene, president, '65, Kriz, Roberta, vice-president, '65, Yerk, Rebecca, pledge trainer, '65, Shuman, Ann, treasurer, '65, Alberding, Mary, '67, Anderson, Joyce, '65, Anderstrom, Susan, '66, Axelson, Pamlin, '65, Ayres, Susan, '65, Berg, Nadine, '67, Bloomgren, Taffy, '68, Blue, Peggy, '68, Brackle, Becky, '68, Bredemeier, Lana, '67, Row 2: Buell, Janet, '67, Carr, Cathy, '65, Carr, Sheila. '67, Cochrane, Kathleen, '66, Comstock, Jane, '65, Coy, Virginia, '66, Crawford, Cynthia, '66, Darnall, Carol, '65, Deems, Mary Ann, '67, Dyas, Robin, '66, Domeier, Pat, '68, Drommer, Patricia, '67, Eager, Nancy, '65, Eakes, Julie, '65. Row 3: Fjelstad, Jane, '68, Florence, Mary, '65, Fouts, Susan, '68, Heiser, Judith, '66, Henderson, Frances, '66, Hoffmaster, Jean, '66, Hoyer, Ginny, '67, Hyland, Sandra, '67, Jackson, Linda, '68, Jones, Karen, '68, Jones, Sally, '65, Joynt, Janis, '66, Kersenbrock, Kaye, '67, Korte, Kathie, '66. Row 4: Ludwick, Georgia, '67, Mattson, Dorris, '66, Maurer, Patricia, '68, McCown, Mary Lynn, '65, Meyer, Gloria, '68, Mitzner, Gayle-ann, '68, Modrell, Donna, '66, Mowbray, Margo, '68, Mudgett, Carol, '68, Mulder, Anne, '67, Nelson, Cynthe, '67, Nicoll, Kathy, '68, Oden, Jane, '66, Olson, Cindy, '68. Row 5: Perrin, Jean, '65, Roberts, Mary, '67, Rudolph, Rosemary, '67, Sennentz, Winnie, '67, Smith, Diane, '67, Sorensen, Judith, '67, Soukup, Sheryl, '66, Stahr, Jean, '66, Stefanisin, Sandra, '66, Stoner, Carol, '66, Stoner, Kathrin, '68, Stryson, Leslie, '68, Stryson, Stanley, '65, Stubbs, Sheila, '68. Row 6: Suder, Annette, '68, Ulbrick, Martha, '67, Ulbrick, Mary, '68, Unthank, Patricia, '68. Row 7: Unthank, Susan, '65, Van Steenberg, Ann, '68, Van Steenberg, Carrol, '66, Vetter, Diane, '67. 60 Charlene Goodwin, President Teachers, Omciho Alpha Phi's Bring Back American Folk Tradition Americais heritage of folklore unfolded in Alpha Phi's Coed Follies skit, "Phi Folklore." With original songs depicting diverse American cultures, the Phi's captured second place. "Little hearts need big hearts" Was the motto of Alpha Phi's national philanthropy, Cardiac Aid. Heart Fund money collected in February aided research on the causes and cures of rheumatic fever and heart disease. Each month the outstanding Alpha Phi active received the "Dilly Lilly" award, while pledges making exceptional contributions to the house wore a gold pledge pin. The Nebraska chapter also honored a junior or senior Woman with the title of "Alpha Phi Lady." Capturing the lasf few days of fall pioneering Phi s barbecue meals over a modern "campfire," 361 Alpha Xi Pledges Sneak Seward-ward in Escape Confident of a "clean" escape, Alpha Xi Delta pledges took the traditional sneak to Seward, Nebraska. Actives sought to detour the trip by capturing the pledge trainers, only to be stymied by the Sigma Alpha Epsilon fraternity brothers who retrieved the two girls in distress. In a Huskeris night of surfing, Alpha Xi Delta teamed with Farml-louse to portray a "Corn- husker Wipe Outv and placed second in homecom- ing display competition. Singing for another trophy, Alpha Xi's choral arrangement of "Secret Lovev captured first place for the second consecu- tive year in the women's Ivy Day Sing. -,.- 4 'ff-',z , at J ' 4. ' 'ff ' L' .-Lvfxdfvf' , ,Q -.-I X -cv -:,wgzi,zgz,2'Qf -, , ir U.- .f.., uf' -I--1 Zif l fb' fa , x' 1 24 ,, 1 , K ' ,fy . f .arm ,,fz..,f fm. ,J Marilyn Petersen, President Arts and Sciences, Denver, Colo. 2 I 4 Z i With conflicting fosfes in arf, Sully Davenport and Jackie Flick vie for the choice wall. iw T .tj 'x i Q i J l i i i . l , , .i ,l rm - " 'J il' S ' 5f'v2:fva:,:.::1:s -:i "ff: .'pl'1f"2'f5 igri-rf X X if H , ,- - ,. lf ' V " , V . , "" , . f 'i J, 1, . ,- ' .. ., ' , -- e - e:z,- : fe ,mf 1-12, ,,,,,,,:, - i, ., ,, affix f 2- . ,sew 2,-. wzru. ,E-ff if so , ,f 'V ' ' , , - . gy " - A 1' 3 if .1 .A 4,, A 59, 5..,,C,,,, f,, , 2,-.-,., .i ww-,,,f.,,. ,.,4,,'9w4-ff,,.4..,y , 2, - - . -me-,., tgm-J -bf 1, - 5 - g 1925. 'LIMS' ' . . ,, 4f5'QfS',:-:,Q'1..v XZ5'Q',"'jfS -'ggjfggif' '4:1Q,.542j.g,,-"' Ql ggldggjgf- f 12,f:l,g"t221Ii-fEEi1,Q., . 2, 3 ' '15, H iivilff. 'fy' 'I-5 , 'izlg A ' - - 'i ' " ' ' "Hifi f. , ' ,, -:, . ' " , ' 5235539 , ,X,,-.-,,,,,.,.,,.,,,5t,,Q QW. M f l Sew - nz, QQ 14 ,i ll ' Q, xii' 1 X Q 0 23535, f v f' I 5 ... ,. 5. ,LB , 0 9 Qs ,J 2 S' A Q L? ,bg A ' N N X Q f ff Z! H K "' , ,,,i' ,I I .,,. .A A "" """- """ . ,,-, W ,. .H " if , .. , '11 , . ' , ' ,. ' 1 V ..,,e .f f ' -"i 1 -'-Q f - 1 ' l i . , I 255, ,X . gg Ni . an QYwvi ,v:'f,,, . , Q . , 162- ' ' z".tm:::'Es?ifl I ?'ff11Z 1' ' il . . , , . - , 4 , Row 1: Petersen, Marilyn, president, 65, Flick, Jacquelyn, vice-president, 66, Webster, Mary, VlC9' K A L president, '65, Rice, Mary, treasurer, '66, Adams, Carolea, '65. Row 2: Ahlschwede, Barbara, '68, ' Anderson, Lana, '67, Ballard, Meredith, '68, Bantz, Nancy, '68, Barnes, Margaret, '65, Beckman, Lynn. K '68, Beltz, Cathy, '67, Bentall, Clare, '65, Bentzinger, Kathryn, '67, Berger, Dianne, '68, Bischoff, Carol, V, '67, Brosius, Marsha, '67, Carlson, DeEtte. '66, Catterson, Sallie, '66, Christensen, Marian, '67, Qi,-f' - Cleveland, Linda, '66, Davenport, Sarah, '66, Deines, Katherine, '67. Row 3: Ender, Ellen, '66, Farris. f ' Pamela, '68, Fox, Marilyn, '66, Graham, Carol, '68, l-lansen, Becky, '67, l-loig, Cynthia, '68, l-lurich, Leeta, '68, l-lutchinson, Marjorie, '68, Jacobson, Susan, '68, Johnson, Diane, '67, Kanouff, Carol. '68, Kierstead, Roberta, '68, Knox, Joan, '65, Kotil, Judith, '67, Kramer, Carol, '68, Kramer, Marilyn. '65, Kreifels, Gerry, '66, Lindgren, Kim, '66, Row 4: Livengood, Geri, '66, Luddington, Susan, '65, Luzio. Jo, '65, McAdams. Connie, '65, McDowell, Jane, '67, McDowell, Sandra, '65, Madden, Teresa, '68, Meyer, Joyce, '67, Miller, Barbara, '66, Nott, Betty, '67, Novak, Joan, '65, Noyes, Josephine, '66, Oberlin, Carole, '68, Ott, Laura, '67, Pahl, Jo, '68, Parrott, Janice, '68, Pedersen, Cheryl, '68, Perkins, Janet, '67. Row 5: Potter, Barbara, '67, Pratt, Judith, '68, Probasco, Jean, '65, Richmond, Marsha. '68, Schneider. Shirlee. '68, Schulz. Sharon, '68, Shattuck, Cathie, '67, Shaw, l.inda, '67, Skoda. Sandra, '65, Smith. Judy, '66, Smith, Susan. '65. Row 6: Svendsen, Lorene, '66, Sydow, Sylvia, '67, Thomas, Elaine. '67, Tyree, Collette, '68, Walker, Sharon, '67,WeiSs, Donna, '68,Westerberg, Karen, '67,WiecKl'1orst, Sherry. '67, Winslow, Victoria, '67, Zade, Scarlett, '65, Zahm, Bonnie, '65. the Y' I Lynn Schrader, President Teachers, Neligh gzir ,t,,.-,M---. ' , . W f , - .-.fe -,,,, ,, .4,, .. ,. , , J X75 5 ' 4 I X A ?, f Q , . . 1 ' . fm-51, I.. 5 ,, ff :V . ,, .4.,,,',, '-f. A ff, y H! f ,f gf? ,,, V0 . , Vg, , , 4 sf' .V xff' W ' f ' 0: , W7 -- ui. "" 'v ,, fy , y 'Wa V,v.,,.,.., V Z, 5 .Vw ni-y-:W :- mi new 4:-if 41- f ., V.VL,:: ' V - V ,V -321192 .- .44 g 0 4 f .'fff:-- ' ' 1 ' ggi f ' ,f , r Q , I ! A P S ' 'gif' if a ifg51ffff.E,'V ' V V, egg ,--1 :. A f 'gp 'N'5'Q?f32 7 ., . . 4 , 1, ,- i 1 2 2 ff C X I 5 A 0 3 W f j 4 x J K ?2f AV' ' K, M...- V.-.M-.::, . .V - ,1,,- Chi O's Capture Firsts In 'FoIIies,' Scholarship Grabbing first place in the all-sorority com- petition with a 6.453 overall house average, Chi Omega oopped Panhellenids scholarship award. With abundant activities balancing the grades, the Chi O's retired the Mortar Board Scholarship and Activities Trophy by demonstrating win- ning form during the third straight-year. Pursuing a leap-year-in-England theme, Chi Omega presented a Coed Follies skit show- ing girls chasing after English men. Accompa- nied by original songs and a jazz combo, an unusual twist to "The Lady Is Luce" snatched the first-place AWS trophy for the second year. Chi O pledges played Santa Claus for two underprivileged Lincoln families during the Christmas season. The girls divided into small groups and each brought presents for a Decem- ber evening party with the respective families. fer rx I, f-fc-1 -V 1 2755 K: in . -,EQ-: L. V Klub. .. ' ' V ,J ' .jfjif ..H55-i- 3 ,V 4 115:91 rf' .,,,ff Qs-7-.'4' ,.'1 fg- V f 5' W ' 1- L V 4295! ' 1 -1 r v ' . - 414 ff'f::'f fi- ' -.p.-6595366 - V - ' img N 1 In if aggsgali: .C ft! V' w - fwirw rl ffl.. '. V V V. :V".:fa- " .V p -"- 5 - , f iff Ii ' V in-yi '4 a 1" f 'ff-:':-21: W5 Ma. S- M--1' 19335 ,V - rw V s-fu W-vis: Qi- -'Vw J f 1 - f is- .- ,1'f1m42 ' " Y- ' .' ' f Www- ep -1 ,au --1 16'-"-122494 9 Km! 1 . V. 1 V. f 1 -" . 1:5 ' ,.,W,,f:.,g:s:i,-, sf 1 1 195 yt. V 'll .243 ,V ' . '--' . ' . - -tgff. .- ,Z :gn-V,gV: :i:V' .,' .j-V.-gg-laivii. ,V -:1-,f,, g.,4mVf-,12.-V- - 11- Q " M' ff ig.. ' " 1 il 'f ' if "" 1 'C ' -. Vw-fl Q.:-2 '. vw yin. , -ai 'V ,.' Q.. 5V,.V':gj5, -vw.. . A ., Q V .,.f1-':- - '- ff .V , gi ' -'1-if Z A . iw- Jedi liz?-Qf5'fz3" ---:yi -. ggi ' 53V L, -rXgb.j - V ,. It Q Q .- v . " . 1 'VVCL ' f ,fr ' "f7'?'? :fi r f -- - -4- , 5 -f--- ' f- V. , , 364 1 I W I ' , V M" V- 1:26-Cf, 'V 'Hz V.f I ,. ,viii i,f"'-'f f' ?"7f 1 ' V A -. . 'X - 'r'5:?1.,f E 12'-1 ff-:Y i:i ' f"'fQ5..Q.1l:5 ,V ,Vffli " ' ' . :V V"f'f2,.:f3'+ ' 1' z15.': , ' :JZ-3-"1-"'if1".1i' H ll I Doesnf the far drift look like min queries a viclim of automobile lostifis. eqll "Good afternoon, Chi Omega. Would you help me, please? ll Row 1: Schrader, Lynn, president, '65, Loescher, Lynette, vice-president, '65, Tanner, Judith, secre tary, '66, Plum, Susanne, treasurer, '65, Allen, Donna, '68, Anderson, Marion, '66, Beckmann, Barbara '67, Beckmann, Pat, '65, Bernard, Diane, '68, Binger, Jan, '68, Brown, Bonnie, '67, Christiansen, Kay '66, Connell, Janet, '67, Coufal, Jeanette, '67. Row 2: Dale, Alice, '68, Davie, Sarah, '66, Decker, Sandra '67, Diffenderfer, Susan, '68, Doering, Janet, '68, Dunklau, Patricia, '67, Ekwall, Cathie, '67, Finks Linda, '67, Fliginger, Kathy, '66, Gefke, Pamela, '68, Graham, Susan, '66, Griffin, Kathryn, '66, Hansen Harriet, '65, Heath, Judy, '68. Row 3: Heizenrader, Nancy, '67, Hoyt, Letitla, '68, Johnson, Genell '66, Jones, Donnelly, '67, Joy, Jacquelyn, '68, Kessler, Signe, '68, Kinsinger, Carol, '67, Klein, Beverly '67, Klimes, Jane, '68, LaBelIe, Judith, '68, Larson, RuthAnn, '67, Leonard, Susan, '66, Lockhart, Cheryl '66, McCartney, Judy, '66. Row 4: McGough, Anne, '68, Mallory, Gail, '68, Mason, Judi, '65, Matya, Cheryl '68, Maxwell, Anita, '65, Metzger, Vicki, '67, Meyer, Judy, '67, Moravec, Carol, '68, Musselman, Ann '68, Niehaus, Betty, '67, Noll, Karen, '66, Oates, Kent, '68, Olson, Linda, '65, Peithrnan, Ann, '68. Row5 Pfeiff, Helen, '68, Quinnett, Lois, '67, Reutzel, Romney, '68, Rieger, Joline, '68, Rodgers, Juliann. '68 Roegner, Karen, '65, Schnegelberger, Barbara, '66, Schuldt, Mary, '65, Schwentker, Marylynn, '66 Shalberg, Bonnie, '66, Stalder, Mary, '65, Stewart, Barbara, '65. Row 6: Swanson, Mary, '65, Thurber Joanne, '67, Trumble, Judy, '67, Vales, Joyce. '68, Wallace. Cindy, '68, Weber, Kathy, '66, Weimer, Diane '67, Weise, Jeanne,'68, Wells, Patricia,'67, Weymouth, Linda, '66, Wiltse, Mary, '67, Young, Crystal. '68 - l BeHe Harding, President Arts cmd Sciences, Ralston 'My Fair Lady' Highlights Tri DeIta's Social Season Substituting date trips for date dinners, Tri Delts chartered a bus to Omaha to see "My Fair Lady? Girls and dates took time out beforehand for a pizza and ping-pong party. Pledges gave surprised sighs of-relief on dis- covering Delta Week instead of "help week." For several nights, upperclassmen presented skits while secret "sus moms" lavished goodies on daughters. In turn-about phone duty actives sang "DDD Spells DDD" in place of "Hello.', At the initiation banquet, Delta Delta Delta and brother fraternity Delta Tau Delta conferred the Diane C. Wolf memorial award on an outstand- ing sophomore. Kappa chapter held a '7Oth anni- versary celebration for the November Founders Day banquet and honored Anna Vore, the only living charter member of the chapter. 451: ?a-af V? V, or ur,t, ' .frjyj 'Ai-' ---2 - 1 5 'ff ff' , '7 f ? ,ff 4 S 5 M92-xi ,iv ?57 Zim' 'V - r,4r:v-rexf V' 'x ,-Q. 2 1.6 f 7 .i -f-11-1 aff wMr:r:ag51fs:j .1 , ,fp, '. , H 221121 , Z .4 f ff 4' 1 0 I f 51 9 mm A H, ,.,. .,,, .,., 6 j f iw ' f f ,4 ,V 5252.952 9 ki? ,5,i5,,,, , 2 far f f H 1 5 fx ,Wi 4 we 1 W i ' , 532 3 M., ,, . , -M. QM, -, , Q , , 2 X 9 4 . ELEM wif 17 4 , HV W 4 ff!! gay f ff Q fi A W' M, f pg W 4 A-:f ' 1 , 76, V- ,, f ff! 44 f if , flaf 9 f , J 4 f f rl f een " 'Film ,rx-+pL, wi: .. f ' .., :PV-j1'jg:'I . sw- V f wsggi, iffg' 'wif :p::2'f.,,:f i Zrxvlwwm' Af-'12C42S'I-HY' i w ' y! W f f f 1 If ,Jy ,. " nk,-it fi: Z,,, ,,,. ,O , ., 1 6 Q y , f 2 My f f if , WM 10 12 4' W W 5 fp gg , Y ,K if 6 , .pf ., 4 f1'fQ7'1f,GN-1 i.:,1' .f '-'wg gg-3,-A: 4ai5j ,.4:3g,,g1j,5, A cp! ,E 'Q f' A" ' 2-YY , - "': 6 t ,, Whaf Tri Delfs do when snowed in: they toast marshmallows, of course. iz-, v .,.-. ,- 1 M., ,M ..,,, , .N . ,aw ., , at 3 - s w ,, 7" .452 ":I:-'?v:'1:' ' NA 5 " iii. , ef? ti Q, ff, 'R lv, fhillif: , " S :fezf yff ff.-,,., ,f . :,, ,s iggw.. ,f,,,.1,,,..f M ,, M., 3' .- :- gg- , 35, ,. ff?-f " k 1,151 1-',52,S: .g:1:' 25531 ti, . 2512- f- 1:1 ' J-,Ef f ,t ,- , ' , X xxx -z 122-Q. , Y 'l ' 7552356525-IP" ' ' 'IQTEW 2' '5'Y"'f' l - tr ls: As, ,,,-.fm-i 9. ,ig Q .,,. ,H lg, , .,, v .. Q x :Q , t Row 1: Harding, Bette, president, '65, Henstorf, Harriette, vice president, '65 Kinyoun, Roberta, secretary, '65, James, Helen, treasurer, '65, Adamson, Sharon '66, Andreasen, Twila, '68, Armstrong, Beverly, '67, Armstrong, Suzanne, '65, Baker Nancy, '66, Biere, Marcia, '67, Boyer, Sally, '68, Brauer. Mary, '67, Brown, Joan, '65 Bulin, Nancy, '66. Row 2: Cessford, Angela, '68, Chenoweth, Nancy, '65, Churchhill Barbara,'67, Eacls, Jaclyn,'67, Ebers, Joann,'66, Eckel, Sally,'65, Fritzmeier, Dorothy '68, Fry, Carol, '68, Furst, Jackie, '67, Gessner, Annette, '68, Gicldings, Sharon, '67 Glade, Leslie, '65, Gloor, Lynn,'65, Granata, Ellen, '66. Row 3: Granata, Susan, '68 Hamer, Pamela, '66, Haskins, Barbara, '68, Haynes, Lenore, '67, l-leckrnan, Mary, '67 Helm, Diane,'68, Hinton, Sherry,'68, Hoff, Mary,'65, Humphreys, Carol,'66, Husbands Barbara,'66, Irvin, Jane,'67, Irwin, Roberta,'66, Jansen, Jane.'66, Johnson, Cynthia '68. Row 4: Johnson, Mary,'65, Johnson, Mary,'66, Koskan, Carolyn,'68, McCartney Mickey, '66, Manthey, Carolyn, '68, Mitchell, Cheryl, '68, Porter. Colleen, '65, Powell Susan,'67, Rames, Diane,'66, Reifschneider, EIlen,'66, Reynolds, Susan,'68: Robinson Judy,'65. Row 5: Ross, Susan,'68, Schottler, Jane.'67, Schultz, Beverly,'66, Shanahan Judy. '66, Schelledy, Sarah, '68, Stasch, Susan, '66, Strauss, Carol, '68, Wilken, Jane '67, Williams, Virginia, '68, Wilmarth, Janet, '65, Woodward, Karen, '65, Wooster Barbara. '67. W , Ignoring empty purses and irate fathers, yiqv shoppers succumb To temptation and buy 6 Delta Gamma Basement Dons New Decorations Prior to fall Rush Week, Delta Gamma alums sponsored a project to redecorate the chapter room and basement. New floor and ceiling, dra- peries and furniture gave the DG's lower level a totally new appearance. M Testing ability to speak and understand Spanish, French or German, sisters sat at a foreign language table one night a month dur- ing dinner. For the girls unable to converse in a foreign language, knowledge of foreign af- fairs was necessary at a current events table. Before elections, the president of the League of Women Voters spoke to the DG's on 5'Women in Politics? Afterwards, the girls divided into groups to discuss the topic. Nancy Holmquisf Teachers, Oakland 8 , 'NE x, xv. 7 I4 Y? , 4 gn x f 'Xb fr ,,' .az .5 ., .,., ,..,, ., . ,. f-', . ar .- ,,.:,.-1-,:. Y,wj,Zi?9' fi X K w Nr -A'-:,:+,,-,-,-:-,-f-:,rm 1 tx rj J' ' ' ,Q +A 1' Q 2 Q A QQ ,,u.,.,. , iii?-" "1 is , t f, gy , J' 3 f -f,2,25- af' -5 f: -e l v 1 Q 'QQ ' o W' F-ww-fr, - ,,.-,-5, ,... ,,, .,, ,, V , g,:.,f?,, -. - .. 55 Q ',,?,,, , tw g i l ,Q ' M ,A 5 IM' '1 .4 -2 "' 5 0. ,j. .f 'mx 5,29-s::,':::, . w :,,,f,.f, ' l 53 fi 5: l - 'f ' 5 i , 2 be F4 ,fi lj "rg" "W s 7 5 1, 25,5-i'gIy, ,ig , , , ff -'-sv '-'sick X,-M . ss-f ' a. .., -If '-'Aww'-res' ' 'wr'-MZ,A,-:r-61-rf'1,:-rs, Ax 525' .. -, r 4 r X , 5+ X " ' 3' i 5 W- f Z ,sv f' xx R g ! S x " " f M ., :s'wfQf'f':2-' - fs-fb.-J-A-,:5'--' ,G Y EEF? S r-is-',:.-.'.ff , 5 - ' - ' 'I . Q ,. ,, '-' I - . Q . -,f Q. ., ,-wi is 5 ' Q , we The bongo beat means practice for Coed Follies, as "natives" learn 'the rhythm of the iungle drums. 25'i5fz?i:5f7f A W - ,551 515.345, ,gf-. 4:21. 5. , ,:: - lsr' ,ag ,,,aff,2'.s,,, I-,zgf " 6 We 9 4 A s Y l fm, gi I gl , W 1: f- ,ff V., , 1 ag,-in ' ' -fa g? w 'Z " -4 . l Row 1: l-lolmquist, Nancy, president, '65, Johnson, Judith, vice president, '65, Brown, Polly, secretary, '65, Kosman, Dianna, treasurer, '66, Anderson, Kay, '66, Angelis, Maria, '66, Beckman, Barbara, '66, Beecher, Barbara, '68, Beermann, Charla, '68, Bollman, Virginia, '66, Boyles, Ann, '68, Brott, Patricia, '68, Brueggemann, Jean, '65. Row 2: Budden, Vicki, '67, Bush, Karen, '66, Cockle, Cynthia, '68, Coffey, Ella, '67, Collins, Sandra, '67, Costin, Katherine, '68, Deger, Barbara, '67, Dort, Suzanne, '68, Durham, Sunny, '66, Ebzery, Susan, '66, Edwards, Jean, '67, Elliott, Susan, '67, Elliott, Vicki, '65. Row 3: Flebbe, Elizabeth, '67, Flebbe, Sandra, '68, Glade, Kathie, '67, Hall, Linda, '65, Haynie, Dee, '68, l-ledgecock, Pamela, '67, Hensley, Judy, '66, l-lighland, Susie, '68, l-lolmquist, Jean, '66: Holman, Sudie, '68, ller, Marguerite, '67, Kelker, Susan, '68, Kezeor, Ann, '65. Row 4: Lohaus, Jeanne, '68, Loutzenheiser, Nancy, '67, McCIymont, Susan, '65s Maclay, Donna, '67, Middleton, Jana, '67, Miller, Jane, '65, Ostwinkle, Claudia, '67, Packard, Vicki, '67, Palmquist, Janet, '65, Parkes, Claudia, '67, Peterson, Nancy, '68, Pohlman, Cathy, '68, Quinn, Mary, '65. Row 5: Reagan, Suzi, '67, Reed, Linda, '65, Rogers, Jan, '65, Sandberg, Gay, '68, Saylor, Sherrill, '67 Schmadeke, Jane, '67, Sharrar, Mary, '68, Shearer, Helen. '65, Sitorius, Cynthia, '68, Spohn, Sally, '67, Swanson, Penny, '67, Tallman. Ann. '66, Thomas, Judith, '67, Row 6: Wallace, Louise, '68, Warnsholz. Jane, '67, Wheeler, Candy, '66, Row 7: Williams, Edwyna, '67, Wood, Pamela, '68, Wood, Priscilla. '66. 369 Alums Help Gamma Phis With Golden Anniversary In commemoration of fifty years on the NU campus, Gamma Phi Beta hosted a Weekend gath- ering of alumnae. Traveling from all over the United States to attend meetings and social get- togethers, national officers and alums witnessed a re-enactment of the sorority's founding. As an altruistic project, Nebraska's Pi chapter contributed to the Gamma Phi Beta camps for under-privileged children. Sisters prepared boxes of toothbrushes for children attending summer camps in Colorado and in British Columbia. Issuing a decree to Kappa Kappa Gamma, the Gamma Phis challenged the sorority to a scholas- tic duel. The agreement stipulated that losers treat Winners to ice cream sodas at a social hour. Carol Bieck, President Arts ond Sciences, Lexington 370 With mops, waste cans, and 'IO hands, a pledge work session passes quickly. 5- illl, ,x , , Ihz 9 ,... WE, ,, 9- 52 P 5 -F, , rw' 3 , . 9 , at , s . li O fl x Y I tx: '53 1 Xsxi Vx 51 X I :Jigs , X 4 N 5 ta f . wg f' L .?1i,gQ " " -' - - 4 Q . SRS' "YG s, 1-. ww.. - miie-wiwab.,-viffwgfi,-QWQ wm,:r1,f2 :v-fri: v " s my ws. ' ,,-X.,-,,.,. -. Q ,,,w::a':, Q., , .. , . . l ,,,, . - .aw-V ., V., ,J 'f ,'5lf'l f A N x sw f N Z 5 X E, 4 M Q M 5 E i Xe g - es ,.4f 2 ME, ,, , l is i "' 'rw X , 4 X, V' f- :.. Q" :a'::z.'-:1- sts N gy, :Q S f M , hifgf ff 0 EW if-K ,V s N 5 -wx H1,,,2igfQ,,VfQ?m1 1-l wx X x ixxg 7 1 N4 ,xx ,533 'rw ,QQ 9 . 1 , gee'- :ry ', KQ F' ': Q? M x l sf, 55. X Q Q MSE l , , fs S60 5, Q, ' 4 ,, , iw , -Riff Q 1 2, E X -,N Q f 'ks as NX 1 X X ff I Nik 5 HQ, Sk, 5 Y 1:,z X x '54 2 li, i , , K. ,:,::':, , As. 3 9, R ia,-f , -at ,, ,. f i s iw , Q , , 37 X f 1, sv A. - 51, ,iw rt' :,:, ,gf 4 . 4 4 . -f aft: 'ff 4 .,:"' -'f -, 355 .. .., ,, ..,,.,.,, . 25 f , 16' ' f iw , I-fSi"f-'E'5"w ' ,.,, Y ,, ,,... I., in A... .,. Z.. fue, , .?,c. Nw -31,5 .,, .....,.... , , Q 5 , . 5 3 ""' ,if if . fm V1.5 ' Li ' rpg: W r v 7 ir ,. ,., 1:7 - ' , 1 Rain, hail, sleef, snow or sunshine? Gamma Phis retaliate with variety. Row 1: Bieck, Carol, president, '65, Dunham, Emmagene vice-president, '65, Clifford, Barbara, secretary, '66 Codner, Marcia, treasurer, '66. Row 2: Armstrong, Jan '68, Armstrong, JoAnne, '67, Bartzatt, Vicki, '68, Beerline Joan, '65, Beideck, Bonny, '66, Biere, Nancy, '68, Black Diana, '67, Bowen, Marilyn, '67, Bryans, Pegi, '65 Capesius, Ann, '66, Carr, Carolyn, '65, Carstens, Julia '68, Christensen, JoAnn, '68, Clifford, Bonnie, '67, Cutright Janice, '67, Row 3: Cutright, Jean, '67, Dowling, Vicki '66, Ekberg, Sondra, '65, Eschliman, Donna, '66, Ferrara Ginny, '67, Field, Lynn, '68, Gepford, Karen, '67, Grosscup Lynn, '68, l-laarberg, Mary, '66,Her1line, Linda, '66, l-lousel Cathy, '68, Jentges, Danelle, '68, Jiracek, Lynn, '66, Johns Patricia, '65, Jordan, Betty, '66. Row 4: Kaul, Linda, '65 Kharas, Charlotte, '67, Kittelson, Carly, '65, Kulish, Mary '67, Langille, Margery, '65, Leitschuck, Cay, '66, Lipp Pamela, '65, Mahoney, Linda, '67, Marshall, Jennifer, '68 Martin, Mary, '66, Michel, Dianne, '66, Moody, Cassandra '68, Moody, Sandra, '65, Mueller, Jodeen, '65, Mueller Joyce, '68. Row 5: Muff, Linda, '66, Meyers, Judith, '68 Nutzman, Margaret, '67, O'Donnell, Nancy, '67, Olson Penny, '66, Pauley, Lucinda, '68, Perkins, Ursula, '68 Pflasterer, Barbara, '67, Pittman, Jean, '65, Rahn, Janet, '67, Rudat, Cheryl, '67, Rutherford, Penelope, '65 Schroeder, Susan, '68, Shurtz, Vicki, '67, Smith, Lynn '65. Row 6: Spangler, Sandra, '65, Strecker, Dana, '68 Sullivan, Penny, '65, Tetro, Kathleen, '67, Thompson. Sue. '67, Thorpe, Mary, '65, Trites, Barbara, '66, Turner, Susan, '67, Ulven. Cathy, '67, Vanl-lorn, Georgia, '68, Weaver, Barbara. '67, Weber, Phillis. '68,White. Jody, '68, Wiebusch, Janice, '68, Yates, Jane, '68, f i Theta Whiz Kids Place In Quiz Bowl Contests Spouting the correct answers to questions, Kappa Alpha Theta Quiz Bowlers racked up points to roll over opponents. By demonstrating general and academic knowledge, the squad won a second-place trophy in the rivalry. NU's actives and alums hostessed the 1965 Kappa Alpha Theta district convention attended by alumnae from four surrounding chapters. Representatives met in Workshops to discuss problems and exchange ideas for improvement. Entertaining fathers, Thetas presented Rush Week skits and songs to dads at the an- nual Kat's Paw Party. Then to celebrate Mother's Day, Thetas invited mothers to spend a. spring weekend at the sorority house. "Do I look like a bride?" Dreaming of weddings Thetas entertain Tri Delts at a ioint fashion show. 2 Gayle Fiala, President Teachers, Omaha "" X ' . L ' .SL ' alms. ' , B . ' :K ' 253 ' W -- . . xvk NQNQ- x g Q .. Xxx., Qx, ,,,,. V . X Q N 'NC' 12 X X X X X xx ,rg f'1..f y.asge.:rs 25,1 1424-Tw-.t - - .,-.Rs . . ,, X X wc, X x Ha. ' Xxx asv Ny nas X 1 p its FQ-5, in ., mx-I: Mix-i ,. IRB ,ff L., ef, . ff if . -2- k Tse: in . Q . 9 N-xi.. 'X X .5 t..xT::v-xg M , . - A X15 ' k ,X , Q39 Ha ifa Xi - ws:-sv. . ' 'VN' , , .Q ki?'sffNg,'iQQf is Q s X . KN www sa ,Y X X X X gg e QA N N FW? X Q., X X X i . X it 5 M- X Q , X S K M SX X X N 1 if X 5 SX R X at V X x X Qs aww X ski? . .. Ys 0 . N,-, Q - .. . sEi,is,,..,.,., X . K-4, vm. .r . ,M . . "-c f':':'E?f52Sfli if fwfr HSN ' -Q? SWT? 9 ,WND 931- 14' ' E -QQ? -1, A .,1 r gy, .+si.,f.,ffs:.... YY. . RAE -:Akai ,, w " m fix-gf 2 rg:-F . , igwk V- p 4 . 1 ' , 'ww-wr-'r-:st ,kc:.eA.ibxLxQ2wt 9 ,, X C' ,f x' X. QR ., ,, my ,wmv X., Nt taxa Xt, x NK Nikk i 1. :avr-ist, '1' .ff .t ,ts-,:::-'ze' -:iw f:1.. 'f-5 :Tis ' WQXQX QWWS N X W. XX j X l Pledges watusi away the week's tensions and frustrations at the Theta's "AlI Pledge Dance." .-Cv'f,'f' ' X' " f' -,r , ,. pl y' f A' aff- . ,ff wgfgwwaw K' WWW 'sf '-'xx ,A 'iv ff' ,, , ,,., . ..,, ,. fir ' fn' - li if Z1 1 ,' fy ,z ' ,!,f, f7WJ fy if , 7 ff ,Mgr ' , 'X W Q fo J l 'LM f ff X l y f 6? 4' l ,ff WWI , 1 74, ff,5,fQ,,W,f,,,, , ,-A , , f, :mmf .r 3 f 'Y , , ' i 'SF Q: if-ff? , Q:-,v N inf faziv 43' 41550 I 9 at 'N ' -.. , , 4: ew' , ,., ,,, , ,,, .i E I, 17, ',,, 1,15 7' ff,,5 i,,i , ,Q ii - ..,. . - . ff, ,,.,:3:ff,,, 4' ,.,7,,f, ,5 Q, 74 ff, 1' 19 , , , , ,, ff, , iw I fff4 ""W' ,H ' ' ' ,g5eWi'5'wMvv r H, A " --'- ,Q 'ef i ' ' I gf i ff f f f :S in f 2 mf, ff , il s 'Q 4, if 5 f ' ff 7 f , , , f 1 f ' ' ,f It 1 15555 5 -f-, . 1 '5 i . 1 ..,f fffff ' 1 ., , 1 - li , aw- , ..:.,, 1,5 f , -5,41 ..g,gg,-1.-".,.?., ff: ,3 , f ,f iii ' i 74, li 3, Ag' f ,iw f, , wg' ,Y f 1tL,.nt ,-, , J ' If QQ , li , 0 f , ga ,, f X ' , i ff f , fp, ,Q ' ff 7 ,fi ff l 5 ' ,e, ' 1? ,X we X-w3W,,,,, ' . : ,f 5, .Att , lf I 3 ff f I f f j ,f ,f , Q I , " -:iw i 1 ,i'f"1l' I3 "f' 1:f 5,f ,f ' , ., x f , ,. , , W,Vy3,,4, ,,,. W f A f ,f W ia Z 2 ff!! 0 f f W s f ff 1 , , ,. , gif' .57 ,', .-f ,ff f 1 4 I 4, , ,f Q , , 1 f sl f 3 ,f ' ,f ,J " 1 J , I 3 , , , f Z f ,J 7 Row 1: Wild, Casandra, pledge trainer, '66, Nore, Betsy, secretary, '65, Maixner, Patricia, treasurer, '66, Aitken, Elizabeth, '68, Barber, Jean, '66, Beardmore, Mary, '68, Beggs, Karen, '67, Bitner, Barbara, '67, Bitner, Kristin, '68, Bray, Eileen, '68, Clemons, Ann, '68, Cole, Susan, '65, Crabill, Jane, '66, Cunningham, Susan, '67. Row 2: Dell, Rae Jean, '67, Devereux, Susan, '68, Dewey, Patricia, '68, Dingwell, Kristi, '68, Ducker, Susan, '65, Dowe, Susan, '68, Evans, Ann, '68, Fauss, Jean, '67, Fejfar, Karen, '65, Grasmick, Susan, '66, Gunlicks, Karen, '65, Henderson, Kathleen, '68, l-leckrnan, Diana, '67, Higgins, Betty, '65. Row 3: Hoffman, Nancy, '67, Holden, Debby, '65, Howard, Jeannine, '68, Ihle, Gail, '68, Ihle, Susan, '65, Johnson, Bonnie, '68, Johnson, Karen, '66, Johnson, Kay, '67, Kennedy, Ann, '68, Koefoot, Gretchen, '68, Kotouc, Ann, '66, Kramer, Kathryn, '67, Lancaster, Michal, '68, Lund, Christine, '68. Row 4: McClymont, Joan, '67, McGee, Sally, '68, Magee, Ann, '66, Masters, Marilyn, '66, Meier, Sarah, '67, Miller, Jane, '67, Miller, Sally, '66, Morrow, Mary, '65, Morrow, Sally, '67, Perrin, Christina, '66, Peters, Caryl, '67, Rankin, Sara, '65, Renier, Joanne, '67, Rolfe, Barbara, '67. Row 5: Ronin, Carol, '67, Schlaht, Emily, '66, Sides, Linda, '66, Skarda, Susan. '66, Smith, Barbara, '67, Sorensen, Kathleen, '65, Strand, Carol, '68, Strateman, JoAnn, '65. Row 6: Tetherow, Susan, '67, Thomas, Sally, '68, Tudor, Anne, '67, Voss. Shirley, '66, Warden, Cheryl, '65, Willard, Meta, '65, Yeager, Janis, '67, Yost, Dorothy, '67: ,:' 3 ff f Y ,gf Uycffgpf 9' f ' sK"i'.-W 'J A f . - A .fa fr 1 ,Q ,nf f , , 375' L 'f fffrfii -V ,ts W f ' 7 "I ff: W ef M- f - A , , , X if ,, its 1, ,yi - . ""'i g if.. W7 il, . 31 'fi .l f W' ?'f'i'7'5G"SJR?"'55u"- V ' ,H ' 'ay' gl 1 1 gf!- f 5 ,+ 1 f 1 M, Y A ,f xx i 0' lr : "H" 'P . il. W .4-f 2 3 ' Q? .1 ,Q-:i4-7-vii , 2?-4. , iii '1 4: ' ,N -qw ,, 2'- lf" -L ii , 'ff' my Mn" i ,zgas F34-g ,513 ' , , .M ,:, ' I, A ' ifuigff 'tif' "'f5:j? . Row 1: Teel, Patti, president, '66, Thayer, Patty, vice-president, '65, Williams, Alice, treasurer, '67, Ambrose, Jan, '67, Baird Carolyn, '67, Barger, Debbie, '66, Bauer, Janice, '68, Bemis, Deanna, '67, Bennett, Peg, '67. Row 2: Campbell, Joanne, '68 Chandler, Julie, '68, Dean, Linda, '66, Domingo, Janice, '67, Ebert, DeAnne, '67, Filbert, Sherry, '65, Fosler, Pam, '68, Francis Carol, '68, French, Carole, '66. Row 3: Glenn, Roberta, '68, Gotfredson, Gaye, '68, Gregerson, Marcia, '68, Harrison, Lynda, '68 Hecox, Elizabeth, '66, Heideman, Judy, '66, Heileman, Carolee, '68, Hestermann, Barbara, '67, Hicks, Barbara, '67. Row 4 Hoegemeyer, Ann, '68, Hoegemeyer, Marilyn, '66, Howell, Catherine, '65, Hughes, Martha, '68, Irving, Patricia, '66, Jaeger Carol, '65, Jedlicka, Elaine, '68, Kepler, Lorna, '66, Kot, Pamela, '68. Row 5: Lee, Diane, '66, McCall, Carol, '67, Mcl.endon, Jane '68, McNeel, Constance, '68, Matzke, Gayle, '66, Michael, Connie, '67, Mongeau, Vicki, '68, Morrissey, Sharon, '66, Nedrow Jeanette, '67. Row 6: Nelson, Barbara, '65, Nilson, Linda, '66, Oberg, Sherilyn, '68, Oberle, Kathleen, '68, Ostiguy, Judy, '66 Reinmiller, JoAnn, '65, Robertson, Barbara, '67, Rood, Mary, '67, Roseberry, Mary, '67. Row 7: Salisbury, Linda, '68, Schou Sheri, '68, Sibert, Bonnie, '68, Sicklebower, Marion, '67, Simonson, Karen, '68, Slie, Mary, '68, Stroy, Carol, '67, Sullivan, Mary '68, Terrill, Carol, '68. Row B: Trammell, Suzanne, '65, Vogt, Sharon, '66, Wachholtz, LeJean, '65, Walla, Jane, '67, Walla, Vance '67, Whitney, Jan, '66, Whitney, Susan, '66, Williams, Dorothy, '68, Winterer, Erma, '67. 34 v Pahi Teel, President Teachers, Fort Collins, Colo. KD's Install Scholarship For Outstanding Student To honor a deserving Nebraska student, KD's initiated the Kappa Delta Scholarship Award. Paying one sernester's tuition for an outstanding college woman, Pi chapter pre- sented the first grant to Jan Whitney in 1964. Showering actives with candy, Kappa Delta pledges observed "Green Goodyn week. Future members carried bags of green candy during the day for hungry KD actives, then scrubbed the sorority house with green Sponges. For evening Rush Week parties and special occasions, Kappa Deltas sewed identical floor- length gowns of white rose brocade. Donning more comfortable outfits, KD's earned the WoInen's Athletic Association participation trophy for the second consecutive year. 8:30 creeps closer as coffee and a re-run of notes succumb fo "l'm really not fired" cotnops. 3 X x x 1 ' X , e,-,,--w.5.::- -:- X... Si:-ifstsiktw si sy xt, ,. X s-,ssisyyf '11, X eM ye If 3523 ,S .Mya 93 kmiiv Q "ii-.,3..:"v-'enema ,..,M...:. l 2 Sf, Row 1: Stenten, Margaret, president, '65, Gesman, Mariana, vice-presi- dent, '65, Bosse, Barbara, secretary, '65, Miner, Susan, treasurer, '65, Agee, Janie, '67, Amsler, Julie, '68, Anderson, Nancy, '65, Baird, Travis, '65, Bartlett, Cynthia, '68, Brock, Robyn, '67, Campbell, Nancy, '65, Christensen, Mary, '66, Clem, Barbara, '66, Row 2: Crosier, Cheryll, '66, Daubert, Carolyn, '65, Deitemeyer, Kathleen, '67, Dougherty, Anita, '67, Drake, Halle, '67, Falk, Suzanne, '65, Freeman, Carolyn, '67, Freeman, Jackie, '68, Fuchs, Kathleen, '66, Gleysteen, Ann, '66, Glover, Barbara, '66, Glynn, Kathryn, '67, Gray, Sandra, '67. Row 3: Guenzel, Virginia, '66, Guilford, Mary, '66, Hall, Sue, '66, Handschuh, Barbara, '66, Handschuh, Denese, '68, Hapner, JoAnn, '66, Harris, Margene, '67, Hedge, Martha, '68, Hime, Susan, '66, Hoppe, Elizabeth, '67, Hunter, Anne, '68, Hurd, Janice, '65,-lnman, Jennifer, '67. Row 4: Irish, Lynne, '66, lseman, Toni, '67, Keating, Linda, '66, Knight, Kathleen, '67, Kulla, Carrie, '68, Madden, Susan, '68, Mann, Sandy, '68, Matt, Patricia, '65, Melchiors, Kay, '66, Mortensen, Judy, '65, Olenberger, Laurie, '68, Petsch, Josette, '66, PVWSIDS, Julie, '65. Row 5: Rasmussen, Connie, '66, Reno, Carole, '66, Rlefden, Kathleen, '68, Riggs, Cathy, '67, Riggs, Eleanor, '65, Rohlfsen, Jan, '66, Rudin, Marianne, '68, Schnabel, Bette, '65, Schneider, Barbara, '66, Seberg, Diane, '66, Simmons, Barbara, '68, Smith, Cynthia, '67, Smithberger, Susan,'65. Row 6: Stickler, Jeannie,'67, Stilwell, Catherine, '68, Tallman, Mary, '68, Tinan, Stephanie, '68. Row 7: Trupp, Barbara, '67, Unger, Carol, '67, Wiebe, Roxanne, '68, Weingarten, Linda, '65, Row 3: Wesgering, Kathryn,'66, Wiggins, Ratti,'67, Wilson, Pamela, '66, Wilson, aIly,' 5. 76 New Kappa Wing Adds Lounges and Laundries To cope with increasing membership, Kap- pas added a second and third floor to an existing first floor wing. The addition permitted individ- ual intercom systems in the new bedrooms, new smokers and a laundry on each floor. Inviting Dads as dates, the Kappa Kappa Gammas presented a dinner-dance party. Kappa judges awarded prizes to father-daughter teams for the best slow and fast dances. Later events on the social calendar included the Kappa-Inde pendent tea and the winter formal in Omaha. Kappas again kept a monopoly on roller skating and swimming titles. The girls sped to the skating championship -in Spring Day for the sixth year and swam to the women's intramural swimming title for the eleventh straight year. V gasp . - f -. -'fx-:em-7.9:-game, ,f . i .i - -, .-Q5 V 5 9 14 , x g 1. 25 X ' 1: s? ix ' '33 vw' A 1, 549825332 W . ' ' ' vw yi i 54. , wi - 'milf -, 5 ,, '31 N 9, f- ll?:f:7' -r lW"' ' Q? 4 3 , I V8.5 ' K 5 X ,. .V fb f W 2 , , , Q c 0 6 , Ya: 5 , , , x mmf, Q 4"WM' an f qegx, 'T' ' 'Q , ,. V-g'.r,Wf: 1,- 'S 'ff'-:ww 1' - if" s 5-.,4L:+v5 f W x ' irffiii 'Q , if 3, C I Kg? K 52, M by , 4 gig If W 5, ' gif. 2 'iliflizl . ..., , ., ii . ,.-.,.w. ,-, ,- ' mf ii - A - ,sm ii 1-'ffm -Q . , 11 '1S?.Y:J"fFI'-L:i?:','lZ fifrfi - 4 K6 lx , V 1 I ff i xg x ' V 4 -4 4 , f'2 O 3, K 5,5 W '2 ' , X I v I , y sg 2 -Y: 1-11: :W 1 l ., ,,.. . .. ,. in ml 1 f A lr 5525 :,1,,,, : ,,. .iw SN 0 , H '- ' f - 3 -, -gz5v :,,,w -gg, .2--,gg ' . - .gh , - 1' 43126 1: S1-1 ,.,. - so 1 f x . " -Mil-5221 . ' 5 .2j:'15.,A "2,1,,':4 " ,i'. A-'5"1j-43325 P 'Nik Margaret Sfenfen, Presiden? Arfs and Sciences, Lincoln Kappa Kappa Gamma's frosh dafeline begins operation wifh a flurry of pins and needles and safins and silks. 377 Pi Phi Neophytes Realize Spirited Derby Ambitions Waving identical hats, Pi Beta Phi pledges clamored to capture the spirit trophy at Sigma Chi Derby Day. The highest number of points in game competition clinched the over-all trophy. Pi Beta Phi joined forces with brother fra- ternity Beta Theta Pi to "Barbecue the Beasts," winning third place in Homecoming displays. Pi Phis added another third place, portraying comic book characters for the Coed Follies skit, "Black, White and Read All Over." Excelling in scholarship as well as campus events, Pi Phis secured the second place Schol- arship Activities Award on Ivy Day. All-sorority scholastic ratings placed the Pi Beta Phis in the runner-up position. 1 Jay! Q I . fl ff Cf! .wg Q! f ff f W7 . ff 0 40 W I x -9 ff Y Jw, -u 5 ' - vig '-- r f I i l Ann Cunningham, President Teachers, Omaha !"'7S' 2 WZ? 'J '.W,.,,,wlv weed f 1 .1 . 1 ffm- ZW' z -11+ '- W, - 4-zz'-f -'59,-if .Kiwi ig? .21 -' .V iw-W-wi 4 ' ,f . --:.i...:.m,.f-.:..... .... e :ffm 51 if .1 -f 140-if ff f 4 , .. 1 . -. .. . . 9 W W Wi Wf Wy f W' ff f ' ,, f"'WTf7?" fy" 'IW -f ' . Q4 ,fy ' ,ff F , ' 4 . ef f X1 42-e yn ' Q4 , .- ac, .. - fw- - we-1 ' - -f :::::::-as ::--. v - ' -- Na f am. - - 'xii V "" .. .- , ' ' fll 'W . -- . ni " -' .- . . f zifiizrvw. ' ,,. f arg:-.1 N:f::.:ffFv5-ai 4 : 41921. -'f-mi .view 1 're vf:'f1ff- . ' f "fix-.ef ,g2':f' 1 lf'- fi -- ' wvzf 'V ,,.,,. 10911 1 131. gf: A 'V 1 ,.,f,1,.g,,.J7 yy' ', 23,535-' 324f:ej:i'i, ., " Qfi-35 .l,.f"f ""-.:2f filEZZ.5.j- ' 9',1p.:,E'EjF5L1 .I " iicffif' 5J'Xf5'j',?j.'Q.., 'f-U p" , .55 4-. 1 ' ?':I1g,'.,.' 'ff-' 1'.:fgggy ,, '-.. .-:s g f" 1 f '- . , ' li 4' Ziff? ".'J 4'5?1" "3ff? HL?" ff' 1-I9 leaf fiiizif ' 1:-5: '- ' ' 0 . -Iv.-iififf. , i f , , Q - . -4 2. In . . . . I' - -- W ' P ' . - " ' ' ' f 'fx le ' . 4. fi' i, F i - ..::55,.:-ar.. V as fgzxw 'If-""f2'r :-' 71i'5":f' 1 'iii-' "Ea ' ' . AI -fix' f':.-:ii 'f':1'. : -, ' I ' .. .. .' , ., ', wwf' ff 512451 5:2512 A--H 2331, -. IES sf 13119 V' ' Q 2 f4-J-ff' -5 -: -V-sibai qfz: sr- H .. f. :, ...iff f . ' - . M 1 rms- .. mf' '- -- , ga: . .. ., H , f, f ,..,-.ffg 4 . o.t .w,t .. ,A -1 .v.... , M . -1 '- . :f H '- -':,.w, f.1 . .,f .125-. I ' is ' ' 1.1: E:s't :r:: ,. , f ' ' V- '.p..ff,:g:-f, U . '- gs:-5:32 378 i Pi Phis fuss and finesse with one thought in mind: losers pay by straightening the room f N of v er-A --0 Q9 -. w fm-.fgg:,X',,,,e,' '2i'C't3:,y,ss-.x ww' :- ' - X02 " ,Q Q if -5 rf, .fat w- , r " N S 2,1-rv fs - 1+ ,. I. . H 3 25 QQ, 7 in hx. .1., A .. .. ,. ,.,. 2 ww . ,vw ' M, - ,-1 ,,,:,,:5b f-f,:sf,f,,.,-, Q.: - ag, ,Ze-sg, ,Q-4 - , 9' - ,, g I . Vw-'--s, 3:53332-lf"11'Zf"i, A MN 3 , .,.,, vw ' -4 lx ' ' t Wa' f SX A W is Q . . ,, 'i ii f , ,, . f ' s ss, SN 'Q -x Axe ... -1' 1' ::fff':1' -- x , 5 4 X2 ,4 Row 1: Cunningham, Ann, president, '65, Lewis, Marcia, vice- president, '65, Kuper, Karlyn, secretary, '65, Schnurr, Karen, treasurer, '66, Abel, Teri, '67, Abel, Tori, '68, Abel, Veronica, '68, Adams, Connie, '67, Adams, Sherrill, '68. Row 2: Alexis, Tommie, '65, Amundson, Jan, '68, Atkinson, Barbara, '67, Balfour, Susan, '68, Beel, Cheri, '66, Benting, Karen, '65, Bode, Cleta, '65, Bronson, Sandra, '68, Broyhill, Lynn, '67, Delbridge, Jean, '68, Diedrichs, Norma, '68, Dworak, Kathy, '68, Faris, Ardyce, '68, Farner, Mary, '66, Fischer, Lorna, '65. Row 3: Pocht, Diana. '67, Graves, Joanie, '65, l-lall, Cenitlf., '68, Harvey, Gail, '68, l-licklin, Mary, '65, Higgins, Jean, '67, l-linn, Judy, '67, Janike, Sandra, '65: Kirschman, Mary Kay, '67, Knudsen, Bonnie, '65, Kuper, Marcia, '67, Lane, Linda, '66, Larson, Rosemary, '68, Ludwig, Ellen, '67. Row 4: Luschen, Patricia, '66, McDonald, Diane, '68, McFarland, Mary, '68, McManus, Mary, '68, Miller, Susan, '67, Moore, Susie, '66, Morris. Kay. '66, Nordin, Pam, '66, Ogden, Frances, '68, Overholt, Gail, '66, Overholt, Lynn, '68. Row 5: Park, Carolyn, '68, Peterson, Constance, '67, Peterson, Charlotte, '68, Pittenger, Janet, '68, Powers, Susan, '67, Rankin, Carolyn, '67, Rash, Sherene, '68, Rasmussen. Patricia, '67, Rawlings, Trudy, '68 Reams, Betsy, '67, Rosewell, Sherry, '67. Row 6: Schenfeld. Nancy, '65, Segrist, Susan, '66, Slaughter, Jan, '66, Stoltenberg, Carolyn, '68, Stuckey, Susan, '66, Swaim, Cheryl. '68s Tidrick, Ginny, '68, Trombla, Jennifer, '68, Watson, Pat, '68, Wlndle Judith, '68. Wm 'qs kai' T ' ' 'V - -253' ,- 'L i' A V, -. '- x 'E 4 ,g ie' E -x ' 5-f' ,A ' f f m" X 'f' R , e ,ai-V- -2' t ' ' r Row 1: Itkin, Janice, president, '68: Lieberman, Trudy, vice-president, '6B: Rance, Sharon, secretary, '68. Row 2: Aronoff, Michelle, '68: Gerelick, Hally, '66: Goldstein, Ina, '68, Row 3: Grundrnan, Rosalie, '67: Shrier, Jane, '68: Weinberg, Helene, '68. 8 i Polish-happy pledges ponder the disappearance of the University males' grubby ripped tennies. O SDT's Regroup at NU After Year's Absence Reactivation held the center of attention of NU Theta chapter of Sigma Delta Tau. Meeting in the Union until satisfactory housing was located, the coeds faced unusual problems in- cluding an eleven-to-one pledge-active ratio. Due to the large number of first-year mem- bers, the house governing body was a freshman executive council. The alumnae chapter ex- tended leadership by "adopting" the neophytes and serving in the capacity of pledge mothers. Putting aside problems of reactivation, SDT's found time for a pledge mother-daughter bowling tournament and a hillbilly hayrack ride. The house contributed to the "Pete" Kartman Foundation at Brandeis University by spending a Saturday polishing shoes at fraternity houses. Janice Itkin, President Arts and Sciences, Omaha Freshmen use the old college stall: "Are we supposed to know founders' middle names, too. QI! n , '-5. Y' Vai I- Lf, Too much winter for cars and classes fails to daunt two spirited skaters. 1 :vs .wa sh, if JC - . X. . X. Q X . 9 x 'N 41 1 if r 1 if. X, r Q :is F! A 4 Sigma Kappa's Organize Annual State Convention Inviting national officers and out-of-state alumnae, Sigma Kappa met with local alums and collegiate members for State Day. Beta Omega, the Omaha chapter, teamed with the local Sigma Kappas on planning banquet entertainment and awards presentation. Spare time disappeared as pledges made Christmas toys for children at the Maine Sea- coast Mission. The national philanthropic project was started by Alpha chapter in Water- ville, Maine forty-five years ago. During the annual Chi1dren's Christmas Party, children of visiting alumnae received gifts when Santa Claus suddenly paid a surprise visit. Karen Frisk, President Business Administration, Omoho 82 5, -.:::.,.:,-1: J -5,-f f: , : -:: '::..., -ff:-,,,, 4 25312 551526 an ' '. . ' 'f' .-'rfa A 'V - ,. " 1-if ' ' 4 .Wiz , ',"'.fr ' " 'iz-ff' , fa 3 5 , :P v, 2 . . 7. 1 Qi .,., Vx A .W f , wa? fi u ' -,Z " 3 ,-- . - . l X rf 5 . 3 ' , K . 4 f . Q I ,, . Q N 1- vim fag' 'XY X 2 if ' . l 1 5 2 yy, 5 ,. . 'Q-'yr f' : After bowling over the semester's final final, Sigma Kap sisters relax on the Union lanes. ' W' , ' 52:11, " A, f .1-:wk f' 'lf' F f in i A2 " . KTA' v ,.:3., ' , -- I , I -06: . 5 - . l 4. -14' J.,, 1.1 , ,. b , -: 1 f f :fr fy, ,fy ff m . ,, ' : .2 ,, ,- dw ' J K 1 V' W f ',,,gf2W' .f .f 2, 'Y ef, iw ' ' 1. ' if v. V :, l,?,f:i" 7:1 ?'.' 5, 0 ,, .1 . , ,. Y, . ..,,.. 6.4 ' ff' f fff f 7' , MMf 'ff I B v gg 7 W: f , ,If "' , 4 vw Q? fy fi , 0' f ,M f 0 , 4 Q if 5 ,M W , fs' 2 A ff 1, ,ff 5 , ,f , f , V' , Row 1: Frisk, Karen, president, '65, Ludlam, Margaret, vice-president, '65, Hafner, Halley, secretary, '65, Witte, Vivian, treasurer, '66, Barton, Anita, '68, Bender, Eileen, '67, Bockus, Beverly, '68, Brauch, Barbara, '68, Brolyer, Bette, '66. Row 2: Brumfield, Marcia, '65, Cook. Merla,'65, Craig, CaroI,'68, Dare, Donnis,'65, Frantzen, Sharon, '68, Frost, Zoe, '67, Furse, Sara, '68, Gerdes, Naomi,'65, Gibson, Dorothy,'67. Row 3: Giles, Suzanne, '65, Groom, Barbara, '68, l-lagmann, Linda, '67, Hanthorn, Elaine, '66, Jensen, Janine, '67, Johnson, Joell, '66, Kingery, Frances. '65, Krohn, Kay, '68, Langemach, Marilyn,'68, Lunclquist, Gloria,'68, McCord, Suzette, '68, Maddison, Barb, '66, Mead, Linda, '65. Row 4: Mills, Janet, '68, Morgan, Carol, '67, Reed, Julie, '68, Renaud, Mary,'68, Rhynalds, PolIy,'67, Roehrkasse, Katie, '67, Roschewski, Linda, '67, Rutter, Susan, '65, Ryan. Liz. '66, Schmieding. Deanna, '68. Row 5: Seggerman, Betty, '65, Shaclbolt, Sherrill, '67, Spoeneman, Mary,'68, Stuart, Mary,'68, Stuart, Nancy, '66, Vance, Ellie, '65, Waldo. Gwendolyn, '65, Witte, Arlene, '68, Zillich, Pauline, '66. G is 'Eva 5 4 Packaging bundles of new toys for orphans, Sigma Kappas wrap up philanthropic proiect. 3 Lindo Beoird, President Teachers, Scottsbluff Holiday Celebrations Spark Zeta Tau Alpha Social Life To enliven the social season, Zeta Tau Alphais Executive Committee sponsored the traditional Halloween costume party for Beta Eta chapter. The sea.son's mood switched from goblins and jack-o- lanterns to Christmas trees as members entertained alumnae and families at an annual Christmas party. In co-operation with the National Society for Crippled Children and Adults, Zeta Tau Alpha pub- lished a manual illustrating methods to assemble toys for handicapped and palsied children. The pam- phlets along with displays modeling the information were included in the special packets sent to the parents of handicapped children. Creating scholastic competition between the sis- ters, actives challenged pledges to a scholastic dual. At the semesteris end, winners gloated over good marks as the losers served breakfast in bed. Late for o 2:30, Sally Bush ond Corolee Kohlmeier roce fo find the right boots. 384 'To 3 4 if R f, We ,Y , 5 f 6 . . 'Q' ' 5,'iE3"'-V' -, : gif . ,,, ' , V V- -Q 3, 3" f -1 ,. 1-1 2 ff 9261225 2" ' A.w:'V..- .. I 1 -' f 1 .L , V I... VV ,. , I X I f. 1-w-:z:,a,,a,:,:s::. ,w1,:,'s:' f ,I - .. - . -V -1-,- 5 , . .j-,,.,,,L,-Lf , " l552aa.:,a:::,:2 , 1 V, sa, , ,.I5-1' " .2 ':- yi ie. -?'1,zi SW, , , pe iliiliif-'.2iE'r' . "" - "f5251:':1 "" - 5-5,,."".,ss Riff? Q' 111' ,,,.4 IAQ, f- - 33.5,-f - I,-17 , .,-, I Ig-. ,. -, - , - ,.',, XZ' ' lx?-Al" 'X' 7: -, 'Z'k,' 1 -' F, :Liv ., 7: P x.. 1 4 J 3 " V N,.,, Qzf:,- free- 3 ' ,115 ,. -is 1 - , 2 ,: V- ' ,. , . , . J -2 ary? ' VV,-,ff , .1 I, - . 11,-1. -1: .iff 4 -- '+:'..t,,.. ',,:g5L-vas, wa,-:,:1:,,,f .45-' zo . lx: . TI --v-- - -"-'- 1 "'-' , ---- - - mgsfefffla,,,,,,ff-2.:.V?:,,-,f-:-i-2-A115423 V :,I5.,I:I.I,,,E.,.5,,I,,,,.,.,,.,, ,I,II :,,: :-1, 5, 1,,9,,:.g-.49-... H . ,I ,,,h7I,,,-,fn 4. ii ' 4? 1 'Q' T? . .-az? 1 Nix.: 3 , :V I, ,eq 1' J 2 N . 'W , , Www? 1 5 2 """',5!'E5:E'-4' ,V-' 52 : gi 5 I ? XS' md' V X L N' 4 xg 1 31: l f , 1, , hs., . , , 'wg K -, af-',,Vz'-f1-:g,- ,VI - . 55552. ,,.,-1: '- ' I Y ',' f I . . ,Q ' A I N. , Q ,-N l tu . ., , Zi, V ,I - ,,, , N, ,VV V ni? --5 -1 5- fear iixwwww- ,,,-I. ,Wan swf f, , 2,,,,-,,,,I, 1- 3.- f . -,:,,I-,.I. ""' -- , L, VIR I , VV, , V V , , V V, .1 V I V V ::,:y: V : - - ,W A-gf, V-,.f2.t. rf:-53' ' ., -- 'f ' ' - -sf, m e f .u l , . 4 -an-:fV ?- i-ef-ea. -: -1,-: '-1 " 'M l ,J-,,.,-zV-e ,fa f Vf- fs , fi-VV - V V. '1-2' - ,rw-,-7 . . , 456 - a " ' - '- 'w 'fs-5' ' u w -, :,,, as: ..,.21,5s,,,:s:,g,g,Q5,-,:,,,, C""'?- i 'C ' . I-Riff-EVE-E1'7?-' 551 2? . .,:'2I+ .::, .-:E5i':'f5Ir52 1' I. 237 El' 252'-', ' .- '..,:W ' 44, - "VW -F-E5 -'I Fifa? , 1'T' 11'EE1EfE22Ii:- ' 4514. 'S,.::I 44: " r if i 41 , , rSip,2.'s2e.ef2., ,,1- 2: - -V." ,r-wake s SW . , we ' ' is " ' X' E,,Q.-:-,,.,f,j,i.EE.,,,,.5,.,:,:,:,.-,....v.-.. .,..... 123523-4--ww,,..,.,eWmw...,5,,.. IVE QV. gI ', ,f,V ,. -ZIV 5 wezmggixw xkm c ----,--- H wk W - A.. . -, 5932-?: 3 "' we f fi!! ,I Q 1. - NB 1 , wr , 2 .QI Q K, Q V ,if "x X X I X 52312 ' AG 5 , ,. J, x W S9 I K , Q-.-3 VH- J -,+?g,.,. U.. 91 'N Q. 1 , N4 5 i ai if Q 4 I, 0 , Q f Q4 A V4 . . ,. .1:V ,sf , -12. -,, ,,,-,: - V V Maxim- gl N9 ,QV 5' 1 I l , ,K Sig, 0 'R 3 5, Q 'K , .... 55? il 7 a Q vb- 5 bc iw? VVVVV V . ., .M . g g' N04 A V :N , " f 1? A- . - : 3, -:V--v w.. - f,,, ,,,.. QI , f GRM I . , 2 4- , I . Q ,wa fx 'X 83,55 QQ, ,QR -an 1, T 3. .' ..,.,. .Wwww , X 'X ,- ., ,V .. -' - .. Sf - ' rff,.Lf:-?.51E'fs' v. ' e.f.-Eif,-1,3-,., -, al iz . - ' ,g. ' 3 "' -' ' N - Q, fx ' - Y ,fs 2 21,2-fi V- , - if '--Q,-'r'. fEl' --11, -,:V-wif i" P' " 51 5 -V ,: ' F Saifi--Q i 71" ,N r-'-9""' 3, 5'f,5"I.f9I -V -flfvj' L --'-- 'P ' 'ffk f ,ffv21gV E, ,-xiii, ,,5y:,, ' . Q. , em,---V 1-1 .I I .gg- ,-,,:3:, ' ., ,a,1::::,- : : , 'm""f -- """ . 'WfT"E'2S ,-:,,, .,:z-:as ,i,:z,2:-,,:..,- V' , . V Q ,:,- N l is -+ ,, ,:VI.,,yr . 'Yg,,3:,:s.e,,,:,-V:,:, 2. ' , 1 ' ' 1255433 . I- -' .f 1 -,,-,"' V . - ,VJ 5' -,iffiii - ' 1 5 ' I. - " A Mgt? 3- . I ,5.-:"' "fi," 5 ' 'EESEI-5E55jI,f.I fifivv I. 2:1421 " "'f,' ,aff 5: .I:1FZ':' 435551 Q- Q - '-, 3, EQ,-IE' :1f '- ,. '2I1i'f-'2E- .' "1f:'2 '.1 .- , -.".f 52232252-1 PM - , 1:2 ' ' , ., 4V', , . 41-22 ?,,--1-,V, -gd T. ' : gf Q-Q-: V :a:a: , , -, ' ' ' -Q.: ,- ff 'X 1 22.-J JY: N ..-:qlgf-1:Ii:E C12-ag. 'ff ' .I ' 1 2" I 1145 'L J' 5 I I-'C+ Q., -gf-3, N, jf'-4 'gig ::5:IIf:5,:Qg,!f 2: ,Q ':'gP1Q,-LE1"':fN2 I i V. I "QF "-"Z ,1- r ' V , w -V - -' - - V-" f . - , M, 4.15 0 fi-H - q 'W " '3i"'-'Vi :2-if lgaifgaf' ' T " ""?" ,vi-2:5:2::: T'i2i, .,, , , a,,:- sf.-,,f, - ,, -V-- X M. .. .. ...., , I ' J - "' ,. - , I, ,. ,X k 1 .... f M., .es - , ,ef -- . - V . . ,,:,:t3-. -- ,, '1', ,. -, -,ig : Left " ' 1-.:V' 2" f "f : ' ,I -5 1, fx ii' "X, -1:5::2'52-Z Xu: ' -:Iii "' - X - , . - '- "' f", .- '- 'f f. :- -5: ' -22:,.'2:, " ' Elf' ,,- ,V f 153' . .,.bS'-1 , 1 ' ' -,Iz ,Q .g,,:f'ii-"' ,, jzje ' 233 " - f fi ,, IV -' . ' ,. .I f V . - ' - ' ' V 4 '- , ' ,3,I,.-::,,-.-,..V,:5"- -7I,,,,5,,,5I. x .af -me 4- -XV:-:.-1 , v,,g:,.I- , I If,.I 3.5, I V. V ,V VV VV,, ,II. .,,. I . . , X f an J , w S Row 1: Beaird, Linda, secretary, '66, Antes, Bauer. Elizabeth, '65, president, '65, Finley, Diane, vice-president, '65, Allen, Judy, Jane, treasurer, '66, Alden, Nancy, '66, Andrews, Ann, '65, Beaird, Lela, '65. Row 2: Eerney, Barbara, '67, Billiard, Terri, '67, l3olicl'1,Genia, '68, Bolin, Karen, '66, Bozarth, Gayle, '68, Braun, Audrey, '67, Bush, Sally, '67, Bykerk, Lynne, '68. Row 3: Campbell, Janice, '68, Carlson, Natalie, '67, Carstenson, Neva, '65, Casey, Mary, '67, Clare, Shirley, '65, Davis, MaryLynne, '65, DiLorenzo, Judith, '66, Dose, Sandra, '68. Row 4: Duhaonek, Kay, '68, Eliason, Margaret, '67, Eno, Janet, '66, Fardal, Ruth, '66, Freeborn, Coralee, '68, Geiger, Rose. '66, Glaser, Snerryn, '67, Glasson. Gloria, '67. Row 5: Glaubius, Melanie, '67, l-lall, Carol, '66, Hansen, Suzanne. '68, Henderson, Susan. '68, l-linman, Sandra, '68, l-loffman, Angie, '68, l-louser, Judy, '67, Hubble, Kathy, '68. Row 6: l-luffaker, Kay, '66, Jaspersen, Jean, '67, Julian, Claire, '68, Kain, Frances, '68, Kiffin, Debbie, '66, Konlmeier, Carolee, '66, Krueger, Diane, '66, Krumme. Teri, '67. Row 7: Lagerstrom, Marcia, '67, Landreth, Linda, '65, Larson, Karen, '67, Law, Sandra. '67, Layton, Roberta, '67, Lindquist, Diane, '67, McGhie, Carla, '68, McLeod, Sharon, '67, Row B: Oswald, Pamela, '68, Parks, Janet, '68, Peterson, Judi, '67, Reeder, Jody. '65, Resler, Nancy, '66,Risl'1el, Dianna. '68, Rohrbaugh, Cheryl, '66, Rose. Beth. '66. Row9: Scnmeeckle, Sharon, '66, Schultz. Susan, '68, Schvvenk, LaDana. '68, Selko, Linda, '67, Sommer, Susan, '65, Smith. Leslie '68, Strecker, Dessa, '67, Sutton, Linda. '67. Row 10: Thompson, Linda, 'ez-3, waaerhan, sally, '66, wilson. Dolores. '66. Row 11: Wisnieski, Diane, '67, Yetman, Susan. '68. I-lu Neil Cole, President ant, Engineering and Architecture, Plciltsmouth Friday night dcteless brothers converge on Mrs. Amour's room for c round of bridge. . . ET-.Sree-Q. mf.-.A -'ESE 11:1 ,. - . .., -vw., -3,53 . if , + -"-'- -"' ' ,.,:3,w .- - -,I 3 . .,. ., ,. -as .x , - ,susan-s. 3 , ,, i 1' " ' 14 's ,,,, .., . ,--:-,t--st s, . if- ,f--- f'--we -A'A i"' Q WV1' WFIQWN -x . it . . ik N. ii'sg5f,., 4.3.3.-:,,,:g,:q,,y 3, Q-tw -. xg x,, x , ,. N ' " 910- -- ' ' .-'sig-at Msgs? . ., ' 5151-li? X N -Q. 1 , ' .P X511-ef. 5:52-g::3.Z,, X' 'iw li ,, , , SN, .L X X ax, . ifllllf v w. X -,N .f 1 fv j . x g, xii -' -ri", 1 pg ,. , 1,4 -Q-M,-,1 55g.,.,, X X ,:' .2,ANg,,, X... , Nkvksxm Sw . , -. Xr:'.:"1v.'iiN, . so mia We K R i g ' ' ., .,, , ,. a-i 1, N stef- "rr visasmtri 1 .,.r... . -Q f 51-if .3 .2215 :S is l ,ii dl' .:'f"i "--si .N NN .J limi, NS, 5-At , . ' -L -wk ' ., Haw H, . H : gas gi wi 'N'-J ---- is ,,i,,,: ,A-5 ,Q:, gf- -A. , :ease 1: : 1 ig, ,. - ..,. ,,., ..l N, . X., . ,N , ...MX , i . , X Q X... . ,, . .. WSE? ., .. . NA- A .X i , .. . 1 in-A:-:::'1, ' .' "?5f':L!:Q'vQ, " Xillrfif, ' ' ' 1125: J mg w 'fi " ' " -.,,. - , - , , . a , .,.... 4---i -V--.-ywrawx-rv'-5.6 'mr-"X 'EZEQYN -::-.,:-,,,:.,:-e- --'- 1 is-F::,.:i:f:,:f,.+11-:,,-1Q:,,.4,-,:,:.:,,-,-,-.-:: ' N .:4.f.-J:-.-:-:vi-:xr:-:rw' ' ---'-- ' 'f: 1:P2"5:Pl7P:F5:E4fe:-P' .: . "?'?c3"Wv - "PK-' Hi' 1- ,i, .csign-..S -X 'N 'fix .ro. , i, 5 -: +V -Qgf'3'iffE..:'f ll . -M-f og fi --5:25 'A ,F -3, 6 LX 'I-If-W1-is ' .,1:.,', -1 .:.:4:r::, ,r-r-a:r.r:- w., ..,- - Q ,. :.r-1:0 :Miss X -3 ?-iv Ri - -A A :wx is ,ryx 3 5- 1-5-f 1 - b A, is ., .. .. .. ...,., . -. ..., , 4 ., ., X., .N . 5. A. . K 5. N, x :,.,:Z:4 ,,,,Qfr ', ee: any-sy .F- ' :,.q0 QSzi.:' tar as., " X - -f H -xy, ---f . . ,A v X , 5 w -. -Q wg,-S :ff EJ' -,- . :- gp... -K. 1. ,, fmt: . Qs 4 . Row 1: Cole, Neil, president, '65, Hayes, William, vice president, '66, Riggs, Larry, secretary, '67, Sell, Marvin, treasurer '65, Arens, David, '66, Beatty, Bart, '68, Beebe. Russell, '67, Bogard: RODGVVZ. '65s Borchert, Davicl, '67. Row 2: Brown, Eric, 67, Burch, Herbert, 67, Cannon, Will iam, 68, Carlson, Wayne, 65, Craig, John, '65, Ellis, Keith, '68, Francis, Don, '65, Gelbart, Abraham, '65, Gemelke, Duane, '67. Row 3: Gold, Stephen, 68, l-ligby, Richard, 65, l-lunter, Jerry, 68, Jensen. Jo hn, 65, Kanda, James, 67, Messenger, Michael, '68, Moore, Byron, '67- Propes Charles '67- Rhylancler, Kenneth '68. Row4: scmesder, stephen, '65, Schwab, Ronald, '66, stout, stan, '65,' Thornton, Zieg, Robert, '66. 6 Roger, '65, Yoesel, Bill, '65, Acacians Contribute To Lincoln Service Project Relinquishing the traditional Homecoming display, Acacia donated over 400 man hours and 150 dollars to the Whitehall Children's Home and the American Cancer Society. Brothers pur- chased and planted grass and trees and cleaned up the grounds around the home. Importing real poker chips, playing cards and roulette wheels from Las Vegas, Acacians wagered artificial money at the annual Gam- bler's House Party. An imaginary trip to the South Pacific Islands, complete with leis, coco- nuts and grass skirts, also revealed the illusion of far-away places as brothers and dates "trav- eled" to the Orchid Lei Formal. Milers Jerry Hunter and Bill Yoesel ponder a training program for the record 4:26 mile. Forsaking final exams for last-minute viewing, "Tonight" fans tube it during a study break. 3 M1 ,-1 .4-v Jim Coda, President Agriculture, Clarkson While Gary Geiser fights can uncooperative stencil, Rich Williams struggles with an ornery typewriter mf- lk' MQW .. N K uf? l I 7 I l f, ,l f 1 , 'V' lla , l .-ya,-I, I qw' VW, ,gg , xg if 1, S ff 1 i 32 1 1 x .4 4 fy, I Q , 1, I 1g ? N I Q, 1 1 f 1 fi .fa 1 , my X "W -1fw-fame. V V .A - . -V ,-..,,, - '-1if, l 7 9 X f I ' f K , 4 , f ll 1 Q x W ,Y 4 MW g 4 Q54 2 X .1 A J . , 1 if Q r, 23,5 7 1 f' i 25:4 ' 5 is - -- ' 'I-:Jigga - l f I ' 1 f , if 4 1' r' 3 1 Z 2 X 5 1 fi ' 'f . .-E 'Sf--Q' wr Q 5 52.11 mf .S -if' ,v ,,fwM:z,.. 1 ,,:,.. ' ' ' ya G 5 '- W X W 4 I J no 1 44 Av-"fm , kggy-f1:,.,. R ' f 1 7 f ff I f i if f x if fl 1 M..,. jiffif l ' nf -5 f' , 6 A ' 2' 1 FW A 1, W ii 5 v m Y V. ..,., W, ,,,, " V ' ' r , :X , :Q 5 , X l 2 , 5 ,air 2, by 1, f wiv l , ,5 X , 4....,. if 1 '. ff i'f'iw'f? 'V 1 3l.fiz3 0,, ' "" ff. ' '- . i V Q " 388 'l'1 .,, ' 3 l'gEl 5" 'y 7- "" 7 7 53 - ,If X '35 :la f C Q" Ay - 1 1. ly .1 4 -,vgypf cf. .,.+.f.,--,-f-M-Q -f.qm,.,.f4..,,.1., V- f 1.. 4 ' ,A I-'1 1, :-51:55 4 :. " 3 in , 4, gm :Ak -pf -, ,4 ,J V A-,V .lv W ,- 'fam -'1 4 V l gg 122 fy- 'f -:kg 41,:gg,:.ea:. g:,s:,1 ' Y' WT? law - i1if1I:'7:f22 " -vrata. l . .ov-ai. :f wn z 3' rf:-: f ,,A:f,.:-4 A 'ff 1 Mr- V-m wzg f m- ,f - fy-,:'4., -wife ,1:1--:ww-: -.vu .5f:.':' ' , 4.1 9 - f' 't- ' ' Z' Row 1: Cada, Jim, president, '66, Kauk, Doyle, vice president, '65, Travnicek, Dale, secretary, '65, Beatty, Dennis, treasurer, '65, Row 2: Allard, James, '68, Anderson, Morris, '65, Baughman, Roger, '68, Beebe, Kenneth, '67, Bell, David, '65, Carlson, Marvin, '68, Daharsh, Mike, '68, Dicken- son, Robert, '68, Englekemier, Larry, '66, Flock, Leroy, '66, Fortkamp, Neil, '67, Francl, Terry, '65, Frost, Robert, '68. Row 3: Geiser, Gary, '68, Glaesemann, William, '68, Gloy, Donald, '68, Goedeken, John, '67, l-lecox, Jim, '65, l-libbs, Jerrold, '66, l-loloubek, Verne, '65, lmig, Otto, '66, Jensen, Kent, '68, Jewell, Duane, '68, Johnson, Elliot, '65, Johnson, Rodney, '66, Jorgensen, Francis, '65. Row 4: Kastanek, Larry, '67, Lambert, David, '67, Lashley, Gerald, '68, Lavicky, Francis, '65, Leistritz, Fred, '67, Libal, George, '66, Lindahl, Loren, '68, Madsen, Bruce, '68, Menke, Alan, '65, Miller, Robert, '66, Row 5: Nerud, Michael, '68: Owens, Robert, '68, Paine, Douglas. '65, Rlihal, Galen, '66, Fomajzl, Stephen, '67, Psota, Ronald. '67, Rietsch, Joseph, '65, Roe, Glenn, '68, Roslund. Jerry,'67, Seidler, Dale,'66. Row 6: Snyder, Ronald, '66, Turney, Charles, '68, Watson, Thomas, '67s Wehrbein, Gene, '67, Wehrbein, Theodore, '67s Wiese. Ronald, '68, Wilhelm, Lynn, '68, Williams, Richard, '67, Wolford, Roger, '68. AGR Watermill Grinds For Homecoming Honors Functioning with the A Chi O's, Alpha Gamma Rho combined forces to "Crush the 'L' Out of the Wildcats." The display, complete With a mountain, Waterfall, and an old fash- ioned mill crushing a Wildcat, captured first place in the Innocents Society Homecoming competition. Receiving another honor from the Innocents, brothers Walked away with the third place Scholarship and Activities trophy. Turning back the clock, members donned togas and olive Wreaths to portray noble Caesars for the annual Roman Party. Pledges, present- ing the party, dressed as slaves and waited hand and foot on the Roman actives. Reshuffling Aggie bulletin board announcements, Galen Plihal makes room for "lust one more." . r x l l Hz? S l' I t ?l. .'! -'g J:".f With termpaper deadlines drawing closer -SloY'al'l"ome AGS fans Chee' Huske' Vlclo'Yf Bill Schuster checks out reference books as "Go-Bi 390 g-Red" echoes from stadium horns. A coupon-collector clips another goodie, depriving a pledge of the latest "Peanuts." Row 1: Bachrnan, Gordon, president. '65: Specht. James, secretary, '67: Kmoch, James, treasurer. '66: Barber, Donald, '65. Row 2: Bliss. Quentin. '65: Cacek, Ronald, '66: Cacek, Terrance. '68: Carman, Glen, '66. Row 3: Dinklage, Kenneth, '67: Drueke, Richard, '66: Dyer, Ronald. '65: Follrichs, '67. Row 4: Glatnar. Dwaine. '68: Glynn. James, '66: Groelz, Ross. '68: Grove. Lee, '66. Row 5: l-lirschman, Jerald, '68: Jiskra, Alfred. '66: Kanter, Dwight, '66s Miller. John. '67. Row 6: Nippert, Larry. '68, Overy, Richard, '66, Padclleforcl. Robert. '68: Romaekers, Joseph, '66. Row 7: Reimers, Thomas. '67: Schelm, Larry, '66: Schluckebier, Lynn, '68: Schluntz, Marvin, '68. Row 8: Schmieding, Myron. '65: Schole. Bernhard, '68: Schuster. William. '67, Thompson, Brian. '66. Row 9: Thomsen, Burton, '67: Thomsen. Ronald, '67: Topp, Dale. '67: Wilton. Dennis, '67. Row 10: Woerman, Robert. '67. AGS Expands Facilities To Meet Growth Needs To alleviate expansion problems, Alpha Gamma Sigma purchased and redecorated a neighboring house for use as an annex. Con- tinuing expansion plans, brothers designed a parking lot to be built between the two houses. Hunting for the Innocents' Homecoming award, brothers constructed "Huskers Stalk the Wildcats." The display, entered in the men's singles division, captured third place. Bunnies invaded AGS at the annual "Play- boy Club" houseparty. Rabbit-ear and cotton- tail-clad coeds and dates partied in a club atmosphere of muted lights and soft music. Gordon Bachmcm, President Agriculiure, Ayr Polifical preferences cause wall-righf disputes for Dallas Likens and Bill Dugan. ,Wm AVVA 15: 411, ..V,,1' -1 ' j' 'A-A 1 3W .w fi -' .,, 11'-,iv 11. I 1.1 vi. '11-:, 21.. 2:22. 1 4. K Im' ' .iii Q, 1 -:J V J ,,,, V ' 55 .1 f 61 gf V Q 1 2 lf,- 1 ff f 1 1 Z 1 .4 , Q .. I f JM .-.. ff I if ff I 1 X f' 1 sy: 'W 1 41 , 1? 51255, ' - ' 1 f 1 1 W V ' "Zi-fu. . - .V 4- 4111 -111, 1 V ,1 " ,iii 135 if ' X21 2 1' if ,4 11 . fag? Q 11 , ' f H. H ' .1 'NE 17 W g! I ' 1 ,Wa 1 f' fqigx X7 1 N . . ..'f, ':,:1 , 1.13. 11 wwf! 1 11? Ear :t if 1' , ' 15 S, ff, W 1 , 3 11,4 Y M 1 2 1 1 ! 114 Q1 ga ' f, Q2 f 42 Q ,1 iff:-" ,f.:.h3i..51L0', "TE-QI, 1 1 Ei',-jgzi-.2 .ff ' - V...1.Z.1f:g- 3 1 , 1 -o ,gf 23, 1 , 1 , cl . ...i w ' '- Q , , ,. 5 f f X iff Z ,1 'QW 1 ,1 1 gy . aw ,Z .WMA ,?'QQ?2Z-4? A . .gf - '12-' 0: ' 1-W - W f f zyf 4 ' f f K W f1 1 f 1 zf I 1 11 3 ff Q, 11 1, ,Q ' 1 i L fp 1 11 'I 5 1 ' 5 --Wu-1,1-.11--' .f,- tif-E' 'TEE 11' 17.4 gm 1 gh.-...lf - 11 ' 11 2 1 5 KZ J I 10 X 5 KJ lf' -.1 511 ri. -ff 'I-1251 . 1 1 121 . 1 2 K W1 ' sf f 1 K ff 5 . f X1 1 1 X' 1 ff 1 X I I ',f,. , V 'i... ff' M iz. gi . 1mif,Z,55V-6 -.- 11 iff " V1 ' 5, wh.. -.iw "f:fw1 an 'f i n' .V . 1..-,, 11 .ff ff 1,1 1.1.1.4 EV I ..,. ..- .- . 1-41.6 , fu W mf 1,1 ,Ugg 1 12.1. 1. ff 11118 Q' ev 15" 1, 1 1' W f'1 ' W 6 ff -1 .6 1 NW., , ,,,, - , -1 2-17.1.1 , 1.11, ff 1,y:,4f,y .,. ,SZZ:55:Vv.:x . 5 M, 1 vf?W1 we 116 Z 1 1 1 1 1 11 ' gf .- 3 1 1.i1,f,11i wa. 1-Z., Q 1 4-1. ., A 1 .1 -1 V .716 4 ' 42: 1 1 Qi 1 1 Q 41 ,1 f ' 1 L , 1 1 9,1 ? V. . f' of 1,gf..,- 4 ,. -If 32 1.1:-! 1 .111 121 13111. X .3 iw. . I. . Vf q .. f 1,-V .14 , -V V, 11. . L-: -1 -.11 sw 135421 ?41'f 1125: 1 1: .51-Q .V., .- .- -ri Ziff 6 1 4 J f .1 5113 35. 9 X ,F 1 1 511 H' ff 1f 1 31 A 49 211.-V ' , V 1111 FE' "11.3' wif 1- 1533 . 'ww V1-f f- 1 '1 '-P51 91 1 . awww G1 -1. 'TV' -1 1 Mf' !'1'2 -1 fi? if 4,111 4 fre: .1 ,W f eff .fi "' ,Gd Lf' 13 1 .1 .32 1 . wwf 1 Wf , ' , f f 1 f f 1 ff ff 1 -3 1411 1 wx 4 ' ' 1 5 1 . 1 Qi. . .,,,,.. ,. ff 6 My 'i 1:12 , 1 ff if p1 , ,1 G 11 1 1,, 1 - 1, Z , C! 4 ff 4' 4 1 '14 I 410 9 ' ,S v' , I fy ' f " 1 ,,1-14 .-gs. ,: 1 V 1 1 1 V f 1 2554 G 5- 9195 fy' 1 V- . ...fy-6' ,1 , ,'I ' '- ,K 'if' -'. . NJ 'Q . ' , . H1 11 43' gf 7 1 1 fy! 1 I Q. 41 ff. . . 4 .4 , .,,. .. .. . '+.,v...,.-, Z A-vi' .M -..1 1 1. 1-.-W. 1 , , vi Zi? 12, E 4 1 ff 415' 4 1 V4 -iff P- - -1.4 . -V .1 ' V hyfgng-:,zZ?711e1-35 .9 I ., Q ,5 , 1 1 M1 ' FH 577511 , Q4 fy + fx 1 1 , I V 1 K1 ix I 1 f, . '4 ' - .3 214' .1 2 :V- ST I is I1 ,A W1 Z -1, 1 I g 11 1 M, , f I V ' ffb , X X7 f ! , ,1 ?' Q f 1 2'--:I-3 '-1 -11-gm .1 Q2i2f':'1' V' 1. 125 M' . j,.2- '11-V nf 32:25, . , ' 'wif 'J -ze:-.. . 5 11:-.f ZF!-2.1 ' Q ' 1 .1 1 f 1 1 x f I f 1 f 1 1 1' fl ' ,ff Q df. . ., , x .ff,-p1,,-1, ' fave - ' ma! 5 1 f 1 mg. . V .GZ 1,1,..,.- ,., - Vfffu- , ,,,m-i5i g:3g:-11 1-+1 - .. 1. I .v " fzziff ,- i f' Af V, ' 1 3 "W 4 "W ,fi 1 W1 5 11,11 5 1 9 Z 1 Z1 if 11 N 1 I f , ,... ,. A-.... ,, ? 1- vim ri. 5 Q4 15: 4 . , ,,.,.., , Q X J 1 ' 114 1 . ,...,., ,. 'L - -. ..,.. 1 -1 W V 1 1 7 J 1 0 1 .1 xv I fi 5 1, 5 I ' 'Gi--3' f " 1111533215 V' " YK' .a .,.'. .. .hzfzf ' -- 1559265 . N . W 4-1 M - ,1..,. 1,11 . 1. .. .1 ,..- ': 1' .. V' .. 1-.1 ., 1':!:s':xs?.z 1 r gr 1 'I ' 1 1 9 ,x 1 , ,1 ,- , cf, 9 2 1 1 1 f ' K 1 1 114 if f K f 1 ' 1 w"'f,1:"11?i ':.:. .. MZ I "- ":":1:"'::4:'-1. W: 1 1- YK! Q 11 I X X .1 We v 1 0.6 S4 va 1 W 1 1 f 1 I 11 if fi , 5' ff 1 1 1 1 1 , Js 4 x , 1 f , 1 me F C' I f 1 3- X 1 i2':-:"V 'f-i:E,..91e-1215121222 - . .,.,:,, ,. 1 AV., .. . . -.-.- .1 5. . . ..,, " ':' I 1'.p z.., . . ,... -'?'5 '1 1. wffrf.. 1,1 15.14.-,Q .. .Wx x Sf 5 Q V+ f 52 15' 535 N rj , - 2 fv 1 - 9 ,,. G. 1f' ::.:-.1-..-.21-:J 11 V1- ,1:2EiZ1.:Ef 4: I " U . 1151! ri4iL" 3 ,' 15111 1-11 - -1- ,..,.,., .1.. ....1....-.-.9 1... ,,..,. . , ., . ,W .. . ...1 11,144-.4241 ,. . .ML 1 1:1 ai' .:"1 ,1, V-if i.31i5i" , 1 H 1.j9::gig'52'..9 - '-' 1 . ' - f'22:-2251 1' -134 4- 1:13 ' "2:- J J 'fPI'1,':-i "??5?1'V'Q',"" fV'i -5' -'WE .f 1 "15,11 -1--1 - - 1 . 4.1. ... fl ,, .A Q, .. ...X It .1:. I... v 1 P I ,M . . 1 . ,.. ..,. .... , --s------r-V-V-H ... A- fe ---- --nee --" 10:--' ---.-eexgler .,.... vrxfn '-1i:1"" " ' im'-' 'V" -5' W V 19 W W - .- -f f 1 1 A .. - 1551 ' . . if .. . .... f 11 .... . f V '- V. .- ii " . 7'5""f"'.-f'4 'C 14-1 '-932' V 1f'5"" ' 1? VJZQQN' , - "V:" ' .2-'-1:51z3i561f 51?-W"3'427I'fi'1.'1I"f"9' "":1f HQ' James Myrberg, President Dentistry, Lincoln 7, . ATO's Imitate Fantasyland At Traditional Spring Ball Getting down the book of fairy tales once again, Alpha Tau Omega presented ye olde an- nuale "Storie Booke Ballef' Costumed brothers and dates mimicked imaginary characters, from Cinderella to the Mad Hatter of Wonderland. To celebrate Tau's one-hundredth anniversary, the Gamma Theta housemother and sweetheart traveled to Champaign, Illinois, for the ATO National Convention. The two women entered national competition for the "Housemother of the Century" and the "National Sweetheart." Donating time to the Nebraska Easter Seals So- ciety, ATO pledges sponsored a downtown street- Variety show at 13th and "O" Streets. The three- hour show, incorporating fraternity and sorority talent, featured combos, singers and dancers. ,Q - ' l- l y ,, ,,- 3,135-s,,,, A -, 3 ,243 -eil ,rf 3,,g,g:.:v,,,.g, -,s:,,,,.5:ai ,, 'gf -,fair-' .. :. H", +I. " 1- fi, 4? Jiri' ferfifai ' tw-as9,l::s,5-2:5 -11-,:':-:fif.3E1,e "' 2 5 . . 2 . s. sz- , syn 343, , -2,31 ,Q,,,,,5s,s3:g,Qs:,E:Q,Q . : s ,5.3t.,,. r , 1-' M .,. 'Eta s-5-,si ,rf- ' EIS:-125521234-E2 -X5:f1f2',".' 'IL ' - -'Il 1 If f'-j5j.,Q-73, ?E,,E5:,ISfEE21,4-,ta ' 1 :Q-2.-4,5252-12' 5: -,EI5E,:5,- -X' ' , U ' " " '- " "" ,- "':fi55:sEsE 'f - . . 'St' "5 1',z',:'- Y" "'-lil:-, "Wt: .1 - ,-sf Q ., , 5 '5Ef'0'- 'fi - 5 ?:i:':."""Wrr, T ' ,l 5-5-fair,.,-,,,,,.,,-.2-sz:s,-.1 .,-i,.,:s:zf,:5:e:-,,,.,..,,,.-.-..,ff,,:, WWW H - , - ' - 1-we-,ix-sf .,- -2-1, , f 5 ' :if f ,Q - 1 . .,., .f::t' ls" '7:IP:Ii-'G ?'i'Q?e:3Q5 --:lah-4 " F 'A-'i'25i5: '4!3'S'55'l:P?51"1 " 'f'.'vJ."-"1' f !E33:1"7ifSS ' -. 'u 4 Dm wll- NJ: 'J 34,5 ' -k .,"'v-.'7 I,: ,,, A, 2 ::1:2sf'?I'? -e1s3SM:,,, if fsEEf,f,,aE"::?2 ,fi-s,.::, ' 31125,-52:3 :Qs V -TSEQ .,, .... :f-K: 1' 1' its- ' " 51.2 5 ., -sf a .-1,-g2:r,r5:l, AXE.,-tt', f.f,5,g1 f' -' 9, 115.-.,,.i:,-1: - 1 ,vf v. ,Q :1.2gI,,,5g2g',',j.r '-,r,,1-,::,5I?Z',, diy " ,qzaf , , 5,5353 :-. ,, , ,-gg. '51--:,,,,f " i ' ,f .' - 359255, ,..f,.: ,5, ,:. 1, 3,3 114 ,' ,. ., , ,K N ,Q ,few , V ,-,t e,,.v -an ,, ,,.-,,. ,, ,S . gg .,..,,,.e . ., , , . .,, ' , . 22531531 ,.,,f:,if:f- -f , 1'-1-. -.lim i X .. 252552 2 6'5?'1?I1,fS:f "5 'A" l i "" 1 'WNWR S 1' ,, W, -,- : li,,,y,...,. ,, . .Nm ,W MN. sv ,X,,.,..,4,,, W t,,,,t. -- ,-Axxfmc' -f ':.,:2f .. ,mf 2 ' .., .. , , ll '1l ,. .. si '3fI:ii:kf25i:53C ' ,.,,- ,,1,--'-, V: sa ,,Q f,,-,-i, ,:--1, ' ' 41: -:Q X ,l ' - ,, . ,, W, 1 ATO pledges roll oft the white carpet, , , ,,., M L9 iii, . i, Q 'F y-x 'fi 'Q 'If U '72 A, '. . M - --,n k N Z5 is w A x pity, A xxxwwx ,W ,Q M 31-W 1 gi g QA, N ' Q f, wj N2 " ': ,g. .. 7 ix Viiiili. ef ' 5 A .I if 1 g, as snow-shy actives await dry pavement. Row 1, Myrberg, James, president, '68, Thomsen, Thomas, vice-president, '65, Baldwin, John, secretary. '66 Curran, John, treasurer. '65, Allgood, Rick, '66, Amack, William, '68, Batten, Rollin, '67, Becker, Curt, '66, Black Peter, '68, Bosking, Robert. '65, Brown, Joe, '65, Brown, Tim, '65, Bull, Charles, '66, Byrd, John, '66. Row 2: Clark William, '65, Clarke, Eston, '68, Davenport, Richard. '68, Davidson, Steve, '65, Drum, Duncan, '65, Dugan, William, '66 Elgert, Michael, '67, Foster, Larry, '68, l-lanna, Tom, '68, l-iartwig. Gordon, '66, l-lauschild, John, '65, l-lerbolsheimer Gerald, '67, Johnson, James, '67, Johnston. Paul, '68. Row 3: Jones, Jon, '66, Junker, Doyle, '66, Keal, Thomas. '67 Kelley, Robert, '68, Klint, Philip, '65, Kudrna, Roger, '67, Kullberg, James, '65, Larson, Thomas. '65, Likens. Dallas '66, Luckey, Gerald, '67, McElfresh,James, '68, McMullen, Bruce. '67, Martin, John, '66, Milligan, Robert, '67. Row4 Nygren, Larry, '65, Randzik, Michael, '67, Pavel, Gary, '68, Pohlman, Floyd. '66, Rediger, Robert, '65, Rodgers Richard, '67, Rohrs, Ronald, '68, Schlatter, Michael. '68, Schmidt, Richard, '65, Schneiderwind, Ted, '68, Scholz Louis, '65. Row 5: Springer, Gregory, '68, Stasiowski, John, '67, Stith, Carel, '67, Swanson, James, '67, Sysel Douglas, '66,Theophilus, Don, '65,Tucker, Douglas, '65,Vanl-louten,James, '67,Weichman, Leon, '67:Weik, Gary, '68 if X -guna-an M, fr A familiar Monday night fraternal formation departs in quest of a newly-selected "sister." 394 No double spinners here as "boarders" travel Judy Scott's POPE' work world measures over a rough Beta Sig sidewalk skate course. l,500 P0995 de9P and 450,000 Words long' Beta Sig's Annex Bows To Parking's Progress Falling heir to a parking lot became a real- ity instead of a fraternity dream for Beta Sigma Psi. The 15 additional parking spaces resulted from removal of the previous annex. Enveloped in the Christmas spirit, Beta Sigs answered letters to Santa from underpriv- ileged ohildren. Traveling en masse to White- hall Orphanage, brothers threw a gala Christ- mas party and gift opening ceremony. Living in a hotel after removing the tempor- ary unit, Beta Sigs decided to return to the joys of home living. Twelve members benefited from a decision choosing a white frame house on "F" street to serve as the new annex. , 1' iii 'if ' - 'ff ' if '.,4!1f-11, . mg' .r.r if W i' 4 ', . I ga, 4' " 11,5 ,,,,,2 ,,.g1" ' 1' 1 ,,4,.,, ' ,,,- i - i, , Thomas Korl, President , AHS Gnd Soefifesf We H"' wfffgw g J . ff 2, ' '- ' ff. -'ff A ,i i, Z," Q 0' E396 w-.if.1-.+:wgfi4-gg. 'zwgz 11' - Nil, 'I i 'i 4,1,' 1111- f 5 r ff' 1 ,, f 6 X24 , .Zig y ,,,f, ., , ,fe i My 4,4 V-If 6 1 A 11 i E7 'C 1 ff , f ze!! 1 is R ', ,111 , 2 i , , i' ff 6 ,i , , if r i, H5 i WC ii 0 11 lg X rg? flaw! . fl l 3' ' ,,4,,ym.1.l13!,ii,:5 W 5 - fff y if fi '..Q:-9 ,X I 1 I 5 . 1 ,, fl ' 1 f G 61, i 1 f ' 2 if ' ' J , 1 'eff . 1 w ' f 5 , , 'ff if ,Z , . f . ' 1 f 7 if fl, - ff? fr 2 . 'T '1' if W? fr 2 i 1 1 g , ff , f, ' f gf' -'Z 1 2 P ,1 , W ?f 1 ' ri E W' W 4' f 1, ' ,lf , wg 73719 Q5 i, '21, gag H 1 4, ,,.' '.,,1 i 1' " -4 1 ,, Z' .ff4f"f4f' V 3 My' f ff fir f' f 1 1 526 1, f ,K , 1 4' i 0 1, 4 ! Y' 1 ,11-' i f 11 111, 1 1 flywf ' 121, 'f 5 ' 225,41 f 1 ,V fy 1, 1'-'ff-iw V13 1? 4 W, ' -' i -'3..1 k ,1v. ' I I 1' f ff! .',' l xt' 1 2 -, -it-i'.--he , R 1101 7 11 1' 371 fd il X "in: .' 41,,y1"1"4 iff" YV' 4' V' zffiiff ' - ff if " ', l 1-Af 'l , , 'V 1,, ff" '!-'W75' 1 11. 15 If : I " 'f' 51,2207 555 f 5 ff! " dgtml Si! ' , ' i xl' Q- ' i 147, ' -1-'WH 5' 1','.".7 E he L, A3 .k,7 , ff,- 'Q ' -1, ,, mit- ,, " "if , ,.,- ,ii i fyfz, iw, ,, 111 ,1 if ,1 - -1, . .-1 1' 3 1' fy ' A ., -,pa ,fy 'i 1 i 1 Q " 3, '1 n V ff -M : -- - , .ff, -6. , ' '?'5Z'f A tif" 1 il V557 " ffll' F 3 pk Rf' ij.f'f' 44 3 mf "" 'V ' ft 1' 121 '2."9'f' M79 v4'5 i4rf !3'- , " - if .17 tj , , 311 : '1 " ef ' , ,. , ,'- f.-xg A ,Fi-r 1,15 112 i' ' - - 4' " ' 1 1-1" " A fx " " .. 'f. ' H2 li 3 ' 5. 4 1 , , W r 'ff :H f 1 iff: f1s,.'. 1, 7- .J , 1 "'i"' 11 4 K M f1' i f +1 f 1, 2 K' , "1,,,f ,i:-"'i 1 QL , ,VKQC4 -'-fi: ii " - Zi 1.1 50 1 4 .-,ff -' 1 1 , 6 1 1 ,X , i X K , 5217" pf 1 1? ff 1 4 1 , 1 41 J 'f ff ' 71 M i W 2 ,. I , mga' , ' 12 4, gs i f 1 f 1 y 1 , 5, I , ,, 153- As, i "r1.- nb" 'fl 'W-'11 Z' 411 f I W ff! ' X5 11 ff If I f 41 1 if f V f f x ' 1 My f 11 1 fy gf, 'W 1 1, 4 Z., 1 1 , ,W f Wifi' 1 , at f' 5 'i 1M i ' 1, 1, 1,1 aff. li ' , 19 .5- f' W4 Q i 1 I Z f ,J ff? 4? if W M W v 1 " f I ,E Q fl, 1? -',' 117' X ,353 1, - 1 ff-'Of ,- rd .,- . -',1f1'W yi! if gf , 9 W1 ritlrif 'Z ,W , ,, :,' Qfgyij 1 Z li ll ,1 ' 1 i ' I 9 i a 51 Z1 i ,ff ' 2 ' Q A fr rv W W, I ,. . ...... ,.W,, . Zr'fM!fZ'!v72Z1 1 - Q-fyf 221147 ' 1 , Zffwi 1' 0 , QM, 1 f 11 1 , 1 i 'Mfg 1 , 1 A f f I We ,Tr-'H --wage: ww , ii ,fl 77' ' , -"' 1 1 raw, JV ,. i A l ii X, i ,, ai f 5 1 X, , 1 1 W f i 1 5 1 1 " '--- 'car' .,?':7w' I, , rf 0 f V i1 1 GQ 1 Q 4, 1 1 I I 1..- ll ,. M H ' , -11 ,-i Q , .4--, -f-:',i,1,,,1 Ziff E11 "'1'0 ' , ,Z 5 1 , , 1 fr 9' 'M ' 0.54 1 570 yy! f 1 if gif 1,21 i x f ' ' 1 2 1 ,ff 5,1 ,ig if 11 f' 33' ff f 4: W 'T' ' gf 1.1 f 1 4 'fi i 5.4 6, I 1 , 3, 1 1, V52 5 'Z I I 6' si Mn 1 I 1fW Q riff, , "'f i fl 1 wwfygffwa -. 1,159.1 12' .,., , , . "4 , 1- 'fm 4... 'f f Zig f V ,vi , ,W .. hz 4Zg52.:',f,-3,5 , gy 1 f? f 2 f , " , ,, 7 J I wif' 77 41 Li -. 1 '1f7"2. . f"- , 41 1 1 xf efx ? Y 1 f Z yi ,I 1-352 gf, 1 ? 1' 1-W, 9 ' ,rf fr L., .1 ,,iz,2:Qzi: , , , .. 1 WWI -' Z' 9" :,Y"L - ' Y-Q. f' .fmcz , fl ,IQ 1 W Q' 1 " 1 fir' 'Y ' E:1.pz.g5,'2ff J ' , .1 fi my f, '. , 1' 1:9-25: Il 'HZ' ., " " 3 "' " , C'?fP'?t:'2:-:-.2-,E+ 56215114 ,-: :,- 'f .1 95 ja-, fx M, wizpf-if'--i f' b , .- A ,, . , i P ?"- -1 v- - ,1i 3 14--.:--. '- 9'-4 '- 2 ,',':4 '- 'K z' ' " f ' , f ' ' . ' ' ' -'L ' 1-I' ' ' - i - 'X f' r ' I i A Row 1: Kort, Tom, president, '65, Steinbrook, Gordon, vice-president, '65p Block, Oliver, vice-president, '65, Tonniges, Dennis, treasurer, '67. Row 2: Anders, Dale, '65, Beerbohm, Larry, '68, Bredthauer, John, '67, Brummuncl, Charles, '66, Daugherty, James, '68g DeEiower, Kenneth, '67p Ellermeler, Richard, '68, Folken, Gerald. '66. Row 3: Foster, Douglas, '66: l-larnisch, Larry, '66, l-lellbusch, Jim, '68, Jones, Jerry, '66, Koch, Leland, '65, Kroeger. Duane, '68g Krueger, Keith, '65, Lamb, Ivan, '67, Row 4: Lamberty, Michael, '68, Larsen, Gary. '67q Marotz, Loy. '67, Menke, Richard, '68, Menze, James, '68, Meyer, Darrell, '68, Miller, Stanley, '66q Mumm, Ken, '66p Row 5: Nau, Richard, '67g Niemoth, Robert, '63s Pauley, Thomas, '68, Reinmiller, Dick, '66, Roehrs, John, '66, Saunders, James, '68: Sprague, Gary. '68, Stelzer, Dennis, '67, Row 6: Teel. Ronald, '65,Waak, Lonnie, '68,Weyers, Morris, '65pWilIman, John, '66,Willrns. Neal, '65qWimmer. Stephen, '68: Wolf, Dennis, '66:Wray, Terry. '68 i 4, , -5, 1 1 57 KN y 1 f 1 1, G 4 1 , is 7 -2, Maw 1 44 5 1 '1 , ,Q 2 1 1 'af v J K. , 1 i , I 1 1 3 revered official history of the columns, a pledge nofes maior discrepancies in The Beta version. Jofting down the N: -- ww- x .re XY . Htwizak 3 ' wgxm za 'Q V. 1-AX - x l Mgg.. -1 X. X uw Betas Cop First Place With Iv y Day Harmony Following weeks of yawning' and late practices, Beta, Theta, Pi's vooalized for the top prize in the Ivy Day Sing. Beating a. path to the podium, Be-tas also carried home the second place Scholarship-Activities award. National Headquarters of Beta Theta Pi selected the pledge training program of the NU chapter to serve as an model for all Beta chapters. The same policy procured the ATO Help Week Trophy for the third straight year. Interest in community service sparked five service projects. Charity work varied from painting at the Childrerfs Zoo to olean- ing the Southwest Community Center. mv ,. , Qu., -X-A 'aww ' , N Y 1 J. : .. wav- : 1. X1-. ' .,-,X mr - 35,1-5-gf-+f' X W- -ss? -if 2g:z,.,1::.:,'-am: - W, 13555-1.5-:V , X .,,..,.. X mwxe - Me.- NX-mxQ1Q,,, WKWQ f 530 2 E M. --.,r .N A IS -. , 2, A, .... X XX ,XA XX sas X X X QX Y Y N A X X3 ' QQ V X F Q 'V Q Q sXXX1,.f sjgX: it Ex 9, Q Vim Sv 37 X v k vi X Q Sig ---i NX, xx X 4 sm 'Q 2 Q wx 5 X X -X L XS 'SRX ix X X,X,.. 3? ' x? X E A f v 'W 1 x X 4 ig 1 'S x 4 I ' Q' N X X 1 X X Q2 X X I X A 5 X: I ,X rex ' x XX. .i l QQNS 1 ., Rfk ' ,: Qi X . . . ,.,'x. W X, .Y ., , VM L. : -gg-:R 53 5' - V 'X.,XX . z-.43-.:, .Q .3 7,..g - ' ' 55 25 '4 X WF ...... ,X S 393 XX X ' 4 x sm N AX xx X 4 x X Q XXX X N X .... X : .,., 3 X, 0 1 Xi 4 xx XS , Q x-X...-.M , xx K QA, - .mas res- 1 wr - 'fy v-vv- mf. !X N1 x X 24 NK :,- gy -we be : tgps. 3253 i f? ' vw. X. xi i., 3 'I Eciiig 5 25555 N ., ' .1311 , .- q.,:-q.-??f:'f- 1. X xi-SX X , xk X NN X ii X X X X G XXX X 2 Q XX X X Rm 5 SCX Y l Q I W5 cl Q :X 9 . , 5 YQ f' N 2 fx S, ,,. 1: Lf. -1 'f .W 1- fl X V. . . 3, .U . t X , , H N x frfrr XXQ 1 X 1 -9 P X XX X 5 X , 'S z XX Q X ix X X XX xx X X gl m xii .vgw wi-f' fiwv G: 5:5535 f : ES mn'-XX. X mf: X X1 4 ef:-5 11155 . QNX PX xxx: ss' X X ga? X S ' 'V X X N Q: Sf Xi XNX X Ik, R 4 3 ' I X ': X X NX xx 5 v Q QNN x X X x S X Y Y MY . x , ..,, X. .GL WH . -Ir, 'px X3-I X 9585 ,- -. -, ..-. ,-.:.: ' :N 2.55: . EM-' ,:ZX::g, '12 fr.: -ff . :Q .s w 1 Xe. Q- X 'X - ' Q: "ffm " . W X ... X . Q R X x N X X Nw XX of x -Q X X ix X X 1: X 3 3 X X FX , 2 ,, . ,... m-1 1, :"" E52 ..,. t-.: X .. 'A ....... ff' 1" -T'-ff -. ,vo X S1X,1:1 .:.,,. , QQ N ,QQ Q N X X Q SR Qv f X ml . X X Q X NJ 'K 'W n f'ff "f' -f .... 5 X wx Q fx' ' X Irzgisfirvi X 1 1:S:::5f:af.:1 ' ms-IA N-v,-' 1.2: -'i, ' ' ., 2-:ar-L. , :Q , Swilfe' X X fl isrsigbewsi " mfg E-1 11 9:1 2-.vpggfyl 955253-lf:1 X N .. .,7,:r':2 11 wr :f'.,,,Xg?Z-:R .Fi '1 arg' ig 'V W . x,gv.:2w:s' X..- .MX-Xgsmg 31, MX: 4-f x ' 355- X: 1: wx -' qgg meifg ' M 1 :Q x X N N ':.5::,1.1:-::' " V :I F-+1 'N - 1: ral XXI: I-.'2:..:.:"' ,sm Nei f - X , QIQSH , V i5:1.1f1,f?' 1 E, 41 . XV 1 Nf.j?s1I1-,EQQs1- Fel Qszzfr-av Q , oz.. X X. S-X X :-X2-:s V.-:fa ?+::XmXX.:'- X X- . iw f - - , A K1.:-'- - um E521 ,sas 1 N Q V XX.. .. X gm- , .y-1.1.1-:...,f:X.:XX ,wwf X X., jiiffffififiiia is 53' X' Y Y xi E E lf-il ' NEW 'T 'MQ' x ii: 11:35 ,,.:g,j.'1g" , ,,,,,,, 531 ' 135' E"VW-'fy ' ' ' Q,-sl XXX . X x'1E"' 3 55H 5f3' 'QX-::51:'5,3 1 . , V. ' ' H N ffl 3. 11 1-11 f-S ' -. f51'ff:1' 12515 ,IF X ,. K' 1? - X x . iiw: 1 Xp ff X 115 1 .' X l'-K' I1 '70- '1'3E:"'. Mlm .'-F1 j'.:E-Siii'-X-25: f .fErI:G:i3. I" -ff" X-' -:A Wfm .SA S5 ' :1 ix X XFN' rf I 1 'ii i' Z: 2. -VV' 5 5' 3 Q" -1 :: W - .... " ' if . XM? Rs vzq X 5 xg , A X wwf? ff- --M X Q sy , L. A ..,. . A3355 X 2 ae.'szaw?ffES?EfX . . , X fihrlf y f svn' ls 5 g.:m,.,-.1 M- w-,X.m:aX- .X , , ,. :QX-3-X44-Wg. .rpg .Q 1 - -.X wt-R-:N-Mex ' X ' N 1"-vi: . -5 fu ga'-gj:'X . mfibfx' .3 -2 .Xu wa: 2. - v.9'1 - " X :wo -, . 's'5'w S if-X' Nag. " . ffE?5:s3q?Z3YQGXQ?'Vi!fXXwK',,? 4 1 ,S 4'9- Ni an N MQ' . fw X33 xa- : , QV, Y w ww si-W3 H z 6 X X: is X XX 5 W ' X 4 ' , , i N X XI I at ' mais , X 1 553 il gm 3522 X .. 22 2 Wx i?" " ? ' 35S?. f'T' M 33 ' ' '-'fqwiii :sig-:V . - .- VN Silly " wf' .wf' 1g.'2X1:w X- -. ' 'X " Q H 2 15,55 QQIISEEM X QQ Q X x 3 s XX - :wi ll 553g3?w , - V 2 X V - X - 1 2 513i"13353l . .. , x ,. . I -:X en--1. Q ?:x51:,,,51- . .. 61 . VX PA X fa:-.5-,,,' X-glbiiggyggf -3.3 -' Y, ' ' 1. X by ff: ap ,. -14 X1 - 3: X: W' 'va-:rx .J wb'-Z-54.4 ' '-I- I+" -' l az X- -:fi fa asf- 0" axes- X f- f ':1LI,.?' , 4. -9,74 Nm . X 32,1 4. ff f ' .1 af., 'Hg 15' y i cw' 1, e ,M 5 5 nf: " XX, f Z? X f WF Of X be ' Pix ' 13-XX, f a ? NX 5958, X m 5 P1 :- H:-'ssuy w, 4 1 X, a5s's:1:s1g. Xen 5:51. Q - rm, xx .s 4. X , ' ti ty , 1 E 53 X f 6 ' 9 M f A X ix x X sf' E gm. -... ' P5 . rr: W , mm:- 1 fevwz-35,gggX4f.-wfgb' -+ -W H 655'-"'V 'If 3 "' 1 1E3I25I!-::-fI-'- -'Xi r XX XX :Ri ,I X H M 1, 5 ' f , X K XJ, A ,X Q J 59 , QX s a Q X X'.. x.,. , Q.:-,:.::-fn-.g, ,4 X X ETX' X, K' X X 5 X XX x X il A Q2 3 X X x k . X is A WE A I 1 Xl R M X Q Rc N . X Y 0 X 3 X X X .. XM,-,.e,. " s f, 1 551: X M X . , ,ij E5 3 xx X X XXX W Mix x S v XA ' Q 4 Y 5 W N wr i x K xl E w' X R XXE5 X X :xx -1 NX X S f fivgbl I Aim" 5: N X X. ge. . 1: ' ' , N? gage NM , X EX S4 I x N 5 O P QV ' n ,E TN . X FX: xx x W " Wi 1 Q E X , ' xy, Q0 X X Q XX XA x N X wb Q SX 1 Q O' Xx X X X R XX X A 5 Rlg N X ,RA as x X9 X X 15? . S- as :- -- ixi-'TEXEQ' :X N 'N .... ,, QE. , ,.... .,.,. A ..X... . Na x 9 gi ig ,- mi -. Sass xp, 56 Xssxw X X:-gXx.x X X X X xx -Xi 0 , X X X , S Q X XXI X. ,X . MMS qt, , xt- E SW if xi X X SFX ss. KX ..:. Xu ' X M151 'F wy- X., A .h .gf - RP :X :X ,ws W 12131 X: -:gk yi- X " 5 X .... - ,X V I ikxf-Xl-T X Q Ns . XX XX X XX K E XX X XQQXX is OfY.i.,.vSS. X XX X R X2 5 N25 li :sa '- 'isviiia' assi Rf' QRS! r i 1 : ,li "fx Xxx V--1-M' - 1 1 ri i 1 X1 N 1 H zz! X Q ' 5 N X X X 1" 1.5: X X Xiu ,-vm.. N X IF: X X' x ,X XS X X XX 5 X X I RRX X QQ XXX X SX N N X X X N Si -JN XXX QX SX X2 X 1 K 1- Xu" fm W ,E lzzl, W, X , 1 :F Y ' Q W KQX xg 1,5 ,Qs 3' ,T-4 5? -Siu 1 X a 1 XQ mf K ,I N X , , K X I fi ' X 4 XA e X if x N 2 W ,X X . -, wi is grew,-9, 5 . X.'f1Yif' !:1 1 N .X ..-. .2- QX X 5354? A ix XX I Q: : QQ x ,XX Q aim Q XX N X x .XR - XX, K, , 5 H5 ,, IX X Mg' I XX N X Q .1 1 2 W W X 3 x X kg! -X, 'XX 1 X1 j Q , -A ' X 1 ws X XX 3, " ' ax-fx A wafaiiw- X Q X Msgs X X QNN I gbx xx ,QNQXN w Y X r -ws: Q --: Ysx x gk YS N XX . .,X ,gg ' If :AW +1-5 N y HX ' G ' - z N X l 5 w S xx 0 I5 XX xvk N 5 X . ' X S X XX X XX NX N X 1 5 X X X X xx s wifi . 1 'f...:+,,m XXX iw 'semi 4: ". QX 5353 ,. gs : X . " fl7fff'a'35ii? T -X . g ,X ' R. wi rrf.-5:.::i":ESEf" ' WX W1 WE ' iiw-.5135 5 ...L sXX'v,X.: x. I 1 - xv. , XAXU L , X XXX X g- s 2 w X X X XON x N xxx X X EQ V X f Jn X Nif 2 X : Q QNX - XX xy X ' x ' rzzfilva' 'S x is X- XX R Q N My-sf X: X- -Q--X , X X X6 N X Q x , J -H-. ,.,,, A, , ' 5 J 5,--J, 9 sw- f, John Lonnfluisff President Mistaking Cl neighbor's car for a dumpster, AHS Gnd 5C'enCe5f '-'nC0'fl ca Beta neophyte starts on undercover iob. Cf- .5 7' if ' , D, . uf .dv af 1' 1712 , ,534 if f ,,, ,. f ,- QU, ' wa .143 lg , ,r,, 1 1 J ittt if ' 'V ' , ,Y 'ffl f A ' fav ,fu dw Row 1: Lonnquist, John, president, '65, Davis, Stephen, vice-president, '65, Colburn, Craig, secretary, '65, ' ..-v ,357 Bullock, William, treasurer, '65, Arth, Larry, '65, Baird, Samuel, '66, Bell, Robert, '66, Blevens, Robert, '68, 2 ' 'i Boehner, Thomas, '68. Row 2: Bornschlegl, Larry, '65, Byington, Robert, '67, Carroll, Joseph, '66, Carroll, Michael, '65, Chambers, Tom, '65, Christensen, Roger, '66, Clinkenbeard, Michael, '68, Concklin, John, '68, A 1 Cotner, Douglas, '65, Davis, Spencer, '68, Dlugosh, Larry, '65, Douglas, Roger, '67, Dzerk, John, '68, ' Elliott, Richard, '67, Findley, James, '66, Formanack, Thomas, '68. Row 3: Frazer, Gary, '68, Frolik, ,K " Lawrence, '66, Fulton, Robert, '67, Genung, John, '67, Gibson, Robert, '67, Grimm, John, '68, Hall, Richard, A '66, Hammond, Gene, '66, Hancock, Terry, '68, l-lilton, John, '65, l-lirschbach, Kip, '66, l-lotz, Michael, '68, , Hutchins, Steve, '67,Jeffrey, Michael, '66, Johnson, Kile, '66, Johnson, Larry, '65. Row 4: Johnson, Richard, lr- '67, Johnston, Barry, '66, Keim, Robert, '68, Klingebiel, Jack, '68, Korshoj, Jim, '66, Lankford, Robert, '68, , Lonnquist, George, '68, Lonnquist, Ladd, '67, McKeag, Doug. '68, Magaret, David, '65, Marshall, Lee, , '66, Marshall, Stephen, '67, Martin, Gary, '65, Martin, Max, '67, Norclgren, David, '68, Norton, Chuck, '65. -' Row 5: Parker, Dale, '67, Penney, James, '65, Pettett, Philip, '67, Rembolt, James, '65, Rembolt, Joseph, I '67, Romjue, Edwin, '65, Samuelson, Charles, '66, Shreck, James, '68, Steinheider, John, '68, Strange. Mike, 4' '68. Row 6: Sup, Gary, '65, Vahle. Van, '66, VanCleave, Dorn, '65, Vogt, Terry, '65, Voss. Donald, '67s Wendt, Jonny, '68, Wherry, Daniel, '66, Woods, Thomas, '68, York, Paul, '68, Zweig, David, '65. Chi Phi Visitors invade Cotton Bowl City, Texas Cotton Bowl fever hit the Chi Phi house in mid-November as football enthusiasts and dates planned a. bus trip to Dallas. Travelers took ad- vantage of holiday activities by attending' an SMU sponsored dance for Arkansas and Nebraska stu dents and touring the Dallas-Fort Worth area. Noting the growth at NU, National Headquar- ters honored alumni adviser, Victor Smith Smith's efforts in re-oolonizing the local chapter earned the title of Chi Phi Man of the Year. Stamp books bulged from drawers and boxes as Chi Phi and Gamma Phi Beta collected stamps in the Lincoln area. The books helped put a NEB- RASKA1and float in the Cotton Bowl Parade. ls, 'ma Samuel Samuelson, President . "" -' ' , ' ' , lE53s1'1"" V- x W " 121 f ' 1 Qs . f' .lvfl V. iris 2- 'Q fa, 2 'ElEX"kl 39323152 6 1 Xfg'e2ff::V2, ,V VVVV.,14V -1: Vrhis-2-9 - ' -14: V .V'::V:1V-:. Dmw. '. ,:llV'1,: . V- 'H ilfe . -V K' -. 3, , -fr :V - ,.,,35V,, - . V x., V, A 3.1. ju... .wg - V' 'K ' V 5 AFTS Clfld SCIENCES, . fx' 'LEAF T35-l'?"' , "KV.V. ' '-14 X' -. , ', A v . x fffvm as ""' " 'A 'r . X -'Ms - : l ar-se.,e.,V1-VV .r.tit , ., . ,ff-V ,gf - ' , ,Z , ,M ' .1." L 'Qs 54 ,Q W f l E as 2 3, gmc 4 SP' Q .1 .- -Vi, V' A 4 tr" ' X36 bf: V-,V. z'M," e.,:V:l,s'5 ,Wd -V ffVwV:QaeV Z: ,. .eq xl, , V, sw, e , - ff lizq " l53E523153,fV55 .. , ,. ., X , 'lg-.,3f,V,,i2 .Q 'A ' ' " IV?-I . i'5EI5"'w 5 X ,Q Y ,4 5 s x ,Q Q 9 N S. w f x if 75 Q Nz 5 N Q , , x V X 2 V Vs MV. . VVMVQ g x xxx Si 1 is? 1 if ZVYQ ' Q X VK? .S .,,.. S W .,.,.,.,,. E .S a X 4 fx' 123151 - A-. . RIN-xV wrf:V:1.1 V, V ws:-621. R QQQCVV, N X X ...., ,.,,,, X , Q, -z -.V A., kmkih ' sl . ,.,.-am., .J ,, :fs x 1: ,N ,, Q wc Y VNH 4. . . Vi.: -V wp, -iff .7 , X M . ,. X52 -x v +r i QV, 1. 1:.. ,.,f,,Q . A E , z .....,.. , ,. V - ' 3 - P"' 2 E 333533 , an awe 1-mm . S 555' VY? y ' EW-5 Q :air-4' ., V, v as-V ,V .... ..g3w,,. NX ,qw ..,.g.iVV.M -. X-my Y, ,3.-:Cys V2 gi... ' 4- lk.. wgzxtcwa QV I 'X X 2X 'X QQ X x x 0, M x 5 FSM .5261 www iw, xx V X we Qsyigf RQ. . x 0 X ws X .X V-X We xN kv ,mm , 0 . x :V X, .V ks. X 4 ,gx SX X iw 5, x x me V Q, :X waves!!! we s V-Sk. . ,Va Q 3,36 N 1 V.-,AV ,X MGXSQUS' - , ,ev 1 - 1 N l Ai, ,fe Q SV TT Q GYM Xe V QY l Q ,xl wgzb. . M.. X ., 4, Wx A Rx Km 'wfewbf W .gwsf 5 N 5, Vex Q V46 f 9 2 N9' 233, ml 2 QW ww VNV' V . x XV. X Yexx QQQ .,-X Vs YM N V. N X A A ,M X 2 -QW M. V N 'fx N Nkx X N gg -.N-AWXSQTQA M 'l . Nil 1 'wwf Q 2 ??: Q Q . A York gfwxygxw vm ,Qt vm ' INXS 551553 'EYSQQ-. V ,-1jEE"gj'j,. Q X, V : f'f'Ii,V Y' -YY W T Y ' " ' xxx-Q2 . , aQ 'sh - -wk x .u lies. zj' V' Sc 2- xX , x , VK V Q WI Q 3 X ix' 5 X 3 tg X w ' sq, 1 fi ' 1' G : 23, Igj epi. ., . 6 ,.,J,,w X w .Q P -V-:V ' I I gif Q, Q ' -:ARMS .1 .-I-MK'-9 . ,Mm-vV QV, .. GM Q i 1 -swf eeia.i":' YQ 115 ..,., . X V: X X X Nl' V Q XX x x w X 4 i X 5 4? ' x N X' ' , f sex Q Ms ,xg .V 4 l mas.-vs -Q-in-wmv ws gp"- A wwf KX W . W W 'foklkf Q QW W X Km C? Q xx :Rl 6 'NQNSN X xw sX X x Aki NV N KO 354, ff- xX sl XS N 'XX X N X KX x A Q sl. my W N X Xi we 5 x XX Q KSN Q of qqkkbm QQ was 'E xx-we sm X Q A9 warms.. Y x ri, x 9' X su YN NW V-X xi X x 1 x X Q GN Ss X 'KX xa S Qs as Q-953 wa X l X C XFN' .Qs N io X xwrwf .f My SYQSXX N O, x Yi Qs , X X . VX Q-rvfw ' "'fEi'Ii1Sr5we-E-.sz-r.fi:ES:'4:I-1 We XXX Si N9 li 1 , x 1 V, x ge s A 5 Q eg g Vi x if :V :Seq ' sm -' :VT 'frz-sfrsiii X-Q V. -Y ' :tr . , 2 .M ,Vf.V..,V 53:3-ggV ' V:-f ' "K .. XXX. 1 X X 0 X X x X x X X X wx NN 1 N ye X X X 5 1 xx ' ' Qt 1 x X Y- x w xv s xx gl 1:1 x we--Vw xx xm X2 New Sw X X X x as X AIR xx P - V- 3'LL E1 X35-5,2521 ws. V, V, A , WN V Q, .Y X, Rf 1:6 'w' ..:.x.7 - ' 1951. 5533- -4 .V :IV Vs' V-1 : V' ' SSM, ,Sly 3, ll V K 5 Q N 0 X X R XY N Q SQ S' Q 5, iso X 5 , P IX 5 Vx . N X R , , .,. x xxxx 5fis.,Ex , - ' :VV "7 .515 X ww Q X :A-:am e. .: v 'Fixx NX3 . QQ. :SX X -. V. ,-Q, aw- X-V, ,mk- S Wi -W X X Ffr-:1Ti" . ,VV ,l ' - :QV H K x - -:A Mies, 'wer .V 1 sivfme. -VQQVV. s 1sV,:Vj--Lg XX Q -we 3 Q ' . Q SX. fi ff! XQYO A A X i g , ' f i 'Vs ex S X W Nwx NN? x X Vli si X 5 N5 S X N X QQ WX gk Xe xg, G' X x N5 N L xXx ,px X xgx N gigs M Q XQQ X NWN Ex XSS SX 1 NX Xxx X ,x ss W -Q--we X, x, X X in X xxx s is .A EX 'X XX , we X 3.1 Ibex R5 H 9 MX we NX kv V A xxx sf X3 fx, ww e 29,4 Q- 594W ix N Q K N-V kk VS, , . , Xxx Xrgawww - v X X x W ,gk T1 Km' ef? x s Q xx 33 X Q -N gAwN mmmnmflmuum wlwkmxx xx Nqwm me x mmx ww. XL x g? KYQ X fm 5X8 ex X N fx xXlQ x x cw Q X X Sox x :Vx X, 'Y' xxx xwxxxc x X x ,QV ' xv N xxx wx ' N 'qxxxN N xxx XXX Sv QW A Qu X wk x X9 '15 x x 1 xx? X X mm V X N X XX xx I 4 XX x 59 XS 'sm Q 2 1 N N V. X if Q'X QQEQSSH gg! xi 'yi X iSx Y NE IN ' Elm' hu X K ix dx QW, I M ink Aoi ,M I ,X ,Sl ,G X X' K K Q Ai x S V V Awe X if xg I I? Six z X wil W kgs ,O A xxxsil axi .fx 5 5 is mx N N Y Q' Ox X K 4 X X X x 'X X ' fb V XV' Sr ox we X, VX A X X N N X f N X5 4 x xx My 5 R xxx, ,XX l x -L X Q as M gp V Eg Q X , r l Q 4 R X NJ V.V , r ' . V , 3 'i ' V- , , . mlgaf .V . - .V ga--fr'V:.w-r,35:QwQ:V-.mmm v me-Awf-V.. . 1-gig, l .- . ,xfriifzll-1555 , :: xx- W V. sw -me wa... V- 4 Vw V gi X . ir V V xxx .' S. x N Iii' .,3lf . . . '3,l' V, .. V.V .V VV VV ., ,, 1.1. -V vv-- - 1 V - fff' 5,:V " V , s. ,af 'x -1, k .. . Q V Ggax'-rife, lzfiizi -, y N- QQ V 'tix ,f-193 K V X. ,N 1,1 ,Qs .Q . sw. 'V '.- ,- ..,, '- , ls1',,V .V X X ' N' 1' f-iv., is 'F V 3 " il V, '- .Q .. ,V - ' M 'f " r ' 'V ' 3: V ,. Will .f.f ILLZV .V.,1 5' -,,:,:f5"ZV"iI si Q Vgi -q-N ,V-1 Q- ,. , X,-,V'-:,. iQVl .H X V w V- X . .- ' -f- '-wif-f' V ' . 2 sQV,:,,,,::,g,5g.fgg, ,5 11.-sigfszrgfg " 1'ff-Vr',11'N':',5-x- X' -'-A ' '-Q V. X:,sf.VVffI-'-19 gill' ' 4 -' - g -"- X ' " ' , ' " f' 'Qi' , 'T' 5V V ' ,, ' '- f, 'H .' , fl X'iiEsi:5ii.E:55'2-2. ' Eh lwx' i w ...' - "i: 'L :Q 1" -' ' -' - V' ---'- -- www'-' 's 'f1:f2s,.g-egarf 12. :Vs f 'L' ' ""i" F'R"""" " " """"""r""T'fQf iii?" . e5.f"Ef: f 1'f5'-:'E'i1'ff::3 4E5' 'T' "", " Qi:f iV:'IS'ifVV '35'i '5'f. liili' T'-ii -in .' M :-.fat " '5' ' NA V X:-ii". '-"Wk , . ' ' ., .X N 5351+ V- ,I 3' V V . 12655555-535.31-,.::j: ,A 6 ' V-:N 2' y V ' ., " XIV A w,::H1.,f1f: . .' 1 V, V- -V.' V- . ' , , ,, 1 fl ., ix. 2 .. , ,.,, . 5 - ' .ggi , XV, pw: ,v,,-,3 , 'fe:N" ,1'l2i"l 531325 . V, 2 P ix- 'i:I'N11fHi"'1'?VV ' V':N'1sgr Y , ,.V,.,..f.,,, v 21 55 . V ..V- 'VV- 0 -,-V'-- V V f ' "L' V ..-V,-.. V. . " " V- -'fV.g,. J -' W"I:,5 252163-s?5.f:: 'f l-15,115 N- ge 35 5 5 3,133 :gp X. .1 - , Q . 52' 'Z ., " f 'V':"' H E324 SW- . 'I' "4" ' k5Q"SrXi:Vlf5'-- " ' 1--' a -wise:-:Sze V -,. " on :N -- Vw- ,gig sw -sr: - .V 15' XWQX Vi, 1 9 , gV.V4iVgVV6.3:sV V:,g- 9 , - 1 'VA -. i..m-Q-,1:i?Xx-:- Sllilililll "mi lk 1- ' ' sn' X- -' 1 S --'----' R xmas X ,V "LQ1QV:V,, ffb- 'fl V .57 7 6: -A , 'V 'l:'l133I'3 is V'V,-. L Rea l-'3 323 'Q-si' 'N ,f""X51f .s,3':-f?'S ' Vf.ZV, '5' iv Vis. , V ,,..V ' . . - '. .N - -. "ml, ' -' f-fzw-. f .- ,-,N - .,f. 5. ,V.. :ff '--'-f '-:51- -. - f -X ' , 'N-9:91 I+' 'V ,w a 5 -5: c-1-ax .v- -'rs -::-,1a- -. N .-fb-'www , H . "" .. . .,,.,. - 'T V'-,1 i:'jf:j ,A 2?-:-,i ' ..,?::1111:V swf' ..,,V-,V,V i ', :Vjg,i,e- 222 QV , ,EL-2:',g . 1 fiifgi 531 "Rx, GPVV N19 x, sv. V- - V "-' ' -- -L , V V., V 3 lv W . Vg Row 1: Samuels ' ' . - - . V , On. Sam. Dresident. 65, Oglesby, Gene, vice-president, '66, Taylor, William, secretary, '67- Pollcky, Val, treasurer, '66. Row 2: Anderson, Garwood, '68, Anderson, Gaylord, '68- Bantz Roger '68- Bell Gre or ,'66- Belmont Row Kent' .67 GHFOQ Trqomas ,67"H lk I. VOVQKV Rolland, 68, Felt,'L.awayne, 67, Fitzgerald, Robert, '68, Gerlach, ,689 lcenggie Gal' ,65 I , , Sncoc ,,V:otor, 68, Hansen, Arendt, 66. Row 4: Hoff, Gerald, '65, l-lousley, Rodger, Thomas 68: L tyV , nness: onald, 685 Johannes, Kenneth, '67, Jones, Bruce, '68, Kramer, Douglas, '66, Krieger, Hermar-1.'67.,Ma enser, John, 68. Row 5: NlcReynoIds, Keith, '65, Menke, Bruce, '66, Messick, William, '68, Monnich, Snyder fChaVrIeO"lgCgVSTe?caS, 68: Nall, Max, '65, Niederhaus, Ronald, '68, Pavelka, David, '67, Ross, Larry, '66. Row 6: V67, Wald, Georze' ,68:wfg3C'Ef 5lfA'?ggi5'teCKley. Clarke. '66, Trleis, Richard, '67, Travnicek, Daryl, '65, Vance, Michael, 398 VVV, , ' ,'lV N 2 X L, , K YQ '- -lx ... .V Pfff if Q .X N?-I-5? S X XXX. x N33 X M i NX X 5 v X X QE, .. Q ..-:ag-'-21:ef-tslxsqyw,-V3:::11- 'NY W-Xxgxx NX .VVV.,s...vV.V , V X, Qui.. . ,. :V .NSR Clxgx .V ,X m e-Q Q Xi Q .MV-V Vg R v A ,. N i X l l i i l CORNHUSKER proof previews indicate chances of a possible twin mix-up. Chi Phi's transfer the rush for the "Rag" Timber engineers install the optimum blocking from the Crib to the fraternity living room. for a common tree malady-crooked base-itis. 400 Wi Ronald Greisse, President Arts and Sciences, Kearney Delta Sigs Overturn Cat For Homecoming Honors Sporting a shaggy feline with rolling eyes, Delta Sigma Phi captured the first place trophy in the Homecoming display competition. The Delta Sigs, upset Wildcat from "Kansas Skate" met misfortune on the simulated NU rink. Lack of living space at Alpha Psi Chapter signaled frequent moves from one floor to an- other. The new brick structure rose up around the old house and replaced the existing frame building as construction was completed. Tuxedo-clad brothers closed the social year at Delta Sigma Phi. The annual Carnation Spring Formal pre-dance festivities included a banquet and crowning of the formal queen. A brotherless house on vacation eve leaves a somber scene for the final departing man. Monthly popularity polls reasonably relegate the celler position to the hounding treasurer. l Y, ..,V . I ,L ,nw 2 5? lim., A ,.-Viv, V, W 2 .22.12 . ,, v ,I 9-K f' .,. - 4 A 'vw 1 4651 V we-Egg: V-ir, MM.. ,, .. ,,,, 2, , , . W " 21'j,j2,. - '-2: ::' W I J, . . ,. W, M Q .' ' '-22-mi-" 3? P .- , T 4 , Q, iw xf ' , f i , 4 Q 3 0 .. , 2 4, ' 1 ff P9 .1 4 5 ali" ., ,. ' X f f "' 2 -,, V- ,iq ,I A Q9 T Z J , fe, -. 4 2, f 5 X, ef' a I Q ' 752 "Q 4 :X ' "7 .- f -be -2 -ix- gi .4 K ws' 'f "I5:g1f2'f: 1-. Q m2,,g:,-2 22. 5 5.5 V-SX? W 2" if A fgxgb J F5145 . , 2 . vx.. A ,'.:, x:,. , W, :v " fix- . ,C 'W 'NR-fm ,. X353 2 Ns Efkx. 1- 3,95 . A . Gr J 'Q iff, S '52 1 M, gr.: 5 V wk, . , , 342.2 ,. . . , ,s ,V ff " S' 25- f , gil-2: 2 :':lEiE',1' 2452 5 3 N251 A 'iw X '22 f :"' Qfffif ' 392-Q--, Vililii l'i:: ., :Q 3' : wi' '52 " X , 2, N 1 9?5'Yl551i3ff2f': fi? .gf 2 jzvgw-f-L, '- 'wi Wai ' -zagp.-2.2 .2 2 - ' ' ' if 2222f'1.i. . if, 3 Yi fx N 2 E? ,Je Xi 221- ffm- 2 ,,,22..,.2. 3:35 '3' :1b .:"'3f '1.,:wgv, -I If:2'7:3:2:':E, Q 1 9 2 f ,V f a , ' I f 'S Q Egg ,Q R in :isa-fs:-a5:?.,g sf,-2252? E5i55f2D??7f'5 5 K ' 1 fa-?i"""' , iw vii-'. i V R 4355521 . -mga ' -'F?'5J':- X g ay ' 'six V311 Y- Y sf as g '32 5 I i Al ' ' 5 'f Q 5. 5 ' X Q. ' 9 7 X l t B I :2i1,:'Y' -15,i, ,?,- --,v 5' ., X 2:-: , f . lx ':'2g4I'gS"2 .- . w k , 2 ' it 3, Y i it , P X , 1 1 v f 2 f , 1 2 EE N , f A 2, ,, z ,SEEN 3,5 Y 2 f" 5 Q he 3, 32 3 1, 11,2 2.2- 3 . ', 1-.5234 .y '52 ' 5: ,X .5 f M bf 'Yi M M' AE? T J N 45 :1 si 25- 4? 5 l " , X X 1 'ff 2 : 2 QW, ,K jg Q' 4 mg' 4, 1 ji? be x Y' A gi K wi , 1 TT '2 - 'K 2 Q , Q, f, , , 2, , X 4 4 l S 21 Y o , 'E Q J ,gi W f 2 X so H: 45 , 2 I 222 swf? as 2- 3223252 58 'Pi' V'1:2E:i1f54.Z',. ' 5if' " l2r:'f2.1. 2523222222 . Nbr, '! " If 22221-:i-2r':1:2E'24 H, 'G ' "T U .:E:.a2 r ' :-:- -sk: .iw --'-'- ,. ii 12,2 ":5- "fi 'f-'Aff H1:ctf'l? 1E'v2f: - ':c2,.:"' 5 ' '-Zi, . C:2:Q'E:3-:':"-' , ,:::1:,,.,, ,Af-1-, .1-1 ..' q :.f-525 .152, 1, -4 .:,, .2. A Aww, J 2:24 1: ...sg , ' 22:-1 . - 2 2:"'2'. 1- E' "f:':2If:t'11:'i.22' 'ff , as 2 ' A I ,eff i N' , Row 1: Griesse, Ronald, president, '65, Logan, William, vice-president, '67: Bletsoher, Dwight, secretary, '66: l-lilgenfeld, Ronald, treasurer, '65 Barnes, Robert, '68: Baxter, Charles. '68: Boeck, Robert, '68, Bohn, John, '68: Brandt, Allan, '67. Row 2: Brohimer, Donald, '68: Buss, Darrell, '65 Cass. Donald, '67: Dean, Shannon, '68: Dill, Alan, '66: Glantz. Robert, '66: Gray. Philip, '672 l-lall, Jack, '66: l-larris. John, '66. Row 3: l-larry, Danny '68, l-lesson, James, '68: l-lill, Jack, '67: l-loeman, Terry, '68: l-lorejsi, David, '65: Keller, John, '67, Keplinger, Russell, '68g Kopf, Darrell, '67: Marrs Ronald, '66. Row 4: lvlartin, Larry, '67: McAllaster, Gary, '67: lvletzner, Donald, '68: Morgan. Thomas, '68: Neel, Ronald, '66: Pacheco, Glen, '68 Roppert, Bill, '66: Priest, James, '68: Saal. Donald, '68. Row 5: Samuels, Rhillip, '68: Schick, Stephen. '65: Schroer, Joseph. '67: Schroer, Lee, '68 Sixel, Douglas, '66: Taylor, Lawrence, '67: Tracy, Terry, '68: Warren, l-larrison, '65: Wilcox, Robert, '68. Sfrings and Transistors fake lop loads af Della Sig's combo rehearsal. 402 -' " 7 2, .-3-"YT" T" 'rf ii' f' i '- K:-:Q-V ,s-ZW 1 5.4, -,1 y-"' 1 1 , - PA , M1. was , ., , A N, X ge., 1. ., , A Nxmgst.. ' , -+ V ff' -fe: 'l - -V wx . -iss vw 2225 t V , V' .V'5' ff " N 'ii 51 IEW rs. V wmzfig 13. - 1 4 - . 1 .QV V - V Dwi 3-1--'rf' , V' , ,, :,3- , 5 ' . .5 ' .3 ,551-,'1, Hlllll .f f - Y 'f . ..Q 5- -, 5' , r:V-.- pf'-ff. Lf"-"QM 3 1il,1:,L1 :1s 1 S ' . QT I li- '11-159' -'ff 'l iff- .iff -il iiiii- E: V 1 ' "mf ,Vi H' V- :L+ 1 . 111 :wit "N-:kii'1:' v w l ' A - i, 'Q-Q: . . A z - . - - 15:1 X --Q 4 ri,51x3LQV?.f.Vw , , X . - l V BV 5' if 2 ' , l ' - ' 1 1 3 ' - f V -15 U , , 15513555-r ' H 4 V. V .5 - A :- sms ' --v,--- VV .Q 'S' 'if' 'K E'-1,1 " -'-'- - -""" " " , Zi? 423645 , . . 1 Elm-W. , ,:-,,,:,. ,. .-:.- . w,::,,-N, x-bw. .X ::wb,: - 1 vw-,:::Vz, 1 .3753 .. --,Y Q ' .... --N - , 1 ,V, 4 fm:::-,-,- 1-,,V ,- ,.., .f V. -. Wa, 1,1 f- :px ,..,3:yg,'1.' ,Q :sq x-,.gs.1'f--1 gg 'wif ' - V- , - --.xx 5, -,wk-' . -gg,i,- .- ,, , -' , 1- N , X - ' ' A Q , , .l 1 1,j5:gjV9, 3 Q'-5,1-I:5iI1:r-:LSIQ , .Vg I A :J 7 H .. Q:1..V--" -V l13,1:l1: -qv' ' 1 1 My , 'N if 1: Vi: -- I 1. ll .rf , .V 1,1111-ss-1 Q F -- . N , :V1 12 'mm 152' .. i' Wi" Vs-" wi' 1 ,. .- VN X 1 , A ,jegggg Qjvfl cw , ., .,Q-Z.,....,-. X gfig2,gj1Z:.:,:, 325 1 Ei. 3-I lglil W W 1 ' ,' W j'1i':M, " -,V, -V, 3355, ' -.fig :-fiffiskg, SPH.:'?:':E',EZ1'-Er,-rr., ii' .jf 'wir i ' 1, ,E:j,-1, , fP'w.:ji,.'.,' -' lfi, 'P 5 G l f V I 1 V .. ' -' ' 'E' X " . H , , , Ss :Qi WV- X ' . "" if ' . V ,.: . gs, Q5 x y, :, . -1-ig. , . 4 ' " 'R' 5 . 11 ,A V , :u . ,.v,.V,.,.v,V,.,.,.,V.- A V. 1 -V .-'5.-QL.--41:-,,.3.::,,g:5':zr::,a:s,',:f ' ' ' ' " ' X, ' - 2,552 1,1-1,:ll -: 1 F '2-1irE1'N'1:1:f!:J:2: V " ' -MX ' w w'-are '- V?Sw':-f:251 '-ill!-1 "Q 1 . 1-'Y.VEvf" -13 Z?-, 1-1-,ya g:: 'wa-5-I-:ffs 1 ,..,Q.-mszgx 1, - - X V, ':li'l' 1S .ser li - -:::'-F IEXVINSFQ-gf - 1 + :S '225.,:+,sQ,fe,Rf gi 1 - ,, - ,nf , , ,,-.,:--:::z"- . ,z3:Qa':?',' W- Xe' W.r1:NVs1-NV A-1 '51 A , ,-.S+-2"-X -:f' :1 XQA5. 1 '15 ' 5 A Row 1: Hill, Robert, president, '65, Neid, Fred, vice-president, '65, Rosenbach, Gary, secretary, '66, Tillman, Dennis, treasurer, '65, Aaron, John, '67, Adams, John, '66, Anderson, Delwyn, '66, Blakeney, Loren, '67, Blomendahl, Herbert, '68, Brady, Albert, '65, Butera, Patrick, '66, Clard, Dwight, '67. Row 2: Dickinson, William, '66, Duffek, Michael, '68, Dutton, Roy, '67, Failing, Robert, '65, Glover, William, '68, Hofeldt, Douglas, '67, Hughes, Hohn, '66, Jobst, Niles, '66, Jordan, Robert, '66, Kalvoda, Norman, '67, Kennedy, Patrick, '66, Larson, Roger, '66. Row 3: Letheby, Ronald, '66, Lind, Bill, '66, Moes, Donald, '67, Osborn, Gene, '68, Perry, Michael, '65, Planald, Jay, '67, Romanek, Richard, '67, Sagehorn, Elliott, '67, Schapmann, Jerry, '66, Schmer, Larry, '65, Sivers, Roger, '67, Sloan, Larry, '66. Row 4: Splichal, Clark, '66, Stoff, Roger, '67, Suhr, Rodney, '68, Sullivan, Maurice. '65, Towns, Dennis, '68, Vanier, Byron. '66, Vrba, George, '66, Warwich, Barry, '65, Wilbur, William, '66, Workman, Jerry, '67, Zmarzly, Michael, '66. A late trip to the lunch fable forces a hungry student into a low bulk, high calorie diet. 566' I ..... . , :-:gras-11::g V .5 5,-, 1' A lost election poses sticky problems for loyal ex-supporters. Robert Hill, President Business Administration, Orchard Delta Sigma Pi Presents Alum with National Honor To honor a distinguished alum, Alpha Delta chapter of Delta Sigma Pi invited Gerald Phil- lippe to Lincoln for the presentation of the National Delta Sig of the Year Award. Phillippe, Chairman of the Board of General Electric, re- ceived the award from Chancellor Hardin. While visiting the Federal Reserve Bank and the Armco Steel Company in Kansas City, broth- ers viewed large financial and business centers. After the tours, members traveled to Lawrence to cheer the Huskers to victory over Kansas. Sporting inter-chapter rivalries, the house traveled to nearby chapters and won the regional Delta Sig basketball tourney. On campus, mem- bers ruled the alleys to win all-fraternity bowling. 4 Jim Williams conquers the carpet course while preparing for springtime foursomes. 44 ' ' i' 1- Allan Spore, President Arts and Sciences, Lexington Delts "Line Up" Pledges To Select Miss Natural For the annual Delta Tau Delta "Miss Natural" Contest, Thetas and Delts functioned at an early morning breakfast. Changing a pledge tradition, Delt aotives lined up Theta pledges and chose the most "awake-looking" Theta pledge. Donning six-guns and stetsons, brothers pre- sented the annual "HOW the West Was Losti' house- party. A canopy of logs and turnbleweed led to a living room with a sawdust floor and decorated with bars and gambling tables. At a pre-game pep contest, Gamma Phi's and Delts "Yelled Like Hell" into first place. Captur- ing additional honors, brothers starred in intra- mural golf, tennis and Weightlifting. t"A-it i , 1 ' X ix Sv .1?,, , A - -' r ,:,.,.,.,,,,,,,2 ff- -, xv , ,:,,,,,,,, .,f,-:Qe:,::, :Z-my pa ,GSW f egg'-Q V' , 9 "' lr, I 3,255 , fum ,' , Mjfav ,X :ff Q t 4 C , X ,X l ,:'.-,1,5,,yS5s "5 fikizfv- Y 54, W, V - A 'iff' Row 1: Spore, Allen, president, '65, Bailey, Gerald, vice president, '66, Muehling, Raymond, secretary, '67, Coufal William, treasurer, '66, Anderson, Thomas, '65, Belmont, James, '68, Bolz, Farrell, '67, Bradley, Kenneth, '67, Braun Warren, '67. Row 2: Brening, Glenn, '67, Bullock, Bruce, '66, Butterfield, David, '65, Camp, Donald, '68, Cattan, Gayle, '67, Clark, Carlton, '67, Clark, Richard, '68, Connors, Thomas, '68, Dahlgren, Richard, '68. Row 3: Dahlheim, Gary, '67 Earl, William, '66, Egan, Roger, '65, Ensz, James, '66, Ensz, Robert, '68, Pankhauser, Jerry, '66, Pleischmann, Gary '65, Galloway, Roger, '68, Gartner, Bill, '68, Row 4: Geier, David, '67, Grant, Kenneth, '67, l-lake, Lawrence, '67 l-larrold, Charles, '66, l-lellbusch, Leslie, '68, l-luff, Dale, '67, lsman, Danny, '67, Johnson, Edward, '66, Johnson, Stanley, '67. Row 5: Jones, Michael, '65, King, James, '65, Kissler, John, '65, Klein, Robert, '66, Koyen, Gary, '67 Kuncl, Fredrick, '65, Littrell, David, '68, Mankin, Max, '65, Metcalfe, Howard, '66. Row 6: Miller, Deroy, '66, Miller Richard, '67, Moore, Robert, '65, Morgan, James, '65, Mullens, John, '66, Nystrom, Thomas, '64, Petersen, Gary, '68 Powers, Bill, '67, Readhead, Paul, '67. Row 7: Roberts, Donald, '67, Royal, Robert, '67, Rozmarin, George, '66, Rutz Thomas, '67, Smith, Philip, '67, Spickelmier, Edwin, '68, Stigge, Byron, '67, Tonniges, Terry, '68, Tooley, Patrick '66. Row 8: Tooley, William, '68, Walton, Donald, '66, Weekes, Wally, '66, Williams, James, '67, Wolf, John, '65, Wolf Thomas, '66, Zieg, Tim, '68, Ziegler, Michael, '68. 4-. Mswiltugw .,.., f In 0 :Q iqb., J 1 N , ' x 40 lfl l' ' ,X ,. . film' ' 'A' I Z, ' " ' .' I , Bw f A 9-?Q2f'3f'f ,.. 6 ,- 'V' JJ' I ,hill f i i 1, -wi l L - . l 3, ,s . 2 ,. r ' ' , . , avi., . , I i ,G - ,iii if--51 ' Age ff "rf,-1 - ,Yfgi ' ,' if 5' 2' i l I i i l i 4 i Row 1: Smith, Joe, president, '65, Hirsch, Roger, vice president, '66, Watkins. Joe, secretary, '65, Qualsett, David, treas- urer, '66,Andersen. Terry, '66, Berry, Rod, '68, Billesbach, Richard, '67, Bogardus, David, '65, Brood, Roger, '67, Brooks, Michael, '66, Euchfinck, John, '68, Campbell, Richard, '68, Childerston, Bernard, '65, Row 2: Dehart, Harold, '65, Denzler, Tim, '68, East, Ronald, '66, Erickson, Eric, '67, Fitzgerald, James, '68, Foster, Thomas, '66, Gilliland, Donald, '68, Guggenmos. Jack, '67, Gunderson, Robert, '68, Gustafson, Robert, '66, Harmon, Robert, '65, Hervert, James. '68, 1 Higgins, Gary, '68, Row 3: Holyoke, Thomas, '67, Houfek, David, '65, Houfek, Dennis, '66, Jorgensen, Donald. '66, Karel Larry, '68, Killinger, Stanley, '68, King, John, '66, '67, Liliedahl, Richard, '67, Liliedahl, Roger, '68. Meduna, Robert, '68, Meier, Vaughn, '67, Monson '68, Novotny, George, '66, Novotny, Gerald, '66, John, '67, Petersen, Gary, '68, Philips, Thomas, Kiser, John, '66, Koerber, James, '66, Koziol, Dennis, '66, Kunc, Dale Row 4: McGivern, John, '66, Martin, Edward, '66, Martin, Gerald, '67 Louis, '65, Murphy, Patrick, '68, Nielsen, Stephen, '65, Nolan, Michael Novy, Clifton, '66, Olson, Gary, '68, Row 5: Olson, William, '67, Peak '67, Prazak, Wayne, '65, Rodriguez, Tony. '65, Sanderson, James, '66 Stone, Bruce, '66, Swenson, John, '67, Swoboda, Larry, '68, Tippetts, Edward. '67, Valdez, Robert, '66, Wengel Lawrence, '68. Foregoing the "pleasure" of afternoon classes, DU's soak up late-April sun. 406 aij-1' ffl, , ' 'ui i,,'-'jr 'il h e ,,.. pp a ww , ,zfif ,, gg + fi"-41 5 A 1 , yew .- f 4 . , . 51 tha- ,Q If :E,'::-I,l,'. ' af 4? , ' ,.,-V : '1 Aff' Q, ff. 1- l Hancling out presents to homeless children, DU's and Thetas function for Santa Claus. Delta Upsilon Sends Rita To Kosmet Klub College "From Pasture to Pillar," presented by Delta Upsilon in the KK Fall Show, depicted the college life of Rita Smellers. Following the coed from the farm to the city, brothers portrayed Rita through pledging, activities and honors through- out the "typical" coed's college years. The end of the skit found Rita crowned campus queen and tapped for the women's honorary. At the annual "Stable Stompn houseparty, brothers and dates portrayed cowboys and girls in an atmosphere of the Old West. Later in the year, at the Mothers, Club-sponsored Date Dinner, broth- ers presented dates with Christmas presents and humorous poems to be read to the group. Joe Smith, President Phormocy, Lincoln 4 an - 'r i , ' 'LS NW" -1,.,- 'Juv 'X VA - wi., : . ki lla Q ...,. 4. - 'il 127' ,fl , '1 ,J fx . . 41 1 .. 1 . V .kat 'X N vin With a mandatory 5:00 deadline impending, tacks, hammers and work rate attention over coeds. - , X' ., .Q-5558, ffffy. '1. 5522 a11?:3'fE' ,f'1-ft "1 'fi' 1.:,:.. bv" 111-f"'fHIf ,:-If-:.5':.' .-1 - fr 111, 311 We ., 1 ,1, 2123.1 11-.:1:. 'if g':-3.1-.153-,1g:' 144 1, 'ii' -,f.,:1.,-- mga ' ,g zo 1 r 11 1 1 1- ' -gf. 1-11,-, 11. 1, J' ..1-ff..1pg1,1'?1i .M WA ,,, ,. 4 . , I ,wh V., ,, ,,1, . , , . 1 .1 1.. W. ...1 .M ., 1 -1. .11- , :1 v1 1:41 .11 1 1 41 2:-113: 1 , g'1f1.-2-11 Zffff-'11 -' ni 1 M-sz-z.-,:1-1 . 9, 1 41 .111 f -. . fo, 1, . 1 1.1-11 ,-1,11 1 ,- -11 ..1 -1 -411,.,,1f. 5, 1.3, -4. 4 . 4-. . .111 1 ...,.,.1,,,x ,1 .1 1 1 ,Q 7, ,Q ,. 1,,.,., Wy, -, , .. .1 ,. .,....,. , gf 5 V. g zfw f - "ff My Fifwfr' 'W ' wm17 s11 ic VI' S " ' . 1 jf 1' 1 f 1 1 A 1 4 1 ' 4 1 f 1'1- '51 ' .1 ., 1. Mi,,,,Z,51-1 11 ,,,.. ., .1.--11 4 11-11, , 'li 1 , Q41-1.40 f ' ...Ally-1,v 11.451151 7 'fi,,mi1QH.,11zw11.' f"v . 5 3 1 15 I il 1 1 I ' 1 f X X I 1 4 rg, 1 1 Q gf 211 1 y 111 gg 1 X N WM.. ,M 1 L ' i 'Q 12 F, 11 3. 111fa4'?, 1 411- 1.1 1 f'1 1 'df . 2111: ,.11. 1 1211- -' 115.1 0 gf Z 'M' ' , 1, Q51 Us f fs 55 5 1 ' 1 f 1 I 'Z 4 ' ' 1:1-fa. :..f 1-1, 1-111-11 uw --f- 1,111 .Q :lx ! 42 1 1 1 A 4 f f ' ' ?7'Wf 15 X 4 1 6 1 X 9 I1 11 f f f .o,,F,1.M r 1- "" P I5 WWA 1, 1. -1:31 ' 1 1 1 1 1 1 f ff! 1 1 , W U1 2521, . ..1f. 1,., ,,.,., , ,.. 1.1. ,gf f A 1 . ' 11 f Zi 4 9 , gf ,,1' f Q 2 X 1 1 ,1 4 1 f , I f 1 1 4 1 1 1 4 L E1 iq -4 ,.,. ,. 4. I 1, X 2 ,V '01 I 1289 . 1 . .1 " ' 11.175 , 1 - 1 if: .11 .1 f 1 " i111 ' fir - '- 5,7 Wal... ' . ,1 1 H z , .1 rf -' 11111 221511 'iff wee? - , 713-AH 2- 111 '-5-L 1 ,2 92 1-1, 111. 11. . 1124 1.':1z :1zw:,, -Q' 1: ..1a1,1:11:-.f. - 111 1 11.gi.11..14,5,2:g .1 1. , 1 -1.1- 24 . L ' f 1.3 -1 Q' 44 L, V 1, . 1:1 M ' 1133- ,. S.. 11 211 , 'W , . , t 1 2 11 . , , U 11 - .1 - - 12 1, -I HT Wm- Wgiggggg., ,,,..:.,?5g1x5gRf:1w 55. 11.12351111- I, 1'- 111112f'92g-:fc-:1:::f?1i55e121Ne1e--112 ' kia ' 1- f1.,-,,g,1.- -. '- 'fun ' " 'Z " ff W' . ' 1111.5 '-5ff,-:1111:,::111:,::,15 -- .1 '- 11 1 f '1 'I'-9. ,- 1 .11111 251:21-:.:1Z:f1 ' 51- pa:2::s:1::2911-2' -51 ii? 3 X' 12 1. il X 3 " f 'Wx 'tts tevff . , 1, 1.1a.wf1111 - - .p1,'Hi11..1, 1, 4- ,1 - f , -.,g,.',p1111-1411 4. ,- -Q. Q -, iz:-3.-Z.:-1.-. , 1 ' hiv ' 1 1 ' ' ', . fxi -- ,.'f.'4'? ,. I '12 1 11 '1 :fix-kiwi ::':?,A27:11:1.:.- ff+mz1 11.6. ,113 -254131 f 1,11 1 '. -, 41-21 J 11.21, -1 11,11 1 f1f:1-f'-:v:1w- ' 'e 111:-. 1,, - 1 . -' -if ,nw -1 ' 1 1 "' 1 1-.4,,,1:,v 1 , -11' . 1 1 1 . ,. 11 -ffff ,f1i:f::f". i1fa,.1 J A ' 1 .1 408 V A 4 14,110 Q? P J 1 4 1 X i 11 '51 YV . ,.,. x :...,M:.Z5.E.E ,.,.1 ' ' 1. ,Q ...Ni ... 1 , ., ..... 1 ' f 1 11 2 1 1 X ff X 1 I 12 .1 Y 1 MT' 1'-xc' ' " :',E.4I' 1 .:1-.1.1 Stwwfki . 1 1 1 , q . 1 ?' ?r1-1, 'f M r 1g 1 1 1 5 1 f 1 1 N 'QL ' U 6,1 'wg- R ,...... , ..,. 1 1 1 5 Q, 5 1. J X ! If mv' f 'E 1 f- :-33: 'flaw - 1, H ' -1111 ., 1 1 .::,1 x:12:,1::,1,11-141-ww1-'--'Mm-1:1-5:fi:" "" ' I . .. ....... -wx 1 1 . ' c 1 X N . 1 rr 4 'ff x N3 7 v F Q 7 1 f' A K"5'li?'5 1 1 ' "WI, I -1 5123-'FI ' :2:f:2E'2i P 'IW'-"f'?Qf'fJ-Q :i1:25f11?12f-I-'-,Ii 1.51f11::z:p:-,-.-1-nz1-1 "-21 -'ssl .ri ' J - . 1 . ":1 1"11"f1 -4. - ' f24f1'xhr1s.a1:1ts:..s1 " 114111 1. 11.191-1-.1111--1 ,gmiw .1 ,. .1- 11,f1.1--f+1,1-11-:1.- ,,,,,,,,. ,, .1 ,, 1 ..,:X5,. 4m111.1 ,. ,- - . 1 .411 -111. . 111-.1 45?-i", 5 ff'P1i5'5S,2fY.f T'f!"f-1 ?'E?E:' i: A ' ff? :r4:E1'2.51I1':1fx:5- '- .1 -- 1 'E 1, , 1 1 1 11 1 , 5 1 fr Q Q1 V. 1, ,. ,! 1 2 Wx 1 I 3 1 4 Ax 1 1f 'M 'fil- 4, f fb I , l . 5 4 v i1 ' 1 31 11... 7 'S ' 1 N , 1 , qv i , i i ,l i , Dennis Swanstrom, President Agricultu re, Lincoln f f f -, ,X .C 5 ' f -M ,f, ,- ., s M, , l 4 Y, 'izff K 9 I VI ,T l, ESE55355EEE'fliiliiE5553'1255212253?2FE2-Qiilfiff'-iiiiiifiiiyi ' 2.1-E-jf'I'FI-":f.I:2::1'2:2"5-: :3l:5i'2-1451 ' 'Zj"ff1I2'Z:5.1.5-25v3'-1-115f.,'-,Si-,-Eg:-jifr' 232315 Ef55iEifi2f3i2,E5?" .,..-,.:,-:- . - 'ffm-v:,:-,-,:,,1 f" 'I-1:1 y 'k v 15, :3?z:a'E:2: :1-3.,:sf' " E 2 'y Jw s ' 5 P , We 2 5 E1'2'-',"i211- - . 4. -. .- .1 532521331-4-. .f 1 ' .1 C4 f f , f , . , -,.v-.fan . - 1 , 7 A r , l , , 7 ,. , f, , I " 7. 7 '21 . "f-iii''12-fifi,'25'ff35i ,I-,fy-1-1,-,zzz W, - ,:,,p,,, -11, 1,-,z:v:1'-'z-':r , . ' ,,. . -1 .-W, ,,.,,.-4 , :f f, 'f,.,, ,1.if?z22f1.. 2:2fQ?Z,.jfQf? 355222 11 12.j-5-,521 ':Z...4,2gf2z, :,,:':E55Qrf'2', , 1, :f.f:1.---'-"':'1i 7's,32'P1.2E22,.. ,:. .f.-5:11 .-E1-E-EG" J 22-1 'az ' 1Q23:5E,1jQE5E:.5'rI5Eq, ,F .,g,1:: 55,525,133-,?'f'l"',r,A " '-:,, E,,,,Eaff,E,f'ffQ,2jEf1: '-f':j:3I37' 'st ,Zi:1g,g"15gi 'iff . ' :"1:,:,'- rzjzfffifz V,-5f'7"' i. ' 7525? ' ' 'W' 9 ' " X I 1 4 r Row 1: Swanstrom, Dennis, president, '65, Frenzen, Galen, vice president, '65, l-lanway, Donald, secretary, '65, Preston, Fred, trea- surer, '65, Adams, Dwayne, '67, Amen, William, '68, Andersen, Jerry, '68, Asher, LeRoy, '66, Barnes, Richard, '68. Row 2: Bartling, Ivan '67, Belden, Jay, '66, Block, Larry, '68, Bromrn, Curtis, '67, Cruise Don, '66, Day, Carson, '67, Diffendaffer, Gary, '68, Eggleston, Dennis '68, Eldridge, Larry, '68, Erickson, Dan, '68, Ferris, Ronald, '67, Fox Jay, '67, Frederick, Allen, '66, Gilster, Keith, '65. Row 3: Greer Vernon, '66, Helzer, Norman, '66, Jobman, James, '66, Johnson Milton, '67, Jonas, Larry, '67, Kaulins, Andis, '68, Kirk, Thomas, '66 Klimes, James,'65, Lanning, l.arry,'65, Lund, lVlicl'1aeI,'68,McClatCI'1ey Virgil, '65, Marsh, Floyd, '66, Miller, Clayton, '67, Miller, Jerry, '68 Row 4: Morse, Eugene, '65, Mulliken, Jerry, '65, Pfeiffer, Wayne, '66 Pollard, Robert, '66, Preston, Richard, '67, Schadwinkel, Charles '68, Schrekinger, John, '68, Sedlak, Richard, '68, Selk, Gene, '68 Snyder, Bruce, '66. Row 5: Spilker, Thomas, '68, Stevens, Jerry, '67 Gary, '67, Weller, Rexford, '66, Wiggens, Theron, '66, Wulf, L.ynn, '67 i7El2,:,:':-,QM 1-:ff... ... 'p QE5gE:53E,E,E52 Q:EjE3?1j5,i5 2Eq,5f"-"Hr, i .. ,. . A ,..., .. .l,,.... ff1,f2.,5: - .'5f,:211::'f'.3-i 'fa -1' 3'l2""- ""-f'1"'ff""L?H ' "7 g5g5,3,5,:j-5:v3z: '. ff,"-' ' -,::",-25 M-,z5,:,:,..., ., -V M ,V ,.. h ,,,:,-54, ,155--,.,,2r Q, f waz,--,, .,.A,,:j5 , ., I Q Stork, Terence,'68, Sutton, Stanley,'65, Viterna, l.arry,'67, Wahlgren, Finished Drawings Detail Future FarmHouse Wing Final plans for a new addition materialized at FarrnHouse after alumni endorsement and architect approval. The building projects con- sisted of living quarters for 17 more members, a larger kitchen and quarters for the housemother. For the ninth straight year FI-I cornered the first place Innocents' Scholarship-Activities Trophy on Ivy Day. Late evening booking reas- sured the NU chapter of 25 consecutive semes- ters as the number one scholastic fraternity. Pledges and actives combined forces and canvassed for the Muscular Distrophy Drive. FH devoted a Sunday afternoon to collecting funds in a district assigned the house. "Work Week" furniture revamping summons forth a corps of amateur FH painters and carpenters. 40 Thomas Schwenke, President Arts ond Sciences, Denton 'X if "-va... fi 'f . x , ,fu , , ,.,. 3, ,ff C' ff 4- 4-'M' AK if Old College Try Scores In Kappa Sig's Triumph Three Fink Brothers from Kappa Sigma, bent on success, showed a Kosmetg Klub Fall Show audience "How to Succeed in College With- out Really Trying." By parodying the Broadway play about business, Kappa Sigs caught hold of a winning idea to capture the first place trophy. Seaside atmosphere at the Beach Party brought a warm and welcome illusion to the midst of winter. Imported sand, fishnets and a giant heater completed the indoor beach. Donning the Cornhusker Red, a contingent of Kappa Sigs journeyed to Boulder. Brothers left en masse as the mountain air drew 25 mem- bers to set a new house migration record. M012fwiayfl-ff-:wr-psfwfff..-cmfw2 f 4 an A aaifcsapf -:elm .Wal-i ,si :gs ez, 1 24-.."' ,- vlifff: , - - . 5523255 2- :f , 's'-IM S .' Y. 5' Z'-me-Q -,f. . 94 -5275-v '3 .J ' ' '33 ,411 " - ,gy jr -3 ' ' ' . 5, 51 ,, , A A , , , , M me M X 5 I yu Q f , fi Q' WA . i . U ':" 4' . - f-" 'J f . . V ' - l V A A 1 A .. I, ,. f : . . . 1' ,4 ,4 . age- , ,1p:,f,g- ,. . -if '. M tm:-1,-Q, ,fa 4 Q, . firm 'IM u ' z.'-z1.:::2'ge'5Z Wag .-Q-:Zur ,gf .. -' 549:25-:Q 1. 3401-La -if , 1-:wage fc ' f 73 if ' ' .A , -1'--22. L1 - -' ,-if -- Q,-vw.. 5- - -5 -- v? .A-4:9 . ,102 f , . 15.1 A 'xg' '2 -1: --V2 l' - Y " ' a - . 7 '- 4 5-4 X9Zff 'A .-- ' -Nrfff? - if X- . '- -- 1, ,,-+',,,f s .1 x-rw, ,f-5. ..Q.1:f- aw- f f 1' A , F X , 4..,,-A.. Ap . . f , x 04f.x 1 ,., qs, ,, , ., me-. 4-., f "- as 1- if f . -- fzsrfikfl... f K' yy- ' r " Q., tv -gmffgfig an fi , A L 2? "fs .M - 1 - ' , ,QM Z , .. ..,. ffl 9 Wg EN rf? 5 , f g,?gv2 . ? :nf-'z 27 "" . -- fb 4M 'N 'ci im R' 1' .. , "?""" '49 - ' 'difff-f"9?-?2?fZ'jfv-12-7' P35707-"f 55 'H ' 'f f - f ' l , ,. .f3',.-, W-w " 'f "f ,.f , Vai? - 42? 'vii -W 1 f . f. , . 1 --1 7 - f ww " ' wagfff f'-H - f-'fwf r 12" -' '52 -,sw-'Y' ,134 1 Lf 1 u " 'v' i is 410 IAQZ' I 3' 9,94 x 24 5 Z9 .- 8535.1-.,, ff- 121 1521 'SPH' ' Fi 4- .- :Q-1: I-YE"- K I.'2::.2fef:if:.f..w-' " 'N 1- ? X L K ,,,-c: mzeafevff :--1 ,.. W.. . ,k . fsifga,-1. . f .,- f -we ffm:-1 .Y 6551 " '. 1-S-'f u f X "V -,W---f t hifi-Sf?-I' SZ ,er .V , , f-.- nf, - V. if-:"v2Q.4,":'. ., .Eh "3 ,- mt if- ,, : iff- 'Ty ' 1125: Sf, 'Y 5 v mi' ' fl sg R Q I ,.,. .1-X, ,, 5 gggfwveywywryy - 6 P312 , ,.rj'.gsfl gl,:ar.a.x- '- L 'MN - " K 'f' if ' i t Q- fr-I.. , , Q' A XA: xwfa ,Az zz af X , Q 1 3 Q f ,Q V , 1 N M f V - W +4 4? .xi EK? .Q - . Kim Qs:--:fa 'N-wc:---i.. ' f n ,v if fv'--nm -ww -. wsezf:--oft, I. 'QSN1 -, '?.,' -f25S"6?Q's fff3a4""'- '. ,5'fI9a' ,-5' - ' W 4 . ' A 4 , n f" f f ':?s- - V" 2325 -"L z t' ' Tiff :fl ' l l ! ! Desperately in need of a second pair of hands, Bill Foster suffers "scotch-fapeless." . 4:,:mf3?Zz1' 'f " 1 ::,:,,::,:,2,5f 1 , qi- l "":-2, 'friifll 'f' lf, .1 ::2Ex.- , .Z . -. 'f l:T:i:?:1:z- 732' v f Tc 2-55317 22115113 -+4713 " .-',8'?:7i1f "-' iii ': :limi-1' l' W- 4: .1.,' Wif i, .32 -,,,?5s,g2 15. .- I ::3,:2.g, .3 , ' 4?i2'21f5,, 1,1: '15 - 'L Wi,-a.:1 112'i,a' ' . -1- .am -:G ,-..,'3-kj,-I 1 5gZ,,pv:-:,,.-4 -I :,,,:,,:5,. 35,, wwf, .Y-.QC-. ,:3,,39:::5 Ez., , As, -usa: if :fee A -1 . V- fa: 111111112 V , - 1 fy . .. 1 4: ' f- ' :-:, t V . . .1 ' ' ' - iff- -' . 'lil' V :7?W,,1.'.' 33714245-,g, ..: -1,-,,g,,g:-f,:,g--swf? :. sz-g:fz'a.zrs,63P ' '-QM-:-.-9:54-' 'f': 1 Q, l , X 4 ,.,,. . J 7 ,15 ff . f ' -'n4 ' ' ,LC A1.-L H Aklllv A ,pa-,L 1:3 .' ,ns lol . l ,. 3 il-V 'i 1- '32, 'V ' T "5 .- E1 4 --W- 125 ' . -- f ,- , 1' l l. :. . ,. wg 1 ,3,-ff: : Q: 1. i sf ,Q ' ,L f IQ, 4 7 341 K , Q "Sars .if 0 , fi .. V fl' 'f ' 5 1 5 , ' eff, ,cf "Work now and play later," muse pafienl' pledges Transforming the Kappa Sig living room into a sand lot beachboy's paradise. iw. -.Q S "lf 1 x l ' li' ' ..,. ' - 41 l ' l . 35 . - ' ull ' ' . ' I' K if: I fl: ' I 1 " " l fr' ' , J 1-fi Pgfi i 4 Q lie? l -U Row 1: Schwenke, Thomas, president, '65, l-lellerich, Charles, vice-presi- dent, '65, Brashear, Kermit, pledge trainer, '66, Adams, John, treasurer, '66 Allison, Robert, '68, Baer, James, '66, Bales, Richard, '68, Barnes, William '67. Row 2: Bates, David, '68, Beltzer, James, '66, Blankenship, William. '68 Bley, Loren, '68, Bode, Charles, '68, Brinkman, Bill, '68, Chaloupka, Robert '65, Churchill, Charles, '67, Coe, Bud, '68, Conway, Eugene, '65, Curran Dennis, '68, Daubert, Jim, '67, Decker, Robert, '66. Row 3: Dunn, Joe, '67 Duranske, George,'66, Finkral, Keith,'65, Foster, William, '66, Friendt, Glenn '68, Gaskins, Kenneth, '68, Grabow, Wayne, '68, Hahn, LeRoy. '65, Hall, Robert, '67, Hanlin, John, '68, Harding, William, '66, l-larvey, Lowell, '67 l-lash, Jay, '68. Row 4: l-lays, Patrick, '68, l-linrichs, David. '68, James David, '67, Kaclavy, Paul, '65, Krebs, Donald, '68, Leininger, Steven. '66 Lepard, Raul, '66, Lockhart, Glen, '68, March, Terry, '67, Mathews, Steven, '68, Miller, Douglas, '68, Morley, James, '68, Oakeson, Charles, '68. Row 5: Oltman, William, '68, Oswald. Robert, '66, Prebyl, Calvin, '68, Quinn, Franklin, '67, Rader, James, '65, Rearden, Steven, '68, Reiser, John, '66, Reiser, Richard, '68, Roberts, David, '65, Rynearson, Scott, '66, Seiler, Robert, '67 Seller, Wally, '65, Slack, John, '67, Sorensen, Todd, '68. Row 6: Struyk, Bill, '67, Stull, Walter, '66, Swanson, Joel, '68, Thomas, Patrick, '68, Timmermier, John, '67, Ullstrom, Galen, '68, Warner. Joel, '65, Weatherholt, William. '67 Weerts, Richard,'67, Wiebusch, l-larold, '67, Wiebusch, Vaughn, '65, Williams, Roy, '67, Winter, Douglas, '68, Zinga, Phillip, '68. 1 ,- 1 N, P . .r .T I r. 'a Old College Try Scores In Kappa Sig's Triumph Three Fink Brothers from Kappa Sigma, bent on success, showed a Kosmet Klub Fall Show audience "How to Succeed in College With- out Really Trying? By parodying the Broadway play about business, Kappa Sigs caught hold of a Winning idea to capture the first place trophy. Seaside atmosphere at the Beach Party brought a Warm and Welcome illusion to the midst of Winter. Imported sand, fishnets and a giant heater completed the indoor beach. Donning the Cornhusker Red, a contingent of Kappa Sigs journeyed to Boulder. Brothers left en masse as the mountain air drew 25 mem- bers to set a new house migration record. m.,.,.A, V -Q21-::':f-6:5--V--V.-' K : V WV.. ,..,., ,A ., , ,V -:--:QV , 5439 ' 5- :: . .gm -. , , V Thomas Schwenke President .Vw ,W . ' Qs- 'rz .cw -V.,- -. VA:-af-,Z Arts ond Sclences, Denton ,,?,Vf - XV, . 2. z, .-- , gf y -, V Va: ' r..r -V :V . J' - , ,W , V V --- - A ----Wm e'ff V - V -'Ti , , .., Y V. N ., t 1 .. - .V f f X .. " K " .. ' V- V W' " - -' V ' f " ' B 9 . V W., 1 A . V , 1 V i?ffex.ff-141 Vw f- Vw: -f Sax' V "?Lf1vf ,fr '- -V -, ww -1 I ,.,f- V. ,- - - V. "" Wifi" - Qi- 47?-L' fl- '--41' - r' -,-'75-' -- - ,' wif: "V 72 '--V " " -- V -V ' , 1 - V- -wifaff.VY-.V-M-W ,-1 .1 V. U -ww - V . rr rfxfzz' 4':fV'.-:-122122111 V, ' vs- W - :VWM V 1-- . , W-?W'??f:fiV5a'V-FVrf-f-'.Wf':f1'V-QZ'.VVV::'f.m -- ' ,V 'f -V if AM -Va?-V-V4 2-f.1VyVa.,M,A .:, Q zwfw -- Q,-13,4404 . .V 4 Y V .V A -V QV--:VV -I V, VW--A VQ.Vg.V -V ..-M -awning V - . .. V V W ' V- X. Q --I ' ' V 642941 ,f-MV - .V www -' ff . ' :vim .V Q23-rw V- .. 'Sw xy.-ff . -J, V .1 Vfg4241-- . V, V t3 ,454 ,V 2 ff! Eff -V , V 'K ., . f A 1 . f ,f.g,z,.9 4- :,,V5,:gr . '1 ' V "W!V.-"J ff' " f 5' ' KW ' , ' ffm' . 2-1 V L ::W iEi1,iV:f-VV -V , - I - , V , f mf : -' V ' 59 -V A- 'J V W-V 'aw f-Q -- .4 0 V 8 . .. ,, V y ay la ta .. , V, , - V , Vg-.Q .. . .,vViVV,- -Q VVVM., f V - ' f f. ' if 5 V V . '. '1-1' 155,212 1- A fr-'V - f ,az ji - s VJ-jf: - -V 5 , 2' V.: V. . - VW-wif: , . f ,Z jg V,., 1 ' g t f , - .,,4,.A,. 41 ,V V, ' , M 7 .Lf ,C -I ,-:Q-gV,, -1' .5 -, 2,4 ..f.. V, V":g : - J ff 3.. .3 .V V-A ,ps--A - V' V fx-:tif-1 aw , . V , V ,I V YM, in mmm aV:.gf,- ' ,J 'W V4 '-'gVge2V 'T,.V-- fx Vf .5 9 p f V1 -2 --ff' A' 211. .11-:ff -an V kV,4V.-ff f 'IV Vi 'yyfcfi-' -V 'SW - . ,f W' - A -My -a IM: fat " wsu: V1 bs f--V-H Vf- QM- . - -16 'V -Vg-VV Vf -' V f V V 1.42-1 ' VV f +- V - ' " " - - 'Q ' ' ' ' ' W!" Wx? ' ' pi ' fs-it ' ' V' ' ' Vt - A, I ' g . -- Q 'F' 1223.5 A Q - - Q Aa wVVVQ::--.V.V.-.-:V -e:.-v-:-fVffc'f-- Vff- --w ' -' ,Wg . ISM- . V VV 42.V:V-Vi. V--1:5-:V.v---4-y . V. 1:13 4 Xa,-:V - f V. .V:,'- ,' -a.Q:,.V.,,'2w 2 rms- 1-tx V '-jizz: "?1k4:J -' ' ' .r- 'V IVA' V P-- ff' - MV-, f Vo-.Vw V-:ffm .- -V .sf Nt, - A r - wma -:-MVN. V - it 'S -Wm "-:-:,V:'V.:.1:. W if' - 11. - V1 i A ' rs' ' - . - 'w:Ei?52 V .1 ' N5 sf., xg X Bb ' V 3 -'is L V 3 M2532-527 1 'if " 'E V- ---f '- ' 2 42 T- -. . -- - - ---' if .V ' 1131 . A 3 FQ VV A - I 'T' ' -wwf-'i 22-12.23 , . f - V. 4- I ,- -.-."'!:' 2275 V- V- .V.y5'::121V - '-Q-'arqwe-r '. 'wry . -, .1 .X V.: -3'1.Qg'f.Eg aff:-Q . :V rv . --VV,V..4V.::-.1"'Z'ff9. . -2 f - .V - V-.v ' .V - . 4 -1V.:, -f5:71V5m.' X +1 1 ' . ' .12 A-V.. ' V ,fi ' -N :S-1 V' V M" - '-V Q. '2gz5:5-55,I:a:- -V- gangs? f?i325iS?bYis'57'xY::5f5fs - ..,. ..,. ,.,. . may Xb Y' x V fam wr D s. Vt.. -QV -2 - Q, r Q, Wx V?-X f. M Q, - Q X' A ......., . - 5 -5-if V .572 Z..-1 4 - R : y xv . . iff? i .V J V ,:'J:1l 5 Q .: V V: .Vs-fa ..... j ' 1 A 5 ay ,A , 4, X 2 N 4 P X f 4 .V V x 1 1, 1 f x v 4 ' i K 454 2 R iw 5 3 if . Vf V. .. Z2 V., 'F-E365-'ir-an , 241-9 ' S! ii' A ff l 41 ' N E Ao y P' I :f:4fV2a9'V'-C' , ' '1 ""'v ff 5.51.37 V- EVV, ' .-:iff , ,VQY ,- i N 1 Q l l I A 1 ! . V N iw l w I ni -D- r-I O Desperately in need of a second pair of hands, Bill Foster suffers "scotch-tapeless." v.. , A4 Heyy, I , ,ya-,4 231,417 ,, TZ., .I . , A .. ,. gs -, f o 4 I , ,W A 1 Mig' , , 4,1 af Q, ., 1 fx ,CMV 4 1 ff 'ff 5 f ,I ' f fi, ,,.,,, f 2 ' f - 115225, 0 QR Azz, ,.-,lj , , ,. ,,r,. , ,A.,.1. , :J J ..,, , ' f' ' ' .1'f.Z "V . Baie' 747:-:I:513155154f , tif.: ' S 1 e'ei "A- " 1? 42 " '2::"-.i' .. I . if ,lf W f . . .. .:E1. 361.3211 ,,: '- iff-f' 1 : ...galil I W ' 3-zfz-:':-zffnwz, . no 4- -,,w,'af 'ncaa .W ,Q 1 7 'ya I yr f f 1 U " f xl ' 1 57,6 , , iff f f VW ffof ff ,, j if Z! , Q mf,-ff. mfr: .1 .2 ' 75. ' ,,,,z3gf.3g,f'g:j1 11,5 ft, in ff , -.,.1, 4 ' 7 f 2 6 0: 2 if A . Y I -,,,,,.,,.w ,.,,4 .- - . A fy-,,:,'f, Mr. -' Mir. ' .if . 4. -. .ly . f ,fl ll I ,Q . 2 ,J Q V ff Z J' R4 full 42-, ' ' ' V 0. 101-' 'L 5. " tl. 4' 1' - LL f- 1213.4-v7-42,42 fy "?4'f':1b:2' " Qs:-,:", 654, . ,c-W.. 1 V oy A 7 Sri " M , f by ,f -: ,f ff . l f l X s I ,Z-'.. ,f,'ai:,,.v. ,X ' W 4' iii? l - "W 'H 1 Zt , V . .J , AA ,T V 'i "Work now and play later," muse patient pledges transforming the Kappa Sig living room into a sand lot beachboy's paradise. 2552 ' - 'Ci' N... if . - - -, li 'N Row 1: Schwenke, Thomas, president, '65, l-leilerich, Charles, viceepresi- dent, '65, Brashear, Kermit, pledge trainer, '66, Adams, John, treasurer, '66, Allison, Robert, '68, Baer, James, '66, Bales, Richard, '68, Barnes, William, '67. Row 2: Bates, David, '68, Beltzer, James, '66, Blankenship, William, '68, Bley, Loren, '68, Bode, Charles, '68, Brinkman, Bill, '68, Chaloupka, Robert, '65, Churchill, Charles, '67, Coe, Bud, '68, Conway, Eugene, '65, Curran, Dennis, '68, Daubert, Jim, '67, Decker, Robert, '66. Row 3: Dunn, Joe, '67, Duranske, George,'66, Finkral, Keith,'65, Foster, William, '66, Friendt, Glenn '68, Gaskins, Kenneth, '68, Grabow, Wayne, '68, l-lahn, LeRoy, '65, Hall, Robert, '67, Hanlin, John, '68, Harding, William, '66, Harvey, Lowell, '67 l-lash, Jay, '68. Row 4: Hays, Patrick, '68, l-linrichs, David, '68, James' David, '67, Kadavy, Paul, '65, Krebs, Donald, '68, Leininger, Steven, '66 Lepard, Paul, '66, Lockhart, Glen, '68, March, Terry, '67, Mathews, Steven '68, Miller, Douglas, '68, Morley, James, '68, Oakeson, Charles, '68. Row 5: Oltman, William, '68, Oswald, Robert, '66, Prebyl, Calvin, '68, Quinn, Franklin '67, Rader, James, '65, Rearden, Steven, '68, Reiser, John, '66, Reiser Richard, '68, Roberts, David, '65, Rynearson, Scott. '66, Seiler, Robert, '67 Seiler, Wally, '65, Slack, John, '67, Sorensen, Todd, '68. Row 6: Struyk, Bill Joel, '68, Thomas, Patrick, '68, Timmermier Warner, Joel, '65, Weatherholt, William, '67 '67, Stull, Walter, '66, Swanson, John, '67, Ullstrom, Galen, '68, Weerts, Richard,'67, Wiebusch, Harold, '67, Wiebusch, Vaughn, '65, Williams Roy. '67, Winter, Douglas, '68, Zinga, Phillip, '68. , E, , ,,,,, ,.,.,,s, ., -V ,N .V -1 -A3 ,I ,- . ,f farm' ' ""' -V ' ' 1 . V 'J Lg-I Y ,E':,2.f-df "H'1'. V - . ., V ,- l V -' - , -- Q11-.":1::.. ,ffl -- Skim be f , N , :-. -.'Erf-1-:Jr-121-4-'IWW- jg,-' V,x5:-.-:-:,,-, .- V ' ' ,-'- --0 - ,, , ,,, V, ., f V ,. 4, -N V,-,:i,f 'V , ,,,,.::,f,f V f.f-,1,:1,-,133 V ,. -.,,,::.,f,z:::,:,,-,., e,:s-'s:::s.s2::,::ff'- gg,-Vg,-.-,,-:, L- if f ' f 2 ? l fl' Q, ,f 1 ' ,' 'isfisiiii .TFA ' '35 -. i , V V., . , , ,,, ,L X, --Q.,,.,.,.,, ,, . ,, . was . 4. ., ,W-,X ,., X VX ,, -.QS wg- v..r,,,,-4-Ax,-. K-s:-,::y.,,,. .1 l l ' ' ' 1 - ' ' - - V- iw' ' -V.. ' ' ifwff , ' , was ,, 'Vx -,:Vw,::-V.,s-1- -Vg-syavc 2: ,,--V ,. ,:y,i, :gay 'X ,Vs ' ' 1- ,..' "1 sf' ,. f 33 .. 'V -4sf, " .V ,E ' -5, 15? . Q. ' ,wa "I ' 'wfxa,, , , N X ww. ,- I' "" U : ' i .. .' V if -::-:W - 1 ij.. - . . 5,:sw-,,,.Sfv,,w1,- :- .,,.,,, -f-3,5-:,,,,-j,,,. ,35Y,F,- 'ox 1.5 - ' .V , Flif iz. " ':.,r" ' 'fffizifix''kixlfitiif 7?'7 ' ' ' . ' ' ' "R ' A ' I ,..4 , zt, . W, . - i 1 ,a , , x l fV, .:, 5 ,., 4 LV .. s, V , Xa-, . ,L-,,, . ,, , k fe, f VL ' 'N -19:'2V.+f,-f , " , .V 3,1 2, -: .-V.,'5fZ52Y:j:,5jQf5i5:j!Eif:,E3 -7 ' .-eng' '. ,nf-rw' f"Z,4-ffffaifiif -f, ff' ,- , . i ,.- , - , ., .,. .. V , V., - ,-74 ,xv ,,,.,- ,,,,,,.f,.fVfV.M.g,g,, 4, 1 1-mf, agyw.. ,, ,:.. .V .' 'A A ' l ' A ' ' ' ' A 12 .1 'A' 1 , A , , 'f' l'w '-mfr, rr- V-VJ, :V + -4 ic q, di f .,, - 4 zgfzgfi, -Vs, ' I ff- I f l f, .. . 51 " 9,a:gf,2u :2Q ' . X 1 2 l- -' ' fr V, Vjy - ga- f- ' ,,, ,,,:'- H .sg-345'-V-: ,-if, - , , ,,,,,v,, ,..,:m I ,a w '1:-',,,,-,- '- ,1.v.1wV ' 1 l -4-fr' VW," . ff - 1,-,fffn pw- - . Vg 1 -- 1:-.gy - ,,.'.,,, ,,,,.f,-:" ,, .. N -7. 4, - , '-'V 'U . .. T" ' 'MSS -, ,- f'3w',E'cL :ii ,,I., ? ',i,,f.1, 'E " ,J if - V " I .fVfQjk,-.H V ' V,--, 'V " N- , f F V ff . V ,gf jj. , ' ' Q." ' , 1' ?i?fiZfff"'f?.4, iifin "W "W t - ' 'A 4 ' I V ,V,.,,,,,.., f A ,, wr. ,,,,,, rr' ' -4 W' 54 ,fir f mf 7 I 155, ' I , ' f I ' if ,V ,X Z7 ffm v 4 ff l ,gh 4 A-L 1 2 ' f 6' 7' sf 0 1 f7'P'f'-1:3 "il , ig Z6 Y" f ff f f ij , 42? 9 f f ff 2 --f-, , -,. , 1, .3 fy ,,,,, V ff , ' -ff f" Y 44' 4 ., I .V 11,141 M 1 . V. f I": H ,ii- , , f 41' , 74 ,Wi ,W , f f f CM 2 ff Mi f 319 f "1 W A f , X I Av 80 5, A' W7 , ff ef jf , 5 9 ' Q' 2 C55 , M ,ii 2 7 ff' f v ,A M f V ,. MQ., ff ' f 1 11 ,54-.1 ',,, V- , 1 1, -, " ' r ,, Vzffwmf f " ,f 5 5:45 -14-V, ,512f-,sz t w--,V' ' ' Q ', 7 I ' 1 ,, ff' 'iff ffiff, 4625"-" " ffifib- V ' G 5'1"-Eff:?" "V".l f9?!4f?3kV 'Z9 .-'A -' '5':f"V:- , - ' V ,ff ,-Wim: ,,fM4,ff-4Vgg,4-,V- 4:54 J -. -qw, A--QV,-me va- ff ' - 21'-11.5, , 'fx'-:V-V1 -V2-6,,,,,fg,,: V -f , ,, 2914, gm. ,4 1 1, q5,g,,4,55,y,q, - V, f as . f :wi f '. f f' .- .ff - 'vtllkf , , ,V , ,,V ,",,.:,-,- r, A A 2:1 ,- A - , .V , IM, , p , . ,bu , , A: I , 4! ' Aw, . Aft-,: J LM effz ,VM .:g, ,ry-5 - vp - ' V , ml ,.,, ..,..--,f , .. ,,.,,,f.-,ma f-:,,.,-, 1-5Vfj-4. ,, M4 1-5991" f -, ., ,. ' af,-,-my: V , -r ,, f , . '- " l -, 0 g 44, .. , " 'f ' 4 Z 1 ' fr . '-,S , ,, ,f a 'V 5 dv f If I Q . , ' .. . ,V 2 4. V. 5"-9 --V, , ! X f Wx I' 54 X 2, if 'MY -1'v ',E1flE3:E "?'i,E'kl. V, . V " ' - ,Q ,..,,,-.,, , , I .1 , ,VM 1-4 2 1f':,-,,.,,,,,.,f,,, ,., 9-K . V .Q 27571, ,, f2'f,Mf9 -"A-11.1 -af ,, ,. ,., , ,,y,,,,, . M, -. ,454 , . . :Ht---,.,' -,-.,,.Vv,fVffi,- ,- V, . V fz- 5,414 :' .5 .N , V -'-1. 53 21. .'5'W" X " ' ' '-YW fhvf..-':5"' Row 1: Kuper, David, president, '66, Gross, Gene, vice-president, '66, Engelbart, Richard, treasurer, '66, Anderson, Joseph, '67, Anderson, Robert, '68, Anderson, William, '66, Anthony, James, '65, AuchMoedy, Joseph, '68, Ayers, James, '68, Ayres, Robert, '68, Baxter, David, '68, Biesecker, Gary, '68, Birusingh, Krishna, '65, Row 2: Blair, Charles, '67, Brewster, Frank, '67, Bromfield, Cecil, '65, Brown, Ellis, '65, Buckendorf, William, '67, Byars, Stevens, '68, Cederburg, Carroll, '68, Conley, Dean, '68, Copple, Ben, '68, Dasher, George, '67, Dietrich, Marvin, '66, Donaldson, John, '66, Eakins, Kent, '67, Row 3: Fellows, Roger, '65, Fowles, William, '68, Fritch, Charles, '68, Gentry, Donald, '68, Goodenough, Roger, '68, l-lagglund, Howard, '65, l-lepperlen, Thomas, '68, Hlllmer, Barry, '65, Holmes. Richard, '68, Jackson, Wayne, '65, Janeway, Michael, '65, Jenny, David, '68, Johannsen, Kenneth, '65, Row 4: Johnson, David, '65, Johnson, I-larold, '65, Jorgensen, Roger, '65, Kanger, William, '65, Keenan, l-larold, '65, Knee, Steven, '68, Lower, Dennis, '65, McElfresh, Edward, '68, Mclfee, John, '67, Mclntyre, Jay, '66, McManus, William, '65, Madsen, Glenn, '65, Metzger, Donald, '65. Row 5: Miles, Richard, '67, Newman, Charles, '66, Nowak, Monte, '65, Olson, Phil, '65, Panzer, James, '65, Peterson, Douglas, '65, Rada, Alan, '66, Reppert, Earle, '68, Rogers, John, '68, Rosene, Philip, '65, Schwenke, Eugene, '68, Sell, David, '65, Shapiro, Robert, '65, Row 6: Snwanson, Noble, '65, Tesch, Ronald, '67, Vance, Gary, '67, Workhoven, errill, '68, 412 David Kuper, President Medicine, Columbus Phi Chi Chapter Boasts Reconditioned Basement Fall house parties gave brothers of Phi Chi, Omaha medical fraternity, a chance to show off renovated basement party rooms. During the summer, workmen refaced and painted the kitchen, living room and party room Walls, and installed modern interior decorations. A "feminine touchi' fostered activities at the Phi Chi house, as brothers' spouses planned parties and set up menus. Printing a bi-Weekly newsletter, the Wives' Club helped to keep Oma- ha members and married brothers informed of various house functions and activities. To meet a Med School requirement of per- sonal ovvnership of basic medical equipment, upperclassmen pooled old microscopes, oscillo- scopes and stethoscopes for pledge use. Well- dressed fledglings brightened med laboratories by wearing White lab coats presented by actives. .,f-' "" ,nf-If ,IW LAL. Testing an cichve s blood pressure, Phi Chis pursue dofo from o disgruntled brother. 5 , 1. i "AHenfion! Eyes left! Present smiles!" The parogons of pledgeship chivalry rise to the occasion. 1 ff, s 14 :Ie ' ,i W" " A es' v ,. ,.,::' i ,X ' f ,,.,, ,.l,,A. , , , ' 4 , , , 1 1 W P . -' " L , ' C . .. , ' " , .,,.., ff 1'- 7-' '. ' TWU I-U 5' -'T' - f"'s1?Yaff'f:1f'i E-1 ': 'lv 'ifairiz : ' ,1 1' " f' f' ' 5-,,',g:":1'.. Vx'-.:f:2.,l -'r:g -,iff 'f2:::-- ZN-' 512, nf? ' Y eg5:,r-.::,5:,:-4:- ,' my f .. I: 7? new I' . f' ,,,. f fi'-H ff ' - , .f af-r':.,,1:,. ,- :fav f f .1 " - 2 ,. Y iff f f? " 4' " 1 ' ' -f' - i.F" ilf15'.cf 5' 1' -. - 'wif e "J .ff-9.4 14.-f ,,. ,. ,Q , .-,Q ,-.g::g. , 4 ','jf.f,. ' " , 31. -vig. 5551.152 2,417 ,,. .. ,QS W4 A Q W if 'A . I Q " ,as zf,Q2,,:ff f21v -fef+ , f " K Ci ! ,.,.fW :g-1' in W', z ,xv ' H 149 Y: ' ,f ,- ,L .. V SW! fi. f. . Q 1 ,. -, ,5 -, .f'.W M - -fm ,, 3: 'gay' I , C k -f ., . f i . , 46 A , A , Q y.,.f ,. ., xl I ge, diy- 'I yf N, 'G ",4.F'j,'Z kffmfl ff ,j 2:0 i,c,. . 7 ,Q ' '. .,,- Q:j ii '32f,f7.s , ,, Q , 4,5 ,mv W I - , ,gf-f 1, .,f . . .. 4 , -V -- '- fr .. ' f . , 2-W: 1' if " K ' , 0' , , A I .e-LM-W. f - P Flaws-, M-:,.,-... ,., I 6 A ' , 46 . wh 3 445 ,, .u-f4"'!?1' ' JQFLYJ 31:39 f' , is gifs 2 ' ff ff 4 ,ff W, if gf g I JW 3 1 f , 2 J, 5' , ff f 7455- i ' j-5 ' ," W 1. ' g a' ,wav 'vw awk - my f ' FYR PFW' if f " 5, V f sfgfjggj ' f 1 ,ff , '7 , Qfilwf s f11'i-991,-'Z-,-. ' P ,.,. Q , 452, 1 1 ,Z 49 E J f 1 I E f f ' vi 4 f 5' a M 'KW W f f 5 I 3: .F J 1 ,4 . Q g ,,M,:,Hg:, ' .,f,:,, ,i i "W 'A"' , If, . 4 f V ,, '-,,.,f:,,,f.5f' ' .4 ' . .5 , . , ,fp f f Q if ,Q 1 , -v ff 7 gif if . ,.,. ' I ag, 4 , , .,4, -, ,V FZ! 2 5 Q 3,1 I , Wx. 2 'J Lf? -rw .ww i' ' :fyffii " f' . -4 " '.w.f 11 -if: -1 j gff' Q " , , ,. ,, jg - K , W: ' ' ' u 'Gif ' 1 i g ,Q ,A '-w::,z'+:+. ,, 2 H, 3, ,, ii ' 1 4 X 1 ,,f I f I ff' f e X M i f ' 4 K I f .M gi ff Q S :- Z' .qwav W -sly . l 5 251 A my ' ? , 14 2 i N 1 ' 1 fy fi? 4 l - ,.,,. .. ' 7, f 1 4 4 , Ve sf , , 1 nf 1 , f ' f 4 hi? a fl . 'kg Wi, W ff 4, f Is' ' 1 , 'K ,I f 74 Ae , X 3 if if qw 1 -' -ga Q5:g:::5::gf , , W ff , ' : . ,. f2f " 'izggggji Z. 5 1 1 .6 ,,,, Y, ,Wm QW 7935 gy 5? fw ,N , 11 , " f My ' " f' ,129 4, M b E If 1 ,gy "YS?m'f9KQf'5' W fjfh lf! 139.514 i:f',' 'fill " 233 E f -Af v,i5'QI::. , ' ,. 'fIf":If5.,4 .V,. .N Ez.. , gf, ,M ,,.. ,.ff' 'ffl ' ,, ',,, .- fff i., ,,:2:, -'V-5 fy:-t :,,,E5SEQg1:. Y ' ,: .,., 41- X 1 of l Versatile Phi Delts Rate 'Star' At '64 Convention Nebraska's chapter of Phi Delta Theta ranked among the top 25 chapters in the Phi Delt fold at the 1 964 National Convention. Proficiency in activities, scholarship, finances, and community service singled out NU as the recipient of the Silver Star Award. Earlier in the year lack of living space forced several brothers into an annex. Alums pitched in support for a new addition by kick- ing off a building fund drive on Founders' Day. Homecoming found the actives filling long- forgotten pledge roles. The first year Phi Delts elected to sneak and left the task of crepe paper stuffing to stunned veterans. James McGinnis, President Arts and Sciences, Lincoln , JH, ,.-. ,.,, ,- .V Y., , A ,, ' ff I W"f025"H'?5Efm4EwY'i61:Zfi11Sz4:i'5-rg: if-ff-A, .ffm-if my-4-9-,-,-,-,,,-2 ,af ,ff ffm, ,,5, 13, 1121- 1,32-1,311 ,,fzfeaf. :1:1f . if. 'W 123,252,',,:-9,41-iiiqzg, "".',:5 2 1 in 11? Sf, '5Q1,-Ef?f"f'I-ff' ": V .vfif ,fi " 21,1E1ESE1:13i2a1:l:2zv' 7"?i"' -:,! 'I' ..,.,. , MA! 'A if -,l?Er1iE:5l 1' WI ,I 1 ll! . ,f I f f,-4, --,f- 1'f:Qs:.ga:f,afs 1 -"5',Ii'Z: 'Fi F-E255 , 1 2' Q' y W' .4 -' if ft,-,457 Q2-', 4,24 if 'A " 4 F K' f f 3 5, . gy H ,-1 1l.?22',1'3-' ., ' v f,'9Z,'2i ' , 1 Q3 .Jifl Af " ,,'4,4f XT- , S- ,J,?f'f"fi l i l i l 4- l . yi! 1 ' 't' 'Riu' "Lf"fb:Zi' ' , ,. ,HV l ' ...Y A 1 'iatffl ,i -V ' 'Eli'-' l' E-11 W l ' if I ,. 4- V , ' fit ' ' "" y?fJ"f4f7"i7"?i -24,--T-, .,-, . Pi' Xi' ., I, ,, ,. 1, .- Z ff 'ff Q , I ' N 25' y 'gg ef f 7 ,' ap- ,- .f' ' 5 AE .,4-- :::-.- V ,5,-,,-pw., 3. 4' J 5 , I ' f . " '- 'I-1-'1-fFt.Q, ' 72,1 -A,.c,,.2 ,n,,,,. gy. , amzcs. ' Fail? ., . , f , Gzgyp. ,waz-, . - . E 'X ,.,. ., ,, .. f PM , if 1 , , , , f., fq.,.,:-' ,f .' 4 W , ': ,QSM ' -W, -.v .1-,-.-mt,-L-ff ,,,,-,,.,,,.., ,W "f v -.4 1" "f"li1S- :-if : fi iilyi - :,r:E1- I '2 , ' f 1 I? fa " 54 ' f A .... , , , ,wif ,, . .,. Z.,, ' S7 '6 '3'7'5"If V fi' ' " f . , f 1 IM 1 7 j 1 , '4 1 ff f 4 fy , rj' , f 1 ', s:4,.:,1-,,,t. -,-swf - 1 40 ' 'ff fg ' 1 ', Gi f ig, f I , f 9 A-M I Y,-'lf ,Q I Aw, 7 111 no ' A 563-568-575-590-597...a brotherly poll by pin number drafts the obvious Phi Delta Theta candidate for the goodie run. Row 1 : McGinnis, James, president, '65,Wheeler, Stuart, vice-president, '65, Madson, Everett, secretary, '66, Allen, Lynn, treasurer, '65, Akin, John, '65, Anclreson, Wilbur, '65, Andrews, Greg, '68, Baldwin, Dick, '68, Bastian, George, '68, Baum, Ron, '68, Becher, Mark, '66, Bock, Steven, '68, Burgher, Louis, '67. Row 2: Campbell, James, '67, Campbell, John, '66, Cole. Dana. '67, Comstock, Kent, '65, Confer, Rodney, '68, Critchlow, Paul, '68, Dermyer, Tom, '68, Ducker, Robert, '67, Farmer, Jerry, '65, Fischer, Raul, '68, Folmer, Stephen, '67, Fuller, Russell, '67, Graham, Donald, '68. Row 3: Ganser, James, '67, Gray, Gary, '68, l-lallett, John. '65, l-laug William, '66, l-luff, James, '67, l-lulsebus, Al, '67, l-lunt, Gerald, '65, Kirkman, Michael. '67 Klingner, Michael, '67, Knolle, Neil, '68, Kostos, Nick, '67, Langhoff, Charles, '68, Lewis Thomas, '67. Row 4: Loose, Terry. '68, Luckasen, John. '66, Manary, David, '68, Morris, John '65, Morrison, Dennis, '68, Neal, Stephen, '68, Nelson, James, '65, Newton, John, '67, Olsen Daryl. '68, Olson, Larry, '67, Ottmann, Robert, '66, Peterson, Arnold, '66, Petsch, Stephen '65 Row 5, Pfeifer, Ronald, '68, Plummer, Paul, '68, Quimby, Mark, '68, Rahel, Kirk, '68, Renner Mark, '68, Rose. Jerman, '66, Rose, Robert, '68, Rosenberger, Robert, '67, Rusthoven, Terry '65, Salem, Charles, '67, Seng, Jimmy, '65, Sommers, Wallace, '67, Sorensen, Steve, '68 Row 6: Stadler, Allan, '65, Stadler, Romaine, '68, Strand. Richard, '65, Sutera, Jim, '67, Tate Robert, '66, Thom, Douglas. '65, Tice, Terry, '66, Tinstman, Thomas, '67, Unis, Joe. '67 Vondrak, Nick, '66, Walters. James, '67, Williams. Charles. '68, 2 if f v Lincoln Canvass Sparks Fiji Community Project As a part of the Phi Gamma Delta commu- nity service project, pledges functioned with the Pi Phis to comb the Lincoln area for empty pop bottles. Proceeds from the bottle sales were donated to the Lincoln Association for Retarded Children located at the Cedaris Home. Eyeing the excavation next door, brothers endured jeers and harassment from neighbors about the "new swimming pool." Despite tormen- tors' suggestions, members planned to build a new addition tripling the size of the house. By participation in the inter-Greek compe- tition, brothers captured the first place trophy as the overall winner of the Greek Games. Not forgetting scholarship, the house garnered the E. F. Schramm award for greatest scholastic im- provement between spring and fall semesters. -"" I . .... . . ,,., . A we XR f 4 A ,X was X uf K M W wiv Y P was Q ' -3125 X 0 X ,fs of v A N S 'Q gig 3: Q sv .tn . .mx D.,-15'-1'-:SW-. 2 pd ,XM x. , is Wt' . r .- V m ise- V A i..1., R , V p n X ,.,.,. . ,.,. s.:::.-::..,':u, ..,. fi.: X SA Q, X i 1 Q, N it X M 9 X Q Y A X X ,. . , x X Q N Q, tv x ye Nw! ,X-: M . X A -if 0, Q M4 4- x 'f it , Xhg 95, nw? N N H fa .-i t X AJAX NX 'hiv ig Q, O -xgsgx fxbfu 5 'Sw U 4 6- Reudy to risk life or limb on the slopes, Phi Goms sign up for o Union Ski Trip E':-'vife fum-2:-5::za-1:12.r::::,:'-1:-:Q.' -'iff555F12ei'. 'I' csrws..a 4, iw-4 - X G X X XX XX X lx X X-9: i Q9 . X W X X O X ' ,X .,.q.g.X.u.,. ww ?47.v,. Nl.: wi- x N X ,X N A X Q X A W f - ",,-::'1r:-: -- 33, Q5-zgbwgfz -- 'W v. -'-" ' fx: , 2 in if ffy -5:2 5521: f5:5:i:5sI-25E14i- .. ff ' I 11 U, -fy. - +55 .. Selecting a room with o view, Mike Waldron ond Jim Childe ponder prospective quarters. Row 1:Kerrey, Bob, president, '65, Gottschalk, Michael, correspond- ing secretary, '65, Sumnick, Michael, recording secretary, '66, Brandzel, Thomas, treasurer, '65, Amis, Lynn, '66, Ash, Patrick, '67, Bales, Rodney, '65, Beck, Jim, '67, Belles, Gilbert, '65. Row 2: Birkmann, Lew, '67, Brugh, George, '68, Carter, William, '68, Childe, James, '65, Cochran, Robert, '67, Coffin, Larry, '67, Copas, Donald, '65, Diekmann, Robert, '66, Dryden, Ray, '68, Engdahl, '68, Enstrom, Larry, '65, Enstrom, Thomas, '67, Faught, John, '67, Gabrielson, Ron, '66. Row 3: Gillbaugh, Steven, '68, Glenn, DeWayne, '65, Goetowski, Charles, '67, Gutschlag, Timothy, '68, Hammond, Robert, '66, Hickman, Larry, '67, High, Lynn, '66, Hunter, Kenneth, '66, Johnsen, Rodney, '68, Johnson, Curtis, '67, Johnson, Russel, '68, Karre, Richard, '67, Kenagy, John, '67, Kleager, Andrew, '68. Row 4: Kohlmeier, RandalI,'67, Krotter, Gerald,'66, Krug, Dennis, '65, Kubler, Rick, '67, Lahr, John, '65, Laux, Kenneth, '67, Lentz, Gary, '66, Lof reen Victor '66- Louder Robert '67 Menzies Gordon, '67 S y l v l , l , Minier, William, '67, Moore, Perry, '65, Nelson, Daniel, '67, O'Shea, Peter, '67. Row 5: Pansing, Thomas, '66, Peters, James, '66, Powell. Ken, '67, Price, John, '68, Rains, David, '68, Reitan, Donald, '68, Rhea, Hugh, '68, Stiner, Lewis, '66, Stratton, Lowell, '67, Strong, A ""i1":kfl' 3 . ', gf, Q ii Bob Kerrey, President Arts and Sciences, Rushville Grant,'65. Row 6: Tuttle, Bruce,'66, VanDyke, Sl:ephen,'65, VanKat Kenneth, '68, Waldron, Michael, '65, Wallin, David, '68, Whitwer. Glen '66, Wiley, Stuart, '66, Wright, Richard, '66, Yeakley. John. '66 Zitterkopf, Ronald, '68. Phi Psis Await Flurries To Discard Frosh Caps Fluctuating weather conditions and a 120- pound ball of energy kept pledges busy at Phi Kappa Psi. Eyeing the sky, pledges awaited the first snowstorm of winter and the traditional discarding of freshman beanies. Duchess II, the Phi Psils new Saint Bernard mascot, grew by leaps and bounds and also proved increas- ingly hard to care for and to train. Painting "rocky', crepe paper, Nebraska Alpha brothers created an illusion of caves and sand Within the living room for the annual Ship- sreck Party. Phi Psis and dates attended the early fall costume party dressed as mermaids, sailors, barracudas, and beach boys. Houseparfy time calls for furniture moving, complicated only by The dubious sfowaway. Michael Wiseman, President Arts and Sciences, Kearney , izxarmfzrsmz 2::rs-mr:1:1f:'- 492- i :-mx:-rs Q 34.-Q-:-cash iPk3:::4:P:-S: .: X 1234 4f:P::q5:-: P. +5-.mia 5-1.-,wav-' .' --.-we--PPM. 5.-.fe in-1:42 y if , H . . P Hifi .ff E54 'lj 1:1 ' .Lf :+P-ifie wk -2351 .P .- - if-' ... 1 lf:-.fx 1-. A-a:1::.::. -P 11- 2- -f':.2:- " -- f:ei:s:az1.f-5:1 -EIESIF'-' 'FEQPJFI , 'f ii- 2 lE?'V ' '-5 . .,::E52:i5255 " g. ' N , :I P :' P:f1 '4:P?II5T'A' 5.-3-:,.-Q.: -sniff-' -ft. ' 175'-X-E-3" xz2s:z3s,sgs,2.zf -P .iff " Perf,-1 V.: V- A 1.5N.g:55r.4P f.3,:1,P5,,. lg? 5:r:5g::5:5-I-'-gi :, 'g xg:-5:r' 5:Etfz1:35M:Z: "' ..P ' ':- :.f"54 -.tgqzl ggfig. 5:?:7:TJ7"::5:' '32-:v.'. ' :1l:55": 3 - - 1111, - if ' . ' . .:ss:s:zs.'g:..' 2:11-1:11-. P: iliffffffiif -. f...'2.E.:3..i.5-1:2-if 4 3?1,.EJ??" ' - ' N ' -rf -:gp Y' . . N ..,. K , , 1 .LSR Pr-I: 1i::P:.:.:: .. 'ffm :-1:rE?E3:3:S5f:i: Ji' wa: . -Ai' -1:fs:ri55E? ' :-:i523E:2:: 5: 1 lei". ff' f-2:z5fE3g::sE2i ,.P,,f3- :JP 1:-I iff" -J P. . -, +1-iii: 'HI ' ' x !E?FE15Z':'.i:-:- """':f:f:f: Q:-YZ-'H fl'7"" . ----- - ' QfI1fiE12.2 :-:f:5:kE33: -:-F :':' ' ' ' i t ISLSECEQ ::: . P ,.2e.fS2i Sf ' Pfziiiaisia. fe. .. :P 'L' f 11.51-Iv: Xzfzfiii-"'1 'l. :'- lifffiwfx ' Q . ,See-' yi' .rssiffzli-1:gf. 115- rr ., ' ' P, :'P 0-'it '-I5:r:':r'1-: vi: f:-f- - P E: ' Q - A.. .V ff rw : 1: iw .fs-,g::g Pr' '-ffP.1:4f:fgP.:....g.g.y 5: bv M, sfgfifrfp . P. .1 sisfsaaau 5 . W gr : 'S' N1 55.-ir.. 1 .-,sf .Q . - .y 2 . Cir 'XC r A.: Q - rr:::f-.PW-ff-1 1,235-1 :ff-:-:-:iv.'.rq.1:g,:sy-:,:Pxpqs- 1:-p:,.::,:P:-:,:P1:. ,:-.-..... :iq.iv:-,:-:+:::.,:r'1:r:a'f-:P::P:-. " Sis ' P Wi? ' 'i':'ff"" "" ' -'-' :QSSQZ-21931 Q - V ,.k .. y H- - '-s -P N- N .vzvb .v . - Ag- .gif 4524-., '-'5 '-"Z3g:::s v , 7-5225.132 'Ffa f" - if . ' 5: 'fefsi 1 'iliififiiiilwf P PP1 P- .1 New : Pi, . .. 15.9, N 'si iff' -. 1-15315. X Pg. P ff... ,K -.iff , .1 , all ,sffif P " ' ' - r:-i l " 'NS 'w ipes so 'A 1 QQYN Y P ., . Pg: 6. is. . XQS-fi .P X ' f i . -Sf: 1:53 . -. . EFX -ij, 5 V PM . i .. 1:51 tiff- ', .5-5:52:51 .,. -54333 af . Sf: A P. ' X 9 .-27:-:Pr - L : I . -SN '-::-. il-IS?-v' - '-1' 5:12-i:-:2:-: 2 c-N . X sl?" 5 . T' N ff' K - 'liiwi " .-aj ...-' 1. - l. -4r'2-H31-: if-P55555 fs: -. six 2. 3 1. ' 3 ' A-2' 71595 Q'-fEffIr15i 535535. --1-:f'T.f" V' 1. -- V ' 3. 11 .:55i::.: 1' 5.1-p ., .Q P. , I P' ' 1. P .. saga:-.ser-r'P.z1f l -N P P X Sig-551-..g:?'gP-f. .5 ' V P '1E:.',fL: - 'AP l . . -P 4 l2,.....1I,:5.3 ' 2.3.1, -5' 733 .,P.,: f 511:--zg.'.,i if. ' f.,g:af:esg5 sg1.3gggg',S:,.. 1 ...gm-.q i,:Pg:-":r- .,,,v-A' effrif-. P. LPS-1. :ri-LJ A :iii is Q-N me xxifga its P , Parisi? 54 '-F' N . iwfax ew 's qw .-.:f.S.P:,.f,gg '4f:'1sgXf' 9553 " -E-::5:g- . .1 size:-3:16 P :S k-4 : ax.' . dr-:,3' '- X is .1 A " ,uni fm. .Q s .P xi -'Q--Y,, Q' f'- 'gfiififfifflf 1 5 1 K 4 1 x Y' X N .A ,EK .Qi RIC- gm ribs. Kai XX 11 X Mc 'MEG N. R X 4 5. X ,Q gf.:.i,:s:.z .1 . N Z'?i1flP -2 ' 9 my 1 ,sf v . ,EH , Q , asm. .H 'X -5:2 'IQZP' 'A' 'Y' X-Z ff- 'rf 'figs , NK' " .2 , -,gf ,.h,.q.P: .., t .V , -. I --.gt-Q53 Q: 'Q x XSSSXXSQ , Q .I i Qi X ia M, f 'vi 55.5 . .+ . -4 .N 5---Q -X-P ,.-F l EQ , X Q, . if xi 1 i 1 1 , 1 l ff I gf ,yyffz .17 6,91 f qzff ,, ,ff ' 1 2' JK f 3 Coaxlng Duchess II to a dunklng, Jock Sheely and Ralph Warren urge the mascot fubword. 1 1 X " ' 7 1 ' -' '7' T, ,-',,. ' 1 , I, -g:1ffzn,f-,-7, f--- . I7 - 1 , .,. - ' f - -1 ff,-qw ,W W .-, if- M W -N . ,',-y, . 1- - . ,,,,., , ., ., , - 1 , ,,. ,. 7 f f f , , f , , f f , 1 7 4. 1 - 1, mf- 1 , 1 11 - if , J X Z Zgyf ifw , QE' ,. 47 f Q X,-'jf f fiy, V : ' f 4 , N, ' ' ' f ' ' , f 1 f 'Lf' f 5 091- ' 41 'ff-139 ,f V25 ,X 7 ' ff ig? f ' Z Br f A ff Q? - f f . : 4? 1 1 f ,J f ' 1, Z ref? ff 4 ff 7 4 ,fa gf 1 4 lg iyfg 4 2 1, ' 2 gif 'i,,, Q13 1 , 4 1, 8 4' , , 4 X' f 1 j f K C 6 ff nl: r f! X ,- I 61 A! ova! ff! fggvaff if gf f 4 Y 251 ',, ' W 4 f A ,Z 'f QM W f -, , 4 , ' 1 C f X I f f lf 4? ff, f I, k f if ' 2 ' f f Q, 12' 1" 5 5 .' . - 'zifvvwl' ' iii-yi 1- IAA. 11 -M12-i. 5-S w Lf' 3 1 , A -,.,,,, A 11 xii- fi 1. ff ,rrr ,254 we I' . y. A 1 ,. 1 ,.,f '-Q ff: fr W 115, 2? !1 4"'l.' A I, ' 7",. ,W 1- ,:. . 5 ,- ,,f' ' 'fur 7 X WWMWJ -1 5gzi::1r2sz+,,ta4m, 1, ,, 1. V 161145. , 1, A1 K4 I I vi. I 4 E-, I MW.: iff. " Q,- 1 11 7 gf 1 1 :df e, .3103 fri ' gd " ' , 1' ., .4 ' V ff2' f""' f f-x'-- ,i' 1' .415'2f,-jg J.-'gui xgidfxv f ll' 11" '? '1 , '. ' " f -Q - 1" 1 ' ' ' - V " 8 "L 111' 'f' ' F5153 5' .ix - -. Q ,,,f,-,591 ff? 5 11,15 1 252, , 5, . 11 1 'v j 41. 1' 111.111 g,1l'g.i3l1111111 :- '," 1' L' -' "J ' fx '-1441-Q My ' 1 1 ' fi-" "f, 95,61 i 1,'1, ,1i11111, .,' K' f?2QQ 1 1 ' 1 1 ' 11' ,I -11111". i1v1 1 1 ' - A 1 ' 1 - Ii1,i 21. 11' ' 1 ' f' - M ' ' '- '7 1 4 Z Z ! ,1 'H :Eva ww? ,.'- .f.. ' ' 4 'gy ff 1:1 -1- -15 1- 1.55141 QM '1 -- y. " 13- -- 11 7 4451 10? A7531 '11 '1 Q! 0 - T111 : ' W 1. , " 1 ,, - ' -L - , 1- 41- W 4-. , . 1 ,ye 1 .ff-. .1 4 1 11 . ,. ,1 ,1,,, Q4 -, ,f of, gf, 35- A1 ,,11. '11--55 9, 3 A -11 1 , V wifi-ay .11 V437 1 .112 '- J if 11- - 1-:1,1f-"'1 1 11f,s,1,,'1 U1 ,K i ' . 1 N --.mi-1:9 -2 ,. . .-, rf'-Qi f fm 41-1 '- - "" 1 1 J-' G, t. - , . ' 11 ., 1--111, '44-" '1 ' - '1 ' '12 J- V" 3 .Wah 'V 'ff 5 .Zia-:":Y QL , L " f . '1 ' I :fir ,- ' zi- f 1 ..1. A .1V1 v 1 ' 'ff' 1 X W i I 1 x , I L I gifs T W" ,"'-i ' 1 , Y -l ' - L ' I 11 5 , f , 1 I f ' 1 ' " 1 1 - ,,.11, , 1 7: , 3 i Q4 1' ' 1 f 'Sly Y ,AA 4 W ,f 7 ZQXJW' V ' .-,f 1,3 ' V 1 1-4 1 1- - 3 M' - ' 1 Q 'Fila L1 ' ::. -. 7,1 111 , M . f I ww f ' 27 , -,1 . A ,ff , - 11 1 , 1 , , fig' f if ff 4 f s Q' ff 1 'Z ' , 7 ff' ' Q . M, 5 Q- KM , f 7 fs? l fy f . 'V 2 T 2 - 1' , A f d, f r .1 . f, 1 1 ,.,,, , lf ? 9 1- w V,,,1 ,M X M -9' 7 11 7-7.5 :W '1.w'c'., 912' - ' ' -Q57 11' -1.,144:w'f ' WML: 72 41' we i ' 2 Milf' - l " Q 2'm?s51z,1 fy? JZ? ,147 4 1 X ' W' W1 -1 1- 1, 1, 4 2 " 1" " Eg 5 L, ffl' -' 04" . 155-'Lf' U, ' -1, J 4?-,,, " 'L 3:2345 ' 117-1 :Ia ,. Z'-1" -1 f1,,W,.,,,,-,,,,, 4514.4-f 1 -11 ,waz ,- ,V - me ,f 1 ,.,s,1fx,, ,rf ' 11 1' 1 , - .1 :ff - -. ' 1' -1 ,. ,,-.- 4 .- .. ..1.-.. .. 1 ,, Qvmffyyyf XU4'?V'if7l77"?ff4"'?f, "q.jL-if 'kflipf 63.37725 . ,Z'572fG55'fffj' jF!'f5i'fiWQfTf""f" , 1, , 1 , ,- -2 , 1 11 .1 .- nf. 1- 1.1. 1111,--,Y zc , 1 I f L 1 " , 1 we ,.1 qw-.2 w x 'iz 1-1.14, 1 ' , f 1, 1 ig 11, 61 .f1 M 1 1 -,- 5 I.1i,i,,,.,0f ,-, 4W91,.,. , , ., 51,--an . ,- isrw 1 ' H31 15 1l'.if f3"1L, 'f',,,,f,,,-4 'Z' ' 1.,,- 4-M553 ' . 152-:fifr 1.1 'vw-111 .3 2.1 1,1 -Aff yg fa ' M41--.111 .5 1 - ' 1 4 ' 1 .' 1, 11:11 7 W uf , if 1 - .- " ' fy yqv l,'2"1,.. if-I .-.Hx 1 -1-. l 1 gh, -1. ,I 1.14, 4 1..- i?f'QffL'.-' 1 ,ev-JM " X. ' -iff 71- f "" '?""" ?.J.1wm1, A -1 ' A Row 1: Wiseman, Michael, president, '65, Christianson, Dennis, vice-president, '65, Barton, Michael, secretary, '65, Knoll, Thomas, treasurer, '65, Ahlstrand, William, '66, Alexander, Thomas, '66, Allen, John, '68, Brinker. Peter, '68, Buntz, James, '67, Burbridge, Gail, '68, Churchich, Robert, '67, Cosier, John, '66, Decker, Richard, '65. Row 2: Dick, James, '66, Eiserman, Louis, '67, Felton, Lee, '67, Fletcher. James, '65, Gifford, Robert, '68, Goetz, Stephen, '68, l-lalla, Brian, '68, Hanson, Barry, '68, l-lenrion, Thomas, '65, l-loiberg, Eric, '66, Jensen, Bruce. '68, Jepson, John, '65, Jett. Robert, '66. Row 3: Kubicek, James, '66, Larson, John. '66, LeDioyt, Robert, '65, Little, James, '65, McF'hail, John, '67, Mannschreck. Stephen, '67, Marshall, William. '66, Maxwell, Kenneth, '66, Meyer, David, '68, Millsap, Thomas, '67, Moooerry. James, '68, Neibauer, Gary, '67, Nickerson, Tom, '66. Row 4: Noel, Tommy, '66, Osborn, Raymond. '68, Perry. Samuel, '68, Plaster. Martin, '66, Poggemeyer, Ronald, '66, Price, l-lenry, '67, Pugsley, William, '68, Rassmussen, John, '67, Reuter, Robert, '67, Richter, l-lollis, '68, Roberts, Darrell. '66, Romig, Rodney, '66, Roux, John, '66. Row 5: Scriven, Charles, '67, Sheely, Jack. '68, Stangle, Richard, '67, Thompson, Elwood. '66, Tuenge. Rodger, '67, Tuenge, Rodney, '67, Unthank, John, '66, Wachholtz, Larry, '67, Row 6: Wahl. Terry, '68, Warden, Stephen, '68, Warren, Ralph, '68, Webb, Jerome, '66, Whitesel. Allan. '67, Wolcott, Donald, '67, Young. Ronald. 66. Charities Form Nucleus Cf Phi Rho Philanthropy Future doctors of Phi Rho Sigma experi- enced pre-professional service to humanity through charity Work. The fraternity enter- tained orphans from the Child Saving Institute at the now-traditional Christmas Party. Con- tinuing a strong interest in community service, members volunteered for the March of Dimes Drive. Omaha Drive Headquarters assigned a local district for canvassing. Several extra-curricular functions occupied Phi Rho Weekend life. Breaking the brothers' rigid study routine, a newly-initiated Pajama Party supplemented the traditional Spring Formal and the annual Casino Party. 4 . ' A .,VV,,.f ,V V 3 V. .A .,.4,- -1,..,3, Mm, . V , N, .W Q., Vs, .x, , MCTIC S0l'en5en: Pfesldenf ,Q ,rl ,A 1 5 3 f .. .. . Medicine, Lincoln : . i-'- .. V mv' :-,X "" ' 7 V' V XE . . V V' f 9 X' V . . -. .. .,,,,,.., .,.,.,- V x rra V- 'cr-'H "M 1 "rr ,,,, as 'y r T. -' V:- . , , Xl ' N N X - :- N ' ' Wm - 1 '- X V . I , . -. . . 'law-. V. .'::V'9:E , NTQXJQ . VU t,:fvf:r?3:xrV x'i' ':cV. ' W V ...f x N Xxx'-H ' '21 K . A x 5 ' sz. . ' . .. V Ex - 1:1-"fs-"'.v:. -'-21: 22. V K: .' f..,:., '. ' f.. 'w..':.::1- V.:-swf . ,.,,w, .ffm gms . fi vscfke' l xi .2 3 -.fs ss-Q: my-af :P V-1: iaffvvfiff. ffilzc' . '11-' 9. V . sw .SQ 5, :,.V.. k.,.:.?, - xkfk-V.,,.:. ..9s,.,,.: sa.-a,:,V,: gm- ::- ,VAf:,::, is-ww , - , - - W ms, V. , ms.: swV:,V:fV :-. .-? '. -f-.-fm V- - ' .. ' A marie- -:'4wQ' :IV -. V V V251- ,,-, ., V.,,,,XX ,,,,.:,,.:.3-1: ,QVQWQQ-,.. .:- ,g:V,.:.:: ,X ---- ff- f 1. N,:.e,.,..-.Q QS-Vrz .,,. f..,..,..:, .: " .V 1: .,'-,ww . Q- ,-vwszf: -,,.. 4 ""-' V . 5 i ' ' 1 ' - -' g ' 'X . G . "rf ---:.'f,. Q. ' - '- " E- U ' " F--. - " -M . "mt Cf' "" "" ""X 'S P ' Wg 3 Q' 'P WY V Q ' """ M '- A-1' iii ,,,, t iteef ' .X :JV,f: q w: - 5: .- P ,,::,s,''-'+V:'..,.S.-.5-. N X: . K +. - Q: E Q N.-..f - ,: -SV: - . ,-V:., 2, N S, 5,-A 'N .- 'Y NGN NPN it X. -Qs'-V ., .m x X - 112.-,ws-,,.4 1wi '?Y5 +2....,-:Er-5.2-V: . svib - , ' f-rr ., Vs rs: .2221-fx f- Q. 1- 1:-"I",-'ff 3?-' fzv fisx. 1-'I V-V:?fi'fP : 'rf V This-. 5: -N f: ,Q 1 . -s .vrfff-nfs ' . A Q . 5 ,QQQ k Q C' ' ' 'Vf ', 'M V: 7 'i ""'i"'26f 1 "f:'E1",2 IQ Q?-.V'-ff' S.'C"l v'Z5 ' f 55? - f ' Wifi.: -if .. i f if N' ' " ' ' 7 Y' V 'H ' .. ' XXX 'Iii .. f?:.'z! V V ,V Y ' V' - - " Q4 - ' ' W ll" "-Ev' 1,59 ' . 'P2".- ,J i 1 V ' f -"' ' t " ' "' 1,4-,Rr VC. '-2222-1, 'tri -t " pg.. " M' 'Ski-. 'Gif :S-.3xr"'lV 33.2 -V V' EFF- '- '- ' ,H Q grpv ,QQ,.,,. ,Q . ,... . ., ,,: . Q YW.. .:,Qh.QxL,. KQQV QQ Q wg.. lQEV,5-5.5Q,,Q,Q SQ.. x IQ., . f. 'KV '21, -. rx .' V ix' 4" A- , -X:-:IP K' ' X1-,E A " .... V- J .ff ,awww--s,,.w:-'a:aa1,1V-: :- H-was ffs.:zfcze "" " Mm mr ' X , rr 2... ' ' PN' VX X - V - V it . 1 gy-4--:::5:,gj 'v '- X, , . ' rg, .A - ' -wrt t,.,5,, . -, Q , QW ,4g1',.o' -' ,sff-, -XV-'--f K VV . X , gs V ,:V:-1+-Q: J ' ,. . - -. X - Vfzwg ., '1 . e isrrfezt - ,. va-is: -RSV ..,. . . - . . 'Q J M 'V .. X : H X-,V NV... ' .. . my X .sr . ,get Wim L- -V,-My IV- Q, , misss .5 Ns, Nmrs. ., , 3 Q: 5 N X sp: VV .V ,V as msgs ., Hu, Vg., 1, V,,,.,W,V.,.,X -.V:,1.,..., 3V M-.,V 1 .. .., firm. . VV , Q Q., . .. A V, Vs- .1 , , . sf. HL A: V N . ,..- '-,,. .Ke . ,V . pw, ,x3VmV.g . f: 5-V: ::,5y N, . . , .Axeqm -9-. ::-.gg-,vVVV ag - ,V I .N 3, I.,-yr., 1-, 5.5: .4 ' .'.g.g3-rs g"w..w5g: - 1 :V"Vgg ,V I, . X VV . :Vg V 1, . - 5,VjS1,g2 . f',ygg..V, ff-gg, lg- 1.4 -. ,1 -X W,-5.,.Q,,', , 5 . , , -,935 V V V' V I ' . "'::-:.. ' " N-"' A XW"l:. '-"' 9 "Q -v'-N. .- ., 'F ,..f ::,. r . wg 5 - , . 1, 'fi k ' ' ' X' 5 ..... .. .. .. , ...... V- ---- . ,, SRX. xx S E::.-:1'-'-fV'-- ,.jVr' 'Vid-gk.-,N , .. . 'H saw:-' Vx,j,-..:..,- ,.,-Q Pi' - ,. ,NWN ,. ,. XAX . X . - XX ,... c. - V XXXWN -1211 ,-ft.-Qs:-sf' V, f sf., , is , -kg V : .:,. V :wa-V ' af,--.-bw' . ' .:,., . V. M 5 -.:. , V -f.. - XXX, .5 .V V.. A, V F ,:V . . r Q. . x 'tf:,.,. 21, ,..,.,-,rf -V -K .., . - ,., V :fr ,:gg.,.,V.:2 :ex ,wat-.:Qs.:a V ..::S-- iv: fs: -::gvQvQ X Q , ' V Us .. -,.-,wi 3. my - 'Q ' i " .' , 'A 5.1. H . 531 ""V"l'.:S.: ,:.:'Q- .- , Y ' '21-5"e'?fQ',1? Efffi-325' SES. . , . 'NWA ,. ' V- - Q f 31-5 VF' 'f 1 p Q . .Q Qvl . . ,, Q , QA M . H -. ,M g, ,:.:. .. we I H V ,,,V ,gg-, V ,.:,,g:1VV V -,wk-:-,::-,, - Q... , : :,, - f . V. Vf, ,, ,:. - 1, ,g - - v .1 N:..,,.? ' X- ..:,ssf.. -:,g..,. 1 N. 3. -i. M132 K -. s vw 2: J.. V: 5 :15, 1 V, , 'gg ' . sg? F3 11 if if L- X Q - Q -ju ' Q, .. 4 5: FQ -.,- - Q i..- , XZ ., 331.1 . - Q,.,,- g g. , .. . . .V . E., V .- ,g . W : V V . - . tt -1 . SQ Q l gk QQ Q. F: Y, ,. . . ip S1 . 42 V , 9 "" T' 5 V ' U Row 1 : Nelson, Dennis, Donald, Sorensen, Mark, president, '66, Newens, Adrian, vice-president, '65, Merrick, Thomas, secretary, '66, Paul, treasurer, '67. Row 2: Ahlstrand, Richard, '67, Andrews, Harold, '68, Annable, John, '65, Beavers, '65, Braun, Ronald, '65, Brouillette, Richard, '65, Burnett, John, '68, Cadwallader, James, '65, Chilcoat, '65, Clare, Patrick, '66, Cogswell, James, '67, Cole, Larry, '66. Row 3: Collicott, Paul, '66, Comstock, Charles, '65, DeRoin, William, '65, Dillow, Byron, '65, Early, Kendall, '67, Eichner, Bill, '68, Fackelman, James, '68, Fink, Roger, '65, Frank, Thomas, '65, Garwood, Vernon, '65, Hamsa, Jim, '67, Hartmann, Alfred, '68. Row 4: l-lindrichs, Jon, '68, Humphrey, Miles, '68, Kersey, Dudley, '68, Lausterer, Jack, '67, Marsan, Richard, '66, Nolte Craig, '66, O'Brien, Leo, '65, Olson, Albert, '65, Pearson, Bruce, '68, Penkava, Robert, '67, Prokop, Robert, '66- Ransdell, Edgar, '66. Row 5: Reiff, Phil, '66, Rice, Bruce, '66, Rice, Larry, '68, Rohren, Charles, '68, Schafer Norman, '67, Sinnard, Carroll, '65, Snyder, Dwight, '65, Souders, Stuart, '67, Stansbury, John, '66, Truell, John 66, VanNewkirk, Mylan, '68, Vosik, William, '67. Row 6: Wax, Ronald, '65, Williams, Larry, '68, Wood, Larry, '66 r v v v 420 Armed with text books and "iust-got-up" apathy, a med student braves the cold, cruel world. QQ?"" me QW N .. ' .':,:'?i5'12' I s U 'f-11:-e Zigiigrz-3,1..,,,, , vV..: ., , , S.i.,2s1 Yiafliiwga-gQcTi gee-f,ff111:1ff.eu-,,.f,,, -2133 "" - ' P, 7 65 ' V , X . ,..., , ..,,.,. ,gf ,.,, , Q, f . L .1 H f f ,N . 1132 .: b M W .'i1-jg-,:','Q,f 1 ' 5 - 'fs is fy- 'pf 5 -aw sr' ::ia2,.r.: , -Q :agj3.5::.5 r g . :- -351555 -. 1.5219 , ..,. ws , .., NA, . fm V, A sg F Wi , 5 I A fs ,X ,ww X X Q , ' gg 5 ax' X , M N Q LMS? be -2-2 ' v ,M 2 1 Q 3 iiglz'-1" - i p . . m mm Ssg,,s,,wy 'm,,.w vw V Sw Q, 1 :X 52: , 53 Q 3 5 .Q- A1922 i v 3 "ff l' , 4 rf ' ,-V, , +35 G, E r lla y A five-inch incision on the frontal region of a souftle becomes the consultative decision prescribed by the pantry physicians. If . ---QN. 5 N 42 Weary tell-tale indications of vacation disclose sleepless nights clue to non-scholastic pursuits. 2 mxb 5 ,,, , iQ5:5:g3:1-.mv ss .,: 1, - -5 5: 3 1 ESE-5:f"1 V-Ii "" ' at Q, Qzgskzgf , sv ,ie-Af Q Row 1: McKee, Robert, president, '66, Samide, Michael, secretary, '66, Barber, Byron, '68, Conrad, John, '68. Row 2: Gambs, Charles, '68, George, John, '68, I-iershberger, John, '68, Hulbert, Benjamin, '66, Row 3: Pleas, Gary, '68, Putney, Harold, '68: Stevenson, James, '68, Wesslund, William, '68, Calculating new credits, Ben Hulbert starts the mathematical process of grade-iuggling. ' 'H-V, ,J-s..-f Robert McKee, President Arts and Sciences, Lincoln f4 , QF Nebraska Pi Kaps Host National Representative National Headquarters and the Nebraska chapter of Pi Kappa Phi held counseling sessions during the past year. Ted Scharfen- stein, a representative from National, visited the house twice as an adviser. The two sessions of one and three-Week periods came during rou- tine checks of regional chapters. A four-man delegation also made plans for attending the National Convention during the summer. House policies prescribed an all-house move to a social event once every two Weeks. "Mad, Mad Mania" and "Cherchez la Femme" provided major programs, with the Rose Formal in the spring culminating the social season. Pi Kaps' scrapbook draws parental approval-at least for the written proof of intellectual pursuits. 42 SAE's Round Up Dates With Hearse and Cycle Goblins and ghosts haunted Sigma Alpha Epsilon at the annual Funeral Party, as broth- ers called for dates in a hearse. On a livelier note, Sig Alphs "met the nicest people" as mem- bers picked up girls on rented Hondas for the "Leader of the Pack" houseparty. At Christrnastime, pledges played Santa for orphaned children. Gifts and food garnished the party, given at the Orthopedic Hospital. Pledges challenged actives to a snowman- building contest at the sight of the first large snowfall. Later in the Winter, pledges and Little Sisters of Minerva chose sides for the annual snowball fight. Richard Denton, President Arls ond Sciences, Bakersfield, Calif 424 Pillow talk fails to rouse a tired active- after a pledge rises to the call of duty. Congestion prevails as SAE busboys defy physics by simultaneously occupying the same linear space. Row 1: Denton, Richard, president, '65, Besom, Robert, vice-president, '65, Pearson, Bradley, secretary, '67, Powell, David, treasurer, '65. Row 2: Abel, Howard, '67, Ahrens, Thomas, '68, Anderson, Douglas, '67, Anderson, Kenneth, '66, Andre, Dan, '66, Ayers, John, '68, Barber, Dennis, '68, Benjamin, Jerry, '67, Bronson, William, '68, Brown, Frederick, '68, Burghardt, Larry, '67, Carr, Daniel, '66, Colling, Kenneth, '68. Row 3: Deck, Paul, '68, Delzell, Jerry, '66, Denton, Steven, '66, Duckworth, William, '66, Durling, Dan, '67, Dye, Paul, '68, Edgar, Gary, '65, Elliott, Robert, '68, Evans, Gary, '66, Flasnick, Robert, '68, Foreman, Bill, '68, Ginn, Robert, '68, Gorr, Lynn, '65. Row 4: Green, George, '66, Hahn, James, '68, Hatcher. Robert, '66, Hauff, Steven, '65, Hill, Thomas, '68, l-lilsabeck, Richard, '68, Holman, Richard, '68, Hoppe, John,'68, Horwart, Ronald,'67, Hughes, Morris,'67, Johnson, James,'65, Johnson, William, '66, Kobes, Joe, '67. Row 5: Korell, Van, '67, Krause, David, '66, Lane, Bush, '68, Lovelace, Steve, '68, McCloughan, Kent, '65, Marron, Bruce, '67, Martin, David. '68, Murphy. Thomas, '66, Noble, David, '68, Olson, Gerald, '68, Shalberg, Bruce, '66, Staats, Bruce, '68, Sutter, Robert, '67. Row 6: Swanson, Ray, '66, Swartz, Jim, '67, Uher, David. '68, Umberger, Thomas, '67, Vanvelkinburgh, Keith, '65, Wall, Milan, '67, Wallin, Michael, '68, Weaver, Robert, '65, Whitney, Richard, '66, Wilburn, Robert, '66, Withrow, Taylor, '66, Young, Dennis, '67, Zersen, William, '67. 42 n m,g ,..., A feminine skit, the information media of NU organizations, A 3 ., k 6 -2gagE',g5iT12- " Q, . ...,.,, XX55 . , X ---Q, 'W' - ms .X x V s H XC. N 4: XJ NS 'GX x EQ X 1 X is X Nw X 'SPX , Xsfs, If-'M A3937 X X Dgwxm ,N HX f is 5' 'Wea X fx N X sg sv' ,4 - X g gs:s23,ff,s'..,X,,e, -sw, .,,.,.X.,.,,sN..,,Qs-,,QX.QNXXX,. X. - X X'-My X -X,- X . 5 ze. '- 'X , Ii Q,,:czq,xztFs2z, ,W A--W Q , Q 6, , X 5 ' u X 5 X , wg' X ,X X X X M ws, , , . ..-,,,f.::f,,:+X,r-.1258 ' 'V Y X 4. , 5:39 M, EES? 3 4 N Q x xx 'X wx ' w 1 M m . XY sv Q Q X .Y 1 21 WX? Q 'f th. 'stir . SR 2 X Q SQ xy? , ..,. 'P XS - 2 X W XXX 3 2 X its ' xx X S:'kH:ftfcifi:?CEIi.,XEi'?- - ' "M QiiviiEE-.iS'irSi,,q'g:Q-::Jj-:,,,,,.-.., I .,,.,.,,.,.,, .. ,..,ix., , .,., ,,,, . , .. .. ., ., . s .X . g,.:: 331 Q sv- X' XX' ' on , ,e ,1':':.,..3:,.5:g4 s,,: A .X ' . XNX ., ,,jXx3g1,v X, ' . gb J '- V 5g.3,,, . X-.,.,,E, f--,g-:.. . . ,s,,s .e538f, Xu:-az--x'SX'. 'If-riff, , X -4.,,,. ,..,, , :rw 4,-.,,.i'g:2 ' f5,5Pf"5 1. X P X Q 3: 5. 5 . fs X X X x -'X , . , .,t: i, R H 2-zzlf-1,pzf:,,r ' , g,,, ,. U 4 '23 ' x it -,,-.,. .-,,,' g . 1,3 'K' ..L, ,.,.., Q Sm .X x ' E Qwvw Wig, X New QA , X X AX get 'X X , SX A v NWXW3 iftbgsgx E XM 'QX ES, 5 xg Q., QQ ser xt XXX ,AQ 4 XX Zif. x RK x xxx XX v V X x X X5 X 'N Y X1 , ,,.,. X, - V "W-f if wx xx N X 'e:,',:.,,:f , , ' 'A :ew w " f ,X ' J s ,Qs ,1,.5,,11: akin, ,.,f:e ..- A I -' - ' ' ' UHU 8385ag zxmgfi, 222-PM 032213:-rl' FPB. 62 QSggU354 -19,370EL.. Qgjimm 9---2,5372 ' 'an 28222, - - in--U 'UI 'CZD1 426 ' n fs: 5 1 N3 X S x, xx Q X MSS xx QEZYM s XS 3 x x 5. . X e-1gs1.I.'S-111.53721 ' s':,'ig'g2:21' 5'9"xx " V 4 X x S? x 1 XY ., sg X .1 J X ':'::-as ,. N l , sf:-1 ,iks-fk :- c 15 t. :flf ' ' in rm-zlsl'-Jim: 1f':2.11Fw.: . ,asm 1,15-.g-:5 L' CN ., 'iw-11,41-f M W--M3-A 'E'3E5i'I':f 1 , 'z ' ,:X we :M-.', ,. .Fai-i f' 'SEQ 0 . ' 1 f' 'NYSE x xxx SN x , , ,X ,,v,-, s H -v - I Ni k-:Isis ,X . . Q. :-,,.,,b v X -rr ,X 5,31 ,, ,M X A s , 'S N X X W Q XX X4 Q lfggqf , :, ES , XX Y., xx N ,,.,, it r 'f"li , , L,, , , Q . A O NX draws a masculine reaction. .,,.:,s,. ,X - ..1XQwgg H" "x ' iI - 'xi 'ii-ei 5 x -: 5 ,X 1,55 X-Iss: 2- - .-"' ' Xa- Ns Ng? , X of , ' "'5f""i'? f,QYF:21ZfTS'12"'ScfN4 , Nx X x7'f".',X'K,?IT'fV . I Y ":. v H N Y : ' , 1, f s - it Xlsffr Y r',Ii':'fia3-,, - , 1 -+ S ' x - X2 Q Fsssssg w . ' NN , lr ,X NASNQNY 1' ' R5-QQYFE ' , " Sf?4"':'T'f" f": XE" .X.Q,5iX?IYf' ,.5:,: ,jf-fy! 32: g- fzigu- - sgk . fl-.1 zr law., ' u . 'X ., .... ,. X t. ., W mesv, ess --.', - s .- ,-2, . NX x X "X .-.. . ' "'s g X. ,ssfewfmws esident, '65- Krizelman, Sheldon, ' ,, ' RX x ., I fssewss ' "" , 5 B a N X ,V K 5 A x 3 X " XS F XX' xl 9 , 1 x.. Qs. Xgs - .. QQ, N N N . XX X X x RWE fs X , . X, X Egg X X X - v 1 , Q 332.5 ,X 1. .as ,SF Y' " -X G-g,-fiigx ,sew ,. :Sibi1ir",o ,. I tx E K K iv xo. S X. X X X A X 5. Rs X-.XX . V, sg, X sgs'. sss NX XT vi N Q Yfh 1 xx X: 3 Q X 5' mg' . . ,,l. ' 'rl-,li ' flue: ,x N QQ' ,. ' , :XXX N X X.ss XSS? 2 SXX , f XXX X 1 X X X5 ' f Qi x X 1" YVYV s, XXX-ma.:-,,: 9-gg: jf' :Q . ,L 31, , . E9 I 1 f 34 XX.: . s '.-gCY.t2i5 ' , E98 Qi? X QNX , ,tx s ,egg XX XX X X XX X X N XX XX X 7x X SS X , f 5 X SNR X- ' X X 'XX .XB , XX Qs x 'wi N xi ' N , ggssxsgse QQWFSRXQS , vice-president, '66, Soiref, Skip, secretary, '66, Bernstein, brahamson, Hugh, '68, Abrams, James, '68, Amster, Nathan, '68, Arffa, David, '66, Bordy, n, Marvin, '68, Breslow, Leroy, '65, Decker, Glenn, '68, Forbes, Stewart, '67, Ginsburg, William, 67, Gorelick, Bruce, '66, Grossman, Lawrence, '68, Kagan, Douglas, '68. Row 3: Kort, Barry, ushner, Jeffrey, '68, Leber, Abe, '68, Lefko, Jeffrey, '67, Levine, Richard, '65, Mann, Richard, I h . Iattner, Mark, '67, Row 4: Riekes, Carl, '68, Rosen, Paul, '68, Schuchman, Bob, '67, Shwidelson, Ernie. '67, Smith, Stuart, '68, Steinman, Jacob, '68, Vogt, Jerry, '67, Weill, Norman, '67, Weiner, Edward, '66. " XXQXXXXN X ,X xx X 6 '- is his X X- , Q 5 X XX XQX., . . xg, Xtgv mfg, we Ss: X: 1' I-fi' .pf 'NSS -X X, illiriffr C- ' E 'N x my Sa.T'i:.I:EEC?v- X' xx X X X 2 Q X , Q X Q K 'fx ' 5 K , y.,,- . YNVRYVNXQXQ QNX X ,X .jugs . wg X' mx. Lim' 7, ts: bigsf. X, Bw! km- X . - , - - Xxx. is -' " E, . 1, ,TX Z5 ,,g X, x Les.. gsssisssi F s X X 51 ' A xx X' bt X xx XY SSX .... asses 1-. X- , ,-.v .4 ri, 1 fggqga :ggi ff? Alf aging- as J' ' ff' 159 M4544 1 y f V I wif! f 'fff f,fy cf! ff, ,Qs 'ff gt, 1 gil, Q 7? Ziff? 'Wav F ing, C Aff", 4 K w 1.537 .2 SSA' 2313 AQ' ' ' Q ss ss -s,+ss XNQKQNPN isis. X X, X. - X X A . XX. :QQ5:,,:,, ,. Q , Vx ' X ,X , X, X. X Ss., -sas 'NN S XX X . sgqx Y X if a s 1 w Xxx X ss X "1 Q PBA 5- 'f- forks: ek-N i q - 1 , 3 , James Levy, President Teachers, Lincoln SAM Feminine Teammates Spell Intramural Success Combining' a social function with intramural determination, Sigma Alpha Mu joined forces with Kappa Kappa Gamma to win first place in all University co-recreational volleyball. Sam- rnies pushed on to win all-male volleyball and capture third in all-fraternity football. Showing Greek spirit, brothers pulled into second place in the annual Chariot Race. By presenting the "December 15th Even houseparty, Sigma Alpha Mu brought New Years Eve to campus two weeks early. Members and dates "rang in the new year" on campus with hats, horns, noisemakers and streamers. Touring NU coeds collect earthy souvenirs Only inS0mni0US bf0fhe"5 and 'he maid see from the 1964 Sammie house surfin'disploy. the h0USe die-hflfd OH in U YUWU fo C' 7230- 42 During an impromptu cram session, "wise" Sigma Chi's prepare for a Quiz Bowl clash "Do we push 28 three times or vice-versa?" Pondering Sigma Chi's decipher The Phi code. 428 Fred Sweet, President Business Administration, Mitchell, SD. ',ff77,f , . , f I 70 ff f ffl! X141 7 il, 3' , ,I , pf - i' , L' Jig., ,v 152, isa' luv fill". ,,. , ,,, 1 Vilglf 45 v , " "7 ,f ffl 46' Trophy-Seeking Sig Chis Dominate Spring Contests Second semester weekends proved successful as the men of Sigma Chi Won Spring Day, then re- turned the next day to harmonize for runner-up honors in the Ivy Day Sing. Pulling the fastest, Sig Charioteers raced to first during Greek Week, while brothers gained points in other events, placing the house second in the all-Greek Games. Continuing the Winning streak, brothers cornered a first place award in the all-fraternity intra- mural basketball competition. After judging Derby Day chicken chases and zipped strips, brothers branded wary sorority pledges and actives. Capping festivities, Sigs chose Susie Schultz, Zeta Tau Alpha, Miss Derby Day. 'wmv ,f f 'X 1 fy If ff , t, ag ' 1- 4- fzf:Zi0B -J' M fi ' f af, -' fdrw ,q--'nik irhmwfitfizlfff L .3 VA 4x-fag ' "wif " , " W ,, it 4 ' ' 355. 42221-.32-ttf' ' , . ,, '5?,2'gf"' .,Q,f ' f- " R' l 1 bf, if 'Q , . , ' , l ' 'ti' i , "i' - '- 'f-1 , '- -A , 11,2 -' i . r, ', 1:1,.1 we fiwyi ' Cb- and -- ..f,-:,,.,..1 . 1 ' . -' .e.fzy.,y,., ll V' A 'f 'f':?if5' " - l., 1151-gm:-y ' - , A 3. 5,-,' Y 1- wx. a y fwil - ty 1:5 . , V , f , N , r . 5 1 1 '. T I -, vi I " M1-N ' Y tiil. -i "Y 5 gf sf -5553! W f ff 4 Row 1: Sweet, Fred, president, '65, Crum, Robert, vice-president, '66, Duey, David, secretary, '66, Berris, Brian, treasurer, '66, Anderson, Roger, '65, Bargen, Denny, '65, Beck, Richard, '66, Brammer, Steve, '65, Brewster, Tom, '65, Burket, Charles, '67, Catlett, Gary, '66, Colgan, James. '68, Colgan, John, '67. Row 2: Cory, Max, '67, Cotner, Keith, '68, Curry, Douglas, '67, Cutshall, Bruce, '67, Davis, Steve, '67, DeGroot, Charles, '67, Ely, Rodney, '68, Gahagan, Michael, '66, Gettman, James, '66, Gillaspie, Robert, '67, Hagen, Joel, '68, Halvorson, Paul, '65, Hanson, Robert, '68. Row 3: Harris, Robert, '67, l-loutchens, John, '65, Keenan, John, '66, Kern, Kim, '66, Kilzer, William, '65, Knott, Frank, '67, Landis, William, '65, Langdon. Jerome, '67, Lunsford, Wayne, '67, McCaffrey, Phillip, '65, McComb, Glenn, '67, McGinnis, Ronald. '67, McGinnis, Thomas. '65. Row 4: Marolf, Douglas, '67, Marsh, William, '65, Miller, Jerry, '65, Moore, Dennis, '68, Morrison, Jon, '66, Noble, David, '65, Norris, Robert, '68, O'Kief, Jim, '67, Olson, Steven, '66, Ormesher, Ted, '67, Ready, Thomas, '66, Rosenquist, Stephen, '67, Saddler, Tuck, '66. Row 5: Shafer, Jeff, '65, Simmons, Grant, '66, Skoog, Dan, '68, Stadler, Kenneth, '65, Taube. Andrew, '67, Tuthill, Harry, '65, Vodra, Don, '67. Row 6: Wake, James, '67, West, John, '67, White. Rockey, '67, Wittwer, Joseph, '67, Wright, John, '67, Wright, Ted, '65, Zellers, Robert, '67. 4.1 , rv'-v gf' 35,1-2 ffl!! foggy .- ' zwzf 'f -r f rr A .47 2,7143 af ,a 40, ,pg f 43:3 QW ' -4 . 1 41 4 4. 4 , , , ,sq Q My 1 , if , f , ff, 1 X -"' i , 6,-Q 'f1:,,, , saggy. ,. 5, - . fr A W' ,mv f V , 4,- gf? , ,,-I 2 f i 4 f fa fi. .. , ,W wfifggef .',,,:,, , f auth., A ,Ik-,.. . if-Q--A .1 ' ,fi i r , X., 4 WL, Q-of-'nil 5 I' F!! N., I eff,-il.. Pint-sized parking areas and a lightweight Renault place the burden of brotherhood upon Sigma Nu car owners. NU's Sigma Nusalnitiate Sorority Snow Contests Winter Games, conducted by Sigma Nus, encouraged coeds from each sorority to show diversified talent in snow athletics. Exhibf iting spirit and teamwork, girls participated in a toboggan race and a snow version of needle in the haystack. Judges presented awards to the victors and chose a Games'Queen to reign over festivities at a post-game dinner. Roast pig, complete with apple in mouth, graced the banquet table at the annual Pigge Dinner. The Roman style feast of unusual delicacies set the scene for the traditional election and crowning of the housemother as the most beautiful girl in attendance. 430 Gary Oye, President Business Administration, Blue Hill 5 .lf ' ' f sr- '-451,-:+,'--:ef :-,, :-: Qf V f f MH l , , Y M2514 fi?" 1-"W , E rl ,,-,Q-:-.,:,1 'f -' '- 4 ' 1 f ff, -z.-,ram , 21.1--E Iv ,ff iff 151321 l:, .,f.- ,- 3 ,V ,.J.v if , , f -' .-'rl f Q " S5254 ,, I-V ,. . -Q57 q V if - .wi .AV , A garbage-weary pledge on ci cold morning develops Af an unwanted acquaintance with the house incinerotor Row 1 : Oye, Gary, president, '65, Delfrance, Jerry, vice-president, '65, Peterson Robert, secretary, '67, Reichstadt, Robert, treasurer, '65, Allen, John, '67 Anderson, Gary, '66, Angus, James, '68, Beam, Earl, '68, Boeckman, Bradley '67, Brunk, Kenny, '67, Burke, Terry, '66, Bushek, Leonard, '67, Buss, Richard '66. Row 2: Butz, Robert, '68, Christensen, Eugene, '67, Christensen, Robert '68, Clatterbuck, Charles, '65, Colgan, Joseph, '65, DeVries, David, '65, Duis John, '68, Durham, Steven, '66, Eckel, David, '68, Prerichs, James, '65, Frolio Donald, '67, Fry, Thomas, '68, Hansen, Steven, '68. Row 3: l-ledges, Thomas '67, l-logerson, James, '68, Jones, James, '68, Jones, Robert, '68, Kennedy John, '68, Kissler, Wayne, '68, Koepke, Keith, '66, lvleeboer, William, '66, Moeller Alan, '67, Mowbray, William, '66, Nelson, Jack, '67, Nuss, Gary, '66, Osborne Dennis, '67, Row 4, Pankonin, Gilbert, '68, Phillips, Del, '66, Potts, Bill, '67 Ramaeker. Mark,'65, Rebman, RusseIl.'66, Rodwell, Scott, '65, Ruzanic, Arthur, '67, Salmen, Fred. '66, Schafer, Donald. '65, Schmidt, Stuart, '67, Schroeder. Donald, '65: Shaheen, Ronald, '66. Row 5: Sinor, Keith, '68, Snyder, Gary. '68 Solich, Frank, '66, Sorrell, James, '68, Spratlen, Terry, '66, Staley, William. '67 Stevenson, James, '67,WaIburn,Jol'1n, '67,Westerhold, Keith, '67, Witte. Robert '66: Wood. Douglas, '66, Zuspan, Bill, '67. i --1 WW' f 2' 1, Q we - ' Lfyx ag. 'QF Glenn Kortt, President Arls ond Sciences, Hebron Sigma Phi Epsilon 'Pushes' To Win Spring Day Trophy Fun and games marked success for brothers of Sig- ma Phi Epsilon. "Pushball" provided fun along with a first place trophy at Spring Day. Games received equal attention as the Eps' intramural football team countered with an All-Fraternity "B" Championship. KK's audition board selected the "Four Hips" trav- elers act for the second year in a row. The quartet's act varied from Beatle impersonations to folk ballads. Working for the Nebraska State Hospital, each pledge donated five hours per Week for the entire pledge- ship. The Junior Sig Eps assisted hospital trustees with lawn and general maintenance Work. lnvoluntarily exiled from the room, ci brother decides that ci toot in the door is worth 10 knobs in the hand. Row 1: Korff, Glenn, president, '65, Popken, Kent, vice-president, '66, Brenning, Richard, secretary '66, Moore James, treasurer, '65, Aalborg, John, '67, Adams, Gene, '66, Adams, James, '67, Anderson Nels, '68, Banta, Kent, '66. Row 2: Eianta, Richard, '68, Barr, Colby. '65, Beachler, Kent, '67, Benter Richard, '66, Beverage, Roger, '67, Blanchard, Dale, '67, Carstens, Robert, '65, Chase, Don, '67, Curry Steven, '67. Row 3: Domeier, Dennis, '68, Eickhoff, Bruce, '68, Eriksen, John, '67, Fegley, Gary. '65 Flynn, Michael, '67, Frazier, Bud, '67, Gemar, Dennis, '66, Gemar, Gerald. '66, Gless, Darryl, '68, Grace, Michael, '67, Grant, Jon, '65, Griffith, John, '68, Grummert, Willard, '65, Row 4: Hansen, William, '67, l-lansmire, William, '67, Hatfield, Samuel, '67, Hawkins, David, '68, Jones, John. '65, Jorgensen, John '68, Kemist, Gregory, '67, Kilzer, Tom, '66, Kimmel, Miles, '68, Kinyoun. James, '67, Knoles, Jerold, '66, Kontos, Louis, '68, Kranz, Ronald, '68. Row 5: Lighter, Carl, '67, Lucht, James, '67, Lundgren, Kenneth '65, McDonald, Gary, '68, McManaman, Richard, '67, Malovoz, Thomas, '66, Melis, Gerard, '68, Miller, Larry, '66, Myhren, Robert, '67, Newburg, Leon, '68, O'Gara, James, '68, Ogden. Jon, '66, Overton Gerald, '67, Patterson, Michael, '66, Pokorny. Jay, '66, Pokorny, Jeffrey, '65, Pont. Donald, '66, Row 6 Raasch, Steven,'68, Santoro, Robert,'68, Schaaf, Terry,'67, Schepers, Larry.'67, Schlothauer. George, '66, Schmad, Timothy,'68, Smith, Thomas,'67, Sobota, Frank,'65, Stading, Donaid.'65, Stading, Robert, '66, Stading, Ron, '68, Suhr, Meredith, '65. Row 7: Thomas, Steven, '67, Tyrrell, Leslie, '67, Vannier. Jerald. '67, Vitosh, Michael, '68, Walker. David, '68, Walker, Dennis, '67, Wanek, James, '68, Weber. Wayne, '67, Wenke, Paul, '67, Wertz, John, '68, Whitney. Charles, '68, Wustrack. Robert. '66. 4 Thefa Chi pledges learn the social ropes early fo meet the challenge of registering an hour dance. 7.V 1f7' - . . 2541 -,3ErE:,gE5:2r2S2, .- XY?EiZ?,22:r,1:1,rzr . "ar,-,r,1:sf:ErE1SE icfzfztggy? ' iE:E1E','-1 "ll" E-isfziitlilifilili1521545222257 , ' ' 'iii F2115-E13-1:" ,: - - . .- f:---. -1- was-2.-:Q--1, - -- Z5-13211:-14: .-:::.g1,: :-1 -'E-:5'-'1-:-25-:glgrf ,-9:-1-P55 1.:1- .5::.:3:-Z:-:RH .- f ,. .ef2a,z:1 ' L. , ' - ,av . 1-515:21 :,.- ,- ' ,,:1:1! .---"-: :-:'.g. 1.91.a5:,,- 5 :s,:,,:ge .- ,:k,:-'s,x,f:1:2 .1as-1:r?sff3,f- -1 -2: 5.5-51,--41, 'f ,ff-5-gag-11-'f ' j- .---1f2::,:f ,, ' w6:f":,'11. :15'N-' .fa-z:2,254z2::':-, i12fe,-,:"--:- -f'-ef 4.-,1-2 - -1 1"Y5:i1f'51'1E-" gvzijv - ,,:,,--p ,s, ,.,,,-,2g: - ,gg 11:1 ' f -- EQQLQ Q Q -' -2:5113 ,QQ " gif- fi . ol, f . 'I , --,, 4, , .5 f? 4 915' s- e- ,v sf mgzrzri 3- 9 5 ' 2,92 52,045 :-- - -- ,-vw ,,, , 4 Q' ff? . J ' a H, rf z , f f lc , S 2 'I 1 I Q! MZ'5-":I:222-nf:i:E?2ff5E35:E:-:1'2l':EWE2?i:1Gf' FJ. IW .:,i 1135? ,- " .f:3. 5.gi.fi5:5 , fiffw X Q J Q3 4:1 A 'f , ? 4 f' f if ' L Q gk, :Z--,-11, :-:, :v.,-5:5 ,4 0-,V ,J f , 5' 2? 5 , . . . , , 1 'Q-1? ' , X Q, H ,Q 5, w I Q 4 N' K. 221 . , ,. .,,ggg,3,,.: 3:,g1'1f'P1"' -: .-Q:,:,:,:,1,f, 1-4,-:I -fr, 1, iv - "L, f2i2'5Z1.'.1f.--- villa-v ' 3 4 9 11 ti , , Q? QQ? ' 4? Q60 K ? A7 73, ts, xs ,. ..,.t . ,, ., Br..-.f.:.,.,: 2 ,Q , ,,. 9 V fb " X If 4 u , , T3 A f'5Pi "'f .f'V - I czgyszgx- "541s,i55i,,5,1,j:,,, ,Z SSQZQSJA . A-2351112125: - --' . 2- - 22.12 H:55:5:f- ,Z'-5,f1Q,,, 'sig' 4 .F -1 ,. - 12,112-.f'----, H :Till-lifiiv J w .. - -V j- Q .,, ,Z ,gg ,, 1-5-:,j.:3-3,94 31 -1-xg-.,5.,,g, J ' '- -575' -N.1:'E:1E2E--I " ZINC" - ' .I-ima:--,1a,s in .-,ei 'W Q N-3312-5,14-gE5'f" f,,ggf" - is-' K+:-:-:-:-:-:::f:,:,:- ,-,f,-:-:4::::-:-:- f-,H 'ef g,.,.-55:-55? Y-:q::.-.,.-.,-,.'-:-:--- ,..,- 5225212222222-9' ..f-:- s-aaif -.-- f -" l-'I-" W-1:i2i" - A '1iE5iE3E7E?i:1f'.':': '-5,:E5552532535231-1:-E251 .sw -ifzlfgzfa. I-H-12. E-2:1 . 1?-,e1s2z19s:f-1,1 'zkii-:ff 212212-22222122,212-2121' r '--11- ,a.1:as:2:,a ,.21Ia:1-were S1E'1'1'. 4:2-a: f,:a,:ss:,2e 72:5 3.::e.s:1:-'-1: . " "f ., f z,,2:2ga::,:-1- :gag25:z:mf:2,-4, .5 wg- 1 ' , , - , :.i1e,z,-."-fi ' 1:15111-5, m:aeg5gagi32gizE' ,w5gafg2, :a2,5' 252:-',' --::-,-.w -wh' -' --2 mafia:-",,f1:,:,-. ff:-21':1,, i'Qu3?T,." '?? " 515f55EiiEQE2fi52,fI . ,is ,: fT--,EEN fi' fiiiliiiiiiffif 3E"Z.gQQ,"E"' QEii'3Effi1fi.37'lf. "2" I -S,fEY52i.'j11f5' jffi ir' -'if " 5411251-"-' " 'Q 'RSS 511,--Ez-32,2 .:-:-1- 'g 12':'1 'f- 31'-1 'Vw-1'-315, .222-A EQ : 5. g -' .Q . ,,jQ,i,1:," 'z,::,:,' ' ' ,QQ ' ' Q. ,55 1 . , Q ' iw 1,111 .,- :Q.Q,QQ ' 'Q '. J: , jg? -1'-Efj, Row 1: Ashmun, Raymond, president, '66, Cooper, John, vice-president, '67, Conley, Paul, treasurer, '66, Beloit, Bruce, '65, Botkin, Michael, '65, Brown, David, '68. Row 2: Castek, John, '65, Chapman, Dennis, '68, Forsyth, Ian, '67, Gake, David, '66, Gormley, Dennis, '68, Hagood, John, '67. Row 3: Hunnel, William, '68, Kling, William, '68, Laird, James, '68, McCarty, Bryan, '67, Navratil, Larry, '65, Parsons, Richard, '65. Row 4: Reynolds, Robert, '67, Rogge, Robert, '65, Sader, Robert, '68, Schlukbier, Alan, '67, Tedesco, John, '67, Wade, Larry, '65. 434 The wiley pitch of a Lincolnland super-salesman finds its mark in a gullible Colorado ski slope-bound pledge. Top Grades Reward Theta Chi's Scholars Four Theta Chis from Nebraska jour- neyed to Miami Beach's Deauville Hotel for the 1964 National Convention. The delegation brought a report of Alpha Up- silon Chapter's rise to second place in the all-fraternity scholarship on the Univer- sity of Nebraska campus. This same proficiency earned nationalis Silver Certificate, as the chapter with the high- est scholarship in the region. Brothers found, purchased and re- decorated a 15-room home to serve as the new house. Culminating the three-year- old chapter reorganization program, the move closed the rebuilding story. Ray Ashmun, President An eagle-eyed house officer on patrol exposes Engineering, Lincoln a china cache which promises a lucrative fine. 43 Size makes a difference in bed making criteria as Rich Halbert meets Don Reitch eye-to-eye. Conflicting concepts of chariot construction confront Xi fix-it-men before Greek Week. 436 'WN wmv Row 1:Schreiner, David, president. '65, DeMars, James, vice- president, '66, Baller, William, secretary, '65, Baker, Kelley '67, Baller, John, '67, Brogden, Bob, '67, Carpenter, Roger '66. Row 2: Carraway, Gary, '68, Cleveland, Troy, '65, Cole Robb, '66, Corcoran, Lynn, '65, Cummins, David, '68s Dotson Larry, '66, Eller, Gerald, '68, Row 3: Elliott, Max, '68, Ewing David, '66, Fegley, Byron, '68, Francis, Dwaine, '65, Frizzell Ronald, '66, Gibson, Richard, '65, Gould, Doug, '68, Gould Ronald, '66. Row 4: Green, Francis, '67, Hagen, Barry, '68 Halbert, Richard, '65, Hansen, Roger. '66, Herrmann, Michael '66, Hogg, Mark, '67, Howlett, John, '68, Howlett, Wayne, '65 Row 5: Jacobs, Kent, '67, Jacobson, Dale, '67, Jesse, Fred xv ,,,. 1 "-- f,- -'... -:.1ae.Q":-.' 'I2"'-1,.,:.f1.rff: "1-' 3 '.,-,'v.- ,rr-1-,'.5,'ra-'. ',-'- 1 21+-is 1 , " 1' .t 1, . f . ,,.. -, V 1- wr' . f' ,-',-1.-,: .,,- ',5w x F +1 , -, vw-Y E l v l , ss 2:5 ,Q Q vi f X A 1 ,QE ., X ,. ,, L, M -:-4 -,rf-I -.W : ., or -: ,zz-s-,..'L:5H t .'N:,5,g Q :.- :'. .- ,iv-5 :za ,. -1 v ,' ,,s, 'fr1hwi V fi' , . . ., A-. W., ..-. .,,f, .t W, .,, , .,.,, .sg 1, . Q il if if , 7 I xi, x ' ,ll :gg 5 l , ' :egg s X 53 7 ,5 , ' f 0 1 2 l Q x :gil 5 J . X, .E ,pb W ,, " 'E 7 ia, Q , 5 fi 7 5324, Q ff, 11, -',W , R Z .X , mas .N-.NWA xx, '65, Jordal, Stewart,'66, Kasnevich, Rober't,'65, Kelly, Ronald, '67, Krenk, Leslie,'68, Kreuscher, Wayne,'68. Row 6: Kunzman, James, '67, Lessig, Dennis, '65, Liewer, Paul, '65, Majors, Ronald, '68, Markle, Richard, '65, Meyer, Gary, '67, Miller, Kenneth, '67, Moles, Wayne, '68. Row 7: Olson, James. '66, Olson, Virgil, '66, Peterson, Richard, '67, Phillip, Jary, '65, Rathjen, Lynn, '67, Resler, Douglas, '68, Ridgway, James, '67, Rietsch, Donald, '66. Row B: Rueter, Brice, '66, Sackett, William. '68, Salmon, Michael, '66, Shaner, Randolph, '67, Simmons, Dennis, '65, Smith, Douglas, '66, Strope, John, '67, Swanson, John, '67. Row 9: Sydow, Steven, '66, Terry, Ross, 'SBI True, Earl, '66, Walker, Rodney, '66, Weber, Ralph, '66, Wetherell, Robert, '67, Weygint, Richard, '65, Wiest, James,'65. ft, I s ,rx , X QQ gg. xx N . . ff-1:35 I-Ltkictfz 5:41, -4-.,:71 26 ' Fixx I "" , -NN - . ,r- .A , s:,s.A, : li , 4,121 Z '- Q 9- .'.z,,. ,-1 ,1-' ,' 5, 0 ? " ,dig "Q . I ,.. fmt, W,-: .z v-.-- mai..-. lf: f. '-:1-2-f 33.22, ? W. .bw wa., Z, , bt, . -1. .'-:::.w, ,:-war' .is .2-::s,:-,s:.,-:af A f ,- -. , ' -: i.Ei'5l,:a,f,fs ., AEP" . . . .. .:. N,,:vg,.f2,5,yg .A tm, ,I " A' I ' , :e,a,sg, +3 ,g:', . U -, ,. k Q 4 i rx 'rl 'W X N , Rv Xi Convention Festivities Commemorate Centennial To celebrate the centennial year of the found- ing of Theta Xi, Alpha Epsilon chapter sent a delegation to the national convention in Albany, New York. Conventioners heard a discussion on the art of "Collecting House Bills" given by the NU chapter's treasurer, Allen Krenk. Presenting the annual Toga Party, brothers imitated ancient Romans with a surrounding of temples and gardens. But social functions didn't affect scholarship, as the Xi's house average warranted a second place in city campus ratings. "And Now a Word" placed the Xi's in the Kos- met Klub Fall Show. Brothers mimicked modern commercials by presenting "Gunsmog," an action- packed Western complete with parodied ads. Cixi E ., KP' K" gs.. David Schreiner, President Engineering, Wayne 437 Robert Brightfelt, President Engineering, Erie, Pa. Charity Takes Top Billing Cn TriangIe's '64 Agenda Triangle's community service efforts aided local youngsters in orphanages and youth centers. A party for the Children's Home and pledge class YMCA Work constituted two house projects. Heed- ing the plea for state spirit, members solicited money from businessmen for "Dollars For Dallas." Five senior brothers again sought the solitude of the "carriage house" behind the main building. The five room, miniature apartment house pro- vided a refuge for interview-Weary residents. Brewing a boiling-beaker of perking No-Doz, Wielding tools of trade, an intramural architect drafts Larry Henderson concocts a chem coffeepot. a game notice and, hopefully, several talented players. vw, 4 X ,:-:-:-x my- Sf' -1.x " '. ' ' bf- A535 V ' H ' x R , ,. Q A . ' Z X ' 91215 , ' Av A - . -V ' - f ."9D?fl4' 55' ' .1 f 1 1.99 'f":e,Zf3-4.4-ff-V , iff. JZ,-,"f, .-ji'-IQ 3 - -, mf.: I"'511f 'I . .. ,. . W , 51:1 , , 5 152411 ,. ' D .N ' .V :IZ ' K , --"" f ' 232551. 1775, ,. fy, " 'f' 'f'5i171-f,:,..'Q3 , ,. :W-':ff,,f"'---,'yf' 511 ' V ' -1,E,Q:f:5 'f -'f x 12 ,, . f. f,..,54 ,MG -hkfgiiililev, ,vin J, 1-fzaf.--, A ,,- -41, ,. . , . w ' ' W , . . 1 - C 'm?y:m4jW-:v-4gi-:1f2- fi'-'Q ' ' 44, , ,ww 'I'T'ffx2?K4-"f4'7f'Z3"1f'f2C-WW? ,.,,,,,,. ' ,Katy g..Qj,Zgn1 ,pf ' 'Km'-' -.K .I u 12.-fm 14.3 .L 3 -,5:y,,, ,, Mfgmgfgsffr' f, , Q:vm,f-fqzwy-2-2 'ffllf' f ,. ,M ,-,, W, 'f . 2 'WPS 845' Q w his :SW v H wxyqs A I QS' 1 WM v My WM , 1,152 5: ,,.. 7 ."' 'J' ' Eiga? X A X .45 ,. MQW ii .x A5 'Y' qs: , -,1 - 6 .Rh Q42 N3 z.. ww wx W X fig-5 M-Q. , W . ,Vw I 1' W , 1 w Y 5 w I w V X X ,qt an V -H'-... V i A 'W-1.7 1 15 , . va , x 4- ,...a 4, WB. N. P . 'V , 'A'-s..' - , 'Sax , , A .V ' .M V A1-4.1. ..,---M V ,K . , .1 Qu- Kwk?-Q-".," 'Q-'WEL-.5-if :xx ,taht Ji- S. , . 1 ' .if .. .,.v '-1:1 rl 3',"'7t!' 'tit' xg .v ' -.. hpfjj Q .Y 5313+-Vfffieq-."'rQ. M Q 5 - 1 ,fin ' -a ' - I' 4.14 44 44 fm First transcripts resemble that first loose tooth-pain and pleasure and news to share. Desiring change, a spender "holds up" a bank but has to admit "this little piggy went broke." 444 In a battle for balance, the unwary frosh wonders it he let things "slide" too long. Tired of living life as a brunette, a dormie dresses her tresses in champagne glamor. College Routine Proves Puzzling for Freshmen Leaping from high school to higher educa- tion, freshmen faced problems both in and out of class. Trial and error played important roles as first year students discovered the Union has an elevator, the prof has a temper and the dorm has no breakfast after 8:15. Undaunted by preliminary setbacks, frosh pushed onward to football seats in the upper end zone. When not making "discoveries" in biology lab, collegiate males arranged dates for Saturday night. Attention also focused on adds and drops, fall-term finals and then adds and drops again as first-semester survivors came back for more of the same. Personal experiences with "woodsies," "blue- books" and "no-minds" gave color to naive fresh- men vocabularies. Until graduation, the new- comers to Lincoln found themselves wedded for better or worse to the University. Amateur Einsteins apply time-space principles in a relative room rearrangement. 44 4 In ca bimonthly quiz section, Mr. Birchler clears up confusing points for history students. "Cue it to the left with English," advises a friendly snooker opponent Determination to ioin the varsity ranks prompts a sophomore to clouble-time a warmup session. Sophomores Rationalize As Assignments Collect Too busy for classes but not for having fun, sophomores neglected books, studies and sleep for a continual round of parties. Never really caught up, sophs decided to drop that course for the present and pick it up in summer school "sometime," Revised courses brought a switch in cam- pus dress codes. With PE in and ROTC out, boys replaced uniforms With Weejuns, Wheat jeans and madras. After changing majors again and becoming 'tabsolutely certain," stu- dents vowed to buckle down-next semester. Hoping to perk up Christmas vacation with a trip to Dallas, sophs started campaign- ing early in hopes of obtaining parental approval. While the lucky group enjoyed sunny weather and front-row seats, the un- successful hunted for friends via the tube. . s"LH,"""'M,, . ,Q 2 " abdaid 'Lili . .- Snowbathing Coeds brave the "cool white stuff," leaving a legacy of angelic impressions. 44 448 .s w f --, fgklf t lg, I Eyes on the opposite wall, handball players match stamina with agility in a rough game. Biting into the January budget, students stock up on food for thought ln the quiet of the library, grade-conscious students "tackle the textbooks." "Slate debate" catches iuniors at the job Of picking next semester's house officers. Juniors Receive Benefits From Upperclass Status Upperclassmen-the long awaited classifi- cation. Weeknight hours of 1 1:00 heralded the arrival of official status as junior Women. Advance- -ment also meant the first taste of elective courses and a self-planned Hidealn schedule. Life of an upperclassman consisted of an abun- dance of meetings, people to see, places to go and things to do. More than one junior gulped vitamin pills and late evening cups of coffee after counting the overdue assignments. In the midst of a hectic year, twenty-first birthdays were as welcome as semester break. Cutting celebrations short, juniors yielded to the study demands of "200" level courses. 44 Voting and Job-Hunting Initiate Seniors in Life Old enough at last to vote in a presiden- tial election, seniors received calls from the party faithful-or dialed precinct lists. Ro- mance also kept 'phone lines busy with engagement rings in the offing. Teaching and on-thejob training added to hectic schedules. Seniors typed, scratched, retyped and mailed applications across the nation in a search for THE job. "Draft- dodgersn and Peace Corps hopefuls shared in the suspense of the final year. Succumbing to mild bouts of senioritis, students rallied with football fortunes as an antidote. Inevitably spring arrived and cam- pus hondos metamorphosed into has-beens, succeeded by the younger gunners. Supplied with senior know-how and a wrench a part-time plumber straightens out the works Big sisters of the dorm, counselors always have time for imperative freshmen questions. 450 E Seniors Detailed models demand a sure hand and monumental patience. ROW 1: Adams, Carolea, Lincoln: Teachers: Alpha Xi Delta: UNSEA: CORNHUSKEF2: NU Meds: Red Cross: Student Council: YWCA. Adkins. Richard, Osmond: Agriculture: Burr l-lall: Block and Bridle: 4-l-l Club: NU Judging Team. Aerni, Bert, Columbus: Engineering: AlChE: Gamma Lambda: Phi Mu Alpha Sinfonia: Band. Akin, John, Lincoln: Arts and Sciences: Phi Delta Theta: DAILY NEBRASKAN. Alexis, Tommie, Omaha: Arts and Sciences: Pi Beta Phi: Alpha Lamb- da Delta: NHRRF. Allen, Lynn, Omaha: Business Administration: Phi Delta Theta, treasurer. Ambrosek, Janet, Haigler: Home Econom- ICS: Love Memorial: Phi Upsilon Omicron: Omicron NU: Home Eco- nomics Club: Home Economics Education Association: 4-l-l Club. Amsler, Jeff, Sioux City, la.: Arts and Sciences: Phi Gamma Delta. Mgcifff f ff f ' , ff 5. 4351, 'if 12., M -v ef 3 :fx .25 rl, I . ff ROW 2: Anders, Dale, Niobrara: Engineering: Beta Sigma Psi: ASME: Pi Mu Epsilon. Andersen, Neil, Norfolk: Engineering: Pioneer Co-op. president: ASME: lCC. Anderson, Delwin, Tekamah: Business Admin istration: Cornhusker Co-op, treasurer. Anderson, Gary, Wausa: Pharmacy: Phi Eta Sigma: APhA: Kappa Psi, secretary: Rho Chi, vice- president. Anderson, Joyce, Omaha: Teachers: Alpha Phi. Anderson, Morris, Gothenburg: Agriculture, Alpha Gamma Rho: Arnold Air Society: Block and Bridle. Anderson, Nancy, l-lastings: Teachers: Kappa Kappa Gamma: Deans Advisory Board. president: ACE, president. Anderson, Roger, Lincoln: Business Administration: Sigma Chi. 452 'VT hx - I v gq.e,,.f. 5-fr ri' ' H"-Liar . fi. ,- ,, 1 I .f-.a cl -4 . . '4 fi Seniors ROW 1: Anderson, Thomas, Columbus, Architecture, Delta Tau Delta, AIA. Andresen, Harold, Omaha, Architecture, Cather Hall, Sigma Tau, AIA, Newman Club. Andreson, Wilbur, Plainville, Kan., Dentistry, Phi Delta Theta, Xi Psi Phi. Andrews, Ann, Lincoln, Teach- ers, Zeta Tau Alpha, UNSEA, PE Club, WAA, Young Democrats. Ansari, Massoud, Teheran, Iran, Engineering, ASME. Arehart, Robert, Grand Island, Arts and Sciences. Armstrong, Suzanne, Lincoln, Teachers, Delta Delta Delta. Arth, Larry, Lincoln, Business Adminis- tration, Beta Theta Pi. ROW 2: Aufdemberge, Victor, Roselle, Ill., Architecture, Brown Palace Co-op. Axelson, Pamlin, McCook, Teachers, Alpha Phi, UNSEA, Cadence Countesses, Red Cross. Ayres, Susan, Lincoln, Teachers, Alpha Phi, AWS, vice-president, Ivy Day Court, 1964. Bachman, Gordon, Ayr, Agriculture, Alpha Gamma Sigma, Sigma Delta Chi, IFC. Baird, Gerald, Lincoln, Teachers, Delta Sigma Phi, Young Republicans. Baird, Travis, Omaha, Arts and Sciences, Kap- pa Kappa Gamma, Pi Lambda Theta. Bales, Rodney, Sidney, Busi- ness Administration, Phi Gamma Delta. Baller, William, Lincoln, Teachers, Theta Xi, secretary, Mu Epsilon Nu, UNSEA, vice-presi- dent, Nebraska Career Scholars, Union, University Singers. ROW 3: Barber, Donald, Fairbury, Agriculture, Alpha Gamma Sigma, Ag Union. Bargen, Denny. Hardy, Teachers, Sigma Chi, Phi Epsilon Kappa. Barnes, Margaret, Lincoln, Home Economics, Alpha Xi Delta, Ag Union, Newman Club, president. Barnes, Timothy, Omaha, Arts and Sciences, Sigma Pi Sigma. Barr, Colby, Stanton, Agriculture, Sigma Phi Epsilon. Barton, Michael, Lincoln, Phi Kappa Psi, Innocents Society, secretary, IFC, Student Council. Bateman, Susan, Kearney, Teachers, Womens Residence Association, UNSEA. Bauer, Elizabeth, McCook, Teachers, Zeta Tau Alpha, Delta Omicron, Masquers. ROW 4: Baumann, Lynn, Grand Island, Teachers, Alpha Chi Omega, ACE, YWCA Baumert, Kenneth, Howells, Engineering, ASME. Beaird, Lela, Scottsbluff, Teachers, Zeta Tau Alpha, Pi Lambda Theta, UNSEA. Beaird, Linda, Scottsbluff, Teachers, Zeta Tau Alpha, Pl Lambda Theta, UNSEA, Red Cross. Beal, M., Omaha, Arts and Sciences, Phi Sigma Tau, Nebraska Career Scholar. Beatty, Dennis, Arnold, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Block and Bridle, secretary, Rodeo Club, treasurer. Becher, Errol, Platte Center, Engineering, Brown Palace Co-op, Gamma Delta. Beckmann, Pat, Grand Island, Teachers, Chi Omega, UNSEA, Women Residence Association, student assistant, ACE, Young Democrats. ROW 5: Beerline, Joan, Ord, Teachers, Gamma Phi Beta, Aqua- quettes, president, PE Club, WAA. Bell, David, Bellwood, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Wildlife Club. Beloit, Bruce, Lyman, Business Administration, Theta Chi, Alpha Kappa Psi, Business Administration Advisory Board, Band. Benda, Janice, Ord: Teachers, Alpha Omicron Pi, Pi Lambda Theta, Mortar Board, UNSEA, AWS, president, WAA, vice-president, Student Council Associate, Tas- sels, vice-president, Women's ResidenceAssociation, vice-president. Bentall, Clare, Lincoln, Arts and Sciences, Alpha Xi Delta, Alpha Lambda Delta, Aquaquettes, Pi Mu Epsilon, YWCA. Benting, Karen, Lincoln, Teachers, Pi Beta Phi, Alpha Lambda Delta, Pi Lambda Theta, Mortar Board, Nebraska Career Scholar, Builders, president, NHRRF, Panhellenic. Bentz, Jeffrey, Omaha, Architecture: Cather Hall, Council, AIA. Bergman, Robert, Nelson, Agriculture, Ag Build- ers, Wildlife Club. ROW 6: Bergstrom, Patricia, Onawa, la., Arts and Sciences, Pound Hall, Nebraska Career Scholar. Bernstein, Steven, Omaha, Business Administration, Sigma Alpha Mu, treasurer. Besom, Robert, Bellevue, Arts and Sciences, Sigma Alpha Epsilon, vice-president, Sigma Delta Chi, DAILY NEBRASKAN, IFC, Wrestling. Bieck, Carol, Lexington, Gamma Phi Beta, president, Alpha Lambda Delta, Lamb- da Tau, Red Cross, Tassels, Student Council. Blankenbeckler. Brenda, Tekamah, Arts and Sciences, Alpha Chi Omega, Alpha Lambda Delta, Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi, president, Jour- nalism Council, YWCA, executive council! Block, Oliver, Gothenburg, Engineering, Beta Sigma Psi, AlChE, Pi Mu Epsilon, Sigma Tau. Bode. Cleta, Gothenburg, Teachers, Pi Beta Phi, ACE, UNSEA, Young Democrats. Bogard, Robert, Ralston, Teachers, Acacia, Gamma Lambda, Phi Mu Alpha Sinfonia, Band, University Singers. i I I I 1 H3355 ,1 ,,,,.,:,.,,-,.,+,- me-, : 1, , tc . ..,, 1 3 ' 9 ,--,L S E 2.159111 'Q-' Si -S0 .,,.,..,,, . 1 ,r m gi A AY- 1 Wi it 3 Q l iq 3 l ii, 5 2 , X 22? l ff 'mg iw , gg X 5 'f is X ,,,,,,1,g,., M,,..,. .. 01. - ,. .sf A NA VX K fy gr 9, Qu , EN' W 5, i N"' VJ'-, J -A 5"':f4:i:I-:di ,29- 4 95 x be 1 we 4 ..-.-...-,-W.,.-.W-.A-QRe... X.. .f-hs-ss,-.,,.,,f.,w...,,,..a,. -- . .. ... .. V .. , :f:r:rs:rw,a1,,msf 'f wee:-:cs-R.-sas: -:S555::fQw45f4,9" 'tS?x--f'rW .s'f- a,:s1wgg.w. -1 -.t-me-' T ' if' . - If . V. . ,1 ' "A -- isp- -2 f-,- f, , 1w., -,VL-. la , x ' fm., , ,f fr: sf-w ar A,,.,f'- -,, , . f,. . .. f 3, -. . ,-.,,., ,-.g- .x ,7,'.,'- - ' 4 s- .., " V. -rf' Q-wi? Melt ,,-,-,mal ,Q.:f'f'f: ',:,,-, . A " . " . " - " .. l .. " 7 Af M. NK: .', K' " ri ' f' K' . - 1"i:E111'-. 34 551, 31:29 E 53'-2, . ..5,,:E-: ,- 1? ' - ' I-' .S,,s,,, ,, ,, ,s,z,1,.,,: 'gsgsgg I- ,i sgigerlr -' V- -' ' L'-- -. V 22 . .- A. - i l'..1:s-,:,,w- Ne z: 'XX ,gf .--2: X - 'sr-ss-22:11 ,A x Q X i X! xx Q ss X its as Q3 Yi vt Qs " 5 4555 ,j 2 ' gs. at -"--ww, gag:-:-:S:1:!.21:Z-,,xeE-'K:aS2W1': -2-wx l X X5 l Y . w X X W Qt X . ,F . Y . . ., 5W,:2S: 1 , ess, ggafii .1 ' 'K ' s',,,.1.,f--3,1 -r l' ,X .,.,,... 4,,, . ,,-.W , X X X C ,X 2 l Foiled by a bungling alarm, a senior combines dressing and meals to meet 8 o'clock classes. 2, '- ' W 'll ,fgaggpxy -, . . .,,, -.... .. . N, f' x l 1 , R vb ROW 1: Bogardus, David, Red Cloud, Pharmacy, Delta Upsilon, APhA. Bornschlegl, Larry, Geneva, Teachers, Beta Theta Pi, N Club. Borzych, Conrad, St. Paul, Engineering, Residence Association for Men, Chi Epsilon. Basking, Robert, Lincoln, Arts and Sciences, Alpha Tau Omega, secretary, Builders, CORNHUSKER, associate editor, People-to-People, Red Cross. ROW 2: Bosse, Barbara, Ridgewood, N.J., Teachers, Kappa Kappa Gamma, secretary, Panhellenic, secretary. Botkin, Michael, Lincoln, Arts and Sciences, Theta Chi, Phi Eta Sigma, NU Meds, Young Dem- ocrats. Brady, Albert, Lynch, Business Administration, Delta Sigma Pi, Arnold Air Society. Brammer, Steve, Dawson, Engineering, Sigma Chi, IEEE, Corn Cobs, Student Council. ROW 3: Brandzel, Thomas, River Forest, lll., Arts and Sciences, Phi Gamma Delta. Breslow, Leroy, Lincoln, Business Administration, Sigma Alpha Mu, CORNHUSKER. Brewster, Tom, Stuart, Arts and Sciences, Sigma Chi, IFC, president, Innocents Society. Brightfelt, Robert, Erie, Pa., Engineering, Triangle, Sigma Tau, Pi Tau Sigma, Pi Mu Epsilon, Phi Eta Sigma, ASME, IFC, Union, Young Republicans. ROW 4: Brown, Joan, Lincoln, Teachers, Delta Delta Delta, Young Republicans. Brown, Joe, Omaha, Business Administration, Alpha Tau Omega. Brown. Polly, Broken Bow, Teachers, Delta Gamma, secretary, UNSEA. Brown, Richard, St. Albans, N.Y., Teachers, Kappa Alpha Psi, History Club, Mu Epsilon Nu. ROW 5: Brown, Tim, Lexington, Arts and Sciences, Alpha Tau Omega, Slgrna.Delta Chi, secretary. Brueggemann, Jean, Syracuse, Business Administration, Delta Gamma, Brumfield, Marcia, Lincoln, Teachers, , ,f .Qt S V ' , A Sigma Kappa, secretary, Lutheran Student Association, Young Republicans, YWCA. Bryans, Pegi, Omaha, Teachers, Gamma Phi Beta, Aquaquettes, Red Cross, Y-Teens. ROW 6: Bukacek, Linda, Clarkson, Teachers, Alpha Delta Pi, vice- president, Red Cross, UNSEA. Bullock, William, Falls City, Business Administration, Beta Theta Pi, treasurer, Beta Gamma Sigma. Buss, Darrell, Hastings, Business Administration, Delta Sigma Phi. Buss, Quentin, lnavale, Agriculture, Alpha Gamma Sigma, Ag Exec Board, Ag l-lonors, Alpha Zeta, Wildlife Club. Butterfield, David, Pilger, Dentistry, Delta Tau Delta, Delta Sigma Delta. Cakl. Duane, Clarkson, Business Administration, Newman Club. Campbell, Nancy, Omaha, Teachers, Kappa Kappa Gamma, ACE, AUF, Union. Carlson, Wayne. Mead, Teachers, Acacia, Mu Epsilon Nu, UNSEA. ROW 7: Carr, Carolyn, White River, S.D., Teachers, Gamma Phi Beta, UNSEA. Carr, Cathy, Valentine, Teachers, Alpha Phi. Carstens, Robert, Fairbury, Business Administration, Sigma Phi Epsilon, Alpha Kappa Psi, IFC, NHRRF. Carstenson, Neva, Grand Island, Arts and Sciences, Zeta Tau Alpha, Junior Panhellenic. Cast, Marian, Beaver Crossing, Agriculture, Love Memorial Hall, president, Alpha Lambda Delta, Ag YWCA, vice-president, IWA, Phi Upsilon Omicron, secre- tary, Omicron Nu, vice-president, Tassels. Cech, Leroy, Clarkson, Agriculture, Burr Hall, Phi Eta Sigma, Alpha Tau Alpha, Alpha Zeta: Bar-M Council, Newman Club. Cheloupka, Robert, Callaway, Arts and Sciences, Kappa Sigma. Chamberlain, Nancy, Alliance, Home Economics, Fedde l-lall, Ag YWCA. 4 454 W x MK ' ,A Chicago abstracts vie with Denver realism as undicided coeds consider apartment art. Seniors ROW 1: Chambers, Tom, Bloomington, Ill., Business Administration, Beta Theta Pi, N Club, Varsity Swimming. Chenoweth, Nancy, Lincoln, Arts and Sciences, Delta Delta Delta. Cherry, Joan, Lincoln, Teach- ers, Towne Club, ACE, UNSEA, Childe, James, Omaha, Arts and Sciences, Phi Gamma Delta, Builders, Yell Squad. ROW 2: Childers, Harold, Genoa, Engineering, Triangle, Sigma Tau, IEEE, Young Republicans. Childerston, Bernard, North Platte, Bus- iness Administration, Delta Upsilon, Alpha Dappa Psi. Chiles, Annette, Omaha, Teachers, UNSEA. Christianson, Dennis, North Platte, Business Administration, Phi Kappa Psi, vice-president, Kosmet Klub. ROW 3: Claassen, Mark, Beatrice, Agriculture, Sigma Xi, Agronomy Club, vice-president, Alpha Zeta. Clare, Shirley, Lincoln, Arts and Sciences, Zeta Tau Alpha, Newman Club, People-to-People, Span- ish Club. Clark, William, Dorchester, Arts and Sciences, Alpha Tau Omega, Flying Club. Clatterbuck, Charles, Bellevue, Business Ad- ministration, Sigma Nu. ROW 4: Cleveland, Troy, Lincoln, Business Administration, Theta Xi, Christian Science Organization, Council on Religion, vice-presi- dent: Phi Mu Alpha Sinfonia. Colburn, Craig, Seward, Engineering, Beta Theta Pi, IEEE, Sigma Tau. Cole, Neil, Plattsmouth, Engineering, Acacia, president, IFC. Cole Susan, Lincoln, Arts and Sciences, Kap- pa Alpha Theta, Cadence Countesses, NHRRF, Union. ROW 5: Colgan, Joseph, Omaha, Architecture, Sigma Nu, AIA, IFC. Colton, Sharon, Grand Island, Arts and Sciences, Unicorns, trea- surer, Pi Mu Epsilon, Nebraska Career Scholar, SCRIP, editor, Sigma Pi Sigma, Young Democrats, YWCA. Comstock, Jane, Omaha, Teach- ers, Alpha Phi, ACE, NEA, Red Cross. Comstock, Kent, Lincoln, Bus- iness Administration, Phi Delta Theta. ROW 6: Conway, Eugene, South Sioux City, Architecture, Kappa Sigma, Builders, AUF, AIA, Union. Cook, Merla, Lincoln, Teachers, Sigma Kappa, Pi Lambda Theta, ACE, Tassels. Copas, Donald, Lin- coln, Teachers, Phi Gamma Delta, N Club, NEA, Phi Epsilon Kappa. Cotner, Douglas, Hastings, Teachers, Beta Theta Pi, N Club, Phi Epsilon Kappa. Coyle, Mary, Seward, Business Administration. Craig, Stephen, North Platte, Arts and Sciences, Acacia. Criger, Shela, Benkleman, Teachers, Alpha Lambda Delta, Pi Lambda Theta, NEA, Phi Beta Lambda, Criswell, Marvin, Chappell, Engineering, Cather I-lall, Chi Epsilon, Pi Mu Epsilon, treasurer, Sigma Tau, ASCE, presi- dent, Engineering Executive Board, secretary-treasurer, Wesley Foundation, financial secretary. ROW 7: Cunningham, Ann, Omaha, Teachers, Pi Beta Phi, president, Alpha Lambda Delta, Panhellenic. Curran, John, Lincoln, Engineer- ing, Alpha Tau Omega. Dahlkoetter, Glen, Grant, Teachers, Pioneer Co-op, NEA. Dare, Dennis, Lincoln, Teachers, Sigma Kappa, ACE, NEA, Talent for Teaching. Darnall, Carol, Omaha, Teachers, Alpha Phi, UNSEA, ACE. Daubert, Carolyn, Grand Island, Teachers, Kappa Kappa Gamma, NHRRF, Panhellenic, Yell Squad. Davidson, Steve, Grand Island, Engineering, Alpha Tau Omega. Davis, Mary Lynne, Sioux Falls, S.D., Arts and Sciences, Zeta Tau Alpha, Psi Chi. ROW 1: Davis, Stephen, Syracuse, Engineering, Beta Theta Pi, Eta Kappa Nu, Pi Mu Epsilon, Phi Eta Sigma, Sigma Tau, E-Week Board, Engineering Exec Board, IEEE, Union, Young Democrats. Decker, Richard, l-loldrege, Agriculture, Phi Kappa Psi, Block and Bridle, lFC. DeFrain, Dennis, Fairbury, Agriculture, Alpha Gamma Rho. DeFrance, Jerry, Omaha, Arts and Sciences, Sigma Nu, vice-president. ROW 2: Dehart, Harold, Omaha, Arichitecture, Delta Upsilon, AIA, innocents Society, Kosmet Klub, Sigma Tau, Student Tribunal. Denton, Richard, Bakersfield, Calif., Arts and Sciences, Sigma Alpha Epsilon, president, Pi Mu Epsilon, Phi Eta Sigma, Sigma Pi Sigma, IFC. Devries, David, Lincoln, Arts and Sciences, Sigma Nu. Diedrichsen, Ruth. Scribner, Home Economics, Fedde l-lall, Home Economics Club, Symphonic Band. ROW 3: Dinnis, Adeline, Fargo, N.D., Teachers, Alpha Delta Pi, pres- ident, ACE, UNSEA, Builders, Kernals, Panhellenic, Red Cross, Young Republicans. Dlugosh, Larry, Ord, Teachers, Beta Theta Pi, Nl-lRRF, UNSEA. Doering, Peggy, Franklin, Teachers, Alpha Omic- ron Pi, Sigma Alpha Eta. Dolberg, Dale, Mitchell, Engineering, Brown Palace Co-op, E-Week co-chairman, ASAE, ICC. ROW 4: Dornhoff, Gary, Minden, Agriculture, Alpha Zeta, Agronomy Club. Drum, Duncan, Fremont, Teachers, Alpha Tau Omega, N Club, Phi Epsilon Kappa, Varsity Football. DuBois, Lon, Lincoln, Agricul- ture: Ag Men, Lutheran Student Association. Ducker, Susan, Lin- cl-Cdng Teachers, Kappa Alpha Theta, Alpha Lambda Delta, Pi Lambda e a. ROW 5: Duncan, Carole. Scottsbluff, Teachers, Alpha Chi Omega, UNSEA, Newman Club, Red Cross. Dunham, Emmagene, Lincoln, .- ', if 51255314 Q1 J , '41 Q v S as 4, ji , 4 'K 29 2 .,. . ., .M V- f- ,rs ,P-, ' ' H" .cs . ,,,.,.5"1g-,,3.1QJLif f' f. :-:,s,5,,,.,:..:Qv g' 5.3,-.2 51 'ml'TFT?---'1'f:fi1r'-feaf'-iifsi fiiii MFf'ff'1"f-:2:z:i:-FW' "'- ,1 ., "" 1-.-,Az E ,Q :n- v. i4M...,.,,.f , - ff .w ,, V. --, . ,...f .-zz, f. A ..... . . M .-.25 .,,Mf,,. ..f- . - 4,-2 . . ,. -.26 . --we ., .. , .. ff . , , Q 1 -'-' - - T , J., 2. ff ii., QA , 354' .W f . , , M , Q , NM . ""' P ' H321 , N f ll 1 wqfsrei i ,ries 1 H ,-wine xg, f ,fr Q 2 'QM Q N Teachers, Gamma Phi Beta. Dunklau, Brenda, Gladstone, Teachers, Phi Beta Lambda, Pi Lambda Theta. Dunlap, Marian, Franklin, Teach- ers, Pound l-lall, German Club, Young Democrats. ROW 6: Dyer, Ronald, Franklin, Agriculture, Alpha Gamma Sigma: Alpha Tau Alpha, Ag Union, Ag YMCA. Eager, Jack, Louisville, Busi- ness Administration, Brown Palace Co-op, treasurer, Alpha Kappa Psi. Eager, Nancy, Lincoln, Arts and Sciences, Teachers, Alpha Phi, secretary, Pi Lambda Theta, Builders, People-to-People, treasurer, Sigma Alpha Eta, Union. Eakes, Julie, Sioux Falls, S.D., Teachers, Alpha Phi, Cadence Countesses. Eboch, Edward, l-lollidaysburg, Pa., Arts and Sciences, Ag YMCA, Methodist Student Council, NlA, Young Republicans. Eckel, Sally, l-lastings, Teachers, Delta Delta Delta, ACE. Edgar, Gary, Wahoo, Dentistry, Sigma Alpha Epsilon. Egan, Roger, Eau Claire, Wis., Engineering, Delta Tau.Delta, ASME, Nl-IRRF. ROW 7: Eis, John, l-lumboldt, Agriculture. Ekberg Sondra, Fremont, Teachers, Gamma Phi Beta, Orchesis, Red Cross. Elliott, Vicki, Beatrice, Arts and Sciences, Delta Gamma, DAILY NEBRASKAN, copy editor, Gamma Alpha Chi, Theta Sigma Phi, secretary, Young Republicans. Enders, Keith, Grand Island, Engineering, ASCE. Endorf, Donovan, Tobias, Engineering, Residence Association for Men Council, Phi Mu Epsilon, vice-president, Chi Epsilon, Sigma Tau, ASCE, Gamma Delta. Enstrom, Larry, Oakland, Business Administra- tion, Phi Gamma Delta. Evans, Susan, Wallace, Teachers, AWS, NHRRF, Student Council Associates, UNSEA. Failing, Robert, Lincoln, Business Administration, Delta Sigma Pi, Business Admin- istration Advisory Board. 455 QI! "This your first interview. Woulcl-be employees shore small talk, pamphlets and iitters. ill nf- V !,fr'gWf27Ww'Wf fezf .7 1 M W, f.'.43.,4z- . -1 , Z A .1 1 May, . 0 ,I " ' 'C ' :ws QV ' , A-'I V , 1 . ,y-,,:,,-'11 zwiff, 'ri f 3 2, cf.-,,:.V, , . ,, ,,,V , M b:.V W, ff, . ,V ' 5 - v 5 '7'i,.?yf at-,f1i,,?'j':'iffrflwss1:1'v',i " I fm -1 V ffwffw- I ' V ,ga wwf: , qw, ,,,w,Vt,,-H., .-.v,V,.,V. ,,. ,,- r ,,:, ., -amz,-, '1 ,: , ,, ,...,i-1 g c, '-.iff I 'V , 7,43 11 , -,, ,-- - 'f '-feral., . Q ,W - 1 I -, , 1, - ' -.gf ' .f.z'5 ', ik. 'V 'T V ' ' - A ,,, . w iwf. + ,If -:isa 2- V, ' Q, 5g.53.f:f , Qzgg7,,,,?, . " z., "" ff w,-, ,, ,,,:,-,i,5,. .: V V1 V 1 -- dugg . " , ,,, ,L,,., V..,, I , ,1., V.., L g , fl ,,., ,'VZ':, 311124: '?iiQ2lT"TT'TT' l,ll'l',f 2" 1' ' 1, yi' "'-' ' iff- ' 1 .1 1,-,.,.y- .3-ff.-:.v,.4z'5 , w, xl, -i ff. fi' v if 354 ,,.V.f-wx, ,,. .,V " 'I -Zfif awww., i - - Tv il ,Il I i' " f ' 1:27 N' 'AV' ' ' ,fi .' fV,,.,f,' , ., ., ix ,. gl.,-, ,, -- - ,,,,,,,,V-1 2. I' I I , 1' f 4 , , , ,, , V,,V, Qqhsfr-1 H 'W '- I q . '- Seniors ROW 1: Falconer, Jack, Atchison, Kan., Engineering, ASME. Falk, Suzanne, Omaha, Teachers, Kappa Kappa Gamma, ACE, Builders, People-to-People, Union. Faris, Ardyce, Falls Church, Va., Teachers, Pi Beta Phi, ACE, AUF, UNSEA. Farmer, Jerry, Minden, Business Administration, Phi Delta Theta, Young Democrats. Fegley, Gary, South Sioux City, Business Administration, Sigma Phi Epsilon, secre- tary: Alpha Kappa Psi, Eligible Bachelor. Fej-far, Karen, Vermillion, S.D., Teachers, Kappa Alpha Theta. Fick, Gary, Inman, Agriculture, Burr l-lall, Alpha Zeta, Agronomy Club, Bar-M Council, Innocents Society, 4-I-I Club. Filbert, Sherry, Lincoln, Teachers, Kappa Delta, Delta Omicron, president, Union, UNSEA. ROW 2: Finkral, Keith, Madison, Teachers, Kappa Sigma, UNSEA. Finley, Diana, Omaha, Arts and Sciences, Zeta Tau Alpha, vice-presi- denfz Union, WAA, YWCA. Fischer, Lorna, Omaha, Arts and Sci- ences, Pi Beta Phi, Masquers, Young Republicans, Youth for Goldwater. Fletcher, James, Omaha, Business Administration, Phi Kappa Psi. Florence, Mary, Seattle, Wash., Teachers, Alpha Phi, UNSEA. Foecke, Mary, Hartington, Arts and Sciences, Pound l-lall, student assistant, Newman Club. Francis, Don, Omaha, Architec- ture, Acacia. Francis, Dwaine, Osmond, Engineering, Theta Xi, treasurer, Pi Tau Sigma, vice-president, BLUEPRINT, business manager, ASME, CORNHUSKER, editor. ROW 3: Francl, Terry, Palmer, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Ag Union, Builders, Corn Cobs, Union. Frazee, Paul, Asbury Park, N. J., Architecture, AIA, ASCE. Frenzen, Galen, Fullerton, Agri- culture, FarmHouse, vice-president, Alpha Zeta, Block and Bridle. vice-president, Builders, vice-president, Gamma Delta, Livestock Judging Team, University Lutheran Chapel, president. Frerichs, James, Nebraska City, Dentistry, Sigma Nu, Delta Sigma Delta, Corn Cobs. Frese, David, Omaha, Architecture, Brown Palace Co-op, AIA. Frisk, Karen, Omaha, Business Administration, Sigma Kappa, Phi Chi Theta. Fuller, Jerry, Scottsdale, Ariz., Dentistry, Residence As- sociation for Men, Delta Sigma Delta. Fuller, Karen, Ogallala, I-lome Economics, Fedde Hall. 4 458 Sort of like making mudpies-o senior teacher enioys o messy elective. ' "" ' K , . "' , i ,, .. ga, .ii - , .. it A ' 'ff"w 5 1 - 17 ' ' gk M P 1 -"e Q'-.5 i t f -3 A rslff- ,-, , . '11E.E.i3,f,2s-V 'K 4 ' :X:3""' diff' ,,..,rs1.,,- "'3'r . , ':igi155.,If, 'ug' A 1 f ifiiwef ti zzag, 1954852 Ng:-Q-Ao 5. 5.1.1.1 5. Fqfifigl' c ' H ,-:-c-:-'iff' .-'Z:4.-5 .ti L " ii? ,.2:, ?T?. ,- , . 'ggi "A- 1 , ,, , ,. . , 2 iffzzaggfs, -eg '. 5 5' sf s SV" 4 get fx' X I 1, 13' if 4 , 4, sy if in , 1 at ' yi 4' if 1 f fi .. 6 5? . A i J ,. ., , Q '54 ,-1-:.,,:,:,:,:f12.-,.:1:-:-asMaas,-.,:-,f:,:,,,,-,,:,:,:,.,:-4 la, 2 , .f' ' - 5:-x--fgf:-5-Qc, it i ' -' 5? 2.2.a:,1'-. g1,',sas i,siz-':f-'fl ,iE3:,', -. 42.ECfT5i52f .1:,, .,GZ5,:.1.'i.:1 fs?-2' -'11-' :i rf .- ' Mrgvf' iz:- Q.,-1-.ff .,,,,.,,g5zs:E-1:,. 'j,'g..,.,3,1 'T '21 ,, s-,ff wi ROW 1: Galbreath, Karen, Lincoln, Teachers, Towne Club, Band, Orchestra. Geisler, Sharon, Creighton, Teachers, Pound Hall, Pi Lambda Theta, UNSEA. Gerdes, Naomi, Beatrice, Arts and Sci- ences, Sigma Kappa, Kappa Pi. Gesman, Mariana, Omaha, Arts and Sciences, Kappa Kappa Gamma, Builders, Cadence Countesses, Red Cross. Gettman, Kenny, Lincoln, Arts and Sciences. Ghorashy, Seyed, Tehran, Iran, Agriculture, Burr Hall, Alpha Zeta, Agronomy Club, People-to-People. Gibson, Nancy, Omaha, Home Economics, Burr Hall, Home Economics Club, HEEA. Gibson, Richard, Falls City, Arts and Sciences, Theta Xi, Kosmet Klub. ROW 2: Gies, Donna, Lincoln, Teachers, Unicorns. Giles, Suzanne, Arapahoe, Teachers, Sigma Kappa, ACE, LJNSEA. Gilster, Keith, Pender, Agriculture, FarmHouse, Alpha Zeta, Block and Bridle, Livestock Judging Team. Glade, Leslie, Grand Island, Teachers, Delta Delta Delta, ACE, UNSEA, Young Republicans. Glen, Deanna, X C3 X xx ,ff ' i 43? X2 4 X 1 I 1 ig 2 ia, 5 M 'P' , Ji 15 ws., W X is s , . ' . . NX , 'ry 'iii'-51',1 wffssz- :w-:E,:g:,.- 51-52 ' if - tt f 9 X.. ,aj xv , X Y Zi , .. ,,.Q4,,-,zfm . . . ifiifafi ' .,-, -- ,ESF 1 ' ,X X .4 Xxa S N J if U" -X - -'-i ' i nr, i-W t.. ' I-fi 1- is 12-':2s,:i:' -e jg-Q :A 4 K t ' .t ' 3 4. lg? w ' 'ff 'KP i lm. ri . ,T .... . I -- ., 'X' . H is , 21951 9 -' '21 ' R5 lick..-'I'- Y ,Q gt..--f . ""' X 1. W 1 E Q fc will f Q ww' 'SE as-z. Auburn, Teachers, Alpha Omicron Pi, Pi Lambda Theta, ACE,'UNSEA. Glenn, Dewayne, Ogallala, Dentistry, Phi Gamma Delta, Xi Psi Phi. Glenn, Robert, Omaha, Engineering, Triangle, IEEE. Gloor, Lynn, North Platte, Teachers, Delta Delta Delta: ACE. I I ROW 3: Goodwin, Charlene, Omaha, Teachers, Alpha Phi, president, ACE, Builders, Panhellenic, UNSEA, YWCA. Gorr. Lynn. CTTEUFODI Engineering, Sigma Alpha Epsilon. Grant, Jon, Downers Grove, Ill., Dentistry, Sigma Phi Epsilon. Graves, Joanie, Sioux City, la., Teach- ers, Pi Beta Phi, UNSEA. Green, Jarvis, Omaha, Arts and Sciences, Band, Gamma Lambda, Phi Mu Alpha Sinfonia, vice-president. Griesse, Ron, Kearney, Agriculture, Delta Sigma Phi, president, eiock and Bridle, IFC, N Club: varsity ':OOtba" Team. Griffiths. Mary Ann, Auburn, Teachers, Alpha Omicron Pi, Mu Phi Epsilon, Pound Hall, student assistant, UNSEA. Grummert, Willard, Fairbury, Engi- neering, Sigma Phi Epsilon, ASCE. Seniors :'j2i5.,,'w z,a.f2 'Q-1 ',,,s:S2,: 5+ i De.. , , , 3, . , , , . X X I X 3 W M, 2: , , t 1 , l .c f f 3 f . ,W :fzaw f rg WA.-,q: , . , ,m, -. -nt, Q ff f ' D Q ' 4 -.,.:-,-,:-., if -K ,. ,Abs 1 ,V ,., , ,,,., . ,..,.. .. ,. IZ., f ,, W , M.,-. ...., , .,.EMy.? , Z: in V i s A':" ' .M . 5, r',:,'r-'-5.-.:'.'f,. -1 .' .gR,:1::::::','-', :Xlzsg ,.,2f'fi .75i!sf'7Zi2.-1- V K 5 ,Q w if. t E s , iz X .4 l f D we A 'iv 72, iz t 4 MX 1 ,- :Q-s,: N 'fQ' :,:35!,5,. Z -.,-- . ...., W. . X w, W Yr' N 1:12349 ,f ' ' l 'i':':-EY t' :lxbb::,JlZ.:" 5 . P' - l , , VVS r' 6 V. .-,.,M.6, - ., I . f f f it Y t as gs v I K gt, , 511. 311, 9, 1?-' Z ZE:S:Z-2211232521 -.-x-.-3-'b 47,-.-, , M: ' -12-'iilhigrif " 1 -:Z we ffacifls- 29'-nr,f:2s, l '11,-,.,,, .. - gtfsyxif X i X Ke fl abs 1 say X its? Q , gy xv Q '- 'X N me ' We N. ' Q 'Pb--...f ,' ix , 4 i f '45, Q A xv x X , f 1 . , . . N,,,,,,, ., K I 4 i 9 ROW1: Gulden, Linda, Omaha, Arts and Sciences, Newman Club. Gunlicks, Karen, Kearney, Arts and Sciences, Kappa Alpha Theta, Angel Flight, area commander, DAILY NEBRASKAN, senior staff, Publications Board. Gustafson, Hubert, Edgar, Business Admin- istration. Hafner, Halley, Webster, N.Y., Teachers, Sigma Kappa, Builders, PE Club, WAA. Hahn, LeRoy, DeWitt, Arts and Sciences, Kappa Sigma, Young Republicans. Hake, Jeanette, Platte Center, Home Economics, Burr Hall, Phi Upsllon Omicron, IWA. president. Halbert, Richard, Falls City, Arts and Sciences, Theta Xi, Sigma Delta Chi, DAILY NEBRASKAN, managing editor. Hall, James, Lin- coln, Engineering, Delta Tau Delta, ASME. ROW 2: Hall, Linda, Homewood, III., Teachers, Delta Gamma, ACE, UNSEA, Builders, Young Republicans, Youth for Goldwater, secre- tary. Hallett, John, Lincoln, Business Administration, Phi Delta Theta. Halvorson, Paul, York, Engineering, Sigma Chi. Hamata, Gerald, Schuyler, Business Administration, Residence Association for Men. Hanks, Karen, Onawa, la., Business Administration, Pound Hall, Alpha Lambda Delta, Beta Gamma Sigma, president, Phi Chi Theta, treasurer, IWA, treasurer, Wesley Foundation Choir. Hansen, Harriet, Omaha, Teachers, Chi Omega, ACE, UNSEA, Cadence Coun- tesses. Hanway, Donald, Lincoln, Arts and Sciences, Farml-louse, Phi Eta Sigma, Nebraska Career Scholar, Canterbury Association, Council on Religion. president. Harding, Bette, Ralston, Arts and Sciences, Delta Delta Delta, president, Panhellenic, People-to- People, Red Cross, Young Republicans, vice-president. ROW 3: Harlow, James, Omaha, Residence Association for Men, University Rifle Team. Harmon, Robert, Edina, Minn., Arts and Sci- ences: Delta Upsilon, Union. Harms, Alene, Hebron, Teachers, Pound Hall, UNSEA, Lutheran Student Association, Young Demo- crats. Harpster, Diana, Wymore, Teachers, UNSEA, Kappa Phi, Young Democrats. Harris, Sharon, Clarkson, Teachers, Alpha Delta Pi, ACE, UNSEA, Band, Home Economics Club, Red Cross, Union, VHEA. Hauff, Steven, Sioux City, la., Business Administration, Sigma Alpha Epsilon. Hauschild, John, Syracuse, Business Admin- istration, Alpha Tau Omega. Hazen, Frances, Lincoln, Teachers, Alpha Chi Omega, ACE. ROW 4: Hecox, Jim, Gothenburg, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Block and Bridle. Heitshusen, Betty, Lyons, Home Economics, Fedde Hall, Ag Exec Board, HEEA. Hellerich, Charles, Raymond, Engineering, Kappa Sigma, vice-president, BLUE PRINT. Helm, Eugene, Bassett, Engineering, Cornhusker Co-op, ASME. Hanrion, Thomas, Lincoln, Arts and Sciences, Phi Kappa Psi. Henstorf, Harriette, Farragut, Ia., Agriculture, Delta Delta Delta, ACE, Build- ers, Red Cross, Union. Herbek, James, Deweese, Agriculture, Ag Men. Hicklin, Mary, Des Moines, la., Arts and Sciences: Pi Beta Phi, Young Republicans. ROW 5: Higby, Dick, Aurora, Business Administration, Acacia. Higgins, Elizabeth, Spencer, la., Teachers, Kappa Alpha Theta. Hilgenfeld, Ronald, Dawson, Engineering, Delta Sigma Phi. Hill, Kenton, Lincoln, Teachers, Mu Epsilon Nu, UNSEA, Nebraska Ca- reer Scholar. Hill, Robert, Orchard, Business Administration, Delta Sigma Pi, Bus Ad Avisory Board, UCCF. Hilton John, Lincoln, Arts and Sciences, Beta Theta Pi. Hirschfeld, David, Waco: Teachers, Phi Epsilon Kappa. Hodgson, Gerald. Grand Island, Arts and Sci- ences, Nebraska Career Spholar, Sigma Theta Epsilon. 4 460 Seniors ROW 1: Hoff, Gerald, St. Louis, Mo., Arts and Sciences, Sigma Alpha, Young Democrats. Hoff, Mary, Carroll, la., Delta Delta Delta, ACE. Holden, Debby, Grand Island Kappa Alpha Theta. Holling, Roger, Elkhorn, Engineering Chi Phi, Pi Teachers, Teachers, , Residence Association for Men, Eta Kappa Nu, Pi Mu Epsilon, Sigma Tau, IEEE. Holmquist, Nancy, Oakland, Teachers, Delta Gamma, president, Mortar Board, vice-president, Pi Lambda Theta, AWS, Builders, vice- president, Ideal Nebraska Coed. Holoubek, Verne, Clarkson, Agri- culture, Alpha Gamma Rho, Sigma Delta Chi, Kosmet Klub, Union. Hoover, Ronald, EI Paso, Tex., Engineering, AlChE. Horejsi, David, Schuyler, Pharmacy, Delta Sigma Phi, Kappa Psi, APhA, Young Republicans. ROW 2: Houfek, David, Clarkson, Engineering, Delta Upsilon. Houtchens, John, Greeley, Col., Business Administration, Sigma Chi. Howe, Helen, Grand Junction, Col., Home Economics, Pound Hall, Phi Upsiloh Omicron. Howell, Catherine, Plossmoor, Ill., Teach- ers, Kappa Delta, ACE, AWS, Red Cross. Howlett, Wayne, Dorches- ter, Engineering, Theta Xi, ASME, Pi Tau Sigma, Student Tribunal. Hoy, Connie, Wahoo, Teachers, Alpha Omicron Pi, president, Mas- quers, Red Cross, vice-president, UNSEA. Hudson, Delores, Tren- ton, Teachers, Pound Hall, PE Club. Hunsaker, Constance, Lincoln, Teachers, Unicorns, Newman Club. ROW 3: Hunt, Gerald, Lincoln, Business Administration, Phi Delta Theta. Hunter, William, McCook, Teachers, Cather Hall, Mu Epsilon Nu, UNSEA, Wesley Foundation. Hurd, Janice, Lincoln, Teachers, Kappa Kappa Gamma, Cadence Countesses, NHRRF, Union. Hurst, Jeanie, Sutton, Teachers, Selleck, Red Cross, Young Democrats. lcenogle, Gary, David City, Engineering, Chi Phi, ASME, Arnold Air Society. lhle, Susan, Sioux Falls, S.D., Arts and Sciences, Kappa Alpha Theta, Aquaquettes, CORNHUSKER. Jacobs, Evelyn. Gering, Arts and Sciences, Pound Hall, German Club, Red Cross, Young Democrats. Jaeger, Carol, Imperial, Arts and Sciences, Kappa Delta, Theta Sigma Phi. ROW 4: Jambor, Mary Lou, Lincoln, Teachers, Towne Club, Alpha Lambda Delta. James, Helen, Nebraska City, Arts and Sciences, Delta Delta Delta, treasurer, Alpha Lambda Delta, Delta Phi Alpha, Pi Mu Epsilon, Young Republicans. Janike, Sandra, Lincoln, Teach- ers, Pi Beta Phi, Teachers College Advisory Board, NHRRF, WAA. Jedlicka, Robert, Leigh, Agriculture, Newman Club, Wildlife Club. Jensen, John, Goehner, Teachers, Acacia, Gamma Theta Upsilon, Young Republicans. Jepson John, Omaha, Business Administration, Phi Kappa Psi. Jesse, Fred, Lincoln, Teachers, Theta Xi, Phi Epsilon Kappa, NHRRF. Johns, Patricia, Lincoln, Teachers, Gamma Phi Beta, Cadence Countesses, president, N Club Sweetheart, NHRRF. Johnson, Bertha, Cortland, Teachers, German Club, Lutheran Stu- dent Association, NEA, UNSEA. Johnson, James, Lyons, Teachers, Sigma Alpha Epsilon, Gamma Lambda, Mu Epsilon Nu, Phi Mu Alpha Sinfonia. Johnson, Judith, Hastings, Business Administration, Delta Gamma, vice-president, Phi Chi Theta, vice-president, Pershing Rifles Honorary Commandant, AUP, treasurer, Bus Ad Advisory Board, treasurer. Johnson, Marietta, York, Teachers. Johnson, Mary, Callaway, Teachers, Delta Delta Delta, ACE, UNSEA. Johnson, Merna, Gering, Teachers, Pound Hall, Pi Lambda Theta, ACE, NEA, Talent-for-Teaching. Johnson, Nancy, Harvard, Arts and Sciences, Pound Hall, Alpha Lambda Delta, Lambda Tau, Rodeo Club. Johnson, Wayne, Elsie, Teachers, Cornhusker Co-op. ROW 5: Jones, John, Walthill, Arts and Sciences, Sigma Phi Epsilon. Jones, Michael, Columbus, Agriculture, Delta Tau Delta, Alpha Zeta. Jones, Sally, Lincoln, Arts and Sciences, Alpha Phi, Kernals, Orche- sis, Union, Yell Squad. Jorgensen, Francis, Sidney, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Alpha Tau Alpha, Alpha Zeta, Ag Exec Board, Ag Union. Kadavy, Paul, Omaha, Teachers, Kappa Sigma, UNSEA, Young Republicans. Kam, Alvin, Kapaa Kauai, Haw., Engineering, Triangle, Alpha Iota Delta, Sigma Theta Epsilon. Kaufmann, Gary, St. Edward, Engineering, ASME. Kauk, Doyle, Alma, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, Innocents, vice-president, Ag Union, Corn Cobs, IFC, Ag Economics Club, University 4-H Club. Graduate files may answer the question "Where should I go from here ROW 1: Kaul, Linda, Omaha, Arts and Sci- ences, Gamma Phi Beta, Aquaquettes, Orchesis, Red Cross, YWCA. Kelton, Raymond, Wayne, Arts and Sciences, Cather l-lall, Alpha Phi Delta, Nebraska Career Scholars. Kerns, Ellen, Humboldt, Teachers, Pound l-lall, UNSEA. Kerrey, Joseph, Lincoln, Pharmacy, Phi Gamma Delta, APhA, innocents, Kappa Psi, IFC, Student Council, vice-president. Kezeor, Ann, Lincoln, Teachers, Delta Gamma, Angel Flight, ALJF. Kilzer, William, South Sioux City, Teachers, Sigma Chi. King, James, Lincoln, Dentistry, Delta Tau Delta: Delta Sigma Delta, president. Kingery, Frances, Lincoln, Arts and Sci- ences, Sigma Kappa, History Club, Young Republicans. ROW 2, Kinyoun, Roberta, Clay Center, Teachers, Delta Delta Delta, Builders, Tassels, Union, UNSEA, Young Republi- cans. Kiscoan, Marilyn, Omaha, Arts and Sciences, Pound l-lall. Kissler, John, Bellevue, Teachers, Delta Tau Delta. Kittelson, Carly, Sioux Falls, S.D., Teach- ers, Gamma Phi Beta, UNSEA. Kjer, Loretta, Allen, Home Economics, Love Memorial Hall, l-IEEA. Klabunde, Richard, Fremont, Engineering, Triangle, Pi Tau Sigma, ASME, Phalanx, Klimes, James, Clarkson, Engineering, Farml-louse, Pi Mu Epsilon, IFC, Kosmet Klub. vice presi- dent. Klint, Philip, Hastings, Business Administration, Alpha Tau Omega. 461 462 "If may not be imaginative, but if's inexpensive," alibis the fiance. ww gfff yy? 'iff A 1 1:1 ,. -Q 51 1 , 1' 'i.f1:,43, ' fi, 59,32 m fr.-' .- ...Q LJ , ,753- .aff .. up . Mifffi Seniors im , if A , f ggi' a'wfi " " ' if 42 'xl l 4,1 '-1--4:13 - K Y ' -fr.:r.2. -H .7 5 'Tx I ..f fm-rfwf' ' ' lr gf, 1 f if ' f, , f Jff i ' 1, fa! ii ,, , ,,, l, , ., , fr f WA 12: f X Z' ,ff Z1 , ff .A , C-, - 1 l a'?g5y? W iii 3 f ,f ii ,Aj , M f , 1, fi ' f , ga, , 11 , , J wy'.mwa a 5 fix, . if ,f i... iw 1 ROW 1: Klostermeyer, David, Omaha, Engineering, ASCE. Knoll, Thomas, Nebraska City, Business Administration, Phi Kappa Psi, treasurer, Kosmet Klub. Knox, Joan, Lincoln, Teachers, Alpha Xi Delta, Newman Club, UNSEA, Young Republicans. Knudsen, Bonnie, Sioux Falls, S.D., Teachers, Pi Beta Phi, Theta Sigma Phi, AWS Board, Little Sisters of Minerva, Union Board, secretary. Koch, Leland, Winside, Engineering, Beta Sigma Psi, ASCE, Gamma Delta. Kokes, Kenneth, Burwell, Business Administration, Residence As- sociation for Men. Kommers, Kathryn, Hyannis, Teachers, Pound Hall, Red Cross, UNSEA. Korff, Glenn, Hebron, Arts and Sciences, Sigma Phi Epsilon, Innocents, Theta Nu, Phi Lambda Upsilon, IFC, Kosmet Klub, Student Council. ROW 2: Kort, Tom, Blue Hill, Arts and Sciences, Beta Sigma Psi, Innocents, IFC, Kosmet Klub. Kramer, Marilyn, Moline, Ill., Teachers, Alpha Xi Delta, UNSEA. Kramer, Virginia, Englewood, Colo., Home Economics, Alpha Delta Pi, Angel Flight Commander, Home Eco- nomics Honors. Krase, Larry, Kingman, Kan., Engineering, ASME. Krause, Karen, Adams, Home Economics, Fedde Hall, HEEA, Home Economics Club. Kreshel, Phyllis, Wilber, Home Economics, HEEA. Krueger, Keith, Plymouth, Engineering, Beta Sigma Psi, CORN- HUSKER editor. Kreycik, Karen, Wood Lake, Agriculture, Fedde l-lall, Ag YM-YW, Rodeo Club. ' ROW 3: Kriz, Roberta, Grand Island, Teachers, Alpha Phi, vicey president, Mortar Board, Builders, treasurer, LJNSEA, PE Club, secretary, Tassels, WAA, president. Kubert, Gary, Lincoln, Arts and Sciences, Phi Mu Alpha Sinfonia, Pi Sigma Alpha, University Band. Kuehner, Ronald, Doniplnan, Teachers, Cather Hall, Phi Beta Lambda. Kullberg, James, Hastings, Engineering, Alpha Tau Omega. Kuncl, Fredrick, Crete, Engineering, Delta Tau Delta. Kuper, Karlyn. Columbus, Arts and Sciences, Pi Beta Phi: Angel Flight: Young Republicans. Kuticka, Linda, Ravenna, Teachers, LJNSEA. Lahr, John, Blair, Arts and Sciences, Phi Gamma Delta. ROW 1: Landis, William, Lincoln, Arts and Sciences, Sigma Chi, Nu- Meds, Union. Langille, Margery, Bellevue, Arts and Sciences, Gamma Phi Beta. Ladehoff, Harvey, Dodge, Agriculture, Alpha Tau Alpha, NEA, NVATA, Agronomy Club. Ladenoff, Margorie, Naper, Teach- ers, Alpha Lambda Delta, Pi Lambda Theta, NEA, ACE, TaIent-for- Teaching. Landreth, Linda, Broken Bow, l-lome Economics, Zeta Tau Alpha, Phi Beta Lambda, Cadence Countesses. Lanning, Larry, Dawson, Engineering, Farml-louse, Pi Mu Epsilon, IEEE, Young Re- publicans. Larson, Thomas, Newman Grove, Arts and Sciences, Alpha Tau Omega, Young Republicans. Laughlin, Joyce, Unadilla, Arts and Sciences, Pound l-lall, Psi Chi. ROW 2: Lavicky, Francis, Seward, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Alpha Tau Alpha. LeDioyt, Robert, Omaha, Arts and Sciences, Phi Kappa Psi, Daily Nebraskan. Lefler, Carol, Lincoln, Business, Towne Club, Phi Chi Theta, Kappa Phi, University Band. Lemke, George, Hastings, Arts and Sciences, Residence Association for Men, Ger- '- 4- " ws, fr, 1+ aww E599 S m , '3'i5sf3.:, 1 - 1" si il' E"'Y' Q: L, :Lv Q X1 Qvv R W' Lg N61 K X551 eggs I , 5? 34 Qgoqsj g C .-, W ,.i,,.-w.MM-- ...-.1m,.- '1 ' ,"' A . . . , ,- f ff: e,,,,2:f..z in ,,,.,,.1. J., ff-, 14' , 'fi 5.451231-5-:': F1543 "" .'J:r -'I-'if'l51:1'1" ' '?l-' , -uw-rx-E-4 - - M :QM -.5 1 f' f-,,'-,J ASW!-"-'-'4 -. f 1. is " vf1f':v'9"'ff.wi---,f ,.e'- - ,-' - 'Z.HE" :22?'w? 51, , j:2Lw." "4?.'? '. giii"'f1.'-9,:- . ' ' ' gf ,-..s2 2f:1z: -L will .,2:. ..1-Q V'-,gf , . ' -' . , .V fi!! ' Fir? i."fi'f!'5E '54 ' man Club. Lentz, Eugenie, Lincoln, Teachers, Pi Epsilon Delta, Mas- quers, Talent-for-Teaching. Lessig, Dennis, Gurley, Teachers: Theta Xi. Levy, James, Lincoln, Teachers, Sigma Alpha Mu, presi- dent, Phi Epsilon Kappa, IFC, Hillel. Lewis, Marcia, Omaha: Teach- ers, Pi Beta Phi, Young Democrats. ROW 3: Libby, Linn, Madison, Teachers, Alpha Omicron Pi, Pi Lambda Theta, ACE, NSEA. Licking, Charles, Seneca, Agriculture, Ag Men, Block and Bridle Club. Liess, Gary, Wood River, Business Adminis- tration, Cornhusker Co-op. Liewer, Paul, Lincoln, Engineering, Theta Xi, Chi Epsilon, ASCE, BLUEPRINT, treasurer. Lipp, Pamela, Frank- lin, Teachers, Gamma Phi Beta, Phi Beta Lambda, UNSEA. Little. James, Omaha, Business Administration, Phi Kappa Psi. Loescher, Lynette, Teachers, Chi Omega, vice-president, Alpha Lambda Delta, Mortar Board, secretary, ALJF. vice-president, Red Cross, president, LJNSEA. Logue, William, Lincoln, Engineering, ASME: Newman Club. 463 A iob cippliconf-to-be fries on iusf one more hot, in o search for that mature, distinguished look. 464 ROW 1: Lonnquist. John, Lincoln, Arts and Sciences, Beta Theta Pi, lnnocents, president, Outstanding Collegiate Man, Phi Eta Sigma, AUE, president, IFC. Lorenz, John, Dunbar, Engineering, Triangle, ASME, Pi Tau Sigma, Sigma Tau. Lott, Robert, Bellevue, Engineering, Cather l-lall, Eta Kappa Nu, Pi Mu Epsilon, Sigma Tau, N-Club, UCCF. Luce, Dorcas, Olaton, Teachers, NSEA, University Dames. ROW 2: Lucs, Dagnija, Lincoln, Teachers, Delta Phi Alpha, Pi Lambda Theta, German Club, UNSEA. Luddington, Susan, Grand Island, Teach- ers, Alpha Xi Delta, Red Cross, Spanish Club, Young Democrats. Ludlam, Margaret, Lincoln, Arts and Sciences, Sigma Kappa, vice- president, Lambda Tau, treasurer, Psi Chi, Red Cross, Union, YWCA. Euibbe. William. Utica, Agriculture: Alpha Zeta, Agronomy Club, Gamma e a. Row 3: Lukas, Jeanne, Lincoln, Teachers, Towne Club, treasurer, Pi Lambda Theta, ACE, secretary, Newman Club. Lundgren, Jean, Lex- lngton, l-lome Economics, Love Memorial Hall, Phi Upsilon Omicron, AWS, l-lEEA, l-lome Economics Club, Kernals. Lundgren, Kenneth, Omaha, Arts and Sciences, Sigma Phi Epsilon, Delta Phi Delta, Kernals, N-Club, Pershing Rifles. Lunzmann, Leanne, Auburn, Teachers, Pound Hall, Delta Omicron, Pi Lambda Theta, ROW 4: Luzio, JoAnn, Emerson, l-lome Economics, Alpha Xi Delta, Ag Exec. Board. Lydick, John, Omaha, Engineering, Delta Tau Delta, Sigma .-1 Aztwe ,.,,,.,,,.,,.. ,A .- " X w X-it X 6' R X, X X t tt 4 X tex, vm, W ,S X We 3 xg x, ,, , M Wim 2, .N , ,W , t J X ,Q v 51 Q tw is Q -t tg, Y? X , I y X, -Nl. ,,,.-.aw .M ,zu -.if .. .,fl,. ,N ..- . ,V ' ,. U ,""' , ij f f S 0 V 4 ff Q f, M42 X , ,, X 4 f gsm, -' c,::.-,,.,,.:,:-:,g-3 K f -me ,:Es.r+:" I ff, J 1 1 90,61 ff Q Q 5 A 4 ' I M X ,, -- --.1-q,,.,.,afy. ,,,,,,,.--1 4 7 Q' 1 3 M, x .. ,K gp, , t , ! og 5 is .ay 11 1 v ., z 'if' 1 f 1 .f 1 4 v. 4' Vx, z 9 if wf, f, 0,34 592 ,NW f Av v ggi? ., 2 4 !?13"E'i5i.-v vm-1' '2I2,'i2Eri,f,.- "'f. -. " Tau, Pi Tau Sigma, Student Council, president, University Constitu- tional Convention, president, University Masters Program. Marsh, William, Verdon, Business Administration, Sigma Chi. McAdams, Connie, Cozad, Teachers, Alpha Xi Delta, AUF, Builders, Red Cross, Union, UNSEA, Young Democrats. ROW 5, McArtor, Carolyn, Lincoln, Teachers, ACE, UNSEA. McArtor, Jerry, Grant, Business Administration. McCaffrey, Philip, Flemington. N.J., Teachers, Sigma Chi, N-Club. McClatchey, Virgil, Palisade, Agri- culture, Farml-louse, Block and Bridle, University 4-H Club, Wildlife Club. ROW 6: McCloughan, Kent, Broken Bow, Teachers, Sigma Alpha Epsi- lon, Phi Epsilon Kappa, N-Club. McCIymont, Susan, l-loldrege, Arts and Sciences, Delta Gamma, Alpha Lambda Delta, Distinguished Nebras- kans, Phi Sigma Iota, Spanish Club. McConahay, Neil. North Platte: Business Administration, Cather l-lall. McCown, Lynn, Beatrice, Arts and Sciences, Alpha Phi, l-listory Club, secretary-treasurer, People-to- People, Young Democrats. ROW 7: McDonald, Frank, Gering, Business Administration, Cather Hall. McDowell, Sandra, Arnold, l-lome Economics, Alpha Xi Delta, president, Mortar Board, Miss Block and Bridle, FMA. McGinnis, James, Lincoln, Arts and Sciences, Phi Delta Theta, president, Theta Nu, IFC, NU- Meds, Student Tribunal, chairman. McGinnis, Thomas, Dawson, Engi- neering, Sigma Chi- ASAE. S9l'liOI'S l 53" ,- -f ., "' "W ' 4-as .1 it x X 5 x X .5 75 7x1 X '4 7 vqyqi XE tw wigs, X53 A :Qs 0 Q . , 'f 1' i i 2 , wg, X , ' i X Q xv , me .. S I l ,Q 319, bg lil -TEX 5' J. - 'M ' -" - X' f.. - .i' - .. , -Q,-. -M.. .. ff, ,P 31 ' Q' ' f 4 , we it + 4- Y, E , i I Q 1 .se-... 1,-. .f iw if- -. -Liga. - E i X X L X ROW 1: McGuire, Joan, Bassett, l-lome Economics, Love Memorial l-lall, Mortar Board, Omicron Nu, Phi Upsilon Omicron, University 4-l-l Club, Wesley Foundation. McNair, James, Imperial, Engineering, Residence Association for Men, vice-president, AlChE. McNeff, Marvin, Fullerton, Arts and Sciences, Ag Men, president, Sigma Delta Chi, Inter Co-op Council, president, UCCF. McReynoIds, Keith, Edgar, Arts and Sciences, Chi Phi, NU Meds. Maddox, Judith, Grand Island, Teachers, Alpha Delta Pi, Cadence Countesses, University Singers, UNSEA. Mallett, Saundra, Laurel, Teachers, Sigma Alpha lota, president, Music lntersorority Council. Mankin, Max, Aurora, Arts and Sciences, Delta Tau Delta, NU Meds. Mann, Roxie, Gothen- burg, Teachers, Alpha Delta Pi, ACE, UNEA. ROW 2: Marsh, Kathleen, Verdon, Teachers, Alpha Delta Pi, ACE, Builders, Kernals, NEA, Red Cross Union. Markle, Richard, Seward, Business Administration, Theta Xi. Martin, Gary, Minden, Business Administration, Beta Theta Pi, Red Cross. Mashek, James, Stanton, Teachers, Cornhusker Co-op. Mason, Judi, Omaha, Teachers, Chi Omega, Sigma Alpha Eta, ACE, UNSEA, YWCA. Matt, Patricia, Omaha, Arts and Sciences, Kappa Kappa Gamma, Red Cross. Maxwell, Anita, Beatrice, Teachers, Chi Omega, Angel Flight, secre- tary, Little Sisters of Minerva. Mazoor, Roger, Lawrence, Business Administration, Pioneer Co-op, Newman Club. ROW 3: Mead, Linda, Percival, la., Teachers, Sigma Kappa, Kernals, Masquers, People-to-People, Red Cross, UNSEA, YWCA. Mears. Claudia, March AFB, Calif., Teachers, Pound l-lall, ACE, NEA, Talent for Teaching. Meisenbach, Roger, Omaha, Engineering, Triangle, IEEE. Menke, Alan, Cozad, Agriculture, Alpha Gamma Rho. Miller, Charles, Omaha, Arts and Sciences. Miller, Jane, Scottsbluff, Arts and Sciences, Delta Gamma, Alpha Lambda Delta, Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi, vice-president. Miller, Jerry, Davenport, Agricul- ture, Sigma Chi. MilInitz,PameIa, Plainview, Teachers, Alpha Delta PI: UNSEA, AWS, German Club, Masquers, Union, YWCA. -',' 1552.-wi,-.',,. .f'w?.w ' '2a.9,-:1,---4.1- .Q:Efs'i3 1 ' if 'f.-'Lqffia-tr' ':"2,I:Ei:?G'-' . ' .,, .-ff-,.,.. '42J':Z,.,'-' . S','22ff'f'5:-,-ff' tmfjlzff ., W - 1-I..,. fm... e:f:2'?-f":,',215' fi-1. 112 12 N I - . . ,-es,-.-,,.. ef. M.. -Q. -s ', .::.,.--.-,...,. 1, A., ,,,.,,,.,,,:,','.5,,, ,A Ye,--,,, ,,2 . 12 Q fp ei 'f + ,wa . .1-.-, -wr,-.--, "" i .' ROW 4: Miner, Susan, Grand Island, Teachers, Kappa Kappa Gamma, treasurer, ACE. Monson, Louis, Osceola, Agriculture, Delta Upsilon, treasurer, Builders, Union. Monson, Norma, Saronville, l-lome Eco- nomics, Love Memorial Hall, Phi Upsilon Omicron, vice-president, l-lome Economics Club, president. Moody, Sandra, Crawford, Teach- ers, Gamma Phi Beta, Alpha Lambda Delta, Pi Lambda Theta, French Club, Union, Young Democrats, YWCA. Mook, Sharon, Lincoln, l-lome Economics, Towne Club, Kappa Phi. Moore, Frances, Ogallala, Pharmacy, Pound l-lall, APhA, Aquaquettes, AUF, Red Cross, Wes- ley Foundation. Moore, James, Weeping Water, Sigma Phi Epsilon, treasurer, Alpha Kappa Psi. Moore, Perry, Lincoln, Arts and Sci- ences, Phi Gamma Delta, Phi Eta Sigma, Young Republicans. ROW 5: Moore, Robert, York, Teachers, Delta Tau Delta, NEA, Phi Epsilon Kappa, UNSEA. Morgan, James, Bellevue, Arts and Sci- ences, Delta Tau Delta, NU Meds. Morgan, Lloyd, Ravenna, Agricul- ture, Agronomy Club. Morris, John, Greeley, Arts and Sciences, Phi Delta Theta. Morris, Lorraine, Wayne, Teachers, Alpha Omicron Pi, Mu Phi Epsilon, UNSEA. Morrow, Mary, Lincoln, Teachers, Kappa Alpha Theta, ACE, Panhellenic, secretary, Teachers College Ad- visory Board, Union, vice-president. Morse, Eugene, Gothenburg, Arts and Sciences, Farml-louse, AUF, Wesley Foundation. Morse, Michael, Lexington, Business Administration, Cather Hall- Student Assistant, Arnold Air Society. ROW 6, Mortensen, Judy, Sioux Falls. S.D., Teachers, Kappa Kappa Gamma, Ace, Red Cross. Mueller, Jodeen. Omaha, Teachers, Gamma Phi Beta, ACE, UNSEA. Muffley. Gary, McCook, Arts and Sciences, Cather Hall. Mundell, Sharon, Kimball, Teachers, NIA, UCCF, UNSEA. Mulliken, Jerry, Nickerson, Agriculture, Farml-louse, Ag Honors, Agronomy Club, Alpha Zeta. Murdock, Suzanne, Omaha, Arts and Sciences, Pound l-lall, Nebraska Career Scholars: IWA Board. Nall, Max, Edgar, Engineering, Chi Phi, ASCE. Nass. Fred, Grant, Teachers, Brown Palace. 46 A few minutes before the bewitching hour of midnight, senior girls turn in...to the dorm. 466 mms esta. fmt ,Ames X :AXA vi ,gig mx, tts X X, M V ,iw M6 X- sf a,5s:Q1,:-, 'z- --'V N-3,9 VX st Q, 'i ii X Q xN X X l v. gb 1 f we Y X X , sf s A is ROW 1: Navratil, Larry, Lincoln, Arts and Sciences, Theta Chi, Czech Club, Newman Club. Neid, Frederick, Grand Island, Business Admin- istration, Delta Sigma Pi, Newman Club, Young Democrats. Nelson, Barbara, Ruskin, Teachers, Kappa Delta, UNSEA, Phi Beta Lambda. Nelson, Donald, Lincoln, Engineering, Triangle, AlChE, treasurer, Pi Mu Epsilon. Nelson, James, Lincoln, Dentistry, Phi Delta Theta, Xi Psi Phi. Nelson, Kathy, Curtis, Home Economics, Love Memorial Hall, Phi Upsilon Omicron, Young Republicans. Nelson, Melinda, Oakland, Teachers, Alpha Chi Omega, ACE, Alpha Lambda Delta, Pi Lambda Theta, Tassels, UNSEA. Newberry, Scott, Omaha, Arts and Sciences, Cather Hall, Pershing Rifles, Phalanx. ROW 22 NB. Betty, Singapore, Malaysia, Arts and Sciences, Pound Hall, YWCA. Nichols, Robert, Brock, Agriculture, Ag Men, Agronomy Club. Nielsen, Stephen, Kearney, Arts and Sciences, Delta Upsilon, NU Meds. Nolan, William, Omaha, Arts and Sciences, Cather Hall. Nootz, Carol, Lincoln, Teachers, Alpha Delta Pi, ACE, Aquaquettes. Nore, Betsy. Genoa, Arts and Sciences, Kappa Alpha Theta, secre- tary, Mortar Board, historian, AUP, vice-president, Tassels. Norris, Henry, Shenandoah, Iowa, Business Administration, Residence As- sociation for Men. Norton, Charles, Minneapolis, Minn., Business Administration, Beta Theta Pi. ROW 3: Novak, Joan, Wilber, Arts and Sciences, Alpha Xi Delta: Council on Religion, Lutheran Student Association, Young Demo- crats. Nygren, Larry, Newman Grove, Business Administration, Alpha Tau Omega, Alpha Tau Alpha, Pershing Rifles, Builders, Economics Club, Red Cross, University Flying Club, Young Repub- licans. Nykodym, Gilbert, Norfolk, Teachers, Cornhusker Co-op, Gamma Delta, Young Republicans. Nystrom, Thomas, Lincoln, Arts and Sciences, Delta Tau Delta, Lincoln Project, N-Club, Varsity Gymnastics. Oberg, Jon, Lincoln, Arts and Sciences, Cather Hall, Psi Chi. Oelsligle, Donald, Tilden, Agriculture, Burr Hall, Ag YM-YW, Agronomy Club. Olney, Margaret, Neligh, Teachers, Alpha Delta Pi, ACE, UNSEA. Olson, Linda, Omaha, Teachers, Chi Omega, Red Cross, UNSEA. Seniors ROW 1: Osborn, Kenneth, Lincoln, Arts and Sciences, Triangle. Oye, Gary, Blue l-lill, Business Administration, Sigma Nu, president: Alpha Kappa Psi, Beta Gamma Sigma, Innocents, Corn Cobs, IFC. Pageler, William, Cedar Bluffs, Agriculture, Burr l-lall, Block and Bridle, Livestock Judging Team, Newman Club, University Band, University 4-l-l Club. Paine, Douglas, Edison, Agriculture, Alpha Gamma Rho, Phi Mu Alpha Sinfonia, University 4-l-l Club, Young Re- publicans. Palmquist, Janet, Flushing, N.Y., Teachers, Delta Gamma. Parsons, Richard, Omaha, Engineering, Theta Chi, IEEE. Patrick, Roger, Lincoln, Business Administration, Delta Sigma Phi. Pelletier, Jeffry, Lincoln, Teachers, Nebraska Career Scholars, Newman Club. ROW 2: Peltzer, Percy, Chappell, Engineering, AIChE, Lutheran Student Association. Perkins, Carolyn, Omaha, Teachers, Pound Hall, UNSEA. Perrin, Jean, Lincoln, Teachers, Alpha Phi, AUP, Aqua- quettes, Builders, Union. Perry, Michael, Wayne, Business Adminis- tration, Delta Sigma Pi, Young Democrats. Petersen, Marilyn, Denver, Colo., Arts and Sciences, Alpha Xi Delta, president, Ivy Day Court. 1964, Aquaquettes, vice-president, Builders, secretary. Peterson, Brian, Chappell, Engineering, Cather l-lall, Eta Kappa Nu, IEEE, Sigma Tau. Petsch, Stephen, Columbus, Business Administration, Phi Delta Theta. Petricek, James, l-lowells, Engineering, Cather Hall student assistant, AlChE, president, Engineering Exec Board. ROW 3: Phelps, Julie, Lincoln, Teachers, Kappa Kappa Gamma, ACE, Ni-IRRF. Phillip, Jary, Alliance, Architecture, Theta Xi, Corn Cobs, Student AIA. Phipps, Joan, l-laigler, Teachers, Pound l-lall, Phi Beta Lambda, AWS Board, IWA Board, UNSEA. Pierce, Kathryn, l-lastings, Home Economics, Fedde l-lall, Best Dressed Coed. Pillard, Edward, Malcolm, Teachers, Mu Epsilon Nu, UNSEA. Pittman, Jean, Columbus, Arts and Sciences, Gamma Phi Beta, pledge trainer, Red Cross, Union, WAA. Plum, Susanne, Lincoln, l-lome Economics, Chi Omega. treasurer, Nebraska Career Scholars, NHRRF, Red Cross, Union, YWCA. Pohlman, Robert, Stanton, Business Administration, Resi- dence Association for Men, Beta Gamma Sigma, Phi Eta Sigma, Young Republicans. ' ROW 4: Pohlmeier, Loren, Lawrence, Teachers, Pioneer i-louse, ICC. Pokorny, Jeffrey, Schuyler, Business Administration, Sigma Phi Epsilon. Pope, Larry, Lincoln, Teachers, Arnold Air Society. Porter, Colleen, Thurman, la., Teachers, Delta Delta Delta, UNSEA, Young Republicans. Powell, David, Norfolk, Business Administration, Sigma Alpha Epsilon, treasurer, Varsity Glee Club. Prazak, Wayne, Clarkson, Engineering, Delta Upsilon, ASME. Preston, Fred, Fairbury, Arts and Sciences, Farmi-louse, Corn Cobs, secretary. Probasco. Jean, Lincoln, Arts and Sciences, Alpha Xi Delta, Mortar Board, Pi Lambda Theta, president, UNSEA, Builders. vice-president, Panhellenic, president. ROW 5: Proskovec, Phyllis, Malmo, l-lome Economics, Love Memorial l-lall, Omicron Nu, president, l-lome Economics Club, IWA Board, Newman Club. Putensen, David, Lincoln, Pharmacy, Pioneer House Co-op, APhA. Quinn, Mary, Lincoln, Teachers, Delta Gamma. Raasch, Lou, Republican City, Arts and Sciences, Residence Association for Men, KNUS. Rader, James, Omaha, Architecture, Kappa Sigma, AlA, Kosmet Klub. Ramaeker. Mark, Genoa, Architecture, Sigma Nu, AIA, BLUEPRINT. Rames, Rodney, Lincoln, Engineering, Triangle, IEEE. Rankin, Sara, New York, N.Y., Teachers, Kappa Alpha Theta, Orche- sis, People-to-People, Union, UNSEA. ROW 6: Rediger. Robert, Milford, Business Administration, Alpha Tau Omega, Phalanx. Reed, Linda, Lincoln, Arts and Sciences, Delta Gamma, Phi Sigma iota, Distinguished Nebraskan, Orchesis, Spanish Club. Reeder, Jody, Lincoln, Arts and Sciences, Zeta Tau Alpha, Masquers. Reeves, David, Madison, Engineering, Cornhusker Co-op, president. Reichstadt, Robert, Omaha, Business Administra- tion, Sigma Nu. treasurer, Alpha Kappa Psi. president. Reinmiller, Jo. Schuyler, Teachers, Kappa Delta: UNSEA, Young Republicans. Rembolt, James, Grand Island, Business Administration, Beta Theta Pi, IFC. Richardson. Anne, Omaha, Business Administration. 4 468 i H 1-'TC' , ?i1'SfS:,1vf' . -' 5:24:11-, Hi,z1i5.i1 1. . - ., ' ' ' , ,I-G-7 -4- i , 5 ,S Q ,g::,,:i,.,1' n W Af- 1' 7 '2 -1'-DEW?"- : . .. V - i 52554 , . , 5 -, ' " '5,:?:'.1:f:-:I-N2-5' 'i..4,1:,:.'::54 1 2 "' . i ' ,wir ,G25.:'1,f5' ,fav 4 4, . l, X , Seniors ROW 1: Rietsch, Joseph, Wauneta, Engineering, Alpha Gamma Rho, ASME, Pi Tau Sigma, Sigma Tau, Gamma Delta. Riggert, Allen, Lincoln: Teachers. Riggs, Eleanor, McCook, Arts and Sciences, Kappa Kappa Gamma, Gamma Alpha Chi, Theta Sigma Phi. Ring, Curtis, Wakefield, Engineering, ASME. Ring, Daniel, Wakefield, Arts and Sciences, Lutheran Student Association, Young Republicans. Roberts, Joyce, Ravenna, Teachers, Lutheran Student Association, NEA. Robertson, Kathleen, McCook, Arts and Sciences, Pound Hall, Alpha Lambda Delta, Nebraska Career Scholar, French Club, Span- ish Club, Council on Religion, Wesley Foundation. Robinson, Judy, Villisca, la., Teachers, Delta Delta Delta, ACE, UNSEA. ROW 2: Rockwell, Joan, Lincoln, Teachers, MENC, Delian Union, Madrigals, Orchesis, University Singers. Rodriguez, Jose, Havana, Cuba, Arts and Sciences, Delta Upsilon, People-to-People, Spanish Club. Rodwell, Scott, Lincoln, Arts and Sciences, Sigma Nu, Psi Chi. Roegner, Karen, Omaha, Arts and Sciences, Chi Omega, Lamb- da Tau, AUF, Roeser, Mary, Lincoln, Teachers, Pi Lambda Theta, UNSEA. Rogers, Jan, Ainsworth, Arts and Sciences, Delta Gamma. Rogge, Lawrence, Johnson, Arts and Sciences, Delta Upsilon. Rogge, Mary, Auburn, Pharmacy, APhA, Kappa Epsilon, Rho Chi. ROW 3: Rogge, Robert, Auburn, Arts and Sciences, Theta Chi. Rom1ue, Edwin, Nebraska City, Teachers, Beta Theta Pi, NEA, SNEA, N-Club. Rood, Kenneth, Genoa, Arts and Sciences. Rueter, Marc, Wauneta, Architecture, Cather Hall, AIA. Rusthoven, Terry, Omaha, Arts and Sciences, Phi Delta Theta, NU Meds, Theta Nu. Rutherford, Penelope, Crystal Lake, Ill., Arts and Sciences, Gamma Phi Beta, Red Cross, Young Republicans. Rutt, Karen, Hastings, Teachers, Alpha Omicron Pi, Sigma Alpha Eta. Rutter, Susan, El PBSO. TSX.: Teachers, Sigma Kappa, Phi Sigma Iota, Pi Lambda Theta, Distinguished Nebraskan, BLUEPRINT, DAILY NEBRAS- KAN, Spanish Club, YWCA. ROW 4: Sachan, Richard, Ashland, Pharmacy, Pioneer Co-op, APhA. Sachs, Howard, Elkhorn, Engineering, ASME. Samuelson, Sam, York, Arts and Sciences, Chi Phi, president, Pi Mu Epsilon, Sigma Pi Sigma. Saner, Sheryl, Ainsworth, Home Economics, Fedde Hall, HEEA, Omicron Nu, Home Economics Club. Santin, Marilyn, Fullerton, Teach- ers, Pound Hall, UNSEA. Schafer, Donald, Lincoln, Engineering, Sigma Nu, ASCE, Chi Epsilon. Schaffer, Sheila, Lincoln, Teachers, Towne Club, historian, ACE, Red Cross, UNSEA, YWCA. Schenfeld, Nancy, Greeley, Colo., Teachers, Pi Beta Phi, Angel Flight, NEA. ROW 5: Scherzberg, Jim, Loup City, Engineering, Pioneer Co-op: ASCE. Scheumann, Helen, Omaha, Teachers, Pound Hall, Gamma Delta, Red Cross, UNSEA. Schick, Stephen, Lincoln, Engineering, Delta Sigma Phi, AlChE, Pershing Rifles, Young Democrats. Schmer, Larry, Sutton, Business Administration, Delta Sigma Pi. Schmerdtmann, Nancy, Pender, Home Economics, Fedde Hall, HEEA. Schmidt, Earl, Lincoln, Engineering, ASME. Schmidt, Richard, Lincoln, Arts and Sciences, Alpha Tau Omega, N-Club, NU-Meds, Varsity Swimming. Schmieding, Myron, Gresham, Agriculture, Alpha Gamma Sigma. ROW 6: Schnabel, Bette, Lincoln, Teachers, Kappa Kappa Gamma, AUF, Builders, CORNHUSKER, Y-Teens. Schneider, Paula, Sutton, Teachers, Pound Hall, Red Cross, UNSEA. Schneider, Stephen, McCook, Teachers, Acacia, NEA, Newman Club, Young Republicans. Scholz, Louis, Mitchell, Pharmacy, Alpha Tau Omega, APhA, Kappa Psi, Builders, Young Republicans. Schrader, Lynn, Neligh, Teachers, Chi Omega, president, Panhellenic, UNSEA. Schreiner, David, Wayne: Engineering, Theta Xi, president, ASCE, IFC, Symphony Orchestra. Schroeder, Donald, Elwood, Engineering, Sigma Nu, Eta Kappa Nu: IEEE, Pi Mu Epsilon, Sigma Tau, BLUEPRINT. Schuldt, Mary, South Sioux City, Arts and Sciences, Chi Omega. - -24344521 !?7-iff " ,112 '- 5- f fa ROW 1: Schultz, Phillip, Malvern, la., Engineering, Capital Hall, secretary- treasurer, ASME, Pi Tau Sigma. Schurr, Janet, Farnam, l-lome Econom- ics, Love Memorial l-lall, HEEA, Home Ec Honors, Home Economics Club, Omicron Nu, University 4-l-l Club. Schwanke, Nancy, Fremont, Teach- ers, ACE, UNSEA, Lutheran Student Association. Schwenke, Thomas, Denton, Arts and Sciences, Kappa Sigma, president, Innocents, IFC, vice-president, Kosmet Klub, Union, secretary-treasurer. ROW 2: Seely, Patricia, Omaha, Teachers, UNSEA. Seggerman, Betty, Fairbury, Teachers, Sigma Kappa, Dorm Counselors, Tassels. Seiler, Wally, Alliance, Teachers, Kappa Sigma, Delta Theta Phi, Sell, Marvin, Lincoln, Business Administration, Acacia, secretary, Alpha Kappa Psi. ROW 3: Sell, Rolen, Arcadia, Agriculture, Ag Men, Alpha Zeta, Varsity Dairy Club, president, Ag Exec Board. Seng, Jimmy, Oshkosh, Arts and Sciences, Phi Delta Theta, Phi Eta Sigma, Theta Nu, NU Meds. Shafer, Jeff. Greeley, Colo., Arts and Sciences, Sigma Chi. Shaner, Laura, Lin- coln, Arts and Sciences, German Club, Red Cross, Union. ROW 4: Sharp, Constance, Lincoln, Business Administration, Phi Chi Theta, Bus Ad Advisory Board. Shaw, Karen, Elgin AFB, Fla., Teachers, Alpha Omicron Pi, vice-president, Mu Phi Epsilon, Angel Flight, UNSEA, University Singers. Shearer, Helen. Omaha, Teachers, Delta Gamma, Phi Beta Lambda, ACE, Builders, Orchesis, secretary. Sherman, Gary, 7 Books and boxes, boxes and books present problems for a graduate "on the way out." Limon, Colo., Teachers, Mu Epsilon Nu, Nebraska Career Scholars, Phi Eta Kappa. ROW 5: Shike, Terry, Aurora, Engineering, ASCE. Shuman, Ann, Belle- vue, Arts and Sciences, Alpha Phi, treasurer, Gamma Alpha Chi, Ivy Day Court, 1964, CORNHUSKER, associate editor, People-to-People. Sieck, Barbara, Adams, Teachers, Gamma Delta, Phi Beta Lambda, UNSEA, Simmons, Dennis, Omaha, Engineering, Theta Xi, Chi Epsilon. ROW 6: Skinner, Joanie, Wisner, l-lome Economics, Alpha Chi Omega, president, Alpha Lambda Delta, Mortar Board, president, Omicron Nu, Phi Upsilon Omicron, AWS, vice-president, Ag Union, president, Home Economics Club, Homecoming Queen Attendant, Miss Sadie l-lawkins, Panhellenic, University 4-l-l Club, Varsity Dairy Princess. Skoda, Sandra, Bellevue, Teachers, Alpha Xi Delta, UNSEA. Smith, Ann, Brain- ard, Arts and Sciences, Alpha Lambda Delta, Nebraska Career Schol- ars, Pi Mu Epsilon. Smith, Bruce, Falls City, Arts and Sciences, Residence Association for Men, Chess Club, N-Club, Varsity Football. ROW 7: Smith, Charles, Ogallala, Arts and Sciences, Residence Asso- ciation for Men, Gamma Delta, Gamma Lambda. Smith, Joe, Lincoln, Pharmacy, Delta Upsilon, president, APhA, Kappa Psi, AUF, IFC. Smith, Larry, Fremont, Agriculture, Alpha Zeta, Block and Bridle, Livestock Judging Team, Rodeo Club, vice-president. Smith, Richard, Ogallala, Arts and Sciences, Nebraska Career Scholar, Phi Eta Sigma, Pi Mu Epsilon, Sigma Pi Sigma. president. ROW 8: Smith, Susan, Rapid City, S.D., Teachers, Alpha Xi Delta, Build- ers, UNSEA, Young Republicans, Smithberger, Susan, Stanton, Arts and Sciences, Kappa Kappa Gamma, Theta Sigma Phi, DAILY NEBRAS- KAN, editor, Wesley Foundation, Young Republicans. Snoberger, Beth, Aurora, Home Economics, Love Memorial Hall, president, ACE, Home Economics Club, Phi Upsilon Omicron, Ag YM-YW. Sobota, Frank, Schuyler, Business Administration, Sigma Phi Epsilon, Alpha Kappa Psi, Phalanx. 4 470 Seniors Combining reading and snacks, seniors sfow away knowledge and calories. il " N. -' ,iff , X N Q QS K .. . ..X A x W is -1, -gsfs fi' EM ..M. ,, , Lraxmlklg, ,,, x ,t X Q W, I KA., , , V AX . ,Q Q33 X X xy if X iw t iff? 2 A ' . YJSX K N ' ms- bax gg , A ii 2 X x H xcigyc-x , 3 ' . . . , aefsmmessiassssafqew f , W., -,WJ.,,i,.,,,,,,,,,-,ass if ii. if 1 .-,P :asc-A I: IE: 'rf' I 4f:e:.'f-Q, -me ' screw I- wx.-F -9 -3 f.',':,:',,: - ,- - , '-Q., 'Nw N K k ,. - 1 -- -sax 1---fx-X , -QQ., A,,:,, --,-m y ir .,Q5s'x,. -1 ,. ' iw .55-1, " , Q. z ROW 1: Sommer, Susan, Lincoln, Arts and Sciences, Zeta Tau Alpha. Sorensen, Kathleen, Omaha, Teachers, Kappa Alpha Theta, Alpha Lambda Delta, NEA, People-to-People. Souders, Margaret, Anselmo, TGBCHSFS: A UNSEA. Spangler, Sandra, Plattsmouth, Teachers, Gamma Phi Beta, ACE: NEA, Red Cross. Spence, Holly, I-loldrege, Arts and Sciences, Alpha Chi Omega, Gamma Alpha Chi, president, CORNI-IUSKER, Journalism Council, SUMMER NEBRASKAN, Union. Spore, Allen, Lexington, Business Administration, Delta Tau D?-Ita. Dfesideht. Stading, Donald, South Sioux City, Business Ad- ministration, Sigma Phi Epsilon. Stadler, Allan, Minden, Architecture, Phi Delta Theta, president, AIA, vice-president, Young Republicans. ROW 2: Stadler, Kenneth, Minden, Architecture, Sigma Chi, AIA. x t j . x exe ww s ,X if A X x XX :K X X f ' ' x , 1 1-'fi-.: xx A xi , X X x 'Q 'X Sw X X v x NX www t, ,JN ,, ,A ,YN ,. .- N, . , b Q ,yi as . ,. .,, , ., i .-f ,ii. ' I ,,vV - .w h ittx si ,,,, , . , . . . X ,HM sisifw X X X v Q xx xxx A x Nt X Tw t X X ,Q ,. I N33 SQ. . X NX X His VSA XXX, fx AFX X x X 1 X s r xx xX N X is x v ,XQ M XWXQ NX 3 X 'K X s wx X - , ' ' f..grj,,st :,,,.:f Stalder, Mary Beth, Falls City, Teachers, Chi Omega, Aksarben Countess, Angel Flight, UNSEA, Young Democrats. Stark, Nancy, Lincoln, Architecture, AIA, treasurer, Rodeo Club. Statler, Chip, Sidney, Arts and Sciences, Alpha Kappa Psi, Alpha Phi Omega, French Club, University Singers, Young Republicans. Stehl, Becky, Norfolk, Teachers, Pound Hall, Gamma Delta. Steinbrook, Gordon. Tobias, Business Administration, Beta Sigma Psi, Gamma Delta, Young Republicans. Stenten, Margaret, Lincoln, Arts and Sciences, Kappa Kappa Gamma, president, Ivy Day Court, 1964, Little Sisters of Minerva, Union. Sterner, Nancy, Lincoln, Teachers, Towne Club, ACE, IWA Board, Student Council, Talent for Teaching, UNSEA. WTWMJ f ff 1 J 7 Z km ,Q mt., 'f'grVA:rff:f , ,,.,. i X, . . ,. ,ff5'ii'Nl?,,v, we . . A - ,M . ,,,,,.,,-,My ,in V Q - . ft:-. , like, .j ., el, " ,ga 51113355 sf-1 l. ,z 5,,.,, I ,. V, G, ,- , , , f A ,g'3,i,': r- ,fi 1 J' .1 ,X X A , 1 W iff, A 5 ,K 7 f 5' K 1 f i fl 5 4' f in ROW 1: Stevens, Sharan, Sutton, Teachers, NEA. Stewart, Barbara, Grand Island, I-lome Economics, Chi Omega, Home Economics Club, Red Cross. Stewart, Nancy, South Sioux City, Teachers, UNSEA. Stolt, Stan, Lincoln, Teachers, Acacia, Varsity Wrestling. Strand, Richard, Minden, Arts and Sciences, Phi Delta Theta, N-Club. Strasburg, William, Roseland, Engineering, Brown Palace, AIChE, Pershing Rifles. Strateman, JoAnn, Lincoln, Arts and Sciences, Kappa Alpha Theta, Delta Phi Alpha, Mortar Board, Nebraska Career Scholars, AUF, AWS, secretary, Builders, Council on Religion, Lu- theran Student Association, MMUN, Student Council, vice-president. Strong, Grant, Rushville, Business Administration, Phi Gamma Delta, president. ROW 2: Struve, Sandra, Oxford, Home Economics, Love Memorial l-lall, Home Economics Club, Newman Club. Stryson, Stanley, Sew- ard, Teachers, Alpha Phi. Suhr, Meredith, Scribner, Engineering, Sigma Phi Epsilon, Young Democrats. Sullivan, Maurice, Des Moines, la., Business Administration, Delta Sigma Pi. Sullivan, Penny, Grand Island, Arts and Sciences, Gamma Phi Beta, Sigma Alpha Eta, Yell Squad. Sup, Gary, Albion, Teachers, Beta Theta Pi, UNSEA. Sutton, Stanley, Lincoln, Arts and Sciences, Farml-louse, University 4-l-I Club, treasurer. Swanson, Mary, Ceresco, Teachers, Chi Omega, ACE, Red Cross, UNSEA. ROW 3: Swanstrom, Dennis, Waverly, Agriculture, Farml-louse, president, Alpha Zeta, Innocents, Corn Cobs, vice-president, Eligible Bachelor, Student Council. Sweet, Fred, Mitchell, S.D., Business Administration, Sigma Chi, president. Thayer, Patty, Oakland, Teachers, Kappa Delta, ACE, Kernels, Little Sisters of Minerva, UNSEA, WAA Board, YWCA. Theophilus, Don, Norfolk, Arts and Sciences, Alpha Tau Omega, Yell Squad. Thielhorn, Luise, Dunbar, Business Administration, Pound Hall, Beta Gamma Sigma, Phi Chi Theta. Thom, Douglas, Lincoln, Teachers, Phi Delta Theta, Inno- cents, treasurer, Mu Epsilon Nu, Nebraska Career Scholars, Teach- ers College Advisory Board, Builders, IFC, Student Council, UNSEA, president. Thompson, Nancy, McCook, Home Economics, l-IEEA. Thomsen, Thomas, l-lastings, Arts and Sciences, Alpha Tau Omega, vice-president, N-Club, Varsity Golf. ROW 4: Thornton, Roger, Falls City, Teachers, Acacia. Thorpe, Mary, Lincoln, Teachers, Gamma Phi Beta, UNSEA. Tillman, Dennis, Ogallala, Business Administration, Delta Sigma Pi. Trammell, Suzanne, Bellevue, Arts and Sciences, Kappa Delta, Angel Flight, French Club, People-to-People, Union, WAA. Travnicek, Dale, Lin- coln, Agriculture, Alpha Gamma Rho, secretary, Alpha Zeta, Ag Exec Board, Block and Bridle, Rodeo Club. Travnicek, Daryl, Lincoln, Engineering, Chi Phi, ASME, Phi Eta Sigma, Pi Mu Epsilon, Pi Tau Sigma, Sigma Tau. Trebelhorn, William, Bayard, Engineering, Eta Kappa Nu, IEEE, Sigma Tau. Tucker, Douglas, Davenport, Ia., Teach- ers, Alpha Tau Omega, KNUS, N-Club, Varsity Football. ROW 5: Tuma, Charles, Chadron, Arts and Sciences, Cather l-lall, KNUS, Sigma Delta Chi. Turley, Victor, Lincoln, Engineering, ASCE. Tuthill, Harry, Grants, N.M., Engineering, Sigma Chi, Phalanx. Tyrrell, Barbara, Omaha, Teachers, Alpha Chi Omega, secretary, French Club, People-to-People, UNSEA, Young Republicans. Underwood, Nancy, Omaha, Teachers, Pound l-lall, Pi Lambda Theta, UNSEA. Unthank, Susan, Lincoln, Arts and Sciences, Alpha Phi, Alpha Lambda Delta, Phi Beta Kappa, Phi Sigma Iota, Pi Lambda Theta, Spanish Club. Vance, Ellie, Nebraska City, Home Economics, Sigma Kappa. VanCleave, Dorn, Vermillion, S.D., Arts and Sciences, Beta Theta Pi, Red Cross. ROW 6: VanDyke, Stephen, l-loldrege, Teachers, Phi Gamma Delta. VanVelKinburgh, Keith, Richland, Arts and Sciences, Sigma Alpha Epsilon. Veak, Michael, Villisca, la., Teachers, Phi Mu Alpha Sinfonia, Gamma Lambda, American Guild of Organists, University Caril- lonneur. Verling, Charles, Red Willow, Engineering, Eta Kappa Nu, IEEE, Sigma Tau, Newman Club, Young Democrats. Vickery, John, I-lastings, Business Administration. Vogt, Terry, Seward, Arts and Sciences, Beta Theta Pi, Kosmet Klub, president, Nl-IRRF, Student Tribunal. Wade, Larry, Omaha, Engineering, Theta Chi, Eta Kappa Nu, IEEE, Pi Mu Epsilon, Sigma Tau, BLUEPRINT. Wachholtz, LaJean, North Platte, Teachers, Kappa Delta, ACE, Young Democrats, ' 471 472 Seniors N it A' 'A r ""'T"TT'T1ii7""' 11122 " ' 2 " , .- fi- ', EFX , .. fit! , 5, :. if ?':-,ii ' Q. - i,.,.-..5:'5SfFl-.3 - . IE Ii, ,:- 5:32 ' 2 - 3.4 jf, -,,g-5PZ,5i:gfisE:,Q55ES: ' , ,. I ,:-.1-,,.5:-',:e:,.r,'J:. .qw ' - 2, E:pvLX3,f5i,.fj'a-iffhv.',:2ax,,f9.,?.-1,aff--:'f ,vig-as"T'amg.?r,i-:,?vw,",3,ff aw , , W W i ,, ,,, , .,.. ,fs-x .Q-..,.,. ,,,..., , - 'Xia i-.za .Y . pgs., ggi? .,,,. -f,,,,,,,,., 2 ,. we-"ff . ff -e f ' fn., .x t HJ .i..:..1 5' .Ei K.. I i ,af 'QSM Vg V ,f , A . V. ---' ' 44m .,. N V . , . Ja , X X 5 ,X A X tx fifk.-5. -J, . 7 N x. is t Y 2 9' W A , ,Q it N "M I Y Q NE X T gi ,S " WX ' X "1 1 . ?::- l ll K . .5 x, . . , E., li xx x E i X ' x,,:.., W Q xx Q Q, X r X x g Bti . P E Q . X X X X A Q Xa 4 X x y ut Qi . .Thx K i ..2,,,.'l it . li ' ' :, " SX 'X W SAB A B X X me 5 X , WF Q 2 'Q ' ii Ni is X 1" . -' .- -"-- - , w .g ay , Wm, ,p,gfg, v.Q.5 bg.,--. 1 ix -.Li ., x,Mg:,,,,. ' ROW 1: Walburn, Susan, Cambridge, Teachers, Alpha Chi Omega, vice president, Mortar Board, Activities Queen, lvy Day Court, 1963, Panhellenic, president, Teachers College Advisory Board, Union. president. Waldo, Gwendolyn, Orleans, Arts and Sciences, Sigma Kappa, Alpha Lambda Delta, Ivy Day Court, 1964, Mu Phi Epsilon, University Singers. Waldron, Michael, Sioux City, la., Teachers, Phi Gamma Delta, Phi Epsilon Kappa, N-Club, Varsity Swimming. Wallen, Glenda, Unadilla, l-lome Economics, l-IEEA, IWA Board. Wallin, Connie, Lincoln, Teachers, Towne Club. Warden, Cheryl, Fremont, Teachers, Kappa Alpha Theta, ACE, Best Dressed Coed, Builders, Sigma Chi Sweetheart. Warman, Valjean, Cook, Agricul- ture, Ag Men, secretary, University 4-I-I Club, Varsity Dairy Club, secretary-treasurer, Wesley Foundation. Warner, Joel, Omaha, Arts and Sciences, Kappa Sigma, Builders, NU Meds, Union, ROW 2: Warren, Harrison, Gering, Pharmacy, Delta Sigma Phi, APhA, Kappa Psi. Warwick, Barry, North Platte, Business Administration, Delta Sigma Pi, Builders. Watkins, Denny, Arnold, Teachers, Delta Upsilon, Mu Epsilon Nu, NSEA. Weaver, Robert, Lincoln, Arts and Sciences, Sigma Alpha Epsilon, Corn Cobs. Webster, Mary, Winter- set, la., Teachers, Alpha Xi Delta, ACE, LJNSEA, vice-president, YWCA. Weingart, Meri, I-Iastings, Teachers, Alpha Omicron Pi, ACE, Red Cross, LJNSEA. Weingarten, Linda, Clarendon I-lills, lll., Teach- ers, Kappa Kappa Gamma. Weitzenkamp, Leta, West Point, Arts and Sciences, Pound I-lall, Alpha Lambda Delta, Delta Phi Alpha, Nebras- ka Career Scholars, Pi Mu Epsilon, Sigma Pi Sigma. ROW 3: Wendt, Lloyd. Murdock, Agriculture, Agronomy Club, Gamma Delta. Werner, Cheryl, Grand Island, Teachers. Wesley, Marvin, Cedar Bluffs, Agriculture, Ag Men, Agronomy Club, Alpha Zeta, Pi Mu Epsilon. Westphalen, Claudia, Lincoln, Teachers, Towne Club, president, ACE, AWS, Red Cross, Talent for Teaching, chairman, UNSEA, YWCA. Weyers, Morris, Sterling, Engineering, Beta Sigma Psi, ASAE. Weygint, Richard, Lincoln, Teachers, Theta Xi, Newman Club. Wheeler, Stuart, Lincoln, Arts and Sciences, Phi Delta Theta, Ni-IRRF. White, Molly, Beatrice, Teachers, UNSEA. ROW 4: White, Nancy, Lincoln, Arts and Sciences, Alpha Omicron Pi, Lambda Tau, president, CORNI-ILJSKER, Nl-IRRF, Red Cross. vice-president. Wiebusch, Vaughn, Broken Bow, Arts and Sciences, Kappa Sigma, NU Meds. Wiest, James, Lincoln, Arts and Sciences, Theta Xi. Wilbur, William, Lincoln, Business Administration, Delta Sigma Pi. vice-president, Young Republicans. Wilcox, Sally, Ne- braska City, Arts and Sciences, Alpha Omicron Pi, Gamma Alpha Chi, Theta Sigma Phi, Kernals, Red Cross. Willard, Meta, Grand Island, Teachers, Kappa Alpha Theta, Nl-IRRP. Williams, Frances, Colorado Springs, Colo., Teachers, Burr East l-lall, NBEA, Phi Beta Lambda, Pi Lambda Theta, UNSEA. Willms, Neal, Coleridge, Phar- macy, Beta Sigma Psi: API-1A. ROW 5, Willnerd, Philip, Oakland, Agriculture. Wilmarth, Janet, Corning, la., Teachers, Delta Delta Delta. Wilson, Sally, Lincoln, Teachers, Kappa Kappa Gamma, Nebraska Career Scholars, CORN- I-ILJSKER, business manager, Homecoming Queen -Attendant, Nl-IRRF, Nebraska Sweetheart, Tassels, president. Wiseman, Michael, Kearney, Arts and Sciences, Phi Kappa Psi, president, IPC, treasurer, Student Tribunal. Wolf, John, North Bend, Business Administration, Delta Tau Delta, Young Republicans. Woodward, karen, Lincoln, Teachers, Delta Delta Delta, Nebraska Career Scholars, Phi Sigma Iota, Pi Lambda Theta: UNSEA. Wotton, Jamie, Lincoln, Teachers, Alpha Chi Omega, Pi Lambda Theta, Tassels, LJNSEA. Wright, Ted, Bakersfield, Calif., Arts and Sciences, Sigma Chi, Builders, Varsity Football. Leaving evasive tactics for boot camp, a student meets obligations head-on. snaps:-.-mawfzrfftwwwv--yww-ww ...ig .w,f.',- mg, eyeg- .,, W '?fff5" , 3' A X 5 N ti 4 X f i 3 5 z 'f ,.f,3v: .sZZiif'?i! ' X " 142: , ,,,,, A ,ff-,.,:,,7,5,..-.,,. -- . -ew--,:.-1, sf., , f, , ,,,,,.,.,w .,.g,g. . ,'.. . ' ,Q . vs, ,Y H WW Q ' , "" .,.:,, . , , .,. 1 'F' W, :3, 3gs ' E - -'EFW' R , , ,,... , ' -4 Qi: 1.- xt ,. ..,....,, ' -' -sf-L5-2:51-.--::-7 ::-. tfisslz ,xr ' .nZ9,:l6:Ff. '-ff - 'J' " ' ' . -1:fe,,:.',s::1e 5:,:,z:,:,'::1.,:,,5,':3.,,,,, N V5595,,,,,3, Q: ' . 'M' '3 2 ,Q , 'eff . .. , . " X LF ' '. 'QE' X 5 1 1 5 pe- E--5-'zisi' ,. Q " ff' -"' .v , . - 1:11, 1 - ., -f r ,,,f,,-,- , f A ',f:.1':'.1."':' ROW 1: Yager, Karen, Ralston, Teachers, Alpha Chi Omega, Mu Phi Epsilon, University Orchestra, University Symphonic Band. Yaghmai, Khosrow, Meshecl, Iran, Architecture, Triangle, AIA. Yanney, Dave, Lincoln, Teachers, Residence Association for Men, Mu Epsilon Nu, German Club, History Club, Young Democrats. Yerk, Rebecca, Seward, Teachers, Alpha Phi, Pi Lambda Theta, Angel Fljghtz CORNHUSKER Beauty Queen, PE Club. Yoesel, Bill, Falls Cltyz Business Administration, Acacia, Young Republicans. Yonekura, Dick, Sidney, Pharmacy, Brown Palace Co-Op: APhA. Young, Cheryl, Imperial, Teachers, Alpha Ornicron Pi, ACE, Tassels, UNSEA: Union, YWCA. ROW 2: Young, Georgean, Oakland, Teachers, Alpha Delta Pi. Youssefi, Khosrow, Tehran, Iran, Engineering, Triangle, Eta Kappa Nu, IEEE, Phi Eta Sigma, Pi Mu Epsilon, Sigma Tau. Zade, Scarlett, Lincoln, Teachers, Alpha Xi Delta, Cadence Countesses, UNSEA. Zadina, Mary, Ord, Arts and Sciences, Alpha Omicron Pi, People- to-People, Red Cross, Union. Zahm, Bonnie, Chadron, Home Eco- nomics, Alpha Xi Delta, HEEA, Home Economics Club, Newman Club, UNSEA. Zauha, Helen, Lexington, Teachers, Pound Hall, Newman Club, UNSEA, Young Democrats. Zitek, Eugene, Dwight, Engineering, Cornhusker Co-op, ASME, Pi Tau Sigma. Zweig, David, Lincoln, Engineering, Beta Theta Pi. 4 NU Marrieds Make Do With Quick Trick Meals Togetherness for married students meant sharing books, budgets but only a limited amount of time. On the nights when the wife was in class, hubby hunted for the supper survival kit-a TV dinner. Tired of Hinstantsf, husbands remembered mother's cooking. "Chief Cook and Bottle Washern was a changeable title, awarded to the mate without a test, report or project upcoming. Pressed financially as well as academically, evenings out often meant trips to the library. Looking to the future, married students visualized a new routine without classes, finals or semester averages. Desire to bring home the coveted degree, however, prompted much less day-dreaming and more study. Robbing from "laundry" to pay "groceries," a breadwinner reshuffles the delicate budget. Coffee and salad lead to the main course as in-laws enioy a dinner af the newlyweds. 474 Disregarding the little green parking line, one part of a two-man car pool awaits the better half. '54 Row 1:Amsler, Jeff, '65, Criger, Shela, '65, Delfrain, Dennis, '65, Dunklau, Brenda, '65: Eboch, Edward, '65, Falconer, Jack, '65, Frazee, Paul, '65, Hall, James, '65. Row 2: Hospodka, Ronald, '65, Hunt, Paul, '66, Krase, Larry, '65, Ladehoff, Harvey, '65, Laclehoff, Marjorie, '65, Logue, William, '65, Luce, Dorcas, '65, Lydick. John, '65. Row 3: McArtor, Carolyn, '65, McArtor, Jerry, '65, Patrick, Roger, '65: Rogge. Lawrence, '65, Rogge, Mary, '65, Sachs. Howard, '65, Schmidt, Earl, '65, Smith, Ann, '65. Row 4: Smith, Richard, '65, Sorensen, Thomas, '66, Turley, Victor, '65. 475 47 College of Medicine Seniors lea- ...Q Row 1: Annable, John: Anthony, James: Barjenbruch, Kenneth: Beavers, Dennis. Row 2: Belzer, Irvin: Birusingh, Krishna: Bloom, Bruce Braun, Ronald: Bromfield, Cecil: Brookstein, Lloyd. Row 3: Brouillette, Richard: Brown, Ellis: Cadwallader, James: Chard, Stanley: Chilcoat Donald: Comstock, Charles. Row 4: DeRoin, William: Dilley, Colleen: Dillow, Byron: Dynek, Donald: Erickson, Charlotte: Fellows, Roger Row 5: Funk, Roger: Frank, Thomas: Freedman, Gerald: Freeman, Don: Gardner, John: Garwood, Vernon. Row 6: Hagglund, Howard Hlllmer, Barry: Hirsch, Kenneth: Hoyer, Richard: Jackson, Wayne: Janeway, Michael. 6 ,A we .,., :-' . V 45-ffizliliii' IIHIEQSEE7? -:':izQ.Q12fE!BEiZ1i22'Z1?:E:1:1!iElE'E2Z'-fjqg,Q:?L A ' If--1: " if '1?a1?. W, -f . - ,. ' " .V ,J ,gl-1:v:'1lg.f--1 115 iQ' f J x ! r- Row 1: Johannsen, Kenneth: Johnson, David: Johnson, Harold: Jorgensen, Roger: Kanger, William. Row 2: Keenan, Harold: Lower, Dennis McManus, Wllllafni Madsen. Glenn: Metzger, Donald: Minkin, Ronald. Row 3: Newens, Adrian: Newland, James: Nowak, Monte: O'E1'rien Leo: Ohft. Delwln: Olson, Albert. Row 4: Olson, Phil: Palrang, David: Panzer, James: Pepper, Franklin: Peterson, Douglas: Regier, Eugene Row 5:-Rosene, Philip: Sell, David: Shapiro, Robert: Sinnard, Carroll: Snyder, Dwight: Swanson, Noble. Row6: Travnicek, Robert Wainwright, Neil: Wall, George: Walther, Lonnie: Wax, Ronald:Weston, Wayne. Z, . 4 7, Q Q , I ,ff l l KI 6 ll 478 Senior Nurses 1.5 '. :N 6:- 2:-,,: t A :.,.,.- ay. -X: xx L RV v ' 3,,,,,Q, .... ,Q X :w-ares . ,,- X45 N'-f, . . fs Q :xii ., xxx Ni. , B.. A 1 cgwlskiz : is ' 'f - - - . ,,, X Mg, X iw X A . Q xxx X " xx QNNM X x X X X 4 . 2 x f X X ig Q Q X Y' 4 X X xx X kg X X x X X X K QQQM .- i,.:i5.QNf,s,'4,j-:'. 1 X :+::f-:- : Q1-: 'rm .,, Kp, XXf.Q.'x'vv1zrSA .. , Y,,,.w.h:.,.: was , 1a??" ' : X " X a-was .ew.,j . . -A - km . l . 2-132 ,, :Mm ,: ,w-4: l., .:::f.A:,.1 F. -V? mv , 4.-:':fwE?t2 kts? G fii " - 1' "" N -"" iw L+' mx B t X X was 4. f ' ' 555534 , V , 55.3.:5..1..,,..,3,,v35.j 3,5 2"5ffcf3j- V , -.ft . V: , , 1 A , , : ' ""'fNwc ," ' f-,. Sox 15 Adkisson, Jane: Ahlschwede, Carolyn: Alston, Cherylep Alexander, Dorettag Bowen, Julia, Braun, Marilyn. Row 2: Cook, Janelle: HU A 98351: Finley. Wilma: Flair. Mary: Gavit, Grace: Golay, Nancy. Row 3: Gosch, Janice: Gould, Joan: Grabill, Sheryleg Grimm, Cynthia, R23 SFZQT, Janet: Iclt, Barbara, Row 4: lmm, Karen: Klug, Katherine, Koch, Diane: Kratochvil, JoAnn, Moriarty, Zaiga, Neben, Marjorie. Ch - I? Sen. Karen: Pangborn, Pat: Petersen, Beatrice, Post, Gail.: Riggert, Diane, Schettler, Susan. Row 6: Shapiro, Dorothy: Steiner. aVl0fte, Swanson, Linda, Voss, Mary, Whitney, Diana, Young, Shirley. F r l l i i 4 , l i 1 College of Medical Technology Junior Nurses Row 1: Baillie, Virginia: Bland, Alberta: Engelhart, Marie. Row 2: Garwood, Maxine: Harding, Nancy: Hayes, Ruth: Jacobs, Rosemarie: Johnson, Cheryl: Peck, Jane: Richardson, Gloria. Row 3: Stenehjem, Judy: Strobl, Diane: Witherbee, Rosalie. " :ii-Tf.,..511':-?55?1f ' . :. .,.- 1 G - 1 ,Q 5? :SW ,av .rv ::iLN ,.,:f:,. VM. 1 411309423 1.122 :fi , yi . X xx '13':"?.E..wii3Tll is ,Q ws 'W ., - ff-ww: ,.., pe.. . " i '- Wi-NW 7 1 Q35 Row 1: Bentley, Patricia: Boeckenhauer, Karen: Bonham. Sharon: Carlson, Karen: Dietrich. M3Vj0l'i9i DOWN08. Fliga.tRow 2r':ur1K.'SStJ::V:1l: Glas-BOW, Marilyn: Griffin. Patricia: Hansen, Ruth: Jasa, Jean: Kehm, Karen. Row 3: Land. Donna: Lee, Beverly. 9 efSer1, aren, . Sarah: Svoboda, Rosemarie: Wykoff, Karen. 479 4 Sophomore Nurses ' f- : , rs:1:1s:1i52-1:1. . , A 1' 'H . 'v----' A -+:--:- - ,Q . .- ,lunhh X 5 .g,4:p:S,12fP xwc.-f 4- fa "-'ffiizrl 122:-1s3:S:255q 1 :NH --r :g:::f:::uo:zsfz:::5a:e1--' -'kifri-sim?-::m . '- -,:25:-v:5:::e1-n ., '-'-a2:'-'-125.--+4 'gg -I wake , an-:a1:a15:mS1NN ' Q-:MQ V ', 'W 93:-:z::fm:5:Q w . . .-1 Q-:ggsu .f--- 1 -, - N W - A .. ""'f - - -A W " W' 5 A -:z:afse:s2:::z:s-33:2 -Ne: . . . ' ...-fr-.1.sg:fiaN -- 1:5 3 ,...f:?s. -.M .- f A ' 5":f1f11:'f'f1V"l-2:22:13 M -'QE' :-:-:':-:'N-'-fr--'-.- ' :a1"M' ' "- -9'-'CM-t'Li2-'-l-5 . .-0' ..:-zfriirfwA'::1:5Zf:f5:i-557:73-. Rf? - '-.' .f"'41'3:5 .-,--154- .Jf'V-:x:.'f Wim :',,, --11,1-.,:.f.:: g - ...f.- Q,..:.:.-, W -gig ,.,M2,,::,:-:.:: Qfiww efw hu , 'f .13-f1-rf':1:'.-a- .'v--iz:--" . 'S f1'i'-'-2-2: '- ,M N11-151 -:Z.1513-lf2:J'E:E1:A.i1::l3:2S:f-::4::Qfii' -93:31:12v45:2:3:fQ59zy2: ,Q -,: -':r-Q-:3:.:f:afr1,:'?5: 2. --A-.1 , tgviiii-ji - ' , -1.-,:4'b,Eg49:-is -?":f5i.":,.g1:':--435911,-1'-I HQ'-"-N'f" ':5. '-1"-':5:-zicfsi-11-22:7 '-f:c,-Iii?-M25-13A rg- , -:g age A-i:'txE:r.::--tx, . , " " ,.'-'-,:..-1:1--'1--A-4 - A .I 352:53 ::-:- . A 35 ?3:3gE5:5:f, , szgfk '-'w -.Q ::r.,." 4:12 -' E5EA.,,:g-g., ' "WA ' -- 1-3:51115 ,5'?23f'f:?.-'P ,'NL. '..x-SM- .- -1: 2:2211-.dzifjl gi:--j.::':5.2::, ,gm-2:1 :::,gpgyggq.-:,:,,,.gsQ:9 . ::3:5-5.g2:1: ga., :g,.,l,, :gl gm . , f -- '-':1.,q::,:5g:3:1:::: ,:,.g,, 1: ,::3:1.,k3g:.':-. .V-- :.. -,r-:1:f5-:::::. :--4 7:-:I . .. --:,-1 '- -- "k-:2.::1i:1" " -EVE-2-:Et ,4 .:Eh53:' .lzjzg-5112-S' Q. qi' 'Gif "ESM . . :: , " ::::,.,.,.,,:g:a2:f '- yw-aw - i'r1:JE2:9f-Q-SS' . f.?,:4fiS:f' , :-":- Y. . . .Hlmxzzszx , A V. , .- 1 5, . gf ...g3,.,z1g:e-P-, W '-' v- VAICM-'H' 1-'gy 59' '13 ' ' ,-I-171555: L'Z'?I'Z'73'F4'i'kf'-'P Riu-DG'-'.:-'-A1-12'-1-9:-Z-iw 1'.'7' 1- jg- -.-If-'-Im,-7PH1'4f':-b . 'sr 47:01-'iv' 'rv--vp: M--L .VVVV ,-1-,---- va--ee,-,,, ..... of . an A Y I ' :Ju K ' f. J M :sa :f,,: if ' . , - Zww"'S,"2W"' 5S??5i25:f'?Q?'Ef 'E:5f::5:E:E:3Eziiiaizrz- -:-:-:rE1:1s2S-25:2:3:m: '''Q-1-ifzrssziv-612:Ei1:::fS:f-:Y 1622523-P-.' vf -4-r:f9,Q?vy: Mig,-.-Q if ig - -r 2 -. fvrw -'--'eb -har.: 2-395 H, am: -.4-f..., WW.. . .... .... . ...... x .. ,,,. ku. ..... ,, ,. , W, W N,..,.Q,:,.,,94,v. , ., , ,gf M as ' P . . . "4 222-52::Zr:1f:K1:2:-:f:': QQ-v .I1:f-f- . - ..-N ?1f' +A-Sag Y Jfffir- -----2:r.g:3:.-:,.,4::::4,:z:: g5'm:,:,:,x,,:f-:-':r: . :, l5:1 .:qfS,: 2 ::::I.,::,:-gr-1,1 2195:-'-j.gg:5g.1:::,:::::--1::,- . ss :ii-i5f.:' ,--'-1'-'f' - 'Z2?i1-1'1'1---I-1-21555: -f"1g.f" : ,aj - A M.. 'QEEE-525-Z5 girff- AA'11g111qf,-,.1f2 ' " "-'-' 2323- , Qi::1-f-'-- . - ,' . f .12-:ss ASEEMQI. " '- -111:-'11 '- 2?-v-'5"':" E5'4:..j' '- 'fee - 'aezf-mg:-,::, 7:i'Z1:7" .- x. 'I 15-:t-is - 3:2 111.3-gg: :2g:::'::11:-,I :f ,:e:'- f j '- ,. ca. , . . fx: P, Hi,:.f,.:vv,..Jd5::3.5 . K .n,5:::.2.., .. ,4,g .S-,Ig 1 .,..:,::-::-:,:f. -, -, AJ.: V. : -I -1 N... - .iii ,Z - .- 1 :I1--E.'2 '1:i:55- . 2516?-1-1-'A :J-2-12 -5:1222 ' V- :al :ew w ' fm' :5..g-,':1-f--'-A--.:1:--:- gg-. ' 1. V:-4 ' If-1' . wiiiflii--y.:,ji:Q:Eig:2if l :f'2-'.j-.,:gfAEg-.-1- 2251,.,,..:i:iE'.'i'ge5a1 .. 'iiff lf . " -,rreif-22-J'-122Fz'.:ri -f--'- A , .1-I - ie.: -..-: 1 : A .2e2i::s-232:11 slr, -1 ' 912 ' 5535.-If ' 2,2-ff? -:N fi" 'iQ517.-:'."-:-'-.-:4- 'I 195:55 V H "'-uw "'.'f'k:-N 11 ,. xflfi-,V-" v 'V'2H':?11i5' """E2E1-IE-',lE'55'-- 'f ' N, M : " f.:"' A: "'1'-1:zf-:'- ':'2E::- . - :-. :ii . a ,W g' 4"g,,, W :.WS1f3P ':6::2f:-:1:'.- 1- .,:T3.-A ::1:2 r. 0,1 I-5.5-' WN" i"?:':3:-I2 '- . :TAT-I-1-'-3 :Q-::Z:'i,: 1, . 7--1 "-' . . ""' "A' " . 'HL-151:55 1: , , N . ' .5 Y,-g w-1:3 .-:g' ,, 21" ' wfsg i W .f. . . '-Ll. . ffdqf' ' ,Q "5- s1'f' QW ' . -ef-Q : q.v'g::3.j. 5:5-3.:5'ii:fj-31:g:3g:,: 4 g:.:,.::, , ,.q:-rs: 5 ::.:,::-:::-::-:-::,:....,,.,.,.Ms '- -ff-2 . 6- .22 :ra s. sf -N ,sf-:::. -A ': f Q:,::g,:-:,g:::x::::5::p ::::,::-11:L.:55.:gag-:4:,::gi:wg-:A,,-.-.-,:.:-ef-::::,::,5354i.::,:,: P::1:E1:iff.A r :f .- f ' . v cw-: 4.2-1-:::.:z-:Q zQx:'s:fs45:1: ::1's:r:::w:w 4-. , ' -- 1 .' rf-'W'-2 ': -- t -A 'rss- :f:wffEf'5i V A 2'--5fj:2:3::5q,ss:,-4 ' , .A 'YM :15.-5322, 'WW .,q:-rf 9-1-1 p5N:I-'f':':5-:i-I:,- 5 5,3-.,5:':z:, . . -f 3:1 ' . .aku :' , A -gpg?-:-Ja, ,- 74-L.. .11-glare.: -. . -' - ' wwf ? ':ag-:Zz-21::fl::iQ:l:a: . Z' 1:32:12--'.2.A2' -- - - 1- i 12-AZ 'Q ff-' I: 'f-if-2?"'-'F' -' - V- , X N -N 4 :ei ' ' 531-.f-Q"3 R T22-' 5- ?i'i'3i"' 47, T12- f 13 . 41-:L5g .,-"QQ-2.5L .3 55 5 jg., FE A , , 132-Q 'l1"::f::, l. -, i'2Zi2ifi-i':?E'-f-' A' .ii-fi 'H 3 S'.:.'iY1'T.' - s?:E - ' ,Q 3:51 ,2-Q..-22:f' " Zi M 2-Qf:1LIg:,- ' f hifi-4 "EEE: ' :-1131, - gg-.-:rg-1:-,, -1- ,Ref gg. ' " :l3:'f-,E 25'-SMR. ':5f: -51:5--1. 3 11+ sg?-. :.,.::1-Sh 5 iz.-A--'-f-" -1:2 - is--A-1-vi 'ii'-fFiAH .f. ff ' f- -1-f -.,. ' . .aw ,. B, gf ' f ' -' - ri'-'T:f'f5'ifG1-'34L4" P,-'IL 12-55: 4:-5122" --1.I:7:' 35 1':3:'k2't?:QT': L 41'-571 li-."g'-14151351 -F-fs -' 1:2-1: rf.:-1 ' N ': 11:12-s:f':12::.-1 'iff .rw - . N L--:A ,ff -I-xx xg fx - .- 5: f - :f-,,: X . K' 4 1.25 "Ya," - 9: 'i '74-'Tn 'zz-"' " . - , .M . 51. I-ff -ask J- 115- -:: 'Q ' A eii ' - A A-- : X , 1 .,Y,,' .: ' K Q ,, Q 1: . 'qv - 'f I I i W ,-llgqzf V. '- -5 ' .A . -:N -- .,.,.,4-. 'il XQ- ' A' ' '51 x "1, V, 335,52 1-' '-La,,b1:zS:'l l -wr: YI: .. : Q:-f l, Qs., 'i' 25' .AQ 1 7 , ,. , -.5 : ,,.. q'jfg:g1::',fr?- . Q i Q: -, .X ,555 J- U-l xf- , y . 77 2'-' '-f '- VCA?-7"2,2p'v F15-rf--w-y--ffcf-" 7 W-Y ,V ,.,, WY, W7 ' ' ' ' :sw- ,:f'.-?Z:' F . 3 Sew 1-w.:f::: -. 3 .. -g ,G ig -W...5?2f, -. -5:-M . , ' 124: N.: 9? :m:mw5f1:3 ,ws-:,r-:r:s . .wx-. . 1,-:. : -avg'-111.2:sr: f:q'-- .2Ag:m:',,.,,.,:- --:P 14. ' ii, ':- , 'Jn-'l":3l PJ: -1 --:':3'.-..-Hx, ai.-.5 w -. 22' 4 -.A 1- ' - ,trim -2 - ---4.21: -: 1 1 5 ,r . 3 H.: j- ' V-Ii 1 mg . E52 jz ' , ,22'-1.-...Mg-,:,,: , : 1 y -5 . . . . - l ' ' VS:-ik 2552:-1? 5,:- S-5:11 -,1 ' gg.,-.-J--QM K fwgffgf 5 - We X . 1" ..,-5:-f."' . Row 2: Carter, Janet: Cary, Carol: Colglaxier, Bertha: Rovf 1: Allen, Nancy: Anderson, Diane: Bayless, Mary: Blue, Connie: Carter, Carol Craig, Betty: Echtenkamp, Donna. Row 3: Erickson, Louise: Holmberg, Sharon: Junker, Helen: Kalkward, Kathy: King, Jerry. Row 4: Lambrecht, Joyce: Marsden, Beverly: Moehling, Sue: Motycka, Joan: Newcomb, Charlene. Row 5: Oleson, Nancy: Thomas, Joan: Thurston, Lynn: Wilkinson. Carolyn: Zillig, Nancy. Campus Residents Visit Lincoln 'Open Houses' Be a Lincoln student and learn how to Win friends and influence people! Townies, homes never lacked overnight guests or parties as dormies took advantage of generosity and hos- pitality for extra-curricular favors. Forgetfulness and transportation plagued Lincoln students in the commuter's life be- tween campus and home. Outdoing even the leaving-it-at-home quandary, the number one problem remained parking blocks from class. Home cooking, later hours and at-home doctoring for colds proved advantageous for off-campus students. But with the usual feel- ing that the on-campus crowd had life better, Lincoln students longed to "live in," While campus dwellers proposed a trade. Bedtime isn't so bod when big sistefs there, ready to read from the "Fire Engine" book. From bench to bus and campus to home-ca snowy trek in a seemingly endless routine. F Tired of classes, fired of assignments, iusf fired-ca Lincolnite chucks everything and "re-fires." , ,e lif " "'f-" its , .,, L, 1 ' 'mr' 21555-i'2: I fy, me .. , 7 A W Row 1:FIeming, Kathleen, '66, Fowler, Thomas, '68, Gettman, Kenny, '65, Green, Jarvis, '65, Gulclen, Linda, '65, Gustafson, Hubert. '65, Harpster. Diana, '65, Helm. Carolyn, '67. Row 2: l-lill, Kenton, '65, l-lirschfelcl, David, '65, Hittner, Neal. '67, Hodgson. Gerald, '65, Hoemann, Karen. '68, Hohensee, Eugene,'68, Hoover, RonaId.'65, Huss, Leonard,'67. Row 3: Jedlicka, Robert,'65, Jensen, Richard,'67, Johnson, l3ertha,65, Johnson Marietta. '65, Kaufmann, Gary. '65, Klostermeyer, David, '65, Kreshel, Phyllis, '65, Kubert, Gary. '65. Row 4: Kull, Lloyd. '67, Kuticka. Linda. '65s Lawler, Janice. '68, Lentz, Eugenie. '65, Littrell, Richard, '66, Lowe, Robert, '66, Lucs, Dagnija. '65, Luebbe, William, '65. 483 Living in the house, ci Lincolnite soon realizes the best clothes cleaner in town is still "mom." 484 Lincoln Students 4 i Row 1: Malena, Daryl, '66: Mallatt, Saundra, '65: May, Larry, '66: Miller Charles, '65. Row 2: Mitchell, l-lenry, '68, Moncrief, Marlene, '67: Morgan Lloyd, '65, Mundell, Sharon, '65. Row 3: Newville, Nancy, '66: Ottmann Steven, '68, Ousley, James, '68: Panska, James, '66. Row 4: Pelletier Jeffry, '65, Peltzer, Percy, '65g Peterson, Robert, '66, Piliard, Edward. '65. Row 5: Polk, John, '68, Pope, Larry, '65: Rames, Rodney, '65: Reed. Wayne, '68. Row 6: Richardson, Anne, '65, Rieger, James, '66: Riggeft, Allen, '65, Rikli, Ross, '66. Row 7: Ring, Curtis, '65, Ring, Daniel, '65 Roberts, Joyce, '65: Rockwell, Joan, '65. ,AT Car privileges insure popularity, as ca perennial "ride" chauffeurs moochers. ,M 4 75 Row 1: Roeser, Mary, '65, Flood, Kenneth, '65, Sabata, Tony, '68, Satchell, Thomas, '67, Schultz, Phillip, '65, Schwanke, Nancy, '65, Seely, Patricia, '65, Shaner, Laura, '65. Row 2: Sharp, Connie, '65, Shaw, Vondra, '68, Sherman, Gary, '65: Shike, Terry, '65, Sieck, Barbara, '65, Smith, Larry, '65, Souders, Margaret, '65, Stark, Nancy. '65. Row3: Statler, Chip, '65, Stevens, Sharan, '65, Strayer, John, '66, Stuck, Jerry, '68, Thompson, Nancy. '65, Trebelhorn, William, '65, Uerling. Charles, '65, Veak, Michael, '65. Row 4: Vickery, John, '65, Wallen, Glenda, '65, Warboys, Sheri, '68, Weiss, James, '66, Wendt, Lloyd, '65, Werner, Cheryl, '65, White, Molly, '65, Wiemers, Barbara, '67. Row 5, Willnercl. Philip. '65- 48 486 Take 24 hours: subtract six hours for sleep, four hours for class, two hours for chow, three hours for study- ing: that leaves nine hours for CORN- HUSKER, five days a week, probably Friday night and all day Saturday and Sunday too. Sixteen weeks per se- mester, plus Thanksgiving and Christmas vacations. That's the '65 CORNHUSKER. Five ME's, subtract one: 25 SE's, drop-and-add all year and end up with ten ready-willing-able-to-work peoplelones. The senior staff: the leaders, the advisors, the whips - three minus one, plus one: oh yes: the outside, impersonal "old man," ready to serve, acting fonlyb once like a nerve gas. And the chosen over- seers: omnipresent, but never seen: unfeeling, but felt-once. The result of these simultaneous human equations: 133 pages equals four and a half months: but then 400 pages equals two months. So what? Apathy led to sudden anger and resentment, then nothing, then "let's go, go, go..." No glory involved at first, just a matter of principle. But after the ball was roll- ing Cfinallyb, what?? In Retrospect 1187 wa if if 2 1. 5 'Q 2 5 N .K I, .,. ., f -1' V Q.. o xx Q X4 ' Xfx SQ 5 Wir. Q., -x -74? -..y Xxf., ,Q Y-X , A 5 :L , zu ' ,., 545 V P V X .K-f M ' .' W 2,511.21 M K :f..,.,..h .RL y 2. fx X., , MXW I f Numa- '-s---- -.,.. .. o af' .. ww .- we .,,""QAN Q. .X a ' K..-f-HM N - -'W' -- .. , .' , . - " . "A - . , .. 1' 'f---.44-my gf'-M-x,. - A .. af W. ' M ,- WJ'-A .-,iii , Q " ' ,m,,...4LMN.,,.,-M: 9. i .. V M N W ww.,-.-aw.-1-f Q?,gu1M.,. , q.mw..,M-W.-m,? .zvvv-git" .,,g,., --- ,. , nmnx. : " " , - , . .WA , A -..M-.f,..,,,,::.'-5 QXl?QAf?'Z4T:xv-451 "Wx" Wi., 4','Q"?rjf.p x,,m.. " ' 'H . , . .,,... .W K... A Q I ,Aww ,,,,,, xfA,5,',:.pg.-xx.:.'2,:A..3W.. M- 1 ff me . ' I Md, -WM -- .. ,,,.fw,f55Y-?f5Y,f.1sw,+p.n-,L,wX-:"N"w'1-f- L A-fs,-.aymw.:,. , --.A , .,.,,. ,,. U q . A f. l..'aw,.W..,,.. "' " - if f A -- ' -..vi-fm.. ,xr-jf , 55-f-..,::?.p-1-:..,, 1: VM... 1 -'W N-M, " "'- ' ' . , ..., '.-w',,w'Tl-wry.-1 .."f'f7wf"?2'- ' ' M ,gun Q pay,-w . ., NM ...X '.,m.?2f1i?'ii""2Y .. A" -1 - Q .4 G if-.fx Jygyi U ,W , A f- -..NT , . Q I ,Mylan G- NMS, wwwzw -M- G , . X f -A ,.4,.,, W ' . ,. Mi M ' , W V A . .N wfrkfw -- -. .. +9 .wa "ff" j -- vw- " ,mx I ' 41"I 425,113 cg 'W X Q-vnu . ma' . u ' f' 3.5 -4. - ,mf x 'edu'-Elsx .. I w 4 . A, w P o f,-1 12 'IU u a i f F 1 2 X : 2 I 5 5 . 2 - I 1 . ? 4 , i 1 5 5 - , , 1 2 if 5 z 5 I r, mn TN EW Q ,iw Mu BAA' Q" fm' Q: , , ' X hm - 4 3 , Q A Advertising '-ffLNNxaf?""v:'sKZ.w"'Rz'6"f'A-oX"'wa"-f'u"'WlH ' ' -h W- D and to grow. F N --1' Stake your claim in Nebraska,the statewvhere there's plenty of room to grow. You will find opportunity in its vast acres of land, in business, industry or in the fine schools throughout the state. Wherever you go from border to border you'll find room to live, to learn, to prosper The Gas Company 3,. Buy 1 966 CORNHUSKER GREEN FURNACE 81 PLUMBING COMPANY, INC. 2747 North 48th -466-2377 "Serving Lincolnland Since l92l " WENTZ PLUMBING AND HEATING Contracting Plumbing Repairing When your fraternity or sorority is in Cl plumbing or heating mucldle let WENTZ pull you out. 1620 N St. 432-1293 M, --N , H vga. af 1 , .-277' ,.,,,f . f.... . A ,R',, P-', rv' ' . . -,,. In ns., . 'I A ,-5, , I 54 .x I . :- ' .,-A'-1, j , 1 'yn' ' . , I.,,.., f : "",9,'5" ' V v' 1' ' " , .51 J, ,N-' 'ia '--1. ff., K"-0-1:1 5 7 ' L' . ".2. ' 146. 1 I J x 'U 4 v Av.,s.', ,f,.,,. 4 W I ,' , 3: ..,.,.,,,,x . -.- 6 , '- I -: f f? ,l.!",i2 Vdi ' eff 1 if 1 A , Q., , :QA ' A if 4 g S ?'f,,f"-f. ,DPPX f 42 Tgfgjfyw ' Z'45"'.v 5 5 W 4 of Q X, 07" A., il ' fav J, v i 7 Q- ,ggnnlU'9'o im! nl ,ZX- , . CUSTOMEYR V V elf' . JOHN N Sun! Ma, .I ,,v, ,A , I' W , A gm-U' fizr-ml" ' i A agua! , ,T hxA1'XOe::'.1'A A gB fx 9,3-0',,,,.. - '-5 The most talked about book on campus Filled With First National Bank ' checks ' Any amount opens an account ' No Minimum Balance required ' No Advance Service Charge ' Free-A liberal supply of Personalized Checks in a choice of colors ' Nominal 10c per check handling fee AFTER checks are written Csingle deduction made on monthly statementl A Real "Natural" during College-A Great Beginning after Graduation X FIRST NATIONAL BANK X ate STr'ust Company of Linooln Downtown at 12th and N Street: Handy Drive-in a1:1E31:n and I. MEMBER F.D.I.C. yziititffgv 269430 - you ccm'f beat 'UI' UM' commerce ond Industry 0 Daily pick-up and delivery at all fraternities, sororities and dorms. 0 Located just across the street from the main campus and in the men's dormitory. O Guaranteed works plus 100729 off on all cash and carry. For smarfer-looking clofhes call The Evans LAUNDERERS CLEANERS 333 No. 12th Phone 432-4461 MILK BUTTER ICE CREAM utrice Rods fn. NEBRASKA WEAVER MINIER COMPANY Q JN ' Wigs ' ' And 1 A WORLD f ' Hair Styling kk. A gl , w e A ,561 is V 1 A X4 or THANKS 1 1 O cone InMind .1 HUSKERS X 9 N ., ...we WISH . ' ' ' 1 You MUCH success ' AND ALL THAT'S - A 333512 EZZE 1306 N sf. 131 so. 14th 504 so. 13111 l ax In 11, X 11011111-110111 nnuo co. fy -f 2421 "0" si. V at A Sickroom Supplies-Wheel Chairs Crutches-Etc. eFOR RENT OR SALE- g COMPASS ROOM A tashion in dining, the COMPASS ROOM features steaks, seatoods and chicken. The dining room is open daily from 11:30 am to 10:30 pm. For private dining room reservations call 432-5678. 493 KINGSCREST DRIVE-IN RESTAURANT JI 111 ENTE INC' ROYAL ROOSTER GOLDEN FRIED CHICKEN TUBS - BUCKETS - BOXES TO GO 40TH 81 SOUTH STREET 488-0985 KINGSCREST 432-2878 jar your fun lime Aning KING'S DRIVE-IN 3935 SOUTH ST. SITV NCO 1' 2 20 2 he Gfnpinink iilnlh uulvsn orp:E::zAinAA-- LI :TN R mm 494 What the Protecting Hand i 4 ' J, tl, Means to r For You WOODMEN ACCI NT A L lg LOANPQXNN This dramatic sculpture which graces the south facade of the home office of Woodmen Accident and Life Company is a symbol of personal insurance in action. Woodmen Accident and Life Company, a pioneer in family protection, underwrites insurance policies that provide help in meeting the problems of sick- ness, accident, death and retirements, for individuals and groups. Woodmen Accident and Life Company serves 29 states including Hawaii. The Protecting Hand means career opportunities for men seeking a field that offers service, unlimited opportunities, and independence. E. J. Faulkner, President Woodmen Accident Tb, , :f' . Proefiu and Life Company Kl lglh Hag' g Lincoln, Nebraska li I A5 495 49 COLONIAL CONTINENTAL O We Specialize in Reference Library Binding, Manuscripts, Books and Magazines. Established in Lincoln, Nebraska, since 1917 2626 N. 481'h Sf. Phone 466-2628 . S eroing CONTINENTAL BUFFET Featuring U.S. Choice Prime Rib of . 0 Beef - Barbecued Ribs - Fried Chicke Kurizer's Mobil Service Where You Are Always Welcome You Can qat and Get Only The BEST Service Deliciousmsizzlmg STEAK ALA CARTE MENU 0 l- 0 - S6'I"UlC6 Calls - Privaie Dining Room - Community Savings Stamps - Puffy and Conference Rooms - We Cash Personal Checks - Cul' 434-2820 1701 R sneer 432-9540 UnC"'n 7'9 on WeekdC'Y5 9'9 on 5U"dC'Y5 56TH 8. coRNHusKER HIGHWAY Your patronage has been appreciated...May your Future Be a Rewarding One. UNIVERSITY BOOKSTORE Nebr. Union Williams Recording Service Steinway Pianos Conn Organs KT N!!! Instruments Tape and Disc Demo Service J- ' - l Electrical Transcriptions, RX ' 3 5- U ' King and Buffe-H Professional Recording ,' 1ll"Ti,egF4Q 7 ill 1 i 'L L , Pilot Stereos . Taping Service. 33113 and 45 Production Recording Specialists SCHMOLLER 8. MUELLER PIANO COMPANY 1212 "O" Street 432-2729 The Home of Where campus ' if is r . ,. friends meet . . Q LUNCHES Swndczf "lf You Can Hear It, We Can Record It." SNACK5 Call or Stop In H31 R sheet . . . Studio and Store . . . Next to Nebrgskg Book Sfgrel 2650 N. 48 Lincoln, Nebraska 68504 Lincoln, Nebrl Ph' 4344745 Rag Rea'din'... Q timely tid-bits Q fine features Q enticing editorials YOUR DAILY NEBRASKAN QUENTIN'S Smart coeds know that Quentin's Town and Campus is the answer for any occasion. 497 Good Luck To Graduating Seniors From Diamond Bar 81 Grill Red and Ted SALES SE'V'CE WHITEHEAD pm'-ups QZMMMJ out CDMPANY Lincoln's Largest Exclusive APPLIANCE STORE 2537 Randolph Ph' HE 5-3509 Nth G M St' Lincoln 8' Nebr' There is a Whitehead Oil Sfafion convenienfly locafed Phone 432-5365 near you, We proudly present a new VICTORIAN splendor befitting Lincoln's oldest and largest... HQ EL 1333536625353 NINTH 8. P ST. LINCOLN 432-6601 CHARLES DOLAN, GEN. MANAGER 498 for you This is Bankers Life Nebraska. We're calling to remind you that proper Life insurance planning is one way you can dial yoru' future direct. For more than 77 years, Bankers Life Nebraska has been providing these good connections. And, by continuing to help young eo le l greater achievements. p p , We are ooking forward to even BANKERS LIFE NEBRASKA 4 .., . i THE BANK THAT'S CLOSEST TO THE CAMPUS HCME OF A Egg .ng :jug . A 3 H R an - wimzzrr EEET EEEE . . 0 'Ink .I 9 My . ' ': E..- WEEW- 2 - I In ' L ibEEuELlHiiuEn.5u,.,.. ,.. A ACCOUNTS - -. - ww NAIYONAL BANK OF COINIIINIIERCE TRUST Q SAVINGS 0 LINCOLN Member F.D.I.C. THE PizzA HUT 489-4601 - :i :..T A ii AAT A 4601 "0" ST- ,TT, When You Are Studying, On A Date, Or Just Hungry for Pizza Try The Pizza Hut ' ' '71 K For Carry Out or Dining In Order by Phone U5 n ' S u .. -1 1':',1"'x Y X . OPEN 11:30 A.M. EVERY DAY 500 T KATHIE GLADE Phofographed By I Porfraif and Commercial Phofographers Corner l4'rl'x and P S'rree'rs HE 2-2426 O MUMQM Lee D. Cool ...... Harold Joyner ...... Murv Barry ....... A. H. Peters...... Jon Van Bloom ...... Paul Douglas ....... Paul Yule ......... Wilbur Heinke ..... Dick Welch ...... Dale Johnson ....... Michael Burke ....... Michael Petersen .... Floyd Crossley ..... Jon Van Bloom ....... Jake J. Heimbuch ..... Forrest Pollard ..... 74SSOCLEf'SS 1311 M STREET LINCOLN, NEBRASKA Harold Hansen ............ De Wayne Duerfeldt Roy Marshall .......... H. D. Laird ......... Robert I. Carver, Jr.. Richard E. Durling... Ken DeCamp ...... Darrell Hinze ....... Richard Spiegel ...... .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .....Lincon .............Lincon Grand Island Grand Island Grand Island Grand Island Grand Island ..............Scotia ......Kearney .....Hastings ..............York ......Gothenburg .......Broken Bow Your U of N Student Insurance Carrier for 1964-65 Mime! or OMAHA V. J. Skutt, Chairman ofthe Board D, D. Ulfers, President 9 Q I I X , I ' Eau . If it f I . oafi? KAVALIER New and exciting and very smart. A perfect setting for the traditionally fine Schimmel food. I , Q ' ' f fi . , , X 5 1 4 1. W Q I TEE PEE The place everyone knows, where everyone goes. The old favorite for delightful snacks or delicious meals. INDIAN HILLS INN Omaha special because itis Schimmel HOTEL CORNHUSKER Lincoln special because it s Schimmel E GOLDEN SPUR Popular for a long time, for good reason. Where everything from ham- burgers to steaks has that great open-fire flavor. Q HOTEL BLACKSTONE Omaha special because it's Schimmel NEBRASKA BOOKSTORE if I f 41553, For A Complete Selection of Books and School Supplies Visit the NEBRASKA BOOKSTORE VANICE PONTIAC-CADILLAC INC. I2 81 Q St. Telephone 432-7677 LINCOLN, NEBRASKA PONTIAC-CADI LLAC-TEMP EST also Fine Used Cars enjoy better tasting milk FRESH from Roberts Daizylfzlzd where all good milk products come from The Commonwealth Company I26 No.ll Lincoln, Nebraska Your Savings Earn 5 'Xa on five year certificates UAW: on one year certificates 4 'Xa on passbook savings Figured on Daily Balances and Credited Quarterly Fidelity Insured For 52,250,000 Congratulations to the Class of '64 FOR ENJOYABLE DINING FROM AN OLD NEBRASKA INSTITUTION Serving American Families Since 1906 L OFFERING NHL UFE KINGS BUFFET Foodlfosil ACCIDENT 1316 N sf. HEALTH KING'S AT l9tl'1 T840 O St. HOSPITALIZATION KlNG'S-BETHANY 'I340 NO. Cotner Blvd. KING'S ALSO IN ' Omaha ' Boulder ' Grand Island 0 Fort Collins ' Scottsbluff ' Topeka THE M'DVVEST j Q ' Denver 0 Gainesville INSURANCE COMPANY ' Greeley ' WC'le'loo oi: LINCOLN, NEBRASKA - Fort Dodge ' Cheyenne ' Tulsa 04 t 'H NEBRASKA UNION Cafeterla6QCrlb s af 4 ef awww ch Barber Shop spwwgw 9 eww .szqz ,lf em Games Area aww, Aw, ca e ca Proqram Events fedwwi 44014 M Www 741724 I O by H li. 'll"T1" E. Mit! Qi- Y 1 if ongmiulntions. You've successfully achieved another goal. You're ready to begin reaching for future successes. But . . . how do you measure success? Not with a caliper or a yardstick or a stopwatch . . . not by the acre or the ounce or the cubic foot. Success is intangible . . . it is the sum of your personal goals and aspirations, sorted into positions of relative importance. Whatever you establish as your criteria of success, you will need to exercise self discipline. Ambition alone is not enough . . . even coupled with intelligence and talent. Self discipline is essential to direct your energies and abilities into productive channels . . . to provide you with initiative and perserverance. Develop this quality . . . you will enjoy a more rewarding life, a more successful life. , "Ambition is just the desire to succeed. The world is full of ambitious failures-all desire and no discipline. SeH discipline is perhaps the rnost important quality an intelligent person can develop in order to reach his goals." From an address by William A. Hewitt, Chairman, Deere 84 Company. JOHN DEERE John Deere Company, Omaha, Nebraska i 1 Lil V: 'Q' '6 fi 'f ? 1 . Planning With Pride With all of the miracles of medicine and the advance- ments of environmental health, life insurance has taken on new meaning. Today the emphasis is 'on comprehensive planning - "all needs" as opposed to single purpose planning. Security lvlutual men un- derstand this modern mean- ing. With thoughtfulness and vision they have adopted "Planning With Pride" as their professional creed, their way oflife. Scottsbluff. York ale E. Gill ,Qing l 1 Career opportunities in life insurance are available in the "Growing World of Security Mutual." Those who qualify can look forward with confidence to a rewarding and interesting life-time experience. lfyou are interested, talk it over with a Security Mutual Man at any of our offices in Nebraska-or contact me. N. R. Hoelk, Vice President and Director of Agencies 200 North 15th Street Lincoln, Nebraska SECURITY MUTUAL LIFE NEBRASKA A Aalborg, John, 433 Aaron, John, 402 Abbuhl, Lois, 59, 61, 111 Abel, Christine, 61, 379 Abel, Teresa, 98, 379 Abel, Veronica, 379 Abrahamson, Hugh, 426 Abrams, James, 426 ACACIA, 386 Adams, Carolea, 363, 451 Adams, Charles, 106 Adams, Connie, 379 Adams, Dwayne, 33, 409 Adams, Gene, 433 Adams, James, R., 333 Adams Adams Adams Adams Adams Adams , James, W., 433 , John, B., 411 , John, C., 117, 402 , Karen, 240 , Kathryn, 240 , Sherrill, 379 Adamson, Sharon, 366 Adderley, Erwin, 80 Aden, Normandeen, 482 Adkins, Richard, 17 Adkins, Richard, E., 33, 451 Adkisson, June, 478 Adler, Douglas, 342 ADMINISTRATION, 14 Aerni, Albert, 451, 482 Aerni, Larry, 80 Aerni, Richard, 50, 53 Agee, Janie, 201, 376 Agena, Evonne, 111 Ager, Patricia, 357 AG EXEC COUNCIL, 38 AG MEN'S CLUB, 338 AGRICULTURE, COLLEGE OF, 30 AGRONOMY CLUB, 34 AG UNION, 227 AG YWCA, 238 Ahlquist, Gary, 339 Ahlschwede, Barbara, 363 Ahlschwede, Carol, 103, 478 Ahlstrand, William, 419, 420 Ahrens, Wayne, 438 AIA, 84 AICHE, 84 Aitken, Elizabeth, 373 Akerson, Ronald, 86 Akin, John, 415, 451 Alam, Donald, 35 Alber, Jacquelyn, 231, 359 Alberding, Mary, 360 Alden, Nancy,r98, 121, 385 Alexander, Doretta, 478 Alexander, Thomas, 419 Alexis, Tommie, 379, 451 Alfson, Jane, 355 Allan, Timothy, 122 Allard, James, 388 Allen, Byron, 80 Allen, Donna, 365 Allen, Nancy, 480 Allers, Laverne, 263, 272 Allgood, Paul, 262, 272, 393 Allington, Thomas, 95 Allison, Robert, 411 Almy, Horace, 340, 342 ALPHA CHI OMEGA, 354 ALPHA DELTA PI, 356 ALPHA GAMMA RHO, 388 ALPHA GAMMA SIGMA, 390 ALPHA KAPPA PSI, 71 ALPHA LAMBDA DELTA, 241 ALPHA OMICRON PI, 358 ALPHA PHI, 360 ALPHA TAU ALPHA, 35 ALPHA TAU OMEGA, 392 ALPHA XI DELTA, 362 ALPHA ZETA, 34 Alston, Cheryl, 478 Altebogt, William, 117 Altizio, Mauro, 262, 281 Alvarez, Barry, 270 Amack, Vivienne, 241, 246, 291 Amack, William, 393 Ambrose, Janice, 98, 374 Ambrosek, Jannet, 307, 451 Ambrosino, Richard, 270 Amen, William, 409 AMERICAN GUILD OF ORGANISTS, 60 Amerman, James, 282 Amsler, Jeffrey, 451, 475 Amsler, Julie, 376 , Amster, Nathan, 426 Amundsen, Clifford, 122 Amundson, Janice, 379 Anders, Dale, 395, 451 Andersen, Jerry, 409 Andersen, Neil, 83, 208, 331, 451 Andersen, Sandra, 43, 307 Andersen, Terry, 405 Anderson, Mary, 307 Anderson, Morris, 33, 388, 451 Anderson, Nancy, 376, 451 Anderson, Nels, 433 Anderson, Robert, 412 Anderson, Roger, 415 Anderson, Ronald, 271 Anderson, Thomas, 405, 452 Anderson, William, 412 Anderstrom, Susan, 360 Andreasen, Twila, 366 Andresen, Harold, 452 Andreson, Wilbur, 415, 452 Andrews, Ann, 246, 385, 452 Andrews, Gregory, 415 Andrews, Harold, 420 Andrews, Martin, 117, 123 ANGEL FLIGHT, 117 Angelis, Maria, 369 Angle, Michele, 111 Angus, James, 431 Annable, John, 420, 476 Ansari, Kouros, 482 Ansari, Massoud, 452, 482 Antes, Jane, 385 Anthony, James, 412, 476 Anthony, Jean, 303 Antulov, Robert, 274, 277, 278 APhA, 106 AQUAQIJETTES, 240 Arbuthnot, Sue, 132 Arehart, Robert, 452, 482 Arens, David, 386 Arffa, Davis, 426 Argue, Harry, 286 Atkinson, Barbara, 231,379 Atwood, John, 277 AUF, 239 AuchMoedy, Joseph, 412 Aufdemberge, Victor, 80, 208, 333, 452 Augstums, Astrida, 59 Austin, Gary, 33, 339 Austin, Jane, 310 J Austin, William, 52 AWS, 200 Axelson, Pam, 360, 452 Axthelm, Donna, 304 Axthelm, Karen, 303 Axthelm, Larry, 86 Ayers, James, 412 Aylor, Judith, 246 Ayres, Robert, 412 Ayres, Susan, 201, 360, 452 Baack, Lowell, 279 Baade, Clifford, 121 Baade, Susan, 241, 355 Bachand, Lee, 284 Bachman, Gordon, 66, 202, 390, 391, 452 Bachus, Bruce, 482 Backelman, Carol, 304 Baer, James, 202, 411 Bahel, Vijay, 83 Bailey, Gerald, 405 Baird, Carolyn, 201, 234, 374 Baird, Gerald, 452 Armbright, Larry, 342 Armstrong, Allen, 273 Armstrong, Beverly, 116, 234, 239, 241, 242, 366 Armstrong, Donald, 80 Armstrong, Jan, 371 Armstrong, Joanne, 371 Armstrong, Suzanne, 205, Allen, Francis, 262, 273 Allen, John, 419, 431 Allen, Allen, O8 Judith, 385 Lynn, 415, 451 Anderson Bruce, 52, 245 Anderson David, 333 Anderson, Delwin, 334, 451 Anderson, Delwyn, 71, 402 Anderson Diane, 480 Anderson Edward, 438 Anderson Garwood, 399 Anderson, Gary, 106, 431, 451, 482 Anderson Galena, 87 Anderson Gaylord, 399 Anderson, J acquelyn, 43, 297 Anderson, Joseph, 412 Anderson Joyce H., 360, 451 Anderson, Joyce M., 239 Anderson Kathryn, 111, 297 Anderson Kay, 369 Anderson Lana, 363 Anderson Larry, 232, 342 Anderson Lowell, 33, 36, 339 Anderson Marion, 59, 365 Anderson, Mark, 118, 119, 123 366, 452 ARMY ROTC, 118 Arneson, Sally, 52, 357 ARNOLD AIR SOCIETY, 116 Arnold, Diana, 304 Arnold, Patricia, 359 Aronson, John, 20 Aronson, Robin, 242 Arth, Lawrence, 397, 452 Arthur, Kathleen, 359 ARTS AND SCIENCES, COLLEGE OF, 44 ASAE, 85 ASCE, 80 Ashby, Jan, 106 Asher, Leroy, 35, 409 Ashmun, Raymond, 385, 434, 435 Ashton, D. 245, 246 Askari, Fereydoun, 482 ASME, 81 ASTRONAUTS, 158 ATHLETIC ASSOCIATION, 250 Baird, Sam, 70, 202, 232, 395 Baird, Travis, 376, 452 Baker, Charles, 226, 237 Baker, Janie, 297 Baker, Kelley, 226, 237, 436 Baker, Leroy, 46 Baker, Nancy., 220, 366 Baldwin, John, 106, 232,343 Baldwin, Richard, 415 Bales, Richard, 411 Bales, Rodney, 452 Balfour, Susan, 379 Ballard, Meredith, 363 Baller, John, 51, 436 Baller, William, 52, 110, 436, 452 Bals,,Karla, 98 Bambad, Ray, 533 Banghart, Peter, 340 Banich, John, 270 BANKER'S LIFE, 499 Bankey, Daniel, 35 Banks, Elaine, 40, 307 Banta, Raymond, 433 Banta, Richard, 433 Bantz, Nancy, 363 A Bantz, Roger, 399 Barber, Byron, 422 Barber, Donald, 391, 452 Barber, Jean, 243, 373 Barber, Raymond, 245, 271 Barelman, Carol, 355 Barends, Ben, 272 Bargen, Denny, 452 Barger, Debbie, 374 Barger, Donna, 52 Barger, Nancy, 297 Barjenbruch, Kenneth, 476 Barnes, David R., 117 Barnes, David W., 83 Barnes, Margaret, 363, 452 Barnes, Richard, 409 Barnes, Robert, 401 Barnes, Timothy, 452, 482 Barnes, Walter, 262, 263 Barnes William J. 411 Bastian, Jeff, 53 Bateman, Susan, 452 Batenhorst, Mary, 36 Bates, Barbara, 359 Bates, David, 411 Batt, Linda, 355 Batten, Rollin, 393 Battles, Duane, 334 Bauer, Elizabeth, 58, 385, 452 Bauer, Jack, 122 Bauer, Janice, 374 Baughman, Roger, 388 Barr, Colby, 433, 452 Barr, Diana, 348 Barry, Michael, 270 Barta, James, 106 Bartek, Gerald, 333 Barth, Becky, 36, 42, 43, 307 Barthell, Laura, 358, 359 Bartlett, Carol, 310, 482 Bartlett, Cynthia, 376 Bartlett, Margo, 42, 303 Bartling, Ivan, 33, 34, 409 Barton, Anita, 383 Barton, Michael, 199, 202, 216, 419, 452 Bartruff, Lavonne, 303 Bartzatt, Vicki, 371 BASEBALL, 282 BASKETBALL, 274 Basler, Rodney, 99 Bass, Rosanne, 348 Bassett, Joanne, 297 Bastian, George, 25, 415 Baum, Ronald, 415 Bauman, Walter, 46, 47 Baumann, Gwen, 359 Baumann, Mary, 205, 355, 452 Baumbach, Terry, 246 Baumert, Kenneth, 83, 452, 482 Baxter, Barbara, 116, 234, 297 Baxter, Charles, 401 Baxter, David, 412 Baxter, Judith, 241, 246, 348 Baxter, Lynda, 355 Bayless, Mary, 480 Bayless, Phyllis, 307 Beachler, Kent, 242, 433 Beaird, Lela, 111, 385, 452 Beaird, Linda, 111, 205, 384, 385,452 Beal, Melvin, 452, 482 Theta Xi's 'Il -:I ful: 1, ui c " Yi .,nm11I- ' ' ll' mu f I' loo W 'lo ll liar: "' I 'kv' Q. ,ii I PKOFANITY GUM, , 'ni I ' 'll X' l' , oo Nor ' Towlbv fic l ill illfx FEED we'-4 .ani ii- ,ITAL-:. STUDY "jim , l .- I , ullliifial .J- , ' 4 :mes I- l -N1 .e 4 'll ., . D I i" -'ffa:fZ:fS:a-ties' life:-.i I . raiser. ,Q I-1' - ii" M I Writ-fi:-.irlf S ,tg 9.'M.'-: 'hw -, A 'I e E ' i rr- swirl If 1 'Wm FEMALE voice?" ' I Beall, Constance, 355 Beals, Dale, 34 Beam, Earl, 431 Beardmore, Mary, 373 BEATRICE FOODS, 490 Beatty, Barton, 207, 386 Beatty, Dennis, 33, 37, 388, 452 Beavers, Dennis, 420, 476 Becher, Errol, 333, 452 Becher, Mark, 415 Beck, Bruce, 106 Beck, James, 270 Beck, Phillip, 106 Beckenhauer, Margaret, 307 Becker, Curtis, 393 Becker, Herman, 86 Becker, Ray, 36, 337 Beckman, Barbara, 111, 239. 369 Beckman, Lynn, 363 Beckmann, Barbara, 241, 365 Beckmann, Patsy, 111, 365, 452 ' Beckner, Raymond, 339 Bedient, Carolyn, 359 Bedient, Gene, 52, 60, 61 Beebe, Kenneth, 33, 36, 220, 388 Beebe, Russell, 386 Beecher, Barbara, 369 Beel, Cheri, 116, 379 Beerbohm, Larry, 52, 395 Beerline, Joan, 241, 246, 371, 452 Beermann, Charla, 369 Beesley, Richard, 83 Beexley, Janill, 355 Beggs, Karen, 241, 243, 373 Beggs, Walter, 108 Behlen, James, 342 Behnke, Catherine, 36, 43 309 Beideck, Bonny, 371 Belafonte, Harry, 159 Belden, Jay, 33, 35, 37, 409 Bell, David, 35, 388, 452 Bell, Gregory, 399 Bell, Leon, 53, 60 Bell, Robert, 47, 397 Bellamy, Raymond, 35, 342 Bellamy, Ronald, 342 Bellows, Donald, 53 Belmont, James, 123, 405 Belmont, Jerry, 128, 399 Beloit, Bruce, 70, 434, 452 Beltz, Cathleen, 363 Beltz, Stephanie, 359 Beltzer, James, 381, 411 Belzer, Irwin, 476 Bemis, Deanna, 61, 374 Benda, Janice, 201, 215, 239, 359, 452 Bender, Eileen, 383 Benecke, Sally, 359 Benett, Alan, 22, 226 Bennett, Dorothy, 374 Bennett, George, 334 Bennett, Jane, 43, 309 Bensen, Walden, 121 Benson, Donavon, 34, 35, 38 Benson, Marla, 36, 246 Benson, Nancy, 220 Bentall, Clare, 363, 452 Benter, Richard, 433 Benting, Karen, 214, 231, 379, 452 Bentz, Jeffrey, 80, 452 Bentzinger, Kathryn, 363 Berg, Nadine, 360 Berger, Bruce, 286 Berger, Dianna, 363 Bergh, Cheryl, 309 Bergman, Robert, 35, 339, 452 Bergstrom, Patricia, 297, 452 Bernard, Diane, 365 Berney, Barbara, 52, 385 Bernstein, Steven, 247, 426, 452 Berry, Rod, 406 Besom, Robert, 452 BETA GAMMA SIGMA, 70 BETA SIGMA PSI, 394 BETA THETA PI, 396 Beverage, Roger, 433 Bieck, Carol, 205, 370, 371, 452 Biel, William, 337 Biere, Marcia, 366 Biere, Nancy, 371 Biesecker, Gary, 412 Bilka, B., 122 Billesbach, Richard, 70, 405 Billiard, Terri, 52, 385 Binegar, Jayne, 309 Binger, Jan, 365 Binger, Nanette, 355 Birkel, Elizabeth, 359 Birusingh, Krishna, 412, 476 Bischoff, Carol, 201, 231, 234, 363 Bite, Guna, 121 Bitner, Barbara, 242, 373 Bitner, Kristin, 373 Black, Diana, 241, 371 Black, Peter, 393 Blackstone, Ann, 99, 234, 296, 297 Blair, Charles, 412 Blakeney, Loren, 53, 402 Blanchard, Dale, 433 Blankenbeckler, Brenda, 66, 238, 355, 452 Blankenship, William, 411 Blatny, Richard, 98 Bletscher, Dwight, 401 Blevens, Robert, 397 Bley, Loren, 411 Bliss, Judith, 43, 307 Bliss, Quentin, 391 BLOCK AND BRIDLE, 32 Block, Andrea, 234, 238, 482 Block, Lawrence, 247, 409 Block, Oliver, 35, 47, 79, 80, 395, 452 Blomendahl, Herbert, 402 Bloom, Bruce, 476 Bloomgren, Tavya, 360 Blue, Connie, 480 Blue, Peggy, 241, 360 BLUE PRINT, 82 Blythe, Karl, 304 Boardman, Phillip, 52, 340, 342 Bock, Steven, 415 Jay Pokorny , il j,lIlViIm., lM,' 1 w ' ' N, . V M ' lllliV 5 I i.4 n-dv., Eli? X , 'i W Xvxl V 'CQ - - W-Ze Q Q " Now THIEKE'-5 A QTUDENT wHo'1,L ao v1,p.o26.f' Bockus, Beverlu, 383 Bockus, Richard, 331 Bode, Charles, 411 Bode, Cleta, 379, 452 Bodie, Sandra, 61 Boeck, Robert, 401 Boeckenhauer, Lauren, 33, 36, 337 Boeckman, Bradley, 43, 118 Boeckman, E., 119 Boehner, Robert, 80, 82 Boehner, Thomas, 397 Boelts, Jubert, 238, 337 Boesiger, Allen, 53 Boesiger, Donna, 58 Bogard, Robert, 52, 53, 60, 386, 452 Bohling, James, 332 Bohn, John, 401 Bohren, Dennis, 52 Bolich, Genia, 385 Bolin, Karen, 385 Bollman, Virginia, 369 Bolz, Farrell, 405 Bonneau, Loren, 110 Booth, Harold, 122 Booth, Thomas, 236 Borchert, David, 386 Bordy, Harold, 426 Boreson, Deo, 59, 297 Borgens, Georgia, 357 Borgialli, Orvall, 260, 272 Bornemeier, Susan, 241, 359 Borner, Charles, 482 Bornhoft, Budd, 95 510 Bornschlegl, Larry, 282, 397, 453 Borzych, Conrad, 86, 87, 340, 342, 453 Bosking, Robert, 393, 453 Bosse, Barbara, 376, 453 Bostic, Wayne, 46 Botkin, William, 434, 453 Bourne, Richard, 70, 71 Bowen, Douglas, 342 Bowen, Julia, 478 Bowen, Kenneth, 198 Bowen, Marilyn, 237, 371 Bowers, Larry, 482 Bowlby, Reeder, 47, 86 Bowman, Donald, 95 Boyce, Barbara, 60 Boyce, Marian, 303 Boyd, Carol, 307 Boye, Arthur, 242 Boyer, Sara, 366 Boyles, Ann, 155, 369 Bozarth, Gayle, 52, 385 Braasch, Kent, 80, 282 Brackle, Rebecca, 360 Bradley, Kenneth, 405 Brady, Albert, 117, 402, 453 Brady, Gregory, 95 Brammer, Jens, 80 Brammer, Louis, 453 Brammer, Wanda, 241, 297 Branch, Nate, 277 Brandt, Allan, 220, 245, 401 Brandzel, Thomas, 453 Branting, Carol, 110, 355 Brashear, Kermit, 52, 228, 411 Brauch, Barbara, 383 Brauer, Mary Ellen, 366 Braun, Braun, Braun, Braun, Braun, Audrey, 121, 385 Marilyn, 100, 478 Marvin, 426 Ronald, 424, 476 Warren, 405 Bray, Eileen, 373 Breckenridge, Adam, 19 Bredemeier, Lana, 360 Bredenberg, Jane, 242 Bredthauer, Joan, 310, 359 Bredthauer, John, 395 Brening, Glenn, 405 Brenning, Richard, 262, 283, 433 Breslow, LeRoy, 236, 453 Brewster, Frank, 412 Brewster, Tom, 202, 216, 453 Brichacek, Gary, 263 Bricker, Edward, 482 Brightfelt, Robert, 47, 79, 83, 438, 439, 453 Bringelson, Deborah, 238, 303 Brinker, Peter, 419 Brinkman, William, 411 Brinkworth, Thomas, 270 Brobst, Gary, 79, 83 Brock, Robyn, 376 Brockmeier, Wayne, 86, 333 Brocky, Stephen, 127 Brodd, Roger, 52, 406 Brogden, Bob, 436 Brohimer, Donald, 401 Brolyer, Bette, 58, 383 Broman, Keith, 226 Bromiield, Cecil, 412, 476 Bromm, Curtis, 33, 409 Bronn, Stephen, 47 Bronson, Sandra, 379 Brookhouser, Lynn, 36 Brooks, Diane, 309 Brooks, Michael, 406 Brooks, Victor, 262 Brookstein, Lloyd, 476 Brosius, Marsha, 37, 363 Brott, Patricia, 369 Brouillette, Richard, 420, , 476 Broutman, Leslie, 346, 359 Brown Allan, 83 Brown, Augustus, 337 Brown, Bonnie J., 116, 365 Brown, Bonnie L., 111 Brown Carl, 337 Brown, David, 434 Brown, Ellis, 412, 476 Brown, Eric, 64, 386 Brown, Gilbert, 81, 86 Brown, Jimmie, 263 Brown, Joan, 366, 453 Brown, Joe, 393, 453 Brown, Katherine, 297 Brown Nancy 397 BROWN PALACE, 332 Brown, Paula, 369, 453 Brown, Richard, 453, 482 Brown, Tim, 66, 393, 453 Brownell, Herbert, 131 Broyhill, Lynn, 121, 379 Brubaker, Thomas, 34 Bruce, Loretta, 241 Brueggemann, Mary, 369, 453 Bruha, Joyce, 309 Bruhaker, Thomas, 36 Brumfield, Marcia, 383, 453 Brumm, Jodine, 357 Brummund, Charles, 395 Brundieck, Sherri, 348 Brunk, Kenneth, 431 Bryan, Edward, 22 Bryans, Margaret, 371, 453 Buchfinck, John, 406 Buchholz, Karey, 309 Buckendorf, William, 412 Buckland, Robert, 340 Buckler, George, '270 Bucklin, Judith, 227, 244, 355 Budde, Elaine, 241 Budden, Victoria, 369 Budler, Lawrence, 333 Buell, Janet, 291, 359, 360 Buell, Norma, 227 Buhl, Verne, 34 BUILDERS, 230 Bukacek, Joan, 357 Bukacek, Linda, 357, 453 Bulin, Nancy, 366 Bull, Charles, 241, 393 Buller, Jennie, 36, 43, 303 Bullock, Bruce, 405 Bullock, William, 397, 453 Bundy, Bruce, 106 Bundy, John, 106 Buntz, James, 419 Burbidge, Gail, 419 Burch, Herbert, 386 Burchill, John, 271 Burd, John, 393 Burger, Thomas, 121 Burgeson, Wallace, 64 Burgher, Louis, 415 Burke, Terry, 431 Burmood, Dwayne, 34, 36, 337 Burneh, John, 420 Burney, James, 122 Burns, John, 270 Burow, Kenneth, 399 BURR HALL EAST, 308 BURR HALL WEST, 336 Burt, Donald, 95 Burtch, Nancy, 359 Burton, Elizabeth, 59 Busacker, Patricia, 297 Bush, Karen, 121, 369 Bush, Sarah, 384, 385 Bushek, Leonard, 431 BUSINESS ADMINISTRA- TION, COLLEGE OF, 68 BUSINESS ADMINISTRA- TION EXECUTIVE COUNCIL, 71 Buske, Marlis, 71, 242 Buss, Darrell, 49, 453 Buss, Henry, 33 Buss, Quentin, 453 Buss, Richard, 80, 431 Bussmann, Robert, 342 Butera, Charles, 122 Butera, Patrick, 402 Butler, John, 122, 333 Butterfield, David, 405, 453 Chaloupka, Robert, 411, 453 Butz, Robert, 431 Byars, Steven, 412 Byington, Robert, 397 Bykerk, Lynne, 385 Byrd, Carol, 36 C Cacek, Ronald, 34, 36, 391 Cacek, Susan, 304 Cacek, Terrance, 35, 36 Cada, Daniel, 86 Cada, James, 53, 60, 174, 202, 288, 388 Cada, Kenneth, 242 Cadwallader, James, 420, 476 Cakl, Duane, 453, 482 Cameron, John, 80 Camp, Donald, 405 Carbone , Beverly, 355 Carhill, Kevin, 331 Carlisle, J., 224, 245 Carlson, DeEtte, 363 Carlson, Dennis, 263 Carlson, Marvin, 36, 388 Carlson, Natalie, 234, 385 Carlson, Paul, 53, 242 Carlson, Theron, 79, 81, 86 Carlson, Carlton, Wayne, 386, 453 Marilyn, 121, 357 Campbell Claussen, Barbara, 297 Campbell Campbell James, 415 Janice, 385 Campbell, Joanne, 374 Campbell, John, 415 Campbell Kevin, 122 Campbell Milton, 337 Campbell, Nancy, 376, 435 Campbell Richard, 406 Willie 276 277 CAMPUS BOOKSTORE, 490 Canady, Donald, 52 Canarsky, Leonard, 270, 342 Cannon, Williams, 386 Capesius, Ann, 371 CAPTAIN'S WALK, 494 Carman, Glen, 391 Carmichael, Roger, 83, 482 Carpenter, George, 106 Carpenter, Roger, 436 Carr, Carolyn, 371, 453 Carr, Sharon, 360, 453 Carr, Sheila, 360 Carraway, Gary, 207, 436 Carroll, Joseph, 239, 397 Carroll, Michael, 397 Carroll, Nancy, 98, 241, 297 Carsensen, Dale, 334 Carskadon, Ihling, 337 Carstens, Julia, 371 Carstens, Kaye, 263 Carstens, Robert, 433, 453 Cartenson, Neva, 385, 453 Carter, Carol, 480 Carter, Gregory, 399 Carter, Janet, 480 Carter, Steven, 340, 342 Caruthers, Stephen, 33 Cary, Carol, 480 Casey,'Lawrence, 263 Alpha Phi's Casey, Mary, 385 Casper, Linda, 36, 304 Cass, Donald, 401 Cast, Marian, 42, 238, 307, 453 Castek, John, 434 CATHER HALL, 316 Catlett, Norman, 80 Cattau, Gayle, 405 Catterson, Sally, 363 Cavitt, William, 297 Cech, Leroy, 35, 337, 453 Cederburg, Carroll, 412 Cerven, Mary, 52 Cessford, Angela, 366 Chafiin, Cheryl, 355 Chaillie, Terry, 117, 433 Chaloupka, Jerrie, 98, 242, 355 Chamberlain, Nancy, 303, 453 Chamberlin, Janet, 357 Chamberlin, Judith, 357 Chambers, Thomas, 454 Champous, Ronald, 271 CHANCELLOR, 18 Chandler, Julie, 374 Chandler, Thomas, 50 Channel, Linda, 297 Chapman, Cheryl, 246, 297 Chapman, Dennis, 434 Chapman, Pamela, 301 Chard, Stanley, 476 CHARLES ELCE AND SONS, 496 Charleston, Steven, 80 Chase, Carol, 297 Chase, Don, 433 Chatiield, Lee, 20, 135 Chatfield, Linda, 52, 121 Cheairs, Barbara, 357 Cheney, Bruce, 33 Cheney, Karen, 121, 309 Chenoweth, Nancy, 366, 454 Cherny, Robert, 50, 236 Cherry, Jean, 304, 305, 454 Christiansen, Kay, 240, 246, 365 Christiansen, Mary, 240 Christianson, Dennis, 228, 419, 454 Churchich, Robert, 255, 263, 419 Churchill, Barbara, 366 Churchill, Charles, 411 Cilek, Carolyn, 297 Cipriano, Joe, 261, 277 Claassen, Mark, 35, 46, 454 482 Clanton, D., 33 Clare, Patrick, 420 Clare, Shirley, 385, 454 Clark, Carlton, 405 Clark Dwight, 402 Clark Jack, 270 Clark, Lettie, 71, 348 Clark, Richard, 405 Clark, William, 393, 454 7 Clarke, Eston, 393 Clatanoff, Noran, 116, 117, 208, 331 Clatanoff, Ramon, 331 Clatterbuck, Charles, 431, 454 Clayton, Thomas, 340 Clem, Barbara, 376 Clemons, Ann, 373 Cleveland, Linda, 111, 234, 238, 247, 363 Cleveland, Troy, 118, 119, 436, 454 Clifford, Barbara, 111, 371 Clifford, Bonnie, 241, 371 Clifton, Joan, 297 Clifton, Sandra, 357 Cline, Vicki, 36, 42, 43, 188, 307 Clinkenbeard, Michael, 397 Closter, Betty, 297 COACHES, 260 Coble, Harriet, 25 Cochrane, Kathleen, 360 rllli I isis 552' - ' " 40 WL 2 lIllllUIRlSi F REAMTIFQL' ' l ggggqlf I ,4G. 41.1------E-rs ""???5 ,f Ei, :rn -, 3, 5553 5 - MII ' ' . 3 I: M S H- assi :H-" l '- ,,,n, .,-Nw,-fn Zin!" 'W 1 4 se- - - -5,-1.3. . E -3" ' i - Ji?-'.'.'L ' "' " ' I!-.. ' U W' N , " V' 5 fiilf-' 'fl Q'- f ' Y- , , "':1'7' C frff 7 lk W! K ff 11111 IIN Mfr . .- iff' ' 593, -'Q'-. ""i ying ,,-Q, 11562. 2 4': W' , f,' fi,-5 , 1159 - f -?2l2:,34,.J- Paar:-rl!'!4-no-'1r:tl,eurl'. A 'AND wmi ouz 90lZ0lZlTf6KE5ELDA,Y0lJ mmmve smear oe one on me meer eocmawzmew oN cwruaf Chester, Arlene, 297 Chestnut, Ruth, 242, 355 Chilcoat, Donald, 420, 476 Childe, James, 454 Childers, Harold, 454 Childerston, Bernard, 406, 454 CHI EPSILON, 80 CHI OMEGA, 364 CHI PHI, 398 Chiles, Annette, 454, 482 Chipman, Gordon, 120 Chladek, Richard, 121 Christensen, Eugene, 431 Christensen Fred, 86 Christensen, Gary, 117 Christensen, Janet, 357 Christensen, JoAnn, 371 Christensen, Karen, 297 Christensen, Marian, 121, 363 Christiansen, Kay, 240, 246, 365 Christiansen, Mary, 240 Christianson, Dennis, 228, 419, 454 Christie, Dennis, 46 Cockle, Cynthia, 369 Codner, Marcia, 371 Codr, Robert, 384 Coe, Harry, 411 Coffey, Ella, 121, 369 Cogswell, James, 420 Colburn, Craig, 79, 86, 397, 454 Cole, Dana, 415 Cole, Juanita, 98 Cole, Larry, 420 Cole, Neil, 202, 386, 454 Cole, Robert, 70, 436 Cole, Susan, 373, 454 Coleman, Langston, 263, 264, 265 Coleman, Larry, 79, 86 Colgan, Joseph, 431, 454 Colglazier, Bertha, 480 Colgrove, Duane, 35 Collette, Mary, 297 Collicott, Paul, 420 Collins, John, 80 Collins, Sandra, 121, 369 COLONIAL INN, 496 Colton, Sharon, 330, 350, 454 Colville, W., 34 241, 411 COM M ON WEALTH CO., 504 COMPASS ROOM, 493 Compton, Constance, 246 Comstock, Charles, 276, 420 Comstock, Jane, 360, 454 Comstock, Kent, 415, 454 Concklin, John, 397 Confer, Rodney, 415 Conkling, Ellen, 303 Conley, Dean, 412 Conley, Paul, 434 Connell, Janet, 234,239,365 Connors, Michael, 87 Connors, Thomas, 405 Conover, Richard, 47, 53 Conrad, John, 422 Contryman, Wesley, 245, 433 Converse, Nancy, 246 Conway, James, 438 Conway, Robert, 411, 454 Cook, Dianne, 234, 242 Cook, James, 399 Cook, Janelle, 478 Cook, Merla, 111, 234, 383, 454 Cook, Shirley, 36, 42, 43, 307 Cooke, Stephanie, 304 Cooksley, Mary, 43, 307 Cookson, Orley, 116, 117 Cooper, John, 434 Copas, Donald, 454 Copeland, Barbara, 240 Copenhaver, Priscilla, 297 Copley, Paul, 34 Copple, Ben, 412 Copple, Neale, 220 Corcoran, Lynn, 436 Corcoran, Paul, 86 Corey, Fred, 87 Corgan, Mike, 263 CORN COBS, 232 Corn, Roger, 262, 271 Cornelius, Sondra, 36, 43, 307 Cornell, Geralyn, 303 CORNHUSKER, 359 CORNHUSKER CO-OP, 334 Cornwell, Joan, 234 Cosier, John, 47, 199, 419 Coster, J., 34, 202 Costin, Katherine, 369 Cotner, Douglas, 262, 397, 454 COTTON BOWL, 252 Cotton, Christine, 297 Coufal, Jeanette, 189, 227, 365 Coufal, Joseph, 121, 122 Coufal, William, 82, 199, 405 COUNCIL ON RELIGION, 247 Cox, Dennix, 52 Cox, Henry, 20 Cox, John, 106 Coy, Virginia, 360 Coyle, Mary, 454, 482 Cramer, Carol, 359 Cramer, Jack, 262, 281 Crancer, Peter, 271 Cranford, Robert, 221 Craven, Georgia, 246 Crawford, Cynthia, 116, 360 Creal, Stephen, 120 Crews, Alan, 122, 316, 318 Criger, Shela, 111, 454, 475 Crispin, Sandra, 38, 42, 307 Criswell, Jerome, 337 Criswell, Marvin, 47, 82, 86, sv, 454 Criswell, W., 79 Critchfield, Donald, 64, 66 Critchlow, P., 270, 415 Cromer, Fred, 242 Cronkite, Carla, 357 Crook, David, 262, 281 Crosier, Cheryll, 116, 231, 234, 376 Cross, Donald, 80 Crosson, Linda, 355 Crouse, Thomas, 438 Crowe, Lawrence, 39 Cruikshank, Max, 82, 86 Cruise, Don, 231, 409 Culpen, Harry, 79, 80 Culver, Gerald, 121 Culwell, Robert, 286 Cumberland, Mary, 61 Daubert, James, 411 Daubert, Stephen, 433 Daugherty, Davenport Davenport Davenport Davenport 7 7 5 James, 395 James, 321 Mary, 111 Richard, 393 Sarah 111 363 David, Richard, 52 Davidson,Dick, 279 Davidson, Steve, 393, 454 Davie, Sarah, 111, 116, 205 365 Davis Davis Davis Davis Davis 7 7 James M., 399 James S., 46 Marylynne, 385, 454 Spencer, 397 stephen 79, si, 82, 86, 236, 397, 455 Davison, Lynn, 245 Dawson, Carla, 52 Day, Carson, 409 Day, Elmer, 321 Dean, Linda, 374 Dean, Shannon, 401 Deats, Richard, 52 Deatsman, Selma, 111 Deboer, Leslie, 39, 53 DeBower, Kenneth, 395 Decker, Glenn, 426 Decker, Richard, 419, 455 Decker Cummins, David, 436 Cunningham, Ann, 378, 454 Cunningham, Eugene, 321 Cunningham, Gene, 106 Cunningham, Susan, 226, 373, 482 Cunningham, Thomas, 35, 37, 482 Curd, Larry, 50 Curran, Dennis, 411 Curran, John, 393, 454 Curry, Douglas, 99 Curry, Steven, 433 Decker Deems, Deems, , Robert Collins, 33, Sandra, 365 Howard, 34 Mary, 220, 360 DeFrain, Dennis, 455, 475 DeFrance, Jerry, 431, 455 Degenhardt, Robert, 118 Deger, Barbara, 369 DeGroot, Charles, 231, 242 Dehart, Harold, 406, 455 DEines, Katherine, 59, 363 Deitch, Dianne, 348 Deitemeyer, Mary, 376 Delaney, Daniel, 270 Delbridge, Jean, 241, 379 Delka, Raymond, 333 Dell, Rae Jean, 373 DELTA DELTA DELTA 366 DELTA GAMMA, 368 DELTA OMICRON, 58 DELTA SIGMA PI, 402 DELTA SIGMA PHI, 400 DELTA SIGMA RHO-TAU KAPPA ALPHA, 50 DELTA TAU DELTA, 404 ' DELTA UPSILON, 406 DeMars, James, 236, 239, 436 Demel, John, 79, 83 Deming, John, 79, 80, 118 DENTISTRY, COLLEGE OF, 74 Dennis, Sandra, 241 Dennison, Joseph, 46 Densmore, James, 321 Dent, Janice, 348 Denton, Richard, 202, 455 Denzler, Timothy, 406 DOC Elliott Crabill, Jane, 373 Cradduck, Warren, 60 Craig, Betty, 480 Craig, Carol, 383 Craig, John, 386, 454 Craig Paul, 399 512 Curtis, William, 279 Cutright, Janice, 371 Cutright, Jean, 121, 371 Cutshall, Bruce, 273 Czap, Richard, 263 D Daberkow, Stanley, 34, 36, 337 Daharsh, Michael, 36, 388 Dahlgren, Richard, 405 Dahlheim, Gary, 405 Dahlkoetter, Glen, 331, 454 DAILY NEBRASKAN, 222, 497 Dale, Alice, 241, 365 Dale, Sally, 46 Damke, Susan, 330, 350 Damm, James, 279 Dana, William, 316, 317 Dare, Donnis, 383, 454 Dargurz, Michael, 333 Darland, Daletta, 234, 241, 242, 357 Darnall, Carol, 360, 454 Dasher, George, 412 Daub, Russell, 285 Daubert, Carolyn, 243, 376, 454 .i..yT-- 'i X ANATOMY 201 xx 1 X W L Ilif- l I il 'I oo aeueve we TH' HARVEST exAM H96 ever elven ual' Skip Soiref E l A i-1-1 l i l A E-7g ll Omouflae I sp-iv I was TAKING You curio D1NNEz." Deprenger, Thomas, 6 Dering, Dorothy, 304 Dermyer, Thomas, 415 DeRoin, William, 420, 476 Dervin, John, 262, 263 Deterding, Darrell, 321 Detmer, Wayne, 232, 438 Devaney, Patricia, 359 Devaney, Robert, 261, 263 Devasure, Judy, 43, 303 Devereux, Susan, 373 DeVriendt, Camille, 241 Devries, David, 52, 431, 455 Dewey, Patricia, 373 Dey, Ardythe, 36, 43, 307 Deyloff, James, 117, 321 DIAMOND BAR it GRILL, 498 Dick, James, 223, 419 Dick, William, 76, 83 Dickson, Spenser, 47 Dickinson, Robert, 35, 36, 388 Dickinson, William, 402 Diedrichsen, Ruth, 455 Diedrichs, Norma, 379 Diedrichsen, Ruth, 303 Dietrich, Daniel, 399 Deitrich, Marvin, 412 Dietz, Carolyn, 246 Diifenclerfer, Susan, 365 Dill, Alan, 401 Dilley, Colleen, 476 Dillow, Byron, 420, 476 Dilorenzo, Judith, 385 Dingwell, Kristi, 373 Dinklage, Joyanne, 357 Dinklage, Kenneth, 36, 391 Dinneen, Lonnie, 39 Dinnis, Adeline, 205, 356, 357, 455 Dirks, Beverly, 355 Distefano, Carl, 433 DISTINGUISHED ALUMNAE, 130 DISTINGUISHED NEBRASKAN, 132 Dlugosh, Larry, 397, 455 Dobbins, Eddie, 51 Dobson, Duane, 272 Doctor, Jerry, 117 Doepke, Charles, 263 Doering, Janet, 365 Doering, Peggy, 61, 359, 455 Doerr, Roger, 50, 242, 340, 433 Dolberg, Dale, 333, 455 Domerier, Dennis, 433 Domeier, Patricia, 360 Domingo, Janice, 234, 374 Donaldson, Carl, 21 Donaldson, Carl, 21 Donaldson, John, 412 Donat, James, 117, 433 Donley, Dort, 493 Dornhoff, Gary, 34, 35, 64, 455, 482 Dorsey, Howard, 122 Dorsey, Jo, 52 Dort, Suzanne, 369 Dose, Sandra, 385 Dotson, Larry, 436 Dougherty, Anita, 376 Douglas, Roger, 34, 282, 397 Douglass, Jerald, 399 Douglass, Richard, 227 Dow, David, 92 Dowding, Vincent, 95 Dowe, Susan, 373 Dowling, Victoria, 191, 201, 206, 226, 371 Drake, Frances, 116, 376 Draper, Elsie, 340 Drbal, Lawrence, 438 Dresselhaus, William, 47 Drew, James, 34 Drew, Rodney, 53, 60 Drommer, Pat, 121, 360 Drodow, John, 50, 433 Drudik, Thomas, 32, 33, 36, 339 Drueke, Richard, 38, 39, 391 Drum, William, 262, 263, 264, 393, 455 Dryer, Herman, 52 Dubas, Martha Ann, 193 DuBois, Lon, 339, 455 Ducker, Robert, 415 Ducker, Susan, 373, 455 Duda, Ferdinand, 262 Duerr, Lucile, 493 Duff, Peggy, 478 Duif, Wallace, 282 Duffek, Michael, 402 Dugan, William, 392, 393 Duhachek, Kay, 385 Duis, John, 431 Duncan, Carole, 355, 455 Dunham, Emmagene, 371, 455 Dunklau, Brenda, 111, 455, 475 Dunklau, Patricia, 121, 240, 365 Dunlap, Marian, 297, 455 Dunn, Douglas, 46 Dunn, Gary, 316, 321 Dunn, Joseph, 411 Dunn, Richard, 33 Duranske, George, 50, 237, 411 Durham, Mary, 369 Durham, Steven, 431 Dutton, Roy, 402 Duvaal, John, 270 Dvorak, Rolland, 399 Dworak, Kathy, 379 Dwyer, John, 339 Dyas, Roberta, 360 Dybdahl, Fred, 270 Dye, Tippy, 258 Dyer, Ronald, 391, 455 Dymacek, Rosalie, 111 Dynek, Donald, 476 Dzerk, John, 397 E-WEEK, 78 Eads, Jaclyn, 242, 366 Eager, Jack, 333, 455 Eager, Nancy, 61, 111, 243, 360, 455 Eakes, Julie, 121, 360, 455 Eakins, Kent, 412 Earl, William, 405 Early, Kendall, 420 East, Ronald, 406 Eaton Eaton Ebers, Ebert, Ebner, Eboch Eboch: , John, 75 Susan, 75 Joann, 366 Deanne, 374 Karlyn, 240 Edward, 455, 475 S., 42 Ebzery, Susan, 369 Echtenkamp, Donna, 480 Eckel, Eckel, David, 431 Sally, 455 Ecklund, B., 53 Edgar, Gary, 455 Edison, Allen, 81, 82 Edwards, Donna, 297 Edwards, Edgar, 53, 86 Edwards, Jean, 52, 369 Egan, Roger, 405, 455 Eggleston, Dennis, 409 Eglite, Dace, 106 Ehlers, Gerald, 262, 282 Ehlers, James, 122 Ehlers, Jean, 355 Eichner, Steve, 438 Eichner, William, 420 Eickhoif, Bruce, 433 Eiesueld, M., 291 Eihusen, Luarel, 321 Eis, John, 455, 482 Eiserman, Louis, 419 Ekberg, Sondra, 1 1 1, 371,455 Ekwall, Cathie, 121, 365 Elder, Thomas, 321 Eldridge, Larry, 50, 409 Elgert, Michael, 393 Eliason, Margaret, 291, 385 Elifson, S., 270 Eller, Gerald, 436 Ellermeier, Richard, 395 Ellingson, Donald, 122 Elliot, S., 17 Elliott, Richard, 397, 436 Elliott, Susan, 369 Ellioitt, Vicki, 66, 369, 455 Ellis, Barbara, 304 Ellis, Keith, 386 Ellis, Peggy, 238, 244, 297 Elm, Mary, 357 Emery, Julia, 312 Enbody, J., 98 Encell, Carol, 116 Ender, Ellen, 363 Enders, Keith, 87, 455, 482 Endorf, Donovan, 47, 86, 340, 544, 455 Engelbart, Richard, 412 Engelkemier, Larry, 35, 36, 86, 297, 388 Engelkemier, Linda, 234 Engelkemier, Lyle, 321 ENGINEERING, COLLEGE OF, 76 ENGINEERING, EXECU- TIVE BOARD, 87 Engstrom, Lawrence, 122 Eno, Janet, 385 Enstrom, Larry, 455 Ensz, James, 405 Ensz, Robert, 405 Enyeart, Margaret, 355 Eoff, Dave, 321 Erickson, Charlotte, 476 Erickson, Danford, 409 Erickson, Eric, 406 Erickson, Louise, 480 Eriksen, John, 433 Erwin, Gregory, 95 Eschliman, Donna, 111, 116 371 ETA KAPPA NU, 86 Evans, Ann, 373 EVANS CLEANERS, 490 Evans, Gary, 106 Evans, Ruth, 242, 297 Evans, Susan, 455, 482 Everts, Marilyn, 297 Everts, Miriam, 297 Ewer, Joyce, 482 Ewing, David, 84, 436 F Fackelman, James, 420 Fagan, Patricia, 359 Failing, Robert, 71, 402, 455 Fairchild, David, 86, 438 Fairchild, James, 207, 438 Falconer, Jack, 83, 457, 475 Falk, Suzanne, 376, 457 Fallat, Robert, 86 FALLRICHS, 391 Frankhauser, Gerald, 405 Farber, Earl, 321 Fardal, Ruth, 385 Farho, James, 79, 83 Faris, Ardyce, 379, 457 Farkas, Jeffrey, 122 Farmer, Jerry, 415, 457 FARMHOUSE, 408 Farner, Mary, 379 Farran, Barbara, 312 Farrens, Tanya, 111 Farris, Pamela, 36 Farritor, Robert, 80 Fastrup, Landa, 348 Fauss, Jean, 226, 239, 373 FEDDE HALL, 302 Fegley, Byron, 436 Fegley, Gary, 433, 457 Feir, Roger, 334 Feit, Lawayne, 399 Fejfer, Karen, 373, 457 Fellows, Jeannine, 116, 357 Fellows, Roger, 412, 476 Felton, Edward, 419 Ferrara, Virginia, 84, 371 Ferris, Galynn, 438 Ferris, Ronald, 409 Fiala, Gayle, 372 Fick, Gary, 34, 35, 217, 337 Fiehn, Larry, 245 Field, Donald, 321 Field, Lynn, 371 Fierro, Allan, 270 Filbert, David, 79, 80 Filbert, Marilyn, 106, 304 Filbert, Sharon, 58, 374, 457 FINE ARTS, SCHOOL OF, 48 Findley, James, 397 Fink, Roger, 420, 476 Finke, Ronnie, 99, 321 Finkral, Keith, 411, 457 Finks, Linda, 365 514 Finley, Diane, 291, 385, 457 Finley, Wilma, 478 Finnell, Cleo, 312 FIRST NATIONAL BANK, 491 Fischer, Lorna, 379, 457 Fischer, Ralph, 334 Fischer, T., 52, 53, 60 Fisher, Diane, 297 Fisher, Marian, 121 Fisher, Paul, 415 Fisk, Barbara, 241 Fitzgerald, Robert, 399 Fitzpatrick, Joseph, 270 Fjelstad, Jane, 360 Flair, Mary, 478 Flanagan, Jeanne, 357 Flebbe, Elizabeth, 369 Flebbe, Sandra, 369 Fleischmann, Gary, 405 Fleming, Kathleen, 483 Fleming, Robert, 24 Flick, Jacquelyn, 98, 363 Fliginger, Kathleen, 234 239, 365 Flock, George, 282 Flock, Leroy, 388 Florence, Mary, 360, 457 Flynn, Michael, 433 Focht, Diana, 52, 231, 243 379 Foecke, Mary, 297, 457 Folken, Gerald, 395 Folmer, Stephen, 415 Fomby, Mary, 312 FOOTBALL, 264 Forbes, Miriam, 246, 291 Forbes, Stewart, 426 Forber, V., 60 Foreman, Patricia, 297 Formanack, Thomas, 397 Forsyth, Ian, 434 Fortkamp, Neil, 388 Fortuna, B., 270 Fosler, Pamela, 374 Foss, Sandra, 348 Foster Foster Foster Foster, Foster, Foster Douglas, 228, 395 Larry, 393 Miles, 37 Stanley, 34 Thomas, 406 William, 411 7 9 Fouts, Karin, 312 Fouts, Susan, 360 Fowler, Ronald, 36, 316, 320, 321 Fowler, Thomas, 483 Fowles, Lewis, 20 Fowles, William, 412 Fox, Bruce, 321 Fox, Carlann, 312 Fox, Garrie, 122 Fox, Jay, 36, 37, 38, 409 Fox, J ., 43 Fox, Ken, 272 Fox, Marilyn, 205, 363 Frakes, Robert, 22 Francis, Carol, 374 Francis, Donald, 117, 386, 457 Francis, Dwaine, 82, 83, 84, 218, 437, 457 Francl, Terry, 227, 232, 388 457 DF. -I-Ol"l"9I"lCe Z "NOToNm:f 19 :TA Zeouuzeo couze X S v.n.QL1-' ' J HUT HE EXPEQI9 A LOT MOKE FROM H16 STUVENT5 THAEM061' PIZDFESSOIZSJ' Frank, David, 271 Frank, Eldon, 262, 271 Frank, Thomas, 420, 476 Franklin, Stanley, 74 Frantzen, Sharon, 383 Frazee, Paul, 80, 457, 475 Frazer, Gary, 397 Frazier, Clarence, 433 Frazier, Don, 271 Frazier, Sandra, 297 Frederick, Allen, 35, 409 Frederick, Lyn, 71 Freeborn, Coralee, 385 Freedman, Gerald, 476 Freeman, Carolyn, 111, 226 239, 242, 376 Freeman, Don, 476 Freeman, Jacquelyn, 376 Freeman, Jeannie, 226, 355 Freese, Susan, 304 French, Carole, 374 Frenzen, Galen, 35, 199, 409, 457 Frerichs, James, 232, 431 457 Frese, David, 80, 333, 457 Friche, Robert, 321 Fricke, Wayne, 122, 333 Frickel, Garold, 33, 339 Friede, Patrick, 86 Friendt, Glenn, 411 Fries, Wayne, 86 Friesen, James, 37 Frisch, Bob, 271, 436 Frisk, Karen, 71, 205, 383, 457 Fritch, Charles, 412 Fritz, J ., 52 Fritz, Marie, 342 Fritzler, Kenneth, -242 Fritzmeier, Dorothy, 366 Frizzell, Ronald, 436 Froebe, Kathy, 348 Frolik, Lawrence, 199, 397 Frolik, E., 30 Frolio, Donald, 431 Frost, Zoe, 383 Fry, Thomas, 431 Fryar, John, 64 Fuchs, Kathleen, 376 Fuehrer, Judy, 98 Fuhrman, Marilyn, 234, 307 Fuller, James, 337 Fuller, Jerry, 433, 457 Fuller, Karen, 303, 457 Fuller, Russell, 415 Fulton, Robert, 397 Furse, Sara, 383 Furst, Jackie, 366 G Gabrielson, Ron, 262, 271 Gaddini, Rudy, 270 Gake, David, 434 Galbraith, Susan, 304 Galbreath, Karen, 304, 458 Gall, Deborah, 355 Galloway, Robert, 321, 327 Galloway, Roger, 316, 405 Galore, Pussy, 69, 173 Gambs, Charles, 422 Ganser, Maurice, 415 Ganz, D., 53 Gardner, John, 476 Gardner, Kerrol, 36 Garman, Linda, 357 Garner, Daniel, 321 Gartner, Donald, 98 Garton, William, 405 Garwood, David, 46 Garwood, Vernon, 420, 476 GAS COMPANY, 490 Gaskins, Kenneth, 50, 411 Gates, Bob, 277 Gaughan, Joseph, 262, 282 Gavit, Grace, 478 Gayer, Rebecca, 359 Gefke, Pamela, 365 Gehle, Mary, 312 Geier, David, 405 Geier, Jake, 260 Geiger, Rose, 385 Geiser, Gary, 36, 388 Geisler, Sharon, 111, 297, 458 Gelbart, Abraham, 386 Gemar, Dennis, 282, 433 Gemar, Gerald, 433 Gemelke, Duane, 386 GAMMA LAMBDA, 53 GAMMA PHI BETA, 370 Gengenbach, Burle, 35, 337 Gentry, Donald, 412 Gentry, Linda, 357 Gentry, Wilbur, 331 Genung, John, 397 George, Evelyn, 36, 43, 303 George, Jamelee, 237, 243, 297 George, John, 199, 207, 422 George, Peggy, 357 Gepford, Karen, 52, 201, 240, 371 Gerdes, Naomi, 383, 458 Gerke, Daryl, 122 Gerken, Clayton, 23 Gerlach, Gwynn, 111 Gerlach, John, 303, 350 Gerlach, Kent, 399 Geske, Norman, 22 Gesman, Mariana, 376, 458 Gessner, Annette, 366 Getscher, Cheryl, 359 Gettman, Kenny, 458, 483 Ghorashy, Seyed, 34, 35, 337, 458 Gibb, David, 52 Gibbs, Linda, 359 Gibson, Dorothy, 383 Gibson, Judith, 42 Gibson, Michael, 321 Gibson, Nancy, 309, 458 Gibson, Richard, 228, 285, 436, 458 Gibson, Robert D., 104 Gibson, Robert J., 223, 397 Giddings, Sharon, 366 Giebelhaus, Larry, 79, 80 Gienty, John, 328 Gies, Donna, 330, 350, 458 Gifford, Robert, 419 Gigstad, Norman, 433 Giles, Suzanne, 383, 458 Gilliland, Donald, 406 Gilpin, Craig, 121 Gilroy, Thomas, 399 Gigstad, Norman, 433 Giles, Suzanne, 383, 458 Gilliland, Donald, 406 Gilpin, Craig, 121 Gilroy, Thomas, 399 Gilster, Keith, 35, 337, 409, 458 Ginsburg, William, 426 Givens, Edward, 83 Glade, Kathie, 369 Glade, Leslie, 366, 458 Glaesemann, William, 36, 388 Glantz, Kenneth, 401 Glaser, Sherryn, 385 Glasson, Gloria, 291, 385 Glathar, Dwain, 391 Glaubius, Melanie, 385 Gleisberg, Robert, 271 Glen, Deanne, 111, 359, 458 Glenn, Dewayne, 458 Glenn, Robert, 438, 458 Glenn, Roberta, 374 Gless, Darryl, 207, 433 Gleysteen, Ann, '376 Gloor, Lynn, 366, 458 Glover, Barbara, 376 Glover, Roxie, 241, 359 Glover, William, 402 Gloy, Donald, 388 Glynn, James, 291 Glynn, Joe, 438 Glynn, Kathryn, 376 Goedeken, John, 388 Goetz, Carl, 419 Goings, Dianne, 357 Golay, Nancy, 478 Gold, Stephen, 386 Golden, Laura, 111 Goldenstein, Diana, 111 Golder, Thomas, 53 GOLF, 284 Golter, Gary, 334 Golter, Jerry, 334 Golter, Ronald, 334 Good, Harry, 260, 284 Goodenough, Roger, 412 Goodman, Andrew, 426 Goodroad, Marjean, 357 Goodwin, Charlene, 205, 360, 458 Goold, Carol, 36, 309 Gorelick, Bruce, 426 Gormley, Dennis, 434 Gorr, Lynn, 458 Gosch, Janice, 478 Gotfredson, Gaye, 374 Gould, Doug, 436 Gould, Joan, 478 Gould, Ronald, 436 Grabill, Sheryle, 478 Grabow, Wayne, 411 Grace, Michael, 263, 267, 433 Grace, Thomas, 119 GRADUATE COLLEGE, 8 Graefe, Alice, 297 Graham, Carol, 363 Graham, Donald, 415 Graham, Susan, 111, 199, 365 Granata, Ellen, 366 8 Jim Pittenger x Q..- , .gig-df. -X Ek 49 -.42l".'-Ii?s.-iz, Q . 6 ' ,.- Q . 42117553 HEKE9 Youz NEW OFFICE "' JU91' A STONE? THZOW FROM THE EOY5 UOFZMJ' Granata, Susan, 366 Grant, Carolyn, 357 Grant, Jon, 433, 458 Grant, Kenneth, 405 Graske, Roxann Jo, 36, 309 Grasmick, Susan, 373 Grasz, Melvin, 64 Graves, Joan, 111, 379, 458 Gray, Gray, Gray, Gray, Gray, Green Gary, 415 Mary, 52 Nadine, 42 Philip, 401 Sandra, 376 , Charles, 64, 281 Green, F. C., 242, 243, 436 GREEN FURNACE AND PLUMBING, 490 Green, Jarvis, 458, 483 Greenberg, Ben, 17 Greene, Joseph, 53, 60 Greene, Nancie, 312 Greene, Robert, 121 Greenhow, Martha, 116 Greer, D., 227 Greer, Thomas, 409 Gregersen, Neola, 348 Gregerson, Marcia, 374 Gregorius, Jane, 116, 355 Gregory, Ben, 270 Gress, Alvin, 242 Griesinger, William, 433 Griesse, Ronald, 202, 262, 263, 400, 401, 433, 458 Griffin, Carolyn, 312 Griffin, Kathryn, 238, 365 Griffith, John, 433 Griffiths, Mary, 52, 59, 111, 359, 458 Grimm, Cynthia, 478 Grimm, John, 397 Groenenboom, Lana, 348 Groetzinger, Deanna, 64 Groff, Larry, 438 Gronewold, James, 80 Groom, Barbara, 383 Gross, Gene, 412 Grosscup, Mary, 371 Grossman, Lawrence, 207, 426 Grotelueschen, James, 321 Groteluschen, Jean, 116, 355 Grothe, Linda, 98, 116, 359 Grove, Lee, 238, 391 Growtz, Ross, 391 Gruett, Mark, 52 Grummert, Gary, 34, 35 Grummert, Willard, 433, 458 Grundmann, Ronald, 47, 83 Grupe, Barbara, 215, 239 Grupe, James, 80 Gschwind, Richard, 337 Gudmundsen, Mary, 242 Guenzel, Virginia, 66, 221, 231, 244, 376 Guilford, Mary, 376 Guggenmos, Jack, 406 Gulden, Linda, 459, 483 Gunars, Monsieur, 225 Gunderson, Gene, 106 Gunderson, Robert, 406 Gunlicks, Karen, 116, 221, 373, 459 Gunlicks, Lynn. 52 Gunlicks, William, 284 Gustafson, Hubert, 459, 483 Gustin, James, 321 GYMNASTICS, 273 Haarberg, Mary, 371 Haas, Rebecca, 243 Haasch, Richard, 270 Haase, Richard, 106 Haase, Rossell, 359 Haddix, Richard, 242 Hafner, Halley, 246, 291, 383, 459 Hagelberger, Susan, 357 Hagemeister, Dee, 357 Hagen, Barry, 436 Hagen, Carla, 52, 59, 111 Hagglund, Howard, 412, 476 Hagmann, Linda, 383 Hagood, John, 434 Hahn, Hilma, 297 Hahn, Leroy, 411, 459 Hahn, Natalie, 36, 43, 227 Hahn, Russell, 46, 337 Hain, John, 331 Hain, Robert, 331 Haisch, Lila, 111 Haisch, Linda, 61, 111 Hake, James, 42 Hake, Jeanette, 309, 459 Hake, Lawrence, 405 Halbert, Richard, 66, 222, 436, 459 Hale, Everett, 321 Hall, Carol, 385 Hall, Cenith, 379 Hall, Jack, 401 Hall, Jackson, 116, 117 Hall, James, 459, 475 Hall, Judith, 312 Hall, Linda, 369, 459 Hall, Lou, 328 Hall, Richard, 397 Hall, Robert, 411 Hall, Sue, 241, 376 Hall, Terry, 50 Hall, William, 62, 244 Halla, Brian, 419 Hallett, John, 415, 459 Hallgren, Frank, 22 Hallgren, John, 117, 262 Halling, Ruth, 58, 61 Halter, Karl, 53, 60 Halvorsen, Richard, 122 Halvorson, Paul, 459 Ham, Gary, 336, 337 Ham, Tommy, 331 Hamata, Gerald, 344, 459 Hamer, Pamela, 366 Hamilton, Patricia, 312 HAMILTON'S STUDIO, 501 Hammer, Roger, 34 Hammon, Jerry, 322 Hammond, Betty, 79, 82 ATO's l Hammond, Gene, 397 Hamsa, James, 420 Hamsa, Patricia, 43, 307 Hancock, Terry, 397 Hancock, Victor, 399 Handschuh, Barbara, 376 Handschuh, Denese, 376 Hanks, Karen, 71, 297, 459 Hanlin, John, 411 Hanna, Tom, 393 Hansen, Arendt, 399 Hansen, Donald, 331 Hansen, Donn, 322 Hansen, Edward, 270 Hansen, Harriet, 121, 365, 459 Hansen, Margaret, 297 Hansen, Rebecca, 363 Hansen, Roger, 436 Hansen, Steven, 431 Hansen, Suzanne, 385 Hansen, William, 433 Hansmire, Gerald, 80 Hansmire, William, 82, 199, 209, 225, 242, 433 Hanson, Barry, 419 Hanthorn, Elaine, 52, 58, 111, 383 Hanway, Donald, 409, 459 Hapner, Joann, 376 Harano, Gail, 340, 348 Hardee, Marilyn, 234, 359 Hardin, Clifford, 18 Harding, Mary, 205, 237, 366, 459 Harding, William, 50, 224, 225, 237, 411 Hare, Fred, 274, 275, 277 Harlan, Phillip, 36, 339 Harley, Roderick, 285 Harlow, James, 121, 344, 459 Harmon, Robert, 406, 459 Harms, Alene, 53, 297, 459 Harms, Allan, 322 Harms, Donald, 337 Harnisch, Larry, 395 Harpster, Diana, 459, 483 Harrington, Ann, 312 Harris, John, 106, 401 Harris, Lynda, 357 Harris, Margene, 376 Harris, Randall, 262 Harris, Robert, 99 Harris, Sharon, 357, 459 Hausserman, Robert, 99, 316, 321, 322 Havener, James, 52 Hawk, Pamela, 52 Hawkins, David, 270, 433 Haws, Robert, 236 Hawthorne, Patricia, 64 Hay, Bonnie, 348 Hay, Delynn, 86 Hayes, William, 199, 237 Haynes, Lenore, 366 Haynie, Harold, 25 Haynie, Dorothy, 359 Hays, Patrick, 53, 411 Hazen, Frances, 111, 355, 459 Headley, Ronald, 280, 337 Headrick, Donna, 304 Heath, Judy, 36, 365 Heckman, Diana, 233, 373 Heckman, Mary, 234, 241, 366 Heckman, Randall, 46, 47 Hecox, Elizabeth, 374 Hecox, James, 33, 388, 459 Hedge, Martha, 376 Hedgecock, Pamela, 199, 369 Hedges, Thomas, 431 Heelan, James, 106 Heffler, Susan, 355 Heibel, Jolene, 297 Heideman, Judith, 61, 374 Heil, Mark, 337 Heileman, Carol, 374 Heim, Diane, 366 Heise, James, 237, 438 Heiser, Judith, 360 Heitmann, Melvin, 86 Heitshusen, Betty, 38, 42, 303, 459 Heizenrader, Nancy, 365 Hellbusch, Leslie, 395, 405 Heller, James, 122 Hellerich, Charles, 411, 459 Helm, Carolyn, 483 Helm, Eugene, 84, 334, 459 Helm, Sarah, 98, 359 Helzer, Mary, 35 Helzer, Norman, 34, 409 Hembd, Dennis, 344 Hemmberger, Larue, 333 Heming, Judith, 348 Henderson, Frances, 360 Henderson, James, 322 Henderson, Janet, 478 aff milf: llllEl'lllllll1ll1l'l ,iff , will lim ill A -'5 ,,l'Iiii X I, , if' ielll l llllll l 1, 1 ,., - , gg ll' ' . K if-S, iii i I., ,Ill 'll' -ivl V 1: will ll l1 'tMlll7lv" Uf i v, 1 il lilly -- V 1j'lil- 4 1 - ' if ' ','illm 'lllul!5l1lll llll-in Ge - .i .J-,sr , vill a of ' Kc l l-5 Z 7 55555555 153595335 ra' ' I is i 5 wfa,?,m, I-TH' ae-NA PHI N011-HNC1 House - GEEMQ K FFZATEZNITY I6 ON ?fZOB'ATlON MO51' OF 'mg TTM1-EPI 516 Harrison, Lynda, 374 Harry, Danny, 401 Harrold, Charles, 405 Hartman, Judith, 304 Hartmann, Alfred, 420 Hartmann, Klaus, 322 Hartwig, Gordon, 393 Harvey, Gail, 379 Harvey, Lowell, 411 Harvey, Raymond, 281 Hash, Jay, 411 Haskins, Barbara, 366 Hastings, Karen, 239, 357 Hatfield, Samuel, 433 Hauff, Steven, 459 Haug, William, 262, 263, 415 Haun, Jacqueline, 379 Hauschild, John, 393, 459 Henderson Henderson Henderson 439 Henderson Jon, 121 Kathleen, 373 Larry, 84, 438 Susan, 385 Hendrickson, Nancy, 312 Henline, Linda, 52, 371 Henneman, Alice, 36, 43 Henrichson, R., 52 Henrion, Tom, 419, 459 Hensley, Judith, 111, 360, 369 Henstorf, Harriette, 366, 459 Hentzen, Chalres, 80, 316, 322, 325 Hepperlan, Thomas, 412 Herbek, James, 237, 459 Herbolsheimer, Gerald, 393 Hergenrader, Robert, 262, 282 Hering, Jeanne, 297 Herling, Betty, 43, 309 Herman, Mary, 312 Hermanson, John, 46 Herr, Veryl, 344 Herrmann, Michael, 436 Hershberger, John, 422 Hervert, B., 241 Hervert, James, 406 Hess, Marie, 304 Hesser, Clayton, 334 Hesson, James, 330, 350, 401 Hestermann, Barbara, 374 Hewes, I., 242 Heybrock, Sandra, 234, 309 Heybrock, Susan, 43 Hiatt, Fred, 331 Hibbeler, Evelyn, 312 Hibbeler, Gerald, 337 Hibbs, Jerrold, 33, 36, 38, 388 Hickey, Barbara, 297 Hicklin, Mary, 379, 459 Hicks, Barbara, 374 Hietbrink, Kenneth, 80 Higby, Richard, 386, 459 Higginbotham, Ed, 260 Higgins, Cary, 406 Higgins, Elizabeth, 373, 459 Higgins, Jean, 379 Highland, Susan, 369 Hilgenfeld, Ronald, 86, 401, 459 Hill, Jack, 401 Hill, Kenton, 459, 483 Hill, Leland, 83 Hill, Richard L., 344 Hill, Richard, 80 Hill, Robert A., 71, 402, 403, 459 Hillmer, Barry, 412, 476 Hilton, John, 397, 459 Hilz, Edward, 344 Hime, Susan, 376 Himmelberg, Marie, 297 Hindrichs, Joe, 420 Hinds, Patricia, 241, 296, 299 Hinds, Sondra, 303 Hiner, Cary, 118 Hiner, Georgia, 310, 312 Hinman, David, 328 Hinman, Sandra, 378, 385 Hinn, Judy, 379 Hinrichs, Carol, 357 Hinrichs, Stephen, 106 Hinton, Sheryl, 366 Hirsch, Edward, 25 Hirsch, Kenneth, 476 Hirsch, Roger, 405 Hirschback, Kipton, 239, 397 Hirschlield, David, 459, 483 Hirschman, Jerald, 391 HISTORY CLUB, 47 Hittner, Neal, 83, 483 Prof. Harper 519 fa liz "I use we ww Pfzoreeaoz Cortez -HANm,E-9 CLASS 'ZAR WW C " Hoagland, Jayne, 297 Hobbs, Dail, 322 Hobbs, James, 122, 344 Hobbs, Kathleen, 111, 234 Hobson, Merk, 76 Hodges, Sandra, 355 Hodgson, Gerald, 459, 483 Hoegemeyer, Ann, 374 Hoegemeyer, Marilyn, 66, 67, 249, 374 Hoegermeyer, Gerald, 46 Hoelting, Maurice, 80 Hoeman, Terry, 401 Hoemann, Karen, 483 Hofeldt, Douglas, 402 Hoiferber, Carolyn, 238, 303 Hoff, Marry, 366, 466 Hoif, Mary, 366, 466 Hoff, Gerald, 399, 460 Hoffman, Angeline, 385 Hoffman, Jerome, 95 Hoffman, Nancy, 52, 373 Hoifmaster, Jean, 71, 360 Hogerson, James, 431 Hogg, Mark, 436 Hohensee, Allen, 98 Hohensee, Eugene, 483 Hohn, Robert, 263, 269 Hoiberg, Eric, 419 Hoig, Cynthia, 363 Holcomb, Dona, 309 Holden, Deborah, 373, 460 Holdt, Thomas, 337 Holeman, Thomas, 340, 344 Holling, Roger, 47, 81, 86, 394, 460 Hollister, Judith, 36, 43, 303 Holly, Roy, 17, 88 Holman, F., 296 Holman, Sudie, 241, 246, 369 Holmberg, Sharon, 480 Holmes, Richard, 412 Holmes, Rory, 438 Holmquist, Jean, 11, 231, 234, 238, 369 Holmquist, Nancy, 201, 205, 231, 368, 369, 460 Holmstedt, Connie, 297 Holmstedt, James, 106 Holoubek, Verne, 66, 228, 388, 460 Holsteen, Ronald, 322 Holstern, Dorothea, 36 Holtgrewe, Teresa, 304 Holthaus, Linda, 43, 303 Holtz, Sandra, 297 Holyoke, Thomas, 406 HOME ECONOMICS CLUB, 43 HOME ECONOMICS EDU- CATION ASSOCIATION, 42 Honaker, Don, 46 Honke, Jancie, 348 Hoover, Floyd, 20 Hoover, Ronald, 80, 460, 483 Hoppe, Elizabeth, 376 Hoppe, Karen, 357 Hoppner, Lloyd, 95 Horejse, David, 106, 401, 460 Horn, Dennis, 438 Horn, Orland, 52 Horner, Johnny, 34 Horowitz, Tatiana, 312 Hospodka, Ronald, 106, 475 Hossack, James, 337 Hotterber, C., 42 Hotc, Michael, 397 Houfek, Dennis, 406 Houfek, David, 406, 460 Housel, Cathy, 371 Houser, Judith, 385 Housley, Rodger, 399 Houtchens, John, 460 Howard, Douglas, 47 Howard, James, 273 Howard, Jeannine, 241, 373 Howard, Linda, 312 Howe, Helen, 42, 298, 460 Howell, Catherine, 394, 460 Howlett, John, 207, 436 Howlett, Wayne, 83, 206, 436, 460 Hoy, Connie, 205, 240, 358, 359, 460 Hoyer, Virginia, 360 Hoyer, Richard, 476 Hoyt, Letitia, 365 Hoyt, Ross, 80 Hoyt, Virginia, 37 Hubbard, Donald, 106, 120 Hubbard, Earnest, 122 Hubbard, Sharon, 205 Hubble, Kathy, 385 Huber, Grace, 36, 43, 307 Hudson, Delores, 246, 297, 460 Hudson, Roger, 53, 60 Huebner, Joyce, 36, 43 Hueschen, Richard, 79, 81, 86 Huff, Dale, 272, 405 Huff, Leslie, 415 Huff, William, 344 Huffaker, Kay, 234, 291, 385 Hughes, Dorothy, 246 Hughes, John B., 80 Hughes, John J., 402 Hughes, Lonnie, 355 Hughes, Marilyn, 234, 298 Hughes, Martha, 374 Hughes, Marvin, 39, 339 Hulac, Penelope, 355 Hulbert, Benjamin, 422 Hulsebus, Al, 415 Hultquist, Henry, 53, 60 Hultquist, Jack, 322 Hummel, William, 420 Humphreys, Carol, 366 Humphry, James, 83 Hunnel, William, 279, 434 Hunsaker, Constance, 330, 350, 460 Hunsmire, Gene, 79 Hunt, Gerald, 415, 460 Hunt, Lois, 36 Hunt, Paul, 475 Hunter, Anne, 376 Hunter, Jerry, 386, 387 Hunter, Robert, 52 Hunter, William, 460 Hurd, Alan, 79, 82, 83 Hurd, Janice, 376, 460 Hurich, Leeta Mae, 363 Hurst, Jean Ann, 87, 348, 460 Hurst, Kenneth, 47, 87 Jeffrey, Michael, 199, 221, Betsy Nore 17? I Fl James, David, 411 James, Helen, 47, 366, 460 Jandu, Rajinder, 83 Janeway, Michael, 412, 476 Janike, Edward, 23 Janike, Sandra, 246, 291, 399, 460 J anky, David, 53 Jansen, Jane, 366 Jaspersen, Jean, 238, 385 Jay, Ronald, 339 Jedlicka, Elaine, 374 Jedlicka, Robert, 34, 460, 483 222, 228, 231, 236, 397 Jenkins, Larry, 86 Jenkins, Tom, 438 Jenny, David, 412 Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Diane H., 238 Diane R., 238, 363 Douglas, 438 Earl, 263, 277 Edward, 405 Elliot, 388 Genell, 365 Harold, 412, 471' Johnson, James A., 393 Jdinson, James R., 324 Johnson, James V,, 460 Johnson, Janet, 298 Johnson, Janice, 359, Johnson, Joell, 383 Johnson Judith, 71, 239, 369, 4250 Johnson, Julia, 309' Johnson, Karen, 66, 206, Q E-is W " How some weve women Fousz 1-mac: fame TO sewn wou mzu toutes M You Ib?-IT mvepwone T0 aiofv me ns Hurt, Kenneth, 322 Husa, Allen, 208 Husbands, Barbara, 366 Huss, Leonard, 483 Hussey, William, 122 Hutchins, Steve, 397 Hutchinson, Marjorie, 36, 363 Hutto, Charles, 322 Hyde, Dean, 316, 322, 326 Hyland, Patricia, 357 Hyland, Sandra, 220, 225, 360 Hynes, John, 344 ICC, 208 Icenogle, Gary, 83, 399, 460 Idt, Barbara, 102, 478 IFC, 202 Ihle, Gail, 373 Ihle, Susan, 373, 460 Iler, Marguerite, 116, 239, 369 Ilg, Joyce, 359 Imig, Otto, 388 Imm, Karen, 478 Inbody, Everett, 50 Inee, J., 53 Ingram, Eugene, 22 Inness, James, 273 Inness, Ronald, 399 INNOCENTS, 216 INTRAMURALS, 286 518 Ireland, Ralph, 72 Irish, Lynne, 111, 116, 201, 376 Irvin, Catherine, 240, 366 Irving, Patricia, 374 Irwin, Roberta, 366 Iseman, Toni, 376 Iske, Gary, 46 Isman, Danny, 272, 405 Itkin, Janice, 205 Ivers, Pearl, 298 IWA, 207 J Jack, Abram, 438 Jackson, Edward, 39 Jackson, Helen, 52 Jackson, Linda, 360 Jackson, Michael, 271 Jackson, Wayne, 412, 476 Jacobitz, Zoe, 312 Jacobs, Evelyn, 298, 460 Jacobs, Kent, 436 Jacobsen, William, 80, 322 Jacobson, Clarence, 87 Jensen, Bruce, 419 Jensen, Janine, 383 Jensen, John, 386, 460 Jensen, Kent, 39, 388 Jensen, Lawrence, 86 Jensen, Linda, 355 Jensen, Mark, 324 Jensen, Richard, 483 Jacobson Dale 436 Jacobsonj Judith, 227, 359 Jacobson, Sharon, 46 Jacobson, Susan, 36, 43, 363 Jentges, Danelle, 371 Jepsen, John, 419, 460 Jepsen, Mary, 116, 357 Jesifers, Juris, 280 Jess, John, 87, 340, 344 Jesse, Fred, 436, 460 Jessup, John, 64 Jeter, Anthony, 262, 263, 266 Jett, Robert, 419 Jewell, Duane, 388 Jilek, Gloria, 357 Jilek, Marilyn, 357 Jiracek, Lynn, 121, 239, 241, 371 Jiskra, Alfred, 33, 36, 391 Jobman, James, 232, 239, 409 Jobst, Miles, 402 Jochim, James, 70 Johannes, Gerald, 339 Johannes, Kenneth, 399 Johannsen, Delbert, 83 Johannsen, Kenneth, 412, 477 JOHN DEERE, 506 Johns, Michael, 122, 324 Johns, Patricia, 121, 371, 460 Johnson, Bertha, 460, 483 Johnson, Bonnie, 373 Johnson, Charles, 83 Johannes, Gerald, 339 Johannes, Kenneth, 399 Johannsen, Delbert, 83 Johannsen, Kenneth, 412, 477 JOHN DEERE, 506 Johns, Michael, 122, 324 Johns, Patricia, 121, 371, 226, 239, 373 Johnson, Kay, 373 Johnson, Kile, 285, 397 Johnson Larry, 122, 397 Johnson Linnea, 64 Johnson, Marian, 355 Johnson Marietta, 460, 483 Johnson Marilyn, 366 Johnson, Mary, 460 Johnson, Merna, 111, 298, 460 Johnson Michael, 324 Johnson, Milton, 409 Johnson, Nancy J., 37, 298 Johnson Nancy K., 98, 460 Johnson Richard D., 324 Johnson, Richard P., 397 Johnson, Rodney, 35, 38, 199, 227, 388 Johnson, Ronald, 337 Johnson, Sandra, 37, 42, 43 Johnson, Sharon, 298 Johnson, Stanley, 271, 405 Johnson, William, 263 Johnson, Virginia, 312 Johnson, Wayne, 460 Johnson, William, 252, 262 Johnston, Barry, 397 Johnston, Paul, 393 Jonas, Larry, 36 Jones, Bruce, 399 Jones, Corwin, 324 Jones, Donnelly, 220, 365 Jones, George, 121, 122, 344 Jones, James, 431 Jones, Jerry, 395 Jones, John, 433, 460 Jones, Jon, 393 Jones, Judith, 298 Jones, Karen, 360 Jones, Larry, 409 Jones, Marian, 298 Jones, Michael, 279, 405, 460 Jones, Neal, 122 Jones, Patricia, 312 Jones, Robert, 431 Jacobson, Wayne, 86 Jaeger, Carol, 66, 374 Jaeger, Debra, 298, 460 Jaixen, Mary, 43, 307 Jambor, Marylou, 111, 304, 460 460 Johnson, Bertha, 460, 483 Johnson, Bonnie, 373 Johnson, Charles, 83 Johnson, Curtis, 262, 282 Johnson Johnson , Cynthia, 366 , David, 412, 477 Jones, Sally, 360, 460 Jordal, Stewart, 232, 436 Jordan, Betty, 371 Jordan, Robert, 402 Jordon, Steven, 344 Jorgensen, Donald, 406 Jorgensen, Francis, 34, 35, 38, 388, 460 Jorgensen, James, 79, 81, 86 Kauk, Doyle, 35, 36, 202, Kennedy Jorgensen, John, 433 Jorgensen, Richard, 36 Jorgensen, Roger, 412, 477 JOURNALISM, SCHOOL OF, 62 Joy, Jacquelyn, 365 Joynt, Janis, 360 Joynt, Stephen, 95 Juhn, David, 247 Julian, Claire, 385 JUNIOR IFC, 206 Junker, Doyle, 393 Junker, Helen, 480 Jurgens, Joene, 348 Jurgens, Clint, 86 K Kaczmareli, Dennis, 270 Kadavy, Paul, 411, 460 Kadet, E., 80 Kagan, Douglas, 426 Kain, Francis, 385 Kale, Mona, 340, 348 Kalkwarf, Kathy, 480 Kalvoda, Norman, 402 Kam, Alvin, 438, 460 Kammerlohr, Janet, 304 Kanda, James, 386 Kanger, William, 412, 477 Kanouff, Carol, 363 Kanouff, Katherine, 46 Kanter, Dwight, 391 KAPPA ALPHA THETA, KAPPA DELTA, 374 KAPPA KAPPA GAMMA, 376 KAPPA PSI, 106 KAPPA SIGMA, 410 Karampelas, Pete, 272 Kargo, Ronald, 245 Kasnevich, Robert, 79, 83, 436 Kassing, Kay, 309 Kast, Kenneth, 39 Kastanek, Larry, 35, 36, 388 Kathka, Timothy, 344 Kaufman, Gary, 83, 460, 483 Kaufman, Janice, 36, 43, 242, 309 217, 232, 388, 460 Kaul, Linda, 240, 371, 461 Kaulins, Andis, 409 Kaup, James, 438 Kaura, Ronald, 80 Keal, Thomas, 393 Keasling, Dianne, 312 Keating, Linda, 243, 376 Keebler, Gale, 324 Keenan, Harold, 412, 477 Keene, Kenneth, 95 Kehr, John, 331 Keifer, David, 324 Keim, Robert, 397 Kelker, Susan, 369 Keller, Nelda, 205 Kelley, Patricia, 357 Kelley, Robert, 36, 393 Kelly, George, 262, 263 Kelly, Mary, 309 Kelly, Patrick, 46 Kelly, Robert, 344 Kelly, Ronald, 437 Kelton, Raymond, 61, 324, 461 Kemist, Gregory, 433 Kemler, William, 324 Kennedy, Ann, 373 Kennedy, John, 431 Kennedy, Karen, 98 Kennedy, Lela, 242, 298 Kennedy, Michael, 263 , Patrick, 402 Kennedy, Thomas, 245 Kent, Georgianna, 298 Kent, Linda, 298 Kepler, Lorna, 374 Keplinger, Russell, 401 Kerel, Larry, 406 Kern, Kathy, 312 Kerns, Ellen, 298, 461 Kerr, Richard, 272 Kerrey, Jessie, 242 Kerrey, Joseph, 106, 199, 202, 216, 461 Kerrey, Robert, 106 Kersenbrock, Kaye, 121, Keller, John, 401 372 Keller, Kenneth, 24 To Whom It May Concern 242, 360 Kersey, Dudly, 420 Kessler, Signe, 365 Keyser, Gayle, 357 Kezeor, Ann, 369, 461 Kharas, Charlotte, 121, 371 Kiburz, Max, 47 Kickertson, Linda, 234 Kiekhaefer, Linda, 312 0 1 I I ,xy A cial X l j Ffvvuuf l Ig i iff Kmrmoueiaef Kierstead, Roberta, 51, 363 Kiffin, Deborah, 385 Kiffin, Monte, 270 Killinger, Stanley, 406 Killips, James, 282 Kilpatrick, Kathleen, 247 Kilzer, Tom, 433 Kilzer, William, 461 Kimbrough, Diane, 309 Kimbrou Kimmel, gh, Harriet, 312 Miles, 270, 433 King, Clyse, 74 King, James, 405, 461 King, Jerry, 480 King, Linda, 298 King, John, 64, 331, 406 King, Peggy, 238 I , ml ul -1 .i , .,1 , , w I 1 1 1 X lllxl T 5,-,,.. I Qlnnl L Qumcx- eomgfsoov rem uv some CLEAN sneer-6 AND RUN FWCH L16 PLENTY OF BOILING WATEBZW' Kingery, Frances, 383, 461 Kingman, Nadine, 355 KINGSCREST, 494 KING'S FINE FOODS, 504 Kingston, Terry, 359 Kinsinger, Carol, 365 Kinyoun, James, 226, 242, 433 Kinyoun, Roberta, 366, 461 Kirby, Patrick, 331 Kirk, Thomas, 409 Kirkland, Ronald, 263, 266 Kirkman, Michael, 415 Kirschman, Mary, 22, 309 Kiscoan, Marilyn, 298, 461 Kiser, John, 406 Kissler, John, 405, 461 Kissler, Wayne, 431 Kittams, David, 98, 216, 340, 342 Kittelson, Carly, 371, 461 Kjer, Kathryn, 36, 43 Kjer, Loretta, 42, 307, 461 Klaas, Richard, 271, 438 Klabunde, Richard, 83, 461 Klamt, Lynn, 117 Kleffman, Edward, 83 Klein, Beverly, 365 Klein, Gary, 33, 337 Klein, Robert, 405 Klein, Ronald, 47, 81, 86 Klein, Sharolyn, 307 Klessig, Cheryl, 312 Klimes, James, 47, 202, 228, 409, 461 Klingbiel, Jack, 397 Klingman, Carol, 298 Klingner, Michael, 415 Klint, Philip, 393, 461 Kliugi, William, 434 Klosterman, Jane, 241 Klostermeyer, David, 462, 483 Kluck, Jean, 357 Klug, Katherine, 478 Klug, Marilyn, 309 Kmoch, James, 391 Knee, Steven, 46, 412 Knievel, Daniel, 34, 35, 38 Knight, Bonnie, 298 Knight, Kathleen, 234, 241, 376 Knight, Robert, 106 Knoks, Jerold, 433 Knoll, Thomas, 228,419,462 Knolle, Neil, 415 Knox, Joan, 363, 462 Knudsen, Bonnie, 66, 201, 205, 224, 226, 379, 462 Knudson, Stanley, 83 KNUS, 64 Koberna, Elizabeth, 348 Koch, Diane, 478 Koch, Leland, 87, 395, 462 Koch, Loren, 39, 324 Kodet, Edward, 334 Koefoot, Gretchen, 373 Koepke, Keith, 70, 431 Koerber, James, 241, 406 Kohlmeier, Carolee, 384, 385 Kohlmeier, Randall, 233 Kohlmeyer, Monreve, 64 Kohtz, James, 337 Kohout, Norman, 86, 324 Koinzan, Harry, 344 Koinzan, John, 262 Kokes, Kenneth, 340, 344, 462 Kolar, Franklin, 122 Kolar, Cletas, 312 Kolb, Philip, 316, 324 Komaridis, Kathleen, 58 Kommers, Kathryn, 298, 462 Konopik, John, 52 Kontos, Louis, 433 Koos, Barbara, 348 Kopf, Rodney, 401 Korba, Robert, 284 Koff, Glenn, 98, 202, 216, 228, 433, 462 Korshoj, James, 223, 397 Kort, Barry, 242, 426 Kort, William, 202, 216, 221, 394, 395, 462 Korte, Katherine, 360 Kortus, Joel, 262, 277 Kos, Dennis, 52 Kosch, Jane, 355 Kosiek, J., 270 Koskan, Carolyn, 366 Kosman, Dianna, 116, 201, 369 KOSMET KLUB, 228 Kosmicki, Cynthia, 312 Kostos, Nick, 415 Kot, Pamela, 374 Kotecha, Vinod, 324 Kotil, Judith, 363 Kotouc, Ann, 234, 373 Kotouc, Thomas, 46 Kottas, Sharon, 309 Kottas, Michael, 106 Kovar, Bonnie, 40, 309 Koves, Charlene, 355 Koyen, Gary, 405 Koziol, Dennis, 406 Kozisek, Georgianne, 111 Kraeger, David, 33, 36 Kramer, Carol, 363 Kramer, David, 334 Kramer, Douglas, 399 Kramer, Kathryn, 373 Kramer, Larry, 263, 268 Kramer, Marilyn, 111, 363, 462 Kramer, 462 Virginia, 1 16, 357, Kranz, Ronald, 433 Krase, Larry, 83, 462, 475 Kratochvil, JoAnn, 478 Kraus, Marietta, 301 Krause, Karen, 42, 303, 462 Krebs, Donald, 411 Kreifels, Douglas, 46 Kreifels, Gerry, 36, 231, 363 Krenk, Leslie, 279, 437 Kreshel, Phylis, 462, 483 Kreuscher, Wayne, 437 Kuehner, Ronald, 316, 462 Kuklin, Victor, 64, 426 Kulish, Mary, 99, 116, 371 Kull, Geary, 270 Kull, Lloyd, 483 Kullberg, James, 393, 462 Kulla, Carrie, 376 Kummer, Donald, 46 Kunc, Dale, 406 Kuncl, Frederick, 316, 405, 462 Kunzman, James, 84, 437 KUON, 65 Kuper, David, 412 Kuper, Karlyn, 379, 462 Kuper, Marcia, 116, 379 K WITZER MOBIL, 496 Kushner, J eifrey, 426 Kuskie, Susan, 220, 355 Kuticka, Linda, 462, 483 Kyle, Irma, 100 L Laase, Leroy, 48 Labelle, Judith, 365 Ladehoff, Harvey, 33, 462, 475 Ladehoff, Marjorie, 111, 462, 475 Lafile, D., 39 Lage, Peter, 85, 223 Lagerberg, Steven, 99, 324 Lagerstrom, Marcia, 242, 385 Lahr, John, 462 Laird, James, 434 Lake, Laura, 242, 296, 297 Lamb, Gary, 52, 60, 122 Lamb, Ivan, 395 LAMBDA TAU, 99 Lambert, David, 37, 388 Lambert, Ray, 106 Lamberty, Michael, 395 Lambrecht, Joyce, 480 Lancaster, Michal, 373 Lander, Janice, 357 Landgren, George, 282 Landis, William, 99, 463 Larson Larson, Larson, Larson Larson Larson 463 Linda, 46 Lynn, 348 Roger, 402 Rosemary, 379 Ruth, 116, 365 Thomas, 282, 393, Lashley, Gerald, 388 Latenser, John, 399 Lauer, Kurtis, 279 Laughlin, Joyce, 298, 463 Lauterbach, 34, 39 Laustever, Jack, 420 Lavelle, John, 80, 246 Lavelle, Judith, 298 Lavicky, Francis, 34, 38, 388, 463 Law, Sandra, 385 LAW, COLLEGE OF, 94 Lawler, Janice, 483 Lawrence, Geraldine, 359 Lawyer, Gerald, 121 Layton, Roberta, 385 Leach, Beth, 98, 355 Leader, Daniel, 39 Leber, Abe, 426 Leckhorn, F., 36 Lehr, Donna, 36, 43, 307 Leibbrandt, Vernon, 35, 337 Leifert, Cheryl, 106 Leininger, Donald, 411 Leising, James, 36, 39, 339 Leising, Jerome, 36, 339 Leistritz, Fredrick, 242, 388 Leiter, Jeanne, 298 Leitschuck, Carol, 371 Lemke, George, 344, 463 Lemmon, Jean, 52, 298 Lemond, Michael, 122 Leners, Linda, 298 , Lentz, Donald, 54 Lentz, Eugenia, 462, 483 Lentz, Gary, 324 Leonard, Billy, 122 Leonard, Susan, 66, 365 Leskys, Algirda, 87 Lessig, Dennis, 43, 463 Lester, Marsha, 116, 234, 240, 359 Letheby, Ronald, 245, 402 Levine, Richard, 426 Levinson, Mrs., 246, 290 Levy, James, 201, 426, 427, 463 1 X X' ll X U f X 4 5 f -E If K . N' L 7 4 , ME l 'Wm Kreycik, Janice, 298 Kreycik, Karen, 37, 303, 462 Krieger, Thomas, 399 Kriz, Roberta, 214, 291, 360, 462 Krizelman, Sheldon, 426 Kroeger, Duane, 395 Krohn, David, 35, 46 Krohn, Kay, 383 Kroon, Charles, 438 Kruback, Janet, 43, 309 Krueger, Diane, 385 Krueger, Keith, 218, 395, 462 Kruger, James, 245 Krull, Richard, 35 Krumme, Teri, 385 Kruse, Jon, 238 Kubert, Gary, 60, 462, 483 Kubicek, James, 419 Kucera, Richard, 53, 324 Kudlicek, Beverely, 303 Kudrna, Rodger, 393 Kuehl, Allan, 270 520 Landreth, Linda, 121, 385, 463 Lane, Linda A., 357 Lane, Linda M., 379 Lange, Cynthia, 312 Lange, R., 52 Langemach, Marilyn, 383 Langer, Anita, 309 Langford, Jean, 359 Langhoff, Charles, 415 Langille, Margery, 371, Lankford, Robert, 397 Lanning, Karen, 355 Lanning, Larry, 47, 409, 463 Lantz, Stuart, 279 Lantz, William, 33 Larsen Gary L., 395 Larsen, Linda, 111 Larsen, Lyle, 337 Larsen, Lyman, 95 Larsen Karen, 242 Larsen Thomas, 262 Larson Gary, 122, 242 Larson John, 80, 419 Larson, Karen, 291, 385 LeDioyt, Robert, 419, 463 Lee, Annette, 52 Lee, Diane, 374 Lefko, Jeffrey, 242, 247, 426 Lefler, Carol, 71, 304, 463 Lefler, F., 242, 324 Lehl, Margaret, 205, 226, 244, 359 Lewis, Dixie, 43, 307 Lewis, John, 344 Lewis, Marcia, 379, 463 Lewis, Thomas O., 415 Lewis, Thomas R., 46 Libal, George, 33, 36, 38, 388 Libby, Linn, 463 Lich, Victor, 95 Phi Kappa Psi ri -. . Msxfe . - x 'L . -ff' 3 " X X Q ' . -' -' " A K IQIW FGEW El 1 ' I 1 We -' E IW! u,z,.l .., - .. ' .1 , .afaf M lk' L 91 ill' as W, 1 I" ' ZEWEL 1-.gil Ifyf f f 'A F 1 flllll llllhl u ' I 'Ill' l lu I ui Hflffl ll,'l , ' flli' I ,. I Nl' fll -l 'rx i ll E4 lil L lL'l I I I ".' ' I -' .ll'l.u'1,a'I'.1 l, , in I " 4. -9' alll J 1 ll 4 J - .113 lf ,, I W Z .5 f' '1 .f - 1 , I ' -, V at ,,f ,H .M I I - K x X - 'L ai if I 5' 1, at ,inf 1 I fl 'll I II 'Ili' .J l ll .I . !. 09 B 1 U.,:.1, , Il' 03, ll I ' '-""'f3"' "' 92111 14 1' 4 I-ff ve' .A K .11 --'-', , . - ,J 4 " frrfpg, wouto Lax: You 'nusuzeswo ses:n4'c.zAczous uvwe we Have , meme sur rms UELIGHTFUL sufzazuss comes Afrsp You PLEDGE.. I Chuck Clement .-"W-A R - FX Y X 5 iimf - fl Lf' KX , ' 'f1??'?4.,-a 3 622526 j'llM'lA'Fl'5AY'WE Pun. uv somemoa Arran IN TH' amc sm P4 Licking, Charles, 339, 463 Liess, Gary, 334, 463 Liesveld, Ardith, 241, 246 Liesveld, Jim, 246 Liewer, Thomas, 84, 86, 87, 437, 463 Lighter, Carl, 433 Likens, Dallas, 392, 393 Liliedahl, Richard, 406 Liliedahl, Roger, 406 Lillis, James, 262, 281 LINCOLN HOTEL, 498 Lind, Janet, 359 Lind, William, 402 Lindahl, Lren, 207, 388 Lindahl, Merlin, 79, 86, 87 Lindgren, Mary, 363 Lindquist, Diane, 385 Lindquist, Roger, 106 Lindvall, Ronald, 33, 36 Linn, James, 46, 79, 81, 86 Linn, Libby, 111, 359 Lipp, Pamela, 371, 463 Lisec, Thomas, 324 Liston, Ronald, 79, 82, 86, 87 Little, James, 419, 463 Littrell, David, 405 Littrell, Richard, 483 Livengood, Geri, 111, 363 Livingston, Kenneth, 122 Lockhart, Cheryl, 365 Lockhart, Glen, 207, 411 Lockhorn, Gayrene, 307 Loescher, Lynette, 111, 215, 239, 240, 365, 463 Logan, Marshall, 33, 35, 337 Logan, William, 52, 401 Logemann, Carol, 36, 309, 439 Logemann, Larry, 47, 86, 87 Logging, Duard, 48 Logue, William, 83, 463, 475 Lahaus, Jeanne, 369 Lohr, Doris, 304 Lommasson, Elizabeth, 304 Lonnquist, George, 207, 397 Lonnquist, John, 202, 217, 239, 242, 397, 464 Lonnquist, Robert, 240, 397 Lonowski, Delmar, 122, 333 Loose, Terry, 415 Loreman, Judith, 303 Lorene, John, 438 Lorenz, John, 438 Loseke, Beverly, 355 Loseke, Gary, 324 Losh, Mary, 312 Lott, Marla, 43, 309 Lott, Robert, 345, 464 Lott, Roger, 262 Lott, Roger W., 122, 262 Louden, Roy, 22 Louder, Robert, 271 Loutzenheiser, Nancy, 369 Love, Preston, 262, 263 LOVE MEMORIAL HALL, 306 Lovejoy, David, 324 Lowe, Douglas, 242 Lowe, Robert, 83, 483 Lowell, Stanley, 324 Lower, Dennis, 412, 477 Luce, Dorcas, 464, 475 Lucht, James, 433 Luckasen, John, 199, 202, 415 Luckey, Gerald, 393 Lucs, Dagnija, 111, 464, 483 Luddington, Susan, 363, 464 Ludlam, Margaret, 383, 464 Ludwick, Georgia, 360 Ludwig, Ellen, 234, 379 Ludwig, James, 324 Luebbe, Janice, 43, 307 Luebbe, Verlyn, 464 Luebbe, William, 34, 35, 483 Luedtke, Keith, 324 Lukas, Jeanne, 304, 464 Lund, Christine, 241, 373 Lund, Michael, 400 Lundeen, Wallis, 36, 64, 66 Lundgren, Jean, 307, 464 Lundgren, Ken, 262, 433, 464 Lundquist, Gloria, 383 Lundy, Frank, 24 Lunzmann, Leanne, 58, 61, 111, 298, 464 Luschen, Patricia, 379 Luther, Clayton, 262, 282 Lux, Ronald, 345 Luxio, JoAnn, 38, 363, 464 Lydick, John, 199, 464, 475 Lydick, Richard, 324 Lyon, Dennis, 80 Lyttle, Guilla, 246 MacGregor, Robin, 324 Mach, Janet, 357 Mackenstadt, Vicki, 298 Mackevicius, Algird, 270 Maclay, Donna, 234, 239, 242, 369 Madden, Teresa, 363, 376 Maddison, Barbara, 383 Maddox, Judy, 52, 80, 121, 357, 465 MADRIGALS, 52 Madsen, Bruce, 35, 53, 191, 388 Madsen, Glenn, 412, 477 Madsen, Raymond, 80 Madson, Everett, 98, 202, 223, 228, 415 Magaret, David, 397 Magee, Ann, 373 Maggart, Rodney, 118 Magnuson, Charles, 245 Magnuson, Veldon, 324 Magorian, Steven, 117 Magre, Jean, 324 Mahar, Judith, 50, 310, 312 Mahar, Patrick, 331 Mahon, Mary, 312 Mahoney, Linda, 238, 239, 371 Maixner, Patricia, 98, 373 Majors, Ronald, 437 Malena, Daryl, 484 Mallatt, Saundra, 52, 465, 484 Mallory, Gail, 365 Malovoz, Mark, 433 Malzer, Gary, 337 Manary, David, 415 Mankin, Max, 405, 465 Manley, Robert, 44 Mann, Richard, 426 Mann, Roxie, 357, 465 Mann, Sandra, 376 Mannschreck, Stephen, 419 Mantel, Marilyn, 298 Manthey, Carolyn, 366 Marburger, John, 345 March, Terry, 411 Margaret, David, 98 Markle, Richard, 437, 465 Marolf, Douglas, 53, 207 Marotz, Loy, 271, 395 Marquardt, W., 52 Marquis, Duane, 324 Marrs, Ronald, 401 Marsan, Richard, 420 Marsden, Beverly, 480 Marsh, Floyd, 34, 409 Marsh, Kathleen, 357, 465 Marsh, Linda, 59, 242 Marsh, William, 464 Marshall, Jennifer, 371 Marshall, Lee, 222, 397 Marshall, Stephen, 106, 397 Marshall, William, 228, 419 Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin, Martin, Martin Charles, 272 Edward, 406 Gary, 397, 465 Gerald, 99, 406 Janet, 298 Jody, 246 John, 393 Joyce, 312 Larry, 401 Mary, 371 Max, 397 J. Winston, 20 Martinson, Keith, 324 Mashek, James, 208, 334, 465 Masier, Wesley, 333 Mason, Judith, 365, 465 MASQUERS, 50 Masters, Marilyn, 116, 201, 373 Mather, Lynn, 306, 307 Mathers, Helen, 36, 42, 43, 307 Mathews, Steven, 411 Matousek, Maxine, 43, 355 Matt, Patricia, 376, 465 Mattson, Dorris, 360 Mattson, Norman, 52 Matya, Cheryl, 365 Matzen, Gayle, 374 Maurer, Gladys, 42, 309 Maurer, Patricia, 360 Maus, Paulette, 359 Maxwell, Anita, 116, 365, 465 Maxwell, James, 324 Maxwell, Kenneth, 419 May, Candace, 40, 348 May, David, 282, 283 May, Lawrence, 484 Mayne, James, 122 Mazour, David, 34 Mazour, Roger, 331, 465 Mazurak, Cynthia, 304 Mead, Linda, 383, 465 Millerz John E., 33, 391 Michel, Morrow, Sally, 239, 373 2 Mead, Marietta, 348 Mears, Claudia, 296, 293, 465 MEDICINE, COLLEGE OF, 96 Meduna, Robert, 406 Meeboer, William, 431 Mehrnken, Roy, 345 Meier, Duane, 34 Meier, Ellen, 298 Meier, Kenneth, 86 Meier, Linda, 359 Meier, Richard, 223 Meier, Sarah, 116, 373 Meier, Vaughn, 406 Meier, William, 345 Meisenbach, Roger, 438, 465 Melchiors, Kay, 376 Melichar, Marcia, 43, 234, 309 Melis, Gerard, 433 Melton, John, 270 Menke, Alan, 33, 35, 388, 465 Menke, Bruce, 83, 399 Menke, Phil, 33 Menke, Richard, 395 Menze, James, 395 Miller, Diane, 298 Miller, Douglas, 411 Miller, George, 22 Miller, Howard, 337 Miller, James, 122 Miller, Jane C., 66, 369, 465 Miller, Jane F., 373 Miller Jerry, 409, 465 Miller, John P., 324 Miller, Kenneth, 271, 437 Miller, Larry, 433 Miller , Lynn, 86, 345 Miller, Marilyn, 359 Miller, Richard, 272, 405 Miller, Robert, 388 Miller, Ronald, 64 Miller, Russell, 106 Miller, Miller, Miller, Miller Sally, 373 Shirley, 246 Stanley, 202, 395 Susan T. 379 Miiiigim, Roberi, 393 Millnitz, Pamela, 238, 357, 465 Mills, Janet, 383 Millsap, Thomas, 281, 419 Minekow, D., 52 Behlen Lab Mercer, Ronald, 80, 333 Merriam, Georgia, 243, 359 Merrick, Thomas, 420 Merrill, Bruce, 60 Messenger, Michael, 386 Messerschmidt, Marianne, 50 Messick, William, 399 Messmer, Michael, 324 Metcalfe, Howard, 324, 405 Metschke, Harlan, 53 Metzner, Donald, 412, 477 Miner, Sharon, 246 Miner, Susan, 376, 465 Minette, Lawrence, 228 Minkin, Ronald, 477 Mirande, Mary, 111 MISLE CHEVROLET, 490 Misner, James, 53, 60, 340 Mitchell, Cheryl, 366 Mitchell, Constance, 309 Mitchell, Gayle, 241 Mitchell, Henry, 484 Mitchell, Virginia, 357 P 7 ' I if' I ,,rr11 . iii irsti fffi2.i55'3'ff1.f -'.7f.' 1 ilfiiilf ""1r .'.,, iggf ,'.3-.. 5572 '-'.'1 2 ' f V '.-" ,-r.f 1 ',.,. 1 ",3'l" 1 ' li -"l'i f?i5fffiPi'3'1'3'12 ...-.1r, I """"i i':':'lll". 5 22522 , , 1 ,,,,1 1 i.'1 i 2. fgfiflij i.',,' 5 -25535-g1'i2i' ? "":r 3 l'11fL :" e"4., '.r,' r'.'1 5 5? I ni,' ...,,,,.,. f if 'V3'1i' ,21'11' 5 iff :'., 5322, Gtllkg 12119 If .rr I rs,, rw I , ,rlil isrl ETL-Q 4'.-,,' .":,'ii I ,.'t.'-,, ff??fZr:ifii" .,,. 3 5 ir' fi 2 J J' ' - - - h 'v-' 4 IA ':"""1 -I --iiv ll 'lllf ff: -,., :+""' J ffl r ,.,,. , rsr,n j . lttoy , '-,,,, lr',V 3-3r 3 up . U ' X' -.lf ,,,' , ',".' , ,,.,, ' 'i', i ,.,.i QQ, .,.,,, , figs? gil ' 15 31 l". "'il"",i .lill ' f .,'-',-'iA 'Q :'," 'I ' ' ' X A '-i.i.l '.i. 'sr.t.. 1 ,,,,,. - - W7 Qkili ' I l M f' ff. Moran, John, 52 Moravec, Carol, 365 Meyer, Carlene, 246 Meyer, Darrell, 395 Meyer, Davis, 419 Meyer, Della, 111, 239, 357 Meyer, Gary, 437 Meyer, Gloria, 360 Meyer, Harlan, 333 Meyer, Joyce, 363 Meyer, Judith, 365 Meyer, Lavae, 348 Meyer, Linda, 348 Meyer, Wayne, 324 Meyers, Judith, 371 Meyers, Richard, 79 Meyers, Robert, 53 Meylan, Wayne, 270 Michael, Connie, 374 Michael, Nancy, 52, 312 Michalski, Terrence, 39, 339 Dianne, 199, 205, Mitzner, Gayle-ann, 360 Moates, Thomas, 117 Modrell, Donna, 360 Moehling, Susan, 480 Moeller, Alan, 431 Moes, Donald, 402 Moessner, Harold, 242 Moessner, Samuel, 46, 52 Mohnsen, Andrea, 52, 61, 111, 298 Moller, Clifford, 438 Mollison, J., 52 Moncrief, Marlene, 484 Mongeau, Vicki, 374 Monnich, Herman, 399 Monroe, Tex, 399 Monson, Louis, 406, 465 Monson, Norma, 42, 43, 307, 465 Mooberry, James, 419 Morgan, Carol, 383 Morgan , David, 324 Morgan, James, 405, 465 Morgan, Lloyd, 34, 465, 484 Morgan, Scott, 337 Morgan, Thomas, 401 Moriarty, Zaiga, 478 Morin, Jack, 53 Morley, James, 411 Morrill, Linda, 313 Morris, Cynthia, 309 Morris, Donald, 117 Morris, John, 415, 465 Morris, Kay, 121, 379 Morris, Lorraine, 359, 465 Morris, Mike, 286 Morris, Mona, 66 Morrison, Denny, 270, 415 Morrison, Frank B., 16 224, 371 Middleton, Jana, 369 MIDWEST LIFE INSURANCE, 504 Mihelic, Barbara, 312 Miles, Linda, 201, 304 Miles, Richard, 412 Miles, Robert, 242 Militzer, Walter, 44 Miller, Barbara, 111, 363 Miller, Cecilia, 312 Miller, Charles, 465, 484 Miller, Clayton, 33, 36, 409 Miller, Deroy, 405 2 Moody, Sandra, 111, 371, 465 Mook, Sharon, 304, 465 Moon, Bonnie, 296, 298 Moon, D., 122 Moore, Bryon, 386 Moore, Frances, 106, 298, 465 Moore, James, 70, 433, 465 Moore, Pamela, 312 Moore, Perry, 465 Moore, Robert, 405, 465 Moore, Moore, Stephen, 35, 324 Susan, 226, 379 Morrison, Frank C., 46 Morrison, James, 221 Morrissey, Sharon, 374 Morrow, Mary C., 111, 224, 373, 465 Morrow, Mary L., 42, 205, 303 Morse, Connie, 313 Morse, Eugene, 409, 465 Morse, 465 Michael, 111, 324, MORTAR BOARD, 214 Mortensen, Judy, 240, 376, 465 Mortensen, Kermit, 284 Motycka, Bruce, 87 Motycka, Joan, 480 Mowbray, Bill, 70, 431 Mowbray, Margo, 360 MU EPSILON NU, 112 MU PHI EPSILON, 59 Mudgett, Carol, 360 Muehlig, Gretchen, 348 Muehling, Raymond, 405 Mueller, Doris, 46 Mueller, Jodeen, 371, 465 Mueller, Joyce, 371 Mueller, Marvin, 270 Mueller, Sharon, 307 Muff, Linda, 234, 240, 371 Muiiiey, Gary, 324, 465 Mulder, Anne, 234, 241, 360 Mullen, Arthur, 114 Mullens, John, 116, 405 Muller, Gale, 199, 232, 339 Muller, Gary, 36, 339 Mulliken, Becky, 36, 38, 43 Mulliken, Jerry, 35, 409,465 Mullins, Priscilla, 223 Mumm, Kenneth, 395 Mumm, Richard, 324 Mundell, Sharon, 465, 484 Munn, Marilyn, 43 Munnis, Leslie, 238 Murdock, Frances, 299, 465 Murphy, Bennett, 122, 287 Murphy, James, 333 Murphy, Patrick, 406 Murray, D., 122 Murray, Pat, 241 Murrish, Danny, 345 Musselman, Ann, 365 Musselman, John, 95 Musser, Wesley, 33, 339 Myers, Richard, 82, 86 Myhren, Robert, 433 Myrberg, Kenneth, 393 Ric: McAdams, Connie, 363, 464 McAdams, Gayle, 271 McAllaster, Cary, 53, 401 McArthur, James, 95 McArtor, Carolyn, 464, 475 McArtor, Jerry, 464, 475 McBride, Jack, 23 McCaffrey, Philip, 262, 464 McCall, Carol, 374 McCall, James, 46 McCall, Sabra, 236 McCallum, Margaret, 312 McCane, Bryon, 270 McCarthy, Susan, 298 McCartney, Judy, 240, 365 McCartney, Milta, 111, 291 McCarty, Bryan, 117, 434 McClatchey, Virgil, 33, 409, 464 McClellan, Dale, 53 McCloughan, Kent, 190, 253, 259, 263, 265, 268, 464 McCloughan, Shirley, 36 McClurg, Donna, 298 McClymont, Joan, 239, 373 McClymont, Susan, 369, 464 McConahay, Neil, 324, 464 McConaughey, Randall, 47, 81, 86 McConnell, Judith, 52, 304 McCord, James, 270 McCord, Suzette, 383 McCown, Lynn, 464 McCoy, Robert, 122, 123, 245 McCreight, Keith, 53 McCreight, M., 34 McDannel, Linda, 246 McDonald, Diane, 379 McDonald, Frank, 324, 464 McDonald, Gary, 433 McDowell, Jane, 363 McDowell, Sandra, 214, 363, 464 McElfresh, Edward, 46, 412 McElfresh, James, 393 McElhose, Kenneth, 106, 199 McElroy, David, 324 McFarland, Mary, 379 McFee, John, 412 McGee, Sally, 373 McGhie, Carla, 385 McGill, Eileen, 43, 309 McGinn, Bernard, 262, 263 McGinn, Joellen, 104 McGinnis, James, 98, 202, 206, 415, 464 McGinnis, Thomas, 86, 464 McGivern, John, 406 McGough, Anne, 365 McGraw, John, 83 McGuire, Joan, 36, 42, 215, 307, 465 McIntyre, Jay, 412 McKeag, Douglas, 397 McKee, Robert, 202, 422, 423 McKinley, Carol, 46 McLendon, Jane, 374 McLeod, Sharon, 385 McManaman, Richard, 433 McManus, Kitty, 379 McManus, William, 412, 477 McMullen, Bruce, 239, 393 McNair, James, 80, 340, 342, 465 McHair, John, 86, 345 McNair, John, 86, 345 McNeel, Constance, 374 McNeff, Marvin, 66, 208, 338, 339, 465 McNickle, Bruce, 324 McNulty, Joe, 263 McPhail, John, 419 McQuin, Marcia, 36, 303 McReynolds, Keith, 399,465 McWilliams, James, 70 N CLUB, 262 Nall, Max, 399, 465 Napoliello, David, 122, 438 Nase, C., 106 Nass, Fred, 208, 333, 465 Nathan, Kenneth, 238, 339 NATIONAL BANK OF COMMERCE, 500 Nau, Richard, 395 Navratil, Larry, 434, 466 NAVY ROTC, 120 Neal, Stephen, 415 Nebe, Robert, 271 Neben, Marge, 103, 478 NEBRASKA BOOKSTORE, 503 NEBRASKA UNION, 505 Nedrow, Jeanette, 374 Neel, Ronald, 52, 60, 401 NeH', Gary, 327 Neibauer, Gary, 277, 419 Neid, Fred, 402, 466 Neimanis, Velta, 299 Nejezchleb, Anita, 42, 303 Nelson, Barbara A., 466 Nelson, Barbara L., 246, 374 Nelson, Carol, 299 Nelson, Cynthe, 360 Nelson, Dale, 327 Nelson, Deanna, 36, 43 Nelson, Donald, 47, 80, 438, 466 Nelson, Doug, 339 Nelson, Jack, 431 Nelson, James, 415, 466 Nelson, Kathryn, 307, 466 Nelson, Lynda, 36 Nelson, Melinda, 111, 355, 466 Nelson, Milton, 337 Nelson, Paul, 420 Nelson, Richard, 333 Nelson, Steven, 287 Nelson, Terry, 242 Nerud, Michael, 36, 388 Nestle, Sandra, 313 Neuhaus, Gary, 53 Neumeister, Kent, 199, 340, 345 Nevarro, Louis, 79 Newberg, Leon, 433 Newberry, Michael, 324, 327 Newberry, Scott, 116, 316, 466 NEW CHRISTY MINSTRELS, 158 Newcomb, Charlene, 480 Newens, Adrian, 420, 477 Newland, James, 477 Newhouse, Keith, 83 Newman, Charles, 412 Newton, John, 242, 415 Newton, M., 61 Newton, Robert, 106 Newville, Nancy, 484 Ng, Betty, 299, 466 NHRRF, 113 NIA, 244 Nicholls, Curtis, 79, 80, 82 Nichols, Carol, 355 Nichols, Harold, 327 Nichols, Robert, 34, 339, 466 Nicholson, Morton, 85, 438 Nickerson, Thomas, 262, 271,419 Nicoll, Bruce, 24 Nicoll, Kathryn, 360 Niederhaus, Ronald, 399 Niedner, Janet, 348 Niehaus, Betty, 52, 365 Nielsen, Karen, 478 Nielsen, Stephen, 99, 406, 466 Niemoth, Robert, 395 Nilson, Linda, 374 Nippert, Larry, 391 Nirpalinder, Roy, 83 Nisley, Margaret, 36, 43, 303 Noe, Paul, 242 Noel, Tommy, 419 Noji, Francis, 53 Nolan, Michael, 406 Nolan, William, 327, 466 Noll, Karen, 61, 365 Nolte, Craig, 46, 420 Nootz, Carol, 357, 466 Nordgren, David, 397 Nordhausen, Loren, 37 Nordin, Mary, 379 Nore, Betsy, 215, 234, 239, 373, 466 Norris, Henry, 345, 466 Norskov, Juliane, 52, 357 Northouse, Louann, 309 Norton, Charles, 397, 466 Norton, Linda, 106, 299 Nott, Betty, 363 Novak, Gerald, 426 Novak, Joan, 245, 363, 466 Novotny, George, 47, 406 Novotny, Gerald, 406 Novy, Clifton, 406 Nowak, Monte, 412, 477 Noyes, Josephine, 363 NU-MEDS, 98 Dorothy ' i 7 ,I l V l :if WV Lil 5-9 A . aaiffff, "Zur www Tsfmo You couto TAKE me Home Ama THE VANLE -I Taouem' You MEANT MY-- ff C. B. Shultz I LFTJS Nor HAVE 0012 STUUENTQS my nmvvzfmf I 1 i our- efuoenrs I f Y , DIZOPPNQ CU-LEE BECAIME WE +lAvgp.1'f PKDVI 'rrlef-4 som-:Arne 'ro .JOIN ,-n"5 6211 11451 LEAZN IT ,U QUJHOED Y APE Eu. Eg Q U 3 1 mass WN Lgf i FIRST Fmdahlirl - ,Gun 5554- "' k h : 'fill , 'll I G- 'I-l : CWQK ,--"""" rr rffzubhu P ffm-faq, PD' 'lb JW S, . W , '4-- ..... - - 1A-- ..' "'-. . --., .'- H.. .." A126 Ouft VQVWG Erloguglf-'liz FJLVEEN CLMGES -rp LP THEM T0 GET 'HYTH C E1 OF 111 "IF You oowr WANT T0 6FDN-5012 'Fnouc WEEi-if--PE aofm 25li"?5?i"A5'3aw6'f5i95J27JZE CLEZQZZN OW comme' Jusf How no You exmffofglu Apzoff-ll: eggs' Ogara, James, 433 Ogara, Richard, 52 Ogden, Frances, 379 Ogden, Jon, 433 Ogden, Thomas, 95 NURSING, SCHOOL OF, 102 Nuss, Gary, 431 Nuss, Mary Ann, 37 Nuttleman, Patricia, 36, 43, VFP . . x , I , I, + 1 .ln A 0 I . 3- fix U MQ l X ll ...I .. .1.., . hm' -N A E- ,III l-lr Y A I 6 as 1 '-if e IF ,4- 242, 303 N utzman, Margaret, 371 Nygren, Larry, 393, 466 Nykodym, Gilbert, 334, 466 Nystrom, Thomas, 405, 466 0 Oakes, John, 35 Oakeson, Charles, 411 Oates, Kent, 365 Oberg, Jon, 327, 466 Oberg, Sherilyn, 374 Oberle, Kathleen, 32, 374 Oberle, Susanne, 52, 58 Oberlin, Carole, 363 Obermeyer, Gary, 345 O'Boyle, George, 262, 281 O'Brien, G., 61 O'Brien, Leo, 420, 477 Ocander, Dennis, 122 Ochsner, James, 23, 60 Oden, Jane, 111, 360 O'Donnell, Nancy, 241, 246 371 O,Donnell, Doris, 246 Oehnsner, J., 60 Oelsligle, Donald, 34, 337, 466 Oestmann, Rita, 121, 358, 359 24 7 Oglesby, Gene, 399 O'Hare, Thomas, 34 Ohmstede, James, 64 Ohmstede, Richard, 333 Ohrt, Delwin, 47 7 Olenberger, Laurie, ,376 Oleson, Nancy, 480 Ollenburg, Thomas, 66 Olmstead, Bona, 299 Olney, Margaret, 357, 466 Olsen, Daryl, 415 Olsen, Diane, 359 Olsen, Keith, 242, 337 Olson, Albert, 420, 477 Olson, Cynthia, 360 Olson, Deitra, 246, 346 Olson, Diane, 43 Olson, Donald, 50 Olson, Doris, 42, 303 Olson, Gary D., 279 Olson, Gary R., 406 Olson, James, 437 Olson, Jane, 313 Olson, Kathleen, 238 Olson, Larry, 415 Olson, Linda, 111, 240, 365 466 Olson, Penny, 371 Olson, Phil, 412, 477 Olson, Steven, 262 Olson, Virgil, 437 Olson, William, 207, 406 Oltman, William, 411 OMICRON NU-PHI UPSILON OMICRON, 42 O'Neill, Thomas, 106 Onuoha, Obasi, 199 Oppliger, Ann, 348 ORCHESIS, 240 ORCHESTRA, 56 Orender, Leon, 339 Origer, Catherine, 106 Ormesher, Teddy Orton, William, 79, 81, 86 Osborn, Gene, 402 Osborn, Kenneth, 438, 467 Osborn, Raymond, 419 Osborne, Dennis, 431 Osborne, Tom, 270 Ostiguy, Judy, 291, 374 Oswald, Pamela, 52, 385 Oswald, Robert, 228, 411 Ostwinkle, Claudia, 240, 369 Otte, Ina, 246 Otteman, Joyce, 43 Ottemann, Robert, 415 Ottmann, Steven B., 484 Ottmans, Steven G., 339 Ousley, James, 484 Overholt, Gail, 379 Overholt, Lynn, 379 Owens, Robert, 388 Oye, Gary, 70, 202, 216, 232, 431, 467 P Pacheco, Glen, 207, 401 Packard, Vicki, 231, 369 Packwood, Linda, 313 Packwood, Richard, 53, 60 Paddleford, Robert, 207, 391 Page, Mary, 299 Pageler, William, 32, 337, 467 Pagliai, Dianne, 241 Pahl, Jo Ann, 363 Paine, Douglas, 36, 60, 237, 388, 467 Palmer, Jane, 307 Palmer, Vicki, 355 Palmquist, Janet, 369, 467 Palvang, David, 477 Palser, Margaret, 36 Pandzik, Michael, 393 Panek, Sue, 241 PANHELLENIC, 204 Pangborn, Pat, 478 Pankonin, Gilbert, 431 Panska, James, 484 Panzer, James, 412, 477 Park, Carolyn, 379 Parker, Dale, 271, 397 Parker, N., 234, 246 Parkes, Claudia, 369 Parks, Cheryl, 240, 299 Parks, Janet, 50, 385 Parks, Susan, 310 Parrott, Janice, 363 Parson, P., 59 Parsons, Richard, 434, 467 Partsch, Francis, 222, 327 Paschall, William, 262 Paschold, Lynnette, 43, 309 Patefield, Linda, 309 Patrick, Roger, 467, 475 Patterson, Carrlon, 83 Patterson, Michael, 433 Patton, Jerry, 27 0 Patton, Richard, 243 Pauley, Lucinda, 371 Pauley, Thomas, 395 Paulik, S., 242 Paulsen, Wanda, 238 Pavel, Gary, 393 Pavelka, David, 399 Paxton, William, 220 Payne, J., 52 Payne, Kurt, 33, 37 Peak, John, 50, 406 Pearson, Bradley, 242, 277 Pearson, Brice, 420 Pearson, Frederic, 242 Pearson, Irvin, 52, 53, 60 Pearson, Jean, 313 Pearson, Rose, 299 Peck, Dorothy, 355 PE CLUB, 246 Pedersen, Cheryl, 363 Pedersen, Florence, 313 Peery, Barbara, 355 Pelasterer, B., 61 Pelthman, Ann, 365 Pelletier, Francis, 467, 484 Peltzer, Percy, 467, 484 Penkeva, Robert, 420 Penington, Charles, 345 Penney, James, 397 Penney, Margaret, 246 Pennington, Barbara, 355 Penry, William, 345 PEOPLE-TO-PEOPLE, 244 Pepper, Franklin, 47 7 Perkins, Carolyn, 299, 467 Perkins, Janet, 363 Perkins, Ursula, 371 Perlman, Harvey, 95 Perrin, Christina, 116, 373 Perrin, Jean, 360, 467 Perry, George, 337 Perry, Michael, 402, 467 Perry, Samuel, 419 PERSHIN G A UDI TORI UM , 493 PERSHING RIFLES, 122 Petelk, John, 50 Peters, Caryl, 373 Petersen, Beatrice, 478 Petersen, Carol, 238, 313 Petersen, Debea, 43, 52, 64 Petersen, Gary D., 438 Petersen Gary L., 406 Petersen Genevieve, 357 Petersen, Gerald, 405 Petersen, Marilyn, 205, 231, 362, 363, 467 Peterson, Arnold, 98, 415 Peterson, Brian, 81, 86, 327, 467 Peterson, Carole, 52, 111, 355 I Peterson, Charlotte, 379 Peterson, Constances, 379 Peterson, Dee, 36 Peterson, Douglas, 412, 477 Peterson, Gloria, 59 Peterson Grant 66 Peterson: J uditli, 385 Peterson Peterson, Mikel, 241 Nancy, 369 Peterson Patricia, 313 Peterson Richard, 437 Peterson Robert A., 327 Peterson, Robert E., 80, 87, 431 Peterson, Robert G., 484 Peterson, Susan, 359 Peterson, Val, 17 Peterson, Ward, 337 Petricek, James, 80, 82, 327, 467 Petsch, Margaret, 376 Petsch, Stephen, 415, 467 Petsche, S., 24 Pettett, Phillip, 242, 397 Pfeiff, Helen, 241, 365 Pfeifer, Ronald, 415 Pfeiffer, Vernon, 117 Pfeiffer, Wayne, 35, 409 Pflasterer, Barbara, 116, 239, 371 PHARMACY, COLLEGE OF, 104 Phel s Carol 238 Pohlman, Floyd, 393 Pohlman, Robert, 345, 467 Pohlmann, Gary, 345 Pohlmann, Kenneth, 345 Pohlmeier, Loren, 331, 467 Pokorny, Adolph, 433 Pokorny, Gale, 64 Pokorny, Gary, 46, 50 Pokorny, Gene, 50 Pokorny, Jeffrey, 433, 467 Polage, Ronald, 339 Polhemus, Sandra, 52 Policky, David, 98 Policky, Val, 399 Polk, John, 484 Pollard, Robert, 237, 409 Pomajzl, Stephen, 36, 388 Pont, Donald, 228, 433 Poore, Gary, 87 Pope, Larry, 467, 484 Popken, Kent, 433 Poppert, William, 199, 202 203, 209 Portee, John, 262 Porter, Colleen, 111, 366, 467 1 Prebyl, P 1 , Phelps, Julie, 376, 467 PHI BETA KAPPA, 46 PHI CHI, 412 PHI CHI THETA, 70 PHI DELTA THETA, 414 PHI ETA SIGMA, 241 Phifer, Marlis, 309 PHI GAMMA DELTA, 416 PHI KAPPA PSI, 418 Philips, Kay, 313 Philips, Thomas, 406 Phillip, Jary, 437, 467 Phillips, Edelbert, 431 Phillips, Robert, 327 Phipps, Joan, 201, 299, 467 PHI RHO SIGMA, 420 PI BETA PHI, 378 Pichon, James, 86 Pickering, Thomas, 327 Pierce, Kathryn, 303, 467 PI KAPPA PHI, 422 PI LAMBDA THETA, 111 Pillard, Edward, 467, 484 PI MU EPSILON, 47 PIONEER CO-OP, 331 PI TAU SIGMA, 81 Pittenger, Janet, 379 Pittenger, James, 258 Pittman, Jean, 371, 467 Pitts, Susan, 299 PIZZA HUT, 500 Plageman, Ronald, 327 Planalp, Jay, 402 Plaster, Martin, 419 Platter, Paul, 337 Plattner, Mark, 426 Pleas, Gary, 422 Pleis, Rosalee, 234, 304 Plihal, Galen, 35, 36, 37, 239, 388, 389 Plum, Susanne, 238, 365, 467 Plummer, Paul, 415 Poch, Keith, 122 Podany, Ronald, 53 Poelstra, Priscilla, 348 Poggemeyer, Tom, 419 Pohlman, Catherine, 369 Porter, Garry, 87 Post, Gail, 478 Posvar, Anita, 43 Potter, Barbara, 238, 363 Potter, Carol, 43, 355 Potter, Herb, 25 Potter, Susan, 98, 238, 359 Potts, Bill, 1-99, 242, 431 Poulus, Antonia, 111, 116, 239 POUND HALL, 296 Powell, David, 346, 467 Powell, Elmer, 114 Powell, Keith, 35 Powell, Ken, 35 Powell, Nancy, 357 Powell, Susan, 121, 366 Powell, Thomas, 327 Powers, Billy, 405 Powers, Geraldine, 52, 313 Powers, Susan, 379 Prange, William, 245, 333 Pratt, Judith, 363 Prazak, Wayne, 406, 467 Calvin, 411 Pressler, Carol, 121, 359 Prester, Judith, 299 Preston, Frederick, 232, 409, 467 Preston, Richard, 409 Price, Carol, 42 Price, Henry, 419 Prien, Peggy, 43, 201, 242, 307 Prier, Lynn, 50 Priest, James, 401 Prigge, Norman, 81, 82, 86 Prior, Ronald, 39, 327 Prior, Stephen, 122, 242 Probasco, Jean, 111, 205, 215, 231, 363, 467 Proett, Naomi, 246 Proffit, Judith, 299 Prokop, Robert, 420 Propes, Charles, 386 Proskovec, Phyllis, 42, 307, 467 Prososki, Eugene, 339 Ken Glasser L Q lf' Lifff-4 1fL1: l H A02-Oyez XX !"'l,l 'NX Will -l"THAT'9 orsfe r5i.urfu4 ALIZHADQJ' Prucha, James, 53 Psota, Ronald, 388 Puejjka, Karen, 313 Pugsley, William, 419 Puls, Ronald, 33 Puls, Ralph, 337 Putensen, David, 106, 331, 467 Putney, Harold, 422 Q Quady, Philip, 99, 334 Qualsett, David, 228, 405 Quam, Dorothy, 241 Quaring, Janell, 43, 227, 236, 355 Queen, Carol, 241, 357 QUENTIN'S, 497 Quimby, Donovan, 415 Quinn, Franklin, 411 Quinn, Mary, 369, 467 Quinnett, Lois, 116, 365 Raasch, Geraldine, 313 Raasch, Lou, 64, 348, 64 Raasch, Steven, 433 Rackwood, R., 70 Rada, Alan, 415 Rader, James, 228, 411, 467 Radil, Gary, 46 Radil, Janice, 313 Rahn, Janet, 371 Rainbolt, Linda, 299 Rains, David, 122 Rakow, Mary, 111, 234, 240, 359 Ramaekers, Frank, 33 Ramaekers, Mark, 85, 431, 467 Rambo, James, 70 Rames, Diane, 366 Rames, Rodney, 467, 484 Randall, Linda, 355 Rankin, Carolyn, 121, 370 Rankin, Sara, 373, 467 RAM, 340 Ransdell, Edgar, 420 Rash, Sherene, 379 Rasmussen, Constance, 223, 234, 291, 376 Rasmussen Dean, 60 Rasmussen, Delbert, 95 Rasmussen, John, 419 Rasmussen Larry, 242 Rasmussen Patricia 379 Rassekh, Mehrdad, 83 Rath, Clifford, 438 Rathjen, David, 86, 87 Rathjen, Lynn, 223, 437 Rawlings, Trudy, 379 Ray, Herman, 334 Readhead, Paul, 405 Ready, John, 327 Ready, William, 273 Reagan, Susan, 121, 240, 242, 369 Real, Barbara, 299 Reams, Elizabeth, 379 525 Rearden, Steven, 411 Rebensdorf, John, 47, 86, 87 Rebman, Russel, 431 RED CROSS, 242 Redding, Thomas, 333 Reddish, Anne, 52, 313 Rediger, Robert, 393, 467 Redman, Toney, 316, 322, 327 Reece, Shelley, 52 Reed, Julianne, 383 Reed, Linda, 111, 369, 467 Reed, Wayne, 484 Reeder, Jody, 385, 467 Reeves, David, 208, 334, 467 Regier, Eugene, 477 Rehmeier, Linda, 42, 43, 303 Reichman, Linda, 313 Reichstadt, Robert, 70, 431, 467 Rieft, Phil, 420 Reifschneider, Ellen, 241, 366 Reiling, Candyce, 313 Reimers, Thomas, 33, 36, 391 Reineccius, Michael, 106 Reiners, A., 277 Reinke, Glenn, 70 Reinmiller, Dick, 395 Reinmiller, Joann, 374, 467 Reiser, John, 237, 411 Rejda, Roger, 334 Rembolt, James, 202, 397, 467 Rembolt, James, 202, 397, 467 Rembolt, Joseph, 397 Renard, Hugh, 438 Renaud, Mary, 383 Renier, Joanne, 239, 373 Renner, Mark, 415 Reno, Carole, 223, 376 Reno, Linda, 46 Renter, Ladonna, 299 Reppert, Earl, 412 Reppert, Steven, 327 RESEARCH, 126 Resler, Douglas, 437 Resler, Nancy, 385 Reuter, Robert, 419 Reutzel, Romney, 365 Reves, John, 327 Reynolds, Robert, 434 Reynolds, Susan, 366 Rhea, Hugh, 270 Rhoades, Jane, 304 Rhylander, Kenneth, 386 Rhynalds, Paula, 223, 383 Rice, Bruce, 420 Rice, Larry, 313, 420 Rice, Mary, 238, 363 Richardson, Susan, 355 Richmond, Marsha, 363 Richnafsky, Dennis, 270 Richter, Hollis, 419 Rickel, Howard, 438 Rickertsen, Linda, 303 Rictchey, Stephan, 334 Riddell, Brian, 236, 242 Ridgway, James, 106, 437 Riedy, Susan, 348 Rieger, James, 64, 484 526 Rieger, Joline, 365 Rieken, Lois, 36, 307 Riekes, Cari, 428 Rierden, Mary, 376 Rietsch, Donald, 83, 437 , Joseph, 83, 388, 468 Rietsch Rietz, Eileen, 299 RIFLE TEAM, 121 Riggert, Allen, 468, 484 Riggert, Diane, 478 Riggert, Ruth, 359 Riggs, Cathy, 376 Riggs, Eleanor, 66, 376, 468 Riggs, Larry, 386 Rikli, Ross, 484 Rilea, Rose Mary, 246 Ring, C urtis, 83, 468, 484 Ring, Daniel, 468, 484 Ripa, E., 111 Rishel, Rissler, Dianna, 385 Larry, 94 Ritzo, Timothy, 122 Robare, Mary, 241 Robbins, T., 270 Robbins, Beth, 315 Roberts, Bonnie, 299, 360 ROBERTS DAIRY, 504 Roberts, Darrell, 419 Roberts, David, 117, 411 Roberts, Donald, 405 Roberts, Joyce, 468, 484 Roberts, Les, 271 Roberts, M., 61 Roberts, Nancy, 111 Robertson, Barbara, 374 Robertson, Kathleen, 247, 299, 468 Robey, Diane, 315 Robinson, Judith, 366, 468 Robinso n, Lynne, 355 . Rockwell, Jerry, 53 Rockwell, Joan, 468, 484 RODEO ASSOCIATION, 37 Rodgers, Juliann, 365 Rodgers, Richard, 117, 393 Rodriguez, Jose, 406, 468 Rodwell, Scott, 431, 468 Roe, Glenn, 388 Roegner, Karen, 239, 365, 468 Roehl, Frank, 121 Roehrkasse, Katie, 383 Roehrkasse, William, 52 Roehrs, John, 395 Roeser, Mary, 111, 468, 485 Rogers, James, 327 Rogers, Janeth, 369, 468 Rogers, John, 412 Rogers, William, 99 Rossa Rogge, 120888, Lawrence, 468, 475 Mary, 468, 475 Robert, 468, 434 Rolston, Lynn, 315 Romackers, Joseph, 391 Romanek, Richard, 402 Romig, Rodney, 419 Romjue, Edwin, 397, 468 Ronin, Carol, 373 Ronnau, Richard, 438 Rood, Kenneth, 468, 485 Rood, Mary, 374 Roschewski, Linda, 383 Rose, Beth, 111, 238, 385 Rose, Jerman, 415 Rose, Robert, 415 Roseberry, Mary, 374 Rosen, Paul, 426 Rosenbach, Gary, 402 Rosenberg, John, 242 Rosenberger, Robert, 415 Rosene, Philip, 477, 412 Rosenquist, Stephen, 207 Rosewell, Sharon, 379 Rosley, C., 122 Roslund, Gerald, 83, 388 Rogowski, Ronald, 46 Rohlfsen, Janet, 376 Rohlmeier, L., 208 Rohrbaugh, Cheryl, 385 Rohren, Charles, 420 Rohrer, Paul, 337 Rohrs, Ronald, 393 Rolfe, Barbara, 241, 373 Roll, Linda, 300 Rolofson, Jean, 359 Rolofson, Lyle, 119 Ross, Diana, 300 Ross, Donna, 315 Ross, G. Robert, 19 Ross, James, 263 Ross, Jane, 64 Ross, Larry, 399 Ross, Robert, 86 Ross, Susan, 366 Ross, William, 80 Roth, Doranna, 357 Rothlisberger, Vincen Roth well, Robert, 117 t, 337 Round, George, 21 Roux, John, 282, 419 Rowan, Robert, 53 Royal, Robert, 405 Rozmarin, George, 405 Rubottom, Harlan, 327 Rudat, Cheryl, 241, 371 Rudolph, P., 242 Rudolph, Rosemary, 360 Rueter, Brice, 437 Rueter, Marc, 80, 327, 468 Ruff, Elaine, 111, 247 Ruff, Karen, 348' Ruff, Ronald, 122, 245 Rumph, Kathryn, 300 Runge, Robert, 327 Rush, Alixandra, 330, 350 Russ, D., 122 Russnogle, Mary, 303, 242 Rutherford, Penelope, 371, 468 Rutt, Karen, 61, 359, 468 ' Rutter, Susan, 85, 111, 222 238, 383, 468 Rutz, Thomas, 53, 405 Ruzanic, Arthur, 431 Ruzicka, Ray, 53 Ryan, Elizabeth, 205, 383 Ryan, James, 281 Rynearson, William, 223, 327, 411 S Saal, Donald, 121 Helen Snyder ,:',f5:'1f,. 'wg-TfE , . Q "- .lr ,.: Ak, A .43, ',J7""-.1 .,,,- .v-was-m 'y1ff',2aL2fj5s3 f fi- 4 , sf +8 -'ff -N F W ,t ffffflpfgi,-,f ,,.4 5fJggg,1,Li' . 1,-.:.:,' . as 1427? 'li is-ifgfgililgitui K 1133! H 'i'ii i'5.f','5't'.'fFL5"T X? ',i. 11 5 .fi' ,ars 'I 4. l' ""f,fi. 8 l r . I. ,I . ir 6 , ' D, . H I " !"l L! J -' E ll lil .f Z every - W , 2 Z9 ll 1 - 23 .1 "' 1, iff . .3fQQ:g22E15Ef" '1' I - P' - A fh Agzezirfil. E,1llU1ll.1 .1 I .1 -H A I ' f- viii f'-74 ,W P - - 4, . QFZQZZ ..... Q ., 'ix - I" I Luxe me New Mme APPZo4CH,17EAN Hooacaz- " Schmelling, Richard, 95 Saathoff, Robert, 121 Sabata, Tony, 485 Saberi, Iraj, 86, 87 Sachan, Richard, 106, 331, 468 Sachs, Howard, 83, 468, 475 Sack, Ruth, 242 Sackett, William, 437 Sader, Robert, 53, 434 Saffer, Robert, 284 Sagehorn, Elliott, 402 Sagesser, Carol, 315 Sahling, Barbara, 309 Salem, Charles, 415 Salisbury, Linda, 374 Salmon, Fredric, 431 Salmon, Michael, 437 Salzman, Janet, 357 Samide, Michael, 422 Sampson, Warren, 80, 245 Samuels, Phillip, 401 Samuelson, Charles, 223 Samuelson, Sam, 202 Sandberg, Gayle, 369 Sanders, Jean, 309 Sanderson, James, 406 Sandman, Roger, 34 Sauer, Sheryl, 42, 303, 468 Sanko, Theodore, 262, 285 Sanne, Ann, 300 Santin , Marilyn, 300, 468 Santora, Robert, 433 Saracino, Carolyn, 304 Sasso, Cassandra, 116, 231, 244, 359 Satchell, Thomas, 485 Sato, Sharon, 241 Saunders, James, 395 Savery, Millicent, 111 Sawtelle, George, 86 Sayles, Leslie, 53 Saylor, Sherrill, 121, 369 Sayre, Charles, 221 Sayre, Janette, 246 Schaaf, Terry, 50, 71, 226, 227, 433 Schadwinkel, Charles, 409 Schaecher, Lawrence, 333 Schaefer, Michael, 245 Schafer, Donald, 431, 468 Schaffer, Sheila, 304, 468 Schaifert, Robert, 34, 35, 39, 339 Schainost, Craig, 121 Schapmann, Gerald, 402 Schardt, Allen, 34 Schaulis, Wilbur, 327 Schaumburg, Glenn, 116, 117 Scheele, Kathryn, 355 Scheef, John, 36, 86 Scheer, John, 272 Schelm, Larry, 391 Schenfeld, Nancy, 116, 379, 468 Schepers, Stanley, 433 Scheppers, James, 53, 242 Scherzberg, Arnold, 281, 331, 468 Scheumann, Helen, 468 Scheve, William, 340, 346 Schick, Dale, 333 Schick, Sharee, 36, 303 Schick, Stephen, 80, 401, 468 SCI-IIMMEL HOTELS, 503 Schindel, William, 270 Schlachter, Melvin, 50, 242, 342 Schlachter, Stan, 52, 340 Schlaht, Emily, 244, 373 Schlatter, Michael, 64, 393 Schlechte, Janet, 99, 300 Schlechte, Linda, 111 Schleufer, Irvin, 34 Schliesser, Herbert, 61 Schlothauer, George, 226, 228, 423 Schlotman, Iris, 315 Schlubier, Alan, 434 Schluckebeir, Lynn, 391 Schluntz, Marvin, 391 Schluntz, Roger, 80 Schmad, Timothy, 433 Schmadeke, Jane, 369 Schmeeckle, Lloyd, 333 Schmeeckle, Sharon, 121, 385 Schmer, Gary, 86 Schmer, Larry, 402, 468 Schmerdtmann, Nancy, 303, 468 Schmidt, Earl, 70, 83, 468, 475 Schmidt, Richard, 393, 468 Schmidt, Stuart, 431 Schmieding, Deanna, 383 Schmieding, .Myron, 391, 468 V Schmitt, Leann, 359 SCHMOLLER AND M UELLER, 497 Schmucker, Robert, 339 Schmunk, Judith, 315 Schnabel, Bette, 376, 468 Schnaible, Richard, 281, 346 Schnegelberger, Barbara, 106, 365 Schneider, Barbara, 111, 376 Schneider, Loyson, 116, 117, 122 Schneider, Paula, 300, 468 Schneider, Shirlee, 363 Schneider, Stephen, 386, 468 Schneiderwind, Ted, 393 Schnurr, Karen, 111, 116, 231, 379 Schole, Bernhard, 35, 391 Scholz, Gordon, 80, 346 Scholz, Louis, 106, 393, 468 Schottler, Jane, 366 Schou, Sheri, 374 Schrader, Lynn, 205, 364, 365, 468 Schreiber, William, 346 Schreiner, David, 87, 202, 436, 468 Schrekinger, John, 409 Schrepel, Connie, 241 Schriever, Lee, 80 Schrimsher, Beverly, 309 Schrodt, Clair, 79, 81 Schroeder, Allen, 80, 85 Schroeder, Donald, 81, 85, 86, 431, 468 Schroeder, Michael, 333 Schroeder, Susan, 371 Schroer, Joseph, 401 Schroer, Lee, 401 Schroeter, Janice, 43 Schroeter, Judith, 309 Schuchman, Robert, 426 Schuldt, Mary, 365, 468 Schultz, Beverly, 116, 366 Schultz, C. Bertrand, 24 Schultz, Stephen, 337 Schultz, Stephan, 337 Schultz, Susan, 385 Schultz, Tranda, 66, 234, 355 Schulz, Harold, 327 Schulz, Sharon, 363 Schulze, Larry, 34, 339 Schulze, Marilyn, 61 Schulze, Richard, 346 Schurr, Janet, 42, 307, 348, 469 Schuster, William, 380, 381 Schutz, John, 83 Schwab, Ronald, 386 Schwabauer, Roger, 79, 86, 87 Schwanke, Nancy, 469, 485 Schwartz, Rodney, 272 Schwartz, Susan, 111, 355 Schwarz, Jack, 79, 83 Schwenk, Ladana, 385 Schwenke, Eugene, 412 Schwenke, Thomas, 202, 217, 224, 226, 228, 411, 469 Schwentker, Marylynn, 365 Schwidelson, Ernies, 426 Schwisow, Margaret, 36, 300 Scott, Charles, 377 Scott, Peter, 262, 281 Scott, Richard, 224 Scriven, Charles, 419 Seaton, Fern, 357 Seberg, Diane, 376 SECURITY MUTUAL LIFE INSURANCE, 507 Sedlak, Richard, 409 Seely, Patricia, 122, 469, 485 Seggerman, Betty, 234, 383, 469 Segrist, Susan, 199, 244, 379 Seidler, Dale, 35, 37, 388 Seiler, Robert, 99, 411 Seiler, Wally, 411, 469 Selk, Gene, 36, 409 Selko, Linda, 385 Sell, David, 412, 477 Sell, Marvin, 70, 386, 469 Sell, Rolen, 35, 38, 39, 339, 469 Selmer, Carl, 263 Semrad, Judith, 42 Seng, Jimmy, 415, 469 Senkbeil, Lynn, 263, 272 Sennentz, Winifred, 360 Settles, Carl, 36, 43, 303 Settles, Dennis, 346 Sevigne, Frank, 261 Severin, Janet, 42, 43, 303 Severs, Cynthia, 309 Shadbolt, Sherrill, 342, 383 Shafer, Jeff, 199, 316, 469 Shaeffer, Murray, 228 Shaheen, Ronald, 431 Shalberg, Bonnie, 365 Shanahan, Judy, 366 Shaner, Carole, 315 Shaner, Laura, 469, 485 Shaner, Randolph, 242, 437 Shapiro, Dorothy, 478 Shapiro, Robert, 412, 477 Shapiro, Tania, 241 Sharp, Constance, 71, 359, 469, 485 Sharp, Susanne, 300 Sharpe, Connie, 241 Sharpe, Tony, 282 Sharrar, Mary, 369 Shattuck, Cathie, 50, 237, 363 Shaw, Karen, 52, 116, 359, 469 Shaw, Linda, 363 Shaw, Nancy, 111 Shaw, Robert, 34, 35 Shaw, Vondra, 485 Shearer, Helen, 369, 469 Sheely, Jack, 419 Sheflield, Douglas, 333 Sheldon, Ray, 86, 333 Shelledy, Sarah, 366 Sheridan, Sally, 241 Sherkat, Ali, 87 Sherman, Gary, 469, 485 Sherman, Richard, 50 Sherwood, Virginia, 300 Shewcow, Larisa, 304 Shike, Terry, 87, 469, 485 Shoemaker, David, 242 Showalter, Gwen, 61 Shreck, James, 397 Shuck, Dennis, 333 Shuey, Charlene, 98, 300 Shuey, James, 39 Shuey, Linda, 300 Shuman, Ann, 218, 360, 469 Shurtz, Victoria, 371 Sibert, Bonnie, 43, 374 Sicklebower, Marian, 61, 116, 220, 374 Sides, Linda, 373 Sieck, Barbara, 469, 485 Siefken, Jolene, 315 Siefken, Larry, 87 Siefken, Merlin, 339 Sieler, John, 346 Siemers, Curtis, 23, 221 Sievers, Kay, 36 Sigler, Ernie, 270 SIGMA ALPHA EPSILON, 424 SIGMA ALPHA ETA, 60 SIGMA ALPHA IOTA, 57 SIGMA ALPHA MU, 426 SIGMA CHI, 428 SIGMA DELTA CHI, 426 SIGMA DELTA TAU, 380 SIGMA KAPPA, 382 SIGMA NU, 430 SIGMA PHI EPSILON, 43 SIGMA TAU, 79 SIGMA XI, 46 Sikyta, James, 438 Simmons, Barbara, 376 Simmons, Dennis, 437, 469 Simmons, Grant, 262, 277 Simmons, Ronnie, 279 Simonson, Dwight, 339 Simonson Karen, 374 527 Soundy, 2 Simpson, Juliet, 246 Sims, Donald, 85, 438 Sims, Marcia, 355 SINFONIA, 61 Sinnard, Carroll, 420, 477 Sinor, Keith, 223, 431 Sintek, Carol, 316 Sisson, Margaret, 300 Sitorius, Susan, 357 Sitorius, Cynthia, 369 Sittler, Lyle, 262, 263 Sivers, Roger, 402 Sixel, Douglas, 401 Sixel, Pamela, 300 Skarda, Susan, 241, 373 Skinner, Joan, 36, 42, 166, 201, 205, 215, 469 Skoda, Sandra, 110, 363,469 Skokan, Robert, 36, 39, 339 Skoog, Carl, 34 Skordahl, Charlotte, 315 Slack, John, 36, 42, 411 Slack, Roberta, 43, 309 Slama, Carolyn, 300 Slaughter, Jan, 379 Slie, Mary, 374 Sloan, Larry, 402 Slaughter, Jan, 379 Smayda, Sue, 246 Snyder, Gary, 431 Snyder, Helen, 20 Snyder, Jayne, 242, 246 Snyder, Ronald, 232, 388 Sobota, Frank, 433, 469 Soiref, Brian, 199, 209, 426 Solich, Frank, 262, 263, 431 Soltes, Lenard, 87 Sommer, Sharon, 357 Sommer, Susan, 385, 470 Sommermeyer, Jean, 52 Sommers 470 Wallace 415 Sorensen: Kathleeii, 43, 373, Sorensen, Mark, 420 Sorensen, Skip, 80 Sorensen, Thomas, 475 Sorenson, Caryle, 327 Sorenson Sorenson , Judith, 360 , Karen, 111, 309 Sorenson, Steven, 415 Sorenson 7 Todd, 411 Sorrell, James, 431 Soshnik, Souders, Souders, Soukup, Joseph, 19 Margaret, 470, 485 Stuart, 420 Sheryl, 116, 360 Sousley, James, 122 Pamela, 300 Stark, Deborah, 348 stark, Nancy, so, 470, 485 Starks, Donald, 333 Starr, LeeRoy, 122 Staerzer, William, 270 Stasch, Susan, 366 Staska, Charlene, 304 Stasiowski, Jon, 393 Statler, Gary, 470, 485 Stearns, Steven, 331 Steckley, Edwin, 399 Steckley, Susan, 359 Steele, June, 43 Steele, William, 271 Stefanisin, Sandra, 111, 243 360 Steffensen, Diane, 66, 355 Stehl, Rebecca, 300, 370 Stehlik, Loren, 334 Steinbrink, Stephan, 323 Steinbrook, Gordon, 395, 470 Steiner, Charlotte, 478 Steinheider, John, 397 Steinman, Jacob, 426 Stelzer, Dennis, 395 Stenten, Margaret, 224, 376, 7 Smidt, Maynard, 263 Smith, Adam, 53, 61 Smith, Allegra, 111 Smith, Ann, 469, 475 Smith, Barbara, 373 Smith, Bruce, 262, 263, 346, 469 Smith, Charles, 469 Smith, Cheryll, 315 Smith, Cynthia, 376 Smith, Diane, 201, 231, 360 Smith, Douglas, 437 Smith, Gloria, 307 Smith, Harlan, 106, 202, 469 Smith, Joseph, 406, 407 Smith, Judy, 42, 363 Smith, Kerschie, 83 Smith, Larry, 33, 36, 469, 485 Smith, Leslie, 385 Smith, Linda, 357 Smith Louetta, 43, 309 Smith Lynn, 371 Smith Marilyn, 300 Smith Neal, 33, 34, 38, 339 Smith Philip, 405 Smith, Richard, 469, 475 Smith, Stuart, 426 Smith, Sue, 315 Smith, Susan, 357, 363, 469 Smith, Thomas, 433 Smithberger, Susan, 66, 222, 376, 469 Smolik, Harold, 334 Smutny, Joann, 200, 234 Snider, Jack, 53, 55 Snoberger, Beth, 42, 307, 469 Snoke, Carol, 307 Snoke, Richard, 52, 333 Snyder, Bruce, 33, 35, 409 Snyder, Charles, 399 Snyder, David, 337 Snyder, Dwight, 420, 477 8 Southard, Kathlyn, 300 Spady, Clair, 327 Spangler, Sandra, 371, 470 Spearman, Robert, 64, 239 Spears, Jerry, 275, 278, 278 Specht, James, 36, 391 Speece, Alice, 61, 111, 205, 357 Speece, Peggy, 66, 223 Spence, Holly, 355, 470 Spencer, D., 60 - Spencer, Vicky, 309 Spickelmier, Edwin, 405 Spidle, Harold, 79, 82, 83 Spilker, Steven, 122, 346 Spilker, Thomas, 409 Spivey, Joan, 242 Splichal, Clark, 245, 402 Spoeneman, Mary, 383 Spohn, Sally, 116, 369 Spore, Allen, 404, 405, 470 Sprague, Gary, 395 Sprague, William, 53, 60 Spratlen, Terence, 431 Springer, Gregory, 393 Springer, Jan, 307 Sprieck, Terry, 399 Sputt, Robert, 106 Stading, Donald, 433, 470 Stading, Robert, 433 Stading, Ronald, 433 Stadler, Allan, 80, 415, 470 Stadler, Kenneth, 470 Stadler, Rornaine, 415 Stahl, Delvin, 36 Stahr, Carol, 315 Stahr, Jean, 234, 360 Stalder, Mary, 365, 470 Stahly, Mary, 300 Staley, William, 207, 431 Stamm, Michael, 245 Stanesic, John, 346 Stansberry, Barbara, 315 Stansberry, John, 420 Stara, Grayce, 43, 303 470 Stephen Sterner, Stevens, Stevens, s, Grace, 355 Nancy, 304, 470 Georgia, 36, 43, 355 Helen, 304 Stevens, Jerry, 86, 409 Stevens, Sharan, 471, 485 Stevenson, James D., 431 Stevenson, James H., 422 Stevenson, Pamela, 359 Stewart, Barbara, 365, 471 Stevenson, Nancy, 300, 471 Stickler, Jeanne, 376 Stickner, Robert, 98 Stigge, Byron, 405 Stilwell, Catherine, 376 Stine, Ellen, 315 Stith, Carel, 272, 393 Stock, Mariel, 52, 59 Stoif, Roger, 402 Stohlman, Joanne, 359 Stolmann, Stephen, 33 Stolt, Stanley, 386, 471 Stoltenberg, Carolyn, 379 Stone, Bruce, 406 Stoner, Carol, 205, 360 Stoner, Kathryn, 360 Stork, Sandra, 42, 43, 199, 303 Stork, Terrence, 36, 409 Stout, Judy, 303 Stover, Diana, 66, 300 Stranberg, Patricia, 52, 315 Strand, Carol, 310, 373 Strand, Richard, 98, 281, 415, 471 Strange, Michael, 397 Strange, Richard, 419 Strasburg, Kenneth, 333 Strasburg, William, 80, 333, 471 Strasil, Ernest, 279 Strateman, Joann, 199, 201, 214, ,373, 471 Strauss, Carol, 366 Strayer, John, 485 Strayer, Robert, 438 Strazdins, Gunars, 225 Strecker, Dana, 371 Strecker, Dessa, 121, 220, 385 Street, Lyle, 122 Street, Gary, 106 Streeter, Linda, 304 Strohmyer, John, 263 Strom, Barbara, 36, 43, 303 Strong, Russel, 471 Strope, John, 437 Stroy, Carol, 374 Struble, John, 270 Struve, Sandra, 307, 471 Struyk, William, 116, 117, 242, 411 Stryson, Leslie, 360 Stryson, Stanley, 360, 471 Stuart, Mary, 383 Stuart, Nancy, 234, 383 Stubbendieck, James, 35 Stubbs, Sheila, 360 Stuck, Jerry, 121, 485 A Stuckey, Charlene, 36, 43, 303 Stuckey, Susan, 226, 379 198 STUDENT UNION BOARD, 224 Stull, Walter, 411 Stutheit, Diana, 36, 309 Stutheit, Janette, 52 Stutz, Michael, 122 Sudduth, Richard, 80 Suder, Annette, 360 Suedmeier, Glenda, 300 Suhr, Meredith, 433, 471 Suhr, Rodney, 402 Suhr, Theodore, 242 Sulek, Helen, 42 Sullivan, Frank, 114 Sullivan, James, 277 Sullivan, Mary,b374 Sullivan, Maurice, 402, 471 Sullivan, Penny, 61, 371, 471 Sumnick, J. M., 239 Sunderland, Stuart, 327 Sunderman, Cheryl, 106 Sup, Gary, 397, 471 Sup, Ted, 53 Surber, Frank, 242, 438 Sutera, James, 415 Sutherland, Lynn, 309 Sutton, Douglas, 262, 271, 357 . Sutton, Linda, 385 Sutton, Stanley, 36, 409, 471 Svendsen, Lorene, 363 Svoboda, Anita, 296, 306 Svoboda, Betty, 357 Svoboda, Judith, 36, 43, 309 Svolopoulos, Constance, 111 Swaim, Cheryl, 379 Swanda, Ronald, 122 Swanson, Clarence, 17 Swanson, Dion, 35 Swanson, James, 393 Swanson, Joel, 411 Swanson, John, 106, 437 Swanson, Kay, 61 Swanson, Linda, 478 Swanson, Mary, 365, 471 Swanson, Noble, 242, 412, 477 5 h lr H 1 ii ii i l l 9 v Q, Vansteenberg, Ann, 350 Thompson Swanson, Penny, 220, 234, 369 Swanson, Raymond, 53 Swanstrom, Dennis, 216, 232, 409, 471 SWEDE'-S, 497 Sweet, Fredric, 202, 471 Sweet, Thomas, 106 Sweney, Sandra, 296 Swenson, John, 406 SWIMMING, 271 Swoboda, Donald, 34, 35 Swoboda, Larry, 406 Sychra, Phillip, 327 Sydow, Steven, 437 Sydow, Sylvia, 363 Syel, Leo, 393 T Takata, Jeanne, 348 Takenaga, June, 310, 315 Talbot, Ronald, 245 Talbott, Evelyn, 241 Talbott, Tim, 327 Tallman, Ann, 369 Tallman, Mary, 376 Tanner, Judith, 61, 244, 365 Tarbutton, Kent, 281 Thom, Douglas, 110, 216, 415, 471 Thomas, Donna, 315 Thomas, Elaine, 121, 363 Thomas, Joan, 480 Thomas Judith, 369 Thomas Patrick, 53, 411 Thomas Sally, 373 Thomas Steven 433 Thomassen, Ruth, 242, 300 Thompson Brian, 39, 238 Thompson Elwood, 419 Thompson Judy, 42 Thompson, Karen, 46 Thompson, Linda, 385 Nancy, 471, 485 TASSELS, 234 Tate, Robert, 415 Tatman, Pete, 263 Taube, Andrew, 99, 209, 242 Taucher, Robert, 270 Taylor, Cheryl, 296, 300 Taylor, Jerilyn, 357 Taylor Lawrence, 401 Taylor Ronald, 346 Taylor Susan, 315 Taylor William 116 399 TEACHERS, coLLE'GE oF, 108 Tedesco, John, 434 Teel, Patricia, 111, 116, 201, 205, 374, 375 Teel, Ronald, 395 Tegtmeier, Myrna, 234, 302, 303 Tejral, Leroy, 34 Templin, David, 370 TENNIS, 285 Teply, Mark, 46, 245 Terril, Carol, 374 Terry, Ross, 437 Tesch, Ronald, 414 Tetherow, Susan, 373 Tetro, Kathleen, 116, 371 Thacker, Dennis, 340 Thayer, Patricia, 374, 471 Thede, Cheryl, 36, 309 THEATER, 51 Thesis, Richard, 242, 399 Theis, Wilfred, 334 Theophilus, Don, 243, 393, 471 THETA CHI, 434 THETA NU, 98 THETA SIGMA PHI, 66 THETA XI, 436 Thielhorn, Luise, 71, 300, 471 Thimgan, Joyce, 246 Thoendel, Victor, 99 Thompson, Sandra, 355 Thompson, Sue, 244, 371 Thomsen, Burton, 391 Thomsen, Ronald, 391 Thomsen, Thomas, 262, 284, 393, 471 Thomson, Don, 52 Thorell, David, 337 Thorell, Dennis, 33 Thornton, Roger, 386, 471 Thorpe, Mary, 371, 471 Thurber, Joanne, 36, 43, 234, 365 Tibbles, Terry, 100 Tice, Terry, 271, 415 Tidrick, Virginia, 379 Tighi, Majid, 83 Tillman, Dennis, 402, 471 Timmermier, John, 411 Tinan, Cindy, 193 Tinan, Fred, 166 Tinan, Stephanie, 376 Tinstman, Thomas, 415 Tippetts, Edward, 406 Todd, Susan, 106 Toman, Charles, 83 Tonner, George, 242 Tonniges, Dennis, 395 Tonniges, Terry, 405 Tooley, Patrick, 405 Tooley, William, 405 Toothaker, Larry, 262 Topp, Dale, 36, 391 Tortora, Carla, 46 Towne, Carol, 36, 43 TOWNE CLUB, 304 Townley, Mary, 98, 300 Towns, Dennis, 402 Townsend, John, 122 Track, Robert, 280 Tracy, Terrence, 401 Trammell, Suzanne, 116, 374, 471 Travnicek, Dale, 33, 38, 79, 388, 471 Travnicek, Daryl, 83, 399, 471 Travnicek, Robert, 477 Trebelhorn, William, 81, 86, 471, 485 Tremain, Vestey, 307 Trendle, Rebecca, 43, 309 Trenholm, Ellen, 300 TRIANGLE, 438 Trimble, Gretchen, 296 Trippel, Dennis, 53, 244 Trites, Barbara, 240, 371 Trombla, Jennifer, 379 Trombley, James, 80 Trotter, Virginia, 40 Troutman, Dwight, 327 True, Earl, 281, 437 Trvell, John, 420 Trumble, Judith, 36, 43, 52, 227, 234, 242, 365 Trupp, Barbara, 376 Tubbs, Loretta, 61, 242 Tucker, Douglas, 262, 263, 393, 471 Tucker, Stuart, 106 Tudor, Anne, 373 Tuegnge, Rodger, 419 Tuenge, Rodney, 419 Tuma, Charles, 66, 327, 471 Tunnison, Gary, 262, 282 Turley, Victor, 87, 273, 475, 491 Turnbull, John, 34, 339 Turner, Susan, 199, 234, 240, 371 Turney, Charles, 388 Tussing, Gerald, 72 Tuthill, Harry, 471 Tworek, Edward, 337 Tyree, Collett, 363 Tyrrell, Barbara, 355, 471 Tyrrell, Leslie, 433 U Uden, Cheryl, 36, 359 Uerling, Charles, 81, 86, 485 Uher, Constance, 43 Ulbrick, Martha, 360 Ulbrick, Mary, 360 Uldrich, Wendell, 86, 87 Ullstrom, Galen, 411 Ulven, Cathy, 121, 371 Underwood, Nancy, 301, 471 Unger, Alice, 348 Unger, Carol, 71, 376 UNICORNS, 330 Unis, Joseph, 415 UNIVERSITY 4-H CLUB, 36 UNIVERSITY BOOKSTORE, 496 UNIVERSITY SINGERS, 52 UNSEA, 110 Unthank, John, 419 Unthank, Patricia, 360 Unthank, Susan, 111, 360, 471 Urwiler, Joyce, 355 Utsler, Rex, 270 V Vactor, Ted, 252, 262, 263 Vahle, Van, 53, 397 Valaika, John, 327 Valdez, Robert, 106, 406 Vales, Joyce, 365 VanAndel, Wayne, 47 VAN BLOOM cfz ASSOCIATES, 502 Vance, Eleanor, 383, 471 Vance, Gary, 412 Vance, Michael, 399 VanCleave, Dorn, 397, 471 Vanderduim, Garrett, 83 Vanderall, Sue, 226 Vandewalle, John, 339 Vandyke, Stephen, 471 VanHorn, Georgia, 371 VanHouten, James, 240, 393 VANICE PONTIAC- CADILLAC, 504 Vanicek, Leona, 43, 309 Vanis, Joann, 36, 42, 43, 303 Van Neste, Roger, 24 Vannier, Jerald, 433 VanRossum, Janice, 36, 43, 309 Vansteenberg, Carol, 360 VanVelkinburgh, Keiuh, 471 Varner, Kathryn, 299 301 Varney, Ransom, 106 VARSITY DAIRY CLUB, 39 Varvel, Victoria, 242 Veak, Michael, 53, 60, 61, 471, 485 Veechio, David, 37 Vegas, Cristina, 348 Velte, Louetta, 301 Velte, Michael, 70 Verling, Charles, 79, 471 Vetter, Diane, 360 Vickery, John, 471 Vieth, Gary, 337 Vieth, Robert, 337 Villwock, Janet, 315 Viterna, Larry, 34, 227, 409 Vitosh, Michael, 39, 433 Vodehnal, Dale, 86, 87 Vogel, George, 53 Vogel, James, 337 Vogt, Jerry, 426 Vogt, Marlene, 43 Vogt, Sharon, 374 Vogt, Terry, 206, 228, 397, 471 Volker, Lee, 37 Vondrak, Harry, 415 Vosik, William, 420 Voss, Donald, 82, 199, 397 Voss, Mary, 478 Voss, Robert, 33 Voss, Shirley, 199, 224, 239, 373 Vrana, M., 36 Vrba, George, 71, 402 Vrba, Lawrence, 52 Vrtiska, Ivan, 334 Vujevich, John, 325 Vuylstek, Paula, 99, 301 Vybiral, Elizabeth, 348 Vybiral, R., 61 W WAA, 290 Waak, Lonnie, 395 Wachholtz, LaJean, 374,471 Wachholtz, Larry, 263, 269, 419 Wade, Larry, 85, 434, 471 Wademan, Sally, 121, 385 Wagner, John, 86, 87 Wagner, Travis, 337 Wagner, Walter, 112 Wahl, Ann, 46 Wahl, Terry, 207, 419 Wahlgren, Dale, 247 Wahlgren, Gary, 34, 242, 409 Wahlin, Janet, 310 Wainwright, Neil, 477 Walbrecht, Barbara, 106 Walburn, John, 431 Walburn, Susan, 32, 214, 224, 471 Waldo, Gwendolyn, 52, 59, 383, 472 Waldron, Michael, 262, 271 Waldrop, Carleton, 472 Waldrop, Rosemary, 52 White, Bo, 270 Walker Walker, David, 433 Walker Dennis, 281, 433 Walker, Lana, 301 Walker Richard, 34 Walker Rodney, 437 Walker Roger, 121 Walker Sharon, 363 Trudy, 43, 303 Wall, Connie, 111 Wall, George, 477 Walla, Jane, 374 Walla, Vance, 374 Wallace, Cynthia, 365 Wallace, Louise, 369 Wallen, Fred, 86 Wallen, Glenda, 472, 485 Wallin, Connie, 304, 472 Wallin, Michael, 207 Wallin, Shirley, 246 Walling, H., 238 Walls, Daniel, 53, 270 Wallwey, William, 327 Walter, James, 86, 415 Walters, Donavan, 116, 117 Waltner, Lonnie, 47 7 Walton, Donald, 405 Wanek, James, 433 Warboys, Sharon, 485 Ward, George, 399 Ward, Linda, 304 Wardell, Richard, 34 Warden, Cheryl, 373, 472 Warden, Stephen, 419 Warman, Valjean, 39, 339, 472 Warner, Joel, 99, 411, 472 Warnsholz, Frances, 116, 241, 369 Warren, David, 327 Warren, Harrison, 106, 401, 472 Warren, Judith, 310 Warren, Ralph, 419 Warrick, Gary, 33, 337 Warwick, Barry, 402, 472 Warwick, Judith, 357 Washer, Larche, 279 Wasko, Frank, 60, 61 Watkins, Denny, 472 Watkins, Jack, 22 Watkins, Joseph, 405 Watsek, Gwendolyn, 301 Watson, Patricia, 379 Watson, Thomas, 388 Watts, D., 52 Watts, Kathleen, 64 Watzke, Garry, 346 Wax, Ronald, 420, 477 Weare, Richard, 346 30 Weatherholt, William, 111 Weaver, Barbara, 241, 246, 371 Weaver, Charles, 75 Weaver, Robert, 472 WEAVER-MINIER, 490 Webb, Coley, 262, 277, 278 Webb, Jerome, 419 Weber, Katherine, 365 Weber, Phyllis, 201, 241, 246, 371 Weber, Ralph, 437 Weber, Wayne, 433 Webster, Mary, 110, 363, 472 Wedberg, Sharon, 309 Weekes, Wallace, 228, 405 Weerts, Richard, 53, 237, 411 Wehrbein, Gene, 36, 388 Wehrbein, Stephen, 39 Wehrbein, Theodore, 33, 36, . 388 Weichman, Francis, 35, 393 Weidenkeller, Vicky, 246, 301 Weigel, Richard, 122 Weill, Norman, 426 Weimer, Diane, 110, 242, 365 Weinberg, Helene, 310 Weiner, Edward, 426 Weingart, Meri, 359, 472 Weingarten, Linda, 376, 472 Weise, Jeanne, 365 Weiss, Donna, 363 Weiss, James, 485 Weitzenkamp, Leta, 47, 296, 301, 472 Welch, Jack, 80 Weller, Rexford, 409 Wells, Carolyn, 241 Wells, Patricia, 116, 201, 365 Welk, Patrick, 106 Welsch, Ernest, 52 Welsh, J., 17 Wendell, Diane, 242 Wendt, Erna, 309 Wendt, James, 281 Wendt, Jonny, 397 Wendt, Karen, 315 Wendt, Lloyd, 472, 485 Wengel, Lawrence, 406 Wenke, M., 310 Wenke, Paul, 433 WENTZ PLUMBING AND HEATING, 490 Wenz, Charlene, 304 Werner, Cheryl, 472, 485 Werner, Marjorie, 355 Wertz, John, 433 Werve, Marvin, 34, 472 Wesely, Marvin, 34, 35, 339, 472 Wesslund, William, 422 Westerberg, Karen, 240, 363 Westerberg, Mary, 359 Westerhoff, Sue, 359 Westerhold, Keith, 431 Westering, Kathryn, 231, 376 Westfahl, Scott, 245, 346 Weston, Wayne, 477 Westover, Myrna, 307 Westphalen, Claudia, 304, 472 Wetherell, David, 437 Wetherell, Robert, 437 Wewel, Anton, 34 Weyers, George, 106 Weyers, Morris, 395, 472 Weygint, Richard, 437, 472 Weymouth, Linda, 365 Whaley, Mary, 52 Wheeler, Candace, 369 Wilkinson, Carolyn, 480 Willard, Meta, 373, 472 Willey, Margaret, 43 Willhen, Jane, 64 Williams, Alice, 374 Williams, Charles, 415 Williams, Donald, 116, 117 Williams, Dorothy, 374 Williams, Edwyna, 369 Williams, Frances E., 111, 309, 472 Wheeler, Stuart, 415, 472 Wherry, Daniel, 397 Whidden, Shirley, 36 Williams, Frances I., 315 Williams, Gary, 1117 Williams, James, 404, 405 l Williams, Larry, 420 White, Betsy, 231, 240, 242, 359 WILLIAMS RECORDING SERVICE, 497 White, Freeman, 259, 262, 263, 268 White, Jody, 371 White, Michael, 46 White, Molly, 472, 485 White, Nancy, 98, 240, 359, 47 2 WHITEHEAD OIL COMPANY, 498 Whitesel, Allan, 419 Williams, Williams, Williams, Williams, Willman, Willman, Willman, Richard, 388 Robert, 21 Roy, 411 Virginia, 366 J., 70 James, 327 John, 395 Willms, Neal, 395, 472 Willnerd, Philip, 472, 485 Whitesel, James, 334 Whitesel, Terry, 334 Whitney, Charles, 433 Whitney, Diana, 478 Whitney, Janet, 43, 189, 307, 374 Whitney, Janice, 111, 201, 205 Whitney, Richard, 64 Wills, F., 80 Wilmarth, Janet, 366, 472 Wilson, Dolores, 385 Wilson, Harry, 263, 267 Wilson, Pamela, 376 Wilson, Robert, 121 Wilson, Sally, 190, 218, 233, 234, 376 Wilson, William, 52 Wilton, Dennis, 39, 391 Whiney, Susan, 374 Whittington, Dianne, 304 Wibbels, Alan, 52 Wick, John, 53, 81, 86 Wicke, Bonnie, 36, 43 Wickless, James, 53 Widhalm, Michael, 333 Widhelm, Robert, 245 Wiebe, Roxanne, 376 Wiebusch, Harold, 411 Wiebusch, Janice, 371 Wiebusch, Vaughn, 411, 472 Wiechert, Jane, 36, 304 Wiechert, Robert, 177 Wieckhorst, Sherry, 260, 363 Wiegers, H., 35 Wiegert, Keith, 53, 60 Wiemers, Barbara, 485 Wiese, Ronald, 36, 388 Wiest, James, 437, 477 Wiggins, Patricia, 376 Wiggins, Theron, 35, 116, 409 Wignall, William, 334 Wiiest, Ronald, 86 Wilber, Jacqueline, 357 Wilbur, William, 402, 472 Wilcox, Robert, 401 Wilcox, Sally, 66, 359, 472 Wild, Casandra, 240, 244, 373 WILDLIFE CLUB, 35 Wiles, Susan, 36, 38, 42, 199, 307 Wilhelm, Lynn, 35, 388 Wilken, Jane, 366 Wilkin, Gerald, 46 Wiltse, Mary, 365 Wimmer, Stephen, 207, 395 Windle, Anne, 355 Windle, Judith, 379 Windrum, Catherine, 315 Winkelbauer, Gary, 53, 60 A Winslow, Victoria, 363 Winter, Douglas, 411 l Winter, Francis, 327 Winterer, Erma, 374 Winters, Charles, 270, 340 Wirth, Janet, 43, 242,303 l Wise, Robert, 270 Wiseman, George, 202, 205, l 472, 418, 419 Wiseman, Marcia, 315 , Wisen, Linda, 246 , Wishnow, Emanuel, 48, 56 Wisnieski, Diane, 242, 385 Withrow, Taylor, 271 Witt, Donald, 95 Witt, Merlyn, 340, 346 Witte, Arlene, 383 Witte, Robert, 282, 431 Witte, Vivian, 383 Wittson, Cecil, 96 Wobig, Michael, 339 Woerman, Robert, 33, 391 Wolcott, Donald, 419 Wolf, Dennis, 395 Wolf, Garry, 106 ' Wolf, John, 405, 472 Wolf, Thomas, 405 Wolfmeyer, Ruth, 61, 242 Wolford, Roger, 36, 388 Wolvin, Beth, 301 Wood, Douglas, 431 Wood, Judith, 111 Y Wood, Katherine, 59 Wood, Larry, 420 Wood, Pamela, 369 Wood, Priscilla, 111, 199, 231, 369 Wood, Robyn, 315 Wood, William, 399 Woodard, Terry, 273 Woodford, Cynthia, 241 Woodland, Cynthia, 315 WOODMEN ACCIDENT AND LIFE, 495 Woods, Richard, 245, 285 Woods, Thomas, 397 Woodside, Wayne, 86 Woodward, Karen, 111, 366, 472 Wooster, Barbara, 366 Wopata, Joyce, 301 Workhoven, Merrill, 412 Workman, Jerry, 402 Worley, Cheri, 301 Wotton, Jamie, 355 Wotton, Margaret, 111, 472 WRA, 310 Wragge, Pamela, 310, 315 Wray, Terry, 395 WRESTLING, 272 Wright, Barbara, 315 Wright, Linda, 359 Wright, Rita, 36, 43 Wright, Theodore, 472 Wu Seng Un, 285 Wulf, Lynn, 36, 409 Wurtele, Roger, 327 Wusk, Norma, 301 Wustrack, Robert, 433 Wyatt, Reginald, 327 Wylder, William, 122 Yager, Karen, 59, 355, 473 Yaghmai, Khosrow, 438, 473 Yakel, Barbara, 359 Yanney, David, 346, 473 Yates, Jane, 371 Yeager, Janis, 373 YELL SQUAD, 243 Yenglin, Curtis, 438 Yerk, Rebecca, 111, 116, 246, 473 Yetman, Susan, 385 YMCA, 238 Yocum, Becky, 301 Yoesel, Willis, 386, 387, 473 Yonekura, Dick, 333, 473 York, Paul, 397 Yost, Connie, 46 Yost, Dorothy, 37 Yost, Marvin, 80 Yost, Susan, 43 Young, Cheryl, 234, 359, 473 Young, Crystal, 365 YOUNG DEMOCRATS, 236 Young, Gary, 47, 80 Young, Young Georgean, 357, 473 Gordon, 67 Young, Judith, 242, 355 Young, Larry, 80 Young, L., 82 YOUNG REPUBLICANS, 237 Young, Ronald, 419 Young, Shirley, 478 Young, Susanne, 357 Younker, E., 86 Youssefi, Khosrow, 47, 79, 81, 86, 438, 473 YWCA, 238 Z Zade, Katherine, 473 Zade, Scarlett, 121, 363 Zadina, Mary, 240, 359, 473 Zahm, Bonnie, 363, 473 Zank, Diane, 304 Zartner, Robert, 262 Zauha, Helen, 301, 473 Zemko, Steve, 270 Zersen, William, 281 Zessin, Dean, 106 ZETA TAU ALPHA, 384 Zieg, Robert, 386 Zieg, Timothy, 405 Ziegler, Michael, 405 Zillich, Pauline, 383 Zillig, Donna, 301 Zillig, Nancy, 480 Zimmer, Ivan, 270 Zinga, Frank, 411 Zitek, Eugene, 83, 334, 473 Zmarzly, Michael, 402 Zuckert, Eugene, 159 Zuspan, William, 431 Zweig, David, 397, 473 1965 CORNHUSKER Staff Editors ................... ...Keith Krueger, Dwaine Francis Business Manager .... ................................ S ally Wilson Associate Editors .... ..... B ob Bosking, Ann Shuman Faculty Adviser ..... .................... J ames Morrison Managing Editors Barb Beckman, Sue Leonard Tranda Schultz, Judy Tanner Panel Editor Jane Crabill Section Editors Administration Nancy Baker Athletics Allan Brandt Colleges Ken Beebe, Nancy Benson, Dave Cummins, Kathy Deines Sue Kuskie, Diana Stover Fraternities Jim DeMars, Bill Paxton Men's Residences Judy Mahar, Marion Sicklebower Military Dave Cummins, Tom Watson Business Assistants Jean l-loffmaster, Bruce Wright Office Manager Bette Schnabel Organizations Mary Ann Deems Panel Assistants Lana Bredemeier, Linda Einks Research Mary Ann Deems Sororities Nancy Baker, Kay Stoner Student Government Kelly Baker Student Scenes Anita Maxwell, Dessa Strecker Women's Residences Sandy l-lyland, Penny Swanson Acknowledgements Photography Photographic Productions, Jack Riggle, U.S. Army, Journal-Star Publishing Co. Group Pictures Jack Riggle Cover Inter-Collegiate Press Mission, Kansas Typesetters Petersen Typographers Lincoln, Nebraska Lithographer Inter-Collegiate Press Mission, Kansas Beauty Queen Judges The New Christy Minstrels Dick Voges, Nancy Childs Rich Scott, Tippy Dye Eligible Bachelor Judges The New Christy Minstrels Mary l-lolmah, Hazel Jackman William E. Hall Royalty Pictures J. Richard Voges Individual Pictures Miller and Paine In Addition Nebraska Union, Tom Pickering Board of Student Publications


Suggestions in the University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) collection:

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 1

1961

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1966 Edition, Page 1

1966

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.