University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE)

 - Class of 1912

Page 1 of 460

 

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1912 Edition, Cover
CoverPage 6, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 7, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 11, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 15, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 9, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 13, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 17, 1912 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 460 of the 1912 volume:

1 wr 52.2 . 'i' Q, Y, 4' . A . -T, 7. , I .EIL P . 'L' u '. 1 ,. .A W, - r- : 1 Jw N 'a L n qi W 5. X H . ! wx Y? xx y J: 'IF' 5, ,il 1' W A fwlqs fa 'ri 21,1 Q: V . 4 lb 5- in 11 M, 1 rl J " JJ?" Y" BN 1 J -4 , Q 412 X eq' r , X if J I Gr 1' rn J L92 . 'Q 0,15 ' .1 f Q' ' i ' ,.- ' .,, ,X 1::: v.',1i If . r P? Rf'-' I x f ' gk vw , .1 3, ,U - ,Q - 1 f X , W 9 d '11 l Y , 5' f JJV ,wpsu- K 'I Tsai 5. 4. xd.q1asr,,1vf fr -, ,.. I -.3-.Q ., ,,, H .. 1 'fp 'Q,,"'l'ZE'.',' -5 -3 ? Nm . Qfvfwao - i. 4,-5- afggygmjim-.bunfff gf, " SM555? I' J?"'fhI.a .I no' f' . ' ,.g'..1 :ffl " Ag' wggv-s 'f , -1' fl' ' 9 "5,y:-- 'If .r '- -.. ,.3If.'?f' uf' E-iz'-y ' "- ,- -E!" f .. .'ff:f52'7 , ' W "..'-'-.. ."-" . 5 N Iv' - ' -:-H I '22 A' 'fd n 9 ., -,' 4. -.. ., ' ' ,. -5' -. f, . -' 4. 'g .wg . - ..." 4-.::,, -: ..: ' 1 ,.'.- . '.-' ' 'Tiny' H 4 "'.31'.1 :,.. - ...sy 4' , I R' ,mf Q: N .:. 3- -5. .:.'rf.--- - :,- ,gnu .., ' ,5::'..-I. '.g.- . . . 3, ..-' , 1- 1.-. , ,...5 ..j :.j' 'L' --.. : Q 8b0,'.gZj."' 3, ' 3: - gg- . . 2, - . 1- 'gc '-- , -: M 5145?-f:i,5.,1.., 91 f -.ai lr " .5213 -.Ln 'V C T' ' bf fr: 4, ,zd 'I 6, , V V I ..i.,f, V' I iii'-U' 5. " '. 'Z :ffl ? ' :wut-' 55. '.'-. -:'- --'--- , 'qi ' lq' Q 1 .'- - aus 'Q' I.: jx.: 5,1 9 ' A 6 .I 3.2,-. z-. - - HQ- .-1: Q -- - . i.1:.- v .. ,fi - PS' -. f -. A ."' 1- ,JA ,Q .I A 5 J.---. , , 'J N- ", '- -' ' :. , ,. 1 .5, .15 g .- .,.-', ! v '4., A- .,:.-TQ . . -' 1,-:::3.:g ., ,eff I .,.-.' R L ',,.-.1 -.nn A , 1 if ' . , .K K' . nlw ' .I 'A ...lst " -5 . 2- 1 , f" ' ' ,. ,ls-adv "-f ,1.c, E :. , X . f ' av ' ' A ' . - .Af x X JACOB NORTH 6: C0-, PRINTERS, LINCOLN I 1 1 ,A ,, X rv' K X -f I . -iq N 'L Al!" I , M - -x V V. VAX xw fx, ,. X - IA WV-FYCVNI , Q sk I A ffm1W vQ by M - ,V VX ' . V, -A ,. - . . . , . V f I .... mg . , - I -, Q K V MW- I"V , -A-ff x xx' V- I Q , 1 , N' I. V' f A1 A V 4 f I4 UI lv M,MAM ww IM r x lf -S ,:- 137. ggi: N . ', 3, 'nigf N P J ' A ru g VI K I ' 'ff-' " - 1' A-2 A- F"2"f-""f'EP1?" H ..":m:-an 1 VM: ---:-A- -A :QQV "" J '. " V::fa,,e.Fi:2 W1-zffs-' 'E ' ff':'12'r'v.:::' .--fvsif A-v 'F b1fi"' W V4'f':"'f ' 'f""'-'fi-. A A -V V' 'E A :' ' Hr- V x . hizig . , 451-.-.3i:112g::::g.' I , 19,444 , F .A Y .' '.:l:,2q"4f' .V . 5 vcgigis 422'-" -- ,A , .ff "'1ma,4'4i:g.l :. kph! '-E' 4X1 1 352-H 4- .. -,s 1.3-i EI? V 1 ' 4' A re!-,-.?sVf""'PlAws:f-wi V ::-Wieirws A N- V 'A 1 'YW " A VG ' fe16m:H?:V .fwsazwkagx ft'-r""'-..S2'1:-'AS' -'V '1"3'S5 V .V,..V - .-g-.,,.- V.--, N :. - xu- , 1 - 1-. , ,V ,- 11- ,, up , -1-,- .i. V I Fiyanaxzf' ' 'x 495-5 Q.gaQ15,i .A:- .aqwrgiiiiii 1. IIN ,, XA I N gf- :A If QEIEEFBESH WW-SHIV'-, W ff' ,VS-I-E2-. VE I ' Ij ' :3':1'Qff-5' f V VY ,Haw-12-'9'-2: ' , '-:-4w:::::V.5 1 1, 'F 'mt 'V ...Lv - V , I 2 J Ai. .-:T lv. Q ff- ,lj Wave-wwe? 4'2!:9'va?,4 '--ya-.' ' - I f . ul!-5 Sr .1'! ' ,l:g':':!'fgW A Gfnffr.-afq ' - N..1-VV. - --:'- . ..,A.-F .. I . f - ,. -'g.2gv:Qg:.'.:1- Quay. -V ,-,',-, 'u In V Q f V :A'i:w2':u A xx .V Hai-':':w--a A rr -A lx gn- A A A P- V VM A -"qi-ef?" Nm, 5-:ew-aaa-i V V A-:mr V: 2 V V 'i":5i:::. A lf' ...44ziv55'.'se'M-' ,f,VV'A ' Jae! 'ASE . Q V Yu -.mfg-:iff . I V J -R-WMHW5'-' ffgq5"f'xw Y.: I :' 1: J If . I E 3255-31 X ' fgggs'-'f,5go rgwdi 1' f xxx iw . A LU ,' 5, 4' fV QVC , X M1451-A, I Q + -. .,, Qialkuimyjd V ki: . V ...QV 1 I5 ,-3 .- .-r--1 Xx V , pw,-a-:-r..f'...,,,., . fa V VN .-at XV II .!..,-- 1 uf I 4 Af VV V Z A-4:a:1::V :A IV fs ::2:::9:?:'- IV 1-1-a - V :V -: Q s Q. -I-5111:-.-V J A V' -fa 2-"f:J'h'P.-1 , 4 -Q 'fam AV 1-. -.3 0-:-P VV A A U A V If 6 I .'-1--.-av. . AA- ' 4. V: :ww 'rx + ' V '- I I I I . V H- ev..-5 V,-mffrfkqg --II-:g . -. -gn? .-M, V- :-"-' 7 XXV A V- D Vf 13:55-1.141 - I :-1 A-v sf - ,J , mga- "fs-ii:-K ' 9.9 H A :'i-fins-v -X Aww fl-:-v-we:--V 4. V. 4 an N1 VV - 43.345 ' 'w A - J CD f""AW"- 'S ' 'ff' ' " N ff! AI A' '-Qui ' 'N - a- A V-'52he.s'2-I-I 'V " 5'Q'm"'s -mm A V 'A ixwix K Yin Wk-1'-'A -A Q, I 5 XA ::2:h:11E-V V ' :cvs 1"" c f"-1 5525?-. . . A, -I 1 I I . 1-9-gpg.-5:45 X , - -v iz.-rr' N ' A, V: . - ,-V. 5 L , , Vl.a'.q AH, A N 541.527-2. 1 -, V ,x g FQAJ- A: Q...-52.-4.z'i - ,'.- .-.-. 3 j 5 ' I 2 V- I " fi I' us A- ' EA A '1 A- A 6 - - 1'f"5'f':A- .-- VI I , he-.2-.Zn "V 31' a mi- V' " ' f-4 2 A V X - -qs-I r.- . g AVEEN' - 1 fgghs. .yr V :I " V I G:1gw-ev... Lf' L xtf.zA::A . f . .. VV 9: f' -A -K 'A-V V . X, Z4 - V J A.. ra: :PG W W.-w-" V.'. -.':: -' Q ' : :5 QMQH Ty 1. A-ri'N En? .':- K 1 I - -KA, -f '- is QQ X NA , '-.-A --. A ,. , , QHWYN V ---.P .' JI. "G A. . ll g5:!f:A,b:.,V I n N ggi.. , V 'I L , I, , I . I1 6 41 -:XX . Af- 3-LN-Q P gli ,vQsS91f4 , 1:29 51,2 s I Q1 megan- 5:31 V' , We . :AHA , 11-V A ., V 1' B ' 23 ,ff-QS., .Q-5 Y?---.. EV f-, yr'.:r-2-'nite' x -. -QM .1-H.: 'J F 5 . , 3:--xx-. Q ,IV i I , A A -:7f5!.agupr'--. ,.1 ny Q - HAAA I' '-- aka-wasp -:PX 5-F: -- ,Vmgg5v,.'o"-1. gee:-fs:--UMM' .V'-4 .V ." V ' .'Q,1-"lr 1 . . .Au-A-U x .. 4 , . . H5 nanny ' 1 f G, ,nov QV . ' . . . van.. -. -ull'-.1 X . - QI - K I , 1, - l I 1 . I V. .n Y H0 ,nun ,,x R -,x . u ,nun mv 0. . . . -. ,, I .. '11 an f I YIWEQNX A :J gi ' I HI 'I E! lfmygag dak I Hb! -Nigga. .JI .1,. Y ,:II--:aiuftglhzqrgi-:g.g?ggV.7 , K. .,u, ...x ,y,.gl.eQ: 2 I A ":', -. " A al 'Wit' K' R' .V ' E mfg ni' ff. ' -:Jr V,,. vi ., - ' -15 ' F EAQQQJR 5'Iyx"b I::Ed'S4bi'1Bh'n'I:silk'" . H' ' . S225 :"Tu.n" -.pq f ' . In W 5i:-5?-,L-Qqgiigxau. XX ,,5:..4g u - ,. , V .4 gqwar., V I Q51 ...egg I W I ,,5:3,oM5-X 3:5 , ,:555.:- - -gay.. ,x I, -327 44 ,ng-' 5-.nn Q V. ., V ' fx: 2, . , -A A-. ,V . ,., ' '. ., . V - ,' .. . ". I 1' - 5 .1 V1.5 .E J' :v "" ':.: IF :vw Av .IV .LV W V ' 'III A Vgsssa A 1. A I. 23?-iw' ' ' V , ' 325- I' ., 1 -A,, '1 1 u ul 5 .vi , " Q I- I 15, '- V- - ,A -"' . , N: V ' 'Q .' .'A , - A E , xm - ,VJ . 1--Q -J' Q .LQ fx' V g:', 3,fVV ,, A y M Q x , fi :- -.555 I 7 Q ujigu, -- X Q' 7 "1" 'V A -S ' 1 A ,gi -VVVV . - unnu x 1 ' I1lI""lIlI ' Ep' .., A wb , X : , xkjf 'A' H V V f ,- ' ' -, - n pa' 1 , - . ,flu yea'--., - - , ,n I , :QQ l ,AN X n 'whip Vggy . Q 1 1 n gg: F' - . :.. f V 3 2 -.1'rQ.'.fv'.-.W 4 65 b II v V .Jx 1 . .iw , I II I. 4 E- I 5 X!,.i-'ggi -: 5gba-A - Q I ,RA F - gg I. R,-.fI.v:V,.:.:: 5: 5 A 1 - 'u,- '1' ' SL 1 A ' . ' I .,.,.VV V .Wg me-V wa-wrsaoan. rl 1?1'- - ,-.,I - -xv 1 . ' ffl- -' :I-za . ... . f '-, '-. . --.3 - . - I ,,....-.... .. '-ag... ,. -' 4457- .--aff: 2' ' - "- "-.. ' - .I BIII .I.,3:g,.:III I II I -I IIIII,III II ..:I::IiIII,,I,g3?III -,I IIII --,,I-I.II1 . II:I.IIL1:!-II . IS II.IIIII5IgIIf3:I.?5III . 2III.IIII I ---- . .-I,-I . -. ..., .I ,-- N . 34,1 J.,-. 1-. .. - I-. .I ,. ,.4iI-I J - , II,- , g,-. .... - . --, ,...-., df ..- -7 .-I.--if ,- . x-,ug-,-:L "'-,.T- hz-F-"QE F: F'- ,I ,-.'.-Q , '-'-:xg 1: Ip .-4ug'.,-'51 3- -7.0 -1-:-IA, firm. , sf - I -,. .-. aa- ' '-- 'A-K 2-JZ - - N . : - ,,- g.:.--.,9- - -,-.r.- -1:-.-.Ig -J-I .: -. . , 6.,t:LQ 'g:..1j'l '51, 1.5"-1. "-1,3 ' ,- 1'-,rm .- --',:,:.,: ' , .- f - - '- ia' - i'. - - 1' 1, ' --, ,J-'va -1 .' S- ,:'5. .-Ig-.Tl ,?1i.'.'Jt1:-.---.-Qi .- - 3' - '-1--1'f,.-fin.-:f . ,-,-gig: ' -xii. -g 7:-1i',!gfI--fm Q. ..- 1 ' , -' f A .'.-'Iz,,II a.. --:wi-:f.-.I .f:Skwr' I5,-.1-"fl:--ir .-- eiajfk-gIgi.I, .. 7--RREQIIN-v:...p-',iI3,T2, ai' g.,'-ur..-'.. .':-..:I- . '-- ,--I5,--g:-H - . 1 - 4 . -,, ..I, I .- -I -I ---95 --I - - ' 1 I:-I.I,, 1 'Q-.'-I. '-I-' I -.x 'I:I,-.- I- Iv- II -if-I f- '-f -g. 11:I'r' 5.5: I . I ' I- , . I 15"+n'f9iQS:. ':?.'1'-cf'.?5U-2:3LU5!.E'.Qff- - - - ,H--...f.:u-:mfg-f:'.".-1' :' :QWTYPW ' al . .,ffls1kf.Wf'f91Ig:'f,a 1' ':. 1 C25-Q29 5-lg'---Q.-:a':f -- Q. . . ,. z.,,- - . ' '- . 1: : I-I . -, -1- -- :LI.I.-f..-.:...-.,5---II,,...' ...-. 1- 4 I- , ,I ',-.-.g.:.- -f'4.I.-, I-'.2'-1-3-,I "'-' I I - , I I . 5" ' 159. 'ff '-155' "-'zzf-19:31 -:V-W 5" ff'S':l? -1- - - -- -' ' " ' 'nf '-2"-'al2'.'-' 3 . 1.-Q41-1 E51 'f 1:1f2"?ll.5"11:f 'fl--1-.N '-41" "-YJ' , , . - .--"?-V1:- . - . I. - 4' -- . .3-,v!.,5N c '-'-:-.141201-.'.:-:-1-:S-1-: ' +i5r'go?.'iI1 .III -gi. - -vip c - K "-4"" 'Sin - jg-bp ,-:Is " -:"-Z-,. K- SP?-.::.' '-'N- 034.-' ' -,-."'?. -fu x7:,- -' , -pdl - ' - -' - ':.i:f'-Q:-25'-f -- . ., , 2. . '11-P .-sw -. . .- ..l1'1',d' - ,. '--1:-- --...- ,- 4-. 3 4- -. .. , ----M I I Iwgyg IIIIIIIQLEQI, . 5 3.35.3-j::II:3 19. I.,-MII .I-.akiZI,, S? r. I - III I f'4.I I-kg. 1 -IEIIIII - III., , I II I I,-A II . I. ,JI I-I.-g-.. Ii- .1-v - -. I gk II 4.3: .- 1 :.:..-- : .V - I .:g-.-I:,'.- :, - II... .11 , GI. ,.Qgf,-7. 3 - I--:---. I: .. - I I 1IIII:,.,I .: I-I..-A - 1-I. I,.-:. , .I - -- --.p-1.2--4-3--qgr.--r 3'7:'f. " '-.1.-,.-,dw '-. T-5.. -:Fa .- . .'-- . ,--lp ,, . -,:.'g.r-If: ,fl .-I .- . -7.!.5.0.. ',- . 1.51: .-P',.'., '- :I. : - - 1..-- -', 'lb-z' "5 . 1' ,- 'Ru-, 'nj - 5 IIII.II-, Qa. , , ...Iii-I II-' I - I.I:I-I, I.I,I-I.. rl.. I II ..I.iIfIII3:I,IjI 5kIIx1ILEff. IRI X35 'III -.I-I.I.:If,-II I I I. II-IIIIIIIIQI, .1.s.jII5f5'IIIiIII , IIJIII I UfiII5,.I : ' 5. gf, if 5,-.3-I.-.jg ' if - -fi-fb-'J 3:55-Q, -.3gj:i3,1I-gg- ..,I.:qiQ33:Sig,gQ3::533'F 'ig-334n15jjI ':.:1f"q,,pb4f 3-ji-' f.f55n,gg1Q' ,CIZI Qin '. ,-A-1.'2'-25: - " -. Ingjlfg - ," --2.1,-'-: 'l -35 -wb-51229,-'iliizflkfff' . ' - --. .assdzfgfgggll-JHBPIG'-'X if ":"--fifift-52? :3555!'lffrf--5-"Q-.-, .,:5""4'5p.,,..'5 ,fgih fm. 14.-'EF7-If . f '...-Tfiiff - ,3f:45"xYk1i-'J-,.'-' '-.I 'N 1 '-i"'N2i'f-'z-F" '-i' 5-Y 4 gfi'ffKr'-11-v.-.-.... ' ml' '-4, 2221:-.fz ' . ' - ' ,WH 'flzfii-iii?" Iii-. -ffxlbzl-f--S'FfE'5'52"?57y.2"'f'5-2'-'1. '1"-"-fi-:ITT ' ' 2'--f3'1'l'-'- ' ..:'i-v-.-f'-- ' -- ' -'--'J' -:M ll Jt- li. .4-r1'.'-.'--.-T"'4?'-W:41-.-. . ---.----. '-sr:-. 'HF :P -- . . 'S-:1'.'1m4' . -924'-' "-Q.-"-P+ - -' -.'l-1F'--'-'H - - '- ' -1 -' -- - ---51-Q:--:-1:-. .-.-..... ' . -1, rw- . . -1'-.-..:::. - ,-. 1" -.P -.Z - - -. :III I I IL I-Q I S II - ..I. -:..,I.I..I.,I..I.2f:..:g.IVI-.-f,,.,I,,IIIIIIIIIII II -9- -2:-,EQIIIIIQQII I I IIIII ,gIIiIIs.iaI-QQIIIIIIJIEIIIIIIIISI ,L-...II I- II .I I ,QIIIIt-ILI5:I.rI,4fIi,q-',...j-f55Ig I- I,II.5xzKQI . I III I 'QXIIIII II .IX ' IZ. A .,,- - -1- . .' , ., ,. - ' - . ', -' ",--Q -'-. - - . -. ','JI:,. I- ,'7.7,-,Z-, , - ' WA- -5 :I-2--' 'J -1--.Fr 5,-,I. -. . II: .I 3II, :.:I-nggv .' I Lg' WI: ff . .1::I-,-.15 ' . 'w"' '-,fi 54? 4 " '., -I' - . ff 'I -, Z . 3 - I--.--.' 'I 5'-',-fif5'.'-f'2'Q",'1f1':',zJI- .-I. -" , ' 'xllk I,n3'i2.NEg:12.1rIg.g1122jE"" 'i-4-:rm'.1::::f7:-L-rfsr-2-'I ' IQ-.gf-.II 'Si-.-.jf Lai: -'xc "X - -- ug.. Tig. xl "na-' .. ,L Q-Jet., .w ',I -,..iIi,QI5!I,iIf'3f-3 Kskv-,'.",t1 -' - - 1. - ...':1 ' zz' -'-f---.. -. . . . " "'--sf' V- -.J-:-mi? J-.z':-IHLRFBAK - --'.q1:.--5 1- "Q, 'QE' -1-,' iv ' .-4-::.-L .- ' 'fwf--I-.-:f 1:54 J-vp . mg '- 'g,:ng,.: :-.::1-.- ' -vlan, . ,- -an 1, ' -. IL' ff .- - '. . ,- . - - .' - ' - - .".'-','----.-'wa-:.-.,.,-I..., - uf' ,. 1..- 'Jr 11- 3.3-. .- ELI,- 1.'-.-g-zy - :--.I -gg -af - . evo. -1-1-.-uf'--za, ',,:.-,-...--.1--2 5-.' 4":?w.i'411Ae -- 'ht -' - - - , -.r5:-'-:.--.,a-H1415-. - I H--.315-', - ,-1:--ri I-: ,jaw .-,fl-gig 51 w FMA' 1' -' 1- 1- gf ,:Ig.',1' Z5.-w::EE'2i3f-Esgfgaffr--WK.-IIIIIII I la-E-ge .fi - -5--.-N 1:---. . - . .. - --.-."g..i.f4.-,.rp" '-V-6615"-'27'-'-'.'1-1-.-.-rf -1 -fr: .':. 4- - --.Lf -i-':,'1-'S 1-1: 5--rw -J -'jg -4-. . ' ' ' -QP -1.-'.2zf.1"-'wa -1 - -::a'g.v-:- ' ' 1- . 1 m .I -. IIIIIIIIAE xI,j,IUII...II.,:,:,.-:,II,qI,:gI,,:.,.:J-I ,I,,I II.II,:,,,I,:I,I.3,I-I.,.,iI.,zI,II-Y.,9,I,I,:.I,Iv,-..,.II ,xv -1.-LII.. ,Inv I,-5I?II.,I. I44. ., , I I, . II Q G I - ..,..:,,I. I,,,:Iv., ,I .,I-Qe:a5l',g5v .,.. , , I , ....-I .II,..:I .Ig - .1-2. LM - a --.av .41--'QW-.-"-. .-,.:,-':f'.:".gW.- 1.-:v .--.-..','.-..:----.,.-r,I......---3.-:.t.,.f'5!-1-:'.L.g: :-.f-M,L.:-.-.-,,-,---,,,'S.-1+ y1S',,.f--'- -qs-QI ax.. ., '.-1 . .- AQ Q4-. '.-'- l'-72y,:55-- . lr. -.' 40 s J: ...Mx - " " . '-bf '-'N' ?-:'V-"1-'Ie'-'JZ-1:-5'5-?-'l.'14f--7.'i-'-!- viqli- :.".--'-'.'?.'.-'-1'- -' "--."-.1'1-- 1-'.-'I K.'-- 1b4'.':1.2:q-' 'I 1-1-'-.Ma-f.'e:YA,.q 9:12.-21.--ic -LLC, xv 'Kg 9-43 AYYII' if-ez' N, .. ,, .if .I 1 Q pq - -":"-"-,-r3'--7Sr.6- 7 . gin- - - .-:: .- -- . --1-, :gm 3.-r h-n.-.sign 1-r---f., '.,,. :..'.-- .-.--.g.x-X,-., . . , -..'..... I-,p,-.-,1 -.,-g,,4- -.-- - ,l,f.:4..a, J-5-,f-.-.5,I,f'-,Q-., 7,,mII-ETSI.--!,.ggnasy . - Q93 -,gd 5, Q -Q .f 4 I I . , .IW -L,-I :N-iff, -. . bg 65,5 ay-...-1 7,-,1-.yg,,-QI..-.-.-,.-,Q-r -. I . - -.-. - .I--.-I: . .- I-,.,-fr..-y. ,.--.--.-,-.--,L--,,,. -413, -. -sr., -QL 'ga 1.443 --mfg . ,cpm Q, , . ,,I,f. I V . 5 ,,-. . - .- - ,...,.. -. -..- --.L-n 1-M -41. -3-.--.r 1,-fx-. 4, -211 - .---:.-,.--- -n-'rg --'--riff- 1,59---'.-'-1. -1- -- Eff. .--42' - -- - ' 4 --: '--'.-'-- 'S -.gf--fu--Q?-2: .. .- ,.g-.1-..' '.-:swf--1 -QQI5-, 'g vfzy -xr.. .- ---x--.1f---2--- 5.-:-...:q..-. ff -'-.':1.--.'--.-.-2.-'4-4 ::-.a--'.'- -.':-.-:,'- . -1f-:.'.--.r---:'.'- 'Z---'.-:I-'11:"-7'-ef-'I'-:9Zi'-1-.-L'as--a-.-wife:-'r-,.n51::vs-4- -Ax ,,- -'- -' 1-ir . 'I- v.:-" -- . I -,- , 4-M 45. Q..g:I?:f'-!-I-I.,5fq,4--',nI,g5,.,.-g,G Q-tf.,,-.-,I-g..-,-I---ny, ,QI-.s.I,5. . - .--,,.--,.. gn-. , ,I- -. .. , .3 5- .- --I.I -. -- - - .. -I-,-I..I-.-q..,:,l ,-.,-..-I-..:.1-.I.,g.. ,-I,,,,k,,q. I,,L.f. .I4,,g1:, . - If-nge., v4 ,wy - I .. QI- , ' - -' - "QT - - -' -. . . -'1---." .- -..r'- . . - - -1-' -- . -2- :1-.-I-.--. ' -1---:.-J. -.: .. ' -:Lv..:::--:-----'.-.'---:.':.--.1-."--.:-- -.--:-:.-1-as-."-.-1-: cw.---f .y-.,q.'r-'- -,Pg -' ---:nf -. - I ' - c"--,y . - - M - -' -:15lfn'2,E'fI-,f13-2rI'2:- .':'2,-'ln-.5n-'S1- W.. "fl 55' -'-- ' -3122-' --...v--. . -- ---'-fr-' -. f '. - . , -, -- -. .::.:5 .-,-w -13... '.-:.:.-.1,1-'--':- ,--'..--::g.-4 ,-. gtyb-:rm 1 Y J.- :g--,- .' , .- 'I ., - .1----fn., f . 5, .4-..--. -.-.-'.,.-...-...--.g. ,, 51-1 -1.--. -fr. ng., ---.--.r.-- .am .,.,,-4-1 - --:H 1 - . . . -. - -I-:---x .---- - --'-- ..:--'--..- . - - .--.. -:.- ww- - -. . - . ,. sy- . '-' ...--:.-ax -5 1--,ay-"f--1--1.---,-4::.-v::'.- -Z..-9 -339 -1.-tflq. --,,,. --' .'.f., --y-5 -g--.,,:v- Int:-.pu .'..,'1,-3:-5:5-::.'.-,-,..--.UL-:. '-:2-:.E.-.'.'J'.- -'.'.1:'!'.Zi'-. -J' 1".-.'J".'--:--2-'-1-'---Z.'.1'---I-.-1:.--'-:W-?."i-1, -QXI. ' ---:5'?-.'N"i'." v-- rf ."Q'TT-33? -5 -.5-'JLH :fri 21,1 fri-12-H'21--.:':::-Inf?--2:-'fig'f P5--'QL "v- g?4v"',: 'J:-'-, -E1-I fic.:-1 .-mf "--.','-r.-- 'f-g-L'--'-' :':I-y.2--r.',:I-':-Lr,:.-5.-.-:J-1-,z-'-I',:'5,'--w:I1g::g-,'.-,.'---.-I-'I-.g?.',-:Z-v-I.-I-.'1:'--'.". ':-,--w'-5za'-J:5-'.1::,:-5-'-1-'5-34 -'-f--'.I-I-'..:--f ..+-' - rf - :sixQ55-r2Qs.1:rqa-'Sf 'si -223 5115:-Zi.,.,.. "3 " -- '- ' . - -,ST-'I f,, ..---:2 .-- :"Z'.5'11-:?.,'.-:-.j:f,',--- :Q-g'--bg".-.'-'gzx-".' H12-:5"1 1- ':-1"-..:s- --J-?::2g fl .L r- -'r.1-I2',:.'-:,'-- ,: r Jrgz-gr:.giE-xg '-5719:-.Z we I ."-J.:-Z-'I.'.-74''I-'Z--I-2.':'.'Z-555:31-'-zzirf-.'.21-1... --'-EI'-5.1-.:'jf51-r'.1'-,-'-Z-Er'-'sf' 'ffl .' I 21' -1? -4- - '-'.'-?I'4:332!.'Qagf537 4 W'-Q34 ,-'ggvgn 2' 395-kk-5:,'.:Q.-z 11:i1qiE'1-257: 3I2?.g51.I , , MII:-9-"I"Z5'-"-:1-'.:-.:'.-f-,- -:'Ir'-'.,-'.1-'-1-'zgzrifvjg .pin E-'i15"III. Q- ...Q--. -' 'J' ' - ' '.-'E -1 ."' "L'1- f'.-' ' I ' .""-'Z' 1.1 " ff.. v - . . , ,'. f' ' " 1"".:' ".'.---ff! -1. '-55 '-"IGF -'.,'f" ' ' 1-," ,ff ' " .I 'ggi-Q ut. '. I V ' "GJ,"-'-, I "".'. w 'K:'f- IJ!-' - '-' H. , , ' ' '. '1 T ,.I. Ik: ,III.I-!I.,I..I I ,.I,..g3.I.,f,,, .. . . .,I.II.I.I:I,I.IIIIIIi5 ,I,,Ia,IIIg I5 .,gggQ,II,5 .II.jI,,II',I5 III , 1:f:,:,I.:.,II,III-I.: Ii.. .I.,.I--I.:-II.,,: ..I.I-44,3 IILII,.:y:I.I! bg., I I, I.I.,I.,Q.g.gI2 515-4. IkQI:If5:,Iac3II .II,,...:I.IIII ....I.,If-.I-I.. .I.:f5 T. gIgIIQI.I.,.3,, ' 'Q 511:-2 . 'g-- --5 . ' - -. -':'-. -336:12 ' - i-f'. ..f' " .1-v'--'-:.'---.-if :-:" -::: '--41.1-5. :.--'a.'---'Q -9-1 .' -2:,7.1:'-13:-. --.Z-..-:L 10.15 .r .. :.' - .t-- .1'-- ffgw'-ECJ- 'Y fa,-'53, Qi -5.5sf'.':.'-- ' ' ' ' '- ' .v.'-,1'5f-:egg 1-'?f?-Q? E lg-'31-4-3,-4 if.-5-CES:-3 I, .-if-2152?-,-'51-'--:T , vI -3-1-'.'4'.'.2fg 221-' 31:3 "JL" -fi: f-,--xaffs' f'2f',-:giilij-:Z 'f.1l,:Q-5-ff? '::-'-':-'- ,g:j.I -'.'.'.'3:-'Ln, .- .Q F , asf -.'-EfX':-','.- f.1' lg-' . -I . .- gf-3,-Ia -3, S--f.'I . - - -,,---mg. -my 5.-gp' SS -.-.Ig.':.7 ,I-1.3 ::-, 'LQ' --. 1.-I. .zI'.,-.--g I5,1.Qg.. -.--I-.I-. -. 1.-:I6I:.t:.g Inv., -15 ::,"IffL-3 -:I.g---,.j-Q:-Lg Q,-5. ,-,--,-Ax-I5-'.: II...-, -I -1'-,, 1 -.:, 5 .11-,'..'. ..:' :I, ,f :g:.f- - .1-S, Q. 1:.'. ' - 3 .11-'rI,w:!":,--Q I-,::,- I- 3:4115-:nga g.l,,,.?.',g'- Q. ?:- -j-,.:,I- aI-:Egg ji:-1'-Ii,'1 'f-g.',-'.,?- -.-..Q.,211:'Q ,----,-94:5 .j...-:-1-4,-Lf: Lf-3 3:35-..,-.ii 'Iv.','.'5, 'L-,'-1-: '-.55 fbi.- -1 .5 3 -5.-1' -I-: ' , ,,,' nf.. . ' , . .-,g.I,.5I.-1 v -il ,-:..-5:5 .I-,--gf '-.e gf- -.g..':,-.j-- ,- f-ng--f yu,-.'-2,-5 'gr-,.-:':z3-L... 1-:,'.g2,-, -,-:'g-'!':.u'z- 561- --,.?'-,'-:uhm -.f-..:,- '- - - -', J-glw-Y '-- , . .,.- - . ,. -, , .--..f . 4,4 ,933 .Au ,,-.XX-I"3..,. ...- ... -..-..-ff. - -.-.. 6. I.. -... -,-...,,- ,.--,'g.,-- ..,- -...a -. .Q . . .- .,- .n ,- f -:' :3'-:..- -v.-2.-321-1'l'..-.:?f:.fIii-QIII ' 2, I-Lg -:Y-1-5-I,-f 4:53. ' -1.-51.-21,-' -.::::f'e-4 -:'--7:f,.d.! 'tfql-r-'Q-Ig v,'.'.-:Spb 2-.',-3'-'g-.f.-42 -5'-Qi -.-,.-I-:,-2:-'gi -:.1-- -- ' . '---'.'--ga .':? '-'-23:5 ', -Jin If - ' '- I' I 1 .,','- q-I. .n,,.w:"r-.13 . I p I . : 11: ,, - ' ' .'-J' I.' --1y,1-'.'1:y '.-:I-I.,' 'Jig'-,4' 'L ful. '.l,.'I:a Z ng' I 2. f'Ig..2Ii31,'g 3:1 1 -'-,'.'.'-U 'l. g-gf. , . - ' ' .-, . - I .g" I1 - Q . :4 Q -. 3. - -, I -.:.. --HQ.,-,f,..qf-.-avi-'1",,Q.'-.f-':fI,'.'tfi1, 7-"A BILJ.-1 ,."f- V' ,.- -- .af--.4 -- --,.v: .I,. 1.123-S .--.-1.,-..-..- - rg'-,E -,.,.-.-.-...L '-.--4 -.- - --,-:A ,:..,. I - . -'F ' -- " : -. - ' .-'. '-. '- -1-.'---. , ' ri' pl-221'-,--21v-."-'rr-'I-.-23 '..-',y'aq.-Q5 , .-g:..4'q r'-.Z-pg ..1p::-1 -'.::-.--.':. .-'g--.-,I:g,I- .',-,'-zz.: -'.-:-.5 ',.'.-'.',1-..:-1,9 --,--. - ' -ur: ' - . .. 3.-.3 - ,.'.- - ' ' -- . --.-:j.'-5-.-.7EN,utgg'1..'-1.---. 5--X-.:nI:-,n,g,I-0-:I-'.::g:. 5.-. g,gI 3112.--..-4 '.-g..- ':-1,'-V ".-,'-.sf - -- -.--a., -- --.- .'I,.----.5 :--.- . :",-.-ff, ,-in ' ' - . '. '.-.- - - - -xvg, . -- - .., - .- I. I g.- --I.',I.I- I:,gI - . . 5 - .- g,.I-:,',-5 -I. .II-, . - -.' .'- ...., -- - -4- 1.-,-fwgags-:-.7 -.Q--,P - Y :- :g.- .. --L.. A- -Ig.:-,pp I,gs,-.- . I 5 NI .,, ,- - . I ,I xI ,-i-I III.-I . II.-2.3?- 1-I ' -. 1-...Ig:,5jI.3ia..551'2-"fI'gii5i35,5-'Q:rZ-'ig?51Q,':52:IiQ- .zgqqff,E'f5:,-:5:g.Sm:-gwfq,,.Q?:21,g,-,ga-:I:5.gI-I15.-.155 -5!i53q.I .-.I-:xiggi ...,13-.- .g.5.:fI - I -.QI-5 - .- -.-1. I- - ,- " .' ' .-- -:-.---'Sf - .4:::1---:.':-- -1-.. - ,-- .. '.--v' - '--.--..g-5:1-'--'.-',.--..-.'.---.'-1-:r1-..-:..-.::-::.--1:--...---.'.-.,. -:,1-. '-.gf-.-1' . - .- -- N1 . -- 14- M ' '.g'. -I ' 5-I--52-,Q-,-:-kj-si' i .-g..'.f-c--'d F-,!-.Ja ,f,,I1L v.- - .'r-E.. 9-,"""1-,im -- ,.g-J.I3....:.-.f.-,-,:-.-...LII-.-:I-,-I-..-.-I...-g.I.. .:,.I..f5-, .:- ,..-.5--.I-.', f-. .',:w A- -- ' -I, ," -1 ' if-. .3 ug: - , , , :.5.fp315.vs.!Q3?' 5-1 -I-51-2-21-5565 4517:-2-5.5423-I--.z ii.. :iii Qffaf-'-3.,,',!3fEEg'? ?-','iEf1.fn-7' "'Q-If'"-'1'''-E-'-I'1.-f:f:.G:f.-2.2235:-ii-'f:1f:g:::-,.. :..i::a153". I - :--- f ,. --1 ' --1-z2I1A" :. -JJ. . ':-::...----'--Q.-. . .--51 1--'.11'i-'IF .-:-::-he-.-...am -9.5-,wa :.!:: as-r.:.-.-.lL'-34 -1.--".f.1-A :S'2z'.-.gm --1.-.-.. --gf .gr'-+-:-'--.i-"-:s-.'-:-g'--.1:-.'.-.'.-1I-' 1- -'-'-fu .-':. s tm--1. -, .-...' Z' gYA"fI' :V .'-L51--"'!' - -2':i-1'-- - :I--2 IM'-5 f:212-I-1---56.5155 122.324 -25aIi:Jf:I':P9s'-,- '-Ifqicfeh '-234.-5.15 fr-17225 -L'-' 5 'ig QT 1 .. .- ': -ag I -- -' .-..- ,,-2.4--.1 ,gy -'--1 g-- Q'1Z-'71:'-.'g:f,f-.- .':z,-: :.:.-I..:- ag :-, gf.. 3.-,.:'r,-'1:g.g:--I-.-. -- . -1. 1.-. ::- - . ii- -.'- 1 ugh: 4 1 . ..-':--- - '.'.'.-".'-2--'?:'M3f .-F2953 .-.-1:1-.'v.i. 1'--1-'I-.-.-.-.mfg-.' ,.' -1.1215 ' " :.'--:J 'ny -3:11-ff rf:.1f-'Qi -3'--'--.115-'J ' --fm? :-'-v!:'-- -- - . -ui. f ' 14' .- - ,,-. ng. 1. 1, 1 s1,---- . .,-.. 1 .,-1.-rf-.-La .---- .- .1-,-,-..:,. :-'f.:'..--- .4 'L-5 ,amd--. ,593 -.4-,Ig ..-.-,-5 -' :'-.- :-41 4-,-.w -.1--..:' .a .-.:-- ' . .- -- -- - - S55 - 2ig?..,' 2-I-,-156 V 2' Li-521233.-.21 -.' ,'.:-.'.6fjfi3:5gI,. -,f:'.--:5:5igI 'mfflf .ie9:k'?f:sI-jig 'QQ-'QI Z1:2::'-34 9,,,I,SZ 51:1 ",,y'3ILE-'.-fh:fI'I. ' . I 1 -',:-" .fi g:I: A5-1 '11 -3- .- :'. 1-:I-:'. ' -Q--,i--"ag "--f 'by--I , :j'gf:gI.-' '-:Iggy : :rg in.-I -4:-'55 I-:..I1fg153:5-.7 I'-.4532 '.::'-3.-, -.,I':-.,'-if G. z.a.1- W,-. W.--I::gI-:,--I-. II..Iq'. 1 ' ' ' .-:-.-1' 7- '-'-11ff-fff5.fii?ffcr-:rv-Eiga--r.i-g4-2-52.'-f-sz-.ff'.-ii' P33-ff -'--1-'-51:22 "nf-tix? We -1?-zur:-f - 'PSX' 9... -1. .f,-- . I:-.-..- 1- .1-. I 150.7--'., -' - - ,:.'. 'I-':'I-" -5.5 Ig-4 , ., I'..IxI- g ::I:,.I -, I 1' .'--g:- -:',.: '.-.':-',-'-- I.I' g-...v ---3 - -,'.'I-..','I I -g.gI-1..' 45. '-:- - -.5-. I I.I-. . . . "-g I ' - ' I ' -' : - ' '-4 :--21? - 4511-'-2 -. 5j,5..:'7'-':-.- ' ' ' .'i-:fQ'fl1z.jvf:'.l"g4'-jj!-tvI'g-:-.g.-'.--,5'gg,5:e.-F-'-Zlakkrfzrf.als.V - --flva-'si-g, 'lg-119? KQTZT-'-'YS'-ji 539531 -22. 5- 5 '- fi '- .- J-:ff-' ' -, .'-1:':- --'- ffJ:. .' ' f'-' 'v' 'I .--'f?.':"?: v--.1-:-F.-:T-""1:-"-: ' .' '-.i-:::- -.-an-'A' f- 1-:1'f '- ' ' -' 'i:5""1 ,,- If If-25:11-I? E" 3Yk:,,-I.,. ' - ,,.7.f,1::,: 5.1.1-f!If.g,f5gj3 IIIlv'II'lII'13I.IQ1.'-.-. .--I5.g..I-I,.If.:I',..If.fgI-g:E:Q'Q'5?,,ffZ'Qggf:.'?2f':I:p1--'-','.I,,I,313: .L-"ily LKTIQEQ. ':':..'.'.. , - 1,5 - E. -'-1-".-'-gg-. .. II: 5,1 I.III.Il :I-I 3:-3,23-I. -..:II.I.,I,Z -I,:,.lI!I It. ,II LI :,, II I a,jI1:y INI.L.,I, I aqui:..-:'..,,1,-I,.53?1x:E1:-If-II:.3.3IEI5L5.1,-1.111-.9 ..III:- I 1fy,3z,,G..I,,I1- Igi..II5,IZI - .1,,.I1,, I - I1IIII I .:, .1 I ,I I -' 3, Pg . .i--" .- ' r.' ,aa-1'--2 - if- 1'-:If-ig -'.':: 'qaifzvw-si!! -Jffif'-52-'P -:G '--L--4-.EE 1'::fs5-1-2211.-f -uri-:-e-.rr .sw:.""f-'-51'-''--115 5- ZZ-1-:.':'--:-.121-:-:,-rr -' - -:- R - -- - - - -- :.-.-'. , ' .- '..:- 4,..,..,. z :-.-.,-.-.-u nag- 1 ' . : .+ -I- -: .- . . -. , :.- 1. .2 -- f -' QT-'-1222:-i-2? 472522. ':Lf--3:71 i:f4-?-fairs? 5.1-'-2.-?'f:::-' :-"-5,,-'.1-:':l'f1'.- -QF-:-3:5 1-2524 ig 7:-91--1:-.-: 'I,,-.'f4:,3f.f.2 1.-1 . ' '-.,g- -- .- -F QXY. "-112. I--:-' - 1-' f:----y ---.-'-- - : ' :-1f-:.--- f-'-:--.1 '-1-2.-45-- -:'-.-..'-',-,:1- .r - arf.-1 - .-I'1.-:'-2'- . .--'-.-ew. ':Z'1' 1--1-.' ' - ' ' -:--'-. . -H: ,-5 ig..-Q- 51. 1.-gf: ' -I-fin.-.zrfii LQ:-14-:-. tiff' 9272 me-ax..-.-.2-.Q vga-Q.: 'fe---:Q-1",,:Ha-2:31-:---v Qi:-fF'5b1w '-Tia-5--2:2 -?5qa"f- - :'- nr. -F: -. -: ':.-A-L-y --5.-fwfr -.'.- f.',-. ,. --.'.e!'.+:'-5-4.' ag:-::f1'w -5- ---I .-.'-1-'::..'.-gs: Mfg--2.9-., -:,.' ...-..- u.arvr1a.'--4f.'- :-24 --L--.zam-g., 1.--.--:'.-. :-1' .- '-'4--.--gr.-35:1 . 3 -.fig-.-v Y A-' --.gh if-3'-im' :.I: 'eg-" - .11-':ff.:.-.-,354 -gg,-s.':-QM.. 23,1 -3'--Q1 .-.'.f:'2'f-1-:spur 2-1-11.-,r-201, '---15 441193: 'av-12-:a:'65.,:-I ,.,I ::'.gf:+1fQ--rv:-. ':2T::- -1' 1-51315,-17.55-ax 32-, -ay ' . . - .- QI - .-.- - gyQL.:.- . 9' ,gg I-I 7. - ,'I-3 .r ,-.95--.I ,.-I- .gI-' - '-I-,.--5 Ig-',-,, .. Ig-,xaexcg I 'g'.: :.s11::1:jyn,.: g-j:'.'.,:.-.1rL,: '-Q5 ,,gq15.5. '.1-:.'7'::-:I-,-54 3. --..'Ig--I-55.511,-I -1-.17 ,pn ,,yj',Ig.q-II-,.1.AI-A gg - I,..IaI I -- .g. -.II :Ig c -.:,S'-N? I..-.,-1 :s,":!'.' 1.1. 'fm'-' - ' '.--I-r,--94:-I it ".-'-if-:I-,..r':-I ' E-'-4 :L'.---'1':1--:5igf- .--321!.'.-,I-fic? ':- 'zz-'-33:31 '-'r,:I!,-Igygp Q -2-r n1g1gJg.gf:.1'.'-.--3-, '-11' '- gm r-1-,nj::-r:.:.g.5 '-' 1-21, - J- ' Jf. H- -1 in .' r""-T' -'fllf W:-':' ff? 'Y-'.. .1"' '-'-':-I5'1.'2'2fi'ig! 7Z-'fu3c5W-'-'?f-- 334: fl:-,z':,'-1591-" '1-5:-1:'-.fg-'IW '-1 fibineff- 12'-:-::I:1-g .-Q-'?S!f.l7 :-.I.1.-,g:,',-S-55:3-:. if -,.i14.Z1:. x?7+-:afT::.-:-.-- ,. . :', - ' .- Tri - J,.'Q,'t-'. .3314 se -.,.- 44 '-:I.- 9.--:,.:-.1 m ,I -'-.s-.-.'--5--'-F-5 '12-yr--11-'.-92, ff-. .-.--J-1-'-'If-V -':.-'-,--.ef -:- ,:g:.1--1.-.- -.1-.-1.---:.-. -1.-Q-4-.1-4 :I--':---cr: 1-' --o-::-!----- '52-.-----r-:3 -1-AM ' . - -. .--A .- :.: -My 1.9 5--3 -fsf-I --c::f'.- :af -1:-' -5-2-lg-f!.f:'1i'1:' . S1.'I5-'-'-':'-::- ':.f- '-ef.-e'fr'1'.Qfi .--'-:Z-1-iisff ff: -.-auf-,v'. -,-::,-.g-.-.- -9.-3.-.fr-1 :-1.-.-cp,-31.4 .-21 .ni-g:'.'-'.g: .--'-1-fgzfy.: .rp--3. -.-X-,'.'.,:f1.--. . -,-,- -4,-33 -3. - - -5-1 '-5212 ii-1 "--1'IIii-.2Eii5'Zi-15153-71'-1.12f.1-2-'-.-152325....',, QI' Ig .-...M 13? -15-.-9.-:BG '152-:.'f:.'Z':-5 .-QQ-iq - ' - -',-. ' 'fi'-1.531 I - '-.----.-y- ta'-131 -- .' 1- Q-''K.'-15:31-5-ff:-'Af-'i-' -'-2J-'Z-1-.-Z."W-:'-i-.-av: ' '-2-229-'-.fi-1. "--rs? -.1-2-'4--I-. -14:3 YE. ,-..gg-51,.j-:-g-i- -gi.: I- -G -an -.:-.1.-.- . 1 -- ,rf . -'-.5--.3 . ,g ,-,--f . -:P '.15,-,. ',,I?'Q3:,:--3-,g,.:I--1: - -.-.'-jf.f-I.g-:!g-p-:.-1-5-3-g5'f!IC?:1a'gq.-45.-ff:--,U--3,9-11:i'g',x:,-' ---ng-1'-gg:-J '.--. -.13--:qu ,:.f- -.if-6 EQ.-1,551 5-5.1.5, i-I..I-.-.:'- 1-,--V -1 ,'.- - - .-. .- ' ---1. 1 -. -- '- . - ' - -.'.'----'-:-'Q-'.:-'.-.-'-?:.--'r-43--'--gr.--"-1:-.2::--f1.-- ..-.':. 4 37 '-sz-' Q-2:-F -I----'-:-.11-:-.-A - f-:I-.1-'.--... .3 .- .-1 - J' -. 5. .' . .4r.-5-H. ':- . '4'fI'-z'- .' 'F - - ' '.'-- - ' ' ' -2- -I '. .-'--3-1.-,:...:-:I--I-'f.4'I.'f,.go3Nf---Y-'.-:Z:2'-54-1' ' '- - ' '-nz-.-bf'-. ,--'lljf 'sz--': --..-IL-' 1'?f -2-:Q-I-,wg--.Q .-Zf-.:-.-- ' - 'J' '-'2 5-'.--H" ' ' -'ri - nf--fa i 'n 1 ,Q2 "-.b.,2 .1--. . '.:-,I .'-'-.1', - .' ' . - - -.' - 'g 1- -1:2---1-2-'-I-'-',-' S- -'iz .' " .' ,'.'.---'. 51--v,.1:R-. .-.-,x- gi- -::.':'- .:IgIE' "' -1- :'.',g-. .'-'. -2,-In - -,,'. ,t::-.f-'.'- .I - - - g.- - .fp 1 , 7-Ig .-,-I. ,. .-..- .:- - - I- . ,'. - - -..11.g'-: 1,-2'-1' - - 1: . .1 -.' 3-1-'..A-5 1 5.1-'-' .-',,--.-,-,-- -,, . tr..."-5 f 51,1 .I ' ,.--I:-I.. ..- .- I rr' .4 f- ' f.:?.S:fg?:a g 5.3 -3353:-.-1.11-.I:15g.-.-.3g-.-5I., ' - ,- -.3:,q1g.c::..-E. .' - - - -1rf:3-3,-I-g.'fiq4.-,vp.''.-,-,----1.-.:y.':-5325123:-3.-.et-5.-.M-I . . ,-5, -:IICSKQIIQI 'Pr-,Egfk-I I . I5I.-ff- Ii, - II5-I.:-I,--.r-4.1-I1 I ,:.- . :, I -I I 1 II..I.-,-:I- : . I.I,.5I N- I.I.5.I-. .. -.II -. 3: I3.Ii5-II':,.- , - -I I- I-I'I-3, - -' - I .I .I , .III4.f.:5III,,,, Il? I.IgI,fI:.I. IIIII.III I, I .,..g. ..III.III.I-.I-.553 II.II5.k.I.I.?.-.IIIII-II. .:. ,II - II .,I -,II. dui. -11'-1' -'-'.-.'f - '. ' .' J.-'A ,TN '.-T'-U ' - ' ' 1-. ' ' ' - -'R "-'Z - "f--. " 'I A .1 . ..,s'E,Fu"'."T:':i?i. J if? x4"gf9?i35i'Eg'fi!.'1-'.3.':'1'7.- :-':'.-' - ' ' ' ' ' I ' -'3"'f .'f'-'I' 11 "-"--5-J Q -,.,:- uf... gf, ,Ig 1- I,IQ,,'lQ-r.Sp'.'I.-3.1-:,.I'.:-:-1'.'.,-,:.I'.-..- - . I . -1. If -fu ,: I '.'.',I1. ' 41- ---. gp.. 1 'V -g4pa5rf.x:'.- ..- . . , -'., -,--:gf 3 - ' ---,-,-- .. . Ie. I::. 5,59 I 5 3, ,wig-I.I.5-I5.I:,.I--I...I.,::I.,1 ' , - :I :Ii 1: x 2' '.IQ,.I,Ig I - --J ""-.."- '-I-' if1'Egg-:'MI-21-1311--:-11:5-'-5112'- . ' -I Wk? - 3- '-7? '- I Ix', . 1 II"-.Aff . 'e 4' ' ':1g-n.'1"...' '- '.'1'I . ' ' . " I "'.' .H ff I- '. - 'J .-.- - ., - 4. . 1 " 'ffm--,..-,..-...-.----,- .. . . - -., .-..-, .. - I, - .. ' .- f-K--'.-1'1f.'Z-R'-'-1'.' ' - - - ' 1' -:--1 'Y T- - - 'i - -'-"iii-5 2' ' fifsglfiazsiuisgj:-E-I.1-1-:?::--:- - . . . . , -- . ui- .--af 1 3 f. '- Q PJSKI-I.III,' In ' usi'-s,g'.!..r.,. --ZI-,5,IliI3:II.I:.I-SI-LI II,I,:: I I51.I1I-I-5-I1I.I I - . I 'II,.-5 . I-IM! F ..5-I sz,-.I . .5433-Ig 'S'I. '!Zl,--go ,. J 'gig 356.-EQIIQ "A'm,IIg,II5f- I-11931,-:.7Gg.Q.I'.:xI-:i:..:4-5IE,':I I , . I ,I-II-.9 ,I1:1:,IZ.::5I-1. -. .I.-','2,7 I-I-:ff 4:5 '.I-- .-ag ' , -...nip . 4.35.5 ,g- -. X.:-Lg -3, Q.. x2?.,.',5.-:f.:.1-,V I "'- T-.-...,-Ig.:: . '. .- '- Zra-511.-.L .--.-,'.- .'. ,--,,-11: ,G Mba? Im. I ' 'k"'S--'Q -wean-12:-1-fer:--71-P-IZ-:e.ef.:.----3' '-'--f..1 .-1:-J-:I-1 -- .- . I ..--'c-13?!.r ':'L" "Q" '51 '. ' 1' f.-Igu.-1",:'!:I:5-,.., :':'p-,1-.--I.. .3 ,I . I . " ' '--- 2---:::::.9.2-4f7'51gg- S- - .g'a-,1,'.- . ,' ,,:-:uf -- .1 X -- ' . .- 1--: . :.i7:L':--'-'fi-:Ili-"' .. .. ..,....... ' ' ' ---1-:.:---:- - -1- - - . '. . ' - 4-'Yv-WP"-5-3--J-'-'-'-' ' - '.'-'10 .:-.1 lf- .D-. - ' .-- '..q:.-ua. '--44--.:,-fi N' .Mg '. -- fix, -"--H-' :.',' - .. .- - - . "" -'-'---:L--..:f - 7-f - ' --, 'x' '. . L... - . .- IIIII.III IIIIIIIIIII I QE.-gtk: III' IIIIIII- . . . . . I I - II , I . I , . ,I II I-I,,II.:.5.Iz5II!I,I3,I?I TFIZ1 I II 1 . -. :---'.- .ng-..-.U .,.. 7- .'-11 A- - .'Q'p?- -' ' ...Avi .'- .:-. ,.- -- ,.:q., ql'N.:5'- "-,N-.-.--.--vf ' - - . , , . - I - - . . , . - , ,- . , ,g.... ',..-.,.f,-.-,,,-74 ...l -r- . -. ----I: 5-,-r-21'-'. QA--'-Ni - 51' -N-V' W1-. -. --5: ' .:' '5- wiv. 5-'X' - .--.-r:'-- - -. -'J x 1--"Uv f"4.,,,,.. ' ' ' ' - - . . . 1 ' '- - - - IJ1. ' v -'-"- - .- .---.'2'w5 - rf-' 'I ' 4 J- ,-. .I.I.1:-I-,131-,.:,:5:--5. -. . 15,-Q .Igq."-I..--" - .-Izgg,-.-q II..,-f,37..:5I-5.g.:g-- Im53ag.,f,v Q, -I - 55-,III .,,f.-25'?x - - -- . . , I I I - BERNILE M B 'jI"-'-'-'I--:-.-:'.1x.-.Am ai' I ' -I- 'zj-. ' . 4 - r . 1-.--5-.::s.--af::-'.--asf.-.:+'-1+. ' 1"-lf--'R-f-'H-G-fiif.-...... ' "' ' ' - -- - .. . .WON--N.-.--. -- .11 .- 1 . . '- " F' '3 f.,-r . - 'I-QQ... ,-.gzg-,-...I Ian.. - I...-5.-S3 -5-.gxy5I.:'I ' ,-:.1Zf14-- II.I: .I-,'.-1-" "Iaagutggngsmz-,'.'5a-.-2132, , Ia- 1345.5-QF! 3 , ' . x- Hin '1.'f5'.Q:p1Q,2,''fMg'1iq4f-.Q-.-f. " ' ' - 2 1'-I-M-.',,fQ,.g',y1-.I'.9-U ..'.-" A-, . -f' ' ,- j5III.I,. I, IRA .I I I . I ,I .IIIIII,II--- ISIZI,-IJ, . . IIIIIIA.,-I-3I.?IIII.I:j,f:-II.,,-, . - III,-,-' ,ag-:',.:':-" III 1-may I' I I: I --'.gxp,I ' ,Q,i,u,I,. .....f.--v- III I-H1Jr.n.q.G I -I 'J -.xvkfa - - -. :.' ' .-I, -- .. -.-1Q-- ',.,-G' - , .:--, 1" I--: ' --' A -- .- .,rj' -P-1-.J II .I .,, - -- I, I . -7. .-I -5 5.3-.------f-..,If'--..I I , I I. -1, I ,' - - .f Mr- ' ..-sZ?.f1.x .-if 1.-wi!!-. ifrf- ',--:f. -' . ff- 115-41 . - - - " f54'Qf2'-31- f.-.W .f.-fF'4-Cg5ff-""T2"'..- " -.-f'.- ,- -,M , .E+ QI.-:y .- ..--'-.--.-W hr-z,.-' I15.'.-.g--',:,- 1-..:' I-.-I: ' ,--:-: I, . . If- g.:., , ' - , ,- 1: ,- . 2- - . - ,.,I--'-ww -I 1 -- ' . -- " " 4-lf"-'v' ':'4E5u'i7.'gdff,E53?." .-:f:.'.:'-pil'-'.' 'J Igiib' ' ' 4-'.'3Q--5 25:2-?" 1' - 'f?' 3s,.g..j 5-21:2-'f, 1'a','-'Q-'-'cgg ..,-g.j--.I S ' '- ' """I""""' 1 "' if:-'-.297 -593'-Y" ..'-ff 332- 5-E"'-.'H4'ff"'y' if"2"!'f:-'?f'..' I,i11-5'fS.- 5313! .- ' "P-'3 '-"3 'V :WI-".f5.'f3:'7f:'.-uf. '-1 A 'fi 'i '.1"1iP. ' -' .. , 5-' -, , 1 " jg-ivy. 4 -Rf: .'-,wing-' -' 1'-g--.fi-.:Z:, --. III "--2-fp. fs'.Q.f.i-KYB".--..I I. I. .,I-I 34- -I I I ,I II . I .-- I -- I I,I.h . . .I -3 : I 5 -.III-.I I -- ,I. KI- , IF! I .L Ig., I . -he-.,-g'1..Q -.,,f'.g,..-.-1 ..g -- - Q 55.1.1 '. - ' -. - -7. - dpi-, -'.'-xi.:-W " "'---H nga. fy - - - -um, .- rf.. uf- M--'w -1 . ' 'f' 'db-Q. -1. ' ,Lk-I - -11,11 1- A '. J ry '15 - - -,nm aI, - 'q '. .f--'.'- . 1 -4- - ' . I,.- +.'II-- '. '. I zf- 1. - YP: 1-4 '- .j,. . I-I-13 ', ,- , -- I -LI. y M' 'T' .2 1 -.."q".-?-fi, -':f'-- ' -:-'fsI 'i .-I+ P ,. -III, ll I If.-Ig in -I . X' Intl .. TI5 I'bII 1 - .Irby -- , . L, ' . . --pf-al Q". .-V-:ojssibigff-1" '. J.. ---- -uv, ,, . . . . ' I 2-li-if -...Ji 1"' -E.-fzz,:QQ1:lr5Q:g.,, ,,,..:4 I-'Q - ' 1 A--rf ' ' 1 . 'z' "' ,'ig11'.4- .- ' L --11 5'-1'---. ' - ,- 5-, - -r-U5 E1 .'J..-1, --: '.- "yy - , . ' , f -f--H 4, . ' fl ,,..A .',,...M:-:-- - .- " M., f A'-ijffl-1 5' , 5-.gy !"'g2. .5532-51f.:qiQ ,' .ji-.vatc:3:3-. -FH ,- , . . . ,EJ-5.,' ,,,i-eo , , A-f--5... I. -an: A up-. l,.- R.-gg:j5,g ,-.,-:Qu ,1,' A -3-,ga'g'1g3,mj:?"f:5-.:1jq3Lf''-4 ..-15 ..-5--:J , oth-141 572-r..""t'-35 -'-Y'---1-j.--'ug-ifyl,-"s'.:zf, '-'f5gf.,, - WJ. .1 . -, - ,. . .-- 1 . s 4 . -f.. 1 H , - MT- Exif. ,-4,-023: I - 1 -.u 4- if M ' 1 1 2 4.,-ui.. -3.5 X.. -.5 .-.--1 .1 ..:- ., I A 1.-. ,N .. o . ,I 11' ,A ,Avl I.-, ,.5,f.. I , A :Ng I . 70 J -' . , 1 f 5 ji7i'.gtZf- . .. Costs-1H:.. Lg,-tf3?..43e-,..-f1:i'2" ,.53ifg,3cIv'i3-':' ' -?23..4.t,i,,'Zg1fi : Q52 5 .gifs if S-"41,'f:-I,-g'--.1- '37 "'SV.?1?'ig-Yu' 'iii .' ., . : -' i' g surf 5 -,- '- ..,,, w ,. 1-'-f'fF:5,,.-.Qs---,'..---g , '-'1f"75,'1-P . "--we V 1-.-5 . '- f.-1.-.g::--. . ,-1:55-R-:+-',:.---.' '. . Ei- ' T CN. '.',:-.3:fi"'fNW-f'f5LU3gwf'5:l-'-f, " .. ss- - ' L-2. -'LIST f. r5y'Wi'5' Q ' I' .- - f., 'J " '-'tftil - ' ' . ' -- "."af1,3s'rs:.. -g..,.f':-..-.5 farm- .ask -s,i1:ff1,,-:gaf-gvgsfg' -2:fg:s-.:-:- 1 - as, ':T:3'I4 ,, 1 1.-.:',-11125 - - - .1 V .fi-1'-P ' -- ' .Zacks -: .lhffilfeatasxzesa-ri:iS'f .'.-I-'::5i-r-22' 2--.1 f.4,fis..i1f sg.1't'g,.:-,SE f .frfeg-E12'f'1 , LW -- -Yziflfi-'1 - ll"-1.I1.ff:::"' - 15: . .-Eii. -ff.-'::.f: -. - 7- .- ,.-f i'.-I-'.'-5:,.- A " 'gk-q:ial" f- -' "'3i:i?5Q12?iiE3,"'f:2 1-25: "4r1'!'fC?'q:?a2E 4+ FiL':QE2E51I-19""' . . "'5-5255?-22 ' .' . Ji:-1.55 Y-.1b?"E?-1-,:Y.,7Q2If..:1iif5f' ' 7: ' :3':5EfL5':el-154 if ' ny' ' 5 -' --fr 2:51-f It ' - 2--.15-1 ' -' -L.,tg:1f ' F' -. ' ...,-iq :'::1!':-If-7' '-'-'."3 7-.:1 . . f- '- 1. -4'Jfff'. -af" ' W1 '- ' ' ' -.', : gh.. fn:,1.---:-Z-f::E::Q:1r4-1' ,':.-g'1g.a.g- ,rc -:r if-f :.-1-. - JM-N, Q , - .2 I ,sv Qggkizgyg-Xf.t. .v :gf-:,v'? ': ,r-' ' ' x-' "1-u -' .-fx xii:-.4' '-. '--Y 1 1. g .1-..,i - f--W--f-wi?-ff' ' ' fffstai-i'1..""'-4 f -It " 5 -1 x. urls I , .r - . eu.-fieriei , EXPECTED CRITICISMS 1'-1 ' ff- '. 1 ug- -31 5.,-In ,, -:V Y ' F .mia -- 4-5 21 . --2:12:49-"-' . 1-Zi? .-5 .ifie1- ' ...-Hf.:"2? -. , . . . ,, e 2' .wvhat 3 Cover! .Why I never heard of Such a thmgy, uve --1 See the staff pictures are all 111 the front of the book. The 5 - . . knew you haduvu so We got th1s kind. X eng1ne usually heads the tram. Are we not rlght? 55:75-74, ' ' f-g1'f'5.1:E. 1'-Ei' L" at X Q Sl'-i"N?-2' -4,. 45535 E+' ,ssjys-Q' 2' 'The ide-2 of putting our pictures 111 the back of the book l" Of ' lt seems to me that this book is too hard on the Faculty." Is "f 5 "'l4 V- ' Wi' if 'I - ' ' ' . K , . . - ' LF' 1 .F .2-'f':sfg'1'E'Ef ' Course We regret fl--S, but We dldm feel that We -O-ld put that so? W'e hadnt supposed 1t possible, But do nlt you 'E'.,13Q. TF base: - . - . 23'-'-1: I+- ii" .ff !fEZ'::1' you an O11 the COVCI' forget that they l1ke a Joke as well as the next one-and be- il Iii- fg Q- - -:sw -. -5-ts:-9 . . i 1-fa :Jr ' 3' -E-'-JK'-Iv sldes they are used to 1t. 1?5.f-af' W. f'.-4 1' r1..7 ' ,Q ,, "Look how they cut down the space on organlzatlonsf' We 're r r . . A ,-. -91-I ,2,e:..3.:.- - f glad you -see 1t. VVe have endeavored to put out an xnter- N - f,-'4-SEQ J.-5120 ' v- , , -1. . . . 1' ., ' ' ' :E .1m'-5.32-fs?ng.,' ' .zz -13? xg estlng book, not a catalogue, 1llu5t1-ated. A lot of these frat snaps a1e 1otten. Wfe d1'6.ll1 no posxtxon --2 ' to agree to or deny thls, but if they are, lay lt on the gang. r, Q-.lf 1' --'Vzlf ' " . , . . . . , ,, ' - - 'fi 3':Z1 N Q, "Its a d1rty tr1ck to cartoon a fellow that way." Popularxty V76 had to 'false what they gc-VC US- lu if-gtk. Mui 313. -'I' ." s- " '." 3 , . ',,' Ek' .'- 1 u . 1 I. ggi:-'f.'.:g "A:-ii 1 ':' 4., 4, .g..,-3 las lts DIICS. 2,-,1:,x.-s .. -,sw X A---.. ':- a:-I -..'-- Fa:-iv.:-1-' -SZ' , .- :: ..-.':: .11-1 'Q-5'-' . - ,ff - - .-f1.-- --7 ' .Q :g-gi-figfil VVhy, they left out the Company pxctures. Wfe d1d. And It fi :-'il' f .' gf:-" .. , , , ,' ' , ' . . . . ' '13,-a-2 :1.' -, . lu.. f.'J5.:51:?i' Those slang descllpttons and sketches are a dlsglaee to a Cost us good found money to do lt? but Smce lt Saved every tuguufgr- .- -' f2:r--'- - - - 1- - - . . . P :-. " '- -SFF f.4,::E"g college pubhcatlon, If they get you mad, just tllllllx how wc Cadet the price of H laugh at the Orpheum, what are you , ,11T5,,.a. , 31-'J .- -31, 1.1-1 51" feel- kicking at? , 1 '-I-1 --vvsrifs-. 31351: ' lf,-1-f5.fII'f'.' " ' -5: P-asjissf , . . . . - 5,5315-'.--,-.j,...., f'-'.. 'lhere 1S11t a slngle color plate 11'l the bookf' Funny, but we 1 l ' I I 1 f Q R. 1 D M U l -5. --J ' - - . ' - - - f -, f , --L'-Tv 'X " f-' 17113: Z:-.jf ,?-525211 had nottced that ourselvesg after glnnpsxng at tnose half- Om C 355 -Fstolyl ms Jew C t Quit' I 13 nl HSEH111, 1 1 1 U e 'i:,-ig..-fl 23 tones :md Zlucs, what do you Say? NVa1t uutl you 1axe made a l1tt e nstory Je ore you expect ,sax . to see lt 111 p1'1ll'E. gg Qs :op ,ax Q, ,. . :-- - 'lt 1S1'lt worth two dollarsfl Ne1ther IS a Cl13.11lO11Cl, but tlnnk - .X .5 - .' qi:-f,'."2 -:I ' . . -r '. f X1'i-if , . QEQSNE' gf: 1. what one sells for. And we dont have to apologize for the paper we use. just F ,153 ' ,f:Qv'-rd" - ' v . . . N . 1 Q Q . . :lu :Sl 51.11 'jzfvx 'ff' D H u take slant at lt, and lf It doesnt 1est, satxate, allev1ate, and 3- 1 "The shape IS awfully clumsy. Dont say that, please. VVe sat1sty the human eye, better see Engberg, for you surely are - gf'-Fla 2 '- 7 us? ,-,.1- ,gl are just as sens1t1ve about our shape as you are about yours. l1'l need of a change and a rest. it , - c -,.-,v.,,','- :T 'Qu ...ix -fu. Z.-. . z-5:-W I 1"vL.i 'J-5 Q f-. k':"l+-I-Jw s-gf-I A 15. .5-: X Jfxkfs . -,a.--- .. 5.34-l f. .. .. A. sais: w. Yi- -e--. 'S-M - ' hr- 71. gf, 55,55 43 . . x,-'gf' .- 3 - .-.-..fv ,... M -s, . . . -.A gBg'..s:C1:'i umQ3rv11j:55g.,,,,,,.. ,,..-- --'ng--nmsygrm -1 .sgg-gi: ,Q:,,,,,..--uv-uh. 1--'tm 4 '1'-i5"'?Z:'-EN pp 1:sv2.r4agf.QG3iY:i2?:.-ve,--e v-:,.6u-q-- . . . ---'es-.y.,,,., Q ,,,5-' .'.g-1-1f2'5f"?'?153lf4Ffg.-U 1:-4, '12 ,F 'gf .V ju . u '5'5 5- .-F1'1'.-:gif ' '- -.l1.s---125-' 'YQ-5515-T S.. . f-'99 5" -:tfEf"l'f5fI-7.-121' PJ- J'-Ziff!-lfs if 1'-:f?2'Z-F' 9 ww f-1 ' -' 4 N 5 , 1- . -5-"'-fi:-. . " '?E5L'EY "-51.1. -' ' Q" . . .' . ."'-11 . IG f -L' , 'nf -- - - : :-I-:fe - .-fur. X-.s -f '4-'f'Q-l'.I- A-- Uv - mimi:-'-' - -'.':..--'f'.-. .-iavfmz-.-f-'-' 1:5 nl.--.if um:-: . - '-23? - ' -. . . '25g..".-fr: .' f - " -1. -- - .1562-.-5"-1. ' . -: .- .-g ---3:5-'3'.gf1:-q?.g.' Hifxiz,-5 -.xiii-4".'.1:f-:S-Sv .:g,s-9 ". 51: ' ,',','-Q-L1 Ar- "' . - - '. .5Z'?5:'! 'fn' , . 1. .' L',-'-'qi-Q 'fn' QW WC! .:'??1"-I'-as . . ' ' q' "'-- '1.-SEi-'.:-:fvFr'-I?'--:- . Y ' , as t Q s5f5E5Q3'i,1-5 ' :u3.3:"-.2Qt15g-Q.:j:Q'---.:- V ,- lg-,-fu. 5-1 1 ' if g3i'.3-.Qf,5f:.ff3SEffJL"L.."aa Q- K .MA H - . A ---- ' .GRP r'.Y-i'-3.3,-y:.'-5 -. ,rf-' -M -fgidr ' ---W - .-"J-M -Nt 4- ..- . a - 1--' '- ' - '-lf-125 -' ' X1-Ali L-,QM-.I'-'l.-'-""'."' 'T Y- -'Q 2 971, -- -- -1 '-1 -' f -.1 vu luligu. .i'l.??yZl.4u ltmuyyjiliitfulgszr:S-5.. '.A.,:- , uv'.:v-Auf. .,,,,Iu.. 5 Yu- ug . - V 1-.3539 , - I .qui .thx G,-.,.:i.L-Lu E- x sul:-V A,f?,.o:A ,uuqlmuituuu x , . -tu N x - ,. . .,2 ,A , ,,.- , ..,1. -.g V-, ,- ,L-. ,1 .. 1 . .W--,. .x . . I tad 5,5 'B' . ,. ,. , .. 'Rf - K. ,. 'Q . , ,. ,ff ,-r, -- ,Y --. 4+ s- A Q13 3-ya: QM .,.,5.1:-,:r.2f- :-:sg-.f-5:".x-' ,.--' .-gf ,aw wf.1"gw . , - . -gwou.. is -six. 432-,,'-. 1.-'.-my., -Q:-am.-4 -pu . ,,..g :-.- .1 -., ,mf 3 .gs,.:.,,,.. ..K,Ago,,::,1 ,.':.-.-,g, U-ar, ,W 4. Y 1-.MIp.154,Q'5.:,t3, .I r I in 1. I - ful. un.-9. -4 ' Sui. .-.-..:,x.., Q-.Wi-1.-1 ugu- 4533? :5,5.5. '.. - .:f-3.-.3..?j55 If .. .. , ,.,A , ,, . ,, - ., ,, .- h u. A-,. !. -,,, oo.. . .K .M ,. ...A-.. gL.uv.L M:--l-A ,-.4 1 4" . . ' :I'.SQZx Fw' ' uw: V '! az, , - '.,':.- -. ,-4-Ag, .fr- ,1- J ,E -', 3:91 . .':"5'--e , 1 .,..-.- w.. Ziff?-"'-' 6. -24.4- ' FMA-' " '.'Q:iiT-if HV: K ' .'k.n- D .,g... :Q-.. 7f..,. .:. L.. -I :I Jw e 11:1 ,:j.',:' ui wmfffl Ky f , -Uni f. .TN 5, , 4" 1 ,ms 1 I L il P, v J, w .2 ii ' L ' I 1 U fl ' ! . "D Ez- '- fin '- ' -an ' A A 3342 4 .im iz'--. . . ,JH .- :.- 'S-.-. - ,D v gi? Qiiilfgfijiiigqf ,Q-ff:--L' QQ , ,Jun ' I F '-f':'Sfiif-A' ' J . K- . .... I gi. . Ha'-'..x Af- ! 5,31 ' n ., r 3' viii." -in zlfifigi? , . bu' .EZ 13.7 - Et "'5?3"'f-1 V cvv1,zQ. . 11:-.igrL':f,.G ' I 'f2'?1.-35,513 I Q 1. N 5 4, . 'TP1 'FE :R - f LPM 7:1 J: :Ji ef! I .51 ttf'.aQ+ 1 'ia -.5 1'. fl... x , ,wart :.'E.Cy'."1 '- ,vx5g55'75 14 '-' 21,3 .1V..,l ' SD V- .I -s ' . A-.gi ' 13' if 5- 1,,'S:N2ii -ZEHQXL :gf , in -z.. .n.. -- E 1 . . 'LA uf dx, Manger. , , Buch, N ht. 4531, - 1 ' :M:f5arf.'.-f.:d- - . 1 A 'XT 'f' gg1Yi'weA??':f'l2f2-11. PE' ' xwwvff1'.'.::2:r-'---.-,.,.f-f-1'-f,13-2--1-Q12 1- ' - 1 "HS:--f. W4-1, -, 559335-f 1 V- ,,,Ww.-gy.: kg'-f1,g.?tq Q1--ar. ".1. GQ' -"N ':3f,,, J:-,Q - 1, Y., ' -. eff" X. 'S+-luis!-,..f,a1:w. A ' W '--111:-'5"?'i11w.. . .Siva-ff.: U2-42... Q: ' ' -P'515v.f,-1?f1:27:z-ii H fzfJ:?:P3 '-- . . 4'-jZ5"ff fzggrix . -- l14"Q','Rg, L1.'aj'-.f'.-,'9g,2L:L '2- , .MJ "1-f," .-Ig - -cf . ,:,j:,z,, , .gin-3. . -.L .,1::gv,-- . .QI 1 'E' , QRZHN -,-".iV.,',"2i :tx ' '- E.c'f-W' . 1. "fill, 'Gy "1 -"-4:i'aVW.. ' ..1 " I-W.-.'-. Q21 T 15.1'-4fn'5FfL,i 71.-f 'l-""'f :ff-5' '10, f"2ET35,f,-1, , A Ygfzjglw-.NL 'f'.,f'.j'fi1'i.. - ' 5.-. Zh '.,1,.T-J? - ' . .1A. ., . X fi' Y QE. - I -., . ' - ' 11' ' 1 ' ' - -1 :'z1'-'T-1 -...ff IIIi-'ffm'-'dv-ff..,, -' 11 -- I , .. . . . - . V" E ' fx - -. " 1--, . ' :-5.-:Q-w sf: Q35if'--5?.i?Q?f'i-:---IIA-' if - " ' ,. . -ff' - . x - I'..j .H vin 7' ' '--1 ,.. ":' - ,-. 7,-II-' 1 ,' 'g.-af.: -3 .- ".b.'tfls":3-3 - f..,:!1- -:eff .-I:. -Ffcfx-:,:'E5g I I.-- g,.fff1'Q.'Q'. . ' -' - - - ..:-Q . I. I I I 1-I., . I. --.Jr ' -'1'2I .3-lffN.:'3? I Til ' -1I ' II. I IJ.-L :?':'.' .' I' -I-II-If 1- Ip I' -I-j-' -5.9, QI1:-.-' .. L ' Z' T121-,--' . SI-I-' JI .1:1,':f qui. I . II U ' ' I 6.14 -9' 1' .' "" '- - 1 "'N"i'Je's-'ff 'fm-im ff. .- - -.'-51' -1:'13'3f-1-"SY-SCTNTJSCRR' ' ' 1 'WP"'4er':"f"-fff' 'F-1-1-'.' a G65 '-?1.iT-15--""i'1ZL "af" "b'1-"'X'1ff- ' ff. ' ""' . - iff? ,,w,.- . .-:-, - -4. Q f -. 'Sain V, 1 ,- ...f my --.-,- sign- -.--,.. . f." .M 1, 4- f , Q. .-A ..,-- -I ,-- S--Q , ,. .,.. .. --I, -, - 5. .. Q, -,-. . ,, - - .f!:f,wQ": - fs ,. ,:--4-..g4..Rw' ,,,.i1I- f5::-qfw3:,1- II-:....1- ,- QISIIQ. ' 'fi-:QQ-:-ft. '-rp. -,4'-- '--.1 - - 1- E1 - , 4-:.f. . .: , - , -.-qy,5w"-1-.I '-5.11 ' i4f.'..'..J3"-,..-v-:.-2'- .I5x.'.1-Av--'3-'Z' ' Z.,-9.-.f ' QI:-E E' g, 7- . -5.111-'-.AH -,193 --'T-1--P1 4 "-15,-, II' :'- ,,i':P-za.-1- 1 Fgl .L - I .-- 1' - Iam- -4, ".' - ff .. . .. -- --If "j-1ln...,,:':a-QD5!7'Z- ,.: Q . 25- - kg- ...xg - 5--sf - "--fy "ff-.I --5 1-.,- ', "---I-zu-I ' Hua 7?--.WW ,g .2-is - . -'A'-1: 1: I I-5, -. f - . J fx . 1,-Q--gg . -I.Qg1,f."Eh'-jky. II- IIIII..I1..----5535.-I-I I I.I3-nga:-. , ---' II, I 4.1, o f-.-1. rj -.I- .I I. . -I -. I I I I nf:-, 752 III -,-- .fn---+I . 'I.I:4?, - .. . . - -QI -' '. ' -- 'mp :fig-Q. ':F1"-t'!2'9Hd"33'fbif,-I, .W :.--I1.I, Q-91' -2525. '. - .K "IEW-'d'9'1E?gsg7?'-7 57 .ii -1 I' ":',1.-if-'IT-',If53gI ' I-'..,,'I'jI-:I -. I '. 1- - wg " I.j-521-3'-41 ' -...-.515-I HY N.. . , . I , .,, -.I,I,I . I II II I .,. -II .I.IIIII ,IIA If , I ., ...-. x. . -gt, .1 -.,,.,-- Q .Y .,II.., I . ,. ,-I, . - -. ...,. - .. - , , ...II.- ,-S.-.. .. . -:-"qw .- .-:N -. fa,-,.. I ,II , I .- I - I I- ,. . -. ..I-,.I-I.,.,-III . I,I,.I .,-I . I.-, 1 , . - -.I--., . wr -- Y -W . - - -.-- - 0 --,,-f. .- , -' xg. X: - 1-,. . . -. . .I----.. ,-. , . . - . .v-. --,..-.'.z-I ,I , --., . -1- .I-.QP . . ' 'W' -.-xg ?'.2i.S,5m..1,..--.-.-.:i9'- ,I .QFII 7.- .. . gp 2-I, -5,-'Lv-5f-0fzI5gf- .- Im" .. - In . .. . .... ..!.X - . III, 1 I . . . r z... ,' ..---1-1-: .' -- . , - --",':.-.-' --I -' ..,I1..I.:,v, -I I. . ' .L.3. I.. , I-I-gg-.-::1r -f.. I iz ' I- 11- -, 13:3 ,..,:I-I- I-,-Ig... I. - -.- 1- I - .-I-g." L..-I I :..51., I ---I ,I-1 . I :-- -' .I ,I '- SI IQQIIIIIIS-I ? ., I .I3.?I.-145IiI?lg9IffI2IIIQ-5533,--215.5 Iigm- II . III:II.I.iIII..i II I II? ,i::IIIIIZiII,IIII:I III III? '2115pgI,II:'-!5ff'g?IsZI-!1SY?3f-g7,.51-,:f:71 I I-.Ig.I,-,ily - I I I I 'Q-IIIIII .III -I -I :. ,-,asa I.g ag. .,-gg-::-r -2 Jug' ' ,. . -1: fr' '-'e'J1:.:'2'f5i4:- - -ff f- -4:3 .fee-1-:-5'-'a-1'-'-4'-f.-1-2-ew -Q 411'-:rm -.-.11 12:.'--1' ' L,f.r:fhe-+ .- - ' -'1 "N ' J' --"'f?F"f F-- gg. :ki-:-.if--TK . -.Z.'1'.",Plif. . ,Q-. ': -.:'i',b-- , .-1 . - 1: - SI f' 4955-.-'-.2--13:-1'-5:37 lu:1::--ZIPZF1 "ff: '4fE- ' 'H1,,,194i'JE1i:3 . 'ig--LE-2 Takes 1- :7i?"'.:--'-" '-'EN-"-'w ' . 442:27 ' J"-'Y'.'3j:'-55154:-95'f' ' ,- 'Q 4 .- ' 's "'x.: . 54252-Z":-32' f 15: - pggai " Q " 1-'-.11-.QI-.0 '-I..-:-5551-1125 .- 2.1-gg-g.i2:'g.I RFQ . Q' 'H -- :.5?f- I.-51-315"5-'I-:?53"ff "W-111' '- 5- - F'f2?'5-. X22ff--73.21'-'Sz-112.531-53-3'f ..1 E-I-?-U Ziff, 1155- X-4. ' F'-'Q II. FII? .I-:IIIIII .rf Ig I I- .f .25EI5I? I,IC. rv- ,I . .4 , v 1 wx IIe'Z1:,:n,TIIgI, .,-ff,-iii-13. . ., IIIIIII :Izmir -III-?II,:, ,-. J" ' ,'2:f'.':-.: In ' "'-- Q. ' 'I' "" I f '73, 1.. i-,' , 'S-1, 1, '12 Li"'g-fflgz-Tr-'fiLy'-'R ' ' Y V ' if-Sus"-E--.. . .,-1 .-.-3-5 I-I ff ' ..::I, I. - I . .... I , . ,I I. I I - X , -zz..-.LI - ,--1Z- S '-12. .1 gfiifff' T. -. 1' I - ' :as--ig-I+? 1: ' I' - - ,.1 . ,-1 'EJ ,-'.f -' , 1-.7--. I , -. :1 5 I ,.I----In-. - t -'fn'-iff? 15.-:I--J:-17f-192 ,4 LII.: :..1As5'-'iq-rjf vw- ,- 4 ' -I-3,75-Q f.-5:5-"II ' .,....:.'..::'.Z'.:1I? 'fn-'f 51:21-'-Pa":"ff"' 'G ' . f II: . . . JI? '- f if.:-gi-air. -.-wi' -a III lwuu 9'5"-J'-E33 'pgIh5I1yI1:?:' .. . -...I ---: .- ' L .-'v,-v -...f .- li.. 335 vi-R517 ,g...,I II., .I,.-u ... -,yy N.,Qg'I.I:yf 'Iii' 1-If:-4 .' .. ,QI -:Igu-5 I. xp . .f ' v :T-H --. 1- :-.F 535-11' ' 21555245 -':I..j"-K ,--..,, . .7 I '.- ,z1-.I.:I:- w-- ', v,,. if-5 Mr:-' if-1.-1-1 F -5:1-E: '- 'w--H 'E qv. -- : :ffm I ,':I::.I'.1 I -11: 35 Jg--.511 5:5 E 12-In-',-Z1 i ef: -:III gc .. ,I I III, "jj . -.,3:g'-' " 'L-Q -, Yi. "5 . -:'.: :I- - ---1.3 'J :':. K ' ' ' -'t1'f': x 'fn- - .V-.' .'::'-- .5 yr .f 1'-,alum J . 'ff .::: -F f' f . .- 131.7 .'.:2'.2'.5g' E: , ' 1 Qa- a -2- .-1.216--"l N . -. 1 --' 4 .xx - -- - '-ly: -:-'k- P is-D' J.: 1 '. v- .'- 'v - . .5.:-.' -3 1. 1 1,-bf.-. 3-I-: 3.151.145 V .'. x 1.--3 'y .L ' . :kr .fr .-3 3.1115-: ',I 1,--, .. .. ..- .... ,. -,-..- . ---: , . .ss gg 1.-: f ge-3:11 2-- II.,-I. I..-IIZI..2f1gy3 I4.Ig, I '5 .-Zfjl' ' 7 45:4 :L "fi ff 9 'Q'--,IN ,II-,av , II. . I '3:j:. v 9-51:59 y,f'a':-.-.' - -- ,:-,- .-1,15-. - 4I:5I-3: - I -. -1 -' -t'-- '.--.. w- '-' q. ,r -X -.... , 6, ..- .I-Q14 . .I .:-'II ' .- . -nf: uf 314-ff' I, 3-1-"?',-,Jw -R IT-- s, 'Ta '-.ar K - s- --11 ' 1--'I .,,f..,1 'AI-.. . .1 .2---5 --5.5. E.,-:Q-14 bf' . .-f -' .'!"5:-.9 :fi-:I, -.QI '-.'1 "- 5r'xs"?' ".f I' api . IYZA I -.Img ...IQ -4: I, II Iva III ,I ,I.II- III. 5 I. II.II . NI .IfI , r----v -. 5:-.--s.': -N f- 1- !.IIg.I1-1 ' . 4:-z-ggff: v71I -- 3 I "-L' - ' :fr5',3.'lgIfi5 R, Q ,Q I' Y .4 " I':j3'-7-1 -:f ' 14, z.f" . ,-.ghfgf ,.. I-Img -pm, . .ite-11:-ffl'-' . "l,F'.f- V -'ga'-.I-,'F:z. 5 II-I--N'Si-'G' ' ,--.- fm : . -. -dj- .',::-' ,-.If-I.. 5.-ge 5 -1- II-Q-. -fr I Q.: ':'.'.--fl" '-11 - 'V '. '- "' ,".'f .'-'f"'-.,.'1- 'ff , rf- W','k I.-I 1 -if-my-QI i -. - 4-i:,': -rv-'--L.F'.f-Z' - 'AZ 3' "' 4. Q24-1 : . , - -4 3:12 I :,'I.1q: EI, I-I-A33 I- Library 1,1-ace Hall QIIII J E" . 2-:ff.G" ' '-I -- - 'TEX --.':f1'1x.'.--E-in f . JT" 6-.Q ,-------. ' ........ . .--.X . . .. --.. -"'-mv-,Q-1'K . . ,A-F.'q,. .., - .7.':,rrs5-are-if ' I .III.I1.I, II.I:III::-I:,I I3I.I:I-...IIII,,E.g-,I5j?:5,,.- - .III N.: ., Qgqgyz III:tr::I74I ,YQIIQIIJ If 10- IA 4 4 gm .II,IE,.II - A-13.3 4k-l,I!,,g151..aI1Ig?:II?In-1.-if I vfx,,q.I I IISIIII:::.I:I.i7I.I.. -II I IIIIQIIQ- I, I -9- - I , i. -' " -if---if ' . ' . ,..:v-'-.3- ,IQEZQQPQEIQ-W " 5525" ' -'-5-:i--S-, '--qw hgggriu'-w1.v . i,IIn?-- 'Wg - , -1.-1"-af-7-4-f,.,-I '- 5-j1.3g"':Qs5?2'2gi-I-', 'i.f-11-'f'I--.aqqf 'I,g.-:.--I:xm.II..-5,5p I .3-I.II-jg!-f' I-,-I'.'-I I 1'I I-i5i'If1,'51',1-2.55-,f - -' 'I I Ig... -:- I .I I,5..9,.g jglw- ', 4I.I-.-1 55- my , ,-1 g,j.I ' .. -5: ,1:gI-,Hp -- .I I.j . f --EFS?-P 7 ' II-:?:P:1j' -1' -' 2gg4Ih:j,3?' 11 J- 1'I.,,,4Z'-iff? '. ' 'li1g' ,-E-I.u..I , : ' ' 'Fil-,'i-.'-'f'f:T5.14iz'g.'I , ".. ,IIIIII 35 f'f qv? .. -- -. 117'-' 5-'gtf:L??, ',':2r'h" -1" -: ' 35'--2.1' ,,'-:- .:f-'.,.:-1 '-:I .-5-N3 g. . J: II . ---4 -- :.:-g"f' X.-1':1?,x. I - I----g '. .z ' ',- - .- V- fd . -, -- ' : . . -1 - - 'J-I 7 . II - 5.31 ' .' ,Ii5.:,5T.I ,J'A.13'5 ,,:ll'?'I,3.: I'f,g: I. -r.1.I-If 'LJ' .I kt I- ,f-:I III!-. -II' -,III-.III I K-53 :I .Qu . wfff " -II I X :'rrSfI 4Q1,fvI5 I . . I I -,ul f-P: ' --iii",-' .-Mg ' ' '-1:5-F rr:-r'. ' ..-.?-.:rr"- Y-C5-.4"T-'Fgr.'.-1 J-'f' .-a-1. f' 'f -xiii' - .EZ ' 1 'Hu 'x,+"--,F .' -'Q-:-33:21 5. .. "JC 1. 15- - ' ' ---- - - . '-f 'f .44-2. ' N '- .. 4- 45 .- 'x " .' . 7 NM ...-a:?-ff'.-f- --r1--'-'p".:'- -af' 4 ,922 vw-V 1 1'--' .-: - f' , -41'-N - . A -, -' fx .I , ', - 1-- '- qv-. f- '- ' A 1- ' LI Ifnrf gun... ff- . 1- . .. . ..,. .,1 , ,IIL., .. . 1 . , . . yr' . .. . .. . .. ' 5' mf: ,L-I1.y . a5g'S,:-"-.I,!-RI: I:"I.Iq-:,:-, -j ,,:y:':Iif51Q:1 I.g J-'-'.f:!g II'-:-, ,. .g- , iv: - . gr . I --. LI .I:I. 'I-'.,I1,5 - ' - ' ' fl .W . ' ri ' ---3 . :ugg " -'- If-f".'. - ',' 1 -I I I - ',.. I .N n ,I .I I, I- , II Q X1 F .I..Lg., I ..,., ., .. -I-,. If. ,, , . . . . -. ,I I,I.I .A I I... I I ,, .- Iv., I, 5. I .. .-A , . I, .III I I ,L fI,I -. . . , 1 , . ., x.- ,.-- x-, N- . --' .-.r'-17..s-?- .- ,' ' 1- -f.:-. -.'f'...--'----.c..1. . y . 'v..' -.Zu I. . - I .. .r -. -. k,..l - .- . W - -- A..-f -QN33 -- . .--z. Q.. -- K - .-'- as-v - -,Y-. J. ., .--.,.,--.. . . I .ff - . ...X ,. , .x . V ff- . . -.1 I ' --- '- - -' 1-. . .-:af ,Y . ' I I-4:51 I' -21513557 - -!.s".-gr5IlQu-A9-9...5.j . , XII- SI"-I , -" - 'L'-' y-4" '4. ' 2 .' Z I 9 ' - . 'J-X-, .. .- , - . .,- . -" Q '. .Q - - - - - , . . . ,I.,, I . , . .Il N.-I. - , . -, , , , 1 X,-1. -, ' ' ' . . - .5 Q-f-J: K 1' ,...- ...-... 4 A - - - '- - - '.' 1.-'1' ' ' -. " . - "" 2-..- -.11-1, V -. - 44? " ' . ,- -S511 - ..'P?P"' " X ' -1- xv . . ' . --r.- ."2F?'- .491 '--1-iq? -':.:- r-41-.-'a . " . ..-frrf. ' -- " . '- -- .- H . .K A- . . , fn--:- 01 -f- 1' ' ' - - - - ggr:-hlugf-. '1!'2?:E: .-Q 1:12 . .,g.,,-. ::..,,1-ji df, Q-iffy -. -1. . ff" 1.. f'5!W'h--- -'3 ' W: ' lf' ,-3 "-::s"' -:E'is'-2:11922-',4ii". .zf2":ka',,f'f-Yagi-ifQ.1Ii7l.5fi?2-ig: 521- '31 'QF'2:f'.- ' , .: - - - i1"f',- ' ' 31.3 "'-wrw' 1,-'.:-wfa-flu .. 7'ggRf9j'-1-2-if-'gg-1-,'Tia ':'12:'--Z- .Jr-.'-UAS:-1: '--wry - ' f ' -' 1' -- . - 1- .: .. .. .. . '.' f' ' -' 1' .l T'-' 1""F?-" . fi' 122- . .. '33 ' 'fs .JG-"5 Hr' - +' . :iz-' ' - -S, -. ' 'mp 5-.MIGUHLSXJ-?5y,"EN'-ww' 3'-.--I-f...ff:153-3.-'usfvff-"' ww -Qing 4' ,Xt 5 -mf:af'fo1' 'V 1 -A-.-.:.. tx u gp :Tw 'fm-.1-.-11' " . ' .., pax .' . ' -'g qu:-1.--. .5-f, . J "' .- .-41-'-1 1-' ,.,.-J..-.:...-:gi-,-.---,,,,: .:-f,q:-,3- ' cvs '52 ' ,- 9.1-:f555,'g-gin,-.1,-,J -.-nk wg. --.e-...1-. . ...wh - -, . . K , - -f - S" -J5'7""-'L ' -.---lla?-S 5-:EP-di 'Yf' f-17'fi+?.:flf. -.1 1:4-1' ' '-'J "-I-":!1'1"' 5 - 5895-e-gw Sf' -' '95 "' 5 -up --Stix!"-Qfvizlf "1-:QV .swim ' '-X-xf f'i"""-fm .' '- f-if - . -J.--55-my a .1-:, ev-w:-:f-'r-1-ein J?-if ,g.gqi32'r.fg:--ax-,f ily' . ---ways ff ' .--f-,af -. 5-F: a"'.:I'f "i,Qf-1-7- .-145 "--1:-1 Sf. ..-:gg ,Q ,W "Q ' , .4 'azz' ur..-.gf 'Q ' V 5:1191-' 1, : -'g.' j.,.,',y',-fiat J :iff . -4. :I .2191 ' ' 4' ' ,Q -3:5 - U ' ' - ,.J'.L - -',-A,-Q.--, ' . ny' --, ,'-" -.j ':- .- '-" ' . - . ' ' fggziy--, yr" -fra' irt--:,9E.T x 5 175111 ,429 -::125Vr!f1c:s::fgx3iff5'i' 'M .5725 ,' '---I.-:EEE-f 75 5,:'2-Zz-N'1j.ff'v'5e ' ' '.1?:-5, 1 1. '- 5,-,1,'--L-fn. , 1 T'S-fffhf,-. 'Ui' T :QA -Lg 44' 6.5- . .- -.'-- .::f"- - -. -eff : ' . ' ' -.::--'wma-I wc n - ' -4- ..-I. :- .1 :.- f . - af----A, : -.-1 .- -: -- .. .. :?.1':- ' .':j3g.1:-6""s.2:i5i4:uQ"--., , ,-. gg 'ti 1.,ij--,:5:5gff.v,i.,.A ,. aff..-5:-zf, " ,-13,-,-Q-255,-.3,..,. q"'.g. ,f.-gms -. .1--ga , ...,4,-I-g4,.--fl-.5 ., -. r---' - -1: , .WX 'V My a.42::-ps" '- -5-11-1--'ga-'-.. '.1--1.2-:'-freakfz-if 'ffl-2.14 2?-1. "Ljg,f1f'---P x!"i'ia"'K 1- . '.f:55"'1-': 1. Gm --fr-1-'wi-' - ' --azz:-'-Q--Q... ff:-1-.1 -' .- - f .- f'- - 1-.jg-.-.L - .sw - '14-'fb ':."G-'-.1',-1. 1'--'-:,lf.w21:!u:q.'.'4.T"' 2.--in-2-Aw '-L-'lf-F-. -'.-v' xf -31:-Sf ,' .,.::..-, ,.'.-.3 - 15152, '15,-. -,,q, -1- A-1 .' -1-L " ' 'Fein 5.4:-'F'-'A .' '. '- I . - -' -'--. -4 N-1 -:-: . "' 1-- -' A "" "53'h"xig:3'--5-J 12-:lf 4 -' -A ,"'. A.-1?-4 " ' 321:43 -1-nz-fb J'-: 9- -: . fs- -- QQ. 1' , - .-2-'fn . . .. .':.,!- '. , - . .-3.2" ' -. ' - f '???'-fif' . - I - - 'k jf- A,f,3'.-: '4 . 4:,,,.....4 -45... 5331 , , ..7-,g",,Ig:g-L-Q' ',f:.y,3.-: 4.-v. C-:-,jjiy , -35:1-1' fL,,g,,..:g.:.:g4 - . 1'-'L-'-1-gr, - 1 . gl- ,Q V3 , .lj K x MA " f "" -F523-.-. M.-9:13 355 ?655'wlf'33isE"--?f '3'-'f' .YI -5 '. - 5135. 'ffl55:3-Tf"Ff42:f?5Z1"'liTZt -' 145' - '. 'STI-rr 'E1,- 1- . ri- v I.. ,H , fy. Q1 4 5 ..n.... 9.. . . . , 4 .. . . .-V, . , - .. A ' ""i1"A'-Li.6si5i59' E f wT"P"K 3-'1-1.15 '--rs.---' -EQ-zs,.1.:.-.::..11:-ai-:2-if-ff:- ' ' 1.-2 4-'S' -9:5 -K ---'Cl 'N . .. u 1, ,l - :::.1 xg,-1.4.1. -. ' ' 'ff-'T--I-ki 7' ' ' 31-3-Y ' - 'i'2,'1ff J.-' f vi V 4 g.1 A Q"--L fr: .- f- -- :1 -- z., ,- -1 . -- .f.-!A,'? sf-ri m -K-wa, ---ff Mi- . -Cffi 15 6,-ji.. ' U .,?-..:.,- -D.,-.3355 .V em... - '- c.i::y ...JM w -3.3 ,N - -L---., , . g - Q ' .D -" 'fl L 121'-fggf Eff.. - -' 5513 - 5.-5-z-" f . .mfr Q3 'f .- -4 --'..71'Ai6qif'.-Q ip'- ..,.. ,21.:gi:q I EE:-ang, .-xi :gf ,,.,3: V K :- - , f-1,31--.,., ,. gt . - vs? 552122: ' i-fri? - 1 -' ff" ff-1-F -132522 f1'.', F5 ' 3-1 :' ,'.'-:Q7 . - .'.',ig' A' 34,-1:44 If f . I -2 ,iff .' . -.L ,, 4444- - K .1 3, ...Sgr -. . . 5 D, . -my .- an Q.-an ' 2. f-1:-3 p,-- 253 h 51755 'ffffzs 'fi-:ffigzf . " .'7 yi 5 .qkggj Q L f ! 5 1 5.9! J.: -.55 t 13? 21.4315 In - ,--H ..-. ,. :H '.-.11 1311 U.: X D r '-1: J: ,H ws' 1- -5- . S 1.-. 21157.-aj-Q-I.-"rf J ,- - -A '. Q' ,'-:sv- - '1 ' :"f flfi'-' Fr-5-fi ' .z' ' -S :--::' .' .- :x l .f 5-' ,jkiff-j a gm' kg:-:Kev -.'1.. '-'-1' ' ' -.X '-'f 'x- - ,.,-- fe--1.2-:. " ,Q '. ,"X-5.-:HRV rx - r " X !,'5M,-. . bfi-.1 -l A .. . aj- " "-X:1--f- .. 4.8: - : -.. . - .. N . -.. 4.15 ,,,.,. . .-.Tb -- , . .QNX - if -1-.-zz.-Isl.--is s , - : .-rr-: . -: ek .ar-,.-. . 'Ak ,,. 1:13. 4. ,kg W.. 2 T- Ur: -' J"-,J --55' fii- -":,1:.-' ."+i'-1-"" :1 ':." '1-zyjgf. . ',. I FJ." , 'ip - PZ' gfvx . 5 ,, ' fn.. .""5- J 4.. ', ,,..f ' ,Q 1. , - "NSW 'mi' '.-:Zz 1 "T" 'A"' R --.. ..., - -- ,'.Z spy. - J. .Q-Q E ,AFM-..x. . i.,' .v--: '- 'Tw I ' ' :-:T:g':--'- ' 1"-i' ' I fi-b',a'.'4f-3.1. X Eff?-ZF-'-2135:-r.-3 :if- , '.:?U,1:. gk.. . ,asw .ibn :- 1:1--fy: W 'P 6' -".5.453f"x-Le fff-592-, ,-.gf-ff ,..,, fy. njcafl---'-3-' fy,-, J35.,-.',lfg,g5 ,sa .vim .. .A xv. - . -..L-: , Ng 3. 1 :- Q . ...ju .. 9: .IE : 3 ,ia-Q ,-'l Q.-.,,. -'.'.-,' , 1: ,u f '.3 5- ,5- - :4:f:1.- A v- " gp- 5. A ..f-Us : 3'-gm: fi-.'ve5'g!:-gg-1' 5 ' wa, -' TS.-51,50 ,Z , '11 - wg- f'a.-...4:-S""'. a----if 2 1 51.-.Q 'f-91'-.-:ng-Ksir' -ggpxg ..,...., 2 ,ft-3 M.: f'.-I . ': , 2 .4 -gag:-1 if .tx-..:f'm .- . .. " ':- v. .df-:Te-f""-:1':.-""' ' .x ---- --fx---. - ig. - - . -'1' -' ..s.:Q--Sf. ..-.-T5 :mn '.Hg-vvzw rx. 1 . X ' ' , 3--,,..,,.,,1,-.,:. The Quad , -13 5- -t - , '5,rSrf'i-ii".1114-S-Vitig-rg' fr.. -'19ff:,. J" Wi' ,,1,:f5rh-..:'7f'54- Q. 1----lv .f"M,w-W-.vp - :K 4,53 :- . .4 ,-.f2Zi'5Q51'-,.-5?.?9g,"':'f 1,-'1'Z:- 1:53:55-f'IQ-:ag-1:ISEfiffi-'gZf'I'-rf-"Q,,. 4-vga-an X- 1,525-,.Y,J,,,,,wEr5Q3+, S i-F-.qiiiik - X 'I'-Hqfi: ' - TEQ'-'i1':F .I-f' f'-AA-:-g1',:-'---3.,i-5.-.gisilgf A.: if :.. - vig-. '13 few ' - 'ju ,. ,,:-1- . .L -' 1351- , wg, .9 -1-:',:- ,.c' ' , JIN,-M 39,4-.,-A .- ' ,,.g.-'I'.315-5.1-"' - mn- U, - , 'dy , ',-j-tiyj,-. , . -Q. Q ' -A, r., .... .ML ' 4-, fn 'A mf.. -jf.T:Hy,-"F A -' ,115.5g-22.f- 5773-a'7fQw"kFl3Fff:?:E-" .gli-pai'-21.19" -I f 4. g':w-1321 ,,k..,4.-.. P5577 ' A I- -- ffl?-5, ggfiia''ggj5f--7.:'Zi'---.-,M-55' -,-.-1fg:za:avsz-yfsgwg' . .. '--.QQ A . , 4?-'-f3fl5'1f" X.-ii-fi".--1313?1'-:Eff --'52-".,n."-?:"--r:'? --:vii '- 2 - .4Z'rf1.-ff' --'r1'.."f:-- 2'9" 1 'E-Eff? ., 1 .. ' . -I. . i'2:1'i'5 4'i1l"aQ"hh-"":4:-:ln 'om -sg' 3 - " -' -f'N.-fm-vm-' 'lQ'3':i5:?f'-'fj .-Q - ,vrf-3 g:,1"'-,wflggf-' 1-Q-, we' 25.3, : ."1'21f.i -:Mksw ,.,xg,'-f-5 , - - - '--- ' Y' - -1.:-wifi-sf-W .-1f:'.--fp ..'cf:',:' 11.1-' "5-sy,-.' ,pf f.1'1 'va -34'--.34-' ,... 2- 'Q S235-EA - - 'saga -,F ,ggy-,az--:,J1. . , - ' -, , - ---g'f225fv:- ,Q - ., --, 5 5-' 3'-S' ":'Qq'f' 'Tel ' '3:f'ff':f5?52- - 1' ' VQJZ1. ALf42i"-I-1-.T:ES'.?e-'Lf-:. 'f.. . '--J:--'si ' 4 - ' -. ' - xg- ',...a'a,2 3, , .. s ..g ,. If . N. - -,-XE, .aff . K ,'.f.j.'--f,:,.--'--.. -' .V - 1-55-5,'1-:gy -5-:'x,. W I : . A- bmlgif,-, 5-1 ,M A -,' ,- 4 ,. ,r.-p. 1 Q. .V N - .-- - 4, W., ..g, ,D-,J X. . --" . - -- '- .. ,n',-9.4.3--.g,:-.,,,:.' J, -. f kg: ., -2 - - --.., M -z. - ' --.. :JT ,,v, -,gif Q- . ..r. .... 9 3 - ..m.k ,,u-E. A - -3-gy. .5-ig?-sg nigga.-.I-:V -::..f f ' ' -' - ---as '1 sfw- ,, H :-,.'-. f--,' 1-1Lg.y. .LM ,mlmx ' ' 14- . Mx. , ,g 1 :,l3.4,:. '---J.. . Q'-4. 1a7:'.' N-fl.: . f"'.. ' . :lv , . . '- I' : I: 4,25 5 . - : . -xl., l N 1-1. - ,, - ,- , Lx . , r+',,: ,f. -,...y,.. ...: , ., - .- :'j"i1 1.-"' 11"-. '- "WF 1 "'-'5.??ff- 'Q .' " .- ' ,ff--fr-- -. -. -' ' '-f gf :-- -fQk?fw9v5W-r?m,'f'-"' ' . : N-'-' '-r. " ' ' ' V -' Xi' 5 :-' . J .' n-j:'-':2-- ffi- ' , .,g:-lijif' 'f'i?i"lxE'SS:. - '-ii-1?55'fW934,RP 1:---2sfLi"'--.i5L2f"' b . . 15:3 iii-2155425 .. Q -3E25SlE5fQ-g-:.-,-',i:5g557??'- " .'."."C'F'F:-Feliz?-"' Q.Ci,-giiu-,-, ' ' .9 ' 1- -:--- ""'1':f1'fif?S"5 "lf:19?"?-'1:Qf'fY 'j11"153'f'1'.'.',---I .E-rf-'."f12 4".' ,Q.fyQ""Qv5M1l1 'fzf-T.7'1i':JEr:E' '-ff.1i:II- - . .' 5253... ,sw i.:'.-,3'.j::,,.,4 5 ,Q-,gfagg ' Q-jj ' Lg-511251-3? .ggqpgg-.,fff,",-SRL' '11,,-,'qigg.gf-r.a?1:5x:' ,,E',a,gQ,',. -, -if' '!.'-235-' . .215 ' 9?-1-.1?1.i:-P' "ian-'t'. -f'f:il'5" "f'k?V'f2'12i'53J35:-'52i9e3':a:E J "-"9-ix ""i'Q'i aa 1 E-'fs-Sf.-519.1 -W, :f!'3f.' f .. " X IFC-if fr K .--'5,ii.4.pgf- 'mn--fg,-.1-Y' .5215 -. . - ,.,, E2 - -,Sf S 1-1-1:13,-wil.-H-.1-1-R,-.-,. . 'C 52? wx .Q-,-,-112:-'51 H-, , .sw ?'.5i:X:-'- ' 1- - . - vw' '.2-5'8J.x.: '-' 1 . .,: .5555 --Qzmf-is ff, '-1-gi., , Q.--fw - A - Ik mf -, --,H - '-1-f.'J-:-:.- fr---.' :,- . gh ": -.:".':.12'::.'.- . ,pi A 'cs -'gififaszw'-:sy ---1: .----nz - -:':'-cy '-----1 -' . -1 - ' -1 'I Ja.-' -'r.-:sg -. r :fd-'Je Qzfii'-,'2-'. 52,495-. .. . ,,I:'. ,1--1 .A 1:21 1 'iff-'--' 2 ""v'fr. 5 ' - -'if' Why- A'-'--':.-.- -'Nr .-S., - .A - - -:fp : - :gg .iff-,'1-gf-1.-,ff'-2-'-333 ,,f-1-2: 2591.-3-.-1, -1- ., b - 'UQ'-"'1'Qi"Ji:571HQQl ' 1-.zrggizfgggl 9, gg: mweyial gf -' r,-sv '1-QW' ,. .. '- . .-., - ,c'-gi, --. fx, -. X 4. 143132: wifeggfi-, -atljg.-J' ,,. , 5, -,f,.:g.:3.: . -,:...,,gg,q. , I ,Fiji 0... ..5,.,Y . .L . -1-gr ..::r-,-V a ' .:- --.. , - z.. , - . :.:.,- ,,'-55--1-,-3 , , -1: . ,.-,.-, ,- - 3 , ' '. - , f.gH' . . xr . -- - ".3'f:3' -4, '5'34 iF54Q1733 ' 12311111 i:'::i5" Q 2' ":C3175x' ' t -lui" "r, 'wieji-7:53 ' 'sf' 711 ' -T '17-'-'-2-KI' , 'B--" G13 . " -34' fiqgaffzxvis "!3f-'.f'--- , '-'12-" Niffs :T -w.' - :. : lI'-,."EL:- -.1 iq' :WW ' -'K 'H I' ,. ., -- ., ,, .:...z - ,L-., 3. -w .. ,, .. .4 . -. ., , , Lf: ' ..jJ-:.?,- 13.5 5.1 ' was 94 ,xgffff23.3,-':,'gi25..ig15.53- -wif, rig? WW. 5,51-K -- . .j .1144-.3,,-,.-., -'Z-., :r1:m,.f . F U .5 'Y H - . . " ' ' .f5..:..f:2'.f5:g:i9-- -f -: - mfg. 1 .. ..5r:'ifZi2'Et-..2ffizPff sf ': E!??:5'ig!"'a'4.1glE'53Eq3Lf.- I-E.i:',f1:!iQ' , '.:?:5:f1QQg-'.'-,A : .'W...'5',Qi: ' , " ii:-. 9-1' -- 1. - 7'f- "fri-::.5.' . -S:-'.:.,QfEi-v , , 51:52.-A-j-T ' 'Q j- -f-"'+--qzfff,5'-'-'-'fi V ' "xvf'f'55??5i1:i-lik-f,1,+!'-5 F.--.-.:E23.1'ff?3g5TFYf:52'f-:S'fiffff - ,V - f ff?-Shift? ""55' "'fgfQ,?ib'l...'f'i'1-Per-I+4.11.-:1.a.s5.-:reaiii? ' 'Z . , . ,, .-,,..,. ,.., . , ,. ., ,A , ,V . 'Qig-,, , - ' X "" i':3'.:j-js ."'f-vii? -, '- - 6 . -.3 4.5 IN ff'--r-if-' 'Q-I "-'?:5:?'. 'L'-'1. rr- I ,..,33y , --j.u.-z-,L-gp ,. 31. .gp 4 pq Ty ., ,fe -mf,-,mf Sf- T, cg: f '-'-z 'LK " H' .-5-19 5351? x 5 RFQ' -Fzffiff--,f"ffI , U:-:T 'Q - 'INEC 5'-'I'.1,'Q'f Rf ir:--' ,gbr FIQEZZS- . E --.IPF '51-'ffx -SQ fi. .f Hs,-If --- xii:-.gf X Qiifrs-+ f 2 1, 1:4-,P ,-55.455--1 - - -. G1fZ'gD'f. 5 'S ., I -. " : - ,fi-:,x--'l-,"' 1.-l ,- -- ::' ' ,.. :-'g- ', . . : :,--:af-.ef-4, .fi--p '1 3 gg: L-'3-."' ' ' - -' 'f2'- 35 ' arfifiaw-.!.:"1r , -11. ' ,5.:' f .' ig :J -4dW.5: 4,-my. -, - y---ff - X 4 1 : .,.- .r .W -5-,:::u,"P1 - gfw- -X s . .1 x I :xi Z Zig:-h , ,,--. -1 ,AA Q4 5.1 - I-: ,W . .I-fl.-1.54: ! '33 A. , .., .T -5521... .gh J ,+ Y ,iljfgflfi :Q-:Engl . ,- 'P 21- ,-2.6-:.. uf- ..: '- - . , ,yr .1 2 . x -'H' -' fff:?:f.-- -xi. XAJ- -- -.'. ? Sai - .1 .-Q, fe:-Iafjau 'Qffll' ' - P -55.131 ...Q-M f. 3 . ..,,,-,, .-' x fri.-53 --2-.:,.'1 iff 754, ' "JP 3, I-1:-12 Mi. af ., .gg ..' .L L5 :'.,.g N11-'.-,fr -2 -, -:f.- ul-. ',,. I -13':"'-r ,.'5?'5"' T- ' I-iff. W--1.1 -- Q., ,,:r,.: -5 .. -. .-nw f.,-. ,gi , qi,-11 in -afl- .----..,..,,, .,-,X-5535, -.. 1,1313 , . af 2 . '. .NF.,,5f 'I I-:mfg ,,1 gg r.. -53.1-. .Rl . r ',' ,'.. .' ' - 'F. 3'- Aja- . !'- -5 - - .2-."" ' .:f: i'. ' 1 ,- :lg if kL.v.::,g,,R 25,2 . .A -- - 1-:vans ,Ji -4-mc",-, 1. 1 -. ' . - .2j.'.b! S Q1 vnql- ix-gr, y .,i,-xg,-1 tif '-ff., .-jf .,yzff+,,,.- ' 44.2. .iq .- ,5 . 5. .'.f,lQl Q24 1.- 2- -. 111- J ., I . ..-f, L.: L--:5 ,,.-I -..: -1 4: Q 4-'P - g:!,1!',',-I 111. J :Life X :-, mf nf- ',:.a-' ,v'.-fe'f'- ta' , iff- f,.-.'.- '1 :git U - ,g:--3.f:,f- ' I ,V fi - . jg:-25' 9' .ff , - ,.,-g',-.,: Q ' ' . :5':::': 1"-1',":T1z",5'-.1 '-:T::g':.-.' .' - . my-.11 - A '1 'wa--'--'f-. T - : -'?5:f51 ff-'I-W1 -' he Oldx fi.---'-'fyffv ff-- . 5 Stone Bench 5rf"1"'.fwN?f"g.: 4 jiri-.,-.:g,gE,,fm,m:,g'.!-1' 55- 1-Ji, 121 I- ' - rj.--22:-,.1-"',-2??.f.i.'-'iii'-'.-.-.1f?5':-',1lilies... 5: ' H, ...F lb : -',- - I ..-viz,-3-,iffy-.-jg:5:,,,.. . 5 :ge 3' ,V-M,--l.:,.j: ., . ' --J-t' -iifrffszi-Q-ii-'N4' .K 'za . -if P - , --,335 ,,q,-1,-. f .5j.. -. --5, , fy: .:1gg.-- 1-V 5- - , . -7 xr gif?--I ' ..1?f'fP7Q f,g.g4g4y,f""'-.-g'J.z'p 'if' 'mfr' "' iv, ii-af. .' W' ' -. -'21?3?1? ff: A "" ...-.H:z::e'.2EEi5iE--Tim. yriaah 'M ,,-:?- 'X :r 210 A-:QF ':'f-rw A X ' -:affii .2 .--ima:---"' .---".'-3-221111,----fr-2'-12-2 .0P:f2v5Ffv'-"'v,. -'-- 1..-.1 "9f- z M ""'1'4f",.-f:fQ5v-5351-:5f" QSC?" -' " -Q537'-?fA'? -f5'1'ZL'f'1' ' " ' ' Hi'-.-'fa'-'fiv -' Y' 4 I 75 . '. X mfs- 12'-,ffm-2142-W.-' .1-"..3-Y .g,.'-,y5gr:f.pn-:'-'-'wif zcvmpvr-' -.:,15:--'um ., - ,. . 1 wg- P 'V 1-W!! .-.mf-6--gzE?v,.'.ns-1 -:f't'f':Q 9.:fP?7zP'f-:'..ef' K , " 1, ,S-Q - --yn - Q -,s: - .- rw .-'.',:r1 - .au . - 1 -. ' -H--1: : ' 11- .-. , -- 1 -' 1iv'S'..-:.- . . Nb: - ..,,.3,- ,.-5 ,.,gg,- --...J ,. . ' ,G+,- f,- . .g,. ,yn-1.-' 5' ' ' , Ah ..ge,.: , . odi, -K'-5,,g.,,. --5.-.f .-' , .v ., A ,Ugg 1 ..--, j- gf ,Q ,:..,,1 .1 --.g'7.- . ..-... - .--1 5. xv, A -.f - S N ,. .-q. 11,5-1:-zlqa-., -in - A -- A "- ' --if'-31' '2- 'St'-':' ,diff ' - .1'-'I-' . 'V' - 4--. - --21. ' --'ff ' '1-fx- fK"f':'4' ' 1,7115 ' " -' uv, ' 531, -I -,ff .gg 'll -J", it-.IS ,--.gif ai , . - ' -gggy: Zfuw. .1 -1:..n-'Mfg' ' .M , , -' , 1,,,. .1 .v.,.,Y., I,-I. i, 56,4 -xii., ,fx ,r , V-W.. .gf - 3.:,',- ,. - , g A 5fg'.t.?1- Q- aw ,,y,'gf.gg"3:..1,-ni . , . Ju 3., v -4 .1 - .ie .A zsfffgf:-v1i:y.sg'N-, 33-r.--1 Ffh- .T-. ,,:,.,,5,',, , l . .I I E25 lil-.fx , -. High- , ,1.:,ai,:. , . 33,3 ,Q Q Yvaqiw li,-A ,..,-,zq.f:,q.,7.,?oK -.5-V. -'-"f5-.LL.,.f".-:.3I-5-' 41-29352-5 ' it Qjffzry '. "ii-ff. '11 fllzj.-'ALIYBQL'-'. if ' ' '-""' 'M' -- w". ' dot- .-.. ' . - f ' 21.-1 - :. :'-.mf---,f.:'..: - H .' -Ld,-QNP. -- ' -f-..'-Qin,-, ,Ny , 1 . .gi,,.2K::'v . -QV., L,'fW,. ,-!.,iv.,,,3,.,1 L ., ,,a1,:... ' -- " "- . - - 1. .. x lm.. A , 'Qin , - I I--'--.,, H ':. 4 --., ,H ,..-.Qu , 575' V-3255, 5- ': ' '--. , X, , '14 - -,f,, -. -.L -QE", -jffqn ,, 1 . X! .iw gi' , ,,b. , . Q 4. .Y QM ,.. .135 . , '- '.'. .' , '1'5f- '?'f1i"":7!'3'Q- '-L 'Q' 'f 'MLN 5' I P? -K gs, 'f.l 1 75'-Y. " .'-3,1 fx ' - -Q , -Pi '15 'rs 1 r fr- 1.-'I 'z -' '- 1 , 15.514, .. -, df.. ,b - ., 1, .- c H., .. V V, --.-5 , ., . . -A, . . za., , ' ' , -"..4'115:' fx-Q ,- . -. .. - fr- .1-:. - ' .f:!, Q , -.,g. .. " I ,,ff.'Q. 7 fi ' -f-ff' . Hg-15-5 ---JV? gy.. --,gf-gc.,-. ' '. --J '- ' .IQ I' , . . .. ,.-- - r- 51 ,J .----.-., -NH--.-.-5, .1-r:..X .1 .1 -- .- -F 4. -:..- - A - - - ,,,-1' --rx Q- - '. -L , .. .. -P.-at-.-1 1 tv, 'Q-qm--:.. -'-kb 1 '-'.'--.1-rf' 2-if .' ' '-v.i:.::... I. - 1' .-1-'iz' " ' .I I .3 - ,II I II,....:.:-- . .I H MII I . . I .-5.2351-1' .If I- I, I...,,IF.,,I,,I "1.. ' . .'I' ...f ,1- ' f' ' - .gif f-..ff 1 J- -'.v.:?:!-.---' Fw 'fig 1.1-far . nv -1.-. aria- - .4 '. 'fi ' :'f"r-- . fi1f:..'f- .- . ' - Q .. ' 1 . ' - . -" .v --' ' Lf'-fi '1 - -J I.:--nw' :-':-.-.-m2cv.- "i'3-?..'m:t-- .1 .... 1' Q if " 1'-1"r'I'-'.-1: ff-1----LL ' 1 'ef . nf ' -A W- .- .1:.:- - - 1 -xx .. . I , 1 - 1-. Xqyiu -.. 5 . .- ..-,- JM, .1 1 -. . 1 wi, , xr. ..I I . ..-.Ir LW, - I . I .j . 45, ,, ugh ,.. -.,,, - ,7. - , I .g:'p,LI '. .,.-1--1 . - '. rg-pf"-. .. .J-' '-Aera' II5- --1,-3-I.i--,-. .fs-Q--11421, V' ,g?1II oy: - Ig 4- . -I .31 fmrgg. -:If--1 I 5.7:-.'-f., . - '-1.5 R-M' .I .,I:.3.3-34: -, . H.,-1-' - :, . ..'..f-"f 'I, -.fix 1? - 'I" 1' 4 .II '31-:A ,Inf-J-'1' ,I -5- ' ' Ig I ' I I Q-, in-, ' ig , QS':3QQS'jJ II' ' O :EI 2:51 9- Q- 'f- , .7 -I 'I '- .". ,-.'Ij:-1. I .' " '-211' II. , II ' ' - . I,. - L-11:' ZZNJ- Ag- ' 'I ' vjfhy., ' fri' '.-'- . . wmnsf'----. - 4 : ' CX- ' 54' I----1-, ,,,,:':v-fe'-Eff.-,-.-' ' - if-mf Y "' .M QE - fr: 3 " - . ' -1'--...'-'-' .' ' '- 2 -M -- ..'r.. '- ltttf-z---" ..'if'-r-'-- '- ' H+- -. .. ' -' ' 'f fy 2-jSfj?5n.Qa+,,,' -' ,, gs- ,,-6,5 ', QTEK- II . "-21f.,"ig,frff2'g3 -1-i?Q:.1.u. 5 R., 'Q rirl- ya 1 .fI'53g7a:.-, I-S-.-Q-.fmlf , I -' flfg-IL., ' . f , .I ..II ,I .I .,,,i,. -:j,I,,C-5,I.I, II I.IjI5II5Z gf- 533367, III :I IV is-: .7.:,s,0I.4'3i5I3 5- 5.5.3 II?Ii.IiQ-I-55. IIN. gym .PIN I I,I,gIPSZ35l5-511-Efykgg-:I-,I:7.. , I I II'II.3i:I ,LII-.I - .XI ' ' 'Y Y' ' - -1:-.f.---fiil-2' -12-'--35? 4-my-fr.::..-..-T-45.2165 ' - is . :'.::G- - - .V Fix- - I1M.'-.5'- ' ' if712"',-f' ?:i9l'35ffFQ2:22:" 4'-'1 -16' -' '"-f57'2':?'Ff-'27-'55-A" 'gy '79 51" ff 413 " .1"3?-.IWC-" "WTI-' - ' 'iii-'Zlig Yt32"""5'ff-T'.'-.'. Q "-?!--- "' ' --'fi - :"Tl-"f- K1 .Ji-1.1 ' r.:3i,.'f.11-1-af' -' - 44-5. ' 15 ' . . "af . .-,::.'-If-'Jef ".3:.f.:.e5:-ag --:ff -1'-5 - .1,,,q,4a1ea:1- --we:-5 ya-:-...qzzzz-.g'.-' I. .- -af.-W -. 5. .ff . . . 515,1-1.-.p::..:-5:es1:fK:''-gg! .'r-'iWf--t-- J- 12" --11" iii- --f' E . .ea-iw' .'--I-"-'In-1" "fit-'g.4"f2'f '-'51 ' -. BQ f "Q-.-LI. 'S' ,'.:':.-.an P-5-. ' .r f-- in-' f'1'..'w 25" '-.fi-i,i41"qf ' ' :-:2:Q1.'1-:-. 412-15-5-935:14--1 z-.J 1--"-2:4 YF - ' ... .':f- '-r-:Kass-wvifirsl-T?'1X-" 'nIr-5-k1'-111-2:-."4'?:- 1:-pr... ' 9--'1:,a 'gs-.:w Z-'i,-YM.-s -, '-f 1 f, 5547"-.3 .ff 55"-. 'V ' 32'--if .5 5393 ' i2pJ:?1Q?lGi-'3ETfff':""'5"'z'3"' V---""" 534'?.-l'- -iii -- -B- fiif? " -- fl ' ' ' ' 'xv' """'-S-'sf' -G-f 'EPS imfia- 5 J' .- .5'3if"'wf'-"1 1'5" " II " .II,, xf wi' E ' 41 'r "v. .-'J . . " ' . Af. '----'13-':g,g+.i " I IIIII..II,I,jI,1 ,:,I,II C - SI .I :L .L AI . I . :lf--.. " " " ' - gt. I'I-f I:I-.,-'H 1. I -I 'x '- I'kIIXf'f-:.fJ.-323-f' YLQIJ' .. . . 'I -' A- -: . if'-:J ' 'grit 'Li ' 'f -:E-.N MV -6:42-.t.:--.i. . " -T .E'.:.".'l-:I-.2 'iiizff' - ' -15 EZ ...1-.--1-P .. 5-gf.. 1.1-Y:-3,-Y 2. -is .xx -'--1: ..--'--.-f:...::1-'- 27 - ' , ..51:fn1.,--IIIIII SI Ji-yFI.I.5,,Igi -I 4 . .I,-I I Q :A -,Eng I .Lf-l 21253 ' . . - x .PQ-2 , we .. . . -.M .- .+L-. ---. ,-4- .' . ', -.. sypvff. I' 'I 5l1..'f:x, ' ' I 4,-5.1. A .' . . ': ,af-A--x. ' , sy-.4-1521 -.,, g.:-1153! '- :.' XIV: ' . rg ,... " .'..u -Cav.-2 1.3.1 .Nu . L W " ' V-"-,,I'Q'. iq, mAI .4 - I MSI-- :---' 1791 -.1-"-4 : .f :f:!, '-X : . TTY. N: me-' . .-1-M . -19, r. YW' ,Til I ! '- 'YN 31 'Q 3 . .-- g.+?.'51 1 g .IIS '13 --1'-: 'P I: -...J Inj fiii'-:'Z - ' -'31, 2f"- '. .Clic -' , --.. - A-I-.-.-L I :ir '- -' . 1. N' - 17?-1'-13 url "fi li'- ..1 'f ' " . "'5'- ai' ,'.. " :lt-' ' ' ' - '1 '- "'-:E-".ex2"L:-'Z' ' - e:2,s-1" ' ' 1. 1 . 5 ,- I FEI ,-. -- -II .- --,-.Ing I ' , Ez' -'43, 3, 1- .'g.-f.I'-A'-'5 22,13 I . -5I.fgagPj QI if I.. 2-j, JI, - - -ay. W: , lt:-x'-K-.-'f 1- 1' ' .- '.g.., . -r: 45.1 fi I 'I-3XF:,I-I.'i5'I. ' .Q .5-,-If v .j'.!z,.sI.. 1 . ','. - I...x1.- --I:.'.q,I'-I K -wg r -L. - ', '-' ""' if -54: ' -,Q-:.':' 'J'-. 1 3 - .1' 't Q1-J' 4 ka.-':3E.'3.'T'4 X - 1 .'.:+ -2 12'-' . ,H . -- if u'-15?-'if -f .-If ' - . sII 3- ,-' I , Z? g9'f',5Q1Q I3 y.. . - -' .' .C--'.: , I . N , ,,,Ig.,. -15 1' ,'I"ff'f!l iii 'fi-I UT' ' ' " ' .gas I iI:z5.IJI:I " I:I.I I i2"" :-:Y:FS5:'1 .S - ,,,--fr-1. :ffl-'N wif'-f-1-3.-'JF51::2.-W4-. 'kg-. . .- -. .2-:ff-e ':. G-1 . '5:?51'.:'?F "iw . Wllf. -1 if v. wi". 1-lr. if -E: .1-..- .1-1. ' 3 1 5 -,'.j.1'11-gf. I'-1?-J QXTJ-:Y fi: PEI? 5.1!-" ., 1- ','s.':"if' V i. '-.' .f .7--we bi, Fi '.':I'T'.?E. +"x'.- jf If -,-ft ,gy 1 - 1?-I v 'fi' C: u xv if f '-1 Fail If I-II'I'-If .5I:I.I- X Qi I 'II:I I' 3 Xj':II-, '-rug? I' ' ',:.:'5'I,f-lv., ,'l. 'R 11.131 'jfv V"I,'1,, .i..I,a 2,3-3 S -friaqi - A -I ii-X, 1.29.-f' J ' df , '-,L lY2:.f1,1.'. . : ' 'I1'ff' i1'.X'X-fiSrf,- - 'f. K '1- :- .-.uf'f'a"E f '-im. ' -7L?-2.52135-' . jj '4-TQf75"'1g 1 I' . N . -i',:Q3'-,'Z'f2f1. 3: YS-. ' ' 1.-.'--ff' f". iv- " -' "f. rl ' Y - ff" f f' 525' ' ' rf: :--"Aff" ' - -Ig , 345' ':'-4. - -1 ' :Tig-3 .ff . , ,, Admmasf.-ation Hall 'QI yr. IIIG5, I:..i-5,,gI-II. L1b1a13 MII INC, I 72" -' '1"'i.i A.-'4 ' -' ' -N. 1 .', 'A :- -afax: I' A III,I:n F JI I I ',,-IA xx. 1 g:?U':! F- ' zu' 1 36, ,,-ff 5!:?T:5:5':5f3,fI-, 'P' ,: ' 1 I Q?-' ' . . ,mv ,-,,,,-4:,vs.y-haf:-zvgfifkr.-If-'-q WT:-gf-'f'. '-wif?-'Zfi'-323221.-Q':E""'45ff,QE!q:gi', :INZ IQ-'i'I X'-, xi' -552 fa:-b"'.i-.-:f-' .. - ---H:wQw::-N -- lfvfzf www-"'i.1.1w1:fr47'?f3f5s2fe1" 'v Iwi -.L -"'-'-2E:1r3'fz- 13.-..i1i' r?F:'C:'1:'f' -F'-ff37f"I!'f1:v.:."c"' -- f ,g1"..,-f,!g'.: 'P-:ir 'g':.-,T--',.qffi-'.-,rn-LIQIIQRQU' ,RN .Ipgifq ' -,Q-.-LA., '3-5?Ra:- .-I., --.:--.-EXT gg- V.:-.1-eggw Q-'-'rg-af -II, - 'E' :- , 'L-11-I, .- 'f...--5:1 Q . - .-:-31,7 -. -' '7Sf"',-Q-vga-x-. - I -. . If'--. I 1115?-1-1-' "ti?'-1---'H'..ff'1.21'." 1-1--" if' ...e-z'1if.AT-r-'-.:1f2- .. .z ft-Gi!-si2'1 ..- Q ' '. N 5' - ' - ' -I-J..--1 ..E3'!25i:f1fS"-f?'--?- - - ' . "' -nf -- 5'I,i"CF'.'-f,1.QSi:.' : -..:5L-fn'-'.11.-2-'Q-:,-':".:'.-'.-' gf'-.x-. ,..S1,f-rl-:-" A --5411 " ' ..-Ig! '51-:L I '. . , ' a,-.gan yy 1-QQ!!-,T. -292.-,.f1.'15. - f., '::'4r'.:G-' " --' . ' 1.-'J -.v - " -Lain!! wbB1:f4- ' haftxf.:-"5-Lv-. f-':.:'2X' 1'- L . - ,.: . '. -' V .Q ' -- 'F -3" ' " -!Rf.'J':5- avg' Qi:.:.-- flax... . '1 A --',.+'r. '-'W' WLE'-'J-J--r.:-'-'.'.1:a:,'- , 'QI - 'Hwy-u. '-1 if ff -' I I. II.-g.5.nI-.1-.1-1 - ,"Ir,:,,,,3ft 5: ,-2.1-1-4' ,f- ' ,,.,.-:"- jg.-.-2.1 .IQ J' -I-. .1-' .- I - . an -97--2r::". 2:1-'-:mx - - - xg L4 .,4Hf.?'-'ni-' -.15 -1 ,125 ' 'Z. 4255's w- . N 1 --.11-'-::-' .. N- .pn f . -,.- .- . ..- ' . 1:-r---' . .1 ".: - -'g . .r.'.- '1,'. . M5 E' . . ,--'- . iz'-g -:yg-.-,. - I - 4 -9 -2 -.H - -z. ' ' . 1, . ' -, ' .' . .1 . ---11:1 - l'1g9'Q'x'.l" .' If-:L-'...--r '- . -2:--' -fwf J -fi. ..-- " -. . '-M ' ' '. " 9-------- -4 -f- -- 1:-1'-.' '--- ' --- -L, 11-'I .1 " . ".4-'zHg?3."- .-1'f149?.f.Sif'?-f!1F'.:si -21:'1"'1fTwPf":fF' -Z "'-fffiffi 1 2? XE: .-,T-L 3-.r-.-3: - 'f - -- .-vS?jf',.'v9f,.- .-.J ..., ::f-:f'.- ..-mf.: .vz-few.-..f:-e'.p.-tv 45- 4 'ff-. - ' . 231. .ff-'ew . S -- 2.12 'PY-S 1--4' - v . --1. .-P' -- 1 f 1 f - .-. .. . . . 5 2' -"' 'lqfsu'-I'.-Lg21..1wq-.-- . 1 - - - - - - - - - - ' x p 'II , v f I I I I ff'-.-, ,' . : . N 'LTL' ' ' -' Qiljg .- "Q-.g'.',:-'I---245.-mu - -II,..,,I,,,, ,M - --.ny - I ...-.-:--H - . -- ...I ' ' - ,-rpiif. I -4 , -u- . . . ..-fp X- -1. '--.v ' ' . .-c-f-::.f--P 22-52?-.-ing. 1-2 '-if-':gf-,- ' . 2 - --J- -f' ' .' ff' ' '. ' ' . Rf. ' .' -:-.14 " . wf-'-f1!f,.3-+11-i-- -1. ' .--:JFw--'-'s-f-lf?-' 1 T.'-vain...-.--:-::..' : x ...-1 ' '.I4gq5gI,.I .I ,.1::,'-'g'fgjgZ,-- Q:,"N,,Q-,pofq'v'i'i 'J :III I, . ,333-.MIIIIZ-Q1-',IgfEI'4., : , If - -a"-1-'L-.---' I,.,g., + 5 '-fi .-.:,5.I,I '31, 1 . I - " ' ' ?f'...5.N- . - . J-W.,-m 1 - '-' .1 .J-'51. 'E T31 1'-'i-'-:af-233: f-l?55!i,i1iu-.- "" f.WT..."'f?'-'Ri' 'F ' -1. 1 iw 'I?R,ir11h."L"'l"':"3"-'-HYQ1 -' ---v--- . ' ,z,-15.5--' 5.-1'-I Ig, -Q-1-.IW - 1 I:.,3qx5g',,:g--ri-',I.''A .1gg::4,y I I.m,....-',,.,:frYQf57f-its--I1g..,.I -QI IV-- 1, ' .- .2- -,. 1 ff. '-'-'F-'faiiw ',:-'ffm-awe--fm. .. "-'T'L----rw-f+w5!r'5,-.--' " f ,wg --5 5'-?1?1'-'N A-if ?"I'w:s1- ' - .f- I.. ,- ,- , , -- 1.. , - -, -, I e- , .. ,.II.I,1.-,:-..-.'IZ'...,.fI I ,,-:'1:1f" - .-4-51.5 1 ' ,1-: .,. 5555: I 1'-1: ' A A , .-jr., ' . ---7' A '-, ': - ,,- z-:"..-.- 2 .v. . --2 . ,. : 112-M 1' A .. f?'+u'5'55"- ' f .-,Iam 1-rflvfi-f-.2-sg-Q . --'-'.-4-11,5 'K ' --'Tfi2-"-x'1::1Qvz..5?549."'N' 1. I-sw--a-11 .. "' 'wi-'Inf W ..: -4--. 9-'Jil' -----:ff?3: 4-'-EMGNGHEF-cl'J-175:4: 46:1 ' -1-e13si':--::1:i"23P2i' .vii :- -..'2'if ,' ef ,. Qu'fPf.'5 123-5--' ' --r, -'55-' -l " . -4. Z"'---QPU ' -J' ff'-M". ' - . : . 2" wif-.L ffff! ':i:'.2-- :.f'?:f?'E. - ' ' - -Jr. dirlq-..-:I-if':'ff1""' P 79 E-1115 !L7'S0QN' 115'-ff F r.-FQ -2-2.--ffl' ' -., L-11":--7':!:iw--L-.--.., 'If' --ga-sf ' A -:X-Ziff zy- '. V 2' -- 2-.?i'f?:9' 2--'5--1759 G Q53--15?'59k'?"f'5"FT-5F"-f5'f'- NPL" '.-T af'.'i,.-i'- 5' 92131 ,,:fi-.-F2-5' -. sm '--'Plc zfffl- ' 5' -15g:1Z.':j- ,- -Q.- :.1!-ii . , -5g-?Z-,w-T:'.'- in-yllf ' new-. . .- ..f. --'efrrh .- " '12 .-' '. .. .- Af ""5w- . ,G :gif-w ' -- '. -. .- ' 375'-1552-55' Q' 5.2: al ,1 -1'55?5'fi135"' ' 'Q 1 ' A gi' lzgsm ii" R 2 5 'x '-' - I Q.. .'.- - ,,.-' . , ,-4- - 3 'l ""-'Q J, -." . -S7 ' 4 ' . ' 'ff ,r ' . , "1-- .-iff.. -rl."-,",-" ' Cv:-1 ..-' ' - JCI-' ' .-4'-'-'J ,- 1 ,, ' .' fn A '. '1 ' --'- -'a' " . .l. " ' - .gpg .g.-1.-,, If 5 2' ---- - srifz, -Swfil--155251225-Ezilsf 2-Q-if ea:-gigs , NZ?".-.1141-5-.'5-:Zff'.af,f.si5',, ':-gig -. -. .:--'Wx X2-wg-?E4T?1!r??. 1,.1:esg:3 f fs-,w '7--x., 'X -"-C F: -f-IFPS?"-?'F 1-G.. " ' '-""' ' ' ' L A:-: P "f'1?:ZG5'.i,q-99' N,"-':2fi3:1':.. 9-.'-1 '7 'f..1f1'..'.5f-:-'.--' -2'-:iff"-'Y-I-i-3:?fr':53'5:1?:'L ' '-.'--i":2f.1- J' 5575. 513'-f-1-4 4 ik' ' ' '12 :1 af-57.-2,-pa-..-Q?"--' '3' '2'-?wfy,1!ig.f. -, as-or-P?" -, 'f5'1' "FSA ,lffiw-f,a.-:,:.:ifc-:Qi ,E:2:5b'fr.i-vGv,g-:.zef:LQ?36E' .I .-3-gpg -5 .95 1-ig - .,'N'u!'f.-. -.Q : - -wth-Mugaggiiaif' -.,-- 1-1 'S-1--mf' 1 --.-:fy - -.3 : 3. 5-r. ig N 4. I - gn I.5I-,y ,W-I. V- :,g:- j.,r.g- -if Ng., , -I ,QL ' II II I :-...I I,1k:.:gII .I :nf ' ' 4-.JI N ,ISP .1'.:f-L'-.-I:,. "'-I I, ' ' ,I :jg-, '-11-:I1III:.,..-Ik -- - new.-.-rp.-1" 2 -ff '3z:'.-,111 'ff- . . .1 If gui -1.-n-V 44+ 51 lxifff' . . - ' ' f55:5:2tj5g4i5.z93-R2-" ' -f -'-b wi-'r.-'-f N112-nf X-'ll' I ,IIIIIIIMI., , 'IP '--.'-."..1v-figt'-1-r.f - wizgb. 21' 1150 R51 513,-If ' :5'1'ft:, ' ' Q'-Zire:-..-H ?f. !f7'i"' '21,a..7::7:E.f: 1-ii 1:.,jzgg-Q fi'-5:.,:1-: Q, " k ms- .,. ,wi -:mx ' fejvr.-.h .'., ..4':" '-.'f3Ii:f 4 - .zu 1 '-IL . .gggw 7 -'.. ' -- '-X,:,fL' ' . .- '. .-- yy.-P - .-.' I: ::-- EE? I 7 'I ' I - H- -.-.-,i--...- - --L-1,-'.f 'H 32-.-2: '9 9211" ii-:Fifi 5. 1 -i .jj-:gi Q-i-,:g12'.' Q 5 .5--.J -. . . II. QZIII: :II.,- .I f I,'uL.,I!3I9 Z:. -' 'L-J: 2.-1+ ' 22- iff, ---if 'S ..-. --..,Y,. - .xr .. - r X .. .. , - 1 . -. , q . -'I-1 : -Z-.Q -. 2:23 'f: lk "qi .1 . fa? -' 1? I - '1'P2T.5,Ef1 'JP' 1,7 .'.'- '- '.',1 - --L-. - 'L ' Q L--3. 75 - 5.4 ' : ,155 .Lg i - .--.-3. '.-Z1-353, - .9 -' 1. li ':.-.. E153 Q-15?-3:5 y Ji? ,f,f.z5I- 7 1- 'FN'-.Z"1Y"-1' Q".-'3 ' 52"..'-:T-'Ti' 1 IP f5u,':': .up-,rp 1. x..,QII.'-' -- , . '. 1- ' 21? P1'f:'.'- fr-fi-' ix.-65311 x ff? 'Sir "du 1-.- .4 ,Z-I:.I, III- I as -.Iii QI I.I3- II: I,,g-'gr-:rj gg-A-t,'.IQ'h,I H 3, X .f 5-::..-.1 I Q-:,3I..-.:. if 1 -JH -1 -'1..k-4. -, I-. I ,I , Q 1 .,Y.p, x, . .,w-. .I Q-,,..,, N -4,-1 I,.g-. I. . J :I-QD.-I . -1. I 33:15 ling. 9.35.1 I,-:I .... ,3 -: - :, g15:2.',..'-1E5,' TLS". .arg P-4,:y.55:r my-' -I-1,' f . .- --4-gi 41:2---1 ' ,rl .1,2-fig: -'git-I-.'.-,r-5 -- Ir .gi-., -L 55' 1- 5.5--f 'qr.'j-.'2-'.:.JQH5-ua ' L, IIIFNI 5 ,II:IEI.: Ita.. .nII.-5- - -. ffrii? - ,-'fz' ' 55' :Tiff :JF , .-41. --'-3. '- . .::- - -. f I.I,.. -. ,III 1-,v--1 ' - 4--1--w.'-3 .- If- -, '. '- .' :-:105,f,E- ,Q S si ' -. .. I: :. ,5::I.-- ,' ,3 5-,qw Hi -, L .,. .- . ...'f.4'- 'P' -,-5 r.'. -1 ' - .-94?-ffl..- 1- 'Q - 1 . - -. 5 ff. '." :' . -. gn '.2fhI- u 1-- -. ' T ' M- I . thnx.-f 223- X: L1 . .Sgf " - - CC laulcs - flflb, .v - V : - .-Z.: .-j.-.'TIj32'T- iff Alts N9b1'aSka Hall . ,XWQ3 5- '. 1 . ,-',,a:..i-9,1 Museum ' :4 -1. '-Tp. 1 - I ' 11 bvifx- I af-mn rf 1' ,.-g:::'f - 1 -5 IIII I IIII ..IqII,IM .a "Tg"' EIL Q 'fE-3 :.'3f"-. i-'::-Z"',1'.- 1,nT.., ,,. - . ...mn-. .. . A 1'-f' - -1-'z-Q ,,-f:.'.4'--41214.-'A . WT' -fxevf .rw -v---:T-:X . . , f-- -,T yr-. -. , 1-.1 -g:II.I -,,5.1,gI-,, I FII II 'fI:II:IiixI-3 IP,.---,QA . . 5mI1'1v',5fII I GI-II.I NI fQKIgMHwLMQ::I3I.IIII .IIIIIIIII VN IIII I ,xI,xxIp . K- ,-.rv--.. -. -e.5V".,...- ..-a..:.-.:-f-.sa :f.1.r,wz34f ,..'.,,,.,.f-wr 'X fu- . -1 .-.--:ff-'59,-fri-Q1 - -., . " '-I ..,. E T'-Pfki-i-1?-3. ' Adil?-'-, ' -' , ,:.f,Qg ' .5:'I, vm' .y.32:,lj1'F'. -.'i.'-'2g':2Ji-':"1:','.f.-1 ' .,.If5. 5.-'.,-1-:,L'. 6: -2.35:-5-.2311 3 . ,, . - G.. ,gg iq, G'- " :,,.:.""'- - I - ..-11:-f' - 'Fl , -L ' 1 -- . ', ' Eg,-.1',7:j-aI. -. , ' , .2 , ,I.-.- 1- V.,--..: 1 , . - r , , agp- -,-',-. - ' - ,.,:-Z'-. --', - gi- -1,'. q.. ,-,7.I-5.-- v-'fan' . I I - ' N 4 - . ,.-I,-.1 I -..II:',-,- 5,5 -wp ---, -,HI --.gf - - 'sth QW' , .I --141:---. .-415'--'rv : -aim-39' :J .-t-uw - -- ' A--. W- ' az- .' ,7139L"'2'.if-K . ---'f .-1. '91 . . ' I I 11-'IIggIIII - III..5gif1., - If-f?FfI-fx IIf:2fIlQ 3 1I2II5-:fx-ft' A QI IIIII ,IIIIIII-, . I1.g.35II:,I 'EQ-fq?:IIIIIIIi,3gII:,II 5 III - fmffkvl II I - , .-xg-:.' , ' Iqvm, 1 x ' -,-:IW I.5I.f':: , cqjfk-f.,f'x ::'21,y3I,-131P,',3175? J, Iyfg: I. ' I .7516 -jf-" ' I--Ei. In G. . -I J.:-ji-""" FII-fij, ' , v1g,:,. VL ..I I '- '1 :jj-' ,T I ' - U3-.545-f JY-'f -:'H-1?iT,Nk- ,',-Z-ffn'f:Jv'3f" .-'.-3-f?r1.f?7' .-L:7'-'.52"'..f?f'.i7-f'l'.-"'-' -r-E311-'.'1 'diff' - ' -4':'1'1'.uA1'il"NP'4 " :"-'--iff.: ' -5" ' K-"rf: '-52 - wf4if,':"'f,:'- 1. a "TQ-. " 'DPC 1 Q7-:F -'4.--CHQ gli- H"--ziafrr-1-F f.-LF' -zen --'aw' 'if'-':'. 4 IW ' Tv'12113.- S2 - "NE, 1,2 05225, ' 4 :fl 1-. . :: f .5 -' I if -I' v :fp -Igfs :I 51-,',jjf'.'-' L ..f. - ' ' .I A -,I - -., .I .II . I, .'-i , '- Af, ,. ,gy X I ' .I ' '- - I A . ,f 0, .rv . ...L-1. . II. ,I..I,f IIIIIIII II I. IRLIII 1:II,II.IIIIg,:f5 I I I .1-IIN II .S I. gI.I I1IIIIII,I.,II7,.qI. H,.,II..I -.I ' ' ' 'J' -' - - ' I .:"'3'L- -:'!-...wil -'J' , 'Cf alfl-T1 .:' . ' 'k' -f 1- If '- "'1f'- '- ' '-2 '1-'4 . ,ff ?" l I' ' - ' " ' -. 0 y . . .. ...auf .9 ,-:nays-v-',:III.,IJ , I,I: .SL -SI,-:IZ :II-,I .cIQIxlIII,,,I - -,fha - 4- III.IIII .. II III? I ,I ' mg,-L4-:-3'fV'-.Q ,-.... A ,I - 1 ' A' -A ' . .. -' ' . . L-fA -A A - ' Z ' -. M... . 92 . fuff... - 1 '-72,75 -' ,- --5:11 f.,-A'g'Q.-nfimgw 2 1:52-E-'7P..1.3f. .-'Q'E.:2QsQ?42-if 'fiiig Tx-Eff'-21.-, .ff-jfa:5.,'.'. J. . :- - . - : . -. .- .----' . - xv '. - 11'---'f A .112 .-, '21-'- - ,. f .. -QA.: - .- ....., . .Ay-, , , , . 'A'fi?21:--A. ',,-f+',1.Q.pvg':"f'i 'I - .-.-.gr ,-tg-.i.,r.LZA.'L4Ef'. :f .If .'.Q--.g.A1j.4ff ay'-f.1v,:,y ...T-,:rf:A-1:1 -f-P-1. . , fU..'f:"' .I Y - 3 x-5:545A:3,,. 'f L5.!z.hg-3,c'f"' Tj.'f.A.2.95Ek:-Q, 'E-Z: .i5Qg?J...E',5Fer4 ':g!.-Egfr-.Tv evra-x. fA'-l5-.g- A . 1 It - ,e-.I " 4'-1 -' . - fc' '-'.'E.'x5?a - -'-'rfzw-."ms4m',f' "1-m...,,:fii5v.wf:'.".-" I' H?"-gf. x- 7' J '12 'fly-1.-A '-'J-ICJ -nav"" --..x1'f3g-?2?'7's'."t.-in 1 ' 9 "GL .--4 I-gx 3,--A . , 1 ' -4' .1 - - -5:50 -:.r--2'-5-'1?5SM::I" , .gi-.3 1: .,.:.,--.nf.A152'j,.--"5 f ':Z.',.1Qf.,-jg Q Q M 5 ff: .r A5 ,Si 1 . --...-:g.':'x. 1-,,AQ:.1.j',. j ur,--A'jjy,1 l-Q4-. '-dp., ,. , -,- , . .A .:.f-Y -- 5:1 . -, -I,-,I I- ,, :,--- H .,,,.-- V -,f -.'-g.. A -.-A--, -. .1 rn -:pa ,--.3,-- x--15.5 '. -..,'A. ' nv A w., 4-- -.h A - ., -A A ',.l1T.1i" -. Xqflzfig '-'f.3gev:h?-15...-my 1 " -'Wiki .K -A51figLf,w.g.,.Si2'f3 'L' - fr-.w TWA -ri--R' '17 '7F:14:,. hr I in - 'lv ff-A. 1- .' -1. '. 'FJ-' .ZZ.-u'.-f- '- A,1-: . - 1--"-1-,.n ' , 5 , -111-' ..-rf'--I-9.17. .V 1 : f :PPA ' -' - Au 1 e we-.'. . Zi- '-T:--. A- ' 1 ' . .4-ri-. -. .4 'I -in .,f 'AH A. , 11-,-.-:FAA ' x -aiu.-' .f - ..:-, 1,.G:.l1f..-.:-.y'g'4,q -5- ,REF ' - -,g.-QL.-,-: Y 3 s-if, 1 " J N, .vs----f 4 - , 3.-1 1-:H '- . 1,-.5-, .-'jr , - - ---.3:'.. -.1 ' '.'- :c'-2:-Wvlf - -.g..-' ,' . A '4-1, -'- :A , '.-I ,fq ' E 5 -5595-'?:'fi5ff1:Qfi?33':' l :2h"A f 51,11 .151 " ,jfs f-f'j2Q'-L ' - . A 575.5 1.7 7"2-":' 'ff 'j,-3 kg,-349 3 ' - 'Q 7' . ...Jr :gy A.-is... n--Q.A',,.,-w'A..2,:b -A QT- 'I , h .film -.l.,i:j::.g::g., . 'f my 4553,-54 -7.6.4 qvz. A -- h ' .- .::::,.j." - -.1g.:Q- P,-.,.'. .-3 ax. ., xqzfe. . A '- :Eff if: -. ,'1-15.52-. X- . A. . ' 4 1 ..:,.'.,11-ijAZ1:5i:- ' ..-.-:Q 51:1 -:-:j- . A ."' .- 1:1 . ' ,-15:5-, 55.5 - --fE: . 19:5-'.' . .yr .. QQ- g . l ' A ,:'j:5','.- A ,FAI-5. " Q"--.'.9"f" . .Q -'ff"f?4z" ' Q:fe:s:.f-1.2. ..-.1-.sua--1a...sf.'6f-- "'----.194-nw.. 'EJ' ' -'ff 'f45:.f1. fs-f,.'. ref qm5Yf"?C.:.:'-ink? .-.-efiffpg-'frffr-' -,.--ff-1 . - . -:-:ff -'12, -2. .- -1- - v 7 --.. . .a-1.50 54--1. W,-.Q-.f ..-A..-,.f.-Q? 5,-fu Arg -4- 1' -. 'ff . - A--,,Lv--.M --.-1 1. . .- :J-C: -6-.-..ywf-f:- f . . . . --wh-Ei' J-M - -. '-'F ' 2, -. - ,- A .iv '1.- -aaa: Iwi. -fb:-:-JH 'I ' ' Z4 ,z..-, , ,fyzn , My-'I' , -Qui MA!-....,12-9.--',--' 'A'p,'-1:-'fy - mg-zz.-':' MA.:l,,,f.-f.- --- ' ' ,tyfd , " 'jR'1"' - . -Q., ,-I5:-.3- ,.-Y -A -' - A55 if 3?'1".5.7IfS"5,:. 'Ziff-3523.. . :fl:I15: ,l '232QE'i?"'w-f5-:2l1f!3321:-- - 0112 .5 ' A ':...4.J.,'.iF,-Ag.-.-"TQlgf.:-1.513511-iA5?1'f1'Eig .. lf'-E?-.. 'Fi 5 :j'rQ",.i-'r-f.E.l'JL- - '- . - - , -. I 7,- g'- 1' k""'1'-lik, :7'3'Q,,i.1'fTi?"- 5, ' ,':I5. .- ' .- ' 'f.Q:'1iE5f1' . A:'fA"'-,RH L." ' .. Q .333 I?fIiL"f-'-..""--.EI . ' . A -:'.:,'i.,L:-,-9 5. -- sf.. .13 U-1 ' 7 44 -3,1 Z Lug 13.05, 'rink 5. A .I ,JA 51 5 .215 '.:.':Q:x ':--1 fff? -- - 1 . g,,,f-- . - -. ' " ,..."75i:L , 1' ' V- . I-1 I-f-' 'Z-air'-. - ., -rf 2' 'LAI-rf: :.'.'. w . ':' . .- if". 1'-. ' ' , N ' A . .' 3 1 54.-N SZi.55-95, 'A A . " ' .gs .. .-aewap. fe-+45-:A -.,: H-'.f:i'19: 1 1-.1 In--,I--:J -'-:dba-51-za -' 12- 'X'.-1-..iIi' ' g....M7s' -as: 2 :A 2- -1 N"'iC"1- Q-6122 5 Y-ifxiif :Ai-'-'if-'-'.: ' S :'3C'f 1 1 ' 1 ' ug '.-2.:geaA2fe:: ' ..,- 4 '!3'7f': 'f.-sn? . i:-- . :':'-' '. 1- f - Til 'int'-3 A.. - .u,KEE'14,N' gr. 'A xl Lf:--I l'5,ug.5-I . Q9"'4"' KL. . -2 'X .- 5453 ' - ."'i-1: . -f 1, , .. . . 5-1-.5-.. -X . - - . 1- Q- . I rr---.:. A. A bm- 1 ' ::::4Y. 413- : --I ,2. - 'YAH 'Z 2 ' 1215 ': 332 3 ':1f Aka--.ln-35 I' I . -A -.-uf 3: 1 5-sa ' : "1 " r -:Pi 19"-FA ,A - , L ..,1 u L 3.4, 14-.A. ,-.3 X 1, ,-. . l. QS... uhh 35: 'g' ' g,A-iw .-qgn.:-! 1 9- --I..- - .,.' -A 'I .' 4 'Z '. mf? sg,-W?.A- - xx- -5: -q 5-.. S- fag-.EQ 1.1:-A' . ,A..g,-- xg , 1, ., .. :ng '-.Aw-'Sr ,I .'- f- 955- --ffhf. .Q-1 ' if"--T" 'YZ' 1112? Q' 3 3 EK ' 'JI-'. "' 'If 215."'wg .f -- .,, - 5.11: 1. . g. , .5 4- I-'- bi- :--A1-' 1'r'E--1 xi 'H'-3-5?-,.'E'5 x Q..- zg . '- ,' S2152 . "1N::1.-wig., g. " x f???7'1'! 'Q QT-59.3. :I A' -- ,ig 6f:'::,':!l Ig. ff, .31 7, 1 -,-.. " if li V.A..'-:si-.R -. -A .4,-5 .jg ' If . .A.:,Q4.,-Q 513, X - H. 4-2355-QQX .J pl: , nr- ra. 'gg-51 I"- ifz1::.N 555'-1.51ff. :ati .A X-. .iw Cfiaffiii- f.f.-?,f..:. - ,. 512152. j2:A,QQ' .1 ':.1g 5. 'l,:-A . gi.. I ,5.1::g, 6 A C, . -:.,N':. . ' :EF-Q -321'.:' 3'fF:'f" . 1132 'fel-I mf"'- mf" '1 ii?-Z' fl: -.1.sE -- - .7 .'A,1 . -,. J, ...,- -f ,.x. -. . - -r-.1..a? -.iff-.-: - ': .1 '- ' gf-xg--1-' -ff: .'-'IAS' 55155-:1-.11gQ4,.,,., ,Er--E., '-:gif .15 . wa,-5--. A- '15 .' -' Aix :f1A'P.'.JS1- 44- mi? ?'1"Y" ,' I ' 5:-:if'y,': 57. 7L:v4i""-11 'T-'4 1-4--Lf - F1-i5,g'.5vu7: fn .-ui'....".'.5x xx, -.1 '.- . .. - ... --.. x 5 1. fqlfxug gi gi. -. .gh ,AM .A .. - . ,: 1 - -.,.-- 'ol -' 1:-lyaffp..- ' . 3: -A W.. 2?7f'L5.f..!3 .Qi ' 2 '-' 151 J fl- 1-.1" -:j.1f'- IM, W 2. if - 'vi -.QQ ' 42' --.-:mfr W... it " My "f .. -Q' '-ii. "iff '-.,i. ' 'IX-'.f-53351: --13:1 '15 , EFI' .' T'-Q'.' A1nf-1:::-?N- . :- .r 1--f .- 1- ww f A .1 . -..x.y- -'v- .fu . . ::35-11.- 0 wig' .",.',- : Ik:-1 x3'Pf'.-'- ':. . ' 1 ff. A. M'-'v'-:'QQ-' Qz..f2.:a145.z1 1 3533, S.. - ' fEA'.'.'.':f XL... U ' . 59- ' '. f:-.7 :.-aw . mvel-Sit . rr.. .-A -. I.. C- -. ' - --?.:. ,.- ,- ,.w-!- 51.3, , -- -- --':l-H: , .. , S' P12111 x -. A A - A ---2-r ,.:--'-.-a'B"Z-ah' -Effie'-A-fr' -----rf-n . kg -. . mf" 5, - s- , ,: . '. urgjili- -5l:HX-.-- ,' . Jlqql.-1rl'a,91,2-Si' .Q-. L1 5- gf' -T-IGQQGSH-"' jg-v.-r:--435-1 ,...-,- ."'-,.,,,, --7 X N- ' ,Elk A. '-' ' -1-A . - .' ' ,-.fa-151.-. -'.'7j-'rl-1s"A. A .Q-if -' " '2.-QQ.-" :JA -ffm?-Q 1--X' .,.-.5541-..v ik?-fr Vp" 'A -A ' 5 N. . . Jsfv.. 7. 4:A'. -,fi ::j.:"4Af::q-f.A- -3x41--5'.-.293-'ff .3-I1 . '71 fl-. .' . '-'-14:1-" .-mfs: -1--'--151'-' .J'I'f,1:fv ., 7' " "'niW"'4'-"wif-",54t:'53:5'F!1?-1.-..f V.. . xii" 'J--. '-ax,-A .i- ..A-.-1-.'-hey,-I1g5,:g51.' -. . """'f .1 '-'ES-"' ,f-1:-' 1511. ..-52.13 "1-1' , w.5p,1g1fF'f -jg'-.'?5'g1EgI-'-'-IQ-I,-j: -' ,6.-. :g'i:j.'1-tg? , .- x, - -vw. 'fx'-3'.Q:,-L'.:i. 11,3-gg:-'i.Q.' -.rig . .M .. .. ..,.,,, - ' Q.. , , ' - -.I - y --Q, A' ..gPS5f-e, A .Q,65fg,m:..",iL-- . . . , .1 -'- - ' -' '-,.-4335-. '54-.-.-122 Q1--.I-.14-J..-5 A. W.. 0, . .' 5 -.-.L - .A 1 :-- R651-j': -- .-.:,.-2','H-A--.,,.,f.-4m1':.-'.'.A-1-2f25!'12'5'Si'f5L1,? - 1- '-, A -. .A .- .' ' - , A .,1iT:fA'- - ",41f'.-A ' .sf-1 , 'fE1S'f -' .yr-310' .- 'T' '- - " A it-jj'--' -W' ', -1kf.51'f"' 'lm -- A ' . .. N 1. -. - 1. '?F5-k'Q,t3"'1'- -XFFWL. '.'1Ar--..f" gg .ff'- Q1-A I '. ' . - 3-di..-. X -'Efgfy'f3.77egQif. 52:1-lyfa'j.,im,g.,gz,g:'A-,Zg2y:y:7,g-,.,fg- --,-1 ,-A .,.'g: ',,,,.,3,5gf-', . -h -x:6g,.3YQn.'f - h ,- .'k11Qi,'jiL',,34. vs-199 11,1 1'f? .- xg E X9""'-".. -L'.f':"v' Q L-531' -".-44?lYf'-. .1'L',-13'5.1qi'f,n-1 -15'1'.1"'.'!5'l3'-.:?5'Z" XG' ' ' ' -"if fa' .f--7 -.1 - fiisi' is-z...'T,1 f . '. ."5'2lf-'L PM RX W1 .--'Pix'-FQ -' . . ' ' -l'1l-".'fS'Z"fi' -,L-E,.' S' . ' N' ,E 4 1.15 51.-3-bf .I--J.,.qf,,a-A4-,.1.g:' .,L',pg..-:gg::w':f- ',,..i,:5:is,:y1- ' ,.-A,i.E'jf--.Zggg.'.1'g3,-f'45- ,,,f1'Q'1,-',-4-A.-Ji, 5753? gf.-"' .--gf? 52.3. 13 ig.-9595,-. 55,3f.q.X. 'f -gig ggi? qi:,q:5:.:,3jz:gi,-..,-f,.-, A., A. 'f--:3-.,-.1 ,gf2g.p.:g.g51.,,. L- A , - - - A A- -A Q- 11Ag---w-.-:- mg. .A .1 I 15. 1' -' ' ff 'L5f,3:-L -' '. :fri-. .- - '-'-'s,-1-:-.r-,-53--'--. -:. ' . '-?1A"E: - - ' '- H " "Lf 43? .-'Tj' -wig' if23.'A7 ' gif .'f-LYS' , ' 'f"f igL.: I -Z? . v fgryfln j -i '-32131.-.1 sf." '.'1.x:: I w,A.f5.?..5! 1.1-,:fd?h ,mu A ' ' f.-mi. A , .1-.-g -:-3 - '.i gf gif.-. - .. . 'Q-.,"'::.:-- ww--: qc-..-W. 3: A. . ,..-f., .-1 5 . ilkfgu - .3593 nl.. 9526... .1 .fzigll-x,..., V . TL 5. ' ' " -' A.:-. .ici-2. A27-.:. - - '. 11. A -1 .- xy g J- .,.?.x- ..' .. ww...-,I it V. 'tay- ' -'-J. .AQ-.W-75 I 1. . -. ., .. ,- . 3 ...-1-"W"'1 ' -. " ff-Q '. ' 1:-1-fx. ' 2""'iS"':'?-2-'1i+a"3v. 'M .M----... -. . . . . 21.-Q: L, "+1f-- C .:- ,:. 3E'Qsff?afw'2 'vw'-1f:'f:.f.:2'z1i 4,3 g.:g..5.:.-.,..a.' 1 - -. , . 4? :' -' wp? ' . ...'Z' . ' .--1-fi! '91 -':fIi'::'1"4fF7. ,' 1 -.:a.,,i, E. :"?5:-12-f' ' "-iff: 5,1 ' ' -' .wi . v -. Eff?-411 Q :Y " T5 JJ?-Av' ' "':ff'.,.g?35."3?'25':"'f" . , 'Qin'--"'Av1'W4o"55'. if - L .-iff l. 'MH 'lifjri-21: "ul" ""-EW, -- ' T '- ' -S?"'T .1 -?v,?:,-Eye. I . , :awning q L5,.f.:,:gi?iy '1i1l:fgf:-31251113..':,.-' Sf5v3:f,p- . -1sQQ.u L -fgzgzlgxfgx-A-h-:fa 'LQv.-ik.-I,"- I --:lflipu - U -.Al-if" Q - -'.f:'1' 1-:' '. --1 ' ' " '1-'e1f" ' -' In-4.-'I J ., '2"" "f . 1, .J11f5.'- .. ": Q 12-f-?,.:.'1f:..'...-H .- HJ. :Eg-f' is ':+- , ' EL . . -nz. . . 5' ,391 5 ' g , ' 'Thx .,f3,.Qg1:5n. -g:f.pg-P3-5515.-.x,4f', . ' '-'1'4-'-:'F'?-WTIEEL-.1-",'...f --:I22:.21:' i - 4552! -Qgiff in-.1 . --7' 4 52534, ur 5 955- -,, " - , U44 . .1-:qv :-' -' ' ' ' 4. - '?3"m'E'??ig-. fy.-I , 3 .ep li if-' :lU'.'-.1461-F.?i' ,T '1"- 1 -, 3 ul,-5-x 1 ' .ii 11:1-v. .5 " f. :'.'v:1.---5 ' . - -'1-., 'fA f ,'::-j-xc? .. .' 5, I . . , . U . V . .91 . M. J.. 1 H. 1, . . x y , . . x.1 -" '- f ' " '-' W Q' '- . : 'f 1- , :1.-1",1:.1'.j2?1' .. , '- -fin-" .5 ::- 2:-'-Qi'-':f 5 lv' .'g:5:ji:?S 'pg'-. ,J-. -3. ' gf ii' -f' 'ft 1--1 "if ' :J if" 1 '2':'ff:g . . , ,: A1211-Y ' ' .":a,f'Ggg. .. ., Q -5 s.. - - . 1-'fl , 551-Q-f':-. -,- ...z-.yi-.ri -. , 5- - 9: ,.,-..--..gf.':-zi.:1:- '-5:a:q2-2::gi- 1:51 -.1-f' .:f',,vf ,f '..E:a H' .'eiffI-:-:'lp-'- ' '14-: Q 'nl"72'f:": 'Qgj-'29-Z---4' - ' Lim? - - ' 1.-1-': --'ff - ' S5533 '.-4' HF ...uf -D g-.,-1. 6 - .,..-zigyf -. . .-,Q--.' gf..-..m,:1x.-:fg-,w 1-,.-2.-, 44-,pu 3.0-,-51, -.. w,,,,4dr.5..4.- , - ..,5,,.g,- "mf 1. :.:..-11,-,. .-315.4 .-4, . 4-,.q. - .af-,g...-,.,-.,. ,, arf,-J-, . 5,-. - ,gg 1 . k H,,-- .N - . 92,-gl,-1. 3 113:73 gf: I- . .5 ,. ' -.1-:In-.'.',.:g, 3,--'5,lg,x155"?4:2x Jsgffklf -,j: ' .1- 5,3 ' ,,,..'-I' .. . in-: ::',',-f "E,--3415-: 4- 1'-wg, -:-1. .' . "1..2-Hx 'g1:g.1J'.f1':-ff-Xff'Z ,,55:..:B -' .- .v ,, 4 -' 1.1 'E ,-xl ' 3-: 1 , .3 .'- ,Q --N -a A . ,-g,. , 1 ,, -. .1551 -1, ,gn-'wg --Pirie.-Qi.: 'I Y 'L - 35.3.-1: - iw , 5, .5-2: ,,.-1 :.',.'y. , f -T' - Lv' j,, -. - 4 - . . . , -J-.gn -',3.,::,:,-,-.pa -' I A - .,,:... -- F h j, 513.5 , - A '-7 nf- -'f 1 " 'gin' "Ju"--.' i"'3"'fR'3 1-f ,E:?f3." ' 2:-.-... -v 'ff-a-vi -'f-nw:-Q fm 41. .?'01L?:,- A. gi- -,jig pg .55.:g.5'-54.4 .......,jtZ' ' .1 ggefn- , 1 ,v"rg,xii,-ggaggg.g5f.5,a::45gfg,g.b 'Y4'--L-' -'S '--:g3t,--?.'s- .pg 'yes -Exif, , A -. ,wh -.-. - - "fra 1,-' ' '-" V- :sr . :' -iw N: .- -- '. .4 g'.g:v.i7f.14 '19 - X 'K-. , ne- "3'g.A- 1, x,-- H 'T -,'."'-,,Ni'f-Eissiggfg J Exif, 1m:5'45F.f..,."---.E v ' ' " '. 3. , x '- F.. -A: -lf:-"":,f,.,--" -. , .- 1, 3. - --.fig -3: - ' Q Sl. -:..-.lax ' ' 1:21 2312 - -: :L ' hx . 33.'?:.:I'zg::? - .- - K ,z. .. 33-, Q. rg- .. . . ' .L.,f,Q- wa -J "f"i.J--- 9'-ft. L 1612, :1-' .--:J-N N' - ' '- xx 'WM r.5,: ' ' - -' -..-4 , x-:gf . 9' . - ' 4- '." -..'... up ,:.,,--57...-F,-.-12,51 f -.,:..- V 1 SL---My ' - -59. ,iii :1- "A-'-I 2.v-.5-4521 .,' -,f.Ij,'!:Dp QE5:..FC.' ' If ,.5,21g.q.5.,.5g .54-.4 .f M-.3..gP,,, 4 .135 p. 1111? we 3+ ...yew F' -, -,. , .1 .ff 'a rsqi' .1 : -311,7 -, Ziff? - X-.1-5 w.,.::. rf-: 3"-fag-f' fn' 521'-1. . fi" f'-15:-1 '. J fi . -,ty '. ' , --11.1 . 'ly - 5.5 .1 J..-If 5 . ' fi'-55 f f g .P .,. - .1 ' . I ' '5. .' '. "' f -' '.:f..r.',xe.:g: 1's.'.:- 11- Q-r -.-4 ' 2.11.9 2 rv- 1 -- v I : '- fl:-: V -- '- ' A- -'f?. .,- U -- .4 .. - . . g... I . ,. If .Zn wi ' .. J- Vai- .g-- Q,'1,1,.' :,g3.'.1A.?3f mx 'ff .Baal .2 .ix .f.l:.:..-.3 ,il 2 wr." .74 7 in Fx 5 . pf., ..,. .- fl , K1--.-3 ,- - ,,4.'. 'my' ,. V I ..yX.,-.wiv 5 L :. ,J-...lviq .. , . sy -5, -. , Q, if ,..E "f1S..Zi?l',':1' R lin, 1 -: .T 352.-.7 13-if :f"'.52i y. :ir . -: 3 --RQ 1 . 127 ff- ,fascia ' '.'s.-.Rfk 'am ' - J -'ff?'?7-T! K-fx--'T!i5s.'5-' '1 541,-:f"2n 1" YZF'-,'1, 'IQ T' 'Q .4 ' -r": 51f:.'X kfii-xi.-.'-', ' 759' ,ggqiir '15 -4.1-.Nui f lr ...ia :.l.,f,: U .... .. .f -uw ff - a - --. ,.- 1. .1--6 2 -ww NS' ' 'gf-1. vf- 'W- ' my .Jai - '1 .:f.- :FNS 1 ".iw7:3x- .T ',:- Ka .1 ff- X1 1.-E....g - fi. :-:aff I .' Q,-2 -.-..-1 -A-5 1 , , - 1, - . .qu v. ,.4,.,l' - . .,-1-5'y,'tg ug f 5.5 f -yn., . .V '. - 1.-'. 'I ,- ,. ,., ':' -h 1 - :wg .' - fyfgff' - 51. H ,Q r.. 5. , .l 15 - ' ':. 1- - .. . ' Jamie, E' 1 f.' . .'.73?f'E-!:'.1!'f . -X - A "2 K. I 3 -Za'-, -.' .7131 .I ' I . fi -.jp ' - .mf , xi .1--."-'Q -- ri. 1160113111081 I'IIlEl11QQl'ill0' Buildinff 4 -xv-',i-'. .A . qj Q ' A,-.jf .f,J:.,: ..2 I ',!.'-AIFQ. - 5 .--.-521' sl. 1 -Q, '- :.gg.' 1: , I,-. 3? , - gh ...l .I . , . J - 42. . ' jg 553 2 1-FW '. . Y' , I .f.--f-- A-'r---xwziwear'-J - .f---:in Jw.---w,-N-. ., ,W .:'-wr.,-xv.. A... "fl " "STV-' 'gf'-Z-l'-:f2f."Z':':-'.5.'3"' "-.44'?:Z"Z ,iff ':jiiY5f'Qy:J5Z4..f' 579- 45j5.aa1'Fg1."9Q' QG?.'.Ff.t' 'L ' ' J'fYA?,'!-1YfJ4-'f:3',ycLZ7:'.Gr.-I-f.-.r we-:.4.1f:. , , ,....-,.,,, ,..:-1-.--.,,-?7v.5::t4yAr:yf , ' '-..' . '. '---'linv' 'rpg'--3:7 .1-3"'f" '-.::' ' ':..i5Y1.' :r.j Q' . ,:.-2:97-11E.'if5i"' -E.'.1W1:'? "f , M " f'-3.5.-'rj-Sq ":!,1qk 'L-'. 1 1-. , iff? - --1.--2-.,, ,' -4:f,1f.1:2f,ff-.' T4 ,f Sh-1 ' 21' 'Y .. x g- 5- . x x ,-M . . , 5 . l ' -"".'-P , I ' '1r.1'g.,. 1.yv.1,'1.-. '.-.T Tp -t.-rl "XA-U 3.12" ' fT5"l' . .-f'r' I 1,-'-5-" A-''-:1?.:13'i.--TI-ES: " 11- 1"I4':'175 .L .f'.2-4!.-.-131' R ' 'Q . :I ' ' ' .'-. .SI :Ez-'.'.1 Fl-:zu V .-. "-:..,1,4g 42 - - '. ty . ' - -, ' . ' . . '- .. . - '-'N .- -. . -. 1 .I -. -'.- 11 - -D. .-.- 4 . ..,. ...A . ,.....-. - --. , , - ., 1. . - .. ... P . - v . - 4... , .. . . . . ., ...,, f,q1,,..., xhxwh . 534. , ,wiv mu ,, N- a,.-,a.-.- .,. . , . 4, -.,i. A.. ,,,' ' 5 ,,,g,,... W, qu - w , . . yur. ,, .. ,,,, .L H Mn -f.. .,.. .,, N, . A , ' - ' -' '- -"T1l'7:nqi'555f1E?f':f1 '- 'Am mug" :-"f'Zl1'. "":F-1'.:.Q" ' 'Q i ','.-E-f':i5"' T52 ,, -61f'L3e'f:-19271 f'f-JI'-" "' .,'J'f,.155"f"' pu., IEW" ' . .2131 ,I ' '- ' . 'Wi'-"f,3 rixp dag' .. . , ' ' :Q--' '7U?'4f-qos' .1 . ' '-955f5j..,: " ' 1'....' ..,L.'. ,i'5:1iL,-1' if,2::ii:f:'l:'.34' .:1 if .5-.f',jf?' " 232-1-, ' ' ' ' rib" , 3 ."1'212-'f, QQ. '91-QZ,.,i1?1'22',fhg. - 4., ' ' '51 ..215:af'235" Yu-. " .. . . - . . . Q.: - .-.uf . . ,..-. - , ,-A .-If -- 'f 4- . .L . -.., ,:, X., ul.: xr. , 1 D .. M ,-.I .. A , I I .2-:V 5' - I .1,. .3 .,, r ,f D-,U-, '.. , A . I . , it-D. I, . B - "' " "" 'I 'L - Q -1-' Hn?" - .'r1',:T ' -A'-'f .' ll. '1 ""p ,G ' '-3 I' .Z' ' ' 111' ' A ' "- ' 1' . .' " . ' ' ..'.'2.H2 ' gf' " . -Z-'32 . ' 1 .' 'I .." ' . '-"tn - '- 'x 1 '.. ' 1! ' ' v '. -1 1 , - - nr., : J - AENA4 if .--:'.:r,.:- ,.'.r.-21-'..f:-:',',.T1 .52--H - D-" ' :'- 1 .J HF," -' 'J--fl:-1 4, ' . 'S-'L - 4 1' , ' '. -fm-If. -'-- A L - 515, . ::.:'.Ag.,:!f'.'.53:.'iL::.,- '-:IJ F.. 'A . U 13.5.1-.tt . .. . gl' Qin. - 15,1 --I ig.: I Q. .az .,LAm,v'. Nr., H Ev nx- -Ajz: 2-15 .' I E14 V .324 Ji.: .:?3,-.:'.'4:-- ff'-,341 . 4- . -. '.-. . Fin.. .y'-eq. 3411.3,4h,g 1. ' ' . .L 1, ' 5 E g,:-y' I ':.,Qk-.Typ gif., -. .:,,:. "I-V .4 '-.ggq - 2 Yff " 'N x -'Er'-1" -.'-.1Q,,-2J1"".:'-iv' - 1" at-fa" ,'-" '. '4 ' : . '- " 'J--Z' - 'F ' - YK' - s ' VS- ':f 'V ' "YF 'ffl - ffif' " - ' " ' " :- 2- if .' -, P .-.:-- ,-. rr, . 1' .' ' .-r-1' .- -- . I '.-41 f-119. -: ',--:.-'Nd"..m' :'- ' - 54- " - . '51 '- 1 . -- . u -.21 ,1,,,? 1 ' " ' ' ' " -' ' N N ii 'Cv .1"ff?..L ' ' Z?--13'-' 'Tas' H ' 5 fi' ff ' -tl . ' . .- " ' ' '---vi' '--4. .r. if-A . ggV.'- . ' ' ' ,', -, . Q. ,-,U '1"':. ' Y .l-.: - 1- . 'f.r-.N-Q A -.gf , .4 . ig. I ' 392-Y'--h '- -: ' f---- . -I - . ' ...1' -. -u . .,,,,f.,.: . -,juz 1' , .Jw 1, - K- - . .. H , ,. , .. ' -.I-:Q-" --f.:..: . , I wi' ' .,..a. Mi . j. Q.. I ug 5,-.,'12.f5,.3 .:"'-' ' - -v :J :gi 'j,-Ev -'.v -"'-1 "'.':"x'f1Ex?'f':g, ' "5 ,,.. 'f -' ,If.i-- .-'+P 2-xl' 5'-:I-3 V f-.,. '1f.f"' " 4- -,,,, f ff, -'.-..'fxiQ 5-HT" 5.4:-fb1N4:,f,1w' ---ggi' ,-zggfiifr'-g'.'c,, ,, i5Z4'?..' .5 7 ig' , - A . . . ' - '-'-. -1 .. . , "'-- 5. . , :.-.'.-,-:,-:'-- '.:-i 511 .rug - - ' 411.5-2'-I - ' .1 wg- - -rf -,.-.., ,-'.:" 1" .4e.lC.:Qe':' - ', 'i"+n?5?52-, ':j'."-1-wf',fQSsk?6f.'-h33PfiSf.f,4' 32-Arif' .-.pdf ",-4'512Tf-'. PQX-125: ' '-' . 'N-:-113'-fi "-15 5.-iF'4ff-1.. I-1:--1 2- -1 : .rf-'If'?t-.12 -::-:- - ..... 1-sig 9--as :U . "- .- .-gzr.: ..- '.1-'-rr:'SJ-i"F.f--""-"' -' vga--SRvN::.1 2 -.:.v:-:zvff-f.r.f- -1- '-ff--f.. - . " . .- .- -.J .- .. ' L' ' -J -- ,- .....g.."iS1 --,-.--' 2 1...l"V' W... '- -ha ww-TNYAQ,-1.-I K 1, 11 gf:-3 -.f-: 1-.gg . N -:. , , 5 -.ii -4.-A 25.1.3.5 .. . f A.:-:I ,Q3El7EPE.:i:if5f'35a :q:,', .., e.g,.'.-,1..-5: ..,-56325, ., fx, --311 j- - 5QSg,35-M'f,',--s:?5' -g ef, au.-.Q ,.--,-,,,,1gf.4.1,... .-,'f5.,K. f . Q - "-.3 'ryfm-:'J' . 122--'.'.'.5,J?-4 '- -Q ' -',31.35f' , Sgggl' -g.59P'zv!11..:1, ,.. - ,"-,-'e':':-,- 1 Nav.-rl, ro-r 2 , .-gg... '15,-. LUKE -353' -2.15, .- ' 5514- '-, ',1-. 'Q-:::.9' . 1,-1-1 ' -'..',. 2 g A -G ,-: aw-J, 42 5.-4,113--::'qm'7f9i' .yg 1 .Am-' - Q ' -iam--..':4r - 53, fn b 15.35, he-.211 :3-.q.-A. -1-1-.4-.-,af -. - .rg- -w. 5-1-43, 3:93. 1 ,.---.:.-453. ..:,,-1:1 --1-:Q-f-f'z.2zg5:3g:sgseq:1:112- -W. : .-1-5:15. ., ,..-fQqEP ' g. J., N:,g,.:g.p:,....,.,g, -4: 1 -f. Q- . ' -,.?::..'g5ff.'b. ,iffl--',.f:-. -' , . -15,33 39 ..- 1-1 mg:-1-.-.-1-rf. --.-,.-,,, . .- "bli1'-79 'I-Q 4 "' ' M3 ',:g-IF' 59' xg:Jif:f"3'Q9 ,g. F345 "4f'ff3:-'.:f"5':'5" -f1i1:5'," igffi':aE5'R. 'ii'.'.f4 . - 'fff' . 'X '- '-i"'Yf??".i.7f!.'li1h' "'-45 ' ' A145 "5fii5:'f"-PL 5.1-5:31-i:a'fs11:ik2:iieiEf "5F4iiif2,.'?i-. Wg. ""f' ES" -fi" 3 -- ' .."':7'n.' 'V 1-5511 x T-:HW-F. "5?1P-- ' I J- -1 .-::.,.:,g-My - A -2-Qfheax fazfsggagrg- -zz:-is . .,iQb3.5 wi - s-: 1:.-1-:sv ' .. -1.3."-'.'21'- , lu- - ..-.'.n-4.-. ' - .. .J-. f N - . '55 ' . 'Lz',n',E5"""3'x- ' ".-'fe 'i'-fl. 'fx ffl- .-1-P' sg-'1 .1. . 52:35 ,M-:'--IQ." '-'l'f":--'--I-. '. - ' "1':fT'v. Haig I qv. . -. '4.,I --' .- - , ' d.5.5i" U,-3 '-',,,:,,qtq-.ff551' - 4 :55.19 -115251. 1-, ,-Q.: ma 'MQ'-Q1 -. J , I:--.- -:L:- -.1 --f--.'-,W .- ..-.-fr . .gg -' , c - v ' -, 5315, , J- . ',- -ay: 5.5.3. J..-gina, 13: In - :.'.4 - '- 1--.-5 .5331-cg.-: . h AJ.. ----:Q .5-:J-I ,,,, 5- --. - . 2"f1fm' ms. f.-sw., 2...-', 7. . ...Pigs-.-1 .. '17-311','J ' "'I':'-'f Z " 1. sri' 1:21525 '53-121.-1'-f-" :TM aQ?E-- '. '51 .:" -.J 'i11"f: . ' .1 Vw-E ,.1!f4."'J5' ..' :' .""'--- 'Z --.'2: ,U 1 .gb 1213517-bi , .' ,.':-- uh! -95,2-A 3, ,L ,. .41-Aqq. Yfggq-,p,,.: 40,-g.:.491,s-1.1-.Zap . , . .-.3-v. - .l-X:--F-gg, , ,, --5 -. f ,gja-, 4:4 -,149 f .1 -2 ,g ,fiifig-,gf-JI-255:-. ' 1 ini-'.'..155s21? I 9 '- I 1 .,4g.l,,i 5-.Qi " ""' ' 'amiiigx dgigz-., yi 2 .f , X212-134f?3'r:4f-e:1'.-S-5111? - - . -' , i ..- 3,1 -4 " ' - . . h 5.3.x -Tl., rw 1 . .-Q: tpj, ' A,-."" '.'N ' 1.2-' ,.".' fn sl".-5 l:2':'. ' ,"f..-- S-Z: :IG-. : ' 4-15,1 ,L "irq - , ' .. ' " ,.- -1'.f- 1.41: "ga, -.:r - 'z , cy: ' P Sf -1:-1435.-.1 '3- iglkb ' - r V if .373 'K1'.'F.- 'K .:, -If-N-.522 , ---3:4-132. E ' --'-- -'f " ' .-Z-,..' 1 1 '. - 5'1" ,- -1'-efiidiw. 2 335 ,-1112? Qsafs.-'-M -. F:-.-71' rf. .lffjzl Zi. .' i' I- .-., 15--.11 1 I.-" - " '.' lf'CI1,.' 1 I-"T,-.'.-' 1, iff- f 15ErE25:iii.15'53f 'T'-I-521' .' 1 iff." "1-if3:'5' --W" gif - ' Q 4 ' Q' 1. " ,- , -. , ,,.v' if .gr--..!" . U 5 , '13.'5 I 13", I-.-:. 3' " .- S' JSI 471'r.55'.'f- TE - : -,Z X -7 vig.-: 'yi 11f:f:-.- - .. .' ', .. '2': -" ' s"',,'r"+i5- ':, ' ' ,. . - 7 -..: -E -3 - .,9.'.1'--.' -'QL' - " "-lx P' Mr .gy .Ev , 95+ 9- ,D 5 -:ix-2 AQE57 ' -zeifiiig 1- :RQ 7?-""1ff 1 197 'JI-'.-' 2-' '4:Z'f'- J-4-3 1,7 .. -:5- .-l ,- 1 -,L - -4.. -..,..g ' .T 21.11. .,7y.1?' 537 3 . ,:,. 1,3 r I --W 5' .g' 11? 211'-. ::--11 -1: ' ..-'L -rp. . Q'-. C-.1 L. . ..1. -,n, 1 3-.U .... -, vb .- .--,Q-ff.. ' : -az'-.1 2 -... w,,.X 1 -- . .- .- 1 ---f fr- - -r-n 1: r ..:,y-.:- .' -' -'f??7'-7 i iii. 'FFA ' - ..,-A - ,',-.-,.'. .45 :,. -, uf.. I , . ' .: -5'5:j,':..'!-Q new g 5,--G -: . 125' 'jx ml:-: Q 33-".Z"" -'5 X' L 1-' " ' N ..,. ,f- r : .5 .a':. N 'N' ' f. '..,1y'-- .--wx -. A52-' 13 'f FZ:-'5-'x -' .QE 4' . is iiifa. - - .- :- . .: - ... ff 'Fig X f'7-5.-1.'r P. . "'. . .- .1 5.2. j.- :.? ' ' 1 - 3-X3-,nr - 5jf".f!3.:f K- -1135.3 355, -I ., Y f ."' f-4' ' -'gig , ' 1' ., .-:P . '- I rf-fu" 1'-'-'9 5' . "i"s2' ' J ' X .6 U- 7 ffl ' 1:--:JL-65 J. ' 63: XJ. 't'-g. wi.. '21 -2 1 '1 f:7?.erlf ::: .'-i!."-- 7- 2.f:,'-'-25,510 ' " diff: Sf Q' "ESQ-'c.-,'Q1 .pE5r'fli??if'. ' - A 29" 3 .. - 'j...-.',-3-up If-ft 5-. - F.. J., ,gy - Vg-3-I-'.:'g,-.g,.,,, . - , 5 f 1:33.-f -Q'-3.1:f'-1. : -,QM I A-Q,-:I-.,!t.i , if 55?-f3':,?9gg1?:??v. -432 .- f . G,j.,f3.'tk'. Wur- ,' .':11'Qiil,a' . Ad I - -J. 1:-1. "32- . 25:5-433 I2 bf 5-ggi' 7 ' mlnlst. . ,Y Y 32-J. ': 'fx X'- J., rf gl- -97 - -.1 IHUO Y, - -. v 1f:'.p1.f .gf .5 H H2111 in---Q is -. 11:1-., -E12-.'fQ!g2'..,1q1:-S"", ,irgq .' '-I Lf-ff-Eff-T' ' 1+ 731- ".:2E??5- Pi yi, - Am." .1 .r-3-' 's.g::'ze2--r.. . :kg :Q 'J-321 41 ...- ' -,H 1,454,:-g".f:--'zffg:f--- -J.. 7, 1, ' - J-14' ,552 -- ,.,g." -, .: nv:-----1---. Q 11 9' 1. . - " -lx '- -'4'-1Q.wx -sa-' '- -- fwl-f1'T,a:S:-2 .-r we--rf. -Q- -an-.14 -'ff 1 Af 1 ' . . - .- g.f,g25::-5 , - -N -' 1 .- ,. ...fn-, -1- , -g,g'q5,W,,. ' J:-" ..gg,'7.q'.,h,8e5,.,.,,, . -gs-:ig 33:3 .Agp kv'- .: 54 b Q 'Ig-.33j.' 5. , ':f.f::g5iyL 4.11: xgff -lc.:-.r:. Qs' I Q.-..V , N-:-:,:B.,,.,n,q.5- -is i -5 - .- 1 ' M ?5f'55i-?1fE"Tf-::'-1-::Fi:??3??i-'71-Wifi?" ' ' J33ff.!f.t""""'A ., FZ' ' 'fill ' 'If Y-. - - ry- ' .Lv-15765-N-. ' 2?-s-auzrww gf '. .-::1.fq.:'-'-',..1- -. . .-z-:.:-wir? - . r' ETX '. mf- um. '. '. -.. :qi ..'.n,. 3.-.. M1 ,.x,:L..L. - . - t:-...N ,. , .A , . , ..',...-.i...x,, ..,,.-415.05 ,-,, .- 349, . A .. , . fy qql !g-351, .,gQj,.b--x,n.,g P.,g5:4,2','.. ',,4.1:1'Zjj.f -,,:.--jay: -. g.:..'::-gf up 71-aiffgbii' q -: -+f.ua4w.A?,gf, , ' W' -Km wi- -' ...-Q-2-fwff -'w.:f.'-1-195.-:awk-.-' -:.a'f.'1- -- :::- ,--'J-:Mar-f-"'-"" ' wg... H- fl :'-'-'- " - ::1:. ,-g ': v . ,mdp-' .'1.4,u::f g,.:mg:.,:,-,-.-' .-'.:Q-Ez..-u-g:,g,':!.j.' ,,', -- .41 g,.'N,'.--'. ,au . 3.7. -. -1 A.. H21-I . , "rR'S5?iq:T-,ewl - my.: :, fs- ... y- - " " H15 .""E33"W1'. -,g.-sk-i?w2?'5:?s?fl '.':'f-'-fd? -?i?.'.:'--,Z .:af:Iff:'.'a-A'--'..13P' - - -- J:-i'.'.fX-ar ""?g- if- " 55.9, 'zz i..b?'f 'lu " -'Y - " , 3 .igfs-"" "-.,.1f.:qs-' l.-:gg-'.'-j-5-gfrggiff..." 'fiiiff-'f.,' ,551-' 3,-sf", L .Q - -, -ggi: -g. . 3,45-.h'ff::',gg3-,:,.,,, . - Q-L, 15.1 ,git -.5 - ' J- .-fs:-5 A :-1 . if .--f' ,F ,wx-,s'--.' ' ffm: 'a-9 ' L-P.-'21 . . +11-1. '- gf... A - - " ,Sgr ' - .-: " visfzf- 3'-l"'N5F " ,' ' f'- ' ' 'Ff?'f- 'iix Sf. 5154EQ:,':7"E"'vj'T7:'5l-5.1-11'1? "1'f-394334 - -- N- ' ' 1-541' .-fx ,- -',' ,- ,41-gf, 1-'-fy' . :gm-, 1-:gm . -3:1 Q'-1-Q -:F .,.:ayaf,3w. ' - '.-. -1. '--gf -: --2 . -' ,- . v., 154- '-xy. 1.-.-A .3 if.. , . .sgslgn - 1759 L1'25-.'.4f:.-QC.,-..'+- . - , -'Q 3 - .. - .f '.+ , .-.-4.-v. .,-'.-X--1-Y. "f.-'-, ,Lg ' .- - '.- n-a. - . , '- E, .335 ,, -':,'.-,-9.15. ':. . - .3 ffifwf- - . ' X.. - - 6 'I' or 251271-iegy .?:i:zg-1gg4f.- .I-J, - , ' ' 35-L ,Y "-QQ' gig. "gf1:,.,i' u',:'.,-:.a-L2-In -,Q - -..:,-:Si t -,N 3 " --. - , 4 ""9"'-:.-.-. f ' ' ...gr X .vig . f -. - 'g --- - -K. . Q ..-.'-Q.. '-wine.-isgiug-gi :-2-. ' ' , - e - - ,.: -5" H ' ' ::"' 'L I P' 1"F: s ff 1-K . .. .. 1.--- -4. X-'Fw 'rail'-5-I-' W: . . 'ff '1' " 42213 I :5 .K mi! ':fY.'- - 'S-'C 4- 511,12-s,:i1fh :-,,"'.- haf'-: 'J-.71f3's . W ..- -.-5.1, .-.g.-4-.3 .7 ...P-1. . .g.., .,. ,--, .,6.K.-1. - hug.: .4 - . -2-We ima", . .- 1 4:1 v: -sw 214 - N '- - - 11. ' --f--gm ,fn 'A -53 ,wr--K-. 1 .-g,ff'w+.,21:p- -'.-: -. .-.f'.., f . ' -N -:. '.'-- -- -- '. ' . - I' .r-'E' A',' -'f'l.-- '.', .M R - .1 'fi-X 1 .ffm :"'7i:.' '. N- '-:rw '- . - l:Tff3'1--.Lfi - ga. , c -- ' - -. ' ' 1 ':---N: pg- 1. uv. :gy-,u,A - w'--fn.. .-. 1 I - '- Xl, 1 . . , . - . . ,, Q.'..' A ' -. - an -,,-,.".G:if21' ,-1. ., "1-. 1- .1 . . I .I Z, - If,..IlIIi:I,,::.. . I 1 . -I -s..,.:II . , ,f .' I, F.: I,-,g4EI,7v:gEgI::4.:: "A'3IIf-Q55-x::II -r.15I1Ix:.g:,I,Ef.I. LMI 5. qty: II:I.:1i,:I , . - -4 . - -.. - 1- -. - -, . 9- .:.1- -' 'f"3"-5 -- '1.1fc- -1- - .- -- . .yur , .M . - "-fl' ,' , ,.-giaihjfi'-f.,f ,rr f ew 5,-Pj'3iL..g,g,,'.g'g1.'1f..--'-" .. . ,..,,I,... ' 'E "if" 1' - -' . -: ' -" wr :. 2 1 . L., - ---551' 1.:,1s 'i:2i1- ' .1 --, 40 'fix 2- 3 , ,. sr , -Ira -., '- " - ' - .1:'17kg?"!"?x i364':??'f21.qgQgwT" 1121-",W:1ti'. wig.:-1935+ gh 6iQeHiQ4.1f"p'g:f'g 1 ':,g.1.-55+-1.Q'?',.:smf"1,229 " ..'!-f:'r-rzfffi' . 2: ,, " qs, i friggin-A 4 . ' vquymzn up . i'Ti.R-:Sf Jin. .-xlilf flu- 111' ' -,, .1',1,, ' .. " 'F 1 W, C '-. , .i1f11f"'l. 111Q5'?-'.-1- 'fitw--"' " Ula--. X -"Q' F535-,Mu : 1'-':' .1 -1:1 ., -fi.--1:1 -- .1 .-. -91" '. -, 1 J' ' I.'.1.q, 1:-' gp.--" J - '-'I - 1 . "gh-.,. S'-r ' 5" 3 .-:LS . ,-.1.'.'Z -A-11-1 -v, 1--.'-1-. . --fs' ' ni' '- . In 1' . ,:.:: .31 1 -414 - 1. " .-f'- , , .1- , , - - .. J, K- .. .G.,,z. - hc' . --1.1-1:1-q'lQ"a,.,,.--,.' ,... x-..:1. if . -.-,:7,..- .1 X: -. u-.1 .. -eg: ,. - M .1 1 -ng - ,--, 1312-1--, 411:44 Rs -. W .,-we - , , . 4: ' . - -1 ,J I ,gn I 11- ' ,.-. . 7 A ., ..g-3"g,,.m ,s.II2.,,f-EE. W1 .:. II- .fI-f..,.q , ,,, .'z:1..-. -1- II, .,- I 351, c '....., 1- . .I L.I.g 1 -. 5.-,..:.. . , 5-.fb 1,,:1. 3-,, A . -.- -I.. 1-Q..-+ IIIIMI7. . .4 . , . I ,I -5-jf 151. ,I "'- 'T-QQFYEFE ig'f17,:flQQ,:11e1Z+9' .-. , 5? li JEW' 'A 1:-.1'3f:'-?'.'-3'i?L1C-,-.' -I711'-If-:ZZ5f.,3'511Ql3.--3.4.' "f1'.-gxgi-Nz' 4' 1-3:55-'3'f33'.1-.'If' ,jg---.113 2' ' qif-3--Y.-' '- 'H Y'5ii:S,gr'1gig-1151315.15535 ,ii-2?,g35?i'f4?+'i3?Qg"'g ,gi 2.1 ? W aa-15: -'4-,'I51-X662-11' .1 1 -1fi1:ff-if. , - jg ' 1 5-..11f,'1'---J ,g.1,-.QE-iQ' . I sg-21.3-:-'-Iv' ,, . " 3-"-.+" , 1 .1:1.-fU""E,-.-,.j:2".1 -,-.525 1.-1'3hf:?:1-253951 4' ,223--1---.,-'55?1ii1:' '.:f'1,-.151::.4g3R-,,,2"": 5 11'-iii 51:1-ff" NY'1'?n, -' 'YQ-V 1.1:-153511 11-'--j-5::rl-- ., ""-Nw' .,1' '-: 5' 55?--av , 1.-,1.3f -- A 711- ,Q ,5.:,3fxf.-cff-gg.:---4-,-1 ,,.c"- I, -11 .4 -ifg,:,1g1: 1-as L--153321-'. .I Ip- lipspft . .-. .,,,-,:E?!Yv'2f7,--'-:':-.1 - - .-3-1.-.L-3.'f ' 1. . , -xy, sp -'-3. '. 'Q '- -'-11? -4 1- EF? 1' ' W 139-.g: :--:- ' , vu J' ' '-'f'211.-1-rv-':,:1 1-f..g 3, 11f.f,-' ,- -'am .zaifs-..:'.-:.:1.'ff'-:Z-, .win 66,1-91-11-1 -4.3:-'zz-1-.-. ' ' L,fw1:.a+ - - -'.-',.:. ' ' H .--1-fr---. m- :-run.: . . ' - .. -:-F'-L ,. -- . . - 1y.'.t-.- L ---- - '-:-.,'11-f. .-- f 1-wr . 111: -Z:':'Q:-.. ' -.----:: ff-'-.1 .-:.- . 4-az.-'1' .-1"-f'----.-.-Q--- ,f 4-.r-1'. 1 .-' ' . -.2 ---' - ,.- . -X - -,.-- 1 ,-. - . ,1--J' . . la --.w 11-.-.. --If . - - , -- ..: --nz-Q.--1:. 1-..--.-E-Amp, 'I-.- - -f,-,1-pdf-.,.,.w . -313,1 M.. '-,--vc.-in - ,nfl 1 ---- --.-,.1-.-,yr.xi--- . . .- .v 4 -: in--. X-. . r5::42-,"'-.1u'?- --:- mr -' Q--,-1-1-.6 - -.---gt4':'y- - -r - -1--.1--,.+v.. ..1-.4L:g-1-11-my-N' 1' -r ' , - ,,, -F.. , 211: --1.--J,-.-. . .- "--t1.----- -. - 1 '--HX. 'wet '.11-,-1 .-2.-1-1-1. ,.'.1. -- --H: --'-J:-vi. Q --4' .1 . 5,21 1, - 'tgifa gf: ' -"2 1- " -1--:'. 1:'f-'-'--f'a'.. 44.1-f:51'-E21r1f'ff lu' A ' - 'Q ' 1 -r-21' 14'1E-:1f1- G'-""-'!v"1f'..'e W -- 21 ' " ' '- 1: ,-".:-.-.ufI.:.'...--1:f1s21:11i"' 1-:---5:15111 - 1 f ' . 1 1 -. ,a-2 -- 9--11--if-' .-r142:.- 1293191-T-M"-11-'9-512'5'1"3' 'if ,.-1 'ef Q,-heal-11515-Eisaa:-x1II,425:-.1: -.i.1--f1'k1-125513. ai' 111:95-1'?-if-1. .1 ' :Lf ., 1.,-.::g:, - -' 1 , " ' ' -i:,j1rf.g5- ' 1ffi:i " 13 ' 1 ' 1 w ,. 11115:-111'-11-1 -11 " H...."13w'1-'- '-Q-51,1 3245- "-Q3 . --55, 2.1: Q1 551-.j'1:'5i1.-:iz-2:5-'sff' "WP , x A"" "" ,.-411-14, its . '12-:-. -1f-":'- -. ?yf'5,ti,'.f-1' 533' .fiigf-3-:,. 'N-I: 'Y 2.-"":-Ni' 'fs'-E' x T. PYT- 'F-'3f'.fnEf':f'-"'l-u ' - - 5 3.-'. 1. .-.-1. -:--- J pnl' - Lau. -5.1:-I-37 33 -:,5 '.1 Q g.I II.I .I I .II. . 1' 1 ' V .jff-"3 3 ' .tif-fffiq ' 1 . -AIWI53 22...-:In-5 X14-'II , 1- . ,fag ' 'mv Nmvqp ,-.1 . A 1 -1- , ..- "'- 1 . ,,.,.,.,.::,:,-':'1:1,:5g -y.5',Q?Q,',xE'. - GJ' 'zfu :Y ix! 'N-f:.,fj4'-- 'Q ' --f .-3,.:1--, Q' I .- 4425 ',g-.--g.uf,'.' 1 ,,4- I - 1 jsp' iqxgi' I.x-'.AL1I.'fI ' " - ',': JCE, ., in-'1'E:1'c - 11511 ':1g..1:z515.?2 1--.-13" ,. ,I II I - ,ix ,V 5- I. ,I if -'t1'!fif3. 1 2' 121' .im -':-:-- 12:1 -pr -, ,f -Z":'::.':'Z' 7 kI:.'.1 ,Vi".- "Lf . --- . --,- ,-,-az. - 1 -, 1 -'.. -. 1 ww- 4 111112. 1'-5:-N QW". .,:IQf E 9 in-3-S: 1 :1: 1: :-.-rf 1 2 nil E' 7 A g :Zz-' .1 1 ' . 1 :g 'F I . 2111.41 Q' ' ,Ji ' -in X if -,mngg --Q.:-kv 1 -fy . gg-I., 15112 '3f?:':: 11 I', II!IPI..f.?I"' . .- nav 1:11. Y: .f fi -,q15!.1.jM-, . "1 . w .za -S 1. .--, :-.1 E112 F ,'.':ZL2-ii" 'Tn' "-:'-'."'3 '12-'ZF' ez- -412-.."1!. x, s'-..' . gr II. ,Er 4 I ng.,-,S-X...-, . . . .. :mi .Q 1 -521 gm , gray- JA . 1 611-.f.1.,1.. .5 , . . III. I,..I,,-:tg I! .1 X :I,.X ,xl .I. 5 15-2-fj.'.3' ,L---,-'3 K :HR-5: 4-gr, 1. 15 11 'ISe.':': 521237 "-':::'e"!"5' '5"s.'.'x 1 ,.w -:..:". -1.-2-' ,1',45:g., 1:-kg-Eg.-QAII-,?' . 1 .-11111 1 ' - ,155 -I 13-.-.sL-C--. -- -1 ' -- -'-.1:-11--! iff:-yn-'11 :rw 5555?-1'-I1 .l-. ., -13: t '- " vf':2' ' ' :'f:Y-'-VK5-2 'Q bleu: NV 'I' 1:-. E.: .11 221-'-1 1 ,--.-- 1, - -':1:q.Q.g. - . , 1---f 1 ' .1 f:. . 1 :xv '1-1'-, X . , ",:-:A 1.--2-. I - ', -' ...Z-y,55g,,i.I 4..5I,.r ,J-l..,I-If , 1, :.55..,5.1I, 54:35.-.? -III -, . .1 gsfgiii-'3l,L',..., .if--.,, -'-2'1"" 1fQ"'f""H?3"'. " N557 gif-.f:5?!,1 a1"1,5,1 Wz1!f.1 II .II-1d.I:I-I-.f::I XMI. "Xs'1" -.-.-1:12:21 .2 13: " 1-, -.Ah-.: . ', '-v., ' I . 1 . . jf.-,C - - 4 :.a 1 5' 1. -1 'Q--Q.: ' .1::- 'Si H 51 .1 .' 1 -11,192-. +03 -' .11-A-'mf -:- 1- 1. - 1-s .1 4'1- !--. ':::,e.'F 1 S 'V 2' 'a' - gf' -. .311-11454: ' Q '1, ' Museum A ' ' l :Mk IIII.I,I.II:I?!I I2 , lmoly I HI II.1l MIK. -:WI .I .I I . ,,. .-,. . . - -1'-1x ' ' 1 . ' 74 '- x ,-. ,I-.'3.,I-.: - ,- : QZEPIL' .1-23-:5t5l1?f1:1', vi-Q. ' . : '. ' Lyn '-Y I I,,,5237h' .ff - XLFL-L V-LL , ilff. 2 .5-.:.a?,3:x,.,:---1, , . 4,1 'NJ -- . ,:5j'..:1:1.-' ,gig-.',I :EFQ-'1fL':1Q1.Jf5g.5f17,..,... .... ---fs---4 I. uv.,-A I ,.-3725 ,..- .I :I I II ,A1.. ,f"'W:-1?,,."1,-"j17xI I , ,,,4""j- I . I ., I , NF., A34 . - . Z '. ' if-'-r '52??I::::i4i-121131--'1f"xlffE:''i"':'1::134'P?fz'fP1N q55.f1f2g:1?9:?f!.-:ffS1-fi 1:3:iQ7?"n iq? '... 5" fWWJw5iW1f55:f3.-1"?M5, "wif ''1'i'Q'f1f111?f2'1i'.'.'Z'----4::.1G1'f?f'7-'. 'Sf Af' ' 7 -'fi' " ' 1 ,. "1-, -- :,LQ.'4.5-.14'1-5g51q.5.- -3..-.-x7m- ::.- .1 ..,::::-1.-:f--rbi' -?:..1,w:-55' ' x1 '-'-fg- -. wr-5" a'b1"'p'Q--if-1--. "'-1-'uf-1'1," '- - ' '- Y 151'-.'-I-"fI:.-1" 'vi1i1:-'-1w.'-.- QM- 'sw ':1:1'-..-:.:f"-' 4.192156-t'-ra1l'sEf:2f1I":"2-1'-'31'L--.fi-1. 1'-T-11:14-. ,ff '-111sw' .- - .' . ' He - - -,-Se-..,:1 ' --1. ' '-'F'-12: 1-'r..'-2+-' ' l:.-- -2i:1:' f:",.' :r.1?1:1-- ,g1.gF1.?-.:'1". -1:-' ' 1.-1:',.1:' 1 1 .1255-4 -124.-..., 5 ' ' -1f- 1 -Q-1'1 'v g , " '-gfff' ' . - 1 - N1-qc,-5,5 'fag .AV ' --x-ffl".-'.:1i'-+1 ,':11" -'ot-r. - 131' .-a-1-1 -1' 'L-Ev 'f .1':'z 'zvxl'--, .-'.1z:1"-:.:--.Q .-. ' ' ,Q ' '1 it. I if ..-.. ' " Lz'1"- - - -, A f.--z -feM.1M- -'-5-2-317-.' wr' , - .zT1-11-2 1 ' , -1" -EQ 1 -1 - ':- 141. -- -111.1-.' 4--1. .1:?'f5'-iff?-'25i'1.3I-15' '57 ' EEQ7'-'31-3"s 421 Z ' 4 59" -Wie'-" 'ff'-'Z '.'-71: 'ffff 1- Q. .332 'iff , -1 - '11'f'f1P.:-11' '2f'- ff '15f,L1g1 2 ? - '. -Y? 11" 'i ---.:' . .V ' .-. 9 1 . 15,-1 r"'Y .In ,'.. . H. .yi -A . xp :5 '5 ' .4 '.Q F-45 . 4-' .. -A' -.-"' - 1' - . . NL- '- -- .-1:-Q.: 51--"X -- -u.. -2 ..,,- I I-U . -.: - 3 , .. ,,...-:---- ., " -.U , --.,-5:-,. J ,f -'wp,.fs2.-..-1 -1- -A4-Q ,...a,, -0.5 -. -'-.:,a,.-I,-31. 5, -:..: - - . , - -' ' -. '-.'.y' '. L- .--' ,ff-' -- N - .-. '--. ' , .-,-n."- :..-if -1 Q --'ffrahfrt ""-2-,,-.-in .-::.. 7:-:-.: -':--.wg 1 . . "41v-f-""":'!- p , . - - ,:J4 . . K '-255: - A'5:f."' x ' .-:2'fhfP?:-2.'-"rw-'"Jai"1".'.' as-l59ff'3 f'15i?':'-5" -. .. .. --.. . ' ' 1.2 x- . - -' ' 'l ': ' -..f '.k"'1I"ll3f:N?f"3 E--av' '35-I-'A5' ' f5???fZ'l':?.9Tf""'i32,1 3fE'i:-Ia-.'ia-L'-Wa -if '2f-."'9?ff:?"f.."fE"-X-. "4-ff:-. . .. Wi- --. '- "f2?211 .17-ra' ,Z ,g-6-...Q-f' -i iiqgsfii?-i-' ,g....- '61 " "wa-:fy --rw: .-14.2 '. ' 1.47-..g:.. -' 1 - 1 fu. "- . ' ,, 4 .- ' " ' ,x. ,.f., sr ,r - - ' z -. 1"- ' 1- -, -'Q-rv - - , '-f.'-"F-.-H . --I "" ' -"-. '- 'f 1 rm---, - : -- -. .. 10:5-rn ,W -I., .v5g:c.f1' ..L-- -'-i.' -iv j Q4-.Q ,3.5.5,J-nrlz,533Q,'5!7Q7::f,.inf .-:.62:....i - Q l , 3 gxzgfg 52 .5 .Six -Nag-3 -,::,5,.1. -f tu 'nf' W4:i:ca..1.5-- 5 I, .U .I D. -'-4... I., . j , ,M '-1g',i-Ztiiiqaiw.-.6324-'E' ,.'f'-335.--'AT Q.. -K. Q- '13, g!r.5,.'.'1: L: -- '---5.912 '-.' 5 . -- --" I' ' ' -1.2 ,- :ip 'J-2-3-. "'.-:,'5'f1-,'-,". .',-52:52 -'97 "":'5'-"'ivh,2-'55-gi ' -U5 5 :lik : " , ' 'U ,. 'f.1'J:"5" Y- - vin? Fr- PJ. -:,:'L:. 1 -N' 1-'5""5-'Jj'7C1'- '- E' ff: -' " -EL'-'7-Z'Y'L"f.L' . 1 .ffifif . ' -5.31.--g.'-'-. . .' ' , ' A . : -U -'IJYH-1-, .: 'fir-1' J:-1"-1154 -' - 5i'f1"..'5 -Y-f3W'fi"f'FQ.5BF 395 . ' ' .- -if-I-'z-231- .-1 '?.-Sis? .qfffvf-'.S5f4.-af-fx-'f-5Tfr. if-'fn-45.-1' :. .r-?' '-' -v,'rf?2-'??Y27':.Pf"-'-:.'- " ' 1-'-3 . ' :lah 'iv"if-v-' 'I--.1 ' ' 15310. 9 'V .-1 'aici '- ' 5 ff' " ' . . H.: J' ' '-'4'l11.'if-f-E6:- - 9:1-" l"'53?"51'- :2si4:s: '.f.s. .42:-51:-,1-'a--'- 1'-2--: -ist: -kiffna'-2?:.-I 'c,g,ggf.-ft-'-:Q-. , ' -fan-lfffv-. -' -1 .. 'N , A- .,'.., - , ,JL Jn, ,q,?d Q, .1'.5'v. , - . , , , fm , ,f , .,,.-,,.-.'-,ig-f q,..'.:,:2t-I--3 --Q, -.1-5 - .1-L f ,Q---E I - av- -.4-.. B .pp-.-.1 an-, Q-fx, . 4-gy, , - -.511-mfg-Ei-4 - .- 1 . .. - 1 -pp, X x.: - L 'g -,-gin, 5 --144 :ff-L-'f'1'. ws 1--pu gr Q 'q---L. .yr ., - 4.---1-11511.15-P-qw '---Q:-:,'4G'. Q-cf' "- -P'-'P -a-Y 245-'.'.:1 -..:-za'-1'-:'., ,. :-1-. .' . ' --JL, Nz-f-P11 -.'-.'...-:.y:f2--r ' ' 2.11. 'Ff -:pm -fu-c 'a' ' ' Sr"-1 '-.ff ui 4' Y 11- fr." ' ' 514: I-F122 5--'gm'-A-1.-fc -'Q z? f .- -fm - -Y' , . ..:-ffm, I -u' H" r.- '. ' ' - -. .: .. az- --gm 'ff'-5' 1 - 'I ' . - -.A ,, . 2 - - rg . -' A - ' "" we-i . '-...f-iw" -- ' ' ' ' 'X-..-w'-1.-.4115-'f" W' 5"-'L' " S--"la:-:-1 ' '-.-ff: :::4:' --21.1 -H -. . av -ff-1:--:s rf' 1-Q.. c' ' ' "2" "' "'--. '-.Sf-X" '4 1. Ft-.xi ' -. ' 3-ef.-5 f J -. .. -' .. "'x- A' ,. - ' 1? .. Y. . ,A 'J' .J . ,, - R - ,Lf,,- -1 '----,1 --f-H --rg -.' .... in -1. '.: ' ' '- ,, '.' A , .5-L ---4 N 'mga Q - ',,, . ,yu-9, ' -'-i-i-ff. 1 5135-' .-v'EQQU11'5'f 1. '. ?.'u'1p'i-if- "2 e' --'-'sf:fi:"-'- i ' .' '. 2 1:90-Y" -.:.'.:-.--. ' '. ' .sf -, .-.. - cigk:-55 . -K ,lgfgxiwlgx -99 ' ' .---:.'-aiu '-' :J ' .. gr-4-220 --,L g.:-new: 1'r.?Q-if . -!,,',-.,g" ,.,.4 -45,-jx. ...1 8 -25? f! 1' rw .-f f-gf: . F. --Q-351. -' - -l":m"'.-. -.--ir 'fr .- '1:,5:2- -:-: . -51' .'f.1f,1' 55525 . 'H' . 1. : '-." -Z: ' ,.:l.,'-,: .A 1 1-ff ...gf A " .wa-11-.' .- -ef .th - 'a ' 1 fr. 5 ii.: Q' H .4 . :JS 5'2" " ' . -gf 'f 'L-' G ' . -.,-1, - '. 'Q ... , -U. . B - . . 4-. gfix -. ..-,-4 g:-'-.: -H' --f7i3f": P22 - . '- '- .1,e'. , ..':.-Q., .: .f 1..1e3f..-.gSQ5". n ,I " ..:5l'T.' -"'i'fif"7 EW: -'f-.. 1' 5' - . -Q-gg.----f.. 1- V : ., .E i .' I 1. 'Q 75'-TV 525 , 15 R '373.1?,Qt3'ii, 2 :if--'gicll' -4 ".'.'5:'rEfa-F.: x 7 -15? jf 2.1: .1:.f. xr .521 '-b5.Q,,.s iw X --v -.-...,- fx:-' -- .. .na-:1 .-sh. fy H - 1. -' .12-11:--7 iw- .1 9 - 5 -..:z.-- .v:. ff! p 1 '-I-' .-ff' ,S-.xii-,-11 I-15.45 --if'-f:..'ee.: gi. " -wx? ' in-:A 't'- 1-ff-. - -xx---. ' -- . .T-ts: - -5- .' pi-"D, ff , ngqqi -1,45 :Exf- ,,-f . - ' 1. .. ' q'If11':-'.-'.'.- A f-...pf lr:-:.-1--.3 ' . .. , --1: '-,dj 1-un. -1 .B ,-.- . .-I , 'f ' -.71 .nf - a- , ", - . - . f M! ,.-.f3.'g:,g I 'an-iW.A .i43f5 gg- -rpg 1- P-0 ,-'yi-. -'. if-5: I 'SQ 1'1:ri".g:. --, -' fT"'gf '.!:.- ..y'-'riff ff, -, -,Vip--, X .-.-"xl-ff mf -JH '-53. Y-. - ff'N5"'5' -T 31: 5-Q . 1 -Y.-.H - . Q- 'I-Lf . ' - 4,2 'v :Z .-v.--A.-41. -pw: ----...af -'1 .v- 54- f: -j:.g-.?:- . . .Q ,M QQ 1 . l' .472 I , lg 1 . E3?5:'fFL4ygii s .f:1ig4- ---L -'ages' . ..,v S,-'- Q 1- xr -. ' 'Tm '. . lx 1? Sir: ' V . L -f:'g,1:" - . ,-'1r-f-- -.w-.L 4 - . . N J..-, 5--. ..'..:.d. M-A' . it .E rx L. x .5 . ra- ue- -.-.,f-..ff- --2 - w. '--:-.t.r5'----- - :.A . ,.. L. . it yslpy,-,.h xi.. 4. -.' , - - LIb1'3.1'y K 5... ---.. -:,, - - ' . fr. - : -'J V+ A . C:a9:1x'.,.N I '-jf-2 ' - I '- . qavfg ,Az . --,--.. - Nw. .,,Q'x .1 5 gk' ?f,:',A:-" Q. , Xfi- ..-... 'op-A. . 5-:..qf5,.g1..,fif?.:-, sig- cw, -,.,,,,. .. .M --1 ,M v--,,,,,g,,,-rx Jawa W 'vFnvwK.- Z -...QSTA .3 ,, - H- .,: .::1:' ,g- 5 '..-:x:,.f ,... --qpw.. ,.. . -. ,. .. .. , --:. " E- , . -4 . s--. .-., - .. :. LL- - ' -' -,, - : - - .1 : - -. .. f. .- ,,.., ,, if?-..-41' .,f,-. --5. -, , - 'J-. - - -. q.f.saa2,-MWF. ,1:?.-HJ!-1" . '9 Ngffj. '3a?'?,?!?1Tv-ref.f.sg+i -5 'aqggwff-----S:rr.'::1-----:fff:23!'?-.- 5.1,rf' 'A Q. H . :1-I-'t 4','iE-?f'-.:21rIff- 'WI " -- -- -:E-LAW.-'A ff' Q' .':'Z1'l?"' ,..5::3?1r,'?:f1-195-" .Q-:.:a'E3I7' . 'n'-Qrftiifk x ' 5' " 4227- 4?!:f'1vp :f.'?zE1--.-.f,1"'-'-ifff-31'. 2 Q '-, ' , s, -1:41115-4p,. ,,.Zq,f.-- , '-322.3--.-kin gat: '52-' '.,g3."'--.l:.i.f I ..gg.gqfF.'1,-.'2.-5551115-':j'.f3i:'--1',.:,-,-5. i-54-2-Mtv, ,.,sf',-zfufii'-" '-lqgggg' - . 4 2,3 -,-.ex-r - 4:55-1-1-, .K , 1'2'1?1L gf-,,. 'QE -A :,-'-','g"'ffi:f.- - .,,4 '- -1' , -.4 I .. . ..gg-4--'gig-., 1,13-g,,.u fx.-.--Na... ..---.QV ., - mf ... .,. ,-.-, - .-. '6r,:.-. X, '..,.-,,. . 1 ,..1..-,- Ah 1,.. , . ..,, ,. .,-1-n- . , . ' q'.5'.y- QA-. ---.X N. gh.-, 4, 5 - Q - -1, -., ... - -, ' '-'.-1-:Y qt-::g:,:j-':' '. .' ,wp . :--3:12 '::.Zk'.-L" '- ', ,. -.rg-1:-' ,-:- -. N ' - ,,.-- .: :."'!'4:' ' ,f':-441'-' -- ', wg ' . - - -I-S115 -.1-, X- ' ' ' ' .',:1..'-' --4 , 1--.: 31.32-.-, .-1. - - '-.,--:- -1,'.::".t-3- - -rg--:. , . . - .f- ,.--,fb A ', - - , .-.3 .- ,.1 . ,, - .--,-4,9 5-, .P . , - 4: -.. I .51 -'Q-:... :-.' - ..:. 34 Q..-. K - ,--I.-,-:f.-7.1-.f,--V 'L . - 1-3,-:'.-115' ..- - -- . .- . -ss-2'4" J.:-1 41-:F-.5 1" -.1 .. -.J 119 :f?1::--'ev 5i:3Ee'.g . "':.f:. EL'E.Q"-'i."-2'-",I31f:,"- 'I' . -vp., '.f.fK:'f'1Fi'4"'R'g-' Y - 'fl '- .' - ,1'f-'-f.-- .122 ' :':.+-j"!?'.?5':fT'- ' .- ' UW, ' J' - 'P' cf?" -,- ::.g' '.:-'-55' A AW' . ' f7'1-' ' 1 .""i' 1' lm- Q. - 'SPI ' x'f2':f.-. - . V1-'Tx "xii . w ."-f--."hI" . '- " "4 "4 1- TN: -'-- :I '-2 -:1 .- f'-1 . 4 ' cuz- - -Qu, 1 2-. .-1:-ii 'iz-4. .4-391. cr ,--19-31:-?,f -311-' -rf. Sf' f".- ---175' A I --1.41 mr' JQ-Q.. FV' - .!'.-ai.-wr Q -5 ,grim '-zxw - a- ' iz. 1 - ,?":'. Qlir-'F' . K'--1 . - 'N -I ' .I - rw: . ,- ,:.1. N '-L -.ky ...xv-II" - ' -i'?.1'7' 4 X 2' - -7 , dvi- . " Gif- ' - 1- 1' - J., "f -' 'fi -'E'7-1'-- .1 . -, -: -' ' . 'L 2 - . ' ""' - - - 'n 3' 'up fd-.'. x ' . ' " L.. - . u. : - 113-M. ff' -:"--35 Ms ,-,gan-I-P -' ..f-'-1-'----1-' -' -.-'nv' -f-'-'-'- -. df' fx PM '-ff: 'ff' . 1 --' ' . -- lu 0... - '-- -- N- - " - - ' -9: 1. . '-' --'- - : . .-ff --' - '-an .e--,.f...1- ---uh-:L1 ' -fn: -:f:':4 it-.' . '--' -' inf- .-: --.-f' -' - -. - . mt-. " --' - ': 'Q-P. -' .-. - -- - -'---ff'--+ - ri-.A'. 4,.P,5-qxyqiyf.. .Zagat ,- ,li 1.-.,, 377, - . , . -. L-.i -, . .l ...U ,-5 . 1 ?,g.-.Sys 5 291- .iw .-1,-53 .ff -5-N '...:5ff.q: -in-fi - in - 4- -- - 4- ---ff - '- -':--- .51 - nf-c' :-.. .---- - . 2 . -sw: -1- -.s .'-'.-vw. ' ' .-:I r ., . .. ... ,L X-, ,J g..3,. A, cv .lb hz...-. . a 51.5 , ro., . . Hx. ,Av . ' '.' .' - ' - :g. -ww--. -4413 .,.:-' fe. 'Q -1- - - . . . a ' . N I-f-- II II I -'En-1' . ' -'I' 2 51-11-'.3"'3r-..l'f1 fir: . !i':,'Z.11I I- i . . I 1. """' .. . ' - .f--'IIl.-.--::"x':'1'Z ' -- Nw, . .- ' - ' . . Elf-"' I--If? "II3I,f5lf5'i:e. 1-'S-?'-f1f:?':f-ix-"' '5':"..e.:- -'-291.5 . .K - 'x ' - -.J - X - -M I+' ' fm--. . -r- '.-' " 1 -1122611-1 '. .-,-:f:- WTI 5.-1: .--':'.f:---.L '- 1, Y' 1 . , --F . I .." 1-.I . --Jr 4 ,fy .,.ynffX'-5? 713 I- I1-5r:::.' .' 5, -.'-..- gf ' -:I..II,- --.o. .I.-'-' -. .I . :-I,5-.- if . - ,. I.I,1vI.,--'- I MII - .. -, .I-5-T iff, "TEL ' -. - -,z"Q"'T-,ffl-4'-2 41i5".f5--.,-- .-:ies ' ' --" mHfw'f-fffcP5L' 'f-15.1.-:-,-.cw L-4, -"2-'43 -ik-5 ifzm. ' 5-ff' . . - a-65355. -. '. 5:44 .'-.-f:-"1 if - .I.51 wiv- :-:-'-s-:111-:t- --z-A' Hi?-3.xq:-:za-.1 wI fi L 1 I Q.i-:E-' -f.,-. I: .1-5. ..m- . -'KID ' .-'rm--..g.' - 1- 5- I -gg. I - .. . ...f .-,f . .QAQ . . ,. ,. -.X...v , .- -- wa ,. -. -. , ,g.,-Q 9 .. -. -f -- 1 .. - .--. X .., -4- . - .- -- vq-5w'f11-- '-:.:'1.'5?-' 1' ,I--2-:Fr .fail ' '--V-'-'Tw 5' 551. F air- ,.-I 2- '-'-Q?-.4:?: "4 . 5,-V ff' - -" -' .l-'5f:'E2 5 is-'lil '-5 'IA 5-I-II.II,I,IIII I.I..d,ILWgm,..M' I"-5-51-..,f.:'gy4qf5'q'g,-I.-I-I,,.E I-::.qgg3.gg1' i k . 5524.5-We ' 5:25-' 'I 'P-Q.. I . I' " :IQ-Ig I 1 .II I .. .-- .-4.2555 .' ., . . .' "--4 'i- '-2 1.111 11"--':".. . .- .. -- -, '-ZIP'--3-L .Swv 'fi' .- 1'-3 1' .. ss- -"' 'Il' Liv .' 'I-'-'fii e ' - --'ff-?','v!5l1zvf?2 -'f"v'-r. - ' J ' -. " 2" -. " --iZ."5152-It--n.. - ' .-'ff-'1'-':L7.P.'I1' '. : . .--':Z11-:-"'- 1 ,gig :' J ,,,,. 'II .5 ' :I-?' -311ff':5?. 6'-55: I-' " '73-' , L7-'-'Y'T'f . QLQ1.-If-'-Ffa ' I. I 5 - rf-'- -' - Q r-...F '.-fri-'-iris ' .. - 4--2'-I:-iq--waz' ,. -'-'-'ii-:1'.i r,,.v --+ -' Qi .-G -..:---'Q-5 J-.1 if 'P- " ' IT., ' " ' ' ,' .' 'Z . I'-1' .79--le - . -4-el . 1 --.-..N"" x-' - - -sq 4..-2-g,..-:Ib -. - 1.- - . - - '-1 .-Hg ,J-JI by ,pa ,kv 1' 4- ,-.---', .-.xv ..'lr . 4 .' .- ..-1 -, 3 .. , . .gn . I . I 9:54 '45, I. - -. - ri aft---.L 1'-2'-11414 -- 59, :1'F' .'.17sA-Pairffff--aah Aw- , . -1--I-,--if-:-.1 ., 7,-.Na-If-.' 'fqpsff 4:1 - vi? '-"Ska," --cs.-ff 1 . :F WWQI- --. -.-4E?!Yz-Pf7p,- - . . - - . -5. . N .:.-.- ',,- N. - ' 5 ,S:q:I,:I I4 'gizf IIALIQ.-J 1. . . 5 .--57' '-'UI ' ' I " . -'- u- ,f 1 ',-:'g:.3.1-5-,..'q:g. . .-gg my A ,-4-21. Sf .' -15:-:L ,ragga T,-1.2-.' '-w-:.3. .qi:..- gfchz'-gg-5,-I fi.,-Iii ".?'.'.-- ' ...-5,C:fhi-5 .' - -.:' 'I -If -'1' I' M ,.- -' .' , -' V-rg-ilnlf 1 SE' -2'IGiv- .- . I I I.II.II5I-.Mgr -,,3,-Ig2,21,qII -.-,I -,f.I5I , .-vw I,IIA,,..,-5 I .- II:--95:1---Arg, L,-.g.7I:-,I.5.- ,.5I,2I.-:g,1. I .4-5,1 - -f-,:-I-I-5.-5,55-I-fq.g..II.I,3,.5 I- g- . 4 ,. - --.. fx.. I - 'ac 's-. .- - I- .I--if . -x P -'11-'-1 Z9 -1. 'E'-:r -If F' -. - ' -1--'-.' .n::m21:."-fir" :-11"-'-1'-f": -1- tr' fi., ".- -'x"" -1' ' '23-'M' K-:tai-'-1'-: . I- W'-17: :-L1 . . ' '--255. 'xt--'1'11 '- .-I-'Ii-If ' ' T-'-1 ' ' ' 'F-' 'Wax - ' 'N' g5l'I III.. I,I.I I- .I:III,d-.3 .II: I -IgLh3II.I1IIgL I,.,g:gIb,I35.ikI,wgl - 131 -1- I5I.II II I 'yi '- I' I. :5-',,1.g:I-Ir:. AU:--ir. 11 .ir f 'wi I I7 .- '. ' -, I : X I. 53. .- I :,-I'Ig,..g-.':53-::l-j- --I.-N in--.11 -, '-,c, 'SE-I I . r 'rg ,- . -. :I I ' A H Q-V ""-- ?1i1fI-If?-.1 '-QL.-. 'x 1 Im If-.-5:35 --.w :. mf- ----W: ff.-we - Q .xr I I '---. .. -.-'L -:..'.u 'ww -' r -'.. --.1.'A'.- '- . eff.-A. - 1 '-fr:-.-N -X-JP' . . - .--'- III .I':.I-I-il., KI:-I .I. . . I-3-55 at-rI -' .fi-:-is--f'f,f?'Rv ' "' -1 -- !1-:'- - '::I:IQ2:'-" . ' "" ' :'.-SgI1"' - s"-.gi-V? '- X ag.: if - .,----Q-',.'-.'x,1"''Hg--' :- ' :rf -:'.'.'. E .QI--.I.I. II ' gfikgg, '- f 1-1"-32. ji' uf-.'.q,1?"', -. ' nfigfgf K , I Tx: " . 5:...l-.gf A - -3' .. . --fr F9 X.-.Mu-fd 'fig Ei "irq-Q -' IxIIIIaqE,1I Ig: .21 II? I I .ku-2 - I I.' :IZ I I -: ,.35igI . . - II I - ' I H ' 'Ir. .y. . -I .3 I . , fx-' IPS? I : ff-if : --fi , 5' ass, ' ' 353 Iff 3 .If-3' I'.':- I 1 - 1 3-ig Q54 . fI.--'jd - I 1 rx 52'-N" F? -.a . I. .lf '- - 5.5: QQIIFSI- 1 '. ':I. Ff ' 5- Wi. -gy: :fy -1 , .. ' -Z: 1221 -:zu W: -il .az 11'If!Iv, '11 rrslgf II Riff '-5 -1-FA' ' - z.- . 4 -". ci- .-sly I-Rpm. 'f X I 'iv-R. t- 1 . ya- ,if 4 I I .. 3: I.-,RI 3- 1 yn: I-5 Iz I - .'j. :T.'Zr' -I1 1 - .7 X .1 :,.- . - I2?"':a!ws gg.--.'.v,'.-. 'Xa-X - .4 ,fray .- ,Q--.1 - img". H R I' n - .1-.'-f:.' 131- 1. :I - , ' v -- "aff-'-2 4 -- 'Q -is r --' :Ti :"fS:'f7Q'5!I xx - f:'i"9'1'f -2 il me -I - - ,II I I . .I ' . - ' 5-'SX15h"W 5-. ff I -I, I I - .. I .. I , , .IIIIE . lc.-iifff-"3 '- ' - 5:1 .- '-1-'.-I J' .I.3-.g-,:.'.- . .I -III r- x. I. ...qi 'I vIIxI:II1.2.II.-, uv. e' .-:.'- .Z'-:'5' ..rF:1?t 23-345 Jg -'Yu' I-.'-,'- I:-1. -' ' 3 ' -1. ' --.'- .,-I-r Q '17-3 --Hz. --I . .1 1 .-1. ,-ug.:-: J . ,QI .'f"S2H-: HZ! IW! ' - 5----Q--2' ' .: f ga , - '- , --.1--gf.-. :. ':q I , --I , Au? -- '. 21-,Ig 1 .I...IFg..gI:-I: . .ijffqgr X .GS - 'IqIR:,iIi: ' . . . 5. III11--I: LPI? .' U3 A Bud s-eye Ghmpse Ii, -- -3 I -"+I I4 I ' - . '11 'I 1 ,- L' " 4 .I 1 g II: A-. -:- u .1-waz- '. ': I ' f1E.ff"Z,gff" '-X 5.1 . -:hifi-lm" ' 'fn "1 '- :V ai f5f'f-.H - 11-. -. -. 45- - ,I-.:' ':IrI.1 XII-1,. ' ' L.. .I -I 1 . :'--'v- . Lm, -'-I x - - - -'J:I' -"'-""4'5a.'.. '..' - is '- V : - ?-xI'13,:-- - . .Ia-a1x'.I. .' ,-.I.QF I s ' : i,'5?z:: If Lx -5. '-511-N .. ,' .a:.:1i' ef 9-Elf' gf' J 'N I' V I fb i.xQQl9 vm:-p-1-':':f..,, ., I... ..-M---4 , .. :9 . I .--:Eg-x I I..-11 -'1"""1?a?'?f7N. , - - Afffffc. - . , .. .I ,,.. .. . 'fi'-'-..-Lrg .WTP-'TFYJTQ . .- Rf- : " :F-zizf' L5-Z-5:i':1'. ..5?-fm:f1f,-1'-'-'Qs--If-' .--9' mv- '4?.3.f:-is 9 '. - 2-'kia' - - ' Y 5g.I..IIgh-.f.u.:::..-I..,.fIII.I. -.I,I.,.. II:I,x:. 325, IIII:I- II II I,gfIu1,.4-3,-I .,.I.,,-,.I.u IIIII,I,III.5,I..I- IxI-IIWS-If :II .IKQLQ - II ...JII In. -NI ,. I,,,I..:,I,IQII II,-IIIIII -...I1I,,I-,I .I I II III I - . ---:21.-1:- '- ,.'e- -1-.L- f.-az. ,- .:r- : -'1"Z:1"'.- I.-gui:-1 41-.:'.-11-' . -'-'aff-ui' .--f.1w..'-fu , - . - 4' - ':- ---.q:'-i.: 4 171-. . . I H 2,1 .'--Z1-'QTAZ -an-. '- ?f"f.- '-1 "'-HP.r-:s-- -f: ' - .--'-ffF'.-,A-.--::1:- -'r If-.---f LS' --sflf-fw N '--1" ' k' 'M' ' ' ' ' 1 -lf-A .2- -"'f-:'''-.-11'f:ef:.iz"'9t3if1:1if-f- 'Ti 11' .-ew - im" . I 11331251 'sw '4':dQ"-2, .-a392-,7+- -. ' ' ' "'--J:-'f' -.4W?ff5Ff'-"--: . . .. :-.-:- Li.'E1-.-:g.:-.- 1 if5gs1:INI - ' .-3.1.16-'If I- - ,,..-1-- 2Is,.-.-.4--..-.cv -- -. I .,- fit' -- lf.. ' - ':.1' I -I-I - , - ..,. 5 sz-' -Y ,1:.'.--'-7.-if-.-1. II - 1 .1 V. - . .. . .1-f -.-v'Qf.,-.r I Q-- . ,- . .-- ' . :r.!--:.'- 1-:r-'.:-.:-' -1---2 ..-' , - .I - '1-9 .+'z-r-.-.- ':-'Sm - ' 1- 1 - S - - ' '- 1 ' 'u. -1 ,'2-f-"- ' p'W':"hl,3,:?f.'Q" -7-' r ' 'Mill' ,,:--- --w' .fv-1 ff,--. Q :Af xg. . '--4 -I -.-5,-,-- . 2.11:-ax . ' - ine: Ins. '-Af.,--1-. x, 1. V41--,., 4. .W - Q -. I -.111i.--'-- ' - I ' E5-QI .w-'g.'g-- ' -' .13-wf. .J'.-W,-L1?'.w-1 I.-5-: J. -af.:-r if-E1 .- . I7-",:.-1 ,ww lf- ,' ff.. ,..4-3? .-'- 'f-:,wz,, - -5 -if' '. 'S ' 7.4-if . - . 1 '-+1 , W ' 3QB.'?'.-f:1:2" .' -. . 1 ' .-fr-r'.' .-4.9f.:r:'- Y-4'-ff'--5:i'.-:"f' .-sr-L " " '-xii' --.:'1 ".u's,4"-'fy .' fb , ' '52 1-QU ' " "" S6 J. -6-.1-1 - M. P+ 4-., '. ' -'1-Q: - JL' fl" NM ,',f'f?f:Iv"-' ..-1:?'-If.-,P --'-FW":f5i:L':"-ii .45' 9' W 'ff-.""." . Il. "Q-' ' -". R 4'-'-'lv ' - 'Q '- 'L iv. xl -. -'vw "' " 'I' '--:vu 1 f 7 5 af: gr-0' . QQ 1-'..:'1!f 1 -Ei.-'-'ml' 4.:gfEQ'xv,f,r .-':.'.-.GET ':f.'ILNl :t'.:'. ...". S25-f"g-'-, If - .. - P4 ' Q. f -I Jn. - I-11: - I '- .Ia '?, N. ' -'fl-'.' :""1 -4 .-" r' 'g' iibf- 'I- 'zu t QE-" I-jf,-3 '-I-'Iv--IgI1 -' ' lI'I' ,"- - 'J II 3' . 'Ij.I.3 -IQ-3-ff. .-7 . ' ' ' ' '."- ' I -' I I. I Q15 51" APM -J--'ff'-4-13--Af .:::v- '-1' :mf e7Hf..2vff1u1..-'Qu1f1.4,,.'- 1-4 - , . f ff ' R' 'fl ' --Z' xfi 'f ."Kf:Ff:M's ' "':'1'f"' ,'-fi". . .atbyvxrrf - I r .-Eff' ..t' I 1 -.: "'-I" 'cflzfrrrf ' ,J . .' ' ,. . In Q- 'I f . . ' '-I ' 5' 'I 951.2 1-11 I' 510 f- '. IL- I.Ig - . . ' II," "I - I I .I I I lj 5,-. Lux iI:1'.I . -- - II I fII II N. ,I . I I1I:.I , I .Iaenf I I I'I ?:.II,I I., .jIIII: - I - - --,ZIJII QI, I - ,fsz . ...-.,-,- I .I I . I, I ,--III "-' .1 . ' ' . .-.m-:.1., L- . I -. '---. .,-514, :. I I I ' -""'i"'Q:f.-. ' : -' '-v . T 'ifjzvr' 5. ',: K'-7!.547'f:51v. 'f1s'.- -P 'N L- Q- , ,. I II, I IIII,I!I, , , JII IIIII.,II I III II -.h .j,:-ken.:.-..-SEZIXRHIKIIICIC, IIZEIII-,. IIIIIII,-I4L.I, ' ' ' - "' 5"' " '- "'-f'F'?:4-'ws MII ZII .,.,. .... . .rg-1-'JI tm 1, I" J -A. 2 ' . W "AH - - -mf. . ..... 2.3: 1- 1-. 3-111 ' ' -in 5.134.- Ingx I X, f 2' 31- .. -If, .. gy' , I Up y J ' .. . -W' 1 xl' JSJI '- 1"-" 5-I. :I.I,5.fI If I A "'-k'ifl- . -nz... 1 .,I . IIA "' X 9. v- WA! ' 'H II X I5 ,QM wi? ban.-.Q -f G5- fEf5.:.f V . W, 3IIq5III,fI,lI'4'1' rf-gm "' x S X ,f 1-I5 x 'J' h x", -7-" ':'::hi'5-5' ":w i- M X1" wwf , - " - .... ff.-A.. " .1 .III '. I Ja. s W x -Q. ff W ?A '- , 1 IIIIIJWI . "-, :vi -.., 'W .5 gpg? x1?Q,5-W"-7 fir' .L 'Ffh I I II 1 .1115 '-,..'-5-,S I I Q J . 259 Q, 'J F41 0'a'.-1 ,Q H 295, 1. A- - .Y ' ' A X ' ' :L . II . -.,3,. , 'II X ' '-+'I.II.I..IA.f..,,w I f -.::-'-.. ,. '...-.1 , .---.-Q. . . ' . , ,-21? .24 -gn ' 5, 1' .. --. ' '.' N ' 1.-"T "him 12- - -..'.-, J -' .Ilfx-Q ' -,.":' -, . X . . . J. ' .I :I I , 1 '- - . A- -Q -'11 5--..,'-.,., ,If-13, . . ff 1- :.:.--,,,,- g'4.,.g.--2-..' 2. , 9 A ..,. by P- Ma-3, sg..--' ,,,, ..-.--' uhm , gf ' 5 v- -':f..fgQg5,:r:5':-i',.S2'.Q.:f-Q5 :. if -jf.-..!ft,p 'f' 4-1.5 5---:I-,gg-, 1. 1 , - ,Ig-5, I I II, I.:-I,.- ,, ,I,.l,:III . . I: -.,,II3 .I-II, -3 I II II-. .-.,..,,-f 4.1: ..,- 3..,I - :I .. ,:,'.w-'.-'- -- -'-'x u.-.- -, 5 ':- --". WP- -If.-.1 Sw, Cv. 1'-:I-'.-Hr x '-f'-:1. '- y 'Q' Jr .1 . -- H .,',.,..' : ',,, .1 ,, -.-. ., - -.,,, ,-- ,f- -.E A11:.'.-f Ly: --:v,,I- - . . . ,f .. 9, .. . I I I . 4- 5--. gh :,-.II I:I-:II ,...: . - .1 fo Q.,-..I5.IM 1 - ..I. GFI VB. IxI.I. -. . f I ' '- '-'...1-1 -"5 ' 'H .1-'-21 " .-Q., -T-1' -- ' .1 -',--.--2.-'-vb. - X-:'.:f'L'1-,,, - 1-.ina--,,.. c.-- jq, ' -V'-if '- -1-f ...mv - .-.'f.gh' 7' 75:1-w---..-if J G 1 ,. 2 ff,31'.1ucfS---..-I.. -'-f'-7--1--' , , - " f - ' " -ik. -'LJ : - - ..11':'-EY . 9550 -15215 ' lZ1"'Wfw N- . . -1-. 7 . - " 'th . . ...Jr . P ' 'A 1' n JU." - 'Ja - 1-1 u.-- ' . -V: "-1:-w - 11-' 'D 1-'--.- "-'-'T. -1 4:.- -'-'--17' -'1-xrflx -f '-C1 .s, K . . f- - . x , L- , ....SJ.- -f . .,9-.. ..-. M- .y.- - .-. - - -. - ..r- -, -. , 4' P' QPU - '- . :--.:.4-L . '. -4:-qv..-' L ' . H- ,.- . H-L .1:. ,--.'.-. '- .- - .- .- - -Hgh. A. '-:-r- 1 ...-1'-R - f -,ff ,, ' -,, , -f, - A Q- .E'K,,.-. -4 L... , , 2 .--. . ...Q Q '.-.- N kr, 3 -.ul ,,-.--.---- X -. .,p..X,," ' , - 1' - ' " .lit . -.r.,.c-W' .."Aff . 3:-z - -- " f -Fir 11- 1'5 . ' -"- ' ' I .IIB I I , 4 , qv, I. Q., . ., .I-.0 I., ,I:., . I I.. 5 A... -, I 1 1 I W.: ,-I, ,,,. . -.. .vin xg P- I 1 - -v ly - fu ,fb - -1 s,--. - . . --1-1--, . - sw, --. f . -- .- - .w A L . - -. . . ,. . . ..-,-.- -. I ..J.v1iphl35i:,I In-51, x I, I I, Ii? SI .4 I,.:rI,.4-,- I . 1 I, A .,I..--1 -I . , II-.,-I .,.- ,I -I.. ,4:.J,.,IF,I I ., d..:I: . - -.,..,.,,,E-mx. . .".1--yr -.-1-3.2 zz-11: - " 'f' - .3:.:- ,.f ,.s..-1 H '-2-,,.. p... K is -- -- 5. wg A Q' '--is ,, I if -. , -. QQ- - 0' '- -.fm - ',1-.-- ,Q - .-..1-'.f.----.-fu:-' ,:-:--g.'- . -r-JZ.--.':----..f-' -. - , 'zfflq' -:1'fI , ..,,, -Q2 7 J' -.,,.,,,g 2' 1' L"'-H ,- k4'2i:f5:' 175 "'j-if-I " .15-2:Q'.3f5::f-F . .' EZTTTS-" ' - ' ' """'l , ': Qi"'m2'fi'2??1f.... '1",- ?7 -- '. - ff ' ' , - .IGI ' 1 ' . ' ,- , .vw sin'-. '- ,..'-'.: -1-".,'zi,.f.-I-: .--,1I':-'- -' -Q., ' , ' ' ' 'f -.. - -ne .. G .. .- 1 "A ' ' . ... 1-1... -f',gi:.1gh?LQQi, ,':1II if III X X '-Zjlj-,.,'1..i Jr : 'f X '- 4ia3.I 5 A 1 'X ,. :iv 4 'tb f ,Q - , . . I . ., . 5124-f"--23 .- '. L-LZI.-Zigi-f'--5 2, , I I ,-Ei 51-1.5g1,s.4a5?-2-fifigig,g- "Mi -' J.:.., I - ., . - .- - " .:1'. - -. I -1 - . .--. .-M, II , .s:,-1 . ,....-.. I, Q II ',.l QIIII -4,,I, I II ' - .1-v .1..2',Ef-1,i:. , ,H Mifaxwiiw I II I , 2 .if X II? .-33"-?S?' 4?-p '33 . ' - ' ' -1.,, V' Ig..-if. N. -g, f-22 X 2 Y 5... 1 5: Q ig--I ,,jij,III5b I , - 5.525 fn-iQif.f.." -iff. .., . .' -.1 " . : :,"'. 4e'3'fJ"f,.,....'7i szLr.1:5,'.-g,-,',-,ip ' ? .flu 1523- 5344 Ny- . 2 -w: f- --.- -'S - J' ef -v -,lc ., "'.:-:-:A , ,FSI-,g,-N -' . .1-5.1--V' I-11:8 .-.7,zI-:gf I Ynty,-. . A . -mr., .. L 1..- .. . - . ff: .7 ': ., .' X S ,.-15? -.ch lf... 'F .:l" :-.2-'-5.45331 -""--Q X if 45:-.11 I :Q-f l . A,-, wb., 5.-.,.1g - ' ff: mf - -- 3.3.2 .. .- 3 Q22-.:.-' 23. ..-.-.-31-g-- -. ' i.-"f.ff1'-, . . - -4 ' K-.f - -1- 5-., - , ,f. .J--J :--- -- I 'J : .,I I II IIIIII 335.54-:fvggr .551 -'II fI i ,. Je- . .s .. ff :Z ' ,,,e3f..,.' .'.-315.5-. .- .. "RF'33'e5: -ff 3 g jg- -Ig.,-Ig ,I -5:3-3. Q... 1 f 4 Spf - :fu ,'-'12 " 1. A -r' 2,3 ' fr' ' I 5 I, Iflj - . 5--5,3 1 " if Lf' 3 3 'nw 'Ei ','?"'f" 'fo 1 ,ze 3.3-I .gp-I.-3 1 31:4 Ig-A 1 --231 1- -:-A ,:- -. ...gag , x ' A ' ' xii'-'L .'. 1- ,J 4 1 -. ' -5EEE'.:5'l.f?l ' 51.1-333431 1-'ff gr ' .RE-Q H" ' I 5 -4 .QL ...lik--' -"ive"---,. 'f,qf:.' fl: ,E 31'-f . if-4 S44 KBIXX'-if 17" 1' 'I ' .gg - :-. .MVT .v .,-!'i:.fQX - X 317- -, 1 I-23'-7 ,: 4-I-F:g-I 3,1-q?3::!1. 3.9, -, .- -.-.-J' f:. 4- 1 'E :WF-fwilf ' --c"f"f5'rfl'f -1 iatffg-'TEQXII-S21 X ' 'xg--3 .gm-I fszfg Q., if Q .2 w "':'---sl. ' Wifi' ,I ' 1" A. "V-m'EE, :ER ' . 2- --..f fb -4' , :.r- ..-.-55 .ark-. E - f I--5? 'I' f 3 - 'Sf'1ffxnf:Q- ' ' iw' ' - fiiiff-'1 N 52'1-2:2 .fx 'L - :H-zfriz' :-- ' r.-'C 5-': TL 1114 ' .32-' --Ev - r. ,-433312. S -, ' -1.-.1 . ----r - 2-:.. ::- ::'. ' " 5-1 S 1, fu:--':"fE .. ,.. E III . - . .. .1--.-,1-.-7 . . ,..-mx.: -,'. ..,, .,, 5, . I.,AI.Ir-, . :I-JI I, XT:-. ,,---57:.....3I lf 5: -5- -f- gf. Kj:11-.'-fT1.- 'QJST .5 - .fig -.11 -1-- -,,-5. -. :.,. 1, . gg. - - -5, Q . iw, ma ..,, .,I ,. ' , gig - 3: .'-:f .zi 1 'J '.-555 gf f. 7. -L I .,- ..,,:I IIIQ Bell on If - fi .5 5,1 9.1: 'U H-111 21- 2:-r -. ,, QQ--,j., -I,I-I,. yi... - Jef'-E.iQ'E'. - .1-IA 1 . I . 'T '5.Er-"fry - -3-Y '- - -:.s.j ---2, . '-1-..' H lj'-4'.f-.g 5-32-?f'! I - , -9-,xr ... , - y.-.... 1. n,,,- -, -,1' .' -4.42 71' 'R'.' 'Bd'-'-"ri ,Sf . ...-. ,., , ,., ,,.,- ,.. 4121 -- L: ,-G'-',f-:QRQW 1 .F-1...-1.5: ,t.I1,I.-.: I , JI: , --I:.f--'-T ':-f5Q:f,,x....... 1--I-: - . 'Ur' -:'.:15 ff.-. ,,::'f.- '-',.,---.wi--m... EI:I..III.IIII, -- ,.I:.I .-.Img--E..I-....III.IIw.. IIIIIIII IIIIIII- ' '-7 ' :-.Z-- L. " ' -'ag-. .-.HRT :,m"A-Z HM.--.,. - ,.-.vm-f., .S':5-.,,.'.w:z,- -':..-P'-32-qw.---, ,.. . " '-155'-if-'l " f-zrcnf-55" '..'--7-:'-555, H-'Q ' f75i'1'f -.-'CP J' 59" ..----XY?-.-sr-f5'?fs5I I , -1- if . 4.1.3.-. r --:ay-4.-1. - e,-33.25 "' - , ,..:.,-:-,3T.1gj-iE5:-.- - IgL22:,q yfdaf---'-w,I 4 QILIIII I ' ,.f'1 ' -if' " .2--xii. .,i'?g'-J-w,." .' "':1"' .'.'-:ff-'-IS,Q.'.-:'.f.-I7':- - "'v:-Lg, v- ' . :"'.4'f. 1-Tx II I...-., ,- ,, 9.1,-, 4... . 1 , , , ,,-:I--I.,. , --- , , .- xg ,- . yjfff- ,- .-.238 -A-. , pm" 5-IEJN' ,--15' -. - -'1" ' '.,q.:55f:'-x:-,:'5-.132-.7975 .11--',.,Q,4g1g5F!'Q7,R::: ""?2j:'fe1?.1qp.p,,.4:-i.:c,- .-. -:.: '-'-:, J.- g'2--. -1-..' - , .:f. - w- ,-1 - . .1-1.-:-'--'5:.:-ff---: .fz.- ::!:51.-.-- ., 1. - '- I..--:--.-.'--1.-.1 ..' 1 ' inf" ' 'C s i.?4,'xL. .?'.,.,f'z" . Qfsfi' 1-"'-,."' ."Qfv,..,.".',,?' ' :Eff 1' ' 4 ,.. . . zu. "fJ"f"Q.'. V W if IEE: aff-'A"1A-'--1165-1275-"Af" ,figs-1rf-'X,:f".-.y5'.-1-Wfkxs-17.34111' '--E'-1-r:".'-.:E"' 1' --'TW'3:1'Ht297I7A- WIFE' 4 ' X.- ..:1.' Yzi F" .-r'Nw"'-bil" ", '3iEEl:'?f" 'f1..--ri?'?-'lf-?'l'7" .-"-Fifi-".1f71f-'-1 J"f' -,ff 1" gd-' :fig-if' 3 .SW ' - ,f1':f1'.-fr' Y". - .21-3 .ii-Q ' -37.-1.-'f iffg 'aw'-gg---Q., , gg- .. ,- P-212 -.3-: . -..:f.-wJF55?:?P- .'f-i--:fre ,,-seg-5'-,:f'..:'-' 'gaaa ' - ,:'-'1-' -g,f.-- . . ' 1 5554- x - .- Sfggfuf,-. 51- ,,,g:--11:35--.,L.,.,,,,,..,..., .,g, , -sv. - R: Q8 " . -A-gif-""' 4-Cf'-1'5" ' .-Ny -,.1I4---- ,151 .1,j' 4' 1- ,.-4?--ff' -. uv? :- .g. -...L -:T ,gc-gh, -I: . - -- . k1f'.:.:L"!,1,' . N 1-5151 --.I :Hp ..,-r,-,, --1::.-:gb--,':.'-'--? ,. '-.j g-- --A - f 1-f-.--- . ..-fafg,4.g+---.- J... ' .-::- wi-"--yi-gtmf' .-'.:"f--Vs.--g' '4 - - -H:-ff. 'r--:4:--.-:s-:e.-f"12.'f,,ssz2',,p5wA ,ff-. -2 " I ff'-' ' 'WF' --'. - 'f -' 'Z--Fx ' ' 1" ' 'f'.-'T ' "fi-rp - 51-5.11 !kLE'3T'-::7:'1'f-7.'.'1:.'. '. 'I '1 ---"QSM:-' -- X Y' ' :Z--' '-: 2-Lf".-f.'J---1-??Q3.f?'3 lu' '- - 'FN '-9-5.5-5-'K-'-I:'.'.-5:11-. fn. - - 'f-5:-..-if . " E ' -' - -ff -y - ' ' ,A - W- Yuki " -'T-X--' 1, .. -X., 22'--i-2'-21-S"f':2-.... - " '--' ,' , . 14- - ,.':x,:'.i, Gulf: ,,- ' PJ- mix- "---, -1.3 1,15 Qu. -ff.'-1-,-qw L- - - ', ' .M - i " "Hi " f--t - if - ' 1-. -P "H '- -"'-U -- .1----HK -2 3 ' " .-. -IZ.: .1 "--.11 H A" 'qlig-' A "- 'ZY4' ' -'r- '. I v"51. -'. L' '--S"5"5 ' " .--z. D151 1 :-0 gn- In-1.-' nj-Qi-"fi,--127. -,.7.. : -,-95-A -- - -f 24--4+.I. N ' - -451 -3.2. -. 9- l . ' .- 1 --"rx '., '- -- q.r.L. - ' ', -n:L5'y,,.3. 5, --. :,".- J-.5-1 - 501: ,..:. . ' .:4-I., 1. -- . - g:...- 1-.-,: -.. -..", v '-. ' , 1-, -Q -. K,I..'-1 .-1'-:--.Qu . '. ., , a .- -,-.xx ,,:1:'q - -, ., - -A, -TM. 'S' - v-'.' .-1, --'-.I'I -.-I-II, . '- ..-7'-ti: ' 1 ' .- 9 - ,I ..,..,. . A gps.-aqf,1."x-,'-g,' . '. , .- . '-,- .---.Q-..'.'4"---. . 2 A ' .-1 , ' .. w " fi ,3E?1?g - 54,31 ,.-PLL... "X -3r:::,, I-'4,'-f,1,P:.. , -- .. A., "W - " S- . 2'-SFS'-w 5 F' fu-521.-1.'i21..'5'f M Ufffmf. "HKS 1 rT::f.fC,?1'Ziff . . . . - " ' . r 4 IIIII ,dw :. . ..-4 .. . I. I., I.::.1I:I:---.'I. ..I-Ly-.II .1 e 'K.,I.ITIgf:JI:gf:-j,5'l .g...zgb5i.I I,1..II:f.sI- IIg .-II' ,. 1-I IIIIE:rgII. . . -I.. - ' .-f-" .--'.. 1' . '-1 . -.'.- :-:',-.- '-12 sc 1' 1 -.-. -1" ,Ja "za-' ."'- 1: ':-2'-,H nn' . .' - .Uv .--'- '. . . -lf -. .Qu I: I: -..,, I. b.I I . ,Il II I ,,.1.vxTf'T'j,il FMIZ5' xr. III, I.-J. -315, Ix,I4E'f.I.:I-gag, .l. I 7 '1Ag,4X.-5.51, yi., .4 I, ,II I my rig? Q3,vI-.1....s.I.- I.I.f.I,I., -I,,...5,.v715,.L.,I.I ,f. 4' . 157, . WI: II-:I.I..Ii-.,3.. ,I 'x,rd,-,tw-QS . . -, ,q'g...w- - ":::I A.3..5iI,11L-,-'.' Q.-4.:. .. E ,Iv I,,I lb '11-'V 3 . f-I.,-5,I.I -.',.Ql::.I.,I.3-'.-.'5-.-eti... say , - ,Ita 5 .I LI. A., ' V -QPR '. QI , -- .-.-'21 -.151--'.:.v. :.-' . . 2 Z ' 1 1 -JJ. -- 'Q' ar'--ul'-'L .- '-.1 L .-X.xffr5".'- N 'A .. S 1?-1-. TV-, ' Q ' - V .-:'A-2-2. S nw'--'N --Ax. JSM' . -. 1' ---' Nm--: - "'. - r ':.. -' . Erffr -,if-. gf .,.,.1- - '- ' "NK Qgrv- :-.,y' wwf? Wm . 5-vp 11 1w"'.?fIII?,59zZ'P-'-fav-f--a-Q YL " 1 4f,gf.:.-fag af.-.. .,.. .44-,Q e'l417,--4.I'E.,,r5a.:g.,.. 1 - ,.,-Azar -.f,g:::- Sc -ar 1I2'I: w 7:3-1r' 'gg-jzI-ji! IIq5IIIIzLfI.I' I'Ir : IIf:q1q:SI:3- 3 --: II:I.5 I4 4- 5 In .Q -. . -xgwg '- 95-j.I,.II-5,-.jI' . .-7" r. gin., lu' ' 135, If I.. Illia. , .-414.423,--.:j .5 45' ,g A ,III f 9. '-g"5-j5xI5nz4x2lQvi3f.fZfs53f""'?1'!ig ..- xg.,..f1?5-.Hi-5:11151-"iii -552'-":25gIL, X K -gifQ3?e.t1ff'..,-R. i-Q J-..5I,1'.-15 1- " -1-1-1:1124-.3,g, .' " Mifl.. .' ,-.3fI:Isk93RI' 1I--- ' - ,fx . 4' 13--22-Q-4 -: . . ,L:. -: -1. IQ: -:Q - , - - -2.4. 2 , .,,1.. ff, :4 ,. - -.y.1..-:-:'.:g..,- . .tv-1-A,-:.1,g-4'-1-me-.. . -'zy-13 L 1I:w'I,-.. -I -,,I. - - -".f.1v2-' ' 71 '. f1'+'d'71'1: DWF! 75.-'-I'-..---.:F7f'5" 'Ff:'G"f'f31i' cl . I ." 2. Qin'-11J'. '09 ."'P-vi -'5' "-P7-:'f-1.2 . ""F'-X-'.'f's15- ' - .'---11'ff""- --.- ::::-J-EN - . ' .'::v?f'1?'-A -2 2. . -v.. X-new 2 . A-X: , 5-43nq.'::-'.-f-'rw A1 .ft-.,:Q5'-1-z,J'.--za.. .mg --..-5--lg.. , 59 Q -'Q 1-', .7,,,sP I .,1 .-v - . - 4:11, --1 -. ',.'--' QI-I. , 4142.-. . . .- v,.--.W ,1 :1- , . PM ' bt-.2 '-::::- '-'2a?.-wr 2 .-:f..- ' ' - Jr- '4.-TIE:-:rs-r-:tx-Fil . 1'--.'.-mia:-: .1'3 .J-rfieurif sv. ',.. ,ca 5 1" 2:2 ,fefqz--,Q .3z:.1. 'In ,. 2 QR JL- 1--,-.plan . .',1-.vc . , eo..,,, A ,, , . . ,-1 11:-..IN.' '.',z'.,.ig- -- ', ., 11-'G ,L-, 3.3: 'V',-::,r.5,53:- ,-,-1 I I. .g- ,A 13-I1.1,v! ,' -f,gf.f,!f . 21:1 I-':,.3g7:,'.1...-.gI..I,3-'. ., ,fav ,gy .n 1-,.,.:1"PjZy,- I . .. I - -I Eg., :fx-. :. . :iff-2,22 1-2.--'eg-zp - 2 fi'-ft?-.: " . we '.'ag:11-,:-:-i9:e:-4:0-1, -rf 9--' f .42:.11:-.1fa--'- -MJ. Qfg2e"22:fT'1f.er1L.-f:-'-lv.,I,,,..Af,s.vmi -A ."i'-fy -N. ' ,2..7t'- X fs. 25. . , 3.2-11'.-.FG -J-Elf. . f ....,...p1,3:f::'1.pf 2:11:21 fm., nr. -v.,,g',f:eq:1- .Y wg-gygaar -.:v:a.-.aw -'aw . :::,-'mx q.'.'g.',a:fa'.-w.:-: 1.55251 1' Q,-.g..2.'.f - 'Eff5fe-52: 1..- 'Q ' -'1-11-.Ez-J' V".--uf-i4'gl5 ' :11-s5':..iw2: ?Q::W.l:5?:f192'g ?'t"' ZF. . Y ' ' lbw: .iii-:Tf5.'A-1if-Ffa?-.'., 3f..q.-- -1.5: - "' -. : . in-f.115:S.11.-ft-i'f?21'E'i? 'A-.-Irfzfr' fctibf. fc' 'P' . 3,-1:25, ' 1 1225- RE. -' 555'-gilt? Ig Ir! 4 I I .av '- '-' 1:i555kI.a'. III rfgzrjv- I 1 2 1 w,I,.a?.r::a1Lf33-3:7 New -' sg.1gQg,I 1-w.'IIQ.-35i5IIri:' e:l.1I'5-, .rj . 2 . ,. 5,-.Zig-2 - 1..:,I " ' ."' -'if' ---:9'gp! nd.. , - . III I 1-3 if II 'f.'.:, 1 .. T' f-'fee-?'s?.f'-?:1E'4' 'k' ' WM ml. 2 53' 51" 1rf5es"-f.-.5'-'-- gt. I31j'I:I.Iiw.i' Q 5.'f:, .grit-"L-.,IIII..' 1 -,I.'K,,Xi' .-:iss xg'-gl 3 Ma.: 1:-f ' 15,2 ..,...g .- . 125, ' if -Ia? I. I,-lI4I,,9.I 3,3 .1 5' L- 1- :':'k ,jgI-aim .-,.,.: sl' CALENDAR Q-. F' 2 11.5,-jr... gfg? . . . W.. . 2' - .2 .- . ' ,. ,nn :.-g-g,- W. f.."s-.img LF ', x.. xQ,'.,v:,. .- , Nfiifyggi yssfagfp ".'ffl?2bf : 'f'fg'.,i I . , V V Lgfgrfw' 14311211 nur rnll2g2 hugs an' mx2r, Zlt wunt 112 the st2rn prnfessnr Iiknh 1112 frimhs 1112 UP l2ft liihlllh us, F' 7 g,..,r--e 'i'5y'.3, z . f- - . - '-F' ,,f. .af . IUIy2n tnmm-rum kills tuhug, ihullmg rug :mb mnrlzmg fum- Cilhums ann sm22tl12arls nf 1112 past, Q fggjgijs 11111211 mill 112 t112 r2rull2rtiuns 'i'But nur IIIPIUUHPE will 112 turning QPnirklg uanislg in 1112 futur2 '.,-:QF ' X 5111211 mill IIPIIPI' pass amag? Un 1112 funlish things 102,119 hnn2. Ann ar2 m2mnri2s at last. 5 iff ,f 311 wunft 112 nur C5r221z.z1nh iiutiu, Un 1112 ranks 11lB,1IP la Ph in ri1ll2 2 N 211 nur rn1l2 2 hu s ar2 nu2r, 5 Ziii .' I-tf B g g I 5:7-2-1, ': "'S'l7 - illutlgematirs, lmt., nr Il1Pl11., Glu 1132 funng things m2 'UP saih. E311211 tnmnrrmu kills tnhag, 3.S':11'.-4" 3 . -- -ff f ' ,I - , , , - . H . , -, -g.,I .I ,IQ '- ..: 1: ,Q-' '. -1- Qi at null hrm tl 2 flJl1hP5f m2mnr12s Eau aah al null nft r2m2mh2r 511252 unll 112 112 r2rul12rtums an 93- ..,r 4. . I .. 1241:-'f ' .-:nw "ME 2 - . .. . .. . wi ' : .13 -:ge -.wh , JW 1112 nlh srlynnl unr2 agum. 14311211 1132 taunt was pz1mt2h r2h. Elhat will n2u2r pass aumg. .za qa:t'fv.4g.', " 1. -A , .... . . ., , ' ' ' . 'I . . '- .1j. .,:g-1 H' -'3-gm.. ', V N f,g-32, I., ' 1 .' ' AY .: -3' 1 '. 5'-N:.:1.'-iw 2. 2 1 wtf -:1 .s -'Em 1, 1- r-b.1.r.'Z r.'3'.1 1'1- .'-AJQQ 1 '. :fx sw. .5v:...i-g-:.- 'er .fg v hf1E.?K'5.'.. 1 A .Q 51-51-Z' Phi" Vigrzw 7: J H. '4 :..IIL' -F-Z' .-,gain ' ' ' - I I - , -:,q2'CS'e1 ,g .-i'f',fg51'2f1'-lg Sept-. 19. Regrstratlon for the best year ever, lJCg111S. Se t. 25. Coach St1eh1n trots lns cohorts on the new sod Grld- '1lfiE5E, ef, -1 3.2-3' ' ' U fx'.4:4X.... ,g i:....-:- 'jIgZfi'J.:. Sept. 20. The greener the sooner. Horcles of Frosh eneumber 1fO11- 'J '-f"'r. 2. ' -" . . 153- . zlffiz ,.l5.5g39am.,x the Campusn I Sept. 26. Oh such a hand-sl1ak1ng. Seems llke every one Nwe rig-g3I:If.ff.' Sept. 21. Old Tuners marvel at the lngh beauty a've1-age of the eve.. knew has Come back to College I F Ziff? ,-ffgfgt, , new crop of co-eds. Several bachelors of years standmg f V ffqggi . -5 .1 Ii, .L:I,,-I:.:III I5 I I . . I . . . I A qi: ..I-5... ,I .9721-I7 Qi,-':5e3x' ut on Whlte collars and ZltI'O111ZC beaut arlors. . Sept- 27- YMGS besleged-by CUDP195, W110 are lncflpacltated for Tr sh, X fi-"5'-'49, :zffg p y d 'U -gi. '-3.-'.::..III '.-,-, 5:"Xr"?' - Sept. 22. First blood. Tony meets Willa at 'the train. Conf. U ' 155- 1- ' f- ,'f4: ff . . . ' 5--5 sh 3,,gf1f-,f!--- sternatxon 111 the bachelors quarters. I ' ' Sept. 28. Rushing season. Open season for Freshmen and other ifgffii- 1-'-.-if ' 4,gv5gI.g -:I . . I I it EI ,II ?I. . i:3?jf1l' -pq: s Se t. 23. All the frats assert that the ruslnno' rules are not b ng rare b1rds.' I 5? I, ' .: 4' -1-'-,V-: F- ' - D . -. 1.-': - f-. gf Qzijfifff ..- ' broke1. Dr. L a k l Tl' tl fac . . N ' . :VR '-f3?"- J 1 . ees C DOW 6 gas, 16 t I , Sept. 29. Ed F1eld takes -lns first pledge. ,g Sept. 24. Spoomng clay. Old gffalrs of last sprmg agaln fp.-:ga -2335 X. . 1.-.- ,-,gm 4.1, ' , l, , .N .Igp . ,- . Egg? 3,5 ,E re-opened. . , Sept. 30. Same old story-John Uhl mxstaken for the Chancellor. . 3 II11-fI....gLiI:-II- - . - EI: -me.--' ..?W.'.' S Q - T:-' ' 'A 'J ' .2-fs.-I me-5--L:-1 - -+Ki.fm. : :s:11:1:- 4. w- : wt, a,l'.,Q ' f :Eats -121 14172 is.. A-fm .' 2' I 42.15255 - ' ' 'N-.'x3T',,. fl'.. ......---Q ., .ft . .. ...---1-X ,--H. . --"'wmz'.Fs. -2 - 12- ..- ,I -f1-- r -. 'Taxi' 4,512 2-"ir:f1f3i-f--sew'' 3.,1'-"Uma 'T , ffl: 'M-"' 911:21-. ' ,jwffi-ffsff?ff.T -.:1.,:1:f.f:-1 if ' ' E isfiffaf 12.421 -mg iiliqmxf r3gS?AEfF , unix waefsrg. sings .mQgsW 2g? 5 5iQs5gQ+fwwf5fE3E2S2- E Q fwfwgfwaff54?r'4!f35Q?91nvH: un v'-1'-yzif :ff.'- ..:1'4'-iq.:-:vc-1 ifL':.'--:fi"'1-:LEE-' ,-' 'Z'-F-3r'517f5 -:-f'ifiifl:f'f "" QI ' ' I '54 -,sifnfi ' ' ' - - it 'f' '-I - - "" W' x'.Q-"'- . :ffififz-1" 1. 5.-'.-:gif-'f.-:WZ "i'7'i' '54 'ff 2- : - ' fix." we 'f' '. - 3'2'?-'f. 31.-:t5:f'5I-,ff..'. ' " - ' .' .' if " . lc ,nk - '. - 'W-Q41-..., X'-f ' . : .4-'..s-in f.-A: f,'+f.:5f.' ,- . f' 1. 2- -..f-f1'1.i-' 'slsi-an ' .4 H. HM- ff-nh. fi-:f'L'1"'1.1'-+-1' : x ' - ,.4:I:,-,- .- ,I9+,e H 'N '-13.51 R532 -' ,.-,'9i?:f-Q N.4-Ig-f,f3.-qk',1f,:3'-1',fz' ,.,gf1.l3'I1 'dill-' 515' 1' -'M-MLI1-.,F' ,- gg' ' -N .f5,"f' - '01-g, 'gr I. '- ---gif., ng' Ch '..5l,4::1.I'. xI,I gy-1L.,: 1 ' I . '- ',3?!'.3f: '. 5 " ' ,Eg -5: .LIvNIIg1:I1M,IIIII-I.I3:,,:....IIIJIII,-.2 I III,I:i5I.A,I5,I II-.II,., Iiggfgw I,,f. I: Ig5:ijIg9,vf- Si:..b-f,IIIII:, J , g It-B,I.I , -55. III?-LI-II - 1 6:5 I I?-.I I MII' II V- - - - - . - -.1 -- ... r. ' ...r . :-1 1.521 "ffm" '.'i1:'S'- . ' '--M 1' L .-. .., ewes r.wm 32 Y . --'feir' 1-'if-.iii-'E iw:-2 . ,f-:fx -' -' .A . . .. -P:-sess'-Eig'-A,,.'1a:a.1-is arse.. '4r'.1g:.1.w :-su.. f . I - -f"--f -, ' , '. - ,,..--'-"U: ' - .Q -...IJ I A I .I:,-W 5 .-Q:-'gg .fjkr-: "-21-5 -'la 'jaw-5, -1-1C:':f.'.25T: 5 '. . 'fat-1:--1' """?g .' i. - - -.:z'Q5.,' . ' , . t : -..-' .-f' .,-gltii 1- ' , ..., 'Q--f-. . .g. ,1,-,,.'.-7"-,-' -P, af'-Lg .g'F,--if-"1--'K'--35-gf , M ' -. , f'fEi, .f ' ,. ' 1 - .. ,. . ' w . ., .- - f - -f'l5SQwi:2.'., 'Lip-.-Eli?" .s'!mQtcff3513i'E' ' -ii F 5 Q'iii3:f"f 5"'7, 1 "fi i -' -. - - -"if"'!iti'i'f" 5 "-' '-'-'--'-ts-Q .. "-'Zn-'-f'?:'iftY5Sf"'z'.'-'::: T:-'-'livin T' "'Z"3i3.'i? - .e-ffFf"'e1if '- .g. g 4.-1-2'1:S4t..1' - . .-Iii-211'-47.2-"1' '. .5 4- , . I I . Tp ',j,1'g.Ir.yftZ5BS4.se:- ' I. -' M 5,1--'-'j'. ...1- ' ' ' ,-52 X19 fI k I- "Ff'f,3:S- ,1'!f!,1gfg.'j:-'S? 'um-.' -I -3151" 4- U -'1.5-,:Q.g.:'.1: ' . I IIttf-:--.':.sgjI.ff-1-'-:.'-.-1. . I -.-- :-742: . ,3.5fj.6-D-:X . ' 55.7.-.,If'- -I .. -'-fi. 1,-' " '- '- ' ' -"fi-iI,fF:35Q. , , ifgffttfh- 'y'Lfigiv!5I17If.s-f12II'i ith :'.'.-.J5'qQE?'Z,'C'X,9 ?1"7-3:-.4-1,Q"gj1e?p:.'Q1f ' :sie -2'f':ff-E.'L- Lf,b"7'3ff-3-1,-A?'AiJ:. ' 4, ' -"':7fif3-1-I' "-'Z f,i:"':i:12f ' - -.1 X .- , ., f . - . g- '. 13 -f'-'+.'.f-41-p.1:s:H: I .- , .-gggu :iv - gy- I- '-.-A-..,-::N:,g: :H -1.3. '-". f -. ag -: ,.,,:.,g:4-.- NX' --S?" . gs.. '.g.-5,5-cg - .QZH-:J . I -. , Q fp ,A -- , ,-1.1. -5 . -1 .. '- .- :. 55'-.-'ST' "EEE" ' -.-1-fi. I. . 5 '-Q?-.if,j,":7' . N.: Q. .,.-5.-,.:,, '-'ig1ff,f5.'f,5iF:. ii313:J4.,-IJ' '71',,:5" II4?j..i:5 gfiiyfgij-" ' MGEEI' M' ' "iff,-qiL:E5'rfq1g?E'.4'-,.cE,-:E .' .1j.Q j.1fw' - - up... xl ..- err..-.4 . -' .. . , -fur 4. . . 551.-,:.:-:.fE-:g-'-11:1 4-.125-, 'r,.fS' " . .-'-fe' .' 1-,'.: -:zinc-.11-' . - L:-a-. .I . -.49-hy -ff :g-:::.- . -f-iff' f X' 1 5222?-.F A Si2iiffi"f3 'llff-'zsizg-.ft " "" " '-15.3-..-r - 'lu -: Zig . '?"tifA"' -'+'f'l'3f- 'tb' ' 'if---s"' X TJ" H -- ' R ' 5.152-Kiki?-"i"i5l7'1f . 'ist 'i.'ffZ1Qf"ff"Q- - OCTOBE I I II I, -az-.Qi3g.,tFf'F it-'.fflE. '- Oct. 2. President Taft. Uni Cadets extinguish themselves as special police. Ierry .I I VVarner returns and enters college. I I Ili'-: .' TIWYII, t," 'iff 'V Oct. 3. Ed. Fields announces that he has chosen Beta Theta IPI. One hundred and z' 3 fifty others also pledged. Varsity wallops Frosh in hrst practice game of 2-' ff-..: .' - - ...W "1 SCQSOH- .. . . . sd:-1' fd oct. 5. Hawley's I-iowiing Ht-mil-eel ? ? ? ? ? A -'pmia' Holmes 15. Caught Sleepmg ,V on the job, and Guthrie is elected Senior President by the Engmeermg College. i' - ji'-115, Sb' X 0cT18 Oct. 7. Kearney Normal 0, Varsity and some others 117. Co-eds go Hawley one ' siHI:5igb - . 3 I-II.5I,II2I better - F. I I 55-4--,gjqc -,M g.:71.5y: ' ' - T R - 1 ' - f tl ar:-' ' , -5.25 7' I' j Oct. 9. All the Beta Freshmen come to college at once. he ag comp ains o me III? I ,.33:E,I,,,.I. Iii x5,g5'fIf1f Iliff PINDELT T c1'owded condition of the campus. I I I QIIIQ-"I Iififil,-'fgl ,,-7' I-gf?" Oct. 11. Clayte Radcliffe and the D. Ufs win Junior election. I I I '-1-Iqyiy I' g.Qj5I:3I,'2 '-'if3':.S53f3f5- fwfr j Oct. 12. Yates establishes an indoor rille range, and the Yates Rifles begin shooting 5 2 A:-' . ': 1' . ' ' - ' 1 tiki. ' Y"-..-I" 1:-I I, .Iqg5tI.f, I.'.,1-f.lI,I for high scores. Clltflgllll elected Soph President. i If .I -' 3 "r 5' -4 f-ll " la' 'd Oct 14 Kansas Aggies go down to defeat, 57-0. Geo. Racely makes four touch- ,453-,-:1 is .xl -.if '24 '- ' 'i . -: 2' 'I Y ,. ' ' . . 'f' --A. -1' 'T ,af 921.5 1" f-' X downs m s1x attempts to carry the ball. 3 Savag- ff ' . - -,sh . 'I , , . - ' . .'. 's'.-'tfg - --ji! - -g,fga3l"f3'?5 W 1- Oct. 15. The Uni men are Mercerized. I I gg .5 231.-'I'.-'ji-7 "4 0 ' Oct. 16. Board of control decides to send the Band to Minneapolis. E3 'jfff f' 1, lil Oct. 17. Bob McFarlane elected Freshman Fresident. xi gl1Ig5g21IfI,IE'2g,- QQ - f' AY'-11 'E' I X ff ff X OCT19 Oct. 18. Tri-Delts are burgled. One man m the house that was NOT wanted. L Eff-:,-I1I','3?.g i jfioll 1 fl? V f if Varsity holds secret practice. Chancellor Avery goes to Minneapolis a day early 'Rafi 'Z 'Q xg f to get a good seat for the game. Tate Matters comes back to show the boys -'F S33-17 ::-113 lf"-is-It ' ' - iii.-'iLQQ'iT. 'J :Q .r I. 51.5 how it 1S done at old Hahvahd. Xi- ,Sp-.V -iq. 4, Z Q. M ,Z Oct. 19. The team is off. Much straining of lungs and pocketbooks. lack Farley . ' 'T '-9' 5 W"---"""T - goes with them in an unofhcial capacity and strictly mcog. Band heads German ' l 'lc I k parade. Phi Delts are burgled, and lose their dress suit. ""' " "-I ' in ' '! nf .- ' '.' ' i 0, 94.2513 ff lf! ff 517 Oct. 20. All gone but the dog. Buck and Van Dusen decide to bum their way. gfg,:.:3I1-I-ug -1 I I I W O'ct.I21II"ITisI t131eI:I'ItCIs g1'Hy,Oai1IdeC1g?cIy 'tis 't is true. Owen Frank makes the . ' .gs :Q.5:'g 3-ii',,r51'f.' 'ng ies pr1CSI C g H 1 - , . I "1-31. ..- .E2'f5,?' dm 25 Oct. 23. Bob Switzler and Co. prefer the Blind, but get through all right and all 0 coal dust. Coe Buchanan missing. gg? '-.,'tI-figlj 'ij 'gli 5 Oct. 24. A few more freights come in. Most of the boys are now back, but fit 3: -Q52 qpc'r30 Buchanan still missing. A co-ed inquires why the band boys have eggs in gifs, -. - lj.-.", . . Y- 'ls 3: .ha :lf MI A their hair. I I ' as 15 .I Q'-Q: 9.4: f--:.' i 'i fig L' Fx 0 E 0 O Oct. 25. Coe Buchanan returns via Chicago. CORNHUSKER staff announced. Ii 'gil 1- -QQQQCEYDT' l" -1 Oct. 26. Missouri special to Rag announces that the Tigers are after our Nanny. . -it'-I -.iililifi-25521. Q Oct. 27. Sophs put a Hag on U. Hall. The Laws enjoy the fight, all except Prot. i'I,I...,:g-x.,,'.kI5.., 5,4 . ,, -,E ':.I AI ,-..I . - x- . :fr me I W f Robbins. I '- A I EKU Oct. 30. First case of sore eyes reported. Dr. Engberg adyises complete rest. -I I I..:. E709 N' Alumni contribute to S5200 fund to send Band to Ames. Lincoln business men . fi- ... ,- " ,J .--- ' - - - A- - . - c. X 'ze . if I I fx mH and Athletic Board raise additional 3199.70 to complete it. ' A A A A 5'-ytfszilit I-F59 P",1'j:'5g.-1+,..,.-. - .g..-- --'H-'-:g--v gpg, if.--'. . .si--'ITEZN . -.-.1-q Hai, 5. 1--"2" Jw,y:4:aviJ411l,iv1TfiTff'P:.-ffl' Gr- wg- . . ,,.'---es..-, . - .. .'. '.'.--1f.!25f4ff55f5Ef. - lug' ,F " .. I I 8-'H 275.2-.5' .1-5l'f:'f-iufii' 2-Sii? '-1511-J'-,-'ii 4' ..'Q-FC'-:'f'f-'-:tflii'ffifl-'.-i1"i'A5-: J'-?-ifii-Us 177 lawn' .' V ' N yin. -X-::"-f231 'f'i'l":'1 "-11.1. -"F"--2 7""f--. - "' It ' i F' f 'fi 3- - -. ,r, x.g.:-..- L-- tgi'vi..,.t,-- ntl 1:1-.eff-' . .-.':..-:f'.-. ..'-t1-L:- -4.-. ,'.-' s1g.:.- .Mn -' - ' -Z-H : - - '. - . , Zh.:-fr.: .' ' ' -.- . .- ".n:,'fZ':1 - ' ' -- ' 'alexa-Isl-.Lge-,4QI.g.1:3-gysv,,g:,:'2j, 'f-, 1' f.' -1 'N,.,5,f21Q7':-aS'.Z1:cIAg"A - -5135131 Lgff' X. - .iz-gms, 1-L: 25'1,,.5?f?:-213'-1,-h . .I ' ' "--Jjg-:51 , Z -. ' , jj ",,g,:gQi'-Q..if.ySji.1g5l?,,g,1 :gif Q-'gif-gf' ' Y ,1'.-3'.lv'j 49--3,fIy!"' ,',"::..,+5,g.Q' --fc, '- . A"-lilly: - ' . 'f11,E. "s-'--Jffglf-I .g'!:q. 'fg.,Q-ataijr. 5-+4 'N ' -:x-:-- . .aff-ray. fx, I :y'l'.-.3.y.p-- , 454.13-' L'Y,.':'f..'.-131'-7-1'.f'' -sg:--..'. . ' gt- ,l ,4-M.. 111.3 3 ,':3'-1--. . V-. 735 '. - . la -L ,. .3-X , PG ,.-+. 53:1-.' N,., H... filing- ,. IIII . LW? f..'I,qq.I.lk:....-IL.4:' .4 44-5k...:I . IImggsZf:'.:.2" -'ffgfw Iqi:I-I:-.II5 .Ig.IIId,.iqi.q:.I-, in ,-ILQII5. :gf ,I ISS I I .I My WN. -I ggi '.g..5x, -?:,II:x :Iwi-15? I - -21-ni31,.+ ZFIII .4 -1-f rt-1.-1 -' .r-2. . f' .JI fifz-:"f:'- '-1.5--f: 1Sf:if:' nv- 'I' 2- 1 H141 1"'-:--F ' .-.. -.-.:: -M . ,r-1 ' Ari. A . 14 'L - .' iff-4-" . 1211- -. - :eff--s--,f .- -- :g- fu- :us -' ..f' ,--483'-" ' -:ru 'Sei' ' ,' ,- ,f lg-121 'v ' A- iff-. .-:T -1- 21 '- imp. N -- '-f'-- ' 1-1 1 91 -zifzzf-2-is -7--11.'1":'i'.l-ff'5": -f-41+-"f .sis-2 if 1 ' 'ima-ff"-'.1i. ffl:-'z-f Ffa'-. ' li-1:2-flu. .2- . 1..-' - '- - - 1 . - 51' "G+ 55 ,.--1211---f 'Mflfx eff' - ...U Q. "M ,-- - ..,q ' """' -' , I f ..f"1,tgg'?I"':'?'i ' "'-4... . , -.-frT3'3'? - Q .5-fflii .-sr -Ne-.' 'N . . . I, .ai - 'illfr-FEWWBFD if-"' " -'a2:'-S ' 1 . -' -at . '- -. - v,.+ff-fs'-: .1-1.-if .-:ss 1 --ax----.w+fZwf'-fr! '-ff.. . -. - -farm..-,-. .flag-fax X af' ,ei f:'.-,s- s',g.--msf-72.3 --1Ff.b..qwq:y-:- 1 ff .Vasa-3t,'g".SIIQ 1 -fn,-1--f:.'r-1-N. ,mmf ,713 ' 12.6. ,.- ' ,-slr. - . . gan' 2:-az, .--gdaz,f'frr-it-4' -1951-:za if 'sa' 'r":5'aI,-- . f'aw,,- l,5m,3f' ,Iv f .1 5 .Q--4 fs .. II.I5,I., W.. ,I ,.LIII. II .7 .I. I, I,I,IIII II,.IIIIIrII3.IIII I III.IIiI.I,L. S UIGZIIIIIIIEE, I- AI? I, Im , 3..-I: I-AI-f,II- --I -I 31,1 Hug II415. . I I I.. ..:jI. .:: I. N, if-. I III, I I X.. .....I, I ,-x.II .-I ,4 I I . I -1.1-l:.f-:LIfI.III,, Ir.. - I.: I.:,, N ,.I.,.n. iv I,I ,I.I-T: I, ,I , I. I II I: I A ,I I .I,II I INII., .D I I .,-. ,MI 4 III.I, . . . . AI I . -22 -L. .,,,-..'..!Qg. ".., -'-" J vii. -'S-.7'lisg, .l 2--1 -: -' - ',,7I:.'.-35-sg "ff:-.-af .-icsfit-'QQ'-1-.".f-' 1' r' V- 'H-Q1 :1"xn'vF'1-:- . S--inf-'fi-.'-.i ':'!Sf'i'hf-e-1--Wa' -M :H . 0" - '21'e-Q"ff'U'es--sf'-"ff 1 slr.-zaiv. " - " '. -'-2-'2'I.:'.1--.tes - . .1 ..'.-'16-' .gl -. , ' -,X . .s l..-I,r-1y-,5,-zv:--1- ,E-ZH-UIQ.-:v":1'r.-gg, 'ln -. ,- '--?L'.'g' .. 119' in 1--' C710 IEOIFQW! ' - 'ff '-'-'- 'jr' num - .'-, -.' -g,C-- - 1'-1-.r--. 1. -,':'.',.-N - ,:.'--,.-5, ' 1 ' -Uv.---Z '. - - 'A .2-Lv-if ziiiifia' .- Q '-Fl?--fm"F-.riflfi-f wif:-,ff--2'i25f5:a2s12f5f1' -alfa - '11-rf.-'fiifsif '5f"L--r-bird? 45 5 , . 'gary .. 'J-.125 ' - - -'41 Ts 1-4 4 '-eg-211. ..f.:-.nie .G 61535-4+ 41:11. . 11-:f if--L5 fm' ' :fu 1:1 ser.-:rf--1 I . 5.Z'-'Z'-".f'k-.-'lFp"- . . -. P f .-1.--.:'-'is-icwsil 'faifiirfza 'ae " A-an -frail? 7 vigrx-.nas :mf fzlrffisif.-'-" - ' 211. im '-.T-:235:f5'fff.:f:"-.Vz-iff: -' 1 - .. 6-',:Q,'--.,y' - .Ls-sf :,-.e-5 " Q ' ,-'..g:1,1'-. -'P 2- mf 4 5.1-3:1-gil,-5, ,. .1-CsI1f5g::15':SAgr-T' '-'ii gg? ai! , - nf-"F,-. 4354.-: Ifgg--,Q , 2-wg:-H .I . ff-, . . 'k.i.fg,'.: 1'f-:,,:,gg:3-.ise"- .. .IQ:'-q:fI,. Svlcf- 7-H ri gl I, 1 '.2:g.I,I 3 in-.,., . rf . ,- I .-,. .,, .,.- ,L.,..-,,-. ,-I ,.:,.f.rf . gm... ,, i , X Ira.-,,A,-.I..,nlCxq-,A ,-.-QAM -1 ,IIILI . I IM -sq.. w.,. ...i . A .- alpha -. - .- I ,I , -' s55Q,5I,.,IiQt5.Q..., L".-,A-1: -1 ,.- 0 U s,.v K'--'-1s.y ' -my 'aff -A-43. -tg.-, f-.xy -1--nl., f.: ' aI'lb.'2fJi-flew in--..i. ' i 51'fif"""l'5g5wM if B K-in in 135 Til.:-ESPN-:J iii-ii :QI -framers VEM ER if ,ag --5eg5:g-'.-:-QM 1 - -...-s..-rf' fir? --9. . . 4- 1:-we 'f54:'s L '.:I.I-J 'WH r' Nov. 1. Hap Halligan comes to classes. New Yorkers form Knickerbocker Club. f if 11-f-'33-f '- -:JL-NYJ H 41-s::1.'--is siiian , 'V f '?.1-1242: 5?-.filijgff -,JIIQI jf-1:59 ..-Q .- -- -c--1-.-e 1' 'inf 4-X' -Ltmifff-. .vxfzf 739 -':'i" :AG ,Sif 1 rf", ..:fji ?1T':5"..' '. 5 4 1.15-4+ - za . .5 . ,C-. ::' ' -' 2 Mft? II I. y. .. H .wa- - .?'- -. .-':- .. . - ' o slag NOW5 l '13 y-I a it A 'l . v 1. i W I TI7 IW!! s c Owen,Frank a cripple! ? Nov. 2. Fred Hunter organizes a football team at Farm. Ruth Rhinehart boasts of having missed the :Sentimental Age." Roy Temple held to a tie in a game of Matrimony. Rowly Thomas organizes a mandolin club. Nov. 3. Off for Ames. Dierks reports expenses of trip as 55 cents. Sam Buck says it cost him ' Nov. 4. Score-One for the Red Rose Company. Case of Nebraska v. Ames hung up by jury. Soft pedal in the private car. Nov. 5. Case of McGowan v. C. R. T. 8: P. R. R. decided against Beany. Fine, 51.10. Omaha is shocked and surprised at the osculatory exhibit put up by the CORNHUSKER squad and friends at the Union depot. Nov. 7. Chorus from Ames, Kansas, and Missouri, with response from Minnesota, "Oh Shonka, How Roughly You Playfl Nov. 8. Sororities in council assembled decide to abolish 'ltubbingf' No remarks, please. Chancellor Avery reports from Boise, Idaho, en route to address the anniversary assembly of the University of VVashington at Seattle. Nov. 9. Omaha club formed 'ITO Boost Nebraska." Dana VanDusen serves second Mystic Mugs listen to Chief justice Reese. T . ..'.,-- ' ,,AAfl' fr- -. N sf, 1. 1 . U IIII.I.II:I.I.II.. .. I-'if' "-- ' ".jEg'l'T , .gf :QU H :-1 -' 'j '.::"s- . '.I:iE' Wig, xi' -11 '- i '- I T , -L: I'I:. '- 1'?f'Y'I, 'g 'Q- j jlf' .51 -"'i"".jI,f Ig 1 :-.5154 5,--Qs gy 4.1 .I.III,: AF: yas :,SI,.III. IT: IFQTII s --RYE 4'- Q' ..--5 . . 11-iexti ,vw A .- . ...Q .II xi ' Y- l 1 - .- -1- s , , , .-13. I H0115 - term as master of ceremonies of the Military Ball. II'-fl-Q-Q5-3: 13' Nov. 10, Annual interclass football games. Seniors lose to uniors in the cark, 'll '1'gfffg-.5.- J' . ': S d S I F I It I o I II I ...II 1 mfr 75 .1 4' an op 1- resi game resu s in score ess ie. 1' QT- 1--LN -.gas 1 1 II f Nov. 11. Blizzard. Nebraska 27, Doane 0. Stiehm looks worried. kgf5.-,rglfilm -I If f5f:f.f.If Q7 PAY' 5 Nov. 12. Chancellor Avery returns from Pacific. Jack Farley has a new suit. kr. I-g:'fQ?'I5,f2' fvsfyu Nov. 13. Peanut Hill decides to favor only those sororities that serve feats." E X Q X Nov. 15. Torchlight parade announced. Chancellor Avery announces policy of 'd..- . ' 4- ' ' 'tix ' 3'. '15 '1'3Q,": . . --,gg--,.I 'gentlemanl cheering," and advocates the cussless victoryf :f II,1. I o Y U . It, .IIIIII I , 'i' I Ig. Nov. 16. Football- and cross-country teams leave for Iayhawk Land. Hundreds of ' IIgI5g-.- I students reserve s ace beneath berths and between chairs in the train. Beany B.,-if-F."1'-' ' Sri J:QQ9',17 P-q,.3:cr , - - -.-E451-'Q '. r... 5351- McGowans legs too long. The porter trips, and Beany has to pay his fare. :-52,5 aizfg' ',.'fF:'iE-glib New JS Special train also liberally patronized. 'lf-'ga?i.Q' .,-,.- .q13-.:-- , . f' - - - -U.. - 1 - i"--ij! .g',-:f- ,f'.'-531-f I, , I Nov. 17. Waiting.. 95 . Xi, .--41.3 aff!-'.2-F3 NOV Ig WaIcI, OI are -.-5-.rg - -- M ' K' Une' - a . :Tic - I.'I.fg I. Q: A Nov. 19. Celebrating. Kansas 0000000, Nebraska 29. ,ffgf "'ya:'-I IITX ' A Nov. 20. Now for Michigan. Dana VanDusen announces that Co-eds may attend Fffi' " CORNHUSKER banquet following the game. I If IQ'-:II'-1 Q' -Iwi: 'V - Nov. 21. Peanut Hill effervesces in son' through the columns of the Rag. llic -IX s-'aj' .tm-f ... f ,f f A , . . . -.- . - - -.-1. . H - Rag announces the second consecutive Missouri Valley Championship as thc -3,,I-, EL.-45 . .1.,. 1 -gg' 1. . Q- - 7-' Ig5I be X lot of Shqnka 81 Co. I I I I I I I I 2 3 'I iff? :3f.'f.Q-fl Nov. 22.'Wolveri1ie alumni decide to Join with CORNHUSKERS in Joint banquet to QI -I -I . II1'ff 6' X the two teamsII at the Auditorium following the game. Commercial Club -I 2i:-.yIyfgI:.ifIIXI.jf,IIf- -. -N-OVIIS . 'T ' decorates the village with Michigan and Nebraska Pennantsz I II M -QI-f!gI.15.t.I ' ' i'.'Wl-iff-12' J l Nov. 24. Michigan Rall . All there but six. "VVe must beat Michigan. ZEQ. 1-I 5-Jn'-eh' 'H C' y IIIK. -X W- -- --sn-5 1 . .2-re-5' 115' - . .. A 2--1 1' sf.:-,----:-...,.-.,, , ...-1--, . ..f- . , .. .-fs. , .,,. , --""'Mr1w?1Fx . - ., ., ....- ,. ...1 -.----:feZ"2'WW49..- i:,. "V: .F ' . , -. ,I .- Ni 1- -ihv-- ng- .,-1S .--. , ., ,. ..i',--WI'1,-- .. . 1, ..,-,ng-.1 - .,,..w-. Y .,..,-.,.q+,-. ,- X- w E,-,J-.gi ,-r,g..I. Q,-, 'Hp gm: - -.,, - - 4.-1. J.. - . - f . "'-I.-1:-pw .1-12" , :.. I..-1+ f , ,-aw.:-".f-.,f::5'1:.1::-s,-351.-ei. .-.i,1f1.ii:s? 111:-.es-44:21 . - . 4 ci: .Q z'-r.'1.'- 'Qs 4-:f'f+.- -. '-1'-"'T'lf"l' i- ' 'vi '- L-.-. - - . -.-- . .Q-nf. .. .- - .-:I -M E-.. L. --1-1-fv .- -'- HH- ----- v- ,-...Q -r--'- -- . dai-? - -- --.- - - - ' 1 .. -- ' -. 1- . .x . ., ., , A ex ...,.. -. .. 1,.,.,. ..... . . .w -.., .. .. , 1 . . n... . - . -, 714:-. r... 4' . . . . ., .. 'X .. . :'a-'-35592:-g::e.' lfvxafi' --2.2: ". 1" -1- - .,55ff51:'..IR-.Z-1-'C'--A ' ' I-.'aQ,,sfr1r-'IIQI 1,33-gf' - - '. 5'5" . - - . -- .' L--sv 4 un' +3 -21732-7-1.-. - I ""'-2:51 :-f'lt11'-"fP?5 " 'f- - '- - . f',, r-,:5:3.:5.- :nge . .211-"' I:-1 ,,.f",-1-f'- ' .-.14-71-.15'---I-', ..--.-,. 1 'LJ - ' ' ' - 532- 1, - -.1 A - 'F-221, K- ..111-ifff.-C,1'5r'f,'--.' ' ,Eg-ff.',-.159 ' -i' . - I Hiiizlifi X' '-if-i51.:-1 A .f'ii.'lP'i 51.32-. If ' '1il5:5551f!'- ' 'iiffa vkflviilf5Qfi'i',?'-3i"'l'?ig-' 'xl-'Wtvva '-15"f1'Ri I.I.I .I IISILIZ II. III My c1'fIQ3S:fIIEg?fI?II!2::IIII?.1 IIIIIJ: - , I IyI.I12I t:fyq:3IiIjy?x III, ZIQLZIT, I, - ,I -.QZQEI QI. ...II-II,I II- --,.I:III ' ,IIZITTI jIIfLs2,IIj,I.x I . -I+ KI - I. 'jf,Qggx3.,. ,,qg5f55,qz1' I.1gI:tgg,-'I.::-fy,.gg ,gf - I.:.-- 4. Img --,gg-.It I '. I-Ita'-:gt-rj.: - :f.I gII.3,f?3 - -Ex.-:I .aI5rI.I .II-7-In.. s.. -x:,II1.I If.-5:51 I "-,-.1m.Q.?- :g, 4 fe.-zfeff:-1-r ..'ff12-ft-f .frz-iff 1: ' . ' .514 .ga-gs 1' 3,2 if:-ffffyp-. 'A wh'-. 52: :viz .-Fil? AQ" ' - iff ' 'Y-' -' -' ''7ff-r5'i"'i'-f3?5ifv' 1.3 '- - 5'-hi-'51 -S51 '15"" if '-fi. 'A '- if QQ .-LIP:,V.I:zgIiSyUQT3jIII.IIIE:x.5,n-IIIIfI:IIp ,I f, 575542 1 I I I1 - . :ke I 'Ril'g,4:IIII.,,I'. LLII 2 f'.,- K! !-I ' I .-- -1 - -- au: 54.1 , . -. .- . f . .. - ,if -.L '-2 , ' L, :gr 1-fi,-. T . . . . gl .' .gas-"" 4- -3, Q as-...,.4 , , - . Y- , . --La., , -1- In -,gil-1 ""' . . . .4 .- . - g' - ' ' ' ' . . 'N , . -: . -I - - - , . . - - - 1- gf..-? -.5 , 11-wa:.:.1Qve:g., A -.-1 ' , '- . Q .,f . C ' -G' 4. ,..1.:---- . -- x. S : 1-.v-:-.1 53223553 9?f5iQ5'5s-!-?,i',fif3:5f- 'if '.: .g,,K- - ' ' , . - "" , . , - ' .4"" 1-"1 ' - fi. "i , I , zxg.fcI'- f.,.,1:V 1: gf --T-sis, ff-lf. mln. ' ,fv:,T.g.1..: 15515 al 1 ..- -,fff-X". I'. . ' .' s. - 1 Q ..,-YS.- - - -' 's'?pW",1 '- .--- - - mt- -. ,-I . " Jun. 5'-2 . t.::-- -72 -we "nf ' -:LX .5 ' -'-" 1'- : '- .- - . -1-1'-5 , ., . --Tir ' --11 ...fn--.KV 3: xg, .-1-5,,::f.g.-L5-f. 3 ,iff 4. ..s.'-.gr-,-L. .ef 11 - 2',:I'-'. , 1:1-. ' -',-Ii. '--1.:..1-.g1'Ltq,' ge, .' ,. - --.pf,.L.,- X -- 5 .' '-5. ' . . " . -I .-fm" wing-Q if-.jbyfn ,, . A,-,gv .4133 'jg-:5'n,':..21Q2j3E: 1 .gxklffaq 'fmekizlf' ': ':,,x4K?Q' '33-,jsgk ,gg -Q 1 ,-:rj-fzffw. ' .I-vw.. ':-if-.1 5 . . 4 ' 5, ,. 1 2 - , , . ' - - V-?g.543"':E'-- . If "",-.'f:f5'9" ,-2'!5Zg,:ff1","3"E' ' 1-:ff-'.-5:4 1 f -5 -' .nfl fra- T'.:1'If'i'w" "5l3F,1"15-I-T-3.-Il 'l r7F4'i4f,-- 145:71 f .. -"if--ffl,-' 5 5-fi' 1 1-.55 A ,, L-"f'Ff2,f.,:f,r.1-,,',..--- 'gf-j-Arg,-7.9 5- -aww-11.21 ,' ,Qian --117 2.5 , 1.3-gf:-jp. ,1 . .4-157 fp , V1 - ,!g3:'I:n -'. 3,1 '-if -. P .' iff- 1 . - .3-,:.-, ' ' 1 ' 1Y 41'-rf V'fEs,f,X4:3-J-13. 1-553925 ' A' :Qi'fIf,QQ.i. '-'.'f.5,v,g-: Y 1-xi B.-s 11:1-.4L7.:,s09ffj"'f' -' ' 'gk' '-"-15.51-2 ' R-S, T :big ifjcz- ' 3 ' :iiif---,5 . " "-'Q ii: 'Lf,Z1:V ' ' 31':gi-15 ,. 'L-'Q-4-11' -:. . fav- ,-tzit-.ew-, . .--. - 1 21: w1'M'--r-:-2-- .J'?.431!':--f-11V9'f' 111199.35-1.-H.---. .-:rss-:fur 'z--1 gprsfzf s,,,igFa-deff? aw: ,ffif-'-14':" gn, rx- ,,gr.g?,,,,t'3-1, ----gee:-.:1. .. A , -1 '11-fl -,tt-'fiig L. ia-P2-" F:-"' 'Y 'rf-'I-'Sri 'Z-5 .' ' .. if-if I-13.2 .. tiff? - 'fa .- : pffp"".'.-.1-4-1-,af-:-1-:.Pw , , . ' -pf -+-Eg ff. - ' 'f' - - -X 'LF-if N ' :',5'-?f' -- fri.-9:-1 F ,. 3.1!-12 . .PPL-, - "xiii ' nw ,.--22441-f '. "'3LU'2?K1i , .' '11Jp'?.!:1.' .- . ---11.28A 'Q-.25-1"E'i j.:.f:az:!f' -' 2.11. 'rf' 5-'pg fi'iu.sL.1y'c ks ' .Fgl4a--.,3f-s ,gjfz Q Suzi. 1,1 1 .53-,',3-. L51 - ,. :bil .. . 535ig:?:5,.Q5: -6.25:- 5' W?iE.::::1.:5.5J,,-. ,iafgisulfz . gui L17 54 1-I-i 3,-IatA,igiii.::,g.,::ixi.g,Q,i?53a2?i7i5 I--Qzggzg... ll., 1:2-:V-. :jphwgig-3.,j-X .. .Q,f41..x,,,1..xy:.3.4., ,, -?..a11.hf.' ,sms-.fp -A-H1 iw., '--:-Q'-Ma-buf?-e at ,,..+, 1-, fer '-1--rivi ,9.,.m'+ei:mu-- 1 1iQag.:,,,,-pgggtgfe-?gb'5-nffvews-W-tri 'I Y lf-1,-:-12" 'J--1-s: :ar g .gs - A 7 7'-L' " I ff' - -i::525fQ-T51-.. . , fa-f-T.:-Cl" r, ' ' ' f vR.feff11'?f.'39' "M """'!f-JI". " :r:Z. iifmlw - :FT . 25 2-11:-viff c' " ' -"' af --rv-1 f.:-s. :x..,k'1iX,iz1 tg-:rx:. -w Q -'55, A-A55--3.3: :-- 577 za- :f-, -e '33g:g',:.: 1 ww I 1- .-.Eff Q 1 . . ' WQNT HAVE 1 3-::, 52, 1-new z?'gff.+f ,. -, TURKZY Tir! -. . . ' A 'iii'-'fs.'-:2.:"-17 HAS' - . .1 . j f. 911 ,-:Q--'ff - "'+ '7 .' 'P .. L-F-fy, ' -.-11fiii31!,.s-fs :aff A i 4.- 77511. . 1-R "'ri'if:-'yi'-:' gl: Si!-75513 ' - 3,5 sp-.Jas-,fyc -. 4..,-1, -, -- fn --,:.-,. -....l---1 .- J 1.-3.--5 1:.. rfyfagi-ii Hag, 1, Kiwi --1 .Z 31-,- WV ' .' -'.:'4 ,ef 1 s - cr., -z . , . . .... -., Q 5-5.5.53 .-., ' iid --' Dec 4 I I 5' f. 53 G, - D all IW fl ,A Q' ! - '7 -, . .' DECEMBER Dec. 4. Back again. Turkey gives Way to bacon and beans. Still' talking of the "LX Michigan game. F' :egg-17 Dec. 5. Governor Aldrich has a word to say about University fees. Sixteen men ' H ' " -f r?0 - f'i"'?C .1 1'ff'. --2-If ' . J " . . . , ' fi? "A--42:7 :Q E. 5:2551 L Dec. 8. Nebraska-Iowa debate. Crape for the ship subsidy question. i 3135 L,--GX . .F ,Y . - .' 1 , , . . . 1- ':iZ'.-ff Qi' . ft,-:U LJ Dec. 12. Missouri Valle Cham s nests of thirt Lincoln business men. Some "E 251. Q L.. .. , . tg-9 D., j y p g Y , 1 . 11. 3,11 .Ll 5 feed and-Oh, but that punch! Ierry VVarner elected football captain, Gold ' A ,- it -suxvbvs EDEC 15 footballs voted to the Cham s. fi ! ! Dec. 13. What has become of Jerry? ', 1 53' -Q-if -1 IEE' . . . . . . V 52' 'gjr ' 35 -f Dec, 14. Omaha Alumni banquet Stiehm and his huskies in the Metropolis. The m:?5f:.5x Y-X51 1 . X :UQ ?.:,3..::.. :5Q:ij.f'5 vw 'W .... .. Ium' ,,m,, eats were defeated. .f'ELj.",,-LJ' . Dec. 15. Sororities adopt second semester pledging rule. "Rag" announces Ne- ,-,,-,Us 4' X WA KK!!! braska has 1,800 Co-eds. And soon it will be leap year!!! x 1.1---3 -Iqf-1-'fzf-.. . . . , ' f-xN'!!.-lf' . Decl 16. Stiehm asked to suggest change in football rules. Recall of decision of ' -,1,f:'-I .. 422.--X his !!' , 'JZ'-.. . ' :sue 'liffllsxkf-.Egg referee Hinchey suggested. Military Ball. Some Hop!! AH.. - - C . .221 3' l I Dec. 17. Last chance for the men before vacat1on and leap year. xr, 4? 'liifii "5-I".5,J . . if ",'J3',l fi.jji-I! ffrswsfsr Dec. 18. Cast for the Junior play announced. Booths and Russells disgruntled. Q22 '-.'fQ":,,:'?: - "-G' - "Lf minor .1 . 1 'h 1.1'Ew,, s ' Dec. 20. Y. M. C. A. announces cafeteria soon to be opened. Band banquets on the -- X 7' 2' A SN T TR- Wifi- ..,,' I 1.140517 ,, fat of the land. ,.,, QMS I .5 . '- : '-lax. :' ::E "1 . , - 3- '- g -I 5 'QU' Dec. 21. Off to hang up tne hosrery. " -f:?i-Tfieii' A ffs- .. 3315- .,:-5,- K. V I 1. 453. ij . eh A-53- 1 !- . L WU De' gl X, . . wplf..-'fa-': re xfffgm '-: - 514411: hi z',E'-2' ' - N . ffl gf - 'gf' "---Exif Q 59:in-ggi?fi-iv5335-?s1i5::--,Q-1:-.:g..., .... ,-.. N ,.... .aa--1 . --e , ,. .-5:15 . M. x v-,-1.1, ."'w-vp'-ETFX, . . .,Aa2N:f..,.,, , , x .., -ef, me-use-SK -3 "fbi, ' , - L ,. .X-mi, .jjvfig---31ga'fa-'ex.gig ..'-'7f3,.,'Y,:-..f g' Q55-.:-j'.:,,.,g:i13j3..-.QQ-':-.11 -' ,gk ,-,y!gfQ:,g:, G: G, 4- .- ., N R., , U isrz.--41:32 5 .4 -:.,g3L,,3. .11-A in-L, 1' -, .- gg: -'q5L35..::5, 195315 .n -ggi ,:.:g5i U u.:!,x -'ff , '. .:- .'+-1g,:- . 4.5-.1 1 Mg:-L, gg av l yfff- ' Q ,- ,IQQQ : Yr'-5, - ' -. I . , nigga. a- rg .. X-R, i f I--g,, 5 , J- --M --3-. gfqgggp-:. Au- - . Q ,- - - .h .fr-U 1 : . .. -- -' - 'rf-" "'.-1?-"-" ' .'lYZfr15:fC1f'l'r-'Fr' 'f'.'3.x 5'5" .7 ' -:uf -3":5i'i'5' "'f'.'fJ7-'- 3? --?':f'3"Q.a. . 'i'.Hf1':.' fi' L 11 t51s'.5f. ' ' ' ' I'-PT: '. 1- '-7 l'-lf"-'-!1551'l-'Z K 'V A , ' ' 1 ff-'-exit! vs' aa! -' -.gn-vie '.ff..--Yi.a1'?..w.- aff.:-: pf .- ff .- 'fit J.:-,sf '- Tj V:-13. -. N?-1:--:-H .1-1.6, 11. '5'7!fqP22vs 'c-zz: --"?Ef:-i!31- ' 3? -' W: 'T-59M W5 "ff--:f53i!7'i3' ' T-'lzfffflifflf''f.'2"'.- . .:'-5 Y L1W."'ff'!f'T'F' " '!i"f'f"3:f5W1a. '. 1 -' ' .' ' 'Yr 'QE' ' "7:i-- "-1G'f7+. '--56:23-.' 'fi-I HN!--3 lt- jk ,.,-3.12229 ,,-i25,:f3i:i-" J'2sf'if7 1" ff" :IZJ 512133 .K ' . 1 lg? - 154f:.'ir?Q-., '!F:r-I- !:"'1ii1-'-'-- '53't55ff"'?""E. '53, '. . -. - 2 f - - --tj-11 " -1 gihr'-ff-'97,-.-..e'2f""..--'ers" ...faSa1i'.:,1s'1-. 7- siiif '.L:3Z!lC5'F"' ...JJ 1 1 'iE:T5f-f5'1fi- " V445 ff?-. I A li,:1'I'f3:L -E .:,11..,,4 .. receive the football honor "N," 31 Q QI.. '. .. 3- .1 '-1-1:'f.:-'---'U' LQ... ,..,., ' " . X ,. . V- ,, - -.--1 552515 412- ,P '-" ' . , -ff' - - - . .- U11-"1 1 - jg. 'Q-h -. n'5,: 3,5.Q:kiU ,UfU, --'31.:fUgf2-352351 , UUg,,,Q,'- .-5, 3 ,Qi.'1 U f"U'f-"'!,, ,U-53. -L, 1., U j,.f. U, 3555: , ii... . ,.,U5l..-..UU,f. J, 'U ,.,iUU.UU4,. mv gi..zzUUUU.U:U.U:U.ea.,5UcUJU UU UTUUUU-UU . .U UU, UU U U,.,..f,b 'ee '1"f"1T N.. , --.-.ff -ras'-'?1s'f-2' 1N:Jfr? ' ' -12. 41'-ff',a.1, 'F -:-,-.uk -HSI .1-11' tifv-. ' '11, . - 5445755 11.12-3 ,. - '- - as 1-1 1-'t-,.?',,""'f' f--:Jef .a1,-.-,-gsm:-5: .-' ff ,.g . vans! ,' 1 E1 ., t':--.ala f,-,gs Q '-:1"" ,e, 1.1-..-if . . .--5 '. , A , U1 : 1 - U ,N . ,ez-Jzfj . 21, ti .,-4, ww- ., A ,-U," -'-J-1l4.,.f1:':i-feH5,,'E,-..1',,..1 -':I.'1'.'-221' C? 95:9 ' .., 5515 ':Q,f'.-1' , 1 '1-.,a3:,'i.- , .a,.f.'-. .' .,'. : .' "WZ ".' 41- . . ,19-. '.'..,1-.25f?3U39wf2'fifw3f'f"f75fY1r 2-' .-.2--'Flgasy .lt - ..:1r:wfm, -,t.f9:e1f,-V5.2 .1 z - f:5p1-:1+f.y,1.---- --...1.a5g- '-,' f' '.--Qf':5Q- '-'- '- 'Fi-'iiglfi-1 ":lf?-ZW ella-1 Q14-f::f:fiiJ:'Q1e1'7f.3f3i? -'s?i7f:-522. ' " '-'A' . . -"' -' i -Aiif. W'w'1"?T:Pf5-f . .,519--Erika..-Eitifwli'B' .'---.'.g'-'r:'e-:f1E' 2--.1 4-.gisasrf me alfa, -YQ-,t,7-.1.11rf:2:-'- -1-,'-".-2121: 1. 51,114-fillifai :- z na, ',- '.-.z-.':S:- .-. ' , ' . '1i'f?'x af 147' ' L5 PC-15:45 'Z-5 ' ' , -.f-I-'-5.2315 . "',-Si. -.,'ff,i!,P ,3 - .g-1.1. " 'f."5f1i',A.5f . ., ,:-.' "gj. tl.. 0 ...,:1'-. ' f-'iffy' ' ' ' 1. -.F ' , 3-Q . 'Ps--'.2':.' 'ky 4 .1 - -1. ' '..'f?-- "N 1: r,.".',-.-!'-'- - ge I '.:' '-, . .551 5 3 .-,:.:'-:If2.1':i'--:Ez 3,1253 '-Ejz, "0 ,551 "" 5.11:-sl' - -"why x,,2g:91'.1',--' , " 2-:Y.'C,b" - 4351, 2.55 '-zgbbzw' .fi-I-I'-.,i:if.'-' - -' -1' ,- Qri..-if 921: - , . - - . f,.2f54l"':-ff' : SPI' "'-15-if'-ZR N-' .' l'4'E:2:11f.E1. 1-'fl-9.l:a2fj5'2?-Qa'f"' '1i'Qgggf' 1:32 . - 'ir' Off-'f .ff-':I,5S. 11,1-4-'5 f. 7151" 'I .f '. - 'P - - : 1 EC '-W1jfg1:f.i:5?1':1'1 " ---,.211Rff.:- gg --'SL 1clf"'N7"frX'l-- -. . - ,'f.,-5,3 , ,- " ,uw " -- ' -..9:-3-15, ,gy .. ,,. ,-ggrif ff --" 'N' ' 1,311.53-515.11-.-'Nr21. -4" - 1.12.1 -gin ,2.:1. '21, . :L -i-331-5:31.31 Lf--1256! z:5"f"5J1iwl?iYi221!:i51lf52l"' 'R lf? i T ' My C M lam, gs, to 2231 '1 .1 1, ..1- - n -s, ' 1 ., 2724-7535-,-.7-5. PLUNFBFR 1 ,,-eg 1 13,-.-:.. ,I -, l Q U JANUARY felql av 1311322115 ,. .- 5--1 , 51 . , 4 1,13-st. ' - 1 A 19- P.-gqfff' , . -, 1 5 S . , .: , , if ' uv Q R Ian. 2. Snowed under. Only a few of the best of us got back. , 'Q,:f4-.-gg,-., ,wk ' li 1--: 1 . ' ' . . '- , 1 ,glqjyfg 1 ' I ' X , ao KEPA-N L Jan. 3. .200 below, and all the water plpes bursted. Elopment 111 Greekdom. Ralph Lx ,U jog- K1SSl11g6T a11d June Troxel marr1ed 111 St. Joe, UM,,U? ' Uj.-EIU,-,ii,f?., l FN Ian. 4. F111s, Pl11 PSIS, a11d Alpha Pl11s at mercy of plumbers. No l:ll'C, no water, xxx no eats ! ! l ! .14 '3'3.'::1?iI-'-'-'- - f-.-"f:Sg,- ff . . 1 --1.-3:1-' -' 2 1 ' Ian. 5. Basketball begms ll'l earnest. yifaif ' - .' .IAN :' - - - 5492?-.11 ggnrffggfg' - 1 4: ig-Q Ian. 6. Glee Club finally orgamzed. No more peace 111 tl1e Temple. I n Jan. 7. S1gma Ch1s l1ave a fire. No damage and some of them get warm for Hrst d,SUg,1f2' ,UU E 1 -13. . . . . . . . yy: . : 1-.N gap? 1.11 t1n1e tl11s wlnter. "'T1s a11 1ll Wllldu? 3,U.. , E 1 ,DW uw Ian. 10. Semor Prom. date Zl1111Ol.l11CCCl. Nervous prostrat1o11 Cp1ClC1111C 111 Sororlty ',33-'-'Ffggf-, 'QE .....- '-::,1-13:1--1 . ' .- ,. J. J." -.C .,.5- li . J C, 1' houses. U 1 fi: lg Z J Q 'V Ian. 11. Hlgher Art exl11b1t1on 1n the Art Museum, How we e11vy the fellow wlth 355 55' - .-,r ".. -, .',-,- :cg 1- ,,.?1g -' 2 -...Eff : . UU ' -1 the longer neck. We must rubber and blush from afar. 'N -A qiU1'l:,U?S'vl' .:',ls i.-z'.- . - .. . 1 , . . . .--.'-' ---1 . - -?:.Z.. 'V U? 5955 Jan. 12. FlfSt basketball game. Nebraska 42, Ames 24. Crape agam, Agg1CS. Con- 'wg -5,?,.i5gs,-QU5 ,.,5s.i., 1-' L- - - ' - . -If-' 'L - ,ta-'A-' Z5 .5559-f.'.,1U?j1: f -g-af tract let for Plant Industry bu1ld1ng at Farm Campus. U 11 -. -j.fjQwf5U1,f,1U---1-.1 f J! 1' J JAN' Ian. 13. DF2.1T13t1C Club Hams 1n actlon. The "Amazons" routed. Another yard of QUXQUU.--.U':Ui,U:gfftfgji' U.' U.: H J 6 7 6 mournmg for the Hawkeye basket shooters. 1 U gg., -j-2 Q21--'Q ,QV 'g V I QQ L awk, Ian. 16. Prof. Hoffman takes a shot at a Crane 111 convocat1on. U U -U 'Fziikfg-QQ. Ugg-' U,3gsU.g Mgt- I Ui, , jan. 17. "Ster1l1zed Water" for the studes. Typl1o1d fever ep1dem1c at zts he1gl1t. Q :i751iU3f,U- EALU EU 'Eff ,-, Ian. 18. Law student succumbs to bra1n fever due to carrymg 22 hours. Sam Buck 'fygii -X '5 .: ,.,-1? M. . . -A.,:U Az, , U, ,g::a-.- J' off and Hap-Halllgan worrled. if 1.-. ' F'-' .' 1.1: - - - - - fc 'F1.".'1- -.5 . - '- - , J f Jan. 19. Our elders tr1p the llght fantast1c. Senlor Prom. mght. Half a leg- X f - half a leg-?" U U U Qlsiys. 1 if-7 Ian. 20. Every one sleeps t1ll noon. just tl11rty days smce the sun has shone. CORN- 1,, -.,.- -U . . , -LEU, '14-1 , . " - Q:-.:U.X 2 HUs1cER staff frol1c at A. 0. house. , - ' Ian. 21. More sleep, more eat, more cold. UyU,73.jsf115U-.'-U1'- - JAN' Ian. 22. Colder than ever. 1.51 -'.'-1-'. J- I" ' 1 V-H-14", 'f'- ., - . 11' 3.3-4' :,yf:!U?k, 1 Ian. 23. Stlll colder. . QQ, 13115,-'. --5 ., ra -':.,'0 1 , . . - U '-:, ' -3, cl. '-3g..ZF' -nge'-, . Ian..2-1. Ch1cago 111a11 gets 111tO Dog for fifty-. Clalms a pate11t O11 goal posts and gf JU ' - 51 f 'sf 1557 ' T ' - "h-I-1. 5.0LLyg , blue Sky' - - 1. 11- . U. ,.l'f' , Jan. 26. Band co11cert. Only room for 600 more. Basketball team leaves for Mm- rg.. --,j-,,.f,.,e,f:1. ,- Q 1, Dev bona my A Hema X .1 115111. v Un: UUm.UUUfT U?U ,- Fon - 1 , AU U j f , :ji, I. U '. -QU. 'T : g CONTEOATLIZ-r?G-.7 1 jan. 27. Plrst Frat basketball. A slaughter of tl1e l1'll1OC6l'ltSQ makes football look gg' U.jUU-1 3.Q,5,c'ffW ' J, , l1ke a parlor past1me. 33 U Xj '41"--"- v ..-' . T- '.E.':3f.' 'G - 1 U: U, 1 ANDER , Ian. 28. Colder thanf U U U U U .Ulf 3- x:5U I Al-Ex 2 tb cf. ' Ian. 29. Tl1e UlllVCfSlty grows. Lmcoln kmdergarten afnhated. The soakmg towel r -U' jijggffl ffl..--tgergffxll X a11d 1'1l1d1'lU1gl1t oil now make the student's lJ1'Z1l1'l to bo1lg from dawn t1ll dark he U . M Lama: . ' needs n1ust cram to pass the m1ddle sem. exams. -U . ':--f 0 .fl-vi f 1 -, H -. HM - v- - - . r . 1 .- 1--Nfgfii-alaf: 2 1 Nr-. -12 dia :V A 2 - - 1. aa.: ,gf 1 'ff .QTFQP ...12g.-11-...,-. - ,..-- --'H---p . 1- 3. . 14,1-'. . ..v'F77?5. . ,-.-.:' nys, 1, 0-""' 4 "'-W"'?'1?f-"'?f-7x- 2 ' zvfefeflfffiy -:f.- .-- -:"- . . . ., 1 ---- -4.-.v..., 1 1'-'--1fc'?l'f"'f55l'fF:f3r: fflf. -"IW ' '- 1 ' - . '71 f.: .. ., g.1sf.41'-fr-.-.f::sf2:-r'r-:Tri-Han .QM .-:Jr-1151? .11 .1 - - if YQ-' Q-'121,1.l1' 1' 'zfafff-I "1-Z.. tix . 1'f"'-1'f"'74lff54-'A M, A -fe - 'Hz-2 ,. ,,.f:1i1 .-'fin "':,:f:-133-1' 'Ah riff-1 .- 43:11 ' . - - 'Q:f9.i '5g-l ..ss1f.gb,., A ' - 11-1'-5.-E1 ,ini-.::g:Q'-.1-,., -. ' " a'f-1:1221-1:1 -. ,1a4S'.:f-2-1:- '::':1t-an ' -2.-.-a11?f,:1ff:'12' ...f':w'-'- 2111-N ' ' - 1 af.. 1: ' ', - -21:1-Q 11- Hsu-.:f22'ufa:-.'.1-.. '-1 - 1 ' ' . '.---7. , .-' . .Q'v.'-fli?'5K",-' ' ,'. - ., 35--. 4-n'-.:'fu!.v. . - - -.,,".-' 1-t ,b,.-,,y- ,,, . . '-ff .wl'..g,:-,- -':,-ig., , - ,.-' 'ga 1' I-.,-.g,1'f."-55.111, . ,, , .. - -:: -vgg 1, - ' - - .-nfi?21?.g'5v?2'h"'.1-" ,:fe",:t" 1' ,eff Sri--'-.-92' '- sts.-:'.29.f. 1 ': 51-if-ff:i 1 fa11:G.:. . - - -'G+ H,'4:f-J.:M-gn---'-'e.-- -141,53 1 Www, '-ffiv -1:71. .- N. ' 1 i . H. - 4. , - - P- - sf.-: . ,.f1-f.f-:'-1:.:"t.-:2"--ff-fri-2- f1fs'eg111f .-:'1-i-'-iff -J-w ai- Q 1. ie ' ' .41 -www .-' S ', ".1vs'1'-nf'-ff'-f+'f-A P- 'Q aff? -- 1- .h'- :TI ?.- -:qt-,-' f' 3.913311 - 1-calf" .- Sf! -fini' ,.'-a-'.- - 1.1 ' , Z,'.' ' ' - ,fz-,, , f ,-,:.'.'...e-,CZ-gg , -.1 l ,.'1!,-,,-A' 13221. -gi 'lr ,-:f -2. -z 11 --2 ' . 2 f ' -. - LJ! - 1 2-. -327 fl if -, . :' . tg-':r 1 v. dw! ' f.'- -- ' : 35. , 11-1. 'Q-1 :.1,1--- .L .'-1 - 1.1411 - bf, - c:,'X ,vw .' 'l -. : ffz. - - -'.'-l - . - 15-f -2 f'C'X,4ff5't' -.'.-.'1l.w""'.'-"1f:"U.,.fc,1'i5.' 5:2-. -A ' g-vii' .:":17--' :4-IFJ i11'U1?i"7 ',.'1?'-"-'35 ""'T2'f-'-.4 ' -1-'H " " .ff I, '53 'L l ' I I ' :fi-'-'fli -:' -' 1: -azz: .-gyf' . -. . ,M . ..f --7 . -.4-15'-12' wa . 21-1 -. fffr- . - 12" V V-' - 1:-.' ' I ' -.gagff fa. -. -.5255 A ml" 'li "" " ' "" : -. ., . Q.- X.- H We ,.':'.e'.f: .-..:. , , . , , ' 4. .,-...f-'Q' -' .,,.,., Q. -1 fe , . I, . ' Q" A M...-e.--. . , '- My ' eg-3-gg.. Ekibfs-f:E,..2TgIff:3:: 'pt . HZ., f ' ' , , ,Ji - " I '- ' J -"'-:fig " X ' '55 - -I: .4 . .-i"'i-" f'5i'iir' 1 'L' 7 . A . . . . .- 'eff' ' '5Ie"f'i'3E75?? '21 . -'Sf is .51 -I .-4' Q-'-'H'-i:.'e'1"' '11 'te '.1'ef-F. H- 'ZEN' "t""1'e-1'-3'I-.t'i'f.l-'-''A.--' -'-va:-1--. 'ie-.D -' f"" . 1 : . N. ' '. ..,,.,. .- , -' x EJ,-Vex. f-in-my ,. . -,-.:v ..':..5 sv.: 5, 4..--x,:::' ..-AJP-5 4.9,-1 .-ML" : ,.,..L,33, ge:-.25-71: , ,. ,zum A .. - ..r.'iQ'f'i. .-nr-X. -':-,--C., '. , . 41. .1 -. - --eras.. 'f ?' if I ' 5.-5 ff I-':f-" WEQSE-gg... lib? :fLiF'I'?.-Q'-1'Ee' -459311. '.-fi? . ' ' . . -LL? P siffic-Sfz. .1 . ' . . v,.....w1... . 1' .1-il'-'i-f:.'F"a"1' -1-1,-'.'-:-f-FK. 3' .5 -' 55-' "'.11ff'f'?' 1 :Wah . nf- .,.f..le' ge.. .- err' . Fi "-' A Te 1'-Gi . .--.-sf:+2e'n"Ewefr4f .- ''57'"'"f'F?3f955f'5'2"'1'.'-3:if .'lf'f'3f"':f5?Qle lic .' f'.1""-. JI? 4 '-f'VZ3.T1i'f'17f?'- 1 1 - ff1i':'?'v.. .1 "u7""f .1S:1'355J- le:-' " 1.-.,:-A -U N shxiuyviigx :agp .ni 1. :..,-,:j.2.uf- i -P' T .3 In 2" I-3.:,-:'j-31:I-a::5.5.,:,,:'2,:, flffj,-: K '5fii.fe'e1.1-5. . 1:-.rfg. ' ' x ' if +n'ff'5-'e ' ' 5.1 7 ,af in 'zirg-'41.f.e.e?,gE3?f'e' ,Q . "'-.:f.f-1- a--'A 'Hifi' ' 5 ' Psaf.-.'5I" gff.-'g:.::5f A - n2ifg':?-gf ,. -.g - - Y . -. -g , . l .,,,,f..-95: . metw.f.e --tg., -.QT .22.,A,:-,.,,-.y1,4, 1. .Vg .. , 5,55-,-,.,. .,.. 1 , .xg If l ,- f., 6- 5 , ,gg-M ,-.3-,rf N: 1 - Ru. .',...-in-. - . . A . .lg , .gl 'pk -. 5... ,.-.a..f.4H . . .... . . . , . N.. . . . .. . ,.. ., .. .5 by ,a.,x., . . e. ,... . , .Af , in ,. ..... , .. .. .. ..e . .nw-s.. .. .,., -.. . .. . : ,-- 41,1 ,I -gl s- ':2f.j- 3.4,-...:4Jt. . Lyra" ,-: g,17g:J,rg:ge,::g-1355:-f',4-1'-1 34 M521 U, .3. 5.3:..L ,L '-+-lxeggl---gg-515,f 34.132,-e, 3.13 1.-'lsgg-,.....-,5,..-,y .. 153- ffgljwkt-. fe. a.,-.,E?g'f.j2f3ry,- I L.,-cy . . e,, h - -, 4. : -L.-x :fa '. ' : .sea aTQf1"',..f- -.aw H: ig' '-'iglc1-sa-:'55ief- :f.1?S3,,g.1'E,:fr,,w' :?.-'s:?i'Pf'- f-Sify:-fi.-a-,-'. -S 1.5. .Qui eixgaaeaefr '1c.igg.,g,.-52:11...,..,r,,,,q,.s-'-:iffy N. - ,gzzvs .M ga, .,-.2 ,q3.,A,-,-.f. : s zj.-ge, ,rs-,, ., , fe'-.71-p. I . 1.3 gr 15:35 'ff-g,',5f, H wwf -,55EL:2' up 12" -my e15gejg,51iizj.Q'.-'-' , ,- f f11.1Lzn.,, -Q-.1 y.':L3f-2.91,-Zjf, 1.5553 - 4' -1.-S..-.gf -1513.4-4, 4 -4 - 1 .JF it--.2' -.f r.-.ff 'a' P -'-.111.f'46f ' 2- viz: . Z-.1151 15.21 1f,3:'Ew1" -' 'TL ' f' ".fF. .. . . -P' '- , he'-'f 'a':7'1f'.' f f.- '. e ' ' -.1 :A .. -:.'-ezifez.-1: . "fee T 9.1 - 'K '. .- -. . .- I. gif .I I nf- -513' e " of . '. -r" ' 'PZ-'??e5ffA1ii.:-1- -H. f:"'1f'f -1 i- "'A ' ' ' " -L-Q 'Hifi-Ei' ""' He'-'R ' " :IEE 'flex - '-.ffcf s.--'-:-22-v' 1-e.. c ' --wwfevmiiilw' '-f ---- -er-2 f --e.::' fr"".'ai?'n'.':Ifi11IS'f' "' H t-"W " W "4""' ' S' E .Y-fi' -1'e5el'i',I..-.H 2 x 'Y-X53 lif- J ' FEBRUARY ' '- ' 'X .'j'- If ' -' 3- wa- ----:ef M fx wap... :M e 1: 4. aj' ' ,Y I .P-.. ,:- . r. ' - V14 - . . . . :. -A A4 Feb. 1. Verne Bates begins to save his nickels for a valentine. -gqggv '. Feb. 2. "Wliat:s the matter with the water ?" Nebraska defeats Ames in basket- ,..qfy'g -. . 5-1. pf.: J-Epgh-1-5 is ' ' :Elf wg .ag ."gg'3-- -' nl... D: e. .' .L Q i.: ji X FEED?- ball. Feb. 3. Iron Sphinx formal. Sphinx swear there was no "stick" in the punch. Clt was a bridge timber.D Nebraska takes another from Ames. - ze 5.5 '11-1-..:I' .' ' 2 ---'islrliz-'-, - LWZW-1' , Feb. 6. Dinsmore ublishes pictures of Buck and Hascall in the advertising columns Jie- , .Y v v-eff ,.1.,.--,-f.-.D ,K ,, P - D ,...,- .7 'of the Rag. ' - ...gg GWKENHEIM E f Feb' 7. ..AWgW2m,,y said Samuel to Sam. 'gi-3 vt ...fy E 1 o.?'f,f:g"E2"LS?T"N D5 Feb. 8. No more moonlight dances. Somebody is jealous. Hg2',5fg!2". jleugji f 5-,bf Feb. 9. Hlnfants in arms admitted." CSign over door at Fresh Hopj Q j 5 Eg?"-,-Q.-'--jfQiji5g'3l .MTW , XF: Sf W1 , Feb. 10. Sig Alphs win Interfrat basketball pennant. Thousands hit the "Trail" Q 'r ' -' X,,..., Feb. 11. Woinail Suffrage to the fore. Marie Douglas decides to run for Soph. 'aj " Qi . ' , 2 K W N- I ' president. wx .f 5--jf. e '- .'l',,Il i f Feb. 12. Marie decides not to run, CCoises from Mrs. Pankhurstj V 1.1 " ',' ' 311 4557 X f 1 Q Feb 13 ae P P P P P P P P P ' e - - -. 9' .-45: .1'- . ' ' - , ' ' ' ' ' ' . . . ae 'A hg- ,Qff '- EEE Feb. 14. Your money or your life. "RHS, Tag DHY- A111116 sets H Dmk VHICUUUC- ka EQEEKQ 'EL 1 -12 '3' ' Li, ' 1" 3 Feb. 15. Charter day. Mid-Year Commencement. Tony graduates. Shonka takes '. 'jxff-.51Z'fS-,Q T- .f '- ' - - - e e- ' his degree. f'CUf'f,' also departs. 1 1 ...Q ' Feb. 16. Frat Freshmen take up the weary Journey over the Rocky Road to Dublin. .1 --j .-..., ,xt ,.,.4 . 4 pf gg.: FQ-.if I Barrel staves at a premium. -1 1't5gSk.g'?,, y .. . ki., BoARD 01. . ,, . .1-3 , .g-,gg5.1,-J..'Agg-'.5zgy3 0 PUBLICATION Feb. 18. Sorority pledge day. You owe me Five on Bess, and I owe you on CQ: l ' 'T ' -- ' f ' W f Mabellef' F Ta. ffl ' Feb. 19. Engineers tie love-knot Guaranteed to withstand divorce laws usinff the 'ig ll FE H 7 . o v m 1 . , U .vmbwh 15.25323 xr U . B Structural Steel' ceremonial. Q5,.'J:'.'3-32' 5.15 7 . Feb. 20. Gus Lofgren mounts the throne of 1912. . 51532-:f5QfQ'.5',lN-TPM ip,-fig. ,..-E1-, - - - "' IW f Feb. 21. Frat Jewelers declare they like Nebraska Cco-eds best. - ' " -'fi' .1 -rr-5 . fUl"'-7 - - . 'I-""5"w'Q?.5-'Lg' 553 , ASQ Feb. 22. VVash1ngton birthday for some, but not for the educated. School goes on -',L.5-3..1-3.1 .1 .6?"fg5F'i " ' ' ' ' ust the same. umor convocat1on. Same as always. Fil '-Yffhl :f'?:,, .': 5-"P: .wee Qtr- --:J l J . . H . . ggi. - -'. .-:.. .. frjfgfi' . I A .DOMTTHEM Feb. 23. Junior play. Fred McConnel 111 Each inch a King." 53 .U ,, - -ji. ...EH " K Feb. 24. McConnel receives offers for presentation of lay in New York Omaha Effie 5-1' mt... ,.-- t..,.,.. - Q ,STUDENTS . .D. . . f 1 ,Q-it 3- -cz-.. Kngwp-1-'SA Chicago, and Burnham. Imported Peaches on exhibitionat the Lincoln. Uun- gf j'- - 5 HOLIDAY? ior Promj si ,-1,2 ' 3 Feb. 25. Nine feet of snow more or less. P. B. K. Joe cuts his finger on a cork- .. 5 Screw- .g.','.".gEl" 'F P HB Feb. 27. I. Forbes elected I. President. -' ' -.-j.jl.'Tjj3f3 O A Feb. 26. Beth Hyde says 'tainft so that nobody loves a fat man. , 0 'glwfo Feb. 29. Bargain day in slightly shop-worn men. No casualties reported. '-Eze." gg.-Z-.3 QA y.- ' f., . '. - i. RJ,-x 'J ' -5.5537 ffl' 'fi ."f.'7 ' ' i s ' E - A I - Ye '.ii-5.':?:'b.'.1-ei?-fi -5" 9"1'ff':1'.u1....-- - -.-5---, . .. ff . . .---: . --... . .xE.'5::.- . ,. . -. .., -feevmseazd "fbi 'I ja-3 ..,:.1.::5i.Ig: '.A' gi., WEE3-:,fE..-,.Adgglayyjqmlxx : . 1,9 4 5... - ,4v4f3Bg4:evrJ-1111.1-??k5i.?liggz.-EEG,t 11'-5.:6:..-Q . tE+ia?.:1-5-:3::,'.l.:,,, - 4:!1Qw:?.g,:.:,..-..25.f.,,--.f,.Q,:u. .ex V. iiiff' 'ff :IF .-5?3E3'355' .. .E'f45?'1'1:e "7'f5f.fff.'.. f?f2f'?'P Y5-i7ti'7"'xQ4f.""'1?5.7'.'- J. e ' LQ.--r ' '. ..-f-:1.f.-- 1-Ne... -uJ.Nn-'-..5... .-:.' f ...vel-ft. . ...-4.----', .: -.- -A.. '-.:..::X-2 4' err!-rs-' '--".q'1' . S t.-wr . . . -- . 5: L . e--1 'Qi ' ' -ear' - '- .vffakfe .,-v, - - - . Q. . .,.I , ,ixrylhwi f4-.'g',:5Q5ll t:h- 1... 2' -T:M,E::Q,z- . . . N1 .':55,3'e:,Ak.1,... J Am! wt: 5. b. .ini - A Z ' 'I 1 grkx -Tix in :q,sxr,l,:l.L: - ,V A ' ,'. 1 Tv: J- '51, . ' V V ,1'q-j'-'-".h"G.'-1:1:i::'-' ,fSf5QS3' ' "'-aifgj -.fq---ei .551-ift',f'1--"x, ,...5-'-':'6'E1fiJIS-.:Sl'--,-I1' ,fi-32" ' vii? ' '- air- f . - -rlgz 'J-if 9-?1a1'.-'rl-X249-:'.-.'1:,. 'w. . . --.'--.112--2'f'5ai9 :S - ' -' -. A -. .. .--ww. - - - - - . I .:.y' ' gpg, -- ,vi ,.r K. ,.-. ,-:,-' ,f,,,- . ng' , .75 ,' J,-H" ' ag'--gg 5' 55- . Q, x -. K-zgjgig. ' . 5--Te '-4.22 . .P-,-C J," -a 'jg , .2 .:. .1 . , 1 - 3555-2 '.23:i1'f1a -we-,y'f .-'.:Z::efirff3..e. I fire.. X1--:,, .' :gg 1 N. , 3 We R ai--3, rrlylgg -lf-4 ,H -naw.: --It-Haigfbslrg J.-:L....?'..:-l.'k3'f'.,. :i.,.' . 'L:.'..: N . rs l...t-P .A-'44 --L ' g ,gli ..-iirgryt 4? .Z .xlfbx-.A .L-:HS ?:Kgf!f,Gi,-- .-ff-,-I . -3555: .X-N." - 5--'F:..5,,J,x --gg- . . " ' 'Q'-'Sli -. Xs- - . K Paw-A . 5' .'- -.- ...cw -'fn' . -4---' - . ' M- f . rep" 43'-1'-4 v - .P ' Y 1 ' 1 -.. -P -.- .sf '- R- . - mv: l.r'- 'Aka - .- .er-,1: -e:a,- ye . e. ,ef Jef' - 'rim ' -5 - --aww' 44.5 ..s..:.-- '-1 ': Fl' ff- .1 5 3:V"1a3.1' .. .fffff 'kt-435. Ff'.5 W ' 'W' ' ' 7 A. . - r - -' 11 kt- "5 EU- L'+?QL1'?5x 23:31, ..,. s., .f,- .. ,., " -"-ff . ' " 2 " M. . . fa-:Q-1 1..-5? if'1m:1.f::s..2f.fz' -1 ' "' - -ww J' ' 'Q-2 .' .:- 'rs-Fi'-' i' " ' -'-2fa"15:f-1 -. .wa-' '::. -'11 . -G f f -.. . .1-.zrif - 1 - . 1" 'E -' " , - J :zz--Ng., K ,gl ' 179 ' 1-Q-.1.ha1r23'?5.,3,j www ...dl ',r,g',-- - -51-'F, fn , .jq??g,-4.6, -"ik cf... . -1 :-:.:z.J:.Afb5Few 'zzz---e--1 -' 4 an-A, -.f.'-5-wang. I s 'f' L' -1 1,-,-Y '-1: fs 5 if 'L Z-'i1i tPl" '32-Yi4...,.s'sa'ii?3!i-:'..--' .5 55' .55?2i..:C5f ii' ''ff-..'-'I-'f:'.fr'f'-s' '76 "' ""1i4.ITfL.'75'...f -.---7. .' 3 ."i"':'1f"'f" ff: s P ' " rN 1-.':.'s-. - -:fit r- 5-y. ,V :.:f- .. , -1' 1 X'--1: 1-,g: . 1.2 4.-1.-iz:--. . 1 "1'1f.2F:. ' ,,::-i-se, zf.--. 2 -- 1' . . f .. . ' 4,1 , 33535: 'Q , :::":9,7 .gi-' . , 1' "ez-a-' -4, r. V '4',:7?-g'.1'j3.'5':5j, 11: H' ' 'pE',,s' ' 1LE':,gg . .-L3 ' "?..'f:a-:fig-1'-: -g:.. LE, . "331.1ff.5,E ,L-"3'i.'ff-.1-,QV A 3. ,Qff - . - ,lfl-if 2:2 "I ' i " 'X' s.51f'f A S575-A S6215 ' V 4' ":'1Ei,iZ'- ' N'-':L?f'.."92 55.5.-' " l11i'2:?3.5'!.Eg fw1'Eii'2f5.'5'Ef:Z, 'VV QF., .. .ft - 'fr' - ' , 5. jf: -iff' ff .5 '. - 1"-. ,: X iz1,11:.'-Ig?Jf.:E,'fi-i-?r'1'ii'i" ', t 1'55."' 4: ' ' .- A : K :.:..iQ: ,. - :.,.. 1, F- . ,..,' ..n5K.v.eij Z: .af ?pffgtC,'.fl",i' ' 4 ..::Q 'fg'Z11:4-'?':.:s.:.--" '. f F Q J Y-A:-1 15? eff? L " 1 WWWQW I MARCH -. " ---.'-P25-If' 1 . . . . jf' 1 .' 'gif HE LOOKS Mar. 1. M. Championship cmched. A Real count .at convocation-appearances 5 1" 4 LIKE A - if L are deceivmg. Phi Gams break the Iron Sphinx ring, and elect a president. j ' colvx MON I f Mar. 2. M. V. Championship brought home. Ivy Day Websters come to life. Rex ,,,..,.,? WHITE MANL Davies does the "bear" at University night. One spectator falls from the chan- PE i'-NS .gfzijfii-3 I deller, but escapes injury by falling on the heads of those below. '.i'TfiEC'i-'.-.'J '5 7 M - s 1 ' si k 1 ' NR " ff ' ' if ar. o. yv1a ion a passes t1e clgars. ag t o ers Orpheumltickets. - Jean - 'f.I.f'5.21z2g, 1 I , 1 . Hargraves looks for his name. Engineers begin week of 3.ClI1VlflCS-Ol.1tSldC of X 9. f A ' - -V the classroom f s.91.2f7' 13.32. - .-. . . . .. ' . . . . fr: '-311.5 33515 I -15 ,, Mar. 7. Museum damaged by Hre. Two lC'El1101'SOl'Ol.1S and one 1'l1111ODOd12't1lClCl'S 'V::g.,:'. . ,hqv ,F ,397 3 l EX ywb if perish. Engineers submit eighteen volumes of copy. for their issue of the "Rag" Lzgfj '-. '- ' f- EP 1 Mar. S, High school basketball tournament starts. Fraternities entertain C???j the 5 ?L1 ff", 5,-5,gIff'-'f ' teams. Registrar slips one over on the grafters. Many special delivery letters F , Ai . from home. Bushnell gains notoriety. 'L PI-Iglilglf . F I DRE 55 'FH'-5 Mar. 10. Farley excited by announcement that from 22 to 38 are to receive the Key. 'is ,gf 1 WAy EVERY IVIEH7' Mar. 12. Temple cafeteria opened. Houck and the Boston lunch complain. Oyster Qf- '- fj-2255 4' D 1 ' f f Fan, .YUPPER stew 7 cents-no wonder. Phi Delts overcome by election of McCullough think it , 5.4.1 . K . K A that there has been a nnstake. ki b2.'.f,i g.-11.-.. . ' I . M , HUGH 15' Mar. 15. L11'lCOl11,S elite attend Bullard's in dress-suits and party gowns-some eclat. , 3EiQ:,.3f:Efc-i3.'.A. I 'fy Daring "Rag" reporter declares that he has discovered a blade of green grass. "Atl, 1, iq, Zggs.,g5jf.-Qi' . Mar. 17. Male students overjoyed at prospect of Gym exhibition-Miss Ensign . Z , LLY ILL. A shocked. Uni members of State m1lit1a suddenly taken 1ll-too bad it has to .5 L. .-1321" -I' DEFEND HER 'f, ha en 'ust when there are convicts to ca ture. LW-1QF,l2.. .1 S.,-:.-,., PP H J ,, , P 4. -5. .... te. ' "' ANYTIME Mar. 19. Rag reporter hanged for spreading the rumor of the green grass. All 1,41-U . Qfyjl if those who can leaye town for home, sleep, more clothes, and real food. P. AB. K. 'YW . WISH ,LD f. announcements-Betas unfortunate in being left out, but console themselves f G-El. A HABEA5 ' ly ' by the fact of their numerous school honors. .153-Q9:Q:5'-',"" N, ' 52" AFTER V Mar, 28. Prodigal sons return-fattened h sically and hnanciall . Onl sixteen E?if3In'f.-fisf"Ej-f1'2-- -'2".1. 1 'PUS P Y Y Y -44... Col? 1 . G . f-.,.-gy 74.1. -fs A . liilij' THE SH OW' ,VW 1 feet of snow now remains on the ground. i-,?'f".,LGgQQftQ.- milf' 1- Mar. 29. "Beany', McGowan to leave schoof Doc. Lees convinces the fraternity Q? -.ffii--.Q.','-PMVg.. ,zflil X Y alumni of the benefits of the Sophomore pledging rule. Decides that the boys Q, "-,'-,f.1,.,Er-gc flifj-T. .Q ATN'-ETL? . are not old enough to run their own finances-maybe they are n't, that ls, with ' 41, X I,-BOARD' " ' I the exception of the D. Us. 555 5 'lf ' 5, YQU GANG I Mar. 30. Freshman Laws infest the Orpheum. Excitement over the Gym Fxlnbi- qs ji., " Yugi? - gig?-VJ G-O Now X tion at fever heat. Journal, under the leadership of Frederick, roasts the fra- E25 Ig ' ternities for their meagre representation in the P. B. K. list. "",'- 'Q-"ff 3 -.-,-,-:5',,, - W . . . . i . .-i., ,Lp-. - V. 1- . . s..3..'g1:e' X Mar. 31. "Beany" McGowan to stay-pays his advertising bill at the 'Rlagf ofhce. -, X ".-Qijffij Embryos Mathewsons and McG1'aws cavort about the held. "Peanut" Hill shot -52111. - '.f.j'5:IZjQ5I,-jf by bloodthirsty burglar and becomes the hero of the hour-and the D. G. house. I Qual' A ' 1 .- -.ft 1 naman- -5 -.11 Ja- 5- ggi.-.q.25 '31 'tn-.'-'. 1611.1 .- ij-f2?21'.'.' .11 , I , . ' " '-aj t-- ' ., ... .. . .,. ,, -. . .. 455- lg-""g..,,.,4,-,,. .. ..-- -'4'!"".'5q gygP,,, -4.--'fy .fu-'ITD . Q---"'-sf...-rf-"'?fZ?fh' , 1--'am .1 ,Q 1vy,:,y:,p:.gv:'f4'ffGf,.:-y.-..r uf. ws- , . ,,,------ww-..,.. ,,.,.g.e':f:'.'-1-14'-'ZZ'7'f5M4:7?i5'-' ,. "it: ' X ' . . A 1 Ag f k',Q.-,-,-:::.,1A:::,.. ' .gz .jigfiii273:,IIi3,555Flag.:-'-QQg?g' -1: all ,A?'x?45:4:. g'-izbggul If I - in 5,5 -,gli Q. . ' V, ,'Q'f,?g2f:??E'ag1 - Ihfgtgf- . ,:-3.i,.'1': ':':fZ2E,3'- :,: g:5?:E.,5"1.11". 'J' '::..'."-',:..-WETZQJJQZ' 'iff' .z.LfIf:2" 'Qing' - ga 'ggju' :g:0E:'-ilq':x..- '. :', - 'fq3L 'i'-1A.'- U. :Zi-1f'.:4:,f:Zgf.g:e-.,f...4:V ff... . p "1 '-an-55-If-HQ' .- ' 'YK - zf. f-i-.g'. , -,xc .-ggi-. yhfni' - .2'.,:-,.,,":1..:".,,5:,.v.,.',l:g1 ,me J:-.-,H--'mp -- - 5-.. 12 I. .f"'4.,,l 1 p 'q . '1 - ' 'A -2 '-,,,,--R -5. If 7.1,-.', ' 5 ' L 1 l 1:41:f,.,- M dagqiilzgz' ,T-is-e1f'f..::-f.:?.ffj 4,3 -- ..1:',f5f14-275'-,.ty . 'Qty'-:1-3,5 - if., fgzifix, . - lc, --1, .v,. 4!7.,'1. pf-'.3:. fir. -5 ru- --.4'. .- -1. ,u-".F.+. ff--5-.-'Q '--...- .,.3,,!x" -- 1 1' s,1. -' -.H - .4 Aff.. f -My '.- - .. , . QL at -fs - -- -- N' . ' ..fv.!'. - -. -1- - ' :v..- . .. :, . . - .,.--- 'MJF' I f-'Y Q. nfs.: .r.-f-:,.- -- .:f:':Lq-,.- ,-......- -.4, ,. 5.5. ... . --. , f.-., , - '- .J - X, . s . f -y v- -'nu --.1 ,f ',,. - - '. , ,-. .', :K 575 Q52-'1.'j,,f:gw.ww' .f y -..fQu,f.:-sg1,52-azsaif' +9 3 ' 'm1'4q,4'.41:jq "f.'a.,'1'33Q:fi1'- 'Q' :- -.1 fr Q. ' li,-1.24, .,:..TA' 1- 1 M., ,I .w . .,, ,d U Hg L -: . -. . "Qi, '. 244 115'-vfiff' elf?"-:-. . '- .:- ' ' ' ' : 113:--WZ Si . ...1?."f-i?5l?'f!2'.. LDS-1' 2 --f X ,,......-4. ., - M, .51-:-.1 .-'. 'wffffgiiq 2:11. sf' Y- -. ,k - " P 1 - f' X' -is , .' .-15"'5.'-',:fri':i':f F 9 5.55-ld ' .151 . "1 ""' - . . f '--ff' ' .--f:.f:1 .-1:'--1.':-"'xafaT'f:fl:+'E?1+ '- ' ' . file .1 - '-l."i- ?nt:"1"ii 'Z " 23 :J 5:-aw' ' 'jffl-,':Pa23, '-E,?,Si'F' '3"'42i1v.,: gif?":XX-qfq1,f"f'116'V 2 E-'tlzifw '35 j'fL1ffl': .-self "-if? '-fl-'hike fit ' V .vi It J. .YE .,v-1. . .4 . ...A-1 . , c .. .- . . .-.si .. fr N xml. ..- ,. ,...,.a. X I -. ... -- ff s . r. r-1. . ... ...,:-, .1.. , . ,J , . N. . ..,, Jr., . H-5. .r...,..,..,..9v"5l . ,, ., ...,,n. . .. ,. ' -.1-fbfi - - -:f 2' '-wr-' .r!f' - Xb!-W" ' - We 'I -' 'rfb C 1. . I-112-."'s. .-2. '11 "4 '-'-- - V. '- ..-.':H:1-f-- - -' .- 2: ... ,. .,: .1 ., . - 1 4-haf' ua.. -1...-1 .vv- . . ..- -.ff -- .' 04-.-: - c- .p . . - . --v .-- ---7' 1-.Yr - lu ' -rs. - --1.. . . .-Q.. 1 -- . ,.. . . x-wwf . ,, , . 1 1 . . . N., . ,, :s , .. -L..-. ra. . .- -e - 4..A- H 7151 .-..- . 1 .,, . -. ex- '- M' ' 'I """lJP'QlvP- if' 7---m...ff:':u1w.5!7.. -'-..'.,x,,.,-Liga kr . gwwn- ou, .- ga 0 r. 1.1: ,- .e -. . 1 '.1 ::. I -A, . V1 -4- - fe-.A -' 1.4-.f-'25 ' - - ' ' . I . sz' .4 - ' . Q..-. ,,- .- " fr" - ,"'-- 1:-if -V A . .' , ,-"cj,-1'1'7-f',Z."1' '. ,- I' .U . . . l,b:Fl.7?iQe-:Q Kn,:L',ili:gg!EgT21-qiwi: in - U 5, Q3,Eq1Ei':fF:'f3.,T'5.g,g9f5SPVET-:,'g . ' .. -I.,Q-.E-:'::.:2L1,3i?x..-Elm:-is .rf-1:-,"-:ZH1.15:-i-:,i.4:-L. 5 2 I I :1Z?i2z:',..-Tn l , - I E 5 -:SI-ffl' '- """.'L1E ?"iii12F':fesac:-g:l:e25i4'2 JP? . a111'Rf-:.fz2:Pf-ff2- .3434 54' 4Y.:.s.f' ' Dai' ..Z..'-ffZ'1f ' QVL " ri dm., Gif.. i'-'---'-'-'::2?- . -:iw -.:'1 2 ,. .. , NX , IGN. ,, , -. ...-I.. ,mmf . ,m . .. .. , J- s , . . N va .,.,. , ....- , .. . .. .. ....-. ., .wx L' .. .,,, -. . ,. . x 6 . . .. . . . . v ...r . 5 . , . . .. .. . . nf, ....r ov . x . ,. . --W' .. . QR .,1.. . , .. .. . H . . , .. . fi" '-.-Z"t"'. -i--'f1:D1JE. - X , 'if-12"'.ff' ?.::E,fz':2:fS-?5E?4'ZfZ'i ,Hb ., 'lf-I-'vff31,:f.. 'f-.A.S:5?:.'f411si!.P.sef .z . 4.-. 'ZUNBZIA.e2"'t-v,:-+f5ft':11':Zff.' . :Lge-ia' . ,1.f':'?'.'.f'p,"1::A . 2 ,- . N- : 'Z' in t' 5"-E1'1?f'Z'A' "N ffff' - ' 5-'.5E-if-f'2:T1 .V-.1-fil?S?lf5'35S?4":' 1"'1:"'f?f 't'f?. . .123- ' . Q' ' 4 ' f'J2.'5'-':3.-'5f'?"f5 , " 7i"i7"1lf': .5 -. - V"-. .: ,. if-.L1.15.32f.:E:'1is-5?f'i1'lU' .. ii " P-. . ' ' '- v, . .11 . . ,-' ' '-"' mf' g.a...v, -gg-'fs"1- ': ,P-' '.-' ' .9 ' ' "1 . ,-, ..: I.,-'-,. 1 ,,." 15g?.3f:fI-fra?" 'Q-:..,C: "1 W rg ff - "'4"'J"""f-MQW" ' "K ' 115511.--f -K '-xy.. .1'-A-z-.,--- :1':iE:,'fI--r.. .af X 5-..i:tN?ff:f f f' Q2 .',!:.' '1-'. I f Bb '35-Lip-.. -. f X 4 X Q, irgsgs-'5 . T 1 1 ,,. gk U: - - ' . '.2w,'-fi,-:-IJ g A 1 -- mvf.. . ,. -64, . -3,1 V l g 5' " A ll? '?3'5:'S?1i'-' " I ' .,1,:..s,r, - A - V l tj-.,:.-.qv ji zz. 1 Apr' 1' fqugon Sherwood, at the 1l1St1g3lZ1OI1 of the Kappa 51gS, IS held up for S15. kg 1, 1, "ag: , , , R , , 5' Q H- ..':'5!j-fl.. , , i 4-Y AIR 1 Quo Vadls club orgamzed-generally consrdered a rather "bum'l organization. 13-Sf, .- .', ' ., .gf I --5:35-, - . : ' . . . . I-V3 'v,. 5i-.,'f4?:r, Apr. 3. Ballah injured in baseball pract1ceg frequent reports from the D. G. house are if fb If ..r- 'A . .... gf, , ty- gi H encouraging and hope 15 held out for his recovery. "Spr1g, Geddle Sprlgf' :M :'.:'f .jiji , , u,jgf,' gig, b.--rl.. 1. ,rf 5 Apr. 4. Sigma Nus hold formal, roofing shingles used for programs. 'Track candl- 'E -., ug -,212-jj. . ga.-151 -. t-1 f "Ls 2 53511-.Q-1 dates scamper about the cinder track-Pomerene shows up well. 55, -I 1' -':f'7i7 lag ,U'.:.?Qi if F 2-yZ.,,' . ' ' . Q Apr. 8. Every one boasts that he was at church last Sundayg boast proves hollow for ..., ,. . it refegigs the Phi Psis and D. Us. were detected playing baseball. 1Qf1gf',.jf,,Qgqjff- -- - ':.-3z5a- 'awe 1 I ' Apr. 13. D. G. formal overrun with Phl Gams. Zack Taylor realizes the dream of 4 -' '-Aer ' ' L4 32112-'f'. YW -- A .4.- , .- gsm. . a llfCt11T1C. ww- - .- gr .if -'nil' 4 '. -Qwxszzzp-rs. ,.,,,. E qu: ,, .. - . . , . , , , ,- 55.5.15 .Q 13, jf ,,,, . . Apr. 16, Terrible reaction as result of Lent. CO11fCCtlOl'lCI'S run low on candy, K,-,rgxx 22225 'g ,iQ,---:.-,',- 5 , . . . -'.'.j.:,55g'-,, -, 1: f 1 1-' - f' K fm A-P116 Orpheum sale of t1ckets immense. rj-5: ,- , -1, .',-:,5i,Ci1E.,. 'iv a,,' .:::Q-'. ,.-',g5E,,f1g',f " X 7' 'WW Apr. 19. CORNHUSKER nearing completion, VanDusen,s han' and temper ruffled. ' ' .1 s3L:'.'f ': , ' . Q 4. . . . . . 13 'ji :.':.- ,-,-,. , '4-figfjg, xg 'ZSWL Prof. Scott in similar CO11d1t1OI1 at Kosmet Klub rehearsals. i1eSs,r..'i-. .12-'r--f' wax ' '-:.p.f -' , 5 - . . . . . . . . . ' ,M ,, WM Qdfzfx .,,.,, ','f Apr. 22. Not a Slgll on the Silo in front of 3.ClIT1111lS'lI'2lt101l buildmg-perhaps thls Swag-wir' -. '-"SES ' .' '4' - - . . I V L0 if 4 ornament was failure. Calling at the Sorority house a thing of the past-all the faff . -1 bidS are our -. ,wifi WB , 4 'Tat 5f!'fE7E,g , ' Apr. 27. Phi Gam formal. Tony Blish takes a Theta. Guernsey jones inspects the i"-.'17itf..1,::i-.la - -f: .. "'-' " ' . . A .-.'-,f- . ','3."112.i1 f -I new law building. 4-fri ,,E:.:,.I-I,.N.4.,k ,Z-L... V-, , 3, 'LY -'.' rEf5".'f+f.1 - ' - ' ' fs- rf? -'VW 5--T5 .. X 'f ,Mg xxx 1 G Apr. 28. Sunday this day should have been omitted. Dia., .' .I , ,Sw Apr. 30. Kosmet Klub troupe hold final rehearsal. Judge Troup forgets his lines. .4-lf?-'1'i1'-Gif' .Z H l X l ' if'-Q '- 'iff '. -.nf-3-.'2 fi " 3 " . 11'-11Xw-.'- -. -. -rf.: iw. yt - -'- I1 "-YQ - " . . Q. 'rj ',,1 ,ig-N, 4 f A"-Q:rj,S'--5. -. . . - l ,l ni, 1 sf- Q ll V u'. .L--. - rg, rf-if-9:--1 ll l ' - . 1.1,-, ,.-14---is - as - .g..-.-,A 0, ,.,. .- c..,.L-x.' 19.31213 ,s- Ny.-,.'2 ,' L li ':.,'. ffl.,-s ' u . 'ff , v -1 Y . , if , - - . . , I gg,-. -.5..,:-35, 25, f - ,,'. X---' "'T"'fE ." life " -svifilb. v '-""? ,Q-A """"'k ,yu f'YiJ-N'!1:?"5QEilif:f.'7:',-' vw- :va-Y ' . . . .. r-----W. ....,. , .I -,--1-:fz'2!'595E1?5'j4SE3fg --fbffx '91 " - Y: ,X ,ik v I , N . v fbi.. , .wg .'iif'kZ'.1:P'45Sfi 1 ' f:eE'.33SV'fPE-:':i-"' .A--. P' . 3 'I 12542.-5 ' "Yr if :-59252. . . - -' 'ffli-2.-55 :s.?I:':?'ftfr-..L' " - 'I V. .. I iii.,...,lh2q,iu:555:,:'.dj T ' 5.2.53 5.- si .-,4."1.1. .. srl wx..-,.j?g4E.Lg..,9. 1' 'I 4.1, - ,345 -I - .ii-, RSA-I ,Q , .l'-rift Q93 te Jim.-',f.::15f,:.:-,.:-.,,-,I .L . V - -.,'-Q 1: : - . - .' , ,'. fl.!.:.-A .' 'ng' 5fS5:"s, .5-:-',',-:U ':- eg,--1 frm .6f.'!!- ty, ,jxjff-93' '51 . -.QQ 11? 21gQ:,S:!', ggigqzj, ' . - . 'ig-rl L'iggg'-':.g,i-..'jl.'E:l:,' 'ur ,. 'xp-,v ,M ','1,:1-.-p:iq'PvggQ ' 7 X ' ' tlffifi 'fsiiflyi'-X Eli-:ilf7zEilf'f?Ef'.:sfi" - ' ui":iQ'5:"Q'?Q'i1'5.FiSl -'lzffii-.ff-'hi' H ' A - " lr"'l55f'L-i.- ufflf- i:f'q2.f57'T' i i:':'i'i liwxx .-m: .xiZiL"f.v 134 .xiii.-f.'1?:V'ff''-,--KHWFPZ' ' :I-"meet . 'i'fv'f3J5".-: 4 if' phi' isfi-Egg 'stir 'WI-' -gm-L'5"" .- ..' ,. -,:,, 1-weird.: :eye-.,1-5 -f ..:f:4H11g' ,,'Lv:',:g, 1,5 , ,S-.3-.:' fi , x' 5,41-',.f.,1-:,' . - .. ' . - ' , . . fjg . tr. 'J-152. '--,g., -In-,3 -.::",': . f -. "-11- . -' ' '. ' ' :-. -. - -,-- fh- .1215-",..fjfz ' ,- .. ,, . 1 " f . 4 .-f..-'VI ,V . V ,V V JXVP1: VV V VVVVVVVV,-VVVVQQ 1- V ZVV5 VSVQ V V VV VVVVVVQVWVVVUVVVQ 3 VV' V V,.,:.-X441 ,HYHEV V :Vti:kQ,,?grg, 'VVVVIVV VVJV-VV4V.V?gVVEcf,V:V.V.VA:V.- WVQQVQ,-5319.1 VV 2 jx, s5Qq:55gVV.g -:5:.Q.'i-fi?-i-iV-gzd,ESGL1 jeff .- VV1 '-357 . I VU - ig: 5, ---' -Zw"- . ..,.,: ing, 'Agn 323'-' . 1' qhffi 'ff' 4 't Q. - 5 ' 1',",'-"sf - Iv ' ' 'T 4 1 "" "- U.. iifff. "R, " 1" T'.','v'3-5-,Q-1. fffs-..---' J' 'ag-, ' T .'f' 4 . jllf... . - - "ffl ' . ff'-I5."' -leTt"i 'ga : 522:-. 5 fri? 4ihzt-.-g.-:,-1:-f-.1- --7' . :isa - . 1 52 T 4' '. 1, . -1-',2-f.1j:n.Qss,,' '-w,gz-'- , .T.q::: af ffl-f'f.ff -'g5I'ff:4t - "ji-'git 1' - -ff F.-15 . 1-l-'.-I-1-'iii-?f'.1' .- , ' nfs' .195-IQ. 'ur -- H 'I' 'K 'ft .- :int-ff. fears. ...f vi' 1--' f ,qlfY7'.F ' :H 1- -'1-2-E?-::.1'-:im2-2 iff? -mf.. . 2:54--4311? - 'A ' wwf 1 ' 1. '-'112i14.'1121-Ili? --C -. .. ' ' ,jst "', 1:-C , 1' ' , -Jr-1-'iaigi ., 91-5:5 I fm " .f ,1. , 1-ii' 's1f:Z11s53.z::.f:4:5 ,, gf -- -f. .-1. 1' ,521-I -ji'-'rffiff - .15'1:4.fZ3.2? A 1 L r,:. . . -2:3 . . ,.-L.: 1 -5 -- J f fe--ff ' 'mf Q "H---'.z11f12'1 tiivrfgfai- -- M? '-sat? pri:--1-. . 'wt2'f'3?+11--5?-1112.5-S.-11:12ff' 1 1' rr T:'H::':5. 51529 4.4. 42+ ' - Vg:NV,VVVV.VVVV,V VV i?..Vg?VV ,:VVVVV.V K FVVZGVNI, UQ-1? 1g.:..,-mp, 1p,.5:5Vg-QJQEZQV .sg V qg:..EV .EV-5 1 VV Vg, V.::V.V:,t.15.:-,,,i,,',g3Q.,g,VVV 1, .,9VV,VV .V . -',A' :V:VV.V. 5VV:VVVx. .5g4.::g'q!'.:ggg:Ig--fr wa- V V 4 :.V1zg:,,,-2. gk VV., .gi-VVV. QPVVQVYV IVV? VV as r A r . aa WE- 'wal ..,,- . V V V66 VV VVV .lgliwlij-55?-li-:NL XV , EV-Q:-- VVVV, FVQVV-lx gV4g,V-g,gV.-,-fsggg '-f-.se . ,, nz' Y YY, V Z ' -Mmm.Lgggg5j14V -..-' . V,a5s.f.fV-jgtgy - s,Vkl.,x Q A-,Q 3501, ,':,':,1-.tg "W f rj 415, V5:g.g'r.3.t-U '-s, 1, 42910 SIR A17 E T?" '2'1-'f15"':..,..--' -V-V333 -..., Q ""' I, .,u,'V jj-: .3115- f'.':"1 C HE HAS 'T 5 5 '12-5.-I2-..' ' "-'fif-sz. 1- '.?s:f1-'- . WENT' 'f 1 MAY ' -l f V.L". 'lil ' I f .' I -' -.1 v-., :- ,11V,j.V I7 - If . V 1 I gi " I ' ' ' ' ff'--JI--:fI7'i' "ii V QIQJV' . May 1. Bright and Fair. Sig Alphs hold May-pole dance in front yard. A v Y" - - A - i-:ies-1E."'R' :VV.fV51,.-1.15.21 1 V 1 KV May o-. Student suffocated in the Chem Lab, owing to the crowd. Fellow workers :.. -'X ig-:gs . . . . , :- .gt ' Milf continue without even noticing the event, for the 'Kunknowns" must be in on 'E-1'3?.Tl,, .:. ' , 11' , 5 time. vfriiggguix --'-ra'-I uf :.5J:.'42:. , A , - ' , L A , - - - . . , -,if-t' 2- ' -- - - A -V May b. Dog Eager detected riding with three Chi Omegas. Nicolls, on the same agyuv V.H,,fy ' , E " V day, seen entering the Theta house. S' - '-:In 'c A ' . -.-' ':.' I- .' A f :,'.1j.'g:q5: TWOOF ' - . . .- A-.. .. -.5.-iffgagggg 5 -THESE ' 7 V '- May 12. Juniors Worried over the Innocent announcements. Wallciiig to the State ' .1 fa' -Z-if-L' ' ' ' 522:61 -.""'--- :E ?:,5V,2- , k Farm becomes the popular pastime. 13.39 V.,Vg. V f I V V V V Q RSL j.VX . Vi PRAT May 14. City merchants begin their annual search for student debtors. First straw ,,V'if-.f'3l',4+yg- 'f--6 'A L:-.IN LQ. . . -1 V -31" 5-: fsc- PINS hat seen on the campus-that is, the first one on a man. i 33: ' 'frzffg 2 iv: . . . gf - ' May 17. Kansas disputes the Track meet. It seems to be a habit with the jay- V -- Vz,lf1Zf ' ., V 35 V'-':Ej.""TQ3 it-LF . 'ag .zo hawkefs' . . 1 . , Y ' F .gk-E VfE"' I ,S ' May 20. Extra supply of fraternlty pins ordered in preparation for the Pan-Hell li ,7.5,Qi':Q.'3:,-Sai. ,ug-.-Vw ,F ,- ' . , - ff, EA. -, '. V VARY . 4 dance. Co-eds all in a flutter. :V 5 41'-' 1 ns- ' -. -A ' ' - I ' s n gm-. :-il' 1:"5f:.t 6 x I ' . -'73, yi - 'fri' fhlij , 6 V ' 1 May 21. Reports from Cam tell of blood adventures. Cadets s end most of their -54'g23'rl-1 5' l.,Z Vt , . ,5.V...V,g Y P !Vq:LV'AaV...:pV,.V 4:3 V . fi'-159'-"!' Q ' 5 1 time Preparing for the coming exams -I ut :Hi if - - -V .ir:---- - - - z: c ' 4?-AX-I-xx.-' '. -. f 'fffffg 1 ' J Lf! "" :3 'T- li-wil. A -e . . . . . . . . ,. N-V ,V , V.. . ?--"" 13:3 ' V May. 22. Ivy Day functions. Thirteen juniors write home to Dad, and clip pieces , from the local newspapers. Usual scrap for the bunting on the May-pole-no 3 5 ESRRESPONDEMI one l11jL11'CCl'-111 this annual spring celebration. 5,,,.,Er- E., V1.3 .J , VV --..n,:5fV S May 24. Cadets returned from camp awake from 48 hourssleep, to plug for exams. lhlji'-3 V V4V-',-Vfiif V V V , , , , W if- V V.,1VVVV,.-in -YVV -.1353 May 29. "Duke" Enhelcl syrinffs a' sur rise 11.1 the ho line. Tomorrow is Decora- Hr. - - :,y.E3..gv,A 1 D ap. B -, , V,V..v.,: -.-..Vx is EPARTMENT 'rw 1 tion Da . Wliite Cloves washed for Compet. 21.,'-.Pai-731' 1 , X N- D sww , .,..3455T?q 'ya . U . . . . . gizzjvgg,-ff'1a",E: ,VV f X MH-41' W May 30. Decoration Day. Compet witnessed by enthusiastic audienceg betting on the lg? .VE 5 4.:3,,f.V- ' tif . . V f:V .' '- Wg, ,jxiyfglpf pql' Vx- SWRT . outcome prevalent. Plcnics the order of the day. jug-'gi fgff, g,.'VV- . - ' . . . . . . '72 1.-215: R151 "fm 'if '- .ilZ3T.'iF,f3h, .' 1 'lf lf , Ma 31. Shirt-tail arade-R1 A s offers the usual contribution. Ghver has an un- - ' Z:-af - --.11-' ri. ll f y . --'L ."?.- - ' - - 7 1.3'Q'2:j',fE ' - timely visit. Natives shocked at the dis lay of niffhtwear. ' 174 X , Vg. .,, 5. P as J. --1 i - . . at -1 -'-'."t'A'ii,'.f ". X i X ' 5-. '-'. A- r"' ' ,-'mf--is-.5-:V -. - - . l G . :fe -it . . AV ug-4 V,.V5-E 1' . - . i LE .V -V 'lg-V',,p,.. if ,rl 7. h,fV?f..,VV. A , 1 I VV ,fx . Q Q . . . Y 53- 5" .bs9::w-:'f:1:'..,,.., -. .-.vu---s . .. fs . . , .-Arm -..-.4, .""-wk'-I-'FN , , ,A-3.:e, . . -fff,-:feaf-gmail 4 -' "-if 'E '1 " .59-T If:f5z'.f"1'3:2T+"' . -:N wifi' - J." uf? his '2"5855"' ..f--f?f"f?"'-I 2231.31 "' 'ss "l5551'- ' 1' "f'1""m'9"' .T2f':':'?.-"Hifi, "'?f1!ft'5'I - -,- f:::L'.1:3'g'--1--. . 1..:g':'? r1""""'1'-" " 3-fir 'F .. 3 . J , , '- .- mtl ' '. , ' ' -'.E421-":,w'2F.'3Sif:1Sfj'- 4- :mo . .-:11P:41",--f'- - ' ...f':a4+1" '.,s,f,g4'-f-sys -t ' ' - -. -ravi' Sr.. ' ."?'21f-'fa . 'Gif'-z..-Saw:-:'+ 1 2 "'--f- :-. -5'.!1fg'-32-if " -2 - ' ' A I' "1'1":1Z-' 'N ' ' Q42-:'?1lf'1 . ' '23 if . '- "'1- ' . -W., ' X'.'?g:2'.'-'f5'w, ' " : ' " :, Em- ffi '-lflklxl-T-M ..ff:7:ff?3:g-3''..:4:f'i1flff'f" .1ji5.i1"'1'ii"' 35' 22' r' 4.U75t."':f5f"i" I ' . '-'l"1't".-if ' 7' - " 1 "-Vffif ' - ' Liv .. -Urvr-7 v.. 'bg 1. ", -'EJ,3:.' . ': .-: 2' 51.5 .- .4fA17ft6'5:f! '.:nI,52f2gt:'f:' 1-Qrl' ,Lf-.1 '-f11."'w.A11' .1 ' .' ' ?54.f'l 'af J' 597- ' 'tr' -"Y-H'-'fl5fi4Sfff',Zfi' '-"-"7 "' ' ' -- -Q- ziz im -' f'If1,raj ' , gif' . .-fri' 0- ,. - .' : '-.'1.-5-L'-i1.,te-16331,-' 'H '. 'mn 3 'a-Qi,1,'Q ' '-ai '25 5-'. -A pe. - " ,.:..".? 'z :Ev 'Ypi 'I Q'-iffs,:.H59'fi-.-515-""1.,-igtrt', ..f5iI'Vg,i,Q:'.-. -- ' jflff' "--'..! ff'-25: ' 1 2:1335-ff"4.j. - IU-in f " ' XX'-.-f-'lla '- ,L ff-.ir wax faq 'W . p I 435' ', 2 ,, rw 1. 'fffwzr ' 1 V E .. f. I . gif. , Jig- .. V V- ZVSVVV JV , 4 'N--., . , V-,VV . - VV, ,VE 1- 3. ., , H v::,:,.i.:.- f sf' M,-,U--" f'f1?1j"'..' ijghn 1f'g'.i- x..,,., . '. "Ht ,, i , " I m,,....... .i . Mi' :.,.,..!.n :.jg'559f 5'?:if5-f.:gg,ig.f.f:g54: -'21 .sa f ' A , , ,pf J" ,' -. , , li.. ,...,??lw. f., 1-I -is nm -.6 1. -1:1 J. l-.,g...e-,Zh-1.1.1355 'Qj.j.j5 5lg55..- '5v13j1-:,'ilk-'--.1:1gfx:'641'-fag,--L1-.,v,,lg,:-: .liz V -- . K -QE - . , . , ' XP- .--.:.r.h':ztv 61 2' . -vs. f?' ff"'4 Lv' . -rf 5-11.,."L"'s--1'---,' 'WET-f-L-1. ' - " ' J -w l , ,.,,.,. .- .-" N 1,,"ngC'v 1 -xml: .- - -.',:l -,:-:Q 'f'.g,.4.,'-- QNQ-Z-J c 273295-',v5Pl ,469 ' 1 IX 1 . :-.,-..1 -5.-.lurk ..- ,-.':..---- ,,..4 may . - . ..'1." ",, 1 -"A-, in -'. . ...ne--1 . ' ---f.'f ": ?'f1-hi" if f ' 1,6 if-'rw9ii1fT'-f. Fr:-" 'iff-Y'.sH?RPY'5 J.. 4 6'S?i'F!-w.'01fg1Qf.'L "!o'i'IQ,-"'1'N: -'LSU' -fZf'- 1'- 'Ari TM?" 4:-1.1 , A ' . 1.21: 470-.71 5,52-f I fb. ---' ' .,--'.',v . -41261 5 . .M V N'-.um-' 1-:fs ' ,H--f'.".., . ,YQ,'1-1y"!A - fp 'E .LQ wits '-" 1- L 1, 7 , :-jg5.,I' '21'g,-'11,-Z. 4 'ru - .. -': 7.2-l:z,1.A, . - : :..4 ' , .: AL, ',- ' Nw:-SCPM--. -S5 -Y-1.'wi?5'd"4s..'-i'L"3?i5:A""sz'i2I15il" ,..:3.iQ1.EF.f-"'.'."1 J ..-ffffff F .-2:4-Y "M.'-'J-4I.'i:'1-.5 "1 U1 Wei "rg, .' 1 - . "" "J--.4 'i i ,, Iv .' .' 'f -.'-:'. .: . --.-cfzw.-."2'w-' . . - . ".'jf.Q3'Q:...-rG2'f'p'.,--721 .'.:'-41:7-." ,- ' r"Q"'J,,' E' . ""'-if 5' 5:5 1. 1 -7.-1.l'f:J-I. .,1 ' "'-'1'f.71?'.. " 1-Q. -- '- 51 .,,,,.'.,.'g?,g. '-Q'iQ'i'-iillflwffgyzif' -Ziff? A-1, 5-tQ'.'-...e-.ai 'Q zz'-'-Alitif. -lf 127- JSF.-.i' - .. . I2:uf-.5-Il:.'q1'g.:+:a...,.,... . .- 1-'rsg-212 .. ,sJri'..,-3 x ' 1-" - - - " '- - :1-' '71---. ' .-f:::, ',-,'-.. .. .'.,E2.s:5 -'- j:,.QP'r':-Pg".-p1z,' g J : 1' JST... 5' - ' 'I 'GV' F - Li" -P1-:L'.:.Q. . - I gf' '---231.555, ' ' f.:::,.QI"' --.- ::,'I3:-QL" - . 511?1'-f.'-- - l :ffiiaifir f -.f3'.f.ff5 5r1i2?f513EE44f9f115' .. 5i?.f3g55iii.'flgg'g' '-121 ,.:fi..if'.': 1- -11'-.'-iff? - . A--fy-fwrf . 'ff ":fiZ'- e-.zffifli L. - ' ""' " . '5i'12" ff',i1i3" G!"'C'3S5?'i 'Zi . .1 '57'f-'i-2311 -- 1f.'.7f- 5111955 Jelvfx-E,-ea .'Q-E-.- 'fI3:54"'l-.fa 1-ff-' -Calif'1"P".'?-1?3'f-?'.' 77 - LLFPI-s.' . - ' 5.5-i' ,1'f'fL1fl5I "f- ' i 'f"" 5 Ur ' H' J' I7 '.-:':':.-1-:-freer. l:.-f"Q'E"'- 'VY -'s:.-Sf. ..p:1f5"-ua. .vc'f-:-:.ff.'-- t'---: nw: -'ffv':1'4:'!f 'Mu..f.':'-:.:1f-e-. .-. Q-11.-5-".":.'-1 - . .fe-"?i79"'l" X' .- w::,:r.w.vf -::,:-- 25" Wifivs.. 'R 'ffa:a1z,:w.:., '- -f.f,.4f:ea1s ,, , '-'ear-.:'f.rx-1' ,- tff12.1-zm, ff-.:1.Mafef:ff-1..:. earsff - - me 12:4---X:-'Qfr-,ffs11Q.,,?ra A ' -4- , ggi' 5551" f Q es ze"'1,'?:1:- .- . 31g,.y.ja.-Qt, ...Q-Iql5g:g.x5,g3pI' 'w'fQ."':.vf 21,23 ,, :gan . , 1- '- , hpfrgfhig, .1 .gf-,.. f"L1.f-'- V: .. z - ' ' -. ,Q sh.. gn-.1-,IJ:.g?,:g.:E,':5s-5112-'' , g:.-:S4:Z:'f2 '-ft '45 Tgezf Left '11,-. 39,1 yy. P.- .A-21,1-. ,psf -g. -.:y:s4ggsi5..aqa,iE'fE2sa1... 1 '.3:.:.g.g,2:.j:Rff-:f-- . in '- U 'ff-. 'v-- ,' ,C 1 " ' , .-21' ' '- "' J"','f,-.'7 -.11 , . . f:if:f" ' 1 v 1 ie 'f ,n!'Z'9!a:1'1-'-j!'f vw arab' '1-7-lc.-.9 '. 'W " ' .'-N. 'iw 'IL' " I, ., . X? h ,4., .1 K ,f .,Z:q:l?.nX ,.... ,Y . . Us fl , 1. -.- 1,1 --1 -1, ,H ,fired .3-1 ffffxgftfa '-2-:ffz-srs,fY"' " ' '- - " 45512. '---If -X ,-9,'.-gg-.-QQ Q Kg.-5:1 '.'5gs:4--1-3,.,.,L,- 1 ' gf:-1 "xr ' ' A' '. 1. 1 fptkffs, N' ' 1 ,- .gl A I ,fwfr . , .I ,. '- Q.. ,. .-eww 4,,..,.-g1-,-',- -pg:-n. 45: 5.1-,g13.4,.. - . 53 ' :WTI ' ' c'!.f5!r, ' '. : ' 1:'1'fF4 'an :1:EQ:fi?j VSZQ7' JUNE ,, Cz,-.5 vi . . . . . ' 33.221 -4,1--is 475.111-.21 une 1. "Peanut" H111 observes that dollars are even scarcer than une 9, Seniors have 1m ressed u on them the SCYIOLISHCSS of f .75 .-1-3543 : l I: . 1:53:21-. . . , Q Egg fj."' V: ,fg ,-1 Q-' r - da s in une. ' life. Baccalaureate sermon a revelatlon to man . .3 ff,-F " .' . ,.-Kay ., . , -g y .jf " 4:ii"f'- I A . ' 5.13 fs' .:' ' une 2. Dean Davls has his canvas shoes half-sol d. A rumor . . . . . 5-.3-.2 ,b,4'.', ..,:g.g?'-1235: J - e June 11. Board of Regents hold an 1l1Cllg1l21lI1OI'1 meeting over the -:-11 .- Qs: of escaped CO11V1CtS proves to be only a crowd of students - - - - '-7 .- .g if , , , , enormous sum appropriated to the University at the last I- gig- -wg 1.5. '..j.gj 'l:5fj11.g',f' plcmcking in the Pen woods. Session 1, 5153.5 Q 54 A 5 . ' ' '-. '3Xf.:'.5i1'f5': 3.16 .2 1, june 3. The prospect of partlncf encourages an atmosphere of , , , " 5:7'4":1:"'g'-gg 1 WF M'-115-156 ! ,-" - - - O - June 12 Alumni Day Class reunions dinners flies mosqultoes E, '- fg5S..15f1331' if sentxmentalisrn. Porch swings and rural scenery become 1m- ' ' . ' 'Q ' Z 'gui X :: -' :Eg21Z- lf" and much handshaklng. Old Guard caper about,at the Alumni ,, '5f2L.q't-45, 1.7 ' v fit... mensely popular. I , urs. , . '- ' :,.c2:.1' - - -' ."--..- ...Ii ' .J,Ax.,.:.L.:!. r I Q ' cotilhon. :gigs-ggi g:hhf3:, June 4. Enslgn omnibus company hires an extra force of rneng .1--:Zig ' ff' landladies visit collection a encies and soda fountains invent une 13. Fort -first commencement. One student refuses to ac- Tig? ""' ' lf- . 3 y 5.--31, ' . - 3252.35 new and expenslve drinks. cept his diploma on the thirteenth. The world looks pretty y j1If5.'5g'-1'-'.' .ss 1.54-p:sl?f-...wg . . :.::Z::'5,-115. . ,... -1 mug ' 5, --' . . 1 1. -:sw---1.-1--""-YS, '3.. ' 1Q..-fy, June 7. Ra1lway officials annoyed by fond farewells at the Sta- big to the Wearers of he Cap and gow! FH 'ii'-',f ,.ff.',fv' L25 t' ' ' Tv "F :?3..3.-,' rg -M ,- lon. lhe exodusfin full swa . . , . f. me . .ft Y June 14, Lincoln relapses into its usual dormant state. Sam S522 Qi -.ji:-g., 1-:A :"5i'f? .' 7.52 . - . '. -. if 59"-' fx, June 8. SHE prom1ses to wrlte once a week. Duck declares that he will not attend another class. Q5 -. 51 4.5 - J.. 5. 1. V. e 'iZ'?? "" -'f 'K A 11523 .4 ' ' pfiQ'f."!? sf- 5 53 12 -.131 Q1-' 15313: S1 1 X ,QA 5,5 3 512'-1315. Nfl..-gg H- N.-51.-, 'Eff' . 55:15 -yi .-pq-. ' YQ'-v 12.-, 'rx'-A '.1i'3'-2' -j 1 l f . X..1!:', 2:2 531-'.6fr'Lg'.-'Elf' . wr-11-2-4":5.:-...... . .. ..-5---N. .. -- . .---tx . ...Z -.--- ."""v4a-.-'Tf1'f'N . N l'2iw'fa- - . .. - --1 54'FE5'fflY"g 'Cz-X : fry- .1155-12-' -54-:gf,g- 55.5"-',,1:32-2'-tif.-31'-' - ,..N'?,,,.gy,1-EE.-y'. -6Y'1'1"Q:fQ'1- u.':.a15' 4w,v:'JS"' .-3:13, rf f' 'N -' !,.. wagffez- ' M 2 'fd'-'-Y91'?:?A,iw'?,-Y,-'-1321!-, 'firff-'--'7 - 4,3rf:!ZLZ12E:j"'f1--.- ,- frm? 1-- '-'rid' K -- " " -' 4?f,:1,P - -.f:fi5.-i-'-551. 12 f:-.- '-.5'fJ" r ...visin'-Z-:1.'1ff:1S:1-'5-i:e.f.i2 " f'-S..-1:1-53 ,,1'51fZ:f:4f-FA H1-fee' .- S u si . viilf 1113. - f --1 -'ffl' -i,'...g .- - ' A . 'L ' .- -sw--. ' I .3 ...didn -1, yn 1' , . 27.,.',L-A xg.. -. -W - t- . . v.a..,q.i.i,Li'- --. ,-an-1:1--Q '9d.,?::! gs- -g:lt:f-ly .N :,Zsl'7f'i -LM k'57'f12f15l'f7''-,-sifiiifih' .-'1-PEG".:'5?Ff1"i5'i.2"' 'Ti' 4'l",f ' Q' i ' 'gflii' -- 'EM' q??f,f'-H1.'i'352y- . -"Tffs15bYi--45.41-ig. ' a1'ff..f'.- :dw fi'--ef '.:.:.-ff5f:.-Eu' -- 'I' ff'Z'.'- - . -. .1-.1..-fr: it ' .' : 1- J f 'A -2 1514- --25.5.5 ' .- gc, .vin I, P- all M. I ,Fu we ' 3.1 . . , A176152 I .y , 1 A ..1.-ming .wir be .L Q au. 3531? I, .yyix .P i ff' , .1Q"1l":'.L-1-12:21-i - " 1 'W :fi 11 ' f 1-fY4"i'5l5. ' if 1' 13 fax: QQ- ' - N Q." I ..'..M:5.,.:4..?1 izai,-gk," .tn 'L :H , 1 1 i ' ., ' tv ,'1 ' - ' :Muff ,tu ."f:....A:1'- . www ' ' - ' L' " -'M-' " A Q f E' -" , IA , L ,, -Q n: f mil g ' .. ' YI -'c:',,,, v N u ,-... ' 7 'F Q A wf - Q , Q ' g f' I f . -23. 1 A r 1.14 QV 62.9 st D W 'A" 1 5-7, , Q,- f ' f, v A , f, P -All E 1, fi 4 2 f -mf-1' . - f 4 ,4 ez v f ff 41' W NL -gl' f I V. , V .II Nj wx -xi.. 1 1, f ,, E: z Dy , af' 5 ,i V '-" ll ' 'Q , ', .-Taj! .ffm '- ,I X ' f 'I ' X ii Q f f X X " !f V f ,f: S ul I ff Af- 'N ff? ' I . rf, x X ,y.,i5,'ux 'I X Lr g cjmv . ,ff f' o"' .P5g in . " A51 law ' N fr ,xx X K 122 1 954-"-t ,' ' 1' K f f M1 9 Wlwr' w f 'xref' X 1' I "x X f' -' ' -7 4, if I ' 1 1- J I X' . lWIyfl'fl, N I 'v -if 9 r fg' f EQ? iffftf 2- j .qi XXUWL Nu ' 25" I , ' " ' .. IH ' 1Z'.. ,.,f5, -f ' .T , af ':. 4' N 'hif- ' 19 gy -1 W W " f S ' 1 ,aw 3 N 1, ,4 ' Q25 5 ,gggj jfg fgl Q. xx 455, : 7' K X G UIGI 5 3 N'9Eix+wg, ' 'Em1QW?TZWfWHf!f2.ff12,4? "m""""""'f6"0P" .mqmxxxtLK:16,YMNIluAv?1"' "jumbo" Stiehm Nebraska All-year Coach I f ,X E ,407 T -:J'g.L'- ' "gs I , ,, .I ' , I ffl . . 'H -ab-1. - ..-.,.. f--f-.- -:-sr ' 3 ' V .- - -M .. .wk . Ax-5-,fi'55f? 51:35-1: 3-F filfidif- fi ' 5911- ----...,-.., ' fi..--i2V2e 7 .- ' :-1' .A '-P2 " ',.----i':':?-'.-2-i- - .'1'.ffi-"1'-' "gif -ff ' -'1 .- - .' -' - .-4 -2...- 'V . - . . gg--it-ga3f..:.'y 5.34. . sag- .-2,5 . , .- - --.1 .- ' .- I, . . I , 1 I,-I. -, -,V:..2-I- .-:.g- -- -1,-J, . :-5,2 - -'.4 .-..:- ,. -.v ,Iv I - -. -N -' 1-. .-w:.'- 9 - -. . - g ... .I.I:I2,1-55.-Z' s,I.g,5Ig ei K-1?-59.-ffl -rib-.-5.52-'Pg' -:xr-.1-'NAI'-I-EI'-'-"2i1fC:S-'L-S -'fsii fi'T-215'-e-i:i1:'+. . 7-L:2'fe,?. 45-f..w,f"V ,- . -, V- , f , , - - ., V -',,'-.3 '-,ji-' . - - f-.-1,-152, jg'---hr: -Nw' .'-,1,1'I. I :'. 1--"I, A .1 I -- I ' , ---- I.I'- A .,5.-jg- -:I .- -.--' . N f-V V- ..---"':'1'T .-5-5 f -Qki"'k-'fig-fQf"9'Q?'3?13 '-3245-I--I-'-Sf'f---I' - ff'-f1'f-.E:-J'--4-.gr.-..-..-.....':fF"1fi'ig . . P1-Fr'-':TV'g,31 -'7-3-il. 15 - - ,-- .-- :-- -r I- -4.4-.: --.5.:. . 1: , - Q:-4,:IV.a..-. 4, .. -I-rj-. . -1.-'IV 'I .I '. I 5, - ---..-....':.g..:,V.: ' ,. I,.-:-1-1. -' -' ' 1- - " Q' "?'f'3-ig? ? fir" V fl-S -- '- - V Q-5'-V-Q':- 'N 1 ' ' f-.-- I I --fix: ' -'fl-1-53 5,613 '."'-j- -. HQWW iff-"I'?17?2f-I:"i:' - , Irff-.KI '7 ,'-33124-Q .- iff' ' 0 "-'- 42: 'if ' 'j-5 ',ff2'5i' .ff I' -- ' 'W-'l'f"'-'Sf'QQ+14' Tiki- -YQ... - .I3 I'f"fjgjg . -Ig' ' 3 ' .,-I I W Y -MI-TIYI-II I I 5,-f1.,I.4,i,5,v A-fy- i,fI,Sl-13,1 N: 62331.-1. G. j ..,.i1:!QIQmI??2Q35.-kg.?""v'y:-3. W I Ig:-1 3.1.-j:.p:,, If 1 QI:-S. gn ra! 3 -Qi .kgs-.. 3- . ' '- fzfvf ki-:'ff":2"'r.--2--,' .-1.--elif., '.. 1,-f----'ev -' fs- .ff 352:-fj7'f:: -QM.-,.a-.-25:3--b'.-1-2:-.:--.-1iz--- ---.-use-zz-1-.2-. -2. .5--' ..-- fy.. - ff S '-Sf '- -, 1 Lg, ,. "-'1"i'22f1--V1--'I'-'-"' L-Iv. -I--STL: S.. 'iffz U-I-S-"1-6:75 " ,. . .4155 Rfk-sazihvg' 'V-1-'fV--:135I.:E-'-QS--i'5.P -.if-Tiff.-1 'I-A--.sb '::":' Ein "1Li'?1.-" -. .- IQ.,-9--..I fa--',j,'g,g -,-Q.:-w-."lh'4vrf5:15E3 af I .,. egg II.. , .JZ .If .-,gI'.5-gm: 251.55 5. . Eff -.I ---.3.,3,. . -- g4g5,I.- ,-1 L'-r1":.--' - - - VE- A -,-.':.'R3E1rp.Qib.,,' ' -12 .- -.5-..'f ,df-M. --'-'-rigvi-g:,f4J1-QL '-mr-3 . , -2-..x1wf,E-if 'Sift-',4?'4f'Ff1 12-125-fri' 'g.-L12-.-'.:' -,P -'IMI -' '-.-r.-4: V' M' ""'--. .- :-' 'ci-', Kf5h.'-'Z-.- -1 ' ' :TQ--'ff'-' 'gif V'f'." ' -. --,"."-,Zi-fu- 1" 5-13l.::2ii':'4iY" ', 's?54'?Y.-23 f' .- I .-EE-3125. 'Mzix'-'-??.. , Flin.-Q..:1.:,i'if4i.fig1Ef5-' ' Q s.1:1. k:".:f:'1f".:::ff'flN '- - I fF53?G3'54Tf7ff5"- 5fgf:zL:2ii5f55?C'rf5f.-Kf'.f"5 . -.li-'-.-:.. 'HIE?-32315427-EH.."'2,.'5f5 -' 'Y M -53213551-F"' -?'5g'w'i'35-..-'mx":l'f'5' 1 F- Y-X1-1 f"'VT f Z. .. . -. Vg-N , - - 411 . ,Y -, . . .-.- .r ,3,.,-f'g"- ' -337' .- - .-,-.1--1-. -.- .-.-?35x,,y- . .- ,. N. - y , . 1 -- 3 -. - .. ...,. .I . ' ' ' ' .---af-'P -1 . ':1'-'..-ff' - . VL.-1-1:iff.1Ri'-Tr' -'-1-fi 1i1'S:.2'., V-:fl-Qi-" f .J-'ru ,1'.--ix' ' L I311-i" 11- -?-g4Y"i- - xv-'gGiTI:,Qgn1giZG'f'-I RQ- ,..-'--. ,HBV---,-L-: I-.H-2,I I I jf-"f "-N' Er' it qiigf' I -I qgfeaif- .. '-216211-Eg-:gif :I-.Ia ' 'zfgffffmvax-WMi5f5""x - 1- -- --.-, -- I ag - . 2--,zf-., ' ' '.--.:- 5, -- j : -- .. - .. '-- :- -' H' Hifi'-'F-ii'-'6 -1-4'-P ff-.-.I.:---QQ--'-'T'.-1'-.1 S ".-L' ' I:5I' III: . ' , : V jv.Ij:' :. -G --,-A-.--.., --V I...- . . 1 I -- ' , .' . ..:.k:5EI3a,,f . -...N1,, -, EQ-h.JI .1 X I1-2.,'1f ?Vg?.-1-Ii-Q-'V-YQ. E1':,2-iqv'ExQX.'.--- t: -I -I ' go T-wa,--Q-g mV- -eroRFg,I-3-'I1 , A . I: .I 1:21 as gf-.--:iffy T ' -77' '-1. H J -.1.'.'f-.-' ' ' - .rs f 1 1-:.f.f:.: 'l 1334- '3.. x -- -,RI-,.I.,-:I - .gf-Qi 1- Iv- Til -' - ' '.:t 'ff' v . .,1 . 'ab nfl--1 -'--Z1 . -' -2- 1:-1, 11 .-affifwf r :. ' -, . ff- 1 -4-:Q :fs- I A--' . 1-'15, ' - 1' -- ,-. "-g. 3. I 1' - '.?"-'--A z . 1 V- V .. .. . : --x---lv 'w""...e :- k'Qi'zQ - ' -V. f I:-2 rw ..,1-"ff:-..1.--. , , f 5:5112-A" --'S' V 6.1 firm.: ij 1 11: ,. fa -p.-..ff.3v.jg- ul-.JA-41. -51,31-5-5--.-g , ' 5 1 -, -. . 529. fn...- r,II ,.-if -air. , 5 . Q . . ' -,L-.EQ 254.3 ,. - IGI .34 . - xI .1....-.,-,I,,I- --1'-1 M:-' V z . I 5- 'i:'i- 'X-:--'1L- 56,-fl,V,V,. 2... :SIE 1 QI .V I Il I .-.R .iI.II.I, 5 zfi' iii? J ' ' 'H '2 31 -, - .-.-' My -i- 4-i:.'f:-:1- . V ', -V -. ,, -1.'rf2'3-'I ' - - 4 Y 57-W'-'fy' '-'U '- ':' - - - I-. Q - 21. -'-V2 -. : :fE'1f-IP'-' f ' - ti 'I' 5 F K Vtaiigis.-Q. -5'5ia.x ' ' - 514:92 -- ' ri. :i 'f ' - "-xr.-13. .--2-Q.-V' 1 -- - . - jZ,I - . ,,Ifg2.55L.-ati-:fm 1,-. 'Et .' - ... Y,' E"-w 1 SI ' ffl- '32 'iff f , . " 5: 5522? 'J'-'55, I fi 7:32-1, - , -1.2: -:2'- We 1, 4 - .a-A.-'XI-6 :.1 '- ..-111. '. G. .I is X I-I, . . I GI., ,I ,' . .Z - I7 'H7:ILz'.Iq!I I . , klzigixxyl-I.: ' .1- TJQ- ' --'FEV ' , - -- f ' .ff-j-I ' 1 J.: -Q -gr.: x , . N -14 - . '-ij,--:.'I. ' EEE? 3115?-35? --f f .f.:5'frf-'fi ---nqlfwrz--. 5514- ,IL . Q -. '. -F1 'gv ' ..-J :-.11 -.-1' a.a 'I , . --. Q .- If 130: V.-551-.2 - , :Lz5'5v,'J?B 13- if: - J I: I II , 3,2 ' ':,::.5ifx"Ij-'QM ' " .Q-Q-'43-'igC2'IfgQ1'f.Q J' , E f I I l':..QI,"'V-'-1-214 - -- V f . .Q -- -.. -"1 f -we -a - 1 F . fa - 4-. f': - ,-: - . 1 - - - - - hw -.- -1-4 - 5c:I.- , -I',:- I I. I . . .. K, l 115 .. - Ihzf, " if--ra-is 1 - -V - ,II .If - :1 fi 2 Q-We ': ' S' gf- ff, ' xi..-I. " YVFFEWQJ'-' 25" - V " x 'H ' is- 51 ' -'79 "VA- V .. ' V . . - V -'1f2-1 ff'-xr -L. "- ' 55, :- ' : . ' '. , - '. Lf ..J" ' -'f ' 3' ..,'-I.-I7 .ai-.,-13: . Q.. A I -. I H III . xi . 7' QI?-9 - 1 H ' 1 0, A. PU" X H : ,g'-13,1--?'rxVI -. x .,"g '- 1 ' I I.....-V .I . , ,.I --.I - 1 I Ins.. I- ,217 I. W M Y Capt, Lh1sl.0lb.1 CIQXHPYEI ,Ii ,I 1-.ff .- . L R. And-won - wil. - 1""G -Z? -3:-" ' CouI1U'Y ' Yf- N: M-A '--'fV ' I-" if--53"-'S 1 4" G, E Reed f Capt- Cross k ' 'WZ A- "-!" 1 I-1:2 '1 J Vi. ' ' 5 I ' '1 '. '. 1,2 ' - 2--sf' .-5 :Qu H . -ack 191-2 T1 af' NY. -'g 4-Klux -. f-. - -.Nfl Q.. , I Capt. T1 an gr.. .. .. ,.. . -5-2-.SZ-I V 511011 ca I - X--., ,IA . 'I . izgtrff W, . I I 1 JK U . -I. X , ' I ai Capt- Football X J - Z - 5 II X5 ,,...,,.------..nrffjiifff-f1'y571-'1- ' fi' - 5. - . I.I:. -2'-:I .. .3 ' -U 1 ,:9,f,3:,.I.,.-... ...RTI-'I -Ll:-'-+ I 5.1: Fylnv V ,F ':'-fb'-ff" 5155 ' Afixife-.:-M 'Wi ' a?!:f'1'r ,-T?--ri:-.. - .1151 :'3:71P'-3' - ": - ' :zz - .-F5 ,....,..,.,.-,gffx ,,,,33l-.54.vfJ4vb3wa.22-Q-i:1 2-.Qi-. s '---.1 1-. -'--a-'.-Q 4'- I . '.'L- 'A' "" ' 1. " -' '.-17. :'1' I' :."'5.'-UI" 'il' .Tn . ' ' 5'-' " 'I ,- ' . - '7If,"'- ' f - ..-f'--A X5--. wk. ,..T"Qn,. -f-.-mf, ,I M .,-.912-.1-.II-. -,. , -.. .5391-, Q .:'?T'fZ' rf- ,K -. ' . ' 4 -' - 1 '. - -""ff5f33.'i w 'lj iii?--'.'f7:"4-fi'-if:-"-' WG, ,fs-I--x x'4"Qg22' N . ' ' X-. -n'-12:36, '- A --:C-1 ' .. ..x.-'F-:-- 'Q'-55' ' ' .vim-i-" .311-1.-.-2b'! - .ww - . :-:- . ISM- ' - " ' - 'f-5- -1-K. RTV' "r. ' 15.1.2 N .. -ru, -' - - . - .. ...- N- 5 351 -:.-,..-J' -. ,...f--f.-. ..-ff.-- . 1-.-.V. .- N. - - - .-.1 -W L ip... H. 2-.- -7 ' .. .V -. . .f- . I 25: V,-1 If ' I ....--: I-::Wa'!H'Y. -7 J,-3 f:.f:'-Q, V' L.-r:':T-P:-'z-1-EP 5.2.-1-1--Vx -,'.f'V'2' . ff- - . - 1--.19 - ' . my-Izi, - az . '-. , " ":. , 'Q-1:1 I 'I - -, '- T-----A. - - -.1X"Fwl'ifQQ:?9-iiffwxiie' P4271---ffrVf5:-z--i:-a-i-- .433-P I-.-Q-ii?-.-,-.-efiwff' Q. Y? - 'X'-Q. "'7---15 -7-L'-L qw?"-f 'ffffu QI" fe, V:---A L-.M -.'5., J In4.:I.I-,--- 4-yu.--',I:q'..1.-.--5:5 1.1.-.' -. -- -1.-'.. f' gli- - .- - ' -gIggg':.,:,'.--3 . 55' II9' 4 - -I ' "---.--IV .X ,I -XVI ..--,.fgv.,V . y-. - -. '-". ' .- -- azz--.'1:Vf-M --mir -rf-? .f-11---' : 1-.-1:-.' '--If -7--'I' .-.ff-1:-' - -,- ' ' . :1- - -. '1- --I -- 'gh .1 R- V N' 17 - 'P -f. --'--, Swv- - if-6? 'fr 1" '. 'A wf '. .- V :,,.-.- '--I,,-- 5 .Ii ,MQ-I. ,x,,.' .. . - .. .I x I,...',is-,-I--G, .fi-1 4,I:. .,I,., x ,h -4 . ,. J.: -S5 5, --I Ig, ,.v,I . I -5 -. - II.. ',I - -J . . 5 1 . ff.. - -, . - VI .nV..-,.. V- .V 1- V., .'fv:-.--A .:-,-N . -W . Q.-. .-..--- -.-1 .- - Q.:-. B f -- if ,A-V .QV - .f- -. f M ' 1- . --1- - rf-:-. gf'-N -3:53 .-:I .' y'.V.:v- fi '3',.-.1-'A:L-.II-..-g,.- . 1 - ,-2-Z-.X I-1 - :,-Ir-y qw- -6- , ' 'I-", zz' , if .' ff-:go ..g -- 'I -. A . -if--A, 4 -.11 VV. .ff - ' 1 f',' f V ' . 'V 2' '- 1'-.:.-- e:--1.- ..:-41151 -!,xi"f-' ..-Q-1 P- -,f.--ff -:::-.4'- -:Irv .',4'f - "-'z wffff-.' , ' - - -' 1- 1 .Mr HV ' ' ' 11.-.-I'-I:' , . - - Ifgjjg-'Q,qQ5j-ifgn,-Q'-' A, Fgjsigxf j gyms: I 'fm I,?7'1-,-3",q,1f,y55? gf: " .1 ' 9:15 ' 'Ji' K- -.I-jf' I . L.-I. ,E . 1 21.5, -I ,ja ,I '-' .gf-I 5 Q " ' --1 - - --11:-f',.'-4:-11:-rs-: .. VV1+ic???.3Q:71-.N .- .- ' w"-'- .1 '.--Lv.-nk--1 4-'nr-" -fn' L -.-::, V' 'f--1' p-'.cf1-1- -... - 3 ,-- -zg,-fr' ' -1- -. - - ' ' 414' f' 12.31 H,-:ag-' .-,i:71f:'- .2.i-1..- -'ge-I-' ,L-'. , --zfjzgsf--. -..',x".3-j I - J: ' .Q L -5 f f:. - - V V ,- . - V . -.-23:-at grlrfi- -:?lEr'.Y?' -ze: :' 1:-' - -' - Uv:-ww - :fix-'-L12 1 "1-': 'J' -4+ I---wgg..-. 5.-V1-.-,.,z2-Q-3...-x,2 4-zz.-1-...im .--, .,,5.'wv' Wei? I--4 -- N 2,f7IQ'7I-fi--If-r'31-'B--Q'-'.2f1.?i,-f'-'-2.s'i5if5-?::" .kv :fi-'11". 45? -" -' -: , - -"-if " ' I-'-U:..:' 5-.1-,,' . ',ff1,g--3' Qi' '59 'f-.:7gFII.."1' '-I-' '. ' ' '--4 - ' ' ' ., ,. .4 .. - , V 11 . , - - L . III II ,, NIJ.. .., I. If. lr'-2 ' -'qkfvfi' '- . 1: 1111! 455' ' -- .mia-2.4" ' K' " ..., - . 4. ..f1.x..- -1 Qf ix. . "E.,.-5?'.'.'5f:'fSzl' ,f.lE'-55'Q4E,5fS-'u5.,, "Rf-5 qi" ,,-,. . . . J' . , ,f'f',, ' -. .- .,....-.:---' - . " -M-.Q :gh .4745 g'1i'j:'.'fZ3. ,,jf,,.vf, ' -,::1S'Qjf ' ,."1',f,1.-Z1,.,4..- I-, '51, A , :.- K -P-'31 5- 1' f- X ' -If A - .Cz ' .. 411gaa?:'.f:F- f4E'L:I'-"f , 113-.i-Z:fw.1-.:-.- '.-,fam .---,.---:Mtv-.L-1. , H ' .1 . ' .Ai': - -9' ffff11'33""f E" .-V' ri'--'x: 557-. .:1-HX. .-"- ' 'T' Mr Mfffrf' an M1 -fn--E-1-'Lt -.-.u-': ' ' . . E?ffff'--1 '- .:"P-, ".-11 - . 1' ' f'Ff- 'S .4 1.1 -j,-.fx 1 ,ff 'Minh F' , . .:.- 4-1" ":-1: ix utr' ' v '?7f2f,,--'05 ...Nb WH' : .-,-11.3. r-L ':. -1.15 -H1-.-E ' .1531-' . ' '-F . 'ff T"'-f'-L.: ,- " - ' . -111 . ,---Y' .:f'--:J ' -. '- --:.'A.- -'.-' N 7,,fz'si'4Z '. -F .Ju--. v' --.'.- 6 -x' '-than fi Y 'Qirvku ' lv Z1 ' f:g'f-rim'-'-'1' 'Hai 'fel' -'-:-.' E wi. .-'Q--, ' ."'1- f'1:xx--3- I -T.- '- ' 4 .ff 4-.:v - . -, 1 ,,. X, f,-l ., , L- .Tr .-,-,,,.w,... ,. ii?-.Agn-,.' - -.4- 9 .. f--.f ff-f-Ok, -bf. .:. a. c - ., .. , .... . -.H . . -n..,.. . . 1-1-2312 . .151-kQ"?f ' .,.,.1'E1-awe" -Qi-?l?f"... f' ilvrffiv ugvlil-5.-' rf:-.3 iiiL23f:1.,"' '- I-f-j.f?' . .' I 1 - g,.1f- ., x.?.wvH:.. '-5.1:.'5?,Egyip:3C'3'f3T:11'"az-22.1555,,,.-g5.iQL25f:i -'53-gg:-1-31' G ' ar. 1,-gif"-, , 1. 4 A .'i::-t,,:.' , I. , -iv-. . gf:-'-Y-' ' : 'gl -,lv -' .Q . T' - - E-ff' K u A uw. lainie, l,-,.f"' 11' QQ., g.,"3Z!zfT'f45fS,Q2x?234?g3555f2' jf!fQf:1:'r Sw., " if-Q1b'E:': , 3i5ff'1.".5f'?55 . . . , -212. f2Ti',:...1 ' "'f:I2SQ Wx" - : '7"fC?l- "X , A if ' QE r : 155-P' v vT'M213,'f.52' -1-,,:,4 0 'gJ..i:f.z.' g:,- fi- 4, QiW...'ff:1:efsl2-iff? ffirffw. Mai 'Wi ' .'1EQ2i'g: . ' 'PHE' ':.? -. f 1 A -. .f f.. -4.5...g.3fV,-:-f.1f3f:r5fb?f5iis''gig 2-2. .1 ' ,F :'.-y .. ,. 1 fbi, gg!-,g ,.- lv:-4 'Q-gr "T"-. . E43-"'-' 4.1-1-1-115'-1 :Ent--4,1in2fi.'r'fWQ2 ?b4' ,., .. .jg 'I . . t.:-2. .E-.:3,:.f.--,,.:Af - 'fig 93, .1 - -- 572,-F., 'v,,5.'fI,','-n' " '::-K?lR:..:'?2 -. .1 -.1 'fn 'Pm-nj. 'r315,, gg. 2:21, '.', -Q 55.312L"l-.,1fQ2f.g f5ggf.53.:.3-,4,, ,1:..-Azggiig-.0 -?55g24g1"Y9lBr:9'2?1i5.3e xfcQ,fggxgg5.53j.3,Hfv:5lfQ,:5fl7 'Y4' " +.,,E..4g4rt.- ' 5.1.-If 'fp :jfflfirffk 4' ' ' 'zfgffff' ' . ' :.' ifgybm.-I::.:'-LQI1' 1-5.53 " '3 'gjfgn :-'-'.-Nj.-.'fg.,Q-ffgQlZ,2i' g ' '. . QFiii5f"T.' -, ' -:Zigi AAN!! M N i51fE3:?55g:.i.fg: . .. :.- 1- vfwf' 4' -, -.5"5'Qifi T1 ' E -pr 2--Qt 12 TRACK .- . .. 4? Tzig. jg. . QE? E. r - FOOTBALL BASKET Q' 655.9 , A - f R .. "-1132"-' .:-:. lfflzfzc Hamer Reed 7.-1" fiwii' 523 S:---lyffi 5233? Chalmer Carrier Graham 232- Ifiig' -11 R V-. , --7 L...-' -. -K -4. 5-X ...i .I Qify- Harmon Hyde McGowan Q 55:5 fi iff' ' Loi ren . 5 iiii 5 . 41'12'S1l1f'. .g Hauzhck Ln Anderson ' 21.3" if , ,f Qfifgl' 52.2-1-141 Elllott N301 Ankeny 3-S fl Q' 5 ' L '. 41' f. - 5 3' . - A. Hornber er D 1 fi- . g Underwood May . . ' ::::qgY?-Aka: Warlqer Stryker BCCliCI' 21115, I ' ' f,"f1,' 'sq' Es N-xi 'Im' --' .inf ':i'. O. Frank hristmas 1' 51 'f-Wai., s -. 1 -' -. 115,55 Hascall C xi 'Filill-'g'ff:X'E'I, " ,, Shonka O EHS X: F'-5.l5'?.7I f.'SA'F 13 'fl 'iz' ' ' w x 1 -. 2 ..-. a ,eff 5, E. Frank Schmidt cRoss COUNTRY Q35-.EA Tag.. -X 5 ,117 ,I-Z1 '. ,E . ,Q .gp . ff.-"3 C' Swanson O M Swanson 1-5' ff' 152211 Purdy W . - V - gf? i:.:E.,- .,-gy .,4,5Qgf:Ej l WRESTLING Kennedy - 4435Nf.Xgg,. .gtg-L x .g- 5- ,.- y-1t:11-,- Pearson gzfgyg' I-. -gjffgglrrqr., :Af ,e it-:xg-.'-4 - Cales -'Evil p -ff" " Qikfrg Russell MIUCT ' - Iii 17213:-'it 1' P tter lVIcCormick Slater if gffzf-'.-i'P.f' - ,-,.. .I ' 0 - - . . 22251-A R Bows f.e-eefs-iff.-:.--E:-if E G1bSOH Ruby Bail Anderson PhHfCS "ya-3---3:-Lx 'TQ-.' LJ." -' fri , i- ' . .11",jgj: gf:3"A.1:f,gE,5 1231 -rg.: 1".:l'-fc 555:11 v:1:?2'fgf--m5'- s'-qxc my .fxa 5-R "Q: A.-:.',1,9:. . -'-,uf , .' "',: jf .jx I xg - fs RESERVES 23525 5-, E,'3'j: is f' A 61 Becker EF Ei --gs, Ei. :53p5',A 5 Israel DCL311lHt1'e - PP quilts ig .A 5:4 - -Aw . .:- . .. -,L s:g-y- ---E, K - Mmm Hawkms Yolmg . i'1'-E'.i-S523-.' . - ,13:ff2.::-,IA-' .J Miller Howard - it gg -, 1 X ..,'1f"1'.F'f?7fj xr? Fonts Beck G t et Gallatly J" J ci' "S ww' Hy, vers re , Si' ' -.. 4: :.,,...,i., ...EFL Anderson Ha 1.,an N its KWKAA.,-,1, . . 2 A.?f".ffE'v:g-,gr Allen . - -.u . -'l"'wL, ' ,L ns... . 1- '-,-. . gg- 7.-.3 'A xy ,lug .- . N ny- -.- , ' 'f-11125 .' '3:5fZ1':ALz' . ' . "-'J' IT: : X455 ' ,. ,.. .A-4455, .way 's""?'e?3'2?l?x. JW z gcy5J:,5y.gs.'-fg3Y:i?!,l!ff.'..r i'T'.5t11Z-' 'I--' -M,-. ,Z-L-ez-Lv-.-Q1-..-f r1"'f:?y: xt- ': vii -- -"' -:3?T,.:-:-2fE5.2f.g. -'ITA -1 gifi' L-YE-1' -. -..5::3?i?T?q?55f?7" . ,Z-ifE.'f?l35 .g 3' ,,,. , . ' 4 X 2- . ,,'. . llifllll S--:J A " -gg1l:'f-'fil9':'..fY??39'r..,,f ' A 'rs '. . - .Q W 'ima '-.X Tai . - -. .- ai' 1 4-.1...., 1 ff .. dv.-.Z - 1 , if ..f, .. ... ., V . - 1 ... . v . c.,....",l.-..- ,.. ' -i'7Ff'2lrfR QM- -hw iff-"'--'s.1f f gizibliffc'-'J".':21'1'i +-f-".--'f132'--tif: .'!3'5-IP'-'-4" Q f'?3q" A V -5-1-' ffm" X H: .' k'-51+-4 Ev' w-Qflgfff USWU'-'?f. - ', - 112'-51'-225'--' :F ' ' - ' ' '-1:1-.:.- -'14:'g.Ez::'gS:II- fl 71. Sf. ' ' ' ' JE A ' "iii ff-Aff Ki :fi11'f5.:'7:5315:-55521I4 ' H.. Q -- ' A A' 1 .' ' . ' .:15"' .f'1'i'5:'f '- 1' 431-"'.--1' -31 flflfl' Jil' . - .l'5f' 3:"1 67'-f. fu' .f"f'f5.2-.1'4.fRS' 'SZ' '- - ' '- '-fi ' '- " "":--- 5' fir?-" N-H "1-. A A.-16.31-'.' 5.61.1-ZA..-1. A lf, .1 - I I li.: lgfwyi- if-xy ,I -iv:-23139-3 ,. Q I ,595 Y h .U JL.-L, 49g:,.:. :.,',1.3gy:.:!w.-,',, , , . . . ,,,, Q ,.4. , ., . .QIA , , . . ..., . . . .,. . .. , . . ., .- . 1. .. Q.: ,XL ,A..,q4.bggr1:y. ,,g,,.,..'-K .5g....',.1 A. 525:71 .gh-fp M 354. ,..,:j,i.' ,.., , . F 5. ?q,,:...'g.1,g.'1.A'L"?fQ Az,-Q. 6. fgzjw -. :J 311541 1-. . b i- A. ny--6. ,- ig: YQ., XJ 'wr 5: fr, 'L-.1-:nc 15251 ,Q f I -:jg ,-:,,'4 15:-, - lg' .Q ln . -,' lf .1115 .i , -:'4A.,:,4L:,-2 315- y f . I 15- xv ,!, E lay, .-N . ,I -453 X-,' HL, I ' - 5 r, A.. i I 3... .,- - vu A h V' . 'irrfU,"- ..:-ff:t1-. :ff 4.3-f '. --,- a .gg .v9-.-- li? af ' -: -7 1 -F? ' 3 Zz' ll Ari.:-.'1:,,,f--" xleazy' I Nag:-.ng3,,g-:', '."' ' 353' ' Vx. li .:gl'q.: Z,Ez,1 -fMf,"':,"2'9ii -'Piggy 3'-Ts, . .' 2-:LN ' .".! .'- N' " .- R. . i . --.-,f--,- . ' ' I I, I II ' '.'f5f5'l-' V'.' an f'Vf'fl1l-:-- -':-'.1'--"ima-'Gfifr.. Qt: "X - f ' . ' - U,--:j"l"'1'2 ' -. 1--.Q I ,U--1-'!.-'I 5 5:52,-,.ni Cafe-,-'E '1'9,'4-GLW., "-R5 15:17.92-1' 121: 5 -Gy.. .. . - ""' . . .X .. - -' I -- . . ,' -, ' ' r -I . fwq' L . '13 ':41 , '- I . f' fl-,'.: ,,. '- , ..-'C -' .' .- fi ', '7 CF., - ' 'ff Ig , . -V' 4 K' - 33.21. - v.S.1I,' .v- , .,','- ,. ' II.VJjf. E'-7, ,I 'J J. ' - - : ' - .-' g,f.'vs,'K. '. ,J... .. - -.,:1 sg, 515. '-- - ,f Va., 'WWA --3 , f -1 :t,-.- -5. 4. '11 as-. Tn- , -... . I I. ..:-1 - -' X -2 - -.-1. , ai3,.Qf9'?X ls - Met. 5:Ij,,W IIf.5.-Vafaaiff: '- g,5E-qve:- I: IG? 52I2:::sivf'f,1ffig3I 1 'f5,:'.'.:.fOfS.':.Q? -"- .IQ-of if W- '-PP A . .. K: . - vf'.,.3. - . -,ear-f2:.. "li-w :Ps f' .2 -' fr- . .- - 2 L - I-'. " ' ' 'E ., "'- "4' 11. " : 'iff-9"'5. T"'f'l 1?-12-17-'.:.' .- ' Qi. age:--' -.-'ff'..'1. ,. ' . .. - s -3 :ff f . -- . .2 . , LCN. -311,1 af 5, -.af k,. V 'jwffaat V .ff-2'3,gz,1:I' 'Ag ,fy 2. '- -r.-1--.'1::A:r.,:.' .- - ., I ,I .5-.512 -2 ..1 1 . ' - A--"i " 'V 2 +211 - 'lf-ilximifii' LJ ' 'LQEJE-'L"iff"W.'1:f:GiaE"9L cv- 1 iV 3 -?'S5'Trf "5"5".'f A -- "i'I'-15-I--'-N1--f:Qf'- - 'l,:i:"7:':::-.1'uif:"'3"'-1'i- lf? 1' 1'-4"""i1'5v - " -f7J"i"-3 - f :TMP ii A4693-f -, '- :G A 'Fri' lzf.--g-.-.'.-L-:-:fax . -1-E?-' .iz-.'Jy:s1ELk'r' .LZ C.: ggyt : ' V gf 3 -ey. 1 ', 6- '. .f L-iii -211-g':.g.-L. ,.g . "s:2 '.t.- ' Evil-' ' - V- ---- .. . . --,1,,F.' , .:3.'f::-1: . ' , - 'ii'-' -' Skit!" ---zzrfff? '- lil? W'lb'2"TTI7'fff-' ' if-v ' 5:1'fFgZ:i95'4f'i-'E' V-Ll-fri ff-1' "-it 'if - .HG -.fr--2?-.--ff. 550 ' " 476 1 .- ,c I-.-'J.'..'..-YT .1 ' -. -. li Jl:?5..l- ' . 5-53211 E211-2233- 1 'I' - 'Ei' 315115 f'FQf35l:'lf5'f- 7' . aiu' .1 '-1- '57-.3-"if-?7.i .. iff?" 'ilfiii'-GTc:-11-i".-TAT". c-S' q'fQP21e'- -.'?'g3lL?5.'?i'E1i'557ya3' sit? ' . 137. 5'-f 32-2? ' . . F.Pf1?T?'fn - . -'rig . V-iZ3'.:.-.- W.. '1 '5 Q52 A5 1 . rg . V ' 'QQ fgf' RV..-2' -' 55:15 "' 1.' "ly-.'I1g11-.IF .-:2:Ii.45P,F Q.. - I -'?':".' .,.v.:ci21EEtii.'1xfil,Q-114' "-:1f"f?35Q3'.- 'R-'S -'ff -f"-"" ,I 'Wigiigr' 25212. K-I:533'4gr,'.-" I- ff'-Ig.L:-a'Q:, . "'-1-B 'v.21-zf"i'i'l-ITl.'-f- Q:.g:fzIS7' -' 2,-5, ':J'2 V -'gf ifiiS.q,fl.5"-Q ' ' ..gI V. 21' :QTL g:::. 'gn' :- " .V'-I.r.g:5 -'ggi-,--I--A-:1f f 'Zg .2-. - . .7 711' ...1-1f,,1:. g.'.-"'.1!a-L-'I, I ' au I .- '. ' '. .: ,, 5.1. J.-.'.:.-.2--'rb3':rH" "5--' 'rr-13 :JE 'uct ist- , . I f . ,,,x..,Q.r.I..I.I .. .,.a.a.f.sf,,BgIIF,g,p ae.t.2l..1gp.,.I... wIIII...I5IIII,.IIII , I .If I 5-IIIg.jt3,g5III 1 I3,I.IIII .. I IIIW. .. I .5 I.3aI.I, I I - qw.. 1 Q V,I-.il-5 - .- af I , , -' " ,X -za.-.grI-nigh , t.-.f:,I4:f,1-- - a - 1 in ,Q3'Z9:s:IgL'.-:-. 1i'fi':E1'?' .1 . -.1-.1 ' -..:,: -:gen N-,. -.rt . ps, .I IJ' I 1 I f, I,I,III.:j.-y .,,. .. . X..:1,fg,..I ,,.:.vI In u II a.. -.wx ...f ..,I, A-:II -M. .II. .s."'tI I I :C--, ':1,7-gli,-.'::-TIFJ' ""'l" "fTfJ"tt'1LX5i?f:M"' V' " - '--lj' '. ' sat' -iw'f'::i!.f-2'1a- T W' ti 'Q ' X .'1,,Yff-5.Vbe25ff-lFf-r- ,- - - - 3.4 5.1 V ,,.I ,.I , g.. I.g,,f.g,5 5. , Ll Sl--..'?q,,N ' - I.,.':IQgEsx ""1fQiSf V YN? I., ,AI K GTWI 511, .1 :Allis my.-III ,-I5-L '55, 5 , .--' ui-gg 'F -..-.5 Z: -1::.'!1::--' ' ,I I- "K fav: 53,35 ' th..-' if ' . -,IIHJ '. .z-Q.:-f--5 ! 13 -A-ffm? " - -'n 2 .' - - '51 " , - yy I-,ng .' ' I' fifffz 'jiflrg 1 -.1 fee: -zz-. W: ' 1 :- ' .-Z.5:fa.I"f! s-ers: J- -1 -. 1.5 , ,-3 zx-..'-t-'-L' .-i'--.. H r4-:.':- 5' -"ff?721'? I., 5'.QC1'5-, -Il , J. .. ,, I.I.:3. . 12131 ya. N ' " il' " ,I I L-Islfx '.-:-. -' ""V, -li aff 'mg ,1g'2:i:?' . "I: "-.-2-L: .- iwff-'f ,gf-is 2-Ifzf --1 .girse .131 3' qfrn-' 32.941 .--wr air- Lf: v--.Vw -' .2-. 1'-' .'-' -2 .f big: Ima! IIIQQR NS . ,' I I---1-3 - . Q- '14-if 1 1- ,' gf:--.Q IJ-:J ,gs f "xi !f..p.f'?,',: ., at 1 aj' .' 213251.15 ,N .E, . ' '.2r.e.'l' ' rf 5 ffzxfz-. .2- f'Ex::-f ., . I, ,I. '3:',EE: ' 3: - I ..I,':?1'V.': ,jg V' I' tiv- 55? ,1-. ,IL c ff--.,.-. 3.1 ., ..., Ju. Review of the Football Season of 1911 BEFORE the close of the first week of practice Coach Stiehm, Nebraskas hrst all year coach, was confident that he had a team of championship possibilities, better than had been seen upon Nebraska Field in many seasons Of the previous ye nine veterans returned to don the moleskms, and they, with an unusually larff number of other eligible men furnished material for the eleven which was later to develop into one of the best scoring machines in the country. In the first game of the season, October '7 the speedy hit the line hard policy which characterized Nebraskas play throughout the year, was evidenced by the brilliant series of plunges against the Kearney Normal line, netting the highest Vscore in the Valley-117 to 0. This was largely played with substitutes, and a week later in the contest with the strong Kansas Aggies, Stiehm again used the method of retaining good substitutes for all positions, a condition which had not before existed for some time, Like the former game, a high score resulted-59 to 0, the effect of marked improvement both in interference and team Work. October 21 found us badly beaten in our first hard battle-Minnesota, 21, Ne- braska 3. But, a brief summary of the contest shows that this is not indicative of the relative strength of the teams. Nebraska gained 188 yards by plunges, fake plays, etc.g Minnesota gained 179. y seven successful forward passes Nebraska netted 65 yards, three passes gave Minnesota 35 yards. NebrzSk'a's nineteen punts X - 'cfs i. ' f Linh 'Q-.1 - -my - -. . -fa. i": x- " .V:- , ,Ia nfs - 'I V, . ,. , . - . - - X .13 .'.'- "Evf"i s f: '. '. i'Z I. .I.I 'Ill' II,.,I5I.L-Init, I .I,- . a sag: ,gi ' Q' ez: .- Af- , EI- I Xgff. .5 .Ii-Af.. .rf 1,': I 'I . .I-'-,nf gi' ' -. ' ' e .13-.'afff15',--.ei-1"i.I-:---ff 2359, s---552:-. -.. - .... ..-.4---, . .. :- . .-Y. . ---:Tn ...W .."'N-1-1-1-'f1'G'Fx . .. ,,,13::f- , .I ,. 7.7.-anmnzz-:ff Z '. - ag I,-.-.:.51II..I IIg:j,,.,IIEIII.IIt.,-.EIIE-adage:Iam Imam. ILg71eIW5fQ,f. ,L -f5,5Sgi'r,Is . n,ypiIgI4:avfJ+a5IcIIIia?E5:IcI-II..EILIII t?.f....., I ,WII!::3:..:,I.I. I , ,-.fgI.I,iI I .. .. .NI I. I . "Aff" :,::'Qr1-.5-igfgt-if'-' fNfiAiQl'l:'tYF: ff' '.ii1if'-' "' V.----1111.-.we-F' wiiitgat 5 " w. "'-1'-ug. .ff nes. l'- " ww- .,, fff- - - V - r -. T .VI-'TQ -1' ' 'V N ig..-'.g.f ' . fig' -, 'JG.': . " .'Zf- - 13.3 :3"'.. ,..3-.'2:1'-'L-'.1'.-.1':-' 'I--.'g.Vj.r,1' ,L 3,2-"!.'.-:?. f -- ' i ' " ' ' I' . 'Ver 'I' QL' "L: 'J . " 4 L,-'. "Wir,-,K ' ', ' ' '-'iff Q .2 -15" Tir' .' 7152-i?'f W'i-"'cf11f..-2-'iiar'-372'-'.'73i' -12-fi iiffllpi' gitgliffi ' 1511--W A' 5 J :ti " -: ' '-:L 'llf".wff'1'nr. .. . .I , .- I II,,I,I.,II,I, I 5,..,.uE' IL.-vII..II,lIII .I 3, . I: I .x I. I IIIN,.,Ia5,IIIS,I-I,II..AsJI,I.4gI,I.I't-,Ik IIII5,..,E.,. I . . I:I.iI,.5 .Im X I II I ,s.I.I.,,,I ,,, N, 526. gm-,:.If,I.,IL I .,I I.,4 ,,..I..,,s . ..I - . . . .--.-.s-',,w.gI.-Z-:5::g.- - - - IV. I. - I., V- X. . FII.,-I-?t,,II,I.3:.gg.I5. .. .I .- II. I.: I- ' ,VII-,qw-.-sv - I - -I ..,iV, g.I:II.I ,Z I . -4.5.3.5 -I-.1I. I I J.::II I.,-. 31:4-I.I--., .,, ,L 5.5,-.I Ian.-. +I. , - '- r -"Sz,-is-". -A-i jr.-:'. .4 .4-tr-'-11 ' . :I-biz' ."7'-'."'.7'f?i'. 'gf---1.--' -5- --.ff Q -. - 'f-? .-si-z-2.:.V' 2f.'?'.:. - ' so , '.'.'s 'li -'-.A -:S-1'-. -1. --.9 - :. -11' ' ' V ' '- .fir .fl-.:1.'f Vw?-9. f" . '- '1 " 'f' 'f1'f1'V' 'f1'L3'.-VJ --:EV " ' --':'1 moe- -'u ,-1.-4' .1' - " :-7'2"-'J - fvfizztt .' ' ' K -1 - 'fu J - -' . we '. 'W -4 ' ' -. -. PI' " -'S":.-P f-f-Z- i .fi ' vm . 1-ia? -WWI" ' fl.-1"f-1-tr'ff?.i'5:' - .12-3',.w iff? 'Pl' -en?" lui' ' "-1.'r.1:. V ' 'f-15. i' '," datiir. - . "-fi'-121 vt- '. . -.mas-. - -11? viii," - ' .-1?-.:r. K Hx -.1f'lA'.-'19-.7 rv .--221. 1 'L 'auf' - .'. 1 Hal xv?"-lj" J --1 -'--:-P.-.a 4. V -'ai .- - 'ei :. 1.33, , -9 - ---- -- -.I 'I . 5.4.1. '. X Li- 11. - '- Set -' '. F'-I.-ga.-'a.1?5f.N M .',L'..:1z1:rv'-' .I..y-z?',Vf.:1' :'ff':.Z"i1a2" 45- 4 ,ggi w+."'gg-- , - --: - ' -, , -gy. ' 'Vl . -ssfv -,I-5 11 Q2-. 1- ' 4 .' ',-1,1 ,' ,-- 1-,',.r'Q: -2"..-'-: 1- -1 ..f': ,::g-'ii . :-24.53. '.:f.',. , :v'.:'.Z -1 j .1 . - ., ' ., V - . .':y V - 1' :- 'I 5. 'fy-Q.. ng. -,l- ' .' ' .' .. . ' . ' . . ' FQ-I 4.3.-,,-, t-2-s,g-mf' - 45.5.2 -3.353253 V: . 1 Vsff-4, .mm 15 itil -- -"TE -1.-4 .fff -sf. ,-I .. -.g'.z, if .-, A.. - , .1 - .. w .r ,ff ,, .QM ., .- ..v. zz.. . - . gl -1-.LV -V -C..--, J .wt .M , . . . - , . 'IT' 4.I . g,..,., .-. ., . ' .IM ..1'lf,.ty ,L--' .1--.'-N .gy - - ', ',w. deg? 1 - 1 -5- 1'q-, 6,32 ,-...ggi .:3v..,,sd-',I5I5.., 30. 'I V - QI- ., 4.3. K I. '. 4:55 115'-' - - .' ','. -I .-, 'I ,-. 'I . - :I II 4IIxIFII,1.- . ,inf j.Ij,. I J45, 435 I , Iac. - .II-, ,W wwf I ,649 .,I.I:.III - .5 ,fp I,., , t :Ig , . ,lyk L. - . ' . Il 1 , A . f is ,. .. ' ' A A -' - f' ' ff . w 1 .teii . 2- .' 'itz-3 :--ff 3 ' " ' A 1 ' , - ' '.:',-. ' i .' ',':i,.. Q- '- -f-'--me-f :. -X ' -:. . ,. - 5 -' .- - - - , A .,3,. r 9 . x J r 2' x : ' ' . .: , A xx -'-4w'sa.l1'4?, -2:-1:1-'1 , . A . ,: ' .'1:1i'.-- .t .1 -sv 41:4 X fa-::..ef. .:. 'J f--:-- - ff'-" -, . 1 - ,,,...w-f-y - - , 1...-: .J-Lifja 5,5 1212 !"1.E:, 1.'j.gf',:gfg1',5E-15: ,- -3:53, wg. .h , ,- , 0,2 ,' . , - ' - ' . .:g, 1?-E4?P,3-ivsifkffil'-tfili' ,V ' ' '- -N ?ffi:"" . . .- "-ff' Q -1122---is "A- .'f4'?6?F f- .vizfif,::..w,G?.,.'r.i:E 1' "-rapt' 'T-f.-l.L-if ., me If Egfw-1. '-.':5,.,., , -' TM?-.. .teas , , 'fe-'TE-,3vQ'f'E"5'5 'i ' Prev' ' 'I:fi3.,fEs235.. 'Fiji' H '-'5.j31f':Tf-'i-'QV.xsmf"'.,!'1F' P52-1:fi',. - I .ts di-:.'.' -ffrfs 3' --:..vf"'1-.xc ' .Tir:.4r' '-1 .f el., ' 1'-:tif-E-.'.-1. fff'5'vw'1'. - Fil- -I ' -- .s- .,1,A.. H- .. , . 1 .LN ..-.' .x..-- n- , ..f- .- Q4--s . Q- . .- - . .w . A- . --7 .W - U1 .- . ..1,- f , '- :..'fr' 1, ..j"-. 'S-1' 21'-:.fiZ,,,,f:a.i4:,f.ff:',.--',.E :iivaz:a..v-Sa" - 92125 Wy.: Tfy'-1'-r'.'5,".'s, 1 , "'ia.-?T?2llll5',saggf.fiG'- A - : - 1' , Aff I ' ' 'Y D-. '-i-'li'ZS2f5vasazb1t25tif3eE.".'-23121 1' li. .-'ri-'fiiifk 1 f' ' 'iii' A: " :. 5 .fiEI-E33ii.-Q4i:1..1.....,-.,.1.'flf1:-Q QS:-2121. '- e .. if is ' 1 - . , 5153 Matt'-.LW i -I-??'5+5?03YsWf4i'fifi2f"' "fs" 5'?'ft3i :'f"f1f'ff+:'f3i 43' f .fvfiilii .xi '?2I:"-I-.1155 -A T -. ., : 4- . ..-::.yg , --1.11-X' .5 aw:-' -54:-'ya 'r-1 Q ' . :.-If -'ff .4 - .rt .1 5, . .4-:ze 1.-'wav . 1- L It L .1-al,-1, s- , g---,- v. A - -.5 ,ws , ' 1 .-tt: "ig ff- - ' -' 'X 1:1 T . 5.I'.11'-"Nw f - 4323, "f'1..'a5' ' T" f7 --Wifi' -' vf51i'41fti--"' . - " N151 -' - ""1-- 'Nil '-L55 Sa-tliiff' ' 7: diff? 32"5'.f- '-1,4 ' 1 sg:-if"'A-.if mg! f' 2 ' 1-'1-11-.11-.0 'Y' ' ' -::f'2ii2.'f!-is ' .-, - .f ...1ff5.1.5:. s'f:ff.i4qafis..,fs 'Lai ..f -- S, 1,355:,.,,.,..f'-sgfs.4-sz-1.1-sir:rbffifgrqfkg .':r-121:-12-'Q-. ,nf .11 5135,-.K-f,x: 1,10-N -A -a.a:g,s,:, Qsmlfip .3:.e:P1::3rgi3f.G,a.An.f:1!f?:-:. -5, 0, 3255 2-1 ,,, ,4,ff '-.gases Q,-na9L'g,gi:'43.ii,-R , 4iig3,1,,,,,.g,5gg3W,g3g,'fKz...,N,4v:.z.seLm.1.- ., ,:5.',.g,1,:g-...z ,111 A-..:'. eip, 13,5 5:5 ,T YYY.,-I:E1:' - .-' 4 . .. ' - f'is5kf1Tl:- - v..i::f-hff5"' , , , , ,., .,..'1"'f'u'-qt-'21' ,i""'4i49'.., 5 ...f.,. R13 ,-f --... , -rv--fwemviivf' A' W . - .- ' s' -at. -av,-..., -... 5 f, Egg ?5:f,I'i. lsfff . ,iii U I , I . I I 4 .. -, yielded 620 yards, or an average of 32.65 Mmnesota,s fourteen 1.',j,' , v .- iff kicks netted a total of 473 yards, or an average of 33,8 yards. - n-.'-. 1-5+ ' I :.:1g,-.-g.gi-.- "' gg? Because of the defeat of the revious week the Cornhuskers 'Q-,-an - 4..f-3,53 . . . ' . . , f A. , met the strong Missouri T1 'ers on October 28 with a determma- ' , YS.. .X -.t C es... ...-,5--sg-.-.-1. -, - ' ' xt.: 31:03 49-'-5" '. tion to win. The game was watched with unusual interest, not only because of the.Gophers' victory and the chance offered to Y .,1,'.'n'.'P I X show a reeoveri of strength but also because in meeting the 'Z c-I-:5,. - - 5, . .y . . D 5 ' . D -.x-1'-4 I, ' 5f'Zj,f1?,g5, Tigers for the ,nrst time 111 many years, Nebraska was making her F' xp J. ie"-4Ij!,,g'l.'.tQ'-'figi initial appearance for the Valley Championship. The result of 34 rr -,- .--:- in . . . . -... ,-: ,gf-4-, 11.-' 's,,gf.-,:nf jzizzg to 0, therefore, raised again the spirits of both rooters and team, -wjjjgixl U..." If-' j and started us well on our way for the Valley honors, 1-Q-Q,gfE,i3' ' fl An underestimation of Ames' strength resulted in two field ii l, Z- .jq.-egg-3'-A goals for the Farmers and' a touchdown and goal for us-a d1s- 4 get Qrfgfgf -' 'lgwggglj' TY appomting score of 6 to 63 but a week of rest for the regular -Q.S':TQ'.--'f 5 . . V1 team, while substitutes plled up 27 to 0 against Doane, despite a g,.jgz?j"g.:25g - ,..- ' -. chill north NV1HCl and a snow-swept field, prepared the Cornhusk- V . , ' ' ers for a return of old tlme form under the coaching of Head -, ' ' a 'fiififgf lj-:j H Coach Stiehm, Assistant Rathbone, Matters, Collins, Hunter, , ' 1 O EV Q li .E,g3sgfj.E'Ig,- 1 R! ' Westover, and Harvey, all of whom had returned to aid the team ' ' g. QQ-lm-.Z,f:','73g... .'-21513 ff- !,'1 for the real work of our schedule. The result was one of the K '12, its 'nfs 'g .:n,-,,".-,.- ,-3 - - lb-.-.-s.:..n .Aw . ., . 'Q-...,,jE1.. ,555 most decisive defeats Kansas had suffered for years, the score of ggi3.',g'Qjj:Q,s,'ig,g Q. S ::Q-:i1.- 29 to O lhardly showing the entire helplessness of the Jayhawks JE. :Ei-. A:,.xT5e::g,f or the superiority of the Cornhuskers in every stage of the game. --1 5 From the announcement of the schedule last spring the much 'fg':..,.f discussed Michigan game had been looked forward to so that , WWW? the return of the team from Lawrence in the very best of condi- ' 3 1QiIf,'.-,Qj.:' N ...jg t1on marked the beginning of active training for that contest. 1-s?3'Q.-11'g:. M.,,...,,, ' gj.5g'.-, The meeting of East and West in football caused Lincoln to be . -w'Sn --" 4 ng' -I , Y 'lt -A ,A .I ' I-, .:1'-if - the football center on .November 203 so that when the two elevens Reid--I-'51-,.i 'Ig-.t stepped upon the gridiron they were greeted by the largest crowd '-4,'gx.fg,--1'ffs-.fir -s5--3V-':'i?l?5- "3 ever assembled upon Nebraska Field. Contrary to the expeeta- ai -. -..:...,. .'f.-'25 1 .'.-: . . . s? " -. 'f'i:," tions of nearly all supporters, the Michigan team, lucky as they -f . ts 7: . -'E--:' .Li-. J, -Na: were to. escape with a to 6 score, was outplayed from every ij pg .nj-5, f--.J 'I standpoint, with the possible exception of one. This game, which it ggi, .-'23, Rafi, Q' was a tie in score but a victory in reality, gave Nebraska a de- . ' ajft,-.Q1:,-333, served name in football, so that future seasons will no doubt ij. t 'j.'.i,e'?,Jg. f 4 Darn 2 find her playing against the best teams of the country. '--1:3 X fzf ,f.',4.f'LI' V , ' in i--3-fig. - - - , -' ' . , as-. '---f. l. ,,1..5'5dj'.: , ' A g '. , 0: " - 1-.,-14--5541-A u f - A ' . Q -f.1x5isfgLg.1+ - .- 55 315 3 mfr, .A-.yzr " ' I -N,--.,'. 73-,,. - : aa i - T A. ver. ssl.. -,,.,.. -,A g,.,-,ff -- . 1- . IL.-1. ,Jug .,A.:,.,cQgF D' 5 ,., M-e,,:, .,,1 V. W4 I, T -.T-AA -. --1 '?12?Qii1:fFae:f-'- ",.:N"T,1' "'7"'iH5Wi'Hr?" lfffitfl 1"""""' 1555... 1"fYWffsYWi'f5?f5i9:'f'ff:':-A 'tirwi-: - --i--f:::1',1'?:"--ff--.- 1 "ie ,E 'gi .- . .- .. .. .- . - .. sk . - . .. 1-. , th.. , . . ,'wa,1. - . .. -.l' r,-. 4 ... . .. - - ...K A, x ., .-,..,, ..- . . . .- - ,s.-, ., .ef ., .,,-f...,,.x 9 , , . X L., +..,. .. . ,, .QP - ,, ...J . . ,g3,,.... W - 1. x-,,...'.',' - "qi, I gQ4.,1:'lfi:.,ap,,-' ,5,3yE..,jz- l- 5u51f:!.'l-' .,-.,-.j1::,-1-fx-. -f ,5,S1ti-3l-:'-"'- 213215 .vga-Q . . 1 5 fb ,L f -Qu sw.: 5 ' .V .- '---Q--g'.. j., ",,fqz3gg5s...,,,f. . n - 'qs , . ,,c55'rf.'.,'1- Eli--12 --ttf '-w' .NW-. P . -. , . - -. ' -' ,mfr-.p':-. ,Xu -' my ,div-. "' . - ' L'-tr.-1 -fn ,Q . - , .. , L-.uv wx ,Hx QP' ,-g9h'1.".:. - . ' 4'-. '..r- .':':14".-.fS':l.7--ns I X .: .. --111:19 was . 'ii'-N.-:'l".I.f - ,-..'.:5'4f,a1'.. :j'.- . " ':.' . 1 g - '. re-.-, .: - , - -ffzg-Q 'i-1..- O. Irma -1.5. w, , --ws -52-'svgg :f ' ' H '-. .T 'T' ' T - . 'ln 'ww-.1 ... ' 1- '..ri..fif.v-vw s '- ' f.ffiz,.s1..:- H 1. 'r1.f:5.1.' - -:Phu Y..--1:ff-."-' --fu. -if. ra.Y'ea:.s. 9-433- l .:q:g:.' .Lnfpw ' "Sgt :Sl-," .- ,519-Jzr. 'W-1,-.2:'ff',.I'39'.7..'f f." ,-1211. ' -1' .',. Z ew! WN"-f,Y' .' 'fl-7.1-A - is g,' .' ' lid. , ' -"'- --C 34' .fn-qr.gv - N , -., 15+--15-v. ,H 1 . 4' .f.-- .r'-..-?5'xM '-pee:'1::v ..-w.-:r.-:- --:I-4'.'-is -1 fi ,sm '-w:"w--'I f iff"--5' -4 -' -- ' - -Ins.. -. '-K -- A- as. -P1 1- v -1'-.fm,..,+.2' .:. ay: ,E-a.g.s,1-1-5 ,.m'gLgv:.1' ..':.1-mg ,,-z::'.:'i1:.' ,s-2:1 . i' t' kc:--,.f.,--.,f' .1. - " 351' Pity .X 5 wx., .sszalsstif.-"'f9,L,f-m:-. flu-S :. - ' '- 1 ., fi Ri.. 'F52'."jQ L' N XSSE , 1-.::U" :ti5fet,y:5E?::f' .'Si.','- 1-tr'-97" " -PT., . .'j.Lf1- 3'Q'Ev.-fr? . 1 ,5x3'..1,Y41u.1f7'3, 311 "'ffA '-- SP4 ' '.' 'K-. ,.-" xii! - " 3 - -- rw' .f w'rs.- - -,J.:'f.?,.:x--" .:f-25'..35"""31" ' IL-' :Jar . . sf.: K 2- N51 W' - 4: J' :. ' '- "'T'Lf'f, - '- fi .- '."Q:'3l"'M -i'ii?': V- '-"F:-,4?'f"' . "' '-:I 'e.5'z,E1?:Y"','..? ' '.:5'A- ix.-74,""' 'ez-' L 1 I '- ' 15' - . ., FT. ,xf -:V - -. 'i'i1',Qf1if-.fa",2f?E?'"ri-iii.."' . , ' .1- I T55?5Z32' ..1-Fill: gfftjia-, 5" .A ,f-rf I--H -. - L .,,..-x:.,..:f--f-g-- - ., '- --...Q by A H:--.31gg.3.5 5...-52, wagfffniifsf., ""qSj15:5::,g,:4'.35g: fag , --5 .. h Hp A- 1 -.rg --13.54, H -"N -1 V, '. NI: -u....1l,- ...M . I Q,-.Ei it-.Zi...z.-.-x.4...E,:,: nik-' -. . V :.- -X 534. .... 13.2.53 4 .f f -.sa . - -. . ,"...fl5f .- a ..'.f.f" .-1'iS:fi529li-'FQ 1' -W--.f?'MQ3t"5i1n:1i274Ki? 1' 211-:?"1f.-. iff" . I. . l, .Pima I- -5?-gb?-,ffniji gi : 't craft? 1,51-5. 5..f5Ek-g.-1.-5-h, . 5 1 L. -::1,QQ,:fC.'-fi-xy'.4315' 1? . , . A ,wi , gif.. 3 A 'I '-57' lx . --.- 2 131. "ii-1 1551"-" 1' .3 ,T 71' 1 -"' .L "5"f"f-L' ' '.- i".-.. ' A 'I ' - 1- ., i V 5 Qlfifg- -1 U "f""3'-I-'Fr " '3"f- 1.75.11-'-' 7 .' - .J 'Q -"'l-TIE - ,523-ff- .-E-l'23:'i'?"--,"g. 'x'i1f-.L-fx-1g i+i-!E?"k'1'-f-f'5-f.ff:'ftiliP:tifi-.f--1.11 ' e'12?-fi gf?"-:':-'-4ff.1'.-Q 75'.f-2Esi-- .3535 -' -- -2 i' L3 4-. . rx.-:.,N -I Q 'Iwi K- . .qi ,.A' 55 he it li :al Z.. 4 is--.-.1ff.,:..L.'-',,l. Lf, .E - 41:21 A 'M l .. . if ,fx-W:-J.-. .. -51,-:v.g.gv,-,i-,xzlii F- , NZ:--.3351--SLLLML- JTQEPFQ.,-i ,-.-A-:lf :ju-isa .A , '- . " 1 U--1 , -5-.L rt .1'41.1Li1--2521113543: L' an WT-:Li-mi?-f--ffff?Sftt'.kf'i4. t..-1. 3251 Y 51-iii '-"3-1:12 ""' Q 'N 1- .- .,-'-' 'g:i5,g-JAHFK' 5'--5-'C-ff,-.1' " '2-N:f::5,I',' ,. 31- ici cf". . 'H352i11i1,eZi51 't-ii-'H-5 "-itll . -2211? . -f'25:3'1',9,,,4' ""'f.'5.12'fi:fE5'rril:9E'-HzH55'' -.inc , 4--:ill-.f QE: ' 'H .- - V... wr- 1- -elif' '2-"S-'.'.7E1'1i-.tp --..'?:1-- --'- -' -..fa.-fe-1:5-. tffif-eeewamz-Iv' , " ' -- .ez-3:'f: -f.:-, - f"- .X el 1-Ea-Fr'-1 'H :- t' 'Z :li-fi'FQ?-E-fi5Z-5f35'f Lf--,CZ " Y "A " 1- "lid f--fi if 1 ., F V 1-ft' -: E -1-12. :L ' - ,- , Jitsu- . ---:'.::. -Q v--'-' ' ' - .. , 1 Z: ' .- vVVl11l6 too much praise and l1o11or can not be given the defer1d- I , ff' Q52-ti' ers of tl1e Scarlet and Cream, there IS one man wl1o stands above l all the rest, and to whom -everything possible 111 tl1e way of praise .,..,-,P ..-:L . . . . .4 -.339 - s sag.:-11 - ,,'j'-.'.1:,11i3 should be g1VC1l. Quiet a11d unassuming, he was in every play, - 'I its Q2 - whether carrying tl1e ball or breaking up the enemy's l111e. To 'E Yfffifi-f-,'-.'1 - lTlI'l'1 15 largely due the strong, brotherly fl'lC11ClSl11p and Splflt of a 'Z .ljlg -' .'f',".' ' a'-I-Ali" ' 1:51-ZEN the team. May Nebraska ever have such clean, upright athletes z-2253A mx Q --af. ---"-:Eff - 1 - f ez, .. ::...5g-- -n-ge--f-qs-1: as Ca tain Shonka, and the result of tl1e season s work will never .1 .1 .4537 .- 1., . EP- A. , . . ,S-4 . . be in doubt. - .4 'F .1 E12-'tafz -TW 'I J ' x -l :fi -. if ' . -f- ff:--.-ag 1 . as---2: -. , -. 'Q -31 2-11 ,.:'f - . ,' gn:-' 1513, ' N332 rg .5 51 5323? Ewalcl O. Stiehm - 553-gg 134, p 5,11 EXVALD O. STIEHM IS one, of those unassuming persons who 1 'z .t5.-.fat ': it - - ... sg' '.:.- - - - - - 4 - 'X '. -"..'5' ..-511 1. -5,j1a2- insist on accomplishing tl11ngs. VVhen 'Edd1e,' was very young j , 1 he went to Sunday School. VVh1le he was plugging the bald- ' - I i "s2?fiisi, gf- , ff , 1 , I 5 headed man w1th a bent pin Cpropelled by h1s B1ble elasticj the V Q Q.gx.3,X3f-:Q-, qs----,JA 2 497' -12 'E' 1, YG' 3 teacher read the text, "Believe ye on me, and ye shall have ever- . 1 1 g. '.Llg:.-1-1-X-Q - y:?.' -ff ,, - i. . ' ' , . V . . . . - ep 17- u - 1-4.- ., 3. 'I - - - A I g lasting life." The baldheaded man awoke with an mjured snort, 1 3,591 -, -.5 tg?--.iii-l1':j.' .5555 ' and our hero very modestly looked ClOVV11 h1s nose, The teacher 3 -v ,S",r.,2, - X -,gy -... - 52-1-' said fondly: "Now, Ewald, tell us what we must do to have - Q hw,-.?E,2t,.hg5q-7 .f'5gj.- ..1LJ"J..-ixrfjigef everlast1ng.l1fe." Eddie O. folded his hands in his lap and re- i 52345. tx ' plied, "I am not positive of the means of: securing everlasting fjfif- . -., --,.. " f . - - cf' " ,-, -'H' - 3 f--" .1-- + life, but I have read 011 a billboard that Duff 's Pure ,Malt - ff? ' T' " Y fn" . -1 ..25-1- ra--, -1 'F 'xi"" ,rag 'I , -, 5 -'23 -' ' fflbr 4' aff: LL flj SE: 5 Y-If 7 l I Harm K-.rx lax -. - , .g,g. . . i , xx. VVhisky will prolong life." WVhereupon the teacher fainted- ..v "l"". ' ' Q l fs, . : - 'I.-:':-'.-'J - ":5' and they hired Stiehm to coach our football team. He also mon- ' , -i3f:1if-1i'..g-.l,,,,Q-if--L., keyed 21l'OUlTd with the basketball team. "Shinguards" o11ce said , that he knew our football team would "go" because' there was so "':gg1jl-3-'51-Lx 'flfxfi much Stiehm behind it. That was a mistake. These things make , Ewald angry. He entered the URag" office and devastated the i ' 5: 'ii-ilj sporting editor, so that he resigned. I fa- Sometimes mistaken people c-all him "Jumbo" Stiehm. That 1 fl fi fi is dangerousg for you know he is called "Iumbo.'l not because ' i 33 xf,-332 --'g-F, 'FQ his size approximates elephantine proportions, but because of his feet, whicl1 are large, lilf an elephants Chaving about six toesj. A l .1-.5-flag." TQ? As far as we have been able to ascertain Coach Stiehm has V Q?-1:-rsfgg 1 never lrad a love affair. Think of it, girls! Do you remember FQ gl . 1. 11-,La ' . ' . in-I 1151.1 ki . V -.XA--,-,,.A ., - - 't 1 by "5 Wkasklfisi-E jiri.: 4:7 - Tie I--:1?Iaf 5 -., ' "'9'::g-'ig - 1 ' I, 1 ' . L ..,' 1 - , -.my --'.lJ- ff- . ' lk cl '-"" . lil- 231.54 --f 'LL ' 1 1 fy". -.etc - my - iii-17-'1 ' ' :TT ' . 5 w s - rv, H. 0, ., - .'. -..- 1 , Lf s x ..- .i-Fry.:-1 1 mba: - .-" - :fig :.'i."-iff? ri- f . - Y . f-'L ' 1" 1 liififsif Rx hx :jre::.I, I-I -, fp.:-I I II I II I ,f-.uf . i' L' I-...x-:-v - . I " w..II . -::'.51iQ'.-1 .' ' F 'Q2.vQ1"af,fIff '1'3I"ff,1?G'i1, V555 l."f?5.fQii'1ff1!:x'I'-' sr gggzg- :CS-1, . - -Q ' B I I . ,V - - I . . ., ...-11.--4 "-e.f:saI3a,2tff.- - .-1-Ir...-..:i.'4:: '11 1 . .. fig.---' .-."' -. . . --.: - .---:...m---.'??2: ft! ' -3 - .t--'Hr-I -' -. .1-' 9 --A J- -za ' 5:5-' . -::'.' P.,-1 ' ,1.,:..--.K-rf,-,-.' uf. ., N --'- . -' F '-w A . ' ' . -- .- .---INN 5 :M-155 ff' . . .ff 4-'zg'-'fr--' ' ' -: tJRf'4.qi7:-:ff-stlid 'fri-1-. -gt z GS' 59-.IT-1'-Taq I.. vi-. ' ' . - ' ' ".-if--,. A'1Zfe-- . . .1 - r .gb .' , . -.,f,.:-:J-:.-. .4 X h-QW? , 4 - - .,g.--W-' ',-:I .. f..f,g,I --1-j. Q 0-'-1-g,.I, 5 vzggfq Q. ,.I-sr 'V 1' 7 -. e- 311:-5 -"Q-I. C-1.':l "in -S1 'V -gay' ' -'-'V' '1 I ' -. 1 . - --:Ii -- ' 6-45..'n. - -M-.1't--..- -. "-3' :fi.j,g'f3'! X 1 f ' 5.16. Q--ivi' 4-Z-tfelvt.-' ':-' EI.:-afni-f F' . ' ,N ?I5:!'S'1f.x:75ff-. i1--,.I:.35,,.kI.S,biI:1-1.- -leg -45: -'-s-- -,qv .-x 1,:,I yfif- I , .. I -fa.. Ii,-' c-.-1 .. ' -- "'--'-' '. . --f - --- . - f --, - 2-' "-N." - . '. '- - - A 't - . 4' '-e-""'- -a. -'.--wr -' f' 11-.---A-,'-1. :'. -' '--. - . -H . -3- V, -' ,: , '-1 ' ' ' - N's:6tt"i11-- 'Ai-A -'5iq,2,L'f-"' if-' --ra-'--:-WEE! B 'Eff - is-' is . 'aff-ff" 43-az A77 4 '7Fv4f xiiffilrkx-.iegL"'Qs.-viii? -- -"ia ' -"' t'-'1.',f'- 1: . ' L 91- '-, - ' - 1-. . '- I' .I.- I' II I .. Z. ' ' I Af-K 1. . i: 'We ,- 2- -.-",,.-I '-2.'V-3.'Q:- s. - 4-:Evil-.L I:I ' LEE -f -3: A-I If '. ' , 1'-I.3.': I I I-.3-I-fha I . -' 't"' -5364-" ' ,js-j.3I - I- I . ,TI EY I I - -I , QI -I. 1: I-III.f.ff.f-..I-Ij5.'f--.- .Iii I,g1f!g,d9fag1gq,-if 'T' ' --31.56 I3 -' I ":'.kA.".1'i'--5-JY - IIIQQI-2133 I ' -ILi5.1,- I.j4g5l-fflgf. ,:f'-'-if-f. ' . I' ' - -I -' 1 ' .:A ', -- vpn- L- 1.95, 1 ,, - .L-'. ,,.c:,z7I-L-rg,1-1S,s:: ,. '1 I- -...Q - Q.. Q-M1259 .1 22:1-ei--'Q-I I .gm 3- ' I E-J .,,'-1 - -' g, .' -' I"I1g-h'J:'j3"j QI' A .Z A'2I1:' ,I- 5:'y3':f,4.." - If - -L, . I,-' - yI ..., ..I IIQIW, .. IyII,I. zv:,,I:.!-.:,-155 -li g 2 ..I-.- I, V I -kg., 4 I 5. IIN . .I.IIIII, N --9: J. :I I -I -:.I.,.I- , . X 5' - A - - . -'1 -:rdf-.4 A 'fif-1".'J.1"3f5fl'i A i isrfmzsrf- -A -1-.A-::.--3-fx'-ana :4--at-rf 'I f-elm-A-za -' 1:1-.5 P W.-ff.-:-::.:-4----Q -L-1.-2-.1e"f1Hi:2f-':-4f.' -' -' - '- LE?-fff - 'W 'f"7-Qin."-X' 5 .:-ff..-11. -:X wir. W--'--N -. . - .s ,--:- 'A' . , - ff.: fy-' f1-i---fu-f-1f:- ::.'.-7-4 rg, :-r f -Sri: we 1-.av-y:.J-at .-vrg--.-:---.:'- ' '-if H411 ' bien my K-uf-5-:.:-1.-f.. ,. c-22-1-, A . :--1' - -1, - -' u .I . -1 -.Cx:QfA- .f-1, li?JEJ.e'::3-J. .I ' - ,-.-.-L-ix:-.zalzrr In-ni-:piyeaz '-:-,- 25-13 ' -1 .f,,,f,6iw:1:e:1 IIA "-igqyf-tzff Gif- ':1f:d"1f-'-' '-':.2:1'i1-' - 4111: mx -Q.--:B-.1-fa f-152-2 .--1-33 - V' -v ,- -4-'Q A . - ' - f,-:J-1 n , -1- ' 3,-1:--P:-. ' :.- ' -- "- I ' ..z2-1, .' --'Z-1:1 1.1:-'--' J--1:-I -- .1- -- ,- -- '- 1 fu- -1-.-'ff - .- t-'-:- -. - '-:- . -'1' -v .. . ':-4:-.. IL 1-1.5-'N-J: I' - cg -Q-,' 4' ' ,LT-'-I ,Ms - .Q "',..I1g.I,-.,5" ' I-2-" ' - ,I-C-,g-5I1-,EL 1-'.L-IwIIgs,3.Il: Q-'4 2L+1 "Ig,-, , 565' - , ' .--if' .-It-1f:,g:. 36.-'41 1161" ,. fa 'L W . .- -' '- ' ' 2 . I 5,.. -4.11,-'..--,:.,.,g,,::-:r--- 1 Q , . . -'-Zum"-. '-:X .gfii -'A:-.- . 1. -I . 55-i1,.,II-.,,: 3j71I'Ir - 5:35 -1-I ,.I. --.r::ggts,i,M-+gE'5-tiara., I 3:11-,g .gg-If -Qgiklg pie .I - I jfbr ' -a. M-,XI II I f- 3,,I:::., J , -' , ,xx Id-gzsfggrgmfgi. 15-3,-,,. -- 4.-5 ,3I.I5I,I 3,-:lg -.,rIff?If.,I.I. 'A -. A-1 ' 1 , .- ' -' ' :I ' ' "' 'A , 121 ifffg-,, -., -- 5:-1-.2 21,6-if .-:-eil:-ze-?'f "H:-A 's . s MMMXMW r Z A :mfs-si'-2-.. if .J 1'I53g-I-'." -:. Q .7 5, .- af- 5-':.-..:,,--' ' '-N1-Z "P: i ... .. 4.3 -::,gI-jc.. -. C 71 A the Michigan game when the "Un1p." said Frank's touchdown did not count? They say that when Mr. Stiehm went home that night, that he took down all the pretty girl pictures in his room and put them in a Bible, stuffed a handkerchief in the telephone 2 I?I:II.I,I . I. I-I . f:ri'1f:'H- ..' . . . . . . . . . 5.-I-1"' , .e-' w . . transmitter, took off his collar, and said several little things in 3-.:,".swH'Ax' T-, -I --,.--1.5 . H , ,, O .- 54'--X.--I -r . IIIIe: a whisper that were so hot they peppered the Ump. s soup next I-1 ' 4? - morning. -- 1352- - .- . , 'T' . . . . sq:---.at--I fzf-2524, ' -21.-34152. "1-Icidiel' IS sure some coach and he IS modest and retiring Cas 212.44 sv-.JA-gtg .IJI -I-.II,pp . . O I. ,D 51...i--.Jj I said beforej, but that is because of the feet. t:QgIigQ'ff2f -Inj? i TRIMBLE. ,-I 5 .: f.- :f-z'- :ef..:f , Aa- I. :-:- - 5-.H--1: ' f ..:-if :' 335 I-'fa---an is ty 51- .jfjisv ' - Jack Bgst . i 2:34 Q5 Iai 'i,,.?I43"7 A -.QI ' f . . ' I I I I 33 5,3 I: I. .I I I 6 Y-S I IEVERYBSJDY E1 the slniversity gliivesgliit jIzI?clcI Best fthe nanire, -:.-F2219 E45 we mean is ut a istortion o om u . ac c, you see, IS tie - 2- ' -v'?Q':i?a ' 4- -:.2.': -z". -E ' - ' - - - - - :S .11 'i:3.'1l'ZlEk' 1 .- . is nickname for John, and every one is familiar with the relation of I, - - Ag + -. -1 - -I-.iq-ii' . . I I . l '-: I: L-,". ,I . 4 ,rg .'-Is-:aj-QI Best and Bull. Add to this the succinct fact that . Best was A ' ' I , K: Q , -r -1-A: ' . . , - 1 f-1,22-1,,q5I -. Q Ig-. '3 ' - born, raised, and educated in England, and 'ou have most con- - . ' 1 x 1- ' , M-: ..v A, fs li - - C' 5 , I . 1 s.-ima - .-'ge 1-. .Eg II! IJ? vincing proof. Yes, Iack was bo'rn at Yoval, or at least that s A - V. .- I 3,352 1I how it sounds, where he lived until his tenth year. His father 'J -If - ' was a tanner Chow good a tanner Jack well remembers from It-QI' I., I5--Iii,-'ffizyi personal experiencej. Jack was booked to tan after his father. I, I " - i Jack tanned in the suburbs of London. Several ears later after - 3- -I. . - . . . . .' ,,-I...s t-I.Is,sI g., ni- ,ffI""' " - Jack had become cuite familiar with the treatment of skins, he . Egg? - -A . . . ,,.Q.,:.--.- - .IIIIIIIID ., engaged in an altercation of a fistic nature, and became the spar- I jQ.fI.I,pIIiI'II: 1'111g partner of one Micky 'Welch of pugilistic notoriety. Then 5I32E3':g.-1:Lg-IM,,,QI,:--.,I . II.IIIII II11II,I IIIIFIIIII I . . . Y . . -'.E5I..I -4 ::II III. I' Jack established a gymnasium in London and ekploited himself -174 -1: ,ir ..I.I,-I.:-It:IIs - as a lJOX11'10'111St1'L1C'fOf until man ears later having Grown Ura :Y sim,--AI:-. Iv II I.: ag, ,Lau O , 2 J y y I J o a b Fir. I ITIII . .A gp I- 5,fj!'I-'g-QQ and honored, he was persuaded by his son to move to Crete, Ne- eg '-,':I-Igglj '1s,II 'II I braska, U. S. A., and to resume again his manipulations of bovine ' .I 5, .g.,QIA1Ig ,if . - cuticle. But his light was not to be hid under a bushel. A great 1.3 iii-W,-'e?"g'3. ' 11131137 years ago, before most of us were born, Lieutenant Griffith, '11 I -fllil? I ks x E' 5 - U. S. A., then commandant, and a great boxing enthusiast, brought EF gf. ' gf,-fE?Ig3if" I Iack to Lincoln and his present position as chief manipulator of 3 1 I II I human cuticle. II , efQxA5-1?gEELI- rj! - -IIII--Ii In the twenty-five years more or less than Jack has officiated II 'I x 4' 5. , gg' ' ., . '..ar , -, - - 22. QU- -'wg -1. . - . he has been doctor to the minor ills of every athlete of any note ., I 1 - I A' ' - it :, .-:nz J H-'M-.ver ' ' ' R f rw. ' A ' i, Sgt-,-.a-rs 5 'ti 'F 'I I ,I . ' ' ' ' .. If... ,,,..., L if in K . . , X--LEC, lg izztifiifffj I III I -QI I3 'YIQI I :..g.g I .--ra. q'-- we-,Ig 1'.:5,- -- -2.41 .- -r,' ,zu I.,.'rIZW I..2,:5r::I-I-:-'-.2-.'' I Ig-:IA-,yt-f ,I- A I . ' -. .2-':-I 'I " q.--L. .Fifa :--ye -- ..,j'-'-'J-gjnf-Z'. - -.:g,d.yIig y I- . '-. a 1 l',.-'.'- ' '-1 -21i5?5"'1I- 'Tff' Q-'G '--'SI' -' 1-21'-limxi ' ' ,-fi' 5r?35!-5"7l ' WMF' I ,- .' .' -1 " . -'3'-,IV 'Qi ' T '---1ff- '-'I'-1 vffiiffi' -rim' . 1 'ff ' III.:II:,I,II.sI.II5s3:.I::4I- 15!,A1:,'a- .JNLIII II.:I3IIIgf.I II It 15:51. ,- . . . II,IqgT:Ix:., I . IdI:IIII15I,I, .. IIIIII 5.5 ,. I I I. :IIIIIII IIMII .I I , ff2E.I:I,II. IIA., ...IX uw II,I,I3,II.IIII ,K I ,1II:,I:IIgI :.I:hIII:I.:,.m,,IIIIn I I II 5 . ..II.,Ii5:-,IQ5I.:335jIf.- A - Ifgqsugtf . II.: I,,I1II,4-'I,.-:- -. s -III,..-I-3-g'Qf,:'g--fI5:' 5--1. II.qS:p.g--- 931,35 I -I A555-.' QQKIIIIIEIQII - , -,511 -5.1, 'QEiI7I'1rI::gz:1g:9I:-I.I-iIII'I '., I '-.I'-Y:jpeg-y-g5Il5'.':-I II: - - .- -4- ' ' -' 1 -'-pax' Evsfius -re-.iXjP.y," .s ' .::gr-1,11 'I. IZ-l::C." .'7F.1.j-'.'--!i'. ,V---1.--7 -.v 4 ', . ' 'itil 3X1-3-iw kgifbr- - ' I vu ISE? - -3'-J-It .-Q-I-I-15-Ein'--I ,. I I - 'E':J-'-'Ek' -, ' - I I . I 1 III? . IT1, I-I1I.1..q,x.7:,,'q.I I .I F- I,,,f 4,m5QL1I.I- I,.,-I. I, ...gg .I .qq IyII,.I I, :I I...-K I tx-I.II.I9g I- - R is ,AL L QI, ..,.l-I.-IIA--... I. VII .jeg ,M .I:.II ,I,,I, ga I - i P its .-'.4-zesrlf-..:'L-1:-Eesti?-f12't -' J'-'fl' ""'i5:1f-ft-fa-5' -5 A- - A ' i:-Qi'f'1-'5- 'A' ' fr-Wi?-W ' - X -' :'f??f""'.f.i-' ii'-i"354.1.3f -Wifi:-iii' ." -5" 4' .Srl . '- "I "ii-if-4 i - 'U -3421? . iff.. -Q.: -'1--t.,-QA' '-T u -. "qs-."1 L'1lfi:l'r-f N - -' - 'NP--.-5" f:. ,513 ZSIII' gf' .jDvf.,,ZIg53LJf3 I I-.I.Ii',L,,1t-iI5?.3L," ' Ii-LE-. el' " , A-,' I,g:j,,,II':-a5i:,:.:'a IIIII,, -I III-. E552 -,5EIv'IIII,,,,:I - 5 5.574 :' -I ::-'Z. I- I .L.I,.- I .AIs-.I6Iyf.- . , Iggy- I -,I. I ,:r-:I7L,1,2-7 -.-is 'Bb 3 1. I4 I, , , x QI, l1I - -I I' - , f .II .lljyy . ,- 'fu Q15 ' . - . .- --fr Qi .. - 2121 L " I . .. ,. . -I .g.s?Jv1"f7 .f, 1f:...,.,g - I -- ' , N"-" - A 1 fiiii-'.!?JigE1f'Z-Vif. ' . ' ' - N :Ir-' "- -- ,ami . I- 1 LW ..I:f4f'I,.I I..I.12i"-: . 01, Nffkg, " -' grgps. j- - . Q y A . . .'. , """"-" - ' , - - II.--'M-y A - . " 1--. . . -.El-fix .' 1 ' s'-151-'1E.:f'l 'tv '7"7fQxfE.if,I gffzig'36-::I.2',.t'f.g.. ,I?',3Q:.., .. - 1 ' - --ew' . I . I , I. 4... ., X , V .V QI,-. ,'IlI... ,V.VI:.: ,'EI,Iia'..' Q.. 9' A-,Cf,1,I,IV II -.I.IV: ,V , Img. , 1 , V ' . ' -Q 1 -32 , -' I.':'2 W' ' ,Q ., "e :.-- va ' . 4.23 Z- .:j'41-- A' , xff'.T4g!'1,Jg:13t1 - FEI-.::1' -:Q gritty' if- I.-1'Ifrf.'..1,.e-. : :I - ' 1 '. ' - -,-ri" , .4 1 .gh .-'Y'-5 . .- 131 "iq--Y'Ei'5-ZIQZQAFW ir. .-.- :5 - -.- 5:1 ,V . SI-'fu71.,..5i-' - 1--'-rf 7-Zy N: --...,. ..-.- .. .,V, - 1 ' -, -1-fm' ' ,--'-IX N - -k .f -. .- .--"' - . 'fr ,-f.. . , .f - -.--- -.2 at - - 1 . ,, --1,1 '-w - .- -"1. , 1 - -af 1.-nt. - -s-.--.- .-.s-.-.- - -t:- -., --. " -' --.-.se-11 .- - -,ij:.,3,av:-'2"E"35 " gf? g'1'I:Gf!9w ' .. -fQj':3a'g-"'ffi':f3',""fg1gQ1 "1'f?2z:.. . -' 1 -. , sv'-P '- 'N '- ' s w"'1-.wsu .-y.'.f-' -PQ.-'-.'-" .yg-'-5 1 Y i25e.a:1: -.affix-r '-'-,: -'-ff' vin Lu '1,:Z 3 f""'1-t.- ' 51.5. -. .. ,-7.,,.s- . . x-,Team-.,,I .511 , :-I . 4, 4 ij?-i-g'fQ?jJ.gL.. fg.',g.,f,n.",.-,' -I.?.1,',-Jai., :F - Q.f.,s 5- gf, f-. I 1 .-,.L.:-I.-Y -. .-.W .-1. '.'. 1,4 '.--.I 1735ixf':1-5x-f,.g- : A "ff .,--if fx .:1'93" far ."' Lf ' Ik-' rv' . .ww fng5g.g,f" 7"'f'Ll4.,.ff:'55'1u9!7'3 . .-' ,.: -.-'--nz'-'-' S -' I Willie' V-iff - Ai? 1'-E: :-A 'U1q',-' ' 70-.'-'I-'..'f-'t-., ' '79 "Fl-V211-'.. Il' 'fi3,i4'7F-:,Ii'b '.g 1-fi. ,' ,-QM, .'I".'-If :' - - 11- I IX -'-1,2-'lkijfnkilklgiigib 1: ..1:.:'.1--4"-'ffl-,".',, -.J"-":l1fg-big if "'Q.f1. gy . A113 0 "'- rg: if ' '- ' -t 5I-: . -I 1 .'.-Iz,'.f,.,,,. . . I .5131 iw, , . fi'-'ip .sts-:-+ 2.1.-37. - .. . . -+I , .' I1 f- - -e - .-.-2-' -, ' . .- -' . s.--" .. :.5.,f - "' Iqvvrn. . --1 -Img.. .-' . ' -v:.v.-'..'--:- . A.. . .f-Af,-5:-:.w 19 .' -v' ' f' ' 1--Z--1-" ' A - -iw 1 '?f" if- JH. -r,-:es-"s'5Ea.-sf 1 67' -Sw-fs-e' If - t"5'f 1'+:1if"-' 0-Y 2' ' .215 '.-M..-'-1 -' 0 "'c-:-.--:.--15:4-1. - :,.-D --"2--f I-az:-if-:.-sc...-.. . sf-.11 1.r" '. -' J..-'." ' 1 -'3 15-' '-'. '. '.qi..5s?5s3 ' !f3!'l.52'5sihXwE41f:-11555: .-2i5i'Re:?sZ45if151 I' 79 E'-s '1Zgq"47.:.si'q'?f35"f ' WE" "7'.1f-"Eff: :Il -' 'eip "f 'Tig-::.HQ, ' TT" "f,ff5fg15gLQ A , X -fs-'il -fit" -it-'ii!l1:'S. f ' A-':I1f-1" .f' :.:L'S-4,!4--2'32.5E2i915i5Gr! '5 :iii-"H ' 72' 5f"l4-F'-9553--5-f G:vp4ws'fA'a' "' 2523- f.f?5iT::2G'1.'.'1f',-ET-I-T X'Qf"'lf .. Z,ig::.2?Rfp9'fS'ar '-'--Ezitipv 1155? . '- .AWTJW "1-1. " 1Q'a?f'..,'5" : g3g.g:gy1s'I l 5 47:.ig::' 1:ff':.:.f-- I,f:-3QJ'-',.,c:- '-'.?:7.7,e-gi? ...I fgjfeagg. 'lift-',m5?'4-ly-'slit-zQ.,q'?f I,2-,I :.-.m:gI.I1g:'y:gf..1', -I:, HQ. nQ"r?i,3,:!'x.,:-+I-4-:1C':7I2s5 '. '-'-'imap A - ug-R,-2-1" I - .I gg. , 'Qs-I 1:.:: -. Q aff. 2f5i.J'fiff.?f+4'Fi 'fi' 'fly ith 9555 .-..-:.aQ':1if.E::. "f33Zi112-52351 "i521'.",115J' 'f'..vQi,,,!f,j.f:-Zia 3' ' 'I::2i,a2QsIq. -Ju...-.-55:.::.f.-I..5.,..,,:,s-f+ii?g 1 I ,ego X' -N. K vJ:"g't-...ff at " 3-'-17111--Zxx 'L :-. - '-.'.i.1f-'iz-1. ...-.::iEg121ai.Est-arf" 'Avis' - .. ,,g:v-3--:1?!1-1-f3g39:5.1f" - .- - ""--'3-'x R111-Vent Q:,l1fZ7:'f' ' " tm. TIN--'-Z' -2-xii.-ga, 4"-.H ' - Yfgiiizz 2555-' " ' "E, 5' " '-:':'4"-.'f'ae. 951'-?f":'l:2"714':f Hu' 5:1-r-.ff - - f -rwf' --5'f3-:'11- 3:-""-'Lv"F'..,'e 'YW . I- ' ' ' '-'.f .nd I'-'.,:'-7?-:-2SL-2::':b?f2f:i"' 54:1-fi Q-PR "-'ff 7fS".'.ff- '1 I 1 T' -felt-5c:?f"'.'-f - '?"'f'--N-' -Wie '39-9-91'--.. "-2.-itaaszfie 'sf .. '.?ff" - '. '--af1.1f.S',g-ifwl'-r.E'3'5izis.-. .. 01.1-.1 . '.1 .ff-1,.:'f.1yI Lzftx-.'f?.f?N1'Psf'--'TN 1:1- igr.. ,gf.,5?,g-.zg-5 5 ,,.-' 4 , g -" '-" 455552231-q,I -a .gage f f : v 1 tn., ...r?.iN::aqgQ.1:,."f'f:i 4' 'x'-.3-.,'..', - -F:-4 sg. 3.121 fr. -. - : - -..: -' ' - "- .- ':' ...s 1 .' ' I "" - '-: . 1,-E ' :x.,IVA-:isIglg .:L.:,6s --J.. V V 1 -'ik.i.a1Mr.kGx5jk1'5"" .f . Y K ...iw 113313 -,-Lf... X V -M511 ic' ' F J-' ...u'...-2-:.. '-. - .- ., X a.,. .ff . '.I N N' 'fm mf. 'L-..-xg.. :LN :.. 4- . ,. I,-. .- . .-, -,N-.. , . .-1- ..,. - .2": '. F4 ' H ,,,, - kg .. - that Nebraska has produced. He has seen them come and go, and has given to each of them as a memento the memory of the fair- est, squarest, most faithful, loyal, and unsellish adherent Ne- braska athletics has ever had. Vxfin, lose, or draw, ,lack is for Nebraska, morning, noon, and midnight. His salary consists of a negligible amount of money and a stipend of friendship among his proteges, past and present, that is truly Brobdingnagian in proportions. ' ' E flf.-Ig-.. '. T. -. 1-' ' .' ffiirf 'L' ig.-1s:-:f-:f-- "5 Qi" .'." 5.1 .- -. '- -V-uI.Ij31.-'-n. -i '.1 1 :ag-' :.1.,E.I..V heal: :.-.Aga x 4 , . .- . g1s.f45.gQ ...J " 1 if'-'f'T+il'. CEP .fr 19-5 f-TI? '- - II f'ff"5'5w -' 5'3" 2 my 1 e lr s ectlon .3-3-,,ggIs--. .. wg? '-":f'l,f5IiZf5 ' 212- , Q THE girls section, or rather the idea of having a girls, sec- 55 lggjf :2':-' I Q z.. tion, originated in the mind of "Dog', last fall, when he wascon- ' if? ing, 5,-Ijif if ,Q-L Mel"-' ' za .1 -: , I- I- I , - , x. 374' 'Y :Vg ggi-gl-1. I sideiing the best method of securing the attendance of the co-ed sg .5j:,,.ggzI-EE f .1 I ' contingent at football games. It was, you will remember, in the ll'-jfi5I?is,IQ.,gj2i.'--.'-i.- . -', . I - . . . x. agua 3.3.5 get ' ' ,-A - , I .I Y I - days before Chancellor Avery made his famous exhortation for 1 ,2'-5.'s3ft-a?2,- -' f f' -at ' f f GJAVLQ ' ti 1 ' 1' 1 1 of 1 H 1 C1 ' f 1 bs- 'e ' ffl-w V .- V.,.i,:i.I91 V I f. I V V , VI I I, V ie cuss ess victory, t1Vat tie gir s rst ia Va section oV tie ig V I IV XV C-.If-I ' Z Lf' " V stands assigned for their soleluse, occupation, VandVe-njoyment. . UU QI 'Mgt SQFK I lx 5.3?5,3gQ ,, nfs? 4 I , This gave the boys an opportunity to express their opinion of the -' 1,1 ij-H-fifp txgi 3 1 gfff..1f:13'g:." referee and the opposing players without tramme-l. lt gave ,the T521 -.X '5 ,52QQ1.- girls the same opportunity of course, but no one would be so rude 1 Iggif-' .3-gi' as to suggest that any availed themselves of it. It also pre- ,Wf- ,,-'Lj.'.-I .I . . 1 I. gl sgfx.-:A-313, ' sented new ground for decorative effects, and permitted the female fggr,3l3I,X3aEgf,V-..I -I aiiiffv- of the species to appear at the games enrobed in all the fur and 'Easing V I -5551.-X . hne feathers papa could afford. The girls availed themselves of Q ,"Q . Q.-. , --.g,'-I . 53' the opportunity. and the college exchanges of the country were - .yI,1.j2fc5.-.-V-'- - unanimous in approving the decoration of the girls' section at IQ'-gf Nebraska. VVe thought something of it ourselves. hi years to 53 come the section may wax larger, but in quality there is small ' ,FEI Il-.Y.Q'..,I--'-:,I 'srl ..-+- .-.mb .1 ,'.1- - ' - , I - - .- :ij '-'L -r. ,ina room for improvement to the CORNHUSKER s way of thinking. V V I A-3 "':'3. L9'7':.f'- '. 5I..V. -- X ,IT I z, ,fqI -L,.:-Ik '. F -' 5 fi1'.f'E., 1? ' ii-at F' 'f- . -J-1:.x'. . .' .'gQ'v..'g: Ng, --cf gf 1? - T, '..-lf: - .Ji - 'lgf '- ily fi? ::-' ' '-- gill. T' l .. J , an-.xy gr-.ffl - T 1. I-'iZi"IQ' 1 - . . .' X j-. we-Q '. s --f -..4 , I , .:- -3-t -I II I .-1",,j1'a'a.fI.. V .I -Y It 1 k , . . 3-1 psy, pi-1 , O . I F jf 2351. Q., V 1 ' ' . . , V .. :VA 6:-X .vs-4'f:,z:-....... . - --w--.- . .. -f . . - . .---is -..-.- .v""'7w'r"f'?s . .. . .. :1-w1::'rMAr:-'ff ' I ""Z1.pj:- ffm' '.g:1',p-1-1ffqE""' ,HN . I - .'1S!1?':e't:15":- '-Yl3.12,g'1- 'QJ5"" ,,.IX!71'f'C'.g gnezway 4' "3,, 'f Si., ' IPI VY-I"f:f'--Ig-:-1'.9:'I.'-'Lg 'ffj 11'Q-5 . .,,I., ,..-1--..-,...., , , f ' ' 1 - ' ' ' 'Fall ' . . E '-:Wilt-...ri ..',f-15'-i"'f'-::FE'?fiI'flr2-I-':"7' .s.-. zfffr.-1-7' f.f...., 4 . J .g2.f:'.e.1b,'2: --Eng.-: fl-1. 'P.Q?- " -. -. A f --" ,II limi.. Sig- 1 . 1 'e . ,. . nv1::.:'-" -. . .Mx I I:-IC, 1-, ':,gL'.i" '. 1' If.-.x4:-",.g4 -, N ' - I-.,, J 554.-5'-1, II 'QV -I , . . 1' . . - I . -5-5:3 :I3V- N: - '- ' . D.: f.'i In V 1-Q Q,,4,It1..,:,::I.:-1 V --5 -.Ii sg, -..'.-1, :M k J: . . 'virfffir 4..ffc'7s' -.4-ea'53vQ'?'1.1'. -1-fsr1-..f- .- 1.1125 -ft A .iF'ifT:3m f. ' -we f 'v :ln--. . - vw- 411 . . - A I 1 gy.-A 1.15-1.2.3 .',,?,..IgIlfs-- . .5-,.-H7 f ,:..I s -I 50:-1, I A -'ff'-4,1 1. 3 .Ni .. 5.i,',:- g3.,.I1k . - . ii.-.3 -vi. L-4,3-gt..-I.1,:.l1, II 1443 . -qv-,1 ,M . .H Rf, 1 - 1914 . .:frt.'. .1-fag, V :59:f.I.,-:fir-' - J,--7. 1 '.af'ssf,"-fi' H 1-1274-2-r.:f2 e - 'ea' '---1--- A Af. - s,., ef- 1... r. . Q3-.' ' .6'. 4G"1:w4.,X+:'I ,-,.::.'hJ - . .wiv-Q-1" -'I'."g:y :'i:,'.i" 3 f'5',"',-. 4.1 ."' 4' .lib Rf, 'fy' , ' .. l '-'-' .42 , 1' s -51 Ri ". -T-s-:x 'I ,Q 1 '- L-.. '- '7-, ' . " -4 ' '-,-x .4 14 E . . -1.-JF' -' -'ii .f'-- .Hr , . .-.4 .s ...f..e.-9. ,'. .f.- 1 . N.. . . . gf. . ..5 - 'W -. I I 5. ,U ., ... M .. s .prff . . ,, . . .. .. fl ' 511' .-4.26" i1':'f'fi:'f r'51-':?-':f.'.'1f'."' 1 li .11-22:13 .fl . . ,sri ' Luis 4 ? 1 'FWS' if'-If f+'f-- -' ' '-'53 '- " L' lk'- Q 1-1 1?':r ..-gr,--,qty . uf. -.-:fecal-1-1'1" -effft 1 4...--1 .. I -' -4,-fi.-5-'-'-Q.gf..-2.-' - H . --Affy 1153.1-. V. . -:sa 1' 11- f wg. '- K.-.-21. F 1 1 if: If 1-.'-we" f' . 'Q gut ' A- ' 1 11-2 f felt. g '- . - .. . - - g . ,.w.. ,I, I g II V-at '. 1,-1.II,s,4,I 53.-I. . fi.. - . 1--1-X . 4 N - J -. 'J L ,, -f"..., 2 ' 'Tn' .ft-.xx ..,, u.:p'.I "::I N, gcsahs.. - .., ,., j.:-.'f5:"' .' - . ..,, - pf-Hu-1 . . -,,. - .,1l- ,...- K f i5"?5fl' 1 ' ' ,'.,..... . N., -41-,-.14I,I.I I,, Q-.,-. I - .A"fr' -..Lu . ' -4 , ,' ' -' X 37' .Q 'uv-. gjz.. 2 ' - 2:25. . -In" A -. I,,1j.5Q'?g V-I-. . 1 .' . -1 .11-.-3.13.-.--7 54359-1. ' 1' 2 1 I III: I,If I -II.II,:3. I .. q,.-:II-,,IX5I4 'I " -V ,- -1.-: :-fg-- -' 'ix' -- .21-Q:-.. -1 e.-qs: A, I-rg -, 'J -1-:Q-5:-. 'rss 143-,-1"-H3-X , X 4.....'-1,-'5.-If' 'Sy--'rj Q11-' 'TSN-Us gf 'L' -. 'A I-iff "2-, i.S.'T..Ii3,. " . Sz' fP'Z'P:. . , 3 5-'Fr' 'U' ' f xx- 9-'.'.H..,' I . ----. ..q... 1 ,ifiuli If ' - iii'f1f.:.'2-3.9seZ'iff"4'1fl.' 1 . HN-l"' .-1 mus- .v -rr aug.:-, 3' , f- Jeff :L-'-'.':17'1 ' '-: 1 '. .. , .. J'-gf.: -M. 4. A - ., ., .. IH.- . .- 'I , . ,5,..,I: !"'.7'Es' I -'fig ik: x .Cv .'- A., 1:51 .- -ff .-,xr D21- P' 5 -S59 I , :'z- ' fsgiiizi' -. 2' :I-:J -"-11+ F' ..a-'..f.'i..' ' - . :QP ,. . . J'-'S 'fi . f.,ff-32'3- - I '- :::. .. .:. - -,.., ,- r- ..g ,- ' .fm -.1-" .1 -:Ax ,g ' --Ni,-L -11 ,- .- .-1.54 s C33--Jil .max -. I -.-L,-ff." - " 3521 '12 '- - -Q4-'L . - .' f-iv ft 5-- ,J '-1-.,-24' 1-,gff x- ---I f ' .5---' -ff- 'Nl P-N '-1: ' .L , ' g . '11 :-f -frgi.. gf ...ji--f'?'2ic ,f . . , .. ---mir..-. Q- .. .- 1, . . , . . -N4 . . " -' -'3 .- '- '-'.f'Ltxfy. FWZ? ' ,Y 3 Lg "iii, "g5',-if... r. 3. , . xi 'gmfvx-A.-. T Q-I-'.. A I.: . I, 1 -Q if-H.-.f.'p'f,-.I 1' ' t'i:'I, 'LALI -I . IM , K gir5Eb.:.'.'f'n Z ', -.ff 195'-N 'f'i,4 I -'Tix-Sb' 3 ', ,-gl-.5 :j.I4g',-.x fi-51, . yy ,QI .I,.'g,,.,-1 'LN' 5' dffwf' Y: ffirph. ':'f. 1 '- .11 ,'-1 .11f.fgt? 1' SZQVI' fi, :f.', 1 5, -IIEZII Ig:.I-'I-:EI5 , ,.-IIEQI . l,IE,I:I I , ' - - :ir -H---. ' '-'-ii5ef5IQ?,.: , I - if A C 'f.' '-aj - ,' I - 'I .'1".I'-1-I 7 .f 1 f .-1.:Y:'::Y-- . I'--rw -1 f ' ':r.'7'-if." 2-.. ----- - :..:.- . . X-.-A .. -:QI nj gl I f1:'54l"'f'fN7f2. ifa's427yuf":1-Tx' lf. 'S'- -f:-1-9' 5' H 112 ". -.N , "wif" - uiiff. ,,: . iff aggfj- -5, . -. -,-.,-ILM.. , .I 5. .I., .I I -5: X -.7:i'- I '- - ' , - r. .-.-5 I .IQIIILI QI: TI- I Avi-IRXI . if .' 7 iji. 'lx' 'A j.:23I? II.Al,1..?LI,5 .IH , .X Iii, XII.. xI I I . lVff 3'-'NP9 5-jj-E'tf 'ff:--'.'-'W-L " . xf . '252' 'Sf . - "3-. .,-,I . I kI1,,If,.-- If, , --. .. . I-Aki I .115-yx . I 5. I.IQ5IhI,t:FII:.:,.,I ISE. I I-II -A-A , . It .II xII,fJ,o . , II ,' ":25.."fE-' J-?:'QPfhN-'-'Q-.g. ""'-"----Q . . y ' .zf '- 5: , ' ' -fI31:"r1i'4'.-.--W" I-.11fi::tz-'lfffliiiwv , ,.- -. --,-1--. " ' ' '- , . Iswqml ' - X 'L 'f.-- ' -'fi . '-PQ'-'A J .5-E25 :pwidg - ',715'c':tyEPv,,.,,.,,..-I ' -,,. ' - ':'. 1 gk -' - - -' -- ,.1-- '- 'V ' .1.-'- , 'J-'-15: 'Nw-1A".' 'LSYT--175 . ' d 'L - '- " ' ,, - .. .1 Mx A ' ' . '3?i5Yi'1??:f5?'1' ff-"" '.':5:9737.ff'fRuz" ,..-,'S!'wfrf.""7f2hf ,...... r'-. , C U' -2-73. - 1 - ..,. :- r.-.f.-.--: 51 - '- 4 V 2 --.--,. : ...-.mr-.1 ' . .N--:--W.--.. - ' ' X1----fav af- 'A 4 - g vw"--f"- - - -ff -Q .'--'---ff.if-Izzf-1:5-" - I ' . N. - .. .N .sash--cv L.:-.:---T.. ..---:zv:,-ff.--'mr" .-'-'1'f'-fur? -ivffc-1f. N ,W v -. ,A-+.. S 'L'-.M , I , 1' '.5,I-35.5 II I , IBI6.5KI:3x:-gI..I: LII II II ,. . I Tu- ,I....,I.: :-I1g,,.I-.,I:.II,.j- . AIX --n.:I.aI3WE,y,r 2f..I:I,,3gj,qif,'g,:, II l,iLf:YrJ-45g?.6,I:fgZ::I5:, ,:,I,d I Q-II ,,J4,. ' . . ., ' - ' f-pw .-f .- .. - -: - A' ' ...g-.2'-..:-,'.'5f,-1-'-was 42 11.54,-5-PS: 3 1. - ew. --3.,v,-L-.gi '-1,3-,-5153, , e:-f---q-- I - .- -- 4.,X,, x - - -LSE.-. . ' 3' '-xf-1 .- . ' .:' .- 4 ' ..----giiwff:-5-. ' -:I-' -1-1-':--" W' 1-v ' . 4 '- -2-ax- in . .- . Ib.-'. .- 4:19 .- .-1 :sg-. --. - '- -'2"'-N1 ,. ::.w:-'I ' if -5-wa .. -f-'55 I . :'?"'1 - .. N ,- ' - 7- . '-'--1f?Y'lf'?-R'W12r-:ff . . ggi J. fig- 'ff V 1 'Jai' ,L'?,i:55', . ',.I4C-Zfxlilfx c:'5f2gX'31'1gLfj7 "I L.,-57'-'?:.2i' ' ,-..'9I-iff? ' gfiffaffs - . .5g349,.2 X531 " 2 ' - '52, . , 1 ' " . ' I '-I ,yu :,1-- rf, -zf .' ,g- ,.-. ,-, , ., ' .-5:-.5:5:-.1' 1-.,.',-r .--,ff-:,'1 ---,',:f- ' df- 1513: gf 2' . -' ,-'?':'5f,,. . . :riv 2-5,-, 2- " ' 1,-.-.-3 :gl JA, .. ' - ' ,Q-H391 4 -I - 1.j jr.. .f':2'," ,fx E. g 'Mg' --:Z-Ir.:-, -1 IH, ,IJ,5:,g ,-'I-."1Q5' I-:rt .L,.f1 ,. ' ' 4951.3 -1 'I,: - ,,'I-f',1.,f' 4--By .1 ,g, . 'Q-Ie ,5-Lg: 5 f,,.IxII, -, - -:gg :I --I. I x-Q .641 3I..5g.Ar,I.,, 5 .3 r7q,,.'.-.' ' '. 25' FX "7 W' ' 'F5fL"L -1 NTFP: -?'f"'-ff-5 ..'4fi'.i' 41-Z"' 457 ' .1'- 1 'J ' 6"--"V ' fffiaf :- - 5-5c':l1fQ ' V' '. 'V 343'-"f.'3ff:"-2'-'f1 . - -J '.fff?Zf--- ' .i - -' -Q 1.-' I , I,QQII.I' -In , , ' ds, -. II,: I 'I I- Ii. Ia-QI .- I I -,. JI.: . 49.11 1 . I . I - I 1 'AUT ' ' .gZj:T" ,II-' . . 3LjIQj,5,:Z-.'g1IIi!-Qfff? 1 I ' .5423 'A ,' KQ, NK I I 2153-N I 'f '- F. RQ n , - - I Ii -IF: E5I.ZiIgy,4 - .II,vtI-j3:'Q1-',:..- ,IL I,1!II-I4'Y,1:.3jxEJ:I I-I,I:I,?I. I I I I 'IL ..,,, ' 33 .I I SEI -I N .I I ALI'-1, I I A ..--xv . -:egg J - . ,:- ' ' 5 ':.- - 1 :z - - - , " -1- X ' ' 'Kr-fi? ,JJ ' .7-l '.1 ,- ' JfN".,..,.', 3 .-3 I - " . " , ' if " " . w- Lq.II'3" .7-' x ' L ' " '. -' ffm QI f ' '-ik SIU-'iiiasg' ' " Q By"-if-51:6 3.1 fair...-:Aff f xi --111 ggi? -ffl' -2:14 pug. 1 I . If .-Jiieg-gg 5 Q .1-5.1.1.1 I-3:27. . , 5:-' N ft-1-1--132 5 . f .2 :,j-:g:- - - -. ,, ', . . . 1.15115 . , 'Z E . , , L 1. .- x .- . .. :z'f.-"- s. 12 ..L1g'--ms.. " I . V -. ,. " . ,.,..,... . -- , I ,I-.y 1' if-aig.-:E .Q-1,,j5f"".4. gli:-.4 N..-.7 -f:zfEz,. "'LI. . -. , ' - - """ Y - ,--' ----" X -. W'--J - --."' 1 :. 3,-""g6' .LF-: 'aw 53 49'-172 .-: 'P-. -..-.'--' fr . - '-u 3: f v -' - . 1 ' -s -Q. I .-Ju 15'-?4?9Ji -.ik 'ffliifl' 'I-ix'-'E ' I 7 1 - , . . . ' -'1..--r- 'A'- tif? --: .--:.. ff- -1,-:' , ..'-- we-ia '11 - -.xrcf . 112.1 f-.L 'N--1.1..s-.31-..,::' . : ,--.V-,. .. . - .1- , -w , - .-...---v K- - 4,-we ff-H-91:2 , .-.-,sv .153 --fain, 1,'-,'-I-.pda -'W-5 mfr-U, riff- 1 kg:,.L1,..'qr,a,gg1v -5-...erik U -. 1'-' 'f ..:z,-. - .f--1 was V . ,.-ra., L -. ... A ' - . . ,. 'S'-N - N'-rsefffit---. 5"-'g'?5w4,-,4y" ,.:'l-'-'gif-""3"E' '--s"Z':J1i1 M -5 7' 535' "J-'flfi N' - '43?5.,. . 111' ' ' ,iQ5f'ilf.' sw, .' . Jef. ' , .--:Q'..:l-'Q--' . . ' A j- :Y A - - 1' - A - f. 31' gf V, ,,,.,,E.-X-pxN,,,g,5 I 1.0,-1: 7Tyf"4ff,:,l5-,-. -",,,-- 'f' . 1gi.f.',1 - N? 'ls - Aifmz- Q ,:. ' ,'.1-f O -...- . 52 '. - ffl 1 I -i..:.:.,'11A,, V .4 .M .5-gg' 4. ,-j.-427, - . . 3 . M "-L. I f 14:9 y rt -1 -1 K'-Kngs' 1-,:f,w,5zv- 1, .. -. -1' --.--Q-gc - Qin - 1-wear, - .m 3 e .- - 1: . .1 1 . 1- -. -.'r.-.-.-W.-' - -, - --, 1- . - , ,...-1. . - ,- .1,'1- ..- 1--" .. --1-' .- , : .- .---':v.:- -. '- .- ..'-., '. " ---f-. ., .-.4.-'-'-, - - " .1 - .. ' ' -'51 ' - iff:-' '-'- .F l3.tfiI't"' Kilim' ""25-"'i'3:fv5---17" - ' .' 'C 2 laffeb 'J:"'3" 3 if 3: i " -f-,i'.'J" " ,".1:A--'f-fQ'f'.',L.',1 ' ff. Lf'-Y: :X . 3 ' , if .5. . 5, ,,.,, , . fx, 1, . ., 5 s-.-If 6 vw . .- .. 1 . x. . . ,. . 4 v .. -1-- 1:1 - 11-2 . :au-l!"'f.-4-.ia-:-11:1-1-1qtbvgr, 1:-1'-xl?-:1z':P:11:s:., - W -.-1 -7.:.s.0. .'2 em pa -:.f-- 1. ' A . 51- - -,'h.jg'x ...ip-.fp LJ .gg we- ,gn .gm ,was-:gif-..-:-:2k'fF:f' 51,1 . -,,:1.,g-: .1511 11.1, -37.45 cg,.,.,,,,..s',,,xfa 5 f' 51.3. ,,:.5,-.4 -.,-4, N , ,rgnhgfigh ---,'::.!g1.f' . . ,.-.-sc . . ....wma . yy-:-. , 5. -. 1 1 'T'f'3'::ii'lSi' - f:'vsgf3"'l-215 -5925-'PH iff":'1535f:' nf'-'L '1' '-p'f'?2'-ima, ffl-L5-fit?" Hlsrffi-1?- ..Z: .1 . 3i55 .-1 af? n5l'7"'Ei:1.2l?:E"E'5f'??1F-'fZ?P-' '1"'5l'34'f?ff - ' ."-'5i'W17'fH'73? 'K'- , L, ,331 ,5,'3ggg,1'3'. j. ' - ,ga tg5g'U.g4:gf?" .' iZ:11f:T2-'jkfjz '1-65551-iffy fy-1V.L,K,gcgjgLiriE"-' ' '65eZ3'4ff, L'tA'f"f55.-.75-jjsg,-ff4f-fiffiitfi ' - Gif? It : 12" :Eff ::.1.-' Cf1'Ivw -iv: A 'fr-as is ' '.--"--'.1i11.1f'f,'a:f2" if . .- ' . -:I-E17 .:1:f'2i- 1-15-14:-1'-:" . .- -' - "'--'RN 1- .-1..:1iPF1f ' 1 t:"rf 3:is'...-.-.19 4 H ' -'vi-lv '-JF' 1:1 1, A-U' -. ' 1. 7' L -' 1.2- - ' ' ..1f::'.-.'-,.:.. zf'-.'51l:A:y,'i'i,-215 '23 'W' .- , fbi' - . 'S why' ..:-1:-9,--,'Z-'f'. :ir f 1 11y',f.- '. ' ' ' -, gg ,. :',g..- , :.-,-.g,..g-.':5,:::-1-- --3.-N-:,1.tQ :JE '.-Ji .-'-1 I Lrg,- il---iv. ...-?.1z1i.gf' Swim. .9:fLe:151Q?:Sig2?5f-,.na"5'5i4i:. ,M ""' 9- 1 .459 1-Jyzfgdv riL.":5i.1lQ'5"l9l3gaf.,, I Jai-l--1 lf-spy' -. 311- izkli' .ii-"'S'.-1' -'Tl 'f' .'.'::'iitl' .fd . jg-1 ' "-" ' . a'.y., - V , .,,. ,.7j4Lrjx- 1' 3,141 V 1 1 T 'PL W. ,e'2'.!XE5!12g:-g:7"'fef:i ug, e' ' "il--"al 9 .F yy-5-5-fg-.rrsigff 1-1.53 " -'H'4sw.M,szf:5i2f1'f' ' " -1-Q, e-..fg .I . ... Q, J , .,.. . ,.,.1f,,s,-,rf V - ""' 4+ I "'n".f 'YM B ,.g 'fj'fg1-'kk 1- ' 31.-' 1 1 -.fi Qi 1, 5? .114 ' . -..'1- ., Ni'i-'gl -ff .V 1. 3:5 - -.fgirst .Ij1',5' - .,z,.7'4Y .1-'.-,T .5-Tp ..' ,zz 1--,"-ve .' .'-,',3:- .f 4- P -'iftaia' .5115 -F21-1 'WM' "..z-Uv .. . A, , 2 "Ifi"?" 11- ' 'g-5?j'.',:7? 21 f 12' -' ' ifi'-1:-'f-'NY-"1 5 ,-- .:- I-- 1'K'tgf't2 932: 1 - 5-9'::11.f.?.'f -. 4, -4.15.1 1 ' 1132155751 tifi . gs.. .. 515' ..,. "IT's the way a man takes care of him- self that makes him an athlete. He has to eat enough good food and be temper- ate in all of-his habits. "I have been here at Nebraska for twenty-three years, and will probably be here as long as I can'workg I always have and always will try to keep the boys from doing those things that do n't do them any good. There isn't anything that I wouldn't do for the boys. I feel just like they are mine, and when they come back after they have graduated I always like to see them, and they always come around here to the 'Gym' and see me. "I have had lots of offers, since I have been here, but I am going to stick right here at old Nebraska and help turn out the kind of men that not only makes win- ning teams but also upholds our standards when they get out in the world." JACK BEST. . --.. g-- - 4 A --' "1"-'5: .. . xi 1- .,- .2- . f. . - L .' . -'I 5 " '-. ' ','.x. 1 Yi 535-.'P1 - - '- h 1. . I. I 1 'Ufzf' ,. '... ,MUSL4 -.- -- -rf s-.1 -r-- 1 vgxg, x. , 1 .X N - ,ng .:,. - - 1 sesa- -'-iblb' .1,' A, -5351. 2.5 aa. K , '-' '-i- . :f 1 '.-.--.11 5 'H114 -h 1 i-s, 5x 1 :Wi s -11.-:era 1 2:--1 1- as -ill l 1 'qi sf .g ..i 15 'i: 11-da 'L + xl 1 rt. -zfflgil 2-. K F- -1- . - - . 1 if I JK. - 1 ffls.-.E'f.7n 1 J 'xx-.""',?s : gt- ' A :2rN"- 'ii 'S I-T" '-1 i'f5iis:C'xRf- I1 a'.35ixc':g1-.N A Yr: lf.-1-iii:-'-"1 " - Q L-..-. --:te -1 ai--T'He ' ?1af1T??iv??s5'efk as :J a - N 'w l.- x . . - gi "-f'ff"A:f -129 :- GR GPH N'-:'3:1?f13' ':.1i'7ig. E is 9155.2 I gs 3 "f5,?'g:3..Q.5". :us-X tiff' " : :-1-. ' 1-: .ith-za.. -. ,Q ...'-,,5...x.- , xc. eps., -11. 11... T?'N ' " in - . - . ,. f ., ,LJ x.. 4. ,.,.. .N ' 3:34112 ,W .'-1' E' . - if .u '-ixitiiik 'f : 115'-cm .-11 N-. ':--. 1-fef -. ,N . ." 'JJ .x- -'." - ' JJ' -fT',1"'s....---.lg -,... . .-' . " -w.-c."'7 '.-51. . 1 .- 'e.'. ' ' '77--.'7:1c'-.--'r ..--:.-..'9Q:v -.9---".--:'-'.1'-'!f':::1f.--- - . "" -"'s'fr'av.'s..-1-1'-"H . .. f we . ,.---'fv --1 N 1' 3 --61:-Xi-:c- -. M. .. .., . It-5-'5'S?"4?f4g.. :.. -f : 1 .. .. tilt? ' 1 '- '- - :...1Sf'.p.:- .-in 11.2. ff' .:: .--1:11-".i . - VME- 1 '12--11 1:11-Hr' .1-:ff ff - '- ---..w::- I , . - - . 1-.-fr .. QM- .svn :.. - i,,l , ,.--.5 4.-3 ax- ..'-,f1:',.1.A- - .mf .u - N -4 .1 -- age-.K-'-0 :.'. . ' gg- 5-- .-3 figs 1- .. .- -.-1'ppcs--- . 1 ,- , -1 ' ... -.sr-', fra'--::. -Lv-'-.-5 kg, '11 , .:: ' t - -" , .1-.-I-is ' -. '. T ' ' .Af-2: -hr' . - 45- 'a - ,fx-1 :'i'.':' 4.1 1 - 1 '.':--'F ' ,' " '52-. ng. ' : ' .- . '-1 . 1- "-76155 -., - - " - 'S-',.Q?i'f'?5.1f"3f3'Zigi''lf-,r11.S1-"4.2.331:l'd'f'.5-11f3i:'wT'- 1' ' ' 'Q97r'4iS" ":':"i'Q9lUP!:'5'i'Q4?-31?',,,,,. -.e9"'tlih - , - -33355 , 4. . ,. .' It-'bf 53 CES? ..xf9I?12-,f - ' 'I"'-I1-751 , 1 Q- rf A-1-"4-f'i J :fi-y. ..5fgK3Q'If5.fxE,fr'11.--', ., .:l'g':5'f1f'7 .' 11.7125 '.4.,r'-"G-13.51 '-I-7' 1 nf' if ff! '- . 'EQ' .635-f.:,',' L-.Sul I '1 'X 'Gig if-"Q 'W :'l'jf.'5f7:j'1.Ti'.fff'-'-2. "L, ' ,, ' x.rE-.'11-.-1135 , J' L . , 1-.'V.41T5Sg" Mpeg.-, - ,zffh MX QQ-j?i:3' '-':,f.R.fQ ,,w113.y-Pf.,k'?Wii1j:1 : -:Yi T1 .j'E',',l .Z-5,--.A 5.3. - .,-MB, 'Q iF'If""f. ' 41.3533 -' ' '. igfiffig -V355 ,'K,"QA3.I. 5551.25 'i'F1.Q-- 'T'4f'7-,,R 15'-F1362 .5 . . - -i?....:l3,.,.-Q, E.-:9...wg5:.' 40,5-25944.Xmitsiq.-AA7.SE,.7,'34,2,51 ., . 5-..li.:1VpQhg,g."F,- . A A A. 4 l .EFL 5, -...L-LW-H .I+ ."2,.t, Q2l,5.1:..fx Ji.. , ,X . 14-'. : .-for 3'-",f+'i fL.g" ... 435-'F-2:12. ft'1EIif-i" .""-'ESQ' ,:'-iii'-'s -'f 4 .Sri "W , ' . wil-",.g - -- . 'f 2 -l-"EQ, 1 'Til -1 Iv, -T as "3 -ag' 1. ".'1".1:. . A'.1--...Saga-fa Iii, .- lf,EJ.".t::.-bk...x iq ,L:a:i:.!:.-fl-Y: :..'.gfg5g:g:- ...5I,.i..fg.: ..Wi,:. . .. ,l - rl. . K , - fliillrilytirywai A - -sql 1. :vhs 5,nm...,:s5Q7Qfy-'zarg-x 1' ph: 5 --.5-,I -. ,X-.--N -3 QM . 1 1 tr ' '. ' ' - 5-,.'fZ"'. .1-W .rr-' -, . J' ' I .1 I V I , I ,g 1 11. 2 .,.,-1. '5--.5 -. - , I -1 Cy ,N - ., '.-I ' 'ag . V' , 1- g r. - 1. -1 Q -. -h . A -. - 11' -'Av . "l.1,7'j . .-1-"uri-s .- " '. 1-' iff? -gt'-LZ I:-r"f'1'. slim .X ' . .- flt"f:4f - 1 '-11 xx, .- M 1' wx I 3954- '- -' 'KH--ll 1 '. 5 .- , fa -. ,AA . .l,,'- ,, . ,J . . . 4.,, r I ,, -Q 1-..,-,l - .. V ..-,,. Quay-g , , ,. -. 1 N.-3, . 5 . --1, ,:.. - - . ,.. 2 5 4-, . A. l- . 1. - .- .A-. .W . I-. 1 . 1 -s 'CS X r 9 - . x , . - . 5. . g . -f I, -- Ax .. . -515 .- ..- -3 1- Lg' 'ls--' - ' -"pt " 1 ', . . -.1 'ea 14117 rd' I if - ,'-:1.'i1.' . . L- L ' '-- ' - 1 ' - -. Z- -.' 1 5 . A: 1 . ' 1 .' ,z-.1 3' , --A f .. - 442.-3 p.: 51.1 - :-:- . . -- .- .1 -1 ---2'-:. Q 1321. .r-f. ,ffff-' X H: . ..:+':yQxf .. X . -'Jw' . X':1:L?-4:32-. "Mgt , ' ,,-- 7 .A I' 1. ., HH, .ak ,- 3117 '1 5' '14 H? ,yur f .1 '. n A, M '.11-fy: - I X .. .. .M-1-'--: br" E55 .- w . .fx--T713 . N ' H.: effigy , 3 v.:g. w ' -ry 1-gf A-yn-9--' 1551- , ,,...1L-cw' ' -4 125, -' if? , :4:'.'.- w :Vit iz, 1 . x Kr. V ., 1 I . -':1' - 411.94-2511 4' .jiff- 5:--ffh' . . ,.-.-:nm '-a.L"3i' ,-: , ff-iff ' -5.3 . ,:-3,-..'. . , , ff:-1 -' .pf:. ',, ., .J j:.,y .- , ,ff-L. ,. .f 5 V t-yum 1 Nw, - 519- f:.Z:.:1 , pji?-'f-a Xggg-.W f.--'N-1-VxV .J H .N "HQ 1-.' ,ft : :riff-1:-f -- ,..:i:'5:gx-J-' ' 1:1 Limqybgf 1D5""f.,:,.+ff1?15Q'-.if , ??2""- -,v . dg., . , X. M, .. -,,..- mg-5 ---, 4 '.',., AQ., , - . Qnhglf-J .v.-E::1!.,f- Zi-1514 ...c-cim?,:-I . . f ,gy-' 5.5-I-11 ,if ,., 1 .. .. - ra!-11 5897? ' ' ' .1- ,, ,",S,,i ... " - .m-193:-' f ki. ,L . gf.. . 1:2-Pziql .af ,ya H.:-. 45, .4 -127 -..ua . .:."- ,- r.- .f-. . 4 f . M, . -.Q-,...,, 1.-'-':.,-: - . , . . . 1 ., , .5 51.gf,7:5fa5-arygif' . 1 - - -L..-'fm ' 1 Q' ' milf" i , ...r:yf.., . ...w-.,.,. F...-D 1.3 - v-., . .G5:51::i:I-ifimiglfmia' ' Y.'3'1f:' '-.R .,-mer' f A I" 'Ti nvf' ig-.sk I .J " 4 r, fl ,- A xu. I ZW, NZ- .'. .,r. '. ':.,-- 3:-i 'I x . . gs- , .X 9.1 f5kA A J Jun V, -4- . I , 5..x 2 157 31, . -- ug. 4:-g--, .. --1 m. , - -'-L :Uv . -my , h ..- ., .4 X .N I-A . ., X, sf. .4,-...'k1. -.I rf' . Lx-.ly , M . 2: g?fi:?l- 'yy gm: N' '-.-,xy .A 1- - .4 u . . 33- - ,s . N , x rv ,4 K K 1... '.x ' A .I - pq' .JK -ex fx 1 1 x... X x :'1-LXX n , .,.. 4 ,x- . .AZ ,wa-...T . x x u ' x 1-K1-.S 1-.... J ,w 4 - ., A.., . ., ,, - . N333 UN" ' ' - I ' . 4X w -L"" Eb .-.-1-4:-K , 3'!N'f'Nfl3f 3.1 .'ffQ1.j,?fg 11, Hx-3 x"rw', Ai. --1'.-1 5.531 ' 3"i'? 3121: . . . .Nw V I. 'x-95' . 1.1.-' .: 1'-,:. f.'fv- 1 - '- l 4 14- , ..:-,- I- ,.,'gg,' . A . M: .ul n- ' j:.-:,.v.', 3533: f A-12 W' --Viv 2 -gr,-' 1 'iii' ' 151- ,.Q:.,- ,fa ., .JU-'A"t-'F .- ,fig . :bf-..2Z'h1':1' Mfr I if ,' 31321, 291512, .- '.fi.iF???2aL .7 Agfggi Zi-5",j-7 U F '1 1 ' ' .iiriii . .. "B Ar -. I. . ,nv A '.-QM. 5 lb.. ,:'af::.' , ' ."ff .' -' ,, ' , .,,.l'r 1 'iz-' v-1-?5'5-'U -1:11-I'f-, '- vggg,g.:5,':A. 1. ,.. -. ,,,A, lc'-gi-,:4:::.:A '.QQA .- f FQ' "-vi-' ,mam + N B , H., YZ 1. w - 1 . 1-1-' 'mfg' ' . N K-CI. , 4: 1 . , jf, r xx ' .-404' -.:f'F..- , 1. 1 I-. '., -ff: , :4,4"'Zff-11 rf. , V .'-131, . '- :1 . . , . ' , ..'.-. -" ',"'- 's,A..' ' ' ,671--':-1514-:iq :,-13 F345-. . :fre-,N N. - 111:-1-fa--:ft 1'-'Mig KX - - f 3.35, . 'KL 'P-1, . 'f :- ..':.. '-L.' .I qt!! .-I - 5-Q. 'Z-f-fr' - if ' .x XJQS' .-' ' W V' 21751E"':-' 5 S , :G 532333 : . jsf n U,-5+-P - - 1 R--5?-4 : 15?-izez -.:-3?A15 xx v -1 ,I .U-sw:-i 1 :i:Es'111fi-"QQ xi :V l- AI ' ., 331, -Q '- - I -lil A I .'1'f.,:s'-. . 5:f21E5.5-'21 -3,-,-.., - rf' -Q. v-.1Zs:a'z'.f'-f:f5'-"'4'- '91 'ga-cu.,-.A. K. ig. E -..,A,4 ,-.g, w fi-C. '.'g.:-xl fin ,553 " I-11 :ix '- '.:'1I",2f " f .-L ' 'V'- S '- 5 T-1 YA 3' 2:41-2 -:snr Q 'a,p1:3- ' - E. .e-an-Si 1 'I I Nf,Er',g?Qi- A a zyxmgx-.gn V 1 MA - S .L :ly Q . Qtgx il.-I "VSA .23 ,- . N -V '. .x-31. ,: .C -cs x .- nA UM-1-. '. - - .wi--f. , 1 X m H- 'j':tQgf:-J--.jf 'IN I X,-I. I -"'-H.. . 4 . .' . x 1511- 1. 'yn . '.:.I ' I- ,I?A?II "1 , g'I.IIL- - III,.--IIIIEI1...-.:.:.. I I ,I :USE fx I IIIIIIIIIUIIIIIGF - : . ,- 'X ,- Af.. 1 - ' ,.':: " ' .1. '-4 . , riff' .. ,,,--:"' - , -- -. . -:-:i'5:2':1.-. -, ..g ' i,1"' 'QM' -I ' ,g. 5 1-. -5:15.-7 ' I.f'-Qi-f'g'fggf23 :I IMI 11. ,I I ' .- - . g-..,.,-,nu ..---5' "'- :"'-,hpi-"9"-'Q W: ', '--QI, . ' .'- --Q .- .. A- .P .3--f 525 4-fpma 'ff--.--K 36.16-.. .- '-':.1-'. . --.-. ,LSL-I ,I I -1, , - , qi: f I1..., 'Ju rig? . x 3-3 -. g. 1.-.Iw- . .,f,gx- IIIIi3.J,:I,IIj.j,'Ikgf.I Iyv :zijg --Ig . IIs:I::.I,3II2' ggi, -2, vi!..-In . :II -I. I , - I . ff- -' ' ' ' " 'f:-.Lf www" . -i.1-'-'af-1-Gm ' .- 1-1--f...2-ff '-'1:f--Z-Q?-r'.e-24111 -J..'-'-:aim -'Sew' ' - "" -- . .' - -' . -. -- - -, , 7 fx, '.- -- -Jug ,. .,.. X, . 5'1" 'I-,':-5 1' .-55' ,' PI'--'. - - -' i'v-9.6,-1'--1'-1 J '-- Q," 1-f39f7A,? '-Ir' Sf' -A -. ' -': 'H gi-1 -' - .-!i---H. . - . ' -- - 'rf---+ 2' ' ' 1-E-H "'-'1i"-'-3"nss4S1?fEfli""3ff. . . ":-11-....,,.-smmf--" -.f931f"f:' C- -1' fy'-'dkfvrffa--"v'i 2 mea 544, ,ws . , .QQ--aff '- " -' ,, --31,-xi-f'.5Lg -LA -5 51 ' -'--'----'-- ... - -. . -f-ff 'ri.i5-'. 12221255215 - 5'p15f'P"1-'rsff1.ufiff3L .L ' "-1-'7-liiffig? Kr riiwlff-ffifzf I . -fi-'.-:S-vw-1"'.' --.-f'fFifPf'-'fl'.ff-, -- . SV 2 " . -i1Iwi-15'f.- -, -gaffi . Z::-.QIEY-5 if SQjEff?,f3'mL.,.-52? 5215" '. f 3'A"1--If -.-1"'1'j"j.1y"'f4x-Q. 'Hi ' , 'A I-1'- .--'f-'YK 1 " -E-ff'-:2'f-5 5 ':: -.1 ' 5 '-'7."!k11'. :-P ,' ':2i-5:-2:2-23-'..1f , Y ' '-5.1 S 11,1-.5 ., 3-1' -gg., 1-,g: 2-3 f "- :fe ,. 1 ' ,S .w-A., I , ' - - 5 . fl -- - +, ' A - 'A - .-'X . I.j.j-IgI.y3II5r'r 'QIIIII :I II ....f.v .:1.4i'?- ,1-?::f?21ISIIIQIII..:i,Iffg-5' :- 'if I II I,I fxfm QI' -152.1-gf " I'IIIgIgE'53 III:,,p.-gi-ig7I .QIII. I. ITF . fi -13ff'r5"f:""l?N " ' 'A' . "" 'vfmfxs-. V46-I -fi . ' -si, ' -JF 'Wkifzriiif 71511: f.'-:Z?1:'5f.'-1"- ' "Lu .2131-. 26-u,1.:f7 g-s'--,E.?'Ig1-'!i7- '-1'-'.11-.535 - .':.'.--Ex 1gr',-'.-J-'-,2 . 3 -ff:.g..1 ' f ' ' -1 Ns! :T-22:53-'.' 3 '-1 Ip, -1-'env gg.-, II 'W 9.41: 1:-.--2. ..,:.1,.,,.--- A.-5-..,.-xii, ga:-4-'nw nk- xioiwff, ' -..-we . . I A - "fa-gg: , : ' - -' -2-'-: --.af 'P -, '. - -' 'iff ----ff.-.-':. 'Q-3.-'f ' .-...N .342 - Jia! , ' ' -,-5,-4- - - ' L "" --- . . . : 344519 -," 1 . '- N . .:.. ,I fl--S. I I 'i'zg35II,,:.a-,XI II IIg,I i-If I '-.gggggq-i9Q,Q,jIff335y,w..,g,? --gt., jj I5 ,I , g--8-95, gi,5.I-3555-,m,9,qf,.:-,y5fr.5Ig I. ,I . ,I ,QI 1: ' -',5.jQ. ' i M.-,,,w,I . , . 4'-rim.-iAa2'Mg53Ig3:kf' 'E '4i'1F!3'j1QX 4331:-.1 ij I-..,,,:.,-,EP,.,:,,f.g5,.-,1.':,'-j,1jIj:,Q:,?1Q:1-2222575 -' ,E-it .Q -TL.---P "" ' , ,, - ' - - -. " .1 ' 'ff:"'-15:-'ff 5 'L 'm':k"' '- V ' , V .'5Z'1.-'QZI 331-'A YES 'i-ui: I-1 -, "-Q if, ' 1 'ff - -. '- 15.1 I PHT? 5-1 Q g. ' . ' "1 if .532 -1, 1 4 .ni F wr. '-A - - , '. -, '- :LN -.. . ' 4 V"' -- . nj,-:: 1-K ':'-1 , ' -'-:hifi ' . -:'--.'-N -P' - - 5255?-.. " '. f 'H Y'-'23 ii-'53,-:5':'-N.'Q':ff'9?'-. , Elf'-J-iff? ., 'TE513f'. 3:'.fg'.f-Q-'f.,K5Q? 'V' -'15 T. -:"f-"ffl -mc f' ,fi--r..-I . ffjf- :ar '-.4 y-ua , .p-..,' .,, ,,,,,,. w .II-4 Sd-:TI .I.I.,I.. IqY.E,awI.IL.,I ,JA I .f 2 -1-fre -1 1f7"'KTI -- F -'i-:ff I E' ,gf i'i?112'51-'-'. : I II Yiisxj ...-:- . .I fi -2:-549' -' ' ':- ..1-' :'." ' "ai " 5g4'9",f'.-f ' :Q 355 55.-.ff mx W ' .355 I lohfgcrfz fifzzn- 2,533 I xi- Iw...g.?,, V .. ,I ' -. -1'-- -gy, . . -' X I . , I,. ., 'I,I'.. I-, . . ,' .' '. .in XS 9 Agfedfiy ' -'1A'f:'-- ' 1 ' .- .. 1 - '--q-W 2 -sf---0 1 -Za:--si -: .. ' -ff-7'Qh' I-5,115-alf-91 'f' - J 1:3-' -u-.L,g.I,'-1 51 E' ,.,,r J, . , ...Q .., ,-.5-' -1. - :Q-F 4 -,gb ...Gag L-' . .:-.' ,.Iz ,! -,gm . . , . ,A II,-IIA... 1- F-I , g'-J - '18 ' . :- . .-,.,.,,,,, ' " ' 15, ' " -'.-a 4' Nl .1-,N -c..f' ,I ,'. ff' fffff-----m-N,,.,,,., , X :ff -.13--.. Y 33:33 59.5321 '- , ' 'M " AA--fl-. f- --1 ' r'4'2'Eg- 33,155 A--111 r .- Q-1155.2 - ., -'K'-5-Iii-1f,?1'. II I ,j If ,535-.5 ., 453, Q Rv .-jg 'I.g?1g3 I ..f ,Il I N ig Q. galil, - -+::." 1 I I-M-52,-,.-X fat- 4 2-Ei:-:. -. Qxh.-:i-ii. N " - .-ff ' ' s.-5,-22. -1 - 4:52 ,- 'kip XI -.r ..,,?,,p.,I 4 7-.I.j::yI:i-A yr. ., -I -5 . . Sw-Q.-11 'f-.2--X ' - .greg - -5, - . , . QIQILQQ.-.sn.-1-195. -.f 3 , L. 1.3 . I- :., I ,W ,..,..:,I-:3.,.3..,,.W,,I ., 3-:- sf, '::. , , Ziff' - 1 . . . -5: UL -' W 5 46 -.f:- Pu-' :Jaw-' .. wi2Qs-a my-'wif . a---' -.tra X J-. -- . 1g-.--:- fe 4 T "V -'F' w 552-i:f?"1"'1-" L' T' 5' iifhfi Q 53" ' ' 'f gg- ,5-"-143 ,- ,r. I - 51. '. I, " - , gym 2':I,I II ' e'?!w-ig, I -.-, 3 -' -1 1 ' ' . ,. . . - t -. , - ,x 411549. -- 1 f-f5"lVW5- - . ,gyp fe-56-1-s--!y?6,-es.Ig,-rgjIf":--n- ,-'Q-wkvx , E .- . 5 1'-' ' gr -5.-' ' ' ' X :Liu . ...U , 4- 1 - I "'-ff-5 H X 1 1 Q x 155 -' 'Wi'WxF?44'13fi.-1ff-.-2.-z.3ir4zN:1-15.QQ.If -,.g:-'.','.-:- I ' ' ' .fG.55'J-'E 1 -Q "'f' .4 . I ' " ""-" '!"'N"""f' Q55-:.'.1'g.-.,',-..,, ,.,-.., 52-1-iw . ', .1 - - - - , i95f24'21"- . f 2 - ' . , - . . "wef1-.'-1.- "'i15i". -Q ff . ' 1 . ' . - -- . . . f I- ff yr - . - - f '-ig. ff. '-iw.-. - ff, Nf- .a.. -,pn :tr-. .5 2 ' 2. - , X Q ,'T'L,:-If' . , I 1 - . ' ,qgm-iff-sf ,FQ :,., rf-" ff' 'f , f 1.. - ' w'4 .ff"'-5 '. V' 'iff-it V- 1 , f" 'i'fs:H--' - -.-"'1-iiH1:Q 5.2 ' 21 '.'g.:'r'f5. ' . T- .Fff -.L ' : .. ' I A - 5312. 'fs PY-in -'73I:-T' ' - 4 L " f 43-53,5 'f'-A+ 'if'-' ' " f-2 'QU 1 "fi-' :wh-.1 A- ' J., -- A., . ' 1. .. V " -' ', ff' Q ., .... . 'S ' ' ' . ', -T J .nhl L5 , . 'RL' '. ' ' T. 1. . ' .A '-', 1 . ,:-fr.-. .- 15'-.-.- ' - ' , -7? -1 Q59-' gy " ."-1 ,--WWW-4 , 3,5 2-. .2 1 7- v-4 - 'A Q-FW .' ' - ' 'A' "'- - -7'-5.2--1.-zif.. 4 Y "1 - -- I 'R il' "'4' "3 Ve' 2 11 '11 I- ,N I:::' I.: ,L I . A, II J A .I 5 ' I ' -' " ' ' .,',-fa..-fvbxgf-... .:,-L--. . IIIII JII II . aff. 5--',', I 1-, A '.- y'. 5II.IgII2:4Q.,!-iI I .-,,-,,4pgg-,,:..l,II7..- GI 8 Q17 C UI Q .. , . ..,.,, , , ig-I-5 Xl I 1:5- - .- :-r '--str' ,-'-- ,fm--.,.,.-,., """' -- .- . M ' " " ' -1- -.2 Lx- ' - -. II II ..:,,Q-I,:.I: ....I :grim-If-,-,.551.51,,... .. Iv.. .I IIN..-I I. . . . II- I' , I III --,IIIII . , . N QF55531'l5i?f 13-515-555 I - J" an 'H' Kf5f.1fh:4n""f"-x 4 'ww,Q-7-:rm af--H0 ' f 7' G 411- -'1 .. , I-. .II -.T I.-,-1.: - Igwggep'-g',I.,-,,.55:5-2555-345'-ffjgj-7 I,I,I I,5?,122IQ33-,QP ' xuyK?gf4v.:m,,-f5Z53g,,,I,II If 267177. I QV , -, 'XII :FM aff. " '1' " - " '.1I:",' ' A A -L-:Q""fl'f" 5" f fr fi .-'1'."A'I-" -,-f"'1'-br '.'i4-f":'3'. 15 -I-5-.1--.-vs' " Q 'T' "' 'f5'.'f-ii-1"f".-1 VT- -- -. P. '4 "" W ' ' . 'QXZA 471-Z, Q .-I?--'Q ,- .-.3?'f5.,5,t:,7E,'.bfA:f4 , ' . -Q, 4 --- .'J:g:-i,,1' .- ' N ' IM.,-Iv -gf-'f',qe7.: 5' , ix' I,.5:-SI 1,f5:l2'.f-'- i ima' Q. - I .5 I: .Ir :J ' -,,,.,,, . .,.. ,., sd-' " ', 'rp A I - ' ' :lN'i7- , -3? . 1 X w . :VQ3 .meq-L' A . ' ' ' --.1-" 1' -T-7" ,-9 ' ,..- 1.132 Z?v'f"-1" xudv .. .",- 5-9 -F-1-1.": A, J'T-WN ' , N , 5, ' ' . NVQ -9. .T '. f'.- ' ' --':,:lf" -., ,,,, I x .,.,-lzy.-r,-563,154 N. N - 5' TQ: wha. vii? ....:1g1SF'- - .-.14:7?YlL"x ,:Jfy5"f1.gkf?,'5!.15 '.ffi'5- ",?II:5':f'S:I7'-T'I-'Si' - 1-1' ' 95'-'Y?43y' " Q 'l .zijhl - 1F.'Af'1 " ,' -- ' --P : '. - 5, -- - , .- -- ,- 3.5 J.-f ,--.,- ,- ff..-1.-4 ,-:g.,gg-.1- 3-.,,-,Q I.-j..g- -..- ,gz ' V, 1355- -,gg - - .-7-ya,-I ,.,,Q ,,, , . -,--,' -:QI M . ,- - I . :,. -1 I- . - :. .- -- v, -'--4 f - -, I. , - -.' jx-.. :- -,sy ,gi 1: ..-Q-:,1-' .2 ..:41-Eg., .- .,--,gy i',-,',.'.- ,Gul 1- ,,- .-..,- , -f.:. - .xxlfiy .- 5 . A -,ge grim., .I. - I - - L'-..y rm- ---.XJ P-I, -, S ....,,, . . . ., - - xv . ,pl .. : fgir- .3 - v ixggdf- ', -. g:g':,33x3-53 ,.',. .1 'lp ,.g,-,-,3- . ',---IA -.:' , ff-If xv 1' ,fx ,--Q -t-373-,-v 2afE.g,g , 1 f ' L51 '21, YN- ,gil-.'-,-f., -1 v:,1,.:.'.' ' ' y ---1. 1.-3 ' '. -1, . 'gd' , . 1 :-: .-3" .-.1 -:- , ,s-.3-,g" .if . MI M551--F' 3 5 --:,+:,-qw - ,-.11-5 '- w:-qs. . 1'-45. '11 gl--,'.-'::.4a'1-5.-,1... '. ' 5 .g '.-.--emu- ' L ,. ',-1, I . ,II.II.I!.f,f-.v--IiI.1k.E-I, IIJ:I.15.I I G, - JI .I LI -I., II---I -I , I , .-,-5IgII:ii2, I I lea I Z,-.IZII ' Kiki LIJQZZA,I-I!-IIIIII-gaI,II2:I I I 'III ,II :II ,I1,IE:II..I:f:I:i,l FII PI ng, I - - - -. -- - . .J x qw' ' - .::g.- . ' . - - " .- .- . Af- 1 - f.- -'. -- -v . - -vp ' -- 1. 2 - -- - , : " - - . -:.:- , - . -' . Zldf- 1:-. 9' .1-if : '- - . - ' f -in A . v. , -' - I, , '-, , '. J . - 5. - ' ' ,-.1'j' -.,' :,:",1'a-' '-3"f1,.,Ig.,f'f-1-M'-.-.-9161-2-23 -7 . . ' ,GI -W"-1 "':--. -,alba ' ' -5734 My '- .-: f- -. , - - . .3.. 5- :.,f,-' --:y,.-,.,'-Qv.:-.- 2 , . -- --4 ,x.. N ,- '- -f W... ., , .. -3 -I , 1:31-' 1 -- , X 'Q-lvl-7 -.-:. ov-s :'- . -Rig-I4 ,f,:. Rf' ' '-r - :um .-virigg-I? - -7. 1. ' - x ' -.P I '--'1 - -' - - . :-'1 . 't'-F'.-4 ' - , I- " "'15A - :fi - "J-, -1- - - -2.1 -'- -' - ' X" ' A"-1-Wk 21' A3559 - .rf ' 71"-1 .f E 'Q5f.",--.- 6 -"Ffh -fix"-. ' -J-'ff - "TA" J 1' ' 1 ..,. . LII: LQMLIAI GI-px 'g. 3557" 4, ' f ,f -. NLI .LI ' ., 5 KI '- f,-'.x .-.,'. '- -' '., ". -'..f. ' ' 1 1 x .-. . '-.-v. -- '. frv, --'f-- , '. -,-,-'f J .I -. 5 . ' 1 - -- -. L., A .' 14:,1.:.- ' U-: ' ' . fa- " 4. 44 l4.5.5?ff 4- .La "5F':iI'.'.' - 3224. 4 'S JL - "Q" - .4 -4 .. 4 -- 4- 44:4 4- - 4- 1 v'.---:4-- ' -4 ---11:4 ' 1 .4 -gf: 4' P- -.1344-31:4-xr.-x-4 4 'J 4' ' ,,: - 4 1- -... - --H , U .42 H--.44 Q ,4 ,':,:,3--7 :4-,kgcls 41 2434.51 Iii. 12 :I - 4 4- 5 K-5.,44i4... . 4. A 4- -I-34 b It ' K -,.:.-- -. i 4:43 533.74--f . -in-ch .4 4, Y4. 44.4541-Q--U.: .439 ,hh-4.-4.-6,54 cg- . 414:-4: :px pix. -.,4.M4.4..3z-jx,-5 ..,w5,.L.,, N ' - 4 -.Jr -14 .4--yqfiixfi'-P -f. 4 .- 4-. LGT. - .-'- 4 1P-E7,qud-:gf rf -3 . , gm 44.44-r- :W 4 "" ' 4 -' 4.:.. ' 4-vv 4 --:-rf.. '. .4 , ' ' '45, 4. " '14 44- .4-4,g.. -,Q4-'-1 E,-3-g"1'-:SW :'--nw' "'JfEf,.,. nQd?5-Q4i4?ia.-4- , Qfffag-X21-sfwf'f,1gf"1igz-Z 24 ii4QEI2g5,f'E--.95'f5,gg.'-ZQI'-ii-Q? 4-:ss-1f"'.,g'1?' - 4 -ai 4 ffl.--5 -fe-xi-::2.--. . ' .f53,fQ"2'! 4 ,ri-.4wfu" 55-1-',-fb.---:Q--3' 4f5fEZ4!-'4"'- ar" .f' ?'-Ag-'fff1'ff--i- C-.4 ' 4421- 4 '-Q,-4 4-4, 4- 527' 4.4 ' , - 7Jf1f444..f- 4 .4 W..-f--1444 1541:4ff?-'E231M,43,,-'Z'rf9?f..4:fD-,-4-f4f4'-" ,,g3QLg,1c.-"4'4-": 44:'21q:Q:f'?Xg 'fig-..x-4..Vf?iEfr 5 .J -'4-:',f-4-.5 'f "'23l2?4'x-4 4 949.-f'1'3 - - 1 - . 1 3 ,L-71" - " 'WL - '4'.4', If 4- -r-va:-,-4"E5u-x'-4 4 4 4"'f'F Q'14f.,.-fG5"'1',,-f"j 4 -.:'-HIC'-.' 4 X f 'x"4'Q,l, QT F "x ':: af ' " 4 54' 1 L---1: 1. " .,7. 4 - Lg. if: "2f1'.'144--- 4 ' 75-. 4- 4 54-I-2'2.1.j-1-ff? ' '4 -' 41- '- ' ' J F -- 1-S'?9v7QA,,,-"2'f1xu:-Lf", -- 41. "" 4. .- ' ' ' 4-7 4 4' . I' "' --ff.-ri IRT!!-4 ---- -- -,'-4:3-J.:-44-45:41 4- 4 4 I. 41'-:--." -' f'-f-1--:.-4-4. .. u- .Wiz 4-.IT4 .-Da 4 - ' " 'bfi-' wx V '- 152231 -i5lFg'9?f'?.'1.'.nfQ2ifrff-25-3.-12x41 -' :qw S "Qs-fb1j.f'?,QeEg3?sgflLf .f ' ziiff?-EEL 135 ' ,F ' ""' "-'L ffffzzfii? - 2FV'?T.g4Qr ' ,- '-L .-1'-f-ix?" ' '4 4-rf' '5 'T' 4- f:'2'iN13i2-kai:-225529: Qi-27. 5"13:24:-QQKZUF'-519 .Hifi 4' -'.-5-'if,f.'F f.-..4x '1+'3,.2if ' QV"-'1 if 2-'G 44:fi1-'fZ':"- Nf'.:'w Q Tabu 1-4 Qf5':"4 - ': . 4-'-:-iii:-44.-4:.., !:4. - - ' A X1-2 1 6--1241--44y' .F 451' 5215"-.' -- f",.'4'4'-412.4 F "' 4- -j4f,j-57'!1:S-1,134.1 ' 113'5E5g?-4'fJ.f.E 4-j-553413522-241 "z,-cg 4551.4 - ,V "-is .3-,f 43-E'155.gf-1frf"' 'fi1E'X,'---ff, ' " Q..-44 ff '-4.-4454.11 fvjgg-g"' 'ii1A1:9'A7"':3ff'55i.!f?Ekl- '- "Fifi '-'344 ji- ' 'U S-.Fl- 4 I. ' n.'?..aii.hF.' zviffg- -JD-3221i-iuisgifz-'f5:nE'il3':x:. X-5404.4-.4 Magix I A "fb- ,:Q::3 'gf i,--'9lff:?i-YPEXQX -K L 'K Z4 -1: -.124 3-.cqnrrf-3.1, S .nf ,454-V -' .fy --" :bg-4wi1 4 -L '.". 'vw 4' :,4. -' ' ' - ':- ---', gg,"-g.-44 ' 514 -4 A 43 4-4-..'.:..:,44 "--.L 391.55 'iz :4::4-'-34-.4 -- -aww . : -4 -L...-1-. 4-4 .wt -w4::'.--."4a- ...W a-5'-N'-4 - - ff, 4 -. 4s.. Y: all 4 I 4 4 4 4. I 2135553.44 ' A ' -,.44. '.4-,.--. Q. ' ' Zi ' 4' . 1- -- -:9f- 'i-1 ' 4'2"-:Tf-igff t'.31-"-.-2'1-L :' T .fJL'V"?-:Vi 'I 1 " ' 4 42715 iff? l . 4.:-2 .4 -'f --" .sl I- 4 4 4 4 , - ' 4:51 f 44 . - 444,444.44 - Va - --4 7952- .4-' .--- f-5? x 4 ' ' .-my : 4 F3 4 -4--4-'ff "-V-.4-rv . ,4 4 -f 4 1"-ri' ' 4- C WJ, K -2 . lygpv x ,W-by 4. by-1 fygosg-e? .4,. -5 ,." 3 4-'VA-v ' M' 4,'4"f'41 .5 -f-' . f' ' ' A A ' ,vi 4-S ' .' ' , "' , '- - 4 ", ,". 4:4 'S-pp '-am: . A4.4---f-vi ' -ef-'EV Z-f ' :QQ-'il A 4'-1-.1 . 5' 'f-giiige .42 f 1: -- 'i wr'-'4 -3- --1'-1 mi' ' -B 41 5 ww'-1 51445 1.4 - 'W' 4. - ' ' -4 :.:'- 11?-. - 2- - 14, 4.4.4 4. - Q. 4. 1. kr YE. g.--. 4 5-4 8- tml ,4 4 4 47.1 - A.. 4 4 : 1 9 . fV -we-4-. ff?-' . 4 ,au wb- 'H A' -' fy--.4 -. -A -1 f wg:- ff l4w.'4, 1 V 4. gf-kg-gf, ,4,l.r .5 ' Q 4 -' G, 4 I -,E .. 51 -,4 44: V : 4,-4:65-I 1 + -ax - ' ' 1' 1 . 4 -V '.4 5 ,',.4-l ' :,4N,,4 ,.4 4 A 4, I 4 : Q 444 t y 4:-. 4 :-,V 44 4 - 4:44 -5: 4-2,4443-41 5 " -V 4 fi? 5- -Af-'O' '-21' . 'J " f ' '-- .-7 ' 4Q""P,4 1. 'Z'--:3 fi' 1- ' 54' '4 - 1. - .' ' 4 --.N-.4 " -145 4 4' --.1 - V. 4 -- . -. . -s'.1'444 .' 4J'fff"' 4' ' ??5",5 54 ,424 4 'Q "4 4 1 94444-f ' ' ' -4ff5'I' - '-If 4 ,L"' xi' - '4 " - 4 -'Ir - 4 '5"T"1?-" f-1 ..-A511 4 - ' - :T -- '.F.'5'Ni'-' EA 4 g -4 "- 4 4. 4-v . - 44 4 -. ' 5.31411-4A' - A -Q44444:.:1-.44444423 .4 -"- 4222- ' gl Ka r-4'-:S-4 4-.Xiu x 4 . 4444! 4,...k.qy 4 44 ..,, 4.4 4 4,4 454 4... .4--my - . 4-f...44L,4 1 5x4QX4f4 ...xi .4 tr -1-12: ' 1 'iff' f?441.-l.fiaQQLf.42,4.-A 4.:g4:.Q: f3L:Liv----4-2Q:..-rf---1--L--MN ' "--"""' 'Qi x was-4' -- 4.-". ' 45' '11 '1 5 ' I 4 H " " ' 4 ' ff' 'fr' 1 .-1'lTsi-5" v 'lf ' V ,y'.-.....-af' ' ' 7' ' I M76 h ' ,470 ofa hs' ' 1 V m5'3?S5-if 1 4.-43 4 Oo-0' fve, OM f Jay. D YM' I M f fm. W, V b V U -5 a: 4-41-112' - -------4 H----------fm-"W'M'-W"-Q"W"--M----W"A - '- -' .4 "'-""'-"""t""w' " "W "H" " " ' - ' .14Q1'51-tl,-614-7-I -f -- 1' 1:-:-. s 4 f - sq- 4 .17 -3-w 5 zg- .' I . +' 4 :ag -2 . 4- -4 -4 u,- ,jfigfpj F 4 .SEAS is. Q-.Wig .--f V 3 - :1.'f-'r 4 . " Q4 'f E 1 -is .- -2 ' -V ' : -4 1 LV A - . '- V K-Q ' 1.-:Q-:.-Vw . 4 -1:-44,43 4 4 -. T - . .4 45: m - if 44 gn 1 4 ff -'I X4-V. - - iff 44 . ,,- 4 4 . -Wg 4 4- Q4 ki. 'Q 4 12-4 25, GF r,,J1 lf -32'2"J' 5135? 72 4 ' -1-J " .4 'V' ' f fl . '-5949 - -.FTW fi'-75--i-Q " 55' "":?1fX-fit" rg' ff' :Ei-1-5:4133 - Ai - 4,4 - ggwg 71--41344 -, gg: .4'-433.44--f-rf. ' ' '34-4.14. Z'-',"fifE'l' H ' 'gif ' " iff -' 5 ' ' J' " 55?!'3'5'5f.. fx.. AFP?-135135 V 'TE 55- "fu I. 19:4 I-Hg gs 41-3: rg A I-55.245324 ,px 45.4,-I-?lqT 115.441 -gg Lirhn , ,., 4 l :fi QL .g.h4..4L:?gx .4 4 2 ' -+- '- --if . ' -A - Iv 3-...E 1--. f-W: 2.1-fi Qs W 1 4:-'f ' - 4 ' . 4' j- '. - -- ' '-. 4- " "ey Q K iz. 1-. 2 'ffm - 1 f V -- 1 - -s - -4 ' Q. -1 . -4 4 ff. is - -r 4 .1 -4544s.-5 4 . , ky, 4 K. 1 , 4 44444 M -4 444: -e- 4, -- -4. .1 Q ' Y 755-f Z. - 4 4 1" 4 4 4 4:5 iii .-1:4 j f- 4 .sr - I 1 4: - 4 ,544 '.--34-4 " ' -1d4."Zg:f5" 4 - - 4 V 4 - E' Q'-'45 ' 4 ' ' 1' 4474511-::'4-35' J 5- ' . 1'--Nl'rf.:'2f:4e-45231.12-14,4 4' I .2 2 4 ii'.X'N4rz5w4'.-'.' '24 . . ..,4-4 -5 5,4 . y I 'f ----za A- " 4-54634, -Q -as-.4e:ar' ' 4 . .o. -.1 .L - 4 -- 5- - . f Q M. - - 5 - 4 - S --4-f-99:14 - A-..'-'JI-' --,:f l 4 w 44 . 4555. :' .5 -- --1 - -4- .4 .4 - V: -L wx: Jw -ww., 4 -1- 1 "5 H2 '--3 'ff .4 .V 4 ' . .- f -'4- - gf- . . ve- - -'-- :. - -4-Q.--' 4-Q--311.4515-.f.,', ' " ' ' 'fm' W' '. 'A """ -1 ......4, -1 f-g.r- '- 44 Q -Wi.3N,14k '45 4- -'uf .fi A ' -Y " ' ic .. A '4 f 4 '. 44 E1-s rf: 5 - T':'4'ff'Z 4-r - 1 ' ' .5 - d - 4 177 4 x - ' -- .- ' .I L 4 - - 4... 444. 441.41 ',, ,QV4 .... Q-. 4 jxaix-2' .V . ' ' ' ' --MA 4,21-,5gr5,2-Lzgqczyggq' - -- xl "Eff 'Q Ek'--raG4'4f-.':'.'IJ" :-Fifi-'iiiiiiz-s--V4-..4-.- - 4-9 - af-"WA 455523 ' 4'-kg!!-,'f-1'-'fJ'?f!f3'-afQ55-'7:'.-':fr3:'2:'-'9.iQ'7I-ff"?7 ' we-4-KHVT511'-1:f'ff'.""""-GE!E'f4'.5gs ?3'f".l5'fQ-1'i""5'59' -ffzl' N- " 2-x4 ' 4421!-P 4-,:'-1 '- ' n,gi3!"" 444.-r:.g-.5 - ' ' iyvfn.-9:4' 4 Y' why: .. 1 '4y":u--'H-'g. 1 F" x 4 5-: -' -,44:. ' '-.w,-4 '-'-':l-,- 1, - - - '- -Q?' V-0.-4'-I4 ' .::..- --'4-.- " -.--.-:s4--- -E.-.w-rf .:.-4'-f-fm .- - 1- --:---.VB--'--. .:x..---4- 4:14--W' :f-4:--f vf.. ' ' -- '-'-r-v:.-- .. -4 -. ,fr-Q, 11:-1-5.3.--"1-',s.-. .-wrlg-gf ,-4-1-4-'f-1-2-.124 14-..-.0 - . 4 451. 4 . - a'2'L":1 --1:4 - -- - .:--1 -.--3.44, - -' - nm- A-.-If -'- .-fa"g1w'- --4-1 1---rl-.--H M4-z 4 -X-Gil! ' - - . . 129:-Q 153-L s.. 9:14-,'-Q 5- " '- as--: :'4T?f:.-ugly'-r-.. - A - 'W . - - ' ..-..x-',1::y.V::4--- ' ' -5?-.414 .' - ' ,4-.""4,4s: 4 -. -:- 4 - - 4:-::.-: 3 -- 1 .. 4 1.-fu-:V 4, 4 , '.,.4 22' . . - '-.4--:'4 3,-4,.1:'-54 -4:-.-2: 4 - 4 ' 9 4, .4 '. ' ' iii? :-: ' ' 17? :-i'5'J-ff:ff3S:.2's-'Z'-3- "1-4 ' -14. ' 1 - 1 I -- 1 - V- P- 45.3-4 4 D -4 A '44 -4 '414 I V-1 ,,':-- -14 -1!'..L'f', . - ,.4'4 ', 19" vfffhh' .,,- I, if-43-445 -V Q -5' V- -' 4 'ai' 1 N -V --' L,-. -45 '-N:-.4' -,J 'QQ' 4:j24'4'N. -"-,J-: 4' j..,1L.4 :4 -A f x ' H!-4G'ff":2gf'i'5LB ' " - '--Wil"-'? ' -. -- . 495:-15 :.-'31:i5f.'-- 5' 1' ' . .444 42, . 1 - Q-ji.: 1---Elf. 4-5 4 4 ' - 5241 f'g4'1I' 1-2-59 24fL?Y?1-' 133--Q, '.-j- 1454234 1551.-.il ' 344 '- '5' 5-73 ' 4 4 . J' 4,1 , :4-K!-fl IL-w"1'5'T.f':t-3QgL'??-1'-' .J - - - 15.34" 161 'Hgh '24-fl-w ' I 2-,41 i 1' ' ' 4.24-'hxky 42- 4-., .4 4 4 I A.,-.. 4 . 4,4-44 1 ! ,4-1-I 53,41 --44...--4,4 4 4 .45 t 5444.4 4. f,4,.-- .44 xl, - -4 .' - . f . 4 -4 4 . 4-- 5 - - ' - xy . . -: - '-. 4 ' 4 -4-1 4 .' '4 -4.45414 Lf ':" 1. -231 4'-..',-. 4 ' -- 'L -' - 4 N 414.1 4 4.5.--' 4 .44 -' -P: "'2S't' 5? 'k"-:fi ia.-'X -3 - -- 4-. - 'S - 4 n 4- - Q 4' . :hm 2. 41-4 4. gf. -'M -44..f -4 :.- - N -. . ., ' ..'q3'1,2. -'f5N"""I-' j:-5 'ti i"-- - . V . -, . I - ..: .. ' L-1-:ns --1g,4.'fX?f' V 4.1.3, .. ug, . .f-..., . " -'-X' ,I..., -. - L . .. . "E5f?- ' f ' PM ,1-"fQ11-':- '51.."'X f- "Q-f'g:.:g K -U. 31. , . J. I 1- - x 1 1-..I., - . ..:.'-gif.-w arf? ve. -'Sui-. X-jf.:,.1f.fa-:::.. -my f . -1-ff .--. -' - . ' '--1 ... . -. . -.-' .' a- .. -- ,513 1.23 5 ' -:gf-1: 1 ,. . jf::N--I- 'A-". - I-5 . . , ' ' - 'I' ' "lf"-!"971'E7?"'5' 3:1 .:i'f11?':'-:'.' ff 'J-.Je '- -I ' 'E,7j5i 1!'.3. "Wa :"55:'-Ib' .- ES- ' - f-255-F ..-, +G f ' N - . . "W 'Luk-f'-1 PM-191' . . ---f' .-I+'-'-xf-.bf--"N.-.2-:va 4 f"' ww win.: e?"-1 - - . .w -'PN' f.-:A "Lv:--f-P-'.--:a'?--.-- -'-'JA-. . ' '- .. " .L -' '55- ' '-:e-r'1:2E.--. m 'iiif'-" "".f5'f?'F'X 2.22 ' J H' f-9521" If.'1-.a'1zEtE?.- 'E.1'.f-'S-i'P5"Siu-.1 NSQ-Ea5S3?W"4-VX--frf,"'f"11"5' 5' 3-32-E2-."P-'23':5+.'-'3'-'EFT " f - 'Z . f-f'rfi'f'f'f7f-fqfm. "'1ff:-- - -' . f iffwf' - Q3-.-I..-12. :Ji-ri" :.,vf'k"'.wnL" H'vfP:4!5' f-'Z.2'5ff1's,.5..f:1-.9 ' '1'::i35:!':'5'1FiEi1EC.:f5'E1':':tx '-vw: -'iw' -fz'-9 1-:'- ' V .L ' J. 'if' A, ' dv "'a1.:e':f-'f ,sf---gf.1"' '-rt-rzffiig 1 ai W .-. -- Y -,N -uf 'Hu 1' 1 . ff'-S..:f-- Fra- .. fx , ff" - ' ' 'fn f.-.-2.-Qaxn. -1.-542-ggzw-xr. ,. -'ZH-"f'Fr2ffEZ'..-f--j,'.---- 'gr..j-gf:.,A.--qi 5:3 - ,-.5--.I' 'If U' "amz:-:WED ..:4.-iff-. .rash . -4H..:.,.--:.- f. .I I. II I I II II II . II IIIII III. .II ,II,.I..I I.IIIIggg., ,EI II ,. II II:II.I....I. -IIIII , .-. rig 3'. N. F . III,I..f,I . . II.: II -.I .II IIIEIII L.II:, I II . I .I I ...Q I III .. I..IIfII II. I. , I If . ' ' I,-"B-' 11.1.1 ,..-Img: 29:19. '.'.nwg.9-.?2'.,...v.v . . 2-'.E,I-'Q":3t-'fu--'3 2'5z'ftz, 3 ' 1..':f'.-:. Z- .. -1.3-.13-:.:'..1'.::ix:-I . if:11'-5.11:.'.-'11-Q--3..g-.... -:naw . .- gg---N-A.:.:. . .' ...W-:?' i ii.,':uaxL:EwZ-:lf-Fifi' 2'-Gif?-15g131f1L gxirig -'-Ig.:-.x,.:.5 Y, 7? Pg- 'igllv-sn?fG??j?:'-' W1 k1fT11ff-1-':- '2A35 '.r-Z-'-EH" ' -1352" .-...bk . z.'f.--:-'AI' -' ' f11i:?a-11-I .5 .. 1. -f -,-- ,I II-sg.--'5 I - II.I-..y.- I. . ,,,:.Q . .:4:...I1.I-5-5-I. .5 ' I-.-,- I - v .I .:..:3-5.4 -...I 1 I - I . 9- -, L-Ia: I..,..I3.,-I-5 .1 QI. .. -- .1 f. 'N I . I . ,.: 5gI- . . ,I...7I ' .-- -II.: I - -. I . 5- I gif-5.-I,?9 III -531.591-Z E, 5 4,:,glg:'5iLlVfg::3:gxf3gge,rQ353:v'4q-1, if -.1-I-'-5.5111 ., '-glfiivfij -'11-If . ,5:'4'4'Rm,:,xI:05ff'gEEY3lg25i7,' Z"'!g-frj- 1 . ' ,. .gj:':"- . . ' - .-his-ynflf-DP, 205, I I QI. '- .3 :- - , -4' ' ..:f,:"4' .- . N: ' ' '-'i'i1:.'::' -'iez-' ::E.. - . fre if 5: --fv ' .3--'ah'-. -gm.-': 41, Hr.. , 4,g...-',,.,- ,-7:-.wr-P. I- - . '- g:L',.zj' . --21' . ' '- ' 5 yr" 5" Egg. ..-I:..I-I.'Lg"25f . f:4j1::5EFgI53I --:.1I'.g-iljjbr .1-iw IgIIfIji,fg.g35' ,E-5g5.:I5,I-gf A',,:.I.I52sQ:bIkfig.ji f'.luv-gig.I:IijI53.m,I9,qf,...-Mfg - I' CQ.. ,I -"5,,IIIfh,I,i'NI 2:--' . 'v . 'fi -:E -' 7.1- .nf I -.2 ' ' ' :g:2y'3.HI5I S9311-S1-.gs " ' ."'1.' '-',-P ' ' ' -. : '..-:' rj '.f,-5.-fig.-I I-.,.- " -,rf-Hg. -. - I --"BA '.-1'.I':z Q.: .-1522.7 ' ',.1.: '1: n 4-'..1,I' .I - - ' ' --.ff . I5:.g.- ,. " ..-9-..a15,h2.fBg3d4Q:. s23?LEe A s ,pf M - 'f"Q25X.l.-.53 fn" 9. 'A 2. .r:,..,-..,f.:.,.g...f.-:.j.1.-.3:.':.s-:ggfdm ...mfqq-11 J, 'XI"E"3yQf:,.'X ,ip I WIIII I.I,.JIy,,g If A Ijfga- - 'N,III .wg . 1aII,.....I IIIIII I - . Ijblay. I .gg5f5SQ Y,??:13.g4,.R It5Ik..:I,I.IIII .gZ5,:w,5l?Ib1g54,,,,I,i:Iz,,.Hq,Ii, . II II I .I,I.iIIi. 1.1, 151.5 ..,I:Qk4Ii R.. LI ..II.. kj . . fr I:If.2zg-f., f' :,., -' ' -555,-3-.." ..:. v ':-gf-1:6 -1 :J-' ' 1 we M, s.: 3:1551-fly vb- 1433- X' ep- g.I ' -...I.: -gg-. 1, ..:g y p-A. . A--I 'gs f. 45,-.'f:. TI'-'1'. .. I "5'f' , 5ltIn'l-Wr.S5Sf?fM"' '-4" ' ' "Xu . A53 - 1 T'-'f. - Y '--is "L?'1.,. ' 1 If. ' ' ' ' . ' . f - . .. I .. I II , ' ' ij TES, 53?S:g1I.II L.. + . : .raw ,.-. ' ' - . .. .. . " - '- ' - x .-' . - '--'K --:ai I . 'f - Y '1--- 4e'I-'-1,,--r-Q' ' : fvfc H GAN GANEA -Y ' .. ,huh I . f , . I. .. .. ...W . j I .....,.....,..,,.,.,. I.. -.:.-1..:r.-.u f :.4...g:.-..'-,g,,.4.,.: . .,..,,,..,... ' I gfiqfff' -I 35? '11 , .1 , 9 i . -" T- 'S 'g I . f, I I , 1 I jx.:-II-. . I . :."1'-"If-1:12 ' ' ' ' im? ,..'gS:'z'-'QQQ 'F - X - ' ' 13 . ..- , ',j '32 N . . Iggy. -4: -' -1 , Q-wg. -M63 , . 5.1.74 1-- ' 7 , I.I1'g.g1Q-I . I iigzqf' ff' I " L- ' -'-rf, . il' ,. 3' . . f gf.:-s . , " f --'ff Elem: ' , i.T"- -' AJ 2 I :'5- ' T .I -Q15--Siu ' : 1.'fJ"I '. I' 55:51-'fl' Q -iiffl '- 'j"'?IH'5 'I-1 Q iz Zffji' , -1 , J 153-Q ji .I I x IH, 5,-gg: I.I.! -'ff : . ' ' 71 -..' x. j..','.' .,' I IIu.'- Fa- xx . . . fe -.......f..Q.1 .I I ,,I!I::.: . I I V-N I I I I I ...II .II.I.II . III.I?I.::,4 , V . . v ' - W ' Ze' , . I5QI'QI1I7 I ,L . , ., I 'is ,-I..:I-'lg 5.3:-FE. ZA ...:.:-gn' -, . . ll? rg bfd Gff Ipg,7fI I I .I '. I - I .1 41If'Im- g-HLLQQ v f. .A it-5.1.2.5 f.'f,: -. . FQ -31' 'T-- -"3 X "X '2 J-.. '. '- 52---1..II.,-: .Iz-51? Is.-'Q-g,?5'f,I..L Iggy -. 1 .Q Iv' gg-P11-i.Q.A:-' -aa-N 1 ' r :'- . ,-hs-11 .31--..qL'..-qfef., ' .4 N ' ffF?iz1'! -v ' "ics -' '- I.I-r- IIIILSCI-Ig.II.j! II II ,4-3, If I. ii ..I.5.IxI 3-I 1,3-:I . II:i4f,5:'II-' S-,IiI,5,f: . . . g qzf' . 'ri ' .JL '- 5: 51-' J- '51 -51' fl 'Wf- . nz.-1 .fri En -.-- 1. - -:. ' ' 'X R fi ' .1-3 . : 2. -. 'Q A 'I . lg?.55'a!.',f5'1,1Z IQ? F: I '. '- ' '-12f.':' .:i 1, 's 7' ,I . "5 -41. '- 551534 eg' , .IQ .2 IA 'ff -Ik '-""P',:?' ..., H 'J' ZZ fi" . ". .-' :hh 3-f ' . "HAI- Ii:g?ZI'.I1'.53jI gi 'fL'f.I.-I5I.f..'. . .I v I 'I sf 'f'L'25"'-zif'.-Liz Ci. A .-1'i'-Vxiffj V ref- ue? 2.155551 ' 5 02- ESQ ' 1 ' 1:2 W. - ' ' T'?1'5" fl'.fij'1'-1' ' Z. Tn 'lx 1 1 l Ia..I., I.ll,?IlI2,II, . 0 r I. XIIIAIIII, I III Y Z f? 5 "J3"u' uf -M 'S S' M9 'W , 0 'OW W- '- -4 f . . S""u.-NT .3'3?f":""'.f.flB" +f4gb"'P m"W'! 6 ' all i L-ff f- .' R' . -::.-:.'- --...su '.?::' -- -- 5 ' ....--'-Tiiiisiii N . ...gi M... '-Hi: s' W , 1 5 H ' -. '5hQ.'if':-ffgi'-.'5ffi 1, 'in l Q "M HM' , 'HP nf. 4 "" ti : In 'figsilf' -li'5fl"1 ' ' . H ' x ' " x . ' A I' v I , ...ff-:' ,319 If.-,fgff , I.::K.I ." I ' . 3.15" 1' "' In ' .I I A- A, v .' ." aff-:"1 :Ll W ' .4-2123"-X - '-fbi-1-.'.-T " . 1 -4f'2'.'. . . -ff 'ggi .. -u..:. . .1 II w - I .... --Img, . 4.1.-.:-. ' I-.IW I. , II . ' -, ..-I -I -. . -, - I..1. - -. - -. .I II-ik. I. IIIPIIQIII fe r.. -IIIIIIi.EII:I-I... I.: I -5 I IIII II . .II I1 I III II I.1.I HI II - II . II -I .:1:I,II' I . III I I . .I .I I . J I J I ,I - QIIQIII -frIfIII,5L?II:Ii.III ',II.I.gII I. - ,. III ,1 .I I .. .. . 1' ' 1.2. -,,:--' .rg-5 . .I-- II3' I . 4 , .I .In .- II I. , I- .I :I, . .I II I I-I 5III IIIIxI:f,gLA1i,... .,I'.I.g!,,- Ii.IIq--" . Jak.. ,- I - Iggy III.IrIII III: ,fl K4 'I - III-5 . I-I2IxIII:I...II,I I IKITIZII If I - .I - ,.: . "A ...,.. ,I ' 4 X .N IIIIII I-155 I .f-.... . u. - . 'mul au, 1 5,2552--' - - . . -., 1- ., :4-'A .1-. H' .wig -r '? . . ' -ruy A .x . 4 ,W-9, -' 'qw---5. In-. A . .-." " ,R Y- - '.'.. -. Q.. .. X, .Q, lu, ' ' ':4.,'. . '- r- ' J ,. . ' J.: H5 . ' '42 I .--1-1. 4 gif- :I- .1 1. I , jiiiziff- '. : - , -,iw--1,-, , - ,,--.M-:+2.'uW' --'M - 32- .- - --.. -., . - -A - '-.f-1..---- Q ' jg-.-,?2,.-Z-e'Q7s1 . Y ' "K I cf- :.' '.-"'xT"f:"' V' --1'-wc ,iii u....-- 15.-32 A '-'-ff '-fr.:'-lr --13.1, ff- --K., ff-, .N 1.9. -. . 1 -: :-Nm, -1.55 - 4 HBE' .Z-aiu.-.-:-f 1: F 5533- 'Fir-" 'fiilee 9 2,311 ':.-fb. 3 -, sbzrfr.--.f, -' '- ' Biff' - . ' ' ' sn, cf- ' -'ww --- , 1 , ---in . - -- ."'Mn4-Nr-"-'Tx . . . 1123- , . , ,. '-'J:f5555'!'g' " '-cf - 1 .aw 1, H5931 A5'f:g44,5.- qnwgqv'-.-::.,yKij7'-f"fq:gf2iz5fs2.1f' ""'4,, ' .175 : ?evJ-?1'f:5-Q-L7,f:!:t5:,f-:ggi l--j3,e::'.,-- ,. ,+,,,::ZZ-.1-:E-3-,.,.,,,h-U,1.?,g:g',-,".:H--fz'g5'f:.'g.".-I-:fy "2 ,S Ni ---f'. 4. .. :Ny "V,'1pff:-: gw -:-1,-cp-f""' . N-.N.1,1:'-1.1:-5 ,vi-'-5.1:-pw -Q. n,g91LW' " x: N .. '-'-:4fg- 4 -' 1 I" WC' in... ,, "' 'l-1. "X--'1'5'.s,,9,.. L: . '- 1- 755 . . -' Jr :rf-'. . - I1'1ff.--1'-" " '. - - 'dx . .,'S:- -1'---L -'-7:-..y .r.Z'-- : -5:-'W'v 7-.. A"" ' - -' -fr: '- 1 uitgtyij UF, 1- . - A Lim..v:,.,,.:l.:1:1.,...:-V.-,-U., dgf.-:M , ,',3:al,:g! 2ikGs I I . fl w gg., A, 4. h. . .A P 5-3355. Z-az, 1' S l , h ' v .-,L -.,.1-f5?T5-fq'5,m- , -- h ' -.1 1 1- 51'V..--'12 R , A '. . ,ffl N .':""'f'1 ' A ' ':,j":'g.1R3"4 2' ' " ..'S",,,:: An, 3:-3"' h U 3-232g ff'-541 A . ' ' ...,-' :ff 'S' '- 5-0 ,QELJ 031, . , I '1..1'-I,-fl 9'1:f,:I":E'Q.'iff!'.," ' I. riffs V.-,r,-3.1-j',,f '- ,. .gs-eil? Q ' Qisg- , -"-:final Ti .j51,f.q-iq::gig-,-,-f..j. '-f.. . R1 3 ' - 4- m .:,:1-:g- '- ,ca -' ' ,,",':j'If.!13 -, 'r5f"..p9 ' It:--I .fr -',-Ig? '.g ,QUIZ ' QQ., l ., if 3 ...L T- j27:i??.7'1"', Iififfifkx . ir: 'LVQQ'-'f,ff.'.-..'Q','E:21,"-U "gs h. 'xy-,v .M '.'f,Q: .- V , - - .dl My 1 if .:, Q-5 X ggi? ,zugzgi-' ' - ,j,5-W'-.4 ,f.'.A",,QiA"7ng.a ,-51: 4, -?r'1-5- - ,gs h- wil- 1.,f' 4qf,k1, wi 1 ,fhj 3, -- ' ,:- '- '-4415.3 ' . zr,-Q-3 .39 . as -..-1-1-,-.l "-' - -R, -1,161-'..?, '-j,Qn1v, ,.gQ.' " g-'-.- 1..,,,N- - ,b - ',.f,,,-- .,,?v,., - . -,-5 Jw-.-5-1, ,K-...z-1.-'....,w...,f,f, A+. 5- ,, A .. , . I., 1, I ., -A.. -up , -...fn . x . .. .f ,,. , QQ.. , .. . .- ,V -, ,N -ix QI" ft. X M - ff- V:--'f--:" - -' 27 "1 - ' - ' :'-- 1 Vw! vj1Ff.,',Q5' W:----gi . W2 --' iii, - - AY- - A ""1--- -. - '-Gs.-f. -- .K-:z-. - X- :+-il-.-. .. .' ". 3 f,,.', Pr J ' .1q".-31-""'-,p" 1-L 1":".'i' . ' ,'p'7x'-f.E'f'- . .',f5 .'.., ., if "-6'-'Q' '- 'U -' ' HN 4.-'7 ' -. 41 1 .- "x ' V ' . ' " '-'- zu, ' ., "5 'g .X ' .1--,, glvpi' 1 km " ' 25, '- 1 " - -' ' 5'-,-1191... -.9 V. I. .3 Nz- :-,- - --1 X .cf -.f 1- -3-', .--bf ifrvi-:v " --'-re .- -:- , 'Q - 1 J. ---5 . - ' . - - - ,Sl-ln ,y ' 'N -: 2.352 w .-1-1 P.,-"-, ' J,-. - I-.' ' '-:':..- . ' ' - :1,.,- 1 1 , .-. -: -- ,- : -.M Vx r ,---.J:12.-':- ' " ' - "' -4 - Aff. 1--. - -:.-u .75 .-. r.. -N .: 5 A L 'WW " -. ' - --f--- X ' 1' -., A-3 - ,-42,1 r-1 N ur' -.5-.ifivv-1.1M , ' , . . - Us '12-15, 1 .- 1.4.4,-f-. ::4.- 'y ' E fi- - sk' -'J -if 1-X ' -Q '15 - -' --'79y:2v.- '- '- ' '- 'fi' 1-. ' Y I 7' A-N. - -1'1"f-'f-1'-N -I::" ' ' 43? .I I ..?,'L-.' ---:.."1'3iS"'7':"' 14' 4 I :reg ffm Y-'Z 'fff.V'wfi-'A -. ' f :",.'- i'f"fi-. H " K' 'i"'1f'f.,.' ' 53-':. V- ,. '.,..6P 'Q--" -,N..v' , .-'K'w..n1pf:T , 57.35. .1 - - .,, 'f -A, .w'ya,7l" -ef. 4 ' - .JK I M , y 5- - -.-, .rug-A x. , . .V 1 1 'I r . J' - ' 1 f,-: f - 3 ', , - - .. , 'Q Q- ,' - - - - -- , V 1 ,HZ-3 if - . 435: - .:-.4 v, -' : - -- v Ay: .h .1 ' ' 2 Y?-5 - . f F' ' - MK? -ml. - -5- - - -- W-- .J I 1 . 1,'.".Mf?' "'5-5,:?. T .. T I . . . .. I- Ii LEIIII5 . IIII.I.,III IETIIIII .I.. I K II I .-f ,..,, -. " , c..... . -- -e.-- ' .5 f',-af-11?-I.-3 '+y,'U.A 'ffm - .-1.-3':.f's... :F I.: --21: - ' - - - " '- N ' 1 2' ' -It '- .- .1 f H- ff' -::11-i.---if-1-12':-xt' wa. -' ...:-'we . . .., 'TV' " "iff ' "Ii-v-r'2:f"f'Y?..3?iRfs' .--i:?'t11i-..' .sf-.' H 44, .Qin"RElE3f2x..!-Fla?'lil' f.51f5"'i. e.., 'T-IL "mn1'-Pt'5.f1'il'-'-' -1' " ' N' Y -- . . . ' - "G ':".: :,, - --.-,sv JE' "v-Lis. 4 -3.1.55 ' -11. '-ff e- 1' 1.1-.:,.'5,-.-. . '.z1':.2-:QI auf- -' . L-fr: - 'L .. "2 M-1 ' 1. -. .' I ,I,yf.-3 I. . ..I:I',' f.I:BI,I.!iQ"f'?2 : ' II1.j :I .I:IIci'9 I:I:I-. 9921:-Q, .-- P.f1jkI.RgmiI.I-. ,I -c ffo1I5iIQ '. s5I,,555jI,I -f,g,.1,.Q I-Q-IIIQII II35,g7.- vi-Q" I.: '-.,I"N4.,3...IfIfII -5 - . La I I ' 1S3f'1 :..,gg"":wfr ...fir .YQ-:J-'33 "IQ Ab' 'E U, c 1. .I I':'.:'-A--9-',4 "1-Q, I-' '.ffr'a:.:f.- I -:I . . ,4gI,"j'.i.'rE2 fx . II.,I... I - .Ix5?I,..- .i.,..IIII.II w I.I.j3IgII1 IIIIIIIIIIIIIIILII. II: 1 II I-,qII5,..I:I. II .. QQMIIII III 25.1 I- :Iv - I.I-IIE I, , .y,II I.II-FII . --I 1--,MZfI,.I I1 ,,u5Ig:-.fy3'fj. IIIIIIIII IEQIIEII I- I I. . J f I. 7 5- . I Un: I ' I - - '.., I 4. I, I ,. .5-pg-Irlgmk' .yIII I I - I '- 'If:'IIIII-:1.3'i'-'II.-"' ,i:':.If' I j-'Lv' -I-, .51 I my 'nz agp ,I . . .II Ig-I.5 AI a I I1I.f.IIIf. 1 1 .,'1.jf 1Iy.II ,II '- " :fI,',:'g II ,I - I . '-' , .Q . . IIII I IFIIICIQE - '.QI,z'.f15'I1l'UIdiUa5:1'UQ". I-415. EIL. cw- ' " 'vig ,' I- .'4,g1II, 'll QfIffgId',inqqm.,5?.:IS?jqg'yg,:,. Q3 gI:.:3,a .ng ' .I:I,5I'.'II.-Ig-Ityx-I - ffI..,,I'I-I-:I -,523 -I:1- .I ,'::.-""fLS- . 54,57-1. . , ' ' -' -. ' - - , -iv' 1-..:. ,.-:':a.-, - 1: :' ..:1. -.'...,:-1-...f ..-w .' I .- - ' --1 . 'v , 'J-1'2" . -:iw 5 ' .ze ,-QJ 1 " , '-uf '--L H :. - " '. " .'.'..L .1.-2 . ' vis: 1.11 . . .113-Stiff '1 "':2.Jsg2 .-t:,-Jaffa.: T,h:r,,3+: -.!f."3'i2:f 42- -' sfe..,f:' 4:-..1.--.mf--. ' ' fgglgae' -' X. rg-f ' ' n1:,:I,- 1:1Ee:'.-'-uw' I v ..-5.-5.1-' .' :alfa .-.-f::I1-1:-'-.'ra-',,1- at.-' - -135-.':.:!.jI..': 5: -:,.,-L .,g.-1... . yques qv , . 21:3 -.f::Q,g.,I1-.,,,.,-.Q I ,gr K-.1 I,-:I .31 III 5.137-K-I--'rr-If - - , :I'.,:.,f.5,-I ' . I -' .-e,..'Iq.,I- -1, .I J 1" aff-.Pwr . urrzf- 71'-'-1553" 59' - 44'-Q' f:1'y1l'?"f':K""f-13" H :::.-wx.,-2-..Q, .5512 '- -fflie-h:2."Q,,4?7K ..p5vIz , ,-:ye ff'-.1.f4:,f:'-3:7-f-'-g,g.-It .-2-., 'f53.,--,,5g"fg'-Er-.'f'I-TI., - - f - -.y7,.3.g- I- . I VMI..- 7' .' :ff2:'f."".l1'ji' '2131,.f'-.i5?.7-ig E f-'f'Il1.-if :EEE-fsbifiyff A . ' i' fgif523ff.ii.1'5" -6?f'35f-Wsvalzliw'Zf.':'-1231li55'ffifIE?A'57TisF215 '-1'-9 f -iff .f,I,'iQ'yq 'X' - ls P -3'7w.,I ' L 'jj' 211:21 '--,- .x 1- I---,HAI gh I A II.3::- -Z , -. ' -.I1,J,g5."g-HI. ,I,:.jq:'321xi.15R',' 9 "'v'.' 'cf -3' ' 5 " ' .. .,j.'.':- rj '.y'I-'!,L4'- I'..-' 'g.:4gg:'- ' . j . . 4"'. . 5. 12 1 " .. .I,r1-Q!,1- . - . -- -14 'q.t2"' I 'I I ,,. fa- 4 -1 gt., -,-g. 1 s - ,... ..-.L .-.ue 4 fi fit. .e. .I .. ,AH - . , fwfr 1-. ..f, -1 I. . .. -, - . .. , .:.-.. .A-: ft-.. -.-. I. f::t4.?QI-,.,r 1?ffyj, '- ..-s-049.3 3542: .952:?13':5a:gUi:Lw.-iac'5'LG:i2.. ... "-' - EEE - . -..g:2.si,z-Sfz9Ls1E'?Eis27..164331-.fs 4. 'iihlii-Y ii. ?1'7'f"x 'f'- J' If' 'If .74 jig: ' 'U' """ ' ' if"-:'7 A-iff.. . fs'-r.'f-'ff Q' -': 3454" I 1 P 1 be " ,Q L.: :S:'FiL"E" "L" 1i-.asif ' """i' '43-5" " ' 711: "ivy F" s'p5 "1Q?'.1.-ff:-v . 1' 4-Q.. z- ' '2:?"ffa2iv:-'mlisaifilift' l ' A-iff::"1 :J--,I'15I.g, .-.'::IZjIAT'wI "" ' if , JE' ...z-21 14:-.4 'gf - ,wt Iiwgpzgr-. La- P I 5 'gr--I -sI'j--:"I1-:1.-.-.-- , I, -'RN'-fffff-fatal if "fit -:'.f.'3. -:HF X .III . 5 IJI-,I .. - . 21' J ':,,.,-.-I- 5,2 -4 : f :' 5'-'fftliia "Q-2'::,, 1 siliiim ,I , .,.I ,.,, .-f11'5'b2'-': 1.. Mi- ' '::5?f' 'Rf- - .,1f2 'gay .'I.-I" I.'II.4 55.5 , QS? :'2- ..:l,' ' . L-I,:'I-'A 1 11 .gj-:gv -- ':I-g.j3'- -g IIQIJAS'-'I' III '. Y?" '1'I,14. f- ' 15555, 75:32 . . 1: 'fif ':1'- tg .- . ,Izf .QIIIAQ Vg? 'fi' if ..,:' .74 Q 96125535 31 fl? gf 55.1'I.:':i 7 '11':Eg-' :":'j1' A- IIII.II.II-,.II,gl My . .55 1" --.I ,ang gf .5,7Ir.4e -.QLI " :ff 1.-.hu was -. :",:.f -...I. -. :.. 54-I 45,4 -inf . ,'I:5:.-' '-CN. ,:-I', .- , .I-ga-gt' .-5,5 -.I- I, I.-4,j,.gI . . . . S , .,g...I .. , ,. . .. I. I . . , , . -5 .. -I, ," I5.:-v 1 .-1. . .4f..--vv 'L E ' .' If-'.-?i.":V 1 ' f 3:1cii:+',...I .'.wzwfi'15.fE94' .- , ..,-'af-.':'f"117 .4 V'-if 'ix ,ca ll ' , 1 L J ... cz-' --.s iw at Ig . ,,. , 'G ,far T f. S e Harvey Rathbone, Assistant Coach . I S The Freshmen SINCE the installation of the one-year residence rule, the Freshmen team has taken theplace of the scrub team in giving the Varsity its workouts. The Varsity team of 1911 was a great team, and no small amount of their prowess was due to the fact that they constantly lined up against the husky lads of the first-year class. The Freshmen of the scrub team are always the men who do most for the Varsity, Wlieii a team 'fbucksu as big a team every night during the entire season as the Var- sity, they certainly do nearly as much for their Alma Mater as the "N" men, but they must content themselves with a dirty'jersey from the manager and hard knocks from the first team, in place of good care and glory. However, the Freshmen have their time coming. Of the championship team of 1911, every member had played at least one year on the Freshman or scrub team, and four or five had played two years. The same has been true for several years. Members of the Freshmen team make up the Varsity of the years to come, and the Freshmen who worked so hard lastIfall have a very good opportunity to make good in the future. From the Freshmen team of the past year it is a hard matter to state just who have the best chances of making the Varsity. They all played good ball and were faithful in practice. Mastin and 'Havxdcins at the ends, Allan at center, the Fauts brothers as guards and Obbie Myers at tackle, will all make strong bids for the line positions. In the back field Howard, Halligan, Beck and Dalametre will all be strong contenders for regular places. Howard and I-lalligan are especially good punters and this faculty, together with their playing ability, will make them very strong candidates. There are a. great many otherswho deserve mention for faithful ,work last season, but there is not sufficient space. hmm A . i 1. .2 V.. t l i 'L ., . , . .. I .-.5,'. .' :lr ,I .2-I, 1Y:IfIg:- 'I ' ..:f-f1g::r.i'- ' IEQ.-,..-ae.-'QI ..-.-- .V ' 'n'-if " , -., ze .X ' RT 2 1: IlQixTi':', A fx' 1-'EES '1l. ' J-- IIII IIINIY I - .- 11- M2919 Q.- "ki: , '-.1-:-f . .r,g..., -X 1. 5 1335.121 -4,-fQ"i5 1511 f 1:1-g :- X 519+ .A-5--fin? V 5:33 II.I.. II In I-, II .... . - . -.--' . IIiIII 9. .ia ' .- - 3-'eta 1- :ps 1- ,I ..,. ,.':. " t. in 1 Y iii" , I sg ,"..L5I S11 Q, II,I.I-N . v.-. . .. -.,. L-B.. . s -' - . 1- X v- - '. n ' Tfitfssl-.' i - -ar ' :f-,Q-1-.QI 1tf"2-:.,I -- 5154 I'H'..L1E'..I '. . .:I,I Rf, ' i '-f'11i-'lfiyfjj-1 ' -A EI , ...... , , Q W., . -1..- '--. t,:. . y' .--, rs V+-X C il' G MI Il. K g.. .Ax . A v '. :L . iI.q- 6 ' x ' " .-'l-.-v"'f.f" '.f-1' - lf' ii "iq-1 SSH ' :::. .15 4 Syl. I RM 'Q 'fl V gjgzgggg ,If -I-Ig3t'IIg, I NK.. ..- .II 'ACA It II -',y,,IIIII ,.. 1II,,,?,-,-Tx Ifg.-,I,,II I I IIIIIVIVIIIIMIIII .I I -II 1 -T "-"i'7.'---ic-1":. -wr-M 5"""'1.-. . ... -- --.'N"": - - :P . . .s "ITT . -. : 1:12, .--'-iv -:w .:'-5'. - 2' ' 1-. I-li.-B,-g : .Y iff- 1:':'- . . . 1---"-H ---- ' 1"' " ' " - 55,5..-IIII,I.3r.IQsfII.5KIw,..IIIIN anIIIai.m13I,Q:36'.IIIIIIIIR-II7., ,5,I,w536,,f ,III Eiw5.y.f,.I.,IIL.IIf ..fII,II,I Qaf.I.I...-.I-Y.. ,II i I ILQQMWWIJI II I N., 2 iw' .: -. . ,. xi --1:-: -:,-'.gsw-.- ' --.7.1L1.'5f4--- .:,1 vi." 2:..,-. 5,-. .- 5 I .V ' . '.-1"-'I-1" "' ' T- .-.-11 .F"1- -'-':' - '- - ' '- ' MQ, . If IIIIgII5...jI,IIII:.I.I,I?:IIIII.III..4,.II,I.I I-Igflffgfi-375' 6:IIIIgifQEc :IISIIIIIII I- I QI' I pk? ' -.1 -'frail--gffI:,WIIIII - --1 - - ...,-... ' 1. eg- I ...-.,- 0.2 1j.:.f.s-" A '-4' ,-, a. UI- - -- - .sim - ' . . L. .I .a ., Jw.. 1 .vw Q. . ff ' -. rw:-.f-ei -- , -' ' '- 'iff'-"N"-ii3Z'Z':-'. "sl.4x"f-' -. Er" Jeri .4-'rib' . ' .1 ' '.-1" HEX' .52 ' f.'4'-f-21121 . . W" . - e ' '. -2:1557 iw . - '- 4 'v1'2'f.'f 'H f f3"J'.-'1-' f. fi. 1' 'ffl' ': V ' .fir-fb? ..:. 1- 'Q 6+ -'et 'V-,. f. ' - Hia' : 1 f ' if 'ilu-'r.'I'f3r1a.i'f-'p'-: '... . ' ' if-'21 tt. f .I.e?II,IIj If I:I,.5rI9 -.E.4.f,QIP5.--' I -,-IIIII. ' ISI.-I'I,s', IQ.: II5. ,an ,6fiI-5LII.I ,,I pig -.ag -4 51.35.-1-5' - 52.55.75 I - - rI?I'f4I ',.'Q,',' LII'lg,4,jI3'i-',"-'..--'-'-, .- eggs 1, xL"Q-5-,I ' '. -. ggi-4II I II.If2f' QI -'II41g5IQj...IA I,,'QQII,xIjI33g'?I,3s,1 I,-ff .' .- Iii-3 2. Q.1'IIIff3,iIIy?' ..II-e:,..,g5,3g' I pggg-Ilia:-Is - ' I '-15,2 5,""1f'III,IIII' 'IfIIg':'.I '.'IIQfgg.fTI-I I - I,,I"gIII .II I IIII. I IIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIII- IIgII.,I,.IIII-II,IIII.I,If1,?4 ,. I II .IIzI...I,I,I I .I IIIg'7.4,:,..III I ,.I I I . .III.III .III5II.I II I.II.IWIIIc5,III. ,,IIIIgII I:I.II.III II -I -,IIII,II I, L . I. II IIII IIr..III,f-aIIII,,.I.IIIIII II IIIIIIIISIIII II IIIIIIIIIIIIIII I ,I II,II,:,I:IIgIII. IIIIIfII,.II,.i ,I IIIIII--..f.IIII-I1 II ,III .II . I . I .I -II II rt .I .II.bI.II .Iwyuz . fel . ff-g.I 5, . I -III .I - f,..I 5: Qu rr' ,. me yt' f' 'nach .1e.Iq:f5?s:-'- ' ., -. v,,-,r.-.-1.-.-.e:':f.- .-y ' sw! - -1. -1 4.-.g . ,rg-Ia, - A RI.,-Ii, .1 lt- af- 1- 0 .1 . '- aff.-.' :.-.ff-..:, .1-wav. ' .:. 'kffy '41,-1 lilly. '5r?:fiit"f"i' ' ? f 1?-. ' :I--.file " ..- . , f ,- ,' :'gX,e'1fQf'. - . , Q .'.- ' - - :Q 55" '. r. . .,:'f":',... .- 4 ,-Nffkg. . " " 1 Y ff.:-gg,.', :.A ' ,. ' ,..'-w---- . 'A M., . ' ..-.5-1-:zu ,f 11.51 ms 5--T-ffmfifzsff -isis... 3 H .- - " I ' f' ' ' -.14 "--4' -. j-I-"5': f-.-inf.: 1.1 P QS.-EZ!a.jg:5gr,,5i fwifzfrfvg' .':':ff.7fiTi'fY- 'Ez' 'Y . fvgffig- I ., - ,Z-gh A-1' 4.11 :EEZQ-.' 5-, ' '-55232 JA- -w1,73.,j.,:-",.-4 1,1 N via 5.'2g:1'-"" , -i-ISL "M-ii..:'.j111vqg'g3.A N..--.V-,. ' 'N ,. 1 ,ff- 1 '-F . . 'V--95".Jf2..,L,, .zines':?1i'i-af'+x.11:zf:,. gf '?Tfm'A-".xJPtEZ4fv,g+g:GR5 2 ffalzlf: '-A-:Gig , "1-ffm. ' 4' .f ' 53,71-q"9f X if Z .5-.5-,QgLgf" , .131-'iifritffi " Qizfxfiif-1" 1 5- .-14.2 Q-QL'-M'f.:1 ' . . ."'7'.,Q.N-" - . x-.p54sA1E.., 1531 ,Eff -' w T' 53,"i'it?f..Jfi'--,.,-1:-:-'1" .53-al Lfff""3-'g' ' Z-pf-'I-jf, ':- -E 5 5 4- , '- 111-'f"f'x N' "gl1Q,1'fI-QT g-IQ ' f' ff' 4 rTF,g,i,,d th" I Zim. , .-M. ,'- ij ,,:-,f uf ",'.-.'.X!:Q , -A.-v.pu:,i-Egg-4pp..f,4' , . ''J'i'Q-"f'F'F1Q?f'19:4gf-'Q "f-f'Aig,'.5- N? X, -ixifff-jl SEE- ow.-. gr" . 11:5 P. 1 .fu-L-jp. , . , fp.. "'Y'.'g :f'fff'1", Q' .3-11293 ,' ,, I " .- . , -.'.,f7-. ' .- .geiff-A " .. ,g',.,f"' - .'.-Wxsyqf, . 'j-5. -1 ' I 11:zzf-Qi:2:.'11AiL:25e,4-M. ':--:gh-21' ' ,f::5Pf":l'5' A X' " '-2,2 ,- 'Ei'-g1ff:'?51-. 'g..:g4f,:i'.'-.1 :.4eg.u1 4315- ':'LS-N'2'h.f-if-1fGp,' -,bb : 5 'i1f41fQ':'1,ev "12Lf.f" :.-:lf -2-if-':Ff-1 - " ' - "413JA."l"' - --f H.-.-.J-EQ' - . a'G3:-1-'-.'- - ' .0-1:2l4:'+-1. . Ag:-'P' - - 4 ' - .. - '?i'FE".11:.3159-?"45f'FQi'Z2f5'x5'1 ,xi ' 2" +??'4-1M-'Mx :,:.- 'Elini515'--1-1?3'f-?f.' . i1"ZT:f' - '..'-fi:-' Tiff- "'f-" f- ,.-.:,?'--f?7 . 5 m?::'f':1:'I Arg? 'F 'f1i31151?i-'Elf' .fSie5Z:'faf1f-" '7ff2..1F?'SifZ- "REE?f4:Z,,,fJA"'5i4'55-ii-sam:-2'f-F535 ' ' ' 'F'fT0-Wz,N'- A ,. 'r, 1:-'f - ,. ,,- 1 '-2 - ' 1.':.Qgi'9:H-Pl' 1'-q:1,','-ina.: "-1, iv- - " .- -"'-"" , , C-:H ,312-'.. -:Zig-.g'.-" . -. '-'fn.g:L'-Li.. .' , ' L- 1- ,-:,.5:12-:T ' ' '..g.1 '- 'Q-'y,.qg1-'im H-.-Q, .. 53147234 - giilfl I-23111 P Hi' 1-2-13-.1140 f'2:Lvr:i"i5l5'Q.-gf.-' ' 'digs' .5 .'.f-fL1.2:f:2'fv?-'--!qaa1,..fa 'wi f--1- ' ij 1 .f s..-...-'sz.-:.,L-5:-311f:sr:':l-Wiz:''. ,g:yy,,,5.,1:,Qf1g,u: -V ' .-?.zL5,M,, 54959 .3s.ef?1f:2Qgy::-Qnaizfzf. -:J -.,..j"3yjg.,, ,pgs f-az ,,,.f,,gf i,M2g,g'3fqgg4,..N , dA35::,,5n,Q.gtggv-' 4g-g7,,'l:4:,w,Z4:.1+rLQ:.:- .. 1, ,gig-- -5.1,-1 fbggif ii 3:53 K , -P-Q11 1'-Ng' I .2 A '-- ' ..g5i:?,gj13,Q, ,- 1.5-r-?,:ff" -3 ' ' ' I v .Hg 1-H f1:'1fs.i27 "1" 1651? 4---' x41-,1j,- -. -,.f- --.,f.-l:I'- 'fig-1 "1-.1 fl- - :fQ"-f'-fa?.'iAIt7I'Sf3Q-ff' 1-P--.21 ' 'Wam..f.w,Mg512vf -.-- i"-- ,?fi4Iiw-. "':77f. -' '-4,,,N,iy,':.':Q'-.':? s 4: '-5:9 . -, h-. 3, -1 'pg yi--.. -, '- -Q ' --.v :,. '5 - "K,,Xi-',.5.1J.-H5lL?Sf- ' ,, - A - 75 j'-1. Yi ',:t,ff:. "ALA" Sw- .. , - '.E'.r,"ff,'fiI-:7 ,,. .-., - , 44 'Q-1 If-'?,n'..: nfwijgrg " .iff 1-'-I: " 'mlm .I .nm mal Q W U ,,,,, J,5j,f."lZg359n LL,-5-, - . : 'Q X ,1 :V Vt, . , .X . ---1.5: 9, -.:-.211 'T' "4 ,PQ Ci- mr- -' .2111 I 1.1.17 : . f -ififffj. , Nair -- fig-gag-zz-1 QQ fl -ff-fn' '-11 4 'ug 7 I ' 21' - . ' ll - 491534-'A' 21,4 , ' - 3-3' A' -111- - 1 -. ..::aZ' 'Egg ' : 1 ,4 ..,1 1 . ' , .' .ggazizfif 'Z , .74 I 'git' :Qi-' 5.a:s,1 ,fb V ,ll -,:': J'-,-.VNS . iii- L-' .- . "ff-. 5'.-5251-'.'7!1 .v Aix- ' : QQ? ,a "TES .H 1' . tg.: , A P ve- W- .... A f , .. 4.25. . .,, ..,:l.,. A -.-,334 . A ,. .Y -a ...H .:',v.4.:J,. .53--' --n , .0 , ,,'u.', -mm , . , .f::' ,I , . - 1 . -of! 1 1. .f,1, .-5, . s , - 'rx . .V " . -1.x : . N ,- x, .Ai 1: -.5 A -nzcvmw - X ' N - '. :. x X 0 ap 21 'L iv ' 2. SW' 1i-- ?"l 1 .pf-.U s':'- ,. ,,,:..., " -e-,.- . Y. ,, V ,mul x -, 1 - -, ' ,.--"'f,,4p2.i"i- M l - fl- x'i1 - . . . .,f51L:'f:' 5-Q-Q:-is E?3:5i '-'Z45-fEf'i'3 T.:-2--1-'sg 1-2.121-: ...- . ,jf-" , . . - ,-1 . . . -. 1 ---- ' ' -f -, -:' -72 -:cz 1'-'M fl- ' v -- -...- , , . .- '-gl -1.,,q-r'EfS--':f?'F.g-By -:-. .-.: sf.--1-if .57-, :Eat 1 Jr' -' '1,f--A'E--f--v:-,,-a4- .-'f as -g.x:.'-' ,.wx- tw-1.1..:-.,.- .Q--is-.: --45-.. ,, -. -sr .--. .- igtz, : -lg--Q, 7,.,wfe'ss'sE v w- - -.g.5x- .gigs '-3:5 1. G..-4x,1.g5gu -H , ,1P-Nj4,,,-.-- ,sf to -ft,-, -gmgqlk -53-:germ ,,,,. . -- . .,f,5i,2-,r-,-5 ",-Er-:N -I.-:DZ - . ,p I ' -ffafth..-. '. , 93+-f ,exif-f:-5 X pw rg, -:'-,e- ,-.-.-tgq,:-i- wx'.s51s'Q:1.-.1 -. 54521:-im'Q1.iQHQE .E.--f-:-15,-.-'isgsi-:ly-.-A 'Q---XX .152-If ., -f'T'u'Y"c' ' ' ' "Jr ' .1"f " . -- ,L -Li-,fw . 9 - ' --. -, -'-Q,--'.,".' -.v -'. .' - .L " .,-ng. -za H,-i ,, 9-,L-.'-, N-J,-,-LU... Q, .QW --s 5- .. , ,-.,g:.,- V :TQ1:a+" Fs:fttf'1'.:'--. 'i-21.51 :Mai-If-f1vv'i'5E.j:f'L':1-:-Jil" ,agilitfi-,'l,'.1-'r .,E':fqEFg??i5 ,b r iffs 5 53 5. ,551 1.111515 "Q"A.f'l-jf-f.-j.:lQf- --ff 4 Pm- sq. .- . A 1:52 ' 5 ' Tn, '--.'t.'xgEHq-95-5:-'HQ-LG.-TW,My 1.- jf1Z.iF-.:---'ffffzk-'.',L'Q .-.Z:'-7:l1'iQ-QnQ- X., "'f'QJQL,.g? - f3"'1-21' ' g 1 .y,3.1,'-135.2-,mpg , -4'-12':,1Te,. , t"".'-CQ -' "2-.1 ,.' . 74 - :Aa-.V --1-4:-i.-:sqm-Q. 'Sz'-.55-5,,. A'-. -Z.-gli-5,,,.,-:,s,r::,:-.-egg l. z --22:15. 1, 5 tg- gtjwj,-if :- .. -'fg-.33-:,,:'.:5,:,.t2,I I.:z1:--1-1:11.3552--1---,,.t.J.-It-: :jf4-f'f11'5- 435:-Q-1--I-,, - . .gif-gt!! -1 +zi1,..:Ai Q''ijtiigsfpfal-.5-g:1:qise2f? ' F-1.".'.15.5etq.-5 fi-9 g.w"'i?f- 447,-,Sf-'el Q-IEW' f-,gf -1:-03:5-1: .13 .- -4,4 sf: -.'--,:55f,.:'.'j-- 25,-:--11:1 - , t' 1.1-.. - 5.-ntl -1 av-N--- -sf' aw V 1--2.1--..-..-.524-v gi-JH.---. -1,--K ,:'Fs,.M,,.-,e-. - .fs-. ,-:1-..-f- N-' 'nf fc... . wwmaasf .- --,,,- Q. -. - -: .j::i'.,-',- 'JZSL-I -,-Lg-15159 .. " , '11-ii' 1,-:'jyfv4-',r-Q24 -Q3-152-1" 5-5 V " ' ,I -,..j.'-1.331-L U -Zz. 1,33 3,5 :1-Q,-gg' Q: Y V x iff 'g1j,-:r5g..,,., , 'gf Paw-" Q. ,rg t."Y3f:':g'f?ff- A .'-If,-I' - - . If-ni-,:'.1,-, ' . !':,n,-:,:.- . . -521 -4, -5.5 lj, '-: L. VVQE : -sp X -.-:J-1. Z-1"i' ff' ' ::,:34'fI2'. 1 - 1--g-1,-'1 was 'QT-:.' 'Z K", , - ' Z.-1-ita'f11141,55ff new-, "'-,.'q:- . 'iff - "n-'-f:.:-Q Jie:-x...:::i'9-.-13" , . maj. ,- . '-'-...P'q'.a. -VA: -.3fi,.:-,--f-. 1: .-rggg' -3,-1, '::'a.---Q' -, ' -. 1 55-41: '-Ji ',217." :':1"- 'Q b J':-i:',z1'-6 -':.C!-4f ' ' ' .11f'E:v5,U-53 1'-l'gf.l:A-s,lb'12'21 ' zftlvff ,1.-t. .- MH - . ' 'Q ,Q-2-1" ,.:-gr.-,I:. '-1'f-'P-'. 11,1-tr" f ""'1'i f.- '. ' ' ' 5 , nf.,-fi: -- in MX "Ice 'iCl"',xI"'-Il 'L :- g . ..-9-..a15.h2e ,swifip ,3:.e:2tt:Iittgyi.'..i5Q5h -.N Q l fiy, -.3L..53:5---fwcggfggggigzll 'L 23:11,-is 3-. ,:15,-EZE-Qqfi z..-, -FF'- -L'-Zffifi r" 4 .- "" " ':'af'95fi5'i' "1 ' ' ' ' MY.-s'L"2'M1'i3I'EP' 1"-5' " "N" 'ff-ff' A "Ei'nh1Hl- i 1413.-S31-fftif-'i" ' 'mti' ""'V"t"1f5i?f5"" 12212 1 ltr? 7-Vf'57C'.f-" fi- if 1.-er' -5-f'E:?g"'.7'-'. '-I '- '.-sf-Friiiis " ' ' - 2 .1-3. 'S'-1 if" .gif-Mfg ejijrs '1 ,-:,..S-.Yi 1.5: -- 1 ,...,--:,?z'y at-sri ,'.'- ' 5' -'s The Spirit of Track 191 1 THE track season of 15111 is somewhat a matter of history, but the spfrit which pervades a track season is always new and yet ever old. The hard grind of early training. with its bandaged ankles. stiff limbs. sore backs and dizziness from over- exertion, is a thing never to be forgotten by the follower of the cinder path. lt is the same cry of "no pastryfl "no smoking," "no late dates" each season. It is a sport where it is either clean living or defeat. Nebraska's track athletes during l9l l. though not winners of the Missouri Valley title, had one of the best all-around teams in the Valley. Vile had a live wire of a coach in Osmond Field. and he turned out a scrappy team under the leadership of Captain Reed. It was as clean a bunch of athletes as ever represented a college that foughft Ames, Kansas, and Minnesota. Though they were not always victorious they proved themselves to be one of the ... .. ,. . X. , fn-margin.-.' .: -N1 wait' :-- " ANNY g.. 'Ya if I". u ' 1, . -f '54 9 5. '-1' , - ,E I 7 - - - - -pf... .z-...awp -,--Z..'.-- best all-around teams m the Yalley. Captain Reed and Anderson were the indivicl- 355,46 pg-.N-. . . . . . :gk Q. .-2 .- N, , ual stars ot the season. Both did suehx superior work that western critics have ac- - v - - 1' -2 1 corded them a place on the Olympic team to represent the United States in Stock- qfq X.. x--21 2, ' 1-.3-5-1 -, '.---' holm during the summer ot 1912. 'lheentire team deserves a place in the memory f5sw.:Qi.q:-551 1.4.4 . . . ' 1453?-ju-l 51 - I ot Nebraska students as one ot the pluckiest that ever fought under the Scarlet and . . . -Q A "- -.m.- .. preamp, V 4. Z xl f f 1 iii-teak - N if -- .--.,-gf.. --e- l f fir.-.iLl.,'4Qf,iA 2 ..-- "wav-.y::s.v -'ITEA .,..,,,.,.----0--.,,..-.-1 t, ,f--"rm 1 n,yeeeva.1w:-1-ifitffztf-:-.-,f..,L ws. -1-:-- , .,, W... .1 '1 '---'-'1f?3'9Z'75Q5 V ,V "J: .1 'ii we ,, ' , -, .-efpandle-f' .f:'.1'- .--'Irie-".'. ..--.1:f2?1i-'-Z2-.-:M ,5, ., 3' .. - " 4 ' 'aiu-5,1 swf -15:-.gr-3 9-1-."f,52,.f 'f A Q . ' '. L --ntl. 'r-11 -.Q-'ir '1-' ' w::.HfF'.-.'-.':'::'-11'-32 .frfvf-f-' "'1191?E' thi-E ' ' 'if25L"'1-'lf-l' ' S ' '- -'-' '.-'ffflfriri . 7' - .. . ..-::--'f-'el'-H+ ".z-"'- ' .wf'1J5':'.fZ5-'. .9--. ff- , .::-4-.-: . .' 1.---114 'Sq-5',y.:i -'.f1!?i2-7-Q. f. --:5- -.1-6.5-gy? . -. .' . .-1'513'.n ,,,grs.He. . ,Q13,a'5fX'i'QK:-'-'1'53 7: ,-I.i.'::fxo,-1':' '1,,-1.-:""Z5rJitf'LS'ff' .:-1'., g"f'?5.?"'V' 9. ' - AA., --1 f ' V551 fig iv 51--1-j'.-'gi4i,1g21':."wj ".. , ' Yiffi' jig' '05 ' ' . . :esp-sw -- .t,If'?f3' :af-. 1" . -- if--Q L-4,-L..-11-:+-.1-f1's.-- was- -. in-'4f'v 1- ,594-21 5.-if". . V-1:5 4. M 4 ,. -Litas-Jleiiqfosg, Jig: df-gir.'-1? V. s i A l:1,:.A:g1,-dcwlfty, I-1,511 J-:GQ-. -Ha. ...virgin V - .5-1 .Env ws r . .ul .zz . wdf- . ' ,. f' M ' ,,,ia,.,- ' f- 'g:g+j,-:q-,-'.- .g,Q1.:rli f,-Q.-,LQY-',Zgg5.'.v.I"fg:1 ,gG3f-.,','i ' .',:'z ya, 1s,i!,'--fi .' --'.',5l-.grrsfaq s. f -l ' '1i.'q. QF- ' , '-'71--. , '-6 -f. -. .wtf X ., fi' 11--1 . of ,f..- ,iff-V25 xy- .y.-31:22 ,' ,,.v,-,-:-.-1- . nggi' 5:---'-'fp ,-c-'2-- ., 44' ,-'- 1' ,Ra '-ff. '1'," , ' . ' '-"' ' -". " 2 -f'-Q1 ' . -A -, -4,.x', ,.. ,rr .-.- - 'P-, -.53 '-.g.'x..r -A . 1 ,Q-55 5g.gflf,f ,5.ffi,,-'fwy'-qi ig'-,.j1.5i:-1 ,.:::'5ih:3.1' 4,-4fI',Lj.5.' ,I:i'2'-I ,1 , 1' qtjq-,.'.4,j33 . - - .NVQ-W . ' f, I-'Hs' .. me-,t -f'::-,lgfifg-.. '-f'.s.. 4 -,fl -, . '. '- ,, 1- cfyj-Vi iifilli'-.-:iffififgiiw .-s'fE"'l-"EZ-'"":Lf'-' -. -' '-if'1-5-3:'i9L-135125 5.5 1 i 743-qi '4 2-4 -' .-'f'i':. V"-li 'F' ii i 7515 YS-5 13' IQHQ-fZx'i' '-'-"-'1i5"'A"'-A-iii". --'iff' 'riff i' -?1'5i? 'li'--' :""'1?5 3-E.9:t23?5"? 'F'-"t'f5? ' -HY ?4:.-T4f"" 1. ii3:32QiQ'7 AL- " i -' 5 " 1 1 -I 1:11 :' 5,3 - Q 11" gf' - ' 4-gas' - ,g "J ff: , .L - Eff? :R 5z..L-4F: 517' X . J ' ' Y ' tv-l .rf - 7'- Eavinfif z--2:2 -:'fL3-..1f2'- , -.J-fi: ' 1-. 'I - ' - ' " - ::-.- . . I- 1 nag- .Q - ,,,g.t-1121: L' ' " --'Bl 1. .efiill -3 jtiyf ' jun 7 .A f .. - +. -V . QNJT. LQILE 5129- fiffb -fi: '11 S A-in A ,, . . . I,.--'gf -'Q A . 5...g'.' 5 3 .use -1 ,g- T --.Ii-ig-I. .1 j..,X2"-",uf,V:1 HI -Iiifz'-' , -fy .f.jgI we ,...1-.5-3151-:jg-, s V1f.I.,I ' -.1..II- I 1 I, 1 ,IIII - II III.-R-'-LI ,11gjyI,If- I I IIII:- Ii Is-.iI,IiV,--I,I5-.TQI.Ii1fg- T3fy5?II:..-II.x5ff4zZ.'fffI:el'-.Q 'f I ?Q.ILV,:,I.I'I,I,'EQjI Sf.. X-.ug I VI,-.A ',.I.,Iw'r'fgTof'?'tf.II:I5IQ"j5.I ' 1-Iggs., - I II, " .QIII ':. ' . . V ' . 2 5-4,3.- n,I I , - .I II.I.: -J, , :flqg . - . ..I VV' .,y,,Iz" 1, ,-.-P,--'.," IQ,-f.wv' - -3-, 'I .1 'wiv L uc , I QVIIQ., -NI -.'.gI,--7..-1, I'-. 1 ---' - 4 Q-EI. - , A II- Inlrl.-.-I - :.,- I-:I I.4gI.', -II. - - , x--.:esn1:.,I . 71' IECQB'5mIi,,"l'f5'f..4-J'-1,.,-1'-:I'1' .Q-'-I2,:I'f-"' 1"! -'?1I:.'I:f'?ig 421111. .mfg-F ' Q 4' - I ..-. 'Li 1435.5 -y,.I'.-I,-II-I.-KIIIV --2, 7-1427,-,I U4 1,415 Ig?-1 W ,If .Q-'32 I I' I I I " -.5 If f':-'I' .II , , Ez- -. ' .F .' ..,. II . I- ' --g-- 4.,.,:':q-4 ,,I'I.,-I.vII,.. x. - gqam-ng ,I I' Q -,V , 1-III' .I FI.: . -I 1 1I'.-.VII , 1 , .:-,rggI',I? I 'V ',gI mv- ,3.j.I.Q I- . -. " I-few I wr. ,Q-jSf35rn9,' 1: L-rg ..1g-I'?-21,6135 yi: -2 1. .4:nv-.J-:-1.'.:y:2----1-....fir-': . ,fx--i'71.-3' '- ' f ' , 111 ' g,.f.?,'f:-.'-.-. .. :.'e5.Lfz aft-'6'.2s,1Vg.sVfH+-ew'-,If 55- -:sf1i.,,' :KW sgita-ffi5J:'g21ef .f -1-1112-iF' .- -gig ' :.-,sf--.1151 - - 3-1-1-2219, I. -V tt' " - A - l" V.4 'f-'VQ'F- ,. 'QQIQ-21 - 'vb'-f:1i5P:3t l 4-133''?j:f3.?'fi5""ff5f::Tff'-'3..ll',-4 ' . W'-if cfliii-E1:1::'.+.-Q-. ,.g,Q5:.-S-P12515 -' 4ti:.'f3?i7'-iiiikmt-. : .- '-1fj'j'Il:V1r, ' V14-ufnxifri-1 I. .I'-'gli'-25 I 'ij Ng 3:-2-.. Igfgifffi ,X " -V - 1- ---I. .,. I- 14.15,-.I'-:,1.I 1-.f,s,f.1:5I.f-552 -,fij.,,, - , . '- :g-s-ff.-,I ..,g.- '1--'I ,V -5 . -51.55,-,,-4:-,.1f:I.::-VV1:3. . nf. - I . .., -'-' 5 P-LI '- f f .'.1:' . I- I -P" ' ':'iFfH.aV-f,2'11:-'f..i5' 'S E .-" ' "1 ' -. - 'UQ Zfkiq' - ""'-. W-1 "' 1 Ing III,I.IIII3Q,I, ,IIII II . ..,w,...,I,gI5gvf' ., ,:.I,I 11.55 . '. I--.jf.-.'.u..A1.:-ggff' Iizg 1:4-:Q ' -. 'ri-:Z 1?'gi5iF"1 -. v -- , Y. . 1 .-N " LI.: r.-1 - 'f' ft . f L....C !','7"T - .I" -I - ' ' '.-""Z..-H ,:'ff:. I ,P'i-T.'.- ' 'IQ I ,ggi . I:II.4: .,-, 4 I-QEIIII 'I TRACK MEETS - ,' LIQ-.mrzy simian 2.1-.'f.4:. P' - ,, :H--J-ir? -115.5-:rays Q25 ,ASIS-s? f--- 1-1-or-2 3 V. . ff. ev: I - ' ,... ?'11.r.fd wi- f 1.--V .qi -::::--s :V-: 1.I5:y1.f1I-1VI.1? NEBRASKA DEF EATS AMES NEBRASKA DEFEATS KANSAS P -11' V A'l'.,- Wil 3 -'-C.:-33 1' I 37' ' I 2 fi ,I,I.-' .3 5-Q:I'gL'yL . . I - ,.. - ' . HI 5 ' -11.-133 : ' "I I-5.152-'Ig' 100 yard dash-Clurlsttnas frrst, May second, tune, 10 2!.p. 100 YM dash May Ent' tmmy 10 P' 7' 5 E-,fggfg tf 5 V V I :I-PJ .- - . ' '-1---:B ,Ia 'f.-2129" -. . - HE- - - . - 220 ard dash-Reed first tune 22 1!?. 220 yard dash-Reed fxrst, Chrlstrnas second, tune, 22 2!:J. y J ' ' 9III.,I5I-gg ' " I.f'fN?5'-3335: . 440 'lrd dish-Reed first Amberson second time 51 1f5. ' :-F".5 zflfiaf 440 yard dash-Reed hrSt, Amberson second, tune. 50 US. y' ' L ' ' ' - I -. . . . W I In xg , I . I I I I II is I .:: I, .1'I-.- . -' I ,-nz' -ii' , , S50 yard dash-Anderson hrst, Becker second, tlme, 2 .02 3fo. 1, I:,If.5I EI-gl. ,. , .ay I I V ACE, I Igggk- '5 850 yard daslr-Anderson hrst, Becker second, tune, 2:01. '.I g.I 3 I-Qfq I1 ygff Il, I I One nnle run--Anderson second, best tnne, 4:44 3!5. XVk?I?I-eziifx' 55515 ff One nnle run-Anderson Hrst, tune, 4 AG. -V I 5 . Ifjgejxl 120 yard hurdles-Russell second, best tune, 16 1f5. QI.: " ,f'2'51" 120 yard hurdles-Russell nrst, tune. 17 2!5. I I 5'-Q II, 3-' I.-'Iyfjfiz-If 220 yard hurdles-Powers hrst, tune, 27. 'fja-I ffgnfg 'M Shot ut-Collins irst 38 ft 9 in Fififi' ff- -331.5-is D ' ' ' ' 1 mile relay-Nebraska won, tune, 3 233 3!5. ,':-" . ' . . . fm- , : - 5I::.'- . : l - l 1 hz 119 . 9 . N ' ' ' . V V ' 4:- ,..,,,,9wi.I -1353? Dlgcus Urow Col mg mt' ' it ' m Q ew Iewldb Pole vault-Russell and :l..1l1ClS'E1'l.l1l1 tle for second, 11 ft. 116 ln. IlrI.,gVpf-Iigf I ' -.fe 'JEJ-wer".-' 5-s.:T!':?f? V Llf-:SJ-i'.:':.'-J--:.-1"iff" Ezs. -:P--" , - ' . . X .. . . ' . . I . wr:-. -.a--f"f'- --'z-I .. ..II,f.I.I Pole xault L11'lClbt1ll1l1 Inst, Russell second, 9 ft. S m. DISCIIS throw-HaI.mOu HI.StI Comms SQCOIKIIIUII ft 2 mI .EII4g:qIgIIgIIII'4f,I.gII .1-" : :.-I :- - , f iv "iii, .-'. 1 ,4:LIF'AT ,-fir -fit.-Ir:I 5II, I . If II II . I I I , II I if- I II'lI -f,..III4 -I.I:I QI. 'L-:li 2351 Bload 1-111111-M-1115011 mi 20 ft' 11 35 m' I-hgh Jump-Russell and Chrlstnras t1e for second. :u ft. 9 rn. S.-gk gf-,,II4'i-I.I'-, !"S'-we ,- ,mV-f 5,-Eu - is . . - . --3 . . 'If -Ig . . I I I I . II I II , . I III I Inq -. 51I .I :III-III-If -PEI .I W mile lelily-Neblilflxa WON, Uwe, 1-3-I gf-1 Shot put-Colllns second. best CllSf2111CC, .-if ft. 2 slll. ,.. I-.IIII5II'I,'I5gr X I I I I I fe, Q1 35 I j:1fQ5'Q,Qffjfil,ZlyII One nnle relav-Nebraska won, tune, 3:37 3!5. Broad jurnp-Munson second, best d1stance, 19 ft. SIE 1n. gi' ' 5, '- YTIJQ-ft w- .s-- I' ' L33 . u In 1 13- Lff. "MIR '.,.-P' . .I,I. I III 1 AQXQEI.: :.II.I .II,II, N-III.II 1 . -1:4 :.--:'V' 3131- ' ,ag ' ki. J '-1'fV- kin: 'lrm-'n1Sl.?:'3"' --an X ---r-4.3 V,'l:3C' 1' J-'-XVN .' ': . Y "J . .nge fJ :QV-zX:.".1-. . - ' ...,t-F r.. .Q . V. 5 -,fx xgw .Q -QQIY5 'VI-' 'I . X 'JP' A-5'--1:51-1.1 - Ss: Xisaf- 125. -5' '. ' I :, jig 1-. j'zv!'-,- C 1 3,11 'df V - sf 1---ff5'.F-P 'E --.'-qxlzsiy'-H '- : FAI qv ,..Ig-5: Nv.I -Igfg .I I 3:35. ,fe I Xfg.. .4,I -gg,-A '53 -,il ' L "--Ui' -2'---1 - 1- f -' ' -ref--1- .- . 2 1 .1 V -V . "- .-Vf. '2 -- -N. NIT' -JL-Meg-..-. .- -- Q -.-yY'g.-- -4 .'- --.-A-an ..-:.4"6- f ,.'u,V.-115-:' ' , I . 1 ., -4 . 1,-' -I x ,' ----, f' --- --,- . . , . -..1- - -- - A . .I ,I. ,. - V - V 1,,:3-,.- A x ,5Ig. --..:. II..- - ,g,.I-,.- ',,-.:I. .- - ,aI-I . 5 .f.:'II'ef 1. ggi:-4.,-S 9 11:1 s . Q, S 5. - .1 .. .5..V A-ISI. . , II5,- . . - I -. .- 'f'5f'-- -wr,.,, ', . 'lv I. :V ':'. - -' ..-zz-11.4. W' -L-'fit-N-Vt :XII 9,51 ' Lgzzjfl-.W -.'g:Z -1-MV. -A .-f:V '.':i-.- '-5.-1 1-.515-ffl:-" - HMS ' - . 1 Xyffg! -' - 4. - .' '1fI6:-.':-- 1: . ' A: gif "Q 5' - -' 1 H,"-J ifffrci-'LPQQSQ'-" . ' - R . ' r5i1gVgif-:- I 'jg.,:-f-gem.,I--':,E':,I1 I. 1, jg:-"I 1 Z1-:I'-"' A--1 I . .51-gg:-1 ,II " . 1. I I 1-'X 1-QQIZIIf.:,f-I.j5, - 1, :,y',-gr'-eg -.':1'2I: V - -+5 i"'15f:Zf:'fli..rS1'?3 'g.mi'ik'?!2gYf-'1':?f - ' .-r.?:E:1'Q',-1' -' ..,p.-:"'- 2251-Sufi-:'.-35' 1'.. '27 '- ' 579' Eg..-:xg If A 'sig i--fa 'rf :3'ff-'flglff-:S'.Ef-.l'-1 '-:- I --9, X-.'5j:2'-If'-ii-fy-. - ' ' I -. f ' .-'.f'i.g!:g"Il5fQ'S5'p-' Ig51f"..pP ' fy:--'..:'-5' '.:'1 -4i"1'Ij-LIL., 1-.,,H5'Qf" E? 'Q gif?-fl, 1 figiiifq .' ' 'I K17Q.'1i -Q55 I".,"Q4-1.5.TI'-"l',f--""f'Q-Q" '21 Iggy,-,BI -4 TJQPQ-,., ' ggff'-1 -fix 31.53- . -' 1 -'sw ' 115' . A'Qc-1?LY3f!417.-Jffiziilszflffl.:5'5".d:5'55f'5'V-.:2f- " A al'-'fl"5"s,f'31i1"7--Qjiflfxl -'.:f'fi1-15-1325 V 1 flflt? T - '- "Wi G"f'1f?------ "'fL"ff. "--4ff?E?iJ-W .' '-LI' 1F94-if-li '3- .MM 0 I " " -. -- III FII IINIIIVQII ,.:IIIIy-g,IV II.g,5I2E5I?II1 f...fIII III., Jie- .I . If .I,III-I, .I I- III, I-I V I I II44. IIIIIIIWI II ,IIIII .IIZIII .3332 IIIIIGI ..I I.II - III I -, ' . .. .1 1 - -I ,- 3,-I: -2 wQ'c,IyZl4-L' I I-I.'I-.'5,,VJ"I ,-'gg 'N Iigisj' 'SIITQ -I - I25551' If' . . j ,V:.-1, ,':2ijIgg',v A-5,v--159. 'rv-b"a,,II I . 5- I '- P. 1 - -It KI - -1' 1 ! 5 - . --I .- - -.P IV :' V I- ,-V 1 - f -. 9' ' .mv 7, .ox -3,13 1, 1 I -I -1.1-.-I I 1 -V ' : 13.-5 , 1 A " -. - - -1.I'....fgi " 511-. '. "+L--2:5 F:,.' Us N :1I.,I-.':- 'Af-' 3 I I : II. ,I-,II-, . I I, I-II II-:LII .IIIIIIL-,IIIIIIILIII I I? I -ISII. ,. K .I.Af5gL.I. - E'-. ' ' ,Jill L. .4555 ffl Tv - 7L'L'Sf:F ' .-1f 1 '- ' ii XJ... " ' r lt ' "i':i:3-2 . -9-Iv-.. -' . . , -- . ' - --- I'...P24 -1- ' -- .-:- .. ,'1-:fra .Les . 1 - .- 5 -..,, . -'Aff' . ,eag2QqJ'?'- I ,,,:-' ,1'4I,fa2g:,LZf-',.55?.. 3 .-I." J-759-:QF'1'RAe9Qf212:55:5jQ5? 5, ,.-if-.Ts I wg. .-.sa-.K -'-5,,m A- l 5" I U .-.-. -. . --f ., . Ri -Y , v -.uv :fs - .. -. - Ib,-ww Y- - .LQ wi- . t c .. - .-.,- -. .M -. -- - 4 . -. -1- -.- . . 1 L. . 'X if q':.:,,4.x-" I . Z vgggcsn ,.- .iii 5 g-Sy'-I'ii?f..4g!f-f,.,-Eg.'i',' ,5tQL2Lgf."'---'g --:'f1:gJg g ,zfgmrbi 0555 1- eg, .av -. f -17.25 Sgt--5 '- yr.-,-,.',-3.-.,.' - --fb 1- SUQ1 ,.. uf -.gug"i5,fy5hy I- ,:. 4 41-fiat . h .-ala.: JM. .- - .1-f 5- . --.-Q-:w."zwew-M .. 'If--.-.iff-E' M ' , -' 5.-'2 -I -f-rs: .1 -iff' .1-11-2-1 J. -. ' !--A . .' 7 C. " ,1'.II:2UrQXk4,:f:'Ub' -- -'-I -' - '.-'- "" ' " - ' ' "' '-'T "- 'iyp .-iff?-U' 'mu,q1.'-r..' Q? ""Q'q-- "V U: ' '-T:--L . ' .x'."..' "Q" - ' --. . "-:. -.1--'.:J' . ' 5 '- -- A .-"L--"'-"L. . 1 "4-'-E-' . ,' -- .- f- -. -- - -. . '-. -:, 2-z -.- -' s . 1 -.5 Q-rf-,Q ewan-f, - - -.11 vt.-:. .' -- - . .:.:t'..-no . J:-Q-.., : .--:Zz-sf' ' " i?t"+nl3?5r'- -1-1 -' ti"-"' 12.55-"5'i7f5f:-:LW-' :X s. 2125-'ni 'ei 13' --ffqrs-:f+ -' 1 -1.1 eff.-r-1-'-11-I.. ' - ' 1. - . 'Q' - - If '1-P'--..s-' 1.-.--ah--' . - :-:- .-Lv .19'4'I'f-rfff-L:-2-' 41- .F -1- fa,-.P-Tai? 422' 4-vel'-:X,S'5y -' . .1-s ra-af, 4:1-.---.-911'-,ff-' 'Q-fi-.x ' - ' .---me - - ' 'H f 1. L. 422- 51,4 A . 'Qs -1,31--up-,Eng-:. --.-gP:-g,.p3Q?.',,ff.,9- f,Q,.g.4:f5" ,f::,.aise.4. 6243?f-'1'9.iz44N-"'fi'."Sfj-?15'r-'U-E!?'fY'f71.-if ' - 1-5 -X -"W V N, lk ' f- f-H." "', 55- 75-' - I :bw 'rf'-.i' "WH" . ' 411.513 ' Z.",.2-5E195-?i"'fEP'-' 5-17:i', 7-329-, "b.'Z?- "Wg -""""" ' , 75.-57' .g1j3'5f,-- H-155121-','-7" . ,- """-Zr,,!-1f.- -', - 'A'---1 '.'?'..',Ii--.ft-Q'-1 sf,-Hiffif i ' 361, 7: L Ififc' :TILT-'J Q-U ,S EY f'. Y" 'V' - WH,-1 ':':' .. -.'1" I ' -'. . -,.1.,'- L .- .nl-.I .AU-. .-.13 L , r ff .'fl2Tl . ' . 1' '- .'r7 df 1 1 - .- , ' ' ' ' x , ' ,, -.HI-x 2-44 " '12 If L- .N' I 5 . - - . - ...Ar .H ' " , ' ' y.,..'.0 -, ,,, fi: . . - - :,:..Q'i'.s.1,,1'..'e'3g. 2 -'I .. .. in ' .4.. .f,+.y. , f 1 3 ' V .- , . :-:t. .. K., . 5 ip.. A.. ftr... ,. . I .. 1 - -'A fe- " ff ' Q ' ' MR ""'1-JF. '- .nn '1-51. :?Z'-Eff -E-::fs.::eg2'f 1-2..,z: - "'f1-war-wissiiilvf' "A' 1- -2242 'M-If: '- .X '-.A ipv-3Q,'A.:.',:1-Huy D f X if x -fn' t..:i-E, ,II 'Z :ew'.:.--.y- 2 'Q-'-. '-':.11..- . .. :Sh '-Q.-.-"fx -ff-Te '- ':1--'-. . tr-:fs " ' ' ' - - '. Q 5' 3'f2": ii QQ-Q:'::-17 "f 2-2-,-I-u gli'-I: 0-L4-" Q--.. 1- .-iff:--Q' '..i ,mt-lap. A' ' ..-.'f'f:f. f '- u'::- .. ,ff-' 5'1'EQ'f 1 -. x... g . E1-' -Eli -m 1' TRACK EETS - - , - . --" 1 l iiciiuib- i' : ' f'-.'7.Ttiix I Ili. :Q-fa.. , - . --.-wi +' ,. ,M Q 9? 'tty' ala.-a-rs'-Q-2 ga' - -ga---P -' '- 1ff":--il-fffgiiiif? , .-if-' '1 '. na- '. -:fn fir- 1- --.-f,:S?i 1 X MINNESOTA DEFEATS NEBRASKA NEBRASKA IN THE MISSOURI VALLEY MEET 1.5.- ..-,,f' .jail I fi-rf' '-T. '3 , . ' S :QE--122 '-3--Tv!"-E Hi- ....gf I . - ' s 1:1-gi-1 :ss .' ggi fqijf 220 yard dash-Reed first, time, 21 4f5. CNew recordj. 100 yard dash-Reed second, May third, tune, 10 flat. 'xijiiipjg if .il - xv .' . 1- Q 1 - ' .-- 5.,:i:,-4-H " :gl :X -: Q h 'S -H--,,,.Qt'bgA -S. I.."',- YH -' -- ' 440 yard dash-Reed hrst time 50 CNew recordj 'If' ',-,,r:' 241: V i l A 5 . . ' - '- -Q.,-'-V' '- -:.-5312 24:51 . . , A 220 yard dash-Christmas second, time, 222 Hat. r Eg bf., 25 One mile run-Anderson hrst, time, 4:34. + 5:1'Q'9-- ir -1' - -..:-ze' ffm ' AJ .ant-r iff. -3' ' wo mile run-Anderson lirst time 10-07 New record - - ' F3'i'f-"Iii ji Q, . .1 f ' f A K D 440 yard dash-Reed hrst, Amber-son second, time 50. CNew RQ g7.iIgi':.'3g,'f3',2, Pt-' 11 .S - 1 . V 265, '- 'Hi 1--7?-'if J -' 120 yard hurdles-Russell first time 18 2f.p . . xii- '- 1 liS..1iiI":'1' - ' ' ' ' P ' 1CC01d5- ' 'f,s,.x if V-5-51: 5331. S- Q . . -5 ' P --. 5- - 220 yard hurdles-Powers hrst, Russell second. time, 27. - -' fa -4 -. .3- .-,-r:e2-:- I . .4 -,. -in if -. --::.- 1-'.-1-':r":g' f . . , . - . . - .. - .. - ' . ., . lu-. 24- 1 'AP -. .f Shotunut-Coums Second, best dlstancey 38 ft. 4743 mi One nnlge run-Andeison Inst, time, 4.20. QNew iccoidl. 'i-zLi'.:-:- -4 f - ' , "IEEE - 'ix' ft' !Pole vault-Lindstrum First, height 11 ft. I U , , , One mile relay-Nebraska won. ,l,f1-Z5j:g'- V 1 .sag if Hammer throw-Collins first, Harmon second, distance, 130 ft. In-.t ii?ff..v 3 - 1 - " f1sfeH2i'vvlF'f?w ft--541 .- .iiii-F 4 A m. . ' . "KFQ'fi'.":1'.l, ."'3f.j: ' . i Half mile relay-Nebraska won, tune, 11231. tNew recordb. 525' '-."Q":., . '-:,. 11.-. 54 --'ss-yi -.5-fi . A. . . H N , ' '- -. 1 ., sf'-1 High Jump-Russell second, height, 41 ft. r in. X -.'-1,-',-I'fy,9--.Q-. -f'-we ': . 1 '. .:.. . .-2 ' -1 L ' , . , . . , -5-'W--. 'fi-H. jg-,I ,f Broad Jump-Munson second, distance, 21 ft. o rn. Results: Missouri 1st, Kansas Ed, Nebraska Sid. g 2 ii'-LT' Z1-.-i ' u5j'.'Q'. : 1-1 , 71- 'zu 1 -. ' , - vi it ae . f. ' 4 - -. K I 2 pf-1. - -. . g --:-3-aa.:--1 , - I- sg-1. - 1 . l-.:..:T:.J:L:A. -4.23 V1 X 5. -3.,.X-Tig.:Nx .1 Y . '3:- .1--'--Q:--1 1 1 ' T-'iq 5-1' I ---.Q-.-5 - ' '- -1 yu. ' - '.-rl , 1 YW- -L-..'1Q- 1 kg" lg: 1 ' N- .I '. 1'. , .mira ev---.-..,-.. -. ,...- -'A----qt.-Lyrf-.,.,.-. .--'vw-E--'FTYZX . ',,..----"'-vi.,-.-,:f?f?fQ-ft, ,f--"WA 114-2 4:eviJ4a1.z-gfjlifff-Fw,-I-1--4 wr-4-:mn . -s.,.-- --'-1'-4fv---- , -' '.""l'f'5Ei'2'ZQ5'lm:??f '- i' -I .X if-211-' ..1ii'-X'g---z:1',f"""f-1':5,.g+ia9'i.-:P urffil' -mf:--"iss:-if-" '- '11bEP2??f'f ., Www .- , Rim "'--'fel-5 -5. E d-.- . Qxlvte- -:. -4 -.pf -- .--.4-.:- -',-1: ---- . -. ,. -lM'yQf:'- 2- :, .-.gnu-1 1.1-H ---,-..-4- -,.-.v.,- f ..--. -nifsv -- -- -. .,-.--- .:.f..- R.. - -P f . . ' f,' --I 1 N95-J A- mu . 'QE 1- H 'N --'-' ' - f ' ' 'I ,- 1- - 1- ,dh .?1".qf--1 A 4-Eiiif' Z- I . 'T "4-71533 .JfffyYf'19?'7.i:S:f 3' -' ' 4'.i-'U35"f'f5'g-fI,y'f"i .f'-fi73'iw+r.'kfQ' " ' ' ' . '-151 -. .. 'I'-,9,i"':, .'4.'2i'3E.x . ' '-fl? '-. V ' . ' 1 - -' ' -' 1' kr'-sg-1-lfff '.:-'f"...-Ky'-:',-'12'-.5139-5-j-,.:s:'4iQv!g' ..'d'I'.QJ-:F -ff'-'-f . Qi. -1-q?,'.-f-.-.33 QL ' , ' e-41 f'H,,fYm .1 YQ- 9. 'ive ' :ff A f,4'f3,. ' ' ,f ' S2 R71:i'Q3'-".-fofiik''IIB-5" I I --1ff.-s-1-'-it-1:sf212a-' 1 .-Hr..-ff' lfii-'fe - - -. rw cfm'-. ' 'f--is " 1 iff' ii' 'iQ'lfiZ57k' - .'.-'.'-.Xl'1'l'.'-ltffIf""' .-4557 'viii 'I f' wif? E:i,fi?9'V"..iff-'f3'i3A ' V- ff:-'74'.""i 531 LL ' " L 1 5 " i ' ' ' -iz'-1: 213: -yy . '. .-if -' - -5.-" -7- . - MT? 11--1-9 ' . . .. "4 5.1 ., N- E 5, , . I, gr . l J':V..-- I. , 1 .-V. D- X.. Z Uni?-. AE.. V: :VA n ., - , . ...T V , N . , E. L' --,..--'lliU,...,.x.:.:.. - - .. xl . - I " " , 'fffff - '.,--'F W' P. ' We 'J' ' . . .'--'-'EI-H ff'13W1"S -fri: r '-'- - '-ms' - - ...,. .....f1.-1 . .. Q91 i - , .Ig ::.I:,.',--"Q .- I-.-...vu ,5ff1'g91'7,Q':f4.z: 5:35 5vf5'4,'i. , ,,'-,1f,:,3.:-- . -- ' - ' ' A N If-wV1Y'5K2 J' f- rf.-fb -' cf Jugs 1 -. ' . 'i.z':1- grim - --.-:'-ff? -lf: 1-1 '. . nf-. '- .- -. . -. - .7 . , x.q,E45,x:.4'A .lk w , , . -IG. gl 9659- A 3.51 61.3 --,,...-1-r,.g..4Q:,-.G .1 N, .,,1A3:.-Tffz.5.,u7N.55,.-dl-.fl ,Li gag N 1' :,gk.::.:-., ,QL . . . b :' - --f - . 2: h . -4 ,. , V- . . i,:qrr .-, ,V -, 14, ' Ln. v' 5,1 l. :-,. V .-g.,-, U - 1. .2 .5313 . -,A -1. - 1 -.'.- 5,111 .-9 ,' ', , , ' - '.ff?'7?1 A " 'i .K if -'Tai T':'r'4f:':":-.-'?:73" .sxffi .g25"3"3 "" 5:'igf:aC7'f'11f:f:, 5 1-Li.:3F:.,-. cxb ?15sQ"1"-1--5:-511:..--'- " 2 '. , - -'W' -'il' Q ,. , . . l-,Fi-F1 L: .-..le,,.f,F".:ygg15g?:-II, :HE is YA, ,Ia . ,.. 'l'gs-::."'..--2r,:,E2Ly:-,,-L-Tgrt - ,Aix Av A Fr. . -i 451,---.iz 4, , -551: M-Z Aden Elgliiiz- as-, .U . ,,-. ,jf h X. it , 3563!513,.V, E5-r A 2 ,iv 4:73 4. .. .--.3..q-..,..- :EW 1-A-g4i'g.g,jr.1 X R:-:UI .'...:,?. VQXQ4- .- .VJ -5? 1--ft.: w 11, -f- --,4- -,,g,. ......,p. . , .1 A, - . '. M. , A- ... -no-. ,' . - ..' " , 11: Q..-:: , Q 5.1: ' - -15-5 i 1-' .,-- .'---'v A' 'I--. ' -.-. .. ' . Q 4 1 ,- f . A .. , . jf' 4 . Yr" Yrifx .,4 -2 43, :Slim - -:'-'55'i1:f:? f,..'?", in 'if1'fL1.Q.s1QFff1sl,Zf ' :gg j.Q3f3'f,,-If :- I. -":',1.Q:'3,'-',Q1'13-fi, . - j'1'r'f.fP.. .1 H' -'-Nfl , 9555. ,..L,' A ' -' . f f. ' 1. " -, . "Q . V' -'-.:.: . -.: i-. V . P - .. ' '1':1:H1-.'f'111- ff.-f' f. Ps'-..f . f.-xmas. -' ' '- :livin ' -'-:J:1"' Lf ' .1174-1 f'N:""'lExf A - ' : .1 Sf- -. ' T XQ'.'.f: 5, " '?'.-215.52533-rua. -i1f'?1z1.'1 1-'kfi1fJEE111-BANG?" "1-.1f?:',1'9453, "ff.. 'f'-s'?f5'f'-F11 1' '!E:4'1f .- 392112 : Wifi.. gsm' -- 4 .,2?R'4 'Z-Eu . ii: -:QR - . a.?.-,f--'- :z:.- . - 1 ff.gv:i:.5.,55!2f,, 4-A .m...- . fzggiff , . .Q 1...-5532.1-3 A I ,tl -U-1. -Q. ,L ' -' J W -' ff-J-'wr-'ff zf-1"frra4feE?f..... v 'wffncifi' 5' 29?-2'ia"55'1':5:3.r!2-ii.-. Qi-. - '- Q. .-g -I :,... mi.-".-111-'.:-.:..s:..1.1z,-ff K .. -gf: ' 1 eizm -'-X... N . . --., - fu- .- .-.-N ,.'-' - - '- --,.::... -14-L-,:1-' 3:5-K 1 2-g:,4--.:gr::f.:w:-.-'gl . . 4,'.43.,. -- - 3 '7, ai-,nl - , . , . J LH -aALx912W"" .,.- 1 M xx lgfzfligxg,,x5g:,Ej,i:xg,m5g55i.:3,?,'t-vwrf,,w,u5qg3q2?g, .. . .: :iii Liu - :-:gg 1:2151 NX '55 u....'-1351.1 - , .71--13: g Tfxf 3. i 11g,'.- -'f , - .yr ,P -5, .- 'f'.':',:,A:J.g.j..7 I '- ki-11--If ,,,i..'.J ' 1. -.XZ WL1'I11ij.fffsv-"'1 ,gif .-y.1,'f g .QL -L.-fi. -:ff-. , A..-.4 ... 1 E .Fu -, 'pa Qgtlegi- 'i , .. -'r"':-A pg. N1-1-na 1 .- , 4- L:-'HZ' .--J: -. -. ,.'2. q. .- l ' fi. QiJ:2.fx5ZE-iff! E'-'F f .35 .- .-1e,"'??'. '- -. .P ,gik E x 1:31 - 1 !:f:f2z fx-3 ALP." ' A 5 -.1-. 731 ., 11: ,' ' ,. A 1 . ' .1 'lr'-3. ,a-.3 . .. :rm-. -IH . ,,- - - ,-. ...Q , . . 15116. : x,-in .5 I lnsnix 2 2 Af 'Elf W5 ' f': ff- '- TYW 'fs 1 7 - .' , A -rf -4 ,S 3 .ig 1--.A-,ig -,fl ' 'Elf :'.-51.3 -,i-P X Q'-fi ' 1. I 4f"gv""f7'1'F -'inililz-'gl 3's.5:1'-'fig' 4-'ia X' 53 ' XPP.: .74 ,E 4 Q fr .fa 1 .w'::g,'1 .IE . ,H -- '- '1g. lf: ...Jia--'f'v I ,- ' -'Ffa if:-.-3-' 'mf-..'-1 'ff' Z- .- 3 f rfaxeli' -'-ak' 53211: 5122? . , -ze. . H -'-f' .5 552.1-'.'I:3 1 g. 'DXf.i.3r?i3. r. ' . " -w"':F'1 X f-'5f':'- -2.311 1 -:?"".M 'f' . - . 5:'- ':Z'. '1 .5 '. :z.,?...f,, .t 'E -' -. .' PI? -Sli' X ' .-.-www. '54-3:.x -I ,45':SLQ'RM ag E 5 -.fc P'-f.,.GPf45 5733? '25-I 4' 5.25-:J-E .',j'1" 3' gffffgi "" 1:1 51 'l-fav ."' :J .di 'fftx I-'.-I-J xv A ' N -:- A X 1:-If. - f"'...."! .ff.f.,: . lic? -151.1 'mf' , , ...nw ,I wg: N ....-x - ' 5 ' .' .T 'fi' Q 5 f ' . .I 4 A .M T..,5..,, I. - .I 5 Wz........-.225--,,.,N,.-is .3 1 - - Vx. , X ,ilgly -.K---1 -. -45. gf-3' -' . S. 3. r-rffM JPf'3.4 Q.-5 1:-'?'3"1?iQY-3125: 5 3-Y. Wfvfi 'ff'- jfj- , -,x1L.,v-l.1.A:N xg. 1-A '-f -U, 1 " xi Z 1. 'ig N' . 'z 1.-'-QA. LJ 52 'f 5: ' ff r.' .' 9. II, ,XTX -- 4' ' .Sh -af- 'Q."l 'ran N' f.- -2 - 5 --.,x'X . is ' 5.13 lg.. ' .QV -5... - fav:-r w ff-I ' Q- '1E-- Q21 - Ar ' Nfgvf,-gr::"f . C f m. is-ff-51 -. 51..- .2':':h: 'it' Y 4 T ross'c0ul'ltl'y Team I 331-a - 5. - T ::'g,g's -TT-f',!-?fQ,g'-Zf' ' Op ROW-Boggs DI. Cl 5 C 1,.'-QQ. ' 55.--...-faqgyfgi-1'1. QL... Bottom ROWMC ' - 211111 iCoachp SW. . 1. I - '. x 53.x..,.,.-.::,,..!,,..-uw Q ales, Anderqou Uhlpmin Anson 1:5 Xrggr-5-, 13 , , .:,-,'- , ZA' ,gQ3:. j' - .13':.- ' " ' .lv-H --' "1 . ,.. M ' ' '- .m ' ' , I x T,-. -- ,'. -QA , 3' "V 4? :'1"'f"'F' 37Y"u2"F7:ZN . D kenneth' SIHWI' 'f V- fi '---"-1 .' .--.rg-.I-'.-51 W,-'fiirfffs-,' ,ff-f -A:5.f,pr 3'q.':':f-"' :-9-.,...,.--Mm. f.. 1 - f -fa -...L . .' 67,-p..." Q .,,:.V.A 13.5, Aung -5' 'J' ,YQ L.-N ,...-::4,.,-, f:41x'.,,s, ,f--' W, 4 .-Z '-on-4-me-evra-X I NE Ag 1 -..J',4A i Xgi.fL'5'ff..1',ZE':k ,.-i:Zixu'-W" 1'-Q?" f' ...1g5'5S5:f'27.-.1252:5f?3?ff'I'f5i'f,. :Tfi3Hif29t -- kv1f'fYk3.'fevfJwa-fg,Q5rf:'q:-.-W, ,J , I Kjtf.,'1-1 few '. - ' , . 5, -,sv f 1' ,' lf A-,-,'.j., I'-55-fj2..2f ,1-Z1'f:-'i,.,.:'5'- f' ' y - -sv. " , '-3'g?,Lf.52,"!1.g-5. , '5Q:f1:'r-- , h ,- 'Q-, 'qw-5 , . sin- f .-11+ A -f4eEZf'53'-f.5r5:A.- Q . ' ,-:.r.f.:f' .-"ff Q- K .5-ff.:.wTIzx?'. .'f'..-:ff Hw.., g .- rf wnH2.'f111'.3:s::---.-.. .-.-...fax-www-.S . -- N--Jr. . ' -.Q--H .45 . -., ,N " :2-??Ygn- . f. 4:-"wi ',.' f1.y:s-'T' 22.-Q-'fygi-.:45' .. ,,,'-1,42-21 1" , .e.-., f'?:"' " - --R -.Lex-y -- .y.?f?'.'E,i .ts-.-1: Qu.,-1, " '-.1.'4'-ls:-5-r" -- . . " P 1- i- -gl 11.. I ' - Q u -. fv- . ' '- . ' 2- ' - -- -' ." -H-' ,-'.'.,:1'f:'- .Ar-1'1.' ' -'jir' ----f :C2 ' w JEVS! ' . ' ."f'1 .:f...-'. , 1"-f' - -5 1 r '. ' . 'f Nb' " f- . ' ' fin.-. . . - 1' 11-.. f'waf:f:-"7- Iii' .f.'s':."'af? 4 1'-9 .- f' -1:2 iif:-?...1ai?x2.7-a..,. . - '- '-.'-i.-'??f'i.mm.. . 2 E ,y..' 1' ' 1:1 Er by had - '. -4 :2'.1l:7:,:f:xEN5g' w 1--'.'g'.2' -L:-f -- gf -'F'--1 .' ,ul -'.- A hy 'MQL'--. ,f ." .1 .f.- -55' ' f-'-, ' Nz'-'--4'-K - . ".14,I. 1 gg VL .'I11'-'.-'f--"f-'g-:'- - fy "- -14:-.:::f,glf.,. , 'bs ..g1: ss! -5 -,Q-'iq .gy . ,v -. rft- '.fZ5'f?h c'7-.-:- " ,LAI 4 .sie '--,fy x,.L f , '21 . "-f:I'7:a.,' V Ev-15. -XJ. 'lqfi -' 5.11-'-.':.'.11:-"--. -1. ' , '-. 'Y 112.53-fpx -,--5'-f: . . . 5-:-1: 113: , -. if A '.-.",,f--4" ,A-'f-tw ,.:.15-. :A g . , v. +211-,fp g ' . .. I --v .q - W, . -mi., 'g.'.i-.-.-.,'f." fi. -- wg .. - 'Q-J K . ' 'E' HT--5 . - 4 Alf- "'A"::'p1.?':w'-' if' gif?-"' .r-f".-1,- 5 A ' Br? .. - Rlz,-.-.Y-?aag. if2R!.m ,A-' ' ' f- ' .' 5 ' fi" - "-' f"'1f- -'Z:2,flC9F" -'IQ'-L-f.."X4L2l',9'1,,"' --7 - ' '1"i1?'1 3 '7 9737- F-G15-71Y?5mS2h 495 1' VENT". Xu' P I 259-ALI: N - . I -F' - '. 'fm - '-vu-: ' :mnff 4-. L "ahve ...EJ - 'X -:H QE' -. 1' :'1'f-ffk. '- ii. ' .. Z' -.. . . x, fl . -, .... M, 1 '-. -X' F L. . - f.- 1 1 4. - , 11 . V-1 - - ' f v f ..-,1,. - - -', -Aw. -Miz. 'I-24-3, FS:-3-X ' -:rf N-A ' 'Q .' 1 gf 1' ' --r...-PN ' . ,.,. :.- +: - ' I:" N , 2. 1--. ' 1. , -- ,. ,ings - Q' 3 N A .. A U Z.: V- Q' , " k ' '.j" rf' ' . ' ,'..-s?- I-. . 'A '54 S -,, ,4 ... ,. -" 411i . x.'-::.-..'- 1-f. .r--. -, Sv- 1.g.g--: ,. . . min. ..f1 1 1' .QQ-15,7 -,1i?K6"' ' 1: .- :- f-""' ,-1. c--fi 4152 H'-AT 1.- x- ---. 2 ' g4'5':' ' ,L-1:5-' :, ffm- : KL,.' b'--" . r, -fx - 1.2 .517 xxx: 1' If 211: .' r' -ws: . ?....' . . Q' ' 1 1 I 1 1. X mn -', .1 ,- ...-Me .- -.y v ,:. .I . ,ws - - -.-'JS' . -4 '4-'l,:-.:.g- ..x- , ..', dm- 'I' 'ab' N "' ' P A I - Niki' jx.-. ,, , . . ,,4, I - . VW- : :,,.'- 2: - 'v' :f L -h...,,X4 , l . , ..,. . . .,-,.. , . . .I . .,z.x x4.,. ,h .. ' A . ::??5W'5':d . , -iii-q.v fe, R ti Q'-Hs-1 'N - 14 1 4 .n ' ".: ,-yi. 'N ' Kr: , K ... , . , ..g..A ... .A , 5. 4. X fx ,A -.-,.N.::--.:' Q., 1 -.ci X. r ,-5 . ,. 1 I -2'-air fir., 1: if' 4, -. ' -,:.::: gg- N-:FV -.53 H, "--mu As.s.f-111114 , -23.9. , :, ffxi- 'E'--"t:"E?g-+5 '- . J ,. 4.122-.f ' Q :- ' 2 ga: '-11' i sn a11 z'eyf?1e5i E 1 'n I lr 'KA-I .f 'Hg' . A '?. J - , "Tm 'Cut- ,q, ha.lf"'ft'i7 g2'- Firma s' '. . ..A-3.35 . ,. .., . .-:Q'.--..-..1rg'!-ZfTJ!Z?H?7,.. 'Jw r ' 1 ' 1711 'fe-'f-m'fY",yfivgk-TE,-'-'!:'1':' "2'1Q'f73ff"'-'I ' 'MJ-':!C1',. ii,',""'---c:51':1f2:!f-.'Z1 , C 'i' K ' N. " 7, ' Qqg -q::5iA1T.A'1':"- ""5m.3-.gf iFh't3P'Q'3-!:'?E7''-'v::,.::'A'.:M' ' E' 5 . J. 1 I' ' A qi"-C53 , ,L -' 'iii-jxjz 213.1 - -' ' . -xg 3.-frqfviaf , L, ' 'fx -, .f ,tgzf ' - 355-.' '1 vi.. ..y's,f.Q'9.,, 5 - ' ' ,3:T?fi?fQ3'5r'.., - '. Q -we-N A -.A -,- K--3. 1. -'E +0 1.-.1 .-. ., 4. -. - ,. .-.H .m . - . -.4 , gig: . :13,.,,M- -. f ' :wg -4: 511-1-j.f.'f,-i,1g1g':.f", f., , s ' 'Z-5-,', .-Ng . ' A '. an ggnqwfg , . gi-Q 'fic-' LH-QQ-','L-1-:.,AQ..'21L , w, A '-ff-Qrh -55 'Hg . 1 4 -:gL::.7,. - . 4 'MEI . . r ' -'wx , 4. --. , is Q , . .' '. -ln., '51 ' ' fS."Lf'?' ' "G-':7' .H on -" dt'-7 3. N., ' , -415'-1' ,T- 1-. I .5431 ..- -1, .4 .L A3 ,g- A -p'l,,.... 15. '. -I-,, -.8 -A-.::-I -- ,-.111 J .Q . . - - .. y - -- -' : : x v-7 ' 1- '. 1 , .' -' ,-1 - ' , 'V ,, . V ,244 .wx-N. T91 --E "mi -1.4, f+"::. -f :-' f. ' -xii 1.12 l . ,jk .A 'uf-rv ,Z , .fic X.-' 'T . - -. ,- .J '. :7t,4," -A . b if ,U y... ' -l . . .75 I 274, .r,f','. fl. 1 if-j .gf-T, L. 1 fy' l 1 g'. I 3,',fXg5, .1 1' J A" - ' - -",vx ' 1-'a-L 5 . ' , JV.. u ' A, 2:5-v 51.1 .r. 5'-mx - iff '. ' w f - .-'1.:fi.j: ---:. -ki 2 x x .z1.r1lh:.'v.v r :E L ,QQ-.-I. . 4- - - .1 .,. -. -' ' l J H -fu.. ' .fIx. - Q mx. , 2239" 4 3 . ,..:. .f 1.--5 .1-.,.. , 1 G-1 '-.::+' f Fri-- ' : 135.9 2 .1 1 .-,ay :J,nQ.4-v'- '- .- ' S. '- .-: f I . . V - wi '1- : 1- I- 2 .r . -.'a- ., 14-J, ,JA I--' 15. . 1 EI a.-' if-Eff f-'Egg 'Jig x - ' n ,- - I , . JE-I ,iA'.11.5 , Jak. 16. .Y . I i-'J-ff: fias- vb, . v 1 'Sul 1-'. x . ' 1, .--.,. , -gn . kf',:,,, H .Jw . . .,g. - -4.7. ..x.- 'QL' 1 ,fer N ,,..g . 2 , 1 gs. 4 1 ... sg., Q-A.. -..-.,.. - qi in ,s-. . N, 5,- ...Y . .'i1-'-.rf -. ,. E-:iii-' ' ef'-537: 'l X '::'. fn:- -if X H '-1555: 25-. -' :EIN-'Y ---I 'Si 1 1:5 .f - ' ,L - ,1-' K: Cru' . . I, Y I x.., R - - .MNDW , ff, '. Hatiil. L,.H.t.::. ,,-N. 'Raed .-1-.11 L4-5:x.:?f4,A .x '-QE.. fl ' Ziff. six?-f-'N 'fp rH 2-35 :eff 1 .fi'1,12.: -.135 ,-.119 -:. '- 5 mu, ming-'-E X s -4: K--'-.3 1 1-. . .- 'Y . 1 3-1 if , .. ".f7Q?3'i-'. ' 'z pie: .xi -"' H-1'-W " . -.9 TVR 55. ' .saff F , f5'5--e'-.' -'3 2 ,qqjfgi l v'.,.5'ax . i H2523-" -5 1 s. 'iii--'39 X . L q -5:-,. .1 .I ...vel ,, 13,- r: JL -53 zgfrlzz, 11-22:55 e.-I .x ' .:f.,7 '. X ,.:.,.f.1 I-',q:'.:3'3Q "Eu, .ttfz-.-Q '-42:5--A L Effff"3.'.JP:- --fi 1 if 1 xv - :nl ,,+.-. ff-. - rg. 121-X ..',- RQ , - I ". -K . '-'L-iff wr. f-' - 1. '-I .-'fill -jf. 1, - ,f -. wif - - S. A arf . 1 .r -3-11 ' '-9 . v- 'f M: 'ai - Q-if -we-2.2.5-, -. -:La - ' F' 1 1 'T ' 152 J L,-. RQ.. - . A "'Zg.R5'--.5 ' . X . ai X159-9-., - - - K g,.k .45 : 4: 1 5 ff- - it 355-R' Q :Af .5141 . S ua.-+l'q:i.,.K .5 '. . I R Q5-1 ii... '-'gig-A .- . xl-'Q-' 'TUB . .ftiiwfra . . ,fs-.--. -,-1g:f60'5?E5?6?'?gf . IW? 4kYfJ'?Pf15'fvQaff,-':',-'-'frm 'ftffl'--'I - -.vm::1'.1'3':"'ff1--.- .m.'-f5E::'- G' L- v - -1'-:.-H . N Y- N. , -A - ' - " -' '- ."' .12 'Z' '--.::J':17 "':. ' -' ' -'- . Txzf. -- - ' - - - .' ".,, E vii-.y .- - ,Q . . r 1-,3-' 5 A ' 'I '-,-' .2?5f"'.,-qgbxnw. '- V "D: -Q ,zj-QE.-: Lim" , I -. .' 1,-.-.112 'SK' 'CLK "Wi .:1?x?12-'-al . . ' "'-'I'-fi- .iifis-iiii-GW'---. , '. . '-., r 'Jig '5 M - ' T121 sin' 'W '5?Q1'.-'f:'.4f-'gi'-"l:- " . '- 2'::.'c5.'.i15' " 1' . ' ':. A15-.,-,. "iw,-J. . v 5-1 ,' x - ,.'.g.g..-..-.g.::q,-., -5, - , .':,,..:55-A .i , , - '4 ' Eiliiflft V 7 GF-15: .L-."24'f-,?.'i"":I'-'""-'Q Q' X1 1?-J4.q?'f1vN 25 -?,Q.?q- - . - N. 'z-f-'-91,-. -asv uk.. -SL. -- 1 Zz. V - 1 Q .Pr iy - -5 1: mg, 1,":.-gS'.,--'-Eff--,-. -,r--.- : ' -' . - ', 'I wi. 1 , f.. .xi-9: .: -- , x 715- 1:,.4.- .. --at-. .-.-., -- , : -.-- - .Q-, - I f- -4, -- .- -1 .-P JN .. ., ,. . , .- i .- - -V 1. - ri . . ' JH'-,-4 vs. .Tac 1.-xx .' .'7u4:.g. ' 'Yu-.ix f-'---"5 ' - - -5:1 M.. .54"".K 1 .372 -Nfflxl-'.' V1 f'f'z 5 !'?'- . 'TF-' " ...ri ,' Q -::,1g- ',':ff'f'. '- ' - - 2 ' ' 'Z-L-4:1 F:,.'x A X x ::.,,,' -4' "F - . A - - ,-..-. . 4.5.21-1 ,. -- x . '..' v5,i4:a1::,,y .53 , -ef' . - ' hi. '. ' ...ww 'gr ,F"' T. 7 J .if za-' , E . -. , 'ml rg.: V-jg E4 jfzfpb ., 1- -. ku- ft, 1 ' ' - W1 .2---,4 .wg 1' '1 dfzi' -' ' K hp .x.,?f..Y'.... Ty., . x ..:'?C'-1-'C '- - , "',,::r,r. . 'I I ' -dill: -5:31 - 'fb . g:'.-:-. . '5E.5i,!!4ff N... U. - .f ...fx- zff 5- xr' 1 -' 'i ' ,',4-1?3?Zfx .1 K ,LJ - .1 1 I, Ju. 14341. ' ti -4 X141 Q f, ""k 4 I x . .N , .,4,""' f-N ...Q , ,e-4. ,-.15 .- , , x x :lap ny? 1. - N 4. iv-- s-G 34 '14--l .IZ v ref. ff'-x i' .,-fc . V. '- 251.557 - TE' -1-1:-x - .ui - 1,41 .':.-7, ra' my .N -mn 0' ggamsv- , , N A ffggcf-71555455 .. ' 'D -1- ' Q - , "7f1f':P4f,-3:31.-.- I .., -,1 43gl.5':.1:'.,gx' 3' .D --L :.'e"..1-' -. ' .Q .IF-A , . , h ff' ,gm f. -9:31 4 12-., , -gb Lu- H. --fy -f -' T- 'wsu '-'5fj4Ifff',1f:.. ff'-. ' '.g":.. E. -A .-, Ei 92 X - '- -.1 :,',f4':, - 9 -:I . -. ' 3 H., M .. I P . .V :' F 2, '.Ar.. . I--J' , -Q , .... .. 'M' 5' -'Q-,:.5,.2:. I D l 341- . "lf - .Q '- ,M -.1 11-?"' I ','. W',fy5csA2E:- .1,'.1B'I 'iii-'-32,-. ''.---"'-f'f"f'T"'f-15:?fvw ,... "" ' A-I-1 .- - -' 31 2535. .4iTg,Q,Qffr0:'1'-f'i'f fff1fQ5J'f-. ' ' .N 1 . S, , -if-' ""' ' '- " " 1 '- Y A ': 'Fil 'f " Qsfqfi-5,1 .F ,.- . . ., :-' .wZ3'-xl 41' f-:Q-F. .-' ' T5"f"--sn' .1 -, 'Z-..' .' 'iv . 'rg.1....,- sh 51- dy ..-. -5. H "1.,'. J Sf' ',f:' I-J-1--'-': 2j.'.,- 51' 4. L'-i -- 1- .P --'--4'-': "xg 5, I-. ' -5- -g . ' -' Q ':ff.51'. 1Z111ff.C:"5 ?'f3fgQZi-.'-J - 'Z.-2324 1-' ' ' a"'f':"5?9ei3!:5"" -f2a524EfQ'i3'ff- ',Hae?A'i--3S5':' 7? "" '.7-f.?'?i'1Ff'fl'lf51: 'qS"":-. 4 ' .. , .' .--3211-.. -. 'f- 1.2.3 5-fl'-:,7:+-5. ,gf f-ff. , , - . -5:21-3i5"'A, A if , 'i'!z,e.s' A,-. :.:- '-5:-plz?-I Q ' 'Z :.,.,, 14 3 A 'il-gs.. 1... vu- 65' N-.-,,.," -. .. l4'NE,',,f4g'.-.??53,-:Q 95.5. .- Q ..- 3.,.-,,L,..',-..,- 1- QZJNQ-g.f,I.,5,.5,,5yjy,,:4..1fQ,gg.gQS'!-35qgffi133' 1.32 U :ug Q, ni -.-mba.-ggg-r 1- 55.5. ' f-ft-g:5g55,,j-gfigfx',3:-,-Q75-N'-M...-.3.:-xc.-. .. ,,'r' -. xg - - gs' .L 1,-1 ..-ggi,,- --M Y Q-rfr:-15ag,p'3,-: if "' H1145 -. . Q .- qivzggd gn-r O Q- ,rf-5 '- -'...-:-aj-a i','gg1::: f:.,1..,m 1..:--- ww '-----+ -- v - 1, 4 . ,F ,.1:.ag.-SZ,-.-, N: 551- -..,-:,-5,g?j53Eg- 9,1'-1g,,??1::- .4-,g:-- -ggifg, -72,15-,ggqyyzg-f-.-,,h .X 'K ' -' ' ' ' . .- ' 'D' r "4f1f35,2?fS1 1' '7'i-y:.1'L1 ' f'.2.-f."ff'-.1 ' ":'fZf.-. lil' 555315. v 1 Q '-Z f"- '-.. 'Gang' "', X", 'i"f"f "if 'S 'A-nv" f" -' -' 3315 ,1::f'.'5'-'5- - "'2""I.:':L-2-f '. -' "1'l'ff:1 'li.i"'S'i.2 - T . 4 ' -' ff- mx' 7395" '-f7:yg'51-fifffarf' P"'5i2?i2 ,-FTSE awww .-1.11:---vii: ' I-W' .Q:1,::.'1'li7' , -fp. ' . 4. ,,., . A - ,I ,Q f' J-5-:,'c:. '. '.j-533.z5..3,.,,'-:,. ' '-'lv ' . I --fi, ' ' ' V ' -- -. . . ,J " f--.,,3.., ., -,,..,,f3Ifig:' '-.-1-3:3951-if-'..:,.,3.-- '-'Mg Ty- , .5g'4?J-'Y -.J?:1H':y,'--'g-:-51 -11-'bk . .E.:""'1l-5, ,1. 3- - 'Q , :J-5. -. ig-5 a-1 'Mffangq--'Y 'Nr' 252-'-.-gawk-Lwtfkf--.fa "liar," -. - '-H32 '49-Lf.--:.-. ' -' ' .131-:-151:3Q 2:-1-'.4-2 . -' '. I . " 1-'Y' " XM! fiwfiiggx - fziigzl :j 1, ij-'alia-ea-ff49.gaa.eSi1z:s f if.g',frfU-if .- ' "',4':-zeelkiiiggi? -':.xl5:-jf?-.. iii?-fl-F -' 5-15 "I-Q b -, , , , -L-A--..'5.' LR --rf, JZIQLLQJ- ,-:Li I x -,1..-Q.4g'- is .Mr 5-l1,,?-1'-I-, ' "-' --:. . -,.-.wmv -.f ..:.- .,-',- - . -- 'N 52' 1?-:E:f+1,"i ?'1r'R': N' 2.-e.-' .113-1-'.-. x- . .--.. 5: -.hy L:-'ak 1 .1-L .- ' ..: Q 2 -wir. '-'-.lx -:fit 1. ' '- :' " fee: -L- T "P . ' ng. . . gal ...JI I . A, A, sw. --. , -H' .thug . --,A-.eg-1:12 5 y 31. --J -f"' '. .-Q' ,Qga I 1 4 .- . '..f-'-- - . J'-' M5335 'I"2' f-'?'5i:1 J ,.':.-' ,, ' t- -3121j.'j'. 5.5 5 :.j5.f.' .' - 1?-JJ' '-:-:' ' Q, .,,,,- -: " '.9"v.5"'- '- 4 . . - -,-':,..'. . . : ' :fi 55.39-'.,..-,gs-',-,.-aef--QF . ' f"'11 " TTR 1 1 - , :na-..' - ,,:, -. tv- ..1,:..,-gg-.1-" - , 0.5-55. 2246: E .- ' - . . " '11-. 37: .S'1'-,PI-P ' 9.5. -1. 'Q ,rgzf ' 1 :F g-z-.' -,'- 1 ,- yn- 4 , - ,,,.: aff .55 !:"J ."1f 'i " .. "f7'3S5l'- if? 1 ,f .-'P -.:si.- ri " .--141- 2f'.-I:-' - 'Fx . --1: ' N . 5 2 'A .-' 'FFP7-Z'7 ' 71" isp. 'fo 1: . . "I .5 5Z32':'.'7!i X E'-15 ig' .9 5 ' -.1., -r-'--: :-,.'. 3 ----'-c . :TTY--1? 3 X' r. ,M-X 1.3:-52f11E?: -2:55. --'fimpqg '55-53.1 3. -' -.-4' .v ,.,-gn.. . 61:21-.,-:. '31 '22-..' 3-5, .--'f ,-rr Jr", 'X PKK- .-. 2--2. 'r - ..-.fs if 9-. -..:s 1 .'.5,-'-, -. 1 , P .- , .'.az1:. '-6' - -71: ,.' J... .- .L .fS":' --.1-3-2: .01-f'Zs:':f . Us--zivg-:X fi., - ., -,.5..+- - ..-:,y...,p, f.,., - . - 'lf if .ff I- If ,' '51.5,Q"'-1 5: 1 'g 7 ii -I. A- .-, his '. V2 -1'A::1Si-l1:im.ggj, X FM? ' f51:15'!.'I Y 5:30 lf' L," .. - .,-4a,4. T ,, N: r .,.., 1-Q . - - fgqwky Ka-1 G-15. Xu. -.,.' ,,.. P . -5:5-if 4: fi S "5 'E 12 if:-tl ff. '- X ' :face . T1 . .-1v'T:'-r?E.?" ' 512- f-4'-' 532'-z ' rl' i '- z -f H I :Z '- ' .e. ,ifl iii? Lg. . .. Jx..-'.l,. X5..42tt1--,.-L55-its, gig... ,L v -- 44- fu. 5.3 I- .' v- A., , . 167' P ' :QQ-.1413 '-55. 5511513 'J gi-5121-'. '?,1f'f'2 , ,-5:-in: .-7' MEL! .-up 'fl -.ff--. -fc, -'K ,naw v-- yy--1,.' , if- - :-:. 1'-. X!- ' 'L- ,- -- I 'ff I . -- , -:?I::5i..ai.::!m::w- . ., A, . I 'aff-.:, :Q .,.,....,X Th I if I 1 +27 --iii, .:5i:-'51 -i--llxw '112f'55? 3 ' :SEWER - - 9 ia ' . ": ' 5 "3 Y' swg::fN.!.55:E?SP5- -.fy--:wx . D335 Game 25 .r 1.15, .--fx .-.' " wg:-1-:-f. '- -' ' .,..'-gf -- . .ff-'f -,-15.-5-3 g,....,,,...... '-4 -5.3, Q.. .-- ' "'A"if-.',x -:.?'Tf:"" 7 fs- ' -f'L'5KFL"-."'f.?lY'IE' " . - "mf .N....-:-lf'v'1"t-.-:.-493, .:E"'K::2-'5G'- iii' Wi: . ,.fSEi:'5'Z- ..zif?' ' ' -', Z- ' , :"f3fQ1fF"'. -5-,.--:yg22713-,1fE.'g33L'-:-' ' " Iiifgr'-qs. .,.----, ,-., : 3-'-'til gdg- , I-an 1 ELM - g, . -- , .-,. -F, -' 1'-r:7'! ,W '--.,,P.-.- K . '. -. '. -,III -3-'.14"-.- ':- J- -'11y:l2' A ,.. . I -...,,,,,v,M A -.Q '-1 X 1,-' - ': Y. :1."5f'-Wh: --grfbrf-'fy -:eel . -. A-1-:-.1-'-' 4?-:Q '--.-way' -. Y N-.-f-,S-2're.. .- '.'.1- fi- 7- " -'-15' ,-"Q:-'f' ..l11"'-. N.L 3'-11' 'ffff' ,- ' v '-if-if "7"f-9'1" .' ' ., 'ggi'ffl1L:'-f: '?7'- 554'-'7'1":S -1 f"':5'Ir73a'- . 5 ' Me - '.-+ ':. "2 ' - iff " -iv-'M"'w-"'i ..fff?3?ff4-'- .-14f5S"'i-...f'g4w15-6:2512-" Jfwfff 1 "1'ff':" '..4rf-511-ez-:if:4-Wy , ' ,. L - A ' :C-ft. fg ' -1 " 'g M' ' , zligf'-:Y 'I' ' -..1" .:g-1 --.gI- .-2-f- 1 . .5-if "Av " ' -'dx' . fX'EL1.w'-.f1'As'., , . icy, , ' fry- '--1-N5 .,R,x+.,f-ggi?-xy, -.1 -,jg ..-ig:-.:7i:,-'f'f.-2 ,559 I-11 .4-1-:gzgfff gs-,p3J3'1' ff?-" . ir. . X S Q " , 1. " . - ' - " j.:f.--1 ----' -2: 1-if .22 ,- .zfrf-' . U? Q- ' .::-.z.., -- J: - ,--7---5. -.fgg '.L . 1 -f --"X v,'-.A--'7 ,,.g:g5-T2 , -,f2'l g,:','11'y4l7f-:V fqgif' ,Y '. :fn ,, ' , 5fgi,5f:,q., Ep,,,2-5-'"gi-fairy---.,., Q15 f,A,.'1 '- '- . - ' ' .' ' - mx' - uf, ' a... .'- '- - 4- wi -. 114'--, "' 1 ,'f'g. '- S-?'.f-H :ph - ' -Lf sg - . s'3"'31', Qrggfip ' --- '--1:51f.l!,2f- -.1.-1 -nf . 'J--. fl , -. ,qi Qi - . 5 - . .f.- . x . K - A . 1 . p . x . .2. .xv X A -- f. - . . - - .-g-Q -:. '. w QL-ar. -ff, -H, - . Q:--A-., - -..1..'g, wx- .' :r-, .., -.-rr - ,' Q-Q,--9'-:cg-,,g' -. - -- 1-.. , . .,- f 4. f .52-1'--' f- -. - n Af. wg- .1 -uv , .- T-:-..-.2 ..- '3'11'.'2 - --f. Q H- -,x 'Wm-. - . - - -.-. 1,--f . .- f . - -A -. P 1. ""' ,-1.10: I : 'cz'-,Z "5-5' - - ig " - "iii Nq:'S3'fg1-.15'i'?'-2.'-f.- 5 ' . ' '-:X '- ' ' -1- - ' ' -.1 - .a', 5- . .3-rj QQ,-I 111 ,. -23 1-. 4.- ag'--'fr - 17.3 .. - L-'15.'.'-'..-11.f.'-,.1f. - , ' 1 -I-'.- - .'-'-1155:-, ' -.ak - '1 F if "' . - ' - -:v - gg- 5---aff. -..-:' 'g--7-. ..g ' . , - ' ,, ,r.--1, -' , ' - 'L .533 A 'Q -'54 ',-,-n'.zf.':,- -, 1 -- '-3' .'7?1f-.-1- - - ,- '- , " xx.. ' ' :bluff . '-"' WW' ,xg-5'-'?'::3'G'...51',,1"' pv ' - "Ziff, 2.-f1-.-,f"'.:'---1-fa.-1 -:. "--5-.,-51 'gg-Ham--R -1- P' - J -'f , - - .fn ..w 1 , 1... 4.-Q , 'A ,. .. -,-- ...-- l . .....,.-Ag,-.:.f . ,.- . , 5 V7-' ' A" .--4fE"' " -4 .1'f"' """-1,22 -'1 -3- 2. 12.-X' . "'-- - Wu. - "'f""v' N '5:.'u'1'15'S"x'-f'-X - . ff? ' ff!! 1 1- -V img x-- QQ-.. - fry, -' -- '- -f"g- 'Z.4'Q2?1, 1.2 - - f - - .fiq"" ---Jfgy' A 5'-1-, :mfgf ' ' fy-Q K-.. "-fjxbn -fvy1GrE1?ZZ?91Qi-Q "'6,.f':r, Q62--XT. I ' 4 1 '-5 --2 J 5 ..,e2w1-. ' New-' :- -- '.-Ewzv N -1 -:. 31 "'-"'----.-'-"-'1-'--:Inf -- ' '-'--42. - -9- . 1 ki 'fir-J.. 'l'-I -'-::-.. , -- 5- ' 1. in .,. 6.....x ,. .ul . fx". ',,,,e- .4 .. -:.-:IQ - , , 5,-NH Ns ' ' . '55-:.s - , - .5 r- 5 ,W-, - " -. -.-It 1 QL -j-mr , -QW, J ., ...nl is 1, . - - .-Zvw'-':,:' Fw" 4- .. -D --C. ,Va-.55-1,5-fe :...,-nA .Q.,',..--- -. ,A ,. - - -- , -1.1 L- .4 ..:-'.:.:'Z. .S .Z-tw, - .- , - - - - , X , .. ,-zglf, -r- 91 agp- js- . ,,.'-"""1" - .Q fu.. t:'.bL-I.-i .' f"qQ?.v,':'5f7-1-'19233: '31f'i-Abi'-Jf,, 'f'f1i5'3elf,ff:f'::,. QF ag , . l 'r ,.-fr ' - -.,-Jie -' ' '-- ' . k . -..'-:---:'- f-q-L1:2'- .z P "f'cfE:.fi'f::ia5f -Mo. G - ,-:at .---T:-1'-.:':f-f.SfT-' - "."fa.--..-'- ts- . - - ' ' 5 -Q.. - -' "Fl ' 'iilli--T'i'f57Ei??w, if-W .-'TL'Iii'-5"i'-'ltff'-'if-ff?Tj- '.-'aiffiifilffi , A ' K -.5f5S..- ,,,,.xwx - . ,- - . -.11-.'-'. -" ' - '11 "-5. J ,. . - -3- .115-z-J"R ' - f 4, ' '-F H Is, .- Ni. . - -'.a gr'-iz. A' .-xi..-.'-N - -2 I J- ., N -. ' ,fe 1' -. ' "-..-T-.:."?'fE"3 1 ' J L- if :Geri f.-1'f-.."Pf,'.-4557 1 X-.wa - . --ffififqtlf-f. - .. , . -.-. . ,- .N--.-, ..,f- . .ffgfq . , ,, ,.-vt . -v -.: 4'-,-. .- ..s.'G5-,-- iv., 4 -X , 43 -Q?.,i-Ibm 9 CQ' i . .15-..--,,,x .-5.5. , -,ax -gay, , tu- , -, .- 1 . . ' -Y'-'.::--t' : '- N3refP"'1--- A-Q15 .'5T-'E-53',f,k,3,rI':'I? .122-.,,.Z2EFF' .-iF7iL,f'.i'.'j1f,- - -lg!-"Php: ff' 'fig' 5,3 " Er-f?5.F'11"3:vg5y isti:-1'-'A o1:-f..'fIT?-- ,FQQQ -"Wg-f.1!.."'?:N1' . ' ,tue ef---yi. A ff. .- - ' 'rn -e'-q2a,-,- , . - .'---cf:'F1'f':FH.-.-H' Q if - .-Ee ' O 1fE"' We .1 2--.Ls , '-File-.--.. H' -was 'rf-Nr? ..-5 j 1 - ' --vi: f. . .- 1 .. . , .- -. J .- My -1- ' , -. .L ,-. ----'41 - .- - ,..' - . "--- -, ' Lf,-: -I - , - 1 . .1751 5-a ,. -f" mf. - -. . : - '-Q ' . .- '- " '- ia I -' NW- i -" - -1 I F -' 's--.-. t:---12: ' .' ' f ' Q 1:-Masiexwesa-:azfiff 51.13532-zsgzef-,E-"' 7 ge as tgffcv,-snefegrig-' are --ff:2Q11-'f- -5:5 21155, ' P - .L.- . . a:.'.11e-A-i-.' ' . . I ' ' . . J -A-.mai-' saw- -1:1-izf-.-1'--.-I -S,-:::.i:.-I 1-'-1 5. ar. ' gt A -Q " -f fm-L .'-s:.1- 1 , .1 -. . ,EFT ,, 1751- Q?-:g:g?iii25', I, 43-iF.t5::.-,.,,y .,,:,3fff.-c-f-.gan-v'4.-L -1-.-5-,,-2-1:-.LM Wai- s-if 'gl-:gg-.:.-5.1.-,.-4, ,I ',s-Wffgmpi-. ,.ymip,g?:r?iify,g-:-,-rift" '- .:-.,,.,g'.. . . -,,,5xg1qrfg' . Ijgn u 5, 15 ' ' .:Lm1..., ' ,,-'K E24 1.,x:' - -.1 ' ' ,ti-fs Q-' . , - -:,.-' ' 41'-.ipiij -ies rg.:-,Q r- -ffm" - .' 55. ..' 1f:f:y qi'i -,eif:'5..1',-1.23 fwgj.. ,' lj, . .:,1'.f-pg.-1 - -,f:".'y-1-.9 - - - ' -. gg . -'-'- . 3.55: "jig ff' '- 5 15251, 555' "li-3-'.'-E1'15-f 'l"1Jif'5?sl' i'i"'fl:'fli'g'3f1' . . MMM' 21125: fit? 'X -Ll-If f .mf- - iffy., 'itfrii -?..ZiN53Bl5'Q,i-ie 'zskfi 12:12-,.? . ...gfi3.1.i1.Qqg'Zs?f'.'-5,Btri3,.,q. "thu Hi.-1. - 5 - -, 5 r .V,,xi.,1-g::.'-12:I.12g:1.i:s?-22-5'" -.:..5:-gig? ix -.555 iqt-:-f'N7f,5f'3,, ' ,fy A '-- " """"': 'f1.--1"-- S " nf:-p 1'g:' , . -2g.::..g,,,g. .,j.1-:pad 3,12-":?5QY1iki3Q"!X af. .:J 'qs ,:,-.tcgfyla-r .:,.,-A 5-4 .' sz5g5,?iggXt,.,,.,. 555-nc-A -, 5,-J-' ' 1 v A wx ,421 1111341-3.5. -,aa 1.-.1-:H - Mia-15: 1 -.-.51 :gay -.2:',V ag... 25, . :J--., xg.-,g,9 1j4Z'-5 "D --arm-if--.L55i9,QV" '-f' ' " fr., -I '.nl:n,,--.3 at -fw'f5::cf-'1:- 1. -'-5: r . '- .., - ' ' -.1 :. -.xv f---'lrfffg-N --. .. ' --. --R-5--s . tif? .gr A... . nlh' 5 2 Aff! '11.f,-:x...' -. . - 1,:.:-33 b 9- Qffifi- . . -, -. Q-Z 'T'P . 9373, ' 'f 112'-522. g2:.':ef..3taWee 'fag Q - is f. -5f7v'. -41.1 55.3, A -I '- if - ' -. " .-mul, wig: ' -:.-gf-.9 we- 6 .tc 'fiat -:g-. ti X . .. g Basketball Revlew ie' ' 1' ' , 3.1 4 IHE Cornhnsker basketball team of the past season can trul be said to have lived gb: ...T .3 IQ 11 , - Q I. . . . 1.225 n','5jg.,55 if 55? up to expectations. The team won the Missouri Valley Championship Ca novel stunth, P, a?d1to be emphatic. W1fl1Oli'E the loss of a single game in that league. The only game , .ffl-f" rf 0 tie vear in which Nel raska suffered a reversal was the Minnesota contest 'md - 5. 11-r A ,V . A ' ' - I - 4 - . C " A . ,gh1-..f,-ja.-+Q,.:.,,.Qi' 4' ' t .that might in pait be excused by the absence of Captain O. Frank, and a consequent -A-in -v 5 inability to- get together. Nebraska certainly had a team that did get together, as results show. 52:3-J" More applicants reported this year than ever before, and showed meh' mettle by lighting the fif331.jQ,,':.-. , . .. 1 - , rm ' . ...5 ,.,. : .. 1 .fain season through. Our big coach also factored in no small manner as a tutor of the terrible ' 1593. . ' -' I-A-:, -. u--N .' get f , ' . ' - 1 - . ::.- ,, '.- . - ' f F 'R blocking game. and by always being on the Job in every,lway. The personnel of the team in.,-55,23-1'-.A 3.515123 xx was goodg individually each was a fast, aggressive and clean player, collectively the lesson gl," ragga? X N Of. the team Work was well learned. The forwards played a consistent, close guarding game, kg.. 'Lx iyllth G1lJSO1l the Valley Astar, and Hanzhk, both demons in caging baskets. l-laskell, Nagl, and ftftgl' .":l'.3, '71g'- 3 if-A ...lie I -j I- yile excelled in covering the floor, and were always elusive. l-liltner and Stryker at center if- ' A app red themselves to Cl6fC1lS1VC work. Carrier and Captain Frank as guards both made the 3-X .,4..,gf'1'fQ7 rvvg'-Q'-R 5 I ,-.1-up . . , ' , .1 . . . -A 5 -. 31,5-.-: -'Q . lf .:g.3g5g'.'a5 ilk Hi11C1y1G4rSCO1d of shooting more baskets than then opposing forwards, and their defensive g.35,efQ- - .V , p aymg was high class. Underwood also played a strong, head frame, in a utilit role. 'F ii' . Tx i--'L--'f" " Vvltll ol f ln- ' - U 6 Y - 33 Af '-- -'ff' v,?E':...?gF. Nw I ny ,two memncls leaving the team, and a number of good Freshmen lll sight. -A .3jE:3i."f1frx X.-5- -' plospects appear roseate. that next year'S warriors, led by Captain-elect Carrier, will also f'J'.'..Qjf3-, f j1,'.iLC'7.jg. eglfltpe punishment by the Jack Best 11056, . . -2'-'gifrsgg - f. t 7.1 S .,.',.,.:.3:rE.,: xt Cyjoyvever, She ieason of 191.2 will serve as a reminder of line acquaintances, mvalnalmle .n X ,, 1, .1 , -A . ' ' ' - . :Ls -. H 5:3 cg I iff FUCC5. OYH SLllJpO1t. and on the whole. well worth the sacriiuce incurred in the cn- - 1" ceawoi to boost for Old Nebraska." lq' 34-M'-j-., 45. - ,I ' - " -1 ' " .' e xx ' ' li-ffiiffl ii. 7".9':Ix,',.g-.gC"',-:-'J-' 11:At'us---"'.'a -Nt--. .- . ..- 1--. .,- 1- ' '-, V 1- mm--r" - '.HLWfr:1r"1-rw --ezqxe . .K--ff:-"". 147'-2... -' . . ., .. . .- ,- :-.1 - -' - -:A - .'T,f-'-'.'-En 4hy.lV'Q-f- 'fri-.-.-p 7 .,,',,45.-',.4-.:g..g:A',.--I,-,-I--1 - 6.2 551.-.311-05 .1 -1...'g,l-3-fzi 3 ,., g 1 -1-.VL-2--1. .:F..-,.- -l'..,'-f'P :'-lr:-'. 'vy , "+. g . ' C," ', - '- I .- ' .f:i-'-.rr -9.ic1'-N, -2,215-'f .:.vx.-'-1' . a1-:-f.:-- .-'f--'mr -JY. nf' ,fn!-----2 L-'ago' - . ' N lu.: - ' . -5:5--1.f,'.1lX .'2i'1:- . 0 -"' . . - ,..rf.:.'-' '. 1 -.F--'-s1r..1s'er 1' .2 ft' . .z2g...5i:f1k'- 4 t-fit-a 'f..-1 '-Q--.ftp . 1 - ' '- ..I?- '-1FF??'Aa-.. sf. . ..'- 'l S' -: .9 11.1.55 91- K- ' IIVA- I J i - -?-'gtg-..ki,E: '.,v.:' I ".,1 :QLQ-fgiz, - -I-:IH ', -.1 l'- '1- ms QSQQE'-t ..-ff,-'Xi-:g?'?.iw ' , ,i'.5iI",L:fu:' t123:Q2EF.3 - thi-151 'ffiiz .H?-6:-'..f.'g'-'L'-A""'.r-Q'' M1 'q.'4rw, i5'?1, ,af r-V-"f J-29-'Cf -X, . .32 .,., 3.3--If - ,-ve.:-1.--' 1-2.:.-5'f,',f1:--'I s,',:f- .gv-31.3 1- - JZ Z '.y'x.,6"--,F' .- .Z-,:rv:.:-fl: E. . '41,--:. - ' '-.1',, ft.,-,, ,'. -5 Q14-,.5. , . --1' ' Q- iiffftf,.'i:gQ:.ggsi,aij:,.g3rf':.5-4gf5gQ:f"1''..l.i?.g5qi5g?l5-:-' :I I-Q?i'2:j','-' 'Ajay' ha: f ,--1311-fir' l ' I. , ,Sk:g,'.., V l-E,ig:v'lifg.4 -'-utgjikf. '-'QE-'.u ..,.g5.3:'..- N 'xl ite: -tx.-Lff5l",,y' . t ' " EQ.. . ff - - -F'-'-Ll ri ?g,'1 'J-'-hu, iff-2'-" :f'4'ig-'?,2'v-. '-!'-rf. -' 'AL' ' ,D .. 'pl . .. .. . .. 1.1, .. ,f,--,s . ,.:,. . J., ' .,,- 54,913 h igggjiiah -.,-LL:WkJ-Qi:.g,,?.g-.- I V VIAJY , qyy.-V , ur ,l-5: N-lt .-Q-5 -5 5, gn' : - -. ,gljc V 1 - ' ' - -.: - -1 --Z'1!iwf ,:?.' -,1-pb. ""9"r3-55.1, - - ,Rr . Ang' 1,1 1 'gf.: .,,2l:'L,' Y ' 1 Af.-,z l , y. ' -' , , .t f- -f - 4 qw. -. - -- - 1 ' - 4' xL f . ul Z A.. , la.. A- A:-:Sign-,,g" alzwi , . l ..-- .-.rf-.IL 4 . ' . ' ,234 " ' : 22257 ' ,gf fx? ,.,.1.?1ffYS.,1g.- 11221:-, "X .fm , - :-.1f,:pI.:,' 4 'R --gy f----- Y 5 -. '- 1... . , .-.:-1-:ax .- ' .f'Q2--gi-wha-:2 M' 1 1-1: -9,--M r.-:am - ,. - " '. ', - , :- X - -3- '---." '- 4. ,gg f-,-af.: "f5f.-33 13: 5.55,-,.j'f,1x-:.:?5gy fv'.-:tif-,.-D -A . , 44, , -fr ,' -5-. U wr- C.Q5. jg:A9'Q'-.5 -.lf J- -1,3 '12-.,f,3',::1ix Gu., '1jg1'A511:x--4:-A:-.rf:'.-.ia'.'.1'.-'-.,.-Lsjizc-vng1:,:-,.,:h 1-1. ' I-"' . , '..,..,-1.-E , gflfk?-,-.!vv"f'?E: ' 55' 'JITQEWA ' TY Silviffw-."o1ig'f'g3f 1- '?5i553-1'F?Xgf?-':5f.Q13-'fs-'i-'57--15fY""'-,2':?'3AQgli'-:2'5k-Wil? '57 ' - '- " 551-gf. .. .I .I . E . .,,,'., -.5 . '-fr '-'- ww 1, 2- -'-' ci. A :fgiefw-1. -f-:1------' -' 555:-2 K. . f rin- -4 .- ' ' - -' if' "7 'A 1 ., 3 lg- r l I . -i A .-.'.E..53ggW 1: l4:-.-,.:,,.---:fg,,f-0 . if - v4""'?Q-"HQ, I-,12-gtsvtr, all 'Jin uri: .b -A . . ::..,lv:'.:. VQJX Q , r-L.:--E:.:A U I- ZLFZQL-. ,MY -- J " -' 1 ' -- Z-.-f 'A E 471-f . ' "'-. -full -1 I-'lv' -.1 -'J' . "2'P1- 11" -I. :- - 1 5 ' 2' i!f'5':ff ' .- -ff-.1--I-1'-1131.6 . - - 377"1-'7'1-1f1-'f"1"- 4+ - -' 3-Wii . -.'1"'1',-'Q' '. ' :1:.- ' 4 V ' if-M' I:.55f'45:?iJ:-ravi' 1: ff., SgQQf4:."1f,':5,.ef"ff'--.-' -2:1-::f.:: - -gr, '.p-:.':'-155. ' - :--lax - -- , - .- ,Lx--rag: '- .... 1 -fee:-153239-2:11,-1-' ?.g-i-.figgybg-SAEQG' 1- .-f-.-.34 'a-1.1. gm, ' my 2 :-.1:-ef:.-- f-aa-w . -.,:5,.,ef:W' 1. -e I -.-11-.Q -,-.--42:21 -L. A . iff-f-32'-1-Y-'-sw 'c-f . -' -A ,, 'V---:r-1-'-5-ee1.a ., -.'f-iw . unix:---21 .221-f-+E5??:-'--.2f.' ----v . ' -ffzff -f.'- " . 5 -' W. ' :.::- -x f- .WJ 559- 2.1.-,L .--.Liv.,'ii3z-.."'-v-,J--, - aazva-:-. me ,- . w ::,-.22 wnzagi.--.--' . . .- . '---:Ji 1-1-2 5112.-A: -.--.-..'.:,-:farm - 71 ':fii'J-Q-,I six' sg AL"--.,i' -xr----5 1" 'Q ' 1-'.11-.1--.0 ' 2--L-1,-1 "rr .' - 'f ' :mi-':.,'1f21, z"-5':f.l:A75f.!5'm'2H '-R -1' ',cf:. .- .. - . " . .1-22"..,:f:f.-.f:.'wr--'f','!a-af".- "Wi . f-- '- ' ' ' 1 .I . - JaJai--.:.z1f-r:5::2fff1i''QQ ':.---Sax:-1: "iff .-JM rr- ,. lqzgv-11,-,Q:Qf-,-:TE-if-IL?-1L', ' 3535 1g5uf?zmfigy:1.fwE"'5'4i-Sic. ,,,. - 55: H- - --.qgrgsigai-.9Lig5'?b?zil-K i 2325:-.,, Z:. .g.,5.-3-.:.:- gA:.'.g:-.-- -5 ' 9 1" "- '- y' ' . , ,uf ' " 'V' ' f'Z'f.gr .iz . 1 b.AH:k:,lQ f -.51-' 1 . , 1 le 4 4.1 :s:1:i5W21" "L" ' M..." .31-5-. I-iii' "nf -5 -, Ogg..-.5,.g,,. Z Nditfrg. " -Jr 1- -u ---H, ,4fL,:,4,1 gy5,.,r,3E1....-5 .M nun, 1: ,-1-415:-if "'--- ' ---ff' ' ' ' :ff-Q:-2--., -1 5:2 ,fvq:.vr.r'-s--.a- x 'gf-1. -L .X ., -..Q,.i.,.. . l3f5f5"Q'. , 1: - .- " -1-II. "HH f vi.: '- -. -Pia 5' ' ' ffcif-V" 1:1 . ,-1ef"fP- :'-1' X ELA.: .Y-EH i-21: - ' - "-'-'A"'-1-'H - 119 -2:15 f46gf1'.b" 12 '- ,,---r-'r'-v,-"-Hgh' 55' -5:'::F:i.- -2 ' 1 -' '-P f X I-rss:-P :. '-ww? l 1 F53--.LM -: -l "4- ' -E?-, "..-1:-:LT 112.54 "Q- EF'-:-fsftf '-Jrbfgfti-.gi '.-isp' 59- fm 4... 'N A .- ." '.'v 'r' 4 '5 ::' - 'T 12. 'MY ' 4-rr -'FM-: -1 1'- .- -- -' " - .54 ,arf '-1' ' 5-' ,..,.-Z -1 - :. W X-xi :fi x f'-ei! ' A a-:"' ': - " -1,321-2, F .ZR ff' .-25.9-, - -: f 5 I-1-535 ' ir: 52 in '5I11',E-1' - Tx M .eff--"-'if .Af- :.:1: :f .' -2 , '," 'aj' 5 - .--Q: 1 ,git-'Q fe. --fefzfif-33 Q -' " ' .1-:.Y-' . 3-+712 ' '. " . " JW: E: ' -1 'if' F . - . 15' 15 if 'f13f- 14 -:,- -.--1,5 .,,:,-5,-x.. , t xg.,-.-,...-5 .,- . . . If .1 4 t ..1,x,:t.:.vf.3.: :-. 1 p':?: -'L ,E -,SH 1, X v i".S,:,I,-,5,f3',- '. 3 gy:-.' -:-:gy .L -, 1 x 'f- '.,z 1 ..:: A4--,-.-254 I. X 5,-?A.,Xx -9.1 . 1 rg-gi J.,-f:I. - ' 4 :P 5:1 -525:-24'X -- wg :,1.:.,- 5 .,s.-GE,-.5.xi,-. Qy Q.: ..:jq. 4. . 1-M,-gI"Zg, 1,1 Q.: ' I it I :vu Af: I 1 1.1.- 1z35:.X ' 7:Tf:'-'.'f',Q- '?f'f:':r ,-.E - ,f - -.--wiv 5-35 .'Qg:.5', Ag-if-'bx gg... -QS.. ,z-:':' Qfffri i135v'9?i"?f:'f-'-4.' WRIST.- -::1l-ql ..'. ,- .:'-. -- ,fl 225 'L':.-11, ft- . -1-Q -.ar ,f af. mv- 3.- 1--.' " .' f.-' 5-' .HL-.11 f- . - 1-'-. .-A -C '.,.1"'f ,',':PS,.- ..ygf,'i:.5- :fl 5.1 xfg-I-5 '5:. 10. ' . v-1-Lf 8- .N-1--1-tw, f-I-L.. 'NF-'V' '.'f'fEf1' 'Q - K j -3' E1 I ..'1f-'f:Z'- -rv-f'-f ' 'X I-gf 'I 1' ' ' 5,1-21-?','1 1 lf? R . -sf.-.3 2...-pi A , 541359,-65"y . 2-5 - g 'gi g..-lqg 5 35 ' '7' 'jx 1' 1:53 ' :jg , ia" -'.'-L,-'L 'ff' 'ifz-5-PE 334-:Il ' Zia - gu- fzffr -1 '- H-1 .. -. - -L12-' -. 1 .- , x - 1- , 5:1 : -13 ':.g'5-5, x . v - x ' fr-' . -.-1 X.-J' 5 X- ::- -.Hx - 1 - X .. - Lg- .. 11. Ag-5 :. 1- -N. M . ..,a1'--,, sg: Spa-.--. - - .1 Basketball Team 1 as--.wg-Qs, . ..,:,,,. -. I ' l ' ' . . 1:59 -f 3 -5 -5- 5 . ,-Af-I-'i.---ml' Top RONV-UI1dG1XVOOd,. Hxltner, Stlehm CCoachJ, Stryker, G1bson Q 'ff J 5 - Bottom ROYVL'C3.1'1'181', O. Frank lCaptamJ, Haskell, Nagl bf4.L1lA1 ,QCA 1 ,ff-fu Q'-' x' 'Lili' JZ I 4.'- "'- '.xv. N ,.,. . . ,. , , . .-: iz- . W. .,,- .+, eg . X--.--A -. V4 51 -L5f'42'-r1C'1"5 :-?:'9i?-'11'fl.f4!-:-:--,.--- - , -- """"'f!r':2Y!"m- 'f - -f':"f7:F - ,Jw """'f '-rrc- vii-., i f-"WA -f "S N- JW?4"liJ9i'f-3"Q?3Ig9f.'f'f-'-F vw- ww- . Y . .. I-----rv. -,.... ... .s':.- ---1-1f:':5'7?'?f51f457.-.-- 3 'Qi-' 3 ' ' 1'-Q-1 - -. :'r3g-,--11:-- x .kzff ic.--,. -'.:4-.:-'t..--.-:ri-21-1-72:1-'1151- ,Q-. :.2,2f?:ia'l ,-1'-Z-314:-:'.i:1 f.,,:.,. - 4 N 1 'war--if! ' - 1- 1 u 3 v.,-"-1:1 -' f-.-:Q.- ,-17.14-, x '-:1:.:g-'f .51---,.-,Iv 11:1--' .Z -. -'ff1,-.::-f---::-,,,3gf-" gn'--:-" usb: . Ng--. 3'-:ai - -. : . 11,1 -...gg--Q - S ' 3 -L--1, ".,fqf2:z5---., g- - , , ' '-I , -V 7:'m'f-If-59' .rf1'Q:ffM"1'i-2135" if ,ip2'zi'iC4-"Z-It '-1 'F .-i'i'f-ffm?-'1fxf,'2f,ji9?fg'-' Q- ' ' ' 'Wil' 251.1 -25 A 2'1I3Ef1'1 '19: :'.5i?3?Z3ff11,'. '-,, Q ' ""-3:-fg F51'-fifi??'ijVff,'i: ' ' 1 Q . ' ' 21-:'i:5f.',, 5. 'N ' .. -5512-Zyi' 12-" .5525-1C'3",ii' . 1-T '41-:'1 if Ktifyimf 3: 5 ', .9-33.3355 ffjfffig X ' 1'Q4,:g. Jkjgl. 4'L-542i-,:.iliilf-1?-E355--I -:Q , Q -xwkeu -, Ef:jj"1f-f2Q"g1g. ' . - -V , .,f'f'- - .fa ' .,,-QQ' -',1?-'- ,K . '- .. ,-e-2'- -15.-..:r : -,ry .-5 .- -H 1- - 'cz-5' 11,55-.5 . 3-.qw -. zz . -- .N -5: -. - .1 , A x J' A '.-.-1J?efJl'1.fi.Z-v?EsfEf'3f11-'..-f2 : .2-2f1"-11w'igi-5-af" - - .45-'-:P - :W-. 3i-?4'h5'wL'l--- W- -' '12,-:ik N --x -'.-lf' NZ- wh- "-'f'--f:'1::2"'-' .-'.-:-?f'.f1- --P-'Y-'-'ff 4: ,sea "-v:"-'f,'- . 1 '..V'1-0' --2 - W -ffm - ,, '-te. -- :v -iff? km 49-' 1- ' - 'P--.--H if-sn--Aff,-' ,-.g y ,.-fs3:-:.-- . Q-:nw iff- A - .1-fws ' :A - 921-4-Wg-3, 'sv--.1-rs'-. -Mag?--fr---giffgg -If-.v '- w -1 -25- .7' 'Y' :E-'.' 2" ':- H yi F' 'ati T- '- 'zfeil "-'ST' mv - -"5 zu' ' ' - ' " ."- A , '. ':' -"' - 1?-' , -1 21'-1 .- - 4- "'ffA '.. - Ei' I ,"'.-'- 47- -' ' "x. ","'1'CI - " 12 ' "- jx -: - .-15,1 :Rib J' ,-.:-g,'.1l-X:'- nh. ' - gg ,v . g,,. ,-. .A . . v-f,,j- -. ,l".-i-" QQ,--5 - 21 V K --ik' --,':'..' . 1. My x-3 1 - 11 ,- - L - ,77y4.-, . 'QTJ1 .---..,-A -j- - y- :' D' -.-gig-r' -,'-.'v,f,,l-'1' 4'-11-N -zz:-' 'pf . ' f- 4:12 ,fx ,- 1 -.:-:'--'-,af -:sv . - ,::--fy If 4.-8,2 E35 ,, -1-2. - ff'-1 - - ' - '-1 ' ' f.. --1 . N -gif-55, -' . , .J,. D . ,.L5.,,M1gf.. . - lay:-V, -,Vg A -. . 5, .gr -.-.7:D:7 .4 . -.-,-Q. - ..,. J f -. -- - I -. - M ' A e fx- ' ' i .5E!?'.-- .V .J..::j1!!,"!l13Z1Eif:...' "X 3 ff... f. . -- - ..-,- ' -. - L' ,,..-f-K-1-yn - ., " ---.., . .F '-.'.-!j-'- 5 ,F alfgji-fpfig. "3k5,Q1,'j.3?.s1f,3f5534: s 34.4. 1.-.9.J..,j . . 4 - ,X - ' - ." . -..' ' "wb . .' . .'.5"'i -' 'ZW'-5 1' 3, 6'.':1!9,3t1 - 5...-:Ir-r.gql4v:i2. ..-wits:---.1.-.,: ':1, L B Z ii V i ..::vN'4-N , - . -5:11 - ..f1-g...4-Q--."M ,723 Q-1. ' ,.:-'54, f cw? ,ry .'.s'-.g.'1451..-1'11s-.g.,..1-'-uf -1,4 fi. -.f.i::-P 3.25, --.-M...-.g:1:tq:'g-.-. Q, '-...fr . --- " -' 'E' 1-' -. 1 --:'a'L.'f'-ss 'f'4--f5JfI...- .-t:.eS'!:r1e':t-'F' ' stag'-V-'.etSZ"w'7Hfs?7 2-. ?m4.:.-'Is-Him'-e::'.i.1-sts..----ff " '-1-ffm.. . H 1. .V ,Lrg .g if - F51 :ij-F71 :::-.,.?xrf!.j'.-.- ::.".- g3lNf5,.3,i,.,. ,yay ,3-S:2,h.xK:f91KggAf6-A 1 Al xl-5, .Mila '.,lt.fm.,l:? , - , K g .ELM C-5..:w:f: FWZ.-ff' f -- veesiefth- "if: .sslili,y'.f?-",f-'.' ' 1-7-','7Sf.'-v 5' -5 ',a5-vi, :'.Efff" "if.alf'-'Z7.f-iff" QLFQ34- . it, .,Q3ff,g,:.s,W ,- :.-,. Q . f ..tLi'..!q,-.'5E . fx.- .ezvfzg -5, 2- xi' .. .f,.,a.r .m5,.,g,,5' V ''J-jim...-i:':q'14nQ,,g,,.-',...1 -5:..1g,5:j1. Q - - ggi-5 Q . , 3.23-' , '."2."11'1'-..f,'p,. l , f:f3.,'L1,' U , .1.aij., ,sggnas '- ll...-57, . .. , . . H '-4, I ' ' fr- 1 fa. -- -.Q3?1naQis?.r.':Ub 1. ., -.ff Lf - iw'-ei A ..-2,-.. -f, - . . -- 1. -A . -A-sw -- -.-J.:-.-:.w . - - .-.-ff 1. -4., "'- -'.-:JA 1 rat' at , ."--'x12.f. r 1 Q 'x5P"'f.1-.,'.f ff- '- .. V.-.13-g.:'.f1.::.1t-,. .f2iv-1--1-1.2fu.-1.--te,.....--.": s-'Paz :fps-X .-:W : sf' A " 7t"+n'E'5fa 'i'LgF3im' 'fgfgtl fxw 's.Q'31:f.Q4,':g1.e2,,z2!f5.fe2gf Q -wig.:-15.-Q. ,g.?,. j.p3'z-555. ' -.'-.::34,g:.':g----.-, 1.,-.-,Six - . ffeztfrilg, , --f:afEz'j-w::,..- tp: . 1 - ' - - .. ..: " .' 12.1 w -' A , .f--:Z-- 24" V ,t 1.1-'Z'.-his ':'-via--. - -1.1. 2.3.'. - 1 --..-:"':1-'zfssl'-tif 5125" 7.52. "f-x,,':5f-Y ""+u? ,iii-2:1-, - 'i'i:G',f'l31 wif.. ..,111a:.-1.-.--' . .' f:fIg..i.fj. .' . '---1,13 'fins'-1-152 ',5,.g:g:.r' ' 2.21, -IfKZ'2.4..,y. 4'-Q - A L S-2145-Di' ' xi?-' " H' ' i-'-.1119-.0' ' N-"15't'. "9 hs -' ' ' 1-1?e:f':-vita. 1-'-1'-i.!fa11S.!5'i5'4 ?W" Halt. .- - ' .1-bi'-' .if-'ff,ri. '-Inf" f "thi f-- '. ' ' ' -. 1: N .. mi-ii.:-P.::..::-'rssrfef-"il? La.:-1: 1-swf'-'45 Tvi' if fwfrr- .ff '-Lf? . Qrs-fa -1-AX,-' ,VR 1 M91 ' '--i "-" ' fi-'j'e.-Jr ,Q .. ,.,.,,f:'.g1?t- f' I-' 2 A v , MN LQf'Z.9:S51g5L'.f:-. Vit.. 1:-Zig.. -' 4,g,,E1,j-. A -.-.53-: jgaj- 35. --gL,f"L fi- ' ar fe. ',.j..gg..5g,,.- , .A ,- Ziifff--..,3ir,-'Y.,IgW 1 '-- H+' -' -1- . ,Asp -. 1 f'.'.'-.as ,-5.-.1-5-v-am "---J.. 'M""'m " 5-' ref i:'1.11:,. '- .1 3' a,+'s,QI7 ,z'.':.:'-it? s -f." ---in 1 " -- 5... ge- 'I .2 '1-'- A. . . '. -.-gvxf-f.55,..3gZ1.:. 6, -.ug 'jj-g!Q1.,,g9q sl' , .mv Q - . . .- N XF?-vp' l . -f.:.1g'.3 - . . . . '.Ew.'.'-11-Iii - 'I -- ' , .-. . H' .11 if, I, i hs .L 5 . f gal Q alyywg 1. gitribim ' ' i5.N..',..f,19jc 1' "-if if fi 'misc' . ' " '3 if N . 'jrf. sq' nit? 5,1210 Wat .5593 , 55 I... -ML .- . . -wx" - 'azu- -rff,-6' 3--vg 'aff 'rin 915 rf ,ze gs ' 857 -L' -1 4 ..,- .Q ...Ng ,Q 5 ll, if gc: -:if I . - .aZgE1?l'g3-1',g':1 5'.ei:'ff1'1fv .4 45:3 - -.1 -'es ,J g . . vat- xi-. . ,. . X -' '-gm..-. We 2153.1 'r. - .,:g -V Evil-' V as gf!! ij' ,if mf- -.1211 f" '.'fl!?ii? -'13 g.I,4:.'t.?-g6'.:.. Vg f-- ' .gmj.:.1f, Y ' af:-.g'f'.'gP 97: 1-Qjffi i' l .4. -I ' YH' .733-'Z: I ,find -' .-:fat aa f. - J'-21-" rf. 1-,jx '.'..l....j,i . '- l-u--'i5- J.: - g- .e. Xissii i i to the officer in charge of the coursefwrite it on one of these cards and leave on the desk. Sys- tem! Method! Thats the kind of work that counts! That's what makes men write that this is the best course they ever took! Mr. Garrett, your report on Affirmative Plan!" Mike starts auf: "According to Naval Constructor T. G. Roberts and R. P. Hobson-" "Roberts! Hobson! Biased witnesses! Roberts admitted he was a to the Steenerson Com- mittee! Hobson is a man of undesirable notoriety! Did too much kissing! Iflfalvlz vin' for t!1ql."i GUl'I'L'ffl'0Ilffl11.lC'S.' "-the need of the navy is" and so on to,f'the end, He is then greeted bv "Fme! Go-o-od stuff! Clear! Succinct! A short-jab, steel-trap piece of reasoning! XiVhat does the Universitv want done with this ?" from the instructor. After threshing out and hashing up committee reports for about a month, another aggregation of judges is selected at random, who shake the names of the squad members up in Dr. Maxey's hat and draw forth the names of the six members.of the teams. They do not admit this. but a full majority of the squad insists that 's how it is done. Then we go on another month, grinding ,I out committee reports, to the number of lifty, the System working more smoothly all the time. At A ' last the fatal day comes, the negative team is sent into the enemy's camp, and the visitors are entertained. The unspeaking, or unspeakable, squad members help to construct a neat breastwork ! of authorities for the home team, then retire into the audience to watch the Iirst man "bat" for l . fa 5 1 H ' - ' .. ...- A 'X- :mh .A.z:jj13.L',.,.v A ',f 2 eff- -F-:' 517. T".zwi' - xs . :+' . f.-sf-'P 2' ' A The University's Mental Gymnasium "1 XVE all know wel,l enough that there is nothing whatever wrong with our Debating System. You get this idea when you see the squad in action. Here is no garrulous group of diacritical ' iffiggi, I ,ull dilettantes, as some suppose, but a busy bunch intent on doing something worth while, presided over by a professor who knows how to do it. .The cream of University debaters is skimmed early in the fall by a committee appointed for that purpose. The members get together in the ' squad room at 7 :15 the same night they are picked, and untangle at 10:30 the night of the debate, fiefit ' two months later. Usually a quorum is present at 7 o'clock, ready for business. ki "A-a-a-aheni, lady and gentlemen of the seminary," says the presiding officer. "Get the ma- lQ1'ff'!r53'f5iif'3', ':i1i,',. chinery of your course into operation! Announcements! If you have any communication to make 1-X2 I- V A' . .- L. '-.3 'f.4- itiillii fri hz. ,im ..,. ."- 'Xi' "'l':-. '-I l 23, x' IXW ' -fi rt ' 1 ' iiiiz'-i.'f'!'i A . lf.-1-?.'I:'- ' ' 1,l'33f-'i'-"',1.'.-'-A Y' Wiz., aifftigigi- 11, . iv.. ' . Fl. 'kguazfl ' v':.'..x v',. va v fi' f-1 Q'-qi' I-. ' "9 T-' ii. ss' rw :- -119 fa' H-ees.: 1 ez Qi f 5 igsw if 14 'A ' In , . V ' Q 2. -i1'.'t'.i'- ft'- ' 1 L'E-x.'ii'Q-, f 5' e Nebraski As they hear 'the thunder of oratory reverberate among the rafters, they Imictu rc a I. similar occasion next year when another man shall be making the welkin ring. 'r ,H A.. V . . J' s 9115 - .'..',:'p: I . . I T n V, 4 V 1 . I It h 1 g if 'bjqilbjki Zi: 1 Ano for each silent Jartner the image of the Next Xeai Nan bear! 1 di cient 1 tncss 4 4- V :..n: es, - . Q C N 4 C - . - L 4 1 .w 1 X 1.-. -mf .sn ,1..,- .. ----X----sa -A if .. , .---1-N .-.----, .Q"w?,7:fff.?s ,, . .JE-'Z-rea, .,. ,, .. ..:t -.....fg:c-Zffififtfftsff, "-S -.guna sw, ,b .,-.g.5,q:q.-f-- ' ngvj . ',.5'J'h't'Qp4 'g. ?!""l:'f.:145- 1535" 4-.3731-., 'n::f,1,!f xf li " 5... .-.EG-1,4 ' JW: 'fd-'rJ?rl'f:j'-':.51',-t-J-.'-.ff-5'Q V .541-'cj . ,g,,,A,,3Lj4-'--- f-1' - H c ,- - .5 .. -"' ' - 'LI-f-'L' " .fm--E".-35" 4- X -'SI:.: 4. '-"Jill ---r" ru L-75'-if--"-:1?f:15'.'-27243.-ft " if' r'-2.3"-ZAR' 11 '1'l'-17'i1'51i- A ma- fn - 4 N C .'1 -F"-ft? . K T' f'3'.'!f'- '-'1. - A " .- - ." '-Z -11""4' -rv ' '- f Qi-.age-s 'LJ' ix-X! :.- E511 :z1,s.1-'- 4,5 ,1.,:.. .,a1 - . . vm-g . 'nQ'c.Lg4,..g.,1,- 4 . .f - ,x , , ., ., - Y .,'-,.f.,ep-g-, P ' .-'Ii 4"-'E-,tif-'A '-:Ba 'i-' -. 'rf' '.:f'.'ef1 -. f:,:!2!' . 1. ' -:.:'..,R',.--.'1'--'-' ..-d'.f.f:1'-1 . A--. -ff . -- .:'-za.: Him- -1 .. ,' -.en L 5. ' 3 521 . :CZHQ-'-L, . . 5- .,:f!. V'-.pw A ,Ui-11:5r55f?f' '- ii' :f H .:y.:,..1-',1- Q g,.,,..a-35522-Q:4.41'...gi 5, ,ssffarge L ' ' qf..3,..'2,1,,x ' . , .. -"'r!f'.a 111:gli:.fj!f.4S.157'5'-..'--.'. W., '- -sift-" -45 , "ii"i:t '. -.1-1. 5 , f- sirliii.-5 - - "gif: Ljqgz'-'1'-:T-ge,-f.:-'11-Q .- '-L ',63..t "news, ZVR1 --13" .,:1:5.-.. -. 4 f' .- 5 ."'.iy'f.s' --1 .,f51:' .,'-grpfif gf-1' .- ' . 7:1-' gif' 11,2 F1315 Q' rf: :. '- ',.'- 1 "1..5gi-, ' - -I ' ' ,1f'.y,:s, . .' '. --+- X " .-,2t?3?ff'rE-sI.i4'4'.I-iiiffflf'f-ft' .:G'?i-.tile '-it - -EZW4' "iu'isGf"1fF' -' 'iiiflfiiiiifjgi ' ' "i?-'f.15- QQ '--"z--s l'-'Z' -f. '-.f'fi5.:5' s... .+4f-.1"- me tri.-' mM ','Z.'-fi2f5'5-' --fwfr'-ff' i-af.-.:'-51"-.:" H. ' .052 "nf-l"21t 1 ' ' if ' - -1'-fffvrf' ',f'.-"- H'-'fri "-ft'-J " ' ,5 sfg: 513121. .. a:gffR!..:i!'-rp.: ,em.::e:,:-, ,.::-,-'Sgr H, .1- ,. we 1-v.,.y'. jg ' 1 ' lil- ,3 QV' -, 5.7715 4' fy- f,L',:::. - .-355 4.' 'A SI: RH: .fx Lf Yi' V iff' rlifffff-'ii' -' -' "-Tff-2-l"'i'.-.i"2f?2f." 'J' '. .' FEE-'3' -S51 '51, 'i J"'.i I li'-, 1"-gr 'N .its r,-.5 jQi.Q9gziM!7.'.f.g'sL.-lr? ,gist 1-3 .1 ff'-159.g1g,?gqw".,-iffi-1-.zgbem-+93-.,.2,J - ,gin A ' 1 ai" ff ' tg-.'.'fl5. 5313 EI: g' 533 ?"' . '- ' 2.2" -' Q if ., - 33553 5'b..LA.rL - ffifx - ."-'fi - - - - - ,-. . , '-.uf 1. "ng ,. .- ,.: " 'if' Q ' ',,1.. 1 'f : 1 X x X. .Y '5 P ..'.g.- . HF- ,:,, 'eg'-'Q-. -V ' ,b r . . - ' . 41- ' ' 'i ,-zffr .- 1 N .--.-.5-1""'5-fa C-:fr-.. S51-f ' X -' ,,- ':- ,f-rf ,..,,,, , 4. " " ,. ,,,..x.:.-., . , " 1- t -.5113-,X ,' ,r"S7..'6,.:'4:,Z:3 WZ,-WGA-d45,, -vzkg - vu-:J-H,-c'1ffeg 'U' A- .'Q1S-IQ' Q .' .4 ' -, - ' ",,,4gg:':- X - -:Q ,, 'W , 2,V.:g'..- '-135.-,SE f:i15.V:'f.iF'1'-1?iY:Xf .--:'.fw.Vi1i'L-I:, z, ' ' 1' ' 5:15,----' A.:--.5 , -.ff 1 V ,---: 1.. :gi " .' -3.-.Vu .- ,, 9 -J1..-s 1- ,ze .' --,g.p1gV....J ,.f- V Qu:-H , -fy 9.15, --..- as-.31-.1 -si-14,-f nh.. ' -,Q N -. - - .J- ' t '-SV " -' - . . P7-35" f:fI - --.-.2-f' .2525'gels'-"i'nQNJiii?lE' iiiibi--:LvJtf'4f3,'ff'f Rf 3 - " A512-.:.. -:AQFSA 'i-.isis sf- '1 - 'L,..sf:fgfq?lf'f .".'5'wV, "faqs , ' -. , ' '- ' ..-.-2--1 . V ---2:- ',5Q,Qf!'?i bf 1 ' --1.1 if'f.5"' J-iwfefff: '- if-215.1-sw .-., 2 ,s"v,g3aes.'zu.'QL f-5,1 'wi-:-fr. '-1-5. -'IMP' Vg- 5 " - ' . ra. ,wif-fs-.'-. - .- ::.- - -I - -,5,. . ., - , - . . .., ,V -., 3 5 H . I ., -, I V A .Ll :I .:5.L5'., -.R l U -,A ,.,.:,-.D-L :Z ,. --Hb . , , greg., : :.-J. ,Q I A .5 -,',-'-A--1 3 ?"'...1.v" - . x-9545121--. - i'?fR-4:fL',-.-:':?,' 7.:'l-13,25-'l' A-': --:f'2:Jf- 'g b -1 ' fs "' -V .rffs . -Zi-- '52 Q'-'+'.".-EJ.:--, - -7 K "':5'1l'zf.-- U' 3945 :T-:VW . Vfia ' -- -s." V V., - ' ' "E . '- '- .1 Q.' ,. ,,-My fuawjmy "ft nan: :WN .:,,.-,-,-",..-- "I..'Qi.-.',1- x. - gqhfiw' L -5 ' o 'Zz 9- . -1 AI? . .723 . - I '1'.'L-1 . I .I .Q-,231 fr, .lf " " '." frtlvf' h ' 1,-1,112 ha' ,' L' ,' - 1 - ' ' ' A 2.1-'Fi ' -'61 -" 1: -.ff " - V ' ,.11'f'.d-- ' -fx: 21--V-.,. --- ' V11-. .- -' ' . - :sLs:-,1.,-.V,:- ,. ' -- -552'-'-'H . V- . ,, H ' ' -' - . , ' 51:11-' ft..-r f. A J 1 12- . .. 131- :".:1-3'i2empes,.'- . - . -. . .-.1 . . - -' ' -' :few im.- fe.:-. 'I : '-Vrb' , Pfgl- '5'i7it".- . ,-. :.- -. x P f ..1.ff::f1F.1'-'15 ar':r1:i 'Z-Ez, fs-5 ' "ww .---E-141' . --'fem ..-1z:',:'-1,.-" . " 4-2:1 .- . '-'-2-3 :I "fi .-2-.-Af-..'.:.-zfzrzr' ' ' -zum. 'rf iff:-S.-L.: 4 'Q ' V- .3.1..,,, , -ml! vw . .,.,,'+ .4-,ug -Aa' .Vg '55, .9 F -, , .-.'-4.' VJ, -., -Z-1, 56:1-l.'...gg,g.s13-QI' ' .- -f v--1: f.- .: , ,Q V. V ,,.',': g-,,V:, :.',.-14 - .'.,- g-h.g7- - Q . , 1 - . . 4. . - - ' -.'--,1-:-:.'-'- .. . .s .'-.4-,g- . 4 A- --s -6,-:V , 'I fp-s 5,54 nr' ?.,:77r . - ii ' i- -. 6 .- Q.. ., J' ' ' .1-21' .-I 'g :. 1"--:siftu-J.: . 'ffl 'liar' .C.- ., ,., uf? ' 4 . .px :f-' " - 'Nw' .. ',-' Y 'I . - - .' , V -f ' -.5:.-5',---,-.g:J::-Ve- 3: - . . - -'.'- 1. VP ,ff ' 1-- ,,-:. gV-- V- f' ... 1 V. I 4. --, 1-- .' '- 'y' ,gn ' ' .".1.g:-mr -' U I..-4.35 " .. 5,-r--' 1 .M ,Q -1-11-rqgy' V" -'.'1.b' ,X V--laisy 2 53. I Qty- -1- I .1 Saw 4 .- z5'fH4r' H,-' X... I .1-.:'5.,, ,.-Q. '--.. "' f -3 a .45 ,-:'.":,-.s,,, '-t--,H ' " rg G1-', wcgtgnf.-,, -' '-. -1-'rn ""1'-.NX N' 5,4-' "1 '-If .." nt ' ":::-.- -i. 2 f'-, ' 1-, .1 . X 1. 1. gi-. Y., -ffl? . . - UH- W-YW-ww I -...,-,. , . l - f 5.-ff V- -- -V-.,V3g,'L 1 gf.-'. L- - -- . . '.3-3,-I.-.g.j.:y ' .- ,,.,,,t,v.,. ' V..f gg 5. " ' k3Q'Qf",r1'..g ,. ,gif-E93 efqsg A, .fm , ' .... gn., -,4'ff?-f1lkV..1if2f- ' 3' J...-Q. "H .- i"?Z.' ,-Ei: 'Ent '-V " 5,3 ,,s.5.f,xQ.,--sa-- . - .h 5,1 Mfg. ,-,-. ., -5 .,...?.---.y -11,-f.. ..-..',g:::.Ll... - .1 ..- - ' wwf' I'-"I---'Y ' -: V 4,-Q51-Y fi 11" 'fy' ' 1 I '4'. -x -L"" can . ---1.-11. yr-4,.f32'c -up :.:71.f .. " -- -.--pf.-I 1:.,fq5.g fgr- K. 13, --:Zz 54.11 1 . .,, g4.' 1 -..-.. img-, . yi?-:if . . , kr.--Z, fx J- :-C"?- 5" gal , 7 af- .gb - .. -V --:1 xj3,j.' h jj, , ---4'-.,. '12 g 1113 -, sv..-. 5 - 1 '11-,F si -"rf r.ifZfLf?- . .gs -1, . -rn '- - S ! :Z 5.552 ..l':-A-,- r 15133, :digg 3, l ' iaffeit- .4 'fs 53 9' H '- - -.--.YV 11 '- 92:1-ff: :j:' Q ':.-E:j3- 'P ' ' V . 1' gy-,Lf ' z Mmnesot Team Iowa Team 'L W' 2 7 1,2 I-Iargrave Rein Harrison Prince Goldstein Garrett Raymond Clark W,-,gc-fgx '- 1c-S..-- 1'-if .er .-'3 .'.'-f:wf.'- 1.111 1 ij-531' ,."A-. ,, , . . - g -Lilygi, 'fzgi " .1':5Q.' ,-.f.-4. loT,xL scores of season: Nebraska 25 Opponents -l. At Minneapolis we locked horns w1th MINNESOTA on the -I1 I " In "br1ng1ng home the bacon," ouudebating teams were not same problem, C11ClCZlVOI'l1'Ig to storm their subsldy rampart, but -fi' ,fy this year so successful as some former teams have been, yet the with unfortunate 1'esults. Mr. Rein led our advance with his . MM '5,i,251jy above syllabus is in some respects 1TllSlC21CliZTg. usual eloquence, Harold Prince made e sally at the navy auxil- '- .-f-. - , 3-'-.cr ,.. . . . . 5.5, 5- 1 ...E In our controve1'sy 'With IOVVA, Wl'l1Cl1 took place in Lincoln Iary outpost, and then jean Hargrave, almost distracted because 5,g:555.5l.j,1:..,5,',:,3-if--Eh: " 3'-ljffi-9 on December 7, we attempted to float a ship subsidy proposition, of two months of interrupted ufLISS11'lg,', came up with a gatling :f-W? . ':. ' 5 .5-1 ., , . . . , - -as -r ,.-,,- -'.,. -, ..,-.if but it foundered within two hours after being launched. Mr. gun attack. Professor Fogg, who had escorted the boys on then' Aa,'-it-Vjg:A:K QR, Riley? Goldstein christened the hulk, 'tM1ke Garrettft hred a passing trmp, applauded vigorously at the end of each and every act. As mg, ' Q: 3.2-f' salute, and Raymond made a few very timely and well-chosen at Lincoln, two of the Judges were almost persuaded. Qi-'S -mi --....,,, , --Ly , . . V . A 1. . . . --- - , :5 xx eg. -.-egg.. : ,- .- -gs remarks dnectlv beailng on the occasion. Dr. Maxev and the Aside f1OH1 the decisions, our last debating season was very fl! ,ga Governor were of great assistance in keeping order among the successful. A great quantity of material, including several hun- Eg! ji. g..-x, - 1 . 1:-'.ts'.V .- .-: - . . . . 5 .,, . - .,.: 'J crowd, for which service the management wishes to extend dred Consular Reports, was thoroughly investigated, and a great ss-5, 53, sf 2' Qilgfffjgff- thanks. The audience was only with difficulty persuaded that deal of hard honest work was done by the squad. The silent N ,ggizgflgg-EQ.. rg but one of the judges, apparently, was susceptible to reason. Pol- partners in the fray, Ben Harrison and C. L. Clark, were on the , '- 43jTji51-' 5,52 lowing the debate, a number of the rooters flocked to the Music job practically night and day. Prospects for next vear are bright, , ' A 4,-,--..,-- --1, . f ' . . . . . . - 3. '-3. -4.5 ...g ' -3- .-,xg Room of the femple, where the band played dance IDLISIC with as the enthusiasts are to start work in the spring, instead of walt- 5 3:55. ,.-..,g3e,3-,ln the usual lesult. ing until fall. Z. C. DICKINSON. Q2 . T J' Y 12 v ' "WST C- 'if- -' Aff'-'3."? f .u !"- -.Q-:'t'I' 4461- , .,-N-sprnfsf-Jo-sig - " -'ff' 'I '-'Q s -"f"'-'Ya -fY:'?::1X .w-"Ir s""t'- r ' We"fH+s61".2-its?-'f:'ef "?r01ti'r t -- V ffzz-.crest---Ve , M--ft' Y. 'fz-. -'13 ., .5-" ' .Q-:E"3i?3" X1 -1- Eine. 1,221 :V--ei. .S"l:'5'11- 2 L. . NVV- .- ,-.1 -s -- V .,x..-. .,,., 4 ...V, my .. A-:J Y- . a--.-115: ' . -'dr - -' -. -- . 1.-' - -- dw- I' -- - v -,., - -11-.,-L . 1 -. . ,,,. X -573-5:'.3i5ff,Q,yiX - ,ff r' I u5f"'.--53,-:iqlfgi'1"f:'.f:'.5 '4f'Vjx., J-!g.'f1:21f?7' ngizfykifirfi'-'i 5riri5Ig9 - ",,j?ff1:iL,v V1 " ,gf , FE'-L55' 'Qi ' ,,F7:'25.' ' -ff'1Q-",,3fTrf-qrzguitl " - - "J -,..'ev-5-1",' -' -- , .,:'.f,Ffs, ,,-laik "f-' ., " " ' "mi--f1.1' ' , .., -'fr' , . .' 52-3,5 2.1 -1- 1 .1 ,Z ,' 'qi -r' -- ew .-5J'.,".,, , - -' 1 ' 'f-..'--.,-:I ,31'a55.I-:lf1x:g:'..., -I ' --2 , .. -. Pdf-F.-.4s:?f::11yg5 ":..a2:Vi" ,.-n:geV1'.-3:'-- iff ..Vcffr-'- . - ' 21g..Q,..E.1.. Q V.. f -"wins, Yr, 1, . '-" -ff I - . ..2-si?:'4e--25.53-V' .1--fzif-'-.':v3f'ff? .f1'r:1-HL ..Q-gifs' if-i 'f'fl fQ12'?iis' - L'ei'-'-17-:V-V-i9-'f1is'H-"v .-fewf--, '- 'ix C . f 'V . 4' N' V. 552'-".-1QS.ir25'fj,1y' 1:s1U"..-:,.sfvF?'s?ef ' 1 r ad' -12.5. fv '. Y 454' -:.-2411 .iw fww. " ' H,--'ch Ar- 2. 111 115 'L ..--.-L..-ee' , -:..-- - VV .ffiify f-:sw - 1.ff1'iw 59f.-- . lin'-'-v:.+-eff'-ViV ' 4 1-V-. ' :-V'.'TAt- - ,.,-:I L, V .."k,,,,f.:f I .,,,-,. , ,A,'-..fngff-- . -' ,QT , , -5 . -.K w1,,i, ,- mst .,.,,,-'14 I ,ii ', 1 ,hh , v 6.9, t , . . -- Q-,3,1'., 1 . f-Q' iv .' .12-2' ' Q -. aut? -ive' me ::.- N " ---- ' K f .. l ' . . ffl' " :S-1.15. ,law -:'?'3i "eiaL'1lX .f2g-.:1i,j1-- -"""1 .- , L ,,,.-.K-:---- - , " w, , ' -.gzv-:'.-, : . ' ,f sk-ilna'--AE '33, '!f:,,5'- -.V-:fffI2f':'... c5":A:.1-'. ,- .-51 . : , J ',.-' .,wli,i'f :' X ' -1 il-.1.:. ' .A :-l-.:14'AA- .5 p '-kiqg-iii E-ffp.'Q.J2' gif.:-. SQ',?'Q'Qf::1:f21xI .Qf -,f'f44'::f1".' rung. .' . S5 1 . . -. . . 4.21: - .f-"Z..rnfK3X4'fEx 2-1"x ' . 4111 ,-,,' '- yu ' -.'-jfi"j ,,.-1515, ' ":f15"f,'Z . Q-'.-'f'-f""j"1':'f ,.-f-" . ' '. - - . F I 'w,. -A"- - ' h AA A I, WJ.-'FN 1 'A -.' -54.5 F' - ., 1'.'-.-3: J- vig .A...A--q - 5 .- ' -' RU 'fjplf ff' --7 '.A-I -vi, . - 111.5 1.51. 'A'-1'41'F' .-,Q-,.,-. - A ,. -npgy. .,- iz. -'N -. -' -. ' .1 . f - . bg:--. jf, " , 51, -Ni, -Lg ', ' " - 5 - gn nf' '-.xqrgq 1 5, 1'--,,--'.,' " A -,an '- ' . I' ' 'qt 53..::,5.v-'7..v. C ,. " ,5'::Q',--11 --",11 571,-5.:,'.'., ' 145.5-jA2'.. I, Q.: -'X -.-- h ',v':p-.-'- ..Q. . :' 1,,:.' . - . v.7:4.-A ..,A -- - -, 1 dv-2-fS1f.4:,a.. .3,,..,',n- .-, ., -KA.-,pp A. ' Q., A. A 5. 5. 'Y A . ,,..,.l,, . .-,M ., I .., .7 4 ld, I. ,.x7,v,-.- : A-. . 4. 21- .. -. - - - .- W- .1 - .-1 - - , - -.Af A -.1 f -. .ff-5 . .- - bn. A.--. - -- f. :yu .. U4 -. .-f vmgu. - . . .'-f . A - ' .. J. vi .. . ,gy ngw,,,,c . -.f..-1: -qf4'1.:1,.-.'.-' ,.,-- ',..-pg.-.-Af G - ,.g4-51-:N-k.A gag 0 Pr, gm: .., A ,- J 1. . 9 - 'f ' 1- -.-. '..- '-inf.-. .Q-,-Jn,-.r - ,. 1 A .. ..v.,r.,,mmrq,u5s, -, .,A... A if . ,,,, - E , . -. ,A ,,. A. A,. ,, ..,.,, ., A, A A ,- 1 . ,I .. . ,- ,,.- X. .4 U 1 D, - , 3,.--- U ,,.,- - A-A4 . ,Ap : ff ,.1..g.d' m,,un.45:.,- .?n'v+,T. --1 gg, ,L A -..-3, -, , - ., ,AA --:,.:,A:,,-...-3. -A -- 1-Ax T., A A .A 35, .A AV.-wma . , L-.4 43:49, ,:.:t3b,i't5-555..iv I ::,.f.IflS. CA., E .L,,a,,'15l..,y,.,.e9 5 1-Azyiffu,-3, , ,, ..,-,2Q.,:..5-:,?'x..-A ,D li. ,,f ,..,-l..',:1,...A,...A,.,, A .A -1 ,i-ii '-.- '- - ' ' -' . 2, -'Uv-.Q--J--.-.:.-1': .r .-:wg-:wg - 0-. -- -. . W .-1 . - rx . f A . . :- , : H '- -' V -:--'1-.x fi.-I - 23,51 i - ---71632: 1 ?W!41-'vt-:T.'rQg:' , QI-'f???.1'S'Zg-Y. 9' - -. -1.1 ,lik 1- .A A XZ-'bm M-23225-Y ky., ' ".1f-pw .' H1232- ,-: .Fr-'5. 1. ':Zg'.if- :.'.".'L:5 -, ' ' A . 'Lair' ,-f i1i?2f,fg:2fF:.?-5?-1'j,r-5 3, 1' ' , '.---J:.j:-i.-,265 -2' .gAlgg3,4:vQ1,5g: 3,1 N 'H 1 . tug' J-L::f:':N!. ,g-'at-jx , ,gr -PMA ,.g-'..,-'YJ .w1g7- '-I--::f7-' - - , :g.,:4..'.g.', ' ,, , f Sta: we A ww' uv..-.Z-rl . . - 41:-',-.'A'r' '--Af ' ' '-" .. ff? '-.---,.:.:-: -93.-'i'.: '. ' ':--'..,f +4-VY!-2 3- .:5:,:-. ,-,N - wmv.. ..-1-'g,,,:.-1 ,-3-A ZF -'.:,,-,,::1:5,v:?-."--f'.A - - - -.,v,-Ax . , -. . :L --:FM 'l c -1 - -- -' N - - .. . - ' -. 17' . -:-.-- ,- 125, -1: .-r -4.--Sw. .--.-.-.- -an ' -6'r-mm.: x. . -f.- - -, -,nv Au- . . we-f - 1. .,.-. :-.f -,.5-1' - ' ..p.-I' lkE-9-:.5'v- . 4 . . . s 4-:: 1As..-.1-:Im -- --1-. -J-r., - .M f ...fx 1-,rf -eg-.. ,,-.-,-,.:, fn... .134 1. .g.4,,.- - 441- f,----.-. Q1--r,q,q."' . ,, .- ' . f -rf--iA if .---.P I-jj'-I-, -..l'.,'w 1--gf, -l9:.4 'r.-.. --If-'. v ' ..-3.-'qgzgi 1-I-.521 '-.--123, '1,.'fr. . "uff06Ki--C-.--' va W552-'.E-1 ip-s:f,, ,.,g1+.A.-,.-- - , .vz-,:,,.-22' - , '-1.3, 'X-13.1142-J,-':4.'-A -A: .-,-g:g,4?f ' S+-if -1 X -L-la 1 1--.1--.f-.4 .--l--4421.5 . --ww.-f..',. .-.1-.flfrgf-c.-5. -.zqyaf ,fm M ..-f:- -, -. . . . , . f.. - .. . -9 ,., -, t - ,-:Q A 3:: , - -'E G- , '-: " J' 1- ur 5:14. yi 1.-f Vs . .ny-g.,-1--k.,-' -. up 4- Hug, v 11 ,. -' ,. A . .. g,...n,. ...M-.A.g.',.f:,,:-4? .4 . h A . gin: A. -?'.a...hr.v A-432, -Jifxzhx-ng' IZ.:-152ae'iY2: -:3i,..,..-i 5-f d, -- H , nfxael:-.IQH . 1 A' I ' .ff-..f1,5?,.A.:.1,142 .ff fi-.. Q- -' ' -...N ' - lf x 5 :J-- '-1 XP.-.'::-Z'AT-Q. 'f-' " " ffm ' - -'.. .QA A.:f"f'fQ'3 U .1 ,, if ,Q siif-iii., ' '- f ff.1-SQ-gr. fr-4-sfrf xfasvr A 4. .. 4--.gf .'-92:-1-xg-.15 R KF. -ii, .Q mn? 121' ' -'ff x ,Z"- :.-.yr 2 . 4-1: lf-'qtjw ' ff' -f?i'lf-E' ' . .':5.!-' ' l ?,,njf,:FI'7 '- ' , .'. ' ... vgj 'xii ' 1:7321 '1?.a:Q:- , ng., ..nA yi , f.. . :Rl if 3- ! A31:g,'u.'?g .gzf -2 Qin A ,S 1115? v,.1f9.1if -.1 I, . 23'--153113 2' .4 -- ---- ri 5? 7'.',z.' . -4 ,- .',f:e?.:-1 . - .:' . -5:--jr .. A,,- I: ix, I ,p 56:1 - ' -.r 5'1"-M :. 1 A . . . 4 5,3 .-1. -447 .HQ - - . - -'--Ki A it ,, . -QQ I -4TF"vg.,.,'..- gf., . u ,-.xi,fAj,.-.'5j ,-fx, .3:f:aQ'5.-'1.--1.-"1...1i.-1 7' 1" . '-.'.:1'fL12Q.,""1l.f:, 'fxf '-':2-.tj Q.. ' "Sb 'K-,"" . '13 'T-3 :- :3, f,-fr: :Agp 1.x ...ur ,-., . n x--', vs..-s.. , Q 5.19 ':z'::s:,f'-'. 1' f. mi- ":-"lr Liga. fv- ., A , . . . A A A -1 . a -- -:: -, . i 1C'j5.4'.:- ' l. gfiwff . . -. nf? mx ..... Earl,-.3 .. Q32 fi-5-,jx .gggrii .1g':' 3' 5:99:31 fy-AH73. . 3:4 .-7,7 .-3'g-A.:- "wg..T! -1 . , -A-'A':"T'1L?f. I It I I J i. 1---e.: ,-'. .'-5 -13' ' x '- .fx 4.4-.g - I . ' .--1:5'?.'i i - 7 -sly. :Stiff-ff Glee Club ' f. ,Al - J fire! 5 " iz? .. , . , . . . . -, . Y -' ' ..v , -' -34:45,-: ,k- Lop Row-Slatey Allan. IXGIU1, HoruberO'er. Gllld1H0'Q1', Jeffrey. Mlddle Row-Scott, Frost, Clark. Grant. O Hanlon. Johnson, llabl-ovlc, Dunaway -F, - H. -. -7 U, f C' 5 . ., . , K' . -',g:g,-ffigf' Bottom Row-Jackson, Mead, Aldrlch, Whmtcomb. bamuelson ldxrectorl, Aten, Adams, Harpbam, Colbert - Q4-,l 5351: l f wr - '-A ,fax 5 f l , "1 .-'ff .-.- eff . xx- -:1:' N - . - ,A-iz,-f .ff.a---Curl? , , 1, .min '9.,',Ag2ggl,f' ' '.A' l- ,. ",-..Lrl1b".-...I-' ,, .... .. .. .-.- . .f--Mm :rv ., - ,-. ,JK - : '. ' -I 1- ..55 - "F " f'5QQ?F'.ZQi':2Qmx-gl' '5,L'i3q.f' ff -1' . '2'31l5"f .--,EfE?5f:'-""1I:'T ,5. ,-ZWATEQ75' . I1":4,fr!5ill' 'C 5 . " v V 'Z '. Eva '177"E.-E'-"-Y f':F-'-',f- -53" 'Fl' "RV " f- "4 ' ' ' Qp"'- - ' V' " L - f : -,igvgqf -1-51 Amd-gg.gf. ' ,-g."' f ,-.ll-sfsf-Zfl,--'3'-.,:: 4.-:.:.., ,,Agf' ,fef.f.ff-" ,,' - xA N .:,.A., , -- H---..-g.r4,t , f ,,'1.A - A- .gf :j-..,.,,,,A 4, :-:::f1-'f-:Rez-.af,'. -ll,-sinh -..g5vN.,fqsd.A W lf '- " ' -::5?3:x1" f '..-4-'.,,f.1i'f' ' A... rf' , . - .-1.4.2 1 . .' -xiii:-1 fra- -,-.4qg-- J--'f1H'f.'.. 5, - 315'-:"A'lQ!l' -, , A- ,,.3.g."-,lqgzcfggjgl - .4 FS.-,,lp A I ' ' 3,525.4-",. ' - 'I :.A,,..-91-g'fFf,:.q.-ja' gig Agni. 333- ' ' sg Q - -.gi-.' :QF I Ex: t , 'A 'A . -315, nag, ,,:jg2,,'flzf:g'J.,3.g, . 1, --1 5'-,fl IM- -. - V H, .. 'J:.,.,-,,- .,L.,:'xFM:.- - A, l. . :,:g:.:911 1jm5,9g,:!, 13... -GE. 1-...iz -,xl-Ei, b ,IT EH: ,Z 2' A. gfgcul ,ii .V A .fue '+:iAI--35A F,i,l:igk , . ,,,4t-:Q A L: rl---.3y,..2:L, - h -qw r ,A 4:5 I g,?' ,Ewa "1"'.4f'w A.zf7'..A " Till" .-!"..W'f.-Lfflm M."-?:'.-45" ' '. 'VH-' :7,7"'L:,5'1"af' 1132 Aff- '.51"5"' H-211:-'-2 ' VIr,'f:A'-HY ' "f'5fi-2? """ Q'-if "-312 -1 ' 4232's I 4 ' ' "uAffI'l ' ' 7-E:.1?1". A.1?,..S.,," XL" lgizg,-l'. .gficirff 'f,-KIA.i"i-'.71iB'.1':yfffH1' .,a3!.?Q'l' Q45 .4Q:'1'sQ.,w'-wif'--'Y' Q. ., ig".-7' 'la' 1. idk- ' - -'-- 3, ,ki-12' K ' Ly in .V H, I : fha- -f'l..-0.-9 f?-'-"?1Zf-y- ' wflkirlfz-1" '-L'fP'.1'i1.'-f"iP . en' f' .L-QF, Yi 'ilu ' ' A 3 ' ' . " f 'J " ':..5:Y 1 - 5,1z+' 1'-f ' '- - A --Q.-1 .4 f- ' .' my ,L-YA .AQ A ,-fRg,.,- Mfg, ,f-44-l:,:f, -3 ...yr 5355-55 ,Af AJ., ,M .5. , Fr- Uh. I 1, .N ,..A,:, .4 A 4 - - gl 2' .N A 9 . -', . mg.. ' .f- Rf,f-,,.- gf-A., . .41 . h , . Q ,, . F., 1 .2'." f L- , -1. f qlgzlr- -5.6: 2997 .'.:.',- 1 1-'Ag-...f ' , '-,', ' .' ' '- . ,IA ,-fy., J' - gg-1 'T V ' 14321 -Y . -A T' - 4, "-:ZA ' - 'iff . :L ',:. W, '- 1' .' 'fl . gg ff: 351- AAD' .A.,.-,g,.-ff..?f-V1b-'- 4:7-:rf off' agp" '. -A,- g,,f1fge1A,A,-.Kuff-1'-' 4,4 - . ,A 7, vip' f",AZ .g",ff,,A '- H -ll, 'f '. A-.2-1. 2.1 4 .. x,ff+"' ---'41-' . -'N' pwf- 5: --f :' 'rg 'W ww' ',-f-:KW ' 4:4 A ' R: ' ' ' f ' - I ' V ' A ' l ful . . - ' .F , .- .A - .. .. 4593 .LAL :A:.. ' - - -- . -'J .x- , aiu.. 5- VA' VIS!-ll: nr --.- -I, .Q . s A1-,NL l, 'L ' I .QV ,A -, 4 V- -. D 2 .- . 1-1.-1--31' - , .: '. 1 .- U.,' -. f . K ' - .ffffati-.P-'. V ,AV x p- .- f---V- 1 -. H W... , . :ez-:nw f n!-f 1fJ"fImff,. 'Ms 1111: if ' .V - " I . - '..g' V- "" f' X ' '35 M" ' .?- V:.5: .j,I--l:".- F: 3' ,"6'-'SQ QE-d .-'21Tri.-ETS-f.'..-.A-. :.' ' ' T 142525-' A '-.,. . --.Jr -f-'1,q..fr:'S?F5?fjtrw xp - ,.j- -111::.Q. cw .1-' . ...QQ-9-,f..,,5-'F?,15 -:L - -g:,'- N gay rj.: '-.,-,1.A,,f:-gx,:--- ,. ,.,,',,.,,c N. . V' 51, -. V- V ' -. .,.-V--- : -. --H -1-.1 V' . .' NV.:--'-'f-1,'5 515.1-gag V 'V M ... 1 --5-I -4 -:L . , ' ,1-1,7-J.-5. -lg., 6,-5, ..-- 1: ,...,, ' - ' , -R3-g..g+JfP'f2'2'5 " ': ff :.'iiwsa:2riV V Q-e'Vsff??Q 'v-SP - . ., A " V :,.f:'A' ":. Z1 -.Wk V -'- '- ' 5 ' - V5., w '-.x , V. 1 -'--a'.'-',,": . -.su '- -. a,"': - 'M c -Q., N-Q, qqg:Vx'..4,. .' '.3,,A ' 1- 51.,'..., g Lx-r b- "Ve ,, ' -. K52fff""--V uk- V 1'-: " 1 f,f52ffg:,1f-"5 fa 121.-::f'? -1 'Eg5f5 S5-f' -1-Aff gn: 3.--.2 --W 'K f-F:f4f..- U1 Sb .- 1-11. V . .--1-1.15 4- - - -'.' - - -1.5 g r, , ,V -,V - ' , 4...f:-Vg ,:,,- 1- ,,... - :gs-11' -L ,V. . .1-5 f,,-, ,. , .1 ', , -, , - WV.:-3., r . ,-V .".. .5-gk cw' - ,-,V.-y, V . . . V I 'T' I Hfx -- xr -.ff -'Q'-'x'-lib' if ' ..11'1z.d-wa. ff-w+-,JA . -- 1-,-'ri'-41'7V-g-' . .-SFQ-245' ' " 1 - 'K '- " 'fran' "5 ffm V V '- 'Nil' "5 ff's'W. :1.-fevixivgqfl .-rw - ' if g'2:"3U'V,'3 '1v::Vf5-fe' I ' 15:25 '1-P'..-'51 -' -' ' "-"?f':i-I J. :..".' 'f"f"'."1' "f"l"A':-'i' - ' ' f-F51 -- .1-171 3' T ' ' . .. TW V -' -1 fn'-"nl: '- --,V2m.s.-fgpfuf -lm. r W E.. 1:f'.fLw,,,5,n?' 'ff f . -Vx, A 5 ' -- . -'fzgzrv - -, - ,wg :L ., - .:.-lar" n NJHW-7.'-gzff ' an-J: 42.91.--.:3u'14-if .37-cfs.---..'Vr:v:VV: ':-'1 3.1,-if..r:f e,-,.,,g,V,:4f,, 4? Veer.-gf'V 'kim ' ,gz7n?,,,1,f-ink, V:--.-.-nerr.. -. Wmznw -.1 wV --'-bw- :. -. . -A 'g-1.1, L-.1-Q-:rg ,. - " , 1512- ,-:' 5524" -c-ir-52: ' r-5 " -' ., '.3--J:.j."'.33i.g A, Sf. :gf-1g':,1 na - J--.. .L. V1 , '.-fe' 'Q--::fQ:, .1i-'-'..- Wjpli-"g1. Lv' V - .-,3z"-.,' P- 1-'.'- ' ' 2 V V.? - -I 313 l--2-J.:-1. '5.V-A-V ' 5. . -1 'ffrfi-"'V:2f+'6 - V-1 Wifi 'Mr' dir M7 A-'S'11:lif.-fif-S2-.'ffsVi-'EZf'iT"u. 4:25.-fe 7545295 4:1-ff -'ViX'fE2"Zf'55"2f'?iaV4lZ-sq:Z::.f, . fo-1-5-'71'V?'fTe5 -' 'Big-1-.-.1515-VTV-'47-V:":7 -x , .. . , .-1 .. .cg , , .,q nj..-f. , , , , , ,N , ,.,.. .., .sr .J , ,.,., . . ., .,,.x. .....-1. 4.,., . , .Q1-rf 9...-f . . . .. U4 .. .QV ,., ':1,V-M .zqfgf f.:T-5..:V5-45... - -,:.i-..1-agf,.Qgr15sf' ,1'-?F"ggWS'- -"1ff4'4g"1'f ' 44 , '-wQf,'.:4vr--VV:-'..':f::i2-.--V'-" . . ...wi-. .' . '-'1.J?0y Xu-Q'-1-1:24-:'f.--,-..Q.,-prqrzra ' -L-.1 rr w----.-VfA2-'V1f,V?Q-:gh iq' ' .11 .V"'-4. .sv--' fair. :ll H 1-'.-:1'.1:- ' Y-:L-" ' aka:-21.135 H Hz- V ' '.fV.i..1 V- ' 'S "'1:f:A"i:' '!Ma',"" 1' ' I D' V: Km:"zz-VJ':t'EVl:g:b?NE:iiA-A fm: Li ':f""7"'P's F' -' - 1 -V . - .r-ei -" A " ' 'NZ'-fri' 'V-uf-VK: " -E ' ' ' ' 'f "1 V' k"",'l'-lif' 'fi-1'1't?f' '-:J 1 :Lf Qi-::f:-s.':,3" " ' N ' . .fx-"'zi?f112:EeA'E3'Te.f3T?:::3 'Q '-,,A,i:g,':,'.'Q-L-Q45 V :'-g'.3,.' ...jhf2.'-QI,-I, E ,3.,. fx, .5 L V: s.. E'-E911 -L.-1.115 , . fiafkf' . ' -' f.g.f.:,i.s..1.V24f'?f - - V.-,f-3 jh, 3:-gf? xj.-11-' 112-:Vg zsfw--'f:.g,g '- ,.,,,,.,?, wsu: , Qi 1 -. A 'F' :.-4-.5195 if Q15 :fl :ff-'ff' tg ' in-. E217-'bah ' ' f ,V-'.:V13tV , :-Q23 ' :P--f--rf? U, g.:-mv V "-12+ .- Q ff-.J --,VH--he-.12 .--N x , :""Z ' wb' ' - 'XTT5 'V I f' x"'1-yffi Y.-.fu .', ," .. '3.,q,e ' , . .. .V '-H -:,-f- 4-.ff-9: ' - Vfwrfg.. Ai V 2.111-i" QS? if i 1+-WE 5: "I V 1.-s.:-' ' V- f -1: rm : 1' -PVP." 5 32313-"' -1 1 : .wi V. 1. L ':11'-94 x..if . A,ef.,5ST.g -2 V.t,,Vfgs:-:Q .fi ' - ' .1-3-vi" 2-it '- "TV ' ep-W? 5-' If . j--133 '7.f:':. H' ' jbgffis- 35", .. , . A. ,,.. ...WM -' it F i-'if 53533 -A -l ' F 3 if?-"::t'f!1'I3 4 Kg 1 ,Af 'a -. BX-'5V.'fV'.'I5'1 f' 1 -:EQ JE V .5 'xxggr-5Q,2':Y 1131 1 . f1'2': ,A.11'.-,-"RC .' ' 15: . 52' wk: Z' I 'gif-V.Z::V'.11 .rriy VY.-I:2.t.'f.f:. X 1 .Vg : Qs" .111 54-:.g..--:-T -Sq' , 1 of s .., nf1w:1,rK?!x fVV V.- i.--:,?.Q.'g,Vl-jgf c-GHANQE .4 -0 .2-"gif: 't'- .:z: -..-1- V, V4 -Turfw 'e-'fi .ff A - " ig-A ig:-' 13.-. -IPS: ' .S 9f!Ef:f'x I -.Mfg ' . "', :i?fCj?V'.:1:g?5z::g5Qlf." :ph V. ...f'1Y. . .V... f. .V--. ,-.. ,X vw ,- .V.!' 1-,' -.Vg-. ,' :Y 1's:.3x'- -:. V- . .2 3...:. ..,-',:'. P4-I .75-51' ff- ,R ,1,...A ---V.: xl. ,--9,5 gk9:"g2-.9 Q22 sq x':V:-,- -fr. 'N?"5' 'VI fi. ' me 3.3. .47 Q g gi -yin I xP'g5-'- g' .13 X 5:-Sr '-at h 245 'INV .' In 'girzlff "Su 2 11? E35 .Try 5550 fini' f.'i"5.'Q?' g S ' 13 '. V W'-1 ifqrif ., . ,.,. , 3. Q V, ,, W .!.'V-4" Hy " 1 Z-- Cgr. V .ITV Q.. U' ' Asif'-f ww ' lx tr :wuz -.xv -at-'Vrix-.V .'fA'h-if Mr- 'Vm - ri .,1:1..g -435: f '5,.f::EV,SQ.- - -39,-:f.V-za. ,U J-Vps: 3451 - 1 2 V. V- - 1 -. 3' ..: -V:.- M - f. ' -11 andolm Club 2: 5--QV V ' "Sf . . , . . . , -. . Ei' I -5,325 Top ROYV-Sllllfh. Patmck, Grlfiin, Wood. Mlddle Row-Slnamark, Ixovan. Fulton, loung. ': E-,.3X,f: ff, '-5-it 'I ' , ff, V Bottom Row-Thomas, Lynch. Neal, Hathaway. S 2 '."!i1:3V..m.+g Hg . V.-:uf 1' . '- . : - ?Pj!A7h:'f1fl:,?Ti1'."f +5591 f'.1'IJ.f5:--VV:--VW.. V- -- --'W'-w -- ff V . .V --7773 . . - -V: .--'HV fi"'MM?"t""?f7N . - .4'E'52'.A, . . -N .. ' V- -. sf-'4'525v-haw! - -' 'xiii' ' 'itz V . V, EV '- f 11717253--1-gs j api: V f' jg: ,1- . -ri: ::'V"j gg,-Z'r.V1,' .:f' ,. .g:"gf',.,:-.i'- -' A ' -' . 'dy -. .TJ :' , f E- -1- '- .EV J-7, .7 ::f'1f'p 1--ya-'.'--1 ,.,j"+zr'.,V. . f -556.73-:ima , f" '- 1 ' A'-- 1 V '92 V i . Q':V::V:.ez':.. 1 Vg.-49' :--tx. wV::.b'- -V V Lv.----:V ,W-s-1-v1 ...Ji-'-V . - 'V -f.wf.-- ::V X. V kt-'-Efvf. an fe .:1?7,:-.-2. . V ..:,-2:5-'.apg.1-rr.-3, -, . . -.7 -H if-1'I:5-:. V'11:" - ,-f.'Jj24",11'-' ..,-V.-:N ,Zn-J313'm'.1f!' z W 55'-Q51-..a -9 f - igze' :V-.M - 4- A ' an-wi up .,:Vj.i,f:f,-a15:q. 'r-. . '- f1':..'13,'.,:.s',?' --' , - ' :-' . V -'-6'-2.221 J52:w.if- -?1".9 ' V -::i.i'1' in--I :Vw .4f.':.'-Vp'-. QQ-V'--mf ef .. 11 3-1:Pi':'e', Yifiiifxx , . ":!.Ie. L1 '- -:,-i--...'-.'s:i:,'- . - '-.uf-,V if - ' . -mf ' ,.gf'-V '- .,, I -' 3g,:'p','?f.y3V.V'V .- 3 5+-Vz,j ,-5',,3-3.1.-F? Y.. .1,'ir',1-gf-'ggi' A. .' , -,:1.- Vg.Vf' LQV--,,:,L. 1- ,EV V, r. - - '-:::,:3.y.. - . Kg'--:Z gg . xfiVV.,,p..f- ..f,j, Y--., W.: V3A4"7-4,4 -1 3-1. V:, .g1x5?':".14f.-f-' .fVe1?1rf" :-i:.,4'-f--.1-1351951 1.21 - Agn' -'h,V"Q,e'---Viv' .V - 'R5If:.V1Q'. " ',9'?:, --.QQV1-.x " 1254.312 N V 23, -':?H1x,- '1---'4V,.1.+f' fi--'llaf-'Q-' -,-Viiflfi-V' .-' '-262' :'i5.'.:'i:'f.1' -'5-If",--' 315' 6 .gre "Vff.,"'g:' , .Egg--S' -5421 - . '-5 -,gy 'p34,.,i. 491, 1. V ' --,VLL,g.,+.fa1A:':, 4,3 K:.f 4-',V -1' ,- A--Z, K f'- hc., :QVQC-,f:7'V '.j .riff 5511-Sl. ,LW -:- EY. , '-'. I .5-1"-.f.,.--, . - Q, .N5 - ' ' ' , V V '- Q- , ' 'fp ':. :..1,'., ,fgghillg 33,-"Q " V',g.x -,lgsf .' '.-515. , ' ', oz -2 3 51- "-.. 5,121 rg- q'X.V'f o V .-:.:lf'- .gn-425 ffxzgr' ,,'.V1.'.V QV:-'I--.,.1 ' , '-- " .' - H JP., . 9' 35,53 '.g.g-...f-J sf . 1 ' fr 'VL -17-5.-N, 3' - -, 'NECA 1. -Q 'ff r',.-79 41 I. '-. '.."j,-A-V, '- " '. 1"-5-s fx... ,. 3 Q, dom AM,..',,f.b3.. NIV.. 57. dm. In.. v .,l. Nu..-E.mV I .A 975- .5 Vx .q5.x.VWL-,ll aiu .V lx? 4.1. .5- 16.13, . 1.-1 V A Pwr- -.- ..,:-c:. r . . V-f-1' V' -- . , ff. Vg, :ww -Vp,-:nm . . ,r- - M, r P -. .-.,- .9 ,N Q. . 1 nw- 1 r,- 'A 1. . Q-. -' ,- X V ...r 1. 3' - ' . -lar . . -. V --, w L'.VV7 I , 1,9 gn- 5' . ,41 - , '-...-.AM , -' Wye.. .- -' ' 1 - .V -.i , - 1 75" "Y Q' " .Z-P' V' X255 -119: 5122 U K - 11-2 X' " "'f:"i' ' '-'-'.' ' , -' C, '. "-Qt.-.-1 f-'.1'- grqf: f V. -.- .- . .- . -,sr ' -' ' .1232-iz-ffi'-i ,.---3.111 -gg-2-X 3.5--:,-.-13 5-j., . .3 .l,. , 0 - L " --J . - . ' :-sf.-:M -1: 1:13, A-wif:-Q,pf5-f.. Mist:-if-:,-T,f?:-1-. .-:Isp - " . - "f - ' ' ." " 5' ' ' -' 'Ulf-. - - f":" 5 ' "-'Ai' ' gl ,. '--' 'f'-1.-'-1 . ,- -'-L ' fi. -1'-'H '-CZT7 is I .-.- 1 ," 1k"':' ' -' - ' 4,5 ' . . .-,. ." .i 3755: iff' " ' ..:1'fhf?5'-1'-"5-'7-"-.ff' kr- 1"fi?'I"3'f,,,' N-3355:-G"" - --'vu ' ' 'N ' - - . - . - -0- : . - 1-:'---sz-'-1' ' -.- - A 'r H '-1-1-.::6:f ' ---"HH ' -' 1" 3.51, :Qs-ff 1.f55.f- 1-',-:-- in -5jLxwia1ff'Q1iQiQ3- 3 pq- . , .5 " 4.53, , .5 -- we--fl-1--.' -, 1' ,:--g-.1L,gj-i--3Zf.- ' -.,-QQ'-5. ' ..,, -.fialvwktr-,1.f-ii.113,52-I-gr.f-'-if-'.'.y+"f21E'sf-. j kjzgl' 'Y' .A .51-'f'. .gf -.- ' qi .. ....,,l. ..gw.,g,4 '1-1n.,.,f:':q-ry.9:q'..,.,,--,,,.: --31,-93541. Q . xg L- ,Q-1 O Q- 3-3 -' ' 45 .3 343- -' ,-:-tg-. '-Ic4q,,,-I-:f3'fP::..g.:lp - . ,335 5 'V . . I- ' -- -. r:- , , ., .. ., . . .., ,. .. .. . . . . , ,... -. ., .,.. . . h, 4. . ,. ,. . , , . yn alaqgmgnja 5 , -. ... ,- .. ,ig .mga ,: . . .. w .1 -f r. .. .. 1 . ...fi-,. , . ,I . L '- ,- - ., .. . -. .. . .- .. -- '- -..1'-1-Y , -1- I- z- ' , 1.--" .-- -' ,xr - ' . N10 3 . . mmi.-r -?f"q-g-., - -. -,:-:Q 4- .- f- 'lg f - 1- Y.. -1.11 . -. -:-. ,. . " ,--:-.-.'.'-f- . --..-,ff , - - - ,- .' 1 - - .- -' -E . - --.- .: - - -- -- 'f '.- '-1 -- -. - ' :- - -- -.. -9 ru-'-f1'.f K,-'K-, - ' 4--- ' ---a . . ..":--- ' --:--2.-.-4. .-.-- vi- :---' .--' A s--. : -:-.f-1- 1' 1 '7z"-nf-f'5.a v---135,-I--Z...-A.-4.3:-sig 7 .f.5?f'q?Z:f2:f-'ya' :,. ef 5 Wig-,-'.f,,'g 'esfifazgf :,-sv -1-:fn-24 . . '- - ., .,,-qs.:-.' -5.12.1-4--,-. 7 1 ,. . - F5--, .' ,Luge-ge' .,..,,,-35 Q NM--.-3--Q-,m' .a'.--.i'E.5.,-,:-:-M 5-+2 ,jr ,-. is -.-f--5:-.-- cz Q:-aw fr... - --.335 Qwpjgsf .- ,. 5. -f 1.-' ' .,.. - ..-'g. .- .::.a-..- ,.' ff.-A .-.--::.y5--.4 f ,.1- 1- - ..-5-. -5-4-4 5. -'.. -L .9--...I . - ,el I -v . , 334- as-515. 1-,Z .qx -r .. . . S if , -.:.,,.5g-.- . , -, - . 5 , ,. I -. , , -4 f' - - :.-P-2-fowl. -:-:fir - --- ei?-.'QEE'-fi-1-5lz2"isi3a-EWifi-..Q-' - L: .- ""l's51- bf-'iff . .ki ,. :ite ',is,1!'7 , I -.-, ,N-I yiEg2.l.2-gag-le.. , , 1.--1 .te-.551Qx,...-.,g'.-igft-.ggge '1,3,-.g3,,32gQj.. ---,g.-,I-5.-1' .1-1,1 4635,---33 .1-:gp-,:5,,-9 ,,-LN.-334. - bf-55,-,--'mi4lf-si.,-1.-33-,75.rK,,5,,,-.--,53,5 , -.J C,-QA K ,-.w-. ,. iarlw'---Fix .21-5 .3-5-5235 -' " 1-'S-'13-5:-V U'---1?5l'..? I-S - :-2if':Lf2:E-. '-,gg I. - j' - -. 1,5g'.-3552-313vig:-915'-f, 22422 .l . 1-f-. , I'-1.-'f-,i1,1.-,-Q:-...-ji.,f,ga::--f ,A ju:-.g-2... .55 ' iff., 45.321--1-,4 if gz- -' . ' . ,I--'ein'-, ty?v...-2.53.1 I- l A I- N .V " -.i5:f.yr.:.j- I . ,,.f.gf: -' .3 1 Q P 1 u 1, 4.-1:l:.-QE-. -,-.. 1.-.1-.. , ., .fi-.. -...5:i5.j,g55- fl-A ----J. f.. . - .-:rzif-if-'if-5-L" l " ' " 122215 : -- sl? -iff'i.Y1S-'-".i- Y 5.45 '::':-AP:,'-+1 .. ..-- s 1 ,-1vXff',.5,:J5y5ig4- mf. -',.'..'l3-'A'IfL-is :.. 4' '.3 ll," I .111 A.":l1W Q". ' . I- IUV- Q .:,,:-:A .. - I zgfwf' . - Zu- N,-v h ' - " . ,?w,'-:if-I-I-E7 1 bf -, ' .' ' - -.1 ., ,-15 -3.1 ns... 5- ' - - -. -- Q.. if-I-r-. ' ?--'S-:-::-1-- -- ,'-f""'5flf+ :'1'5::f V?" X A . -1f3"'F - . - M 2-. lx-- -.--:i'?"fi.:'!:'--"'Z1-e'-S fx' If- 'E2?:--1Ii'."- if '- r ff- -A-- .5 ' '- - ' . ' X -rss:-f '1 c"'35- I -: :'-'.ix . - 7 251-t3'2-' ' - J -l""- 1, .-.. -. ,.,-,flEgf up , 1- If mx 'I.., 1" 1 4- ' '. :' 211: '-1. w, -1- .' .N 12,2-'ey ffbjg ,-5:2-Qgb 5:-1: 5' K., -inf --1-1 ma. -- 1.--a-gf -51"-." -'.:'9 er f . :'- -- -1, 41" ,Dv A-.-Lf -3 W g.:-f .j:.x 31:55 ' ' X 'X'-:1gf?i7 Q --3.2-' ZZ' - S :A---:az fs: , ', 2- -35-1 .,:' .1 1 Qgk -I-' 1- il: .' 1 - ' , - -:J .21-l,' N' . i.-f2'f--'-"- .- ' :-- . X5 x. f'? -li-C24 ..' f ' ' -. , , -2 ,- -a,- , V' ',-qw Y 'L ' Z- ' 'f--.Eff-wafxtgf? ,,- -': ..- -1 f ,-,-,:.1Z-i-x- I 159, --Q ':2--.-,. - -.gy N. ,J - -- -f-L l.-f.4l- f lu w -..- - -- , .- .af 1311- 4 1 5.2, -1-,R U .- ixaaf ,QE -751' .5 2- if-V1-': wg' rw Ji:-.-:sf .f'-- N fs- Six 'n-3 '- 1-5-mel-ev ' 1, f . .-: -We-.2-3--735-,x'31ff' . . .-Q , . .v .1 AF'.'.-.L-, -. -- l- - -.4 5- 'J 5:,3f::i -5.3. . -.,.. 142:27 ' '::-ff.- T: f-.4 '1--.-gf.. . -Eag'--f'-.'-' ' " ' 55 .': -Q, A ,---, fsnl- - 1-'ff---eq --1-. . '-79-1 '-'flf -:-.i FV. QVQ4- -'5 '. . I Eff: -U -,gl f nnocents X -M, 3 .-,W NS 'C '.. ,',Z. , ' 1- -. -,-ii ,g-'.'fagIlgik,- VQ X Top Row-Bates, G-uth1re, Pearse, Anderson, Hawley. Blottom Row-Lord, Lloyd, Lofgren, Holmes, VanDusen, f?'gQ pg, .', ,-.. -'-8:3,?':l T X f Rogers, Klddoo. ' -7512193-'?f'iv.2. , . ' 77 1 Tn i--4,--fy errzfl- ' ze: 1 as 4- -r '- -- - -.. , - .. .... . 1. . ..,--'fu - ff - ,r -5 , 5 X. -.-- ' .-,xIP',!1,..:.' ' .-'.?-L.. .-.-1 , , 5. . -'ug-.-,3,f,g: A K' 1.1 QL- -1. . I-'x-, ,lzg-':--:'Q:' .g lf-'-Q-9-'LLL ' . . 4'1- ..,'5r-"-.':2gi- , . - - -. - Q5--' -:gs ' 1 it ,. X L+" ,ig .',,r-.,1:. Aaah , - , 14' --..j5 -. 4 . ' .-:Q .-.,-tj.. -::: - I : --: uf-'N -A '-'lzr x - Zi"- Q-"gr-N - ..f:--- .--1.----i-.5 ge -' .-xktygu rf - ::-,-'-I. A Q- ..-. - w, A - -f wg' I- xv .- -fv- - 1-tif.: '- '- -'--v ' -- HS T? gr- 1 ' .. Hxjrxi- t -P.--:::----::-,:-..N. . , . . ..----zu . .-f---,, --1"e-7-r-a'3G1P-, uw.-495-rss. ., .,- .... :'- 1 ' ' ' ' ' 'A"' . . e - -- - Q . ' '- i X--s '.g--' ,. . ' , uf:L.Q:Q,22?7:fjlf ,,D,gig.5-' Aerfsgl-Z-iff.: -'-if ,-'.:gf- 4 "iff-li-"Q,-.Q'.j--f:-,-'ff '-'- "" I-13:fq15f3'-,Qflzff 5-7" n,-:2-i:1g1f5'i" M' '-E75 , ,153 Pj-iii " 4 '- U -' . 'ifyg-jig: 155: '--sxdfig.. -, ,,,-QQ,,f9L if -' 1 1 '-.-.255 5-'QQQSFQQQW ,Hu 7" - .'.f-11:-"f..Q1i.-:1:f-??-'1r- - " ---Q . 'fa-2'-Za" :-- -' .-rfziiif'--Lf s ' -,.--.-.---FEE-W'if.51' -fre---rv--fy Q ' ' W: ' - -I-:zzz Ts-"5y5:f.f:T--'Inf-:',-.2- '-1 '- '-'53-fl'-'5:.7" ' 1 ' '- - , 1 '-:-zz-f:, I- .- -" -4.mxfg.fS',1f-Tgyfj..,-- -g:-5:-3,1-"',B,E-fs-57712-" !:4:1!Z-r'1".-5i'- 'A'-:Fl-Q' Q '. ,. 'i-.55-if?-12'-" Q'-'il-ig . "Q4.:-.'-'-,b.- 'L :QQ-'?i-,-.'9'.1iEqQ"- '21, . 'xpbx ' aff -'VIR It '31 S ' '. -2' -' -1r- 1:.?.f"' ,-.:?". -'4":fff3' .'.Zf,::Q'-".- '- 'fr'--it 4-',. -Y, -gf' '-iff' ,'::"-ff' 5 'rii' - -"S: ' -f'--"'f. Q-"Hr 9 ' -'W - ii'-I" ll-33?---3 - - iz-13 1522 - '-. -.1-.Q-I "f"' -' 1' ' -1. t. I 2 . '- "- -1, '- - '"-"55l-'-,.4E':1-1'-'.- .-14 --1.52 '?iTff'.- .-.irilfi--'N.41-Q-"F-:Ziff-".'95' -.ff ' -5150: I 'i'i1'7---F? .-'-ff:?'Ff'f?!'a . Y. . - "3-fi. '. 2 X"f-. '-1- '..'lC75.z1T-'- ' ' H- '- ,4-.. x... . ,,f ygv, I .., sh ,J ., ,,. , -nf, . . I I. ,,v-. ,, , ,. 1 .sq ,Q-. . .,. . .. 1 , x , Y- , , . 3 . .- ., .., . .,. . .15 ,- - -- ,.gf"-.y-N. 'I-.-' . ,-Z.'.'i'12.v.- ' . .1-Gif'-Tj-if' -' --"g:9' :'2:,'.1'-'L "5'15y,-. .27 ."' ni Spf? 'ff-Q "." 4 ' I "' ,-'7 ' - . ' 2 -5.1 ' 1: ':. 1,-N '. -1- ,. . 1 qv la- '73, '-, .A "--Zgg - 'I--1L'l.-I -- 1, i- 1:-J, 51.3 ,-lf,-' ,--Xg,.i,f-ai- ,z-,.,qa:.1-1-1 ,.:f:,i5i--v!.- ,f':-.-nz, .,,,5.g. , -r-.5 .. Ur. ' '-'-7"'f--L' . - 5522-5 - I f jg!!! -,I , St,-:, . :fb , f-,.,,.-,-r'Zg-lf37c.f,i-v-, .I-.-, . N ':,,- .X ' . -. A xi -M :., .. -- -1- .- r- 3- , -1-4 P' nv: f- -gf: : Hg.-,'- 1-1-I-...I - , .' - - '- ., -5-1, 2 - 'gg.:-:Q-5-:"g-rj. -"' - -1 g- - ug: ff - "-:.- 1, , . -, V 1:- - ' ' f - '-' , - -V2 ' ,fill . ,H .-Q.-w ,J?.'2---- .,-j-fn If .-'- dug- 3 --- . tg--1 :3.,f"j-.-,,g-e---s:-?-a4- IJ? - . .- 75. -. '431-' . ,,.- I '.- 'H -. .-'ff-. -, '- Y'--'-in '. 4. ,. ., W ,, , .1 ,N ,h , . , , ,., N, J , F .4 ,I g.,...,--,. , ,. . 7,1 . -. . , 1, 4 L . ,, .1 ,. . ,X .. 1.-1 - ,K ww' -..-4:--f .i-.,q.- , .-4'-2' 4:11 . -I .,: 'Q 3 up -W ww' ---fast ' -ij. . ,-.Zu -- fiat -25. - gf - '. .' - . f - -. 1- .- -- -17-1. PI- ' -" '. .' - , -.-' .. F '- . ..f-, . - 1 ' f., A . '-:1 " .'-f'.'- .- ' - ' ' ' 'xx ' ' , - ..'." ' . -L. 44 - ' ' I-, usd' :' - " 4 it. :,.'ZZ'c . Z-'S-4,5 fy , 'K ,'f' 3 Q J, . J --. " X' f ----I ex- - ,. -w A,-3-. --.:- - ,QM . - .. - - . f'- 4. 151' I ' ' .. ,. l"42"fSIY' H?"'f,1l'4:Z: X f3?fi?eI. ,1, "jF'fyr'- - . 'g -vff 1-.,.. . II III.. II,,....s.:.:. . . I -MI I , I 12.-I-II.-I I I: II: I,-,ri I,.II,.3I-:I,:fI: -II-3, "1'?III,gp11j-11,5 "R: .j:.F-,x'.,-.' A: -Ilia.: ., rg!-QI' I . . IE - : -,,-' .f'..,1"' 1- 4 -14 II. '-- - ,I':. QI:---1 .4 .. I.,4I.-ff, .fp-'-2.11-pg 4 '11, 1 I I . --2:12 4 -fgjll-fE'f1fQ'iE5?w W3 ..1g':3',Iif'i'-Z.-'457f 65,72 fp: I-f.'L::'4'A 0.522234 iii, '-1-1.1.1-.5111,sa'.'fg-.-. ' 'I I "- - .4 -, , .-. .- .--"N - - "1 .' - - -.--iv -in' '-'-151. f--44.-,f.1.:' ' ' 1- '-2 : H.. 1 s1.L4.:. .. '.'.1':.7f3"l'1 -.uf --fr: - -'f .. 4 -ff-. - -. .19f?r.. '....,.41--1 , ',f:IjI.Q,s"F'4f'2"3 4" 5.5 ff-12:10 f.".'-wfwffr QI-Ii?-35.3.5-'5E':.2 mx,j5Y'FfIjil:1?.Mf'9'3:I?2. ':,g,1--QF-1-Q.'.-:SM-' .,f1W48aIIiI54f:3N2yfq'.. ' - - .1 fi:-1 -- -. ' .gn 4, 4 . - . ,I . ,I , -'wg-' I - -n -. -. . -'13 . ' , .v--:Is-'---. -,I I -.QI I :1.I .11--.I-I,,I ,- '.-.,I .'II :-I 5-I,I..I,I, I I-.J I- II .-I Ksrsfffi'---. 5 'f ' I,,ggIfg,pfff','.-": 2-zQ?'::17? Y' figfff f555S1...fs. -1'i.:f1 -7' 4 +TF4fQ.,.. Rik-.auuljw 75- 1-gh I . :,- . 4. .' '-: - - 'J -"-. - -.- . , I . ., 4 I' I 'J' 4.1.f:-'I' ,.I3- ,,.-- I'.4.',. - .-LL-711 1 ,I. 1:5 4,,-IIIQ5 9. I 1 .-j I I.,fI4: , EI ' , : , I ,'.Ig-.-. -3, . -f ' maj. -.- 4 I-.-JI . . , , . I I ".- .,, - 1' .., : L474. .-7I'.'3i1ii,z5 kk ' sg ' ' Iii " ' 1:1-13-'.'Ef:fZ -,L-sf ' .-..P1':'1'f?.7 V' I II I ,. .I .I .I .AI .I II I5,,III:IIII:II .I.IIII.I,I'I:II.IIIi I.IIIIIIsI: ,435 III .IT5I?Pfi,hI5I,fIIII17,v IUI I IIIEI-4 I- :JK I . .cIIII.1III'.:j.u'eq, I.Qg..zI:II . -.,II9.,:.I: I . .I -...I-I . ... . I IIIIIIIIIIIIIIII I . I I I . 52551 ' f.:'4'.W '- '. f 1.9.55 ,-I-'.4:.'i134i-S4 ,.,,?iT.fi ,ffi-.ga '54-4.1. '4vf?.,, '-' 5.555 gwgw .,55W.,-I4 - -1 Eg-'i', If 'gig' -I.-,I-'P2:Z -Q. 4I II 4 , -ii-12-" ,f:' iy'vf"V'QEE1-E-'-S:-1" 5-5 3, I 1' ' I, -Z!.II."fQETji I., ?'I-IX15? :.,' filsgi 4 I , 'i"i5:2? 'glljb'-'..' , 43.:p"'5?',g,2I7 mng-?1:?"'g,?fI- Z-'." ' ' , 1"'z':' - I - - ' 4.IQf:f . g'Iy77-',-14j.'- 5.-4, -. " I. .I - 6 'ff Ip' . .I.4j:f1 4-K .1.44.1:'11, 255' '1 .'?:i:-fxvff' I --I-'S'-'14.5.11-'gaf... ..-,gfifgilieg-2a1!6f"' :"1'g-?3g,23'f 'CAP' I ,iw . " ' -. nel'-'f' .-31-255: 2'?'r-:SQ-"f , " :1f..g:1- -I - f'f'. . , .. :-,:-'f,.- .IQ ' -- L-'irlw f:-. 'm1f'f4l, 4. . ,.,I :':.'4, .P " P. - .-44? ' ' npr,--4-'-I.-'gg 5-:.,q.:.----6.14:-. 3. fy- :az-.!4.ff ' -I . ,'Q"- .-":.:-:.:4".-1" "ig: L'--H? " ' L .' . -. 'f .- - 'near f-'-"!S.f-- W' -rg . . - .'4 -- 4-M 1. ' -1'- 3.-I 4, II ...-9.9.-:Am 54-35 -g.III,,,... Q51-,-JR3.IIf3:!f-?4z.II,I .z-uf.--.ffaf?..-1:1212 gff' 4-Q.. .4 -- ' -A 4 .14-.-:.. '. 'i 1. f- if-:"5' ...ef ' -. 3? .I 4' - f. 2 -1 .I I..'. -321 ,-:3--"?- '- .P 3 gs... fe.-:. 'Qf?r.?f' '. . 'I.4fIIg.,-Xl Ifia., f ' 'fa I'43e,.I --II Eg- ,., .I -. lg II 1-gfyifi 51123:-ii -i ' 1613 .. afar- ff' .. ff..,X.IJ-'E .'r1.'u42'+34-.15 . .,-gs? gig.:-..,!,r Ijbj .' .. .-p'Q-.'4.- : 2'- P' A. ,-, , .1 ,' - - .. .-: ,zip-1. Nagy'-' ,-,yn I 1III3:gI 2 . 1 21.1 .Si 4?E"3L' ? 2534123 '+ifY"fa is . 'f-aw 4. 5 411: 1.1 il ff -1 .1 .'-142.4 1 efszi-"' ---ff 4. ' 2 'z' 51" . 4' ' ' - " Wa'-:--fs' W3 "-'43 X if c'I,::2,fc?f"' ' :QI zfgfi' 3-J I'.1aj ., -4, -3433? ,I- - ,-I ' I...z ,' .3519 "Pl X1 i,i1?,."'I Q.:-I - '-'I. 12 ,Lx-'44 - . 'H---f.-.-: 14 u- . 2 .Lf -1 .45 +'g'.fg.Qx' f 54fT..i2'?j'.':':' u.',I'.IS:F:Ss,-':.I -QEQIIX E if .3-3:3 5:1 4 I "ev - .1' 2 -' -..4 131.-.e. ff.- ff 1.,. 1 4 ' ..gjI- I II. IIIIIQI-I-I!! jig. '. ,-,., I " 4+f2.4,gf5 J -Q. . .: .4 4. ag. - . ----1 , . L'z"Z3-AX ' :bz--..'.'. I1.-1-.f'1:'-.'.' ' Qifwfff' :.5e:.S.f:' -:..'..--,,1"f"'3:,, : I.-1" :I-ft, .':.fr'fW.'.H'-5g '-c-IQI-il -ard... 411 1.-il. --1 in " ,-.211 'Kip ' -iz... -ix.: 'NS"'-' .. 551. 1. .'..j-3-.-:Ii .-'.'f'1f ' .1 Bl k M gg! ag. Ji.:-f - Q1 , N ac asque 1881- '..'.: ' 5-4.-1 '.'g" 1 v . . v I. I I I I, 2- is -X I 'W' . :ug II Back Row-Jones. Hegre-fe, Haller. XXaL'ne1', Hyder, Reuner. Front Row-Sulllvan, Thomas, Wood. ZLlIJ1XY1D1xE1. B10v.n. Bennett, Ban qs 7, -5 ., I g--'XIIQ I:I.I.I,... I gr. , . III, .I..: I I:I-ff- . 1 :- ..:.'- - I-r. Y., .ff - .zvfifff ...- .-RI, 23:1 .-:Eu .Jaffa .- ' -. I Ii , i1'.j:',H2i?gI-I"-' Ii . TI '1- I.i-'.a.igjf., 125-.s-. -. sl - ' I- .-'--iq . Fa- - E' ' . .:4.,:p. -1 fat. .1 " A ,Liga I. -1-"::'j ',f4.' ' NRS- ' - ..g A 114' .1-'I ks '. "7 'JA 1 I' 1:5522 .11 ' hlK',.'..II- I Ky- . 1 . W" 'H--.jilff A-'4fvf. ' 55' 1 f. - .. ' ' --.-i,.- 4.-.f:95,.2-.ziiifz-....,..,,,.. - -'M---.-g -- g-,,. . . ..v-:Tb . .. ,.-f-nv N . - ..f:Q4f39.:..:.. .-, .. , .,. ,-.'.Lf1:!'3f"5'75::"'4g"g W.. : M: " we-QF:-Q: --' A - ' . ww' '1.-as .1' .4.41:L:f'1 ..-45.?221is'f-1-:'4:--4- 1 ' " 4"i2'b:- -iff' . 2' -vis-rw' 'J""' "'i"'4"-tum." -' ----1-.fm -. 4 '- f: ' - - -' ' '.4Z?-rf.-1-'Paw-qw " - .eblffvf --:,.-.z-14.2 ,.s1--.:2e:.4:f---'4 'wfsw '. wuz., +5i:,41-f1'- ,L . . 1- :H-. 5 ' ' - -mf... -. . 'Q 4 .. W4 . f - - 4- Xb- - -' 4 4 - gdwsfflxa ' - ,.::.5.f4'y,'..4 .5123 ' ' 1, 1 ' Yi . 5 ' -' .-.' , . 5-2-' -0:-'..-G - --:fi-if' z.: .ff-'f5'g . 'af -- 4.u-- 11 :..:G:1'1". '2q5.f:if.g - 'Q--2. im,-,4 L7 :sung-I. -' --qw .Ig ' I 4 ' I - 'jI,SQ'.I.1 5,f,fIj 'Q Iii'-7.-:I X I 'I 3.22. - .' II73,y3.+.I I,:.'f33'f1QL4?I.x'3I1 ,,'g'1.' III.:I'IgE!".j':'I I'Igf:: I IIIIUA 1, Iyf If 152. ,Il QQ' XI." " .f c"",fQ"1'.I, ' ' MIKE. -29,1 Vgifj-':-. K" ' - 'XII . vnifa-4?-I 'I -IQQZZVIN I x:l.,"I'. Z' - .. ...zen . - - .' ..-z.:.:: - --,.-:f.'.1.--f .-M., I .1 .11 -:' ' ' .- .1',:f'-f.::.-..- Q. - A 4 - . '- -----. '-2 ' .4 1 I. II I,I,INI .I,iI.I,.I2?gv1f . IIIII,.g-QI... Iii II,fIw1.Iy.,.,IIg3' I , I I ,Ib II. , Q., I II I . E5 ILIIIIIII7 III- q,III'.I I f,iI3IIIIIN.I-I. I IIIII ...II .- - L.: H -1' - -.z 24- -.C :V-:C-1:11 ,.i'f Eff:-' .'.' 415: .- V -:4 , ...-1 I - - , .. 4 " ' . - 4 '1 fn ' " 'f. 445- -. : --213 .rf ' 'Alu '- 'bf -' 45' si - ' '- N3 fl-4.-.E..'f' '1 2. 555 EIE'-".-f'x,l:M--VSV 5 ' . 1 -NRE'-.I -, 45 - E ' .'iz,:'fLl 44"W3f3':. Q9 4. T553 fp. im. 'K '-4f'f.Z. -ig E35 1 44-3 rn wx ,gifu ,,L-f'4'I.ff-1',-N .555-4 '- ff. ' ' - " 1' rI,f.HIg.."-,it-..Qgw. A ff :I - ::"' ' fg'.1'i.'r E. 4153 QI...-. ., 'J T'-2,2 i ,"'i':-, ' x I . I QI If, . , .I,.f I,.I II., .I,f:x..I4I,Ip,-. , IIA... I, . I I ., . ,I IW wwf I,I .I.,. .I,I,. IJ . ,R ff, I..I ,. I.. ',I QL., L. . . . If . 1 f . .I 31. I . y 14- 'Q .- ," -I -' I4 I ' ' ,.- 1 I 2' n".I- - 'g - '-. A ' ..,-7 , -153 II.,-I I' If - 43.1. v .::,--.I v. ' 1, I' - I1-I .I .L . In .nv-. 1. ' '-sv. Q. . ., .gg ' ."f41.:.x' . - . V11 .7 Lv. I at-'. ' cz.. in --5.1 . "A' ,.-. 9, J" ' , .Z r' 7. . ..x. .Al 'I r 2 . -,j-A. .. fav, .1 fi' ' -a "'X3'4r .xg-.5 , , -.Z..-...Q , ,. ,Q , -r"'? . . , -:egg I I Fw" ' .' 1. .' -- . : I. . --.251 He r - X.,--.-2 ,xg :asa-H.. .:'x -. . -L ' - .mp-' -an-1 -rg-an Camp Workizer, Beatrice, 1911 VVHEN the cold, strenuous wrnter months had faded ayray and the mournful requiem of the bleak Wrnds had changed to a sprrng lullaby, when exery clod felt the strr of night," and that traditional fever had caught every being rn its fettered grasp the wearers of the khaki saw srlhouetted against the serene spring sky the rnevrtable word camp And then all too soon, one oclock and from the Armory issued forth the gallant band, laden with cartridge belt and bayonet, with haversack and gun About then shoulders mothers blankets in all the gorgeousness of red, blue, yellow, and gray were draped so that the colors reflected by the glistening accouterments turned O street rnto a rarnbow rrvalrng rn brrllrance a VVrnnebago pow wow. Across the vraduct the awe rnsprrrng spectacle passed, and a few moments later Casey .Tones mutterino prayer trs said, and hangrng a horseshoe carefully over the steam gauge, opened the throttle, and the Journey began 'With a relreved sigh the tram came to a stop at the scene of warfare, forth from the cars came the cadets, and along the dusty road th attenuated color scheme straggled to the camping grounds. There the weary peace destroyers erected, wrth amateurrsh accuracy, therr tents, where, as the lrngering notes of the bugle dred away, each one sank into grateful but Ostermoorless sleep, save those who, con- firmrng as they walked Sherman s definition of war, fearfully paced their guard To the bellowrng blast of the bugle, the cold gray dawn of the mornrng after appeared. And with rt the haggard worshrpers of Mars rn whom therr faith was alreadv weakening straggled from their tents ate the porkless beans, and drank the coffee plentrfully adulterated ruth aqua rrnpuraf' and pre- pared themselves for an rnvrgoratrno hrlee across the fee simple estates of the nerghboring peasants. Into therr lungs they breathed the pure fresh 'ur made rnarrne blue by the bubbling over of their effer- veseent sprrrts, upon their shoulders they lrghtly carrred a tw.elve pound United States magazine rifle, beautifully hnrshed rn dark oak, about their warsts a belt bavonet haversack and canteen were hung: rn fact, everxthrng contrrbuted to the comfort and enJoyment of these lucky youno men who tripped ,.. 1- ,fur ,if ,vs W. ,u. -fir" " fx .tu - -- 1 7? I 1 ' ec,---rr. - -f-:,,.r.1- . . gf .I nhl. 755399 1: -' ?-.x':.-- "C,- E. . .. .. Km ree' ft 'H"'f 'N ef .- T' ' 21' - zzz.: -5- --ag . V.: . --.-, "B I-. ',ftk:a2- rub, "-311. -.1 -'1T': :- 1'.':. "1 X . , Mg.. QJEEJF ":':i5:""' s ... -, . I .SWT '.f.yl h -.. 1 s,.-. '., ". . 1. . :- ..-f.eg"efr, ..r M X iff? i 1 Q I xv?- nm N rl r s .K 'Z-". ' -. x' '. 1 . . 'L ' r 'ffk ' X :Ar x- Vt if Y. I X 1 L, nf . , -' ' - .ywmv.rwe1v9rfQsY:-fv-,'.I-r,-iq, wfxwq-5 . .,..,,.. -..r V- . . we A r 1-W' - , if:-55"iiiilifzq-.2'1,f'vT'1ff.i5iI'll'75",,fle ., "1 Sflgzgzi " ' 'A '4 ' .-.. ,2+i5:5- , ..9siffjb,, 5 ' 3 T1Z7fi5ff'Ix5' if ,. ,T-,., 5, - r,a.a,.,,,?,, . W ,. ,,. , . .. , ,. .. 1-N 1... ....,,. ., V . . H .- , I . . J, 5.,?i, , ,.:,-,mzugi-.f.'. . A s L . .. , - 5,33 'U . , .ul , , ., "-"""' a-Jr, ,gLf:',:' .:. ,593-.:' ' . , 5' ,, - '- ggi' ' ,- li-in 'Tf:',"., '.l5'j'f'f:Tq ' "" 'ff ,, ,.rrr, . .,-,,,.,. r . ,.,.'.r'..r I - .-1 - .- --A: ' 1 .. -1: '. . . EQ' - .z.-.r. fr - ' --:- fix 'rv 'Z'-.-'.'f-:".1i'1A'."-' '.- , ' '. .f , rr - 1--f '::tff1 Ire 12 -zr':1if.' - - "74',2'4"-'i"'1'.1-':1'1?-- 1. 1 - W1 s- "'6"??1 . 65'-'1::f'.l.:, 4.5, A A' I. Y 'Zh 31,-pwfxftg rg? i -I . ,, - I , -5.31 .5-fx. -.5-.f-Il,-,., I, M- U -91664, 'fqigvnx N , - 1145.-..,:-2.1.-, . 54.25-.,.3' . - -..t .- - ' 'flz.4.x, .. - 1, ifkx. - ,A - - 37 " ,A',-i.-zz, '. 5. ,N , , K - .9 Q' 4 rg. , . 'M' l' 5' 1 . 1, . '. f -.1 -bfi ...Q 'gy . jx ' ' l ,..'7T, . 'Qi L' ' 'r "i ' 1 fl' 7f'i 1 .- . , ' , 7523? 1-.Vt1ii42Q ltifflfiy aEf?:f.gVV. .., -,..-V,-.- ::-. ' V- , --f-ff' 1 .V ' .' , ' - . , I. -Vin' - xp, ,cgi -,,- 457. V'2.,:?,g -.z,:,.VVx-VL, -.,-:- -are 3--,5.,.g1-gig?-2,1 g11:.5'. ,MV123'5:-,dx--1-1.L-VV-V3-'.-,fain-. V ,..Vk,..---Vv,-ar-,V., '.2V,,f -- , il' . .' ' 'W . . ,J .W ,xires ':?1:'a-A-"N:-15:2 -' .,,4eVg't - --V- 2 - f-.-9:55.-.'-:V-:Pri-,'-sf'-'--15'-fa-J--'-fi . . 1...-Vvfifffif-.V ' , .. z.. .ee , Q.. - VJ. Z -V 'X-ma. .V . L- In -V.1.-,V .- -V -X 1----V, , V. x.. X ak., 14, 1 - V. f.V.:-.A-,Vu-V-...:, :,..-.Js . .N ,.,s..rV . V, ,. . . .. ,,,,.,,. 1,-s... .. --4-25:1 ,,1,-- .-,A nr,,VQ-f.. . fy 1 ia... ,Ap l-,.- u,:1-q:'5- 5 -. .: ,- -.955-.V,f-.2..-,Qa '43 -- 1 .:V,-',-:-.1iQy-V-- sn,-:.L'V'. N .-Q4--. -" Vg- r'-Ari. .-. 1'v:' - -wa --11 753-5-'I' vs- " V V V .V'1'2ffi17?is 'T 'E N'4'5'eQ'5:Sf-fV'.Q'5lVI- '7' "f5?ZZ?f:. U' ' ,-.f.3?5i 2' ' ' . -' "- ' ,'-v:.i"1s8s:., , ,-,idler V-f5t1VfV'-Vffw-fsiV.a1,ag V V1:5-if J et V - "C, "ff-" Q Zffffgf .3:5.,-55, 5-.iff -' 35,11-51-'V . , V . - ' if :EL V " .. . ' - .- ' V' :-Pi' V, ,L -' -1,-S. -Fi' I g 1 I-,I , , .., -225'-J-.. , ...U . F f.-5.5-5:1-315:21-Q36 525551, '-fahss ,"" f ,551-.41' , ' '-"-t1:j'g1"33-tg.-W,,,Qg53:f.1f,V-' , , ' C-:E3,.V,fjV, ,- , N---jjiag 12 1,1-'li f.:',fgi,f:'f ' - '3,g,:,-V ff 2 -jpgk 5:'p',V.f V 4 'a' ' , SQQEICQ'--V.,2' 'gtg' ' V- Q b VA-'::1,Q1V, it "W Lip.. 21f45,i.Vg,jaxgiW:iEe2Qi5E2ga 3M':f ,., . 223-pref,-.j:.1:5':a1.-'.Hgd1qig,,,5, Ji:-ay' ,: .V 3- 1-3-,i M-.-N,:'.3iig:-.::-.5.j.i,V,g:,'rsSf55g5Q,FQ ,':g-352521.-,V, 4-EE :nr :.Z V iii", '?- SPN., Ln:-Bra. -99-tflif- f-"'-55"-E"2f'3"" Ki- V. ' " f l?" afM'I'7'E'3'l9?iiR '..v'E'19--R5--2:-'4'Z3f:?ffEl"'5"""-ff':'z+m"' 'H' h fhmifke, 53: . +1 --. ""'v,' ,'.::' , .' .Sv " .git V. . v U:"f'f-4' - ": ' -,Vs '1'1:?4-37' ""' 'livin " :IL-:,V "lkflQ. 'LL 1, -, 1' t., -S . raw- --V- - . .- -14.-I-2.16:-ef -'uf' E .tr -11-5aL'1z1-.- V. get 1-95:1-.-'-3' -:V 1 'zffn 'f'.-j11,4,f1'fff-" . - '- 2 '21-L ' .-.fix -2572 . . ' 3559!-'..-, -if-3 - -- - - ' " 7'-He-"f5-ff?-7 . . iff.-.' 3:54 if S0 hghtly over lnlls and valleys, over the r1ch plowed soxl 3, -unix. JV., Vliffi-ggi and through the shlmmermg fields of gram under a br1gl1t 2 'K HV? ' I ....':9- ' ' - ' ,? JI' v. V ..'Z,-- ' ' ,, ,il 'V 4 and scorchmg sun. Two hours of one hundred and twenty . V , , ,hi g?,,, ' 6621.-c.,-,gigs-neg-2 it-,V - , . - - - . - 5113? -.93 gl.: 5,1-,.-4. 4:--',w -'. , u',,,R,.:,.--:,-'a',3Q:g5 mlnutes each were thus consumed, and then they returned to . Y 1" i,g1,,' V rm-9 -11.1--.u:'.'. -f - ., :gf - - - - . . ' -., , , f fm- A. 5- .,f 1.-'gg-71V fivi... a feast of corn beef and c1tr1c ac1d lemonade. After wlnch , t. n,.1a?,,,,-f--,- --rf., ,. -- ' TW? . V V - ' - -- V ' ' V- -. H-'V ze -' J' ' - fi JV.:-.A ' . '- ' ,-,Z-.A-'tix all rested except those who ran errands for -the ofhcers, helped My V Qi Q' iff? egg?-g, 5 .3 gfgiijige' 53-.,.:5g4 .,,rL'j-.5gg.je3,- the cooks, prepared the target range, carr1ed water, cleaned 1 .-4 E 5,9 WW, ,tj Zgjhj?-g I tffffrfak the company streets, and accompl1shed other odd but pleasur- - Q - va? VQJF ."'l?P ,,, ,, 131 if ,""jF able tasks. I L V A L 7. .. I Z7 ,if , 'V e l:wl.igIf,.--'51-I .gf 'T was nlght. Upon h1s lonely post the sentlnel srlently -:M 'f xf , M L ' .4 Mme .L 22 :lf-'f ,1'f' paced beneath the soft, s1lvery hght of the pale, new moon. " E' - '- ' ' - E V.-.vivo-2 f 1 'g J if-f1,?x-',':'ti5fl'E'l The camp was Wrapped 1n peaceful slumber. But suddenly -I V " " " F- -"rr T T i E153 :ig 5,--Elf f"1'517"- ' ' 'Q the earth heaved and u to hiffh heaven s rand su d d PMS IN REWEW! -fl' '-9-'5 51. . f P U .P C U em 'E -ft..-Q1-:Q 45 f 3 rocks, wlnle, brought to the ears of our sleeplng heroes, came -'1'LifQf'i?bg3,ljf2ff--f - I- the horr1b1e sound of war. Immed1ately tlnrty-three men - ' gi, 41' . ' ', . Qi' -5 A Q ' '.. 5 .'.Vft.L'.l'.?Qi L3 diy -1 'F .. fi - '- f. 52"5.-'11 1 ,-fp." -Q-'5 ,Z Qgffi' lu quallhed for Cross Country and several others entered for the 440 dash. -Q iji-lil.-Ptfff 53312. Haj. - f-.- 'VV - .V - I V - - ez. f,-'- - if-1.5 3 - f'Qu1ek, lfVatson. The needle!" cr1ed Colonel Coulter, lns fat, stubby -.xg 1-' ' V' 'V V I ' 2, "if 5 - legs tvlllllkllllg across the .dewy green. Carefully drawmg forth lns power- gif' 'g5:1- xg' "' Us Q. W, ful mlcroscope, he examlned a Jagged fragment of rock and d1scovered ,-Z',' ,aZ52f1fQQ3:Q A-L - ' 'fe'-f"'?f?-"K, ,. ., ,Q W that adventurous ones had placed a loaded mme upon the lull by order of -. -' .w".' ' V- , .. - ' V " "fray: , ' 131, "" :-, -1 V - -1-'F-'-, , ' ,-.,-1.5, tff-K4 ..:f.f '. --ri ' the Head Professor of track. Dauntlessly he followed the perpetrators of x-i:13,j.,.,-.V, f,.-a , -.- - 4 u .- ' - V-'fu . . . V 111- ' , - - if-" I-Q' Z.,-i fgjiggg, .5.g.r,,,, . th1s foul deedg fearlessly he tracked them over h1ll and plarn, untll at last : ,353,,1gi5Q-,- - ,LQ lj If-ii' they were captured. Nor did he then rest untll the offenders had spent a. '- , I, 2, ,V , ,.'. , long but pleasant hour at Court Marnal. , . V-V: -1V. V 'V - ---s. V.. .- -- 4' . - - w--ve :V - 1' ' I' 5 -ff: 5.'."', "5 - 9 V, I X I -VX Fmfilly, the last day of the week, the curtam fell on the grand panorama. 55655497-fel, -Hass-, :?3VT.l' 'Ill-it "i-:".f7,.Sfi 41..,Z' if -V ' " -1- X7 : pq X l l ' Cam was broken and th1s once V1 orous band of cadets who a few da s 33- f-fii?. -j'-I- 'lr'-' -.rap P4-,,-:.-:-1 ,gs .V V L X- .. MF- - 9--- p . ' V . . ' . y fgg 5. V fix Q, 3 ,'1Q'fg 242 1 R,.-.-.-.g- V --'lfl-1-gg,-5 ,Q 'r Niti-Wig - before were actlve and lllgll-SD1I'1t6Cl, but who now appeared as 1f the last '-'F-1... -,-, , Vg:,g,V. -4- - .1 :Vp - 3, -h -2- ". Q- ' J - - - . . . . . ' 1 ., .',,-'V-..-116, - -.Q " ,'VT'j . 0 "E,-,E 3 'fag' Vf"T"i S 1 s ark of v1tal1t was about to d1e out, beat It back over the same old tra1l. '- Via, ' ' J I.: ,2.- Vt. 2 mir' V- Q ' 'Vx I y I N-'gs . V--.-xt. 63 X - -5 '-.- J '. :- , The1r sunburned haffffard faces showed the results of a strenuous weeks 'fgS'7i1. --V rj 3.4.31 .I 1, ,Af en-, Q., - 1 A , . .' DD iq, L. ,N .VVRV A33 ' E1f'li:I"?f.1y ,E, ,."' '- f --Y' OLItlIl0'Q thler unlforms no longer held the marked creases. But ever man 'K'-1: gs ' f '-1 Y-'git .' --:few W ', ' ' ff - . D - - - - Y 35 .-2,1 V-.5 25-1 . ' -Efffl W-:f ' -z--: fn V, was llitpplel' because he came, for he had been glven a faxnt 1dea of the --,X .f.1:g:. w--5' .-,g .ff ..., - - - -'-.,g,:-- 1'-1-3 - -:. V xi '- ,RECONNAISSANCE hardslnps of real war, and was thereby better enabled to-enjoy real peace. -, 51,3 .,z-,-:1-,I Q. , 4-Q-3-.U Riga-'. .' . Y -1. :Z ' -2 '-1 Nia. ' , A 5- , ..5 ta-,ge 3 '-.2155-...-,. . . -Q X rf: 5-252 - - ' 'V - - -V ,V-1 4-V-S5-.:V2' - 'Q '.-.ffiif-.aa ' 11' -:VJ F" ..'l' " I R ' gui- :I ,ff-' ?95fVT.":.-ti Q Y-. -. L., .. - ,V A.. .so ,VA -.-: H' . -N Vt- an . .Q .fr--1'.f-1434? . . - V.. , . L ,Ng .. 'wa -- 'Sf-'fl Sf-, --7"TEffif53!1f::::fV- -- - V v- " ""f""'lt:':S'21'P--QV?-" -r':f'f7??- ' ,z:L"""'T's'v-.':a""723?'-sf f-"""'n 34-viJ-bwf:1'f?3'i3f5:9f -'f1':'-f "Tuff-'i" - - - -""'f"-Y----1-V-. . ef-'Q-.:. TV'1':f?5!"??:E3'-TFITE' -If it "2 V. , '- J - La. ..1fN5.'fIV' -.'-v.1:. ' ..-.- 4' - -', -V ,-,?,1f!:,gg,' 1: 5-44.-::1:. 1 ,,,,.,, - .- '. N 2 1. , . . - 1-5-3-5. . ' 3- ..- .1 V. we- 3,5 ,V ' ' ,, : WL k 5155,-E ,V,gz, l'V.V-.V.. 4,y.3fg,:.-1.'.,Z.,:.j:5:,,-41-VV... .. .i.?:rR.13,-,..'13.:V '.,::..f.15.5., ,??,.1' ',i?5s.i::4: V . V h . D kgpwx-,s4, ,ggi 5 A V I- , l, . A 'Tx ' - V- - "-.-...-y-Hfffsfisf- '.1 -V:'r1ff'-'-ww is - 1 :aaa wr, r - -Fm-V it '-f. . :F 3 ' - - . -5-Y-Q.: ff -'. .,.5Q -8i:.7'Tp'f''-, f5lgsE'.' ' - 'ef . -'gang -'f-ir.-. L1432:Qi-V-.'f':s1iQ"-,.'Q '-aw ... ' . ' 31 ' - V. -' ' -' 51-tl ,V5"..s-t".-iffy.. ,-:f9:" af ' 'fi' ,- ' -7:1-' 1fv"'N 3.2 -ftvsvf 1' Ae: :I '- ' :f"5 'i' ' ' . ' V -I-" -EER: ":..'-T:-'--.""' . --V551--1 "I-,"hQ"ZZ.1x ' ' :, Q' " '1. 1'-Q'-if t '- .f..V--- - Mr... --.Vw ---iv Aziz,-f-.x.:-.Vw..-1:9-,'-F-imfv .41 Sz- .v -4: a---f - ,,,f,,u--.y- - - .4-Qs.--.P V . - -6.1. -mek. -----V-. 'Vg'-2. X , .by-Au..-.N 35? -F-.ug-g...'tlAQ4N,j,g V'MQi?2::.-25, ',V.l135Q.- :,g5-3::?A2g,i':., ,L -gy C, ..,Y2.V,,?:L ' V, .-,gJg4,.-A2 11, n ,gain . .lb ttgxl -grin V:,.l,Q5::- .ii-uE5Lg,,,?,.,.2.'IQg V".'1 r "C,-U-"fr--T :?:'- 'fl Q-:ff 5515511 -'5':'f"f'4f: --'fha' 'f' if 7 1 '- L '. 11'-' 3- 'QL ' ' -4 f .1 ' f 553: J T 5 'Z' "L'T"4S"f' 177:-4' -- V V75-5 'M ' -' 2'- :'- -'-.. 5- V .' L- XA-" .' ----U ', .3 -,Vt -fur. ,.-Va-'.- -2,1 ,'--ff" , '-.'. -' '- V ff: -,f1V, J V u.,-gr,-5 'g--L -. - ' ,'- , is -9 N .3 -3. 15 -.Q f- Jffygnlq- - . - ,J-L -.1.,,,.yY . ri: 12-f .441-.JF .V:.-:f-- V17- V' V'-f . rf ' 1'759H43L4!Q!'l4lf'Y"i lf- 4- ' f"-V'- 4 -"fp " ' li,f'-V-f-the .14 :- ..:-g, 531 - ,. 4.,,:-s:- ' I 3.- , V,.n,-cr. mr? . '. - rg- ' up - gwvf -1:--+5 ' ' - . ' ,V::,.5 -. ,Jn 'i- QV' ' 'C -' - . Q - , , , , N . 'WV 4 f"':'iS' X '5:f43gl' '. f' .- QI, J- -A., 1-' U21-. . I - 2 . fx - -. "-f!:"3ff.1..p. fzrxez -' ' ' - . -"5-' ' ' ' .- . 'iz:.-'iA.2.1.1-1.12: x ....--:'-"':1f'-if2m- . . .A 1 .-' ' -- FRN' -nf", 4-.-1.5-l'??'5"fl'.' "nf: --S-232' ' -"F,"3".fI L-.r1'.-.S+-" ' - ' ' ffrl f'f'r,'Q-'Nh-V--Q. 3: . ' r':' .1159 - - 1.' ', 1l"'- '- : f " h .. wh, 1 X .:if..i-" '-'-J-.iff E' A'73f'1vQ"'--QLY3.-ff-V." "L 053: '1'r'1fE?-i"'- "fYi-.'-'3"-"-'1,l'5?k : ' - H33-'55-ff-'2f1"f ff:'f5f.11:Y -. Qxrfgf' - 11'-if "5'-"iff 'X-. . X .1 :xr , .'-wi ' ff .' .GQ-fivi a'ss1:gf4::M .V -- v - '- . ...-f-' " A :- ' N ' P-if .:' ' V. g , 432'-'--jyrii-4" I-."11f-22f-i- 1.,g,f' ,r ew?-15:52 :-1? P,-.' -z 4. ff.. '.---.gfL?5:ff'- 4.-'L1'i,.qFs ,- if"-'-MWA" '32-. , T . L1 f ' .. ' wh... h 1. ' - -' X -1 '- ' 5237 " ' qw - - .- Tj 1 . ".':-S1?'Ti5 ff--1 fr- .4 .T :2iEf55.S556:'.: ' 11255133-r" .-..-' , "Wi f'+F5"' ' 'f 5-:-L 'L'.'f'f QQ.: ' '. 'ff"3"J4,,v2:-.. 'i'1'.f1f:,.a , Ag.-531529-x " , Fifiijii- ,, - 'LPgQ,qg1?,.. 1 4?e5s.a.f.5:I3'f'ffg4l' Mgr. F-L.-,.l.l:. ' -7 a .. . -vig: A "1'.f5'-f35c1?E5f"' W, ,ii'1"' .1- ' 1' 5x"N'-'fm' -rm", .Qf.'5,. ' 'A . . -- - -. .' -, uc- ' . '21':'f:ff-f- ' -. ' -4'3'1E1-5'12,e1W'-:.. .---. ..::- - 3: . ,. ' " 4 . , GF- .. -5, . 3.52. , auf,-, .f.:5Hq,.3: 350- lv-uh.. I .. ff .Z1'-21f2E- 5' ' ""?SIv BTW' 1 X I 97-'Ziff' "" I , . 5-.Er 1' B-?'?-N r f A2 ,f 1 " - f - "Zz 0 -:"g5s.i35'.3. '- N-- A' .4,' A - ' fi "' A A f EF if5E'1-.'nw'--.:E1:.5,f' F-P--+I ' ' .-" " ' x 1 fi 'E1::::'4:':-'.' ' 1. .:.P"-,gf5sr?.1.'gf,'g.:,g4 -. t f '73 -, " f E- :Hy 3-.-if,-fg' - -1- -.-P.-.'f-1-..-Q .. ,. f 51Qg' :'-'-41' '- .-ef f S , 1 if 1 ,' f A , - . E V, , J7, Q , 5 I,:1- X .gf f x ,- , - .-4.35 :Q - w.fa'.r3f - se.: . . .'g4-.vw ...'H'1:J-1357 X X J ' if ' , ,' fi"':U ,. . 'fe '-aa ,f .-' . 1 -- - 121' 523. A X ' Z ij ' ' J W1 H:.'Af:?gs 21 ' 15.6 ' 1 f ,ff AMT!-' ' 3 'ixxggz 'A+-n 'S -. ...fb .- 1. : f A .4 ,f . -1: ,. 'f---2 42 A' ' X X V I4 , 1 ff , I , I Q ,If RG X5 5. ix -Q" ."5'1'-I-:- - f- ' " f" ' 2-FS if 'u ff. f .fu - .f--1:y,"2':'."1:?fi5- ff! X If' f L K' 1 K TRETCH U I 1 fszzvis-ffq:faf'235 1 " 1- 77,5 HUME 5 "" "" fl . ui F 1-N.. '.' N. '- 1 iw' A 1-,Pr . 2.-2 - '-"- MN I--zz-an f .. 1 'ri' ' fy -,gl iii f 12.10, A , Q . Rei' : 21' 'G , - 'f -fc f 'vffgjf , -, .. . 'T' 'J -. 1 ' 1, :F :Z-': ::g2,2' I u H E I ,- ',!Qg'x'V" 1 XVEEZ-?rgqgz'!R 'EQ-". -. 'Q 1 2215: . , -,E-lcbfvffr -1.-'gqill 5317. xl 5. af- ...-Lf alia-1-. fx" wff... 111:21-41 isp' Y' A 1 f W ..w3f.v- '- 3 ' :5." ' Z4 12 Q. 1. :-5, ,'j.,'1'?' 'zify' J, 151 'f-'-j. '55 i.:E:f9" . 1 .,- K - . X . ' Ayxiifby xl' 'HJ 1. if +1-': 4412 A cu-IAN"-XKN ' -1 '.-.12 . .-2 5 - '- - - . 1' -' 12- , - ., - ,"f1"' I 5 fm" jf-.:f,.' xt-: ---' 'Q '. Jie. I. ,U V x .9 'F 3,4 'ix.m,16.fAxQ.- , X flfgnxt AII. ...., ,-,fy . E A 1, . gl' '-Agp, 4. yi 4 . '- , , A -4 X W -. ,Lia 4152 -.1 I -gfsfyg-. lf' ,- .- 1 j f Q ggi,-,pgf If .' - . if ,-,g5Q'.,q1 K lr 'I ,QL ,T-139. 29531 wfiff I gl V , N f A3 L ..1'C.g,-- - wb n ...QQ -,gg-5'-1A Z ' I . . V5-f 1651? LO.. yi lfgyi 1 . '," K5 ' L+ f Y-v-'-1.-'. :- ...gf -.2-4, .. . 4:-'f .' --zz' . 4- -- 1 .:- -fue, -1, -- . .4 . ' , :.y-"-.:1-- Q 5- ,gr .f 1' :af A, -,.4 ," I f. 7 f 1,1 1 f A"-5x N . Q- f' :f '1E1::21'-' 'flew -inf.-. . I -t 1 1,5 . 41 ,Q-' 4.-,,-., 17.1 -cY41xv- 0- X 4 ' . X,-4"f2FG'C!n -N. .-,- : yr?- .ff 'H J: V .'1 17 ..."f A45 2-:s2.,g53g:sgJ 1' I ,K . N-2 H ' ' S-vp". .:'.,:X. K.- g .'i'3?-2217 -1. :3 ' "f .4 'F 7,-, :uf 26 ,LHR ,Y 0 ,.ff:"7 J11 . , . if TJ 2."i1p, -- --r. -l-: ,.7-'.- - .' -1 .":'v I 1.5 : 51 ' 4.x ' 1:-Hy, I V- - 1, -- - -:. - :.1r-..1:71:1,- .2-.af ,Lg-3 , J Wg ,Z f bf- , .. . -... . 1.rf,.1 . f rf ,Y M 1 . K , , adn . .- 44-vp . , of in? ' ' -D ' r fgpf' - - .-' ' tl' I' 410 1 Q? .ef - 'Q - -:' - 'PHVC H5 V -jf' ' ' ' K wa4z'1f fsf- fa- -- 5,117 , 1, ... "' - 1 ' , '-- , :- 2 '- --.x ff -- - . . f,.q.L- Q , Q- .--. .X .-1 -7, ,K .,.,-f .,, ,- ,Q . , . X - . . . A1 -. - -'f a . f - - - , if f -. 'Q-79'.-W' 3'-.E ' AT 4 -: l , "' Y .1 -,rdf ' qi 'Q 'r V Q. 'sgzrfi' 'W ' -- ZZTTZ x "W '- - ' f f ' ' - "w ' 'X -" ,gg X - f ' b , ' " ,. Q 'Ah " 1 1 " "4 M ' ' I M ' x xx f ' -' 7' -- .' 1.1 1 7'4'1P-I-71 f :l'7X'if'7"' ' ' X - l X V E I - N X lx, .' jfs? 0 1 E3 nl., 'fit-,:,, : 1k--A11rv:gQ'Q:.- I j A' X v. L,-7 ., Q., , , , - ,. ,V . I f 1,4 If I., N .V I .-Q.. K .l -- N'-:. ' ":'.! ,:'g- -Z' , : ' X ' ' - f 'P ,f '-r-4 ' ""'- z: TX '. ' -ag.: f -, . 1 - 7 Q 11 , . BA - , 'f f f X- . gz wm' 1 'Q--.Q?m.f1N. f ' P W, A . 1. . 'fx in ,r s 1.1-fu G 1- we--.. Xe--?":iif2?5'6"2 :Fi .4 I ' , ' -1 Q - X4 X f-fi. " tis.. 'flfn , . 'il '-if ' f .' ' I lf- ! - L - 1 G., ,..- E QL-. --' -.N ' X- . . . K def -. If ig W .D we M 1 Q . 9915 f' -55'-'?Q?,jf?'f5p5: L, , ' ' - ' f 1 Z 1 J9- I " THE 'B E ATR ,.,.-ff.-f1r::'?ff5:f ' 1 "af 1:E?.af F ' ' A 1,4 --" .. - 1 ..-.'zf:':"1'ff'j X: ' ' .L 'Z I ff - ' ' " -WSW-4i,'.f-.-5'., ' -2:5--":ri'5 A -Y . , ' . X .,.,..- :Z--.-f-'- ---- .. , '. - 'WY' 'fiffgffii' r' -, . fflfi7f.If.f533- E '4 X ' H '.-+.-f,- -W., Vgjffff- 'g?2""iF:"ff "ik: . ' "5-fjf-'FQ .Q .. wi ff 'SA LU TE Wfwgffx. . W, 4 - gf , F" '.44.fA1-, ew- 1, It -1 H51 . . '-my-2 -5- V - - -up -. - -' ,' ' . ' f :1-- 11939-M5 ::.-.,:- 3 . .. '. Ja.: X, ' . - ' ff' -- - " 1? " " 1. ' ,L ' 1 2,511 5,-4'43..f:j j "W, 1-"".:i::q:4:K'quv,':,.5:gE: j,uQ2yf 41f1Q2? ,Z,jf' I -- 1.35.5 34.4.21-, 3j..,9.:1x . ' . 'ifgg-. vgzx. ,.-.-.. ua 4?-,P-h. "li, gg. 64' 'f .,,.g : ' .A - .. , . .5 " 3, gd: ,. 1 -,.-.wa-,-.':,!q . .-,2..'4:4:x ,:,. 5:14 - ... . ' - 0.15,-,,. - I - '--1,21 -L . ,I ,J ' -,g-, V' -4- - 7 '59 , h E- Q.:?'Z'-1x:-.ffjJi'l- was 2 Q.. 'fx :ff A --M1259 ' "it, A r, -,q51Lf3C" Ef?2SL14'v'jg'. 151 Ali. ' ' 'gf , .L:Az'P-.1'I1i5teF?2:q1f-'" lvifxvffffgx .-'E'. 5:'.aa1i.?l5fF.f-"ff'7f '1'....'Y':E.-f" A l7,:31--'..5 'i 4.-, - 'ffl ur' 'L J' ff'fN"f3 5 I ' "2 :3-13:--'..::fyf' .x ' fag: .rfggqy F? 1-fy:-:.:.i,. . V. ?34.4.Wv,v-Ly, , x.,gf,r L4 ' J 52'-.'.'.'j::-,1,,"'E' ,:.3:: An, 3:5-55, ' . af 1 g.31:5.4",4 -' :Jig-" 1--1 .rin . ' - v '-' . fr ,X ' fi- '.- arf. '. f"'-'.'li:5". " -'zhfkfxic 'f '1f:7'15f' .-'ff-1Pf's35?1'3'5f .i5' 2. . .-EJ, ' Si-1-155 ' -bf" .ll - U -I.-Zzzqnai-E?:i.E: l . Aci?:f.f, ', gales, I . . 'x .Qiiiiif ' ,275 'Q M-. ' Tl?" g"55?"f' ' ..aE?55:'-1' -'f.-ffffr? ..'5ff'-w."' :Z ' V' '. '- ' 5 4'-If' -:.9'U'W ,.:33"-' . , ff: :' .- 'f - . ., - 4:.:f:-1:1 - -,wx Q31 4-, . -,Wy 1.. f y I . W . -'rl .1 ,Nu 152.-4 w fgfggzg-y ny- F5553 1: pg , f ' u .1 a .- -4' b, ' ,..-- H 1' . 1312- -.4-9" .' -A '-.Q ' 4' ' fi" '.'-'rf ff.--r rr-A ' - -' - -.eff M : rf'.--- - :- -- J- N , .- ---' I-, -.-"F"4f V . '- -: --' - N SJ". -.1 " fav ' . "- -1 "-'zz si- ,ifv .fi-1 L - ,H ' , . H X 5 . P' .'.. dbg Y.: -A Vvxwrfp.. V ,I .-,. . :iii TE!!! 415 " . -.'x- -., 1--,"l f :----e .,-..-. . ' as "'. -52722: . . .. ,AH- .4 - . v.7:c. P551 '-gb' -,Iii- .. . :C-gs.. 4. x,,4 gy .a ugh 'ix '. ......, K ' . - --- , X 54.1, .:.:-..E, . -4 uv,-' - 4 Ei fri? 1 ' !A,igVg.i5' ' I . ff '- 7: 1 rg: J- .1-.- , 1 ' um. -. A-4-g,v .,,n"5.,' - 71. . 'Q-..'. 4. H, 4.3.-. - ' QVC.,-3 " ' ,i"'1."' --I , ,--.-4,4 ' I--.g, ,-.:.: g,.,1v . . if! "YP ..,. e L- 2' ,:'-' -'f""': Q. -9 , . .--, . ----Z'-x . ...- H. f"'0v.v-:g'i'7'x . ,,f3:T','- .nvmnq-Qqg. -- . . .rt Na+'-. .- --Y - -. . .,.v, -- - . ., . 1 - 3 , -N .. ....,.. Q. .5 ,f.-.- , , '25 WW! a+l5iff:- 'T-,emi fl'9'Q","'f..-:::-fi"-7" ae1:p::.6!P' v "P :1 1' ":"'mf'22's-'ca-,',5:ii-:T 5g--f-:"-- ' 'eevff---:4:r3',Q 1----mfg-fftfri:-.' L- I fa' '-z' f " 513- k A. X. f' N,-1 -' -. -- -u.'.5Wx'L:" -3- :r '.-,viz--AL - ...-91. :----: J' 'V-gsr H - 5259 ' '- x T12 .' --:-- -.-.1!- x- '-' -gb 'J-: ' 4-' -. , ' -. '-'- A .2 4.-N. - ,IMI . 1 -' r , . , . i-4,4 , -' 3: ,- . -1'-5 . .E-1,-P.:-' , ef'-r ..-w ' , 'dr . , -'-vp -Cf:--P -'--w,.,."'4'1:f-.-- - ' -.-.-.-r--:L " . - 1 - - 1 1, 1-1 ,QA-4Y.5:: . gm' ' . -J..-I--g-:,.--'--' .9-,Q ' -.,-,-ri., 41- 1-555'-1---5 9 wg- ,.- . -.. N R31 ' 4.3"-0 - --1---x-1 t , . - ' ' - -.45 4' ,- ' ,fra---::. , w,.L.- .::-N f 1-- - '- .. ..."-'-1' . '-'. - Y ,.-an nm, -qv. Q, vz,f:- .mg-1 - . 1 V...--I - -Y ' y- - - P "J p 3, . --' '.-qvyq-,,, . - -. - 124--nie-:J-1 .. SS" -,f'-'L14X""--'I--4f.- .. ' . fe-':'.-.F'.-' .f.1:1'-2' , A--. f--- . - :'-:f.-: ' v.-.-in YK- "N ww --Ya'-mg. ' --.'--as :"1-:::.f:fvwr-... - z . ' -- ' - A - ' f - H - 1 : ' , ' '. I- . . .,.pg::1 I " ..x.,-3g':.39-?r.j.4 4. 1- ,pm A,-2' ' -:'1!3f-Bgizdli' ,g--7 .:S'- .2-' ' ' ' 'Q-rj.-. .1 5' .. ...R -- :g--:Qu , .15-,g5Z1,X V.-rl ', 1. -133-'q'.g,'-. 5:1-1, -. 'Q 'xv-3 K. .-.-r. 5- 1 - - -4'-1. . . --. wx MI .111-sv' - .711-V'-f. ,- .-3 ,,-Lf4',xs-1 -1, -- 1 df:-.21 wr 1 ,fw - -- - ar,--Q 'an . w 'L' -.u 1 57, We --,fqffvx f -- 45, . -,may '- ,-,,.--' -,zw -f x N .S-1' --, .-: A4 .5 X ' AA. I. .f ef.. "" . -.-.,+:,3f, I . --9 , uv.-1, - - s In ' f ,.'. , em,-. - - - .-,, " . N ' 'R - 7 4 .1 ' .--2 V Xl: 4 '-'-' fri'-. .- :-.-sl' ."J .- ' v'21-"-- - ,1 A-4 M . 'J' '-':Q'-:'---'--' ' '2 .y JE- - - V- I ,- K - "" --- -., f J, .. fx-:1-p N . ' 14-'ll-N-. ,,. 2- - : fm- ,.- ,fx -.iv ,f,.-...N - .'..g1,:3- - -.Irvs - ,-.-.-. ., -ffl -- f 9:4 wr -1--u 1 --Q -' .-- 1 .- J- .Q - '..-. -. - -' '- V - 4 . .' - - . ' ' . 5- -f :. - -' ",'.:- .' ,- 1-.' -"Eh E".-r-: :- -H L:-q:.,1 , -'x 'lf' " 1'-,' wr- - -.H ,',- - QL- .. .- v ' - - , '. ' " JU' . -.':. -'X - X- ---f"1!i' 'N' '. 9 . ' -.'-'-Mr . . .-nSf'x'A?'z': ':- if. ,fx 1-fx Aisuf 1a-g,:vf-v3-f- if." 2 ' . Q V ggi --'+-.J -. .. .2 4 239- i'v1e"'-'--1Ef:.fzFf52fF4-. -f-t-F. -- ', 5 ..-,L A :ah- 3- 'g :ra If 5, Q -:,z:',1,..' -1' ' I.-.-wi. ' 3 V. .' ,-!- ' ' L V ' .-.1 ..1,H..:.--'-I-4,1"n:S'.:-' v - ' .19 ," g-1 '23-,'5 '-- . -:. -2- 5' '-2 " ."',L.'f' ' -. 'A ..' ' J...-13 1 1- :ji 'Q --Q'L4,M:,1Ii-1 -A.-'29,-' gf: P t Ag" QI' -t Aff- , ,,1 1 . -- 1 ,,,,3 E-Cqfgafv .-j,v'v.-.-,5'a.Sq"41y5-imma."- Q -X ,xr 'u-.Li Q. 'L 45.j,Xw2,5-wk - h -' r-'faq ff:-, ' -y Q- " .- ,-' 3 ' ' -, -gf J- U' - ' "AH-' ' , -Qu' - . 'I - '-' ld-' .Sy ,H , ,141 - ,, --5.-i1 'X , 9- L- ' '- ' - 1 -.a Q - -' " Q- - - ' - 7 ' 2-7 ' 1. ' -'-Z'.-li: -- Mgt? :gin Lk-f.-.f. ' 615'-' ' fini Q ,, ".l-f'7f'ir. . .-1,1 '-1,1 ,Lg ' , - ' :: 'i' 1 Y 5' , ff- , 4 L, " '.-1:65 nl."-' -' KV' 2' 2: 1 fin,- "A .-1'7'-af. FPR ..-HN '. .1 f , " .afg- -K 5:54 ...-1. .. 14: 'fr .,'.. I 4-... E '-s- fi"-, -fs-:'f::E. .- . '-W.. Lv '- - . x-wucfaflz. '-fp-':" '.-, . 4 . 'TP' I .. '-fi fe 5:1-': .W - .,. Q., , my 4 . x ,gy . .-rm" LY , ..-A . .A Q N ,Tl g 'K' - 1 A u ..X fr -x 4 1 1. f. , :.- s. .. .1S:"R2, '.Q 9' :f 1-' ' urcffla- ,ggf---., - I ' 1-1-'?-1'3"'.'- ' . .'f7bM.'i5':4 x -.f ':f7?P!E'9 . , - 15, tQ':..- -2, x 4 . .. Irv: ' -AL: -. ' 'iw' 1- X' . . .., af.. 4 Hurt- -I -L 1..- 1: 11. :L--4' wx 4 N' 5. f. 4 ., . '.j::-gg.: uw.. -1?-3 -,EH px s....,l,,h. 1:Q.,'...'- 53' 'c:Cf, fx::.gf:..f'-K. 1:1 ..-:::',-,H H., x W 2-.ure -nfs ll 5. ee.:-" ' ' . -4 -. ,A .. - . 1' 3. J. V K. - 1, ',. . -A NY x 1:4 is . :V-we C 0- - 4' 'l .' - , .ff .- ' :X.'v,,,s.I... X I, ,mv-YU V , , ' ., 'p..-..,...... H F -.. . - 7 .-+ . :zw?4:14'4f2"g .. ' r ' '. Q. ,f--"M u M1wJwez'i?fffff.-ff,-gig 'fm-5'fH - -wg::2:'.3Zi'11'.':,,----afmfgtffiffff-.''-Q"f?f , ' - . ' " Y 1 - ll., ,-.2 v- . .,. ,'f..,.,..,.. ..,,.. QL. ,. - -. , I ... fx .3-Z:IJ1?V :,..,'.,,qz.v.W?f '- X- :,ggf-5.-1-f1f:,f '-'-1421.-2 wr1ff,Q,:--2:1'-"-:w1,,,"-f 1 ' -. A 5 .. .- J-.2.1ff:La:bf 4+ wwe- ' 2 454.1 1- . -Q11-fe-,,A . ji'-fbf' s ' ' " 'mferq-.,. W 1 - 'l. - -f."315?:f'-'.-'fi'75'',.d5:Ll.1:15f"".. A-H Q' ' - ' - .1I'i?:'? .-fm" N, 5'3".'3?Q5Y3-.-F'?72?'.fLe '-1 I "'5f1Afk'5-"f'-i"'3'3.5', ' li '- .. . .Q ir.-5"-Uh-:9?'CS'.14: 1'.. V Q"iQ'ff5' 3- -579' 3.-e.x.,1 I- ' ' 'chip 'ff-, 'V EZ?"-11'-",17.f-19'-Zigi'- '2' . Am., -.'f1:f.':'?'7, , " -. '1 ,:--1 .5-2' --:'1 -f?f1'f3,.-. Wifi!" . ': :1IP"f: 'QiE551?5 - ' NF-'i -'Qu .'1'W- fxv' " '-.' K-4,153 -1. 'Hhs " -' ' vu 31qH?'j.ws,v 1- -- 4 z2'.'!2.2:"y4l-3,1 f'.f'f3:. ,Q-ya' 31119 . .. 1, .Carl A , ' ' if 1u.,,'-A Af-r: x 2,1 1A'.1."r 1:1 .,"3.,,'x" gif: - 3.. V- ... " - ' 1:3-T:-. , P, -x ',-1 -2 1 ..- V ' -,',, T- '. -. 2. '. .'- --.11 .J.-' 1, ' ."-.hi13":f5":"':'-,:'- 1' QW. "W ' A-'Y' A '. 4- il' 'WEL ' - -'Q fy if?-, . '51 'if "ff-,Q ,ff-,-: r ' fu .- . ,':.'.-nz? ,,wf.'.LJ.:- 4 wyj- Q 341, :--,gf , 54.41 ,vga-N. ,Q R, 3, -- gg, 1 -'ni . fgk. '- 1-jig ., 3 Lai-",'Y.1'b .g3:.- --', , 0. ,cr ,J . ,- I Nc,-51 "..'5g7f,u --9 o-v-5:,.-,J . . ,fl- f 7f,,.1 ,x :-.- -i. gg.. Q ' - . - . 2 - . -.,-, - ,P Q-.I 1, ,.,c5.. Amr . ,iA.':- , , '-3 .-1 -.1 c.:ZxJf ,W .wg .-,. ,1 , fi ,f -a-- 1 " ' , --'f-R 4' - ., . 'x .-it ' v."-', 'I.:" , -' -. ' -'-I...-11. ' 5-L", :Lk-if: XV.. - ibn- 4' A 5 ,0E""' - ' ' ' "1 - -, V '-1'-1' -J 1.1.2. - - -r ' ' .. .: -- ':- ' ' ' .- J :r Fir .- fljf.-1 G , .I Ji' 1 . , '-, , .ff ' . t :-E-:4,,'g,x-" Z , Z ,,g!54?,.:zL-I A.-,g. , 45,- F. ,. Fig, 'Tx X '31--'-: -. Ta. '. ' s "" ,f-rx -4 QA ,. - 'il ..,1.3.4 -- . .. .Qi F. Q l'-:- . 55131 -eu, f Q X-Q-' Q fi . . .Ji-ff:---' 'UQ ,mvvg u.,..: ,Aw qqq-, A, 11-- 8:4 i2 yfssw. - , g-Q2,,:x6::: 'I -f A, -'.5?e'-ax . .' -- ef: vffzw f 'E'-:zlE:i3 f S'-.TE-Tax ' 5 135153 5 135: gg' 2 22? " if 5.5 if . 11 xg .5 " I-iiifcg. if 13 '-1 ',?.'5f'- -155' 0 ki G.-i':?2s-,.-,Vat-' fc K. i' 1 sl-5:19 Ag, 1 Qisfibfifm 'K .-13 Kirx 3, ff ' A gr mi: 'v 1. 'Eu 'A My . ,... :,. - frtfu .-I. "'- 2.':. ':- ,QH X :-, : -.-wg-:. v1"'Swb c - N. - -FRN? .Qgfs - , 7- ' "' .-:'g--'-1 -. ' v-Q - 4-:.:.,-..A-J-.n.T,...L . .- . -.. . . . 11, .1 -' r 1:,.',,., ga. ., "1 :jj ,' "fl,c . gg - F - ', ga qL:c-ij.,-.-Q f'-,- , ei -ww. --t-:- V' T'-. ".3'.5r. ' wr. f- - .- ., .--15 . '- 4' 55- 7 ' F1 1 i'.',C-'K' 'Vu . . . gi 4- , , x. .,,, ':- 'ar 141' rg Ei is I ik li- '-', 'L 'ellsf Za 'Isa-33. 'xy gf-1 wx. -'-.-." ' . . J-um-Q . - -- . : 3.1.3 J-.. . U. x -E 'S iaf-,ff'!9:f. 1 ' '- , ' . E.. . 1 L f : - lie ff? 'P+ 1 . x, 'glfffi '- '::'-ffzlg . ,,.,..-A---. , .W .f--..,,,,.,.,,.7 . L- if: 'f - x ff' ,tn ,a?5fP23:"?"" 'Q 455533, X- x1af3,3gf:fve.raarf,vj?3EtQiS2f,.:.,..- MN, ,. , 7 l ukfixff , , Q -gjg,G1hf,. ,..gg21555:-.jr-V-.:--2 6. I.:-:,:3,5:L95' V "f N 11 "fu-1'-,5SI':-ljH:n,'f5f3ffQ'kQ-fi ' xg-asf-:::1-,gpg-9...-..,,,,.,,,f.g!5f-Z-.-.',.1fg5!iQ'g:QSf45gfff --gg ': 1 . " 4. 41 ",-41-715 'f "3Z'-.s-'f:'3:-.'.'i:2'7"f2F. ,..x1a,E:???P24'35! 9 -rgagqn' .' - 4 'CFS' -, 'sgiz-15" ' -rf!-f-1 H,"'.11-nz.-.flfu-'1'?iQ.A,,,u1 'x Xi' - A:.:.:f- ' " , A... nu ' .- .1511 ,: -. - ,L . . f'2'.1:l Ez., 3 - -1-1 - , . , , Q 14:43-5,11 m:g.yff5y- AQ:-9.-15,2-.?.'.g::' . -Q'6'J!f"'Q'-5 - Q -555: ,gm 51 .b , -1,g.3g,lq, '33 my :.9,x,,jz.LA1 . .Q--1'-,'fiQb-7,,,g?5g,,, . K " xyn-SDM .'3'y.3"f.QLf7"07.1 .3E'fP' .g5',.'.,:: Jg7:E'F' " ' ' ,f':,":'.5f2.-. .i 'N L '4-55 .SsZ.'1f.'-' Qff!-xg, . - " '53 f'.'.+4 My 1521-'If-:fli495:',v,'2p.. '-, "--1--SAg,1.',!555'.:5SSY9E!'-.M ' A ,- 1 -"'- ' 45' .hfij --9 ' -' .1:"j4?f:f'f 59, ,Wit ' :.,g- - 5 ' ' M1523 . K:1','E:, L'Q-"Jf.gi.'.-,.'f,'51:Q-A -:A Q Vx ' ,:5.,ri,-,331 " jf j - ' ,.,:.-H. ff" ffpekf-315'-.f'y -1 'ia .. U5:C."fF' . 'figfg x'G":41lI"".:" '-'xl . V"1.,6,'2-3. ?:"9'q?ggv-x .- ig -. f '-.-g.,- I , , -.-3, 1-ly 'I J -. up-Q ' ,,-l 1454. if .' '-- ' .-- A J 5 ,-L--5.5 , ,- -5, A- , - Y--. Ms -Z .4 .4 . . :- , -.v .1 - -- ,:.-- ' ,- '- .lu-5 "aff Q ,. L: ' '- ' .5219 PVT? ' . 'ff--bg H... '---.'5ag'1. -E1i:E.' ., ,:+'1P--1.5. ff' 5" rf-iwf . wi-' 41' -. .iisf "f fffbfri-Q 'H ' 5 'MEX 1: 1511 'Pf12""':f1-zgffgift-. '-'rf .- . A , mi' ' , .. :-zfffff' "1a'fri2-.QS-4'-S..1. . - -:s1,v- ' ' 'v '---.1 'f 191- -- . Z .. I. ,f. if U nf: wiv 1' ,,'fg,3fL :sages Q if . Marg -V. ,1 1 -gg.. : fivzvg ffi., -, :W K-.-.il .:.,-as - . , X: ' "- ' -1? , " '. ' ' lf. ...fi :- 1 .-'nz -- .-.C Qin: .... ' L fr:-15 ' " -:f,--.' vk '. - ' , - Q . ' x, - ..,v. , , . V ,mnffr 2,552 . .Q h A-,,. g I 3--Ji? Z..g-gh. ff,-ij, , :is . X v- . -:.k,Ni. A x .4-.. ..- 'eff'- x . .2 n' ...UW 5, . . -I -:ll . . 542: jg.. V, .Ja ,ff- :si LW ,bl 4 wx 1-.. - -'. J- zu, fx 153 i- .:L.' , .-j2'-- ' 14.-I J". ,gf -4 IN' ,... 3- . ..:.'yk X - 4. ' .9 . 1 . , .4,""Q?-. ,X .-41a.."',4--51 -. . . . QA. .,.' ' 5- ..,.- 1, . 2:13, .: 1- ' .4331-P-. . xx--. -rmxfi YT ug.. 1-1 ,H ., Ez 1.- .. .- FL .' :XL 'fivf' .-g- -- 'jf' , Jil' .N -. - . am. A . 1 : Ng, l -N.. 'F . 1 1' . ""..4a- -sub , .l ,..:.,.. . 1 . Y A455 . 'v .A --. , .. ,L - M ., A- -1 Y- 122 . W --V! 'QU ' "h ug: '57 V' ., , I' xg, I' . t , 4-r , ' ' - - -f mf. 'i . 1-'. bu 3...-,Y m ,qf2' L,g , - Q X -5.14- ffv 22 135!fgWf5iie"f'r2 Pffwff ' 1? . Q . :Q .21.. 14 ' -.1319 2513"-ff ' 1 : ' N ' TS?" ' XMB" A' 1- V12 'X W ' z I v1r45ii.-- .. ' , . , ,. 15 4 eh - ' g 4 I .. Q, 4 ,f- K ' ,"- ...Qqfv 4,4-f.. M, 7vQ:fQ?-mt: 4 -, ' r ' '. ,..,....: 1 ,.,, A I 4 4513 , ., ..--W, ,.. Z A., E,,1,,m,,1,,Cgfz:eg:,'.f..,-,,, -ff. .,.4-.. , . ,.-------,-.....-,,' , ,,.f,1','1..7-ff-?f.-1. f. X:-ff - , N .. x . 'x3f5'..i,,Ef1 -. 2 : if 011.512-I. .,:::5s?135a5:,1:,.3.1.-4.-. ,-,zjzf:,gfg.v5 ,. f ,.,.. ,, - . e , 1-W ,'VQ!5,y'-413..v.'x' '1"v.'H7- f :Q-rg.-"faf'12.-ng, , '15 My-:A'f. .:,-Qs ,gin gag-.. .' .3j.3?,3j-ff' -,'1'f:...-.' '.f. ,-Qulfz -5-. ,f1-f1qxA:-.':- A 5,411.2 ' . 5.1. :ETIQEZ - - 1 Q , . H395-Q :,1 Iqx-L '.-.x4'Q.',, 05-af, .,-, 53, 4 --.., -.5 1g41:':.1g214y"-g, . :'-:-',:ga-,:c-,f- -. .- ' 'A-Jf'S:fF'.4--'i.Z ,, ., 1 - ,, A2-,i?.-':'--': g' ' -H-5 . - '. -5-gm ,gf . - . 2-3 1-A . 'Y ?,.g,5...L .j,-:eh '. - 'r 4--' ' I A ', .- .f-12:-in.Qg.L.::qf3g55. mb? ,:- .g,1,1x4'.1- .,.4:"- a., :g.f'Q?Y' ,GS fQ7"TfV f. Eye' ,g,5:3,,-it-..5x..Q 1-1 ' 'ir f,-RJ' :lux-21"-:.'f.?1'.i,--, . '-:. , . . X-'1:',,--'2 ' '- . .. - ,- x- ,f-Q4'.,..: .v . - . -..- ,u . , . .:-.. .., , . ,,.-- ..f -., g . . .. -..'.-,H 2 .- . 95. L., . , 1. ,. ,,.-,, ,N .. - 'ww ,, - - V- .f . - .. , -13.34-., an - ,.x-jr-3.53 x:?g,5'I:-- .' -5.-.L:f.2 17?-' yy ' .:-mg11:,- ,fi-'j-,.:'5 .,.y: - 4.-':,' ff..-. .X ,Neff 5: ,g. . :--'.j'ff - 1" -15, .' I XJ. -. '-xii . w. vi:-f , .j If ' nj '36, J, ' Wing- 5 X ,..' ' "X Kc..-, ,. -'rf-21 -' .gn-wf .xx-.,q1"?.nf .f.gzf--'f1...'g2- . - P--,"'-37' 1-:.-:af fm . 2 x D 1. ..-, .fp f - 4.5-1 'fx ' 4. 11, M . 1 ' -A'N-'-'..s::f,- .- .ivan-. 'fiwf .-f:xF'. ..mI:.::'-E--Z:,-.swf--5-ns.-J47,--'2 ,wwf 1 M'w,6."'fA' -' 51 -f in -2- .- , 'ay - ,ua -- - vp" .- 1-ff-.f'-r. .:- .M r JF? 'ff-. Aff . Y- ' f. 1: f ' - P- " -'P - - - Q... .' KN f . -Y'-.5 -,.,lN- J-' ,,g',.l-- U,-1 1-.1-:mir ...LL-:fa .'-,g-f-'T '.::', b,.,' ,.f', L .f-f' ,'.,'-,f Was . - ' ,J - - .QM . 5 - '5 - - ffm 1. ll ,f ,., . . V . K' - .f 21" !g11gf'.- ,.-:L,,i-'-x,5!J.- 1:52155 ',-Lghijiribjlfl N.,:,'.'4": 5:-,'..3,f7'-' J., - rjgli . Q.:-1 'iigiffp fp - 1 'iyxl' N -vii.: WJ 'V 2 fi.-7 '1 ' -3 .1 : .fig-43 -. ' Wi, QL, ..f...FF 1 . " ' -. ' -' f ' 1, -145 '- ':f':. .-:Z ' .- .6-R' . " ' :" ' ' ' - 2' - - 'J N " -2- a " 1 ' ' ' ' F .. "ll,-, 'F-1 . -. . ,- '-1c.J..' 1 ,. 1 3- ' .'l' f 5 , ,, , -. .,. .. .-':.,,.x- 5-T 5.5:- ., ,M . 51.52--:. ...R A I. -. fx. 'fv- vggysni :,. "1 s , -.ll 3 Q"-I li ,.: 1 ,.-. .-. Q .W .-'.'. , A 'dry' ' :IQ-ii 4173- n . .' I.: IA.. - -Ja' -., 11 . , I L ' .Eg-a' . ,Q-, -Q T '-?"'?..' ?.,:,..Y , .TY K . -5 :iz .N -. 0 Yiisi , Q7-: x aff f-7 SS:-'E . 11. , 5-.I X-4" . '. - - IRNA-f'u . .cv . if R11 sf'.'.5" ': 'lil-211-','. .. -is . Q4 P4 N iw. ---1 1.,.-Z -4' . .- . ' -. .1 -. e 1532 Lg' rg? af , fiiggaf 3 -"?Q':Eff:?5Q-'f X1 xg::A:Fx..,-Qi?-' X j"1gf"'.:'x5i5i-: f' W Eff' 'E Z - Stisgfaix 2 e -x,g.'sf'.:- x f . 7A'f1E'.:R55x V ! 1 . f-Q.. ,-. '19-1 A' -I. -.-' T f- Q. -1- .. ,.- .-135 'YV' 'A- . --.f 4. .wt E315-43' Qfffiz "H if. m'v13'-'--'. 'T-5. . ,'+-, " 1 N . 5 -'. '- 1 'Fx v '?. A 5 - , ,D ,,. A ' s gf ' 5. '.i1.'.ig? ' i-" N Q '.--1:-1-A ga. x 6 3, - 143. -M.. Q H -2 1 , w - ,--:t 5r:"l" T5f'55Q.S5" ' ' 51.-.4 . 11'.':2X3S7'j.- Z YH ' L. L'1,-."-'?Qi. - ' ' : "Ways "aj ' ', X , xx?-ij. YS. -- ' - - rg-. 1 ii- '- S ,1-'.iXig:S-nl-x Tj ' -. ."-WM, vs- . YK' 3": '4 'Vg -. " " '.y,h:Z6!ft""""'M '5-55fFk,, X- APE4kYEJ+?L'i-1v'f1fS?:f:!K'F'-fu-,,, ,-.. . '----31:-A . F' if--.':i,-cifwf zu "'4F'R2Tli'?'f-IV 'f":2F53fQi5?f'flE'-. ' xg,-g-11'92f:111ZZ"P'4Y---fn-. , ,...f.v.fi'-'. --.af35!49!f:Q5?ffl?'f ' " "'i'-1 ': --.'- 1.1.-.-.rn u . .' ,Hg . A- - A-' - -""-- "-5--'Vx-:--H'---. '1' 1 -1 'NTZZ'"l5'f:'5fi:5ff5: '..--".11t5EW':""i,. wmilfi' 2-152133 L. E53'fSf15 4fJ5f7'P ','71'-'v:ff,l:'A5449ff- s'-y xi: ,'.' "LTZ?,5. 2' "'1'-1, ,-1 ."a 'f'. . '- ,:j-12,-Q -.2 -1' ' - ' 'SL-'rp 51,1 "',' 5'--Q: - - , -'-'I'j':5ff1-. izzs. V- 1. '- 7 -rs..-.' 'Fifi : - -1- ff? 'V 1. aff- ez '- A - .+:w"W:1 .f-'?aff.w. , A' , f' 'ffl-1.-'f5f".mr2se-N,1 '- -Q'rfj'..ff:5,-' .- g.. .,- . , ' W -,,. .935-?i.'-' -'fsbwg . ' 'gh is-wx up '57:.'.f:g-f4g'2.g'.v'2p.. R, , -:A-E55-',z3f'Q4Y5:P'-.-, ' - 1 , ,PML j J.- ,-:,- ,,5"f,1-'.5..,.m5- h- I H... iff,-1 vf lfigq .LL ., , ,.. . -:ggjxm N . .N-,ng 'L-:Qi-1:.3.-t.v.g:.33:,'-..- -,, - i - Q--qi-iebuxgsf 5, . -4 msg: . ' " '- - 1- 1 wi'-f,, ' , .:,:1'-.,,g--., -frgu. -5: .rn - w. .,f-,-.3'h.'-" 1.5 w,.-sq 'X1-ar., I - LS, . U, -.y,,v.,x,,. ,-J.---t ,E , .QED ma-M .,f:'9,.,,:. QZFZZFT- ,V.x:-T L, ,:x 3:-AR. x- F L J- Q.,.. .' . . , 'mrs iq' 3215 ' . '-2.-Y-R-l'-..'."-'im-T Q. '49f':. -Y::21- N-. PP-12-v.'M ' -:': -' . , .,.c1c:. .ff-' - f"- 44:1 ,f"' '- ",' mZfHV."1f-C5 1f.,f"-5-"T'..Y':v?'Z1-' 'u ' I 'ig:'4x-11?'. 'TQ' ', ffvw'-'Fxfffjg-,2'-'ri-' 'Il--' -.-'-t.-s1f.'..'-.- Qi-eh'-4 Il. "'-,j , ,H - ' " ."' , ' 18?-T " ' ', .ZF .,: Q' .e-..i,. --' E,gy,1' - -sfv.-H::.f'ii"',,',",-..'K 1+ ' v- .1"-- -'HM--', ,'-1 .-rf' ':. '- -f, 'gg' ,"'.--7!w',,412z. .-Q-'-,, f-jpg-3' Lu. - :L--:.,..E..,51n . 1. 5-:K ,, l -V: . .x'wle,,, muy- Ld . . -51... , -zryik 'L-.1 45f:'xwk',,L.k .A --. t,gh4 :f:,g,W, .I - V .-,F-. Kant, , ..15'.:'iq Z.. Z , ,. A . -,uf 5 . .. Juv 'I ,mia :xg K A' In-'M H Q. bi. . ,: ',- , rr' s - -Aki K s - ... . . -.,. 5 - -. I- -.,--- ." . . JN:-H - 1 9.16. - . H '. 'K-.,. Q--I '- A .4,. . .. , ' I I ' ',II -. , :. i'I2II.:,' 'Kg 51' IIIIII.--' 7.:'?'1T'4? ' 1.I.,II Er'-j-IL I -III I I I I II I I. .i N IA- IIIIIIIII I II II I IIIIIIIII ,-33-.EI-,29'I7g:.3 91jQ.j.I3S'.u:.I..I IgI X592-r .f'H:EIIII 1, . .. 9 X avr' " "" I- I I. . I .. ,I...- IIIII1. I II .III II . . .i . I.-II,I.I -.553 - .11-.QIII I-- .IIIIIg:.IpzI,-g sg: I- .- .531 ,I,,',g,, ' Q - '. . I . L... I "1 1,-Eg? . It' ' .- .Irs .g.5: ,.'Qg'1'Q:-' jg -' .' I -- I Img-QI -Q I: -.,I,I . -. I . - - -. . II'Q , L...s.r-X QJIIQJQ' :Gai J f - I I II:. I-IQII -y,I:g3ff.'II4-q -1 'k.:I:3,g .- I. I- -g.'l-1QM,lI .g:I-gr' Is?-.Ia II :I II 1.-If I m. '55 ' f..-4. '42-1.:-.1-.5 ".-.ii-.-.-.-- I .. - --.yIag,.III.,I '.a..IIc -. -N I.:-. I ' '- - - . .' .1 -., ' -t . . . . .I , -...I - - -,:: 1.-.1 .1-:U I' - 24.5 1 g.. -- 6 " : - '. fi.,-.:,. .uglw 3 ',-It'-In-JT ...- -.uf ,., - ' .-? Tiff". sw . "C-.--.. . . . . I.gi3.Q'fg!'E""4I.II III.f,.I5I3,,Jf-' I- Isiigrgiigkffgftglifg, -.,gIII.-.gs.-isQ,"..:sm-- 32-rf " . A' I ,egg ,I :-:1:iIt1-- -I . , g.?,I545,u::-. 'Ian I ai'hQJ,,"lf.l-:...Jj u..,I,I:III.I-. :II.I I I,fI,, .'3I.I- - .I9,.I-If 'I,I ' I: ' I, 5. II :I ,I E-Qiikyn. IIIM QI-II-Q-.:.-F , I4:'. -I?-'Ig I5-GI, 1 '. : IQ1-jaggdpy 1 I I '-4- I .. --5 I.:'-.15 fx - -.1 -. -. - . . .net , , 7. -i. - - ...-. t--,-,- - ' .u-ai.. . .-. ,.:.-1 . .- - - cg-: -. .. .-..'-.I - - - .lm UI 145-' W .- ---r. . .-5-1.-: '..-'-:- 5 . ..'.1 Q- - . ..f . . - .. .1'. It .. .5-45. ngh,m,5' . I'--Ml-"'7l'4"fE'if:..-' ,.--- ...-Q,.-.,.- N? - ,s,1-1.1-.WS-, 0 II..-.: - .: ".- -. fp - I XII 1-.I-. '..- .1-A. .4-.-.5 + 13 . . , 5- . --4 ' .- I--' - .- 1 'N '- .1-'ifiwmsa-'wb :r .. -af .- :ew - - mf- at - -- a. .g- 1---: - .. - Q' ... I I , -. 1 - - I, -. . -I LI-,I.fII ILIIIISI. .'1:IIIII,II.I:IgIf?, :I?IfI:Iii,,?If'IEfIIII.EII,i II.. CJQIII Q:afIpII'f1 . II3,ff:II-QI .. JIIIIII-II. .. 1--,I I. .It IIISI-51,2-sI.II . I-I-It I IIIIIII?IIIII.IrI:x I II .-M I 5 -- .'-' . f '- -. ...2.: , : "'1'11z:.:-f-215: " S. . ,-:E - 4 P11 ' ,.r'- II . I-.I,':.-.nfs ., -.- nf- . - -1 .cv ' .J-I ..:.'.:".'Z7' 'vw' '- :J -' 1 'F'f1'f:: - '- ' ' ' . fa- '-L .- ' ..-rsh.-'T '-21.2-:1 111.--faiw i - "T'-ilmx ..-.1-4.1-'..f :..-:JW--12552:-'-f-atfi-' -1- '--'ici-'-3? -f'4.-r-fa.'5f--ri -'fvm-rear'-L 9' - i::fI- -fss:.z:.2f X' -FW .- file . -1--.1145-.fu-. . . --..-swfaw Fw-.. X17 .5 "gf .. '-Til' - 231-Z-5-'I 'Z . ' S- - frqsgjs 1 ':"""'f-11'3"' ,I41 3, -.-II.--II-In-ig-.. Ii fi.-Img. 'if3g.-Igp 4,l,I.?,5I I.I.I., . J.-.5 9 --35:53 ..jgfI ,I , , 5.2 0!il'Z?r!tC.1.r!gIg",'r+.-ITi1,':lf+.' . -. ' - : 3:12 . ' ' '-.QR-.-sm . ' -. A- , Pg-LI.--rr fl-X. - ' 'W' "f-is Wu-TTT:-T ' , -fra -.-6?-'-bf' fi .f:2--.-f:.-f.-- ' 1 1 v-r-:-::.-W. ..,.Q-ev-2 - :-- ee- - '-as - P--af -fl.. -ir ---.P :-2513:-f '-- 1'g1g'-IHA-9"k "sity -Hr---I ,-:If-.4 -j.':.:.--:I-fs ' 1.-1-azz 1,13 lfjafif- 1-ip'-:,Z"4DP-, ."1ffr'6f'-1----' .- "Wwe:-1 ..:1i's1-'::" . . A1-f-.9 x . '-'-1.121 'Q-.12-U"Ei-EFS.--I-. T:,-15275153 - ici----3 2-145. . '- '- - - ' - awe. 1' 931'--5.1:-i-" ' ' --ei-if-rig-ies. ',1I,-g,.I,, ., -V392 .32-E ..1f5f-:-if-1Li'?d"- -gWa...f.- 'L---1 ..r -- 2. g -.: nf:-1: - ZFIITII I.I..III I .... .ta-,.1. . XSL., aaa- XINIIII ....1w.nE1!f3'c 'H-III.-AI j5IjII-I.II IIIIII- . .I IIIIIIIIIQII. - IIIQYLEZIJIQIIIII. -- IIgZi:I!I,:,mIIx. .I IIII.III:II,I,- .IIII I-III 1: ENLSII :Ist-.,I -I ,,IgIII.Q1IjI -'If' III I I. -' sz-5gg5IfI,I,I,.fI3.:. ..I Iy:'gIf-i,:- -I II:.1- -t .4 'E-nisqgj' vb- .... :H 54-0:53.-I :idx -Q?-I"i.: LI5,I':" - :.'3-,Ek T-,ii-f'?:-1j'L1'6' "'-'I' "i"L'mf'Ax9g9M " " "T:-' 'EPS '-M.. -"-- ' -1 at if x -e.-' 112- -A 1. .-iff 1 str. 1. , ' IfIf' 5' liz. '25,-SK 'C 1" 'I . " ' -' -l5:... T ?f"5S'if:.'3 ' "Qi ' - I1If'.3.I-: ' If! . Q ', '.2w.'-iiifriif . Q fi EIT: 37 ' .' 414- .11 .I 422. iffy:-3 51' .glee-'Q 222+ " COMPET-1911 .-:iq-wg.q-j .. -' '- - S .':,-i-.N Ziff: - "-:':l'-:-'- . 1.2--1.-rt 255-1 -- --- III:-1... I- I.I..g.y'53.I . . . I...I-.., X IT is the day of the annual "coni- a-I'-," NY .gfgku 1 ls. .- - and through the gate of the athletic field, to halt beside the :-- .-rn: .: -I 5 judges' tents, then across the field toward the sea of faces in -- Av .-.-"'--.-. - 3 :- Ji. ..'-'15-'iw-'. 1 Piiffksg' - f .135 ?f"'f"'13fif '3-II ffj'-1F?3i g,..,1---f .-f' g .-'g'.'g -....M?!i-1' if?- -.I 45, --124 5.5.12 'en' '3.i.- .iff I :y -ff' :.'.':j1'g'Ef5J 1 Z' --':: 4337- - ':'f- 42-?:1f-5 :X 1:55 -55162522 525.gif 4 :ssh .-' 5 A' - - A:.'f1" " " ' n':nYf,riiH:i'f1 1 .',-iifff .:f"55. - F 5.7311-.fi' . ...s,.1.' -11-'-aff! ,gpf .- .zf ' Z V-ng' .11 ' .-:Sf .g , I fly., y X--.tif -E 1' .- 4 -nail: .iZ'.Eff -gf 55 ri W 0 'U, l"f' as... ill . . . I I , 'Elf rx l it c' -1flfMi'fiW -:- if lf -' I - A JH N .-. -1 ' 'THE PResENm'r1ali! his men who watch him pet." In the Armory each company is drawn upg the accouterments of each man carefully inspectedg every speck of dust sought out and re- movedg'a last rub given each shin- ing gun. The captains draw their number of appearance upon the field. The word is given, out of the hall they march to various parts of the campus, there to await their turn. The captain paces nervously before closely and wonder whether he can : the grandstand. The captain hurries forward, salutes, and re- ceives from the judges the card upon which is the list of evolu- tions through which his company must go. He studies them for a few moments, he gives the command 'iForward, March," and the ordeal has begun. f'Right by Platoonsf' The lieutenants hurry forward before their respective detachments. lfVill they do it right? or will some one make a mistake? The second lieutenant gives his command too soon. The line sways, some trying to correct the mistake by holding back, others following the order blindly. How much will the judges count off the score? Did they, perhaps, fail to notice the error? All kinds of thoughts surge through the minds " ' L-rQ:f,?x'.bgIq. ' -:Qt ' L s. rlgut I t -. X X X "" 1537 1' -.12.5iT '1- ixil' ,J-I l"'i"1..' - lf IJ- -1- '--- . -as-. ' .-in -. 5 -LE"':I '- 'YJ' "A ': -. F 112'ii?A6ijW33.7f --- l 4.1 PSE' -f -,LS '- 3..1-AIA -LU: -- 1 .-.gy e .I.I .. I ,I 1 . I EIx 7.-,,g, -.s.. .. ,.... ...I Q.,-:kI.I.-3 ' Iii x s .5,x.:I I-IxI'g.I r, . xx 1 -fp ' 'KL t,. I... . .- 'CK "9 - ' Z.'I,v. -- M x . , I I 31. . . ,I.I.v,QII..s I. . .. . .. ' elv , . I. e,I.I, successfully carry out his part. The men themselves scare, I5,I.,IIQIII.gII,. .I.I .---111' ,-' ,- 15.33.-1 ' . . . . . , . . ' -2 55:5 -.'f,I 53. ? N- .:'E:j.'.-QI.-'I,:I1-Q-12QQf speakg each is saying to himself that HE will do his best to of the student soldiers, to whom winning means so much. But ..-1... J 1112-ke l'1iS 60111139-ITY the Dfolld POSSCSSDI' Of the Silver CUPS C?1Cl1 is a moment later another command comes and the line straightens wg, ..f- I : I' ,, I f I I I I I I , .:-figs, .-ff.-. ga. ' :r::,' 3 . 1' 3:32 going over in his mind the various evolutions and commands, to as the movement is executed faultlessly. Confidence again ap- . I A SCC if he k110WS Hnd U1'1d'31'S'fa11d5 them DC1'feCflY- pears, and each one vows to make upcfor that initial mistake. A ffirl comes down the walk towards them. She takes a sword A11 Q-O65 Smgothly for 3 Whi1eI,-and then a corporal forgets his 'eififif-'I111-lag'-32.'1'Qf."lz-.II if-f Qfrfr. U . . . 6 . . . . . - , Lap-."PiIm,.7"s?e I-5.5--.--. 'f1f.j:f' from the lieutenant and steps in front of the company. She is Orders. Again the line is in disorder only tg Compose itself for I? -',I:M...-,I.I .TI-.I-J., was' ,-1,-1337 ' . . . - - ' , '-5. Q-I ft? ffiif the- company sponsor, the captain, now blushing and nervous, the next effort. Atglast the final command is given and their 123 -.'-I-.'f,II . 'f' -.: f .1-, . . - Q .. . -.1--2, comes forward and takes from her the sword which the men have part is over. 5-.I .-1 - ' -5-1: ' . . , . . . . . -,-x I 1-I . I. I'-I f ,- ' Sz? given him as a token of their loyalty and admiration. There IS They march to one side of the held, stack arms, and break QS I -. H 1 a cheer for the sponsor, for the captain, and for the company- ranks to ask the other companies how they did, or to watch and -,II--QI and then an orderly comes hurrying up with orders to go upon criticise the evolutions of the next-contestants. For the hrst time ifrfgg-Eg gm I I..I..I',I.'I:I?II In I I II II -sw-.f.I I -aI .I E. II .I.--gif --aI.5--- I5-I the field. I J they pay attention to the crowd filling the grandstand. There :IE-:ff-EIB!!-X -- .-- wr -.-'I-j:.jf: . . .- . . . i. - ' - f - . . ---ii '- x ' -,af The march is silent, almost grim, as if they are going lrntor-'a are the fair adherents of the various companies, or the friends N. . - ..Ir III I - I I X I I 5 TI 5-.. 5.I:3' real battle in place of a competition. They go down the walk and relatives who have come to see the show. About the track Q .Q-II I .g.I. -I, -,I --' --II' I ..I .. ' a f--f'---wlt'..-.-::::f- xv Af- - ,Im ,1,II . II...g up I . . .I 1:33 "J, KII-I,Is'-' 32: 1 I - I, ' 'f -.xflff .XI ' . .. . W4 - -111:-5 I'-fgif' :Ei 'j.,:.-i.ii:1?E::qu--- - II 1-7" "'. 'I'12':WaNvi." 1' 'Htfzjlzx I "" . .1-fifqzgfbsv ---""1 -f ' S... 2 ' ,:vf2iTg5.F:,-rq.- .-f. 1: . -..,. ---- --1-.1-..... . .. ..:'.'f-'-'--if? -'f"Tn".4"-' -' . 'f' I :g 53.-."1'.'I,f:?'2I21'.'I I.g'f.Q'lf3P::e5f2P .. 5?-f ' " IQQEQQQQS' galgsgifiwfljj-5f.Q:IeI.gI.I 355.l --gig'-----I-.ITI,III-fw21fgj,I,I-I:.E,.I1 I .5 I -.I YI -. -,l51ii'.-5-IJ. f'ff?"vl5i.:..-gt' .-"..,.:L-25'-5'1iZ-.1-:rff1?5Eifil-.fl-3?"1'I3,.-.t.I f.?,I5:'I:ifb7 I . 4..IIII-ffm.:-,.IJ IIIIIIII I IIII II ' .IIIE.-Qjf".raii1Ijf2.'I .I.-.r'-I'.C!iv.II.-EIQEII "'.II-5'-J' " A ' '-jg-3-IjfIfY'I I4 I ,II JG: f' I I '. . gflw. ' ' I. ' -aj fy -1 '-I- 57. .-,',Qf,I-LIII I I . - w 'f--Q .:II.,'f Ig-,I.-I?:Igfx51 . 3 .. I Q--553957 I '5'1':" 'Az .-fF:f:1"l',-1'3' 11:1 n' i 9---iff? '. ' 7 - - . f 'infill ill?Zf.ff'd3C9-2':'Fi'.-. "g. ' -"1'2T.'i."'-fl-33 ' I ' "Z ' . - . I . ..,.+ .mst . . ., ,.I. ,,I . ...i,-.. ,4., .. .. .,, . . -. .3 . .-,, , ,. a 1' . -:1-,.-. . ,. .X . ,I .. , Y - - f - - -L-. - .7-'. .-A ,1:--'Mkt-A cf-:u . .'rq,g.u.,- :..',-R' .. 5- . ., .- .21 -. 5-3577. 1'--.V f . . -- ,- . FI-1 'r -.1- - .5 - -..-5- 4- ---'WI' "-" . 7' . -. .'-.. . .f.-'N--3 ' - .4 2-Mar-15 .- ff:-f -.i'F1'f'f:'-'-1.rfff5s:'f- -.a-.-P f-'L-.r v .-..?P5rs in - ' -J. -'R-rw J ' S :.'Y1'-'-"1'?l3?'f"v'-. '-!'-r-. - " -- -' P- gzg qw: 5'-P -' ,-gg,-4. - -3:41.-,:1,Ffe?I'-S.:-'- .-.r?:'-- -'-M. ,. .' : '-fff.-:.i---.1-.'.9-'.c:pe,- vu ' ' .'1r.1dlM' Eqfcg,-:f 'ln'-.I .g,'DI-:- 'A 5-. 5 fr-"IL, '- ' 'i,.I.'I4, . 4, ff? 4 1 I.: II IIII.IISI-III,,..a..IIIIIIIIII.sI .I 0. IIA-559 I ,Il I I1 I.II.IIg -I II :Ry ' ff ' ' I-I 1':.-- '--tr tml- - - w- - ' ' " 1-.5 ::I15.- :z-f.,:f: 5:--A . -I I-'.-.Q - - -' '-- --. '- '. .5 , .- 3- ,, -'.:' . - - - . ..-.-1. . - I, 'II - ,f, .I I -..III.,I::g, :I-.-.I'. 1' II -- . -.A I . . 4 , In I I-IIIII.: 'fa-.1'.',:?' " 1"V"' '53 - . -- GA -': .'-Lf' -71. qi- -'X ---1-- F -- 1 , fy ' ' 'I ,-.,., , f X" ,. JM... . , .. N I ,t-:fx ",f?N.f-l5'l,2fi1g .I A fall. Sin. 5 ' " ' H - ,ey ., . , ' , H -.Jr - .43 gy, ,Lf 55 .Q -.If . -0."-35-14-Q.--ag-2-,75.:5,f-'agp-:A -:gn i',:31rQ W QQ, 3,33 '-at-.f.1..:.31-.155-:jg-,., Y N..--.pq,.L.,. ' -:af . 7' ,u. : - -tp? ., . f.--q'7,.,L'fvs'f 23, ,15,..W- --.pi-Q..gt:g'1?:: .f4 -J5.J4'f'tf1'f- E - Sl..Lr-rf-.'-.x-shin'-1-1':-2:J'Q 4-----22 . 5'-'E"1-, "ffm, -- ,- - 1 5.,5.,.t,. , ,nz--:Q l. - --.-5. -I 'f',.,.,:-.5 X 5: ' .,L, " 5 Q. L-Z.,-.,,g?:. -5,-' ' i?Y.s'51'Q:S:.- all -- N-1: 13 -ggzfjkufo Q 441 ' ., S -::5gg,a.-.S A-hm na,-'-rfi. 'sl-N: ,-ESM. ,,, -. Q, -1 gl T44-v :..4, ,. - : 1 - fj..,, -j, . tt - A tg f g 1 .. i' :Q-5' 1" H 'fran--zfiFn2-. YV'-l5'f,-, "'- 351 fy'1m,:i??:.:-1-91sQ'..s . if .'''i7aL,'Q"'11tT-fz17'e? -Yipfwvi . .Iii '-.'l35'I5f: I' -- "-:-23ri:.1'-115:-1,Z, :., 'JfY"1--Tj:-faQ!if5."Et'j-2+ - 3552 ,e.'gti2"jfa' " ' .--J: - "N, ' .' -1 1.1--'31 '-ff-. .-.zqgifgyf ' . .-.3j-.- iq-.': -Ztzyli .',,q, k, ., 19,4 V , .:f- '1 . Q- .f -.5 -1f.':.--.f ' ,, '53 15'-3, ' . ' "r ::-'41-2: . '31r:.-X -- gif- F A .fl-Harris ?-,aztfllfv-rwhfrixffsj -1' ,351-H.-1-.-.5'.-::'g-if' ,-fi:--5-'L4'Z3??f" .:3: wh, ' is-f. '-1'-E7:.!?3:'1- vga-G. -.L.wahW' -.:' ef-.'., A ., X -- '54, ', r-1 ':Z5.j- TA.:-gzg-JX. - . lt-fi" .ff :.1:Pynf3:c:fC-i-'3:-1'jf:-v I 'su' , .-V-.I-I-"i-EE-.1 .Q "',-5135.-,'f-2fs5!.' ggi '9??'f.?Zg" ff 'sri 1-"f.13zEf', , .,:-?' !5p':iPf' 2'f11t+m?'?l?r' ' f - '--ll-':-4" ' ' z ZZ' : 'QW '-4 - 5 .", -se. ,. af.-.-.-45. - 1. .fsrf--N f - ---J ... , . -.,.-.-:....-Mgt... .fs .,.f 'eat-A .,5y ,.::.5, .e5 f--.4,. .ML un. . Jay.--sf.-. ny. H.,-.-..- - funn-+ - . -.1 f -. h -.H .-, ,, L. .5,,-44154 -.,.--...3f.L,. . gfQu:gg::,1 A ,,.,.-.,f:.-.ms '-fyzizmgajgg. -:1gfs'5f.5J- r-.q,M,gj5g.f5ig ' a'fE:9,:'sa1-:- ' ,. "ua,-iraq. .'f7?s-1i?.'1',,44'-iff-gi-.-,-5.35.53-,,4,.e:1ig-!'.41,5 1.45 -yay :gs Lx In -, 5 Qty,-i QT :L 5i:aLi..:l. 4,r -3,3173-ZZ,s LL . V' : 51.-,'i -:..3:lf,i -g.,:i.-. 1.53: I' fri- .1 Qi.. N wyftgz- -: -j .I . if". J X H 52521: jf-Qi I-. Ea ' . . . ' .--elf Srl .-' A , . ' ' at H,5:w,a -' -, A - - I 2 a Q-1 f-1:41-:1-1 - -'-.asa ' ":. :fif F32-1-Z:-:.1.'5,f1"' '-f--,QI ' HR we 1 J ' "sS"":-f 'EPS fag-'at 'lffffj' il '5f .'ff'fSL-'Tl,. Rf eff' X 1 ? dit 2:'--"HEEL-X 'j--. 12157133 . j - Q Wg'-.:.. ' 'PSF-.A X GSH' -- -. '14-nuff., -. - . - - '.E:.-:.::-5:7 .' - 32" .:7'1:'3?":3'c " 155152-35135-'fm J ' ..a.-.'a"' :-157: ijfzff' i K2 .h ,Q Aww' . 5 i-5-T:"Q:1Y"5i'E93 T-. .,...7,,,, .'sgQg-:fl E1 .1g1'-5g2:,,gff'.'A-- 5 f- - 4 91?-1 ,, ' ' 5.1.-':.'-ails xiii: Zi-4?-333' an 3' ,y 4 f 3' I 1:2'.4S:t 1 7-"5"-."?t ...f :J H123 J - 4 - -4- , sf f ij- .1 . -.Z,,- "4 'U-:ff 455-f.31j and perched upon the fences are students who have before gone called back-the Juclffes have made a mistake. But it can not go Q-51.13. s 1 ' ft-g:.'f:'g1 . . . . .D .. Y. ' . . s .55--4: '-if-AWE - 1 , I-55591,-:L through the ordeal, who now cheer the companies of which they on this way 11'lClCl'll'11fCly. Finally, but one IS -left. He is given 3:5 - : -:-pn . . . . :zizg -3 -: - g jglj--j , ,f ft were formerl members, or who tell of the mistakes of the others one final command' he executes it-and then with a wild cheer ,, 'ag--fl' lu. qfwff -s-. . . t . . . 5412- fat: 1 5-53, in an attempt to make themselves and their former comrades be- Company B rushes out to hoist upon their shoulders the winner fx 115-Egg, - -'.' - ' 12275 HIPS: . . . . . , . . . xt' ' ' -Q. N gr, H'g:ig' .wx gg lieve that 'LCompany - is sure to win." -lst Sergeant Richard Guthrie. 'lhe YCVICNV by the winning 13215 .-, .. M-5: xi . , ' it n- 1-.gi-Y: An automobile dashes out u on the held, the crowd breaks com an IS now to come, and Ca tain Yates announces the re- QE 4-.1 111- '-"FW" 15:11-'l . . . ' N mg.2':5g. -.Ya-'-' z 3 W-Lf -E' 1 throucfh the Guard and surrounds 1t. A ell-leader lea s u on sults of the udfres' decision so that the com anies mav form in '. r:.,l:bii-'Q P-' x D b C . - V 'll the machine and UU U U n i" rings out in Ureetincf to Governor order of their standinff Around the field they go colors "l'X'1l10' that 315 1121 - I-J: .er .-'3 ' ' ' ' 1: lv D' 1 ' 1- of 3,222-'s.',s, ar? 1 ' -,egg-,. ,, . . . . .. '. . jf 1-Tp.: .eff j?",5f11 VV1lson of New erse . He s eaks for a few moments and then the last com an as defiantl f erect and with as stral ht a line F22-'Q--731 li 111 Fi'-2-' 422:23 - ' . . 'q --'.,f"iz?ei.-5. Tv is " .ifQ:1- -:A amid cheers leaves the held. The crowd hastens back to its place as any otherj past the reviewing officers and Company C, stand- A 5 --, . . . . . . .img ':'-1. Y- 1: W: -1 - and the 11'lCl1V1ClUZll 'fcompet" begins. inff proudly at attention if-fm i- ---:fl-ha, C . U ' ' . . ffl?-"T 3.2535 Gradually, one by one, the contestants drop out until the num- Gut of the gate they go, the losers shouting their company . ' ' 4-5:.' . . . . . .,:,1: - , ber 1S reduced to three or four. The ud e ives command after ell as loudl as the wlnnerg each man feelin that he has at ' .-gf-.5--1 ' 1 command, but is obeyed Without mistake. One man starts to least done his bestg each one still proud of his captain and his ,r---4, swf" , .... 5.125 'uf-1, . wlthdrawg a gasp goes up from h1s supporters, and then, he is company. "Compet" is over. gi? V3325. 9291. fi 12f'1viw Fn'Q-'IGH if' -s -.'f'f-4-.'ff'7:- X3 JFS'-'f 'fi' 35 ., 1. .mf- . f -' X923 ' -23" 1 ' Ein?-5 553. gif' - ,,.f 25 iigfili "L .'S::'.:E--f . '-as--ss 5221- -A1 F' ' 3-'Z ,fi 1. 1 . ,',4.,":,. 3: '71..g..1Qz. . : . K gsm -at 5-T ' J Q 1' I -Af. EFI.. A L . -- 5:3ifif'T.2?iii!geww-- - . """"fXreLy2'm-Q," -f2:'?7?L ':v""Z .---2+ -elf., .- f-"WA 4 'ag-i???fY afwvav4uew1'3??ffSGf.-f-f.- ve- 1: -- f ., . .. -.-,- ., ..'.. "1 .. .- -' ste., , , L "' 3 3-..Qiy'f'T5EP5gaif2.' vqlfxiai-an f,:.f'gg:t,l ..-539'-' "1 5, 1- 1. ,,-A'.--yi:-, H lwlY,:5z51I157'.iff.-'gi-- ..4"f,itgt'f ' , ru., f':1" , . Q 3333.5 1521- x . f,f 5 as-2'-32" 'fx' 'gg-X 'WSH .-'h1.f.f5'.L, 3' ' - 7 '1-I5-2.-if ii55.:Zg':?E!'-3-.XL - - 2 - -.-if5"f.e5I5f1f-'fE5"" '..p'FrSiV' ' iff'--1' 1' 'A ' - tif- F-tt... 1 - .N - 'fists 'Sw P-'Emi:5'-32:9-:':-fl.'- '-L . 'C' i'fia5'4-1'.:F " -' -, - ' '.-TCA-. ' fn' '..4'9f4r:-G -:' - ' .. '.':-'fa' . I--7:--.' .. --fri -ff" . 'f--'..--' 3- ' ' We .-Vi-1-.-.4 e, Pa- N ' vu tr. .2 R V -:U-':1.'f ':. - -'Y'-K"-'av . A ' r ,' , L ,,, ,qi-'f-' fg':j:g!.y,x.7y.'h-FF' -, ,ff-'..:' ' ,,.-g- -ge' -Z Jw. ,-f,,... exif.-9' ,J 14, . '--4 -5 .sqm-, L Q-.1-:vig ,- ' - xg-1: '- '-iw' --E-,-2-,..:....., X- .4 'Q'-47--.. , - w-'e:2'i- fffiia'-'ze .5451 "rafts:-'--t .1'z..yYi-1e'?.fssfff'-' -- .vff.i1wf ,.'.ff11.+:,fa5' A rs---fsf--. '- fq. 41--+31-,, if? ' :WU 'M -:1'5:i!?1' ' 5:12-'-' 01" ..1i-- X sef"4.t29-,.f'3' -. "'v't"2:-141, V ist. ' ll' WX '. Q A"'T3-"-. 43- -'-4 -- .fin-.' N . IYDWN- . y. : - Q. -2- .Q t-,V-,N-,r , ,-1...-.-'---' 5 ..9-.ry - u fe :-: ,:' , 'y.- ',-. 'fr' . pdf,-f vf.. 'J' , , .. ' -N -. - '. 7 '--121. . -a f, Q, ,x .,-A ,-,-w,s.- .aw -95 -- 1 - .- - -4--5-fy,,.3...f .' .- zxfj: 59.17" .J :PQ 4.",,v'-Q.: f2's4f.:,L-f 'f- ,..:ir'gi'gv:.1 ,.g':.'.-.f::- u'.:f,',. 5.11 , n'.:'H tv'-"'. . L .1-1",.'-,j-if - ' " ' - ' -W1 9' . ts 'L C-fx'-, ssLu,'1.-552:f""8fjf'41- ul",-I .' '-12' ' ' 'Z ,: "fit -SX Q -:,se'w.1?r11Zff" ' 1 ,- '-'LH.-'U'ff1'if1f::- ' fx14f'1a?'15f ' V2 Aff-"'a--ffii? K 'ii 13"- : .' ,- f - , -gy. . ,: .-,,:-- ,f--.," .- " " vi' ' 525' 'V' . '-' faq., x ,.A,:',U--'Q1 gp.: J. - . t 5,5 - t.-yu -x:.- 'QE1 2, Hg.. ,V -I tv, .i K' 3. . .1--:I-1 ., K., Yip? Af f'QlEf"5'L -7-'5il"" 'f?L1.f' , --'W'-,1f1P'5" " ' ..:":1 --:' fmg'':.?'1.ivi?"',,,.43l,4':5.?'gtbNE'z1",-4 ' ' -A". ?fle,-9'1" " if 1 1 !"f'- -'F' if 55 f' . - .' ,' .12-1" . 'fz ."f' . -.. '. 1252 fhlllgff-" 55115-" " . A . ' ' "',.I'TFi: ' ' Z ' . .5-" ..1z':1.' . ' ' -" Afiasinfjf 1-Sb 1 'Ui' ' . if .1-, . '.", -- .- .f -. f 1 N " ' N-fl. ' -""--V, 1 . . ay, Ny, jf 1- " ,,...-M-:-I-. , -. A , .'-.5-fa.-n . , -. , . -3111-Vwrxsy-T-. "r ' ' , -. .-.'-5-51-1 51:9-"fVfQ.VVg'!g..-1 .VV-.ffm-JCQgV,,11----.-11. ,--g,, .1,.V- .1 . ...gh .--.:'.,1., -A --x. V. 2w.'gvQ,5 :M-.Q .,-1 1. 51.1 1.1 -V .,,L.,.- , 0 1,V'11.-1V. -:1:...: -.-4 -5,-'i:-yup X ,V.:y--, .-, 51"1"" '.2.Yi!5'5':"'- 313-6-"3 -'fl-kQ"'?h?' 32 f ' J if .4 !---w- Ve-f' .-2'5-'-i.155'9V" '-'1V-517' ji " .- 'ff-32. filid fgff'-l5fnf'32z,..055.21.vfff-5'1IE'E:.. V11 ' - 2. .. V5 - . ' 'i'1'.' f'-: 'V ' 'J-."'N'-.Lf-:LW L'-':.'-'--4:12223 -1:1:I- 4'-'NJIJEF ' -' V' ."?"i. '111...,f.i:V-LF' -3.-1-.,'.-'.'ej'i:'2:ffl-L -' i' Gal..-. :,V::E.-V : 1- . .1 11 1 . 7 A .. .41 K. Je- ----.fix-1 1 fp .411-.,. --,.-g.- --ii'-K,g5.:,:.-1-, v xP.E1,, -.af gynf 'ax V :-.--.s .V-1 :.-V.f-N-- '-Hx. . F Q" ' ' - 1 4.1, -1 ' ' Hyip- -551.3 ,1'.Y5':fng 'Qi-TI?-52-5'3N"-f.4' 5"-f-Cyl 11,,.43Zm,g'f.'vV",.-Q' ' 15-12-Ivy' ff'-'-' 45-2.v1:f..,"f',81Q'-,- T " 'ia'-1:"1f 1. 63.3 'USM 93.-1' 5'-': 5:1 3 -- ' - fl- 'Z--V - , - 1--: :-' ' ' '.rF1-' .-1 -,--' . Ji".-I--. : ' . " -- 'Fir'-2'-Vw ' """'?'1-,-a'fL,- " - . -.- W3-X211 ' 1- f,5ig2J.v,',V ,SWE 5.1--'-'jj "111,5.'f...-'fgj 1 Q..f.A5f.,-Q1 5 5 5 515, all g f- E-V1gjg.L.V5ig5gQg -,,31.31,Q:,4V-1-- -.-.gy 'V :V1 '1 ,. --.p.,,L1. V 1 :Ji - '- - . '.-11:1 -VV.-fam. i .rest-5.23.1-iss:-VH. ' 4-H -- ':'Eb:'9:.'f.- .. .-cw - . -'VW-" via - as E1-,giffi - '.--J-'fl N- -..f.-:..-V-1. fm. .Vtsmf ', .-Q. 'H PQTJ'-.Q far- . f-:L,..V.- u WFP- -1 'H-' ' E19-'-'Rh " " " ' --V--'-" Aff- i-117'-555'-Q'iffJ1"3-wi' 'li . ' ' ' .. Efff- : - .."i'f2.sL -5 . 1.1: U "-'- -ii .1 Q13 -' ' 'Wea' T S-"-',.'2 .5-1-----H .-'Qs -P. 'af -A" ",H'1- " JI. .-f:q'G- Q - ' ' --7' ' : - . 'V 1 .315 .ivy -Fig:-'V11'-.n-,V.:-'Z-.VVZ-g' .i5,Q'J7' "-'f-- Y ""f'i2S2--'Lf-5 'gi-A '-'rs'--2-124 f, 'rf' 9.1 '13-'1,"51QbEj,5f35f' ' -V"-5-':'-' - -- ' '-'i-'-gZ':Vf- - - '327'-'-V "' f 1'--V . Vf., 1,.:. - ' ,gVgV.,V-- I.,-, :,-5 :zzz - .', ..1-.1 :.- 1.97, '- -1.-I .11 1 1 , ..1' N, ,V N 1 331-.:.1.-5 ,g'.. 41 1 , - 2 - 1. L., ,V' F g " ' -1. ,, - .,-.5 .' ..' 'lf 1 . 'V --1-gf Tr, , .32 -C .V -1-Q-Q17 V, 1 -', s'72'-9-A '-V :1"'- T-V'V'1,f-4:-555' - V ' c '-I---LF:-.'V1..s q-N1x' :1'2,4V- Pav- ,,.' .cf ii' 1 ".-12.--if I--. . ' '-" fsck.-.w ' . :-H. , '-"1,.-V1'-tu ,N '?"f?"- '- '75-' "N " 1-'S' fffx--9.-5... 'f' '- -..V.:.1:.'-:-'ft ' 1 V- Q.,-1.-'.-ag:-355: '1,'g'::1'-,'fy.4:-' :?.i.'Q.iz:.-1 fri" 4f2l.:..'-.'f-7 " .. . ' 5 -351-.':4 ' f,.,, -'F ',..- - .' -"'1--V'1.:'24E:.g..-- . ' , . . . V V - -'54--1 if- :2 .- f'.- - ,I ,:.-.zz--1.5 V' 4 1 - .s-1' ' 'W'-V1-f-' 1,1-'19, '-:"-4--'.':-53. 5'-C-Vilgfzzz!'V2rj'-.'a:v-- '1Z1f5:V2V-2.23 '-:-9-.f-fd' 191' -.-4:11-5,55 12-., 2-122 2'::.1':'! X-'J 24 'rVf1- ' " " - - 'V'1 .vii ' ,V1,:5Vi-:Au V 1 .' .' '-V., - .V - bg-:i.55i.VL2?.fv' .-,11JVV .V A ... -3-:J:?av:2fS?5V.-5.652241 .V.53i,Z5,.'V VV .V..,iffa1f:-ga A 11 .EV i1.1V1V,5L1?V1.- ,V .1 .41 V.. 1 - .-I -'fV'.-2-2'-rg? V - V 'Ewa' -V ,.-VV A 'Vs " - -f:-21'----.-sm.-.-2--' . . ' -'tw '- - . -V..V.,,-:fi -- . -- -. 155g ---fv .1 :- 1 - V pgs., ,,-1 "- - 1.,- " .1-3 g..-wr, ..,.- y:,1:V.-. .' 1 ---- f --'f',3:..:1e. 1 ' -. .5 ' -- 1 ' 'V ..- V 3+ -. 1 --fm . ui I ' ' 'M' "f"A""- V M' H.-"" ' A ' ' 3'Xf.f.f2-E52i.1.-fr-Jill?" " 'iif'5'?f5':"fff2?75'l'3'5ii7"' H --V 13e??V.. 411 - -7-jf 'X '52--: 'X .. .. -.---.. VV V - -- V- - -V V -VVV . F- ' -f...-HVV-"-"v-f--L2w-'12- V. 'fa'.-::':'wa.- - '- il' 'iff'-'Fi-2.7 1 "'1""'L"M" V -4 ' ' ' ' ""'f?1,., k'3"33fijI- ' -.'3'H'.EIZ 'ii 5331 - .-,.,,-. 1--1 -V5 V - Q ,, -V V V " 1-. gn., -.gp-51 ar, .-Lisff? I-.vi ' 1 ' M " 44 . . . -V V- "" -22.2 - '-Q-'ua' - VV"..r..a3x 2211" 1 . ' ' ' . - ' V f V . . V. , . xf - -1.-' -1-as-"-EV'-.. --.1 '- V - 4' V -Vw.-.,.,,,, f -f . , -Lu. -:..-pl, -3f.,- -. .V-V,-V -' .: V . Q - "" S '-HJ' - -. I - V V - V - ...W V, -1 - ' ' . -9- , . - . , . 2--fi-P V "'A""--V--- . . ': ' - . ' . - -22 . 2- V-- ' .-HQ-fV."' .- -- V ' . - - :-54: .- V ..g -. . - - 'jF?:- -gr. 1 . -. ..., - iV:?33AV . . V -11V1V,i..s . 5. V HVVV V11 1 ' Hggv 455.5 42fV5..f5:-.,5g:f,5V57.415513 . V V VVAV. VV. 5:31.-:V:1V x FTW' 'f-. 'V:-Eli: - if V QU-"' " '-fwi'v'ffeVf-V-- - 1-3. V---fG'T':.-V.. . .'.- .I ' " X , 1 , ' ...ff 1 .ar-' , .71 1-1--V1-fig ' 1.1 1 14,1:3:Q"."f2g, w if?-,1i' ' 1 'cf5'3'I-.riif if? . f -7? ggi: A -'F Z ' ?' - . ..-Li!!-T---' 'V' 'ix ' E1'F:.3"Q,. Q-V...-1'."'fp. if .1 if : --Vi 1 ' , ff -1 "' U . V -1 ' ' ' V' -iv E-5' -F24 I- '-Ny 7' E N V 2-' 4 -I . ' '. 2" iF":, W- QV mf. fi ..-if .'f- f' ' 1? f' .1 5 1'- 1 V Lf.. 2- . 7-iff 1 '- ' .1.-2543...-1. Q ' . 1:1 C -EV " ', 3.-5 Y .0 -pi .v-Wig' "WW :- it-' -' 'bl z -233513 . f - 6 L V " I' 4 W5 1 V' 5- -if 'Z f-' .2 C 'L 'V' ' ' U "Z-H ' Ii ' F' -. 1 V 1:5 '74 11 g'f:'-'V- Vf .. 1 -V V -04 . V 1... L,-L.. ffl J V XV . f 3 as V7, 'mx Q ,Q V 1 .gt :L ,V 1 1 - 1 1 V I VV V V - - ,. A xv., . 111 1 -. W- V ... , 1 V- ,V V V1Q3Vg..V X . . Vw, V .V 6x'J1V1,...1 V .53 V-- .. V . r 1 . V -,1V Q - mi, 11- L, 14 if yqi-, 51 .x .1 ., ', . . jf?-f Q ff-15,5 .5-w,.e+fgf 1 ' -' '4f if fr? '15 g '-1-1' :.' "R -. Vfjf' " ' .-35.19 5416: V ' tiff:-V. V . ' -,V"'i'-:Tiff-252' . fIf.',gf:T'-'. Vx:"'i"-- 'iff-1 1- gg - - . Vf V, ' VV V, . zzV ..f,.,,1g.11 - ' "'--932521,--..,jign . . --11. rg.. '-1 r-. T .5Q'11F H.-131 -Af , V' ' 4 ' ,V , 0 f ' ' ' ' - . . . 525iif3f"H" fy"-' TI27-.M--' - 'T 7 '-:7'l'3f57'lf - f F -55"-2: '+-T-A lf. 11.37.5414 1zi,:m.1DI 1 .1 V 1 . V . . , V V ,2 . ,, 111V V,ii:,f5-. ,F V V -- -1 , A: F .rw 1,5 glad. ,aa - g .- BW V11 V... 1:51 , -1 D 1 V V1 V , .1 V , - V V 1 . 133.511 ,V 1 .1,V 1, 9 11 ,,. q-- Thu V .V .YV1 ,. Ea, QV - .ju . 2.1. 11. I V. 4 1 VV , yl J. , 1 1 .GQMEEQMQZ-2 yr-. 11V - . 1 V 15? fi. 51.5, X. :.' Va 15 - -V . ' ' ' --VPS.-f -' V - i f .- - 1- -Q I- . -. 3:-S .... . , .- . v - - . --L--..f 1- 15. .' -,V , . .LJ-. C .'-',-'JH f . - ' ' . 1 '-" ...g -L 1 . ',.,,.yV. vp' ar- 5-ag'-M f"--.52-2 P1 ' . VV -3 V 'rr fi. V:-V-. .V:.. V V z.sef7f,4 'V V f- IV--'P 11'-':.' ,V ' fi KST. 'Ex -vigzigv . 1 1 ...V 1. .-:.. -r1-- - . ,. .--.. . V. .1 1 V .. , -V , ?H,.J-:- "T . . '. .. r. V V-' " .-1'4 V V: . .-..f..g1q..',..- - . . V .5 , X e.-M-.V.r1':a-' - . . . ., V ' L. V . '. . , 7, ...Vi -. '.. -' ' 55. ' ', ' ,L ' -.p -V.. - -V '. 1 I-ij V- . 'V-. - . ' , VH".-:-2355. El:-2 -4 .I-' ' "Y . ' 'EY' f :N -2' P- 'P' jf' 1-55' - - , V :fl-ff ?13..- " ' ' " 'V 1 ,. , . 11-' "-'- - "'.'3,':'5i' A 'Is-. ' 1. 1..V.g .5513-.gv :..I3gi.-: ' M ,ii .11 -- .51 V, : ,'-'- .-5.54 1 - , w,1..15-11 1 5.1 .- 1 1. if - +1 1 N- ,,l,Vi,1,-5.,-s' .gp X 1- -" 1- Q V241 - ' , ' 1- - V. .ff-+ Ve.-f-fffff V Mya-zz , V -- H -'J ' ' ' -- "5NV.r.k:-TWA 'f ' aw V - -"' : V 1 . fi ' -an--mf-V. V+-. VV V..Vf 'V ' - ' V .- V .-'.:, .4-, -2. V V .- . 2 VV.-.VV1p: - -3.5, -5. 1V'f'f3, .FQ .,,V ,I fo ? . .- 1 2- gx:1'1!V'g,Q1V:5' inf B 'J' ,V 1 I -kg: .V -. f . . - . , - .+ a n Q ' - Vf 1- V , Vf:.- 1--2. 11 1.1 -, L3 fy,-'Zff,?4-" V' "?i?1F1 ' ' f---ef ' , .. 'Q " 5-" , ' ,' QV '- V- -5- f.V.5g:. - .V . .1 -.1-5-. V- ' - 9- - ,. '- fi V. ' N- V gk 1'- .V V , . 11-:A 212- -I r-92 1 ' 7 ,.a:3,'x1:V .1-:15 -P155--:1 . . 3 V V Q' V n VV .Q V1 V Z 1 6' 49. 4' -- V .V 1 V ' .113 'wx , . - " 1,5 7. -Tlszgyp :gn if AA '1 - V- - . " ' V - V ju.: - 9' 'i 112 n.. '- : ' . " G I 1 4 - --: , VV- V' - - .2 .V Q 4 fi ,. V. -V r'- 5.12--5.V'f V - V .- - J 3.-1--:AVI ' V ,. Vs V, VV. V . M 1 1 V. if Q . - gif. 5 '--. i-V ."V " V LJ...-V'.'. '. ' ' is--Q-FH Y- ' " pm . V V 1 ' 7 I' 5 .fn 'I V+ va-f " f 5 V V Jf,e:1zf.:.-21g:- ' 7,-.Pay Vt V , .,.. ..-..1VV M23 .1 . '1 - . 1 , 1 . .f 5, f 1 1... -1 1-.fm-if., . V..--1.-.. ,.-55, gif- -,1 yf 1: 15 -5, -.V,. " 3:11. - 1. '- C .L - . f I O1-if 4 Q-.V 45' .V ' ,vg3'g"'f5: ', 1' . 1-f' '- .. ---- -'r 1 ffff-pgiiffdaf 5' V V , V: wi--C H-'ff .... e' .5 if-'?.'gs-Biz r,..'if:- . 3g1Qh.gae,.,, V ' ' , - ' 'V fjiififi -f",.j?fgfF Tajik- '11-1 vji:."11V2'rV - ,'-.: .1 15: -- -gi-'.5.,,:V ,ggi--f.:...5.e:1f.1 . VV " ' V' ff-11' ' V --1-,- . - V . , '. ,ax 1 . .-1-I-11 V '- .yg':V,11f-VV - ' .1-N V 3,1 .1f1g,V 11 ,. 1,-jQ-1.11.-Vf,5V,a:g...g.fj5:5g4: 'Fw -12. -.'2 - ':,1 31.1 -1 , ..,.y. -.: . .3-. 5 . . ,,,g af .. '231,Zi-.'-4u,,..Vg:..- .-1 V .,. V- 1 - .,,, 1:V-1, .. V .. f.VV.:7.5,3L,g5:f-v--V! V f 'gi-L 'U Lyn... -.- . --' .- f , .V.- ,f 1 f. . V -. f -. --1--f..,V.V. 1 V- ' V - . -, , .. .. 343. 13 V1 KQQ1, .mV7f,VV:V,.V.- X . . V . VV V. - V' 1 A1 :fr V .1 VH.1:f-.fgf WRX-3 . . :.,f-.,7V. Ag? 1 . 121. . V -- V - . V ' - - . . ans? -11-.gm H, . , V ' V . ' -., Vu.. -f- . '-:-- 9-V V' f.,-.--:gg .1 V . V... . V. -V- . , . ,g -. V . -.WV J. V.. ,-. .'. - .. - - . V .. ',, 1' I ' , 1, ..-gg .,.5 jf' V ' 1 w.,1'1 X.. V- 5 1 ' , 1 .V . , 1 . .. V" . 1,3 l': . ., . . 1 , .I 'fl ', . -' ' -. ' 2 J"-v -Vf's'1"f'-'ff fax. . ', f- . -,.1' VVV- V ..- ---.. V-.-MQW' V I -s -' Va VFP- -J--.' ' V ,. '1 ,gk .- df- ' 5 ' V ' X 4 V n ' " 'J1f-f-f"Nf"fJ'if--- 5-1 6'."'EfTf1"1f " --12, fi "V:-. Q""1, .1--y 411, .- 1-1.1 ' ' -- A L - - . ' ' ' V ' V , if 'L-326.595 5' ' .f' - ff'.f:' - '.g,.: '11'. . "' ,Q - -',.. -9:1 'Ju ' ' " . J: V. '07 ' .Z ' V V . .V .- V.-K V , . '- V- f:,g1A3z . --f-kwa-,f .5 V - - '? -'.' 53- ' 'I - -V - . V V -Sffqb-5fh,1'VV' 1 ' ' .,- "i'V"?'Tfi4 V - V .. '. 5315.1 " V ' V - -' -V V V V10-VV. 'UH eV. ---' - - V' V -V ' - .V . 1' .V 1 -V -V ...-. . -... i .- ' - . VV. V -. V , - . V - V ' V. V..--2 fy,-44""5-V.A'HQ 1 - V' ':-2 .: . -'e-'-15- "Q--V. 2: 4-' , ...- "fe ---v----Y ' i ' L - 1 - ' if -V 'F - - ' - .f5f.-.1'1.:zI?.fe-. 1'-.ivif Aqvxq?-Mg.-' V- -- 9---'f --.-...a-.vi flew'-J'-"' .3-.-.-.-. '-' ,..-A ' V. . ' , -arg: VNS770 W ' V .. -52- -1 '. -51-4'g':. ,'V. Vf' ' ' '. -.':-."5 qlgswfuz-Z'v Hxrhirb -Vg-i1,.L"Z'-'x'i 1:3-1- ."2- -"- ---'-Um-T-"' . ,..1-:-'gfq-.3 '- agus., hkfg-""""lA ,, -'g "-vw-1,--gf--1-X ' - ' ' 07 - ' - ' -' '-' " 2,n. "-V - - . ' -f' . 'V . ' ' . - N I -f-'Sa' I 1 F ,' . ' .'..5:V" .. '.--:1V1:---':.'.- 'MV' ul' '..-1: V -V V, -...,,,g , V - V - . . , ' V" '. . ' ' . .f ,:1,5V.-, 1 1.155i:V3.7 , 1?gV?i.g-..1V::1:.2:V- .V .ag3a1g31.,.VV1V.i1V.,1.1.5V:1.1,1.V1.1,1.Vq.Va VZ5,VWg.55, . ,,,H?V.kYEJwL1Vz?:VkP W .... .M1 1 ,VA-LL V . , V V V kv, V ,M .V flicyu .jg . V- . . - .. .... - . V-- V.,V - V . . . - -' V .- .-.aw -,.' . .V .' :- . 21-.: ,. - .-' aff-.-.V-I, . ,- --- V A... . ' 1 1 V- L x - - - 1-.gg ..15gf.-4.--, -' ,ir " ,g-is-2 '1'-f.3Pl.-: -'. ,Q-5 ' 1.5,:.iv-'1..-:- 1 1 --1" f3.QTj'g?1'-,-.-gf-'g ,...4f' 5-2321533121 e ,., HV ' 1'-1 ':-5121.3-ejV:--1 'fW,"'2'51,k"?:f11'4-g , 1 ' ' - 1 x Wi- . f 'ff . ' yff::-f','1..g,,"---. .ggi 15:--',,-11 g1e'f.1-5.5-3:5 1 A11 'ggi' - .- gmgsyefrzzzptzty,-1--.-..1,,,.,,,1.Vga-.V1.1..,1.,3-,,,,.,,,4.,Q ' -.T C-A ' .Vf sit? A-g:QY.'f'--gLViQ'ig?1T.-M .-jr..-Vf55rf"f-' ...diaffl'-..sig-:f?I5.ss?'?l.g:,V .S:'3511'f5f . -553.5 .- ,Lil , 454257 -.5l1'Ef'f?f-f-'.2g-'V-'J "'7'fQV' fu 'S .. V '- - - -' 4 'V ' - 1 ,. . ' V- - 'H V ' ' ' ' U13 f 1 '1 .LS-' -,Q-.'13.-' 1 ,1,,yZ:" ' V1'1,", ,1'- JV., ,:'1- - '. .. ' -,-5,",...11j,-Is' 1' --Q ..g 63- 11. ,,R'1'--:Pr 'aka .53 . V.. 191.71--V'.-Q-,.-:--L -QV. A ,X 'V -L -:'Vi.1.-:,V,.- 1: --: 1 -V .' - -V ' - "',4SS"' - - Qui' ,1'- . '-,' -' 9!1--Sfzi. V sp, -.-V. g1'.-tar? V ' - X , gig-5, .. x-.1 '- -. -.-fiqsg-1 7,"4f-.I ' '::,' -':'Q,,? ' . -J: . : 1 . 1-,- , . ,.. 1: - . V I 1.1 1 V -hy.: :.V .,:1,,.,:1.V .,.:--FV., V1.1 V - - 1 V . .1 V I 1 -I 1 - ---, Q. -..1-VV - 1 '-.D 1 f '.g'11.1V. Vg 1 , c - V3.9 11,1 - 'I' --i,gy,11'-.55-V'1.,,.1-4V3a?.:-.' -Vy 1 1 111,gj!i, 11. ' :, -.-5, . 1-1-,Pj .1 -., -1421162 . -4.. - 'V -1 . .. I V .I ur . V :VTE . V V V :aims V .:V.VA,1, :hm,V1.,:!' -,VV pu 11 '1 x11 V .--' i1 , "-'ff . ' ' '- :I " 393. ""?"f1" ' -Y . ' :lf 0517 ' '- '3- '- 'E '-if . , - P'-. ""VNf "5-,'. "-,--x "'3' X. " v..,- 1V'..1Q- . - - .ypi ..1v-, ,-,-1.-4 .1 3 . .,,-x -9114, -1-.VK fy ,.. .-V .1 1 1. . 1 - ,-'LJ -- 1 -1 - . , V--- . ...mn .V '.'- - . :- -- , . f - , -, . '- 'V '- - .p, . 1 .,...,....1.V.ANy: 3.5511 .fL,,k-4321, :EVN 1 1. Ll.: 1 11.1, ff.. V V -L1VV.V!V -'QT ' 1. 'X N 11, . -' J, '1-. '. f-- '. ' '-iq., y : . "-V. ' I I , av, ---1 .-WW. .- .. - . 1 ' 'L' " .E " . :-..g --2:-. , : .- ' "--'- -I. . . -1 .--2-. -- '-,f1-'::'1-- -. ' - '- - -- .--f'--H -Q ,za-.. 4-.. ' X se .- 5- -.-,11.-.- ,, -1 .. ,. ..,. . . . .ani ..-'-1: A ,A 3152-rsjgu-+3--V-., -534, - .-4V:.,yV,-55g-v.- V ,..-- -'...- XV--,. . - ., - , H - - , 1 -' 3 .ff-42'-fffi - -V1f-f"- -115 "LY-259-"' P49-., ' - ' i -.-'--7"7f"i.W'fs4:i1-". . J?-i-i'1'f?7- Ja-r .- - -- 1 . .-:'-.-::.-W 1 - -1 P 6'-.-4 -11o.,f..,-x- -gf -A -- '.-.-.52-A.':., .:.-F. --hh .... - ,K ,.,Q3,,,,,, U1 '-i'1,--- -, v v , - I.-f V -. -- .. Nw , .' N l, 5, 2.141--me-,i I, -g,,z..'Z'. ' .ii-Y--?,'-5RfL2,b::eR, , , ,cxlli l 353.12-?,:' U -u -ut, .ini-Q Q., x 111- ...wr-in - -. --I - ' , .5-,TQ :?':'VI -' 67-. .115-: - - 2 .xg-22-, o 9 , ' 22111- ' ig---: '- --V'-1 . : - A .-.,..:.Z-:-gli.-3.1 ' :-111,117 , ' gg.: . . -1-L ,- 'P-,q,:I fx! , x -' ,.--1 - ,- --4.,-11 .1--.. -mag-:-,.,, ff .. --2.9.55-L-5-----v C H- A 2 '- .- - - 3. - -:.-1-,--,.-:'v,. 1-, . , fp A '. -- .::::,.-.,. :1--V--J - . : :iii-H . . 1 .--X., , . - ' ,--' . -330' ' Qs Q-. , -,gf 42.11, -71-,J 6i'iY.JG"37f,' "-' : ! 05:5 : GE "' 5?-1-55: . , ' ,g.,, .1 A -'1-J-.2---:.'g 2-5131. 2--,'.1fLQ?:,r 1-, , tg-:I-V--L - , .jf 593 - V, - 'a' , .-'VI '-'1If""f'fX5i if-4-139.4 ' 1- .' O 'Lf i f f- -.'1L5"l:'i' ' f am 273-' - if-5-Fififfi .17-f -1, 'S 2575+ ,..,., ...J . ,i:wB:Q,,,q'k-i - 6- - 19- .-5-- ,',l.'3.'-' '-f-,'-'-'- 'X "',-r-gd--wma----V gymmi f - .nv -.'.-:----- -, - X- .Q.-gmippiyy ur'--r,:4-jr'-.'-:-.'---...-.r.1q-Ef",- -g-:---- -. -'f ,X-... --QL ii :fx 1,- . , - X -2 ' :V' 2-. .-g.'.1-4,- ,, A- . - 0 N - F - , -5,5 ,519-T , . pg-I - L .1-3:-.-,-Q-'::-5-1,51.--.Q-.-5,-iii-"' -5:-T +L" 1.13 ii-YQ . -V1-,F 'n - 3:--L-,..--EQ M,,-fi-f,qg'z,-.3 2--'falxggu-, Q, S -'Q-41,-'14,-,4,,f-'fifE57f-3:5 ,V ,,:5s,g5g.g.?. ,gg--.-QL-1.-, -, za-QM Y2Z f1f.3-3.21-Tl'-235423413 i- 92 -.13 'Exif' - ' -z-b ' - . .-. V. V " ' :UM---. H- 3. -1-'in-' . ,-if-'v " -15,-::,n:9-ivh.-,'j-lg-5-K .,-,g'.-5523:-5 , -zikgf'-.' -15-' ,.f' .-455. '- 7329? --523915-f .Q--4,-Q ' ' on-L .. ZZ- ' if 5.-5:1 --?j11,5"3i'g-Q '.--"-3' A ,1-.E--5"5m'f"-- 1-sf: ' --zafxifieli-Af-5' -1'-Q ?'?sf5'-'..a:f-.Vf-V.2---"-'5'1-v?ifa::-- .disks-:Q-11--'W P' ' Y -.w-: 3-.-.im I --'f ,:-.- - - 7 .- -- YL- -.5'fi-.'-.'-.:V.-.V:-f:s:4f- - '-'i'4':P2'-E1-121 'nf-. -2- - Ria, .:Q-' --Jszfsf-511P"w?5'1' 'I YN-' " "' 7- -115: 1-4- ' fi?" . - H 'vii' P'YEHMTJSW1'-TTI.-Qal"'.- :.-'?:?-'Y-f'F'f3f':'. H-1 "Gif-3-1 :iff ::-:fi 2 '-N' . -. -. -2.1 V- -1 4' ,mfs a ei---,--9- --1-Iv ' .g + .. -'-' ftfil: ,ag -f -.-f-1:1-I JW?-' -- - :V- - . . ---Liz'-N. jg. - fgY"'uBLq:,f '- . .,.-- --2:1-'si-814'-'. 12.-P - 43---1 - 1.933112-" -. - - - L,.l.,,-. 1 -Q.: -.-::x'5'. . 1. - - 4' -:-.yi?- . -'r - :g:E:r.-.',:-.-2 -m1f:q::1"x 123' Wfet- 1 Xe' - -- .. "--, - I-If-' - ,, ' '.-.-'.j.-ggi,,,:A2T'g5f,4:-g3- -,ggi jgpkrih'-S., """"5 A. ,- Qi:--"F-31'-. , - Q- 1:-f-.-'ff---' -,-1-.-1-iz:-V0 .4-:mp an----V - . A- 32 rv -. .--- -- ,- ',-:gf " . . - . , I - f 51 37, j- ..:..5,- l .N . . . iff' f- -' 1"1-- Iv -.:.-ilu' f-f-- n- Irv- ' .-- t: . ,LP--,gf-,g ,:,-.-.314 ' .,,. -E' 'gr :-g--- ,- -Q -,zkym-.-:-112.-5' '--'72-C-1-'. . ug A -6.45. 1,-35.-. , A , 5, - ki :.,g,f,:'..y' .,' yi, - - .,r.'lI..2 ' ' - -- lr.-,p4,.3 . . X . .. . , ..--.1 AV- ,7 . 11:13. -fix n., ze- ,- -wifi-.' . .27 .U , -.x,5,,, x' '24 '31 --.. S1 '-F5225 -fr' ' 4' -l:"'fi"'? F-E-fr. --in --V52 '- -: - -',f':I5k..i"f-'ig 1-.F Esif- 'f'::---it E Rav W- 2 ' - A-'fi-".1'1:3,3P5 , lf7 i -E13 ' .3615 ' - - . i 3-352231, 'git-Q X05 -,- .-21.-9 If V . , V f . -- - . -V - - V '-, -5--:rg-. -.,,-L: ' ' "".iiAJ:y ' '- f 1.-'zf-135. if -f ' 1 '. 21- 5:53. x. gl---.Eh V- - .,:.j,Fp ,wfmrv - . . -,gig --:xg . -,-.574 1. - I.. VJ. . K -' - --.----fi., ??".- E - .11 -4: -2:----A 51---fvfir - -".,: -in 5- ,. ,-.-.-'."-?3E1- 'E'-' hh. ,112 ..1',z -A .'.:: A5 .. xx' Rav,-2.1 -.-rf. 1 . .-lx ,qt-1 1 , 5' I . - . 'F2X3':21-ii-,: ,,.?: .'.i3:::5 X, if-ggfrk. nl 1:-.f - V1' 1-I-zz-'. - X ':1- -V-'E '- his-' ' .-F-i-1-- K'-3:15.-s.-X 'XHQVX - , -... , ' - ., :Z 4 J V.'1-.-,,l.'e, W-'gig - - '. .' 1 -x ff- 'gg-fa 1 " 172-7723, 'raft -E Q35 . -I 544. a- , -- ,-.j- - ,,-7552--:.g:E'Q - c.g5p,f-fy.-1 :L--3. ,iff -. l- Q-I-Q' .3-Sk :V lagiiffh A - :mr- --:G I K- A- - , '-:.:.. ' --Q .' V - V - j..,L' 19 , I ., ' - - :Lv A 'Z '5-I ' .,-253-if Z - X A m 1 ' 1 "- 'AY -:- 'f -AF? 1, 1 - ' ' .ff---, 2 ga: ,-5 -E 35' , ,-. , V , 1 2- W1 r :-yo .-- .-.1 -15.5" 3.-,af Q , , 1" -ff, ,Q "I-, .,x.,,- .. ,.,,,f ,r.,,. ,JD . .651 X ef :I i'-Q-.9 :I::-- P' F- ' ' EY. 1. v-1--I f'?:. Y 5:2-' .- 5, -, . A ill '-,'1--.t:..,,, -L ,-1r'r-.-.-'- -'J--er-in , V N if-. ' V-.-.I--22 .' ' '.z-2 -- -: , 1 1- 1" -" -5.15-:5' 4 1 fl " an '-'f-1:-KE: ,. ., V, .. . !2f?:'f': -F. gi - , 7-1 PA! gz- kr u as 7, 4, - Hu . . 555, X ---4 - 4 if ligi .-:-1- yi --5 ..:-as -1' +1:'-- rv- -. -rf .rs-ff-A .43--FX 'f:.r1-2:-?fS'- .--'-ff . - ,-' . -.v .ff-I -.'n-,Yx?i?1'.-, ' ' S --ai! .-5-4-4: :J :SS-RH -YA-. '- '-'. .n'3,..Ef I-:fi-f ,-'lfig Q -552 -rw-1: -51235. - : I 21 -1, - J Vs--Q 5 Vg ff- mx- --- V I, ,. . ,, ,,,',K Q ,yep . ---,:---rd :--- 1- Rv. .-- --Dv- ., I , :.-,-:a.,. y Q. QS- 4----x x ,Q .J ? T F - . 5--.cw ,' .- 1-1 H . -, --fx' '- 4J:3,bf'f - X, ur' - 2 2- .rl3'-f - , ,-Z.,-.J ,. H .I .h xfff, 5-vlgg,g,q.y-,,L, V ' IQ, - .'L1,:- ' 1 .-. AQ ' , I 94 ,fV..L 1 U H A . .+f-:- .-p-'-:-11.-5---:z--.- ,,,,x.y-f-- x . ..,g.-4 ,- -- , .,v,g,-:-- V , ' 9115 lf- , ,.,.,--.-ww:-sfliggiiegr c.. V, ,, , W, i -4 - 555: vi 'Z-fl!-Kg-21' . -. f -FT-ewidf .l' ':WVf-'xi'3T"'?'- ne'-5.1" , 'Y'-'-'.-X : x-22 g- QV----' -- -' - .--.-rs-F -- . G-we 1:--4 .-'-V-rkwfg-. -. - 1,-2-flu 151'5-HF-lv'--2zf'-,:.14,f--.g- ,rf-' .4-if-Q-:'..E4 -11-2-1--' X Nz:-F .-2- 'lfi-' 1 -' ' -FZ-L,-i : ro'-. -V -'TW -'-rk, -- --.er - ful- ---A-"' - , ' - x - -- .' ' - - ' --- ' 'FL -- 'fiiffifl-.-fn,-h,1.,:'-jg-iv-,,---QL.. - '.:,3gg:f, 1 :J K ' ' 1'I - .- 1 -' - Q-iagiifibf --'5-W ' - 5 N - 1,--V , . - ' --V ---2531 ' -- I -1-'if--'-'.-5-?'fQ-',f ' V-2 gg- ---P ' 1733, i'-,-.-Q-.mr-'i.-- ufguf- .V ' V Q- , .., "----' :V 552-,,".t:i-R Q bqsaf I .-:p VJ:-.::n,:,:-vp lang:-na?-'IIE' . -, 631 V-,Rf H? pm 5:3 . :- ,..1- 'Vina -I .-by 4-.-nl.. , ' l.,- I., . . :M-:Y ,- ,x,.4. ,dv .M 1., 1. .Q . gy. -V wgqe- . .-.P . rf-. -V ' L- 3.115 ,.--3 . - - .: 3. 5 1-1 : Q- -, , -' -,IGI I-4- ::- ., Q : ' .- -- - . x kg- ,.., ,5..,. f . .r, .fi . 'Q 1 .. qr ., .. . - -- -. 1 --r .f-..., , x flu ,.-- ,...-'-"fi" - . " 1-.. -.151-if-1 1' , 1',QS?-'Q-Sill-i.fE '5'a.f,f'f,:'Fj'ifie. by-?:gPi.1E.--"'f1l'7's.' 3 - '- :ag .' T 4 ,t . - . . .- A' r s - . --2:11 -' -4-g1..f+1fwE?1'f"fw Q-1. ' ..1f'sE cv-j'J:.fgv:Ir fs",-la -VAN' -'-v-.H . ' e J 'M - . "Www-s'e 44-.9",J:Q. - .s1:.Es':?1if-5' " -Ere'--".,+1R.EZ44f't -G35 i- 21.-L-:Q-.'-assS5li3+,'-31's--plks----vi , . izf'-'lTTH-, --isa, .,,, "- .:- '-. . . .-is-1. - -. 'N vw . .- sfo . it 4 X .X-....g,, 1 1 f . . r -. , .-.N, ,.,ss,:. . .. f.. vw.. , - ,. . , ,. 41- .. .. eu I . -.., .. ,. ..-.r.. .. . . i . .. .f .. E-a'5?5h. -:4tQq:..'. '- ..Z5' ,ffhwffq r L' N, lg.-v1,xg.,fP -5,".f-' ,fb-.." " " fbiqift' Nr J- -.9331-4:r,:::ng.Q-2 " 151:a'lS-.Q sfI?::.v.',,. ' JQ43.. ' ." 2 1 f'g1.:f.J .-. , .' 'f - 1-1 '-1: 'N Effie.--f' . -. wsgsasfi-E1-.p ',w5vlSiK'3,,-tfX3f-4S'-'-,-.-iq?" ,,53j3'3,3cf-",'Q3-':' 1-aj.-J! - 'g -5 S ,sf 5. . T-255:51 '5:5'af'1--.-1-:.-fl,Q- '79 "5!lff,..g lu. 1iei2',3:-STD' .54 ., .3255 ,- . F -.Jn 1-' - ni . -- .. 'Lf--.s.f,1.-.g- s refer,-1 1- . -. - af ,.:'.1.'-zz:-en' ' . ' .1-5. .Era-Z-Se: W. 2 1- 1'5- . .aff -- .... 5':l:f':.f . ' -if fi - . - -f-'12-fee- - ' f P '- '- '- 22,1 .- 14-"4 fi-.'-A .,.,'.,i5szf 43- -' j:,.t:P'r'hnf'Jg-gag' .-,bb 9' 's Hag. -ff 'Z ne? 2.2" -If.-:J-urs -,J "ep-Z-'E'1,e1. ' ff,-'fzaazlv - - 2'-rf-'rl-' . . .- , 11 . . U . .,. . ,.,-zf..- A... . .. . J.. . v-9 .1 , .7.,,s... . . . .. mfb .1 f 4. f , . - gd - f . . . l - . .. i -"1---W'lG1""T'7'Qi-3 al1'f:..:..gse'f: 1- 'B' if-:fn . ---.'.'-'fn-:f1:' 'sr-1 J-.g1:s.fio,.,,4,.,:wfa5 f ,f2fe1--1'J:.- , 'inf .ip ,.,2?5ypzfiL:,. -..-:ws - - ':--,7-Ref? , -'-15 .- . 'Q f. . .,.:1:5g Q. - , 'il-?2",f:' 3,-'vi-',r-':"-::-F-52-1 'I-5 1' -' , -if-Z5-343111 ,, 'Q-,S1j?:,'l-is-'f.f .P -.:':. If F1-'2?.'.-15:-'-,.--..z-5 QP. 131,19 +.--:qv 2.45 . L1'f,:j ' . -'22 ,f-.fi-,r "ja: ' , aazazlzit ., 5 4q"2.::-,..3-ff--.'m'1 ' Us V--H W -f:-14:1-4:-,-'ze:-'4:.,.X-.rift-M-ref? 7343955 ' 'F-:': dxf: r?q?1'4f? 'L-fu!--:-:.:1.f.-f-. ,.,.q-46-2517.3 - . 94. :eu -t '7'-is 'N X .- :-1-iqffgqr. . ".fw.a.-riff-as -'-' . .'-'+21n,tg.1w:t.- V1-5-2-x rg1--5-1as4i:i.g-rg..5...-,1-zgfrfe - -' ff'-yr,-, 255-...+.1.,qg ' - - '- -1" - ,. 331151 -1 - "N-..-ij' Til: , ' 21Ggf':.j::':g 1-'.f3w.f,x12,Z,-:'1'-gg -' Z. f ' 'lqjsn 17251 . 1 H " .:.f,33:' ,.g:g:,,g:..gZ'D'1r'. x!H:"I... 'ind 47 .- Q. - A -. ,: 5 - .g-,.j.5!,:-gi-:gLt::L'f'fj'1' WX ,Si 14.-. - he if- . -,,rYlg,,4,aa51f-ll? E J---51-211 -. ---l::fti.s-ipmsesklsal... '- with -.gs sig. eg., 5-1 gQ5..W.rg.-xv-., . , .K -,- '::f:i'::,?.. -.1 4 , p , ,xx LQg'2,:,,:1,Hx.ri. -H.. Kirby- yy x... .::-.fn :::4:'A':gT1. -Qwmrxtl ,' 1'-F'-'-.gfrhg ':'.j:'-3: -'I' 1-3, '-- " ' Ml'ii-NMMQW -if X "- " 1-' 'FPS rye-':.-"K-.., 4 '-- ' 17 -14. --L wp.-I-E:.:-'Life' "L . .'-I 1- - ' :'IlT1i':",.fTf'-:'i' '.i- . - '2""- "'-'-'.'flbf':f'-"'.+e 3- . ills ':'.i.'lEt..f3r'-7 1- - i ,A,4 G' -.4 A NIGHT ATTACK 3 lT:. 'i' .7 .- .,'.-. :.. sz. f' NONE o'clock and all's well." It is the sentinel .-..f..a1,f-.-r:f- - - - - .441 ru., on hls lonely vigil. few dark figures appear in 5.5t3g.:.--q,.55Qj:-1-5-fn -.MI the streets of the third battalion. ,Tent Haps are lei? raised heads peer forth from officers now comes ' 4.4, the lbw command "Company .X, Fall in!" and f -',' t"-f Lfggq, stealthy figures glide from the impenetrable shade. Msn- mx? There is a clink of steel, a dull glint, a stumble and ,jg-- Nl fe bfi? "L d ' " lt i do e ith fum- Wfjitrz' A H5 3,1 I A a curse. oa magazines. s In wt . ' V. .il N gy 2 T bling fingers benumbed by the clamp night air. "Si- .-gi--EN 2, lencethereg squads right." .Out from the city of :f31.f'I 31543-'.Qg, tents movesashadowy rnass,w1nd1ng away to the West. i Q15 gs ax -51" 55" Half an hour later the army of the Third Bat- 3-gf'-'-"" l W. talion gains the crest of a lofty hill overlooking the --" ?5,3j,j,':.j-.'g,- " "-' camp of the enemy. Beneath them the silent sol- I f.:'j:-fI"g5'.',ft diers see what seems to be a fairy city. A sentinel 4 -'lggfjgii if-'irg '3 Q,ifQHif ' moves sleepily back and forth unconscious of the N riiialjf-, 5 . danger. "Fix bavonetsf' Now is the time. It re- ll- -'Q13?g3 :, 'fig minds one of Napoleon's army on the heights of Rivoli. "Charge!" Like the hordes of Alaric they f X Q A sweep down upon the camp. A heavy discharge of rf In 5-'J?.-J5:jEi3:y musketry, a thrust of bayonets, ak cheer of victorv, ' ' "' -F and the cadets have had a taste Q midnight warfare. .iiZ:s,'I'. 1 '- 5, - '- -Qg5:?x555.- , ----f 1, . vnvc THE GMP - THE .MILITARY -DEPARTMENT . f- , . The Military Department is maintained by the state at several sticks of timber for the cook's lireg you entice the pensive eyelet I -Zjffg' thousand per for the purpose of teaching young men. CD How from the bucolic potato before removing its rustic sking you help '-lvQgfSQ,f'..5:,l"'3Qff.l'-542+ 75 to change clothes quickly and repeatedly in ab limited space the cook'stir last eyening's dishwater into the morning soupg and Q? 2, -.fffi-V-,Q-'.'-9,5 23,1 If .I Qlfxlnttilg and C25 how.to expand their expressive vocabulary. mark which side each egg is to be fried upon. .A tt X The military department IS also brave. Do .not drill unless you Guard duty implies that you press your. trousers and wander 555.'-..f:g-.ifggugqk-1. ... JZ X cal wezui putgies. lfrt camp, if you weagr putteeg you canrlplay forth in the stilly moonlight, between midnight and mdorn, to I 153-fmg. ,I W po er av mg t, ot erwise you fgo to tie guar iouse. hey apprehend those who come home late. 'Do not become iscour- .J ,. ,WI -. ...sf 1 if even put .you in the guard house for trying to come home in aged if, in following a fleeting shirt-tail between the .tents,. you fi?i,.:55,35gL ', rpm X, the morning. They make you 'sit on a heap of sandbilrs with stumble on a stake and disfigure your face. Merely rise with a Q' ,gf your feet in a mud puddle until the cook comes at daybreak ,han smile and pursue him again-undaunted. ig: . ,.-.- X:-1. H V. . . . . . . 1. '..f5 -, . X V ',,, -,f.-5.4:2 and takes you away. 'The rest of the day-after the night be- The captain is a person withua loud voice,a shiny sword, a spon- , 'ggi-, -. -A ' fore" you spend in various sweet pastimes. You divide the little sor, and a pair of puttees. A lieutenant is an important nonentxty. E w.1,'-xgwfkjjli ' 22:22 t 'Era' A 1. r.. v . Q -1- .--mft-..-aq.-5 vff- -ws .122 df- '4Z1?K:r'- 6 ' N-. lt 1' ,, , .f--we ws . . -.11-ffffwwrtlf 1. i ' '- .'::f4.'-f.:G-fi..-'.. -.srssarsnz-3:-.zgm ..... -. - ,.... .-.-s-b-.- -- -,- -------5 1--r-1 fsf.. - aiw'fJ+ve3d'3:e-rff.'.-'ff.g.- 'eff 2-1-: - -nff::-:.1Z:':r:---- f " '- '.f"'.- -1 -1- 2- E ' L ' W Hx . 'I J 5 " , .. F M ey - q:2tj13"'-15A3:3'13-ff: -. .'2'A1i'3'I.4S" 2.1141-Qsfthf5ZE'3,i-- 1. -- 3J3'.gvgA:'+fL-:if'-- A..,g':'tgf'1'-E. - -' 4 ' '- '. digg 'Q' ', - V- ,25131:51-2112-:H-,.j-f.- '-f,, ?'.ji"f ' I ' '. f':.:3.i:,',':,. - ggjgegghl- 1, . .A ri?-rg? -'twzfig-gii'-it-,1'.'e:-sa.. A20 If-'11fQg2,s -"W-'.'f'?fa1 1 -1'-'sf--4 '7 1 'f-,4:Z?9Y3?w.sk-pifniil"Ali-1.fs'f",..:f?1l4?7'5' " " .'-5':"l' -523'-5 Q ' 'iff-"2 1 f' fa -- 'ng-. '. 1 ' lfq-.sri Air- A . ' .f x-.-nf. 1 rf .!:' .J Xri. ,I ' :J v. Ji.. - .,'- ' -. - ' 1,22 - ,1-n, u-1's.1.4'-1 -ff. ' ' . . -.. S wf-' - - . 1.-1 1 Tv. -' - -- ' .. ' '1' :Xu 'JL-",ff.1'n ,- --.- - -', . , . 45:52 ,I , ,' I ,',:,-5' ---f 11" .':,9',-:ra . ,-- 71- 7 ", YL - -.-Q .Sf g L.. . . ,I - I f . . -. . 1 '- .1 ras'--" .:.-.-,S-f" Jw: mmf. - . . --f - -1:-ew" J-5'-.ai ' ' '. 4111- -- ' - - .' 115- if "il - '- --fl' - ' - -2-1' " -' Z' .. ,ing N '1-at-its . ' "3 L s 1-' x . . L: -'fair f's.2f-!hfQ25fft":-. - 2' . 7- . . ':- ' .-:L-w' J - N -1" mil-' :ffm - --. . - ' . '- 5 'D' ,,,..-.:.... . - -' .,, Ag , ..g'.j-Lilly .' 5 5 Q.:'i'Q1.'1 :LI-f "'11a,7'+Qx2Q-is. 3.-:'.f,1f,3i'g:gl, ky'-.e3..,',... -325.3 -1- , . ""' A i .. 61- ' ----dwg I. x . ,gi H -.... - ,A l. ,. :z3,.A.5". :.,-.1346-5 1: 29 Qfjji Fvgdffg. qw. fl:--gf-5-zrifgjgsx: -,1.:,i:f-ffl-Q-:.j ,nj ' 'G-1 .' , . h -.iE:.5.,, .."' -.iff ---'C 1..rnf't3Yf1'tS if ' - .-ii'-3' 172'-Z7 cr' ' 'Jw-'ff if J' -'..:.'-.'f'1.'-.---1' 'L'-9uv...Yyi-"sf 4: A X f 'f'iP3'-Q' Y-Ev "-4.-5.5. .f.Q3-f,g--'- , . .. --41... . ' -1 'N - 95' Ui. 5 'A' . --.--"'1"X 1 5.05 ffm-5551: ' - - -.uf-f' t:ES":f'1:"'-55' ' ' " .f 1M74'91'x':'Yxl?:, TA. 'Q .1 LT? x-FE'-2Ti'f:: . I' '- .-f'L- .f--T Uv- . '-Eff-.. 1,f. . A .J-gif-". wefwu--. '-5.32 :iff -, ' ,.:5Ef,f1,:ff1",'l'-":' ' 2-:ggi-Jai. 5 .E"i'.i41m' T'.:1ifTQrN' "QQ.:'-If-F-1.-il ' "fF:?4:,.., of 35 .Sig . . g ---if-:'."Ll'-'Cf Q ,Jw xp .. - .5 .xc . i-"f2r:.',,,..f..' , - L .:- o .1 .- :-'r' . .9-.1 . ' .aiu . 1 fx . . ' - -V - - - . . , qw- .QSQQ 5.4.-'-'f'Q' A' :"' 521 ' 'ff jj-' .A " ',:4.5j.'4Q.'-3-Qly A "..f,j,'1-iii: ' xL.:.1,- '- ' 3141-:iii Q' ..-2:4 1 1-Hams.:-3-. wff- :fini-'H5.ffff:1f5w' :,. -raw? 0" 5 341. fi":"'kff-' ' -.415 -:Ui-mil' - '- 1- . .f.z1.1..g-i-- v ,. 'y 0.57-1'1f-3' Q'-.wjr i, '.'1?y5mW1'ffTffrQi3'1 'tif ,,::g3i" ,11c.Q- "f'm ' '1Z'1'1j-35:55. .-,-I'g5I'Zf'g'l. '1 . ., .- - -,'.g-::.4- .. ' ' . -vw' .ff :,' ' '5 'S-1--,cv . ' , ., :,- -,wr ,- - .zz 1- 2-52 IEW. .- S -rw -1-:1,'-xr' :Ne ' -- ' 1 Qi -'f.'- ' 5, , ':QaE11, gtg.-Y ., .g.j311if,5 "'f 1:48356 .4Q:4f.-..fa-1'- -9:2-g'. -QiQZ'5a"7.E'? 455391-51513.f.,,,r,,i,,-f.5.uF'Eit -' -.'-5' 'ig',-,-,:,QQa.i.iL,'l?i'3..Q'gT3 N, . ' 1.21 1.1 . I. . ii1f9:5, "w.f,-4fes:1- . '1-wie.. .'-':'21:.:'1.av:.'.- . :iam '-.21--wefav-1-ff.. .1 ' 455:-Cfj'--J 55" z' a' b 1.3. 5.51, Iv" N.. '-?333gs" ,., 4. :riff-'. -f.y4:i3,,,g.. "iw , f.4 3. A 2, ' -. .: f,...,lf'f,g.1.5,gg.gQ.:g,gE,':i-sfi5g'2,i?aj gggii QR 'I--2:51 ,-.' - ,ylgflvl-.,'v:., 1-.35 U ' ..-?..a::bf.f 5215254 -abiflfaiggsiyummke sa., -,,,,'-- jug" -21 ... ry '-.g::,ggS55.m'Mwg'2:13..g,-. , .2111-.5 ,j. d21gg,'k:4,,:,4:.z+xSa.s- ., ,eiwfi ig 2:-q 4. ?,d5 wi -Avi ...J .3 V -7 I iw: ., --- vnkxh z v wtf-i::Q. . b.. 255. J g v , ,Q xx 5d"f,1x:g:1g3:.::i, M-7... 1,153 ' X gA2d:l,j? ,--,Aj 1' Aga.. .gf-:V --:Q-'H-5, ff, V. JI?-t'-.-,595 .g..,g-,::?gi,y' LQ.. :Z .' -'RgQQM',,miggg312441 :,,.- -- ' - 1.1 gg .K-L!.,5 ---'fait-Tw N' iw-ff ffs.."a-'-,. .- A 1: . -' fran-.'.-,. -Q-1.-3. "4 Fikaxi- 95--'fxf i2'g.e: 4. , :. it-I., 5 il-15: -Q.-rig.. ' -Zz., - biiiis-"" . T . 2 ,-gf.. 'TA "Eli . uf' '1 'P " -'.i.-ffgyg, :-152:15 1 vzif I ... '-J V ' " .1 1 - 1-4"A"" -'yy f ' 1. .sung f lr.-3: . ani Q'-. L 1 A i iz ff,-fi ffm gg' , f 1 :..15:3g:siQ' " ' - '. ' . ' . ,Qfjfrf 5:, U-'-ry -.- 1. .--.14 :-- -- .14--'-5499 ..-xg. I.. :vw-4-f32!f4 -3, 3.:-iff? -"wi-J' - , gq. .. 1--.J .-fu--my.-2 219' ,. .559 .- ...,,m,',a 113 5 .-qvyf-g .- X Tv' ff. .1 56.1. v. ..,- N: L:g-aw, ., VU' - .24 ,Sif 1 1. . 2.' 1,111 " ,:" 'E ' x3-'-',,f:jg--- -1 A .- "2 "If"f F33-11' ' : 'Wifi - 'ix - .bf :.- +221---1 3 1+-Eva f 1 ,nw fag.. ', 3.34 2. ' .... ff' .- - 1 ,,,. ,.. ,I . .ij -:Z 3' :F-jx" . -Z - ' P155 113' gf - s,.11',:p" -. - ff. ,, -Q 4 1 -J,:.,,- - .H t -. - -1, J-: 45. 91.7 f ' b- '5. .fs- .. -' ' ,-3, :f. 4-,: -1 A, l.Ae'gf,- 9'-ja - - ' 9515? -5455 , ' -'L' .E ,. 33 12511, "5-.121 : 4 : ,-1ffQ'fr- a sxfa Y-2 A wa' . . A .Q-rm'-QI 1, .-1 .1 S 'g' .EV ' Z 1 :. 1 ww." -71 .E 'Eff 1- n 'f'?'.'f:' - -' , ., .. xx. ., I .-145.3 -L v '. X 1.--3 '- '. :1.' ,.,J1'-',- .-4 .' :2:.-:' "4-Z . -. 5 'sX5f.."-jq: -:ag 4 .-.5 9.-5:3-,,-5-2 1525-2 - : -' if -' -iievf :ifxrzi 3511-5-Q..-eX, X . .Q j -' fx. .5 -' .wif-' srr- :X .' -. X .' 1-'J-:.5.-',! Hip, 1? -. b., 5 613+-I.-xii, T... ...ina ' -.:::- ' 3--IA .1 -:.-3 ' TQITJ-2 jialr X ,"" , 'La-: . ' ' . - !.-x . v . 'size ' Pri' .Z'f:" -' :'fV:"' :fi3df"fS'yqv,f-.J-. --I .-Q",-.F .'5fl1-'-.Ziff 11? '7'..-:J-15.-Zfjz, Wifi: .z"'3.-.Te -251. , 521',"f?:1J' ff' ..1.V---. "fix XL' ..-45,5 --ig:-. AQ, 5,5-fi gg? sq -.jg.:.,- --LQ.. , gy ji'-1. ' ' -1, .,x 32. .-1. 1' 1' .' ,:,::3'y,v RI7, .4 I-Q Q - 1 --Ka- ' 'lr ,. ,:- E, 2. - ..f -. -,.-Q-4.9 .... ' "- Eau. w.--js gig"-fifif 'b:::.-'-ri 2'E?,f . ' F4 ., -4.12: :' ' .f:2::..:3-- ---if ' I ..A..:f1.-,',:1.?f. wi ' .s1,-E,:yx5gg,:- , 5. 1 T' .1 . 5, Y- ,. Y , , . . , , . . x,A-.'5.- ,',....l.-7,51 hgh IJHIVGISUZY of bebxasba Reglmental Baud, Captam, George WYIISOH, Dxrector, Mayor Cornell. ' -. -l x ' 'F' . ir: 'S'-14. Ea - ' - A .,A4 ik.: -, .. . K in - ,-g-,IIA -1--'7-vZ'r.1'g - ESQ. 'I-' " 5 JJ" f.'f.:,,' kg ' . 1..aA.a' . kv 'Avi . 1 X15-1 -:J-f.':, 1 EE' . . 7 -' - -I-Z' f".,v ' 1:1 -'.'3ff1x.'.-:if-"'. -.fmt n""'j.:+...... - .. ..-X----N, .. fx .--"-x .- - -- . V ..-.. f""wxA--"1"'x . .,4x'7T.'- . 'r.-r'vl2KG's"4g- " '- 'T' 3 ' 7 5:I-MQ.1:11--.-ir.-51'-'" .wr - '.'5P-Yu--5?"1- vf'r.:z?- 'assay' Nixw-14, 4421, s f-' 'A H' wi., - nw4'vfJ4ve1M:.a-:f.Sf.'fe.-1- vw- vw- - - .-----'1-- -.-1 -. . .,.f.l'-45.-.-.-1-JI--'!:.-"'.'-31'-.1 ::A '-" wr ' ' I N'-, I '4 -..Fla-".:-J .15 fly -, 'Ji-J: . .Zi ' - ',:.1-,:f' .- -, .-u'::j.l'7' ,- I1',7A'!.-JW' ' , ' . .' - dx '- ' ' F' . ' ,P jli ' 1' '-',::':31r --:Q 'A 1".ff' '. .CP-r.-, ' ' - 1-:FL . . ' -. - '. f y- . I , I.,-.:,,qr..X.73-. woQd.,,4.c..- ,-,gn ,QMS , WF.: Z...f.:.-.,. -1.5.-...Z :..f,w.:A A4'.?f..'x. ,"'g.fi,r5. Q:Agv . , , - V -2 h- -- , -yxliftitl. ,L l I 4. 'Qi . - .... ' . .13 .4ff5?.-,-'wwmkl Q- , I ,:..,'.'-.,-. ..-.., 1" , ' 1,--.--'-pa .I ,, , 1' .4 .A -' V- ,, ,,-.- ,. - . q, .- I W1 , 5. Q., . . . 1 A- .,1 ..,. .. ,, Q A U A 4 - AF .-' .g- , 4 , t , I .5 D ...jxQ,.Q,3..4.::.:-1. ., ..-'r:..,g,'EIS .J .A ,. .l.,,?.4,.. .A , . . . !..w.1.1- .mzykg--. 3 E , n , ,553 ,iz 4 xl . - , .1,..:ifx..I yn ,A ,bg.t5i,':..,a,Q13?.j..,.. , ,lf ' -.-.K 3gA.'E.,5,,zyf..g,.,, Q , T ' .' 2,-g..-.gf , , -5.-'r 4 . ' ,A , 13, . ,-.,-:g:- ,-1 - .. ' .3 .322 .:- 1 ,, 1, 5 5 .5 -'Q-f... .j.,. W f.: N --1.-Q, qp. 3 ,.v..-.-:..-..,-.:',..'-.1-- 3, . - .1 J l ' Lf f' 2 'Qfiff' " 1:??"'1'5 -f ,.rf:'.a'P5fQff"Z?17Yf3f!:A 1' ,6gI:...':'f':"-:iff "fi ' .-f'5Qf1'.f?lf-. f2'.:. .- ' +"54:23Q'f.5k'5'i3'-'13,-'5HS". -An "'?F"b--, K' :r5i1'5'TE?i' A . - ,,1LLk,g.w . '.,.:g??g-GLN,s.g4i?.fgESf,f.s!g:',:5:",Gf?'3I'.'4,--if" 1-'-'-,1 1f",lQfg.i.Bv'?' . , Qfilin - A I G-"--:i'1.L. ':..5'2A?nzT-T-N fb? ,jay fl-1,5St'3.?4f',1.M '.-3.-a.gg::v.'Z. ' '.,.fy-iiff'-33' ' ,457 5 "-vifggi , ' .f'Lg3J5".-: if , - ., 'Ki 93.5 'T my'-14. ' qiafi.-"1'fT:.3':.f,, . ' :.-,.faQ.,Lff5 '2':, 55 ag.: ,.-. .11 1. -.,g- xg-. ,,,,'1,: 3:'..g:-fy-, ...gf 5553- .4 :- -15,3 .. .g. ,Q as .. ,fi 4 .,.."A.f.-,Sq . - 3.3 ' -. - - - - X . . .1 fl . - 'S -:. 5... ., ,-,,w4..gg ,5,""Q V ' -15:5 -, -5- : '.-QV.:-t . ' ', xr if, -1 5. :. F. ': z- , . .--x ,fx 1 uhlfv - --fx .R-v . - - . -- -,-,. "'. . . - . . - '- 1: .""'- ..J -.- -. .-...g.. ... A Q - ,. .. ..ln,'V - . .-.:f . , - , ...pf ., ,. 41. . . . - ,f -, 1, -. . -. ,-,Z Z.: A I. M.. . ...g 3 -. QA X. . gy- ,.:.,,:-'97-nxt... ,,.,. , A , .ui , A , v ' . . du, 1, .' ,,,,,-.M,..,- cg.-.4. .y u lax, 71. . M25 .4 -Q, .4 ,9 Q ..1 4 .,, ,. 36.50. . ,. M U .1 - -1. ,qi 3 ii 'kgg ,g'i-H1254--197.-.-Q1!L-l'f'LgjQ:Z-ii .,,a,L7if.'T Q1-F7 ififku ,.ff'1.-.ff 1 '-.f,Q"g345f54Qf5:11i.1 452245-ff'4.j-. 'f ?2f.f Q55--, ' " j-jig.. '- f as 'f . 1 Ja- . . ' H." 1 .-:I-19 "'f.ffa -:r-1. ' ' ':ff'I'- -. ' L - x '.,.- 4 ,. g . ,K - , . . f , . - -.. , ,.', , -V 2-A., g---1-. --A-eq., :.' -X N -.- - x .. ,. -.N-. ,. : ,i . :. , J Q.-HM! MQ' m . L ly, .4 ...... ,. . . " in 1- " ',' Q. . x,.,., . ,, , ffl. G '- - 153515, 12239 '. :ER ..,.i,f-Q,jg?,14f:y.4- 5g.:"'X 137121, '.--,:,r..,'., ':g. 'Q -I xg 1- ,gay .f-,.., . N L' I.. ,,.1-1-2+ - - , " -Q... ' '-:Q-QI: ,' . ,--QQ-jafalff E-ff? 'Ms"4'f,Um5f:5,,"51JE1'.jjftff.sff'?' 2311: 65.15,-1::.-.'?1i-CL,' I ' f' iq. ' ' .' .'--:' -f" 1' C ' -35 "'-' .:g ,:'f:,-.3-"".7' 'riff--' 'p.,'5'-QE. ,lil , ' 1 -. - - . .--'f-1875 .,,,'----., . . -f.:1- ' .-- -1...-rw'fKZ'X'TE1 wp-. .. .-Z- :L-rr-V cv. 13,55 3 .17 . "BHK-.-,-2-' -F' ni 3 1.:.- . 'GSX' f,.-,.- wi.:-. .,-'. - ..---'-var-,-., ' -- ."- I '-1. ' '. , -, - , , I , - . ---l"V,Lw:'+ PM-LQJ: - . -,-.,x- .313 --:Vg-'.-.',4' Njfzra' 1 .f "---',v3P"4a,'fH'.fsFxif' 1 V 'gzip-,::.'I,-.'-19:3 'ifzqifsk x-.ug . v ', . w'r!i4,fff'f-,, -,"'u. 'iiftw - . "--'- -. - ' . - fx 5 ', 321 . 1 .' I . fig". Fx. .-315.1 1" .. 52:--'-'15'f"j11i: V'-'13'.'?:li5iQ,,i9 3. ' 'IEC' 75: '1 J ' '- 5 ,A "V 2.'1.",75j5Sf...Q' ?'X...y s,.Qqff!:f1LT1'QT15k354f5 Q15-' -1?f:rIf-3'- . , ' .-. ?,',:'71ig1PQ ,. X3 ,. "' ' . N - . 1 - 3,1 .- K- --X X -' 31, -,jf gf..-'-..:. I 1 -',-gg--P-', , . . -. 'J'-Siva - .4 1.5-:I:'1343'--:EV 1311155 fhjs., "fi ,152 'wr -'fill' .' ' 'Z' Cfklzff ...fi-92.-5.-"' . . ' 4'f5f9.Q.iI 3 . '-'-1-283 X'.12-'- U22 .-T '-:.-1i?Y:T' ' 2.11 ':: Q - '3ff',: 4.4. ' 'Q ' ' '- ' ,,,. .h ,, ,.-1 4.1-.1-N .. A ,, 'L -C 9-,, f -, I J., ,,..,-,.,, A.,-4 M, , - ,- f ,. 1. ., , ,, JF., . .-,'. ,.,f,,,.. ,,,. ,...,,. . . . . . . ,N-.,.,-A . -- ,. -L. ,-5 f' . ,fm-'f1'."-fi 1'fZ'i.,' ' A ?ir.1:ff,1-f'6x .5 f'?fSfgif-f.agek1lQ2'a'.EW'2151'ia, iF.155:23i5:1E5f 3?5' ' ,, .:Q2' .1":'.i2:1'1g'.-52""5'BE3Jq--?4? ' ":- 'f ' "J-1'f2'1E' 1i:'?'11' f' .:-.QJi"v-y'1i?:Pf-:H-1 If .. '---W1-1"-' - -'FW 'W' lu'--. """""'f'5f'M 'af--M .ff . ' - -"f'2f2:f'. Yiisfi.- Z"Hv'P1iP'k '..v4-e-1f.z.-:..:-Irfkiiggfeffb "ff" ' 2 .-:fa-.251 -ASN -'La Xu. uf. 5.4: '-. 'xg' ,fl . ,a-- . .u545ir.yj1X.... v 'gg-asf -1 ' ' V us H-5-f:9.'g1' ' "ey '-:QPU ',,gg3. g:..",q-ggi, '11-,V 1.1, ' ff. 5,-.Z'.:"2-.Lg'l 1-:H Q' ' 5iKWf"M1LSSSi9g9"x "" -' -1123 14-':, "--... - ' -,X 7.,,f 1-xtfe, "' ge , a,-' 1: 2- - s::'fa1f':rffH-2'-'.a-f 2 ff". 'fL'.-211 --" - '- ' 'ffle -za iii? .1 21:1 N Qfiiicpf.. I ,I . -- .fi ' , 2, .1-1 ro f- 'r 'UQ . ',QA,,v:-9 4" ' -.-.':P:1. 11,2-' .-'PIN 1-2 -mf -. lx... L. 21' E44 ' 1. - R' " ' .., --L ...v .. L, lags.. JI...-X-..-.2 .. ,,.. , - .- ,I qiiwg, P-:2-fain ' A ',.ZT':' . 1:13 . ' :ix .4' . N3 N ZLOI' Row ig1gE75Jf.5, ggi? white, Lieur. col. 3.1-Y, 411:-5 far - .1 f - ' -2:4 :-S" V . 1.-.- ,,J', ---Q'-.. ' 5 .jgf .322-5 1 H Ixrug. Manor, 2nd 1.f.',uf. -5' - -i gg. - .1 :g -:pf J X B .I . .,'1'!:, 0 '. ,.":X ., I' 1232.31 3.tt2.1lOH Q Q., -, .'?,'x..5., 54 ,gl ' I -:- ?w.'.:' . - 'a.":I '- '7"- ' f -. .- -3:21.-L Selleck. Major, 3rd 5 7,55 1325, :3 ,. . Batm"0n . 'L J-3.-gif? V 51.5 mai". - ,gg ,lf Letton. Capt.. Regl- fs :uf j-N5 .5 1 Lgatgfji mental Adjutant. 1f"f1'f af'-i f',?.:fe"J.'1"' . Y- - ,... . . . - .-N -I: 155: ' ' - 55322 Wfiffgg Van Dusen, C a p t ., 1 -5 -, ff' CO' IX lf, 11. SEQITFQ. - '..Il'11.- .'.11.Q-.gli Newman, Capt., Co. Viljfizy T - . .,-1.-lah' A'1"m." I 1 KWH'--'5 1-' 2 ' .- fw ,ig . LI .. .fi 'E 4 1 3' if-5Ai'fJI R635 '- . .'-22.3 -fi -1 fs? C X. if'.-R13 f--if .. if-.-:'a"ff -2- ."3 5--I::.':.'f.":. -551 'X 1 ,-5.1.1, ,Q-55,1 BOTTOM Row Q5-ggi.-:5,x-a2:f' . . - 11261: P :eL:.. ' -' -ine! F' ff- ,gr Guthrie, Capt., Co. -5.21 5 , B .1-.4 " 'f15E.'g'i Paine, Capt., Co. I 'SEQ' f2f:,.1f:- Aw , , :gg 2...-. 4 -- -+' xvlft, Capt., Co. F I ,c.3g:2. ., A Spaulding, Capt., ,P.-125:-Zig'-"f " CO. In - YQ,-fj,f.'.z-:.JK:7:355Q2fA :QM -'. .: wfrf- -sw... - . 3. .- aj . .:3:'g' Ste?-lgnhagt, Capt., 2,3-Eff-Efvfffq -fy, ig-ii. .L.' --' 5' gl". ,fn , 2 3 '05, " '.' . -'. - rn. '.,,il: 93- ,IH J. 0. ffl: V :l'1....1L,--'.. .Ax X S Warner, Capt., Co. "'?' If-I A IG - 5: ','1,-'fiff 'rw.'--Q f':.i' 'ffp 4: .z :Fw '-'Q .- ..s.- X -4, a-. -, . 1' ' In 'L ' Q1 12 f QA '- ,'--.'.-,fli ,5',:- fig 1- ..-L f ' . .-f K ' 's:f..,-412,614 H Q 2. Q '..-A ':'-v - 1:1 '.. .1,-.- '. ' , 5-.gkfiml v 'IXEQ-,z:f5g, '. r-5-. .. fx 'Yiifi' . r ff 3' 'gh'-jq - I -,1 'Q , - -' 65. 5. sig, 'I . X , --- -,gal najgisg 1392 G.. WD., '. 4 ,-1..."., -:::' ' 1 . ' . 5 1Y7x-'KK -1 ' 'u...: T'4"' .- .q 'f' -31. 2.4:--' ,--1.1-'-1.5: -.:-1' A .X--M V' 53319115 - 3 iff. -4"-ft . :-gf pg: 445' .-:'.,' . ' ,. .J .I fp ,A V. .. . N, V .- . 54-5 -?'l',f'f4Qfi' . --- --T A+ . ., -.-f:wf1f-Ar-JK '-.7 3 '- ' 4-:s9E::.K-1'I:21g..,..,,,.. -. ..-. --M-'-.-5. -- gq,,,.- . .rw--'ITIS . ,..f-4""TEQf2g,,, --'W .4 -gg, "'-1E"Q5'-i-.x- JW?4"liJ9i'i:2"'Q'2-'g5.S:!.':'f,-'-vI', wr- wc- . -,. .3-L".-y-----., .,vi-fs'-'?.'-'-Z'""-f'6!'1'-'"' '42-V' H 'L . Nf . 563. - W- 3 N ' ' ' 19'4',rq-M'7Tf'?3'fh' I . . - .-1-.-,kip , -3:4355 1' -,, I l. gun: ' 35,5 01.1 ' ,-,wj.,'..-:5-,' - - - gag., '--yf '.t4.'.:.', ,1 ' 9.4-'.,. ,U .:.1 ' .' -.-1:11, nf- I' ' ':" '- ng- r. . V. .LD , ' -- J-.':. H11-'L Z " -I .V ' '-T A E?5H7':'1.'l'-1 -, Ft"3""f,.1 gf -L'-225'-v"g'3.".' -. jr.-2,1 -' -. N ' - '.,g,,'J,3'vf'-fy- Q ' , 'I'5g'.' :31,., ' '. ' ' -4'-f-fy. Y".31,11-'.-P-f149.:','."--V- rw ' 5.2" fx' -4:-,j ' .. .. , V - sw. v ' sic.: ' , 0. 1 1 -'diwhyi'-.' .fifw5i7fse'?'..w - 4'-VL' 4xa'f.3-F .'1f"i1ff:4.'.Q' , .. ' ' - 'W 1 .f4'1i'fw , ' ' . gvff. ', A .:vjgxg,, V 21515 ,,.,:Iy-If. ' ' ,5igg21.1' ' ,113-'ek',,1Q9',:f'.?J'.',," ' ,. ,- 421' ' Jr' ,. 553 nj.-'.,f, '. "-'fy'-2:49",5 - " :r I ,g--hs' - 'f,'-1, - ,,4.v v.. '- -7-, L- 'QE - ' b .A 1' i, .- 55. ,':.,!!t?f .P--1,.f4,xl-'1,.1.+,f',...ggfgfga- ..uglEQ.rj1'-' ,.-3.-JAY'-ze5'g'11.1" ,5-.2-.:' ,.:-i' x' ,1.."'f." .1-,'i5m5 1 ' M P" X ' 'ei if! , pn- "xif'if:ff,Q'g-., '-f'---, F 'VJ 4. '- .9 gy. ff--2-",-'A'-1.sQ"'x,5' '2:'g54g':: '. :J 55'-' , - ' :'Q.,-,:.:-:,'-JAg5:E?I- , 'E ' ' 'n,:'4Q,f fix. ' '. -4 lu. 5 . lrfkl '- Q, .,',L, ., ,-! P 1 1-. - rr .' -f'- M , , . -.,.vf',,..g--' Ag" ,1.'5." '. 1.-ww . -1's.,,L- . gd- ' v 1. -- 3 ff, pf'-' - I fig. . fu '- -' ' , Yi " "'Q'v1f151-if-.Ax-'sf-""',--"Sir-' .-mi" M121 ' ..:":1 -. -' J"-.3 -Q5'zi1v"'P.:11ff g"""'is.-.1-'H ' ':'- - K' ' " ' .. 'U Jin. Y- ' ' ' ' "5 ' ' Y' 535. 'I 571.15 5 H3 . . .1-"' .-ffl - JS' -:.:" '- -- ' . -..- 22213 V: iz..f...i. . , ' 'A X' ' f- ' fr"f J' 7'-Lfliffy rv:-p .. ,,,f:'- . :-"j..'ei:g:7 ' L A 2 ..!, . T f-a 7--r"5v 1 !i1.,ga ,--.... , jx- ,V-Y, .,.:'., - . vm ze.- ,-.9 H T:-5, ' JH? - f " 'Nl -- ,W-lyf. ., .,A li 1. .1 3551? QM... Ar: I : .1 'A 5:11 "T Y "r --uf Zsqzjr- ' 1. f ,3'Ff'. ,.:-,Y '. 5:1 ff:-9 -' A , 25 - - 1, -. ,gf ' ... YJ ' .3-,Q wfeii- -airs. 2- Z' --AQHA' .--f. A.: if tiggvu. 1 wr" -74 3 'Exit -fx---.Z:"1: -:5..- fi .i1'.ffT3f1',fIZi 4 -j-if ,' 55.-.3 - . 35,115 f1'.,5Qf:i"Ijl " -132' ' ' -..1e:.f: 'ff fg 2'-53:.'x .-,.- ,..,V'1l .' 55. :-jg:--1 .' we -za-I .- g.-xv--5 . , ,-Q-Q..-I, ' ' A - 'jlflll 3 Vi -. f,-'Je 's 5. 5 xl? x -4 . -53, -A .lf uv Q g.,.,g,g-W -.za-f-W E -5:22. 1' A - - rf-.-..' v fi. Q v-., ' . -,11":1cQ " lf' 'Ry sg ' ng.g4,.K .-i3:'W,,s '- ,q..,.:,?, 2.1152 .f:'."3f-"-1 .gif f'R3'5le'9.' -' --1 -45SI"'fl- TOP Row '-! . :-:f 'L."+l5-Z3 '- Cotton, Capt.. Co. C : XVood, lst Lieut.. Co. K Davies, lst Lieut., Adj. ,gif-,-P24 V.- lst Battalion 'E :Q -3' '. . ex ' . Yochum, lst Lieut., Co. F ' Harmon. lst Lieut.. Co D 4 .Dewey Capt.. Co. M N T' ', --1-xr-121'sQ 1-- -- :7-haf. If.'-3.1 1 ' , U v x --5' ::--3 'LEE -1 130112051 ROW Johnson, lst Lieut.. Co. E Li Graham, lst Lieut., Adj. 31-fl Battalion g5g3Ng1-ig?-5 2555. Crauner. lst Lieut., Co. A klifggtfi-gig' ' Bechter. lst Lieut., Co. I 1 Kennedy, 2nd Lieut., Co. ,lfzrffgf-fQ'.g'.'.A,Y,...h K Higgins. 2nd Lieut.. Co. I 'G'-',-:'-' "' fn". 4. . , . ff: ' '-Q 'g'r2w.., '-1 JO: - J . 1 . 1 Zig- .-fqbx R fr--fl x fpsx . 1.-mb. fx ---... .4 -E ' , 1 21-4. if ,:.-ff :fx h I-5:5 X L -ff --Q '-4.2.-5.1 . -A . :A f-Jt:'.1f,?:-: I ,-eq-Qs'-L'. 751.5 - , -yi,--zz. : 53131 35335. b - . 3- 151- in :k . , . .. . xl, . .. ,, 'A-5' " J'--.ju xlib . R: Ng?-F-. -- ' - ' P'--,.-- '73 F-1-. - '-':- ' .H-fl.: : E " - '-'. iff"-x"f' K . ,-.-. ,-1. -.---M, - le . -59-1. -. :rg A Wg., ,-,:' 1: Vw -I-rg .- - VP- rv: 5 if ' -4 ' s---E1-W -2 ' r'l.x,'.-.15-ff. 5,35QEf:K'1'fC'.ig- 2-,...,,- .. - .. -- -'f4"": ' ' 21. .4 1 , Ur V. Iiif'-X Q,.:25x'.:f"-ff:2'f:LQ:'i38of.-QA' :NWI ' A Q'-f"f":'y -. 1' f. .1- .".I.-' .I -1,4-.--1 ..,q,,-. ,-,gif ..1,- ' . 235-SWL-4Af:': 9' s L L , . - i - -. H , -.- " ' -Q -,-.1 -..:v A " 4.-t, .-' . -2 . s 9 .i'2-T577-.sa'A-355-b---' 4- -rf:-. - N ,au--. - - KJ 'T 1 ' -. f 1 -:naw --.2 'Fw' .fic -'lv' vt- .. ' ' xl- , - - .-Tm.,:.'.V.,4 5:,33,,,.- AJQTJJ 4.5.--flaw.. 05,1 in , 1, .1 ig... .5 I .K .: . - l '- - .,--:1s1",.w-'-1fi:5ff3' " ' ri'-10 ' -' ' -:f-f-PL' .:' ' ,, . .::-. .. .- - . .. A xg.75.:g. . .'- - ..,.,: , .-- . ,- ,,, :.5:-', 1 . ,JA x Q- , -Z' 'I - ' -:fiiiln -1777: E- ' ' 'A 4' fy "7Wz"" 'IwaN.':'.1' . xqcfzzfi -:Te-iz - 'N ' ' 4111. .' "n Ns .31-?-' -thlhjgi , ,C-'l,fx.f-1 x , H., gbkfllw. ,. -:wil -' .fffwfgp X V . .115 .Ay-If - ,-nf?-1'-.' ' Q. . -- -nm xg. . - Wil- '- -' - FP- 141 4- 2' Z J. ,' '., 5 . 7 , S,-' ,-.-' A. ,'L.'.-1"?1' -' . .:Hi:"-1-2-' 'j-"gf ,:'QL'.1' 2 :- -- :IE - . -.' ' ' ' ' ' 6 ig, 51-gf5P",'.,-prXf,.r-.,,,--f,,: -gz5:-,- -" ' ' ' 1" - -f S - 'f'Yf':." 15,4 , i if sg- ..-fx,-:'Xk'3gv . -:rfb , , , - - -X.: ' fv 4, -, - H - ,-.1 v ., . :' .QNX .gil-' ,.:-1- .ff-Tw .gg5-- A -4. , , f'. :i'-.':fka .1 1'- .5--, 3.1 ,- ,-3'-,,-ff' , - ,-.4---' . -'ff---,dqfvv - - -- My.. -,z , .'Z x' ij: -A ,- R -. ' .,. II IN. I II .,,. III,II,I,I .I.I. ga MII .I.It,I,.II.II QIIII5 III FII: . . t . -' t- .. ' 'fat 1 .. 'Eg 'F-. 'i . ., ...me 2 -.-, -' 1523: .' "IAN-!'7f3:1-3 4523511 lf:-5 .., if-'RS.Q32"frf?71?? li,-I-f-if5i"'. QW ' " X' ' rat? ' a 1 Q-"x m""1'f'i '- - - -4:1-we ' -1:-I-'eW5--1-s-te 'bf 11 "lf 1 ws f-me--f-:' 'W ----P Y' it - . -, -ff - - -- - Fi'-' . --':'I'f X 1' -.-In H -'vf' n--'STN--A - - Q 9 'f--1-Ana'-11-5512: -L1s-'-:--.- '-'Ea iff 22- -ff -' . . . :C ,,,,..I ,. III .Inv -tm ,--QQAQ . . V muy. -:fp 1 1 ,, ., . .su - - Jr, ,Il wg. t. L ,. -. -1,3 NI I .,t ,I. .II.1, 4,I , 4 -,..I .I -IfI-.g,.,..I. . , I., 5, .1 fx I..-HH-. .I I. , YI?,5,5,a-.,,II .ilu I-t.?: i45?,4,gg..,.I.I-.:.-,- IIg'ti.-Mf,n.II,-I I.?.tI.:IfI -1- . .g?:IIIIII nag , I-50 QIIQI3 -- -I-.1 .I-5 QW- t ,FJPZTII U, , III IJSI I I I.,tI,III.III-I.I, I.I II .Ir .-I- II.It.IISIII I IIIIIIIuzmIEI,E,mIIIiI5 I I ..I.In.,.t-1? ..ygz.5II.I.I,I-III,,: -Ig..:.AiI.:-If. g X T twin: gtg, I' 0 -M .Ip II II.III II II .III.I,g-,E'- 1 ' I IIE? T.IIII III ,.-.I.I-I. .5-,I,. Q I II. I I. .II 7 I I .. I .II IIIIIIIJISQIIIII -III,:l..Iz5IfQrQhSp.5:i'f I. IBHIQI .. IIIII GHZ- -:- - III I.,1-I.-QXSYISI I ,- ' QIQI -Itfy, II II .-IIIIIIEI-I-IE.I-II-.IMI I I- IHTIII-jII :II.Ig:,IIIQIIIIIIIIII I- I:g5 .1 II.I4t,-t--I15, - , I- Z-"' ' ' l -4"+'n"?':'."- ' :5-"-'f.-.-.-1-:f-f-E5 " " ff.!f5"91f!'-fiflvli' .Vw 1.1 -":5'5.f-.- ' 3" S 345,141 'IW GT F 5-EL' '3!7'2ff-3" ' LQ" 'Nf'-3-I-"?'5Si. ' A -"--'A'fll'f"' "-' 71311315 ' - H I ...t . . . . . U . a- .. ,... , ... ..:. . w .-. .1 n 77, . . . , . . ... .. . .. 1 .. . .. ---.-1 - .ck , 1,2-:,g-.-.f--.':r," Lfifil-. latqrlf.:-.-.yg-, -hw ,,4.:.. .. -. --.- ..:-'.- -, . 1 in-f -:ff - --H' X'-"9 -' ' 4'-Tx.. .-91'-.. - . -. 5' . ' ' ' -I 1- . - up -5' ---- sw- - t - -' .- --.1 , . on M .1-.,-.1-.-.---M 1 1 ..- .ft , -. -' -- 4.11, .5-.r av- We ,sf 5 ' 1---.- .1---. , --'if .. . EER .- - --rw . . -- - .- ..- . . - -v-'Aid-L9 .14-. . .- X - .,.tfif'1- '.'1:'25- -J.-.-'.g::4Jt- ' - 'Ei'??x,,'f .:.:i3v-'a5rffQEs:fG'1fZ-i- .x"' ,. ,,. 1:'.-N554fftsyf'.634.C2l-a-'-ex ,- 1-Lis .. ... 'QYW-Z.:.:"'a'-pf.-4.1-fflyg if-.- . -'-'ifiisr . ".'-.-41-11' - ' 1.45: ' "Zi: - ' ., ,N ,. . ..x . , ,cf ..,t. , ,I , lp . ,I., . L, ,, .., . ,.-. QII .,..,.I, .W ., . I. .f, .I ,, ., ima. V.. ,s .. ,-I .. ,,,,,Ir:,I.. . , .. I H. 'X 'fig-c I, '- . If .f .3-1: 19 .-:.'-3:j:1.I' t'--tI,,.::.- ' 3.145.115-att, " ati I. ' ' . Q' ' -- I.q53'-3IsgI 'f.5r5:f:s-9 . ': .I -. - -" -.-,, . 4. " gf :'.2gjJ QV :g '- -for . . - f ' -"-'-2F-xr 'affvf " -E ' ft 'L '-rsif mr. far. '12-5 1' lg-2--.3: " zl:9"f'5'fW""'-Miiw' " l N , ' f"73f5.': - 3-fW4,:,':7g-,:.7-:. Q --:f.. -It ' 3 .f'Ni.f.:TgzH.35 r. any jg-:ln 4,95 '-- 'f',!:,' ""'. i ' - - ' -112 '12,-'92, f -. 2 :,- - s as ' - I- .3.I 65-,ey I I . .- . .5",'-'-if-'Tl .' I .' '. -- ' pr- Q. . -.pf Zia ' 'g , 1.21 'l Watters, lst Lieut., co. D It II It.I.,.?, II I iff . .ti 5 1-I - ---. Walker, 2nd Lleut., Co. Q29 I., -.1 ...'rl"3-'s?'fi B f' 1-'1'Pfffi1-I-.' ' A '- gtikigtz'-1 I Frost, 2nd Lieut., Co. I :rw-47524 -at C ,g..ef mx-,N 5.I...If:.,J I II I Itg.??II.II I. :QI ,I 4"'+ff?- -ff-2 . . .- -. f-:.-1---- . - E254 -"-13? Carr, End' Lxeut., Co. A tr.:-ILIIff?5.: -I If .1-'H 5.-.'t-r 7 L Ht- ,. ::5' ' QLS- Q ' Dinsmore. 2nd Lieut., 3 I, 155,325 ' Quartermaster 1 s t fi If -.gi-:P -- I Battalion 535.5-.6 HI5f1.v t " 1 T ay 1 0 1- 21111 Lieut. -.1 -5-11-1 " ' ::::u'i1'-- 2-if V Y t ' ' ' -'Alb N '-3119" ' l 121.9 'E'-'fin Quarermaster 2 I1 d . 1 1553-'-' 1557 " f jg -:lar -:1'. 715 lf. , .'.'. Pi'-1 "'-Z-fir I .- .. if .ze KS Battalion 5. "' Eg-131 :seq-.fag et, 5- :- II,I..r-S ..,I,,uI-.I xt-.,.?tI.Ii: ,. II. diff' tI H. eg.: --ai - .-- 'u- - - 1 ,.I ' ...J1'--:"3:-f .- lk--,-:-'r-A 1--g - - - ?--11:l11:- N 1 -' ' ::-:11- Q - .1 'rf-.-tx'-fr. '4 t " t... , ,L-.-1 - Q.:--.. .If I 4 --i:: : . 5-Q:-11 Z'-'IT12 'TB ,- '. - ' ' - - '1- -1-' if '- -'-'f'j5Q3'fj-Jig Government IIISPCCUOII drab trousers recelved at camp last sprmgg we have Just had our .5,..,t - "cuss" because some Hguzabol' beat us to our new cartrldffe belt ,.:I.1--- I- I . C .1,:. .:II,., I. - f' WE have Just Hutt" and left us a rotten rag rn place. Now we are ready for Gov- Q our last QIQSS in Ofdef I Cflllllellll IHSPCCUOTI. XXI I I I ' ,., I that We might take It has long been true that the most ralny day posslhle IS chosen Qifiljr-'-rl!-2L:,I:-32."tQf. 523, Ljnig' Q!-II plenty of ttme to Shme for tlns much ant1c1pated pleasureg so, we take It as a matter of 5?It:fI'.t ji-Q I'11I.-if "ig:".i7,-iff - -5:51 - J.,- tt Oth- rust Old fowl- course when we are ordered out on the cam us for drlll wrth Q- .1.Ei1..I--'-If. 'X' "2-P 5-,wen-I -. -'I .P . y . - - - .. U ' G' '-'L -:. . I:Ieg'5gI gt-II IIIIIII mg pteceg We have just the ram 1'JOL1I'11'1g down m large gobs, to go ,through our stunts --:tit I .- .13 I - . ' ,I had the tattered rent before the stern and unmerclful eye of some regular army officer. ,Q-gt"-QI '-.133 ' If 4 . I- .5 - - ',Ia,,.-I . . I .. , I I .fax :I I. I A - 3'-'g'-' ' If? ' I " 5 - f sewed up rn our antrque After three hours of 'rrght shoulcller arms' and II'squadsIIleft -gt ' Ia11'f?,'rf x E. ' X h' 1 tl aboutl' we are iven five minutes to lck the mud o our ye ow 'i 1: 'H' '- Y' ' - ,,:t-gn, ,- .It 5 ft , army coat, w xcu re S I I I I I - qs I 3 ., ,II . - I -' II last ffguyf' that used tt shoes and to shiver m our sopprng unlforms. After th1s the QQXIIIIQI I I left there before we pompous army gentleman usually asks us lf we know our gen- I x ft-32 - - iq-T---' C ' -tg -bought the coat from eral orders. He takes dehght ll'1 2lSlC1llg some poor half frozen .I II-I' --I- -,ty '-'.-1.1.1.5 -L Wm - Ohh Uhl- We have 'ust u tlns uestlon ust to see the look of horror come over hrs QI 'I'7., ' '. ' - ,-.'n-- .'-. ' . ' . 1 J - - - :J. ---" -. I.-f.g'IfjjfQIjI1:' WHAT MAKES YOUR Fest 50 BJ6 ? finls-hed takmg the-grease countenance when he does not know. Tlns IS Government ln- 5 -.I.I'.V'j'tIi :..I,I'gI.-'Al-tj-A.,--.I.f'7'. spots out of our olive spectlon. Amen! lg -.Iifbi-I' It' Qt,-. l5.,q-:-1:IA 1 t 'i?z79'Q-' , .2-:FZ-Tiiyll ' - ,- -...ff - -- - 1- 1 --.fyPf'u,iL.-nwj..-.-if .s:.t,...------.-.. ...,--. , , . ..--:-X ,M-, . - .f:'Ja29.g, .,. -I ..,.- -.-.-:fz2!'4'-155fA'-:f.-- -: . '1 ,' ' -- .21-, -11- :I-'Q-V-'.'::1aj.j!'fI:::1-f- '- . -- " . 'H ,Ya -. '. ' ' --2.11-'Q ' ' . .HZ--TE'-5 -mf.,-., 1' A 55... ff? - "W"-f"fi'f15"'f-f.1"g--:.-"-:-'S' "' -' ' 'gg -': .... - ,.-. ., ' .. -,-1:5-f .' . g . , ' ' .A ' 3' .,. . . 5 "'1ii' .Ya-Z. 31.-ffl' " .-2-25-Sd'-f'fQ'a'--'IIFES!i?'f9ZS'.7-'Sf' f'-3-2532-E575 ,.,ff12Ef??95I5'1:' 4... " 11"-s'Q?5f1"'f1?f.'1.YJ' . 1'2'-?5' ''5-'Piz"-"?lf"1.l1f2Hf:-N .' 'Y . - -' ' '- .t qc:-..-3 -fg.g"?-' -- :N-..- .nth Un- . .. H'--1:-' . ,M - - - .,-.:3"-vw - ..w ' ,.1E--- ' 313, -- I- ,,I- , nm., - - H1175-9 -. f-- -. t---,ff E.. ,.5g.Ir, -1, ' -.. -.1 t.--,--,M ' .. . .. . - - - 1, ' '- '- - L - gig-::-' .. 2: . j -I' -aihvqkt i-' 54' -' f I-:I-:':-' ,-1 - ., 1f.':" 1.2-.32 L' ::. J- - ., 11- 1.- Iaj- '-- - Y. ' 'ff .vit-F: ,- -frm... . 'f ' 'Cf' '1- ' 'Q 'P :"'.'.-'-: I!'f. '-:Liz-,H ': , - . -' --2: ' I- I I I,t:gtSSy55,-.gP5f.- II. II.,-II.4'. I,.W5zifl5-1- ISL-g fm .4:.I:.-tp , gf t , -..-4 1- :.1.:-y':- fggfiwkt - - Qi: TQ,-. L,,-11,4 - !',j--..--'-'-',I-- A "f."QIg-hx " '. . - . - . .I .33 . I-.gp I-.1 I. - -Jay, -'I .'f t. ,I. .-:H 14.--.12 . ,pw-' ' .' -j,.-" ',.g --.wwf 1 gg. II -. - If. -. - - I - ..-. :I . - - . , --. I I . M- f' tw --ia! -v-fri-' . .-czilv-4by.--T--v'?--.2-W-fl:-'.-5- - .--'--r 'is-Y--,F A' ff- - 1. - '- ----. '-Z' f-. wi?-.1 '- - , + f---Q I IQ., , ,.I,,,,y .LI I:,.III.I,,,I,I. I.,,,..,I I1I.I,I . . II,I I H4 .,...III I .t,.,t, I. ,I.I, I . , .V . ,II .I ,,, .I I. .I ,Iq II t. . J, ffbr If-'Z '9fLv1"4-1.-r' ,Q f:f5'fE5i1'. ' ..u1PE2?,Tl'f' I-':1!5P' .iff-'-1'L9.'-2' 'fs'-'Sf-" -Sf' ,5 lf'-..2' -I -299 ' ' '. It-" Qiicf. ' - 'Q ':Z:-,' , ',3,gQ7I-71f?F.Q,I!"',j. 'Iv--' : ' -f . . ' 'r, I t, - RL.-' N.--1' - .a-:ft -- '-,:!"y,f 2- 'r-'- ---rg 15225: -- 'I-1:7 --3' ' tw ' "' .. '-'-2. -' 'c.-r - . .. .2-if-P53 .Q t 224- A . L ---Is. f. - -.5 -..'-5 , . pf- ":. -' - .. 1- ' .' ' ' 1 . R-.- 'f12'.-'fx :H A-lf - 1--1-U'-. :.1- -9- ' , -' .- .- ,191 ..',-f.f.:---z-.,----s::-- . --' 'A -::1g-- .t- 1-f".l : Nt. s 2. -E1 -. I,gZf'- "lj: ' .-fha" .'1QiCrJ'y. '.f',,g.-21'Y',f?.2'f' -IL."."',','f. ' 455' 1 ,' , - A'r :,:"f2t -.3P'5'C-'.fV- .53-'I.--:Qt-i?".giS-5t,I2I" , ,I- ' 5-'H ,gig .. 25- It?-'f'g.' ' 1 .'-'-'- E I Z", I I A-. . . . ,-v "' - 5 ' . - 1 - . ", 1' ' .4 -1 A LVF' - ' . ' ..' '- ' I. 'A Q " ' ty ' . 1 ' . ".-.' . 1. t .. 1 .14 ,- u ' . . - . L- M -. ' - .- he l - ' 'Q' -1-trac. -as --1--. 1 4 ' ' ' - ., . .. . I , I I. .I JIIIIQ' . .I .I.I.,tI5:IaIIIIII. ,WIIIII .I,II.,I-.. --.,. IIIIIIII . .A . . II I J - - t . . -. . - - "- - 1 Ai': , 'V ':?4W: 7' X ' '14 4"I ' f ' . .- -'+.'-fh'-:I-9' E - '52-fi 5-:fi 'W 7"::4s Sgffvz AK-57'f"'p : -1: 'fl:':"f' - -2- 'L - 2, -s .- - f,.x .--- -X. . -- , - , -' - - . -. Pi ,-N.. , -,V. 9, 117 4, M . .5-Var-. .1-'A - Q '-. . .H - , - V Q "1 , , ,. Nq.i5B'kQ:E ? 51,3-:mia c,,-53a-25344-',5,LA -- FQZFQLQ,-,-:4 :-znsnirig,-,Vf:g.4..,3' ,I-Liv.-.11-6.55Ihfggx1 .gh 'facie-::: - ribnev. l , I . ,pry .. .2-.girly A. l . ,..g: . .:, 'I -, , 1 , , . 'I :'-H' ,, , .,:,:,- up -.,,1,-H ,-:.,:k.,,.5-.5 . ,V A. V - - -,H---' ,954 , gi::...- 357: ' Q.-:I--1-.-x-.-,5 51, . 1- U 1 . - V N - 'V -V. . - - -21' -. 'ww : V dp --f..,f,:L-1 .VV3',1L,f'..'.V-'1.-- . '.-fr' by-2 f 1..,,gw:VV:e:xf:1- Q - -asf-:zg.V.fsf-.:,,ffg,",zzf-cfs-.HV-2' . . 4 -ft -.-if-, 1ff.-:- ' f' 'zffffi ' i A -- 1'-Jw, .- -r,-my ngggkff' L'-HM -1436 pgn-A-' . ' I -'?'g'.'f. 1: Qs.: I' V C X 'vfhin'-'-1 si? -'-.rv '-'5r -'-553' -,f'-f' L-' '-. :"Nk.v.-' 'V' ,Sz - "..'. V '- C - - V V ' . . .- - " 1-, 2 Ugg' ' -I:.':q,b ' - - ' - "'f'7 T.-.1 .-:1,a'r-' ,f-'- "'.'1-'-S: 1 E r'SZ:!t-:.- .iff . 157: "' -L .f:Js- " ' -'v ' QLQW, --1: 'Ili-V----' -' 40--, ' ' 1" ,.' ,v:-6 -' ' -- , - .5 ' I, . , V J . 1719.-gp-QQ, -,I V'-fl, -f- I. V- ::,,-,4-V-- -- - ,V, .V-,' .,, , 3:11,-. . X N'-4f"'V: ,1 xg-.. C, :-9,-:: 1 'nr -' - '---5-. 'SFA ny. , ff, QW. - Q . , ggzxm.-,. 4 3-,-, . --,v ,g,...k , ' V" I?-V---. r". - L- :- ff- -1 -1- -.1 rf, . 'U . . ' .'ff'.wL ' ' 572' "'-' ff - 'V - . - 2 ' :v-'ff U' ' .S . .-.wr .- .--"'-11 fr-'V . f Y ,fi , .- ::3ffPffA e ' Q15 ra .1 VA ' :.f,-:-1-ff-M' . f-wfizy.. 'W V A -2.295 . .A 5 ,g'2PTf-,1-V239 '-1TsQ2'.-'ggifziski ' 'fafii-5'Qif mf, in 'iig-'41.:.sn?W??Pf5'-' 531' -1?i1:::.f" 2 ."fTjV': 9931- "--' . ' 5 '21, .,-'K .cfgqd ,- - +2 1 ' "'a:a-- 2 ,A 4.-,:,j:,:::ig A c- N137 Vg.-35, Czpmwi ,diy - 5,-.531 4.35,-,-.-1,-. -:.,.1 15:11. - :. :4 ryjcz. ' . ' -1,-:f,,j' -: :,-:,,!.v.' , , - ,- ' : v.J-22'-V. 2' -."-gi riff- "iz mx --if? -'V'-'R'-. I - 'f'ffi'- - . V ' "lag" '::':f:,J122,.':2V.-'ifrqgiq' 5:f,!'.Q'w1m-3"ag'?3' -:ze g"f.1':'4V .192-' .. , ..12?Ei?5g?E If '.f.'.::-mr. - 'V , .. . - . 55?-lf'-,Y 'Q:i5E,-A JW'-V' 'S J".-11'-2l2"5h "'.-5513i-63:7 "1-. - ' V-ei-2' -1.1:-F."-:hgh 5,..iV,.:-:'gfI'fzffEi3E:? 'oi:'g?342FQ221 'WE 'J-552 'f'-V21 ,fKfj,+Q3?a?':"" :V.,fZ1'l"'3ff:1,'. n5Q.'3f'i:Z,f15.i"P'1.y:-:23f?CPf''Fi'-" ' ' '-13:5-.fI2f1'? - , 4:-',,'f1-N0 V 'iffig' .- . iii- wig, 1 1, :gi N3 ll - .gl -,Q3.:54.?3i,iE-iiigjriggigg32,341 -aff: -,SJ ,Ag 'A V- V 151.52 :EEQ:j.1-f.,-,- A 5 :.f5jH.,..-253. - 1532215 'K-:Ag-.-55435,-,.q. 4':eg,6,F,f5Qt .. ,I ,E , K n ,E , -vQQ,.tHgfi:- -51? Q l?.Arj4...v ::?Zl2d.- 2 rt4-- f., -44 1-xg., 5:-.v1nEU2f5Jc mp- Q, ,QFD J:-Ii1r. kf.. -4:-1U7'5 if -. , :'1:EH,'N, . X X21 ,- j .gif ml .- :'-- -.4 .A I.,-g,.1---n. "-- Q. " ."T'f.:'r P- . ,, , -JL. L51 . ' "f,-5-VqF"'99', -gp, 314- , :.1. .3 ' ' - 'Sig-X' Zia-12''-:-'.1:fJ::Y2'-ff't'1' '55,-' frflt' - , -- 'is -",i"' 1 K r" : .7 :ff-Wiz:-,f.p"1?. N zfifffgif.-42::V.1-,r,,.i5g3igp:V5' -: 'W' - fu, ,Qdaxsfg11f.:,:,5c:Q5g25,g,4...M.:.L-vnmaflbfixg,.,V. 71 155- 4,13 111,-':yf.1NQ,l'lsiZ'f,.7X 'x . Vg N,-V ,:-', ' "' '-" ' "IM "--fu ' 4,54 'la-,':.' ' , 1, L ':f. -T-'.. Q? i :CN iq , VM., .-152 Aa.,-K. :ann gb. -Vigvlr-sslfu. -' :'j,. ' A' 5' f,:5gg:,,,-5.21.2 -' ,.552ff4'-'fee' 'k:'.f.f:. V .m,,:.' V, EG., 'rf 55256-"' , ,e',..z.'.'!E 45.5-Q. Q42 ' t.-ffl? j:,:.V ,n ru - 5 ,-.lf'f5',. -izifizf y' A-'M' 3 ,, --r":'-'7',- -"1E'513 'K5?f:2f"' I - ..,:-- ,J-A fi- fi. -31 -. N A., -, . ' - . "um ' k5l,.'.-Q'-Mp. fzlfizx f 'f X TT' 355' ik '- ---V 'Q eV--Vu 1 y.51'f-fi' if 9951? 2:lji3'if' 'f 3 I 11.1332 1 -"-zibif' .Srf .:1:1?,1' 1251? ' ails! ,, V555 QE , ::..,' S3 5:-+331 ' I' ,-,Q-:2!,,?: 5 :-1 3E.,f-- ,any A H J:,:E4:,l.,. , irxyg- ,:2. 3. r , ,-1 ET:-9' Z" 'kffffeii ' Q- -FE-11 -- Qiriixgw ' 54- gill .D-:Lf:g,.5,E f. -. -5: .Qg.I,Lg.? ' V- 's 1 - pez - :fs arg' 15 4, . ,Eye ,gil-.-1' Ha. ,7 v - Q? 'ii X5 -N u.-QF . '11 J - -1 1 'TI 91. ff3"I? ,'z-an-."'! , xr ' ,L-'img ' 1 -L' 'Q -521' 4 if -1 '.5.'3E'--.QB - - --4 1 kg--1 5 P , Q 2 f .T-V "4-fc: ,-'-' 'fi " ,:. . S 'fi 'Sr 5-2-'T' ,N -ja ' ' A. . ,.,M. fiiff-.1-4 if--'J ershmg R'f'eS ki I 1-:F .'J-:gl-.V' :EQQEZJF 3'-',5I':i 3. if fix" .' x 'f EI? 1 -. - - . kv:-.y B.-INS, 1-'V . ,. fLi5,.,,' ,,, L .X , .v M:--3 - : 1.5.5-Q:,f:3,x ig' , ,. 1315- J., 'f- , " ,f"5g35.,-93,61 Q, Q-,f 5 ,-f:.. 2.1. ef- 5 'E-':. YE: ..f. 'il r.':- :EQ . H- . 'CL '3 ' ,"' : ' '1rff'! i : ' -,-f-- 1-"g'Q.,Qf - :'?53'.'I fiJ!'.',2-QQ xigzfi-.1'1',--Q65 521:. . -,-f ' L1E'1': ',':J mwgf 'ga' - ' -. Ns V' ,-.'315:,- .Z ,',: ir, :.fr'.W,'5,M-44, T54 -fl, -:.,- N , ,. I- , 5, ,L:,:11.,.-,:,- f-,,-3, " if ': -."if"'.".'75. 'XR' '2 I. f 3,-:.5,V!'.l Y .iv :KA VY' l57.'S,'f'ff'fN :ui . . T113 V :fs:5y!,fi:V1 5 gif -f'f,'V-:- , . .1 . . ,,,:.,.. . 1 , , .gwlifzilfff-.!'-' . ' 'A I ' : --z-'21, -1 , 11' .2 f -1 P' . I Gris W 'Q 5,5 -, ,L.,,::. AQ , :gnu--R. Zig.: .-Ly, 64, -"c .V.'V'4V..'-. -if ?5..fi2E- we. - - 1 vm -if.-,,,, n . , V--14,5 - 3 Q-Qi'--, - - Y, 1- ' .5-125: --,f 1'-f-..s'.fV: V V 1 -W , r - . X Tia-3.1: ' ', 1' 1' ' T. "LJ '-f Q A E','a'g1, .17 Company C fr: Xhv'-21. vs. A + . - .iiilff'132:si'?'A9'E?3isigg,9P,nw-:" g'?"'fmv::H,-V.----rw, ...---:-X . , MN if '1-Vf'-iikii 'f' ,,-ritz, , aff,-3 '1:gg,,iqieg3,v,,y,-VU.-:m.,:rga, ,g4QEf.,4,u,,,.-M-,,a , .Q',g,:14f,ggpg51?x MWYEJW J.g,,N,Q tgp. 4.5,,.:.5,CA -f ' , V. -'---N.-'41-:' . K . - . 1-9. 4?-' ,z sr-.v .-.x2i:122f:1'f wr . 1,1'.'f- ' V A r .V -., .. ' - . A 1- . , 4,-1,-V-Vgfqfifgiaj 'egg.8-':i',fQg.1 V. -' ...,.1L-as-5'i'.-,ma-LE:-zfg.--.1241W, ,.:f:,Q,a21y' , 251--51,5431-W5 111 ' NQ"'i.'HP'Z!11',1':3-v-v-.--H-.. .Vw-gzaffvsfrsqff '--gr A: ' 1 - U 5,55-if J L-,L ,zvf-YV.,-53. V. 1"...fgf55:1' -- :i'E::fg'g'-IW":'fi-1-E"TLS' ,E-51'sg:g3g?:5-.-F mm. ,.,, I- ' ' .23?.r5', Eraiii " 4:,,,,E N -3.41.1 I--x::.5g-,U , .1 I . V -,f N- -,- ,: yi,- . - V1 1 V1. .MAVQXN -4- .- .-,f,-W - V V .WV ,,.V. .-gif. -- . . v-.ex-1 , . -Lrg V-ur. . - --2---1.1 ---. I' V 'ff-, ff -. . -- .re -... -- - 2 ,- .' - , 5 .,.:V:V-'- - .-41524 Im,-' ,, -1-ai-', .fi - .. f,.-r"- "Q,-4-af-.1-.a1'.. ..r':' '1'1'- ', 1:1 PW' 1" , - - :.:,,.- 7:1-11 - - . 34:-.'1,e5,- 1, f - - -- V'-':--1-:rf-2. "-'22,-J V- .' 1. '- 1 V . 51, ,f.-.,,,V. 43.5 .. . A. ,,1. ,. fl.,--..'-, . , .,,. 59 ,wx-rg' , .,,s.,V .A x , L-,f,-,.., ,N -.X P.. X, , ,:- . . . . fray., -,., . . , - Q. ,, K ' ,fS.:-1- -1' 'H vw. yd ..f,:g-1-- V' ,' '-F"'Zt' .y" , -1" - " .J-1' . 4i':.'-1"7 -5- .1 '. ' -51' ui., f , V -V-1-K1 'pa . 'S' ?.1.,afi?: ,J-,-2. . , ' 1-.-:A-: -:- 5-f':-ffg:f9':-.,,.,- A . ' . - :nw A -- sfws- q --.W ---,ll - Vx-?5'f.f X .1 .H5 .eilifm-V 4 -:V - A - ..f,,-. V ,V M :I .. .- Q? EV.-Ex--. , V '-f- wp .?...-.---ff.-,- -f '. -..-'::-'.,-.QB-,A-A . . fffflff 7 "',,f"fZ--25.1.54 ,, ',-if.-i:f?:5"f4',,..-,121?:1,tf-T '.113-'a?64Yf',2f'11i'f,-Sf'ff' 1,5325 g'.'-'2A1r"f d?fi,?'-153' ,Q-171 5 f2"ff"5- 1 fiaiiik ' Vifgfiq "- 'IV .' -...IF A' "ff: I ' ' " R,-,-. Gig?,--fr4,4LM:.Bli.1-il: -3-63:5-, ' ':,-:'.A!,-,Tx .-:cq::,:'-. 11:1 sv- If -iz , ., A ?':.:g:,.:, V. - .i -.2654 '.GA.,Vg::..,'4l,,V- . K.-XT I 't,,lf5v?.:'?. ,zaqwvx .-E-:J uv - 1: ' .' if -' -' ' X V 'J' . -I,,'f2- -, .ix ,efz.',1 V'A- 5'w..f, .' f- ,1 " v-'. , , j,tf-- ,Vg 1, . -- ' -' '- , Y, ,im ' . 1- -5 , ' , ' '--- -. , "-,-- 2- .- N , iff, . V ' ,.-'-A--1 ' Tj- 'I '-bk gif-If-,',1',.LJ1-"',-ff-.f" .:,-jf-. JY- ,V - ,V ' 'V '-'--fx '. . ., j- - 1- 1 ,Luffy '- . 5, ':..-51 V,,g:' . M - "1 '-,6'5:r21' X-. f... 25+-19.5, N, . . re ,, . gy . . . 71 . . J . . , - - . grpii -1- Sw . , . , 'rf 2:11 V' :Ss " V .A-Vw, mf. '. wifi' ,f':.- 'I :Q-,fin-f"VQ.Q'24fF?f.-' 'v ' 1 ' V'a,:'4.- 'fgic i'Y1H"5'7x:fC1gf',f'+:-. ff-5: 'Ai-new--+-ui: 35- . E x A - .- - , Si, ln., I . I, :eu-S., 'C5.zi.,g7f,.,f V .9-,-.3-EE. .I b xg- K .il .551 G, ,-.Q E -.., ,nl .. ' :at -QQ.-,fi . V -13? - . " :V' -j i' 4:-. - .-hs: - ., -7' '. Q mf' -fi Jig: , ' - . " Hg.,-' ' ,L 1 -I.. ',2,qf.- ., .' , -,5 Q' ' '-, -I' .-Qi.,-:5 1 Y- ' ,W ,-5595, :kj nga- -. '.Rvgg,f9f pg., Q ' 'V.,,v.5-J' 'QVI 5222 slain' K, .:g'::5. ., 2- Rl-j ' 'J .f 5 I -fly,-' Q, --uf ' Lrg. V . nz' yd , f5,,,,,g1, , -,gm -1-'s. ff, R N, , , 1 - ' ,-,s.. - Jimi' Y .r Q. 2 Jawa?-41'!f1 '- ' ' -- '2'wi5.," V '-4' "S" . x ' f'3A1"f.'j:' gg: :.q: f " 3? 'H 'K X' 1' . . 1. ""'--. , . - - , . ,ja- 5 -.-,, .q""j-'M , ..', - m,,,...x.:.-.. , .. 'D ,, -OWL: . -12312 A ,-lx -7 fl: 1-.Q-nl 1 , :.'L..:,x '.- A vfff: lf- ' '. --.----R' 111:-ft " .p- .-':- -:ff-L'-'. 55,1-f E' s'1,:f.-e:y.-.'- ,, " .D - , ' i'1'.j,1"i: 'f ' j:,a.:w..:Lef5F' , .gli'11---Agy-a..,f.,,ig31'1..j??J6fQ, ,gT',-12544, .mf :SQA "" " '- 1" ' '- m.i.-7f?:q,,Q- "I".i-'Biff-n' 'Z-'ff'2f-31+b."azsih.f.3"' '1'fifil'4, ,,:j2f:aQy'I?l'5' .'tbf22-:!f5'3P3f1" Q, 4' Q-5f'H"ix-gffibffj-fR25QJ'?. '5f,-l-Pf:?". GW Rik' 'E 1' . . - '. 1+ 'r--.L Q."-'..,453'-f' ' . .. 111- ..- '- '--ffw: .. f - --rf----f ' 'I I' --Jew-f--ef-.-f-.o Q w -. -2-Q-.fa-s.. --1 QAM-J' - A . ' qu- , L 1 .:,e,,, " -, 5, H -Gaqf, ---- --yu-X:-,'.-.3 - 4 -: -"V g -A 1-:.g.5-,mg-.-Ag:L':, N: 4... '--'---N , , - .1-'.'3'?"'-.Li "Eli 1115235995 F-EXMFJ'iflziw'--1-5154-55 5" 11375-'1r.n:.:-1.9'a1' ' ' ' L-if 2'.'515T'4-' e IQ, - M-IE" I pi? 'f' 'is ,.,.,. -. E-i,125f,':'-Rig-1:1 '-1-if ..:xg.v-'-' ,,..-'frjfffbf-2'L':f,, - ,- .-ISE '2'i1-' z1-.--:5x's-- -' "x"'TTI-Q:-ff ' LQ?-if. ,a253f.ga-5'::-2:52-4:1231 ,IZ . '-Iflbqf. . ff ggzffgfl-YQ-L-4.1. 59 915: "fig-.-'Ff '11 -'fA.'- Mia,-1...H-1 N ws' ' .1 -,- -::.-- -. . - '11--1-' .s N.-5 f.,::."-- 54 - .. -- . if-: . ' 1 ' " . -1 -1---- . . 4533-415-.Pi" - -iff' ' E-5-'x-Ffiwffffa ,za 'U fibi-ff'.7:f:.?Hff1rff:-'fgkeaffifY' h' .gffifs .-I.-:il-'.-5 ?X7p ,,Q'f,'5'.fjjff"1-be' iz- --.r-5, -'.-1: 1. - .-1-.-px. , HF!!-if, - " . . X 1-3-'-'11 .:2:-' .viii ' .-'-.:.'-g"--I-..- --. -PQ:-' .' ' .' ' ',..I'v'fi5.i113 -1' .- '. " "" f S ' .115 j.-:- -- -:1:'I--2 "" 'F- .' 521' -'L -11 ' .g9"IE"'vx4i?-x',zQI'5':'2 '.'.' -' 1 3.1-r.-.1-'-V N "?"5i4'??l?'-"- -' 'tgfl' 6 .f1'- . '-T53-2'-4'fl'-9.1: "'.-813525 .:5-S "f-'Lf-1" " "'f'l':'-1.53 217-5:?Q3 ' --f"3?:- 'QA 'f"W .4-I'i?:fi6 ' . 150. I ,- -'qv' 1-.PL-. X? -. 41:5 -' ,,.f. pvxx -7- .' -r - - f .. . .-..-..:-ig-3-'fp '15--.z1u'5,.5g.'i.1,-Q,-Zfga 413g-'tgh-522555 ' af. ,-:L-,-5,-, . ' Mp --5 -,, .Q :.. f,- --"1--,-: 'W-yg.:- -. - " , -A..-77. , , .-d-a..y-- D. g- 'X J'-".1 - '15 ,l,'.f:-.-. ', ' , - ,swf ' ' -'T-L - 'IZ'-15 :L 1-.L-fi1:'E21!f3: A2155 31:1 'Wifi -.x-f' ,- xg-1211, V .gE-3. "L::::ifv. N' -1 ' -" gl iijcz. - -. ":--53"-f-'Q-. -ff: LZ-':-11' , 'f-'gre .. . ' ' ' , 'SL F,- - "-. -A N-7 . f . --.-- .' AJ'-P -3' ': "'1'fQi'?:-I 15-:Bf"?'21 "-' -""': 'A .' ST " --1-:" 11.4-1-5 -:- ' 'L'-Q." -.-.'-'.', . 'rm' . ' 1 '. --1.-.. .. ' vq- :--1-' QA. . '. A I . - gi. g:i'QwV5f.':311.-4'f' "'..11- 'ah'--..j'-:-ai-2313-:Q 'Z3g'f5f' - :.'4ES3-1S'5g-'iff'-' :"'11f, ,225-2ff5Z2"55Q21.:27'?-?,S 4E3'?5ykl'g'.2f:.2gf:'-. .A -f.'3fE1?f ' 5-f.f,',-:-'-Q: . 3 T I ' 'rl 'H ...-- iii! ' 1 - ' .1-7'--': 152'-71: "EF-34:-'.'-.-" . -'tarp -614-'? 'Q " -1:-1:-.fi-'N - . -. L., -:1 V .. I ': !:.' 4'-'J -'.,-9 A 'v - Jug... N. ,-11' -n-.-..1.. -354 ,,',..,. -.guy-.A - V... , lA.f.f.- --.. - - - ,-1 , . .3 X4-1? . - 1 .M '., . X . ' - . '---. , . . , .G-:T FE - ,.:-g 1 --'-' ' -.'1- :..f. ' 11- '- -, '--REA. , -"4-:fl-if - . "1-Iva? - . -11' R"--, '. 1. . :I J ' ' .. .37'.f,.'Qf- -.5.,.9' ,- "ww , " ' , -:NE'!?111,:fJdZ'72wAIQ"flm'1:f'4f'-11ff1v5I'5'f'fj ,:'-I-E-,. Ti H H'-jf -Surg A "N-s x tb A if-A ill? V5---.7.,5 iv H- H ' V " ' A x 'dv-51' WL- "'.-ff--C0?lQ:!i'2' .V -j.32:i.f,-, '--.pp iqglf-Q"-gJ?fs4 iii' ' f - - - Q-H ,yy 1 .A ig-2 v gg. . n " ' " ' ' ' ugq.,-jg 1- '- f ' ff f.1'e'-Q-Lea, .f ' "I: - -...Le 1 ',"-rv-:W-Y.-.,. ,. x ' N "-., , :tg '15, --Eg, ':, .13 .ij 'i gis X . ' ' - '.4...s-fs ze .z'ff'f? ., ' .. '-if H - " v-f'f1-- --. 27: 11: 1" 5 -... .. w - 4.-' 'ff' -1---MW . 1- -f .., 5 E--5.11 f .- fy 4- -11 .. ' Q -.-- . 'H - wg, ,X , . ': ':--- . -.- - ll s -M 2 .,---+--'E-:3-'.-I-"3-13:12 I .. '- R..-. '1 2 'I' UA -W ' iEiiZ'?:2f?1 f Tie-.35--:f34izf1?.f?E'2'ii?'i "G '- . - 5 H Ts- 2 ' . -.., -v. iniif g., .. - "'1 ,, - " Q-,gl -4 'iff "Q T'-Sf' 'Q ,. ,- bf"-'-f,9aig.4, 4,544-. --9-ggi, fr .2 ,211 .9 . ., , ' an-1. - - -:Q '-"si-..:., a -f 1 1 ' 1 ' P- 1wf2'w- W- Q " 'QTl5"'5.-' Eimgipw-,"Ef1f" 152- ' w nut'-efwmer -' . 2 -- ' 1: '- -' 41 'ff -- -5 " - ' ff- 5 . P -"- ' ... .. ' wif' . ' - 5 - -I - f. .. 1 r. w.:.'f.z. ,xy -. 1 'wg -.1 .1.g: fu- -1 .., wg- M2 u -. if . -Q , Q-'ru' '- f ' ., - 'N' -,-. , ., -ff: -. x.. f . ' . '- f ' H - .1 ' -- EU- . - el- .. . T' ' -'-"" 121' Mei . L- ' 'f . -L A' '. :J " f '- 'Q "?72Q'n: '1'-'fwf' ' '-.J5"1:Q,":"'.,1 iff'-Z1 ' 'ZW ful: f-5 wi: "" It-'Z2'!' . .- "Q 1'-.Ir -'1' - .-'..3'Q . j -3-f-4533 1 V 2 . I. 1 . ig . .A .. is .giww , .T y i- -I E .- ...H 3 L5 -,Ai-. . jp. A - . 5,2 NE' if .K N "T fi--1? Y - 5 2 2 1 ' in . ff f-1,-E?" - 'L -, :fy 7-A 2 V21 ' " 25,2 NL, "1:g.i,gQ'.'jr:' f" pig. Q 'f.'4"- ..'q1,2'x- ,:. ' ig' 125--,tiffi -5 - H -: Q5 A-,aijw H- "-5'-rg ,L-3 , 'rg' 1? ' .., . di 1 1,-..1f Q 3 . '- H 'axe ALF, -3-.j-, --4561:-, pr, , -A :pg 415' -,-,g:?g:5f..j'f: s-,p-,3-55--'giggq ss.1::' , ff 5 ..-W:-" ---'5-K 4 ' ' ' '. , I: ' ,. '37,-,:j. ..,.- -.-,1-.1,g--:,a4,f,,g- 1. -...Q .V . .-V .- ' ,-- . - - ' Al- , 42.35113 .gf - -pf., 1 K - I , 2 ,111-Aw., I3-v I -, ,-rg..-,,g,,, - X-,154 W -..v A A , I 3 -- vt... - yin - 1. ,le-gg, -if " N.. A ,.r , -jg" --:.'. 22? 3' gf-fp" ' . .. i f -' ' HE ,'3.,,5,-.,.:gAg 2 . " ' 5-1-7 wh.. ' 2 ' Q-3-,.,gw. X ' -Ii. , ,."x: 5 WX' 'E ig' 1 ' ,l gfff--4.-, T.-xiii - ' .' I ,V K , , xl . .. if-A, ,, KAVV V LA-k , ,,,.,.. . L, V-.V-,,M-W IJ- 5' -L. - . - ...M-.pil .mf---.,. ' .5 3. V v,, ' - - f ,L - 5 , -.41 1 ,, .. , . - 'FEW'-" - 1 4 ' ' . K' "2 -. 4 nr- -.. 1 . . 1 iffiaf 4 Li 2-Af fi, 2 I " 1 ' .- mx w 1, : , ,f i VV., - . . 1..3-,ihztgg li ,a ? -5. is H5 ,-,, f....,...i, , .gig ji, I Z .53 at V. .Q ' is-55.1.7 ,-.3 'f -4' -1- -' , '. 1 j 1 w '11-,.f-.Q-.Zig-5--yy.. .. , va, 12,--W-,fjm -Q.. ,. 51 Y Q - .- 9 ' ,M -J " '--E.xygg" .' - - , ., . " . .r. .' rl ' :::.v: -'.-1. , .- I - V ' -. , -. f-'C W ,,-. 1' -N f. -' K 1 uf ' " 1 '. .1 :1f12'-x ' .. 44. , . 1 , . ' - - 5- , ' " . - .. if . 'ilf Lf7'-'pf 'W - 1 gg "W F - ' f cm,-w---:,:-:f',..'f ,- -- . . ,, . - 5 Q3-,ig ."i'w.,jx 3: . .:,5,i.ir,- .-,-93.1-,.D ..-Q... ,f ' ' ' V. h M ,Y I ' . 2' 'jf'g?4-g,:4,,4 Q I I g ,gg .3 - -'gf-n '15 13, L W S. if -.54:fh. ', AMW' A Q' F., -, -' - .N 1 Q in H"-fig ja Y?-' -"4 1 .-Er' 4 'S ' '- -59: --: .af-1 . li 1, . - '.: if :Sl 54' J-'.A,'1 12 S, '-"A xc " 'f' -fav . . A ' E3 -'ia :IA ::i.-u4J14,.gg,:' y If' V X . -V .Q Q, .L -. Q, . M-5 - . -K lx-21. 5,3 ...fig- zv--.zj-,:.' Lge? -1 .- 3 - - C " --Jfv-2-zzeaf., - ,- f. . , ,, L, 5- .-2.1. ' .5-141: 9' in OIT! . . 3 - .5 1 ?C'-9 V?21"' ' ' H-In fz- .- PNY I A1 -f.?fFf.-aw . J- fffir-2-1 ng --L-f- 1 M 1 H Q-2. mfg.-., 'Si-:f ' - . '.-'-1. x- Q . . -'- -'f55"'b' :Q T ' .. 'f.,.".- H ' ,.5::. 5-.-.:r. - 2 -. ', .215 gh 25.5-5.1-:.'Q, -SX '39, y - J - .3 -.1 . ',',Jg..,f'k-.1-M - .N-. 1971? .--" ,Q-1' ji." :'f' gif. 'f.':, ".f".L' ,f 1 'EI-'IA --S. 'i'- :.': -'f ', -.J w "..z'-:'K-:' .1.,- -. .r--,- . I -L- ' 'H ' X :-:5':g':-'-'- ' 15-:fy f.'ff.,k,'p A 'gg-3-,'If.:Q5,34:,3, air- -,Aj ,411-' -1. -. -4,5 iii, 5 5-iff'-3 -:'79f'1'34 fs-- i3" YM' '-1-L lt-'-'c .sg '--21, '.':-.'-'-Tr. .mm '- .- N -.- A.-gi-2, '55-9 21- 'ifik :Z 1: I .'-'I-X S in .1 1 2--4--'fp .R .- ...- -V... , .ir-2 -w . .-ff, .'.,xl f-. ..,, ..i25f'.1.f.lf?l' f I ... . i .39-..'.,',-:cl I' L-.- .. 4, ' . ,Eff '..'.',e..I::1 fig' . "c ,,...r,- ' .--2f'.'41'lf-gf-1'-1' ..:,--.1 - ' v Elk? ,-7" ff ' N ...I A-:-,,, .- 5,341 - A . -.,.- . ,L Q K ' - '- - 'Ha . C - -1-.vvvfii ' H' ,, ,rpg-,-...... - .-. -,1 - A x V 7. -.5 nf'-:---',.'..---4111-Q--,..,,-.. , Umpany A r 1 ' 1.---: .. --'-.w ':12::n,.gg9'..w-"- "'f"'-n, ..-- - "B ' x . '. ft- ...,Q,., .-.Mk :MMI - ,,r':fy:-,EN -1,---TX ,,.. : f:. Wy,-. ., - '-1-1 .fa--zz .,,-,- :f'w.w.f-.-z-:3K5.-1,-.- . ':c515:qg,qffRa,: .,. . -.--. -. - ' :::a--v..:2f....-'-. '.-fT::- -1-:R A- qX.'S'15 's.-eqQ,.'- rw '.A-f-a-21,3151-JF' fx-v.-.-Abu, ,-. f.- 'U-'la ' - - ',I-.532-3'Qj:j1:4if1,-2-Z- I 'i!r5S5'9," - Uffl-Q .,.1r 5' I .1-pjgfgd'-' " i:53:'.7,3,Efgt,f--""v,, 4 .-K'u,,?7u?4-1-:-X ' 'iq-lyk. " '-155255: l' '..5Sif2E,,P - ,:J-f::?,f""-.--'i.t'ff' "Q ' -3H3k,1-1fF'I-11.-223-12'fI'fli'.".'-I":- 55, :f,',f2,W55? -. Y 3., ' 1by?Qg4f.,ygJ.m,,-,,!EC30:,. r g"5.u " ,. - . ,,,,g. .M . . , - , -:,-A.. 1' . .,.',b-,.-.4-.-gy., .,-.- 55 ,.y. I -5.5. -. -HT.:-I,-5 fi. ,, , X --"'--it..-1' -if ,---:5:f39':fe--'.55+'l..- .-2-riiidf' ..-ff-.1 - .,ff-:1.r?"e?f'-111'---"-22 ,.s1'3-29555-1 3 .. . 1- -.fn 'Y'-e-.ff-:'7 . ff ' - - -.f:1:':' 'uw .S.:T1'Z411" : .. ' 'giaiw' . .- C -I-'r':f" ff xq+iwff:::g',:----Y-... . . ,,.- ' 'VY-" - X - u. . 4' ' ,,-' , -I-1.1-HV - ' --'gr 'Ain' . ' .iq-Q-Z. ' 41' .3-f . 151-7" Q .tw 1' --.'. ' . . A--. -:- ' - - ve!-,v , . .:.f"Ql '1,f7":.-Q-2 Eg. 52 " ., ""--- . "'--1.:r1'.'!g'-5 -'-'---f?7'f.'.'5'3?Atx.K - ' ,J 555- jL-1-HV Axxks -g:,,z-.25-If",-' .f.'qI,3fg-ax3:19-3l,L1Qgf?',,,3.. 1.-529 4,335-Q:-,l.:.'-:'.6'-31 ,g.:'jg',,:,- air- Q - ,:g.5,,.: ' ' . 5 .ftg3L2.qj,yfq 'Q-.g:'.g,-g 1:.:'1w,1Q?..1-g.7...,'f---1,3 ,fzm 'fqggggir -- -.-.1 1 72. .vu -,,-1.',.' :.r-.A -.-J,-5, .3-L-Q.:-:-' -, - - .1135-.:.-,.:. .1 .-',',-'g' ,fp ,:- gf.: ,7':, - ,:f.,,.., .J . iqf. N. - -1 ., ,' 19,3 3-' 3.1 Grp- .4 , ' . ...fini ' - M 1 4 ,- , ,. X --. -. ., ,fx U gyw f- -.-2-,-:-. -,.fgfw.-,gf .' ,- 5,1 .-- -wr.. 1 -- - ' ..' -N .1 -- . -...- -.45 mr..-.--1.-.A . . -..... :xx --'mn -- -- L - -- -- .. -. . fp:-, 7, ,.- ,J V ,-N I ,.,,,L,-. ,TH ,,3x3,: .,,:,.-1:5 .::,.,.. , ,.c,-,W---. ,..., l -. 41. ,gf-.fr uv. . gn- . :I -. J.,..,3,-:.- -.f,x,:, 1-1 - .-,,5 ..:, 5 ig., :-11-.'-.-4, - , -.--. ,-'7T,u-L- . , ..fZ. E151 0, .:'.,Q"xr,gZ1if.xJ'y,I-AALLJJZLJY:"QQ7f.:.1'3-' -.531-'Q ?v1'f-,'.:,f6-J- :lv-3-.g' 'Liv' I.-1" -Ji-w 5:3153-in I . . "Ugg 2119- WL 5213-:::-f2J42i:-1.:'...-, yi 1.,', -1- 5.1-Tf?!f5x:6, - ' '--1: f . .. -. ww. - " n J,21- f f - ' '. v'1:'4'-- . ey ' "-nf.-rr ' -, 1: . ' -: '-.-M,':".-1f"-1,- -. T '-3-'X -. ' 1 .' ""'N",y1?ff'- '- yiisii' '. --,-' .' .2-.-'EWS - .2?.z,,-', - ff:-1:'5' ""' 'V'-1', 'vig ,5'1W.w.. jlqf ' ,- ,fe -' ,haf :Q :a'.13- .gf:-..,gpf'1-g-""-Q.13f3-:f,f- ,--3 - . Y .44 .2-4.-,T - . 'Q -3,:.- "T:--. 45455. -5, gin! .55 I, . ' - ,yr ' --1 'www' -J. - ...'1.-.,,Y-avi, rn ss-f. : :-,g ':.,5g-,-.-wflqi, '. 15,41 -- .fan X " - -,y--L -x ' . ifmnff y .,-- - ,'.'-Qffl :ff .H-FJ' - fy?-i".1 Q- 'H ':E?2v',,,.A'.1- if-'. ,"6"',fZ:. '.!:7'., ' 1 1 .'- -I "-jL'1 1' xg' . 1 - I---.-'el' fe -.1111 S--1. ':- as -.. ' F ww fra-. ' -- fs af- H. 1:1-'..:.----., .A x X . 1 . ii' QAM- . , , "'- . -. 'am . . .. 11-.nv ' ,-,qv - . ' ' '-f:':f-'1f'53, ' '--'.'- 1 v . .. .1-.' ' " .,, .-"' ' 1-1.- '- 145:52 .- , - .1- 5.51' - x ' J. " ' ...bw - - . xg35a5r"1--.- -Q L.-12' .:1f.. .' ' " rr?-, . , in ' 'GIF tx. :. . ,f'!" ,,.,.x:'g.' """f3f. . 4 1. .14 '-. ' rf "'t-S. 1 ., --1 .. , - A,--11-A,.g'-',--.:." . .. , :f . I 'L 7 ,. ...,.,A..4' 2. N...-.212 '. ' '. ,f2:..... -- : 1-g.,-.-av M ' . . - g X ---.af :snr A4-' iw... '- - 1- "' --'gg 5:'5'.r-'x E X P . , , -- ,-.fgmff--:N 751,-1 5.-N." fir- i :,:N fp , , - 5-.55 -,gsy -qi. '-:lf 'r l'L"'1-. -'sf-Ni. 129'-' r 'EDIT'-3 .115 -::,g,-5... 4. 4 g -winner . ggi? '. 1? ' ,' L: 'griti 'L' 'UQ Juflq. ----- . -P.'P"1Q"Z z -, ".1'-as-j ' 4 , ., -ngL'...9. . - ' .' -2 -1 -5.9 .' f--4, -l . . . "?f' ,--N I ,-gf?-9-veil' I I fiixfgb ' ' ,..-1I.1,fn . , I -: ,zgju-:L ju- ' ne-4.4-Je -,,, 5.:-:aff , . ,- ef 1,5-: .--"- 7,fn.,..,i,-'?'1'--fl-i?'C-',gQ5 1.2. : . -4- i -, ,Nl -H , 'f. FW ' 'fb' AQ' .- 933 ' M '-3 1 -.23 gin? Q .A 1- n-'ivnig -T71 ' --',' .IL I 3 -g:"':f '- Tn, gl -fig'-'fr A-31112 ' 1 P12525 if x if:-' u-9-.': " - ?.'g, 'ai' gr- .-'N ?', .f -14:6 9' ,JH-' . 1.-24--' '- ' 1'. f 'I ' .s .. ' Qin? : , .F:.i:, "3-WP. . +1 2,5-1. R "-2: f3:-..- .ug .,:g.2"-,Q-15: M -.'.,.' ,'::-'tr I : F-.2-3 1 .-- 1 - -' - Company D -X S.?.gt:q-jg, ff .:A'."' "75'2'-A' V T-JL-.-1. -L1-, 1'-. " .mf-VIS' X 555-TQTX 'Eff 1 'R 3, 4 3 : --xi' -74 Q '5": . .V - ' ' 'il'-:1Q,.-is' ' - . .fr , -5 ,. K--.ua w B: - 1... ,...4-:sr . '3 345, RQ. -1. 251 , 'xi-3,5 . ::, 'fa-3. if '. A :Q fa. .1 fin:-' -' -'ZZ'-2 E--fs -L 'r-'L. 3'-'aff-13. 1 .1 . ,-4:-':."'::, 11333 4 vie-.2-f ' I..-'STS'-'-f'1 '- f ' gf., ., :sw-:.-.:':.'-3:-:Q iff, fb.. V Q '-5.3.3 -- .59-J". V .--,-pfawg-.N 'isgggf ':.--'f5'f- ,625 A-FQ h 5?-1-E vi .-4,3-xr. ...D -v .:5,xxA,..,, ns, . -"-1 411'--1 37. 1'-'GZ' N"- ."i3: i-C"5- H552-. ' ey- ': '."l."'- :':h 1' .v 'fp--1? :., -,.--r- -,-. 'L : f- ' 2 a ' .1541 'F 57.-'f-:Q-ff' is 55:1 'vi I, v,..:A, -waz.. 1 .,,'.-Pg E:-qx qw -555,31 3151! .fi?2j3F'g 5 ,fy , . fi.. QA:- 1I'f'i-1 . - S 2. , 'I' ?"5- -' ,'.- - K 3 Eff, ' .'?: . Ya" ': inf.-:,'1:-4.1. .5015 .-ex. 9:1 1"i" .' 1151-'s,' :ij 5 Af,1'.l'5:3. -555. - - LAI ,. -A ...-v as. -1f:-5221 . 'ff ' ai-.1-.N,ffpw,'---' 'f - -. . 3','gP.l? ,4.3., 3 .-. ug ', W-, , ,,. . . .g 5xx::Q'5. El- 1 X H - . . - , --Q 1" 'nv' ..-. Mx"-' n. xr,-lX,:',r4'X '-'-- ' A.. -Ly .. ,.-J.. MPL - -.- .ya 'cf-4. v 'L .fb -ffgj,-3 -r ' - .-'--53.1. ' NR.-:--, '.ffA C M sri .1 .- ' 5315.7 "A lid..-Vi" : ompany -rv:-xv.5w,sK- 4- -"fx KE? . 45332 'gf' ' NM-'1.-Q' . - -, ,,rji'.v ,...-.:!g'Ef'11-L.-geL'-Eff,-L. R-:A xx V- N.-1 2-'I' "- 'V .-zz-:N -1 r--s-,,,,. -1'f . - -.-li-'.-A3.'c- - - vw- wr- . - ,--':",Z"1':V'-"f---- ..:1ff!:1If'- .- 1 'QQ " -- E .Zifg-.g' .' . ....., ,, .. ., ,,.,.--:wx .,. 1'-"""m ' ' Straw ffalgff-WWE:fri-i'eQ1.5IAf'EQ5hitf 1 'Q:i.L'.2 '.:-up-iff'f-'-'-fPfP7.'-'- -. F1 -- iffb '.--Eff' . -:V q-E'9?.--'TZ'-5.I'5!--11-:--M -- ' . v' " ' - '.x3'34'1f'fEF3' I' U :-EJ' x"'t1-'sp .uri-..1 2' i3E7f25"I4' . - - ' 1. T1 ' ' fr- -E - '- -15:73 '-:. 7'P " " - . -'-1 'FXFYP' -nw-Q.. '- ': ., , . .. . , . . . . N 4 x ...-. . .Xin . X .-, . . 4.. . . oh. . . . . 1 . . -X 'I...a-affi-T'P2i-Ziff'-Q.., Q.. G. g - -- Jia., '- +2411-ii: .5 'ggj ,,-:yjf-L, . S - 'ff-l'gP-:ff i ' . '- I'-'I fi' mf' H -yEiiTi2:15.f.xa'- iff" f .:25:53e1'F'f."f:-2171751l'5-'if :il-2ff1Eh7' ,.'?"--19P?"":' Q... 5'9" . -. .EZ-J:--I film" 3- -V-'31f"f2 fi. cg,??1:4'1'w3f-9g3"'?i15I' ""'- ' Y. -I Q . 3 -1.5.-' :' ,. .14 1 ' .- - I- , . -,.- -- .-ng. .5 --Q 1:-1--n , . 1 A . -X - ----. U . - -.i --:- -f . -.,-'.1A:':. -g -.- , , - - 1.1-1 I. .- . ,- .,: h, . -' .T.,4:z,3:,:.:,-, 5!:Xxu,Q.--,gf . f.-,afx-.v..'.:'.L. in I.: -l.'.::4:. H .:. .I N ,. .fl Lf. 31? my 1, 'Q '9,fQ:.g,:,.l Q.,-Zbyek. I, vifglq: L'::4p,. ML.l,I-.'.,,...,,'x.. M 6.1.1 ,5"f4-ing' 5 :swf .. : .N - ,.-z51-- 13-:::g:3:: . -, , 13 . j 'rg 51' ' .-.:5:1-, .- - 5 rr. .5-.gg-'."x.y . 1-5 4i'f-" 1' "- -.V .wa - K:.1f3:.-I, - , ug - ' ' ' .f. 1- '. - N - ,"'w4 J. . fx'-I-Q'4:3'. . ,.- ,g?:g,,gvfa,T-- q'.-- 'i.gg,'.,:.- : 513'-' .mr fy: ..5..,.'f 'J' 1 , . . 'Qgf-if --73,--- , -'M ",e'-E2i:g,Hf-.'.- . 'ij-.,5?p...Q--.ji .- -' 'Q' - ' ' ' -- ,-, " ?Y:XI'.L1f:.13"' -:H--Fx.-AEST' -5317.151 'Z-iii-1 I -ffl' "4:1'l'Vr:57f""3" -' ""'fYFfiia1 .- i?- - -P. !:"il!1.'4 . 'Lf '-2-557 'ln-'if 'f"-NF .""5"'f-5- N'-Zu ' 5"Ff"5---iii . .' ,,m.,q,,' Mi' ' E-5-3,-'..f.-f'.:?-T1 45? 4 yy 'pb ., . . '- Q. .- SC- '?'Y?5"A -- ' Qsgc, ' -. 4- '5 . Vi," 4,1-' le " ,H 'gi-Tfiiri ' ..L111l'7fSy'2'1' ' -'Q-'gf '1:5I',I" Hg." , N' 3'-7 eff, .'." L 11541. - ff?--1..f5. .-7 1 ' A,-'C 2' 9 " 1? ipfff ' -151 ,'5:, T' 5' X-I i :"7"if'., ' ' -'A ,, .- - . xn14F'.-C-f:TH s-:'af:v3ff- -7 - . '-: - .- : Kar- .Z ' .93 -.Af P:--H-P 3:1 '.f- .w:g'-.,- - ' 4 JV '- 1:-. -. - .-7' 11. -:-'1- 1 4-X L' XA'-338 . -'UK' . -Ez' 1 .--x. - H4 df-'5 ' ,'-' . '-, - 1- rw - 'f r---'.,1f'- -'Y -ff:-, 4 - -Q 14- M I ' .:--, -' .:-Y?-. N . -' xl, 1-1 -' g .5gg'-- - ,..g5' .' -- -'-.5 - 1' pw UTY."-'f - .Hn I -f g , - ::,-'. ' , , .. -' ': ' Y5-E 'I l 'QfwfF'fi'f -'-'-'5"' - '-"5'-,swf '--ff ' . 1: f'.z'- - "MQ :Q-Ee. 'Lk-4-f - s. '- 1 'Q-..- ' - -f '- ' A . .11 "'.' "" . Z' " 5 ' 'ff' ff- af. -" -' " ' 1 1, , , ----9' ,. ' ,.-L95 L. .-4455, -.4 11- '--" .I ,Q .. - bm, 1'---. . . , . N :AAI ' ' - :g 5 .M Q , 1 . ,- - -.,,.,......... ., - : 4 " . -:F': 1' '- .'-, 1" A . ' ,,..., ,'!54?'1.' 57,q ,.,,,, ' .4 4 4, 4 .1215 :f 'L' ' -, Yeew-EL.. 1 51 llffj.-Q'-'f'iV 25 Y 'Q' fa' i.-:,,,,- -.5-f" ,-:'Q5.-33,fff.jl .51,' if' fl 7- 3-2251 f:?1:'I f'ii... 1.Yff.5f,f. ,:j.g. 'iffyg-' -1. ff -' - ' '-' - '- 'if' ' 4' 1 'f " '11, ""'--.Q-Lv" 54 g.fr:E2-15, -121 '.'p'j?1Ni52E1 ' 4 ' .1 .J- . '-Lien.. .'Q::-5:4 ' - . LM, t NK h Q H 7 ps -.-'.5,g5k,a I 'ww 1-...,,1:,r.-.,ie.1.,.L,- .SEQ L.i,.n.v3',...:'..-':.f vx3:E:5Tg:y.', 3 fi..315g...:33::r4,,,j-14-1 5-kg' a. 1-.I.:,11::-is Us wa, ,-.L il- . fi'-'I ' ' . ':-",'1'-vfW"W'f5aiviL4E.hQxff- - - "1M""'f'U"+'1F!Y'7f-4' " f 5-rf'E'-:ff'K-3 e?32-E5fm1!?1'g-,4i'- '?IE-,zfj'3- 1"1"'-"F' .-.siffg-.-. . .1 E 1 7 . . ' 9.lki'? 1. ' "1 EG S--545 fi-iff, ' - ig-':- " -g SS- .ZS --I-Ai-'-411' 6 I ' Y A F- , ' 9155? 'ag 'rg-'--.-.f1TS.'-'.' - -j",:'g."? ' if-fw-1, ' '- . -..fl .' ,, Y. I ' -' ' :',435H?5 -. Tift -4 Q.-25:21:15 'T . ' A' - 'i1i1z11",,' MJF.. 19- -iid Ek? . 5' s7fG'V'7ff 'L ' N 1 -F Z". 'if'-.' - ' 'Q iff" I' It - ' ' U M N f E-:Z-al'-'I-ff,. -tr,-.1' FgiSf"535g:--LS' --1-194 2ff'fQE5:f1'jr-Y. 5, M51-'H - :ff 941 : ' -51 7:15.-i-"-' . - ' -I . "' mwiil sp, I S222 K,--T, 7 ri-v,L..3' :Jil IW H a-'-'.'-21'-1239--4 'ff'-.f--1-Q'-, .4 . .-f-'i-- -1--If-If-if-if a-"1 ..t'-h1Tv..s V. -1:- -' -Q-1.-211' -- "'Z'-13-:-r'.-3'f.. -, - -.1 .1-2. - -JA?--,"':. -. ff' - ' .--'---44-v F -. - . -- . c,-' --ru-:,:-' 4:1 f,'.'.N'.v 'Mfg--s efvyqyfa fxf' if' 1- -1 11- - --ve'---' ' 4 - I. .1---..-1. -. ' 4.--- ' vw. .- -- .'N 11.1. '- .W - " -- F9 'FS 2-"1 '-,'-Lai'-:-' ' 1,--,:.:'-.:1-if-111135: "':1119.'f7.1T-, ', WE' 4111-lg-1.63" .r , , 21.1-' fglgi'-QU." -4 -1 'vm '- :Ai-' 1115-' ' '. '. "1-I.--'-1---.':4Q. . . ,.Z',-:'f7' -' ,' - 5 - '--3 f 4 - '?Q'l"'71:-1-S,rf'4 . '1 N "hh", A'1"f?.- lLJ'?3'f'g:4L55-4 '141.7fgJ' "iq 5 xisfq' --,3Q355x22,'Q"'. fr.. 'f.115iffQ:'f" . -F-iffxf - '-' r " Q ' ' . ' f 1 fi xg1f..:-::-: . 's,,.---5'fpf. igff g .fir--,,s:g.jg5 ':f:.-:li---" 'f'fY.21gv' . -1-Qi.:-1' '--uv.-g:,g..?g . -..:,f -. xv. -N-' f- .. xt ..'.-z fif' "-mais--'-""''5'BE5ui-fs "3--1' ':.f4 I'-'RN Y-,:Q-.'1r.:1?5'rr44421"15'fiffziff -' '- -ilw gn.: K 'J fi- ' -1 ' d'f?1:'? '.,ff3E1' 1: P.-f.-,..f.3...gl'r.E?.3ZI.i1:22.'a-:'f.i?3E233 ' .fa I'.1'3f 53:3 ' 'X7-TZ "Y A -..- -L .Q os I tak --.FI - it i, xx '. - 12-,,.'-P:-I-127 S' .'fI'1.-fx! 'i5Qk'lfvTQ"g, J-'. .j, I-". 1-'I+ I1 " ' 1-' -'IRE r -. 'MW .-..l-55 . 7 HK- hi'-'f11fJ"f-.--"" 3 ' 2 .ati 'Z..-.ffy lffii L Y wa -. ' .-f-.--... . ..f '-.-'-"' lx-Hr -, f- ,. - 7,4 ...-r.: X, .-,- . . - ax., xg., H V . . A-.QQ - 'A Y ii- "...-'.::.1:. " 4 S - ff 'Ffa' '15, I.:-I:-Ez: Nf'f17" - , - v'-far,-9 -111, a.-S.:-" ... . ,.,..,.,P '1fgiv'.- 'Sf '1--1 gala? ..1v'Qi-em-1-Q: 1 - fl 3 475 .gif 1 :T 212-R15 :!5':,Ej-- Og-- 'r: .7-'1?.l47!2'7f5 Vi 5' if-T51-'.'.' 'Q 1 I ug -I--: 1-flijjzg ' .511-.'.'-Taj,-.'-2 ' 1 1.512 5 :fx ' asf .amy avi ,-'. f' ' ,. ".57"?:'we-. :' if '. - '- " ' fir'-x .- . 1 :J N-. ...-...-fx . ,S .ya Q. -in-V3 I-1.5 . .. . .. A It .. I 5' 4.-31-.za .5 '--qfijfa , l 1 3. E 4? 1 -: .. '5' sg Q V FNL , 5 . A . Q:-1.12 I -" .mem '- - .: .4 .M I.' -.' '- - ' ' '::g.v: -.:4. " ., . . . 'img .355 7 -.-haf - - . .' 'f NS , '- ' 5.3.1 .'.':1'-ii" 4 . - , .- ...AQ-1 .Le-,ill-.gf -. I gf 4 .4,L., 4 . 31.. .- -, 4 ., . vp- ,,'- 5 . 3-..' 4 ' - . . ,J ,' -'J -. -E-- . . 4 . 3fx'.:- . . .34 . :f 4 . C0mpany K ' ' A-1 'J .,r5Q'.2'- f .4123 -.,.: 2. In- - 5 -I .,.-5, fl - 5. -,fn :Jin - - fg- :'? :-- - 1- -Lg-A '. -1.-1-.-.,g,1:, . 4 ::- J. M 'Eg .vsaiipv 'u . '- . ,. '..""- '.-' - x 11 ow' k -'-f fig:-'rf"25' m'-. 5 -.." - . 'W -Eff' 'L ' 'Q 5-XE' 317. 1' .4 - Q K- 235: "" V " - - - ,A 15. :QQ x ,I 5 lr. 'Rr 7527: .1 .55'.:j,-.4 QQ-lv...-a' . y, X ' - QE:-.Sk-a:Qe-'39 x . . - :f..,-- .. .. l-.4 .4. 3. -. .f .-...-f. ....Ln 4-M .. L - .:,S'-9' ,J :gf gf , fx-155:-X., ': v. '. f--.1-w .-: fl? me 4' 'av -. -QV? W,-'I'f.?1"' "Tsai-.'--,g. ' -'ff' ig! '5E':"A 'Liv 'VH . - ' 'N' ff. xg -'- ,,A..+.:, .f1-- ,HJ 1... . . - -5.4, I ..:3'!gi.f,, '. :H gun-..:.1 I 4 lf- 'W 3151!-'z ', ' ' mf T K 3e-r-.if-'-1.:a..::.qgf-1, -. .117-,-,.-f 1 "Q,-5-1 -- 'L -. fQI1'eff'J!' fyqi -'57 7' XQ- T., . . ,V S 544 . ,,, c -. I. 4 .-.654-. ,,: 1 gf: 1 421.1 -- F- 11.5 5 .-. f-r .. 4 J -I -.. x ', 4, , ,' - j '.'.f-It.. -.pig , J .4 LFS- E., ' . . . - 4 :M -.ii f , ---ag 1:4 . .' 4? -:"a".f- W-' -2-972. fQ.".'I'fi1Z -": 1" . :'- -- ':. -'Ll 3 . - .X -.511 .5.,'. Lf. - 'H ' 4 '.3 -'l,'-- + ,,.g.-. f.',g:., li 25.21 . Y,.r,f'1 -. A n- 1- . .--.fx 11- 25:11 r. K-4- 2..'5Lf2:: .-7" h:3"f'.J:JZ-1' I 'fs 1-f-j Mu -'1:X. H+. 2'::,ry ff: 17 ,.-Z9 - x x lff:-5,5-:IL-. 9.5 . ul x-, .Q , pv..r..f.1- -32 . .1-A-N arg- -4 - 4-414- L,.'.-....f?-,Nmb,.,t U... I C . Q 4. .AA . 3, . . ., :- -' ...-gg,.-f 4.75.-1-,-..44.., om - gr- 4 1 ' ' ' ,,::lr.-"",,::::il?-1!F2::g,.-. - ,,,, ... l pan B -1 -275 '-.' 'I X - I ::w.m..I.?1.,. if.-r 2:5 cfsazsy..-l1,,v,'74-4,?f:k5h xl -MVA ru - ,.. v . -.1. .11 : . ' , ?-gf: Tii,-24,13-3 H." .35 ISP- '- N511-Q 4- ,4.-1-M.-5 AL., .-.wziE'-5'f:y.- ' ' 'awp'-r, - ' -' ' 5 "ff 1. Efx .. 1 . 1 ,. -.-4 . .sfr--I ' fviiwwfz-5.-sf5fQ....., V 'v:f'if-q'12i'- " - - x 'Li-:.'.'5-" .' I-' -c':.:.a-::',-'- ----L-1:51-1-M,'f'-5.5,-:tim I 6, 2-bb:-5fg,5.i3-3' 3' U r- E. - .3 ' J-,Wh-'rin 3 .j.,e.,,5,. - A in - .1 .5 Z gg A .V- X qv 'f f 'gig f 4..r':'iQ1f-if15:"!'f ug... - g5:i:'3'-7-'4'C1-.---1.1.-.wi '.-1f23'4fifM4:f4f V ' R-ff. ' ' . .- -3- -f 4 R '- 5-1 1-w. 12-52-f'.f-4Q'4--W:-2':-4-1?2-a2?f'f-:- 1.222-' -' -+'-'-'2- - '+R - - -1-aff. Qc?-IV L r 54: .. " - 2 - ,-"- TU .-"' x ' Q K - '-- " : La' t ".,'-F3 ""53' ,.'47f' 1' '-"' ' -"-"' '- 'ff ' " ' ' .' 4.13: -- " "'-HI, - 315:-T ' . 1" ' "' ' .9 -5' M '-."-. 'F-r. -. - ' I -3 , . 'Q .1 . . 'iw' ,gf1.-,- -r 4,-,,,:,v.-- , .nw-.1 'bu' C- gag", ,fy . , jf, 'J' -, 4'-Ll:-E . -I U--:: 'ILE -'.'-4: ,-':A -Q,-A..-, 5 I., -, ,-.,'I7.:,Zf3".,n ,. . . -. . ...A .- ., -. . . ... .J . .. , . . 4 vf. rv , . ... .. .. A . . . , 4 . .1 be .. . -. . .- ,A 3'K.,.....-- 4 .-c-5,,f- D ' , ... --,,., J. ,-. , - , , .- 741. 5373- f -My , -.u .4 Sa ,F---,Pr . .5-. . y -A-A , -1,-..----- -.N .vw - '- : 'K-' 4f-- 1 . '.. J V . '. ' 1.":"' - '-'Wi' . :v' ' '- .-:P ' -. -' J: li". 0. .. . ' . "U .fizlv ' ' ' 1 "-ff' "1 , 'F' 5: '4 K- ' lf..-'1' " . . 'f 4 : 'I " '4 7.87 A ' .'5xf:',, nl" ' .' f6"."K" 5ii"!:..fL-vff"f"'A'-f4.,"'15S??:5 , "Z ' Z' ' 'wt --KIA - ' 'li --'Z ' ' - . ' .' 4afj4t'N ' II FFRG' ' Rl It '- ,' LQ-.--' ' :..,f - -f:.'w'zjni"'.:V.'fa':.g:g.'Q"'.4x5-4,:,,:iJ j '. ,..f1X'q,M"732:5.F: f'4,'g. ., .1-155'-f q7:,x2.. ' ' j 'lj " Q I,RvS'Tf7r rx' - " -45-153 ...if ' ' ?41.-T44".- "AF'.XQ:.,4..", "1 Z-'-J '+'Y?:Q' ' 7? , "'?f'!'J Z I W ' A 2 x '--:-'2-4' ' ,341 ..1. - 5'L-..r,- .3 A. 'Q' 1.5 L. - 1 ,f.'-.1 I i., -, " K' , --4 -. V , ' '4 .:' J' gvr. x.:.gf5?.3.' -".f" : N'5' - N. ' ' f ' '- 1 "' 1 ' F - . ' '-.M ' .'. --'ev .'. .. 4 -. ' P ' 1 1,-, ' -fhi--'.- .4 '3 1 ,fer 1- - X , - - ' .,.g:Jf..' . :Jw ,I I- . , . .gf-fr. , . ' " '7 '4:'l.:--1'-F".'.Ei-.- WJ .1 5. - . Q, " I 5 ns. '. , ' , . . J: .,, 1- ' .' :Gif ', ...sm-1 . '- -'-:lf ' 1:19 " - " 5-41.-.--r-,, .I . ...W ...P - .' 'f.'7' 2.-" . , g,1,:4pAH:., "' ' -. in WI. . ,Dr X , -. 1 h , L. 1- "-' ' 1' . 'X "- '. . - , .117 -RQ-:,.1 123 'b 'P' . t-'.,q.,: r'x1'..1I ' ' ' .Pia Zf'?:', 1122-'-gif It . A I .,, .I -.4 S.-.. ERN, -.zur f.-, 4-....n.L., K ' Ag-:I - .QIET -VI.. Q. ,319 .:fS'-::1,:,.- 'zz-. T ff- 'i'-'f71:.-'Jfff-5 2. 1.3. -:. ,3 2 'iff-.3 ' ': i " - ' . v. . 'ff '--'a ' , .4i:E,:E5v - -N I -. -T..." ' Q' Juvfzp, 1 ig. . :Rf 2213:.f5'4" " A4 '- In 'iii ' '1 -':..i- ' ,- ...x u':,7j.b- ' . : ' -I-.,-x 4.-' ,,-: .37 IL- FP? . C5135 ' -. . s'fI7'5"gv.' -' -'N -I A94 .. ,. . . .- ., v .. -1, .- ... . ..-.-1. ..- 5,...f-gl -31,5 -gg: - - .. 'wx-. 3 ' ... M, 11. 2-.3 4- '-A-4'-A . Vxxy' 115. f-12 mn. :Z-K A..'-. F, va' xr- 1 'X' .- -+1 1. , . .- -z... -. X -4.3. -., .x .. :. ::.-I..-5935: , 1 '-y5..,g. '..:,.,n"r5 13 1 --'- .'::a-- - : 7:.. .4 -.1-f -1 :--.' we 411-I+ P --:Z 553 3 If-3 :'- :.- uh. 41- 1 .1-. ---G if --Q 'f-:-.' ' -1-:-f:.':'-- 455. .pa "R, I.-. l E3 -':f'5S? '-i-'51 33 '12-"Y '-:QTS . - ' . . .-:Q .L-. ' .:y..::-' 1 --vi", . . 'S fu - 114 1.-ex I ' I ' ::-:aT-' 31'-2:32 X ' if --3 '52 RT.--ff - .f-ff' '3 IG- 1 f -'-wi. -sf-'-f' , - .gf -.1-. wg Company .E 5-,1 4-.rg w . , 15: w - U ra'-:!g. . - . -"-' - 'NQIA' I 5.x -A 'Af' I ' -5' -' ..L:.':f .'-ur..--er -. 'ff' A"f1' ' z . . If-ik' A-fa: 1 .. -' .74 ' Jill' ' 1Q:.':'. "'-3-1 3 E . -E lg . ,lm N.,-,.:,x.-f.-E. -ip . - . :JH 1115?-Ji' .f ,' ' 92:-Q..-S 'VY 1 :' me -fs'. Q' .- 3 .. A11-ra..-Sim '-. ' .ggi . 5 ..-. .1-I'-' .' .451-.3 A 45 'fh.'XfE. ,Q I4 :I Gifs'-f.X..: ...Ll -2 - '-:.:,r ff 1 Q r:. ,. 1 :Lv--'g4.j, . :I - -, -' '.-'-. '. - ' ' 5 sg..-.J 1.5.-.:-x.: -- . H , . 1',-" u'-w:'..'-,'.- 'M - Ax. .2-.: -:sf-:': 2-1-:iw ga-45-Q34-..54. Q..---. -. : g','fffi',' fy:-. . Q77 - r ,-,,.- 5. . . ,A 1-1 Ja. Q, ..c.5.... -1:-'J' 535335 , if' -5- -'T-rf, 1234 -'1'.ir "i-'r!,:f,- fi f-. -1 iw." .- 5-' .'-may 521 ,.,--M.. f-'--.' f .r 'f' ' -n.- . -U ' gr.-1 . . . ...-:.v 2 -. .V-vi? .4f'Q5,:', flzzf Q5 -. 5 .v YB'-.I y . -f - f 1- RN A '-5:15-:I wg- NS g . ,Zhu-,ja " -' :' ' -.QQ 51-, Lx' ggi!- .'- ' -4 gs, 5, - ..-.Q jx--.Q ,-fir.. f.. - '51 5.-7,', Y N' 15- -5 '. f '-: E-' 1 ,,:.1.-'Vp 3. I K 3 ,.,g if 'fl . 'H . 5:3-2:55321 .P if: H I -R P51331 '.--9, V ,- ,.f,., 5 ' 1.1: :-.0-31.3-..l - E: , " ,':1-'5f- 'P' ' "fg,3is- - 9--.42 BT-f gg Q95 , 4. .t 3 E.. ,,,::--.g,',." - ' -11 1:75, A .-,,, Ln A. N, .gy .Mgr , - X -g.. - ,J f. , . . --,Q-.' ,., . :N -1, ' H. -wg. . . - 'gf v.. S: '. ,p ' s ' '.--lx, . .5.- 3.5. --Q . . . X ggv. - :.Zg.', I 'r"1'L.?'.4'!lZ Q1-, -1: 4.,gx,,, .1. :ww-5 If w- : '-'- -- .- .. . , F ,X . 7.1-r-cfaxrsz--43' - " x"'3L2'Q '3 2: : 'ef' ' .. . ..-.. .fA""vw'f"-1'f'N - . mir... -. -. .- . ,,......-. . ... . ...fs V... ..-.f,,--'f.'--.1-EZ-2-' '-. :- .:i'c::-X-z-:sr-11--E-awp ...---- g'S"'fmg.y21wsg-i"3Tv w'Jf""...Lv:r1:-fi 5f.f"" 'm 'sfg,,f'x.. ' ' gm-51?'f-igggg--17-f::..j3gf-fw:bg3.,, ,Q-.1 x 5 .-f:-f..r1-.:'.'..w- 2221" ff"".- -. L-xr . .z-1:"srH' ::.-5-- .- ' " . 1- , ' -. --11--':'-2' L " ' f-f:v'f '- 2: .- - r , - ' 1 1".--1-I ' f.::S.,j-iZ'a'fQAqQQ:3f- -1 -1'- .-13.55F .s.-. -,v'1-:,Qfg5v5 .12 11-.qfcififl f W.-... ' -' H , . . ,L . . fi-ff If-.,. - -ft: .3--1 -9? i-.nzrf!fsQ....4 ' - . : p .'-.-.-. .--ra 428.1-4v.'1'x EW' .--1'-elf:-'.-.'-.'f::1:-1-,-. .-'.'.--::- '. w:-rr" --Wi - g-:- : ' ' - - .Ev -r-'- "Aw nw .-'?:1f.'.., ' A ' '--5'--'N -.1.-ks-'.P:'t"-Sz'-r. . - .-"4""f2' 'fi-i'?5'.'.'.I'-5.f15:1s., ..-5:-'P' x"'. ', '1" . . .1f.:::' .'-""'f' I I . -ggf'f3e7'i- :'lCf"" ' !f.'4'.r-22,91 tk, -,,Q"1 1" . ' -5-35:2 -234, ga Q ' .a'-'.?1f- 25 'QR fi?.-.-f3'1ir'J:g'.v,'1:.'. 'ff. . ' " 'vq:.':s.'-531' - Q " 52'-"if 'eEzfw.1e1.-an -. -Q55-i 'fa-1'-ia" .-:-if-4",f' " 2 .-.-:wif--:-'w?w.:4' -ff -. "wi L? . 'GQ - ' . 12371 '-"-.QL "v.5"f"f-13i-.-.'9-3i25-'- 'l' A - 'ww -.. '- ' 'Rl 1:-:If:i- A - - -.4v2e'-.1-ZgJ3l,1.-- - 51:1-ZH1 ,:.--:' -pi-.5-21' -. ': - .ff-'f.'2L'.-. ': :'1'PF--':- - Qzfff'-:X -' '. Na?-15. -'vu . JA:-f-.I.':"fI"" -.zff x'1.f5I:,'7-T. '-:.4'Q2'ggfh A 'N '. - .' fi--rf-" v-27" ' "Y57f"f f"f?"P-. - ' - 7 1 KV. -3" -fm '.- -'52:' ' -rr' '43 '.ff'3' 'HF' 'fw"'i9f1: Y 2 YS' ' ff- J- " -11' '- "'5f.1'-fs ' 'ikiz '1' ' - G' L.- . '1'-'-- 'ff "-A " ':If.'.'x ' 2' ' 4 -v. . 1 . - ' .--:Q - .5-1-gf'-1 .K ..s .eQ'1'w.' .-- .ff-Q.. - -1- . . I.. 1- .f 1 , .. - Q. f - v.-. 1, - . --- fa.--h -- .- 1. '- . , - -'l"--,- .' .1 '1 YN - .:-'Z' . A .qsu-1---Q X C-.-2-1.-'a-:'7 '-7 -'2 -GU. 1 " .111-" ' -'.- l ni-ff arf, 'H - " I Q'-'rf "3-- . 'C Ti , 1:-an . ',. -. 'V - - " - Zag, 'iv '- 1 ' ' ' ' . .'-5-'H-'-5 '1- W ' kffl' -16:7-' Q, .uf-B" ,' Z :zfg..-.3.:'-Fly .g31gg1!g1' .-:tv-ffm' ..Tg-:'J,-TJ ,.Q.-g1L",." ff? ,-'v gi ,Sim "vf.j"""' , ' " "5 ' 'I ' -I 35,31 f . -'.':, '-jgfx-V 'Q -'S-.fD,,'--'-if N ' .-,gf -If-,-.3 .'v-EQY:-g'. - ,- '11-'!..-.E.. fl' A- .. :,!4'1w.- 5f5g:14"f.' .i:.g3qg.:,." ,.-':.-MF' -Lft'.Qg,f-Z,Z" , Q-.E-.1 4-if N '. , Qf- 1: ' M .Sir-Tfjwel fi,-1 ---51.2. 7735. ' 134 "-- ' K-3-Q, ' '..1..fA3E' gi . .15 .:- 4- As-.I -f' ,J -3 ','g.',g 1- -.,g:": 1555- ,-:.. -, - "- . I .I -- ,f - - '. , ,- -, -., .I v --,,,-.-.- 3-L 1-jg A- ' . N L 31'--ll ,.- .di -' . :- Y ,' l. .. ., - - ,". - ' 515 21... fiat' 'DFL' -.5-,,'ffJ?'?:v: .-QI: ' 1 .. "L.v'. azz-. 1.1-Q -.l- :iw-Q -613-sZm.,5,ffs,:-Wjx:-gg45-.- .If V xg. ' qs.H....x PL 1 'wfxf-:"g. '. 1 ,ffzw 1 j'?'. L lj. Q' ' .lg 1: -3-' ,g -' ,1,v..Q..' , ui- ,fL.,'. .g:5-- ' ' r . 1- I ,ms ,- . . l I I- -I. , 1- rj 1 1: --554 'U 5.4 ' ' -.1 - . , -' .5-,,-,' -' ' - - p ,. .. . .5211 3.3: - ..'Qw"' f ".'1.-5" - JB' mf' '. .-152' Q. - 'f.'yz'1" ..-at .- :- "wifi 2-1. .f. 61-5 'fi-"N, X -- ..., "3 - .-2.2 nf: Aw Q--3 -A :.- .' ,f 91' .'-hgnfgf 2.5:-y, .- ,,-:'. -T":".ip:17 K' x "A-" A 1 ., I Mg, , Z, .. .1 I . 2. -.. ..,. .. - .., A - .--5: A-.-- V N, . 'gif I ':-:fini . , "JJ: lf""',,. J' ' ' ', ' w. . gl-:ff ' -, vw-yylcz. ,1F.:e"' "'1""'2'5Ym?'??f'm 'E - ' . ' ' ' ' 13.3. " 'm1.-.--- -. -'-if-51' Wk----.'f2'C""'--X-.-'vs' 5533 -I21.E5i'-Cf:-29?-f fJ.aE,::- 'US'-0.-rp... -- - f ,, .- . - - .jf .I ., I. 1-::..,.-LE . .IgI,II35gII3I.II,o,3I.II IIII.,..IIt.I IIIIIEHIISIIIIII NSC' .- -, .' -FLT' I . . . 'i13?i?"'.- . - 'iii-" .J-F:'5!--1- '-f'- -' . - "SF .5 ' C 'f-, ""3-In 'Er'-if-11. z"'lf.:'.E1-' .'- :". 1 ,Vg , :Z'- ' "N , .-:.f' '.:' -., -142'-" f-5, .Z ' I.,g.hy, ., ..' ' I A -.3-I' .fa '-E ,-, 511: .- - ', , '-'-,-23-1-ff.. 4 - .: ,259 ,1 "- ' ', I SLI ' 212- ., fl!!-.iff --'-11:55-54-'f af 5 5'- ,"ff!v:,: 'JZ fi..1"'IIIIE+-.':Zi1jff?'3-ggi? Sw-.5 " .-. g"f1.'f"l1--,ff'-1'---51 .-'1Z,i'T .'-...QU-,,I . -., 5.5 xfw .'.7':- 'v'-5 -r 5- ', . ' " ' ' "HL -:W-' ' ' '-J.. -I '-- - . I , ..l- ' -:I-" I!!-.L 7 " ,. . ' x ' - ,'5n - ' "U", 2' 1-f. .5-2'-X, ' .',- ' ' i '. '7.'. F- ' "' I' - , ' KT, ' -' "'f'1 ' . -Q.. W-z...-..-,-A-.' I-. 5 - ' A-gf. -,.-.mu-.,-w.. ,.,.-I...-.I-,.:-.3.y,::,I -:.g:,...-. -:Q 4,-,S-.7 -,Q--gn 'ff .- -.-,Q .uw -- -,,- f Rx,-- - , 1 f:5..- '--- -- - wx N11 :Q-'-.-'-. ":. ' "' - '- 25gSfQ132gYg:'-3,1f,::-ui:x2?:,gf5:'. lu,-2111-E21-, gwffgr pgs H935 xf- 6' ,':.i 'vi--'gi'-' ' .. -': 1.-w'.""- . E ' , '-. Zw- LU' ' x - 'F':-'...g- ' ' -. -ass' ' -Q ---1:1-,-M. 'wa' :lf fr .-- 4+--'x--dv ,. . ' .- .-1 . - - - - 1-0 -', --". - 2 . . 'L' -.gill - "'- "2?.Egsl'f 2-'53 -19.1 'i:Fg.::.'.':j1-f-. ..." W ...-1-par' ,- -fg, r . . .- ' '.- W- ----.zu . 1-...fb -We -n:.' . ,-.. -H... wb -,,. . .,.'- - .--, - . - - , , . . 41...-. . . - , ' . 'Q N5 ':',.v. .- ff., ' -- - .assi-In--.1 'gan' '.:--fr. ---K II? Q, x --. 1.55 .. , - - -' ' + - :-1:, I. - - -. .' . ,. . ,,.-. "':.:i' 1:5 . I .- ' .I tm' 2:-4. "1,.-:Z-:.,':.Z1,'f:',,-' , I .. ' " " ' '-fra. . -. 1"-.--' ' -U I ,1:II1-GA . . III? 452, ,pg I : I I.3:jQ1.1QE5EII,,-, XIII . -fx . - - rf--. ,v-f-Wap "s:::fi:.1--2-V'-!--2--' - -iff.-if -r.gji'f-.-.' 1-f--' '.:'-'x-f.-nr. ' - P:-22--g.-.'.' ----f-. eg III ,JP Lf--.Aiwwf I 4.-:Hg-.QQEQIQIII J -. I, I. .I , ,...g.., -f . IILI,..I,f . I I . IAIEW, . . , N . -If H+ I, .,- s n iv X -35.1, I, - , .I -, I: I XII-,-J-1.2-,1'rf45.gg,,-.:.y-'T-1-9: I. I I.I5-1l.E.I.- .I I ..f-'-Sq? - " -- .1-I5 A .S:":.rlh-2..2-fi? 'V ' I--,..:y1-E-., f.'a2.1j-F Jg, ki- -MII .I I .-Ng? III ...JI I: , II.. ,,....,,....,I: :II5 .., 'lily , -,L -1-3 51-If I - 1.95-7:13-55 - x.I ggi.. I I. .5 -'-1 u. '-3 '- -' '--I I I: JI. I. - I . .L.....gaz I ' : I I I 3 Ig, -.L .III .I 5?"'f-S32 ----::.f:x a- uh- " ':.-.1 -- X J'.--.r--5 'sp f.:-','LL- 5 -111 ,-195'-l . x.., 2--ETSI Igifjgf 4451.52 E '1-::I1l '1I:I:I I 2--if T. . -2 I IQ I-IW It?-1? IIE.:-I II. . I ,.IIII Il.. .1:' 'ii' 'S f.'f-'- -.2 - 1 ' -:" '4 ' .-'fy 43:1-: v '- '-- . - - - , - . - -. -.'.-21,-e " gI.qj1...'- - -, -. "sg" - 4 aFE756P-- -'T' .. :N , - .. NI- '1-,.:.,f-5-I Ig,-.4-, f 2 . ' mv?"-'Z 1-1 -f1'-- " , 5:3419 -, , gpg: ' I I II ,IEIIIIITQYE :IgI?III.:I.x. -I - . 7 ,..z'e:,f -45.55 359' ,-- .,..,-..-I - - .' . . ..' 3? ..,::n..'-I '- . .QLQILQQJP v v:-: 7- - 'Z-1' Z ' -: 'Hz'--4-' - .. 911- .'.I1sI,2 -752: -. fix:-33 .-2 ,- . . :-- .5 ..,.71 .I E51-43'r5:"i1f J Jil 'X' ,. 1,-QA: '-,- 'I1.5. I, '--,--1: L---,--3 . ' ':-1 . -1- '.: 1 xiii"-' :Q-'-if -3.-'.-ui. . '33"'2: '- -'wil 2-LIZ - -"- ,' p1-,".- 1- .34 . 111: '1 '-I .:, - .J - .- :gf--.2 1 14.3.-A I -fa--41.9 5-, 1f. .E -1: , . 532-' -Mi. 531623 Ig. JI - 1 IE I I.qgI.I ,- " " . ' - '. -.-5? - , I. :I 1-.iii ' 5 QI' ' - , , . 'Jg:..I - :- .,. -F.'f-.f.Q- - '- W-, 12532. ' " -'L-'. -iw, '-11, . Ma u .1-ff' ' -2. ff- - II.: -Hfffrf -' 1 'U-,TRI ",I 1 5- " 1- K . ,M iza-ff' :?Ff5':QX -I r. '5-,'--'."5f-- rf. .. - 'f. '. f' .1-1, 3' - -:, yy- - 'Ii . Q:-2:3 gr,-riglg QQ . ' -- ' rmgcggi. -W.: ,fx . , -,s,gjQ- .715 , -fa. -- . .- Q ,,,.L,-,-Q., . , - Sp.:-: .- A. I -P-11 :.i.,'1a:1'-' ' - -x . K .I . x r-vw 4' Z -.-is :. 1, r. -, ,g-.'3,'1E- ,N -, x A--g:.'. ,- '. . .,..,..1. H' :eff-:fs ' aa- H - '-1.1.9 - --'.-wr... . f-53-. 1 ' -. 1 Li:-sr.: f ' pr, 15339 - 1 j" 5 .' ,ijh if f.v'.-L 5' gi.--:fs-,gn gr- ,I I.: I- 3 IfI.',c-..,1:, E-25155-'Q "E1,"3Ig'3v- -11v.I . ', JT"-..'1. ' W " 425' '-S' :rx . - .I , . --.ri Q0 '5Lo.:j-.-.-.- Q., . ,-I -.5-I .--.-.- -.-fi - , -, -- H, :Z .- Wg: A-' Sf- -.5-.3 , . A -55 ,I - . ,:y:.. L-2 -v: 12 .zum - U iq 5- r': - . g.' . ' , , , .5-, I 5. -I.,-I.I'.' '.I-. -31' ' nH'e1'Slty Hall 33? 3- 'Gift :L - ' 'vi'-'Tir' 1-'-A ' -?:.--. . - " ' T' - - ". ' .:sf1f"'. - , - '.'-ag . ...I ,,?4,.II..I.I., .III..I,..-. ., II I II I I x I I II -. I., I . X-I-.'3.-5.1:-.gI,' Im, f,ggl'-.."d1.ii,.g3N'Q9qi!i"""fYq4-5,gg,, LX I 11- 331. ' 53. 'Q'-I - , - --.'1:-.1-'.--.::+...f-- -':w-.v.".-5s'--g9fQv--- ' '---fl. ..... Llb .. -4 rw:-' :gow .-:- - 'f" -.-f-r2:-'- -use--5--' -ff- 'wx -- -zx?.-f-ivrfew UY7:-:lx 'ary I.-'wa s-.aa 'w - - H. A., . .. ...H ,5, I . I-Syl.. .. , ,.- .. A ,,..- 4-,Qu,,,,,,,.,. ,,xIX. ,.v .Hx . , Q, : -., '-1-Q-2f:,-15 ,I j,.5g:gx.1gN I .s..I' .,g5.'1- .' 5' QA- I IN:-g...,,,,,.,g?,,II BI : -,I . -,-my-, I -., . - Ig 'I 1' , I -g.Q:'v" J' ' '-Z5,'I'L mx' I H",-' ' - ".':--C .' .f'--' ' 0: .',:'-Ir". I , .,l,.g'n'. .EZ12f'f'.I- " 4 ' 'C1.'. ,- , - " ' ' , ' I 1 I -an ,gzffy-' - 1 ,ifgs-fb .Ig-:I..-::..-35Iffgg-I,-55:1-III gf.:-Ijgigf' ""1.,n , .Q-..,,,,.IL,.,,hI die H2111 II -.Lg-,I-Q.I -I If '. -.520 ' '- ff- -yi, 'rf:.1-fy -s.w7:.'a'i-'-" .-r-ziflw' ' -,. - --fm.-ly - - . '-a1.c.'5.f . 9- 'QQ-"1 E ', - ,5I.I'I I .IIII 4--II I X ,I II? Ir. .,,:I, . - I I - I -I,I, IIPIIP- .-2:-,'I 'it' I. . x ' , I: 5:20 :'.:I:, :I-::I-Ig, ' II ::...Iv,IIc4zW ,:I.I .- A 1 - I I., I II II. : I I " "-. Q? -J'.r'QNiJr1M-.W P5 - 51? -' ..'-fI54:P"'7w' J77' 49" ,-nEfv:t.7r2-'21""'j'L5"f5?,:'?3f5J . -'EE' .fr-5" :r23?f5'S12'! 3' '- 'T' W1yafi?3?9G:.f,. 1. ' Wil' '- :V'- : - .. .-- - 'f' r" '- Q- gg-KI ,' ,1-1 fgzu.-3.21, - ,-uffigrg-'. X -: .-23 .-gd' , , -5,f1.L:- . 11,-.:z .I -21' ., ,". ..f4-I,I..11-.I--.- rn- ,., - - .6 -x'-2'..:.1.-.' 2:7-3' g.., -.'-' -. -A -.',- - ,-7' '-2".'-' H. M-'Klii .MW i' 'L f",-5-1 ..g,-Qj,I11u'-1f.-.- ,1'1.g9"f--'S:l-.71 .5217 ,.':1: ,'!71' .JP 'Ai' . 1 , 4'-0 -P' 1 . A.. 345-1 - . ' M HJSZQQ 'JCM' '- - 4 34" -" --I '--.. -. 'N .1949-X - 5:-..g,w:.v ..:.-2-.,f,f ff-yn-:rw -.Qu -1- ,e.-:.-:..ff- ms-x .- .- -.-A.,-Q., -- if mmm. . "lg,-M jg: Sf: 'XQQ-M . -i..-,j',g,:..1v:",2gf:l'--gnrf' ..-2f:':f'g1,-,1'-' 'IHS' -' ,751-' -ff-H - .Q '. 3 -figs.-1 z..4-1'-V--11'-22323-H.- 'Lx -L3 .ew ' - F11-' 'S-5 .. - ' .F '-'15-"' --.'7'ii5'N .-:FEW 5223-1" ' -11-f'.l'i:1.z'5iQi1f?1S'5w 'QZ9' '- 'fiilfii r '?4S?1f ''-'-1-ni2LfffE?f??5-'."r1''4f?2W'FS'ffm,4 "'-fm?-A 1- -A W- ' " '-- nr' - . .. -' 4 -5321 '- ' . .1-:f--.-rv ' - :-1-si-f.-f-'- . f - ----f. va' "--4 S.. s-1.-, ---.M-zz. .W ,- .- . 0,3 . - pil, - . df-., . . - 1. -M. X'-.W . --g-...'.,, ,-., .. 2.-f.-.., --:.- . YO f. .9,., - 3, .-mf. -1-.. . fa? .. -- ' - -A .. '-7 ,,- ,f'- . --,- ,- Iyi-., 1-:11--,. - 'Q . '-::,:-in - '-ggi. wg ,1.1g...xL--.,,:-7-,, I I. -1-35-. QQIIIA ' 'z gf -I . - Y I ..- , ,- , ,-,,' . H . , .IH :I- g, - 5 ., - '- - -P..-, . .-,g: ,, .- 1 .,.,-.,'-- -:,'I.,,I - - -- -I.-' . -g.. , - - - . ' 4 i'f'9' -1:2-T'-' . ' :F-'35 3: ' -, gf. .2315 Y - QE- -23 -L-44-'.5'-1-5--J?.'sa:-"-,"-- 'f--- '--qifer. 1 I 2' .- .i2iI.Z IN I I I - IIIIIIIIIIIIIIII, I -.I Y-7 MIB!! II:-1y-.-:IIIIIg-gv.1.g-.- I ,I III .I I IZIIi1I49xLI--III I I , HII: I QI. IIIIIIII .I .1 :5i,I3x31??Wf2!-IIII J "- 2 2:--f---,.,,.::'. 2 1 'i-if., ., ,gf ,g. . '-....,:i',-5'-if 9, . - ,' km, :3 '5'fzI -gf! . . . '- - ' .f 75. 'Z .fq2?,, '.'f,:fj-315 I I--' ' . '. :if . -- - - . .-: - -- aw- - . Quia - .sf ---1 -Q, -- .--'-11,5-1-w '-A -., -- gf-,R -- .--,-TR, -. 1. L46 'qv - - '.:."!i5.:. ,....,ap'. y , .1-A. - .-3' ' If. f,"- Us ,ff -"f'S"- -1- ..'.' 9: : -- Kr,-.'.', 'J -1 " - .- -- QI ' f' 1'1"---69.44 "I: 3- - I, -lg-'-'--tw -iw: g---,Q A, 'a' ' ' rt 451 v 'fx 'IFC - ff+',5. -fp-Q. 1 -'J-2. --. ' , ' '. "0-1 - ' ' - gI4gII?Q:.-:?:.q :.',".-- 'f-A-.. . .iw '- -7-',f,.2.'f-I -. - -' -,f .- vfrk .--. -., f '91-1,-.. ' -. ',I M 1 - - . , . --,3-cs. I f- 'I,a..... - - . f.,: , ..-f. .. .- -. . , - . 5 J' , -, - ,.-. - ', ..-.11 , , .-I ,. J.-, .LII IIIIII,III.., MEI I I I .I,I.II , I. I., .IIIXIII I 5 . I - ,I 5.35 I . -2- .. ---...W-1-... . ff, - ,N ., - ,. 1--3 'f---, -- 1 ' '- 9435. 4:.J: -.ff-,-jfg .-hw. .. Q Q... ' -- - ur- , '- -- ' - FI. .II ..-,rx 7 . . ,Im ...M . 1 - .I. - ,. 1 .1 , 1. ,. . QI. . -, f .I If , T --I... .5,- 43, -,,3..,,Iy , . 'Z '- -1 . I fri' 1I."'- -...fEg..I4I"w-so I ...If I 'W '1f..g- - . 1f2.'11i.,' 'fn-4' "' 5.-3. -'-'J .. ,QQI ' I' 'II. 4. ".Iv 5 .1 'g 'I - ',,g,-:.j. - - : - 3 .. .. F' .1 - . :: : ' L- 'Z I-. . :Eff-f " Q - ' Lf - 524' EA -1 - ,-.iv . - I I -- . ' I , . ,. II:.1j.-fem., - I . -. I II Img.-.5-,---:--x,. ' ,, ,.,I . 'N5:,5qp,x:.II' -6iiQr:hpIr,'q:s.:.i' .1,g:fia JQ5: -- ' II- ' I. I I-I-I.I'.:Hg:I, I. Q I:III,,: -- -'-' : ,I U .. , T '-- , -f II . - - -':" ' ' ' "3 -' '7 ' E ' if ' ' I if - .. .. :-' --FF! Iii'-F-'.:' ::'mF-3"'.N'5:i:. M111-fwffkf.. -L '-- ---' 0 ' ' " ' ' ' nu- .'. ff- X--I-3'-.315 '. 1 113-H--:--f2Lf""-.wfifw iii?-5-452:-if QfS'15':l"-.557-. " -2? A?-. Q'-'Fi 1-'-if ,'3f"f:653f. 9455-'J .- 5' 4-' ' - : . f :1-'Q -.,.-'...-s'fIASa.3?f1'-gygzwivkl-.f,f" :-.-Zen--'f ...fn ffidib-'-15: ' - - .- 1525, -af '-5. -,--.:::fr,::ff.:. -.- WTSJQ' . fv 'x - 1-Ml' - ,- - 1'-.--,-2 ,L-. f:-- .. .--M., '-f 1g:--R-e-::v:- gf mf. dm .- s.- . . - ' .- "--JP' '--:::aP?5J , '- 'T--3113 " J- .-.lff1?3ff55:'Z'.-,-.-- ' 1 1-V-'.'T?L " Q- .1' ,j-'Rx-f,.f,0f'ff'.s:if"-F i-gf-1-.Lf I..1--,ff-49:-::1:I'.'?g9-' . . -' , " F - Y '-IEC.,W3Yf'32?lr1?ii5?'5? 4"lt57"7-'i3g:.:-1.9-441' 7.35 .'lf3f'b?F1-13' ffif, x 135 iJfQ"'il..1':' 'iff . ' Q , '54 - ' ' -' -' .- ."-5' ' -ffl' EF?-:1'f:W.T' - '5i7-ik'f-- : 5-,15Ei0?fTsf7fpT-E-:1'iS,' - 'K P Ev' "- , f .,.T"4f1f.'3-.:i'?fg'-.,- ' ' ' -'J .1 . 'Xl ' R ,I.,..p.. ,v,.I, I... . I , . ., 4. ,Q I.- . ..,,...,- ,I , . . .. ggi , ..,,, , -..I, ,A . - . :,,.-.-A +I xy , ,. - X - 53,-.,g. ::.',- -'f.'-- -' P .--up--.-'21, ,, 'gJ,..-,5-:- ' '-2'a?'Y'--cf,::-15,-.55-,-:4 5' .Ami '-2 --,-'MSI ' Sggg.-x,i45',,,4q,I,l-1: ag 1.1: ,--1- -.1 - :tw 1-.g::.:.-.-,x-5. ,-QV--. " ,.,-gxgcsyxhx, - , -. . -. ,,..... '- .xc ' --,,.-:..'-:- -. -- -' .4-1 .. : - '- - -' , - '-13'-:. :ff-.-.fx -.. --"X - 1 1 if-'7a,1.'-Zzllf. ' ." ' -Hi" . ' 2-, . ' ,.-.:.a. ,' " "4 ,vflfel -If-Wifi? 'I-'39, 5"'255'l"'l 'IW' 67 - fi? ---.. L- fav'-" '-ft-f - -- M141-. L" 'Ari "mi-1 ' X' X 7 3 ',e ' . .-X -f 4 , J.. - na.-xp, . . f. I I- ...,.5-3,5 -7.,,5In0f -.V . .--5, ,. - ,- ,-,qv . 1. fra, 1 X Q- . if .T,':2'f4fQ' "'f-. " ' .YAHJE '5:21iI-.'1i'- ., :.--"..1-:WI-:fTciGf4i:. ':,'f::b1'5'5f5f-.'ff:5.ig'-' Www ' . Lf" -'15 Z' .'1':'.1-7":f'. 1 ' 'JVZYI-. Ui' I i .-fun:-'. . ' - . Q Nw- xx I' "' -,si Nil' 'E' 7' 'i2.1f9:1rF2E5a '-1521-..:'!ZQ'!'4ffi',-f?'4.114..f..-grief.. . pu:-1 .f..'.?---1f- "-:-:-,-:I:'...'.1.2s-, "'-'1'fT'r. . 'Im' sw, - 3'-3. .--:., -X f' ' -H-' 1-.-4. N- ""f-1-I-'-:" '61 "wifi: " --L f "42Ei':1-.' ...Q-... I-752' '-f:fn.::.'.': qi '-:J'1L1'..,: -llzzf-J-lr . ..:f -1 "ff: '4 I 59- - 2-.J '.e3- - "'fr-Kfff2:::- A -1-svgggr-.:1f, : '-:ur .--12.-c N-"'5q,' -1 ' ful-.1-. '-ww" - :-1.-. . ff.-vi. . . -- - -. , .-..--r-1: .fm g ' -' 45' .. " ' . : . , Z1 ' ,- "-f--"'-. 33:3-I-.I iff 5, ?5.IvS5 2552:-II'g,:.EgI-I3.I.:,- ' "1-J, ,QIQI I 0!30'y!Q3. 97435 4'-Is.. -Izzy-,c I .. . I I I Hi. I I g5Q.g.gsQ.. , . . XA - .II,'-:- w .1.I.:,-A H 'fi -,.- -if -lifsfza-'Q,I. "frm-zz-:f"f:QE-1?Zp,-2 -YASI1-, .-S-5.1,-35.115 - . Q- - 1 , . I . -I3.:',S-,',-51, ggw'-fi,--5I .Q-: - f' 4 -wif "' f.f3'yI:..IgI.. "f'-g::- , -Jill ' -,Lv-.-5:::.:II - I .IIg.,Ig.I.-j:':-J I ' I Q - ' ' . - ' ' A ,ff-. A'-':--af "k"A4fvi2-P" W 1 'r l- -5 fy4-S:-ea-fm.Qw-mars . .- ,' T 'A ,"2 Q' ' X l'L':,i- ,'I 1.3: . ,.. , -I',".'-w'I.'I'v'v 'A 111.-1' ' I 'G I ' . ",' 'I.I,- .5 ". '- ffffs :'.-:P -7 - E -..s'f29f,:131-,:-.Illgia-g:wL?5,g-' 2.4.52-,.:.'.:...g..-ig:5:,.:g.5-1:-3 - ,--Ig 'M ..I-.-',-139.-I:-1 ,:.,I- -5I'-. 1I . .--"i 21? 1-if '-'1-- wi-g.gT1bL-fv-',,gdi':a25-i'-3,1 ,I I ..I',:I --Q'-J ' ggf:-4. -LL..-. -f.. '- " -fa 1-. :Zn ' -' " -- 9462- - ---:gr---,v ." '1'-: I-5.--:Q-GQig x... - x A.. . ,..4 ..,. J . I I I . L ...WI ,T . TgQ,I.lI.IIh'J1x, .- X 1, I.:.1:-- '..jI L. -:xg-j:'.I. 7, fp r1 ..: . .. 'S-QQ . -. 1 -1-3 Q..-1 .ff:eQq'1sZ'r,.-'X -f"'+""-af -' i,-'11-1--P "-- '67 yf-'Aly 153: QF: i. Q--Q--. 2-yu - -- s'-::.-.- '12-'QI 2-. . - ' Q L" 'S' L 'fin ' '- r Xu-Rf- I-EZ: ., 2 .355 -' .- .-ff. .I 1:11. mf- . -- ':-,,7'Z-K1 If-11 .- In --.:-4 mf:-5 , , rl .2-T .1516 I- ffl if '-21? l' 51'21.5"' 'Lal ...mn 1 I -- ,, ,- , . . .- .+- .,,--..g:--1 1: -- 1 - ' .5:::A.' 3.-14. g ly-srl - . I- 'infix :Ig.Q34'g:Il ' . .- - .a g -f- Tl :.1a'-,iv , , .-. .eff - 1 5: ' I.gQ3g-Lt.-wg :I.3.. i. -55235-: 5 . Q if- E 4 -' inf? 1- .ff-: '- I . g"4 '55' ..l -545. If I5 5 'Fl 3591 '-'Q-': ' "Q H 1: iii 3' 3 F 5543 '.l"5'..SX IJ: -Luv 3 '-::'-" ' TY'-!1'P . fig' .- --' 1 5221153 A3531 I. .j Image L -I::I '. :Q - :- 7-,-.:-.1-! wg, V ' ft-:V -1. . 3,-E' . - ',::. , -133:-' : '.-. 11:-.1 - -. ' - I, iff, ..1-I " . A H- '. '--Iii 35,935 :E 1 TEES .,, q V. M QI. , 'TL :131 'f15"-K , b., - 1:15 ". 1.1 - 5- -E 'V- yf' ,fxgie -f '. 'FIN-3-.-f A-:f E1 .,-' .--' 5.2 5. , :,- ' A r . 5 J' Q. .viI..-3 xvgahixx.: QA Xt? -i s .-,I-'-c.. 2 . .ws -- - :ff f-,F 530f'.',z.:-'1 M:-Gp, -9 'Fa -3 1 -' Y' I --elm. -ff: --:ri -' 'is' , I -4,1.l,Iglu - 1 mini-5 XII 4.1 4 I, I -aj I I- :. I .pII- 'gg f I- .I,. . I.-3,111 L:.I...,, j', L-L It, QI h11:f:,-J. .m r-2-.5-,,-:L . " f:3f.e.-P' H . -ka.: ... f-f 5' -. -' 21 -I I..1z5q25.f,??5' .1,.g-'sfc-f.'-:'-.-- , , 'gi'-, .-:Ist J .,1E'S:i:.f1 'Q . ' X' ' - ,SL-' " ' y 'W:'I1:'-- I--..--Mp p.. - - -- 5 ati" 'Pt "2.. T. . ' sv, I.:'....:. :,. ,::- - .fi 15:4 I'-KI.. '- xx I -- l1..'-ll' ' if '- -ZA. ' X . .512 'f I.-1 IQII:-LIIZ1-.1-IT 2-I '.'g.g. 99. . I- .III . - 31.5 I '.I....Q:M--: - 1 f:5:f':- HP, '. '...-if-: PY 4-Q " :z 1-Q-E-.-:IC - X . .1-1.1: 'si 'V ..,::,1 - I Ix , rg -21-I.--1 --'-f.:g- bum -- :W-5: -I -,.--:L X -i3:.'.'-Y-"'b.-..r1?9'-f'f4if5' ' -1? :P 'R' A :.s......,,,,,,, xv ei 'ga : '- v 1'-S-:.-5534-.-:u:1f-1-551'--'..,:ff1-X'-'j-5.-:iz--..,. Cent aw -r ' J t,j.'I'.-,I11-I -Zg'I "'.,g?II2-2!f"'.13'i1'-'gpo- - ,HI II, II- 91- . 1 IQ' ' fi 2,5-213' ...G-I: 'f?"F!7 ifxwva-.,. .. ROW of F211-m C., f-. .- ..--.-.F-g:r5-iz-2:1 .yQ:.?-zF1g2sa-Am5QfEI- -. sssliagyiset- Q.---:::y. L Lupus '1,.1a:s-N-,.'-:fy - - - .X .' - '-'-"-'MY6'-?if:1T:'1,1 -. 5-f-Fifi-' -.'-i.4'f5'5fZig-jx", '.-QWXKWH-f"Y1':' if-'P 373 1.53 nq-34u..----- . 11'.N'.'l:rQ'- f"-1,1 ' I- L.-,I g' -1-vzrz-1. 'Mp-crx.-.4-i?-' ,'.1---Mg, .irq-v' ,'i,'l'. ...tr 2' .,'.r.5w:9-.ul-M ' ,. by-.-..,.,.,4eg,k. - .-. -3. nf 2'.-- .' -, IIH1- r '. ' -' I 46, - ' ...h-:f-H .5 -',-:Ji-'s ' '--'I--'C 2 "' , 'L:1-- " ...--1.5,-Z-.:1'-'f ..:.-er-'-'.EiE15'i--F '- amz., x, ..-v-V., .-.I A . 1.-F5151 . -3. 1 i f . Q. . - - XXL. ' . -' ' ,.I, : Q ..H: -..-r .- ,,-'- ,-L .-a- . . 1 1:.-5.f----- - 3 .- Ang- :.-.,-..- ' 1:-+ f - -11 - "'!"'-f -wal?-2512--f' ' X.-Q'-44"?.'g':2!fnif -'f':'1'- 'I,.zjG1"3:f"- -F 1' "ZW-ii? 5 Q. 'QKHFE' - - -. Fm51'f-iQ'Q:.e:.1:- Eg 1fiJ1f5A'5Y4.L . I ,f-mu, If,:,.. g-- ,xr - .. Ir-.:: -. -g 1.- --Q, -- -:- - . - .I . I. t . I 5 -I. .,z...h::s. . , His- . '53,-.1 .Q . 1. - 5gwf::,II333.?,IIII" 'IIN Q11 . " 1"'-'5' 5'2" -555' .,:'15 ' A' 5713? 533- ' 'HQ' 1: I - -' I 15 . 4739? Hp'5:.'.1-r.21"5ffl9ffi-':'r1'1'7?3WFS5?AL-FK". .Z 'NIAC5' '. - - ' - U- . - ' - 5 -. . I - " .' . , . '- J-.--3-1-rv ' :I.. ,' - . , . :Ig I -1 . . -.-. - -'1:, ' ' -' . '--.-. "-N' - "' -'-1'. 1 .. 'U- -. . ' ' 'I ' ty' Sgt?-,Y ' '.!1':5 '71 ' 2215x535 ' A 'QQ bf-I7 .g':'iQf,'A-D. ' ' I -353151. 'auf--"3 Aff- -' - - . - ' 'L ' . -3 3 . Zu? . - Y E--ff.-2-'Q'-Q'-1-f--P'.'1- 'R ' . "ir:-'fi -.Q-K 1" ', '- 4 1 E?-3 uf if--R xi:-'-. x??.'?'Q'2v ., -' ' - ' , A ,. I. ,I - , I:I -I, I .Q ..,. ,I ..T-1 ' , . '.'. ,- .2 nm, .,.Ig ,EI .-,.- I- I I " ' 94. 54-Y-P if iw? 'fvls--H1 qw-g':, --ifv..-5.x .'1:--f-.2251 -:, - " f V- viva -.f-.- fs:-1--.. z'.- '-- L." " f.-I .w4Ef" ' - " ." H '- 'HIM ' -"- '-. ' . - 5'J-'-- Gr- ,A 7'-v. 5 . . dex, L.I. I 73. f K-.fu -. ,',::.E- 'M -:I7::1..3..I3. 'I'-. ' '- -' L- !'?-. - -- uQ.I.'Qg1 " :Ir-',-fA , 'f'7'1'V5 W ' ' 'ali f.::- . via- A ' " fiiffl ' -' ' Q -fl" -:1- g'.'-1'--F: ' fx' N"Pif'1.I . 7?-'I. 527,'f.y1. ".i' '- .- -. - I -' ' . -. .' - " 1--. f . I .f.'-S1-:Fi-1 :-.-1.65: ' I. Il., Q -. I' I-..g' 1' ' " Ig, ...QI-.g.-" if 'wi--'Tp - I .5 -- I - . .f-fa-IW XI -- . . I . . -' "7" .' 'Z13ii'f'75f1' -'23 .. -1'ff-flglfi?-' 157-. 5' -'L' .. "'-...7"!?5f9f"ifi9f' --1317. a L?"f Ali' "'f':""I".'-"'L:':.'3 ."D3?"'.fff- . - 1 .. 1 - 4 . . . .. x xf. II-.. .- . I T43 IP .A -. -......- . ..f.. Q. x .. .. . - 1 - . - .X . f . .I ,wqsx . . .. IJ...,I,, ,I.-I.: .. . I 6 X. .-.. I I I.If,. fr ... 1,1 f . Q. .. -.-. .AI, . ,X QI J .QV ... I . W. 1 .I .I , I. r igih., '..-+11--1 .- - -'Gif' '.fij,t-f:5'x N af' ff'.',e'- L---.'-A-:Q1-if '- -Q:f6'fTFE'-' Q.. '- ,N":f,If5Ii,e?lfI'24-w.q:v '52 ' -1-HSA:-Q. f'74'.-I'--.- '-'br -'--X-1 ,-14'-Wig-iw ar- F."'WJiq", I ff," A I. .-...,.-- -I - z.,f- -. :. -I - . . ..I ,- V., -I . , ---,I-- I '. '- . A ': I -.- -,II I -.I II. fI V3-II.1. . .--.I - -. I, I-1-I-. I V : ..- I, I :I . .. 'J'71I5I.-1' -. . I y.I?,:4sA:1III '-5? I.:'!QELff.'i' ,-'g .-:AEI-Qgf.. 'g 4 - fs 4' 5 II.-:rf I.1i.jf'X arm I.-.II . A? 1-.F:1q:,.-. U1 'uq,i5I:'Y-q W' .g4:-jf55'- 522:43 I' . I'N""- - ..3 II' '--.:' -4' I- II.I Q' II I . ., . M ,.:.. 4. ..-1: :ye x. - 4-2-sv.. L ' Q 9. . .1 -gf . - . , . .2755 I A' II 3353 I- ' .I -. I - ,-. I- - 1 rf, 'QI1-IS3?9K1635,g2?'s:5"ghxf3:3IZ If 5...-f-2-'-I-'I'1l I.7,: -sg-'T'-lp I, - X. ..3ffie-Qmlnflii ' ' .CII '-T45,-i:'-' ., " ' 4:'-uf-.':.:1 1?-if .'7---l'1'-3 4i.f1I'.""-1. ' I 1 " 3' 1'-'..E:f,'5 'VI'-I1 'ff'':Q'3?"5-'3:'.2Fr1iv!f1f7?!-1:1?a' : 1 l:3'af!?'j 5' . SI "1f'fWbf- ' :gli .121-:jf-ii ' ' 1 7 I I I 5 F1125 ' V "'f3i3f752r. '..- .. I, ' - 'H -,ax Y :2nQ.5E,33.u,1u'-gs-:-ze.-H ,f:u'.5T, A-,11Iif-:.fQL-31.-215 Qjsrq '.---.-::-iz-I- f, I'?'9,lT-if .Ig---55' L,-A-In-. 3---1 2-'bm ima, - . . - ga...-4 . I I,,,,.,4,f,W' -.1 uv., 5. -,I .3 '-.kia '--zzrizm' - I 2 '.Zg:II. ' 'fI.I..I3:f"I, . .951 QI.:-3g.,z::g-:g,f,'f ' QL." --.':q5I-.23 5. A:..,f .Q-I--I.,I N. pq,-r5I.4.'v I, , I 21.1-' '.f::Q.QqI' .7-Hip' I ,sr -pf.. I I.f.,..1I,,I:f'., ' - .IL-1.-.1-15. ' 1 . I - -IA., +1-1 I--C if . ' .3-QI 1-.1-.I:If .. -I ., . fvr- .gray-f -rff-ff:-' 4-.1 . fa-'AW - ifzc- wwe:--a P .Q-..-. f '-.1-s.. Q.-1, '55, fm- - - ' .--mf .- - -.3 -1 . f -1-- .- .517 5 7- '11 "u3Etr51?a'5zf1 :f:E:f'f5-'E'f5v'ff.9,3III,IIfIf:l:a?" 3:43.42-fiIJ. F36-egf:75',,I.,I:1l-f'Z5I-.-.-Q-ggmwfqz-231'-f555 I. +.-47.1.-f STE-I54' gg., fx- .. X n ,LI -, I-I :I-,I.,II,-.. . I . -I '- zz' '..I I :Ji . .I :.'II'. - LI.-Ig.: 'fI'.q.,g- -fp 1-,.-In-I qgpi, W.. Q. . A'-f-" I ' I -- Ip:-.I':. .-:I..3 3.1.5 . I- " -5: 7-1,. . I . . I '.-- -11' -IIg'.'I-.Qg:I,'gI-.5E"- .. . SLQ5.. . .. -:I V-I-I-' : 1. 51275-f--.ri"' -' .diy ' H' ' !-'1-111212 Vw V' e2:.- 'K 353555-.'.1:'-?a. iif'r?-fiW352?9TI' 'x'?354f'?,- 115- -: ' " f'-E73-1-121 .1'f'-54" '5'HFif--.5 6 "HEL 'I 3. rriir-'5'i5i:1:r'f:'-217:?::Qii,df:i:.f:2Q ' ' 'f11'f2f9 ET' -if' s':aw.-:.:- 1:.--' -.-F..a15.N.f Lfdif -2w1P1f'EI5W.'a'Cna4xfh -2- ...-" .:s' - ' -.,1-Afaiv-vw+.1ir2m.-- - K--1-:.f.....,-z:zz4a"' -rs23b"'v--M4'f--4-- f .-11-ai. 121: -R 2: ..g,.AqII wg' -.I I. .I .- - I-.ry -. 'W-. -af - Ja..--,.I-. 5-I .I II,.:,.f.. 4 , . , vw 1293.11-..-I-. -A.. 1,-.11':-- k.....I.4- . I-rf. -.Iv .I. -I I .fr-3: I? , .'3 .4 - ." A S'd5iig1,11'X'--f....:i'-g'- -:sf -1 I'- N--' "uf '-" ' -':. I ag.:-.-V' -'11-v '-Q.: XML- . . W- 'I H' ':-.Z:--'- rf' A-: 'i -'i!f1'fMc"'525fM "" l-' 'CS R-V':1. '-- 1 .I 3 I-.-..I.:.:,e- '-..w- Q , ..,' 1. - .x .rv M ...NI-Ig. X X .. g.II .E .I.., I - .I gf .qv-f::gI'I-., -Ig. if f - .I gm. -..sly IIIIQ 1- -.-'K-I" ""' '52.ZI r T352 '--1.'.5-.- '- - . y:I..I-3: ggs5.I.?I I1 , I.'j' 5 ffl I' I. I . zap.-:.a:I.wI 1 .5353 -Esfs.2.s:f-i-19? ' ' Qlgimu , .If4"II ' - I . , " -I-t-.::'-Q. HJ.: sg zz 1 g- - ' 1- -5- 'J.:H+:- . -1 '. ,,----a"'5f-'v'.1"'x-1:13 ---'Q-3:1 '- .. 1-'-du jr". jew- Q: x :Q-F'-' 5-1-'.1-.H .. 1 .-Hin... . "WA '. -' . ':-'-: .- I-U54 "5- SL5-fika ' ' ...-'3.g.3Q.I -'ggi' Iv- ,Xxx 'f ?Sg-fini' 'e1..f.-z--:za ...gift ff-1 '- Iv'-Arif . 'i-.Sz .. 'f:,:,.'L- -Ii-I: '- "--14:-"-, .--:- -14 ' ,- " I. "Nw -J - ' -.Iq,,I!i. .7 my . Li.. I -. 1.. +- I ..-. .... . - ., 4 . 11- -,sq -1 '- . ' 'I '- ,f ::'-3:45211 I1 '1 -:lid . "-S "X 1- - .F 'I'Zf'?' 555311 ' F 123 -5-f'f"5i -i-1" -' s :Q-1 Q 4' 51" 5 -.'f.1f-'g ' ' ii?-1411 '2 "-f X' rsk . .- 5 . .-3: IILIQI.. ' I ' I . L, :I- . I. '. '.I. 5: 5-.wi .-Q. I. . .I . IIJ5IIIII,gj II. . I ' 1:21 ' I - 1: .". -5- iz-rin. ' " ' 7152? fi 1'-i2'7. i:Y"?v . . 'f. if :mi-gi M Ziff, "HEY S'."'f' ' . '.'.'- "Gl- ' -3111 "' 'G ' '..- - - .I mg.,-, ..- . . .- . ' 6231- '. T K .S K - 'PE Y'-1I5?'1i6 -' .-5 W'-'-'r'.:.1a-'L -525 'X 5 K?-.IQ-'5 -'Ia' if 'Sf-12Q1I...' -55' . ' - g- -- ki ' F 21" ' 4.23"-H1Rff?.I'E13 E .1 '- '-'Pai-. fury- -: f-.gnfan - 5' 'fl 25:5 1.1 T1 7:.:1- 'l:.fgI?II '- '. .1. IW J k:f?:A'1.i2:.", I if.:-I ' sv: ,,. J ' -53. -I . It I fv"'l 153'-.ILI-I1 - A-':E:.' '..-1I':--1 :- '?555!:35 -r?r':'sf-'5 :- T.-. :'fePf': . J-I. -, .r 5-,fign :D . v .I-01. ',.f'. 'u.I"', ?1--L4 :I- 57 qu-. -,.- fin '13 .i QE J. '."i."-.I ."f:. :IZ -1 -'If .3555-3 IV .: :I-I. , - PI ...El.,.I-:Inv l-I--. -I " -' ' if . -fs, ,ig '-I .f -, Q9 E2 :B - 1"+I. -.ASW -' a ' . . 4:11'39.f4 W: A 1: .-2 - ' I-zrwp' .si H - -' :-' .E X V. - -iff-jfg 155' 1 , 'Mx ' 1- .-'-.:!ffffE.f-- "?1Ifi.f-size. . -'I -I L,-a? -172312 -J:fa1?"' ' :x-.YiQ?"r'q4- - ' - 7 P . .. ' 11: " '- X 1 -'I :gf-' Q va-'N 1 . ' ..: .-- --L.. I f:1 :IH -, ' 'fc f"-.I.L- '33 - Y'L gx ':. .I G s .. I .- -1. - w r ,Q . -41 1I..: L---gI.31f.",' ' L- . qi J JI. A-3:-'g .-'I-:r"pL.J '.F-I - . 'l 5 ' :iii 'ff ' I S wifi- 13 .I 4-:Q-A ' 55113: '- ' -- a. . H. E. Ya " U. . A. ' x--. Q 21 2 G I, x mm x I ...IX .. C lim Q. I:-w.,,,E-Igffe-X nf? 4:cwJwLwjf:xw W MQ V U IIIIIIIIVI VI,5-I--.IIIII.,?5ggg2:If?74:g3gff II -.,: f -8. .sew--.:'!1?:- .-- - -f -fe-1 - -f': -.-ra 1411, 2 f-' ' ' 2 puff- - -swf-..I.,....::'---f::1Ifa.-fr.--I-..:. - ' '- - .' -' A . .III - III. I.: 1'LI3Q5.5:fI-.Ii.2152EZQIZIZI.-IEE-1-.3I,I.I I-I?fi.g:gQ5f QIIIIIIIII . I 4 I gk, ,...:.-II:. I I PQI I 1 YISIMJ . LI lI..fri,..,'lFIWmi' Q, I, - -If ,-g2'i,- '.-.: '22'.-in .sm .r Z ' 13'-',-.1--' --I-:-.I..I a:'-..:'.- wf- .gr-' 55 '- ' .L-P 7 'flea ' ' - .- - - , ..- 3' :A '- .N .. nt, ,I ., ' ' .. -:. :-"In--4.5 ".-. - - - .- '- II ..r,,7:p3-,-.:, -L31--if--. 'Q-L" ,I-,"..5:. . ..--'N "I -I "' - -I.- -' f.fL':I. ' .ri-11 I . AW " I ' '. .ff-55. .z I - -- - 'w.',.' f. S, -'5 . "5 'n:...'.-1'-f ,.-. -, 1 ' .'-L 1 -1" ' ' V . l-I..b.:fni,-g33II?3I..I I -I -I.I.I5I4--'I-. - 1 .J Ig. I' I' - 1.3, X' . 'I .II , - .513 .-.ISK -VL :1..I,41I. I.:1 V rII I vw "II: 'nl 2 IW lx " 'aififf-7 F' iii".-'5" ' -I -55-.J-W .2575 "fi '- 5:'5?':"5' ' 'ff.'f-T55 -' ' - '-'f:ff'1-7-3""""-' M'-1 . t" 4- L " 1 Jiri.-4 .. -' -' .nf '.-'J -:'5"'-'4'f4Zr'.7f'.-.:3- Q". w .' 'T' M - N1 - '-.f'7 .. ff. -' .' ln- -. -'M-, -' :,7f7m- 1-F 4--'-U' -. ff'-'-'fVf'y. 1'fJ?f""i" -4fE5":'L5."" 'sffff-A' '35 " S.C?f- f' ,1. ' - ' - " .f 7 - A 'S 7 3 f'r, - -Wim " mf" 'A I-'P - " ' " . ' 21-rf...-".-'.-ffx yrs.::f-a:Q:'5I'::W-E5E:i3:' ff-:P ' .sv-1 -I:.:fzf:f5 .-5 - 1 ' -af'-L -"'-23 ir -9 -V ' 1 -5-ag f.r'p-Q, " " 1... 14. IHS' - 1 fig IKE- 5.2 -' .IMLI X-5 " ' 'Tr' - :-'FZQ7'-xz'-1' .'f!:' ' - I- -..v. vs., ' -. - 3 .,'f.-. " 'X'-if I-,ff-'1" 'uf .-1. - - -' - R '. .rf Qu'-' - -' .' . 4 , - . I -'g.X.I I '. YIA 7' 'LVL -1154-fl" -.'-.'xQfL'1'A-"fax 1153" ' 45" M ' 2551 "I ' ' V4 -I ":'15l' .'l'ff1fv'f1' ' 'if 'iii 4 ' ' -'I' - ' iz.-71 J' ' J" ' 'C' 2575? Ll ' ' " ' f ' "-J ,A Mn'-f' I ' if--'P' - "'- ' I IW" ' '. - ': 5 Q' 2 I,I.'2'I :- 79 "'-'ui -'Cf 51. "' L ' . - - I ' f I. .I.. My I I I.- . - 7, I II' ..f II I I., . . gg - .-, -..f.,:I., I. I x IZI . 1. I . . . , . .I I II I I I -I t-Liar I. 4 . dwg ,. . .ZIYIII ,.fI IIIII :- , ':,r- -: .... , '. , ,,, :-I-V . " . z:'5'4!'. .' fff' F' .J 2: ':L-.'jE,,5'- 5 .5 ,.:-ii, '- - 1 vjqsg,-L'.1,ig " nr 3:-yu.:-5 s,. -' Q '- ' .,- I 5 V,--js,,5g'1. t. , . jg: -. dp, lag.:-1-.-7 :.:,.4:,,.,g-3-5,3-2 15.4 1 3 on I I K , , : h In .Jef - xi, Q .-5-Q55 155.15 574' -:'g,,5E3. 4.25 Ara'-.gi-1-...-as-A-15:61:14gy--gg -qv, Al.11:,j-'V M. 'ugw 2155-11-1.1..Rs'1,hfglg-. --.-:m,.,:: ',.:,,:.: H- - Q, . . . --qt t,fws'wE ,J:.. A -we-' .sim 3-i f-"N.-ani.. Wka--'M ..."fvf,",-G-'W 1 f-.--:-I-.-.-A-alex?'-'.1':.':-gsss----af , . ..,..:' . '-,s,g,.:"w-, - .JA ,. " '-2:-'f'EE..-.'. 'Rig-.-f:!'i'i H' fr'.f,,fW :HI-"3'35i:'Tt". '-if-F.-fam!-'-' ' Tw:-:-,sf -'-Sffli :fd Efwrr-' ' '. -- f-iv - , jf. , . Zn. 1:12 1-S 1 3 -1-. " 'twfr' .112 rgpj-.".-. - .Quit-'!, We Z -' "v f- '-. I ., I-.,::-.-, -. QW, 4 '-3,-. ar 1 Rza.-, - 537- ..,:g . . .,.,,A 5 - . xgjca.-A ---.' -Q... . :'. ' im-4g- "',-151-i I 7.2:-Lznfg J' 3 --?x:,'.1- . 5 --army... ' :Ei-" Q. ,y:.s 1-..- ,- - Q55-, -FA. -,, - r -, 4-gf,-. N naw 35-8129 . f . ' 4-- .gf n - - -- ef - '. r ' . ,, - r "-- nf. :-Y" . .- -,," .-. "!..' - 52:1-:Ir-f' 1, ' .1-1 27151.-r: .. , 4 , '- -- . '. . . , ,g-.7.'. -2 . f-"'-,-- 1:11. 'J' ' ' I- - - n 4, I V. Q H 4. :AI U - il- i:5':f.-.,f5k: 4.2: . , . .Z I - -I T :l.:Zi1igl3-NIJ.:-45.-,-,tp.: sais -. A 1 '51 , YI .-i:'IfQ- zf' " " ' '?t"+nT5l5i1 7154? FX,-v S-.Qq'f4f-1-'Zi:3'Qli6266?5i9Ef -5 ff-515 'ilfzrff-3? Z ' 1131" ' ' " i.i,r'51El1:T ' - ff-'1'fTQgQgf I., ' H " 1 ...-wif!-11 i 421: e4M1"fTE'ff5P I . .5552.-5:11-Q..-E25iQe'4iY 'L' 1 -.'.g':55'rii1E' ':--.E ,J-.ppwii c-,5L,gQ,s:',,4t' 5 F551 A551-E1Q"', -, tgfw .. 4S.l-'iyzij'-'.f:-ff:-'i'. '-5.1-f.7ir'1'V - . , -,. -. '. C1 441 L. - -.-.:-'.::f4'L -. .. " '2i'f2'.-43 .5-vvw-f2SffFQE::f-'Jia . '2"' ..- ai rgwqiig' J P' .fI:..- -.,,.-'. nfQU'f1ft.z,.2.,:e"EfEf255f'r-ff -' -' - '-'Q 293:31 . .3-F--if f'.H'i-12 "Z-N' A. .' .- ,. '- g-ff Qu" :ff 5gg:3"11gv-- .15--:g1j7:,jze--s,.'1f:iq :E,F"g-., U. ' "'5i"' "'QE?Q .. few ' . 1' ' " . , " qv-.qs--tj: 1- - "T-. z: T555 14,?.'1f. ' . . 1 M: kjfca- ,,, - -.z2EE3r?.QgQ5y M:Q:'gf-nc-P , I ae .Lx ga.:-.,'.5,. . A .. x.,.,1.' -Arigill A . -1- f ':-'- 1 ri NI-'so Z --iff 1r':'-rf, --:ea '.' .xx '---. Q -1.15 -11.5,-jt.,.' - : -- t r-1. --L ' ' f lfiafff' . . -. .. ,,,,. , p COMPETITIVE DRILL 1" ' ' '73 H - - - v . . . . . 75132-15515-1-'t"!': .':if-ffgtfi IN the competitive drill last year the compames placed in the The Judges were Captains VV. L. Clarke and A. T. Clifton, 'i'-"f"t"h"' following order' from the signal cor s U. S. Arm stationed at Fort Omaha. --'WW D D . . 552 u..-,y . . jx -l"" an ' , ..-gi-::. 51-4-:ref -.,. :-2-1:-if ff. .. wg' .-,es -1-ir--2 I.., fave' 'fag H., KW, La, .Z wg. -'77' "-Tf .221 I . :F ::..'2 .-- 1 7 - 1 Him' Q ,WJ--lf' 5 -'-f'55Pl . 2 1 -K-,'.'. . bf ' .... ds" ea- -:.-1-A '1-me .4 . 7 ..,33:,jgi nt? ,Qiklivllif v fl? 5?1.':'1Y- : ui... :1,:.-.- -1 "ii-' .'l'f' ::.b'.:'ii"-'I -1 ' 1 I--it 1-,Sig -.t -.1--. . ' x.--'Frat .- Q3---1 .:g'i"f ' 'f fc: f : ,e-1-1 'Y .,-'fa'-gt' , :- 1,111 W--:f 3.1.-5.5-:q gi. -,L 5-1 ,:.- -" :i."f, N -1 v 1 fr--'a-!. . , . ,...,, I. 7. K .' fi-'fbsf'-7 .N 15: - -.:r.t:6i,lE-3 ' .'7' ::-' .3'J7: ,-' ' ' . .,, ,.:.L,.. fb E -. . 7 -' H: x . . - . -:g,.3f,"g, Sf. 'C 5th-Company M lst-Company 2d -Company I 6th--Company K 3d -Company A 4th-Company D 7th-Company B They made the following comment: "The ability of the cadets to drill is developed to a very high degree. Everything con- nected with the military department is very excellent." E1...: G---1: - mes s:IcQQ3l1.1-jg-' If , we ' 1-'fix' '3,. ' f J' T 'XY ,' ' r . , 4 'J ,2:'5'1. L If-' -iS":T:- 'A 'tif GOVERNMENT INSPECTION - v - f f1S'Z'?2 LAST year the' Military Department was inspected by Captain spirit has been developed to a great extent," Going on further f Benjamin T. Simmons of the General Staff U. S. Army. The he sa-Idix "All cadets on graduation are competent to take a 55212-,-13 inspection lasted all one afternoon and consisted of Butt's Manual commission as second lieutenant in a volunteer regiment. The by one company, bayonet exercise by another, guard mount, and uniforms are neat and well-fitting and the cadet officers impress :lf T regimental review, followed by regirnental inspection. me very favorably." 5 Q After the inspection, Captain Sinimons had the following com- Such a high compliment as this speaks very Well for Command- 1.3 E'- ment to Inake: "The cadet regiment as a whole is very excel- ant Yates and the entire cadet organization. ' 3. lent. The appearance of the cadets is very excellent. Military EES, 1 ' 5'-"iii-iff"-s"? X fr I. THE MAKING OF A SOLDIER ,tk . THE military instruction at Nebraska covers a broad field, and attainment of a high degree of excellence in any one wbranch. 'est' IS so constructed as to give the cadet a general conception of all The Nebraska cadet band is recognized as one of the hnest 111 I A the elements 11? drill, maneuvers, and a Held campaign. The first- the country. Thev play for all ceremonies, for Buttls Manual, :yS3.?g:.l:2-.f-j-'- P, year cadets drill all year with equipment, going into all company and also give public Concertg, At the Qloge of each year. 3 com- , movements, skirmish work, battalion drill, and battalion and petitive drill is held for companies, which, though 111-1tSClf 55-iv,lgg!,tj-52-r."r?tj' regimental ceremonies. The second-year cadets act as drill ITIHS- largely determined by the Goddess Chance, is yet a great factor gi Q-.1153-:j,','3?::f ters at the hrst of the year, then go Into class for the study of in promoting interest in drill. A camp of Eve days completes the as '-fl W-'Q' Eg, the drill regulations, the field regulations, service problems and occasional lectures on more general subjects, after which they act as drill masters under the eye of the commandant and staff ofn- cers, receiving appointments based upon their work through the entire course. The cadet officers have a class for a short time in which they study the principles of tactics and apply them to course, an experience which would be of great value to volunteer ofhcers. The department is inspected each year by the govern- ment, which donates 340,000 a year in consideration for the maintenance of the provision requiring drill. A Inilitary ball is also given annually, and is one of the Inost popular dances of the year. All told, counting the regiment at the University ., 4 1 e .gtg .-5 f.x::3j,-5. . -:f. ix 5 35 Ee' IE 'ff-1 fi-.-:I--14:1-L -'-:X - 'fttgrp -515. - - ' .f'..v--f-- fir.- : 31551 ' I X IQ Jap. '.Q--, '. I . A "LRB 14 . 1 :- Ng-5:41 f. '-I Q . k .55 55' specific problems. Of course so broad a system prevents the Farm, there are something like 900 Inen 111 the University army. 1...-H. .ir 5 .-'.-',.f::-ear.. - a r -r.fyag3?t-.f1a. ,.-g ,.-Zf'.5-3ir'-5:-:'- . is '-:'. '-1+ - , -'-. 'g,.-'-.,'. f .,-Q ' 'Url ei ,: ' 'ql.1'.3,, Q5-L, Iii: PT2Zf5ii:-e1fg:-,,.--- - .v--- "'T""fNc-:'4fZI's'q " -f':f'f7i7? - 5-:J--""T R--.-ra , f--"WA ,np4'wIeJ"11,:-1ff5iTifGr,-rf.-.f ws. 11'-U , . ,,..----1.-.. .,-... ... .Je .'---1-1f?i'5f'E55lf45?-'.-,- 513' T12 ,F 'g . .- .-ali. x-.i?f?f'32iPF'Q.wY f'Ffi:"i.-ff' 5''.-u9::5e"f'fQ'1'--'E15155 -'-?fZfi1?155f'5 ....11fE32?iiZ??i5i f -fear' " . 'S"5:ff5i: "5-L. ' I"'-1 A-'ffihiii-L4f.4. ' -.5 1 -. f -. . . 1 -:qt , '- 'nf-115:55-if-'--' .mfs - :Af '. .-:.:.:+.-- I L ...T--1-1 ,-.-gm-.i1'.. -5 ..- " "VM ' A - I L . - viz:-s -- ,sv.:4:42-:',-.'1:,.2 -. , :.- ' C' "1'ii:rZ-if A 'f ,f:Yi'L5'1 ,eg-rfigvj., 542 .I ' '43 Efgfffifgf '- - . "tara it145'-Iffgi-5...1i'.'sz::L"-..!':t.- up --.5s,5?,, ' -1- ,., ' , ,,q,..i'j.,g3f?',,ys,1 ,fiif . . .12-j',:.,--j ,p..,,f F- lx,-52,1 ..5.,s,:' 1,-'I 'f-.:lj:,'.3 ' . - -fix .gm-, va.-.131-5, 1- --Hs," . --,xp ng Qff5f,5, . .,, 1--R.: -N I jim. .- ,1.ffr.pE,, V- g'.3z'5,,,.3,3-.pf',.' ' ,-x,',-,iff--..gg:.,1-741.- .g-,gf-,,',"' Z". 4 54,44 -5,51--fi . gi. ni. .lu fi-5 -' I ' Q. ik- -'ig---L '-.'. FQ,-e, ..5f,1-:rv M., .., :iff-ll-IQ. -.-'ggaj r.,fc'5y.2'-'fi.-qiflwf,-k',f'.,1.,g:fj2:4"f-,'u,,gfgIQg.3j2'7" ,.-Q-122,25 12.1-4' ,'Qgf'g'ffg" J" K'-QS?" ' 1 "T -. ' , - B 'lfir-,Ig ff, .2 ig: Q-gg-',.--,.g'gp.Q,3.ft' ff mziuf- '.- -' 9415 5,1 -,153-fy: .-5 . - ,gp-4. ..1ff,2'L nf .c,.-1, ---is .ni A 15 'gp 1., 1 iff 12:5 rw"-.1-fvgvrid .J--'ffm-s"' .-r-1f'- 217' 411' I'-"1 "f 1l't7.-.-.521 , , '-fis'a-fx--I. ':- :'f'r'i:-. -. ' " "-'rl - .-can fig: 1 .f+..rr,-A-', --,-'Jr' -r--11" -'-"r'i"1+1"f-'- " WF' :z --f :"-f:-wife' -1"-i U ,3wtg. :3-2' Rf "1-T :fr fs-.f 'f-1:' til " - - ,' -:..' . ':. .-v' . - -- ae.: me stays. - "1-'lx -' .. A T , . .. .:f'if' .' .-if ' - 'lhnfir Z-' i trf -J,-i-S La ' 'late' ' - A "f' ' '- " T 'A ' FFR 'lfgi 5,-f,--gf'-' ,mgvfx ,yyy-'1-.""'1.1:-was-5-is :--- - - W - - - N- 'I s,,-.M J .... -I X ' 1.1. . . 1 ' .- .' 'l2i?'.-'J' Q-xfepfiyz-:Zz :"g2Ef'l:m'f15'f'-it-13 Wir.-'f.X EE'5:7.21. ,g- :.I . W 1 . . :'-..1' ..-"'JQ!11i1'?5 l - 71- M'---.1 . - 1'-':Jf3f"7 "W:-v:'l:3:'5f17.:5ii 5' 'Ffa-+ If--ff-R ,- -. 1 .- . . - . - 1-TJ: - -f-":.efw?-1?-w 1' ' .- -:-.2- f..-'-1-.rf af' -L . ' A . -1:55--' . -4 1 II .- II . IIIITIIIIIIIIISI I IIIC-EI?I'II:IgIIQ.,e pf:4,lQII, I IIIIII,- IIIEIII-3:I,.i-IQ-I,Igq-INIIIIII? I IJ, II 1-1gIIIIII,:,II-I I IIIIII I ..IgIIEI5E1:Zg:-III.IIII . ' Iv., -- .. X, ' . -. . . -1 if ' ' . .. 1.-1'-.g'-Z, '- 5- - gf.---' 'frf .' -117215 " .. 'Q-75" .ff .'--I ' .-A3112-V...,' ,373 -?f"v'?ri 1i1z1..'.-'F .- " "I'l-.7-.1'---5 , - iff"-2?:'.'-If-.-. f ,-31533 -M : V " az'-f311'.P""' ' '. ,5"1"'Ei55'1 Kim' 1.5539 -birff-1.52 " ' 3 FI., I. IIA:-If 4.41, .,.. ...gig I nz: gasses-..'.g5:I5 5,-1,gGIQ9.4',-II -1, 1, fy? IIEQ In II, II-II.Iy. Qfmm . III I ...II.II.III .I .3-5,9 - . . I X I 1 .-1.1- ':Zr:- -at-',-:IQ - , 15111:-1' iq- -':"15E-We-1"':-'g -11" ' I-:I'3f.G.:? . -:5,'1.'i.1r'-., . - , if , . ' a::q- f.f55,1,g:,I12 ' j., ,. . II. 1 512 'ig21fL.5-.f:. -f.31:':" - . '-. . "I " '., Q., '- T- ' I, ' 5 fi III-:gJ- ,,- tp "jI- , I ' ..3.:.aI. SIIIIII --...,II,I 5-1. 1. IIIII II IIIIII f IJs2,I1gg,aI 5613 51 .' IZII5 I A-:IQ I . xI -, ., ISI , If . . .--- , -- 1.--r -,ge-fl .. - 1 P 1 at Ld?-:Na:1q---.-- 5 -1--- 1..ff:-- R-4-1-'-I-. . . 2.-.1 -mu N.. . fe I - ' 1- ' er 4. .i.'ffff-2 .Ql?Q:-..f?fi1:f'2?.. '-i"x51f.:75'.'f .1 Q 1-ffl 'rg1J::--11'.,-fe..--" 7' --..I 5, :Irv ,...'lg-T I:l,g4,1., :'- Q 2 .nl '51:'.-113 4'1" lg-:f.'L- ' I J5951- I I . " -:J-i-.:- Yf.-1' .' ,131 .P-.1-f..-YI..,.I,,,.,. ' .1,:.1-, 5 513-'c-:5."' Ig'-'I,.:-,III ,I iii? ig-1-7:. .-.--"rg-112 - . .1 J 1 . u I . - i"w'-fgf? '- '-L - 5- .NI 'iltiu-".-' i . - - 51 -: ' - .- ., -.-E4 l.:T1w1. " -1 --17593 '.: -.1'.L:.I5, -:, :2:::fQ3- 1-I .ia---' ,P -iff' :,-.E '31 " :' 111523 -' - . I If- QI-.. I 52' 'gf-1-iff -, 1 --5,31 z , .I IIIIZI IiII.IIII.I I 5 -gillngi if- pI. -' -'-ffl? S 'nl' 2"-.2 ' 3? .' :La-' .1 f - I 1 3133- ..-ty 15 -' JSI!-1"-II' ' :QI N '::5I.,'3q' -'Q V' 1--' -3 YS .-I,,,.Q1: lr' 2,6555-'-,Sidi .'1l.'f1gIiftI if-,e.'rr5:f2 . 'VI ' I -'Fefe I IIQF-.if '33 "'1g23"1'i:- Fifi. . - gy'-jg' I - I .g.Ig-EEQILIQEB ' gif .-.fe .1 1, 1. .rf .-3 1 fwfr' 1 sr -2.1 9.-':t ,fi ' ' . . ..... .. . 4 - . 1: 7-'75 --.-..' all fs. l ig-'fa'-.' X I. IIE-,I:g,. II.rIf1" lx "If-' f-'f' f'.r12"ffl'ff3 Rifle Club A 11. 'fi '- - 'B -Hz? ' ' -. :PENN 'C-: ' 1,43-In II Dresher. I Ixgeldgaarde. Diers, Giflin, - ., .- . ,-r A, I I I B..- ,N -, ,.- IIIIQIQ I ISHSOH. I P1e1. I Sl1a.1'p: Cfraul. Peemster. I '35-3 -gg., - IIIIIIIIwI .IIIEIIA Calse, Cyrahanr XX ohlenberg, Smlth. H. XX. lates, Korstiau, White. Harmon I .I:,-fa'-' ' III.I 1 1 - I IIITI-IIIIII I 1'-tim' ..13?g':Q:.-11.5. ,I -..I IIIIIII II I III I MII I TO TI-IEI UNIVERSITY CADETS I I I I I 17-Q, OUNDED 111 11 10, t1e 11tary Department l1as steadlly 111- was a com Jan , tl1ere has Grown to be a l'C0'llTl6ll'EQ and vet 1t IS 55' -- 1.5, 'EL'-.-1,2 .,-..g 491'-:sm CI- d t 1 ' b - 1 1 ' ' ' ' D' - G - - ' v. 'ii-5 -1.- ai.-I.I3.I-II ease , no on y 111 numIe1s, Jut a so 111 1ts 1mportanee 111 tl1e not tl1e numbers, but tl1e Splflt that counts. lt 15 beheved that if -.I'iI',I F-fs, tlallllllg of students for hte work, Its con1n1andants have num- tl1e sp'1r1t of the corps lS such that it w1ll animate its rnemhers '-.j.i.I.Etv: "Ti-'11 - beled SUV0118 U1911, Wh05C 11VeS 112-VC l36611 2111 111Sp1rat1on to all who to do then' full dnt b the1r cou11tr ', xvhether 111 eaee or 111 v.':11'. bi '-I-:ge 'YL '-V If Sy,:1.f,'1 d I ' - H - . y y y p . . -,-Q-fi. 3- vkftx -I .II - f51I'FJ,IIfe I,-'QI I came un er t1e1r 111 uenee. Nebraska w1ll 11ot forget tl1e schol- In leavmg Nebraska, after a very pleasa11t three years, lt 15 Q: gg I-+II1.'Iy'.I. HTH - - -.5 I , ' - 7, -1 ' , -I - a , arly gentleman, Edgar S. Dudley, tl1e soldrerly Iohn I. Persh- u1111eeessary to state tl1at tl1e cadets wlll always have a warm qs I-I. -lII..4,-Y -. ,- .14 -' ' ' . I ' I I 2-- -.gg - fn ,..--1 Ib.-IIETQ' mg, or tl1e gallant hero, John M. Stotsenburg. That tl1e lessons place 111 my l1eart. May tl1e corps eontmue to mereage 111 use- 35III1g,f6g1 XIII, I .1-.'.:5:: 1 , , . . -I g,,1,.-I- . I I- , taught were well learned was shovsgrr by the records of Nebraska fulness to 1ts members and to tl1e state IS the last wrsh of Q"-f .:-1rf',5- NJ' graduates 111 tl1e Sp3l11Sl1-ATU61'1Ca11 War. But more rmportant IS I YOIII, ,EIIIIIIII 2 , 'I' . I.. :--'-1 ' 'gg - - - , . ' "'. , ' I.-I-'I-ji-3.5. I'-1 the fact that tl11s department has been a potent factor-111 the for- - Y H I CQQW5-K 2 1 I -Eff II-,I-I-IIIg.g?:g-,IfI I'I'lZltlO1l of the characters of tl1e graduatesg those men who are H- ll- XAIES- E 3?f"11v1aI1 7: dest1ned to be the leaders 111 tl11s great state. VVhere once tl1ere COITllllZllTflZlIll of Cadets. III 'f '-'S .s Vff- 1.-.".a1,. , 1 --.f- .v .4-.,f-f ,g- I , - - . T'f.'5f!'51- f-'-12':.1---"'.:1. W .--S---. . , -Q ---' .- , f'---vw -'P '.-M. . . .. ,ff N' -l - ' 5'3"',:-1:24-'-f-::2:5f"''A ',.1."7" - '.'v5W1"QS?"2- 7? -f':Z::l5Y' , "" .1-fra," 1'1Q1P:g. .1 f1""'-1 'S.. 2' ' a-1'Q1i2g2:2f,.:J.- .T ---1. , . , ,,.-----am... ,, ,, 'l-I-.5-fi'W'f3 . ' 'g.gI'igff21' -5.1, -.1-'. I "QJ2Z2M 1j115f.?,I'1:uftfffftqrfiififrgf-I '5.'5I:j"-- --,-, f-f11'3171'!.I: ' if . ' , YI 5 iii-Qzj.',.7-1-.,S, '.'.17':?f'-fi4',Q.1.1X Eff?" F ...1-5551?-:'I7-:al-213152I-'fiS3?.-'Sf'Q?-31, f.?,Effrif.:L ,ff :'ig17-F-351 P.-.1-... . , Q, ,' :.- ,pq 'Q-gr'-if 'i:.I"f'1Q"'-f ' 5952-.-.1 I ' - ., I " .1-g. - -.gsisige-j 5,gfggI..1:1Q--'-' I N., 1151- ' ..:-5: rg.. A i ',-,-127625-.. 1' . , I '- f 1 .- 1 -aww -. ..,:.v-rf',-' .:Q'e4g2.g 1111- - 4.2 .' in 1 - 1.4.1. 1 ', ., 4.-.fax . ' - 1., 1 .' 'fn - 3 fglm- '1.- -Q 1-:M-l.'R'M" - f'f.f1-g-f"-- - -:'1.f"'-.' - '- ry :'f:',1- :'.:- -'I-,-" -. 'IQ' 3 ' 1' 9:4 --ff. 'rv I YI -v-' .-7 1 .- 1 .l-,'.-1. - A '.. 1. - 4- - ' . 9. -. 37, 1, ' - '. .5 my lg.I..1- . :g'Q.I1."-,:-r.I- 5-,Ig-1,1-, I,.:':'qij1v1.f .g':.-.-fx, l.:.' , :i':'.7 ,.:-1 1-"Qi-1-.,f, . '. Iy'-3, ' -. -.,-,, - 'Q -- -.11-If' "' .,., .f,.N- '., '. '-'-'X 4 ' - 5:1 -1: Aff f 111-W-.5-'QSLFJQ-f" eff- . -11.1-1 .r - - -v,-4. ri ? . -312 1.1" ,fi-vp.. A .- -2' if-. 1-.1 figtf1Z?l?19fy-.'-.11-1""L-1?-ii-3" -:55-5" 7-' ff "f g25'2f--5if'ffQff--15123,-T f-.5 i ::'-J' 95- i",4-:Y1'4':-. " ""'f! "P '- -. , 1. , K .fa 4- . .,-- -.wb-. :rv . - if- -. . 1. . -,uf -.A - ,, .1 jf .1 1 -..- -. .x- 1. . , . , I , - , .-X. . , 5723- 'dz q' 1" 3 , '. xl-'X " T .' . ' I ' W lf' ' -fx' -' -5193, "'5"Le3 fg' ' .e - -g-tar. 1- -' .:1rf. - - ' ' z ' '-.Q .' ' I. E, I I, II I I I II . . I II I.IIII:gg,- I-If j' II- .I :Z-..,,-:ItI II. ., -I I II I I II- . t '- ' .V ' I, ..-. 1 'L .' '...,A:l - . 2" ."5T'21'5 ' -I ' . -. ..t... I. J- : gf - .-M .. .V tx :Q . ,fa- f---- . -' , ,. .- ,,..---'-f-1" - . " -M., , -' ' .2213 ?.'yJ.,l'f.l5l5"?e., ""'l1.1-'li':'f-flf.:2i2i.' f','3i42E-: '-"'fl4l'3ef f ' g 5: : , , -fi .- 4 '- : -.-' .--' 1' ' -1: .. Q - -- G I - err: -:1,.3-4141 '. .4.-fa: I-z15--'- ' 51- - -. - - . s::-a.---- ' .r--., I .55 : - ',,--Pg, n:g"Ye,, 1, ' -1' . I -:'.-L .::.: .' gm' -Ju..-f 1 ,rf .' 13-PE-1.--J 'Liv-.7g.,,1-'-' 4- -za --x - ff,:I'- , qs-y .2 5. '-ft-,t1.. ::jF,1.'-' -' - .. - -up-J. -ga.. X t4 R'- ' f 5 -.-, " - ' ,. ,-.--1-'N f '. Fliiw 'Y' , . -, .gif .i,':'-QF:-1-'.-Z'.S'g.'-1549 ' ' ' .f "-1-"v1P""4e liflflsli' 2 'fi'L,:f. 3.1.6963 X-.ew N ', . f'r:?v,fZ!'f-f.'1",. "iff:-1 - ' '- 5. -, - ., 1 -. .4 N, f,-,w'1'vQ. . - .J-.--:fp "-'.- 9 A- - -5.-, . 5- ...nr-,, 'f 1 t 14 -.:-,--- 'Q2--'.: W- :gn r-,.,x- ' -194: 'J ..f.m..- ,P 4.14, - . - - . 7- f M. -, ...-.ya--1 -, 1 ,elk-.-A-Z i if ' 2.6. 'j':,s- sts'-263. vga-4gfG'3-if j- '2.9Q3?:-.tefaftz-.9 if 'll - '-" :'-f:?5-xj::1.-4551119 iii,-'g.:'. N 1:-i.."Q'f Q14-5. 'f 5--1.-fffawl...-. - 1-4-.P ' -.---1' ..:--215 . . --Y ' rt' - - -1 --ft ffm- at f .. fi is 15:11-:' -A -'1..A1..jxg.go- H 3-'-5-3M.,.5rgigifg'gF:'Z'Q,'1-",',..:E ? Q ' .' 5 52. 7.57 1 1. ,. l-f11i':5gr.. ,. 157, 'ftff,i'j" - .. .,5fgg125Q-' ,Q....' ' L . - ' 1--" . ,. s 11.4.7 abc' :Q-Hb . - " ::.4'4 "" ..- -' ' ' .xr - N . 4 1 ' 9 -.-'5'411".,. .--"F sjhmi-g-.f' . .13 -,"-fy' .fl -- , - --.:-1 C4 A . 211'-1--1':.': "V.':'Q.-'.:,zt.. . .' -f-'J 31-U12 :"':' .1-' '. ' 5e.,,,.A"-1. ' 1 ' - -, 4' .- :' '. -- 'nz-1-A Sf- ',.f'f, . ,, '- '4-'35,-. ,.vf1A7,'L-r5.Z"wE1"21 ,q , ,gf , ,'....-e - .. Q'L'13f., -1 'vi-1--' 6. . Qf- --1 5 ' . .rw ,-3+,,4.:L' Z ' '- '--...S-QQ. . 5,1-3 - , ., --.gg------. ..-. . . --..!.1-. . ' - .4 ,-15:15-1.--. .. . .. -- -.- '31 - ,- 1 -' -1,---fn --:.n- ' .. ..-:f-Lf - -4:-- JJ'-.' 'Y'--'S 1.11.3 .1 -, 1 gy, .: V L., '::,- "I - Q' ,.. , - -:' 1. 4- '4 -:.'-- - .':14f':- - '. '-'..-:N ' . '11 1 -' '- - 1 lllnrsk Y.1.2'55f5fhaxvf:2fs-'I-115:324-Qifil-1 aa-zL?l'E2a55t5':t1 -3' -. .-'.r::'-f3f2- ,fef5.,,,-.- it-Q4-2, ,'b:,g53Qlv5p,y.fi'.:r7.'-1--.-flfff-f1-. -I.1t:':'4 - . '- .Z":-- . -L 1 V.,..,,L,.V .-IS. -..-,,.-,,. , . 5.2-5,1 A, : J. .5 .t.,..5g1.5..,. ,',1. 1 .- . LL., ..A,z1.: A ,-3. 4 .1. - , 55- .. , J i .1 G J . . .'.:.g .1...g,-1, , h Y - - . . . .-.,-1'-. ,- -.--. .4-,-..f--,. , . . -,, ,,.- h - 1 .7 : -,:- ..-:. 148 . ,-1 .,:g.i, :,g.,- -A H . ,v -0,47 ,..:,9flf.-ro--grab-"Jn - .,4- .,. ,4.f1.3- -'- 42:-W, 4+-Q'-X52 .Sr - asf... -.4-5 - wg..-. fe,-1, 92-I. , 2,6553-.7f.P.a"4f1Lf.'gg.f,-..,- - 4, q,:z'.g.e. .- . -.5 'Q , .L-11 , . 4 91,-N . . - .RH-1 ' -1' 'fin' '-f.-'-14" -. . - G rr- ""' . . N: :I ' -':-1--'Ji'-,'fv-11: fF':'?'5ar' .:f'.:J' J' 4:2 -- -'511':'6Q'-'F' fl:-.t":-i:1. te-11-"T ' ' ""'J-.--:-'-'s'-r'44-Efv'4'-H.-gg 4 1- 1 4 .w mf- , " M' , '. 2 .- lQ:1,' 455.P.?f+eg -'---1.1:-5 'QL -FZF1-2-. , , P A-Leia'-::4:aff.1'4e3f 'farjzrx-trzat. iss "wee-if'-:-.4-' .- "wa:-59. yx-a:-i,'a,.:3v2.--..'- , . .- . '-'-1.283 Xu-Q-yea-I-.24.--.-..5:.gfz,f:r ' - rf Hg-'rg ::g:'.:.f..1 4 ia' f -1- -Q H '-J' ' - .1 ff ---1421 '-A I-L 9-:r 'Q K' '- - .1...--.-1-1 ..1.'q:'-1-wax-'.1J'v .--f1"'.1f 4,-:P T :I w '- '. J-- -:.1:::- -:--.f:f"1.,:-' "L:-' ' .- ', - ' ' - - r :W-. -':.-.'--':'-11:4-" '- '.-X-:W-1' ' . '.-A Ar. - iq ft. , . .-7:. 1 ,pf .Q ,L ., ., J., 34 .-,.:,, 11 '.- ,..- ..,., :A - . . ,. .gk ... . ,,- - LP . -I 1 .f- . Y , H - -3 . 4. .-.It .-,-.:,...:- -4 ,. - , . .- .01--'H - ,. f ., ,4 irq. 4 he ,- 1 , .,,14Qg5,ii71 14 32,5 P -, Al, ...':-1,3 .g.2i5,Qg34,gIQ5,,, jg1gbz?1kQ:5'L4,..3,Q 236- J 'A IEE. pf, .- 1.35 -.-slag ia.:a.,:LQjf5Q3,Ei:., 351.5 -, Qi- gigili T.: 34.5.1 U- 5-.9 5"1'f"'-X "Vi -V A H I "-NE 'P ' 'tif -': ' ' ' ' 'xx-'d2'h:15fi'U' "1 1'-bm' """"fi33l. " ZTi'3,-1Q1I:E.- lif' :',"" f '.1.-.tu-riff' 1-2. 2' " l ai "li-'?W'i "" 'EPS mmf :.'--. ':-gf-411.-.'::41'LT"6' ""' H.-ff' '::3i5:J'-ff"--., gf -ieff'jtZj5-" 15- , E". f -'..-Jg,"'ffg. - 1. 2914 7af,::1:.Zf"Tk '- lP5'F?t'..- E113 , ,' -5.15-535 lf' - .r - '.E'.:.'f-5:-,-:7 75 't X:gi' W .- :?lEt..5T'7f 'i . .-ae.-'av , ..g47-Qggfg,-:." i .-5215 ' 1 INTRODUCING THE PHI BETA KAPPA NOVITIATES ' 5--.faaa -,,I'i'.5iJi4?5 f 5? -.g,..o' fb ff---gg-ar, . .rbi-: 4 t... 4, ',..: ,A , . . ,-..,. -1 gg.. L.. k1,g3vj.Kgfj11.1? LADIES AND GENTLEMEN- , . Phi Beta Kappa Awards for 1911-1912 1.5-':.,--'f Y - f",.1Q':IE 1 , . . - ff' ITJ: -5 '-Q'-L A ......f' ,ztif 2122.1-':2:21i : t dtc to ou and Posterit . . . - '4 .5 xy. ',-:::.,JQi:ii5 It gives uS.g1-eat pleasure to In 11-O lj - .y tl G d Z Frieda Elizabeth Arnold Mariel Theresa Jones 5 Fri..-f those Academic Angels wiose zea ous evotion to ie o 0 Edna Biles , Nellie Content Kimberley 5 Q' Book and Candlepower has won for them the portal Whose lock Alice Qfimha Chambers Margaret Afma Kunkel 5.4325-,-.'2 Q. may be opened by the Phi Beta Kappa key only. Of what lies Leroy Binjamin Clark Leta Blanche Linch ,'j3jf?j?".fj beyond that portal, we are forced to leave you in ignorance, VSTHH GF-HCC CO1S111aH COF116l13 FTHUCCS I-411'1dSCy having lost our key. Phi Beta Kappa is a very fine thing-at lfvfmueta Emma C00k Jveilll El1?21l36fl1 MCG-alley 1.2. - -1532.41-'fl . Vvllflla Ruth Crossley Elsie Forest Mathews 1 lifgffk-.555-'.. gt . gy .tv .-are 4 least it must be from what we have heard. A large number of . . .K -.1 1-,j 1 ,-3: ,ig .E Q91 S, d f 1 k. f I k d f I d , Celia Grace Davis Ruth Munger ix 1,7513-fi4--.gig 11. 5 Perso-Us Spell our years OO mg Of me ey, an 0 ten Hey out Frances Aileen Dunham Emma Josephine Oak ' 55312, 'X - "iz-.1:.',' hnd it. Girls seem to be more fortunate than men. The latter Rebecca Finley Eversole Alma Charlottggpagels :A 15-' ,gziff :'.fi' seem to care more about the keys to the ice box or the safety Donald Folsom Walter Robert Power . 5 'fi'-' deposit vaults. Ralph Wallace Garrett Ethel Jane Purinton Like several other Greek letter organizations, Phi Beta Kappa 223396116 fg1'2111e6SGGoW1ng lighell Auggsta Scott H -" . . . . 1 f zu. .,.,x,m.A '.i5agj,b is supposed to be a fraternity, but is not. It is called the oldest Orencgllarlcp Umm 1 among Omefa Se eck i,.-g'c-5.'-:l-.- - A.-." s.Q,-az? CONC 6 fratemit but . H . uf t .t ,, Tl . Ph. Lloyd D1ckson Halstead Lora Viola Smith :.:2:3:,5.-211:-,,,,.,Ef--.3 -..-,v,,- -gm.: 'f:.1g:,-1--..-gg, gg. fe .. g Y, IH T621 1 y IS 3 1'2l Oflhy- lefe 15 110 1 Emma Evelyn Hanthorn Hazel Martha Stanton Q.. .Ziff Bef-3 K3-P1321 1101156 all NCbT?lSk?l, CXCCDY dufmg 111511 week- Thomas Jean Hargrave Grace Isabel Walker "2f:E23'i.":1g1 'Ig .. P .- 5. :-,' kr . - . . . , . -. -Q .. -Q. 5.335 1-1355. Those interested in learning further secrets of the order will Irma Louise Herman Esther W'arner H '-f:.'.-.f:..M'f:,: probably be accommodated by any of the following: Searle Francis Holmes Alvina Caroline WVilhelmina Zum- 5331 tflg 'fi' -T1 .91-' ' "' ' kle 'f'?'F- 1 -1:.f-- f--f 5, .I-2-7-f Wm get 5-1 ig rf- ge X 'Lil' If :ngf-gg 1, .e -, , 11 ---X " -.FSiff',..- 'l' ' 24.- L . A. -. Q 11- '-.H-' IM ' .!t,.'t'2G- '. N . e: ,gf x.-an . f. --11.2,--14: .iff ' ' 5Rxg'SZ'fzlT- 'sp " :Z L :.. . . zu - ,-,Q we . - ,-'l4x"'1C5'.f-7' 2.5 -f'E?u+ -: - 11-'z'-2.41 v- 1' : X iggkft - - -fav-1: .--'4:?'..-.gf-5 5.15, fa, I ' Q- . ,, '- JH :nl-'via-vogggl A -P'-illfi :'I,'..,1f1i'5i'-'.'-'Ji 4.3,-92. N-1'fJ':a..:s-..,-. - ,---- ""'t"'r. 1- EP, - 1 . .3 -TTI.. . . ...N ..-f:. 1:17. x, --""' -'Q' 3 ' gv.El-isf'?:,rrg'.- vf- x: 1- - .., . , .r----at-1. -,,,.., .,. ..'rj,".'-'g'-17c':'51'::"5''.'-Zig. ,f -PY ,F K I E K--x X :' ' . ' 4. - ' fn. . -- me --:- - --'-. -' -:. - . -.'- - .-2-'--.--' . ,-'.':. -1 ,-',.-'..':-- 4 4 - - .0.1. . : ...- -r- - . ..4--'- '-.- - . . ' -.1:- 4 A 4 .gif " .- - .4 .- -5 .. 1 -- 4' ' ' ' ' 4"t' ' 1 - . - -, 'fry-,rg 1 ' ft: iw: ' .sfxlfe . ,f ,J.gz-',4.:3-1"- ,-I-1v'.','. -.'g1'- .,,i1fa" ,-.'- '. -4,' :.-.zfvg-Q11-e5,,2g,vfff'G1....g'v-agf-fav '-4. - - 'q."iy"1.'.S,': 1:23 up-A-4. 'r thx- i ff:-. ' - ' :Q if rf: A: 'N nf. u - ' -fs' 1: -aww" 'B ' X -R - ' :-::.-:-.-' .sw 1. lla' ' 'I-5 - - I -. -N . .-up . .s ,.-- - ,e-. . -A . - x .. -. .fm .ag ...W . . ..-M .. . 4 .. -.ss-. . . 53.1, Q.: 5 ,- 5. x . 4,.-' . . ,mv . ..f' I ,1 .L . -r-.5-:f ...J 2 .. gg., -.Jag -Z.af,-:r.- f,--'A ' .- 'N .l I ., 1 YH. -.Q-. :-.'-2':. Y .f.5 ,- Ai' ' ': z. eh.: Q if -,g.,.l " '13 BA ' N4 -2 - .G 1 '. ' ip . -. . .4 e .Q - . .,v," . ..4 4-nrtx --....v I .- NI...- . I - -if -:, nf'LH.i':'Qi'i:2?".Qi'.. 541111: .'.'1lf7lW"ei?"12:g.I. " QQ-r' .- -3. s - - - . .I ' l :V II.-.------H -. '- x-,I. :::-L-sg.. ff. if -Sx. 1 - ' '- .Q - "M '. I - ' .--" .gliii X 'I '55 I... - .' .:gI Yi' -'PIKY-'.23 -iezgj.-Q-jg? .-.:.g-.-, 13,2 I " 3 -. ..a.-yi 'it I I '.?....-I--5: ' I.:w1:IIs:l...:.XYw,:1 25211 Y... U. :,. :II-.-It.:-52... -. -I If I ,III -.-:I .. Q.. .-L? ..Ia-.-351:-b I galil. -...MII I9::.I,'E?I,I:: .I I .II I.... - A - . . ' . . H. .. ' r. ' ' '- -:-.-P"'2-ixins' .if-'vi3'Pr:'l"'1 saw e'e3i'i:'l:"'fll-Qi " Ti1-E-?-T---'1f-::-'-5- ---A -"Wil-.. ff:-Em.-1 r I ..-W.---f:1z:"' .fs . 2. .- -,Is-5954-"I'I---.I -fe-.-1:-""::-:2.fi.' I..q3.,ILg,zf--. ..:'2.a-j-,rpg : .--2:1-Y -12-.'-1--I,-Irff-. - '7' 1" '-e4a,:fqI?bI..:4qII. ,A .' I :- ."N"":-sg' ---.11 I -' '7-,A -.-.-2.-tilt.,-Q:-1-'gggeggaih'-34. ' -I".'i2.:?....--fiffz'-.--rg: -.:g'-'eggs . Q, ""fL.J5,?II.gIzI.f?13t'IS.',..,"2 11: ig 1-I.-5 1 1. '- .- I--'-15.9. ' ....-.65 II w ' : - :-:-: ii - - --. .. 1 ' . . -. ... . - -' 5 --.Y"'- " I. "'. .' -1' ' ' H 5-" ' ' . 1 --' ,' -E". -1'- . ' -, I 2 J 'Y A-.' .. - .'j'-"' .g. j- II -Z.'-I7Q.j.I'.-1-31.13 I . - IiZf-:--T':.'1f'ief-zfsufc. . 'f"5 MQ-E 2 'N' I .x-' 'I ' ' gh. 'I' '21, ' I .--':'IfQ--2-"il" '3"l14'5lF'iF'. ' liibgailfh' lbw- iQqff4ff2'45'3Q?l6?5Pf?g4f i-Wifi -1- : 235 ' 1523? ' - .1 NF' " . 4 '-'TEH1f"Awfl?5H?5-'j,- 'gig-7' ' '1Z:':f,f . T22'iai-1iZ322f55FfZv55i9-2S555 -. iff: q'0iFtw-3253?-F'S?Eil3?r,g11'4f59f?-W - 1:2-?.:l-'SEZ-'S ' 111.1330 - .jsp X '5 'I ' . . . l'7f 51?-ifw.-'rt .-311.1':1."6e'f-s .'?T1:"5i'5' .-9--2'-f.1ii-1--f'2:f 1"f1f'fQ1 . "fl, ' -- gil'-9'I-'Ei-31'f5 , 'y .S -. - 3'f'-I- . ,. il ' ill?f57fH 'RI I:Q I SM- " '1.'.23g1.I.I 5. !"7f"-. 'ig,"'. gf' ,V" ' ' "" V" ' "-f':"I'f.5: I-.MI -- I.,-.5-:,f5:e' - " gin- i 1 9 1 :D ,JE-nxfiqlgg'-3:-. vt.. ' 9x6-uggilf - '- ' .-.3-I' 'T15,-- "il-' "'f. I,I-,LI ., . . . - 4 I z:9,,,f,. ...,, . It fl . x i.: .II ,gn ....I. . x I . :af '19 -if:1sf:s,2-f e----J: - 'I Sl -tx- 1' -- --1 'X "s,L1:'i,'1','.'5I--': if 5.15 '::iI::,"-'I-QI-.III.f- I xx' ' ' . A AZ. 53:5 A --.1.'.g-.. . ' -' E,Fb'f3i' - - '. I . '.Eg'5-PIII-:i 1-.II I-. -. '- ' -. ,v - -.1 - . .. -f-::'+i'1fL?-'E--"''L-if' jf -1. 'f I ' I - .5 , 017152 ' . : TQ-ILLZNI 1-Sf?-'w,. flwiiag. -.,"3.s:f.'.a: -i-295' I .,,- new ' ff .. - - -Ju. .qs-,-ag. v -53. . .I - -1'--4 ,sf f-Iv . .-XA.-. .- :-N -. V-if3'!fl.. vial -- he-55 " xii? J.-'Q" ,-fi, 5'."I' 53' 'i,.fi-1-I -ff! .- L' ,III ...I I .II I -.rl .itil :f'13.i"i1?:llf: .f "n's"lx . -A 5- --:. -I I-'s.,I. Q: .-, . J-:I.:IZI:'q. -5.-Ig: 13 :::1.. -:SAY f Fi' :.' fi " 2 - 1. -- ' "1"'b'- -. .11 .I I I, .-LI., . --I .I .gh ,- .. ,I.-gf-A-15252 Review of the Season gl .: it-QQIQZS..-. f ' - fir: --5. WE .'.-'. 72.7 "'-'-,-if x -' -:Qi -S . . . . . 23 fi- ia-LPI - I'1.l.II,- THE Varsity dramatic season this year has been an subsequent engagement might have been the reason. 1 ,QQ-,L 2 Inf.. -- I1.-2. - 1 - - II 'II. -g.I r I I.'I ..g -E' 2 unusually successful and clever one. The work of the flhat's the trouble with these amateur folk. 'lhey can't g. I.,II . .. . , . . . . I-I...,.,. 5315335 , ,lj actors individually and collectively has been of a high lose or forget their own fpersonality or identity. Flor- W.-.pi-3-:R 193' -I I' '51 "3 order and is deserving of much praise. For labor ex- ence Hostetler would. have proved attractive prey for 'WF-""'-."' LX ' - .-e. - .2-if .. I. -. I SFI.-I pended and results obtained, the cake is theirs, and we Mrs. Pankhurst, of suffragette fame, for a more dash- : - 1:5 .' Q- I.1::I ::1- I- .,.,-:.-- . . . . . . . .--'YQI-3 . .- I- 5- give it to them with open hearts. Yet as the mind mg and manly young woman could not have been found. 4'-.qfl 'f .-f : .L-:",,-.J - - J-':. "- 'sz :.': ':'. gr, 'I I -2 wanders back over the season, one catches a glimpse - Clarence Clark got his cue from the start and played l-3rgg,Q'1" :5.IQI.E.I-I--ggjfii-.I.. fgi'-92 here and there of something that is amusing and which her humble lover much to her supreme and well-acted ""'f' 5 at the time did n't appear in the advertisements, or even delight. In all it was a good live play, something new gif.-ij.-I1-Q :' .-zgzfgg -E-gj.'. . . . - - 1 I I . . . f--. . II-jg - - .fig 111 the dramHt1C C1'l'f1C1S1U- HCHCC WC DEIUSC f01 IGHCC- and not entirely dignified. But we are getting old iirggrif-1-...IgF,,II.x,lf--.I.I .I '. ..5gLE1' ' ii "' I ' , . 3.1-I-1 'I'::.. -41-.I '-5? 1'-.4123 F-552-TK tion- enough to stand such things. fL'.f4-1'!I23',qf'3'- rr. 52- - sir.-: -.g.-5 IQ-Y:g'I 4: rr O I :WF I.II. -IQI Ui...-I -j1'.if' b The IAIUEIZOT WHS 21 fgall U0V51'f3if the only tfifllble Interest in the class plays was centered upon the two "h'iIiQl'.:-'..I 'TL-If' .-..- --.-'5' I-I".':j2:j' - . . , - - X' 1. ':I fag, vt 532, -,Q-:S "M" tlemgdtlat Us estllqart 531 316 lgfwe ty Wasn td lf? . to committees. At one time the two chairmen came nezu '-gg. .-:.,,IIJc'-'.1.j1.' -v ' '- . 1 r 1 r 1 1 - - "-5 -. ' I- le 3 Vance mtm e g HS COS :nes We C a C IC OLS to coming to blows over a certain play that had secured E3 Ugg., 5: " V treat and Certainly loqked Sllofky' Front Seats would the a roval of both committees The Seniors claimed 5-139 3' " ij' fan,-5-3,25 I1 have been at a pI'C1Tt1L1I11 had it all have been known. .1 pp 1 d f . d. ' 1.1 tl" ' . 1j..iI.Z2gQ'.' . r-ac-I I . J- - - - 1 ' 7 1 " 'Q I " '- f -I - 5 I P111CI'O,S comedy IS a regular matrnnonal expose and . Ut e 012126 Igfo-lf O Pilot. Biol erlf W UIC lcljlmllollb as Egg.: .-.QIN 'QQL ' ggpfga.. " the men are toebe congratulated for the Way in which Colltell C tial we Prloflty In Cate gave Hem UL Hglt :EE-.Q -'-jg-I I J they assumed their responslbilities. We ceuldn't help to DTOCIUICC the Pl21Y- The SCYHD WZQS HHHHY Settled by :.',5 feeling Sorry for Harry, Whgsg ardL101,15 love rgcelved the p1.llJl1Sl1-GF, Wl1O decreed that lleltllel' COLlld have ll ' '- -. X V "5 ,'.'-iiisilll such a-cold shoulderlfrom theffleading lady. Hazel's because it had not yet hnished its run in New York. I '. 'I I. gf, N ' Q iz ' in ,I-I-II,.,,5L.:-.311 . Y LE .-QQJSAK :L-:-:.4 f-- X ,,,.- 1.-,I ,.- t- iff. . 1 - 3. I .I1,II IA., ... . . ia. -pint . fri- 'su' Yi-'zzftfi Q - K. v' 1- . - S.-faf-1 2- . ,.. ,- .. . .- . .4 .- ....t.----5.1. .-....a.,I .. ...- . --.. .- -we-,we-2-X . . .. - .. -. -1 -.---afzM-'H5W?f.-- - . - --.-1-.,.-fat A-g-.----1.a--..-:efn::f.f.-- -. -. Tv --2.112--. I e ilczjfgz.. s, f- 'fe - S... .aI.6f-:- - fa-"vfJwef--.I-.N-.-.I.--v.:-5 kv- - -,,.--:.,.,,.:::I---- I-14:15 .- .- , r -1' A 1 -' Y ' 5. N511 'E asfrf- L .' , . . 4 . . .I . . I... 1 . .., . ... .. 1- s .. ..,.. . ... . . I . I. K. . ., 1 ,. . ... .. . P . . . . .- -- L"w-E-f'.-.-1,-rtfsw'-.P ..-- " - -4- .. -21-3-1:-05 .1 f , . . 1525: . we . - We .-f-'1- 'QE -2. -1'."'7fj-F'4',..p-v 'C' - '-':5f.-f '- .- .... ,Ii'ks33s5'i. .i"lf'1f' -g- I-ffl-3152-l?'f1':- A., "5lEf"2 ' 1. Slay: " ' '- 'fit-.'j3f'fF.,-L ..-,'SifI1"G... 53, - - '5 -S. .Iz1'-','?f:fQS"-- -. 'I ' Q'-'j:2.i3E.':fZ -. . ""l"',l.1g5" :--':1lf'- ':S-Kilt" Q-j-j':q4:"',.-If 1 - " ' Ig..-I-1 'Wff,E7fg:'4?' ff ..,r'I2x4P'1" iv- ,' - ' ' ' '. '95-2' :1,1.I-I in ' . ' ', - -Riagg 1-1.1 'IN ,jig-If:f-'-H149-:',-FSI-I- 'r I "- '-L i".1f-' ' I '4 .G e. - -,.,ey-qx.- 1 .- ... , -... .. M- ..- 3 JH- 'V -..1,s .-..-. .- .. --K v -. .. -. . .fm . .' . Igjgiigii' '.eE:,? 12 g3gPf9'ft'- 2l31f:iF5pI' . -I lifgqfs, '-feggIk'442.'ZIEQf'i',E'-1--'1'.9..3 - Yfffg? "l-Wag., -ff?-I :Ji M- so . -' ' - ' -f.-:I "' .5if.'.1"iPf'3-5' 'Q?i'23ff" :f3I' ,F 52?-.ff '3-.-127' ' 'Z " -- Q' iliflf. ' ' I x.1'4g.1.-1-Tig? ,fig-5: iyn "??'l.'.fI'., Q. ,I A-.--. . J. 'ff .- -..,:- . . ,-.'IK,.-f. .. . .- --. -,N '- .. ,, 1.-,- .3 .- , -,. uliw -. 4, ---- '.- - - -.1 , , ff ',:. - - , - . -3 - 555 gi-5, L513'.-'I45I.agI I -155:11 -.Ig-E7-.,I4.if 'gy' ' ,' I- -.,j,,-35...--gQ-I3Q.Ic3-E.1.- .ly 'I -:fig .I-5.5:-I 31 i-I z 5--,i 4I.'f4',I " 'LH Sn -- ' ' sg.: fL,'.I,s-1:4-f-'.I-.-'.'-'pairs II.-fgzf-' ....s1filI4,.i'.-. gist ..-' .' If-if: - lv ?4,I.f4j".'- -21-.ri 2- 1 4'-"4 ff' - . -Q3 ' nj-1: -1: .- .P -' -I .I,r' ' ' ., ICJ- 2' I ' '. 1 ..a-EJ' .- II -'rf 53-' - '-zii. . -' -' ' 112 A- q 'N' H15 A I .t.fI , 'I 'IMI' -: 2. -SI:f'-.'A'5'1Q5i1,-Iii" he I.I:, " L"'f .fini ' 3 X '1iQ.I- 2. " . .1-W. --1 Q- ." .- 'THQ - , . ' ."" . -A .-"A- -'r 5" ' 4- '. 4f"l',f-A-1 :A .5 ' lf? - If 1"Lf1-' "- "Fra .' , - 'Vi' . I - "' -U -. .gf . 1. - ,---Ll...---"r"1'1 1-vu , 3.21-1:.-79 ,-', ...1..Qg,f43:.5:-.-sg' "'2,,-552552. fzx-1l':'ffif.l2d5x.' Q-,-+:zq....:.--ffm. ,. ,-.-4 fa. A ,.-f'--.. . . ...nf - .--'5..,fnvs'..V fra . 5- 5-, -' .ff .w.'-.5-fc-..---' --9--15.1.--' -z 1 -1. - f.:.'f . fm-.2 2. -1-M-.:-.y.-,.sg.1,-.-.' H-,f 1... N .-"- ' ' -- '- . ' . .- . .. iQ!q?f,,', , ,-,,y1,... I. , ...th , .3 .6S.kK,,gy?, H . H5 .. aj!" L.,.'..5,g5a.Tg..- miss,-ur, .l iA....?.9e.Q5ggxg'3ge, 9 ., Q1 ' ,1. -:uf-.3.-N, args.: ,.55s,l. V4 ., E-,x,I . ...wif - . . H555 1g!,..,:-pq , r -' ' - - --"- '. ' 2-2 - '- -- '. ' - - 1 -. -. 5 -' ., . ' 'A - A "2 .:1' wg g 'I'-is -2. . 'ix -,--'-.',.z. -' 1'-. -': , . ts:-cf.-, - rug- .. , .2 1 '-1 pg.-lb... . . v:,:G,:.1,, '.gr, iQHf,4.gL.,-,:.537 V:,!'j2R,fJ,i. ,.f, ,.:,..-.5.f. .,. 055: , gi. N ,xi -fpff QQWA , G KFWTIM ,mal had-rf. gm, g, ,Eh , A ,.t..,,,,',-.'..,:,- , - ,ffl vi' '- ,. -- - ' "-:-eh.. rwm.. r':..'1'-9.-21 G -mv-is f.' ' 1:-5 ,. 3-Ezf . . '.:ff.f1.'x . . .. fffver ' .J-'fi-. ' '- -' - 1 F' . ' ' YO. 1-' I .':.--iii'-tflilii-'i .'.T1"i':l1igK -pl, ' fyfmxn. - ' gg 3 125, ff-' .5 -' A 'llijfgfj-2:-.':It1.5.,x,,,, ' -':1.,.:.Rg..9..v Y.74g:Z'1-'ig7.1-,' ' Q53--blk. '. ,- -. q -- -mn. time- 1.- -, '- ff. ,ag'ff,'1.-r:e1-.',s:.- , ,y: .- ' 1.1 . le, -1 -wr-'Q-4 6.1612 '--J -.111 , " 'r'.:. 21- -' " '. '-."5:.---'-i.'L'J.L.',L.-intl: ' . . 9- -3'-Q 4 .' ."' .nf-925 4 M- 'fy-:-3:-,Pi .1, ,.. N' s my 11 . Q- z., we . -.4 -1j.':,--..4 A ' .. -. :S--1. 2 -g-r,-.-.-, -,4'I'1'1y'N ' - - 2 . - - -f,7g..51Ht"'. .1 .147-'i.1.', ':Z:1- -.-.1-.5111-.. . 3ir'2',.g3,5.1:?i, HKCFQZSN' 451 .A ,M gf..-13.-. ,3 33-,.. L -gpg., ff:, ,,,.'. 4,--.,.2,7,q4'-5-121-fr-,,''- . '- 32.17.51 . ,,1.-1-5-' f,-f,.::' -i-,' - .Shi 1a'5"L'4 'Hz' U5-"-4' -. -. ' 5 -gafshm' lx: ,-7-' .'-.1-.-fn-fyiez. :::-M 4. j-r ,Sf ,fi -J-,Sa-. .t.e:zg:.E-it .-fzt1--.-:-1-.-.-- ,'-if Ne: ' WN 514-1' W1-Je-.-f-'I-:-.-,f.-.,.-. 0,5-1',v'l", ':.'- ' . .'1 axis' - --'x-- 1 7 -' '-P+5- 'A - -'VW --'---'iff-I' wifi. frrcfb- .. . r .-:.-:.iw':-iw 'Ins-1242-1.:1 "1:. WE- ' in ,:,.4w:1.3::- 1155.-111.71115 1- --':.3:-fi:-il' - 4441! mx' -g.:1.-.i-nfs!-2-.-I .-:1::,3 . . ,-f ,- aft..-4: e.--q.: - . - -.rv H -fi' fra- '..- fy.. --'r-'. - .--'.-1:..11t-'--av' -2-if - "- - A -M. , .:4,-1.---1.--4:-.-. ' -. '. af- - - . ' ..-fw-L.---'--Ipv I. V-134-'Nl' Tiff ' il' 1-' .:1'.7"-6 T-"L'!.' . 751: .' " ' fzf'E:"f-.WEA 4""'IE-I-fi1'.-.'f'1''lil '23 'I 1.-'-. 175: - - " ' .- -YZ?" ..P1'f:-:L 2-'f"f'f '!?'Lf'.. . ' W . - -' 1 ' '- .5 3.-.-Af'-11:1-':''.-C-fv:'::32'-'f'::'1 ff-'1' 'Pt P' "':-- - ': . 5-iw--7 -.17 JQf?.i15 ft' " -.-2.55.5 Lifes. 12Jsf?1b e1....-t.e"3"Q. vs . -, ,-fn -.g..:ge.s,i,a.iqggw.,g1aE3t22,. " t2:1:-,. ,5.2z53Q,'K:.:4fLg'pi:.z.-eLQ:3L'?2 4.1 Q1-.----?.Q'Hiy:e Q., -3, :P's.2.N- I-. yr' " ' " '- - ' "f" ' .giy . ,...,.-1'f:rQl- " 1255- 4 . 1' ', ,A ti?,9:i21gg:-.-:-. "f:- :J-Ev'-1 r' k+-."n1b:'- ' '-.-1:1 2.1-17 'aw ":L.f'? f-- ,LF-. YET? '.Z ',' I . . . " '25r!Fr?4-- 'E,.-" 1-' 1-v --f '-'fr iiiit -K L1..."5' 1. - 1-f., '- ' ' - i' - 5- -1-,4: r. 4 1ff?s?.-:-:fafr.12'f1' 'E' if 5.2.-' 1 3 f-351 "Q: --'L ...ifr- -4 tiff "A Royal Family" which the Juniors produced in February was quite a splurge. They put a lotof money into the show and The Kosmet Klub opera as originally planned was an innova- tion that failed to innovate. The men were going to be the whole S 1' wid' fl-fj..H ,.5.,,.f9. HN., I A. 3... ch, .B -, 1 '16 . .-.-- .4:.... .. mm ,kfa::,:c: cg".-..-1 .f P' . xc., made a strenuous effort to pay out which resulted in the campus show, but when it was discovered that the ladies would compete " 0. my being littered with royalty. Also there were seven juniors who, for places. in the cast and chorus of "The Diplomat," the gentle- 221, A it is ventured to say, received more free advertising during the men graciously withdrew from the stage and let them have dp- .-393' nf' jj?" final week than they ever need expect for the rest of their lives. minion. The opera was something new here, and somethingthat tiiifjfigf gig-g.'.Lx "JD ln this play Mr. Coffee and Miss Hostetler were again to the we need as an annual event. The' songs were original, as was 5 ',.- ,:iQij:,':g fore. Their stock took a good raise when theyllanded on the the m'anuscr1pt itself. The Argo-niaites told their tale of coin- f :nf ml A3 top of the tree in the second act. The climb might have been cruest with pompqand pep, the maidens were coy and cute, while gracefully executed from the view-point of the audience, but the men and settings were in keeping with the surroundings. - s'w,g-j1f':': " those who were in the wings had another story to tell. The last Of 'AA Midsummer-Night's Dream" we live in anticipation. X ' act was a royal picture resplendent with iinery. Almost every It is a comedy of the highest order. We long for the little fairies I j nation in the world was represented. ST was an inspiring sight and firehies, the funny tradesmen, the winsome Puck, the stately H f '91 3, when, to the tune of the national anthem, Mr. and Mrs. Vander- dukes, and the courtly lovers. It, will doubtless prove a fitting xi ', lf, dyke Q. Cobb in the persons of Jimmie Rodman and Ruth Lind- climax to the year's endeavors which, in fine, have been wrought -1 ley, entered the rostrum amid the applause and cheering of the with success and enjoyment. The spirit of the season has been E l,SE5.i:-- conclave in the pit. And also let it be known that the "band did in keeping with the school, and we relish the fact that that same 'ffi gif it," referring to a little disturbance that occurred during the per- has been comedy instead of tragedy. iirqfi., aa "C formance. " Cast for the Amazons My Q ..."':: . - ' Enix ijzfg' Lord Litterly ..... .... H arry Coffee Lady Noeline .... ......... H azel Perrin ,X GET,-'Tfeif' Earl TWCCI1WayS ...Clarence Clark Lady 'lhomasin ...Florence Hostetler i?,Q 21-HI-A-.Q'Q'3:,,ilfQ 'li' '.',f3'5a' Count De Grival .. .... Louis Horne Lady Wilhelmilia Marjorie Kunkel 'j'-ztafgl.. Rev. Mmchin .. . ........ Will Aten Mrs. Castlejordan Florence Farman iw . 17' Youat ........ ...Ralph Northup Sergeant Shuter ...Marie Douglass .2 A. Poaclier .. .... Dale Boyles Coach .....,.... .... M ildred Bevins --153.1 llfj? '. Fitton ..... . . .Otto Sinkie Stage Manager . . . .. .Fred McConnell lg: .-.'1:t:' .ggifjg ,aa at lf -313 '. X S. 4? rf-f'1S---:ee , ' . 1 1 '- . ' ,-.. ' . . c ., . .. 1 :ig .1.'.-.3i',:-fj.fE:g1S'nMagi.:-"',5g'-'-D' f- 1 .1 :4'Qg5',-::2'?gggwffggjf-:gagf'2f"-45iS-+,..-..1.f5 2 1 ,5rfj'4Qg,' fsI-Hi i2g3'..'55I3fg5if"i.j. " f',g-'gn 4 " " ,-'A.-f-gg .ta 5:-N.. .93 '. yr . ,Ltr -1. 3' 1- h f -16' ' ' - ' mv' .541 v 7. -QQL ""5,f:3 -..1'g,-. 51,54-,U N p- 4:51-K" ',',:',-. X- ' - .:sg..', .1 : 'N' K?" ' ff- .- ' fit .31 . fig: -me---f ff. '- f - - - 1 , . ., xv' Jn". . .v" -rv' 3 T-,ii .L H ,,,-.,,-K-,' . ,. . ,mth - n, .- N ' -, - I , ..l ' i'?, ' ' ' rl" I, - -. " 'H--QW'Y ::-:-11::- fffffgii-gi?.if2i-1 351451 Rf'Egg3g.a-,r. .sg 3 ,:I'I ,Q - 'rt' 5 4 ' -. . ,rf 1: -' , Q'-j.?.:e,3-i-5,111--, .eggs gf. , " - , ggi..---' 4 - .I -f - ' ffl' .I 'I-Q1-f'f'lriJGi'i,nAjE 'F' ., :-' .g'4f,?f,Q:g.,y.',4G'jr.I.I:I2QEjqI .-1.-' "A"7f:53i7" fQ39'1f?I 'Z-f,.Q-fffif . . - 51133-"1'1-1-'SEI".-.':'i'-.s'-''I.--1,---"'-'fir-L-5,h 'Qty ,-,, I '-. : .-"' ' ...tw . 1 --1f:.'-'cimv'-4-Z7wfe'f?3'5" gr-afffzw' 1 1- 2-::t"lFifff-71-ew.--.?:f. tfff - I . ' ies'-it'-'f. -41:44 1' .Es-'M' 4' +4 "-- v .f " nf-f1f?.e'-sim"-' -'Q " f':'-ri----n - ' .- A-fe -ffl' . :",1:,:.t. -, ' - 95354-t"""'. "Q-1' - -':---1:-L",I.'z1-5' ,45fx,Igf,f.H" If 1 .:f:,1.1,. mg: ' :EE -vi I- '. 3-AI . ' 1-,5'.q,,,,. zu -,EM yfwqiny . ,rsh , - ,-.u,,:'q,--.gI- ,af " Ig I .says-,.'ENk-Q4 ,. 4"'f'F?Tl-'. ':f--,s.i1g-'.f- X? -441:f"t'4C 2 ' f-. -1-izf ". . - aj-iv.-1-Q51 . , .ffrwrm ., - -eras 1:-1-iii ' ' - 1 ' 1 . 1' . Y ff- ,:'.?:l'vcss,a::u?'. -gs-1: -- 1:.--- -"- - --af -.:'-.was , -.lf ..-1rfwws4-,--:.fz- --. r .- -' - A v -. - -- '- fr -. - 1:-'fr fsf'1v.'1.-.f.s141.s:2- ,sw 'TT 5-fr - frat! sa ."-w?f..-'Q ' -' L.:-,-'f-' .1f'1i:f ai-.4211-.--Ta 4- -.-.159 : ,,1:g.I-1-I.- ,'V"f,:,sx5 -,.1:,-iam: g33gr'4v.:.s.o?yEZ5-gf fszi' ,,j:.j.5-5:-:r ' sm '- 14 ,MII g.g.g.:.-aff: ' .:-'-1,-.ef 'I ,- .. fr-A ' , ,w-'Rf-5 "'-1:11-LN . X .,'.--.QR-' .f -3'-1 Z.-':::s-:-".'1g5'..'- l uiwsl' ' - ' '-.'7f:.'---2 .-. " ty'-G 429944935 .4-'ff . , ' Ziff' -,fg:n,.,1 L 571 .. ,I ,-.-R371 .1-ay. -j-:-3!'-- - . -. - - ' --"1-H179 , .21--,. rf. ', fi af-ra.:-.Zia .af:f.--'fflglz-21-: '- . - :e'F'.,-fs-Je?-I-:f'f--2-22-' 5' f mfs.-: nf--'--mr.-'f - '- Lakers . -A-"H-iz.: - .- ,I ' '.'ETZ'i-..73"'T t' 5-'.'-E133-.559 "S-'-751' .- ' "fit" 'VFF' . " ,+L '. " ' -- if?-'5' -'iffifff . -. - ""'- - - iff'-'gg2?3QI.f1:Q2.1-5ff515f':' -. -,2 .ff 7152+ iiliiwrl X fx ' In FIG,-.,-l '-, .4 1 I t ,,,. - ,. . 5255519-himu v b:I:f,KIIi?.. I.: 1 Q - 1 nxt ,rails :s:1:fgI.3j. -A.. 2.32. S..:..:,1pk -, hizy- fb --ibrvh,-..I. -' 5 ' - -- 1 I"5-914131371-2'-715' ' if 5.-ff' ':-f'E-?:f'51'- .. X N- ng- 2:'-g"sQ'3:'41-is 3'l- :'-1' E " -.-fqfaga - QW' . -. ':"-.11f:-. THE KOSMET KLUB e .- - ns.-:-,1:,.-.1 ,,. ,.,. ,flu pai, '12 I I I V I 1- IN the spring of 1911, a few men of whlch perseverance, interest, and unselhsh labor deserves. This the University put their heads together opera is probably the most striking feature of the year, and we all , ..-:',.'-13115, and decided that the school needed a ho e that it wlll become an annual event. 'iff' 121 I,..,..,..,-Y,--.-.,,-... , . , , :. -5- , , 35531 it I mus1cal'comedy or a l1'ht o era club. ' 1-.1'5:f.fl ' ' . Tx... . W' I I 4 1 -3-.Xi :.:.,5-I..II . So these few wise ones held several ' Efljfitgq, meetings and formed an organization to ' . - -.-:fgggI,Jf- II ax be known asathe Kosmet Klub. Before ' .qjilif-1' ,A ,L x 1-I A 41 . I . A . . ,A.w'I1, . -1 3 .:,' - .I4, 'xii-I,f:ff I.-Ig? the Dads of this infant oigamzatxon had -gjtf -yi- 1. J" ,I-'-':: 1 de arted from the scene of their winter 1 1, 13? I 5.?"- -jI'--l,-Q in " '-2 -I ,qsiijzy ' ?:-' I 5 -ztfff . -X 1 1,:,Ig.fQ,S.jf jg- ,affgigg labors, the formal announcement of the 49 iff. F I3-5:32 r F., I, existence of the club had been made ,232 ,Q 'T S, 5 -'gljgz-,5Q,1",.I-' I, and a p1'1ZC offered for the best play Gig' ' .NSQZ1-I..'3f'.4ggg-"-in lj' .I submitted by a Nebraskan. The next gf-Qifia-I3 GI?-.5 - MISS MI'-LONE fall, after all the greetings, etc., were -25 if -3 if ' tg' , over a t6l'I'llJl6 discovery was made- ,- y xlxif gif, " ' H137 if-Ll'-53' the 'rize had been scorned and the club vas Hu stum " to al' mblxxxsix 'Ti ' mg- '-"f3'?'f fi-'3' -::- ' 'Lim'-l Z ,C V D 21 P, S0 'vtixmltgxbrjg' Kg QA-.Ya-,.--gr - A? .r -E 4 ' . ' ' V - '- X s " - fini' i'- ' s-gg: A ye- L, 51363 - I - , - .. N U ' A xlll-'TXNQXXT-ll " fT-lllh--'-?-'f,'- Ev. as., -L y II. However, at this heart-rendino tnne a club-ho e came to the V lx X N M N -J,-. -gr, v,.'I. - . zu.. -'., -3 - ' - C' - ' - - 155 I Viv 5 li-'-'.g,:..:f, -Al 1 1 : I -9-.-..2:g,g:g front and submitted a plan, which finally culminated into the ll,'x,X.,x xI' lf.-Q5 52-.1-' musical, political satire, lThe Diplomat." Then came the try- '-'w , ?' I' I'-.. .1Q5l.' QlIfS'211'lCl a "trying" tune it was for the would-be dbackersf' A " 5,451 -. III cast was hnally selected, and under the direction of Professor ' fs- Tj,'f-':I'fa-'15-gl, fi?-'jf' "Bobble,"-beg pardon-Robert Scott, rehearsals were com- - '1 '55.fr-'- menced. 'T was an awful wind and a 1niO'hty 'rou0'h sea but the - -. I-'pg , . , U U ' -. cast bravely stuck then' posts. Cl-lonestly, I never worked qc I ilifggftfl-.:.gIi:ww2,-:IM ' .rqf-is ,I-ss:-.I with such a bunch D WOl'k, work ye slaves of the drama! X bf- 133565,--""F1.'i1 'A-.19 4212?-'C J' E-FTF. , n - - " - W9 7 . :rn 'W,',YP5 'w "viii .-my t Awful! Say, are vou people all dead? D And again, they -fl :gig , 'mggfx--I-'Ig-I1 'tb-. f..4.fI1g bowed before the terrifying wrath of the leader-man, Yet not --" 519, Ja, a murmur was heard, there was no dissatisfaction over the 'iarts "' " '.'..gj.-,123 I,.,J-ij, . , .. -gy 4 , .. I- , . . :,. 53, '.I'.,-pe' I', - Hx assigned or feehngs hurt beyond recovery. And so the nrepara- 1'-fall QQ' J, tion continued until-Oh, you chorusTr, Well., Herr Scott deserves And now, at the present writing, the future Trixics, Cahllls, fit filmi fi. g.4I,iZ the credit. 'Ancl, as far as the businesskend IS concerned. you will Foys, and Hitchcocks are patiently awaiting the coming of Nay QII .' -I 'QQI ' havelto give the. medal to f'B1ddy" Mead. "The Qiplomatn 3, on which date they will present to the critical public "lhe fi:1F,fI5rQIILI "'fi', ayj 5' J promises to be without doubt one of the cleverest stunts ever D1 lomatf' ,-:ziv5'+'1' . T'- -. ri. - x - - P . . -.'. .1'Lf.5',- ' If-,-if-,fi staged at Nebraska, and to all those taking part is due that credit Contmued in the 1913 CORNHUSKER. 7QKiSIf,'-'ig '. x 5 ."-4'-f"f. ' - . 332 F23 ' '. .. ' ' ' . ' 'fi -IN , fg' ,-Q'I'iiEfIjfy'. ig:-ff '.-rf 1--. a 131 1 EF - 7 r - If " -. 1-. i 'JQT "'!55u-,,.,,,... -. I .... --1:4-'-.-SK Lyifvs.: 'f-"E - -:K-"TWIN , x,,f'q"'7f?5'.t, f--"Vit ,ff,y3vypJ.x1:-:w'!Q:3Y?fGr,r?-3.-.r kv- zur- . ,. ..---'rr'-rv-,.. X '''-'-'9ft'fi'7i'if'GMAw:-'.- -' "al .f 'xl' '- ' -. giilggwigm ' ' . Q- ,. f . ' we "-3-fl 7-' Etfzilizf.-fz1?'5i-:' M4-as-" E4-S'Y'!:4P.-" .f::QJf' . f2F?3i3-'3'.'-"-2553,-'I-Aff" ""' 11!:r'i'13l1'-.:.1fi-' .'f5"EqE5'-7'-':"" 3'Pf'f'f .- .:-:- " - '- ' , .wiuj-'f.1 15 -L '---.,dA5'L 1 .92,f,w. 5 -I -- 5111-'T'-fEi3'f' . ' 'Q 4- '- - A' -.dll ITXTF7- ' -5.'3iL':J71"". .:f::1i-1tfPf'kF5mifl5'f'.F:gIf.'if-'z'--Ez"2' ,-"?Qf5'.29fi-n- - ' fl 5121"-fir-' .- ' K 'ifzx-1 .H."4ZL'1f.'f'i'f"5"'i'9fs' 'tffgfgp .: 'qfbiv-a " Slim! . me-.-"1 ag, -s 1 -areal-'i A 4-wig'-Xsi-xX-Less,-'.1:1f.ff'-,+f-s1'.-.-'f'- f -1-'I,,+P,gg.fr.,y!' .f-"f2:v,+:.'af,' ' - ,.1?xggf1v'w,.,X A ' . '-Qs-:. ng ' A Qffzfzz-, - 1. -- , " 1 ie: -:ai?:i1z1' of' - -2 -'-- ,-L rf:.:1--,.- 'r. :f - 4. .- iz., i " 4 'z , 125, , f,y,, ,,.- .., ,.-MTIxIh ,I ,-,,..,..JI. .,.-g-..I,I. .gy .. L. ., .- 4., ., 4 yf-.II,, .I , .W ., ,I I 3, , , ,, .I ,qrgf . .I ,N . . I.,II I. .I .Ig -I .4 it-'f !5'-91' .- .ff if :ri-' -i"'a?'?1'f '-1 aff! 2525155 .-'?j'1'-nf' 572'-J' " 341- '-a-251:35 -I I Rf- ' lu 21 ? 1 '--'-?'. '-'55 Rf! . .f+'r3:. ' 'I1.. .- " Ez iff 5"1? -f"QW'L:lf-Illbdi - .5353 V' A ff: '. "fl L7fZ'L5iT'.'f'iE15f'f'4' -If ' l l "f:i.V'i- 'l i",.4 aiff if l""'fl3 'T' T? ' .fix Y.: A2 .J-rfv.sH"l - 'fi'-l"" -1-T:wIf'. --'f1',+1"""" ' WF' :L -- -e'zaff"" ' 1 :Zaye R11 ' ' -' " ' f-'P--.5 -S' Ili'-" '-1 J' til 5" 4 P ,' .gl-P" ' ff' . -' -.. '. -- tl-7-.sie 5-'Ie ' - I.. . T ,J, I. J .-gs'-.A I . ,' rx' I Hui.. AE.. ,JXWI fa , , . 4 ,Y 'I . - :- 1 -' ' '- X' i::-- ' '5' 5' "ia 1 I ' ' I. . . . :zu--'--. V15-' if , 'L ' '- m Q ,..---r--H - , ' -.,. 5 .--:1-. 5-'I-.A"Af-73-bfi-Ya. 3.-'-fi'.2-fig., 5' 1-5 . oil- I I ' , fe" "" 1' X ' -14 ., 'Ju' - - I. -5.2.32 f-.-,.If.JJ 1'iEE.5i ffifs- .1,'i'1i.-2:.1?22i4,' .-JI 'f.'?1fE'L-'.' 'S I' 1 ..--E. - I- -I ".fT7i'f: .gr-arI..--:iT::??-.QBWjf- ,. G., I. :Mb ...1 .',.'.--.5-'I+ I 44. '-. r.-Wifi , I - ,.:---w' 'Ha ,. -RS. --I-I-'G Xi-'-'5--, QQQQZ5. 11:51. 13' .-ff 45, 1I 'N' 1 - -A-L. '-A Iy -'11-f -:S--IN'-'af I . . vvrififf'-. -. -fu. I'--2-I ' .- r.':':.-'1 '-if-'.: - . ' '.-' sf , -'.'-'PT N 1 I -.5 14- L-1-'h-1"-' 1- --.- "iq-l.N'0'f7'.'I .H '- X 1' 43 Alt- ?'.u 9 Q, 1 E.::I-za. S -'.!.:T- rf.----'X -wx. ,fi-Sz!-L . AJ .-Aw: .', ' . . -1. ww' . I- 1.11---2:54 aqgw -1-. -f "'--wmv' .nl -' .fbi--' qw: .1 we---I-a-'---1.12: Y IsPw:-f.f'.- I-14-J. -I f-fm... . . I If- z 1 . , I ' 'y A -.-.-e.-.3-g.,,. -f.-'sfdakgwfwzy-1-I ..- '.':i::......I-2-::'.,.-.-1: .-.:--'eafwgggf :jgEQ:q:..g.K: . I 1. -2 5- -I ' -fezvzf-.. I A:-1-:ze ,-. ,, . 1 .. I fx' ' ' l?i""T"ES5fi1 .ici Cy., .5 ' Fi?-if-' - QQIQQQ":3:2".'13".iz5g-'J" 'I Q- f-,i5'f'f-PH..-P-ZA!-iQ' . alif.-1-JNQLF - ' . . . 5 , 9,-..'.. ' ,I,:I I..1,-qw: f Ijgg.Q av- '1'-715335--' . 1 ,sy t..--11,5-.,.5:5ege'45v' Q.-5-5.-A . -3 I'-gzgegzi' 2.-.1 I.. '-t.. .' ine' gf. .-.ix If-. -1-Q5 -Z-'-"'f:1:L2 '. Q -.41 1 f- QQ -igzgsaifg Q' 4155-:-?,:3?1ffgf.fQs.::.-'Qf:-.Myrf!-' .-. b'2f'?g:QQgE:vg.4,1?Eq'EQ'f?3ff?f Ql2:1 Q 31: mnguwpgg, - - if-Sggi. ' 1 . - .Q g.:Q-Q..-f.qj,:...3 . : ,,- .,QQQ,1 QQQQ.qQ .?.15Q-QQcQxf:QqQQ!g Q gpg.: I Q Q Q, 2 nQQ,,Q ,'-4' .,Q..pj5.i5: :T31:j1gQg.E,g3g5. -.1552-5,Q,gb.-2'Q.,fQQQQ:Qk5Qg3i.41-- U55Q,-.-5QfQQ5- - - QQSQZZE-4Qf,:Q --.15,4,.-SiQ,Q5fQ?Q.Qg3,QfaQ?5ft5.y : ,.Q-.EIFQQQ-,IQLifQQL.fQ.7.,.mxQ 5 'Qi'-"--ri' ' .ef-7' :2f:kf"'f-' 1-' 'A YF' W If?51"i:- .4 7 '--vi-1ff'?.'Q'-1 5--.1-Iiis353'5'3b'Z4T"' ART? . ' .II-Z. " .I : 'L'.'3"'.'?f-3"-'I 1'i5f3?3f5' ""'vf--2El-- -. '. f 2'f"T'N. '-2f'f- QI11.E.sE.-fEiEff ' 1 221-?,. 'Gif ZJ'?f'-2.51.?-ffi'2?I'-'J 'H' ' ZI Q. .05 p:Q.QQ, . 1, .Q.Q-13-,I h.p.Q,gQgEf. gqgga, QQ Q 'ZQZ-gh QQQQQ:.Q:.iQ,.yQQ .Q. QQQ QQ Q ,Q Qi QQQQ QIQQQQQEE-,lg-L,:Qg:,Q:fI1,3sx:Q2.QwQQ v -JQQQQQQ -j :,QQ.:Q.Q,-Qg Q5iiQ,,f.Q. Q- .-g1QQ.f,.Q .ag QQ: .' .fd ' ' "E - .a-ay, . .I,I...-:':..g1f' .I h9,:.':f1f '. 1'-J' '- ,-'LR ".,Qfgg-sgrf1-.:-1.1-'ff25i.ie5'?""""'4"' " -' 1,552 'pf .ff Q-,- .6 I.,Q..QQQ,QjWf- 1 ,Q ,. 4535... ,--fQ...:QQ:QQ. ,N . 1 Q.'- -, .1 - -W1 -5,1 n..,.,-Q -xr ,Q-Ziyi. Q34-..3.Q Q... 1 1 A if .'.'..'-.'--.-xv ""'I.H- ""'L"' 'f-Wxyza ' X '- .- M' "-' 1 :LI-.X-1 Shy,-. 1. X' .x .Q Q.-QQQIQQ, Q,Q,Q.:Q.QQ.:Q . . .. . I ,, , . I, . Q Q Q AQ.. . ...A Q Q Q ,Q , . , ,I ..T,,.....Q....,,,...-Q- M "" "WWI"--. TIQ.Q,QQQ.Q .QQQQUQQQ Q Q .Q .1 I.-.,f Q-.Q ,, . . ,I Q, ,I Q Q. I .Q , ., W. ..,..Q.2, QQ , , -1 xs.'Q.TI. , , . uf X Q,-QI..I.4 ESQ:-, -,:-Q.--,QQQQ:.--.,,,-- Q ...-- -2.5 .,,., z'IIII.Q! .51-.Xr,' ' -Q ., ,,,:15,Q '- 2. ' 2 ,--:".'.r1 Q :X - . ' ' -QI Q I ' .2 H-g-:Q-.:, " ' .:. , . . , . ,, I W . Siafff' -. H-S.. " - 4 -- - I . 4 I' . ' I . -. I- . .:.z:I1..-i.ffe3" " 'L A . I .I vi .Q ' .I in ' 0 I . ' ' I N If.-f J., Wifi, - ' 'X .. . If. ' - " . A ' .mmf . . Q , . , -Q, Q Q :J Q P' - . - .,., Q-.-,.. ... 3' -Q I Q - . I - I -. I tl..,-- ,- 5- -,-.-1: -Q Q . .. 'r"i"'1'.-: f I ' ' . ' ' I T ' I 'I 3 35" 5.1 xx gi.ig?QQ,AQ. 'Q , Q , QQ Q . Q I ..,. ,gf . Q I, Q. Q Q 1 Q - :?"f"S2f.S .ghfII7,I:Q?: ' .- ' Q Y . I 3 . . -"dvi--"' Q. xx Q...,Q.IQQ-9g?'7'?Q-Q.QgQZ-.ENE Q VO19. 3- QN 5 , 5 1 IT Q - . ents Q by SJQSSQQ V"'1"-3 11. 'ff 'f A 'V . . . - - f- mf -. X I ' ...V , Q..-. - " ' . 'v-i"'f'5'- I 3" Niixr- I I x x H ?' '- ' BM' 'L' I' " ' A Hi ' ', 'i:5Z'7i' - Q QQ -' ,Q.Q'. gg-Q53 2 . , Q "" I ' I . ' ,QQ', - I Q. I .I , 3 37' ' " .. '."'V." fi". if :rf -QA- ' cQf2rs::.' MH-mm I ' I V ' I I I '. ' . fi fra, .NEFF I - ' fi-f'l1'11 'I I' ' ' ' . ' - x 27 , - , . ' , 3 12's-'55 '-if-1543 If-1. E.l62.i:5f4 I 5 I: . ' . II 'ii ' UI Y V . I' I . f 'I 'Sa-557.255 'T 151.5 4gi"'?" I 'I' F II SPECYBE SI ', QI ORE ' I i g ' VAU- ' " -if '1 : srrgs ms. 32's if I ,,,,.aI?Q 3 I ,secou - LL. I' 5 , ,su " Nrr PQLICY., . -fit-Y 9.. ,'3:j"- - 1.-gf-5 My I I I - I 3 ' I I ' ' . ' - I ' . I . I . RQ- ',-'rg-.ea ' -:xx - : I I . I Q F' . ' 11' I- lf. .IHS I 1 I' t . mlm nf' -'B d R Q I..... 1. .... . Q Q. Q H! .:.,,. Joulg Q I Qi iIj.Q.-gi-'-1 21113 - ' I' -1-.2 - I II -. . - II ' ,.,., 1 . 'fig ii .. , Q Q,..,Z,'7f - ' - ng ' ,, I I en 7,.,c.c'f4f444'-'ff-'69 gl- 1 Ig lg 1 I74 5 E5-5' L, if ' Wh' -' " , , ' CALS! If ' T 21 ' V E76 rar' 'kroves I' Q '.4Xf5f.-i."5'. :' -:.g4,'- ,fs 7 . I' AI 4 ' - ' 1304- ' . . I 1-WT-L-,-. Ag., ge 'I .fi EI ' ., . I A I' ' I I I II.,-.5"'f . I K :.'.?Q::'x mia -.' .tfrjif --I1 1" -' . :I ff lf' - 2 ' ' ' 3 I ' - ' I ' s I I 5 I. . 'fy Mhieflvv A K?XQ':'rEE:.Ik 'X E " 4:-51. .2 ,Eg-1 g - II "" 'I - , I. .- Q . .I ' Q Q . - 'Ik-5. ,-s I Es' .I Q QQ,-'Qfffifi-Q! ' , QQQIQtQQaQQbIsjzg 'df spleigdor the gav sol-' QQ QQ lQeaves'.np'room fgrf Qaptaizi Shpnka a Q Q Dr. Clapp and -Co Sglehm lggv ' Q. '-.Q - Qi'-"4 II-Q dlexi ad 'yqilrlead gheir xassies - f' Q .,., Qre nolicypf Ifin- Qlflagen responded 'I returned from, cn Mxasogri V 655.52 .QQQ-3, QQ N 'J Q 'Q Fnfidg img, -The Mmm,-y pau . Q j Q th Qrqgard, to,Q,sqp- jeajxlpganri dyveltfxpp Coufm-.renee meetsk I.awfeQxCe,Q 'I' Q Q ff" 'I' '35 I' Hill!!! tb - the most elabofatewlanhdg - 37 eTI.Iw?'PU.1e'5c5A 'thI0,I an'1I"1I0Pes,f0E Fecofds ' F5 M535 ICM? 'and' ,fought 119' 9 'viii' :'f2Q.f1: : mg' iff:.'-X ' I ' ev-ei-1gjI.QIbn Q the Uuiversffy The B o halljc qynpjqns of I' ofegsorQQjJojm.QQedwi basket 'ball sc e 'th t ' ,QQ-. 'Z' QQ, ,bn I I Q. .. IQ - Q . QQ.-WI ., I f ,. Q . Q, - . . . - I 9 QQ -.-.. Q :I 5 I Qedmm-meeg h yew .Dimmu ,L F119 ..b,.QHTS QQ QQ1f21'.W1U.Hd! 8ChQ 0l.I-IC.. ul .lQ.e-,I v im Ingorxnn . Q I Q.:ffQQ:-.3 -' -fiiiufk Q II deco.-Hfxm... an aa- -. G .. L,-1-. 4 the LIN- ln-IW-, 'A 'ack 6 ' Confeff-III 1 am' :-:fZf':'s,-'-.1:- .-.-.- .p.:S?f.3 --K .-Qlfzfix nf' 1 I ' I Serie f... ef-W nmeu, . QE. ' av' .1 im. w io A fig.. --aria --32 J' BFYPW is WIT, -edf I " 517-4'-el 1 lfzrembo mg- - ' .. ,I -t, ,3 B E. f' . ' I. .xy-159 -.Q .1- , z IAtIa,meeun . - rc I .II C' - an 0 - ' 'm?"" " OH .-3 WHSIEDIS- .1 :.a"P A-jf. '-r'-'S :- I I,...I1....yI ....,....Ig .. B . I. I Eoaigf -I 1-im? 90' ' nf' ' I -I I- S - Th--d--1-. "-'izlx ir Q- ffg :gay 4 wa-"pi f -3. I Q QQgQQrQQhog QQ :N n.ska.'s I ,cntx-Q into the Qrner -' " ' , Q 63 I ,QQ '.Q4i'Q'3,Q 1 'QA If I' -,'Hd:Ee3'::df:?xZa' I- - U U I I MI.. H Wfld Hi ffm time or vw- f 2 A sions f I " 1:12-. :-111.-. '- NK I Img-i........,' ' . "I ' I . .... ff-ff I-1--fYI.I1-vfefl. MI ta sa - I1--ff-H vw- -I--. will I - Im-S-mp -I I . -:Q -I .3.f:-iff -ve.:--I-. 22? -Q ,-- - 3,152-".'.g' "I' Qm- Ib: Q QQ Q gqQgg'Q ur.1t1wjaQgIa czm I ueg the buginess menQ of-th . j - 'gg I , . QI Q ,Q Q . .QQ w, 23. '. ' ,.f1Q-Q5'Qai.',1Q as -9 S? Q' eg' ehth "", , 'x1gmin1scerQtgeII 44' , . . a .. Q or. kL gee' Q ' I Wgmx' ig - 1 Q-Q-IQQQ ' fSQf.f.I!i 5 Q Q QQIQ QQ,-on .. '. 'nln' or'tQ Q-future. .,Q, . ' ,Q ' 5 - annua! atYair.I . Kansa 'Ni ' "1'h0S0I Biff fi' . IE " 5 ,zz .frf-.,' 2 ., .omyne , 0- s ugsand cheers xncerspe f he een! Ori ' e-.1 -mr " - - .II - 'L . -al-ff.-': 'S' ..- Q,3?,. M, . I . . I ,Q.,QQI..II,1,.,, . , I I .- , . , I -,pp gina 4- T1 f .- . ,. , , - 1 .-, Hz... . -A . 1- -Q. Q-g:jyQ,Q3i?i.f' , i QIdP0Pfd ln'-0 Q,e.Q -gf hey om- shogjt, Uighy talkjs qfjpp bqqipeg - Q-r ro .aQ cmmlnsi . by . 1 I X 'I Q -' . Q Q I Q g 132 3.531 -I-gl x E.:-QQ jj I l'E59"SQfBQ!'9I'Q, a 1 Yi QDUJIXUEI' cachII QE .NS'hQ!135'QQ Q .Q Qielib QQ 'iff Palm. who was assisfe by The r X QI 5- as b "I3I 1 I 4551- . I ' WISYUHSEIPI ' ' -1111-.iwI vf.rvh--ff-lfw. vk. . . 1- ' ' I -M-for 4. A - I ' M .. ' ' '- 11' " QQ: -1.43--.gg L 5 If Q.9?s99!P .Spb I-J. -'J , Q me-'Unxs-ersffy -mga me fo S - ' Leuwm...:1agIfBuryma'm. . 2,5 Q. - . . . I 317 K-.fE2'b'Ab"f7I 1 x ' 3 I- QQ Q ' Q 395' . nn--1 , Q and what inQI1:gpn the - H, I1 , r., AL QQ,'QLau.QC1 QQ QQ . :.. Q IDE QI . " , : xiii? "L, ' ' Q QI- -'jig Q ,Q . 329,51 mtg. . 'I 'to QLI'bcdln. 'Theg'e,ajwi1s 11 ' Q' ' A u' I -' ' Waldo. Ike.QRayrhqnd. lk . - ' . A I K : '- .:. 5.3-IQ,-Q-.'.'!. 'Qgijjif ' , Q Q Q h1xgI-Irmmnffer rfiin 'xx-...SQ , "' 'I ,anx.-IjG111eqgQc. .cn Quigglzi, , I. If , . ' .Q ,Q y .., -Q 'If '-if - 421: .-If 2,45-QSQ 9530! , idr F253 awhai .by tnaslzxnastcar Louis Wettling 1 Hcfrbe . .Q Gooch..LoLxis C. Wettlin , , . QQ 'V-"K--'Q " --:QI X, gh,-A 'Q f r,:2Q.IQQ.9if,g2'5: 'T' LL..Q5.i.- 1539129 Fi.PE'!-9!1f:l?'Qi!Q'20I5 .Elg!E!!3: ,fluz11Q.l1af1..been.a...::9.Lm:4gL.exnmssLsm..YlQSJilm1m4L1..anrL85Z.,'i.- f.' ha- -..L .I , L4.-q.i.....- f .g ?2iYQ,.....M ,... .,.....- ..,.. ...l..mgJ QQgfT55'.' , X 35193-'1NI?fffff.'1Z:::.-- I- : Q. --- -' "'f"'f's.::W11'a-.fu -f':Z'f7E3i . - - "' "" ' -,-. -..-""'f --'?'x""?"-127'-"?f7X. . 1 - -.+'ff53?e:..I... .A .... . -.-I :ff'f'F!5?"fflf -"il-TQ 7 '-12. --'-' 'I ' ff ,...g-rag. . 'I ''qmigifl'-f'fZI:Q1.'5Qfffff ff?iQ'.'.A.l1"1'QQ-3?-33... a'.?fZ'F119f572 ,, ff T' .S.5,,,. . '- .I Q 'fgffizi 3'iZQj"'fQ1 "f3"'T'ffF?1f--In: I' g 7 1- . ff ' " . .. , gl - I: ..3:...Is 5.-7-M 4 "fam-ff.,-1'-:IQ-QI. 5 I' I --1:-...I.:f 'I .- f ' I ' I . : ' 1 .' .JWNQ - ,1T'r Q. I' 4'-.1'T7' -5935-Z' - " " .1-"5-3" K-4-7" '51-'..::' I X" ' .7'?,',5 -74-H -'a- --1.59 -1' .t. I 'Q :FF-fj - 4 555, Q A - QI:-'fa .-54:5 '- 'fqfl 'Qi-Efyj--,Z-fl if '-4,4 ...3 'QFJ4--L. -.'g'F,: ., ' ' I...-I .--f-.- A I I I -. - -I if Wifi. 1' wxfh .I ri, f :,2.':'f+r -'if-f','lI.f--. -,Izflifi -' -,-2X3?fQfI'f"' .-'.'-g'z59',:-ii'.:'-3: ,aaf 4-'P 4 QW "-ff."'I-w , I 1. 1'-lf.-r 'f 'f'., .4-.-.2v,.'- . I .. -NI -- 'T W, ' .xi 2. '.1i1':.' . gi. -1 rip' -- xx -I 1i-z-uI:-'-'.1..-ffffsxier .If 1--'..:I: --,H -:- , r I I 1..?-bm, ' . - I 234. .wiv - -4 1- -ray., ':,--:.:-WFS, '-'.-..- -I . - I: -.1 I R-.. ,r .I .' .fx lf NW v -I-if 3 .1 -7-Q1-5-.1-. I- 1.1-5 - '-." . - I. fjilfgbtx 51 I.g:---5:--p .-- . 1 - ,2.-4 ,,x.1.jw, -A 191 ....fA , '. 715 -' 1:--4 .- ff. 1-'- - v .r -. 'I ,I.-'-:--.55 .2- ' .' Ifv' . WJ" L..-1-ff Q.--.N '-'I .:f15'. -,1" ,213 " : '1 gg?-2 -F5.f.' ,jf , ,-JK' JIT:-m.'5'. . 'f. -551 '11 J-' " ,".?'I'F'. ' A -,.'gi 15...-'R I:- 1 ' ...I5+I5fM'f.1.21-'ff' - I ' ' fpf' ffffs .I I ' ' ' K?ff'I'f5?s+. ' if 'E' .Q 'Q , ' :Q . .' .' QQQL Q Q'QQ -' .Q .' . ,Q Q-QQQ.'.y: -:kj 1 . ,TQQQ QEQLUA Q' :gig-:?Q.Q 611. Qu . 55Q. -Q C QQ -- -Q:IQ.Q i 1 .. ' ' .-1.1651 lrfl-T'-A " . 1.' iMnf2, F73'I-:.a..f"':..-.rr1-.'- . Y'..'-iw! fn-' - ' ' ' N ' ' ' ' nl-1,.-7 -"' ':-'71 'N ',4.Q,-., -- - .. . , . .. . ' " .--.-. -2 1 .. -- N " - 52:-.--5..ii-.:f'f,ef.-, "Wag-'-. :I--.. f ,- '. 1 - .--"4----'17 - - :-. ' .flig-'Q-f1'f,,'eg-1:-.f 90, -' M'-2224 --iw . - E, 1 -F.: - ,. -4.-H ww .- H ,., n ..- X lr: :V I, -' 3-Us ,. Q. .4 xii. 53.-Q ,.-R Q,-.-.: ..- .. Q -,E,.:5'-. sv - . . .- '--1 -1-,-.--T'E"5-25129-F -9-. .-15:5-fif., ,'g'1,p:E , AJ," -4. L----1g.,.,g:-:wa 4 f,:.'-" , 1:53-Ng. '-4.-M.,1.f1-.G-,-" , . .. ..., , - - -, 5, , ..xN, . .- .. ....... 1 . ,4, ., R57 .,-.if I-.1 .. ..,.. . .,..-. . ,. ',,x. "' - 1?-5, A.: ge 'R 1w1S'Q.'2 '- .!5...: .W - '-ns' ,.:.:.:: 3-1 f J- N.-:L-J.. '--'00 ,,,'w-3 mf 1 -LL-.:- ':,.1,b.f. wg.: ' - -' .-ff, aff-it .-f-X, - .. - 5-.-sf.-f.. - .-fr-"K X . - ' ..Q. u .-,J y-:-ff-vi-A -k1mq:vq-:1.-.- ,W 5-Q3-I-nf., foxgxg 1 ,, s4...f.-5-g,,js-.-.eff -f,,,.1.-A '+.-.gf .asa-mf . Q-rx' LPM. .-'ww -' - . ,- , 31-fi',,g,.f4 . , 1-m:m1E1,A fren- Vg ,R-a11i!??'jgfLZ QIIEFF' 1,ffJi'.'-'Z-7 ' -f5?l'YXQ,p".,, 'VME -' C V- 1 . 1115-Zf'E-.'.-1 Eff:----3 -'Y '11--., ' ' f ff'-5?f,:,-,-, .. ' 3':,2' ' -P--", IE 1.-1 -. , -. ev' -. --- ,-Q. -Av I iv 3.-.:.4,, m,1:5,geu,N--' ,J - .-1,----,- Q 'f va?--.,...1. gr: ' 59? -f' 'i'F1fFff5' 7 -'41,-1 v'53f1'-' '?"ff- fe- ' "ff I "'F5!41.- "1 ivriqg W--IW ' ff- ' -"ZLL 1" '-I . ' .-Qfifi . ,Y 'Q-. ,1'f-.2?f1SSlm'523'Lv7b. -Q:-,L -- "" .-5 Z."-25,4252 KG- ' mivfe-go-:ma-152-fqm.,'. A -- ' - --Iv ff . - .. I-. - V - -- .- : . -' ' :1-'3,, -. :J 5,-: . y., -: -- , -.: -' 3 , --'- -' 4. . 1 ' v,.-. ..- -. ' -- , - j, 1 --7. ,--.-. - '-5 . '.- - - ' A5551-, :1-'.3q:.-35.21 v-'f12gQS'.-Qi..-2 .-.1-5+2?f" ' 'ifbb : 1 55'-.35-' Dfw kS'jl'?f,Q"g1,e2,p?-gagf -:nf ,-iff:-.fy ' ' . I- ' '. '- .1.-,Z'!.lQ' '. ' , ' fin- -' -.-.c-:ar ....--.-Sw: " 'Q"Q1'-ft'-:-:f,1- ' - 1.. - .:32a'-ev:xJ--'- ' f -an - -1 -- -: -if ff -- -.1 we 1-F55-'-" ff- 1 . ' 'f"'T---eff .' .. 1 . r- fi- -.-W-hiv , K, .- .1 - -yq. m.-L-1-..-..,.,2 ,,,.- - ,.. -1 ,mg ev- ,P--,xgw I f--,- ,...-,-- ..-,rf gxzg5,aL,r.1f- - . . . ,.m,-.gre .. -'of -. ' 2' 1'--.-1425" ' ' 'WV-:T.'wl1iw:U'+v.,..,..f3b,,, 3, .pf .ff-'N-'52-"'2iffd' mv-'-flag? 1-14: mluazi-. f'?'.-'--f-1.:2':?Z2--' " - . -',-1---'.:--: -. 1 .- g4.,5", -gf .gsjsjziff , f,E?f1fu'ZEQEJ.e'qfilgf.' A . - 1 'xilqiif ':1Zf3f1?"E?jT21 f.4553'-15'1:ff- ' QQZE-35.275 :JUN-f"f5i132-F-'-S5-rf.'4-2136'Egg '4 ff-153' f1'5Q'Yf-QLEQJN' 6-'Jn'--,.1'.,r..-15. , f'-,-1-15531: "',.'1-:':1. L4 .,-:1-,i4:H,- :-. - ...f-::i::22-1i.za,1'.-aw ,..--.43-55'f W" A .. . . ':-ff.1-Jflrf2-5-34:-'.'-.' - .- - ' J--"--'X 1-'Pri--.2'.1'.',-.5-:..::iff-f x 'ff 1'-':. ff-:'..4Q'-. ka' ' 5:-' 'f -- .gfg-5.. n-2, ,:-- ,' --1 Q- " -g'2-4-'-.n,.:- 4,3-.,y,-1:1-53: I fl 'ZQ4 .1.,',. .- . -:F - -. , ' . . -2: ..,:-1-ff.-:. g.'.-"-'-1!2mi',.f ' WH' . -- '- ' -. ,: .. J.-.'.:,..1:,1::-'::-1" --:--ng my ".:f ".-. 1 . 1 f,-:jf7,5-FQWJ5-15jzjgfiag-.2 .. wf'--A-f.hf.'H53.,n42:p -29-ff?1vfl'fjr5Q:f:.a:Cv.-iiisf. - , ,,.-41? "-ggi-f',L,aS4asLg.55'qE3sif2-R 1Q33g1::,f,Q,.2L-ifllffgA'15225 .,,,F...4l ' '1HQl'-.j--,,.- .- 1 D- ,V V, -" 12533, V:.E:'3,:n I 2:-2114. ' A J: .54-:v I M sn, 1-: A1gfq.2i. .,L,. 15219. - g -. All ry -,:,:':.A 1.x -...Jr f-. ii.. 51, .," f ..kf5.T:.,1..-gi5:-:,i,T f "---gf. 'f"fY1r,u.mL5i512W"' -- ' 0 "-., '-bjjj . f 1 .fat -' 'f 1. -5 ' ,-1555 . X ?:f-'gjggg 'ii.-Z1n..- 5 ---- A - --P --" A'--'f-'M f 5 ,sc -: ' .' F 'bl J. ' ,I .i ,ff-.l,..., l 1-3.15. ' N ' h' ' ,Ii ff I 'Q.....,,-. .1L,f.'1-. f" 5.-.Q ., -. -1::'4Y"1" fi---5. - ' , mg.. - .. r '..- -A. 554.14 " my ,. ,-if." ' 1 9 SF- ' f 21. iii W 'uefff' . .,,- ----12:-ffz, ' . -A 173' -'.3'5 SST 1 ',:-1' , 791 5-531-1 -' , 'Hi'-.. -J -52, 1-?i'f:? - 'A -. .-:'A ga ,iz-:fn a -if iff , ya-ff Qi.,-5 ,f -se-3-2: -- H1151 1' 5 'F-121.-1 , 3 --,nr .- 1.1.1-Z-" f" ' : 'Ziff 21-if KF -' ' ' .Q , E' 'J-.'.'-7' ff'-'.Vf"t' kg - .. A5q:,:--'g 'E - ...gf-., -ig-' , , ' 2555?-,fffg --,-fimiipigf ' .'::'-'L' ,NYE f 1 75 F3 Fix - - 122225 - 1 -1 , , seg: 1. ' X zz '. -xi 'rv- .--j. ...iff xr' -,13-Jug! 'V ' x:.gf',3,?- T -. - 529' -- -1' Karr 4 1 P-1'4..' 1. 1 ,-:gg .Q yglz' ga ' Z 2 ,Eg -L'1:3g.Lg: jf ,'. ' 0553- Lfx' 'Ly ig feif-2f?11':1' 33.-xi-':eI2--1 621 3 gf 5.1.11 :gr 1' x1.:'. ul-.qs .32- -Q F'-.1-' I ?75'r'1Eg ' 5'fgZE"ff,'f!g 'ffxffl . 'E-'L 4 ' ., 4: fig.. 1:-.'X...:w,f:: , ,, . 1.2 :.i:.'- '.-ge .I , ' -1P2:.'4-D ' 'I -2':-' ' ifEfi:59'Qff'7 .ha ' ' 'isfimf 1-5.'--"5-'.1Lr-3:13-tTiff Ig- -' X545-ezwfwfs-, Ny.. .f PL'-:dv '13 QT " 'K'f6'.'i' ng.-L "71. 6f'f'.'f5'-9 f .'!'51'lz-gg? 555 ff?ff". -., 44.1. J by.--.1 gl .. .- y-I-,: 1 ' ' gr-iff-Ifggr 'K - ' .9 ?.-, ' -45, ""f,' ,.,u.1,: ' ,.r-yfy,':-v,'Z. X - , Q- 4- 5.5.1 1-:'c'5.',?' .-Ma 5 .N 4. Rn ' . x-4, ' ' ,f3:A.1., , I 1:14 I 1k .' ,,,-7 K . '- Aff- . '. xr, . K, .j.yf-153.--- 'EV Rx,.g,:if, 3, X, -,7:?5'2-5:13:12 .- 5-'l,j5,' -l ' xl.. 3....fi . 5 F V.: A , ,'.v-.M-, , 11- 1 rf The Nebraska Blue Print 4 -,...13:,-A ..-.A , . g . ,.. .. ' 5 jk?" Pearse Dale Rohwer Slater Wlrt L5 - 'lx ',..- "r . 2-,fa .21 Q '-f 1 :":'z'vy 'Ji 4, ,QL , 'A -4 -. 'ww' af- 1,-f .?'--'f-:-'1,2i1:- '- ' ---I' - lm- .. 1 . - .. .-- A, ,,., ."" 1'f' F? - . - f ,-: . 2 , .ff '- I ' :l..,':I-2'-34-4-iE.:,,x,:3.'l:-A Qu,.-- .,,gq J,Hq!y4ei,Zwg:2,4.1?!5iG:-'rrgzti , Q HEP, :..1l,',',: -U I 1 I 1 f 4 X J'-'S .- f" V' L' '1j'. 'if " -'1-r'2'.::T'-"1'?3F .fri ' -- 75' .-" lf: ffl' . '-fiiih'-' "4,:.,-r:?fAF-f-itzl' yT,',g3v1ff'T-?' 2.'.-,-:,-,-41.'- .- 5' " H ' - Pa Q'-' -5,2-, Q'-if - :5r',.5.1 4' sf'-"T p I 4"i?'4. ' 4 Y . ,,,,,' --Trfzi 15,251 ,..,.1.-is-:' -:..-':--:3,:-5i-- - .9-:L 5,51-:fn-7' 41 ':14.115-xzflf P.-..- ..- V - 4 wil? -' 1 "?!55'.cg1, ,TJ 1- ':-1-51.-. -5 'We - ' 1 .-"ry .5- .-- . -1- 51 Q.--V J. ,pb-' - . --.gy yu- . .- - - .. ...-wi...-. . f .':-- .luv .' lm. - . - t-.1g!1,bib5- -ekigg. ,..- . ,div gif, '95 . -'- --, - . .1-f-L'-9''-?ff:?tf2P2"' - :SP JF'-.':1f-LSL.. -. fi -, -- -'iii' nw ., . . - .::-25--1 1-i A 1 I f an--12.1 'Sl' in-if Finn-fe-, rw. ' ,QP '- 'f:""-xii .- 5--Ffcfie' I .J-i'Eir.'33-Q71 :fi ,. A -Lf-'if--.,.-1' " -f.m:'f'A' 7959?-Fl-'-9' - im..'f1? H9. '. "ff 7501- , ' ' 'f :lr--."1-':7?Ts'.2'-'." . 'W ' . .A .AF .img -Q.. ' -521' - .V .-3.-5: . '!?jE3'3,3f..k.-251,24 l:. 'ilzi--.l'::.. I., .ix -. 1 '?4i.,,'. ...Tp I. mgflyf. :y .Qty-gf .i :.::,.-,-.-1- . , XII -A-,351 4 Lv.4,A1l. ,'f.ll-,l- ,,-..g Il- 11,255 I.. 11.-,ifyvh N fp ali- i, - . ,,L,,-'- :fr 5-saga- ' 4129.1-.'-,ag-Lf..-1?9f','-s!:f',:ff - 1--'-1"-I',,p'i1-r., . -'Y-f,4+f.'k, '16 f-,,,"- . "-:fy-, Q.-5'-4' Q. I ' . ' 'R -'.'9:P.'4 ' ..f XI' X 5 -' .,-2?-f?:-113' ' 11" 3-' ..f:'?'.2. -1? '. ' ,.3'.q:f',- fi? JJ' - 5:-2 . ":'4,.L '. " 'K1'fl.L9",.- - 7' - 1 L' .Tv I - -. ' .w. ' , . ' ' ' - , Li- : --,--iff .1 ,fd J- N Q.-, f.g':.'L1".-, ..:f:!:,u JS ' V-J' ' JAY- v '. 4 'fm - ' QQ ' ',. , '. - H 'N Hr. ,-.-If W' -,'. '-'r- - - ' - - ' ' ' ' Er, G---V.-Q,-Q ,rq5-sip' 'ililfff' ga1'Qi5g?5'- , xc'-' - , ' - tj., ,3g.,1 fifiifis , - if-4 1 '. ' ff, -- '-"W f,.4?f,1gf:-. '-3" '. . 1. .-, is ,-,Q 1, .- ,-"X,-' ng,--jf . .:' -,:..-'ff .:.1?' - " 413' ,-.- ,A-,' .4fj'!f,,fQv, ..-,1 , --441.--Q . '- .' M.-. up .... . '-' -I Kfz. '- W- -11 ' -1. x A ' jx. .1418--A ','4"':.f"' lf' R.: ,..ck: Nami". Q-gif' .5 ' - ',j".'v RQ-2Q'Zf:':7"" 'F' -'.L:- """f:.,-'- J - .1,' , M. '- 7f:- - I .w-' 1- - " 1 .' .". 'f-XL' . .' 3' ' Q13 , - ., .I ' H? ', -L., - x g ' ' ' ' -ff A :wif . '3:f?'zli' - 5 .afzvr ' - ' ' - . ' - A . . v- - .... 2L--ms,f1!:f..- " .- 2. 1 . ' f--M . , f -..,,, 5-.5-g:g,.y 'ailfi gidifi is-?E,,a',rgfE5a: SF 'f l , f.- - -ft' - -'vi il -Q ' -' -' .-I: :I --T5"':-'.'fi'i2':" Q','i?-f-Fifi-iiiitfk ' .v '55 " 1 .-'rm . . ,. - --1 :A--1-1,-tar. 1-frlr -4'-.. -"-mv 445,11 .ww-t-.se -r-Ls.:-.s-'.-.sa'L-4.--' -ww-,f-,.,, -. N ' ' TZ, '. . . --:N q,.1'f-i.-VG 'J W ,stair 'jE'1i f-- ,f--'4x,ig1:g i0A,ff4a,'-2 fill? 1 . ameri '.3.1,t?h', -Ejzwia-'xz S-.ug - -1, gfr?gfQ'f'e., wwf-,.. - A-Sfo, i .- .. :MTE , . .Ai,'D:QA!.,i,, H , W5 Q.,-,Yew J::,,,.,.5,,i,,7,l,.- amswf,-. gh 4 13.455552 isggigqep Af14?1..Q.-isp, ,zsq-if V sxrwij, - . , vm 51.2. ,, H 'rv " -n. .Lai - z ' "riff: 2' 4 . 'A - - 'I - . "s. . 1" iv. " ""-- ii If-.,f. : J -1 f L: fEftt'L'.1'--. fgiwwdm,--4:-"ii-12.255 ,..t5.E,i3Lfff.".-",f ,.:-fc1T:q-.:f- fig? : -" - - :ff ifa1.'f:--:.-:,-f.i- --7 4 45:31 i'if5M.ss4Q'1ffZ7?1w .ag , - . 2 1.- : ,gin - ' ' 7-,Q -.-.-2.-tfiangf ti-,'535f4'Zl5'5'm"" if Zfli.1?v.:---'ifffz'-,".'Qj .-.sg-2:3154-'e - X, -""1L.,?a:' 4 5 'ff ff - 5.45 1. .--I--1-:':,1izf,. , " Zig, mf" - '-.Y gf " -' 5 . 1".f' 1 ' -- :T Y-" ':","4 'mf , " -, -Zyl, 'Ii lg 1-'L' -.1 -'L' N -'if-. :1'- -I. 4. .. : , eb A-4513-.E-212' L 'ffa-I,'f 'J-.-3 -.:'.:P' - .. -'2.g-,:.,.g.:'.11.t,,a 1- , . 121'-155':.':fP.:E-i-'-tag. . : 47-'I11-'PEE' :hs-"'Zs:i' -eQ3I,"- ' : :Ia ' ' ' .-"'?z"+-Wfrei .fda sa' PX., 'gltiefiftfrsaagtihgt'-5' P-Elf -2af1::i-'L - -4:5 ' -f .lfaiflte . - ,A,.f::u,:-gm . -. , ,.2C.ii?' NM1"?T:T'f5-N", . '14-I 3-?tf1:v..+1fKg,e,,.5g,,g..'-gif: " f '-S31 ,feeazf-142 iffy ' 1i5?fL2bmp,i??'f..y'Az-'-.15tcrr.f':a -Zn'-'iv:151::.. 'Me-'3f4., . 4- 'lift' -4.1-'.-mg.. . -sa--11' :sw afrfsc-few A-1 4- -' .. a.---zfsxf J4a11-lit. -Lg fl .--fre twang- L--1-.sf a.:23-,ff ' , - -,xfnf -ff,-. -f - 4S"'- -3 -1 'fiz' ' if--"1'1'l '. - . - 5 ' " . "1 -14' -' ':J'l'1.-:-J-If-'fJ:SF::.-'Lk rg, 'TF ,ff -'dsl 'br-.' ifqzb "ii, Jug: Jvc,-, ,q,L..+. .pig-4'-Jgfm 4.'!uv.fj.'---, ' ..,,5,u7?:t-'Fg .' -, ug 2 . -,1.'f..'. ,gf -LL,-"-Nb,, - x -' 31' -,-':. if-.a"-QW935 ' 'fir-4' 'gf4':'f-'-2'ffiv- -ft 92.55 .-1,-..s-fivizezif: 'ui--vafpspzsi -'14 -.gs - 4a.,,,g,.4zf:1:zs , fe:gq,f11Jgf:-aw. -1-::.g.21:.-:- -'Parr . sfui1j.',,,x 'f--.-.-r-2-sg-:sez-'if-'.-we-3 .- .s.-f -1-f,r-e1'i.tPks' xr' ,. '. ,. .--.,. r,, f .-.- ', - .1 :., ' -1 ". - .' - up-as Q, -- . - .. -- . A-.'.. -1-.-.. -f..- . . :qt , . .-- "xi-+"":-,.-.-. .1-if:-:T .11 ,.. - --s, -.-f,,..s--4,-Lg, 'A 5,11-Q"-az' -eff' :arf " 'S 6' N-7-3: 'iff .' ' 'f - 34,1-.-1 1:51 1-.i'4u.ff,311lb'-NPI' t "1 J' -13, ,, . , v- '- 1. 41- ,-':::.:, ' .--ifafg .if-' wtf :,. a - ' ' - : .4-. .-,5,:,-..-:-.::5:12-f' 4- -.3 ag? 97'-1 f :- " lf i ., f'-GTX "Rf , ' . i in ' n-i'2i...-- .,.'-f-7f.::5i- f' 2551: lf' f v T "fl X-,JZLNEQEEE,-fl:-"fNf:,.. 435' " wall:-'f-'. ' 'Mfg-if-"Q:' F":,1,- -451.1 PQ, " YQ .1,'-C'-:eviff 1-E., 2' " "'3'YRM'fiilggqgf5i21f"' if-" " ' ' -. ,-'D' -'-- 6f1,t52Q11"'3i'i:f-". '-..,'--- 33. ' Ji"-. :JV-4. .-.'::'1'L'j-'J V' TTnL.'.w', 'K1fll"J.3A "". 1 J xt Q'LT.'5:Q 1 -. 1- :Q AXj!.,f',3Jg,5. gh :-U: 23 . 'fggzii :. . ,ie ',-is-D-. ,I . 55i553"1' -. , ,ffi THE CORNHUSKER ,,. . : , - -1... -' 1 . - ,Er , s . r 4 -1 .4- V- THIS CoRNHUs11ER owes much to certain people who have X. . ,QI 13:33 r gr not appeared in the picture of the staff, so it has seemed fit to make of this a sort of Santa Claus page. VVe shall consider 5-CTF' ' cl' .- 4-if."?' . u,,, ..-.., - . 1 ... , M. if 35' tk .X -' -4- :Z - : A+.. .- ourselves as' having driven our reindeers to the roof, as having ' 1 : slid down the grimy chimney, and as now -being ready to dis- fi-.gig ,,g'Q-.5J:.je2' tribute our precious gifts. First we will pick out a neat little 1'-,Tilt P' ,gi mustache for "Peanutl' Hill. Peanut, as Assistant Editor at I ff? the beginning of the year, did more to aid the progress of the ' . ' A," book tlilan silly member of the sfaff, aiicllcsirtiiuied to dolso 21' ,, 515 ,,e,..5 until a rea own rom overworc compe e iim to sever iis S 5 51 ..g5,.:.ji?,:f3.3'.rm connections with the CciRNHr.isKER.l Helused to l?ep the Efli- 'gif j,,,?9gf"f V ,g fs tor in a goo iumor ny tacing iim town to io soms or Tl' -rjsili'-'i ..a5::4. AV-1-di irmeii '1l'1ClblJLl ' ff 1' ff d t - fi of -r s s t l ' 'E ,, , ying nm tie oys eis an a gin iz. o an a L., .N ' lwill gale IPeanE1tl' a long flgvigiii musitacge that hexcaii take The CORNHUSKER Stag Formal ' 1 - acc es nex summer. 11 ien o atierine a es we U . E3 ,gggjiifgl will give a nice new dollie with real hair -and eyes that open To Harry Coffee we give a sack to carry his money,-and add Q 1 Q, and shut, and- then when we think how faithful a worker she sugar and cream. t -. g. V i-515 11515 been We W111 add gm O1-al-,ge and some niggertoes and 'a set of So. now, having given our presents to each and every one ac- E332 -1 ai -"-- dishes, for rarely have we known such a good little girl. To cording to their Just desserts as we see them, the Editor takes 'Ffi' Searle Holmes we will give a red necktie to match his hair. To pleasure in expressing his appreciation of the work done by the gi' .z'E:Q ,,-5,.:+51'ffi1:El Zack Taylor we will give a sack of rocks. To Mark Hargrave following fellow students. It has been a privilege to associate -,,.,, W '5 we will give a mirror so that he may see one of the hardest with them, and he personally desires to express his friendship :ff-"" 1,1595 workers any CORNHUSKER could ever boast. To Rex Davies we for them, acknowledge his debt, and give them that public men- 'ix' Y . gilllgive a ping: of clgiewiiq, Find a 13213 OE sgoestrintgs. 'fo Siilm tion which can only be but a small return for their able endeavor. if ,. ucc we wi give a rain o cars an a Ja irone o rep ace ie DEPARTMENT EDr'roRs 5,3q?3Qj.:,qfgi.-nM,,,...,- one he wore out last winter, and also a copy of Mother-Goose Literary Editor, Katherine Yates. .-jzfigg' rhymes. To Ruth Munger we will give a brick, symbolical of Classes Editor, Mark Hargrave. 'fig-.'1, herself, and a knife to keep her wit well sharpened. And then Art Editors, Bernice Branson and May 'Whitehorir sg, there is dear little Sammy Cotnerls stockingli What a treasure College Life Editor, Sam Buck. X 31-5 ,, 3, ,tfgftigfix he has been! VVe will give. him of the best inlour pack. And Varsity Activities Editor, Ralph Sweeley. ' ' what shall it be? Into his tiny hosiery let us slip a pair of pur- Minor Activities Editor, Ernest Graves. fzis Eg IV fi g'fX,g2ggX - f ple suspenders and a fancy vest and a little tin sword. To Ernest Military Editor, Rex Davies. ER ig '.5fr'Q,. sl Graves we will give a bottle of Good Intentions and the wrappers Q STAFF ' ' , off our oranges. To Bob Ferguson we deliver a choicellemon, Jokes and Literary-Ruth Munger, Sam Griffin, Samuel Cotner. 2 A-ggi-' .:.'..iq,'f75i and to Ralph Sweeley. we give our crown of thorns, Hlling the Cartoons-Paul Sturgis, Donald VVood, Faye Blanchard, Edo x -f rest. of his stocking with old newspapers, and the hope that his Anderson, Walter McGowan. . '. ' g.,'1,-'7f'i'1f-fi:ff3.', Junior Managing Editor will do more work than he. For Miss Pictures and Engraving-Leonard Marshall, Ray Martin, Wal- fr '-lf? Branson and Miss VVl1IfSl'lOl'11 we have woven laurel wreathes. lace McDonald, Chandler Trimble, Owen Frank, Frank Perkins. 2 25: .' . , ff UWC? 5' , i . "" ., .' . - -. 11:5--:2.',,.gw.'f.-. 9-.2:Q,g5','1-Qngm 1' .-ti gm'-t J-fagzzfi'-E975 ,,:+'3fe32E5::i'-rt 'i:.a,,1f Vila-' -. 1 , S'2i'l3'1 2-a.. T "', .3'-.1-.-fefaikfi-L-,:g,- . we " FIALTQQ-.'5ri':."I5i?T'L"-fiiiffiif- 1' 7 ,C-'I-sail?:'f'-."i'5'41 i'5i'7'1'jp7i'-'tiff-1:15 '1" .aU"" 'ffl' A 'fiffiii X. ' -If I ffsfilx'WfIt.,.::'e'f123?e.-, f. " -. 11-355-S55:.2?l?s252?Gf?!1--:Q . A. '- ,. ' i Q .W " " - i a ' .- 1 . . ',.- , H ,M ,U .. LM F' b ' it-'L ' ".' - ' ' 1 - '- - ' . . ..,:. re .. . . . -'ffl' 7'I.-'7'l7H.iTl'K13"'f-1. -' -- . - -- .tt 'La'-c fx' ,'.:"' 1:-..,"s' ra'-, .1-.-, '.'1:- '- -" - " K 55--I' Hi" 5' I ' '34 ... IW-' .' -- f.f"'5'-' Jtifv--' :F 3' "QC.',EI!sk"3Eff2:- .lffz-ir. ' 3 .-1'rff.77i?1'2-L 5' Z -..I-'..1' , ,F .- ' gr: - -r -- . . , ,-.::.-,- --' N 'f - 'Y "'-.1 J .. -.'::'- I-.'-.'-112' " .. -Q1 -fix., 'z 'fri-Z-. -g.. H32 -11-.1711 , ..1, ""' fri. , -s" Him- '-:Z-:., v X I " 1557?-L.. '. '. 'T-'?9!3'?bI'313 fi' 1.3 :.:-iiixiifi-55?-' '-If-" fi'.'5kCQii5EV.'- s Syl-5tEZyf'794f4'i'iEq I99,325-',,7'fi?.:El:'f5,j'.11,'C:S.'-'.Q',"' ,g5g.7.f"', Q-:lf I-esw.T..."11 . .. . ..'5 .. t gf-af ...m:g.::rf-'rs''-' -15711-:xx A+- 's ' .fa , .-4, -ffffff'-1H"' ' Ipkffi 'EF' it-1f'i.' wqQQ,Q-" I'-'-5-Sn.,l,,:'5mL5rf-3'-.-"'...: 1-133511.-2' sv V-gs? I 33:22.-. -rar'-'I-'-1',3:'1--.t "S5fZ?f1t"' ..--- . A '-' f .11 fir- HF. -'-'i-IS22'l'n.os.t.,,' '-wimfll .fzilz :S -21.-'Weir if "1-1113 1' - 0."'r'if. .:s. .17-3: . 1- " 1.-.-ir:-r:.n.' . --'--11.23. " .1-L ...Z.1.9L, - te. I - 1 .-:-13,1 ",'agr1,f5wf:, "-. -Z.g:rI.-f.-K,.,1:m,ff-f,,:-,gg-453, ,.,,', -g -"1-:ZXEFLS Q .:'-,5?g:'f1-.'.'? - -.33 ,Q-sq.-:. :- .. '1.g-.13-:-:-.t4:,gX:.. .fz:uf-1--z-az5g.::--asc.-.,...,.-ff.-:gg-,Sf gear:--M - . ,-,.112y,f ,, ,,,f'.q '- . r",'Qr3 :'.-J-.gtgg:31,siEE"f2? ' ,. sigh' ,Lit F.-.f.',jj,i9,-,-5 Y 5, 15:1 4 . BT' 'eff'-: f,,i'1 - :1g:,fars-A 1 , 1.5-1,'-1'.njg5g,.' '."'5.5:s1,'.'j'- --f ::5:2:-3:'- - . - ' - " . - - ,sz-1' 5,--5.'.yQq3.. :,1,,gQ42 --2 -"' 'tifii .. " I ' -r -,,f., . g--Ne 5:-5.51.1,gf.::9.:.a,.f.-:2f2-ff as'-f-sffn ff I .- .Tfwf-. S -'K , , L -" " ' -45545-.s11!..t.. V L-r-1:-ti" -3 i' i ' " "X-,,m"2.9:1:'as,-:1y"c"7r' ' "-L1-nib '-.fri I-tif' 'fre -412.1 ff- '- ' 1-f--,cf ' ffaifwffuassiiitvf' ' .. "--J: s1rTT1vf'5TI'S-1",f- if A,-4.-' t 1,-t,,Nf-1-5.12330 fr, Ejqr. 's:..a:.' 1-ggas ' .iff -155 'k:':51.f'i-I - - . r yr. ' Diary- - l . 121 11:1 mf' . ' ,. 4, -., .- '-Es-'ff-'+frff THE DELINQUENCY COMMITTEE P11-fi' ..:.3' .--5-, -9 .,g:3'92,T1- 'A E, ,-,A-,,,?1 3.3. .1 , . . - 1. ' 14.311-fx. -4 . .-.--"'r.,agf, . . . . . . ,, ., . X31-' '55, THE Department of Varsity Activities would be incomplete J'No, I am not a mind reader. "But.' said the reporter, "how ,,....1,,., without a tribute to the most vigilant, the most indefatigable, the then do you see th-rough all the fake excuses and hard luck pleas P2 '. most far-reaching activity of all: It is that organizafion whose that are handed you ?l' I i -..L55.,,y power humbleth both the high and the low, which tumbleth the f'There are only three good excuses in the worldf' said Carl, " ""' ' 'ith might from their thrones and e lt tl tl f l d ff I " d Il b t f l All l ' b l 55574 If- ' 53-.hast .,,,5,t:.,,,- U 5 y . . Xa e 1 'lose 0 ow egree. t an iave never seen ut -Wo 0 tlose. tie iest are un c, ..,,,,,p A- is that organization at whose name the, hardened student loses and that won't go down with mef, From this it can be seen tgglfjff' 1 'gf--r 1- gs , . . . . . . . -1 1.11:-,. f : .-155 color, whose missives are the cause of many sleepless mghts, and that Carl is truly no mind reader. He is a genius. 5.5-y rg-:tg ,gif 5 whose mandates make or mar the career of the wayward, and Modesty will not permit us to say how well we know Mr, Eng- Ng, X. ,cgfgfvyy-fi condemn to the hopeless oblivion of the farm many and many berg. But we have seen him. CORNHUSKER editors, Rag men, g fsfgiiit if .5 a shipwrecked soul. After having woven wreaths of laurel for football players, dramatists, and other personages of more or 5 I ,-I our athletes and our debaters, let us tarry yet a moment and lend less note about the Campus are his dearest cronies. Some of LS'-if-.1-34,415--'-G "wtf , ,. f-. rv- . . . . , , , 1 :-f . 'H' willing .and tender hands to deck thefamous EV21CL13.UO1'1-6l1I'11- them call on him by schedule. Others miss a week occas1onally. dz,-,f -' mation-delinquency Committee with garlands of blooming roses. But when all is said and done, the sluffers owe a great deal to I ' , The.f,Del1nquency Committee IS composed of Carl C. Engberg, Mr. Engberg-long life to him. Those who-like ourselves- .qff " Professor of Mathematics, principally. He has an office in the have come to know him through the years, know right well that r, 9'-"f - . .r .-,-gg ' I . . 1 . . . . . . . . . . . .-k.,,5 1. :ss 3 lg: 'g ju Administration building which can always be located on account ,that herce and bloody air with which he greets the incoming 'xi ,J of the long string of sad-faces that stand in line far out into the culprit IS but assumed on account of the seriousness of the occa- ill. 'qi -7 hall. The authorities, with their usual kind foresight, have pro- sion, and is meant to do just what it does-scare him. If it is fgigj, 1 - .. .. g:-:-,- 9 -:,- - . . . . . . . . - .gg-,,3.'j':,k ,AJ ,g 137 .if-.g3.' 5-55' vided racks and receptacles in which students may deposit their sufficiently effective, 1t will never be repeated, because no occasion 5, Aug .3'g51,-:tif,..i-53.11333 hearts' before entering. This was deemed advisable to prevent will arise so far as that particular miscreant is concerned. XfVhen 41, Q4 .-.Hu " death from choking. one has been going in to explain week af-ter week and year after .Tr ,' jf?-""' 1:33 The Delinquency Committee as a whole sits whenever SL1fHCl6l1t year, Carl welcomes him with a spnle. He knows that the man Vifiifzlfb business has accumulated. They also sit upon a large number who comes in smiling and with assurance has a good excuse, .ttgmg-If-j of sluffers at the same time. and for him there is no gruff growl of greeting. I-le is the friend ,l,,g3',j:f.-Q'. WM,- . " : . . . . . - -17,-'g'.l.1,.:--!7f', Q., i:.5.,,y Carl sits all the time. He holds the world record for sitting, of the Man with the Real Excuse-the man who helps aiound x,i:,2g,i8'fgl,,3.5,,P'K .:g",gg' so far as we are able to discover. He has been known to sit in college, or is working his way and trying-but look out for the gr-gif-i, 'Tit- gf--gqlla' one chair for eight hours, at the same time sitting upon thou- Delinquency Man, if your office is at the Saratoga, and your club fr 1'i."-- ,'f:,, ss . -,' .gmf . , 5. '-' sands of tons of aspirations, bushels of excuses, and bales of just outside the gate. s . .....-,, . If Siffij . . . .- . . A2 -.-,g.'-,'-" 7"-I" bunk. He has a kind eye. He is a ready sympathizer. He can And many a man is a farm hand now, or helping father at the 'iggim '-- ,U-.3-911. . . . N - . . X V i rr. ':. ,,Ajl.l,:- ,gy ,513-jl,.t, Q31 see when a student 1S becoming physically unable to carry on his bank, because he failed to heed a note from Carl. Such notes 1361. T. XE, I ,V +3 ,, ' 'riff' studies, and he is so sympathetic that hexalways recommends a are like invitations from the king-regrets are not permitted, EIR S13 avg, 1 change and rest, Carl himself never has either changefor rest. -A ,,,-jQa'7.',-QFEQ. There are too many sluffers and too few Qccuses. 'When inter- , . 1, r' -gif" f.:-'.-155,53 til' viewed recently, Carl said in part: . ' 1 x ' 5 gb., -.-, - V , 1-5' .-jf7jf.13,il?f:'.? 'lIf'ijf- :- li-F ."A 1' 'I '- -1 V41 i' - iiifiii Af"'h'g!-'ral' - YI. " '4"" - 557.32 'K'-7 .22 ' . " Tx'-A . -.,-..---,-. ...H-. , . .. .---X ,... ,465 ,,,,, ."---M4-M-fvfx 43:71-Q . ..,37-3'.':F'J7AR-EK , xi '. '- A .fe . In ,r :fi2-3:':-I,-1-'N--1'-if: t :ff -5" - 131i1i'E53?.'i-..-:j.if???59I5'5Iii?'Qs.-. .1 Z5fI5fi.1f'!i' 3' - , " ' 'big -Tfiff':,' ' ' '335-'Jet "lf '35-'?'4f'I :ff ' "' .' ' H 99 "P-'-' . ' ' ,i -' -'-' , ith.: if '---Aer. J ..faf':g'+.'Q5, ' In -..-1' ,aiifrf-San'-A ., 'Y --"ft.Y'1'gn?t?fir551Sf-" ",mf21O - ,.,:1.:Ct'-"?:"' ' wwf? 1 ' A 1 Iii--. .11 ., ' 'FJ112 it '515:if-'T-'-11:f,:'.-.1 a '11, '- - I . - .' 'flilriii 5--'Qi-',-'P-' .L.f3'ia" QQ--i 5.11 ', 435' .f:T:,'Q4'1 L- , , :E-" :'..2"1:'f,'La2" " ',1-:!31"' -,i gt 'iz 551555-' tfiifg- A ' . . "M, - N ,fx-,,'g.'5iZ:,' , '- .3 .' '-e I . v "F 4 , 'fe af..-'..11ff--f'--. .effr -' , IM- miffiiat--,' - '11-fa. '3t1.'Lr?f1: ff"' "ef "Wiatr 'I-'ln ' , 2,f:5:Z7'." .:.z?+a,,At,' ,.g3i:f".' ,.4.2r4.1,::"r E--IJ.-if-'Jg15.'.1 .5-af .,g5f.,,5Q-1 A211 .?,:'z'sl.a wif"-LF' .A ff'.','f,:1f:.fa is ' Wu " -'rf -- . , '-fa, f. .fvqg - N ., 4- 1.-.,. ef-57'--J.g'1TiQ'QLff'Pffiq2eiQa'7f-:.f:,3:fES3:?f- .-1:':A-':?.--r:'.-2-ff' ff? 1'-f-1-' A Z . ,iii-4-Graf -r 99, vi--'rf 1J455f'+',gf:f. if' ' JIT.. 'rg' .', A- 9 xi, .-egg ' , -,ry -,,:'f,:,f-3.:-' .-.ffzj-, 5.4. .,.' : H - .ly , ,Q , , -5:1 -,t ,fb '- I ' I 1' -, :Z .'7 .Jhixfrd-fmiiji.--"f!-"'.afgif-"'. -.-eiiff' shi '- "if-f' 31.55 i:ifQ?9'?"..219-"5'5?kd '-.1'xi ' -45 " ifiifif' H- " " 1 f 5 " - ' ill. : - .- . A '- -. . . - - '- - '..g..f s. .:. - U -ef, LL,-, -iw.: ' .ga - ' . .I ' 1 "W - 1- wt. " . pi2afs ..:-i ' ' .1 . .- A" , .1 1.. 1 , ,1 pgfif' A fi31P5iiG..g ,...:f:1. '- .. 4-1:-iii? , .I 'aj j ',j.!ff.,fj 5'2g:jg2g5,.1f',,1l22Qe59T '-'5,Q,'LvgZgfS.'i.'Q?',mmf "" , Lg-:f?' Qfs1Q.f.,f'y, '19-1 - . , 25 g, gk L " A J-51, 'IL M 4 . " r '--A " .1 f . -:za f ' " ' 1'1u.:f ."'fiif-11f'fFz"+EF:'K'.-f.-it---1 t'3'-a3.1:21- G? zsiaazza-Lg5f.' ' 1 2142: 'al 'TZ'-1':t-'2.f'.-1' 7 "'Q'2r,4i:-."' New 5'W..ff42if'f'-- .--1235. -' ..'. . v' 1 -. f1'1'T" A . , ,w,-,'.:Q.x :.1EfQ1Q-mm.:-uff, 41,75 -4 Qlgtzf- ,ggi -ef ' wff'ggEia'1'5,'xa21zsffQ"5 is 3'1" -,4:1,.,.-f',-'I' .l -4 'A:-."gJ-l-.7:L'-5-E-' . - -li'.Z'f,r4fI.: . , Sgzzlzfgf, '4 ,' f ' ' ' ' 1f"'+H"F'.'T21 :T-ff kS,'Qsf,4fi5:i"'?ef -3?if':.i?l. if-A' -,1i:.i'f:ii5 .' 2325:--'-" . 5 - ,:'?"."fil' ---uf-pf? i .':2:, f4tW1"?,T:j-if-ff , g .3?T?5?if'li'::1ga.,5IgiQese5if-'W . -1-:5p.f13' 4.f1is..a-3' Q' a- 4.513 ,'-.I-.fi-5:Sf1. W4 P- W", 4'-Yi.. 3'-"f'-5:51:57 ' "1'i,f'1'N . -'Laf14'1'1"' . , , 5. .. . J . , . ., I f. . .. .. . . ..!a 1 'D' 9'-v . .. . .K .Af gh' ... .. .. .. . ,A fu. 4 . . ! .r-1. --if,-L.-. 4'f'11l'-LHS" gf,-. . Aqailftf-G15 -5535-?'f'1K'F5355:' 15? if '1'.'.:.-'.i"fE'1if.i, 174.-.Y.f5g?.' eil-M1 .5 '1""i12i.'-125-'i:.iZ.:"1'4.-. HEP- IHFBESIT- 1'f'fw,:II'3E13i'ZPS"'-i"' ' ' ' 1 1 - 1 gg , 331.-,'.r-f.'. 'a,- f .f' iff. is E '-iff.?'f:-lffffggefieiisgllgfgfi , - .' "v331z2iig'5Z3?i1 'f:?5f'5s55f5v'ff-9ZI,,,f,.f1g:21?F?' " 'elif-'SEQ325-5-.ga-,qQ.a'L6'?f'?S " "wa: "fa-Aj-'1g1,'1g-. t?i1fffir:"'1.p, .' - zeifiplilgie., "-352. ,. 1" :'iFr2?5if'-Q .Ai I'f'-"ri ., ..1 Fi 3 riff, 4 is ' ' 1-. 'Q 5 :1 ' .- , - , -" " ' was--:Fair V '..4-',:6- ,A:-- - - 1 nf , , .2 :,1:I,'-3:-1 Wh.. 1:3312-32' -' ' -.,.5,.: 511-xy -.gtg Q-.L 1 gr 3,174-..:l4'1:5l,f3,f 1-9-.5 1 -..:1,,?5HHM? kr., -, c i,: ..f I . 4- ::1k.r,3g,.h. X gill,-,A " 5 Q:-', w:5.:"f.1, "mt, 'VV-:-I'-ifffli-'r' X E-'ffl 'f1'7i?i.'-f'..-.1..-1" ' .-..-sq,-:gif L :AV 'L.,.'1jg,"f:L,iq '-1, 2 .111 251- lib, Vi" A 1 1 A . 2.3.1527 ' 1:zfEN s .1 -. X-553245.-.'I1:.21.7' 154' ,- 4 53135953 :i:.:5g.:..1f.i.-F32 ' f :'1,i.,-B!:- 'xzgif' - "' A "Rh.'.'.",'5:-, .K-T,I.-ix: ' ,Q .ssnvgp . -' l1'3.1-'gytffaifji N 4:9 uv MANAGERS OF STUDENT ACTIVITIES S1 fffv"14121'1-' 1 - ' , ' ,' -:Q I i Ei171'?4y,,y' ' '.:.1'f:.1,:. 4 '.ji3i:':fx IT is quite probable that every University student body is more as individuals may be compensated for bv this, the only possible S55 my X-4--:iw ,f 1.15: 'ff' - ' - . ' . , -41 rl .15 or less riddled w1th men and women known to slang by the quite reward that the CORNHUSKER, as the official representative of 51.3- P -I1-L 5:3153 1 . . . . . , 1-.fp ' 1..,.1:,,1f: -45 J descriptive name of "four-Hushersf' Men and women who throw those mdlviduals, can make. 15 gag,-u, eh: , ' ' ' ' ' , 4 5:31 .1 a big clhlest, ang talk lptuily, and vvlio are always lin eviflence in Tm Olympics B. Pearse 5 FE. '1 - an u ic a erm ea in a e iere e urn ' 215513-" fa :Sr 5,5235 ' iy P fd . g' dig Y1 fw noty O DJ to , e Cornhusker Banquet . ..... Dana VanDusen 1,15-.3-.425 I-4:-. .1' f..11"' 'Men Or a ressinv' an au ience Je ore a cur am or o 1er is - 'I f '- in 't, tl bulb tt ty t t ' t tl vile The Trail ............. Igerna Montgomery .3 5m.jg.53113 ' .sf-1 rac mg ie u c a en ion a an o or une momen 1 1 Z- 1 'ra-'1'.' 'V H I-:Th 95 tl lab PH lip I t Ci edwl e Nebraska-Iowa Debate .. ...... D. M. Rogers ' .Haag .' -. L' .-45311. le rea oss ie man or woman wuo 1as rom e 1 - . 1 'L :N-Af ,- --P-:H IJ. duc d 11 d b t tO E111 Pro lvhlltayv ......... . NCWITIHH il 5"-it. :4 ,.f ' ' e me a dame ance an ue sen imen or iate er - 1 - Www tg 1 1 ws,-' .Lg g kim' 1, a b p tygl 5 t. ' 1 . qi .'t 1 b'1 . d V11 V Dramatic Club Play . ...Mildred Bevins ', g. j 3 .Q - 1, m 1 e on a ie ime swea s in snr -s ee e e 1 - . Q' E- --. 1: ga, 35,5 5ff,,.'3 .5 , ' , V S I H ie Senior Promenade .. B. Pearse Qlfgs,-E':g'L 2365 -, '.g .-.156 tam. It is morally certain that we have a number at Nebraska. - -552 3 1 . ,Q Sggiif , , junior Promenade . . ...... A. A. May e'2g+e5-95,-rig,-212' , uf :g-f- .' The names of these men are writ large upon the billboards and 1 "--Jil-Eff'-'fff:,5 5' 1-Q. .g-.lip X:1.1.g.5,3 Occu S , tl d ,I B t tl I I 1, Junior Play .... , ...Fred McConnell - - ace in me ai ress. u ie 1ave no ace - - 1 - 'fit'-3. 'f-'1:,i'f5- iz: -, .-,1,. W '4ff.'g'r5, a epyltpl I F d d y 1 p 1 OH U15 University Night ............ .. Randall F. Curtis l::.gQf:.xK11 fl . fefy..14-4 fjf . ias Je . 'X V. ,:- p g , CH our Wlsl an Fm eavor to Sect out we Sources Inter-fraternity Indoor Meet . . . W. Brannon ' ' Nxbg.. of Nebraskas present progress 111 undergraduate affairs-to get - 1-sp.-1q5rf'.P'As.qassi? . , Kosmet Klub Opera ....... ..... I . F. Mead 32-gQ.,r,-11'.' ':1 at the real men behind the gunsg the real powers and brains of I D Tom James f..:?:gg.-3.5. Qi,..., .33-,E 3555-If Wy...-. , vv a ........,.. ..... ' f., ..i.V,' the student body, and to here expose their names to the gaze y E H Graves A155345-Qxghftfsgq xfgmiiz ',fja..,, egg-5:,hj..,r . . , ' , ' . '. . j' - ,-93321 ,-:,'..'1, Ofbtlle public, that their lights may no longer be hidden under Senior Play V, C. 1-1350311 1-1-:Ab gi. --,,:A-LFQQ1 TT: gf' .f L 1 - Q ',f-. 'Q' -,fw..,, a is ie o t1ese Nebraska owes a debt, Wl1lCl1.lIOO few The Band H I-.George Ackel-mm-1 fs +,i5.,.., Qfu., ..-9537,-,gb x realize or show the inclination to pay. VVe hope that in recog- Tl HR ,, 5 Sam Buck .., - if'-.f3'.'1E-mf: - . . . ie ag . - Lf- :Ag .z u .f :5'f'2x,Qi',f:g?:,Qgg L, nizmg them in this manner some of the neglect of the students D l Searle Holmes ,'f.1ia1'I,-gif? ' gy' T- ez .1 1 41-ri1".1t'LfL' 1 '-R 5: fi.-E Li' 711 ,afwif g"' 1 T'-1? x gp' -. K.-iw 1 ,, 1,3 Ngyp- ,- - - ,f., 2 N33-173-.rg-. - . -A X JZ' . 55: X394 Tug., -' - 1 4:1 - ' we 4 R 5 ,Q - xr. -1. -Ig 16 .-1,f.ff?fiE, QQ. ,X -1 - -. H .ff-42'.f-2452s--ea af' ""- 'WCS' ' 4 1 ff 2 .1 1 14 :': 465 4. - . -.-All.. N: -.f-.,f,f+.- , . .1 -gi.. .... 4111--.N . .A . 1. .ff - K ,. - 47-fI?.T,'r vp.-S 41 H- 'QT Wi' 1 . 4" 7 .,-f.-nr:-' . -:..'Y--41: :L ' 4259- :..',.'-:fuk if '.-.'f-l-53:5 5 ... Q ' .' 4. 541 -1. 3-',-mt. -' "1..--5:- ":. FQ." --'.- . . "-'-:ff - - 1- '. A, " -' .- s ' .- . -1 1 " 11-41-f'4.1ff:4i2fff.f:f1' 4:11 1f1i.2ii' :4 4 " - . M -1 .V-'Elf-'f. vb -5121.1-rife?-.5-2-.1 1 ' ' z?"4f- 1 '- ,,, 1 - 9 . .4'!2qs.,L.'fq5'.-- , .' , - ' -4 :'z4-- 4,-1'-.:'1Q.'.v . ., -1-- fa ze- aw- I - V11 ' znw... kia L '-: -' --:- nh c..-N, X' vln.'-.'f.'-C"-:'- 'f- 1 '. N- 5:.cf,'.11.- --" ' ' . .f-if Ms ,1-. - ,1,:-'.11!.,,xy,'R5fs1- . .y - .--3w?f:l, 1- ,g--: ,-'af 4:.'i-'ay 2:5 ' ,. 'auf sz-2:5-w - . . we fag.. 91: -4v.-.'f'-:1'1- '11 , 1-9, --::J1411:-F' -. 4 H ' . . ' I f .- . vw., ..-f-pe . .. A.-. J. . . . ... ..i.,1-'T . .. ... . . . Qu. .. . SQ' ' ' .4 4 '.?"5v' .x U - :Er ...hy-J ' .-vi-1--.' '.'N..'m -'--f1:'17 --,C '- ' Aw:--.I" " -2- 1 nu x--:5"'-,Y . . e ' -Ffgkw ' 'I' 1 'G -- mg. . 'wk '- ---. - "-.1 -', - 6.51.3 sg 4. ' ' .spit 1 N - r5.5 f.,:'.4ff f'f,,s:1f-N-,.,,.-,4' ,.. 51554334--Q.-'..p1'3'Eg?g-'-" ggizsv'.:ji:.'.:f-':,-,:- 1'Qi411g4.4-' " 4 ,sg , 1 l - 1-ll-".-: ' , rf, ,A '56, -if 1. -g 'T -N '12 ' .p.,' 2. ".':1i2..' . U ijgz 33 .535 1.11 'I Q'-Q'w"14" .-.4'.-,EL-""fl-'TQE'" . ,f5ifi" '4:E"'l 1 Q..:1'?fQw,5'- i -, "1"5f.':,11.:f-'k'- 1:'?5,.'5i'2"f1-. '- 'fm' fax r ff' ' ' .191 ' -.1' 45 . 1.1 wzm .1-'fax ,H - 2- ' 'r-' '- 4 ' 4 1" 4 Y 35" r '-Q27 ' 5' -' 40? thas. ' 61"-K ' ' 'A s-... I , I - -1 .. - -' A , itz- " ' f-'-- , lil? t I.,I.1?l'lf'v?.,ef?1'f'ff.. 'b'2.i-rx tyres: .- - -- : -W'-'M - - L ..4---f---- - . " s.. :'.1'-fu. : ' -f 'q?..f's'a3.--1: er-2 'w.'7-4 '!fz-r- K-'-.' E'f1' ::.. F'1J:.. . - . - -ff' '. - .. ' .,-4511 I- X ' -1- "f1L.:. . - . -:-ff?" f-.-11? :ip 1541-..ii3E':".-fl Iefffn. :.T2'g'-f2i:'15iZ'kx2 .Lf-fsii' ". .' , .'i - . :Ji ' . --iff ' .f--: L. fsffsfv Q: '-:"' ' .' -5-.T I , 13' -.I'jIifi"I,.a1:1-" - -kZ1F',,'1., :'-5:5-lgf ' S452 , "Q, , . ' n ' - .I . . :' I ' '. ' .I .--"sp Dwi Pitt-LTPULQ - .-.',f.f' .g3'i3'fls1f-fri'SZ.-Q 1.-isa ' ff' '1Affl"Yf:fa2ieRt' -wa i:31,S:1:S"'i"i1Q' ""-'ztfw-ff., '1e.I.,I -A ' Ms, . 3 ,,-,cw . . . f X. . ss 4, L1 . . .. . Eff , . 6.1 ,BI IIHIYI-II II I II -I 35,47 15,5 1 I 5 . IIE: .Ifyjgv IIIII:IgI.I9Ig5:5.,II. -IIIIJ wIIfI5.i.ExI,f. I 5I?Q5:g:34u fo 2 I I -::I:.II: A -SI-gil? I,S,I,I1 v- -I,i.:x I,.x,iy,IfI AI, -3,51 I I I . I . If-I I. Jr-. I I I QI' -.- :II Ita '. fI-- - - I- 5,I 1 ' --I yn? I .I , ,f,.:II-.-II I :nr -. - 5- -I f .QI .L " .-I'::5I.,.-Ll I--,ra QI-:IL-:I, I- I, .f .JI -'N I. ':y -QIIII . , -ues, . I II " "W:-15.2i:.,.,.fs5iZL35iij.ff--iii' -- ' 5355? I iii' :Lf ' galil-:' '.gf-i.1- -'7' 'Q 575921 .,:.:.1f-if , .ers - e . 9.2.1 --2.1 F' . -' 7 9-, ,2'.lsf'l"l64s?.S:Er3'. -gli.: I-' ,'s. ".-f -IE-.'11'g4'fS5' XC-f 'f11ff'4,?1.'1' A iff? "'e' , 5,-jr . -v'1:Z4ff.,,?,' 5glh'1'1f.1P-. " --'15. .fziifcf-'f -' -' 7 .. .IIIIIf .I II I . II .. .IIQIII I II .I ,EFI ItI.I ,I,I.,5I.I,I,:I3iII5,:,.i:II IAIIII .IIILIXSI iI Ipivf-i-I.I.II. IJ .Ifz I-I.I5,.II: -. ,I1.,5IAj. I I If3f:,,II-If:I.I..,i,IIII,IIIII I I. gf -: I.I4:,i-I15, I gIjf..'sI,5I , K I, .I f .I -' 1 111 1:'rf-.3-:tx-1-1-F:,'45: ' 54' ' .Q-E?-' ,.'g'f3f.:.'F:?t .V xi S, 1 J isp.: r 3 1117. 1 'Q 6 -' 1 'Jw .1 L-Z-5 -L'1q':.I,-IQ ' "s:- 'Its I-,:-421: ' - - - II1Lf " -- - - . ..- . . I, , ' :-5.21.-.g.1 -, . .' 'rglgkg-'.14." , - , I -- " . ,..--:DI--w -' 'Ex-1'--'-31: - J- 5 -1 N 5-5--w ., '- ."-.'...:1Ls I, ,W f-5' . . -7...5." I ...G -:'.-. 'sv' ' -' :1 'LA -- 1 V: ':: - '- '-.'.--fx ' ' ' -I. 2 X f fare-f?i"' 'a1122'.-. - 'jp .gift-ft. -.12:f1,f.fgie1fs ., 1:2-zgszziff - 1g:,fmmfJi"' . 'A 1 . in . 1 -' ' .- 35,1 jigs' :.' "x,.','I21:I1i.I Z? .-:Ii:- 931, II. I I. i Q9g,g!.:'q:',I. II,I5.fqjQI12Q2g-Rigby" "'-'LW' 'rvjp' ' ,QI """"A ' ' , QI-E'I.:1L1?":g "i5:3?551r" I-II,- t"'Q:1eQ31- - I'1"--17'-fa, I 'V.jy?"f'f12I-.EIQIQQII-5,.1:jgY:r' ' " 'NW gjyf Ei':f',S.x.I,. I ' iff.:',. -fs'?'.5ii.Qg 191-5:f5'3l5"""l-, izzikff' ,,, 1 f, .-2134-'3fiQ3ffif?t'i" V 1' 'Iva'-iff i"fi:1"5'5f55:?'f5'-tififfWifi?. - . 'li "I1'ff'l"'P'- si'-1 19? " II . JIa,.,I .,..III ,I . 7 AVSII A . IQIIII ,wana ,,II,I.s I pm., .I 5.-. II-,.III,1,. I ,,i3gtI.I .?:1.-1..3-.sf X -. .g,h.I,.1I.:w"'5U':gE+f",7 -"af--J.9i.Rx.x -, ca- FI Q., L I,.x ,. I IIaI,-I'-.I sirf Q-II III I. ' -2-I55yII,II3:aIIiIII,IIIiS1: vp:-,Y -2 s v 1 u vtdk-:.::!aa.i21' 'Ita ' mg.-4gg:,.I -. :I4.,I -3 s,gIjIII.::I :Lire '-..- 'YUM - Mkhxglz " 1 ' -.I I- -"-LI, .233 ,vp-I-:I MAI:- grf ff:vtfI4j2:j.f-,",Q- X- ge ,I.gI.f ...jsfggi-:I,-I 1 F. fir- :zils ::, . g 415: '-gg'I.-1-3, '.- Q -g-::.'. " '-' fi-,fir I - I ,Ig UNIVERSITY POLITICS Ir, .1 -1 .. - I. ,I I WHEN there is no divorce suit of sufficient interest to be at- tended, or no high society scandal to be read of in the papers, 1 Iyour true blue University student will devote his time to politics. "4 -:5 H. . :Z "l4.,,II .---:.-1,.- Next to the diversions First named, the latter is the most popular form of vice in academic circles. I University elections are sometimes excitingg sometimes "cut and dried," and sometimes sunnosed to be that latter, but really the former. Pink Holmes is an authority on this phase of Uni- versity politics. University politics is very similar to politics outside. It is 1 4'.. -. 5 '. I -'-' ' . . ' MW ia? 1: vgS"s'-1-aw stil if! 5' 'fi1"'1:i":f,'.' 'L 1:-.ex-ny il"""'-le' 'ar 3-f7Q1.',?.' . . - - - b - ?'3f':'71':' . College 1S made up of many types. iust as is any other of the the best politician that wins. The students l1ne up for men, not 3? IIISIQIIQ.-.17 it iI Ia, 3, r . .. . . :.- . . -. ' - '- , I ,-,A'..: - rrlany SL1bC11V1Sions of llfe m Amel-ICQI but these types dwlde upon then Judgment of his ability, but upon the emoluments .QQ-3 ug, " themselves into one of two great bodies, morally-those who Whlch he may have Offered them 01' Whleh t11CyI11O1Je ff? Obtam - '- gflifvggff take part in politics, and those who do n't. Of course there are from 111111 . The Candidate mll5t e11'f'Q1'tf11U the 1UHUe11'f1?11 few, 5.2 jjiigl'-Ig.-I-Iii5j52'i4' various kinds of politics. There is class politics, which is the P355 Idle Cigars, and make the ISl0W1Ug 51736011 and, Seducmfe s worst form and University politics which is an even worse Promise- He must Secure the Withdrawal of 501176 rival Calldl' ia".-5533, l' form. ' i I dates and besling the rest with mud. -And then on the voting 5753"-ff,Q,.5iIQiIgEg' 1" ."'.2.ff'sd"'-Brill . . . . . - ' ' - . .. --'lflfiftx The object of class politics is to elect somebody president who fli5gII?eIIR3I3it tieeclfggf lin?rSIeIIClIIggt'II33I?t lxfejgllplfgtfligg ' ,HI-' ,gg AE will either keep all the frat men off the dance committees, or put X . ' ' y U - '- gg 'siyj-'A 4' I-.14-l-.sy f f - 1 - I are cast for him as are cast for his opponent. And after it is all af .553 . one o your men in as caairman, so the whole gang can sneak 1 1 1. If f d I f 1- I 1 - N .3I.Ig.,g.I 5-5 I I III, 4. 4 - -,E I d , k 1 ,V 1 -. - i over ie ceans nmse -rom mu , wastes rom ns iants im- -I ..,.I.I15.I.-ag. :I 551:-' -"fR,'i fs! mf ree' t Oesnt ma 6 me 5 lgitest difference who the presl- purity resolves affain to follow in the paths of riffhteousness w-vIi'.tLa,:. -Vs" .225 .7 .- ' dent is rovided le belo Us to tl ivht sf 1 '. l l l ' - 'D - ' . ' ' 'D " N '22'- ifx 1 .' no wrdnlif unless -he shdiiid forsfeet rtg assiuiie gheiiis lgieaifivlii ml Cm-Seth himself for being thrice 3 fool' imf5:E'i""f"- iiifi gr Way U' 6 P 1 U Our political life this year has been rather pleasant thanI other- Q .Q'g5I.-' ' . . , . , , , I NVISS, however. Verne Bates wasnt elected to anything in par- ,5 'M I The Obleet Of U111Ve1'S1fY D0ll'UC5 35 Cl15t1UgU15l'1ed from classi ticular and the D. U.s have had theifrs.Sophomore ring broken. ---' --fe ' - ' ' ' ' ' S-zz-, X "2:'fs'f. f II452.,,,. I.I, is to electIto the athletic board the largest possible numberIof The 11-on S hmx HOW avg- tlmtftlqey are gomg to 1-un Segfgfl - r-,sz "' Mt? tr kt dl k tb ll ll tl t f tb ll l l ' A ' ' " ilpifgfv ' . ELIC 1 elmlsf HH 3215 6.151 min 13205513 it SO la 102 3 JWYIUN next year. Next year, we will have the Australian ballot svstem I 53531 :after is but a minor spor wi not Je avorec too muci nancia y. 1 d ' 1 1, d' d 1 0- . 1 F11 . j-1'1'.f'-:-.' I anyiow, an it ras J-en pre icte tiat a creat ciange ui come IlI,TI.I.IiI.I. ,I II ' ,Sill There is alwa s keen com etition for ofhces in both class and over the face of the Uni olitician. Let it come, and kee the 'zi5fg'i"f.-5245235till. :lt .Kc .. y ,.,., . y D X. gs, . A .33fI5f University politics. Not 'because the office itself is considered change, we say. ' -'f'-?5"s' 'i-1221 such an honor but because it is '1 fine thine' to fret out over the It will mean the end of rinff convention politics stufhnff of if". . '.vT1. IIYI5 II,IIIII.I .QI I,II.I.I , I I I C I 6 a I I I: I 6 In I., .II.I ,II -get countrf that ohnnie is resident uv his class,i bf Gumbo and hurried class meetings, and the stuffing of ballot boxes that has 'Sig J' I,..,,-I,, . . . s 5 D , ' I ff. , - ,:..,-f. .f'I2.i1 ,:j.- ' -2 also such news is ordmaril worth some extra" collater l from become so Great a menace to the candidacy of an honest man. 551919 .1-7:-I ftI...,... ,In-.II X Y I I I I I . D . .,N:.I :sr dur -',' .I5g,:3'f,'5.,x,z, father. Consequently the University is quite Ifull of offices of It will also mean more time to vote, woman suffrage. and. as mf 'L-1II'1g I IK1 ' one sort or another. There are often so many that it is more T election lasts all day, we presume, no end of refreshments of one qs .I,l15 QI' lf -I -' ,-j..g3?if!fw of an honor to be an ordmarv roletarian than the holder of the sort and another. It ma' even serve to remove class politics ,-we .g.::-ay. '-II 5 7,-a.: I-Ifflf-: . . ' . ,V . f . . . . . 'IA .5-I. 25' - I I ,-: emoluments, especially since the proletmani is supposed to be from the Joke section of college life, into the sanctity of that . ' honest, and ordinarily a pretty good fellow.- The office holder section devoted to major activities. NVe hope so-for the sake f3g1gI,':3'a-, V ' ' '31 -'4-f'l7 '-Iii' is often his enact o " i ' f l l' A ' L fr l 1' ' ' 'Vs '- 1 .-5 . . pposite. o tie po itlcian. onb may ie naw e. : Q. pq., .I H .---4a':,,j.. . -J--. wax -, 1 .. eff .f,f.i---i'?.:,:'- .K ww - 'sf 7 iqhf'-fx f g .:::g..: QI- I IZ -'. .,,I usp. ILj'I'3I.g I I:5.5-IMQQKE. I' x x- . ,g.:I-I-Jaffa.i.g.16a-'f.I-.-.-.rr .ma .I:,IIIII IIII ,.,4.-I. I ,, ,I III I I.--1-X -I,,,, I."---.,,x,-...Q-:fm I II II,2I4fI-. ,,.,.-,I-spgngrgf-rff ' "..' Z '. f-1..' iff?-" wet-fffffAIg.ggAF'.1p' -,nur .-5.F2.'?f'3'sr:FsQ2: et flirt sNsv5"" ...-.'s1vf:'f-W, yqtww:.,p" "eag,g5a55?f',,I ' -w2f3iEff1'f-f+e!:2:vfreer?-f3'.-'f-f.-'sf -'J 'straw' - --.L-,-f.-zzz' ' ""'f.a1'- - Q' 'W ' - X '-ua.:-I.:-.I"f'5.fg-3.-- IJ' 'II-. .123 I . fi ..--' 941-5-I' .ffff '.:,fg5,.,'.-H I.a1fQ-.g-w5-.-.- t-'l'f211,,. I ., -, V-, Q . - H"3e':?.4-'.."f'-P:. .- 1: ..,,g" -I "J . P- - ' -, v .,I ., IIi.gf:IIIII512?,IGa-IgIII.- I. .-I3jIgg:I.IImIIII.I,g.EI-II:-Igyfj I 1-IfI.e.I.. 4gI,I.s,. -.IIII II V- . V X,-.-.I, ' -,::1.Q.N-4-Is... ,v:.' .a-Igsf-up I- .-.--.-4.-'. .. 1,.,.It.. '--:..'1':2 4' ,f-:!::.f-- 1'-'um' I' N tk.: - ' . -2. x he s ..l. ,ff-. f . - '- ' -fl? - frm. 'f' ' " .: 152.-Nici-sYI,I.5-5:-'-'Q .I I. 'Q' .1 ,fijzw ' ' I-f.j'j3'-' ',,f55fQ,e:3l'i" ' I tg... 95'-"' . - Ig-121.2 I ,j - Wifi-1 'ix' "ggF"'Sgf JI.f5:Q'fQa LZ, , ' ' T. -5,-E1 .33l'I'-925' '- .I ' '- N 1155f3-I'.- I deficit' .-fFf:1"3'-'1' 3' 'i--we-'I' "'i af- 11. ' .Q'Rt"23e V' 1. ' ' '-159' ' V491 W T151-J''-'f'Fffsf'z'.'f" 1 ".. . " A' 9 ' '31, -- ,I i IIIQ' ' ',131'.-- I-3-jj-32:5 Ig?2"a.gP ' 1' If-5'fI'gLI.., nliffff' jg' me-Q V 5,QI',1iZ5,' V . 'if' -Izix LI-:.Ij3I-xg-Q-. .'::-:.I .. 1,9 '. NUI'-4,-..I ' 1" ffg ,29Jg.7, 5- f-'em-' azz-.' .b es A .-aa? .- ..xf',.fe1?.irf .Mr-.:'fi . fmt'-5" '.-' ' ' V - -Q-. -- ' 'cfs 'Zia-if I ' . P agf-f.-ff5fes,t.' .s.t....f:gr:f:-' , f,wpi.f-4f1- . - 1 me 'su . '-4, '. W . ri- -. -. ,- --1 ,. .I - I I .I J- - A -- '. II,.1Z:II..IIi: 5. .I 1,5 Ing .I .III,f... I, .. IIIIIIIII I..2II,f IL I I In :RI I ,IIII s,I,-.SI III.I!r7LI4-II,,III .IgIe,I . I fIIII II V ,II 5.-,I -M ez- ffp- Qty? . .' .-.-:zf-,Q'."--- "4 4,12-W ' - H , H' -4 14-m. . . 1 V . -.i .- Dx- ' A 4.-.-.H -A I' A T-E5 '7 .f"-,frf?Z'4'L"--'-'s':'5-"Ti-f'ffiff"N, --'535'QQfi5'- '- ' ' .ikffiu 'f 2'--,-' 53.54 - -'f'.'iki'f14sf4"'-" 'I ' 1 -' 4 ! f ' 'Tile - - . . . it at f. -V . ' ., T i - ...nf---,,..4.x ,, L, wg'-4.-.A . A A, -A , . K--1 . , :WF . 1 . . .- , :L ,L'-.-'- .p. ., swf' , ...gg M. me... '51,--' ,-.-ry.. - '- 1. ,5 . . .. et 'xx 'ew . .1--.., , '. I -"V .,.1-:-l-- - " -x. A '.1'-F.-I .'," ,5"C..1 7774-Ifi 'i5i,5'5'x"j2ff,-:"i1fq- 'Z-2 .': .'-I Fil" ' ' T I E. . - TTI! '. 1 Q - -' ' .--'. X ' 31- - - .':.f1:-f-2".- f-.-aff.. -P 'KK-Tfiiziff rf:-ai 522- --'.r.?.1.'2s51r11f:31f .--- I1 -' s- : - -.if:E.- A , , ,. '-fix: - +1-iL.y+qf2r?:?E':2e 35" ' .-t2Exaf?2'-2'-"5-' .27iEa'+'--situ'-'ff' fffiii'-ff' , . fam' M-A-Q..5-iilfs-gfi'-. .- --.t--..,.. - -+- ' ' . --.--rf L-f-we '.:".1mJJ., - -:ras -Sa'---.wffm--1'.Ri 'f:.s-.:..-:.-.f-mf, :.....-'..-525351-it 5 .--1-,. --1-za, . . . 1, -. '.fgiQ.:1'?- 'Q 1 '- .. . i .. 45.1.51-12... , gf 1' .I-Nil-'iff'-",3-z' ' :I53'.'T!f-sei. 7' .5514-.If-iii? 0.55-'1 ....,. -- iam-. 11.-' '- : .1-21' ', ...u..'?--'QI-.'sf .. f swf- .ra A 'L' 4,-Q ....,-ws-Essex' ---:-,wr-1-1: ek - if':5'v,. , .. .s.f:f.'2-., , "H-N'-3 '- - -. - f ff ---- . .. 1-.121 U' . ---zl.: :S A-af ' .mf-. f, ' an. - .rf-. .- -' . -' ..:'A-2:1'.z:.-.-1 . .--:--1-:ff-7.1 ' '. : '- ,335 ' P155-'.2fi'!zi:. 'ff - iagrglf-'. ,-ffm.:1.-.nga-g,fg9g,,,.,s... . , 5 1 , Q'15.,,Zx -5:55. g ' j.3s?fZfi1 2' " L- --"aj-1j-g,:.sfg?f-1'i',g,-,jg figlj .. N- 1' ' ' , : n ' --' '- 5 I-' 4f:g.'t-I-:rits -Q.:-jj. I .':-Z,-5543, ' It -. V Ei.:3.xn5,'i:iflfa:w:QE552.:s1'z.5 MAIL- 'la 'IT .j:,.:.-5515 in -7?l,Vg15gE,.- bqfggj I, i..lfiiI?"-AiEil:i'a1..'1 4.1 n?. 43':p,:k':.z,2:1:5:t?.wE2,:q??.. -7,-, - - - 1,--1,-2.1! D 3 , -.U A - : - :?,gL1,,:E- I.,-5-, - : ,. - -Q' '11,-' ' ..--ag.-fr.'-'fg51:.1fAf,-5521. :f.e?'e.a7.3',Gf.a5 ,,gjgj1Eas"- "':z:a,.aa:i. '--ukaf-S.:-:-5Q,-,.,,.Qz6-ri:sig 2'1,e.'l ' ' ,, 1- 1: ' ::j,-,'g+f- - , 1 . . 1-.-Q -.., . :ii - lv.-,i.:'-512-555--111: 6.1255 Mapa., "i,,',:. " an ..-1-:-.1-' , " Ziff? Wifi, ..,q1591,--,--' , . ' Z-:gp 5 , '-'11,?m5, X11 3-1 vii 2:,q:gr,f' ' - .1,,g., F- W 31"g2,.-.bil 'Q 'Q ' ' 5 .r4"'-- 2' P--1--li fifii' " 4 ' 1-'-.1111--.49 2-7-" Wir J 'N':t'ra:-'A-11.21gf5-u.!fa1fZlf'P'-'? ?- W' wir. .- - . Hr' " a':-ff-'.'-fa-uv' ...Ti :.- '- ' ' ' '.'.: X ,, :'.1-.'iff.-.'.:J-.Z'ffb?151ti"" s:,--1' -. ish. - 'I '11, -,og ,M '1 .. ,, , ,V A -N -e-- ,aa .,..,.f4:g1-- .1 gy.-Q 1 i - . uh ...f?.m:1'-'f--:,. - '-.-ff :.:s:' ":L.f"5,, f-5 .. -ur -.:-.,g..5,,.- , .y ?v-fe,----.,:,q:-35.,5w3,.f- ,,,. -.. ,, -1 --ff. Asn- -13-f -1.-.1 -. 1... an :gg fa .-3 -if'.':-:,.- ' "f--42. """' " 1 ' ' :-' 'Z-:Lf iw,-2.-. 1-.-. ' '- A ,A I-,A .-..-1-0-..v' -1 3,1 ,n-g.:,-.-A,-. - ' - '- :'ITi1fi"57f.'-'-rrii' I inf., -5-1:-1"r-'fe-::"' E I I' "ik:-Y'-'ffltil-3'3f16' 5: f-51-1 Til? " ' ' - . - .. .. -. -...,..-..... . ,... .- . . - s --K: -. I : -- r - -I . lxxfff' . - - i - - we- .' TITIE -MICHIGAN GAME - 191 ,ig ....,.Y... . . '- :- . !'-".'-"' 1' '-" -. fy, ., X.. A " ' ' fr. . .rfiffaii--j:.,?.,, - Siifih, f f?.Z'5E..'.:r :ye-J-s-,fir :,:-533: 5, ,wr ,.:,Eg14.5,Q5 ' -'1.,: 'fn lc, --2 .7 5-fi,i'3, -va ,s-1 1 3 . .--' '.'-2241 ii .J Zz' -111: 21:1-3' ' . "nf '.'.5 I-Qui" ' ug ' .21-,.'. -,- 5 .2 :.j-:gf '-21?-'E" 5111?-5' - 4 'JJWI5'-' 1' :qu 5 uf iii.-' -- gi -. - gg -41- :iv 175:52 NPI' '75 .I 'Exif Q 523555-.LQQ jf fi? 5 - .1 -:: .- .' 3 .. .w si--'1 .- , .' u' .' - s.-FP' ' -. .' ,1c::-.'j .ei .bC:'5'. '3' .u gg..-- - : v-.- 'J-this 'ii -I-if . . ,, ieegf.-A '-:: -5' - fitgjif? -.E V- ggnnra if ' - .42 -1 . .1-'-' Q ' -'eff I K ',..3,t:,l-Q -. . , , x DID I see the Game-TI-I-E GAME? No. I guess I missed it. Let me rise to enunciate. I was there-there, "four ways from the jack." I got outside a square meal in the 'wee sma"' hours of the morning, and stood in line so long I feared I would take root and begin to put out branches, but I was there. At last, I was there. I was one of the ten or twelve thousand that squeezed in through the gates at 12:00 P,M. and fought for seats in "Dog's" new bleachers. I was one of the thousands who hollered themselves hoarse when the first Scarlet and Cream jersey showed inside the fence. I was one of the huge mob that swayed to its feet with a yell of imprecation on its lips when Ernie Frank's touchdown was not allowed in the first quarter, I let my heart go down into my boots with the rest when Conklin recovered Gibson's blocked punt and ran for a Shonka and every one else when Hinckey refused to allow us to score in the first quarter. Every time Craig got the ball I was the first to tackle him, and every time Thompson, the famous "Bottles,'l came to earth in his line smashes, I felt his knees grind in my arms. Oh, I played a great game-on the bleachers. I had tears in my eyes one moment, and blood the next. I do n't think I sat down at all during the whole course of the game, and I do n't recall having noticed any one else using' that privilege. Yes, there was, too. There was a girl not far from me who sat down. It seems some one hit her so hard she had to. It was not against the rules to strike a woman that day. The game was so fiercely played both on stand and gridiron that the fallacious distinctions of class, race, and sex were momentarily abolished. fi.-if--" ',.Q' ,,sn1':4P, csv- Y. .Y s'.-.:'- 1 - N 4.51. ,f:-."3j-"-1- I- J mx 2-.1 - - ef f5:::'3- I "- E ai, -ggi.: 15. :fx izflrjgrt' t q '-:Z-gag ji-.lip H x- fits-.:.': -- - 1 .--.-:,-:.-A .g -3 1 3. e1fsQiv1?P:g'J frz. rf, :Rip -. "5 t:is'ri 5 K 35-.r 2:25 ' : .+- , ----I Q WI, -.1 1.3-.--. 2,51- ',.::'g.',- . f ' ' - -. - -... wr- . .. if , . '12--Iv "4 '1- - IK touchdown, and I was one of the crazy crew that nearly rocked Gee, but that was some game. Every time I close my eyes the stands to pieces when old '4Purdl' and "Shonk" slammed and even now I can see those huge stands waving and trembling ,fLf2,E-1f'.ij'.g,x -1-- 'J1-p .' banged their way like wild engines through the far-famed Michi- under their weight of gaily clad eager humanity. How many '-52. .A gan line, for our second touchdown-the one that was allowed. thousand pretty girls laughed and quizzed before the teams ap- - ' And let me tell you that never was there such a game. Even eared. How man more sat u and took notice when they did. 'frzi-E-.N-I if ' j..-5f3-,Qgf S the Ames game of 1908 was tame and spiritless in comparison. Then the roar that seemed never to die, as' the two teams ,ig fs' , T.:E3"x:1ii' . z-.uw-1 , l-J- , - ' ' 'aff' .--5 X"' . ,Eff-xg-29, But the players were not the only ones working. I played no trotted on the field. The deathly silence, and the bated breath .IR 355. -.jim .y 5111311 Daft- I am quite CCYU-1111 that the Sl10VC I SHVC IUY right hand that hung on the whistle Just before the first kick-oft. The trem- neighbor when Purdy started on his famous 28-yard line plunge bling knees, the straining eyes, the tense nerves. The final soul- 2 '. added at least the last figure to his distance. If my foot had n't relieving yell that poured from every throat when the ball settled '1 X ,IF slipped on the new boards of the stands, Conklin would never at last to the ground, and the real game was won. . 9111 . QQ-:Q Q5-if-IQ-Q5 have gotten ten feet with his fumble. I strained with Gibson Six and six was the score. XVhat more do you want? - for that fumbled forward pass, and I cussed with Stiehm and Er,-Q'1gg,54if,1 E' .2-11-ff1faf'.2 - - 'sir STRFRILT-i?fi1'5115:11-'-' ' .v"' 'yfo-:lTC'J"5'i15:w'J-"-.fum 'f':"":I:3 - ,3sI"""" 1-.-r:"'ZI.5f3'x, 1--"W 4 "?.I",'?m?:-Fixx rv 3q,gs.'f6iLE'I:fG5.:.:,- K-1'-, -u:-- . .----at-Lv... '. ' ,'.--2-Z1'2:559EQ:5I:i5E:5y:'-'I I-:Q .7 'Qi . ' - , up V, V l . -..".'.-fluff 11-i13.5a3.'1g: . ix, -7 ,,.-Q-swf." "55.1'.j.iy- -j, ,.g'.-eg.:-'Q,.g3-, k -H., ,,tgg:f:3--5.'- U '54 1'-v . . L . - -535:37 -5: f s, - -- - , 1-:2..'f, C-,. , -Q0 '?..,.g5-:,51-gif. - -, ' ""--.j1'. -.':1"E: - - ' ' ' '- .. ' . 'll lil, . --Q-JN, ' . .-if " 136223-.Qf27' J .4"..i'3T--1443s-1 5' iif' '. 'T-'1-' -1.-"'.?:.:-."sff li ft- ' '13'::,?i-1- ' . - , ll-'fe 2:21 - '-..-.1-E-'1"'f"" 32-T. W. 'f-f- 'L Qffifs ' 125' '51-'51 :T-M - I " .' -me-. 'IT 'P+' .-it-,1'.' .-.917-r--'X w.C'-49-'I'ii'1'.'5'v'-f:' "tilt-' ' ?"'z'i'a-rS.il"'-IF" . E- ' V' - - 'R5"f- ' ' '. " "------. '-9"-Tr ' 4-Q:Z1.'.R " - ' " -Sie-IL: N y?." sl--L.f:i3,.HT,1.P-.. L ..-giiI4,11Zf- 45? .-We .sri 'i -gi , 'i.If"3li"-E -- -P, .rf-it .. -. .gr T 1. 'qsm 1- "-1:-nf' 'I':. ,-if ,.gf:f', - t- 5 -it-.Z '- 1-, .ng 4.-. ,P My L Y , -gg,-Q..-.:'.' ,-,RZ '- 5,-1 " ,' - '.f. , , 1 A, 1- ugfj. .,1 ,.j,v-'--A-,L-'L ' - ..g v.,.t, 3x.-g,'.- yi, .,'g, H- -,"z ggiv' :jf-L2 U '- ' "-- .-E-..t-P.: 'U -ig: yt: -'.Q'c,1zi--if' -.-1,---" .-'14,-X , -:::f - ,iiifw ,f'.,'-'I ef?----.v'flf.---:bei-'.-wr"' 1 ', ,:f" -Q--xr .+ . -,fi-X - t',f--,1ffv- - fl.. . :I- -- -g-' . - 1. --" - "h",11?"' ' ' .Rv . . -: - --1':.:'Zf.?'f" .arg-'r' .sf -4 .31 - ?4:.'f4.'l .. L-135' K- , -' ' 1 ' N -"'.,,, -31 il-rl - I . 2 . Q f .-.f-.253-.. an ms- - '- Hr- -' ' N 71 M -B-Ransom - X - I Q.. ., -- .. 'Eff-::?"AZ4"N'i 3-"'4iriQ'7f?i-41, -. S I--.-. ., J .. -V ,U ...g.f.. mf. A . . -rr' ' -I. - - X I '74 "J - - "L -k4.5119,.l3l3 3555 'if52!51a2. T215-'5."F'ifP?55Y ..--:'.rf27fii..-. 'Hz ' 2 HHS..- f : . w" . .- "Jr ' -rzil.--re"-Z'2':f'F'.-35 Q-2 .-112. cw"-as E. .Ir 1' 7'E'L:C'-" .252-e-Is. " . W. ., we .. : 1 -jpg, W ., -,sq--q'7,G,fq-fs.'e 'f"-.g5?'.452.,,,- , ':1,.1- 'dwifgtfgiiiag'---'.,s1'?.ET45,yfffK?Yiivgl"2g,.ss - -,1,,,,:',ia5':f-f:,'.,-if-,., --1-ra., , 4 -. ..,, ., . fs? g . 5? '-TSW? ti-F , 5 5'-EIQTLV' "'9iA1'1f:I-F.1e7Si.15'rf' 4 rflfilifli. , 4,5513 ,, A . li 'wr fi ,Lili ' I SgTill3QZ'bl12'32izw?7'f-L-9?yrfiQEYT'i i f 'fiiyf iii? .1 " i,3i'i'I'l'.7i1:' Ai It-'f.i.'5?iZ -f':ig'.-.:.. .-.ffii'5:5QfQ'- ,f ii 'Y I 1-:ff "U ' ' I "2" 24" 'ii-1-52 'I-.'-fi.-,-.-Y4EZ4Sf5'3" '-'7 " ftf1:FP"5'Fff:'f7r-:1'5 ' 'if .-fS5'c':. -A Vi. ' 'L"":f.' 'Milli-Q" K 'yi-f" 5' :-T-5 .iii-':.f"L .1 '-ii-fijsi -' " f.f-3f."'53'3'- if-L-'fl -fffiff . :41'5:a-'-ti' 5 'F i' it QE -' 5-ifw 5 ,fgfff 6 ?3-.fgg,3frf.sr:,--,g,5:--If-.3151 ' .1---.::,,?5-55.:Z,,5 a1'LI5?i-,r.,,:5,:g.3-auf, 4225553345Lili-.E,7Zi3,-,aftl . 4 4L.':-J - -1 .,',.?,: - -213.gif JPN. :' :Eire i' 15? 552--.':'-'-L-Qfwf . 1.'Z'.'.:7.'75.15if .f 1 1'-.'i'5?'R"l. -ffigma. 21::l'.'. 'N945e..."::1:iSI1"fiiif ':'3i5:?i12?:-233.':'55i'5?E 1' 55' fe-s?lr2?ii?' ' -f:YE?Ffi?l'5"i li' f 'f'2?1S-'62-r.,..i' ' """:i'5?'?if?"'f'?fY9?'iii153313 ffl .- Q-'tiff lt . "lt-11... '- - aeifftr--43..a'zr' Hi D212-.13I'l5" 6' '-zaa.. - 2 - - ef'-. :gig-.-fifflf.-1.'1f'em3s.sX 1 . gl-,igig 5.,.,.,Z ,, ....a.a-1.5.-.i mfygp. as.: zvrgifujw.-,-,,,E-15,3-,,, ri, A . at . ,l. ,.,f, is-K -arsishlh 2 I, hi. jr., gi,-, .ii F542 fl. ,i 'll -, ,xy ...Z:- , A. A - L .v" , ' ' ".'.:',:-11,-,L t,-ffrggi " 5-.31-" F 5 v 1 if ,G 1.1151152331-. -,L.. 1.4.-gf:-' ' 1 '- 535- ' 11.55 37.55 .HV -.ily ff, . kr" hh' iz . 'ZSkfJ?,tAm,LWhGg5gb,,1rl tw. a. 1 ,1 ...f A Q .N -A5:Y,:5:.3Nk.1-ggi.,..- .Akin .Q "' i Jififiitlf-ff:1Q ' 1-1. A , Q Lf.f.12:.. '-T ' .' .. 1 K fi 135-.3 ' .-,5 N . 13.34 . .1 A-3. - I 514.5 .5 D h "1 -44 5 19: ' 1 L' "P 4: , 1 . 'Q ' fsff5.f:s:1'i-ff? ' ' 9- ' ' - ' L - - - ' ,.,-.,,1- -15,-n: i ,,g9:Q5g-.::5..v 3 :fZlT,'55?,:N' , r AQ,j'g,5.gQs, 1 1?"f'Nl"f 'utr'-'-PF1: i "sis,-' . w :,,,,,,.b.3r g'1'.:.gg.4.3N: iz 23, M557 ri-wa. ...fe .L. M- r ,E .- . f " ,ss-:'1 qn 'i'ifZ'3' --295' .P 'P - ' -rf: -41-. 1' .5 if 4-Jil'-:-1' . . . 1 - ' -i-.1211 n t"-if ian 'fi I, LIKE many of the best of human experiences, college life is where the water was tempered and the sand soft. Splashmg f 5, 3 f.,,'51jfZ', -' 1, best appreciated when the end draws nigh. 'lhe young man about, now swnnming clunisily, now Boating mdolently with the 1 153, xi ,gil QffZ6",' rlsks life and limb and everything with a smile on his lips. Life current, he has traveled farther than he knew. The, current has Q" " to hun IS a matter of course, and he seldom considers the possi- grown more powerful, the water more deep, and in the near dis- --iiiBfishpft-gv?.'-5:3 . ....v ..--'g .. . . . s, -s. 3.i.'j.-. I V .z if bility of losing it. The old man crosses the crowded street with tance already he hears the low rumble of that great ocean to I-1 ' , slow and careful ste and makes ever moment of his last ears which his little stream is one of a million tributaries. It is use- a gf,"-:Eg'2'.4lg 232-1512 . .,.:., as ',g.-lm. -I ' A y . ' - - r, e fr-V 5 J' 4- .rf 2 a matter of thought, for life has become to him the most pre- less to try to escape-the current runs too swiftly. It is vain to ' f?'IiQiJi.-.frfrggg gi 1 ...f J: , 3 . . ' . . . l ' '.'-UA. ,wg 1- 352139 5,-.1535 7 ,lx cious thing in the world-the only thing to which he would feel for the bottom-the channel has become too deep. It seems X ,T-51-J.i.'.t.g., 11, ,,,., 4 ,U I, . , , - Y , .... - ,H 1Q9..:i?1-gg' ,ggiyf cling. that he is drowning. He gulps and gasps. Then there begins to tg-H-55,?gf,.iCl ig'-3 1 ,5r:4EZ- le' So it 15 that the Freshman, whom we may consider as the run before him in a sort of disordered parade, the phantom pha- li ',. -,.. . . xL,'.: stripling of the college world, often makes light of daily inci- lanx of the deeds and misdeeds of his college life. 1 ..',' 41.1.-:."'Zj . , . . .. .... . .I 3,5-3'-ga, 225, 11 -. ' .:,a?.:5f-4 dents and accidents that come back to him in after ears with His Freshman da fs, full of registration tribulations rushing -4.3 -g xif zf. '. ,wif Y 1 os ,.,, , .. ...,., . j3L?'.g:.r more of their true meaning. Even through the Sophomore, Inn- delinquency cards, dances, initiations, calf-love affairs, and ex- " -355,93 ior, and a large part of the Senior year, the attitude does not aminatlons form the first company. -Here he sees hnnself droop- ffl, . greatly differ. We live this college life from day to day, and ing and weary at the end of a seemingly endelss line that moves hui,-5ff:'.f,j-1-.' 'J- from check to check, carelessly, thoughtlesslyg too often making with snail-like precision 111tO, and through the reg1strar's office. .i1i.f,j mountains out of mole-hills and considering boulders pebbles. He feels again the catch in the throat, that accompanied his talk Qflrilij, B-ut at this time in one's college career he begins to achieve the with the registrar, and the kink in his pocketbook put there by T,"-fi?-1,'.'.ij'.g:i .351-1 view-point of the aged man. By far the major portion of col- Dales. He remembers the pretty Sophomore co-ed who followed N.j.l'-Ig:-..,,'f'-:.T?f.. jig--H lege life has for. him become college history, and he realizes that him in line, and whispered directions to his red-faced confusion. - -if 'I' ' ' at tomorrow he will be one, and only one, of the countless multi- Then there is the occasion of his first call at a sorority house. 541921. 'lE,?'fg-, tc ,-.-j,--,':,.',:- , - . - ' ' - -- -x -1'-r .. V- 1, tude that has stalked from the Campus gates in years gone by, Never had his feet been so large, his throat so small, and his is -. x--1 rj-gift' Hush and full of the spirit of youth and ambition, to vanish com- tongue so rlgid, and how fervently he had sworn dnever again" -A 12 ' 5 pletely in the humdrum chaos of the greater life. He hangs upon at the end of that terrible half-hour. Sophomore, Junior, and -, . QQ these last days with longing and lingering. for he has begun to Senior years follow in much the same manner, a strange and un- 'K 'J' rf 'gijnjiljl realize that the school time of life is past. He has, as it were, ordered mixture. Kiss and kick, honor and defeat, success and ,Z pl. .,:..g-333:51 been a novice learning to swim in a shallow and gentle stream, failure in all of the things that go to make up that delicious com- L F.. J -1 -1.14.-Jac v -f 1,w':'a . ,,...a,.,. -,.3i- ., .vw ..' WISV,-.,1z!' . Q .z 'W '. ,,-- -L 1' - - X 1,3 '- . 232 6-4 F507-2'-"' Qi- ff! 1 -F?-f'.f'24EfQff'1Pi . H"'sf35-A .. . . . -. H 1151"ff'f' 4 - 'N ' ..f.-iiF5"?f'P-z5Jf'l5.- -.f ,15f:'5fiff1':..gpgfvff5l?fil: '-'f9H':F'5'l-t'i'.'-"' A,-f--'fzf-f:' , ' J-1 ' ' 'I-ii sv iglffff5f:f21sYf?,-221. 'K-, ' . Z' g nzfi-2 ,ag " ,gi'TZg33'- ..,w',,,.aj:,,fM,,'",.g': V: ,ff ' gif.: .,-A-Qt? 6,535 -Alfb, 'J . Rhine: .L,,Mg..'.jgf-'rg'.--"ii.Q-1 'xg 155, Wlrfb-Q25-,,k gig ' .ze--'1'1..1:ff'.',. rw' tl ':1sr'...:1f2:f'1-' ,-ff's1f:.ff'-X-if.-.swf-'-1:19-'J'ig-"T .zaef-..f1'1 ' " -iff' 'af-i,+"-'fi' :'t':.:-.31 'f - '-Wir, 'P Sflzri-.x 'i5,L43t'. N ,- gg..3rff?Aff P'AT.fe'i.11"?-A--,f'...L5515214-'f.'..mti:.3'2'1" ,fZ,.j:Lifgr" 'ii'V:,'-- W ,-ji' ,f" ':f'-lff'21" ., ' Q -. it 1 -Qg,1it21,3S Q -ary. us. in 1-,":'-Q-Egg.. '-f--.,ga,..a'Fs1 :':. .-fq 53' -'1,.M'.ft' '2:g5u'fS 'sg22'isE3g?f1 .g2,.'w'r: 57f."' . aff. -7'-f-Yi' ,. .11-.tggfff ,: , . 54: ' A3 ? in -'iv1e"'-ff'if:.'15zE,4"'fa-. '-5'-r-. 'f f 2. f-- -VI ,.-'KT' L .:' . 1 -'fs-,' A dun- - 'Q-1.3 1' , A' ,-uf-?,'J- 95, .-:i 1- 12"-.2 ,P 79-wig" '- - ri. I-Q ' .5 js? 'fri If .. .2111-"'A -1-':iff'. :': .-' r filth' 'iff:R:-f5'1.3-- " Y f '- ' 5-si-ilk, ' IV: '14 il-l ' ' ' ' i 2-F' .I 57' . '- ... ', ggi sQ,Q1Q,,, 2 3911, ' 1 1.-..'f.e. - t' . - 'Q .7 1yIE'."'.t :aenfdf wa.-.1 . .Q-. -1. . .- .1 N tu, ..,. -. - ' " 5 1 A5551-:T ' 7f'F'W1.5wii5i-li"-. 1- ..:-.- -, i - 1 ., -- c .aff-.1 awe, f-52511 :'fEI."a,.LfimQag, 5:55 try, ' . , 5- 1- .- -"' :V X V .g. 'Q , . . -. .1-7321-effEf..w: ,L-1-1-.':'.r:,'.,:f:-,X 4. . ' . ..-r . . -,511 - 'Y .- -1-s.....-fu, 3r.fr,,62a 6--:e i f-f.ef.:f 'area 1 - ., re, Q4-- f -A, v , , , .-.4..-1-1'?J.i.,sffs'wrzamrf' , -A ,," 'aAm,:fa1f,gf' ,gf-,-:shi-aedre'-fgf.5 ,. -' --.--e'f--'-..- , '.iij.Q'f:!'?'i is: ' J f"f,Ei'U Iii-.faf'15?2: Qgirifiitvr- w 5"'2v1.'l1'-"oiliAa5, 1 i fa'53Effi.5"5e.:"3.'f5,".21f'01S.'-'.'Q'4 .-sv.if"' Q-:W'fllft'-f.-Nu-V.-"Cf . T 4--T - . w. xv '. ' - ' - -1 f. H' ,Z1i"' . 'nw 1- -. -54-'? 1' -.,g::f'1fs1'-'f1'. C .. " Y' A--Suez'-111 sm-:.f1',. - xm...',I.T.. ,If -.-L, ffl . -af' fe ' y,.-.g. - - -. ...JA-.. ... --. V, . .- ,: ., . ' .-.,,.. - ,- ..,- - .,.. . , 1 v , . - ...--1, - - -1 . --- ., 4 .- - -9.1.4 -- . . :A . .9-Wx .Ev 'lfhf D3"'f'fHI-f'f's'fi'9+'fF':'Zlff'fi''lvl i - . ':'e?'L'F- 'Tue":1'1f'.'5i.i'.'s,.' 'YT l-:5i4'57,'1.-.M ""l54 'i3l5' 4 . 2 'ji it li . a. , ,,1,:'f-, 12 A-gli-13 1- , 5.1. 'j1'L-'- 331 5 3-'.'qifPYg3 ,iw - .'.31YfevLfa,s,g.T,1:i2 rf-f,-gi se ' .I -- ' 3-gh . - Y ,-j:f5l'1:1":.-'-f', 3 5 ' ' -in .1'?4"1g'E'!2s:., '5..,'ff'f2'-J ' 1.Ls.f5a?f-" e.-1wffs':'?Er..m,: 5-f . ' t"'f'f.,'i',-J-Ha" 3-V3!fw Fill 'z1'f-.iv -- ' 1.-if-A -' ff'-. ,' .tm ' ' i-'Iii f ' 5.19-E s ,1if'9lLFdsii3wZ'k1f-12?9:91 HRT-5T. 21,25fRf'5:5aZ3f1,f19- " "'4'.'l3.'t':i4f-5 f, V sep 47.:.s.f'f?fEifg.-25" ,'ff,'.2'g'-:- 'gm '-:P':.:55ir1- Q. 1, ,,,. "'.j.f,:g33.:1:f .-irfgfazgr ,i 'Q H 12SP5aE1:gs. - 'G 3, :-:Zvi-:Life 1-.'.'a.,45if1-'near 4S1vmwf.'ff-WLUT' a.fSfafz1f.1 .. .. .1' . Lfcflfrr :iff - L: ..r - --I3-so Fc.. 'J :. -5221 I .Q f 'N if '-.fi-gg:.?fa1lgi2f.'tga ' P--siiwgazefi f3E'2,a:1f.j,.,.-1attffigtqg-..-' ag,g,en,23: ,- -.via :xiii '-X' ' :L-Es' 31 - .42 ir:-arf-1 'T . 3.Z1'1'.'.I31, . ffiizp- Z.,-..:',-gf.-3:-12232 'f14:'1Sf-girfzag, "11-1251 -1.n,,,:5aif:1qI5 .. "f1itf:aE9g::4:.f f-1:fsEr.2f.fP' -'-'5:,f.'?3a' r "1'2i1I-'mx 'ea'-:2'3:11+E5'rfsff:-:'-. g.,:1.-:1- ' .-'.fmw:-:i.i.f .1-. - - . . qa1421"'--ff",1fr-- "-'p' "ll-'pliijli'-0 ::?:.if5"i1:QL1:., ' 2:4-e:1':-Hi.. "gi, Q. -' '- ,:5421.5535.55,"f3fg:f:2f'.f,..gf', 'Mari' , , 14Efg"tf7"-q 'ia :1 .,.?'.izi5,M,r .35J:P.ik:gi3?gg,9,5't,i-351543 at ,N e- .A Q . gf-af.. -. Qi..-:1.: . ,- A ' . ,v - ' A ,i5:.g:.ry,U .,,.,,gia:. -- ,-1 - 1 if I, 4,1 :sa-1.-.Ea -Afgizfy - 'w-'4:3Q'- '. -4-,-gf,-' ,isp 13, e-:gy f--.15 ' ,-23:5-:l:,3"' -'-f--,ci ' f"ff'ewm.Zaz5.23v7"' ' ' '-T231 1- Zt:f'7f33'5fi".'fl'-ii ifqs,-er' .ifr- X 1.-1 1 mr. film 2 -: ,b:. 1--. 1. ,,4.-'- .-.Qt 4--H . ., N, bination of circumstances called college life. They Hy by like many, too, are the powerful swimmers, who stem its tide with Pg x.g.'52 - - '. g eiis-'X . .i- - - . V .. ...- 1':f'. '- - - ,QL "" iii' phantoms in the memory of the drowning. They Hy by and are long clean strokes, head and shoulders above water, scorning the 'i gone. At once his mind is again clear and he turnshis head to- eddies, and laughing at the rocks. It may be that from the ex- ' " ward the unknown body of water into which the current is so ample of these he may receive new inspiration and added courage I,,,,,,P 4 rapidly bearing him. He recalls the words of wisdom that have and strength, so that in years to come he may become such a E-f-jg been gained from his superiors. A plan of action resolves itself swimmer. If so, then we have not bidden him farewell. He if 1' Illl' I-A. in his brain, and with a strong arm and heart unafraid, he reaches has not gone down with the weaklmgs. But rather, we shall see out swiftly and far in the first stroke of life's great swimming him again. Often pausing in his labors, he will rear his head to X race. H . gaze backward, and as timengoes on, more often will he gaze. ',E,Sf5ff7' At. this time we can follow him noi-further. It may be that we For far astern, yet always visible, radiant and beautiful against gif-, 5-'VP' .gf'1",,-.3-Hl'5,4if343 have seen the last of him. On the sea he breasts, the waves are the evening sky, will stand his Alma Mater-and College Life- Hgffffqqfggl, 5 7i.l.',', ' said to roll high, and the rocks to be many. 'Its shores and the complete compendium of the early experiences he holds most ii i,jQ:.Z'.', eddies are rotten with wrecks, and its sargasso impassable. But dear. ji! 132' Ziff' :I 4, f "ffl -' T . TRADITIONS 'A L., SINCE first we came to college we have heard on every hand college at all, and still fewer of them to Nebraska. But such -fp 1- 4- that Nebraska lacks college spirit. In evidence of this sad fact, will not be the case in the future. And when the years draw , jg' we have 'heard it stated. time and 3g3.11l,'lIll3t there are no college nigh when our Bills and Emmelines come down to college, then Kg ig-:s3k1,'Q,ig:i. 3 ,fggt -,EP-1' 5 11, traditions upon which to found such spiritgis- envelops the campus these same traditions, now perhaps saplings, shall have become RQ-,j.t,Q:g'j 55:33, 3335. .fig offa Harvard, a Yale, or a Princeton. It is true that we have great trees, withlmighty ramifying branches, their huge trunks 55"',Qi1,gf,':' no class societies to which it is considered any particular honor shrined and glorified with the mosses of memory. X 5543-31. to belong, we have no drinking clubs, no boarding clubs, in which But it is incumbent upon us now to keep these trees well If ggi. ,.::.. membership is a claim to -fame. Our. Commencement week pos- watered. Such water as is needed for- the nurture of Traditions .323.n sibly is not surrounded with the sentiment of a Class Day at a is mixed from rare elements. Into rtgxgo a few drops of the :,.,.-- privately endowed school, and, all in all, there are a number of Elixir of Youth, a quart or so of Tearsna large quantity of the ' ' things which we do not have at Nebraska which are enjoyed by extract of Laughter, some essence of Pain, a dash of Regret, a P3112-gj,:..-tio, 1 the students of other colleges. But we do have traditions, and generous cupful of Perspiration, and any amount of Hard lNork. g,g2tj.:1,-fbi?,iiurfigfgin' .zgffff such as they are they are most excellent. It is the fault of none The mixture, poured without stint about the base and roots of 13, but ourselves if Ivy Day, Charter Day, Commencement, Sneak the Tradition, with 'a thorough application of Hope, and the 'flf-,- Day, the Shirt-Tail Parade, the Barbecue, the Trail, the big class growth of the Tree is accomplished. This is the task that con- ,"'.1'f :Z dances, and a hundred other annual functions and frolics are not fronted the founders of these few Traditions, hereinafter-to-be tri:-L 'X as dear to the heart of the Cornhusker alumnusf as is his Class chronicled. They who have gone before hav-e labored well. They -, S Day to the Yale man. Former generations. of Cornhuskers have f-lanted the Century Plant of Tradition, which bears no fruit .till EZ. mv., " ' established these traditions, and we are doing ,our best to main- a hundred years. We must not fail to keep alive and growing -,SM if gi X, tain them. They are Derfectlb' good tradition?-just gsfgood as the seed which they have sown, that those who come, even after Q1 X. X55 any one's. The trouble is that Nebraska is at least one hundred our children, may enjoy the fruit thereof-for it is all for the .,1 gg- .:.:,5jff1 years younger than most of the colleges famed for their tradi- good of old Nebraska and the new Nebraska Spirit. tions. Pew of us, of this generation, halffe fathers -who-went to I l73'ZH'Y9liT,RRj:1. juli? g l r , Sf, -q-fipgig-T. 5 'Q Y A 1:.jfaQ,, 2 . 542 . ,., .,- .,- . .,.. , , t . ,A g "e'. . ' . r 1 . ' '- ,ith iilfifff ffl' Ei S? lf ' .:. 3 '- A ii: ':'fl'?'l' .QS-g.' iiffizlr -""'iif.: "'i?'lQ.f. :ii it-. are 'ffinii'-,':2Ff915i'55ff' 'f' ..'- 5555: '. 1 -V-f55'TfM'v"1?i?.7l fi -". " "iii"-f f,"f4'-. ii'-"iii -.5-4757 P 1. .: :-gsvxkgzxwlif' sdzs., .i ,f-. Eggs? , - I, :,,v.,?' .39-A h 4 Jig, I M:-S.,,,.x ,EL Z .K All .AL - 1 lag. 5 J . . .Z I --35 -:Ali-ii 551 """ ' 1- -'V ' .-'illi I 1 :Riff . if ig HT' Tiff? T 51'ilQsE: iff' i fir.-g.',. ' ' '- 'kin r- . 'K-,,Ag3'. I .Qi rt-'Eng-1 . . '.'- 1-,. ' ' .' ' ' o .,I .. - -- ..--4-.1,,.x-4-ff. . I :7.'.. G' ,- - ,-5-if .- - , .---.-. - ...- 9-y :4 .', .. -I. , ,.--. . - I- . .. ..-II.-I . r a-,,"'Q1.-., f..-5 Q.-I-AIS.,-1-.:.1: - ,.f".g,I,. ..-img I I . " '- '. 1- - ' X - ' - . 'f:Sf-h"f- F-ai.:-Y-' im' I-51.---'-'f5P-"Wifi' -"f'-7f'-'i'i"l'- '21 ' - ' - . . 1,-an . '.,. , 1, . I,-:-.-- D - -.gg 3. .rf I.'..-.-r-wg ,-4 .Ia -I 2-.::g-'I '--,.....-.z-'.-.f-JF.-. -I . -- - :'-mf--:. . f , ,. . ..x . , f. .. .1. . . . A - A27 ff . . . . 1, . . - A. . ..... aff, r-. . .. ' s , .Iv -. I. '- I, II..-3--'N LIIIIQ5 5:11531 , Q I II.II, 3:33 --,II--:.I',II: :Q 315- - ' If -Ewa-..--Ig IIIAfp,-- ie,-,I. . LI I,IIgiI .Ix,Qj.1-.5 .:I.',-.1I..-IlX:S.I.- x-.gf I I ' ..I.,.- .- I 1 .I -I I II.: f-:III I .' . . - -. ' .4 X. mv'-. . - - - -.I--nw rn. --e--rch -'.- 6 'Rv -.-.u-.1 4 X' -N:-f-rv. f 1 f 1 5 I, ws- -1-Sf-7' -,f '- 1:1 . ' -JL: . .. . - '-wk: :.gi?T'-I --.1-E-YW. .- -. "-'f' '. :f3'f N f f ' - 'fin 'Q -9' E.1-",?1'f'T1f- - 7" g,5'qX5T5'-" .. 1' ' 19f5t'4f-f-'-fii-Q51 " Tgififgfa :TCI-Luz. Qi?---f"' -' Q 'H'-. "I-'Q-l:a'.:J . :L ?I .444 .5.- .IZ ifffflff' . A Q-lfQ,'.f1,w2':.. Zig? "Q I.:'Elf5iI1f'.'i"3-"-' ' Z-:f'2'-J-Wig -5 I fi " ERIE?-'ff 3-T3 ' 1gYAf'l'j.-A-I-'1-.5 "S-:Ziff-'-. 1" 'iii - 5-:fix -' -- - -I . H 'ii f' ' HJ-I" -I IZ, QF" .. -'1.' "' I . -' ' -'-'-11... r 'q-QL , 'S -I." ,.1 --j,'1-f.,-'1 x. ' - Mimi- .L I,I - I:-2 0 v.: :--- 1-'27 . .723 . - 4 - 1 - -1"-if -.1 -. .I'.-l't,g- -.II - - L.. ,r . - .I.I',!1. ,- .- .M I I - I 'f'I r,III.-.5-1 I,-- 91.1,-. I, . , ,I - . - . . II.I .I.I. I .. .. -. I - II -:.. . .. 4.-'-H, . .- - ,, --f. - . fr' I ' 1 fb. ,z-.?s.:'nmsi9um3g"'5fg:-.2 -- "" . 1463? --affai-'finer-11'-'.3 -L:- :- .. ':':'-1:':':"T1l:1A"AZ,.'l."?-t' ' Q.: ' -II.: 1' "A '. ' 'via-' 1- 1,7 ': r. -If - 35:5 ff- fggifh.'1.'.f.2.-iivkffin..-751 :' .::-,gf .' e" 5 "vs-,if,Q'5'1,eY' ' :xiii -PT-:F-3 ' - - Li, "'fI-r-1.-'?1v:- ' ffifff- . ' ..f'3F.11EV ' ' 5323-129' -' k."f'a""f . 1, I4-,Irv " f"-fa - -' -. 411'-","Ig,x Dig" fs.-4.315-.'.31-5:5542 .qv I ,g:11f,g4E::q,j:Ph 512, 'Agp I- -I-.:,-:'g-fig: r, IV' -IP 5"- - 5' ,.-- ,Ifq .,i.I-5, Xt-I-'QI -- " I 421, '.-.-I-,gIQg:I-I I - .jI.-5'--..' . I - . I,-:AED I '.--- sg, 'I .' - 'C--3' . '. . ...--fm: - 14'-KH J-: M .1-:E-if-..-:--'A-4: Y' 53 - .- .-::rn:- f: -1 .,g'-ly. .-F--5. Qvy-wh av - . -..f- 4.-.:.-f...I ,'-nt-N . ,gr lamp.-1. ,-,-'.,,..,Z3!'!2z'Pf7y,- -- - - -. - - - -.grit-:H . -. .-t' : r -1- -- - - F?" .,:p'Tf'If' ifFQf5::G',:-- N590 '1.:534'.5'?3':L -11 c 3Q?:"..12-:-iff'5453. - k?5'?i"ZE'2': ':ff'X3QLQ5f3:f:-.f.--.--- HQ 4-i',-5'I::,FI'?i " T5 . . ffiisi X 7-"fl ' xx 5- .- S.-:H-.45 - 5 'v1s?3se.1:E?22a "ffl '-tai' f'--Mf6.-5-12121. . .- if-'itplfhn Yg if'-iii 1-f..:1c2f?f3 ' 1' ifffl -X ,I -.I ,-- gg. - :I:..-3. 1-3-I - x :I-. .IL fI:':II -- -'.I I - I.1..:I' ,I I I.,-I.131I:I3g -'-I- '- ---.--.f - -I f.-I.g - I ., C .I,': I-II.IIII :,..gf-I,-I IW- ww- jI, -I - - -I -I I .II I I. ,..:5,'I..:.Qg,:g,::.-1' I 'j.-I' ::,:,.--.I -f ,In - ,gh 'z I r, 3.-I 557418-.2 ' .JTFJ 7-E511 TIL: D 9"-11'-ai'-as -' ' ' '-3'g15h-g'.':1?:- Qififfsziiiiiafi 'zzkyvg-y 2111-I-.sf gl? ,Q Ig-1? .g'-t.:-:jg--f"' ,IE'1427.LQyffI ' 'Io-I'-, I- ' ' If.-:z.7f:f .- - ' mi '--1 Qi: FN -1 . , Il z,: ., ..-2.115.521 ,Ydff . .QD-:Park WLII..--. Igylgg-,I 'l - Ip-II? 5: I 71- rpg, 'IIQgg:31.EI:I:.gI.vzc45II, ,gggfr -' s..g,g1I.I5j. ' I-if-I' "ii-"IL,"-. -' g'9.'.I I'-7 . -I V.. 'A may I -- .if-L ,yr I I u:-r-no -I x.-4 " ' ' w-51 --" '- - 1. I pg- 1: 11-'Q -,I A. I 4-. ' . fl,gII :Ii RI ,I5 1.-L.:,,n ---J.. Q 3-'ffl 'IIQ ZI::I.:-II. f . 1-3fT.QB':'f1A',4.j' 3. I Y . -- -- - : Lu: 1:-3 'E' L5-:fi 5 - 114.-:P .' -. fi VRF' ' - - '- .. . I. '- J- 'ew' .-Zizr-:-3-.-1-3193" " "L I I, 41+ I1 I. ',,:--jg eff IIIQQE. .- I' IS.. ,I ,I I .::'l'-12121 Ji? ".f-'E?3'4".' " " ' .. f It -r.g:.I3x. IIIIII I - :pf 23352 -- I v'.:,- , ' - I -zu' if-. -. ' -.f-fflz' "F, -P39 ff. Lf- .-:la-f-s'4-.-S .' -'vb-2-. 1I,"M?L'5 "QT: -' If - - -'ii '5321' " le- --1'-5 :off - 133' I',:'j ,gg 1 .1 I .-Qi' 2 1 'flffef -. 'I . .- 'A fn'-:-:L F -55"-1: '- -rv ": '-11 ' - 1-11--.-. s ---r -1, 1--.3-.9 -- -f1"I ..:-Q2 21 i Sir' T?" 1-I 11 gif 5 :Z .'g1'fSY 1" ,I 324' za- "--S ' if-1 . III! ' - ' I .. In -'II-' "Iggy f I 'iqf fJF?l'f4"" ' ' f-1. E. 55'--11"'f '-f - !:'253' WZ? G ha -ag It. ' 11'.f!I21.' . ..-2, ,LI . 5 -Q f ,KI-:- , . , II II.:-.I In I. . - '- .'-A' '. I". 'Z' - 3 -if x -I ' III -gg .-Ia'.QlII'9f I 1A.':x.f- Q-xii.. :- 2' HI if-if-.-A1 553.1 3 1 --9: --4 1 - ---3 ew. - - 1. I I.,I.,- -,I .- :ff IJ-2552-356 I! -321 3 1- if u-TIII: ...gi :sf .511 -1. 4ugg':1.-4 H.-.5 7 K.. :nv .i -4 ,rg .-,-ref.:-1 5. sa wg.. ef- :,. -. -' .:' CETX4- '-'I :.':- '. -n ,.f : A.:-. -1 L--A -. ..I ,I..f1-,. -V .Zjg1i?' 3115. K, . XI1 - Qty: :I ,.3-II ., I .Ig-3.x .LII :Q-'. -3 g2.4:I J-T I - I -1 I 211- "I K j .. . . . :E-121-N I-'-'if'-'-f" ' -'ax -:sir 1,-Lwrf.-4 x5-.1.-.:"'.---ar-g5--"L.-- xg-- -. I - QILI' I 1.x-II I I . -- --- .1 -: -. . , 1-: -- 45, c . , I.: I,3'I3. Ig. if. I .. .I, wx. -I ---Q-n 5- -f ,IL -,I-.g. 1 fr, IQQI-Ig-.E -gf. -.'.-.11-,IIII fqq. I .J .I-21 .. - Ie-ff. .I,Igi3c. bf: J: " -.1'.-35? ' ' . I. 1.1.1 1- ' '. s - X "..' " A 1 .L -T-Q-2-I EI- . 133' 1'-' ' '5,I.:-5-7-'f 'f la I -I ZW- - 1 .5-Gyf.',jE J- Q T: jg -1 '- YQ - 5 - .I ea ' ':'-'1f7- 'F' :-.I,1i. -'1:"- -fi 'f'.,X'f?'r57 v:-f Lf: fjf. - II..:.-.Ifihf I-er-II-qi. .-QI Q .- -: -.11-11-aif .' .av-.2 -. If -I 11' I ..,'3ff"'ff'ff.' ' 151:-'QQ-. I - X .III I- If.-' 'f.'.-L65-If: I QI EI. II 1 . . - If ,-- --35 . - .gz :I-15 -Ig. ., .Tjj-.:'i- .ff z -ifjg . ' " f F- lf. - ' 'C' f.' 5' . Y' I k -. . -ff -' "3--' J x f - '. 551335 The Cornhusker Banquet Q9-. .1-.Av 1' '.' .Af . .' . X ' -' fl - .::. 7-, gc R IJ. 1 I,g' . -- --1 -5 - if-:W 22' , .. I r---.,,.,, :ff . . Gif- , . :!fG?-755537. . :.' 'f:-- F -IIIN--II5IIIII,i'i"'f'Zk.52112' 33g,n:rvfj'fIf,QQ5p::':a IQxf"'wp 4555533 f"1'?Qi'f4fY'-""ff3'f'7E?:iEf-TI''fig I "ifffQ'g7. ' fj1Q???f?.'fZi::-4:zfg3Zfffi'IgSIIlQ Q' " RFI N-.f xg' II I. I .5 II,,..I.., .. I.,,.I4 0, I-. ,,Q,1,--f'i-psf... Ir- ..f.,,..L- I...-,.,I.... .1 -II.-.-,- -. . IIIMYLWT - m. N . . . JI. Ig. -.r-. A-.1-.-111, .... --.-,I, ----go.. -. . - ...I,-...I . . E - - - ' -wr -1' ' '- . -' - .-1 W-1-n :::.- a-':,- -. -- .. -:.' .:. 1f::-' ,.L:1.I:rg.-:--.-.-1 I:-:.z' I 2"-.gr ...w ' I I- . 'dz' '. - - - . '." .1.' ' I' fr-.::-:Elf "-1. - -' -' . -..-.- . . . -Lzf. - A - 1- - -. .4-I' Er-F35 i1.5f'f'--:'-.--2--12,1--":f' '-S..-Z:-2-if ,sfI.2:22:152i'-13 "Kiki-.f:' . - '.. wgfggg Y 'W-93."'f-'ffk - - 'gg-x'.' Qi,"-'-g ' ff" , - J'-1' -"?f"'.-,q:2?1f9w,,'- - . -' xI. ' - .f .,- -..-. -:-:vw :' u, .- -u:.' --' ' s 1.1 ' g'-- 1. 1 ', -,-" ' - - - J,-. K- "1 1 I . -r ' :I-' I -' .' -' ' .,.',' . '- 4. ' - . .9 " 'Q '- "NX up .1 , I- ' - ' v-., ".':. -I 2:.'-I-, .-.'-n ' ',.L . I. - :.-'.-,Qg:g3.-.:,-I- 'q!-,3gg,':-- -IIxm.I .:gIQp . -. I I ' ' '- 34' "6f'L-qi.. .' ' ,ga .f.3..-. I .Iggy--. '-' I . - .-1.5:-. .x .I - ' - IL.-I5,f,'5I -'Q I V'v'Qj.g.Il-'I-1,4-'I.I1f - -I, -.I'-X ng.-1-.-.pl I-: - ' M II I,g,-2a12.-1::gf5E-3:- - II qsugxf - .I-1--gf ing--.-2" :-f 1 .,:-:Ii-'1' .4 ' ...-5'-"..-5--.QL-'.-5' :II :I - H57 ' 1-2I.g....I 5 . ' '-,a- fI.-'- 'v .1325-.'5j-:T-.1s'.2f.jf-1. ' . E - .- . ' :' '-1-asf:-1. '. -+P - -'I ff-gfwk:--. . -ff-iff-ff - .- - fs,-1.2. Wfw- 51 -f--31. 'I , I- I' - I , If: II .' ,' I' .r-'-2, IL ,, ' I1-' 4 -.L I,-5-I :Q 33,33-II'In" - IQ-I ' IIa 1, 1. I- 'I'-:III :.,,' I- '. "-1.3.7, I -':I2II 'z' N . 5- 'f-1I'IIII -:.I-II ' .I. x - f.- I 'I . . Z,l,l"fji-- Lk'-Q..MYIwIB'1 .I..-'-zfgff'-1-' .-'f'-j'?3?'.ri5F.:'-Ig:'f,1" ":ffi:'.-- 45' If .232 Y-l.,f?'u - 'A . 'I ' v "M ' - ir: TTR.. 'S'-lla?-F :Unit 'f5'f5:. - ' '- 'Y . xsq: .' .:-'R :--my-gf .2112--31-, I.:s5ei:si.I- 'f-.-'-fp ,V -r- , ,-I. -.-az. 1"---,-f '. I .I-I-5,133 ,A I 1 ' .lf-N. 51 . -1 ---gp. Lim? fir. w. ".-"I:Q-.-- '-" -1 -' 1-. 1 I-1 pI Try- ,- IR I-.M by NI. Ixgpliw I- 4.sI,y.ExIg.:- 4.1. I- -.-,I - , I- I- - - 71 1. 'gg -I JIUIII..-.I. :,t.-,1.- y - IA' Inf-Ig, - I .III V- . - 1 ,- -,I I- ,75'y,f, -, - -. 'Q-.-.fx -Q--1'-: - I, II . III,-XII,-. IIIQEIIIJ, I II I I. IJIII3,IIIIIIIIII.. . II.II5,I IIII. In . dig' . I I .,I- I3II,II.-II .I IIIIIIIIIIIIII IIiI.IIIIIIIx4.E,,,...f II III.,I .I .I -III . MI wI.II5I 1 Ii I .III Iwzif.-II. I . I -FIII I IIVII . I - I- I . I ..-1: fa: ' f+.,.rfs.1"J - -uf" -r-S1-' - -"ff mf - ' -1 . - '-: - --I 'w wk' -I"f.3z 12:5 -.rf ' -::--2 ' 1- ' 1 ' ' --'ww ' ' 1: -IIII I. IRIII .. I .I . . I I III: II I- -III nf- I I. I III.IIII3g:. . I.I: IIIII I II ,FIQIII -JIUIIIIII II-I .x ,I I I -. . ' Y 'I - " f- , .J Q '- Igmnfjf 3- .Q-I' "4 I if-' 'Ax---: ' I ' 1. 1-'J-TV: Iii? ' -' " ' ' , - gs-1, , ' - . Q-p2'u'S- .g.: '?f'4" .' U H ' n ,fur . - -. . ,. .tj ---s . . . ,fry 2 f-. r-JI.-.1 4-.-, , -. 1 - --g:.,,g -5-.:.::: I- D- -:J l -- , N - , 'A-I ' i - Je- .. -:'.f1-Q'-w 4,5 ' .P 1435 F'-age? Ayiewf - ?F.'ejwff.21' 5-': '- . .. .-.. ' -.-. 'N -- . 1 ' -. . -' . J- . 1 " ,-,,.-.:-y . . ,I N'-.J . . . .11-"": '-c-FX! a- .9 x'-X-'.7li:ffj,' 55:5 '-gli-'if' 2' 1-EV Puff. 'w'J.:.-. Qcjify-i" -"ITE:-x, --1-iff., ' -. -. :. ,5':.-. """"' . - ,.4"'-6125: :' . --"' 'Wi' 'i .' -J'.7C 1:-f.' '.':.."5i 3' .??E9"?.A's-1A"?-ii'"bEiJW'i55'7'L57i" "5 1 1:51 'Z-'fills 5.1-w?al'3f1'.-Erik q--- wg! -Q-'F"' ' "'115"" -.1 '--FN?-T'-2ft,, """' ' . ' 4'3" .: 1' A ' ' T,-1': - ,--- LJHWEMTF va . r- ,1':-.'-if..-.---P 6'-'1,'-1551? ' ' ' G 'lite f,v31,..."'91,'1""" Z Q-'Z-25111 PEA-1.2:s vi.,-I-3-fi. '-25: -'-112 P4-J. " frinra.-lr. ' F,-21' -Jw. 1' -W4--1 .rf - .' -'I .--e 1 I --- I .. .1.'-:1 -.-11 .1---'n X- -':4 -- 1- -H? X -.X-c-W.-. Q, 1-.---f:-!"'-:-- mf 4:'.e---- ' 4 1 -- J vs--8 J ,-.'--- . .-.-- . . . - N. . . . . . - --ijalw-e'si'2 '- ,- 3:7-nw .-':1.9f:::c-2: 1-if-3-sfwsilr-' F-ew..-:-.-.--1.ftft 1, 21112--C -- -sw. -. ---4' r-52121.--. 11' +1w1.M'-..W.f-:Q--N ' 1--Q-se?-- .' . -. -' - . . 1' 1. . ' f ' f' ':ff-Iii!-SQEA ?gf - 55? 1312" f'-'P' -l I - - 'i- XY- -iE,.-f,+ :J , .:,-f-rw-.'8fw' -1.1-. gf' ' 'Z 1411, c, : 4 -1"'-'v.'?-.E--"s . f .33tr:':.2" ' gt 1:24 :ith ,L 1 . 'rss ' I .,,:.,.1J,2. "2fl'ifi??il1i.h','if'W?l5EQ3735i 1.1. fxggv A ,, . . f'5:l",Q' 7 .- '-fi? flilffiill- h fx. , Q 4 it in ' :T""'7 lltwiillgh ' 'iliifi .. fi-2 f5'!ffff55."-.s,-Ei1-'53 " i:i7.Q5g':'i'S'ig X ff --.ff ---zrfiv -' 1 -5-112-X' 3151" 'iff 4'-'1 . ,- D ."-,f:':9:,15Qf :gi-,3 f- ir.--1' , 51315 A 11j:1fK:'.1i-'-' ."5'F1.2g,:-E- '--vt, , ,5gI,p1.-1.3-5:1i"' .':.'-111451-.:-. nf' Q-11:1 f.-,gy if -E. ' of-42'.'ti?'i 'a11?Y'.-.'-'--1-li-15: 5 4751.1-1: ' ff -' .. 'feat-5 '-711 1--1-3:--4' --:fissure-43'?L2l..1-cz.--?-ff ,'ft'1,'.2I: -'-.ff-af? H- ' ' , .R-if-ani. 121- EF? "'f-f gf!!-1'-2'iGzv-. . 'f-.-iY'111-iw'-F" ""f5?35v"' .- :FH A 1 WSG Af" -inf-3'3'7's"' ' v5'5'-fhrzll--. - H3-:iw ---51:42-igfiiwb 'W' M-G-MASQ' - 'A-Jw '-rl'--N -. 7' tllifiiq, fi, fQI-g.7!,a5.,'u- .1-g13'.1."2je'1's-fftiiigxiglf' ' "1 ' Q1f'2:iZ.1f:1Qg Q1Qi5555iQ35IlG'f'a- Eff' -M . 'L-.3 ij:' I i'1"'jxQ,X I,-y.f'L:Nti:1,iIg:-fy "1" 1 "'-.,,.- "" 1,1 -Q25 :-x:Q.'n-,Ax -'K---.. 1, 6J:1C9"'--ff-' :SKI :vii 2" .1. .Q --:fm "iii-. -2-941911-3'-is"-"'-"-1"3f'3' We-' ' -1'--wr.---xt. . '-'-rw? 'r " - -e-' --553: .. 1 . I 5-gg54,.:.x3j.,Qig.21,Z "" 'K' "" " 'E' " 'N' 'z5R'ff's2i3:r1.6?.x?ii5511'f"" "" 'z Xf. '-L.'..11gq5'f'fj5.e-5. 1 'I' ?'13"'-.T"s'f'-I11fgV -' 4 .1 "' lfs '52'.i.-2?-.P '- ' :jj :ww-,5,...:' . Wy- .'. . . L . get-Xi' .1:,-J: cgi l- ,, -. gh sg.: :-:gig-Q, .1--.. ,- ' 41- fsz- f- . - .f'-' 4-.-'..",.'n' ' . .- A . 1E'.:..'-1.13-f-if 'Q' ..qu'?p. QI. .12 '21 - ef: ,v-,s53n:1's'5. 1. -N 322' ..7.,rQ-g 211+ '7 1:9 idling :fi-'-21 -i '. E - --b- e 12--fr. 'A 3.1. ' . - ' 1-Lit -'+,. CORNHUSKER BANQ .-...ref N ,,,- yxgx THE -,. . -, W , , K - l 1: ' . V C- '.'. . .I -: ,111-3. ,-3-. - gfrriimf ' 'I i r sincerest hope that none of the 'faner sex will haxe an 0 FP-foie' 'fa-f'i?f'f-TV - , f' ' -an Game 011 - . ' 1 over- ' S' '- iiiiiiligs IT WHS 01115' 51 few hours after the Wondmful lxhchlgl D Q casion "to put the shoe on," for we fear that tlns allegec :El if fig? Levi' ' ' . - . e 0're'1 - - ' -' cues- : :ES 5' '.-'-3.37.-' 1.51.-' before any one had time even for a moment to folget tl D C enthusiasm was due tO 501116 0UiS1fl6 111H11C11CC invoking tie 1 il' i NL f"'1' 55555352 ' o-ainst the VV01Ve1'11195v that f1111Y one .- 1 uls become so infused with kebras ta L :Ly .Eggs .Lg km: -:. 3.31-3:-::, defense NClJ1'3Sli2L put up ab I lx d Nlichiorau tion Of, 'xvhat IHZICIC tlCS3 SO 15: .-.-:QYASJQV 1,-3.-.515 I 'X cl alumni of Ne Jras 'a 2111 D 1 . U L15 5 -' 'I-'P a ' '94 Ellgugmqd Of 'Elle SU.lClC11t5 2111 - . -lt? 5. .1 8:35135 - -ml' ' ' little SPH - . n 1 J' 11-11-. 5t'i?-W' ii who had yelled themselves hoarse on the scene of conflict a The tmstg rendered by some 'Of the members of our teal ,I L gifting. I. .' 3 - - ancuet 1 "' . . . wcu tv -. , 2 'l -' whilef before were assembled at the annual Coinhuskei B 1 I few of our Facultv and Elltlllllll, 211111 21150 by a few of the D H' li " A. .. ,, --'Q-15: -9. WE ' t flf Tl' . as tae ' - f the ta QS -. h -. . - . ., 55 ,Q , . . f- th. 'LIS XV . h h - A H ' me O1 tvvo O , I ,bmw . ,fs , ,f '-'9' held at -the Auditorium, Novembel tweutb t' of this X and alumni of M1cl113?1U1 WSIS glam' O I hr dig W:':EQf3'R "ish -. - l.-:ti -' :ia-I j-- ' ' A - ion -. ice -' '.'-5::,,.-:.--- -4 -, . Z h st lJ2111C1116t CO-Cds have atteuded Smce the maugma ' seemed a little too long, but then supreme e oquel . f A 1 , 32-Lib,-ss 1- .1 in Jr 'L A -' - o'rid1ro11 are DTHISCCI , . - o-ed to li66D 111 fl 3005 -1. ,, -, 3-v ln: i"il"3iQ Y 'lf impressive event where the warriors o tie 2, Counted their length, so evelybody mama I I ll d 3531.393 A. 55157-."'il-'-3" , y V1 'l it is true the DI'C5311C9 seated at tables Jenn AV -:.'1,..'ef.5hj:,- 1- .ai-.21 d :food work. 11 115 - ' 1 same. The two 1621312 ft-in f,i- 1-...gt 3 .. ..,,,- . .ML for, thell loyalty 311 D l f r huuqol Just til? xc . , . K A l ,.-,A ., rim... if -- ,- 1254. - - - the oc-+ . , H - - li nh lah if. , ii 'Ei' ii' of CO-eds to a certain extent Changed 'the geuelal ldea Od 'tm the speakers, the frequent roar off"U-U-U-n ll- 01 Ra Q ' ifhicli ' '. -'-f ,f 5132.9-": - - t an CYS: , . . - Q -, . - f n1i1t'11'y music X tical,-.3-if' ' 1:9...- . . ' V6 fCSt00115 of Scal C . - vs 1 5 111110 SE1211115 O L -. - - , -Q . Q logo Wlth the 111213511 V U wr h1O.,ln and tge 111 p D - tb...-.. I ,tg-IJ, cas1o1'1, El za ' -oundinvs. lnc be i I -HN of thc Nebraska ..E2:5,':-...--.',.n:n 19-24, wi Aiiiffix their numbers lent color and effect to the sufl loll which DOured forth with great gusto fiolll, thc? hcl -31 fl f of or'1to1'y .. - . - 1. 4 - :. . .-.1 1.1. ,---. There WHS SL 1111111 311191 bustle about the banquet ia University band lent enchantment to this gcnia on if -,5.,i:i,,-J-.si ..-ig ,- 'ia-'-,1 , ' ' y W. h r . -,- ' A -h ,- huh us' i'iff'i'-'I - fo here and which seemed to 111519116 . 1 fer- football enthusiast and sullbortti ,hge .JM 12754-I --:ff Q-ru .. fairly permeated the atm Sp , 1 There 15 no doubt tlaf 61 3 , I t. le 555 K 'Hg ' ' l l 'f Of CVETY man and Womrm there' Tlere k I nc uct after tive hours of a royal Soon in , .5-if ij.. K' , C11f1111S135111 111 we mal dll gide the lone- of the Cornhus er Ja 1 , I I qucccqs -:pg-, were more than a few blithesome souls seate Je- . ' 'It to Weut away feeling that the affair was a grant . - - is .4 , . . E Over- nthusiastic. , 13 -' 3: .,, to 1 Fig'-' board of Sflllllllg faces W110 P101'ed to b f . Hit-gage: 3 g.-A ,Av-F , 4. 4g:.I.e?,!: wi' - X - -Q.,--T34-I - -5, , -L. 2 11- - L' . t H- - f - 1 ,:-:,.w . ty 1 , , : -,- Lffet .- ,- '-ff' " .s .1'- JP.:-P ,wggf -V 1 we--1.-E-.1 In Xp:--A -' 1 . -1711-'1"i'-121 .' ' ' 'bw "r. - .. 5 1 - Q, -U71-s . --1 G . r-1-A -rf. ' 'F Q1 '-A, Q 5" ' "g--ls--A 1 .-'f'.'9f3-Kimi?-Y - M.. .-I .z71:w41vv'?1f ,. '1-: R ,,,15.g 14 wg-' ...,:'p: ' ,M . ,,4f,qf.-1,'.-1--'--2? 1.- r - 1 , grvgz: 5--' win-'1-la' - .--. ...qv . . MA-'3,ff,, ,,,. zs. -up . -, :::L'.,,.i?,f21' 41!1zf-g1'.-112 Q'M1. -I ' - ' -. Y- ,- .. , .. V A - .,-----": ,-.wwf-stiseif 5525-iimfm' " .-E-:mee -' -' -'21riE2f .H-'-ms,-.vt-. . 1' -1 S - '1--1 ,,21'9?f1-f-fvY"'-- . . 5.-.:.gt.y ,::j,.r 2-'3f1f5'. Q g,q11,5iQg.f-'ss-9 5- .A-.gmsv l,::,3::gg.-:--,:..3. J.. ,.,-3.-3.1-.575 4,1-pages!-g.g..1 2 ,-.thy - iQ,-:Eg .1 . ., , , .2533 1,5-. -5-,dgknl-f H913-.g.j.e, . .II -5.-,y pf." - I T-Q-S ' ' St: o1TT3:1'72v4 -'Sf-fl Wil- 5' .--.-'1f:1F"?f-:'1Fl'33113? 1'If'T-:ff-1'.::f-'1"'?1'-1:15131-2I'71"'.,-'f:'l-11112-Ti' . A--. ffff' - - at - 'Ffslle 'Jw-" 'ii :WZ-S'-f5f-7f.31.2'f.'3-'-I. -1. A U . . '- '-"' -ffw' L-'.-11.f."":':I'-1' zfjlf' 'i'5'1Q..-,-1-,,vEEl:?'i5I45 .1--.ff ,. - Eiffel- Q. - - , H,WEJI,i.'f-'-s?'--""-Y-ti' , 1-'-.,6y.'-7-,-i'i'fQfEZ!.e. - M ' -Hr 111-.uit--.--'-' -. 7-"""-Q.--X5 .:-p.'5-,y in--N-'F -' .-2.-::1-',.-1 - ::.yf2f.-- .411-zrrf-tzfv ei-:I--Lu - - "-1..f:-'-E., - ' ww- - --A -1. v- .f1:a'.- Y-., , ': -:V V. Szgfg - Nhm?32e:g:":,N5r5F..- -. 'arf-,:l:y,ox:kv.gEgriq5:. .2 . . - Qi,-3? -5 - after.: I- 1. '?g:,,:. '.'-ilk: .Ai In ':j.7.'u -X Q . . , . - 5- - ,mf 1 ---1:.- :q-.-,:,1,.'- . , --"H, . ,-1 ,.: ,- .,. -:- .x f- .1 ' 1111 . .,. L' ., ,' -, -:,41 ,g . , -2 --- -1 - r, :.:. , : -P, - , as. ,-'. .-.. '- ' I: ,g -. Z 4151.11-'g. ,,-f-gg -cfs , -farm ,.,s:-54+ w..qj,-,wi--..g1?.if-gg:-" - ,gt 4- ,gm y., gf .4 . -45, . . 5,4 .11-49.53, ,. qs, 0.5, 3321 1.,4,. . fs,--. .y K,-.121 Q . 1 " :QlT?Z"::fI:f-T,- .zfji-Wa X-MF' .f9i1.:--:QE1'jf"- "lx-T'-2-41' .?if.'.1"g2,'-' '57 .1-3' , W. rr - E " fifigfii x '451x'1,,-r . 'I .'l,,'-,E 1 fy- gt ' in-.Q1',.3"f.:9fQ2--.3ifk"iff' " " -. -' :' '- '- -fl" "mfs,-54i"-' 15?-I LH- " ' L ' ' ' ' 5-.,Li2?'.-' ,-ffj,-li. KQ-153' 5 ,'.7f'.,f:?f',?,..j1-1A ,.:.-Z?'- 27. iii? "- f .' 'v.9'l.vi'l77' .- -75:51 riilgag :::I?- - 21.13. 11" ' ' ' - - .H fa. vpfaeh- lt,-A:-lg.,-" ff.-R,.' - .,.-c-c:'.m3,.. . - ,Qu - - - J: . . af., . . .. , 'L 7 ,k-::,g:' l ...f-rf .- . ., U -g.q:w""- .J N I-f',.,.,,gv V l up ' A . . ut..-g?'.'!'-,-f"f5z'.' mf, . 3: '. 1 A f O .. . -- - ,:12,-' 1 -' ., 5 ., ' ' ., .- , ....-w'--- -. " M.- . :-.-.vin 4 5'11E. fI::, K? sgngzg.. 'Sim' 1 ' , , ,Q ,' A 7 ,-' -:iii f' X ' vi- '-- - 4' '15-"1 : '-:fL".. Biig'-Q.'t:!n 'J --'-1-W fr!-?5:-A-1-3 we QF'-.1'-'nfl .-fin.-fi-x-: .- 1: 1 - --if .--fu A -.ff - .1--fimmgvp-Q: 3 ,1j" .11',-532'-g'.' mf .zr ,.-'of-4.g?-yj-'ff' 1jii?:"-' , km- .ig vqfg'-U ' . - " A 'N " 4,,1,. .- .--"V x5,5'5.,'C'Q 75?-my ,v , . -,gr .3133 "vp: '-5'iQ"I12:' ' 4524'--"tNN740,'-P' milf ' : -,bi L.-3, '.,,'-.0324 'Gigi-JJ: x-.aff " . - 'I . :x'5e?ff'i-4 -,'T":.. "3'5f'i': " ' 1. X ,.Qf3?f.., ,,.,,,?,.1 , :f.'f'1g5:-.",,SRB,3!1qu -5 : 1 - 5,5 :A-:Lflv Lg:,,,,'5::c4q.- wES55,.531g,: 3 if--:Q-?.L?:f31f:-5:5351915xQ -. shfikjrk -:,.41,:,f:gi1,F:',:sa.1.- ,, . ,iw ,gsm - ,I gy., . .-, f, - . . J A., .1 E t . -,1 . : K L ,il '-1' , gn- 11.1 .1.A-.--:L ..,,. .1 3... .- 11-Y V 5 3,,.h.1. 1 , ,g-. ,Q -' r lp'-',,-V-5:1 - - - '-qw'1H-. .-fr 'f ' -.4:f3'1,-iff' ,,:'3-fm.-",',J-': --23",-rzff? g I -I nga? ,- f -if Q4 --7' 4 f-Frfff U1 'r-Mn 'Eiga - ., -"ff--1 - . ,-- " P' - sz! .M , . 1-f-cf? f-.w.fff-5- Y 74-iffm' Cv , Q -117: -, 53:1 1 I 1, -1112: ' , 31-251 ,'. .' 1 1. .- " ' 464 . . .,, -.7x:,Q'2. '-25'-f'Ff'V'?95'5'ff5'LD' .wifi " ..- 55- ""' IQ,-,,-' ' " llf. "."41-tigg ' Q I .Viv-if-7' '1'3:-E-Ka.:-0 .'.:7f-'J ' .-N:-'f'1l'?v - ' 1 . '- ' J -. ,. 14'-'--,p,:.:-. ,. 'f'12sw-'amish-1w'-be 1 1 J -5 wr, ,ffffwx zrxzfe-ii'-,-:Ls .'2f.,v.3" J . - .- . . -.2 F? ,-fffQ5?3'x' if E'V'-2'5Jf'ME'f4f':ffii?"'5?E6T:f-i'xEnS?22ifHfwffg' ""::i:3'4:':: afiiff-if ' A ff-1 D -'-.1s5ef:.f1 'Z'.'-'Z'f1?51?. '-1'Z'f4z'i, Y: 1 .::-.-T V-.--'f3:11'Q. . 1:-1:-X' id-'far'-1"-5-2:f'w'r-a ., ,, G- S-1:rL.+zvs'f.2' 1' we' 'i-,-f.1'ae.f .cf f'1 ,1-1 1-11'-:ff I---Q-.-2-1: . ' ff: 5 "'7f-- fm- " Q ' -' ' P-':' - 1 fa-: 2 '41-.--1-L .. , -, -I-.sz , . N x - - .-:.:'f-'I':245.1'-"E'f i1.1?P:f,fmi:.. ,1""4uf - . "sv-cf-iw ..fz11v1.-',1-- . ' -4:1-. .- . '-'-L-f"x.1. :1 'ei.-2-.--y..1:,':rzf:' ' ' 'rf 1'-Q-J 22" - 5'-. gz, '.-' ,AJ v, .,.4 'l-,uw 4-' -4-3.3-, 55 -fx Ig.:-1-.ff f. . g-.1--,-A--. ,41A.,1..-L-,-, g51?fj,',y::-xgmv,,gxI' v., "gy '-,Q ,,,, 'Mkt 5-5.5-A :.:!,.- - ..'..- ,--Lg,- 1 . . . 1 , . 4, .rg ...Z-.3-,11::,.-,-.. , .. I, ,'.,.,1- . - ---C5V1.,,. V, -1 I ,A 5- X1 'v -.-, .. ,, 'f-PG V M -7 'L 1 '..-. .."7- ',.j,4 - ,,:1.,.-.Qi -3. 4 '-.'- 7 I 1- '23-, .:-,,1..'g -x :.fL ' - , cw. .-.H-A-,-1--K: -' ' - 'lv' Lx :,. 'S V '-' 1 ' ' .' , - r ' ' ':-z:gn::-- 5- ', ,- , . - 4' A +'-- '. 'F 1 I : f-- 1.-,-, - '-'- -.A jiiw ' ..-2.55.55 51425. ,,,.g'j9gf1L.,.-- ian -1,326-gf' Q i3,.SwLy,g2'2f?15215x - 4' 45.1,-.?,'s1 "ff ,231 4221 -7.1 '-, "yy ' .1 , ish- ' ..-35:23. 311, - - V .,:..f.,74.! ' .1 1 . M, -2-azafqly' "--' M---gg? -. It -,A4f,,.13-1 .Li 3 1- .. :ff If-i:-'J-.r:Q?fe?' 4-2--.ii ' W"f'4 ' 1-S2155 . " ' 3- 'F' .: P.: "s , ,, .' ir. -rr 7111- ---- f 2- .X . HA' f-fl.JJ2f'2,?ii, g?5,4:l-fag,-1 ,. I I I 1.1.3. - " " " ' , f .. '- ' , gina.,-.mc - --.-L- ,n, ....1, Q, ,,. ,- ,-, , .- H, " MJ, -zz-, K- X f -'LIC 'fx- N, -4.5 mf! Q4 ,v.a1Zf1j.- fexiif - . 1 gk ,X . 4. a .. 5. f.f1y,1.- ' ,i .3 .1 .-Q 4:2 .f 1 " L. I4- . ,I ' 5:4 .,,, wid", K r Z . . - . . . . ,. .1 ' - -114 .f--.gy jf.-:.'m. ', . .Z 4532 4 1 .1 'E'-1 ,sax--si? ,sf 5SXf4.,"'Lj"'gl' 5423 :".',. --3 .'.13E?f:Gx1'q-3 1-T .91-3. J if I' rlfaff? ,L .' :',,x2f23Q'f!n ,:g.:5'Fr' 4- a- ,zu . r' ' xge . f 1.531.9- - ,,n1S'5?'.11' .-'-Pic ...l.'.L1:j,1 , A,-ff: . 43, ,,-- .. 4, -nw Am: . - -' 4212- ..: , .fur 1 N- Q .JP- .tf 1 H' H ."T'?'Qg'7'2v 163.5 , w-N- ' . ., . gl h 3 5 :-:,,-greg J. - I r -,. , 5,2--JL-9. 5. . -L1--191---4 :ix v-.,-. K 1 -Q.- J-1-3, f .'A" .fe .nz .. - fm- T' . -A g, " . -'1a?"2:fffi?ifa1e F525-'1Q'3,ia??ff,ef.., .1':"r':S5f'-. , ,,...- - -' - fr X ' -'lr - -. .L -,-:-f-2"f- 5 1622 2'-'I-ri fgffif .JT 'f , 2 . ,Hg ,' ,f -.a . f jj? j ':.gZlr-F5112 132539 jf. ,l..- ,.-552525-, 1,-'L,5v.,' g,'--:Q:14fV.1i f' 212:-.S ,,,. .. ,. ,...,,.-.,L ' 1 .--'emi - - . .' - -. 1 ..1-.:,.,j.. ' -" 1 1 : . nt , .. - -.31 ' -.,:1' 'Zig :-, .-1.-155' ' ' 5 '42',:1',-': '51,-I-. fs, J -1-..,:f'L': ng, ----'-" 'l U,-Q, - ..-' .':: ',f.,.,, '- -' ' ' . u 'L-9" '. Q:-W: fH5'E"'i"Q2 ' QW g.1.f--g.Sfa::-5f.- .-' Hff,953fQcgvQEr-.1 9-ll--1:S1f'f 1 'AQ '. m:2:f.- 2'fL'r: ".i'f5s-: :QW .m,1-'- .-ev ,".-4,.ffP-- ".-uv-. , . ' 1. - xi-.-f-,v' ffm-"a',4fk R-1,f'r'P 1'-L1 'fwfr' .fr fix:-1-Laila if -5 I' -zfPf"1i.:1--f1:.if5f. "'t"--,s"14.'- :""?'f'f' A ' it - ' 17" 'f' A :V -3 4.9:-f , 4.-.J , - -- ,.:,..,,. .5,'.g.,- .I-,...-fi, r .-, 1... - ... ,. 'A 5 h 5. I, ., --.,.-:g N-V.-,I A - vs, . L., -. -33.5 , : ,L A. --L 2 5, i.:.'.,r,3 ...,,.,,aS3'-m,5,,,g,2 '--.'-1H.-.fm':q'mf'!r',.,...--'...: --::2g:.?1. ei: zz' - war-'Y "f"f-.,-'.-- -:1-.m 'f "Fifi,-.Ril'5i'+eeaf:'f-:' ?1h ..:.:-- 1-ua 1 1, 1: f. -. :1' . - ' :--" . . t 2.1-,,3,: nik -',c.':15-4,0 31.1 L.' -.,.n.-A"-'-'jf.'.--"-,af ,, . "'..f1f.Q,':' - .E-ii' ""L' 'I ' L- 1. " -': .3."'f-it 1 ' --1-2" TP. " 4' 'Q' W"-5" 1.-I.'f.?a ' '- ' ' 'K 1 , ,- .1. ' '. -f'-f'K'- "."1e.i"21'rs':. ff-'..5'f - "-. -?-uv7+.'.- wr :fl www t :1'A-:f'!YlS- I if 'G""f-A-.'., xi-i -- :2,f.::S-'..-'.2'.f.i 2 '-1 .tqsff-'-2'-7.Y-II'-' '. : 2 'T ""?5ss " -iii. PX-9. s.fl2:-'f41'Ig?.ejzlv5f+Q1fl-f 5-Eff 121' '-' " 1 '- . aizf.--:f-1-1: . . f ' 4 X f' 1:1-1 .f.51:w-s:ff,,1"-,..g-aes G' f f-ee: ...aah QM?-'V " '.-.'-1ffPi::'- .. ggefgw Q , 35-fr 5 '-f'f-:ns-2-' g,j',?,e :-v',-.,:u,-..1g?fZQ,'- ' ' ' 1 . - - Q 'A 35" 'sl' girls? ii""A"'5"'T . ' ' ' cff' ff:-1-'-nf.. 'Q'-':1"."ve1E:. ffe1..1.fu, QY.--ff' -' new - s1s:s1?s1:.G2.. ' 'fazf mmf- k f:2'A22'ff' 'M'-Graf!-'I-'-:4 ' -'-551 -' if- ' ' '-N 1- ,-pw '-. 5-1 : ,---J' 3-5'-J?f..:'f 'rs 4' .ry 'ri'-. -Nr-'. - .-:ir -'Q - 4.??f1g.: -:.fm.--f:::- Pa:1:5g.2mt-11, '-rg -,-eg --'n,,,f,,qift2.'::- , '1-Wa.-51.3 M45 1- 1-if -":,2z-.Af-.W . 'iJg:.', '--.',-.0 .1?1'r:4!-if-'.. ,- .- 1 . .. ' get. 'X - ry K S+-41"-af ' 1.v- me 4 1-N11-.1--.0 2- va. -.-.1-:s1:::::1s'1N.-we ' -i ' " ' if "uf: 1. -. '-flak 'v.-f-'?'r1f-.- .-:..::w:f A .az rw,--v 1ff,..4 -1' ' ' .N-?..Zq,Sf. 3435, af:-s5f515'1G'fi. 'IQZQ' :a:1g5.fs,. Q , .W .:b:'.25:1g-.If-v"-'lfjegg--.5-3, 'irfgf -I f,-f5,..f-lair.:-.5-511:-iE21'sf15ia1.5gQ .'ff'1- 22121. 'gif ,EQ 3-.5 v. 'fav ' 1 , . ,ss '- Nm, vwmfmi- L--"-. ,,.,...,i-.. ,f-R 9- - ,uAg,- :: -:gg-..l3l4!1Yfn.-1-!5:x.'. .. l,.-:.1,1,,.. .gziw ,ygzkfk-.-N-,y1:..cH'K.l.f.w':. -, - .,i- 11- :.5...- . :gn tl: T-Q 4. f ' '1 -' f 'Q :x...,Ri:x .5251 ,bs .... 1-. -f X .f V-V-1-, ,v:,I,.:, .1-I 5 . A' af .E-3-F" if l 45' 2 ' H 5.31 'ext 'QE'-Qefrgrffsii-Q 1- ' J EI' .1,,,rf'. fl Z:r'7I: '41 .2 ' ' 'J f ::.:a21.5'f. ??"i?IE?' 1:.:f3,ggd. .Egg .iaicv X Rv' 5- hilt? 1239 ,-QI-.D ,JP T .5 :ff HQQQZ' 7 ii: I: ,"Qi"li5:l' i", ..:-If .T-"f+j.'f1'?' 5 :3 ff? l " 'V A- ' . ..ii:g-- ,Qia- . r-fr: -4'-Y: ua- '::' V5 .' ,".' A?JA'i XM 5" l 'Z wi." ,Q jkirb gk V JE! 3 :: 'jg-,,-g': 312' .35-51,1 ..... . - . .,, 4 -,.,, ,. n. xc,..,: . .' .' ,gif-11 '- 3' 'Z r THE OLYMPICS COLLEGE had been in session only about a month when it be- came the keen desire of the Freshies to try their hand at sup- pressing their hated rivals, the Sophs., Accordingly, on the 28th of October they were given the chance at the Olympics held on Nebraska field, the, morning of the day when Nebraska conquered Missouri at football. " As early as eight o'clock on the day of this memorable event vast droves of this fall's crop of Freshmen begin to swarm the field garbed in their fighting togs for the occasion soon at hand which would decide for good and all the question of whether or not they were superior in scrapping ability to their opponents, who would be disqualified from the day of feats owing to the fact ,that they would be Juniors torsee that the outcome of the the Freshies and the Sophs, Almost as early as the first-year contestants the Sophs made their appearance, also wearing next year. Therefore it wasiplain scrap meant a great deal to both their war garments. From then 5 a. '- '- The final test of strength was the scrap for a flag placed at the Figl- . M1224 -.5-145.4 .' - X 1 top of a poleg the object being to get the flag at all hazards. The class first doing this to the satisfaction of the judges was to ,ggqmfl .-: 'if-7--R' .-- ' I 1 Hg 1'-33. " ...f A - -AXXW be awarded the laurels. At a signal the fight began with a mad rush, there was pushing and hauling, there was tearing of hair :T-H i., R .iffly Jixsg, fiflg' 4 ,-5555 l " - ..f Iii. . -"a,.E,'1r their hands on the much-desired Hag. However, it happened that . among the valiant Freshmen who fought upon that field there Was one whose pedal extremities were graced or adorned, as it were, with a pair of fiery red socks. Now this fact in itself may Ki..-5.3: .3 -:,. jf lg ' appear to the passing reader to be a very trivial detail, perhaps 'ltr f. tiff and gnashing of teeth, there was much grunting and gasping for , .5.i,,3g ,g'n,.,5 gi it air, not to mention perhaps a little cussing now and then when 5' 1' some proud defender of his class got an extra hard jolt on his 'X Vufgif jaw from the fist of one of his hated opponents. 'f:."Fff.z5.52f1lQf This mad rush continued for fully five minutes, and it seemed as though neither class was going to be able to muster up strength . enough to keep the other side away in order that they could get xi Lif,5.,?f'iiIE.g3N Qvlflo' . nk 5IQg:5'jQfx:i:g',-1 ' X 'si x..5g5gjQrg Pgwg I L.. S. , af' f 'l N5 ' X . ,, .,,., , .I '5-1311" ' ' ' - - , ' . Ha- -. .1 -. ' Ziyi.: OU, UP lo fha mme ofthe blg IWXEID, the blue V91-llt 2lb0Ve fairly l one which should not be referred to ibut on the contrary the Q:f:g,'-q- - " '?':'f-- rang Wlth the Wal Cries of both .sldfsi each trying fo outdo the fate of this bitter contest hunov u on this single thread, for PEE? ""' ' W- 'fi-N ' other in lung Aft tl d f d l t t b ff l s - - - 'D D' ' boxing r ilgforwend er. le in .nllua Slim S Goan' SFCGH' whether it was that the brilliant color of these articles of adorn- i 5'jT.5-:Z-,Z-E fl ,--1: : '11-1-,J r 0' - . . . . 5.1.-:I 5-. V- - iff: . is, W C51 by 311 1'UUU1U:s,, len' Clears ecame even Ou el' ment blinded the eyjes of rival warriors, or whether it was that 4',f-.g.5.5.j.1.,.,,-M., ,-f-'.., .fir Euffyfkl and class spirit seemed to run wild. Wlienever a down was made some eculiar attribute made Others unwilling to approach thu on the wrestling mats, or some Grecian-built boxer met his Water- . dl? t . . .t th f t, . ld db. d v. 0, I .Qt ' V 53' "fx.9gf,:,':.f'5,. "'3Qf5.lz 53? ,gr:':,e5'5'," loo, or some fleet-footed runner crossed the line, the cries of the lmme la 6 Vlcml y' H C I ac relragni -recol E m full ymb lub on gi '-.fri ,j.'j-5:1 W ,-fr, '. winning side often became so intense that language failed to ex- that the man wha na ly Worm Us Way man U Y to we FOP -'51, , ,-'.. gt press the outburst as it really wasg therefore it fwill no doubt be Of the D016 and ll01'C down f1'0111 aloft 'flwf PFOUCHY HOHYIUS ,,x1giQ.j ' best not to try at all. Freshies and Sophs are noisy beingsyany- streamer was Va Freshman who wore hosiery of .scarlet hue. 'ii I '.I,K.,a-X' ' how. , f- ' Thus, the day was lost for the Sophs. More war cries. gi lf, '- - .1.g:.- . Lu T 'Lin A-g'.', ,-f. . 'fp E , :S al?-f'3P3'. . .' :A-2' :g.'..'9,. f : ,ti13'u.Q?6i. U. I, . . f Y he -f'-im, K Fig ' ff iggifg-gag ., "i -gir33f-ff- 1 ' , V41-. L54 lava 1. i 1--fyr'!1,'...fQ-tiff'-,'..rf-' ..L ..,-...f.,, NW, ,, ,A .-., ,,.. K - 'xp N' Z- , Z .i'-J-31'-2' '5'3?9"Z'i:Frff-ffi72Qi1.gP"',.X:N"T.QqhQ'- i'1145j-Yr!m'f!5p-."'5T'4 L:"1Z'z 153 .1-,eggs-"""'1"ys--rrQf"7ls. 1--""'1. .f-"c- ,,11aYm,,.-,-ffQlff?f:..f.,.,,, ta.. M . .ff Q1-j',':!75555I-lg! " '-.1 C'- g,,. ggf,.-- ':gw1,.:f-jf:i2g.,i- '.-51552 mv 1 -' ' , 'V-'feplf -ffgffra-ifr:if:'ff.qx,. 9"7ff','Q., - g::::'.3Z2'::,-g--- ,,,5gg,::,-1 :."ff'v,1' Q " " 1 .- ' "217"' ...il f" .. 55121-2!f5f'iW?f,wX " '. 'J Qffrw 1'-WF:-f ' li A -' . 43: . ' -s Q""15:51ffI- '- -' , fsewi ':f,-1125" .'-:.:P:4:1',..:1-.'- ...tr "'1' as fire:-: ag-fn" a. '11 .' 1.w1P.i- 'Ire"W.:f - fats!-fra. .4 ' ' ' -:1 ,,t'f7.ff:'1w' iw -' '. -flililfrffieil-.2'1" x ,. 'iff' I 1 ' ' 'I-T4 ff 57319-":'5f:ff-?ii.2'fJ11Z- "Q, . , "L 'E -iff? i V' :"Fi:"'-1. 'f..c3?f'f3?i'-Q .:'fi1ilfl71i?'7.s:F:f Y ll" . ' .?.f."1l?-7"'2z5faV "lr" fi.ff52t42ff" ' ' ', 7 li'i'iil:,'.i31'1 -331523-'I , WWW?-s I". 'i-'21 21931. .-av'-'. g9"'.'.. --Titan-w' .f:?1::1:-.1 912.-21.-',,ff1s'.J.:-1'.-f'' ,. 1 ,M +:sf"'f3' -' H.-sffefrllfa e. - '1 --A--. "-.?"r, T511 nx -. ' wtf 1. I qf':.,.1. ' J 4 ' -. , . fer.. ' " - 3231 lj ,f'Qh2l5'j:L'JTl'-':'15"""'-i'7ili""- ""liii"1Q'f:"' i' ' f'--1.1 If-1355:iifiC9W'fg"-':.f1'i'4'i'4'' 7 1 .:if"JM'i1lfbfQi+i""'.'-1 '??:1"5i-Xf1".Q' "f T'.ff-.frffi'- I' '-E-ll TJ i' Q':-': ij ell ' ' I . ' - ., ,:f:?' , --'. 'VJ 'N 1' 3- 45,123 .Tgft ' gh"-a"' 1 45111. .. 9' Eff.. -L, ' ' ' Q ' -,i : ' ' ' ' ' - V' .Inf - I 4 - """4-'f N .,,-. r- II . .II 1 III, . ,III I II I IIIII '. '- . x g .. ., A' 1--:-'.r.1'-'wr' 1- f g.2:41f.-af , . . . . "' 1 .- ,1.-'-"""1 ' - . 1. .-:av . F? N 1 -.1.:1' -1-f-,ff -I11.-, -- ' ' 'T' '7 - -1-Tiff - ",.-'vw' ' ' -1: ,, "if 1 .f.'.f."5'3::'I-'I 1' ' .5 K'-filr--. 7351-1 " 13:11 '.':f-l' ' f-fri:--5, - ,.',.If fs.-iz-. ff- .1153 5E'5'.g',f'1l'-f1fi3l':i':f i'3f15?.iT,f, .5511 A :lg If 1 .2 . . . 1-Q-511f1fa1,I -.12'fT1.ffr-Affkr X 133 ' f-ifwrv' ''g5:2fQ.,.,g2f3I':v1i'-gif' Eg-1.''z-'--3,13-H-1-if-"1'1'T:,' 21 . III, , ,,a"' "f -. -1-1-I-I:-I, -, ' 5313279 II.,,,-3.3-515. Egg.-sQEv+ 1. SQSQ-fa'5.2I.,,,,fIo,y'11Eff' 'F " C115 150'5.114-1-,.1..151-III..-.--II "T '. , .L - "' - - -- . --- ' -. .1, - . .. . f '- 1 .: -- . A - - '- '- . '- -12 'A I .-1-2.1.1 1 --'-'::-'. '--QSM -'.2'1:-J--N, I '------- ' - --. n-.. I -., -, ,.,f-' . 4'-i " 0? - - 1' qsfil -2-.rfq ---:if-nm' 2 1'J1wHw41'r-:PSM Lg?-.gf -f-1a4,1.1':1-i:,:4-vw -,ui . rf-1,-7,15 5 swf . - '.1 '-.1112-..-. rw' ' 11-fifwr. f - 'aff .f:.-'. -- - ,Ros px , . '511'.Q:Iq-.. - .-.-Egg.-" , g ,gg 4: 5'1g1,,I:-1:91-,ni-zg. -441. gym 1. 1 -Q-4:3-fb.--3 ykg,-1-,I , , 5.4.1 I- -- 5.-,.-.'Ig,-:I I 1 I .I .4-1:-.Q I 'wan-I-:'73i'l5' ,:,-,wig .g,-. ' I-1--11' ,.1'.g1, , IfIII I fIIII5 I.IEw2.- if. s j iii-:Pm , .I I III.II-II? 1,,yP3III5I.: 1 . igiffz.--1 I- .. -I1.I-,1:.I:I--ISIQQX-II I- l.II3I1I-I1-IIIII-.IIIIIIII ' I.gII 1114.1-WI I- :hgh I- I II 55 -. -:'::11.1.' .- . 1-- ff -2' -1 21153-WL'-1 '- mves'.A11' " wit -11--17' I f,-,. '-. -11','1'11:-' - '. 361' ' -. :sv-'-fb' 1 - - -. xr . ,- 55.1-eh.. -,I-Q1:::Zf :',:'-- 1 1- ,ga- lf --N ,fg:1- .:p'r- . . it -.",kfgf' -'1.11.-,1-:-,.:q:I.-'fzzgg ' 4-if-411. I1I . wi- f.f::n1::, ,-1.'.-- '-' nl, -' -- Q. . I-:.1,.I, ..II:Ig:I- .. I,,,j-I I.I-av 1 .' I 75' ffffil ' ..-2' " ' ::f'2isiil."'1 "ii1f?r51392liE. :iffL'1"55' -121 ff' j.4ii5'V"' ' f5il'5"'zQ-11 ,JF 'P-'1f?f.f': -'f1'g3:f? ' ' Tiff-'IFJ-' ' :ff 1154:-:f1.I:tg,,-" 4 AWP- 11:31. .. ' A'i?f,Q5i.21 i1:f..':21E:a1i2i1-P ' 45-xiii?--J - '1-i:7'zff'Tg'm'W . .'Zz'l' '1-I - '- 4 -- - -I-. ' ' -N. '51 "-"2C:if 11? -1 . .1-lg" .15-Y:-9 f:'--Zigi' n.,.' """a LF. .' , '-'1 ' '-'.',-I-'-'. 1 ,, - 'flu .' - ng ' - 1 if: ' I-:.' -: -lf ifTiwi'i,T'f'f"35:A-fy W "-"""' 5i"1ELZ- .125 ' ff' 'fisisiii'-'f" ' ' '5'553'1'-'-5? 'im - 7 -' Z1 ' 1 X21 1' I ,. -1.-1 -"'7--i'Z- 'N' K -I ,-xIIXf- "2f:t:fpA,." 4' III-if-,nc1PQlM .-I gge5111'l3"5'.'f5111??-fem -IIr,g2g15I-IIIIJ.5Z-g,-,.-11'-- '11-:-paw!-.'.gg5?2::L-Pf5jjIiIi,2,P-Q .g:-Iaf:I-- ."' ZZQTJ, 5fQ'.5.-g,4'L'y.I- 1 '- ' - -1 ---..I x-QM? -I,.- KI, A-x.ulggI.E. 13.7,-gb -N,41.-.'.+rLl.,,-.- ,I II: .I -5-.af Q., Ip. -'SKI ' fl. N ' N.-..' klfif- ' 1Qg.,lfII .. " 'I -,.I-I':-,-iff.. " 'QPLJI QQ-1, --Spf- ' W -if "V Q 1-1.-' ' 3' 2-151 f' 'iilf -I..f-,gh I,-.3--1 Q g.,,1g.I ' 1. ,jg-I"3,j-3411.-, QMEIMS- I "11.25:21 '- - -' .III ,?,.,:I.1't.1I.'."l'II1I:Q5 :ff-I'.'I'IIl-j.' ' I., , 1-f 4:75 123 TJ-HL I . I . I'-ga vi-Irv 'I II.I 555525 f I1 W., fwwzf -.,: -51:11, f.f--.-- QP- XI ,425 f'IIgg:1 '.1'.-5:--ui ' ' .-I"'r: . ,:?.Il7f2'!13if j 3.ig-55559 I, 5 II I-557' I II.I :Q . II ,- :' -. fi. 1 -1 iff' :Ti-'. 11"w -. - -.,- -435 ' .c-'Q-11 Z 1' .I.e5fy?f.y-gg i Ig-5151 -.Egg-LL 1 1 . II IGH- Q ...: qi 'I.kII-LI! - . .. . . ,.., . .. .. - . . TI- II , .gif I IIIgl III-,. F ".-557.1-if 1. 45-"-"6 " ' .wg-: --Q 1 . . .1 I 'III' IW g I2 III.-X 1 Sf?-' -"4 E ' 91 171- ' a--wif 1 JE . ,S III- The Ma' pf, ---- . . 5, 1 'mf I! 1 - 9 ance 1- .-1 11? .r-542-' 1' C1 - 1- , -L'.",l 2. ---:rr : :'- .- .35-5:-1 1 W-1-32-I.--Azz'-' -. .- - ,-1-,-.- -- .-,qi 1 "7i.-- -.-.L ,' 'ffm-F '. an - ' -.',.' J ,c:::--,Jr 'X 1.-511'---' - 5. 1 - ' -v rs, iw, -. --,:3.- ., 6-5 -A -. 1 ' -1 gg Q . .51 '-5315? 441,552 if- -54. ' -QI,I,,,. I III. ...I .I .". 1 4-Tf""' 1I"5 "" -1 -f-.H 'J .I-5:2-.I - QJQJ. I1-, 1 -5:3-:I. -E1.--N J' 3-F-r 1.1-.1 X- . - . .11 rm, , 1 - ,-'-,T-9 I-wir I-1:52 , 15,--. 1 :Iz- bfff .' ms flfif 1.7:-.f.-:g-. 3 - -.C fa .- ' ,g egg- I ':.-'- ' ,'-- - I-w'P15.!Ph 154.1 M15 -ry. L..,,., K Q, ,I - . '--1:1 - iff13f's'1f 'z. ff. 1'v1i"'-:. "3-1 1. Q .I 9 .I -- -I. 1- 1-.:J3.l, 42 gil Q. .L . - ,. I -1 2-1---1 . 3: ' . x-'-'U -:. .- . ,':1-'1r.4-- fn- gg 'g"1-.,, '-1-r .-'.g'5fffE11-- u:2-- 11 1 .5-,IH I 125-r.-1.3-5 5:61 5:1 -C--: E?" 1592 R? ii '12 5 I-'TIE -" .Sf qs QI .1 -5 -- E' rg L . 14.1.-1 ,- -: wr-1 . '. :lx I3 55:1 .--II g.-1 . -1:-gf: g1.:AiP?f:'-gf i 1. 1 EET? "1i'-J.'a'1-.34 ,' if"-'.i'i'1' - "' ' " I :Q-3 If - I- : 231 - I '. ','-'bf gm- I-..-... The Iv D . I Q53 'fin '. VI, 55.5.1II.111:a:2gef5:1fI2a,,,-. IIN,..., .,.,....:.vIy,,II II II-X ,II Y ay O1-atloll 5 f1IgIgg'g:.,.III1Ii 1,I I I ---.1- 1113,-eI:I1 5-11. I I - ,-III. 1-,WI JI. .Y--51:5 I g 1 -I .1 I 1 III? " Q55 ItII,,..--,A iIiIIaifI'I2'I1II-..A,:,,,W1r1-X MAI Votavu if -I"fgiI:3f.L.II .- :.-:::".::-.z3.f'. I '-1,192-.-1'.-n QM- -- x-",':,. .1 , -1-:gAI:.-1- I.:.,1:-131113.-592111-' 1--1'f'-1:1 :A I-21 ' n,y24:gva.rqaw.:k-ima. . . ' gg- 1-1 '. ef . w .rs-:1 T-5.-r1.I-1-f I 'abil 'H-P+ , ,fy -'11 - - ,1.1,5'1--..-g'.-1:..1r--'.1.:3.1.'-"af . .2-:.'1vf.'1 " :f.. -. H-: Egg 1-.wfyr-M1--1.-'-'fr-5 vw. .I,.. .--' A-'--. 'bv-K ' ,:-'.C19"'--'r,-g3LNf.L'f-, 1- " .I .-'?f'-J5,- "51.if1fff9f .11 3 3' . "5f'35?fil'f-ffc,-. ' hq+ieef-'::::',1'v--Y-...-, ,.1 . .., -nwfmu., ,gf 1 N-.' VII 5 - 1 .' 1' .. 1 i'L'11'.-.-' 11m+2b':2fB55'F":1:1- -' .1:-1.54" 1 'Qilifi' - - ' 45:21, M-if" 111.-L"""---I'ffff:Ef-:.2:- F-'7"'f'f"11-' ":1.. E'-1 I II'.gjjII,I.. IIg.::: If I ,f-I-IW: II5:g1I.-I1g"III 555551: -IZ!!-jg,I.II.II,3. III'I, if-2155.1-,I IIIIIGF., 'I VII: .Ilia .- . .I - . III-I I '1-.i:I.,3- I.I-Up?-5-I1,1..--.-IIIIL-. f,I jf . N .- I II .1,1I. II-, -,I IIIIII.. . II ,,..1.,II- II ,III -. I I.-. ,gg j1-,-1,'-- II- I I ,II ,I ,I . , I I .,.IIIIII.,I I I filgzrr Nl'-L ' ' ,-:Q"?121ff" E-ij.-.iff-.?353Z5?3i5',15: " Z -'.1'fFt - A - Xfrfiiiy 523: Z".--14 '79 I 'TQ - ' ' ' ''ffl'f'.-Tiff"g.fv:tP:n--'..I -2' -. '-.5 f 2-f . '-1,-f .1 .fry ,--A",f1:.f ff:-' ..:1:21'f.a':-1" '1."fs' --:rv .11..r-'. -mf' 3'-'MAF - -"'1. 'ww .' -E. A.. -- - 1 Pei-""fS1 1 11'-1:-A 'IAF-. -f'1f. - 1':-:"+.-s'1':.4':.' 'f- . ' -1312:-4-:1:'vx.'-r-., . 1 1-' 'v-- .511 .' .-X1-'XX-fe' r" '- Wg? ' -.,e-"L,-3'-Iiwfb' -'--'-'.'f:? 'LF' " 'r'-'j'.'. 'fi' . J-ff. bf "fl .' -i'I1"-1'-33 1" X--7-11 -"QL L 'Qp ' 'Eu' '11 . - Y "-'i1"'1F5'-'- '-: - 1 ' x--'- :rr -1-' .-13.-' - -rr' . 'Z,.'f2?.'.s3f7" . -4 ' -ww 1- .1-1' at-14 'ff-1'-1-V - '-Tff:--s--. 21 ' - M 'I-'f' -"1--- 1.1 'ww --11-1 . ' 1.. - 1 - ,... -. .. 1 .1. .- - - 1. .- -R - - Q. 1- - -- . -.551 .1 -- f--, 311 1 .. - . K 21.94 . 1 -1,-"' -.P -.- '1 " Q... f .' ' " fffl. ww- - , - - XI, 11.9, - u -- - ---.- --1 . .f ,' -- Clffzx ---1 : .-1 - 5-.-I.. QI- : ,-' :v'.'f . I1-III-,. I I tw: .-v . 0 ,IP 'I .I 1 I' 211 -1? .,I .I y I - -I-I .III-,,,:x IQ - - I I Iyqpl - I I5-,I ., 5 . II ,I -, .I -I I.,ff -.Q . YCI,: , . jg I I --,- II . Q 1.15 . - A M , .1"-- .J mu- 'y ' Y ' -'vii f?'i-TEH'-. 's,--:.:1zwf-qw 4931. WS111'-.' 225--iii N ' ' " F- ' 1 7 ..-Z-1" --T ' '51 'Q-1"ZN"' 759- g'5"5"'f1.-I,J'j ' 'I ,-f'- q11?fyA-'. 'th'-1 T557 fg. ' 7-5. 1534 '-5'-7-F, 'T7'vf?'1--4 '73, ' ' f -..QL,141f I ,LI I- - "'5g513 ,Ugg - ".'1 I-L 1 4g1j.fiI2I5wI'. L 1' j,xI.j'27I1i',3.I ' .ai ' 'fge.I -1- 'L . . 1-LJ, 11.12. 1' :-- - 1 fu- - - -1-.lx - - ---1 rf 'A 1 :: - - c 1 . - ' I I. .I .I I I III ,I I. . '-.15 I ,Ir Ev : -r 'x 4 1 ' X' 535 'iv-iris .:- .f?.1':'!.'-" f',"'5-'fi .-.-f?Z1- :I -"5 . .. ..:. -4 f f -.,. - A -zigff' 2?-225.3 G '!f.-:ii-ifiifw " R f 'I - .' , ' . gfi ' - . l 5 '. M YP. '-I-',2-ZS13,fv-my E."'.'g:11: af -.':f3'1qa4' e. gf '.'1-vane' - -:if2f-,,..,."'ti-- ' -.fs.,L1'.-1? . 1- '- -'.-.5:::4rr..1.', ., ,-.3:gy,15e,.v :- '- 5- fs -1:11 ,-szw'-.-.n:.-1'1.sQ-2...T 2-i :tam '-ptr..-'Q1 Y' -' fm- -2-:Li '- -1:21 ' : " Nifffa ' ,Qgi,fQi1g:",: 'QQ '-:?':: :Gi-fl-v km' ' "f, -1 2'-Ifgfggf " ...I Nag ,-. ,.1. . .1 .A - . -.t - . N. 4. .... . , . . , . . .Q .. 1 by 9. ,x . , ,,. . , . .M .Jax BR .. ...... . . . ,Q , .-2:31-.I'.: .. '01, . . ,-1 ,1.g'i,L. . ,'.1.:g:3-Q -,113-1254,-., .I 3? L . '2i'31'.4i -5113321-fa:rf.sQ:s:f-'4fZ'1 Y M 73,-,s.:5Q,'1-j1fii:,2 62334,-kqxggn 0jpis5gQ11'tg:'L-.F,f'2'5':a4yZ,,.- I - .-gm - qF..H,:.,,- 1, ., . .- .- ' . "" lfrfili 'H' -'-'-'zlifii-' y"9--L?:?',.:ii- 1.:- -A b4ifi:L'1.'I!! "'1ii'2. WTP, .. 7 " ' " -. - ""- at ."f."ff:.ii2EC.51.-Ef.E2sf1'Ff-2't' --1.-f1'fii.:' .il ii!S":'1r'f X 5' ,.. - . IL' F513-fQfff?5i'.,-f21j..l'i1-"4 . P" 5' ' ' ' ' ' 'N -"1'21'i1:'ff5f5P' 'Q m"rlf9'-. 2:23.fggf-.."f!-13-'I'-.'2'' ft-'-.,'a,s.,3f..:2ys-wg-:ai ' KW' " f -as:-, :L- . 5+ ,-1-fd"--'.'--asc w s -1: -. - t 7. 'S'if- 'S'-'-'fn-"'f'-"L-w 1 - .nn '1-'. Q Les 'Eu--.flt 'Sf-A1 131'-:prix ' shui?" . - '. -' , - -:bf--.-55.17 .'- i A -:Je-PE 273. " - . . frfiii ' 5 THERE are days and days. 'lhere are Charter Days, Dandelion to see the retiring class put in a crop of tender, clinging ivy. li. : H , . f . .-' - . - MU.. ' ..,-3,75-fp Days, and Sneak" Days. There are Christmas Days, Sundays, Then we move across the soft turf to watch a troup of Senior i:!':Qg,1'-LY.,i-gas:egg- and pay-days. But there 's one day that stands ,gout from all co-eds.-sweet, dignified maidens in cap and gown, frisk lightly V 9-51---jf other days, The memory of it follows you off the old campus around the May-pole, with its banners of sacred Scarlet and '::1ff!1:3tff"' 1' when you turn in your locker key and close your notebook for Cream afloat. the last time. It accompanies the co-ed schooln1a'am to her al- V And that long sunny afternoon at the State Farm! You talk xgw- my lotment of chalky atmosphere tout somewhere in the statej. lt "sweet nothings" to the girl you met in Chem. Lab., while the N, fb tags the CORNHUSKER engineer to the unsurveyed tracts of the track-meet Jogs merrily on, You eat your lunch in a pasture xqggf-L4f?Ej5?:l:Q55..-'fixI "jjj 3 wild and woolly West. It follows-well, it just stays by you. nook wh1le the red sun slips over the tree tops of Peck's Grove. E'-Wig!! Q l-f,,I'EjQ, It comes with the spring t11ne, the birds, and the flowers. lt Then on an overturned chicken-coop you sit with Her and watch f 'Egf- ggfifijfit comes with the white dresses, the Easter hats, and the spring- !Il'lG.11lSt21llZ!.'ElOll of the Mephisto-like Innocents, followed by a i Lf' ' fever. It is symbohcal of hope, Joy, and-puppy-love. fascinating melodrama staged by the Dramatic Club. You eat Zig gi? u-iff,-3 ' '- Once a year, about the lst of May, we lay our fur caps down peanuts and shiver while the mght breezes tlap the stage curtains. -Q,"'11gf-,nigh5-,.jQi.'53?T2 .jffg in moth-balls, chuck our books under the bed, and saunter in Last of all, the breathless choice of riding home atop a sur- T5 f the dewy morning down to the greening Campus. We stand charged street car, or of wandering back. afoot, tired and happy, 'gg -313' around bareheaded in the sunshine, while a serious-minded Sen- by the "long way round." Oh, YOU know all about it! Dear N: ii.f?fi,1,"Q,Yg: 1 ,-,fi -Qfggi -,gif ll, ior pipes out his soul on the sweet spring air. We crowd around old Ivy Day! L+ :7.itgi':Q.': 254' ."Zg-,,.' U- A :J , . ' 23-3 'r,.Q,, '. f - '-1 J- r.1:--- .' 2?-22:2 vig-,,sl,g.-,ity-,. V, tu " -- .',-1:22-1-1 -r,z'9?,e: 'ESQ ,- '- 5-igg:::L-:gl gfgrgxl w.H,l'e'q. 41. ,Apps " A HEAVY gloom hangs over the Campus. The only moving N mournfully over the balmy breeze, wi could understand. But i7'5?""" .1535 objects are the solitary figures of a fewuprofessors, and they all so strange-perhaps it is a tribute to dying winter. yet that ' 95551,-Q5 walk with bowed heads, apparently engaged in deep and solemn does not sound reasonable. we make inquiry of one of the sad i 7:jTi:'g'.',f'if' .- -. -'.-,::..-fx - ::::' D , - - A ..'.:x'4- ' ' ' thought. The warm rays of the February sun are out of har- old professors. ln a sadder voice he tells us that it is Charter 5,52g5g,,j5Q-.,:,,-,,:,,XEf--...x A1'QfJ':? mony with the day. Only yesterday all was alive with busy peo- Day, the birthday of the Umversityg at three o'clock a little track l,gjiQ,!"-j:',gQg' ple hurrying here and there, today all is deserted. What can it meet will be held in the armory, and about eight in the evening "sift--I-31-,Ls '?1,'..'J- L-415 all mean? Has some unholy crime committed incurred the dis- some graduation exercises will take place in the Temple, Few 1.2, '-.'1 'is.-f3g'- ---if -,gag .,.4, "5-- . . . . . . . . -1.. -,', ,'.m,, -.-..'. , favor of Providence? What great calamity h s befallen this people, he said, attend either, and no one is particularly inter- - " - 1 .4 ssff'--4 Y -fa ' D' 4---.-fiffgvufi 2 5-'-Qff?i,5?f:' f -"-'f7'1.'512e1f if .- Ff 4,1 . ,J-. w tc grit -' -x -, .M J .. . . . 1-. - 4-' . ,,,...g -. ,. .,, .,, .A 1.1.1 .wr once happy and cheerful people? The "vvhys'l aid' Hwhereforesl' by the thousands crowd into our minds. Whatt can it all mean? Perhaps some revered one has "shaken off this mortal coil" and the silence is a tribute to his memory. Unvvittingly we wonder if a red necktielis not out of place. VVorry fvvill do us no good 3' it is there, andthe cruelty of fate can not be arrested.. lf only the flags were at half-mast or the sound :pf a funeral dirge came T 59. 'W' pi W 1' . . X ested. This the birthday of the great educational institution of -1- -, .- . the West! Then that which is the most improbable is so, but it -' ' seems more like a funeral, and we must require further proof 4- rf 'Ig - . if J . L, 1 V.-x -4 :Ja fe :-' X-1 y. -I" 3-gg lest the professor has unwittingly misspoke his wrong intention. 'i?sl::3-4:-w-3 Q--4" A birthday! A birthday!! A birthday!!! Do you really want -' N I us to believe it? ' F fyff' X 'L ., ,.-1., . . - +5-. Sr., ..,1,-slr, ...-' . , 551 vliii 'H ' '. if '!,7,, i' .4111 ,UK 'f 2-ff ' -241 A ' x P -ti l'a!ie.w,s 8 wf- 'X-A . .n'.'gz: 1 JK- s., V -- . tem- --wa .. . . ,. . , . H. ,.f"-www-ssfss . . , . . src'-vffwm. .. "fl V- 1 ' '9 'WSW "F-s,i"M"?2'vr-S1753-uf'?2z14'sEEfffE".if. ' sqswfff11'-1T1'1Y-'.'r:-- 15.753-'x 1f.:."f" ' ff' 'A ' E ' I"-': ,'.--G1 :.Lgk1'.51EigHv,?:I' -- -- fi5f.igQxfl?"'fFI' gf" "' ,!..f-::':T-El?-'iff' -?,1!1,Q:5'5" 21--..-,miiwf T E- -3-"1-'5I:" Q4 -"5-..s'. Ep.-,.i'1 W--21,1 ,,-'?g..':- ,QQ--A--f '. ' .51-,,-.,, ' ' t , -3'vfv1f"-ix4'Q.uN grsif' 1 ...,-:L-in'-31--:nl-21-135: Hz?-Ig... i'-5-.gt-143 , 512 3,235-:S-1:5 9-wqfv -' H, six., J, , 1'r.'13'- ' jig--','far':j.,.w,.- -ir""f:E1::-zifi-, w!fSi1i-fF '.:-:JM-. tl -' ' -f:1sff31RY'. ',.df'L-.1:1!'a"' A--. . . :Sa-5 .: -xiii: fr-as 'Q'-Yagi-' .,--'iw-.fs , ' -f--.' -.1 .,5:'f.','f-1-aw' P'--. '- ' 1"i'i ' " : ggi'-j34.eQf.fs1':F" .-1f:fEf-i','.1-2-"- -- 122: as ff? Q. ' '- 'iffy Ea... . F :H ' '92-.4 -1515-f.f.f?Y12?421-.-T--.-. 'f-.. - , f,fif.f1Q'L 'MI " 1- ,- I- , 1 ' ,sw .3::?f.,-B. :- . '. 1 J7' .vb .f' ,2':'..'.,::' I ' 'X'-i ' ' ,f:,'.. ,:4.--, Nadja' 9 .g. ."':, t :g-'J'-. 5:5-'-1? -' ', K17. 17. -'fe , L1,421S'f.T,i uf--" "1-," "-ff'-fig, 'n xfpmiv. , ,i ' '- as 3871. . . ' -X512 "f-Q-'f' 'i JH" -JI g-x -:fail -1iQ41f.2" ' 1.23-YJ" ,g",'3x ,.1Q' 7',01j' ."1 I' 45- CE' -.,. -. .f ' 1- " 5.1" pm' ' 1 ,"-:gl A.: ' 11" "fl--Q15 - 'I' 1. '1"s . 3 ".f" -'- ' ' ,f f.. " 'fM'.". - -,' i A ', 'A' 1 ! -K" ' -v - '. -.1-Ax --- .-' - -as --' sXs v' -W .-: '--' 1-2 1' fs - 1--. " ' . ' .- ua , . . . . 13 -- , -----.. '.4 -' - f. . . - Q-., 4,-,.. ,- -,N . -,.,,-, . -,,.-,, ..v,-..v. ,. .gt--.. 1 .4 5,6 f . 5, ,. -Q. . , Q. ., 'QT , . ,, -f, .. ,n,,, y. .. .4-if-.. , -':.f0m- f--'jf-ill-M '-'i':512f5i5",-,-1:WE1f:"1" ,jf-519'.1:i5I'-111'--1" ." ,n'-,053 "rf-111'-' 1. ' ' -. Q 'sh 1754- --4L5.,1r' r?.Q. 7:-,.g. -.'t.-f::,, "--gh 1 2' ik ,-: is--' 51.15 ,- ,f-1 xg- ,.e."f,f :f--,gig-'. g i-hfgjgxyg' 1.155 1-,f-gi' g g ,tg - -str, ., .3 ' , - ,. ' 1, 'N Q '- -, -7715 - riggf- f :J-. -. ' -pg, Q .. -. ' gp , ai: :wg as -' .ss sb" V -tr" .-vt: oi A -:- . .' .' we wiv- '-.'f'.-f-e'-iA,!::':cS'11-- 'y ' - 'swf ' 'I' '1 'i 2- 6 - JU". lv.-'JM . 2.---2' 1 13' 'lsiluhifljfi-.'-.1j,.-1f"f,-if-Q'-" ,,g:::'-' - -af' - 177- .tier .-fi I :4'.1Bg ,--:t!':9ff" ..1.1.'g - ' .124 xl," lit: 'af--3-2-'f'1.y ' 5 r f ' 1--.-'-KX-. .1- Ezu T: . Mi. .I-.av . . -. , .I Jig, . -:- , -.x Q,,1,,1. 4,25-Ld, ,Q - 4. , aiu, .-,,,,-pb. .- v- - 1 , -7,3-2 , :i:"- "sf SM! M-I . - -' -. ' -- M U- 1. ' ' ' ' ' .. - . - . . . 4. -fr , . f- A Fr.-H ' 11,-, "3 ' ' - -V -ra-fs' - -. , A- ' x L., .. Y' . " , If.:.v:.- I -H., ,I . . -II,,gI.. ' 1. r I, ,em ,- gkzqf: 3-I ,Ifj:.A.I 3 I. .,.. : - I. V . x1If35c.- Izfg. , I .--1-A.: ,'II,"- :I- I. . -I ,I .,::j.,g51-'.',1.'.QI gr ,.- ' - A ' sw-fzg:,, ' a- www , -',I'L,fQ1.,. :.- -,: . wfzfqzu-".w'1.:g fi- - ' I I ,-,'.1,l1,,.Q -by ,.-QI, X, 1-1-vw.. ' 1: .. - P234 'J-T., :-1' x..-- ' '72-g5551:' -4:4,.f3Iffx K'- . .-""""gJ'ff1':t53 TAI-:f--.,jj X2 4. WYE' .1MaLi':-.- - J 1 sf.. -5 -1--,H ' ' ,f.,:,x - -'--' lk- QL.-N f 1 regal: 115, Ft" .fQ:2i4ff:.14 '3'1"- 1 we ., 1 rf-3, ..f'- , - . TW. ' :Yi isa: I 3,5 41' . AI Im., 4 :lsr I: me ,, iii IV., '55 . Y. " A I . 1 :.2-'.E1A.- .TE .I Jv- AE- ,, -: 557' ' - .-5-5-gt' .A rl. .4: .:f4. .1" ','g. .- -11.3 'f ' - '.-. - '. ,X : Q -X. -. -.43--,, ,5 The Trial of the Dandelion il' ','. 3 14-7 V L' ng 1"3' viii: T: -1 QI 5132- "s2?ff?v --: J." 1' P-ff' lf- 1111 A . JX.. -.- -. . xx'5'J ,th .-s - 44 .- Ig A5321 .'-ZA 1 ii ' . 1.4,zIg.JISI. I ,:I.II -sw . - . . . ,A 1 1' A 1 73 N- ' '- .". X Hz. .. . "' 'Liz' T? ., . ' - T:-' ::1' 'C" . Execution of Judgment S j-. :..,- L Q11 "Sv-x .- . '-,I-V -1. 5 ,.,- , .,. f"s-7,4 :'T' iff- . -r.-f::1:xL:s'e4gl- " h'-H' '3 V1 cr':,11:3'?. lwtzv'-' ,f--' 'A f ' 5,0 ,qse,va.14ag,zv2'fgg3q2fFI-I,-rf,-,Ig w-qxeqf , .A , ...-1-1-,.,,,.,, ,H 3 ,,.,5-f:j,-.-.-I-1-.ftp'1:.--11.-.511 gg- -3 gs: - All-'. .f',':71'-','.4-'jI":-' . ,-'.'f.-2'-1" j:"7-iw:-." ' '. .' dX'- "' -F-5' . '," Q1-2 ---,3j7:ya' -'J-"' 2",7f 1.7-er.-, N' " '.' ' -' '-'-:13:QL ,. 1. ', 1 Y ,- - ',,If3'i,Q4?533'ZI .XQ9Qf' . -525115 'qi 3 .'-1':2Q.i. 52 '.,, ' ' ""'5f1-'ig '- - . '- QF'-e'1 -.52!'15.'-?'.zEi"4 z-3" '41-f?1'.-'f' 5: 1,2 .. Na-.9 2595 -' . "2?r.'5i-. 'H5,55-.15i.i-.Z-fi-35:5--. , 'f- .' . --.W -' - ',1s"".taf?',xg.: --lf'-552' 17.-1-'A-:.7"Qf-.Ewaff 11:9 4 gi1f-'2'- 'W::?:Ph,I - Mpfz 'Ls2:I. N. -if-:--FHS" --my "-1. I,'3-1. www J.:-""1v'?1 1143-,I X ., M- f-gg----5:5 - 1. 51 - I - ,I .,1III-III .I ..,. ,. .I.III.I- 'I K ' ' ' ' ' ' Z 94-iii'-'-93' ' "f.Tv'-2:63.-: - if, R'f.'i :emi LQ '59:g"1- ' ':':. ' H . -. - .ax - wh' '. Q"'1f-,---Q 'J -. ' - - 1 '-an-1 1 1 .-4. - - 2441 'fgz '-"THF 15.14 '.5F"-.. Awzfrfs -N ,. - .ff .h -. ,,, . I. ,-4:-"'f'-.2-'Qffq-,' lj' . 1 pix'-,pf :,Q:'.-', -'s. -.::X't,,',-.:I 2 rw ,"-'?l,f- '. -J' Ka-.lx -'Q'--1"-. ', I-... .,.' , , ,.-:' , , ,- ,:',-,n z'--12,1 - -:,x',-me .' , I ,:. '55 X:-M4 ,H 1, 'gf.- ,,A.g"x -I ' 1 4.-,z 1 pg" - -,g . , '-f.--',4s7f-- - , . . N: Ii ax 'W MW - w-can I gf - .-Q,-:xi ' .. L- 1- ' - - - : -.4 - -K - -, . . ue- .-111. x ' x .H -f L A -- X - A gr iii."-151 ii '- 51135513-:.'f: Q 2, 1 --Lf '1-11.-,1 , uk: 1 ' 1 .-1'g..?I'-1 .Q7:':'1 ' - .. - .-1-I:,-"- '.'-.--'.::"S' bn. WI.,-1-,.--,!RI,5..jx,.. in II'0.I':L-III'.-jg? RQIZK :R 5. -,'g.:. - -5, Fix N '--,jggx-..,, j-2-1, As -A ,...--qv, '. - ,gn-, .I I. , 7-I .IP .Izx fl- :, IQIIQIX :gs la I fl QA . .I-1 -I ,.,.v i - - -. c - ,.fI' ,- - 1 I 1.317111-:I.1 ' 1 1:-i:,EII"I'I.7:.:Q'fg5:?,ej13 1 I.,-Ipf,,..,1,,-..-.5-3, I I,.-, A-I1.L.., -I':.-I.,,,II ' .I.gt I I jSf3.Q.gI.-- . -. I . .cv II III..t.1.1-- . ,I " 'Q-.:I,I1 - , . -. 3 -fI:.-..I-I.II- fl lg2:l1Qj-Qffggijzilggiiiqitfl? 1- T:1QQf1,'33f-'-112,211.el-ig?,.:sg.if' ,-I: II ,Igggh .' . , :I- "+.I 1 1 .- - .e--' -1-' 1- ' ..-- - .' ,3i'51I-.--LI-' - J-' 11 -11, '---',I I.,, f, f' 1 ',gf,1g.:.jf,1, 1:-.1----jj ' 2 f11,...I 81.1-.Q-.. -s-cv .15:g1,gqeAjI:.I-71' - 5 ' "M" ' - . 7 I - L L.:--:.I.,I. I I II.II.1I,I31 II QI.-q:QI?pf"E'g, - :Q I ,IQ-11-112311, ' .ifhII11II1Iff 2 G 5 . :ff IIIIIII1-Ig: LL -- 'Is:f14::':I-:'IQ.I'121g:QYI.II IIfrI:1:f-:T-1 ..I.I ,I,I:-Irgigg ' I I-Ili IgfIf:1-I:III. -.I 'Q ' .f I 'M ' " ef..-i . '- lliyf-3 -ffMQ"1 ' 'fkff-3 ,qf'F""if1'.',--f'.-5 'JF3-I-tif:-'35 ' ? ' "'Z1?f:eFL 3 'ma-f,'f .-FE: 42-V. 2-1-'-?f1??f1'- 112-lf--fi-1? ' I '5'-fIQ- N. . sill., - I I riiys-X' QI . -- 9? ' 'E may -'fel-' ,- .1' ' -: , :Q-I sevggai 1 A-I QI 2. ..-'.'.1g'.3Q,3.5: QI, , -ag, ' I I ' 5 I 'S' ,1 1 . ff-7355.-: .-Ing:-5 .1-1,-, ,fir . 22,77 ' ".--11-123.-,9.g-l31:-5l-3f-:"- --I-..:,f1::,g2I gr, inf -351' - rl -'41 1 -Ff- .l -1 " . V sie"--.1-Fw' 5 E-313-L:"le'-'1,.'.-Fir,712: -5:--. ' '-33:PW1'lF- 1-'Hsin'-wnriffl'-Q ' "-"' ' -ifiurr-fi-f':" "f?l1497" ,IIII '12-i-'frm " 1- -1.1-'P .av -1- 1-1-1121.-4 --sS!5,2nig,-1.12: --'e N- ' Mm-'Mr-24 1 -wr -1. '- 'R' "" " A Jiifrf- . . -. .. 0 - ya- - . .- --IW.,--N -r--, ' .g' I- 4 . .- .I 1 , ...I .I I. f,Q?I:I':i1:-1-'L1"'7 ":"-3' 2. 'x ' 1:1-.I-1255.--:G-.1252611 OW RACE .f::-:-'fff--i-I-054-1 V if T OF THE YE-LL . 11 '- 15"-1.5" -'f-"" 5:-1 - . C1 10 Camp. ICC C1621 -W ,..,v-, il f'i' V --1015 I'6'EU1Ue 5.cf1"'. -9l'e'-5401 5 '- - X ' ' ' ' ond time, 3-Hd we Weary. W-Zilhl bodies blistered hands, and Sore '-xl -,.,iQi:Qi21' . , ea ons gl1S'C61'111lg 111 re their reward, tne . ' 1SC1O11511e5s of SOUTC' -I5-1.'13q'-15,-,' II - l W D we d co1 . . ii.. V A HOUSAND war1'iO1'5- With uulh?QlatlFse111bled Their leaders, Fongis Were mere incldeutsl the HilV?rction Only a few had .i:2"'ll""5' Rai R ' T f 1-img SLUT 13 ab ' and 1111- I-Inge tl if O'1'C3'EC5t 521 15 91 . ' ' ' 1-1O1"'11'1CC 1 -,gi--H rays O 3 SP 1 1 to be brave - 0- done was le e - d 1111 sneernlg IS 6 1-1.1 11- I 1 --J,-ig :--15.1 the warm - exhorted tren I I the 1111115 Ht for 1011 an W ff - --.wi . fe. f,...11a .- r - - 4 v ar1SfO .M .. - .. U- . bly DY- Bessey' lq W1tl1OUt melcy C1 tl1em5elVeS UU these were lille alt I Iugi. ---N 1' most notrcea - 0. Sh-110-U16 and 'EQ 5 fy 1 Cqdet deeme ho worked. But - .gi-,-ef. .5.g. ::..:,-':'.12r?2 . ' ' the comma Db ' ded and, as tle fI C1 amond those W 11161 fear O17-11O'E1CQ. ---.::1'1-I-pg: -I 1.--:gs waverillg 111 Tl 1 the bugle SOUU ' ' - INNO" passe b 1 and women nei I I .1 d ide hy 1.1--.. f the enemy- le' - 0711611123 S6l'llO1, 1 14 1' whom good 1ne1 - . 01.115, on-I toi e S :Aff-.-, .- -WI-4 ' "" ' ' '-1 4? l1OSfS 0 - 1 1-0-Q foul' 1.9511 ' 1 ' 1 Q11 fluac S . and Clalllty Sor . D -1 had -1- . -y-5 .- -11 1- . d a furious C121 O 1 N braska 5 prckec H1 - . 1,Wa1-C1 F1eshm2111 N , P 111: Those Wro 1 -pq--:. -A .2 sw, 11, '- -3132: fp-.'-lv. band playa thousand Of C - . f the BIS, HWS - - fthe XellOW ef : 'de 1 .A-1---gg -. up-11,4 ., 51 .... nd Freshmen, fl 'i f rcmost line 0 . - 1 extermlnatlllg 0 - flel-M15 False Dfl 1 -Faux .- 2-'-ul ge fx'-vw-ea' Sophomore, 3 lvgg acrarnst the 0 . A -1 che- side in we d became lastmg 1' I - On- 1 f::1:g.r'- ..-Cf 1: --L Fe---"tif hurled the111S-C D AI th 60111115 nntl 1, - et 116101-e that 215' fedmo gf comm 1: -I.I11, II,I.IIa,.3 Ig., ...,?t?1by? --'r' -fx? zllld WOIUCU1 - gl fartllel' 019W S f- - tl never IT! F Once at least fl U 1 C1 ,, 5.5,--' .-: seg: 1. rv. :nf 'z-.ar :AH . - - Frercer H11 P -U 1-Q Hashed 111 le 1 ff at home- Of . . 1 m1011y all lanore eg ..Il,.fI3ap -Q, f51"f.f : 'ffii -1 ellow millions' ' d brwht C12181:-e - l1ad beell 6 - ' Wrth perfect la - 1"-11--1211 -we.--.-1 v ...--:aff-1 1 Y kmves 2111 D C1 011 went . 1 Umversity. . Da11del1O1'1 .- - -.-.-,1.,. - . 1- ., 6.41. . - ts keen l us On an ervaded me . , the Campus. . . .WIN ,.1,I. ""f "tf'f'- 'fenmg bayone ' - ner of the Camp - . 1 63111 Hllfy D - rd beautlfylllg - E- -1 4:--5 W -f- ah"-:-2 10111 at eVe1Y Cor 1 d for t1me OV M' ' 'tl one 1n1nd towa 321-3. '11--'-Po .1,,:.,- Iq.fI,:1a. arm sunl 0116 pause I as wi 1 -, + -11 . Vfii ni Xe irresistiihle tllollizfiidi anfdtl?e?te11e1'ny lay Clylllg OU fbi gamllgi Day had come and 30115 . N dak- T2-fi-I-. -21-' '. 1 . hree 1111 10113 0 T1 bu.,-16 Sounce H 5 . 5111.1 533 -.mv-' -2-. In an hOL11 T I I Complete. Ie O -I ,,4I,5.II1Iq1. . if?" 1. d truct1on had Jeen 1 if aj 3 .Q '- 1: -1' '. - ...':f'?.:if. The es X -:fix-px 'T-P1 '. : ' -:ggi 2145. X - Km-.-Q.-:-5 -'l"- 1 - . H., . , . X .1 ,, I I- F.. . --iz.-: .g--1 Vi gayag-:.Q.-1. 5511 1 ., 1' - . - -5 H? - . , '1-1--k1a'i?n -1 1-f. "1 -' , r -'-1:11-ig' - -f 11 Colleges. HOW 'Q 1555.359-, zgq- 1 -. -1- .- '--1 Deans O le - :GL 5- '?3'45Y"ff7i-Eli J be the Chancellor, the Eieielllfejulloollie in their regally Smped , ,aj .1 I C1 65 career can . - hd 5110-111 e I . . P1151 comeS Ig-, 1, . 14- -:1 1- v ,. ,- - 21 Stu ell I OSITIO' 21 U 1e,j1ono1S- I . .-1.15, - JE? PERB APS Home of thi? fxpeujediiiiieiif of Comrnencement. Collar. lggjred Fobes, marks Ol f1legt3e,iiiil2ma11dxl1is calm, fatllelly lgilygri 1 i?P3."'i"I-.-.In , :IQ-Iiz' 53115122 ' ' 1 ' ' ' S21 . . 1 ' 1-' 1 1 '.rw..,'I-fljf ' .- . I ,,I., . C1 W111 IIS ell I I CO1111nenCe111CI H Wlth 1115 p ea I X . I 1 Whrte 1211 1 -. . Q :Z-.3 - -W-1.1: 1 - ally CO1'UDare . 1'lOt 3. day- Cl121l1CC Ora - d l11S l'l3. 0 0 - - l.-.:,r,'-, . -1- r. - -11:--1 08147 . d-a eond1'f101L 1 15 until Chant L111 Cf - qfter - fe- 1- ..4 1: .... ..,f,.,I1.. erio , , Ieek and as Dean Bessey T3 , 6.611 of leaflllllgy 1 II:.II1I.III,II:I.III,.:3I.1III -Jr mencement 15 21 P . 1 fmal exam W 1 then f t ture but el f ' 1ll -113-,,. .,A 1-.. 1.x I: gf'-..w : . ' of tile - I Parade are Slflall O S 3' 1 taklflol 21 pl' X -JH '-phi ,- ., M--I ut the 1111 tion and fle D H Sl1e1'1'I131l, - . W and 111611 U , - iz.,-ff -51. ,... 3 W' Ha' begins abc 13 H Hel the Recap ' "1 folksl' of ea i' ' Shummd along, no' St it XV1tl'l his :J "ffm--'g.-. -1.- ":L3"J"2- the Senior Play, the 3' - I 1- 11-1 to meet we ' 1 1-C15 DEAD Davhf' U ' cr' l'11I'H Dean Ol gf- 1 1'-9:1 :M fs --' . ' to the 13 , 3 of Vla 1 ard ' foll0W1Uo ' 1 een eyCS I' e. '.'.--r- -:. '.. '-' -azz." ts of hurrylllg S gf flowef 1 - 1011 brown D0 1 . ' O56 and his C eq - -1... Over, It 0011513 f CO1-10f1fafL1l21t1Ol'1 1 I 0.6 at l'1lS 51 1 budge of l715 U ' - 111311 . - -1-iv -has . I k OW1edg111ent O D - . 1 1116 exchanb get far down tue , ' 1 as he passes, fs- 51 -.11-T-.H ,fu . lJlL1Sll1l1g HC D ' d heart-quaking, 0 ' 611 squflfe Cap - -d howmo' to fflellfs 1 time ive . lie:-. - f handshakmg, an 1 new of presents SW '1of from side to S1 6' ol' oft black hat for tie -my-fa-. -1---'-M ' .rd-17-52 -f strollS, ,O tl old Grads and tie , ' ' gl' tinduish- 1'OV11e1 - - ll and slender, 115 S. d fhally Dean 1- if . , 1- 1.-4,--rg kia' T52-I .z-1. gf if! - 1: 0-3 between 16 U - Y 91-1611 GS 111 15 D . Hastmgs, ta . 1 lmrlletl' 5117 1 . 'F 1: .11 -, ' -.-ff .1 111- I of gi ee 1111: . f tl fl lrttle ehp ll - U Dean -, k 11eatly Y .1 . - - -1 - qs I. . -,.,+ 1 y . .- . 1ousan .. 1 111e tl'1l111,- . d 1 15 Whrs erS . d 11111135 will 21D -. . . 1. x "W-?-"T-if' -Q!"-'-fi and gifts recelved' O a - f the happy Scheme O -1 -d1scarCleCl, an I each hearing l11S lg T1 11 15 ali. -'-:1- Diaz ini-'te ff" ' l nselves but all Dalt O heh the "folks have l tt with Dean F01'dYCe1 oncerned manner- le '. -1-'-4' -Xe--I' -:- . able 111 t1e1 1 things are over-W , - ' - when WH CO 1 111116 IH the most unc had and .-571-1' - j -I -. 1' heh all these . 1 -Aud11O1-rum, t ease ghd C13 bI . I nI pad and gow 1 I 3.131 XLIWIII I I LF ."' ' -- .1-1' X Tllefl W . 1 XefC1SSS at tie- rf ' 1 f- 111 DHTCU . ' ' 1 1 16 Qf SCUIOISQ CCD 77 nd the rg ty I-..I. -- I X Nti?-'I--' -1. ' Uekets fO1' we e if lk U' of the G11' 10. 1 -black doub 0 H . f1'1'11e AcldI'eS5 F1 4 1--.s,I Z' 5' -'.' 1558-32 Nt- g0t'E611 thelf - d ed 10 the fo 3 es tl'1C Ong, , ' d fu-ld Save 1:01 . ff: wiv " ' . ff? - ff ' 11' 1135 been IHYYO UC, dl Comer then 00111, QSSIOTI has P21556 1 ' ' - Over . -1-:AAR J: - I---. -:S-vt' : -v the GU' d 3 5eClL1ClC ' I L - the Proc . e11Ce1'nellt 15 ' 1: '-.X - pg- -If ' lconle U1 1 een the 1 - - C1 10111215 Comm .- -qh, . . - .-Am... -f roperly we - mbre be W . 1110' of ip - 15 ,-. --1. .. -1.-.f,z.., I Home D emors asse f I 1-eceiv 1, II -1 ..I II l -i'gf?i'f--i:5:ll-- COMMENCEMENT DAY' 1151-e the Cdmmencement PaEIaC2IeIjf . brary and the Auditorium, 'Xie Auditorium taken UD, hea e 3 7-7F.7!?i5f'5?!7gi.- -'i'i'4':-il'-' formed and the march to ' .,-...Y....-. .,.,f11f1?5?-PFS"--1124?Wwhilli- 'fi - ' . 1 II,fI1'j,",-,., .Jw 1,5151 . xe,i92zg:!ZL.,-5 .-... ,QITIII-I---fg.:1.I1I2Q.?I.II1 II . CY I I FI- l , I,,.q,,I .4141 1.IIIIIII i,?"7'7v' -' . 2'-'-f'7 - . . -. --" ""'-' 11339 :f -fi' '.':S2'f1-"Ng3123?-55f5f5'i . .-Fi-'lglfl 1' 1323:-ff" ' 21151:-1 .' -3251.3 7-flf' N. - " ' - "flat 'E'?.',1. '46 :-i1-'f:'.f'f-."f"'33i:l".. "R J- -R 9"4?'7'fv, " -' 1- . M :,I:1.I?I5 va,-:I,I+.-... 5:1-9:If,zs'-I.:-Jr!g!3:::i2Wl- ,sgxt JCQ1'EQ.r1-15.4415-: 5 4115,III..-I5g.I-I..gI.:I.I: - .39,I:MI 11, I,:.5I1g1,.- AIU .:. -I , .:.::,I- FQIIH ,I. I -.: f 11,-IJ FI ,111 L .QP 1 ..1.-l- I,K -HA, ... .Z 114-II. I . 1 AL-.4, .I .iz--'-.-1-iiig'--af' ,.:fi'-P ,-12:1-ff ":'i,-- 1-.Era 5' ...t-11-fn'-I-:r.-!::ifff'--- -'-"1.-:fr't,e1" " --'4'-eil". - za - ' 2 .' 25255: ' - - - lv'-291 -'32 - H '-fP"- " -f--Z- '-1? --L-fr-it-.' "'---1-'K-4 " ' ltr:-12: " li' .- I-' --1-'53-3?':'i'.f --:?'-'iff'--E2"3' Ti' -f3"'-1 'V' - v ' i'-4:ff.iTff-b'-- 3?5'3f'f 151541 --f'1?5I- ' - ' '- l '.j-55,-,tr-' ' .r71Q.rPj.le1e',g--' -,?f'--,K ' .' .1Q:'g'Q1M.,'f1f.j'Ly I .f 1-7?"+'.-FI . ' '- 221, -5'1.'N, -3 iff'-1 '1'E52g1-I ,'.,I ":' Z",.i 4 K fi'-I ' l , -'Liv ' 3-YES'-' -' -.yn-23-K 115:4i.--111-.1':yv'.--'z f, ,f-iff-. I' - - 1--19325 -j . ' '-41-"--1 132 2. .xijvi l-.- ' '- -' ' 1 ' - .' 1 -. ' 1 , 1-:-' -:I X , . 11.-- '.:-,f!'I - I5,Qf2If' N IZ: 31-'57-' 1'-'3 .,:'- 'kfffff' I 'I I'I'- -I Iyfi 'Qg"' I. 'gf-ffl . cliff' -II,'I . 75" ' : ,h ",1"',' wiht .. 3' .::I-QI Q- I .' ' af -. ' " srjj 1515-.-'I..fg,-1:I1f'f 1,:-2-fm?-11-' ,ggi 1 I.',42' I . -' :'- -'12 - - ' 12: Ili! :'t3i1,-.pzilji-:,:2f' gr-1--' - -'A'-7' -- -- " -55, 13.3. .-5 11- "' X if 'MK-Er M .. gi ..-uf. 9. Yr?" - . .' '- ,Q '-N.. . "C2..--"5i.1.'1",ttf? . -Q' -- -Y. -- - N te- ,zgigfp ,fps '-553,31-X gf-:,1::ig, - ' . " L ' -' 1 f - - 'ff' , -. -. - . .-::. naw mil- 1.5 - V 1 - f ' uw ' ' " " . '...1.sf"2'3tQJg' ,c2'fQ3J'f'- .5-' ,-',gr,1,,1g5-1,-LQGZR.ali 1- ,lf f avi.: '-ff--xRE5j'1vf-:fb-F?La 3 Gin 'lm' -Ni. '-1-J.:-.L-.v-la:-31-, .' ,. --,v..,x, " ' -V f""'! . ,- -, 1 - .-'- q -, 3 , -.1 , - ' '-ffg f-5.1 -.5-1 -'-vqksj 7 '-f, L, :- 'ig-,-. ', ,Q ,h -13-.17-gi: I, ..1,-, "" ' , -' ..r2, A --" Sq ' - 2 1 ,:-57.gg.1fwW 143v':kfi+?i-'. Qi?-XQ5ws2!?'-1 Q-Q' . ,. .. L' K,--T. . ' -A we-:WH-1 fi:-.1.,f.,:,--1-1' ' 1...-,-...f if "1-""n-cw. F., sm-gf-'-1. 't f . "HP . fi--12-' , .. . , -. er- .. -. "' "' v 2.-.:., ac- N.-' J - .' - - -f .1:1.1,. ---r 2 E3 4' 21- .-:ls 'I ww- iv, --.-. . ---7' 1-.QW -W . ku -H -.-"SM , 2 . eg ' -an A -: 3 .:"' . .,.1' . . ' ' ..',z'.f1- .- 1:-'aa -qgsuxri - 'C-f-'12-i"'4"5Ef.:'ff" .---' "I.'Qf.-.'.7 N? - J-Lcfzm .1 zz' ' H1-I V.. .- 'Q-1 ' '-r I xiii '15 U3-M .f,- 'V W' .:, vi- .,-I.-1' ' - - ' A--,I a , 41- . 1 ex ---vsmmcf:-ab ..,, Lf -g We-. - .4-.-0 ----- 1.-A ,-1,g.:- ,I . " ,-,-- - . 1 ., ' '- . " A- - . '- -2:-:V 1- -- ,xt-.af - if . a1fr2.:gaai:f'f612- : rf' -fe -1-we-1' ' if.-.-.5--1-ze 'ff' A' in i':"'::i'1gl ' ' t"' " - . Sv 1. -..1::1f.4:.f.:5a .. 255:-' - - lima-W . ..,f52,'5ywfPT5bs1,41:'-veifi-f1- 1:21:l6:211'V V A w,5wb"g" . .-,f-fini-'ite H 'A' - 1- -' . .- G.a1:213i..QvfT' -ezggsagf---, .---amffw -'wt-ries z.11fw-1.'.-'-- .4-'+21:1gf,r4' . ' Q-25-waffffffr-2'-.-,ra1:13 -- . , My-'-,' ."- A gig" xg"-,. - ,fg-,1:'f,:Z1 -'f.', - - ,1g!Q:7.f..-11,55 I-1-.'.-3,4591-,,-7 gi wg, 3 ' 'lfjrh 1 l nh -2 ggi.. Vrfffhggv ',:'.:g:,t-r , ,,g.- J- Lg:-' 'Lf .- . f"', I 1,-,--,-rv..gn:'f.g..,:.g.:Q',g.115'-' ,, . ,Q--Q:-V.. Q" ' .,.f,-':,,j-f-'L-15 Ae. rw y 1 ,, " .z'.5r"--.gf-535-2:22:15-f' fi--. " -2-fasfwti-1 ..::'af'11ff5t' "' ' vt-. " A v-"1:f::L 'S kk i..,:'lii,gL ---5. -vain. 4mAfi!?l29"! .- s 1-. ,, ai--.K-S::l 5:1 -af 52-f'.'J ' .': Y 5. .'Z3E:,'-fi... ,.-I 3 X .II,tHs, ggi. L t 5'-1 A.:',g,1f1.,f' 'ff' ' ., " , -,.,'.fg-,-1-.:- . f 'EJ -'- T ' . ,.,- -,Q SHIRT-TAIL PARADE, 1911 A 4-rt. fa:r::-zz..-fi-:A B 7.-:lf-f1gih..1?1'5,a?f U XIVITH a whoop that startled the mummy, reposing in the Mu- " seum, from his cen- . , I .UI f4..,.,7i,. ..:,m4.-4-,Q-.ig turies s eep, eig it ,U 7-eq, .. .gg .W . . "---fi -.+'-4 hundred nigh t 1 es, X, af, .,,, ,.7 Luca Q1 3:1 1 ,A f ,I" 1 . f.-:uf ' which until then had never been so shock- zigzag way, until at last they reached the Athletic field, where a Hery holocaust consumed the chaises and other chattels of unen- thusiastic, to-wit, unwilling, contributors to the revel. But "tem- pus fugitedf' as they say in Boston, and at last with a parting yell the garments of Morpheus were flung upon the bed of coals to be consumed, martyrs to the cause of education and culture. ii: V :AK -'5""3P- ., .-.g.::-1 -., - 5. gg: N-2f,..gg:-L,-3 .- -: - ,Q yi: ,:-1-'-Lei-'-'V1 ' , ef1:r..aV-3 ' . Q ,A 0-4 -J -5 - ' -,:- .- . 112. I 'r"i"-' . -3 J. M, . ,.,jfg43x 2 - " L- - - '52-' S? . . . . ,-ff: ingly exposed, started , Z... ,,. --tjgfrgf--.3 , 5.,k1QffZF'.',3' it on their Zig-zag, rol- 5 lift Y-1+ a N - :E-.' ' 35,-if-,,-5,53 ing march through 5,715 the city streets. lt Q5 ' ' ij! A-1 ' was the night of the 4 'E-'gy'-jg:"T.t' Q shirt-tail paradeg that ON 'PHE tvmc amen li Qlfgi I, 1,13 annual orgy which al- U U H RQ I' f3QT.,3-'flgfg' ways takes place the evening after Compet 5 and the cadets 1,555 Ing were.out in torce to wake the city to the fact that it has a col- . lege in its midst. ff fel. . I ,I - . . . I ..-ng., 3. gf . - VV1th unblushing nnmodest, these wild ouths had donned -:'fg.'r.-aff: -. f-:.f"4 . - n r fs:-:5..n 1- 1- -. - ia,-3-as the garb of night and come forth to do, disgraceful deeds. Xfvltll- 913396,-Q-, t"g55g:,, - " out a qualm of conscience the marched alonff Slllfflll' the " ,-.- ga-.-'X rr yy - U D News - -1- naughty song g shamelessl the waved their scant Garments ' jI.-2.':f.Q.',- .hz-'53 xLQ3'I4.1 . , y 5 1',..:.x.-.- .-.jgffa-7, to the four winds, recklessly they cutghe trolley ropes of the -122.1-aj Ztrest-car? SJ thelmortihlcation, yejalneffeii tlh-e Singer olf the cond n'Qr...,p af-,'.'j-'ysgy' uc or an ie V1 agers tiereon. 'it iout in rance tiey passe ? R451 fi -,,.!'4 .J-5:-Z.: ..q,','E.A.- . l . Q' .: ,Sy-'....-'V-ix xv. - Nglf, -."i'---l down the main aisle of the Lyric, betook themselves to the stage, '-in fx 'isgjg-N and there disported before an audience, shocked into uncomplain- -. -'fi-15, ,""f,g.39iy,',gU'.,I " ing silence. Hesitating not at all, still shouting "U-U-U'-n-i" 61512. - ,,.-.xff 4 - . . . .1 f- . gas. -N-.. 1 .- L, and 'Cheeil Cheerl' they advanced upon "R1ggs' Cut Price 3. 1: 5.-.gmt " Drug Store," and consumed with relish, not to say avidity, the -'iffy Eliiiif punch there placed before them, then out upon the street again, . dancing, yelling company yells, cutting all manner of unseemly -,Yr "f ...-'lafiljij capers for the edification of the burgesses and their spouses. '1 X . -,-',-551113331555 On they went, like whirling dervishes in mad frenzy, upon their - . 'i ' if-'f ' f.-:fag ,Ap X - if 9,-51.5-Ev vii I Q11 hill, "1-Rpm . . . ,. i. . . , f--.,,, 'X-11211-. 13'-at 15335329-'-21:53-112.A-fit-f tif. 'an t2.gs'e'fMfa'2E??g5f.,1fzsxgpqfwffg - -W-.:111g:1-fy,--fi...,wf--15' 3:-3-1f25f4i'?f??45F5?i 'Q1-Q ,S R2 , . fs- -- - -all-I i"r - -- -- -:M .. -f- -1 n-F'-' -.----E1--..-I-M J-', -."f -' -. .HWY ' '- 1 N W- If - f' . '--- "H-:--' .1 -' W B' '- r ' 2 . . . . . . .fad ,,. . .. .gm .. , , ,f.,. .. .pf ,.1,, , , ,. .da 1. ,,., 3, L... .,., .,.-U, . . ,QQ ,... , :ji ,gan grin-.,-,,--' : ,WZ1.-Sgr'-i'.'-ga,-:1Q:5fQi-A-T,-.,-Q:'19-jg f.?.'-'fziafl-7' 41.11134-2.1221 f.:...,.- ' .- 4. 1. ,,g?.f3'.:.tEy':- 'l'fJ11.f'f5QI"-W"Wg-A-.' '--1-6:9 2. - E 1' ':-1.f,f1-'- -g5::-:zf.-.- 5!fxsa-:-- -..:.f'-prev.. ,..:r--,.g1f.f2':'t' mf-1 V 1-L. - -. .' . -124s'.-'1gfa.- g - " -"" . -g--.Q-'.'fSrrf.,qpM.., as -..--:1:--".Qf'.fer-w .efwf -'lf-141-9' 'ff-His" ' ' -..-.--fH'?f,ev-f-':'42f -- '.ai,--QE"'- r . - .5-cf:-1 :fs X, Q--ze.-f. YET fltqif-If n1R?hfJ-I'-2.f- . ' - 1 'f--. ..e11s:-i-2-fitwfz-.-. - ' . .1- ' -:..,Q's- ' ... - 6:--'zf-3,-N : f:.yyf:1-- fmr-p'-f!.s'- - -,,.-21-'pf ff- . - -iz' i1s.i...g --1 f ' ff- env --44 -.s-1.-'-'.-:.4::-rep:-.v fn, . ' "-'f1':i'i51'E6' L- A ' -' 'ea QQ . ..x, XIX . ..,. , . . n. 4 ., .ft fgla.. . .. X, R .... .n .- -. . -- - - ..g-irq,-.. ,- ' l I : 'ilitlili 'Q 5l2"z'tlia-z'QQi"'-HBV" ."-fiifilt-Eff-135 4' - Xffif-" .' ' - Gi'i:ii'i'i" ii "5--Qlflfrwrt .- 2:-ff..-xv ..1.1-tier:-1" .-I.'::2se'.1:iff-f"21 ai' fr mb? "ff-:Tiff , - .1. ri-1' .e - -ff-QQ.. - ., 'fra -.:x- '-wr. -.11f1.' .1 ,z EH- f-.33 ,- ,.--X -13' 1.- .gg-g-f,-:H . .h .---'C :hwy .-: ..s-- .- -:- -- ". , 1, .1f'f':.f.,,'i5-Y . - - .blip - -. :: 3,5-, -+P, . .f,. . -. . . r.,g:,"L--sf-2.5. -4. :-- -l-.. 5-1 .' .fx-L: 4 YY v -will" : sry-7-'rw' - " - '. fgi: 2-ff .-Q . 1 - ,r--4 .-rw.-N A 5 2 u 'PWS -' 1114- .- ,C ' fra- '. - .-v -gr. gI'- 2.5! .-FY" ,,vf,'5.J" . gJ:1'Y' 'H-1Qs"" .ff-252 .",f""-fi" kia" 1- " ' I'T-"ff:-""f'-.2-ff?-13" 'Hi' - '. 1'-flt' -'V -' 'l"f?. '51 rf I-' " 79L75:"?' . ' '- ' ' ' :'-3" ' -."l' 5- 1 l " '-.eieiy .lffiff A ""'kfLmf'I"' I Vps' li ' 't U iiflid ff?"-f ' l5.v1-'filly 1- - - . .- - - .. . .. . Q ,..-... .- . , . . t fx I,...a..-.. . -- ,, . .,.-..--, 5-fiff-P-g1m',2az'22r5'-AI..-'SQ'-53. 5:3-.:-3..a1'+'3g-f.1,I my .rg , , I ' -- , . ,af - . - N ' ra. .- . -are-2f.J1-s emi 20.5251 ?vf.f:-11-:'::.-1:25. .:.w2+- , .-. ,- . .I - . 'Zh' - .--" L.-n2fS3FP1'f:I g.1"' " ' .' ,-DFI: ,-,I"-J-,Iii If' Zia?-IGI'-.I'j5i iii-S,7ifIE?.ii'd.R'f6"2-E- :":':1'-'ll-F ' , ,,5.-- I ' 1 -'- . gil.----' I..f.'yx'6 If ' . . --Q'1'hUqRw2'6 ffm-RQFWJII a - V.-.QF .'2ig43fsg.--J'ffigQ2.'4i? ' -' ' .. Qgnftqf-?!i1'ffIif' ,gi--1.'fl1f,, gg: 3r113t."t"'1'- f-Y:---+-".--- ',-4-'C'-ygtfw.-g.,, --"' ' ' . F3171-q"f'?x if 1 '.:..!.2.Jlfw'f" . F53-" '3iI6?3t .asslf"'.Q2'1? fZ-tim?-.:fI'. - ' 1- i' ,f-91 ' I - 1. gf., -.Ig - --gg is g. 1-4'ASQ-QZI-Q-Qf.1Ii1ifggiata.I . I,z-.z?QfI.2:.1.g.e,.,II. - gl -1.,,,I-.. If .f ,-j'.5:ZI'.?' ' . f '. -J 4 "."f': 5053"2:'.'j-.-..-1-,.g.1:3i-if fs" " f?.3T5"'.'--f:'E,1T29, ,V J : 13'-55'-tI',,, V' - 'g 54' If" "ei "5-417.5 :ii -33i.f'.z1Q'., "'1i":i-'2""KZz '- E-fin" -' " 'I"- ."1II--"--i'f'I4.'.L.' .il .I Iii? ' 'i'.f:.--1'-T' . .' 555-2-.'. f Q11--e" ...-mafia - .--1, g-1N1'-A:-i-ff,If'?445?Ti2'- ge-gi1?5l?:2af-I:-:lk :,I,'PJI ,rg -1.15-" g 411- . st .gm -sm '- ga 1 I':?.-,-wg. V. -.-,:g5,:1.9 ' - 4 , -:I I2 '-'313'--. I . 1 -.4 ::.:.ff.-3115. -1-iaffv' T L-srl' -- 3.11 - - -f,-sssW'. -. - 5 . 4k:.I.,31I .1 -I-Ig' I , . 5 4Q"B,zw,g-an I -- ,.: ,.. 'Pdf 2, v---u::i:': gf. -'LI xgq-I2p7Efp,p'I..-- 41-Y If-1 A,4?y .:,::-. I-4-I - -fiqzn. V, I ,11-I l?I.1,.:.,5",-kj---f,.ff, - . . - L ,Gy - ' -.414--M. 1 .-.1 : -I--' 1,8 . 'I 32?--?ffgiT.I 1-1-1-.'fffs-ns. Pf!5?Sr'-Safe? 5' -' .'..-.aaa-'vzuftien 'Hifi-1225.421fffi.-.Ist -f'-1rA,f6d?-lif t FEP?-1-'fiif-"' 'ltQ?5'f'f::m 'i'A""?i':if-ss-:fa-s'46'5 'A - elf' -I 'I' -' 'J-15-3522:-V "s-:L?:-iii"g1a1.::.- 11:1-Qfirlfliin. Avi? .. - 4.4253 -5E12i'f: :TTI-ff? . 1:21-'flfi1'-f:gL::2.9f.-Eli'-f' 1.1 Ff'E::'rs'?11?'-5,4-.v. "ks" ' 11 4' "'g"'xii'N" xiii- 393 :MIW-:I?5iI?5'l"""-':'J'I'qI1"3f ...s -. .f?!1 9'2 if 'i?-I 'ifkifitlifg-QSF"' I liiriifg ff. j.L'Zi1 iifi 351-" .1-2' - .IsjS1. 35 f' fi . L " " ' JgIw:g,I I , fa-f-',g:JtQl" -' 4 ' a wx aai'.9:i:1gg:.3:5."5'f:aa 4' - E.:Q-is-r, A P3 ,'Z'f7'-'57-125' "f--,121 ' ' 1-1" ' " 'Lv'-. . '. 3519- 'Y11 '... 'J -K -mrs: ----1-.rm '- ' :-- me-:. --... - -. si :i1Wi,Tf.T" 'Zi' ':' "'S' I1'h'-E."-I-, ' N. -. -. 35155-f.gI: ggi BEEF .EY.3:..1lS:: .IILQ It :-- 2 .1x':. '3gg'.-131 Staff- -. -Ii. UNIVERSITY NIGHT I, . I. 11" EE H - I -li-43 I '.i'.4"f-"-'fl " I A.---'nag sf.-.ggi 'vim' . - ., .... .-,. . II, I I I I I I I, A ' A 1-1:,'?jfI PERSONALLY speaking, I thought University Night was pretty neers' stunt was probably the best of them all. The boys snnply .-f.e.y'ap.I X ,. X. .- ,N-1. -I I , -A Ee- sr!! if - w . Eiiiifdis- ' '- f ff.1'5E:.Ex EH--.1-S24 -up :.:7:A 2: x, -27, --121 saint' .-- faq.-53 - g.- .I.,.-5+-.f I .I 1. good this year, so I have n't any kick to make except for one thing, and that is, I had to stand up during the entire perform- ance because I got there too late to get a seat. They said they would not open the doors until 7:30, but they must have changed their minds because I got there at 6 130 to make sure that I would gave an insight into the lives of some of their Profs. away back in the '90s when they were civil engineers fsurveyorsj instead of professors. Rex Davies took the part of the head engineer, a1Id he sure did it to perfection. I never thought Rex was so skinny before until I saw him in that 'lnorfolkw coat with the .:Z'.' ' -: - F. 'ibut ,. ...ff 119 F -. . .' 2 ' - . 1 'I .-II-"l'1, ,-I. ' -. fa? -wires.. - - z'!'.aqf54I5' Li-T5-13 lg- , I Ax 'I 'V' X ' Igpfxsy get a seat, and the doors were opened then. f short sleeves. You know the coat really belonged to Kitty Mock- . ,-I -I . ..,,. ..:.Qf .-5-I-313-.1 , - . . . . . . , -si-Q-5: -- 1:3 1 If 5533? At about 9:00 the show started with a touching rendition by ett, and Rex borrowed it for that occasion. 5 I9 'ral the University f'mandolin" club. I liked that pretty well, but I As for the alleged "frat,' stunt, I guess we'd better refrain 3I,S'gfg-I-:?'i'.eg3I-'fJ-ji ikglfgf sure had to laugh when the Glee Club pulled off their stunt. from saying anything about that now. Anybody will tell you s.-53525, ft,--,:j..5., . "5 . wi ' 'q ' .1 :-1 In You know a glee club alwa s wears dress suits or at least the what the thought of that better than I can here because they ' .1 ' - - -. L- iff - C- y ' y C I - ' I -- . 1. " men in it do, and it was easy to tell that some of those sonfrsters are at liberty to express themselves more freely. Thanking you 3,3 ,'ljI g1'.j'Q"I gy if I l b I I Kg Ik-.,.!2I.I,, q. I. -Liigi 'PEM .1 ,SI never saw a dress suit before because some of them were so kim-lly fOf YOU1' 21ttS1iU011. 1. 5ii..2i4:i'i"v:?f? awfully tussedg I think that was the reason they almost broke "if H 'gf -5.713-: I I .-In-.gi-I...-.:.N.:L t I. Ev X . -I .2 ffgz. I-ft-Sw down a couple of times, but I would n't say for sure not being a 3.2 if ' 1. 5- .f ,J:a?.g-3 . ' 5:35.-Q. zsq- . . -::I.- ' f'.'Z-':!"Z ' detedlve. 1 . "-2-rg,-1. 2251, -" .- "' -T . :.L,-. ' I-FMA '- -I-Ig--.II .4 The Ags had a good stunt toog they put on a farmer s con- I+ -I3 . - .iiizff J' Ig-I -III.--1511 . '. -- 5 . . . . . - if - E' 4' X -'4-fs ffm 'f " -Qg'gII-.X vention with all the variations, even down to the 'village fiddler." i ' EQ: mr. .,:,,.Ix Iwxir 4 I I 1 1 A A ...va I f .I 1 1:.s II:-..:I'. : ,gi I liked the Union SocIety,s little rendition about as well as any- I 1, - 1I.I.j.fIg5. I- - - " '1 +E."' - I - 1. I-if 5 ' 5355:-:'.'f1'-.'-.'.-2-1 :"'E-I IZ:-5.3. thing that was pulled offg Dave Rogers was the 'main squeeze" ' QQQKII, , I . ' I L- L- f 2 - :vw .-,A tu'-'--. ,If-.175 .555 gg. because he was the Chancellor, and he was good III the part, be- X, , -- '1fqI:i- I ff -nfs.-I - - . . . . . J. -. fb. 1' egflf, :ref lleve me. It is nt everybody 111 this old school 'that could play I 1 ' I 1.-I, ,',a'-111: 'J ,- , - - ' . , '. . 5 iff- 1. .f the part like Dave did. .41 III-:I bi ,f?a.' if I?-1 ,'.- - 'III IIE.-'J Y. ' I, I -vw. .yea -Is , ,L.c-.IV 1 Q1 ,1,- You understand I am kind of giving you a Ifgllgll Idea of what If , ' l I X It X F1155 5 -. ' 1J:3,.r:j " ig? . . . I if Q2 : -- I'.' ' ' was doing that night that Interested the people the most. There f - D- ow' EEL-:I .-2135 gf... 5 were lots of stunts that I can't say anything about because of the TH E ENGINEER5 131'-I .. 71- -.15 ,g . ' , -11-.xg .jf-.1fI'. . I . T ,. f.j.'I.i,ef.I5 My lack of space, but I can say, every stunt was good. IfThe engx- 1 'I I' '.':i2' .-Will'-i ' I ir. iX5i+.i 'H '- '-.1 ' ' :.f ,115 .Zi '-Tiffiw f:'Z.' .' ' -1XL13'It. 'ff- f?"'N5iz5'1-llif N' fbi I. ,QQ elf' K I . Xgtx '-nxfa . -1.3,-5 . x-1g:.:4,gfg- 'NI I- . 3-3::Ef'1x.-,.-.16a"i,I..-.sr tem .gh II ..I..... ,, .. ,..-7 ,Mak f---..,,,.....-1-ve gp.. I ,,, ..,,,W,-...IK .1 -. Ia -, . Sri-K ..:-- .E--'-ffrziigggpe' .ks-'5,.,..,, '.'xfQ,Y GY gfwgvv-" ..I'w1-14, ,Q-z1a..:s,I,v--' 'A ' Jfargatifev-fJ4v1e:s,:i:.sY:f.'?:.frfy wv-,:.':-- . .M --I-1--..- I I '--.-'--"?:-4'-7'g".'- -- , I. , -"- ' 5-2--' -cc'-1".1. .:"'r,,. ft".-f' steak- psf' -gwf.-v ..1::-::,w2:-.-' ' hzwgfft. ., if .., - HA: N ".u-3'.,f:sj':--, f:23r:9'5k. ii- If 1Q":eff.'--'g"g' -"- - -. , :. ' I f -2 .- - - .f.-ft-52-- ft- " ., . "1-ins--:fb 1-:az-5.1 4-'-3-If ff- i 'A - - -- f , ..:-:f'5.'f- '-:-Iv--A '1:'f'IN-W.G-.,-- Jlxgiigai' .'gz1'eb.'I-'. 11---'i 'tvs ,.S- :r:I:.':-'-. ' Wziqfr' . ' N IM.: . .1 -- . -Fr: -'ts IIC, I I s .Fw .4 -- ' --. -2 '9if'V..,,p,,., 'If' .. T9I'Ii"'li7.'-Q-EJ-"f.-f-1Ei'!st'---:?i93f- ----ffl' -.1 -':'.'-L-Iii" i1f'iEfi'131:SV'-1-EEZL1'Wi'-'5'i-.eili-'I' '. Ar- if f - V-1 .xiii-5 I-fmt Q, .' Wiffilli-' 'Sis' '9's"'S',gi:t .:z!'f12l7-L. 47 ' ' ---T:l's'1 -.?15J's'tf?i'vif' . 'L 'fiifiiiiff fe' i'f 412'5liifig'1'I."' ' :g.ygz:F"',9IfI'f?P?.:fl', '-15' - .55 'II ' ' 5575 Q-: - ' QQ 'V :3i',1-ff!f5.2ii.2'g.'I'-1 "., . , " " f.Q','f.-IQ' at ' II I.. --" , ,- Z.. fi":i:"f'2. L5 ' 5 'I.1Zlsje?.-'.Ig:23.5ff-Ziff-,"'' I. 'L f, ' ,af-5 L! l'?'.'bf.f'7,j I' -I 'I-ffiil , . 21 If . ' is I -, it ' T 1 ' - s , "-if 3, -- N , B+ 55-.g. 'MI ' " ' 'iff i . " . .. r . , .v . s R . I . . I 1. . . 4 . If --Z -Hr 1' f-'lf lily' 'FPL' --rfffyi'-me .-sf:'-- A,-4'. .:. . .' : -.'f.-:.1-'-1-..1--.cs-tw my ' ' -' M1 -:I "eg .ht -:- ---. ,' fry' ' tum . .11 1 ,I ':.QrN?E.l5L2a.I.. ' -I-I-.Iz1:',,g..I1 -JA5i:-.- .. . 1-I I :,:..:I3: Z ,EI-I .. Elgygha Z eifzzxf,-.'L'v : 5 :III 1 I .1 A , 55311 'J' ill - .A '-'I f'i3.' ' 55? :Lf ' . 4353 f. ' " ' - '- ' A -f A-. Q ' -1 "" - - N 1 : - ' - .1f,. . .' 4 I "" "fi - - . ' ,-. -. . -' - f-ft' -- 'L' ff A -1.1 'e"'PIf1-' : ilu . - . ' ' ' - A - 'ff' . 5-,f1'f' ..4-'LQQaig'?5" 'X A 'fit ..T""':- ' 'ff15i'5'f7 f ,.-in:fl'?ii1:5-f.1j',fj"Q1uf -'-'i . ,M . , A""' .- -iff ' Rf., .' .-Z:':?.1fi-2.-' AJ! V "4:TL-1--1921:-..p2i',?"'1,1 '.51f5"f ,W 346- 'rw-.L-:1'.1.-f:iA'. "-var-A.--. a-"' ' ' ' f '34 1. 4 . I.-.--q'N'L.-wiv ,J:...,,---.gf-' .suis'-:aria-fr-'-N.w:zf:,, "'bj't11'-3' 2 21.-we-.'2a-'rf-':3+ K-1f':-1115?-'sw , . .---'-'M-tar: :f'f-.wgifi-, - .3 '--i- 4. 2 -"f"'f' ii' -.-Gi. fins' rf-' 'i7::9-sh1"Sf5"' f"f5gi?sfs3h-9 533 ifiwvf:--f :MP 'f-ff Z V ' '- -'Witte' ' . -:rf-1..r. .. .2 -'M ss' - 1-9 z..yct+' '1:f.L2 .zwr .-Mi. - -Q2-'fif . W- : l 0 ,... 2 if t C 5- ,. 2--1--21-'I N---N. F-.--F: .- ' Q '-'rf '- 1 .A .qs ' - .-52: .- . .- - - Kwai-" '--. 'abr ' -' :www ---- sv ,111--' ,4- ,Ni-1 ,J : 5.4 :...3- 5 sfg.,t.,,. ,pr , 4'2" :1 ,-f-:Q - ff- -me-. An, -., - -,7 "-"Jw,-r. U' Hua -TH 75' - . .,-..:- ,' .. ---.,- w . minima Nl . -. -' 51.3 173 5. tvgfp- ':I'.:::f?-5,,.., "' ffl ,43ym,fQli,bg.:5.f5iwG J 1 .z.:'f 5 4 H I"ii5g"Q,--"1"'u:r'f'5-ifsi f :jig 3' fi-2-figflgkfi lf7f"fj':'j153-1iif'if-243-Lg' A -Q ,,j35iIQ,'.j-f-'Y,',- '. h I ' In 5 ,. , ,- Id? .. 1 ' , l Q K: , '- .. .' N ,f f '. . A. Ciiaq., ,,,'A f A, via H in f .sf-3' 5?Q1?"'A3':.'At' -1".'-23"Z1-T219"Q,-TTU' ,- ' -are-' ':'fVl:'3f'V3": 275. ,. Al l " ' '- :..'i-'-'5',fElQZff5 m5"5l5' ':.5 1 - i" -.-': . 52-T'1'I.3513ff-fif'3i1571'i11E'lQ '-:-35353 'nl ' -:Fx '. -- JE ' I I- ,-'.':,13' I ',' I L ,av . ' we-.5f.g74ht:3' . vV f:.g.,y. " : rg.:-' a xe ,. as :s:1t'.'2" "1 1.2194 Hair- .. 23 Q' was '-L: " '??.f.:..:.573t,?ifr .1-4-.,NQj ' g"'f51tmff-swnaiilffp "" T 1 I K 'Q' '-. fi: -2551, --fffuli :L gs-y1gu,':,g5g7'.g Y 2.-5:1 ':g.5::g-'f'E.',..,,,..A1 n t 1 '-i'Nf3'.?Sj'tHQf : mi: 1:-513 ' :ggi f- 'JL' ""- g .xii -11.5,-j1.,.' '. -21 i ff - gyrus. ' Q21-ff' .. -. V 21 hfff '- - - ' -T' '.e-sf-:J.:-1-.7 ,. -. . 2' gg. GJ 5.1-5:-:5."' ' .ff 52+ ff :',f1f-'.:.2'j.1.1tg" V YQZQ--is '1':Q':3:' - .." ray, f-fqq. . r E-,eig-'I' -2- ,. .-1151? -, . . E1-' 125451: .:5.'.-ff' Z: - H -,....?--rg-.jy,:- 'inf-' L- .-.z:jg::.-1-.. -': . -1---4149, - - ,1..'1.-.1,.s , ,- fll'-i"'f-123 'ar Y-5"f1F?: ' 'rib .gf dsx H.. I"'T I' - .' " ' " ' '1 -f - be ...Sir-. -fl t... 2'-14,13 'j,.c: fs.: .H U yag:B.- ,Z QA i. uv. s. ,-4.1. . - fa.-1 my .Q " ,534 cg-' 1 . -.'- ' 1. 1,5-Z A-fp'- r f gi- .:1,,-:.:n.:- ' A- . 245 ' fr' -.: .A Z' '-,: 3.2.2 13-:5.,:5' ' ' 131-:H . .-5, jx 3: H,-i',f -1. in-.1.:,.' ZF.-,R '+,5"rg 15: ,' 5 '-..:',1-' 5 ' . ' qi. .-S 1.-E '- ' :.g ff: "-51. 5,-r , - A f ' ' rr" f 'W' "rm s rg-.-:Q 1.' -' -, . N 1' ' 5- .1 '. '.:.5 42? '5-91:1--'U t THE LAW BARBECUE ' ' AL,-,-.'.1 'T -. .-223. "alik- .' '- -:-r -412. '- . . . . . . . . I --: rg. H- f' ,.,,g.g3',-' .g':,gl-ljfgg IT was one of those perfect spring days that inspire birds with mg in boats while others X Z xi :QQQQEKQ elif... " '. -r --1: . . . . .. .. -1- ' ' 5- - Q '3 tx song and men with spring fever. Suddenly there was a sound bathed in the brmy waves of X X g. 5. V' V' of music Cmore clamorous than harmoniousj that echoed even the lake: there were marvelous g , xxx '32 unto the most secret recesses of the Campus. Immediately order feats in baseball. The married gf, V- :gf ,FFQ-' was changed to pandemonium. Professors strove to hold the men ran a race. Professor Q, .L5415 H ILHEER! 'Es-27' ' .1'Q5Q.'.j1Qf',-'.xf5i:iQ3 attention of listless classesg wailings and strange mutterings Conant madly was waving his X., CHEER' gag. ' -- 5-2,3-.H -4 - - - - . l Q A Ie-,- . -1 . 3-5, W-. '11 1. :. -:'.,,Jg.' '. -,X " -+1314 nlled the air: curious faces peered out of windows. The chief coat as Iohn Muuday ciossed ing., f. ,., - --..- I . I . . . . . . - N . -.5 ,, I l a-4.3 Q,-, .-Z ,.. rt.. ---,Dx 1553-"' 1. - ' of Oobllns, who has mamtamed his t rannical swa from the old the ta e in the lead. Dean nf.. , .wg l-Z- . . ' ' f a -. 5 y y 3.1 m-L Q . 2 . - . www. 'iigfzfg tower ot U hall for over forty years, sought safety in the attic Hastings gave his sacred beard X. ,Lg 1232-Q.-,tXj, 4, H, fldhr ,' - - - - - ' . , , , 1:7 ' j , '- ..-.:Ax"- ' ' 5,5 ,15gg123f',? below. Then a brief silence, after which the music again broke an unkind twist. PlOfSS501 ,Q 5511154 "J .vu . .- :g3:,.-.it-.g-,,,,.,.f--.. ' -"ff - f ' 1 f ll d l - ll ' ' I ' l d f ' ' d 'f l""L?: U Y11Ifl"1'1'4""?? '1:""4" Athi- I, ,.:F,,,. oiti, 0 owe Jy a iandom of ye s that proclaimed to the Um- Rob Jms sioute oi Joy, an , 1-Fygxp-.v..' ,w ., ,e',,,7.g-af'm?4,3.-4 ff-mfs, ...N '.:.,., :Fl :, . , H. . . D . . . . l --- ' In K -v, , 1' ' D. -in ' ..' .--,gg veisity a legal holiday Qlegal in every sensej, the annual barbecue forgetful of his prejudice. threw ,ff . ll' '.f- : r - ' 'QL-wi---5.-.N "Ig:-4 - . I 'Q rl.. -.'.,5:. ' F -1, X I -L? . 1 .Q Jr-.4 - j.-X -. 3 of the Law College. i his arms about the neck of a +- gJ7"4,.7'.:5 , 5.52. sg gf,-5 '-:,,T3- fif But soon all was CIL1I6'EQ nothing remained of the disturbance iustice of the Nebraska supreme -fl f .- ..-f' 15551. --.1--4.-L 3- .aj Q 5 I- i - I ' ' - I ,. 5. 1--5.33. : . ' .'- KX except the resentment it had caused. At Capital Beach the fatted court. Effeminate Clark john- . ' ,',- l A - . . ' - A - 3: .- . -, -s-I. - ' ,,gg3'5y,.g. calf of thiee summeis had been slam and roasted-a wonderful son actually forgot to think about the lad1es,for a small fraction if Q. 7 banquet it was, and great was the eatmg thereof. In less than of a second Cthe first time m ten yearsl. Even Sam Buck began is 'gif . ,J R , . . . , . . . . . R -D N-A-. 1.1! an hour Dr. Maxey rivaled President Taft in circumference. to show signs of activity-and who will doubt that great miracles -5,1-4-531351. 1 Nigfggfi' Dignity was forgotten: and embryo attorneys, professors, famous had been wrought that day? fl? lawyers, and judges mingled together as one great family. There X1Vhen the last slantmg' rays of the setting sun glanced across '.f.'. xl if ,.,-'gj:3,f3 were speeches. songs. Jokes. and hand-shakes, without nu1nber. the lake the homeward journey was begun-so tired, but after x ' : 4.1 gi' Then came the great athletic carnival. Some were contest- all how grand! 1 - .' f.':. -4:--'J M1 , f.. -,-- .Q .. '-.'.'- " "1 5:39 'IEf5fi!'!'w::.f.-A - . ---' "'T""fYw:LY1'!w " s':?'T7i5 v- Q ..L1. . --"W "S '4'vf.r-1-v:,z-'t4t!fis:. I-ff vw- e.:-- . . . ..----Q... .,... ,.. 3 .--'.4fZ':!':?f'Q'Nl4?fg::'.. '12 .5 'tx ,. ., , 14 'g --:- -' s-gi. -:v -1 , -1'-2-F-',. .-',':t:1':.'--'2j"'-' . --.'f:?'.1" , 21'-.' ..:-4' ' , .' - - ' r' . ',- 'Lg - gr -Z---ig 17 7:5 7' -F1.1- f-Q. '-l',-'.' ' '-'-1-vis . A .' ' 1. ' 2 Y ' 'f-f" ':1.- -TSP Q-til 'sf5"5'.i.:if" ' .1-.1a.r1fF'I'.'1.'!3:'f:ff f 'sa-1-112255 ,..Sf'.Ptf?f!2i'-'S fmt!-aff' '-1. i H ' hifi?-1 It ' ' 5 ' "5 ' ' "4 '1i""'p5f'TtTrqe1rff-- '- '25 V " - "g5fg51-l'25f-r- , SHR!-'f", r.,:f-ge+2v.,-':.:'3,,4 .n 3 f." 1.- l6f'iS5:'.fbS-'.i'ff:Z1" A gs.. f'f4" . . -I .xgh-: im" c Il- 5,1 ,' 1,g.-.gi-3 'Q:grC2W:: ,1g?ap."e,: . . ' ' 'f---'Q'-:ff ..E3!ff-i:ZiQiy9f?!'--5. , Z . -.5 ' ' ' '. . -W., ,M " 1 S K I Qi" ' 5'-12 -:E X Q .- ' 4df:y5-fkttajlqgir +.:,?E"5fr',Z.g'f--525' 25:3-'A Slew 'vigil I Jef -.5-.1'i:fiJ ' 1.115335 - U . , 'QEEVV 'vG'vf1:.3.:'1." L A-3 ,'452EE1y3sx A.:'.2,f j, - J .- z. Q- - .- ..-,.f.:f t --2-3 za. sf f:P ,"1.. -1 .raw - . 1 '.-', '- '--, .' -:--7:-.,-. N ,B , . - ., .' - ' -. - . - ------, '- '- Qu- s . .. ' . .- .-. ,. .' 7? ll' NM L-iz-i:'fiv'ff' . .1-115'-1f'.:f' .-?1':1f-'p'f5- df' ' ' 64 .9124-ff'T'W ' ill'--4' ft - . wp - . ' "s tkv - gi' - za.. 491. '1 1 E'-:h ' ':'--1:ei..+.S- .1. 1" iiifzlr -' :I:"Qgi":!"'5.F .3H:CU2:1'f 'X ...rirgf-Zxitf-1 .'7'f-PTT? .,'-1fI'.Q,f-:V . :'-I Qi' , - " FIQSES3 ' ' I ' ' . ' 'Sigh 'T-553. ewklvanf '-'Z'-I -' .':"-':.I '5 . 12'-:'.-.E..QfQ.g Hy. 525 15?-"r-4'iPf'if1:" ' P 135' :1fF3f1':ffT?fi:' -3 'Iii' " A A- Y A "5 ' ' 535933 ' "I: f- ' ' 'QQ-'fir if 1 .w ,v-..f,. ' ' ' L , .' ,'..'..'.. ,.1. a--Q I .7 .-.' A' . .. ,. 'H fiirffia, ' ' : i.:'-':51f- S1-.' "'1"'C -. ' - 7-'-'iz' - Y""'fi --Ja -" :'-'-3 -f,.,f'-:ST .-,A -C-,1-.-v, x:...2-af -'egg in mf". :ik "3 PQ7' . .. .,,. ga fl" . .--' 'L ' ..f.i .55 4-1:11 253:72 I 1- 7 ,-19? 'N -4 JJ.. lpn' . ig ni. , "Wi - .gf"fP'-:E."' fx , .--1N.-:"i,-"- :7 -' . ,N 1 . - ..,... . Q. 'L "5-I6-. .. . --- rf '- - .g,.:..- - . .-,. us- ...fs n - 'QQ , . M X 5 1 "' -1' . - . pts.:-x.,z ' fa' A - r lu fx -6"3-- -.ie 15. If?" - .-211.-.ea -:in lag ,mf 'Lt iff' 2 izfiffi - " A TRAGEDY .. . . 575-'f.fi-I-"' How could race be more exciting! The runners scarcely seem f,g-jjgjfig-giafgeg' on ' 5 to touch the cincler path at all. Neck and neck they Cro. Each 6 is trying to win. Now the line is crossed. The judges are un- certain who was hrst. Did human eye ever behold athletes so daring, strong, and brave? There is no man so hard whose very soul would not be melted into admiration. Now they are off, on the quarter-mile. The renowned Atalante, Guy Reed, and Art May, could not have followed a pace like that. "See that ham- mer go V' The efforts of "Sidl' Collins seem like child's play in comparison. And the shot-that smashes the worldls record. .., q2.g"q?' -. li ' ' '15 n""." "' ,IQQJ1 ' 255544 '3,. ' - '.:x"l- L' Sffixi 'F--:J ifi 5 fivfix - '. ij..-, G.,-' qfgiggfqg That high jump mark will not be cleared again for many a day. f' iii Egg ' ' 'ffu' '.' '.'-il'-"-1 - ' 1-I' -'.' If .- :li ' ' 5 s Q.:-pf They pass the hurdles as though without an effort. Surely these ' i- ' must be the children of gods and goddesses. Never before was 5?s".1jQ .flat arf ,,?i5'.f Q,-f". .O . U -. 9 .,---2-': '. a da so res lendent with heroic deeds of strength grace, and -:"."e.f1f?,. irgZ1f.f-"- -- ' -.-- ...:1-- 1'--1 y D l D K , rang- :-. . iff .'f-'IT-5' speed. 2' .Z 'iff -:Lu -: f ' . - . . . -Q f ,-.r,.-A.-:gy gg'-: . '5' In a moment the Marathon will begin. Dr. Clapp is making N gpg.. f--jg Lift- 15: ,-ZE?:uf"fl read' to give the starting signal. But horrors! A gruesome 1 'F:":R.'-ir,"-gj 3 . 1g".- ..' .fav 4 y U 6 U ' - .. .. .- 1595 -Hg ,Q 761' L, tragedy mars the scene. A policeman has dragged the youth 'Q gfffggbi- 1331 z' ' .'.' ,,:. 1 - - ' -:- :.. -.Mi I . ff..-3 away from the knot hole in the fence-for a girls, track meet is ka-,V-.g.':Fb.1s.'t -X .15 "1:5-.3:,':' not held for the sake of pleasure. 3.23 .-2 nf-1 fi'-1" -'Gaze icff -Y- .. n. ,e'::C:'i'.,'-1 ' ,X Sh. ii. 'if '. "-2f::1' ' f -igihu. - 'inierys ' '-rip.: fs 3-,gifg PETE DAY Q ,g53r..5k.-g-- - . . 922525 ' lf-.'f.'5f-1-.' '?a:-:ev -. . FOR many years it has been the custom ot the University to '32'f'2' extend to the High Schools of the State an invitation to visit 5"f'v,A-",?Q':.E1j. "'i1ff.i-3 lg.. H..-1.1 ,jf - .. . l 7 - 1 1 -1. I,-Q. - -. ,15-311 95-.ffff-f the Campus. and become more familiar w1th Nebraska Univei- QT, J, ,-:L Y.. i . ' f'1,1- . ' . . . - , s' '-'.- '.' ' !,fE:xl slty. Accordingly a day in May has been set aside for an annual I -.j..,...t7g-,, h'11'.f. 'K ': -r-+' .3 'A f - - - ' :1 '- '-.', , Fete Day. An immense track and held meet, in which the State 13- T ll- High and Prep schools compete for honors, is held on Nebraska '53 5 ,jiflyt iff? t, field. During their stay in Lincoln, hundredshof the youthful g 'jf " 5: ' visitors are cared for at the various fraternity and sorority Lkfcxzkgrggggt '. :Ma 3 houses, and by friends from the "home town" who have pre- .- 55 ceded them to college. University class rooms are thrown open 1? '. 'X 4? jfj.-5,5 for their inspection. Large numbers ot informal parties and WL.. - . :I social affairs are given in their behalf. '. -22,11 ...gh .-f.sf--t:"-1gv- " 5-tt 'Y :.f'-'3"?. 11- Z'f'.f-2' 551' . f.. ,.f ,.s.. . .., 11,-:fzwnm F '. J' .reigns-g-5:-,:.,..,,,,, - ----H---e, 4Qf,,,- - . . --:TES ,..-N. :nz . --'W "S, awvfaaaeadfl-xf:P.Gf.-r-:,s-5 'cv' 1: 4- - - .-f::1'.i'g-g'----- , 15.-nl' 'Z'5"'3?f'- 6 '-'1'f"L' ' X t - 1"-.:.i:':iw " ifrsfcfigsi :.. -. 5' ,,-g.3'g2.:1"F----fariii'13-745:-21-iff'..:- :.?.3f1:iz:b7 11 113555-5-:if Ptf,.-.,- ' -' ' s vit., -. ft. . 5'2'-155' r1-.,.- - " ' "':"'-25110 '-SL"1Jf'.'74f"iZf-ew , - 'Ei t,,.,, . .i .,,.-H. 5... ...r -1,1-w,,.,:.x-L -,:.. . 1115,-.1-nf'.'...--ilu...-.A.-,..--.,u.y:.',,,,. W., 'que R.-,.,. Ugg., . , . qui, . , , , ,24g..f,fr,,.., ...,d N, sh, .,, 5 . . . .1,.' ., .,L ,1,1.-,4-f67g:.,.u. . 5 ' -. '1ff-fEi'45t"-52iE5f12-- -5311" if i iff' L.-Q,-5:55431-J' - ' ' 222.10 2: A 3 -"l?f41'2 ?'1?1:.f7-??i1:47:'JI'i1-,- "f-. - "Ve "i'i?f'-Ii?" " 5 ' "E 2-54-f-Hz: .. F.:-ie'-Sf"ls: if -:firm--1: -:.i:1:1-- ' -.-111-ff' -N '. .. -4-.9 seeks- - x . . 'ww ... ' W- ' . - ,-2211159-sian. ,-r7'1,.,J' W' fri.: ei -,af-fz - '1:Z:2YP:,'- . V Mfr,-fs 55512-ff"-" ."'-.52 ".Q4gzv,s. 'Q' '14-all-, xt ek., I. 1:15.2?g,fclqftgf-,,jEgr,f:i!3:f,',.51 -:cgi ,.-.-.-- ..1, - 3:-, li N ti 4 -V h -,qi is . un--N . .321 ' 5.2: .LI ' f 1 -. - lf'-s: A' . - nt.: ,L-..:P'. ..-Q.l.--'-..f-e.-.r.,-:--.-.-- ,Q :Het-H ..s-.,,. - - . '-, f..i- .... .- . -4. v..-N .1 .g,. ---4-. - 2.-1 ,-fn. , . . , .tg .A . J 1 -. ffm., lj, '- IZ'-I 3.5. 7- ft Vx -JY, .j..1' ,L-F' ,fl -I::" ' 'Q' - "- I ,,51' ,J . . '. .I 01.15-, E,C5'r7' ' 'ggi-'iii' S'-lP"'S:,3,'-. J - . ,gif I - ,rg '.'i :p " -g. -kg. l1.- ' ', .' 1 I - -, 1- f' " ffl- -' f-'Mr'f"' . '-.-.4--' vt--"' -"'f"'n4?"' ' ' ' ': 'twin' ff .- 'ar-ia ---ff. Q rw." -' ' -- '- :'-.-- 'T-.: nl- . - '.-' ' -.,-2 'A .710 ,I V - -i..'1U:ig,fl,:. ,.-qu l- e-5-2 --'--:gg -fn:...'. .'g' .R limi.. '- J : i. - Q- '--A-v.,,. . .1 'A ' . T . -. , ' ..y1rf"?H:..fi11sQ5lkf5f..., r .. . . , ff: --- - ,g.--lfgivzz :"'L-I-1',,"Kv?.f'5'3Ef'1' 55?-'4"X 53725.25 .11 1,1-fy '- - ': '- Q -447 -. . L' ,,...-'-1-by' - ., " 1--.,, ',"S'1'!C-1 'fans +.3a'? 333, "3,lm3'i:e ""Jf. '-.'I5i'fE+1?,iif .' 2-4411 --1'-'sf 3 . A ,Ju . '- ,' 1 1 fr ' ' . .re -. 1?f.31?9.J? .eff . ' ' . "fir" . . --uf - 1:-. .-rf 1121-.af .sv-. 92122: A-' -'+"r1 'Afs11-1:-Sf -:sf-:'. ...- r1-+1--f-1".-.fi1-- - - 'vw . 1 . , ,--.--F' .,,1'1-we '."'.2w,J - '--pi" ,:2f,Ef'2?1: i gf .,.."+,-3 fm, 5 1.-9:-fa-.'4-'.-:Mil-,'-31':f:5"12,s--- -12: , . A11-rfv2'f,'-..1 42:73-. '-'-5311 , .. ., .:- ,. QA? . .. .. .- rn . - -fs . -J. , .- .1 .., X.. e ...W 1 1 1 N . , .ns . eq. . , :-M.. . . . , '-22:12 '. f:f-.- . .'.-.-vr-1' 11 ' :5':w- -'1 Q sms.:-.-1:1-.9 ' 1- fa: Rf- was - --4-5 " 4 LA., I ,I - A ,M Lg ,- -'fllzi , - -5,, w -.mpg A 1:11. , - .. l., ,finny as . .I '-3:22 .. 1 c .., In .-,uw N, A ,Ng -.. -- 4 . -. - .. . Nz... - :.,. -.A .3 - .1 ' ."!4g--X' 1 - 1 x-:g54Pf"- I 05.21. 4' 5 gy,5,,"i'fI?f.,1:-L",-.'5Efif ,422-Lg,:,f."',',v' I F 'fe?:1.1u....f?g:fr .' 35" 5- .-."?2' ,..-:Vx -me-5 -n.f.'j.- -1.-5, . ff 1'-SJff,g:,.-.g U1 uqaugf-q Tb 4:3 ,:::y'. l ,,.3'f4,EL A 1, " 4"-...f 5--'I' ,gg Y' 31.1313 . .'l.g.'f.fr'f'-' of f 7M"7'Q,'.kd 1 f'j""4Qf5:. f.j.i' .g...,gf-3? 1 ',.-3:1-Sf'-.?', .- 'A 3 'A -,..,.-QQ. -.1',--f3?Ylf3"f-f"?f:.-gs75.g-. g,,1:,w,f:.1pg4..,g.gi A , .zlj-,-iffifiig ggi' x?!'1gi'f - -.'guvf..,'5: '- -- - -1"f:-1114,251-ff:-arf-5-Q55,315-riff ,5.,z31,,.-fry' .: .1:'.f- - ' S,-ggrgv' ' 1? +H'w".'ji1 V''5-QgwpiQQ.-514L,4i5E'2f? 159.131 3352 fn- .j.3:j.5gyq.5: F, eg- 'ig,f41,:.s.0?g'???Q5f " 3:6 .Qf..'.2'iZj1f' ' ' Q2-am '- ff rr... '1 -f.'i?f1'55f. I-I-53:23:27 ' gjj'7:,62Sef '..-' 'z 11::7'x'w"'Y-dis: -:.::- 11292559 2 ff'-fx ' 'E1:1.111'Z,' if? 1914" "H: if?" '-21 -. ue' "f5vrnf:.- ' i ' 1-15 ' 'T'H2'i2:' 1 I 1 1.V.5i,3jv-flex?-,E5,. b U :Efg5i55',:.:3f, V ,Q -..5gg::3i:E5gg,.-1235.7g,h:.?3,,fgfA9.-' fgiiqige., '- L.gg555.53,g:51 -41144,-5541:55-..S5Tw-g3.5,g : --L W: ' 'Zf313TTf'- 'FIW' 'fi1"- .5-T.:'f-1.-'ii' N .'??:.Z - : V-el-2'-f.fL5L?.-'-13'.. 5-?31f"1'ff?5'f , "ET ' '- :3E1i?"fg , Q.: -f T'?'f'-55 , , .-j..QgS'.?z:g 51 531- A. ' P. ...Ky I, A jf? - .szswxqqh h y E., 1471- .1 . 1 . 1 11 ,L-, 1.1.,:..n..i2, .M 1:.,A,.x-. :ml-,tgteli .,l"y,m,. ."-gf1:'v..-.t":-:Q-f' 1-:., Q- " Rzwfvwu-SQ5lf69" '--' "E-' -1223 f.,4,f:, - -"-.'giTsf,-'-Q-'411f.l-255 "I ifz.-1.-" 4.,. .'-f ? Mi- 2:":":f'33'9:+: ' :fn rf-2-1. -115 12.5.-Us-.Y -. 1-1. H '-L 4 13.155,--..' . .. ,, ., .. " -F15 1-. 3,-jf-f'.:f ,-': .- 'I ,.. -r.,. . .PH :I-L,:y.,:..,---- ijt?-...,7...L I 41 -ii'-lfzgaii--f-ij'-fx " , .gp-9. ' 3-i. T-. 1 1 ffi- T " N 1 'J " 435 -1 T9 2' 4'-27592 -' f,Z'."-.-13. 3125? "2- gfwiggf 1,,:L.f.55..j..?5 Fri' Fwy- gs jf'-QV. Wig? j In rf-:fi-er? j .gg ., ..7:.x .5-4 .. 4 J: :.,: -21..!2.f.., , -A, ,gfw , .q-.542 z 'Q n 411211: ' 4 :gaze-1. . L-'S-.QL . ' 223' 57' ifiiflif-'Q " ' ' 1 L1."f7f , 2355 ' ,if , + .-.:- ' 1 xi 5 ' AF .11 'Z H w-Q 'fglfrf --2 3 -. . .Q-Q52 JE' V ,is X 2.3-3 Agia, 1 21. Eige 1. .fi 1b.'.'25EbZa1-m 1. , :Q-515 11.3. ,Q . If G' :Jr 1.22, L- Xmlgfff.-1. , n, x4 " :-i5ff1f'- u. 'T-5f?F:. if. " 5.3. 1 i ' ::':.x '.-1i':-.- . ' . .hf-f9.1r- ' ,,- , .--12 -.'F."!:': N-L-1-nf' 1.3551-3',1'g.'-..-',::" . .51 - ..5gg-.:- , 2 , 'L-1:1 'qi-. .-' J' 'sfg gfiii ' F11- r..f f - . .11 2. 1. . -1-sw. -1 I-E? ' 1 X THE TRAIL - y 3:35231 'fi . 51 in! ' .531 . . . . . . L' . . . . . . . . . Q ff, S "1 THE Trall 1tse1f IS an 111UOV21t101'l H115 year, but 111 reahty IS cus, the V3.I'1OL1S soror1t1es and other co-ed organlzatlons havmg ZR if ,fran gf 2 -5.-!f'fEg:f2" only the CO1'1'ElI'lL12ltlO1'l of an old event, under Z1 new name. The S1d6ShOWS, fortune telhng booths, candy shops, Hower stands, and -i:4gQggfgg, jug'-1 ,-.1:f-f'-1:'.1af' rg -1 - - - ff - U 1 d ,- f d-H k- d Tl - .7:,5eyf-1q- - - '-A A-, 53 Tral or1g1nated under the t1tle of The County Falr. It was a hundred catc1-penny ences 0 1 erent 111 s. 1ere IS a :3...1:,13? .b .N K fn.-7Qg'f',5g A235 hacked Dy the Y. W. C. A. of the Urnverslty, and 1tS purpose shght Z1dI'HlSS1011 fee of ten cents, but 1t costs a great deal more -g -. 1 '- 41 :.- . . . . 4:1 , .i.. - - .'TII3:'Q.ff was to ralse a fund for the beneht of that orga111zat1on. Both to get out agzun. z gk gf-1 l , the County Fan' and Trad ahke cons1st of a sort of 11'ldOOI' CIT- 12-fqiti,gA'rIfg. V :M-..: ,. -gh P- R+ f r r - t':'f.ffZ1 .17 . HEI- 14. 'ov-x 1.f:fz::- rx - -' ' 'N--'fry 1-: ' 'H ' Qwfcfiugi -hw 'ff' 3' .-:'2::ff-'11 ,.--f:v?l5."'ff'-:ii . ,. ::1?g:q,.,fJ' f A 1 - - 'EF-131 41-.:?.':'.1f Wil" 'F'-:il ' f- ' -- -' 1 , I e - ' f .. " ' - . 'ggi A .Q-,iygf,Qi-51232233521 ,.-HZ. -32, Af-'1.-:F '-"'fQ..-.-1u,1'g?fjffE:j45'.'."E'f'.1',,ii!f':'ii4f'f:11'1m:4rsf'W-" - - - :52i,.,' ul 'I -"3233?:'f1 TQ ifyhg.-.t19S,5?:-.J?f.,1 uf. , '32 3 ' - 'I ng' 'i:.ibff.Q.t 4.-lig..i'+' - '15,':lk:.q, ,, ' ' "if A. . rggrxrg: 1.14251-1Elia.-.ji'.'33?:1','-,. 'ky .Q "'-1'-7-7, C 1 ' .1 rs' fri' wffz- e 1: .1 ' V. -fn. ifsir.-.. r'::z.- ' 1. 1 ' ' 1 -- -W . - 'q. ..- U. ,g ,, '-,.r .:'.1i- ry.-, : afqgr-55 ,-gr--'.f:.v ,.s-. .- -:- , . -141 - ' . -- - ' , .,-If S' J 0 '- -',-E--, --v, gif, nj.. ' . J:-.7 N, f ,-.-'-3--14' . . 'FM -' '- E. 3 " 'Q'--fi!! ' ' " 'e 115'-1' f-"' 'iff' .--:iff ' ' Sf'-'ig .'--1:f1c4w'- -55'-'flis..Q'5'r"i.f.wi ' - -'E' va'-11 2 52:3-Sf? Hi' f 1 Gift ff' ' " - . 4 ' .-li if-.2-"-r3v2??f' T it : 1' "' ,fri .' F' L nf" -'L '-1-ff-.. 1.. :fri . .' ' . . -. ' :X ,,.--f--f---- - . " s.,, -.f1rg'.1 .r wg:-Q 51.5 5.-I-::,a',:,' 35.1. '.-,Q .Q - . -"" X' .- P -- - wt - -., . .- ' --zailvftii'-it Whit- ws: 'rt-'LQ-52?-xaesr-A-,.zf-'eff Ha' - 1. .1 -- .. : ,- , .,I.:g,t3-,, -- 1 5 I 1 ', , J...I - - -.35 ' ,-7.:.1:i Q-15 fo a3.I:gII ' T -ag, In 4 '-L Q e :. g:1g.,:, . '55,-.I , -33-I.I:,.5J: .I,, " . -' :.3' 5 gif- I 1-fl, -. . l' f1'?2if--'-.'- .17-13"':-if:7'5Z f5fJ:QB'f?"?"f .1 .:-'52-.ii-Slew f'1f"'.21fsEtT5:- wif?-ffifl' Q ':'itz':'::'-by1'Q:"":m'l "Exif 'lll"5f1w'Wif'-' ' 459- T- - ' Q . - T il cf ' ., - . ' . --e-.2:1f. -..-. .. - . .1:':-.- . '-'--" L :V , gn: -9-. -. . sr: . . 4 r.-.-31. . 1 1 aw, ,. -s-as-P 3:-ga - - - - '. 1 , - 1 - . ,I 7 9- , ,.,S:,- Uditwafql' . -- -- -:. . - - - .ff . qxprfg- F ,vgfgfgan ,.-1 3, Q-, - ..-., .- .. - -...f . --., J . ,. -.,..+:.-:fr ' 'N -" 4 . ' '-1 -, -. -- ,..1.-WR-. Q, - ,q-- , , . .-,:, em fp.,-.1 e'-41 . --H 1 -:. mf -,r ' .1 yfG1'."v,'. - -'L'-53' -: " . 1-, , 1:-1--1--t :fs . . 3--51 1'-s--"'2-:-- - ..5:'-M - 1 a- - V - -:' ' '-'fs - .- :--'mlff----'. .-ss. W- -:' . .,--,,gU- v- - --wrt 1-ex.-1-V -lJ- - .- -. .'. ' A , - aff, -Q ---J X .-Q:--'u : .fx -.1 ,-.:,- '- -. --.-Q'-' - . .. - . .- ,. sn- - 1 - A 1:2-fp., aI.-1.55 ,I, 1, .I - I . -.555 'P :xqQg:.l,4.3-ggi.-:sa-1-: ,fag-,if i13:r,g,.:,-.:p51,g, .ye 1, 1. .,j5,.v,g,tI: l ,Q 5.1 rf. 47.5n?io?fff?-"ff - --,r ' Q., -. meg. ' . 3-:.:,.,. , - '-.- rr: .-1-1:-Q - . gg::.-j,.- , .-.1405-, X , -.per . 2 '.1:r.g1"'N"f...-,.-,-r"',- . ..':f Y' .1455 - 'Z'-'-J.-:5?2i:1r' 1-5 ff. If--if s G-' " sf-'31 ,xiii-124?:' -'Jw , 'iw ' .-Sher.-, -1-.'-'.':f51y" . , - . - '-114' -.1 uf-Q, Tp 2? .- -1-s:1'- -: - , - :E-'I.-:sv -wife?'-"ef-S2"'.f'-'1A. ,-HL f4gb1rLi,27"'-ff-ff ggi? 5155, .-et W 1 . ' . ' .- T".,5i1E' X- ' , 7, L. ,jc 3432:-.ggy 1.3, wg,y,.-35,7 . .- ::.4-1-'-'fs '15:?ff-i5j-t- '-::Li5'Ef-53' ,Qgfzfs W' ,gf:xz':'5g1:4'- h' :::.,a?3sIi. 'Q7?2Q261:f 'rf'LJ-:f--f-:H:2:.-1-5-,.4,Q1'.-5915:3 - . 94. f:-2-' -X '--3- 'X - f-,-gf'-" 5 .': ff- 3-3121-f':'. ' .s wt'-..' -1 r' . - - L.-3.115 'ffra-:z-"-If faiffi, '.-env., ' an ,-'-:-.4-' - ' -' argil. S312-'....,1:1v2,--, , ,- , '---1-245 'Q-.11-'-J'11E'I.f.-T'-A :J .-.115-' -' 1' .1 :fm - :.-13: , - X Sa441"'A-41' 4 ..v- --is 1' ' -1-:1n1:- 0' 2- f:::.'.dYf1- - ' 4.1-avr..-1. Eg 1-'-1'g:.lfszf.lf'?-a ? '-1' wit, .. fa- . . - - aw- .f:.-:r:. --:-ff1f'..f,..-e-- 1-'hah' -. - ' - - ' .. .,.::-,z-if .ME --if wtf '-:ff fs.. :- II 1 ,FI 'lu 1 III .Iv.I5..: . - - I II .f ,, ,215-.g. iq. ,IL f,,-4.3-. ' .1 - I, 1.1192-. -,La 1-'11 :H Q, -ug? -:sy -gf. -LI. ., 51:.r'-.2459 .-:-.:-.vr1,?"' '-s--.L " " ' Q' r - - sk-2:-w .-:L-:2--.ur n W' x55'.:"'l-Z. -J :Tl iff'-I.--.-" Y 5.49 'J:'.-::,-"- .. 1 K ."'-,,Xf'f-iueHE'f-?l5.1- T :Xi 'L-'..'1:-Q f"'g.-we 1 - ,, 1-- .ilu . if 1.-L -3,-,'-1, -5 -m . r ---.. ..,--Is., ', ' Refill- " ' -:NJJS 1- 1-ff' . . - I .IN to-I -. . . 114'-'l :Ii MGH' ,fi fi.j.'-'Qfa-vp?-f-. -, 39' al- H 1' -LIS' .. -Q -""'1 'S ,P ,,,- sf' m '- N 3-If fe: 25 -,N ' ' has ..1.-:.:::-.. ' 2l"'fi4se,,, ' ' .l.-':'.3:323 :Siff- ?jl"'j:rl:f! 'Edgy 7f2Zif.?5 ,ff mx a:ij'ragfIQ,,- -1.5: Qs, .aggqgi .- H, sn. -g1',-? ess? -' 'N '-t' -ffl 4 px, 1 .7 . -'- g.12:'51 1 ' Y va - . 1-SEI "-LfT2'g, ft f :q.-Q 1 3 1:5-I ' --.LI :L . 5 i1.Ei':?' ' ' 123- :Sf if I. !:I:1Z:f91f'. - ,il 3.55.5--' IQ' .533 2" -- 'Z N if 9-,.:2.: " I I 23 'lf QiP'2?f5,-"'f -- 5 fi "-12 55? Et '-"5??"' 2353!- '31' gf , Q o , tg.:-2s1jI,g--r 1 .zu i gI -. -. 3 5.3:5,Lg V I... ' N 'X fi 'api' ix :I THE SENIOR PIC IC -. -' 5:ji.f.: , . . . . , . ,, ,, . . . . . :'I:1- I,gqq:53 THE history of the University of Nebraska is interwoven with Sneak day IS no more. The Semor picnic has taken its place, seq! Ig, II ,I I- , f.I.I5g.-Y . i I . . . - '..-.,.,.:, 3. 1 . I .-.,- time-honored precedents, all of which mayI be found wr-itten in- and foi the past two years Faculty members have been warned of WWI, ,.-I-3.5, dellbly on the pages which have been set aside for the past forty- the coming of this day. And now 1txlS proposed that the whole - :,.II, .- . . . . . . . . . 1-4 ,-. - he-AI --- f .:- one years. The Senior picnic, that hnal result of the evolution school shall know of it, muchfin opposition to the desires of the " which the old Senior "sneak-day" has undergone, is one event Seniors to keep the under classmen in blissful ignorance of the Ii-fgI:I-'.Q'.',f I ' which has'made a part of this history. Perhaps it has made more time for "the1r"diol1day. 'g5f.-j-jQ15,Lg:-,,Q.Qg- ph ,ggffiv than its share. Wlio knows? Only those who now call Nebraska Nevertheless, it is the same old trip to Milford: the same spc- :1f5.,k5:'g ,Eiga their alma mater can tell. cial train 5 the same joyous shouts at the farmers, the pedestrians, 'TLC-, Ig1:':e5'fg Yet, though subJected to Faculty inspection and the keen-edged and the usual crowds at the depots Where the train may stop. lt '-QE. . --... I,I..,,II,-I f . , LI, . . . . . . . . . 5 . , I, knife-of the authoritative operation, the customs, the stunts, the is the same old fire-escape with its darkness, seemingly never end- fs- 5II ,L-.A li dayls program are all carried out to the 1T111'1f1tCSl1 detall. Yet the Ilig, as we slide around and around, and then are suddenly shot fig- I fwf '.' JOY, the knowing winks, and the buzz of whispers no longer give into daylight, and the arms of our classmates. lt is the same old gi ng- fi, Q.-X423 ' rdf... 5 ' TEE- - 1 f - - . - - -, g 5. -, -, .--' ' to the watchful Junior and the sly Sophomore an mkhng that ball game for the girls, with the screams, the shouts, and the glg- ., mf gag, -'Qf?,I gf..-1 ' ."iE1::-' I S ' fr rx 1 I ' I 1 1 I rr I ', 'I Q.-'55 -Ig, :Qi .451 , N,- I Ii2,5,.I,II:.f II tie enlors are about to II sneak. No longer does the professor g es. t is tie same o d unch, tie same o Siogo- una -s,Il45QI,I,,E,I, .I 5, toil up the worn stairs of old U. hall on a bright May morning spring, the same old ride home, and the same old parade to the I jf.I-I 11- - - M- 5.- - - - - .. -v - , . " M.-. . - '. -. ue? -,-I.,g. 41- to meet an early class, onlyI to be met ,by vacant ehairs, instead Campus. But it is not the same old sneak day in the full sense .I NI II of the sleepy faces he expected to see. of the word. C L III :I Egi-VafgI:::BfI.,I .,- .I ' lam: .-'Af-1f'v..5'.-I-III 1 - -i 1 'T .'-IQ:-,LQ-ff ' - 2531945 'fr' : 25231 -. . -.,f. ,-, , pn.,-Ig.: 4- I - N., 5, !35"!35"5-f--:E-LH.--'-'ii 5-mzfss-f-"'.:v... ... --.-s--4 . 4.19 , . , .-Nw ,..-., ...--- .-"""NA!'2'7'?N . - .-Jil? . . . -. -.ff 'I-7-'75'5?532"K'. "-7. P ' 2 -'ugh isif--',.-:vile--f5r.31f-r' 1. N'..,.,gan - 132. ':r- '2'5-r1-'- -GSP" 412219: " 'Ga "' 51- '-2362+ ' M:"'ff-f4'1'!ri",Zav45'-3-'-fm!-HQQHT: 11"-': - ,Qu -.'f::L'.ZZ2':2""-- ,, 1:f.:fr7 ':-""" '1 '- -- 1, -- Y ':',f:'g'I" '!lf1ST1':.2fe:'. -- ' 45,7392 wp ":-f:.'f7T"- hliiii'-"4 '. l' ' ':- I' - '. Q. vi-'-'-'-29' 1 z.. .sn-,?. 'iifrlcf-255 Q.vfE:s-:1'E- F auge:5F"T'-.'Q41'32125:1-':"Hf1'y'.-P''.,-2?-A.. f-5.1-:1'f:'4u, ,,sffQ2:2i3if-'-" Wagga' nga., ,- -1' . J. . -'1'.j'-- rv-,. f " "" 'ft :jig--"f215'4j.-ny, N 'z-5' -'-13212-tiff. wlasafif-s.s'i-.il"Q.f.1:-f::Siv-. .-':.?:?, ". 5 " ' .'-ig.-f' "l,5ff:i'.3LsY'.Z'f-::'--' , A--. W4 ' . - -Q ,:q2:3.-: '-inet L - J.: ,' a,-.ff-31' 'rw 'Q--455.51 ,,,fa'-.'m. , ' ' 'f--J'--.'rl ,31'1?f-i-:1Qxr",P'.-, -, '. . Q-15f:fJ:f5" ,mbsf - .-2-1-SJ' W----fig.-A-La-:z-.4-'-- -.5 4rRw:tf'Hg" Q A . air' 2-ff.. 5.1. f . - 'rfzz-. -T, .Jan-':,-:.11f-:',-.1-- 'r ' - ' - '1 - :QQ 1. --'f,,f'y" . Q-gt?-lf'-n,..5 jam.: - .s ' .::g:-1515 'I. I:j-big." .IIQ-.1,7'.T-qi' , g.' I .I -' 5- ..,J -.-J 4. 7 " 1 '9fY::1:::,. WJ.-gut . - I I wg, .AI ,.,-I.II-:1--1:. . -:. I -Q, -I :I:,I-LI, I . . . . , -, .. . .. , . , ., , , 1. . of .- .i . ., f. L 4. ., . . e , .1 .. . .XP , Qi- 1' . - 3" . wesfyg-?E:.1'-' ,- -,IW-z. n"'-x'1'.Qac4",,-a '-':?.-'J-pf'-E'f"-If -4-2' . ' -,nr --.-ff-.li -"W 1' .fm--' -,Is - - 'PIPE-w' X ff X xv: . w vii'-.-.,' ' we if-652 -f. " QIQWX ' ' .' ' "- i ' .' .5?:.-.- 'H K -. -.1rg7- '.:l?:u' .- 5531:,--fQ's,cf.4-lf,--':y '5--1215: ,-L" :I 5 - ' q--- "V, -f"'1-.,I N .gg--I1-!rff.f., I 'f " Q.-iz 1 ' -I ,.-, ,I ' 3 I ,-Q1 . - ' '- I, 1, ' A' A 4 . .-2',,v-7 P- QP:-,fi-. ,,-gif!-'f'r:iF,.'rfiigf-" . 3 1 1 1. tiffiffffiflfp IT ' 'iff 't,""t, " 'i',':j1t,5 :lk :Eli v5.5 faQ'L,,gZ3f-FP' . .,.fiif." agile? ' if-'ik'-Q5:ifi95'W"'55f-'rgzgfda-59'1..-.5-fi ' 1 .gf'j" fS4'l'.i '1 '5ff:f3f""i' ' 5 ff 1- .fflt 5 Q.. ' 97135 rf: :' til W' . I ul-" ,-fl: ' I iff' , K' .,, 1 'Q523 ' '- 2153" . A ' F . , K. . -.aw 1. "-1 -,- . ,f',g,: 'if-. -- '1.'..g, 2 - -..'L. ' .. ---- -ff. ,A . 1 , -', I X... . ,4-Ax v 1... - A . Ln.-1 - - .. .,,::i.. ...N-., , , Nfqs . , ..3.-41. - 5 Q , J,-1 1 vi' 1.1 V-t.sj::.1' - 4 -. xii, .,'.".-.ff Xe . 4 ,., -,QR-1 .xx g -.5 Dj. 1: - ri..- ..-Eil 'Y I -.: W- N ff'-61 G:--1 -: - -. ' 'T ..-.1-. .Q . K rw -r ., H. gig-fv f-L N. ..- f!r""' A . -1,-. Q, ,- 4. , -' . , . f::f'::.:: 'Aff 1 'L - Q M '2- Q-.L CH' ' 11 1 YQQV -.5,-y-gps, 'K A -V1 1313- N'-1.-.-,N -A-Ll..."-'fn 5' Ci" IZf5iEi'5:,- ""-2-fi "'?4 'fl'-'-111:f":ffil'52 -. J- fi 1--1 z '- ' -.1-'fell'-.I. N I 'ag L.. A. EN: 25", A ,.g .1-4. x ,. I. 1:5 . Q- :- if ,-qw . q. gn .n"' -1 Z , :A cl F: . ' Y :irq- K . . ' :L .zz N ' .4 ?Eg::Q :Q-4, N -'sn Qi.,-5' ' .Q--'fx A2-f"E 1' -1. 'V L' ' 9331 .Qix-Z rum? 4 ,...., - gr- ...J 9, Ffrau-.' fr- W32.. '--'-A 1. -'iii-2. -.311-, . 1-::?r:,g . .jg ig Q-3. -I N a'S'f'4:E1'-1.1 -- r. ...ug - il'-32 V ff- ' T. W' ' if-2 Uh "-"fG- '. I A -- ,-.. , x 1: .1 :v -... 4. ' 5-A W. . Q 4. Mgxy-Lk -5. Xe :fsfk ' J.. 'v5v.x 'x, 'V All . - .. ' - .. .. -:ax-favswsvgf-" "-'C' 'I 'xg-ww112'-Eisfrfrf--H-.1.g,1sxf:??-.' :Y:"?'!'1f- gf' 'Q Y.-14. n "'XQg..--f. v ?:':r'::1P :'g1'f3Tg1-,,:"':55:r15fP?f.i ', ' V'-5,4 N'-, -.1 vi-! V -525353-i.':.,1" -. 93'-ff 51-2: -'Y --'I"-1'-"'?i'S'5i'.qvLQQ.4 .P . V5 -Q..-: gv1L'1'- , 1 ,' 5'3" 1:3 R-f I.-':5af,,v.L, ' ff..1-.:--gg :2'a:5::54?N5ve-.,.' - i 1' ii? af... ' - N - 'flslz Q-E94 up v.3g.f.:.-?f2:'P-:'.-52,-,L 'w. . ' '-.'wf33'gEj-'QQ' ' - A ' 12 . - "'l5f?24'l-525-' "Hill"1'-17-5-,'-C?-'5516,1-Qi. .-n"1W'l4E?-,,, ' 51 '. 1-zggtq, ' '- -1" '. 5-'--:fr-. ' '-55.3 ---.1 'Z. f ,as -5... Q' ,.4.., 'iz 231. ' vig. iq. .Q ,iz-1. Fw, , v -Ann, ., 3. :D -l. . .,--,-g,.,,5- ' v -1--. I .. - .W-.FQ Q. i1.,l " ' fbi: 'D'fL5w .:' 2? 1'N1.'.f:h" -Www.-'::!5?rg I- '-f'.-I -'1"5'I.,:'. - if "f1. N. ' 31- -1 .-1 K - -xt. - .1 ---rf - .-- 'w'.. 1. - - - -.1 - .-.-Afwgf .--v,,- .-1 .':,x.. - 1 1-.xg If-mpg? -. N. - -...N qi.--1, - .4 .51 - - f. : 'Y-Els.: 4:3 ,ff--... ': ,- -.: v, '--1-: . ' .145 - ' 5 :-uT":':ki- ' 43 '-.ggi . Z N K f f xt' """y,f 1 V - H ss. f N V" ?L-, 2 5 E ' w Ei i -.1i'- . N-EF, f 03 2 :ig F3624 - 3 1 -2, 5 3 Kg S '3 .G W'-f 4 T 3 ,f f , fu i f . . f-' X -5 E e 'Q 4 D , 'ffl -4 fL Q 5 Q ll 2 - . Q 5 255' Z fe, , QQ Q, , f Q A A 9 58. 15, V5 , 313 I R 7' X iiglw 9 'f615,K9 WWWMM iff. ' V X N "V-.il I fb' l I N H I-x ML ' ,- . .N , ,., . - 4, , AE E, m F:' r 1 . f lg x EM I an . 9 ' 1 Aw - " 1, if N 71 N N X X X A? N NI uw 'NNN U 'X 'N .4 ' N' :I N D 5 . .. A veg k9'm"'? N A ,, -5 ' QQ? 1 rr: , fp ,. x ,S N 7 A M ,Mb mm G0 W f ff N , , si, , . . -7 .45 , W, L ,Y .. , ,Y V ,, ,5 b f ' 5 Z E Q f A v Ll wi R:-:ffl 1.:..- ,vhs , ' 1-q-5-.-l. -' , ng., -, jg.:-.,'. V, ! 1- -5.31.9 1-. i'1vf'f" ' " ' - m Qgfizi-Q-' - ' ' gi. 'I f. - CSP.-11' .' ' I :::sY-' , edt ' ' 'iffff .:"5'S:1 1 . ' -'J' XE .I .Q fgzj ,ga -. ' .- '31 ."31't'Z'-91 Z' Av"i2'gf -1-:ark ' 1 pp." -7: i C ' f" wa: 'H A . -1--. ...FD-av , . ,, A 1 .X ' - '.':f- ' , - - x-qv-5z5A": .41'.41,-"- -1: , -":f.':. '1- .- ,..j--' -4.1- , . ,-.g- ,:-v4:5. All -- .- '1.x.-"Z: ...,,?1.2fa' 25. . 5 .Z 'T .3:.?'fQ w .. W- -writ: - ., . 3- , .,.f., :-Lf.f+..,13N ,L .,A,,, . - ' if : lf? Nilj,-' nie.. '5 wiixgffi-E' F3352 . -I . - .-.4. 1-,fa F- 1, .R k T. .. ix h 5 5 ,, : IRQ- 95'-51:-.-" film '- Y-A - Lx :--w , N 5 " ' IZ - .- - ' 5 NEST' 'A " ' ' ., N R -vfxj av.. .-,-'--' ' .. .sum- 1,x.. Ng.. E.. 3' c-' ". . 'X .- .-H r- - 5 A, . Fc -, -R"4?14 23' Pi' A - 1' Q73-v1 : . Nj.. X A En ' -Zvi: :ft-.1 . -A:1.:,., W . , 5 if-352: 2 1 1 .,-if-. ' :fi :iz wg ,. .-. , 1fQf:Qg,,3 gf . - ' '-'--wp. X :L 31 '-gg. -..frL.x in ' Q 2 -A X S it ' f'-5f'.3.-- 1 . Tig? 51fS?s,'i?f X f: l Q-if-Y 21. 1' K xx N I ..v - . x ,n,,.-.- ,. . Y J-'E-C:-'.' - '- f.3'5iI-TA-I g'.j.-.., qs-it' E: 1. . -11 3 :H MN., :- Ng: -A. 5, 'f' .zsmf 1-AX ' UI -.. -"as L:-. 'a - ' -:.L--- 1 1-7-:gi-:sv Lk .gi-:.3-E .QLIFLNY L-, , -. 1 5- , I-rf: Wu:-,: '- :V A-ed-v--:-, ft.-,r ,n 1 . gr ,. .'1--..- -.Q xg. M- '-if 51 "fl" -1 'fm 155, -. f Q Sh -A ' .t.:. -X-... . 3? if Zi 'A T-1 EHSYTE MILL . 1 K-ff . "x -'-.i 1 '. 'I' 'J' Q ER AND McC0RMICK :5w.:-1,353 .,::R.x xiii? - 'l 432- S'-. ..'.'., . ' I 1 . ,I":,.5:5 V -an . -1-4.-: : :vw wa-1 ' + 1 " -lar' '- '- , EQ ggfz. -- 1 Y k . . , , k , L EQg.nXYii.ivjX-it Er.: . 2:51 'V'-6-'--W ---,-fV.....,.,.- ,g,M.,44-U., g' . I 1 - Ei---' :I-Q - ff- " -..... .....,. , 1.4.4.1 . ,LM VA iv, 'Q i I 3 S . .X-N""A "'f""f5x:':WEixf.-7-'+.""TNf..,x.--:TTZN , ,,. ... .1 gf- 'A 'ffg -. ' :NWI -.4-. , '-wg .- J- K-f..,g' 'Q' " - -.-:-ffhx ,,----V ,- 'v-serv v1"- N V.. QA.. .1 -. .. .. . -N .. .. wx.. K- - ,. -.jf 3 - .,,.,.,. 1-1,.f3. A,,4x.g.:.: -,':,:1,, ,p ,-- ,r.ggg:.'1 .....::g:::g,-5.-,aff -.,,.m3..?f -. 2211-QI? , A-1 N ,R '-.pq-,fku-.1. 4:'::'s5'Z9-QQ-QV!-3 ' -Q..,,,f ---- --.-..,.,.,E, M.. ..-,.,f3:qa5.'5:5af4g1,. mg- 'g - -' ' ,:-'-'f:H1:::ff.-.- sk.-xgw. .5f:, w::.::fF',-.f.--'5-':1:,.u"1:'.-1-1'-gig, f.?.-'Eiaw' 6: 1- E, . 1' -.fzx ':::5'------.:'--1fff:fl:f.. ' .wjgf '-'Q .r V. . .-.-.j13.'lLQi33i:55 . -I: f, , J :rx I' ,i",1,Q-.il-I.:-. , 'J5:,:m5?:5,:-,..- N .m?m. I- p . -TIN' ,vzgp-Y -I 2. . . V 'Lp ,maj,.:,-wntwlg.-,J,, :zz , 5.3.2. l .LQ : -' - -.1,',,- ,.: ',.- A .. .1 .' , ., '- uf ., L -1 g , " I - "' '- - .,,-1.' -...Q - ' ' -- . wg- 3' ' 14 '. 1 .inf .,f'f:"- .pr I.-'1'g:fg!q",5fC,','57R-- .- .5-:....w2 A,kpgfg:,.1?::,'4 gt,yr73,.3-?,:if . 5351557-'-wg'-4 , - , g.,:,,., gl - . j,,:2fl-5 px ,xdlri-3 l:9g.,,A.,L, 5 . V- , ,,'-4-212. qNg,g5f,.:,l. . , .55 -I , . -v1LQaN"1xx:. 5:52 .,4'yy1T.Q1q',,,., lqgg.-,,gf': ,W j-' ,fi-,Q 'e-.9915-,ff-'-' Qf.1tg.,:x. - ' 'sig 321211-'.f:f.2:?5:':-,f-,g '-f . "--Tig::E'.fiiz'-EQ-Sf?-'S'-xr. j ' .- 17" M 2 1 :Pl ,-i,'?.151.'f' 2.-x:.'.-1'.--.:-sw ,ff f - x '- ez. 1. -- 1 1 w.'f:x . 14 - as--.-.f'.-ss-Q-' '14 4 1 A ,5 ggffff.-"xg-..,l','?,1ly,' gf5g.-ga-f.,- ,.,,fgf.v:-1" .11--,.lA,,gJ.,yf'3Y' .'.1f'.'fA-31 - . . mae- 'fit--:-'f-" xlwdgmm .. Q .-1 f' z:11wYrf-:s':'sf2v:v?1' ,' -,-,7 + . 4 iff. .- f ' A . ff, ,ff-.11 1 S:-Aff, n 'NR 4"""" 'f ef-1-12 - 'A ' -- ' -15 ' 2-'E 12' -192.4Ys:xy,-.f','J2Jff',44V.-31"-' - fr JH. " V 9325 1. . ' 221 Pfw- 4:--"f'WJfQi" "V-'5vv"1. ".'Q1a:z.' - f?f'A5x . . , fn- ' - ' -Zz:-' '-'f ' -1' ' '-f.'- --1 221: - ' ff" x -1 -1 ' 1' - F '.'- -1"'-- ".i- 'f' ' '- '- - .f-1E- -F' rl. -1.1, -,AX .. ,- luv' .I-Tx.. A ,,.c-.,K,6,,,g-g- ?:,:,,2 il.: I 1-,,-lg. g.nW,- -:.iy..m'.QayL:m 'JJ ' I v.A4,i'..jy .QPJVI ..:'-5 ,IL .,?'f':.- .LA-4 I..-'ffirf-QI. -f.j-.H . mud..-rx ,Mig . 1:,,:'h5m-'.li ' ' 5:9 ..f 'www " . x -YA -54.1. Q .5--1 wax 255. I .:- Fira :V-I,,4.,:. A K-,ul .-W5--HE, in 1 .. - Al . ,- -'Qin' 353 :THE . 'hy-T 2. lb.. . ,fir 1 ff.. - Zn- ,-'ska X .I - 1 fgfl- 2 ' vm r"N1 :rn . ' .' ' ,- l.3l'.1:1'f7L'ff:' ---T H - - X-'.' ' . . ' .,nf' -Z.-.-G-1-3-w .-if . --"' ' . -- -, " - b - 1 ua..-.sy ,-Sgr? :--111:A,,s Q75-Q-., , -. 1 - " . , N , 4 .. ' .221-Q1 .5-.aifzwf-1?'25i-,.. 5. X - - ' "M: - '-'14 . .' . fgfflf'-'7 - if -.3 f ' ' -. -. . 'ff' 1 .' . 1' . -. F-I.?',:f'P'f'E'?5'f gk? -4 'dfiggakiwbg'553"'f7i16f5 jfihlii 1'V?"rifa,. -45' . ' . . . --tm --"fr -' 1 - -:-nf -.r-'- ,V '1- Q s--1:11-.-:aw ' -ns-1--.-.'-1-5. ,swf . ' - I ,2.Qg':"'l.."- "'all':'-:---vi .:'!-1 L-'-: It - 51 ' Y T7 v C r , W - . swan- ll' 1.----g 'L , -fi: - ' 5. -54151111-,a '+513wg111:1f::ff121gf--f.t:-.-fs .-451-an-:ff by f -ref ' if 1 -fs f 1. A " -1- "-- -ga?-1-'Z'Q-ffnfi1.G,1,:g,e:-131 .ew 1:5-'-:fK5?z.f.,Q . . Sai tb? .. 1' .y-h-5-.,-.1:x'-eg-A . -'V,:ig'f--if-.g35.-.A,. j -1-,.,,g'j-1 1 , -' ' ...zsilr F21-Mft-1-azaas:-1:s:2fr abr' -1:-f'..-5s'f5r-562'-" -'aa H ' 's W::D'1f':"fat-- Nf4'f.fJ -111.-1.12. I " '. .f1.i'.?"-- ' 731 .,,-FMP' 1-1,55--J? 1 --2-.3-'UN' -.,...-gf . . ,.J:.Q.-F5:.':ig:'.y':f-1- 5' --5-1-H,--. ,-.'::'.f-111' 'f.-V, '-:il -55 -7---5-5'-:g'q?2'iqf .1-: -:'g.'.:'-. - een 'f-'3-4 fern - "." ::-'evlv - "-'.rE.1i'.- --. ' .'f!f:?Z'-f'- ' - . 5 ,.-,.g.1.i.l:.. . -4.511 :-.-iiggkigfigi -1 - - 46.391-ggij::.5.,S5TqQ'Qi6,gs1ggg ,- --.5 1 353- mx--,tif ---.X .- 1,55 Z1 ,,Q'f'?'e:--M : If-ij. ' ' 5325125-'.':-L "ii-""-'F 1113, . Q K ' - grli'-'2',-'E1'Z?'5:"5-'f??5f-"f .5--' ""'vf'-2335 5. T2-1'-'f"t., Q X112-"Ei--.C--1-11 55,.1:if:'f' ' "-'2'.,a1. ir? ---yi' -, 'U-U - ' 'A u"'ge--C"- ,'-f -' 'N - 'WN-f-' S55 SP- -2531-51" 'Nb-1"' wh. '-'ff ,,,-wqilff.. 'rw 1, 2 ," -i'5-Z-I-""-'V' ' Wzl'-'-Q? " " '. 1. . .egg D.-,-1.3-r.-:.':p.-:-.1-::E::mir:':' fa ,'::--'z-1-2,-12 Q., "xi 5741 " , 7 5,-I:ljlQ.i,r', fi-, ' , . 'ME ,,""'s Ho llis. 'igdwlffifqirlfiiik -:ff 'E ....1,. - -vfffmwfctdwgfgg-F avr- 1. - 'mal -an 'uv-xi:l.,1 . ' 'age-1:-:L::2l:A..i - ,, "'. x -:J-.. .E.:-.1--:,,,MA..- :. fm- ----lr: 1-.sz ' .'-1I- V 2 ,g1':. 'I..'..11x 'E'-'I .gl-1413 .1 i-fi! I if:-115,531-1. f' tr. .. -. .,..- , ...-L-,pi ' .. .. -ap. --' .-gs'-' - lj I Q X6 ' '. . ap f git:-ya, ' .f Q.,-,gt yzfgit fe--flat- 'e-sears. fr--wifi. ' tcpgtffffi. A , tg 1 "' '.'- -Ek 'A . 1. - ' , H -Q-fm str' in . 1- ..-.een .- , 1 - -522'-Z-' .5-1' .- 1 .Q - Women s Gym 1' -is fi .' 1JrE'w'- '- - ,if ,- . . , . A 1 f'-25:5 TQ 'S . .. GYMNASTICS p1'OV1ClC about the same opportu111t1es for tl1e co-ed as does d1'1ll for tl1e votmg sex 3-S 5.Q'.'f'q' 5.5 .Z -a11d from all we can gather IS enjoyed about as much.. The female 6o11t1nge11t foregatl1er i11 Q-. the 1116115 gymnaslum when the 111en are elsewhere, clad 111 bloomers and gum shoes, and there ff - ?llS1JO1't themselves u11der tl1e tutelage of M1ss G1tt1l'1gS and NIISS Beghtol. Men are 1lOt allowed Q "i2?'I59s' -1' is 111 tl1e room, of courseyand to make It easy to detern11ne Just NVl'lEl1 the dears are there, a keyhole lg 1f.fEa2jfE'fj EIC L may 3,111 about two 111cl1es 111 d1a111eter was IJLlt.1I1 tl1e east door. .A large number of anx1ous athletes are A- usually found 11ear tl1e east door, devo1d of-fear of llatplll ZI.CClClCl'1tS, cl11eFly because hatpins are -,165-. 1:4 ' ..:.511. ',:E-:gt-"-,-:F not wor11 Wlfll bloomers-so we have been 111fQ1'1TlCCl. Once a year tl1e g1rl gymnasts have an X1 ' ,1:5Q.",-ifJ.-ffifiiz-I' 111door meet, yVl11Cll 'on-ly two men l1ave ever 1v1t11essed, a11d they d1sappeared soon after. How- 1, -'xg' ever, we opme tl1at -1t lS some meet. .The re111a1nder of tl1e year IS devoted to Swedish dancing. 5555.-ff , Tlns IS not at all l1ke Spamsh d3.l1Cl1'1g, but for so111e reason great lnterest always atte11ds a pub- X' -- . - . . . . . , -.2--1: .-, ga-. me ...,,.-. . XX llc presentatlon of tl1e art. Beyond tl11s our 1'6llZllJlC ll'lfOI'lU21tlOl1 can carry you no farther. Very . ' ' truly yours f --wg : frjtnf,-I ' Q- I , 1J.'5'f-:J-1 -. f'sMen s Gym -fizsaf.-111+ - +1- .55-.: J' mfg- ':..-11,----.--:ss -Shi., .-4-,. if-1' - . . . . . . . 'ww we-1 52535 DESPITE tl1e fact that tl1e Un1vers1ty 1S sadly 111 need of a new gy111nas1un1, CHtllLlSlZlS111 111 the rlltjfj- :,f3'53 work ltself 1S not l2lCk111g. Great mterest has been manifested tl1e past year in tl1e gym11asiun1 gf 1.-."1f-."f'3:. XL'- 1 classes, and a larger C11lOllT161lt than eve1 Cl'l1pl'12lS1ZCS the--need of larger quarters a11d better eqtup- if 1 iv. ment. Classes are held da1ly 111 the gym, tl1e number 111 each class rangmg from twenty to as 5512 Phi ' ' . --1-an Ju .1 ' ' , - . - N-. -.Z ' - jg 1 - :xii S 1 lngh as smty and seventy. One of the 1'I1OSlI popular of all tl1e classes IS tl1e Leaders class, 1-vlnch 5. Ti -ufilggffwj' ' IS composed of tl1e best tramed men, and Wl1o act as leaders for tl1e several CllVlSlOl'lS. 1-"or the 32 45 ' QQ.:-Q11 ,h -f:Fg'.gfgF ' second--year men there are courses 111 advanced hght a11d heavy gylTl1lZ1StlCS, gzunes and contests, as YA. -- L - '- t - - , - - - , - '- agp '-1'.'. - ", ...-,--,pg-"..',',' fi. well as wrestln ff and fencmg. l11'CO1'1l1CClI1011 w1tl1 tl1e 1C0'LIlElI' courses, 111struct1o11 IS also frnven 5: re?-if 75 - uf 1-, -. Q, 1, . . . . . . . . fb . . . D .-1.1, 3631- . f.- -- rf 1.51: 111.45-..f 5-11 111 hyglene and pl1ys1cal d1ag11os1s. Spec1al 21'CfC1'1tlO11 IS also glVCl1 to HTSY-Zlld treatment 111 case- of '. 'X .225 acc1dents, sucl1 as fractures, d1slocat1on, wounds, etc. The worlc of tl1e A161115 Gym IS progress111g n Wei-A at . 1 :Q IfA-'Ql'if'1l--:?':i'E'-' each year, and lt 1S hoped that a new gym11as1ur11 w1ll be a reahzed dream of the near future. .114 SL .jli 13,1-tk gf- . 2-:fr-if JZ' ' 'vl7f:. Ll. 4.31. :- , ---N--.-Q. .ffc,.. , ---:try ,..- , ,... f---,.,.,,,.....-,-f ' 'X-Q", - uh , ,. I -. .Nh 1' -, ,. -. .f-E. , .5 . sig- ., -,A-:J I -.,,4-ww -,.14T'.W',- - 5. 1'-L - '-' -sg, 9. M... -.-.., . -, .A - . - .' ' ":.--:' .A-1-, -i"N-12'-E-1 45 uh '71"1'- --'r .' ..,',.fg-'-' .-'Q-:t..:1-'..'-:.4:-2' s5-'- .:'-".-'f.1.z-':L 1 ,, - I ., - rf ,, 'a7"4l-gy -. .:F..--:-- 4:5 -Hp :f-:.1-. v,.,, -sf. . -,:',:, , , V i 'cg ' : ,,1,. ,h '52-5 f N . 'A .-:T:1.02',--:f"- ' '4.--1-55...-.-gaififlfti' 'S ' - lst." X- -' ,'-1-311.13 Shy'-'L1 E-:1.,.::??1217-2.-. . - ' ' 'f--.5-.-51 ..211:5f111'qef"r . '. yfrij L 1 . " -' gy?-Q?'l,' .:1fEQS'?f-gif f',7.g?r1,q-Eff ' , Q,1Z1'1- 'Qe,a5E:'-'f- - - . L-.'ff4E-'QFQE-'I'-E'-31"L'-L-14' 'w,.5?".5,"'l'Wgy., 'TF-'32 - .. -' '--3,-1. .L.,,,j, , 1' -:',gg,,,:.:'-F".-' .giji-1315 'va-2,.gi,.-3.1:-,,-'QI-" gg?--..'.i' ,111-' - :gi 'pq ' .' .Z3:E"-.'.:fg-.g 'e, ' . '4,5F:4 - ' 3 -1' "-L,,,,-. -1-.j. -,JM , L,.'.gj. - " - '. 1 -' U:-1: f-.-fir 's,.,sfH-T-lf' 1-141-ff ls' .2,1:.'-iw"--' "Q",-5-,.. gg" sf -5? uf-LW' , ' 17"--s'-Q '4 P, .lex-1 - '-it-. - 1 v 7- '-1 1 "1 --211-' N .-+ "wr --5 ..- :' - 14---' ,gr '. ,ri-,:.,:g., -.2-3 x.. - ,'-,-5. -511 1 5-1,' , ,. ,Q . 1 ' ' -' ' 53- - s - J-17' .'-f.'- C ' - .1 '. - . . f '.- ,il ZTV1 121: . ' . ..-F ---' -wwf., ' -,',-F-H.-2:05--:..,.g wf . ,- ,. - - . .- ' ' ff ' -' , - ., 151- 1 ' ' " mp . . ,j , . , iff' ,fin , l , 1 L ,,....x.:.x.. . . ' 1., A I .J-..-.:-.X g. ',fiL,.q,.E -iii: 33,2 ,glgrf-.ii -.gil L'Q:'g:,',3f,: I- 5: .5,2:L:31:-,lrirn-. . . 3 ,L :Ji- .. ' v . '-.19 , .'.' ,.-"' w.,1gi,i :A X ' .25 H "-15 . . .A , 5. If:-"4 : a- P' ",3X'.1:!5Aj,lg1S1: - fn-5:5 Q.?'3:11'i.gx- I.-11:35.--,1,.,-,.3 '11, ' ' - ' QJQIE.,--'-' V.-9. , , ,.f-"NJ , , -.If I - 1--" Z., ,--.-., 15: ' -1' .' Y:1'.fz:E':'.Z .' I, ,' -Jz..-If 1' I' 1 ' ".g.1T,Q-..-,.- -119, 7i,A,if-1 af -1' A ii:I'P' , 537, ' P-ff. ' 1- 5,5151 -:'j'L,',- .' ,. - my ., ' ':2 J" .4 :f V. .AA -, E U 4 - V-mf ,.",q-1-hLl3ff'gg.f 44,3Qh ff: W - ,..:.,:- q:'E3-.':,,,i-,.j'fAfiY,:5iSfR- - ' T .gp,Q.p..QY5afv4,Q:-pg-Q :if " 'gL'j5,, -g3,LLL'Qg,QQ-.,:I3-Eg.1f- -:iw "if Q . -lwgrrglily-:,lxfv-,,,J 4-mtg.. , 1.4. J, 63575. '. .cv--: . . --5:1 "i24"'w" fy. .A-"PN 5 ' , -' :fqiqg fi.--'f S115-Er '--1-" 'f .-is 1v'Q:FP. vu, 'I ..'ff'1.' X'-g3:fi75::,,' 2, 1 ,. 9Qii-2:2-'a.-.Ye-225 'flu-1-ffl. '-1-N: .-359' -ff '- Hx 1:1 : -""'4f-4. ' .f.1E,..- gf.-":.'-1 .- sei-:-7 lu, r.f.:....- . . ,,..., ...rf-. .iflmq 1 - '. .. ,,"Cf1.,g.,-.:,v ..f.'.-- A19-.-, Q,-:np -. -. Q,-1, I .F 3 .:.:qjh-.gig mf,-,...-,. - 41. .- 4 nb. .3 .-, fgA.s.,,,-. 11 ., ,- -- 'Q - , --5 .1 , - - wwe:-.. ..:'f"'mf-".'.1":' .2-ff-2.-::f. -I 5 0 5 -'f 'iui-:-:L:.-:...:.'- --P' 'ff' . .f:f:- 1. lf . 5 1532. 1" 941'-tF1'sn' --.-r'2f"IQf25-'n'p'xf!4. -- "'3'l"'f'?3'lfff'f'112"'1'.''ffl - K fmizrleft-XF I ":5.?"'L 4. ' if-'.-'11-"fI343'.,f ' "'1'1'f-7?-r -J. . " 7131 mi" vf31:'22?l- V 5' 2. 1- . - ' .--- .- . 1'--ff QM 1- 7 .- -- ,. fs- " we .1 . , - .iff ' .za -2 , :. . . :T34':2"5if' - " - : '.. -' '- -' frm- .V cts.. t " ' -1 . " -' 1 -- 1 - 4' - --'-' . . .. . .-' , 7'-... ,-g:.- ' ,G-u.' A I -f.'., ' .'-ju' A' TJ' 'Cf C'-".1s.':5".- ' gf 1' - 'Mfr ".!1g'I I 4,-I gt " 'If .rp ' i -- , ,, L A -dz' ""'1iN.- I, ' " , -, .4 --HQ"-, Qx- .',- . . -Q1-1344 , . . -1- .5--' ' - wg - ' -11' .--I. ff I 5 1" at-111. L. zur..." -- S, gm -v ,gy 41,3-flf1:Kfr-Lg..2" 4-. - . 4. ' n-,.,-.- .11 ff.. .f- -. fit- 5-'41-:'N'ix"' r. .g.e:- f 'w.L-lp.-, ,f, . 1 9-.-A -u.,--,,,: 4 . hz f17,.'-,,-- - V - ,glyqa-n . , . J ..'.'-1' . ' M ,- rg : .swf-Us X:-' fl zen" -. ,:. . V .c 'A' .. . '-.: IFA -'1-F-z11'f71f?'. fs'4-7:-,.,- alex' f -.42::'e"- --fai.:--.--1:-a-- :ta 1-23: '. t-la-fm:---.s.-.Q--,.f,.g':'.-1-. - . . ,. rep: - -'w..- -, 1 lkl J -ff ni-'rflf-If , 1-',-1-.--zi-tiff:-. . ...U 'fii:?5:52f2:5r.,nf-.,,'.:4' -ffm-4?-2-.w ' 3.g.g,'g,g::31j.:,'.-f, ,' ,gil ,- , ----:.21sx urQ-13-1fiQ..:f,--,-,,g.:,.1g,:.1' - 41.11, r. 5334.4 qw' , feat,"-..'2' :H:15f' ' w ' -".1:2,15.,0X --s,-.LI-1',-:tug- 1,3 - g51gg,i1gy, J--.1-:il5szf5,!g'?-4 2WI- -.135 . -fr-S '1!.--zf'3..a- in . f -- 1- ' 1, Q- .I A.-.-...f'.Z,.-1-'SQ:-I.i::E25:W:fCf' .'S-'-113113 C-r 'IEP .-1.4 'MF-v. if x ' - 5 at T .. '-SVY "' ' , -' .1 -SL' ' -'W 'e"f'f1C'1' -1 F-"' ' ' ' " -.4 "x"-'fi-'af' ' "gay 'IL-f' - 'gsuyr :!:4:. '1Z:X'. Gi?-1 '- 1' .- ,nf V, ., 3, . - rrp- . .- K-. . nv . -- --. .4 - z rf 1-:-.ci ' ' -- . ,, Q- 'ez-' 1.-f.'w-. : 4 :.'--,, ixxjglfv.-.'::3.j...-'J "' ,-,451 ...gk ,.-A tj.. '. .1 52. 53sf":-Tl,':- 15- 'E'-'A 'r .1 higfurv- . 'x -.,-xxlf-',-114.-A2244 921. T- - -355 - . , , -- 5 .. .3 '2I.fA-,x., . ' . Q 'Wf:"Rv ' ,V .v , J ,gag .gffr---..ii'g-.Q .2 -x.:C- - -'.?:.:j-.5111 it Pfff -"' 32' is :A ,Q 32' E14 -, u..---":'1'f,."- "2::'- 1' jf: -'-1,2113-4,-1 ' -5 . -L 'Q 'gil ' '2 'l.:'.iif-5" ' '. : ' f 1-,". K GQ, 1fff'f2,?5dg 32... Wifi .-f?- ,. "i?'2j'f'? .3155 "mx",-iff ' .- J " FX? . Ziff jj-5.15 - -r -fp, . tx 5 . . 3 ra?-'-2: ' 5 'nl' ' "fill fl ., Q Q, .. . g., 1 -,ZZ x 5.35 -1 5,--F xp 3. -'51-5,2 .- mgill'--'F Ag. fs ' 'Jia' ' '. . '- 1 --'-. 4 ' ..' I," - - Alf-iii ... -14 1"3:f.Q:,iE,Azgf'ff1: ,. .1 - ...mg aw- , - . '. -W-.-get X, 1 411:-I ' iwci' ' . 1'g1':1E112B.-.isa If 1 2: 1:35 '-11' -E , qi. 'if-sbs. .,., ,.,,. ,, ,.A. ,... .' -2 ' 7 .viii 151' - ' ffl' ' gf' ' , .- E FTF: .FL ix . ., X, E .A 15'-' .'-ik: --L 1 .'. . . le' 1 V 3 N ls- 'fx A-.1 - . Eli? "4-iff I IZ" "3 f ' it . - ' lhi'-'5:4-5s"e. -63217 ly E- I f:"'--..---: .-.1a- -v.v . .. ' f - '.i5."..4-e -32' A 5' .4.'l'd w . l if --' 4..!Z" u' . ' - DT-1:-' 4 VI' i ",' "" ..v, V ff f '. .:,':i'+r V' 'lf' 'E 5 ' ' . - '4 .' .5 :J :fix-J! gf. 'A . 'A"5i 2'igg..e,.... , f:3i.E.:'L-igff,Q53:"""- . '. . l 2 . -.fr --.Q " A - . 1 X,L' 2:-12:51, 2 : verif- if?-" 35 5552? gi' z--. . 's-1-1 ' ..- -Zi.:-b gm W t-:li 1 .V air I-2f122P'.' 5-stiff' f :-s:5g5.-11::- Q- .-Q: 5.-,yfu 5-A 1 . , gw3g+.,c3,. X.-1..,.... N5--.rr-MQ, .-.,,, ling' 1 11.4. L , H3513 mi? Q--f ' - F5 -iff---.jf.'f:,r in '.5,fEv2 -SNK, lx . "gk '-I-:iii-gg? 'F113.5, .-g'Y1:a? ,.gr. X ' , egg- 51.5 f 1- ...-- . . - , - - - - -:iw -- 111- :F . y" It EARLY after the Opelllllg of school Mlss Professor Lourse Pound O1ga1'11ZCCl a glrls' tenlns tournament, Wl11Cl1 53 .--31.5 fi ' I g::I5"'ff .V-5: . , I 'Q I , -Q Ar '. 1 '-Z Y' :ffl - 'H resulted rn an 11'l'EC1'CSlI111g contest between about twenty clever co-eds. Beyond tlns rather starthng event, lIC1'111lS 1 can boast of no accompllslnnent tlns season, for although Tate, Goodbody, and Snnth were back, the1r work -fzrgzggh .- . fy . . . - - . - - - f-'af xg: was spolled by the destrucnon of the courts, upon Wl1lCl'l IS now lJClllg erected the new Law bLl1lCl1I1g. How- .X- ,. .. J: IJ.: .., VZ: . ' . E- K.,q.fif- A' .--. -,5,.l4ijjj. gi ever, a new fC1l1'11S ground IS assured for next fall. .A . ' . -Q-.- - 1'-J '- 2- 'C - ,--f.w--S5-.:-:- QE -7 A -' S2111 --:g-2' , lx.. abs S. 5511152 ,Qi pf X!!-1 "ACA ' 4511:-' : -'ffff-'A -' - N. '.j' Q-' s 1::':.G.5,f. x,:?3",'- -5-' .L-,X-.,....e---, -....... ,.. ..--:wr , .., .-q. .f""-vxq,v1Fx . ,,!v3.:r,. .., y:nvf:w-:ze-137 - 4' "-5' I 1 J11'---if1's:'--fff'-a-:..f.-j-- s?':v1'-flair?-1Es:"'' '.-f+'F,.,h '- UT?-22"r 'e2w""'f..-beffff'-2 '2:2.+.'f.:"' "' ibifffi.. ' 1"f"f'-W9-'ff.Si1'.-2'fFWf:'FQ "Tiff TY ng.-1' -eeff::1'.172'r?:'f---. .: 1eexf:?f'-.' ?"f"'?f- "R V- 5' e. " ' Tg,-L' ' ' .--..,,s'.-I5"Ax .. .55 -. --,':1.j.,,-,-' f Mn: .'?:-.--...g-4.31.1255lic'-Q,-.:':-.1A 1. :'.5,-j::,1f, 15 115:5-gil - up In -' H , ' .I -l ,Q . .5-'-.525-, . A 55-jj: 1133, ,' .-3 .T---.1 ,'n-35,1 - ,' ' S' . - l-"i-11.-5 'Alf 1 1-E-:'f-'f - ' -' X553 Q ' '5k'3 "rj .-595'-P... "I " ' " V if A ' .M A 1 ' -Af--'-'Z 1' Q--.-,. N' 21.5 V. ' ' '- af- -- 1.1. 1 -. A A 95.-1 N.f:E:.ff:z.:-'17-7':'.'z5:" 1- . ' f.- ' ' A " V ' " '-1-3" ,Qrqgffifgax-,f.'j"..-5.45,-' ,52:Y:'2:,'1 ,:,f??QgTif, ,E':fHyjM ,, yo, 1439 . "ggi: 91 ':Qj'J5.21.1-,.'f'g53:g"..,ali ,. --15.-, ,M ' h.: I. .-,M :,.3ys:235i,gf?,,!3,:',,'g::.-'af7.?if.5:g . ,:'.:32, 1fv'L3iZi'-.4j7'15s'f ,,i:,f3gf4,,.,3,g- D I j I 2.15135-5-L '4fx.,'l:f- ' E233 lf5f7Q2E5!1.17.x -,f:2::fL':3'H15gjiR',X .. I' 1 '-"-N,-'f FC., - " 5 ' - 53fg.,.?t'-T , ' ..g5.,5S!3Z' .EI SJ ,.2,-311' ,' jf" 311' . M-. .' ', "f '32"3"',: ,. " '12, ,g,-'29 1. - ff ., - '. ,. .- --7'j . " gk vIl5':,' fi- , ' EQ.- ii Q, --'. ' - J ' .-- I.-.. 3.1-.' .wx 456-5' .. :..+i-fr-asf J. ' ' A .' .' Ji? 'ns '-.'x"-iw'-2--?':ri'if-' rv ' ' .-'1k'f'9 1' -:P 'ff .hi -:. '59 '- Fxlfff' ' 5-1" 'Qbfi - Jef' 1 :Lil '.3w.iTr-' .-.-lf' ',,1L"'.:?-tw" " "1 ' af" 2211-2 ffe.X-zff1-.'-- 'f W,f:."1f:-. - A '.'.-!'. ' -- ' -. f.':i'f:.'i"-Ffi??""'rf-ESAQFST-'l?t".. -T. -. ' " . ililfqu ., ,1Hf"I' .'.1f3'7'M5gd95:... H' siren. .- -. . " .- -- . . ' X ..4--'-WX" " -1'-fl-93-1 ffz 5f1iE,1ftIiiT.fif5f?a: 31" 52:4 if 4 '- - ' 'fi' ' 5' ' 'c-5 . -3-f.5"'f -' 'if'3"J 1' -7 ihiflfa ,.-:',fgi.-f1Z,..-..- '11, " Z . , , f-aff?-L' f . . - '-JI' ' .-'13-'r'sNE??'5Ef? lf.. ..:g':'+. -:-Q,-' If J'-1'-.1-'14,-1---H .s'a,a Tia. -,1.i:Z'f ,EEA'.NI5. '-+.-M...'.5:1:s4:'g-.-r .-,V-,.,., '-,..,'s . ,.f-- . ' 'Tp . ' 1- ' ., f --if he-sf-Q'Q '-.-511: . ,- .-.g.51' .-his '-25-1i'f-.ffikflgztf ' .- wP'f'4e,-f. Ri' 1 ':so.L?3r, '?I:',f?:F: X-.ep I s '1 . fr?fr,f?f'f1 ' -'?"s. "iff:-., . . H- 1, 1- ' 6-gifs. --.-+2-'1.s -. 1 pzwj- "'.-.-f:!'i'X ii' ..l,Z rvfff' :.-.--zavlrfi-' --af '-Y.'l3sxwe:'Ff' 1 4 5-e1k11i1':.'ql QQ, 1 ,.. 91-.f-22j+.f22V-.g:s5tff..1--!x"'--.x. .fzsslf . y-F .- "u"f12-r--:..t' ' at .' -z... . ew- rf. .ts-.fffrws : - 1. if A--safe' .fn Xb'-v' --'I -sw: .f 2 1.-ve:.+'s:?'?,1-'-" ic:-1113 .f t fziri.-f. . ..4',..:-su. .' 1 'f,5:6ff""'--. ut- - L",4rz'-fi' ..51lk3,1fff"' We --?j,?:::F?ig 'Eg-:I - pf' 1 217:-it , 4 1-fsgfa, nf S3-5, ,. .,.3.gav, ,' , - .-r-n..f-,,--.:- , .. . , 21: , ' ,' - ' ..'.t'. I .. . ,. of ngrnk' t' . 4...n::f,' .:,:','.-",.-'- t'I..' N- - .3-ifzvurg 2' ' -1.1 r- . .1 .ij-' U '. , , ,Q-.riff-' . '.'- 4236:-lv ' - . 1' - "Q, ' .v .1 1 11, ,LC-. '.g.1-.E2l?'f11QasLi2'i"'e3't. ,--li: 11' 3.7: ,-.':-.'Figa- -pl. ' ..g11qe.U,,' i3,25.-'v-.,.-- - ge- 1.s.,..-'pf .- 4' - ' ..:1-,-1?s:.1z:,,-f..- '.' p - . f . -J . C 96540. , Q f. . . . . I .. . .. . . -v "' "?iJ:f'u'bf- f "" - - -' I " Wir 'fm H-all ft gr-'f.,L-- 'ftilellzi' -- 1 je, ' '22-3?'.,,5 ,g,:3g:2lfarcffQ1-'rr-'45-1 KL' ,,, 73.-.S1:+Q?.-1nf1gg,"493ui'?3t.'gf21",f ,.3,,. 5 -, ,ae 4'5QUfAe1,,,g'7g-.,sa?3ZE2:?fZgs,- :f-:- 1 -.'.-155.1 , 41-Pant, ' 1.51: bf.,--35 '.-s X- ' 'Sir-L4 I . Q ' . ii- .f...,.5y- .- .531 35,51--... 3. wx,-5,-.g1'7:4 Zs ' 3., '.,g.g,q:.fig:',,. ,-.QIii?,1EEi1if:3x5arf-- -'-:1:2,,.,W3-,. 'vig' ,il .. .Qs ,5j,i7'53 -g3,.:5g55.i, .,.,,,- r " gferg-' -. 5. , I-1-, , , X 23 1-j,:,.5 pf g::2,.i,,ggg.g.-f- ,, ,is ggi, ' :ggi-sartgfgn . 5-gm,-1.-,,,:..Q:s.f5 ,,.a ,gasps ":s9'v,91tsTG,?5famA.1--f--, Z-.J .zvff .z"1.:5:'rg'--f""-fltaiivf'-.3 " a i f- Ti- 111' R-1:-',:::QwQQQ-s , ,,.,., i,.52,19i,N:, Q, .. . . . .... . ,s sg, - a ...Mu .-.w.nai2f3i- -Q,-,,-1... jimi- 55, I - . ,plfl V .,-.:55'.,1gsvQ1:grs-.:.3-east -J,55e.:f,3,.,.,:g5,gkgg::g-,,'g 1-4'--L-- ..g:,,.1.5-, ,- ',:-1.5, gm... 55- -3, 5 . ,fl-c.,' -, T ,l ....,: , .- .4 .25-.:.,x.21,',. y ri.4.,4.,f .1 IQL- 1. P 1 me , u-.a. -2 - 4 Turn ,,!- . .. -ty. in . ag- .1 5 1 - .-.....,r: ' g"ffmwfa-qastaiiiaivf' 1 ' " ' " '--....-A ---- 53. 5k,5gs,,-.4 1ll':g"3' '.- lf Hd? ijfjial' ':. N , .F f":.::.'.i:'..,.,.,-I t -. '-:'xg1'.sg.y:z - str. fi.'..-152-fgss -sac, , . . 1 3,-L As.-,5 -rf-,w .- , BASEBALL has added to Nebraska's chain of laurels an easy victory over 2,,iy5.i-,- " ' . . . . . , - 1' :?.f' . . -. 'I AFTER an Henfgrqed abgfmenge of two yeal-5, Umvel-Slty 13356- Iovva at the bout on March 30. and a well-deseixed second 111 the 14,1-12: . .. .11 .. ball fanstwere Given a rather nuld and limited taste of their fa- M1d'VVC5t Vvfestlmg T0U1'U?lmeUf at Urbana. IH111015- ff-:.',.,I,-3-" ,LJA1 . ,.-5+ :1 . . D. . . 5.3.5-,,.'fSaq N - 'v- ,. gas, vorite pastime this spring. In faet, the effect was aboutvthe same CLASS BASKETBALL as a wee dram of the old stuff on a conhrmed 1nebr1ate,safter INTERCLASS basketball was plaved Off with 3 rush DiSf1O,m,ed .wee-'w,,5,I . . 7 . , E . . 1 ., --" a long vacation from John Barleycornls company. ff 'With a brief schedule due to the unbending attitude of Mis- faces and intense enthusiasm, on the part of the players at least, 5Q.,...' Y,-QQ ,- . '31 -A :lf fr? S2295 'S 5- 'f ' - ii . ,. ., "f"'-l'-5'f52.'f-. T- 'Q . . . . - . . he interestino' feature of the war The Senior seven won 5'-ess? 'e I . ,tp 1 , , , ,, 1 was t' g X . n , 11,53 gy. .2 TIRE? Yalleilscsliiellgiihggl-ii? 26,21 oijiigd Vfghpisiigilgiielfilgj by mam strength and the preponderance of brains. tee.'l?5Qfl.1Lt Orth Organization Ofbwhidi Om, Old friend Pro- Qn next right-hand page C1292 are the class basketball teams, Ka-39. Q l:"iLE?'Jlgklli?? f ami- En ber Yvis thle head also contributed to the General melan and the names of those Shown are here gweul -' ":Tbl3'i3' -if N, wiv, 55, -1.-1 ,,,,:.. . - . . 3,-.. ' -,tj , fsslo f gtuation b a wholesale inelivibilit zibct which ccoast Senior-Back ROW-Phares, XKI-Ugg, Swanson. Front ROW- air-'fi .1"":' 3 Cloy O . y C D y ' Kline W'ohlenberO' Lofffren Anderson. ' L--QYS12 :' -:-r 'H nlwf- the team several of its star players. '- D' U ' - :1- '. .sw-A s I uence the adherents of the Great national Came were -Tumor-'Back ROW-BGHVCT, MONEY, MCC01'111HCk- F1'01l'f ROW f i"T'il'f'5l 4 :I 51 .-,j-:gt X H Conseq , t 1 U , D -K le Field1n0"Towle Ha0'0'art, VVessell. i 25' .-3511 . - f 1 ' ' - - com elled to seek solace in class fiat and department contests y ' U' ' DU - .31 ' -I P If ' Q . . C . ' I . ' Sophomore-Back Row-Beck, Kavan. Front Row-Reavis, fag 1 .. Ag:,:1,'--1 adrnixed with playing catch in the streets, whenever Chlef Hun- Cutrioht Keifer Racely Q I an-15.511131-i - -' " ' t' ' ' . D ' ' i ' E T '1 '-A"'-ii. itz?" ..:l gehsowfiggit tg?fuflgdldizfgiglliijtrcsgaistbiu is esccellent A plemi Freshman-McFarland, Coffee, Pettis, Myers, Krause, Dobbs, 5 " " 113.15 ' . ' ' . ' 7 Kubik R' "ri-'P 51?I'3w' , tude of good 1nater1al was developed, and Coach Stiehm was en- ' . 5'-TJ 5 abledt to get a line on some "corking" players for the 1913 sea- CLASS FOOTBALL ll,t'5jlg5Q.:Ef.jg'Q.. g1g:?5,3iQ" V 1,5 son, when it is hoped Nebraska will be able to secure a complete CLASS football never has amounted to a great deal at Nebraska, X "git, 1, la, f3?T..Zi?I','fz' schedule of ames with teams of lts own class and college stand- for the Varsit 5 uads and the Freshman Squad absorb the at- 'K',j.gg:,g,13.v,,-.ff 1,1 1 .5 9.-55.3 ,f:3.'1i" mg. Among the Stellar pS1'fO1'me1'S of the D1'CS611,f brief season temion of those most interested. However, there are a good ., 7 eg' " were Haskell, the demon athlete of the D. U.'s, "Jerry" Oliver, many who have not time for the bigger branches, who yet love 5 '. ' ,.f a midget speed merchant, the versatile Ernie F1'ank, and Schmidt the game for the sake of the sport they hnd in it, and it IS this ' and Rodman, a pair of clever pitchers. kind of men that makes up the class teams. The members of the .Aj-I reef-- I .4'. , . . . s 1 x n.x' " .', teams are here 0'1VC1'l in the order in which they appear in the --.2.:1-' I .., .. 152:-13 . , U . , r .- . - ' CLASS DEBATING pictures of their respective teams on pages 1219, 1.30 and 131: ,liz-,rf',::-..' ' t 4..5.v,: .' ----1,-4 . . . . . . , V , gg,-rg...-I,-.,-,,',-,4., 13 '-3, . DEBATING between the classes was exceptionally interesting. In On page 130 rs the Senior Football Team, as follows. Back .351 ,-r.'- .gg - 5: 51- . . . . . . . . 7 4 . , -s,. , za. - .,. .1 ..5"-.'4-' J z fact more attention ought to be and is bemv' aid to this branch Row--Schmidt, Curtis, Buck, Malick, Phares. F1 ont Row- 3? 74 Qty. ,..f., ,....r ,M ,. ,f . . O . . . ,D P . ,. . . 7, Rx-3 -,.- -'...-?"'.-: of interclass activit for it IS in these debates that the budding Kinsman, Chrrstmas, Hall, Krugg, Rohwer, Beckwith. Q-f ,-Ps, rf I, 4 . . -0. .,. yi t . . . . ,",?7:-Z3 orator "gets on his pins," and that the School discovers its future Also the Sophomore Girls' Basketball Team: Back Row- platform stars. The Juniors won by defeating the Seniors and VanDr1lle, Bayard, Wilsoil, Parsons. Front Row-Savage. h was 2,15 .',-" the Sophs both by two-to-one decisions. VVe1sse, Cleaver. . Qi 5 '- '-sf' -' And on same page the Freshman Varsity Squad. V qs "ji, '- l,...f,l ggQ':7'f?g,,.., WRESTLING On the next page are the Junior Football Team: Back Row 152 gf, -, Ya ' .,f,3E . . . . . . . , , , - f . , ,. '. -St'5,'g.k.31'. - 5. OF the minor athletic actrvities wrestling has perhaps shown rBlack, Rodman, McCormack, Geoige. Fiont Row Ixlygcl, ,55,,ei.5l:,.2.- ,f :.' I ' ' ' ' . ',.,Q1'1." - ff".-if-,fg the most consistent growth. It has developed rn the last ,two Aldrich, Hyde, Lawler, COU011, Mlllel- , I up -, -,5Qj.y5'Ql- -, ', t Z'.g'fQ' ,.,.1.f3f.Qfg years into a noteworthy branch of University sport, and has a Freshman Football Team: Back Row-Bridge. AICHSOH. E' i -, , jgfff' number of hardworking and skilful exponents. This year Cap- Gurk, Ross, Galletly, Front Row-Harley. Islarvey. SCOW U ' . ', tain McCormic, backed by Mrller, Ruby, Guenther, and Phares, houn, McFarland, Coffee. ir:-'-.fl-q'3,,'. 'Au I Ki" . ' "'x'7xC-" g,11f'f'f. L. ,,,,..., ,,..... .. , .-- .- ' .,, r--Mm, -:nf ,.,-an - ,-.ture-.wif -- 'A'-4.1 'I ' . i lf .. ., . . . , ,.. . , . . fa - .. .4 . - . . t In .. .. 1. , .. f " as ' ' .... . . ' ' " : ' " 1 - -, V7 -' '...5:'6?33l'ssiffaif.-,:1Zf'.Q"S535f-.iff",,:?lQ 'lliiif 'i '.1Q:"z'1:'faAf?"--51" ' - - "R'fL'iE. K if "ffl--1,--- I"Z'lTf,1.5-flillif-'s,., fl., 'A-.1s.L. H. . -- ,5 fuiffg, iq.-jl ...Q 55" ijt- 'gi ,A-'.:g!"+ -Q .n , :gr':?R,L.IlJQ5!Lag:v5hg3-lg,-:K,":'.. Nm: :I,'.-.wil -,egigfr Ilnrj, ., rdf. I ,E ,Q . . ,gpm 5,1 .I'.,,,' H, ?LIk7,,k. ,.':' .Nh .I:,-'W ,Ae .1 rf ..--.tgps-'-5.1:-:rf .-f1f"'-s.". ,free ,I-..-ff 1 sf- lim '.f:.1r-f:'-.1- ' 1 ffzf- ff 5"'-Ali 'l' Zgffi: lqi,.,5- ,A wie.. 1153... I ...l . . -K-57 -.nwleb .alia L4 F51-13... .xx - 1 t-,ik ,F 4 Q x... . ' . ' . .,." . . ' "-..e..:',b :"-'-rn f' -inn. "' -415. - .g' ,K -, '.f 'J X 4,....., -.,., xi:-L41 f-F" f?L'Qff: 'L gli?-:?b,,' " f . f.Z'5.y-ig' eV-f"'2G' --1,3 ffz--.515 WT, ,Vg ,..,, Q-51: . t 1- ,af :QF 'Q p 1 .,,- I-1A:::.'E,:2i3i-, . K K.-..-. I . .7 f.'Z"l"L .59 .3-,S -' .1.:4-lg.-'.. 3! 1' -'-I-IS? ' ' 0 21' . ' . I 4 55:51--'f sq . 1: 127.5 f, . iii fr- ' :ear--"' - .1 -Q 9"x.-6 ---.A .... , . if .,--.... ' z, .- . 555: b - .-fl ..-..,, x :"-,IQ - - , Q.-154: ., - , Q, ,, X -ya- ' ,' 'hi .4- ' ': l -2 551 .Q -,E'-- 1, 1 ,J'1?fr-- .f .-3 .. . Hr.. . .:.., -:Q .,:.: x"'1.-:E ,xg-.5 .- -Wy ' -1.-. A2 - .5 ' n A?- :L '1-.. f. -I ,..f U. -,,... 1177- ' " N37 -:gal Qcrff..-1,1 .- -1 .-: 2: ..L 'fcxl-Z. . 1 Y 11- 1,1-.F-'. :jf 5:31- .L n 1 ' f 2' --5, . ,gig ' . Q Fi. , L I. . '.. ..g. . - - U... ,Q .4 -. , - . J.-'-:. .- ..gif ..1:, . . K. :F .. . 1 - -411.-:Li -1 f f .x:-- ,gy - . -A .,, '-'4-.- - P:3?2:'1-?f'- . - - . -'::f'.fX4,:.:.-f -- .. ll ' -asf--vi x fa 4 -- , -, xg.: --,, A -,., ff f., - ., , -xm1'4.f,.A Xl' "!"'3' -MN 1 L .,. ...Q . js QFQQM-':i' Q . Y ' ' . ' 6' 1 il :-1 9 -5 .A-.72 ' :-2 ' T -.5325 ,":'1- -:- s ' 1: ATL' if--.M az, N 43' mx r 'w ,. .. 1,1 1 .:, . K f-Ei" 3 Q5 55:-A wi'-2 -X A-5. M- 15:11 Sf 'FJ Li' :six Ng:- .4 9-. Q::.v"' -- A -3: -. . - ..'.' ' . M. .19 --r - ' .---A '- F - -X -s -. A X., K . I 11 H. -.g.:- ---- '. Kgi .5 , . .AN ',:,g..,- ---,".....3. -Nr 1. .. .,.-.4 N.. -Q f. ,,:.-- . ' - 1, -' - I 2,-D ?-51 QAM '-i .f 2'e'i"" 15 K s- 1 K. . , . .,,,. ...gg , J!-'14 . '.'.".'.--:'C ' '. .4 .., .- -. ff. . 'Six - r 'J -- aw '- 'fig .3 ... Q -- -5' "RQ'.'1.:3g 'qi 13... '-:KVA ..:, X 'x-- ' - -. -. .' .J ., ..4--- --.1 :.- "r"':"9-131 A-ff 'Y - Mfg-s:2Ei:-'-'.-:1'7'1"3'5'i5-f575F::Q'If 1 'Q w. , . I P - ' Lie" Sk:-3 S ' I 27 '. " Q'--1"-"f2f'i".,wr2xf5-f.. '- .- f- HTS Y9f-IZ,.a5-r,Q1-qff.- 1, ' fi--'ig . - 1 - .N .. . Q, 4 -3--T:--5-,gs-if-:. ' . ' - - N f-13 -Ti: .V2Ag-.,:.'f-'-',:'--"".'1-gr. M x1'f'ffQ2m-,,, .g 31. . 1.69, :-- '-,LL-PM -z.,-M ',L1?,g.,.' -x -' . . -, N -.il vii., S3-:r-,g '.-I.-gggfv -rvE:i!ggjj--311525 - 1.4 -v'.,g - .-.- .-P... 3f,g. -,Z . - wt 5'-3 in . X ., ,, .I K , ,. ,N ,ska .. x -3 ---,.- g.- .-.. 5' , ' .. vsp, '. -2.-. . P. 1 .'-fs-gy - -' "-1-iizg-H11 1 '- '. X 3:1 xg5g,,1.,15, . . J. M". 'i. Z 1 'W'g.ffH -- - x,.'-.- :,?f.,-- :, 'I' "'J'xF'3-.-""'3 F "WCM . ,. wa'-w 1 ' ff. . 1- . ,- .-,,..-..,.,.. .- , 'I-I , 3 ...,.. - -.4 .gif f ' y 'fl-.f..,'.1--g.-.--1. 'fft fixri'-" " ,II wfu 's--I' LSE .. 4-: . ..,-.3 - ' - ,y 5- -.,.,. ff -: Ig..-.-, .. -, '- I" iN:-4-:. ,. ,H " fy ,... 'Pr 1 -' 5 ' '-'-'2-:i-,- 'Aw-. J., ':L -' ' fi'g-?..g.w5-:Y--f .- ,g . A ' E-:f,g55q.,j pn:-E.: 'L 1-- 1'-5 1'.1.sa'ffL'- .--' E'-f' - - , K .7 Q, ,e-37 '-Q-. .,3',:q-.".eX .- :'5,.:,.I . ", -, - Y.. .- " . ' - . -' - ' 7' -1, -- .'- 4 -' .1 w-'Q 41.--1-SJ -Z"-' f ..':f,.. 4 . -- Q ...N - . PQ . ., . ..f ,S A-4 44 ' -my-., . , - ' 4' 1f'j5g:,, pp. ' -., . 4' I 1 x I I, wp- Q, , K. Hu- F . .M 4. 4 H 'L f"gQ5"'z NJ' X05 -4 'xflweav XMIM ,f SHP - . -T-'. . , .... I.I,.x - -1--.wat-1:1-, ' FE'f'4 4 420'-f ..-, --.-4 -.-. -- -4 ' fn3"Q3I?'!f 4-'f'iaC1f54IEi ' 2-1'-F " 7.1 '.-1jL1'r?5'r54!4 . I "-4 roi W I I 'X 4-FV' " gg, ,, 1 5 , ik, fifg----"' -4, ' - -v"--'-Kin' -: F... 0:5 : ,-f Q11 ,-1:5 -, ' '1-.',: :X --.511-5 '- Fa. '.".-'41-'-- ' ", "1 -1.1.-1 X -,::.3g5.g,-. Q if fag: I- :I-I-1: I ,, .I I -Q-.rrfgr-, j-IJQL9 6 '. I. , 45. - .'1,5.,::.5.f-,,-, , Uiiv-:--" Y, ...I-. - . - . f- 4-:.-f . .s-if'I.,,15 gf..-II: - -1- "--s 1-411: - - I 1+ - VN Q., mf- 4 . 6.4 'K - 4-,. - ff - 5. mv- , Q- . :ie-EERE' .15 -.'1'4S'0-'-fff7?f'. gear- .:.-14 . lfqf -- -f --mmm- 7i'J5g1.:Zf',"'Y:fEQt9' 'f 1:-15. I ag 1 ' f ,ZEIIIIQIEQIQI -:g.III .IIN ,- II .III if :IIII5 I I I..-iff, xt g:5,.I.1I.I,. .-.fIIE..II. I ,ax ,X --',--, - -- 44 '-3' ' F: 4 ' ., f ,.':' 4 I 1 ki . I I, I II? I I I qty, I,.,I III ,f iq ixuf: I v :III :I x p III!! - ,xx ng" N wh I 4 1' . ,,. w...., .-Zff-r .II 4 .,:. .v 'J-L, -hug ' :I IIr.' , ' -F K 2 -4- '-" f 3"?fY1:RJf 1W4:L135f9W"' N I , I 1 . ' I I I ' ' -'x 1' . .rv-.-.. ' " "5" ...-'-WJ' ' - . " 'N-. . 1 ' .. . .- --iff - --1-iq-refjwvzsnh-2-. ,--5::s3:f , , - -,X ,- . ,,,.--Q .Ik ,I-'.II I ,, .-,mv I-7555 I,.g, ' -4 ,. . ',.i3.-P',s"?'faf4 -.51 43:-,-W .4.:-war-riff'--'..--2-' -1454, f -' ,-C :I Yu' 1-,g 'Aww .MQ ,gg ,- --wwf'-----. 4.-D JI: 'I - :xi --f4,I5f- 'a-.-12.1:i,' ,,..-4.5.4.1-f:'. 1 - '-f "3 ' , .1'. -- .. -1551 x.. . - . "" .-:.z:-' ,-"' f.- ' - 1 rf, '41-?3E:nAxg,' -'j,f1?"n:54, L- 4 " -'S .' ' , -- - - ,-,-r" 4. ': ,"'.-: ,L-', ':57:p,fm1-HF'."'E' ,N '4"' .. '4 - '- Q 2 . 'QQ-" ' .--3-:.'. 'i-.'-.i,,,,,. .gt-1-E5 4 9.3275 ":g-':'p!7-:Q 1. . ,W 2 . - 4 61" ,is-?""-A' . - --.--71:51 - ' . '1i4'2' ,fr 1.2735 ascff-.'-5:-' 1541 ,A-' 2' , rf. 2-1-.3111 . 5? . .- 44"-5. 1- ' 'XM'-2 4 : ' -- :- ,- . -4f5'h'91:-.,is':y-1 -5 ,-.-A -54151-:':cp-.. , :.- 5- -V5 'Q -izfafff.-4-'.:'-:a:f.:-14:44 P ,fifim 3,131 --' 1'-.zf-2 22941 ffziz- 52,5 g., . I .-,g-Iq1:3::E15-19.-'LPN 1 4-- 74-..5,x" .un--., f' .'?:'.-:,-.-- II- " ----15. '-:1.-Fw-243'-za, eg.-,gf-saa.1..,2I I. I5I35-'gl---K'-,,x. ,-5,713-.--I4I,1, -:.II, I A-. .-4-1.:.r.' ,x'1.h.- -.aa-M L-.,IIII -,-.-meiil . I -.I -1--5' I - 13, .7 If Iggy- - ...- ., . , 'IUIA . III ,. 17.-I I3 " '--J. , - . - -..II,.-,ky I,-,-QI.,-1 gy -, 5, . .. 'x ,'kxIXf'f-:,fJb2iS-'Eff " " I .45 ffl? . ' . 1 . .Ti I7 f:B'51'- I ..- IIII.,,.II ., ., L: ' 4.1 -: -.f -...X .L---- :EL . --'Z-51:-K 553'-4-'ff' sg,III7I5g,-.jj . .::'-:f'4?f'4' - K X -ie. --1'-1 mi' 121' .222 1 ,:' 7 :I--:T . 59:-if 4 " . 3 -1 .jj-:I,r' ' ' I, , I III .. ' ' .::fn9 34-v: , -1.3: -zy. 515 1 .- ,,.,':f .gigs 1- W' 15.2541-"Q vp.-' -74 E .'-'1fs.34Q v ,"? ,-3 ' 254--114.11 .say Y- I 31' I:,,1n ,ff '42-ff' . "' -4 .- .f:2?:-1 .' -' ..-I,,.Ig-'.:I-:gl ..f ,: , ' 'JE' pa- f1""' , ' -17:4-.1 ,-Ss:-T? .1-:':' afP':g4',X J.. --c: f f . 3.-I, .,-,J Ns"-' 4 .' 5'-5 -' 5-. ,I, II. I I.I . ...., ,1,. , K1-.Lf Qi:-'H '15 I5' '7 I " --4.-,If-. .:' . - 1-Ig?-.rf W.: 53:fZ:'15.Tf!--' , , I -.,:g-fx., gl I, I J, I, ri- '- Q52 1 xi-'IL -,Ig-' ..'II,Q,'I.51 AQ , - I-,n..IIl,.I '.:: .-.I.. I 1 1 - - -. fi ' . . 11' ' .. ff SE!-T-: jziifzii.-'-I 4'-1. ' ' j.:x- -' 'i' -:.'- 'Q ---M 4 .- .. ,,,. ffm: 1-Q-if -ak-111-gg.-hflkai--'35 - ' Wifi--"? . - . . -1-MJ? ai-fs-',..v '- I' :NVFQF I-IN '- ".1fL'i'L .-2' iv ac- . fs-1:-s -.L-E .I,,,. . 4- A--1. .. - '- fr'--..-X - f -es---.: -. 44. 5 111-3 ' iiflfi. 'Q..f-"YY 1 x. 3.21--'F -'Y .9 'QISI ,. IIIZI5?-I III.. -.-fm. , - - ve I Kg' -gi-?gI'. - X f-75f':1r.I' '-L3-, 1 135-5E51f..'-r-. -'-sb? 1. '2 .-xI,II'I"IIhI. sq., !1'Z1.E1I.3Il33g3II .II I4 'Fig :' In -, QI'-IE LQI C-gs-,. 5, fp ..gz,::, - , , '. . 1-,-5,5 . ' -iq.. '-:.a.5 -. 4,.u':-.- .'1'.--.'-' -0-N T '.- 515. -- -- --: W-. -J- x-.. -- .31-,Q f , A 534, TQ-1' jgl-,I QA ,:,I '.II1.' III .' :,II Qi-. ' 4, av., A -. -: .. rj-. If-gig, ,T f'- r.', H -- . .'l ' '. . X ' w . - . , . .4 4- .. -. . x. I BW 4 Rf. - 1 . .. .,v I. .-,.- fvfrif- ' r :Z.".g 4 ' 7 '.r1 .Qi -1 ::, 'P .H - . - I .,...IV1, II, I S I, IXII XIIIII . ., Q' '1 .f .. .-. 44-f ' ."Al' ?g'4I.'::fg: ' V' ' -.I f'-f " I - ?l'?'55: df" hfI7X'fE1',5r 9 po - - - 4 ' ' " - 1 nh' . ' IIJIIAIII ,.. .,,,-.-X I,-..+.. ,,,,-.-,-. .,., - 7:4-af-f:rw7-ffryff . ' 'X 1 :J ' -. ' "' ff' ' , n - - 1 . -'BT ' . 1 "E, -' 'X' "' fi'-5: ' E ' "f'1':- ":'?:II.'?f. f.-' . 147' V""' ' '- ' 1ff'-'.1:.':"""" 2.-1 'iw ' ' ' '. ""fT' ' ' 'L ' ' - - ' we-ww fwfik . 4 -. -. 1 '- .- IIg:I:.4 I, 333'-4,135-M,-px :1?9fR!'m-g51,.:?R.bgy.f4..- 5.3-' '.':5:Q,.. u-V, -I.I.-.35.gg:z-.- 3,-I-3:15-v y,,.:,,,fzY2L9Ff ' E- ggi, 4.-1-'--'g'-I' ' ' .,-.M 1'gr.'.-,.,- 2:3 -JI" f": " - . ,H-L 1. -.' -,L -iff: " "4 :AiZT1:i'fm'Q"" '5.7f"5Sf-" J" -Q.Q13.45"'f.' .--fi-'E?2I'fl5'if-'-'QU' of-1 .'.?.'i"7:f17575 415 5 -Sqn' .' ' 'J 1 5?-.v " ' ' - VTX. . A sg ' . 4 '. fi' '4'-F""-,1--- ,. 7 ':,,-'.-I'.j,"I - - III'I..-I:3qqf.j.I- II.:i-by yfff ., II I-I-'.-.52 ' I If f I.,-4IIk:,5:1? 1 IIIIIIIIQL5--. I '. XXI?-I, I Iixgzf. .I JQII HI.:,I.1z"1'2'fI,',.I-1, ".f . -Q : 14' JI? III? ' 7:-2052"-'1f' 4 :cf-. NE- .I-,'-""" "f-""-in - ' -15-5.-'4' .c'1' " ',, -..'Z"""'? -I4':-f'.'.-.-I' " 1' -. 491-" ',-' .Z" . '- ,-'E?C'f.'-' "Ax ' '. '57 "' -4, -' 'V-J . ' '. -2 fi ' 7 I , .'-Q'-,.I4-4-.',- I1II .J -'.I.II I. - 5.5:-,511 I:f5:5I,r, -.., . Ig.,-g,.2,IIII XIIFTI-.III Ita, -I K . I Kuff? 1, - ' ,II I 11,52 III '. 44'-IZIII II I- I I . . x . aff ' ."..,-3-'r .5375-,-Tr-, . '- - '- n', -5" ,-ff? .,- .'::,- ,' ::r' gf 1151- tr' ff 4' 1. B' ,' --'gm A. .5,' .f ' -gg.:-I 1 - -- '- , H, I I 4.1 ' ' l..',',- x ' 1., , . .. . , .. . ..-.. L.3. . . . ., I . . . . .. r ... 1' . dd.: .. U.. na-I ..-,mp ,4.'173f., -1.--j .5-MI, -9.1, fr- .1-4 .f --,::. 2'--1' - J-NM-.,y' ,- c R Q, .- -, - . II- ., f. 47, . . - . , . - - -f 5 2 - ' X' fax' . 111:4'-' ,--mai' ' sf' - ek , . "4-Q' 4- ' - 4 " af. -. .. 'H' -:f- - .- 4 .- :mg ..i-iffy? .. . 1-4-4 .- ,T -91- - - wa- ' - 4 . -Q. -'f QQ, 4. an --'ff -1.-155-f' f ga.. ' .. --4 ' 4' ' J 740 ,- .' ,J-"-. 1-.' JI"-.7 :V :C',?-'. '.Q ,I-.fmwhtgsz , , .QI ' -L-1,'- . . - . ,fyx UT: 5" . "3-fj. -y - ui. 4 ' , y . . ' u .' ',! I . ff, - if -Ll ,.. -- . , , . , .. ,,I,,w--,,,- I. -f . . . ,- ,1,- -..: -. -C.--. , , if -, .5-X . , ,. ., , , .- P., 5. ,f .fx L, xA 'tw -fl' .,.,.-.1-.s,g.. ,---. - n- an - -. - 3 , .,-, .-,- , -. :,1.-- J. - 3 . ,'- .- L. - . ' u I 1 - rf ' --. -'1. :fr fx,-4 ,4-Ly' - .1 -,.--'-- -f.-,-A - . 4:13 ,J . .4 I mrs, --.-,:,w' ' -9 tar. gf'-'-9"r...-1. ' - -1. . If -r .- gif . ' - -. 21 'ai " .. 4 .21-15" - -""jm1f": ' ' ' 3'1" 2433... Jw 5 -1-L.. - i . x - :Z T3 iT. ' ' " r.-." .'-1.1 , N- . "-23" "Qi :-, - r ..5 A "- N- Q3 475 -.... NI, 1 .., .i I x :F . 1' . - -:- ...v- .- -' '-- ' .::: -' ' - '. -, 4:-' "" .- - .4 n I, . I n ff' . .iw -' .xiflfwzl--. -fffi-'Qfvd1:Wf"1'-:'f'v f'-4i1iF'ff'- -' -'33 -if "-2-:'f"7 5 . Qii"75?"f'- ----?-7W?,4f?Qi"- Q - - 'ff .... ' - - '. 71' .' '." '- ' '- - 1 : ' Q 1-' 5. .. . . : :- -'41 :2,1::'.j',-' .4 1: ya -f". :g 'J-.ff 13 5, ' rv - .- . 1- - . in Z'-..',- ' ' :-.-14.4. :,f'f" i-f:?,..:i:.1s'-D.:----.-57.151.55 HQ.. -Y-zfz!5f'.::':5iwgp,'ffp-Qs. '4-:V A - -:-L-1-- . .1-.'Z ' ' J., -, ' ' m.-,. ..-- -. -'.':,".-13 . .. ....,,., 1"---1:-'-'4 ...H-YT .-5.-.1:'9'-ka-ix-E .-:rp QQ,-.app -a. EE--1:55 -:,-.v .-gi.. '19, .51-:. .-.,. ,-,, .L, -1,:,:I.: "- ' 5. A --5.55 3.13.5355 AQ,,,.,m ij.,.-....::.,..f?-53.-I-L-,',',.,.. .,.-311.-1f,g'.V., +.- ,N--v 3,5-5--f-Q-1 Guzzi., 5 ' . ':.aE-- 121.3-g:9'aL - W-'-X-1'-'4"f-vsfgf-5 - 'f'-Hff2',z-91643, , ' L-ig - "-'f:i2'Q.-i 3 X Qi.-5 3' "gg,-A - --.-f-zgj, "-1--1'-wi..----A-. . , ': ,- Lgf-Q -1 L , ::. - :3Lj.,v:5'y'.' - . - , -9515.1-' , Q ,--, - E'-117' ,..fg"."I:,-:ia 1 .' .' 'xg . "-f"'1' L If 1 xga ,,,, , , E-7215.6-ng 'mfg 'r,:,.:,.,S2g-5 x-.gn "--'-1 -' 3 ,A - . A .- 5713-541.5-. -4 .zgff-J g'-4,1,.-'-S:-ff-JF jf -.:,c --f 41115-'..-513 I, ' .::-,-315 5.5" 'ffifiik-SVG - o - .fr ' -.N 1'-if-13-T-'-',.g-'Fr' . . -,"y1.-fw-. ' -N ..f-ff I.. wi.-H -1- .u.-. pf.. .-.,- J., my-....,. .- -A, , ..v,.....-WV ,. ...mm - .,. .,,,. , . bln, ,Hg-..q...,. 3 -. 1--. . - -,,.-..- .. --- .. . xv -- . -. .--,. -. .. - " -F ? nip' if-in X A 2:1132 in LA :HL 'f5"-L -8'1" ff 'ry b.-.Q5ff-.N'1i::w'1:S?-2"i57Il3Y'- " .:. -3--lL "Ti-1 f-si - 'cf I-I-IL.. - .- " ' .-'-- - I .- - if-'vw ' .:?:.--"2-'-Eli aff-1 '17-. - -:sn .- :fwilf Sqf -5.-'Q . -- " . . 'r . f T- " -. ' P' 1' '51-1, ' "" " - - . -f- . , -- 5.1-,5p..g.y,gg.L.,5-v -L-, "9-M---bf.-ieai-55.3.1 , zgzfi-..-Q ' , 1 1-4, -- f' 4'- - ---- -1. I-I-: -- 1, '- .. -5' .L ' 3"-.1 4v5'l5.5f,.-9-5-'1-,QA ":.1TL'. f' Ii-., .1 - -ffJ.,.f K gf' ,, . 3511- J.--:L--L' ' - 2 -f '--'gl-3.1 . - . .j -.1 ---G-. 1 ,.,-1.51 - .:. "MAF-i.gTj',-I " ' "' X"-E59v,12--P-145-i - "'4.'-371 ' -ffl, -.45-1547? i.-5,51-.' . :gm --'-1--rm - - sf.. .. M - - gm- "-"E'!S1?ic. F. W .3 - ffreeifkq-. ,1-.,.5171.,.1g. La--,, , . .,q, - . .. -- . -- ., . . ,, . -,-,-gg ' . L . - '- 1 . xi: ,.mJU'G:.-Y' - :Flin . V Wwfliff, ,:.'3Sv.1f-gp'-.--. -fr.,-.1 HQ?" QF?-4. 4,.,gFq1 fm, 1 jizz- Q1 WFZE' 'Q .. -.1151-21.-' . 7 -' 'L -lf " ff -' N .nf "t - .' -Rf'-f --S-:f.:., -1-Ter.:--', . . -'Fm Wink'-2:-:-4 fif-ilIi'f:7f?r'-'1:'?fi-'1 ' - ' '- ' -1 -h?,1-.tg-... V .-1-Zlfzzi' '--955:55 --f" '-'.gLaq'g,,, ':ff.31.:- .' . 111,-'. ' - Lf.-f:--... - . -.-5-.:-,f::':'-I . , .. ' 1-11:5-ew.-, - 5 .. .. -r .. 1- -- . ...I --sf-il!! J- -f 5... , --A. .. .. -M-, 4 ,'-,- .- ' ' 'fgILx':I,.:-2-.7 Q "M"-S!-iQ1.3ff7"'K Q' '5'i'3'1?ii"x 11 142:-"Q 3, X21?'?.'JE?JFP?1:T3?'F1??j5 " ' ""l"W:is4': 2 'f -. :NIS 322+ -1 '1-gf +:g,i2'r "'.2i55i55i::"' " -11-3?-.. Fi- " -'--'Mi 21:-fr. "f " ' R'-'53 -. .-- ":.:.e1:..--jeff. :'- I-g...j:.. 134- 13 'fsnm ' 'L 143-gtg.. Auf- 1 jg' in 2,1-, , . -' . - -- . ff-:gr,.fg5,y '-:'.,.f-55 rs. .-,:- 'Q' 'il -121535 NI' '-1:3 r- "Lf-. 1 K., 11 .., X -- .. . .' -.L L' - - 2- IV- 'f'f"3-"fi--. f-Ii ,. f. . . ,Q .. . .V ,...-,.,-.,,- . 2225- -- ' --A.. r 322314 -:: .:..-iq : if-..fif'g,,,c '- gfgggfg. f-- 'fn ae. :.5-'.'LL- .J BSP' . ' 3--.gf . --.-2--ef,-4,15 .. , - X, ?v"f!: :-E11 .' 5 .- " , .' Q7' Alai' A6111 :'-1-5'-nf'--' 1-:-my-. .- . -V : 1 7 - 2'ff.1'?-'?'. 1 X-F:-:f""' ' 5 . ,-, j 4 7 yet- QU.. if:--r ,Q - 55331-Q55-5 E:Q'gTQl:--L-ESQ, ,.i,,,.2P 5 2 f' '.f-ff' fff5i31'71" ET: F34 pf-5Q'P?.'3'?. ". 1 -,. .fi'1'9'zif"A - ' 'ES S' Jai: "3-'1'S:13-f'.'.t, -5 ' ' 4- I-' .' - ., .1 1 --MQ .3-3.-fy - 1 ' ' 1 I :::NYf' 2.54. I-Wf'Qi3'Ffx 4 ...iv .,t:,,,, F. 1 , V . .z ,iyg agr I, fb, . . F 51:5 ig YA I I .3 -' - 5. N: -f.,,uj1'. . I'-3. ' W .'1KF fi.-':gn,':?l -,.'.'. ' :J -Z"-Q 3- -- 1 ,..-J ': - .S -jpg..-A I...4-Z . ' . 5.::,- -14 q -rig" 4 1 ,. 1,51 : -f- 1 y' . : ,Wai '- fs -5. 14.3 s-ik-.1 :fir .,,,J1.??-2 if fy 1,7 .S--22 .'L"S.1x - -' 11 5:1 -1. rg 1 - iw'-nuff fl -an.: ' .-.'-:lf Q ggi, -52. .' ig--41.53 5 '? if-..':" :C-af. gg-.53 15: 113 QJG.: I.. N - .' 5-S I-Z1-7' .1-ESV X' 3,- .. . -T P-L:..-.'-1 '- -. ..','--1. -., ,. -4- , - -V . ..x.,, ,. .. if-", .J-: 'f- . 3. .1 1 ?Q'-as f,-1--' ' "- q i.. '2:'FI'e..i,a'. 1 -, ,g 3- ::-.-53 . 25.5-zfw Li li-iw i5'.'-':- v--,. , r.K.i.-.-':YQ,':- 4 .- '3 ,512-,", K '1 'fjr -5-gf 1 .. J mmf- 35-.:f:B:.x 1.4 4 P . ,,r., , bw. .sr . ,. ,'---, -1 - -I -1:13 ,u .1 -N 1 L.-. " .. Qi. :-ui I: 35.1-:-QA ,Q 'E in X Z - w--4 -' 791' 41w:r.-1m,"e1- . 'Nc'-'f , '.J?11': .'!2'- 1 95- .V a " - "':5'--'f . ' -3'Y'f?52'Q'7.f ' VA 15- lf: '25-A51 '35-'E ' . 1' .- f Jig- Q I :ffl ff3fX1-'.NQ.gj- 'f.i:.':2. if . 1--,f -- ,-.- .-: :f 1 .1 -.1 - ug-.J -' 35.4.-g -1 X ':'17IQ:KQ .1-, -3-wax. - ,H -. jgifg 9,152.1 fr. . 13-gy -211-' 1.5-I 1 - . '- 55165: S , his? ' f 5 1:51 fn 7.,'-'V 1 - . V.: "' ' .1'.,T1-l:fx:f."- '. ,-. qir- -, A - 'vt ' ' .",. . gl r5.1 ." ' :. JL- '-. -:Z , . -A ,Z gmc,-qZ'QA2,.A,. -E4 La- .- yi-.. 1-1 'n-...- '--..- f. UL., ,. X... .Y ,1.c.a, v1.5 , l .gh'1"' V2.1 4 ::- fsxx-1, -uw v, . 5. -. y.. xv N - fs?-. -- -11.1. 1 ..,-- - :. :. . - . . 1557? .-1:6433 is ri- ti '- V125 2 .Hr ,, 5: . -.1,1f'f.'-' ,- . -' ' QA . ' ' fx" - S- , :.:--..--eg49:-...g.-:-wjfffgggi' ,' 1, . jg- 55-.3 f f'4I.5-"-fl,'J-F:':xE,, , . 47: 'f 'I Ei' .--if ,g V, '--.1-,gg-, 4,12-.-.,.u:f'f.x -.IL 1 ,v.:.,,:.W -R -ff 1:17. -"EE, R"'1' ' '. " ' ---- --K-M. 'lm-:.r----A11 - 'e-- - ' ' .. ' '-:ia-.-:::' D'-glrii' .--fs' f. X Q-Ev -- .. wil'--1Q:y::9ia,' 'c9':'T--fx - 11'P'.N' igdq- .. - I ----.42 . -"--sf',QQ-,-:1f:.'.2.-" . '6:r311,-sh' '-fi',1g3S:-'f4-gs.--,- ...g'E.ig'.z3H,.-" .Fr ,F-2" ---25.315 -h:.,v,-g.v--- ---- . ' -'- '11 '54-'.' - . T'-,Y .- " . - - - -' - "1.Sf?.-if '- -- 1- ga-af5?RH..'f-4-ff?--fx N535 'Y X - -:'1ff?, --, --1-i-:'f.A'1'1-. - .',v'if:-'-1-" - f" - 1 . -..+ X fu'-. '12 . ' ' .- ji- 5 ff-1'Xx--.ff"jyl-2" ...l-if',-aq1?:5'f"- ' ' .-f-2t31i9f-L"w 4:?..yS"f,Qa6" iiYi'1'' 5595733-TQ-35' .. 'A 'Wifi' - 4 wi-4'l1g'ii'z'5?: -:'mi2?','32'Ef:fv':" S.. 5- xg?" ' 1. .' ' .NE L" -.- '34 if-'3f':'l' Sx15ff"-'1- :,-'56 .-'.f'-:' ' --35' -:'5'5 -UI?-"-.:f'2 ' ':.-"--" -.+ -58.2 H6 "' " ' - N x R ' ,'- H:-' 1:1 ' an .. f --.. Qi- 5 4,-2 7 K - A' -. W' I-zxf-, X' -5-2-U' '. ::1z'5,11ixvs.1' , if ap' 5-:2'T'.2?-T1',. . ,-fr':':"- -51 - '. .:-11,2 -' . . 1- . . lgirfl -----.-231'--Q.. .--' -B.. ' - - A Nf"""'Jf'5'-"-1,,2J11:ff'-35555-' N gf?---'fr'-ll."'T:1"' ' ' 1'I"3'115'f"'ff1f4?l?f:iff'l If :Z .. :Z -- ' - 3hfi9L'5if1,a'. , 955-1 wp"'.'.1.fI1'1ffF3'.?-fl ""1'1fZ5f4Q-'ESQ-fs:.e.K'..1 'xjixff' x ' -, ,f - : ,521 .ir ! Jw 'Mx'-.,y-' J,--fi. ' 12 gnu.. - K -k-'llfi SK- qi" :1:. -'vfT.'--'-- ff," 2. -- W' "-E21-?.' ::- '--A -- -. Q vb. J' . dam -, , S993 Yi.-.,?g, ,- QU:--,.--.-- Qi.-,gg-,Q -555. .-jx? :E -EEQZQ ua332-is L . 1 ., Q.: Y., .YZ .-X. - .. . ,- 1, nz' .- 1, , . -43-,M , 5. - - ' - ,A . ,,.--,gs-3-.gf . . - - - -, . .. ' - 2' - - " - -' 1 :,,2:'g-jr 113--., ' 11' ,H 3... N , if .f- - H5-5:2 AL -Q315.,-'..jf.1y,5g.--,-- 'nl l '.' ..,--.A ',.',q5?MQ -E -Q 3 "-'i- .Q - -. yy -le.-v, . ' fa-ar 1 N . "-.--1-.-."u:------L . ..:,-vf:.--::1w51-.-.'- - -.5 : " "' ''f-Y-'Hf:582,-5,-gg' .LV '. E A fffll-i'mlQ-?N. Q '59fus5i"EQ .Xi-i'E'5.:.H "'75""4'-- X'-'5SIfF7-.35-5'-TFT: 'f - .. - ' - - 1 '- J 'VL M- ' - '- "1 . V " ,. 4'.':."F'," ' I' ' --J - - .' -,M j-JEL--1 Q -. .A-, -5-..-L-Vg. -.. -,fy I .- . Qfgjgx l2'g1.-- s . ,. - ,vt -. -im-, ...ik-, .-svn..-.'.5x3,'.-..S?-.Q '-.. 25.3 ..5.'v.:--N-X Kg., N- -.5 .1 "' -a '. 1 1. Q -4:1 gl- 14-4 I.. '-j,.,:. :K-L.g1.N ----. 'I fspfk'--,' ' -N - gt- ww- , -1 ,- - f ,--yg'-f:. lv. -, - , -5v..- 4' , ,J-. . A-v. N. . .5-S.-,, L . ni.. iff-fi. ..- v,:':,q- .R M Q: I .: :X ,' I ' u l . 'iv'-I..1L 'Q K . f . 'gl-.jlkq 3... .Q - , ' Q'-':"' - --J -.. Ai. A' .:f uw ,D Wigs ' T53 - ..,. . -- - ,gl , L V, ' 5- x ..:f.:,- N N ' I dfqr .. ,L .- IIIIIII I I ..--- mf. IIII II I - -,.I-:L - iIII I I II.IIy5II--- Vx. I-J,,.I,5I .I II .I1,I1,1I:I,II I 5 II-, 1 II- I . I ' 1.1-X Igjezfh: 'QS"'IfI1.,gI,-I:IIf.':C!'CQ.I I- ' . II ' ' ' gf---I:.,I:II' .,-.ff 455355 "I IQ- 3.-,'IfiZf-'lu I.J-". .I I. - I,V-Q'-'gif-7"fITr:-XI "1 Iiip . I V5 V '59 I I..gUI HI' ,'- fi - Law, fu'-xf2f1E?I1--ff Vg, eff? 2221. 1-V-A1-.f-P".-21'-x .,frfQff.,Zj-Na.: :Zf'.V ' f 1':L- .:f,-. ' 1 V Y : V - ' .. .. f 1 V V - V " ' ' I :I -,I-31:7 5.I.1IIgrII V9-LII 1i:b.,,g..,I.q:ig?G -5,-VIIQI 4:55-vy-Ik,-:gI3Iz3qI'+-Qi,-jgit. 4'Ig1:5:IIIIII M3511-x-.1g44I:fT-I., .Vu-Q'+ 15:-1-lg. . II II f . I. I " .I I ' M -I I-'ig 'V ., :V ' I' -' --aj--:I ara 'WM LI - "wif 1I.If.g2V1.'.Vr: I --' M k, I .wg-7-19 - K ' -ix-19" :zz f " . .vezff-KV' iv1..'fI-- I-2.11 .. .f . - Q. - - - f " -' -.2 - '-- - '-'za-f. Q . K -V . A 1V.'.-1 - - -1 -. - -. V 1- , 1 :1:f-:--- I I I 45. . A gg: 1 .- . . .- g' 'P?f'f?' 55? f 529143152 f.-1: I- -' '- II r.. '1'.'-'-5.129 ' 1 V VV:-jst' I . -M V.::r ' L1 '- ,.:f'-A1 I V, '-'fn -:V '- ra' ' "nw" H- ' --Z F' -:. -' 4' . wwf" 1 V '-1-'V'-'lst' - - - . .. ' V. 4 0 " I If-Q,sVJf5'2?',,V2-...Qs ....uaa,f:V+f:-1' WI -12fi:f-2f- Q-fefuf,IIII..22f3f6a.fP"V.f:F'f,1,52552:-1.:gI..I,.,.V.16-5335 f - -"- . ' --.-:V 1 ' 31:1-f,V.-5:1-,' .15JmS!7'fV-V-',f-"1 iqb' 6 f 'l1'J':5"Gx- -' .SG ,'-f:V'-30. . fare-Vugff '-'-Alf-":'s.-Q-5:.:fs.gi--71 sh- li. dx: aff Y 'A 'I wif .' 21- ...ve--:I.-. -. Eff -V Y 51' ia. 'I--551' CX-ff S.1'ifV', Uf-5-f'.'1foS1' Y. " 2353" V.,.:fJ"W5i:': 4292- k9f'fi1l'2?!x, X21"wx:1?.?LV2fff1'f'f493'iE:?g 'Q-kiln A::':'-'E'ig':::Qf'ff1f-f- "1 L---'- ' ' -' I . " ' I: I IV II . I I Iwiil 9-'g:Iw553gQ3w.-5fjQIQ5f-I. 5Ifij,ffg25iQj5,:. ...QI-1:3 I V ITF . .I I- ,Rf 'jrg-1-'-- I wx ,Qi'4.-.a.-.mf 5: :.IxiIII .V I. ,I - '- ' " '11 '. " I,.,1a!'p T V' . 'EEF' .5-1' -JIM' . I VI I' ff .-I:-:"i1j'1'4,'i:" H .- ' :1.2'5:.a?,I jg- '- - .Ifglrlf 5 I'T-Hz, ' ' f1iAi?' '-.::.:I.' Ziiffirlii- 1- --' - .-i'2lV. . v. """'K lf" i5ir?5i5"1 V -. IIIQVI.. IIFIIIIQ-III1 II II IIIII:I.II.VVIIIiQ IIII . - S22g:fg,qRIII.I.Nm,g,gQffi49"' I I I I EI I. ,5,3TjIgz1'g na:-II't-'I,I-5.33215-F I,I.a.2Qai5J.V.w4wfL f . -1. -V-Lil: II-IV.II:.II.I-,I :. -r I. JI'.IfZI33sYI-' LI 3. .- Qjfgr IIIIII . 'I:I-.1g5ygII'I:' 'Icivnig--I -Q - :mg-Ig v.4?.-.jV7v..f.rI' i1'lT,1-'Aff - t. 2 '- - 'J ff ,fps 'S:.1I .WT -- ., ."'-f 'a,, 'VI-:'.:-2-1: --:Ev if 11: . ' "ff 1.1 'nba .,-LST, .' -- -'ww-"- . 'I V1 E'-I"f5 -.1I."fV5'n"". '15-fp, 7.Tf"' Z-"'i-32x :- ' T.,-1:51. pw-w-..I, '- V- : -EE-'Iv -i'-",. i I V rss 5' 5 . I 1V 'flu'-.Vat X- "5-1' UT' V5- gi!.T.'-ZQLQIII III' X 'SLI 'I :.IfIQ4,I1 FII 5?-.gtg-. Ifgfgggc-353: 'I.I .I IQITI. 1'-"'11L.I5fI,,' ,522 'mg f. -:I-HT: x....l ' r. I.' 1 V lv' Z' . ' 'v. - -I'r -,'. - fr 'I :gf :I-' 1 5I -I LI. II! kII7I,vI I III: I Big. IIIII-QIIII Q, II I1 IF ::'IEI,AI5ig13fi V M Eg.:-,II'I.HI'.' I ' .1 1' -:i'.1'.- r'- 'V .. Kiki-I-Wife. fic,,x ' A. :,I1' I I V II, I .f 'Z'-y:I'.'IQII,.:-' 'ia' ss 'J' 111 '53 g9'f:3.A:s1.-t-532, F' J ' V 2: 24? 'F 109.32 'lvtf 5 2 J: - .gui ':4:Q'5 I Q. V - V-4:5 V. 1, ':g1V ': ,gf ' VV unior Fo0fb2ll1Team 694295.-.'-XXL, 'f. V fwfrcf- I 15- . .gg Ik. I V-JI., V . .I :.:, V ' ' V' ' .'I'11.' ff7.5"2'-91 I 3"-T525 V' I I. .: -:1- 1442 -.w f . V ' I-522 53 1 -'I.11':--I . 1 y:?J I'.'1 I3 V I, 1,V.I:Ixjj- IM,--.I 1 -7- f 5.21523-:1'.:11-9,725-Wi'' qs .I ru. .- Thin If'.,gI ' Iain? Zi"-5,41 1-'-4.'7.??"0a '.'-.'- -: .- .miie rm- V n-:z-11-V-4.-. -,-- In If '- -gm:--1 -gf 12,1-.. -' --r. '-Q .::- ig'-'Fill HI '--I'z i rg. V-I fha -11. -sf 121. iqlgizr. I - :Ip :H I 'a.Ig:.I-I .-I r-1 'Q - Q. ' , .I 42-Jfmza' ' ' T- " ' ' - ' ' tiff... - in -1-.f-AV. ' - - " K if-I-1 'b:::gI".- ". I- f .SLP-Q '-JI',r 4-,525 ff:-ff Y5' '- .-Ziff V21-'Vi --. X 'I .'f?E5.'Z fi: 21319 2 '--'SV -.' -V -11-.1 .41 .1 --. V -. Y? - -,-,xgI- 65,1 II . eg. .- X . wif"-" '-'-'HVZI3' -' .1 5 Y"'k' . -1. ":""'? ' -7' - Z YL x i' I' V--VL ' 55- 'L 'gr' V. Eff-'tfisTE. 5 li, 11.23, .c"f2' J:E5x.S.'li I W' " ". - 'Eif'-'r' "' ' JjVVu'5ff5,:?:if" . ,I ., ' 1 Xf ' g.T13'3'f5'-231, Q " 'K' - . '-.6 J ,M II ,.,,.,. -...n:.aLg.gA -I.I, -I V .3-I - -:. -. f . --.sb ww 11 Team I ..W,f:...,-V---..V II . .I,fv,,fV.g.I.,,,...,III - f." I' I-3-' V.. A42 V , an Footbil II-yu I . I V'1:ffj'I Nmzyrf zf.-1 wp II - . -- II pI. .5-Vx' -f Freshm III HIQIIIXI II? I ' -. - --qs.. Egg . W. 1 ' . V ,..I gf--J. 9 ..vwV.:V. -. -V 5- V1 :.. x I I.q.I.:, . I,I.,q"ffQg:41" ,I f' E' 4 -QIl'2h:I.ff.3f2':f52Iq'g.'j "rII,,I -I W"h'-,v,,, - . f. II ".I 1 gi:-': V' "if" :-1: .--:Th -NJN" " ' ' S-'1"1LhV 3 1.1-bv . . ' g - -' ' V ',-1113 'P 5'--"J."'-"V-.'-"""." 'Qfv ':'. 'UF' 'VW .. . - 1 J " - 555933: 'dj N...-xV4,.yf'M.+3a""'57f '?'?g?.e5'E 53" ..-.+.15i'i?5L'Qg. .ii-'i-"'5l-7' :f:Q3:2?f?:5"A'T,I, '?'!?' V -. -3535? Eli- I ' ' "ff-'-1 1741- .L-feffi --5 " ' WZ. L'- ' "1'F-- ' i - '-E . gg-.1131 1. - 1 -- -. -.I.,-,.vi'f'f-..f ff' I.I1fzE4-545. -1. - I.-Ig,. I.-:f'1,,1--5' I . V - 1 in-53. -JH I-. ---1 -- - ,, '1:- ' -'IVV - -V '. I fic:-I!.1Qg?5 IIIIII,III,I.:f5:II?,:I:Ii.33-F.-IIIng+.x.IIvq?II3'mIQf'fI:5Q3"?Zf'fi' III. LIEIQQG-I,.II'II.3IVII:f.I-II ZIIII.:-I. I.:?IIN-. - sys I"IWIIIII '.I IIII -Iss :if I f.yjII:?IVITI I '15-I II II .Q .'--II -IL II 'IEII I -- V: 'V . , .:I'- I- -3-----',-:--II' ',::x: .pq 5-3, I ' I -.'.,'1 .I .wr - If.-,rg-' w'-,-'. . - I L-.-fy 5' I, .I I .-.- 1-' M,---r :' --j . ' :I f' I I .' 'Vg I J..-..- I-1 V I I V' I I - 1 ' ,GI-?'V1"E?f1R'ii?i' f-'-G5'131-.--32f'L4"1.3i'f- 'FQ'--5' '. 1'1" 1 '- " ' .---'fL"r,-:SF-?.:39. :Vi Eff "-Vg-? X'-ff.'1fr.'Ra V rf -"TQ ' , 'S' PM "5 if-'-.1 -I -'."42-- ' f-1-I . -:g-Iig2I.:2i- -1-A-Ia. .1I'f3if'-rg? -.SW gm, ..-gi3r,.' A. V' -' .:.:?2g.'A -.5:'II-.---2.g': DH' QI1'I4lf":f.I"' If ":gIga4-I4 - V. I Aw, .:' .- ' -. .' 1 ! Vf ' , ' Y 555 g pxQI.Ix If-.5 -I,I.,.I.g . Igyzqifq I,g:,VI..,. I-IIf,I- . VI-.V If III, XSLIILA' V I ,GSI .. . I 51.4 A-I,I1I I, I -If.. It ml .. II 5'g.Ig.x1',9gi::IgI.g-:V .I T12-"' ,IK-as - VI-'-,a,'fT3I, -I -.'3.I:.-,- ,ni :,"I.,r?I,5Is .fi-Q1 .f Im: - I.2r' 4 7 - I 5. V' I ,Ib 'fy -. - ,.. I, I. QIQIIIII: .IIIg5iII- IQ .I-5, I . ,IIV.,II I-.I..S I. ,5IIv .,., ,I., . 4, I , I1 I . III AI I I . ,V I: -III I5-5523,-' xI.gIII.?3j'f-IQ-gQ:2f.:.iQ2IIf: -'gjgij-'A ,wif I .,jIfjII51j'IfI--:QBV1--,.' IIIIIQII V ' :Q ' L55 , I I 3,,.VI.I-IV. -:I V ,I V .By I I:.I3,'I- I ,g5,II:-I.I:- V: '3 IQ. .3q'II II Vp I- I . -- I.' 'I I' 5 . II: ' 3,1 -.Lf -df 51 -. 'I-dE'i-'- 7. ' -fyffpfff N Le 'C 'gf' -f. ' dig ' " .' ' 'W 1""".VV2.i?' - 7' -'Dx' 'Ji X :'5.5'1S.- ff'i.Vc'5V.lf".fk"'E.f I-jf? '.'- 5 gif: '25 5' ' ' If 312' ff'-gJ:I',"IIrfLfLgxI I IF: I..L7c.f' 435 ' ' -'-9' iv.: Vfv wif-1" --.'-Sf' -1.'-N" ' "' fx? -f: -- '-4 v.-"' . ' fi: , .-X. 'N' ,-.- jf-.ilfagfiifi.-'4..."-gf . .- -- - , ts- - I- ,::a,- ,- ,J -E5 ..-... , . - W . . -rfxf? I-'ri-2-f?s.if4-E-f5""'-P ,-2' . '1--- . ' . 1 - . . . . .. ---1-. A -gi -1-h nifisif.. 1- - - 1. . -.- . - -. , . -1- -- ,-we .- - , ,af em- - --.- -. ,- -. - " "T ........... . -- -.. , ..-.-'-:za .- yAQ,..'s'221.-1 :-511 av,,7'4-Qgsz.. 412.5 5.-'.:.ff,??.-54. fi5"aS..1.-- ,-:lsr - - .. . - "N" . :".,3' ' ..-"'.,-,1',iz2' :- K - -'lg ,, .' ' -. ."i':'?-' :ff-FQ.: E5 Eiifi frffil- -".fQ:-zfifg.-':.Qg?:T51f .-1' ?ff.7f3'l'f-f.- TE 1' -5 ' 1 '. f-92:5-L' ,eq l ..,. ,. -ITU: ' -'12, Lyrrffi-:'gYs: T53 ' -1' "' .15'g'E133'-' ' 43,5 .leafy-a. "-Lfffz---J 'L-9-:vi-..1""'.-FG -Yf v?-. : 'Hifi'-"" . EFX' -S "ws-j.Q..:-.Q3-Isr.-'gi'-, .' --. u, ., ' -g - ""' . ' T' - .- " 1. ' . . --.--q'Q.:ff.s'-2 ff-4-a5'.f-Z. .- .ries -PPP:-2--'2NfZw,-vfsr-5 '? ' '::,-LCM - -1 5'-fllwfw-, "1 . 4- .-. -ff-5:23 . '. -qfgkq-1:92 - ag 3 ,,,,Q1':g,3,5f' '.j.:-'-lqrgigf-f. gj..g.:-3:!.j-- pw? 935125-2X4.'o'Z1lf9, 1 Affsyi-:fp-Q-1-Q. AS-21' ,-,422 . ' - , 'i.1,j:.f , ggi... .51-1.3, f 5 1 -1 N'5re4P"f3---. :' 'f " "1-'5.f53" .fiwxaff-"'13"E' ' Y-rf'?'.-If? '1' P ' T'-117f'ff' -"Q941"L3-I-'.-IQ ' 4 'fzdlidn-. W' W- Eff- - -' 3 ---U:5."'l ex - 0 . , . .. 1 . ' 'I-fL.,-- '- '. 1 '--1 -A " , ini" Nlgiq. 'l',,-:'!z.',.- '- fg-,:- Rf- f-:J5f'5?.'-.'.t5.3'1:51Ti,j1,-1v : .yi .' 1-1 - '61, -1 '4::fa-fe.-?-o::.1? 5 - .ggi '-'JJ--:'5 " Q. :.. ..' " -h '.jA1---L"' ' ' .1 :'1':- - , - ' ...- : fag , .- -1 mb , . 1 U- .Qi6L:,-,..-..-.-.-...:Z-95 dxf- .-.zhiafig-..7,, ,gli . 54, -, QL... ' w sa mf- '1l7.5,-.By rf?-"r, . -.1 - -lf--2.--J . - ' ,...,, -. ziyl. - - r- --1-'iv ' G1-I-' . - - nj -' .' '- -'-' Lgxlgif' 1 -21: .w-W'1'ff12i-g3.1- Q . jf?.Q':14g-..-E1:5ge":5'w-'B' . - -- -'.-::"f:i-E' :I-'l Q-.f.f1tf.i:IE,g,.ggg5gg.g-Q25 ,,ea1g.-gf Q.-5:5 if ' ' YQ-h7'.1-'-.ifgerrf-. 51523. . -. '-.Y-'24-I.. . -1 wwf. -.-::.: -,-.-.1-'.g::4 .. . -ga--2-,ff .::-H-' we-Q,-2:1 4:1 . ' -.r-,I-'-z-as-.:,.. 1.-fffsif .- .-912: -:z-a.:-'-'-.- q"5QU'ir'.g.f:----+P"-1-:-'-:.zw iff- I . ' -'f-.4:-1--:-'- f-'.'- ' . A , A. '- -' ,. ' , 3. ,.:.- - . . , -, - -.5 .- . - -. .. - 1 --,:.: --:.. - --.H ,. -ff . ,,---.-.v 4 - 1. , .1-sgsn ,nga 5 .-.-,z, 3 , '--.,,?5g, -,gn -zu -ug: ,-:::,1 - - - .1 -gg Q . .-.5 1.--HQ 1 - Q . .4-TJ 5,-,ig .- 13 0' ,,-I-.1:.7.,' L-V-N ,ft-r 1... V. . -':' -' 3.92.1-511551 ...,g.,i1gAg:2!y9n9i13' v,53, ",y- -.Ei U 555, I A nie? 2-7-F' .i:.f:-P:.l'-Z'I5?9-". :lp-s?" , J---gig I.- '. - ' ' '. : X . 5.7-'JI-'J.-5.51-.1'-'fiiril-YH -- '.-:1':2'1!' Lis "fd 'fig-' ,mfmix rp! 1 1 431:-1,5 K f-df"-,"'v,'-.'.::.' , .V K lien ' "" ,N-1'wX.,, A , I..-f .z ' 1 ' 1 uN,',,n!'4.9:i:':'gI7:-117 -,1.. 1.-.ff':-- ' Nzuglljg- -.'-,I-.-I-',gf.1ij' -'55, ":L."5N "ft -- fqf. 5.-.:-1-:S-v' 1-.. -' "ff-Rw:m..g451,5f1-" ---' ' "-- -..'--- gf. 1" :.'-- 'za N-7.-.'::-1-'-Q' .Ah ' E C17 'x:5:1--s.'- "'-. , .. -5 :::'vwf:f-.f-z'f-.-- wwf: 1 K 1. :i,.Xf".-ffbegfi f-:V-Ur ?P:"E1'i5Qe'.i :- ' ' ' 'Z - -w2,'.:. "I-:sa-.A -- - - 4- - -' .QL "ati - .1-1 J - "S yr? i-si. ' --'f E. Ei?-E-5: -ff. ' A-1'. -. : . .. . . ,.'T.-' ' -. .. f . T.: V..-.,.,..n J.. .. . . W ,,,,. Q.-:F vw. .. -.x NN :.-'L'-5:22 . - 313' E5 :ff-1 1: -, 1 . ...., - - .T-5?-2 " f f 5 :. M.-,... 4 - pic: " 1-..gQ,g-1-N 'P'-J-Neil? -.J '.:-but 2 .- x ffm ... -' ,al ' C..-.-ng A is 5:2 img 5 5 fr-5?-f f :-1 X Fw, Ci- --I -2 5-5.2. 9 .' - - ., 44: L:::'-1. .-.", 121'-.-, -,z-H ,mf 1 4 . :.' 1.25: 'f. P 'E Q -13' 'EJ ' - .-.: , fjstgg' . 1 I ' . H. I-I' ' ,-.x"--13 I ,gn ? . - tg!-F65 -. . .-f:--' Q..-5 .-:-..f'. 1 9 -13752 '- '??"',..'4 -I 5 :.j:.5,,- -:gg-z.. 3 1213 'T"-if -L1 -. -- -7.-1 .1 .- --- 1 :'.-. .--Ci-3 .:.I - .---.4.,...,,. 1-Ma:-', -. . - .-1. 1. :ii--'P ..2.-5: qg"'+-' . -. -Q' 'S --1-52: .5235 - . :.m..g: 5.45. :ml ftgi - 5,.1-gijZIjL.- QS.: -1- '!:g:jL- Ny: A . : '-as -2:'- -5 - -1, .. -2:51 2:-..au .-, '. I -f: A ja xg- -A 1- ,.-A.-xv.3.,. ,.g -.-x. -- '.'.'.71'.l-ii' .. '-ffcfzl '11'.---.- .-.:- 5 ..-55.-Q .f--H lg Q..-sszjj-,ma-r. E HP." -7: Ii s! I X- I:-?if'3,-tlxbisvf Z. J?4ieL5s? If .'- " x '- -. : 11jf" .'-' .1352 Q' .-' 3 . - - T55-1-j:Q,1,.Z1 if 1 1, gf.-ef.: .-'if -- -- '4 . N' -I' ,fr??f1'? ' .4 HX - '-rZ.- ,-Tr' ,5'i5."f7,'3!1 ' 4322452 " :g-ggi' ' ' 35:5 ..i. T3 1. I-, '5.-,,1?:'- '. ' 3:1351-r ' EQ 1- .-fi. - Q53 ' - ' ' ..,'q ,1v,?5::?' .-1-5522-. I ' l 1, - 1-w,.:1 .-:-:g-,:.',- .. - .,g- -,, .USE -'GEM - 'E7f':H1'--4.-'-5f'f"'.'fff. 'sxf-. .zlv -3 s:x.f-- rv. -E: :lay ..'. ,s' 5.1, 'F-'i7'.5', ,... -5- . T4 1. ..', -4-Q -...r :-..: : sv - -C-.1----3 fr--. - 9--.yu ,- 5..- .. .f. 1 ..- ...-, ... .- in 9--ff gg.-I .,-5.1 'gin .51 ..:..M '.-sxzfx NS"-' '.'.'LtYg'f1?"-- f 5.21 , , . , E5 -. i.,'-I"-1 , ,. . -- I. Xt,--:A-f - Q, f., : Senlor Debatmg Team Junlor Debating Team 55? -ri -gg- ' I" ' ,.,--'.'r'g . . . ix J. nl' -,'.Q,:.: :fi - -' :5gg'j.'g.-gf. johnson, Beatty, Cotner Forbes, Bechter, Bl1Tf1S,R3dC1lffC xx ' --'-z' .- 45:g.e:JXi 5.5 5 qs 12. ..-L -rx - ,':j-'-'.4'5 'J' ' ' '.f'r, -"fr '-. in' ...gk-fgi,-.J Sophomore Debatlng Team Freshman Debating Team -..:Egg '-gg. 1?-I . . . . . . '? J-13.5. ' --'.", - ,Q-,-1 . L- , 3 .. .611-11'-.1'.'f21. 3 bllllfh. Noone, Hess, Dmkmson Bryan, Beard, Hewltt, Marcellus ,. -x ... ... E .31----. , '. - -U x .n 2. ..., X in ....O ...:IA I . 4-ig.-. ,.-1.-I---1.3 -.S-1 - .' - 3,1-1 -.+L - ...-.-.:. A f.. H .. . . . ..A Ax .' - -:f:'--- ...-5341 4- Kg A - :-fbi: fi Y. 'mf - 11:2 gg- If .13 , iff.. N.. -pp... .?-1'.f-f4.g22e- , -' - N. W- L .111".'1f"i1.'.--:if-"5 Q5-'1.2""':'.Iv....,. . ... -.-x---5. .. rr, . ., ...---'Tw .--.. ?"'w:-M'--'1"'x . ,A'Ti.'- 2- ff grfavmnsrdg- " "-bf' 'I '-' 1 -2'-1'---1:?w' ..-:i-rm:eff-1-.f.'i-"'" -H",-mu. .r '-.52'?'--'-v5?P9- Vi:-Els" 1-vga'-S-H" ...-.Zvr1:1f, -cpm.:-f f" 'fu f WF... - A-1124:-1vfJ+vw -ga-g1.S.',-ff.w -'rf---z-, . - .,-L-5---.Y-.-..-..- f,fff.'--1-'---2 :: v, .. -' ' -.ijtiqg-'.-354 dxf:-25. '- -'f-1-.VM-f' f ...pl -51'-:',.-3'Q-::3::5f"5'-QQQ,--I: " :'.?.ff3:,2!, :1-:'.5-'Q-Q-L25 5 12- ' .' 4 ' . --'lf-I .' 3' '1'-Q5-'ffl ".1--g .' I .' TE-1 1' '- .-' . f A- 'J 1-ir" ww '.'iS25:fff.f3"fI-E-:'f1-'-3ff:'..fdf:Ii:15?'i"..A--.xjgm ' -' .:f3QEE 1 k?hi3"5wl '-:-. ' - '-il'-235 ' - .-.-:--'f-.-'ir-::1:f::.. ' -.avz+'e.+3x'ff.u-- .:.fff.-",-1-.- ' .. --.f: f ' fffw-QW?" Q ' ' wr- f . - -ffm.-. 1 -3. .z.v.f--2tr:U-:'.-.---'- -f- . ' ' ' - -'-' - - : 'Q-195'-" f'-175529,-Sliifwp .:f"'Q-9" ,zf--'ff'-'.'f7-'-.525 '-Yi -5? 5155... 'af - '458 Eiflfiiix' 7 - "ff-fi "''Qi'-Ii.E3'--.-'E'.'Si?:l"-.-'Q- "1'e"f2r-- " - ' ' ' . - -' 7 -W '- -2-154-53" I ' .-c-Wil"-. ,-15-49.-L'i?'f.:17f :if If 5--'SF -' .1':iLfQ"i 4534? gf 74552, +5-QQ? '-f' ""' -3. W"-53Z7f.1n ' - ' - ":-"Ti"--"" "1-..42f5!-5. 'I'---'-'I' - --. N X4 - ,:?1?S:g1' .11:.-'eh-'..e:35'.z, ' ' .rf-' . sid-iv.--.17' -1 Y'A:5f':S"- 1 i2 .ff 93-. ' ' 1- 'is . -, -. ' "T::- - . 'fa '- - .1f.:,-.- N.-. - 1. -1- - u., . , jfs, ,.- ,K--. 3.--., ,-. ,,...,1 -- ...g.,., .. - - ze --., .. - -, -,-.- 1 -. 4, . c .Lf ff. IH , .. I -M - - ,j . ..-1-... . -- , -. A , .. ,Wm 4, .- -3. -. - . . .. - --,.-4 4.-4 ,, ,: nj-' A-,.'.v . sig X in -.,,!'E.,: 5:-nga-:fz-, ,.,:ir'5::y1Q.1 .f':.'--:'::, H'-:f. ,. 1.5. , .1-1 --'. X akif'--.f.,'-a-1' . - - . .. - 1. - 'Q fs 't.t:,'. "1-gvf,-"-IQ," -'A-.' -'r-.9 '.-':'i.1- . ' '. 'f- : "':". -1' :: r. -: 1- .' f 5.--4 34 r 1.1-UH .:,-. xt..-3.f ,':. . .,-,. ff. .-. . .' -- L. as-. - 2,-1' .. .--...--.fi .- - r., - .xffw J - ...,. L '3Y12-- 11.4 --2.-. '.-. -. -- vp--r .,-. - -- ,-1--:--...L --. -H: r If-D'-.. X' - -f'. .-Sz:-J'--21--' Q.. -:. . .' .' '-.',".:.V---2-,J-c5'If-' - 'u ' 5 " -'fri -:f '9 2. .-:T -:. 1 -- 351:-fe' -.'-'. ' 1 -.za 1 .1-L4-.'fl-W"..-fia:-ii -. '17 1 1.ff'i-"'f2?f34gfFfPf'--1 'i5:T5:-fi'-L11 : 4 ff?-.. " ' k?.:E'f'2Ek.. " -'flr' '- f ." P. n 9 yr.. .,. AKA,- w.. f..f5. iv- , qafza j' - 1 . -,.'1..,.,x .1 15' fag- .1'.- : ' ' .1.g4:.l-: -H A -u I lf' "S X'.f4E-K :ww 1 -r j..B. Kuska H, XV Agrlcultural Staff Assistant Editor Circulation A. H. Beckhorf Busim-:SQ Manager Home 'Ji 4-. :hfqqf 'Afx '..:y:'L4-w!.- 1 . -A -M.. jf? J: .fax-. . . ,e-rr . JE.- 4 I . ,4 ft' ,. .: 1 "L . . : 1: . 4, 1 few vu f. 65 I xp W if 'P N .kit -.VK .. ig., ":,. :Lf --V .V -.1111 , - , ...J 17- 121- .- .3 v A. 2 "-sf-., n 91: q 5 -L.-7 .A- ly J QA. qgg"'L'X1?1'I. - Xl-' i:,'x-2.:v:I:2ggiAL - ' -A lf- ,, l1,.v.! , -Lux X 'fr-' ,Q g-g,'kTf:. - C-I ,wh , a ,fix -. R. H. Camp R, EL, Mnrglmll Y j, Xq-113A '.'.,A Assistant Manager I Iixc'h:111gc hrlxlwr '. .1-'B-.51 ' I O. AH. Llcbc-Ars QP. , '2ff,. In Edxtor-ln-Clue! JK 'N ' . , - 1143-25"kYEJW63'Lf.m?f31f?f.-ff:H "Q+i.L.,V-f :::',1:":"'----.., M-aff . '-'Z'-' ' 4, -h 'X E- 5 at ,X'i3,.,::-E.:-14.1.4:ffqnhg :EL t :MES --A--w.-zu.. 1 .41 ,zsgllwl 1 , I vi . A . ,-:ggi 'flax ' ' - - f:fff.3Gj 'Sy -wG'qrJ-- J..-i:1,'.,'.L Z-, T 4: ,11:"-'-'vw' , .L.:,,. ,J X, . ,Emi lf., ,.,,,.,.2 4 v .V . , l. .1:ig.?,: .- .fr-K.-. 3- ' -11-1 'v ' '-1 , . . ' - A fi. 5122i5f5'M ' xifafi .H'5f: i 11if2 x"'Wzm A -Rf 1251, xi- , -,fa--1 -J , V - A 0, -.'A lv., - - A IH- - H - 3 I .. .fin V K, ffl- ' W 'Q' T 1' '- Z . ,344 111.5-mf. P91 -ff: rgjpf, ,CHQ-. '-3' ' ., L5 , .f:1':M fir--'. -.-. X- ,,.V .. '-1 -1 ",f'm. ' 'f 2' ' ' ' . .5--I ?QrI,vg',", 1 -A :QQ :pg LL . .' 1 If 5' - . . ' L1-ML-JF: ' .1.,,',i .VK . .:f.- .'..:a,vw-'.- ,-gf 'vgff-r----4 '. . ' " ,. - - . - --"-'Riff' ',f-:JSJ-1Xf5'Z'--. - ,1:f. 1 .- ' 1' -- - xi .. :-fl' - ' 'D "' I . . ' :E-:ffl 5334, -fl.-'?':':if':1-' . A :ERN - 5- I 'D l' , , ' 'ew' ,-..., - 5 A' - . . ..2.'-1:-:M 9-r-1522... if-:l':'2?2?-1?2iY' .ss-,EV-1-f..'.'?"'f---' --1 .--:fn - i -'1-2' LYQ, ' . -gifrfi-fi.--T-'1,'-'E 'f'1?i3'5-ir' .G-fi. -' ---va--,-. - ' -' ' . . f j T-Lf'i"f'7m5J'i::'1liiW V" ,.-.f' .-1':5"3'f-5.5-F-'A'41S1:f4?g' 5 ' W -T'fe":--".E-1M'4oi'ff'.Gif 'J-:'.l'3i 'Q .vF'f5f'f7f"f'4qjf"f- "'ff:1-- . "' "f - - ' . f . '.4."X. n-w'1'f'Q-Y - v J:--w' ' 'fn --:--1'w- --2-1-'6if'W"41-11'-1 1. e' X- ,-:raw ' 1 51 " ':f.,----'ti'-1-5. 115--7" -,f'-- ".:3 : -"W-4.-' ' ' - -f-- . g M.-1,-1 ', . .-.Eu Q ,Q +,7q-fl-Z ' ,j ' Fig. -.-94 - 5.5,-X-gg-wgf. .':- g,:731'fk- Mr' 5- .: f r Sly?-4:.g.-.:51.Q 'Q . " 1.-Tiff'-ligji Ztzqf-1.2-1. '-:'. 1---- -' 4 "1--. - ,. ff-'z-121.0 - :Q -' A , . -.gqdw .-, 27 ,- . .lg-jr. I fggQ,'.4,,:.1,,. 'Eb-' ,.53ffg,pff-'yju-'E' ' 1-:fgG::f?55 -1 '?gfff Q rigs- ' I-P25 "fir--he '17 '-54123-1,"' W4.?Tif75',-a1ge'5fv"- .4-2.21 -' 3- - 1' - 1' T11-'I' - -- -'L .J -me 1 "5'i1-1-ff2F:.' ':'-.-.'ff-5- , r-1-'fi'1-:- . 12: -. f.-5 , 1. '- .- -'1'1f..1'--,-.f,..- .--.5:5'i94I'.T-'2'-' '. - . 'J' 1 . ' . V 7 'fi 'I' ,5'f55??"G325if5724 - 1" .I 1.1--"'1fL' - '-fffW'.-55 - 'L'-3341.9-1sfGiXf.' - :..'IJ51"f''E'-1f1iff'3""" ' ' "ft '?'f51 ri-SP1-.-'-"Q ' .. . ' -' ' '- ' 'ba'-".7fi'1v':. -, - 1: 4' -'-'--'-2fwf'h,1-is--P ' 1 - :'- iff' - 'X ' F 1 'Te f -'fT:r5'-1-'-- , - ,X '1T:?'3.- ' 5 .if--fp -- -. .r,'3f.21:Y ' -f-i'If':' -' ' '- -'3"'f I 't"n""-T155 V '31-75-15:-:5531'cfiQE --"5f?:'3 "-'yynhgq-15' ' G'-if ,-?!lZ':1C"' QL?q'4'2Ur'p.3-52-5552521-q55U7,QZ"'-1495 F- ' 1"-1 :-'fF'1"' - I 4 - . -thi:-rs "if K4 - L,e.,'.-1: ---1251: f ' '.1:f. - ' ' ,-.-,ga-' .f :Hrfi .-.-2232:-'-.3'-'.:,- 1- L-' ' mi 5-.11-FL.-21" -'fl' .L - -1 ite' , ,.L.1-'-' :, . Q3.f.',g" 4-,-1-:1 ':.,-. -T -' . '- ' L.'. ?f ' . .'-" -'fy ,f MA.-0 MK N .-r .5 .. 1 - : - .Ig-, , irq. .qnyn -f3,g.-A Q21-e'q:'v-,. . -,- P 4:-ef-1.5-.11-115.1--2:2-f "ar:-:-ffzag-., -fa,,-as Harrie-f--N" gl 'Av-'2fr.cm .--:ink-.-,1-" . ,- '-"1c-rr-126 -. -. ' 1-1255. 'N-ii-..-'-,v-51.11:..:'.if-2-'L ::-a:f-- .' --fs -:ck-"'74frN '3-3 ,: ,554 . 4, - gg-A-,. zyk 13.3. .ff .A I ,.,-1-J ,.,,,g,,,1,..qi,W59:rv .X-5--?W,, tm, A .. g,g.1-- ,-...f.-, ,-.3-yr. ,gif-, ,, ',,:u .- . - , -. .. 5,.. f,.,,,,, -,:-5-f:y,.:-4:-.mfgk . --'.- Er. .: f ,az-' fr-554654: .- .s5:4,'--,dx --gg 53311, 4'-,Q 3.4-.13-,-3-.V -- -.3:5g4-wr-3 imfgygia-:fs--.s 2,4 gif: it 4 .g-,ff 15-:g:5g5,'-4,,,.g.4Lgf.4f?f3g'.... 8 31.5.1 lf. ,5.aEi.'l.i:.:a,i.aj:.v.erLRf.:- -.,:.g- 553- -5... ..-5 55.3. 5-Ir. Q rp. 3, 5:1 .- 52:44---.Sv--P :P-'f-, ' .zfgf 'P-H1-if-' Shiv- -e'n'L"'-.. "-"'-"-'fffm- YL--'N --" -. .. .,!Crn1f' - exffi' 1 r-"'i'i.w .1f22XP:E1f-1'-:ru -:qw -' '-f '11-"X '-1' , ,M . , -4 E 7. fog, .. ,zzqr-.,q,.. 4 -,A ,A , ., ,, .J -,,,, .,.f ,. ,,5,..J .M .5 ,, fx- '- 'xy 3 ,- 4 Y - -' - Ilggg-.-f..'L',m5Qagf' -.,-' 1.1 -135: rqwgiw -A...,.: . s.--2:-:iff ' ---:.. il ' , gr r 4:' --.-ffa. ., ' " 3 'gh-gg. .4 Z U in i3,a5?.:-...- . -.-:mx - .. ..... , . .. . . -- mg. .- :.- -.. .-,, .- - ' - 22-,:.'.'1-:-I-.2 !.1-:'-Ig-feQQ3?f"!.f1'-. 2. ' - .. .. 2,-1 f- . --fa: -' ,',,,, ..-. 133'-:s g 'f - - ,. ..f--Ak .4 -1151 s.-f-1-' . ,-. 'fir 1 .I - . x 3- , J: ..,.-3,h:::.. . .4 3 :."'-'l'.'2:iw 3- NI '.1'-'xii i - ' ,ghgu .' c-'-ry : K -'tri' ' - -1----.gh ,..-3.:1,.- Z., ,V :Eg 7.5. - ..1-N, -5-'. . .1 451: --31211 ,-3-, il gif? 1 g- .7--3'-..' 'j' ' - 171' or' 1 13' Tfr -A '-. ' -. " ": -, E-jajiq ' 5 Zig-'-13 -ji?--B '-, 1:- -.-Sf? :S 4?z'.--f-L 5 2 5' g - --is ag pg if 1 z. .539 31 ,. at 'Q-.G-7 ri uw: 1,2 .' ' ' , '- . ',Z' "A,-- 5 -- ---1. Twig-.. ., . :il -R l,,g:,f5:2 G-B-,.: ,- 1 '- . . .g- -' --N -l -.--:-W., ft'Q..:L5,'-Q' -' I:51f.9 '34 F 129333, -- J- -.gy . A---'.---9 1- 1" . jggr.,-:.7'Qg gf.5g:m. -Z l 1 A -' -- ' .,- 1.-. . .g - : F315 Q.: .Er-T L! X 'xhrqi-X LJ! -l -,T ,-- .' ' - . ,.-- -'L - - ..,' g.'..g,- .L , 1, . . . . K ,..,,.,.a, .Ab l . . .nf 1--.-.-254 . .' , fe .,, 1 in -, ,Ig Dairy Judglng Team Fruit Judging Team ,.'3x,i3. X . 5: 1-.gf .5-w .15 . -,-,-5 .Q xg.: 5, 1 ' . ,- ,-Zu' f',.st5f'.'-If fbi-Ss,--1 T1 'ai ' " -ii' ' : 2:11152 - N'-. ' 7, --IA-H Ziff 'fel-. 'ft' ' 'A 51:5 .J-1-. I . 1'-?f:.'x 1.-.'2f--1' '- r :-:f:2r..1.-Z'-.Q-- -ff--. Dalry Judgmg Team-Back Row-Warner, Camp. Front Row-Rupert, j k fg,f5fi'3X Beckhoff, Forbes. 557' 7n-":p1-S',-i-'?1.- "Tiffa- .I'- .7 -1-'-.,1-' Q 3 , ff- . -"-Z- Ki'- -fl? 1-.ar 'z-15--11-. fgg 5 zu, fe- .:----Q Fruit udgin Team-Back Row--Marshall Howard Forbes. Front Row- 'Sig -fn--,. '-1-:Q ,541 '-f-::- gf! , 1 :ns . .".'..-ry ' '. .-.f . 591: 3 fun, Camp, Becker, M11es, Rxchie. fn' f" ' fy..-Qi3?','K:v 7 X Stock judging Team-Ludden, Nelson, Barber, Rupert, Anderson. . ji - Q 'ii Q.-li.-fx i . an-1 . 4 :ak A 5, -7 -.4 -.,.:" S 3 "JE , 2.3-5- 'Ejivfi 51: J' ' IEP: 3.-.gf zizggx -152 S sf? ."--ui-ffiii -rr-2.523 -. fr:-Q .jyQ1f1:-I:'.1:!'f xi - , ei'.E-F-.215,3.'-I -' -R -g: - ., Q- . was -. X 'g.'.i,f..g Stock Judging Team X533 . ' ,sf ,i-',4.Zg,1n., : ' ' , E: ,if l '.::f,,. . ....,, . ..',- X.. .,, ' -x .1 2-35:1 .ff 171-P J if ' -. jtbffk -. , A - .:..,X-qxgfs v Q-53 w: ,4,pLy1' .31 . . . ., .. ': . -. Q- .-ff-,f-14,55 r-. .,...f-e 2-M. .-.-I :Z-49?-55,65-... -.A - -- ,Jai -- . ,n,-:-: , ,-..--., , ..... 4 . . ,.-71 . .4 ....---- ,.- X 1 - -,-fig-gt-39, g.,,- Eg. xg.. , . ,, ..----we-. ., -H , , ,255 -P024 1-- - -4'-:gn l - N, 1' 3 Q -.33::',:-,g,- --,Aff .- ' ',q.,.-Qi? any ' ., ,. Egyf' lg- ::': 3531 " -M759-1-E.'ifS'." -.Jil I!--,:, ff- .- ' -' , 'dr . :: ', wi- '- -'S-,g2.':n1: 32-Q " -7'-H' -fi?-:.. -.- , 'Z 7':f- - ' - .14 ' 1? x.l'l?if'112vf'23Q?aE3f-N 5'l'.. ga-Ed'-if'-:al-fifflflUSES".-'32 ".,-fi:x.. f'-?-?f'2f?f975 4ffQEEb??fg5J f H124-11' " Q-'. ' ' '1ik!:: ,"f-L ' S '7:""I '15"-'-'T?"'3'5f?5f9Qli12--' ' - - 5 '- 's!fvr.:.---- -is-fl' -ga--M. 15 1- . .-- -' .1,ef'.-ff.-JS'.-':-I.-' ' ---22121 A-w . - -1-'-iw -. '- - - f .'--1:-Y-1. -'E . 'X 'e:--.-xv--,sf--.-11.'. '-f '--e-14:11-'. ' ' - - "2-.':::r:f::1:- fr fps- N . ,S-g-'--M :-f .:.:.i'f' -'Z- " '-'.--I'-.fu -- -. 1' .v.i':F" -84-2-.fr 'V ' '-51' 'i':P--- 1'-.Ag -N 'ir f-P 'P :11'-.-'1-:"-- ' - -'FEI-'-1:-rs -. ' ' A Q' .- -. - -' ' . 'f'.': ' ' ' --7 "" --. vm " 753' " -155-iff'-. .-H--V,-1-Z5w'.0?i -'Yogi'-.75---5" -3'.'. 'A PFW? 1'--' ,f-"f311+2,ZES7 'F' 7 '- . "1f3'F' '- 'REQ 1' ' '. GA l--- -. 'i"f-- "-A"-3 fir-'--N.. ' -'. ' vf' -'19-X5 '- ' ' ' '-FT' ' .:??-465 Q I' .15z?'...:iSi:f'Z- ' ' ' LW' .:1-- 24 24. '?f'L-174' x fT"1132is ' 2? - ff '- ' 'fji ikkx- 53 T 1- -9-. 1, :ffl-15' -- . ii--wil--+'-5' ' f-,fflff .f?fsl534"f-' --H2!i:?Z'1' "HE" 'fPf'::!'li-15' ,'2S7'i5':" ,157 an -3"-:V .1-.'6f?gHr-5-s ' P'QQf?x,4',- ' :'- T:.fE'F':??3E"5 ' 'T '-R' ' 535'- 5 E?" 5-2-"-"fi 1-f'5'XfY'Q"' 'E-air? L5'S5if59f" -'li-'J -'A' 1" -' . 'il' ' "1 A VQ"-'-3-5'1.'1f'lE15?F- "5 ' 3 .-:'515'4-Yu flgiifif -ff? xii -T1 iii' :"l"?fi'- 'Yi il '- it ff? 31 .-fm" .'--I-.193 4.-f' .J--'f'.'P5f'1-"' -7" die' ,f-' '- "X RFK e.:5'Y'---61-:fQ".---:SEA--2'-'2"' '. '. aff' ?4"'.1 -il NiY-1.w2'51'l-'.- ' 2 5 !'?' ii: 7 L" ' ..:1-- -.-1 '- ,.'+...fff"" ---4'5" -f . -fffr-,4wff- - 5: '-.- 'W wwf Sis,-5 .sr ' -:5.v-- ' ' -- --fw- P7115 'fit :' 5,3 " - '- . ' ' - ' ' -I-z" ' "4 ' r .' . .. ' :'.-' 9. .. AH' -I--21' 1'-'-'-I ' ' ' ' ' Q.. 3 f h -. -. . ' '31 . - ' 11--' . fi: 1224. A .- " Q3 Q-A.1.1-.'-'wiv' 661:-'fix 227126-.. .5 "--'sfi A' 1:-. '- --f-ff F .--..., - 1 MM...-.. - '- 1... , . -.21-,M .' f .fs e.,:'? 'lu ffm-1.. "Alb, 5.12: f- 1 ' - 3 ,Q ' - X 1 'U' mmm: :h x . uk U- -Wi. . A A V: . V.,':...,, . sq-.lfjggtjs 515.5 5-1.3-2.1. h-.zz-'gt-,,..21,,,..,':-'Z' .21 U A, . ' K 61.53 -'mx . .- 'iff A ' - : '-v - .' -. . . .A.f..'-.4 --"N 2,,-J.,-we - - -.ww -:Ei 'A'?1i fv ,L ix,-.gm '11424'-'-w5A..."'v" 1'-Af -' 'H--'Jw -A-QF-,K+ .--- Nw , . .-.-x?'f1?ff"'4.g,.:"1-, 'Sir-. .. " .: . ' -' 1 ' f f -. vq.ew:2... -, " ,.sv5i,y:."-'L-'Q' ' '--9-Z'.-:wiisg -f '3g-:S f ,6fEYff:,A. T-zfiz'-if 'VQESYK "Qv.1":-'I -7' +S:yQ.,,. ,g ,.-:ga 1 . is A ' ...AP 25 'A 1 Q.: . wk, - X-,f '-J-1 '....,.:.:u'w.,.,1A,-.f' -':..'Q..-.-,:- X. A -4.21:-nf 5.1. ' ,si 0 9 -. .1 ". .T-ug . . . ' .L . , .4:.'-vw. ,. .s-.X-v 1.-16.1. ,'.'- . 3- gy .I , - .. A..Af:-f., , -.gn A , . H.V...,,g.,.-J-',,-.11 ,,-.:... . g . E L4 , . 4.-.-3 ,Y , A-.nv V .-.-, , ,. , -,, ,A 7 A h --.:L:.-.-l.,.- F A.A.,, nh.-T., .- I ,.,,,-f..LA -,--, ' . .- . .,,.-..'.f'-, A.---5-:3f' ff'!?- .51-Q2 .. Q-.45 ' -. .A V-52159 hgfglif-Q -.33 xyfsf,-.'. 'A .. - -4-.13-:-2'.u1fr.?Q-w. 2:f-1-..':..- . : -. -1-gwg. . .5.::'2' -AQ 1 ivgg....j- 1 Q2 :4".n'f:'5'f?:- GTR 1:i55f'ixi.:.g1--sis' 'I '0'X,.., s...'-44:.'1f7'i,2.QF23gSwQ' -1fT:r5'-1-':- . 'A-?,. ' -. -. ,ffiiziif - - 2'-f'f:'fT.' ' " .1 . ' . 'Egg-gf 1 L-mg.. 1, i imma.-5gjiQ5::f: 3 3.2 f- ,931 ,g3iiL1E12':" ,.i.1- 2gfwf,2,PP.gi5g.255E .fil5.,iA'gA.-.'5f:g.- .. j11.2.5.Q5E1jf5' - gg :p7g3!14'f' . , 2:-5, ' F5 ua!-'f-..'-' '-1i1Ei,-.'f.11.:15svs-- 1 . '2i'521+:f .:91'?' 2ffffQ:sF',4'-'Z . .11 1422: 13" ++1wa'i3, "Effie -int-':4:ff1. ebzi--119fi-.'Ef"'i:gT-.-gf A . .-..1-':11. 5- .A 2 -gg,-.za --' A ' . "ind '1fi5Z1-55.2.5453 -9:.,,,:,S.iA3i22" "5Z1f'-FEM' -692335:z.aQf"x"Gq-':'52Saf5'!ff12f5"if 91' ' f 53'"HF-'.'i-iii..Wii.-'7fi1,545iiF .A ' -'PW15a3i5igJi2.'?... "'1f:?.. " 1 . , 'f'3Hf1".Tf.A':4 - if -. V.: if-'-zllliiill. FF? ff!i'A'-'42-riff?--fx 3' 1?-fy, -a.Q2ii.hi.3 353-Ei, i29J:?1Q2a, 1rfvf.Qni-mb.. "4f,,,. , ,!?' ?"21 fl' 'irL1'if?5ii1-X - JA.-1:-1. '1" .'f1r:,A,q2Q -1551. 'fi i.:'fY- ie, f'v'f"-'-12-' - .-' A , ' -i2i5g3,1i3?.:- - A. ?:'f-Tff'5"' "a3!-"' ' " ' ' " w M-'-iffsf' 13:-Irftgil. -.3 .:jf'. 5,-.311-233-Y 1-E.. Q' " A'iYR.2r1'-'-1rL2G:i?lzW"l "' ' '- " 1-' 1:3 kmlig. "---V Z :J--.Y':,gj-53.-.j::3Zj.LT"6 sl- 3.-45' 'ggi:3:A'.-'-' ' 'fi '-N-1 C- :AW 5f":"3f 334515 . - -:af i s -L15 1 .- - A. .I '-1. . 5 E 'Wi 'sv " " ' N -5.5-:egg lv .iffy 1:'1 ,- , .- ' 'Wifi' -'L 11-1 'ze f' ' I ..7',-Tf.- . ,Qu-ag-. I x:'.:1-' .Y P-6qnA1w'Af 1 w 1 -..4-.. - .,, .x,.,x ,.,n...-' .-.- . 'I r mn -475511: gt., .5 . . . .. .--. 3... , ,, 2, 1,d...z,,: . . 1- 52 A 1 . , ... .L . 4 ...,QE:2:?t I . . 4., ,..-g.:g,.x A - .zy I. Efw-HSE' w, :rv-1:59 1 :sf ,. xg-A-2 .-ww-se'-2 ' - .-wh.. . :-- : ,wr . .q, .a ,u R. . 5312? . .iii-' .-i'IZ3:: " X' ' P' 1 .1.2-P '2 Y -Q. -,-5 2 , ... .. . ws.:--: r 1 ,,', :gl e -, , -a . -- ps-.:. - ' . .al A. .Wrv-.A S ., " 483 nzqfg- 1 4! 45"-E: -. -jk-n '-4 1.- .. . -5 - -2 " - J 'Sf 123 '4"'33.U' ' ff, : :Jay , ' 1 31:5 35 : 5.52 3.',.':f'3? -3 u. ':11'.-77 ffl? 1 f. 3 -,L , L -. A-A.:-u-.,: iP,..fF' ' mg: . a ii. - .A . :, - ' j-. -. '-5. J? , 1 'di '15-.'-2 n ' -.2 5' "7' .1 ' ' TA' P. ,I. " N - . -2' '. 5Ak52z.:2:-3. -. 1 Niii' .3 'QEE1' 5, ix 5117? 1- P'5I5'?'5 If .-r' 3E'.'5:':Ef.::.'5.. 52.5 " 5 xl 1 E gy .3313 Qi' ' .Q 41L.3yl,-gig... y .ij - -Q' .- '-'-::12-- 3245- ':-:- A-'A -,, ..- .q.'.- .35 ff-fu 5. 2. :.,..-- A--6.5 A. "-a." ...L I !:f4 --IL .-:g:'xf"'-, 45f':,'f:, .12-71'-7:'.-f ' - I ., , A..-Ze Q'?f'f:5'i-'-1'i-Euxfv? iii Iv.. -5 -' +11--' "RC-", - A ' :Air -,-F71-fx Af'-. gigs! . 1 .qlm-s: -' S-FI' SJ ':.--'- A' - "- - iff. '-gn. 5f"'A?"?' "J .' .L-f,"':'Q, FYI'- -2' .' .1 ?L-. .3 - -2-26. """'f'1 f' X 5 1 - . . K: - 1 1, . .1-'.cs'ST .5 .-: gif . .1,.f. 1 . I . ':?E'.b!l' ' LE: 5 -,N -1-1.3, ri w.- .. ":::,fL4-. , .:- 55.5. .q . 1-:mil - . J ,ft ' ,-.yhff ,,,.. .ip ew- - - i1t:'1ri-.f 'fx-vqlr ' T . . PE: 1 2:'l'.1.,':'Q'rb.. , 'X . f ' VP.-216.51 25: Xivfx 1. - : u , ' -Q-. Q, 1. - - -4. I., 1" '-.,"- ,I-1 L ey- -xy il-Q A V-3 ' +17 ::f."2-,3A-.-: . V 'I' rg. . ,..2',f1' .-'f'.'.i'.-.,fff'g.7. School Of1V1llSlC - -4 nj. I : ::51L'-:Jn qg2g,,',.'1-If '. 4,,x,, . zqyf: jf-' . " '- ' - . ,. K... .,,...-f,-.fffmff N f1 'f :' Lai:-PT. -.55 U ... --- . . :f . . , ---:Tm , , ., . ,-f-1' .wg ' 54' -- 1 .gift-:'g:, : .- mv. -. :-- . ., . --A-1-V.. -ul . ,-y," C"1 ':"Vf ' X A '- -,-.-15 ' .::' " 1 rf-:I-' -. ,. 25 ,." ff: 511 ..'-5-133-A ' ....,:r:':4-P:-Tift" .:-:.Q- ,121 , " A 1 7.174 '. f' . 'GQ 'SP' T15 'Hi' -1-.::'-5:1 Q " - -. 1' fr. 5- , - -- A V- .- Q, ' -I ---'-'.g-1 -. . ':.:.-.1'Q,1:E5-3::5'A +5523-ai' -.5543 ,.-535 z". -J ', .. .'A?gJ3"' .-11'-Q-I g ' , ' ' ...'a'.g.3rf V .Qu---h , -1I'J5c1 " X, - - - -- - 1A31:'.':, 'Q 7-.,'.',i'L',g7.-gn, ., -- --. '5 ,"' 145 .1'.'-:: -. N .inn :f.... -.1 - AA- -- wa- -4? -'Sis 1... "1 if ' . --f- Q - ' . - . . -. - .- A - - - A.-.'A"'-f-Qi-32f15fr . .--FF'-gif I -1-Af..-in" -' f:-r!f::- .'?3":.F'.'f-aa'. 111--FLW' -" sf 23? Effie-.' - - "H--f. ?L583A:f-'A..1'ffl-L, .- na.-1 '. Nm--Q -- .'.'.7f'- Wi? A , . - -f- ,,q.f,.x-5' ,----.fy , -. .. ,.. .- -T-' ..y --'giilfzn--. - -.- ' -.-:'. -. - :4,.-. Y-g ...f .. .169-fy Q , 1. . , X ,. . xg . X. diy- ., 'I ., .64 411' N . H.. I - ' '- - - 5 .'f:F'-731. ' .v2??',Q , " A' -.six-Wg' ,.L'fy".1zi'?.oSf '. 'F' ,CC-321 l:"JQ'jgi F?" .'Uf"11,Qfff.'E,' -. A , . "PPM . ---- .. "7.'f,' U .ff-I-'-'. -' N , ' 4- i- .- ". ,fr -A .A J- -:lg1-1- - -1' 1 N. A.-ijix' -ffl-1 -' '9.g:::'- -.g'.,'-',-'.I'1r.'.7JP .g"1.-,QU at'-A' -.- .' -.:,.. " A -"wig--. -. ' '. " . A . - 1 A 2. '. . 1' ', .2 NA iw' -15555534 NM ..a--5 --r1'1-'-':'i:'- -. 45' 4' 'ff-. "W f . -1' "' v. 5-' " - li 1 1-'N 1: -fl'-' .' ' rf: - ' A EM' .- :- -r-. - :,.f5w -mu.--A..,.A: ,fm--A ..L.:A.:.r.- -L:-A S-.-.1 L '-,' F7583 'A - -A A 1,---w .- A -, -we 1.4 f'--A. -' 1-' A, ' V, Aw. .J :ui-' 1-1. -:' - ,:.:"K!' '.:."g.f if --,-.-,-rf. .Mg-rg,3n!::: 152: .-A.,' tw. ' 1, . . - . -, A- in 72", 5' . AA-C:-5 .--7 . 1 -4314. - 12-1 .-: 'if - -" . '- -' .2 : . Y ' -- ' '. V Q, , - ' A :-T 11- ug 1--xv ,A 1-cw .1 QW.-.s-19-' if Q.. 4 . . . xi--Aw-f.p --.f".-.-'---g.-.gf.-...- 3 . ' .fe.,:M M-,A A ': ff:-. ' .5 1 3: .i"Nf'f.fx2QLJJ -Jnff' ff 4:9 J". ' 'I 1f5'.L3' vt-Fri?" A139-'ri-2. - - .1" ' 'QL 54' .1 775- "Z -Pi L' ' ' " ' -' f ' ' ' Lv ' ' 'I fi -r-.zfff ..-iw.-' -fH2-,eff- A, .11 'Affw ...mi-'..'fQg, me : ' .Q 4 ' ' 'ffx . .. . , , , -.. -JV. ., x , .7-r,-: ?"'? 'fn ' -1g,- . - z.::?.E-"fi P- X- ' , ' """"---.4 -, . , V . n t -, ' 1,-jg , - V.- 1 . , , 1... A " -M H h .fgsfgfz ju, .V1'3'.1-3,,V-V5.5-L'--1,1-' ?6iw'."3 :2ifff,g.,. ,ff'V5ssC-f'.'. .-1 ,Q-ff 'Q - ..---QV.-':f"':'1'i ' N'-J.. ' A .'-Srl?-'T' 92'-iii 4:32455 475.ff:g33f?E?1f?f:iit:' ,'fG'3f' ' -- ,..f'9..-, - . n 274511 - 'Zvi mf . gay-,.,, ' " lib' . 1 'F' V . " . . . -'.--"W" :,5sfC'Q 5f"f: JJ., .- A .:," ,-X33 'f?1i'f-'f--" 'QQ-Iglffg Q M44 'ff' ,614 "2 V '3k.',:L,,g .xv-.v1T3::E 4... .5 "'x . -1- .-fri: Q-is .I-if-:N .STR Q -1.4: A, ..,,.,-1.-V. . 1 ','i-.Jn-"?"fHf 1 .41 ::-5,3 f if5..q1V-gf3-.- 1' fa:-ggi... 'ff.:rL.-I'f1- '-1 Q.'.V:sfV1f -,4'-P' PW'-Q,-:'.' 'T' - .- x L-.-. . w, .1 'V-v za: . f --bfi : ' rf. " --wfr' . 'dr ' x "V-"ff V .fbi-"L ' ff- 'r . 1 2 L .L '1. -. by 4 -' 4 'H--. - f "-':H:w.V1- x V. .f 1 lf '41 'X -' ' z v:f'f""'--. 'il' ' if ' 5P'i'f3?7V1:"":'.-22:-'i" ,.:53iL2L'-".' f - .:'21ff5iz'?'i5 " Tiff -' 55" -' " "fl'-"- ' '77 "FHM--. "H PT-:WW - . 25531 ' ' 5' .3-,B -- ' '. ' ,, gl ,, .. . .V -,. - 5,4 . ,-2 w.,.f:3-142 -.,:,g,-.- 5 .3.g.3.'..- Q - env- L Ng- 3.5: 0 42: g-V . 3-12 . .j'.'g A a A nf. . , f .gg-.-' qv, . - "' .4 :am ff' I -1-,fx g' Q , ,' . .' 1 I ff. -A -,-4Ss,:Hw1Qis7iS2?'uf34E,",.Qg..g 1. " 1" I'-,'41n'5g .if ..1:f1gf.wL-,,.,5,,,,..q- 3 . , . ". ' . -' , - I, - , . : ' it-.1 I A--L95i5Q'.if'. dxsm,-1:-55,1-g,35'?g,,753, I ' Z 5 -, I S Hg',lYf1Qj::p-faxes? . -5 ' L1-1 'Azziffzi'-1 - ' 5,555 I: " ff"-. V ' ' ' , :.jg::1.5.L.j- 3 . ' .L ' 523-i' V ..-wifi? 1 'V??5'5E'0SW3'fff'3fi'f"f5' . . f1AV??4.ff-iljiq -' ,fefiz-'59 :pri G-"fm -1-.'-'i'.i15f5: , . ,'Zf'i4Q Q "' Ffzlifivil- 1 - 3?'zxgiiiffQ5f'FQ35f"'.rf5" . '2'.t?:.-'.?'5E':EmV,Zfii?T'5?f .--.E'f'-'E"1,:5s, 'ffizlfl7.i"f?'-i?f'f"'i'fT-1.'V' - .- 'V -'f:' :Z-'f5'. 7:1139 NN' ' 1 .. 'A . ..: ,. fjffjz' "7-WT-N-' Xiibf, -35'-'S 5"3E?1'5f531H9lE'm'3"- 'i2,,.-V-." .f6" 't . IJ:-g 1'j:' . Q3vfxE"?rsi:!3-ii:--X - .3,e13,:Q',:.,-gggif''P.g:?g154L-Q,-gw:.zb1-LR:-kk' n .3:.'Z,.?.'::" 'igiz-:jf inf,-Q' iirwg 'Lf 'chi' -.f K . L ,Q-' " xifggfkixnalm, Vik:-,f.L:.,l .1 -5-.:v ' 1 P 1 xe 5-,ali-:.111:fggy -1--V ...,:f- N....1:iQ.x in ' .TRL .-.i'3,,l 521 1... ' .-.f----f--...Vex nf- ,- ..:1.'. tb,-. "'4. -.., ,'. . ,, 5159" .. T. -,tm-.-,,, ls. S 5.-gs '.-zrgsr,-.-:-',,,,,..-1 1 : mf- 2---'1:f":'g.N '- '- --'- ' . fit 'i""' 'f' w,..:-' ' ' ' .gf 2 .' 1 1' ' -. '.-Q ,.m,,s5?.. . V -as .gg 1 - ' ' ' .al 11555. .512 12"- -'H I 5l""'fr3. ' ' 51?-Sa 1:4 LX'-:A-41.4 :,h.T7,2f,f: T gg' mx. EE? 'elf , fa3'3f-e'-:- 11+ xYf5,'I-WV' :Ai 2-Z' '. 'RFU' ' P -jg-' 5 ff.-, - 533551 ' Q 271333 -. T?-'S-,TN 2 ,ybzr t: 44-:nfs 1 .Qi-1-2: 'al 2. . ' J Vg:-,ex .4 IE. 1.1 H . , Q, :mg I-j N4-'-"' ' :- . -1 3' "Isl V 1 's'-E74 - Agiiuig 5. 'f T? - - 1-- - ,Vt . -- '. 3: 5-ref - V.-.fr -: w 15 :R -a:-5. 11-4215 .' ,' ' 'E 'Q " -'1-Q."-an 515,3- - V3V:3.Q:?.'i " L +'-71" ' -.-A7 "V 4-qqgm. ', t Ag.,-:b..,V3lg1V 1 . Vi 2 ' V Ugisi.-Ifiin. f- V'-. -'- , ' - -'.-. .-, ,- . 3' . Tv- '. 1' L! X fr, :. gig - '-: -TX. ja :I .'1 ., . ' - . km., A . ia f.: Jw if v" 'E' .1 1" F. .1-4.--. .. .. .--' - '. -H0294-'bel-" Jn 'f':'- -13 . A :2-N' fm' ---m::V1.5f52g3if Q?I'fS"3"' ,Tai Q-2:8 x' 4" -"Iwi-:.'f' . .' :' -.," 0,5 -' JFS.:-1' ng.--guru .rfpxf I . ' v. ,5,..f '::.-Z1,i" -r , , , ,YR . .. 'f ,. 1.43125 - V - - ' V .. . 1' 'fggizf V, I- '.:'-nj J' V :PF .' - Vip, -' ..u"'.-.rV- ,N x -' ,'1,'.-fl"?fV . .v'-tif-'-ii' ' --'mo' ,- 1:1-' V' -:H V'.'.:!'?',f 1:15 'W .-.:i:'i'q11i7-2 551 Ly, 'iff',f'4,4k,,L-'KQ?3.'33,F 1-4:0 -- ,zjffwzfffj-jr" .45 1.' Il f .-' X ' 'V' - H" F 1-'J 'Pg-,x" ' Ji- '-' . fl .1 'V , .'+.,f'fl':"'x '.'4',5-" J , 'A' 1.5 ,dbg- Xu L.. 'l. 3 - - Q, .I I HW- - ' .'.:j:- :Z N - , ,ZW -rg' 1. .m ., , N ..:-A ..,.. 3 1 V555 'll . A .. -rxn. ... A '??:.f--.7Kx"Vr-.,. ' WR. " 2775- 8 , gh ' ' ' -.f?x..J.-. - 13 -5 'N' . "W E'z'4S7g1!q+f,?'2:- X A-..,. hfws .-yy. .A . Q., 1 .fy-1 Ir,-, xx X, qi-. ' 21.17 ' . . V. g ' ff- 'f 21- Xa.,- X -5 1 ...v . 'Uv '-' 1 .-:'g-EQ-. - -.i:.-.,,, -QP' 31, mg, V:-1' -Pig,-5,--1' g 'ii-4 xv -'::.-QA..A'.-. f". - J-. ' fr. 111A ..-.-, 'vi -: Eg '.,4. -1- 125, - 'Fig '-'- ',--tm. x"-I-ll L55 52251 2 'K"e.X'-f K :xxx Q5 5:4-A.. .--If . n ' N' - :.V -1 ' .- '-: : 1 a- .- -. - .Q 1- -:' A 1q, S511 '.-,xv . : wmgymh ,- - , II: PJ-. "LL ' ' ' ':., :A - L - 'f. i,,Irf'5 '-'ff' ' . -fivfx .E N. ' V . -.--,Q - - - V a 'fin ,F yi. . '- E 3. x a . . , - , - px-.'.:. .-N,-, I M- -, ,. ' A 11 1 U,-. , , . --,gf 41'-':-1-4, Q .Q-, .1-5, -,.,.:-4,.,'rM-4?4"'.- . T ..-.:--1' .-1f- :Y5 ff' Hznggf 4 1? '53 -.-.- . - --V.. , . . . .. .V 'QL' ..gie"fmQrgPr-::,. "u,31- .--sp-.1554 - ,. r -- .. ' ' . - ,. . '-Q. ', -,L-gg., Q-lsr"-1157?-Qiif. 56,5 55-E,a',:gff.j,,. 'fgz 25, - , - "' " - - ' ,- rf-'T X - F.. 'W' -' ' . .' 2:5'l"- fl I9 "QC-ifl5'1i'EI-"i15'l F-4451. ' aaia-. f:.TF'i'?'1: -ix' .-.- -,iff-'3'.'Z'. 'f' -' 5 1 -.rJ'9.r- ,- -4 .f .7455 - Lf- ig?" ' - fl '-21 is'5.g','p:1.1-..-rfifzl m ' f-.'-'ffflcfg M' --Ev ,J--L .. ,. ,..,..,..,L,, ' 'Fil f -3 '- - , 1 .va , -- , f- :-1--:sf - 1 A '-1--.sf -31.3,-..,-,r,r A-f'i?T'f"'f fi-1 ' . -I -. -' " -A --. .. . P . - .- J V, A vS!5,5,.:'u,,l ,- 7c:.?3qfii,fj,:.-3 f 1,74-j::,,?-Ai, -N, -5 5' 'hw ., "55?QQf'-gZ2'.-,-ig 4 .-!:w3y,,,,,A nh W, ,.v.,1.1:- Zxih' , .-M. , ,i' 'i' I-lf "' -' x '-,-', ' ,, . .. r. - ,' 'fr C., : we -.-",..-- "Z..'1'f-.-,1- - A-Zfswi-xg kg' ' STE .- . .2 , If--I ' , , .5-.3-In -f, , . --'My .-Sqsfc-if ,js-:gk - -- - - .. '. . .' li Fi- , L92 'Zigi-.55f?Swm+riiSi"s5?7?"'fiQ?i: 1-' ,.f.if-.F--313i-'7 L-Si ."I-'tqlliiif FX. A ..xffiw,,'m2m572 : ' .if "-Tay -, " ' ,"-::f.'fi5f'- .-Jeri'-'-'LST - 3:5--515, '-I J " " '- 1 2-.'-.4 .,,,-.jearfi s.'f3?W-',f'55Fi1ST-Fil--Fra' ,-,U-' 5 2:55 , C" 4, gg"i',f:-,Qff5'f"ef -S351 ' iii-:Q-.E?g. i-,4?:5, " " '- P7 .,g',i:f'g1-'l f 1215:-' , 3 191, . , - . , 5-1 ygrf'-r.L-- '-11,1323-.'-111-tif? -- 'Q - 'Ei'i1".:f .3,21'? 2-fffQ.s:f- .gZ':- ,gf .r.,r3ggb2Q- .'-f1s8f,,.d.+1-rdrfi-za .ig-,, 4.1, 5lM,:,.r,,,e",2f,+1-Hg-ff.Q,-"-' . Llslgrfg . V"--vii! ' .- A " rg " 4 ' 5- ,. "'--Y' ' " ' a-"'.'-21.1--.F 'X--T5-' nh- 7 Z--1-5-1515521 1--.1-7i.1f!Efi!i-1iYF"' "f"i'?- MEF' .. f ' '- :54"'.i3Zf:7,5E. I -. - ""-. .f 5.-ffT:,'-3.3:5.:EfrLif5E'11f"iii.: Li -if 14':L'iA A 'T '- ,. " -- . nf-ei"-. fx? .f.::-' . A. ,Q A . .iv " , ' sibjziggwf 1:5-rays! " -3 .'.-f" ' ' U xx' "1-fqiii' "1" '-53' K :3:4:,. 2:22. "1 1,3 if It -52.35.53-v a..,,,hQ- ' A kmmffirumgayf .,,-' ' f .eq .35 .1--N E 'X rv:-1 R- s -4.-' '-1 N- -J A--. 52. gN'.:'...r1 ,-.- x Q--.. -L-.'-1 Q ' 5 --,-'uVXi'f4.fJ5kE'-?ff:- if "ffl r.L'-Fix -3:25 L. ' ffl' j -1 S ' - - ki'-QQ -1 1q:-4.ff1f--- "5 D-rg . plffl : N-'41' Q -n.. '- rm.,-:P , " Y . -435. 1 '- 1: .gg S. l "2 L - -- .- J. -X.--. -4 . - -f'fZ'+"ii?-AX-l"'f diff '.f'--233:-'.'.', " - ' ysiiig .ra -'-' rf-if ' " ' Q - - 15335: :if If'1"f?2?:g . "'-'Pgi:i?- 1'-.avi "' - mx ef. 'mf' N' -fa-9 -'sa lI..'f7'Eg" ":Z?? 'L' .. 'Aifgqf'-' 3 I7 H, lie. --1'-7 'ffl 'sf-If? . - 5? are! n.:.':f,g..::. if" .. A:.',' ri- ggi ' 1. . 3:1 : gv. .1-I .I ':-' --':: -'1-'iff J 'ig . ix if ' 'IZ Z'z:f.-.:'- 1 'Xa-1.1. -,+.n"rg 13: : rg.: 'ui"'2f-I1 fs I 4, . . .-'Z - ' 'JV .4-' '. 'fi' 1 ' 5 1. l 55? - ,r L. lx : '..,--H - ' - - ,Mn ... .- .Aw i..zv.29'. , - .J 'E 3? ".1"' f 1 Lf'-T: , zz ,I . :..,..i+ ,.. .I ..,-uw: ': 1 - 522127 'Je-??'f2 T: 1 Tgliii,-.iiEa". 7: ., zz a g - -' A- - e' :fn .12 at , '11 11'r'v -' .iff-'f .'f7-3131 Kg F-.'-Efgl'-Ei1 1---f 1? .1-12-'L - EM' : - 1 -11 '3 I 4 X- :-fSgi':Q'g x' -- 1 ':'f5'? X is K "JIM ::Z'X. RJ? 7 :lg-. J-.,,-:Ar ,f 4,211 -, g : Ei? .1552 gf.-' g,Q:-,,-':- ' fs 3, X -- . .-.5 -g-gg,-Q -2, .. .'f fax.: gf':-1'- If' -E-4 .Dfr:.:Ls'QQs, .I '-'- rf rZ:EE-' .":"3' -' ,-152513 fffiifi-. ' Rf- 'Q - .- : wi:-"A ' 4 .'f4..'-"1 17 ' Q- . .- ,- xt-:fl--'q c-.-,gti-S.i:..:. ff '- ,'-f ,5 gi,-1j'.,'-- gg, 'N-. :.'p,'r.,..Z- '. " 41:15 ' , - '1'.'-Pr.: . P I' 555:-fx fEi..15:.1-2 ? ' 4 .---f:1i5Ws+-r '.i,45!:f - .71'.'.',ff'-' ' 11152 x ?f-F.f'fr.:' as iflfx lpn Tis:-. - " 'fff'-a". ' . PS"- .1:':'3' sfrv- EnFv.'J?H 'Sw-.'?p,f1g.. V. A--ffl gn -'-:.e:- Q, . :I - .,,:x,-,qi-Q .Q f-1, W. -1- 5-'ff ,up .,-E1 . . 1 ...gf-v' -fir .f .',:-5 E5 '-.'1niJ5.i' if-F Fi: ,: .'-' - .1 .anqa '-:Q . A ' 512q.I,', . .'-55.357,-1' 1, ggi' G- 'fi . -l l.v:.. 4. - - J-. 2' 1 rf'-'iv tests, H 31 x 'gm fgjfff- -2' .2311-,:'r3f. '.-1: -, -fwiffifefi -fi -. 1313: AP:-f1'f .J ' 2' . .1'.X'Xf775J.'- - 'f. - -.1 :' , -. 5' . 0 ' "' "2,,"-.QU '. K Music School Semors E5ai5,grr..r,1 ,. .1 1 r F. ,z-f . . . . . , , - ,, . ':- -. 'I-f.. . ,gif :?::3:'-5: .:-5 Mlnme Augusta btalder Myrtle VVood Margnret Howard josephme Sanford Beryl Bernlce Hahn Ruth Lou ry I-fxlrfllkl k U , fi-.xrxrbx .hu . U . -.3351 . Lllllan Mae VV21rd Mamie Rohwer Amalla bchaer Aura Day Stewart Bernice Maude Chambers Marv Mnrgucrm lm Q. . .gi ff, pr Due to an unfortunate oversxght M155 Reva Russell ns not shown. lin- HT' . Sig. C., gif:-1.-5' , .. .,-,l -5,5 .255 E? ' if? 4- J: - yrfvfxrqwfg - ' N' .A ' 1'--H 5I'J.1:5-- : ' 1'-FP". . .. .0 , . . -"'wzv4-'-"."'x , . , -'."J- . . ... -I '- -M2 - V- 'P' .' ' E .115-3: .-P+QQ-1:'..,Q:-.51.,.. ,-. - E .- -- ---'SW'-'xogayu'-nw?" wr?-:D - ,swf fx:----so M Qf-"""n v ' 6... f far . waJ-wgf:,f:5-:f.S3'.--was 'f7:-ef1'1f- - -.wfe:1:'.. .'i?"'-f----mwnfr 1 If . 0 qv f -"- . -. - Y - " 56,51-, 3 F ,Jr M-:E Q45-rr.. ? - -. - vis- , ,gb-. 'Ri ' '-41211. r?f'i1:ff?rfQw -. 'U ,. A - - :,.I:.-,1',.g:Ej-Z-:gf 5 V,,,:'.-Nw. .I-ff, ' Q .- g.g.,133j.-1' " Qegfciz-:',.153', 1-3-jj'--' ' ' A 9--. -1- . - -, .aj-3.-1 X .I ' 1.1-ig? :HY vb "-fl.-,rr1.:,!-4.-h-. L, ' -5'..-.15-,-Q. - ' ': - ' F- - -' fs-av A .I-L-UT.-sh b:-f .gt-1:i6".1' " X J,,r--'fi 55.43-Q1--5' J, fNf'1fl?rT?' 2, ' 'iii' iff,-2, . :ii g --1 - ' fy. '41 gli-.fr57.71.15-32-.'jf, '.,, - , I-55 " -C' V fr' ":'ifZf-f: 1- ,lffiiaeyflgz-g,,F fini. .:.if' ':gE3:g,j'?f ii2i'1" ,:,fZZZ?:77f 'ffl .Exif 'j-LQ., fif 1:4 . '--L iilailijg' ,- ' ' xifjjig L,,'Qf3 "jf-'n',1'--"""' .5 "-:V.-63 Q7 xy-"Q'5',', X 'f "I" 5115. 5 V- .' nygf.-,-.. ,322 N .' ' ,m .1S' ,QL yr 03.1 uhm?-?r',3:',,"gg,J Q- Ll. - Q," 401,11 BY ,',!-jg..jK,..:.R," ,f-' '. "-.:,j:.:,, - 'qnvzl 'z K '. -'U' ' ,'. Qjzf' - ' V 1. - Ax r - .-155--H ,.4,::--- ,- -W -.-mi .5,Z':f, . 4,-9:,3f:J- xg.,-1-4-,:-,:.',1:'f','.-2 .,:1:.,j' -1 .511-' - .f:'1' 'asf w,:f"--fy' .- , .-::.:.1-A. e. .. -' ' H- -1 'B . g , - . -q, -', -- qw. g N VI -. -. ' -. 1 fy . - f - ly. wr-' 11:--fl .- ' 1-F--1--,-ff' '.:.r-f-5,3-r:if:' -2 .--rf, f. f. 3:1 12.-44:-'A .-4 . - If--4. 1-my.. n- - 1, -- - - - . . . ,- ff- I- . -'f 1 1. 1 fi- ff-1,-:'x3f3,uv 3'i:L'4'- -z..-tv?-.ww .-r?:' .': .. -' --'f',-r-"--g..-.ff.f.- - 2 . ' :ff --:fr - - -.vw .... . x -f'-1 iff'-':. -. '- V -'-,H - - 2235 -LV 'J"f',ff-I'-n .:::-' ' 1 5'---1,11 -qbivg:-. Q-4-vr-'f,,-ig. ' . 1 .ig '. 53- if-: 951' 1- '- - I f'- 1 1 fi' -3 xy' 35: . 6 ,xA41rQE.,.1- . . A.S,S-P" .L.'T,.. . Jig. Mgr . . -lar. ' t-...Dt , ii- ie .,:. Q, 1,5127 :u ,,.,'Mi3' E -T11 ,E .2 ' xx., . -i . ,ilk . -1:5 X ts flu, N ., 1 . 1' . ,I A- '1'-1-,-, ' :G e' .nr ' '1n,,:Q,,.L",ff, -- ,.,,-UL '. . .- ., 1 - - .- , gf-rf .1 f " f'2?J' A-'JI' :"-2j-j'- "V:-K-"5"-V'-5. 9?'?'.. .-.1'f"Agf7.-, 5- ' Fmf MW' - 5 ' , - ' : ,. - W '. -I Zi..-A.. , ...ws -z. -ig. ix,-1.. U , .M 3... , .. -' - J- , , -N -.-' . A.'.- . -. .' 'z -1 - A .. --91 " .44-Zz 'I' ' 1.I-- . 'J'. ' f -.:- 1'-2'-5? .-X".-.w 'ff' "- ' ' . , . . ,- "-Fl' ' ':.gf-f'Z'?'5:t5- ,wiigf ...:- -:2--'flf.lf-.s57AJf1sf-'047 'vZlM74Ii7i'if'tl63?f Cm, " "-'-sv.. . . V' 'P' -,.4...',fE.l.yj.. 'Q "3 -tl-r'1"ig Ki V 1.--W' ' "ff, .,g3:'-3, -12-If' WAV-Izgy,-. sg' 42:55 5' -txgxfguff 1' 7 'L ',i1'1igQ5-3 ":,.,1.-.'1,'igy.' ,ESMF .,f". Ax 'li it .r " ' I .' . -iw' , fx - :,ffE?3,t, ,eu-3'0" . - Y'--J . JA-'.--'QE ' rf ' fy Jw- az.-'H-Sept.-'.-'f" fiightiwk'-" Te-2 rx " ivlr-tiki: 137-'I-I-us -' Hn'-. ' 'P-'aH:a'.'.-. e :E-' as ' .iq 3-' - 51 4 .. , , "gpg" ,ag .fiiggflfl-'ui-'-' ' l' C25-:5 N' ,sfsyffa -- T'-217273 '21:??3?: i'423'A.f'I'jl11-'1Q,i- --79 ' if '+ie4a',zf:-:gi3'rb,,.:,ggf's'-. .' .. . 'i' . - 5. ,:f,-' ,2, v- rl jp ,V . - 1' f-5-vu.. izivrqn, ,.-',,..Z N - 4.g:w:- L ' Q 4127 , .fue . e . 1 1 . --1-EQIP.. , " , -. .,g:Q13eA-4 3. ,4 -I - ' 5 ,STH - - L 'rn '-'-'rwffvnggg' uf -.-,f '.':--'f'f1giv6g".iiGf ' ..5f':e-vga-i-i., " ' fill' 'nip-T:f-' 41 " . . .' 11:rv-.lc1:.'1f1ba.'aw112..t..:-I-': '. 1. 1 -Q-I X' f- - 1'- nu, '. ' A ' 'mp' ':f'."',f5", 4 ,, "' . -1.3. 1-S. ,a+.'11?. :Q-r wiht?-l".5,, .rr : . S' , - 'L"2"h, ",1'L':H"Qf-iiwffdif F ' ' 5-izg -13'--':.13'-V .3 r'23'.1'f',',5'g1f-' " ' -1E::fl,'I"' '-r' r :-' 5313? ' A , L .-':.z.- ' ' T11 It +n'f'f'Fi: 7:'.-:-.1-.-1-.-1-5533225 ' -ns?-' f-H -1:-Pile.-: . 'P Es- 71' 472-S-YH ' -is ..,:-"fs-:I QW 1' "'x". fear. r1:-1!ferr:1- 21555: .-amid' X202-.. . 'fm A' .K-, iw . --,aw .- ,Q,r.g.y...-...-ei... Jififk .fEr,l,,,:.1.,y54,i3'1- I .. ., , :y':.,: 5.-I 5.5 --,r..rfgs0y,,5,aa-,axgkf 1 1.:i,- .:.:F.g,, - 1 S,"2fpQFP,,a ,7z9,,?EQT'5Z'.f.-glykg. A 5.4 A - A .0 ' , , ..34t,3,,. . , F., , .F.f.H,..f, I-,A , f.-- ' - .3:,g:,- 1 31316.-iw ,. X ---::1,.x- ,,' :.:s::-,p--:g515fx:2x1.:+'r-5 - ,, 'gg-5.13. .,+:1ss:,1 g.1,.:,r:. .Lg ,e ,:'f:f-. .fr -i.11,.r:,.,if:-f?:f.'ff----, - 4 ' fam-+ - - 1113 . ' 'N nt- wp'--,N-' - -1-.'.55t -1 fs. . ' qg- QA:-af, ' f ----'- A . ff? ",.4-5,.,:..3.-::g,.-e,,f,.'e.,'1?ff'f3-1f.er-' .rgrfgtv-,, 52251119 , .41cQ:-,-f1.y- 'tj-,zq ,Qui ' -QE'-sg g.-F K-me-'fgq-.-.f.-S-. .-q,ia1'PJ'-,1,.5' ' . L- , - 515 A ' yr. f. H . 5' -' - ff' 1 f"-'ffzyif 1 ' - '1n5:'1??-355263. '.f'f"w?c6?ff23.1::f v x -- i 'HIFZBN Xl'i"f'J1iiiil-l11':1f::.-225535, QQ 'gg-37:-. fl? 55715. :'ilS":'WT'743?fJuf3- 'wx 1" ' -,-4.1-1 1 ' ff- ' ' -K if-.-'-1 rw fi '.-:1- " . ' -r V T ..f.t-' :'1:1.a-:SIL " -' -'cf . . ff '- :xv-' .52-':ff:. -a':.'ff'. ' vi -- '- ' '-If -31.-Z..:.-I-.1-f:::f:-Afrfg Q . . ---1-+1-"-.'-A iz? '11,-' 1 . -: :--1 ,5a4"'3"."--4 .QPF ,' 'X ' .'i:.1r?1-"!' ,J '-:afm-eagle, agitgtiiibvleig: 'eta tai at -15-:eggs ' Jlgfgfsfgttl? 1 6:-1-.. swf:-v?L'lf5f3 A. .1-:1-.?.':igi':-ft-1-: 1if1vli.E'Tff'l3 .51 in 4l3G,M,,,,x.e,- 2 Ijwzj P A N.. -Q,:..,,f3 ,S7-hu 1544. MMA .Mull-E'Kv 111-5 .,.. viii- I , ,'g::,,:x1,. R 2,g.:5,. E 1 T .,is3e,1Jp5-Z-.gg5gEE:,3, gg-3-:,g,. N k..4..133:Y.x .ng-. .EH .Xt . 4 1.i.,,, ., , -f . . ya- Vita - av .I--4 ,mi e ,Ah :5-. nv- rg .,-.'- - '-e' ' .Q , . ,:-.. 'A Z., ji' N .'-:-1. -.. B. '?t:,'-1-:'-,zgiff-.-,jiZ'5g5Q,f Q,-L Q. .- -e,ffRqiir'f.q,Qi55a5iQgi -,.. ., .. ASX., 1555 gh A li .X . ,A THE PARABLE OF THE GREAT MEN if fait. '1:'.'l3Q- -321 ' 2 i .. .. .. ,, . iw, Now it came to pass a good many years ago, that "Rooseveltus" burro and right royally are we 'stung,' 'i and they went their ,,,,Z :Y-Q.3f-":iQf.:Qg5 was no more, and "Taftia,' with 'fLaFollentine" had perished ways with heavy hearts and light purses. ' from the earth, so that there were left no Great Mei to tell the And there was want in the land and Famine stalked abroad, -'igggy People how the Government should be run. Then arxse several laying her grisly hands upon the People. And the touch of her - W 5f'lQf?gf Learned Men of Great Foresight and Perspicacity and forsook Fingers upon the abdomens of the Great Men was like unto the 143559 3 their ,seats upon the Board of Regents, and went abroad into the Kick of a Mule, for they could no longer get Credit, and Honor, ' b1jv".-,ff fiigtf land saying unto the People: i'Behold now 'Rooseveltus' is dead, according to a declsion of the Supreme'Court,, was not Legal . ,rf 'Taftia' is no more, and 'LaPollentine' has ceased, but We are Tender for Goods, Wares, and Merchandise, nor in Payment of ,"i-',gZj?.j21jZ" Great Men, and we Know how to Run the World, for we have Public Duties, nor Interest on the Public Debt. And so it was, 1' 1 5 had Experience at the University of Tabascaf' And it came to that whereas the Chest of the Great Men still was full of honor, XM li pass that the People glanced up from their Work, even as in his Abdomen was quite empty and the one protruded no further the days of "Rooseveltus", and said: "Oh all rlght, but do n't than the other receded. And he resigned his office and went pf- '. ""' fl A:? bother us. VVe are busy with the root of evil." in search of an Ordinary Job that would bring him a Pay Check ' " t S13 the Great Men toofi Spdthe Rei? gf Government, and began evgry Sfttuiflaylafteriicfoii. 1 d t H. f S 'd HR V . I ll Q11 :I " ,-gI5gf:..f'9, o eign, even as tiey ia one at a asca. ut tie imp oyers augie a imp ai one: is a Joie wx qiggtigg-ft ,iQ 1, And they said one to another: "lt is a great honor to hold that you should be looking. for work. You can do no work, for Q 5352, E- vjf office," and they were all agreed that it was so. And they made you have wasted your time 1n these Honorary Positions and know solemn pact with one another saying: "We will take no Remun- not the face of VVork." 655' tif'- f iraticin forllobur Serxlgces. dflllie Honor and Confidence of the ffSa1id Enotgerz "VVlE1t? hitve you ghilsipe-nt pill you fgl-afted' -221-' -.Q-Q' jifgfg-':ii:1Q eop e sua e our ewar . o tie ig ance, an as lf anager o ti etics. Q D--1. A And it was done even so with all the other employees of the And when he replied with words of truth in his mouth. that he 2:?ii5.N,,5.ff" ,iff-"'s an-1435 People. And it came to pass that Office Holders went about with had grafted nothing, the Great Multitude held their sides for Q -51 Pouter Pigeon Chests, and Medals pinned upon them, and the laughter and said one to another:."lsn't that fellow comical?" um- " Store Keepers. gave them credit easily, for they were men who Then did the Once Great Men lift their hands on 'H1gl1, and -QQ-ffl!! Held Responsible Positions, and full of Honor. swear, and they fell on their knees and did swear-again. Qfgg. "rg:jixg3..'. -111,55 But it came tolpass that as Htempus fugittedn the Store Keepers And the Moral of this Parable is this :-That it is all very well gi E:1.,y,,5.-.jj-I9,m X23-.A " gave much credit, while their Iobbers cried loudly for pay, so for Theorists to make Rules as to How Nebraska Publications V-'grip that there was a scarcity of money in the Coffers of the Provi- should be rung but that we do n't notice any of these Dreamers sioners, and they went unto the Men of Honor to collect their doing a Great Deal of Ylfork, for which They receive Nothing. fgrf jiig?li,.'g?'jy2: Bills. But the Great Men met them saying, "We have much And another moral is this:-that Some People hold a Dollar so gs' .' - honor but no money." And it transpired that the Merchants close to their eyes that they can 't see what is going on about gzgw made reply saying: "Behold we have been even as the mountain them. S. R. B. 3. .-gg-.",1',.'fih. 4 : 33111 witfg, '. ' ' xz....Eg,. -... , gp 1 I, . xl E+? if- MQ- literal 1 ,- A' 57-IJV3' -ii T: ' 114 ":+1"f'-,Y 5 zqffr'-ff ' i '13.'l1if.'7":'- '1'f"57 -114,111.1-3. . fiflx- f--LETS' .:' 151-Pi?355'ff"-'i-31?375313'5""A1ZlQa'r-31' ,.'rf"ii'tii9ii3iii "'i 'ref it-1-.Trfifii " fi if 5 -1 '1 5 A - .'i'i"' -"'95li'-1-.35 ' ' ' f t e -eiei 1' 'P '-'a -' . f rs. . . 4 . ..i., ,-N, .. . .fm . . -- At- .LEA , -ff .4 .-- . 1 M -' . -.-'in -I -C, V, --'A .- n Vf it - 1' ffl- -. '- f ' utwi r... 4- .eg xkff ' . qylf .,:,p3f".r:-5- .'.'+', - ,- , ,' .' ge: ..i,f',..--'-,.,-..frr:,14 ' 9 , - ,751-J , . s. -,pa --fr ,: .Q ,jfag-, . I 13 arwiritybl- -.,'.'.,L-41-"'.ff'f'i'-X ' 2977 1 .- '1 fiiie- -...:'.!'fev.1i', .ry-1-fm'fiu.4As-5-S., . .L 2--it -. 1 gf.-Xf-1-M. . Y 1 1-is-. "Al-. .K N Nw V X f "W J 'E-1 C '45 V a ' ,f- X 1 X ,-g f f I K QW f I '- fx- K 6 J' , Hi! X I f AV1' , I V " n M 'V ' ff lilfyla XM-X Q fx W A 1 1' XX f , f X 1 .': 7v Aff X I X f X f I . if! , Q I f K V ' Os YY ! W fljlf al I 'WW ,li-ga I' lI,jf fl 'If , 5 -X I '. :4x ,f Q fi Q .7 , . - . H 3-Ek . A 'ui' Q V . fl V ' I in .H 'I' Fai ' 1 f X f f f "H ', . f Q' NA e.f - Q , - F k .W lb Lw - X. 2 as V if -r' 1. QP N f If 1 , ' is A ' vi' Eff-"ix" - X.: A4' ,"". f' A , X, s X fe! f 552112 Qiovence 'fjelen ik Jia Doris Jr NW, Jr f , fi? if f X11-f X Tqf' sb ,J W' f .. tm ' L A P' ' , -. . . -. . - -: . - l .. -. .. f.- - 2.---INFJWZ 4. --.-' l . .. 5 .. :Z-at-,:g.Qe.-,, -by -- .