University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA)

 - Class of 1939

Page 1 of 68

 

University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 68 of the 1939 volume:

5 E 5 5 E 2 ,i xx ii 3 3 s 5 5 x 3 5 5 5 5 5 3 3 Z 5 E 2 5 3 i 1 4 J 5 3 5 f 3 5 f E 5 3 ? 5 E H 2 5 2 i 2 5 x Q F Q v 5 2 i 5 a 3 I 2 Z 3 a 3 2 5 3 5 i 3 V, V, ' 21 V aw '2eCV'- 5-"1 pn, VQV f3.V.V . 3 N ,unq- . ,. V H5534 gf fgwgh MMV--V,,:,V, ff :V ,Vw-'-R-v. Q-fqVVfq.,V+-.y,V:V.511- 'V,mgfMgV.gM .2-VNS? nf Qw--V,gV.1 sn. VV-VVVMQ 1-V WMV -ww .V:Qi'V'wwtf rw- ax V C 1' Q!!-'2.,1n2. if QVVVL2 . Q,.g.,,,..'WV, LG' 1.-5?5fM':hf?ff :WY'l:?'3-'CSV 2 VVSLQL 'Sv-LV' gV:f4'7:71"53i4w ' ' V9 'L-' "3" 'JJ U34 " Viv, Q A , pf. ,X 3,59 3 x, ., 2, -..JA pf,.,k,3 ,gwszj 1 V a- M lf,.- VVLV.: .VV - ,aa Vw, .ef-VVVML. A121-' .QV Vwn, .ffl ,ff ag -,, .1 .,:..V V, Q v MQVM Vi , ,f,.,.,fi,.,V.n MQ.. ZA,-V Rai, M -if J W'T?W2'fff F324 VWiVV.'nff,i2,?? W, WY ,f., V73 'WV .?-Vf??2VM'42'5 ,V21.V'mQM3'1'.G4'VVVVVMQ- YV Vf . MV? .fV,Z,MVf 7 'Wi ,, fhia V V-sn. VVVVEZV, VV .V V: -X ,, fr. V Vw.. QVV M- ., V.. , V New QV -Y V pw .V VV , VV f V 1 V u ws L. VV A V . . , Vw:wwfV4w.V-VA3-ww..-,,WrVV-:m.n1gV'-WKVHVV iw-VSV VVVM-V.V:.V,g,wVQ My w,wv2wv,VV .syn VQ2 V1 VVVVVV-ff.-SJWV V, .,Vf.V...f.VV.VV..VVV,VV. V, VW -M .i.1y.yeL.,. .V fVf'2V,M V Vwf -Vx 'wr www V2L.VWVffm1MfVr.VVwff.V g:mgg2ZawV,Vw1V.VVVVawpwfa,-V .V,e.,,-ufV-MV VVz,fmfVVVw. VV,+www-MV.fgVg5L..VVV2eVVWV-sifimfif Q V K LV 44 715252 V--,lik ,niggas : 1wQf+t,.u,.,,, Jw? gfmg-,,4g,,Vg -iWwf.1:.f,1'y Q52 Vqafjfzw..-Ffvgww 55,1 QV., VS JV P4415 qs ,gg5,.5VV.3,VLgVE,,,?,:gI,5gtVV3,Vy QQGAVVMV. 3 WV? 'U' '-if My ff? 'W iiXf"'w.'V. fi' fY!flhV."L Q V . .ii , . , 71,2 323 swat? ff' .,,-'PVNJSS-fda.. . .,,7",f . VV -VV. .VV wwf. .VV ,V-V -Vw : f,fVsV'.--V Vwwme A ,,.- V1 VV. mf. Vf ,V-VVfy,aV3,.,,x4,,c. kV:,k5f.VV,gV,-V,J,VV, La , V 1-.qV,2,. .Wea bw-W5g,..1,Q,,,gpwr...VVVWVVVQVSQM'?wV,Vyf5,:f,,nVf,if . ,Ti-z?3?g.,Vmg5,5g.s,., 352114254192 : Va 13 Vvffyfnk ,.,,Vf1V- W, - -VV,......V..,,,V.V..i.3,.,.,V 5 V 2- M ,, V W, V.. V V L , my Nnwl 'im M 1+-VV x 1 ,Quay Vi., . V- f K 'V H, .,c-fiimzyg VwfV1wV?z,:,f1 5 ,VVVX ,Q fu, V,.V,VV.V.1Q?1g4qV ,f'f,VV,VV.,V,4,VV.V, ,,V,f,.,,1V VV,,Vak.f+,'VVw.1.,..,- J w -Jfagfwrk -1V'fVVV .ig.z,v-452-:fi-Q:-,SiAV"'V'QbVffwf:.-135.621-VMVYIVV' qv V V Mig! 4 V V' 11525-sifIVii5w22VqV in Q 5 P I V , Jgrfg., VQV-fair 'Q 1 .X 1W1g.QA'1i'Vf-lf..i'f1i:V2,izfw.VfL'1f:3,-lffvliig-gi?1 17 V. gf W L' , ,V . f S 9 31.1,--8.112E,LV5xV,VQ?,iS,f:i3g5f??5,?tl?E , Q I g fi, I Ay?.L-2+-Vf?.,,VVV.u,,V.--f'1 'V-V5'1QQ:.i,s J 5 V. 'K 4 ,. ,V V .V f- V' fy. 2.5 Vx V V VV:fV,Ve-Vw Vw--V. V191 K ':- .V-.-.2 3 I V ,V .. V ' , 541' fi' , V. " . ., , 1-45. 'k vm Vfwf' ff 'yj'S:'nf-1-tif-V611 fig 3fVIf--'gig-5 521- V4.L,W'-,Qf?"3FSp3ii QVZ 1215 fzk Li ,Q-IQ. .":M,1V5.,1f:.r7qZ4,4- 4, 1 -234+V..'L,3:5.VEV?,-f-9.ygV41,w,lV5.1 ,, Wil?-ii?ff53,V5 Vw ---air.: 311515, 61565 Vic-ggqe-iw X V F ,t' .Zvi V-,1-J-wg:iffiVV,w:J'f-f,,-Q-W.Vi'mG?Vff.. f -f-ff.-Qin., MVT-if-SZQIQVQV Vggfsf' mg , ...?g,:Vg5,g-iW.fV,,.,gamm-frqVq.Vgz,,, -sw. ,QVVEQE1 ,W 4,3 V V V1 V, .f 1.1 Q, sg VV. . .V , fx.,,.V..,.,.. V . V- ,, ., ,, .X ...G-,. ? -V A Z., .Mil "- ..ff.-. V -- V.,., ,V ,VV 542,161,:L-ggQZZVQQv5x31izfi9iV3aqfX,?fstP53i2'f'Q:5,921142.07Vnqgym5,11-,5gV--sf-72-V, V,-VV.-ei-.V fir lffwi 1: 'urn U51 J zwy Aff' f-P? lf?-is M ,ar ,Va -f., V f mf., ,f V .VV wz.,.,,,4. g,V,,..,A:ff ,g.m,.- 1,17 , 1 'hiv '3'W" L?5.2:f25if42 V 'VfsfWaMS.'V4fgV:-f?a"f32'v1 1La?VZiZ?f?8Vvg11g3 ,,, N, , V. . . ,:,.,. . ,. ., ., .YQ-vliii? L"'SH-'?'J'Q?LV 555519.65 'x"' 'JQTEKQSZVI-',Zfif':.yf'fVId, 41' 5 4 EX mrfV:c:.r'Jfgg ' -, K' 5,51 V' Lgliig V, EL' 4 'G' 'Lifwai QIQQ ifief 13' TNQ!-VZ 2-iff iv-Ji 1 '1,f'f"f -QW- ,, ,Q...,7,V,,,5,.gzfQV,.,..,E,.W,,f ,, . V . mg, V J we Q. 2 N .V 4, . . ,Q .gv Q ,,f.. it M f ii, g Lia' ig., wa: A - V V - rf:-V-"f,4'v e wg V. ngpgrfsw'-ugzf-wV.1gVx :f"Vm, V..-we mtg . : :ng ,VV -:VV-,Q Q 5ww?gg'Vz'32L.Vf.m:VVf-QXQV-,Iggy. , 1 ., V41 ,1V,.LfarV2 was-iw-xii., lui p..V.g2-.,53VgE.Vf1f .V .V ,mgawiwfgfsi-5.21-3:63542-:f4yg5,f?V:gifVVf+zVf:,,a.: Lf, VV-L 1 Ewa:-:mv ii- ,5'fI'.1.QV1.1I'il Q w 1 si 6 1 4. ffifff , ,W V. .. .V . ,. V, V. .V.,z+., V-.,.,V,.lN ff -5 VV, ' jim 545212 1 V -ifgjws'-V .V V, ., - VVf, M. .V,,. ,x ,V ,,.' ,A 4... N., ,Y,, ,, ., ., ,M . .fff .."".:V-551-1 Y "-,T ,' ' YV www. QV' VVTVWE '-Vh-Vfm 'J V"1-,-V-sri ' 2, ,sw-J. . I-hd S 4-5, je'-.TP-1 f?f.53i,Vb a? -'VV .HV fiat sf' 4 V6 Vs, V.. .V .. . ,V ,,,, ,X aV,.,..,.,.,.3'2,...n.,..:S,..., . -V ., Y, it-, fig. ff JV. X ffi GVWQVG2-1'ff--WA'-Efif Vi! M-V -V VV VV- MVVVQ-V-:V-,V , M, MAJ M 1 J S ?M:,Sm,I5,V ,Vg,xlVc..Vs.fgQ2 mmf. 9523, sp-'fi ,J Q. .LW.,g..V.V,.mVyV.,..,VN. aft, W. WVLVZ,55,,f..,,.Vgw5.1gQfp,VQr,.V..y. ,Ak ,Ai QV 'Z Ji.. .... '17 5. . Q' -V -'V ' " L LI .. ,V " R .L . -' ' VIiwwiffih'Vf'4Tf9S'WmfVV f'+"'V'f'J'?P13?mV'r1:'3 Vwg-ma? g?"Hf4'AzVf+f5-gg 2231 Vi V?5V:fQ5g:fj1,,, .QW 1-Q? "Mhz 'v-6V2f'1:-ffimff W3'j5,g5fiV'g'w'fy-'Zig ' ' ffir? J?i"VVVV1-V.VV,pV, -MJ. V .V .. M .. V .V, VM , . , . .- ,V - ,-2, , bf pf HV A ,Z .Q .V . V V V. ,,. .V.,.,V.,. , ij. V4V-f"2Vw,,V'23,21545-wgg'Sufv,iVi5?:s,yiVhfS?g:5g?,yQ5v zwgpak iii: 4. , A. Vs zV, , L.. P .ga-f1m5.1Z-:., ff:VV.6.VV,f,4?imf? +V-V. 1 41, :J Af af- fwrw?ifiiVVfV: :fwfr ' Q:Tiv2gVff,V :WV w ZW.. 'Ll-7-x.u4r VV 4- A ' 'fri-,-Gy.-fin 1, W, ., V w l is J V V H .,ks.e.s4VLaw?mQ,viswa:f+wa2a:?:4as. mf .Mm : 2snV:w'1-1 fha-V.v,,V.--V.21!.. J- IV -V f '-g,fVw:MQ -4 firm.. f 7 35 ' if 4" 'gf A .. ,.g V m.1'z,'z:'-::V-V5 ..,. ,, , ,V.V:, ' -. J V VV-V.pV-. ,Q V- .pm VV - V V - -44.2.22 AV .n. Q Q, V V VV: V W- ,., -Vp .V-Y ,QV . 4 '49'1w.- . .V,V VV 4 -L-f-V fm nfzfffwis, : .wwf gg,Y:e,,f2VVVV,5fag2z-:5 W ,2' J-frV45rmv,,..mV:i, mfs' T4-2V ff V2-'fir' K-VV ,ffVv Vw:VV-,V-.Q----VNV. :V-V.,,,,,VNV, QV A-QV V- VLH. .Vt ,VN :V-3 V-...Qi ,Vf,..Vf ,.mV.V.- V. V V f..fc..,V-VVVVV .V V,,,V. V VVVQVV 1. V. WV- :S ,Vw Zi a nw -ww-ffzfzw, Vw-HV .A,V.f.,iV. M wQ:sf'f4..VV..mVV.Vfk,.wVn..zZf'V,w1VV,..z':2235Q?my...'f 5:,fQ1VffQqVff-VE. c.,,m, Vwff ,,3i,f..V..,5 1. ,g3VarM,,b,4M, -VVVV-is .wV5VqHgfw'f3f' ffayff V119,4153-mf.-fr?-EQV'-QQVVV., ,wb M:-.vZl.VsVVf.v :V-A. -VV.:.V4-,VV:, 2VVfewV-MV..VeV.,.,yf14::M. .g.,..V:sw'.sV',V un-., V Vw , W .WM- V. VD... V if V.,V1.-VM . J-.fpwuf V Ma, -1:9--53.-VV-1 'VV-afifia Q .1 fstfffr-fav . V -QM- r... -rn-,1'f2-:V Vw ww , VV-JS Vf.-4.VM'nl5:"'?'- ' '. Vex.-nf:fV:ViV:f,a'if"'T .-'rf-wi V. :vw ' 'Y-""V52i4k? 'W' 'isnh 'c-VX, VW? u121wE"" ff-ww 'YafV.54V5iG'QVVf"d?f!91VQf?i+f-vig.-A-:Va -V'-VV-Q' 1V5?ff:2ffV,.mz- 5' ,, V ,M-., V V f.. .V ,I ,VV VM V V V .V ,V,VV, ,VV .H-V. -V . .. 1 VV,-,. . f- -V M'-1' V, . V V-f,V-:waV.V:V'V7VV'V,1,,,V.:fa 'ff 6,5 S21.x'f'q33f1 f Vf- f3'f?'a?f.V: 151333 5 5' 3'Q:Vw:VV:wim'3?CV? . f3l5'?f5V1b3'i5Z?5.:.i.31a9,J'1VV Vg,V-,2?.iVigifQV5?f52:.sfW'4i .2555-Vi?-fVVV.,B4V2 EfILM? f ZZ? V V.Vj55iV5g6s.f.-rf2,3464-Q'fL'f4ViYlx: ik y',5giEZvg.5lg.j.f,V-QHy, V,5Vf'g??7445T2i2? W1 -F"V2H. gf M . V. VH V-,.wV,Q.g5.wVi2Q.V1f1: Vfw wk - nwf,V,JVwV,K'-fm Q5 VL1VYVfQ..Vm. rVf?'f-VMV V. :'yfwV!V,V.VV5VVAw5i11.36q?"V112-:VwVVMMEJE-:VV39-VVEVM's..z-VVV r f frfgw. V mf -V .VL-. V- Aw V? 5-AUEHVVJV-',PTV 'W-VV1f,Vu,VViV , if Efifnm. ff- V M fm, Vw... V 5.-VV QV. ,VV.44Vw,L1V.,.--'uw-v M V. mx YH' - ,Mfs5,,wVihs'a?.f' 2? M, xmfgf "wg ,, 11,33 ,1,.,f Vu, , V, RW mmf. 35'WW1V,. ' WZmFVv',,VV 5- , fmv-Vfif lf' aff ' ' .Q V fwfr 1.5, . aww ,Q 'Q Q .V . L' " -, V. ,, VV W .Vg V 5. W K f Q Wg? .V-wigs, If MHJ iq Egifglyg, my K' . V g h ? !Q,g,,'nW V AWWQQWQV VV. W .V.,,,.,- ,gg f 5 -,Q -V ,,V -,VV f -Mfg Q-QSM' j--T ,ffl .jf V 5 -, 531. - J ggi f" f ,,,.',.g YV, 5 Ag. 35, Q ' L ' -V V' yi Vf v ff V: -w,. :- . 1 - -'VV 'V "V V X ' av' . ""' " 'M YQ- 'V " V- ? 1'1" kj -,"'-TM V wi'-IV 61" ' AE ,jg W 'V 1' -,WT-fVV'-Q ,V 'S wif .43 I gl? Vg, 6. V2 ,fx 25W 4 A., ff V vii i q'XQ , , ai ,VFW iw L 3459 rjfawgxf Q ewan A ,viii ww v x V4 wmmwfmq xggyrfvch f My fy? ?,wEgM?WjkAq2i.W'2vx43zvy Q 4 I VVVVW. W si A VV? V A, .WV VV- f fm, , X V- VVV , , ,M ,VV ,V Vx',5"fQ..V,,V 11,75 V Vsl.f VkV,VQp' nk: M'-VV V-WY. ' ,fl h 'V X 1. if ,ff ,SRV g, g 3. 7, VV VV Q S wv, QVVVV Mx V VV ,- ' 'SQWQ ,V 1 V 1 ' V - ffm . 3 VV iq: l. 5 V Vw:W.gVV.5W X ff in -QQ QVMME- W VK f V V- HV, W-23tVfV nf Ziggy Sh ,VV f yew K3? .23 5' 519 j?E g,iy72,Ef,, xigguzgiivxglgau 1 H 9' Vcfefiggsgg 25352-k gf v ?sVIgJgg Z Sgwgawgyfc WE, .V My vgymggimea ,QQFVKMQNW V X if ' 4 WE. Xfiiffwi A V1 wig ,W V354 gif.-:gage M W Wig 1 1 ,ggi VW? MW f -Qin: Rvmie J 53, 5 ,,,,q'1 V. mg: .Vg V, VVZMKVQQNVQH N lg ,K 5VyQV7'VV,e MQ 52? f W m x V " q , VN V M ,fx M av V. V E315 A E X ' 1 I , 3, z N QWQVL W Kg? 7 V 5,545 a QV 1 V Q Z if gbmfkpfff tg? S ' iff vqfwk Z! My 2 N gi? ' Y 5555 if-N xi' -yl A Miigfi 4? i Apex: Q fy Vg Q5 ig miami' if 'F V V 525 f' V 2 .53 V W .V Vw V wwwik aim 1 M IV ,VV V -'vw V . '-we , We-'V V - Y 'Q 'V ww w :, , ,w ' V VV: V: M Mf-.QQ Jfg " ' "' Vfmwbf fVWfVVi4mg -6,--Lsgsffwa' wwf ,VV My vmafwawzzg ' a' :NV ,i5f2?WJfaV www mgf4'1Q,V-MWQKVVV my ,VVVQQXVMVV we-if ,VVQVVVV-Q my V V , - V.-5: " WQWQAVV. -YM. V-NVTLVVQ 51 iff' " .. - . 1.gVV.f VW -M VV'aFM?f'H?VwVV: -W Wi. - gg, if Qw Y 5 .V-.5 ...gig V, Vg,-W .Vw ,SV Vs, Vw-,. VVMHQJ VM,7f.f,Q.'E5fmV..Qf-V. . ,VL V wf ,., 'A 55, , V. .ff rw Www MVT? ffm . V. N-V . ---V V ,- .VV-'JW?4Y.w. OHV YV mf-, , V-9 .fu Mr-I A -" VMVM V'?1VfV fu. fwp JV H V, ,'5fw:hVgmi'5 V Wiimwg VQEWWF-?3?50i'-E V f VN V, T ' U V, Kin.-???5?12f.1-Smiifi Vf WWV 5-' sguf'f.35i1ffV VVV.C'?QVfE. Vff tw. V Vim. 1. V.. .WW W VfV.,.4+fV.,VgAmi V ww-V?3i'V, .51f956?1fQ:' Vwi- iv 5maVVf-at mvivi g-.3 www: Vit?,V',,,VVV.5fV-HV.V .1 ,VV my 5- gn., 53165. MM-VQwg.VHm.V:Q4 --we-Vf.5V PP V- Vx:--'-V -1-f'.V-M-if VV .VV V' -'MIUTMWV-VV me 3: 1. Q Q- Vg., 4 -V--. ' .V V,..wM,w W. ,U ,aw ,qgggy ww Avi ffhwng V MQ.. mi gsswwj, ,,5V'sg,.,f,,i,.e V,3Q.W,. . , J +,V,1gVV?,5gHf.-gg fry? ,VVz,E.,?5,2.m. V.V,2,,VMa,h,VWQy,1gQ53Vgr?.g,3ik,,nx55fg5P.,.2g,,gkvziVf-gxgwgi V if E EEZ 566 P W wi WJ-V, ,F A52 wwf, xi'-VA 3 'i J'i25'1'f3?gQ1Fm yu N f-Vw ,V ,VV hr! 3 'MMV 1 if w.N'4 W P4V'f"':M'gK Fiitlv V Vw-,SEA V 21. fwfr V Jffmiz :V N 1:4 wmiwf ,,VW-f?f-fm SWS!! ...L-4.-VQVQ: Ji Vg. "'-5,Q':V.iV.'-,i -kia'-v'f'VffVi?f' VVIM. Vf'.'fS:"Lwi 'VsgagP.V: V,.,2-4e:i.,f,V? Him-'VV . ,wg-I ,gV,,.3q ,w V,V,Q.,- ,::-V':.u,vg,.:iq-'1,'--V -.if Vw ,Muff-Qmfwfw Vg. wr f W I gkgakpf 'PA 6 via Mmm- my V4-ph ,,3,tV my .pg 5-ayrsff S, 24,253 ,Q Mx, L. ,p,.vig,r,W:.V. V-2:3 ggi, jk! :ij,,Wr2,N2,,,3V .V ,,X,,.wM1f.f-. r X, M , M ,J if KN? V W fV,LV,1r,V4qwV:V,.v5Vw,.Vz,Qf. .V ' was ,VVWVV V- 1. -' , 5 'V " W 3 Sig-'-gf'::gV,1wp:V4,14 Qui-x1fis'2 'V .Vfrfiisal-V-Qs: 1f.igwqag'fV.'gi:1 4:-ffmw.. '11-3-MVC' W2 VS ' 4--ff 13 f If :wiv sms .fees-g -ff:.iea1.V,sVD2.fQi:,w1gi:aaa.1Q 2236. 1 VJ- ,VV mama?C?1f23:gV:sVaMJ.4za 15. ill ISBEI nivawify zjyiggg .-. - ' f' -'f- -f'k' A ff AA--'-n.a- fv- YVe, the Seniors, have gathered all the jewels ol' our high-school days and proudly placed them in this leather-bound book, hoping that the Seniors to follow will continue, and improve each year, the work begun by the Class ol' l937- 1938. N0 attempt was made to produce a finished book, for being inexperienced, it was a big probleni lor us to assemble what we have. M76 hope that the Seniors to come will follow in our footsteps and will continue toiiinprove it, as we followed in the footsteps ol' the Seniors ol' last year and attempted to advance a little further our yearbook, "The Cubf' TWO THE CUB L .. 4 IHHIEHIIHN For his genial guidance and wholehearted cooperation with the stu- dents of University High School and especially the Yearbook stall, we respectfully dedicate this issue of the i'Cub" to our beloved principal, John R. Shoptaugh. THE CUB THREE F9 , Left Page fcevitery' Mr. Shoptaugh. Right hand column f1"fffldf71g from 1017 tol Imilomjr Coach Fulnier, Mrs. Denham. Dr. Smith. vvifrfffwlvzd column freading from top to Imztmnj: Mr. Lawrence, Mrs, Moore, Mr. Harrison. Righi Page, third column fwfzzding frmn lop to bottomj: Mrs. Polk, Miss Ball, Miss Teer. . Second mlumn freading from lop to bot- lomj: Mrs. Read, Miss Loup, Miss Simmons. ' lfivxst column CTIfl1df7Ig from lop to bot- Jackson. 1077125 Miss Smith, Miss Lane, Miss rd vw Wk.- ekw, ,. ,, . A is '-.Kyiv -, 1-ap. X g :J at wg-,num k 5 Y - K , ,wk 5. . 5, ,Q V .- ,-vxwu. -41 . ini! Q Agia- ! tk N 3 Aa'-v ' 5 R' gs' 'Q' Q . v ' V , Q 1 ,. ,Q A 4 A uf - -.,. v , , 5.3-Qu K 'a,xr,. h,,., ' 1 f H .. -'P -4 be ' ' 1 sf' Q, .gsyrif .5 , - ,,f.-, ' -f fr' ' 5,-, , -5 a .Kms . ' . A gf 1 M ' 3 2.23, ff' 54 3. 3 -A fl ' mv' ,KPXQ g F. - LA L? 'L ' , .' ' ' Q11 gi :Z-v, A . Q , , 'L vw ,' . -5 ' ' ,Z 45-if 1 at i 71 s wr, A .fkfxk , .. --, 4 ., k m an K 1 X im gf A Q S x 'S 1 X. A xp- vg av W L- , , 5 'iv W ,,, f au 504 ff' ' A A,- CN' W as-if if'-if Y - 1 ,Vi S" "il Az? ,4 is - K, . ,, - V. , ,L Q- ,f A ,y 1 W .af . . , fi w.,,,, .M - f Kina czfsfz In ilu' fl1'n1'l.s' of our sfllrml ,9l11rlr'J1!.s' U'l1r'r1 in fzf1f'ryf'111'.s' Il'I"J'1'.S'f7'UH1'Ilg' l"Ir1111z's I1 Imw'-fiwf lmlrl, Drmwz old 111f'11lm'i1'.s" If Uvilll Il loyal KIKIIIIIVVIIYIIUII In Ilia' l1f'f11'I.s' of l'. H. .Xl1Ilft'Ilf.S' For lln' Bluff: and llnlzl. Snlzzlrls lf11'.s'z'ur'r'f I'I'f!'Il1'II. Cf101'lI.S'.' llr11'l lo f,lI'I', our ,flfnm Malwr, 1.1'l HS !1lI'llgI'II2II'Tl', l lffllrfllflllr, Loyal flclnlfrzzliml, W l'. ll. S.. In 37211. THE CUB O ElHSSlS C A ' 5121015 ANDREIVS, DALE "-S1lU1'f, 51111111153 111111 swell. B.-'KK ER, FRANCES -A half 1'n11re11l1'1I 111111112 is 11111161 1111111 one 1111111111111 in l11ef111'1f. Sl'l'l'f'1!ll'j' of llze Ye111'111m1c Stall' BR.-XY, RUTH E. -II'1i11 II 1ll!'1'Vj' "1l1'1111" 111111 II llriglzl thing In .YllvY, S111' r111'1'1'.v you 11,1 IIS 51111 grmv 1111 111'1' way. I B1XRRIiT'I', MARIE i'l'111' 311111 of 110.Xj1il1111ly. BARROYV, WYLIE- -II1111 g'lYll'I'fI11S1l'l1, 111' 111111115 1111' sf1'1'1'l, A1161 SllI11l'S 1111 1111 !111f 11111111 .s'11'1'1't. I'.-1'1'1's. of 1111' Senior' Class I111' first s1'1111'sl1'r 1'r1'.si1le11l of .S'f'11i1n' Clnfs, .S'1'1'11111l Sl1lIl!'.E1l'l' BA'I'IiS, FRANKLIN --11.111114 111 my 1111151 11'x, f1xl1cs."' BAYXARD, BOOTS --l'1'r.i0111111l1', jzoiswl, 117111 j1r1'1'111115. BERGERON, IRIS fI"111l of 11f1' 111111 z1'.vl, 111111 11111f of t111' 111'sl. BROVSSIQ.-XII, CZATHICRINE -II'e'1l 1111111151 1'1fn11'111111f1', 111111 111'1161' forgrft, The H1118-l?j'6Ll girl 111110 gigg'l1f.s yel. BROXYNING. CLARICIC -Many ll 1111111111 is 1111171 to 11111511 u11s1'1f11. E,GHT THE CUB A 5126011 C.Xl'SIiY, CZIAIRE A-So gvnlfr' and qnivl. this lowrly Iwllf' l'l'onld rmlsc fl rio! if XIII? 7l'1'Tlf to yrll. 1101.1-IS. l'al'1X'l'IRl,Y -Jlodrnslny lzidrhv nnozlv 1firl111',x'. COSTLY, AR'l'Hl'R fSf'?'1fi!'l' zviflz fl xnrilw. KIONNHXN, SAM W-Hz: IIXIIIIHY slnxzv in llzf' lHl!'lfgI'Ull!l!l, and ya! you know' tlml ln' Ls 1l1f'rr'. C1l'l.PEl'l'liR. BEIHI Y -ffL'5fllVfIlg and .SlII'Ilggf?lg 1'1fr'ry day. Kvpl un "E" In Sjn'1'r'l1 IIZNIIY. Iidilor of C1111 lJ,XYIiNI'OR'l'. ROY -.xIll7IlII'IA.V arf' no! idlw, flnl ilu' frzlil of loyal 2111111112 DNYIS, ICDl'l4l-I ANNE --Tllf' Iulvnf of .Yll!'!'I'.YS is llllfllfllg' 'non' Ilmn doing nwll u'lml you mn do zurll. and doing uwll z1'l1nlr'1ff'r you I,U4,'ll'fHlUll1 Il though! of fnnzv. DHNHANI. EIAIXE -"Hr noi Sillliilj' good, In' good fill'.Y0IlIl'IlIilIg.U IJUHERTY, LOUISE f5'l11' is 11 jzrvffirnzs jfzvzfl I llflzfr' found unmng flu' f1lIl1 and rnlrlzisll of Ihr' world. D.A,R. lhjfreszfrzlnliw' from lvIlfT'l'?'Sffj' High Dl'Ixl-., Dinh -Lifu is II llIf'VI'5"gU'VOIIIIIIQ l4'I'.x Inkl' ll ridr. I. E CUB NINE -i--1 A anion f ICDMONSTON, l3ICI.I,E wuljff? is ll .S'UIIg,' Icfs sing il l0g0!l1r'1'." I".XRR, FLORICXCIE -Vrzdm' ll lrmllrfl, hm' url ix l1ifIf1'1'11: lint il 11j1j1z'11r.9 fll four' Il'fl!'lII'1l!'I' l1irlrlr'11. ICXRRXR, FRANCES ' -Fil for ll l1i11g's w'111r1111I27'11111'1'. IQXRRIS, 'Hill -"Sj1fnl1. llml I may .wr lh1'r'."' FRXNCIOXI. QIOHN ---I1'0111r'11.' Il'n111r'11! Oli. 1111111 I 11110111 ll1r'111.' I"r1'fflz'11l of .S'r'11ir1r lilzzxw, I'1f7'.S'l' S1'1111'.x'lr'1' Ul'I"lLIXGliR. AIOXNXE --A fIUV.SI'., A lm1:v1'.' My lfillgfffllll for ll lll1i'.'jf'.' Ass0f'z'z1I1' Ifl1',fII1'SX AIHIIIIQFI' of Yt'IlVl1U0lf Gl.XNELI.ONI. LEROY 3-His rrnzv mzfirs lmzfr' jmllrri us fllfflllgll 11111115' ll rlzzll 1101111 l'l.XYNES,SlDNl'1Y -A11 !U'gHIlIl'lIl is H111 sjzirf' of life. lI,lCS. DOROTHY ifvflll, Vfgnr, 111111 Vit11lilwx'. AS.YUf'f!lfl' HIl.S'fIIl'.S'5 Al111111gr'1' of Y1'111'lm0l1. T1'1fasu1'1'r Srzziof' Clzms bollz 5z?1111'.sIr'1'.v TEN THE CUB 'ir A 5116014 ll.l-IS, HAZI-II, +A IIIFVVY l1f'rn'l nmlcwllz Il rl11'r'rf11l Ill'lllllI'- flflllff. INGRANI, IJ. S. -A friwlrl in 11r'r'rI ix I1 lrirvzrl illfll'l'fl. .l0HNSON, 0. D. -"Alun nf ffm' zzvlwls nn' ilu' basl men." Kl.l'1lNl'E'l'liR. l,ll.Llli BELI. -Thr' lrmgw' you know' llrr, llu' lufllm' you liler lwr. A,sxvi'1r111l lirlilm' of Y1'rn'lmulc IUXNIJRY, l3l'I'l"l Y -An afrmz will: Il lilrmif' rrljmfillx' fur frimzrl- .slrijn IMXXIIRY. ROBliR'l',X -I'r'rr'iuu.x' gijlx rmm' in small jznrlerlgrnx. l.EIi, ROB -.4 lnrgr' lfrniu mjrruily 1Im'.s11'l lllH!lI'V' llix flllllflllg. M.-XHONEY, NI.XR'l'H.'X -.Uirtll and sung main' Illr' ruorlrl 0111-0-Yfll1lI'. 2 NI.XYHliW. ROY -.Silz'1zc'r' ix golzlrrz. THE CUB ELEVEN f A 51210112 KIETZ, BICVERLY -l,1111g11l1'1' 11111l:1'll1 Il jolly 111'1'.91111, Il jolly 11111- .v1111 11111l:1'1l1 lllflllj' f1'i1'1111s. MILLER, .XUDRICY g-"1-11111 111110 A11IlVl'j'j1li'1 1!I1Lg'1II'I1 111111 lf111gl11'11" First 11111112 11'111111f1' 111 tl11' A1111f1'if1111 Legion C111111's1 f1'o111 I,'.H.S. CYIJONNEI ., EDXVARD -I 11111111 111111 I sl111l1 !II'1'f'7' s1'1' A whiff as 1111111 IIS lirldie'.v,' I1 51f1'111x to 51111 his .s'111'1'it f1'1'1', 141111 11111113 his z1'i1 so I'F!lf1j'. OXYICN, CURTIS -IV1' 11111111' t111' rx111111.S1' of 1111 11111111 to 111' 11s 111111111 HS tl11' cx111111.1'1' of his slzoulclers. POOH BIi'l"I'Y f-A241111 vyour s111i11' lil11' .S1111sl11'111' d111'1.S ,II1U 111111131 Il .v1111l1vs.s 111?111't." l'OP.'I'1XI., CLEO k'AUl1 z1'o11111'1'f111. 111111 111051 11'1111r11'1'f111.' Tl11' 11111110 Uf.i1l'l'1'1 xi1e111'1', 111111 111 II z1f11111111z, too!" PRAY. JOHN FRED gfls .l11l11111y 11115 17l'0'l1Pl1, 11 5111111112 117111 unaf- f1'1'11'11 1111z1111f1' is s11r1' 111 11'111 Il fri1'11d. PRUYN. GORDON -" . . . 111111 .x'I11l ll11' 11'11111l1'1' grcfzu, that 11111' 51111111 111'11rl 11111111 1'111'1'y 1111 111' k111'111." l'l'C1KE'lL'l'. Nl."XI,COLNI af! 1161151111 1111111111 you just Fflllvf 116111 11ki11g. TWELVE THE CU '.! Aaniou S SS SS READ, YYYETH -"Musk, AIlIl'SlI'U. j1lr1l.vr'." RUSSELL, HARRY -Slcwfa is flu' ruff' for all ills. SIMON, liVEl,YN fH1'r clrnrnl nnrl QVIIIY' will I11' llurrl In rr'- plan, SMITH, LEONARD -Willirlg 'll,'UVkl'I'S nmkc' Ilrz' zvrzrlrl go rmmrl. Clirrlllrllirnz ffflllfll' of Ywlrlmolr SF!'YI'lIl7'y, Swzim' Class, lmlll .9f'nl1'xI1'r.x'. THOMPSON, SYBII, -Small, but .vpimu UHLER. Blill --I,11l'ki1'x and 15111:-J"l'l1z' I'Vl'llllI of Illf' fwfr." YlLl,.XRRliAl,, CLI-lRlS'I'lNli -If xlzr' zvill, xllf' zrill. uml you unix' d1'jn'n:l on il: If slut 1Um1'l, Sllr' 7l'0H'l, mul llIlll'.Y flu' wzrl of il. XV.-XI,'l'S, BE'l"l'Y -Pulienrr' is a work of url. ZANINIl'I"l', NV.-XI.'I'l'IR -Radio and Zammill Sllllll gran' Iugrflzrfr. THE CUB THIRTEEN 1 1 1 undo w COACH FULMERHS HOME ROOM SECOND SIiMIiS'I'1iR OI"lfICl'QRS Pl'l'.S'fC1f'IIf , uloux IIm'1'1N1a V1'1'r'-PrzrsfrlmzL A A . A . A A . IJANH1 NIILLICR ' Sfc'n'if1ry-Trrfaszlwr' ,-Xlsxcl, L1c0NA1uJ MEMBERS Axnkriws. Lois Ho1s1NG'1'oN. 1XI.fXRlfXN BRYANT, Coxxua Hcwpfk, QIQHN BR1cc:HT1c1,, IOHN IVEY, CIl'IARI,lcs f1APDIiVII.LE, NIATTY1-, L1coNAR1m, ,AXBLL f1HIiNliV1iR'l', H. M. AIAYICR, HHL1-.N C1A1cMr1N'1's, BICSSIIC NIIILICR, DAME COVEY, PIQGGY Lou NIQAM1-is, RULAND DANIIQL, DAVID RAI,STCJN, JACK FULTON, HAROLD Sc:Hr'TzxIAN, ART!-ll'R CLARRI-i'I"l', NIARIIJELIC SHIQA, Bois CLURIC, XX'1l,1,1s S'1-111RN1s141Rc:, NIANFRIWD Hllixlulirzscmx, I.-XILK SXYAR'l',AI.ICLl'1 XV1l.1.ls, DAN FOURTEEN THE CUB undo 11 MR. HARRlSON'S HOME ROOM SICCOND SEM ICSTIQR OPEICICRS l'1'w.s1fIw11l . .f,RYlLl,Ii NI,x1:'1'1x I'in'-lJ1'r'.s'ifl:'11l . . , . -jo11N XVICRNER Sw1'r'l111'y-T1'1'1l.S11W1' , E. B. ClHAR1.'1'oN MEMBERS l1r1N,xx'1cN1'11R14. Cl1,x'111,x PoR'1'1fL1u1c, Lows Cl11.xk1.'1'ox. E. B. Pc,1wA1.sk1, Ar:N1cs ll,xl's1ex', LAURA ,'X1,1x:13 llAMSlCY, :XNN l'1IJXY.XRDS, RlilII1XlllJ R1c:11,xR11sc1N, EIJXVIN F,1x1'v111z, IVJAI,RYMl'I.Ii SMITH, IJORUTHY I'.l'I,l,l4R. 15141101-gs11Q SNIITH, Gw11N11411.x'N GIil'QX'141,.Il1Ql4AI4' Sc1l'T11R, H. L. Qluxus. G1fc11u11s '1'.xx'1,oR, Cl1'NT1111x M1x1:'1'1N, fJRVlI.l.l'., ilk. 'I'Hc1M1-SUN, EDXVIN BIc1oR1f. BI.x1:1L1'N VIC.-XRU, lIos1i1'H1N141 Nlilflf, M1-x1,r:r11,A1 XVICRNICR, IIOHN Nrsfm, I'1gcpm' XV11.1.1.xx1s, CH.-xR1.o'1A'11c I'1c:141f.'1"1', CHRIS XV11,sc1N, 1311.11 THE CUB FIFTEEN Qgoflgomo 'zzz 1 , if MR. RANKIN S HOME ROOM Prr'.s'id1'11! A A . V11f'-l'r1'.s'iflr'11l , . , . . S!'I'Tf?fflI'3"T1'FIl.S'1I1'!?7' A , H,x1u4l1-51' -llnxx l'IIWS'I4ON , . . .likxxfw ,141-'RRY ClHAR1-lcs U PP MEM BIQRS BAu.l1-1 A' IJARE BUNAVI-1N'1'UR1f3, Su1R1,m' liRo1'ss1cAl,', NICD FAl1v1aR, IZHQANUR CQA'l'IiS4, IDORIS Goommx, Yvoxxli GIANELLONI, NIAR-IORIIC HI'S'IACJN, HARR1111' -IFAN IVICS, CLARIQNCLIQ Klilix, IJORIS Llilclflc, AIICRIJC 1,lN1msAY, CloI.l,11.1N,N lXIliRRI'l"l'V, IAM-1 INIILLER, IQODMAN MONTAN, Br:'1"rY AIOURE, Emma I'1-uLL1vs, 1fAx'1c IQOBISRSON, IJOROTHY RVHL, RCJBl41R1' SANDERS, CLAYTON SHARP, BETTY SHELDON, SYLVIA SMITH, S'rU,xRT '1'1cRR1'1'o, RI'SSl'Ql.L XVA1,'l'lfRs, .IUNIE XVILSON, XVINIFRICD SIXTEEN THE CUB Awofzfio mo 'zzz MISS LOUP'S HOME ROOM MEMBERS .XNDRl'.XVS, BARBARA IVEY, FIQRDY Bl.00MENS'l'ElI., KATE Lllllll, JOHN IJOYIJ BRECHTEL, BARBARA LOTT, NIARTHA BROYVNING, XVATSON NIICCHLIN, VAN CALDWELL, ELAINE MOLES, ARTHUR CARPENTER, 'INHONIAS MOORE, ELIZABETH CULPEPPER, NIARY BELLE SHOPTAUGH, JOHN, JR. CUTRER, LILLIAN STOKER, JOE EDNIISTON, FLOYD ST. ,-XMANT, PARKER FITZGERALD, LILLIAN TERRY, ERNEST GITTINGER, ROBERT PI-ZNDER, FRANK GRAYSONV, PIJHOMAS BOYD UPP, CHARLES THE CUB SEVENTEEN 755 H2522 TI I BB ' if MISS JACKSONTS HOME ROOM Prfiiflmlt , ......, , . CLYIIE lfI'I'c:II Vire-Prcsidmzl . , . ,,,, ,... I JICK GEBklAIl'l' Secrelmy , . , , ,BETTY 'JANE HOI'PER T1'1f11sz1rm' . . . . . .HELEN GRAB' MEMBERS I-XRNIC, NIARILEE GI41BHAR'1', DICIK BUQUOI, CHARLFS GRAY, HELEN CADNVALLADER, BUDDY' HI'IlSl'1RI.E, JURIIEN CANIBRE, GI.l'1N HOIPPER, BliT'l'Y IANIC C1-IILDRESS, MICHAEL HOWE, P,x'I'RIc:I,x COORPENDER, BETTY NIZFF, RAY EICHIER, KIOI-IN Ross, BILL FITQH, CLYDE X'VIfs'I'IsEI1RY, DORIS EIGHTEEN THECUB " 'ZEQZHZEH R 5 MRS. MAE LEE DENHAM'S HOME ROOM P7'l',XI-Ilf'IIf , . , . ,Rum-R1' fQRAYl1S Iriff'-lJlY'.S1'!IK'!If . . , JACK l,Aw'rON .Sm-z'f'lf1v'y , . -I.xx1c:1-1 ,XYr:Oc:R 'I1J'I'Il.S'llTI'I' , Bmam' RAYlal'RN NIFMBICRS AXYc1Oc:R, ERLINIC NIICIJICI, .ANTHONY Auzmzk, QIANICI-1 NI1L1.1cR, KIZNNICTII CJIIAPMAN, E1,1zAB1a'1'H QJQUINN, RAl.I'H EIDSUN, NI,-XRY ANN Plum 4',' l"l', NI.-KRfiLT141Rl'1'I1j FLLiTc:Hr1R, LAIRD PRLTYN, BOBBY CLR.-XVICS, RCJBI'1R'l' RAX'Bl'RN, BOBBY AIlC'l'lCR, AI.l5I1R'l' RIi3'l11R, AIARTHA :XNN Krzux, JANE ROBBINS, JOYCE LANIBERT, Auczrg ROOT, XVI-ISLEY LAUGHTUN, JACK THOx1As, BARBARA IJICONARD, HARKJI,IJ XVASSUN, BOBBY LOwRx',C'l1-1AR1A1-A XVHITE, BROOKE NICNI,-XNLS, lil mam XVISIC, NIARLQARI-11' RLTH llxlllxff, BOM-sv IO THECUB NINETEEN "T 1 I!HHl!H!EYF-W Jlflsafi Joanne SCENE 1 l In B11l1'.s' 111111 Tl11'gj11'11-XI111111111' is buying Il cowlmy 51111. ! Eddie w11Ik..s' 'NIJ 111111 slaps 41111111110 on the l1111'l1. EDDll'Q1x'VCll, hello, -Ioanne. XVhat in the world are you doing in Baton Rouge? KIOANNE-Eddie O'Donnell of all people! I-Iaven't seen you since we got our last sheet ol' state paper all tied up with pink ribbons. How've you been getting along? Are you married? Wfho are you married to? Got any kids? How many? Vlhere are you living? . . . XVhy don't you say something? EDDIE-Say, wait a minute. Let's go down to Dalton's and get a coke to cool you off. SCENE II flt 12111111113 H1111t11ii1111 Iffilllll -IOANNEP-vVCll, here we are. My, how it's changed! Am I seeing things or is that Rob Lee and Edith Anne playing the piano? Boy, can they swing. Emma:-Yeali! But you should see us in our new vaudeville show. It's a scream. This is only a sideline. JOANNE-fl0Sll, how do you know so much about this? Emma-XVell, after all I am married to Edith Anne. -IKDANNEZHH! Ha! That's as bad as me. Guess who l hooked!!! EDU112-No idea, Horse, no idea. -IOANNE-:XTC you holding on to something? EDDIE-YC21ll, my pants. IOANNIZ-l'VCll, here it comes. KEDDIE-Xvllkll, my pants? IIIJANNE-NK7, sap, my husbands name . . . XVylie Barrow. Elmira-XfVow! More power to you. tIoANN1c--X'Ve need it. XVe just bought Ferdinand for our ranch, course you know all Ferdinand does is sit in the grass and smell the flowers , . . speaking ol grass, who is that over there in that grass skirt? Enmt:-That tall one over there talking to Dale Andrews? -IOANNE-YOU mean that skinny orchestra leader over there is Dale Andrews! lVhy, he 1l1llSt have been drinking X'Velchfs grape juice. EDDIE-Yeali, and as soon as he regained his boyish figure, he wired Belle to come and sing with his orchestra, The Sz1,tin'g"i11g All1'y1'11ts. -IOANNE-fl!! on .... EDDIE-And when Belle saw his grand physique, she completely lorgot her Metro- politan career and settled down with him as vocalist and wife. .IoANNE-Say, do you know anything about any of the rest ol' them in our class? Elllllli--SIITC, but l guess you read in the papers about Bates breaking the world record for the high jump. He, Francioni, and Cianelloni have a bachelor apartment in the ritzy part ol town . . . Bates a retired sportsman . . . Francioni a retired Senator . . . and Gianelloni, a retired lover. TWENTY THE CUB xIoANNE-Say, three bachelors! XVow! I wonder if all the girls married. Enmri-XVell, Florence and Marie still haven't decided , . . they made headlines when they fought that duel under the old oak tree. JUANNE-A duel over whom? EDDIE--full, a certain college football hero . . . JOANNE-Football! Boy could you believe it when Ralph Metz won the trophy for having coached the most outstanding team last year. EDDIE-YC21l1l Beverly Metz didn't do so bad either. She made a fortune designing clothes lor the beautification of stout women. .IOANNE-CQUCSS what! Harry Yllilkerson was elected national president of the De Molays . . . and in his spare time gives lectures on back-stage craft. EDDIE-And just as we expected, Clarice and l'uckett's dance team was a big hit on Broadway in Betty XValts' burlesque show. KIOANNE-Yeah, and someone else is on Broadway . . . Elaine Denham and Lillie Bell Kleinpeter. EDDIE-Hasn't Lillie Bell gone to Hollywood? AIOANNE-Oh, that's right! Frances Baker did promise her a part in her next pro- duction. EDDHQ-Don't you remember when Frances directed our radio program? AIOANNE-YCHD, and l can remember when Lillie Bell and Elaine couldn't dance any better than any of the fest of us in the physical ed. classes. EDDIPI-Olll and did you hear about Martha and Roy? KIOANNE-Ull-ull. EDDIE-Martha gave such a realistic performance ol' a day on the farm on the Farm and Home Hour that Roy ran right out and bought another frat pin for her. JOANNI-2--Tliat was swell ol' Dee to give all the boys a break by establishing the first male harem. Boy! The men went wild. EDDlE1XVC went to the Grove the other night and who do you think the new bouncer is? -IoANNr:-Who? Two-Ton Tony? EDIDIE1-Nfll Louise Doherty. AIOANNE-YOU know. 1 never thought anyone in our class would turn Olll to be a desperado. EDDII-I-l didn't either, but Leonard and Cordon sure fooled ns. .IoANNE-Didn't they though, and l hear that every day during the rest period at Alcatraz they argue to see which one deserves to be called "Public Enemy No. l." EDDll'I-Olll That's awful! yVe thou 'ht for sure Leonard and Catherine would get hitched, but since Leonard turned gangster Catherine went to Hollywood where she became the chief hairdresser lor Charlie McCarthy and the bald men. JOANNE-XVell, Eddie, I guess I'd better start back to my plane. By the way, who do you think flew me down? Douglas Sumrell of all people. EDDIE-XVhy, I never knew he got back from the war. .IOANNE-Oh sure, and he won so many gold medals that when he melted them he was able to put the U.S. back on the gold standard. SCENE III On the SlfT6'6f--1011717113 seeing Owen Barnett. lI0ANNl:l1xVl1Ell in the world has happened to Owen's hair? It used to be so curly and pretty. Eonua-Oh, he spent all the money he won playing slot machines and isn't able to keep up his permanent waves like he used to. Hi Boots! Qas she passes i11 a carj . THE CUB TWENTY ONE l Ld-. J -IoANNr1-Boy! Thatfs a swell looking car, but l thought she was in Africa with her expedition. EDU115-She was but they ran out of camping food so she came back. .IOANNEZSHEJ Hfhatever happened to Arthur Costly? EDDll'ItOhl Haven't you seen his pictures in any of the magazines? He poses for the "before and after" using such and such toothpaste ads. He married San- dra Storm's daughter. KIOANNIC-X'VHSllilQ that a funny thing that happened to Claire Causey? Eblllli-XfVl12ll.l I haven't heard. AIOANNE-YOU remember a long time ago how in Speech Class she used to try to lower her pitch? YVell, she suddenly acquired a deep baritone voice and now substitutes for Nelson Eddy., EDDIICKSGC this building? It's Sam Cowan's Pool Room. He runs this on week days and as a side line, takes care of ladies' babies, and teaches Sunday School classes. .IOANNIC-YOU know nearly all our boys turned out to be pretty good. Wlhy, Ver- non Davis is now in Hollywood teaching Donald Duck's grandchildren to swim. EDDIE-EVCII Ted Farris found a perfect Utopia in the South Sea Islands where, living alone, he is sole dictator and ruler of the waves. .IOANNIC-YOU know, it's a good thing lris had that part in "The Mad Breakfast," because she found her sphere, and is now the most popular landlady on Park Avenue. EDDI1-PANVHSIIYI that sweet of Frames Farrar to help out all the girls by opening Glamour School in Fishville? -IOANNLQ-l'll say, and by practicing what she preached she hxed herself up with a millionaire. EDDIl'IhVVl1CI1 did you say Sidney was going to return from Italy? -IOANNIC-AS soon as he finishes his latest epic poem, "An Elegy in a Country .lit- terbug joint. EDDII41-Did you know that Betty and D. S. were separated? -IoANNr1-XVere they ever married? EDDIICZYCS, but D. S. snored so loud that Betty ran away and joined the circus. .IOANNIC-Clllll you imagine Hazel and Evelyn having a fight? EDDll'11H6iik, no! X'Vhat were they squawking about? AIoANN1f1-They had a hght over the milkman. Hazel won out, so Evelyn went to Timbuktu to teach people about plant life in America. Euultc-YVl1at's going to happen? Audrey and Tootie settled down on a water-lily farm on the Sahara Desert. Audrey is having a time keeping her hands lily white though she has already used several bottles of bleaching lotion which "'llootie" manufactures out of white sand and lye soap. AIOANNIC-1,111 just thrilled over Grace Jacksons offer to tell her secret of beauti- ful hair if someone will tell her a painless way of removing wrinkles. Eunuc-I guess O. D. johnson is the lucky guy then, 'cause I hear he has invented a lotion that is guaranteed to take the wrinkles out of a washboard. .IoANN1i-Talking about lucky . . . That's Roberta Landry. She copped the lead in the new picture, "The Thin Man's Wfifef' Emma-XfVhat's lucky about that? .IOANNE1,14l13f XVoo-XVoo man, Jack Stewart, is the leading man. EDU115-Leading man! XfVow! . . . Have you heard about the way Beverly Coles is leading Cleo around by the nose? Since they drew up the contract to form the new movie corp. called The Krazy Kats and jammcr Kids Put lo Kiizfr Bilza Karols. -IOANNIC-CLIN you imagine Roy Mayhew as chief roller of the Holy Rollers in Flatfeet, Texas? tCo11f-ludffd on Page 572 Twi:NTY.Two THECUB i-ii'+-'- - --vf- - -' 1- I 4 -li-1 ll., 0 HHHHHNIZHIIUNSQ- THECUB TWENTY-THREE -ml-H U65 fanfic ------ MEMBERS Ol" 1938-59 XVAI.'I'IzR Zfxxisirr XX'v1c'rH Rmim li. B. f1l1.XRL'I'UN BRUOK NVHi'l'ic -IUHN S1'IUl"l'AUEi1I P111'INl.YI'.'-711110 purpose of this club is to enlighten students in the lnnda- mental operations ol a radio receiver, transmitter and their construction. The club gives an understanding of the possibilities ol' radio as a vocation. Actiifities'-Tlie members have studied the principles ol' radio and electricity with the interlocking history of each up to date. -O mia gun 501 Omsmct am lXIOTT0I1HOlI7!VII1T1 MIM, Izarlczuzzrrl 11f1u'r." COI.URSZ1YI'HUYU and Wliile. F1,ow1cR:-Ilazisy. OFFICERS FOR 19358-349 IUANIE lVllI.1.ICR , , , . . Ptesiclwizt PICGGY Nimsttm ,.... . ,Reporlrfr C1.vmA BoNAvi1N'1tl'R1-1 ,,,, V.-P1'C'S1llI'II1 SIIIRLIQY 1ioNfw1cN'l'tiR1-1 , , . Trrz1.s11i'1'i' CLAIRE Cfxnsiiv , . . . . . , Secretary Miss XY.-XIQIDA Stxixioxs . . ..S'j1m1,s'or CLUB MlilXfIBERS .I.xNlt:ia Avczoczx 1'.-x'l'Rlc:1,x 1-lowii EARLINIC Avuoek .litivig K1c.fxN lRls Bl4Rt:111RoN IJURIS KIQIQN BARBARA BRl'1CI'1'1'l-ll. fX1.lfIlC L,xximgR'1' Cloxxiiz BRYANT Hl'll.1'1N iXl1iYI'1R CLA1Rlc CAUSICY IJANUQ NIILLER lVIA'l"l'YlC C1Al'DlCVlI,I,lC lX1ARYI.AN lxlilfllili Bifssnc CI.liNIiNTS l'icczev Nia.-vsiaxr BIQTTY ClOOPENDlCR FM' PHlI.I.1I'S NIARRY ANNIQ EIDSON Armies PAYVALSKI Ln.1.1AN FITZGICRALD MAR't'1i,x ,XNN111 Rl1IX'l'.ll NIARIAN Ho1sINe'1'oN -Iovczig Roisislxs CLYDLA BoNAvi1N'rURE KIOSEPHINIC V1e,xRo SH1R1.1cY BONAVICNTURIQ IJORIS XVESTBIQQRRY Ot:'1's'1'AND1Nr: .-XCTIVl'I'1l-15 or 1938-39 1. Five representatives attended state meeting in Alexandria in November. 2. 100 per cent attendance at parish-wide club meeting. Sending a representative to the national meeting in San Antonio, Texas, in -Iune. 4. One of the clubs in the state to attain the standard ol' excellence. 5. All mothers were invited to the department. twice to a tea and style re- view. 6. Alliliated with State and National 'junior Homemakers Club. 7. Sent. basket ol food to various families at llianksgiving. 8. Sent flowers and cards to the "shut-ins.'1 TWENTY-FOUR THE CUB fjgillgiii MEMBERS OF 1938-39 I,i2oNAiui SM1'rH LAlm.Aw RAvMoND VifRNoN lJAvls SAM COVVI-iN H A YXVOUD SEUTICR Purpose: The Thinkers Club was formed in order to solve problems, na- tional and international, intelligently. .-Xll sides of the problem are discussed from facts, ideas, and theories. The meetings, held twice weekly, are conducted by the students. At these meetings, round-table discussions are usually held, and the students act as the chairmen. This club is under the supervision of Dr. Harley Smith-our speech teacher. The people who have been directly in charge ol' these meetings were all student teachers. These were: Misses Craig and Goldstein during the first semesterg and Mr. Schonicker and Miss Verser the second semester. Ar'ti11itiffs.' Some of the topics discussed were: Religion and the need of itg The Southern Problem, Our South American Policy: The Future of Spain: Cen- tral Europeg The Family as a Social Unit: and The Tariff Problem. O U55 fi T073 MEMBERSHIP OF 1938-39 SAM Cowigx Loris PORTERIE TQALPH NIETZ VAN MECIKLIN O. D. JOHNSON DoRTHY SMITH Pzzrpose: The Library Club was formed under the direction of Miss Ball to further interest in books and to show the students how a library should be Tllll. Activities: There has been one field trip which was to the L.S.U. Law Li- brary. The members were well pleased with the operations and convenience of the Law Library. During the year there were several reports given on books which might in- terest the fellow members. All reports were received warmly and created much interest in the meetings which were held every second and fourth YVednesday at one o'clock. The club has been definitely a success. THECUB TWENTY FIVE ---1 U55 sacfilz OFFICE RS OF 1938-39 Loulslc IDOHICRTY , A..,A ,... ..,A,,. ..... P 1 ' esidmzt ABEL LLONARD ..., . Virr'-Prcsidmlt CYNTHIA 'TAYLOR .,.. . , , . . .... .,.., . , ,,.. SCCTUTIIT3' SIb!Hl.S'UT.' Miss lXIARGARl'1T HIQALY MEMBERS BOOTS BAYNARD XfV1L1.1s GORIAZ llUTH El.IZAlSli'l'H BRAY IALIR HEN1Jl'IRSON LAURA :XLIKZIC CAus1ev Roi-s Liar: H. M. CI'IliNEVl'1R'l' ABEL LEONARD Louise DOHLRTY ,ANN RABISIAZX' DLL DUKE CYNTHIA 'INAYLOR P11'rj2ose: TO learn 11ow to appreciate and enjoy good books and how tO im- prove our oral reading. C A1rliw1'lizf.s.' During the year we read numerous short stories and plays, One long play, and several Louisiana stories. This club has made remarkable progress since it was Organized at the beginning ol this year. XVe have had meetings every XVednesday at one O'clOck under the supervision ol' Miss Healey, the teacher of English, and one who is very capable. O U55 DJJ CLE OFFICERS FOR 1938-so IOHN XVrRN14.R , . . , . . ,,,..,.. Preszdenl CRIS l'1c:RET'1', JR., . . . ,....,... .S'1'r'r'eir1ry-Trenszlrer Oselc -IONES ....,.,. , . .H!J7'1!I1'Il'7'y Pwf.s'idm'1t amd A dvism' MR. L. M. HIXRIQISIJN ' ' , . . ,...,..,..,.,...., -S1llf.76T'IflS0?' MEMBERS CLYDE FITCH ROLAND NI'lAh1l41S Jiirr GRAX'l4IS RIALCOLBI NIfFF f,RVlLI.lC lN'lAR'l'IN, JR. BOB IQAYBURN ROY lXflAYl'IlCXV DCJIILSLAS SUMRELL Eumic AIOORI-I P11rj2osc.' This club was started to further interest in model airplanes and boats. However, most Ol the activities have centered around airplanes. A1'liwitie5.' This club has been a great success considering that this is the year of its Origin. Under the able direction Ol' Osee -Iones, one of our Alumni, a gas model airplane was constructed and proved to be quite successful. Several members worked on individual planes, which were exhibited at various meetings. YVe hope that the club will carry On in the future for bigger and better things, and that the good elubrooin will be a great help. TWENTY'SlX THE CU13 U55 Jdaffl CLE .spmtwf w. A. LAwRr:Nc1a MEMBERS GCJRIDKDN l'RuvN DoT IL1cs EVI-ILYN SIMON RIKIHARD EDXVARDS XVATSON BRowN1Nc: ELAINE CALDw1sLL I-IAZIQL ILi:s SHIRLEY BONAVI-IN'l'l7Rli RCJBI'1RT RKPLYHI, P11rjmse.' To create an interest in mathematics in the form ol' recreation. Ac'ti1fities.' The Math Club met semi-monthly. It consisted of only nine members, but strove to make mathematics a popular subject in the school. It featured mostly puzzles in math, which proved very fruitful because it gave the pupils an interesting side of 1natlL O U55 fukin l'f.9t11I1li.Sl11'd 193 5 NABIEI fifllllflfllll SoNf:: Cn111I1'r1m1z.s' lgilzn' OFFICERS IJALIC ANDRIQXVS . . B1f:vrRLv Comes . . . . . . ,.,l.., .,,.. P 7'I'.Sldl'Il1 . . l'ic1'-P1'f'.vidf'l1l IJALRYMPLIC FAi'vlaR , IRAN YVILLIS ....,, RKJDRI,-XN KIILLER .. ,, Sf'1'relary . . . , . . .T1'1'nsz11'f'1' .,...... ... ... ... . .Smgwllzl-111-,A-Irms ACTIVE MEMBERS D,AI.RX"NIl'I.E FAt'vi1R FAYE PHILLIPS TQODNIAN NIILLICR ELIzABr:TH NIOORIC DAN XVILLIS BARBARA ,XNDRLWS ITALE ,AXNDRIQXVS Nl-QD liROl'SSlT.-XI? BICVICRLY COLICS Pmcv Loi! Covrzv NIARGARET XVISE CHARTER MEMBERS Ti-:D FARRIS MoRR1s KLINGICR IAJITISIC F1Tc:H lNIOlRA LAN1' STAPLICS GARRLTT PAT LASALLE KIICNA JAc1RsoN HAROLD RIAYHENV LAZARD KLINCIER lxli.-XRY Louisa SXVART H!J71lJ7'Il1'y Meml11'r.' MRS. A. C. NIOORIC Actufities: The Latin Club meets every other week to further the knowledge of the beliefs and customs of the Roman people. At Christmas each year a party is given at the home of Mrs. Moore. to which all Latin pupils at U.H.S. are invited. One purpose ol' the party at this time is to recall to the mind ol' the Latin pupils the Saturnalia, a Roman religious festival that corresponded to our Christmas. THE CUB TWENTY- SEVEN 4 --l-- Qifzfzi ggifzofzfa 1---- OFFICERS FOR FIRST SEMESTER, 1938-39 IVIARILYN IYIOORI-I ,........,.,.....,..........A..A PrI'.s'idI21Il NIlO'l'TIFH IVIOORIC . . . . . . VII'l'-PTI'.5'IClEII1 Bl-1'l"I'Y JANIQ HOI'I'I'1R .......,,.A....,...,........, Sf'l'I'I?fllTy OFFICERS FOR SECOND SEMESTER, l938-39 WIiO'I'TIEU NIOORI-I ......,. .,.... ,.., ....,. , . P resident "BAIss" FITHOMAS , , , I . Vizrrf-Prasideril DORIS GA'l'l11S ..,..4.,,,.....,,,........ .,.,.. . Szfzwlriry MEMBERS FOR 1938-39 Lois ANDREYVS M IcRI,I2 LIIIIFIQ IXIARILEE ARNE HI-:LPN IVIAGIQR ERLINIQ AYCOCK NIARILYN IVIOORE QIANIOIQ AYCOCK mIiO'l'T1EH MOORI4: AIIJARE BAILIE PIQOGY NIQSOAI CLYDIA ISONAVIQNTIIRI-2 AONI-is POYVALSKI IJOROTHY BRIIBAOHI-:R IYIARTHA ANN RIQYER EI.IzAIsIaTH CHAPMAN JOYCE ROISISINS RIARY BI-:I.I,I-1 CIII.I'IQIfI'I1R IJOROTHY ROIsIf:RTs:IN NIARY ANN EIDSON BETTY SHARP IJORIS GA'1'IiS GWICN SMITH HI-1I,I-ZN CIRAY BABS ,THOMAS HICTTY -IANE HOIIPER .IUNI-1 XV,-XI,'l'l-ZRS DORIS XVI-isTIsI-ZRRY SfJ0'H.S'0'l'.' Miss CARO LANIQ The Girls' SpOrts Club has made ninch progress during its lirst year. FI his club has HOL OIIIy tried tO improve the clilferent sports which it spOnsOrs, but also has tried tO help its nienibers and the IIICIHIDCTS OI the "U" Club with their danc- ing. Each semester new Officers are elected and new members are takeII iII. ---o lla fpsfif Clazcfs Ja qjyzzazzcaii Spmisor: MISS I,OI:P OFFICERS OF l938-39 ELICANOR IXAUVICR I..., ,..,.,..,.,,..,,.. . . . PrI'.s1'denI Cl-IARI.OT'l'li XVII.I,IAMs ,,,,. . . . I , , , ...... I'iI'f-Pwsideril CHARLES URP ,.....,,...I.I..,........, Sl'l'lY'fIlI'jl-Tl'I'll.Y1ll'I'l' MEMBERS OF 1938-39 KATI-1 I5I.OONIIiNsTII-11. NIARTHA LINIISIQY ELIQANOR FAUVER JANE hfIIiRRITT NIARAIORIIC CII.-XNICLLONI CLEO PORTAI. HARRII-:TT HOIIsTON BI-:TTY SHARP OI.A IVIAI-I IVIEY SYI,vIA SHI-LLIION CI-1ORt:Iz -IONIcs CHARLI-Ls UPI' COI.I.IcI-:N LINImsLY JIINH XVAI.'I'I:Rs CHARI.OT'rI-1 X'VlI.I.IAIWS IJllTl10Sl'.' The purpose Ol this club is fOr recreatiOn, l'Or cultural values, and l'Or practice in French. Ar'ti11itiIf.s': This year the French Club planned an iniaginary tour llll'Ollgl1 France, during which we visited Paris, the Chateau Conntry, LOinbardy, NOr- IIIHDCIY, Brittany, La COte cl'.-Xzur, and the French Alps learning llllllly interesting CLISUJIIIS Of France On the way. 77 -, 2- ---- 2- LW -:1L?, 7 iww, -- ,W ,, --in Dj ,Y A 'fi 'rwENTY.EiGHT Ti-IECUB ---1 U55 asia 1--- Music Activities i11 U.H.S. have advanced rapidly in accordance witl1 the Louisiana Department of Music. ln U.l-LS., Miss Margaret Smith is tl1e super- visor ofthe vocal music, a11d Mrs. Cecil Lorio is the supervisor of tl1e instrumental music. In the department of vocal music, there are two departments, tl1e chorus, which is elective, and provides opportunity to participate in group singing. and the small ensemble, provided for those who intend to pursue a more specialized Zlllll intensive study of music. Tl1e members of the small ensemble are: lfirsl Soj1ranos.' S1111 II 11 Soprn Il os: Bl-1I.I.li Enx1oNs'roN I.At'R,x A1.11:1: ClAl'SliY MARY B1c1.1.1i C111.1f1cv1'1ik CIAIR141 CA1:si11v lNTARGl7liRl'l'Ii l'1c:K1c'1"1' M.,xRc.xk1cT R1'T11 XVISIC Altos: HliI.l41N Clkfxv AN11 l'141ccv Nrsom The ensemble has l1ad no opportunity this year for personal appearances, b11t the members have received much valuable traininv' Zlllll have derived much v . B pleasure from their work. The Chorus, on the other hand, has had several opportunites for appear- ances, the 111051 outstandinfr of which was the Refi fious Council's Christmas aro- Q . 4 . U . . . . K gram. 'I l1e lllYlI3ll0l1 to participate in llllS program was accepted illlll the chorus furnished the Christmas carols. Another feature of tl1e program was two solos by Belle Iidmonston and Martha Mahoney, outstanding members of the Cl1or11s. lnau furated i11 U.H.S. this year was a May Day :ro Tillll, i11 which the whole K I . 1 I . I . T K . school participated. 'I he program. being carefully planned, produced a beauti- ful effect. Music, prepared by the Music Department, and folk dances, prepared by the Physical Ed. Department, were the basic activities of the festival. .-X queen and co11rt lent a more festive air to the whole, and acted as all axis till which the whole program revolved. The Queen Zlllll Court were: Qizcffn: B1a'r'rv cilll.l'l-1l'l'l'IR Maid of llonor: l3oo'rs l5.xvN.xR11 MA1ns: Smziors: IJOROTIIY lI.liS, I21..x1N1c IJ1cN11.m1, .Xtfimv hIlI.I.l-1R j1n1io'rs.' ll.-XNIIC lNIlI.I.liR, CH.AxR1.oT'1'1c XV11.L1.Axx1s SUfJllUII1Ul'I'S.' ELAINIC cl.-XI.lJYVICl.I., E1.1iANoR F,x11v1cR I"resl11nen: Hl41I.l'1N Giafxv, NIARY ANN E111soN On several occasions, the Orchestra made public appearances. The first was an assembly program. for wl1icl1 the orchestra played several numbers. During the Cl1rist111as season, Mrs. Lorio's organization provided a part of the music for a Christmas program sponsored by Miss Smith. I11 May the Orchestra presented a formal program i11 the University Theatre. We feel tl1at Mrs. Lorio has made remarkable progress witl1 tl1e orchestra a11d hope that some day it may be able to compare witl1 tl1e best of high school or- chestras. This year the Club decided that it should have some kind of social activity, so a Christmas party was given at the ll0lllC of Mrs. Lorio. Everyone enjoyed l1i1n- self, a11d the next meeting of tl1e class found all members working harder than ever. Miss Smith and Mrs. I,orio look forward to next year. hoping that it will be as profitable and enjoyable as tl1is o11e has bee11. 7 THE CUB TWENTY NINE - U55 " " CLE OFFICERS OF 1938-39 JACK S'1'1f1wART . . XVYLH: BARRow .. Ct1RT1s OWIQN . . fJXVFN BARNIQTT . , . I'I,xRRv X'Vl1.Kif:RsoN . . MEMBERS OF 1938-39 OYVI-IN BARNETI' XVYLII-I BARRow .'XR'l'l-IUR COSTLY G1.1iN CAMBRI41 Dfxvnx DANnf:Ls Frovn EmroNs'l'oN .IOHN FRANc:1oN1 LICROY GIANIQLLONI Bois CITTING1-ZR .IOHN Hovrl-ik HARRY XVn.k11:RsoN O . . . . Pl'l'.9ldl'IIf . . Vin'-P1'1'.vifI1'11l . . S1'1'remry . . . Tn'11.s'11r1'r , . Sergwzz111-nl-Arms HN Lovn Lucia Ct'RT1s Owl-LN MA1.c:o1.M Pt:eKi1'1'T -IoHN lfkian PRAY 'IACK lQOLS'l'ON HARRY Rliss CL,xvToN SANDI-iks lou S'roK12R JACK STi1w.xR'1' EkNi:s'1' 'FIQRRY Buzz UHL1-LR l'.I.I. D. S. INGRAM, JR. CLARENCIQ Ivias Etmnnc X'VlI.I.IABIS P11rpo.x'f'.' 'Fo stimulate interest in sports of all types, to study diI'l'erent types of sports, and to bring about brotherhood and cooperation among the boys. flc'tiwitie.s'.' To show to Coach Fulmer their appreciation for all he had done for them, all the football boys ehipped in and bought a earving set for him. Every week a member of the Club gave a report on some sport-baseball. soccer, ping-pong, and others. The idea was to have, each week, a new sport, or event pertaining to sports. The week before Christmas each one gave a quarter toward a basket for the poor. The basket ol' food-seleeted by Y'Vylie Barrow-was delivered by a com- mittee on the night before Christmas. 7,7 1 THIRTY THE CUB 4 an 501 'zamct - The Senior production for this year consists of two one act plays instead of the conventional longer performance. These plays are directed by Miss Dorothy .-Xnn Verser and Miss Margaret Curran under the supervision ol' Miss Virginia Coyle. The plays chosen were: "The Trysting Place" and "The Alien Note." The date ol' performance-May l2. "The Trysting Place," by Booth Tarkington, is humorous romance taking place in a country resort hotel. It involves the ailairs of a widow, her daughter, and her son, who all try to keep the other members ol' the family in the dark. C.-XS'l'-"'I'HE TRYSTINC PLACE" Mrs. Curtis ,.,... . . .Martha Mahoney Launcelot Briggs .. Mrs. Briggs ,.,.. Jessie Briggs ,. Mr. Ingoldsby. . . . . .Roy Davenport , . .Frances Baker ,. Frances Farrai Harry XVilkerson Rupert Smith. ,. .,.,... ,..., ,,,... . . , ,., ..Rob Lee ie Alien Note." a manuscript play, is a story that takes place in tl gn . dormitory at a college. The parts are taken by girls who portray humorous ro- mantic instances. C.-KST-"THE ALIEN NOTE" Phyllis Bentley. . lXIaynard Bentley.. Barbara Morris. . . Elizabeth XVinslow. .lane Preston .... Vivian Reed ..,, . . Nancy Lee Davidson. . Constance Adams . . . . . Louise Montgomery .,......Dee Duke Belle Edmonston Christine Villerrea . , . . . .Betty Poche Edith Ann Davis . . , .Beverly Metz . . , Florence Farr .lloanne Cittinger .Clarice Browning The Dramatic Club was in charge ol' publicity, properties, make-up and thc sale of tickets. As a few side remarks on drama, the Dramatic Club met once a week. Dur- ing the year a scenario was written. but as yet the Club has been unable to pro- duce it. The dramatic groups have appeared 561 times during the first semester in performances of all types. The number will have been doubled by the end ol' this term. As for Radio, the groups have appeared at least four times a week. Harry XVilkerson, Frances Baker, Elaine Denham, Martha Mahoney and Laidlaw Rey- mond, under the supervision of Dr. Harley Smith, have been responsible lor these programs. THE CUE! THIRTY-ONE ri -.-.,-- vw rf- - i.-.. . f l we 'zamctfcc Sj1rnI.91Qr.' DR. ll.-kRl.l,Y SMITI-I Uuclm' 1116 .stzllnmzfisiori of: liI.ANc1HI-1 GIISZSICNS Qlirst semesterj - XVIRCINIA Covui Qsecond semesterj MEMBERS AIIIANNIQ GI'I"I'INt:II: EDITH ,ANNE DAX'lS Rov DAvIfNPoI:'I' Bl'I'l"I'Y XfVAI.'I's M.-xRTIIA hl,-XHONEY BI5'I"I'v lNION'l'AN AI.IcIc SwAR'I' BIcI.I.Ig EIJFVIUNSTON lX'lARI1Jl-QI. CARIQI-111' MANFRI-in STI11RNBIiIu: EIAINIQ IUIQNIYIAM LAYMAN lllflli I-XIz'I'I-IIIR Sc:IIII'I'Zm.xNN FI.oIucNcIc FARR BI'1'l"l'Y Poc:HI2 SIIINRY I-IAYNIas l5l'I'l'TY CllLl'lil'l'l-QR CHRIs'I'INIc VIl.I.ERRl-LAI. lvl,-XRIIC BARRIiT'I' CI,AItICr1 BROWNINII y LIIIIIQ liIsI.I. Kl.If1INI'I11'l'IiR FRANc1I-is BAKIQR The lll'21lUflllC Club, being one ol' the 1110581 popular clubs in school, started oll with a bang. Blanche Ciblzens, lirst semester speech teacher, had llliilly in- teresting lllCClll1gS with the chilz. One ol' the most interesting was a lessoII in stage lllE1liC-UID. At the beginning ol' the sccond semester ptriod Virginia Coyle took over the club. lllanting to do something progressive tl1e club IIlCIUlJCl'S decided to produce :I moving picture. They set to work iininediately, and soon were ready to go with a play written by Joanne Cittinger, Arthur Scliutxinann, and Sidney Haynes. 'lhey were all very disappointed when tlIey lound that dIIe to unexpected Com- I plications, they would be unable to continue their project. The meetings were continued with various activities, and later given over to the production ol' the Senior plays. 'l'he casts lor the two Christmas plays were taken from the Drama Club. They enjoyed the opportunity for acting and leel that all such opportunities are very helpful to them as individuals. The year, as a whole, was a very successful one lor the Drama Club. THIRTYYTWO THE CUB l 1 Hnfums THECUI3 THIRTYYTHREE W- -----Ak' - - - A - V- H A --- A ff -' ' W A - QE f f Loufifcuzduz 5124011 LOUISE 11oH12R'1'Y Rm' 1yxx'1ax1foR 1' 14EoxAxR1a sxum ffluxczlfm 1f.x14R.x1z PEIIRYTY-FOURf Y Z V N THEEUBJ I.. ..-., 3. 4-.in W, Ad, , W scvzgoofz, Queen cuz ffmaicfi l3li'l"l'Y ClIl.l'lil'l lCl,,-XINE IJICNHXNI IRUOTS ISXYNXRIJ DOROTHY ILES THE CUB HlRTY,F1 S'-llllllllllfe SEPTEMBER School opens to the sound ol' enthusiastic greetings and welcoming ol' new members to old stomping-ground. XVRTIH welcome extended to new teachers: Miss Ball, Librariang Miss Brown. Arty Miss Lane, Girls' Physical Education Directory Miss Simmons, Home Eco- noinicsg Mr. Harrison, Chemistryg Mr. Rankin, Scienceg Mr. Vick, Mathematics. Dot Iles forms Century Club. School selects cheerleaders: Boots liaynard, Merle Leele, XX'illis Core, and Eddie XVilliams. Sorrow over loss ol' lirst liootball game to Independence. Fast tempo is set by introduction ol .iitterbug craze into U.H.S. lfootball team blooms. OCTOBER This year's lirst issue ol l'Snoop." Senior Class haunts campus with lttundinger ol' a Halloween celebration. Party was helped along by the presence ol' sprightly Mrs. Smith, mother oli Dr. Harley Smith. School nearly loses athletic tickets, but is saved by Mr. Shoptaugh. and turns out 'len masse" to root lor dear old l,.S.ll. i11 Iirst pigskin rough-up ol' season. NOVEMBER HU" Club organized with twenty stalwart members. Many U.H.S. students zestlully join I..S.U. in lirelight pep-meeting, where poor 6'l'aul Tulane" is strung up, tarred, burned to cinders, and has remains committed to black-draped casket borne by sorrowing, gleelul-eyed pallbearers. Paul evidently isn't dead, lor dear ole' Mother school-l,.S.U.wis taken down bv Green XVave, but shows old s Jirit in l'ree-for-all which follows Dame. . l m Back lrom llianksgiving to learn a l'ew educational tricks to try on Santa during' Christmas holidays. DECEMBER School shows dramatic talent in three plays: "The Dust of the Road," l'How Come Christmas," and 'lXVe Sell Auytliiugf' All well received, and school has "Garboish'l air lor weeks. Home Rooms make baskets to send to poor. Several boys take part in window-display sponsored by Red Cross, Salvation Army, and other organizations. Have hard time removing lalse beards. fCOIlL'lI10ll'd on Page ing THIRTY-Six THE CUE? U n -'HIHlHIES-'Q O Om L L Qufmaz XVC are proud to claim, at last, a coach who has in- terest enough in his teams to make a success of them. Coach, with a few small boys and six lettermen from last year, produced Zl team that lost only one game out ol' seven-the opening one with Independence. Last season, l9f57-38, under Coach lfulmer, we won four, lost two, and tied our only night game. Coach, friendly and interested in everyone, is liked by all. I-Ie will get out and by practical demonstration along with his verbal explanations, help the players. Being on the staff, he can devote his time for the pro- duction of a team worthy of the Commendation of men. NYC wish to extend to Coach Fulmer our sincere con- fratulations for havinv' made s norts in U.H.S. what 3 o they have been for the past year. IRTY EIG THE CUB lINIVlHSIlY lllllll Football Basketball Girls' Sports Uoacg ijufnzaz JMB: Cato ,fa ES- EQ HIEH SEHllll goofgaff Uaam H XVYLIE BARROXV CURTIS OXVEN D. S. INGRIXM LEROY GIIXNELLONI ARTHUR CJOSTLEY II. C. In-XIIJIAYV RAYMOND JOHN FRED PRAY RODMAN MILLER FLOYD EDINIONSTON JACK 1ao1.s'1'oN smmzv HAYNES CO., JOHN FRANCIONI 6. 7. S. 9. IO. xv'1',x1N Ay,xC14 srnxx IS. 19. 20. 21. 22. 23. DAVID DANIEL MALCOLM PUCJKEIVI HARRY IVILKERSON JOHN LLOYD LEE OIVEN ISI-XRNEIT 'ART JOHN HOPPER GLEN CAIXIBRIC BOB GI'I"I'INCER JOE STOKER CL.VXRENClE IVES ERNEST TERRY XCH: L. I.. FULMER MANAGERS: BOB SHEA C I AY I Oh S XNDFRS Independence State School or Newman . Slidell S St. james ll,. Junior High . Deaf CU7255 University High University High University High University High University High University High Donaldsonville . University High Cflfgzfgadgu MIZRLE LEICFF EDDIE YVILLIAMS BOOTS BAYNARD XVILLIS C ORP THE CUB FORTY ONE Under the skillful eye of Coach L. L. Fulmer the twenty-four scrubby looking University High boys started an early fall football practice-ready, willing, and able. At first the boys seemed rather doubtful, but after working and training they turned out to be a skillful winning team. Playing seven games, they chalked up six wins to one loss and made a total score of I30 to 39. Not all the boys could be on the first team, but the twelve substitutes didn't mind as long as they could help make the team stronger by playing scrub against them to give them practice. This second string consisted of the younger and smaller boys who certainly earned the honor along with the first string and in years to come will carry the name of University High across the touchdown lines. Jack Stewart served as captain, while NVylie Barrow became high scorer, making 73 points and turning out to be "most valuable player." All teams have managers, therefore U.H.S. had three mighty managers. These three boys were -john Ifrancioni, Bob Shea, and Clayton Sanders. INDEPENDENCE I3-U.H.S. 6 U.H.S. packed their bags and drove over to Independence, La., to open the I938 season. Iieing their first game, the boys were shaky and lost the game by a score of I3 to fi. XVylie Barrow crossed the line for the only touchdown going to STATE SCHOOL FOR DE.-XF, 0-U.H.S., I2 The State School for Deaf team came to the U.H.S. field for a rip-roaring game. The whole student body turned out to see the Cubs cross the line twice, beating the Mustangs I2 to 0. XVylie Barrow and Le Roy Cianelloni made the two scores with the help of a much improved line. NENVMAN, 0-U.H.S., 26 After a week of intense practice the Cubs motored to New Orleans to play Newman High. The boys chalked up another victory there. The line made holes large enough for a bread truck to go through, and the backs took advantage of these. The boys had now begun to cooperate, which made their style of play more dlmm' SLIIJELL, 7-U.H.S., is Again the Cubs packed their equipment and hit the road to add another vic- tory to their growing list. In each game the team seemed to grow slrtlllgel' and stronger. Harry XVilkerson and Jack Stewart were both doing a good job of blocking and tackling. Slidell worked hard and got their 7 points, but U.H.S. worked still harder and took IS. ST. JAMES, 7-U.H.S., III The St. James eleven crossed the river to battle against the fast improving Cubs. Captain -lack Stewart led his ten husky players to a ISI-7 victory. The line opened the holes for the fast backs to dash through to the victory line. JUNIOR HIGH, 0-U.H.S., I9 Again the boys carried the orange and black to victory against Junior High. The Coach played every man that he had on the bench in this game to keep the score down and to give the smaller members a chance to play. The boys crossed the line three times and made one extra point to add to our football history. DON.-XLDSONVILLE, I2-U.H.S., 20 Last-but not least-the Cubs took the Donaldsonville "Frenchies" for a ride. The U.H.S. eleven proved that their style of play was of the best brand by this feat. In the third quarter of the game Le Roy Cianelloni fell while trying to catch a pass, thrown by XVylie Barrow, and broke his right arm in two places. Due to the lack of reserves we had to shift our right guard, Captain -lack Stewart, to the fullback position. Here we felt that he was a great success because he made the touchdown that he had been trying to make for the four years previous. The boys took their work seriously, keeping the rules of sportsmanship al- ways in mind. Their knowledge of fair play made their victories and loss a glory to the school. University High student body is proud of its hne football players and their victories. U.H.S. FORTY Two , THE CUB aiggfgafi, YY TEAM M EM BER8 LEROY CIANELLONI RICHARD EVANS JOHN FRANCIONI JOHN XVERNER ARTHUR COSTLEY DALE ANDREYVS XVYLIE BARROXV JACK ROLSTON CURTIS OXVEN JOHN FRED PRAY BUZZ UHLER OXVEN HARNETT LAI DLAXV RAY MO N D BOB SHEA, ii1IIlIIIlg'I'1i JOHN FRED PRAY, Trznfeling Mamzger G A N1 E S Zachary A A A A A A A A 48 University High A A A A A A 26 Denham Springs ..,, A A A 25 University High A A A A A 26 Central A A ......,.. A A A A 28 University High A A A A 20 State School for Deal' ..,. A A A 15 UniversitAy High A A A A A A 31 Springfield .,.. A A A A A A 20 University High A A A 33 Central ,AAA A A A 23 University High A AA A A A 21 Hollywood A A A A 31 University High A A A 31 Again, under the skilllul training ol' Coach Fulmer, University High marked down another list of victories on the basketball Court. The boys plll their noses to the grindstone and surprised the fans with a rip-roaring, winning team, and a total of 188 points against 184 Olll of seven games. The Cubs brought honor to the Alma Mater when they were invited to the Lyon tournament. To everyone's surprise, the boys won the game against the popular Zachary live by a margin ol' 21-18. XVe also won the St. Aloysius game by a total ol' 23-20, but the tables were turned when Pride beat us. -10-36. XVith confidence, the boys paeked up and lelt lor the Lutcher tournament. At this tourment, the boys showed their ability by winning it. As a result, the Cubs presented the student body with a trophy that spoke louder than words. Destrehan, Lutcher, Catholic High, Donaldsonville and Hahnyille were the teams University High matched skill with and beat. The Cubs had in 1939 the best athletic season that has been known at U.H.S., especially was the basketball team successful. The student body is indeed proud of the teams which were so suecesslul, owing to the efforts ol the coaeh and man- agers. THE CUB FORTY-THREE U0 Jlflim aw ana To Miss Lane, we the Senior girls, want to show our true appreciation for the interesting course in Phys- ical Education which she prepared for us during the past year. Physical Ed., this year, was a real pleasure and beneficial in many ways. Here's to you, Miss Lane, and may you keep up the good work! FORTY-FOUR THE CUB t .a gizfa I 3720 eff, Under the skillful supervision of Miss Lane and her capable student teachers, the girls rapidly became more skilled in the athletic activities. Golf, with "Mit Mike" Donahue ol' L.S.ll. patiently teaching the girls the correct stance and the proper way to hold and swing the club, was the most popu- lar feminine sport. Strange as it may seem, though lllosl of the girls had never touched a golf club, they showed surprising ability. Last of all the class began to learn the dilferent names of clubs and technical terms. The season closed with all the girls pretty well up on golf. The next period was devoted to dancing of three types: tap. ballroom, and folk. The periods were arranged, so that for the last fifteen or twenty minutes, the girls could dance together. This short period was usually devoted to heated ren- ditions of the "shag," the latest dance-craze. The folk dances learned were used in the May festival, and were enhanced by costumes appropriate to their origins. Again the periods changed, and the girls bounced out to the volley ball courts. Throwing themselves into the spirit of the thing, the girls grouped them- selves into four teams: "The Booinerangsf' "The Outlaws," "The Amazonsfl and "The Dukes." Friendly competition filled the air, and yells flew over the nets with the balls. A tournament was held under the supervision of the student teachers, the Misses Miller and Catlett. "The lioonicrangsu were the champions. Thus after a little more folk dancing and a few swimming classes, closed an I outstanding year for girls' sports. THE CUB FoRTY.FlvE 1. The eighth, ninth, and tenth grade students hang around, waiting to have their picture made. 4. The girls watch "Tottie" Moore comb her hair. if' 2. Elaine Caldwell and Barbara An- drews study their lessons out in the sunshine. 5. Betty and Douglas study in the study hall. 3. It just goes to show that everyone doesn't have a car. 6. A noon-hour session in john Fred's car. FORTY-SIX THE CUB THE CUB ForeTY.SEvl:N W 4 4 l. Arthur fBuddyj Costly takes it easy on the bumper of Roy's new ear. 4. Part ol' the crowd stops long enough to pose for a pietureg Roy looks tired. 7. Betty Landry takes it easy. 2. Ted Farris makes the class prophecy premature, and rules the waters at Riverside. Miss Lane looks on as the small girls are weighed. 8. The Prophecy authors are distracted. lVonder what's so funny. 3. Dr. Smith and Miss Coyle QVirginiaj seem to be enjoying themselves as much as the seniors. 6. liootsie lands a good one, right on Franeioni's chin. Yeah! Boots! 9. Ruth, Joanne, Sidney and Tootie hnd the baseball game interesting. Ruth looks skeptical. FoRTY.ElGHT THECUB U ,.,. -if . Q - A - R i THE CUB FORTYYN 1 4 1 -1 l. XX'ylie Bzirrow is Zl lilllc faster than his many oppoiicnls . . . Hun gels sucked. 2. Billy Ruud and Dun Blukc KOIICCII- lralc on the hall us thcfir Lczmi males give il hard sock. Ei. E2ll'iiI1C ,Xycm-k mimcs. -l. Flilllf volley-lmull girls Sl'l'Ci:1IIlCd and jumped, but missed Lhc ball. 5. Condi Fl1l111c1"s vollcy-lizdl class uialics use of thc good spring weather. FIFTY THE CUB fvtlw THE CUB FIFTY-O I. A battery ol' cameras . . . I.c-onzirtl, Bun, Betty. and Ecltlie. 9. Kurtis slings at nieztn hzu. ti. 'l'hC boys serznnhle over their shoes in the Senior-Dziv Shoe Race. 2. XVvlie looks clisa J Jrovinfrlv zu the , 31 I czunerzi. A IO. Douglas . . . striped shirt in right- hzincl corner . . . calls Frztneesg Boot- sie snaps the picture. 7. Slialaespeure waits lor the hull, and Bates gives us Il heautilul "hack view." fi. Mr. l,z1wrenc'e hxes 21 hztlloon for the Civil'l'S Balloon Rube: inclepenclent Ioztnne fixes her own. ll. "The Crowd IQOZIYSU zu. the Class Prophecy. 8. Buzz sztys "This is strictly poseclln Al. The gang seems interestecl in resul- ing the class proplieev. l2. l"rzuu:ioni joins the girls in the Bal- loon Raee. 5. Halel is awfully interested in some- thing . . . woncler who? lfi. -Iohn Fred put his heart and soul into that swing. FlFTY.Two THE CUB 9 V may . W v Nw- . ..,. Q 3 ':' 2 - -' 'if'f??,2f"' Si 4 i?,S6,4kAQ: xffai S 43 gg 'S ff! 4 W . .,.. ,. g L.: bk y nf 1 1 -. , V. .ye f,: .,:+:e: I 'Y X Y . rf .. JM W 0 wLw!'!'Z??'5? ,ta r I 1 'il Q sf, f Y 9 I fl nga ga., ,., o 22 ' Q Z 4 'I ,I V. .,Z, . V ,,,-, A' 65. , :,. 2- - ,. '- V 239333 iv f'f'a'T .:.- ' " ' Q Qf f l Q '. THE CUB TTY THR R--iHiSiHH EDITOR . . fi.S'SiSfIIIll l'fdiZm's.' LiI.1,ItQ Blau. KLIAQINPIQTER FRANCES BARRR f17'gYIIIfZflfl.UlIS Editor . . Cirrzzlatirnz Editor Pl1llf!1g7'fll1lIl'7' . Q 0 .. BETTY CULPEPPER B1l.S'l'IIr"S.S' Mrn1agm's.' t KIOANNIC Cil'l'TINCI-'R IUUROTH Y ILI-QS , , . I'iARRY YV1I,RliRSoN , . , . L1coNARn SMITH JACK UHL1-QR QL.S.U.j Srriirnts wlmse Pi1't'111'r?s did not r1j1j1fm'.' HARRY XVILRLLRSUN fiRAfIlC IAc:RsoN Rtf'1'H B1"1'I,uR IRICIHARD P1c:R1cNs O Fllflllfy iWe1r1l1m's ZUllU.S't" PfI,'f'll'I'f'.S did Miss RIARGARET HEAl.lQX' 0 l'hc Stall' wishes to express its appreciation to Mr. Lawrence, Ruth E. Bray, l,,AYM.,xN Ricli LAIIJI.,-XXV IQAYNIONIJ Uwiax BARNif1'1'T RALPH M B11 ot nj1j1r'a1'.' MRS. CECIL LURIO and Roy llztvetiport for thc valualmle assistance which they gave us. FtFTY.FOUR THE CUB t TO THE SENIORS TO FOLLONV NVE LEAVE THESE NVORDS: "One ship rlrizfes east Another drives west Wlzile the selfszmzse lweffzrfs blow. 'Tis the set of llze sails And not the gales That bids them wlzffre they go." THECU5 FIFTY-FIVE W l -1 CfLl!2JZCieL7 fcflllllllllfd from Page ifij Arrival of Senior Class rings. Christmas Pageant given in Creek Theatre. Third Year French Class entertains school with one-act play in study hall. JANUARY Back to school with mournful thought of exams. 6 Most, all ol school comes salely through exam week and tempo picks up. llleekly radio shows start and members ol' speech classes wear horrid expres- sions. Male Pzlltl. ol' Glee Club scrams out lor basketball practice. U.H.S. swings out at Junior-Senior Prom. FEBRUARY Mr. Shoptaugh cracks down on chronic tardiness. Seniors give hay ride on levee road. Yearbook Queen and Maids selected by school. Students turn out to join Carnival revelers i11 New Orleans. Second Semester ollicers for Senior Class elected. MARCH Seniors have pictures made lor annual. Basketball team brings home trophy for Alma Mater. American Legion Contest, held with thirty students entering from U.H.S. Debating team organized. APRII, Group pictures made for l'Cub." Seniors whoop it up at River Side on their traditional day. Classes stop temporarily lor Easter Holidays. Grammar school stages operetta. Seniors order invitations. Another issue ol' "Snoop" creates explosion on peaceful April morning. "U" Club adjourns for the Year. Tryouts for Senior Plays. , Debate Team goes to Hammond. MAY Inauguration in U.H.S. of May Day in which whole school participates. Mr. Shoptaugh leaves for three-week trip. Senior Plays given. Graduation Exercises in University Theatre. Senior Dance held in Field House. School closes for another year. FTY-SIX THE CUB " ' 1' 'W ' 7 HYTTQYUYVY T' qi' ' ' 7 'W ' W "T"'1' .fa fcofzfiac flforztirtzlfvl from Page ZZQ EDDIIC-.-Xllil Sybil Thompson getting flat-feet from too much parachute jumping? NIOANNI-I--Blll now she spends all her time flying her rocket ship over the back fence. EDDIE-Say jo . . . don't you have time to go see Curtis and Buzz at their "Mary Mary, Quite Contrary" Flower Nursery. Their time is quite taken up because they are so busy raising their baby pansies and sweet XVilliams according to Psychology booklets. IOANNI-I-NU, I'm afraid I haven't time. l promised Christine I'd go to hear her prize debating team. You know that she stayed ten years longer in high school so that she could enter the American Legion Contest even y year. Now she's back in University High coaching a prize debating team. Eumti-How's Ruth Bray getting along? AIOANNI2-fill, she married her high school flame, but she was so bored she started an annual contest of jitterbug jumping frogs to quiet her nerves. Now she's happy. EDDIPI-Oll, I forgot I had an appointment at Zammit's Zippy Beauty Salon. Say, that's the regular gossip center for us boys. Thatfs where l learned about Laymonls staticless radio. The poor boy's a pauper now because he was so proud of it, he gave them all away and forgot to get a patent. -IoANNE-By the way, XVyeth and john Fred were sent to Alcatraz for being in- curable speed detnons. XVyeth scares the rats away with his violin and johnny coaches their football team. Ennnc-Did you know Betty Culpepper has made a fortune painting barber poles because of her intense love of peppermint candy? -IOANNE-:Xlld that Betty Poche has moved to France and finally learned to put the accent aigue on the in her name. EDDIE-JLISL an old French custom, eh? AIOANNI-1-By the way, wasn't that swell about Dot Iles? EDDIE-ShC certainly fooled the world when after fifteen attempts, she hnally was successful in being elected President of the U. the lirst woman president. But of course all the good men had been killed in the war. AIOANNIC-xVCll, now that we have a woman president, guess this old country will soon be back on its feet. Emma-Yes, I guess-Say! you can't say that! IVhy, I'll ????kfQ8c!!! fH'4"j JOANNE-Now, Eddie, take it easy. Xl'e shouldn't light just when l'm getting ready to leave. EDU112-IVell .... - Xlright, but you shouldn't make such remarks. l'll forgive you this time. .IOANNE1LClyS shake on it. Enunc-You know, Horse, seeing you has been fun. I really hope to see you again sometime. IQANNE-Swell, me too. Illhy don't. you bring your family out to our ranch for a vacation. Emma-Say, just name tl1e day. and we'll camp on your doorstep. IoANNE-I will . . . Guess l had better write you. XVell, here's my street car. Emma-Good-bye, Horse. Tell "Papa" Barrow "hello" for me. THE CUB FIFTY-SEVEN I-1 ,..4l A Complele Service 1 5 N 1 ' olsrmcnve RNTING: 7i0FRQNI4LIN PRESS, 71201 FTY EIGHT THECUB UV' Haw: lflowrws for I'fw1'rybody gift J N fr I if SYM' A? . .1-ii U X D' ' is ff ,,, ff VSCHEINUKS QQ: I 113515 IL A ID ' ' CllllgfllfIIIIIHOIIA' 111111 lies! Lml: from EIEHE 'IEIUER CAFE 1 'Your Downtown Siudcnl Storr"' SIICJIHECI' Fountain l,CllSfXOICiXl0i'iS'lHCIiUll2ll'iL's Gifts-Grccting Czlrcls-Sfllool Supplies LATIL S'IiA'I'IONERY CU. 326 THIRD 'VELEPHQNE me ls,x'l'ox Rolfcli, LA. Dorf! wait to miter mllcfge lo get tllal COLLEGE SUPPLY CQ. lmbil. T'V1f lmmf mfrfrytlzing for ilu' high sfflmol student Art Materials, Stationery, Novelties, Sporting Goods, Fountain Pens Cml1j2Ii1r1w1!.v of COMMERCIAL SECURITIES COMPANY 309 Cillllffil St. Baton Rouge, La. AR MSTRONG SERVICE, INC. GAS - OIL ,-X'I'I,.-XS TIRES AND TUBES XVASH AND CLREASIC RACKS arms c:,x1.L11n Fon ANU ni-3L1v1iR1an Pnoxia 1470 602 ST. C11AR1,1cs ST. THE CUB FIFTY-NINE BRAUN-KIDD SHOE CO., INC. "Style Shop of ilu' South" Baton Rouge, La. HAMILTONIS THAT GOOD GULF GASOLINE Lafayette and Florida Sts. Phone Sli Baton Rouge, La. COLLEG E CLOTHIERS, Inc. Rnldy-to-II"f'rH' for Collfgrf Jimi and IVUIIIFII Highland Road at L.S.U. PHONE 'HIS Sandwiches - Cigarettes - Cold Drinks Malted Milk Special 10c Ice Cream, pint 15C Triple Dip Cone 5C CHIME "N" BLUE BIRD ICE CREAM PARLOR In the Chimes Theatre Arcade J. H. Moody, Manager WE DELIVER PHONE 4908 BATON ROUGE BUSINESS COLLEGE INCORPORQXTEIJ A College Zl'l'Vl' yllllllg' men mid iiionlwl are lfflfllfli for Ilizsirlrivs-A Collvgr' 'Ll'llI'I'I' the grnrlzlzzlrxs malta goozl 5551 Florida Street Box 816 PHONE 73 RADIO SALES S4 SERVICE CO. 5311 Main Street' Baton Rouge, La. PHONE 415 Zenith Radios, Refrigerators, Ranges. Washing' Machines. Electrical Appliances. Display Coun- ters, .Xttic Ventilation Used and New Books-School Supplies Engineering Equipinent-Art Materials CO-OP BOOK STORE Qlain lintranec L.S.l'.j Co-op has what the .slildent IIf'z"dS and at the riglzl jarife All Books for Correspondence Courses P.-XULSEN 'S FENO-TALC The Toilet Talcuin for all Slain Irritations 254: A BOX Call 624 and 625 SIXTY THE CUB VARSITY SERVICE STATION CITIES SERVICE PRODUCTS Highland Road and Slate Sl. PHONE 6056 "II'f' Clotlzr' flu' Ifnlirff Familyv ABBO'lE'I' SQ BARNES Ladies' and MCn's Ready-to-XVca1' Months lo Pay 318 THIRD STREET AAUNDRY. 'lNC." AND DRY CLEANERS Phone 4700 Next to L.S.U. Campus "Our flim Is to Sfllisfyu CO7IIf1II7lIr"IIIS of THE PLAYHOUSE COIIg'TllfIlIflIIUIlS from GROCERIES, INC. "l"unwus l"ood.s' for liffllm' Tubbs" Cm11plin1r'11ls of THE IROLLEY DINICR L. S. U. SIFIPNIANS DRUG STORE H. D. Andrews, Manager Across Iroin L. S. U. Baton Rouge, La. PHONES 39 and 253' "ln l'IrH'n1m1y II'ftl1 flu' II'o1'Id', THE MELODY SHOP 33112 Highland Road Adjoining L. U. Campus THE CUB SlxTY.ONE W 51, i ,W 'iz 1113 W Y is vi FS si? E16 95 11 ii is ii QE 5 5 2 fd B24 2 95 is Q 5 E 1, 5 A S 54 55 W P E 3? Q f 'z E3 5 Z F5 5


Suggestions in the University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) collection:

University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 6

1939, pg 6

University High School - Cub Yearbook (Baton Rouge, LA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 24

1939, pg 24

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.