University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO)

 - Class of 1936

Page 1 of 213

 

University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection, 1936 Edition, Cover
CoverPage 6, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collectionPage 7, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collectionPage 11, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collectionPage 15, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collectionPage 9, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collectionPage 13, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collectionPage 17, 1936 Edition, University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 213 of the 1936 volume:

V, .V V V 5 K I -4 V V V V V V V V . x fs . V .K 'fifi' , -- ig- V ' if f V.,,gg,gV: "-.:js- -- ' Vff f gf-Q" 'VVVVwVf'5:- , '1"r:Z'?' 'I WL?--V-25, -.1 " ' -g VTV ' .. ff.-,Q-VVXVV EQ.-,yi 1: 2' V1-V - -:VV an -1. V fVV,f H V V VV3 V V- -.-yfy-,if 55133, ' V VV VV ' ,Q V f - - ""- Mc" - - 1 ,.V.V,.VV.gV.-z-,3 VgV:f1f..V V- " V -- ' , 'f.4.1g::V wwf-- V .. . V V EV--:V V' - V ' ff P 'f 'J 3'2gV V, f.7V':1V V VV . V, 5243, . . V V, ,fi 35,551-M. Vi. H551 V V V -VV V, VV V .-.--.VVf-..fV-VV-VVVAVVVV,-VVVVV-fVV-an V, ' "I 4V:V"1j'-k,V71V5fif' VV 5,29 w , 5""w::-hi -,will-"V-, V -71.--xr-.rif':VCU'.i9 VV-f'S"f9.fV1.' lf- V: " Vi 726 -' ,lf-.V .VrV:V-V YV-. - V--:g'4VzESm1fi?Vf 9 ri 5-W4 , V fb'-giiif flax .' V+-gif, X51-V'l,,iV',V2 .VFW ' "vEiVl:???-g'Vf?7i- ' -V V- bf- A hm-ve V - VV V - - V V f Vf. ' .x XV' ' ,- V--. 'f V,-,X,.V15!.g,.V5V'Vw,f V' VV.,-V.-:V , V 1 V :VV V. Q-Vg55V.,g:-1 ,VL V-V, , ...V . . -2 ,4 A, .Q , a,V V V V: 'ff .4-Vfnffzfw V p.f-,V-94.1-f -. 1.--fq:1.1.Vfa5: . V-gy, kg. -V-I - gg 4- V, 4, VV.VVV u-.V:VV., VVV V- 4. X V F 'QW:1'3VHi-WEE-Tj:Q,f V V .?..E:V v"V"V -1' -4- 'gif--bf,--5 -L' ,.f-was-QF? 957-vw gm... 'E - f ,afrfr Vw:-fffgf,5fgx':2.,,,5gV:.dVVV .VW26VVV'vZV-Vw ,V.w1-mari:-QV I Vw -V .VV-' V--:--VV.-W.VVfif1.: f-e,w,QV10, V iw V- 2 ,4'iw'zVF-Vw' ,mVQVyV.-:V-Vnflfsf if 'ev'-a7', '-MQ-,aV1ffV-,VVGsarf4V-fammfs-:VVV '-JV--2VV:w'gfb,,57-Lrg 44445 ' 2::4.iw?'- Sen: -- f - 9 -V 5' V f. -VV' 5aVV-,iwMyVtV:V,fasV,VvV':VfV-27 wr-.2fgVVV ,yV:.1jV V' 1.711527 VV! fy:gVViif'fV-mf 5,-S'-www- ,SV . 1 J 'if S' f Jw, ,1,fV',.Vf11f,i'wVaLVb Vw? V- V Vff- V V V V V. f V VVV1 , My hw- -reef VQVS MVV . ' rf -V V V--fm-lfwm-sm V VV . - A V V- 1 - V V- LV:-V"VVz ' fV-ff, ASMJV -- -:V www'-V+ ,fVV',"f -f-txifrf 'V-'wmwf' ' 12,1 221- -Vcn'f'.-'Pf'.9 :?VV'm2V.-fb' V - V-V-VFVV AV, - V- -- V- V VV-V--7 V. - V Vi -z?-My-4 ., -' WV . ' pf ' ' ,VV-Q-4.11 V-ef V- V sw' f V-1 - m .fx -- ' VVVVQ: - X VVVf -' ip -VV V+ V"V-ff. V V- V- MV" '-ffw,:..WQ7'211V Vg, -' - ' V-.YQ-fn,-VV'f.-fgniVV,eVgff5,z,g,,Vgbg?-gf'qgff-My 555-2 - -f V , . V, "k- VV v .1 V ,f ,V V ,A H V ,V N M. ,V VY... .V ,. 'QV ,.,., E: ic,,, 3, A A .V.....c.,bxV5.,fVJ V, V V V V f.V .Vg VV:.V,, VV V, V ' .' ' - V V V VV LV V , A. - V VV V VVV -,...,V.?VVV .3 --'VM-'if-f':s.VgV +L'i-'.V'-Tviwvwi 31-my V1V,y,1y :y,1-Wm fa in V If V V V V- V V4 VVVVVA. ,- .gugfygq -V!-f VV-,gm V.,,,.V ...WV - ,gg-gm-,V,..V, .V ,fx 5 ,, -Am Vp,--f ,V-A51 ,ww -V V, ,N V. ,L . C - . - ' ff'Vf3:v2V,'-VVZV heVzifx-w5:VVJ:,.-V-1VV:WVe-VvwvfytwcV1VsV?'322,153 VM-. V AQ. fL,VkgV-.,, . V V ' Ve-V-fV-V Vf f ffV"V-?'-V1-V:V VV--VVVVVVV-4.51,-A 4.V.:zfV-.V V-az.VwVVV,JAVV.-mfV-V4V-,-wV- -VV--mVf:V1:VV,--V V?g.?'lV,y,, WV, . - ,ff Vg, ,V V -, V -A ,- V V p wg' V V V V V V V fy - - , VVV7- Vf- ff V f V-5.:V1V-pg V, 1--m.y:z':VL.:ViV:VV.'-,.-2:15, V .V Vx, 6-.YV V 1 C., 2 ag TN -iv -QR KJ lf. V,1 V33 iii? V V. JH 'TS V V 52 ,QV if :X QVVQS 1 V V 41- . ,?yVy.33 -V 1 , V..,.V.:,R. .l . 1 V . V '-1' . If hi - 1' J ' , - Eisss.. I ze.- ' vu ' ' . :-55,3 I xl? I 4 1 '- -. 3 ' 3 'A ' V ' it' 55.- . '. , -M E A I 1 :A V 1 - 'If' V if V , 4 Q l V. f 'QV -1 X A t -E V , ' fl-V X, I 25, 6 -:fr-A3 Q- ,. 7 5:79 3 ' "W-EYVQ.-K. Z I 'V' V V VV.-T.-1' U A VJ ,L-N ja. V 1 'VVV-. . 4' :L 22 1 'Lvl' TV' fi A 10 Alf 1 - V '1 1 V J " Vf . JJ V V V JL 1 .V - V ' ,V f P' - 'I ii: I '45-' ' ffi' W V , I - ...I VV I .VV Lf 11-. E ' -- .iff '14 '11 VJ- ff? :QV ' fi 471- fz ' V .5-f :NV ff' I -A'-I V fx V w 1.3, - 7 V - - "Af-'1" ' V' A lr 54 V -V V1,' 4' f-V' I Vw' ' f. '-44. . "--1 V Vg R fzj. , V+-'rf f7'f'3ifJ V, 2 VV fl 35, L45-7 V z TL, 1 - r-' 'Lf , V- 4"9'X V1. .lin JPY 3 :jig ,V'- ,- ii., L-fx' i ' g :qi - 5 Q 1 2'-,g5"+.?-3 i ' V u ' -. -V V ' ,..,, V ix : 3:9 V -V 3 2 9. I - '- L ff.-V , X Q V6 3 3.-E V VJ:-. ' V -V - 1 I Z V. VL, 1 'Y V , 3 V . 4 - -,ap I i ,M-V V N 1 J 1 3 ni ' .4 wi 3 1 5+ -ifr- fh- 'Sf V t 1 V- --V?-" -1 Q 'J 19? '-'V.,,' ' . 'jf , ig., -.--'fa-. K :nf w V 2-.-Saffgifyfz f- " -- - V M Afy , . I 1 - :V 1-my-1.5 V Y V TL: " " ' K' .' .J V . V V.. V-. - .. . 1 . K H -2. V A V V .V V .... ...V-. TIN f'.. .,V V- ..VVV V V V Az, V.m::QVV V :-' -,'1'.1'Q-::+1'3v-'rf ' VH wx., V V . 1. ,V-V, . --VV:1V3, '-1314, VV - X -,M .V.-Z.-.,VS,VV,1: :,..VV V -V ' A . .fV-LVQQ " V IL,-QPR- 1' V V - VV---VV'-:JV-I -Q--.11e'4Vau-.I.is-.VVV1'--. V. 1 .msg wr-3'1V 'tV'-'ff--1544- V...--V-:L ,V ff-1-1' ' '- V V rv iV-.:CQ:I:y31-11 3'f".'l4-'fn-A -V.Vr'V15..V. . K 3- 1 ' V75 ',"' . . V ' ' 1 -1 'V .axlV.VQ-fl-...' 1aVJ.5gLxVT:::V' '.f?.,,VV 3-V.'f1':":12.c,z tx Q. VVV '.V,-Q-V-V-,fs .Ji -1.5-:Mall-' ' :T - -VS i:'VeS1::'f1--1151-'?'1".'i'Vi-jg "pil if A 7 V -'V:.-52-"--1-w ,ZTUEIQ-rl-'I "--VV-?'i1V-"f'S1t'.'7L. 1.1 '- '512'-K,2?fv':.3+g,,V,w .Q .x,-"ff"Vi"'1s'VXX:- 1"-H ' Y -'-V ' , I V Van-Vf.,-f,.pV -rwV.-V-aVV..'-i4,V,.g'zVVL.,V.fV 1Vfz,VfV,fgV3-,V, Q .-Vp Vg -W., V,f,,,..VV.-,,.,.,.. .Vw ,- "-H-'51F.S"'.'h5:Z-'f:LzQ:e. T :ww V-FL-3,V:-VY iff if--V'-V:1'54s-P'1V,.Vw'r-a-VV- "-V:'V'1iT1'-""-5-F' 1'-1 X .,... .W I A 1 Vg--VE--fV.5iVgVqfr11'-f+u.2r1gn5AfQ-' 5:21waxVV1i.1rV?h'V5rV'lV'V V4-Vq.a+-wwf -1- -ff -'f-iff ,V-+I, 1 V 1 5 V,V.VwV,,VV- Vg.-154.-V'.-..g.5VuV- -VM...,g.y,..,-,..V..4V....VV,g,...,,VwV- -' - V !'41vf1v'H"'""eiII:Hl:G9"QJZ'HqVqPc.54i5'Z'L2?A'YVEdgg':I-1-V,HQ-'U-4--if-Qf.-fLi.2'Ei1,'f fb' 'v--J-L'-'?"!"'m"""f'17k'57" ' V Nmfi- f' V' -V--V-LHC:---'VS-V- 12- 'T f '- -'f '-'iw ' Ei. V --V V4 --JQVVVV-Q-1-V.-vfszwizf ' V:gag-215352.-gagV,VL,,g:f .-V31 ':15Q.?:,.f,V.i'ff'-s:a'9Q1V..Vg,Pf5?igmVL2Dr?aE'g 12--'ffffV.V1 .QV 5---VVVQVV .Vw-:w ji 5aff---fiVzwt:-VfVS:fwf-V-VE2zV.3Vi.-wav-sf-' -1.--gf:-rw-viziw-5ii--if-"1 1-?f"ff'Qx' -'TV V' -ff -V VV 'I-5,-.'al'-.V'--Y V V - -V V:VSg.l'.'-IVV' 11V-i 121 -'VILV-523' ff 'T' ' "' ' ,, ,-gfa. I.V.uxx-1. srerw-N .P .-'f SY :-'F .Q-VV.. " i 5-35-iris-QLAQEV 515-4-ig-u-,gfVyVV:'-eV2'sggEfV."s- --V9-:ri-::V1'e-w:3fWki"'S-ffifxi-'f-LV '-VVVigI:::av:- :-'-Q-rEVSfu-Hifui''HMI' -if- H-Effswe:am-E"gV::+-'+.,'V:-.,Vgifaf-lg-wSFQW.2-'L-VYQV-as-x':,:.:-VV-?'V:V'-nmi:Jff"-'rfA 5 -:P Vg. ,fV,,, V.. -4- Q12 VSV '-l1-- . ,V V-,- ,,V.1.1,5 xg... VVJg-'g.- '1.5j-.-V-ng Q. V,-:fi "'f3g.fL-:frm V. 'r-.JV-f1,'g.Q' , ' j-...4,V.-.,--. :fi W - - '1-H '-V ' Vw-QQPL . - . - ' V -4-wx .. -nw ' - ,V 'Hs ,.- kffV,f35.Vw,.-.,,5.a:,gmfZ '-uggayigx-W?f:..3g-V-mivsff---:v5.a.V ,fyg-p-A V.-'Y---,zz -' VE- 5,,g.,,4.gV.,Qg,gf-.V5w1aH-smi-r:s-vs-iS?!-"-z QQ:-' -VV, - '-" '- HX' V, "-ikiixm xii -----f':51Vxi5'fEVrV?4f,w-Vnzi1v-sa:s-f:V-':::1!""M- - VT1fi9fiFg,5:,'.,3,-sw .--VV-W' v-was g. . .J-' V V .V.x'Y4"f37"- - N1 . V.- -gg:---1-r,.jVV,4V-f-Nmf.- 14 .5 fb rf-125' -1 .Q W-as-VA 5 -- ' qusw-VVs+:'rm-we-.---V--V-ww f-- - -.1 2-msg? .V V., .V '-'T wg fr,-,q,.V,Lbz.V mm- -1- . , Q,,,,,qh,.-Q.ww.-xw'xs-e""'.9'1'v'-?4!f?5"5- - V is 5 Lf 'LL'BIEQ-EiQi?1?Q4E?:S'wQrv'e1w-xr" V V-VV-:V:f:VVV-Vawf -'-v.VgVu1V-aww-VVfVN+V..,.-ti V, 1 ., mf.-Q-VV: V- 1f:Vy:V--,-Vw: Ly-1 V - -- - V , ' . - ei.-Vi,-.far-.Vis.wxhu-1rVee2aJ-. ' -- H V V, , V V' Va- " - V " Q' -zz,-aw X . TV-:sf J MV- -E'f5g?-g,,54Lggg,.., ----3-l if - -'x553' .. ,:.-' WVVV'-15i:gVq" -.Q-V , Niviiinf jr p:5u-wr-' --. -"-1 'X -' . Sw J E . ' . -V-wif:-' .2 .' .VV ya. Y LVN, ae-V-4'-Dura L-f.mL.V.':fnf:E'r?1ftztV2.V- ' --L.: ' -w"'-'fx V V V V-VV V.-.,!lV..k .V,..'25XxVQ,V..f-. .-r- MM -V--V - H Hb-V V vm -.-1:-1-af' ,-.-.-,.4VfVV:V-.V.V-- . - '. - -V V: 1-2 V-V. -----1 V. L:+V.tX-5 V JVVVVKQ-4-,.--VQQV-1 j 'f " ,Vf .- V V , V 1. , -HIVVV x . - ' V .V P' --45: al?-"' YNTYW' Y- ',-zzllfg' '-nv'-'V---J TVVQ -- 'Vu V:VVi:'-V '.:.w2f4vy-.--, N x - , : V31 WS' ' V V F'-.fr .m.r2,V'.-VQ4 .7'-??NT':'-'E??ffr-?"i:'ff- 'wan-A --VV-V VG- -'VV x V.V23-9:-fsf.Vm-VVV2qx'-fV.::-Ng52+zVg53g--V-VNV-VI air V-Vwflf-4-f-S35-V11-SV . VVAVAVVA 5 -,fe-?a4,'f., ,.-gZf1l'ff5!Ysv:sfi-1yf'i6s5'f...k s ,px Viwvhfv.-.ax-V.-5.,V,a.:I-" ' -- .. v-- , J-.,:-V--Q . -,-3..VV-Vw-1-.',.:N.-..:A,V-3 V V. -k--.Vg -'VV V V-V ,-mf' V 3.--Qsfxrv---V - My V- g.?VaVfVT -.-Lix,12f.3-VNV-VQFV1V1 fa-- ::-.:- V 1 -,.:J -Z'v-'-rV7r.,,-an "-'.. --z. . -1---'z-I:-V. V. :Wi-' --: VZ- '1'-1 :STV-'r -V".-I"' V .-I V.v-.V V-. - - 4,.:!'-f-Q'-r., . - .VA-.:V.V'5',,V'f,-3: V ,,!,,L-,agTA,-:31:y,L3,VV3i:f. gQ,.,Lp-in -'V,9y.':-- I-.,. I. -V.VV, V V V : M - 4 .V x . . ,V :V. . L - - V ' . YV! .,.., ,V E V ' x 6: I. V V X 5 I 1 1 1 5 I 4 fl w 1 ir 1+ mt' y X If !! if 4 ,f X' a ff if If ff ff X 41 X ff hr! Qmmmwmzwfy-JM 'ZS V, V H J'flFl S i 1 1 ., X11' .. . as 45- I b 4 Y , , 5-ggi. 11 , ' 2. I lik... 1 E 2 s 3 . fiii I 1 3 5 3 1 , - ,T ,, 1 1 0 W ll, W ? 5- M I 1 - 3 1 T 'sg 1 12 5 -1 1 T' I 1 ' 5 :I 1 X' x 'X s 11 Q gi E 7-, 'lip -luv SW H4 11 :ilu 13 f' CCDPYPLIG T FMDQMCH swiss 'fcfairafzf C12OPwGiH.SHAF2Px ? 'Ni 6i Mfg sw -:I .Q V . ,Mu , ' W L ., aim llliili 'fi 5 is gif 5, M is 2- 1 I fzgvg, f Q ' jg, 5331 ini wil! 5,1 - 1 12 5 gx I mf . U1 ,f M x Wi gi, is 'Q X X - -gill f PMQ. 1 , f K X. 433351 ,gr .Lg 1? P X 1 If ,N .AXCYQ KN A Q if gb f U" f4f'5'2l'u,. I xx ,. ' ' ,'f. RQ Q , Q f. :fm V - V M K T ' 'W T ::-: ' N. m g , , I , ':.A.: , , W C 0 1 . , V ,, W X P f f Q ,Q as is 7 f 'il - , f ", '1 f fwww '1 ' K ' - V, 'fm , A ada -' Q -Q f EQ N 'Q 7 . 1 "5 W , . . .y. y.. .., 5 EA X R Z 1 O it V . m ,f - , E N, ,wgh M, ublishzd by iii Siidznif Body of THQ Czniial Missouri 3164? Tsachsrs Collsqz aifilifarrznsburq a Symbol of His Liqhifjfoaifis Wlakinq Yooijos' Vision oil Life? Nzw Possibiliiis v'5 1 be ti1lEf.ff:'iT1TTTQf'gb' brougb educalion o I-IE ever forward inlo lbe ligblffr of paslfagesflbis ever- islfi alluring brilliance lfnalfleads fresbrnan,sopbomore, Junior,and sen from every bamlelfl6uJn,and cilioi Slalf in an Unbroleen procession llfroucgb lfne porlals of our beloved Alma Nlalfrf While we occupy ine brief Lubile spollisgbl' of Vnese four years spenlfalflfllarrensburg, lbis liglrlfbealf down on us in a scinlillalf ing brilliance Lubicb we seels localcb and reicleclfinllie l7l6 RHETOR ir x l , W W' 432: av, fi? -e Ya u time " x v: :ix W ln llise pages we lwfrn TKl1lgl1ITglwl? on We passlng show olour work and play,our accompllslmmenlf and fall- ures,oulf pleasures and paTns,our serious and sober acliuns and our lanlaslii and laughable anlks s we go oulfol lik llghlfmaywe carry LUHJH us a bllfol Tlflmmorlal flame lo klndle grealfrf beacons Tn Lullaliferf realm of llle we enlf' ieg a ix DEDICATI ju Iighifoi educaiion leads Us ever onward io greaifer achieve- men'6 and io higher ideals. To one who is a Wue exponenif of inis liqnif who has given ifuenw-eighy years of if: our co legef H6 a sincere and sym wise counselor if if Dr. n C. orrl if weaiieciion- aiiiy a respe dedicaife ine H36 RHETOR S I Q qllll I N di I x 'Ill f K f If QA X Rx-' Q XXYQ viii i Morris,ti1e lweaci Department of Physics and Chem- istry, commands the love and admiration of ali who know him for his unfailing and devo- to his work. W X X 53: X R Q N T E N TS 'K , . , , , 1 , A , , WV fm, sk f: ch L 12 G E 4: L A X 5 E 5 w W H X I x , x R. L ATHLETICS X QRGANIZ AT T NS Xa k N Ax X X, EX rv--. , . f -' -1. , - 1-Q, , 'jig ,V ,,.3, rl. ,V ,A , sh fi,vm.sf, :arf-ATM f 1' r,-Tff--1'J1f"-.2ff1'1fAA'm:f-'.nffjeiff, LM- ,,1mV'?-w'f'13'ffUfezlwfsf Mrn . " 1- ' ,. " - L ge .-- waefw3Z5 fx. K-51-."T2VP16g, J:'1.u1Q,1:I1:-- ,V,,.,.,. .. , - f f- ' ' 'jxgi-2rv,:???: -fgajffv +',ME-,Qf.Qx-wffiafgfl 1 125 ' Qx::,,fqg.j,1 34 . f ,E f 25, -,1,,.. Svfwu-,,. K '- Main Entrance to the Campus with the Dockery Gym in view. To the right is the Main Enlrance, the Old Elm, and the Training School. A shady view, and the Training School looms up in lhe background. wW M-,w-W-wmmvwmw-wx,i,W .M M.-MmfW-mmmmmwmwwwwM1wmAN..uAw.m wwJ my wmlwt Mmwwm-v.m.v,mwmfmwmwwm mmmmw wwwwzsfwfwwmnmmwmw-M -was wa , . 1 1 1 Q lr 6 'S J' xi .4 i ,1 11 8 Q6 swirl. S nm E 11 1 l Q 1 fl 1 gf ,1 A 1, 1 1 I 1 5 li 2.4 1 51 11 1 1 1 11 1 1 1 1 ,1 11 lf '51 1 11 SQ 5 11 1 gl 1 .1-1 11 N5 1 11 1 iii 1 E 1 1 i 1 1 I: ' 15 l 1 a 1 1 11 1 E 1 1 1 it 1 51 11 1 1 , 1 1 Ai 1 Vi. 1 I' 1 E 1 1 151 1 ii 1: 1' 1 1 i 1 1? 1 1, 1 gg, 4, 1 21 . Ad. Building Towers slrelchiug into lhe blue. Campus view from the Adminislraiion Build- ing steps. Pride of ihe Campus- ihe Old Elm. -,, -- . .Qmi ,B 1 Y , 1,1- i f Qiqigf J v W4 A ,fy-ni, W Training School Enlrance. Campus ufalles i ihe old foaniain- Dockery Gymna- Siam. 5 , O - Q1 YW iff . 'mc Q ff QQ, Xa' 6 It W I Sa wif .MW 'f .-vim flQ5fg2,if'r A Looking norlhwesl from lhe Adminis- lralion Building. Gradual ing Seniors marching into Hen- dricks Hall. The Administration Building f fi from College Avenue. - .AQMWMQ,W.W.mfW:-M-M-4w-Y wWmWMmummfw..,, fmfmwwfw-M WmW.-Wmw.aaw.saeasvamM'- ,..,,,. ,,.. :W memrmwvvslmm-wm2e.faxams2ei 1:wCmm2avaixmzaiafgffrgihiaififf,.gmwzigM1221Qzww1:fw1:wm,sm:fwfwgfsnwxmahf . wi 111 S 5 -A F 5 2 A 3 r E E 5 5 1 4, 5 E 5? 17 1 fav. ,. g,fr,:.1m.-5. 52 ,s umm-f, . .-.-,R,rLW,m-U-....W.,...m-ful -euEY,.fm.m..9,,n..g.,-Nm-1 Mn. .wwwfwu nn- N:m.w.,-,.,f,v. .-.-wr-u ma-11-,Hymn -gm ,..v.,n.w.mf,4..-1-.:gnyi,-m.f...,1mfnn1.v,.,.n.f.mwf,.qf.awry-ifnl fur.. Mf.w.w View of the C'a1npn.s looking northeast foward the Train- ing School. President Hen driclfs Horne. 4 1 Q4 K 1 5 if YQ: ., ,r F 515 M LJ 1? ii ii ff-Q Ei: 1:11 jfs W, 1:2 35 G15 FZ 5,1 f , v w 1 1 -1 me 12 22 'se .fs E51 1 5' J X13 Ee: Q 513 F2 ii .fi fbi .Q :gg QE E4 A :f E5 552 213 S2 fii :ag W up Lie in iii 585 Eg? HZ fm ki: 41 iii ,gxy ICQ! EU iii 'G LJ ire Another view of the Dockery Gymnasium. QHCULTP F X f Page vf I CHARLES A. CALVIHD DANIFL HOEFFR ,I I MQQRE Clinton PI'CSid6Ilt T E Secretary DANIEL IIOEFER H igginsu ille Vice-President CONRAD H. BOTHVVELL LLOYD W KING ADOLPH Mussmx Sedalia State Superintendent of Sdloolb Holden Page 26 1 21 gi .V-15: ,rf z 13, ELDO LEWIS HENDRICKS A. B., A. M., LL. D. President of College 4 A HI P Page 27 P em ' AL .1 Arn.-.. :xii -, 4' s- I . 1w,:i,fa6-.' L 'iz ifi.'3i'E3'E1r315'21r3-eswwfi5e:.Y5Qf!v51?3Em.1s1'd43fmfan1 nf 135145 , Eli? vw' -1 22 3-f 53.1 L ' SP ' ig, 25' 1' ,a...eif. :PSQQSQ '13 "if "i!Qg5s . ' E15 2-Iii, ' I.,-bw., ..,a ' .,.g,,.: ' qf-I., 4 . uw - ...Lax Hs: Mx? X. - ' I A-rn, J' M1 mf, WJ 4, Y . i in :af rf ,A L+ : nf mg, -1. 13 , a-'ff ' 1 fi 1 if 4, di 1 1551 'f :wig Y '74 W w 1535 M ga 15,3 I '.' l ffl 1 ,L 325 ww . is aff? .E .1 - 4 . M321 Qi:-MH1 Zip- 'Q ro." -1 . .gifs . 'E "MA M345 ., A 4 , 2' 'A I .1 , .1 'm 1 . ,W f ,arf Q I 4 H .H :- M Q H I- F 'IH W' 5? ily J!! ,Q 'n 4 fi' Q24 1,1 ' v 3 , ,gf W r -si?- w . T? -SM' n ' H- . Lfgfiw I-A 54' fiipflafz iggfigf qw V. an mf X: msn ' 4 ' if , . .5 . fmt. JL r u 1, 4 I 55 , 3 K . .1 ' , . mg 3 is J S v IN 1 , 'fe , . ka 144 D if 4 1 ,ef ' 24 4 e fs ' 55 3. " I v i W A ,fa x 'Y 5 WA? wfawr' few ' wa xv A A, sfvn A 1 nun u 'SN .- P' r- , I 61 'Wm fiqa. 7 :QP 9112.3 Efzfif Q'-igifiiic' L,E5QiEfE! rx- lgmg. gli-Q., :- r 3, A ,fa ESI-ff' Af, .mx WLC. 1. 41 , f T, .-5 W Y-335--I ii" .3-,f.,'f1, il . '31 as E15 .' 1'T?i 5 iff gLf51.4Q.,N.- ' 615' f Sfffffx Lravw ff.. pil-1 rifgf' yy .1 jg- ff meg., X fggakun 11',iif4i. iggs-...:x 1, . 45.50. " L'v"L4fQl 4 1'4:?If':: 1 .5 'fm fri? ifdfifli iffiugfgglf ew ,15- ml rm..- weQ,w?::g.,3 'H L".'aaf- gym 17: "'S.3A,. 21 L, ,,f,:1,Qy 'g,2I: 'ri' 4 ,,,, 3:-:::. . 555'-:..-M ' -iii " ?ir.leg?fQ Eff QR 1 ' 5iQ?f'l'q'A 1 'F' Fil' gjjlw, L mf H E'-14 ,g-ff .1 .,, f 'A ' W- Qzifxgi .aiixff ,,,.x.W J' ffkw .5,Q1,g5gi ref WL' Page Z8 WALTER EWING MORROW A. B., A. M., LL. D. Dean of Facully .. 11.1. J qi-2E:L:'fi7? f. .1.,HJ.f,.z we 1 X 5.1,'m?5:5.-Tiqeyt 4 'K ' 25? 5 E FHM: 'K 55225 2523 X E I 2 4 E E 5 E3 3 ' 2355 u 2? Q MRS. O. L. HOUTS B. S., A. B. Dean of Women 3 i 2 1' --.J 7..t , .JT ,,", i , 'W ,fjzff-f.' , " v 1.2 fv..' 4' ' 43 . i -- A ' WEB. W ....lwuw"' 1 sy E5 SH i ,,. E S F : li-E in I . 2' S Page 29 3.- fa , 'l M1 1 I 'J' 1 'A :wk 4, MW '-59" 1 231' ' a ,. ,, fha inf' 9.07 Aff. r 1-1- aff?" va, 11 wi 52- 'im M 1 AH 153 4 V' au' 'KW' kr xx nf? b 'Q fy www ? ,--My FFS' I-I ':' -'MEF' Ss,-,. E751 1iL'::?Z'.? fi? 'E - :IM 14 .... H f1.,.:f1g -,uw-51:31 J'ff??'1:1211 .. "1 mfg. .213 I me L 3,11 E31 ' - f' wh Z, wifi!"-: 'ffigffi ::ssg4Q+ Ugg. ,ani A- " ' .Fifi -- ' Ti W . 52514 .37 -Q.-,f--:1 ,M :gl , ,313 .. 59, ,vi 'Tix , ,:-1933 siigifeg 'fjaf-1-11 iizfiffe ' gf- H 19,5 . "vga: V:3.i,sig,1L 'ilxfrnlgr wg ETQFQJFX xIiff5H!'L2. nz: . jg?-.1 ,Q1Fq'i1:-1 C 57? -11 'mf-'gr 411 Wa A S., 1 v, H1Jf"H'- I .V jews! F, Wm-E' :'iHn ' .' ' QE I' Qih f' z 'if' Wh 2-4 if SMQ V Mi: eu A .i ns T., . u g WL' Jlgiuavv Slim? fajigitm, 22611-,N .AJ ,,.m2"a ,.3" :' f ' K Alma X 4 14:54 , 6 . if"V, . Era? 'f . ff 5 9? 1 5951 6 ra 73 -T ' :A f .qi ,, J' . mg" . . H -2? viii? f. -v wr'-' fx A335341 Bfggf' v iii' .V ml. ? 'ii' 55 Q., 1 Bti " sh M 111115 5? A 'fu W H" Q f Q2 Yin Y 5' 1 ff A ijggia, iff' ' va-inn," :f"W'f 1 19- ' . faamx aaiqgfi 51244334 kiwlmq mjfgmglrx ?31?s'fW' ,m,,,'4. ,W-gb, :eslgwsisg 2- "fm man ' fifg,-r, :qa .L Q5,,xw 5 'wc '. ifgis E55 ,, , fui , ggyarq! 5. Kyiv: 7, ,afar 4' LA 3151139221 . if 225 Q 'if fifw z, Qikwu aliiibl? A:1rafev,::i if Kei 'ffilzx 'V V' umm 7zri:ii?:Z .-wg... 4 J rr V 1 was jfs 4:25 'EV 3?5?Z'ii?Ei '5L,?eQ9V-55 ' 1533? v Page 30 -Q, 6. ' frm. 1 ,. , ,, ,ww rzevwgzr- f '.1.k,waeAL:z.fn ',..f'-mags G .sg-.:.:.5.Ln.::n:.n:aa:z.sa 4 , W3 L if A I :'-h4"vEWw1f1f+f,f- . og.f5qtg3fi-:ww ,, ' . - f-iw 1 'Mfr '1"4zWl"4f faf-,-- ,mn , 7, Page 31 im Rfggiffi F'1g5,,.-f F W ,P I ' 55 4 - QCFUL f 5... 4' ,,! 5 If I Q '95 Q - .195 5 V -L rg QU if 'Q Gus 2,1 .- Qi-fx ,. I 2 'FQ Fil ," ' . -'rv Ewqfi .-LA 325' ' Qi 95 1 H. 3? -ggi YPQ2? akin in 'I i H ,gi . K 4 A Y ,A wg 5 iw pg: F, ,sf fi 1, 2.54 QQ? rf I in an QW: WWA 24 r 954 N ' LF? 5 '? - .wi k ' qi, gala 531 -7151393 ,313-M ,. xr, - ."" .f -WYE fa. 55. vgffi 2 Hs.-1,,'3i?. -1 fi?f5?,:rl ff4.v,,.r'.v iFf'3355h 2' p.',3g,.: G -fe-fe w-, im: A im bm Bi ,L M fv- I-3551-fffi '-'hf",..gX1 Mei ff? 3. Mxifari v -1 155- 51: .fits - sad! lik' W'.,.QYiI3f -, 2-35.3 vv,.:,f, 3 fsmiu? mm'-fwfi .2 W ,wig-r' ,fiiv-wmzgizv' Li gwafa .6255-2.2223 ,iwgrqm giifzrlfi xiii? ' Q5 51523, r ,jigskff ' fini.. wwf bln :ls 5' .' 112751 ag fx w if Y :Eff , 3:93 I V 3832314 EJ? ,qi-., A .R "3:?'.f'a:i , , A s 4,2 Eiiijp ,M 155 V bl wiv Q31 5.1 f 1' 41 51 nf z 'ds EM li Lf f. Ewa? X 1 Xa f Hi'-, 3 'As P 'fm New W Q. ii- 23555 e 'IBN ,sri XQA .V YW Hn ,wh LW'-"' 4 TEVJS Whig, f '1 W I 15 Qw- WQ11' L ii 3. 11. 512354 n '-4? s Mia 1 sw 1 11536, 3' gd' . , 3 -, , "3 41 W F? QQZZ, -,. 'ji' Y 1559 T N , gf V Q 45? 5: ' af. QF: . 1 X, y ,W 1 ...,,,,, 2 fi' fli' gg. ffm ' .xiii kr 'F-' 1 32352 . .MXL L Him 4 6, fn 'if ' TL Q 33343 "" 51QfqfQ5,v,.g. 1 r M, KM, lx a"'.i"vz xiffqu xg .r Q i,. Q uhiggi . vf"b:j,Q,w wi. 1 t L z,i5'f5l, Wi Page3Z "f' my Ma .ffm 4 .M-gk "'NQ1 1' I .51 f?Ii1'? cu, In 1i?5'f.g.?4'9Ag.'w' V-::wwJm111g9p?ggk'5v: Aj: .im .1g1,-.1.,..-cw' fx 7 A .- no n 4:1 :J . V uf-, .X ., -.1-.g fjfzxt 'fi vulvgfff 1" -an sg -1 PL-'f1i.'if'::. 15 viwf-wr'-JT: .,., ,, V lm .Nz at M -any 13-qw,-rwvn yu 145-. , -f 1" -4 vgg"t94'11-+,. Q- I1'3fuF-i2"'?2.fILe. -3,5ff?55,C5'f?'?,.i -f -- : em fy 5- 11. A A 5 ve: -,J K. 4-11.4 F 231, 1 -:v Fw f ZJLF' A Page 33 in .QW 1. Y , f. w ,zu 155155115 iiigjxygff L. ,V-:'7,' Zzigfw, '::3', 'fi mf' 3 'ff'-itz? Fil: 0 - :ya '. fam, ' .4 1 F , .. L--:A .1 ':- ,3 .M -.-he -zzgs 'fz:?'.5 if 2' .F 'FEE' 535, ',. ,wif .LY F ,QP V: . , r ,JL 2. ,fi 15:17-x 363215 YT: .mf '1' ..:'3':'f1ff .62 1.1311 Q .1 giyfg Jw -f.. ay. 54 -if 'V Lv 'ff :- W -ga A -M ge-. .M . gm' 4"u'. J 5, . X vi ,' 4 I je: .gg 2. I F322 ., 5132 . J ',f:,4. J' 3' , :qv .1 .-312' .A 1.15 .1 y QQ-f 'LM' Qkigif fill' 154 'I H: 1 1:32 ra, ...y In J-iii rg.. . . W Rm 5 .-, 25 fi J,'5 ,sp ip L Kr. S2 . sitzffw A H jilfiil W ., iq U .2 Wa" he "wi K ,v V fL f:'iZY-'f- 4.142339 MH., rg- Sb? L, was fy 525, M ,J ,V . ,X .1 WH . 'HJ-F5151 46, iii , -Q Y ,-as J, , 'izgifw J v, 7 f' 'Qing , Qin - 'C J 2? x .J Egfugw V x uk i f A R wi vb 31' 9, . 'ff 1 A: A aux, H wgilz c-+55 4. -n r ,un f we vp? 5 'W vii gr ,gn dz Q' -WH x N, my Hi' Crm-r R r- if!! ,ff , wit sul 'zlnb mn Y 3 .Q if J 3' 9 Q1 Lrg 1 fi if elf V, L ' 1' ' ga ' I J 'i1 . ' A ' , V , Kiwi! Vis.,-LJ. ws 1 .I X1 j "iff iz, f W3 -5,3 1 5545: . H ' iii Eg g ki" 5 11 age 34 nu . --Q-5r.g.:.,. .pw ygqy.--ruff' v' ' .rf-4.34" View-'..'v.n+f f A f ui' , in . ff , S- ' ' ' QM-13 4 -'fm f' 'Q KQ."fH-- ' LZ' my t -'w+t:g.1., .4 Qmli? : ,Aw - 35 fl, 1.1 K M7 178 :Lpa,.k,f 'fig iq: - -- F. -4 2-'L F ,fm , 'Wf"fff1':4L:i 'WW Page 35 V r 'Fifi -pi, 2253551 ., ,. 'f M I -it 42 A N 5, 1 rv ,W 5 1 1,1 . r f x ' Vkw A MNA , if it 4 ff f, U , HPS- N EAI'-I -,4 ,r , 'r ,,, ,, :Zu-1' ' ff a,u...nf .'r"I 7 . 55 55, , Em? fl, 1.2 a gy , -r 1 af rf 1, F1 was X w rg 4 5, 44.2 p yu 4 f vilfi rw 2 . Ji 1' .cl lf. . 9.1 V . - 'X if Q 4 ij? as f'h .ei wiring? Q, , 1-151-: -, S 5 I 359 1 :vi 1' 1151 J" P 1 w Wy. 4 wif 'Q wM . X' ei ,Via , fm. Q 'fu JU? fb: alll' ,, A z fr i igiiffa 23133, ,,.L..m! V X ' 4? 1411: .'1.'.i,. Jw Q 'W i IIE .1 giigii 555: .JIS -1-Zikf I-232: we ,,, , L-Qm f. '-f.,:'5r' 1 1'L5Cs.l.- '35 :if .MSF .52 iii '11 2, 4 fv' 1-'Sven , 2 1:1111 'ii 'liilfiib Na-we 'flflyzz ,wg 'sa .J N: V1 .Yeh-, sig ' .v N ' 4 - JA J' fe W wfdv U nf LX- N , mr .J I L al! s 5 s 5 5 5 5 Page 36 Page 37 wks "HH -r 'V 1 M-gi, .A .M-A , L Q ff Y 1 -Q, ' 51. ' 651,357 'ff ,' ' . "' w r , Ma.. :Q , , 1 - i Q if .R FI gig f We f1p,,,,3.' . is bmi: 5 'f 4-'Q' xl E Q eivggviri .N WIS 1 ' '-.-QQ!" 1 ,Qf , Aff? . 'SQL T25 .lg L. iz ,.vHm,.T -V YNEVE f Wi? Y 1-ei 2g35fg2E S1559 13' iffii H ,z ,gf K ' 6? ,. , IJ A 1 . li F X L ,ss ' 9 , la ff? 'SY -3 ld . 'RJ .f M TF?- . fx!! , , V 5. Q, A Zfim ,T .Jr 9 Q z 4.1 N J i r rib 2 Q-cg., ,ww K 1 5 -fw tbl A71 2 ? Q .viii 1 Q.-rg A :wi ,gig f , sg? 'mi YQQQ ?.",ig2bQ'nf ' Q15 IP' u X I :Q if cv? N A Q WZIYTT ' :k?5J5' -MWF if? We r-:ji xiii '-wiki? ef nw 14 E 3' Liga 'It'- Xgifff wx, .. 'ij.iff, 'Y' i .' t- 1-,ifwihi ,7 'hi' Pg38 In Memoriam DR.GEORGE9WQSTEVENS 1868-1935 NHilI,H.BASS 1876-1935 GEORGE1H.SHAFER 1914-1936 wwfx .XX E. F 'N '75 W K ' " W""""T in 5'!S5iZYQ10x!H"DYil , . 'V .Y f -- Q 9139 55'NNlNqf 5 .. awww., 35' 'H 35" V, x., 7 A "'L11f'mf ffaVT?2,:fivV5'-'H ,W - M 7lfm'ff3iW9 fww-ww WI 71 Q",-' X-,., ,V X 6 gym ww --wg UW-mwah-ffr vw ' 'WY -- L- A "'w"kiJvWZ5M433-ww :gm wal mm , V A UPA V10W,Q5i3y,.wi-1'::f:ff.gH-'Q LL,, , - V M ,,,f,, L,,,, EE ,L,. TL ,ZW V,,, LB V 3VL.,. , A A A? ,,,LV,,L ,W eLV,,..M,. V ,.., ,A Z ,Q W M l3i,'iWVZV1wwww'1"M" V4?5?f??fSlE5fi-'1M5483v-' , -:Rfva1nv5?'3W"' w"'i"'mVf-- f x gi 1- VV -- ,H - 15120 2"if,'2f5Y+Y4-wrtffk,-"2f-mM-Mix-wma iwwlfi. Wffzifgz-V,., ' ' WV' . w ,kk,, H :fa-g-g, -lk -"'k - K ' -fn-wzzuf Aaeezasaswfz 9 - P- -WNW:-'Q' T'5,V-"2,i:?i1:'- V ,- 5-szm ' "VQ.,,T1i21V-'f VZ - ' ' JA ' '--' V V ,, -1 ' 'L ' L QV - M . V W, 91,7 I .. ,,,,V Hi, km .- ,- -Nagin-,V .--Wm. . -- lyhwwpg . ,. m , Z V .,L, V V Q V V, . , W I A J x M 1 X , , 5 45 ,, V V, V y W V V iw 1 K 1 A S f L :Wg as if mn wa Q H, K, - A-,. V,,. ww- ,,,. NWN: .V . Wk ,- . ,. 'K N ifelulyfk gig V is y . Vwgifvvz-fasww. 6. wmimva. .- . - , ' - MH fL A " A '- -- H ,K" ..,, ,gf -V??fi,'isfwiV' - QHV MQV, ,r1i,,.afM-iwmrim wi.ifV-mfiewi.,-Mifavwff--V Wgyiiiq- ' .. ,- ' 3, ,k,k , . ,V swf , ., m,.m,, , JM.M,, A ., ,.,., ,. ,.,f,,,kf .MM H Ag, L- V - 1 V aww gfiks- My vgmfwpggbfgf--2'-e f-Msif-slVrw,ffkff--fggiiifjfqk ' 'Q in ' .V 1 SV -"--' ,,.. K -a1g'1QQgjf f " .- f ff , , V fy U U , 'V--rg-'V Q . " ' ' yiiciif, ff?" -'K ' 'V'!f12zk1 'Y V W- ,, 6 V. f Sf-figss-fy-4-ff-17'--,Vf-V 'Viwi-ffz5,,:g3v1fW'XQ!5f? i ., V -, ,-yy V- -www. Vw,"-:VV pm- -We -11-2--1fQVw.1a:ws-:1Vlw','ffVfQ-,.-5V ..,, ' 'Nav V: 15- ?bffef2V. V:,,f: -1 -V zf,-1515571 :V,'2,,'YMm:-.-- f wf VV-W 1' 11 iw' - Fi V ff: 533 Ve it ,kiklifswfq-VV--W,:.Q3 Q4-wa-, Q-M an -233--VA. 3-Q V . ,' K' -ff,i-??71?5ZiS'ffi2a5f:-:QVVV-mil' k , . K, K ,.5i,, V-E'V1'isi'gj'gikjg9?5-i5ie3?l??:f534,.W fklsklfiek ' -iiwiv 'I afmgfgiw-,L V A 55' ,, L' V V, g' ,- , -, ' M V - - M Q- 1-V+ V .Q ,Q- GRADUATES Page 3 9 O it D l I+ C. Page 40 BESSIE GRAUEL Kansas City Home Economics B. S. in Education ROBERT T. FOSTER Warrensburg Chemistry A. B.g B. S.g B. S. in Education Phi Sigma Pig Vice-President of Junior Class 1933-34g Editor-in-Chief' ol' 1935 Rhetorg Student Athletic Manager 1934-35g Trackg Golf. JAMES R. ADAMS VVarrensburg Mailzerizaiics A. B.g B. S. Alpha Phi Sigmag Scicncc Club. J. W. NVATTS Warrcnsburg Special E. B. HALL Warrenshurg Science B. S. in Education Science Club. LAURA DEVASHER Warrensburg H islory B. S.g A. B.g B. S. in Education Y. VV. C. A.g Science Clubg Foreign Language Club. GERiALD SUTTON Climax Springs History A. B.g B. S. Phi Sigma Epsilong Phi Sigma Pig Ama-Dramsg National Guards. Page 41 4 ' .1 .. -xx . 1 H1 ' ,w ,i fs f 351 V lv 1 W, 1 191 , 355. 1 1 "s?S.+f 3-Tk V .Jim 5:51. i'f'f9w.:g 56111: . 4551. iv swan' ,wiv WE? . E ff.'lf-Lili 11: f I,"-1959? ksiqag , if: f ww: f ' Q35 fir-if :g,1g7g..,. ffm: f file?-V, f.,'-fam F5 1t:,,'jj75i 1'?'i 1131 23? 55 Z!" 1 sm Senior Class LAWS URBAN BARTHOLOMEW WEBB OFFICERS PAUL LAWS . . President STANLEY URBAN . . Vice-Presidenl GRETELL BARTHOLOMEW . . Secretary FREDERICK E. WEBB . Treasurer DEAN W. E. MORROW . . Sponsor ANNIE G. HARRIS . . Sponsor FTER four delightful years, the class of 1936 has reached its goal in college. The graduation that seemed so far away when we were freshmen is now at our door. We feel that the members of our senior class have each and everyone contributed something to campus life in their brief stay in our college. In departing from Warrensburg this spring, many of us will feel a tinge of regret. Yet was there ever a senior who was not eager to enter his chosen field as a "man of his owniw Many times in future years will the seniors of 1936 look back on C. M. S. T. C. and be proud of the Alma Mater that has served as a light to lead them on their way. Page 42 PLUTH SANDFORD Kansas City Home Economics B. S. in Education Alpha Sigma Alphag Kappa Omicron Phig Caneariesg Pan-Hellenic. IIALE LENTZ Hardin Biology and Chemistry B. S. Sigma Tau Gamma, President 1935-36g Ama-Dramsg Science Clubg Assistant in Biology Departmentg Vice- President of .lunior Class 1934-35. MARION FICKAS Warrensbnrg History B. S. in Education Science Clubg National Guards: Tennis Team. EDNA LOUISE MCCOMAS Smithville History B. S. in Education ROBERTA RICE Warrensburg Physical Education B. S. in Education Y. W. C. A.: W. A. A. STANLEY URBAN Kansas City History and English B. S.g A. B.g B. S. in Education Phi Sigma Pig Pi Kappa Deltag National Guardsg Vice- President of Senior Classg Fellowship in Historyg De- bate Teamg Oration. ELBA KILBUHN WVindsor Intermediate Grades B. S. in Education Intermediate Grade Club. HESTER TOVVNSEND Kansas City Primary B. S. in Education A. C. E. LOUISE FAMULINER Holden Primary B. S. in Education A. C. E. MAXNVELL CONSTANCE Independence English A. B. Kappa Delta Pig Foreign Language Club. Page 43 FREDEIIICK E. XVEBB Windsor Physics and Chem isiry A. B.g B. S.g B. S. in Education Kappa Delta Pi, President 1935-363 Phi Sigma Pi, President 1934-35g Science Cluhg Assistant in Chemistry Departmcntg Treasurer ol' Senior Classg lntramural Basket Ballg Editor-in-Chief of 1936 Rhetor. .IUANITA FosI'Ea Warrensburg Primary B. S. in Education Sigma Sigma Sigma, President 1935-365 Alpha Phi Delta. President 1934-35g Treasurer of Freshman Class 1933-34g A. C. E.g Kappa Delta Pi: Pi Kappa Delta. NAIJINE LEE Odessa Commerce B. S. in Education TED WIIILUND Kansas City Biology B. S. in Education "W" Clubg Footballg Basket Ball. W ILLIAM STRA NGE Smithville Physics Bachelor of Arts "W" Clubg Science Clubg Football 1932-35: Track 1932-33. DONNA ALGER Kansas City Foreign Language B. S. in Education Delta Sigma Epsilon, Cor. Secretary 1934-35, President 1935-36g Kappa Delta Pi, Vice-President 1934-35, Cor. Secretary 1935-365 Pan-Hellenic 1935-365 Foreign Language Clubg May Fetc 1935g Secretary Rhetor Stalf 1936. CAROL FOSTER Warrensburg Physical Education B. S. in Education Bandg Orchestrag W. A. A.g May Fete. LOYD WILLIAMS Warrensburg H isiory B. S. in Education Phi Sigma Pi, Secretary 1935-36g Kappa Delta Pi, Vice-President 1935-36. Woooaow WYATT Oak Grove Chem islry and Phys ics Bachelor of Arts ELEANOR BALDWIN New Hampton Primary B. S. in Education A. C. E. L 'GRETELL BAHTHOLOYIEW Wlarrensburg Music B. S. in Education Pi Kappa Sigma, President 1935-36g Pan-Hellenic, Treasurer 1935-365 Secretary of Freshman Class 1933- 34g Treasurer of Sophomore Class 1934-35g Secretary of Senior Class 1935-36g Debate 1935-365 Crescendo Clubg Most Popular Girl 1936. MARION EVANS Chilhowce Physical Education B. S. in Education "VV" Clubg Athletic Editor of 1936 Rhetor: National Guards. MELN'IN COLE Malta Bend Economics and Commerce B. S. in Education Phi Sigma Epsilon. President 1935-363 Inter-Fraternity Council. MARION GARDINEII Independence Physical Education B. S. in Education Pi Kappa Sigma, Secretary 1935-36: VV. A. A., Secrc- tary-Trcasurerg Orchesisg Y. YV. C. A.g Canearies, President 1935-36. ELIZABETH SHORE W arrensburg History B. S. ir1 Education STEPHEN LANDRETH Marcelinc Physics and Chemistry B. S. in Education Sigma Tau Gamma. EIABEHT R. SHORES Harrisonville Physical Education B. S. in Education "W" Club. MAYME SNIDER Prairie Hill Commerce B. S. in Education LAWRENCE ABER - Warrenslmurg Industrial Arts B. S. in Education Ama-Dramsg National Guards: Cheer Leader. MAXENE SCOTTEN Kansas City H ome Economics B. S. in Education Alpha Sigma Alphag Ama-Dramsg Intermediate Grade Club. Page 46 HOMER AULL Liberty History B. S. in Education Foreign Language Club. LAURA WHITCONIB Eldorado Springs English B. S. in Education RALPH Dow Sedalia Physical Educalion B. S. in Education "WB Club, President 1934-353 Student Council 1933- 34g Football 1932-353 Basket Ball 1932-35g Track 1934-35. J. L. VVALKUP Wheeling Biology A. B.g B. S. Sigma Tau Gamrnag Science Club. MARIE PUSATERI Kansas City Physical Educalion B. S. in Education W. A. A., Presidentg Orchesisg Caneariesg Bhetor Staff. JAMES L. KING Brooklyn, New York English A. B.g B. S.g B. S. in Education Foreign Language Club, Secretary-Treasurer 1935-36g Ama-Drains. fiERTHUDE WAGNEIK Stover H islory B. S. in Education Chorus. ASA BURLINGAME Warrensburg Malliernalics A. B.g B. S. GEonoE SHAFER Rich Hill Science B. S. Science Clubg Business Manager of 1936 Bhetorg Student Manager of Athletics. F. E. COZAD Powersville Physics B. S. in Education Science Clubg Student Manager of Athletics. GENEVA MASON Amity Primary B. S. in Education A. C. E. LEE DEIWIPSEY Walnut Grove English B. S. in Education JOHN W. MONTGOMERY Armstrong English B. S. in Education LOUISE MARIX Warrenshurg Arif B. S. in Education Beta Alpha. HELEN TIARTVVIG St. Louis Physical Edacalion B. S. in Education Theta Sigma Upsilon, President 1935-363 Alpha Phi Sigmag Caneariesg Y. VV. C. A.g W. A. A.g Orchesis, President 1935-365 Pan-Hellenic, President 1935-36. HORIER D. HENIJEY Pleasant Hill Industrial Arts Bachelor of Science RICHARD MEX'ER Pershing Mathematics B. S. in Education Science Club. DOROTHY STRoDE Eldorado Springs Commerce B. S. in Education W. A. A.g Y. W. C. A. GLADYS CHANEY Windsor Primary B. S. in Education A. C. E.g Crescendo Clubg Chorus. RALPH E. HOTZ Grand Pass Agricallare B. S. in Education Page 47 l .4 i rl l 4 .1 . l A l 0 U l ' l D l 0 -S, Fil ci A ., l 'lil NIARIE SHORTRIDGE Pleasant Hill H islory B. S. in Education PAUL LAWS Pleasant Hill Ilislory B. S. in Education Phi Sigma Pi, President 1935-363 Kappa Delta Pig President of Senior Classg "YV" Cluhg Football 1932-35. QI. F. HURST, JR. Bolivar Malhenzaiics Bachelor of Arts Orchestrag Hand. ANNA GR.ACE CiRAVES VVarsaw English B. S. in Education Foreign Language Clubg Literary Editor of 1936 Bhctor. VERNA LEE JASPER Independence Home Economics B. S. in Education Kappa Ornicron Phi HENRY L. SUTTON Sedalia Biology A. B.g B. S.: B. S. in Education GEORGE KosKY Pleasant Hill Malllernatics Bachelor of Arts Phi Sigma Pi. GRACE MINIX Warrensburg Commerce B. S. in Education lVIARY Lou BAKER Slater Home Economics B. S. in Education Science Club. PAUL PRORERT Jasper Agriculture Phi Sigma Epsilon. RUTH IIOUSER California Mus tc B. S. in Education Pi Kappa Sigmag Orchcsisg Caneariesg Drum Major 1935g VV. A. A.g Crescendo Clubg Orchestra. GEORGE B. PRICE Triplett Chemistry A. B.: B. S. Sigma Tau Gamma. Vice-President 1935-36g Phi Sigma Pig Science Cluhg Fellowship in Chemistryg Treasurer for 1936 Bhetor. ROBIN STOCKNIAN Malta Bend History B. S. in Education Sigma Tau Gamma. AMORETTE LUKIN Appleton City Primary B. S. in Education MAIXGAIRET DE ATLEY La Tour Physics B. S. in Education Alpha Phi Sigmag Science Club. BEN E. Moorm Slater Industrial Arts B. S. in Education FRANK LAUDERDALE VVelling:ton Commerce B. S. in Education . Phi Sigma Epsilon, Cor. Secretary 1935-36g Phi Sigma glgrgeasurer 1.935-36g Kappa Delta Pi, Treasurer HELEN TIAYTER Polo Home Economics B. S. in Education Kappa Omicron Phig Science Clubg Canearies. EVELYN XVAGNER Liberty Commerce B. S. in Education Y. YV. C. A.g lntermediate Grade Club. J. C. THUMAN Grandview History B. S. in Education Phi Sigma Epsilong Phi Sigma Pi. Page 49 ilifii xii fe :.7s"1 1.9. .L ,1 . gal. -, A of C A351 . ,wt f ' V,-ii' . ,' .. W , my i ,gg F QW! L 11 A 'K 'L 3. L ra -- y '1 Y r .xp uf? . yn :Var .5 -1 My. :'.y.s"g.w. Y .. "'.z'.,Nl'- ver-p1',:y l.si,L"', li? ', -' A." '-+- K. Q -I writ 'ELITE - . ,. x.. 1? twig. i feifefgggkg K .dy ' ggi..- ,gfn 4 -35Y2'..n .541-:pq i its , . :wily iii ...ii gitilx . .H :Q Mitt , , , in ' ' :-iv ff? . ., . Z 5, .12 H 1216 1-' its .fi '-:E F357 'Fai 3,5-.fb 1?5 ef "Ig 'H' .J L W 23172 'F A 95:51:- fm gg.: gh M. V., W I ,. '- 1: qi :FL 25 V... YV- ,VF-.f . fai r '-P' T ii ri.: E 1 E e 3 Page 50 lMlYRTLE ALICE .IAcoBY W arrensburg Music Bachelor of Sciencc Crescendo Cluhg Beauty Queen 19353 Most Popular Girl l935g May Queen 1936. J. VVILLARD DYER Stewartsville Physics and Chemislry A. B.g B. S. Science Cluhg Foreign Language Club. DAROLD SINCLAIR Macon Physics and Chemistry B. S. in Education AGNES HUTSON Marshall English B. S. in Education Alpha Phi Delta, Prcsidentg Kappa Delta Pi. MARGUERITE HARRISON XVarrensburg hlalhemaiics B. S. in Education Alpha Sigma Alphag Alpha Phi Delta. FRED NENVELL Portis, Kansas Hislory B. S. in Education L'VV" Clubg National Guardg Footballg Track. MURL SHAWVER Warrenshurg Biology B. S. in Education Alpha Phi Sigmag Science Club. FSLIZABETH SHEARER Okmulgee, Oklahoma Ari B. S. in Education Beta Alpha. MARY JANE LEBEII Pacific Music B. S. in Education Alpha Sigma Alphag Kappa Omicron Phig Crescendo Club: lntermediate Grade Club. VVILLIAM B. DUNLAP VVarrcnsburg Mathematics B. S.g B. S. in Education Kappa Delta Pi, Historian 1935-36g Pi Kappa Delta, Vice-Presidentg Crescendo Club, Sergeant-at-Armsg Glee Cluhg National Guardsg Science Clubg Debate 1932-35. CHRIS W. JUNG Higginsville H isiory Bachelor of Science Phi Sigma Epsilong Foreign Language Clubg Science Clubg Inter-Fraternity Councilg May Fete 19353 Advertising Manager of the 1936 Hhctor. DORRIS NELSON Rushville, Illinois Primary B. S. in Education GERTRUDE CUTLEP. Blue Springs Primary B. S. in Education A. C. E, MARY SUE ROBINSON VVarrcnsburg English B. S. in Education Sigma Sigma Sigma, Vice-President 1935-36g Foreign Language Clubg Student Council 1933g Ama-Drams, President 1935-36g Fellowship in Englishg Literary Editor of the 1936 Bhetor. GILBERT MCWHORTER Bolivar English B. S. in Education MARDELIIE ESTES Warrensburg Commerce B. S. in Education Beta Alpha, President 1934-35g Crescendo Clubg Orchestra. BQARY LILIAN FISHER Warrenshurg Music A. B.g B. S. Crescendo Clubg Orchestra. GOMEH R. WATSON Independence Commerce B. S. in Education Orchestra. COOK MCNIEELY Marion, Kentucky Jiflailzenzaiics Bachelor of Science EDNA MCKEE California Home Economics Bachelor of Science Science Clubg Y. VV. C. A. Page 51 -. frm 'J ' 2 C54 g. 1 I 1 f :ge W -. f 1 ' I - 2 3 milf . V391 i .gf ? 1 27125: Y cf QQ LM' fi? 1 41 'X ., K I WY I 4 JF i .15 i :I ,i rf A-sm , ' E , 8, , an 3' ,H 511' I 5 X 5 fi X K " 1 H g . EQ. gk? I 5 TE' H J it , ...,, LEESI ,g,,iA, ' f 'cs vi' 515 ' 4'-135211. f, Qifffiw Q... .I ' :Yi "ISL 'i 23'-all V. gg! . gg 5"'.1iar ffifitr 'wifi 5' E f ff siLL5a5'F H-3:.i5g'- We ' .4 ig, figflfjs si ig.: if ' Ah F . s ...i :Mar l'5f3i:?5F: egg-rg "" if iz. 1 :jfs ' iuqaif vi V.-Q' ,, Inf., 5.4 i-liyill N 535.5 ?iE'L5fji f is-., '- A A: is Q V it 'U 7' - 43- -J 4 ,. X .. .. is ., I l, fi, Atl will Tic? VJ :lui "vim .,. li 1 5 . il' 7,1 l I: ii it 4, WA i I tw , H ' ':3?i,5 ., . Q: ., ,. 'NIH ag:- - , W' Ill. -Y iii isgkigr nff?-.f.3. fl-fqgi, 1 'I 44.- . .uaffr 1- 1 iw 'ff .LY : '-f 'avi 1 2?ff"!'7Y 435,333 If ., Wir! XE L "' any 'rf w... .xml Page 52 FORREST LEE KNEEDLER Warrensburg Commerce B. S. in Education National Guards. GEORGIA HIC.ARE Collins H isiory B. S. in Education LUCY CARPENTER Prairie Home Commerce B. S. in Education Kappa Delta Pi, Secretary 1935-365 Alpha Phi Sigma, President 1935-36g Alpha Phi Delta. ELEANOR PHILLIPS Warrenshurg Hisiory B. S. iII Education Sigma Sigma Sigmag Alpha Phi Sigmag Alpha Phi Deltag Foreign Language Cluhg Treasurer of Junior Class. BUTII SCHUETZ Hermann Primary B. S. in Education A. C. E. PAUL VVEST Carrollton H isiory B. S. in Education NELLIE IIORRIDGE Lees Summit Primary B. S. in Education A. C. E. 'RUTH FANCIIER Berryville, Arkansas Commerce B. S. in Education BESSIE BRADLEY Birch Tree Biology B. S. in Education Science Cluhg Y. WV. C. A. HAZEL ISELL Independence English B. S. in Education 2 . , mag. '-'sgvelvf--,.,',: : I 'f.'4:LjhQI'','.-gr.,I-.3743i':1.f:.j?4m.Qf'4'3173,:2Lf--..... i' jig! E . ' .I 'I-Leiifpzf. 3- .if he I 'g-:wE..:,Ju1A2...a..,.,,.+...p4i.a,,a-,1.,:.z: 1... ..f .-If-11. HELEN A. HOLLAND Kansas City Ari B. S. in Education Pi Kappa Sigma, Vice-President 1935-36g Beta Alpha, President 1935 36g Alpha Phi Delta Secretar '-Treas- - , 3 urer 1934-359 Art Editor of the 1936 Bhetor. ARCH JOE BEATTY NVarrensburg Chemistry A. B.g B. S. Phi Sigma Epsilong Bandg Science Cluhg Foreign Language Club. BOSENIAIRY MCCLOSKEY Sedalia Foreign Language B. S. in Education Pi Kappa Sigma, Sccretaryg Intermediate Grade Club: Canearies. NORMA CLAY Warrenshurg Primary B. S. in Education A. C. E.g Band. DENTON XVHITE Richmond Chemistry Bachelor of Science Phi Sigma Epsilong Phi Sigma Pig Bandg Orchestrag Intramural Sports. ALMA JEAN NEEF Houstonia English B. S. in Education Kappa Delta Pig Alpha Phi Delta. LAURABETH FAHE Warrensburg H islory B. S. in Education Y. NV. C. A. CARMEL BALLEW HHIC Physics and Chemistry B. S. in Education Sigma Tau Gamma. RALPHO RHOADES Foster History B. S. in Education Science Club. VADA G. CAMPBELL Vklarrensburg History B. S. in Education ..f-. ,. ,eff -N . , . , A .A ix i Page 53 f' 552491 . QW -.Ha il ,,. ,T Q l . y. V. 1 "if-192 kv ,I 445, 5:- 4+f1.:H. ci. '- 9-4 5 -al xi WW: I 5-1-ws luv I . -... ..w,..- . . ...W --W . . . -Q-I-,.-. fi- , .. . ,. . , ., ., . . .. ...fn-1 .. - 4- -. .. .,,,..1...f.: M. ,, 'f..fq.: .14-'-..f-ww-:'1'-If .I ,--if - , 4- .1 .1 4, I ' ' -'X " N ,V . -. .. I 11. . -' - 4 . -I 'mv -F2-:Q '21, 4.-si .. 4.ht,g1:far 2f.:1.i+'K -5Q.J,..3p:,--516. f. Q..-ri':1-2 Hr 4 .. If - ' 411.1 L. el -- . . i 11. A Page 54 EDGAR A. GATES History B. S. in Education NOLAND COOPER !VIaihema1fics B. S. in Education Phi Sigma Pi. VALIGHN SALSBUBY Biology A. B. IIIENE JOHNSON Kindergarten and Primary B. S. in Education AR'l'IIUR VOOELSMEII: English B. S. in Education LLOYD ELDEII H isiary B. S. in Education VIRGINIA PATTON Commerce B. S. in Education Callao Windsor VVarrensburg Warrensburg Sweet Springs Mialni McFall 0 X JSR .,,.. ','., E . Junior Class MCC0iwAUc.HFY PFII HNIAN BOYCL PHILLIPS OFFJCI RS VVILFRI4 D McCoN AUCHEY JOHN PFTEBWIXN Nl uw LOUISE Bon F LLE mon PHILLIPS PLAY J ANDFPSON Xxx x M LIBIE TODD . President Vice-President . Secretary Treasurer . S ponsor . Sponsor HE Junior Class has always been known for the prominent part it has played in the activities of the college lts members have again this year vson honors and offices in attainment They have given their full cooperation in any undertaking of the school. We have greatly felt the loss of Professor H H Bass who has been Junior Sponsor for many years In commemoration oi his life and service the Junior Class held mem- orial serxlces 111 Hendrick s Hall November '71 1935 at Which Lime the class presented the school with an original etching of Professor Bass which Was hung in the ofiice of the History Department We Want to extend our sincere appreciation to Miss Fodd and Mr. Anderson for the help and encou agement thev have given us this year. Pug 56 111 ,Q LVL. I: if L 51 l , lf: l 1 E I IL' ..... . I ' I V + 1 ,... . . ' Y, f .iff I I , . . , . . J various student organizations, and have creditably upheld the standard of scholastic if f - iasfiiig :RUBY FAYE TYLER Warrensburg I nlermediale Grades L. J. VAN IIORN Kansas City Physical Educalion SIIELTON ABNEY N apton Physical Eclzicalion AIRLINE DEATON Falls City, Nebraska English SUZANNE XVHITE Warrensburg Primary JOSEPH O. SMITH VVHI'I'CI1SllllI'g H islory 1'IERI-BERT IQELSO Kansas City Social Science IELIZABETII DIVERS VIRGINIA FISHER PAUL B. ROGERS Kindergarleri Commerce Commerce Fulton Warrcnshurg Holden l. v ,i , wriffaiz 1 - 342,- if 'ii f '-,. All 1'-Y Page 57 If V llill ii 1, il 'ig S ly 'L ,.:I., 3 ' I " ' ll l v A 1:35553 Jmigi? 35.355 " " ff' :E-1, ,,. . ..i DOIiO1'HY BELLE TURNER C. L. BUEKER Primary I nduslriai Arts Windsor Grand Pass JAMES M CGUIBFI Cameron Social Science ,ICITNA BURL G-115155 Lexington Kindergarten VICLVA LEE MONTGONIEIKY Higginsville Primary J. E. i'iALL Clinton Economics JOHN B. PETERMAN Excelsior Springs H isiory MAIITHA FLANERY Vlfarrensburg Foreign Language LYDIA PARKHURST Sedalia lllailierrzaiics CHARLES H. SODEMAN Edgerton fWD M EWWWW fwgvro fmo NU QQWQM Agriculture MADELINE DOUTHIT VVest Plains ROBERT CHAMBEBLINI Harrisonville BLIAURICE LAR UE VVhee1ing ERNESTINE MIIJDLETON Adrian MARY LOUISE BOYCE xVHI'I'CI1Sbl1I'g IXOWENA CARLYLE Elm LUCILLE CLAVVSON Warrensburg PAUL L. STRICKFADEN Otterville FRANK FROST VVarrensburg JEAN HOPE Jefferson City VIRGINIA BALDWVIN W ILLIAM TIIOMAS ROY IIAIIVIQY PAULINE BARTHOLOMEVV MAHJOIIIIQ LEGG DOROTHY BARTLETT TRUMAN OTTO Hl'ILEN HOCIQER FRANCES SHACKELFOIID RITA YOUMANS Knobnoster La Monte Harrisonville VVarrensburg Orrick Marshall Kingston VVarrensburg Warrenslaurg Warrensburg I OENONE ALGER Kansas CiLy Science JOE M. THOMAS Poftig, Kansas Physics and Chem islry MARTIIA CORRIGAN Ypsilanti, Michigan English BETTY FULK Butler Intermed iale Grades JACK NIEBBUGGE Indepgndenge Physical Education FERN HORTON MILDRED XVIIALIG W. W. CALDWELL VINCIL C. HARRISON Commerce Social Science Social Science Social Science LUCILLE KASSEBAUBI Prirnary W'arrensburg Laddonia Hallsville Versailles J effcrson City Page 61 'RQ Y tb s er'-YJ' Kblf' KAVJ. ' 1" I 1 W' x NN 6 S , ,LM 6 QV ,YK 0 fx. nc' V Dv V ' X N.. gu- . VA Ox 4 K Qvx 'lvl SQ 'vm'- o XVLKW mvv , 0 wtql '5. 5 Xvlow :- WL. -1 15 A LUCILLL GRFLR lVarrensburg M D BEZI FR Fulton LEONARD BONDURANIT VVarrensburg IDA l 0U PIADER Kansas City, Kansas VVarrensburg Garden City Sedalia Lexington Knobnostcr l IIYABEF11 If RLDBTLKSON Pleasant Hill JOE MARSHALL Marshall Indusfrzal A ris LOUISE THIEMAIN Odessa A411810 HELEN FLEAVIS Bungetqm H lstory HAROLD BUDDEMEYER Excelsior Springs Induslrzal Arts ALBERT COX Commerce JENN113 ELLEN C EFL Commerce Iwuszc JOSIE IVIAE PENCE Primary EMMA PEARL Cumrs Bmlogv C. M. wVHITE Science Hal rlbonx llle N orborne Marbhdll La Wlonte St Louls Page 63 . Ji ,-s.1fg,af 52,1 23 2 H 7' A P' 1- F' w , , D1 Q . 'A 1 A f 1 ' . ' - V 1 XA , Q r i . , Q9 Q . . L rc 4 A- D U3 ' C' . C '. - -1 UQ u-if A ,ff yr., 1:11 :f.1,r pf 11541, - M.. ,,. 1 , F 1 , ., , F' t : . ' -4 :fiflf-1'-t:HlS3'f'i2'' Q,1ff'f:?fSE'1-Qfgb' ws L , ,. -- , , 4, H . , .. - . , ., , 3 -- . A m3.L.,m.:1miL...a-.m:..m:ii..Q.' mga.---1.1-M,.1E :.w -we as-1 was-3 4-af'1'i3y9253ggg.,wgf'f A 1121 'g.eig5,3g1LgfgA35.3.1, .4'V,g,gq,,,.w,,-1,51 rl ,gl 15: . -A - - - x -- 4 1 , f' -- f-..v. -1 -1-1-S.-rl -R., A ,fu ,A,.,.,.,E, -11-gi-..,,f1,.vi-5 hh., 'gjggzmg ,LQ-gi.f5.e45.f.'.,g,5g,i2.L1, . .ng :E X ,, 5 ,. Q ,I Z 11, il, I ri Q M 'J 'ar MLP v s 4 V- :- LJ!- vg BFA Au H 'K+ sm L -F ax7rw M 1 L4 W9 If .Q as 1 H. v .4 H: w Aff I Ts W dsl 1 'i :W " mf x f as 1. 1 .vw m 'mir 1,14 A my Q, ..- ,1- A e 9 N,-jg f-H wx wi "x mf -xrfv, sf v' 4.f,, "'Y'l 1, A Mx Qxu Page 64 GRIER Losxmf ILDN-K T SLHUPP DOIROTHY SIUBGFS louw MCGRATII FRED Sl-IROUT MLLLDA GRAC1' CULI KATE ABNEY M F GIBBONS GLAIJYS Cum MRS B XVYIIIE Engl Lsh Engl Lsh Engl zsh H Lslory Commerre r Enqlzsh H :story Commerce Soclal bczence Warrensburg O Lterville Meadville XVarrensburg B unceton YVarrensburg lN apton Lcxmgton NVarr0nsburg St Louis Y . 4, Qs 'A -.frf M. f'?f'E:"i','f Fug -gn X 12,915 'F-".'?.M : .L Mi .?"'Ef.:rwI45 - fy, ml.. 4432-1,-1 'if My 'wi' Salzf if "' w ,v3,:?fL1f'? A 51. ' was 5:22 , E293 W ' ljf,'ff.5E?,Q ,'3f:Tgi.5 . E1-.3 y! T17 f Eiiffkiei . , , 11.449711 " . -1' ' ' 11-'3ffl'-E :,,.,,f: ' ff 2' "isa F"9w11'f' :'1f' . ' Y 1 V-57.124 - , fij""' . ly 35? ii!-T?-1 . '51-2,-f ' :LT , . wr- N, 3:11 :gin ',9,f..lf. :mg gf-1 lvvg .1 H3 .aimfi - ,. A i 'C 1 T- " . 'ifjlig'-1 pm' . Y .-.qv v 1 ' 1 .?42f,.f'-B 'hl?z4'Q?'. 1 QWT., 'L :xp egg. awp -- , - . Ef,ig,:g. " " HL effrgm ,?i'57:55' A ' TKf",f:: 2511.2-2-if A E' . .iff-:'7 'if5'i'L':': ' , 445' f -in 1124129 EW .jg F5'ffi"1'f: Tiff Engfyiziii -1 . 71:3 vi' av ' 'Wrsfz H 1:j,j,..,.:r mil , Q.-my -:-.-':.f'-R.. ' . Q . ,4:Y"f?'E.-Y we ff' Jr P" Grand Pass Kansas City Clinton Kidder High Point 26412,-f Rock Port Lees SlIIIlII1it Warrensburg California FYRN LA REAUX SCRIVNEP. H islory LUCILLE BEUNKHORST Primary JOHN F. CAIN Uisiory HELEN LEE KILLION I nlermed iaie ALMA RUTH CHAMBERLIN Ari WOODROW IIILDERBRAND English CLARENCE COLEMAN Chemistry ROWENA VVHEELER English VIVIAN SUTTON History LOUISE KING History Stover Sedalia Nevada Sweet Springs Houstonia Versailles Peculiar La Monte Warrensburg Vienna DELMA DOUGLAS English DOROTHY THOMPSON English ANNA MARIE CAMPBELL H islory FRED A. BIIIGGS English XVILFIIED MCCONAUGHEY Social Science FRANCES GLOVER Illusic ANNA B. SHUCK Commerce ENGLAR BOOP Industrial Arls LELAND POLLOCK Chemistry LUROFF H. WILLIAMS M alhemal ics Bolivar Brumley Russellville Sedalia Kansas City Sedalia Vllarreusburg Warrensburg Warrensbilrg Kansas City Page 67 K , I ix 4-I 95 fills I. F-ififf-1? f .ff 1 , , fi' E31',jQ,Til X:'fi55l5'i'? 4-Q jj.-11 ii! EJ:-'Q f- H1 2-E35 'flffsl l 3 V fi :QQ ,I 1 , li ns if 'S Q 4 Qww 7'3- Jil' 4 in E I Cv ni? 1 tis. 1 5, .Siu -:ji 53?f'i1,ff lf' 3 .,. ,,., Q, fa , f gl ' T x 9 'AR Qlffw, "1 5 lj. 1 'fm is B lf ,- kf., 'iff Page 66' ERNEST THOMAS YVarrenSburg Physics and Chemistry DWIGHT DILLER Bluffton, Ohio Physical Educafion TILTON DAVIS BRUCE BOVVMAN J. B. CLARK Illaihernai ics Econom ics Indusfrial Arfs GALEN BOYER CHARLES VVORKMAN CLYDE A. NVILLARD RALPH CAMERON R. H. LYTLEY H isfory Malhemafics History Agricullure H islory Lexington Harrisonvillc Hardin Warrensburg YVarrensburg Hale VVarrensbur,-:,f Knobnostcr f EUGENE JONES History JOHN LUECKE History JOHN II. BRAND Physics I'IAZEL IIALLER Commerce ED. G,AllNET1' Pre-Law DOUGLAS MCFARLAND Physics DENZIL MILLER Physical Education WENDELL F UHR Science Independence Warrensburg Osborn NVarrensburg Warrensburg Warrenshurg NVagrrensburg WVarrensburg Page 69 -ng 5 N I E AU., ..4 xv.-5 ffffawl Rf , ,flfm vm' Pwfifi fp. 'H Qgjfzifalr 4.1 gr sm all JAM Lfilgifg 114, A if' a 'M-QQ! :ff-'js-Q 32:55-337 awww 3:1251 4' f Half' K' iq w 'w Wu ' grilrrif. Ward: .n life" if lil! fx .iiwmf 'RM MJ nl'f"fi wifi? S ff ,J I' "f5'E' " .fav-1 , -QW ' ,elk QLKFEIQ yi , N ' mai 2 iii'-.'sl fl H lui' i -- "' M' Lil! will . 5? Qin 2 4:31. midi' .. TFL JS", Flap 1 ,.g, .4-. igmrg 11.1462 vfsfiug-7 '-' Q FW QCZHQQ ,zg521f2,f.2 U., A , " ELLEN 'vfwarsgi X. , 1323. 43553314 fslflfllis .2-'W -- ,,gfj,yf:51, fir' 1'-, z is 5-1 1 L' sim' W 1' 'Wh ., ,,, 'n -.U -1 AL si ,. A. - sy ,, 1523 mi fl' -:'vif'f'3 ""' . . . . Old Glory, Sladenls lozlermg on lhe Ad. Bazldmg sleps. Dram MaJ01', Mary Belle ean'l face the cameraman? Profs., Adverlzsmg Warrensbarg, A well filled dresser. Szfarl of another lhrlllmg game, Phz Szgs. Q35 Wm- Page 7 0 -wzfwfrwmrf . - Q .V gr' f gs QVXQQX 3026 7 W7 ' Page l f FTE , . if. 'L Sophomore Class ALLEN AsH TQATHEBMAN TBOUTNVINE OFFICERS RALPH ALLEN . . . . President CHARLES ASH . Vice-President NADYNE KATHEBMAN . Secreiary FRED r-FBOUTVVINE . Treasurer H. A. PHILLIPS . Sponsor EDITH TTOVVARD . . Sponsor HE second year is about to be completed, which means half of our college hfe 1S over and the sophomores successfully continue to climb. Through the cooperation of every member ofthe class, the sophomores accom- plished much toward scholastic achievement, have participated in all social functions aI1d have gone far in athletics. Tribute of the highest order must be tendered Miss Howard and Dr. H. A. Phillips for their expert guidance and dependability. The sophomores have enjoyed and profited by their social contacts with one another, and we look forward to our junior year with great anticipation for bigger a1Id more worth- while things, for higher ideals and a greater love for our institution. The sophomores have had a happy year. Page 7.2 RUTH COLLIER BLISS VANS.ANDT IXUTH WAGNER HAZEL OTT HELEN VVELLS PAULINE KLECKLER CLAYTON ALLEN RUTH VVILRISON LOUISE VVITHERS CHARLES N. HAG,AN MARGARET GRIMES ZNIARVIN BROVVNING LENORA GRIFFITII IEATHRYN AMENT HOWARD SCHNEIDER JANET SUE VVOOD NIARGARET L. IIERT ROY BORGSTADT ETHEL PAUSCH EMILY CHANEY EUGENE FORTNEY ELIZABETH BOVVERS LOUIS PHEIL RqARJOIUE PARROTT AOELINE ROBBINS VVALTER SMILEY MARY LOUISE BAKER INA FOSTER MARY IW. MILLER RUBY VVAGONER FRANK SPICER IVIARGARET NIOTT U 'arrensbarg A rch ie Warrensburg Sedal ia W i mlsor K ingsv ille Odessa Polo Polo I ndependence Hardin Cenlerv iew Kansas City Warrensburg Chicago, I ll. VVarrensburg Sedal ia H igg insvi I le Hfarrensburg Wyarrensburg Warrensburg Holden C I i Vlillfl Warrensbnrg Odessa Excelsior Springs Kansas City Warrensburg IWarsl1,all Odessa Cenferview I1 'arrensburg Page 7 4 RALPH ALLEN Richmond CHARLOTTE BEIIJENBACH Slater HARRY BAPST Garrett, Ind. VIRGINIA LEE LOVVRY Vlfarrensburg DOROTIIY JEAN HUME Knobnoster VIRGIL IVICCORMACK Warrensbarg MAIRX' LEA SGRUGGS Harrisonville THELNIA BARR Rayrnore VERA MAE GOODLOE Wellington LENA SCARBROUGH Houstonia CHESTER WIIJIIEMS Rockville OPAL MCPIIERSON Drexel VIRGINIA DICUS Kansas City N ILE WVITHERS Adrian MAXINE ALBAUGH Kansas City WOODROW FERGUSON Srnithton WENDELL BASHAM Warrensbarg CEOLA GARNETT Odessa JONNIE CORN I ndependenee, K ans. ESSIF1 BOONE Odessa DORKJ'1'IIY BEE POLLGCK W arrensbarg GEORGE MOMACKIN Warrensbarg GERALDINE DORRANCE Warrensburg VVILLIAM GEORGE Hardin DOROTHY HARRISON Warrensbarg HELEN STOUTIMORE Richmond DON SMITH Independence DOROTHY TRAIL Beiger ANNA WASSMANN Pilot Grove CLAYTON DICKSON Independence KATHLEEN SHORE Warrensbarg PORTER COBLE Odessa MARY F. COLLINS TROY HIRNI MARGARET CALVERT HAROLD HOWARD HARVEY ODOM BERNIECE STARR ELIZABETH BAHRENBURG IIAROLD RILEY THELMA MATTER HORACE HUFF EVEI,YN BRONVN MARX' LEE ROTIIGER ROBERT THEISS MARY ELLEN JENKINS GEORGE F. BAILEY THELMA TODD CARL IIOLLRAH MAE TRONSTOM J EWELL BANKS HOLT SODEMAN LORNA BEARD RICHARD CALLISON ELLA VIRGINIA HOCKER MILTON O. HILLEBRANIJ FRANCES CORN EVERLEIGH WILLEMS RUBY WAGGENEIK HELEN PIANNERS LOUISE POAGUE DORIS MORELAND FRED TROUTWINE JOHN B. KILMER Sedal ia Hockv il le Green Ridge T'Varrensbury Leeion Sedal ia Syracuse Kearney Osborn Gilliam Bales C iiy Oiierville Warrensbarg Adrian Clarksburg Versailles Enid Soldier, Iowa Warrensburg Edyerion Deepwater Warrensburg Warrensburg Ur ich Buckner Rockville Archie Hale Clinlon Warrenshurg Chicago, I ll. Ch ilhowee JAMES lVlCQUI'I"l'Y ELIZABETH STRAXGE CHARLES M. VROSELLE RUBY VVILLS ANN RUSK HAROLD YOUNG ZEDA PIALLEB MARION CRABTREE CHARLES A. ASH VIRGINIA ROSE l'IEVVI'l'T PIOLLIS 1iYLAXD NINA MARY YEAGER BEATRICE MELCHER CLINTON COONROR SUZANNA RABER ROBERT BARNETT GERALD VFALLY HELEN LANDSIEDEL JAMES VVFIAVER KATIIRYN f3LDHAM VELETTA VOGELSMEIER EDGAR C. MUELLER ATLFIEN ROBBINS LUCIAN L. W ALKUP .IOHN ROBERT ESTES MEHETABEL DAVIS MAURICE OWEN LAURANEL VVILLSON RUTH ANNE THOMAS LEO E. BRAUER LOIS CROLE .l. C. MCCAULEY KNXZQ fLf"'O" Rlairslown Sm ilhv ille Warrensburg Warrensburg Eldon Lincoln Rfarrensbarg Warsaw F ulton Concordia Odessa Sedalia Warrensburg Clinton Holden Odessa Warrensbury W arrensbarg Harrlsonville Bosworlh La M onle Creighlon Iwarsh all Wheeling Wfarrensburg Higg lnszville W arrensburg Versailles California Cole Camp La Monle Kansas Cily EMMA CATHERINE S RUTH HOLLAR CLAUDE BLATTI LOUISE HUDSON HELEN SHARP FRED SCHULTZE EDNA HARRINGTON EVELYN COLEMAN FERNE TYLER MARION BEAM Warrensbarg Hardin Clinton Breckenridge Schell Cily Fallon Mfzsby U 'arrensbarg Warrcnsburg Green Ridge N. E. TEEGARDEN Hayville LUCILLE BARR Baller W ILMA MCCOLLULI Kansas C ily EARL HARDING W arrensbarg MARX' EMMA STARNE Wfarrensbarg STANLEY TOMPKINS Wheeling SAM SMISER Warrensbarg MARYLEE KEIRSEY Baller VIRGINIA RUPARD Brice BXIARJORIE PEREDA Sl. Louis MABEL LOIS ANDES Uarrensburg JEWELL SHAFER Kingsville ARES MORELAND Holden HELEN NIOORMAN Independence ANNA JEAN SMITH Kansas C ily ARTHUR GABRETT Latour MILDRED RAINES Longwood ROBER'fA STONEMAN Clinlon AILEEN THOMPSON Bramley THELMA MCAFEE Forbes R. LINCOLN HOLDZKOIVI Kansas Cily JEXVELL JOHNSON Warrensburg DIFYRWARD LAYVSON JWcCracken, Kan. RALPH E. LAVVSON MARY ANN PEELER BILLY V. GATES EARL KETII .MARTHIA JANE MALLETTE ERIERSON FOWVLER VEBNA IIEUSI ISABELLE MOSBY J OE GERKIN EARL IIORTON MARY JOHNSTON ELEANOR FELGATE DALE WOODFILL ANNE VVAGONEB MILDRED COBB L. BEVERLY S. DOWELIJ RICHARD ENGELHARDT MARY VIVIAN KING EIIMER BANDY ROBERT TAYLOR MAR'FIIA ADAIR CHARLES E. CLARK BETTY HOLIIAND NADYNE KATHERDIAN CHARLES PETERSEN EDRIE PENNY .IOIIN MASON LINCOLN MAI.W'EN ROBERTA JOURNEY XVOODBOWV NUNN MARGARET BROWN California Warrensbarg Urich Chicago, Ill. Independence Joplin H igginsville Warrensbarg Warrensbarg Warrensbarg Sedal ia Higginsville Marshall W arrensburg May11iew Adrian Slafer W arrensbarg Nevada Srnithlon Ch ilhowee Warrensburg Kansas C ily W arrensbarg Warrensbarg Bogard Lex inglon Reeds Ch ilhowee Blackwater Independence -. 23. ,fig .-aj, f EWS.-2.-1 .424 1 Q I. -'ms 15 A .A :pf . I. ff Q ,. an Sw.-. .L-A ' HERSHEL MINIX N ORMA MULLIS E. C. JONES WOODROW F RAZIER HELEN DAVIS MARION WILLIAAIS RALPH JONES Warrensburg Warrensburg Warrensburg Gra in Valley Sioutland Warrerzsburg Hardin I I I Q .a S afar, f If if x are 145225 ,. --: Jang? S555 :"'2'f..f:?.,: fjjgv, -:j'::?f1 my-.. ?.,w,Qi5N 3 X S. X QB' P3 MQW fm we ww M I H22 2? nif- gi N 9' Akin N1 'fam 3 'L fe 'ffsev fl M ri! .an . . I I KK .. ., .-. 9732 ,,I, jaw . Z ,... ?i,.Qg,: -- fi: Va, NS W, , . fa .3 5?Q.a'f?lfL 5 .. ,I I S f:-Q-U-,,.:,.- I g . 1: g?1gwQi - I,-.f igwia-Qs Vsgavn H 4 2 , :Q f mf'4fg,1gm 3 R4 3 -e ? gm K Im' I I 3, 5 I, mm ,I aegis 3 v. E fm 3 W af 1:19 2 5 Es? f -0 sf ' 2 fm ar e ' 1 3.315, H -ff-7' ,Q I 8 Q, ey I 5 zz. , ., -I wx- fav I 1:,'1-iiiwfx 1? XL A E I A S K Q 5 Egg In A W 231 ' 'if A ? ,P gf I Q' aj, Q, 2,1 Nga! H X- , 4- S ffiiw sw 37 an 5 I I gf? I + ,N 3 I W3 Q U Page 79 .4 . V Ha., .'Y., ,,. fV.v-V,:: . .. ,,.. , I V ALVA J N, A , .. waz ., , K 43. , . -V rgf - Q .. ,mi V3 . Q J A- . -. - VV V- ,, , HV. my .- wa -.f 'Gi .' T52 ..,saV.M ww.-w.1.Q,ws:f.Vf ffl ffm VQ JVH QPI V ' V . ' 'X 1 I A A X wi ?,yg,:,g,:,I:1Ll,,V-k,.V,..v1i3tV. Nl IW . j j VL K: , I :B my . K V. , i 1 . . , , ,tlgwwwwwkim W 7 V 'F' " ' 1 fi ' ' f , ' 6 'r . . . " f .. it -V - 1 f : " f-Qi . . K. , A wh. ,.,, 7 .,M..V .5 , .Q ,F w -gk . li f If K -. 1' fi i ig rw i .Q I rgrgk,-gf I5 I-q.: gr , fs . .. ez vf-v W ftm w--V.., 5, I V7.9-J . 5 I . . -M , , - at . 1 f " 7f5s V ffV - wt f? T V ' 'W " ii v 'vi 7 " - Aff.. VV , 1 V . V -iz ,. . V 1 -i 2. "Ve lf. H1 VV! ., .ty .ss . MV -4 wmv 'L f. MV... V- rl -I .,.a..fVw,g . 4,-F D5 :FH -:Wi M lfx, , 14' , A V ,,3..W,.,fn.,.-,aww A VVVVVV - . V "' My A' " .W 'xiiitgvlw-15 Q, r A 'N 'Y' .- . - ' mi we We ,.Q,,Vq. ww ., k:i'i"' .,. 11'1 - vt? mV ' W -1 if ., 1- 1- V Q V . . t .Q .- - - Vs a s Va -1. V .Q Ve 2 1 , ' , ' "Y-ri 'Qi M.. rp- 4l,.i"3k 351,13-Wx?V'Qf6 "Pf-Rigas -mr :slit Vw V -Aff u V V . ....J.iW.Wi Q ' gg' ':f..w.svg:.w..a.. in a- .M...f..tam.W. 'Q V. F 1 ffrf i' is-WV V .P 'QQ . 'il' ' ii iii? . V ,aiiii VV gif : "f 'lcv' 52.1 lW?-ifVff,A5537f5:ifl4'g'f'f , w g K 'Yi Hifi'ii1L'i:fQLTvm A . V, 1 , ...J W Q .5 fig ,, . N5 f f .42 t ' .. , .5 .: 'Q 5 L. femgfffjs ,ai Vg. I K I fi 'Ji . V ,iwg,,xVf.3.3.H.,..a rg 45,63 , ,,1wMlw1.3Mhw L . - ut 61.5652 sw 'Mama-1:4 ., ' .L e-2'-,.tm:f1fa- - A, if Wwwfw' " wr if ' I , fi.:-f"2: . -rf? NE of the aims of education is to teach un- seliishness and social service to others. Above is a display showing the Christmas seal bonds purchased by the various organizations on the campus. The Christmas bond and seal sale is an annual aifair of Central Missouri State Teachers College. The money collected goes toward preventing tu- berculosis. The Christmas seal sale of 1935 showed a total of 3180, which was a decided gain over the sales of the past three years. Since 1925 students and faculty have contributed 32,033 to the cause. Each student organization on the campus votes an amount sufficient to buy a bond. Witli these bonds, the organization receives its value in seals. Dean Morrow is President of the Johnson County Tuberculosis Association, and Miss Hum- phreys has directed the sale of seals in our college for the past eleven years. Page 80 .e X ff RE SHNEN Freshman Class EDWARDS FOSTER POVVHLI THOMAS OFFICERS GAYLE EDVVARDS .... . . President BOB FOSTER . . . Vice-Presidemf ROSANNA POWELL . . Secretary JOE THOMAS . Treasurer WARD EDWARDS Sponsor GEBTBUDE HOSEY , . Sponsor UR first year of college is over! No longer can We be referred to as "green little freshrnenfl Next year We shall have that sophomorie air and eve11 perhaps a bit of sophistication-or shall We leave that to the juniors? lt has been a great year and we are proud of our accomplishments. Already We feel the spark of loyalty to C. M. S. T. C. aglow and hope that in the next three years We can Inake her proud of us. We have had able officers and they have led us valiantly. So, at the close of our Hrst year, let us say we are eagerly anticipating our future college years, and hope they will all be as gay as this one has been. Page 82 VERA SAMPLE ANN RYAN EUGENE N. WVEBB IRENE ALLEN IEUNICE GREENE PKJBERT FOSTER MARY J O FOSTER BARBARA GRIFFl1'H lVlARJORlE MOTT VIVIAN CKARDINER HUGH COONROD ESTHER TILLMAN IRENE PULLIAM HERBER1' MINOR ALDA MAE FARMER PARLIN FARMER J. B. ELLISON JEAN FFAYLOR WILLIAM A. RICE BERTHA BANKS DOROTHY ENGLISH WVAYNE JOHNSON DELMA WEBB HILDA LIEBERAM FRANCIS AMENT GERALDINE ALLEN JACK VAN HOOK DOROTIIY HABRER VELMA WILSON LESTER TREMAIN BERTH.A IIAMS GENEVIEVE WEISS Wlindsor Clinton Windsor Independence Kansas City Warrensburg Warrensbarg Harrisomfille Adrian Independence Clinton C l i ntun Camden Point Plattsmoulh, Neb. Pleasant Hill Platte City Bearnan Kansas City Kansas City Warrensllurg W arrensbarg Gill iam Bates C ity Freeman W arrensburg Warsaw Nevada Pleasant Hill Pleasant Hill Ilartsburg Concord ia Windsor 75, QF , . V ,, ,f xx..-r' 45- v r--v . f f, ' IJ'.,-"-- . -..f-. .,,.. . H., Page 83 W7-J. I ': 1 , me I. iizff' is ' ., .I JI: Q If K -'fa A 335. A I rr I Q6 4 I A" -C5594 sw -A .V .1 4,-I -gqzgafg 1,,.I55V 1 Qs,-I ' 'ifffixlf an WE? ,,. -R bw, I was E 1.23. 'H 1 with 'aims 1-I f ffiiil . j .lm lm 421 iff' V?:E.a'-'FH 'r31'2Z: an A ,se s ni , if asv' I , 1. J. ,ffl fi? H52 2- as 3 ,V eu, au ' .iii-lg ir, S .. 5' ' 'Hs' 6611. J .if A K"-au, . 2 ' . 055, z :fin I 5 Y fl 'I .Q ,I P 5 I 151 'L 1+ Ji L 5 ME? H, t 'vii , 1 . I gt Q! .EI Y 'JW' U 5 if-"L .QR :iii ' fi? 4 L ii fs-if J -I ITA fir S: . if' ' 515 IW 'K Ive It 9 sf, Y lm- Cx!" ' 51. JK. 51 fra-'LH' 'sk -'ff 32 '3 5-X A I Qflligl' - - K.- : 'L .' if , 7 , ,mm I . 3 135 ,,. A t s 1 5 u f A -S123 F . 4 n '9'f 4 pn. N 1 xv. 2 IA V W -, he ,E ,!u:::..,7:!g r W 43-?'??'5: : :E-1 1: , A REBICKAII MILLS IEMMA RUTH MILBURN PERRY REYNOIIDS GLENN CASE LOIS DAVIS HOUSTON D. WILSON MIKRICJN RENEAU KENNETH SHACKELFORD IMOGENE MCINTYRE VVILBUR ODNEAL MARJORIE ELSON LORTCESE RAYBOURN JACK PERRY GENEVA KUGLER IRENE MCKINNEY CARRIE ANNA SANDERS ANNA PAULINE DODD VTHELMA ARNOTE W. H. NEILL VIVIAN KNIGl1T NKJRBEBT BUCK .l. D. VVILCOXON HELEN LOVE MARJORIE TENNEY MARY VIRGINIA LUDLAR EIIIIEN IIENRY MARGIE HACHENBERG GLENN FRINK JEWELL MILLER HARVE DIERKING ARLETA CHAPIN IEMOGENE MCCOMAS Orrick Clarksburg Osceola Norborne Warrensburg M ayv iew Edwards Bates C ily Blairsiown Baller M iam i Baller Oak Grove Richmond Rayv ille Florence Clinlon Polo Princelon Peculiar Waverly Odessa Lincoln Belhany VVarrensbarg Hayville Warrensbarg H al lsv il le Sedalia Lexington Applelon Cily Liberty r GENEWVIEVE CROCKETT KATHLYN BAY JACK POWELL ELOYSE WALTER RACHAEL WVILCOXON ROY LATIMEB EUGENIA KELTNEH DULCIE GOVER OLEN NANCE ALMEDA HELISI HUGH SHACKELFORD ORIN ALLVVORTH HELEN MCDONALD GRANVILLE MOSS EDNA DREVES MARIE OSTERLOH ALMEDA NUTTER LOUISA F AUN MURIEL ELLIOT RUBY CRAWFORD HELEN MARTIN RICHARD C. ASH MARGARET LARKIN IVIARIE BENTON FRANCES SEE THOMSON PRICE CLAUDINE HENIRY DOROTHY R. TODD :NIARY STRATTON JAMES GILLILAND LOUISE CROOKS KEITH HAUSER Warrensburg West Pla ins Gilliam H odqe Odessa Longwood Kansas Cily, Kan. Warsaw Vifarrensbury Schell C ily Warrensburgj Odessa Tiplon Greenwood Richmond H arisburg Richmond Odessa Grand Pass Kansas C ily Ashland Joplin Lexington Warrensbarg Windsor Blue Springs Clarksburg Versailles Warrensburg Wlarrensbarg Leelon Richmond A-1-r:..x1f.:x ..-5 E:-F fgrj f .: 1.1 ,5 11,131 I ', '- 1' 1 -QA .-5: . , - -.' 4.3, .:,'.f5,5,l1,:,.f4.I 1 ,. ,Y Page H5- .,,, 1, A ' 5.19 ,3 Sf f J 'ig-ai 14 , .ffl A I 13 I . I I ,i C -1 . --I . fl , -v .XE I 1 I if Eiifsd ,gasp Iss? 1 .M Y in 'ff . 335 3 W ? af' ,Lek . , .' A , W K'-I .Pg 'kiwi ?'f7?4C5,1g5 2 'flies Q, 'Crt 5?'f:"fj I ,"1,,z.L5:1 wzfufiqi ay: ga. ab- is, W 1512 , + L i I f .Mgr-325. QW-?l1L:v1 Q? QL -s5,'.9P-- e2'5ii'f' A, Q 55:21:9- , -,W 'f..-.-1.271 41112.-Q ,5:1V?ffQ- 3,4-"Aw, W. WERE' is '23-EE' . Ars W 4 5 fl ' 'ERE as 1 .wiffuf 'SWB wg I ,I ' 4. I-'ml' A ygmzy , .. f ,fr 1' l f ff ,La L62 2535 if ff,.5"' Egg . Eifaza., f I bi.-,iff 5-,,, I ZIVF 5, V Z. N: 4-sw 1 Aff fiij-721 1,4 ,. -, ,., Y. 5'-i.?:'5i .232 , - 39 TW 'am'-3 '.-QW' .11 H1 A-:mg-QA ' fr -at yin, E45 'fill 'W' '2 1 A ing - g f'QE' ?. T fi Y? .gan I .2ff'f'L --I. ll 5 H ' at .ag .. .,f"'? ff" vs 'Q' I I ,WR MS fs? I, II , ' ,iq f-sin EXQ1-EEF' f " lah. EQ, .2 izgrjfltig vizlilmif- YY: Q5-fi 'L 'f3?i,IL .,g'1, A-rug 751133 'fyj ,QM -+2.f.,R1g2 .fe V-M 'VW' 'Sv,l:"l .3 ,I H v ' Xxsmv, IQFf'g.lQ'. .7 1- 21' ' i ifblff--cg: A, gf. -Y . A' I ca 51' -F ' 'Z 3. 14,924 A :,. IQ. I '4J'I:" : ' "NFS: ,. LL Page K6 MARY BELLE STEPHENS BILL YOUNG GRACE ORAM NEVA RUTH HEITMEYER IJELEN BAIRD VVILMA KERR CHARLES AVILSON SUSAN HIGGINS FLOSSIE VANSANDT STEIN FINNELL VELINIIA N EUENSCHVVANDER CRYSTAL DORIS JONES VAN HABIBIER HIITH BALDVVIN TAYLOR FRANCISCO EILEEN MAYEIELD ESTHER MOORE DAISY MAE JENNINGS MARG.AIiE'1' COTTEN EMMA SCHMIDT ANNA LEWIS KUEFFER EVONNE PIIILLIPS ALICE HEARE ERNICSTINE PERRY ALBERTA INGRAM GENEVIEWTE CARNEY MARGUERITE ALLISON HELEN LETA XVALCH MAE HOLDEN HELEN SPILLERS BQABJORY ZOLLINGER MARIE NIILLER Ashland, Kans. Nevada Leeton Whrrensburg Wt ell 1'ngt0n Edgerton Centerv iew Hoastonia Arch ie Sedal ia Deepwater Deepwater Henrietta W'arrensburg Clinton Ulman Clinton Pleasant Hill Barnett Berger Wooldridge Bates City Collins Kansas City Centerv iew Calhoun Odessa Brayrner Mt. Leonard Kansas Ctly Warrensburg East Lynne MARIE BARTLETT VVILMA MCKINZIE CLARENCE CULP GERALDINE NVRIGHT EDITH HOIILAH G. FRANCIS LEMMER VIRGINIA ELAINE ZYNK ALBERT C. ALBERS KATHRYN ALLEN MARY K. SMITH DOUGLAS BRANTLEY HELEN POLLARD ANN TIAGNIAN TONY CTILMORE ENID MALKIN ROSE MARIE PIETRE ROBERT BUCKLES MARY BOWMAN SHELBY KAHRS SARA BURNLEY SARAH FANIULINER TED JOHNSON MARCILE DEATON SADYNE VAN PELT DOROTHY BALDUS DOROTHY FINLEY THOMAS CLAY MARY SHERMAN Bogard Wlzealland Warrensbarg Warsaw Hardin Uarrisonville K nobnosler W arrenslzarg Raylown K ingsville Jasper Adrian Orrick Jefferson Cily lfVarrenslJarg Kansas Cily Kansas City, Kans. Holden Srnillzlon Buckner Holden Elkhart, Ind. Falls Cily, Nebr. Richmond Bales Cily Adrian Kansas Cily Bonne Terre TVIARTHA THOMSON Dresden HERBERT HAMMONDS Odessa EDITH MERLE CRO WLEY Cameron CROBERTA TVTCCTIN NESS Kearney Page 87 VIRGINIA BELL Rich Hill EDWARD PIIELAN Si. Louis PAULINE BELT, Rich Hill IIERBERT STURGES Meadville HOBEIRT KISNER Slater VIRGINIA FRANCES IRICKER Kansas City EUGENE MCBRATNEY Kansas City, Kan. BIQULAH W ININ GAR Richmond J ULIA BHANDENBURG Hughesville CHARLES HOOP W arrensburg HELEN COLLIER Latour JOHN B. BENNESON Kansas City NVILLIAM H. CLEMENT Hatler FRANCES KNIPRIICYEIK Higginsville LOUISE BERRY Garden City LIELEN KELLER Braymer MODESTENE STEWART Rich Hill EILEEN SCHREIMAN Odessa IIARRY SMITH Clinton ELIZABETH BERRY Garden City JOE MINDELL Sedalia ELLA MAE H,4NDLY Concordia HAZEL CHEATHAM Clinton I'IAZEL VAN EATON Adrian ESTHER STOCK Boonville MILDRED REAVIS Richmond GEORGE BENSON Kansas City MARIAN XVILSON Clinton EDWARD SLUSHER Lexington KATHRYN COOPER Versailles IIABOLD MEYEIH Hermann DOLORES JEAN HATCHER Tnrney ' f I I 34:-rf-,r , , ,n1fv.,,wa5j-f!',- 1'1Ig'1:3-diff' uw. ,.x.f.. ,,1,..it:,-g,,,wZ.,' ,. . .-.- L , veg,-. sf M RUTH PERRIN Osceola CLYDE HOPPER Oak Grove ANNIE DEE BROXVN K ingsville DAVID EPPIHIGHT Centerview ELIZABETH LILLEH Carrollton LAUIIA WADE La Monte JOHN C. MAXEY Montrose LOIS FANN Smithville LUCILLE DIOKENSON Ilarrisonville JAMES I. LOCKARD Warrensbarg RUTH YAIRBOROUGH Fairfax ELMO NOLAND Chilhowee CECIL SCHVVENCK Nevada PAULINE HIBLEB Chillzowee GUENDLE HOGAN Hardin BLANCHE HAIIDING Smithville VIRGINIA MCINTIRE Blairstown GAYLE EDWARDS Fallon MARGARE1' SHEPARD Slater MARJOEIE SHEPARD Slater LOUIE JANE TYE Odessa EUGENE WALL Hardin CLARIOE DOAK Warrensburg MILDRED MCELHANEY Appleton City PAUL HULTZ Carrollton HELEN MADISON Bethany RALPH CORE, J R. Hale ELMA LEEBRICK Columbia NONA BELL Houstonia VERNON HUMPHREY Kansas City TWVILAFERN HERSHEY Marceline FAY .JONES Warrensbarg A 3 -'Fi -Y 1 Page 89 I L1 , ,Q :Ii 1 Lf! ' lgaf gr ,ffljfv 1' nf ,-,fm .111 SV Y '-2.1.5 'J I 11.-QA., - , E .-x.-'93 T l 'J-all ,Igf -5,21 12,59 uA:?35, ,g-,gs 4 -25 -- q,,,:sQ? fig ' "iff I ea t fr' 31 A 5593 if H' Sifyfiiti .-L.: ,g J avr" , I ' JL , 'fa I I., ,Qifif '5 P3 , .9 'SIL Pffaji TY' ,AI A L fifzvfff 7 53 YJ? iliatlkl' Zi., mlalfig Q, 3:3 5 Z- in Q 4 S I 1 ggsff 1-"rn I. ' 1 , F545 A . , .ru 512 , Fllijffi A T I 5 ' I E r I' X I I 91 if - I V1 T51-r x 'HW ' A A: gg, xii, 'Ei ,-153 jf! aki Ll' ' 'es' A AAO, :1 ,Af -ng, ..A, 5? 315235 e-- ,.'.fI.'5,. . aw " iff 4i'fff'-A I .- M ,, -. vial f:::. ew -ai. J-1. 1 ,fe I 1 1 A I I .I Page 90 ALICE THOMPSON JOSEPH M. NOLTE REBECCA CAVE ROBERT R. STOCKTON FRED M. SHULTZ WILMA BAKER DENVER BXIORELAND HELEN STABK BERNIA OBERHELMAN GEORGE VVIEGERS, .IR RUBY JOHN FAUCETTE PAUL EVANS LEO FROMSON DOROTHY FITZGERL JOHN DANIEL DORIS WILLIAMS LAURA LAKIN KENNE'l'H WELIIER LUBERTHA FETHKE IROIIAN MUNKRES BAY BRUCE Bramley Rockville Lone Jack W arrensburg Schell C ily Banker Holden W arrensburg Wellinglon H igginsv ille Colorado Spgs., Colo. W arrensburg Kansas C ily Holden VVarrensburg Deepwaier M arshall Blairslown Florence Wvarrensburg Wooldridge ANNA MARGARET MCDONALD Vlfarrensburg AMOS NEUENSCHWVANDER Deepwaler LUCILLE CARR HELEN PORTER AL SCHRIK DOROTHY M OSELY LEONARD I'IAMP'I'0N ,ROBERT NVIEGERS ALBERTIX SMITH MAURICE BABINS NELLIE REEDY Slafer' California Chicago, Ill. Arrow Rock Green Ridge H igginsv il le H ughesv ille Odessa Harwood HAROLD Cox Harrisonzvilte GENE WVILCOX Wfarrensbarg HAl1W'EY VVELLIVER Montrose RUTH PUCKETT Clinton EVALENE KECK LaMonte CARL DUERR Clinton JEAN COLVIN Odessa FRANCIS HUGPIES Beattie, Kan. NVRAY BICQUITTY Blairstown MARIE HABIPY Srnithlon ARGYLE VVAKEMAN Odessa MILDRED BLEIL Clinton JEAN KESTERSON Kings-ville QNIINNIE BINNE Arrow Rock ROWK'ENA PHILLIPS Windsor VV ALTER CARR North Kansas City IXICHARD DUNNING Deepwater HOSANNA POWELL Odessa JAP ALLEN, JR. W arrensbarg ANNA LEE OSBORNE Odessa GEORGIA MAE JNIONTGOMERY Slater CHARLES COSLET Waverly MARGARET REBEL Vienna CHARLES JOHNSON Warrensburg FRED STELTER Richmond RUTH SILEH Mayzwiew WINSTON PEELEII Warrensburg IRIS SIIIELDS Slater DORIS SMITH N01-rig KENNETH ELLIS Schell City GLADYS TETLEY Bungeffm JAMES R. COZAD Powersmfttg Page 91 437 S. S ,rr I I 1 , fhfi 1 ' 32539-, I asia. 1- '2a'Ifff, iff. Q 115 fi ff. We lift C , 3, .qi . N3 Q-'Q . I . .Ji , .' '4 J" :it Q .,: E1'.:nf-,xi if-I I 'Z ,f An- 1-.elf 'ii'-ffksl .gfrgsig jj. t?'4,JR?I E- 221 ?f'55i15,'5 3731311121 fr, vii, ,QA-I.. -A -1.3 5-fiiizl. - Jf'ff:L?f 'Fi Ljpsf Fl laii tl ' , 531,5- 1 ?- ' I 15 sf! , , ' I . -A ' .+G H1 . It 1 t - 'Q H.. . ,I E , :Q , Li .jy I ' 1 4 : J 1 , -I U I , , W Q 'i 1 A 4 - '5 NELSON L. ,RUSSELL BEULAH JANE PARK RALPH LUBENSKY EVELYN CHRISTOPHER EUNICE JOHNSON LOYD HEDGECOCK MARGAIRIST COVINCTON XVALTEB LANOAKER 1iUTH GBIGSBY ELLEN BEAM J. E. GIBBS LUEVINA HORBS VIRGINIA LEE KENNEDY CHARLES BROCK MARIE KATHRYN WELCH . FRUMAN ELDRIDGE J. M. STOLBERG THELMA VVALTERS J . L. HANSBRO ,RUTH STRICKLAND OLIVE SHULTZ DICK VVINSBOROUGH MARY SUE BEPP ANNA PIATHBURN KENNETH COOPER GERALDINE GREIM HARLEY ALLEN LAURA HARPEII JEWELL ROTHGEB PAUL Doss HEIJEN BROWN H. C. WILLIA,WIS Ch illiowee Blairslown Marslzall Warrensburg Warrensbarg K nobnosler Clinlon Clinton Wlarrensbarg Green Ridge Piedmont Peculiar El Paso, Tex. Hardin Concordia Windsor Marshall Warrensburg Houslonia Kidder Rockville Warrensburg Cenlerview La M onle 'Versailles Vlfarrensburg Adrian Coll ins Brown inglon Mendon Lees Summit K nobnosler z ..,'-JSE"-' ' .. ,-,Vg ,-, ,V .1 'uf '- SNELL BURK PEARL WAGNEH GEORGE SCHULTZE KATHERINE GN5'AL1'NEY WILLIAM ZEYSING CLYDE PIOSEWAREN JOHNNY WILLER PERRY L. GARTEN J UANITA CONYERS JOE WATSKEY MARY JANE BUCK MAX CULL LLOYD PETERS MERLE SHAFER JUANITA BRADLEY BILL PATTIMORE DOROTHY BAKER MARION ESTES NELLIE HARDING JOE THOMAS FORREST POAGUE JOHN ATKINS, JR. MARION PHILLIPS Blue Springs Ufarrensburg Fulton A lton TfVeltington Henrietta Higginsville Belton Rich Hill Ma1'cel ine W arrensburg W'arrensl1urg Webster Groves K ingsv il le Liberal Rosedale, Kan. Holden Knobnoster Warrensburg Fulton Warrensburg Bla irstown 1fVarrensbarg 2 E I Page 93 R 2 -ff' " . . ififra a 55 :nivefa ac--:nw " - ' :."1 , Q35 1-.15 Y ll 7 iilfkvf? ' hir. kill-'lit 15.51 , :Q-i3 'Lf " ' if , '- V, fu ll ':'- ' " H 15 Q Eglfbv 1 Elfi . . YE? di T151 'ia 'l- I ,Ti Q J V -"i,g:,5f5- 1f'1,gif:.'lfif fllfililgl ' if 5 'si rf! ., Ljfif2igi9f -5 i ' Qvf'.f" 5 if'Z'g'j K s,'jA',:' 521335 Q-'4'g.ba2i, 12'-wir wwx 3 -2 'Qlifiifrx 5'-'rf Q3 ng gi? if ' tfg-fifljfg 'gm i:?::jaj rw 1 my . -411 s'-' ffm -, 5fl.,.3H:.Lx if .' :li Q2 wg., V ' R151 . si "'f- 'Q-1 firm ig 1,3 l517llff:Q, E The President's Message for the 1936 Rhetor HE term "llhetor" carries With it the idea of a teacher of oratory or eloquence. But wherein is the eloquence of this student annual? To me it appears obvious in the optimistic pages of the book. One opens the volume with pleasure and turns its leaves with added pleasure. It not only reveals outstanding pictures of the college, but as time passes, it Will con- tinue to recall the pleasant and valuable features of college days. We hope that Whoever scans this con- tribution of merit will thereby realize an increase in idealism and happiness. Signed: E. L. HENDRICKS, President. ,eafz Q1 X! ', ' . Qi' 5 -I D '27 N L My . f p J fl-'f1f:..ce.! Azj Lzscd Qc "'QW7"1lff fiefzfa-"LL ff , fi ' :ef 'f Q 'ff . -V 1 I 'f - . ,fl-f,f?71'Z'f ,gi ,jj ,KAINL fat! M- fi, fd' ,gay Qyfly. J llpl ,f ' ' Page 94 + L Abd! I r W if KN- ll! -1:-if-fl' W. a ,s A-. 1. .--V. -' Wm - 9 .- f L ' 1fiirii'rffM' , , ,1 n w A 4 P V ., 1' , 'V , ,, , '. i' V.:.' ' v - ' ' A -' ' K 4 ,W ,fn Q- Y f,.w' 1 ,V . - ' ' V ' W Q-NV ' 1 -'1 1 'Y - . Nkf ' W., W , 1 V A , ' N K ,P 'p ' 1 g 1 1 w W W . I ' ' , X , 1 1, ' ' gi Q N m . w , , N .' M 1 w 1 K 1 1 N 1 l 5 l E e , .,V Q A' ,W V. 1 , Ii Y , 1 , . , ' w V. 1 ,1 , , ' '. . , , ' 2 , F Q vig M ra w lla- nv'-Na+ Q 'tax . W-L-3 H .TVA i 15:52 4.-wa , gg wg 1 EI-:F faflrafaiq 1.11 -,ggifg Page 95 -'4"f1a1:5 'lik' ' 1155?1?:5l! ,fm .1-V131 . ,, , 15.5 '14 M.. 4. ,. 3 1' VI wt , 1-7kxf?44l1f r-.wsu fiif.-:SGFQ f Baath. WV-51-, 'V 'iii :ff-, fjgrik-, :gigs -raft jvj, A-4 ,.,.,,i.:,, 3 -fail'-" 1- Til? ' 'var 1 '5- 'Y 3-.-Lifl 5-1-1.51 , 5' gfffgg. ,. 3, ' LETZF1 is Q. Pgf ' riff:-SEE .M ,, :.,-+389 1 ,h5.,,1 Q , ' ff? I 'ESI NV' 'u 71 . 3 Q H 1, 1 .H 61-Zn 11.11 33-4 V 1 fx 'T' rx: 4 a JI . ,xl 5 VP' mfg .6 ,N ,Q FJ 451 L we 'A H. 1 A 4 'Q " x +. fn gf' . ,adv V 3 V ' 1 N, I f ,nf . JV, X, ' 'X'-ffij , V " " A ' " "fJLfy. 70x49 ., 'J' f 'ff H71 V ff'-'f,,,,, ,,, .- 1 ,V 4 1 if, ,f f Q ,v M 4 Q! ,GGL J J My f " Q f-4, ff f' ,ffyf f. - VL-,MX fyiz. yf A 'myy f ff - , , ,f If, 1 'f Page 96 an LQWXE mwbleex 1 X15 CENTRAL Pb- m-xw ww ww 7 T9 2., w WH: -Nfxwfxckc ' x'-ffkxxgf , ffwg Um , X f:ffgg,w'1 "V S i1n'2laa n: . K vm ' 2 .--' ' - 1'Kf'Vx 95535, in ixwwivg we to zalem, muses Qi ifiva wma? Mix-aciuwra youu-5 Yefblee from ifma gqrmaiz cf mvpww 'mms pSxcm3g,x'ag?xwe gnu amlfvjwfsfiy K am Uxamtf Tug in -3-cm im' 'Wie 'Ywovcf gum Xoffsmwm mgpcn we, v1pxwuW.ei with 3 fixailiwfxaw ami. iffawumiamilg ffmffiz 111 X it fy wifi . wlwfsrik, please Ycefliewa i,!'xai'. K 'wave c?L3'XTxkgewY.'v5 xgqflirzfi week? in 'Jae kaiv, aXQ3mXf:3,3 and W wsakii-mg zmsffkisrms T. bw? iixfikcmfavi, K mvsin wfrweN,'5 ??.Y".fX Yrw1?,iX43f S-amffwk, xrzlifm all 5952 EM in 'Giza flaw Nw ffi,Xff:.Cti'ee f:wfp'rQe9Yw15 cf all were Rfbifix W1 ani? wilsshmwgfj, 1 'mai adam.. awk LUX? Saves GG all we gwxsmgxzagioa I Ysecixxfmed we, Xfmv mme ffzwon, :me vvmckx 1 ima meal? powsfkaiiv KG mpiain, fgcaa have eismgffy we, Mmchegi ws. 'ixwgimgl TO-2 fzsowfvfz of my wang, many 34425132 Qi i.rcm9i.mg1 f and Kc- 606 in mevica I 'Cm lfcfmiixvg, izifkeza oi iirmfsgfeg giasg mg Cm dances, in We mxsmwe M Sauces wma Qvev Xpmfue im: we SL xixotfiig KXXY-QTGEAQKKHQ wggaffssfh. x5Y?3fLf3L3ffQAX.'j , iw: lug a mmbsav , 'Q will were actoae 'ws fwK.1ugv.xa, Qmfi mme euawekimg :am me vandwowsx of will mama: md gaze and emxdg wang iam-5, we-ale a'J,em9i,2-ngg 'ao xxicxwm 3 deiifxiiyfz 'mvsstcrfzy' 'Q-e:Yxifx:3 each own. Smal. so QQ H321-,meme Mijn 515?Q4'fh3.YIi3 imma om we QYYOKGW gvagha gm seat, me. E Comm. Qpmem all Hxxgwgi Aisixfxqf swa K mem gevswxwwifa f Aeliwgpohfuuy 35l'!USBfLi.'X?JEZ.4'v as mfwzexly Wnoapsz Qwest, emebag Z skxakl have Jrmapleasf uve 0? meeikfwg m"Jfu yoxxrwgg 'Xzwiiee gf-ze' :.of'.z'F xy, Wikia mx plmgxsfz wemembeh .e 2 ,our-5, Y-Mx.C!GN X5 PiCKrAAN Mnuoera X ,.V,,,.,.,,,.,,,,,ffu,,AW ..,.., ,MW ,,,, . ,f,, ,M ,W,f,.,3,,f'1- x QUEEN OF BEAUTY T i . QUEEN OE BEAUTY W 2f, 1 4' + MQ MLTAOST POPULAR CHRI. Candidates Top F1Iw+MARIE BAm'L1s'r'r, ELEANOR PHILLIPS, JUANITA FOSTER. Second FOTUZNADYNE IQATHFIRMAN, HlCLl4IN f1OLLAND, LENORA GHIFFITH. Third rowv.lANET SUE WOOD, RUTH SANDFORD, RUBY FAYE TYLER. Bottom VOWYGEOBGE PRICE, VIIKGINIA DICUS, CHRIS J UNG Spring E ection Sororily girls high-pressuring.. Bowman leads Lowry and the assem- bly-hoar gang follows. As lhe Ad. Building Hall appeared Mfarch 20lh. Celebrities passing the Editor in the receiving line. Lindy hears the results. The cameraman catches the cam- pus's Hrriost beautiful" aff Rhetor Ball guard. The Rhetor Batt crowd. Panorama A good End who was rendered "hors de combat." Dr. lllorris looks il over. The campusfrom the snzokeslack. There arefouniains in llie build- ings, girls. J list Dellas. Riggles ai inlermission. Our own Will Rogers. Ealing oat. Sig Taus hazing the pledges. Panorama Ai Wennefs. Alpha Sig Chffl-SfIVLU,SfOf'l71,CLl. Panorama Four Alphus on a rail. Classes oul-lime lo go jelly. Sludenls loitering on lhe Administra- lion Building sleps. Assembly hour. Tri Sigs keep lhe phone busy. Prof. Foster. Pi Kups lalk il over. Seniors al play. They pose for lhe cameraman. The Editor works at night. The Chemisfry Lab. Informal pose by a Queen. Price worries over Rh6f0I' jirzflrmes. Bank Nighl at lhe Smr. Seniors Panorama Trl Sig gossipers, exlraordzfnary Deah me! Looks like a lea. I l musl be pasl eleven- The Deanls line. Unusual shol of lhe smokeslaek. Schneider is all dressed up. Conlraczf budge lessons. Mlary Lou poses. Mr. !Wariin and N712 Jacobs. Fulure .S'ClT67l1fiS'fS? qhowinq off? Panorama busmess at Vernaz s. Music A15 the pipe organ Opera praclice. The Opera mxl. The Al8.S'S'l-llyll. 1935 May Fair. PUBLICATIQNS LJ .L ....::..Q..x....2..1..,......Q...a....4..,.A......n.N .h...4 .A W N 1191-2 3 ., L ' .3 -. ' , ' ,f . ' A -1 . f .H 51 Z' , 'f . 3 " A if-'-'?4eri" f1'-3L- v.ffJ5ii:i??2l-:2T.1w:T312.33 17 .-"M-ffh-,ff -- :.-I 5 'wi' 1'- -H-,Jv'.v.4s,"ff"z.?'.'-6.5, ft-'. . kim. .2 .ir XA , 1. UQ, 1- ' f . 4- jr?-W ,jig :i3"1'i.y-22. .,-1 fir? 1 -. Q 1.fr,Lg.j . .,, z,'.,-:Q-'maisw .i1a,-- Hagan141292,-.f-:lf-15.wi H' 1. 2 X 1 ,Lf -:j"'.5:'1:EQ V'-na my ?q'Z.-Q.:-.4 nf:-1f:q:gg,'f3'f 53i,f:g'uf.1-.1:f'jrf71Fenf.f,..3a:,w::Ng-fy:-FJf,a,a1f,f-QS'-1rf f ,,x 5 The 1936 FREDERICK WEBB HELEN A. HOLLAND ANNA GRACE GRAVES NIARY SUE ROBINSON NIARION EVANS . FREDERICK E. XVEBB . Editor-in-Chief Art Editor . Literary Editor Literary Editor . Athletic Editor T HAS been the aim of the 1936 RHETGB STAFF to produce a book with the theme of Hlooking ahead" or hlnto the Lightl' as it is expressed in the opening pages, and also to produce one that would convey a picture of actual campus life. The theme has been fully carried out in the opening section, by the art work and the writings. The color scheme of wine and gold has been carried throughout the book. The division pages are gold and wine. Each has a three-colored picture of a campus view tipped one this is altogether a new feature. Other new features of the year-book include a new type of layout in the athletic, organiza- tion and feature sections. This is the first time that a Rhetor has had any tinted pictures-the beauty queens, popular girl, popular man, and May Queen pictures have been made more attractive this year by tinting. A new process, photomontage, has been used in treating the snapshots in the opening pages and in several other sections of the book. Page 114 Holland, Graves Robinson, Evans Rhetor STAFF GEORGE H. SHAFER . Business Manager CHRIS J UNG . . Adzfertiszfng Manager MARIE PUSATERI . Athletic Editor DONNA ALGER . . Secretary GEORGE PRICE . Treasurer GEORGE H. SHAFER 1914-1936 T HAS been no easy job shaping together this annual because so few eveI1 half-heartedly cooperated with the editor. The Staff has been deeply touched by the loss of George Shafer, Business Manager of the 1936 Bhetor. George was selected by the Senior Class of 1936 to serve in this position, and it was decided, after his"death, that the rest of the Staff should take over his duties. The Rhetor has gained All-American Honor Rating several times in the last few years, and has always ranked high among the yearbooks of institutions like Central Missouri State Teach- ers College. It has become a book of which all who are connected with this college can be rightfully proud. This year's Staff has sincerely tried to uphold the standard that has been set up by past staffs. Our hope is that we have been successful in that respect. We present the 1936 Rhetor for your approval or disapproval! Jung, Pusateri Alger, Price Page 115' .s 1., 'IE f, fra-ww -'ww-1-A--g-1-1 -..--..,-wW.- E N --1 wx., .,.,, , Q 1 H The Student Official Organ of Central Missouri State Teacl1ers College Pubhshed by tl1e Classes 1n J ournahsm Buy R Cnuc. Faculty Adtzser URIER l ow BY Buvmess Nlanager HE Stude11t IS tl1e 0fllClHl news or H11 of Central Missouri State Teachers College. It 1S a weekly publication of student news and its aim IS to present to the student body a dignihed yet en Joy able newspaper wh1cl1 gn es tl1e news of the college and the campus. llndei the guidance of Prof Ben R Craig faculty advisor and Gr1er Lowry business manager tl1e paper enjoyed what was probably one of its most successful years from the standpo1nt of student popularity Tl1e eight column paper Coy ered all phases of college l1fe from the most important of news to the most fascinating of scandal Two regular columns were features Jelly Notes and C O L L 11, CIANA Besides mirroring tl1e life on the campus The Student in- GRIEP. LOWRY forms former students and alum111 of the happenings at Warreiis- burg l' l1e Student l1as a circulation of about l 800 during the regular school year however in the summer term tl1e circulation 1S approximately 2 300. The newspaper has a large exchange with other colleges and lb sent to a number of high schools in tl1e dis- trict Tlns year marks the fiftieth year of publication of I' he Student. ln 1885 tl1e Crescent Society of the old Normal School edited the first school publ1cat1on. A few years later students of the Normal S4 l1ool published the paper under the 11ame of Tl1e Normal Review. BEN R CRAIG P g 116 NT, -5 V if l few. - V n n - Y - iii 'V 1 . 1 . . . . l ffiifif, ' VN V - '- 11125 1 J ' . . . . 15:22 ' 1 , K g 1 , YG 74, ' .1 ' 'cr f 1 ' ' ' rr' ' ' , 1- 7 7 ' ' ' 'rr ' p.2,'jfj'-, J ' A ' V 1 1 9 an 1 ' f V V f ' V ' if . . 3. K 1 7 " I ' 1 ' ,, f Q jf 1 1 1 1 ff . . .-.,.rg: I l 44' as an 1 .f'1-:fire I f - - - - - - 33 ' U5 -,1f?i.i'f:f: 1- - - - . X ffiri- f - - - L, - .,-59' 510 - - r .gt--E . , 11. Lf' o- 1 ' I V , ,QQ . . , 1' QQIQQS' - . as 1 1 1 V v "'fT4ifQ. ' . 5514272 li - r 1 1 , tggrg., f5'15f5?g 7 ay.-55. xefjzf-if . . 1 ' ' 5' 4 ' , 3 1 1 :Zi -'f?'Zif',S', 552.32 .-se, gif. l 1' - - 't,4f,f "?34i.' ,Kilt , 'Rfk' Q -541513 a e gtliiii '5l5F.t'f 'Tiff-2-: , -ze.. xl:- .yr 'w' w f , N 1, f 1 , ,f 1 L W mi W , 4 w i ! ' 1 1 , , .VV W 1 1 w W , I 1 1 , , , 1 i 1 N X 3 w K I I 1 , 1 x 1 y W N N w , 1 4 , , W W I W N , , , l ,. v r 1 H 1 .g.f"?- ' M , ,H ,M - A , ,Qx-' Q07 BALL f il 1' gsfqa 1 33112 T4 sea 5.-1 35 :ff ,gg 2 -7-1 germs? ' efnm 5 awe ' . 15 454329, MEL: pw: up "' 'IC W 59-T' Y 135521 iw. 2'-vw' ' 255523 me 'gif-Pi, ssiafiii was iQ'zw,3 '2f?i?9"i" Qagifjil t 5, 1 'a ' fi me 3 "J i ,g 'Q :5 Y' fl' H3 , ' 'fffbg' My ifkfi I-' 1 4 J 1 r Y L if izfffiiil 1'iwsi4ETw az -,mgjti Q - 1154 w-:M - 1 ' i::3 3 J' If , 1 cl "W ua if sink M: 1 4l,31.7"Ti E .xi "ig 4 ppl 'Pg-'mug ' U l'l5Ili'14iii'l Q Lifter Q2jffTiI? ' +ve N6 .sa-gy, 'WW an 35+ uw W 15, Q it F!! PE. F' All-L ' " 'GS'-'L , .Q The Hrst con- ference game of the year was lost to Cape. The margin of victory was a lield goal Girardeau in the last six minutes of play. All the end of the first half the score was lied, l3-13. The final score was l6-l 3. X 71 E Xiffff-. The Mules showed power, against Weiitwortli, in the lirst scrimmage game of the year. Diller broke his ankle in this game. At Columbia Warrensburg's gridsters played a great game, losing, 6-0, in the last quarter, when the Tigers scored on a long pass. ,E . Ni. W-.4 -as ,i --I ' . ,fr Nl-.,. -xt-if ?' M' ' ,. ,.,r.w,,-we u Q, " fxf ' ' -w as 35321155 X V X- , Q ' 5. J. , X . VAN HAIVIINIER, Fullback 1" H FRED NEWfFLL. Ualfback " EMEIKSON F OVVT..ER, .Cenier Page IIS ITARRY BAPST, Halfback RALPH Dow, Halfback EUGENE TEEGAIXIJEN, Guard TED JOHNSON, Halfback DAI.E VVOODFILL, Tackle Football Kirksville barely nosed out the Mules by the score of 10-9. The winning pointsiwere gained on a field goal scored by the Bulldogs in the last seven minutes of play. Vlfarrensburg led at the half, T-0. l 1 The Mules won their Hrst conference victory by defeating Rolla, 20-6. The Dads of the players were guests at the game. Warreiisbiirg scored in the second and fourth quarters. Rolla's touchdown was netted by an eighty-yard run. Warrerisburg and Springheld played to a 13-13 tie. The lVlules led at the half, 13-7, but the Bears rallied to tie the score in the final quarter. jf J. VVILLIAM STnANGE,Halfback 5333 ff! D E NNIS RAMSEY, Guard Q PAUL LAWS, Tackle PXOY HARVEY, Guard DALE NEWELL, Tackle ff' ' L. J. VAN HORN, End ,ff V JOHNNY BBOVVN, Halfback ,ff f RALPH ALLEN, Center 6,f"T ff' ff' X7 IX, Page 119 X, n-wx F-M. QQ, w l 7 li "5 ill. iim f 3 I' in-4 fuflf f .4-1 - 51, , :'.'2' limi if-:- z...f 1- I, To ,gt 5. F .X - 1 ii, ,.. v r c. - 'f U2 it I gf. Al.. if s f-.-, 51' .I gk 'a lil ,V , 19 ., fm f 23.47, .W .V 'Lf-il, M s,..,,, i 2 1 L ff. ilk lm L tm , Pg. x rf t is 1335.3 'V 'Z -41:3 fri? H-745 Ka. fljjgreg. 'uqwzw : ...A,,,.?i w1'F'f W2 Q, i. 1. ' ,FC , 'gjf UVM p., Q 45712 .W W at 'rg M mf. 1253: 5,5 .4 . 'i ami! af mfnyf 13lwe::l"M' :,:12:eggg.- 21-Qrfui' fm .nu W5 we iii. wa , 1121225235 . ,na j?5l'rz'4' QRQPAPAI s,2Q:'w Riifiil 51:21-Z" Y :maya fvlzfriigi -9-g!:-QM Sai. fU3:.':23s 'riff-I mrs K5' mg Wm.-Q ?3?'f9i'5 f'f-eftgl ,gn wif, j?fH:1,gix F-1 Sw-li. ff? fa. immwlngfuwl Wig Arf 4,':"' .1,.ja,ff3, 1 aww-- 5I1,NL"51 J., aw, In ,P -,l .r ,f I ..1,.,i TFSE5 'Us- -,- i 'fir fi, ,-35.5 , ., 1- . Mi. Q Mm I+, nw. The entire squad of Mules made the trip to Chillicothe and all saw action in the game. War- rensburg swamped the Ducks, '10-7. Van Horn scored 18 points for the Mules. ELIGENE MCBIIATNEY F ullback LEO FROMSON, Guard JOHN CAIN, Hatfback ROY BonGs'rAn'r, End DWVIGIIT MILLER, End IRWIN TENNISON, Tackle SHELTON ABNEY, End XNALTER CARR, End ln the final Confer- ence game of tl1e year the Mules won over the Maryville Bearcats 3-2. The game was played onavery muddy field. Ramsey scored a field goal for the irggriafl . . Mules and the Bearcats retahated by scoring a safety against Warrensburg. , z'ft7'713Qll ff iVji,wQj:',:s ff' f.iQJ1i513 f' f ' M' f' ,f mf C' W-cw X! ,f fl ' . Wimf vw ' +5351 Page 120 The Mules defeated William Jewell, 20 to 0, in the linal game of the year. Van Horn scored, after taking a l7-yard pass from Brown, on a 52-yard run. This was the only afternoon home game. The Mules had a very successful season, winning five games out of eight played. All the games lost were by close scores. Six sen- iors, Dow, Laws, Ramsey, Harvey, Strange, and Fred Newell will be lost to next year's squad through graduation. This was Coach Voltmerls first year in charge of the football team and much is expected of the I936 team. ,f-F' ff f , .fi X J- i ,if f' ROBERT BUCKLES, Hal j back M352 ff ,eg-521243 KENNETH YOWELL, End 5',fw:, f v fi?aE53'l5gi':1Q5efffikmfila VS ILEUR ODNEAL, Guard ,f EDWARD PHELAN, Halfback in 1, ' i 'v YPHQ .,' JACK VAN HooK, Guard CECIL SVVINK, Tackle 'i PARLIN FARMER, Halfback V Pagc' 121 Athletic Coaches oAcH T. C. REID came to C. M. S. T. C. thirteen years ago with a fine record as an outstanding K. U. athlete. He has turned out many championship teams since coming here. Coach Reid had an outstanding basket ball team this season, and has prospects for a Winning team next year. T. C. REID Director of Athletics, Basket Ball, and Track Coach HIS completes Coach Carl Voltmer's second year in C. M. S. T. C. Since coming here he has proved himself to be very efficient and cooperative. Coach Voltmer Was in full charge of the football coaching this year a11d had a very successful season. CARL VOLTMEB Football Coach and Director of I nirarnural Athletics CLARENCE VVHITEMAN Coach of Training School and Instructor of Physical Edu- Page 122 cat ion OACH CLARENCE WHITEMAN, a graduate of C. M. S T. C., has been athletic coach of the Training School and a teacher of College gymnasium classes since he received his degree. Coach Whiteman has had consistent success with his Training School teams and has had a number of champion- ship teams. In his gym classes he is Well liked by all the students and has their cooperation in all activities which he undertakes. BASKET BALL H!!! if ff X f ,f P g 123 5343- 3. M-.K v -'wL,,..t, :mil 01:2 A L 1' wit, F flffvg 11 3 ,Mu , A M , , , , . if ff: W 52 f fu. W.. rf! ,J ng! ,, 3, 5:51 -is exif,-, fvfffiiift "wig 12, algae 'ig ,. ,fa Wa 4 zgqqfii, 'JQVfl'!f-M .tw-fm ifililf .lfiialv on les! fi anew' i":MfQ1?5 ,ifiiif QQLLSQQ YZ gil . . .. T ,zf-11,23-i Llgwiisl qfjfftfp .,.4:y,f, QW, :ma is 'lawn '4'ff'13 tLIwz'lHg 55:25 W: ' 1 , M feitilelf iulwuhtlhm ffiglhii we-Q lfxwl 'lfsklll ., ,M -1 Lrg'- "'9TLE'lfyl 5354 :yah 114 GQSFZQ 1" ,',,, ,E 'YQ :xi A 1 me-41: its 4 .f ,,V'j5'? Qtr? -353155722 i Hifi' 3,1152 'IGI F1 'wtf-6' if ' e 2. N311 ',1f.?fiffi x 41.1 1 FEEL: A , 7, ,-wma .,,.',yr' areal M3111 Q ,gap . -fl 'f-All Q ' K3 , ri M, :fy ,,,, 13 1 w-tm 1 wi" an 29551 Pl ,git 1 wt.-, ' 'i 'Ll -. fiat :Q ?-xx ' :fm X-:wi 13,75 .,.,A Y ta M2 1935-36 VVarrensburg's cage Warriors started the season by dropping a game to the Philco Radio team, 37-20. Schneider Was outstanding on defense. ln the only other game played before the Christmas holidays the Nlules Won a non-conference game from Springfield, -15-31. The score at the half was 26-17 in VVarrensburg's favor. Wikluiid, just returned from a trip to Japan, saw action in this game. During the Christmas holidays, the Mules entered the Wintield, Kansas, tournament. The Mules Won four games to take first place. They won from the fol- lowing teams: Tulsa Univer- sity, 38-343 Baylor University, 32-24, Southwestern College, 44- 36, and Springfield Teachers, -L2-29. Workman, Keth, and Troutwine placed on the all- star team. Page 1:24 TED XVIKLUND, Guard F man TROUTWINE, Center JACK lXlIEB1lUGGE, Guard CHARLES WORKMAN, Forward If if 'MV' f yn M. sf-,-E R...-if .,,,-'Ch ,,,iwpff , Us-if 1516!-V -'ml 1-Q f 'T'-'E fi' 'ii'G'E3 we iid: ,J ' iixiw ffazfzif' , , 3 ,, xt . ,. f 4, If vi ,MJ -" -W 31:-Lliivgt-. .,,, W1-,r fi, fi'Y'5'flif"lf1'?' 57,55 f .1-gg if ,Mase 'mg' viii 1? 2141125 meg f-'umm 1 ,, ..a.,,.M,,t..w- 4 Earl Keth Goes in for a Set- Up Basket Ball In the first game after the holidays the Mules defeated Kansas VVesleyan, 46-28. They then Won their first con- ference game of the season from the Springfield Bears, 28-16, after getting off to a slow start. The Mules led, 14-10, at the half and Keth scored 13 points for Warrensbu1'g. Warreiisburg was handed a crushing defeat at the hands of Maryville on the latteris home court, 32-23. lt was an "off nightl' for the Mules and probably cost them the conference title. Holding the spotlight of the season for the Mules was their victory over the Missouri University Tigers, 51-24. The Mules played top- notch basket ball, outplaying M. U. in every phase of the game. Workman was the star for Warreiisbiirg, scor- ing 20 points. Workman Tries One f rom the Side HOWARD SCHNEIDER Guard L. J. VAN IIORN, Guard EARL KETH, Forward AL Sci-IRIK, Forward as YJW 7' yi 'lv Wi? A 52.551 4351.5 14 va. ' glam-Stk ., -.W ml , .1 R i n affix 1f'TT,,:' ff rl K' ' 1 pkg.-as-I. 'fag -awgviiyx. ,gg ffgg' 1 Page 125 Si 9 ,.. '- ' 151' P , 1 , an "'- 4 lea". 1. ' arm - I tif' Ig-gQ...f , 1 ffQ.1','1:l3.I 153' K6 im 2 f 1l".:'ff. 34-1 151 L. ...W , mn. L u Fmqivp -wil '. ,ju Y.', h ,glgy - Q7 In ,... ,. g:',213M if g5gL5'1t.u. 1. ,, ,pi -fi., , 'ljiji in 1 - . ' wiirfl .7 Wiki -- ., Q .1 .am 7 tkssimfif 'S' rs 27-31-- . .,R?732f9 f:t.:5'J:f lgmsif- '- is Wii 193:31 19351551 1 ' we fL95,r'1 ,J 1'-.-w", xiii? ?e:1fa aff 5 iff A - -' :a'7?:. cz' ,-:Ir Aj.2,Q,," fe 1 -: ahh' Ff- ' gf 3 siifxeam tiiiilkh-3: gi gm, '- . - wr: . ...fm -il' rg flflhgflt-'ff i1tg,g:ii'1.,' ' T7 5 QW. l4":'?rff7.33 -1 jr .X aff .Ewa Wg .aflgili-4 . .vtif S , alta' -siem- -4-. . 'VV-.vi-H-'le m .I we M wig-f Eire? 2522, T93 gn , Eggrjx , 3 431311 Fesgaiiisi, tFswfli2?'f Ezwsrmf Eli? -fi! . iz? 13. r 1?.1i:W 1 Wie. M15 . LJ! .-gy, ' .,,..,,. nw... igefetg 1-new: fe, mX.g,,:4s:wf. 5:1515 l2l?ia1Li'i?iZ. -V ni' .yr-,,.fQk,'e1 ., .,.v. Emi--'Af - ' i 9 A I .1 'f .. -1 I -155 .. .H f s ' -.X l .V :Ni :N - ,QE ,lt 95.595 1, i 5-frf Y 'f , , 'f Z .pt Q, . 4 3 ve. H t , lfiif- 1' ,Mes ,S jg'-ji.: mi ,M - -fe, Qi' E H 11-'E 1. f 1 A 'six-ff .. . ,gsm EEZ?-if :wi .2 l 5:1 '?1'QfQZv.1x, Qqgxlf't'l1:jf f 5EEffIy..' 1 i 'Si Q31 3571.5 'gy' . ,I st 1 Q... WM?-1?.,.: il, I... ,, V., ,.'Eg?1AUi fggaqmwi, fifg5g,'-:,2g- fQarszz..f 35525221-V: ,-ei. -f-N- 1 af M, f... , 951053 ' .qisfjfggt ,, .5 , -, ,M .t, r ,--4 .,z-,R 1-Qzzr 5 rf' 1- ver: :::..1- -we , ' rv: 'Y 2,-Q35 W..J..,-1. g,g,,gf,:yw 51 Lois: QQ my ,, tw Qifiwl, fiffflfieczf 55592 .f,5Q?f451-H Knit! 'ga fill 4r?dL1'2ff11l Tvmf,-if-' 21' ne'fg,:f.':I :Q Staff 1935511- .J 135' if li? E .fvfif ff . 5 La' i M' ' 7 514255. Fi? vitfeei 'beam fm' -1- Wifi x 1' fegai ia 1 11.1532 is ww.-3 - his 'IV :E-A-E ff?-an 'I :MT 1-,v.. ....,,. Auf 5524 -J yznggg . 32592553 . t neg, .1 ,. ff ., .Q-aft? 5 af :fa- ., .vw -..,, 'u '1 ,Adv Buss VANSANDT Guard HAROLD TTOVVARD Forward PIERRE CARNAGEY Guard JAMES VVEAVER Forward J. E. GIBBS Center I f ,., jk as ' -Qfigf'-'i 15151-5 , '1Z.3ii?fA'li'fP T Continuing their Conference race, the Mules Won from Kirksville, 54-3l, on the latter's court. Then, in a non-conference game, the Warrensburg basketeers defeated the West.mi11ster Bluejays, 40-26. The first half was very close, the score at the half being 14-12 in the Mules' favor. Playing at home, the Mules defeated Cape Girardeau, leaders in the conference, 45-30. The lVlules then avenged an earlier defeat by defeating Maryville, 36-25. They took another one from the Kirksville Bulldogs, 39-21, and then completed their home stay by defeating Holla, 57-38. The entire squad savv action in the Rolla game. Troutvvine led the scoring in the Kirksville and Rolla games. These victories made the MIAA race a close one, with Warrens- burg and Cape fighting it out for first place. Coach Reid bends m the Sabsiiluies Page 126 V2 The most critical game of the season was lost by Warrens- burg to Cape Girardeau, 19-l6. This game gave the IVIIAA championship to Cape. The next night the Mules cinched sec- ond place by defeating Rolla by a score of 45-36. In the last scheduled game of the season the Mules defeated the Spring- field Bears for the fourth time. The score Was 44-27. In March, the Mules entered the A. A. U. Tournament at Denver, a11d Went to the quarter-finals, being the last college team to be eliminated. They defeated New Mexico State College, 6l-48, Southwestern Oklahoma Teachers of Weatherford, -L2-26, and the Gaylords of Bogulusa, La., 52-fll. This left the Mules one of eight survivors Out of 54 entries. In the next game the Mules Went down, 23-34, at the hands of the Santa Fe Trails. Schneider Shoots One-Handed from the Side JOHNNY BROWN Forward BOB FOSTER Guard VEIKNON HUNIPPIIKEY Forward JOHN R. ESTES Guard JAMES L. COZAD Cemfer I, M' bf . .,,... .'?-H536 1,236+ ' -M4 , ff- f" Page 127 5. I QM l -. K7 'VI 5.21 V. 14 -lily EEF 2 31:.,1..,,,. an-me 33' Zjigiwl f., f 5 gliffi- 7 mufff' 2.115 E f,g.4.'. in-:.1Ef'fE . Wy v. v. ,wff -wfLiQi1iiff2Q Em: 2 -,nie 2:':e3I,,.- -Ag. 51211.35 Jfmfv :fy -f 1,-t a, is Q fa '-we .'g.I5,.l ,, ., . I F5Q,Z'f2,Lfi V 1 521237-4- - .,'1xeJ': AEYTPFL-5' fem VT. . ...fur Ei? Wjwf Infgfzrff 5- 32312 mg- - f 233. gg-1 Y., . JL , ,. ,, .jf If' 'Q-M23-I 'Evers mf-1':-ft v - ff, E, f.r..aM5 likfiifaf ki-.:.:,g53 fir31":"f5 E?-.Q-.ife 5 is ' 1 .., If , if if if 4.1. '35, 'ASV 'M .,, EIA' v.. ,.-. ,- E by H-UZ 'fcgf M, if li A-fi? if? Fifi . yillfflfil' fm! If G' 'jp-if I Ve fjffif Q L55 Y-"3If'.-WWI eq. Ra- f f ef: 5112-13. ag., ,--pug MK ca.: gf inf E.,j:55-ggi' Q , .-., ,sw--5.-ai 35.5 .1 mm 'Q K sf I "Eff 2 I 5732:-3 fu 5 1 55- 4.3.13 migf? :'ff'ff4','v5v2',: ,elf :W ilk '-3 5251571 fQ:'r:,'fg5g9 , .H-. -wmywg I' Track Top row-Newell, Daggs, McDermott, Smith, Woodfill, Bass, Allen, Teegarden, Coach Reid Boilom row-Brown, Ramsey, Bapst, Nichols, Marsden, Hachenberg, Dow MEMBERS OF TEAM FRED N EVVELL . ..... 700- and 220-yard run WILLIAM DAGGS . . .... Shot pul BERNARD DICDERNIOTT . ..,. High jump JOSEPH O. SMITH . . 220-yard run, 800-yard relay . ..... Discus DALE WOODFILL JAMES BASS . . . . . 880-yard run, mile relay , . . , . . . . . Mile run RALPH ALLEN . EUGENE TEEGARDEN Broad jump, shot put, high jump, discus, javelin JOHNNY BROWN ..... 700-yard run, 880-yard relay DENNIS RAMSEY . . Mile relay, 440-yard run, HARRY BAPST . 880-yard relay, mile relay WESLEY NICHOLS . . Illile relay, 880-yard run FORREST NIARSDEN . .... Pole Pauli HERBERT IJACHENBERG . Mile relay, 1140-yard run RALPH DOW ...... 120- and 220-yard hurdles 1935 TRACK SEASON IN THE first track meet of the season the Mule track team lost to Maryville on the Bear cats field by a score of 825 to SZM. Warrensburg took six iirsts in this meet At the Kansas Relays Marsden placed fourth in the pole vault and the mile relay team took fifth. The Mules Won in a dual meet With the Wentworth Cadets 89M to 32M The Mule tracksters took third place in the M. I. A. A. meet held at Kirksville. Page 128 1 MINGR SPQRTS f ff! X I ff PM 1214 Q ly .45 ,W ,- is , A 3' ie, t "W l A N .43 45.2. 55251 gm P E P.. ,Nazi it A ,V i ,Q Vfij . ,W M at frm' i 'f is N 35,22 'i fy! 1 f .mf if . tiki .4 1 gs W.-in tie .,. wg! Weil ri mu mf.: 3,31 :fm PETS! :13 A - Ai. M, -mm it 'Wi N, .. ,x ., ,ii egg ti .251 girrzzin 55 vita: --1195 .. ., .. 34 fx 1 eff 1435 Sgffl m if gi? i T3 -it ,gl 4 -'-my ,,i .- :fi fu ea 2-2-. -Q , ,W U' H 5 31 an .,.,J , wwg 41 V3 ,L my -1 .WL 'iw sae. J , ff' its Mi? 14:93. 4-.zasitqmh 1 wt 5-' r 1-din 1 ., ,A ,., ,E 1, ,. y ,, 4. I 4 L Y-,. .5 ,Q :fx 'til -r ...g ia .-5 . N. .yi tag Ak.. fha, My .4 va 1 'Nm mam' - .- re, ,. ,I-KM 'z fit' 1, my .3-:QE it ,, 41 1, i ,X lil, 1:5921 .N ., fi i E 'l W3 1 .z.,,+. ifljfli Intramural Basket Ball i 1 Championship Team, Powerhouse Winner of the American, League Dow, Bapst, G. Schultze, Marsden, Thompson, Mindell Second Place Team, 315 Club Winner of the National League Yowell, Van Hook, Elliott, Young, Engelhardt, Kelso HE 315 Club Won the title in the National league and were defeated by the Power- house team, victors in the American League, in the final play-off for the championship of the College. There were about fourteen teams with eight players on each team entered in the raee this year. Most of the Weak teams were eliminated in the first round of play, making the rest of the race rather close. Page 130 Af.,z.w- rXzm.H+,kf'5 giiffav 'r'pf:5fE',f'-ritz. J :f Tennis ENNIS is one of the major sports at C. M. S. T. C. during the spring quarter. Each year several matches are sched- uled for the tennis team and they, also, participate in the M. I. A. A. meet. The tennis team is picked from the winners in the tournament which is held each year. The players are ranked and any player may challenge a player that is above him in the ranking for his place. In this manner any one in school has a fair chance of making the team even though he may not have wo11 in the tournament. Last year's team was made up of Max Worrell, Everett Smith and Edwin Basye. The team defeated the Wentworth Cadets in a match and the doubles team composed of Worrell and Smith took second place in the NI. I. A. A. meet. In the last few years tennis has proved to be one of the most popular sports on the campus. It is a game that is participated in hy men and women alike and can be played by nearly every- one. C. M. S. T. C. has excellent facilities for tennis, there being some ten or twelve courts on the campus which are kept in good playing condition by the athletic department during the spring, summer and fall. The 1936 team was composed of the six ranking men who entered tournament competition. Those in the semi-finals were: Earl Keth, J. C. McCarley, Joseph O. Smith and Nile Withers. Keth was ranked number one player. Golf WORRELL SMITH BASYE OLF was initiated in C. M. S. T. C. in 1934. In previous years intramural golf was the only thing offered. The 1935 golf team was made up of Coleman Ervin, a three- year man, and Wilson Morris, a sophomore. This team won the M. I. A. A. champion- ship by virtue of the low scores made by each in the meet held at Kirksville. Page I 31 QA '- Q wir MC . as-. '1- 7 ', v' arf, 2 'T".i'1'. lil? . ' - L55 i 1,1 fr tiff . S' ,, X2 - si ik e I 4' 7 . Q , I 3 41, 2 41 Q' W A I 4 , r . .W .. S 1' , , + I' 'ra ,EPIA S U fiat 1. . .1 . , fa '-'S f S I 'P 'W 4 A 1 wi- . T ,Q H .:',,, ' skj- .gas 9 rf Q T Q vin 1 v X' ww my . I . J ,. 2. . is sum .J ' 1 qt . gp , 'E 'f , Il. it :N JI 1 T 'lf N -Q. 3' U I' nf Q , ' n 'fe A ff -1 4, I .4-I . Q. . . Q . as ,Q Q Uk ,. . K gk 1- I-..- or ,Yi . sg : Q .ae s E? Ez- 'blr 1. "f.5ii'2z i I Q. f . . 'Cl . . A 1 I :mai F , at ,I l . ?."' ' 4 I Igg, P' iq .. V I I . . Hifi: 4? If? Ji is ,IF id R NS' 1: Ui H mf , S z Q . A A -I 'X vi 'M ,gs A? 1 ' . 1. , .,, ' w ,W E., ,. ,Hn EJ! -I . yy .f Q3 i 'lv T? , q w .. figs- giggle! Q? 1- 13451. I-.si-gf: n fl1'z'5 1 5 ,u,g,k,' Etjaim, who - IW" IA:-.fif is az Q -GN A f:i2:E iswl JN ffl-Pri? QP 37: get .ff ' -Fig af 7 is il ...,. tif.. , ,IL iw ' ,M - I 31,1553 Y:ll9z2'.:. at fm. Women's Physical Education Department HE Women's Physical Education Department is oIIe of the largest departments in the college. Scores of girls are trained annually to go out into high schools as well as grade schools to teach physical education in a higher form. The success of the department is due to the Work and interest of Miss Louise M arlin, head of the department and Miss liloise Lemon and Miss liosina Koetting, LOUISE NTARTIN Head rj the llorrzerfs Physical aSSOCiat6S. Education Departmenl Women's Athletic Association OFF IC ERS TNLXRIE PUSATEP-I . . . . President LTELEN l'iiocKER . . Vzfce-President LTARION GARDINEB . . Secretary-Treasurer ELOISE LEMON . . . . Sponsor HE Womenis Athletic Association is one of the major clubs on the campus. Its members are given an opportunity to work toward health in the awards of emblems and letters in the different sports open to girls. The regulation point system is used, and thus, a member earns her emblem by hard work and constant effort, all increased through a deep interest in that field. W. A. A. sponsors a play day for the high school girls of the district each fall. The May' Fete, the major dance produc- tion of the year, is another activity spon- sored by VV. A. A. Page 132 f t D + rf- '-fif-24' .sg Basket Ball Champions " Goodloe, Baird, Nlullis, Baldus, Hewitt, Leebrick, Strode, Miller Basket ball is one of the most attractive there were over fifty girls who participated in DANCING Both tap and creative dancing are offered in the department. Tap dancing is always very popular. Creative dancing is furthered by Orchesis, a dance group made up of girls having more than average ability in dancing. Orchesis and W. A. A. cooperate in tl1e production of the annual May F ete. SOCCER Soccer held the attention of W. A. A. sports devotees during the last six weeks sports sponsored by W. A. A. This year the tournament between the eight teams. of the fall term. Two color teams played one exciting game, which was won by Helen Hartwig's team, which decided the championship. ARCHERY ln recent years this ancient sport of the English has been renewed on our campus. Today the department can boast of several individuals who can shoot accurately with the bow and arrow. Page133 .0 .fb Tvwnv -nvvpm --v-1-f -vm v,....,-,vw E E Volley Ball Champions Pi Kappa Sigma Team Gardiner, Hagman, Powell. Smithson, Sherman, Mott, Dowcll X olley ball an activity of W. A. A. is becoming more popular each year. This year ov er eighty girls participated. Eight teams competed for the championship, Pi Kappa Sigma sorority being the Winner. BASI BALL Baseball is a popular spring sport in which practice and tournament games occupy the interest of W. A. A. members. A tournament is held each year between color teams About thirty girls partici- pated this year HOCKEY Hockey although not among the activities oilicially sponsored by W. A. A., offers many girls opportunity for partici- Page 34 ' 59 in -f-'Tx-I W its ,a .Fifi QU ' I Y irg. 9 . E f - . . . Fw. . F yi in ' . l 'ig !.. ' , F . . . . ri ' I E 2... pating in a sport which has proved to be very popular With them. An inter-class tournament is held every year near the close of the fall quarter. TENNIS Each year during the spring quarter the Women's Athletic Association con- ducts a tennis tournament. This year more than twenty-live girls reported for practices and took an active interest in the tournament. 1 haf -..G ..- .Y.,,v. 1 1 V 1 , . 5 X f 1 I W K i AM ,, i'4 i ' 1 Y W -V ,x w . 1 ' Y i .gt 1 E HGNQRAR FRATERN IT IES O K Q' fi Page 136 VVebb, Williams, Carpenter Alger, Lauderdale, Ament Dunlap, Foster, Laws Schupp, Constance, Hutson Nccf, Corrigan Kappa Delta Pi OFFICERS FREDERICK 12. WEBB . . . . President LOYD VVILLIANIS . . Vice-Presideni LUCY CARPENTER . . . Recording Secretary DONNA ALGER . . Corresponding Secretary F RANK LAUDERDALE . . . . Treasurer NIARGUERITE ABIEN1' Reporter VVILLIAM DUNLAP . . Historian PAULINE A. HUMPHREYS . Counselor APPA YDELTA PI is this year celebrating the twenty-Hfth anniversary oi its establishment. The organization was conceived on March 18, 1911, and Was incorporated as an Honorary Educational Fraternity the following J une. Rho Chapter, one of the one hundred and two chapters in universities and colleges in 'thirty-nine states, Was installed October 28, 1922. Mr. W. C. Bagley, founder of the fraternity, gave the convocation address at St. Louis in Febru- ary. At this time all members were pledged again to encourage a higher degree of devotion to social service by fostering high intellectual and personal standards during the period of preparation for teach- ing and by recognizing oustanding service in the field of education. LIUMPIIRLYS Counselor l Phi Sigma Pi OFFICERS PAUL LAWS . . President GEORGE PRICE . Vice-President LOYD VVILLIAMS . Secretary FRANK LAUDEBDALE . Treasurer R. F. WOOD . . Sponsor I HI SIGMA P1 is a national honorary educational fraternity for men in teacher training institutions. Alpha chapter was founded at C. M. S. T. C., February 14, 1936, with a membership of five. In its twenty years of existence the chapter has steadily grown and now has a membership of more than 300. The purpose of the fraternity is to further the professional ideals of members and to foster a Common feeling of fellowship within the group. Only men having high scholarship and lofty ideals of service that are thoroughly in keeping with those of the fraternity are considered for member- ship in the organization. WOOD Sponsor Y""'7K 0 LL.. Laws, Price, Loyd VVilliams Lauderdale, Roselle, Theiss VVebb, Luroff VVilliams, Smith VVhite, Truman, Baldwin Thomas McVVhorter, Gilmore, Sutton, Urban Page137 WH img mm api? WY l 1 . ...yn .,.,.gW 'f-:EA ww Boyce, Corrigan, Wilkison, Foster, Holland Douthit, Mott, Wood, Ott, Phillips Barrick, Schupp, Hocker, Fickas, Scrivner Sutton, Goodloe, Ament, Neff, Youmans Harrison, Withers, Reidenbach, Landsiedel, Hanners Wyllie, Bartholomew, Fisher, Andes, Carpenter Melcher, Tyler, Flanery, Tronstrom, McConnell Heusi, Hutson, Pollock, Shuek, Chamberlin Page 138 Alpha Phi Delta OFFICERS NIARY LOUISE Boron . , President RUTH VVILKISON . . Vice-President BIARTHA COBRIGAN . Secretary-Treasurer fiEBTRUDE HOSEY . . . Sponsor LPHA PHI DELTA is an honorary soror- ity for the recognition of Women of high scholarship and desirable personal qual- ities Who have not less than sixty nor more than seventy-tive hours of college credit. It was the first organization in this college to give recognition to Women for scholastic attainment, having been founded in 1919 under the name of Phi Delta Delta. The elective board of Alpha Phi Delta is composed of faculty Women who are members of the organization. The number of Women initiated into this organization now totals six hundred fifty. The accom- plishments of tl1e alumnae of this sorority in both professional and private life serve as a source of inspiration and pride 'to the present members. Hosni' Sponsor Alpha Phi Sigma OFFICERS LUCY CARPENTER . . . President LOUISE WITIIERS . . Vice-Preszfdent MARGARET MOTT . Secretary-Treasurer ELMER B. BROWN .... Sponsor HE Hrst chapter of Alpha Phi Sigma was organized at Northeast Missouri State Teachers College in February, l930. Ep- silon chapter was installed at C. M. S. T. C., July 15, 1930. Membership in Alpha Phi Sigma is based on scholastic attainments. Invita- tions are sent to all salutatorians and valedictorians of graduating classes of first-class high schools in our district. Advancement is made in the fraternity by high achievements in college. Business meetings are held monthly, at which time programs of various kinds are presented. Once every year, a banquet is held which provides a social meeting for the members. BROVS'N Sponsor Carpenter, Withers, Mott, Roselle, Siler Lieberan, Nance, McGinncss, Sample, Kugler Hume, Heitmeyer, Hartwig, Carlyle, Brown Miller, Adams, Bell, Hanners, Barrick Collier, Cooper, Goodloe, Smith, Cram Perrin, Pheil, Evonne, Phillips, Hampy, Sanders Schawver, McDonald, Eleanor Phillips, Yeager, T ronstrom Strange, Schreiman, Raines, Atkins, Scrivner Shuck, Bice, Cave, A. Thompson, D. Thompson Page 139 Kappa Omicron Phi OFF ICEBS NIARGUERITE AMENT . . President IJELEN HAAYTER . Vice-President GLADYS CARR . . Secretary VERNA LEE JASPER Treasurer RITA YOUMANS . . Reporter JULIA HATZ Sponsor APPA OMICRON PHI is a national honorary professional sorority. The purpose of the organization is to further the interest of home economics in four-year colleges. Kappa Omicron Phi is founded upon the basis of high scholarship, with the avowed purpose of developing Women of high cultural attainments. The sorority realizes that the world needs women who have attained intellectual, spiritual, ethical, and aesthetic poise. The deep interest in the sorority manifested by the membership and widening of its activities are evidence of the fundamental necessity of a deeper apprecia- tion ofthe sanctity of the American home. Kappa Omicron Phi was founded at State Teachers Col- lege at Maryville, Missouri, i11 1922. ln l924, Beta Chapter was founded at Warrensburg. HATZ Sponsor l v A . Beta Alpha HELEN A. HOLLANIJ MARIE L. LARKIN . ALMA PI. CIIAMBERLIN DNVIGHT DILLER . GLADYS Goss MARIE TODD . MARY FOLEY . iV1ARJORIE MURRAY . President Vice-President ' . Secretary Treasurer Sponsor . Pulroness Faculty llflernber F acuity Mrrrzber ETA ALPHA is an honorary fraternity, founded in 1924 by a group of students desiring to build and encourage a growing interest in the fine arts. Its membership is made up of those students majoring or minoring in art who meet certain schol- lastic requirements. Beta Alpha has grown rapidly since its founding, and has achieved in the short period of its existence, a loan fund available to art students in need of financial assistance. Each year a Christmas sale is held for the purpose of maintaining and building the loan fund. Articles that have been made by the fraternity students are contributed and sold at this time. Goss Sponsor .s... ......,.......,.. il: ' '- l M, .L Hartwig Gardiner Pusateri Corrigan Hooker Page 142 Orchesis OFFICERS HELEN HARTWIG . President ELOISE LEMON Sponsor RCHESIS, the Honorary Dance Club, originated in 1929 when out- standing dancers from the May Fete were chosen by the Physical Education instructors to form the nucleus of a club Whose aim should be to promote an interest in the study of the modern dance, to provide an opportunity for participation in advanced dancing, and to present at least one public dance program a year. This year the group presented a dance at the College Reception in September, and also in the College Opera given in February. Each year, in cooperation with W. A. A., Orchesis sponsors and pre- sents a May Fete, a dance drama at which the College May Queen presides. LEMON Sponsor Pi Kappa Delta OFFICERS BRUCE BOWMAN . . President MARTHA FLANERY . . Secretary BEN Pt. CRAIG . Faculty Advisor TA CHAPTER of Pi Kappa Delta, which is a national hon- orary forensic fraternity, was installed at C. M. S. T. C. on July 21, 1924, and since that time has been outstanding on the campus, having had members who were outstanding in national forensic meets and winners of national awards such as the Pi Beta Kappa gold key. There are more than 140 chapters of this organization in the United States. The purpose of Pi Kappa Delta is the promotion of work in debate, oratory, and extempore speaking. Each year the national debate question is selected by Pi Kappa Delta coaches. Every two years a national tournament is held at which the finest college speakers in the United States are to be heard. This year the tournament was held in Houston, Texas. On the years in which there is no national tournament, province meets are held at thirteen cities in the country. CRAIG Advisor 0 05 T Eff Bowman, Flanery Edwards, Smith Foster, Peterman McConaughey, Pheil Urban, Bartholomew Pg 143 . 5123 Ai ' 1 -It' 3 . 1 is 5 Jia -if-ii ,lil La -in f -. is 5:1 ' E321 :QQ-3 1 . ua mia? C L. ,tfagsii 53 TF v"., Y ' ..!2x?1J 5.-13.53, .- ., 1 Z 1-iiiffilil ffjk' HI. , 1' " "'L'-'4 is Ltfir-il . fi u e 'ffi2.I?l' ,gwgi Page I 44 Mainly Dr, Collins, Pi Kaps, Theta Sigs J ust before the start of the M. U. game, Hitch-hiking Rigglefs Force, A group ol' Army Men But where is the grassl Phi Sigs ..,.,....,,,,.,.,,,,t..,!?....f.,,..,,VW3-.1 5,113-7,f ..-LLL .4..4..lug:.4.,1. J.. :.2.grQ:,.:L'..n2' '1..,,....-,Ah 1 FR!-XTERN ITIES J ff I f f! ' Page I Pan Hellenic OFFICERS HELEN PIARTVVIG . . . President .IUANITA FOSTER . Corresponding Secrelary VIVIAN SUTTON . . Recording Secretary GEETELL BARTHOLOMEVV . . Treasurer GLADYS Goss . . Sponsor AN LIELLENIC is an organization composed of two active members and one alumnae member of each of the five social sororities of the campus. Its' purpose is to encourage all sororities to take an active interest in all school and college activities and to discuss mutual sorority problems such as the regulation of rush dates, bid day, cost of parties and the like. To encourage high scholastic standing, Pan Hellenic has awarded, during the past three years, a loving cup to the sorority with tl1e highest scholarship record maintained over the period of a year. This year Sigma Sigma Sigma received the cup. In case any sorority maintains the highest record over a period of three consecutive years, the cup becomes per- manently the trophy of that group. Hartwig, Foster Sutton, Bartholomew McCloskey, Sandford Alger, Tyler Hall, Boyce Page 146 ' 1 Goss Sponsor Inter-Fraternity Council OFFICERS E. L. JACOBS . Sponsor HE Inter-Fraternity Council is an association to promote friendly under- standing and cooperation between the two fraternities. It is composed of three members from each of the two fraternities and a chairman selected from the faculty. The Council was organized in 1929 when the second fraternity, Phi Sigma Epsilon, placed a chapter here in addition to the existing chapter of Sigma Tau Gamma organized in 1920. The Council regulates rush dates, and any other fraternity problems which may arise. The Inter-Fraternity Council corresponds to the Pan Hellenic, which is the governing body between the sororities. Mr. Jacobs was appointed faculty member and sponsor of the group at its organization, and has acted as sponsor since then. JACOBS Sponsor ii E5 ' . ? " . ' S if-v iii 5'i ' W gggi.'1f1,zg,1-a f 'I pg , l..- T a"r W- ,ffihgijtff L 5Wt?i1f'ifi-... ,'-i fr rw , V vLk,'. A so f p. ...V. , .u .. as - .9 'tt- 5? ' 'wmwh ,...,... 'TL M 'sf fy my .,. fa , Wag? -A . . V . . l 33, Lentz Cole Brand Schultze Price Jung Page 147 5 K l , W if E5 5 an wig. 2 Q W I 2 I' iff.: :IE Fifig ig? 15 if Q git sk h 5 Q E Q .K nj 5 vm K -. iq 2 51 'gk ,X ,Q 5 Delta Sigma Epsilon OFFICERS DONNA ALGEH . . . President MARY LOUISE BOYCE . Vice-President FYRN LA REAUX SCBIVNER . . . . . Corresponding Secretary RUBY FAYE TYLER . Recording Secretary OPAL NICPHERSON . . . Treasurer ISABELLE 1VlOSBY Chaplain SUSANNA RABER . Sergeant LOUISE HUDSON . . Hislorian ELIZABETH CALLAWAY . Sponsor sr CHAPTER of Delta Sigma Epsilon was installed On this campus in April, 1927. For the first time, Psi is to participate as a hostess chapter at the National Conclave, to be held in St. Louis in August. During the past year Delta Sigma Epsilon had six Women listed in Who's Who of Amer- ican Womeri. Mrs. Hill, our National Pres- ident, Was among the number, as was our own faculty member, Miss Pauline A. Humphreys. Psi Chapter has the largest sorority' active chapter roll on the campus this year. Half the active members are also members of honor organizations. Delta Sigma Epsilon House 211 Broad Street Sigma Sigma Sigma OFFICERS JUANITA FOSTER . . President MARY SUE ROBINSON Vice-President JANET SUE WOOD . . . Treasurer lh'IARY EMMA STABNE . Recording Secretary FERNE TYLER . . Corresponding Secretary ELEANOR PHILLIPS . Keeper of Grades HELEN WELLS . . Sentinel CLADYS Goss Sponsor IGNIA SIGMA SIGMA was the first educational sorority LO be located in C. M. S. T. C. Since then, this organization has strived to uphold her high standards and those of the college. To encourage high scholastic Standing, Pan Hellenic has awarded, during the past two years, a loving cup to the sorority with the highest scholastic record. This year Sigma Sigma Sigma was awarded the cup. Sigma Sigma Sigma House 300 S. Holden Street Slit.: Q9 .l. Foster, Robinson, NVOod, Starnc Turner, VVells, Phillips, Tyler Christopher, Stephens, Peeler, M. Foster VVillSon, Allen, Covington, Wilcox Donaldson, VVagOner, Hope, VVade Chaney, Kerr , Griffith, Sharp Page 149 D, l A , Xbtllff 1 , 3 35 00 .E 0 ' g y lrmv Bartholomew H Holland Smithson MeCloske3, C ardlner, B Holland Page 150 Tillman, Houser, Hagman Sherman, Osborne, Powell Burnley, Ryan, Corn Dowell, Mott Pi Kappa Sigma OFFICERS GIIFTLLL BARTIIOLovII3W President IJELEN A HOLLAND 1 ice President IINIMA C STVIITHSOB Treasurer BOSENIARY NILCLOSKEY Corresponding Secretary lVlARION GARDINEII Recording Secretary BETTY HOLLAND Keeper of the Archives ANIx IF I I'1ARRIS Sponsor I KAPPA SIGMA SORORITY IS the oldest member of the Association of Fducation SororItIes Lambda Chapter was 1HSt3ll6d at Warrensburg May 22 1920 Since the time of ILS establishment Lambda Chapter lIas been I'6COgI1l76d by tlIe faculty and students, as Well as by the townspeople for Its spirit of cooperation and for the honors It has Won. The PI Kappa Sigma gIrls are recognized on the campus for tllelf friendlmess scholastic acluex ement and p3I'l,lC1pHL10Il lIl extra- currIcular activities Pi Kappa Sigma House 101 Broad Street Ipha Sigma Alpha OFFICERS VIVIAN SUTTON . . . President MAXENE SCOTTEN . Vice-President MARGUERITE HARRISON . . Secretary MARTHA CORRIGAN . Treasurer MARY JANE LEBER . . Chaplain RUTH SANDFOBD . Registrar MYRTLE DOWNS Sponsor LPHA SIGMA ALPHA Was founded No- vember 16, 1901, at Virginia State Normal School in F armville, by five Virginia girls. Zeta Zeta Chapter of Alpha Sigma Alpha was installed in 1919, being the second sorority to be organized on the Warrellsburg campus. The organization had formerly been known as the XX Club, with thirty-two charter members. Mrs. Fred M. Sharp, an alumna of Zeta Zeta Chapter, was re-elected last year as National President of the Sorority. uf... ian. 1 . 1 Alpha Sigma Alpha House 304 E. Culton Henry Mont omery McDonald Leber li-4 , ii Y " Q 4 ,1 KA ' Q 1 fu ff? ,, , . ,,, Q Sl! 6. W 'fa 1 . J vb. H gf 4 ir' Theta Sigma Upsilon OFFICERS HELEN TTARTWVIG . . . President HELEN HALL Vice-President lVlVARIE LARKIN . Secretary HELEN BARRICK Treasurer HELEN HALL . Editor ELOISE LEMON . Sponsor HETA SIGMA UPSILON was founded March 25, 1921, at Emporia, Kansas. The sorority has grown until there are now sixteen chapters. Nu Chapter of Theta Sigma Upsilon was installed on the Warrensburg campus May 4, 1929. The entertainments of the Sorority have been varied and interesting. The outstanding annual events of the year that have been celebrated in an appropriate manner are: The Rose Fete, Minerva Day, Christmas Formal, Courtesy Day, and Founders Day. To the ideals and traditions of our College, We con- seorate our efforts while We are in school, so that when We go out into the World, others may have them and respect them as We do. Hartw lg Hall Vlarie Larkin, Barrick Dicus Griffith Baird Johnston ,, . . Margaret Larkin, Hachenberg hCl,3 Slgllla UPSIIOII House Schaekelford, Meleher 115 Bflfad Street Phi Sigma Epsilon OFFICERS DIELVIN COLE . President FRED SCHULTZE . Vice-President J OE MARSHAALL Secretary-Treasurer FRANK LAUDEBDALE Corresponding Sec. EVERLEIGH WILLEDIS . . Ser111fin1el CHARLES ASH House Manager N THE fall of 1929, the local fraternity, Phi Kappa Alpha, was formed. This organization continued until the summer of 1931, when it became Iota Chapter of Phi Sigma Epsilon, a Na- tional Teachers College Fraternity. Phi Sigma Epsilon, though the youngest Greek letter organization on our campus, has had a phenomenal growth. The fraternity has partici- pated in all college activities, and has had a representative group of members. eral - ,I 93,4 gh, " f ' 11 -' 1' AA A A ' -iff 1 ilifie il- C fi' T X.. J - ZR 1 rkh.V i1.1T,. 1 X an E Q. Q, .A 5 1 1 .1 ,wg ,W ,1- . , 11 A "" L I-Lg, , ,,g,,,15.'-.. . -1 . .1-1: '-16 A: 'X - 'SPSS ' w 1' - "i-2' 1 - .1 T22 ' 1 A-if "'-' A ' ,,, J it M 1 1 A Phi Sigma Epsilon House 209 E. Market Street A A ii I 'Q xgwg' 1 15 S 7 . + 422152 'A ' 't-i 1 f 2 -'s' Eiiifgsifa 1 2 .11 -1 -2111 -11 -' - f we 'ff.if:gg1 Y ' " R F: 1 .. 1. I .1 3 - 33.1, ,gifs 1g 41431:.1g.-f- -15 1 Qu . - -1,, 351, sg, 11 lb:'i5111'1VIH" "" f1 z'1sir1 5. 12"-"I 'f fill! ffll ':1QisW as :,-:Q,a- 1 1 . 1. .M 1i1-1111 I 1 aw ,1 1- -.,1.1, : .rt 1 n f ii aifz " :1.i:'1::,3,:'-gilaiji g 15.11,13,.1lg,i1 15:1 W, ggi '5155 gigs by 1i.gii .1 1. . :1 TPEi'afA1si:ew-11:97 K fa?QQf4siWfSrsT1S' ' ' ' . 33 1 .. -,, t I 1,.-, , -512111. . 1. ,61 ms -'efi:f971'1"fi' iv 1 1 1 " 'v ,wp '1 Ts , W .' 1 fr A fi 1 5415 Z5 .ig li l 1 f 2. 1 .1 z. 1351 g 112.1 1-Q11-21 1 f me - a .2 -1.3 K2 if--1 f3e'Qw i "1 511.115 -A .,1at1fm?1M:?113f .1 -.:ff'igieaii Hx fri: A152 'fi 'si ez 1 if ' f Q get T A ' lk. . 1 fm - -- 51.17 My a tivan we ' 1 ,M 1. , 11 ' 4 -' 1 ,, .1 .. ,,.., . 1g1,... 1.. f Zelffigf ' Q1 ' 11 .5 f -2: SKF A : ' :-,'2f'-- :figs--" .slim or'-:1,, gggrg , :Aa 5, , 1- '35, i z - ,V-W f 1, : 1 wcf1e1e!ifm.-- -- WTSEVEQTQESST ' -- -- f A 1,11,1s1tS QW, , a5gg1sg ,, .. gi 1 'mg sag 4 . S1535 " 1 - ' t :,i'f,-f,-'MU A1 MSU: 'WS si- ' ' 1" 23 Vi-if -L iibiiig -Qig gf' 'i gf? :gg K,-ggi: 151' Wg . 113' 'tgargsgfi lw' - gt p 1 K' is "9 N411 L' staff :Skis 1 1 r'ffS.'wf' i f 'iii' 1 12 .1 .1 . 1.111121 MJ: wwf a ,A 1:01-1:js.1'vj . S7 V fg?5g,,.,," 1 W, ' if 1 f.1.A,1,f1 - sf, Q - .11. - ,, 1 S 1 11., ,A 1 QE -' f ' I b, .. 11-,1 1-,E .1 K ,, 4 d es i? ... rx Cole, Schultze, Marshall, Lauderdale, Buekcr E. Wlillenis, C. Wlillcrns, Huff, Jung, Probert Lowry, Gilmore, C. Sodcinan, Burke, Finnell Webb, McCauley, Hirni, H. Sodcman, Buck Truman, Thomas, Bailey, Tremain, Buddcnieyer White, Nurnm, Basham. Garnett, Ash Beatty, Sutton Page 1535 EQ Ut Ur 'ian' " . .1,,. J my : tis? i- Vin' ' QM' 4 4 1 ffffe W., 0,4 , - ' asia.. ' E' 1 -. rr vu:-'Z,, . 4 2 ' 'fe' A 1 2 Eff 1554 i . 4 'Mu Lid? 5- ..,n,,H av U 1a 4 4' . ,., 1, 2 1. A at T M1911 - "ri , 'L .21 22431 1: J ..-. 1: . '-51:5 nf., . ' H1335 ,Hifi ififfll 4 -L 5-., if iz .fist . ' ,:-,R 1,2 2 A ':- -'K J, 51, . 5,741 uw-. w 5 's I9 'x 4 H, EfQ:5Q'i:f3 Y+Wi!"'WiZ L 3' "iEfff'wfAiV4 im' V . I... Me new ' Wg T ' ' A 2 .5 ' . . C ' 4 - n .. 22 -I A 2 1 I .- r ww ' -nf sis me iff 'lf I I 111- " V' V. ' aww-rgfz' Q ,I.,,...A' ,ffieglqg , f:Af,sf- --'f 5 V G 1. ,Z new 5 . 5 f- -' A-A -wks, X ' , ,. . V . f' Af I - ' 1- M ' 'V is' :' ':' - 19:55 "ffl-4, 'ifsii 0 7 Wien . ":.' f'i ' ' :fi .. Egg s A. A gi, V7 ., , . in - , E 5 ,f l A Y 1 , , , .,.. , A Q Wa, A. E " We Qi . fn' ,gating is , .-1 ' ', .AF ' A . ':i5 5:I' IfS 7 sie. 5 iw- I sIzsesfA . K 1 ? we .- f -egg I f swqggsgwiw 'LST We eff-if V' 'BT . . . , 4 "IJ" ','.fpe i2 5 " " ' ' Saws ' ' ' Y .. . we . 2 ww - A fs ss K we . w as EX- - if ye - f f.. -5, If ,-, FM . . A .. ,Egg . . I I, . f A ' ' ,QE 'P' . 1-!.,,'Q :"'.:: 27545-',. 1 Q1 41:1 yi. I ,gg 822 .if Q: A '- , ,-it , .- ffmfgf., g sr.. . Eggs, .. , Al' ' w w e' Fe - .Q ren, . , '- 1 f I , . I li 5 21 .- . "2:f:Zf"- 3-552224. as , -V' - L 153 ' Sr 1: ' -if 5 2 Ai Yfigk - ' EW fi " ' , ':" " .. -W. 'g f 'D A' I ,, , 'T3ilZfif,'iLE?'i 53:35 f- ., , A , f ' we if '35 K., 2 5 K 1 1 1" ?5s.f' '. ,. fi ,W-35 Wes. - f f S iigii Hif i ,FSE 'G .Ir 1- Ai Lkaiei,As+w.i's.A,.2.11gEe5aQ Mm fi - .f:g,1 -' wig! visit ..,f1fm1,w ' J.. I ef i.-SH 1 Q- lg ASK 21144 'I we B' A fi- ' W e W I i- 1 f We ",-ez 2, er 7. I ,Q , iw W E--:f,.:.,.,- 2 1 , A V A 'wage -' f. 19 ' ifsafif r ' , K 1 1, ., ':.,,. ijs- 11 :nz Y y . gg, ". ' , git! Q' We : A, . , . , .., ...,A. f ,A,, ,, , A ,.. , egg A- . r- . -f Ir. QW ,. A. is Q A . ' .' .A 71 I 1-3 ug' ,Q -. ,jV:f,3,:5,f -, . W 1 2 .. 3, ' - - -V -, f:j,,:,.j3:,j:g,jf.n ip N" Z.. I " " ' . . 'L k i ' . 132 ' ' ' Sri . . sez ' Veg. .1 ' R -I Q, - -7 ,Q ' 5 G V I .. ' X' . , mM a 'w11i5W' -- , , , i ,i .. 2.55. I ga, ,A 2 ,. as-ffI'fV .1 ii 'f ',t.7f5i?Wi5a 55.2 . ii : rf . , - ' M We .. . ,W .., . ,A,, As., .1 , 1 A 1. . 1 .. . .. si' L?i"w 2A ' ' fEfLiKE ' i4i 1ef ' lsgieetgz-. Q-Q.,-cg,-jf1,, re h ab' .f:sgg'.T"' , ,ee . .. .. A .. SA .. . A. . M, .. . . , , , Lentz, Price, VValkup, Callison, Brand Musselman, Kilmer, LaRue, Harrison, Odom Byland, Estes, Luccke, J. McQuitty, Thomas Johnson, C. Clark, Edwards, Dunning, Landrcth Hainmonds, Bezler, Riley, Caldwell, Horton Noland, VVall, Stockman, Rice, Ellison, Browning Peeler, Eldridge, Ballew, W. McQuitty, J. Clark, Smith Page 154 Sigma Tau Gamma OFFICERS HALE LENTZ . President GEORGE PRICE . Vice-President LAWRENCE WALKUP . . Secretary RICHARD CALLISON . . Treasurer JOHN PI. BRAND . Corresponding Secretary ELWOOD NIUSSELMAN Saga Correspondent JOHN KILBIEB Sergeant-ai-Arms EBIBIETT ELLIS . Sponsor IGNIA TAU GANIBIA is the Oldest national social fraternity, operating exclusively in the teachers colleges and normal school field. It was founded at C. M. S. T. C., Warrensburg, JUIIC 28, 1920, and Was nationalized at Emporia, Kansas, October, 1924. In its sixteen years of life, the fra- ternity has spread to include teachers col- leges in eleven states and to extend from Oklahoma to New York and from Wis- consin to Louisiana. Two additions have been made to the organization recently, one at the State Teachers College, Buffalo, N. Y., and the other at the State Teachers College, Conway, Ark. Sigma Tau Gamma House 114 W. South Street X5 Science Club OFFICERS li. A. COCKEFAIR . . . . President NIARGABET DEATLEY . Secretary EDNA MCKEE . . Advertiser ,. N THE second Monday of each month through the school year, the Science Club meets for the discussion of subjects of scientific interest. The general theme for 1935-36 was HScience in Relation to Human Progress." Some historic or modern event relating to this theme was contributed by the various departments listed and presented as follows: "The Hothamstead Experiment Station" by Dr. H. A. Phillips, "Gravitation and Rela- tivity Comparedf, by Dr. W. C. Morris, "The Influence of the Harmones on Human Behavior," by 'Mrs. Maude Nattingerg Hliarly Chemistry: Priestley, Cavendish, La- voisier," by Mr. E. R. Fosterg "The Modern Housing Problemf' by Miss Ella Groene- Woldg "Syn thetic Agriculture," by Mr. James Graham, and "Modern Trends in Teaching Science in Secondary Schools," by Dr. B. L. Westfall. The new event of the year was a i'Demonstration Day" in which each science department displayed its wares to friends and visitors. Page 156 ff " Club OFFICERS DWIGHT DILLEB ..,.. Junior Vice-President THEoDoEE C. REID ........ Sponsor CLARENCE WHITEMAN ...,, Fooulfy Wlernber HE 'AVVH Club was organized in the year 1921, under the name of the Emblem Club. Its members are those men who have earned a letter in football, basket ball or track. In 1921 the name of the club was chaubed to W Club The purpose of the VW Club IS to teach sporlsmanslup and falr play The W Club lb proud to say that the popular man of last year Albert Stemer and the popular man of Ll11S Year Lmwood Yan Horn are both prommeut members of the V1 Club Pag 157 wx-1 2.14, 1 Q-,. .Wal ones me PAST f-I ,,.- 4 Q W L, ., 1 ,. .E j,' .xl p 7 f-v 0. 44 vs s W tt. 4 . 71: - - - V J 1 u X ' - A S 5 7 ' ' 1 A w v W r . 1 ' ' 0 . . I . 'px' . v 1 -2 Q' as 7,9 '4' 1 . Q li 2 F55 Q 'K l . ,I ,' 4'?L IF? ,K-all 6 , , . f.'u L J. 4 ' V Eflb' . . . 1 1"VD' . ,Q ui vii. 353k ?wbaa ffvf me ef- a-? Ba, The Canearies OF FJCERS lWiABION G,ARDINEB . . . . President HELEN HOCKER . Vl'fl'C6-Pf'6SIld6fLf NlARJOHIE Mow . Secrelary ANNA B. SHUCK . , Treasurer VIRGINIA DICUS Drum Wlajor ROSINA IQOETTING . Sponsor HE Canearies is a pep organization which was founded in 1926 by a group of students led by Elizabeth Ferguson and sponsored by Ruth Maybower, instructor of physical education. From year to year it has grown larger and better and now has a drum and bugle corps of thirty-five members. The purpose of the Canearies is to support the home team at all athletic events, to cultivate a spirit of fairness and to l1elp promote all school activities. The drum and bugle corps not only tries to promote a degree of pep among the student body and give organized support to the various teams of the school, but present attractive and striking performances as they drill in their red and white uniforms with brass bugles and red and White drums. P ge 158 Young Women's Christian Association HELEN S. HALL . ANNA B. SHUCII . HELEN HABTWIG VIRGINIA BALDVVIN PIELEN BARRICK MABIAN GARDINEB . PAULINE BARTHOLOMEWV LOUISE WITHERS . . SUZANNE WHITE YIVIAN SUTTON LOUISE MARTIN OFFICERS . . . President Vice- Pres ident . Secretary . . Treasurer . Program Chairman . Social Chairman Music Chairman Pabliciiy Chairman . . . Religious Chairman . International Heiations Chairman . . . . . Sponsor HE purpose of the Young Women's Christian Association is to develop in the college girl religion, fellowship, and a high standard of morals. The association Of C. M. S. T. C. extends a welcome to any Woman of the college who desires to become a member. Many types of programs are given at the regular meetings. Besides prominent speakers Who are secured for the meetings, the members are given an opportunity to participate in the programs. V Page 159 Bday, . ww - ' -if the x A l v 2 ifE'iJ' .4,3s,Lg." 'iijfiifii 43-23-as :5'ffQ'!l'f-ff' 'vlmzl Eywx tif is 'sew , avvtv- g,gAE4 y,.,,5 rits? f:'.z'-if ,rkzfaagg .V :fa iiillflici FMU iii? 'Z .jg-fr' I f i.2i , 1. rE+,Q1 li.: ' F?" Ev' ff :Uv L' w . H 5. V345 - 212 ' llzfl'-' ' l has ' . - l Qy1'1iii'1f3 lyzg-,,.7f.r3:: HJFTM V" liitfp :?,l.11.3'- .fj'.Q5flgff' Kigwfr. :iff -- h-.igxagy litzlfl : ffQQS ff: X Q 5 f . l H 4 f l'1 r W' fr f la. 4 J En: 4, , , fe I F Ama-Drams OFFICERS NIABY SUE 1iOBINSON . President GBIEP. LOWHY . . Vice-President RUTH COLLIER . . Secretary-Treaszzrer lX'lAP-Y FOLEY . . Sponsor r HE Ama-Drams, an organization for studying the drama and for gaining practical experience in dramatics, Was organized in the summer of 1935 by Dr. Loren D. Reid, of Missouri University, who coached the all-college play. Members of the cast of that play are charter members of the organization, and they have succeeded in making the club one of the campus' most active groups, with the aid of Miss Foley, who is the present sponsor. A three-act play was sponsored in the spring and was considered a success. Many one act plays were given and technical demonstrations were monthly programs of the club. Page 160 , : odern Foreign Language Club OF Fl CEBS JANET SUE WOOD .... . President ARCH JOE BEATTY . Vice-President JAMES F. KING . . Secretary-Treasurer ANNE G. HARRIS . . . . . Sponsor ELIZABETH CALLAWAY . . Sponsor WILLIAM E. JOHNSON . . Sponsor HE purpose of the Modern Foreign Language Club is to supplement curricular work iII modern languages by affording its members a greater opportunity than they Would otherwise have of becoming familiar with the language, music, customs, and culture of the French-, German-, and Spanish-speaking peoples. The club welcomes all students who are interested in modern foreign languages. Its membership, which has been increasing rapidly, IIOW numbers forty-eight. The club holds a meeting on the second Monday of every month. At each of these meetings a program is presented. These programs consist of instrumental music, songs or plays in the foreign languages, or similar entertainments, followed by foreign language games. Page 161 Association for Childhood Education OFFICERS GERTRUDE CUTLER ..... . President GENEVA MASON . . Vice-President NOBMA CLAY . . . Secretary-Treasurer ARUBA B. CHARLTON . . . . Sponsor HE A. C. E. is a national organization formerly known as the Primary Council. The purposes of this association are to stimulate a greater interest in early childhood education and to promote higher ideas of service, heartier cooperation among primary teachers, and a greater knowledge of the new methods and materials used in the teaching profession. Membership is confined to students specializing in the Primary Department. Meetings are held bi-monthly. The meetings are largely in the hands of the mem- bers. Experiments are made with activities which include puppetry, dramatization, games, songs, and clay modeling. Other meetings are devoted to educational programs which consist of talks on professional subjects by the members and the faculty. Page I 62 Intermediate Grade Club OFFICERS ROBERT CHAMBERLIN . . . . President HELEN KILLION . . . Vice-President BETTY FULK . . Secretary-Treasurer DELTA M. NEVILLE . . . . Sponsor HE Intermediate Grade Club was organized in the fall of 1928 under the sponsorship of Miss Lyda Hale, Intermediate Grade Supervisor. There were forty charter members, including the teachers in the department, members of the Intermediate Methods Class and others interested in grade teaching. The club is now under the supervision of Miss Delta Neville, Intermediate Supervisor. The club meets the second and fourth Tues- days of each month and presents programs that are helpful to Intermediate teachers. The purpose of the club is to further the interests of Intermediate teachers, and to promote interest in Intermediate grades by bringing about a closer fellowship between those interested in Intermediate Grade teaching. It also helps in gaining knowledge and solving problems through discussion of topics of interest to Intermediate Grade teachers. I Page 163 Crescendo Club HOLT SODEMAN . . President HELEN HALL . Vice-President RUTH VVILKISON . Secretary KATHBYN OLDHAM Treasurer liDRIE PENNY . Sentinel PAUL R. UTT . . Sponsor HE Crescendo Club, music club of the college, was organized on January 30, 1924-, and has been an active force in the college since that date. At various times they have brought artists for programs, have sponsored chapel programs and helped in getting people to attend various musical events. Along the social side, one party is given each quarter. The party for the Winter quarter usually includes the members of the opera cast. At many musical programs, club members act as ushers and door keepers. Particu- larly valuable is such Work during the spring contests and also during the district teachers meeting. Pg C4 aelw Glee Club OFFICERS PAUL R. IITT Director LOUISE SCHOEN . Pianist PERSONNEL First Soprano First Tenor First Alto Baritone VERN'A HELISI STEIN FINNELL MARY BELLE STEPHENS I1ORACE HUFF VVILLIAM VVILKISON EVELYN COLEMAN 'RUTH XVILKISON FRANK FROST Second Soprano Second Tenor Second Alto Bass KATHRYN OLDHAM HOLT SODEMAN PAULINE KLECKEH NOIEI4 MORGAN ANNE VVAGONEH EVANS THOMAS OPAL MCPIIIQRSON H ICHARD DUN N ING HE Glee Club is a musical Organization which bas become Well known for its excellent choral work. It is composed Of Sixteen Singers and is rObed in gowns Of black trimmed with red. It is in demand fOr high school assembly programs as Well as for evening con- certs. In tlle fall, concerts were given at Pleasant Hill and Drexel. In January a pro- gram Was given at Holden. The winter quarter was largely taken up with the Opera, "The Bartered Bride," by Smetana which was given On February 12, tO a large audience. A . 4, ,. .i,,,,...,,-,. , P 165 :iififf"ili"S.' , l E 12 i l 313 it V 'if .ia ':.- ' 7,113 " in . .3 . nga liiifl .',- : - Q ., A "'1 "V 2 :N 4 .G 1 .4 :'J 'hill .g vi iz li' 'mfg ' 1 A iil levi? Z,l.,5f.. 5 A: - Q-'E' 1 -if q' i "1 Qf,a n 'Y Wi Fifi"- 'ffillip Li: f iff wngu 'Wt QQ? X df? 'iff ligirsrrui us '1 ' lflfi 1-if ,- A 4 1, 1,6 xfiiizi' hH,w 41, . 4, X .Y-,, 1 .iz ,Z A.., CN .',:'ijjN'f itat zfgeiigg . 1- 'lg Emi 135, sim . M QL. 1 tx! ,, ., Vai .fwfr E55 Wg .EILQ 1 iiaii F559 t 35 ...Q .,,,t tw. wi,-3 is 5' fiibfa? K' 'I "nn . 'Ear' gilt? 'V ' .f-Gaul kfttgr Riley 1 ifmilkllz ".: ' -T 5211383 Li! G1211 Lklifutx' I T T g.7Qu,w V111 V l if " iiliilm , Vi Le ' --1 'S it ti? 9.ey,.,g t A' D ., . ' A ' S 1, ' ' 'f mg v fzfr .. .JE fi". 2. L V .1 ,wr fra S61 t ' A511 Fif a 5 , c' 1 ' . mg T ts., S 55 5 233 'Sapa- K .- :ff "?!Z'Tf' ' EFQQQQQ' W" Eism ...W erzfcfsfq .lfefw 5991233 2L?'iJ1i'El .Q -wr '9.1r21i Viktfzf-.1 ?i'?fil:3i it .rug 2.9 ' .iztw f 2.1 2 ifg?i13".fi 1,q.,,1nfi ,lfwgizgg iw?-1 ifiiiril. iss, ilzblfvail College Orchestra OFFICERS H. A. Lossoiv . . . Director liUTH HoUsEB Concert Master JAP ALLEN, JR. . . Librarian HE College Orchestra is one of the most outstanding organizations on the campus. It has a membership of about thirty pieces. Each quarter the orchestra gives a concert to the general public. These concerts are always Well received and much interest is shown in them, The orchestra played the accompaniment for the "Messiah" and the spring oratorio, '6The Redemption." This year Mr. Losson has organized a brass quartet, a Woodwind quartet, and a string ensemble. These groups have given many concerts. The C. M. S. T. C. orchestra is fortunate in having many different kinds of instru- ments. Every year several new instruments are added. Page 166 U-' sf fIQ3'5B3?7i?f::1' liff-Qblfisj 'xi:a5'fwi2f'1mf'.1ffJ-:Q if-.L '-1 iff '- 172.4 11112:-wffsilwutav-.flgztznsaaau Ava...-A-.L-Aga-..:..z..z,w142.4.H- 1 sv ,Q , ,.' :www I I , i 'S Dedicated . . . o THOSE people who have donated OD their efforts to make C. M. S. T. C. a school for "students" and not for 'gjelliesf' we affectionately dedicate this section. .and .. To those of you who remain undaunted "jellies," We express our sincerest thanks for making this section possible. Red on MeDuff . . Page 167 -I D IJ -ri tu fl t 1 1' ,f x i . . ff l i e The Bray Review ' V u . aJfllB E VOLUIVIE 0 WIARRENSBURG, MO. ANY VVARIVI SPRING TIME IYUINIBER 9 N TDO OR DID YOU KNOVV? PAN HELLENIC IN THE EDITOR X STORNIY MEE11 MUMBLES i 2-e '? Most late dates are for no i We apologize to no one for anything we have said about him in this section of the book. There isn't any- thing in the world to get miffed aboutfwe try to make you happy. There isnit one of you that doesn't really like it anyway. Our only apology goes to those who have attempted to become known as outstanding .Ielliers and then failed to make this section. But there just wasn't room to inform the world about all of the jelliers on our campus. good purpose? That Robin Stockman lost a 355 bet because he couldnit date one of the Frosh darlings even once? There are two reasons why people don't mind their own business. One is that they haven't any mind, and the other that they haven't any business? That Bruce Bowman squandered at least S15 on his entry in the Popular Man contest? ON DUTCH DATE YVEEK "Dutch Date" week waslat Houtsil because one room- held at Warrensburg in April, and for a change the gals phoned the lads they had a yen for. VVe noticed that there were very few who night-clubbed it that week. Instead the girls took the males to a show CIOC most oftenj and then to a joint for a coke C5cj. One of the interesting in- cidents of this week was when two roommates were Page 168 mate phoned the other's male. "Dutch Date" week brought some of the athletic men out socially with femmes for the Iirst time. Some of the gals got the sinking feeling which comes when being re- fused by an ideal. It was suggested that Dutch Dating be continued for the rest of the year, but the girls did not take the suggestion to heart. Last fall the Deltas and the Pi Kaps engaged in a near free for all fight, with hair pullings and all the finishings, at one of the meetings, when the Deltas accused the Pi Kaps of unethical rushing methods. It seems the Kaps took the rushees on one of the lake excursions and the Deltas took exception to the out-of- town trip. There followed an episode when the Deltas bundled the rushees into a car and with tears in their eyes pleaded with them to join up with Delta Sigma Epsilon. The Deltas suggested that the Pi Kaps be excluded from future Pan Hell meetings, but it was no go. The Council decided to at- tempt once more to hold Bush Week next Fall and then ad- journed. LOST A number of Tri Sig Soror- ity pins in places seldom fre- quented. THE BHAY REVIEW WARRENSBURG, MO. ANY WARM SPRING TIME GOOD OLD POLITICS! INTERFRAT COUNCIL MEETS THIS g -- AFTERNOON , EV "Q 1 T T lt is an astounding fact N that PUHUCS 011 this Campus The Inter-fraternityCouncil' A C10 9XiSt- THiS Writer Spent will meet this afternoon to L three minutes and thirty sec- decide upon some Very im- fuk, fyip onds in an exhaustive survey portant matters ' . Tl . 'gz:7'i',4i2,.f,:.QW- I ofthe sltuatlonrecently ie Among other Subjects the . i,.. Q hw . m y losers always declare that , , alll, , . Council will take up the it r p pOl1t1cs beat them. Some- . , ,,,,,,Q x A - mighty problem Of determm- times, we think, the people are lucky and should thank all their stars that they have politics, if you catch On. Anyway the school has some would-be politicians. Bruce Bowman, staunch In- dependent when hels in the mood, has come in for a lionls share of the glory which is supposed to come with being a big man in politics. Bruce entered a Popular Man in this year's Spring Elections, but failed to enter Independ- ent candidates in the Popular Girl and May Queen races, mainly because he wished to keep in the good graces of the Tri Sigs and Pi Kaps. He was a bit irked when Grier Lowry, C. M. S. T. C.'s snooping journalist, chiseled in on the Independent Party and put up two candidates in that race. But Lowry was supporting Chris Jung, fra- ternity man for Popular Man. ing the exact number of safety pins it takes to hold a pair Of diapers On a young babe. It is unusual for the Council to have anything this weighty upon its hands. lncidentally, did you know there was such a thing as the Inter-frat Council? Few do. "HAPPY BIRTHDAY TO YOUH CThe above photograph was taken on little Tedls 5th birthday. He had just come from a party given in his honor by 12 of his little girl friends. But he now favors the little girl at Sedalia.j MY BEST SELLER WLatest Methods in Boy Grabbingw Immediate Results Assured By MARTHA ADAIB Actual Pictures Of Male Admirers 1 May be Seen, Including JOHN BRAND HUGH COONROD VS. CLYDE WILLARD J OE lVTARSHALL and ELWOOD NLUSSELMAN Sold to MALES ONLY Page 169 THE BRAY REVIEW WAHRENSBURG, MO. ANY WARM SPRING TIME Editor of The Rhetor Lists Some Of The Things He Had to Put Up Wiith The gang that raises the deuce if their pictures are not in the book and who set up a howl when we come around to take them. The gink who came in after all the copy and cuts were in and said he forgot to turn in some of his fraternity broth- ers. The outfit that was always looking over our shoulder when we were trying to write copy. The Staff members who at- tempted to tell the editor what to do, but who ended up by doing little themselx es. And then there are those vsho wanted to change the arrange ment of the book after the copy had already gone in to the printer The sorority girls who wanted us to do right by their sorority in the book Those same sororities refused to cooperate with us when we Spring l'lect1on The Staff members who were always going to come in and help if they couldn t find anything else to do Pg 170 NEWS! NEYVS! Herbert Kelso dropped into the office to inform the 1936 Ed. that he would without doubt be selected as next years, Editor of this book, but wasn't exactly sure he wanted the job. Headlines in next years Student: KELSO FINALLY CONSENTS TO BEING EDITOR OF RI-IETOR AFTER ENTIRE SCHOOL MASSES TO PLEAD VVITH HIM Herbert Kelso is particu- larly noted for his aptitude at being the student helper, when not needed. MORE NEWS' When Forrest Riggle pre sented a box of candy to the Rhetor Staff with the com pliments of Mrs Stoy er two staff members were present besides the editor This rep vshen the fact is taken into consideration that the office was seldom honored by the presence of so many staff members at one tlme STARNE IS SELECTED MISS WARRENSBURG The above portrait was posed by Miss Mary Emma Starne vsho was judged as possessing the most beautiful figure and face in Warreiis burg Miss Starne IS now eligible to Compete at Sedalia for State beauty honors Higginsville Judges were attracted by Miss Starnes girhsh giggle she did pah lenty of it on the stage that Sex eral intimated that the H1gg1I1SV1ll6 gentlemen were eliminating as much competi tion for Higginsville as pos sible T , Y l A ' 1 ' wsfwv' Us 1 ' . A 4 it' . . . I L f ' I gg y . J p h I g .q. J , . ii ' V77 ' 1 X , " . . Y. S ' ' , L A T. .N .Gini 2 I . Q tried to put over a lively resented an ideal turnout, lligllt- ,, 1 . A, I I , . . . ' 7 . . . . Ile THE BRAY REVIEW WARRENSBURG, Mo. ANY WARM SPRING TIME VVHAT WE LOOK FOR NEXT YEAR Johnnie Brown will have a love affair. Callison will still seem in- capable of drying the wet spots behind his ears. Paul Laws and Marie Shortridge will marry.4 Joe Smith will finally find a girl who will Hsteadyu with him longer than two weeks. We look for a few of the II:0O o'clock girls to get in at II:00 o'clock occasionally. We expect assembly pro- grams to be presented at Riggle's instead of' in the auditorium. Wilfred McConaughey will be forgotten fwhat againilj. The corridors will seem a bit queer without Chris .Iung's line echoing from one end to the other. Howard Schneider to be elected most popular man next year. A few of the goer homers to discover that Warrensburg isn't so terrible on the week- end. Pan Hellenic will have an orchestra at their formal. Some lads will continue to ask for dates months in ad- vance. Have you got your date for next years Rhetor Ball yet? Freshman girls to have both beauty and brains. r 6GDucky Strikes Not A 4Coff' In "We endorse DUCKY STRIKES. i DUCKIES ARE OUR BOSOM X FRIENDS. They lend Such a zest -are such a bracer after a night A Booth Full" of dating and late dating. "'i:l S. 3 l f M 'Tis a mark of distinction to .X 'ix - ---f' U smoke DUCKIES, because: X wi, ,Q p , 'lift' .rer I ' ...: . I. The boys all notice you fi? ".- O wk . f 4 1 , r u,f: L 5-V , while you smoke in a Joint. ffl wfffgi -:..,. E g, 2. They do not make you dizzy l y While standing on the bath tub blowing smoke out the ventilator. . 3. They look nice in your fingers when riding down l Holden Street. Al E 4. They make people think you "are just a wee bit wildfi W ff ff - 464, ' fgcwglgff - M fr fn. - ? E-gfggggvt ju f . THE BHAY REVIEVV WAHRENSBURG. MO. ANY WARM SPRING TIME ' .. X , 8 . r ifgy . 2, 1 . , ,ggfv'4,.,fs1g I f WI' . i s1fsHS1s,i.fLfifE5iQ-ff 7 '45-3 ' ,gf-,..r, mr.,.'-vt-. . -I . Kiw is! 14' .. ' ii- , 5 . It w iv? , ,. ,..,, I . , .V , I Qgggsi-21.1 Q 3" V ' it xy, x fd' 'iv' VX. W MM!" 'iz-ff. - ff Q L. AL - 7 - .- , 'DQ - I nga-n-'P' J -....-A THE DUKE loses all of his women. Horton evidently doesnlt rate with any of the girls for very long at a time. He has tried to go steady with most of the eligible freshmen girls this year. He went with one girl two weeks, but one week was usually his limit. We can't understand it. One of the main attractions of going with Horton is his cars. But we don't know why he can't hold his women. mln the spring a young man's fancy lightly turns to what the girls have been thinking about all year"- hence the parked cars along the road this time of year. Page 172 THREE OF A KIND The gentleman keeping the jackass in hand bears out that old axiom that the less a man has to say the louder he talks. Cozad has so much energy that he has to have some way of getting rid of an excessg hence, he has adopted his loud-mouthed at- titude to attract all who will lend an ear. But people seldom lend an ear the second time. Willard is not par- ticularly noted for having any carrying power with his voice, but has a line, which is noted for its quantity. THE BOYS ARE AT IT AGAIN! It seems to be Evans' lucky day with Otto and Abney on the losing end. The above scene was snapped by our cameraman during one of their recreation hours. A Bray Review reporter learned that the reserved chair was for HLittle Grayw George Kosky. The Editor wonders if this could be one of the reasons why others had to assume the responsibility for the athletic section of the 1936 Rhetor. THE BRAY REVIEW VVARB ENSBUR G, MO. ANY VVABM SPRING TIME ON THE GENTLE ART OF ,IELLYING .Iellying is the state of sit- ting about in a public or a semi-public place with the hope of seeing other jelliers and being seen by them. The Iirst thing to do is to make up your mind to do a bit of jellying. It is done sometimes when you have no classes. It is done as well, however, if you cut a class. The best jellying is done from 9 until IO, from I0 until II, and from ll until 12. From I until 2 is good as is from 2 until 3. After 5 in the evening and before 9 in the morning are exceptionally bad times to try any jellying. First go out on the Ad. Building steps where you see a congregation of innocents, campus playboys, and soror- ity girls. Then you will look around and say howdy to everybody and tell the nearest person how sleepy you are. Then you will look around some more and decide it is too nice to study, and then you will talk someone into cutting class and going to Pmiggle's where most of C. lVI. S. T. Cfs jellying is done. 'Tligglingw might well be used as a synonym for jelly- ing. After you get there you can shoot the bull, neck, listen in on the people in the next booth, kid the waitresses, build bonhres in the ash tray, engage in a water throwing contest, or just a thousand and one other very exciting activities, which makes you feel sure that your time has been better spent than if you had gone to that dull old class. The above picture was taken of one of C. M. S. T. Cfs most devoted jelliers while he was engaged in that arduous task of writing Jelly Notes. He had just thought up another crack on some- body. "Jeep the Snoopv' or "Win- chellf, as Lowry might be called spends at least one-half of his time jellying and one- fourth of it getting ready to jelly. He uses a great deal of his jellying time digging up dirt on innocent people and then putting it into print, getting them in trouble and not making many friends for himself. We understand that on numerous occasions he has been threatened, but we won- der why someone doesn't carry through one of these threats. Y. S Page 173 THE BRAY REVIEW WVARRENSBURG, MO. ANY VVARM SPRING TIME WE NOMINATE FOR THE HALL OF FAME p 1 -- df X X 1 CR. H ,T., X X ff" -Q - ' 493 ' ,...,...-7- . Aff Bruce Bowman - Because he served as photographer for this annual, because he has a dubious mind, because he dresses attractively in an otherwise drab atmosphere. Charles Workmari f Be- cause he doesn't play the girls, because he is something of an athletic man, because he is conscientious about his work. Arch BeattyfBecause he is a most adroit slinger of the El Toro, because he is some- thing of a musician and a scientist, because there's noth- ing effected about the guy. 'fhlyrti' Jacoby - There's no use in our taking up space writing WHY shels here. It's too obvious. She's a queen from the tip of her toes to the top of her head. John Kilmereldecause his childlike simplicity is sur- passed only by his ignorance, because if allowed he will spout for hours upon nothing in general. Hobby, minding other people's business. Page 174 Jack Niebrugge - Because his basket ball prowess hasn't made him a snob for he seldom spoke to anyone any- way, because he has never veered from the one course as far as girls are concerned. Mary Ann Peeler - If you've seen her smile you know why she's here. Charles Clark - Because he's Playboy No. l. Because he spends the greater number .of his hours taking girls riding or visiting the trio of joints. He deserved at least mention here for that. There is noth- ing else important about him to mention. Hale Lentz-Because of his indomitable fraternity spirit, because he has worked his way through school, and fin- ally because he is a gentleman. Mary Sue BobinsonfBe- cause as far as her Bhetor duties were concerned she was not always to be relied lupon, because she has the habit of selecting a male and clinging to him for, lo, many gmonths. Robin Stockman-Because heis Godis gift-to-the-women -hence so many atheists in the college. Because he pos- sesses a pretty neat line for freshman girls, but for girls any older it's just so much dizzy conversation. Jim McQuittyeBecause he typifies the steady working student more than anyone else we know. Gene Wilcox-Because in a list of the ten cutest fresh- man girls she would be among the leading ones. Horace Huff-Because he is honest and good natnred and not because he is presi- dent of the Phi Sigs. Billy Cates-Because he's ambitious and conceited, with an inflated opinion of Billy Gates. The last answer to a maidenls prayer, and a dream come true, he thinks. Ceorge Price-Because he and Buth Houser would, with- out doubt, poll the largest number of votes in a Hmost popular couple on the camp- usn contest, for reasons 'too numerous to mention. THE BRAY REVIEW WARRENSBURG, MO ANY WARM SPRING TIME SPORT PAGE SPORT SHORTS Mules w1ll Wm the M I A A Basket Ball t1tle next year I' he most COHSISLGIII, coke dlgger on the campus 1S Martha Adalr Geneueve Crockett does r1ght Well by herself though The gang from Central were as mystlfled as anyone when they found themselves IH the 900131 Wlnrl on l,l11S campus At Central they were nonentltles Nommatlon for obl1v1on Wlnte who eats at the Slg Tau house Because he IS 6g0tlStlC3l and self centered tells polntless Jokes and furn 1Sl16S own laughter and just because he IS by nature the type of person nobody hkes How could oneb PLACES Assembly Attended by bores 111 order to be bored Llbrary A conglomerate mass of chalrs tables book shelves and books Wh1Cll may be ObtE11116d lf tl1ey are not already loaned out to some prof who alludes to a partlcu larly breezy passage ALL SCHOOL Posztzon Rtqhzf Tackle Htghi Guard fenier Left Guard Left Tackle Left Lnd QIICLFIPIIDCLCIQ TANK FEAM Name CLYDE WILLARD JOHN BRAND JACK X AN Hook CH XRLES CLARK BILLY GATFS D XROLD SINCLAIR ROBIN STOQKMAN Left Habfbagk DON SNIITII Rzghl Halfbwk T1 we BHNDY if Ullbagk NI xn1oN lf VANS Substltutes Melvnl Cole Charles Ash Doc Cozad Herbert lxI1llOI' L C Jones George Koskv John Luecke Joe Marshall ljlvsood Musselman Chestel W1ll8mS Johnny Ca1n Coaches Ben Moore and Steve Landreth Hello Baby tIl1S1S Broad shoulders talklng are vou do1n anythmg tOIl1gI1lLl5 Summertlme just makes all of the glrls break dates slash LIICII' throats and go absolutely hog, Wlld w1th th1s hne he tlnnks so anyway He doesn t mean any harm ou don t h e IS stones Just remember that you were a boy once yourself sl1ouldered he man walk IHC around on the campus QNOTE F here Wasn t room on JLll1S page to pr1nt lllS shoulders j Pertle Sprmgs A place ww here the grass lb green the T1lgllJLS are st1ll long the moon IS st1ll bnght but refuses Lo reveal what 1tS blushmg face beholds Pg 175 -I .li ' ' - , X . T . 1 'V v s " L ' H . , . . ,, I . GG ' 77 ' 1 I -71. . S . . . ' , I 7 , p . . ' ' r . . V . - - Oh ' Y ' 1 9 rf.: lf y " 'k h' 'gf' V I il I End , ...,. 1-IICHARD CALLISON Itlg Nige tg have 3 bl-Oad- I ...... ' 5' M Y - . . . . . . . Y - I U N 1 V 1 J ........ A A A A l f .... I. . , 1 ' I f 4 . ' , 7 A A L ....,.. L 5 . T . . JD F A w - I ., , V, ' ..,... V J I I E -'fij ' U J, I f l - A . v. N as , as Y I l I I , J I , 5 J 1 , . -I N T A V x 1 X' ' . 5 I I 7 U 7 ' 7 ' , V s 44 T f l l 9 ' 9 I I 9 I I 11 e . . . T. C.'s PAIR TREE A l . . . Ll en A We've never figured tl1lS one out. Sometimes yes, sometlmes no. owry f E ' -A . Ssgiius Estes keeps close watch over Mary Belle and she apparently dotes on 1t. Jung 1 The o11ly couple that still goo's a11d ga's publicly after many months of Alger f Hsteadyingf, P 'ff ' , . . . . . GH lth Gates choice 1n this matter IS not to be questioned, anyway. PGates -F. Webb . ilgartlett Jelly Notes l1as already covered this case fully. ilgxlsrldge? Enduring LovePfour years with neither one breaking tl1e chain. -Niebru e . , . Douthifg One pair that doesn t Jelly. Smiser When Cockefair sa1d It s all right to have romances but not 1n here Sharp Sam and Helen looked disappointed Hayter I l Meyers The Library IS t Ir main meetlng p ace Robinson Sue pllt this freshman under l1er thumb and kept him there Johnson Plnder Nothing much on hand about this pair Harrison Houser Geor e was 111 a quandary until Ruth returned Now they have a Prlce monopoly on the P1 Kap SWIHQ Wood Sometimes we wonder how Bruce rates l1er but he takes It matter of Bowman factly Lentz Comer A case of opposites getting together and liking It Kerr J Wilma IS sweetness personified Charlie IS Just another 0116 of tl1e campus fClark would be Don Juans. - ee Through H. S. togetherenothing happened. College-they broke JE. Webb out with it. ilvtigggter Just a H. S. carry -over affair which will last-f. J Matter One of the few combinations in this list that appears to be a lastin one. fDyer -Moore -M' Foster A PlCKLl D PAIR. 176 Page 177 A Last Word WELL, the job's over. It is with a great deal of relief that we write this last page of the 1936 RHETOR. Every day for six long months we have worked far into the night to bring this, your annual, to completion. lt has been a long and arduous task, but, frankly, wc've enjoyed it. lt has been an experience that will be long remembered by those who participated, and one that will undoubtedly prove of value in later years. The prime purpose of this annual has been to record the people, the events, and the spirit of this year at college. We have done our best, and our only remain- ing hope is that you will like it, and that this year's RHETOB has fulfilled its purpose. We wish to express our thanks to the following for their help in making this publication a success: Dean W. E. Morrow, our faculty advisor, Mr. G. E. Hoover, who has payed the bills and given much helpful advice, Dr. E. L. Hendricks, for his encouraging remarks, Miss Pauline A. Hum- phreys, who furnished us a worker, Faculty of the English Department, who have helped when called upon, and who have encouraged us, Grier Lowry, who has worked together with us on the literary end, Bruce Bowman, who spent long hours taking pictures for us, and to other faculty members and students who co-operated, encouraged, and helped us. Further, we wish to express our appreciation to Mr. Ben F. Seward of the Burger-Baird Engraving Co., Mr. Fred Bassman of the Midland Printing Co., Mr. D. J. Knueppel, photographer, and Mrs. Laura Jones, photographer, for their co-operation in making this book possible. It's over now! Pardon our errors. Smiles of pleasure, smirks of hate, and sneers of scorn will come too late-what is, is done! Our best is here. MFBED. P g 178 Central Missouri State Teachers College WARRENSEURG, MISSGURI Considers "PROBLEMS OP THE CHANGING WORLD and Gffers Courses in Agriculture Government Art History Athletics Home Economics Biology lndustrial Arts Botany Latin Chemistry Mathematics Commerce Music Economics Physics Education Physical Education English Psychology French Sociology Geography Spanish German Speech TEACHER-TRAINING A new library of 50,000 volumes, new athletic field, new auditorium, new pipe organ, new courses and new methods invite you. The Summer quarter begins june 8, and the Pall quarter begins September 9. Expenses are low. Be free to write for further information. COMPLIMENTS OF Marr's Pharmacy On the Corner Where Students Meet I-Ianson's Q-S Lunch At South Entrance to Courthouse POR FOODSH NOT PADS WARRENSBURG MISSOURI POST-CRAD LAUNDERS City Steam Laundry WARRENSBURC MISSOURI PHONE IOO College Shoppe -Student Headquarters FRANKLIN ICE CREAM Sealtest Approval FREE DELIVERY PHONE 5 KERR GROCERY Quality Groceries 200 S. HOLDEN PHONE 550 ACKNOWLEDGMENT Bruce Bowman is responsible for the added effects obtained in the photography used on the sub-di- vision pages in this annual. Katherman: If they would use the picture of me in a bathing suit I would be sure to win. COLLECE I-IILL CROCERY A. C. ECKHOFF, Proprietor PHONE 48 WENN ER BROS. CUT-RATE DRUC STORE 200 N. HOLDEN WARRENSBURG, MO. 'W' A complete Drug Store at Your Service at Deep Cut Prices WI-IY PAY MORE? 180 L g L Q :L 1, viii .ug A A Q 4 5 A 1 i1iE.?,ea,s.,sl is ii'li,sfr'f4:f,,,5i,f?,gi?+.,i,,s,..g?,,aLWsa me "'L , Q fsiggfi, - 1-,. ..a:,.......xl....AgK-- - -, -f -A ,1.,xr-:a...9 r ,ww --f-,ryan 'M-"' ' 'K N-",.g,,,,:, ' ,X f . Q ' -v.f:1:wwf. ,amy ffm. fs-2 item 1' .zvlfsfsf 12fm2',11f:s1aeffasszQ's,g-533. 0 we ,5fg1:gg351zz't .X Ss-f,'f,efgQ1.5 +1 :1Lt1z'. ' .,l'...'fI I... ... ,.., A. ,.,.... ,.... ...M .....,m... Mme. m.. 5 u x l uu ' nnu , nuuuu nu ..--1, W.,W ,T2 ,L . E.Q,L.g5 V.,,L 0 H . -1 Y 72 V I S351 lt' .LP Sf ff: J I 'ii' W QU 25 elif A- SHI f ,,m,W- 0 , he L,-,,,.m,..,.,Q1 W, . 0, .ta M, '- - - W.. M,, .,.,, N ':::x:..L-1 ' , , in , ,, . ,,..,. ea'f:Yif"? x 'gg 3552 3, 'T , . V: W,z..:1::.. .: ,g51g.g gggf- fi- ' 1 H A W,'Wf-'-- f'-' 3 V- 2' 1 is - ,, s- . use ,,.,, Q W ,X,,,,, - " Cfihaerm i?2Ev 'iiBi!il8 V QESZ... -::'f1S:2I:f'f if BANK' V e V . V 0 0 a 0 . Q 'z . wee zsszwisl A 1 'ii3r!f2E2V'f?':?r1 . "" fffsszsifir ,efffszt If -ff-my-,'1 ---- ua- 5, iifififfiii S -if f fi g-fi?-EV -125' .1 'W " 5 A" 2 3. 1: YE" , U V V if ,,,,,.le ,.1M .,.1fJ1 H --i Q, ' 215' mg, ,,,. .:.:-M,,,.,:,, ,,,.. ,,,x - b "-- !'-!' STRONG - PROGRESSIVE ACCOMMODATING CAPITAL S100,000.00 SURPLUS . 130,000.00 College Depository Page 181 , J ,w.- 9 7 COURT HOUSE DRUC STORE DEPENDABLE DRUC STORE SERVICE E W. WOOlwOrth CO 5-I0-CENT STORE We are glad tO help C. M. S. T. C. whenever possible. The COLLEGE STORE Anything You Use In School 'W' PROMPT SERVICE ON ALL M A I L O R D E R S 'W' 122 N. HOLDEN PHONE 253W Shepard S Dixie Cleaners FASHIONABLE COTTON EROcKs -I' L' ESSIG I-IOSIERY - LINGERIE DRY GOODS Next to Star Theatre Sixty Years of Progressive Merchandising PHONE 333 The Gas Service CO WARRENSBURG, MO. If It's Done With Standard Brands At Lowest Possible Prices CURLEE CLOTHES, STETSON HATS, ARROW SHIRTS, BRADLEY SWEATERS PHOENIX TI ES HEAT, Styled for Young Men You Can DO It Better D with GAS IDUI'1l'16l1'1'1 ClOCl'11I'1g CO. HOLDEN-HEAD OF PINE P 182 THE ,IELLIER REMININCES Well, we've dished out the dirt for another year Cwho was that bar- tender I saw you out with last night?D. Believe you me life has been no bowl of cherries for this columnist. We had a bit of diffi- culty after We ran that "truth col- umn" on the various sororities pledge week. Qlt was a bit rough on the poor gals.D We've been running ever since. We had one bad night when we ran our telephone number in the "dating bureau." Never again! Cf course, We've had threats from Cozad and the Sig Taus, but you know how the truth hurts? See you coke sniffers in a booth. -YOUR JELLIER. The STAR-JUURNAL Headquarters for the Best in PRINTING and SUPPLIES STUDENT PATRONAGE APPRECIATED THE STAR -j0URNAL PUBLISHING CO. WARRENSBURG, Mo. fbs ers Warrozgsburgfs Szfyle Shop NEWEST STYLES FIRST SHOP HERE AND SEE FOR YOURSELF Heberling Shoe Co. SHCDES AND HOS IERY Established 1868 EIT IS IMPORTANT And then a Word about Madeline DOuthit4she's C. M. S. T. Cfs chronic 'kapple polisherf' BASTQN 82 WRAY INSURANCE - AUTO LOANS Expert Craftsmen in Hand-Engraved Cornmencement Announcements, Personal Cards and Social Stationery jaccard jewelry Co. lOl7 NVALNUT STREET KANSAS CITY MISSOURI Pag 185 CIOMPLIMENTS OF STANDARD-HERALD PRINTING OFFICE 132 WEST PINE This space is dedicated to cheek- to-cheek Webb, our editor-in-chief. Fred will probably learn, but the dance will be out of style by then. A COMPLETE LINE OF CROCERIES Werling Stores Our Compliments to the Students of C. IVI. S. T. C. Superior Cleaners PHONE 600 Experts in their Line CILENN G. MORRIS Proprietor Eur YOUR Com' OF The l937 Rleietor EARLY COMPLIMENTS OF OBANNONS Quality Merchandise For Less We depend on the Collegeg It's part of your Education. You can depend on Vernaz We Want you to learn that VERNAZ J too We'll D0 Almost Anything to Please a Customer lO8 w. PINE PHONE lzl P 164 ore Than 00,000 Annual This yearbook represents twenty-three years of school annual printing and binding experience. It was produced by the organization which has printed and bound, under one roof, well over a half-million line college and university yearbooks, representing 150 million printed pages, for schools in twelve states. Each staff has its problems. In dealing with 472 such stalfs, we have learned to advise them wisely and to produce books they are proud to distribute on their campus. Nine hundred forty editors and business managers endorse our thoroughness and integrity. When a staff signs a Midland contract, it enlists the aid of a College Printing Department composed of older men of many years' experience, associated with younger men who have the yearbook stalls' viewpoint. The entire book is built under one roof . . . the responsi- bility of one group of skilled craftsmen. MIDLAND PRINTING CO. WN YTAISEII A n DFYIGSI IAIBAIDEILSIIIIS IlYEAIlllIl'l1 SG IIISTISG' IIFII X I' K IEIHIUIIS ASI! gig Q - - ..-- ....,. ..,v.-., , g . f ,.V2 1azfg1,.ff,g1fg AXA Il I S G I I' Ii IL F Ii II 'I' H' l'llIS'l'lS 7 -W .-.-. 1 G I' LA'I' Ii S COMPL IIVIENTS OF . USSELL I BROTI-I ERS , . 'suymzmf-mg,-ge, aux Jtargr V uamvi clojnes shop WARRENSBURG, CLINTON and SEDALIA, MO. In."a.a.Si::n:a'lfa. Bungnhmr Clwwlaim HOME-MADE ICE CREAIVI AND CAKE The Accepted Dessert For All Occasions "Meet Your Friends At Our Fountain" COMPLETE LUNeHRooM SERVICE You Will Also Find Your Favorite Assortment of MRS. STOVER,S CHOCOLATES at Our Store Ri ggles Store South ofthe Campus on fldaguire Street FREE DELIVERY PHONE 5 fl PORTRAIT STUDIO IVIRS. LAURA B. JONES Lololoan Bldg. H9 i".'.Q llllim' I4 'ef , 3 I F . :QE BT ic.: T I of C ea 'Al L H in ., -if f W 1 x,f'I ' A af: 95 ' R fi' . "Photography Linked with Art" Pg185 I I 53 uw nhl I U? I I Ti . nl -ig 0.5 ,..,-.-- .-mv.--A Right Light - - Stops Eyestrain Makes Seeing Easier Prevents Headaches An l. E. S. Study Lamp Will Solte Your Studying Problem I See Them At-- SERVICE COMPANY HARTS Hamburger I-I Shop A Good Place to Eat FRANKLIN ICE R CREAM 150 Pint-25C Quart , T The Place That Students Frequent Most The Post Ojjzice is Next to Us BRIGHT THOUGHT The first universities consisted of great bodies ol eager youths flocking about great teachers. Now it consists of great bodies of eager youth flocking aboutegirls, of course. STAR THEATRE 4'Where C. M. S. T. C. Students Have Enjoyed Themselves for Many Years," COMPLI MENTS Of Ladies Ready-to-Wear Dry Cwoods and Shoes ff? it" r F. Q 25,313 g Missouizi PUBLIC F Tgi . I- KEEP lN TGUCI-l WITI-I C. M. S. T. C. SUBSCRIBE TO Tl-lE STUDENT CENTRAL lVlISSOURI STATE TEACHERS COLLEGE WEEKLY NEWSPAPER A Quarter A Quarter Write to Grier Lowry, Business Manager D. KNUEPPEL Photographer lt has been a pleasure to make the photographs for this publication and we wish to express our gratefulhess to the faculty and Students for their confidence and splendid co-operation. Kriueppels Portrait Studio Horne of Fine Photographs WARRENSBURC1, MISSGURI Pg187 General A Advertisements. . . . . . . . . Alpha Phi Delta ..... . . Alpha Phi Sigma .... Alpha Sigma Alpha .... Ama-Drams ..........,.l..,....., Association for Childhood Education .... B Basket Ball ..... ....... .... Beauty Queens. . . . . . Beta Alpha ........, Board of Regents .... . . Bray ........... ...,. .... C Campus Views ......... . . Canearies ..... Candidates ,...... Christmas Seals ..... Coaches .......... Contents ........... College Orchestra ..... . Crescendo Club ........ D Dedication .............. Delta Sigma Epsilon .... F Faculty... .. Football ....... Freshmen ........ . . Freshmen Officers ...... G Glee Club ...,. . . Graduates ..... . . l Inter-Fraternity Council .... Intermediate Grade Club .... Intramural Basket Ball. . . J Judge of' Beauty Queens ..... J unlors .................. . . Junior Officers .... Page 188 Page 179-187 . . . 138 . . . 139 . . . 151 . . . 160 162 123-127 . .97-99 . . . 141 . . . 26 167-177 ...9-27 158 103 .. 80 122 .. 8 166 164 6,7 148 . .27-37 117-121 . .81-93 . . . 82 165 .. 40 147 163 110 . . . 96 . .55-69 . 56 Index K Page Kappa Delta Pi ......,.. . . . 136 Kappa Omicron Phi ....l . . . 140 M May Queen .... ....... . . . 102 Memoriam ...................... . . . 38 Modern Foreign Language Club ........ 161 O Orchesis .... ....... . . . 142 P Pan Hellenic ..........,. . . . 146 Phi Sigma Epsilon ..... . . . 153 Phi Sigma Pi ...... . . . . 137 Pi Kappa Delta .... . . . 143 Pi Kappa Sigma ...... . . . 150 Popular Girl ....... . . .V 101 Popular Man ........ . . . 100 President's Message. . . . . . 94 B Pihetor Staff ............ ..... 1 14, 115 S Science Club ..... ..... .... 1 5 6 Seniors ..,..... ..... 4 1-54 Senior Officers ....... . . . 42 .Q ............ 149 Sigma Sigma Sigma .... Sigma Tau Gamma ................... 154 Snap Shots ............. 5, 70, 104-112, 144 Sophomores .......... ............ 7 1-79 Sophomore Officers .... .... 7 2 T Tennis ........ ....... . . . 131 The Student .......... . . . 116 Theta Sigma Upsilon .... . . . 152 Track ................ . . . 128 W "VV" Club ......,............ ...... 1 57 Womenis Physical Education .,..... 132-134 Y Young Women's Christian Association. . 159 VV. FACULTY A. Alger, Donna ...,...... Ament, Marguerite ..... Anderson, Clay J ..,.. B. Ball, Lucy J.. ....... . Brown, Elmer B .,... Brown, Olive .......... C. Callaway, Elizabeth. . . Calvert, F. VV .....,.. Charlton, Aruba B. . . Cockefair, E. A .... Collins, Earl A .... Craig, Ben R .... . . . D. Davis. Jewell Ross .... Dawes, Leta .....,. DeVore, Paul A ..,. Downs, Myrtle ....... E. Edwards, VVard ...,.,. Ellis, Emmett ....,... Essig, Don .... .... F. Fitzgerald, Ruth ..... Foley, Mary E .... Ford, Harriette .... Foster, Earl R ....... G. Gibson, Fern.. ...... Goss, Gladys ....... Graham, J. VV ...,.,, Grinstead. Noel B ,,.. Groenewold, Ella ..... H. Harris, Anne G ....., Hatz, Julia ........ Hendricks, E. L ...... Hendrix, Magdalen .... Hoover, G. E ......., Hopkins, Sue ...... Hosey, Gertrude. . . Houts, Mrs. O. L ..... Howard, Edith ..... , . Hudson. C. B ........ . .. Hulse, Shirley .....,..... Humphreys. Pauline A .... ' . I. Jacobs. E. L ........,.. Johnson, VVilliam ..... K Koetting, Rosina .....,. L. Lemon, Eloise ..,..., Losson, H. A .... . .. M. Marti, Oscar A ....,... Martin. C. F ........,... Martin, Louise. ........ . . Mattingly, Mary Frances. Moreland. Arthur ......... Morgan Lucille ......... Morris, W. C ..... Morrow, W. E ...... Murray, Marjorie .... N. Nattinger, Mrs. Maude .... Neville, Delta M ....... P. Phillips, H. A. . . ... . 36 . 36 . 32 ..... 32 ..,.30,139 .... 37 .. 35 .. 34 .. 31 .. 30 32, 116,143 .. 35 35 Q1 33 32 37 . 31 .. 34 .. 31 . 35 .. 37 141 37 ...35, ,146 33 34 'i'lff 35 35 ....35, 140 27 31 36 30 ....30,138 29 34 30 ....30.136 ...,32, 147 31 . 36 ....36, 142 34 ... 34 ...... 32 ....36,132 ..... 37 ... 30 ..... 34 ....7,33 ...2S,32 ... 31 .. 33 . 30 .33 Personal Index R. Reid, T. C .... ... Roop, Amy .... . .. S. Scarborough, J. H ..... Schoen, Louise .....,. Stark, Capitola ....... . .... 36, 122, 128 31 Stratton, Geraldine ..... . Sweet, Mrs. Ruth G .... , T. Todd, Marie .... ... U. Urban, Fred XV ....... Utt, Paul R .... ..... V. Voltmer, Carl D ..... VVestfall, Byron L. . . . VVhiteman, Clarence .... .,.. VVood, Rolla F .... . . . 33 34 32 37 31 32 33 34 ...,36, 122 30 36, 122 137 STUDENTS A. Aber, Lawrence ...... Abney, Kate ...... Abney, Shelton. . . Adair, Martha ,... . Adams, James R. . . Albaugh, Maxine ..... Albers, .Albert ......... Albers, Arwilda ....... Alger, Alger, Donna. . .44, 115 Oenone ......... Allen, Clayton ,....... Allen, Geraldine .... Allen Harley ..... Allen, Irene ..... Allen, Jap, Jr. .. Allen Kathryn ..... Allen Ralph Allison, Marguerite .... Allworth, Orin. ...... Ament, Francis ...,,. Arnent, Kathryn ...... Ament, Marguerite ..... Andes, Mabel Lois. . . Arnote, Thelma .... Ash, Charles ..... Ash, Richard C ..,. Atkins, John, Jr .... Aull, Homer. . .. .... B. Bahrenburg, Elizabeth. Bailey, George F ...... Baird, Helen .......... Baker, Mary Lou .... Baker, Mary Louise. . . Baker, VVilma ......... Baldus, Dorothy ...... Baldwin, Charles VV. L. Baldwin, Eleanor ...... Baldwin, Ruth ........ Baldwin, Virginia ..... Ballew, Carmel ...... Bandy, Elmer Louis. . . Banks, Bertha ....... Banks, Jewell ...... Bapst, Harry ..... . . Barnett, Robert .... Barr, Lucille .......... Barrick, Helen ......... Bartholomew, Gretell. . ............42,45, Bartholomew, Pauline. Bartlett, Dorothy ..... Bartlett, Marie. .... . Basham, Wendell .... . Bass, James ..,... . Bay, Kathlyn ..... Basye, Edwin ..... Beard, Helen ..... Beard, Lorna ...... Beatty, Arch Joe.. . ..... ... 45 ..........48,64 .....57,120,172 ..... .78 171 .... .4o,139 . ... 74 .,....... ... 87 ......,...... 63 136,146,148,177 ....... .61 148 ........, ... 73 .... ... 83 .......... 92 ...83,149 177 ...., ... 91 ....,...... 87 ..72,74,119,128 .......86 151 ......85 151 , ........ 83 .,......... 73 ... 136,138 140 ...... 77 138 ...,.... 84 ....72,76 153 ........ 85 ... .. 93 .. 46 ...,......... 75 ...........75 153 .....86,133,152 ......... 48 . ...... 73 148 ,.... 90 .... . . 87,133 H.. ....65,137 .. .,... 44 ..... 86 ...... 60 ....53 154 . .... 78 ........... 83 .........75 151 .74,118,128 130 ..,......,... 76 ......H...77 171 .62,138,139 152 101,143,146,15o ...........6o 138 ............, 60 ...87,103 177 ......74 153 ...... 128 ... 85 ... 131 ..... 86 75 ....53 153 Bell, Hazel .... Bell, Nona .... Bell, Pauline ...... Bell, Virginia ........ Benneson, John R ,.,. Benson, George .... Benton, Marie ..... Berry, Elizabeth. . . Berry, Louise ,.... Bezler, M. D .... Blatti, Claude ...... Bleil, Mildred ........ Bond Boon urant, Leonard. . . e, Essie. . .... . Borgstadt, Roy, .... . Bowers. Elizabeth ....... Bowman, Bruce .,.,.... Bowman, Mary ,... . . . Boyce, Mary Louise. .5 Boyer, Galen ..,...... Brand, John R ..... Bradley, Bessie .,,, 6 Bradley, Juanita ..... Brandenburg, Julia .... Brantley, Douglas .... Brauer, Leo E ..... Briggs, Fred A ..,.. Brock, Charles ...,... Brown, Annie Dee .... Brown, Evelyn ..... Brown, Helen ..... Brown, Johnny ..... Brown, Margaret ..... Browning, Marvin .... Bruce, Ray ............ Brunkhorst, Lucille .... Buck, Mary Jane ...... Buck. Norbert .......... Buckles, Robert ......... Buddemeyer, Harold E . Bueker, C. L ........... Bueker, Kermit ..... . . . Burke, Snell ...... Burlingame, Asa. . . Burnley, Sara .......... C. Cain, John .......... Caldwell, W. VV ...... Callison, Richard .... Calvert, Margaret ..... Cameron, RalDh ....... Campbell, Anne Marie. Campbell, Vada G ..... Carnagey, Pierre ...... Carney, Genevieve ...... Hff8Q Qff62 ,fffQf73 ifjQ68f14i 59,138146 Y Y 69, 147, 154, .ffffffdi ...119,122 MiffQ73, ffff84 .. .... 81 ....63, .fffoi H..9l ...,gi 66 .......61, 75,154, Carpenter, Lucy .... .... 5 2, 136, 138, Carlyle, Rowena. . . Carr, Gladys ..... Carr, Lucille ..,. Carr, Walter .... Case, Glenn ............ Cave, Rebecca . ........ . Chamberlin, Alma Ruth. . Chamberlin, Robert. . . Chaney, Emily ........ Chaney, Gladys .... Chapin, Arleta ....... Cheatham, Hazel ..... Christopher, Evelyn .... Clark, Charles E.. . . . Clark, J. B ........ Clawson, Lucille. . . Clay, Norma ......... Clay, Thomas ......... Clement, VVilliam H. . . Cobb. Mildred ....... Coble, Porter ...... Cole, Melvin. . . . . .. Coleman, Clarence. . . .........64 .fQ6L 66,138,140 iffff73f14d ,.fb2f14i ...78,154 .U...68, H..59 QQff45f14i Coleman, Evelyn ...., ...... 7 7, Collier, Helen ...... .... 8 8, Collier, Ruth ..... .... 7 3, Collins, Mary F ....., ..... Colvin, Jean .......... ...... Constance, Maxwell. . . . . . .43, Conyers, Juanita ..... ..... Coonrod, Clinton ..... ..... Coonrod, Hugh .... ....... Cooper, Kathryn ..... .... 8 8, Cooper, Kenneth ..... ..... Cooper, Noland .... . . . Corf, Ralph, Jr .... ..... Corn, Frances .... .............. 7 5, Corn, Jonnie ....................... Corrigan, Martha .... 61 136, 138, 142, Coslet, Charles .......... Cotten, Margaret ........ Page 52 139 88 88 88 88 85 88 88 154 77 91 62 74 120 73 177 148 148 68 169 52 93 88 87 76 67 92 89 75 139 128 78 154 90 66 93 153 121 153 58 153 153 46 150 120 154 169 75 68 67 53 126 86 139 139 140 90 120 84 90 141 59 171 47 84 88 171 177 154 148 53 87 88 78 74 153 66 141 139 177 75 91 136 93 76 83 139 92 54 89 150 74 151 91 86 189 Covington, Margaret. Cox, Albert ......... Cox, Harold ...... Cozad, F. E ..,.... Cozad, James L ...... Crabtree, Marion .... Crawford, Ruby ..... Creel, Jennie Ellen. . Crocket, Genevieve. . . . . Crole, Lois ....,.... Croo ks, Louise ..,...... Crowley, Edith Merle .... Cull, Max ,.........,. Cull, Melda Grace... Culp, Clarence ...... Curtis, Emma Pearl .... Cutler, Gertrude .... Personal Index 91 ..46, 172 ..91, 127 76 85 63 85 76 85 87 93 64 87 63 51 Frazier, VVoodrow. . Frink, Glenn ..,.,. Fromson, Leo ..,. Frost, Frank ,..... Fuhr, Wendell .... Fulk, Betty ..... . . . G. Gardiner, Marion. . Gardiner, Vivian ...,. Garnett, Ceola .... Garnett, Ed ........ Garrett, Arthur .... Garten, Perry L .... Gates, Edgar A. . . Gates, Billy V ..., DeAtle 102 D. Daggs, VVilliam ...... Daniel, John ..., Davis, Helen L. . . Davis, Lois ...,,,..., Davis, Mehetabel .... Davis, Tilton ........ y, Margaret. , Hanners, Helen ...... 75, 98, 138, 139 Deaton, Arline .,.,.. Deaton, Marcile .... Dempsey, Lee ...., Devasher, Laura. . . Dickenson, Lucille .... Dickson, Clayton .... Dicus, Virginia ...... Dierking, Harve .... Diller, Dwight ....,.. Divers, Elizabeth .... Doak, Clarice ,.,,.. . Dodd, Anna Pauline. Donaldson, Rose ,.,. . Dorrance, Geraldine .... Doss, Paul ......,... Douglas, Delma .... Douthit, Madeline. . . Dow, Ralph ......... Dowell, L. Beverly S, ... 128 .... 90 ....79,148 ... 84 . 76 . 68 . 49 . 57 . 87 . 47 . 40 ........ so ......... 74 ....74,103,152 ........... 84 ....68,120,141 ......... 57 ........ 89 ...... 84 ....65,149 ....74,171 ........ 92 . ...,...,.. 67 .......,59,138,177 ....46,118,128,130 ........78,134,l50 George, VVilliam.. . . . Gerken, Joe ....... Gibbons, M. F ..... Gibbs, Edna Burl . .. Gibbs, J. E ........ Gilliland, James .... Gilmore, Tony ,...... Glover, Frances .....,... Goodloe, Vera Mae ...... Govcr, Dulcie ..,... . . Grauel, Bessie ....... . Graves, Anna Grace. . Greene, Eunice ....... Greer, Lucille ...... Greim, Geraldine. . . Griffith, Barbara .... Griffith, Lenora ..... Grigsby, Ruth ....... Grimes, Margaret ...... Gwaltney, Katherine.. .. . H. Hachenberg, Herbert .... Hackenberg, Margie .... Hagan, Charles N ,... Hagman, Ann ...... Hall, E. B ........ Hall, Helen S .... Hall, J. E ,,... Haller, Hazel. . . Haller, Ruth ....... Haller, Zeda ......... Hammonds, Herbert .... Hammer, Van ....... Hampton, Leonard ..,... Harnpy, Marie ........... Handly, Ella Mae .... Hansbro, J. L. ...... . . Harding Harding , Blanche ...... , Earl ...... Harding, Nellie .... Drevs, Edna ........ , .....,.... 85 Ducrr, Carl ......... ...... 4 J1 Dunlap, William B ..... .... 5 0, 136 Dunning, Richard .... .... 9 1, 154 Dyer, J. Willard ..... .... 5 0, 177 E. Edwards, Gayle ..... ..... 8 2, 89, 143 154 Elder, Lloyd. ........ .........,... 5 4 Eldridge, Truman .... ......... 9 2, 154 Elliott, Muriel ..... ...,. 8 5 Ellis, Kenneth ..... ...... 9 1 Ellison, J. B ......... .... 8 3, 154 Elson, Marjorie ..... ..,.. 8 4 Engelhardt, Richard .... .... 7 8 130 English, Dorothy .... ........... 8 3 Eppright, David ..... ............ 8 9 Estes, John R ...... .,.. 7 6, 127 154, 177 Estes, Mardelle ...... ............. 1 P3 Evans, Marion L ..... ...,. 4 5, 114, 172 Evans, Paul ........ ........ 9 0 F Fahc, Laurabeth .... . . 53 Famuliner, Louise. . . . . 43 Famuliner, Sarah .... . . 87 Fancher, Ruth ..... . . . 52 Fann, Lois ....... . . , . . . ,. 89 Farmer, Alda Mae... ..... . 83 Farmer, Parlin .......... .... 8 3 121 Faucette, Ruby John .... ..... 9 0 Felgate, Eleanor. . , . . . . 78 Ferguson, VVoodrow. . . . . 74 Fethke, Lubertha .... , . . 90 Fickas, Marion ..... ..... 4 3 Fickas, Mildred .... .... 6 5 138 Finley, Dorothy ..... ...... 8 7 Finnell, Stein .......... .... 8 6 153 Fisher, Mary Lilian. . ..... .51 141 Fisher, Virginia ...... ....... 5 7, 138 Fitzgerl, Dorothy .... ........... 9 0 Flanery, Martha .... ..... 5 8, 138, 143 Fortney, Eugene. . . ........... . 73 Foster, Bob ...... ..82, 83 127, 177 Foster, Carol. . . .,........ . . 44 Foster, Ina ..... ............ 7 3 Foster, Juanita .... . ,44, 103, 136, 138, 143, 146, 149 Foster, Mary Jo .... ..... 8 3 149 177 Foster, Robert T. . , .......... . . 40 Fowler, Emerson ..... .... 7 8, 118 Francisco, Taylor ..... ..... 8 6 Page 190 Harrer, Dorothy ..... Harrington, Edna .... Harrison, Dorothy ..... Harrison, Marguerite. . . Continued ....90, 45,134,142 H..om ....78, ....ii92 ... sz 137, 74f133'i" , 138, 'fffesfiii ....73, 103, ...M..s1 ffffB7fi34 146 ....65, , .fffsi ..,.86, ...H...9r . ..... 50, 138 Harrison, Vincil C .........., 61, 154 Harper, Laura .......... Hartwig, Helen ...... 47, 139, 142, 146 Harvey, Roy ........,. Hatcher, Dolores Jean. . . Hayter, Helen ........... 49, Heare, Alice ......... . . Heare, Georgia ........ Hedgecock, Loyd ....... Heidbreder, VValter M. . Heitmeyer, Neva Ruth.. Helm, Almeda ......... Henley, Homer D ..... Henry, Claudine ..... Henry, Ellen ....... .... Hershey, Twilafern .... Hert, Margaret L .... Heusi, Verna .,..... Hewitt, Va. Rose .... Hibler, Pauline ........ Higgins, Susan ......... Hilderbrand, VVoodrow. . Hillebrand, Milton O. . . Hirni, Troy ............ Hobbs, Luevina ........ Hocker, Ella Virginia. . . Hocker, Helen ......... Hogan, Givcndle ..... Holden, Mae .......... Holdzkom, R. Lincoln. . Holland, Betty ......... Holland, Helen A ...... ............53,103, Hollar, Edith .......... Hollar, Ruth ......,.,.. ....f46ni4i .. .fffsd ffffsi .ffffffis ...76,133 ....is ..,.75 ....oo 78 'i1i'i38fi" , 41 , 79 84 120 59 69 61 150 83 74 153 77 93 54 177 74 78 64 58 126 85 153 67 139 85 40 114 83 62 92 177 152 92 73 93 128 152 73 150 40 152 58 69 77 76 154 118 90 139 88 151 92 89 77 93 83 77 74 151 177 92 152 119 88 177 86 52 92 65 139 85 47 85 151 89 73 138 148 89 86 66 75 153 92 138 142 89 86 77 150 150 87 77 Hollrah, Carl, . . ,, , Hope, Jean ....... ..... 5 9, Hopper, Clyde .... , . . . Horridge, Nellie ..... . . . Horton, Earl. . .... 78, 154, Horton, Fern .,... . . . Hotz, Ralph E .... . . . Houser, Ruth .... .... 4 9, 150, Houser, Keith ..... . . . Howard, Harold ..,. .75, Hudson, Louise. . . .77, Huff, Horace ....... .... 7 5, Hughes, Francis ...... . . . Hultz, Paul ............ ...... Hume, Dorothy Jean .... .... 7 4, Humphrey, Vernon. . . . .89, Hurst, J. F ....,..... ......... Hutson, Agnes ......... ..., 5 0, 136, I. Iiams, Bertha ........ . Ingram, Alberta ...... . J. Jacoby, Myrtle Alice. . . .... 50, Jasper, Verna .......... .48, Jenkins, Mary Ellen ,.... . . . Jennings, Daisy Mae .... . . . Johnson, Charles ....... . Johnson, Eunice ...... . . . Johnson, Irene .... . . . Johnson, Jewell. . . ... Johnson, Ted. .... ....... 8 7, Johnson, Wayne .... .... 8 3, 154, Johnston, Mary ...... ....... 7 8, Jones, Crystal Doris .... . . . Jones, Eugene ........ . Jones, Fay ....... . . Jones, E. C ........................ Jones, Ralph ........,.............. Journey, Roberta .,..,....,..,...... Jung, Chris ..... 51, 103, 115 153, K. Kahrs, Shelby ..................... Kassebaum, Lucille ................. Katherman, Nadyne. ,72, 78, 103, 148, Keck, Evalene ..................... Keirsey, Mary Lee ...,........... 77, Keller, Helen ...... ...... Kelso, Herbert.. .. . . . .57, Keltner, Eugenia. . . .... . . .. Kennedy, Va. Lee .,.. .,.,,.... Kerr, VVilma ....... 149, Keth, Earl ....... .78, Kesterson, Jean .... . . . Kilburn, Elba ....,.,. ..... Killion, Helen Lee. . . . . . Kilmer, John B ..,.. .75, King, James L ..... . . . King, Louise ......... . . . King, Mary Vivian. . . Kisner, Robert ...... . Kleckler, Pauline .... . . Kneedler, Forrest Lee .... . . Knight, Vivian ...,., . Knipmeyer, Frances, . . . Kosky, George ...... . . . KueFfer, Anna L .... . . . Kugler, Geneva ,..... .... 8 4, L. Lakin, Laura ....... . . . Landreth, Stephen. . . .45, Landaker, VValter. . . . . , Landsiedel, Helen .... 138, Larkin, Marie .,.... 141, LaRue, Maurice .... .59, Latimer, Roy ...... . . . Lauderdale, Frank. . . 137, Laun, Louisa ....... . . . Laws, Paul ...... 42, 48, 119, 1 137, Lawson, Derward .... . , - Lawson, Ralph E .... . - - Leber, Mary Jane .... 140, Lee, Nadine ....... . . . Leebrick, Elma .... ...... 8 9, Legg, Marjorie ....... ........... Lemmer, G. Francis .......,........ Lentz, Hale ..,........... 43, 147, 154 Lieberam, Hilda .... .......... 8 3, Liller, Elizabeth .... . ....,..... 4 Lockard, James I ..... - - - Love, Helen .......... . . Lowe, Virginia Lee .... . . 75 149 89 52 172 61 47 177 85 126 153 153 91 89 139 127 48 138 83 86 140 75 86 91 92 54 77 118 177 152 86 69 89 79 79 78 177 87 61 171 91 171 88 130 85 92 177 125 91 43 66 154 46 66 78 88 73 52 84 88 48 86 139 90 154 92 148 152 154 85 153 85 177 78 78 151 44 133 60 87 177 139 89 89 84 65 Phillips, Eleanor . 52, 56, 149 83 53 43 133 Lowry, Grier. ,...... 64, 11 Lowry, Virginia Lee ...... Lubensky, Ralph. ,.,,.... Ludlam, Mary Virginia .... Luecke, Jol1n ....,.,.... Lukin, Amorette ..... . Mc. McAfee, Thelma, . . . .. McBrantney, Eugene ..,. McCauley, J. C ......,.. McCloskey, Rosemary ....... McCollum, Wilma, .,.... McComas, Edna Louise, . , McComas, Emogene ..,... McConaughey, Wilfred ....., McConnell, Ruth ......... McCormack, Virgil. ..,.. . McDermott, Bernard ..,.. 6, 153, 173, Personallndex . .' f .66 . .'.'.'.'1i8 .....76 .53, 146 .'.'5'6,i6i, McDonald, Anna Margaret ...,.... 90 McDonald, Helen ........ McElhaney, Mildred ...... McFarland, Douglas ...., McGuinness, Roberta ..., McGrath, John ....... McGuire, James ......, McIntyre, Imogene .... McIntyre, Virginia .... McKee, Edna ........ McKinzie, Wilma .... McKinney, Irene ...., McMackin, George ,... McNeely, Cook ....., McPherson, Opal ..... McQuitty, James ..... McQuitty, Wray ...,... McWhorter, Gilbert, . . . M. Madison. Helen ....... Malkin, Enid .....,..,.. Mallette, Martha Jane ..,. Malven, Lincoln ....,.... Marquis, Norwood ..... Marr, Louise ...,.,.. Marsden, Forrest ..... Marshall, Joe ...... Helen .,.. Martin, Mason, John ....... Mason, Matter, Geneva .... Thelma .... Maxey, John C .... Mayfield, Eileen. . . Melcher, Beatrice .... Meyer, Harold ....,.. Meyer, Richard ........, Middleton, Ernestine .... Milburn, Erma Ruth .... Miller, Denzil ..,...... Miller, Jewell ,.....,. . Miller, Marie ....... . . Miller, Mary M ..,. Mills, Rebekah. .. Mindell, Joe .... Minix, Grace. . Minix, Herschel ...,..,... Minor, Herbert ..,,...... ...86, ....ss ..'.'f8i .fff74 ...Ja ....91 ..,.51 .fjlii ...128 ....63 f.','.'75 ..'.'7'o','13zi ....47 133 ,..,88 Montgomery, Georgia Mae .,...... 91 Montgomery, John W ..... Montgomery, Velva Lee... Moore, Ben E .......,.. Moore, Esther ....,... Moorman, Helen. .. Moreland, Ares ..., Moreland, Denver ..,. Moreland, Doris. . . Mosby, Isabelle ..,.,. Moseley, Dorothy .... Moss, Granville, . . . . Mott, Margaret ..... . . Mott, Marjorie ..,.,. . Mueller, Edgar C ..... ,...49, ,. ,... 78, . ,138 . , ,83, 134: 1 Mullis, Norma. ..,.. ...... 7 9, Munkres, Rohan ..... ..,,, Musselman, Elwood .... .... 6 2, N. Nance, Olen .,....... ......... 8 5, Neef, Alma Jean ....... .... 5 3, 136, Neill, Wade H .,.,...... ....... Nelson, Dorris ...,..,..... ....,... Neuenschwander, Amos. . . . . Neuenschwander, Velma. . ..... . . Newell, Dale .....,.,.........,..... Newell, Fred ..,.......... .50, 118, Nichols, Wesley ..,. ...,,.. Niebrugge, Jack .... . . 61 124 - 1 177 74 92 84 154 49 77 120 153 150 77 43 84 143 138 74 128 151 139 89 69 139 64 58 84 89 51 87 84 74 51 148 154 154 137 89 87 78 78 65 141 130 153 85 78 47 177 89 86 152 88 177 59 84 69 84 139 73 84 130 48 79 83 151 47 58 177 86 77 77 90 75 148 90 85 139 150 76 133 90 154 139 138 84 51 90 86 119 128 128 177 Noland, Elmo ..,... Nolle, Joseph M ..... Nunn, G. VVoodrow .... Nutter, Almeda ...... O. Oberhelman, Bernia. . . Odneal, VVilbur ..,... Odom, Harvey ..... Oldham, Kathryn .... Oram, Grace ..,...... Osborne, Anna Lee ,... Osterloh, Marie ...... Ott, Hazel ......... Otto, Truman. .... . . Owen, Maurice ........ P. Park, Beulah Jane.. . . Parkhurst, Lydie ..... Parrott, Marjorie ..... Pattimore, Bill ..... Patton, Virginia .... Pausch, Ethel ........ Peeler, Mary Ann ,... Peeler, VVinston ...... Pence, Josie Mae ..... Penny, Edrie ....... Pereda, Marjorie. . . Perrin, Ruth ...... Perry, Ernestine. . . Perry, Jack ..,.,.,. Peterman, John B .... Peters, Lloyd ........ Peterson, Charles ....,...... i Pheil, Louis. ............,. . Connnued ....89 .fffia 'ffffziri ..,.7s ....86, 91 ..'.A7'3A,'13si ......6o is flffvif .,..63, ....89, ,...56, 58, .'7's',i131j Phelan, Edward ..........,.,. Phillips, Phillips, Phillips, Rowena. . . Pietre, Rose Marie. . . Pinder, Ida Lou .... Poague, Forrest ...... Poague, Louise ..,..... ,. . .88 103, 138, 139 Evonne. ................ 86, Marion .....,.............. ....62, Pollard, Helen .......... ...,.. Pollock, Dorothy Bee .... .... Pollock, Leland ,.....,. Porter, Helen .....,.. Pousch, Ethel ..... Powell, Jack ...... Powell, Rosanna .... 8.82, 61,'i34, Price, George ..... .,.., 4 9, 103, 115, Price, Thomas .... Probert, Paul ..... Puckett, Ruth .... Pulliam, Irene .... Pusateri, Marie ...... R. Raber, Susana ....... Rabius, Maurice. . . Raines, Mildred .... Raker, Dorothy .... Ramsey, Dennis ...,. Rathburn, Anna .... . Raybourn, Loreese. . . Ream, Ellen ....... Ream, lylarion .... Reavis, Helen ...... Reavis, Mildred ,... Redel, Margaret ...... Reedy, Nellie .......... Reidenbach, Charlotte. . . Reneau, Marion .,...... Repp, Mary Sue. . . Reynolds, Perry ..,. Rhoades, Ralpho. . . Rice, Roberta .....,... 137, 147, 154, ....,46,115, ...,76, ...119, . .'fi11,'i3s, 83 Rice, VVilliam A .....,... .... , Ricker, Virginia Frances, . , , . . . Riley, Harold .......... Rinne, Minnie ......... Robbins, Adeline. . . 88, 75, ....91, Robbins, Aileen ...... , .....,...... Robinson, Mary Sue .... Rogers, Paul B ....... Roop, Charles ...., Roop, Englar ....,... Roselle, Charles M. . . Rosewaren, Clyde .... Rothgeb, Jewell ,..... Rothgeb, Mary Lee .... Ru ard Vir inia p , g ..... Rusk, Ann ........ .51, 114, 149, .'.'.'.','i6,'13i, 1 1 1 1 74, 154 90 153 85 90 121 154 76 139 150 85 140 172 76 92 58 73 93 54 73 149 154 148 78 77 139 86 84 143 93 78 143 121 139 93 91 87 177 93 75 87 138 67 90 73 85 150 177 85 153 91 142 148 90 77 148 128 92 84 92 77 63 88 91 90 151 84 92 84 154 148 154 152 73 76 177 57 88 67 139 93 92 75 77 76 Russell, Nelson L ..... Ryan, Ann ........ Ryland, Hollis. . , . .. S. Salsbury, Vaughn . .... Sample, Vera .,,....... Sanders, Carrie Anna .... Sandford, Ruth ...... 43, Scarbrough, Lena ...... Schmidt, Emma ....... Schneider, Howard ..., Schreiman, Eileen, . , . Schrik, Al. ,....... . . Schruggs, Mary Lea. . . Sehuetz, Ruth. ,...., Schultze, Fred .,.,., Schultze, George. . . Schupp, Edna E, . . . Schwenek, Cecil .,..,.... Scotten, Maxene ..... . . Scrivner, Fyrn La Reaux. See, Frances .........,. Shackelford, Frances, . . Shackelford, Hugh ..... Shackelford, Kenneth ,.,, Shafer, George ........ Shafer, Jewell .,,..,.. Shafer, Merle ,.,., Sharp, Helen ....... Shawver, Murl ....... Shearer, Elizabeth ..., Shepard, Margaret. . . Shepard, Marjorie .... Sherman, Mary ...., Shields, Iris ....,., Shobe, Elizabeth. . . Shobe, Kathleen. . . Shores, Elbert R ..... Shortri Shrout, Shuck, Shultz, Shultz, dge, Marie .... Fred ..,,.,. Anna B .... Fred .... Olive .... Siler, Ruth ....... Sinclair, Darold .,.. Slusher Smiley, Smiser, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, , Edward .... Walter .... Sam ...... Alberta ,.... Anna Jean .... Don ........ Doris ...,., Everett ..,. Harry. . . , . Joseph O .... . . Mary K ......... Smithson, Emma C .... Snider, Mayme ....,. . . Sodeman, Chas. H .... Sodeman, Holt ...,.. Spicer, Frank ...,. Spillers, Helen ..... Stark, Helen .......,. Starne, Mary Emma. . . Starr, Berniece. ,..... Stelter, Fred .,.......... Stephens, Mary Belle. .. Stewart, Modestene ..., Stock, Esther ........ Stoekman, Robin ....... Stockton, Robert R .... Stolberg, J. M ....... Stoneman, Roberta. Stoutimore, Helen .... Strange, Elizabeth ,... Strange, VVilliam ..... Stratton, Mary ......... Strickfaden, Paul L .... Strickland, Ruth ,..,. Strickland, Sadie. . . Strode, Dorothy ..... Sturges, Dorothy ..., Sturges, Herbert. . . Sutton, Gerald ,.,. Sutton, Henry L. , . . Sutton, Vivian ....,... Swink, Cecil ........,.. T. Tally, Gerald. . . . . . Taylor, Jean ..,... Taylor, Robert ..,.. Teegarden, N. E .... Tenney, Marjorie ..... Tennison, Irwin .... Tetley, Gladys .... '.'.'.'.A8i .,..76 .........84 103, 140 146 .ffbof '14i ,......93 ...o4 136 ...uso 138 ,. .... .s5, .'fff46 'f.'.'7'74,'14d, .5o, .50 .,.871 134 .91 Q18 .eii di '37, 128, 139, 1771 'fiif ii 137, 143 134 .58, .75, . f.'7'i,' 149, 1415, 1 1 1 1 1 1 ....49, ..44, ....47, ......64, ' A l1d'13i 1 1 66, '1'3si,'146, i"i'ii'1i1i 1 Pag e 92 150 154 54 139 139 151 74 86 125 88 125 74 52 153 130 138 89 151 148 177 60 85 84 115 77 93 177 139 141 89 89 150 151 45 74 45 177 64 138 90 92 139 50 88 73 177 90 77 74 91 131 88 154 87 150 4-5 153 153 73 86 90 170 75 91 177 88 88 154 90 92 77 74 76 119 85 59 92 65 141 88 153 48 151 121 76 83 78 128 84 120 91 191 T heiss, Robert ........ Thieman, Mary Louisefii Thomas, Ernest ...... Thomas, Joe M ........ Thomas, Joe ......... Thomas, Ruth Ann ..... Thomas, William ..... Thompson, Aileen .... Thompson, Alice ..... Thompson, Dorothy. . Thompson, Neil ...... Thomson, Martha ,... Tillman, Esther ..... Tising, Maxine ....... Todd, Dorothy R .... Todd, Thelma .,.,. Tompkins, Stanley. . , Townsend, Hester .... Trail, Dorothy ..... Tremain, Lester ..,. . Tronstrom, Nlae .,.... Personal Index ....75,137 f f .' .'61, ...63, 99 68 154 ......82,93 .......76, ,...6O,137, .,,.83, .,......83 75,138,139 Troutwine, Fred .............. 72, 75 Truman, J. C ....,.... 137, Turner, Dorothy Belle. .........,. 58 Tye, Louie Jane ...... Tyler, Ferne ....,.... Tyler, Ruby Faye .... U. Urban, Stanley ....,,. Utley, R. H ..,. V. Van Eaton, Hazel .... Van Hook, Jack. . . Van Horn, L. I ..... . Van Pelt, Sadyne ..... Vansandt, Bliss .... Vansandt, Flossie, , . . Vogelsmeier, Arthur. . Vogelsmeier, Veletta. . Page I 92 77, 138, 146, 103 ....57, .42,43,137 f'.'f.'83,'i21 57, 100, 119 , 171 153 77 90 67 130 87 150 65 85 75 77 43 74 153 140 124 153 149 89 149 148 143 68 88 130 125 87 126 86 54 76 W. XVade, Laura ....,... Waggener, Ruby ..., Vlfagner, Evelyn ..... Vllagner, Gertrude .... Vllagner, Pearl .... Vllagner, Ruth .... XVagoner, Anne. . .. . Vllagoner, Ruby ....,. Wakeman, Argyle .... VValch, Helen Leta. . . VVa1kup, J. L ........ Vllalkup, Lucian L .... Wall, Eugene ....... Walter, Eloyse .... Walters, Thelma. . . Wassman, Anna, .... . Watson, Gomer R .,.. Watskey, Joe ...... XVatts, J. W ...,... VVeaver, James .,.... Webb, Delma .......... Webb, Frederick E. .... . VVebb, Eugene ......... Weiss, Genevieve ...,.... XVelch, Marie Kathryn .,.. Weller, Kenneth ,....... VVells, Helen ........... Welliver, Harvey. .... VVest, Paul ......,. Wheeler, Rowena ..... Vlfhitcomb, Laura .... VVhite, O. M ....... White, Denton .... VVhite, Suzanne .... VVhitt, Orleigh C. . , VViegers, George .... Wiegers, Robert .,,. lViklund, Ted ..,.. VVileox, Gene ..... Wileoxon, J. D ..... Wilcoxon, Rachel ..... Yvilkison, Ruth ..... QCOntinued . , . .s9, ffffis, f .' ,'.'46, . f f fad, . . , . , . . 76, ' 13.3, 4l1,'1'1'4, 136, 137, ..,83, 153, ,...73, ffff66 .ffS3,'137 ..,44, 124, ...91,149 ' fffsis ...as 149 75 49 46 93 73 149 73 91 86 154 76 154 85 92 74 51 93 40 126 83 177 177 83 92 90 149 91 52 148 46 63 153 5 7 62 90 90 169 177 84 151 138 Willard, Clyde A .,.. Willems, Chester ..... Vllillems, Everleigh. . . Willer, Johnny ...... Williams, Doris. . . Williams, Williams, Loyd ...... VVilliams, Luroff H. , . Williams H.C ..... , Marion E .... VVillig, Mildred ....,. Wills, Bernadine . . , Wills, Ruby ..,....., VVillson, Lauranel .... Wilson, Charles .,.... Wilson, Huston D .... Wilson, Marian .... Wilson, Velma .,...., ....68, ...,74, ....75, ....44, 136, .......67, 76 , Viliningar, Beulah .... . . ...... . . Winsborough, Richard. . . ..... . . . . Withers, Louise ..,......,.... 73, 138 VVithers, Nile .....,..... Wood, janet Sue .... 73 VVoodHll, Dale ...,...... Vllorkman, Charles ...... Worrell, Max ...... Wright, Geraldine .... Wyatt, VVoodroW ..... YVyllie, Mrs. B ...... Y Yarborough, Ruth ..., , 103','138,'i40 ,78, 118, 128 ..,.64, Yeager, Nina Mary ..... ........, Youmans, Rita ...... Young, Bill ....... Young, Harold .... Yowell, Kenneth ..... Z. Zeysing. Vllilliam ..... . ,....6O, 138, ......,86 Zink, Virginia Elaine ..... . . Zollinger, Marjory ..... v 172 153 153 93 90 92 137 137 79 61 62 76 149 86 84 88 83 88 92 139 74 177 175 124 131 87 44 138 89 139 140 130 76 130 93 87 86 gag:-mv .mgq'.1.cw-w-r1m:-:-1.:aefzw'-rzws.,wmfeag-.auf 1-mfx-swf' Y --V. t , ,MW - . .- .. , fi Q. f my . xwa L4 , J . ,,.,..- N., . , - - - .- , . - f --'rv -- --A--r-wf.-r -fv.,f,.,... ,.L, ,,,..,.,.,,,. ,,.,y m . lm,-1 1 4 T I 11' vs . fm Y. 5 a 5 s 5 AF R I 1 1 I 1 I I Y w Y . 5 1., 1 c A . .v. .4 -M-, . ' -- A' '. fm' ...W . W h. .u-.....:.' , , -, ,., F, . .-"U, w.. f- 'rc ., .., in L -M 1 'S 1 .5-. , A rf .-. I f,: ,.-p. -.ff-wr .,... , .1 - -M - - -- -' x":-, 'Ji ".- ff' ,. ,. . W ,M-,z49 .Qu itil... t V, . -' 14. .3- . V .1'?,i-'- - I, , 6. - --...", ' -nw , . - ws ,X ,Q , 2... FA ,QQ ,Q 1 J- .- ..7..7' ' ' . ' . f ,. MJ. - If . V.: ligzx ' " -.51 , wh' . W ,' A. 'f ' ' j" . , 95. ' . . 1. ' C' -' Y I I A U.. I , I ,ff . A . , . , . 1. , G.. .g..s', 1 V - - - 1-wr . , A fe.: . ,. 17-. 3, f- 3- ,,....- - --11:-f 1--A. - n ..-Q-3, , , --. f .- ,.- fix.,-.v .. , - I .-L ,,. A L 1. .A ..- mv ,. , - ':e:'1.'s, -1.r.-A . . .. -... 2 I 'tif 1 .."' ,. , , . ..f, .,.,, ,V V


Suggestions in the University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) collection:

University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

University of Central Missouri - Rhetor Yearbook (Warrensburg, MO) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.