University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO)

 - Class of 1952

Page 1 of 208

 

University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 208 of the 1952 volume:

V . 4 V .,.,.,,,,---V.V . ., ,,, VV,,,- -.. V--V-..-, ,--. -- . V . V . ., V, 5, ,V,,- ,,- ,-V,,.,V1 -,--Vg-. ,QV -f,-,L ,. V , s '- . - 1 - ,V -V ,Q ' L-51-3 -gczqdfsygt '-1125+-'-Vief'-:"V. - V -, - A V V' V- 4:V...:-2:51414 f:i::e2gSQzfiVf55S:1f.f , ,4.-ff? -52,- 1:a-e'.:f-f5z,-::- fVV5uZ1?-:- Q.-fafzigfr-Tihiay? - Q-Va , .V TZ631'if172:Vi,f 31:5 aria-Via:-.:rf?:1,i-' ,. - -- - , - V ",-,r'.iz-.Lf-"VeV-,--11.-212:-V4-iff'-Z".f',f3Q5q,-:,g9:-V' .-V -5' .',: ' '-5 V ' . ,.1'i--4,-.Lf412rp:--21L:ngjf':9:.-,V-z- gE,'f!:'f'S:-j.j?!,-'V an '!,5':-zffii:-figfgffi-:2.1213V:QV5 ft'-S-lf'-T111 VV-:'Vf',V.-V AV V, ' VL 4.1, -V 'cf .'-.-:Ji1-1-,1:-'f1:-75225.27-fg.:.,1s -43621 -1. 1V -.if V, ' -fad:-5-'Eiga-.i:45id:'4EL,r,-,:.q1. Aff.: BS- If ,.. 44,9-C: ,z'1',.2:,:.,,f,-.-1-gr,-.,-,.'1,:,-ff,,-:L-,,-.?,:-:--, A . - V- - V . .VV,V.,+,.Vx,g--Q.1--,.- -,f-,,,--,Ven-, ,.-V-V, - f - .V V, V 5-1:-N' we V- "1-V . -w- rf -y - - - -"uf U. p-:V --ga:-. ---1--f-,,.-V-.Vu -ff-V fl.-LV- -. . .V- , . tj'..'-.-.fV"A,T4-1,-f.::'-29,4 mfg, , .V 4 5.7, i , ,.,- hy ,,,,,--- , ,, ...V.-4- ff Q RAL- ,,.53',J.-T-eztsfgg, .yin-:.Q,VV. ,, V gg,-, -, . , V- . . , ,V - TV '2'-.:,-VV:-1: 5- :-,',?fV- 511:-f'1, ,Lili-2 'G-2Zvg,.Vz-. '97 , ,V . nf, V , - -, -39 2" -.. .7-2 ,1.,.,g.-E' ..-f':'5: Q -'V L :ggi ,.g::,' 5:13.-r 1. 1.5941-' 7: ' ,. '-1 V-ff : ' , ' -V- 1'-. ' -.5 V ,-LV" flirt? VVJ'-2'::v4L'1:-77? ' f.VCv:V,7'f'Ea-J-2::2:'-- "Q: .- .Vi V V 'f--fa-A"V'1"+"'--7:92153-253 131-.v-if L-','V':.'..t-2-J'-' -5- --: -f - -f V .V . . -,V , , -4.1! .V -- V- :-, 41.5 .5 54, ,v.4.E.,?. 1-1,55-:,-,-,,,1Q:,,e-J..-,i,,ff3,l5. , 26,3-.54 V - . . -if-3.1 sf., -V-.i1,h-.QV -M. 3,,..,.-3.1 Vai. O: L V-1, 5 ,Th . , V M-. V -V f' - . 'V --V.f T Vg, V 'ff:'f-V'-5L':7zr',.Q -.VZV-'-f+1,f2:1-1:-V-,G--VV-,'-ff' --1'-V:-V-1:-, - -L ' V 'E,"'vf?f-ZV ,HV-' ':1:-'-R.iCi'---- Y..-IV,-Q:'-' -- ., . fr- V -'-'V V 1 -4 A- , ,-' ,V 4 - 4 -5 ,.,-V,-- ,, LAK., 51,15 1-1,--. ...,...,,fg-e.., -1-rV, 5.1--4-fr V7.-V-,gI3 .,- 511- :Q-xyg. .. V- -253,5 ---4 -V .,-:V.V:. - '49 -,I V. 4 -Q ,-- ' - . .-,- - --f V"-if--'-.-V41-V4VV '-,f -Vc.,-V.-"' ,V,-' XV---V-s ffwf-15-r--'f-:',.a-f.Vf. -,':f--fg-- ,-.-'- -f-.'- 4- -':V--V.- V- V. - -4 -4- V V, '-- ,, -, - .-, .,-V. f,.,-.V,- ,- f ,,- ,-,-.-,.,',.1,V- ,na fx- ,Vr ,-,..,f,,:,,-Af ,-... .,,.1c, W- , ,sn .,,... V-., w.,-k.,,-f:,, .A .VV , .-, ,V - . , V .- . , .,, V , V - 'V - - A71 ,V"'fi:- '-I 17-12: -ff.-:' if- 7-Fifi' Eff H1272 -2417 V'-Lf 5-f-if-',?'f:J-1:V':'-3'4ir,fg,- -1 -j-'L-.f:., - F3112 ,:'--4 - ff - , - - X- V2-' 1 - - V V- ' '- f-if ' 'C I V-' j'?fif '11, 'Tiff' - ff: F214 3-PVT-:'1',5?fV. 512121VCX-ff:51'V"'113'2'-ff' -:ff 'QL--Y ,li 16' 'Q V' 1' 'Q' 'Vi-, ' ' Q- "PV ' ' ' 'f V, -' '1 ' .-f-V- - V VV, ' j' "f11, 'Q -.W Vg,f,-,-.V--1V.5,V:.-1,-, .-.'-ga,-V,V. V -V -. -V - ,, ' , ,- V .Vx -V .-. .,.g. ' V -W , '14,-. .--1, H,-AV' ,:.v-F:-n ,:h,vV F v V., -,.- V, L ,l -.1-1-L, -M - , -AH , v, 1. A--.k:',Vg.,j f QVLVV VVVQ y f-1V frfq-----.r'-1 'Vw-vV:V7.Vv4---111-":fn-'V"' fi' 5755"W3'7"-"f:'i-r-'Tv--ff'-f'V-K'-----V--Vv -Q-VVV -Lev'-V-Vi'-W1-'-A-, ,V :1 V'-V --V'-"V--7 "rV':-'f-V-'-'V'7:'-f:."'--f'V7'-:WT5V 'VVfV:i'i,i'- V723 .-f,f V V.-V,-A :.-V.V.,:g 1: re, .LV ,Vf muff fm Q 'gg' --,Q ."-Ugjg ':-.1 lr-:J-91rfr:V':::, ,. , ',1't1Eli'L-7,:g:jV'T1--1 -1,- - ,--, --14 1VVif3VJQV:,:,,f:-1-LH2 5-P 2 ,. "': -11' --.ff 1-1-2,-r 352:52-21: 12: ':.jx:',:f:Vz V3 jfr f111'3 f- - 55.1 g - 'Va' 1. :V . ?:V:::V:.: ' V 'V:-:: ,V, : :-1 1- Tfiil ,::.: J.:-Q affrxf :J L, 'ff 'JV ,,.--4' . M . FlVx"?S'35Vf'i:-'f?1'7'?'fQF5b?:VF:-1-'FE 12- VIL":::u2-:..1,. -g-,.:- .111 'Vlai'-P2"ai'V2: V.:::.iauiy 1:VQ:::fgEV5. .f5f:'E2:ill'.:2 '-ii:-JL: if-:'2'?LEfV7.1".V"'5Tf- If- V'L,'-if V.-2'-?-151' sf ,ffl-if IV '-V: ::1.f.1-- 5 1 Vg V113 -L-1 ?f'FV Ti? 1 F125 '-3 " 'f 35 -ey: JP- -'QV irij:f2f" t- ""'-1324" X. ' .ff ' QV .V 3V3f5:Q.EQLVLQ-125-fbi:xii-.jaAi: V':.::..:Q::1-.mir ii+L?iL:LV:.51zQ.:::Q1gfsieizgsiigf:451V:.--?'-j:1TVrf-21.22-'ff-51, --2-Q,-Vi'1-,-g,'2f-1V 5-1'-V--7,11-4 1--2: 21iff.-21.':ggg,:.,i-3451?. 9 gig -2,if g5V1 :Vff fr-f"V: VVgflFV.l-1' 5- " "'-VJ " ,-.ww An- V V. -V VV 31:-.fx Vg- "xx , ' L -1- -V -V. .x,1 - L - .. Q-gg-'V-V.--.,-Va.Q:1x.,.-,Vg-,Vmgqf-,V1 - .,f V: . .V fv V V "f' g'w LV. , , PGV, ,V w -1 V T- -'Vs- ., , , LFf" '- V ' h x. -:V. V' :ZH ' -V , V, 4:51, Ifgf VTQSJLH 146 ",59:11:,.5Jf',- 411-V71-if - V, ' .V.z.wg1.. Vx-, ' -2 -Vg4.Vgfpfe1VVVQVQQQTI:QL-y3q:g1f5ff3fq32,"'gg k i:.V,-fgpw:fffrFfVi?,2Zygg9p,5 V - , Via ' V, V. . ,I XV, ,I .V . mfg :Ve-sk...,q.: VV,. :H-'V X 1.p1"g--KNf'kr- 'MV-.19 VF-VM.V:gQx12'h--Vg-1-MV-W.-aS:faV-'V.2,aV..VViM ,Qr9f'zv':mi6 -aw21-fi?-i'6m"f.4V-,5V',"'V12 MV 'sri-,3V'Jw1"'.-a:'a.VVQ sw - V' -wsggawsysg-3'-tfif5'H3LJ 211324: ,V . gm, .11 14:5 gV-3aS'fgf:zL.. V -.?1.:VVg:gV.:f 4,s5,gs.Vfgv4.5V-5355 -9.-V-2-g3.+2.',, 25' Vw, .V V -.,-'51 ,V,1,V-1-w re Y 'V--xi-as Y-V5'4m9q.v5wY em- V.W:ggp,-.-.-V-fzu-aw, fwggftw VMVVZNNV46.19-ffiV 1-f-fYVV,,e5gw:BYzh:Q::z?zwViV51V.V:fn--,Vf,3,VV. 5,Q1:Lq:1-Vgkivif-vmE,.a1p3vQrV,f -, V fa-V-:HV ,556--c-'V':1213affTfgWViE.f!',,V. V-5'2,:.fi.gf5,2f'. .HV-V 44-.Q,sfvV+w'21-ip.,552VfVV-f.6iihwV-V5Qs'11g1-f.1-gV1'ffer-fVV:-Va4Vf'V- VVg:VaVV V' vm:-' ik'V'VVT'?'F'NiHQ-r?-fL.xgV.iV '1. .V - :M-L Qjfxf, V' 1,-V, ,fsxgg , MV., ,,..vLVV.f-,W-5y,v?g251g,f. ,V,fxX.-21445-44rg,mzV,,.,,ery,V.-5g.q.V.V,,V,Vaw.-,594-.gfagnz-1'-e5:pg,3 Ag, V WV,-gV7g.u5f.-,,4wpp,.,?j.,,.g,VVV,Q.,sv ,, VV Azwrfaf, , ..mqVgg::f,rV--:,,. .-I xVg:V1s - -5:g.k,,4.vV: -:,g,,:j--V,.V .JL-,f?Z,1qVg4wv ,Q-251 -my 1'V'--3,91 :,gw,!.V',19,1539-VV,-Vwr'r!1qfV,'-HVJV.-4-g :v..VgV1V'- 1 93. -,-,Vw ,N V--,,gf,gV,V-VL V+ VV-,-V. -V::VmVg,.-va. V-VV:VzV wif-Vsri ziiwr-V-.'12f.'-'.1VfV 51312K VV. ma.-Vgxwfw-'f-'VVVVV-1VV'f..VW2ffff'V1-F!'VVV-V iiwff 1smaag,-V53Vx.,Vf--V+ ,, 'YV V-.,V.ygfQf,,ag-5, A5-g ,W ,-V534 ,,mj:gV,,.4V-5'i5'g V.55-f-f3'V--H:.,.- V1-5,-,V 1,.-.'7V-wV'-V,,V:Vfgg,:afV5-gefq--Vf:VV V, -V.-5,1 V P' '- , -.-.- Gm. v'.'. -N-" 'V 'M-r xx "V: .' V 'Va' N' " V V.,-. . '.. -V V1 x,V -4 -' .-V V' v' '-.!V,-- L -V. -. A-Vw, VH . ,,f-v.,--.-'fV. 'V -.rg-N V., -..V V,'- .-' 1' VV' VVVV-."'N' '-1: 1 ng ,-VV ,: -,YGVV-"-.VV-'V"f'A' ,V VL 1,-V , I -' H- - V ' '. "-' VK L V '- '-- - V' 'V V , 'V!w. ' -V:V.:V. ' VVV"1 NV f V V V+ V .V 5-.Qs pV-..--.'qV-NX'.-.x-,,:g,,g5p-iff.-q,V, .QV-X, ,,+,rV9.,M-,V- - ,,V-V .1,V, ,, -,V.V-'q'LQ,VA.. ,Vx-,t,..LU my.-.-V.. V., -,s..-.-V., , -V . .VV ,,V,.V ,.., V ,Mi -14,1-V:-,V1.V"V1,-.V-VV.f,.V-V VV,:VV,-V-V4V-nah-J-,--V-, 1 :.hV.i-'-V-V. AV-f,,,1:V -4-ff.--4V.V-V Q- .-'19-Vr.vV V., , V- ,,a V, V, -V ,-,V V I V V -1, -. -,ss f V- .- V , V -Vrgg, V.-Vx-:XV,,., .---yV.V.-,VVx.YV,N-V.- VVQ.--...sp -VV. V...--V,w,.,:wV -zg V-.--v..-.V,VVV,- V ..V.5.V, Q--w-.,,y,,5y',,.,,,m-.,V.- Vw, ,-, Vu .-.V-av -.VV-VVVVV,V,,-V,- V.-.41Vbq-VV.-:.V.,LVV-.-.VV vV.'V V-,4VV.:.w.V,4.VV.Vg-,-VyV.V1-VVVV-V9,V,VvV- . V--Vfhfy, V..- ,.. .V-.V,VV,V,75rfV,VV VV. 4- - V , of , - - --,zu V- V - V-V, V- VfV.' -VVVV-V.-V f V " -if:"5.L"V?4?f-,' -f"ra'f53lf'!'51'fS ff xhf'f1'5?TfEL'.VE2V"f'5: QM- "'f" 'QVVCVYV-.9V'-WV"-?1.'V'z1-'-'f'Lixif..112-'i'V.'-"11V."-V5'.:FV1?Q'-??::i'? :::l4!5fiIIh3Ai:1.'-J :J-iV.,.g'fJ5'5V1.G.' IVIVQ-QE'SVJ.--J'-V',?'Al,CMH-"?7'JSUZQQ,xsxiflffiiu -:fi.iv-2Z,f5?'s,"5,'.g1 Azz-.1f'i??fVv+Vf V21-,434 .JVi',V,L'2i ,IV iff5-"1:lTfA'-""5V1'f-55,72Z"'Ti'p1 - f ,' .nge 151. ' :V -it H::f-- ' V if-Q 'V', '- V V V: awpQ53-.irhbkby--gf-Vzi-,xfwfwwezm.gi.Vs?1:,V1spV--4.1-''V V2 5'.?'VVfffV'-fi-V+f5V.E2W,2VfL22?5i-1w2V:h2V5--rreie-fix S91 V . .VV--Vw-21ui.Vf V .V Q 'V -rruri V--,V .xm,f,.Nm-.mV,v,w -VVVJVVV-V'r.-Mx V-+.qz,. M. sb,--1 -V ...V VV-,V.L.5xX.V .-V-V-5--.V,-2-,qyfyVfV.-r,V-VV,ww:-, Vw-xy iv- g , Vw .VV.-VV-.y.,-aV4v1-4V,.-,VwV,VfMyY1 V.,,::V-7wV5-,'v'r'-ffV'h '41 :VV-A' M'Vw11---ff..-4-aw--:VV 'V-QSM-"'1-V'V ...V-.V,,V-4-.V"14+fV -wg... V11-,VVyV5'f.-V,-,V,J?if.1,V. -- -1+1'.f:.V-V-V-.V '-.fc .wffw V4f1'V fu-V'-V-,wa Viv- k,-,VV,,:-.- '-: 1 VV -V. V V -- - V Vue- VV.-V X .Vive-:.w :NK V..-.H-.Vmn .fam-VVVVV V .. V-P.,-.X V-V-V-V----. - Vv .-'ch .AVvV-,.- V f -1. .-A V-XE-. -1-V+ . 55-V --,.V-V--.VV-VH-e if 1-VVVVHV-V, V v-.L:vV.z - :V-V11 .V-:. Vw .2i1'1VV- Eff-V455VV.JrVvf-Vvi.-Q1 -Vfz: :-Vwf--5-MV.Vf.m ff?-fV'w:, -1-11,-2 -'VVV-VV-.r ' -. .'VV:x.vV-, V.-:LV --.V, V -VV'- 4-V.-V+ -VQV ef!Vf::2.V.- ..--:-. V: 1 - . ,V V rf V. , V ,wiv-1, 545.3 ,QAVPc2:,V,T.,.,V, WV.-,QVVV-.,,5,.,..,VV,, ,YN AM .UAF WVVVVVVJVVRQV, ,,,,,V,.,-VV,-Q., ,,V,g4f1V,,r ,HVWVQQ-,V,,..,QV,,M,,.x,gl,,V,.f.4,.-7:.,,1g3M,1gVx-MMM gig.q,efVV:,.,V-,.fqVV-.Qq5VV:g,,,1Qy-,ii,y.G,V,V,,,,42.-fc,VNLVAVEQQVVV9vw,V,:---,.VQ,,VV,w4.. in-'-V-.ff,,9,h,v-f.g,:y-.Q-f. V.-,V V QV, 2 -.ff -JV VV-apr 4 LV,-.F , V- V V ,.-.QV V551 ,uVf,3.-g.x,g,q53Mg -.5g,gg,f- V--Q,.:4,5fg,fVV'VuV,3g-Viggdn,VVV5,fVV,g-,Vw5:aL1fqV45,m-,g3,,y,1gf-Q,V,4.,,5.3u-,Vg ,fV.er,VVg?.-M54-4,5-QIQ2Vw.-LV.:.?Y::V-3gifVV,fem,Q-hi-is-.efzJ,'gm1y--V,VQQQVVVVVQQ-wp-fg:qiV,fV.Hj'Vf.212'z4Vc'V'-Mig.-.-V22-.-564,725314.-vVf'f2H:i9!-:Vif V,r1:vV 1Qf21.i'f511"9zV,+'Sf'f1 i!:.'fVV -1V"gV:fV'-VV1.'fr'-1'1f'f-.VVFV ' ff 2 ,-:fy ,V--Q..1-XV-..pf..-.-.Ms ,.V,--,- g - V. in'rf4m5QqVVVV.V:V.-4,q3VV-H,VVV . , , ' 1' w:,V..wy -p.V,-?,,VVeVVf-V,,uVV.uV-,,-V3f,V.,:,--:,5-V-sVwffS1+'v,.f ,. rhyi'-ur n'mU4:.'ssV as-,:'V'fVu'1--'fggfgzgfi-A :-fw'V.QVf,'12-K..f'VvfVPV1.J:,4Vg31L-,-swf-VV1Vwy-gf:.QV1:-V--' -J2JSVf'rVV'-f'-,--L.:VV2VVV1g::V'E'4z'f-1-VVV"V::1"'fag-N211-'V-'Ve',-xr:-V1 V2 -VV1ffa'-C-ZVIVVV,-.-'-V115 .Nw V, ,rr--V -3h'ws.V",VVAVV-1--Qg'g,vwfV': V-Vy, V: VV ,-V., fiww-.V:,'.V Vgf,-A-V-V.-,,-23.-V 'q.rew4 VV -VV.. ' ---xx AQV.-VgV7i1VqeMVVV.u'f:VV--aV:V-Mig.-wb-'45gs.f, 4-f9"4':u-7Vv:Vn:wVf-':1,fa-fri-if -V ff:'f'f15V2-fV'n11'Q1:8'4Vila?--V:,V.:V'.4gzV:VEL-f Vb'1"1V.1V.".p,....V-::5:h:'-Vi'-!'V--V:V'-- -MVR lLgV.vVv'Vfw:V.VVV'14,-72:4-1ffVV'1'VQVVWVNV-'-1'-'Yr'TwY,'.'--VVVW a!f,IV?VV:V'.'e.skfVw '?'- f-VV, . ' :Vamp -iq2'.f', x.q.gaV,,..,c-Vs, g9ViVV,VV. .- ,-A535-qf, fVq?5i,,.s,,,5N,.u.V.VxVgr4gag53? .VV4.VVzg:.--VVV-- .,., f-V--q.:V,::yzVVyzVV:'-MVZF31, Avg-.V,V -f -:e5,,,yV+',4aV'f-enffsw aw:ffufs..gAV,i?V-3V,!Z'Lfqw4yV5g5g,,1W,,-y,2v:Vu:f.V,,..mm-.-,I-L.-.:4'?2'5V1E95-'Vw-V -Q-'VVgM:,Vpi'gxg'C5VF1-2VV:'+.Vri-f-V'V:',VV:.f'1l2"wr V fm,--V1 VV VN- ' Vf V. , --V .UL-V-V.-,QV-.Vs-,--15:-' Vpq-.VAVVVV-. N : ww 1'VnfV:,1v'1V.n-V V -1-4-'4'. VV , Vffw-wwf. tg, QV:-2:41---f1PE,g,.+zw::w VVVVVJVV-,:-Vp-'4?V, I V.-,VV 9,1-.VVVHV-V 1Vf,Vg,aV..,,.,1,.V:V,V-p,V.,,V.,,,hd-V,V..V -,VVV.xV.m.fffmV.V.VV 2, -W. ,f.V.v,,5.,V5vVuV- .V-V,g,VV.V:. 1,-V-,,,. . ,Vg,,fVVV -V f.-:VL--V+ V -V y ., V - ...V Mg,-,,.. , V ,,,.VVQ,.-V,,VV.,.,,-px-V-,.-, -. V 1VV, ,- ,. , 'G,.c,VVf -, -v,fVf+ 5,53 .Vf, . ,MV . SV:Sn.w.vQTV, , K1-V ...Z .gf - , 3,VV,VVV1V.fe .,.- nw-AV' -. -wfxf 'X V,f"'C-A., VVV-e-V VV-+':VV'V-fwfr V-rf -V 13015. V.V r.-V V .. mf. :-.-VP: f-,eg . V- -, ' WM .. V FV ff:-,1 OLP- 2' :VL'0-rf-V: ix 34:5 Q.'L'-F-XYSVXSYCVE'.ry:Fc1'6wg,:'lVv+.Q-',M112 iwxrcfgf VV:Vu.5iz:-'f.4.13-f.wg-- ,.Vf..f'-32.-:VV41-51-e:,w,', VV' 3,1 eg:4:sg':,lqV3 .SAV-n-V-w1V,,.,, ' VL.1s:.3zr5 'V ' Viz:-5 Q '- --'f V- V' V V' -nz. 5Vfsf4Vg,. e.:VV-QV-L?VZ',2L',.VV'.,g' mir' ,--g,VVI,'r"'g5-GV -Jpfwf-pg -jVL-311,-Vx:-V4 ,rw f Vg-,H :fat--,.g4-LVIV' ,VY QVL V: Q-5, -:V-V---x xg 1.4-mfg, pqV':rf1VV1.':1f9k'agVX .IV V,-, .1 -VV-5 fypg,--VX-+fkV:,Q,35b-g.,V1V-. 471215. VV5'-i3ZV':v1VV,.aV-iw:VV-,gp.q:,-mg e:Vg.q,gVV.f 32Wgggf,-,V-:1.:.-V-.gg,-VA,mfg.-VV.:VV-u:V:r:-:V-1 VV, "fn - .dvifw wmv V ' wr, VI- ' H?-V.z',Va1x':V4.--q'V-ev'-f,V 'f.hV,Vf:',.fef1f'gl19E' K1-y.MVQVV--,V-V,V.:V5vV4'V-b:f'ff1f-'.'-'MAI'-VVJ-if-fa4VVfg..i'Q:V'.:Cm-VW- ,9'if"'1!-'H' -f. Vf: - 9. :- wi--. VV-V'V'-.1-V -QV ,gf -1 F-VV.-:km-V---.::V Q-11.-:,e -VV-VV-fl tc-vw-S-Vs:"',y.V.L:A'-rVVVV-15-4'f:f.-swWV-:'w-+'fflM1"fZi1ZV'W14--'-'SV9he-'RH-ePfw,4f:V.,VV-TA'-'V-.V3:J,,rV1MViV, - V-1 ' '- -Rf: F-.., -V -:V V-5V'VV-1V:'Qi-VVV-WV V:V:4,:'fna.f'-.V9'2F7f:.VV,- ffpf-f.--."ff:-fVaV,f1,:f,V-V! Ve'n-,,.-VV:-VVwx-V 'VV'rV:5V::.gV.w: -p-Vs:-Vw' aw--'VV .. V, -V, V.-V Xp' -V --X fm- ,V-V,-1 +V,VVV-VV-gs -V :VNMQ-J V-1-.fx V 31 .-dm-VVL.-My-VV.-V-V.:Vw,.V ,V .V 1VWfVx-Vw..-V VVHM-:XVVVe1V:vV-Viv--Vg,-1--Vfv-'VVV-2 ,..V V -V-,,,.,- VV- V.ff'K"f: ., . .. VV4- V - -V V ..VVVV.,m-V VM :AZ-V V-V-ww-Ve VV: -41,25 M,,2V:VcV-VV+V,,.w- V-V1-Vw V V nm-:-g,,VVV 'V,--V-Vw A-.MQ-V L.: M- V117:'V-:ffv-1 I V my-V V- -V' . V ,.. Q. N, , ,V.4:,VrVV:.!.1 ,N-s,VVV1 -sie--y..,ix.A,-.-41... ff' 1-,-,VV1i, w,,,,7,fx-.V.q,.V -,,eV,V,-Vw:-fV.,gA.-V,-V, -f,.-,-VN V.xx5q:,-.VV-Y-w m-,,.-,4,VQ,,5,.- ,.,V.-,-,1...-V:V,i--1V- gV,,VVV2--V'--, 2 V, fV.-,125-,..,VV . .V:VV:v,,':1 f.-'V5,:V,.:V- V -. -r. ' - -. wf L- V-V VA,-JLVV-'1 VhV,VfA W.. V---nv' ,Vf, 45.1-' Mtn-V -5- 'Vx '-1-V11-.V-V-1 wf V' ff"B-V--w 1 wig-95-:Fir -.- 1" V: V 4 -. V:zVf V Vf V-:1.V:a .fc-'VV-V.x:.N.VVs1.?f,3VVn'w'Vi-2-',Vs:',:Q,Vw--iN7gV1Sxgme- ma- Vw 1'-I'iV:"?V' FE'-"7.'wN ?f'fVQH,'4!g-1'-V1-1:rVV.fQAMe -,Va-V.V..-YF' LJVVW-'VL-..hVVVg:5VVV,V.V'7a1.VV'f,V,1'- . V -1-.v'vf,eP'fV W -1---'VV-gmc , ' 'n:':f:V:'1nxw-V- -w.-VVV1 21"-,-V'-.1.-2'-',V:.V-QV.:,.V.,,,V.1VgffV,'6'Vwg: :M,z:f!.4V.:-,V-cV-g-.Vy,VV.,-,V,-. 5 gf-V, 1u:Vf-.pf-.Vx--',.VV'-bffis: 5.f,gV1' -'V-V:.2 A--'aff 'K 1 xt. ,.y,-q,-N - 3.-A, 5, ywiagx -3. .,,,.A-W-V.,-g,lVV3mg -QVV ,- V,. ,Y .,3V ,g5Vf,V:.-l1,:-g-.-,.'ge- V...--r.., ,M -5 .5g..,Qgr-wg-3--.ug-Vf.:'V,Q,VV., VALVVL-V .5-ft-:GV-I . V,-.Vw - ., 'VA .-1.3,V.VV V ..,, - -:,V,,V,.,V, ,-N.-:V ga 1-gw.asf.VT -Va., XV.-Q.,--:-A f ,V :,fV.,: -VVV,---.VVVJ V V -fV ' V-11, -Vi-51' :'4.:.,VyV.., G,-, Lf: . . , 7,-. " if 'V iv-M s-iV.V-'1.-'-:VV-iwif'-'ff'V'V?'-aV':,ff-..-gal-.-Sm'VV.VV 'x:g1!V'Q-YV? '1'2wV:,-?:i-r-'aV.,b1.eV--VAVZVxra-V!VV..2:VVf,:nVsYV:V-VVx:51:q1.g1V3fa-6, -:Va-i.'V1Vp.+Vf-,2 5:Vf5?.,S-V-:rw-i 1' Vqiw-'-V-V3 V.VV. :ap - :fL4fT1.1 -V 'V-efV-ffV'ef-1112: 42'-.4fV-YVJAG-'W ve-'-.w'7"1,-TLV.V1M1-""-:V-T"i9'-'if-.'rf'V1V2V1-'ST' fl- iffy 55:2 ::1"f 1 "': .- -.-'ffV'.-'fit . n,'v:.'a e .VV',g:-, .V,mWVrgVVVf-1 V ,R .,Vw,VM,Vx-5,.,V.Xg,--uV5,:1-VVsVVV,- 4,-VV,VV,,1V --V,3..-.VMVYQLV :.g..'V,,:,,i,.,A.V,, ,.,.,3,5,gVf :,,'yg,-Vg.-..., -14 iq-ff, Mg,-iv-f.VvM.V5nVa..Vzegr,-+1Vg.-2:.,VV,!-A-1-'VV -f-:LQ-f, -AVV4,-1221 VfV,u,'-V:mhv,,,... " V-,-,L-..V,.,,-'V CV:-'ff -my ., mg?::mf'1i'VV1.:g1,.,x.-:hp - VV- 5, L., -,,-,mg V-2Yr4,1'f--1'--V.- ' .1 :Ni--'I' r ,f 1. :.5V::V-'-"-' VVV - V- V - V- 1: V.:'.,., '-1-N'-V - -V..' .V .,. r, V .XV-.ww i.. V' 1'-UV-,V,-'QV -ur, N--V +.-VVV-,VV:- .V- ,fV':.:,V-5-G:-R - Nr. V-5 1-1-A V-V V-.V.': ,-VA-LV-VV-3,-5.4 .Vagq-V-.-,:V4V ...r-4p.-o.,-V.-V .,,., 1, .SQ - , . ,, V-1 V -'ar 'V4., Vw-A--: -- ::V'5-V.,VVrlg-gf.: nj:-f. .VV-.V1rV'V.J3LVV.w' -VV' .,V4V..-'..-4:-.W V' V'ff.-1-VV L .1-'V:VfL'tV.,-VV: 1-VV - .1497 V4 f,-V-VV-H - - VV VV,-V -:V - fn, V- ,. V -ware, 4 ss,-X-.+V-V-V . ,,-QV, 9,1--VV-.VV S.. 361,-, 1-,Q49fm+,,,-94,2123 -vm, VNVVVV :Vw-VV 239-?V.V,Q-V.,wiryp'V:VVVV.V,V--VwV-..,,-.,..-1-f-.,.V.V,'3:.V-MEM, PV ,..,.:,m e- V , - .ffm ,.-V,,v.Vw-ww:VV-V---A-,V.V.J --V.. V Vw-V-.V -. 1-: UA 5.2 FVV. - , V -. Vw VV.V,V V-.V -V V, . , .':g.::.'VV,1 -va-.--J,VV3--1.g5l:V:g'.-1-15:-VI-Vi, 1.,fVgw,-.fN-.-L:-Vv'-4gv- -:VV1-.ig'1g2f'vf!,V2V3f1V,.-,-14:14-,,.-:LV.HSV Vf" V-H" ' , A. .1,V'- , in V930 .V-'VV-V , ' - ' fV'.:VV.:.-51zVV,V.gf2r'ifz?V,-wwf'23ig"0V,y?ii2:2-VPBIET . " ' V - "UU Vfi"7-Qa1J?E- Q"V.T'7'V'9V' V .LV-'if Vf. ,UTM -' ' . :V VV 4532? Vi-539:953T-?f?6x??"V9X.Q4fVs5'-Ax,'EQ-'JV'-3,9 V!43G22f'V?:?V?,1fjTEfirV:?3',?7i:3gV'Vf7S,,F?iVjcfilgki-f'V'2AQ?z5F435353:5Hifiif52f5fEl5.T?2:E3f?elJ. l1??f5.lVVVV ". 5 J' 2V:i.'V'flj'2r2 .' J-f75'Zg.4 as -V.. '3"""'3:9 'f'-f.4?f 39? -VVQQ'f"''VHS-ffF37i'i5:fi1"fi1 iVq1"V-' V V V -V 57' X 'cr ,'fVVi:V,-x-5.113-gf:.gV::-fig,-,WF fg,V,Vl..5,pVf-7:gp,i-'gq.,-fV.'V-,tyfgqr V,-,f.y:',Q:gf-r,i, L- 1-3,-Q'gn-,,V9i,'g1:Vfj,55g-mggg,y:g'1gv-Vafigs-'gfvgfiJVSQVQV AVQV, 1: gy- W' 'f f , VVVV ., ' V, R., , Q" '- w'qggL-f-r',.g':,j-,,gV,ViV Q V'-1,12 1 , - jf ' V I V- VV ' V . . V V -21-Vw. frm: ?:.V.V-41+,V,V4.-V-:'S-'-V."-VM iz, V fm!-Vg.V:'..'.',na:-',:.:-uv'-,VI fzwtf-.1-V :rd H:-.1-, V-: ,,q,-13.55-1.1 VV V1 V' rv Vp--:wwf AQ ,Q ,'- ' V., 3 L, V,e V - , V lg .-1V- ,',-.152 . V .V" -:Y "2r,"Z:- V",V- 1:1 -- ' 1 V -'LZ-.-.' -,' V+' V' ' V - -- V' ,q,YVV,,gaT+-V:Qaq!5V -Vgjyw-?.vV-LV VV.LVuzVh"Vg'igAx51VV4f3VqV:,f.Vg:-ms7+f5ergV?:L.rVQ1' -'VwVVVI-V-QLQVM-,4f:2'.V-1V- 1- :Vf 4 V? --Q' 3,5-if -:Va V. mis-: rg, VV ,..V5:,:V:.'V,,?-,'VL-V.fV-:- V:gqV,V,m..,- - : , --V -- , f L':-V.-.V7'-,-mfr V'-'- we-V-,':.: -va Vw:-'xff--V-5' '5.Y':V':'lr?VP'.s':-.'-:Jin'-- Q:V,- Vw"-1VV-H961 4l"'V.'-.-V'-use N- f.fH.V- ' -1'VmM:'VzL V-If 'V .K 2-2 -:V'.,1-1 2. V 7"-V V " V V V' .1 .31 1 V. -4: V1 C 1 2 .VV V ' fi- 1- 2, V:V: . ' Vf-V f I :""-1" .' V.: .,,!r:', V :XF-.,gy '51V fVTE:-kw'il'1--3--V-ww.,'V-FBVH-e-VSV -:V 'fi-ig-.AM-5-ziN..'r-:"r.f- muff'Walnt'-'-V-.1VTVV'Q.V'lD3?,'2u'jVe1V-ifV13-g'25.4,:1-1,--wif 'SH'-g3:,mV,' !gm1'4Q'?,'C.3X-?'1fv,ffL'fff2'f.V V aim sr! PV -- P : 4-za V ,g - -QV -',V,VV fy, Via-. -. -mg? Q . .wif J ,.' :V it-7 ugjf- - Li-1-V-1-: V 'Vg 'M-' 'V gf"-VV' ' .5-V-5, x-,- Mg V.-X - '-"y',,-.V-,-.f.,m-.v,:VV,V.13.5-.u-vVAV,-.,VzVVV:.-V.:,-5-V.vp-fa-mf: ru- V-:z1V,.,,'V:. :Va.VV..V.zjfgN-.'i1::g.-Q, n u,.--fVv'r.-,V,- r,V.f-V-,Vg,s4, 1V ,SV-V.,-UVVVA .--Vpyxgp :5,V,-1:fs-Vfq:.M-V'--V144 , Vg- 11. -,pr 4 Vin, uf ,,. 3 V, V-5, ,. VV ,. 3 V .gV.,V 3 sf, V V' q,, V' V Q- -V -- -VV - , , f-:Sv Q-.-. 5-5.-5 .1133 'f.:-il-JI, ?.1,Tf1.-5'-Vy.21V.:J5D'F2l-V 4:-zIVnwI4VV.'0-1V.'.'T'If'5,?.:'H, U:.Y.316Ti:V,,:V' V3'y'ifJ97-'-V?'4'VVZ.'FV'1i 'i57Q'f7:6V 155 'UQ '1V'V?:'-QEZVSQGRLV JF' V b' -9 W ' T5 3' V ?"-V- U79 V 1' ' "-,. V - '- 'V - , W -Vi 7 ' 2 .P 1 ,lf -- - TV '- , V ,V ,V .V 1, 1,-' V TV ," J f H' .VJ mp: V-H52-VV'-V'il'ii,f3-1521:.'p'1'T':s-HMV gmVVA:V-VVf4fVa:'..5L1'.f-A-+VfVVRV SVN-1-.f 25511:11'VT9,?i'?5.'151V' V 4-1 ,,.. '1' V 'r-V 5 V'V"f,1 V :V-V V:-1 -- 'V V 'V2'1V2:V1V - 'Q-Q Qsi,+'Vi'g:.fi-piA-'iii---:','VV.-infraz..VgjzzfrV-5.-,:ifQT'3"5V--gm:-,QV5 lq'i1f3aw..JVV2f':V'5VpqV2i:J,'5-1 ff ' ' - wi mn-Vi:-2-.'l f- v1i1fe2'f' ' V W' ' " I 2- 1..-33.215115-f Vifff' 1 VQ'fgsT,3-,.VVV- T32 V,.'11 f. gi-V 41. , f 1- 1 , VV F'.SVVv 1521.-'-. Vv.-ff?Q,-37'19l?,L'jI3L1!i3r'w"V.-QTVV'.,?af'1.V'e,V'v,QV132- 54-E2131,2"f.2,Q.EHfI"f-QQTL, V'Vl-iff' Mfg-.'fS1':V' -QL.-,'-ifTES'-'A'-1.1225-f5VV"-.V 2-'LVA'7V1f'5.'V',:Sf L-VfV' 'ff --,--.V:-yV 'V3"' "7"VV'F? VRQ wi"z-9Ls5V2.-1:5 1131 ' , V VJ, ' ,QVV7 V15VQf,',-- 3. -1 V -2 1' ' ,',.-1+ V, " f' . .351.'-J',9P'f'1'V'VE51- F i'?-':?1J:7"31GVJ4Y2V1 .-:'e-- 3VJifQ'V:f'1ViY'5 5.Vf?iz'? V'iffV'fV:'5'-Vf1?Vf 1 f iliff 17-iIT'i1'5F'J'f .Llg ff 447 "iZ5t2"f','-if-f7f21 . --V "W-' " ' ,,-., .VV. - I 1'-4 'gf . if A ' "L Eff V-1iV.":V'iVefVav.'iaV'V,'2AV-XQXSQRV "'- f ai Wffw. ,V-...V 1--ff- 'l'1 ' ,l V 4i"l-2'.?fLJ.'- ' li V ' 17' 1 Elvis ,T2iaf?ff- '.r2Pf.f-:lw?'42'5J- V13g-L'l7-ff.r,VTe,- .Vlffvi-EWViV'V'w5Vt54iwS.QZl'T.JV:V-V'-Vlfkfip -f'f15gf'1'V-I' '2".'??-3-""PVFVIA-ftf5V1I?fV':?f3'f'V?:' 1L7i.' V 1, V , V 1 V 'g.V.iV,V::.-11, 'QV V-v.VLV:Vf VL? V"f7Vf? .,v'-CMV f-,VFIVf1'i'V-VTV' f' ,' ' ' ' I V.-.'-1 VV? VJL-"if six- 'l ' ug... -V UV'-., -VV :VV .V V - ...V--.VVv.V.fV:tz:-V-,VV,yhg.gg:V 1 ,:gV:V-,Q -nav..-,,VgV"-,,V-V,V.V.V-V, -Vrg -V 'V:,:V:,,gV,VV, 5 ' 5 HV - ,V -.:V-, ,..'.- 5-V. ,Zz ' V 'V V',V?,' ,.Vx:-:Biff Via a. VVV ' V V ', ' qv- V' -V 5 -V - QV-a' ' V5-V:1VVV.-V - 1- VV VJ- -V:-.-. u:. V: VV V ...,---'W 'VV":V-"fm-':: ' 1V': V -VV -"" 4 V. V. " -V A ' ' V V -i -1'-4' V1 V V V V.'V- V-J' VW V VV. ' ,V Q. , V,5 V- 4 ,,--x ,V V. V, 'VVx, .-,VV' :rm ,, '.'.U".," -"- ' g,,-V, . ,V .-4.-V'gVV',.'V-f VVVV-A.5:z': - v-Rf'.Jg,,V.4X'1fV". ,,,-' VVV ,VV .ww-',Vf-' -','-'V"" V- 4.4 VV. ,HJ VV . V f-'.: I!"' -, ,V .-' -,L-1 ' V- . , -,rn 1' -I-"V ' f 41- V Q- 23, :, -V g V . , ,.V.Vf,:X.Vf,.V,,,--,VV,,Vy,g.: ,, Vy:ff.,-VQ,V-.:V-,gVV,3,4 .4-V, ,4-5 :mn :Vg h 4, , 7-.. , ,+V-.V VM:-Q yV'V..V,V-- - V. ,V,gr r f, L: .. +4 V ,V V-.gg VV L--,Vw-, V- ' --V,-, I 4. ,V V- . :V-.fV :V. - -5- 1V ' 'ffff' " V-Jr- -jylifi, V, ,V Elf.-ifl,g3TfQ4??1Eicl5fi'ii29'3V'fVf?-Qsfjsfffiiiif '55'ZZl2ffVf"'.L,'-91'3153V?E:V,'V:S" gfiigfl 5-V'V'-f1'LHl 15,11 1' VV?-,T"'9f'iV - ff f 'guy ' i' Qi '7Q'f'V f ia: 1 V 1-:V u X5-.1 LlT'.': 'ULV-VV V?.ffy.2Q-LV-'-fGVIV.1T-'VV'a-5-ff' -'--:ja-'nV:q'V-.1 ?.:-VLk'- 551'-:':'-'?V3'V .:,,., V3.5 in -fi View VV!-2:5 ' V ' V ffl.-fV,.ViV2V'V Vj - ,2V!,'5i V ' V I ' V ,Q , VVS QV F-ZILXJ: '- fl T VV:-VV1f'Q " V fzf. 5. lb' V'V.V3-5 - iQ"V'f-:1'1V'f-TV?Zi4'i1?'--ZW '1 'xflziff V- -:NI-:VVV' -V-VVZC'-K Ll5'f 'V - . . QV-'fV"N V' ff . ' V' .1 ' V' 1 -Vik " fir "-'1. .-H' f fic-f-'E 'V "fl, ' ViV':' '5V2'1'-F' 3 " ' 'f'E 5" V fiV:f-:VVV-'V TP gV'.VV+a':V'f: - A-2 ri. . QV f,2'V':4VVVV.V 2, .-:VV 2J5'2'V1V.,f.,,VVl1V' eV ' ,-if-.-Vi'-V 'iff ' 31-72 V' iff-' -VV? if AQ. 'Va .V ' r .gigs V --Vg -V V,---p,V-,-QV.-V-.VV p-gR..V,5..g - .',-Vg.-.A-M ,QV-1 -.NV-,3,,,,. VV VV, VV-A, ,.1f,V.., A V V Q-.VV,, V . V-, ,. . Z, ,,-:iff-1 'Viz' 7 - V ,, ' -gi' - ' 5 -g,J.V-15.-V ',Qgz::,QV,jV- 1 ' Q' 1- if '- 'P 5.VQf9Q.T V V . .Vg-MLP' -1' .,,VVj-T2 VV-fi' ' V , , ,, ' - x . V E164 V ' " ,1Ef"' ' 11-11:VsVV,'1,,VVV1V'TV4:9.fV'VVf.12V":,ifV.q-I-3QL,V-V21-'...: gms .LVV-'.?V'-V,.V-4-Wg fm -3,.::1ffV'-Vw' ' " J - 'VV,iL,i-'fi"':':1.V Q"",,,i-1: V.-VVQVI-'Vff' 52-J V4 -. . ':-g,.'fV.-VVV, V. QV, V f V ':VrV-Vw., .-,'gVs.V2:-V-V-..:pV:-Q. :V V153 1 5 ' :QHJVVV f -: GVV-'xvwf ' '- V' ff- V' ', ., V.: V: -V - VV 1 11.1 L , "tiff f?.ff"iS5,'V,".VfVVL5i '515W'5.'j: ,Vlflf-p5?V.-T' ' .. 1EH"::fvx'fvV:1:' . " 'fi.fVV' ' -'lf ' '.3!--'W' SV: :ii ,VV'3,-1- as-1'--f"i5f:.:u A:-' V551 .5 ,V 'r sg1,'V'-E-VEC' V'i'V'g,:1- :' "5V"VSg,-,,- 'VE-g'1f'.!w" liz-tf,TV13V:-,. .:1VfV-1fx,.V.11':1VVif V 11-IVV, V' , ,,.g'1,V:,fV, 5+ ,, iQi'gT.V1VV-7.47, . . .,VVi.,f-'VV"X V ' sy- gilt'-Ta, ' "Tig - 1,-.45 M ,VV,f.,VV,',V' if 'V g,V-V.VV , ' ' .geufjz V"V1g. V 'yi'-"V :V-VVV,1V :T--jg V' Va., V ., ,V L- - - :lggirl K V .li V V IV. -VV V5 V., L Y :EV 2, ,KV V:-V A Av :Il V33 ,Sy-,. ,. - E P V-EZTVV, if .V V V QT," -VQV,-4j:xVii1'VVi V -,V,.,f.,5 X' T !""ff"Tlf:'V' X "EVlie'-IT'-g:"J"-V: V' V-'f'iT'fg,'-1'1".V "VV - -V 1 . - 'V 'V -V :li'.3ZEiE, ' Q .. V. V V-VV ,, ,fu Q, 1'f?'8f" f V - M 4 . ,VM .gy - ' .2','. L, 1 V A' V- , may V ' . ,yfs.:gj5Vf,g'4 V-V552 HV V115 V .QQVVV '- --V '11, " 1, ' ' , , :LQ:gL'fV1'Vf,-V-,V"'--1 V1":gV'- V , .VS-.il -V , f' V ., K,-,.kV,..,V.,-,X 73- , ,3,V-V: 'yv -Vg'Q4,g,,V -Lifw., X V. , fly'-gc, ' V , V,. AL.V1'5V,f'Q'V14 2'-7,12 , - ' , VV ,V fislf V, ' ' ' V' V232-i-':"i7',f'-V' Cfffyf- " -:VSPW-JV. ff' ,"1f7"'V!' "5 151-L. 'VIE-14-Vizf .fV'ifPu " 'V V VK. V- V, ,V V V- Vp V- , - ,' -QA'-VV' '13 ,, V , , -::"'V . . .. ,,V-gfVx1,,,H, . V ,Nw --VV V 553- V V 'g ' ,Vgjw- IV -:gggi.2,V,.,V"gZ. -VV, 5 V fg,3x,Q-V 5 , 'fl V , , . rx. -'-',Q,VzyQ:L,qf V' V. V. , ,VM:, .- 71 Vf .7 .- WY: TUE' N " V V .V!- " V GV-' . V KV V::V1VV'V''5-'--1-Vg-gVj:f-fE"'V V-V-N 'V '- ' :V'.21f. 75 ff:-1'-VVV '- 'lV7.- fm'-.liVV '54 ' V 1-'V -J' ' -J' .V--Q V: 15.-., XV .J , V ,V .- qv- .1:VV, , X , ,Vry-,V V A.-,V-5, A:,V A dj VVV, VM, V-VVXVVV,,,V..t' .VV,V'- "' 'VV-,V fab J' 'V ' V' V, , 1 - F.-V - -413 3 V.- . V- I .- V ' V -V --VV V .V :-f,V:fV1 V FV' --VVV 1V Vx 4 V"'-1i.'V'V1f'-1,'. VVV. .,-4 ,. - 1,1 :: , V. .V vw V ,jV,g ,, V " -. V ' -'-.,:g,!f1 -4'.V1f,'V,V3,:, 1.,gV.1f:.,V'. ,. 5 VVVVV - .'V-,j. :V74','2fg, :,V',,,-, ,- 71V VVVQ., -' 'j V' - Qi " -"' - f- 19-1 X f - V-V V V A V :Vw-, W :- V ' VVVJ-, . V: ' 1.gV.,.,- ,DV . :V-, ', -1 ., V--V ' V' 'T 'QUE ,. 1 - - V ' 1' .V,gV'-f.'- 'Q V31-j"r',.' ,..! K. ., VHLV ,V ',3,.V V"V' ' -' -ff' ' " Tfgf'-f. ' . , V X ' IVV' ff"L,1:,V': Vsf?V19V.'VVf "'g 'V':fxV5f':, VV-Tw .ffLVf V, j V -.NVQ 'T V h V fiffjji, -inf! ' fry? 7 '5I'V.,V:V'f3'-jr V qs, X QV, ,v.9-55,3 jgjji K V' mils-5fgf'1' .:311 'E V V, 'f2V'.l1f 'A -"' ,, ' V ' m 4 -'ms' V Vw A X' V Y" "9 gf ' "L ' 1 V t 4 dj -' VV' 1 V ..f.VVy,.,VV V, V V M V " ' ' V , ay. , 'V :VV V " V ,-1-','5n.VaV-,, iw V V X f 'V - ' 3-VVQQ1' 'sms-2E'f'V"'f1T.XVVg.Vz-, , V V. ':x.,l- 1 ' 'Z' ' , VV: gf- '- .J,.V,,,V- ,. b 13.-.5 ,V QV -1: VV .- u V fy' X ' " V ' 7 ' ' ' V' - V ' l,i',,j',, V I : A Y 0352 pf wi:--1 VQx','1.:'.V,5Vg LgQl,LgV,Vi'Q1,. -.51 Hi - .1 r A V-Vi' V ' !,:.31.VA.V-- 'F - V . V ,V I V 1. .ity V3 'K , , , '- V ,v V- A , 1 V- V21 ,V,1V,V.,ff-',fVi:ggVQ.,Vg,V5r:i5-',, .',47byVL..V -X V 3- ,VV ' ' A V V ,- g...gQ U- V- VV, V V- -...f -.,.. ,- ,e- ,-.Vg-,VVV.,---Vg-.f.V.,,.,-V,?.,V.Vf:bag-V. , , .VV V, V V , V Vim? ' - V V,-ZX. - - s-J:-'Vps-'..V-VfV!f:,,-' PV:-VVV VfV,J,-1 ' 1 V 'V ' V - ' . J 535 . ff --1. V Vg 5- 'LV V V. L' ,V1.-,V-.,-.ug VLQV -f f. .. 1 ' - ' ,V V -Vgu U 1 , I - 5555 ' M ' 19? " V4-' ' ' ' '3'Q75'1- V'.'1fgf'V H" V' ' '- - 'fllf J. V JMWV L 1' - V 5.--VV- -- V' ' " '. V:7,V':, V " , " - -Sli .- V , V 1-fx L1 ' Qiii V- ' ' ' 5' VV,-af' 1- ' ig V, V : - f , V,gV?-.--- 1 'V ' ,, - x' ,, 4- V ,.. V ,VVVJQ ,J 41 V , V Vx Q Q V I -. , -4 V323 ,Q E N ' b N' ffl, -V V-' VX. V V V i - , ,'.,:. - - . .fV '-Sth---. , ' '-J.- V.. . .V :I "ff:--L: V V , V, -.,vV"- f V - ' '- f.-V VV , V T--2 V V ,i' , ' ' wi'---V V---Tlg K " .. 22:75-3'-"" 1V5VV ,:L,V'-T'.L':2i',?:v.'1 ' ' . . ' 110 " V' " X VM V-"' . , M V ' , V " .Y Nl 1 . -' " -, " -V1 V, V-ff f' V-J..... X 'T-2-f ':l',--V V"iJL1ff V V' V' 4 V :V- "VV .330 A. ,, I V, 4 V, .- ,H wi, ., . Vs rr ,. Vv,:: , im.. X V' T ,J V. . ,wi , 1f-Vi' 'z ' .:' -' -VVgVVV'y Vy, I'V- V, ." -V :A ' V- " - 31 ..,q'W 'L 1- " V V' . :., .-3 V 3, Ulf- . V ., l' -V -A'-1rv4"V kj.: - VV V 2 Ve " -.,,. V .V VV V V- .V'. .3 Q , nl U 5,4 W A ..VV.,yVf.a V. - V -fy: , E. ,iVg,y..-jgq!,- V -K J i. , V V A -.fh WMV.. 17 . VJ'-., ,, X:--f.,...5..,:TL,44i:T.V-..vL.,,.l V. , ' , K Q V 3515 ' 7 N X -,Z ,, Q ' ,,-M V :'J"'4,:'-1---'jf ' -V ' U ..V, .Q "Ly Y Sli. :wwf T ", -V 5-H. f':'v4-JL.,.,QT:V'-" g1..,i' '-"V'i' . ' ,"' ' ',.,V VM '5x V V. 1 V-:f?f'g--LL --L .5--V-l. -. 5 :?:Ff'1f' 'iff is ' , 'V fff-Sf! - V .1-1 V r' ' " 1- ' ' V V 7'V'IV-'VIVO -'ri '- 7 . . ' '. - V V ' - - Plz' VV- 'A -V 'fl' V V2 -. , 4:1-V,-, ,V rx-, .ff-VVV'lVl 2 , fV.:,f'Vi- V 1 A .V V 'V V VV , IV - V ,- Q V V ' V' -. V-" .4 -Migifir--V4--::1-,,, .Vi 'V -V ww- , V - jig? ,V 'X ,A--L ,.-. V V- V , .V Q a h ., ,.. .A X F w, -..L ..... -V, ,,-,Liga-VI., K I , V. . V I. g Y V. ,. VV t . MQ: 'i .LV , M VV ' "- 'f"",v-, ,- V. l- , V' Y 9 K. Y V V, . K ' 'lieu ,A ' -- " ' ' " 5 'V .- V. V ' --'V fi-V V '2ff:.,fV:-,- 1 ' -V 'F . ,, .41 V - 'V V 1-V , -, -. V. Vf' "" ':a..'V,'L'g.:,.V,VV,V-1 , J mf.. H V 4, V, VV,-.,.....:X.u. V V -VV ,V -- , ,-.,.. V .-. ,. -V, V -V V. V ffigz ' ' " V ,4 ,V V 'V .V -I ' " ' f- --J 15" V' f V -4V:,,: .Q yxf- V K.. V 14w,":-- -' ' ' , .,.. V -V dh V,gV--' -V V Q. b H - X -xx, , , ,V V 47 ,A , ,Q 1 H ,H . Q -V-V---1--W ----------H-,,TVV,,.,w V1-3 . , .V V .. fi? 'N' - ' - V V .- V, ,V -, ' -VVV .- -.-....'1. --V V-:V--:1 V." V' ,, -4, V V 1. . ' A -. -:iff '- V V. , 'VV - ,VVIV V' 'f, .V- . ag-+L , VV V V V M191 'V ' V V " , ' V 31.74 N- , . .V , i A .V , A , ww ' - " -V . . . .gg 3' X' .VV V Vg ' ,-. HV ,A ,Q ,, VV -Vj,jVf14:V',,LV. Q L--., ' ' V '. V , .' V V - fl ' - ,V V . 'lf'-?gl'fl'V'37iVQ Vw V I M025 i. k . V '- Vx II -' VX ' '- 'V 5 .-,ii ,V - 1' VV , -V.1"g.Yf,:Vj1, ' ,' " H, - , V ,7V VgV5V,-ig, V, 5:-V. V - , ,L , ,, b . ,,v, ,V, , ..,V . ,.. h ,Vg K , I , V- 2V,,5. .- , - ,V .V , x,,x,.-5 , - l V ,.-,,.. ,- - ,VV-V, VV ,V V -. ,Q A 3 .,Q, ,,, . . , - V, ,. V,, V, . IW.. - - Vs: V1 Vw V V-' V V. V:..V V .JJ-f V V s. 1 V , V 4-, ,',VKrV' ' ..V'Vv , V V fx. ' A V' V -. , 4,55 V. V MV, ,.. V, ,Vx--... .. ff- i .V XVVAV, : . If ,- - V V .V 1 - V ,I mf: ,.- V 'J-tene-V Ig, f V' A .V V V, , - V, V , ' , .... , ,V V V. -- ,V - ,V - , I -1 ,Vi-f,.V gg,,.Vg V .-V ,V- . V :V J' ', 4 V ,,- , VV .gag q ,V ,VV V ,-af, , ,.. - Y. ,V V ,, faire X V' 1 A" :QA ,y j ,- V- ' Q., VVV V5 - - Q -V ., ' , '- 1. V' V' ,V, VV ,, ,, L ' "A ' ,"V,' inf-',' V X X ' 1 V - ' ' A ' ' .. - V,-V: Q - 4 ,vm .q'V,.1iVV.-V-,V12-,V' L ' . V , '- V ' , A V - V ' , - - V . V' -,V-'G , f,-- uf- V' VVV.: ' -,.'-VzV1'4-MVQVVVV,V-,V , 1 ,V , V 3 ,V , - V V .ff V- . ' ' gf.'VgG" VV:-Q-,Q -V -'::Vfr'.'-L-'fffg-VV , is , ' V 'Vu-v "L, -V V:- ,..-,V , V' .. -f ,, V- . V- -. - V , A ., ,M--i1,!, K I ,V ,--,R-,V,VV. - AV V. ' V ,V I , , . V - 'V Q ' , V V V' ,Q-Vw - V., ' l V ,, ,. V V -V 2 V, , . ,-V -- V A , - , , ,,z5:,gVgVgV. , . V ,Vg , .. - V V V V' , . ,V V . ,- V , .fi-f13j'Q.V'.'f:' 1v,'Vj'VV ' V H -' , ' ' ' ,L.,,, - 47, , , ,V .4 JK' , ' 2 VA.. , V-vp V, lV-,c- ff 1 ' I V,f' V V, VV VV,,'1'A V , 515 ,V k -A ',, 7 ,515 -N , .V -VV , ,VV--N-V13-.,g V ,V V- ,L 4 I V K, -, l '3g.,,v I . , ,, , k .. . ' 1VE,:'f1?' ' ' L L ' ff'-' -, UTY V1.' , V ' ' I V351 Q,-, J V' -K K . KW 1 V. V , 7'fjg". V gan-, f V V ,. ' ,.V JVV. V V - ., J 'iz' -- 11,-J, V- .-39 HVVV: V ' , - 1 , " 'V f, V Q . V3 jx 1- -V A-V-5 , ,, , ., X ,, 'Q f .V V,.J4-- W - VV -. V .-. ,, CVQV, ,V V- ,IV . V .1-,-,VVV V . , --. -,s, . , - . V VV 4, A f X, V --JJ, VVf.,Vi,V Vg, .' ,V,V.-V V .1 g V wg ,VV V... ,Vx ,V V , ,, V-V ,V4 , -, -V f ' VV :Vi ."ff'f1'j Vim--' if, ,V J'-X' . ., V, V. -, 3-' 1 ' 'Z' ,' :'5 -'P -V'1'x X V 'V' 'V , -fzf-1 V - ,r T ,VV .. VV 'V -- -V VV. V' if- .1 VV :Vw -JV V - ,, ' .. 1 V- -, V V ,A V V W -,.,,, , V, .TV'.,V: ,VV-gm, jg.,-,-:'V1'M-.V,,vI,,.. ,I -- ,V .,e,V.,,-1 QVV, -...- ,gi A 1. K , , vf, , ' V' V , ff Af-V:': je,.,V,'g,,'Vs i. '- - ' V- ,,. V-, 3 QVVVVVV., A .V-,f 3-V V ' -V 'V , , zpglvfu. , V ,. VV- .V . "JV AV-f,V 4V : -V5 ', V ,gVgVV ,VV.'-V B K, 'Vgfu' D LQ ",-V-7-'11-' 1 - Q4 -- ' 3 A ' my . ,, V, V,-rp,-1 - AVVV-,g.V, .. 2 ,ll -1 , - V, VV- V QV. , VV- V. li , - V- . V , .. 1 VV V.. -,q ,VV ,, u ,,.. . V - ,V 2':',:VVii"VV'-5-cV'r1 V V-1 in.: VV.: V:1.tV, " V V, 2, mf'-V ,V V' -. V, A VIV J--V: V ', fi- VVLIV 5 -' 'T , - -1" ' 'V -LLV -f-: -V V V 'Z, ' ' --'3V"VV:-V'.V'--- -IRXX-7 VV 'fi'-.Va z - V 'VV:V 1 1- an - r, JVVLVEV V-,v m V1 VV' VVV- 11.2. ' 'V' -1 ,,: - .. v - .- ,.. .. .,.J', ,. . , V V , V. ,.. , .- , ,, ,, , . My ,,, . V, ,VZ ,g ,M,i ,4l,V.,,j ,w,m,5.,,A,l ., if- .,L'.,,. T, Y W. N ,?L:,A,i.,,4, N, 1' vii? L, I, 'JH !V n,.yV- , V .. 'V V, 4, V 'V,"V. 'V,VV V: ng- .-,Jw-vff"",V - M V, f' V QV 'V -. V.V11z" V fi- 5 VV,.gV'V: ' 'LH V-'QIV 21V ,img V' 1- , RV iilf-.W V -'Q V!" V- -V, V " 115' V "-I ,f'-Ju". .- . '.VV- ' J. ..'.V'f, , ' "V',f'l... VVXI V- V'-'TV-Vw -A .QV " "f+JV"- 'JV-VV VV" ,Y " ' V"" 3,5 ,- L1V4,'1:':'xV'--X -V 'F7:"" .' TV' ' u.VV . . ' 1537 . .'f'p:VV. fi V ,- 5.52 QV-V--W V, V 1. SV' ff-'.ffVV?'gTi-w-9'if-F fi- if' -,V,V fi, fJ1,V.7f-' Val!" V41-233' if-?Vg 'fa '2VSfVV:fF'f'Vi""5:VV V A X," ,V V 'V 'V -V ' XA WFT 'X . .V -V:-, , V 'V .V ,V ,V QVV ,, V V-1 1 1- V -V V ' . ,V .-.-. 5' 3-,V Vg -V: V , Vi ,, 'VV-f.:,f1"V"" E-A'V'1gfVl:,V -5 Iii V Vf V ' ZV'.f' 7-Q V ' - 1, : - -V V '- 1V,V- -1,1 V --IVV: 1-- V 1V'VV'VJfV.V'VT-gf-V -grifi-V V : - , V. 3- , Vff' ,', ,' ,, If-V, ', V ' ii QVIV- Q V Vw c Li- 9 fVV,'jVf.gQ I 9 I'-17-TVV-? ,.VV -1--,-, Vf L4 V' v" - " V'-Ig' , ff- V-ii, : iff: ',"z!'X4"' J' v , 'ZV412-f'V 'VF E":'V'g'f,'1-- I. " 22, V 'A ,V V -, VI':7 f'f V V - 274- nf ., , VV ,VV , V K ..V.V5 ,VV,...., 4, V K-, ,,,x,y,,,, , ,,,,V.,V,, ,J ,I ,, V 11, VVV.,,V ,, , -A V-, .V .1 ,.V"f25. ' '.'1l.gz2f'.,f.V-. , f'V".'.f9f.Qf'lnf''1lVLli1Y," ""5i'12Vl:JI?j?rfZVl'TQV'..'?VfV19217-fI"'V:YdV.'rV,,i3.PIVV?f'35W5 'V " Bzflfffw 3' A -'L""r 5'i"3:?V V - - : ' V2VEVf'Vf-i?V i1-'V-'V 'V 1 Z' -. Z5f"'fa'V.Q1T- l'VTiY'?V- YV'VfgEIF51jL'isi?iQV'Vfi31-:LilV WI! if iii- V V' 9 f gl--f!'i. - T? ,.L-2 ' . V sji' 'i, ,. 1352, Zh- H , :jg 5,51 V . I Y:-3, , ,img V 5, V 'L-7:V,L',-.gg jff ., zcVVj-V4 i:'f2,,-.V,ngEpy- V .15-2:-JV ," 1ff:-ulgzrgy V1 -- fy- V v . - f' N31 G: ,1 ,- ,ic .45 'A ,.,Vg ' , :V ,,VV'fVS-'TV' VV52-' .- wa- 'fi' 'Nfl'-'JV .231 ,iff-,IFVH 'V Z:'5:f'V ff' :jill .V VV V 1 "V-Y' , '-'VVS V'.1-.3.1'4i-eV-fd? - 'i' - V VVUVV4.f.':5'i3"A4:T""1, V ' V' -- -.fV'ei'V"'f..- 2 Vp fd- Q MV - V ,-ng, V V, A V, - pvzjj M, A ,VN -V ,Q , A, QV,-V-V:VV.V.,qVV,,V,,VVJLVQLR V ...V Q ,V .vu .def-f,Vf1fVV H, :cab VVVVV . ' Q Q , VV -V gg, . ,. - V- V ' V 1,4 :.4g,'Vf,4'Vf V ' ,VV Q' .gmccif 25, I QV VL1V, ,,i:VV'V frVuQ.', V- 'V V, V Vf. :VV-Vw, 'T.V'V fVVrQ-f 'f-f.V'41V-fi,-Li 'V - V- ,..f- VV' ' - JV'-Vfi' V VV' V V 'Via '- .V V 4-.Q , fl .. V - - ' 4, ' V ' , ' , V' V yy..-V ., I-V 1 f f ,V -V,Vg,',V,Vf,g.AV,-D: QV- V'5,VVfV- V -,gg Vg-gtglqi-.' 1, ,',.- V -ggnhgf: 'Q ,,,5VJV,.-.y.,.,V ,,,g--,,,+, - QV.-V.,,j1,Vg.t ., , WJ' gj ::QgLxV..VV-' '-VV--I V ,.j-3-,ZIV-Vwgim V' ,, V4 gr- V: ,Vi VV Az. ,215 'V V V -:Va i . I 1 fm V - . 'V' - V, -. V1-gy-, g:,VVV,. . -2- VVyV,Vz'1V-V-Q.-VU' ,pei 1fV V V ,Vw .V . s V- VVVVN V - V Vis:-'l1"' , -,VV1-' ':L, ,Vi-V VVVg...,'4' ' -. :..: .Ulu I, V- V' ' ' V:vp.fff5..3 ,-fLV:fV,Vf, ,,1:"' "V'sQV'1?'x V,"gfV.5V-,Q1,:',3.f2jIi'E,v'Vf',aV,4is--VVI Vi-QTY :p:Q,"VVTy7'- V' , ,. 'VGVV-J :fy T- 'xr' Y V 2 - . -' W' ,1..,f?Qg :,.. ,4 V.c:iV--,:.Vxf'5."?V 'V V ' . ' ' ,Vf""5V'VA' , ?' - 'Sf ' Vg, , -V'-.V-ug.-g!,3:'H5111,gg -uf: 139,55 H wifi'-',,-gV'fV.J.j-.IJ 2.'-V5.VVg,'f9:V1g.:'1Q"5?f-Alt'YiVV.VQVxr'21V,' 'im' '- V- ' V. ,.,g-wigf' ,Vvlf " 'za -uf-3 if 3 , V ,LL.Z' 5 'NVE.5p31,'Vi'LLlQ1,'V'V..9f1'-:f.-A-Vqgx TVN- Vx-V' '.W1Vf'-,p--'i,gL'-IVg-- -1-V-'1,,fV , Vi- : 'Q' ' ,"f VV 'V," "'Q7f'f 'Liz 1t1u'f1-7 "C ff 'Ji' '73l3': ' i'f4"5'1'V"VV" V' :','2I'Vfv,'!J'Q' '.ffVCff V 'V' 174-Sf' ' K V- -1"l'Z!-V.A'fef'5' 2' -'V'-rf" -'fl' if. 'VV'+'+""' 'L 7 5k"l:'.'l 'Y 'f2X'-'T-:1V'fv'iQ'rf- bflm-fy L":'1T' 'I "-Y.-'V ' "1 "ff: 'fl -2-35.1, I- ' 1 V V' V fy V' ,V VV .QVVV Vw VV V:z'1,'P.fVf L - -V 'V-V-6-4-VV, V. -M'-V f,fV.:- V. --4,-1 V V , V ., V -+6 '.-1,5-V:,: 4:--LV' V - Q-.. V- ,,..- , V-V,f'Vg,V.:V1-V-fVrV-,V V,V-.3-,.,,V,zVV -1-V 1,V.V - ,V-V-V V ,,-.W . V 1- V f -- X - V V V- VV V'Zf7i'f ?lTiIVffiVL.. J'fV?f gif:-.Vi 'VE ' I V.-VV:f1'3?"'f3Vf15-'VV4:Zli'3'f?S3LVQ?V-Fi!-""-'F 'Z .44 if . " 5-'TVV-VV '7V5?1Vx'?V5ff1V'-5V-ff?V':"?ff5l '-xf fVf?":14 V'lf"f'5V,. - ' 'Vi 4 V, -gm, , V, VZ-9.3. V fry V.-V,,1VVg :,-'P ,Vw-V -VY 9, ,-,awry V-Vfy,-V,. ' ' fit' - A V f J, Vwfi- if-J-IV, -- V V V ,y' -,i-, V - -VX' Irs L:-1,115 'r-h.Vq2:p.jri-':.-f:45..1,,V VV-fx. -'V-14,2-,," ,-1'-ffqg'.'f'V ' -- 'f:-,iVfV"- . V , - , V V ,V V - V-,Vg V V , ug V, ,,,, 'V -.V A .,..44,VV - , ,gi-V ,, V , H 3.55-V,,,, -,V ,,pV1., vw,- Vl ,-V .-VV, V, ,V.1,:-4 ,-VV4-y,,VL-.- V- V- N. .3-, ..- V,5 VV, rf, V,--:Q .V , VV-,V-1 J, V., ---.V-,Q X., - ,-VJ., -aj: A -,--mg., V ..:-a,.,-V .V :V, , ,- ,' , ,V,. VVVM-7-15,5 U VV,--V A ' .,.:,,1- VW: , ,Z .ig-q.:VVj,.j.33-V,,g:F' 35315 rg? ',gg-,qv-.135Vggif,-,,qf,gV-1vVe.i.V.'V,,..35.1,Q V VL., VV.-V, 1.1, l V MV 'z'-W ,Q V , V.: f -3,a,,, -,,- V11-'g':V' riff? JV.-V1.1 :yy Vf.1g11fV'V:,-f. --n-VVf2,VV:- V' A . VVV. . . A- 'V-Vv?rLV,,ggg:.1'V V his -iagf,f,Vgg.,'V'j,f,A,'Va:V?fzV,:VV.14j:.- V V-L :Y-J.VfI?V7L,If'-Fix sy.-Vi '--,QV -,sLq5PwV11,3-1.1.-, ,-.','jF: , -Vi. ,VV V -V ,V :wx-, . 31321 ,V ',.,fV ' fV'V-'pw J --'..,,-VVV'fm,'QV,V.g V VK :'. V- ,zz -Vw-:f,fVV .V -V,-VVVfgV'gv- .,V V'- , , . ..,,V-1-5V V- V-fV. :V V. VV- V ,ff-.,1 .----V JV,-wg L-fy:-5 "V- V' -V: Vw-aff,--YV.,-'Vw V-, :VV V.-V .Viv-xq-'Va-,,. 1-VV -Vg,--I V-.1-3-,,--is ,-45---x:VV:gVVg V: V214 "- g:,,, 'V -' -,V--" IX V V-. V - V, ., - -'V'1':VgVpf,,.,52ff,,31,2 gf,5.12Vi:.ff'f -V--',V1fVvVfg'V,f-VQV we 2?-1135,.y-:Q-if:-,-V,V:,g -:i'jVT.f V:.','i',-4. ' i.Q,fi:,-1..,. giffjf-13512 ff-V, N ,-V, :ff ' -V gg-,-5, V ' 'V V. ' , , - Vi-w ,V'fVf'1yfyf5424-f'p.r,V,J2..gV V, wif-'j,f,Vg!'f .V1.V:mn,Vr-2,2-'VV'V5g,q 4,15-ifaaxf-5,:.,. ,.,g:Vf:V' QV- gui-.,5V A V .. VJ'-?li,1RVV.i'fViV.-QQ . ' ' ' , 524-VV -1 f4Ifxe'p5,qi-'?:"-H1 1sVV1:5.f'rVi1 4.-,V-1-2fVS1','f V 211- V3 f 1.22 -'Vumg:vgafVfV5,Vp1V5V5,'?gVV,,Vff,-, 'g:11,,.1-VVVff-6--2V:5'-'11-f:1.V-VV.44'fV1q3gV.-.V 1. V-VV..-71V, ,VV -3'V?i'fw::V-sgag'1VVzVgf5Ve . -V qgffu2?ggVq5V5iV5?V-egg2VV.f,afV'f-iffy'-QV-Ve:sVf.'1?V'Vfr'-3.4-:":a.VVf4:.:+w.,-V26--VV.5H', -Vrff:-::V-.Vg 'V ' ' V. .vyifw - V-'V:fJ'f j JT -. 'n7.1'V' VV Kim ,' 'V 'Jf'V'..4fT'V ' "f VffV"""5.:jx.35V?1If-,VV-ff ':1. 4.5. VV A-Vg.g,.:..,.f:. 21...--1, 4 -V 51- -'.','V'T-5 .-A'-5,11-Q3 I-'-:VTVWJ " VM-ev ,hfrngfr ,, -9-VV " ', Vf' 5f'VV,:.:,':VVVi. any V:,,rvg.ff,:5j'- !T,wf.iVVIV.Vg.f:: JVg1sVg-'g-pe'.gg'-,V V,,fQ,:x-2.2 'V5f,,Q:fV, ,,.V,',:, , L VV- VV Q ' ,-12:3 Vg,1MV,V,',.'cV-,V --.g,g,f-.jf-,,VV.Vg,.. 2-14'JVQVZlfjn'V2x-V:,2.f:-1-V:,?:.V-QQ-.wr VVgfrVV,-.VVfV:,:V.-'. " ,153-zVf.fV,fV'1' ,Vq+1gV.af,a-421-.1552-V.faQ-715..JVp-ffwVV:g-V2-14:.-,, ,.fV,:V:2-'sV?1VV:.,3?fVz55V.'f:,Y. , Viiziiiw cegrgri':,V.QVfiff.fs2g-V-VE65?f'f5Vi'Vf:wlV3-JV:affV1'V-:QV ali,-V , V- V-- ' V, ' -gfzj-Q6 ' V 'V C12 V- 1.3,VVL'3- V.w'V.V',e,'-VVQV--4ig"VV!,-gzi1,V.f.Vf'm5' .9234-2' :V-I-1.-,GE"x:"4V Vfi-,WV-4-K i,V,,j 57195-,HQV??,iVg.-,QL -iggfii' , -g-V..V,Li5g,2,,j.3:gi4V'.f5,:.V-'qwg5,52,YufVVzgf11'1g-g:-Vu-35:,+-Vg,fgiq-f.gVV1:,?V4iV:V4g,,, V ,-ii -VV:V,,gj.g,g--V,VqV3:--V, V-'Q'-1:539,LV5.i3i,-11Jg.g3.3Vg,-'4 '31 mg- E'g-,lgfijm.zVj:3,jmQ3-5?QfiF:',1-ggQ5-imlflik . '. ,-. V' . film" ,V :L zVgfV?l21I11V ffm fl?-22 V' " --V+ -QV 2,52 -:Viv -pfi.',V-1'V,-.IV1Ve'viz:-4M-J'Va'f:.VVfVV"5135.1 'V.w---,:1,V'fgJ!VZii-,f. -.azz--Q-::VfV5.'i if Fmnvff' 'V 1" ,V -1 V-.1,5131-f-'VV'Ss'fg2P 'V1'L4-Vi' r Vw- V- V 5 V V V 5412! ,,5,VVy V f,,VVg-VVf,,,5-,VVgVf::gV-VV- 'VVVQ-VV 1-,V1 ,, . V'-yggVi,1VQ VIV-ifV,,ff:fzV2Qf114Vi54,'QVView10171HVfi.1-1-5YS15Vxgf-f,HsV'VAfiefzVV,VVifVFIEZVV'-lf:fir 351:1.s2.l:5i2hv?b3:Q-iff .ZVE5 1:-V.-'W-'H-fi.'f1131-12' I.-V-fAf5i.,V VV'iVVI1', V, V ' V V . 'Lf' ' V 'f:. VV Vzfw--:fv','-fffff 2':VVsn'V"VV1VVf'V"2V5V:V":VVV:VV.'V',:-' 21V.'VfV':f'f.f1"V VL 'L"Vi?V -ii: s-af'-V-'L fVJk.u.Vgf"V--V.-.VV12'.-frV . afVff,'VfV"'5'2e'V.I:2 W-I V' 1,113.11-.-1V.:1.fV .Z 'fl'-'wi -AV: -"V.4?V'--V-Vw--LV-lf:-:"wr: "tffA?sV,.,2 'GV--12ff1i:4.ef.:V ..V?2:V-.VrzV12fV'VV?f-'r'::.aVV wa? "sl -fr ,, . TVEVLK' 1, -.V.f,w,V,-1,VVV-VVAV,,.2V-V35VVVVQVVVV5"iV-fVgV'V:V-13'VwV5Q:-V-ff.,sQfg,V. .'..3,--V:?qV,V:,g,4V.VVVgg5V1J,,'zVz:Yr.,ff.51-gainigmiyf-'QFVQffwlillp,QV-113V-,Vg-F:', VfiVV-,zirffi V fm. -2:2-V4 -Lf" VJ'ff7'f' l'VYfifffzf'Val..445421422?5fVV2VfV?Vf'4i .V - 1-L5 1' ' V V rf-:V gV':z,Vi,V' if , 'V-j -ifyy' QQ L3-,:V-VQV5'ghg1g1.VfyVV'V5-QV 3214Agar,'VV-3f'nV'gg,y,'.jV.14'jg:-.,,Vp,yV!.i4!L V1-:Vf Vlfalfni V..?f,'Frli'.Vs',fixe5V-iufiqff:1.Vg'5V,reLV!n-fQQ'Vv:SV2fs:.JV4QV'.,:4Z5f5?-t'V'.9i9V'V:'1'iV,l,z-'Li'5243-fff?:k,i:3i:"',qfQaA1!-viii-FF! fVM':w',g5VV:VZE'r-QV'C2V:VS'37V-2:11041,yaaigfm! 1'V1X1351'-,Ab fX--,'-:1':ggf:2gV--,,-.-,',-5, "ff3"5'-w'.V,a313+54,135,115V,5?wVfQ-f-f'.V1?V'1ge5SfJVi4.'?:4-X-.V-- ',Vg,-'gf V-V,fqK:V3- W ,- ,V-V -Y' , ,Tiff V .-, VVV.' VV,V Vmvqi. V!-V VVV,:'V',V,t.. ,V VVf4,,gc ,.1:VV,':,Vgz,51V--,-VVVVVAQVVVV-,gig :MW ,,V-1-,.f,V,Vg':V-1.-'VJ-IVV-qseL4':f.:h"VVw-'VV-'Q fa ,..,J,r 4-1-F. . :gVpu,,-,5,:,q4:Vpf:Vf',.,V1,gi:.,.iVV-VS,-is-xjf.,VV 'V-V.-4-ffV,cV,fQ.g,,V4 :gpg-'-s9Vj'1AL:?1v319:-1,-'V'V,1a,.V-.,,:an1.giV-.,403-1.,?-Vim'-.',f-:T::4a1.-,TVVVV- :,, JZ'V'V1VV:, V-,S,-.-,V,,r'g.:eW1,'-1,,.--.,'-s:JV-'-'-V-Q--'-fa-JY1.N.aw..-'w.4r'w-.-'V' -Vw: V V V V Vr . -- 132: :..VVfV'+f " ez.. ffm-V V,11VifV.1cV?f11Vc! VtVfV1mV:rVQ.2f1-.VwzfVi'vVfaV1'V..VweV2V. 22-VVVVSV:VW--:Lf-,VV.'v-Q-V'e'IVVV'fV'1 f-VVS! 'V'ff-m'Vvs.24vgmV'z2mfrf+?1ff'ffV'sf 21fvf1V'V:v':P-ff. -VV2v5:Vf2V:a,.3-I,'- TV: i'+xV-:nw-VV:EVE-FV-V.f--VVg+gffVVV.V'-iv-','VVf-L--5 , . V: V- fa'- 3 .5 . -QV-1. V1 -Vw am- - :,V ,:- Vf"V3-1-iw'fV'-,wiVV'-111-fvf :+V V1VV-V.1v.ffV:f' V-4--'-VV:VV:s.: -sv?V..f4V-Vrf!.2- new-'fVaxVff21Qf4:w'-VJ-V'rV,VAn V-if :VPVV-VWIVJ5V1V4VEV:V-'VAISV-.fVVf'9:N-'45iVf1'uV '75?'VT'f: -Vf.xw4V'V-gan.V--:i-NV.f--V-vVVH:.- r,Vr,'V'XV-'V-21VViff:-fm?acwV-. Him --11-wr:-1'-VIVV-LV V-ww-,.fztV-'Y ":iff-EV1'?1u-.'f-4V'f-U15:W-Vifwewv'-1f'VV . 2 :Q ' fVVVVV.1 VfV 'V'-f:V 12'-H wb V.'f,'- y HV -V 'ff ff'V'Vf'-iff',!ff:.':flf!'52'.".'f'?'flVL"",fW'1'?nJS4 VV.-1, VVVVV. .xffff 54'f4'?'".Ti4:.',"fJ1f'fVVffwl :42'J'G.z'ff,'!gy'1VgJxfLV1"'R -M41-Q:-:'j,r2V5 VVEVVVV: 56351-5 win?-Y,mf ne ww-"4rV sf-:.'aVfk?'fV'.y-sA'1VfL-fVA''fi-ESV' Qlxgi--:.V:h V'i--'-dum V- ':'.:MT3fNV,-VbVaVf'P:V- 5V-'az'V-wav-P51-'R'-1LG.fi..'r-Vrf sie-Q. V1-in-Vffi-'Vf5."52 JV ff'-aV'VI,r'fV'-Q."-wil J-K' 11'-ffsvf-'VV ' ' -2 ff f.- f- :VV-VV"-V V at ,,...-,L V , VV 5 .V VV,,.,?,.,,6V,V.V,,l..!V,A V V,.,V,3.V,,V5V,Vi-5, -WY!-,V,. 1V,:VV,f,L,f, , ,VVVVH-h,.,,,5,5V1-V5gVQV.VXV--VV5,,3VV,,,Vf,Vg.,Vgfg,.,f2VVV,3 V,.-m',VVg,g:-,V.-,Vp.,VVe:,.fi-'VV-rV1zVV,Vg ,sy-we-,..-5-:7-W-.,,.gV,V,V.1gg:-an Vi 1,51,y':lV:.gp,-1,311-V23vm-,'V-.V'.-,.VV,.g4r.1.VVgVeVV5-V-Vf4QV,:+.-fu'-xghmya'-V 9-3:V,VVfQ, LSA? 11V1.'gfVV. :VV,,cVVVfV.4pVVzafzg-.-sw-:V.-fn-V.'-, .sm L5 ry.1k.Vg,'- f,f:f,. V , ,VV '.,'VV 1 .'V' VV 'QQQVV , V, ' V- :V 'bw J, 4.1 ' vi ,VV1'.V.V,.-f,-N5,V,V ,,-UQV :f -cg, 7, fVV-"VL ,., -Vu!-.-mfL,.4 V':Vg,- ,QV r w..'.V V V V- .1-,V-V Vw' 1' -- JVAV -VJ FV :ul lm. ,- V ' -f X!-VV.f.'4N ,V'f'VV.".1-- 1. - P-f. "., .L '. -'fr VK., V:V.A,..'V 1:4 z vi-VV gr-1711-" .f" N .Vv-A -Wifi' -xl---P ,"1.'.!XVf'-3'N.H P:?'h.',X:!,4::.VFl'-1 VV- QLV ng: ' ,may-'XV-Q:'1!.-,.-VXA- A ,I l,VVV5-,V-VVV,,V 1 ,, r,,, , .V,J,V,,. ,5,jVV.,,5,,!,A ,VU . My ,MV ,.f,.,.,! ,fqqgg VV, ,QM,,-,fu,V,-,g,f!..VV-3iK.g1,..,V:,,..kVf,..,VVV,,,-VVVMVVVVMWVAYVVfag7,z,-,V.?1.f,j ,-,Cf FQVVXT --,yyym-56,V.VV'!7 y,VVgfgVJ.w,-V,-,SfV-'AVQAYVQE-yi,-,-f,,V-rf -Vx-gk,,Q,QvH-qV,ygg-aV1V5V5,VL,5,,1.V,,,1,.-.Ny,VQ,Q"Q,'w .V 72113, ,VNV Vgyeg-L,V.-.4,-,lf-ggi ai,i53f,.-,.xm55,:gf,V5gvgfg-a-VQ,,E,'V,:-,L--t4V,i1V:.1yV ,QA-. LV.-5-V-gyV..j-gy.VV,.1w.,V-5.5:-,Q V-V-5-. ,I VJ-.-Va. V.VJs3:V::,-T: . .rn ,V V V - VVV.r,f,:,Vg-Ve, ' :vfVf'Vf',wa','V4QVQVV,-gfVaVvp1.','-VVfres':VP:f-V,3erm Vfvfxf,-HV1a'.-'-fi-'iw'-V1-'1-fVVi-G'VVffV':.' V,:V'-WV-evf.-5.-::.S-V'cs'2fV3f:?1VV': f-1?Q..VJ.':--HZ.-.','-11,vVVV1'?kVV4::1iJf-':fWffe-V.V-V'hV"VVf1'xvF.:V.-V,5-if-'Vw5iiV,7:g::--if V-Vfs..ggf:ifi-TAV-V-6s:1wVwV:.5cgw'f:,,g 'tf?sp.s,8.Vg.-bs':Vf-V ,V faqs '-VV,V.VV-em V",:'Vf3V-V, V.,-Q W V' ,Q mv -, pd V VgV , yf ,VqVvVf-VV'-1,12-"f1,gVV', 4'4" V , ' -'V'- '-625: ',.fV'-,.v-,,VWM,-V'V,f,s,,,1.Vg.: V- j -Vw-,,fis'.f6v" i4.fV:r"'f ,VQ1,,'.:1 :f'3b., I-Q1 'vgrr1'V-V23-5,3 2,-VV-,Vw VV VVV,. Vx:-'V,,fV,VVLV,,VQV,aV ,V 3:1 ,-Vif-,f.g-,V-V-.aiu jf,V3VfVgg-VV,V5V,5'gV.V-Vqgaifzfg-.27-W.. 'aw---QV -,.'9:z5VV."-f3V ?Vq,'VrVf'1 L.,lzs -gy fir.-1yVVV.eVV: ,VyV.g.ri1g'V?V,-tVV,1 '53, I 3 -4:-lV,v A' VW ' -:J A-:"-1V'5.::H:x- f- . '- " Q ' ' -5- I ' V--' f V. V'.' TVVJLZ Vnffl if 7" "-V. 551'V'XLVV'5'-fVuf-'Wf1"4VV'EffJ-7Viv?-J-VVV'fl7?-IDVVQ-"H?7"f'5V.v?'r'1"V-ifVlV3' '1V,-Vn'1'.Y31-'fVf,":i2"'ZV":''-FEM3 1i'5f'i1w .V:VVV1VVVV?-"4V'J-7-':4?'fTf'V.:4:'f5'J'..:'::V9NVi"-t2l'Vf-24Eivr'f5f-Q '1'-' Q..56fw-f3f'S7f'i':1 Wifzi-1Wi"ff-'bailVigfiVV5'V'1:ifQfff--!'1'f5LV','.'-'Vi-f11'VX?'.f""l?L 1L7Viffiliifix':"Vi4L4?51f'I1V1-'." VVi"PSV"-f FV'Vif:' 15 TTIFL11' '- 75.3 L'f"'5'Yff4VV ICVFV ' -ii'?a1265f'f3VlfEW V 1:.V- fn-ff Vg V37' VVVVVV' fm,'-MW'Qik--VVM:Lg'Vn, 'fp M' I-,V1gzV.VpJfV'?V31'jV"f,:-fff.-at-:SW'f4"VVLrV1Vn4,V1'. 7QV.,rVm-1 --,:VV1,- . '-QS-.QVVS--Vm-VV'.V+ va VT'--swf-as'iys-K1E-'ur'54+.2--:1-'V'-:,JVL'f5vV5ii2:.z.-s -fx5:.:',j:L?11.-3V'::3V-,-1VV-'V'ffVn:.,- :,fV'Vwf'f-L...V-':VVf'wQ F'-,S f,i-V-v.'--sr .J 'rr' -+V?-V'rfVV- ' . QV- ' 'f 1: V4 gif, ,.Vj,.V,,,V7,,-V,V,.yi:-1V-V:V--wgeV2-ma'1gVy:V,VVV:m1:.fV:,'?-'VViz,VV,v.:a'13a,.gV1cVVW--Qwg,-F-1-Q-.V- t.V'-2:3VV:-V-L4-.-:V-Q1-1:V-:-fizfffg-.Vg:wi-.'4V:-LVggLS:f1:-.QVQVQL.VV-:fi-:Az-aiu? ,qVV::,1g. ,--5-Vp Sf,-V:fg:.gW2V.,?4 - V- V V- VV V' VVf, f-aff, V-.V LV1.V . V-Vw V-f., i- VVQ:-,V-.VP-.,V:,V-VV'-3V , 1, ,.iV'V-: W -V.VVV ,V-'-.-VVVV.,'-aaJr.'V.,f:V'zeV,-r-:'V,.V-fm:inf '-Jfigfp-V-wr VV,ei-,'-fffxw.-V.1V -,.V2's:.--V-h-x-1-Ven-wwI wp:---' .-Ni.aVs,VV.w V,-5-Vu-+V: ---:Vi-J,-:z:vV:ig-VVV VV-V1-V:VkPVm-mg fc-v.QwVg:,.,VV-3-5VV'u-V:-,pulp V--VVxg--,Qugh-V,:.4Vwr-'VVe.1r,,V1,.V,.V'-ms -1- -Vi: N-3,-f,fg3VV:. ,. Vs-p.V:V fVV'-V. V V V.-4-fu f"KV-fum V - , V V ., . VV.V, -VV, V.V.,V 1 .. V VV V- Vw 1-Aa .. ,VV, ,,.. .VV ,4-V,V,, ,V-. .V-4VV.ViVV, .f, .. QYVAJV . ,,.. V . ,,,VVVg ..1,,,.. Viv.: 4.4 V.V,x.V..A-xx,VV ..c,.,,,:. rz.VV.,, ..V..l-. .VM V.p..ex.V ug. VV...,, V 5. ..VV. .... VV VV V,V,..V V..,.V , ,,,,nV,. V. . , Nm. . ., ,,, . . .. ,V . fp +,.. 1-.er .- 2,, 4,,A.7, ,,w,,V,5,V,V,M,.,,.A,, QV,,523.VVrLW,,g,fVQ,,g:552352 3-.:,ggpgg,5VN.,V5fQQ gy 4 3, Vi: 11- , Q gf - ,yffff-V:4a.,V. g,,4g-- fV,VVV'VV 4.,gV.,.r,,?1V.72',':'4V -: VV,,:V',V'.11:-7',:'-.- ,V,, 4-55u,1V:VVVV-ful,-.,-arg? 1-,fV1fV4:.7Vg,rh V, - 'Lf ,V-Vi'.tV"'",vLdV:-54.'g:,- 1,1-fy, 1 5,5-1yq,fVa .1 ,gf :g1g""7'f,.V3g- 1 gV 4, - Vg,lyxgzw,-,wAvrVAw,Nf-'qjg-..w, MV-',.-:VV.V:.q,,-'-Z--.gf-4-if VV.ggJ.qZgVP?VLf.5' V,V?-1.5'Va'V4:n,Ji"-sirV -.Vmm f-w-V'-.E+:f3VQvV-Q.--.-,V.fV.xVVVIVVR1,'g-,"V'V!-fpVV.:,+V1:.V:-':-.-'--'2f'V'-QSC: x1,Vx!-3:-g,-'f',r.:V VV- 'V V . , ,1'Vu191VVLM yV'!VffD VU:-'1 .' 71212 .VVS "VV VVWJK' P',Vs.'V-Y y-:LJ 11Ww'V:V'VVM' 4-it 'ff-VV-1V-': VVV'V'lP2V"f .V -,wff--f'f7'5'Vlxfvi-':t.f.viVv.-'V.-M .V-'14-h .V'V -nf-Vf' 'Wfsww -eff!"--"fB3'g"fV"i W - -"J -:':rV,.-V11-f"'ww -.-wQ?P'-.?-:-VV:'V-- N-:VgAevw.'-:V'-' VV Qwf"'W-flue? ffl- :Sill 'i'-f'--i1VV'-V?X5-v-1.V'L- .mu-RV' 'VV VV.-s--"wp-:VVV.-VV VV5f,v.2V'S. Va---5 w-'---V-we 'nf-V' V V . .V VV,-, V V, .. V .,,V4,V,,,.LVV-45-f ' JM., V1V1'VV,VfVV,.,,1-,,,,.,, V,VVJ,,,.,.,5V.,,,,V,,,,.,f.491f ,e.,V,43,.,,V,,:,V,,.,M,VV VV, Vw., wa, JM.,-,VV if ,,,V.p.,,V.VVfVf ,.V1..V,4..V,,VVV.,-VV-VV., 35. ,.,,,V.,,,fnw..,Va,: gmq' .V V,,.-,. VV:-:VV 1:-6-.-.-,, V-V,1.,,V--3,-V , VV4cV1.:,,ffVg - VV QV., A..-V V- w,a5g.kV- , V-,-V VuV.,.V.M,-V-..V,,-.xV,VVV.VVV.,ww rm VV-.mf Vg- -.-- -V ,V --V .Vu V1 ..-rV.- Af, if .V V-aj.-VV5l,5Zv1'V"ffQ,-5,-.'V.V'4'VVV,y,.V.V,5wV,V,VmVaqg4,.fVwfVV--VVV,,-,dyL-VV-J:-v,Vmp1c,-V1'VVV,V4.,VV,V 5,4--,V:gVV,.w112:-VV4fsVV1ww,"VwVVVQ4-VI.VVVYYVVAIE-1911-1-H51-.QV-'H --VWVVVw-VVSVf50,yfNfZ?9y+VSf1-4g.a4'w-V-V-1ffVV.w4f51-VV2ff--"fayq5wffV1Veg1hf-HQV'kv fum?-YJQV:'mVZw2"hWz,,VsfVg-gg, V ' -1-www-'.E'1SQw ps.V'l1VV:VgQiwz-VVV'Vi'.-af:--V V VVV.-sX.Vg:uVv.-.1Vf-eVz.'--Vr:-- Q2 p,,Vi12-YV:--1i03,0m-H1 . -"1f4V:' dy- Vfw,wV--V-V+ ,g','VV',V.:JVV,V4V:gV,.5V..VVJ5-VV''-if-Vm.'.:If'.vVV7.. -,Vfgfg.VpV,'::my V-ff!-lV,fw'V.V.V,1-V.2VQVVVWVV -gfsfpfe-J.-VzwV.-.,.--1?.Vf1h-cz'-w-zakf rf.-.wgfslf-sip,.5'am+?V.V-v5VVV1+S,f:Lcag,AQgw-5 -V15-VM-.,,VV,,,5V,,V.4-9--VVfQ1Vv!5'fV,W-ws,?Vwg:VV:f-5.VV-VVVQVQV-w.VV.sV-,l.V.,,. kV:5g,3Qi3s,,'QqVVVwv,qsm,,-Vq:V-.,-W.-V -Vw-1::VpVV.V.5-3,-V. My-VV .g.,---.VV+VVqp:-,4-1:-4 .V V V ,:'V.,,,...zfVVdcpVs,yV'ifV V ,f nmvfgu.'1'V4',qAV5'f,.,w-'W'f,V'Jw.V-AW:V 4-,WAV .VV-,Vf!Vg,,.-,V,,g,V,.V,g Vg .,-,-VgVVffggv-VV-,fV,--VfM,?g15.VV:VV-gf fm.-QQVV -,N,'..wVV54m?-'..5VV ,V,:-as-,1V1V-:rimV.--,-3-.,.Vm.,,9,V-fx.-mp, -V45qA,m--- - ,4q,Vy-.,, f:,V,.fV-V-,QVQ3-,UVf.,.,V.VVVfmq.,-., M, V,1y,V.,..-V5-,-:V ,..,..--Q., A HMV,-,5W,,, V, ., .,VV -V V- . -.V , VVVV LV .V , V . .VVVMVVVV VV V-fr' Wye.. .-VV., .VV-.,,f.vzV-V.V -Q 5 .- V, .V,VV...Vf,.,,,- V.VV-,Mr V Q,-V.-VV. VQVVVVV-an-Vg.. ww- W-V,V-V V .-dV..sV. -..,-y-VN. M. yy-V. V HU., ..,v..V.Q-QV..-. ..V..,1 V V:-VV ...V V-.. .. ,,, ,..V,V-VV.-. V4 VVIVMQ ,.-fm,V-,, fVV1, .VJ ,ff V-. V9V.,V,VVa,V,r1wV ,9j1,V,VVVqVVVV-V1 -mf' AAYPVWV A-V1 as..-V ,VV V. .-.-. 'w,nVVfV,..Vg,V.1-Vf,.fw-.LV :,VVV,,V- ,.-VV vw5.,wV-we V,.VV,.ye--V4-V,V-,5V.s- -f.fA-- V-V-HV -ff .AV mf .TV-,wi -V.-V4-V,-wV.,,-Va- Ve , V , V-mV,,.f,V., V .V , -V.-.f..,, VV- . -, .Q V, ..,V,-,,,V..V,,,c. V-,V .V -, za V,, V- , 1. Vfrygffsf if--VVVVVVQ .QV '7VV..V,-if , V,- .p. VVV4h".fy:ja:,-- ,H VV 7 5VVH.V,,,, Va, L-A,V,,:VV' mi: -V',u.V,,-.V. V.:fV,.V-1,319--Q54 .i'jyyQViV-V-zs,--.,f,V4V.f-fgsmnll-"ng,-,Qpk? igari'-SM"-ff-Va,VM"..:5,.mVV,Vig ,WF HQSVQQVVV-TVHQVV.in-,IVV--Vp-1g,:,fVS'm1...:,'1--Q',w:- "nX.wV,Vv X. . V6.6 '- 11f3.:Vwg'V,V me-1-g.V-:p1f9V1,-'2V:, ,!s,V,E-'VV:h.'V--1-V-.w 2:-1 92-'Y J-VVQ-"Q-V, ,-Q---1-V'-'-'-----V1V-.-V :.g-.VA .V VV. V V,Vr-1...VV,11,pgg ..V, .,1,lV,f7. 1V ,V,,V.,V.V V., ..,-V.. ,,,.Vo1'1V Vi.-,V V .4 . VV-ah, VV -V 1--VV.n.VV V J- ,- .VV-,VL .A.,-V .V V.. .V VV, yt -V,-..,,4Vw-V,.f,V-x....VV uf LV -jf .,,,- V- XM- VVV ,SV-V 4. fegV, MJ? 9. V V QV -.V -. -W -V V-1 - mm--. . . 2.-U - - V -- VV V .- ff. ', -V:4,,V.--w.V???w,VVV.gy-V 51,4 ,gV,..V,-Vg, 4 g,.4VjV, .,Weff,41+1V,5':Vf,V mu4.-4VVfi,tWr'V'WV.-fi-p,,:,VV ,xg 'ff-,. 'ra PM -1V-'.":.-'4VVV::V:V,'w.- '.GVV.f55Y-fm'1,-am.: E-f ,--Cm 51-V' Vf- VFEVVL-45 .-1 f.gfv-.1-'-11. ss-V41-'ni-fat-5--A -ful-V :V-VW V -N - ' - 4 4" :V " 1' ' " V ' - VV 1f'f'5.1:V ...:. .z. , N4.,-,JV-QW:-V:-V-V-if-M-v--V-V-1wV:V--' -59221. V 4 A ,adv ,A,4,5V., IW 'fg-V' ,V V'VV.f',-"'J7Vc-,V'VF, .gm ,",7:': 17,.,1.- V,j,pi,,.qf-!V.,,,gpff,VV,Vf ,ghglVJ'V,yg5,'11..5',eV1.'.V, V,VhV.4,,j,,Af:,,g'f1,VnVVfEV.V 53V.V',f-,V,:q6j-2, Vfi. 5V',,:,V,1:1J"' V- f VzV- V- V-'WN ., V-V .VV - K G .:. -p.,.-,V..p.V -,:.-,--V-...V,Vf...wwf-r-V:-arf',:pV5-'-.1-gu--:i:-5:35-"44173,-3,1 ,V:rL::f : 4-54.2, gf' V1 ,V - .V V F, ,V . Y- 4 V- V, V - V .- ,QVg,g,p.-VF VV "fl 'fflfil-"'f-ffl 'Mic 'MW1"W'Vf5'5"'x"''Q'fc""'V"f9 4 V4,VJ. . . , -W --V 1 . -.159 -V4-Vw-VV1uw:-if-"rVV-ff:-, ,:"'fY"""iTELif?FETif':..QV, at-V VTf:'i1'Ff'i jjgjf .13j5"1V '- '::,w.V:-4--:2v.::..V.V3 ru ti L.: - .zauf-Crit,-,f-:.ZVA:qf gig f::'V:f', I . V: Q, lV,1g., 1" 1,,--V' if V' -V V . V. 3 - , A ' 1, 3, ' ' V5 4 . ' ' V' '.,, ,A . ..,.V.,,:V,' J,V-.VVf-VvV:Vr:V,Vf':1gf"1f!t'1'f'izjfflff'A V154--,Q g ,351 I H -V1-751:11 - 1:1 :.'i,- 5Vf.,:f. .x:,,i Y :V ' 'V igi-V 13,5 gg , gg, :VV ,,,: 'V -IVV V I 3 ..-7 E. V21.,1fE':..1,-gf-::.,:,-,,, .-, V:-,tgnf-V ,V-5-M V." -: 1 V .::V - V -ji-V' --3 47 QV K-l,lw'j4V4,g4,,, NM4,-,m,:,,,: .,,,V , V - , ,- 1 V . .-. V - , . V V A , ,V V-1 VV:-f" V-:VV . ff, .V ,,:a'.-.- 1--- '-.VV -- -VV- ,-' V - . V ---- - - , ,4,,,,,, , ,, V.,...--V----AV-V-M --N'-' "" gay' V ,V . ,- . ,M . . ,-. VV M M, ,W-,,,,,W-N,.,,,,,,,,,,-,-,.,,,... i .. - . A--V - V . v V -51,2-:'3f'ei V VL-if'-.fil:LES-.g:VQ2iVij,-j.'V',frS1-33-.51-gig-. 'gif V ,..-.ji 'Vg TQ T 54,5 ,V -T, ' A Y V .Q V Q, , -Q V - 5 , ' ' V - - ft. , L V V ill! ' L' '1:ff-R'.Vi?JV 541-1"7'-1:',7j'E'-'V if-VI-Pfgiiligl-'iyf-,ii-'si?i4'9-'.31.1-:rg 1 3-1-f -.l-1,f.".,-1 -. "eg-: Q '. VJ,-ff' ' -ill :V ., .- '.-Yi' ----gg-Y . , f ' .V , .. . V , V7 .-V"TQ-T25-SVV3.-,V,--:iii ZQQNLZXQJ,if1-1-VFig555iQL.5Sfi'17?El'-i15Sfi3,g-F51-'ii-1? T' 'Vi-51'-2:'35'11V:?-Q.: :'-'.P:,,'?,11',-21:1-..gViii-.Ql5':2i1?fTTV- .VV -p V 1- V- f V 'Z V .QV -il V'-1 .5 Tfwf 5 V.:'.51A1 flq- 12 -1 .'..,1.'T 3 , -4311 T,S:j'f?.5fZf:,2?'-EZVL Vf-:Vila--"EF--'iig ,g,-'H:'l', -21 3 -'I 'l ZV'f-"TT: 15751 fl-'3,:1 Q,-'-,l 'i - ff?" " ,xi LF gi 1 ' Q, VI- - '-'.--,jgl - L . V V-f ,gif :,. 7--1Ef.'3Zf5-VQETSVQ-3,fg1f,4Q3-Si-2-if -32311113 QFEEQE-glf".QE"53':?3:I2I3i5lf.j Fjlgggg 5-V-J-V-Vziehgifl'V-i:i:?5T.:V1fE'iV:2::1tETVi-VVLQEV-iii -. -5-VVf':I15??Vi:?' 1- 'Z VV : ' - VL, . i-V V f f ir- V- , 3-1-,-,i-Q ---gg..-VLVVQQ -:st 1' 1- V'-V23-V 1-V3:vf--.g::V,-4.13: r 2, 2'av:-'m1.VV.g.-- -X-'VfQ:+:1'?!.v1-'F-,-Fl: Vx' if! f:V-f2f.1gV:V.'-H'.- '- SPL - VV' V ---.VVV-. V:1':V-: Q V 4 'A .V- fx 1 , V- . -V'- .115-V rv-,V5v--3.3437fsE5.ng5f.r-Vi-:QS 1 QL q:'a,fg,LfgP'V".-f-g1a,Q?--f:1ES?f5-'.3-5iif2:f!f,g:29T-5:1 :gg-4565:-I .-Qs.-:-35. 5:51:31:J--:,-rsilrjfpzlgA:f:V,-f V-ir: Vg-:LV-Lgjrgg-.ii,.VV.' -'--V z , 11 : - M -V Q, if 5- V- 5 -: -52V 5Q,.f-1,fj.T'A,i:7l.b11?iQf":-I3?g'QfT'-LV'-Slgf5 53-3-dlilfi:L-VVr'-testify?-i'f52Ef.?lii'q,i:,'5...,,,-1:2'-'-'V:5'1'q3424:L-f5v2Qif? 13V-iiie714iiiGV-ibfai-2?:5?li'i4gq54fliisf jiifii--f11:V"fi?-Sjf- -1,-, V ' ' . . V' 1-V.: -V111 4.-'VV,1'2iI1V:Vff-V: Sass-?:S5gf-1-11-155?i:fQ-sZS52g3y.-V-e1:i3:.:'.13-uEG-',.V91I".h4'-..F:f.-3'g3,'fi'5-.-A'E Q-g-55.-:if-L94Lf- ?Q'?Z1S6.,."-:f'EVi:ifS?iV2-1'S4V-'V'-'ffif if:.1g:gf-L-21-.QV-ar1'.-Vic,-V'-.V - - ,. .- af .1-1 V'-5:-V-'1f5 1-si 5V :-15-ff-51:-T-if -?qJ,:gf-VV-Q:-.1,,f..,...2'V -151 ,Vs-13-"fs,-vs-1-:T-P--c. -5 - ' V -New V1...V,-.-5,542-A-5-f' ..,,f-5 -1512 -..1:eV211.g1e1ef.- ,iyfq-1' gL-'.S- r.:.j,:g.-Q, . , ,- , ,QU -VI - 'T -- . V----,--'- -:V-f,."1-:V-'Q---:V,-1:-rffazf--::.Q ,u41:fw-Q:1g-rQ'-".'.:-i5,v:a-'.gbgQ!-i2i::-L'-r4'fs-i , V -S-wi. V - -VZ-f-W-tl-+fr?-'f44:Qfi1i'.'::-f2D'i'AV-:::'f.V-rfff.:V-Q-'i--91.21.-Vfmt-5.-2 sw.-V-..': L CVHT1- ': V VV.. - :,- V r 1 V V ff: ,TV 'V J 4 4-Q'-A.,--'J .:.':V2f-V: :,91':f-'A-.4V.-:ring--1--,nay-LL -f .g-g..m..?'::.:-VN " ,-1,-..-N 1 - " -:qg"N--J-'-'r'f "PJE4-ghpi-1-1:-F-2 E-Z.,,-'g:.vQ'2-'4.--f-V'- 'Q-::'g-,::,.-V 7: P.-1, ff Vff: -:- --f.: 1- -V - V 1 ,,. - -V- , ,V , : -' VV V V1:,1',.-,V-Vf..-,,1v-3,3 .i,. ':,t,-.::.Li5:V --gucq-+L:-f.f,q-5:-f--.-.'xg,:'f'-+ ,, --asv-' 3:1 ' 'Wigs-Maki. 'Q nr-2'1 ,. f ,Q-,V-Va-C-f-f-'.Lfg-1:1-Q-.11-:nff'V-'s::Vg11g::Vg,QVV-4:S-:Qc--1-F,-.2-fVVV. QQ ffj5g.iNQ5?rl: 7-1g,5q,.i:,'-55,-5,3gg,Q-,Vq,g'E3f , V . V V 5 A -. -,3f "2- fV',V,2Vqi1?ig-525-Q41-3-V-Q.,5-V34V.-.,...-:,.. .. :t U - - '-5-, -'i-lr!.551,-.V1:91.-,li11-fl::+'b'H1f1T-:',Vf.I:df-L- 33:39. -cg:?1.?1 :rl-5-25 .-5-3' - V vim, f' -' - ' . V -- - -4' -: V9' ' 41- - ff, ,, ' 51-,M ,?,iv'Q- 'v-az. JLEPSTQR 'f",V'f--L1-'LY::QQlIff"f-52i1-i-:- ffl:-V-Q Ei'-"I: 'LV . -V- , -V V.. .V V. ,--- --VV: -V--vw--,.--V-NV M-. -V--f -.-. .4VVr.:,g XV fV V -. . 4 - -NH -V 11- 41 -IE5'-L' ff' ' 'xff E fa . ,. -eff - 4-P'-f-4' 454 1-B-f:2::'N...4.-z1V.-VV,-.f:.::.----f-:-. ,- - . V ' V V - fu' VVV1.Vr,, V-::, .-fg,.-5.4:vi',,.V.'..::1i-,-ff-f-at-:2'f:i:r'R'X-bqa 'Gi' ixfefxhg- .V . :gl . --: ,ar3.:.1q5.2'Q. -- ..b'xHf-K -"' rf iff -' .V,. , . "- - V V V ..,zw:,:,-S.'f:n:--4:s.?V".:,LL4-.lx.---. '- .- ,:-TV-':-.-3' :Pe .1 -f ', f' Q' '1' e.V'fV:-,-r-.- V--HQ-13--?ftQt-fig:-J-:.'2aw 55- ,.. --' V , 'fP- ' 3 :fib,gf-rf 15-'. :51 r""'a ' -- . 1- .-.'--'1 -43?r- '1' . '-f-s.'f- fa-:':'1'N-16: -nhwV'2'251f2f1 axau-'13---fs-3---5 'V Q4---. ,. ,- -. ,- V- V1-V. .V.. ,,.,,.,V..., T., lg., . , , -Q.-H . ,, - -- fr. ,VV Vf. -V .- , -V-fa.-.. ,, V. Q - - 3, , H- .QI f - ,, V..-4? .. - -V... H-4-rx V-. V.V-.,. ,lx .,1GV,,.VV--., -..VV V: '-ff -V1 21152-V wi Q 55 , '-':fQ 1-'2if2'.g2is-?-:- S.f?-::V-q-h.-.?-i?-1V1- V. -52.12951-2-f:.,, V' ez Lx FQLQ-Qifggikifiggitgffi'NseafgiaV41e:x-.V:-QV ff V"V- 1. ,V 1-'Vs?f.-44:11 :..1-'.-.1--.rrllil --2'-'.-- -' "1 '- av" - 1 ' " "- '- 1- .:..x ' Kb' J. A 'ff'-V "N " '?'- -, -'YV - ' 2-1"e:: i-'LSL-:LV -'Q ""'2.4- -' .'-f"5wV-:'iYv'-P"5-" V- - .Q '- ..,9"Gv' ""-No-"' 11'..' -VS."----VU-v 'C-2 fm:-' Vifi -1 V " V 4 -, Vw.:-rvV.1 VV-V :V..,, --f.V,f.- V-.-Q 1-':-12+-'35 rf 1' - V 'vffv ,.' 5.-DF-f . -'Y-'3"e?"'Z: -l"5,:e:,e- -' -p:7.'--H..s- M Baca-2-f -zvxfsg-,H --V-fzngf-:..s f Vx'-V -- -.52 --f 'K : .-,Vp - V., f.,-3:-..n -KV.-:f.f,.35.V.-.fVs.',,b- V-A-..--gV,, V, ,-1 n j, VV 2:-fz5:3x5Z':":R:1gg' :'-3i':f'1"f:s35-L1 2:-'-'f-Jlxi-"fr:j.: Ff vsfe- Eff -Sc - - - guQE23':.,17ffN-Q-5-es5i'iwL'V4.S-1'--V.QLSF:--Fig VV gr J .41 .4 i Af. E-"""i-1.1 -M f-q:.,,r-v-f3:,,'- x. H-iq -. -,P uwvyvh -I 39' cv af' 4:5 'Tig A a- " " A mr wif- Fifwx wc. H1,:1?f.4- fs I ,. A., 34:9-f 1,-gs - - Hf Q'-Q5.q4w.f:11x N ' , 'N N1-Q T .2C'Nv ., .1.-af-.QNSQQ---fsqw- : : A-fsx-?'l55g." Q- 4'5" Q59 41 . v-:U qui?-een? f',f-SZ-'V' .X -N .1 135 'W ' N' 5-"""',E 119,55-I'-. A. X' '-f1I,""' xx.. 9-i w- " ,,-f-"- ff -N-.a ,Sw --'L 'it -. X x, w. x. .f-Cxff' N N K.. -M, xv. -L' fgf fx' -.1 N, qv., me ,, 52431 's"'1:'.:,fi'f-if Q? qty, :F-Q. .Egg fH 0,3'3-1,gf,,.,ii,.,,,. :,:K 51 ALNNN ,N MAN xsu- h N- -,va ,waxy he-wk Qma,:,,C '13,-lkyx acqa.-rj. 3,1-95... -1134? ,,F!g'59-,fit-N, .mfx-'Lx-. ,.s ,,,. 1 ' thfltv-wg"b-2 X' f K' ,sv11'.1-.,-Owe ,-fr' +2.15 f W Q X xx Yr xx' 15-M ...B 'M fxw M...-f -L-1-X -A 5, -5-F36 1 11,32-f'JX 'M f" hx ,S --.X ,. 3, fv N 1,,.. ,XB N, ax j S1-f 1: nur W , .im :run .4-I J' x ,, ,Ar 1.-,t,J., 4-54 A3 .M X- 1 f ,..,...x,, S-gg-L f'w..Jw "Y if ":',2f,t gr-X ,.-'g- f- Huw 1 'Y X , -, ,. -, ' W. . mf C9 , 1' K+? N f' -'ffkiw .wx :FQ - 11 "A, CQ +1 1 1 'C .Y 1- - -. ,.-,., 'ix' 1. :KX -.fx x.. -1-x. A xx. ..n. ,Q 1. f-f .-.. -. X A., -N .N -V if --. - A ' .. ' - Trgffi-1 X1--'Q Q ' 1 .N -, ,.. I 1 -41 aff 1 1 A 4 f J .1 1 mfr:-1,-'f1.' f 1- A- -f - . '. -15513: rig 1,1-Q17 ? -wp 1 - 1 ,. 17-. 'fin . 41, .11' .1 , 5 ',,!. - WJ ,. 1 .w..,., f 1 ., I 1 ' E 35, '..y 1 H xr" , 1 1 2 --'Q' ' 4 'L-:mean , " 'fir ..,:73g:1 I . Q., S fx V"xg V ' K ' ii 4. , A, ,1 - V, 1 ' I ,."' V , L , , Ly J " V x fl V Q I . . . X 'I 1A 1. X ,: -I1 ,' -, 1 ' I . I - 'VX - 1' -if W V Ei 1 K lv 1 ft, ' 1 . A ,l,. A A K X . X , X V T1 F ' ', L. ' l.f1i'w,r.. , , -, M 4 N - , 1 1 1 - '.,,Z L V4 ,Q E 1 ,V " .- . I-I., ,i V, , N, , .A I , :v4rar S.,-if sv. - Y 1 X V '17,-N, V- ,xA..'f" ,I K 1 ,, .1 C G J , v, ,.,f-I X 1 ,, . 6 ' f r 1 1 .fl - 1 S K' A 1 . 1 V , ,, 1 ' ' , , , V QF, 1 . amd' I ' 1 .1 F K, , . 1"' 1 1' Q , Y .A . . . , s - 1 - .. , , . , --,--fn' -- ,' kx ,.c 4 . O Y" 1. NX- .' V ., 1-4-H,-,, -- ., .V , ,., - ' -, 1 ':- X - - aw.:--,. 'f 3. ary- . -f-1,-g-1,--QQ:--111-1-'n.',-,1 1-, .- 54. ',g,:f,1 fc, 5-- ' ' . ' If 1-'fi' '? -- -'tfig 71. fav'-'-EGR"-2.5-L11ff11'-1:--2.11.ff.-:":ap-1 1 ., J , 1 .N ,14 . 1 . - f' .,. .-Y - 1, ,,:1 -lx' - , - z:,1..f , -- M-54,53 -:- 1-141 :-ff'-4. 14-1-,gp-, gzss-f. :Q-L: f. -1 . ...X , - , , ..-A . - ,1 ' ,R , ,.- ,1- f'1- ,-J' Lf?" 3351fjizrtjfiz-g'g3.5,,:vzg gfflillili-r5k.i5:3?jg"f:: " "f+?3Q,,?q:.:gL,i-:fe-T5 ' 1 AQ: bf-ff-Lg, -1 iwfv ' 1-Y 'li " I X '-' fgrrr- -F11 -:' 2,,tga,g-1-zixlgyfgp png-. V ...if-,z,.5.3 '-zllifr--11,151-..""-Q ff7,'it1f?:'?3f-L113213 i-"Sf1?+?'A2u'S3fz3?,i-nh . f Nxt- E-1113 . nw:-Lf-E'?7'f-Lf 1 . , ,,, . .. ,M . 1- K-:pm --..QM-. W-.-.,.yv1,-2.1Qf3:5q1-ffl" ag5':262i-s'-1"f,12-vlfay,-"',:7 - 1114.-V1I2'i?:5Z:.f,f'Sf".:f- --: 745: , - -:ff-Y3z::. 71.54 Lzvgi f'J':-.':f::-.ra-rl'-244:42-,Le:.x-::r' ,- -i ,f'AzQ'eaq:C,s'fdhvC1i5f.e 1, -1, -:x lv:-.--..': ' '.1AQ.,f--. 15- -Q-: .5 ,...-11.-,, :.. +.-, -A. 4,1 ,lg 5, .5 Y-,, ,.,-f,-- ..A:: - fy- 1- 11 - 3- - H- X -1 f 1--f, -P' 5-'M-'D 1. f ,ftrf,-5.,-,.--,-.,,,1-.,.-:,',.,,.., ,A,..- ,vm -- - Lv- 1,-1 -1.--.1.-r, 1..'- "1-1:1 f. 1:-Q 1,-f DZ' , 1 -.,'- -- -,,f-u .,,f,- , 4 -.-12 -1. f,: '43.,,-,Q :--,ff-,:.f4f:1 515254,-. 1: -ig A ,Q 4,-5 7 ,f f.:f:' .-4-41 ' ' .4:4.Af:. 4-1 :L '1,4.La:ff:L-11:-f.1ai."' - fr-Arfab' 1111+2- ,J,gq:,A-54r-..:1.s2'Pfi .Avg-,-.':f:L4-'T 1 1:-:7, ., ,1-,xl .,f.f.,-.Y -9.-'::. 5,,.f,,4 ---- 71- , -,.. :f sf-,,..-,' C 15.-1, .- .,- -'.',- - 1,-:.2.'.- ,, 1 411. - Q. -.-.:.-1-. f J 1. 1 K :-.1 up V, 1 , rj2-5,1v:,1 g.,',,,1.,, i,.y,3.:.,:,-,- : ' ,Z 5,1 L 1, . 1--5'-fg ,- 4:1-,,-Q,-5+-1--':.1,-:'z4 L f ,pg - 4 1 fg5:,j,,f X "9 T -7-fill A 2, .,,.f - -' 5 .9.1,f .,.- . . - - .1 . -. 1: 1 '- J ,QM4 1,1 ,. ..,-..,- 1f.f.."f-f-n1 ??J-'f9ff-?f1f2- LH? -3-71-2541? if 5 I - E I f - 1 1 I i I i x I . if 772g Q Q29 v ix H952 - . 2 X , 1 A 3 I XE if X I if ,Q Xgif, iff? 4' ? f , f' X: uf f 1 f X , +1 X F 3 5 's , , I H 1 1 5 Of ' ff ' ff ,,, iff fp r 4 Y WXXMX.. ,f 1 J? X, V, ffl X- 1 1 1, . X , 1 1,6 Y Q 4 J X , , X XL X c ff X. ,QM x ,f,, Rx - X K f Q-.mf KW' Y 1 f 7 V Q hw , M , nf, 'X u, f 4, if .qw 4, ,, X X Y, r xv, 'Q : K ffxv , I , ix, ,-f f 5 fx f I f X 4 fy .18 , , , f ff' ,, 4" , f A 4 ,, , f2f'L'7"! , .,,, X ,fSf,.1'-f' 5-...M . ,nm M I qt. ,,,, f X f., 'nwmw ,X Mr,-vw 4 1 "-X. w ,x i 5 ...f ,nm 5 1 , 'W' M urn, fff 3 , ,AWK L, 72.3, 11 lf. 4 fm: ' f bf . 1 y . s CXUWMHNIX ,,-ff , 3 , Z . 5 , Ji , 552 iv 2 2 'im A: 'www I, "vm , , X X " S Q Z w,,!1n?R Q f I J V ,X K M, Q I V H , , if Q v 4, , ,,X ,, V 5 2 -1 ' ff My ,XXV ,,,, ,....,. A Q ..4f X 'GM , ., v ,saw .X 7 "' -5' 5 ,mr S ' , ,, -ss ' , 3 , f X' X499 . f 1' 3, 5 ,,44,l, X 1 X f' ,ir X. f X. 'X ' Q W 1' ' HZ z K X V ' ff 2 ,, . ' , - any 'wQga,fQf,g,y 1X-41 XB? xfC55?2f1Xr-X,, by ww, Q, , LVQJUW ff! ,,,!X,,.XVf,fa,,5 gqmff, -4 M,:X.iff5ig,1 Q, X f' f' , X X , - f ,XX , f ,X .f -ew ,-iffi wg, 111, ,, 1-il" XX. vw ,ww ,ww p ASX .Xf 1 f, XX H , X re I 33x.M., X 5,215 Q6 cg - ig, 1- 'a-:ff 1 M U gf :fav . X, f X ffwfifwff '2,,vgzf?4 ,,. 1-X f -,X ,, fzS?f'Q6f4s,g,Q ,f ,, 'Tw X ,pw I x A , . X 1 . :1ffe,,X-f-kwa .W 2-m.4l,QX f - fw5"'ffm ' X, f J ,X 1 ,wr NH :T If-Q A f2,,,iiffPf - 1 S 1, ' f , JM, '64 ff z, -eff rv., ,X,fx,, ,-Xa, :my A- f-f X - ,ny -f,f:5wg,,y kv, 'wX,kXN XX ,, ,v mf! f X X. 'Nr -Jaw' Xwifffwl if ., ww -fm , X wg wmv-X ,- X fic, -Xfww fm W XX X hCXw!,.,..iw Q, X ,, .. x ,VX wwf, Ns z mann ww- www , X y M MW Q11-uv 5 , Xf. , fx , ill - 2 X 1 'PY Y ' S 9 77 Mesiif-M wx "ffm, 5 X 4, XX X , I 5 ' if gf sf Q E Nw X N 1 :Q Aj Q fi .ga f f 2 ff' , 1 L QEJ. X , af if X5 -' . F' . wi. ., w.,mf'.,. 45 M-X ,X ik, I fx-ix w,mMlfi,,,W.,X 1 i"Nw,,,,.X'X . MZ' X' 4MfXff2f.,XX. vga ,M , vis met ' XX, MM iff IK., P , Ulf 5 3 X1-ww V was III I nf' I umm. 1, .45 X A. I 5 , .I I 5+ -A I sigma MQ-4:1 fDofI7vovI MID--CONTINEWT FUBLIC LIBRARY Eimwh Ima-mm?-maze Efsfamz gg 5 . ., . I. 15 5 I-Icgifawzsy 32145 55 Smsng Ii D Isniepembeniae. 64-G50 IVIID-CONTINENT PUBLIC LIBRARY I Lv IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 0000. 1126Q 129 5 I Gm I iw fKf'3i published by THE STUDENT BDDY ofthe , 1 UNI ER ITY of ANSAS CITY ognja waged EDITOR-IN-CHIEF C7 .Jam arr ASSOCIATE EDITOR A UNIVERSITY YEARBOOK is only one of the many Vanities that We permit ourselves. Yet in the essence of purpose that a yearbook strives for is found the basis for all things We call good: , To Know, To Understand, To Be Free, To Be Young, To Have Friends. On these reasoned and emotional desires We build our college lives. Clder and Wiser, we confirm and justify the dedication of this book: 'To .Our Youth, To Our College, To Ourselves. L ff, f f X I X i . fy f f ii, ,V 1 1. Q 'MY L , , p , a y , 'Y A ji , Aff, 5 . g 77 M . ' If Z 1 ' 1 V M.. we M' X f ,..1-f"" I if i f s f ff' f f j T' 1 'if f Q 1 "KP ,f , Q, lx 3 4 QW X ga For i 1 S X, wmv'-"' f 1' ,seams My ,Q L. -K DEDICATIO 520- sam 1 A -I9 ,. ,M f. , ,- z . W ,,'f,,4 X .Wyre 1 iw' Q . ,ff - ff f , --"' ff' 5 1' , 1 W ,vw I ? . , ywwr H f' . r f 'riw ' , E G 3 71' 1 ' f fw-rw ' , ' " ' Q 1-N ' M. x,:"TffxX 1 X I x V57 ' If ,W ' f 1 EEGE Q . , ,fin "' ' ' ,J ,I , . ' ., - , f' f"3 Z .,a'.s Zin 15,1 3 ,,, L ,A1- A,. ,,Q, Vi W. q ' - ' 'I 1 3 ' 5 eff " ,.xQ. ,Eff 2 Jilif -r .Lx. ,G ' ' 1 W.-7 , - - - , MMA -1 s L, 5? A 23 ig 5 , I A 6 'iq ONTENT ff .SL Jeni .Slcfm oggeraf Aria IUMJQX Woffaf Z?lfl5AlfUL6'LCLel' PAGE 8-35 PAGE 36-99 PAGE 100-113 PAGE 114-133 PAGE 134-184 BoA1zDoH11U me ERNEST E. HOWARD, Chairman JAMES P. KEM, First Vice-Chairman SIGMUND STERN, Second Vice-Chairman RAYMOND W. HALL, Treasurer TAYLOR S. ABERNATHY WILLIAM B. HENDERSON JESSE ANDREWS ' R. B. HEWITT PAUL D. BARTLETT BERT L. HUPP DAVID T. BEALS ALBERT R. JONES W. E. BIXBY L. RUSSELL KELCE WILLIAM J. BRACE JAMES M. KEMPER WILLARD J. BREIDENTHAL J. J. LYNN W. T. GRANT ARTHUR MAG JOYCE C. HALL ROY A. ROBERTS LESTER SIEGEL ,4 -wi' n-.V 1 I . 1 , JWVWW 2 Q WM km rg: QQ? E 9 E is 'U L4 L ' JT nf U -1-. fi" X. ," 5' . - -Q-3 f vgffimlfe ' ii? lr-ii' ' VV x , f, , X ,ff ,, O 5 N ' x pax f H Q W Carl Lindgren, Hugh Haight, Roy Grant, Bob Reynolds, Win Thurman, Dick Brown, Byron Hutchison, Don Gibson, Bob Craven, Bill Norrid, jim Salter. TUDE T COUNCIL The Student Council this year, despite the usual difficulties, was able to make several concrete advancements. Most important, the All-Student Constitution Was rewritten with the intention of broadening representation and coordinating student activities. A new orientation program was instituted with some encouraging success, and a revision of the activity fee was effected, making the funds more responsive to student needs and wishes. The method of selecting KCU candidates for Who's Who was also reconsidered and a better defined and more equitable set of standards was drawn up. Considering the Whole situation, encouragement is to be found in the progress that was made. Hugh Haight, Carl Lindgren, and Jim Salter provided the drive and the brainwork for most of this legislation. Left: Mrs. Stanley Printz, Dean of Student Activities. Center: Win Thurman, President, Student Council. Right: Mr. Elvin C. Sayre, Dean of Students. :L .1 gf -9- af-,---a"'WT" 'i L, MZ? Wwrifik I, PUBLICATIONS COMMITTEE Besides appointing the Edi- tors and Business Managers, this committee found time to revise the Student Hand- book and rewrite the style- books for the U-News and Kangaroo. ORIENTATION COMMITTEE An experiment, this new group proved its value. It helped to guide students through their first days at KCU and to enable them to find their place in extra- curricular as well as curricu- lar activities. TQ ma.. First Semester Feature Editor JACKIE LEWIS The U-News featured competence and strict, ad- herence to reporting the facts. Working on a lim- ited budget, the editor, Juanita Brungardt, acted efficiently and precisely to give the student body a faithful weekly report of campus happenings. One of the sterling features of the paper was the sports reporting of Bob DeWitt and Bob Craven. Craven, editor-elect, served as edi- tor the last six Weeks of school. Editor-in-chief. JUANITA BRUNGARDT U-E -2 sQ?2lq?23'f i j '-Siva, X ,ssh A , , if F ff ,W il xv I , ,fa ,J , Y ., ,, 0 Q 4,7 if Q Elf' M muff' Second Semester ,Feature Editor A BILL BAUMAN Q T! 54, W.. .W STAFF . Editor ----- Juanita Brungardt Feature Editors - Jackie Lewis, Bill Bauman Sports Editors - Bob Craven, Bob DeWitt Photographer ---- Fred Trusell Dental Reporter - - Norman Schwartz Pharmacy Reporter - - - Tom Phelps Law Reporter ---- Henry Blue Business Managers Tom Barr, Richard Warfel Circulation Manager - - - Mike Hall Staff ----- Joan Andersen, Richard Brown, Henry Christman, Nancy Ewing, Terry Garrity, Nancie Lovett, Dar- lene Appell, Sally Smith, Phyllis Woolen, Doris Yendes, Vernon Tagtmeyer, Cyril Scott Hs. YI ' ,W N 6 VV f Q its 141 n a . , , f vm ' Nm 04, ,W X 59' WWW' X C ir? Edi As: Law Ph: De Phr Phi Ar: Soc Ser Jur S01 Fre Sp: De Mu an- ,M igardt uman eWitt rusell iwartz ' 'helps Blue Uarfel : Hall - ersen, Nancy Dar- r l oolen, . Scott ,- Q . ui.. 1 . nw ... tr- 1, f- i -' ., .5 -Y' 'iffy V 'tidy' , ' O ' 1, P 4 . wo.. ,pf f' 'WW' V, 1.5 -vi i . 'fi I ,Z Z 1, Associate Editor ToM BARR k K lx 3 i STAFF Editor ...... Linda Mayes Associate Editor . . . Tom Barr Law School Editors . Win Thurman Leonard Banowetz Pharmacy School Editor . George Kirk Dental School Editor . . Hal Riddle Photography Editor . . Fred Trusell Photography Staff . . . Cecil Foley, Bill Bauman, Tom Carpenter Art Staff ..... Karleen Ready, Don Trout, Bob Hamilton Social Editor .... Nancy Ewing Senior Editor ..... joan Briggs Junior Editors . Martha Kent, Don Trout Sophomore Editor . . . X . Bob Craven Freshman Editors Cecil Foley, Pat Flanagan Sports Editor ..... Bud Kahn Departmental Editor . Marlene Nordbrock Music Department Editor . Jean Smith WN. 'vc fn WK if at Editor-in-chief LINDA MAYES KA GAR00 wgr'-' V st ,011 iw L , XY. Xt. Photography Editor FRED TRUSELL After many hours of Work and the handicap of a short budget the yearbook is finished. W'ith the high D Ziizzgi f " K 4, 'sh -4 W.-, fb hope of getting the book out in May the staff and the editor Worked day and night. But as in years before complications and changes halted the prog- ress. Honors should go to Fred Trusell for photogra- phy, Tom Barr for copy, and Don Trout for all round good work. 'QI ., x THEATRE Q. DR. NEWFIELD John, the Wolf Boy, fPhillip Truexj pleads with the Conjour Woman CMartha Herrick, centerj to make him a "real man," while his unwholesome asso- ciates CSally Avery and Bernadin Orloffj cast scorn upon his aspirations. D RK 0F TH 00 R5-se ,, ,gx . X K. wi-. john pictures to his new wife CRose Marie Earpj the fantasies of the life he has left to become a "real man." Edna Summey CPat Bassb falls' on her knees to confess her sins to the congregation, while Preacher Haggler CLee Vogelj exhorts the Lords compassion on His children. I xfhz T it , Q ,W ,5 ,. ai, 'tfffggq ' ,ly Clc CB Lys tha to t LYSISTRATA K tsiSZsss Cleonice CNoralee Benedictb tries to force her affections on Philurgus the CBil1 Dailyj , the unwilling poet. S to I-Ysistrata CCornelia Harringtonj convinces the other ladies of Greece the i that the only way to end the Pelopennisian War is for them to refuse YO entertain the whims and appeals of men. 'Nw The old women smile casually at their male counter parts attempts to dlslodge Lysistrata s band of revolu tionaries from their stronghold. Cornelia Harrington, title role, Lysistrata . HJ Ei n ,I u Q 1 V4 2 :Q41 5 14 K V 1 l wg' if ,, l, Y VI 1, W 15 Vs ,E Wi' :if IA ew fl? Q!! ,,..,.-.,.:. ...f.x,..f. -1. .,..,,v,.,.,,,.. .,,.,,.,f4,,.,.5g,,.v.-3, --w...v4f.....n....Q 5 2 Y .V rf vf., V Y- - Aj 31 Z , 4,51-XX ff? K A . 1 , w Q fn Rx, ww. .. s 5 nf 1 we 4'-5 .f .Xxx ! 'xifrg 5 f' , J ! K ' si -as-us mn. , . ,N x Q , N-. w M ,Q rvqgf' -' -b A ' N nf"'N .1..u:.Ia.LQ.....L-J5sDou.rnxsxs.:.Qhv...:, ....-.......a....1:.:a.:...' .,.. .... V ..-f. .-...... - N mas W X xi 5 f Xe' X x Q , 1 W f f Q ,, V , -I 1 , , L- 7 W L A 276' 1? Q QL I . M, X ' , v 5 ,V fn 4 4' -I MJ fha , M'f 'n In 5'-2 Air Hn A . 'Lf 1 A iv 55 Xf . 4 ,, 1 W y. ' f .. ' if , ' 4 Q' ,, , , s gi- b X i 4 1 q..x,,,. - ? . , X, V !! 3,1 X 1 Q 5 ..,.. 1.. . 0' - T ' 'F Bushwhaeker Queen DONNIS RODGERS V '7,yg6?,j,ff,, 'Fin A It 'X V "7 " N. .x .4 1 . f ' ' ,. , f 1 .. Q e e 4mk,e H ahh I I . A uh ,f K . ' . W ,Ae e A .., Y , Eff -S ? ?'jf,,,ffw, ,WM 'fi ZMIO 5, f f :ff .I 5 ff 5 Q I?!,f4,fm f o vaww, W, ,V nlted Fund Queen 1,3 f, if M I-44 f I wc, Vi I I I f A:,q.,f Q ki.. 'ZW ,7 .. ' j 3 D, 'f -A ,L f A 7 J DONNA BRIGGS fZ?' 4 ' WRX -5 ff ' N , ,. Q..-if 'U N I Its-fx x I f, X- J' ' 'uf zw X I , A V W I I 2 'L ,X X ' Y S X N , R . y ' Q 'ff' N I I xxx E X v A fl ,ffl f W ' 1' I V.,- 1 ,I Y , ,f ,WWW SRX ' NNY sg ,Ie if lk 5' R Q3 v ,Z rf? 'I PRINCESS ATTENDANT MARILYN MARTIN ATTENDANTS WN MARY JOANN GORMAN Kangaroo Queen SHIRLEY KURZL f fmggfli if PEGGY VAN LOON , ,, , W 1 bww- ' . - ,.-, wt 1...v.. ..:,......,,g M- .1-. K...,.,.,.....g...,..,...-,.,.,....- ,,.v , ...,---, ,........1-q...,.4...f,.,-.,-,.,..,..:...,......,.-,..f,,.-...f.-,,,-...,.......,.....,..,I...,,,,-, ,on ,, f,,-.f-,.v,.r- N, ,,..-,T T,...,.,.., i l 1 4 4 4 Il , , , ,, - . , - , f, . 11.1 .. .. ., ,. - ,,.....,......,...L,1-1-Jf..-., -,ff '------,----- ,- .,.,-,..-.4q,.,..,..,,.x....,..,Q-...,.,--1,..','.g,.,..M,,-..-nv---QX..-.,.-.,,.,.. V ' 1 a 0 1-it 3 K .X , - R s . Y 1 The two wise men. Law students and dates get together at the All Student Dance. Garwood and friends thought they were in the Ozarks. 5 jack Davidson gives Donna Briggs a cup for having the smallest waist, while A Leon Hills passes his approval. 1 , i ....,,.,w,.f.-g....,q......,,1....1,.,,,. .qqufcvfmvnf-r-vvg--ow-pf'---u-qqqxff-.1 ,-A,,,f-xi, :QT 3, , , , - az g , 1 A A f W1 W, 5 4 Q is ii 4 N I I W 1 2 3 ix 31 f i ' 1 - l v 2' 1-iw-V A: f1,-,,,,,.0f-TQ 17.igv-,pf-, .. -....,. . 11- , :W -1-M 1-.W 'uk ,N-Qwj 5 z , z 5 9 . av 444, - ,a:i:.r..D..m.n.g.3i33xnn--.mmmpxvmqf .....-.. ...h...:u1.g1,..... -A... .....y, N 1 F 1 5 i 4 2 2 5 Q --wh -. .- xv- -f-- .. N... ...N -.,..,. W.. . -. .. - . , - , 'ff H 1 gf--vf - --F..-1-A-v1-.,--...M-W-,..:.Q.....,R.....-..-,.....i,.,,,..,.,,.,,1.,f,,..,,!,,p,4,,.,,v,,,,,,il,,,,,, -,....i" My H if Q bit 1 fZ,.,h,x,W,s, if Z. K wir N X x Q .MQ ff A -To 9 f i as 1 , f :-:QQ '? S 92:7 ' , , f i , , t .,,, ' , . "N . A., s " W 2 V V ' , W 4 ' s ivhbesaf- 1 " if 'Q " 1 '- P t af 1 Q 1 T 1 ' 'N .rg so . S a ' ' f . ,, ' in I my . X .f X 4 1, , Y Ni ' x vig ., " ' X X ,: , 'Q 5 Y' A -K 1 it ' 5 l . ' N Q Q H l ,r . K-age 1 . A - ii. ' f s, 4 ' ' rf f ,T 4 in l Q 4 I . ,v , . ij X A V' K U1 t X z S ' ' f 2 Z Z' ,, . , I . X 5 I 'A X , , W ?P Z . ,J , V , l 'FL XX 1 F '21 Iwxf ,J x N c X Q Q ' - , 'f 1 it if H .U V Q F , - gr 4 5 - - J ,Q W X st a , s- 1 1 if , l LIN. X 5 , 1 K ' ' , , V if 'A ' Elf' 1 A' V ' X I ,, .X gi i ' 791 I W , s W" ' 'IW f -f ' vi' '31 ' W iq., 4' ' , fe Zbi"'7"!il'f".'- -X vw fp That good old harmony? of 'ij l JIM' S , "o if ' 9 ft V, rf 'Y ' , Q, l A . V R V L ' ' A-an . ' ., ,,.. ,.,., , 0 p judy Koch, Donna Briggs, Norma Baker and Terry Garrity harmonize in "I Wanta Love You." Mary Freligh and Shirley Michaels treat the group to a Marimba Duet. Mr. Solley goes for a swim. Audsley, Warfel, Bryant enjoy an Bullock, Hicks, and afternoon in the wad- ing pool. Glamorous business, this. The Bounders sang "Smoke Gets in Your Eyes". fa 1 S Q ,fha ' ' 5 fs B . X 1, . ' irfirk .t i ,r i 26 Mm-V T r sz Q f , i . f ' W, 4 Wg I-,4 ., V, ,, , ..,, NW, I .0 4,1 .W-WN ss,, 1 Wim!! M Vw wmv' V, A 15, M ' x L T "' 1? WW! f Ti Q M 4 s as 4- .M A- 593, ,, ,W f fr, ,fn LV' ' A ' , J' 1453. . ,fd iivgm N'.,,ggsWpv"-..n .. , Q wg ,+ EN, .5 1 . f 'Z f 1, .QV an , ,7 wfqf , ,QQCQQZ 2 naw W, -fi f fx f f 1 I W l fig' J S55 J, 2 if QF 7 S: Z, ' Q5 -, QW! R ff Q' , get rf , XX Q 1 I 1 l K 1 1 1 1 l ll F 1 Q EPPER 0 HOUS . fum lg, MRS. MABEL QUINN H ousemozfber a-HWY ,fx ' 1 1 1 1 1 1 ii The mansion called "Epperson's Folly" because of the extravagant spending by its builder,iU. S. l Epperson, who Wanted his home to be a replica of an old English country estate, is easily no- Q ticeable at S200 Cherry street where it stretches out over its expansive four-and-one-half-acre landscape. Mrs. Guinn, or "Mom," as everyone calls her, has been house mother at Epperson V House for six years, and she says her job consists of "simply staying here and being their friend 1 and trying to give the house a little home atmosphere." The boys have formed a HouseCoun- ' cil which is headed by David Moore, president, Jack Pierce, vice-president, Ned Bahr, secre- tary, and Robert Mitchum, treasurer. "They make their own rules, which are very few, and Q1 try to live in harmony with consideration for. others," Mother Guinn said. The boys have house Ii dues to pay for a TV set and parties. l . E1 li .fr 1 f , f,,a.',,: Aw, la awww ' , , ,. , 'ff X VW?" f f 9 ' ,5 'lm mf I FW 1, H 4 1 , Q ff' ' Q45 fl! is Ms J - M4 'nge if 1 9 x sX yfgz, '- '. -dj X :aww ' I Xwfgfes- . fe ':f , X ,',' ' X V V is 1 Q X - Xt r X X, s PM , " f V ' 5 ' 2 X , f wanna ,X Xw,.X X , -X 1 ' .. 6 Q 'slr . X ,nm X X., X - 2, fm 5 r P X- ikff- f N -i ,M-me ' P if XX - 5 ' lf X' :FUN -. nk Q TZ --X011 X, 'W I rw, -va s X iyf',.:g3 yew ' ,J X V X as ,yrs ,,,XX S or ww 'r Y XX ' 'l "ins, ,f ,, wfff 'ff X Y Ms, V- if o fa, , sz 1, a ixi gq A I ,X ,. ' xr. , is ' ff his A 121 ' - x wg -w I f sv Q nigga . ' , ,lp if XX ' K ' mn V 4' sr. 4 A , - X P -X f af ., W , ' ' ,a,.,.,X1X X rr., XX N ,AX M VX - -Ms-af, fl we M.-K' ,fif-wt A X ff, L K iw QX: :gg 3z,.,Xgi'5Nv.yf5X-- .... X X5 AAN QA Q, t "f:55,,fw,ffXX- A- . - Psi ' 3' Y hwy , -: S 'ffm X ,Xlw , 'qw gy ft Q f 5, w4.pXg ,' Qu. sv, f 1-X s as 'Sw t :iff li ' , -'all 1 i' N X , , P "5ViSWj.gf ie GSQKRX "TTT ij if C ,Q Yliwf iffy -f V, X X A -' S Jaffa 3, 5: X. -XXX 'p,- ,Q X1.1,, f ,I X , 4 ' X: x ,Q K - X, 'nga if a Xe -1 ., 5 ,5 A1 .XM ,rv-sf Q ' f X " ' -' ' .Ci x i X we it P ' ,, 5 V fi ' w ewwla gy , ,Nw XX -f - f A if ff GX, pgs X KV, A5854 ':,, 9 ' i ' , ' 1" . ., 3? , A . X ' X li ' :wi f , L' We S ev-we X 'VHS' , X '7'f":'W?f 5, '73 . X951 ' . SY X , "- 325 'ff SX ' a Sa: .X 3 XWJVQN 'Wx X. Mug ,QQ-Q N 1 X X ,4 XX . . As gt: Q gy' skew XX , .X ,J 5 ew f XXH X , It , E , - , f,,,.f fgyyw ,4 sf s-:wal-im. f DIVX? X ' MDW 5 'Q f Q X 1 -P 5235 f, 5.1325 ff ,f ai? 'W ff X, in 7 i Y 11 ,miggsf A 22, fb rf: ,, lf, iw rs, I '-:If fX X. 1 A Nx M f f X .-'NS f XX .4 f , X 1 X14 'tx V -XX ,- v. V u X , sr an M. www ,f X f X 11X-gv.rf.R .MX S -XXX...XXX ,,,, ,,, . E P2s.SXf2fm Xfw X ' , :,f We f' to , urs iw Mya, W. X X X 1 - Wai avi X X .fgi af 21, K, .gi X ff Ax i Q - Xb X X it ' :X Il F JW". " Q? v -." A f 53:5 X 'lf i 1 Q 'V X XXJM ,X 4 Q f f , 5 I lg f 5 7 ef f V I, --,, 5551- . lf' ga I W X XX, X X XX W, - Jig., , . ..TN Jw X " -'Y X- . -J X .f"'f ' " X f 'Fwfff'mX. 12f:a- am f ' ' ' - X .X .lwzfpsewgg , 1 'A V XX A 4, V X Y., H if ' f ' . " ' ai f 'gg L 3 X ah R afi: ' ' T - , fm1ff's:'1f i ff i All X -Hn 57 S I 'WW 5 X nail Q Y V ? ,. .Hp-,X I in , Mm Q 47? gr t x I LX , f - PM WA- ' X? f f N f . 211 l if , 3 f ' f ' N I N V fin isfzgf 5" f f f , 1 ,,f 'nv ',,, .X 2,1 's av' X. X f, ,, X, X """ 4 Y ' fr ' 'X "' ,i vw , f X 1, ,, ,,,, I I .. , E 1 jf X lf X2 U A ,W . X 1 X X 1 ,, 1 f S M fam ' f 4 1 f- if x ,gy I Z ' 1 it we ' 4 l' A 4 ki f Ii , 1 I V' X A . -W. ,, I , A X,-,-A15 1, f Vlll f, 1 4 mx ,ga :I Q X 5 ng -fl! 5, ig 4 I ,x v P1 -ff fm. :X ff' r , Wye ff 1. .L sy, 1 , f , , ff V af f 'fr if -f 5Qxf',:I.':.x -Q X ' X v "" - X , .ff 1' 5' ' W ,f ' ' X W t ' ' if Z f 2, ' 5 W C 4" WS YU X, .' wwe-aa, X fr ' X , Q Anas' 2 5' ' We + 5 ' A' af P 1 We ""' - + 21 'if , af 31- , V we f ff, ff ff Q fm af y,, fy, I W 3 My ,fa 6 ,W qQ 'N If fa, X ,X M L A, I if vim-s...w" gl, wf X4 QR '-...W , .wa Vw -Wk' V A Q Q' 'sew ,aff Na, , .f af A ,, ea V X ., S . f um ,XX f,, QS, as U I .WM KM, It mhuxw ...LEX .yu ,,r f, ' , X , W, ,Q W- , S ,, fm,WXX"w 'N X ' -5, 1 , I 31:32, we s- 4 f' X' - , X, X24 '21 pf- .,.,' Q : 1 gf' .55 M',g:3.::i 1 -1,6 W I in, gf g ,V-X. .y:,gv.s,,, .fn X ' M'-. at D' is 5 f t S , 1 . A , X wie' V' ap'?nfWi:i'4"77lg " ' A 3 jlsdafl W 'f 234: -1' 552729751 kg, vayxxfjwff f i 1, 4, , .. H. ,K . 'si " 'rs 'Z ggi. .4 ' f X 'ZL' w , X 1 f S . f S 1 I 2' ' f Liu! ' 2, RQ, l X .1 A vi ' I 574 aff, MW 'f X Aw I . 5754, ' ' A :::::e-' lg? , - ffffif' f , . fjffffgj, V . . . , f 1 . -.KJV Top row: William Aylmer, Glen Beesley, Bill Berner, Harold Borison, Stanley ff Christensen, Pete Denniger. Second row: David Duensing, Donald Essington, Chester Ferrell, Lentz Galbraith, Lewis Hirshman, Jack Hudspeth. Third row: Alan Kemp, David Landrum, joe Mach, Robert Mitchem, David Moore, Jamal Muzaffar. Fourth row: Kenneth Parks, Stanley Parks, Gene Stephens, Don Vincent, Don Yowell, Amjadullah Afzal, Saiyid Nayyar. 29 N , N X F ts, gfgg xg, xx wwf, f KAN? au R451 N 'QM . . as V, xr? Dsl'-'FY 1 4 Ns. . V' -A 31 :ff f at as f", V 0 A15 'NC ks 's ri ttf' 66,2 s ff ails' , j x' 'Ili' H jf f ,X My rs K ,vu .5 7,52 1 f f ' Z ' Nt M ff f . if - -P s W A Q X W , It f G , ff fi A , M l - ax -. Q ' K F ' W, ZW' f 115 l -MW ., W ff f ff ' 'i.,,,. 6, , ,,,,.4' . 6 ff ' K, vi , . 5 f , W, U 1 , ., ,. ff.- 21 X - X , fu 'ir -as X, ,ff 0 S ,,.. ' f if ,i -3 ' ,V i , 1 Wg 1 'ii V . 9,47 .W X ff . 'V A 7 f I ,, W f 7 'V' Alba-4? 2: 7, if .- Championship football team: Kenny I-lannebaum, Dick Warfel, Walt Peck, Paul Perme, Dave Bryant, Jim Hicks, jim Salter, Carl Lindgren, Tom Barr. L I FOOTBALL Football .this year was all Bounders, supporters of two teams, Bounder I, II. Bounder I went undefeated while Bounder II took second place, losing only to the Dental School and Bounder I. The Dental School, with their "old pro," Dick Ferrell, gave the Bounder I team its toughest game and wound up in third place. Although these three teams turned out on top there were other teams which gave a con- sistently fine account of themselves. The Frosh Dents, led by Mickey Rowe, showed flashes of brilliance and a team composed of L.A. juniors was always ready to provide a full afternoon's chore for their opposition. Proof of the Bound- ers' ability to score points was found in the fact that Dave Bryant, Ken Hanebaum, Walt Peck, and Paul Perme were all listed among the top five scorers at the end of the season. I t as ME .i W x F.-M M p , 2 s s X x V x F r Y ' W ' 4 'WM-s. Q- x .t i V al. W pu, ' . K I M34-ea ii.ii' iz + "4Wjc'w,,x4M: K t , ,p xv up . - , . ,VX . X. , ig WM 1 11 11 '1 1 1 11 ,, 111 fix 1 1 1 1 1 11 1. 1 1 1 1 11 1 1 ,1 111 11 11. 1. 1 1 , , 1 1 1 1 11 V1 1 1 11 11 1. 1 11 W, 1 1 1 11 1 111 11 V. 1 1 1 W I la ' -wh. 111 WW W .viva an Q, ' Q, ' v Y ,, ig, 1 4. 4 f A 4,4 z a I K- ' A 1' 'f 'yi Q 'ff w-g.. I 1 f v 4, s-M, f X "infra, awp?-xwa.:'m43, 7, 4 ,fin i if 'fix t ,QW-ka ,..t.. ,f ,it TRACK 1 ,. it My nf E51 ay 7wK 1mM211 any gQv1 lHMs .,s,..w,, A 'E M11 A 1 , ' M M' in A Wav J W 19 ,sux JAN, ' . G.- 1 if i fffffxi F X, ,sig ,xv S 'Q 1 '--YQWYQ3'-x ' '. L N..:fw,1ff, Q lv 1 ,5.,x f , X S Nz! fr , 7 x , - Nw. may . , , , Sf' R52 I as l I K 4, r , MMV LQ ,.,MW., .A t LY if 71+ U42 f, V Q , WU' I fd ,,f. 1 A, f"" f fizxg I WW' 'F I 'TNQ QW 5,1 'W " 5, P 1 ' . Nt ' x- K MN 4, . 'Cya' 1 fi-vfuwn ng! 32 5 'if k , " i Q -Q, X n"5,, vi Y ' . 9 .nf X N N , .. 1 F ' t ,Q np K W . .L p Q 41 f- , -W as X s-wire f 4 4. I f I , iv lb, w Q. via I V if V , ,V xv. .q'.if,,. ., .NV Y X S fy Li . 'xfgmuy'-' . ' in V 'f wa ' . A Y W., I :af-41,15 , I , Rf' ww" , if r 75' ix 7' r A 4' gi mi I " i 'QI I if I Q X vb, Y, 'g Y, 2 4 an If , ff rffrw 'fr ,WW f 'ir' f +-ks, ' qw s nn, A4 is INDIVIDUAL SPORTS Athlete of the year in boys' sports for the third con- secutive year was Walt Peck. Dick Porch , tennis doubles champion. Carl Lindgren, handball championg Dave Bryant, squash champion. Kenny 1-Iannebaum and Carl Kurz, doubles badminton champions. Larry Felkner, badminton championg Bob Dewitt ping pong champion in doubles, W. H. Wynn, archery champion. 4 M 5 , f , 12 , , f I 1. fi .Cy aw. ...fa I ,. is , , V ,,, 4 5 4.42 ,, Q, Q 5 QAM H W1 I, X . N M uri, , .MM ,, WN lm 2 M, - f, 95 , -1 4, ,gx,W,.x.g,,-fSy,.r K . I Z' 31NY11f7ifKf'5'i5S1f4Z1+W'f1 4 D . I f tt f wx W nf I 5 Q , 711 5 rr ,f , , ants-its 4 , f 1' sm IMI tr M , V.5Q,tw.,W iffy, 'A M X gary ,w.f,:sMw- ,ff 4, Si - fp? 'ff-10, I' ,tai-M ins' GIRLS' SPORTS f r f Sit- Wziff , f, J 3:5Wi' 1- ts - f ,,,, r X i N ' , l it are tc jst-:HX-if 4 fm' isvfl- ,, ei ,Lf ,rw -et ' wt , N xsm ft, fm fm ,Mm tt in e' ,f ie' ffflfi- Stew -J mt- - fwtitf-sa.-ff 4f4Lf gxtgf' .Biggs mfffgs 1 - .f it , ax lg L, I .gy -an-wk' Katya iz 5s', s 5 if -Ufnzft V 7' fain ss t f 1 t t 1 Diane Williams came out on top in many of the girls' sports to claim the title of athlete of the year. Top: Sigma Beta, championship basket- ball team. Center: Veronica Strick and Barbara Barnard vie for the ball in the Sigma Beta-Cho Chin basketball game. Bottom: Freshmen, championship vol- leyball team. Left: Mrs. Laura DeFeo, badminton championg Diane Williams, aerial darts, ping pong singles and doubles championg Anna jo Lynch, ping pong doubles cham- pion, A "WWW r'4f t:"5' gr- ,-1 7.--4,gsfs .1-'-I ' 1 ' fa . , .aff,.t,. ':g- 1 X fl .2 W, I I if :W 5- , . .QW , . H' im, I Y sq gf. J- AQ 1 ta, , H , it A' 'Vaci' fix. A A I 1 MJ , Aa. K -f-f , --stef ii 4 , Fi - ,., 1 ffl f 0' iff f ,s . '- e f .f 1 f i ' f QW .Q 31 I X K i ' , , Q. s ff if bf UM .-ssc ,ff,.t:,-"Qi---'7 ' .if ,se if-:saw was -sv 1 A J- X l it rsstwv ,, . -1 .t. f wi ,m.t-z'-- tf.- -.W t t wt-if ti M f. .iff i s . ns F- 'fi ' Q i' f Q' . t '53 ffm' W : X t, 5' '4 ' 5 .ft fp- 'I ' .sgatbfafz-.tsl ---Mtg, -tw V , - i. Q ru- it .ss - f K ts. ff - YQ.. Q 1' Niggas e ' N, J FV' W 'flea' it if i S f' issti 1 tsgggi - gl- -,t , if' fas.s,,i'jfr ' Styli . 5 ., f :IN .L-.sz 1 . , t gxgffx X " X K 2 ai- ! ff' 7 i A s .1 f .- f, -: s- V ,spy K. N .Q -,gg x , . ' lf -f ,fj,ts2Qi . jlrf 2 rx - w N-iii? JAWS -fwis' 'swf Q' ' ui' sf 1-1 ii -, -. f 5 g f - - f - mpff1Q,'if si 4 gay. f V 1 -tj? if ze--,-5 S-- Zlg , I A N JZ t ,V 'I i i l l Z 7 l. l i i l i l l l l . 'r l l ll 'l i I 1 4 , i 1 l li 0, .. 37"-Trl " Villa , ' ' ' T.-1 45--f i li 4-f , ,pf ,-.,f,.x . Q. aa- .ww t- K., w 'Q ,W .W V -. 5 ti W- t- 2 1: " ,:1?r' -'4 f7 O Uvfp'-. ' 4 vsa"'1' 'Lf 1 ' '-,fi--, N' " ',.3X '2'.'4,.f113 Z-3 f f l1.Z.'.7,'t' ,"- ', , .-1 'E -3 X4 -,f 4 L WA.. if A ,,M. m' A tt! , 'f-A Q l Q SS !,f,fsQj.-,W .snfts s K QM- . .. s ,, ,.,. .. , .X .fa gt ,I , 3 ,,, - s ip J, KAY--"f ' .s'j',, 'J IH. U ,KQV :1 ,g, fi 'V' ' , , 6, 'I-' -14 My," i 'fb +,,"' '. , .,'-fl? ' K U, , g'-W iw t ,I J ff 4,71 f . gg, 1 ,,v,-3,-W f ,, 4- Qf.::qw.,,-?1 .J ',.s ' .ff ,gg 4 2, ', 1,-- rv, it ' ,- ' gr Q t- fp ' wife. "4 3' -.tag f, 1 -- -f 1-v A st?- A -4 . 5 tcm, ss Ns gd R, 4- ,, ,sw Q' tl f, tf ff fl, -:. .e7A:13k-' , ' fm- ' as ff -ww f - 'f H- st , .. at 4, 1 ', f- g-Q, ' , 3' Q 4 f-f , W f ft N. ff ffm, a U1 iw . -faire - ' . . Qty tgp gi W ,f-W5 ' ff f Q ,V ff' 1a ' . - " ', ' 1 f 1 t t it 3 it ,. if ,, .1 lil- t if?2ifi?fl?ffffb,f?2 934345 ' , ' f 2, V ,V . Y t , Q E52 'Q X , 4 if W "TQ +' 'Sri X A , X f y f it . ffm tie-My xy fi, Nw- 41 .ff fa v - . 'i ,45-it eff? fwfr ,,-xx -,jaw -- C Vs ,tif ry 9 ,M 1 Y, , lvl V, f, ' 'f ' f: '-'Y' 'W C' 7 ? ' '- .... 5 iff X551 f 1 ' ' , , ' V' 'ds , c X , ' 0+ .f , 4. 'Q A Zi Mrwfff ' ' '-1 if 1 V f -gy ,f 'i f v i ,J-gas, "ty: ga X ,gat ,q stiff, t f i t r f 1, , l 5 , 'L QW ff-'ff' -Q " - ', V, LH f ,f Y I' ' tl 'Mita-" i ' . if .94-aw W1-tif 0. 2 " f f 5 ' W' " 4, 2ff,'?f...fgigt .fffaifwqg 'K , Qf .-,wtf .ffm .: I W- 1 5 ' Xfflf' ,it.W,w'f"3fiZfANs:, f 1. , My f f ' z' 4625 "fin WW Why" ,, f , , f 1 1 A f 1 U, , , 4. 49 ,A+ ,ww , , --'W f - ., View aww fffazwassj .2 l 5 V. U .YZ , I f I 1, g , ' . -fy, so -ai -We f,1 5 M, Q ,f ff i Q, ,, f i J i i . it WN- J .v1,.,r f ya, wr, '33 f, 7 ,jgttfyw gm -1 qggnfa a it Wye.. '62, nf 7 'QU G at yup ' l Y l ' l l , ll i , ., , 1 f 1 1 , X I X ' Wy, fwf 4 2 - yy ,, f X MAX, .V ,Wt g, 2, , ,' J,LZlf4,g . pm, ., M , "M nw: , x f -ap? i . mf wh at , Viz ' C ' :f i at fi gm, W z W, Wt i ,,f,ft,' :fl my 4 4 J' JW fw W i ' wit " , f 177 Wa ff ff' f g , . f' ,f 3,1 ct, 5 , f, , , ff Wy , ry, 2 QW' f ,ffm 1 i '-'if f ff' "fm ft - 914+ V f . if l ' ' 'f f ff: ' f 5 l fi , 4 I3 , ,Q ' , W S, A Wu 59 f HH! IEW 'E L W :galil 'fgp.r-LEE Zi? WlELllQrd1mfnQWlil 1HHE 14 ..- J 'QE f'ff'f kg'- Q?iif,5 Jf-Ef X5 .X Qlgv 3 , , Q W5-5 ' ,A ff, -Q an Q, 17, X X 153 F ,nv '22, Q' , P' wx ,f if .x, Y -. ' E, x 1 ziwf. , aw: 1 . , Q1 , I '54, 2 RQ, A RR- , X 'M HAROLD BUSCHMAN NORMAN N. ROYALL Dean of the Liberal Arts College Philosophy DEPARTMENT MARIA CASTELLANI Mathematics SIDNEY E. EKBLAW Geology and Geography EVERETT HEN DRICKS Music ,f K.-... DEPARTMENT CHAIR E X . MILTON PUTERBAUGH RAYMOND G. STONE Chemistry Biology HENRY SCOTT HYATT H. WAGGONER Art English MIRIAM M. WAGNER EDWIN J. WESTERMANN Health and Physical Education History E.. K if Q fi-H Ck-XXX V Rf X KY OX N 1 . l !""'f' s en iam Count the years- One, Two, Three, Four, and what each one means to me. From a lot of different places I came to search for knowledge, or maybe just for fun. But in spite of myself I learned, and most of all I learned what Socrates knew: That theiwise man is he that knows what he does not know. CARLETON GENE LIN DGREN HARRY RUNYAN Psychology. President, Sophomore class, Treas- Mathematics, urer, Student Council, President, Senior class, Sports editor, Kangaroo, '49, '50, Circulation manager, business manager, U-News, President, treasurer, Bounder, Stage manager, Fall. Frolic, '49, '50, Chairman, Bum Friday skit contest, '51, Chairman, Orientation committee, '51, "Cy- ranO," "Lysistrata", Who's Who, Men's intra- murals. ' ROY AARON GRANT Economics. President, vicefpresident, T.K.N. Prefident, CARLETON LINDGREN Vice-Pfemlenr. ROY GRANT JOAN BRIGGS English Language and Literature. President, vice- president, rush captain, Sigma Beta, Senior editor, Kangaroo, Treasurer, Senior class, Vice- president, Pan-hellenic council, WOmen's intra- murals. Secretary, HARRY RUNYAN--A Treaxurer, JOAN BRIGGS ay!- Di Qs, A ,, I Rgskxifg , 2 I: 1, W iw? , Al 35. , , Z ,. V, ,Dfw 'B Z :QW Q' if X4 N RWM . . , 1 ig ' f " , A 5.35 w 'cf Rr 4 .X 'Hs J + rf. Mg, ' JL., 5' 'Agni 'f J A K " ' 331 I Iv f ab Q A If .N J WM .1 f . ' , I. XJ is . S - X ,,,,As...L,w,-w,,. ay I A ' QI 5- A f: if A rg W M X Y , ff .,,A . V Tom Barr John F. Barrett TOM BARR History and Goverlzmelzf. JOHN EDWARD BARRETT History and Governomenzf. EDWARD JOSEPH BELAN 35 KIM BERNER Dorff Deane Bifel Dvmlfd f- BOHIUW . I , A xg wr, ' 5 ,, Q JW I rf 'fc 1 if f , Q I f , 1 4 A Ii? ight .M ,+ A' 5' .y f Q f . 'Wk . Q.. 'won- if 1 1 ig A I www. 3 I SS :X ,f J Edward joxepb Belan DORIS DEANE BISEL M atloemazfics--Psychol ogy. DONALD J. BODNER f , X l I .1 5 Kim Bemer ARMENTA MARIE BRASSEIELD Ari. WILLIAM J. BROCK Matloe11zaiic's-Ploysifs. Treasurer, Bounder. A rmenla Marie Bmiffield William J. Brock Q f f""'s,, J, w"1"w " fwy ' 5 x t L' I f ,Q My nz., rwwxzmm W f W, my -avid-3-.f WW' Juanita Lorraine Brangardt David G. Bryant JUANITA LORRAINE BRUNGARDT English Language and Literature. Editor, re- porter, U-News, Who's Who, Cap and Gown . J E1 Club Asturias, Le Cercle Francais, Chaplain, Chikog Orientation committee, Dean's list. DAVID GERALD BRYANT Geology and Geography. Historian, Bounder, Chairman, Burly-Q-Ball, Chairman, Bum Fri- day, '52. A. JANET BURGENER Sociology. KATHLEEN RUTH BURNS History and Government. X Robert j, Capper Q Carol Alyce Carlson janet Burgener Kathleen Ruth Burns ROBERT J. CAPPER Art. T.K.N. CAROL ALYCE CARLSON Sociology. Treasurer, Chikog Kangaroo queen candidate, '51, '52. THOMAS H. CARPENTER Music. A Cappella choir, Photographer, Kanga- roo and U-News, "Listen Children", Phi Mu Alpha. JAMES BRUCE CARTER Biology and Chemistry. Thomas H. Carpenter I. Bruce Carter -Pr' Paul Clark George Donald Clay Paul Cohen Jack David' Cooper PAUL J. CLARK Economics. GEORGE DONALD CLAY English Language and Literature. PAUL COHEN History and Goverlzrnent. JACK DAVID COOPER Economies. Francis Harold Cox Sallie Cross FRANCIS HAROLD Cox Geology and Geography. SALLIE CROss Theater. "Dangerous Corner." JEANNINE A. DEAKINS ROBERT DONALD DEWITT History ana' Government. President, secretary, A.P.O.g Winner, Whittaker Service awardg Sports editor, U-Newsg Intra-mural councilg Park College sports dayg lst table tennis doubles, 2nd singiesg 2nd badminton singles. lfnnninf A- Denklnf Robert Donald DeWitt 1- ' il"" ,' ii -d i" N,--A aff ,QQ fa, VVVVI Y f' D gf :uni-1 if it If K a X X 7 W AJ. 9' , ,wml Y wus' i W .gg mr sf I f -9 'x 'a 'Zig f , , 'Sf Us " V ir ,W 1 Q' Cu , PX M Q X SS fr QR. R at A -Q f - ' 1 , S 4 .I ' X,,,Qlvf V K. I L -if :Mia .4 ,W yy! I ,V gg- ,rg , W . L, KW? . ,f lqfx ,X g f fr 1 Sf V M X . . . , ,,d I 7 f ,df 32 ztf ' it ' , 'AQQW Wi, 1 5 I Q i 5 , , , i'f-'i,1-mira, 13'-Q Q f' 4' i,,: S mf? ' an Q ,ways ff . Z .fp JW ,Fw fi , , 5 R, fw-4 - 'f'f - WI- .ids " f . f R obert William Elliott Herbert D. Ditzler Ronald Dreiling Eddie Faden Elliott HERBERT DUANE DITZLER ' THERON PAGE ERICKSON Economics. RONALD DREILING History and Government. EDWARD FADEN ELLIOTT Economics. ROBERT WILLIAM ELLIOTT Sociology. Vice-president, historian, A.P.O., Ser- geant-at-arms, Bounderg Men's intra-murals, Vice-president, Junior class, Secretary, Student Council, WhO's Who. Theron Page Erickson Esther Rath Esrig its t X 5665, , 5 tt I -, ' . :11f,, ' to f , R- gf? f ,pt f , Q f-, X ,, 5 ' ESTHER RUTH ESRIG Psychology. VERLYN GEORGE EVELAND Sociology. President, vice-president, treasurer, rush captain, Bounderg President, inter-frater- nity council, W1Io's Who, Advertising manager, U-News, Treasurer, F.T.A.g Men's intra-murals. NANCY EWING Foreign Languages and Literatures. Vice-presi- dent, secretary, treasurer, rush captain, Cho Ching Junior class editor, social editor, Kangaroo, E1 Club Asturias, Women's intra-murals, F.T.A. Verlyn G. Ezfelarzd NWC? Ewing vs. f X Q , agp. ,,, o r ff ' " R ,, N w .. . ' Q f 'tat ,ggi c 'R M221 fy, i r - I dh, gf ,,,, qw, ww .R - th ff A ri , X-is if e swmtx s. K ' f ,fx EX 0152 er, :r- er, ils. si- ho 05 A. lg as A YL L Joann Eileen Farlixla JOANN EILEEN FARLISH ., ww ekFe'Z5fw: . ' K R, wsxaiss was A . , 3 "ff, . f 51533 N V KQV-UL .I K 5 ASQ' A RQ' A. a Q X x Q y y Ke I + Q x -Luggy R . Q f O -131 .X -P gl? V .2 N ' 3 K W es , -ff' , X . H 'Z , ' 'ia L f fi' 'vi N" . - if-E+ A ,, O f + . 3 nw X jg Nags A M 0 if, J, .X ef ix iv wgrwmk' L L K trivia: w K1 I . 'Q 1-Qi ' s A A JI i , L fi . 5 , f F. 1 Q, ,WZ "' .. Cbefzer Ferre! Donald Fitzlaagla EILEEN GIESIEK English Language and Literature. Cho Ching Le Cercle Francaisg Easy Chair. . f ffl Adolf Fortuna HAROLD M. GERSH Econo-mics. CHESTER FERRELL DONALD FITZHUGH History and Government. ADOLF FORTUNA Eileen Geiiiek A MARY JOANN GORMAN English Language and Liieralure. Vice-president, ican Chemical society. Harold M. 66,117 Mary Joann Gorman W ' ev ' historian, Chikog Kangaroo queen candidate, '51 i if 2 J ROBERT L. GORMAN Biology-Cloeinisiry. Der Deutsche Vereing Amer- R olverr L. Gorman , A A A. iii V' L- ' 1 ' 5 a 'fi if f' F : 3 if ' .. ' 'V ' . , ff, gfmi ff' 5.1.1113 77.3 T if' w, 'fry' , '- ' V' WLT , wi fi . io if f 4 f ga -'Q 'V , 5 A 2' -A " ll.-',"'i',"i .W 42.7 'Hg args, . niggas- QM. V1 ,Q 7 gal, in 4. , of iii' 1 ,i , 'Q 4,5 451. 'X 6531 Q' 'V ai'- ,agi .W f .M 'fzgiff 4 ,Ja w a ww, , afar. .nf If f4 gf iv" I I l, i V 1 1 I T 1 VI. V LI ,I il X. 11 V H I. l l, Is XTZAII . 'I L, an a Claude E. Grisham Robert Lee Hamilton James Bryan Hicks Alicia Anne Hittner CLAUDE E. GRISHAM Economics. ROBERT LEE HAMILTON Art-History and Government. Secretary, Boun- derg Student art exhibitions, Men's intra-murals, Dean's list, Art staff, Kangaroo, Phi Sigma Alpha. JAMES BRYAN HICKS Economics. Secretary, Bounderg Men's intra- muralsg Barbecue chairman, Fall Frolic, '50. ALICIA ANNE HITTNER Sociology. Treasurer, Pan-hellenic representative, Chikog Zonta club scholarship. john Hunboltz Dale Vernon Hutfell JOHN HUNHOLTZ Sf- DALE VERNON HUTSELL English Language and Literature. DONALD M. JOLLEY Sociology. EXCIE JONES Music. Sigma Beta, Sigma Alpha Iota, Univer- sity choir, WOmen's intra-murals. Donald M. Jolley Excie jones WN W X x ,I .Eg S F S 5 ' .ft N , ' Ma, 12571: Y . . fr Sei, - Q, .S .S .S Q. as S T . !726'f 'CI'- 9726! 'Z' Donald Azutin joxlin Claarlef Kahn DONALD AUSTIN JOSLIN Hisiory and Goverlzmezzf. CHARLES KAHN DOROTHY MAY KALEBAUGH Foreign Languages ana' Lifemfzzres. El Club Asturiasg Cosmopolitan Club. ALAN MAXWELL KEMP Biology. President, A.P.O. Gabriela M. Kloetzel ldflef GWXOVQ' Klflleff , AJ . flfw T . ,1 ff ff' , ,Z fl ' Al , Y I Dorollpy May Kdjebdygb ALM' Maxwell Kemp GABRIELA M. KLOETZEL ' English Language and Liierczfure. Cosmopolitan clubg University choir. JANET GREGORY KUNERT Sociology. Chikog Cap and Gown. R CARL W. KURZ, JR. Ploysies. Bounder, Men'S intra-murals, Kanga- rocks. JAQUELINE LEWIS English Ldllgllelgl' :mel Ll56'l'6lflll'6. Scholarship club, Secretary, Christian Club, Chairman, Easy Chair, Feature Editor, U-News. Cdr! 117, K11fZ Jaquelirle Lewis 'f -, A rx . , . 37 3 V fl ' f . 7 ' a ' i f , 1 Q! '34, IMT:-,, ,,.y f f Y VA, vhwi A I' -f', -fr W V WJ N ' aafjyaiz l iiiaiaii , fg iv M 1 'iff , , I U W' . A s..a"f 1. ,CWA if 'az T 1 ' i 's . E w Q 1 LS ll 5 o 3 ei S Allen P. Lindxey Ima Lizrle Kathryn I0 'Lockridge Rvbeff Cldyffm LOW MAX HOWARD MCCANN Economies. A ALLEN P. LINDSAY Psychology. Psychology club. ROBERT SHERMAN MCGREW IVAN LITTLE Geology and Geography. MARY MCWHORTER ' l y KATHRYN JO LOCKRIDGE English Language ana' Literature. President, vice- l Biology. Treasurer, rush captain, social chairman, president, pledge eaptain, Sigma Beta-5 Secretary, l C110 Chin? Cap and Gowns A C-SPPCHH Ch0i1'S Pan-hellenic council, Co-chairman, Fall Frolic, I Women's intra-murals, Kangaroo queen candi- 19515 Wh0,5 Whgs W0men'5 inrra-mur-3155 "Fair date, Sl, United FL1nClS queen candidate, 51, Helen," "Unkn0wn Warrior," "Merchant Of Chairman, Fall Frolic barbeque committee. Venieef' "Saint Joan," LEROY F. MAGEE ROBERT CLAYTON LONG Economies. Newman club, Psychology club, . S0c'i0l0gy- Dean's list. K Max Hozvarrl McCann Robert Sherman McGrew Mary McWhorter LeR0r F- M4669 ,fs- an if . , , ,idk 'Ii Q . f """ 'nee "T" V, """s"' X -,1 f ,V 5 ' we x 5 in A Carder Manning Linda Anne Mayes CARDER MANNING Music. LINDA ANNE MAYEs Art. Editor, associate editor, art staff, Kangaroo Editorial staff, U-News, President, Vice-presi dent, historian, Cho Chin, Treasurer, Pan-hel . 7 lenic council, Intra-mural sports council, "Lysis- trataf' "Abelard and Heloisef' MELVIN H. MEYER Economics. Secretary, T.K.N., Chairman, Fresh- man Steering committee, '49, '50, Chairman Quad dance, '49. MYLA RUTH MITTLEBACH English Language and Literature. Chiko. Izfo Moelter Eino Moks 7 Melvin H. Meyer Myla Ruth Milltebacb Ivo MOELIER Economies. Bounder. EINO MoKs Chemistry. CARLOS FRANCISCO MORI Foreign Languages ana' Literatures. Phi Mu Alpha, Symphonia, Men's intra-murals, El Club Asturias, "The Romancersf' MARLENE LUCILLE NORDBROCK Biology. Treasurer, Junior class, Departmental editor, Kangaroo, President, vice-president, sec- retary, rush captain, sports representative, Chiko, Vice-president, Pan-hellenic council. Carlos Francisco Mori Marlene Nordbrocff: U, wgfpm -'- -auml'4b" 'A' g' ,L ". i TIFEWI . M ,f Af?-Q Q , A if T' . "Wa..-nw'-" f W, ,M wmlvi-If-fi Sam B. Palafkar Aaron Robert Parleman SAM B. PALASKAS Economics. AARON ROBERTl PARLEMAN History and Goverfirnent. Secretary, historian, A.P.O., Phi Alpha Delta. JULIA PARKINS L' WALTER L. PECK Psychology. President, Junior class, Athlete of the year, '50, '51, Whds Who, President, vice- president, secretary, historian, Bounder, Chair- man, Clean Fun day, '50, Chairman, Fall Frolic, '50, Quarter'-mile and broadjump school record, Park College sports day. ff X MQW , , eg 'km' Wa Q 7 if Vw? , ia, f, r fa W, ,, ,f .. i , ffyf ry Wi, n new My - Wff, 5 , fa ff , : w 'fn ff W Mr an .aw , I W, W gi, fwenf .. .5 Wag ff Wa ,IWW 7 'L , , Q , , Wwe Julia Parkin: Walter L. Peck DARLENE PENNELL Musif. A Cappella choir, Chiko. JACK LEROY PIERCE Biology. BETTY JANE QUINN Sociology. A KARLEEN READY Art. Secretary, treasurer, Cho Chin, Secretary, treasurer, Cap and Gown, F.T.A., Dean's list, Art staff, Kangaroo, Student art exhibits. Berry Jane Quinn Karleen Ready Darlene Pennell jack Leroy Pierce wg, ,li lo , A fp f Jawa!! Z2 .1 I ffyfafwsa i wif- 3 ck , V-Q ,, ch 2,49 . W, ff: . gi-Z., 2,5 5. if I I I K I, 41 Beverly Reeder Clark ,Albin Rialpafb BEVERLY REEDER Sociology. President, Cho Ching Bushwhacker queen candidate, ,523 Kangaroo queen candidate, 1950, '52g "Pair Helenvg Radio Workshopg Editorial staff, U-Newsg Vice-president, Le Cercle Francaisg Women's intra-muralsg Secre- tary, Pan-hellenic council. CLARK ALBIN RIDPATH English Language and Lilerafure. Der Deutsche Verein. KENNETH Rocx BONNIE JEAN ROYER A Englisla Language ana' Literafure. Cap and Gowng Playhouse productions. A Ji , is . I Si' X it W , - ,R if legs? N Ee et, 5.5 ,f X ig, H NW? N. git.. cs . ,. Q . -'ws , Y' X-Q V' I , A ec. I ir-7? ,A I fi 'gif A ,A I M31 I, Kenneth Rock Bonnie jean Royer WILLIAM A. RULE Hisfory and Goverzzmezff. KENNETH WILLIAM SHONS Biology. Jo ANNA SI-IUMATE English Language ana' Liierafure. LAXVRENCE EDWARD SILVEY Biology. Men's intra-muralsg William Pallet scholarshipg Dean's listg Scholarship Achievement award. Willianz A. Rule Kenneth William Show Jo Aiwa Slilfffldfe Lawrence Edzvarrl Silvey Y g . A I P 11 , so ' , R I " 3 rf 1 fn f We ,M If , W M . ff , F stirs I is 36 Wi?-A ta, , David R, Spicklgf Veronica Mary Strich DAVID R. SPICKLER Economics. VERONICA MARY STRICK English Language and Literature. Secretary, his- torian, Cho Ching Easy Chair, Kangaroo queen candidate, '50, '51, '52. VERNON W. TAGTMEYER Philosophy. GENE TERRY Foreign Languages and Literatures. President, Der Deutsche Vereing Dean's list, El Club Astur- ias, Sergeant-at-arms, Bounder. Mary Maxine Thorp Shirley Thorp Vernon W. Taglmeyer MARY MAXINE THORP Gene Terry Psychology. Cap and Gown, President, Psy- chology clubg Women's intra-murals, Orientation committeeg Historian, sports captain, Sigma Beta, Maid-of-Honor, Bushwhacker Ball ,505 Dean's list. SHIRLEY THORP Psychology. Treasurer, rush captain, Sigma Betag Psychology clubg Women's intra-murals. FRED CHARLES TRUSELL History and Government. Photography editor, U-News, KangaroogsStudent Christian associaf tion. BRYCE TURVILL Music. Phi Mu Alpha, Bassoon K.C.U.g orchestra. Fred Charles Trusell in s t r u c t o r, Bryce Turvill WX? f ,WRHQL M M Q all , 45" Ffii i I lelr , . A Ann K. Ulfifkfefl Edgar Allan Van Fleet ANN K. ULRICKSEN English Language ana' Literature. President, rush captain, Chiko, President, Pan-hellenic council, Le Cercle Francais, Easy Chair, Princess at- tendant, Kangaroo Hop ,51. Q-...A 1 Cbefter Richard Warfel Cbefline Warfield PHYLLIS ANNE WOOLEN Psychology. Psychology club, Vice-president, Pan-hellenic representative, Beta Zeta, Staff, 1 EDGAR ALLAN VAN FLEET U-News, Dean's list, Cap and Gown, Scholar- Hstory and Government ship club, Women's intra-murals. I u CHESTER RICHARD WARFEL Economics. Treasurer, Bounder, Men's intra- murals, Dean's list, Circulation manager, Busi- ROBERT LLOYD YATES ness manager, U-News. Economies. CHESTINE WARFIELD :lSeniors graduating other time than june 1, Englislo Language ana' Literature. 195 2- Phyllif Anne Woolen Robeff I-1074! Ydfef l f A JG" 'Wi C' ,W x X 9 414' ,I an A ,mf X 'WW' fy? 2 ff , wfw X iffy fy W ff !4,W4f f ,vw ffl 1 f ww, ,...re.d" 5 M, ff ff ff ,af ,Cf x f wx f yy ff! f W Qix ff 'R ,f W xww f fx ff W MQ H 4 Q ff ff Zak! V f4 V ff W ,f ZA f LW' U f f 7, if Aly f jf f 1 1 R, f wf ff f Z f ,W ff fffff X X X X f 7 fy X f X I X f ff ff if ff X f f ff 1, fy W4 5 f . f f ,f ,f "N ,af ,f f f 1 ff fm ,I X , f , f X xii ff iff 27, gig? 1 V we f f X f 1 . V .N 5? 1 1 f f 'f 1 V, 4 w 14-wr ff ,yi 'f ff f f an U! f f W ff fy! V4 f , ff X ZZ Q Q ' O f QW ff X Xxx M 6930.30 1555, ,331 fy Q fi' ' ' if 5' mefxgxffl If ,wffifl iff, M f ff ELF. Aux ,V I f M ' m ,, , .. f Lxxx , . Q . , f, X' mx gm. , ,fwf- sf, Nw m, Q. , ' M 4: 'f X ly i ,Q .2551 XX. X . iV's'XSf " wg " rl' wh-14 g. , QQ, X ,f f' f ' x X Xi as Ima", 'C ffl .' SX ,QM "' 2-, f 4 f , . - W I .X X 1,4 H343 K X 4 "F, . 7? fwflf ' 1 .. 1' 1 f 1 W 2 ' f 'W V 1 ', He. H 'f 15132. 7Z '59ff'Z5fW "W f z A gg .yp ez wa fx 1- z 'mv' ff , W ' f fp , .V if f ' fM,3w',wfC F452 5" W, X ff 1 1 f, ' .M wx f f -ff x '-iffiz, X , QM, MA-Sw ff 1-'-,f , Q , .,w,,5.p . .A , ,, mm ,Wm -, 1 ,, Q . lm X6 x , fum ,T f 4, X , Q L XXX 5. ,, , ff , 2 1 Q savvy X 7. -v Wm '35 , yyfvgim XM- ,1- f ' w"'f' S1. M' ,R 46, 3? ,,,,,,,,, hi X, , Z II., X ffm N .. , 4171- HW: ,, W f, f - 'x ' MJMW4 A QR X K. QXQXJ X if NNN V-, f ' 0 W WM M I , , ,V 1.1 Wx. . xl , x 'ky Q Q N Lf X " .62 1 , f S lf! QW ff f 7 X' ' 4 xv 3, 'ZS' ' ' X 1 1 . ff f .wi ,fj . S.,. U ' ' ,J 3' Q .4 '1' . ,A-.I ,,, I GY 491' ,, .. -4- ' . sy 355' A , Aff' A I X i e is 4 Tl , 4 5' R ,Q ff, N Z? , Q . f 4: fwsw, 5 Z' 2 2 I Q YUQJA I kt ws" "fx .4535 V KX-Th-1. 'Q-R.. M., I , jk 2-1.3 'a I 1, 5' I I 4 qv. I gnu.. ff, Q r' Q mr" QI 4 'sf' 'R A AWA f' . -I ' S K NHL. 1 3.4 . . P 1, if h , , :fla k A. 5,5 Q N . yy .gi X Xml.. .3 Mn A Y- I A Q f A - 1 I V 'X XA ' B ' ' L' if ,' If .ff - - , A I . -A .- i 3 QW, E, ,Qd4'wL'i 0 f f N, , . SY' .Q Cf: Q Q. . "5 , .152 35:1 A 'Z I ' -- azz. ,I my -.. .-9555. ,. . lf .M A Q: 1. fr ff WILLIAM WINSHIP ABBOTT JAMES A. ALBANESE NED B. BAHR MARION L. BARGER HAROLD EUGENE BOOTH DONALD E. BROWNSBERGER RONALD G. BROKAW BEVERLY BRUER WALLACE K. Y. CHOOK HENRY M. CHRISTMAN EDNA CHARLOTTE CLEVELAND XVILLIAM HOW'ARD CONRAD Pr'e5!de,Izt JABIES M. SALTER Secrcfary BETTY ARLENE A2731 ',,W, , f f .fx wx -5 1' ,xl 1' 1 3 'L- M . ,. 1 'W5 "h,., . Y D E ,. Zlhw 416,42-A. , . 14 45gf3:.uq ' 'p...JLfff....' , V Y, .xggf ' 5 1 14' ' I W' ff, I 5. X' ff,f 1 . . ,. Z ' Q 'fffff'-- , . . a 11, II an -aw-I-'T ' I ,av 2.67 , Q ,-I .M . ,ff 351' ' ,. X , X HR ViCchFf'c5iI1yc II zz HUGH G. HAICHT Treasurer GREDELL LUCILLE LEE MORRIS ' A J A N 2' IX W! H 1 1 ,, " Mn -n--..,, fs. , I ,I Aw -XJ XC-.. EA I . Q . N . X, Q A T A 479' ' f , ,ar an f ,.,,, ., i A I 7 mf. Q .Av, J V I W1 W V ,aura Ip... ih-4449 ,.- . f 4 ..., - an 1? ru' A ,Q f ' ,",A N ' '--2 ' A I , Agigygjw A fy, vw r ,z" I '5 Z 'H 1 21 , . ,4 A. ,, , , N5 ny, ya V ., Q1 ' ' N . 'mp Q 427 e 'riff' 4 J ' wh , , en? S. ,, ff IW, Q 5,177 R ' 91 I ,I MQQQHQ u . ff , R I i 5 1 W, if fy A X 5 R f . I ff iam? f if A ' " f If M ff . , ,I ' 'I- L, ' f 'X L I 4 R , ' . 5 , ffm " -'Q V X 4, hr L - 'XS f A f I 1 M me i 7 V , N, . , ., x,,, ,x AI dv . -, , Rf! ff xv , A: :Sm f 5 f f . CONELLA JEAN COULTER I MARY LEE DALE EVELYN MARIE DAVIS LAURENCE DEPART RICHARD LEE DIESRO PAUL DUTTON ' CLARENCE EUGENE EWAN ANGELO J. FALCONE JEANNETTE LOUISE FARLISH ROBERT LEE FERRIL CHARLES P. FLEMING MARGARET ANN FOREMAN LEE MONTGOMERY FOWLER RICHARD BROSING FOWLER SIDNEY MOE GLASSMAN BARBARA JANE GRAHAM LISE GRUEN MARY ANN HALL KENNETH B. HANEBAUM 8.3. CORNELIA HARRINGTON FERALDINE HILL 14x.,,,.I,r' A In 3 Q 5 R" ? it S A 4 m, 1 Fx My :fa X m g. X LEONA HARNED HOFFMAN 4... j ,..,K A I A f xy J 3 gay QQ X JO ANN HUFF Q in-M J SALVATORE A. IANNAZZO f I GLENN H. ILLIG JOAN E. JOHNSTON 172, 'J .. ' G. MARTHA KENT X , JS Q lf JEANNE MARIE LAKE L G Q H W FRANK GREENE LANGSFORD My A M, I 'NF '7 ' . v ' JAMES EDWARD LAWLER WW I 5 'W I . w I ,Q . X f my +.. JOSEPHINE LOEFFLER LESTER C. LOVETT CHESTER H. MARSH JOHN LOUIS MEDITZ 5i1i"'!A:MM Y . L a '9- ik gs. " ROBERT LOUIS MILLER 'L w-Av' QE? FLORENCE MORRIS ,I X. f , . .W I ' WM xj 1:3 y 43 S I .-V- ,qu-..... f , L? ', A , 'ff' 'V " Ti: , Ai.: fi? LV. 'nr' .,,, , , Milli' I ff' QUE Mus 1 1 'I 'way ,fkim S..' ' 2? A ' 'zfxif , ii 1 Spf I ff A ,I ,,5Wy nm , Q K I . 6: ,ff WM. I - 5 .,,.,... ,,f,.:,.:EA,,s' ? Y 1 Y ,F ff ,fc 4 I ,M , I .w ' I -9 UM M 1,4 4 " X ff if f ' A . f, ,M V . , M, f my , HSN ,, 9 1 A M QA. I ,X I rv 9-A ,fx N AU! I SQ-J , f ami? ' V J -fx 3 Wa f, C 3, - X A133 i f 4014 I 'x My A I, Gqa .F A il ' X . 'W I f "5 YI , af, Law , ,, f ER A ,, M V, W - ' wffgf ' A isxifififzwiff I 4- 42, , I ,. 'NM 5 ,Q , I Y M ef I Q f I Q RW xxm. iw In f 1 7' X .ffm I I w , A V, f, ERNJZLIQY, f 1:-,E fy Ann, v JAMAL EDDIN MUZAEEER FLOYD NIECUM JACK GALEN NIXON JAMES MILTON OZENBERGER STANLEY NEAL PARKS BEVERLY BERNICE PATCH N. EMERSON PATON, JR.A PAUL RICHARD PERME MARGARET JOAN PICKETT DONALD NORMAN RASCHKE DONALD RICHARD RUDOW VICTOR WILLIAM SAEGER ANTHONY JOSEPH SCUDIERO JO ANN SHOUSE MILA JEAN SMITH JOHNA LEE STARK ,-,f1ww., X AR ,Af 4 , R X" f A Z Q R15 Vw A xx A CHARLES R. STOKESBARRY ALEXANDER TATSUO SUENAGA GEORGE TILLER ALICE LAVINIA TOBIAS DONALD TROUT DELBERT TROTTER MICHAEL TAKAAKI UMEMURA GEORGE THOMAS WEST MARY ANN WILELEY JAMES WILLIAMS VAUGHN HAROLD WYNN DORIS MAE YENDES WS .. S Q1 , . ,Asn I, 'FI 53 . Y Q51 I I I I if If-fx I :S f W 4 . 5 3 P X 'IE' SHI ,,, Us ,ff MM R ,S - I I? 'I AX. , ,IR I :I 5 372 ' 7, N ,ISI,.I.:,,4s gy 5 ., fa 1 4, ,I -w-.1 ...Q in MW- IEW-w-fr .. ,mv Q, 'QV f i . 145-5 Q: I .-I q ff . ' . . -wi II h I 'W A xe' I ' -." X I ,5 'SWR ' If" ZX , ' RS 4 R 3 ,W I. W, M.. JMR if I X , af' ,QW I M 394 , I , .f.Lf,fI I I I I I YS: I Y- ff ' ., SL I I I ,I ,II ,III Il I ,Mfg I! fgpmvq, W I ff . I 12 Y 'I 1 ,Q H 1 I I I I I I I IIII I I I I I I I I I 61 I I W 0,-1 wt -mv-v QM1 4'Pl'4Q G. gnu 5 6 45. fi 1.5 ' -..1,, -View-24,:,,-.,:.- , 4.Q..,,-mv 'Z ff?" I gf lm Msn- . fd, , 'Q124,.ff71if5. 2 , You .x f 'fx :V f f M2- ff 6 f HW? , H, fi '95, ' 5- , :pq ., i gf 3' . 4, rw an Mfgw, EN xx x I U5 1 , 4, 0 Mff . Zfwf f 1 , X .- SQQS ' A I J F I A M125 President Vic'e-Presidelzt R ,I x I , 'Z A NV' ROBERT HARRIS CRAVEN BYRON FERRELL HUTCHISON 'ROY' n I A LA Secretary Treaszwer if 2 'J-5 If--.."S SHIRLEY JANE KURZ SHIRLEY ANN MICHAELS ' -A ,V fntfx J J 4 I 'QX,' BARBARA ANN BARNARD DONNA RAE BATTY CORDELIA B. BECKWITH ALLAN DUANE BRYANT CAROLYN JANE COONS ZONA PAY DAVIDOW PETER KELLOGG DENNINOER EILEEN EHLINGER JOHN F. GRAFF EVELYN MARIE HUFF JOSEPH KASTALOC KENNETH E. KEETING M.. ,4 , . V fm, '!I.."1"' i. Ns", 1' 4-A--5 W f bf .an vf v 134' B1- 271, ,e 1 I7 4 I 1' f I Q" 4 ,175 W- , Z, W V' I fi-1' ff qs' , I u DONNA LYNN KEMEER PATRICIA JOAN LISTON f 'Al' , my QL M , V if J , f, , , an In I A 5' 4 f :V . hf ,IM ' iffiir I A- A 'iff ' we--Y Hr -.XA . 'A 4 ',, - jf" 'R f 11,2 A Az, 2 1 " f A 5 . "'5f0f,"! :WWA .We A ',.'I 7"'f M- .A . 'wk ,, A 5 R 'X 'W . , af? WW? f ' 0 N I t AAAA, I .um film A A A. ,MAI 1 . A ' Z 45-,ff f-ANSI:-4--A A W I wir W f F' A A fix' '1T',3' VAf V 64 W, M, f. f L., ,M , lx - W 'nr' 7 ' 5 X- Skx f, f jf A A W K 4' QQ , ff W ' BK rf ' ' " 4 A X132 . A f wfr A 1 A M, 77 YA A fm AN A A X , , 2' ffm A A f ,Q , ,f f,i K- TTSNRA5 ' Iiiwixilix ' f' f:lA 'AA A,A ,A ff wk if Z Q X ff xxx f ., Av 'A -'S Ili fi? RN S f 'f0ff27f' gffyfg WW! , S X 1 I fl .f . Af, , 1, Hr ' if ,fm Av 0 12' I ANA A S 21922 ' 'Agp-A-'Aff A, K DORIS L. MCCALL A ROBERT MILLER MARY ANNE NEAL DURWARD ALAN REDD RODNEY LEE REYNOLDS WILLIAM CLYDE ROTHANBARGAR DONNIS JUNE ROGERS LOU ANN CECILIA SCI-IERZER NANCY JANE TROTTER WILLIAM VERRION UTTER PEGGY LEE VAN LOON CHARLES WILLIAMSON MARY CLAIR WINAT BETTY LOUISE WRIGHT WYMAN E. YOUNG Hamm., if QQ f.,,z , f 1 ,Wu QW 1, , Ubi, . 1 , wwf' -4, V' W4, , if J' Huw-M -4.5.8, qw-'Hn -A ' , A' if Mb?" A J '- ,J A -vm.. MKIQW., Q. - - , - V - , 'V V V . ,..-.nmn::L-..1-.. - -. - ,-,1l - v ... Y if , . 5 Z ,z 5 Y w w w i 5 3 I r I 1 I 1 1 1 W .w - 4 - f---f - Y V - , Y --, ,-,.4-f-.-'--N?-1-1ff:,1,4....f,....:L,,--T, Yu V 5 K 1 Q 5. ,'-. n , . It I . ,V X 2 N -fu Q 19- X424 wifi, .Y.W,I .fafda in-5, A bf Ain Preszclent RICHARD BROWN Q---'rr JOAN ANDERSON NORMA LEE BAKER JERRY GWIN BAILS H-... ...... EDWARD ALLEN BAIRD WILLIAM HOWARD BAUMAN BENJAMIN HAMPTON BROWN Sec-yefayy Treasurer 2 JANET LOUISE LINDEMAN DONNA JANE BRIGGS .. 3 I 'VV 152 V 1 , is IP if Ox if ,S ,f 5 3 ff ,I 2 I . lu. igmfffn' RL? AQ , Q 1 Q li Sf 522, 5 WILLIAM CHARLES BROWN RICHARD KLAPMEYER BRUCE , SHIRLEY RAE CLARY GERALD BERNARD COOK THOMAS CHARLES DEPEW PATRICIA ALICE FLANAGAN D A ,fam AWD Ja. 'iff ' 1 . Y '-'ine 6 f. , J ,... A J' A Qfrasaf Q. 42, , + 4? A ' af - A IA rl' ,, 1, ff ,,, ,, 41-'YQ' dnl 1. T75 ,.!.-A 45 0 y A, Y 1 X71 ' W, A HL ie, J rf. I . . A un.. f I wwf " X Ik 7 5 2 'Gu of-'N J 1 , N S 1 I Z C F x X k X QQ .0 ,, . ge w 'E 'mf Q3 I N Q 42445 DONNA RAE FLETCHER CHARLES CARLISLE FRANCE MARY LOUISE FRELEIGH JOAN THERESA GARRITY CONSTANCE JOYCE GORDEN BOBBIE JEAN GRAYSON NORMA JEAN HAGEN FRANCIS HENDERSON JOHN EARL HENDERSON JO ANN JACOB ROBERTA JOHNSON SHIRLEY RUTH KRENKEL DWANE DELBERT KURT NANCIE LEE LOVETT ANNA JO LYNCH J ' BETTY JOAN MCCULLY Y, : F. ,fi ' 75 ,, w .fxgky T- J W I 'F Q I W - I MARILYN JANET MARTIN ff' ,S , ' fra' BRUCE ALLAN MAUPIN f JIII JACOB HASREL MOBERLY E HENRY RAY MORRISON TERRY JOSEPH MULLEN ROBERT WILLIAM NEWTON PAUL HIROMI NONAKA WILLIAM GAYNOR NOVOTNY ZENYA JANE QDESSKY BETTY LU ODOR RONALD S. PAROLY SHIRLEY ANN PERDEW AVRAM ELYEA ROSENTHAL CYRIL GLEN SCOTT, JR. SALLY LOUISE SMITH REET ULPER GLADYS VEDROS ROBERT ALLEN WAITMAN LY DIANE L. WILLIAMS ARTIN CHARLES E. WINTERS vs ,IN RANDALL WOODWARD T' ERLY ELLA GLADYS WOOLRIDG ,if -.1 ' ' Q' FS' I I A Egg gig- . , . 42: ,, . . 59:4 I 3,-.S S . fs.. J A 4. f ' s . . :E 1-A, 4 f R L- Q.- tf- ' .nw - -s. ,- . I . ,J N f-.31 ai... . .X . , fr Y k A-,V , . I , -S" 1 1 1 . xx-I 2 9 - '-Y - ' ' 9 K xl. 0 ' "1 . 4 R, ,XX , 'P S. FWHM I f X 9' Z' an f ' N ., jd If ff. I .ca f 4 A I ,f ,V 1-q,,,,,, , df Kf- si 'F QU 1 0' f ff 'X X " 4 ',j5Y', A 5 R QS S,,., i, l A 5 'Q ' vi pg, 'IDN 4 f'!"'l' , Aa f 9-' if .3 wk 'I NJ X J wt, - frm f"f'j xp W if 7 , v - , A , , Y -Y W- V - -- -- '-+,-pri' 'if' '-N" " 'A'-TQ kffinil-viisgl - it-s , , .,.,.,, F - + r 4 , 1 v L I -L Q ' 1 ,H 1 , fu V' 3 X wav: ,, ' ag QQVK-' ff? dbg ,ff X ff ff f, f -1- M . ' - I F 9' I X ff ,iilf X 'i i ff l1' MZ fy F QE-,li ai-,,1,.f Y,Y1,,-.....f-2 American College A and niversitie 'fix ' ROY GRANT ,R X jf, 5 ff ' gpg WN I ,, f A JUANITA BRUNGARDT TOM BARR Not shown: Paul Cohen, Donald Fitzhugh, and Charles Holt. CARLETON LINDGREN MARY MCWHORTER JAMES SALTER DOLORES WATERS 4 -fgrf' N ' .. 1 2 -1,1-1 gf , ' ,. . . ,w fy 's ? 4 ia Q5 ,Q v Y 94 5. 7 ,fy Fin! remester: Marlene Nordbrock, Linda Mayes, Beverly A Reeder, Betty Gredell, Phyllis Woolen, Mary McWhorter, ' HELLE IC ' OFFICERS First Semester Second Semester Betty Gredell . . . President . . Ann Ulricksen Marlene Nordbrook Vice President . Joan Briggs Mary McWhorter . Secretary . . Beverly Reeder Linda Mayes . . . Treasurer . . JoAnn Johnston 999' , gk 3 ,f , - I ,T Y Wg ,, rg at ww f ,jqg,f3,,,, .' XX 77 we N f' 5? ' " f 'f ,ea ' " ir wg viii, f . f Q ,, ' W I. ,V fl ,Mfqf,e.t V? -, 3, ,f . 49 T ., , , r , .K li S Q . , ffl f . l , W V4 X I 3 ' 'M ff W e , i S BETA Z TA err , ro 'Q' , GQ? fl 'iS 7 l 4' ?' . 0. 'V OFFICERS First Semester Second Semester JoAnn Johnston .Secretary . . Joan Poe Mary Lee Dale Treasurer . . Lise Gruen Top row: Carolyn Coons, Mary Lee Dale, Betty Gredell, Lise Gruen, Joan Johnston, Martha Kent. Second row: Christine McMorrow, Florence Mor- ris, Joan Poe, Phyllis Woolen, Myrtle Zarbinsky. ,M 1 r ffoxffft ' 4 , WMV' 4, - yy J .f ' V 4" , ' E591 Y ' " I jzeiiritvf s , , s f , ,, Betty Gredell . . President . JoAnn Johnston Phyllis Woolen . Vice President . Florence Morris nj 0- ff an A I xl - . I e -s if A--z r ,H ,a...,t...,ai it l , ,WW .X.. , txxx ,ffgvemxkjwr :WM """ "f"',W: -f WSW '-k'f 2 fy fifosi ff, is , r W 'H--K -Q.-.-1-we-s.,.. ' ' Q ff, ' f 5-i.t.-q,'2T?',ir:.Qw--f , ' 'KF MW I - V fm .-ww Aszeiw ,fs xxx, ms , -fr, xxf. 4 fwv in Hkw xffh- Top row: Juanita Brungardt, Carol Carlson, Mary jo Gorman, Alicia Ann Hittner, Jo Ann Huff, Janet Kunert. Second Marlene Nordbrock, Darlene Pennell, Mila Smith, Ann Ulricksen. Barbara Beck . Darlene Pennell Delores DeAngelo HIKO 3216-or I9 YJ" 8 W. .f xx K K 49 OFFICERS First Semester Second Semester Marlene Nordbrock . President . . Ann Ulricksen Vice President . Mary Jo Gorman . Secretary Treasurer an 'mo if - 1.1--Q.,-5 , , ex, r "NI - 2 .Q J ,,,, r 11. f ,e'z,:ir1! "1- x X r rf f f X X 'T "Tiara S 5 as , f X X uwfrfi w r rg? 1 f, ini 3 , e NB gi N S 'sf K' ' W W- 5 ','r Sw X' -P' fe? Myla Mittlebach Carol Carlson row: Myla Mitrlebach , f,,r i me W f ax N. ,r ,, rr 7 . w K -ri., 'N Sei :sen nan vach lson ebach, T CHO HI V 'S of ,g 8 Rd . ,..f::1, 'X -,iv 4, 1 K OFFICERS First Semester Seeona' Semester Linda Mayes . . . President . . Beverly Reeder Nancy Ewing . Vice President Mary Ann Wilfley Karleen Ready . . Secretary . . Veronica Strick Jo Lockridge . . Treasurer . . Evelyn Davis op row: Evelyn Davis, Nancy Ewing, Joann Farlish, Kathryn Jo Lockridge, Linda Mayes, Karleen Ready. Second row: Beverly Reeder, Lou Ann Scherzer, Veronica Strick, Nancy Trotter, Mary Ann Wilfley, Doris Yendes. if 4 i film! ,t OFFICERS First Semester Second Semester Mary McWhorter . President . . . Joan Briggs Delores Eckart . . Vice President . Mary Ann Hall l Geraldine Hill . Secretary . Beverly Breuer Q1 I Beverly Breuer . . Treasurer . Shirley Thorpe C " gi? X Top row: Barbara Ann Barnard, Cordelia Beckwith, joan Briggs, Beverly Bruer, Margaret Foreman, Barbara Graham. Second row: Mary Ann Hall, Cornelia Harrington, Feraldine I-Ii1l,Excie1ones, Shirley Kurz, Jeanne M. Lake. Third row: Mary McWhorter, Donnis Rogers, jo Ann Shouse, johna Stark, Mary Thorp, Shirley Thorp. Fourth row: Alice Tobias, Peggy Van Loon. f Wy rw f x 5 Af? K Nwovvrff -,.f f ' V, ff 'V we 47 i i X , i"'-M.. ,f A My-,gQ , 1 " 1-X f-.f f rsf ,vm : Av-as s -T . , j rs, 4 f, aw , ...L S , Jex Q , 'WA I yi A, 2' 1 'Se is fa r B fgyye 'A y as me wifi' X I "af 78 :gs fall 1er ,pe all, lse, D ALPH PHI OMEGA GFFICERS First Semester Second Semester Al Kemp . . . President . . Ralph Stewart Stanley Parks . Vice President Gene Stephens Dave Duensing . . Secretary . John Rendina Ken Keeting Treasurer Page Erickson Top row: Donald Bodner, Harold Borison, Robert DeWitt, Theron Page Erickson, Sidney Glassman, Henry Holderrnan. Second row: Byron Hutchison, Kenneth Keeting, james Ozenberger, Stanley Parks, Kenneth Rock, Avran Rosenthal. Third row: Eugene Stephen, Ralph Stewart. , S -5 ., f-ei f 2 fm - I tif. 'fffip Z X Z fin Ln , ress, syy,yi f ff A--., new X f ,fu ,W ff xr: I I s Yq,f7',23nk-Q5 ' 4, , 5, , ff X 474 X B 0 U N D E R1 OFFICERS s First Semester B Second Semester Verlyn Eveland . President . Tom Barr l Jim Salter . Vice President Bill Norrid Bill Brock Treasurer Kenny Hanebaum i Jack Nixon Secretary . . Bob Lytle Robert Hamilton, T row: Tom Barr Harold Booth William Brock, David Bryant, Ronald Dreiling, Robert Elliott. Second row: Verlyn Eveland, Op Y , Kenneth Hanebaum james Hicks William Jamison, Charles Kahn. Third row: Carl Kurz, Carleton Lindgren, Ivo Moelter, jack Nixon, William Norrid, Walt Peck. Fourth row: Robert Reynolds, james Salter, Anthony Scudiero, Gene Terry, Donald Trout, Richard Warfel. Not Jbown: Dean Audsley, Kim Berner, Don Brownsberger, Don Covington, Bob Craven, Lee Fowler, George Kirk, and Paul Perme. AN, eq- M y its I iQQNmx Q K? A V A ft 4, ,. 5 ' W U . ,, S, Wa- . f X f . if WT .. ,J e ' H M' V-" 44' 59" r ,X 4,41 ,,, i 'WAN , f 91, X , M f M , ,, ,, f f. w X .ffw T . . X, wt , iii! ,,: C N 'ki ,' K 'H'-W f' ev , me " X r ew wg: ,yy - q ' ' M4 f f fl ' X t . W. ,yt V V' B f , 'AO N . f 6 N , ,, ,QM f '91 ,f ' if II., 0 K i V fp wi xxx ff, - 01111, lf J' A .fi t, , M ,V .sign-X N, me f i H50 , F -:aww 'V . 'llwklt 'EJ . .. ,,,, , ,Q ... 7 1 f 0 If Sig 'Kg iii. Mjifg , QQ , I ' Km 1 a J Q ' f "' ' is ,.,, , , 1 au. ' N ' f ,, x J ' 'fu ' 1 i QefQ"Q4f iR'i25 ' ' yfr'm"' f . W , if L Ag is ifgi,WffK2fASvPLvil , i ff R f C ,M VA mi bi kt , ,W 3,77 x , x i idx t A A, .ekxl C1 Ae. ,W L, . X ' sw t mah' , r --w r ffezkix -' ,, 'ua f A -sxmgxliw . 1:-Q1 4 . ', ism33Q2,::g :IJ-:' ' , ,i:,,f1w1'Qzii " ' ' wa we an M,f,. .Win ,9 , , fe U, T03 Joh 1 li s 977: , 1 , ag X 1. t 'J f',' , 1' A ' L Iiiffbl 4 , , 'fbi 'C' ff 0 ii Q, w Wiljzilx yf , iiifflffif rltt X vip- , -, 1, h .. 1. :1,,t: X ,fp ' Y' '-fe-M' fits? r Q-'XE'iB':" eff, ax.. Q Q - ff inte -f2m,Lr- ,xr cQe2g,zci ,. r M f . . . , W .W-.1-. . X. text... . it .stiktxsx ,, , 5 ' X S A nf ,f, f 2 . ' ,L ' iff " rs ' ff ff' ' ,S intl" T .is i.. B if X S! f l Yuki W' 5 I ' J N 'G . fl 4 X we ' 'wr' " X , 7 - ln! " All n Barr Jorrid i Lytle :baum irnilton, William shown: vf 'K ,ix 0: U 1. x 2 :ik A.. PHI LPH I F0 IA Q5 0, sxQ 1' 29- Pix cf .' :UI 010: 3:45 QFFICERS First Semester Second Semester Charles Denny . . President . . Charles Winters Bill Potter . . First Vice President . . Don Trout Gerald Kemner Second Vice President Gerald Kemner Don Trout . . . Secretary . . Tom Carpenter Charles Winters . . Treasurer . John Oesterle Top row: Edward A. Baird, Thomas Carpenter, Charles Denny, Donald Forsythe, john E. Henderson, Jr., Gerald Kenner. John Oesterle, james Ozenberger, james Soetart, Donald Trout, Charles Winters. I , , I ,X , ,,,, , i ,,,,,,, ,,,,,W,, WWW, " it iiii D Q. M- , W, , x W if 5 ww.. I X uw V f ef 4 , V, f 'Jin . :X X 5,994 eu 'ZW ig rf! L ' n,,,. f we ,f 1, ' . 'MY ' 5, nf ss ff,1,QfW e -- . A D., ,...r.,., . . A e f 4, ,, A . ' 9? Q nu if f Second row: james King, if 1 ,. H" f ,MQ I .. A . A :55,f',j,,". M , ws X A f' ' H W ' ' 25 35? .4,,,,,,, f. ai Ls 3 T ri NP a"'-t f , 5 P 3? W ,i rv 3 Php mf' ' A ,,,, , - e I W' 5 TT '- , , I fn, P If 4 Z 4 ' . 81 PHI EP ILO OFFICERS President . . . . Vice President . . Dolores Waters pi . ' Ruth Seek V Secretary I Recording I . . Evelyn Davis Sf 9 Secretary I Corresponding Q . Mary Lee Otto T P Treasurer . . . . . . Eileen Saul C Chaplain Janet Benner E Historian . Peggy Fisher H Wardeii . . . . . Virginia Inman I Sf Faculty Advisors Joanne Baker, Mary Dawson i F, I I I x Front row: Peggy Fisher, Evelyn Davis, Virginia Inman, Mary Otto, Janet Benner, Norma Sigler. Back row: Ruth Seek, Janice High, Violette Williams, Doris McCall, LaVerne Wilson. Not shown: Dona Batty, Patricia Bolerjack, Josephine Loeffler, Betty Martin, Dorothy Ray, Eileen Saul, TC Dolores Waters. 82 Jo S SIG A ALPH IOTA OFFICERS . . . . Hazel Bain a Patricia McGehee A- A ' ' A 9' W' .,. . Ruth Blake if A g-1gggg5vf4 film? . Laura Lee Baker "":--'v"' Eclythe Sandercock Margery Springer . Darleiie Appell Evaline Hartley Appell, Hazel Bain, Eunice Baker, Ruth Blake, Shirley Kilmer, Laura Lee Cubbison. Second row: Betty Gredell, Excie Patricia Liston, Patricia Bass McGehee, Edythe Sandercock. Third row: Mila Smith, Margery Springer. tr, X , X 3 5? Q if ff H We 4 1 f ax 'HE 'rl ,.,f w' N-Q Q iff - Q A 1,5 2 A - 1, f g S . MS? A ' 3' S Q 1 S vt' X' W - I ' flew, 4 X ff , -2 Wat f 3 Y ., ' f' , f I, ' V, gag 3, , Xt , 45' ,f Z, QE - , - ff 0 ff V. fray, lj My J, , ? A 'Fawn y Ar I th. ak . . ' I Q W! 'f , ,W J t X -S MM my if ,fri 4. f X, wfffiz , v I on ' f ' Ji V 'J ,, , f ' , IM: 1 1. , W , ff, u 77' Q ,G agar r 1 85 . Eunice Baker .U .tl C ' 4 M 'f I .f Standing: Cliff Naulr, Charles Holt, Jim Salter, Fran Polek. Seated: Mary Ann Wilfley, Jean Smith, Veronica Strick, Jacqueline Lewis, Juanita Brungardt, Dr. Waggoner. fm? J WM K 444 ' l ff W , W ffm ,! 2 6' 71,422 -'-"ng 4, , -f ,Q 1' U fa . U" is if ,, -1 1, f Mig " , f7"4 'K V, w rg 1 1 ' f 4' :ffm ' ,g frm Q f 4' v " f , ff f ., WWW I ,s f ,475 4 31 ,"! ,.f 1 7 : ' , f , i , , f xr ' . f fd-H Y n Z l ' 2 l IZ ' - 6 2 l :I , Q , nn , ,J 14' f , , 1 ' yi K fg, f f ff?" ,Mf- WW sa ASY CHAIR Fifi! row: Robert Bennett, Shirley Mich- aels, Mickey Cruger, Johanna Schumate, Peggy Pickett, Joan Anderson, Doris McCall, Marie Jump, Dr. Puterbaugh. Second row: John Rendina, Dr. Wag- goner, Don Covington, unidentified, Lo- laverne Stevenson, Glen Peterson, Do- lores Williams, Mary Lee Otto, Dwaine Kirtz. I l 1 TUDE T CHRJSTI SSOCI T10 84 LE CERCLE FRA CAI Back row: Dr. Dulsey, Betty Greclell, Carroll Dorn, Betty Quinn, Rafael Ro- meu. Front row: Marilyn Martin, james Williams, Carolyn Coons, Daisy Duna- van, Patricia Flanagan, jane Odessky. ' The French Club gathered together at the home of Dr. and Mrs. Crain. EL CL B A T RIA DER DE T CHE EREI Back row: Cyril Scott, Glen Johnson, Robert Gorman, Charles Fleming, Eu- gene Manning, john Hunholz, Victor Saeger, Fred Larsen. Front row: Omar Nissan, Kenneth Cole, LeRoy Ballinger, Donald Bodner, Beverly Said, Tim Ron- domanske, Alma Kiehl, Josephine Loef- fler, Dr. Mueller. Kneeling: Mohammed Abdul Haleem-Pakistan, Farooq.Ahmed Khan-Pakistan, Kim Berner-Norway, Eino Moks--Estonia, Dieter Sussdorf-Germany. Standing: jamal Eddin Muzaffar-Jordan, Dom- enico Rotella-Italy, Amjadullah Afzal-Pakistan, Jane Odesky- U.S.A., Saiyid Nayyar-Pakistan, Mr. Caleb G. Shipley-U.S.A., Dorothy Kalebaugh-U.S.A., Gerda Lorenz-Germany, Margarete Hartl-Germany, Reet Ulper-Estonia. .lil co ovom CLUB 86 A CHEMlCAL ERIC OCIETY First row: Lise Gruen, Reecl Marts, joan Johnston, Dolores Waters, Dr. Puterbaugh, john Graff, Gene Weir, George Phillips, john Rama, Wyman Young. Second row: Harold Tennis, Mary Lynch, Victor Saeger, Robert Gorman, Chester Marsh. First row: Ken Hanebaum, Carl Kurz, Bob Robinson, Dale Stokes. Second row: Ray Bisel, Robert Miller, Dave Bryant, Robert Gustafson, Bud Wynn, MMM H... ,, Dr. Ekblaw. KA G ROCK P Y HOLOGY CL B Seated: Professor Misbach, Mary Thorp, Loraine Pilkey, Phyllis Wool- en. Standing: Dave Stevenson, Kay Douthat, Sidney Glassman, Barbara Edmonson. Standing: jim Salter, Editor, and Cliff Nault. Seated: Mary Hurley and Ann Watson. qw . fr , NS. 'Y www 'W fr:'rY'fs,r, ,A s- . A A NUMBER I Fin! row: Lise Gruen, Mary Thorp, Karleen Ready. Second row: Dolores Waters, Joan Johnston, Bonnie Jean Royer. Third row: Juanita Brun- gardt, Mila jean Smith, Mary jo Brock. I v CAP A D G0 Firft row: Paul Cohen, Shirley Michaels, Phyllis Woolen, Gladys Vedros, Janet Lindeman, Nancy Lovett, Saiyid Nayyar, Margaret Hartl, Paul Katayama, Michael Urnemura. Second row: Frank Langs- ford, Eddin Muzaffar, Richard Brown, Mary jane Brockman, Pat Flanagan, Reet Ulper, Richard Diesko, Verle DeCamp. f 'a 'a Q, tw 3 ,, i'!ifwi'?2zr- ' uf ,, f V' ,tee , Jw ,, V I 4 .ish X mky, HOLARSHIP L B f-.EE ,.,.....AA.-N WMFSV' r 4 h . . .5 774, ,MA 4, ,H ,aw VY fs First row: Sally Smith, Peggy Pickett, Pat Hughes, Beverly Patch, Sally Soloff, Excie jones, Dr. Hendricks, Delores Waters, jean Smith, Eunice Baker, jo Loeffler, Donna Batty, Donna Fletcher, johna Stark. Second row: Gabriela Koetzel, Mary Louise Freleigh, Frances Nichol, Norma Hagen, Laura Lee Cubbison, Marilyn Settle, Beverly Dunlap, Shirley Michaels, Margaret Hartl, Loretta Miller, Shirley Gray, Betty Wright, Mary Ann Neal, Roy Cunningham, Bud Wynn, Dean Line- baugh, Bob Nordick. Third row: Doss Cunningham, Louis Potts, john Henderson, Terry Mullin, Tommy Tonaka, Tim Rondomanske, Ronnie Dreiling, Lane Merrill, Dick Brown, Paul Novotny, Byron McKeown, Allan Bryant, Tom DePew, Charles Winters, Harry Walker. Fourth row: Tom Carpenter, Ed Baird, Bruce Maupin, Carder Manning, Jim King, Bill Brock. A C PPELLA CHOIR SNAPS sw WV QNX 2? x X a y wk .X fs' if 4 1 52, '11, 5 f of' O K 4 ft! 0: vb b 0 -Q Q -6596194 I Q 0 V , Q Q f W f I vhxoff' XIX H g o x 0 of W wo 0 LUL 4'-gi Y X X6 3 ,f X 02 0, u -1 KANSAS Cl ,S BMJ? Q BALL Q .u b 2 ID K .BOUl"lClGr-S Aflrnif One 16' OX I X + I 1, fl 0 x , , a:,naa, Z g.fa 2 f 1 , ,ff ,, pw 'X f ' 1 .43 P Qi? 'f y k ff . ,, A' X, 'v E 1 ' 2 , 1' 7 4...- g a ml., if W 1 t 'Z' .", 4 Q 5 ,AQ 2' g, Need more be said? BURLY-0-B LL Touche! a , L 2 3 . EW n X Eff' ' ? x 4 5 A 1 3 , -N , .Jw 'cf ,Q Q "af 'M , 3 Q, X ' M I af X 0 5 e ' ,ff---Q 5 XX H Bob Reynolds plays little boy. Papa Lindgren sees that Paulina and friend take a trip. I l 2 E K Yo V'- x ,sin f 41.125 S s l G --...Ns s ff, M, Q, X t, , Ms...,,.,k QPBSTAC E DA CE f -if L .AZ 7 if "F, JW ? M X f- fc - A AA , 11- f. .K ff , A Y 1 wg? 11 ' vi-x. V 4 X. X W 4, tf w , f' ,fszff,,,' 5. gf g 4, 3- QM, v V x f ifm W 'f"" Afflif. :MW , N if 'V ,f ,K f My ' 1.25, 3. .f 'Q' 'if I., 'I Fw X ff'-Mail, if 22 I 'X , 4 ' .W ' f' , f 7 A K , ,, f fy 5 Z? Q Zi f f xEaxy44 X , f 4 , fig Q gg fx: H 4' . if , 7 fff , 14:5 1 1 7 "1 U f 5 7' , 1 ,fm , A ' V 2 M: , 5 1 ,Q f f f , w Q, ,ff,,,f M, ,, . ,, P , ,, Wy? Wai Vx M, QM f X 3 f 2, r -W V H 1,1 4, , M K xy 1 4 1 5 Q4 'V ' ' f L, ' ', R W fff ' ff fi X yr ' f 1 f,-5 J , " 5, In WM X 5' ff' ff f ' fg M V f Y , f f 4- f 4 . 4 I w A I ,,,. GN V 9, -- Zum ,WN-li at Ns , , Q L 2 xx Yiiidvue-H NNN -ei -i4 i num-nun QUAD DA CE W .-. , jij i f 31 AKA 1 'Ni W W W Q' M Y J 7X O R 0 S 1' 'D X Y f f, , -1 kg j h x5AX2 X x X XX ,V X Z Q Qeuzs , :LH :EEE f?H?5'f'f?j 5, , ' 'df 1,3 f li 25,1. J ffligi X'lf"?j,, fl L 1 i I I I 5 1 s I' Y 'L FQ!- fwf 3 ,mg x X mon I TH RMA The second year of residence in our new law building passed with many notable changes. Dean Volz, in his sec- ond year of leadership, was successful in adding many new courses to the al- ready expanded curriculum. With these added courses were also new faces on the faculty. The Law School also cele- brated its first annual Law Day, a day that will be destined to become a tra- dition of the Law School. HUBERT E. NELsoN Associate Professor of Law DAVID R. KOCHERY H Associate Professor of Law 1 2 R it I Q ' fi i 5 4 ' 'xii JOHN SCURLOCK Associate Professor of Law il' kt, CHARLES B. BLACKMAR by Lecturer of Law Y ll C V1 Y Y HERY PHILIP J. ERBACHER of Law Lecturer of Law f' 'Z LEO WHINERYL Lecturer of Law Z H G f 3 fi I af ' 5 E12 R L mbuldww, K U74 Nw, I ,1 DR. HANS WOLLF Law Librarian and Lecturer of Law ELWYN CADY Lecturer of Law IK. ,3 HARVEY SHACKLEFORD Lecturer of La W Y L V I i 1 1 i J I i I I i 5 1 S 3 W. THE BOARD OF G0 ER OR Wv'PW"" The Law School completed its first year of government under its new constitution. The first Board of Gover- nors to serve found the char- ter well planned and al- though some difficulties arose from its newness they were able to accomplish many of the aims of the chartering group. Fir!! Row: SAM HOPKINS, CHAIRMAN. Second Row: DAVE WHIPPLE, JOHN HoNNsINc.ER, DICK CROTTY, WIN THURMAN. Third Row: JIM JOURAS, LEWIS RANDOLPH, JIM CRISP, KEN KYLE. Y Q DAVE WHIPPLE Chairman LEGAL AID In the spring of 1951, through the efforts of Dean Volz, members of the Bar and the student body, the Law School organized its Legal Aid Clinic. One of the few of its kind on college campuses, it has grown to be an important part of the law student's education. The practical experience it offers to the student and its part in community life have given it a permanent place in our Law School. R i 2+ Egg .V ,yn 1 Q N 'V ca , fl 1 .X 1 9 5 1 , Dean Bar the l its f the Illege :O be : law The ffers rt in en it our LEONARD BANOWETZ Co-Editor THE PANDEX The PCZI1d6.X', formerly a pub- lication of the Kansas City School of Law, dates back to 1909. Losing their pho- tographer at a most critical time, with no available re- cruits, dropped the camera in the then inexperienced lap of Win Thurman. With no alternative, the co-editor became chief photographer Overnight. Although dead- lines dragged a little, the book was assembled, thanks to our new photographer. KAPPA BETA PI I F WIN THURMAN CO-Editor 1 .ac i- Firft Row: LOUISE PIRN IE, TREASURERg FLORENCE MIDDLEIQAMP, FAIRLIE TEAGARIIEN, LOUISE COWLESL ROSEMARY FLEMMINGTON. DEAN: HILDA GALBRAITH, RUBY CAMPBELL. Second Row: MARY GRUBER, FREDA SCHIRLEY, MORLEY VOGELQ DOROTHY PACISS, SECRETARY, ELIZABETH WATSON, SGT. AT ARMS, EUNICE KIMBALL, LENORE SIMPSON. PHI DELTA DELTA C LAURA TUCKER, CHANCELLORg VERLYN REESE, HIGH PRIESTESSg ALVERTA NIEDENS, PRIESTESS. Officerf not piczured: MARGARET HEIMILLER, REGISTRARg JO ZELMA TAYLOR, CHAPLAIN. DELTA THETA PHI C- X .Ri lx I From Row: ALBERT NELSON, TRIBUNE, ROBERT SANDIFERQ GENE MARTIN, CLERK OF ROLLSg TOM MORAN, DEAN, BILL LANE, VICE-DEAN, ROBERT BERRY. Second Row: GLEN MCFARLAND, CARROLL MCCUE, BERTRAND MIL- LARDQ BILL WINBIGGLER, MASTER OF RITUALg VERREL LEMEN. Third Row: MORRIS CASE, 'WARDEN LONGSTAFF, ANTHONY THOMAS, JIMMIE DICKENS, DAN SAWYERQ JERRY BOWMAN, BAILIFFg GENE GUENTHER, RALPH BLINSTON. 1 K, I ' i Sv ij, -If ,Av ,, : ,M , if K., .fy 2 I "v w-' WI' T R' 'NCL f - 1 4 , , I. 1 ff, f 4 PHI ALPHA DELTA .WPJCI From Row: GENE JOHNSON, MARSHALg VINCE BAKER, DICK WHITE, ELMO HARGRAVEQ JIM JOURAS, JUSTICE, JIM CRISP, CLERK, SAM HOPKINS, TREAS- URER, VIC SMITH, VICE-JUSTICE. Second Rqw: ARTHUR BUNKER, R. ROMEU, KEITH MOTT, JOHN MILONE, LARRY STEIN, JACK CAMPBELL, JOE WALSH, BOB DE WITT, GENE DE LEvE. Third Row: LEO WHINERY, ADVISOR, AUSTIN SPEERS, SAL NIGRO, KEN ELLEN, FRANK KOGER, HAROLD FRIEDMAN, JOHN HONNSINGER, KEN KYLE. Back Row: KEN BABBIT, ED CAMPBELL, SCHUBERT HENRY, HANK BITTIKER, HENRY GRAF, JIM CAREY, NILE PETERSON, HAROLD COFFMAN, BILL STOVER, JOHN DELANEY, DAVE WHIPPLE, WIN THURMAN. From Row: KEN BELLING, NORMAN BESHEER, DON DYCHE, LEWIS RANDOLPH. JACK NIXON, WILBUR DUER, BOB LOUGHBOM, JAMES CAMERON, CHUCK SPOONER. Seareds TOM CAS- SELMAN, MAGISTERg DAVID KOCHERY, ADVISOR, HENRY BLUE, CLERK, D. C. RICHARDS, EXCHEQUER. ELLI 0 00T COURT C0 P TITIO Moot Court Competition was inaugurated at the School of Law in 1947. The Club, named in honor of Dean Emeritus Edward D. Ellison, is composed of students who compete in the annual Competition. Under the guidance of Senior Advisor and Sponsor Robert Sanders, the Club has extended its competition and the method of determining the Winners. This year, for the first time, the Club elected three senior members who competed in their junior year to judge all elimination rounds. After the first round elimination, a challenge round was al- lowed. This year, the number three team upset the second team and will compete in the final round this fall. Moot Court Justices, l. to r. JUSTICE ELMO HAR- GRAVES, CHIEF JUSTICE LEONARD BANOWETZ, and JUSTICE MONROE TALIAFERRO, JR. 'QUNUUW-mmm JERRY BOWMAN and HENRY BLUE, Na. 2 Teamg NORMAN BESHEER and LLOYD ALVEY, No. 3 Teamg FRANK KOGER and PAUL VARDEMAN, No. I Team, GENE JOHNSON and JESUS HERNANDEZ, No. 4 Team. 9 LEON E I 1 JC F E, , 797 niversity of Kansas Cit W LA REVIEW LEONARD F BANOWETZ I DAVE WHIPPLE Editor In Chief 0 Editor m Chlef The University of Kansas City Law Review, devoted to authoritative discussions of important topics in the Law and related fields, is pub- lished by the students of the School of Law under the supervision of the faculty. Membership on the staff is open to those upperclassmen who have established an acceptable academic record, proficiency in legal research and literary abilitiesi The student's contribution to the Law Review fulfills an important place in his legal training. In addition to the two regular issues published annually, the Law Review plans to publish annually a special issue devoted to a particular field of law. In this manner, by Working with the various legal organizations through- out the state, the Law Review is able to better serve che practicing at- torney., This year a special issue dealing with Criminal Procedure in the State of Missouri will be published. if ASSISTANT EDITORS First Semester Second Semester HENRY BLUE DICK CROTTY JERRY BOWMAN KEN ELLEN GENE A. DELEVE JERRY BOWMAN HAROLD FRIEDMAN WIN THURMAN WILLIAM F. GILLES JAMES CAMERON WILLIAM C. GLOVER SAL CP-PRA FRANK W. KOGER SAM HOPKINS J , L. f f K .MMM ix f A 5, , 'fzflhf yf X1 f 4 4' " .. 21, . -..,. ' S i f ' I Wu 3 "fw'Wf"" ,, - .V 5 . .N ,. .Q Q ff...E We in 99' S44 Q? 4'm""1'f ' 'E '1 5 2, . fb-W Q' W!! QN7 X ga A . 3? K W. .. "N f .H fe ' M W Kg 1? Q.. A '41 M. K. w A we . W .5 1 , A f .uf ,um R Q. .. , , ,,L! . f ,Z X, I 5 , , ml, . . wg. I R.. . S A ,fr 9.,,,,Y .,... 5. 5, :Aff :X Sa E if 1 i fg-4 Y Wiki i 4 f 9 'hqxxlddhmuk JAMES CAMERON EDWARD CAMPBELL JAMES CAMERON Phi Delta Phi Legal Fraternity, Dean's Roll, Chairman Great Books Committee. EDWARD L. CAMPBELL, JR. Phi Delta Phi Legal Fraternity, Moot 1950. RODNEY COOK 'ma my X , Xaiiiiww ' RODNEY COOK MYRON CURTIS MILTON EDMONSON SE IOR Honor Court Phi Alpha Delta Legal Fraternity, Legal Aid Committee. MYRON CURTIS Phi Alpha Delta Law Fraternity. MILTON EDMONSON SCHUBERT HENRY Magister, Phi Delta Phi Legal Fraternity, Chair- man Social Committee. BILL GLOVER Clerk, Phi Delta Phi Legal Fraternity, Law Re- view Staff. 1 A EARL GREENMAN Phi Alpha Delta Legal Fraternity, Chairman, Legal Aid Committee, Moot Court 1950. ELMO M. HARGRAVE Justice, Phi Alpha Delta Legal Fraternity, Moot Court 19505 Moot Court Justice 1951. ROBERT LOUGHBOM is Phi Delta Phi Legal Fraternity, Moot Court Phi Delta Phi Legal Fraternity, Moot Court 1950. 19503 Prize, Highest Grade Trusts 1952. SCHUBERT HENRY BILL GLOVER EARL GREENMAN EI-M0 HARGRAVE ROBERT I-OUGHBOM ' iii' f A . 7 f +A ' I I ffxiw ,',! Q 5 M .ta I f , ,, - M, iwi. K 1 1 'if if mn, as 457 . 'yr 'mnunmai ' -das-09' lv' SALVATORE S. NIGRO Phi Alpha Delta Legal Fraternity, Legal Aid Clinic, Law Review Staff, Intra-mural Sports. GENE MCDANIEL Moot Court 195 0, Legal Aid Clinic. , MONTE MOTT Phi Alpha Delta Legal Fraternity. NILE PETERSON Clerk, Phi Delta Phi Legal Fraternity, Prize, Highest Grade Creditors Rights 1952. LEWIS RANDOLPH Phi Delta Phi Legal Fraternity, Chairman Orien- tation Committee, Moot Court 1950. ROBERT SANDERS I Justice, Phi Alpha Delta Legal Fraternity, Moot Court 195 0, Moot Court Student Advisor 195 1- 52. ., AUSTIN SPEERS Phi Alpha Delta Legal Fraternity, Legal Aid Clinic, Prize, Highest Grade Law-Medicine 1951. +1, 7 X V, iiiiaggg.,.g 5 Q! f E238 SAI.vAToRE NIGRO GENE MCDANIEL MONTE MOTT NILE PETERSSON WIN THURMAN Phi Delta Phi Legal Fraternity, Who's Who, Vice-president, Board Governors, Legal Aid Staff, Law Review Staff, Co-editor, Pandex, Law School Representative to Intra-Mural Council, President, All-School Student Council, Intra-mural Sports, Senior Class Representative to Student Bar Association. JOSEPH WALSH Phi Alpha Delta Legal Fraternity. C. DAVID WHIPPLE Executive Vice-president, American Law School Association, Editor - in - Chief Law Review, President Board of Governors, Co-winner Moot Court 1950, Entrant National Moot Court Competition 1952, Entrant National Moot Court Competition 1952, Who's Who, Treas- urer, Phi Delta Phi Legal Fraternity, Student Council 1951-52. ROBERT SANDERS AUSTIN SPEERS WIN THURMAN JOSEPH WALSH C. DAVID WI-IIPPLE A wh' 1-"':.""" if inn-div" o-HA ... LEWIS RANDOLPH Q, I v,ggJ,Ai f , ,yy K xfg infix f,.I DOLPH IOQ Iid rxg ral lilg .ve mol WS vOt lrt not XS- nt -IIPPLE I X JU IOR NORMAN BESHEER HENRY BLUE Jmm JERRY BOWMAN ve-:wr-I 'Ne-7-'ff' f-m.4v" 'alfa JIM CRISP DON DYCKE HENRY FRIEDMAN ,N 69" JS , X If A ,NV 7 1 .sci If if WE-Vfm' SAMUEL HOPKINS FRANK KOGER CLYDE RAYBURN FRE HME Rim ,ff2, f 45 vifv, 5' Z 1 J A .wr-... I I f L 'f' I' ' 3 1 iw 4' 7 Zi! 'f ffm-f J xml 5 ,gun-..., " fm-as f 'mix A RICHARD BERRY BOB DE WITT HAROLD GERSH MELVIN MEYER R. L. MILLER JOHN MILONE WAYNE MORSE JACK NIKON BOB PARLEMAN JAMES CHAR REESE MORLEY VOGEL GEORGE WEST aug. 7 4 g i S i Y - if .v. Q ,V -1 - la ,,,,-0" El M1 mm 1 V -0" X' K-4-1 Xi - lg, -,- -:,, .ff- ib ' if E' Q M el - f 'Q 17 461 If , ,N f N .f flxff, iw? 521 Q C44 x fi M! Qmx 2 sv f X 4 , gg-,A A -X ,ff . . S xg, Znxpu NX' ff ., , ,Z r . 5, : X ,, QW v X'XN'Z faff ,c ,S f ,x , f , s 5 MW' R . ff' x 'lfxl ' X N2 W Qi X Nw , ,fl wg? . - W , ,Wim QQ ax. 'Rx 35 5 5 5 5 x Q 'sk' XW , gal, ff '-""1'-N ,vim 'H N' , : 4 J, ,133 ., . Wh, if af A, f 325.1 , X Z ar 5, X , f f fl' , X ' ...1 M X ' f jet Z Y ii ., X, 1 1 ' ' M ,ACF IJ 'X , X I. 1 f 5,7275 ' 'if ,A an A fifvflf, " 1 I ' ' 1 'QZ49'-ff' , Q ,, 1 ,LV I, I , ,,l..fy,4,' 7 l 'W,iM. , A, , .,,,,,g,,,N,ff f X ". -14,1 , V ,5, .,., ,,,g,,'35"7'f"4ff4nAc, , .x-ww .m Qi: QAWV X, , ,M , 13341 1, ' , ,limo L 1 , " QF? VW, V H -.'2f-g1f,,f,, Mjfwlgaqfy "mf ,,,, ' , 2, gigs'-,,16?,ff,':y..4 55321.05 H V' I - f ' f"1'i?'2W'f' J'1"UW'f ff." ,, MV I "' - f fm f ,J - A , ' f " ff, 'mg 54,-W' wif. , i v , , . -.4 pg.,-, -, . iz. ' -" V' 6, ., Z fm, 1 1 J ,Q rf r '1??2,f.?' "'f ' r N,5.,1 3, I R ,, 1' 7 4 , 4 2 . Qi If . '-aww ,, , 7 "WK Nw, mol: GEORG E. KIRK .1 n I - 1 V , T- A 2 ,. , , . . H A Jig ,hw ,. ..- i v , i, H Iv , ,. 5 , , .f . . , , .. i - .1 'wk V ia lmmclilo . . W,-f" 1 , up p ip ,X L LESLIE L. EISENBRANDT Dr. Eisenbrandt was born and took his early educational training at Chanute, Kansas. After high school he first attended the College of Emporia where he received a B.A. Degree in 1932. He received his M.S. at Kansas State College in 1934 and his Ph.D. at Rutgers in 1936. From Rutgers Dr. Eisen- brandt came to our campus where he was an Instructor in Biology, teaching Physiology and Para- sitology. In 1942 he went to the Dental School as Director of Research and Graduate Study. He then came to the School of Pharmacy in 1947 as Associate Professor of Pharmacology and Director of Phar- maceutical Research and became Professor of Pharmacology in 1949. The School year 1948-49 Dr. Eisenbrandt spent at the University of California doing research in Pharmacology. He has attended many National and Regional Medical Seminars and presented many of his own papers. Dr. Eisenbraindt is to all who know him, the ideal of a professional person, outstanding as a personal friend. To his students he represents the understanding advisor, and critic if necessary, for he realizes our problems as students and pharmacists of the future. To men of his profession Dr. Eisenbrandt stands for the part of the chain that keeps medical science an always progressive field. It is in all sincerity and with greatest pleasure that we proudly dedicate this 195 2 Mortar to Dr. Leslie L. Eisen- brandt. We nlIl"" migh ived sen- ara- :hen har- Dr. ided anal lizes indt . all sen- DEA DITTRICH Dix. T. T. DITTRICH Dr. Dittrich was born, reared and educated in Baltimore, Maryland. He attended the University of Maryland Where he received a Ph.G. in 1933, a B.S. in 1934 and a Ph.D. in 1942. Prior to his appoint- ment to the Pharmacy School here, Dr. Dittrich was an instructor at the University of Maryland from 1934 until 1942. He then taught at Loyola University of the South until 1943 when he came to the University of Kansas City as Dean of the School of Pharmacy. His first class numbered thirteen stu- dents, in 1951 the number had increased to 235. To the students, Dr. Dittrich represents the ideal of personal achievement, to his colleagues, the height of his profession. Embodied in this man are such qualities as leadership, understanding, and an unend- ing effort to help his students, raising them and his school to ever-higher levels. FACULTY HERBERT D. RAMSAY Pbarmacogrzosy The School of Pharmacy is rated very high on a national level due to the efforts of our Dean, Dr. Theodore T. Dittrich, and such outstanding educators as Dr. Leslie L. Eisenbrandt, Professor of Pharmacology, Mr. Lyle Willits, Assistant Instructor in Phar- macy, Mr. Thomas Walkinshaw, Assistant Instructor in Phar- macy, Dr. Anna Koffler, Assistant Professor of Pharmacognosyg Dr. Herbert D. Ramsay, Lecturer in Pharmacognosyg Mr. Leo J. McMahon, Lecturer in Drug Store Management, Mr. Karl A. Ratcliff, Lecturer in Manufacturing Pharmacy, Mr. Jim T. Reid, Lecturer in Pharmacy Law, Dr. Clarence L. Campbell, Lecturer in Veterinary Pharmacy, and Dr. Ruth Lapi, Lecturer in Public Health. These men and Women are the essentials of progress for the School of Pharmacy of the University of Kansas City. il X 1.352 .tyxiisii i 4? if Q Q Qs ' """"'-lm-v7g,,,, LYLE WILLITS TOM L. WALKINSHAW, jr. LEWIS S, SQHANKER Pharmacy Pharmacy Graduaic' in Ploarmacy Z ig Q42 4 '54 1 2656 .L7 9. 'fi-wiv .S QN- ,. 3 .N cf 2. r 13: 'il sf, E 5 evel and Rssor mar- mr- Jsyg 0 J. A. .eid, lrer blic for -45" Q qv ,iffy FRED T. MAHAFFEY GEORGE E. KIRK, jr. H0' H0 PHAR ACY Q32 f LOYD EARL CRAIG, Jr. Fl 1 en iam Douglas Alewel Concordia, Missouri Billy Maurice Beck Corpus Christi, Texas Robert Ivan Burke Independence, Missouri David Tow Chun Honolulu, Hawaii I 2 Z 5.4" Y f . M , ff, f ' f I f , ' f""',w'WU, mai flwg QP-rl! 9.5, 0 HK , , "dir" 'ff' , 'Qin ' J s A 59. ,r Naa- fli sf' Mis... fb'-' effqr-i Doyle C. Conrad Bloomington, Kansas Loyd Earl Craig, Jr. Mission, Kansas Raymond Jack Davidson Joplin, Missouri William Harrell Dinwiddie Higbee, Missouri Imogene Dreiling Dreher Hays, Kansas H. Foster Evans, Jr. Neosho, Missouri Anthony F. Felemonski Kansas City, Kansas E. M. Franke Kansas City, Missouri Ewing Monroe Gibson North Kansas City, Missour i Q. Xt 5 +1 v 4.7422 VKX? aww. , ,V iz-, . qv. , 7' 5? Y, Dfw lf We ffm dwg 2 .3 ... Q .. . me-........ gt Www Jilin- Leon C. Hills Troy, Kansas Jack E. Hoke Salina, Kansas Jerome B. Hourigan Bartlesville, Oklahoma Bernard Fenno Jamison Madison, Kansas Daniel F. Kallenbach Jefferson City, Missouri Vincent N. Kilkenny Kansas City, Missouri George Edward Kirk, jr. Miami, Qklahoma Fred Turner Mahaffey Bolivar, Missouri Timothy Mahoney Salina, Kansas ' ' 5 Q4 w,f':,i.. ,f,y,fv73 is sri-153 . .4 x f 'ffffs ' in K ,. A Q V - 3' ' 3 X S asf e 0 If Y Wqnn--- egg Harold Goodfriend Los Angeles, California D. E. Hamilton Wakefield, Kansas Curtis G. Harker Kansas City, Missouri Charles Casper Hayden Louisville, Kentucky Ethel A. Hedges Waterbury, Connecticut Paul T. Henshaw Kansas City, Missouri , ,W . 7, ya 1 , fy I 2. fig .V 4- , , 03 . X T ag br , 5 f 7 . . 'ISHN 4 fue, 4 . in f , W Q "RIN f ,,,, i ' Q ' hw: f . , t ww K ' - cg X V' : 'Q' wfv, ,. , , af 4 4 : . s h . EQ" K , k ,, "4-""w "Ola-Q.. ,M f I 1 ix 15-'rf ,HWS f? ?7ff4?17, 1 4 ' L ' f,fv'f'fY:1'f - , , , ,,,,. , , . 5 . , . X ,, -v-...... away f ' ' V, Malt.- ,twfwy ff ,, . ff 2 ,, fjsw' if : in . ,. -, Z M27 H , N ,, , , J' . ' ,. 52 AW f f ,Us .my . . Ni MV' ' f ' UWM 1 'f 2' A farieii F f 'l YJ Ag-f--A 1 ,ff . V. XXX .."' , 1 I ,4.f,.,,.,,,,., Y - A Nur VIN' abn----. 'Suv v ' Sf ff , 5.,.,.I, 17" ZZ, -QM... 14, 40 ,V f + M3 ' 4 QNSIVN I' as 24, W 1 - 'Nur' Y im ww Q mf ' .v 3 I ' A '5.1gg"' f bg., 3 Moses Melmed St. Joseph, Missouri Zolton Mikoliza Neosho, Missouri Edward A. Monaco Pueblo, Colorado Robert E. Morrissey Kansas City, Kansas Albert Roland Nix, Jr. Ar-kadelphia, Arkansas William Eugene Norrid Malden, Missouri John Suenther Cesterle . Kansas City, Missouri Robert Curtis Reynolds Iola, Kansas A. Ray Robinson Lamar, Missouri Pat Rubelee Kansas City, Missouri William Saleeby Springfield, Massachusetts Barney C. Seymour Commerce, Oklahoma Walter Zane Shapiro Bridgeport, Connecticut 'Eugene Stephens St. Joseph, Missouri Carl Tiani Lawrence, Massachusetts Dennis C. Tipton Kansas City, Missouri James NVise Vfatt Independence, Missouri Bernard L. Wfelling, Jr. Sunflower, Kansas AP ..,, 4 1 'I Zi T ' "wa f x - A 7 1 f f We ' wi l Aff? af qw 1 my ff 11 1- "S-ff'.' , ' 4 f ' " "NYM X MYWW' ' we " 1""w f , ., if i by ff .Q f as J fx 3t,,1,, :' 4, Y I , 6 A t . W fa.. . 24' 'Q' f Top: Norrid drives a long ball. Bottom: Kirk, ready for the kill. Top: Klimek 81 Ferrell talk it over. Middle: Everyone knows that rats don't smoke! Bottom: Gerald Lorenz, Pharmacy's athlete of the year. Ill l A 1 ' ' ' X ' f sl. - -, ., N15--,iw . ' 04' wg- X 'L 4 fe X - , ' cfim. Qzfafffff N f ' X - f :Xxx-SSQ1 , Wm , I.. . ,. ,.i.,wv N ,. . I S34 .. X X x N 17 X f, fff ,W ff fav f , sw ' .'s .1 ...ww-ss ffm of is :Q use ,is fr zr ,X 5 Q. ess., f, Mm, f f 5 ' 5373! 5 o' if ' 402 Robert Eugene Adams Robert Lee Beeson Clarence Glenn Beezley Clarence Wfilliam Beggs Kenneth H. Bergman Frank Paul Bisceglia Hugh T. Bradsher Maurice Branum Harold L. Esrig Chester Ferrell Everett Franklin Greene Richard Hayes Vaughn James Hemry, J William Milton Holtryf Robert Howerton John William Jamison Stanley Joseph Klimek Herschel Kraft Everett Olian Lawrence Gerald Lorenz Joe Henry Matthews Louis Orlando HI Robert R. Pettegrew Jim Tom Phelps Dwayne Martin Ripperger Merle Rips Harold W. Shipman Henry R. Steinhaus Thomas Edward Storm Donald K. Stover Arnold Thomas Sam Eugene Weiner Bob Beeson obtained 33 percent accuracy. 910415 f as Ernest Weinstein William T. Worth 'Yi M.- fs. it 5, X ,X . 7 'Iii -.- X ri' Z, B. ,M is X ja as Q Q ri 32' new -r ,,. 4 was S V , ,f, - X fi Harold Borison Laura DeFoe Joy Drury Carl Francis Robert Garwood Henry L. Holderman Wallace Johnson Katherine Kratofil George Mallams Bernie Melia Milton Miller Shirley Mae McVey Owen Neff Donald Ninas Robert W. Norclyke Lloyd Rickerson 9ii?Qfga S ff". Nga? W at y as 59- .Ma xv figwgg ff 1- ,L ,M 7 at iff Mi ,ff George Edward Sims Joseph Smith Shirley Smith Norma Spangler William Stevenson Jo Ann Swenson 2 NSW ff Gary Traxson Rodney Wesner r gg, 5. John Yeager ,A Milton Miller cnew Sophomore, gets branded at initiation. Katherine Kratofil displayed good lab technique gl"8ifAl'l'lQl'l We Aff ., Tv, 1 ,jf xv X -f., 1 i r,,,, 5 M .f M4 zo Q! ,,,. Bill Gilbert A W. Frank Jamison Michael Lesser Clayton McFarland Edna Ann Pridgen Donald Shanker Moses Speiser V Charles Walter tx st, -v. Z .f " 5'-sf, fs- . 1 'aff .4 ,r V. Use? ' Q .114 .v? -M 2 ,faq I 'ff i 4, 6934 T01 Bot SAS , iw --f-mm... 5 I of if ,, sm fmwwmku .KE t . Q X, 3.95 W-...Wg Jwpff ,w f, f t ww.ffs,u:,g, f Q f ,, X X X S 'E' xiii- . 'E- ' f t fs. t 4,3 X f Q W at Mi EJ x' 3 f 1 v e 'N lst f f , Q W' I , X , Q ff' K is X, ,ff ,wt fools ,J U , T26 V , 2 1 if X . ,R . . .t it V W gp-11. ,...-ur 4.,-. K " ,,., A, X ' , V ?, ' fm ... Q ' fi . Top: james Watt and E. M. Gibson ipharmacology in vitroj. Middle: Fred Mahaffey, Doyle Conrad and George Kirk Top: The Pharmacy building looks pretty good in the spring. look forward to the future Bottom: A familiar si ht' coffee in the roost. . . . . . . . . g ' Bottom: Dr. Dittrichg was he listening or just thinking? i 4 l I l l l l i l i l ,N ,l E is l l 1 i l I l 1 l il il ,e if il ll oi l E li I i i i I l l i I r I l l L, li I 1 I i l 1 E l l . PH. A. omcin PRE E T 4-'W A.Ph.A.'officers Cseatedj Jerry I-Iourigan, George E. Kirk, Jr., Fred Mahaffey and Imogene Dreher meet with Bill Norrid and Bob Reynolds Qstandingj, council members. THE 19 2 REPORT The Student branch bf the American Pharmaceutical Association, one of the largest organizations on campus, was established at the University of Kansas City in the spring of 1945. Its purpose is to foster the building of unity of pharmacists and pharmacy students in both work and recreation, to promote the health and prosperity of the communities in which our graduates and students work and to advance public relations on as well as off the campus. Under the direction of Fred Mahaffey, president, Buddy Kirk, vice-president, Jerry I-Iourigan, treas- urer, Imogene Dreher, secretary, and Bill Norrid and Bob Reynolds as Student Council representa- tives, the A.Ph.A. enjoyed a very successful year. In the early part of October new students were formally initiated into the student branch. On October 31, the student body held its annual Halloween party in the Kangaroost. Gala decorations and a program planned by E. M. Gibson proved to make up an enjoyable evening. Putting aside social life for a while we took on a professional air and attended the eighth annual Pharmacy Semi- nar. From this seminar we learned some new aspects of public relations and merchandising. V Thanksgiving holiday came and passed all too quickly, but the following three weeks also passed quick- ly. Contributing to the rapidity with which this time passed was the annual Christmas Dance, which this year was held in the ballroom at the Ambassador Hotel. Following Christmas vacation, came final exams which meant lots of cramming and studying. Our next party was the Spring Party in May, given in honor of the graduating class. Also about this time the A.Ph.A. sponsored a booth in the Rotary Science Fair, which showed the manufacture of tablets on a small scale. Then came second semester finals and graduation, a few will leave, some will return but for now school is over. Another year finished. A. PH. A. I ITIATIO v- . . I Jf, . , .Q ' , MTV .. f, 1 Bernie Welling paints Ann Pridgeon while Hourigan poses. Orlando and the vaseline can. O .YN Tickets were cheap but useful 'll X af X fb M' f 4 , it ' X 7 1 f Frosh ears pie. Stat. P. C. Cimmediarely after earingj . - - . V-Wu . ill ,W ,Q W,, ,W WW W- W W W V W Wi W WJ-W I W WWW W , W! I W W WWW W WW' WW WWW W , WJ Wl', WWE WY WWW' W W A WW WW 1,3 WWW y, WW W W W W WW: W, W W WW W W W WW W1 ,WWW W WW WW, W W W W WWW Wm WW. WS W fpW WYWVW WWW Wim WWW 'W ,W W1 ,W WWW AW W L WWW E, PH RIVIACY T DE T VI IT CHICAGO, ILLI 0I 4 I UMW 451-4 f S If ' ff, XY' . Q f sk Pharmacy girls seemed to enjoy themselves. Bill Dinwiddie and Frank Johnson waited for dinner 444W ,, fi I 19 f? X,, ,xkgX 1 L51 ifr- ,,,.,,,f 7 ' Q 211111133 ,AL 1 WM my f 1 2 7 ' ' X! Xxfifxiiaw QQMLQ 1 5 fx! 1 -W' , W , ,,,, if mon HAL RIDDL if my V f f inf, i fx , ,494 fi ' ky V M X i X fix ! , , .I .fu , ,M ,,.. ., , ,, , f , in . 'S' ll ,,, ff ff.: - , 9 ' 0 . X ,, g 417 .41 ,A A If DEA ROY J. RI EHART In the field of Dental education, there is perhaps no other one man who commands so much re- spect from his students and alumni as does Dr. Roy Rinehart. It is largely through his efforts that the University of Kansas City School of Dentistry has achieved such a high standing among the Dental Schools of the nation. Grad- uating in 1902, Dr. Rinehart has devoted almost his entire career to Dental education. His knowledge of dentistry, and keen insight into the problems of the school and needs of the stu- dents have certainly been invaluable in making our school what it is today. W sag in mc fal we Pr' St: fo Tl thi de fo so as co be en es' id. ex Tl an in th nc iz ew F1 bl in Fi in oi it 7 X W Wait' f vm rf . a .V ...A LOSE His F1110 tu- ing The DEA 'S MESSAGE Digert an Addrerr before Ike Alumni Arroriation of the Unzverrity of Kanrar City, School of Deniirtry, Hotel Preri- i dew, Maffh 10, 1952, by R. J. Rinehart, D.D.s., F.A.C.D., Dean. Welcome Alumni and Friends to the Seventy-First Anniver- sary of our Alma Mater: Seventy-one years ago our forebears in the professions of dentistry and medicine saw the need for more and better dentistry in this great, growing, industrial farming area, and set about to do something about it. There were medical schools in Kansas City, but no provision for promoting dental services in the middle area of the United States between the Mississippi River and the State of Cali- fornia. The Kansas City Dental College was established in 1881 for the purpose of preparing young men for the practice of dentistry. Nine years later the Western Dental College was founded. These two institutions gave dentistry the prominence so greatly needed in those times. Despite the commercial aspects of the schools, the promoters and founders gave the country, dentists capable of good to excellent service for the benefit of the public. Two outstanding qualifications were emphasized by most all lecturers. They were ethics and hon- esty in practice. In my observations over the years, these ideals have dominated the profession, with, of course, some exceptions. The twentieth century brought new concepts into the teaching and practice of medicine and dentistry. Proprietary interests in medical education disappeared within the first ten years of the century. By 1925 all dental schools were conducted on a non-profit basis. At the time I accepted the task of reorgan- izing the Western Dental College I believed we should make every effort to become associated with a university. From the beginning the graduates of the two schools assem- bled each year to renew old friendships and talk over common interests, both social and professional. Today, on this Seventy- First Anniversary, we have assurance of the largest registration in the history of the school. Last year the registration was over one thousand. . There are many things concerning your school and its grad- uates we would like you to know, but our program must go on. One important item of interest to you is that the school's physical assets at Tenth and Troost, together with the building and other space occupied on the campus, approach 32,000,000 We hear much about vitamins these days which is life's vital substance. We assemble to become impregnated with the newest and best intellectual and technical vitamins. Our profession assembles to better fit into the development and philosophy of the times by interchange of ideas and by contact with the minds who have messages of progress and idealism. Some people believe they are educated when they have ac- quired one or more academic degrees. This is not always true, however. Some graduates may have acquired academic knowl- edge and an excellent vocabulary, but the individuals scholarly attainments have only developed an ego which might become a monster and an abomination to society. They may lack true culture, a kindly sympathetic feeling for others, and a desire to become a useful, helpful, and modest citizen. The egotist often feels compelled to become a critic which is usually the end of what might have been a productive and stimulating individual., My friends, I greet you on this Seventy-First Anniversary. My affection and good wishes go out to every graduate. My heart fills with pride as you come here each year in commemoration of your college days which were filled with joys as well as trials and many times tribulations. I wish to extend my greet- ing to your wonderful families. My prayer is that this convoca- tion will be profitable for you, and may you have recreation and a renewed spirit of joy and enthusiasm. W1 I 137 1 l f ii' i l sfi I a 1 1, l !f 1, '4 1 i E 1 ill 3 .4 Srl ll' sr is 1 gi fl Hal G. Riddle Editor BU HWHACKER TAFI? of '52 In presenting to you the Bzisbwfoaclter of '52, it is our sincere desire that these pages will in later years recall the pleasant days spent here at KCU. Throughout our section of the yearbook, We have tried to present as completely as possible the most representative pictures of the school year, the instructors, the Work, the off min- utes, and the social life, hopingin some measure to recapture our college years. We would like to thank all those who so graciously assisted us in our efforts to bring you these pages. So browse through the book, fellow dental stu- dents, and here' wishing you ii "Happy Read' g." ffm Paul Plowman Associate Editor -v. U-in ""'N W ' IZYQQMWU ukv, ' , 15231 :rw s , d -Mi Sc. Z'Eir,s1v' .JM Jack Austerman THE STAFF 1952 Buslowbacker Robert Wi Oliver Business Manager Bill HCIIC Jerome Holtzman. Fraternity Editor Art Editor Photographer I sire CDC ave :ive lin- our 1sly .lgh :tu- you 'ker V, ,Z A A, U DMI I TRATIO It is only through the efforts of a group of tire- less and unceasing individuals that the School of Dentistry is able to function so efficiently throughout the years. These are the men who direct the progress of our institution and aid in leading the students to their goal. We present to you the highly respected men of the admin- istrative staff. , Dr. NORMAN A. MooRE Registrar and Secretary to the Faculty Dr. JOSEPH F. JACOBS Assistant Dean CARL W. SAWYER confers with Dr. CHIMIENTI DEDICATIO It is with great pride that in presenting this UBUSHNVHACKER OF '52" We dedicate it to THE PROGRESS OF DENTISTRY! During the recent years, many great strides have been made in the Dental Profession. Here at the University of Kansas City School of Dentistry, it is felt that our institution has been alert to these advances in the profession and the school has maintained such a level as'to present the students, both undergraduate and graduate, training and direction such that upon graduation our alumni will be able to uphold and raise the high standards. ' 1 It is not only in retrospect that we think of progress in the Dental Profession, for progress is constantly being made. In the ever- growing realm of children's dentistry, our school only this year made available even more extensive training in this field by con- struction of the new Pedodontia Department. This year, training was given many in the use of the Airbrasive technique. New equipment.for better and more complete education is constantly being obtained, such as moving picture apparatus to present the students every phase of dentistry from a visual as well as an auditory aspect. With all these facts in mind 'and many, many others, we dedicate this BUSHWHACKER OF '52 to the ever growing and vital PROGRESS OF DENTISTRY. 511: I3-f,. ...- 1 ......, ri. -1 in mal? 5 K 1' 1 I Q, ,-. Ml ' 1 Filming surgery Pedodontia XE. .' i f'X Radiodontia F 6' The Dental Clinic Dr. Sawyer uses the airdenr 0 ff ' is ,Xl i t fe L f f 7 ,ff w J ' fs Z iii William O. Boyce -- l Leo T. Frazier 5 2 s fi if Bl l i Thomas N. Churchman Dale Foley RiCh3fd Griswold OI-ien Hess like Robert A. Lindsey Donald W. Martin Addison C. McQuigg H0' H0 Each year a number of men are selected for the outstanding honor of lVl00's Who In American Colleges and Universities, from their record of participation in col- legiate activities and for their over-all high standing among their fellow students. It is with great pride that We present these eleven men from the School of Dentistry. 1' 6 It 1 fi., " jf '7. "'--y if M .5 l I .25 'W f, , . n, jack H. Mills joseph M. Rubow E l l ill i ALUMNU iii ins YEA fl ii lil lr in l'l i i ili i iii ii ll, , ,,. iii i., , V, ,iii ll .if S5 1 1 it ,il ,i li Di. Alfred o. Rnsb, President of ins Alumni Association, Wg presents the award to Dr. George M. Hollenback , r l. il il lil W, l i l W, 1 jl V li l y Reception for Dr. Hollenback by Dr. Donald A. Closson i r l 1 Y l l 142 Alumni of the Year from University of Kansas City and Dr. Alfred O. Rueb, President of the Alumni Association Selected for the 1951 award of Alumnus of the Year from the School of Dentistry was Dr. George M. Hollenback, Chairman of the Department of Research and Professor of Dental Materials at the University of Southern California. iDr. Hollenback graduated from the Kansas City Dental College in 19112 and since has made many notable contributions to the Dental profession. Dr. Hollenback has carried out extensive re- search in the field of Dental Materials, and is widely recognized throughout the nation as one of the most outstanding men in the field of dental research. In 1948 Dr. Hollenback was President of the Alumni Association of the School of Dentistry. f The policy of making an annual award to the outstanding alumnus of the year was begun in 1949 when the award was given to Dr. Gordon Teall, of Hiawatha, Kansas, and in 1950 Dr. Harry H. Sorrels of Oklahoma City, Oklahoma, was the recipient of the award. Vin' Dr. Roy J. Rinehart, Dean of the School of Dentistry, chats with Dr. Hollenback E IOR l H 7 f fv . at if ig!-"f25..1?f . H f'cfg.n2,,." .' . ,, .mg i f- t rv , , ,. 1 , ,, Ja Way ., I .V y f fx' X i if if aa, f, ,521 N 444 t '13 A' ' 'ff 1 W' - ROBERT A. LINDSEY Monntain View, Okla. Southwestern Teachers Col- lege. Surgery appointmentg junior class, secretary, Sen- ior class, president, Stu- dent Council Qpresidentjg Whos Who. knsvwgl 1-6'-'Q' A-Jiang, -f-10-9 .wwf HENRY W. FRICKE St. fofeph, Mo. Washington University. Senior class vice-president, Psi Omega. WILLIAM O. BOYCE Hardy, Ark retary of Senior Class Who's Who, Psi Omegai University of Arkansas. Pe- dodontia appointmentg Sec- WENDELL E. MONTGOMERY Hugo, Okla. Southeastern State College. Senior class, treasurer, Psi Omega. . ,WM 'fqmiw 1-0 f-I . fy-was 94 MK 5 fqfx Q .,a , ,,AA 1 jul, . ,QQ- . F . . 'N .XX X .. Arlos C. ADUDDELL Richard S Charles K, ARCHER Coffeyville, Kar. Angitrta, Kar. Great Bend, KM, Coffeyville junior College. E1 Dorado junior College. Fort Hays State Colleges Delta Sigma Delia- Pittsburg Teachers College. JOE Denver, Colo. Colorado A8cM College, Denver University. Delta Sigma Delta. ,340 av . +R x A x, ga F ,-.+..,.x' LEE C. BERNS ROBERT H. BINKLEY HAROLD M. BisHOP CLYDE A. BOYD, jr. Kanrar City, Kar. Oklahoma City, Okla. Wichita, Kar. Sand Spfingr, Okla, University of Georgia, Columbia Universityg Har- Friends University. Oklahoma A8cM College. Kansas City, Kansas, jun- vard University, Oklahoma Delta Sigma Delta, ior College. junior class vice-presidentg Psi Omega. City University. Pedodon- tia appointment, Delta Sigma Delta. ROE Dru Mis: D611 , ai, im W.. an f. AQ' fd i, in f .. , Z i f 121' TH Sot P a Wl Csc Gr Ur Ps Q'-Q, .N . -C.. sr. S fm f f S N7 .W C . J 1. X VIERY Okla. illege. K W ,N ., Psi , 7 iifafif V ' 'wil 5 Colo. legeg Delta jiifg M, If 5 fm -ei Z Wa fc . if t' Wafiz, LC, is iw f':,t af? ry, zz, M, MZ'-f A vt :WW X :Z , Okla. Jllege. Q6?-zfafkskf, .V , , S. f V, R f p., . . V A 3 lx 'if r X. C x . f . , S' , :i ,. X . 5. , x . . xg. ' N ' 5 ,.t:s..,, S -., ... x. - g 5. -X X S. S is .fu I P .f gas. V L, . ,gain 4 X .. K P "U . . Wt 'S -- Q A - V V A f iss. I QA - 3 . A ft , ' - nffff , . NQW JCM 'S lv. . My .fp g-A--Q S-N., X C , Xx . . - ' ft ' W :fws1""fi,' . .Si K ' Ns.. ,X I ' 2 ,xx 1 f nga -gli X A 2 Q , V g ,I x .I .fist E. X. f - . in , , xi ROBERT C. BRIM Republic, Mo. Drury Collegeg Southwest Missouri State College. Delta Sigma Delta. W... S THOMAS N. CHURCHMAN B0li11a1',M0. Southwest Baptist Collegeg Pasadena City College. WhO's Whog Psi Omega Qsecretary, presidentb. fn. 1 ,TVA , ,V "'w.,,.4-R I i z G if . , X44 A-fy 45 4 GENE G. DAVIDSON Minion, Kar, University of Missouri. Xi Psi Phi. A ii JAMEWCBITOWN Atchiron, Kar. Baker University. Psi Omega. ROBERT, E. CLACK Spfifzgflale, Ark. Arkansas University. Air Dent appointmentg Burb- wlmcker business managerg Delta Sigma Delta. f- 'f I A , " ,Z fy g V Q V 0, ,f It If ,A E, az, , Z T, 1 1 4 'ff 42 iw f C 'iv , . in ,qv-"' ,Q V, im 4 , i 'Q S ' 7 , ' 1 W' ' V :if ' f JOHN H. DICKSON Chamiler, Okla. Oklahoma A8cM College. Delta Sigma Delta. S WILLARD A. BURTON ERNEST BUSTAMANTE Huflifvilfe, NIO. De11z'grV,C0l0, Maryville State Universityg Denver University. Delta Missouri University. Xi Psi Sigma Delta. Phi. , ,W , . -twat . ,, , : ilwtif L I 5,:egg.sg1 ' ...Wg ft R fi f If I 431 ff og S nf ff ff R . - mf , f as If 5 VV at ,, , f f Z msanw, ,if f J . S . f , ,. ..,. f f,m,.....,- . .v g JAMES C. COLE Porzzm, Okla. Northeastern State College, Okla. Delta Sigma Delta QScribeD. ' ff ,, ' ki, V pf I . 5 ' 'wf -1, . f Q ft W, ,, ,fff ,q, GEORGE C. Cox Mirriofz, Kar. University of Kansas. ln- tramural athleticsg Delta Sigma Delta Crush chm., initiation chmj. 101- I-IAYDEN DILLARD Dzmcmz, Okla. Cameron Junior College, Lawtong Central State, Ed- mond. Xi Psi Phi. , X I LUCY M. DINO Foocfyozr, Claim: Hwa Nau College. K- S xl RICHARD W. Kama! C ity, Mo. Seton Hall College. Psi Omega Qchief inquisitorj. BERTON L. DUBOIS Liberal, Kar. Wichita Universityg Pan- handle A8tM, Goodwell, Okla. Prosthetics appoint- mentg Delta Sigma Delta. KENNETH DUNCAN Kamar City, Mo. William Jewell Collegeg Joplin Junior Collegeg Pittsburg State Teachers College. Xi Psi Phi. DARREL L. DURHAM Denver, Colo. Denver University. Psi Omega. JOHN M. EDMUND, Jr. Seattle, Warlo. William Jewell College. Delta Sigma Delta. ' 5 f 1 5- ,ja gf t :gpm , , ta 7- if 3 'f few TT W T f 4 ma w . .fistqm -' M -. .1 JAMES D. ESTES Tiilra, Okla. Tulsa Universityg Missouri University. Delta Sigma Delta. DoN. D. FLECKENSTEIN Onaga, Kar. Nebraska University. Delta Sigma Delta. DALE l-'oLEY Kamaf C ity, Mo. Central Missouri State Col- lege. Sophomore class vice- presidentg Who's Whog Xi Psi Phi. HARVEY FORBES Portaler, N. Mex. Denver University. Delta Sigma Delta Qtreasurerj. Y ' ' 'i15a2oafe,0tza. Southeastern State Collegeg East Central State College. Delta Sigma Delta. Rawlins, Wyo. University of Utah. Delta Sigma Delta. l RICHARD W. FOSTER Denver, Colo. Denver University. Endo- clontia appointmentg Psi Omega. L F C s Sl Y ti l ma anwaxan Kamar City, Mo. Grove, Okla. E, Okla. Iollegeg Iollege. ', Wyo. Delta R ', Colo. Endo- tg Psi l LEO T. FRAZIER C 'S LaCr0.r.re, Kar. Fort Hays, Kansas, State College. Freshman Lab. As- sistant, Sophomore class secretary-treasurerg Who's Whog Xi Psi Phi Cpresi- dent, secretaryl. RICHARD A. GRISWOLD Wheaton, Mo. Southwest Missouri State College. Vice-president Str' dent Council, Who's Whog Psi Omega. JACK T. GAMBLE Talita, Okla. Tulsa University. Delta Sigma Delta. LEONARD R. GROSS Ritrlaville, Mo. St. joseph Junior Collegeg Central College CMo.Dg R.P.I., Troy, N. Y. Xi Psi Phi. la' it W' BERT Y. HAYASI-II H onolalii, Hawaii Hawaii University. Pedo- dontics appointment, Delta Sigma Delta Qhistorian, treasurerj. f X' 1 'ff ' , - .-,A gs-sl" 2 - .1 2 vi af pf We M WILLIAM G. HERALD Stillwater, Okla. Oklahoma A8cM College. junior class, treasurer. ROBERT D. GILLAHAN Exceliior Springr, M 0. Washington University, William Jewell College. Crown and Bridge ap- pointment. Xi Psi Phi. tv, fi- , . X .- .' . R , - t-.vyfmt-.,QAfM.k V f - V .Ni Wt wsflffiai-v. at R f ftit , is '. 51.9129 ,, ,, .wtfftx fy 5' , , t 4, .Qt ,, my, . .. t ROBERT L. HALL 'rss skk. mp' i K ! in ' 1' . N 1 Lf: st :L ii. PHILIP L. GRALLNICK Kamar City, Mo. University of Pennsylvania. Oral Surgery appointmentg Psi Omega. ivflfizix. FN q ty--:2'43.f . A -r'-,ii-f' -' .5s- wi? ' -if' r.z , Kafka? Qlv :NSI 7 IQ.-. . 9 ,isvjam-,,,.. , ' 'XQXHZKQ' 5 I - 'f 'lk f flfjy-"'LiM'.g: W i , ' .tvpyg .X i t , . . , ...-yr ff W ,I s D X . H5-3' f'ES,,i',4,4 'WV x"v . 95 2' .want .fn f X . -ei..a.'.-.-em-mf! X ' nf, H e 1 K V ffafw-..tt.. .- I .f A f .Irs f, . M y vi 'Kaz rs t ' - 2 ' ,nos ' 2 at I ..'- ' 45,426 f X ii: I' P I .Es ,, X W R ff hm-fa ff K as E 5 .f to ""'A f 5 HAR-RY W. HALTERMAN of' 5 XX K 'S X. .. . . . William Jewell College, Kansas City junior Col- lege, Providence College. Delta Sigma Delta. 'Kb ORIEN E. HEss Kamaf City, Mo. University of Kansas City. junior class, president, Stu- dent Council, vice-pres1- dentg Whos Whog Delta Sigma Delta Cpresidentj. Northeastern Oklahoma State College. Pedodontics appointment. r Mztrleogee, Okla. Baylor University, Univer- sity of Oklahoma. Delta Sigma Delta. i i. 'Q bi 7 ,J vii.. f ff. . .VIA If ff, 5, gm. BURTON E. HOLMES JAMES R. HOPKINS Karim! City, Mo. St. joreph, Mo. Kansas City Junior Col- University of Kansas, St. lege, University of Kansas Joseph Junior College. Xi City. Delta Sigma Delta. Psi Phi Csecretaryb. . r I WS- . tg.- T. J. HOWARD Wichita, Kat. Phillips University. Sigma Xig Intl. Assn. of Dental Researchg Chm. Radiodon- tia Dept.g Radiology In- structor, Xi Psi Phiflibtar- ianj X' .. Ii . f?,g,"'7fi ,,, Ri' X 2,4 ,ltr , fi llfi 7:4 T' . X f "M Q ',f'f, 2f ,V J 'C ' lfziarllgb-4 , Cv f h , 1 if a-sf ff - t ' if N g . 4 . , .ii WMM.. ,Q ooo V A 4,5 ' .aft A T 'fir . 1 . ' R w Q ALBERT HRELAC Ktziimf City, Kar. Kansas City Junior Col- lege, University of Kansas. Delta Sigma Delta. ' f .X Q.y.Q .. E l 'Z J OLAV JAKOBSEN DARRELL C. JENSEN BILLY A. JONES REX F. KEENER Flifjorcl, Norway Provo, Utah Mulberry, Kat. Joplin, Mo. Upsula College. Crown and BrighamYoung University. Kansas State Teachers Col- Joplin Junior COllege.Delta Bridge appointmentgXi Psi .Xi Psi Phi Qvice-presi- lege. Psi Omega. Sigma Delta. Phi. dentj. Q if .2 1 f ff f W 1 :FUN ,,.'f- if XR ., , ZW, aff W X X i ii rim tk X X t i y WSW, L , A i X X i 4 f RNS " if 7 4, f f X , J R as ., . ' J . ' 3-is Mi s ff ' - R f hgiz., L . i Q " 1 G v 7 4411 R ' R . I -.55 f fr D 'ff R . ,K f' 'Y f A 115'f447'ff"zfff 1Qw"fWai,egot 5, 2--N an ,- K ., 'Q .-5 ' L '75, ii4,ffi,c.eg ,f LSL - . .4 4 Q0 K fry, neznw' fx . 405.5 ,.?,,i, i f t,..t t , ,iam , ,, . 15:35 ,in ar Ai .. fr Mm 'R , .fffffw '- . ff A fi - if wi' . t .- f .X . ,M X- ff 'ff' - ,. . ' f' . - L M, s, ai - ,I ff" -' .isa f ff , .iw 14102 Till-i Q WV! '7 fi H" 41 ai' s - , t x :aims f l", R' . 'VM 1' nzcflfixi .isis-'frigid t . . t .I -- ALBERT J. LAMDEN ,G .ii SX 4 XWILLIAM E. LOVELLETTE Tulm, Okla. Tririiclacl, Colo. Karim! City, Mo. Tulsa University. Delta Trinidad Junior College. University of Tulsa. Delta 148 Sigma Delta. Delta Sigma Delta. Sigma Delta. N JACK R. MACKECHNTE Oklahoma City, Okliz Oklahoma City University Psi Omega. University of Oklahomag sw. L. 72 L- -.spew flisfvfi y ,,h, ,, mf -:mapa ltlxf Sf sywxw ra fr ' nf . 525 , Kar. Col- Insas. W V -CAT PM ' l ff S , . V5 si V' . yi 2, Mo. Delta IE Okie. omag -rsity. W DONALD W. MARTIN Kanmr C ity, M 0. University of Missourig State Teachers College, Kirksville. Freshman class, president, Who's Whog Delta Sigma Delta Csenior pagej. WM. W. MCGRANNAHAN Kanmr C ity, Mo. University of Kansas, Kan- sas City junior College. Pedodontia appointmentg Xi Psi Phi. f vnu In 'i' .I MAX R. MOORE Carnegie, Okla. Kansas City Junior College. Psi Omega. f f, Q x 4 fran, 5 galil P .Mesh-us. WILLIAM T. MARTIN Warrenrburg, M 0. North Texas State College. Prosthetics appointment, Freshman class, vice-presi- dent, Delta Sigma Delta Qvice-presidenty. iesrsrssfswsshsf-A ewmvf 1 'K I- V gXPSffwQXs9ri?li3 , ,, 4. WJ" f 'i cxtwfwv Q f ' 1, f WWnf.nf.'. z i V X 1: ' ' "' 'hx'X"f ffl ' f2J.fffc.ff i A f4?ll"5'. f i n . 35412, , f'n,:.fgr',g: f W 1 JUL' at if 5 R 'C ' f' 3.3 - i, , X -,f 45?l?1'qi'.,5Z4 ff V .a,,,g,,1f , Sh ,Z -Q ,,, xx I--l' X 'A .. f .Q . , ADDISON C. MCQUIGG, Jr. Afton,Okla. Columbia Universityg Okla- homa A8cM Collegeg NE Oklahoma State College. Editor Bnrbwhackerg Who's Who, Psi Omega Qeditorb. rv' f"'k 'Dai 'Na-me GLENN M. MASUNAGA Wahiawa, Babu, T. H. KENNETH R. MCCANON Excelfior Springr, M 0. University of Hawaii. Pe- Drake University. Xi Psi , Ph' dodontia appointment' Delta Sigma Delta. 1. JACK H. MILLS TnZ.fa,Olaln. University of Tulsa. Oral Surgery appointmentg Sophomore class, presi- dentg Whos Whog Delta Sigma Delta. RICHARD I. MIYAHARA H onolnlu, H awaii University of Kansas City. Oral Medicine appoint- mentg Delta Sigma Delta. """hvi , . 'M "-...Mm ,xx Mvpaqynf' 1, V BILL J. NEASE PETEIR L. NEEDHAM Lawton, Okla. Cbetopa, Kar. Cameron State Agriculture Michigan State College, College. Delta Sigma Delta, University of Iowa. Fresh- man class, president, Psi Omega. ESBERN L. NELSON Denver, C ol 0. Denver University, Colo- rado College. Endodontia appointment, Psi Omega Qguardianl. wiv, Q I 'xl ' X , .qw vi ,Q ' in AIM I 'WHA W.. HAROLD L. NEUBERT, jr. BASCUM C. PIPPIN, Jr. Prairie Village, Kar. Edmond, Okla. Kansas City Junior Collegeg Central State College. Delta William Jewell College. Psi Sigma Delta. Omega Cchaplainj . f .f df I . Q47 - yt I fc! f ,f W! ,f 4+ if., , f, , . qw.. , . JAMES H. ROBINSON Wayland, tart - I. N. Y. University of North Da- kota. Xi Psi Phi ftreas- urerj . WILLIAM L. ROGERS ARTHUR ROTHMAN KEITH L. ROWE Springfield, Mo. Brooklyn, N. Y. Beloit, Kar. University of Missouri. Pe- Brooklyn College. Psi Wichita University. Xi Psi riodontia appointmentg Xi Omega. Phi. Psi Phi. fa. ea' . ' aff sez: We fl F- 'I f S 'Ffh OMAR J. ROBINSON Kanrar City, Mo. Oklahoma City University. Delta Sigma Delta. , if 'f Ia af' -- 1' . , , I ,far as 4 ff? I j iw. 'lgtf . fa Q27 I 55,4 at f JOSEPH M. Ruiaow Seligrnan, Mo. University of Arkansasg University of Missouri. Stu- dent Councilg Whos Whog Xi Psi Phi. .lg A-M. X ' f' I t Q QQ t- a-w4a4v I I A wflf' n ' fff' 'f Za Wifi, 1 I . 1 It f at aw-.-QM K Liar xksx of-. R-SS .s.. , , +2 If JL mf- Sf A it f . . 1. i ' 1. HOWARD E. RUSH HAROLD G. SMITH WILLIAM E. SMITH JACK A. STEWART . . . Q , . Arnoret, Mo. Higginwille, Mo. Kanrar City, Mo. Kanrar City. Kar. Central Missouri State Col- Central Missouri State Col- Denver University. Psi Kansas City junior College. lege. Xi Psi Phi. lege. Xi Psi Phi. Omega. Delta Sigma Delta. rsity. D FoilQ?J, Duncan, Dr. Chimienti ,M0. isasg 'Sm' 'ClEtld' Whos Jim oe, n o ontist I if Ds Kar. egg Waiting at the cage tt p n . W 1 ' X., 5.91 ....,, """-- ' 'nn, P "H-.A ei! -,Q cg ' A-iesi, ,::v .fy A. WWE , sfgggftws Q ss srxgfry X , w JACK L. STEWART Enid, Okla. Phillips University. Xi Psi Phi. Leaf" in i FLOYD W. IRINDLE Kingfifber, Okla. University of Oklahoma City. Psi Omega Qvice- presidenty. im N ' M f 75' Zi 1 , ',, ' , ie, t L, Q '5',',,7' . Q3 f.-v f ,ri ' 'lwiajl -4 v 9 VL ,I , in Q 1174 fgd if ,V mmf: 7... ' .LZZXL .La , L 4 RALPH E. WEAVER Marrhall, Ark. Arkansas State Teachers College. Psi Omega. ALFRED G. STONE, Jr. Galena, Kar. Oklahoma ASLM College. Xi Psi Phi Qrush chm.D f',.5f4y, . . mm f .. ' i - . MJ! f DONALD S. VINCENT Baff Bay, jamaica, B.W.I. Friends University. TOMMY D. TAYLOR St. Iofeph, Mo. University of Missouri. Junior class, social chm.g Xi Psi Phi. WAYNE E. WARD Lawton, Okla. Oklahoma A8cM College. Delta Sigma Delta Chisto- rianj. MQW av f-w""' EDWARD W. WHITEMAN Warren.rburg, Mo. Central Missouri State Col- lege. Freshman class, treas- urerg Invitations Chm., Bushwhacker Ballg Xi Psi Phi Ceditor, pledge chm.D. A f ,av 'OZ DEAN G. WINTERS Price, Utah Brigham Young University. Dental Medicine appoint- IUCDI. Membership in Omicron Kappa Up srlon is granted yearly to those men whose scholastic records indicate them to be in the upper twelve percent of their class. These men are presented as members from the class of 1952 'ff' aa jg? fa fr fa ff? y 'Wg Jfmgxigiw W ,iv 1 47,,?jgZ,'7?2 fam fee Z ,71 I J' Richard S. Alley Dale Foley Leo T. Frazier Bert Y. Hayashi William G. Herald Glenn M. Masunaga jack H. Mills "Sv-P W ames P. Brown Henry W. Fricke Donald W. Martin jack L. Stewart UP ILO Rho Chapter Q JU IOR Q 0 . t I INA NLVS 55 I ii f Z gf J ? f QNX ' W E? V , , xg., V., f 52 wen: ,V ,, f 1 gh +-mga ff, V -- - "'fj""'-f .7 af ' 1144" ' M. .I I ., . U fr ' 1 Q. Q f , ,.-tj, , 5 L' ,f , ' fig 62 ' W Qi? ' . 1 SIM f 4 f , 4' ' wr -M ,, fl FV", ,sie 'Server , fw,1,,,, ' HX- -Y I V f 7 E ,,,,. i f 1 Q m,.S,.S,g s. ,QA,. 3? Q: 5, "5i7-7' E , -2 Z. , ,. fwp' ff , , f . f were f M wr' I . ., X . Oi , . . f. Idsf' if XQX , 4, ft' X , e ,, jizi, ,. 251, we 2 7 ZZ 34" ,W . W 4 , -' ag, A Q 1 . 4 if , 5 i , , A ,W , .A , ,, f f a ,424 As ' f, v 'MMI' X X f w Z! f ' X X ' ffl XX Q. . f . 7' .7 S :iff ,2ffg,'g5.:c ff xx , as X f- ff 4 ff s N 5 :, wr' ' . , ' fe of' 5.9. N is Si 'Q ,. 'Q X f, x f f wwf. f 3.7 'RN' ,X fwf' 4-ff lv- 5 ., X V 5--xx . . 5 Q X X . 9 Vp, ,, X, Q ,Q Q, V 5 Q K X-:5f " g.j.'.Q, fi I I ., MZ www.. , , . ,M WX '5' , iv- .Q me of .-,.. WCW. .,, X VX.. f X X .Y . Xg is ff! X I vvvv . N 4. XX 'af eiffy ' ' 4 'lg Q X M 1 QNX ff XS XX 5 XXX. K ep 5 X gi ?f V XX X ff ff fs. , ' f , 1 Adv 1 X '21 X9 , Q f f wk f? f Sw-X Xs0X.X.f. .V f X' f I ff 7 f Q I? f f 1 f 9 4' 1 Q f 'fe 2 1 X f f Q .. '51, 1- ff I Nj' .H f Vfl, X"x 4 ,, , A W Z Es Alhnder, B. B. Armstrong, . . Atehify, J. A., Jr. Baker, C. F. President A W. BRADFORD f f, f ! M... Bale, D. E. Baxter, G. P. McLoud, J. P. Blomeyer, K. W. Bowers, R. G. Buckman, N. Burns, H. R. Burrow, W. Cramer, R. Crowder, H. D. Dannahower, W. R. Davis, R. N. Day, T. L. Dicke, V. H. Dietrich, E. Drummond, M. D. Edwards, L. E. . . ,X X gf f 1 A X 'f P P M nf. X 1 iw "" I . Q, I ,. V " f ,EW f. ... . f Q ,f 11 a f wf1fsfvf424f49 . . f , . s .1 4 f Nfl A ' .114- f W 3 , ,- . ,, K" 4 H N sei' , B ' ' 7 , .X-we V W -. wg fe , , , 5 ' 1 ' i it , . Q, ' , W f .. - ow- KN 5. Q" "'ff1f,' ' f r ' . 1 S M7 7 , .1 if s 1 s ,4:f'ffw , f 'L s 2 Q, X ' , 2 Q, . fr 7- , , , 2 W 'f f , ,rf f , ii . 7, ' ' 7531, ,Jw X 5, I x 2 5. Vice President J. R. BLAND aw eretary R. C. PARKS 'Q -fe . Treasurer H. L. LYDICK , .,-an A group of diligent juniors ml ,.. P i l Dr. Penticuff and fans F2 l 5,1 .ff .A-QL . GK ee FD Dr. Walthall's technic is amusing? Drs. Hale and Myers, esteemed faculty members ICK I H f - JT X Y 1 'Z' 5 I ' U' ' 'S '- aj ' , , r P I I fn ' f 1 in ,fn 'fl . . . -M Vw, . A group of troops awartmg ratrons l E I l l l JU IOR , 5 fm Q . , ,A-ws I 'iv-. Graham, B. D. X93 t 5 ,...l xs '-:ww1'2? g., , sg 7 Y l 4 Q Q 'Tl "Ti 'T1 IT! P-lu v- Q FD U3 N FD su ,R cn ,.. P-e ff ua ,1 r-1' Od r-1 fb -En fp 2 r-- it PU . v-I Q ' D 3- , . O oo pe NI W . Z ' IP ' Q - I-4 . ' o - Q4 P-Q . gpg" Q., 0 A 9 l Q X ,WN 1 " L W s. - f, w9ff9'sQlizll22 ' A . . 3 , ' M ' . " ' L ,, s k. .Leif W eff, ju, , si X '2..'- zfr GZ! 'if' T Q QV N ,, 4' f , , ,Z 1:4 .ft-f. " ..: 0 , ' , ,, .ff fm f 725 3 f rife I , Y 55 A A 2 I ' f 4 .,,. v 72 15? f f ' f My .4 an f ' ' f , X , , ff ' ffhwzy, Q 72 X4 ff K 3 'J A , , Grauman, F. G., Jr, Y We ,,r,s , .vs Gfrfflth, G. K. X , 1 ' Z Haupth, F. f er 6rtSOn, . , Q ,rf Herre, C. ., Jr. E ' ' L , ,zz v,,,c'1 X, , 1 f,,,fL L ,j ,E - s , L .: ,im 'f,flv7'62,f, , IW' ' ' " ff,f I, , ,z "' Z 'K L . X L ' lf A Bt N f .4,. s --. . . . 5 5.3. ,Alg- Hopkms, G. T., Jr. Hyde, C., JF. . s Jones, F. . , e 3 ' L if Q 'Will Jones, L. M. lm iff' a,...w Kelly, C. E. . f Kelly, H. B., Jr. . M :rf 14 i -., w 55 ,1 4, V Kimball, R. F. gg ...M , 'A A M it Klmbrough, L. L. W I . M Kolterman, D. E. ' L I 6 S f V . . fffffggg f fnf 1 5' fWZx'ff?:2flWW,, ff K ,yo:.:.- ,L-..,z. 4 , , ss . ...NW Q., ,. .. I F I ly L X . . Y QQ A y 'Ps-.. ,A V1 1-Mwu' , ,QW 'ff' To fw , , ss ' ,M ,, 0,1 , if ,V an V, ,W Q . 'F Rs ' xg f A ' x y ' ff?M,fx7v'5- - Q Q L5 X Z V " ffm f 'Q 67, QQ X 1 f s Q f J J fi.: ww wws ' " " 7 1 X f , X I 5 f . gi X , X ., 1.1 Y- x W 1 5 1 .. wise an Wf few ' 7 , X 1 N, 5 4 ig, X if , . X Es, .55-Q gt, i ie lf 5 xx N X 1 in ' ' K I ' + 5 gi fs l l 1 Q ff-f .WY .is fx E' 1 I C .X 93 M fee r " , , K .2 if fl sy. f X , ,w f , 'Wi .1 iw I 'il Ly ., f ,-, :ff ., NN.. .. ,fig P ff '97 4' r f - , II . 1 ff, xz 5 ,,, X. ., , ,, 'Q . ..4 W f .V . 'jfgff X. X V L V f E . -Qs Wu UNIOR Koons, P. R. Larsen, L. C. Lewis, W. D. A Martin, B. E. Martin, W. Morimoto, VS. I. Motley, E. L. Myer, R. E. Nelson, D. Z. Neumann, R. M. Oliver, R. W. Parrott, J. W. Peay, W. L. Philbrick, D. L. Price, J. H. Rabogliatti, E. R. Rebsamen, R. D. Reece, C. H. Riddle, H. G. Ruiz, S. Schlender, M. C. A rre..... 2 A x ' 5?.3 uq?ii! 5. 49 Skillful surgeons operate 9.0 A pause in partial prosthesis for a pose Rebsamen and Simmons .Y A. Parks and a pal N 'mm 316 -R v ,MQ H, ,YV 1 1.'1s'g" Q i :hesis E L. .Y DDS A fa. , ,, L1 Wilson, M. R., Jr. .K Q fg 1,37 at. ,, . . ,, .W -- - 4, ' f .f ,W , ,f wwf, 4 f .M,.x.fdZ2. A s 1 f Winter, R. W. A, I 5 L RWM. .gd J L, A - Wyatt, O. E., Jr. JU IOR . .TJ fm-K "R 'Af' v -i Scott, V 'ji 1. 'J' ,T wx' 5- 'V' L f I Qi Simmons, E. C. L 'I W X . S V L! x.. .. xx mi y ,,k. Rini' K Skoog, H. R. Smith, G. R. Smith, R. H. Spanjol, L. Stinson, L. V M. K. Stout, C. N. Stroud, R. Swartz, B. Taylor, R. Thomas, B. Thompson, Q4 i ...asf if , , - A f , . . as M. an X , h X 34155 X i s.'s. .1 J SMX 1 9' aid. -. 43.3.-1, , I. ' 'K ' . . -faf vf' -ts 4' as. , , 5, .. l ff., , ff ,. D. .aim V WW N. N. L. T. BI, Jr. Tipps, J. O. Tobey, R. Trausch, G Weaver, C Webb, M. Wester, W. i X .wh AQ . ,J W 1 " fr, 2,21 .tsef S 'vw' ii-'iff I K' QA' Q g if 9 A s-h. . X A -"X iw J, , ' s gi fa' fl ,xl .L fr 3 ,. y 'la Q . Y ' ,J sud , I t 'liz gms W, : fg, - 'wp .Nl .MMT Cnr' as , ,J A ,.-wig? J v- W , r f 'M , , L- L f se W Q . S. ,fi may ii ink, , ' ' Q, -if-.. J' L x -MZ, . H ,X 1 ,Q W 'B Williams, J. D. -qs... M J- ,J:.,,.. xi? X" 7 T. 1 5 .1 f ' 1 5 7 ff V , X., " M f V, 7 it f' .l ' I TERFRATER ITY DA ' of 191 X 2- y X, I, My V Q4 came any T171 ng but lo I C EQCYYOD ve, Bab Happy Alumnus Jones 'VU Studenfs wives he dance Windy and Ethel Was 3 bl- fg Sllfbessfl TiDona Played 0PHOMORE 0 RYA -if f W N if kw. , 3.4 ' Q. 4- if Kei 1 f ef, 55 19' Jaxx.. me Y W' ,Q 'rj kj ff ' I 1. ' gf ,Q ,ff ,K .N x X. .V wg rw V ' xwffxllil 7ZIZ'?f-T3'59"2W5 C4615 . Xl. ff ffrrsxfwxffsf - ' , ' ,fy an . -A-. .. 2 awning. ' A nr.-, A-7, Z22z2fff?iWz,'.,, wr 1 1 A .' X f'."l'Li3 X f , 1253 f,,,i n wffr.p:r X ,B , , wk M. . ff! f f f " "W 1 N . ,. X A F .4-vga iff- X yr .z,x.. . W1 , W f, A f Q -1 f. .eff -Yvfvfl gjmfzgyf-fn., f 4, .X 1 ,-',.,f fy :fuk Q ew' ' , ' ,. ffl! X , 7 Z 1 ' ' 7 ff 7 Lf, V , f f . f fe .WW ,ff f t : f ei W S., , , , . - X f vis? 'EN' - 3 3 ,. 375 ' " " .ff 'f?,-'. f . 7 -1 , . 1. . w- .z' , - , .. 5 Rl ,, , V tm! t fr , 'awk 5, i 1 V f Wm" ' , ,V '...Q, 0 K, If 1' . gay '11, Wx 4 7 , WL -if Pg' . ff, . . 9' X wg '-'e" x, f 4,21 M X Q-of' ' 1 V ,4,, 1 2 f ie .mr ., W! ,f f, f . A f 4 If 1f, af V, , t ,, KC, Q .I f 'lg X I X H'-Q? . ...sg Q wr' -Q f-zz X mine, . ,. f l 3 1 . S f A - .Y if 'V 'S' x I 'X eaxkx '.,. ,f A J ? f, 11, X' ff , , . 1 .44 'W N 0PH0lVIORE Austerman, B. Barber, W. D. Barnett, W. C. Bean, M. H.- Blair, Boatwright, P. Boggs, G. P. L. Bowman, W. D. Branstetter, B. D. Brenner, R. W. Brown, C. M. Brown, Mc. Burks, V. E. Campbell, R. C. Cater, R. E. Cleveland, N. L. G Cochran, R. Comberiati, F. Connely, W. F. Conroy, C. W. J. J. A. TAYLOR President Q 4' fr HW? . , Q., 7 Y K f 1 W. ? Wf V4 l ,- 2 V92 'Ml Q cy, M. I eff' ' X 3 I I Y if J. M. LIGGETT Vice President f . fwwweemwn is ,, X K A ' 9.2, X ' Fx I ,W , ,, , fig ' . 5 , fe: - , Pi.. f X f, LS, W. F. SHELLHART Secretary E. J. SMITH, jr. Treasurer Phillips Bridge is off to Crown aml l 5 i 55 i . vw YS 3 is . b 4. JR 3 rT ni W A , . 92? l X X vp W yw 7 I .f . .i ,KW KQV lART Jr. and OPHOMORE 7 lf 4 Cook, H. E. ,gk A , ' Copper, O. O. A Cunningham, F. D. Dawclson, R A W.-A vs., f'5 I ect'on by Dr. Gates and Dr. . ' ,, A p In Q. IISP 1 Da , J. W. , of gt I Matthews Y Dreiling, R. R. ,wr r 7' V4 S Ell10tt, R. L. Eversall, H. A. Eylar, W. H. ! Dr. Dimick and Ito confer I ' ' fi ' Falcone, P. R. A ,,, Feagans, W. M. Flickinger, J B f Flynn, W. N v i i Goldstein, M. M. X J A ' Q- Gonce, R. E. lq, no - jordan and Hathcote consult with A Dr. Maienschein I , A mf' - , f . - .. . F 'S - K s- yy' ,,.,,,.--f" k ,Q .lm , If ws? , , ,, ,Q X 3 gi z',,"'., sf. ' : 9 Q. 1. . 4 , ngz '-gy. C., , ,Q 3155555 .1.,,,.fg,,e e- ze sf ., ff -25.-,erm-A . ,. . f . A ,?"'W?TkWZ'u'ffVf,7" 'fl JZZZV' ii sire ff, -nv W -WU, ls Qffwxh. gs .vw .W 'f " 5 ' , ' Qqk , ,- f 5915 ,-X ' -If -441 s, wwf ,, . SW 1 S if f LB sqfa f .A if C of " ,, 7 , X Zig 'iff ' f .J , N 4. ,Z s f es, A Y xv f X PQ 41. X. 49 ! 1 5 W ' E., aw 1 W 'wif f J . Q 'Kr f. mv p , Hamer, R. N. ' . V if j peqnsmuawrmwxmqunq Xk'VY I , I ' ,W Hathcote, L. "' 49" 'W 5' A ,e ' . . 'C W W I ,. A 3 , lv mind? A H H V' xii! ,I ,f V, ,,I e ,., - 51. 1 . ., " .22 F f v W ,, V ,V ,Q . ,I W., 4 ,V 113,45 W. , 341. :Yau s z ' 468 ., f. ." ff .' ML' ' ., - Z X-.N .fl A A, Hnfscluman, L. A. , W y fr.. Y, W 5 fa U M- . ,- W' Q14-7 J gl his . '..,. Hodge, D. R. ip Z , 1, . A . , Hoffman, W. W. .... f My s Dr. Rueb prefers the sunshme of p QQ 'f ', , . , 1 ',,, 7' f 1 the great our-of-doors f, 1, , f, M , W .f , if , 4 X f -+1 ', ' Z, ' lvfaf ' Q , fi 415, ..,, 'f f ' of ' ,L 4, K 5, f l ,4 W H - 1 Am Q. 1 I rl l l l . ar--nv-:mare 1 l 5 I l 2 1 ,v 'g--S56-L , , ,. ,, I, . '-'L-.W .' 5.1, . , . .. ,IL ,ff ' W 5 Q. t 'M Z max .3 117 "Ihr :boar X I I I 21459 Q3 ' fi? an 94 4 , ff 4 15 - ' 7 ' 1, Aj, ,, K s l W fe J L!" V . ' Q 4, f 7 ,alll 2 1- 394' i, .... 'sag' ,,, 'W' 5 Y L-. SV' , Mu -X.-x X l .D . l 2 l f,f4,if63 ' f . 1 V ff 2 w a P f e K ' fl.K3,2f!W3 fff fkffmf lf ' e -'V , Y fY7f'14' '4 NK ' vwaatffgwm Y f' - 'i fff-16 ' ,iaidiwwff f . A ff I IZ '- V ' f W W, ,,, f qs f jg iW'Z!':ffff ' "7 ,Ki fif W9 AJC ,M 4, ' " ' 'H ,, f f ,,Zg49fnZ..u.x Q, Qi 5 ,J ' 'mg . If .Q si I, . I- Xa ,Z IQ, It ' Mn' Q v I,, ff ,ygiixxggt .ggi It r- mf-f.. , 'wa f .X , ' ' iz f , ff: V5 j',,qZ42Zif ff. 7 W I II 'I I ,J Z42',,,!?ff vw. . ff . I, , , -, .ww V., ,f 2 1 .9 wi I f f 4 1 . ffwyyw, ,fg vm .- f,!, ,,I,, I, I I 1 D I ,Q 74, 5-,.,,,W, . ,I . 4.1 ak" A 4, feafmmtt . E Vi.: duff, . Q. , ,,,,,,, I ::..1Q' 5 . M., I . S 4 IW XY L .44 1 s MM ., .. 3 2 "" " ',2?:f, hike . M as , . .ffl"'f' ' X E X--I f .X N- .1 ,W Q ' A ' 2 , :sf gy q ,I S ,ep-at I .2 'x . , , A ty -. Q ,f I I . N Ixpmj -,m1X,.,I .gg fx.. -: ,f fi ' f H .w.,wf,fy.s ma mf V fm- A .ry-I-, . XX - ff -.fjawe.,.w r-5 .xg .12 , , ...me MN-, a., . Gygax. ix., ff f,m4,,.,,f .- ,fa,,,f ,mf ,W.i...XRw,...4-,,, ., .I ,., .Q , Rugs.. X - egg .,f.f,55z ..afN:pyefW,Q2gq?ZZ bw3Lg,f5?.5g,,,:m:, PY.-2 ' f N t Fifi-fa," .ie -ra -. X :sw ' QW' 'Ji- ' 1 ' . ?fE.1ff1,'Zf.N Q, ' - igkmff ' 4'- ,S5 Irv, I , , ,- SX ,,, W3 ' , , XP iss' ' a . . 4 Q . 53, f . , . I. -. . ., .f gf Q: Q .. fi ff ' um .. I Nr .. M I, f,f.:y:I I I , N I .. X. 5 A ,I ggfew III., I I tv N, . A 112. . 'cfm f 0 X. f 3 . +1 ' X . .fe Lf., of . fi, . I I If , I . XN:,Q:I 3591. ffifm ,, W N Q .Sv fiffgz, .- .- 'fx 'P ' N .sffkib CQ! . N .sf wgfcjf, J 'ff,f,1 .f f ,g X x mf + QEENQ F - f l 3:2227 X : ,f kv: , fm, 11 240 , :ga -N v ,N We f 4 f , 1 S, X wi: ff st 1, fn N211 7 'K wi? 777777 ' ' 7, W7'f'V"" " " , 011110 0313 ,T me W v , , f' Y' , f,I, , I z I . A I , wi- . ,I P Ito, S.. fa I x I 'O L, , mf 1 gI , U... , ,- l W' Johnson, D. H. 1, '-".Z" , 'fl OI'ClO1'1, R.. D., Jr. . ' ' 1 ' , I I III ya : RW f1fQff" Mi 71p,f':111 wigs x2, W:ff?:fi,, 'szkfs ,gf , , , . y ,, , A anew at xx w! fiktww .QQNNX ,,..-vw Vw W3 552612ff'5XbXiSEcii?f, X .. Q 1 5 ' f ,ff 1 af! 4 X i , 3?-4:99a A ' fW X X ,, ,WI If., ,V , fgdlgiiff f I , 0 .NN I l x E 1 1 1Z,ff"f Mae. W5 wax 3+ X MSNQQ X Xt x , af? 4 X . vf.r5,?"'-32' s 'SSS ff ifximew Wifi s Q 1 sn 2 XX R XXX M P' 'K xxgs V 25:3 Y W 2554 Kelley, W. R, Kondo, S. , Landrum, P. D. Lauderbaugh, W. R. Maguire, H. F., Jr. Matthews, R. McClellan, C. R. McClure, C. R. McCollum, R. J. McCullough, W. McEuen, W. Miller, D. L. Miller, F. F. Miller, Minton, G. E. Mos1er, R M Nassmabene, D Nelson, B E l "QW 'K X Elliott and Eversull are at it again ....- 1. x Maguire is not so sure Y-604 Qi 1 X .21 Campbell and Plowman look in- terested R x Ju-A Castmg Stewal Stith, Stone, Surpri Urata, Wlllla Wood Yende Yokoy iff? ff f7fZf,f ,5II6, ff' M? Q f 2, if . SQ Q ,ij ff Z aif f w yi as gag 'SX Xigqfi, f fi! Young ,N ' L if Y. i . . -' xi 1. T li., .Q f -6' 1.123 .. 5. - E as 2 X- Ni. .yy ,nm I it again Fi 4 , ff 5 ,. iii fr' 21 'I ,gym X 'e I' E e ff' , I ,.. Q1 sf, ' Q xg' 'L bf Jok in- x 3 2 4.4. 0PHOMORE Okamoto, C. Y. i,f.-sg 'Iv Olson, R. C. 5' f ,. L . .iii iff E 5. .iffyfiif , ...M I ,.., . .. ... , 'J 1' iz. ff ff' A i Y "M Pardoe, T, Ev Jr, A , like , i . i Stebbins manicures Peay, ' my Phillips, R. B. i Q Exfiff f"'Z in P, 4-. . .H 1. .f f :iw nag X, fs . f 0 ff! QQQEXQEJAQ .. . ...g .if ..-, l .fn Q 55, . . K i ,i ji i , kvx . rv A i . :J gv, X ww' .J"A"X 'K--4:-Q, f tw 'V .ik 5' 'ififkf , KW? f .fa iii if? 4. 9 M .fo Q ,ar .1 .i z I f fl ix' ., i .u-H" V 5 Q 4 ,. .v 1 v ntx? aio pl , 1 xi . 5.31, rg x V. . e, 'MJF y,.E:Q.:?q..:'f 'Qi J' Y?-M111 ...I , , - i ' f Piscomick, A. V. i - plowman p E 1 i cc. i IX.,-,fy ,Aug I. f f, , .r yci fjiw .: I . , . . if , ' - .W .. Price H D i o i ' - h'.,ff.i1f Q f bt, Viff , , - i ' , , vw' . ' 'f' if 'fwfr i P -fw23vT":" - . ,,,, - P ' f in 1 X If QWQM' , 4 ' 332.1-.3l,' af . M- - 2 :fe " ' ' i i X e . . ie? N Q 1 r. Mensch s Court IS ln session x f J' ,. Q .11 . xi-5.3 : . A 1: i , X- "9!q:C4"4?f - ' i , - , -- 2 - ra. 'I X -,"-twiki' - 7 Remhardt, D. M. -Q ii f R1tsema, G. i k , . ff 5 xl fm 1 ' " RIVHS, J. , W, f ' ,F ji vi 54 fwww Vfffvf' i 2 WL 1" 4 ' L i ff ' Yi . - 1,SiQ22f'4ia ,zip , , i M ,- ,,.f . ..1 i ,fi ffm x ' ,ff . V 1 ' Qiiivffw me i. .. Q1 , , , ,J SCIITICCS, . f . V f i Smxth, Scott ig:-, A' U p 1 , 1, ' ' r-39, is , .wkqx ' . S yi." ' iii 'W' ,f?3f'f' ...- P005 W- J-i If- i-M f ,W .-6..vf"' i i J ' ,ji , A ,.,.' 4 - , ,,f. :i w 65 ' 4' ff , p,4s:f'f ' lg f o 5 ' f'f ?f Who's worried? f 5 L 5 if f A ,X f' if f fp ,J A f 1" .V . . ' 2 i iw' ' ,. mx X ' 4' f V ' - . , Mewart K F f f ' . .f w , f 4' l 3 - . FZ. I I Q A.. 1 . any V 5 u an Siiih, T. s. , . ff W i, i M i ... .. . D f V' 'ff N . Y i If - 'f 5" A 1 "sv- -A ,X .Wf f ' X 7, .. i 510116, D C ,f 'fW,,,, , , f 3 M ' i 7,ff,,. , " f 1 5711. ' f" - - mf-. i 'gazfii f ii W ' Q 1 2 if41 1 " , m , f 1 ' buf 5ufPf1SCi G- R i i fi i ' U " ' A , ' ' M.+M A iq . i f , - 1. - ff A 3,4 "ff Y' pi, if.. X f, f. if. 1 Gm... .. ' .if Q... . . ' " I i , iff' i . i , J W 1 mms, K. ' f ' . .' , " 'Vi-1, H I ,yn f 1' ' '. W, ' 'z "i A 1 ' 7- , f , . 55,3 .. .K V. . V , , ' lf -- f f if i 5 f fp . hr OQdbury, D ' ab- gf 4 , ' f, ' V d f, 7' .f W ,LV .je I 6 pak, x A-"' 6.. A. len es. A. E. if . i - ,.. i W vIr R V V P1-i.,! f x l W , N., X .L Okoyama A ' ' N i .W ' "' J ' I .wi . ' ,. U '- You K L 5'5" K+ i ff o , ng i . i i W' cf - i ,, if i if H! f I ... 3 4 Ei 4 'F ' Q , , 'su - 4, ,,, ', 1 , , ww g,, 1 1 ' GV naw Y ,7 4 , ,, X 7 f, f Q , ff f , in f A , 4 ,Q . .mf V m" '. A 7 - ,ff 'if f 5 ? it Z , Z 4 X Gonce counts his test tubes ' Sweet Nothings 'wr The Bunny's mine WWWW "Test today, Vi?" Behind the scenes la. l I Pharmacology Poxnters "Have you seen your dentist lately?" Goodfriend tells about the Easter Bunny Party! A D f A Z Woodson checks off another ex- periment FRE HME 150 . . A .3,,,,.7 F 1, Z 5 E 2 111 ' K 1 J 11, Ml 11 11' 1" 1 31 1 1 . 3 , 1 1 1 1 ,111 lvl: ,, lQ L. 1 1 1' 1:11 F X M, , 1 1 31 ,M 1111! 1, 11, 11523 I F1 11 . 13, mil-r....-.......,-- , , - - - -Y Y V. , , , . ,.,A. 1, M H W 3 i I 1 J E 1 1 a..k.Jvg'-,,,,,,,,,.,,Tf f-:- Vi- nil- YY, ,. .,, f, W, JE... V -- Z 1 ' ff '- f 1- '-+.- . s, X. ff ,- A om, w fs- pf- iw : .. ' X1!Sf1a . 'f ' ' . ' SfQj.'f'.4 -X -sr :X .X ... mfr. in , W,w'4'v 4 A f ,L-L V awe - 3 awww. X wry , ytflfzs, feycjffw , figs: P 1' Q-if ., Nm :"'lM' wi ' .2316 . f . - "'- fsism- W1 'r 'f , 'Q . M, P 'W-A + M ' My 1, . if f1'.f, -'-.":34zL:1':.- 9' fffh.m6L, , V f' 'U ., :Z , .912 2 f. f 1 i f .Sf . P f . . g i , 1 ' 7 W W. WS 1 il -- Q 1 X We I , 4 . -1 ' 1 ,M - 4 i Wvx K-'CZ x Q92 , "e.:'v , 4 , X. .4. ,.. f .14 Pj - if Nl' eva. .,,,, 1 X ! .,.,,,,W7W .,M. .. NXXQQW 75 xgfafii ' le -Bt.. QA .17 if 1 s ff, 'N R".i'3J, XX X I W A X ,gg , is 1 1 Q, R F 1 . A x 5 v mf 5 .. Nay , ff: ,Q , yxiw W K , s " ' ww, 4X:.5sQfixx f 2 X 1 "S " "4" Z st 2 R' f . HZ! vwwii' 1 - Q. M, ,,,,,,, ,.,, , ,W':.1,,f, A '5 u'aL"Qf7 'z PP' K 2- K f M' as 4, xsxg X X 'wr P JV' -ww W.-I FREHE Park, R. C. Parks, K. D. Parry, T. L. , Patterson, M. Peay, R. W. Peters, C. FQ Porter, S. W. Radke, R. W. Riggs, F., Jr. Riley, R. O. Ritterbush, R. K. Ross, R. A. III Rowe, M. L. Rupert, D. S. Sakata, N. Sasaki, W. H. Schwartz, N. L. Starks, R. S. Stewart, W. B., Jr. Stickel, D, H. Takebara, T. Dr. Walthall appraises the disto buccal developmental groove Bugs - PWM Dr. Burdick lowers the threshold of irritability Basal Metabolism i K me disto- ove ZW Q, I-X Q WX Dr. Byers takes pride in a job well done il Prosthetics wwe. Q? ml ,gf x ff g www --A reshold Dr. Shroecler checks occlusion X Dr. Louden's perspective FRE HME Underwood, jim Wammack, R. Wardlaw, F, Q, Waterman, M. Weber, W. H. Whitlock, D. W, Wilson, J. H. Winters, W. H. Yoder, J. L. Yoshimoto, M. Yowell, D. L. Kemp, A. M. Wm., YK , ,ft 94 .Q is A l l Sprague, D. T. 16 'I 1lll"" 55 l Z3 J I Plain relaxin, Does your tooth feel different A Some 'est ' ' ' us lately? 1 0 Ns li, Snow Job Arthur ,gif-J Y we It says here 4 'XM Spring Fever lug Anatomy of the herbivorous ani- Roosters mal can be beautiful ...v Qfxxrx' CN ' Qwvfb . 4S 5 i 'um zap ASA xp-ur Vi nf , ' , 1 Y I E 4, L . ' ful? , 38 H my, ,X I 3 , Di Q. Q? y -, N N DELT SIG MA DELTA GFFICERS FOR 1952 Grand Master - - - JIM ATCHITY HiSt0rian JOHN BROWN Worthy Grand Master - WINDY BRADFORD Senior Page - TOM DAY SCI'ibe - - - ' - Q, Tlppg Junior Page - - GARY RITSEMA Treasurer BILL DANNAHOWER Tyler - DON NASSIMBENE The Nu chapter of Delta Sigma Delta at the School of Dentistry, has many things of which to be proud. Delta Sigma Delta, professional Dental fraternity, was first established in 1892 at the University of Michigan. Nu chapter was organized in 1898 with 12 charter members. Today, Delta Sigma Delta is composed of 33 active chapters, with 6 of these chapters in foreign countries. Romeo and Mrs. Bean s l I i Vw X t sf., -' 1- I gif r I ,f 5 if ,,,, f kg? K A group of loyal Delta Sigs and uiiidcfitified spirit Pres' Affhifvi Cuffem guiding li!-lhf Of Delta Sig Dapper Dayton Dunbar and pardner Q ,. I A fs Q gg i 'il . y 'Ni 1 ,aj G ,f Z '- t 5 . M . .nf 0 ,X 2 4 ,, Wx .H I ,ff -'fi sf' Why so bored Dr. Campbell? Everyone else is in gay spirit. Delta 5t85 entertain 1'USheeS at annual banquet Nu chapter boasts of a very successful year under the able leadership of Grand Master Dick Hess, the advice of Dr. Frank Chimienti, and the support and cooperation of other officers and members. The Delta Sigs are proud to have secured a goodly number of freshman pledges during the past two rush seasons, and five sophomores pledging this year. Noteworthy of the Delta Sigs are three members of this year's senior class who have received appointments to Graduate Schools, of the School of Dentistryg Don Martin and Dick Miyahara in Oral Surgery, and Glen Masunaga in Orthodontia. In April, Nu chapter was represented by thirteen members and four alumni at the National Conclave in Minne- apolis. Climaxing a year of outstanding activities was the annual Senior Dinner Dance at the Aladdin Hotel. l ,fi W fm 'f f ff Everybody enjoys the Halloween party, including punkin Il! Dsl EQA OFFICERS FOR 19 S 2 Grand Master CARL STOUT Chief Inquisitor - OLIN WYATT jr. Grand Master - - HAL RIDDLE Senator - - - HARLAN BURNS ' Secretary - - PAUL PLOWMAN Historian ' - - DICK Mos1ER Treasurer - DENNIS BALE Inside Guard - ROBERT GONCE Editor - - JACK AUSTERMAN Outside Guard - - RAY ELLIOT Chaplain - - KENNETH BLOMEYER Chief Interrogator - - Mom GOLDSTEIN The Psi Omega Fraternity was founded at the Baltimore College of Dental Surgery in 1892. Since then it has progressed to 36 active chap4 ters, 61 alumni chapters, and some 20,000 members. Phi Rho chapter was formed by the merger in 1920 of Delta Rho chapter of Kansas City Dental College, and Delta Phi chapter of Western Dental College. This year is a special year for Psi Omega. During the month of April, chapters over the nation marked the 60th anniversary of the fraternity's founding. Lighter moments amongst the troops at the Garret I s rr Q5 A 36:4 NCS-R This isn't Dr. Sawyer, kiddies A bunch of frivolous freshmen Dr. Bob Allen was named as the new Deputy Councilor this spring. Varied and interesting activities marked the social calendar for the year. A rather unique and interesting rush Week was presented in September. The Halloween dance in October was followed in December by the Inter-fraternity dance. Initiation of new members and an informal dance at the Garret were the events for March. The climax of the year's social gatherings was the Senior Dinner Dance at Lake Quivira on May 16. ' ani I ,,,, f 174 'X it-MLK ,ff if I-Ioltzman, the Ambergs, and Dr. Penticuff GHY blades Riddle and Plowman ,,,,,. YM, ,,.,,,,,,.,,..,............. ....d. .44-ff,,.,-.f.L . ,.,-.- .:.2Iffb Xl PSI D1-11 OFFICERS FOR ' 1952 President - JOE MCLOUD Treasurer - - CHARLES BROWN Vice President - BILL HERRE Editor - - - JACK WILSON Secretar - - oHN ANDERSON -. Y J - Pledge Chairmen - PAYE WARDLAW TED GLASS During the past year our very able President, Thane Frazier, has piloted Chi Chapter skillfully along its course. Under his capable leadership the ZIPS have remained in good standing, socially as well as scholastically. P To have such sincere and helpful alumni as Dr. Ralph T. Hauetter, our Deputy Supreme President, and Dean R. J. Rinehart, the fraternity is lucky indeed. Al Stone exhibits a Pepsodent smile A bunfh Of The b0Y5 Were whooping if UP! w X L w 1 I I 1 v . I i W I . I 4 Z I 4 d ., vi- - -I I, .A , . , i-,L 1 , -lflrqm . :i f A L :AQ ,,,, ir U 'Nw' ,3,,.,,.,,,.:,5: :,,,,- ..- 1-f-....--,., , . ' -': 4.4.11--' --'-ff' ff..-' eva' ri' ' ""' fi -Y' " ' ' Aof W 9 Dr. Jacobs crowned the queen Miss DONNIS ROGERS e Queen of the Bushwhacker Ball jones and MVN entertained Whiteman and Queen Pardoe and ---- WOW! ! 4 U i 1 J V ' " ' fr,T.g4,LY44Lf-1--N-.Q " -' +""l' ' 11- V- ' ' ORT H0110 TIC KCI .M 1 Graduate Orthodontics has continued to effectively carry out its vision of an excellent staff, many new advances have been introduced into the department. U 7, M vital functions during the year. Under the super- 'fs-fa Y . 5 t X 1 W, , ""m..t V ,g,,mmw Part of the Orthodontics Department Dr. Frances Calmes Director of Orthodontics E E i t L S r -nt' Ng, A mm. f i b , 'flwsia Under the guidance of Dr. Merle Hale, Oral Surgery has had 3 L another very successful year. Enlargement of the department has been made, and new equipment has been added. 'f'i r Q 9 W Q t l v . I ,..... Y l ' SB V ,, . nu... . iran The Surgery Staff A M ,f , I S Plug., f , I , ' fir ff Q, 2 .W . QP' I 1 A mlb Dr. Allen performing an extraction 'ii ' Dr. Merle Hale, Director of Oral Surgery PEDOD0 TIC Opening of the beautiful new Pedodontia Department this year was one of the most outstanding events. The new department has facilities not only for undergraduate train- ing, but also will include training on the graduate level in this important phase of Dentistry. A A portion of well equipped children's clinic N -fr, V . a , REQ, is M32 1 z Q' x il i ALUM I MEETI G had The 1952 Alumni Meeting was one of the most successful has ever held, with a record attendance of over one thousand men. Many informative lectures were presented and the X N "sw s E3 4 ' W f . W' . . .51 KX an a. N X 'X F53 X 5,5 U, www. vm , s , t 11 Q, M W 9 - ,X of ff , f, V ,M c X ,Lif M , fc fn f' is Se X XX sw X ' f e ,s Q f x ii 2 Wt Dr. Herbert Hayward Professor of Pedodontia and Public Health W it ...S ' I all senior clinics provided a great deal of information. a Q P . 'Bidi 1' i 'W 4 l J. P511 IAS, , 2,1 A.: J f 4 1 JMX fl: Attending the senior clinics 181 QW f .s , 9 'tl 4 a A f f as xW ff ff , 4 Rf' viii, " 55 , f f an X X , ff? f 4 Q 1 95 W1 ff 1 f ' 2 f fa Y , as , If 4 ,, ra . fwv X 41 X Dr. Rinehart speaks to the alumni Alumni at one of the lectures is-.Q f ta-vw' i 5 f 5 Q L1 1 1 , i l l 1 'i l l 1 V l i l 1 i il rw l I l l 1 ' 1 , 'l ll ll ,, I 3, r . J i 1 .Qi V. l i 11' 1 la l li ' ll - M i li 4 V i ll YI ii , ll l fl , fi s, .Y if ia z l l li 1 le l lv , . ul ,l i il ri if 1 ll l , i g may 1 .-ss .sxl . 4, 5 wg f f FAC LTY f' ff VW? 5' - ' W .salsa . . faxes :me 1 .. if , Y ,ZW ,, 4 x I s , 1 .., If . ,,f -5 , f . Qs I f 'V 'WW 'L '. 'fm ,. A, oafiswsi f .. .J ,i , , f 4 , 15:2 ' , wwsr. .Q 0 V1 g, W .2 - i. Qiis-N ' 2 U emffvifvngi w f ', 'L , f '44','W,f an ff, f wg, L, . ff -. ff ffjfy, '. ' -Q' ff Q fQ!+ .1- 'ay s 5 fy, , it ff , ,, ,,,,,y-lite. . -ww ' W -.1 ,vmxwsy ' iss Wat 4 vga: S V fbgx 5 ffff fi' f '1 , 474 M .V of 4, AX 4: 'N 1 f t. X we is W f 5 if if x W t f Q ' Q Q55 , 'w vi , 1 2 f fw.,, fi 71, 4 f f ,mf ,i f ,4 M ff f ,wma feggfams, 'WAYNE-'il TXXSVSQ WW 1 f, we rm, 1 ,, ff 1 ' K xx - f. , f ,f M ,f , . if-,Aix-fgwsesia M ,,' X ,, . fy, .:,'.1Q .M:.,i, af, 'Q s ,MMV . A fwx ' f 'V L-,MQW ,rv 4 14 7 xW -J, f 9 Zan. is W .,,,, ' ' nw KO ' fy fl , gnzfii , I L, 'H W 'L , . :WK I 1, if 'ia ' TE' 4yfa94XiixQ A ff, 'fffssw wa 9 ' 4 f Jmfwifn 'F ,, X' .fl X ,fiagv :,6.,m 6 ia 1 F , f 4 5- , f, a I W.. 5 .az W ,m,+XQ,,e3Q,!a,',,V , 5' uf fin? sf1-,Mfg 14 , -Q-,f1w',wVff-fg I ,Q ta? 'mf as ff :lzasfiffik ' I 'f FE - . ...swf Lf- -N .L ,,1 aw! " ' serfifffefzrkzif V- E mls: f ., mm- s f f , 5 f "1fZ'f?ZW42'1 , ,,,V , f W if . I D 'B ' f W' f, fm eye ,L Q, is X . C if in af - 0 , ,. , ' 1. r ,za ffm ef X Vi QPR' X Z' Szifyfgym :Oi lf i C is? X Q a I f XXX P X WZ C f 7 Q1 ' - ag' if . . A M Vyfff ff i ,if 1- s - is ..ei..., -1' , QU nf "iss fifwfff W3 'F , , xg, W fi ' A 922 5' Ls I ,. . , v 7 , fkffziyf ,f . V, fo . ffwsiiw f .ffwgx x K ,g ,,,,,, ha :sr M f , 3, Q , cw? -, 4uff"'Mf" gli , , h 1 , ,f Q X 4f f , fa, , ,z ir g- , ffl ,, , ,,fff f-4 My 9 J X4 X f' . Q , , ., X , .,,,,,g 1 w f I . . 3 14, ,, f , W, WA 75' if ,Z ... ,V . 1 ,,,f,fg. gf 3, 4 1 , W fklifllgi ' :ga 77" Q., ,, up ff v,,,,, 1, -. ,N arg ' f- ,Q A ggr:f,v,"v' ' 12, , ,W ' 4 , s Q A f Wy, ff, ' , wif" " - vafwu e f M, Q ' X "' Svfifa U lf? 'Li ' F .1 ,, ,W M, s 5, Z1 f ,, f 5 X Q.- NV"'4',f5 . i as ' . 51 F atgrv O if A if if if V fi :aff X fjfj ' ,iff H. Wilson Allen J. Vardeman Bell Willard R. Bellinger J. W. Blackmer Harold C. Burdick Fred C. Byers Francis M. Calmes Dayton D. Campbell J. Frank Chimienti john M. Clayton Donald A. Closson Wilton W. Cogswell Earl V. Conover Lynval E. Davidson Wfillard Guy Dennis Edward L. Dillon Delvin K. Dimick Henry I. Eager B. Landis Elliott Lawerence P. Engel ,,f a fy: f , f ,Q--, 6 Hubert Eversull Col. Albert Fields Lester M. Gates John E. Gossett Merle L. Hale B. Bates Hamilton Charles Hart Herbert L. Hayward ames E. Herbertson Frank H. Hodgson Joseph J. Imoehl Joseph F. Jacobs Philip M. Jones Haler Eugene Kennedy Frank E. Klee Charles A. Koehle. Thomas S. Lawlis 5' Kenneth E. Lawrence Arthur Lindquist Walter R. Loudon 5 deceased FAC LTY 5, , ff - Www. . . ff ' Q34 5 . - 1, 1 ig.-Li' easrmgwf- Q fffhgqgyg '. 'J ""sfiSff 4 We " f 3 , f-, 5 is .- yn.-, lifzfskfal ,QW N fz,f,f,'f1,Mmfry ,j, EgQ"1Kg!r,Qf, W W ' " 4 'X ' l x A X "' gf 1. 4 sv f I ss 2 f, X if I ff ff! 1 agp f U ff 9 I r f 4 ,Jr 434 Q ,M 4 Q r ,X uf f . fan., . M s W ' 4 f f lg U U 4' X I 'I .gs s -' ,X 7? 1 4' 1' ag + 3.3.11 Q f Q7 3343- wav f ,,f I wi:fwil if ,W I ,Hin ,,,, W, XWDZZW, , V TZ- f,., -, ' ':mi,?:,:31l! ! L ,' ff 2-: mv. , " 1 -rf... .. , , , , .W f rf zzfxw ra , 1 VK f. . jQL,,,ffpw" K 1 1 ' 'f ' , V 4 V- ff ,, ,,, 259, ', ff, ,, U M1 , Lf' J' f , ,I ji, 5 ,f , ,' 1. X Q ' Kggffcfl t v I , ,Q ' , ff , , ' ,z if 1 137 ' -sw f . may f "" 'I' ff arf .:"' a, A I , L, M ix ,K Xf rf, , X Xl. gi ' sfo X ' fm I . 55 Q ' S srfsf , V , ,.., 11.3 N. , az ea I , ,N y i' X f X .. 44 .r , 5' M . fi' : M 'ai'-ff - fvffgml , . V 4. Mg 5 P " jg. if ff' ' 7' 7 X fr 2.-.5 H S 'ff W us 'Ks X J z-no W . . We .1 M.. gl Yr'- .. 2- t ., ff' if ."' wizffg I W , vrrrgg 'mg ,xg ' 312611-,fgif ,R .F at aww- -1 X yvli-P,:5-1 ,L 4 1 s silmsiigal . f if ' ara .f'., 1 jf 5 " f4+'f29f7f,e'm.- 1 , , fggsixi . 1 333 5 , rswxgyl wx iff W ' Hi 9, if 1 ,ia -sw 1+ 357' ff? 'X is 4 5 .f " ,xnxx an M , J .v .4 5 ' 71 '- '57 .1 Q as . S .f 1 , 1. r XM HK N531 rv ' X 2. MW -v f-. 1 x f f gn 9 if 1 ,s 2 I Mfg 1 Q ,Q Y X is he 5 1' I l ,Z 55" ag- sh 'J331 , sg, ..- ' ,- uw, --f 4 wwf " 'wtf , ,, , , ,, Z, . L- .gn ,. ,1.,, If f ,, Z api ' wg, 3, . fizfff 11, f ' ,ww Le. .,: V' 'f ine .am , ' 11'-v., H. ,W f ar- - rf 'I.f,,,,r , gh , . -. . - ,.'if 7,27 .-4.-aa ' V df., 453,411 , Q, , I M4 " VW ' 'QQ v. f','3.','22f'Iif' ' M ' Kal, . 1 .1 'Q - ff- - Ia, 'J sir l f Lx"-. ' ' ffscf -- , . 4 ,. My , . . , mf -W., ,win x 37521 ffyiiif , . f . ax: 57.1 , WP gy '-,wj KA? - 2? 3 " you 5, q:i':P"4 :ilu .1 'fffg fiz f ', ,.v:.1' , f F , "" ' 311 fM'Q.' 1 '7' ., , - ' M -N. "5 w e f f ' f- ,,g 7--f ,,. . 7. 1, mf Vs, If "VK . . f ."511'.','f1f. 4 '-,f A ,,,f V4 ffm' Muvw., s f,-41'f1 , is jf' A 5 . " 'JZ' Q. ff 'M ' f . -f... ,ai . X .. VII,-.413 L, 1' 1 , fa 1.--r2.1 . 'AE-.f., .,.f ' , 6 1? 9,-554, , WR! I .Ilya ,M 'f 11: 2 f I ll A in ,. l lr , f f Q . 525 Us 'U ,, ,, fl we . . W Wil . . W , ,aff n .1-sm' ff - ff, .nV,V I zfgggy ff f R x s 5 fr it iw. N 1 FACLY 1- ..-X . 'QWZQ K , e , ,wafwfapig 0 , ,,,. ,,,, 2' ,Z A I ,N . W. 1 X I 5 f Q 1 . f- f 45541 f X . -- x,,, M . I' f ,'.f,jQ,qga: Wm X f X X x 1 "if,e2,1 ':C"Va'gbgQ .f , .i. A. .af S 2 . '1 E 'Fi Q . .3 lid, i s ' Fr. ,1 . . X 5 , 1 , 2, w. I ,fps fic' 3 , X I . , Z" H"f"H L Ka if 4 b, ff f . .N ,gi v, 0 Q . 2 K .ff W, .cw 'WMM y A 6 ,, . wwg':,f"Q'f .. ,frwwf Q 4 . , S. 51' W . Sys ,CONV Xi . x... f ' - I ww - .1 .. x A-,rigifw .,. fa ,f M ffm if Ns .Q . aff ,f 4, M A .9 .,, 4 'wkf if sk. . ,..,,. fwif 1 9 ,- S iv s ,Wye ' Wiff A Jil? , , A f' 1 7 f iBQQf'Q 1 ,ix 7, , f If fb Ze . f Q, fy . Ii g fi ,WV ,ar-vis A i fiiii. . 4 1. . , if L ,W "Q .aff 'z ' f ,.,, .: f- ggafu. f, . is , X .,.,w,!2' x X.. . .A X '-Wszfgggi :A , 5Q t.."',f! 'I F- i'::f3" Ll: -f-I f I fX5Y15f-3 X . f t....fmSNGj':1'f 'WG som ...-, wrfwmssm Q W . . . . Qi .- .4 XX gk Q, G. My f 741 X -aku,"-..f.'1wf ' viii: . ' , f . 1 his ,vga - - ta xi, .- av X .,'. . .,s- sk is I, A 'Q-' " .. 'fig s 2. ' N7 ki .JFK ,ef . X Ziff' if - fi , f X' s A . 'Z 'ir 5 - M Z Eugene H. Maienschein Carl S. Matthews a George E. Mensch Hugh T. Moore Norman A. Moore H. Richard McFarland ames L. McNee1 William R. McPhee Edward P. Nelson Milton H. Noltensmeyer Claude W. O'Dell Oren A. Oliver Chastain G. Porter judge Albert L. Reeves, Sr Fred A. Richmond John W. Richmond Roy Rinehart David W. Robinson Genevieve D. Roth Alfred O. Rueb ehein e rland CC n . asmeyer ll ICI' Reeves, Sr. nd ond C .nson Roth o Albert C. Saeger Carl W. Sawyer Frank Schopper John K. Schroeder Edward H. Skinner Harold E. Thompson John N. Thornburg Leonard Tietz Charles D. Walthall Benjamin W. Warner Farrell Webb Don E. Woodard John Marsh Ralph W. Bosworth Charles Brown John Ennever Hugh I. Myers I Jack C. Penticuff Jack E. Wells FAC LTY ' 1 some v 'an' if f 73536: Lib 125554, .W S XRS rr. V.,.,..UM ,. .T Wax? mf, . 5 W 2 ...fi 3,49 X -55V 5 o RSX fx 5 ' vows Q N ik ,Q fx X ' I pg , XX ,X X , f 7 ff If. X X X a X . 7 3 X XX Q X NS ff f X 'Q yv il-r"' X X Ri? www '5...-'ZEN Wi V, X " A' ,, 'Z . fgffl Q. X4 , z .. , Z 'B M 'Wi ., , . . If ' I fr f 7 M 1 ""'?v ff 'fe f S 4 f , cz falr. B H Q. iT ..' , K ff 'z 4 Y' f f Z. , f .W if 5, .. 'f Ihr, f N X N X . sw X N K K bm 3 'ik Ns '35 X 1 ,Y ss 1?-- lark? 061555. . ., Jf?1,W2wkX," ' ' ' 5 " 'N ijzfawf' f X 2 yfm , . ' fifvvia ' .V . - fn ..af3:,.-,gag-. A ., . . f 1 42' Qyf, - , ..,. . f 1 ,,, ., A s.,., . 3 I S 6 XX 01 Y 77' X 5 if 7 Qc xzfx 'ff QQ f X . xx 5? Q Q jg., K, f ., hw ik .. 6' 14 V - , f X g g' . x 12, Y I u 9 a QW! 5 QW Q K haf 1 A X W ,N I . , 7' X ...fy .4 , X f , .I ff 2 iw fo :affix ,af iW:j,32'.4f vc ,.:.'ffa'T V ' 1. "f4.f'54' ff f ' Ifflfi' I X , . fc , , V ft f f Xa? gf.-47, Q f- f f, 2 . ,A if 2 Vi. mv' 2- " if 1 , fait, ,, f . - an 5 -,W www' f f ,fa 7 Q1 M , 5 , 1 , Q T L Q ll 7 f ,J f Q f .M A 1 .. 1 f "1 V f -.9 ef ww ,-,sX 4 X. . yLgJ,,Vs,g-Q.-1 r f vw. ,a:-3? X f- H... ,. . 6 . X... lx f EW auf'- faw 41 N-" Z aw. QW ASSISTAN S IN AD I I T ATIO Helen H Adams - - , ,-4, . 4 I . 25? I TF-QI r X.-3. . , " .. lui" I., 0 f 2: U, -is? F- ' a viz 3? "fbi lf, Many, Z, f ,UW f .4 ha Mm Fi. I 'x y joe B. Woodson Mary L Brosnahan I Photographer Marie Burner Imo P. Clevenger Ruth C. Conn R.N. I Dorothy L. Cutting Reta Daughtery Neal R. Edwards Gertrude A. Ferguson Viola Flanagan Medical Technician Laura B. Greer Mary E. Huffman Louise F. Leach Eva F. Lewis Esther Martin Eriel M. Miller Edna R. Moberly Mary K. Orr Margret B. Potts H. Juanita Rubow June W. Spalding Elizabeth H. Stroup Corinne H. Walkenhorst Jewell B. Williams ATIO is ian ber xr ..N, ing uson S . I zzczmz' n sf V r 9 UP horst is ,i"'.e,..-1"..,, ,,.... 1 5 ,,,,,,,- Qfgerfa- vs. 3 R 3 5 4 3 S E s 2 Q E . l 2 E l l i i F 5 E f Z 3 i 4 5 hs-F ' ' i 3 fa? ff Natural bristles "Durutized" for longer life. Bristles reinforced by special process to assure "flexible stiffness," resist matting for longer periods. . .outlast ordinary brushes up to 5 times. Sfrdighf-line design to meet professional " preference. Straight-trimmed bristle tufts, straight shank, straight handle. . . for simpler, more eiiicient manipulation. Py-Co-fip for interdental stimulation. 5 Flexible, resilient rubber construction . . ready for your patient's use according to your instructions, to reach interproximal spaces inaccessible to the toothbrush. Pycope, ll1C. ' Jersey City 2, New Jersey 716 053:40 634 pugw Qfoy-00-,bay VWMMWYVME ' RECOMMENDED BY MORE DENTISTS THAN ANY OTHER TOOTHBRUSH In appreciation ot rnany years c-onsicleration shown in allowing rne to be ot assistance in planning to make your future more secure. I-l. Frank Poole Representing NEW YQRK LIFE lNSU-RANGE COMPANY l600 Federal Ottice Bldg. VI. 2090 HI. 6144 Kansas City, Missouri ., we , . v 'ff.. 5-Am.. fy ,, -,, f.,- ,yn CHINESE PROVERB ffl as 1 21,51 f ri ' y "One picture is worth more rff. iy, up f.'ei' is than ten thousand words." ,fx , ff W T 1 , . . . It true, 'then Columbia f,,Af Q:::::2,f1As',, 1 Dentotorms speak volumes. pq, 1 .A--"' , ,r fs Vx i , t .. ,,,.Q3?iii A Write for Your Copy of . f bf' cArALoe No, as from "The House of A Thousand Models" COLUMBIA DENTOFORM CORPORATION Also Headquarters for Brown Precision Attachments I3I East 23rd Street --l New York I0 Your LABoRAToRiEs Qur Responsibility Duncan Laboratories Established 1921 CLINICAL PATHCLOGY PATHOLOGIC ANATOMY 909 Argyle Building, Kansas City 6, Mo. H 230 Frisco Building, Joplin, Missouri Associated Laboratories Physician X-Ray and Laboratory First National Banl: Bldg. Independence, Mo. Lexington Memorial Hospital Laboratory Lexington, Missouri Bothwell Memorial Hospital Laboratory Sedalia, Missouri Warrensburg Medical Center Laboratory Warrensburg, Missouri The Dentist and the Clinical Laboratory The advances which have talcen place in the tield ot clinical dentistry have changed the position ot the dentist trom one who only studies oral disease to one who now must consider the patient as a com- plete unit.- Systemic disease may have specitic oral manitesta- tions, suggestive oral lesions, or may contribute to disease ot 'the mouth and contiguous structures. The laboratory can be ot detinite assistance in establishing hemorrhagic disease with oral teatures: can aid or make the diagnosis ot diabetes mellitus: can contribute to the diagnosis ot syphilis: and can aid in determining bacterial tlora and predominat- ing organisms as well as the most ettective therapy against time. The Duncan Laboratories will be pleased to co- operate with you in these problems. Ralph Emerson Duncan, M.D. Lorofne E. Schultz, MD. . Albert E. Upsher, M.D. , ,.,. -.,,...e.m.,-w...s.,.......a.e..,,w.-,.,.,,,, - ' 1 I I' I r 1 l p . 1 i I I 1 1 5 A i w wg iN if ,s Ma me li! a 5 I v. -1 1- 1. .A A wise CHOICE Select Your Dental Dealer F I R S T Hettinger's have equipped a maiority of the offices in their territories, and their experience, skill and genuine desire to serve you are at your command. WE ASSURE SERVICE IN 'I8 STATES WITH 24 HOUSES FOR YOUR CONVENIENCE HETTINGER BROS. KANSAS cmr OKLAHOMA CITY LINCOLN TULSA TOPEKA RICHARD STEVES FRANCIS FOSTER College Representatives ,, ' vw.. L f be T i . 'A T i wnv is me rl-ins: mNusNsioNAi. ASPECT? it 5 or THE musvrs sioroiuvi svsmvi IMPORT '- ANT IN room sanction? i g j During the last fifty years it has been conclusively demonstrated that the maxillary central incisors exhibit clas- sifiable characteristics of outline form. It has also been clearly shown that faces exhibit like characteristics of form and may be similarly classified. When Nature or Man combines faces and teeth,of like or similar form, the effect is harmonious and pleasing. Recent investigation and studies have clearly established two other maior esthetic considerations in facial har- mony. These studies clearly show that there is a definite harmonious relationship between a. the gingivo-incisal aspect of the ' labial surface of the maxillary central and the profile of the face. b. the mesio-distal aspect of the labial surface of the maxillary central and the cheek planes of'the face. ""t""'-f'Y"7fs'2fsrfMvcr --'- s -, N ..,. , ,WN is These three harmonious relationships --outline form, profile, cheek planes -are primary considerations in fine denture work. Their recognition and incorporation in Trubyte Bioform Teeth is a major advance in esthetics. Now, for the first time, you can select teeth which are in harmony with' not iust one, but all three aspects of facial dimension. i Trubyte Bioform Teeth harmonize with all three dimensions of the face. They form the basis for a system of tooth selection which assures an esthetic result never before obtainable. Trubyte' Bioform Teeth are the most beautiful and the most durable por- celain teeth ever made available to the profession. They will enable every dentist to attain a new degree of excellence in his prosthetic work. Impression Cast of a typical healthy l and good looking natural dentition. A Trubyte Bibform duplicate of this patient's natural teeth. Centmls - 626 ' lateruls - 36f ' Cuspids - 766 Write for your ofthe new Trubyte Bioform Selection Guide. Tl-lEiiDiENTISTS' SUPPLY coMPANY oryuzw Yonx V 220 west 42nd srneer, New Your aa, N.v. V 1 V N E llu 1 S 1 1 1 I 1 1 1 I S 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 X 5 . , , p , , , , , , ,,, R , ,, . q yyyypycyp P 1 , . , p . Qu . e ' A Build My Practice to , 4 Q ? 1 P , How 7-'ml yy 4, , A,, , s s P . . , L , , , ,,4 , ,,, P ,, , R s T Q r , . I f ' Q' ,P eee s W 4 Presti9e4B"ll'llll?p , , , , . R ,, . ..y ,, R tx. Wm YW ,A,M1' y 1 1' 'W , T " ii' A - ' ,f "-2' 1'2 o . ..,1, .. . I 1 R .. M , 'ut ninxlxh xsnswlu i 2353710 X N715A?' Vg 1 ff ' 51 f i D 'T f PMCUCE X P 0 0 0 f e one o eu mg enhsis if STUDY . I NAI 2. . 4 You must look and act successful to become successful-quickly. And this is what a i ,, modern Ritter equipped office does. It immediately establishes you as a dental leader in will 1 W: . . . Q Q sf X I-mr, I the eyes of the only people who will put you in the higher income bracket-your patients. 1 f . . . , If The Ritter Company not only helps you to dental leadership with the world s finest fl equipmentg Ritter offers you these valuable practice-building services- Y, l if 1. The complete services of the Ritter Ofhce Planning Department. We'll plan every detail of your E X - ' layout including decorations, without cost. twnf X, . Vxxlitxlt. 2. The Ritter Statistical Service. We'll furnish data about any community in which you wish to , ix me Y' A' xy practice. t X , Q ' l 3. Practice-Building Studies that tell you how you can make more money with proven facts, not ASLI! ly theory. 'QP 4. The Ritter Deferred Investment Plan that allows you to start with the finest equipment-and pay I out of earnings. Ask your Ritter Dealer. f Success starts with planning-now. We're ready to help. Please call on us. .any-X X la 5-fax. I 'X .. mf, 1 QM ,Ei if ,MJ d fm ' "Wig 1'-N l e P flwwx comrANY lucokroautn VV M xl' num ur vo A sunvnv not cows vo A nncl. l . ' -0 b ' 5 5 at IITTER PARK, ROCHESTER 3, N.Y. I I Best Wishes tor your Success in the field of Dentistry from ll P XX Products for Progressive D e n t i st r y" PoRrER'S Operating Gowns of t All Kinds 210 West 8th Street HArrison 6929 Kansas City, Missouri THE Patti on- Grath WM. ZIMMERMAN Company MERCANTILE BANK BUILDING III7 Walnut Kansas Cify, Missouri Dental Equipment DentaISuppHesand X-Remy Mczchines I COLLEGE REPRESENTATIVES CARL HOFF PREPARATICDN usi IBCURITY I I X-0 lf, gs Q 5 ' 5 Q -I -4 If CD IT1 Z O 4 x '-o -A on PL. I 3 o 7 ru HQME OFFICE 3520 Broadway l8S'a PAYS An aciequaie educaiion does much +0 smoofh oui' 'the road +o success. An adequa+e life insurance program-does much 'ro preserve +ha+ success affer if has been aHaineci. 'The ideal Away fo begin your insurance program is by con- suliing a irained Kansas Cify Life repre- senfafive. Our experience is af your service. ' Lil-1 F11--? FLETC- "ex ! Q' 'P 0 KD O Y,M L-1-,,,,,,,.,g,.,.,.. M- H ,M- .M-.. .:..1.-- .-,-au.. :m,,Nt,.,, ..,....,...,.. . 4 7- Sf?-.2Q,'f9f?-71,1 jg! 7 - , .--iq:-gf-925 i?15g7:fiz'f4 2717772 'ig:i-5-3. -7 J- 771' - V . .- 1551, 574.1121 :.1g1,:g5.,7.,,irgj7l7fg 71,'7g:S, : 75: 7, 7 7- ifig . -.,-771-2-'fcf:2f?Q3:.z7-Q--1:17-71: 1'ki.":'1-7.1'."1'-'r7i7",7-1C-- ' 7 77 -Y--4:1-Rr" :fri -7- - 7171- ja77.s:11' -7.-1.-. ,LQ 7:1 af77':7 - 5' '7 7 7 , v Y., 7- 7-an-i'7'-'gg' X"-f.. 7--7322517-5.7-:,':g1:f.f: f .7 : 1- 7 7. , ,.7,.Qv1-7" 71117 7 ,, -.-if we-1237-7'?3C--2:-f in 4-7.1,-,g:7,Iffqfy'-:7.?27 -j::.:,f,,-737 4-7 77 .. 7 ff .,7. -77 f 42f'f'f"Q .7 '17:12g75a:5-.214 7-1-2711 f-5 ,f 7 ' 7' .LQK-'E?,-52.7-gggairgfqlaifsfzffg-fx,-72:7 71.7 127.7 7 ,. 1--1-,J ,,.,.-.1 .. f 1.-'31 - . - - 7 - ..-71 ...Q . ,,. A-.1-. vg.g-g-:- 1.7-77.,.:N47:--:g77f.,-Q :7.-7 .'7-5 -,,- , 7 -A A ., ,.-5:55,-55-5Q1-22122gyyLLY9db1'? 42z7:?'fq'g,fgH Zn' , ?fjS41jiE1-iol-,f,1'fg:2:i,Z:,2:.,j ,, 7. ,gig -'15 ,Q .7 ix ' jf 7 77 - . . ,.--Ywziiiaf -,Za-?7!-23:35 5'-1'-2':'Jk.+-ffrfhiz-ff '7fJz:.':7-'ff-'f"gQ.:-::'+T-5,-:-1 ' FQ?-12:5-Z-711--:E-2:f7g:f-E-:fi'i9f5'lTf?1'- 3' 3, 'F - A .17 7' -1 -7 ,,- 7,72 1.7.1,-23-mt -rg-7Q'4?,Cs-+Q:,,, ,':,a,?:x-4.:- --f-1Q5qJj:,r42-3-7'f",P-.4 ,,f-1-:gag-,I ,, - Q-L,-A7117 far- es-fl.-1-32 'QF-457-if : 7rf,- 7 -, 7 ,pr 77, 7 . ..,,L: 77,1111 -xg:-1 2--,, 'j,1qf-,3f-2.7,-.'3- , -gp 4257-:Lia-72""i ,c1...- fri' --'77-:",7j' ' ,. '7 ' 7 gr:--A: Q1 .:, . .- E .:'7L.iG'ELg ':':f7' A -2-X17-'ff-TIQ1'-f2'7,'-'ff'37 ' T' 1 ' 1 - J ' f' K T7-727.feta7Cf:f.:f7.7i1z:1:AQAZQZQFQZ-:?15Z5Q:7ci,725f:.7uviii':f:177:23-1I17:f5:.:2a7f7727777xr ff-7 ff.:-9: 7 -f:--, 7 77 - 7, 77- - 7 7' 7' 7 -. wr" f,L2':-1.1--::,:5--7 ,-2:53511--2?"'12-51:42-L3 14171: 73, ,345 xi , 712-3 nf, 1.:x:' 65721-115 .. 7-'71'1,,'f'1'.f12j fy ig-cg. '.,1j2777g,g GQZ,-7 JE, 'ig--1-11 13 -7 7ff-I-,7 j 7 - - 7 7 A , 7 7 .3-7? f-ii ELT?-Qfifxffg-2i.'1:?1?f?lfZ-C?PE f7?25:1177-175-51'-ifil'-7.13-.-lzfr7-':i,7775f- Q -T 7. 7 . - ' ' 7 ' "7Lj 7.j7.l.j- 7?.QLiT5S,7iif2fij2?i7-:7?22,F'ig37i:Lgj755'7:if:j2f::'iLif7?f,3Q'jji?g:?f-111:f-.'l3574qJa77"Zizj5q-2:1355 7Ly7:,1j-T71.317:7-if: 7727: I 77 1 7: - -7 7. 7 7177777 ' 7- Q 7:7.1279,775iii?5Q.775:?-:g25f72:'51357:7 5512- '-:Q il-9213573731-:riff-17:1:1172-i-.777'g771-sg-i5g,g,771F,-7712,-3-.J-7 7-f- 5 :fl 7 -3 ' , -. ' 5- 7 5, 7 ,. ' 7 ' - , 7 - 71. 71, gf--gf-7 ', Jfiv-'1 52-1-':-ggi7'. - L-77 -7k.ff'.: ,:,,7:-.7 7- 77 V '1777 . ' 737.5 77 7, 1. .777 f - - 7 7 .L 7 - '7lq.-'- ,.,g-:-7-.,.7-- 1457. .1-,j5.,.7-.-. 7 .,7: - ,Mg ,H ,-7-, 1.7, Az , -,-T. , gg,--A L- If-: X 1 7 .,-: :-' 17:-77: -.--- f 7 , . :7 - --1, 77- 7- 7 '7 77 -- --- 7- 7 77 7 ,s. 7 . 37, - vffy. '-,77.. 7- 1,717 7 if .7 2 I 1.7 1' , in . --05,5 - 'x ,A , . ,, .7 .?J.3x,44'- 3 .:,. 07:1 :ni ,V - . ,il Y V 7 ,571 12 7 T Y V -7 L:.-j- fl .f-7 1.7 -5717 ,' ' "J I, ,- N 7 . .Y hr: ., jk - 4 .Q . V - A, ,, - ' "gf, ' -x - 1 "' if h - V 7 ' V 7 w 1 7. X . 5. M, 7 777 - - 2.7, -. - 7 1 - . I 77--7-7 7'--7 7 .f 7 17 f- 'N ,' ' . ' ' . , ' ' 7 . 7--v:"" ' ., 'ffm , ,' 7. ' . . . , gn' 7 'ff ' -' ,. ,M :17,.-t7if7Q17-22' A L 177 f,-1727! -7' ' X. - W4 X' ' -" ' . Y Y Jill '7 .7 . ,, , , .. ,J , . K X 7 . 7 . , xt., K ,4 - - 3 , 'f5QIL1.7 47, . X X. 7: e7:-mfs--. 7 7 -A ' L . ,7-7 .34-ii., 3H:igfi7g2kM'lfJ-.71 " 5-7' 7571 7 7 . we 1, 71137411127 vt, ,q7Z7f'7 .7 15. , 7 N, iygggaf,-q,7qeg7,ug:'7---7.5577-,F 2,4g.,.7,'y -5,5 z., g.A47' 7g.gj 7,f1'fg,g:5r7."yg wp,g,g,-52,1474 -4m'w'7,UgqFEriv-f37pg-17 Q-:ef-Ji- 3,4 :mmf -1 -, .- .,..:1' ,L 7 . . . 171:--1 fP2.277:m:rY:E.y17-r:.11?:f- 772-lgfl ' ' 7" ,. 'lv' 7.14, ,, :7.'11L:,-g!1f"7'-r7j 47-1297.7fpjfie...77.173774?i'57:?iilifn-1:2--'--77315Q9214:-275 3,2-ng-H77.-7-!Z,p'2ffH .jf1:7zzl'xZf W '7 7 7 . L' ,L- '. - .1771--'Tw ' '::-.-'7L-,7f'a7F:T.L-f 777 772 ':.--v Hr- -M7177-.:yH,H1f yew-ifzfww'-Z,-72'1iQ.Hif-ff:f'u7+'7'31'7fm74ifi7fw4+z1q.2saw,wA. '-g-ff-:sf454f7r7'7nwm'-751-7 7 ' . -2 A . 7 :1 -1.3-f 1- fp., J. :gip797i:2:7'u147'5Tf'1:'e1i7i2 . . f '- - '- 7 77 77 7 7' 7'-17, ', 7Q777f,w7.fs'7171:-:.:'1':rf:1f:wl772'Z-'faLf,.7-4-17',7x.7Yf11f7'5:7-27"'f-ml.77aif:z:f7:Qmf11:71f-ff-4+wmv!,212-:a'4L'2x7fZ7if1?rwim:'iaiSZ1Hfffi727wf-7f7'122541447947fL72:wfPf:7.':f 7 7 , 1 7 , .k S . K, 7,7 , . , , '-.27 7 -'Lg If-7' '--Ag? ig -7,'f.y,'177.7v7T,T7 QETMI--?:7-L7QJ:17 7G:f7'7fXa:fs?f7.f47.J74',17:iEl,7r 19:7-7-Jmz'7:71f7:W:.r'r:52j4kzf,-QQ'677.11-497917207ifffilfff:'5'Q?454em7'Safz5,55"1ai?'!5?'1z+1f1.7fE31-f-74161171-2.1-,7 7 .f, -ff XS: 7 ,. -. ' 7 77,':-71,-:w 127 5-77'!7,,1,' -'QT-'mera ,7'?7' 413-'1T-'7il,-1-Z.q2Qi',?3qiJ1:'7qf74ff.gl:75.2152.i517g1agCr4GF,-.g.efWL1gf.Tia fufim-16-w'41!sg22Li'f77ev1g7.'e.71, 7-2 7 , -- - . .7 77-. . X , 7 , x.Y77f,, ' 7' .7 ' ,: :.,'7f.5:P2+:1+7's'7+7-..,7 7- 7f7"j 77 .7 , -:fu 1.1-7w2rH'w1 13.417 711.7757,75177..77:Q,17g1.1u4ir,'77-fy,-f,:7.-:Lf-,,w,f.1'17 ..:77-,.,,.:4f'5qg",'f7 1 f7?'gQv1-7-m'?fz..ui4i5e715724rg71f,f,4.:-7,5131 M97 -6L'f3'L'If"",.15"Jf771f"77L'"'1:7,7'fg1- ' 7 .- . 7 .V 77- -' 77 1:7 7- 7 7 r1'7.1 ' " -7.:,,:.f7.. 3.17, 1. fw:7!7f7L',-73Eff':HisL1.77-1:7-71171,21m7.'g:2:mm1ff7'724e?4'fir'i4ff4'7a!r5"' :7,ff7.7,z,7,4: 77 47 V f.7g.77' Q, 777 . A , 17 '-2,77 7 -'.4,y7 .7 ..1r'j1f5f7 7 7.7, if--rf.,-.g .7 , yggug., ' 7.1-'7j,.y71'I1-7 7 4, fr .Vw'?r'f'fsin-7.T27Fififfirians24.iW::fff1ffg-iQfff!z2975.??E3-EQ-.Fzfaiimfifrf2fftI73,:f1,-gym1671:477 7 7, 7 ' 7 74-71 1" ' -4 :J .. - 7 7. 7 1 - 5 77 ,. 7 it-7.7371 17.1-nr-175' 7 2 7:3 4,-f7 7 : " l' 1' 7 -7 7? f,f7.x-31+ -12735fini-3'.,7-gzrvfz-f1'7:7-wg-7.wni'':137f,' '- -7-'--fm1'-F4Wf7T'MLa-71.7'.+2aE73-77047167135 7112221.97 .J 7 77 3"5fgf,5i-,L1,z'-'iufziqifhdc-:fi 5:1-5- f --if'-1'-2"-RV. 7,5 al' -mf Q 71 7 f.7. ,-7 .7 115- A -I .715 rg-7.7,i1-.677-.77, - 7gf7-,zj:1f577i, ,7,7i.f.'.1,g,7:-L-.531L. ' v7.71-7797715 71 f7'7, :7f'm5 7' ' - .4 ri 7 g 7 7 7- 5, . E .- f7je.j7q -Q :Q-1717773 f.7'374q73Az.",, -v.:7777- 1-f'iya77 , 74-7Q7'-sai.:.f1?17-7-7,277 'fg-13:3-g7Q'4.7,ig'2mfSFP-7a9+fiikvfsfmykx-12242-7s7g1a7f17,51-:af-ff.gm7::m7721y:f-4,75-17iw., , 7 4,77 7, p1-f- I k V 7 4 7 7- ,, 775.--.x1,f,.5. -, , - ,x ggi, 9 57724. 7 4, 7,7 7 1 7:,.:,4 1 fm- 'Ah 7. 71, . .Vg ' My , 11,-,N J ,,v, 51777 7ii,f,2!-n:52L2':12-f47.u,,ff,:71-5.5,3':,2F3,g fg.,,-7:Zwg4,,+,2.:?7?1f2,gnziwxiii?-3f'ghE?ff'74:f197? ' .7 V ,7 77 7 4 7, I 177' -7 757,17-1-.:J'EE'2j 7v.7,4':S--4311 v.v'A:.- 1 V 7' '1-x 7 , 1. ' ..-7 ,, 1'-YT'74'i"7:l1xl' ff.--1. 17 7--:,7.7:Eir,S'7:i':,-371561521 nu:-,'. -71.613 2.:IgPL1:-1-xi-1 " -72-fffviz.-.' -15.11 'Q Liv ' 1-a,y:.,-Q P.. .feet 7' ..: ' 7 -7,:1"7 7 7'f- Rv , 77-7' J - 7 .-7 'I' 7x2 cu-7 NT H32 N-Z4v'?1':7. 7 4' -I PTE . 'lf' . , v .-15' 7 7 - L., .153 7 7-1 . ,. .'7: i77f'71"7- r 7 V . ' :"f:.'-fQ.:7:'7'fQ'Z!"e?'if7f7'2'F14:f717E7?157:5"' '2QsfZ1'f'177?7'fX'1f'i?:Q4f1"''GT5?Qzmf-'Fx3FX7'7gf-ur' .5579 ?f':.'yf7:zI'7 'f'--1-M1'.177' V .. 7 - .. F ' ,' ' 7 'f' . . 7 .... .. ,. . . 7 ......y.7,, , . . . , 7, ,,7 , ,7 . , .. ,7. A. A, , V , ,, +,, 7.,.,, Q ,,,,, Nfl , A af f , L.. Qf!b,7m,.h7, .mmf . ,.. ff A-,.7 7.9,-H..-YC 4, .. , A , . , A 7, vi.-, .7 gg: . 7. ,xr .77 x.,77,,1,f7 77777. 7.55 ,7'7.713.-,iff-J 7.7 7, 73:5 ggr ii, 4374.-.'7,471,g-7 wc- -ml-":a'g1 vs-" 7' , 17 ,gli-7,7 '7,wp1?Te-11496.73225521-2g:2r.:z"A-G.,1121-cv:Jgff77Q4f7:ie1:2:?'Z111?,3,2Q,gi773i??,1j,f272l5f,25ZFLfLiw?fgLg72'57-,g-7, -1, -x V ' 7 5:72 21: . 7 ,J ' ., -., '- 77 9, 'q 71-,7.'.715,-7gf.t, '7 1' - 7: -7fffi47,'::7? 7 ffm- -.27.1-gukf743:f7,ail7777715-7-iefrf-Q 5 64:17 ':1n"17'?'7-7fR7?7iW:--,iHu'f747.1:4f '7 7 " 2 3-2 .qi ,dk 7 -L ,Q . y A,,.7. K. 1 :A.V1..:A..:7J,v'v:f'+w.g.f773:.7,.xgi.. :',.n,7. 15 ,4 V A 7,:-137.-,7,i.. 3.7. 2,3 .7t7,2.7 5,2 ..v:i7'.755Ag,:l-71:5-7 if 7 , , , ,. 5,37 il. :gg ig, 77 K- , . fr I , --5 7' 77 7 J -2 777 -2' ,-'.r-.1,-Uniwwf-'.'77.77+7.7777777, : f-6711- 1 -7' . .2 .77 77 '1-71f75w7: 7 7--" ' 77-'7-71?174:-?f:fM7?m7'-fc:'1,7g-71?-1:77ff"731--'1 '-'?77.f?V.7?.r.,l-7' 'pi 7: l V , .' V. .. 5 F,-77 ' ".7-777771-','727: ., -.'7ef-77117 . ' . . - ' 41,77-6724 27171 7 77' -7 , 1 ' ' , '55 72 V31 , qi. 7 7 7 J T1.1:Y, -lilli'-S77i7.. fi K - '7 X -'7 7' . -ff .7 7-"I'77.1- 15. 7 f' fffi,7i'.zE:7'f27f 7. mf YH- , ig.,-72-.77' . 'ii'LimQ?7f ' 77 ' ' X77 V P5245 L7 'ff '71 .77,if77fS' ' .1f5 'T1'f72 find 7 27517 -1 1: 7 T QF ?'5e777-- " 1 A 7 J I 7 77 7 .7 712"7.y7ri'::.-c7:32i'7 :,Ji'7--g'1gf17 ,7,',,,.,q 7 ,75:71'f,-7ziJ ' 3 79153-.7'p7. 7171-,Q 2' . - .jf-777.417,-"1'g71 'Jiglibffnw5:1-15141aygqigigifffg-,fig-gif-3-a4f7Lffi:4ffngfrif-iii-vsZn?-G7'77-:.f?1:l,77ri" wi' -- ' ' . . 7 777. 7' V .- ,T '7 " 'I Q, . V 7' X - ' V " 77 . ' .' V I-'f1xf,,-i377 Sffl V :yuh ' . A 1 : .7g.2- rn: 11 17..7'7.f T'-'!- :'7 71271: ',p1f:.Ei.11: 'F f,+q,7'7, 7a1'D1r-:99Af'7-7Q727fwFiF:va'ffg:'33,-7:7G',j'.f77'JT: 7-179' If-7 55272477 , 7,-355-775. . -17: Lf'-7 7,7' f' 7 7 Nw., 0 ' 4, - 7, . N-. . , . .7 ,7 -'-'-mv ' - ,, ,015 7. -nw. ,, .75 ,f 7.177757-L V :,377f7727,,7y741,, ati,1+'r2.,g1:77n-,u:',1e-7,7 --,,.,,7.,q7:,-737-'-1 -717:34--7'777,a3,77-zz 7 7 - I - cf. 7 K, Q A-A' fy,-53, . ,' 1957 7' Q-7',-77 35:1-4'g',, J ' ' '-' ' 1 3, - 77.1 M ',' , j". 7. Qgif-'7j''ww-'5-.1411-rl'-llqhfeff '1lJ7j4i:TZg'i6f7ZZ'gLP,7',Q1,1f,7.g77'r5f:g,7I,7l'3z"1g5fMy-.x'ff 4 21f"',-TQAZY3' ' f " , 7. - ,. 7 - .7 .. 7 77 ,- 7 ,ww 7 V ,7 -n ,. .. ,u.., ., . 577- f7 .5777 77.7,.:.f,7.w7' .7-1--77.7 A 7-, ,,,77,77f 4,77-. L7 ..,f ,7 7 X, 77 V 'V 77 f 1 'l7lf77f?i"' f7V'i"?'L - 7 7 V 7 H'.'f+T-7T" 7.7 77 1 " 7 f ' " 115 7 , 7 ' .n.f7-f " , 59,4 Qs' V ' , '7 11.7, 'Z V , 2- , . .7,f-'jw'77.77.2777x 17 ff!!-' 7 J+,,,,7175,1': 'jf EQ ey,227y15g::?'i:,Fj-iisj-72757LLfj7',1:-17:7 .2527 l:.7.:g'1a77.7777'fQ:- km-,.7,:17L 'r1:7v7jgg.g,Pe'r7, .,f - 17 - 7, 7 . , , -.-f 7. 4 .. 7. :J7 ,7 w ,:.-7f'- , Q 747777. -L. .177 17- V- 7147 7' 57 1' 17.741773-747 71, 7 7 - . 7-v7.17 77 - 77 7 ,f , 77 .7 X 77 f ., .17 ...uf-,Q 7 3 7- 77.1 ,7 -,77-3, -, , V +7 7 ,- 7, 7 --17.7 W7-1 ,La 17 .,g-4-,M L., .1.'.7,7,.-if-Q-.7, 7,-,,, ,74,1..:,4r',,---7 ,1,,7,7,r777 -. 7 7 7 ' 7 77 ' -. .7 f 7' '77-7' 77 - 9-97' 7 'fik R-7..?w7 , 72.15 ., -7 7' - 77 :'77,',-if uma- ' , 7- V 7,..tw-J-1f,L,757u.,z,:f2,xgpzwz, 74,717711:1-1547777727 -,7,771721-gg,.7117'.fz1.aa:1-',15337,77 71, , 3 ,,. V V 7 7,-' - 7 27 - 17 77 ' 77 7 71 1, , wrt. -ft? 777117 7 217 pw., 7, P-',77.7a-i177,7 7' 3771-31.r.,r,LZ:---7' 'ifizwfzt-7111-a7fe,414 7 742, 727' 7 . V . ' .1 V 7 7 FL. . ' 7 N -' 7.-.7'..i77u7if, I I-7.:"f'-1 7- w 3-11 -4' ' Mhz :cgaf77:7157x-7:73pm--g::.7:: 72.7 f,7f,c-Q71i7-73:5f:7a4,w:aSe:7,-,47f.-s.'gif7fL1f7-,-1 ,nf ,Q ,f 7 'J' 7 ' :- f-71. 17'f7'- ' 777 -.77'1"7777f-1777+7,77-'fN1'7. .-,7.77.-7-77,-1-77 7 .ff :f'wf74-.1f,27Ml77113.27 7' al" 7" 1 ' 7 . ', - Q 4.47 . ' - . 7 . . ,. 9 if.. , , - .7771 7:75gr-:'7fi7'EQJ"ji7"77'7'7 7,-?-'j,Sg.7:7f: fgf5'CM1f,1s:.2j719Q1725-7,,-,1i7'77f5,-7-"7:-1 57-77' ffl-711 riff' -- 117 1 V - - ' , 7 X 7' ' 7 . 77 3' 7- ' 4' ' ff f ' 7 mx? 55'5 SP1-. ' I .'Z:7'f-"'..:"" 7 M' 5115" '1',"ff:'fli--k5ff4ff'71"5f:,ic 276,--Qf77f'7,T.- 'Q ' f7'77'zF'7'3 '7'7'u'W'-,' 7 A ' s 7 77 A K. -,.- I, A Q- tl . .f , 7, .7 17 77 7 7. Q 7 , .7 .,7 7, N ,ng , L,,,.7g,,.,a,g.43- 7 gf 7, ,mggl L, -Lug-:4.9y:.-:qf3yQ'7ggq77 2-.,94f,1.fA-L17-777'-re Hj,7:q.-7.74,1g5.qg1. 7, V, f 47273715.77 - 7 5 . 7. -77 '7 771'--7-11793777-7 ' , , ' s 7 7: - 7 7573 -77 5 77236 .,ag7fy7,L:.7 7, V11 7 . 7 .I , K J .Ii . 7- 7. 75- bk 7.5. V7 - 7g 73.. A 3. H - xjwl -7 .7 y -If f4L7:ivfa,5,, , Q. .,,Lg,V'1y2v7-7:3 -27 1 jf .g,i'-gf., .714 7.. 7? 7 77:155,-577153-mb,.43577.2,,,k,7577:?,:k jig F., in 747 , ,I ,' ,-- -.-. .7 377: ,, 7 7: V- 3 7 1 7177. .-ww yi.. 7 7 V '-Q 2,34-3' 5-.737 5 7753 257:33-.w5,g7g', '2E:x27757,,g7, 7,53 Q ,W-7,-,77:7-iff-7 371' ,1 7374, -:,f ,977 g7,7, A 7,g' , ' 717 7 7 : 7 'v..7 .7 7,7 77 ,Wy 7 -1 7 -g. ' 77-7-,. -f - M4743 5, ', ,1,fg77.:5:-.j1g:'.g,.mi:+9y7 7.5.-in-513' Mx.,-77,-77. t,--'7:,g.'f3'g,k.7g,u'-"',7 ' J. 773- 3 -V f F .K .1 g.t.'h3 I,-lpirvr -5. X Z 1 7,4,4., '7?1g,7. :V QI,-1 7 j7,7..S ,'jE,3 ff-:f7:f,:fx'?y,iI1-4.71Ffq,,.37j'i 1:57177-7. ,g7,'f,7Vjv1,77f,yfjf'7 51.5-:'7V'7'A7 77,-:--7:73 7 ,,,j- 1. ,A f7 7 . ' 77 .rx-cf 7 7k 51.2 - .. .. ii:-'WV-'I 7' IH ' -1 ff- 7f - ' - 5715- 77 7 7. 1' , .7 gi ,--:G 77' 'J , 7 ' ,J , 713.7-"777'L7177 -1771 V -' '77f7a,1m 2 E12 3 ' L7-rv12'f1117ff7g3'752,1J2-?'j 7: i -5,3 -7 , 'Z-2 fav V V -7 7' '-If-. . ' . 7C Q fl' ' 5' 7. ' ' ' ' 7.7 25- 77av'7"'57'T72 -L 3711 1734 ' U5 B ir? f 'iffz-u'v51f"74,7b'7.-755773 ,7 77'7' -. 777 ' .7 --7 7- . 7 7- 'f mgil uu 7 31 1 H 'I '- 21. . 7 -f -, '-7 717 779 '05 H JV, Wwe 7w'i7217-'ini-':f.1f.7i"7r7'.f-.7 77- Q ' V K - 11- .-. V. .-- -'17 X lm 4 le - A 7 7 77 . 1. 7rf, 7 "'7'7'+7 71-.7 7 . ,7 :7- 491 7 -..- ,7 --71: 1-17 - 51-7':f,.-f?1.'-'.n7Jg,.-ff:-I+. 77 V 3 '7,.7 , 7, ', . 7 ' -7 7 7 7, 7 V 7, .. ,, 7 " , n "7T7777 . I 3 . 7 " 1 V L, - ,ggg7f:::7 7-3117 . 7.,.g' 7 f V i.. xi' ,: - , ., . ,. -7 7 .. -,J 'IH 4 Jill.. .S M7 7, V , .. .fr 7. ..- 71.7- .674 ., ., H7 , -,,,77.+ 77.1, ,,- - ' 'Y' ' ' 7' -nf .'.l- - ' ' 1 ' , - . .1 37 'V K-lb u ' 7 N. 7' '. J ' 77 "' " 7 - ' -7' ' "' if?-151' N 7 ,'.7.7f"1Q,-735-.2 J 7 ' 1' Z' , 'c 7 . '7,17Z 7' - xy ' . 77 ,:, 7 4 N'-1. - , ,, ' us- ' " Q 5 --J 7 'Lf'-3. y-1 15 7 ' "1 77 pi , 2 me-iy:7'7 5 7577-1, 577-':F,7,',.x7 ,. .3 --, 775- , Q 7 - r , Ixff 7 V , A :H ,. ,J 5.7. M 'f . fxjlyi, . :gm 1.5777 73:3 "M, - . 7. 57- 7 -7 ,715-Q ,N 145-1V1'7Q,i3,1L 7- 7- 7 715. ,, , I- . K 7111. yu., .wh-fl, . i,,?,x,, , V V qxm., . g 5 V , W4 J.. 4 tx I 7 7.5.1777 5.4-,1,,,.,,7 K ,qt 11,45 1 . 7 , Nh .. E r. 1 7 7' IN 771 A 72 . ' .7 , ff 7.7 7.71-7 ' '74 - . .71 ' - 71377771 ::..- 77 -4-7,:7,Qr f f 7. 7 QT' 1 '77 uwlwl 'i J, 753 7 fm: 1 17' ' - 45, 7 '7 A . . 7 k 7-, L - 7',. 'gg Q' ' f 7' ' Y. H , L il M -f 7. - lu' , -7. , -1: ,f7'-7--ag 77.1 In ,277 Ly, X -,Jw H171 ' 7 , .7 V : 1-:"1.,' ' ' " 7 -" 7 7' .J 7 K " 1 A " . 1' . . J 7 7' ', L . -7 ,-,7 7 We-1, .4 ,'-l77,f. -jffg.,,7:!- ' v '7 -' Q ' , I 7 17 " R' -I -77 fl 7' 7 7 7 - Q., 7 ' ' If '- " ' F 7 -,iff LI x L' 7. ,7, 74 7 1 , ,. 7. - .7 .,. 7, 7, , . 1 .-, 7 ...P 7 I7. ,7,,+l . , ,777 7 ,7 7, ' --K , 7 -I :-, - . I-7 , Wg, Q .V '-1 1 -7,717 4 V, 7 - I 7' . H- " .,'. . ' 71 ,,j ap- V 1 :mga ' .5 -. 4,47 -My ' f' f. ' 1 ' . . 87 -, r . 47 . . , ,1 t ,,,. -., ' ' ,7"f , 7 7, 5, K..--77' -. 7 1 ,gk .'.,jp7 775. ..7- ,,. , ' X--gg. 7 , .Q X357 ' 7' , - - ' -, .X M N 7 H.. 7 7 7, 7,4 3 .7 5, Q ,V -A 7 ,r V... ..,, .7 .- 7 ,--7.- -ll . ,A - A . -, V, 7 4 7-A ! V V A N-.-. -.71 ,w .71 7 .z ' r -N7-77 777 . 5' - .-L, -717.1 ,4 777,-A-iw 77 ,X 7 . , ' . -7 7 G 7-- -.I7 ' 7 " A -- - 1 x . 5 - 7 7 " 7-'+'7 f "f 7 " ' 7 -J '1 ga - 1 47,7 7' -if 7 , V1 '- .f -7 . --- ' 'K ,7"'--..'. ' 'X .7 5, 4.4.5315 -Q r A , f N V "7 11 7 7 1 ' "7 K, vf- 'j .7 'I lf' - g L 1, Jw J ft A7 ,A-,,4,., A- 7 7 Y - N .I .7 4 , 7 Ar' ,. V ,Q 7 7 LEE... -xx L - . . '7 . '- .'- , . 7 , - 1 , ,7 7. V- I , 7, A . 7,,,7Y:f7-. , 7 , , ' 7' 7. r7.7 -777 1 7' '7 ,f F" L' ' L--17 ' 4-1: . Lf" 3 7' " 7 . J V 4 ,N L.,X A , V j,2,7 , 7 Y, . ' ,. .---4 ' ' I ' ' ' 'l ' ' 7 7- ' 7 . W N . ... , X H, . 7. -A 7 Q Y K 7 l - '. 7, ,, , ' A . .17 K , 7 7v X I , ' f 1 ' . 7' lp 1 K - . ' .r, ' E . - ,. I 1.7-lj-. ,. ' -, - 7 37:7 K 4, . V X7 w fr- ' A '7 , 733, 1 -7 , 735- ,... , A. X ,lf P ki I X 7 xr- , V. -W K k , f 7" .Q -7 g ' A . 1 77 .',,1. V , J 7:-7, , ' 17 . I2 ' ' " S I 4 ' L, -X,-7 1 , , - - 7 , . . 7 I 7, K N77 . 7 77, . 7 7 ,JJ 1.777 - 7' En" 7 X gf V .. , ,A 7 ' 7. .' ,. -gg . N 7 , . 7 ' llllqm , 7 77 :,- V, 7,1-E1 7 .. 7 f M 7, V .k ig-X . ' , I , .NY V 1 7 K k , - X 1 A H V X gvxx-, . 1 1 N . .7 ,,7 . N N if W, , A V K. ,,,,, V ,., . . , , .-4 ,Q A . . -1 , ', , " . 7 7 A " - ' xl , ' I -.Si-P . - 7 77 , 1 ,1 777 . A., . 7-77 .Q , N 7 11 i ,ll 7 gff Q: 7 . - , 1 I , ' I ?, N AAS.. E V- I A , ,l, I V V7 K x-L71 J.: K ,A , V! L 7 , A7f.,,: A 1 . 1 I .N ,- R, 1 I f ,, V .-....T:Q ' ,' " 1 ' . V x , . H , ,V . 1. il, ., ,.,,,,h-', . . . .S 7 V N 7 7 . 7 2 1, . - "fi I .. .- , ff- ' ' 7.1-75 .7 . Y, .1 . ' ,7, . 7 71 1 , 7, , nf-ff' ff I! 7 , ,WM L ,XY ,.. . ,F 2.x 1 X -,, ' ',, . ' 7, .I ' It ,-I H. 5 V ,Q F r,- f , k kv ' l,. ,Q . , . V 7, l . , .I I i, I- -,7- t., Y W' x ' ,A ul ,- , ., - 1 .V 7 . I 7 I I i' V a V A -Q-- - ' 1 , ' 7 Y, 17,5 ,. ,A 1 fi, 1 7 . ' H f 7 7 -7 . 17-mrv v7--'x 'H IT- fi ' ' 7 7 .- 37 ,777 7 7 7 7 ,QL-"'7-7' 7 7 A I , H411 1' 7X.. I7,-'V - 'I ' . 'xfq-xaf ' X Y ""7 7 - V 7 'X " , .. - , 7 .7 .7 7 K V fig, 5 ' I N7 ' - gi . - 77 7 X V ,gy I 7 , 7 ., N , , X U. N ,7 , 1 , V N X f - , 7 .....- . - 7 . 7 .-7 I - -..-5- 7, V I 7 7g W - V 'V 7 , V ' 7 I 1 E . g X 7 l , A 5 . x ' V 7 v Q I ' 7 X 1' . Y ' V 1 V, , , U . , - sw ., , I - :fu I '- 1 . , - ' u 'I nl , 7 . , ,- 7 'ru' V . . A , -Al , 7 , V Y - if iz 7 X- , . ' 7. 7 A '-'fi 3 F I , 7. - ,I A7 " I-2 7 . - V V , ,, . A .7 V V , V, , 7 f A1 V . 'rift V, HI, In .V V 7 ,V U 7 57.7, ,7 E 4 :nk 7k , Q 5, 7 77 ,. . 7 I7 7 Ag. 7 V. - :I V 7 ,Ln Y -.ij.:c jk! --1fw,.,k W .7 V ,N , 1.3 . .775 iw' -7 'j V U 141, 7- A ' -f ' ' - ' ' 'V ' ' VV, . 7 N, . K f.-ff' H I 4, 7 7.7 X' . ' w . A x 17, L. 7.g ,, V L 1 .7 'jg 7 QL D T X 7 F 7 L. . 1 ..-4 i ' .- HT X 77 X - 77 V' V , V , ' , V. '- '. 7 75-77.4. I Q 7 'VY' .ffl f. -A 2 - 3 7'1f7. '7 :L 7172: 73' 1AQ'7.L.'7.7',: ', -,Q ffitf- '-- , . 7 2.952-7 -Y-U Y - fl , , fi- ig Y Y 7: .ijt .574-7 ,, - rl-1. lnjil-.,f't: 1.3 .7 It-7172-..' H7 -7 L. 7 -' 77- 1 - - 7 ,- 4, 777 .77 77 5,717 777, .. 77-77 -,L 3 41- y- ,, -1- 7 -- xi.-' 174 S7-77:11 733 ' .7-Lf?-' i 7' fi7g:Qw71'-.T-1 fi'1.771? 7. 377--7-'79 - 577- -RU. 711. " 77 . ' 7 ,-,, ., V . I' f-11' ,L ' 7177 ' ' 7. ' -.7 '-ZA Y .45 f771571x,x,.7'g "'.j-jzf-'E ,'7',7I::,'i7 L -F., -'L-rx-,7 ' 7 -. Uv- F ' ' 7 ' 7 7 V 7 7 '7 7 7--7:77 , -77 '75 77- ,-11:7 7, 7-7"f7- 7 -7 .fizwf--71177:-77'-'i7:.f'?7j.f-L7--71J..-. 7 . f , - V , ' X . . , 7 A-7 .1'fi-'77-N'T'i7,'-'7.9f:f7'711"?f:.i'i+f 171-7-7i'L7 1 -IH 7- , ' 7 7 1 ...7 .777'77-7-7- -.-7 ,7. 7- 7-7.,K7.7 . 7 , -. '7.-.7- -..,7,7--. 7 . ,7.-7--91,7 ,,a-.'.-7.,- :. -7--qu ww. 7: 'fc' . 'C '1 , 7 . 7 ' 77 L . 71. ,ff-4: f- -1-N L .7 .. .-'1g.i -7- 1 7:7 .,-1 7, Q 77' :'7 1- 7 -711:f2.'.?- 7 177.7'Iii-2:75.7g11g-v++1,w:..f-Q7f,7-7:5-,, .:7v145,47 7 71 ' 7 - 7 - '7 7 -- fur. 7 - ,' - -47, l.. 11-3,77 77 77 7- 7 :Q .7 7 :..?:7'7-7-71,1-. ' -37127 7.--A"P-317 173:47 77:1,.1f7:'-7:-.7.-1.17. -1 . '. ' . 7 7 -7 -- 2'-7'. 1 -7771 :.:7+.:777- 7 -7 7171: 71117-7. . 77111. T--' . we.--777.iz7-:A-7.-Jfu.,1:74-.N:1,:7--.77bHff-:77-ev'7:-517.71-.3-.1-7577. -7' 77 7 " 7 5 ,Ai , 17 7 7 7 , 7 '1'.'7- 7 --T - .7, 127777 7-7- V.-7 '7,,77. 71: fv7,:771.-7' , 7' 3 la-717 7:11 afwff-,1--Quia::Y-5-.j.+ 7- 71717 321'1,7,'7 : 71-7. -7 , . , , ff- 3 . '. 57. -7:71. 7 7 7 711777,-1 71471' LL77717 .71 . .757 ,177 71777--5-71:-f-- 5.1.f,:.-7-s-q-7:p1.7a,.:-.-gg.7-1-1-4-17,-:v :-, 7f-7 1.. -J - 7.7, . ' Y , 7 1 7- 7 7 .73 7 X57 , -777-7..L,-77 -7,,.7.7g1-5ggrf:.:7j211417477715-r 7:51-,-7 .17 g.L3,.-,.Lrf,f,f..a 7,1:-777-7343,7111.f,-7L+:7rf. 2.1,-1 7172-12g1:f7::7Xg,s:1: fakg-77227755751511-'7j5'7q57 ---72... +71 7, -- , ' ' 777 7 ' ' 5 TL.. 77 7 7? YV Ll I'--.75217,Q.f"-J2p.:i:i77237iiiiiiiifi7li-:LTISETZQ-771577.7f33Fj7z7i7ivii1151-'71E'72:2Q-'iiiiii'iii:-glii f 7- 7 7 ' 7, DLL- f- 7' 7 1 ' ri 7-. 7 --'ff 7 ' 5 -Lu.+.1775'7g1 777251-'-Ez.27:27-?fFr1:g5-'-Ii?2577-2.-E7-.Li-121-::.7i'.f: 7 .71-:':'I-,i 211:4:-z:.:'7f7i"r:Er?f'?27171225522Zia-T321ifTqziifliifiiff-'-2-zfiifs-. 7226,-:.'7f:'7.7--'zz -:f'7 - 7 , - , - ',7, ,7 7. . 7 ., 7 , 7, 1 7. ,-7 .. .7 ,1 74. 7 . -773. -. k-771 7'-',?E1"i.3.qi:Jyi712:' 7.1 7-1,-5771 - -:7-77 -7 gg-', ,7..7 N77:.717g:,?'77:i-17,j:'...'7':t-7274.5 7.714 l73--ff7--'5:-7f75L77'-1-L-rua:xg7Z-fvy-.-:-.,gf7-rx'AL.- QT? J- 7-D--72-'ffv-zxg:-1-:L 7 78,7 777. 7 7 1, 2 1 , 7 C 7' - ' N- -- . 7,3 ,7 9 . .7 . 7: 7 ' 7 1 7 . 7, 7, -,' 7:7 77. :..g' -3-7 .,7- . , ., 11 g-fir- ---.-,x-qc,-Af: --1' 414.417-17419-77'k-7 7-7-7.sw- 17 77-r 722.177 ,7:-57: Nr. --177. --.-5--:,P.7,:2:517',,.j7-ra.-Q7-173:,-v1-5241,'-c1.w'T'4:N,wsfifq,-.3.f,-7,lft. .M 2 :-.i:7-':- , -3 7 " . 1511 . 7,7 7 7. ,ff 71' 7 7 7 '7 f'--.4 -177' , 13 'Z if 7 'L f 757-' -'-.-1-117717 - 7 .7-7-175-517-2372177571 -S751H.'-'71ff7"1fL7-' .-.f-:,.,x-LL.-77Lf:-5-7:-.. :"I.71- gf:1:T-'f17.',-7 f.T'1.- 727:77.1577-,,-+2-:r,7-X-1-.-:.j .gigs :.a1vL.y1.h-f:5'i-"m-S-fx 455757 r.s..:,:1-Q:17.g77,. ?,y,:r.-,1 1 7.1-1: -71772-X, ' S " 7 .117 7'-3 7: f' v: 717 ffqf '.,LrqF?, ,7 7 -7 - .- 4.7 7 7-,Q . ,7 '7 7 7 7.7725 - - 7,-1.15. gf, -7717-,xg 7,3 Q:,.,- 1: 5- .7 7'.g,gf..1r.,:'j:7,-:-7.,757g71-51457,-,1,7-Z -1557 7-f-'h,77:,7c11- V-11+ .,7 7.,-11,3-,-wgml.,-.y4L5.5,5.-:7,L-,,- L..,7,.,L-137,71-,.:., -,571j,,,v: .,7:a.7j2Q1Q.,.-,-.g,A,5'A-l,7.:,7: ,gg-..g,-q, 1,7 V. A 7 I , - . 1. 7 1"-7'-,N --w.-'W' 117 77 Q-'-. :.-A- 7 4 . av: - 77.7' -7 7:--,-f -1727:':77,77T77 7 77:74.-. -7 1 1 - :,-7 L,7d":7 7Q'1-7'.7.e1?-yn-'--3.7:1:-,-, -,-w,7'f'x,3'g-,7"--7-737 gf--1---:.:'f--'Carat 7f 7.'7L::.- 311-.ff77:2-4-,7'f:,'a:g.1--1.7:-S-if 7Lwv,1Qn:-Q-L!1,'f:f -S -if--M-I.-5, --7:01737-.K" 7:77-1 17- ' , -- , ' - , -, 1, 71 ' -,I ,iff 1 -77, '-7: 7"'f'7',:"'I1f-R -1. 7 C, -if '-7.7-'f""-Q, 121. ,lfx-'f'9-,Lu '7w'?' 7:16-M5,i"1-, -f"'r:'f-lj 'j'4-,7,l.1.T' 'I-,-"' 'Q -ij,f -Riff:-fl''-572,2'3nL'7.:1',"+1'-',1:r-34:32-11I?45,TJ.R:1:' 'L 1T17?'zA-,i -2: ,," -:. 'A:'.I1S,"7g-- "Er: Pd, Ni'-1,371-Q, 771-7,-.':-...QT--if-L 77' ' 9117: "Q, , ' 5 , V A71 ,.4':,,7,7gA-,1ik- .gfL5,i--7713? jw'C,7,,. ,ix -.L 1. .-73, 5 -EL.--7,1 77.76, 34,75 77-,jf.,L-,.,,:I,-MRLx. V:,,L.,3:7'f7.7-1,f77fg-gji'511-gl-55,5775g5..3g3f3,Q..5L7g:Eh,5gyfqqg171.-559,5-Q77-fii14,,a.3g.:Q54F '.L,5,4x:5.i:?,1E,Q'71Q4,3iggik.7x.9:,P7777. , -7 A 7 , 75 7M7:f7'-,:- 7,7777. ,-7- 7' -7-7-. . 757.711-2--,7 77.-eg-77 7-7 ,7-7.7::,i-.-1:-7, 1-4,---7:77127-7 ES .F-.gif '377.1--'77.7ls35gLfz7,7af:.1,-,xt-3 ,af-7:2-4-sv...---1737: 1-1. w3'Q:T-1L.-S1.- --'7"r7f7-'fn.,g,f:.f.,7,:1L7 7'7 .. ., V127 ' 71'u717'ffZf1 1.inn:afs-ff1rw7:-f.e7- 717 . ,-7. .4737 77- 1:19-Q :77117.,7711,77-7112529QE,SSm'a17f:'?'az?5"s7,:f-417.2:si-'a2:7ff3f2?ii.57471,-QQSESQSX'-Q57-Scarzaemffillua ' , 71- pg?-,f7'r',J7,m 'f qfqxrrg-74f111F:-lzrfgifiai 77 . .--:,.7':7i1L..:-71L7 117 -f7f45177:7f.7:27fP1:f 13.7 4777:ii72'Q17::c77.:g2J::: 'zgiff4fQ31:i3L-f2gK".pg::52::-if-7:Qfac4:7:-:723.-53?-i?Q2Egsf.vv?.bg-7-:vga-5a'Qa3flz,ig27'k7?gKg,?i.1Q27'::7:x172?.51--737-R112 f:'fQ77.7.'rK -4 57. -7 . . , " 7 - ' 77 7 fp- 1,1 77:75 .7 71 --'7'- -5-gg'--'7' ir- .wie--,:5"L -:Li 575: 713f-7,lf'iiif-g:S1f5'f5-Fi' 'ff-.:,-'5"'i7-5137-Ewi. 11111773-,-.77 ."'l7fto7E',.- -.-sfffgq-sm,.y-. ii'-7,:-57775.-::'SA'7-f:'-xLGPL-1':'-iKf1-'.f.f-v-L-v-- ii-v,EsH'.f5':'2-Q f'Q'E"fs5v'-f-,..f- '5-1-fin-.M gpg! 'LxgfwL7'v'f,+E-.fMC. g-5-R.31v:'f', 71.3---Vg: Q -7 .7 - X .7 ,577 veg 'f ,r ,M a.,.4,7.7f.,77,7 7,.,.77. .4 .-J..-71777, 4a7.7f1,7,,f-.-v,:Lff:-7-,-.f:..7-,....17:-77+,.,-.7-.,. ,-.- ..7--,7-77y,7,f-nf.:.77x5,f.gQr-7,.,.711a.r.?J'a,iVAaa-.4,.1ss.f.+r.Q,1fw7-Q. -7 v?-1-f-frMa-,:-,H- 7:-:i.g-w.,-n-a.-.fi7r7Y1"q5--- N 37-tm.-gmc-:,x57 -,gs mxe-x.:q177,-7.7 Q 7. Q. 77 7 7' 19 f77z77-7777f 7 7 7 -"iff--7-swf-'-775 717'f:-'77-:s:7,F:'1-P1-77'ff-7-7-.-.277ff:-2-7'x.2N!2-QLA7.7-f'::.1?7.-771.1157an-c'-7:e.qQ,2'7.dLJ+:1zs2Ei:i:7-7'iP+s-17-ml2v-Q7L3.s4SiN7?31:f.?37-?E'- 7ff'7-"-aaa-4-1-7:"7ff2.7,1711-'amz-ezaw-qi SZ'-ll-+75mi'1Qf7ifxX1 -vers:-777 . 7'-7,-771, ,7--H 47 1' 7 15.-f:77.,7.:.:- v-L7 14,-f.,1.17.g17,v.f: -17.77-1,57 '---.:74Q1f:4eq41-25:7---7725.1487fa71z27:Jf:wH:-iss-7.7-7-7-v7:::N5L-Env:-r-17, 71 '11i1k.,f:wSI7w.- 7.92773-1,43 . 'ZR-Q. -1-5.0 7 7...W-7:51:17-fq:77q7Qa.f3?Z:2f1f-'igggw-ag?4:71.fbkgg wa. 71--'7 7 7 77.','7' A 7' '7 17 5 '9w7.u17a'1.r:7''-,'--J'!-vw, T1-f 7:f7r'1',f,s7Q.:-77357',.ta,-7-.'-7-J-135733:-4,-17.-.:1,---'7777.3791'fp.:f::.vx,fx-21+,77.g.sr.:,fgm,-7-ff'i2::-Hk-5'1'vr""1:f'7+-v - 1 -:ffi':-,eq-ri-Q:a,'?-f:ff:.:p . . 'Q ' 11 fr: --1.49.43Eff--,,v.,:3,w1-rf:-,s:3,1g3,,7-glwiw 771- -N 5 -1 Q 3:5 'Q' ' W 716E'Ff'X77"77'f'fT1' ---'71'--'47o""f'QG-M14-77'-17P'ffsfff7w 7i-::'N"i'7k' :-7'r?'-'fax-'-,."lf1'-7'Z3:J-iif' '--'-fr-'Tai--' 1'-151:-zziaf.-.1--fi' : '-'I'-w , 7 'P' '7 -Pfisifxzi 58? ' ' "' "- V ' :ef '-"T 7-Snmfigqg-WQLXEM 7 "7 ,' 7 1 ' ww 74- 4.- If pi :.-7:7,1,.47:,f --gig,-.-f17Q,9f5:,177:M7.:: i',.'.r-y.7:.77-1:,:,71:g1'g77,-9-:7Qz4,,:x1':a,-494-x -r9,.7i45f-..-'1gT,,y"c.,,R, 7 -ni ,q'Q,g-5'591S'w Q,, - I 2, .-A-5, ,S ?g,gv,A. -w2Cf:f,La-.3-.-:La-L, - 7 7 .7 Avg' - 7 gen - --.--,7'7.'!7,,-f',Z:gg',Tf,,.-, 41312:5-...ics.:3,,'r:1q7-7.71--, 7,1121 7q:,iT:,,L.:--7,:,s.-,Q-3,72,Q,.g,1,,7Qg,,J-iii yfqygzlqfv.-,.19:e5. 77 W RFQ- J...-gd, viva X f, 7 fi g ,aghw w,f:c2-J- 7,1,, 7.-gf A 7 , .1 Wi, 7,9 7 .77 7.. ,-7.4 ,.-M7 .-.Q.,L-,7r.:1,14L'7-,.:v?2- --::-7-7..-,:.-:r:b- -.f.:-f:7,-..,c.7-7:x,.,:,,,+.,g,,g-:,r.,,Q.-GQ-.M,-, ... 9 , -Q . -7' -. .,,fHa62?""'-3:2 Eff? 7 -7 -M 7 1 ,mfg '-.,f , ' .rwgaevh-'-.7..7gfgaaffcfiffiyamg-17.1597y..f2vE5-2774g1x-1f7:4wwrf24.-27-igg:-,,-7793-'Ivfr-7-.v-.ghg-5.:f1fLi'-lmega -7 - . 3- 3.4.4529 7-1 7-f -5.737 fn - '- 7' . -7. , 7 g,1,,.f.f .-772--771-:ffl-'I 1- fin!-7-my-:.f7ft77:.-7 7-5-z1ff4.i-1:17-ff--7:.a5.:,-v-azzwt7 2-77:-:QPx,.-7-JSF?-'-" Q-S-7y1w0s'Q . N" -2777 -7' - . 7 7 x g-L+. 'Ti Q--5. --1 - - 1 7 'f If , mmf 1, 7 76772:656::?7L?6'F13121.47-Taffy-A '..f,afLQr7S +-x-"+:7:f7wi'n 1-u,,lgi-732-if?Q.-1?-L-C--'7 4' ,V -9 ..sj'f.w 'Qa:f:s7"5,Z2,55,-:a:q..16: 7 -2-34256 3.9.7-. .7-P ',g77w3f,-gi en:-,7,p,.--.7x- .1 yfw-,,f1s71155231-'7f:1:.. 7g.f7n?4wq-ii,-fnfcqff1a,5gr13,gf:,-.-,6nfj,7:Q:A:s-'f:i2lk-.:- 'Q-S? .Aug-7:-ff-72-' -272177 2 1, 7, 7 .c,7f,f4?N7n7i:7-7+ x----- fm, ff7,3-in-dag'.-ggfiriff-'J-7-'S-a-Q 2- .'W-7.v:g-E4 9-P ,. nifi-.3-Eq,, +f,f,,:ff7,1."1Y-.,.-:hh , , , 7 .-1,1 ,g ,717,-1-4-'52 i,,fL5z+7,1.,:,1f-flfi-Lyn .,,r-.37.p7r1y:,,q. wp, Lqfffgu- :,.,gr.- ESQ'-'-Eg .gif .si 7 - , , 7fgg..3mi ,f.i.,,5,L, , -f: -rf-7 - .1 pf-',,'f. ywr--fa.-f:n7y'f,J .1174 Qfryf,-1' :f'4"fr,5'f,,wIfJ7:Pd717 1w:'.7y1Y"7'-55.'z4CL4-'4-45'Z1.mA"-ZW . 1:7 +7 , K 7 1 f 7 w 277- .rw fl-'tffffff-af wff 7 - ..,Q,n'7 77 777-7-r- TAT --rfz-ff ff 75' ff-1.1 -f--aw., 7 'f 7 , -Hg 7 . 7 , ,, , .- ,- 7417! .fi-7,1--157.01 77-r.7.Jf I-ff! -'Lf 7-.,fw44,-7,154 F--24 .,:Sy1-'A'f""M'f-rf-6'.b' V3-I , 7 "'5.-.- .1- , , - V-4177 7.: . , -Jn, . 1-147. Nu: :pf A717+,g"f.---9 757712131-Mfg ff f 7 ,419 if-...N ,JK-':"L5'7:-ff' . 7 15727-" . 7, ,- g ,7Af4,yi7,7 4474 7,.:5,,:,,x Q-, f,5,W,,f7,,fi7 .,7q,.y,,,f1vm5,:47g12'..92.k,,.1a 77, .,...g,g.:.:,-- 1 1 V. .qm- if Mm ,' A--:ff -7'ff -'7711'-.mf7,I:wiffgfwrfgidfgC,f4f77:ik.r? ,g,1'5.-f5wf1:z1,-5,?7f,x1+7'f-'E-7 -ff"7 :fvfi ,'f75 ' 7' 7i"'Z, 5iifi5E:'f-li5Q?"Za?1ii'ifA77i7L M.. K, 317, W7 -L A-45. gjp,'7':1f--JG? .1114-,wc-171 ' 7 f 16,1 -ff -',-c'j"' 74-411,-inf! 1 7 ,vgrx-X3 f-p3l.'-p,.5- 1 ,H 3:19 Q-A-.Y -, . - W5 . VJ-,.,,.', nh: , . - gv.qy'g-..- -E:3fwxfxYffaQ:wEf,+T:rmX1?k22Qa-sf,- 4+-9 " if-me-Q anis.,-qwfgv rj- nu x,.v,Ny.,, .Y..N--WN. . ., F nf 11-,,,..-Ar.-fi-.,,:rg3f,',,-3:51, :L , ' 'A --:Ni x 'Y-EE, -fi'A'9'i5i-rifl-f-" k S 'v-'W Gigi- - v ,P K 11 Q rg' 7-if w H4-51, N Q A QXfN"-"1m?.fbk3d'E' -w9 ' we F. xqgtwx N- ,, 131 gp- 47. ,:1pfg,l5g" -ww X X :L 1 , -' -25' ff' .:.7..rg-rp516.-11Tw5:.4:3:,. faiffrglf , Q uf' - , . 1 :fx-:k:.fgNe.-:li-:tg 1:7--P f:,'.,1,..4Q-:Q Q .. Q Cgfx- wi 535-Qiiigii-:Ev -'Q-sgfuiefilg'ESESTEJEA zz?-4':,:5gg,vv., 3 Jsfsfi--55:2-51915-'L--.g. TA-f-1-1 . -.":'tf5'-' ' - 2 ,. Q x X - - -.N.xw1-o,'.- .-: -U-.3557 ., .'.15.ifQE0 , ,-,fx LL:-v.-52-xp. ,gh ,-. sv A.: lk.jx.:.: 1-. -3---,-f,--1-s..-' ---.:.1:- ' . ,ana ,Z X by: 351- -,Sy-7 . ., ,X X ,-', ' 4, ., .,. ,, f Q.. f t.. Lt- 152' ' A-.-Q' . .qw-. .Mx-.gi J..-4-1 X F' ,ff cf mp- fmxwlfln. . -Qf 'G' -flqiigl. ,L XQ:-,V-Q4, -:HQ-K - A cf A .uv--P M 231: v- , - Q?f3i 5 .-wwf .gf-.AIR .wi gh-.f,,, 1' J. E-4M .L r Xie f?,.ixrV,4x.L-NB. H Y. - -.-:f.- -5- mg- -:..:f,--ff-. , - : . 1,-o,,.,.-,J-.3 .. Q -I-. , I ,.,,,.. Ji.,?J.'i ., 5 - nfpfvv. -.F .W X ,,.:2:,,. i .fp +, J. ,QI JM ,g..YA ,qs..!.q.f.-C, RQ-il. Jay- :xx - . , --Q gg . --qfuw vu- .p-21? A -Vu, w-1,1 fg,n,Qg.xqxT,-L.,:f vgfl-,wJ7,,7,44,--,3m,7 I, ?,w.iJEG9?:' fl 3, V l , - V' V, My 'isff-27' '75-:f?1' ig ff, -W1-'L-ff 1 ,J f 3' Ag s?-Ef'4'?EEQQf:'Y1wg2 'fail V X. 31:53-'-Hg-".::?g'3"ff'!51-Ep57f?'f' :P -5e-4-3111:'f5f"a'?'5Vg- Nxfj' Tv, if fill! ff-4wgg2"fQ'fl,4:-jg-ff,--, ,Q-5Hgf'f7i7Tf'Lf"'7-7" ff 1 'Of " -ff .1r..:',g-',S.,.-.Q-f ,. -, Q, -.ami -, .f-fx, N.. K, ,J 4..- 1- Q- , .f-- mkgdq ,- A fv ,ay , , ,uf Y -, .2f.L, Z! --I-l' 321-fpf. f , ' ' 'sf.3+!Z15-,-:ru-QS, .1eyvC-- ' ff-QQ.- -1: ,:,. f.., fins, .-5.: -fs.-, 1:-:'.ff4,,, MQ,-fx!-J - . Isfvwn - .c.,'gf-.er --Q.:-,y.f.,, ffl-wLf:f.,.,rA-x-11:11-Arf, ..af-'.'- L'1.f9wL',-'fwfwH-M1 'ff ff fl ' Q.. Q Y--up 34' .'li'g?, .,1:1'iSi-J-wr-wifi fi' ' fsJfr5'f35'E3? 5:1-5:-gif-1:s'L1'-x.iEf--' 'if .V , '-x ' , .- -- 'W .' 'S F?y2:f4?fd'f'ii--J144'-7"Zrffi-l4?5:-?ff' C2f5i2f2':efoT:50,9114:f'fv-'ff'-'M-215 ww" ww 3, -'-f-g44af-'fa-M25-H-if--2',3-Q.-S3 ' - 4 R -M-W -if ' 1 ,,1,. Q '51-:J ffl- - if ' ' "U f "".- ...f"--lf-5' 4 "'- -r ,A - - - , -. . .ff-' T- .1-'Wwwff-11.U'f'-:f:':-4-.2-fr.:-'-s':.ww'-4-fr-vzyifif-1--'54 1,1-7'1- vm vf -fag -kb -fa, ,ww f -.Q-:mg wfffpfw 12--Eff . - F mgz-wr:-w--pf-5-ff ,.ff1 1 f-1 'ff' 1, f- N . 1- -1 -. 4- Q. : - - - ' - ' ,- Y- G- - V- .cf ff --yr, -11-.,.,H.-ffrf-,fx 1, , ,.1 1- ,f' V. ,J -Y - ., ,, ,W 1 5, , f -, -,wa ,J-,U-1 44-+V J., r- .-55 ,M .Mg -as Af- I- .- ., --- .,4'-- -.nzciii +,.7 ra-fy .11 1.1-5-. ,gf .z fx :,fQ5,,1yZ,',:,-,-,fm-I fyf f,fg, 1, Iii: 4552-E-' - .1 , - if.f1gf z 1f' R' -, . -E-F 4 1- ,- 5- ' - '-243-FSF?-fs-fw?'f2-'A - ff- iiim - f Af. A3 GTF-' . H'--it-Loi' 6-'sf 'fd -' fir.: ,-4.9.1. - wx.:-HC' - ,. 1' x f'..f- , A, ., . v,.Svi-E- J:-v .i 659- - -'age-I-g:,r " 3"+1.-..f't:,f - - V . a f,-P:qg2.l',..,1f -?frS.t4iQ-- wtf,-f:-aim-'24 5+-aA,.,,v--.-4:-L27-'r 1-Vv A ,, . , 22' "' x 4'-5 """'A'f ' QQ 'Af' Q. V J ge5g,uf'7G4S5k-51.5.3 .3-:,,, --.. 'J 'Sigh' 5,5 ..., X .,. 3T fwgg-'ivavxzfw , QJM P ' ?,,,. t, XM -L.--r Q mi, c:?'Ni1n 1-42.9 JJ,-1-:"'3,.? " 9 545: v, -1-N A ,scan xg N J in?-lqri' -n-w-:.--Qxaxirgl-4'fa:bQ-mfg-'Kali''-91'-v3,.l3...j,Sg- .-Z Q wg:-31: -..:?g1gL5rJ-24-15 -Q-Q. - -5 yzgfegggf- .,..1.- A -V ..:Q.. ,SN T- FN ... . f.-W, ,,,,s-vgrxsrf Vg 3,1 ,- -- v--mf -- Irfdk. -9- X .35 ..- .J"m,,, ,'3'111g,,"x Arzt,-,j, lv -,.N,,jgf.- . . LAK . , -Q JMQI-,S mg- -iz.:-H-Q M M .3,,,b,, ,,,i: -, f1.,.,.,1-gxyl, ,, 4, . -. eww, -f , 1, YA .g.vV,, -,-A-. an V,-., , .Y:.,f,- -gr -.-- . , .ff- x ., ' Aw g-- -A-1,2 , nf -,-4.1, : .5 - .-1----'K -- Q... -1 .A 'Mg .NZ ,... .u .vw NN -r" W xy N-' VQJ, ARQL -P sf'-2, -Q,-ff N' 'Q ,AC .f N. -..,.- Sv -.5 N Q. .., :fr ,Q - J f,- JMGFJSA' ,. fx' bf' A J- '- ,- , .litg--yi-,-,Eg-f NL--,-:H .-.Q.,-- -M A - . -A v A V- ,-A .ff f X, ,X , -M--f., aff, .- 1 ,- ,tfZf0'.:,!ffj'. ,. ,L ,ul , I , , 1 Q' V ,. , 'Lx V' 1 ,"f fx- rf, , ,A- . -'I .' QV I 1 - Y? X r 'N QI 11- .7551 ., , 7 sf - lx 1 ru ll 1 5 I JL :ff V .n', r J.. I f, ,.,. ,XX ,V ,-Y, 1 . .fxjf .kgs ,,.. MX -vs: f X1 .K f, ., xf ,, , , . ,,,'-X 1. X ff' Q, 1 my .. 1 S-...mf Y f . . I--L, A X Q, 'Af V M ' Y .V I ' ,"'v 4. . .4 -L : - . , L, . , ,Q . f 1' f, ,,. -.J ' J X. A. - ix- -,- -:H 1- .. xx, , 1 N f. -,. v.,,p . - --,: ,ji-' 4:5 - . .. 1 ,.,,, ,,,.,.. .. wif, :'.'--X1 'pf 414 ' ,,. , .. .,,- -' -N: -f - 1 .V , -. A-. ,, vm I .. , 1 ' - - . ,. ,irr- f,1 .1. N, V ,,,f ' P ,, J J E ,gnu -Q 'w 1


Suggestions in the University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) collection:

University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

University of Missouri at Kansas City - Kangaroo Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.