University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR)

 - Class of 1922

Page 1 of 354

 

University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection, 1922 Edition, Cover
CoverPage 6, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collectionPage 7, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collectionPage 11, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collectionPage 15, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collectionPage 9, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collectionPage 13, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collectionPage 17, 1922 Edition, University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 354 of the 1922 volume:

if ,B 'MJ s if I - I Q 4 . 3 ' Sv, 5 Y f X . lv I 'aa 'X r- a 'J- I . 1. , , . . ,. , , 1 b ' ' Z5 1. ' 'W f , . I , ,, -1, . 1' . I -x , . " ' " 1 'X ","'x'f'vf -far.p+,"-fy ,LL-rm '1'- .av ,,f74114,,,g J N f -,, "gif.g35, -r,.y4,f,1 .ug .A -4 1. ,. Wm My iw., af M' 91? NHL H .1 ':'5,TQ,' Liar ' , . W 1 !. . Y ' N J-43,5 L. . ,,f ' jf k af I 15 I A 'K 1 . N x 'K ' ji j f .0 ' . ' - "' -FM' Q, H 'r.'n-.-fm:-vm-..r" ,".',aw.wzv-:om-Ww.-V.,--,.v,w---frsvnvt.-. 4' 4 ,, If 'w . In . ' ' . 4. . W . . ' V wg.. " ,. COPYRIGIITEDHI ' ,. ' f, V ,I 1. - V 4 b ',l:.M..,.!. . I ' 3 ' ' ' v '14, . ?' . .352 .W 1,,.,, H.,,..,,.,.....,-..U..., N A, f RAY E. WILLIAMS ,XS ' f W . "J ' 'T 3' 1 . w ' 4 my EM' X ' ' 1 " -4' .. . ' Q his 3 - W ' ' 'N 1'5" ,Y ',,.-' '-'Tw 1 ,' x, ' - ',. 5, .l W, ,. f "fp-2 , .-., f, . . W , 4. 1- - if? . B'mz'r H. LINCOLN ' 'C' . . " A "1.jg,a.' ' I' , , ' V' All , ,, N My-,L1. i - Emrmm Mgr. Q H' , . ' lr! 'WHS H' ,W HW. Aff' ,. . ' f ' ' ' .U ,- ,,.' nf "4 ,' A-vw 1 I , , if Q . I . l ' ' " 'gg ' . - f.15'N" pf 5201 if 1.1, 1 . ' ' if . f. iw, - ' 4,:g.u.3:. af!1, f THE GOLDEN ' ?w , , - MPM, fw ' 5 . ' , s . A 3" -51. H -r' ,J +1-My. RAZORBACK I ' . ' ' 'W ' ' '- ' . . ' , 1. W '- ' 1 A I if " ' dr. - 'pri' I , M yn L ' , 7 '1 .Ply f x J A f- pf 1 . . .f ,. :lg . ,I I 1, ff wif' ' "f'aLf,.,,, '- " ,wp , . . ,x - ,. ,W 'IQ' "" ,- "".g31Qtv ' ..l-'WMF Jr, ,, I ,r ,, .dl :E , Wwlfmg A 71" ""57gmu b gjww up . Y, , A ' ' , ' ' L ' b V .' ,' . . V .V 'Rn' .vw ' ' '-. Vw'-. nn' .4 , , "7 ' 1' " ' W if ' 4' ' f """1i:-'SW' ' . ' " L M " 'J' . Ji. P ' ' . , '25, .. V ' F, ff ef- 1, " hz' W 7 ,,gg'bf..E'F55mf 1,-5- , ima'-L ,V 5- ' M 'A 'ie ' 'D " -W 1 .Q "2 7 "Jai 'Z' 'Q 'I 'V P 'MW'7"55' X v ' In ' W , " J ' 11 R' L. ,SLN ,L ' I Nah N " Z' . ,, 5 V. ' an ' " a"""'i v , , , " - 'ww' - ', 1 . ' ,. 4 . VV" - ' " K . X- ,. . 9, . -' if it mu' A. 6 - f- . "ir . - "C '-W X U ' ' " I .V L Wh? ' ' I, N , ' ,H , Ada JMX f 1 1' ,,., qi K hy. ae, Yi . F .if , 'Nj 14, 5, .., 1' 7,5-,ij -M, ' V Y W 5 J V 'X 4 ' " 'I ,. ja, W 5 ,W Lv vw f .. . 44 is f ' - 1 . ' ' ' ' ,' A 5' JW- f ' ' A4 ' 1' PH-v '-,il .H'?'4'V, . .. . . , W3 ., ' L -' ' . V f-1 tw-2 , Ty W. 1 ' , ' vujil 'ln' ' ' up " A " . ' , 'WA V 'vx ' u '. ' ,A - ' 52" :L W " 3 H- ,. A f f- X .. , Ji ,A f' ,241 W y," ' .4 -e' ,,,.-35,1 - . gg .4 w .mb , g - ' 1 " P V.. ,T ' , 'F' -.C 1 ,1, ' '51 ,W " , . ' . " . ., W 'P ,' A .Ag . , 4 ' . ' - '- f ' . 'v' X, - '. . , " M 1 ' ' W .-V ' W . 4 ,,g,Q'A,g-L wh. A ,, ., h ip M ,4 Fw. gf. W' '- ' ' ' af' 4 4' W .. " " ' 14 1' 4 K- My W h ,.Q.' I ,, 4 f N , ,,.,g,- , A !gu,1L hw 1 .fy Y 0 lf, 'ij ,W , . My I 'cv 2 jj, '...,-LA ,, ",-ygigfu , "1 V Q ., -. r V wh ...J , - I,-1, fd, , . .H .N . , ,,. M . ww.. 1724, , aim, . Ig,-ML. , my im l .kmggy 4 , . Y .pkg X ' 'M ' H, 1' ,ggi 'gf cv. "A, - . , p Y' .H V ' .' , Q V, 1 , -if.: - ,G .f,5:',, I d ' 'Q '- . 'R' . A V" ii' a. . ,, , iffy . ' J' ' mf- QW .LH Q mv-. ' I n in .f .elf , Liifgfif. , . ' 'N 59' A .l, W' 4 ' W. ' , ' 1' ' Q.. ., 'W-a, ' 1, wg., f 'mr 1 . ., In W " 'A....2'l il" ' 1 M 'W fu- .V f- " -L , vvn 'gif' .51 Av i , S., , 9 I, -X: ,' ' , F ' W , . M. . , 1 4. . V F . . , . , " ' 4 Pxumxmun Bouma auf" V, J .. .,,, ,A . ,. . I .. , -e'f'k.f, Y A - 'Ifzm,.VHucu Srxarmzus ' Qprrxnc ,, , V N ' . W . 1' iff. " 8: Srlvrxouz' 31, 0. - 1 . 1 Jzrrznson o., -V'f'.-4.6L 1 w x x ' . . ,, 1 ' ' " V Miglia, ' . ' . My M N . Q A Hxfaglky. . . 'Q' ' A Q: ' 935. AU ' ' ' ' ' Vw ' :f'fg,?a"-I., , -'Wi h ' ' ' 11 ' . . , , H , wb f ' , , D ., , 'H - ' , '7 .1 'Q gl. ' . , In -:- ' 4 ' - .0 I r' ' 'lift mf- -. ' I '45-""' . - .- I' ' '.,f' -.:. ' Q-. ' .' 4 "th -.fi 'Lfdt 41 'N " .ffl bw ,...' - i . W 4' A r'1..35f4gf" I 4f"X:-k! 1 ' fi P 1 5 4 'Y 'Q i ' "Q .QTI , ' ' ' ' -. . ' A .ggjymn---.-'I ,,V. .,-,. v' ' K Z, Z-Q TUB as Mnlhen liztgnrhwzk 1872' 1922 7Jzz6lz'.rM'1z' by Me jfuzzior C'!11.r.r D qf the U1zz"z1erfz'fy qfy41'k1111.r1rr 3 In fha lf'gf?z'efh QA'1z11z've1'.rf11jf Tear gf Me U1z1"ve1'.rz'fy 5 X 4 1 0l'6W0l'Q, ' T""""'T'77"'-El""fi7a'r--fr:' "" 7: 7""1--'ff---W... ....,...,.... , r ' ', .., , Lf-f V1 5- 1- e V..ZM'imb'J'1?,.af3i.55f9'i:vFJU2?skM2.E1ifx'MPVfllWff3iI?5i'w'fcfV1Mi421i,:yr'WL' ",Vis.zw1 ,I 'I I - V ff.-3.5 1 EV... ,y fg-,,g,,11z ,,,.5"',3:'.,,'.g .M V fV Vgqg3Q55ZWQ?2:3AVy55 . E4 -' 2' 'T ' ap-f'.:5-My 'M i .LV,,V.pVf g .. "WL"1"'1, ,"gV,Vzff.VgE if 4V f 4 Fi ' f' .,aV4??23i?, '-QQQL EQQQQQE QQH 7 ,V 1 V F V., ' ff H l!:Vr,!V,,l.VQ,f. ,cl3H,?I:.W5f? u, iqj,3:,,3L.,I:,v.l . VV 4,nmV,1f.1,fa.44h A. W 4Y1VjV'1-,,VV.,l-vig? ,ggwg if 15' ei iff, fsQ'f,,.u?,gV1sijr.vQgi7l,Va4fazWc2:iVif'5f5f? .5VVFL,?f,X.f?Q25f9?'Vif'f we . 1:43 1MfV. . m V ,,.-.,.'.1,mp-' V. :L wr? . fs V , 'Vy-ag.Q,wfaeE2'?V1f-f.'f f-.S+ 55 1205 ggzygizgfwlgi EV., V. V.Qf:V'.-'.j4'f 'WJ' ,r?'iVgf13-'-5. QP!"-:9-1,-ffegfxayiv2'fk:4??ffrQrVw, 5, ww- .451N-.',Zfr514f,gf."'Xf,wTf2.13-f V A' " .1'V,".,.1.V,. . 11,1 - .Vw .5..V:'3 , -' jg V' ,:.5::,. 1- . '51 -2' V Sig N PM-f'!ffUw!91rW1f'fVWfV 'V1'f7':V.V-Vw-'44,FTW?-a'wV Hmm ,wffff afar:--Q1 9' A53"fi3!wV4VVAV1f'1f.VV':--NJ r-A M" -Qiffhif' 52014-Gy W VME? 1R1Lgi71giiiQ!'W,ffP5?1V12gUZ:3,w?7N:f,2??FS-If-V551 ,: uf 112-14,63.m1:gz'xg5'.i,e1fgl45s.wf.y.gf-5-yffsV'wf,i1 2lf2,'ifF'vfq3tk1:'l , g.,.g.3,.V1 V' V ,,V fy., ',,.. ,gV v.,, ' j j- jR'1rVg, 451'-' V up-1 -Vg-5:3 '4,. gg, !g'V": .1 : VIVA 41. QQgLg.QiWVjfV.'5ff Q 1,3 " f -gi Ania .if-f:,.-1-V?'gw Hw,2"gf'fg,f,' iifrzzf .:fV- 'w"',W'1. no-I.2?.'t::.',Vfy1fs'w,f,'g.Vm if 'm14Mif 'f?f .?:f.1fe,ir?f:LMfwiv?SMH 4fT'izf:i3? MHwiE3?f ':l1wA1fiM2Bef,-V:i::V1'4'f f15.ai' 41515-395 V'5Ew.' .-25 ai" 4334292wx?Q?V154f'VfW2v2z795,M-V'""W'5'V.'fE2f'fff-?212 .4VeE2'1i2'4i47ffv- P5S?L3ff'J'Pi5iW4QqE3JVIf-Vw Liiigfk' f A -"1-fegia 21 f-1 fi:-V1 ? 3 if??ii'i'?71:yf1f2'i''3'4'7ii7:fQ'45Wfb. A HV," 2Tf:f"'!f- -VS V f Vi!" V1V7ff-7"-9212, .'..'f',W,'f'Hiif-1:'C'.1f f'iBxU'q' W'5'W'-V541 -f3+fVllf"7'A3ii1E'F5'3g VMVWIZ z,,L1,W"gg J-- 1:11 Wag'V:4:3fVVV2,w-,,.2Zf ,lw.'fVW, gr. '1V'Zf"'4"g?'z" fuk: 'V , V: V Agnf-F-V-SPQM' 7,Vg,.7u5Vg V' . ,,..wg,.,:V-Vw! n 5+ wVVV,v-"f-fm-, 'VAN11?vkflF'fV'FV"I'4',, 'Ev 4 f 4151, .VV .:'HijNap:2-' , Why, V V ,"A'1q"f?'-2'.'f 3"Vf'f'P ' V , Vw w? .w Nw ri? Vwrffrignh ' m fg 4 I , , 41.4, yu., 7g,g?12Tx,r,H,g'2x4m.,:":- gf. jaw mcfiwff QV wp 'gg-fwV-Viyfq.,MM,Vw-!:v,4iV.aQ,ffmV-,,. w i, .- V A 'ff -' 'giJiIf9,gga,4'2!5"U:l4,ma7V.5.V'La' , - .VI V, ,W ,mf ,A V, ,.. V V I VfVn,:.. --JM, A Q: ,sa ' 'V Viff--.fffzff w -V W: 'f2WfQ2'f?'VV V "'1Vff'VJ:VVHf' .FQ if' V VZ ' 2 ? 7 'z' :YIM fp 1 ? V, ff My-5J5,i3Qfk?i? ifiwify' N251 ' mi Q 1,-,.V:' f. 1 izw lfiw 1733 ,, V?i4'.,3pe.. V5ln15fiQV-MMC L1fg?Zg,'.Ipfgi.gg f4 4' . Q Wimfggji Mwey . . V V w as VY, V1.v,,!,uQi5..y ,fgifi'F5'f9v?fQ,MWm,v5',h V- W 4 r Vw-ff -: -:V .- - 'V V 2 ' a4.'fV'ffV f f ,VL Ng -:4u.,"',1f4g, ,qfggy ' 1, 4.4 46.511 'WV fm h f Z .- 1. -. V-be! '.., JH- 'I VU' .V.7f. , . " V1 VF'3NV -'V W 4 H 4: A MA 'f H, 'QM' 'X "'J'1 f IW- ' V '-f s.. :V '51 . gk .5gM 1,,5?fif 'wg Vw. qggg , 5 ' mf Sw 7 fx V H. 9' ,,-1,-Q 'Hy V' 1 'J :,QVs' 'H '5.-"w,vpa.,4u,,.r .,71- V 1I Ip. .g7. HEI, ,VU H , ,V 7 1,.,15v1m5. f - W- V WV, Z 'W ".,MZf2qfU .V5f,g,nqg.rJ,,f?,W6,t ,wa-f'Q.q7'V. 9+sYLg12 V. 46522395353 m?fff'71 . .N 21:2 LM .fqifs "g9"EEP5ijrf .,k2o,'-.E'ijjg'5h'1ff.?7'QlU-H95 imw r MWVF539y1?L:'gQiqfi2?i4f235:?5A4,'i'5?"4bg2?'?2QM .V Ah, .V 4 'gm I my ,wp rV."jy41ygg5., ,. . ,fu F., 44 Mn H, 1,,,r.,,,,-5:4 L, 5. ..,,,,V'g 31,5-' mm ,lf , Vg-. 4 ,913 'f7f',.1m V1, r.fg.V.W,-,J 44 ,, ,,1.4,'f.., V ,7 yV,1-L,f9"1n5,W4 ,--yy? 1rm5VL,,,wfff,mnVVnmf3n..n,if,W5 ffm V Sm vi Miij. 114 fi iff uw MV.. nf,VfV:fVV15,f31.V'3,v! 1: if X x ,fe:WV-rw--iii.,V"-nf'Sp1331'?'2P46' ' fi-W+Jfw'U"' ff1f:.4?F'w+2 L'-4'1Tf'Mfff'"mfCWQVPV-.f2vVCmV-ufliwmfi vm. .1-V " 'A VVf'rWV-asm 'WJWV 1'-MMC V q. ,.1 , V: ,,f',j'Iff1"2I'1 .MQ V'fff5M!V,q, ,,9i5?j-g4ff3g!9Ifl44,N3 rj7l'V1I1fm,7wfzf y'J1H'f- 1 ' W' 2' JU 1 iwifgiiilfgy p yQ1'fig,2!1' .W QF yt fi 53.12-gw?V',1.?V1 1-A 7 ni 35 g a ZZ :iff n P 2 2: ki 1' Q-15342 V 1 2 ,a V226 W1J33:?lf2gQj21' W " ?YizW4ifgg4.'WZf1f 7MyY?-Swwf-f4f'172ffm.4: imgwg5wgwewV5e4::2n.a5sf .WV-VfVfVVfeVVggiw'W V- if s- 1 W'e'f,,WwVw',14:,'fVV1DMg9V'9f VaimpbVgqg1ge,f-Wm '5V.,u,g44,,..3' -. ug, 219,Q3T'145j5-"f,qjlV,5Iig,'k7"Fff'."Qwj2Qff""lH .fy MV-1 ffffl ffwwf WW' ywmwnwx-H'ai,rt.V-A1mV,M. MV.:W-91:59-::VVrw"fr wwf.fVV'VfffMfsVVVzf9VVuwxhyivkww 31f5fi Ui'6PV?Q ,wwf-VGV. MZ-'1'W -MW!-v,' 'JAM-25"VA-fgfry"FMV.1w 9' fwggeVVVwf,fwVgnIAMWQKQ1My,WVVMCVWV-'sgmf-41-,.:.kgjf fV4W4:V1. ,.s14mfM .' f'4Z'i,1' 'Z' f' mf'' vWWa4eMVf:1wIfiVf?HSVfwif''Sink'Me?'VFfwliafiweirwiivf1:::Vsf"f:MfrfGv3'.uV: . .. ,. . ,. L lv Agn gy a. .1 L,..,,V..f,v . mx- hr fum, Wi?f iE!5'1i,: 2eJ5.VV,.?faV fV 1w V,find:,.gg.: . 1 -1 qlffm- HdWf':l'pi:e51?V'fvfffm-.-11VVWfvfsazgfJwVVNVV,fmfu4w:fw:MVxE4zUlwf.amEmmggL: .V5:'V.,g, . . 1 'Vp HV" '21 'fix V:'.' " ' ' ' E j,,!,V"ff':3:lf "'yhl.1j-:-12115f.:!g.V,1'Qj-:mga-'7.V!,::vV5.VV V,.n.,:,,fljg:g' f'T'TN""7 ,", lwwwegfjjs?,giifxljgq3Z2g.gfr1557332C355-Ma?.QMy,wiiiw fZtz:.im3:ihifi?gVff'lz4v2gf?EVVrfffaafVVsf9?h55?QW2Z3gAjQ VI.. ...K 3V -. ,KMLQRI Fw ' " , LM-V: LQ 1 4,q"g,f,5 ,J"'g- nV2:.Lu'JLV1fVgVl5 '- ff4j53,f-xfyil 'gf,',j1:.:V'2' V 5 251. , IJff?fE.,.l51WJ L:n54g53L 'gif MGQQSLWL , J ' .QV'b2V6Pj2w. V -' . .. VV VV - N , A wp--r if 5 .vw A r : V' -' ,Vy , 4-Q, Vw- .1 'TX , ,JM .V Wallin! 1- -y,"n-VQV . ,, J'Kf'vqnJ4'f:'ifJg.Rw -4 .ggx AJ N41 X -W.-gf ? 1 5 ., I --V- -.-Y . ww- gn- -'T' -,- g ,' ,gv "f-51' ,.'.?V:, ' HSN 1.32.--N-fW"fZW'5V '-' + -V W VV M:-iw -V'L"1"'-f-J!" '- , . 1 f " 'iw 3 "' ii'I"f'Z5'V.f' f ' V Z.'a.e 'L' ' Lai 1 Vvqfy' 'Wfm -.Vg-,yu ,MV-aj ,rZ'T' V "M ' , , ,V .. " .- A- " wb' -43l?V'?WVMn?ff3afE:s??dW:En.?pEf9iZVazQWw11iF.V:J V ,l.f ,gfiR- ,way 4 V- sw' Q , 'HW m......,...:,:,:iS:'w::Sw. Z.j",i.6,:V .V V, V, A V Ilicvg-i, 5:v"' I V gl-ik:-V' -1:1 - V! -i'2LLX:E , V,3Efl2 ,L-ig.. , , ,, Anya' , ' Q 1 I vi ff r f f V yn V- A . I 1 1 , ez' ffm , , , 1 i -- -av . I ' 1:36111-1 . Vgt, -, zfff-1,-.1 ,-' - -wr..- .-'-.":-r .-,vm :':.j'- Mmqgmg,-wmgqd . fn 4, - F .- A22 ZW: igki'-4 993--gfme:----Leaf-1-:--f -g--,-my, "'7"'m"'T.?c5""fii'7f75eFQ"'ff 5 V A' ,Ki ' ' 2 R i 1: gf- EE- Wifz? MQ'- - - ' 5 we - 2,-ff-F if - i'fhi9-.fiklmggfffi l ' !7E' v'g-- W A .53--Mi .. m f' -Q A ."4. gg3g,,,x .' fl IE- 'EW-- I , ,- -um,.,"- 5 r-'-,-'-"ef ' Q. , -2'S--QI--.fy-ikm--I MQrF'W7 J. .H i" iii! 4, 539 ,-5.-+11 Y ':,,3fp:i:g3. -3541-1.9: . 5 'iq.g,xi-zj'r.HM'H54s-KR311?-IF5'Lq5',i'Ax312"'q', -: Ky-44 ws., 533511 5. K,-J V -, fs' a1B'v--fb- -.-me-n-fr-,--5, 1- ' rf L FP- .Q-. 1 -1-my----,-uw-',,-w---,-- - ff---. xv- ' , .,.1g-1.-.,w -N . . -:,A-uf . .. ,--4 ,.-, 5, .,,. - ---,--,-'-v-- 1, , r 'w' -N '. '-fEe:,'f'2:U,g-Ny . , . P2-1--. ,ffuM4f"V?3'431'?f'4-Y'JJ-bg' ?p,,xb:- 4"'fm1J--A : ff v ---1131 I 24:3 1 -5 -: -ESQ--,ziEH?59ff,x Q ' - iiqxf- MQHQ2' Iwwf'Mr-"mx?-Aiseelai.-W9-QQ:ggi?-2?-xfhsl -1 -'li-'M ' ,13 N-:hw..gai'-amif4fig?fiqS vz ag f E: - 5-Q2 QQ!21fqv,-yfin,MWFISig!!Wgfayg3mt?,QNgqgW-.5Qg,y,LfQgQ3g7,i,,- 2-535 -u , -I 2,1-.nifw'Z'-.wfm W , W- -- FHM,-v2f...x-aim---Q-,'iw,-z'f14.4,2'e.1.124-QR.WM--..,fz-1-ww--an Z1-M'-.-PS' 19" Q --. fn--A613 YS-aialtf' 5 , 1 f.jf-M - 'frf -' " Mavd5ff,5,1-fm'-:.'- yn-..L?.z1"'!!I'f'."5:7'-'W-iw--gM 'pl -if WX- r mf yg ,- 4- - W ,Y xx , W-9 E 15- , --Aw 'E xg, -: :I -N - -V H. ,- ,,,w-v--I..-xymv 4, - 1. A ,Q .I I .b Y --E--Q-A-2 2-i'?-if-e-gg?f--1-5-Wm, 2353 1 Q .J .- -, H-11 -w--'.-:- YM-UL'g5'iKf"l-4"1lf - .3 --:iq--.---1'i5.1'-, sf 'rfvn--'-,Lf Vg-Q, V1 iw' - '- I Mk- 1- ,E ,,,.,-I. 4. -I IVIII J I: yn Q M, , !-. qL,1,,,, J,--,1,,n ,gjgw x, l . W? lil- 1' 5:18-'-"t"R??H1':'A-1!H'i:2x Ti- :SSW -. ws .v!'V-1 - mf? 51- ,a f- ' -HU? 3--L1-as5ziHf1! Y- J 1 . .,, gf -, N1 '- H . KH-J? .all 99,11 -,M -52-ah --Ju'-1 1---051 WU- ' ' il?-vw uf 1'1"f+'i-fi:-'--4---f Us '--N:-:-. Pi' W EM -Q f .f ' wwf' I 3 - .1 e':1?1XX-QQ-iiili-a--gm? 'S-4 ,M i- ,.,-f-gilwi Vu A ' - V i-' '-- 45 - 1 1 1.-,,,--fu.-. f.- -1 , . L.f,.:- , -- - 1 2 1 . , , ' -,8:53,-.-a5,k,q--L'-.V ev Q N ' -Nwwmlf 'Z'-1'7:nZ"-WE lf! fr '5' ., Jef Y ' Finn- ,QL-,-A MW 5--X'fg?C:m5,Vm'?5fv-,-'-':5112z11-2-592 " ffl if. wg..-w.i-2zi,i1R L"--12- --- f !B -4 P0-MSW...gm,-1ef-cS.'--.1-'-wg?-f H-2, A ' pg fi mt 11- f c k 3,1 i -'WMX'K?2!'5!.'t'I7-'A -, ,-4 H1 ---y ,r -'--v,-S5--wrfq-1:-fry, --, ' -- --Xa 'Gia 2:-'Z -5' -' 1 1'f-. M-5' 2: '- - . ---if Y--, --' - .- fu- -S sz -gli-1-..x---:Q-:.,,-1.-Am -iff ----- fin U - -Q Nav-:X'Gi-my-.1-QF'-Q!21'-,.J'rIfigw E,'-- u--4-a----21-IM-1 --M-"MM, ,,-QA--.M-"-f"N' ' Y--wfpv--1-.--Amfw-W -2 1- -. - if H'-mx'-iff'-- Q? ,,4M-f-HNv-'- -M 'T'-'lim-"3'1T'.'f-+3 Eff' 'FW 1, "rimfmfsf-xiii?Zwawhxslf-'L+- 1 -2- -- . -1. -X aww., 5- 3 . -1-fa-p--.',,f,f,-1:mr.-K My Agwcaf. M-.W EM Km-2.195-f,w.b-.,ig5S1,PggEP- -.W-,V-.,.:13,:-QW.4 Q KL- - F -, '- ff. E -. 4 1 .glvkxifil-,.i"f iw-f 4'7WQ:-A713311'3,.-11-"5?Z"'1.5--WJ-C' -vw-3-"'.L-1:-if-1'-ly--I -A-1 M5-:L.:?i-L-If ff- -yy-Q '-- W,l!'KXi -A133 .1 :1'-W1--ff?-V-3:23.-4ii'f'r--33.?EIa5'F'-F"E1N5i-GW!-7'?:.' Y1i"'5i'55A3Q?.!L K" !5if?'fEIf14"SW'LTY2 M I 7' ls - - A33-'f x a , 5, fuggigggsfg 5.-if M''fi5-SWL-'isp-ggffQ7ieg52QQl4H2'55S--:Zfa5?g f ,Q Xivig ji 1 ,- , -351-, -- lx' ' - H --Jig-g.u..'f:g,,gQ.v" --I'-vt f j:'."5'--,- . b5',4'- G:--i -xx ,. ,-sf'.1z5sf,g-' ,-i - , xj , ' '.1- M '-5 5 - 'V -if--gif 7 afkl-f'9f-?f'l52f5i1-M 3522- - Kia---1 . -X i 5 ' '- - ' - 1 -1:-.. -f -, ' - f - .gl - 39 31:4 '14 " . , -,,, ,ff , by -ffm,----,. W J . " f' ,-W1s-". - . f- "fb-' M' 'H 1 ' " JN -- , - r ,-.-ly, Jw 1 Ny,-UW-A ..-.-955 '1a -:.1f',a,-E " -M11gf--N311-.!,v--Wy--, z.,-UW '.-1 -'X ' x i 5 gmnl' -'.4-J'xg33ff.'1Af1 W l:. .:g.-113'ijfivgaz-gx?b.Sq,Q'-5- " ilu-N" ri,- ', M f -n gn"1J-1555-':gN-fi 49-15--,yQ'-', ' , ' ' M , ,bgiv ,.4-.-5S:2?n??f-may ' gi- . . 1 QL T ' YP WW ,i2lQEW,y5--cf m . - .- if !, , ff? -. - L -,W ya,-w e pus'-x - mg:-.,Lw.-i ym s-m -was -4 'fi vw-' 2, w1!q1:5'1" H-.f:.a., -'-. -.SW--,-S-'-N-1 --a --F A Wlaigm wal- elm wijl - g,"-at-ig!-X2 4'-22-224-1 1 W ff'---ff-aw . -2- E--f-123535: fS13S?555-WP-?511Wig?-53?55'Wifi' -2' my -, Q, -. ' ' -3 ,-,,w,L4-,'-:-:-,L-N-U'-F H -- -5.-ig -gnrxpfm ,4--w,-J , .,1,:'y,-'Q 1, 'W-.',g,1X.2-'f' "-,-'A--Ly-N 4,-h as .5 E-wig: 1. X gg ---55.5.1 fggiiqi- -Q41- 1 i,,-Qg1g4Qg,,iQ:jQ9335Q2ff22g,551qfq'4ix5p-iufsfi-,M-sifca-s. :QM-ifxaaaff:-gskxaal:-fmffl-fdfwiakaiftglE313- f-nw if "2 223: 11", fflg' ' ' .'W'.h-1S':iPVv'-iftwwakwl1'-11S6532.5-':1f.'5iS55-il.5.31i65M'-'5-1's?'W?Eii6bSif36257'5K5'31f5f'51?M'1TniMuli've5b "ff-"- -7'-fd'."5 --L rp V 5-be-51'-5 'G---'-1 -imma''i.?ff-2.,,,,,,f.-,Q---5 ., ,A . f, 2 ,,,f L: ,,., -1 -"4 . - 'sx .-f-ea-.-X213-N ,ay-y-: ga -2----1, dsx'-ebl'.-,---: -' " ' '.-2 5-11:'1-1-'Irf.?".i"7ffZE'f---N,-.-1-,"-Q-'z---z".-Rf-'mf .wtf-2' fb- -. 455-ffgpifli-'-q-'a.,nw- -f5Sf'4iwr5'f ,v-wJ-':ifH',- W' A g.-'f',,-Qi 1'-T-as T-3, ,-Zhisgv-gf:-gflgf Mfg-14:--2'-f1.s rf'--',S142-'-M3- - -wif if -.2-'.u-wx--1-2 ,. -:-:--r'1f--.- :f?w12.nhf.v . 'E is ' "Q V ff? 1' :iq-2-,W - .-I --Q" -:'Jf1..f - .HMWWQ-W, ' -1 rw- -.L 'f'-.,--D' . 1 .-'-'L 1. ef' QM-- 4--,,..F-,ff .. ,-mf, -1-- x:ZQ'2"-Q--,TA-f-H . ' ' M -- -ff--f-W .1'L,,.1-Q',f.ffJ'e1.-iw'I lwfiff- c- -.gQ,f-'Z-'J -f -.zu qfi - xiixiifigizax--9 ".if'g'?l'fKgJ?k.3..f..'... . -,- -f f-,fa . , .' - -V , ' 1 ' " . U-. . . . . I 4' . xv. 1. Sure as the hatun an the hrutn nt tbp beauty watches thy bnul from the mountains of Goh. Gher the fates of thy- ehilhren beparteb, ,far from the lanh tnljere thy footsteps have Beacon of ijupe tn the maps Dreary lighten, Brite nt out hearts that arelnpal ant: true, from these tuba abate untu une tnbn :mares us mother sf jllntljees. tue slnguntn you. t fuer the legions of Qin mill assatl' us, ' , that the 'battles in eittes after: . u . itil! in tlje Depths will tbp spirit eternal , , Qedmn use on like a piloting star. Datum tlje Ulm years Db' tlyp been elyilbren tall mee: watteb tn' sleep tnbile the springtime mas, netu we nt me present. fb? bnpe nf the future. mother nt mothers, me pray unto pau. . V. H, .V V f , i V - 1 ' 5' Y--- J - ' Ag L' Vig1,'fwn "-.4,. - "Q?f2fff!f2'i'i,53?,?3" f V . ,. e1-21e'.' - , ., HV, Vim " 1V - iff, . 1 ' V.j.e z:'.JV.Vf3 f aX4 .V-. . ac J"' 45.7, 15i.. L . f, X ' V V .. V, ' . VV-'i'?d.:..yf.:,xJ":5f K". . 1-if. lx Vai " N EW V VW? fi? 121 5.5-'V ,VV.2,2V.V2V:w3,zf V,1VV -V14-gxwffff m V 41' V... ,VV az w av- VVV : 1 4515-1-. 5',!5Ui .m g SEQ' V ar ak-.M N s1VQa:xge.zzV ' ' ' V V V V V, ,V Va -"'- '-" ' fV::'a-sw , V' - - V - ' " L-. 2:3 V " V I ' V' - , " 7' gi' V ,,'3i',5Vj?3Jisf f' s':V " 5 f'VV.VV-mi -w V+ V 'QV 5l32i5,.,G,gygQ.,: .,".j""f"f I - ', .V J IV 1 - Vp. X' Ag" 'A ' 'L' 2 11. - x V- 'E2?ig:V25Efni?z 5 .' 4 J V -a 'Vf'l:fi5:1. . 1- 1: k' I :,f?4Qi'i in 'wi' V' . isa,- VWWV' . . 1!le55ifVV1'5!: gVH ,w.g5fV'5fV3iQw-Q., . V. V' .-1 f1'V!'l1L,l Q' ,V.pA.'j-1'-::.gg.Qp' V',H'VV:'Y .-M. is 'gl V - NVQ' .V -WVR' 211391 VW! " M 1 , 4 Hiix CV AS V f2VwV-mf.. .1 .af Wvnixwg -5 ' H W V112 ii .V V 1 U, -VV 'V 4'-Vw: '. .. j '-ne 35:1 11:1 .',Vf. " V ' 11. VV'.xg'f'V--wg S 1 V Ave' ag: 1f.x.'4V1a1-'ffm 'W' "" Kai: fiil' . " I - V .V .. f. '. :'VEvi.VVfeF'6:' V V 1 Uv. X -V fr: 'Vw-nv'-VV:'V.-ggzg ' ,fp . " .rw .V I : -:2:, V - ' :.- 'Vs:"V93gk::V'Vx'nV Jtbfgvgyl A .- gl.,5f1?Sw N.vfpNf W., ..ug1-fiiqgiwrf-:--L W: La: Q. QQ-V'f. V mv. V .1 '1f'1 -'-. ., Vu "'f: . 1 . , 'M '.u.---:aww fl mf.. ,-.,V.:V.---.:.-Vru. V-...L ...Vw-:...VVV. .-.V .. .-....,. .. .. - 1: ggAfx:-wx-VVV:Y.VM'55LzVVV:2y2wf.'-'ifrye: "-Me,-aw'1a-' 'P'--m'-Va-QNVQQEE-'. V:-VV . N .g,fli,35gvg .xliwg-l,1i:l Xf,5...sggggi,gggVf4l .QV Q. -V VV-W-1.5 V- :ii?V1"'5f-f.?fVE'.w" " ffl ' " 'f -. as V 1. LV if f-VV ' - Veve.1f:+VVamJe3Q- me '- .fn '15Vfp-3iyQ-1Qp1'm?ii?'-4:1l'G5'srwf'i?hE1' ' E 5'- -, V , ' . 3, ,:i . ' ,:-xbgrfw .Va"AE'ff'A1VV.S:g:.g qt- f.,-wV?i5'.- e-'ff'.zw?rVi?-' .iiv,s51"V'f5'i:'xQ1' u.f,:-wi MK.-f"W'V E'.a!:V.....a:-a5a?f 2. gi-fag: eEsi5?Eaz,:'1P-::'-' .. 'V -14, ., 'M-4-5' qa!45QV'V1a'- 'pufwc-Y Hu .v mi.X-mg.gygb,.1:,f5,QVV V14-Vmxgeq-.r .H QL, .VV159-Qx.:,u,.,mx-.VgM-:e,:V-:gig-1433146glxfrr.-wr,-.Vv:gk-1..V:., ' -x 2VVg1a.aY 'VZVVVMQY VW?-'F rx- V "V-LMii?cQVVzs.gVVw!xEf?w . g53Eaa3gi.lX'Y?-me X V i e 11. V" if V VW "W f-' ' 'WL H tw ' .' .h'V13"'rF".'?" V'1'v:1"qw3'fQQ'wg1xQf4rw7s+" I: V- .5 . ml ww .A , wm.VVf:V-.V . "-945 45 mx- q""u.V,,, .,.,. :.V.: an .Hi U g. ,,,. A ally W-4 I ,JL QV ,V I 'fmxs au' ' wrwmk N ' - AV --":1--1,.1'- VJ.. 4-'..V.V', 5nVJif1VV' 5.134 J'Vf.V-nm.--...F ',Hl::'r.'VRf V V V' ' - V V -' ' ' ,V..V'vVVV2 :iw-.,V Vfrfsw-VV.' VV7 "e5.'5V.'f::fliAw,-V'-.fwa 1 'f'V7'i5.'V'.V'f'Qf:W'1LV- ' VM "fri..::F.:1'P:.sigV-.'?21:-'.'VmV.' Vw 'VVE!:wV'g'.',W V, VVVV'f.:.sa.rf.:V1u1.41Va':1- '-3+'ViVV'.'fw:VfV".Vf?11-Z2 . 'kg-V. "ii"-.TV ' H.33''2V1,'5a1?f'.fVqf1gl'.f,V' VI'.f,, 'WJ ' V- if ' g2i..Q4:1g'-:'1Z717.3lV, '2.Q3fLiUg,','-':Wf.2g: '. '.i:V f'5,,,-::'.:,". .. ' Www., 'ea ' fm, V.-VMI' ...fVV,V.'- Z1 'Y ' X ' 1 . - J v' I Jf0"'!'.',' V9.1 "' :'. L..-"VV'.!'-ff...1V-" ...vgw "1'i'f 1 1 .V V.-: .-- .-fr . .V -1. 4... .- ,L ., ,.J.V .4 , V. Hwy: - V-1-,V - V '. fu " 5 -" -5- -wh'-1, ff " 'xx-.Q..UL1"V .. "' ..:'-"' 'V+ 'Jwfl -'.VVVV-P - 'J . 4 - , V , .-V1-pr:-ta M.-VV,a:VJsVV-V,LV--:fs-V V .. K -.Vw-, . Vw' .V .tl Aw-J...,,V1.M u.Vh!,V,V,?:VE. 't,,-1,121,713-'J:L, A .. V qu. .r n.'Y,-1.-:J-,Tlf:..y,,.- VV. V ,l--:.-. 1. , A Q vv::,,,VV- ,IV 'V -1 ,,Q,. 1 - ... 1V ---:.'- w -. .- -.,,, :VVV-1' 5--Q V - --i'rm::'.-Va-ii, 1 .:VV:,'f VU, frm! VPS- - -V-. m.,.-.V.-- . ,,, M . ., Jff,-,3F"'VI-'14-Wg-.f-I7F""V'1' 'vgp-Qaw4L:.'3 V 'V Jia ' V"1,- Vg. f',51- gglzag- ' 'Vw A rt.-Q.. 'ie'--.WV .. 55 - ,. . ,V ' '.L.-VL5.:,:..-.ff VVM1uFV4V wh-- .. , fx... A .-J. ,,,.4n.-4.4m VV. eV.V,V, .. . .V gr- 4 .-mg.: -M-'.,, V1WZLV.feVV Vf V mt V4-w1..:VVz" .V,..:. mf., . .. AM-if wg LA.-.KN A, V ..,,,:-Q: ,f V! ,Vfwr .W ,-VV. .....f- V ' L:12:.:':.:1::C.7I ., ,, rwnrigilmsl ug " lbEl3'1,w??ZL"" "',.'-qi V -VIv:.vVZ-vV'- 1 .'1'f"' fa .. , 4, 1 mujfi-H.,-w V I. ww...-.-5 Q, . ,, ,,.,,,,g3,Q,VV ,V,.-nv., vV :5QqQ15,g-51'2e4L !,,.,. ' -. . ..:,?z. . - .. W?-?'l2YV:'-1'.fVHf': ' UJVV' V" V:z.:fV.'V"'.,-V. jig. 1 ' f ' .':"' ,' 1 1 J -' 41.1, m m' 2 ' X 511 My J if 62, ,1-31252 2,1 4. f ' f, . -if .rl ,E ' 15 ' IQ' V Ilff X ' fm" ff 'rw Vffwwfaf X N Nlllll' : 'Z 1 . ,ffgllglfif I If ffl? X. XX Xxxb , -SMG! ' . ki, lf! ,fi ' H i, f fin x ,--- I 'J 5:1 .- V if ff ' , Qx-glwk .X . 53,-2 ff V. I .1 ' f, ff 1. ' - -,-:,., H lg jiff M 2 1514 1 11. , , X ff? X X 1 x I ' - i 1 X XE X Al l l 1 0 ' l 1 . . lx .A M X , , f mg fl f W 1 Qyl l I I " Y gfkf lx Robert 41411. iiemmun, Sir. A - -fl 1 Q 1 a ' fs lk s As' A A. -' 13:12 L IE ,Er 5 5' f , 'll 74 I 1 l SM F 'l Q, fm Gffllhlllfiilg Sruior, ,22 9 J : 4 : . ' Novvmlvcr 4, IQZI ---- Allhclmcr, Ark. W ' 1' 19 2 1 '3 i rY xiii A' 'L 'Q .Si I '94 5521 243 23 s r 7' 'K P sag se, 6 5 f , .5 -E Qlbomas MH. ikingshurp 7.1: 4 FFFJIIIIIHII, Clair '25 -4 u ': - january 1, 1922 ---- Fort Smith, Ark. - '. - EBL Zahn EL. ihiucbamm - -1 x' gf 1,l'l',filIl'Ill, U. of fl.-1894-19113 -1 , W ,gl .I 2' 3. january 19, 1922 - - - Chatham Hills, Va. Q 5' Q? ,L , GEherett 38. ifpinhs 1 " f " Vorzllioual Sludrnl 4 . ' jzlnuzlry 20, IQ22 - - - - - - Cl1fLy,Ark. ' 'Ysffi T-.16 I. .., gel . ,l E 92 ll 333, 55 ' l 'S f- ln 5,1 Ai 1 ff . fi f k 'Q l 5 YW! ' 4 -1., .,. Z L h 5 . -il!QXf'3, .. . , J A, . -' .1 x".-,Fw-".'v"'f:'flf?'f'11 "fr "' -+ -'f'-'h'f'f-- f Q11 -. " A W ww - s.. -,, mi-,. :..A.54l.'.' 1,si'."1h .1 .. . .e4aw4Qr.-,'9x.. A...f-.f-1- A ny , 1-my-W:-'i-f-1' -r"-- 'ff 5-"4 1'-W - r"1f:if.q, 3' , .pf -, - . ., .1-.,.,7. .,-..A,. ..-,. . g ., . Y1.l,x..:.' . A . .,w..f .Q . .-1.,f.f... .. . .. .,,, ,,., "' Sul' 41131 ,, ."'., af.: 'i'.,.,.i.f fT..7Y',"w!::. . 1!"x.U':11Y.ZWb5 W". 7322 If '- 'Y' C fp , -a , 's fw-:r A :,:.-.1 ?':n'.v:A'f,,-:. -I" ' "M J - ., -id x-Ja-'9f::PkfJ':1Thgf1 - ' fill! ' "WTF ffifiliw ' ' VY3-55fi1ll7'ffQ fiiff-7'ff5iiiT'?.22Q55259 ff73f5,f1V iii - 54:1-Q"l: ,ff1Y'fi :g1ggQ:41L5:1'.' iff' . 4g,q4--gf,-gi. T fit-Hr, 'gL?vf',':I4i,f1g Pxg 'yQ4'ir 1g i P 5,154 :ff'gg-fp,-.f72',' ,... 1.'g5.?.5.Lf3..-1.fL.2.?sJQ v SSTLJQQ3:.f.:,-Fi.,:,i,14.'LS,1ELw?.1.3 :J.f1,ralliifmilfsirL?QEII1.1?4.JJ:m,w,'.Jg.If'1l,5:.!:51,11LQ5TfL.Q3f ? W its ly C-1-.Lb1J5Q'7.-63411, 3'.3'3f.f! 2191.f'ifUinuTrllAi6'3f?i77'ff0YEZlJrf-ffl! P ll?4lr"7'7v3'J'Z'al-IJ-'T LiJ ?i'RlWf1'R5Kmf '3'3Pi7l'g Sill "5 Nfl-if fl " " , a1fw'ff21A'ff''f.iQ"7""A-"""M'MM'"f"""""'KH'm7'If.'1'f'if" l'.WI.Q N' .ff -. , .. "W 7"'1.,, L-ffwl-fi 21 M5 5:51. mmm ummnrmmmumimmuwmmu1maa.1,m.:mmnwmnp x J ,1:,,,,q111,- ,kf 4.5 'Si -' ' jsgizfgfggg Y fu' W Mr- "" l '- IEP 4 if 5' 'N fc E33 '-4 1 5 FQ 2 es ff' - . Q.. Cfjiff 15 1 'mekz' .- 1 " "?F-mi? K" M if Z-Zqigfi f- 5,5i?1,LfggriQ?' 7, .if A, -5311 'Cx ,I ' 5' ,W--."I'1" . 'Q W. ' gg 5 fggifggfaiif ' - A- fI."flTff1 H- ., , I 2 -:sigyffffj 121 ,i il if:.gS'3g,g .Jai '1i1'f.5:,g', 'N' "Y: -V -4' U 1.5. fw !.sQ5?fi91.1- "' ia ,rzggziy fri i-pew? my gg " Z3 rig? wx , 1 W- , ,,. rw -' .- .5113 w 4 'V-Tix' in . L24 J L1 "fi-'ff ,M L' Pa- aku? M... ,gg A 2 ,--.?,,,.... W: M V3 I , " ,,-:- 4 yi :Jw-,A,"" 41 E391 4' 5 si f ww V ,A .13 L, ,WA XE Mfg.-H. 1: i. "' ' W ZZ. 'vga-:.'Z' - 4 gr'-'TE' J gli 'bf X 'yi if 4' uf 15 u , , V I fin f. W E 53 9 Ev A33 fa fi f'??,ff?i -'51 212 .5 54 if vi-534 '. A Y .M-.fp ,, but? 0 tr V Rl ' ni W 1 ,We S . K: u. xi? Ii 4 W il T" s 9 i :i 4 . wx u " 5' P- fl - ,L , Y H " f :vi W , . , 9 2 JY 1 ffr5rmzum'fw 2- 'fr 2 RJQIUIL ' ' ' ' Im M -'J ,I - f .A .., , V., , Q 2 1 OA 1. -. 4 I v' -G 1+ Q1-.- if ,N C. pi... .., .3 1 L-4 it ..-v 3 -Q -an .nn 42 F!-tg A-' -1 'Z' P' .Q W, 'w Q. 7 I sw l 1 if ,'. i , 5, - . fb H fbi!!!-2 .- I-msg .A Q90 -sunny' png ,wa H . ,fx N I- ri 5 S ' fn + A If i i .. :V 5 v 1 3 ' ' 1 C Q! V: 1: ! ll! 1' -I r - Q af 32 1 -. .219 .if -v - : E f 21 j ,f v - I f'f1!'4 -Ilw I 'llwu L, 1 lv . 1 , "' A- f :A , , .: X , .. . , . ffl: A V - , . -. L iffl, an, i H ly: 5,1 n n 11a.1rr'f11""f1'2'N . .W -- - - M f-W, 1 i-"jAJlE?'T'?i A w ,nhpi 4a 'sr ' , lcuuucosqnoconlnusnolocnousou OIIKUOOIIICIOIOI advises-Quan ol TIICC1, . Ima later v 4 gn 1 -.4 ...'.. iffy Years ol. Scrvnc X ' Aff' , 1 ' - t A N .5 S..,s, . t "fm t fy I "'W'4w4.,.. TANDING majestically on the top of the Ozarkian plateau. the Uni- versity of Arkansas typifies all that is highest in Education and Culture in the State of Arkansas. From the Uni- versity are sent out the men and women who are best fitted to become true constructive citizens of the State. ,D 'P' '. :sy ' V x' 1x.:.'6g,2l L r X PH' 'XV 401W tb' 1 . fl ,.1. , U .J Mwmr IVI 7-' ww w x 1 " .. . . l'1'fxN'1"-1 15 X 1. K.. 4 -1x. X I I a i l . 1 1 ! E I ' gl 4Lf5f.J 5? , . "5i'rx am 1- iq "fm mum I "'f."'s w f" p' " --'NFS I Jr--vr,L -zcgqig, Wi 1r"" 'QQ-jx: u if - u, 'WHL "'f'ef'fF " V r ' 'I 'r,l'- 'l " wil f I ' ' XX- I. 4, -1 A f A MJ' ' ' I X , 1, Vi' ' f iln f ! , , 1 HE highway of accomplished ideals," graduates walk to the front entrance to the campus. The practise of placing' the rolls of graduates upon memorial blocks in the sidewalk was begun in 1905 and it has since de- veloped into one of the chief Uni- versity graduation ceremonials. H471 -71. fry Years nf' Sc 4 Vx,- UNIVERSITY Hall. the olclest ancl best loved building on the campus. E1-ected in 1872, it has servecl. with its seventy rooms. as the headquarters of the Administration and the class- rooms and some of the laboratories of the College of Arts ancl Sciences. Every graduate of the University has known "Old Main... rv al,4'fQl!L-LQ S so :W X N 1 Y ,,1 HAM J I I x giggff-iif?g nfs.:-LQg1.q? Q J ' 'iif'..5" 3- 7'-J' 7 ,4.. K .ff ' 'H VD.2"l' A' 1 .. pr ' 'fs , 4 ,, - f,,,, ,, . N afff .Q 72- ., 'gulf' Xxx .,, X f "' '.g,1'-' ' ' s 1 -um , ! - ' xx. I WT 'if - 'ff '- ' ,,l N" M fn'-i f? ,J Vs f " TWWMS MN 1871 T' NWI . - 4 1 imftv Years of bw' -11 VI ' 5: '-,gee ' J, ' y ., J 1- ,. ,,. 1 A HE Engineering College turns out men." Down the walk to the south of the old Main is Engineering Hall, headquarters of the Engineers. With labs filled with machinery.. inventions. and other tools of progress.. it is well fitted to live up to its boast. Engineer- ing Hall was erectecl in 1904. I u . v I rv A' 1 1 will W m l I .-.-..t--.....,...-.,....... . " "1 g H m lvll'1x'Y"'1l" 1.9-mn -n.rsUxx R vt V W W V . grsvfw,--vm M ' ' ITHIN these vine-clacl walls are clevelopecl the scientific farmers of tomorrow, the leaclers of Arkansas of the future. The State can well be proucl of her College of Agriculture. Since 1906 when the building was erected the college has clevelopecl steadily. Its service recorcl is an envi- able one. x , swn.-min 1871-72 1921-22 Fifty Years of Scrviccu 1' 'W' - s ' 7 C LTHOUGH the youngest college of the University of Arkansas.. the College of Education fills one of the most important functions of the Uni- versity. From its cloors are turned out the young professors and teachers who will carry Educationqs torch to Arkan- sasis darkest corner. making for prog- ressl 'I Lf! :Q f I L Y 1 , 'Q Wx t miwflmnuwixwk IIN ,w"' "4 5 u, E UI. "1'. -- f. '- A " ' P QQ. .'A,f HEN the moon hangs low in the west. the cheery lights of the Y. M. C. A. hut heckon as the ideal gathering place for business or for fun. The Y. combines the cleanest social work with the best of religious activi- ties, holding a necessary part in the construction program of the University. 71? l92?l-'22 . , , 'Z '.' x. "V rx A fl " f .. 5,5 ,, -Nf- Tif-'2'-.ai1C..', ' ' HE building of evil odors." The Chemistry building., erected in 1906. typifles the spirit of research and advancement in the University. In the midst of the fumes from the laboratories and research rooms, are formed the men and women who are abreast with the latest scientific de- velopments-goocl citizens. 1 I 'fr'-.,xf,, 4? M , , A. K ' raw W in 1, '- ,f 4 ' 1 1551: A554 A 2 1, Ally, 'N' 5. 453 -' .V - ' ' .J C 'ff' rt ,' N" -vt- ,. 1,1 'vi'-an HE Haven of refuge from illness." The infirmary was erectecl in 1906 and since that time has fully cared for all the troubles of the students. a con- clition macle easier lay the good physi- cal condition of the men ancl women and lay the healthful surroundings of the University of Arkansas. ,ii ,.,-,.... f.. E, ,I' g 1 1871-YQ l9Ll "F1inv Y F I 1 1- ',, , .A 'sl ix 3 , - Z, . -Q. f3.z........u" '99"'U5::g1.g-L-. , , .f 'A ,. . , . . CII FS of blJ!'VI s- I... .-, ' 7""fl-f. BUILDING of solid industry and practical farm work-the Dairy Building. Here students of Agricul- ture are trained in the handling' of dairy products of all descriptions and it is here too, that the state-wide famous "University Brand Butter., is produced. Arkansas needs much of this type of work. 1871-72 1921-22 11ty Yc:1rso1' Scrvicc' M , nf -.', N MQ-at' cy, . ,iw- 1 X 5' HE center of grime and progressu -the shops. Within these well- equippecl buildings are taught the prac- tical sides of engineering and voca- tional work. hlacksmithing, auto re- pair work, carpentry. The shops are the mechanical units of service for the University. contributing to its progress. HTXHEPX' 'fm WU' if '5 .. . ,L ir ' f11""' -. 'if'-z"lrif' f -1.1 " 'xx 53" V N59 1 .mg Y J- -,ff r'--'--'rr--H 'f----'1 11 r-Qt' 'fo 1.7-Z ' ug" ,. 551415 , sw ' qw' 'fyf .-r . if 15 ' 3 I 1nv1vh, 'iQ-95.552 '-317 ' . gfgggn- ff. 'f' , v .rm ' 5?-V1'5"" - " 'J ' J ' 1, -4.5 If A 'lvl Vi" 'x XM, I r H y .li ' W1 ' ' 1' M11 " NWLKXXK IIN L,,,A,,,,,,r ,,-,.-,,,,. -,, --....-. U gl lf! X 1811 70 1-wl 4'-' ..- V - v - 'lily Ngg11':4xlt 5SM'I'XlLL HERE Midnight Oil is Burn- ing." Buchanan Hall is the oldest of all of the menqs dormitories, serving as a home for nearly one lmunclrecl men during the school year. To have gone to the University for four years and never lived in the Dormitories. is incomplete education. 4 .q,.:1:!h1x!3n, Hif i? ,y i 0 ':..1,, ' "-f 3 ' .ik 5 :VI ff' '- 1 ' 3 ,aj ',-,f.,3- 5"-r N, af' ' Syl:-ee-' " I xl fw-1M ,ff .I ff :wwf it '- ':, ' WA' ., fm' 11 " fy 0 fm' ,. 1 'f - NW' IIUMWK MN dj AL QUT? X m l 1 f If I ll! 1871-TQ l92l-21? , X . , . lxlty leurs ul SCVVICCQ is k-2 HERE hungry moutlxs are fed... Hill Hall. erected in 1901. Hill Hall is the center of Dormitory social activities. for in addition to its Dining Hall feeding 250 students daily. its Recreation Hall affords music and entertainment for an equal number. Hill Hall is the liome of about 30 men. 'IJ' Q I M X iw , ytumnwxum frm . .w'n- ., ' vt' . . 1' -lf 1 ,..,,.3-,-,,?,.,6f,4' xxx-4, f f QQ.-,mfzsn 1 Hx -.19 ,Q mc. -'-'+ If ' '. YZ, ' M f ."A' ,N ,M-1 , y U X 5 ,-4 1871-72 I91?l -Tl ffty Years of Service.. ff' ' .' 1, ., 1 - '- 1. ' 2 - .54 fun, My ,Qty , H A .H-17'J9'. ' L' -f 5,i'M'-1 '1- :yn r, . 1 i 2' :r-.gs " - - ,"-""'-:iv ' ,. A ,,,,.,, ,aan ,.,. 1 .1,,.s,, W' HEN nature paints' the world in clouds of white, there is no more beautiful spot anywhere than the Cam- pus of the University of Arkansas. Be- cause the winter was mild this year and only one snow was recorded. the pho- tographer hacl to take an early morning picture to register the complete effects. T.-.....i.---...-.. .. A Q -1 .' ' , YV Vx- Uv- N 5 V, YY, .W ,- ,,,f.,.... Y- -...,..-........ -,,.........-..,.-..-..-..1........ :, 1 44-:f 14::55e - 'AA- -f Q4,- 1 -4 Xxx -i',f" f ' " Gu-,wwf A " ww I .. :' '1,WH7f' .. "y mv, 1 . wnd1f.1W f3DWL1KSk ffm I4 X w.- lbz i'll!'X' N C21 "'l - w YQ nl bC'I'X'! 'C .' 'iL'p'0ea4.u,n"' . ww-..,.,..... v. , HE center of interest on the campus." Carnall Hall. erected in 1906, is the home of over one hundred women students of the University. Social activities on the campus radiate from the women's dormitory, a fact that any student of the past or present discovered early in his college years. 41 I xx? f L 1 I ai mlm , ummm INN .N--':' g -I ,si K- ff f rf. , ,,5.-v,,SL, i 3153-Q5 T - iQ-w?"'lXm. '.3 "f" . N ?Q'L'fQEff'if'L47A' Kp Q2 ' f ' ' 'l',lf'?2-' A " 11? ,, ' ' 'I ,I X l 6 ' Mc. W ,xr , -, .'v, 7 ' ' ,, , ,,l a full' -'g n ' U l87l-T2 1921-Q2 iffy Years of Service.. W N A worlcl apart from ours"-river scene on White River east of Fayette- ville. The Ozark Mountains afford some of the most beautiful surrouncl- ings that could be conceived for a State University and the University of Arkansas has been particularly fortu- nate in its location. 1 . - ' - f"' .mv -,J Li:--5 M' r . . ,..,,.-.. , . . . . 4 ,ff .. ' ,- -xxigf-.1 L ',.-95. Y .-v fbkfary g.. , 1' -'TA . ".-':L'... ., '. , .. ' V ,. No.xH PUTNAM Guns Annum' NVEBB Bisnov Tie U 1zz'fuersz'zfy gf elrflwzsas 1872-1922 In 1871 the Legislature of Arkansas passed an act accepting the condition of the Congressional Land Grant Act CMorrillj of 1862, providing for financial aid to state institutions of higher and technical education and creating the Arkansas Industrial University. When the University first opened its doors to students, January 22, 1872, the equipment consisted of a spacious campus on which was a dwelling house remodeled for recitation rooms and a frame building two stories high, both supplied with stoves, desks, maps, charts, and blackboards. The first day four instructors greeted seven students. By the end of the year, the en- rollment reached 101. The board had considerable difficulty in finding a President and induced Professor Gates to act in that capacity until 1873, when General A. W. Bishop was elected. He served until 1875, when Professor Gates again occupied the presidcnt's chair holding it until 1877. This was the period of foundation work under very adverse conditions. The financial support was small--hardly more than 355,000 a year in state appropriations, the warrants on which sold at a heavy discount, plus 310,000 from the endowment, and educational standards were very low. The administration of General D. H. Hill C1877-18845, was a notable one, though somewhat stormy. He secured a considerable increase in state appro- priations, began to equip the various departments and laid the foundations for laboratories. While a man of scholarly attainments and high standards, he had to hght against several members of the faculty who wanted to raise the standards considerably above the capacity of the students. His resignation was regretfully accepted by the Board. Following the direction of the Legislature, the Board wiped the state clean and started anew by the election of Colonel George M. Edgar C1884-18871 as president. This administration is notable for the beginning of work in agriculture. Being opposed to the policy demanded by the legislation of 1887, Colonel Edgar resigned. To carry out the policy of industrializing the University, the Board elected Colonel E. H. Murfee. Students were required to labor three hours a day, for Page 25 ' .,,.f, -V pf, -.Z- ', g . ' - f- ff..f', , , --M' , -1,1 '-,X, '--ff, '-.,f. .,f , f-., -f ---,j.fj-f.,yrg-.,,Lx4--.,,-,I- 4 2? fffza-4:1 ff.1,z-,fa rffzrvzfzn-sawfy,Q:.':: .f Q: u::4:Q22 :f .1:-5nu:.':4-pn::p:1-zz-2 5: -.,. 12:1-. sg- : . -- 1 . L :41:.f:f.':. .':: : Q1 s A. .,fff- ff,i"f"!'- 4.-1-5421? J" L! ,,., 'jf 'vm -5, ,Jo . 5--1-4 w . , - Z which they received from three cents Cclassical studentsj to ten cents Cagricul- tural studentsl an hour. This practice was found very unsatisfactory and with the passing of the "agrarian movement," was abandoned. 615 Gizouou MAT!-nsws linoixu DANIEL Hixuvicv l-lu.L ' The administration of Dr. john L. Buchanan C1894-19025 was one of com- parative calm. Largely through his influence the name was changed to Uni- versity of Arkansas. The appropriations were increased considerably, but the Board, in opposition to Dr. Buchanan, was parsimonious in salaries. The brief administration of Dr. Henry S. Hartzog C1902-51, was a period of building and of "selling" the University to the people. Appropriations were secured for several buildings, and radical changes were made in the courses of study and in the conditions for entrance. The period 1905-12, Judge john N. Tillman, President, was one of expansion, both in the teaching force and in the number of students. The number of stu- dents rose from 810 to 1,133 in 1909, but declined after that owing to the aboli- tion of the preparatory department, which finally disappeared in 1911. Beginning in 1909, the entrance requirements were increased one unit each year until they reached 14 units 119145. The summer school was started in 1909 with an enroll- men t of 98. --Q, JOHN Lum BUCHANAN EDWARD HUNTER lVlURI"liE On the retirement of President Tillman 119125, the Board asked Professor John H. Reynolds to act as President for a year while they were finding a perma- nent President. At the close of the year, Professor Reynolds left to become Page 26 F A. I, ,1jjg.1,j.ji,:.f1 ,L ,i,.,Ug .4 , :,,L...,.5', X fidiffeki .-A-J4194'-n'7y7iv6Inf-if-414-QGKZQT if 'J-1973 2- ' ' 11 L" 7492 F' '-" 1 Iii! PZZQZ Z J ,-f . .f, E ff, P-'fl ' .',f7'..' "5 vZ'aZ4 4 -..s- f... .. 15 -4, 4 4' 3.1 .'.'U"f'v4.4"-'-J " fl' , . . , . . . lf.. 'jtibftf-L ijikvolv ' . Z M',,.f- President of Hendrix College and Professor J. Ci. Futrall was elected acting- Presiclent. Before the end of the year he was elected President, a position he still holds. THE NEW PERIOD The year 1912 marks the beginning of a new period in the history of the University. During the summer a committee of the faculty worked out a plan of reorganization which was adopted by the faculty and Board and which, with a few changes, is still in effect. The chief changes of this year were the creation of an administrative council advisory to the President, a University Senate, and of faculties for each of the colleges. The administration of President Fuitrall is notable for the creation of the office of Dean for each college and for the evolution of a University plant that affords practically all of the standard types of education. Although the University was at first called f'inclustrial," for many years there was little instruction of except of the standard classical type. Naturally the college of Arts and Science developed first. It has steadily expanded from a few departments to the many of today and its courses have changed from the rigidly fixed to the freely elective type. joim NEWTON Tn.I.MixN HENRY Sums 1-Iixivrzoo Before the University ever opened its doors the board of trustees declared that its main purpose was to "educate in agriculture and the mechanic arts." From the first, there was more or less talk about these subjects. but very little instruction in them. The College of Engineering may be said to have seen the light of day in 1880 when the Department of Applied Mathematics was created, but there was no professor of agriculture until 1887, when the Legislature appro- priated flli8,000 for the department and insisted that it should be fostered. The School of Agriculture blossomed out in 1891, but did not thrive. But better days came and in 1905 the College of Agriculture was organized. The Department of Engineering had a somewhat more steady growth and became a college in 1912. From the very first, strenuous efforts were made to develop a "normal depart- ment" for the training of teachers. This, after various vicissitudes blossomed into the Department of Philosophy and Pedagogy, then into the School of Education 09131, and finally into the College of Education. For many years, beginning in 1879, a group of men in Little Rock carried on a medical college to which they added the name of the University. In 1911 it was taken over by the Legislature and made a part of the University, though no appropriation was made for it until 1915. VVhen taken over its standards Page 27 gf, fa... 1,1-24ff,pf,z-.,.,,,, ,-4y4f..,W4:f za' ...A if, ., f - , O--'G ,V , N M . . ,. , -Jyyffwza 5 - Q.. ,f A,A+f ,Mr ,V . ,,'- .,,- jf-in 4-if 53 Q fzwffx f 2 . -V-,-.,-f r'f.-ravi--1 were very low. Since then it has improved until now its two years' work is recognized by the American Medical Association. In the early days student activities were confined almost wholly to literary societies. Since 1906 debates have been held almost every year with other institutions. Numerous student publications have been started, only two of which now survive-the Traveler and the Razorback. The first chapter of a Greek letter fraternity was established at the University in 1890, the first sorority in 1896. Now there are seven of the former and five of the latter. There are also several honor societies and two Christian associations. Football was first offici- ally mentioned in 1884, but no adequate provision was made for athletics until 1890, when the athletic field was laid off. Since then the University has taken its place in the football world, also in other athletic sports. Throughout its history the University has had to live on somewhat meager fare. Up to 1886 the total appropriations amounted to only 5lB208,111, of which 35111,- 386 was for site and buildings, leaving an average of about 5lli6,4'48 for mainte- nance. The recent passage of the one-mill act, together with the government support received, places the University in position for expansion into a large institution of the best type. " What service has the University given in return for this support?' It would be difficult to say how many boys and girls have passed through-its halls, but they are numbered by the thousands. The first year, 1872, 101 matriculated, only 10 of whom were of collegiate grade. By 1880 the number was 450, of whom 150 were in the college. The maximum, 1,133, was reached in 1908, but by this time the collegiate enrollment was in excess of the preparatory. With the aboli- tion of the preparatory department and the raising of entrance requirements, the attendance declined until 1913, when it reached 611. Since then it has been steadily moving'upward, reaching 1,072 in 1922. The first graduate class, 1876, consisted of 9 members. In 1890 there were only 7, in 1921 the class numbered 77. The total number of graduates to 1921 was 1,275, of whom 899 were boys, 376 girls. Arkansas' gradu- ates and many who did not graduate have rendered high and distinguished service to the state and nation in teach- ing, law, medicine, the ministry, and politics. Also, they have taken high rank in engineering, agri- culture, and in busi- ness. ln the Great War the University played her part and many members of her faculty, the grad- uates and the stu- dent body served in the army and navy. Fifteen made the su- preme sacrifice and a bronze tablet in their memory will be un- i veiled in june. ' -David Y. Thomas. FIRST CiRADlfA'I'ING C1.Ass U. or A.-1875. Page 28 '- , 'J ' ' " lf 3-'J' --Lf?--.: A--.71'--.ffg---34'---if:---.Zia-.14'-.if,"--:ffg--.,75-0,93-..,g4--., X 1 ,-:af-::'-r 1: ,. ,,-,-Q-ff, ff447af f4Z92z:+:7xac:c zz:-z'z1:47Q4Qxfxfaz 4fffkw f fv 4 "W'.'.I,. I'-V . r V x ' 1 - 4 ,... Mizz?" .I 2 The Semz'-Celzfemzzkzl "Fifty Years of Service lo the State of Arkansas" RKANSAS' greatest historical event, the Semi-Centennial, will in a few days be a reality. The months of planning are coming to a close and everyone is now waiting for the formal opening on the tenth of the month. The Campus has taken on a holiday appearance and there is an atmosphere of expectancy among students and faculty who are waiting the beginning of the combined Home-coming and Anniversary celebrations. Saturday evening, june 10, marks the opening of the four-day fete. The annual Senior class play will be presented in the chapel at this time. Sunday morning at eleven o'clock Reverend jerry Wallace, graduate of the University, class '15, will deliver the Baccalaureate Sermon. Mr. Wallace is rector of the Christ Church of Springfield, Ill., and is recognized as one of the leading young religious speakers of America. Sunday evening the community song service will be held on the campus. Dean McCutcheon of DePauw Uni- versity, Indiana, will lead the service. Monday, june 12, is Home-coming Day, the gala day of the celebration. At this time the keys of the University will be turned over to the incoming alumni and former students of the University. . Alumni registration begins early Monday morning. At nine o'clock the "Old Grads" will form for a parade through Fayetteville, and when this demon- stration has been completed to the satisfaction of all concerned, the columns will return to the University for addresses by two of Arkansas' most illustrious former students, Marcus L. Bell, president of the Rock Island Railroad, and the Honorable joseph T. Robinson of the United States Senate. An alumni luncheon will be given at noon Monday and following the lunch- eon a business session will be held. In the afternoon there will be a special Garrison parade and review by the R. O. T. C. battalion. The evening's pro- gram begins with open house at the Campus Club and closes with a dance in the Armory. ' Tuesday morning is given over to addresses by Governor McRae, Dr. J. J. Tigert, United States Commissioner of Education, and William Bennett Bissell, president of Texas A. 62 M. College. A banquet for visiting delegates from other schools and officers of Administration will be given Tuesday noon. In the afternoon President Futrall will hold his reception. The school pageant, which has grown into a thing of elaboration and beauty under the direc- tion of Linwood Taft, foremost authority on pageantry in America, comes as a climax to the celebration Tuesday evening. Approximately every student in the University of Arkansas has been trained for a part in this spectacle. Wednesday the annual commencement program for the graduates of '22 will be held. The Commencement address is to be delivered by Chancellor Lindley of the University of Kansas, one of the leading figures in the middle West. Page 29 5 lgf'-1,7 fj'-.3 ,4--,g 1 1 . ,eff-.,7-5-.075-...g4--,,jf:-..,-,a-5-,,,j,f5-.nj -i-.,,1f?l,j2-- y Z X affffA4W'W 7Aw:fa:w47fAM1244:fy4fAyff:fz:.:ff zzz-271.1 zixfyfngix zx92:4:z1:v:zf5:?7zz7ma f ,, UL ,r v , aw K Ea M H E .T ..-Q,.,,:.,E-55,.?.,,',,-4. R52 . 3 ,4,, 3. ,, L..,,. , v,,v,3 .E 1.55. 1, .Y,,.f,Z. 12114-,fgifw H: .g I w.. . J. - , za... :2-,za 3 5 F' Q11 L: ,154 ,iv :F " '?52t'i'i'.fP' is-i':+fi4J-,zh,f L.-vial: if 2Ti'P?4w'f-2'?6ffJa'L hw.. ' fr? -- 'Q 1 sf-if:m1:1-' :-Q A ' ' 1a-,'PF'f.iff,Qii2'f' LP?- i ,L , 1 A , A , . xxwxmxxmmmxmxm u mxmmmmxmm Xxxxxxxxxxxmxxmxwmmvxxxxxmmmrxumxmxmimmxulxuxmxmxxxtxnxxmxxmmxxxxxumxf .1 i, ,X .. , .- .. -hx vu. .i.. . . X1 . . ...,, X- ,... . v..,. N, ,. . X- -:Tiff .-f..1I:'fi:v.f1'-- FN" -.L:ff.rL1d.mbef vu ff' I G 5' x I ELQ,-1" 'ZJZJZQAJJZZEM' ' 'ijzhvvwl ' ' ' 'ifvf " A , . f 40, . zfwxv44444f fW9:4 i 3 Of- ,M ,4 '1t':f,4a':742':1zf.':11.4.21':1r,aQfQ x jLQ'Z'JQ'jj Q 1 '1 -..,gq3..f,'5-...z,g53,.,g,5-A I.....,.........,.....-.,,....,, , gj::g,33gg,g:g,,,,g,,,,, ,v..., ' X2 ' . ' unfff' 'l The Semzl em'ezz7zz2zl Celebmtzbfz 11225 10714 1PHAte in your picturesvof the Semi-Centsnnial cdebration. on this page.j. l F fly Years of Servzce Page 1' ' . , , ' ", " P' f '.'s"Q'vfC'f Af A, wg--1 1 . I., Lgifil +1 D I , x sl- ,W UV? Ui E f lu 1, 1 f 3.1 A S g 3 Q M L 5 Q -. ,Zum 'J 1 1 1 Page 31 f , ,., 1 f 1. 4 fi - - ",i'.TZZ'Y'.1 24' affix fxazwfa - 1 whiff--.VA :,,f, , ' K ,fJr:24:f2f24:i f 1'.f.',':f: 12 1 , f, la ff I',,'--1,1 zgffwf, b -- ff I f-, ,- 6? 5 .f ?,,1':f,2,j'-57,31:13222 w'.g..w' fr-".f f. ff' '.L4Vy1L1,' .,.,,,,- .,,,.,,,.,vE . 'f"f', f .,,.f . i . I iii To remove, in so far as may be, obstacles set by birth or environment or economic circumstance: To offer to every young man and every young woman in Arkansas opportunity to attain the highest possible de- velopment: 233, To train men, no less than scientists, technicians, scholars -men who will be leaders in the upward struggle of a great people-towards a higher and better civilizationg These have been the great purposes of the University of Arkansas and the noble men and women who, for fifty years, have clone their work or found their, inspiration here. .35 May the Second half century of its existence bring to this institution a fuller realization of its idealsg and to those who may be of it a parcel and part, the joy that comes from a great 25132 task well done. -Pres. John Clinton Fnirall. Page 32 g F :: X 5 'I mai -aff? Zkfialfwl 2: 7QfQQfdWffQfffZx w2knz241Vff4zknyfzw:?7wfw24Q:zrffffx ? ff 44, 1-f, 11,' :',e7,1L, . ,:..e,:-x44 4 2f,2fAQffz:f2 A LX :tk 4 fe if 5 5 1 5 4 5 5 5 x xxlxxx xxx 5 5 f 5 f f 5 1 Z 3 4 E f 5 ' f'45Z6f9,Ca9I?f"' ff. 14 141- aw: fee,,.,.1e,efee,eww:::4f4 ij ffl, jfafj 'ff 422524:-,e'.':e:1f.f f:Q:gf:ff::gz2Zf,:f ,230 5 ff ........,,1..., .,-f.-,,,4A.......,,,.,,..4,.,,.-,,,,--f 1 12 -H A Q. - ......--..,,,-,,,f..-f-4f-,f-,.,,-,,,....,,.,.. , ,fffff 2' ,l,,,,,, ,,,f' V' 1 f Board of T rufieef A The Governor cf Arkansas'-ex cjicio THOMAS C. MCRAE, Little Rock The Stale Superintendent of Public Instruction-ex ojflcio iff! . JOHN L. BOND, Little Rock Expiration Of term A. B. BANKS, Fordyce . 1923 FRANK PACE, Little Rock. 1923 JAMES D. HEAD, Texarkana 1925 JOE K. MAHONEY, El Dorado . 1925 FARRY L. PONDER, Walnut Ridge 1925 HUGH A. DINSMORE, Fayetteville ' 1927 JAMES K. BROXVNING, Piggott . 1927 OFFICERS 2 1 1 E Chairman . . GOV. THOMAS C.. MCRAE Secretary and Auditor . WILLIAM H. CRAVENS, Fayetteville HEADS OF COMMITTEES E :.i,: LZ - 2- , 55.2 Executive ...... GOVERNOR MCRAE Finance . MR. BANKS - H ,W Teachers . . . . MR. BOND 5, College of Agriculture . MR. BROWNINU 5515 Buildings and Grounds . MR. DINSMORIE Branch Norrnal School . MR. BOND 2.3! Medical College . . MR. PACE 'fs I 2 Erg ima fill :EERE -e. -Hs 4 fill hw' 5 'LJ 4 512' .2 Z as ,S I lu ggiffl fill 'lillg 2252 EW .wi E?-al 2 :HZ5 QE -gtxsl ,Kg , gig Qing 5 I f. 2. I 5543 512,52 Pave 33 A. Exif ga J .zs,. snag I -5: : E!! g Elf ' Elf e Juli 5212 ,E7i------,,.,,..,.....--.N.,,,,,-,,,..,..,,-....,.,,,,-.,,.. ,...., ,.,.,.,,,,....,.,,.,,.,...,,,,....,. ...., .....,.....,.,.....,......,-......,,-.-..!!f- L,??gf-gyz:-.:..:..'...:,.:.,,..:.,,..,,....,,..-..-...,,,,....,,,,1,.,,...:,,,,,:-.,..z,..-,, -..,., ..... .,..,.,.Z......',..,.., .,,. -:-...-..........-gf ' + Af' f 1-ff - -uf.'-7,'--.ff---.713-.ffq'Hz'-'.,7'---.7:'--.5A---.795 1' -i?566412?Z 7EE2ii2i 44 ff44Z4E f ZZ K ! ,?f ' .. 3 iffif-15' . v ,1- .xi ex: 1.. 'ff . 4 52 I 5 I! In Hp if :E ' , ,.f X L: V f if :aff ' 2' fzgfcfizfzzffzgzfigigfffg Q 0 U Wieers of uilrnznzstratton QQ ' ' H72 if iw? I me Z' ' lr, QW IX Vi' . ' H . it LX I -B MISS PEARL FEARS DR. JOHN CLARK JORDAN Registrar Examiner I?- 5 fi OFFICERS gh iw? I E - JOHN CLINTON FUTRALL, President ,gy WILLIAM NATHAN GLADSON, Vice-President THORGNY CEDRIC CARLSON, Executive Secretary to President Qt. WILLIAM HAMPTON CRAVENS, Auditor if 5 321 MARY ANN DAVIS, Dean of Women ' Q PEARL MARION FEARS, Registrar IM :dvi . , 555 JOHN CLARK JORDAN, Examiner GEORGE W. MCLAREN, Athletic Director 1 6 , ZW, JAMES MURRAY SHEEHAN, Director of News JULIA RAMSEY VAULx, Librarian 15" MINNIE LEE CAMPBELL, Assistant Matron, Women's Dormitory jg, BOLLING JAMES DUNN, Assistant Librarian WILLIAM S. GREGSON, General Secretary, Y. M. C. A. MISS CHARLOTTE JACKSON, General Secretary, Y. W. C. A. ' -.gg . . HH Qfggg ETHEL GRACE JOHNSON, Chief Clerk, Presidenfs Ojice 55 . INA KNERR, Assistant Librarian J ' TOM LOGAN, Head of Carpentry Shops JIM P. MATTHEWS, Assistant Librarian Vx. ' DOROTHY NATION, Superintendent of Infirmary ' FANNIE S. PARK, Matron, Women's Dorrnitor ' y !5"f PEARL WINKLEMAN, Matron, Men's Dormitories Eu zz f Page 34 UQ Til 2:5 55? .,,., ,,,,.,, , N- ,,f..1.,1f....-f.,.-.-f- f-'f--'--f-ff-----.----f--f- --'f--f-- ------'--ff--'---f-f ----f---'--f---'-' """""-"'---"- 1 ' 1 1 1 111Zi1..'5"Zj " 55 iff Tygfi Q-Q35 i 525 I 5,1 TFP'-1 15255 T155 11515 2.22-P-. ' ' -I, -.,-. 1, ,fr -., nl'-, -i, nr., r., .-.- ,'.' ,'-. A-. ,-, --, ,,' -M. .'- -'-- . " , Q iQQfv pwaf!fmv4-Wx fWWAW,af fp:wmffw4am m A4zv' fzirf rj, ,U ws' ,. ,1 Efggi ,..1 I, ,. ,111 E : 5 'x,! .,r,:! wg. ifff :I ill' Fm. gm ,f-, ini! F41 fn? Ill all 33: 2:1 1' E1 WJ Sb! vi AL 1122 Er.: :X Z. ' ,, , EU gpg 1. , ,HH if-22 E EX. EQ! E 'E fi. 'lu 'I 5542 Ei-E? 5355 grin my avg Ziff 2525 X Q Qfx H IS -rx- ,1, .l, ',,.,-,. V 5 ' W ww Q - -- gli l'a x W'4A'x 'U P Page 3 5 -gf x ZW.: gg,-1,1.,,,. ,,,. Ak6-. 1+ M :pf 4,-v4.Qz-ea: f-l, Q .. W AA 47 Qf1f.f,,-. v , 'sf ,- f,,,.1Z4.,:.-fafzgzi. .rzfzffg iii - a .1. img .., za., M5 ll :sr -. is a i ii 3.lf'ffCiQf1'U32i?i75i ' 1. 1 ,ff ' 1 , A .gif My , , .,,gs,1-Qtr., The nature of our com- -.,1vN,.-,QQQ mon humamty is fairly well ' 71.2 .1f"'.'-:Aly It - . . . N S Q NSQAQSX characterized by saying . np, 1. in , 'ffht X 315-rX'q-1:--:,Q i that human beings as such, I . iz, H" ygfhx- ' 4, '. ,I , , if u I possess in some recognizable 'N KF, l measure such marks as the ' 'EQWV X N. followinff: A sense for lan- N' 3 QQ: E ste- -. - 'D , I wg N X I guage, for expression in . wi. . NXQRH , ,NX speech - the literary facul- fi. N' "li X ty, a sense for the future, .. 'xL,, -fs. A . A.-.Q M' for natural law, -for prechc- I , ,C'f..'f.'X.', V-ff. 1 . . . g ,all tion-the scientific faculty: 5,5 , vu -A ' A . .gag .X-e ' ,, a sense for fellowship, co- 51-15 -tk! 454-,f-L, XENA, operation and Justice-the V - H it wt - ' 75-L 'Y'-'W' bolitical facult ' 'L sense for li '5 v' We 4239 ' lf F 1i"'blW'vSi l Y' ' ' A ' Wei 4,1,.f gfiggt . .tx , -whiff:-,mix the beautiful-the artistic 21,2 a...,AC. Y, sit. 5 ,V-.xx l n yr? X :XR ' 1. faculty, a sense for logic, for f Vik AXX1- XXX? 5' rigorous thinking - the 5,5 I -.-.K N xi . e'K"l" mathematical faculty: a - . :QL ' sense for wisdom, for world . .Wg , harmony, for cosmic under- :jg tail 1 tl l 1 l l f It l n c for the m ster of "' sn nilg -- 'ie Jiiosopiica acu yy ant a se sl f . ,A the Divinity-the religious faculty." Dr. Cassius Keyser, Adrain Professor of Mathematics, Columbia University. This is an admirable survey of the field of the Arts and Sciences colleges. Never before have I read anything so discriminating. All - - V55 these senses except the last when treated as a sectarian doctrine are 521.3 found in the College of Arts and Sciences m the University of Arkansas. 3.5: It is the aim of this college to develop men and women in these domains of human achievement. "By their fruits ye shall know them." 3,35 From 1910 to 1920, of 103 of our alumni who have pursued graduate courses, 88 are graduates of the College of Arts and Sciences. Limited if? space forbids that I call the long roll of lawyers, teachers, doctors, statesmen, financiers, philosophers, authors and scientists who re- ceived their inspiration and training in colleges of liberal arts. The 3-lg roll may properly be said to begin with Moses, and it contains the 2 . . . - I, 5 great majority of the earth's educated mortals since that distant date. It will include the men of outstanding character living on the earth when the Archangel's trumpet shall sound and time will be no more. , 327 --George Wesley Drake. iiiiai 553 iilz 2175 Page 36 :x'Z l..i """"'- '-"-"-""""'f"'-H-'-'--'"" "1"''":"'::':'fL'.:':'.:"1'.2""'z:":.:':':""""""':"'":::::tZ1:C',::LEi7g5 f f 351 'f Q-1 1:7Q1f.:,ai2ef.:.az:ffQ , ff ff f!!! Q Qkkkial plz? wrvgdwfwzwfkkzwfw afwfn 7w7f4WrWfyaz:4WWw 4 v , .-Zak. ,pn , , 5:1 xi- 5'E' 2 i,:1 - Vx .. :.:: .wg :Zu V,-5 i::. ,ig 255: -, , ERIE' :'9 V, iff! ff? :mg 1:12 572: 352 ZF? .:: 5f:fg Eff? 2535 EEg.j 515-5 11? 2 .iff fig? -ug ::..5 2.11, gin 'QT2 51 :xii .1 fin? 53111 L5 3 z Q , :uf 55.12 f'," iff? EZ gif., 5 ..n5 EZ safff 52' 5535 :L ,mg , Efif 57:52 gggg 551.5 .,.,e , E152 12:4 :.52 "Z .. , 5 512 iii 5511! Za ,z g:S'E !'1': 5 3:22 .. 5 i,. ..,, 5215 15145 1 1 5 5,223 52,25 :Hi !i'.', ini? 213 35152 N12 :' 2 'E .a:,, we . f an .. SS. ,,2 1-Q" if 1:1 s.. , 'EE Ser? Sinn iii? s' ENE xv, :i V2 r :R ' ag 2'jg 1 :ng 5" f iff if H :fi XNXX 'K :L":f 'f 55:2 MNH-UlXlX:l'KYXlNXTXFXKWXNXXUWHKXXXRXNXWUNIX!!-KRW . . . ,- .... -Z , ., '-....- AK.,,"f.r, x.,1','...- ,K ,,.,-gp-x,rg..fy-.Jw-'5-W.gf-1mf..f--gg---..:t...,- - xxxxxxxxmxxmxwmmmxxnmxmxxxmxxwuxxxxxxxxxuxxmxxmxxx 5,11 ' rf W: Q. 'ESQ I XKNNNRXXKXXXXXN NN c'o1.l,1ac s1s ov ARTS AND SCIENCES ' 2,5 E295 23515 Page 37' 2'f': Eff Eff! '::. KYKXXXXNXHWNH -mmm Wiz. Mr: Q-'R MW: wr Wa WSE WS gg-1: we V-si We We if-ss QRS? X055 S525 MQ yn. Ma: gms X E: Qi.-1? NW QM., was X tl S353 Sys W if-l shes M922 XMI! gms we SLN' Q2-':: We WEE We QRS: SNS wi XE XXXXXNN fc . -- .,,-. .wasfh 7 -.Y if , M 1, Z.-Et... . 4.1. QQ? 4 3,--k M CY N .Ahh .Zlg,i?figE?i-.,,L:. 71. 11-..-iQf?yfQg7fziiz? g :xg .5 :Qi .II .v. .1 :Is ii. - ZF? 15.5 3 I, :za I. .,. g??7A37'2'l'5'5f'51555: U M -51" ' ffilff'izfffiilfzjzzzfft322611233 V 1v,- 1 IXAZM,-fu College of Qfffff and Sczencos f . .., 2 4,52 GEORGE WESLEY DROKE, M. A., LL. D., Dean Anczenl Languages ,A rl PROF- HENRY H- STRAUSS. M- A- MISS ELIZABETH J. GAI.BRAITI-I, B. A. PROP- JOHN L- HANCOCK- Ph- D- MISS GLADYS G. GILL, B. S. MISS GERTRUDE M. BEDELL Bolany ' 4 Z3 . , 5 PROIP. JOHN T. BUCHHOLZ, Ph. D. Chemistry , , ,. PROF. SAMUEL C. DELLINGER M. A. gf A ' PROE. HARIIISON HALE, Ph. D. - 55,2 Ecoylomjcs and Sociology PROF. IEDGAR WERTHEIB'I, Ph. D. 1 ' PROF. ALLAN S.'-HUMPHREYS, M. S. PROF. JULIAN S. WATERMAN, M. A. MR, LYMAN E, PORTER, Ph' D, 23.4 PROF. JOHN W. SCOTT, M. A. iff.: MR. GIEORGIE B. MCCTOWEN, B. Expression . --2 English P MRS. WILLIE V. CROCKIETT Cleavej PROF. VIRGII. L. JONES, Ph. D. MISS CARRIE AIJELA RANKIN, B. A. PROF. JOHN C. JORDAN, Ph. D. --if PROE. GEORGE E. HAS'rINGS, Ph. D. Geology PROIP. JOBIELLE HOLCOMEE, M. A. ' PROF. MURRAY SHEEHAN, M. A. PROF. GILBERT H. CADY, Ph. D. MR. LEROY H. BERARD, M. A. PROF. ELMSLIE T. THOMAS, M. A. iii- MR. MIERRILI. DAKIN, Ph. D. U - ' I . , Hzstory and Polzlzcal Sczence Egg German P D Y T Ph D ,ig - ROF. AVID . I-IOMAS, . . PROF- ALFRED E- LUSSKYI Ph- D- PROF. LELAND HAMILTON, M. A. . . uf, M allzematzcs and Astronomy Mil- A ig .12 5 1 nary rl WZ PROF. GEORGE W. DROKIE, LL. D. f PROF. ARTHUR M. HARDING, Ph. D. MAJ. KENNETH M. HALl'INE, U. S. A. MISS JIEWELL C. HUGPIES, M. A. CAPTAIN MIXCEX' L. DII.I., U. S. A. gfju MR. WARD H. TAYLOR, M. A. SGT. JACK M. GREATI-IOUSE Q52 EW' . SGT. RUSSELL I.. KIKER 21.83 Mzeszc 15535 . . iii" 3 PROIP. HIENRY D. TOVEY, Mus. D. Physzcal Educatwnfor Women 1152 MRS. MARY C. BATEMAN, B. A. g Z MR, IQAVID C, HANSARD MISS ILMELINE L. QREEXQ NIR, EUGENE I-IASSELL MISS MARGIXRET IL. ASKILXY MR. ONVEN C. MITCHEI.L fir . Physics . xi Psychology and Phzlosophy 4 PROF GII ES F RIPLEY M S EW! PROE. ARTHUR M. ORDAY Ph. D. ' ' " ' ' ' ' :- J 1 ' PROF. CI-IARLES F. HILL, Ph. D. Romance Languages A Q zine PROP. ANTONIO MAIQINONI, M. A. Zoology ' If PROP' ALIRFD E' LQSSKY' Ph' D' PROF. FRANK W. PICKEL, M. S. PROF. JAMES KESSLILR, M. A. PROF Q C DFLHNCFR M A PROF. LOUIS A. PASSARELLI, M. A. "' ' ' ' ' ' ' ' 5'f,E Page 38 Hy? Ili., 'Z 2 igQ113Z 211222112223 1121.141 111111117 1 21111212'.121zliiitiziiznzitiigiziiiLLZZ11L1L1111QL111:g211',':,':::.12:11:iii121112212Z2Z11112111:1:Z:1:L11LL:L:QCZ112i5 5 1 ,fi :fr -. pf: '- -ff 1' --af: fi 1 75---.71---.: 4 '--SXT'--71'-., wff47fffffff4VA1444zWmffw fff wfwmmfWWQ FACULTY JN SMX. rghf, - f' . ? ' ' ' ,L I . W' .ngztrgrf N nm 1 X , I 4 1 Wu f Q, s 'v -an, V- .,. .r , MQW x in Hai! N. A PSHOTS f Q i c' 3 X O K . .0 A Q. YL'-,'1 V N lllffzu .Mtv-ff .461-" A MISS 'BSTFLL' , S 'A 3? P tl I 5 1 Y 'a - ,Xt 1 L ? -4,11 4 ,. DR. LIJSSKY f, L f f ,f',"-ff gtf-..7.5M-.9f:'--if."-if:'-1 , f fff f , anzr.-,Q 1 -1 5 ,QWL:f::f:,',-,al .:::-: :f:fzz+:4:174f44:v: f M41 2, 1: , , 7f,..2,'. . aafazs,-,Q LJLLLZEJQ 11 'Z 1 , 4? - i gffgffafflffza:74,wffyfM-:af iffy:gffvvngwffnqffgg'Q: 014+ N ,ZifVi?,M 7f?:?:1gzff?? q f7g .'., - K 4 f 25f5331:5::.,,: ...... ,..,.., .,,....., ....,..,,.,. ,,,.,.,. , L Z f -'lx L. sag: .,,,, 3: ,,,.,.,,,,.,,,.,,,.....,.. f,........,,,,,,,. 3 gg? . ,Xl ' Z E 2 4 if 551. .. ,W ,ff vi nl nf' x In ,. r 5115 , - . uh. 5 - ufif am! Sczelzre 0l'gdlZlZdfl0lZJ' ,Q 2 ' El!-E O FURTHER the interests, of the students in academic courses in the University of Arkansas and to facilitate work in research that cannot be SJ taken up in the classrooms, a number of clubs, honorary fraternities and pro- E tessional organizations are open. Some of these are restricted to students of the College of Arts and Sciences, others are open to the entire University student 'fig ' 5 body, although in the main, their membership is made up from the Arts and Science body. ' 1 21-.13 The Skull and Torch Honor Society is restricted to juniors and Seniors 2 in the College of Arts and Sciences and the College of Education. Membership fi is based upon unusually high scholarship and personal character of the student. 'iff . .... . . x' Tau Kappa Alpha, national intercollegiate debating fraternity, is restricted 5 "l to dcbators who compete on the platform for forensic honors for Arkansas. Pi l., Delta Epsilon is a national honorary journalistic fraternity,a reward for consistent 'lr work on school ublications. Phi Al ha Theta, a national historical fraternit , '27 if p D Y ii!O 2' rewards high scholastic work in the branch of history. Alpha Phi Epsilon re- wards consistent and faithful work in Literary society activities. Scabbard and Blade is the reward for extraordinary good work and personal character disclosed in University military work. All of these organizations are open to the general University public. ggi There are three literary societies, all with headquarters in the College of if Arts and Sciences. The Periclean and Garland-Lee are the men's organizations, ll.- whilc the Sapphic is the organ for the women. Regular weekly meetings are held by these groups. ' 'iii Delta Phi, fraternal Pre-Medic Club, is restricted to students whointend QE to enter the profession of medicine. Problems and questions arising in the medical 2 g world are discussed by this body and social activities make up a part of its work. if . . . .lf The Mathematics Club is a research body, organized for the purpose of studying phases of mathematics that cannot be touched in the classroom. The llg Commercial Club is an organization devoted to the stud of economic and ills 5 1 . . y iif f modern industrial problems. jig flsi il'- l 2 1 15 if? gfizi gms 5? :15 l ' 5 23 542. Nj' ii' llfk E ll 22 Page 1,0 ii ' gil lc Qi Qlg, .221 1 ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,.,, .,.,,,,,,.,,,,...,,.....,,,..........,....,......................,,.............,................. . A "."T"""w:" iIf69Z'k1?'r i','f.:iffTfff?fff f.',i?E':If 1?5!ff ???2234Z JJZZf2i??J4??f4 'ij' . ,Y A A, . arp, A f ,X 'Q' 'vii' :Z 1: f ?il4.-f,E"fff33T Af?" , " 1f-"T M- 5 .. ' "? ' 'l.- ,1 -- . -.. .f----- - Il, -fi, 1- jig- --Y V T' -7' H " --- ,Q , .Elfafg .,. -...:1:w1.' 'f-W '-" ff- .,gL-j-".f- Af A .I 1 's ,. . , ,-.1 , Q :xxx gn, ..a. zu.: ::x" K J 1. 5, 'x If -flifl : 4 zigi-.1 A ..3,..u Lyl. l 1! lu ' Is A W 'V , ' X 5 'fy' ' ?' 'F Q l JH lwihiiifi f . W xv 'J" ' 'f'EE55.' . M ,Sf + CME Q Wu, ' E . + Q ww. ' ..::xs Q x W' ..f::fEsss5rf5 ws . yi? ...EEO ff :ff f L ' 5523555525 ,i 8 ,iz :rgilsi ii: 3 5 if , 1 w, - Musa.---45' M x , Q -. 14... -ugggjul W, L ,JK 'Il 5'f'E.5i::::.:: 4 5 ' ' . . 41: ::::......g . - W 1 ,' 4 N- xmi -f ,:5::::::::-' -, 5 Y , -'+ l " "'I' ummm - ,f 1 .mp-wff 5 J l""W"" f , g W " ,W ,5'!s?, - ,:sEf!?5:- 1'LxbuQ.uTe-22 .225 f 1 . . ' -"- NESS --2 .. if R X " Y if V l I 'g:1'iiii?ii'i' gig ,vggitggl ig: J L-A ,f X f , If X' xl , - I ----Lu ' aid! -If--'mi A --- '- wi VW, 0 , IV!! X 3 533555:-:E E:-12: Win, .V --5 - 'Wm. ' W'- ' -. ,rw WC W W M "Tl gil' ., .2 f VD 'f f " M f Wlgfaff " J' lb my w l 3552? 'R' wr fQ! J x ' 1 I V! ,W ', 'Eiiru g -1 . yf -. -'ww N- Jafqg.-:ww A ' 75 f ,W f mm- ' ,. , , ,fjq I . . f Q-V19 -'r .esfgsr--.. 15-,,gr .iijggggzx gf f 1 , KF . X 2 . Cm.. W I ' - - VM KNAW Th? m,'!Lf a'ssmfisiiisaEF'i!!!5.ggg5 a5i55. ls! J L l IY.. an--V M gg-Y W i I JW lllmlln. . ,fur 5 9 U . ,H ' 1 , ,ww-. .- ., , .W 11 F " sawn swriwiiiiiiii' .A 1.: N' U ' A- 4 1 ff W W7 f ,,r1gj,fgf,71 ' hw, , f , -MQ, If :gn Emil' 4- ' Mia 53 1- Ai xg My 'W f4,jrf'4'2 -1, fv,f.Q7f,w1 f." ' -gg, !EE I" ,g,'.L'!i!!. ...:::::! ,,, W as .1 . 1"2.m1 Wil-Q, -- 'M f ' gig, ",J.e'.:::r:I::.i:.55gj-5, -"SQ fu I, 1 ' . ' .f W x na' ' I X' f',"g.. U-, ' ' , 1 'Qs '........---I N . A .. 1 A fffflq Q j""" m. . siiiil ?E5f!iEEEE!E!EE:f'E:EE! gr. 5 gig JI-gg 55451 f Q . " ': , Y. f - f W5 'f 2 Z 1 gall -2 ,llannlllunnnnnmlllsnlmn ,H .':Eiu!l. 'MEF . r- 1.1 1' nl- ,, f ...Wy .,... 2 1 . 0" -1- --'EE:!IliiFF:35'ii!lIII if 5, : ...ww -.-f- --E-ga r Y W f KW! Q ...L-4-Lf I JE!!!---mnn:nn.m , -, llfi-3-MEQQE-jiiiniig mg ' .WL . ,ffm ,Nw - ':5:::n::::gggggg,-,g...i5m! iq 51:5 Elfgzfiaiaflefffiffiixxzeiil , f ""' f.-5-'-'Q T1 - ."' ' 'm'.r'g"'mEEiE555 337 -31,g55g5i'ifii....:i55i.QfQ'.'EEfgq ., X' ' 1 WH Hmm 2 5, , .g.g.: m,a5a555g!Igi5 5g:..aE::!g U gf 111 .14 W l.pmfsz:s'se2sf5:1f. ff -meaa.aaeeaasaaf..1Ee.au2555255515 - . A mn . -, V ,, iii ,- , If 1' ' ,,:,. I'I f " f5fEf2fE' 555. 5 A ww 1 - .mlllllu -p XXX ' L' . ' 114 f f XXX fs, J fig I l KX W? . f if 2' ' '1 1 ' y 1 il ff 1 17 f., if fffgf- ' X. ,frvq 223 Q11-if f ,ff , ,ff if . f 151' 4 , 1 1 ,X ll? .QL Page 41 gfzx' .,,.,,,,,,,,,,,.,,,,. .,.....,,.,,,.,,..,.,.,,., ,..,,,.,,,,,.., .,,......,.,,..,.,.,., ,.......,,,,., , , , , ,,, iii ?fi?f':,j'g ' ' 21:7 3:5 " :iff ' ' zjjf' - ::,j r::1j5' ' :gs ' j::,j':-g::,j-1' f -gjajzgj 'J ' 'f,fff""ZS,f'ZjQ1fE' 'azgj : ' -iffzffj 52123 E j 32 3222331ZEFQZE'-Q'12113???1h 54 -,. Ma,-,. . , ,Z , Ma W, Q .aszaizzzigg if ' 54, ..:: i ,J -4,1 H E 1 3,55 355 'i r 1 .i- r ,v 'iifi ,. , L 4 1-4: aff 3413? Z ' 15 ,. W '13, Qfffyfu 7' A' 1,,:f " 12 , M , ,, si-iii A 15,32 V ycfii . The College of Engineering , seeks to train young men for use- ' ' X ful and practical citizenship. To L : 1- ,. -. e . 1 it gtg:-S - this end they are given thorough .B if - . courses in the sciences, pure and - X, ,ay ., 91 applied, which will, form the ' ' ui-lff foundation of correct engineer- 1 I-Q gg as '-az. X QQ, - I . . . 'j ing theory. , English, Foreign : ': -. v - . . V . QQQ, gi, and Modern Languages, Busi- , 5 gi .X -as :WM , . , 5.11-X Af ness Law, Industrial Manage- f 1' I ' . ' lx 4943. ment and other courses in Eco- f ff' ,Q 1 '- K K. :P N . . ri F- -.M ' nomics, give the general culture ' f if -1 Xaf. .1 Y .a . . . , . Egg g ag QQ 1-ax ' f- . l,Ha5- and business training sides of 1 11,1 . -1'-, '-r' iw H. -4 1e,' . . -. ' . . Q-gg ,. 4, Skt lf' ' 112615-gli. their education, while a limited 5 gigs:-,i,g,k, g X. girl 'gd amount of practice in Engineer- 525' v ',-A-15 . ' re 1' -. H ' vi . . gffg isp.. fa' -H-X . za ,X ill mg subjects enables the young S h' - E , L, M x x' gQXl.Q,Qh,ifW5i engineering graduates to more Rig l5llf'fk " 3-'lfllll' uickl fi d th l -' ' h K . -.1 . q y n emse ves in t e E'fEi We if : .ff '-Xi". X253 . ' field of the great Profession of -1l+f2u,,-' 'i ' Q Engineering. , 2,151 Modern Engineering means not only the control anzl use of the ea . . . Q' 'g forces and materials of nature for the betterment and happiness of mankind, but it includes as well, the efficient organization and direc- 2133 tion of men. Q jg, Engineering training must produce men with the qualities of , leadership, insight and organizing ability: men of vision-dreamers, 5, 5 if you will-who have the ability to make their dreams come true. 2 2-if WE? -W. N. Gladson. l 'ur if-12 ill? 5725 , I E. ., 5115 E lil? ff? xii wg 55:15 inf? iii? ease fini 5532 qi-E Page is ,.,,.,..,. ,- ,,..,,..,...,,,,,,,,,,,,,.,,,...,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,., ,.,,,,,,, ,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .,,,,., 1 2 f . 7f"Q7'f7I??-'.'?E 191173'5?f7f22'.'?2f 5927 T E37 7 557 7 5157.527.2175Q7-'f'??3-'EQZS-T55-1 'Ziff 175: CQZZTVIA-v"5f5 41- ,ug ,- 4-fu, -. -, ,-. -. ,-. .- -- ,-, I-, - .-, ...,,.,,-, ,. ,, tl , , .4 4, .1-affxh' 'r 1 , U 1,-f-Vx' f yi-Sf" . ,-fL:gx12,,:.e:f,Jl, ' .,..,. V., -. . 5 'Q ,S of I ' r TIHC liNGINIil'IRING 1. In tho Mnvhim- Shops. 2. 3. Mcvllzlllivznl Lulvs wlu-rc su-:un :xml 4. A 'RFK'- J- xx4 I A BOR NIT J R I ICS 'Flu' NYocxl XYm'king Shops. Civil lfllginccring l.:1l1omto1'ics. gas cngincs Zll'l' tc-stud. 5. 'flu' lflm-vll'ic':1l Iingim-1-ring l.zllmo1':1lm'ic-s. 6. The Blacksmith Shop und Vorgc Room. . P11110 0-F TL!-T933?S,i21i?f2g?.?f'-i fT3".3fi1i.fi791"7fT'iff''j2'fl7'7,2'9E'i71' fl-f.e.ffe11S.i2j'7:EZ2'ifif ff 'l 2,-.fQZQ,f,,,. ., '..,,4Lk-5, f,44.,:,,1-4, 4 ,.,.,1,-ilwzwz-:4a:f-zaf:.x1-pw'-1,Q1 :pi QQ Maw,-zz. .,f., ,,f,f , ,fn , ,. . ,. . ,ff I ff' 2 I4-5 s z ng. ..,g V 7 .Es :Q i 54 cl357.3'FGY11EiClC """""""""' " K' ""' .,,, ,,,,,, , gf" " A' iiffe aff 53 ai ' . . 25:35 A "IE 5 College of Engineering . ' ?!':' WII.LIANI NATHAN GLADSON, Ph. DI, Dean I . Chemical Engineering J Civil Engineering . . . ' ' " lik' , PROF- HARRISON HAI-121 Ph- D- PROF. GEORGE P. STOCKER, B. S. J? PROF- EDGAR WERTHEIMI Ph- D- PROE. WARREN R. SPENCER, C. E. 12. v ' , F PROF. ALLAN S. HUMPHREYS. M. S. MR- THOMAS B. MULLIN, M. 5, J MR. LYMAN E. PORTER, Ph. D. - , ., E .X Y' E' fl Q . . . . Ileat Power En ineerzn and 5.5 Electrical Engineering , g g I ', 5 Mechanical Arts it PROF. WILLIAM N. GLADSON, Ph. D. 3 - PROF. WILLIAM B. STELZNER, M. S. PROE. F. G. BAENDER, M. M. E. MR. WILLIAM L. TEAGUE, B. E. E. MR. JERRY E. STILLWELL, M. E. ,fl -45 , , , ii ' MR. RALPH E.. KING, B. S. In E. E. MR. GUY B. IRBY, B. M. E. Igf. MR. LOY E. BARTON, B. E. E. MR. JAMES DINWIDDIE 5 ' '. " : 4 MR. LEVI C. STARBIRD, B. E. E. MR. JAMES A. JONES J! MR. H. W. MCKINLEY, B. S. in E. E. MR. ANDREXV J. THOMPSON Ex 2' ' 24 Experimental Engineering and Drawing . 1. I , -If PROE. BIRTON NEIL YVILSON, M. M. E. MR. THOMAS B. MULLIN, M. S. 9:15 Minirzg Engineering 2 i :Iva PROF. GILBERT H. CADY, Ph. D. Z , I5 1 gi-gi PROF. ELMSLIE T. THOMAS, M. A. 13g 'gl : .J I--- ZAUE HX sfiif 5322 J si' I .fn 'QQ if. 25.52 iff 51 i I 2-ri .5 9-YE 1 Y 4 'I -2 I sf" iii! , if. Pune M Pix ' Hfa I life , ,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, , ..,.,.,,,,,,,.,..,,,,,,,,,,..,,,.,...,...,,.. ..,f,,. 4 .,.....f,....,...,,.,..,.. ,..f..f-.--.f.,... ......-.------ v 4 4 f '--f Z ' A QQ ,,,Z11f14yff y43ggfg:5141422315521Y4z254::::5i1!4!f ' 4' Z' ff- ff f V- '-- f 'f ' ' 'f f,.f 21 . :-ff2,z,,,f. ., . 74Azf::f:f-af 1:f.-.-- , 2 2 - . --ff 2, f I fy.-Q A lp if-,jfif",1f:.1f'fQZ'f:22i:2-:.f. , . ,z 1'-F':21:':2.'.-2125:,g1,f2':,1j.:" 117522Z . x ff I :uns 24K 3' f , f 7 171574115-,ff7gi':'i '1'r" L 22' 2 1 ff' 'E it' E - ,E " Z i i1'2 1,25 2,3 I . f . : 1:9 I .,,, 112 x 'iii EEEPZ :g .Z ,, Ai, .v 2 , . :,f is., , l:'7 V, 5.2 ' N52 1 : I wer.. 2:53 Sui 'A'w'3.11' 1:-fs 5,1 ' -9 - gg-,g F,.:-5 5522 21.2 ,,:, gr.: zu: fi 'g J" -V life? 24:5 "Q V133 :-'- -3 45:2 2- S! W' 52.2 2225? .Wg I . Ei.: A :iii is E535 'SUE 1515 2212? .1422 Z! '5 ? I -. . 1 s 5 , -ffm: 2 E 5 2 1 , l'i'4ff:i, A-N, 2 , 4, , ' 3 , xii' ' - 'xl 2 2 2 N., V2.2 E3 112 5' ' E12 55I: '75 21,1 '-2 E:-H! .,A.4 ' P1212 X s:.Z3 E173 221' -V sag: H225 2,255 .4 EW 2552? E212 51225 5? , fini 21222 is-5 ,552 5 21222 53' UE? ' fi 55 --, 57:1 25,2 51125 5225 :azz ::2:s .. ,, 5,2 3 : I : 2 ENE - . -. . . , ,, , 25522 hNc.lNl-.1f.RlNc, mcm.1x Pane 45 5 52220 ., . . U. . . ,.. fiff ififtilxffiffgifffff 2 .Z . 1:17 11221 , 2:1222 .'-1211 .11f11E2'.E1ZE21'L12'.11',1 f 1f11?l12C2?122f , E,,E11'Z'.12C . 1 .11112?2'.1? ,Z 221 . . 2? 2 Z '. .,f 1::Z1?1:1f if 111i1?21a'1LCZ11C1Z4 fr 44ZZ4 X44k4? f ffZ 4ZkfZ4! 4f K f 4 "9 1 .X .. 11' 1.55 113' ::,i sal, sau if! .., .11 .x-. asf It ly., 'W AM y , . I n A V7 .gl,,f:H:'.1352551-K jg.f::Z::fE7'f::Ef:':::'ifi ein-i ., , ,Q ff!! ' ' Engzfzeemzg Orgmzzzaizom' nA. I. E. E. - HE University of Arkansas Branch of the American Institute of Electrical Engineers, founded in 1904, has as its object the advancement of the theory and practice of electrical engineering, the allied arts and sciences, and the development of the individual engineer. The organization' endeavors to further in every way the social and technical interests of Electrical Engineer majors. Membership is open to all interested in this phase of engineering. I , Nj' A. s. M. E. . , ,- To further the advancement of theory and practice in Mechanical Engineer- ing, the American Society of Mechanical Engineers owes its conception. The 3 Arkansas chapter of the A..S. M. E. was founded in 1910. Membership is open f to all engineers interested in mechanical engineering, and the organization, in addition to giving technical advancement, also is devoted to social development. V TAU BETA PI Tau Beta Pi is a national honorary Engineering fraternity. Its objects are the recognition, promotion and encouragment of high scholarship in the engineering profession as well as good fellowship among the men. The chapter was founded in 1912. Membership is elective. GENERAL ENGINEERING SOCIETY The first General Engineering Society was organized in 1906 with the object of bringing all engineering students and faculty into a closer relationship socially 25 'rg and to broaden the training of the student body in giving a definite knowledge of work in all branches of engineering. The present Society 'functions merely as the directing board of the annual Engineers' celebration, this transformation taking place in 1909. The organization includes every engineering student on it-gg the campus. U. S. C. E. The University Society of Civil Engineers was organized during the fall term of 1920., The students taking Civil Engineering felt the need of an or- ganization among themselves for the promotion of fellowship and for the gaining 35,15 of experience in discussing or explaining engineering problems before an audience. ME The society has had practically all of the junior and Senior Civils as members since its organization. It meets weekly. f f A. A. E. The student chapter of the American Association of Engineers was or- ganized in 1920. Its purpose is to acquaint the student with the ideals and pur- 151 5 poses of the parent organization, and to put him into line for advancement into higher ranks of the association. The organization aids the undergraduates QQ: in securing summer employment and graduates in finding permanent work. . 55' DELTA PSI The Delta Psi fraternity is a local engineering fraternity organized in 1910. Its membership consists of junior and Seniors in the college selected on a basis ff? of fellowship. The society at present has 16 members. It is taking steps W5 toward affiliation with a national engineering fraternity. fig Page 46 s!'1 525 X 2:1111 ::::: ::g Z1Z1Zg11zZ23'.ZEi3EZgE?121g2':3':3i3?152E1 325- -,yxzg 51:15:15 23,111 'fyazg 55:5 ' 'gil Qjzggy-i,j2"f . ,, . .. z., .,. .hi A ,H ,V r -.,, ,-., , --., 4 ,., , -. -. ., , -. P - g -. , A. - . -- 1 v '- g X "4 QQ2?fZr?MW v 4v A :4 ,u LWfzyyffAvfx M 4mv.49' y ffwzwzcfffff f f' - ' EL! 11, 2 2 E Nga . I 21215 5,53 S1425 513.421 f.!5i L'll! fgei iii: 5551 255: SKU: 2554 51:51 fz,1E 2333! ffl: 111.4 gxii 2,1 , 5 if! 5: ,1 55,111 :NU ex N5 -121 gn: :AEE E259 iiwx 211 EW? ,aw x ff", 4 'S M , 5 ..gz j -, , .ngq '33 fn' J2:ivlg,?fi 2,.f..f-mu? L, QW I r f!! , ..,. :J , 1 Q '1 fe, QC? I 1 2' f x SS xl f 'XXX Wfmgiffi' . .JJ 5555 +5 if? LX 1, Q 'lf- .2452 LY age v., ..r E , AW? ZW ' 'vM,,r 'fff-, " S .J , I ! ,,' xnummx I I 9 4 Y 7 X ' ' ff f ma, ' ' Vw f 1 fwfffffw ff 1 4 f ff, XIWWXWWWQWMM-f M1 WMM , f, ff f . ff f ff ff f 4 W A 4 2 1 W , ' f, A I' ff X, 5 f ff ' ' ' 7 ff ff 7 if X , X way! W Z u S xX Z A H5 .sf is .52 54 1 L" W 'X M fu, ff ' awww? 'E ' r 1,3 ff elf' Page 47 15? X . 'J f' 15 1. X x. ff 5.15 A2 Ii 1555 ll! 5jgL21i21Z1111fZZCC2Z1122L1L2fZZ1ZC2ZZZZZ12C1',1Z.LLZZZLL,Zi'.',Z',ZL1','L1'..L1'.'.'.ILV' ,1.p'.'L',12,'LZQ','.'.,, zz L1211:.::,g:1::2:p1:L:':::',1..,':",:i15l Z,Q'..v: ,4r.,xL,'..,4,r -1:-.,-'Z:.,',?:..,:,,1,Mfgamy,"-,,gfj'-.,j,4-f,,yj-4,,jfQ'f-554'--., .' X 1 f X 4, W I ' , "- " . Q '54, Zn'mf2vzfm27Z:vWyxz 4zoz zfazfazwflcavff .zfzzwxacy 1,-':1-:fvffz:, f f , f fw, fff W fn2:yfwAW fw9xf4V fr--5 ':i':c :-L 'J 'v-f',,,,,3f' H5 i 3 n '-.13 :-,Y . ff, ag Q-4 , . f .f4 : fy, . L 2,-, , ,in 212222 F! 35" 5 1 Zf f f f frfj ' 41' v-f- whiff-ffafzfi, CM-ut, If - 4, ff ,7,,A, ,,-. , 1, ,,,,,-...f.- ,f ,-if '--.,, 'nN!!4yf,f., 3 5 Ay, X i f'Education is that training - which will enable a child to do ,-.- Ax ' better those things, whatever vlgiigxf they may be, that he may nor- EW? 4 mally be expected to do anyway." 5 It is with such an aim. in mind, V' ds x 1 and kept constantly in view-for '4:,as'N':'1-biiwvhx 3 XT' the children of Arkansas, that the , 'I' College of Education makes its plans and does its workgiday by 'hge - T -jf day and year by year. It includes ,X "o 'f f a college faculty of experts, so - that prospective teachers of pri- it H-:SMX ' mary work, or any of the academic '-.N fr .. branches found in the usual high gi. I school, or of gigriculture, mariual training, the ne arts, the lI1lllS- . 4,A1,,j:g55,g3--eggs trial arts or home economics, ,ii -'Q 1 'iffpfyjff " V may find themselves associated 2 'Ml' with some one of peculiar talent and training in their respective lines of desire and endeavor. It includes a Training School, in which prospective teachers learn how best to help young students to do better those things which they would do anyway. The faculties of 'all the other colleges of the University are drawn , upon for the teaching of the subject matter in all the various lines in 5 1 which the student may find his major interest. In addition there are ' included among the strictly professional departments those of Agri- cultural Education, Home Economics, Industrial Education, Psy- chology, School Administration and Secondary Education. Members of the faculty have inaugurated the policy of going out ' into the state and holding regular classes weekly. This is done for the teachers of Batesville, Bentonville, Harrison, Rogers, Fort Smith and Van Buren. Other towns and cities have applied for- such classes. Literally scores and scores of teachers are taking class work by corre- 2 spondence. During the year over a thousand students took regular class work for credit during the summer school, the three, terms of the academic year and through the exten ion work of the college. 'I -J. R. Jewell. i-25 5 1 1325 T :ggi iii? P00648 .4-1-.fy-f-.f.,-, ss. .. , , , , w Wz WQ AM f pg, QQ.. yy. arm 2, , 2. Q Qzfi 5. 425 924 pkfzzz lv ik . ff fa, 52 :a, .,. ., ,.,, , , zgwW4fW492Az?z4yffQ,1ff:az-Qwynfyzwiagg' 12 I 1' 17-,,ff f4Wfff?7f-fjfff -1-Zfff-?Q ff9'i' 552:-.,:f5,A"'Z,....5.,,A:,, ZW,-fl--.,li-.HI75-.,-rX Q--,415 K 5-U2 ag. Q ,7!j,,:g,V-H, 1.1 -:!c,,'-'I,A.,'-I: 4 auf? .,-'if awry? ,I-HQ ff - "" "H"ZZZZZZZZZZZZZZCZZZZZLllllllllllllllflZZZZTTZ7 17 , ' . ' 2-' IQ.LLlZI1221112111111111211111212ZI:1ZZ1111:11:111:11:'1.F:5 if -'K M 2: ' 29:1 2J..,, ,rfa :zvs 5.15: 12 1' ' " 1' ' ,.,-,,,f' ' s 1. :I I 51612 2 1 -'as 72 5?-151 :fxs 2'-,ai anti 5 .'K Y 'S ,.1. .z 2555 w YYY! :Sis 'iii ' EQVE 1 ..'r 52. .. ici: V 21:4 asv 2115! 5575 Emi swf f Z'iYf 22:5 ifii iffff 5 'E Q25 5252 HW? Z':I asf H' -f sf-V 1551 1 avg, if I :-4, !:, 39:5 mag gf, spa gif? fy: in gy, 251' ' :ii 11" U. 4? fi!- xj' i!! gala: im za J ' f ' ii i 5, 1. ., , 24-Is! fm rf? 141 2 gig ga 1 wg ya iig J 52-1 LH' Pt MGE J QW 2 2 2 if 226- 2 if 3 ll? ' Q .: Q-541 K: ,a gif, 56 , , ,QE 2252! avg . 1 Aid I 1 ifg ig., We ,E 2, 51:24 ii' 5 If 5:1-t ' 32 5 ' Pi: Pa c J 9 it-Ui U I I u E svn e 5 : fr g f ' ' ga-sf QP n Ei 1 'F '25 Li . :12::::::::::::::::::1:211::tc::::::11t:::::::::::11::::1::z:::z:::11:12111111111211:::1112211211111111111121:1:11222:::::::1::::::::::1::z::::::?:16: ' .' .sf -fr'-J , .- --.J :- ' +-.3 --ff'-.J f-m.:f:- .14---.VM--ff-f-ff'-.V:---7'--.:f- -ff'-:fan-.V'-Z'-.!f'--Jf'w-.7"'w7' Z?32EZig2E 4f Q i??5?Sg y ,x4Q ff5s22fs?:f:::2:lz+:2?a1w42:1a:1:2.g:311:1z::sV ' , 4 4 4, ,Q-.1,,gg, :ff-fa'-,:. ff. ,. , 1.,.-,QU 'ff zyfwzor X . 4, 4,,,,,., ,.,' . 1 A !,.. 1 ,,,. 11 K.. S L 2 1 I 'I 1. , . . f.. f. .1 .ff . ,1eA,f.,w.,1,,ceQ,. .1 " - 319:-1 ' W1 '7 1 "1 CW W A? rg? -in - fZwWzm1z:'1.1.e.,,, f af,4f14:wz4zz:f::::w75gZ 32'iffLf13-123715 ,ij I . L2 f .. ,M v .1 "----....,,.,,ff College of Education ..-.5 f!'f' . -I .,-I! I , 'I I :IU I, , I 3 I . I DEPARTMENTS AND FACULTY DR. J. R. JENVELI., Dean Psychology . . ...... DR. M. JORDAN Secondary Education . - DR. HENRY G. HOTZ School Administration . . DR. CHARLES M. REINOEHL University Training School . GEORGE N. CADE, Director Supervisor of Science . . . . . D. MARRI-IAM " Supervisor Vocational Education M. R. ENSIGN A Supervisor of French. . . . I JAMES KESSLER Supervisor English and History MISS MADDE EV. BUNKER Supervisor of Mathematics . . - MISS LEORA BLAIR if, . . MISS STELLA PALMER ff? 347, Supervisor of Home Economics MISS BLANCH GRAY 521, Supervisor Physical Training . MISS EMILINE GREEN ,ji ' Supervisor Primary Teaching . . MISS E. PURNELL WILSON UQ-3 2-lg Supervisor Industrial Art . MISS ELIZABETH GALBRAITH 'ff EES UNIVERSITY HIGH SCHOOL Student- Teachers Q I Hx' ,if ALBRIGHT, SPENCER D. GOODWIN, MATHILDE MCKENZIIE, ARTHUR 5242 QQ' BARTON, LELA HAYS, ORAN PADDOCK, GRACE BLODGETT, GEORGE F. HINDS, HAZEL PARKER, MARY BURGE, CECIL HORN, MARCUERITE PETTIGREXV, LUCY 55" BURKE, ZELIA HONVARD, ISAAC RICHARDSON, DAVIS CARRUTH, MARY HUDGINS, HELEN RODGERS, LOIS ff? COBB, JESSIE MAY JEFFREY, VOGEI. RUSHING, GARLAND I- DAVIS, OPAL JOHNS, VESTAL SANDERSON, SHELLEY ,Q DIXON, MELEA JOHNSON, MARY SCHOONOVER, WM. J. lj 5 ELLIS, MARTHA BELLE JORDAN, FRANCES STRICKLAND, LUCY Q I FERGUSON, DORCAS JUDY, FRIEDA STUBBLEFIELD, GARLAND Q1 I FEITZ, ROSELLA KITCHENS, THELMA THORNBERRY, MARION FUTRALI., HELEN KNERR, DOROTHY WALL.ACE, ALVERTA GREGSON, DOROTHY LITTLE, MARSHALL VVINTERS, LOIS GARRETT, BEATRICE MAHAEFEY, GRACE WHALEX', ALLENE 'g' . A f u. Primary Department ,ii BOYD, MARCIE HAWN, MARY MALONE, MONA 2, BRANSCUM, ESTHER HAYS, ELIZABETH MOORE, DELPHINE if BRASHER, BERYL HEFFELFINGER, EUNICE VOESTA, VERA 3.31 BRYANT, GRACE JOHNSON, EVA WILSON, FRANCES ,, CARTER, MILDRED JORDAN, HELEN WOODRUFF, FRANCES JL, GOLDEN, PAULINE KARSTEN, MAE WOODSON, JUANITA 51552 5 A :IX ggi, P... .0 551.5 Zi ' in 2 25:2 i23?1111 123 Z L if. Z2 1 Z Z5 Z C52 22521 ZE1Z3'.123? 1g21Z?i11?31152?Ziaiiiga-2 ?E?ZEj:?Z':'jE'.'.:56i,E 1 Zilgflggjifiiiixgj' ' f..1,"-.,j, ."'f-,pf."f.,- 1-L.: ,"-., Q'--.' if-.' ,--.., ,"-.4 ,---. 5---.' 5 -- i--- S'--, ,--. S '- ,'-. ,'--.pf-A. . , , ZA?7ffwfffffff fM 4 Q Aw nWmfmmw pQaaaV 2 H f 1,1 , r ,,.,, n m , - -11, 1,1 I , . Y '4,'?Jzl,47A5-231.5 nv-gf L,.fJ-Ami, 1 . Q 411. 44, 'fuk wi fff..--hw:-11 - ::::::z::-'-- f .nfff 1 .x,- 1. -gpu I 4 .ray s w .ra 1 4 f X , x . -vi ffl mlli : ' I , K if ' Q . .4 . X nv: M, 2 V1 ' 1 ESE-:S- ' I: ' H Q ' 11:3 - 5322 21. ,A 33,33 S E-'54 I 1 2 '--.W , 5-1. Y K ::.-. A , ax: I - 15 :,x- 2 ' f 2:25 V ,A nan 9 - Q-now-z. 3'-ii ,:-252 IJ 1, ' '. ,LQ ,, x . ,P I ., ., I ' F 1,12 iii: 'I :HE :rw 4 .Ju 1 .-.--- uf. 221' . . 'E ,,,: ....- 4. 5 4. .. Y 3 -z: ri -144 1 'gf ' ::f.-'g - -' fm, 7115 iii: fi. fi? 11.1 215 Page 51 '22 2'5 2 2Q?:1::j:ii1::j:Ci5j 'ilztigiiziigzijl''i,'.1Q':,3:2-111gnlzlz',3'.3:1:'1:::::311E:.1,17 .j::Q7.,Y.3':...'.'.:1, A . ,zjizz,Q,'.:'.:'.j.'.1'1:zQ:'.2:1Z5 V ,,f .ff , .pf . f fn-ff, f- ,ff -'A , - -fa ff - .4 zwzff--V.:.4"f'.7,'-QA'-44-ff 1 ' .. A 1 ff' 1.- Y --,f 1 'ff ,-J, ,-,Q .ff , -1,- y,.-fmff 71- 1 , - -ffpnv 1 f-.1 f . ,f.,-f,,. 3 ,, ., , ,,- V ,if f - ff f Z' 4WWWAf.f az ,z4,m-f4,,.4f, fff4y,.a, ,ff Mfffmfff , A,.4,4A,. f. ,,. . fn. , ,, , ,, , K , ,,, 4 4 .444,,f4,. f X ij-we 14 4. 1 ,.,. yfszwfzarw-, if-:ff-peg ax .i, E a 3 ,.n Ei ' . 2-"rv 4' A, , -.,5,'4-,,f,f'.,,",5'f fzfz kd' 'gd -ff' , ' ,iii1141231237'rizffzzzzziagifgg I Qing Ai: 2505 2552 iii-3 iffsg 55,55 ill' Q5 2252 rig it-3 Ils aims and purposes 511 The Training School of the College of Education was organized for the purpose of furnishing opportunities for practice teaching for students who lets? expect to go out as teachers into the public schools of the state. The student teacher is assigned a class in a subject for which he has made special preparation in the University. His work of practice teaching is done under complete supervision. Here the student teacher meets the problems of fly? teaching as they appear in the public schools, but unlike in the public schools, . . . ' f the,supervisor is close at hand to help him solve the problem. The children for the elementary schools are drawn from the immediate neighborhood of the University. The pupils in the Huh School come from every part of the state. The University of Arkansas ollers high school oppor- tunities to the youth of the state who has no such opportunities in his own com- munity or who has exhausted the possibilities of the home school. VVhile the purpose of the training school is to furnish facilities for practice teaching, the standard of work of the pupil is the first consideration and the highest possible standard is thus maintained. Page 5.1 1111 11 Z 2111 11 1 11111 17 ' 1 1 1111121 111111 11 1111111111111111111111111111111111111111'.1',1'.'.'.11111111111112112111 I Z 1112111111 1111111111111',3Z1111l2?' Q55 si fl: , , sl 1 , . il- gi 2 3. ii, l' 2 ls ' ii 5 xr 1 il ' ii 1 il? S!" il' sv' xi' is 'nj il! f f ff--275'-.7':'-.,1f:' 1.51 1-- "--1ff'---Vfs'---75---.712.77"-2421"--Ze' X '77fZ?Z7f17 97Z!X Z f IX dP . ,NV Rl UL X X R4x 4 X x -I If x A , x.,. X NM K K 1.oomY fkvowmzmi ' Lx VV K , Z gywfm ,Q IW! y L' fl ,N y n 4 U , N e C ffl ,, , -- .4 -A 'Y ,,a-,',,,,n',1., . f:Q-fs:',4:,:::n,:.'e.f1-c:Qf:c'2Z , W,wnAyay.' ' f f f 4 , , -'..-- 42' v, ag 1 -, :J - 1, , 1 A, , - lf. -., a . .,, 4-A fi, .- .f , .. ,, ,f 5,1 f .4 f,. .ff , 1 -fe 1 --M , f. f-.,4,4 ,, .. i V I LJ. 1, V. lf, ,,,,. ,f,,,,,, . .,,.,,,.,,,,,,, . .,,,,,,, 4 J., ,fftxan . 4'Uf f .Z?f ,,,,, , ,,,, .,, ,,.. . ,,,. ,..,.. ,,,, .,,,,,,f:4?E ff' ff f Z' .1 is Xu vsQf .gg l xxx . N535 i -qui? -0 ix fqefwsgg. , N ', my- K , - . . lx Q, -x X-1: N X J sq V Pl uhh X ,., X x . if fgx .. "-,- .,,ff The life, the hopes, the ambi- tions, and the happiness of all of the people of Arkansas are measured by the success of agriculture. Theistudy of this basic industry in all of its ...f .., EXE - 1. Y . X ir . l x ,.., x T.. lr XXXX KKXXX 3343-5535323 E-'E'52.5? UQ 3' 4 Q-D '1 -1 O 0 :- cu -n ffg-nvqz, 2.0 0 774 "' CI' fi-"1 :DE .J-.si-P' -'., ,,,0 DJ '-'W'f'p 3 3 O A ,,.g?gf',.'1g'4 O Cp O I3 0 ' '-B .TUQ 0 fl- f' -4' E55-gwmm-H: "'2s:::5 'inf-' ff. H ..-. O S13 D pg O Q E UJ 5 ff- fi C 4 -1 B U1 ,D C '-1 .... f-+ 5: 1 1' ai-. i"i7-fff. . -x rp - 5 .... :3 CD 5 cn .... U3 RV-4-11 ,-fff' . , fb O:o..,n 5- .-,Q if A ff if 5 ,-D tn r' 5' 5' ps 5 5' ,Figf zzf Zffim fb an D W D s D f L Q '41 Dim 3 : ,A O -. D -3- :. :3,ff1" f "' 3 1: ra 5 UQ :r rn ' 11 .1 .' 'fgmvz U, 3- r'nmv...,-, -4 ,Ag-,A f 'Q 'fl 'D f- Fu? O o 'A DY-1 ff' ,..f-+C..': '.. W' 1 ff . : fn :s f- my -it vp 5 rn F-1 2 O 3 -. 3 -2 fn 9.313 5 X'-1.F"?-lufzwg-li"' ' I Q rn ' :: ro H : 4 m K -ui 0 ' 1..:'3J+ll2,f'l . w-fag-www-' an 3- Jizvgm-'J ,M X f-fcomwiw mgwsggom A -.0 : ,., m 0 'U - o U, f-+ -1 , f-' p'f.Q,.r..1z,f 5 f-P .':'."O 4-O "Ng O "". 7? - "'- -..LIZ 3--. -1 -' 'U I3 O 1-7 CD 1""",g.1-Q 144'-5,-.4 'g fn 5 3 Q : S gg Q D an U H 3 V ... FD -1 5 Q H. C 2.5: .E,,,,.Th,.r' , ,5Q"E'?fQ3f'3,3 sing! :QS-EEw25'o W-10:25 Ir: """Omm'iZ,-,C"' FEE? 'M p- '-'ff -' 3 O K4 O ff '- -1 --,-, E2see,FE5 M856 . gralf-frame ru: pw:EfUg5'.f.S'.E,g,"5.'Eg'gUD,T'U I-OSC: ,.,g..4 :tUf5ci-.mggo-1,-D5-15-5,'UQ5' Qgmgggagg Q'gf-+c1Qf7E-'- ,QB wgzgmm ,. ' -1 fp -- ... rn QS-'S'-T :-530 :-223,-f",3mfu915n D2:E,5Ep-,ow E 9513-5 ""' 255m gOm'-x5Uqm'.I.mV'pq""'--- I niosassws :W-s:O59 sssammw m 5 ,QOUDUFEQ m2g,eTwaSwoim:a2Es --..:'U Q.H'99 -. -- 3' 0 CJ 'U "' "" a:'ro0:rn.?Df"g5 59142.59 E.o:gW2.5:,-33-Q 'gS'fi'7S09-3,1320 Q20 -C0255-l4'49,mfD2E W 5-030 H12 gziviiw-1-H522 ,.,w'r5'3-::9, e -ssanarsw 1 Q26 we wmms wc? C 5-C O- fn,'1:n'J-up ,-f "Df'UmOgQ5.-,"'f NMR? com?-19, m5""'3':',3P3-SD"'U'a'o -'sumo' 3 "':dUQOSDf-G" U' UQ UQQ5 m!n""'me-r -'-1 g 53 -1 -+-f- - who Q -1 N 59 519 O Q..-0 :,-f-- 4--1,1-'mile lcggn gg,-. fl- -1 .-fsmom.-, 3 ewgsssars 9123022 Faced :sf . :,,rn..5':'o,fsSm V3,owgDra:..9'52,:3""--9-....:',-9-fb :2gm- Offs.: 41,955 Ea-.-P52 gig -.Q Qancig as 5255991 SSSSQQMQSO E 1"'mfD?f-ffb-9-.al-m UQfnQ-Dmfbfbg-.n:Z"13'7'-E-OFDT' Q Q cn V -5 IEiIffiiaf-1'-'5ffifff5fI IQ, M IE?5ff5f ffiffffffiiiilk ' ' lfffff K X yxxmxnxxxmxxxxxwxmunx mix xx xx xx sumxxxmx xviwuwkxuxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxmmxxxxxxxmxmxxxxxxxxx mm nlwm 1 ' , 1 ff 1. ' , ,fy ff 7- .. 4 1 4 V . f, "--'ff47'f-..,--fg'-UQ "1'--.L4"--EA"-GZ"--Z'-4,43 - 1 I 3.7,-1 ' 11Pf'?,1?f-.3Q??L':?,7A4 , Lf 1294-71 Z 5250742714347-,-62 L ' i65Z ,. a f, .lylffg-.:.1,,1.5ggV.jn,,w,hr ,hulk A. 3, .I-4, 1x'y'f.., -.f' 1-J -vw , ,JUDBlNG'HN6US.GDW5 HT FRRM. 1 X , V- V M I - h f .4 .,,,4.. L P 1 -Posr monrzn - , K , A Q, 4 Loakma. HER OVER N 'I ,gum-'. 'vi f5:4.nf'w. n ' .vm 'I A sv 4 n ing 'F H, ww R9 -f N- "". 11-N. -'- ' r Q 9. 4- W, 'V1q:,3 . N lk, I Uv, A.w,,f. 4-3:43 Q Q-:g4.',:..' -w 2 -:ef'p,:21,.i ."?'19?:,r-,2'v1r..4 rw. f1",S'a," '. 14. 1' C,o"1 A53 ISQ 'whiff 'gif' 1 " .SJ . .axial ,!- ,, .td 61151:-S. qv .Tv M - Hr- ',,u,.,.. 5. F N :Q ...Z ,. -.5 . -, ,, G0 4 .M .,. 1- .. K1-. V I, 'V L U ,. -1 1-+V , f.4.v-zuaiif AGRI ACTIVITIES Page .55 Qf it xl Q X ' N r 1 Q r a 5. X f 1- ' ' :Q -.jy--1,1 A 'V 'lf,f5g,f1'2:,f.' A I'af,j:4g2'z:fpf:f:Zg75 f f 'f' -f' Rf" .fp2'ii 1 ' 5ZJRf'iI' '1,,gn:?'4"!-n Q '-fl'---ff."--.rf ' -L-EM gf. -- ..f- vc-'I fgzxizg .Q111:11:11:13::::::::z:::z:-ifg J. - f 2 I '-- ' I . A! ,, . ,ff ' ' "' "'...c'-Q"-V ' ,. ' 1. ,A 8. 4:21 MAE ISABEL BL-AKELI' ZEALIA B. BURKE Z. H. CALHOUN CHESTER CLARDY ALMA ALEXANDER JAMES LEE BOSSEMEYER ROBERT P. CIJMMINGS E. Y. FITCH A. R. GARI-INGTON VERA SLAUGHTER SAM OTIS SMITH LOIS KATHERINE BERRY LOIS BLACK VIRGINIA M. BLANSIIARD CARROLL D. CHRIHTIAN PRICE H. DICKSON NORMAN H. DOWNING JOHN B. EARLE RUTH JESSIE BARROWS RIITH BELLINGRATH MARY EMMA BOOQUIN LUCILE C. BROWN RUTH BROWNING ROBERT H. BRUCE CHARLES S. BUNCH MILDRED V. BUNCH PAUL F. CARRUTH S. O. CLARK HENRY COCHRAN ALICE CRENSHAW THEI.MA MCCATHERINE CHARLES E. SFZNYARD PHILLII' D. SIMS DWIGHT STROUPE MILDRED R. WAIIIIEN ' f fr-,ff "ff..1.f:-.,,' ' f 14x li : E 1 5 2 iff? iii, 5 I' ' ' ! 2 i? ,, . . I s HT? Stock Jqflrzinn Tvmn Ilomr' Ea .Sr'u'inf1 Class Q 5 In the Ixflrhvns AqriJIm1ors and Srnfors 55,3 In 4 f ' A ll .A ' 1 offer Q 1 e C0 ege 0 A grzcu ture .iff I 7.5 I I 2" SENIORS 1 I RICHARD H. HOLIIERIIY GLENN 0. RANDALL NIARVIN D. JOHNSON , MILDRED M. C. HORN RICHARD C. RANKIN BENJAMIN A. LINCOLN EIINA HUENI-'ELO WIIIIIIAM F. SCARBOROUGH OPAL L. DAVIS MARY E. JOHNSON DEWEI' S. THOMASON .I UNIORS MRS. G. R. SUTTON C. T. SMITH Wll.l,IAM LEA POwEI.L f' JOE G. BENNETT CLARA D. SPENCER MILTON B. SLADE ' ALFRED C. HALE SAM A. THOMASON DEWITT M. SMITH GEORGE A. HALE NELLE S. ZACHRI' GLEN H. STRINGFIEID A-gg ANN LUNETTE HEDGEPETH ODESSA PEARCE ELIZABETH E. THOMPSON W I.-E0 HEERWAGEN JOHN H. RODGERS WM. M. LEFORS V gg GRACE E. HODGES DUKE M. ROOT 2,2 SOPIIOMORES CARLIN L. RODGERS MARY L. GILLESPIE ILA MOALLISIER GEORGE WALLACE MARION B. HANKS CARRICK L. MCCOLLOCH qfjg E. C. ATKINS FRANK HORSI-'A Ll. MARGARET OAKLEY ' 5,5 LARKIN FITCH TRAVIS R. THOMAS NANCY ETHEL OWENS 5 BIIRRI LL A. FLETCHER MABIIE WlI.KlNS SAM EDGAR POE EDWIN FOx PANSY B. KELLY EDITH UHL , WALDO FRAZIER OLIVE MAE KERR NORA LEE WOOD GEORGE A. JACKSON FRESHMEN OLLIE MCCAULE1' TERRY B. HIGIIT RUTH POWELL 5 NEI.LIE WHITI-'ORD CHARLES F. HOI-IcINs ARTHUR ELMO REED , 2 COLEMAN D. BURNS WEALTH1' JOHNSON CHARLES N. ROBINSON JOHN B. HARRIS EDYTH A. JORDAN L. N. SHOPTAW 3,5 FANNIE HARRIS HELEN LLIOILE MONAIIR VIVIAN SIMMONS I-ig LENA M. DAVIS MARTHA E. WHITMORE HELEN SKELTON 5-5,2 HAZEII M. DOTSON JOSEI-H C. GADOY ARMON SMITH 3.1 Q MIIIDRED E. GATLING EARL A. SMITH FRED A. SMITH 5 IYLYB R. GOE DANNIE NELMB ETHYLE R. TUNSTILL I 5.2 JACK E. GORUM FRANK A. 0'NEAL WILLIAM F. Wll4S0N 5-'gg THOMAS B. GREEK FRANCES PARKER CHAS. W. GEARI' ORvILI.E J. HALL I ADA PHILLIPS TUELL A. WHITE gpg BETH HARRINGTON NEl.l.lE MAI' PLANK ,gg ' SPECIALS LAWRENCE QIIATTLEHAUM MRS. MAIILE FLEAK MRS. GEORGE B. MOLAREN EDWIN B. 0'CONNOR BROWN HENRY MRS. MAUDE MGOLRATH EDMOND DUI-RAS WIIILIS T. KEMPER MRS. V. F. PATE 'f Page 56- In 5 . 215 2 ig: . .. .......... . . -,--, . -.-.-..... - .... . .. ......,..,.. ..,.......,..,.,. . ..,,,,...:g:fE 'izff if '3 iiaw Q-fffsplg i1f2ff.211+'.iz11f.inff- rpkjf-12:15-i Q5151.22515-1:a152.z2a1:Q21Q11545 ff4:1Pf 7- ff-ik-15,1 'ff911111,: 44542-. f.'.f,f.i1f1I'fJ1f4'." :L.l:f.'-55.-I4 ff ' 1 5794515449:Ji-?I'74 Z ,J.LM ggi ,.:.f,r-'ff .ffazlgeygvwf . - lf2"'ff-mr-1,13 134,24-cv wif V . fifffd 5 ' 1 I -' f.' I' ' , "' .,-,.1.,f-fff, Ji- 'Lag-5'-.fi A- fa!-4fi'1I'f:v'fr 1' ---- 1-A-f . ff ' V, .f College o f effgrtcnltnre BRADFORD IQNAPP, D. Agr., Dean A gricnltnral Chemistry A gricnltnral Economics PROF. JOHN W. READ, M. S. PROF. BRADFORD KNAI'1', D. Agr. PROF. BARNETT SURE, Ph. D. PROF. ALBERT D. MCNAIR, M. S. Agronomy PROF. PROF. PROF. PROF. PROF. MR. RUSSELL H. AUSTIN, B. A. PROF. PROF. H 0 PROF. PROF. PROF. MISS MISS MISS MISS PROF. JEAN HILL, B. A. in Ed. MYRTLE A. NELSON, Ph. B. CELESTINE ROACI-I, B. S. in Ed. GI.AIDYS GII.L A gricnltnral Engineering PROF. FREDERICK A. WIRT, B. S. in C. E. - Animal Husbandry and Dairying MARTIN NELSON, M. WARD H. SACIIS, M. A. C. K. MCCLELLAND, M. S. A. ' LYNN W. OSBORN, B. S. A. JACOB OSBORN WARE, M. S. PROF. H. E. DVORACHEK, B. S. Agr. PROF. RALPI-I H. MASON, B. S. Agr. PROF. HARRY E. REED, B. S. A. PROF. S. RODNEY STOUT, B. A. MR. RUSSELL A. HUN'I', B. S. Agr. MR. W. C. WILBANKS, B. S. A. Bacteriology and Pathology PROF. WILLIAM LESLIE BLEEKER, D. V. M. E t Z . n omo ogy Horticulture DWIGHT ISLEY, M. A. W. J. BAERG, B. A. Cleavep PROF. JOHN RALPH COOPER, M. PROF. CIIARLES W. RAPP, M. S. me Economics STELLA PALMER, M. A. BLANCIIE GRAY, B. CLARA R. SCHMIDT, B. S. E. PfarfPafh010f1y PROF. JOHN A. ELLIOTT, Ph. D. PROF. RAYMOND F. CRAWFORD, M. PROF. H. R. ROSEN, M. Cleaveh S. Veterinary Science DR. JOE H. BUX, State Veterinarian ROLAND M. Gow, D. V. M. PROF. JOSEPH E. SYFERD, D. V. M. Faculty Members Of Related Departments to College of Agriculture DR DR DR Page 57 PROF. M. R. ENSIGN, Agricultural Education .... . . J. T. BUCI-II-IOLz, Botany .... . . HARRISON I-IALE, Chemistry DR. J. S. VVATERMAN, Economics . . . V. L. JONES, English . . and Experiment Station : . Education Arts and Sciences . Arts and Sciences Arts and Sciences . Arts and Sciences ,f,- ff-.3 525,154 1 fg- ff 1 1: ' ,,Q,4,:,.,:,,,,. ,ga.-,k,,,.f:ff::r,'"S-' , V' ' 1 v zu-:' 1 f -.fvzffszaf4f4'e.-sfarew. 1.-f .-,,Appf,z,,, Zfifffffffv "Q "'2"?1'- - - 1:25 I gy,-'g I N 4 .-L, gitf':-:4af,,2:v:1,,,..5,v.., , f ,'.4.f:v .:y:,zp:-.L:pf'rf?4'1 ,fm ,,-. f, , 1 1' "'f14's'v:-fff f 'f f f f , 7 ggzlilif' ' l- 11.3, ,Q 2-1.-Sf Q,-f 3f4..'-Q'vf-1 ,,r2:3,g,:::4g:p ,:g,, :,.L::,:1:: :::::::::::J'.'ff5Q E IM: 7,5 E ' 5:52 T H , V 151 1 ' ' v '- : fn w 2' : F , v: g w iifi H55 1 si 52 -, 22115 A 1392 4 15,12 J , f :5 i as 555 px ."l E Q?-12 iz'-,E 5511 5 ii 52 . fi 2 . K 5-E rs ' 'z M-2 fi HE . .1 - 4, aaa s EEE 5 22 1 14,2 221 2 I Z mei i5','i 1 V ' if 22 if iff? aff? , 'PLZ 23.2 fs 55 1 -15 1 I 4 1 'LL 5555 1' 535.2 2 we 2:15 Z l' ' :E .2 Z 521' 22,52 2 f f- wh? 25115 xi 515 ,Ii lg aaa-5 1152 ,a ' , gig g fiz iii Z -2 , . E' , 53" 5 ., zg. 15 , 2, ' as 1 W sg 5 ' ' 1 li 1 X Sus? 5: 1 2 25112 5? K E 'Z-E 2 Q21 2 71Si5 5315 -HW , , .' 1552 HIE On 11112 Farm H15 7,15 if? 5 , 'f egws f 5 Page .18 ,Hg 2: Ei I 22.1-.1 'fat' 711: M5 . gr ..:,:Ii pgiz11:::'.:',':,:::1z1::1:::: . Q .riizg11:-,'.','.1z:z:',':,1'.-5.11:1111111119111:11:111111:1:1:::::1:::::',3:.::ifi 5 f f:-V. , ff- '- 'I fr-.,v','--:fin--1A---,aff-'15,-1 - A 4 'f Qig2,,74, . Hfffwo, f, ffvp 1,4 :-:z:a2.yg':fff,, ',92222:4f'f:7 -:-fzozzbwfg fore-J 1,1waQwvznyafa7ffffff4z4z44Ww7faf C C rs. Q1 grieultuml Extenaon M. T. PAYNE ..... Director State Agents in Charge Miss CONNIE J. BONHLAGEL . W. J. JERNIGAN . . . Home Demonstration Work . Boys' and Girls' Club Work District Agents J. C. HARNETT J. E. MCKELL K. THATCHER S. P. WEIGAli1' MIEE ALICE BIIIDIII-is Miss SALIIIE CHAMEERLAIN Miss FRANK Cooi-woon MII-Is ELLA POHEY Specialists B. S. CLAYTON . . . Farm Drainage MISS GI-:RTIILIIIE E. CONANT . D . Cookery R. L. FOFITER . . . Editor Miss LEO GRIFFIN . Textiles and Clothing E. A. HOIJHON . lllarketing W. H. LANEY ..... lllarketing H. B. LAN:-IIIEN . . . Poultry A. D. MCNAIR . Farm lvlanagement T. ROY REID . . . Live Stock W. H. W00Dl4Yl!' ,... Dairying C. WOOIIHBIX' . . . Horticulture COUNTY AND HOME DEMONSTRATION AGENTS 3 County County Agent Home Dem. Agent Address Arkansas W. D. EZELL MATTIE MELTON Stuttgart I Benton E. W. SMITH MRE. ELIZAIIETII TEMI-LE Bentonville Q Boone B. A. SPRADLIN Mus. B. A. HPRAIILIN Harrison .3 Bradley C. S. JOIINI-IoN JEAN Cuoas-I Warren 5 Carroll BFIN F. GREER Eureka Springs 's Chicot H. P. WOOD h1ARIAM JoNEs Lake Village Q ClaI'k ROIIERT W. SMITII Arkarlelphia 2 Cleburne Heber Springs : Conway BERTIIA SNELIIING lvlorrilton Crawford Crilntenclcn Cross 5 Desha 2 Drew ' Faulkner .l. L. PHILLIPS A. W. MILLING AE. S. BARRENTINE MRI-I. ARTIIIIR TALMAIIE FLoIIA FERIIILL Van Buren Earle - . P. REYNOLDS MRA. BIRIJ TATIIM Wynne H. A. MCPIIERI-ION IVIABEL STAY'roN lllelltzee K. V. BooTI1 lllontieello T. M. WILLIAME MIQH. C. D. TURNER Conway Fulton GENEVA CAI-ITI.EIaEIIIIY Salem Garland STEELE IQENNEDY MRN. SARAH .I. TRUIQII-II-ILL Ilot Springs llcmpstead W. IIOMER Pioo MRI-I. E. Il. Bovn Hope Hot .'pI'iIIgs BYRON W. BUTLER Aflatvern Independence J. B. DANIELS LILLIAN DEDEN Batesville Lafayette O. L. HENIQERI-ION Lewisville Lee E. B. WHITAKER SALLIE MA1 IJUDHON Aflarianna Lincoln W. A. 'PRUSEELL PEIIMELIA AIIRIAM Star City Logan IM. C. FEIIQUI-IoN MAIICELLE PIIILLII-I-I Booneville 'I S. W. HousToN SARAII WHITE Paris Lonoke S. T. BU'rToN MARY Fran Lonoke Mississippi jF. H. WIIITAKBIR BLANCIIIC FIHIIIGII Blytlteville IS. D. CARl'EN'I'l'1R Osceola Monroe W. A. OWENS Clarendon Newton RAY D. JOHNSTON Q -Jasper Ouchita HELEN Ilona.-4 Camden Phillips J. L. CHERRY JULIA LUETEII Helena Pike SAM WILLIAMS MEN. II. E. FENTON lvlurfreesboro Poinsett, E. F. B. SARGENT VIVIAN HAWKINH Harrisburg Polk C. H. ALI-IPAIIGII NIRH. MARY AUHTIN Ilffena Prairie E. P. DAIIGAN Hazen Pope M. SULLIVAN . LILY MANIIIIIIRN Russellville Pulaski J. W. SARGENT IVIINNIE T. AlIItl'lN Little Rock Scott GEo. M. JoIINI-ITON Waldron Sebastian IC. M. TIJGGLE GLADYI-I Nonwoon Ft. Smith 1.1. H. GAYEII Greenwood Sevier A. F. SCI-II-:Io DeQueen St. Francis T. W. BAILEY SALLIE LINIINEY Forrest City St-one H. M. WALKER Mountain View Union MR:-I. IVIYRTLE WATSON El Dorado Washington M. W. LIULDROW fIARll.IETT B. ICING Fayetteville Woodruil' J. E. CRITZ lVIeCrory RoxY Honns Augusta NEGRO DEMONSTRA'l'10N WORK H. C. RAY. C0111 State House. Littlo Rockl .... . District Agent , 1V1ARY L. RAY qOld State House, Little Rocki . . . District Agent Chicot T. D. SI-EAIIE Lake Village Conway J. D. RICE Plumerville ALICE VVINHTON Alenifee Crawford Lovrs JONES Van Buren Deslla CLARA DIxoN llfIeGehee lfaulkner E. T. IVIATTIHON ANNIE LATIMER Conway Lee I R. E. BRYANT JENNIE WoonwAIIn Alarianna Mismssippi MARY MCCAIN Osceola Phillius WM. HARRIS DonA HoLvIAN Helena Pulas 1 JOIIN HAIIRIH Little Rock Sebastian ANNA IJALL Ft. Smith St. Francis HILARY B. JNIITCIIEIIL LUQENIA BELL Forrest City Woodruff F. D. WIIAIITON Augusta Page 59 4, 4,3 I I- 1:3 .I- Il. lei E. I I ff :IR .1 :JI .Ea .flff .M .,. . . . . ,:..-,.,fL f f f Mx, ., '-,L-4 . f , I f N V- f vf aQzf0:z:4747fA421 :-Q '12 ',f:.vfc:4fv "U fr Quiz'121'-iff..-1,441.44 E 1. . 1: .Q ff. 9:15 ff.. . , 4-fn A 9.1. 1-zffa Lf, .1 jg . .jf . , 1,722 ' gg.-fz-T-g ,1-1-7141, ,aff ,.1,-,f -V ',f- . 0.54.42 'f1' :jf 3327, 2, f 1 V f1f,,j3z'4'41qQg'f41:y4Qf.fg:'f.jf:'j57' 5' 0 g In 2 ,ff j "'- ef' "-- 1 ,A on Wyff Qfigflflllfllfill Exiemzofz 1:55 ' NVE 111: i Q52 ' 555.2 3122 1 E5 if Q iii? 12114 .,,, 1.22 E :HZ 1115 Eizs 51155 iii, sir? Ziff? :ini 55.32 .,, EE :EEZ 114 ,Es .JE 2...5 5 -2 ENE ..,.5 .j:5 14':5 3-'il ST' :'5!1 -2.15 .,., 1,14 1:55 -: 1532 -1 -11-s 1 V-15 .:t'5 1,5 11:4 E235 ..,:5 ,..,. - 5 57:5 1:95 1111 111: .. ,s ::,:5 ::'5 ,,. 251.2 ..... :xl5 -125 155 ,952 1,5 .1., :f Iiifa :!'-.2 C1 H925 ' E512 'sae ,.1 ., 5 .. , It: 5 ..g . 11:1 2141, 5. ,. ..,. .11 .1.4 5,-11 11144 5233 2325 is -f-1' .,.. 11114 4.111 .1.4 5-11 4 5:11 '---4 5111- 11-1: ,111 11.14 f'f5 15:2 11:4 :Biff 3515 .1115 2: '5 :E:'Z 52512 ii? 5 ..15 6 59:3 mfg 5 2 3. Boys judging Dairy Cow. 5. Demonstration in Caponizing. 15 ' 2 1. Farmers at Field Meeting. 2. Field Meeting in Cotton Variety test. 4. Arkansas Club Girls' judging Team C'I'ri-State Championsl Miss Irene Moore, South Logan countyg Miss Sally jolly, Cross county, and Miss Wilma Rooney, Sebastian county. 6. Champion Boys' l.ive Stock judging Team-left to right: james Thomasson, Turner Thom- asson, South Logan county: Ross Henhest, Earl Coe, Washington county. 1115 Ei? M... ish? fini? iii? Page 60 15.22 iii 22:15 512 2 11 ag ,,,...,... ..... a,7,,1,,,H H f,,,,,,,,,,,.,,,,,,:,,,..,.....:...-.,........L.................--f.-:-----,---.f,---------4f---..--..-.-.-,....-..-..-.--.-.--.-.-.--.f,-5-55-535 4 .fr 4'--af 4 214 pp: 1Mfg4WW:w:zykfWiz:V4w7 12:49Wfffyffymf f4uffm 4Z5: . Ex , . 2,7223 2,.lii.f!Lf.fL7:'.Q " :x g:gf:f:::7:1Q.' V--Q ,", ve-.02 ,-3-f . -. . ,. Q .V,. ' ' Qyfq V' W 1, A3 fiijful ligyf-gf 'ixff-3, ,T .11 1,117 ,..' fp "f::,,f:'.' 21412, fray!"-ffa'---L 5 -A , f'- i.-'Yin VW' ip, 'f I- f' - "' gfg::::"':::.:z:1:1z1:'- '-ppzzzzzfzzz' .Qi f-.,.k,CakVQ'y:if.cl5w'3fv -- ' "::L::i:i-gf 1 ' " ,-f ' 1, , 1 wig 2 2 2 , E2 5 W5 2 23, ' xi E ef? "5 eg sig f ' 'f 255 ' 2 5 nf 2 NYE :Q 1 5 Hg.. - MX? fzffi asf 2 zegfg ilk? , . . . . fg , ' A Clasx mn Extcnswn Work gmg 1 1 Hi 2 5 QE 5111 E 'Mg Z ,ii 31.2 223 E 5 '. X , ,f N.-WJ. , .-...J A-I at W J, V K ...,,,.....,..,. 1 T---f---qw -v-YT, 532,192 -bf' -1- - V was 5125? iff? 1 if 1- 3 1225 asf 4 Z fi? 7 1- 7 I 11115 5 fi! 'iii 3345 EVE Elf, lab? 5 " 'Q 'hs 51352 aria gf xg is E52 , x :, --ff 5 nd if If ef: Q 12' 1: sflf H725 51, 5 if 5 ga? Sgt its 23, sing. 1: ' 25515 295: . . . . 2322 Extenszon Aclwmes ff"f 552' 55? 5 .K A 511, S I f! " ' 5 11, Es I' 355, Pllflf' 61 sw' b mt eff? iii 32? ,fl if 1 272 , H, ,,,,, ,H H, , M Ur. if?-1,--g-y.::':":."x"::'a''1.":":::':g:z'':rr':rg1-px,-af--,1-:"::,":'17 ':"1::z"::a":g':"'::-a"::::'3:,''ref':':::'a-':: '6"I"i""'?"""'Z3: Q11 -.,,, , 1.,f, -uf, mf, -014 '.,, , yd -aff -V, , ---A WX, --.4 --X, f-A -04 -MX, nf , -.,f, -uf-,'-VK, --.21"-..,f,I"-,,A.""-lxff : fW 7m 1an , y wzf mf f oWf,w i.z"?,f:,ga,1 I 1q.fv.,'9f3'i " 4 lgjg.C,LLf.ll'i,.t,1Zi'w'f- f f f ,-" 1 ,- 'X he Qefzeml cfixtenfzbfz Dl.7Jl'J'i0l2 O ANYONE not on the campus of the University of V Arkansas the General Extension Division will proli- ably be of greater interest than any other part of the University. The General Extension Division represents the Colleges of Arts and Sciences, Engineering and Educa- tion and its purpose is to carry the work of these three colleges to the people of the states-to place their resources at the disposal of people who would otherwise have no chance to receive their benefits. The history of the General Extension Division has been one of rapid growth and constantly enlarging use- fulness. The rudiments of the work were started in 1912 when a few correspondence courses were offered to non- resident students. The enrollment for this first year was about 50. Nothing further than the correspondence work was attempted, that phase being attended to by a Uni- versity professor on part time, and the work was relatively inconspicuous until 1913-1914, when the "Division of Extension" was formed with three services: correspondence study, lectures and addresses, and general information. In 1918 the Agricultural and'General Extension work was separated: lectures and lyceum courses were promoted and many other forward steps were taken. Chief among these was the inauguration of the educational film and slide service and the formation of a state debating league. The service suffered, however, from the fact that the two phases of work, the Agricultural and the General Extension, were both handled from the same headquarters. DR. A. M. HARDING Dirccfor The summer of 1919 was a period of great enlargement for the Division. The rapid growth of the work made changes in offices necessary very often and calls for services were often unfilled because of the overtaxed capacities of the office. ' ' In the fall of 1919 Dr. A. M. Harding was appointed Director of General Extension, at the same time holding a professorship in the College of Arts and Sciences. At this time the offices of the two Extension services were definitely divided. Dr. Harding, who received his doctor's degree at Chicago University, is a native of Arkansas and is deeply interested in the work, being eminently fitted to carry it out. He is an able public speaker and an excellent executive. In 1921 the Division was granted an increased appropriation, and since that time the office personnel has shown an enlargement commensurate with Page 6,2 , 'cg 1, --pg:1qg:.g:,1QQg:.3:21'.Q2:.fQf.:.3a1 f 3,5 ff k?,12myffwiffwzff WWff4z4VfA7WfW x4:474 xfx xxnfmf Wf ff f A y ,.,L I J A, 4, 1 . if-,f.l.f1lMf9f'-ff l,2ji'QxC,gLf,l il, g,t,.Q,,,.j.z, the growth of the service. Besides Dr. Harding, Director, and Miss Evangeline Pratt, Executive Secretary, there are four full-time stenographers and a number of student assistants. The registrations for correspondence study courses in 1919-1920 show an increase of 6592, over those in 1915-16 and the registrations in 1920-21 show an increase of 246fZ, over the same year. The total active registrations show that the General Extension Division has more students than any college on the campus. Subjects which are of the greatest interest to women's clubs over the state are selected by the Division and prepared in courses of 12 lessons each, these being sent out to interested groups. The great demand for such work is shown by the fact that there are over 1,000 women enrolled for club study in Arkansas. A new service just added by the General Extension Division is the fur- nishing of moving picture films for school and community entertainment. In cooperation with the University of Oklahoma, the Division maintains a superior film exchange, using only films selected and censored from the best productions. The work is still new,but the increasing demand for this type of service,indicates its great importance. The lectures and entertainments phase of the work of the Division is very much used. Prominent professional men and women, musicians, state officials and University professors are available to communities in the state, men pre- pared to give talks and information on almost any phase of work. This service gives business men the opportunity to hear experts in their particular line of work, gives women an opportunity to attend lectures of particular interest to them, and furnishes speakers for all special occasions, furthering the infiuence of the University and the promotion of community spirit. At present there is no fund available to cover the expenses concurrent with this service of the Division and consequently a small sum is charged to partially defray expenses. Towns in any part of the state are offered the services at the same cost, there being no advantages for the towns nearer to the University. Eighty-seven communities in fifty different counties, embracing approxi- mately 17,400 people, were reached by Extension lectures in 1920. This total greatly increased in 1921-22. Other phases of work that have achieved gratifying results are: Lyceum courses, phonograph record exchange service, class study in Extension centers, plays and recitations service, the general information service, club study outline service and many other similar types of work. Community institutes designed to secure action toward community improvement constitute another important part in the work of the Division. The Arkansas High School Debating League, a state-wide organization open to every high school in the state that aspires to high grade forensic work, Page 63 f f 2,111 Jfijjkg-..,yg1-..3,f1--.ffze-..7g---.1f:'--.:Ah-.77--.5f,---..'A'---.V5'---Z"---1 4"--5f,"'--rf:---., if--.1-1--.,z4"-.ff X'-,X X X414 fy! in Q4 f7zff 4 awWy 4i1a1 zpwzvmzvzizzm :zyz yxzaxf sf : s:Q:eQy21: Wy fZ 1 , ,... ,..,..,.,,,.,:,.:,.,,.,,.,,,,,.,,,,..., sg, :A pA4f4,f,f.wff44 pfosfaaapzf i. fifrmyhmif, 52?Qg:::.:::::.:: ,,..--------,-,-...,,-.,-,f.. f .--, M -.,,f, 4424 -..-.M KJ - lifzzzzzzzzzszzzzfz ,..,.. ..,f..ff-f,f--ff- f ,..-- ,.,,,.,, gg "'-.,,' -",.,V".' Huunxxzkf 'f . Zifli . . . . . . fi IS one of the big achievements of the DIVISION. The number of schools entered , this year was 48, embracing every section, divided into siX state districts. A handsome silver loving cup was presented the winners of the debate. Fort if Smith took the state championship from Stuttgart by the narrow margin of 5 3555 points in 2,000. The General Extension Division is of real, all-the-year-round SCFVICC to the people of the state. The slogan of the division is: , ' i 1 2 - 1: I f . Hifi ' "Arkansas University is Your University-Use It." . - iff? 1 '. X ing E lf? E ialfi gi E 3 PIE if 5 A ., .. 4 - , iff life? 5 uf? Ezii Hui HQ gf!! i x, lu 53.55 3,14 we i i 55,21 ug, 1 fill l :Eg ,fl I I f fs 1 S2 ? if .4 lg., rt I Viva X i 1 liif' HA 'Jil iw , l V M U ' 5433 -H 1 V' T V ' Y Rr ,R..QAE, . A A ' 9 . 1- ff V " T ii'l M 'N ' - T : ,, ' i'f'ii"2'lf'l'- ' Qi? ig ' 2231 " ,..:.,,.. ..-..,.. ... ....-.........-..-....-.....,...-..g.f.... ' -... ....aLg.. .... -.---..:.,..-.-.. -'..5'J 3-, , l ' ls' Lili ' 25,3 3 Page 61, V, ' 2 El - 5 5 i11C111111111211 Ciliif ZZ1CC2Z1C1117CZZ1112' 121Z2111'111112111111111111111211121122111121Z11Z111Z111'-111111112111121115121211111111211ZZZKZZZZZZZZZB1' "L , g Zkuyr-.,Z-..,y:--.,yg-ay:--..:f:--54'aug---.yr--.:A---,yr--JA'-.JA'-'-V:-hz'--12:---rf:-uf:-..v:---,:-f:-3.z--:fn' . ' 252 ggffffiggpgf5:::f :,4:33::xzzzffix?riff?54544454-Ari:'55i1rf1?fif ! ffi5'??F 22iII fSI 3SS5SV ' f' ff ' - -" ' ' ' " ,g I A ! Q ' 1 41 X cf' A., , M . , .' , , V , ,wall f,, I 1' , lk S" , "-' , 1Y' s 5' .1 W Q7 f 7 .,L Q 6' X, , X E, rl, 1 X 1' ,, 1 , will fhfffw I Z , - QP Y - . ., , Q2 ff:4fMgl' M'vf1vf,f X W 1 NX X q w N- XX -.M EJ, WM M i ' 1 f ' , QW ' . W A , - ' f W, W W l ' !1f' P' 1' ff X x n f V Ex "5 ' "WM F fh 13,5 V . 'i Q' -9'-f , MJ Qf"'l R A 'YI 1' . S ff , ' - M 1 f ffm . ,, wffH W f a ,f f A F N ,wifi W e Q, .V N Wffmwff .,4,..., ,, ff 'ff ' A Milf W I W4 ' - . "1A -' " "-': 1 f,'.'s fi? f-2 ' 'f': ff :-: F, ' fL-'-S4111'1'''Eliiiiiiig'?2'3iTCiQi22iE255' "'21f' 11225 zliiziffifif-QE: , Page 65 --,lf ,f', 5 In : ,"-4. 'ff-.H f ,. .Q z .- ,, I, f, .. Ixornr l"o!.vom Clinic .Y-Ray Laboratory, Isaac Folsom Clinic on , A' ' .pf-" .i ,S if . o li City Ilospiful Forte 'Page 66 lze AS' 612001 0fJlfed1'm2e The School of Medicine of the University of Arkansas was established by legislative action in 1911. Dr. james H. Lenow was the first Dean, being succeeded in 1913 by D11 Mor- gan Smith. The School of Medicine is one of the integral parts of the State Uni- versity, under the supervision of the Board of Trustees. In 1913 the Old State Capitol building was assigned to the school and instruction in the lab- oratory sciences is given in this build- ing. The old Medical School Building and the new Isaac Folsom Clinic, lo- cated at Second and Sherman streets, are connected with the City Hospital. Prior to 1919, the full four-year medical course was given, the last class graduating in june, 1919. Pending the completion of the New City Hospital, instruction in the junior and Senior years was temporarily discontin- IJEAN Moittnxx Sxlrru, M. D., Ll.. D. ued and the requirements for entrance raised from one year to two years pre- medic college work. Since 1919 the School of Medicine has enjoyed a classification of Grade HA" and is regarded as one of the high class educational institutions of the country. Students successfully completing courses here are admitted to all other grade "A" school, on the same terms as their own students. The Laboratory Departments comprise instruction in anatomy, histology and embryology, chemistry, physiology, pharmacology, pathology and bac- teriology. The laboratories are of stancflrd equipment and the faculty is on a full time basis. Anticipating the securing of adequate clinical material from the Baptist State General College and the New City Hospital, both in active process of con- struction, the Trustees have provided for the reopening of the Junior year at the next session. St. Luke's, The Baptist and the City Hospital have become affiliated with the Medical School and will be teaching hospitals of the school. Instruction in the Senior year will be resumed at the session of 1923-24, so that students in attendance at this session will have no interruption in their future medical courses. Page 67 .,.1' 42' .-2. f .1 f.7:..fQ ,ba 222, :.2,ee..f.1e:41 Af, .L , fn' 73:14 124 if aff ' ' f ' '-f-'ff' 2,21 O.-"e' ,, .M A , 7 32, ,1 xV444w:Qz:zfzaxffz,':z2':m','zw4 11422, ff"-., 11' '- f ff, ,,, j'- ,Q .5 1 Llf- , , 'fn 4 4,2-.F ff-., 5 "-If 1"-. 1 fm., 2 ff-,, 1 If-,, 147' 2 H 4 '--f- 'f'f at sC,f . ye., f..2f,?,l2f?.,2f,2.T':...' ...,. :..:.,f,,:1f 1 '-ff g 9 e ff- ------" ------ N- A.. so A 4 al..,,,2.-.,--,.,,.,,,.....,,...,,,..,,,...::::::::::s:,gg5 , ' . . . XXX, ' V. 2011" 5 The Faculty , Professor of- Chemistry 3 E. M. PEMBERTONL B. Sc., M. D. X macology l ISAAC J. JONES, M. D. . teriology I' Professor of Anatomy ' MARGARET M. Hosxms, Ph. D. Professor of Microscopical Anatomy D. A. RHINEHART, A. M., M. D. - Professor of Applied Anatomy 5234 AUGUs'rUs C. SHIPP, A. M., M. D. Professor of Preventive Medicine LAWRENCE J. Morvcfx, B. A. Associate Professor of Bacteriology CURTIS W. JONES, M. D. Associate Professor ,of Pathology WALLACE D. ROSE, M. D. Associate Professor of Medicine 'JOSEPH H. SANDERLIN, M. D. 52' Associate Professor of Pharmacology A ARTHUR R. STOVER, A. M., M. Sc., M. D. . Professor 'of Physiology and 'Phar- Professor of Pathology and Bac- CHARLES E.-GATES, A. BZ, M. Sc., M. D. fi ..f 4 ..-ef 1:1 s 2575 23525 2215 V232 ug 5551: IEEE 4712 5:55 asv? f 2 1741 iiia 'FE 71144 nag Hin? 1:25 11:5 uh: .arg 21545 1515 izwf 5115 5222 15132 - . 155.2 x5i'5 H, Q55 Lic' ga? ifeji Io? mg 55115 15.22 E215 iii? Ha-4 11,2 .-.-5 asf? :Hs E213 15,14 Mig 1- , guts .egg 52,25 EET? -.rg elif, swf .114 65225 25:5 2 53252 H12 we ,.lE .sera H114 li., H522 :tvs 55,35 is 'f H174 ...ag 1. ' USS? 2555! 2255 ii? xii! ii: gg-'lg f 1 ss! " 5 . 5325 1 fr '-. f Page 68 '25 1 if . I ' 5 5.2 4 E 2 E 5. ,. . , g 1 2 12 I 1 x 5i?222 2 22 2222222222 2 2 ' 22 2 21 22 2222 22 2 7 2 2222222222222222222222222222222222222 222 2222 2222222222222222227.222222222222222222222222222222222222222222322'Z152G1g,i Z - 3 ff :---Lf: --.:,'f-- in f , ' . fmWfffA2ffwQfff4yWf WW xQ Aana44rf ez an :zz wzc1.'Z:4 papa 5 Q43 iJ2'iJ.2:c2 5 I Y f . ff?-. ZWT1 gfgyfzqzfvf-f-rg fm: .1 .,.,,,.,z4 efevmaafffgafg gy..-re .9:.,j42a1I+.cfy4--:-37.0,I 5Lvfz5 4 I ...A pu-f6Q'f'Ij1'Y HQ' Q -1'-'f f-ff gifff-------e-111121111 11111::::::::::::::::::.ZgZ' -.-ra, L, -f-. ' f:z,,,3:1'... ..L:1 LLL... ......,....,........:::.:,:::gg-55 4 712 'T. fl, 1 'F , Z2 7.1" Z .-...,f 'fgi GoRDoN E. DAVIS, B. A. X ., , Assistant Professor of Bacteriology and E235 :Ma I 1. 2:2 Efi , Director of Hygienic Laboratory 3 DEWELL GANN, JR., M. A., M. D., D. Sc., F. A. C. S. sr SZ . 52 f f Professor of Minor Surgery if if WILLIAM B. GRAYSON, M. D. Instructor in Chemistry , 32 , :I :I t MILDRED M. Moss, A. B. I A2 Instructor in Bacteriology l :I sc : 4: : : 5 5 J. E. HAWKINS, M. D. 5532 Instructor in Anatomy PAUL W. WILSON, B. S. f Assistant in Anatomy . 51' 5 1 5 5 -E I Ei 5 irfg Iii-E ' 3 ANNA E. WENY 1,2 Q s K Technician ij X2 35:5 2 321.5 BLAKE BEEM 5 Librarian Q 2 5 2 2 'iii we Qifif 5375. LILLIAN B. HILL f 5 . gpig gtg! Registrar 5 5 51111 H5 gf gg JoI-IN R. POPPIN, M. D. E212 5 we t , II 11 4 Instructor in Physiology and Phar- .Trip 1 5 nii g 5,55 rnacology gg z " 1:43, ik! 52515 I 7' E E 5 5 .. ear.: 55 5' Qi ' GLEA HATFIELD Haiti Technician 5 ii :egg as 'Eg 1.223 E45 5 .I I 5'-J Page 69 ,f 5 :::4 55' 'Vi ge.. .5 ' gee: ifiii a :if f2'f:i4fQ2? 4Z1is2!242 :fe:fkk444f ff44f11 4:f:wzz44 f f oZ ' K 1 Ian.. .,.. . .neg , ..p. gif? 555. .v ' 1:- ? -. ' a As: r gzfeax. aff mfr V . 1.-1' L - C1-.se ' V h .,. 1Qf:y:Q1g:uf:f .' cyan,4...fe'2,a'fz44zzy zwf: ,g 1 4 I f I f 1 lk'QfC'2Qfl'3. li2l.f.Tt.l, ff -4 . Qi, 3 I ,si 1' f. Z.. SOPHOMORES Ha, was My., f. 5 , 5 221. ..n. .1 gag IZ ..! 5231: - we NVARREN W. CHAMBERLAIN Malvern, Ark. "Silent Biff" " . .B. S., Editor Calendar. Ah! As sly in his love ajairs as in hurling missiles. l - 3 Joi-IN G. Cuosuv New York, N. Y. In Armenia he is "Mr. Hovhanness Giragos Khachadoorianf' V Overseas veteran of 'Wilhelm's War. He is preparing for, Medical Missionary ggi? work. :QP 5 JOHN C. 'HERRON Little Rock, Ark. ggi? 11,-,ishn ggsxi chi Zeta Chi. ' ' He comes to school-occasionally. An jf? ardent advocate of moving the University gif-g to Newport. HERBERT H. HowzE Malvern, Ark. "Oil King" lf, "A nd still the wonder grew lalt' , That one small head could carry all he ly 1, knew." M. M. KAFKA New york, N. Y. 'iii Chi Zeta Chi. gjlf The Dean celebrated with a theatre party the day "Mack" got to school on time. 1 Dr. Witt's private Sec. and Miss Hill's 3515 pet. la. ' LX" EDWARD MCVAY Pawtucket, R. I. Dean of the College of Gallopin' Dominoes "5 and a bear with the women. He rarely fr eats and never sleeps nor works. 3: ELMER J. MUNN A Vilonia, Ark. ll? iijgf B. A., Class Secretary. lil' 125, Won fame at the battle of i. A regular fellow with all trimmings. QS ffsi lv, Miss CARRIE PHELPS l Little Rock, A rk. llf. Assistant in Hygienic lab. bil EDWARD N. SHAW A Cameron, Tex. T. N. E.: Lambda Chl Alpha, Phi Beta T QQ? Pig Delta Kappa Deutschersg Soph ll? 51- 55 president. gf! 1 A booster for the U. S. and Texas. He Elf, was ever a sport-even if SHE had to ll, Q walk home. 3g . IRVING SPITZBERG Little Rock Chi Zeta Chi. ui' The fat and funny supt. of the Phoney .' j clinic. He has advertised his Ford for l' sale because the pedals are too short to l- . 1 reach his feet. . ig . ' lil! ?f all.: f Page 70 ii., myfwffzaffffwnpyffyawf W aZffy ,W4vvy w ,' - f - ' ' G lu 5 3: I! .nl ..n ii zz az Q .-,444 2,-, . ,415 2 432 5215 iJa22'5,2.5 ,?'i?-. f I 0 -1, f f 1- X 1 1 4 1:45 .z. :Hg 'x x: zxsx' .:. ..f ?!,, :ze :rf zz, :l- gifs .., ii! .. Ii . n 'Y A " 'H 2?ff:::::,::1:111:1111111112:1:11:'.:::::1::t1:zzzitiiigzzzfelkk 2iL,3i:.:1:i::::1:::::: 1:11:21:Z:iz1:::::::L::f:::::Z:Z:: l ALFRED R. SUGG Belleville, Ark. Q B. A., Eminent Master X. Z. X., Class 215353 Razorback Representative. Was a first lieulenanl al Meuse-A rgonne -now a peaceful family man, "Daddy" 55125 is his middle name. E DANIEL Tmvenso Asbury Park, N. J. chi Zeta chi. ,ig Aide-do-camp to his majesly "the Nighl Hawk." I 1? l JAMES F. Wn.i.i.xsis Atkins, Ark. "Kid Ferocious" Phi Beta Pi, Student Assistant in! Microscopic Anatomy. Soph vice- giig E A president. The kid claims lo be the champion chair QQ, hurler in his division. Address your gig, 2,35 challenge lo Allis Ave. before 2 A. M. glji pig Afler lhal he will be at lmme. QUE Q an SEX. 1431 ip 5 2 : 2 3? F 5 1 Zei , 'L' ' ill? iii --M- . ffl. Sophomore .alehdar :gg 575: . . 5511 In the Beginning: 'iiii - . - . . :y Dean Smith gave vent in chapel to an exordxum on the ornamentorium of the Medics. Classes began. Lil' Arthur conveys greetings with his usual smile CPFECIOUS because of its rarityl. lcky caught dissecting his Ford in the permeum. Spitz meets a nurse from the City hospital and makes his debut in the 522 G. Y. N. ward. Dr. Chandler, an authority on coal tar products, lectures on "The use of phenol in early manhood." Sugg succeeded in washing the oil oFf gm the metallic sodium. "MacSwinney," lord mayor of the Cork, arrives with 1 : if . . . . . . . fl 'V fifgg royal equlpage Cmcludmg his little round boxl. Traverso aids C. Jeff Miller ,gfgi .155 . . . . " -' in undressmg the public on cancer. Munn expostulates on the virtues of copper 5... 551 'sulphate from a political viewpoint. "Dean" McBroom tells them to "Blow all li . . H . . . ,z H15 through it." Spitzberg elected "Soup of the City hospital. He puts notice: fig "There will be no more 'U-Drive-'em' trips with my girls!!" . fy, Spring Term: . . . . Q Dr. Witt was caught once in Materia Medica class. Howze was found all alone in City park CThey missed each otherj. Crosby, interne in Mayo clinic, watching the diaphragm ascend downward, exclaimed "De Leever becomes l fooleesh!!" Howze and Shaw make an innefectual U-Drive-'Em trip. S. N.'s ily walk home. ' fl iii 2,1 Page 71 he E :1 1 ii ..,,.........,,.. .--A f-,-f'f------f -f-- ef-'-" f "--f-'-f-"--'----- '-""' 1 ' ' ::::::::::::1::'.:::1'-. '-'---'-'---'-"--'--- --'- r ----'-----f---f----- A- ---3 qi u gi- 1 1 . . 4 . . , .1-' . . .4-.-A -... 1 1- N. . V ..l ' ' ge..gas4,490eceezcszeszezzzsazegc . 5 X . - . rp:'2m,hw5, f-"-'-'---f'---f '-'f"" r --f-f-f'-'------- ff---'-fff- A , ay? --R. Q, - - ' ......,, :.: .,..,,,,.,. . .,,,,,, .::::::::::::::::::::::,5?2 I ...,, ,,,,,,,f- ' ' X . ezfgg M i - - Y FRESHMEN 512.2 , lx 5 fel? l , F :Th H. QHOLMAN BROWN Walnut Grove, Arie. g L-VJ - 55,25 Freshman president: Q11 Zeta Chl: ,f - Razorback representative and Busi- E ness Manager, Artlst and cartoonist. , an Dean of the Young Ladies' school of , M in ' ' Fsv M. COQPER ' 'Little Rock, Ark. jig, B. A., Chl Zeta Chi. ' if Q, If you want to talk to Cooper, call up the 5 SWE? City hospital. 5554 .1 . Q, e HS 5 ' ' if ANDY H. DEATON Benton, Ark. 'ji B. S., A. X ' Q ' 2555 A suspicious character. He is often seen on the streets with strange young ladies. 554: WE Z 1 5 ' X2 2525 L.qGw1Nrg:F1NcI-IER Waldo, Ark. 4 - . P. . - NV? 'H 1 F Q 51,31 The human Wampus Cat. "Tom" never sleeps-he spends his nights "Meowing." rlig USE ,. Pm. F. FQLNER , Little Rock, Ark. 3522 5" 575, B. A., Vice-President, Student Coun- .. c""VH5" .. - Tom s roommate. Birds of a feather 55.22 SOLOMON GREENBURGV Dairyville, N. Y. Q Solomon in all his glory was not as wise ,QUE E as. this one. His favorite recreation is 35555 Elm milking cows. ' ' '.: "Ui 25335 ' 251' F R. G. HOLLIS Beaverton, Ala. Q55 I I ' ' U ' A Phl Chl. ' I ' EW The boy from Tennessee University who ,E L Ski! leaves the gates open. 522.62 1 ii : re 'nz 2522 ffgf ISADORE KIRCHNER New York, N. Y. 5 Grand Gazook of the Y. M. C. A. thugs, I ? Gwinn's soul mate and Admiral Dodo's E fi g private secretary. if if 121' 2 5? ,fig EVERETT KNIGH'Ij Rosiclare, Ill. QQ 213 How much do you want? How much 35,2 Y, have you got? That's not the question. Eiii. Give us the M. W. A. movement. Author jf?-2 ggi of "The Skin You Love to Touch." 3535 9455 . ii., 5 f . I .5 . Q 5 ISADORE K-RAPP Brooklyn,'N. Y. If Darwin could only have seen this boy. 52152 "What's in a name." 5 5 ii 111. ': 1 - X 552 v 54222 . iff I argl? 5 1 i 1 'K 5 A . - Zim Page 72 1' 1 ' iii? ' f fr . ,.-.. f - ans: . . 1 ' ?vlil...,..1.,,, ,,,,. 1 ,,... ..,, J .,,,,,,,,.,,..,,.,,,,,,, L ,,, , , ,,,,,,,g,,,, ' i . " 'f"1Mf if Q . ' . I .7 f N . ' - r , , , 1" . 2 -,ew 1- 1-. .1 ,. ',f"f'l:.7N 'fr '- . L,.IQ.f'1i.Q..-'. .1 mf 'ew' ' .4 .14 r 'XX fu. .tg z x. ag - 4.y - 'L 04 "--'-'---f-f-ff- --------'--ff --f,,1,..,. ,.,.,,,,,. , 1 4 1 -- '- - , ,f - s RANDOLPH MAR1-Y Cobo Raja, P. R. Pi Upsilon Rho. , He is going back home where he can Q32 5 blossom out with a coat of tan and seaweed E trousers to match. He wore his first Q pair of shoes two years ago. 2 ' Z 2' :1 E E , EDWARD L. MEE Marlboro, Mass. Chi Zeta Chi. '35 Eddie is a regular fellow. He never uses Q1 the spade. Ya 5225 5 H. W. PORTER oakland, Md. Chi Zeta Chip Class Secretary and iff!! Q5 Treasurer. 5. f 5.2.5 "Dear Sweetie: Meet me at the bridge i tonight at 8. We will have a nice time." Q Check. l 1 F Q: ' sf . PIERRE P. REDMAN Fort Smith, Ark. gi 5 Percy Peter is busy at work writing a set li, 'rg of books containing all the known and q 3 unknown ,chemical formulas and equa- 55 tions. ,i J. M. RODRIQUEZ - . Humacao, P. R. Pi Upsilon Rho. g-A This native of Porto Rico is a demon Q with the shovel. He is interested in other ggi- , things besides medicine., 'sf f PAUL SIMAN Winside, Neb. QW f The western kid who gave up the gentle gg art of broncho bustin' for the pill rolling 5 'Q profession. V Z W. DECKER SMITH Texarkana, Ark.-Tex. . Big-hearted Bill is a regular dance hall , fiend and Jazz hound. Intimate lady 55' - friends call him "Decker." VERNON TARVER - Star City, Ark. , Rev. Dodo Tarver, B. S., B. V. D., 1 T. N. T.-Cosine. . An old. salty, sea-going admiral who is iii. specializing in poultry. 3 55155 . MRS. TENZEL Little Rock, Ark. 2 Class Mascot. 2 She is rapidly learning perfect English ii ' 2 from the boys. She made Terry's Es- iff L 2 quima pie famous. 2 ' 25" E W. H. WACEK ????????????? 'Q . 5... Last winter the boys persuaded him not 5 H -- to close down school. All gall is divided 5 '- into three parts, Wacek, Wacek and Wacek. gg? sv 2-1 3 4 Pooc 73 i gi if f- 22312 3 E ' 'QCCZ'111211211.1221211III212Ziilf21111115311323111111Zifiiiiiilliiilliii2311ZZ2113:f21111f1'1 -.,......,.. ,,,,,,,,,,, ,,,,,, . . ,, of 'I if ' ,iiiiriifa 1 l,...l...., , 1... 5' , .gl t N. Q .1 ..3.,1 .L Q4 ..V- Nl I S Nwbmw igffgff :: ::::g::?:::"iY1X'?X x . xi.. X, X.. M :Nw IM5X 'IS X? if "ER em . . xx 'f -X N :.- , . l, .X Ni in :. ,- qi :I ' .- NX HX It :by x4 Eff., w-X Qi I I Q .53 RNFQ- .. 3.5. M NL.. A 259 I: Qfkxi s H : Q : FI, i ff? ' . x ,gftri X ' -F? -,....Ns X R X , X NWN Sf M NX Q SIN ..f ,N hx 5 ' ' A Xx n --K X X zz Q uk v N ::X Q Q :xx lx xx, S3635 QM: :. bg Q1 5 Saks x X X Nr-'N X -M Q: X-N QNX U .X WN Qt-'ASX U NX Q ,. sq XY K' t::::!t:5QbQ .-. x- x u..x XA X, xxxmxxxxxxmXN !,',,. .,- cg. f-,L 'Q zz.: .', ,:.,: rzwg, 1,1-:',z4.v,aw:yQ - THE NATIONAL MEDICAL FRATERNITY OF XYEYXXXHQXBXXXYEHgrlllvilikllilil A lHXF NHNQKHKXKHHlKUAXN'llNXlllNlXlX!'NXKNXXkhMXNXXXXNEXXXXXXXNN XHKXXKXXXKKMXENN xl ur.xn', xNwx n1:nXn:: llvthxn 2:1123 .... tzzffkl..3tEzzifilt-?fff?fl1:rTIELti:iE-,.4352::2::ff3?fT:'r2::1'ffS'' 2P::i'fESFf1t:22 T FF :PP fliflii11155.'.t::.::I45.'::Pf:ti'E:f..i: -- 3.:ig::i'A.ff'.',t1::1'f.f.f',"::1"f.2. E Q - 2 fs T Sf E? 3 2 3' 5 E? E 2 Q P4 ' '71 . Z '11 Z E.: 3, g 1 we 2 ... rv : 53 31 7, 2 . - m . rr: rn - C U . 7: ,U U 7: r' U . Q Q D f?:2F :QF Q S 2' 3 5 Q gi un w H' cn pg 53 Q- ru F' aw W gm P? S S 5' 5' 'D - W . n rr F3 9 U 5 9 Z 5 ff ' O cp IT' Fzhw 2 m F5 . 0 Q E U, Z fa S b O Z . ' U 2' N . I CD Z Z U, O rn 2 Q LTI 'U I .TJ B Q. - Z fa 3 2, Q' m rx: S 0 3 O Q, S W 2 S 2 M Q S -1 5 9 'rj Q UD 'H Q z 5? QU Q E F my nw FE O C 9, C w ZA G' ... va 3: 2 '4 E. 03. Q '-E rl Z O Q 3: Z , S N E" Q O Z F' 2 . G -1 ' S 0 . uv U: 3 'U ' fa. Q , F1 'U F1 3' O O I "' n P 2 :J 2 2 O 5 m 'Q Q ff 2 F 5.3 Q UU S m 5 9. 5 QS- m 3 Fl .-3 II F' F O Ip rn A 2 W , su -1 O 7' b - m A Q 4 q I-' .14 E' I V O 5 O aw "CJ 5 4 ' 0 U :1 C Q Q ' - m '1 co . Q 3 'gt ' su I3 D. C3 2. D. wnnavlsl vnvcwmmxvmxxxxxxxxmmxmmx'nummxmxxxxxxxxxxmxxxxxmmxxxxxxxxxxxxx xxxxxxmxxmxxxmmxxmmxxxxxmxm n xmxmxx wx 5525? ' 5: 7335 IE ga' 5755 :Q ,, 5' 'I xv 2 ii! 2 f ' Z ru sh s 1 9 . 5 al - 2 me .. ff P00914 qv? 255 E 5 I , 112' Zia E112ZiiiiifiiiiiiiiZSIZiiffiiiiiiiiii2112111221122111111112111122122212221221212231ZZ222Z2ZZ2C11'.1111L111111211111222ZIZ222111221121Z111211Z121Z12'L'"' ' ' :fi--I 'Aw j',5f,,g,w 4kfQfaZnlwZQWff 2 x wf 4,:,zz.-z4 1,::s:hf::Jwviz, 52 . z , L 1' -A - .- I, N Lwwwwg. I - 4 f'r fn fs fb 5, ' 3,3 'puff -up ' , , - . , f,:,:rf::-,gg ,l V . x -v"" 4- A I 1 .rr .1 ff K. - 1 - , , .V , .f,. , H 'f 11, 1. :fn-IM .Y gf? PWM E1 ,f . ff . 'f , fl A K ' -.,.2-45 ,. , g,:' ,-. 'gain-. --ff L..-Gm,-qw .:,,g,:ggg::.gg?:g f ,J 5 f- 725 :-: .4 .., 211, 'ffz Ez" sexi :,f -:gp 2-. V S5115 ,-. ..., 54 13:4 15:2 ff? 5 ffiii 22,125 sw! 1 ,--: '-1 1 ww 'J' 22.35 , I, :wg sf. 2555 5525 212 222: 21 Hire .,g,. Z H115 aff! 21525 a'-si :AZ ami :Qs 1 H: 23,5 7-'15 :wg 1,1. ..-4 :Qin ::l5 zzz: zagg ,,, .,1, i . ..f5 2 E 5955 313: ,qi ff? 2254 273' 'E 1 li, .,5 --z ,1 :'z:: ,QE 7541: g!:22 : af 22 fum: 5.45 -15.2 21.5 zg'-.5 ., ., SLE? :5:'f 4:11 5:52 ...f f '115 ,:-.5 22: 1: 1: E... .132 g:. 2 1f,EE 55115 ,-.. dxf Z- ,, 71252 fe-1 f , "' 'veg :X iii: f 22312 5, E 'Z-ff avi? n 2 asf? 2525 an-5 zfa? in 411 23:2 5135, L1 f QUE , ., ,Hg 31,2 ,S 2 TE'f 5:12 51:1 H 2245 , ., .Ex 255 :egg :f:Z . ,, gem . EH? Y I EVE: ,.,,. ,:,, 14 ig 22352 273 11 F ::a:' "'v.' 2,22 22.2 52112 EY' ru, Page 75 5 f' 55512 if 3' 111 4 sa 1 1 I 5 Z ' E - N 52112 51113 ,- .-,-,,,..,,.,,,,,.-.,,,..,. ,, . .. ,. , iff? 224111::::11:::::::::::::::::':::::::::::'.1:::',z:11111:zzzzzzzazgzpzgzzzz.11,,,,.,,,i,,5,,,,,Z,,:,,:... .,.,,,,3. .,,, ..-.,..,.-,.,,1111:191:z::z:'.1.:p:pg1:'i,p:g 1 "--ff, a wQzf41: AV4 AW QWyxwyfgfxwmzwwzfzwzznflazfgd iff -4 . Qifl' f L ' ff- ff, , 2. , ,hi 51411. ZQQYL , '- A ' 46 , . Ui, .., 'la iz, f , ,rf ,zarcyaffpfgp.i1f4.Q,:a', 1-Yee.-1-.fr-.L-z' f,-. ,'?:f1,.-:fait-,fffafl fi '1X.-". ,I - V A 55,32 ,,Q4fi,y,'ai,-4 ,:p5:f:,,':5Z4gpf'fl,f ,flyzgg gg ilkiiilflffifldiiii g gi raa a f u 'ffm n r 5 fl When is a drug not a drug? When it's Sumbul. .2 i A stimulant to sweet 16-- ' 'A tonic to the old maidi- 4 , A sedative to the grass widow-- ft-.25 Sumbul.- H52 ' ----- l 55.35 Porto Rican president Cplacing garlands of victory 'upon the ' ignoble brow of Duke Rodriquezj: "All hail the strongest matador of the age. Spanish athletics have been immortalized by this champion of the ring! - '- , Duke Rodriquez fswelling with pridelz "Let Peons Prostate fall. . . . . '22 Sugg Cmvexled in flaming etherj: "Oooh." fig Mack: "Get the blanket! Get the blanket!" 2, Miss G. Cquizzing Spitz on obstetricslz "How does the pelvis of the female differ from that of the male?" Spitz Cteasedjz "It-it's a lot prettier." f tn f 15:5 ----, Hifi Dr. Gann Cin minor surgeryj: "Mr. Munn, what's a hardoleum?" Munn Cbrightlyjz "Wart, sir." . ' 19.5 Paws f Ham and Eggs A Peaches and Cream .iff Shaw and Miss Brown Ugg Percy Peter and the Majestic Bennett and Miss Beem joe and the City Hospital Tarver and the Mighty Bull 33332 Marty and sea weed trousers. 5 ani . elk , 2155 Dr. Oats Cquizzing the Freshmanlz "Mr. Knight, what forms the superficial volar arch?" g ,E Knight: "The tendon of the Palmaris Longus, Doctor." ling ' 7 ' ' I ' ' ' ll li? 5 Lil Arthur Cm Chemistryjz 'Mr. Williams, what is an acetone? Williams Qstupeliedjz "It's the sound generated within the iivfg orax o a ma e mu e, ir." iii? , th f l l S M l 'EE Howz Cvisiting out of town and assisting in the pulpitlz "Let all ' hot shots come forward and be embraced with my blessing." Page 76 az- Q ffwww4wf awv4iaee4fe4mrawffzzfsffzs::::w 1i1e-svv: fff:fff14f:::::::::::::f:fff:?5f l I i Y Paw' 15 'J A , A A 1 ' ,,.,, vil- Jy---fcii. In 'gltjff' f Q- ,N xx.,-,ff ff, '1 1 . Qizke , All Students desiring positions as instructors in the young ladies' nursing school must communicate with Dean Brown before Sept. 23. gThe General has already filed 5,672 and M lBennett'sj applica- tions . If it is true that Mother Eve didn't know she was nude 'til she ate the applelPass the apples! Heard by Frcslzmen "Me-o-o-ow-w-wwww." "Now altogether, Boys." "The old Kazookaf' "Now, come, Mr. Fulmer." "Rolling the Durham." "Boys will be boys." "That's not a plexus, that's a complexusf' "The old Alchemists --" "The skin you love to touch." "Them wuz the good old days." "Who stopped up Mr. Tarver's microscope "Now listen at General." 'lYou know what the monkey told the whale in mid-ocean." "CI-IECKY' DH Guys You Ought to K now The Terrible Trio-Krapp, Greenberg and Kirschner. They come from "Lil' ole N'Yawk." Krapp has spent all his life in the kinder- garten, Kirschner has wasted all of his asking foolish questions and Sol just grew up with the heifers. His greatest delight is filtering lactose through the business end of a bovine lady. "Magnifique" Smith-The sort of a chap that most girls dream about as a Prince Charming. Decker has made several friends during his stay and it is certain that there will be many a girl with a broken pericardia when big-hearted Bill bids the burg adieu. Knight, prospective M. D.-He missed his calling. Should have gone in for vaudeville and specialized in the M. W. A. movement. Rev. Dodo V. Tarver -Life member and honorary president of the Liar's Club. He has almost recovered from the injury sustained when he jumped off the train and missed the sandpile at Star City. N- ll f, ,.,,,.. . .,....,,,,,, 1 1, ,V . fa, -.If 5' 'AQQ4-zrmzyy 42 jfjfJ?-115,931.,3,fq--.ff4.,ff,'-2: 'ff'-.1f:".J'. if - .4 ' f , -f for-z4p2Wff4o:':f'v 'fy '.:o22f1'-:- '.:4:1:'f1azf.' V 4 'U - I 15,0 I A ,. , x is' 7 Q. -X - n If -L. 'is ,V . J' ' W... w ' I . f- fag , - 'Q A P. N ink l i J Q farm" , ,,,V gy., , 1. 4. efwgknu,"3fV,"5-37:-31" gf f., V' gxwx .,f- .,, .-,.,.4, ,I fy-JJ, 1 X 1 JJGQQZ' Smzpflzaiy , - gg. 1 f Yqlh of' Knowledge X' y 'J .1 - X 7. l 1 Ti L2'!'f !1"'21f- .' ' Hein..-. ' ,. , V A " 74 '17 - ' Libraruan Wmtel' NOfi7'llCNMf1" uf: ' ., QQ Whirh if Mack: MEDICHL SCHOOL l9Zl-ZZ Sopug , s .H4 Maur! . , .V AF, x ' alia.,- lily. Q '. 44 'a 7' V Three of 0 Kind 1 'Fl Y nr-4 - 1 - 'rg.L-mgkl Hffef the 7Zir-9-Je H! Night Afowulfain cf rourng Pave 78 T17 -2? l'l'Z',IT2Ri2fZ2'3.7.'ilaLlY'l2Z'2,.-x,4""f'1'l'f".Z4,E.33'.1T.L.' ' '- '3:TZ.'.F:11'f.?.1ZKF:f43':T,1TrTaZeT13:Eff12Tf1L'f2115':"1'1i.':Qf Liv: 132211 IIN:-g13lg5g3J.'..'..',' L iii 7315 2' ff'Z'A-Y'fl'.!'7h'7fv,WRQYSFKEYIZ'2i'T9iLl'WQ WE.7L'MXH4J2hY'3" 3fi?iQ73mk7m53"7H!mUQTkWU5Qri3-Z'mSfQ2?WW3 :3f2KM13. " ' Jgdiv J?-f'f' ,M f2f"53?'.i1--A '-if-'I-ff1'MT-J-'f xii rf J'--.J -377 "-Mil. X .Nw 'Ltr' 15 --kiwi ,-if 'f - If'--,2:'f-3 '1 fx ---gms nf22za1'fEztfrmiEzQ.fi:anim1fas,imzm,ms?nmf. - ,if 53"'.QT:f3': ::-- 5 Jail? L' L15 P '.J.,II,1'l , rg,1 f"l""""' """"'f"''a"""'ff'M""""""'"""""""""""""""""""' -"Aww -1 1-2253 5 5.4 'I : 1 . L.1lin?n' lFU.ll?:'FlU, Z qi il - .,, 1 " - ' ' 5 , --ajvlv-.-A ,lx fi X39 " 3 5- M A '- 1 ' .n ' 1 WG' is f fl .. E? ff-::f.z' P' w ah r w . -l a p -fd' ' ri' , , :' 'fax -'h"'L I 5 3 J 'f 12- if az v i - - i ii?" -3 : 1... , ::f A- ii'-7531 m 5 -1 - -' : -v . r ' -' z ' .g. ,? tu 'MA' O fK...A M - . -- -E 5-4 fO 2.5, ,Fw 3-1, ru Q li Lf ,3' J.: '1 1- 3" 1--' -f -, , VT .5 g .Q r 'T-:Z f f . ' feat .. g L-4-- . W, ." ' ,"" fo - ,4 .M 12 E Q' 12'-.1-.' X3 3 -3- Z ? A V, ,su : 2: 1 fit 5 4' J ,- -' L -fy sf gf Vi , ,,., -. , K QQ 3 34. if ,: ' " 5 'I ' 3: -I '-' " 1 "-1' .. fy -"'s. w ::,:' -2 --:f-, 1 ,, V Q 4. 'CR A: 'u . f ,- I - :Q 5. ' If' I Q X ' . '- -4 -- 4- x 21' ' 1 ' . . ,Y , .t Q, ,- . iq , g- -:, 1.-.Q if 7 : , 4 51. I - s vi!.2:! .-. I, Q .' I I i? gwg P V, 1- ' Q ff . -.910 3. -5: ', Q- .5 y -L fy, 5 ' ,- 5, I .- 4, 'I ,., , ef f: v , ' ' ,n f""" I , I 'J' ', -, ': ' ' W 4- -'su ,d tv N ---, ' I -r , N' 1 I ,- -- -- - .: "" 11' 'ds' in I ':: ' P "' "A ' . - 2- -- -, .. - 3 5 , - ,W W . as 5, :nil N :f -. , N., Avg: 1 - .: i - S' 'l :' ' I 1- -1-s ll 2 . .. , V . - , 2 - I W. Q '-'Iv-1'-1' ,5": v - , 1 -NE - f:q: g ' ga- A - - ' : gtzi' - - - - -- -- - - , E. I '- :-"'7-m 1'm1U'1 nun Ill!'l,"IU1 nm YU l'!-f.!1'!i'.U--.I-Y if muy rn rs mmf 1'1t."mm41 :nm 4' 'E-V: Q- - kv ' --um mm! nl mfuu ml v,m3uuT1!a -HIT!!! aifnmtf naman: HW fra 1-'in -L! 1t H4111 lim fi-IH IT! 1-ll.,'H am 1 " , 14I.'KQWTILQUICQCUIQCUIQil'.UlWf'.45ll1'lClilfl I4iIli.'lQQ.l'l'l".lf'QIICOIIll'i'lll"'f'lQl'lf" 41155525 5' . .545 5? 4z, , . y, 1 .,,,f..,-, ,,,,. .. . . , ,, , . . , f, ,f..,- , "1 - f .isff-b .,- . f 4. , . . . ':v,azf1:,-2,4::f,w42?g g4:?m44?.,f, f., 11,4--1 ,- 34: ,2f,,f4,'.f,,4,f94,I , .V Q-.wg I ,. 1, , , . r ,, ,jan , 2 ,,, ,, , ff! ':"fieL'1-1?.'.f,'1'-'Lf:,E1':-.1,fE,,f! , jj..gZ'f'7fQ'gf JA git-,r , '-1112. 1: 1 ,, . ,f::f,f,:16a,':,c2Z 5gf,,,,,,,,,.,,,,,..... ,.,, ..,,,.43w-1. .MH L? .. . ,- . W. ,,,., ,-, ,,,,,,,,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F35 E if? 1'f -,E EJ? 1 ,f 'X 'f 2 5 J 1: ' 5 ff if E25 2 15 : 2 41222 CE Z Iii VE E 5452 ' a 3 2 A H 1: :nee - 2 5 f 35 .15 E212 151 5122 .EE , f ESU? 53 H ..,:.?-2-1 5135 1:--fi s--:za 55 sh: -,, gg- ,.- , , -- , A ,H ,,- , ,, , 5 :,Ei .. Er- 'E 5-" . :fi H 'T si if-T ES' 2 Irs :E 22 4 'Q lea..--: '- - '-' 'S 1' L-- wif: 5- if F-15 gs ,Q 2 5 .. ' H2 f , ,- 1 - .- ,. wwe 4-, . rr- 5-E 155 I Q Tye? ,fe 33 E5 5,3 'Q F-E1 E E? - is :J E5 : 212 Z if? if - E ?s -Y' ..'.:i:":f' ?-1' 2 1 ss E 'E 43 221 5525 ffl N " :aa - fa -' - ' - '2 5 5 5 5 it 25 :EF '42-Eg is g-5 ., .. ig. . . 2 A - .... - - 1:3 au .-, .- .1 . 2 5 H E - gi " 'Eff 2 I ..- S SF- ni it -'wsiaj eff? Y V iff? 51.5 2 55,5 533 5 5 Wi? 11' g ez: 2 ? Fifi if 5 5 555 , ua xg za! 1 5,2 31: E 2 52, 55,5 22:5 1.x 5 2 ay. 1: 2 Z iii 5512 5 75,3 s as ni 21 as :,- 5 E!,?! ,112 r f , I 5 5 i'EE X I ' 1: 5 X X ' 1, 5 fee x 1, .. 2 5 V - 5112 1 ,N ,X ,ag E 1: - I '. za 21224 5 , : gg 2 fi 1 l ' ': 5 7, 4 ' F rf? " xx E155 2 rs' if 5 22,22 ff? 5 aa 2s??i I s :E 5 ii iff? s 1 1: 'X 1:.5 f 5 51 s ' z - f, I X' 252 5 -,N . 4 134 an zz . , - . 5 4 'f 55 : : ' ':,s 55,15 5 2 12.2 S 5 2 2 , . , 115 as : : lit' 2 2:15 : : V-vi :nes : : ,- ga ss 5 r 'P 55235 S I 5 2 i-as Q:-.cg 5 5 1 .... ,L s Ee? L.. ..-4 Q! 55 fvravvfaf 31,5 1 . .1 5 1 7 E f QE 'Ha' ff 2? 2.242 -1212 f ras if 2 ff? iii? I Q 755 g':5 H95 , : g 5 E. 222 '-31' ' fi 1 :ss ezfz 1 :,6f 3,22 Page 79 Ei: 22 5 EV: . ' QE 5 Ei: ff? :sm E355 iii 3--f--ffffff-ffnffff''HH'fff::::::::::z:1:1::::::::zz',:::1:11.pzpzzp1,.1 pp:z::z:::::.,1g::','. . ,ZTLLZLZTZL1211122.2221111112112112215-212221255 3611? Qfjfgdgf-'72Q5Z1lQ:.,,:!f.,,f41,'?:.,,,: ff-.,-5A-.uiff-.urafg.,,'ci---,75-M4--.U35"-,IX:,,,:,-ff, ,lj-..,yf:!,.,g4"-,f,1..,,-if-.,,ii-5? i:a f2kZZ xw uz f?7fwxxza7 M4z:wyfuwzffsf1:ayA yx V A ry A - ' .V , 1 5. 4 .A , Q . A . , . "1 if f f , ,4 A I IN MEMORIAM ROBERT WAYLIQS LEMMON, jR,, a member of the - lgff R Class Of '22 . Hollywood, Aliss. CLASS OFFICERS RICHARD HOI.DlERl3X' . . President MARY JOHNSON . Vice-President MATHILDE GOODWIN . Secretory W,u.DnRsma HTIENDRY . Treasurer MAXIMILIAN X. VVARE 'L ZELIA BURKE I . Razorback Representalives RICHARD HOLDIERBY MERLE FORD Slmlent Council Page 80 A V V' --'o' ' 'O"' Sf.12525fg3Ql?5lQ3?f!.1E??f - - .upfzva-::Y-S41 uf, 'swf cffznzsz-ffzffzxga WZQQZQ . r az 1,5 24 9,54 ,A Q : . Q JAQA :-if: 924: 5 ,722 , z ?w:wWfy4:fff,:Q:5f.1-:foxy .f f ,ff uwrffk fy f N, f ' :S ljfzfq' 4 ' j.,za:: ff.,-far' 3 ,'f:, W..fw:f'fgy"tj21Q',f+,j 5557, f---' ' ---f'1-f ,.....,. z:::::..::::...: ,,..,., A.,,1 2 5 . . -W 24551:::::z::::::::::--.: .,.,,,,.., : ,,,. : ,,,, .-A.:,-,,,,,:.gg5 12-..,, I 211 Zi?-2 f: ,lhii ff' ' 211: f '-,tg SPENCER D. Anamax-rr, B. A. Fayetteville , 213 Scabbard and Blade: Pi Delta Epsilon: Wi? Alpha Phi Epsilon: A. B. Cl.: Education Club: 1 5 A visory Council. '22:Per1clean: Y. M. C. A. I, Cabinet, '21 and '22: Traveler St-aff, '21. .9135 ' '.,5' Another proof that brains do not depend on ' 5 " stature. ' his: , Louis E. ALBm'r'roN, B. E. E. Texarkana Tau Beta Pi. "Einstein" has get to see the class 'tn tehieh ' if he cannot make an "A." 55,2 THOMAS E. Awonu. B. C. E. Hot Springs iijii A.A.E.:U. S. C. E. Z When around Alford. just mention the ladies. 3 5 He ts strong for-their absence. 5514 Vai? 2 LELA VIOLA BARTON, B. A. Fayetteville 22.3 C Blcull and Torch: Education Club: Y. W. 5135 - - E 5 ft. e g.r te 0 as oo many 's o eoun. f A I Th 1 1 tl n t A z t i , Z aft ' ,g, 1 gage 3,55 MAnaAn.E'r BATES, B. S. E. Fayetteville f, Y. W. c. A. 555, Courses in chemistry sometimes lead to ijt unexpected endings. 55122 2515 gg ati, 5 it - sa ff 5 12 . 52455 25:5 S. J. BEAUCHAMP, Ju., B. A. Ltttle Rock if-,jf Sigma Chi: Tau Kapga Alpha: Alpha Phi gift? Epsilon: Scabbard and ladc: Periclean. "Of course I remember you, llffr. Addison tiff? 2.155 Sims of Seattle. Hou' is-." Donor:-:Y BLACK, B. A. Little Rock 'xx Chi .Omega: Skull and Torch: Advisory 'lit Council. '22: Y. W. C. A. Cabinet. '22. The mind to conceive, the understanding to 915 direct, the hand to execute. H la 5 1 levi -1'lt MAE I. Bmuci-:t.Y, B. S. H. E. Ilardg Eff Y. W. C. A. Cabinet, '22: Home Ec. Club: .lit Sapphic: Student Governing Board: A. D. A. jg She gm-S forth as an 11. D. A.. gi. tg To drive a jztney for her pag. Q 1- :z g 5 A , 2 21 li Gmoncm F. B1.oncm'r'r. B. S. Chcm. I SEI! iutg Jaeksonvzlle 222-2 Sigma Phi Epsilon: Camma Chi: Y. M. C. A.: Garland Loc: X1 Delta Psi: Erluca- 2255 tion Club: W. U. igfg 37,2 If any one knou-s every student on the E gall Campus, it is George. ,Wg 2 1 ts 12 we 'Vi' 3 as s I if :fs-5 2 we 51, 5 , gr , 12.25 Page 81 55,5 .,.. .....,.. . ,, .... . ..................... . ....,... .......... . .,.... . ..... . ..... ,. ..... ..,,.,,t55E Q2--1 5155, Q,LL1L.3,2,,,LA5 1111152121341255252555feffefffgf f 444:12444 ,eo 4xV?d .x f14di4 Gin ,,,,, f, ,,,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,., 4 ,.,,ff 6 .Q 5 .I .l . r . l 2' ., 1, L ff.: .Q,7: f. ,- Us ,, Z5 322,145 f1Zi22ZiJg .. ., . fa 1 1 1 S fl 01? ' . f .f J , Q 1, .,.,.......,... ..,.,,,. f , 5f:?g,,,:'gg::gg::::p1::::..zz:::1 .L..1:.:::::::::::::::::f:g -fx gi. - fgvjiziiiiZliiiillilifffff--ff ---- -------f-JZZJZZZZZZZZZZ,if5 Z 5 1 5 74' . J, E' : E 2511 2- ii 272 " ..., ,Mff J: V ' fi 531 li? 2 Wu.1.lAM Bm-:wx-sn. B. M. E. Fort S1nith A. s. M. E. iii, Bill takes evergthingufith the utmost lack 5115. of gravity, except Mrs. Bill. W ZELIA Bumw. B. S. H. E. Rogers Y. W. C. A.: Razorback Representative, ff. '22: Home Ec. Club: Sec'y of Dormitory, 2:65 iifig '22: Dormitory GovcArning,Board, '22, ' 15,32 fj ll A hard-working little Home Ec. - 7 1, I .1 l .Et 3 ,J Z. H. CAl.nouN.'B. S. A. Argenta J gig Slgma. Phi Epsilon: Agri. Club. ll . Wonder if he remembers his first night in HV! 2 .fl Fayetteville. ' . 33,3 ffl' . gil? 5 ' . fi' 113 1 .gg Klvrr: CAMPBELL. B. S. E. Fayetteville - gay Pi Beta. Phi: Education Club. fi. gif Fortune is not all in favor of the faint- fif- g .ffl hearted. I ,l . iw. fa: . 1 Sli Mun' E. CAnuu'rn, B. A. Charleston fini SY. Math. Club: Education Club: Sapphic. gk QWQ She can prove bg methods of the Calculus Qfj ,' .X . .. 95, that the earth is a cube. 'sy x H ' J" 'f,. t ELM X Cuz-:swan CLARDY. B. S. A. .Malvern QV, X Agri. Club: W. U. MQ' 5-.ig l Mr. "Ctairrtg" is specializing in the sys- 55,5 lematic courses of Agriculture. lg! .as " - I Howum R. Cl.AnK, B. M. E. Springdale my C Shgma Chi: A. s. M. E.. Delta Psi, Y. M. 33,2 , . :s ,. . Hx ' "Nub" is one of the group of golf enthusiasts 2 'FE - u'ho reside at the Sigma Chi louse. iz, 1 2 X . u, 1 l . if . .. LOFTUH J. COL!-AMORE. Jn., B. C. E. ', lg Little Rock ala. 'EZ Eta, Eta Eta.: Delta. Psi: A. A. E.: U. S. :QQ 1, gg c. E. if f 3, fi If angone rushes the ladies, it's nothing to iqff him. unless it's his ladg. . 'rsi I l 7 4 f-ll ' . fqgg . Cmcn-ron D. Cox, B. S. E. Fayetteville 6 , Rf! Sapphlc: Education Club: Y. W. C. A. ff., Thoughts are mighticr than strength of hand. ilk: 13:1 X-.. 3455 if is lf' if HF' ' ll Sit? 2Z.' . fl ' 3 Page sz 2? " 515: , fa. if 1,1 2 7 53-' f-f---ff --N --f- -- ----f-- --H--f-H -f--'--- f-f----f -'-----'---'---- "-"--"- 1 :::::::::::1'.::z:1:zz'::.:1111:111:111:::::'::::::::::::1:,::::f1:CG''13 ' 2,27-1ffQZ'fZ,j1j,lIQ2115211231E2i5525'f.f5?fff.Z?E7-12231 -342--54"--VI'---Z"'-14"-IC"-1147--,7:'--kfcj ' i ' ' a ' v 2 7,,,M,,,,W,W0g442gfgfffffffmaaff.fgfg,z,vu4aa'a'fz1 4z4-v:::-ffwffffmfffwfzffffx:ff ff- -' - ffffl - ff ' ' V fn iz 1,1220 QQLQZ Qaiilih' 'Lal QQ' 'Q '22, ' 152 fi .:f: r. zz .": 1:2 .her 79: gifgqyfageaaafc :-zap:-...ff.44'.f,.-4-7,:ff f4aff .f ,givin 'pa Q., if'iw?ff3ff',2y:-xzf'pvpsgykef..1 A-. nqvf f!S'1f?f1':2- fvifii. .fzlfffnii 31-?tll'l3'y1f1?gCk fag 1 .. 1' 2 l, gfff' ""' '--- f-f----- -----f--f --f-f-f- f --f--.f,-f-f- 4 Q k A --ss ir. -1,4 ......- ...,.. - .- ----- -f--- 4 alan- ----,f--f---fff , 1,1 3 2142: 4ff ' ' ,ji . 5 E EE 1 Q hi HARRY B. Culvrxs, B. E. E. Bentonville V: P1 Kappa Alpha: A. 1. E. E. ,fig Horse and Horse: useless each without the other. ,,,',2 22:55 "f - fi"E f 1 WALTER E. DANIELS, B. A. Little Rock Sigma Chi: Scahbard and Blade: Glee 25:32 1 Club, '19, '20, '21: Track, '20, '21, '22. 1 He seems porlentous occasionally: for - ig 1 example, when wearing a derby. :egg :gtg 5 OPAL L. DAVIS, B. S. A. Houston H. Y. W. c. A.: Home Ee. Club: A. D. A. 1 :Q When asked if she'd teach, she said, "not I," Q 2 :QE and flashed her diamond in our eye. MERLE E. Form, B. S. E. Newport Kappa Kappa Kappa: Y..W. C. A. Cabi- 255.5 net: Advisory Council: P1 Kappa: Pan- :sz 5 Hellenic 15125 jT1s waz to be og with the olrl love before bringing on the new. 32,52 A sz. , I . Vf owns E. mv, B. A. Little Rock 221, Sigma Chi: Scabbard and Blade: Skull 5335 5,3 and ox-ch. Cadet Major, '22. gjgji Clydehis digging for a scholarship: his class- life ga, 2? mates wish him success. ze: 5 img ff 2: ZH MA'rmLDE Goouwm. B. A. El Dorado 25,25 Y. W. C. A.: Razorback Staff. '21: Educa- tion Club: Sec'y Senior Class. ifiig Sweet as the candy she makes. .ns s of E sr f Donorln' GREGHON, B. S. E. Fayetteville gm' PlBeta Phi: Sapphic: Blackfriars: Math. 2,2 gl1ifW:iY. W. C. A.: Education Club: Pan- ij: e en c. 3 6 ll Dorothy is instructing the Fort Smith stu- 2372 gi dents in the good qualities of a Razorback. in 2 f 1 img ALFRED C. HALE, B. S. A. Dierks - Square and Compass: Alpha Phi Epsilon: im, Alpha Zeta: Y. M. C. A.: Stock Judlfing ,Qui gig' 33311: Clisgicgland A. D. A.: Agri. C ub: f - 2 - - W. 2 Eult "Agriculture" is fond of all sweets: "Honey, gif? I want my Honey." gif? 1 2- J gi-vi' ' 2 23 fs Luo F. HEI-JRWAGEN, B. S. A. Fayetteville 4 2,2 Pi Kappa Alpha: Agri. Club. l g 3 :I : J A strong believer in farm life and its social iii 5 . . fx 1 g g accomplishments. wie fall "VE E 2 :E ji'- zrier lsr' 5 ME iii D :ak sg i fe.: 2 if 522 Page 83 gm 22:45 2:3 :43i:::::::'::::::::: : : :::::::::::::::::::1:::::::::::z:1111111111zzzgzz1:1:z:::::g:zz::g:::::g:::'.::'.1z1:z::::zzz :::::::: 2: ::::::::: :::::::::::::::z::' Zigi: .5AA-...LA'-.ffg--..y:'f..v:--ev:-'-rf:---,Z1.15533yg3354--35:-f--24'--fn'---lvsf---433:4--Hrf."---wffl-.yr--.zff-.z---.:,-f-+.m-..Q- ' iesfsszfvkzffxff::::Wfa1144e,1--,:Ezfffnffseez11ffff fffff414z444,1-.-,e Mz awV4. 1 r fjff f f .M 'Y , 35113122 .2 g43zQ?:2:Q? X lcfuixns ?21jfZ:':fff:2f:f, f 2 E 1 ff L 1 i i is f ., C . 2 ?ii'2 Wnnuansmfz Hnsnnv, B. S. Chom. Bigelow Perlclean: Pi Delta Epsilon: Y. M. C. A.: 25,55 Praveler Staff, '21: Class Treasurer, '22: 5555 Baseball, '20-'21. :Ai Ile has a phlegma!-ic temperament. jjagg ' 5,11 STERLING B. Hrixnrucxs. B. Ch. E. iii? Fort Smith 5, Eta Eta Eta: Tau Beta Pi: Gamma Chi: H. C. s. A , gf .55 When he studies. he studies hard: when he 'E ta plays. hc plays hard: and thafs the correct 5542 procedure. ' ggi? , :ug Lum Hams, B. A. Idabel, okza. 5315 Delta Delta Delta: Y. w..c. A. ggfg Saltre's her weapon. and its o deadly one: 5' -32 woe to her opponent. ' I 2 Ricuum Honnmmv. B. S. A. Newark ir? Kappa Sigma: Alpha- Zeta: Eta Eta Eta.: 3 Dormitory Council, '21: Scc'y Dormitory, Q , '22: Studout Council, '22: Pres. Senior Class: s ' 'Z Agri. Club: Varsity Club: 1-ootball. '20, '21: i--,xi Athletic Board of Control. '22, if Q3 Dick did his mighty works in a very short I S time. ,if 2-lr . 535 Ronmvr J. Holm, B. M. E. Bauxttc A. S. M. E.' Y. M. C. A.: Delegate, A. A. C. E., '21, '22. E Very energetic, continually working for a it better school and college. 32 ' fi-ti MAIIGUERITE Ilorm. B. S. H. E. Baurite Home Ec. Club: Y. W. C. A.: A. D. A. V15 Nfll7l'S most necessary possession is a sympa- 55114 thetic and understanding wife. 33,2 Emu HUENSI-'1-:I.n. B. S. H. E. Gregory Dormitory Governing. Board, '21: Pros., 'fi '22: Y. W. C. A. Cabinet. '20: Advisory hifi Council, '20: A. D. A.: Home Ec. Club. 4,15 Her highest ambition is to be a successful iff aiettztavt. 4,5 Q ' ting HUmmYG.HumxB.A. nmnmscmeam, gf? Sigma Chi: Blackfriars: Pres. A. B. C.: Scabbard and Blade: Perlclcan: Glee Club, Lff '21, '22: Y. M. C. A.: Inter-fraternity Con- gli' ference, '20: Student Council, '20: Pres., gil '21: Advisosy Council, '21: Drum Major. gf" A most ardent supporter of all the Athletic HA teams. gif' we Cannons D. .lam-zusozq, B. A. Clarendon ii 4 Sigma Nu: Varsity Club: Garland-Lee: 2 Vootball. '10, '20, '21, '22: Eta Eta Eta: 1 Pros. Sophomore Class: Dormitory Council, ', '22: Baseball. '19, '20, '21, '22: Athletic Board of Control, '21: Business Manager i' Razorback. '21. , 1. "l'1n a co1nin', '0nion.' " 2,1 QL! img ti' ii, Page 814 Liv, 25,25 rg: 2 55512 are f f f f f f f f f f F211232225-5.2325-T222-11251Q-3-1QfZ.325-LIZEZZW X ff1 f44i4?1iQ i1Zi'?Zf 5ii?IffZZ,? infix, Y . ,ff pa .,4 -f , -.X, ZW? ,,:. 4:,:: 1 I ' z 3 Tas r :ffl 23.125 1 ft: EPT: aiu! ::f! ,ii ETZQ Eine ares E'!Ei 515: ,,...,,.,,.,' ' , ,Ml A .V -3. K ,U 3 . 1. gniw -1 Y. M, P A 1 K .1-132 ' ' '-f j:4.'1'14f.'1':-1.25:9 , A , :Emi-'Q ,"g'v -if 23213 f' fr ' 'f gg f- .,.,.-..,.... ..,, N.. 'ttf My l7C,rl .,y,,,,,L-Q Lvf.V.,,l, ,,,, H ,,., 1:1-55 , . . V. : ,Z RUSSEL H. JOERDAN, B. E. E. Pine Bluj Tau Beta Pi: A. 'l. E. E.: A. A. E. "Tanlac," the biyyest mon on the Campus, is undoubtedly tt misoyynisl. Manvm D. .lonm-mow, B. S. A. Waldo Square and Compass: Periclean: A. D. A.: EQ M. C. A.: Stock Judging Team, '21 and Before purchasing any stock. consult Marvin. He is a marvel when it comes to judging cattle. CHRISTINE Jo1N En. B. A. lllaynolia Phi Alvha Theta: Y. W. C. A. Cabinet. '22:. Dormitory Governing Board, '22: Advisory Council, '22. Whoso neqlects learning in his youth, loses the past, and is dead fort e fulurr. DIARY E. Jorma-oN, B. S. H. E. Hiyhhll Y. W. C. A. Cabinet. '21: Home Ec. Club: Dormitory Governing Board. '22: A. D. A. She's a Chemistry shark-perhaps. SAM Jonr. B. M. E. Eureka Sprinys Delta Psi: Pres. A. A. E.: A. S. M. E.: Vice-Pres. General Engineering Society. Sam would make a choice bust of Ramesls II: think you not so. G. R1-:x IfILl30URN', B. E. E. Bentonville Pl Kagpa Alpha: Football, '21 and '22: A. I. E. .: A. A. E. Horse and Horse: useless each without the other. Romsrvr A. LEFLAR. B. A. Siloam Springs Scabbard and Blade: Tau Kappa Alpha: Alpha Phi Epsilon: Dormitory ouncll, '22: Inter-collegiate Debate, '21 and '22: Razor- back Sta , '21: Advisory Council, '22: Traveler Staff, '22: Student Council, '22: Pi Delta Epsilon: Pcrlclean. The "Count" can quote the latest prices on the Freshmen's punch. BEN A. LINCOLN. B. S. A. Van Buren Alpha Zeta: Xi Delta Psi: Agri. Club: Federal Club: Garland-Lee. How're they oonna keep him down onthe farm. We wonder. JOHN E. MANNING. B. S. E. Haynes Square and Compass: Federal Club: Student Council: Pres. A. A. A. KU. of AJ: Pres. Y. M. C. A.: Education Club: Peri- clean. Serious minded, but plenty of wit when occasion demands. Page 85 ure? 5: L.,,....,..,,,,,,,,,,..,,,,,,,,-,,,,,,.,,,,.,.,,,,,,,,,-,......,.,,....,,.,,.,.,...,,-,.,,.,.,.,...,....,....,,,..,. .,,,..,QSf1? yfyn, gf.4-f.,f5'?i-':,jg:,..,,, lf,..,,fy7,75..:,3,:5:i5A1..,j9gf.:,3'L31..,3g.,,,,:g...,,,1g:i,1f21f.i,Vgzgglzg 5gf.i,,,...,, ,iw rl, ,Q ziA-axWWz ywffffw7 xWfffaWkymwwf- 1'1f'4vfzfW2zzwQ:gfzayffffazafff. A1-.f ,w229fxa19:axi b I l z' 3 'VF ' W E . K, . f f it f --0 -' ff' f Q - f ' cQf"14iZo:',77'j41'1 H I'll'l'KIll'l!XIlNhI'i B In E Run 5131111 'Nu X I F E Della P'-1 bpm! luv hours lltlllxlllfl for a mtllz ampvrf Ill d11lnl,lfnd1l H 1 unnflrr uhy llammulh Sprmrh 1xmp1Alph1 X M C A Ast. hun U'lllJ1lIlDlIIl bmi tum up uhln he .stayed 171 lhr flurnntnry FRANK W Picxx-I B A Iulntlrmtlc Y M C A Dc-ltx Phu P0llCl0d.Il 'lmck Thrs boy 1.s no slnurh uhm zl rnmls ln lrarl. unrk Wnxmvx NX Ruuuu B S Ch lllulbcrry Y M C A Gfxmmu Chl Dulta Phi Alphz Phu Fmlnn G'ul'mdIoc Pres Square md uxupwsfz Pres Dolmltorx Councll Doc 15 n Anlzmzfall famrllr' : Gu-:N 0. IQANDALL B. S. A. Rogers H 5 Pcrlclc'm: Alphw Iota' Agri. Club: A. D. A. .2111 A swlalv and polished fnnllfman. Eff: F Rlmmnu C. RANKIN, B. 9. A. Jonrsborn Y. M. C. A.: Alpha Lum: Qquwre and 'Q Compwssg Agri. Club: P1 riclcan. Agri" Rank-in pusslssrs a fIr'r'p-motcrl Eiffj - fnalvvnlvnrl' for Enginn rs in gvnrral. Dxcnourm Rmm. B. A. Nashville Delta Delta Delta: Y. W. C. A. Whrn nm' is brillianl and brauliful too, ' "nin'l il ll grand and qluriuus f1'c'ling." 4 1:2 :vs Z! H' - ' .A X ..-. 1,1 I Z., ,. ,A ,I gym 4 M A g Z., ..,, ,,,, ,, , ,, ,,f , ,rf ,, f ., 1 f . K. f .. . V l'- , . 1- : .. 1. 4, , f - -f--., Q -. 2 f. Q -" 'jggzizi' ' 174' 3-Z..'.,Qk,.'f A,:LdVY'f" L-gofpzf ,. '1'.p:p, ' ::L1p,::f:i:1:iL:3fff A f" Z ff? 5 - YH,.-Z - l . ' .-1 r 1 . .' ' ., . '. 4. f I ' . .' zt. . .. .1 -' ' 'I 'w . 3" - ' s 'l'lu1MAN N. Mounts, B. A. '11 1 z: '. . . . . A .1 Q -1 ' Q ' ,Ai . ' " Q , , - 1 ' . ' , 1 1 xii? 2322 ' 555.3 1 ' ' ' v A J l 3 ' , 33.5 5 3 . .. . .ll 52:55 X ' . ' .' .v .. .1 z : ' ' : ' . , gijg . 20. 21, 22. . Sgfi - ,h f, 1. -4 'N 4 I . . E . , nn., .. . X. Z K, ... . 1 I 5 V, . z Q. : . '. - . : .. 1' 4 , . ','22. H155 . .xi 1 1 ' 'V "1 5 " ' - f . 1. , 4 f -1 . Q J . , E 5 l 1 V 2 f . , , ' ' . . . 2 4 ' 2 .. 5 5 ' ' 4.4 . . 5 1 l l ' . J I . Q ' Dflvm P. Rxcmuwsox, B. A. Fayetteville if 4 'nf ' A ,X ' Pcriclcan: Y. M. C. A.: Blnckfriarsg gg 'gi - ' , Sca.blJz:lr5i2zu1cl Blacloz Math. Club: Glue Club, gffg Z .5 5511. '21 an 2. i P , JFQ ., Ill' is Romm. ' 5 1- f , . . ' -fem an-1.'iq E ' 'V' F0uN'1' RICnAlmsoN, B. S. Cll. Fayetteville 1 ' , f Y. M. C. A.: Bmckn-mrs: Pl-ricman: Math. 4 A ' Club: Glue Club, '21 and '22. i M-it Ile is Juliet. ' 225. 1 . Page 86 EEE . V E215 Zi! E 2-7'.1'.1' L71 jiliif' ' ' 1111 '.111L12',1' '111 T11121CZ1Z111ZC2Z1',1ZZ2111LZ1 1111ZLLLZZZLLL1112111122217.CC'-',1'.'.1'.'.1111112211222:11ZZZZZZZQZCZlllllillilllflii''-122: ff - 1 ff- 1 ,f-.nf-' 'rv 7112 iff'--1'f"--ZA''--7f"'-fZ1"'--:4""-7f""i""-3ff"'-5ff"9'1"-f7J''--?7i"--i"'-5'21""'- "'-1-Z""'f- ' f fzfW7f 7 QzaWffffffZWfx7ff4vffm ,enr 4,,f6 -.,, -.,f . . . ., . zW Wx r-: :Lf V714 22 an-Qwazav-rf-.'f'17z7 ZZffffffiff.E.1.1.,',. ,I - 515 1' f-"if" if C.Y.-we I' ,N ? -1 ,,kZ'i:7'g:f9y,y,f29: Tai, .1 , ., Q ,,f,:', :.".uf:-21.34-,i 4 apr: 1 ,5i W- ,ff ,.,, f I Romana- ROIIINSON, B. A. Lubbock, Ter. Tau Kappa Alpha: Alpha Phi Epsilon: ' Phi Alpha Theta: Eta Eta Eta: Perlclean: . Athletic Board of Control: Wrestling, '21: 1 : ,t Football, '19, '20, '21, '22: Track, '20, '21, I 5 n . . a "Stublzy" is truly a ufonrlerful boy. X .IAM1-ns E. Ru'rm-:1u1'oiv.o, B. A. Afalvrrn l Sigma Alpha Epsilon: Skull and Torch: Editor'Razorback, '21: Editor Traveler, '22: Tau kappa Alpha: Scabbard and Blade: Eta Eta Eta: Square and Compass: Pi Delta Epsilon: Alpha Phi Epsilon: Phi Alpha Theta: Periclean: Debating, '20, '22z P Cadet Major, '21: Student Council, '20, '22: Advisory Council, '22: Dormitory Council, 5 '21: Y. M. C. A. Conferences: lnter-Frater- .gg 1 nity, '20, '21, '22: Hollister, '10: Mid-West 55,25 Student, '22: International Y. M. C. A.. '21: W. U. In addition to the above, Jim is the Dean of 5 Campustry for '2l. 5153 f Lois V. Ronoens, B. A lf'a11r'1lt'z'ill1' 1 ' 'N Y. W. C. A.: Education Club. ' f . ,s , Q Her eyes are homes of silent prayer. 1 n - ,, l E2 4 Lg WII4I.IAM F. Scsmaonouen, B. S. A. el :gig DeQuer'n amz - ..,, Square and Compass: Pi Delta Epsilon: l Alpha Phi Edmsilon: Pres. Freshman Class, "fi: '19: Y. M. . A. Cabinet, '21, '22: Agri. '5 , ,gt Club: Garland-Lee: A. D. A.: Razorback eg gg Staff, '21: Traveler Stall, '21: A. A. A.: i 2195. Glee Club, '19, '20, '21:'1'rack, '20: A. B. C.: ' Eff? International Student Conference, '20. l 2 Bill is still the lianflshakinq politician. ' Nu' L. SnErAnn, B. Ch. E. Little Rock , ' x Pi Delta Epsilon: Gamma Chl: A. A. A.: l " Tau Beta Pi: Garland-Lee: Traveler Stall, l E1 ' '21, '22: Razorback Staff. '21: Editor Arkansas l 5 Engineer, '21-'22. l Nat is most ingenious, and has the distinr- 2 tion of being a hard worker. Anais Sivivrn, B. C. E. Little Rock a .1 ,tm . :ttf 5 ,ill Sigma Chi: Inter-Fraternity Conference, ' Z , '21: .B1ackfrlars: Football. '17, '20, '21: 1 2.3: Varsity Club. : I ii ' if r " gat' A brilliant C. E. u:lm takes things seriously. l. :JE 2 g: eg W. CARL Sivirru, B. C. E. Fayetteville ei, .. I .. ,. The Radio Bug. Ile has a irell-equipped I 5755 station. V :iff 5 23422 ' CATHERINE M. Srvuru, B. A. Fayettezfille l 55,25 4 fl' Y. W. C. A. X c,.. ..t, 55: "If to her share some errors fall, gg l ,gal Look on her face and 1lU1l'UfUffll'l 'em all." Q W. iii, 5.: as :l A UR' Ent' 1 tg Dmwmf S. TIIOMASON, B. S. A. Warren 3 it ':x -'V :av ggi: Kapga Sigma: Xi Delta Psi: A. D. A.: , 2? "iss A. B. .: Agri. Club: Square and Compass: ' ' Garland-Lee: Traveler Stall, '21: Student . ' Council, '22. , 1 ily, I Ilis College will miss him, as he is one of its l .2 4 most ardent supporters. , A- 252,15 . .. E ' f 5232? gm' gb! - ,, ttf, 4 Page 81 gy... Erie st!! Hifi iii? ij2Z111 Z1111111111Z111Z1 :1111111111111 111111111111:1111111111:11111111 1111:1111111L1::::Lg1:11' ',1:7,',-,-,153-,-, - gg 3 - - - ' -,- 3- - - ' - - - - - f f ' ' - - - - - - - f ' - - f - - - gg,gg33fZgg j,fi "-.Eff-U75---.7S'---71 "-.517-.fz1--bfi'---L.ff'--.5 A'-I.71"--24'---.Z"--.VimLA'---.14 Jf,"--:f4--,75-f..y:1-..,g 34'-.,Z"-.Z':-gig . , mWfwW mm fWa Ma4 zwfxfu yf4z:4 zzpyxz m Wa,zav9!,a Debating Team, '20: Dormitory Council, 5: l n i I s c i " CAE-', My lv LN , '-Vg , 'Q-14 frzggg' - .2 iff . lt ' Q T ij' n,,4 n,!5suy?.wW-f W my , WI .ltwx A. 'l'lIOMl'SUN, B. E. E. Hazen CU.. l A- I' E- E-7 Gm'l4l'1d'LUU- . Ili? 5, ,Isw21if'-Mf.,'- -if yi 551 We arc surfzrisr-rl at Jack: 'he has been lxffff-if-A-,:"l:':-'1.f IVE I I if "stepping out" ately. A A ....5i1,l -. K Q In F XY' 1 ,, R L 4 J l',z.....,, 3 Y: ,ll v yU ,ff I N . ..4 V Qzlf. W E- lwrlmw if N ' " 1 Mxnnurzn 'rHOMPHON, B. E. Springdale W . - ...xml M' N' -'f'f'w'f'f7',,f' gt' Kappa K'1pp'm'Kappa: Y. W. C. A.: Edu- '- 'l'l'55-isis'-'s"7f""lfM-s ' -r--4 W -W H . ---V-If ' camiou Club? K , 1 K1--T"""'f-4?'2Hf'..T'T1Gg ,L ' E- "I hate 'spoofing' as speech is the 'mirror 5 I gt A QM-f--w--M---I--Q we ff .-H L---.. I of the soul." . , I 1 55. 4 .353 if 0'l'lH C. 'PlllMlll4E, B. S. E., Osage f ' 5 Ll 1. W Q- 'Q Garland-Luo: Education Club:.Y. M. C. A.: 3 Q ,-,- - 1- 4' Normal Club. . l i Ei 1 ' 5 '4 1Ic'Il make a hal country I" 'esscr. t 3 i J ,. . ' v- ' if f 5 Q 2 5 ' hifi ls y it 5 A fll+1l.l'JN M. WA'1'FJliH, B. A. Fayetteville ' lei Q, Q I A Y. W. C. A. ' 1 1 Shu knows French. Spanish, Italian, and lggg - ill l , can make a piano give up its secrets. lei f -1 Q - i l 5 fi W 'I'noM,n-x C. W1u'1'Es1nE, B. A. Gentry ji if 'Q A l'uriclcan: Commercial Club: Debate. '22, 1 f -'P Q 1 Ile is mild and soft looking, but so is rlgna- ' " Q Q Fig f f mile. ' fa Q3 , ' 2, fi 1 5 ' lfif 5- Gl.,xPux'nA WILKERHON, B. A. Aurora, Ilfo. I Delta Delta Delta. zu - 5 A Ilappy. free from care and contented-you .. l 4 " , l A lcll 'em, Bucket! , ,i , . . 5 ' j I Cklmu-1 Mtn' W1msuN, B. S. H. E. EI Dorado .4 ' A Delta Delta Delta: Y. W. C. A. Cabinet, ,, JU V E '22: Home Ec. Club: A. D. A. ,jf . gf! nf - V l "I wonder what ,fool it was who invented "3 f Q wg A If 'Ui 1 4 kissing?" It must :ave been Eve. 1 ri 1. N ' Q 5 9 E 'J A .1 s f . ft, - i ' I .ff -. E Fnnxcms Lucxm-1 W11.soN, B. A. Fayetteville ,F V F A' A Chi Omega: Education Club: Y. W. C. A. - N .N . .-, , . Q .q - I Everybody loves Frances. Why? It's just A . A ' an , 1 I hcr "u'ay." . fl, p . 'P Q s Q . H 7 4' 4 Q' fl ' . :C i Y.. Lizff ORION D. WRAY. B. S. E. Conway '- lj- 'QQ 4 ,frlf Educanion Club: Math. Club: Periclcan: N M - 1 y C'-.g-fl6:.f1 1, ' Y. M. C. A. '35 Q 531.1 ' . .W ,. , Another successful teacher to our crcdlt. -'Z ...Ll-mga i .' . K 7 t' l Page 88 i1'ff5ff,. ?Ii?ii97'f ' 1 ?l'f1',l?523-iiil? A. 'f- -A - 4 ,g ' ' ' ' "' ' z",-L12 '-.-J-,L ' " "'5f14g1'61. Eff' ' 1,--IL-, ' 'f.:'.3Vf.f.4L6-151,135 g,',:,:':'Qa:9p7xQg4 Z Lil . ,i '- X, .ia 4 4 u. 1 .iw -.. 1, f-V1-,, We gy' -' F23 lifts' 5' .ff-f. ,I uk pw If -,A 4."q'1-W he Clays of 922 HE CLASS OF 1922, the first genuinely post-war class to be graduated from the University of Arkansas, a class composed in its larger part of men who have seen service in the armies and the navy of the United States, of men who are older both in point of years and in point of experience than has usually been the case with college graduating classes in years recently past, leaves behind it a college record of which it may justly be proud, a record of constant accomplishment, a record of leadership in student affairs and Uni- versity life, and a record of scholarship scarce equaled by any previous class. In the fall of 1918, during the period when the work of the Student's Army Training Corps absolutely controlled all collegiate seetivity, the class of '22 came into being. The majority of its members were quartered in the tem- porary barracks erected upon the campus at the time, many were still on the battlefields of France or on the high seas or stationed in one or another of the great army camps scattered over the whole of the United States. The class did not actually become a single unit until the beginning of 1919- the winter term. Many did not return until the spring term in 1919, or even until the following school year. But the class saw its real beginning in the winter months of 1919. The first meeting of the class, at which the election of officers occurred, was a typical freshman meeting. The affair was not so completely controlled by upperclassmen as are such elections nowadays, however, and not more than a dozen old students were present. A motion inviting them to leave was even considered, but was summarily dropped at the urgent request of the old stu- dents themselves. William F. Scarborough was made the first official executive of the class, Merle Ford was made vice-president, Juanita Graham, secretary, and jack Smallwood, treasurer. The freshmen of that year, even though they de- cidedly outnumbered the old students, and were, for the most part, already well acquainted with University conditions, officially went through all the required forms of freshman initiation with hearty good will. The only interclass event in which the class engaged was the annual track and field meet. The class of '22 won the meet by a substantial score, thereby setting a sort of precedent which has been rigidly followed every year since then -that of the annual inter-class track and field meet being awarded to the class of 1922. A number of classes have endeavored to break this time-honored precedent, but all have found the task impossible. Page 89 ' ' """"""""""""' f ' '- 7-f 7-f - ff ' fff - 1 1-. 7 3 cap:-'ff 2' :1.:ffz2mz1+.:L+,-z4:f'zf-.'zf."2 4 .f -f . 'f?f15,f:-...ff-5' .fg1,,Q"' .,j ff Z , , '- ,, ,-, '- ,f , '-.f- ,V ., ,,, f- -.,-.-:ff -: - -- '- - . 1.-2,1 ,,-,,.,,s.ss,,a,..,1- ff -'53 CJ--" 4 , 'V i??2:f9,a,'-fwzef-2f,.:s4-.-, 4, , .f -:zsffs l 7 f 4' 1 '-.f"'f'7' , ,-4 ' if-' j 2fp--.f,f7---ff:--..' V'-,.'z'f-.iff--..y -1- L1. 252 '2Zg.fL',i.i::2::i::g"'zggii.,,:5:':::::f:::Ef:i X 5 ,r ,, The freshman class of 1919, under the lead of Scarborough, was easily the mostactive freshman classever endured by the University community during the last four years. Charlie jamerson was elected as official head of the class during its second year. With the class of '22, as with practically all classes, the sophomore year was one of steady work, a regular grind, a sort of preparation for better times to come. The most important event of the year, as .far as the sophomores were concerned, was the Razorback election. It was a warm election. jim Rutherford was unopposed for the editor's job, but "Birdie" Jamerson was opposed in the race for business manager. He and Harry Wright, the other candidate, took the election easily enough, but their supporters didn't. At the close of the third official election the Student Council took the matter in hand, declared the election of ,jamerson valid and stopped the voting,. though they couldn't stop the discussion. . ' ' During its third year of official existence, the class of '22 was headed by Stonewall jackson Beauchamp, jr., who administered its affairs wisely and well. There were not a great number of affairs to administer, however. Gertrude Carter was vice-president of the class, Elizabeth Cross was secretary, and Harry Wright was treasurer. jim Rutherford put out the best Razorback that had ever been issued by the University up to that time. junior-Senior day was properly taken care of. Class dues were duly collected and spent, and all was well. Richard M. Holderby heads the class in its final year. Mary johnson is vice-executive, Mathilda Goodwin is secretary and Waldersee Hendry is treas- urer. The class is possiblyqthe largest which has ever graduated from the University of Arkansas. Its membership includes the highest ranking student who has ever been graduated from the University, Clyde F. Gay. And it in- cludes a lot of others whose records are as yet solely things of the future. Also it includes still others who may never have records worthy of mention. For instance, it is said of one member of the class that he is doomed to eventually occupy a seat in the United States Senate. The graduation of the class of 1922 marks the close of the University's fiftieth year. The class of 1922 is the Semi-Centennial class. Its commence- ment will be marked by a program far more pretentious than has marked the entry of any other Arkansas class into the post-graduate school of life. The class leaves the University owing no one, without a debt to any person or anything save to its Alma Mater, and the individuals represented by it. To tell the exact truth, the majority of the members of the class have a pretty firm opinion not only that they do not owe a thing to anyone in the world, but that the world actually owes them a living. And the class of '22 believes that it can collect. V R. A. L. Page 00 ,lf 1 :EZ 212132121122 1 2112212 21112221Qiiaiiiiiaiiliielilii1222 lijji 121:Q11221Q1111111',:'-','.'.111112 :111::?1::1 2:.1::l11:1111111:211' Z9 Z, " - -7, "--74 f'f"-- Z 'H --7? "--IT"--fd -ZZ"'--,141--i "--7 5 "--ia'-. L4 "--fZ,"'-arg--.,75-0,7--.,Z'-.JZ'-.,Lf f ffaaza Xf4?7 Z E Y ,ff i ,ml 1.4, a fffff Q ' !X 94 124.44 :WQQAZJ2 357152 uaammk '. V"-n, ' '1'5 i L1 12 wx Q - vmx ..,. I I.KNYIIIAQXHYEXHXSSXKXSEIKKXHXNKIIHHH:HH XHXXXXXXXXXYXXXSXXKXMXKIXXPNXHKNKWX AHINMXKXXIKXXPIKKXXHXHHXXXHXXHXQXYX H IX IHHIHXXXHNXXKHXIRHVKXXIIXHXIUXRKXKXXKXXHXHXKXHXXXXXXXXXXXHRX XXHXIXXKUXXX l Y Nhfl:XX XXXEXXKXHXXX X XXXXXXXHXXXX N -HHIXXXHYEEXKX :K --EEXXHSEYX XV-AAf'-f-:".:-.ltr-:::i'..e5It::"'Sf'"-1-+',- .. ..--......--3,-x-...Q-1---a,-n-a--4'--":'w --.- - A- . .. "1' "-'trf.1t'f.:-.1T:E::iZrr.2:f--. QSi::.:.::..: ...... ....., .,,....,.. ::.:::::::::: ' -- :.::1:::::::V:L::2:::':.:".g:t:::'....,-.-,.....,::::::::': .. g::::::::::4:::::::::.g::::::::L:::::::4:::.4L4:.:gg:... -"-'- zg44g.::.::.. 4..::,...g.:::J:.:'.::: :::::::::": - . ::.... ..-.... I.. -..-. ----.--V-QXXXX - F53 SHA NH M S- .ii gfxss QM 'u . :IN " Q I Ill 2: f X "eff E :Q C tl ' V ' n Pu 'O ".x X -p N O v-10511,-l"fJ U :zfx U E O E :II 5 E W, Iplnpm 1ll,nW1p I lui: "QS g F S ,U :E Z 5 IMJIILI llnmlmllrilllllmllll X" UJ '-4 v-1 O n-4 :C 5 X, vii Pg :UI NE fn Q :lyk N" "' ffl U1 Im n- I ' umnm-gf-p B W: Po -1 C1 Z uw Hfyglfgggfygq W: ww M -- 1:1 :D F, - 71 A Db w Ualulm ll lblhlllllm In :N-,Ax wx 3 ' p-1 .. WS 'P ' I C1 D1 3 V l :IN ww RS 2 asa W4 wWw,. ws w : 5 . '- N A ' 1 1 u .uv : F' o r- m w -su I - 'linillliliiilnruwlllildlhlaw :A X Wi- 2 z E - f -'U S-" :SN :rm in s ' ---J Us N Ik 5 .Q U7 m V I Ilxhx wfb xlllhjx pulp ,1 ll 1 lglfll I ll j.x..x M55 , D X 1rul1Mln1l Y5'zlW5f1",l'mhwisli Mx QS M, um -WM Nun -- I : M-X -- W qu u : M 1 X .1 ' , 1 : - '-" 'K ru 11 Fi . . 1 X: ' ' ' ' 1' W M : , QW hmlmmm ,,Q wrt? O 5' Yfjx S ' X ' H' '11 lylll mp' p WW u H pl x Wg '11 11u:mH'm"5J5zv M5 nllrlu S 5 F31 x 3 l ' vi I: . ' x v 'Hu rn x 35553 PU - ' 1 my 'Wi IH X ' S653 U3 E ' 3 Half' X . .-Pt mf r- s 1 N' 'W' - Q 1 I -ll 1 N. , NAIS Z I1 ll! I "7 W NN ,gg gg. m , ' I hgexvx. Els Q GPX c' W QW? S MX WE' W 1 . 'fum wwwwnl v :Six- WS 3- mufhm.mmbnfJ! 3 im sms Q , sea. N: 1:2 Q, R' In w :xx Mi! N W 1' :IM ,w,l3,. Q - q - - ll J , N QQ C5 S- ll! nu. Mg. 5. v Q M' ua Mu my W 3 Q fr mn I , .. sw N Q Hmww sw :X-,QQ Q 3 Q tm Q R 1: X, N u G Q N ' P ' Y' . x: S' E 2 3 3 'ge V Mi N I S X , 5 N . . , x x :A Qu 5 sages . s r m lgg",:f5 Q 52 Q Ye E. E.. I JN 1,-f..-: I , 5355 1 i5M?M5!h'F .han . ,Q ,e 2- my 1'-gg my X 1- H'- - v 1' n .P . 'Y :gm- U X Q xx :gl Sig I .f:..........1. ........ . ........,......... .......... ..... .. ....,..... ...................,....... ., .... . . ...... . . ..... .,,....,... ,..... ,.. ..., .......,.. . . ....,.. .... ..,. ,. . .... .............,...... ...... ........ ........... ..... ................-...................... . . . 3,',':kV.''k':""'-a"1':,----:QQI-' -'--- 13:33:53-pq: 7---W -g:j,: 'Q:'i:.jQgQj,1' 51QQjg::1gjEp::1gjEjaggg' 't5:07g::gQjf:3,j5:yg-if - ::::53:i5:xEx..F .ETF .... :.:.::.ummM,.::..T:l::-.,..K-E?::2::::ii:2:5:::E5i:::5q:::E:::::5::::::5Si::::g::::::i:::::::: :55:..,.. grEE::::x.A - . . . ' . ' 'N .. . .'. .. ..,. if . , ..4. ." . 'f. . . " . " .. . ,' .xfgyxxxmxxwmxnxx ixxxxxxxxx :umm maxxxumwanxmxmwmlvm A x 'xwauxwniunauuuxf-sinxxmxlx myfi' llQ:.dxsmxunx:,J' N xxmvimhw ivmxhmmnwv 1uKEl:x1::xx:iixxvRQ Kxiixlxxx f . , Y .Q vfgyv '-zz , f J: iffffn' Lk-"r , H. AQ. 1. 5' A , u . , ii, e"'::i'f'5':i 2754 if--1 7h'.7Z'74f'l'r7'li"'5'r fe -ff Q 'Q fig,f'J'.f.Ef1".4',i'1':3Z ,1.1,.Y,,wq-,wb Eff-1-.-Aw Yr-rl A, :::1:2:1' ' -HfMfN- -f flfr M 1-1-f, 235 2 , U 1 , . , . ALMA ALEXANDER Jonesboro 6 The little missionary of Rose Hill. v ' YVILLIAM Amis Fordyce The hard-working skipper of the Jnnior Class. . ., ELMER ANDERSON Louann An embryo Patrick Henry. , BEN ASKEW A Fayetteville A near-professor ry' Engineering. GEORGE BASORE ' Berryville It's Mr. Baxore now-marriage agrees with him. BUNN BELL Fayetteville A little bell can't be expected to make much noise. JOE BENNETT Paris . nuff , 9 The slugging outfielder who bats two- ! . P 1' .1 tooty-two: "O, K." I X4 Li LUCILE BLAND De Vall's Bluff The new vice-president of the Carnall Hall Gum-booty. JACK W. BOOKER Fort Smith .in engineering alphabet maker who never passes below B. ALONZO CAMP Patmos "I'm not fond of nobility but I've got to get me an Earle." CLYDE CHANDLER Fayetteville Said to be a flower among Flowers. BLANCHE CHERRY Paris V The pride of Paris-"Look who I am." FRANK CLARK Waldo "I ain't no kin to Champ but I shore can make some speech before the scholar- ship committee." 2 I-'RED E. COKER Monticello One of the men who does big things in a quiet way. Page 92 , '''Hifi.Zi111Z111ZZ'.',','.L',L .:',11:',:,' ',g:.::1.. .'.,..1:'. 11.51211ii:izzzgzi11:Q1:::1:,'.1'f:Ei1gfZg5gQ ii-2 f ff ,',f:'-.',':f- ff"-f..zf, 1 1' 1'-1'1"-f.-' 42 ' , H , ,,, .,,,, ,,. .,,,., V, ff A4-fic :eff-.f-,:,i "'ff'f:,1:.4zev.1w:f -':-pw:4zcr4:ff.:Jfz p+:f.czp:7 xWxfA ,,,v,, H ,. , ..,,, ,,,, , , . f55fff5f f:' 1:4 x 5,Q5055522iZ5iZZJiZ5JZJLQZ5iJ Zn., , 2f?Z7?2W2?f"Wf'Pff2V"f'rf-" ?'7ffVfWPWfVZ4i. C5---'Q M 41 92,3 4wfw:-exszfss,:.e'7g:w - Z '-1-if :"'-.iz flf A: IJ". 77' A v' ff 5 ZZ"..Q'I"-iii"--f,'J"f.f I"'--32'Z"'-.75"-.23 --f-f-----ff-e -----f-f- 33-k -f--f---- ----H .f-f -H1 --f- -y MEC, ' A A 1, ,rg Zi ff -... Q, ..,, :,..,,,..V::,:.,,,,:.,.,,:,,,,,.:,,,,,.,-.,4g , U...,,..,.,......,..,...,,..- ,242 ,V Q, ,Z,.,,,,,,, ...,.,.,,.,, ..,..,,4,-,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,?E152 , ff. .. .1 1 ja 1 -., HI!!! E WAI.TER C. COLLUM ' Alma If wnteups were for studwusness he 5 I would deserve a whole column. 22 . if i-2 gi-,Egg EARL COWDEN Horatzo The local represcntatwe of "John Peer- pant and brother." ' 22552 ERNEST CRossNo Ozark ,ff If Dan Grzjith could only see that smzle. ' , - 55515 R. P. CUMMINGS Sprzngdate A rettred general who ts lzvzng on hrs laurels. QW? 1, , , STU? 1 x I 5 ff? . MELBA D1cRsoN Mansjield The eternal cause of Sep's grayzng hatr. 2 , HUGH DxcRsoN Muskogee g ii R -5 "Boys, Ijes' couldn't lzve without her." f ff Z Ez! i 4:2 ff! . 5 H MARY D1xoN Lzncoln 5155 A gzrl who values her own optnion. 3532 17' 2 JACK EAST Texarkana 'Egg Ye baseball captatn-a favorzte of the Q53-2 5 if Zeta Taus. Q5-,jg - ii Er: 5 5 5 tes :LSE MARTHA BELLE ELLIS Fayettezntle 1 She comes from a goodly race. 56,22 Q I EARL Y. FITCH Carlzste Captatn of the Carnall Hall track team. 5. if , . E255 Z7 ZH? 1 5 :ng 22353 WALDO FRAZIER Ozark 32,25 Deacon de luxe Csee page 309 for further 2112 partzcularsj. :HE 2 we 2--fe effii . HELEN FUTRALL Fayettevtlle Look the pzcture over zf you don't belzeve ti?-Y u. 1 A. R. GARLINGTON Boonvztte Busy "Lov1ng, honortng and obeyzngf' 1. A 55,2 RICHARD GILBREATH Fayettevule ' One of Hughes most ardent supporters. P 93 noe fxfee ami A 5 kd 'Z112 Zlffiiiiiiilfif ff11211:Zlfiiiiiliiliiii112C211111111111121111111122211111111121Z2Z1ZZ1QZ11Z11'.'.212'.?1Z1111CZ1Z1ZQZI211211211212Z111121111111131111212, 2 wf f z:-x 1 5 ggi ,. 'fx 5 , M A RGA R ET HA RT Prescott f Wes! Poinl bound-Gonna succeed John 'H J. Pershing. -,- H 4 4 , -- 41,1-ew .eff tif- hh", 74 4 xfi f Z f 'JLQQQCQJJQIEML ' l ' I K., if "ff " 3 ii.: lVlIl.DRI5D GI1.l,1asPlla Fayelleville "Pee-Wee"-she qnil school In let her slmlies caleh up 'wilh her. ,Q K ENT G lm mm. Fa velleville "Bolivar-lhe original liberator ofll. A." Cho! airj. , .f jg ' C'l..uus G. HALL u Lillle Rock Business manager of Ye Traveller, . a lrnsy man. I'l,xRuv I-IANSARD l"ayeHezv1'lle Ile 'weakened as an engineer and will now be a farmer. - 5 1.120 HARDIN Grady An ardent supporler of the Pine Tree 5,1 g Hill. Ei ' Q GRACE MAHAFFED Ho! Springs 1-1 I A good slndenl 'wilh redeeming qualifies. E ,.,..-,,., . ,. lfmmzxcrs I-IARRINGTON Fayelteville The Melhodisl school teacher who also likes Lloyd. fl -1 Llauov HARRINLVTON Foyelteville A lhlele, singer, eharmer of women. : p . 41,-2 T , T MACE Ihluusow Muskogee, Okla. 3 '- I . IIe's eilher a Sigma Nu or a Zela Tan- ' we forget. The imparled special from Randolph- lllacon. 2 Blmcv HAYNIE Prescoll 2 :'Who::s sweet, Bwacie" "Bofe of ns, 1 oney. mi 3 3 3 Umm LEE Hfxvs Rnsselville Tom I-I ITE . Biggers 3 Where do all lhese specials come from? I-IAZEI. HINDS Rogers Nolhing rough in lhese columns on Hazel, by Grab. li fi !'5 ze ,gg 522 I 1 11,22 532 ug if Hi !f,E is-5 me EI? T 2 We . TE E122 Eff WE 5.25 ,fi Vi iv? :vi E52 shi ff? mi gif: fn' QUE 2311? "JE 1275 ,rg VN? awe 11 we nh' E15 QV? if? me ifg We ,V ME 252 E if we 5595 Ek, E E62 , '?:E ES' 5. Kg We :r 5 ,,.5 555 ,f,f, mg ME: fi ,ff s 'ich 5 f ff? VE 5255 ..,,, Page 9,9 25' g 1 I f 52:25 ask 5 1 ,, 22 2 g5?CZ1fi21Z1ZCZ1f1ZZZ1IZ 111112111111 11127-22211111111211111711Z12111111222211ZZZQZ11Z1QZ111122'-1'-11'-'-'.'-'J.:.'.1111121212121111ZlillligiiZL'.?111ZZ111223?1C21i25E 3,7 , ,. J ,, . ,,, 1 ,.-, 7-., 1 ,,..1Z4 7-., L,,., ,In 7,.,, 70, .g--H7-.,, 7--.,gX.,, Z--.M-,,.., yn, Q,,,, 24., ,21.,, Z-.H-is,,,,,.,5 ',,U K .,,, ,-,, ,-, ,-., , -, , -., ,A, , -, , , . T , 5 - , -, , , -, , -. ,.. -, ., 5 zWA7w4:Wf444W ffMZyffwff mrWm 4W2W f aQvz4yfM ,w 4!-fdf ' fqf., -,,,, f ., - Westville Okla. zkic! 1 11 Fort Smith old snagglepup. Fort Smith .fln engineer who keeps hnggin' at his my elle A15-Q Fit' , . 4,1-hh vel: f :ff . , , .,.... . , 1 GRACE Houczzs ' " 's anybody seen P14 1 jm H. HOPKINS Orator and heautyj the I.. GALE I-IUGGINS Q work. 31" 5 ' I.vs1.xN T. HUSKEY Prescott f Lyman Tecumseh, Twenty-centII1tsky- wooer of women. FREEMAN I1u1Y Newport Interested in the developments of beauty 3 contests. Qffi ' G. A. JACKSON Lost-one Agri hat. VOG151. j1a1f1f1s1w He'll be carving them .Monticello Fort Smith ap and writing fa ,................, uv ' 1, iff , :W J ' , V, "' , I ' X .JF W .1 . I., s p.i,.z,,j ff. 'P' 1 :Riff 1 Q K, , .I 4 . -,D ff .. 9 .1 ,g.,...... t J..":1Lfv:.J:+f.ff.'-.N N' . 1 1 1 I - f -22222 ' ' ' iii? f t me :ms uiixg -:1::f 1 1 1 1 1? 1,1- X, E 1: I2 35 'E 5 1 3 prescriptions soon. ' -- , Q VESTAL JOHNS Paris ' 5 Just plain John. 2 E E Inv.-x jo11NsoN ASlId0'ZL'1I, 5 A good girl-but for what? F5 . , . ii lr RANCES JORDAN lfayetteeitle :fi , Ye olde Shakespearean Selzotare. ,fag gfjg YLUGENIA KENN.x1zD Fayetteville fig 353,15 En Iish n1a'or-ra id Ire talker. 'VE 5 V, 1: g J X5 1-225 QQ' 5 Emo ICENT Hope Sep-the end clippin' 1I!llf11llCk,' the hard 5155 hittin' ladies' man. 9,22 if l'l21.1x Kmnuoucn Dutch Mills f-ii IIe's kept the scandalous .Yltlugk under cover pretty well. 2,15 1 ' 1 C' . ' 1 xl E vuub KING .Stuttgart gg Cyrus, the king of first basemen. - Jig fl? I J 5 Page 95 'iff I 1, E 5 53 ig wg 3 '1 f 513: , . , , ., .,...... - .... ,... . . .,,,.,,, . . , . . 313155521:,gQg:.qQ3:31jgyg:g593r.g3Q:g:g93Z,j95113231.13211921-T,3Q21i.Z'211-TZEZQZZEQf-7.2221-liijlif-T.Q555.1Z ff-iii vzWW4Vnzmywyffm27W1ff w4f afm7xf2zz4:4zcwa?7z4Wvx44:xsWaa4?m1:4171vpfymwwwpnazfedfa-1462 ,4 ff 1 , r I' I , -'31,--,1 -,4 11-gy ,lr .I 4 , .,,, p1,,A.,,.,f. ,Q N. f:1:'-.fig 1, 1,1 , M Q , v' .Z I 1 'l'111cLM,x IQITCHIENS Magnolia "Wl11're'x fllflf red-l11'aded brolher of 1111111'!" D11uo'r1-lv Kxuluc F11yel1e111'11e The 1111111111 f11111n11.v r111l111lor ral. RAY liL'vK15N111x1.1, Q FGj'L'H8Z,'l'Ul' Membvr nf K1lj'kl'7llIlI1l llllll K11yke11a'all. Rov KL'vK1sNn,xLI. 1"11yclle11ill1' Alajorx 1.71 slickx: moslly 11Iw11ys 111 Ille Dt'H1I'S Qffira. W11.1.IAx1 Llilfous' .Geniry The pride M1110 Agn CUUICII. 'W 2 4' . . ' ' ' ik-ff C1..x11us Lxzwxs Fayctfewlle IJ "E1'ary11111' 111 ll11'1'r 111011 1111111111-Ih1'111's 5 , my sy111pl11111.v." N, , ,Q Flmxcus I.1N11s1sx' Lillie Rork . Q P .Q Tl11'y'r1' 11111 11'1'11r111g lllem any lnghcr 111 1 II111v11'1'1'. , fi W11.1.1Ax1 Lvox Cllilllffll C11pI111711 Billy-I1ones!-la-go11d11ess 111111 lamer. ' , DIXON MASON Fort Smilh "I a111'A 1111 I1r1ck 11111so11 11111 I shore am . f , l111r11'." ' if' l1,.x Mc.-X1.1.1s'rlz11 F11ycl1e11illv pf "llama Ea 111111 11111'sl11cl1c 1l1111cer 1'xlr11- 52122 rf- 07'dHIIIfj'.H , 5'-sf H Iaxuv NICIXINNIIES Parag1111I11 1'V11w lakirzg his czwzpzrslry by corra- .vf111111l1'11c1'. I ga' I-IARRY McM1'l.1.IN Marble C1ly, 011111. C'l11'111ir11l 1'lIgilIl'l'f 'who knows his for- N1 11111I111'. 55 GRACE M1s1.1.o1c U El 17111111111 .S'lll'y.Y 111'1'1'r Hllllfl' ll rlass 1111 111110. Ffxxxlxcs KIILES Be11!1111z11'II1' 5135 X I T1111 1111111y xllrks-111' has dep11rl1'1l from H215 L f , 111111111gsl 11s. Q42 Pllfll' 96 '77 357 7 '93 ' 25174223 17355 1317 Q 557.737-li Q5-12933-39525-7.12-Tl?5 Zkfkkzkk 4 22: 1 sfzwkfwk 7f fff7Wyfzk f f . 1: ' 'lieth-ff.-Z e fiilli Lili 5-2,i:1L'h'P,2.f 4509, la Ziffffrfaffi.f42::ff',2A' aff f-, f f ,V 1,1-H :a. ,,::,:fr-, 4-sfefpifi' QW-J? ,V A D ?if fi ??'fjj-'f if 2543--.iff-'..j4'--.7,,fg--..,, 3: fy' -.gf 1.. C 2f.f':f'f'f 9"-f 1 ""' " P 14 "ig f.Q21f.E-Z1fi-'5QVi 5??i::::.:::11:.. .L...... 1.4.1 ,LLM xx.............:'-122241, ,Ang L, . . ,. -. qigrfizzz::2112211111112'.,:t::.L:::::..::,,..,,,-,.,,,,.,.Ei?2 iifsa if-... ,-"T sive 2 1,55 12 " f ' : I . 1 EPP: Zire f 5215- E E'f1E ' E1 ,Ei K Roy Moon Nashville "Take a Pi Phi in the moonlight under- neath Pi Phi Moon." 1 LEONE MOORE Fayetteville 1 A quiet, unassuming girl, Leone. iff -4 R. E. O'KELLY Plue Mountain Sure, and he's got the 'map of Ireland on his honest face. FRANKE PARKE Little Rock From Princeton-taking Arkansas post- graduate 'work in Carnpustry. .. it-5 LINDEN PARK Mena f 1 Champ Vamp of the Three D's-student ir: of students. 3,22 E. D. PARRISH ' Mena ' '- The ugliest bird in the world according to a disappointed Carnall Miss. . 5 53lQfZ"1 ,. mmmu ADEI.INIs PATE Little Rock "A nd so she left Arkansas for Oklahoma .- University. " ,. '1:::.::1"':"3: , ....... VINRRKXHXXXXKYR MXN-IUXHHBIVAXNXXUX ,. ,,.. 11,r:.Qf':-fiI..r:...111 :J 'N W N m 51 m In v W U2 I b ou S E S P M 5 N F1 my W Q Q. A - 'S 'F ... Q :Q 5 2 S Z 'N IPS x S' 2 G. S. 2 me .,3::....3...:.l:,x. ..- .1 --..--' .1 '----' XNNXHKXMRKMNNXM : 1:5 'mi ,... ., XWX S52 F' C 0 '4 "U F1 -I '-I H Q Z F1 E is Q W 5-I N 54 N 'Q 3 ! ."-iz: .xv xxx 5 5.1 "Say's anybody seen Grace?" 51, REX xwxxmmmxxxxxix FLOYD RAGSDALE ' Fkusseltville if He follows the "Hedge-path." :.x: :L NXNNXX 2'1f1 si. 2 - ALAN RICE Fayetteville 2 Alan, the strong rnan. XXKXXNXXXXVAX :HH . -1' - .X mmxxxx IRENE RICHARDSON McGehee ' The Carnall Hall barberette. t! nm XUXKXHPXHX Q 5 Q P 3 F' Q W Q' O 5 5 S ... se 5 G E? bl. W Q. Q S 52 'ii Q, E Q W an A-. 'Q S' r 'E' 1 r yi.. WWW 5 r I :Eff ' LEROY RICHARDSON Hardy v 7 f Our fast coming senator, Ifgee. . , 1. ' 54:1 Q., A I2 K . making her kneel. e-5 I: if :gr wa: 'i 4 i EL :I :I wx g if-sz f gl i 2 I I Q! if f 'g 5 i 5 ' : n 25,55 Page 97 '2 '-. 11 5- i gk 5 4 if- 5 5 1 H1-J ' I , 2 5 '-. EE Z! 7 2 121 2 I z In' 5 "4Liiiiliiiiiiiiiiiiiiii111112122111712111122Z'.2ZZZZ13221211211311Ziiiiliiilliiliil' LLZZZQ' '.:'.:z':.:'.1'.'.'.1:zzz11:11151: 1211222222111115ZZZZTLZZZLLZZLZ' " I "--.7 ' Z2ZZZ64XfZ! W47f4f Z Z !Z!? 44? . ., . A .ggfjg 1e'31':,yf4 f'i,....,.fg,,,4A,,'Q4.1-, ,fir ' . ,Y 1. ,jg .-.- ' f 1 " ,, f 1 --,f:..- 4 4461,-.1 1, :.,J6i'w-.-Af Zllilfgfg ,f 1 ' - 4 JOHN ROm:1a1zs Grzm-Ile , 3' - 'gj 0111 John, 11l!'fllI'HIl'f lmy. . ' 'S 7, lhwus ROOT Fayvllevillc OJ.. .11 braw' :nan in Major 1Ia1f1ine's war. A' ,f ' . U CARI, ROslaNn,xUM 7-1117 szlwr-:'oiz'z-rl lvnor rn slrong slrqlf. Lillla Rock , who sfn'ria1izcs 4 ROmaR'rA Ros:-s IVILXIIUIYII' I I Sfnix like .v11c's 0. K. , f M E - S '3 G,xlu,ANO RUSHING - C11l'dl'S1l?I' The jiglllin' Razorback will: afjiglzfin' Jaw. u, at F' ll 1 . ,. I A. JAY Russlcu. Bcrryzfillr' ' . ff .-1 jay from a jay-lown. N . . Q V, Y tlluclc S.xx1u1f:1.sON Searcy 1 O JN gt 1'varc 'upon 1IC'f'X1Il7 sure can rook. 'Y ni U rx - , ' ,N Wn.r.r.m SCHOONOVIER Pocalmnlas .11 Pmborly inslrnclor 'who mn 1011 'when his slmlvnls know I11c'ir eggs. , Q2 . . ., 4 AR0l,IN.lE 5COTT Prrsmll "' ' Spvnrhng NIL' wiflivr al homo. V1 - El,lZAI!E'l'lI Sm.1,1sRs E1 Dorado 2 A . The flavor 11'1l1v dancer of "K1m1cr ,. gi ta . Kaparsf' 1 1 .1 V ' 1 AIILES Slum- .Allma I '- l 'Q ' .fl man who would 'walk 1ll'I'1U.Y"ZUl'11, you ggj J know Mildred. , . . 1 . 'x 1 , , , rf? BUCK SLADE 111 Dorado 1, If C11-fry' Prmraricafor of the x111l'l.l'1If .fl mal- Xqi gamaled Order :J Liars. A YIQRA SLAUGHTIER Springdale --" -1 2 3 A . -? :- We PIIIIXI' for Brea111, Vvra-you'rz2 safe. 1 B lucls Sxwm .-1 Tau Bom Pifral brollnvr of Tanlads ', who nz'z'cr studied. Wynne Q 2 Page 98 ,: f:-E 12122 52:2 ..,,, ff'-f- ' --'-'-f ',zzgzgJ,":'."z::1122Z21L1LgE .,,.n1!,:.. 51.5,-fy. 'gif' . 3,5 iff., 3,1 if. 5,f'---4, ff., -. I, 1-.wif--. fo 11z:a24Q45? 4zf :. pk i:':?g::::': 1 1 4 f ff '- 5 ,.., I. 4. ' ,meme f ,1.,,m"ff". . -z, Ass, 'Mx 4,2 4.?,.1M.Mg-if r VI, -... ,,.,,ff CLARENCE T. SMITH Siloam Springs Captain of '23 Razorbacksg call at Regis- trar's ojice for additional information. DE wITT SMITH Partin l Here's 'what you been looking for, Mr. ' Darwin. - JOHN I. SMITH Tyra Ile has the capacity of an elephant in the dining hall. SAM SMITH Tyro The last survivor of Red Lovell's political 5,5 machine. ' CLARA SPENCER Van Buren ' "QSM agri-and all O. K." MIKDGE SPRRTT Fort Smith IIer "Ideal Man" made a decided hit. 'i EDWARD STONE Fayetteville 3 Q 5 Not haU as hard as his name indicates. fi 5 GARLAND STuIIBI.EIf1EI,D Cass-ville, Mo. Q Basket ball enthusiast and good student. 3 i P. O. TETER Batesville b He rooms with Ickey Van Frank-nuff Q ' said. S BILLIE Bon THRASHER Prescott Prexy of the Cadet Club-no wonder he I smokes good seegars. FRANCES THRASHER Prescott Ojicial Carnall Hall announcer. 5 MILDIQED Tosz Fayetteville , .. She hath a way that results in A's. EDNA WELLS El Dorado 1 Q A permanent fixture in the library. VIRGINIA VVILKERSON Fayetteville She lives clear out of University en- vironments. Page 99 Z 1. .1 -',f,,. ,..,,,, ,,,,,,,,, . , ,,,,,,.,,f .fff-f fff- -'-ffe-f- -f-"--'- 4 "'-" "" . ' ' 1 ' ' ,',',f',',' "" , 11' ,.' ' . ' . 411'.f'. '.'.'.1'.'ffl'1 X 22?'7f':"Q'-'f'J'j1,j fjgzf '-j,:1j4":g,A- z'::.11:'gf:''1r,j,3'Qg1,jgQ17,13-5'', Q-,357 .11fE'.'.f-,g . g,L1f 1-4, ,Q H . 1 - :V'11-Z1-iv:1'-1':2f':-24111.2 :':','f44Q-fx+:ea,:f,.f-.11 :'44:f7zzw2a1-7474'Z ,vin f-:ff:f.':.'4,4 f Q, A f - . - 1 - x Y 7 I 1512324 fuzz:-: , 1 , ,yay .Q4',:1,52'4zf-2:1:::5 if , 1, I ,, I , 5 , .' if A uf p. , 1, , ,, , . Z, iff-, ,A .f if 1 J. T1 V ' lldy 7,4VZq'jfj, Qiffgf 51, :,, ' ' 'rj' , , X 1 . 2 , r i DRA of 1 f 57 ' A 5. K I . r iff? . ,ig 'Q UE 'af fx .y 7 :Z 2 Q,,5aJ-.-LIL 1 lg '35, 51 QE 14 95 - 'B '45 VERNON NYILLIAMS 'Ile spends almosl I as nal! Hall as Slnbby. VIRGII. XYILLIAMS Ditlo. , RAY E. W1r.l.l.ms Va Edilor-bring 07 Evm.vN Wn.soN Wlmnps, Balfs harle Lois XYINTERS Mount Ida much lime at Car- Mmml Ida For! Smillz 1 the Irish confclli. R1l.Y.Y0ll1'1.I!6 a gain: Tfaskwoorl She says XlIl"S going lo leach nex! year- we 'womlerfff RUTH WOLF Faycllev1'Ile How slu' doos spoof Jlliss Rankin-rmrl olllvrs. STANLEY Woon Soma' good Tri Del! Fufxxclzs Woormuvv ' Tillar lzmbvr in lim rough. Fayetteville A11 l'.VCl'J10Hf primary lcaclzer, ll7ly1I07.U. Z mf! .2 N5 3 .,, 5212 11:24 Zifi 25 :E 5 3 H52 z .13 s :fag ::,!5 2122 .. 5 24122 ii!! 52525 .HE 52452 giqqg 72:5 E552 11115 331.2 .: as 1.14: ..5 . JAUNITA WooDsoN Ilarlford "Jun, I 'vo jus! looked ezverywlwre for 2 I you." .' 52 , gl II E! 127 1 - . - ORv11.l.1s C. Woun, JR. Por! .Smuh 'Egg .flsszslanl cdzfor 'wlzosv mlnd zs always ' 'K I 2275, 111 Oklahoma. 00' Sy Ei? 02 , , Num. LACHRY Maguolza gijff Good Ole Nell Zacllry-brzngmg up lhe 5445? - m roar of llle class roll. 'Ji E412 D H , V A lf- . . D V .fag ETQI ' , - -'W QQ? 21:32 A if ' 2' ,av Fi" .. 21: 21? gi I! E 'fl if ?:'-'J 55: Page 100 .25 . 1, 'X 35 l . fix . ,,,,,,,,,,,,,,.,,,. , .,,,,.,........,....... ,.,,., ,,..., , ,,,..... , .. . ,.,. ...,.,,.,.,.. ......, .........,..... . ..,.. --Q,---,-Q -- .f --1' ,Q-': pg' 1' '11'1 QLHQ17':'p1:':'Q:'y:f,' SQL' 'a21:,jZ?1fQ71f 3QT.f,'fQ'fZ.jj:,QI,,- QIQLQJ,f,:Q1I,E,Q1f'-ik'-., -' , 1.-' ,"-.,j, .Lg fukin. ' . W., .Af-. ,'-- . ff- 1 r . I . -f , f , , , , , ,. , ea2ff 7, Q-1 :fm 144:14 zz f- Aww VMAWf5Vfw xf Mxz ffffxffxxfW7wkfyWfa 4 nAw-av' 39, af :'f,a,:,f:-.14 5,1 iillzfifi' 1 2,5 iiL':,4:Q,7 'mxvem nmuwx Nm YWNNWA BM E 1i rx H .. ' .. .Y:1"2:'Et:e?":"ftt::X::m::rr.3m:.N-- , ,... : :?::'-:try .13-'gxxzxww G - - , l 'un' l : ---- Ellfiligfflilfilii. - :wk-X SNS + 5fflfQ? up my r5'!f.fa,15aa1w5r,'r gc wwf: 552 'nhl IH glgiggwgzca If f-:ln ,H av :1 ig F1 m 5 af C3 ' 4ll'l'll5' ', 'll 51-S F1 "3 z ,E 4 2 o , - IM lulIll.IluH' I HIV PM Uilmzi UO W I V X X X IIS-'I-, Ogmm-S322 X SEQ 3' z 500215 'W 5 U Q. SEER 5 13 Eno if G2 z 11' 'J F'pIiiil'yHH'?I p :ai-Q F1 Z W 'l.I"n!,! 1: 'S 74 Z pf l-1 m . -1 ,ff vt '. :CPA -F' ru rn PU ' -..,- ,. -i Vi A' b 1 riijb 3 4 ' FN 'MWA -In !1fism111' 51' ME., . F 1 Q Jf- x 1 L I ,. .5---X r' --fl 3 -Q '- .vw --'gzxxvs-Qxxxg O w'2u1'1"rIf'1f1rlI'1'! 'VH fy Xf- '1 Wilhnnfmzllgl ' li l I ,ii -11 I .,,, Ja ' pi MQW rn Y' l ' 5 'CI' 5 1.je..MM:' Q? 1Im JIM! x fa . XX QQ ' r- Q ww I 1v!W-lm . - ELEMIJ 11,1 a..: 111 !. r n pm , -ex,-My E www 1f 'fu1f"M 'w"rr1a CTU E S Q :U :U lml'1lmI LU' dIIa1D1MlL Q N Q Q 2 2 ' tl. 5 3- 3 S 5 5 liquup frlvwwgp 1132? ' S 9, 51255 'pil vim' p ' ' x i- 14 Q JNL idlwnw luv' " -W A512 1 Xl .1 lgidummuh V JM 53323 x...-X Rfk ::QEE1t::5:Q5:.g?'gt51xQi1L:l5:.E:.3gg::gE:Q:5i5g:::i::::::::E::::::::::E:::::::..-:::::: ::::::::::.. .. .:.::rf52:1r::-- 5 I' X 'MQQA,:.mI.M.l:,r...4z..Q....:1..xgxa..x.:m4:Q12wx.4xaxaN:a4.a+Qs.Txaaxxx.4:m1xaamawxvxrwxxmaxaxmmaaxueamcxmmxam " Q Xxrigaaxgkgianaii- N "" L "3"2RxlmQm Wam.i:l1LxQLiQll.Qa:4QLilltxlxkx :Q .55 iii, 2.2 H15 5255 11: nl, 5' I . 25455 f . - ,i ik, 'z-Y: i E ii Q if ff Page 101 Q!-I EE! SSS? .fjf...-......,Z.,..,NH.,.,,,.,.,....,,,,-.,,.,,,.H7.1.,:..H...,,.,SH7.,.,,:-.1:.i..::.E.,::,Z...:.,',..3:,:..,,...-,.,l,.. .... ,-E.,:,,Y,7.:,,'.,,1::94:,1, .iii-Riff:1.,':!:.,.'7:.,'17:.,',7g-.,,:,f?.,j41,jy,--.,,f,'-gig'-.,7P'ff.,i'f.,,i mf, M4 --W4 mf, 'f-ff'-.,7,-f.,y1-4,4 -ui -uf, - , , - , f:: x4::izffwacffffffmfffweffffxf1ff444141121ff1:44 av44w fff Qf f'i.':af+.z '- -em W rm-'mf ..g , .."5 My I Cy, 5 . Q, ,'Qf'-ff?3f,?Qf.- 4:1 , Qznymyffg qf:g:4zzg7: . L, ' FV 4 "Y F I . ,A Q V jj j,- 1'-,Q X, "f-If ffj X X " gg wg ,,,, ' ' lil iii3:1ZLiiixizziiiztiliiililgg MM, ., . rj, ig . LADk:I.I.I: ALI.:-:N Lillla Rack "Thathap11yllrin." IL P. ANDERSON I"ag1'llc'viI1c Whvn Ihr' allrarliun lqfl-so Ilirl Loy. CAIIIJ E. A'rKINs ' Clzirlvslvr Iffll blnmlwl Agri. DEAN 0. AIII.'r Donaldson ' Prnlvcmr nf Erlginvvr signs.. I , ' ' 1 Alllililii' V. BAIIIJII Siloam Slprings "Aug dIm'l In' such a kirI."' ' VIQIINICI-1 BAIID II1'Ir'nrI, Okltl. A l'Vl"U8fl1l UlfShSf1!"S all rjighl. M ,IVE ' LAwIII-:Nm-I BAR'I'l-IIIII Wiclgila Falls EW' I A ho! slml from ll Iml shut Inzrn. ' 5 -gf' KIAIKIARET BA1-II-:II Ruuvrs 1, " ' I r f- . . V . '-1: Subd l I.-1 . . .s an lll gn glrl I M1154 X' VIIIUINIA Lma BI-:N'I'nN Siloam Springs ' A 'V ' . - f v 1 .. tt 1 An allraclzzm aj I rz-Dv!! IIIII. ' X i : Q, llomx-:Ia L, Ilmuu- Carlislff 1 4 Track SHIV-ll'lIH'fl lhal Img dig! " -L+, I , -.Jr - - x if' ' ' Lon-I BI.Acx Nowala, Okla. Q ' t A A 7lfl'l' girl from unollzvr slalv. 5,41 F V' '1 -i',ff'j VIRGINIA BIIANHIIAIID I"lIyI'll1'villc V " I SlI7lI!'IJU!fII'H gvi a nan! Iilllv Ilnmv Ev. iff? , ,I , WV. C. BoA'1'nImI'I' Bwrryvillc ' . K A 7H'll'L'1llIl4'f--'IPI' lack Ihr' Ilupv. 1 mf-Lf, ' 5 .1-F X YL 55? .IQIIN Y. Houma l"urlS1nilh ' ' '.,.' Fx' Crip-qf lhrf vrlllcalvll luv. . '52 I ff. . V j. CIIAUIJI-I E. lluwn1Ax Nvwpnrl 1-1 I H "' Our burlzling suI'iI'l1l favnrilv. I Ya ' :Z QQ if lJmcIIcN Bovu llarlforrl ' af K . -' r, 'D it " Whal gnu gin' ml- fur it?" I V Q ' AIACII-I Bovn l"1IuI'llI'viIIz' ' 'I 4 Shffs gunna bv a prnfvssor. it 22595 if A WII.I,IAIu Il. llIv.AnI-'mm Cabal iff, g. g The harfl-hiiiing guard. jgff , I X-IN, A I I ,XL 5 wk- 'aff' . .- If I Lvgf fagg : '?f" 6 Y- M Am' BliA'I"l'UN Aflarshall 2 323: Rina I ' I ' f Buy. how shr' can play that piannl '- 27223. ,-1'm19'L." ' .- If ' 'Q .' i'- ' H fa - I ,rff fi . - I Ffa- -1 , gif.-I fffffl, BI-:nvII BIIANIIMII Ilouslml. Tar. NVE 'J-'-"4'Q.ff:-4 fix 1 '-iff: C.-L X L 5 'mai' ' Q - f'-'15 'uij,4S,gF, 4.21-5,1 f ' ' 4'fj,:., Q A m sy- A u'r11z'r of fvalllrc' slnrlvs. 5352 ,:"ai7"r. " "1 -3--g "'4"7C:f-. , - V " I-r - H ' avi? as! 2 if Q' Page 102 we si, 2 ,...: 1' 1-9 ' :zzz 11'112ZZZ'.C' 1 A 11::11:'.::'.'.'.'.:11:11:11-.zzzzzz12:11:11:11:11:11:zzzzgzzzz-:.'.-.'.-.-.1-,zz1111111121321::19:::::g::zz25,111115:1-5,:g,,C,,g,.g f 25 ff --aff r,f1-- .za-pf:"-.:f:'-'.:4--Q77--I-fn'---PA"---75'-f-Zn'--1A"-lf!"--'ffs'--I75'---wc---,L WfWfff ffwzfp :Af 14fzzz-ArwaW fff w fzf0fA' wWfwzWWfx yAf? . E24f::j,-E..1'-.yr-Lf.,.,.. .V .. . .. ..1 ., .. - . A .- -4 I A .1 :V .,.2,:.1 Q Y A . A .,: , :,.2:z,z':azga:g 'A -J -"f 1' "'. 1' V, " '.,,f' ," -.' ,'-f.p- T 1 A ' Z A Q x -, U 17, if ' f '4-,f Q' -, -' ., ,"-,,Q?.g Z',f.'..f.L.Kf 3 . A,, if ' ' f 7" Aww ff . 5 ' f A f - 7' "ff 2j'T,, .,....,.,, ...,.,. 1 UTIL' 'Lit 11-:UE jf xii: . . ,.'!4K'y'f'-if 4 ""' , ' "1 "" f"."':i3'i'L'5-?z gh.. -ZZ, ...WL XJ, . . . . ., , ,,,.. ,,?E,f3 5.133 fl' ' -, f ' 1X'IAz1r.LAu BnowN Walnut Grow' A quifl, mrmsy lupr- n' girl. l"fl1llflll'UiHl' l"!lIll'Ul'l'f1l!'. GnAcl-1 I3m'AN'1' Shzfx uw!! kfmwn-in EMMA IBUICRKLH Slullffarl "Lil 7'un11." MAm:l-:I.INls CAM1-m-11.1. Ifllllvllrvillr' Ono of lhv inI0Il'ig1-nls. 4 i Mrnnm-:D f3Al!'l'l'2ll Ilrlvnfl i She rlrivvs ll I"nr1l. 4 CAlumI. Cmm-v1'rAN Sllfillflllllll' Om' uf lhfr Sifffnu Chi "Gm:-fcrs." Blass-1 COLEMAN Pim' Bluff 'pi Our hrs! spnufvr has I11f1 Ns. SAM COLEMAN Strong Tha' noisy lilllr' vrnla-r. H fJTTO Comm If'r1111'llf'vi1l1' A. Q- ... A ,,' -1 R. 0. T. C. hvrn-C1-nvral Nuixamr-, - 1cA'1'lC Cowl.:-:Y Paris 522 Thr' pride of l,l'l'.I'Il Iinycl. 71.5 ' IDEBEIKT CUNNELI. Ilol Springs A typical llc'-flappwr. E. B. CUNNUR f1'llfl'LlSlIl Om' of Ihr' Sig Alf Illljllffllll Amar: Com: I"f1111rIlvvilI1' A tvaclzvr, nn! u cook. Anvnlcn flRAIlAUflIl Bvnlonvillz' Q Ilrznrlxmnr' alhlvlic lypr, .'1lfl'!'l1. s 4-' 53155 1 E 'a'- WYA'1"1' L, CIIAVICNS 2 f se I ..... Sl-ivkvr from fl small lmrn. Paris i Tl'rmMAs ClI1"l'lNfi Furl Smith "II:-Ilo Buys, hou"rr Nou?" f Clarksvillz' ,, w 52, .Im-: CI1NNINK.lllANl 2155 Woman Im1a'r-Izvnvr' Il sluflwnl. W - 115. gif: , 1-1:55 x " 5 NIARIE DAVID:-10N Almzsjirlll E L5 5 E 1' "Kam ynur cya' un hor, Goof." W '- Q W H : 1 ' E15 E W. E. DPIAN Pnrllmzrl An urzkfmzvn qzmnlillf. ' " , Qi? r 1: 5 E 5 , NVILMA IJIUKEY Alnnlir'r'IIn Q , '1 Wi1l's solr' mnlv. 7 , 25255 557 E Page 1041 gifg ,, 5 i'fff-1-Hffu ----f -- -ffff- H'--H'--' -""" 1'''1::2::',1:',z'.',:',::1::1:12L112:Liza:2121211111:z:'::.::z',':,1':1 '-"""'- ' --'- f '-" '- - H -"-- ' fff- ff ff--'E 319-""Q?"'4"'Z1"Q37'5Q57'1 f", ',f"- cfm' Lf'-2 'f'-- ff- M-.5 ,'-,Q - - 'f f - - -f - - f - . f - 1 - . H , , , , . . , mffA1QWamynwz4yw7 4w 9z:gww4MWAzwpwffaaW4z?:yff4z: 4z H 1, .Q , . ,.-.:.,-em -Jy5i,21i,Q, JW. ' j2'Qg5k'f?,'1' 7 ,'f 1"l""fi':if - Q? Q 257 ',::fge.:: 11153:1.?,,::f.z,?zi:,t-22 ,....... , . . -t.-,L K, . A' .,.,,,ffk t' 5 I Pmcr: DICKBON Bentonville X 1 Ile goals a wicked trombone. 2 D1-:AN DIN:-:mx Pine Blu! D52 She comes from S. AI. U. N. H. DowNING Wichita Falls, Ter. , K Dueket's going to Cornell CPU. z 2 W. WV. DU'F'FON. Hope Cupid knocked him for a goal. E f XtvALTl'IIl1D1'EIi ' I I Fayetteville - 1,2 The t-ight chemistry storekceper. ' 2 . x ' Mknclx nm' EARL!! Fayetteville 2 2' Brains and beauty. 5 , Fnfmcms Sus Euwlums I Lonoke Or is il Airs. Yeasl? MX'RTl.E1FARMER Newport And she's going to be one. :ff f Domus Fmnounorz Russelvillc 3122 A violet-but a grumbling virrlel. 5 5 E f Junvrn Fu-:Lu Litllefllock 2 5 5 A large part of U16'ICfli0lC lodge. .. as if ROZELLA Fu-rrz Fayetteville gif? . .Q She gives 'em fits. ,H a a 5,5 ALFRED T. FISHER Rogers Z Oh, them vulcanized spectacles. B. A. FLETCHER Augusta 55,35 , .l - "Ole Dock Fletcher." 225.3 55 if Enwm Fox Berryville E -mf 1 . Of basket ball fame. WILLIAM FULLBRIGIIT Fayetteville .HW Willie, the promisin' halfback. 5 5 ii W. W. GARDNER Richmond Old beyond his gears. . ax 5 ' I, ' 3-iz, . 1 fi! 5 51555 BEA1'RICPl Gknm-:'r'r Van Buren gsz-5 '!.': v v Hn 5 "Xe alle do knowe Bee. ' if Qin: w A. H. GARRIHON Sl. Joe ,312 ' A rising young chemist. z . X ELL!-:RY GAY Lilllc Rork ' Not the really handsome Gag. 1' .lumus GIBSON Harris fag E Since he's an Agri, 1l'l?'U let him ride. 25222 , ' . fur? - saw 2.-. Pace 101: 12:2 gan --. --..f 21-.:f E523 21325 ,,,,.,.53f1 5 L4 111: zzzzzpzzzzzzz zzz: 1:112:11::zzz1311111111211:11111zzz:1211111131:zzz:iz1:11151:3:121:::z7:::'.13-,-.-.'.',::.-.131111111131zz: :E11:11311311311E:12:::,,:,.,,,Z:qg Z '-.,if: --.:,f:, f:f .3ff"-.71"-ffJf"-f4"--.7i"--1'f"--Z '---- 4 '---ff, ''--'ff--f-75'---fff'---Z r--21 fu-4"-4""'-ff xffx fA f fWffxQnZm:0ff ,W 1 4 Qf xWQwfwff feaa2 4fdV - . Us z::xe:- 3 -f ' f ,,,,,, ..,...,.,. . ,,,. :eff--C '-11 , 1, .,,., - ....., , zif Mun' G1m.1f:smx1: Pee-Wee's little sister. PAULINE Gow:-:N , , ly? W f-.,,', - .f, - '--.f -t ' , , ,f -f'q"23 ,V ., . oy. Aw--'few -fW - 221. -e e- 1Qfjd'1Q?1l.xQZ1Z1':i ' li Fayetteville Fort Smith ESX, w 23:22 ::l5 ..g .f The golden promise-that's her. ANN Goonwm El Dorado The Soeiely Editor. E .TACK Gonum Bentonville fig A young hurler of much promise. ff .5 JOHN GRANT Fayetteville if,-5 Sessue IIayakawa's rival. X , A Rouxfzm- A. Gul-:ENE Bentonville Pi-Kay-Ay-Pinkie. Qifi in 2 S! E! Hszur. Huawoon Athens A retiring little feminine. ,E 55,25 W.4'rsoN HALI4 Dartlanelle Ile stays 'em-the women. 'QE Awruun L. Hnnumo Fayetteville Amt yet he's still a Freshman. W. B. IIARDING Fayetteville I He's gonna be a rloetah. 5212 j EL1z.usx-11-11 Hnvs Rogers Egg -'nuzcnf' . , 1 S Lnovn HENm:f-ve Fayetteville He sure is in earnest about -it. BLANCHE Honosox Pittslmrgh, Pa. A sweet girl from a long ways. , C. BENNH-1 IIOECH Bearzlen Mr. Hoech-Sophomore. Jour: Iloncomnm Jtfarble Cillt. Okla. , , , 5,35 Easy come-easy go. E ai ea 2 Siu! . .-ii 51 ELIZABETH Hoovmz Corstczma, Ter. ,' 5 5.1. 2 ' D , 2 51' 53,53 Bliss Hoover is back again. FRANK I'IOI!BFALL College Station Q21 The bane of Buck Ilall. 2 5,53 EnNEs'r Housuw Jlot Springs 53.5 ' ' ' The same birrl as "Rerl." 1? I. W. Howfmn Provo And we didn't even know Iltere was a Provo. iraqi zip. f x Mfmv Hunnms Hot Springs Qffg She has a way about her. 25545 W ' 1225 zip? :Zhi Page 105 1: 5 ii! Z . ..,,.. . .,.,.. 1 ct: , ,,,,, , ,,,, ,,,,,,,. . .. ,,,-- -f---- 1 --ff ' 531333g11',1',:L:':,'.z','.'.1121212112222212111115-f ---- 12-11-f ---- ff-1-ff ',1- E "41:z:::z:::::::z::1:2:::::22:22g112Q2322Q21Qi-3-4--:yy1--::7:"'g'z"::.j'f''.Zf,jf"'E--.f 5--,zf--..:A---.iff---' "-+425 A ff- ff' f A-:Q.zuf,11f41, 1 24575 1-lf 1- V V '5.,.f,- fs 'ny ' f 2 4 ' ,. ,.4,. vii-1, ' , -.'o"'r' 'S,4'Z"l?f'L - ' ' , ' .f"."'-ff, ' 'f2i79'3' CIF' 71 w- X1 , ,' K 'izfizf' 1 , ff- ' .,M,. f. x.- ff. 541 ri, ,f V. I, 7, , '-17 .I . 35' Flmxcms llumms Ilaynvs Sho rlancos hor Iifz' awao. . J ' I "' - 1 L1-:LAND H um. Dcop Rivvr, Ia. 'S' . . , , , , 4 'V llc corlaznly zrzmrls an arlzsl s pcnczl. is ,I ' .VY W. L. .lr:'rl-zu Jonvsboro ' A lilllz' man-lm! a man. " ', 5. 5' Al.Lr:AN .lonm-sox Forvrnan , .3 Ilcr ln-only wraps hor likf- a cloak. . -iwil i I . Q I 1- + ,, 1 5' 17 'I ' X- V ... ' - 5 1 ..-uf, , I , l,v...5x.g,v K 1 r J 1iUl'Ell'l' .luxmsos l"ayz'llr:viIIc Dcslinrzl for a lurarlbrcakl:r,'lu' aol colrl fool. .lmwx-xl. .lmwzs Siloam Springs Thr' 7l'lf-'ll'!llf1'11 Vampirr. Flux-:lm .Ivov V Waldron Frivlla is going to br' a sclzoolnzarm. ' MM-1 lfAllH'I'EN I-'aye-llcvillc' x . E 215 :z 5221? .. ,Q 9 fij Quiwl. ullllssllmillfl. unknown. I V' , Cmum KI-:NNAN Roavrs jf? Shr' Iikvs Journalism. esz-2 2 1 2, g 5 M,xluuN Lulu Lillll' Rofk 1 'H 3 Soph 'I'n'asur1'r-a 11'1'Il-lo-do 1nan. gflfi F,umm I.,vrnu:u Corning Ilvslilzwl lo bvronw a business Jigurr. W ISI vKOI.l'J'l' Inlxmzmzwoon Paris A jolly lillll' llappor, lim.:-:N LEWIS l"a1l1'llc'z'ill1' 1: 12 Sha halh a sr'l'1'fr' look. '. -A my . . . -M, -Q If IIHDI-BRICK L. LIEISOIKI' l'ayf'll1'v1llc 5 g X -ff 111-'s jus: An. 1.m1o11, fiyg " :5 ,lnxms 'l'. In.m'n Llllla' Rook HY? .1 ef 44, A Ask Ihr' woman for rofvr1'm'1's. gfgg - - ' -N ,s 1 . if Q2 1 - . Jw. ' .5 EUNIC1-1 IAlVEl.l, Sprlnallalv Wig - 'I - . .. -- ' 4 f f - t ,A 3341 Q Ono of lin' Carnal! Ilall slamlhys. 522512 -- - 1- A f" ' Q. A - . -' fe. A GMNEQ I.m'1-:l.l. A Sprinflrlala "Q,-: ' ' R1'1l's kill hrollzvr-an 1'na1nr'1'r. 2232 ' f l Q' ' ' . , 6162 4 1.1 , fm l.m',w l'a111ll1z1Il1 ,A , 1 1 1. , , . , gg-g 4 215 . , A 1lo4'lor-In-lu' fllllll 1IT!'Nl'l'll7l11J7lSl. 3515 ' 15. 2 4 K - , ss as '. -A ly Gus' M. Mlmxmss Lvarl Illll - 'l'hora-'s an a zrful lol to Alaanvss. - 12,1 , ' . AIONA IXIAIMNM llalrlron. Mfg . lion, paav Sigh -Ionian! " I 51,25 25,22 Paar' 106 35 E315 E wig 523-'Z 1: E7 1, '3 55432 51:5 iii? Z i4QZCZZ1122121112222Zif21212111221Z2211211221221112211211111121112Ziliiliiiiiliiii1211T,121'.Z'.Z'.'.'.'.ZZ'.f.'.1211121111222111221111121111Z?'.1111:,1Z?L?Z1Q:12iE 6 fro. if: - .2.-ff:--J,-f:--.5 : f-f ff'-NV!"--:f':'-I.: A'-foAn'--'ffz---.7:f-f.Qfz'--44"---'A""'1 "?f inf f f' V- -1 I fff -f -' ' f f ' ' f ff' f 1' Z 7XQZZ774VZ'7'?7 ZZZZ4Z7ZZZ Z74i! -4'-.wa fnuwffyn-H M41 fff fax! ffwnzz, xzfwfx . 5 f ov, Q , 1 Qfwzf:-,f.f: : 4:,w 2 5555225212527 ...1 ... f -.,, Zyfsffg,-,ifft-7i.f4:-.-fizffl I. yjfnis-,f yi CY.,.,,Zw ,J Ah V api?T:4??ff:?vf?f4j.:.i,,-5,:gt-.,:,:.ff: if lbQc2g?f17?t.lfwZ2-Ei ' ini? " ' ,JE , ,. A ,f"' ' 1: R. C. MASON Bentonville gn An cnainrcr with all A's. :Z 1' Dwxmn' MAXWELL Liltlo Rock 2 Siama Chi basket ball hrro. C. L. McCuLLncn Lincoln Ont' of thc' million B. A's. C. E. BICCLOY IW'onticallo Ilc'Il soon hc wall knoufn. 1 FRANCES BICIJOUGAL Forest City .151 Ole good lookin' I"ranr1's. BORDEN McGEE Ilanllloy, Tux. mf' The womf-n have him down at last. v Anuccx-: IYICIIENRY El Dorado , d Wo usrrl to have har classijiorl-no morn! Es'rELl.E MCHENRY El Dorado One of the nice, substantial kinds. ARTHUR R. McKENzm V Booneville " You Cassius hath"-thal's lilac. E Ya' 2 2 nf :ua 4 2155, LOUISE MuI.Eon 5 2-5 Amcm McNun A risina cub reportvr. .losl-:murm Minus Wa fron . Someone sure uvznlcrl hcr to rome back. Faycttcvillr' Faycttcvillv Thom runs. them lips-them noscl ALICE BIILLIKEN Evvruborly knows Alivo. Litlla Rock MINOR. IWILWEE Horatio 5 A Kappa Alpha recruit. Jmwx-nm. M1NN1s Roc Sho svfvms all right so far. Dmm-mN1-1 Moouum Faycltvtzillv You'1Ifinrl hor always tht' samv. JOHN D. Moons: Huntington To flat his Al. D. his ambition. 2 Hmm-:NE Monmsorx Fort Smith 21515 An intvllifmnt girl-ran' varioly. a 5' CHAIN.:-:s NEWHAM 5235 Wally R1'itl's only opponbnl. Gmmn NICll0I1H 1 How hc can play that rorncl. 25132 Page 107 Little Rook Ozark 1Lynn.,..,,,,,,...,,-,,-,.,,,,,,,,,,,.-..,,,.......,,.,.,,,,,.,,,,..,,.,,....-....-,.,...,,,-..,.,..,,..,.,......,,,..,,,,.,.,...,...........,...,. Mx.. ,. 1 '15 :ts EEE IU? 5:2 SV? ,ts -15 W., 154 ?:,E -.., fs ::, :es .., ,...s .-4 :nc typ lu? VI? 2342 A-.f lag P225 .,, E212 :zz ..v, we 3:15 W., 5,2 .., Vi? :Ei 71:5 252 .. . 2.312 5155 . f iff? .QUE ,L , 'iii 252 Mfg .xg .,,f ':-5 ,.. 5 314' :f 'F 5222 :swf 1:2 Z f E515 5 2515 22:12 2515 29:4 ft: ?i tig I 5 . , we 5 : , ..,,.,,.,,,,,,,,,,.-.,.,....,,....,,.,.,.:,,,,.:........:.,.,....,.,L,.3---V--,--133--:wif-3:-y--:--,---3:-:H-:--5-f:H:,::--i--:--47-7-,-A-if-5, ff' if 51,53 : xl'-.,.:Xf.,'7'-.,'7:..,'7:-.ufx1-,,5Z'.,-Ugg--.,jfr'f,,jg'f.,7,'--,,75--nf '-.Z,"f-4 '-U4 '-UZ, '-fffy-.,Z,"1.ff J'-Vi '--.4'--,?"'-..f,""-35 9 kZ? XX Z Z! Z !XZZ ZZXZZ! Z ! 5 .1 .., M2 :,g ' ' was , , ,. A V 4 .512 L3 , ,W 4-.fn , ' , sf .Qz:'14z4fWfyzf f gZ41:.i:'.f.'1, I 1 'Q' fyfn, 5 ME' ?.."2?'j'ils4f'f2if"fi 'ff,,2!?5j , , fi " Q'2 "-3 fin"-ff' Qi.7f"'--YZ 22252: 2.211 ' ,iLfLL-- I-if ff .r vi- zfgjuhilm M3 '':11:11:21::::::::::::::gggg2 5J:,.,,,h HUM' ' :- ' 5 ft E Zffffg 1 5 ..,,,ff' 1 -. ' 5,4 1: 3 W, ri? :JE 1512 7 5 f .Ima Nonnunv Fll1ll'll0UillC The economic Bull. 2 ALL!-:N Nonmnx Van Buren 1 Afarlo for a Ia1ly's man. 55,5 Jmm F. Olucm-nv Fayetteville ' Better known as Buddy. . - -. :r-5 Finnell.:-1 0AKl4P1Y Rogers All her reports are fllllill. Mkncmm-:'r OAKLE x' Fayetteville A nice-appearing Miss. 1 . ' L! E lvxomx O'N1-:AL Pine Bluff Short -in stature: long in bluff. ' 1? 5 NANCY ETHEL Owl-:N Ilcsl A restful kinrl o' girl. Z ,Y .5 2 2 2 1 f 1 21:-AQ Cnucm-rs Pkuvucx Fayetteville A jiflh-year I"resh1nan. 5,32 :f 5 E.-2 ' fjlIAliLES E. PALMER Verona, Pa. r Ilvad Alokus of the Sigma Nu's. ' 1: IQ r IXIARYRPARKEII Forl Smith 2 ' 5 An A flirl in Women's athletics. 'lx 2 ff g 51.5 GLADYS PEALE Fayetteville A California product-. :tj , .3 11,-2 . e : 2 f INIILDHED P1-annum Pine Bluj ' ' Shffs back in school aqain. 5 Moxrmu P1-:nous Pine Bluff ,Honey-the demon athlete. 21, IIIAIILE PINK!-m'roN Russelville The famous dancer, Pinkie Pinkerton. 2 5 I 3 WALTQN Puma Fayetteville 25-fi, ' A home town product. 5152 5 'P 5 5 2 f, f 2,755 "4 .bm Mun' Pnuxfru' Oklahoma Ciltl. Okla. 3 ' The eternal question mark. Q54 Q Rm-neEl.l. PUIIDY Forllyco 5 5,3 Not uct in the rogue's gallery. 5 12. 5 1' 5 2 DOIIIB QUAI LE Fort Smith. E Some bird! 2 ff ' f , . 5 Glmum Rmzsnu Jacksonville 35.22 .' f f The Pride of Jacksonville. 55,2 Six 5 Wi 5 ' Vxncmm- Rn-may Fayetteville IIe'll make 'cm squirm nezt year. 2 x 2 M35 we if E Page 108 EH? 2-E5 1 . ,...., 2 gy ,,,,, ,,,,,, , ,,,,,,,, ,,,.,,, ,,,... , ..,.f..-4.-f .-'- 3 3 2133--L-.33-13313333333333131315111111:37,:'.z':.',1'.':.'.',217.1121121211Lliiiiiiyllllljiii ----- gg'-pfffbfj, E f2'jA--5 -5.-:AZ ',- ' 'gi 3' ' f 1jA".' ' ' 11.1 ' 'lil'-Z'jL1j2Lf:5 " .,,',:,:.,..: 4.1.75-.,,174..,':4--.,,7g--,gf-.,,341..jZ,""-715-.vyzh-..7f?::2G1t.f6'w,1-:ll 92523 ff44 4QM 1::::::11'g11:117fxffz41ff:1::1 ,n:-.1-:fa-54061,f ff:-4-W - - 1 i Hg, me :oz an-: ,J -7 'Q-vga, ,L , W, Q-iiif.Q2!52J 1 5 ,MQ -?fa, f 441' ,:9,4::::fahf:f', :oz ,,f,.:,f1fffz4 .tf,f:,pZ:1:-prfsfzf 5 2 'y..- , A if1,,ik 4i2'455Lila'-5fIf55g' 624Z 5 jj,-7gQ?'QWJv2iffi 5 5 7, ..,, ,H ....,...f 7 -----f-.. . . . J. .,f.. V .-,---f,--ff- -HfQ43!Z,-- R, V v,f- qv ..... , ,..... .,.,..f,,-. , ..,.. - ,Y ,-,-f,- 90. ---f.- novo? 3,22 1 12 '- ..'-"v-' 0,4111 '- ' JOHN E. RITCHIE Texarkana A veritable carouser. Hifi 5 CARLAN L. Ronolms Gravetle A husky farmer larl. uf: RAPIIAEI4 SALIHA lilglhevillc 55215 Young "Sally-bow." ,S 35554 , g SIIELLEY SANm1:usoN Texarkana 1 The tgpc tlzat's always friendly. if x il-125 A as si Donurnv SAVAGE Springdale 35,2 TIzat's her hair--not are 551 5 1 ' 5 I! I . Ervrm-m Scum' M'onIirel1o 2 J jj IIow'rl she get to be a Sophomore? 3:3 5272 JACOB SHARP Jonesboro '. .llarrl to calelz with the goods. iff? W. F. SHEARER Lincoln gif. 2 1 I Pre-Alert shark. if iii. 1 .1-j GRACE Sims Lillle Rock A pillar of the City Tags. iii? 5 'r 5 I I if 23X - LEONARD SM 1-:An Camden . Q. Hart Schayner and Alan: morlel. gif VxvxAN Smrrn Little Rock 22' 99 percent pepper. Ein . ,E lg 1 Lucius Smxcms Rogers All-Arkansas tackle. llf ' 2 :. 11 1 2 '15 24' W1r.mAM P. STATON Wichita Falls, Ter. The magenta-lopped kid. Q ips? IIARLAN C. STEWART Greenwood 5' His dignity is enormous. : '15 F 5 Ls E Q 7? 21553 LUCY S'r1ucxI.ANn Waldron A girl from the mountains. . GEORGIA Scuwmm Hot Springs E932 Georgia-of the big, wistful eyes. gig, 5,235 f f 1 r a! ', TRAVIS TxroMAs lllagnolia jjx IIe eats mighty hearty. 5 r ' MARION Tuormm-znnv Fayetteville 512: :E 5 5 5' Another excellent student. 1 ga , sid: ,Z CARL TOALSON Corning Making "Hot Shots" lziszspecially. 1 gf? I ls' E755 'if' 1 Q45 DELPHA TUCK Fayetteville ' ' " 1922 model Venus De Milo. ij' l 4 za . su' if Page 109 551- 22-5 2555 gkflg 4 E? 5 3--ff-'-H-If--F--'-f---"H"--ff' "--- -'-"""""" "" ac"zz::zzz2:111111122111111:11-:.:',:111112:1111::::::::::::::::::::::::::::::z1::::1:z::":j ' 2437-1 'J 'Q-ii 5-5 'Qi39539575.1l555lQf'f.f915-5522:--.2 2 fi"--Vf:'-,VJ'--iz"-.Z---.:A'w.Z"-325' 2?Qf,Qif2:Z::42erP4:2 f::E:VZW,4fe1::75vJwy mfwW9 Wfwf wwnmvm4ro' 0 l. ,J 1' , .l, A, , f,2i2h,.j.z, , . , 1 ',::'f:i: :': Z. f"f ,fff l'1m1'n Um. w l1.l.lmuT l7Mr4'1'x-:n Ilmr' lu' flows his xlujf 'in Ev. V1-:nNA VANAIIHDA 1.1-: "l5nlir4'Iy SlllfkfllK'10l'll." Ilnmvrln' VAN Home A Music Alnjor. l . 2 I l'IPl'l'l'IIl V1-:lulon-:I-'r' Thr 7lI'Il'Sl7!lll1'I' man. Yrznm Vox-:s'1'l-: W1' krmu' nolhingf nn l11'r. , , 'aff WVARIIEN B. NVADN fl. I4 ' Al.vlf:n'1'.x W,u,I,Ar:1-1 .-tx PIVIISIIIII ns sho ix Iliff. 4 I i l 1 .Imm NV.um 5 "Il1u' out llwm '1nlvrs, Jnhn! I 'I lfllull-: WA'rrmN Gxmrrw mYA'l'BlJN W. II. Wnawrox Inlrurlucinq the "rloclnr." Lum Wlu'r1-: A qvzlwrrzl fnvurilv. .171 Agri girl-lmncc prnrnisinn. -- Tvnnis rlrmnn. vnialgvl nmdvl. .-lurlirm bridge marvwl, I"l0i1'. lfayvllvvillc Nmrpnrl Wurrvn EI Dnrurlu Ifrnlimvillr' Prvsvull L1K'Ufll'l'S Harrison I-'flyflrllwlllc Ilamburg l"a11c'llrrviIlrf Shi' has the slujl un lhc profvssors, El Dorado Ozark 5 5 Hmmm:-1 Wul'rI.0w Ilamburg Majors in llllf Ifrvv-rfnnzr. , :XIAHEL Wxmum-1 W-irlzila Falls, Ter. K S,lI"S ll plrasrml nlrl girl. lhxzm. W1l.l.mMs l"1uu'llc'villc Slirks ln the Erlucalinn cnIIr'f1l'. J. E. Wu.:-xox Lufkin, Tvf. 1VlllNll'lIll'-l',I'-l"fl'Sl11lIllll Prr'.ry. Norm Woon Arkazlrlpllin ,255 Sha: has Il gon!! 1l'lll'I1flIl' vvrrylorzv. Gnov mx ZINN El Durnrln Yr' lmnurahlc Sl. Pnl. 2 Omvx-1 MM-: ICICI!!! Ifnyrrllvvillc Hn: A promising bukvr nf hiscuilx. Page 110 ' x. E12 ,' ,,,, ,, . ,.,,. .,...f -f.-f---f - l - --f' xggg , 5 , ,3331133f,z':,',',',','::.'. 3 L 13511, 22,Z111121:2zgizztiizlliiiziilillgfgZ 2 for . -. -' 'f"::'f"1r.'1'r11'f ' A -'11 l 112-111' ff- -ff--V: - Z"f 4 "" ' ' 'x 'I' "'!' "" ' MX' ' 'X' ' f' 7- LN?" -ff- ff ' gaxjl:-:zQ:,:zd4x:xi'.'f:1z7fZz'cf::i,1-,rx14:,::QQ zz ,, E,,,,,,..,,1 I., ,,,. ,. I. .. .,,,ff ?"?""'C 5 'Y, ' - 73: A, ' 3-':'-:Liu iv, ' A - YW - ff' NT., N.-...'---"".....' iglnfi ,H-:I+ 4 12: ETS 'S-FEL 3-: -Ng: :.E"":-..E. ,:4.-::' , 5.5 -1- -1 "" :elm ?f""' 1 ara' ':-3 -"'--, 'I - f- 515 1,4 '.-:E 5 1? ---:'.t ,-Tis gm ...S-5 55:-.Q gi -:i Eg" --.i 7.12. 552'-1 EI, 1?i- A '-.-- :1-ET 53:75 r--- ---v- - -- -A-1. .:r':,-, 51:1 Q-N,,.f::.t... :uf :-1 , , ,4 'S ,.. -..: '-?.Zf::,L..-.ttf gg-QT.. 1- 3-1,4 H E245 :.-:.......--..--: - . .. J: 1:35-' -:' f - ' E? .L+ . .... .:.: L-.:'::v-' .-wiira' :-,-rr, 'Ei -.Q-' its 2 it.- 1aL-5-c'l"'..::-F4 S' hff-"" -as gi... ...ali-i ac: -- -- """"-s--21" ' ?.-1 --qagu ...... ??f-1: ,"' -1:2-Ng' Tiff-: gz?-'I-Q A ,- E55 FE , I EF: 13 is-L? :E Er- TT-'f:'il1 2 E+- ' LSE? 34:5 :rg -'I II, --if' 25:1 , ' :f Si:':- gf ff rg: 'EB-G. ?l? 25 ,551-I E'--L Y ':?"'f'-Q-'T,l'.?,1iE?': an-5.-'Z ? 5 .-nrr, - uf:-Q, . i.-..:- , - , - -5 .:-.:. 5.1 F 1 I X ' ' F X 1 3 9 5 :,g X I In , 5 I 5 if I f sz 2 - , ' , P I IGI -.- ,.---4,S.,:1.4Q-4925 ,. -rage.: on 4 CLASS OFFICERS 531 CAROL BRACEY . . . JOHN DICKINSON . MARIE PIM . FRED SEXTON PHIL SIMS . DAY HANCOCK FANNIE HARRIS . a 4' C Page 111 F 55 JAMES FLETCHER HEREFORD , President Vice-President Treasurer Secretary . Cheer Leader J Razorback Representatives I , I Eie5::::::::::::z:::::::::1:::::::::::::::::1:1:::z::::11z:z1::'.zr.:z111:1pzazzzzgzzzzzgzzzzzgazzaa-:,-.'.-::.':.'.1:-.zzzzzzzz::::::::::z::zzz 5:Q-..,3,f:I1-,aff-..,gfgf.,,yg--..yg--..:,-1-f-f41.,V:'4-f:f:'---24---.:f:':--.-A'----'A f X f 2 i7 XXZZZ ZZZZZ 4 gg5 ? C 4 Z ZZZ X Z4 . O.-f 5 4' ' 7'--7 1 ff-f, f"':'f""'i'?z'?Zf?g Z 34 f..'w'-1,f".,f,nffg.1.w,',1' v f 4 '- ' If ,jf f,f,!,fi,Y, 1, . 4 5'-,Q 11:2 1 . ffl' ,,:'- A x f j,2f"-.C,QifL,1-?,,fg.7,2u,47-.:, Q-f-,Qfgl z':::i:i:::E::f1:?,g2 s is f:.' nz'- 2,32 .x K sax- :A x ,f A -.s. 11' 4. a. 'f ,wi ZZ VZ :Li 5 5 1? 5 1,5 axg ,E 11? IZ F 22 fi .2 si 15 I5 K5 X5 NME if? zz -4:1 'F ii 512 xz 515 '-1 '2 :wif is wg x fi X D1 I ! -E I .., 4 ? X, '3 gg fa? fi fa 1 K1 'E , fn 3 .155 5, 1 1 'E 3 'Qf'0WhllI.9 1 T 5 .' ! ' :fx 3 J ei 5 22 fl? ,, Z 71 v ' N 5' V , 1 1 8 3 , 5 ' X ' " ' ' l. A f . . ' " z ' ,QQ -:1 E' ' W .: fjj lg F Q W ln" Q ,1 ' ki 1 1 " 1 Q fi , K cf, ' 4 Aa W ' J fa ' v AW ' 1 ""' ' uf I1 ', .X Q, 'J ' L' 5 j f' "g'1"'fg. am: -j,4'.'- :X 5 ,,. , ,. f',.,'Q. h " ,."' . H ' " V -f .JA ' " - 1'-' - 1 gk - 'f ' ,QsYFf67l,vf -9.9 xl -'.' f ?g Lf .5"f9f .. A1 .- au' 'QW 1' 4 L " .11 44" afGw'.' Mfr 1 -'P-v-. ,Auf C. ' iff- ' ni- L-' '-' -fx '-, . .1-11, '-, '.- ' Y , .ff .- -zfiwr' , .11 m l Q: 151344-9EE,.:.-f,, -An. 'P -sf: Eau, w:llHz?:-:A11W11:,:A,H?w-1L1- 4 Page 112 51 gf 2,,Z44,4,gg,,,,Qz.:V1 vwgffzyiy -ff,y2Wzmfff4WW AwWyp-L uf:-QZZ-1Q7r42rfwrAyfffnzffWfmafw 4vW -Q-'Q 2iJ5J7o4'iI ?J:'vp,,,,,4 V, ,,,. , 1 'L 5, '. f -f., 1 - .. f ' ' " Lf ' 1" I " ' ""' +11 F N 'V g'21'-wJ::' .f-:, Y, f.: .M .4,2.4:.f.v-V-,1:4'f:aVkf'4g 113. :Ka 221 J f 14 I ' ' 1 V I ' 9 Z" Z '72 '3 " ff:r"""'- --'- --'- ..,. , ,,.. . , . ,fa ,: f . . -. . ---- .-4. f .... V yn. '..q,..',,,2',,f gpj' my ""x.kk.- ' 45" - - -- V . --f-Hfffzmfi EH.: 'Z ,-"' EV? f , 1- Q ., I . - 'I' I ,. sr OF' 3551 i'25 x- --WF 25,2 3:2 Efff if me 'x12 '. H ETS? v " ..., 7115 'T-'l ,era 5,21 1441. 5.355 1, f'Jl, ' 5 ,N .li 5-uf' 24 Q az png' f- 1-1: 2:12 s'-if f 245: H 5 EEE jlfi .,:i, av gg ' .iff -gr U, n -- - 1:11 5:22 J 32:4 gig Ki isnt :fx ,1, ga: , E455 -Q H12 - f sei, 5 i V' EEA! E 2-2,2 HY: 5.1 E E fi! . Zieff fix: 113, 'ff :E z fix E 5 :iii 5 1 , 1: , Q : 1 ' . a ' ' :PE ga: P gc 113 gggf Zf. 1 i 1? EVE E 5 z". 1 1 . E 51? 5 55'-.,,,., , gjgffh, .:15::5:111ZdZ::1::g:::::g::1121111251115311112:z:'.:',',::'.:::::::1izzzzzzgzzzizgz211Lg:'.:',z:':.:111111::zz::::::1::::::::1:::::::'.z1'.',::' ZZ11"""J 57' f 4-'-ff " ' f '- f"- ' f"- fm- vf"'A 'f"'- fi- --2fi'--.24---.yr--.fn-f-, ,., ,-V,--.,.1..,,'. ,, K., ,. . , 4 r I fwf fffAWyww W fWM W7affffffffmW: 8 8 2 Eff? '32 . hr 1 I 7 ?. 6 E Y -" i -Si ,'F .9 , 'Q 1 , J , '. ,V r l, 5,..1z,.ly'a L r U ff ,V 1 r 4 ' ' mkg.--' 4 1 r-'fl' . 'Imam K caddy f' Q HQ., , E 2 fm ' 4.", . I , 3 , -5.4.3 ' , '.:-, ' f 1 Q x ' F 1 1 I , : ' f Vfugenhdmlj V, .4 Hqla hbrndr, W5 af.. -qv -of ', 'I 1- 1 . H Hawlnno' Q ' 'Z' ' aw A , "f 3 4 f fb- . ' " 5 3- ' .1 ggi 1- . .,.,, .' zu: C"5"' ,Q 1 ff Heivhg Hdmas r 5 A ...,. .......l4ria.L-L. ' 1 F Gibson ..... Gi' J Gordon '1' J S Page IM , 5 .192 ..,, , , .,,. ,, ,,,. , ..,, K, ., .,.. ,.., . ...,,.. , ,,,,, ..,,,,., ,, ,,,,,, , ,,,, .,,,,..:grf5 " ""' " ""' i""'f ""' ""' "' "" """, ""' 'J' '1"L 'I"7"L"1 "" "."","" ' 5, yfm' , 1- ,: f:--..:4---.75---1,4-r, --..,,4'--aff, M., 7-,,,u,,,,,, Q ,nf ?f.,'A73-.,6J,,5 TWZQ. QV, - 1 5. 1 f . '4z0: : fayfzwvzvzcmafzyayfzywwxffc swat. ya Dynax zf:-:wx V 4 : 1: ranzr-zfzaa : :cf11c:7l x 2?Z . ffJfQZ , .. ififfff '-'- , rw, .J A, A, flff'-f 4 . ',' f.,'h?v',f A 1 L fi 5591- 111. , , 2551 uif f.,17Lf,322a-if, 4 'nz E ff' " X' . If , Mfzlf, V63 ini? Page 115 X ,f,.?,,. and Ex r 3 L 0 wftnco ' W1 Y. . -v ,W xy I' X A ,.,, X ,L Alefbr 0 ' ,..,,s 5,4-.,.,i,,,,,,,.,,.,,,.,.,,,,,,,,,,.,....,.-:,,.:.07.1,,,,1,,.:,..:,...:,,,L,.,.:-,,:,..:,7,,,,. .,.,., . ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ggg, - - V - V ,. .. . , . , -7 y Zn.. ,.,,,.. ,,., ....,.,, ,.,.., .... ,,. ... ,.. ,, .... ... ... ,.,. ,N ...H f.- .,- . .7 ., ...M ,, ,, , , ,,, ,,,, H, ,,, ,, , , f , , X 1 1 ,2 wa? i FE 1-z 2 f 2 2 1 Z z Z 7 E 2 Z 5 Z 5 Z 2 4 4 ?f'4"'-.L f"f-L45--.Q 5".77-bfi'f.:,':"fA1.,7:'-.L :'f'.iz---79--E, 1, 5,5 I,514-,.,,75-.,,7--.445 fff 4fWfa rw fzfZ fQWynmwffz fM4Zazfzwz-47,:p,.4 . '1144Mpy2y4g A f -.,, ,. ,, I VNV, gyffgzjffi ' gy.-7 Q hi 4? ' Q74 . '1 ' H337 ff7.1f,7-,iyfgqyffgg5e17ga5z?Q? Llfzifzffz I ' A ' ' "7 ' In If f?:?'z:'f'17:'f"lt5i2g:'QZ ,A, E H ll , ., . . , . , .-.-, ,Tig s ,Z V ,v ,ff ' I I -Ji 1 r vn.. V mi 51:4 5 X 5 A, MMM, A fl Moors Moore fsfi :fi an V M2 FU: 6. :iii , ,Q : 1 Vu' ' mv-rfs ,nefms ' .Newman , . - in ii ' f' 5 ,. '75 is as V , 7 gg 9 , 4' - eg 5, ' .JE - . -2- "ff E15-2 5 1 5 , ,, x,kA 0 Mal UQ:-ker X Fbwrlnsm D Parks 5592 'i . 2::.s , . ,,.,, , nf,g'l Lai 4 'L ' :af 2 + fi? ,..l .5 ,V Zi- if f -V -of E15 :fig y' 1, E I f 1 ...E Ht, 9 I . Phillips Pmlrerlon A sf H212 iw: 'SL -,.,g g 1. ' 'jk' V I -5 -' -z" -kv . 4 Eff, :ilu H r X we ' f 'N - 5 , V f- -, Q fi Q Plank Poms!! Hvcror V 5 iii A L ax .7 1 ' X Pi! '1 . ii '-,gi .. '. g 15.51 ,Jef '7 , Q 2 4,51 ' ft :wif , . X 1115! 'AQ' fm' wfz 1 .ui 1' If 555' I i v -tb-4 521' Iiadlban lfalmvaner Qjisg gag E ,f :Ev 64:1 1:1 5-,ff :fx x i i f ., Q ,, , , 'f 3 ,, 'I 'fr E A 7,5 12, ' - 1 i A 265 1 ' ER ' HI? ' 'J ,' iih K , YZ! 4 1 K 53,53 N W A Raoews " Royars A 4 222 1 Fig ' 5362 5932 .fff Page 116 Zgfg 125.4 ami 1 - ' . 5: 1 1 4 f , , sf 4 2 'Qiiillliilliiifff 111211 L . . ' I 111111 ' 'f 11111212111:,'.ZZC'.Z1Z1Z'.2Z1111Q1Z1111Z1121Z111Z1121121'.2'.'.1'.'.'.'.'.'.1'.'.'.'.Z12221121111111 2111111121211Z1Z1Z'.Zl1ZL'.3?I1l1-Q: Z 5,17 ,ff ,-3,5 Lf:-,,4', ff., fy ji, 1- .4-.575-.5315-.,,5 gftfmj 4--..:ff--.:ff5-,yi-.,,yf:-.,,Z--.,j4--.,,?'-,ia ff' xfff,1: 4:41a 74 '1-21Ayn4yfaffmff ffx ff ff Wfff4W . JSP? .1- .. , ,, amz - I - ,, L V , 'Q gf. 'j V V - 'I af-if.-if-r.f,fi1 ,y.1:+pfe1f5',?h' . , - ,MGI A A, ,Qgf p. 223-,:,,,,. 4,,,,.. 4 ,V ,. g.,Z6Z,J 2?f5:fEZ1CZ 'Vi' f5.'L'1-.4.'?f1 ' ri,..i"7'iW?!141AM""" 51' . ' - - ' Z' --.Pfi'wLf1Z? ' """" "H" "Q9,f- fi Ling mdk-5421 Va, 1-4 ::::::::::1'?gf2 5 1' 25 -.,..,1f' ' if ' C- ' H: ' 'Y wg,-.,,1gz':?,V " H - L, L W we . 1 ,xx -3 A -, iq A . ms: 51' V' L '55 .I gf if . . ' N 'Russel' am, 1 iii? mai 5 W, Hifi 25,155 . ., , M ' 7 iii? 2? P ' Q12 12515 11, 1 A fs? I! ii I , """' Sewing WM ,- :L f..-,film .M 1125 5 Li' QTY -' 9553 - . , 11 ,, , " ' . , ' , 'rf gf: 3 5 3 0 , W pie ig -., , 5,55 si ag Lv: f -ta i . ':. yjgf 11:35 2 2 - 4' ' ' F Q.. dvi? ' -. L 3' ' -1 I4 XX Q1 2 Skelton . gg-pi zz :, . .- w.f.....,.w 6? 5 ,f ig 4 ,1 . w 2,211 gl :L 2- 5 'I fig 545: H ,MQ .,. 1 25,5 3, , U 9 , .fi glffl ' , 1 Y i! f li? 'Inf 1" .4 ..s 1 Iwi 2:1 ,,. 9 ,WK 5: 2: gfva Eciif X, : 51.915 I 5275 ELT-1 wsu? 52:5 VS' ,. . ik: 4 I iffif , iii? :Km 1 1,325 im: ggi? '.f-,. I, 1 5 .e E H ez, I-M' Eli? . ' "f E . 51325 545 5251? 51-,Gs sz-zz ' 2' ai i'iEf 1,-1 srii :.:2 5102 :HJ 55.1 31 5 anis fix? f'11 E242 fi' 5752 mf I , f ,E-,Q M55 :Zvi Page 117 5 22215 :Mig :Q 1452 75,6 .,.,, TEE gang 131-E , , Z 55,-Z,,.,,,, ,,,,,,,,-,., ,X ..,' .,.,,.,,.,.,.. .... , 4-'7 ' f f -ns , Q, ,:11111211111111:-.gauge192131231121'gzzzzzgzizzznztgi11g1:gQiQ::Q::Q:',1:::, . f , :1:z::::::z::-1:32 X X f X X f X f - X , X . X ., . 1. , ,. , 1, ,, , I If Z XZ? I 1 ff XX ! , - , 'I' "-, ' fu ' 1'-, L f., 1 f.. 1 41.- 1 f r ,I ,,' ., , , , V, I , ,., , .,, 1 -,, 1 ,X , ,, , -., . w- , 1, , , -., , -, , V, , -1., ., -. ,.., -. , -.,- , , -. , . ,V , I f d - yf4fWx41744mW4wfmfaWW W WzkQpz?: .-,,f.f.1.,0' J,-XX-,f XXXL .-,.,,Z,V,,X,w: Q, .4:,4,,,,.4,- - fi . 'f Cyl' A, 4 X nu K-.11f.,A,Ai r 1, lt... 'QM' hw- 7, U w'--1 L 5 I lze Freflzmmz Clay! O FOLLOW the Freshmen in their adventures through the first term of the University school year would be to review the bloodiest incidents in the history of the Campus. The Freshmen males with their green caps, adorned with tiny magenta buttons, the seats of their trousers worn sear with the fre- quent application of leather and wood, the freshmen girls with their pig tails and green spots-all these were campus spectacles. The darker secrets, the I-lel2 suffered in private rooms, distant dungeons and in the surrounding coun- trysides will never be known. The freshmen class has come through-pretty well shot, it must be con- fessed. More members were lost via the nonfscholarship record than were killed in India through the cholera epidemic. The First president of the class, elected through a misunderstanding, was Dean Sims, colored custodian of the Men's bathhouse. true-but that was typical freshmen politics. All things considered, the class has been a glorious one. Towering out above the general mass may be seen such men as Osterman, Hereford, Sexton, Leake, Rogers, Sims, Dickinson, Rainwater'--all worthy of mention of some sort or another. The women include such nationally known personages as: Biddy Dake, Marie Pim, Wealthy johnson, Emily Futrall, Mary Nell Powell, Virginia Dupuy, Virginia Benton, Marjorie Rood, Lucile Duke, Marie Goodwin, ad infinitum-beauties, intelligencia, dumbbells, and ct Cetera. lt has been a grand year and the class is proud of it. Page 118 iff,-ff '. ff7.Y.?' 1 '?'f'l?f' :fr:-1.2'2-315:31-.?7,---'iA'-- X -.!'-fa. ear 1,-,.-1 y4wv.,f,,.---. f :feyaza1vf4'vvffffMxff zzwfffyawn?WA7zzQWfffV2W f 09 1 2. ww 'f f X Xxx A , 'fi . LJ-Q Q , T N 5 R X 1 xx X XM IV XV X f ww W , W ffffi KW! X f f X17 HEMI W KSN Q , a X1 1 1 v A X x XXX W5 , , S xx mx , QT . WX! Lmhy N N GNN QQ 59 X K A W 0 N Twig N - '- Q 5.,. W 0, ff 'Wf ' My , rv ,-, M A' 'ff , ,, -1 ,f M ,Z 'fA' 2 OA X mi XX A' 'WY f ff 'jf , X," X N ,fy y M ft! 4' M N k k ' v,'7 "1 x QQ X , I I1 ,n M AV, lf, l XX , I 14 f f ,yu 1'K ' + , , ,, ,n ,r i xx xlmi QA V, 1 , x wg Q M X Ax 'V X X ,FA f w gf Q A ! XZ! X AJ MH 4 f fn .W , I IIO 1, 1. , , , .,, a 0,4 .V l WX: N" w M ,, , w X, , N ,Hg w! , mm' il L1 Qu 4 1 M, , 1 ,,, , ,- ,, , . , , , , , 1' I- . 1, , f. ,.-., c -4 a ifZ'QLf,fZ"',f'Z''Lf:',"'j,"91j,fgQ1fI2 ,,, EM: ,, ' XM Xxx , ,RK N, N Q , -M-gfwag 3 x V , , A Q N ,X 'I .fx xt x X X. X N X A- X N5 , IM' 111 2-iz fix 1:25 ,N S Wm R WM 1 ,IW 'rm 'N ,,1UUV,'S, X 2 K. . 1.qf.4:gfa,4z -. ,J .1 , Vgfy--,.-,. , .1.f,.1,1,,ff-:ffffgyl .1 gyf-jg ,J Ah ' Z, ,fE:.,f,-,,..,.: ,,--.,f:.,zfag,zm ggf4 , 45 5 "" I " ' ggjfzzzfzzgpppz. ,Lp.:,.::,1..:f:g.z.z.. 5345, Iifkfng, - ,Lev 237,-gi, :gg -'-1:::::::::::::::::::::fiQ ,:.1 N X- ,nfl :QD n mmxuxunmumuxxxxxmxuuxxxuw xx uwnwxvmmxxmmn --''m'W"'W"'W'W V M xx .,.., .1 .... x .iq Y Il . V. wr x -. " . "1 " .- , M -'.1121-ff.::..'.i::t'f..etf1:'E:'.f I"'fi--aff.e,f.'.i'1111 N f ,frj f 1 fm? -ifwnw 4' W-..i, , . i I H 1 , 1 A' ,fs Q i lu In ' ' 51 IM' ' fi If 1 QI , in , X I A 4 ' ' if XA I , I f I -' ' 8 ' , I-I 'X'-Q . I '44 ' I U E I 'y' - I 1 I' I 0 ,I Q., 41. A . --31-f I 'If 1- ' -af. .f ' , If ,-. , ' 3 W , it I, ' I K I I . U U . I If 4 p I! A I II: , I 07 Q - , , f., IW ,. I x xy. 1 -K ' '-xiii -I . 1. " I 'V " . il, ,Y . Q' .LX 'A ' I Q., .I ' ' I . lwili F I I , im . , , F G' , f ' , f- r' ' .I , v ff Q 41 F I '12 A Y . I -. l ' . .mix .4 I :' fi ifzkv. '15, S, :QL N 49.317-filits, I .1Jl'i'i'f,1L-Q.. ' 5' Zeg' 'EA 'I 5 'V' IT?-w'r 'PL91 ' "W ' it- 3"fs'.Q1-Q' U' ' ffPVTf"' -'li 5 F V- ' -v f- - "Q --.11 A " ' I T: "'. ' iz- Y 1.,"',-' ,- , ' ,I LQ. 2 If I 295 C220 DWF! ?'Z1QfT '1"f'Z'T'2 2253 t"fUx ,103 :ren UCSD ru 915115 WMO, .Ig-rv Ecu: , - . . , ... . ., X. . .-. , - . O 'r' Z Q ' f' U3 UU ' I ' ' ' W f ' OPT Elric? Orqx Q ginfw 152'-W F-Uuicusf' 593' PU? --Ox Zzsffl- 02:5 com? :mpc 759 U' U 7 in F1 2 I- I 1 P n 0 2 -: f' 2 o 1 P 4 z - rn ' - P "I '4 u3 x Z ci " - M U' F I F :J Z x ' 1' Q -x Z x I " 5 S I U Z J, nz '4 m P I xr: w Z w "' F rf I ua : 'S U1 - F I I I I :M -e I Q I , x- I I I I 5 m - O ..3 I I 6 - I : I : Q I : Q : Q. 1' : : - In 2 - 4 D5 2 5 In I 1: pg .3 Q IE Q : O Z- 7 C I F7 VU U .5 O I I 5 I 5- .- '-U ' " V' :n 9 fr Q : :P C :Fl Q Q : 7-Jn 2 O '1 ' 2 Z 3 I ' f O HES 'cz'-4,3 3274 75225 ngqu j"'U'c,E 45-11, O.: '-3U3"'-- 9-' ll? "rv -rzmz-1'-' :Ergo 'US' W-"' :: Q. 5'2-5 :ITE-1 no-QCP -:--:le 05' 1: - - -f x " - :'. 2' 4 I ra ' A L - 57 ' D.. 'Z - U' T 2 5' 52 f' 2 ' fn 'f : ' 3 E - ' 2 3 H. Q 5? 35 ,af , ' . 2 U. Q ra ' TE In : '-3 ' O 5' o W ' :EI 'L E .2 ' 0 5555 5 flffi-5Q5fff.fi3i55ffiilfiflfiSflqi155-f5fLiI5ii51ll'JSSffI.-E55-:fS:... I1Lfif.1ziQg1ffffli1Qilf.giffl'.1fg1fLfffQQilQf111,,.,.. I xxuxxmuxxwumwwnmmmwnvlv-V uxxwxuxxxnwmunvwxxmxmvuxwwuxmxxxnsxxwmxwwwwmxxxvmxxxxxww w-Ixwxxxuwuuwmxxxnmxxxuwxmmmwvuvxxx uumxwmmmuxxuxwsuumnnmxxwmxxxni-uumnnimulmxxxxxxxwxxxxxxxmaxxxxxIxxxmIImxRxxxuul lnmwaxwmx lflfffl NNXKWNK ,. A. Page 120 jf! XV uv. I. .- mmwx 1 : ..,,.,,.,,,,,,,, ,,,,,,,, ,.,,,,.,., ....,, .,,.,,. ,,., ,,,,,,, ,..,... ,,, ..,,... -...--...,,.,..,,,,, ..,....,. ,, ..,.,., , ..., H .... , ..... ,,.. , ,.,......w.,-f-ui3:4Z Ef?ff,,,',,,:' ,,,,,,, , ,,.,, A., .... ,,:-, -....,f-f : f,,,. ' .... I .,,..,,,. 4 ,,,,f,, .,-f 7 -1ff.- 1 ff-1-AZ-f-f-ana:-fl ---ff. 1 -..Z,.,.-ffffff .,....,.,, '..,,..:,fff-ff-1-fzfvzuff' I f f 'ff-- 'f--ff"-'A'--NA'-I-f. "--'f':-Q-.7:-r.2-':-1-.:4"--:fic-.Z'--AT:-3,25 1' fiazli z24 z e44W Wx w47fwwffxwwf zzwffzy: aw fV4zz. . . r .3- :x ' x :'x 3 J V. f E 5 ggmygy-Lf.. . ,H-:.,.. f A ff- Aqyg QM, 3 7 51. 1-3 1. .:..15y. A f 15. 34,2 .zu gfii'--iff"-.,' 15-'-. 'Q' f. L 5.15 V M,""f 'ff' 1- "' - 3 " L ig ..,fg--.xr Q'-J, ' Q71 E?j?:::::::f.'.:::i:z 111211: .:.:' ' A ,'..',. '-:L-' ":::::::: "" zzxizzzzfzizzzfeii . W, X, .A V :Z i .,4,, ..':.-.fw'TT7" , 1 .ffm A' " 5'-S H. . from-Hcome 'cm Km" ' 1 .sb . J T .. .. RQ . A . - . C. T. Col.m1.xN- jew 5: ', 17. 1533. , O. K. l'I.xNl5v-"Ye Modern Dante" y. 1 . D ,l f ' ,K . A X . ... . . .V ' 5 P. I-I.xNs0N-Hlfightin' Pete" ' . ' L l . K R. Hl51.1.ENs'r1NE-''Cz1t6sh" ' Q xy 1- ' .Q 9 G. A. JACKSON-"l'Iz1ysecd" ' Q ' ". 'P M. D. .IOHNSON-"Ambition" '," ' " X .jug . I E W W I... , " Q . D. L. KAIQR-"Circuit Rider" ' X . A 95 -5 .. 4 AL V55 A.L.K12Hols-"Red" ,,.. ' - . gi R. J. IQEINII'-HJiggSH gal f ., fi Q ' 25,35 ? f. .2 . I , - - " '1 . if Q A. j. ICROENKE'-HBCZLLI Brummcl" r - Q L' ' v..4" 1 1 ' . A -: ' ' 4. . .fs 5 ' 2 A .. . .V .. 1. .. ,.,, f .X fx ' E ' 5 "ily ',,..r.3' L 41 -51 3 B. A. LINCOLN-"Uncle Ben" ' '. ' -Lg R. I-1v1cr.v-"Two Timer" V . 'wg' Xffj ' " '12 . V , - '-'ij .. J. W. LvNN-"cave Man" A ",'f'?' mg." , F gg Hggg i ' 3. f ,gg fl . . 5553! J, l:.. MANNING-"Y'H'U' Buddy" 1: ' N rx I ,gf-lj RQ.y'fj. 5' E1 '- .- . f ' 1 ' A i s Yi ' . f' A 3 ' we . A fx W. H. MANNING-''Lez1therneck" fy ' N , N C. MITCHMORE-"Stcvcclore" ' 4 T A.. 1 ,fn x Q, A 1 1 A . A A if W ' C.. MCADAMS-"Parson" 'sim H . 'C , f . - M.-' 4: 2 G. P. 1w1ce.mv-"v01St0a.1" .f Q. ff . Z 5 ' - , 7 r L. C. IWCDONALD-HThC Cabinet" l ' U2 .tr rv A '-A 3 -, "5 J. I.. MCNUTr 'Boob ,RJ ,ay up f W ,A . Z w. C. NEAL-"Big Boy" - 4. .311 .1 . 'in M Q. 2 T. W. NECK-"After taking" X "' . -' U 12 ' A 41 A A 1 V. I A ' I . I 3 5 fx . . . . A. PITTS-"Casey Jones" ,I a ' it 3.2 ..- QL -,. L .1-3 W. C. Plxuzv-"Barney Google" - ,W l . lf 'QW' 2 ,V g ,."'.ix: ' " , ' P. A. PMNE-"C0nndenfi..1" K AZ, ' A JI. - 'Q Ds. x Mala.. W1 . Ae .6 6 Page 121 1 ilgzizzzitiiiiizzzzztiiz::L:1::::::z1:::L:1:3:11::giant-.1111zz .121 ,ppz 1:T-1211QLL1Z'.2Z','.'.'.','.'.'.',','.:.'.'.','.1Z1 1 11 ' 1 1: 1:1 113' 1 1:1311 1 Lal.: 341112132552 ?fz"...:,f: 1-.:,fg-.Vg ff f:'--.inf-.:ff--r-.',f."f-:A A"f--f."-ffff.:-- ef.: -4,42 ' " ' '-' ' '4' f 4 Z XZ241-if ii5'1:16Z17ZZiZ?44Z7Z 7Z?4!fZZ!Z4Z972.57I6 i7f? L ' 7 4 Q 1 4 4 XZ A 1 A K J? ',,,, ' ,ff,.L.- ' v 'Ia' if x V- 7' I ' -4 I ' "5 gr I I 3. A 4 4 .39-V-gi., ' -, -, . , ' 4. Q a?.fvf:gi I ' I - I. If 5: f"5 I ' 1:-F 15, J., ro V' ' 1 LQ f I- , Q L5 Lngv, B 1 ' ' ' V j . -ffg. . ' - H: Wa' . I 1 Q2 M -' ' 'Y Y ' .' - I A459 ' 'J V ' - I I- A I ' ' ' 92 Xi". L.: I iid' f . ' gi' X ' Q Q .I .' . 3 . If . an .3 ,I IQ, ' 9 ' y.: 1 f 0 + 4: I I I 4 I ,A S. j. RIXIIVI'-"l'ucIcllc Duck" XY. A. R.u1:-:EY--"Kit Carson" Cl. 'I'. RANDOI.l'lI-HSDOIIHCH j. A. RIENDISR-Hoilklilllfl Six" j. IC. RICHAlmsow-"Heart I"z1ilure" A. Rlcli-"Maggie" 4 T. Romau'1's-"VzuI1p" R. A. ROImlNs-"Salty" M. B. R015-"Izarrl" L C. li. Rowli-"Stin1clzkrvichoI'f" CL. C. Rowlx-"Shamrock" tl. S. Rlfsslcnl.-"Canine" Ii. A. Slasslfxrs-''Finzmcicrn I.. I.. Smuxucu-"I.ittlc I.uLher" C. W. Sulmnau-"Ilran'puw" Ii. Smm-"YicIcIish Baby" H. lf. STR.xNo1s-"Pep" I.. j. Tomck-"Sha-kcls" C. VAN NOTE-"I.onc Wolf" . . 3:72 x ..--412 I f- f , H Q I ' H If b 5' ' ,f O. u.XI.KIiR- Social LIOII -Q 4- . ', ""' 'M ' 1 Cf. A. W.x1'KlNs-Hfracllc Robber" w. 1 ' .5 N. P. WI-I1'm-"Boston" J Q , I.. Il. XVIIl'l'IESIIJIi-HDWI" 4fr ' ' 1.4 I f" ' Q 'l'. I.. XYlI.l.l-:TT-"Basllful Tommy" Z I. . "fp CI C. XXURSIIAM-"lex" Ia ' -2 ' Q .. I Q .mf . - . . . 5 L ' F., ' C F P0110 1:32 ,, fg " ZlfllflfiliifllLZZZZLZZQZLZIZ ..v.1.fl',Lf'.','.'.' .L ,'.'.','.'.'.'f',2211112111112111::ifl'.1Z1121111111'.1f1'.'fZL.L115x: r g-- ' .1 .1 ,"--:f:'--:, ,--.yt 1-4" I ,--.Qfg uffg'-.J ff-..,1 ,---.: '-10 lvwi -710' l'27'ZLf1Z'i?4iL?JJ'.1?7 . -Q Jfi-1 " mifl21515712.40?Z4Z17g1J?7jI x ,,.,,,, ,,.,.,...,..,, .,,.,.-. 1 V, v V-Y Y....., I ,.AA.:,.-.--W ..f...---......--1..-....W-...................-.v......I.......-.-.-..-,......,....-.....I..-,-....-...............,............,I,....-.. '-1 5 rf , V 'Ulf' 'lfllfbl llz '-5.8 Dllllll.-UIIAUIIIQI- Oi!!! IUKQ .lfililllfillliQ.Q'U'.,. '.....a . ,I .I., I .' II, I ,.,, v - I I -I, , I . I- - . ,I ' 'I I 5-I yung li III It ll III II :II II Nj III I3 sIIg2E'IIIIII IQ HI, lfluli 'lil It Ill! xnwfifg Ig - -2' ,. .- .. - ' Q9 . . Q9 . Lib . . .I Q 9 I . ., . -Q1 1 E I ' .IIIIIIIIRHII ill I..II' II III IIIIGIFI !llIlmlIlIm'fl'l'mIli1hI!lII III INN Il.-IIIII II I Im' : I :T - .-e .,'.. . . , "' -' ' D . 1: N H ww, wmv, , ,,,, , W,,HY,,,,,v,,H,,,,, ,,,, . ,..--,, ,,,,,.,. -1,..,.-...,,v,, . ': 5 i 232 4 grIlIrnmIIIIIlI.II ' IIIIIIIIII !.'lll!1'l'A'5!,If :IumIIVgIII,IuIIIImIII,IInm' ,:u1. I.-:Ig 1 3 ' : . J zvi' - I ' -, ' " : :E ' I - 1: Q . j',U,.,,I ' 5 . I ?. - ' I I I I . I - - - I 5 I I I f - ' I 'I 1 I' 2 - . I I -. "" Y - X I YQF1 I ' : 'I ?E ' I 0' : I 2 X 1:gg.gj'f ' . I : : - ' 2 : 5 ' I X , . - I I E. I 7 X : rf' I E . '- E L.-4. I .. , E' I J : : ' ' " 3 I I f"1Q+., fI '-7' 'fF'F.i5IIFL.X'i-H'Q L 2 3 3 2 E i' : II 7 ?QI:ILl'il'IfII?fIf-LII . I : 53' - E . ,. - 1' I 1-f ' . I ,. ij" fi"'I ., I ' '- , . -I U- Y - L ,v.' Nik, - - : - . - - ': - I I: I m.fFI2II,sfs'1'2i I I " ' ' . I: I2 I : II ,,".?35gI.lI.1.-.IigIf,.: I I 3 :. -: o : :E I: I I : I 27: : . :, - - I - I : - - : : I E :N "H5I?ifg.i1g'g,, . I : I 2- " I : 5 I X' I 5 I gif 3 I . gm I f l sv-: : I I X - T E I3 EJ 'E : ,II I f- I ' ' ' 3 57 I 1 ' "' -7 '3 'E "Q . ' ' I 5' ,- v 2 II 2 .. I - i 5 5 2 : : E I 5 I In 'Ie 5 F 1 I -o, - ,' k - 'I '- I: I n- : : - ' , : I- 3 1 . : 3 Lf g -. E E' 9: : 'EIfE : ' ' 2 -IE: I ' I-'91 I I E I E : 3 'I Z 'E , I : I '-257 - 3 E ' , 5 E1 -I 2 o .. E I X 4 : E : : 1 E I ' 5 QE - 0 - - I- N - : 4 1 E E 2 5:2 124525 : I v : 5 I : 5 E?-jj 3 'EE' 2 14,551 1 ' I 'Z ,I : :, ,. 2 I Q E45 5 E if : ' I: XE ' - I :J : 0 " 'NZ I I "' " 0 ' 37- I -7 ' ' :, I ' 5 iff I i I 2 I: L-: E I I - I 55, - 1 ' :'J: I- 7" ' a :V NE ' T , : " : :Eg g I -275: , : :q nIIIIIl- IIIIII. .., IIIIIIIII III - . V tl-ll If'I IH! II.I. Illlrlfi I: ,, : ' :I I f - Y - ' ff Y - - f :, " n ' ' "' 'Z ' ' I ,"' -I 4 U - I ' I I IIIIIII--, I gr I- A I I Q "' 1 I ,E 2 . II :IIIIIIIQIRIII III IIIIIIII IIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIIII IIIIII IITIII III IIIIIIII IIIIII llhill ll llll II III III IIE. I I A ' T xiii!'QlI.'lflUlll-llll-DICK lillllilllUDOOIIOOIVIIUOIICOOUIIlfllflOllOll5....."lflQ..": n Qthletics if". fffgfii - I Q ff' 'lm 'A ' ' 'y?f5:9.", k . F! ' , ff!-'1'Q'.f . 5' Y"?,,.,-,f,- .4 ,,",,,,, ,,,'Y', . Y' , 3-M Jin-ff " 93 9 52f"'1L if- ' 1? ' ' -74 an- A xx ,-.A 1' 1-,.-'mywff-V 4, ff if 3 .V !f.,. 2? 2 -1- : E2 1 X ,S .- AX 'S' W " 1: '-it F . .X -M' N 4 ff' ' H "I 'MXN' .fx X ' ,, f '52 1 - "lim ' fum f X i, f 5 U .1 WW N- r Q. ,-,,.. 3- 7' ,ffl 7' -- , 115 . Y in f , 1 4 N. . , A 1 .,-4. h ' 5, I ' I , , f , 1 Football 1:32 1-4 N112 FI? 5 e 7 3 : 3 .:E 2:5 5 .5 :A E 5 Hg WE E S I - 5 VE I r, E E Z ff 5 CAPT. BEIN WINRLEMAN E 53255 Page 1 23 1 1' ff? 15:1 i 1. 5 g-V , 532 3 '-Jw, . , Er." fy 1 :C .11 ,QQ1111 .1 1 11, . 12.11 11 1 11212211 E1111121111121121131111'.'2111111 1 11 1 1 111 1111111111111111'.1'.'.E'-111111'-1:-C'.'L11111 111 1211212112 1 1112 1 1 1 1:. 1111 11 1'-11Z2,f1a112v4, -f K ' , - X, fr---.71'-f.,,'1--1.44--,f, f, .an-.:f:---.,'f,----.14 '--.V '--.- A A '---'ffg-Q.,Vg'--.Qfi--.14---.15--.,1 If X ZZZ?ZZ XZ X 7 7 Z 7 ' ZZ4774 Z?Z1Z 5 4?ZZ47ZfZk7Z Z f 4 I . 1' 1 . nf f 1. ifii . C5 A, A .4 ff, ' , 'ZjQf5fffff2f'f 'f"E"ff5'?Z I JL-QQQ?'l'!f?f3dw2.i, ' ' '1215z1f1saff1ff'1Z .,v, II, ' c, ' ff , 5 -. 5 1 ,lg -,eg . '23 '21 ' f- , 52? J? L5 xr? fu: 41:2 ..,. VE? 2. ,, .22 Ccmcn Gmkcra W. MCLAREN Page 124 A ,ff .,, . .1f.f. 1 -33331-5 N K H V.,, , ' . "" . 21. , -.'Q:" Z"5,.. . ,, -, f fy, - - -U. - K ',f'-., -fff.. ' ff-, ',f1--. ff--, 'fmiz'-'.7"--,Z"'4,UE - '-5 I f 4 ,T J ' ,, . -2,421 Af:','2f-Qffg:-:-Q' frffgkzfilprl:fly-:fPfa44Z.fc:2:'1"fi, '4-:24fWk k Z'2 '.'fk'1' '- " ' , , , A 5.2p3:',3, Q 2,iiJLiZ5Qli iiZ5li Qf,' 7 ,72,. .ff - ff? ZR- fy,-'ff 4?-'mg :fw-.:aa..4:::f.v:,f,:yfuWyAaW, , , -.Jw ,,, , .7 fc., ?f'Qf'f ,f,g pr, 31, 1 x XXX N X x x X 0 x ix 5 Q Q V -'H v-. . . g..-.X wx if asa 3af',gas5,gv2g 35,5 5-Hagar: S3145 M-E 2?52,?9251'2 :ma fi'-2:'53' H+- - ' ,... fb --"D Nz? 2.032 -'3+2g,,,:'2.5':'55f5""?ggg"9Qm"1'1 :r., -gg: 0 "" -- :r no 1: i.asz0,,2:2mg2:g,gLQgvo -:1g2.,,F-1 ,Q .yn f., 5 - .-. 5- O O v-- ,1 -N D3 fr 5- C on m rf m :ll Mu rn ro U ..00p5n: na f-f-wCJ' 0- 'QFD .-f sh!-: pong ...Q-'fTJQmg-rDD"1 ""'S"SD 377' 5' 075 :IX ws aims-'Ps wg NND-3382 Idningfn. sm H2530 3535523-.gmfnn..:Q:Qg 2 QPR! I ...S ON "'9'U"5E,.-fo ,T-'35'S0f-+'f'5"gO ' S W: www rfo-050' o5'O -..-J' -- :"":O'4 MJ! :DUB Hagan? "' Q5-9, 4C:OOOr'fD ::. we D-QC,-J gfmrwagmaf -Dfw: 3,E.,,i-Haag?-2 Nfl? ... TH! ra D " o FJ f-D Q' : U--.W 4 5-Q,-,rn U' QW ggov fzsgf-fmmi-Chu was Egrmgag 53: ,.. ,... "' "1 "' UQ K4 U1 un .... X , ESM: r':5'1' .,'3'3f2.5fvG-035. w,5?U-rff"3-H:-21 R ' ww UQ :O :s-"'rn:2 5K4 -97? ---Y'!""C-'o993- gx... W' 72" fD:"ff-Q52 Sf: E mm aww- if XS . gl 5. Q-mmnmm ,U""'.3 CUZ:-C CD J' f"N -' - - :S n - : 1 .P 51335 gg-1 g-.g:5.gOn,f-9 Omss :mg 5035- Eff xv-,I -I .i O m :3 ,.,. :x FD :S rn SD 'ga ,.,, U, 5 g , QQ: :fo .-fn, aging-gg Eg-:rg-1gf+OmE1 :G X522 N N 2 1 O G --- N fp xi 3- -'-. .1 as I X'-N O "ig", '-:Q :lm :VPPUI W ,-2 f-1-2 gms H1235 2Q?H53,,5:,-3 Qg6'G-a1,a'22i9'O5 Q 2 250 X53 op:-ur O....'J"5 5. :Ira nm--:rm 5 rw NN--l N Q Q D I-' "' gn 0 fn U1 0 H, ff '1 'I 5, Mg Qsm 3mm 3-0:39.-f 33: -1 wmgj-5'9q Q km QM! ERP, U, Q-I H me X '.-u ' ' .-. ... - xx we -mo gfgibiapfsc- mai Mihai? N SNS 8 5- ff SD 9+ U3 :La m 0 m 3 S' f-f O O D UQ C: S. ANN" vw- .Sgr drag Dgmg I,-gi -.:,-gvi 5 Q A SDU2 025mg-Q, 3,9 rag-p:"5.."rbO'g,...g-.... R iii X53: QQ :S -035. 5-f-1-ua H77-O ,.., ,,,'.-,fsgoi 13" W 'MQ asm SMC? Q Bifida' ffl 4-,gi 'fsn 'on-.Eg 'ng-an 95,-gl:-:,::wfa. M3 Occ ggQ,m..IU-54 ..r-vcegqc-o...gxHf-f Skis 7322 2'-52353552-jg 265-EQ 22,245-'Oki vm: - 2 U' :w - 5' 'I N W Q. -- "fx QM: QQ? mgmgff- ,-gg D Q- HEDQQE XXI: 055- -wdvgdggaszm :Daw r:g'Y4g,.,,'.'3....-t X5 3533 Eg,-9, 5'-E,-3gmQ.5La"5g ggcga-f-fp?-O25 l:,.x W5 'U C I' "f 2.012 ff 'D w SD - U' 5':'- S-F21 255 ,,g2a"3.SQa-212.5 553 0153553 ex We ELSE- 5953-f?f?Le'51E,-S G32 Siivasgw ssl YRS if Mg: rw SX-1 22. ifir iii X55 S32 sv: Qi ' ., ..4,.. L. ., .. , ,... .. .. ....., ,,,.,.. .,A,. ,, ...... , .....,... , ...,. vf""1If-"' 'Y :L 'aim-gn -Q:-31.:::j " :Q f"':Q - -' -if ::::1'1f"'1::3Q53:::3"115-Mg: 'fzfgizfr . 51111 gtizg 31 1:1 "ziggy '-:azz '31:aggtzgj-1,::'3.'t::1g' Q:-5 gy gl ...'j55.1:::: 15515 55: '11 ggggxzgylfcfju 1:1315 12 :ggi 'S:f..11f6i.l 'NSKTNGNQJ ktiianx-haw x H rx Jfiaxvdwrxxxmhxufam xaxvavxfrnlxxxxxlmxi SAR :nmxiixxxxxnxmnnxlxxxxumxxmgxmmxxhmxmgimmm rnxluwmmimxrm X mivmaxxxnamnmm umxurmxxnxwa xmxmmuuzxx xxvmxwvlzuhxgx 'xxxxmmxxxruxmuxxxx NNNNN'-YWNXXN zz-. ::': mx 3255: 55h ::,g 1:7 5 3 ,. 1, ...s ..f :wg ::,z ,,. Zia :'F iii? ::1,1 .., zzv. ,.u 22:2 Iii! ggi: Ei ig, V "'f Q 5 . 'lf '-2 1144 ff f f. 4 AA121162if-lfvfwfi f 0 , Z "XM ,.. ,Mfff he ifllfifliljin Club Organization of Varsity letter winners for the purpose of raising the stand- ards Of athletics in the University of Arkansas., Football ROBERT ROBINSON CHARLES JAMERSON ARDIS SMITH RICHARD HOLDERBY BEN WINKLELIAN CLARENCE T. SMITH RAY E. VVILLIAMS GEORGE BASORE GARLAND S. RUSHING HARRY HANSARD WILLIAM H. BRADFORD SAM W. COLEMAN ALFRED CRABAUGH BRACY HAX'NIIE WILLIAM AMIS REX KILBURN MEMBERS A Baseball CHARLES JAMERSON ' LELAND ROBERTSON JACK EAST ' JOE BENNETT VVALDIERSEE HENDREY Track g ROBERT W. ROBINSON - FRANK W. PICKEL COACH FRANCIS A. SCHMIDT The announcement of the ap- pointment of Coach Francis A. Schmidt as a successor to Coach George W. McLaren has been received at Arkansas with en- thusiasm. Coach Schmidt for the past five years was director of athletics at Tulsa University CHenry Kendall Collegej and built up a record in the four sports there that speaks con- clusively for itself. ln 1919 his team, playing at Fayetteville, defeated the Varsity 63-7, one of the most disastrous defeats ever suffered by Arkansas. Coach Schmidt reports at Arkansas with the beginning of Summer School. He will be particularly strong on the job September 15, when practice Starts. The season of 1922 Should be a very successful one from the dope. Page 126 X f xg .,,,.,,-. .,-.f...-. ..,.'-V,'. .f.,.,-- ,. , ,-.,'- , ,., ,.-,.. ,.., Z I -5! 4 ZX!ZZ47 Q4:L'7Z!ZZ! 'Z 4 !ZIZ4?! 4111Z ??7 ffl 4 he zzzorfmvhv, 1921 1 nn .. - - rn l Top Row, iff! lo fllgflf-CUACII UIQORGIE W. lVlCl..XRliN, Mixctic II,x1uusoN, W1l.l.1AM Blzixulfoieo, Louis Al,IlRI'l"l'ON, lnxxuclx Ifrrcrn, JOHN l'l0l.K'OMlilC. ,lOl-IN I. Sxn'rn, 'll.'XYl.0R NKl1,1,i,xns, ALFRED Clmlmlzcsii Third Row-Lxcuov l'lix1eluNcs'1'ox, Ricllixlen l'lol,n1c1uxY, IFRANK XY. l'lc'KnI., J. liliN'I' Glulsllal., C'ImRr.las ,l.XMIERSON, fiIi0RGli Bxsoiue, fiARl.ANlD S. Rnsllmrs, ORION IJ. Wiuv, W1l.l.1.xn l"ni.l.n1ucsn'1' .Smriuzfl Row-SAM W. C'o1.ml.xx, lYIl.l.l.XM Amis, RM' li. Wn.l.l.xxis, lil..-XRISNCIE T. SMl'I'l'I, C1xv'l'. linN W1NK1.mmN, llaiuev l'l,xN:s.xien, REX Kn.ln'1eN, Rolnam' RomNsoN, Alanis SMITII linllnm Row-lfloxlnu ISIQRRV, S. limioiuc KENT, 'l'1z.wis 'l'noxi.xs, lilmci-:Y l'lixx'N1i:, Nolrrox ll.XI.l., IJn.xN Auixr Five cogs ol' the Razorlmacl: machine will bc missing when the initial practise is rung up next your. Capt. Bun x'ViIllClCI'l'l21l1 after fOLll' yours on the squacl is leaving, Robinson, A. Smith, jznnorson and Holclcrby are also lacing lost. via thc gracluzuion route. Priya' 1.37 ,, 1 , zf , --V V-.5 f-f, 1,1 f f , .,, v, , , , , .- , ., 1. ww! Ikxigggfyx' r g,,x"l,1 S v 1 1 u twin i umm n , lv H . ,N n Wi c I 1.4 ,,,,,. I.. . .' -.1 -. V K . . 1 s , "sn "gg, 4.-iw N J.: -ir' ' I Lib Q. Lu b A J x uv, fx oc 1 +7'nfPf ru -- http -1 ' ,,v-1 f-. 4 A -' if Ons iff.. 'S ff' f.. - "1f'lZ1s f 'A ffl 1 'I D, 1 .4 fl' 'Mt he S 6515011 , 1 . i ' 4" I '91 ff.' fifffifif' , .,'.' 3.14. wylsi Us fs, -I f 1 'e- M J vnwuuwll :qi . 5 . . . 'isis-Y 'P :asv new "fs-,gms war" mir" ' grzjxgfsigv ' 'ig'-11:5 gqigz, iljiiifi 1 REL? -, , 3.325-if . .,f,L, 1 ' X' if sew- 1 .. --u -.1 . M- 1 1... -i 1- '.i,..e.. wh . -. . .- -r-'. sz . , ta. .t ein- vi zz , 'Q-wr, Traps f .r:' in af-74-". ffgtffi n it 3 3 Qg.j'e2'f.,.,f1ib25 , . 15? 1 N -Q ' - Fw f'- M' i' . - 5 af: - 41:51 5395:-3 55 f' ln' lim? i ' i - '2 ' V f - s:iE?:g45':i5i5 .- if sagem K -. 'v"-- ' 55: ua:-H .' ,c . ,- ,. r -" 'v ilihfii' -3 . - ' i3I'g,.-al L Arr .JIHFH , ffl"-. pr" " ' . .',,j '13 .Hug B A V -,.,'g'f Mp? .7 .. v-f '-1. ,-ng. g '1-ln-H "'fw.:.i. 4- :s .-: '. - RAC FIC F began September 12 with 25 men reporting. From this nucleus the squad jumped to G5 with the opening of the season, nine letter men and veterans of the 1920 team being included in the total. "Dope" pointed to a highly successful season before the first game, after the first game and upon the final summary of the season following the Turkey Day battle at Fort Vllorth. Five games were won decisively by the Razorbacks, one was a 0-0 tie and three were lost. The three games that went to the wrong side of the slate are not indicative of any defeats on the part of the Razorbacks however. L. U. was decisively outplayed and should have been beaten in a walk. Oklahoma A. 8 M. won by a horseshoe, a luckily intercepted forward pass giving them the winning tally in the last two minutes of a scheduled 0-0 game. T. C. U. won by an aerial attack that was brilliant, but not so brilliant nor substantial as the Razorback attack. Two Razorbacks were given selections on the first All-Southwestern eleven, a decided honor, since Arkansas has not placed more than one man per year in the past. several seasons. Three more men were given picks on the second and third teams, bringing the total of Arkansas men who received attention for the mythical eleven up to five. The curtain will roll up next season with all of the veterans back except five. XN'inkleman, Robinson, Ardis Smith, Holderby and jamerson, being the men lost through graduation. The new coach will have promising material on hand-a potential Southwestern championship eleven if everything breaks well. HENDRIX The Hendrix Bulldogs furnished the meat for the first Razorback gridiron feast, the session being played upon the home field. VVinkleman, Robinson and 2 if if . .l'.' ,254 :ffl :Qi ...Y 1 , fn F x rl in .1 3, s 'I 1 1. f in i Page I :S ,E C 5 . f .,..,ff-,ff-......,. ...,-,.-..,-,.f--,fi Q2 1 5 .PQZT 111 . 31111117121 :If 221112111117 1111111111IZ111f11',ZZ21'.'.12','.ZZiliiifiii' 1 Z11121111if'.'.QZi111','.'.Z',1'.'.Z1211221 . . . .: , . . . . . . , , . .:, . . . 1. . . . . 1. .. . ,fy-tffgji 5-L ff"-4.1 ,.' , '--., 'f'-..7j'- .L 'T'--.1 fi .Sz T'-viz?.77--L.'Z"-.ZA'---71"--f4""-94""-iff"-rin"-14"'-ff-""-'ff5""75""T:in"y:""ii-"g4 Z:pQfWwp2z L ff:-4: zaffvfzvz -f:QAywwrwwffffavayfnwyxaav:zzz-:fa-fuefzywswyz7xffwffaW4a7f 02 x If x H1 E ' , af. -:,. . .-Q.-.,,,,,,.a,,:,w.2, Y ff , . ..,,.f,,,,f--f,,ff':-'rf-5 SY--'wa ff 'V fllf 32-W4v2"zf4,,aQf,.,gf, ,,., -:1za'::z::z:2::f,W" X ff -1f5"'-if 1 I l-f"'- 77' A "' f" -1, Q 5, 1"-.f-C --'fl' -S.: 1112112121121171f"f21,.LQ 247VgJi1:.:31:z:::i1:1 gizizziggzzgf,-Z 5- NZ" ' V,,,,,,.,1 Kilburn starred with the big guns and when the final smoke rolled away the score stood 28-0 and Arkansas had annexed her first victory of the season. The touchdowns were made by Wink, Stubby, Kilburn and Harrington, Win- kleman kicking all goals. Hendrix fought a clean, hard,game and the sports- manlike conduct of her players left a lasting impression upon football followers of the Razorbacks. , -1.1: ..,i, 5142 ix 5 H52 :4-. H I 5 DRURY The Drury Panthers came to Fayetteville the second week of the season only to meet the smoothest rolling, hardest fighting machine that they en- countered during the year. Every Razorback got into the fight and in spite of the fact that the Panthers were heavy and full of fight, easily rolled them under to a 40-0 defeat. Straight football was relied upon to annex the game and it proved irresistible. Touchdowns were registered by Ardis Smith, VVin- kleman, Robinson, Harrington and Fullbright. Winkleman used the educated toe to advantage in scoring four goals after touchdown, getting credit for one miss. jamerson failed to register on his attempt for an extra point. OUACHITA October 15 was a date to be remembered by the Ouachita Tigers. For several years the Tigers had been clamoring for a game with the Razorbacks, and through the co-operation of Little Rock pigskin fans, this clamor was stilled. In spite of brilliant defensive work by Coy Shugart, Tiger captain, and his team- mates, the Razorback roller scored a total of 28 points and the game finally ended 28--0. Robinson and Winkleman rated two columns of Howery praise in the next day's Gazette, indicative of their stellar playing. It was a game to be remembered by Arkansas students and one that they celebrated with a great deal of enthusiasm. Page 129 gle: 4: 1 -1 EEL' E551 IZ'- . R -.r Eli! rt!! 5 2 2 5 9 , 5 E Z E 2 9 2 5 E I K E :sz ..,, ag N. 3 x :'i LE 3.2 lf za! in ,. I ..--.-,...,.,-,...,,........-H...-.,,-...,,,.....,.........,......,..,.....,........,...,.,.........nr-..................,......,..-,.-,571 :uf..::.:,.::.g..:T:.:::.V.:L,.:..x.1,Lx,LH..,Z.,::.,',.,.,.....1:,g,.:.., .:..:.....,'...,....,....:..-.....,.-,.,.,.....-.....,,:,.,,,?,, Z "-2, '--Z, '--Z, "-ff 1 ' -4 '-Zi "-A , '-WA"--Z, "-.inf--5 "-Ze"--4 "-M4"-MII"-.Vfg--.,75--,yff--.,Lf'--.fZ'-,,'g,"'.,34' ' 2fAWz f kfA7 nvwW ff m7 1:zvx Z ffZ X47 W 1 - 4 . -f 1 I k V A 49,11-,.f Q - A V 4- jQf.,'2fg.-?:,.'. "5'f?f?J:'17f2!",7 45 ,g ,d ,, . ,H jj, ,. V -If-.t 77' 44 lwgftiz g J, L, .f,!. ,2,bvL,:,,..3 rj, ",, 4 :nuzw ,f X . T... .. . - ,.... ..:::.Lz:::fL:Lz..," '1 jg L1Zliliflillgiflilgiilrikg if -WH., ,ff I OKLAHOMA A. M. ' Oklahoma A. 8 M. threw the first horseshoe into the Razorback machine at Stillwater, October 22. The teams were evenly matched and the game see- sawed in midfield for three quarters with neither eleven showing any great 1: 1: 1.2 I. superiority. In the last quarter with the score 0-0 and but two and one-half minutes to play, Arkansas attempted a short forward pass to make first down. The ball, after being batted around by both teams, fell into the arms of Nichol- son, Aggie end and he sprinted 55 yards for the game's lone marker. The game was one of the best ever seen at Stillwater, according to the Aggies, and the 7-0 defeat of the Razorbacks was no disgrace although a great disappointment 5 I 9 5 1 5 to Varsity supporters. The breaks of the game were with the Oklahomans and the breaks decided the outcome of the session. SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY The Razorbacks came back against M. U. at Fort Smith, following the Aggie game, with everything in their attack-punch, teamwork, and headwork. The game was played at Fort Smith on October 29 and was the fourth bright spot on the Razorback's list of victories. S. M. U. had a heavy team and a A, capable quarterback to direct them and at the outset of the contest it seemed as though S. M. U. would reverse the outcome of the game ofthe year before. Brilliant defense and an irresisfble offense gave the Varsity a 14-0 victory however, with Ardis Smith taking most of the limelight and credit for the victory. The game gave Arkansas its first conference victory. LOUISIANA f Louisiana was outclassed in every respect in the annual Tiger-Razorback game, but the kicking toe of Ives, together with one long forward pass, gave Page 1.30 F filfiilijLv.1111121211TZi','.'.ZQZ1'.11Qfff1'.Z'Q1',T.1Z11Z2ZZZ11211211111?C1Q1f?1112f21'.1'-'.'.'.'.'.',f.',l.'.',',11111LZZCQQI11112111121L11T.1',1ZZZ2Z1'1Z?1112ig2g f-- 7--. f-A. -ff-. f ,fa ffmffl. 7'--, 1 ,A-4. -1 7-f., X'-.. -ff-. ,ff--,-,-ff-. ,M-. ff'-. 11--. L'-ag'-4 -if ,v. .,.-,-.,,...-...,--,,..,',,-.,1--f-,-1.,,-,,-,.,,..,..,,f,,,-..-.,4 k f f 4: ff:-efzx-f :f4wzzW2wx:z:z47zfmz 44xzAQ:f,:':fyffwyaf7fAr:o74Q:: Z: favyffffffwyspz-:Wfm zz, J. 755 55513-1 ., . . ,..'., fr. z y 4 4 g2:j2.,.. 5 Jif"' Za:- 5 s 2'7.e EVN EEN? 5152? Sue 5f..: 2375 E'Jig , . :HH 41. 21: . ., . . -"Q , V ' xff- " -f'f.3K'.1.1:-f vi...f"'2f7'5'i T147 i fi' 1" ,J..,.',Rcfxk-H 'ff' fr 4,5-cm,'9'r--1 Z "J "--f,,,..,..,1f' the L. S. U. eleven a 10-7 victory. Arkansas made 17 first downs to Louisiana's 7, but the breaks favored the Tigers and they were credited with the win. Jamerson was the big Arkansas star and his name was showered all over the Shreveport papers in the next day's accounts of the struggle. Winkleman, Haynie and Robinson played stellar football. PHILLIPS Phillips University met the Varsity on Razorback Field November 12 and upset the dope by holding Arkansas to a 0-0 tie. Both teams played consistent ball but the exhibition was not up to the usual Varsity standard. Phillips played the entire game in her own territory and did not threaten the Razorback goal, some consolation for the Varsity supporters. Arkansas later secured a dope decision on Phillips by defeating Baylor in the face of a 35-0 Baylor victory over the Oklahomans. ' BAYLOR If old man Dope amounted to anything, he would have given the Baylor Bears an easy victory over the Razorbacks. In spite of an alleged handicap of about 35 points, the Varsity completely outplayed and outgeneraled the Bears on a muddy field and annexed the game 13-12. The score is not indic- ative of the superiority of Arkansas however. The Razorback total of 22 first downs to Baylor's 9 shows the relative strength of the contestants. The Baylor game went down in Arkansas history as a victory of first class importance. The night of November 18 was marked by a shirt-tail parade in a drizzling rain and the following day saw "13-12" painted in red all over Fayetteville. ' Page 131 X f 4,:w2py4 Wf ff2fffff2f :4zona-Vx-1f:fMWfzWf4z4W:r::':WAyfAf1:-1 ,' .L fazxmzff 4 aa, , 1 1,.., -. , agp, .a W. ,,f,..,,f,aa:,y ' fha. X ' A ' L O' 4 A4 67 Z-kffwwwfzfa1:p:4,:11:-4wzf1Wz.Wz::zf f f f 55:3-'1:2:.':'r4':+, "Q iff ! faq? ,gh gf ' -1 I w 2, f ,uf K , 4 gf if if If I 1 I In 1 as 4 z n H 213. ilu!-if " f' 1 ' ' 31315 tie' 011121, af, 'qgzfaegfff -, . fyffzx1:1211-241:-1,192 1 gp-HH ------f,-f-- elf. -1 .M gin - .1 YV- 2,441 .,,, p....,.,,,,,.- ,.,. , .... ..., ,,,. 1,-.,,,,,:,.:,,-:,3g5 Z',f 1 21,5 "' , ,,'f' C ' TEXAS- CHRISTIAN UNIVERSITY . A brilliant overhead game by T. C. U. defeated the Razorbacks at Fort Worth on Thanksgiving Day. 'Winkleman played the most brilliant game of the season for the Razorbacks and was a big factor in the strong showing of the Varsity. The final score was 19--14. The game was an alternationlof touch- downs, each team scoring in their respective tum, T. C. U. taking the first tally. Texas resorted to the forward pass almost entirely while Arkansas resorted principally to straight football. ' V 3 5 As a result of the seaso11's showing Arkansas ranked third place in 'the conference scale. First place went to the Texas Aggies who were' undefeated, 5 second place to Texas University, and the runner-up position to Arkansas. 25:11 2 , The standing as officially. figured was as follows: , f P W LTied Av. 5 Texas Aggies .. 4 2 0 2 1000 12 Texas University. . 2 1 0 1 1000 Arkansas . . 4 2 1 1 667 51:32 Baylor . . . . 5 2 2 1 500 ' iii? Rice Institute . . 4 1 1 2 500 Oklahoma Aggies . .55 5 1 4 0 200 11.3 3 1 2 1 333 if s. M. U. . . . l 55:15 ' S225 l 52.22 255.5 22:52 2715 ...Z 1511, ' 2212 UH, 5:5 1,75 .151 ' a f 1 ..5 gy, ini? E'7.i 55:2 ...V "fri if-'1 iii? 11 .. ,S 1 ..,, inf' 12: iii! 225.2 iff: uv: nxX'AxhxlxX1XKXMllMhl w .----. 1' . ,,-..i...-- ,. ..-"'Q'm -3, iii' " ..e. 1 QQ ,5 1.5. ximxxxx .. " iff u Epiif .uf 24' Z 5 5 is e - 25? I 7 S 1 5 H CAPT. ELECT C. T. SMITH 1 Q f sgv 1 5' Paar' 132 E i"' ' ' ' ' ' '.' " ' "' ' ' C " ' 1 ' ' " ' ' C".' 71' 11" 12' " ' ' " "' "" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1111221212211ZZ2111211221'.'.'.1'.ZZ'.Z1111'Ziiililiiliiliiiiii'ZZZZZZZZZZZZZTZ'f,"i: A gf: - .:,fr- pf: . .f:-up fr -.:,'1'-.24 1 fr-Q.: ' . ' W,,Zff,4, aaa .f-vfffffnzaffwwrQ4v 22 5f:v xsa :1::11f0::zzzszzxezv-s:::J-axiiifzf-uf I 22ggZl1..f,,S',.,?..I...'...ff . ...'..1.,.".1'...1.,L'.'?4 gm, ,...,..,.,,.,,.,,, .... ,...,,.,,,. ...,,.,..,.,,, , , 1 , ease ew bg. A: sf 1 1 .1 1. Q 24 9242 52.1 :.Q,i.iQ.'Q, ig, ,year Zo' ?Z'ff4f2f1e2fff'fj' 1 '-111 - -f 'fffgfe f24eve-1':f4fff1f1f'fg'i yi, CJ..-Q 927 -ifzffa, .--,fa V . V Q ,1--,:1:f:7z ::mQ:2::Lv,? fff ' ' " ' " f f f"' '- 'f " 1 ff -.I"1 75" 4 V 'vi' -f I ' Q ff!--LK"'--.If 2"'-.7'5'f-.1222 Zap' 1, Y"""'-' - ...aff 'L uw utr U14 -. F' 5:52 1-rpgdag fb rn :UU E f,"l io? -oo"11 FDC'-if: 4'-sm r'Dg.,.,f" :SSE FD wiiigw Drug.:-1 52.22 "I 02371 9.25 'ol'-N -:P See .Ek rn" OUT: E5-'ESQ ...5':.- fff 14 Deg. Da-. mn? 232 ff m Frm mag: 5.5L omn- CUFF: r'?S"H, '32-2 Ogg Eqff U1 5.2.12 O ga.- 11151 9-.nm BEN NVINKLEMAN G. S. RUSHING NVILLIAM FULLBRIGHT Bmcv HAYNIE BEN VVINKLEMAN, right half, end: Captain Wink was a man that could be depended upon in any emergency. He was a star at end and when shifted to the baclcfield, the wail of the opponents was "Stop that number 13." Ben's making the All-Southwestern first team in 1920 as end and again in 1921 as halfback shows that he was of true big league caliber. Esil. 1.1 ilmtmwmmmmnm iii 'wg 1215 M G. S. RUSHING, left tackle: Rush was what you call vicious, the most vicious I .pg.g,.....Q. ::::::f:::::::::::::::::-ef? 1 if? 32:5 I 9 nf :g-,E 5:21, 'z Zi uri 555.9 SEP! sei! 1,1115 E 2122 ing? 255.2 :pig iii ,. ,F mf E51 .E iii? 5 Zi 195- s ,.., 'QRYXKWWHK 'NUR v F, NEW gui 1 1: ..--jg--1 mm '1- 1 li Hxxwmt 11uxtY'f:1 Nl xnxxiixuxxxxxnxxmm. , '-iijggggizgjg - Taflitziliii :zfffrfllz msg: . ..,......., i'h":l 'ku- x Q: iiiki gi gn :gall -'21 a he 2 Q N .-.1 ..., "fn c.. :I he Q 33320 523 iigtfxx 14 ff 3 'f '41 Q SE :- win "' W1 2 5 5' Q- 3 5 f O 1111.23 9' fn qq rn :S mi K4 E ' -- 3 NM-:Q , .D H N P .-I H, ,-, 51:12 1-rg:T"1'4 :-33' .vue If rv Z -' C ,Vw pg Q- fl. r-f U, f':mSgE..'-:F-'D-'3 X3-Q U2 I3 "" , fp Q CI yi 5 f-f W.-Qi 1-r Q-UQ U3 ""' m -xx.: 5- .... m Q ,Q .U O- wx ix :I N O . Vw W ,.-. :F S '- hifi 0 ff D 0 Q Er 9' Wu: o D' :J 1 :-'F : Quo :5 N 93 ru - X-:QI m pq- H- Y CD Mn- 0 CT' "f O-' .... iixii :x ig E. n in :P U1 3535 m -Q : m Q.. 5 m W: fi 5' 5' 5 '- 2 w gwgi O D- :S ro 5" E 1512: -N gg. Q 3 on 94 9 XRS: .S O :s 3 14 :1- XFQI ,-. C CL F' 0 W YD VN :I F' C K4 XD '1 XXI: -. -- "1 D '1 Q- Vig: O Q- C2 :J E m H xxx: D fn :S 5- 5- ,D its Q .E ' fm 3 2 Q. X"s:5 B - .1 - Q Q I 5 : Q Q ws amiga Us 15232 5 D 'D 3 5 Mg: 3 Q 55'-o 5 rl. SESS Q sn rg E' mm W 2 21 5 at ff 1 B SQIS 27' E: N -. 5- B g QM. O O 5 I3 Q ME: C ET D- D' 0 5, O WIS ag-UQ 'D 0 O :s .... X151 f-f I3' "1 O 5 Q cn wil? H- 3 'C no Q- O :' Wu o rv 2 .,, -' Mn 77.02 EQ '-' ... H ff Vi: : -' :n "' :r 5' N.-.Q -1. O F' 0 in gaalm em - E. 3 D' r-r 2-.UQ .1 O 3' . 3' fb O -s 0 ff ff- XKI2 .-,U . M Qi 'iii ,.-..... . .... , .... ..... . - ...--..-...........-. Firm. - e..f-3x.r1qL?,1EQx:rL :gf HTKKNNNRKYENKHNVI XXWNXXHYXEX 2 i :if 'Q Iii 2554 .gs 32. QQ: GA 423A Q 1 , 1 ,LZAZ LZ :ZQQZEJQ 14, N ' awe aH,gg:4:'.:.,:f,,.f ,.,,.. - ,fb,.1-.4.:.,4f.f,Q,,-'mf ji-1.0 f -ii '43-,f,z.'zce,:::,:.z:.,f..':..f,::.,f,,::1,z.31Q,tzi 5 ' fg -', ga -- ' '1 vy.,,,....,..,,,-, f.,, ,.,..,..,,.,.,,,.,, ,,.. .,.,,,.,,.E5,g ,f "' s ,,,.,, . ,,,,,,,....,,. ,, .,.,,,,,. all ,,. , , 41 4 ras . 11 new ---...nm-mhHM,,Z 1 J. KENT GRABIEI. CHARLES JAMERSON LEROY HARRINGTON C. T. SMITH V35 ' N132 ,.,, ff. v- QI.: .- XXXXNMHKXXKHXXXH :F mmxmx :fig asf? iii' WM i""lIlf"' ...,.- X --. mmxxx "1f"1..:"": 1-...-- um. Hlllkllhklll! mwm x aff..-"'I2' mnwmmm 'E 5:1-s 15' 5 ifi qui !g5, 5 il, :ff 2 ii' 1: :s we HJ: :wg i?' 22525 :wa 5 L? 134 S2135 31 'ijlll .. ,. xmmwax -n WNNXX SSSQTQESTQEE X A ,vfiEEESQYIEEEfxxwgtfvtt?TitrfgfffiftiffuH X L . ,.., ...-., x........,,. ........K. , .. . , Xxx.. . ......... ,A.. ....,.....,. ..,. . - XX-,QQ Q.,-wr , .-,, . Mig WS: W W3 0 0 X"-1: l"' Q Na Q 5 Q m RQ2 e-r'-v-.pf-vu. f-1-QLn5-5 -3-5-Q -O Z SKS: S'333m S"H'gmW 5'a'E1Q 55.-5 - kiwi H77-QA Om QXM 5- .-. I3 ... "' Q 'D fn D 5 :E 0 5 C - Has- wnfrsww -wa Q W ggjsrug ggggmgh. Figs? 2533 V32 3- 5' FD "' Safe QE'-252 E."B3gg,:Q is-QE 555 Wi -gmfwii' 53m-'Dm 'O-:amz 3-mm XM: Dim-rf-Pb Uqrpg-..7.: -1.-.m Exif imioh- ofnafbca 29-2 5, Qx-,ii :-0wf'+"" O .-fc'm 'O5'g HFS ,- -1 Q 3' 2 I3 Q Cb Q -. Si-as "'::.mg 2.25332 QJQFZ 5525 03332155 3E.g59i' 5559-.' fam? Vw! 5552 S5'UQw,o2? -1rT1-ng 3 X X- fb tn gn ,.. - --NN, m N -fb XX- ae - YH: NEIVQ I-I ,fp-UD'-nf'fN gmug df-r' Vt: wmmii' mmkorw :sawn :rw XX- -1 :r 0 U' '1 O O Vx. wp,E....14 vo sv"fDg HQ.--G :fv- XH2 .-, na w ""E. 5 H. K4 'D F' 4 "" Vu.: ff?-.wan Ommboxw f-DEB' 974 XXL gg O "' - O - N C ID gg O ...I N W vw H5502 QQMQN Hamm -Q1 xiii .-mor? F-Q-mOO 2 .E.. -zn.. My gffgfo- 53.553324 033,22 iii XM! U'rnEf4,-3- ---"'wW"' ....'Z.'. -mm X453 5306... '6"'U19JOg.E1 fff-rg O.. Us wi rf:-45Q5 2555 0- 5502. 05,3 QM U, U-2,:,-aff M Wh f-f:"rm na -. f-'E :mrs :rica- QW53 55 zuswnrs-gn: US-75 mf-friii' Mug Ease Il -.52,5':v"' .-,rm 982' My ...w:,.fD'4 gmgqq 3, :J-ww ,., 3 355: 300:-no arms..-fffs' 'DO-W H59 Xu. :S .... 'U 5 -- ... :s x -. Q. -'- : rn ua lc O :r' , -. ,.. H.-rgmgl ' ,OCOUQ QW 4 Sf!! 5-5.4-+2 SD--ga!! 5,552 x'-1: rn 5' - 9' fc .-P o - rn O H XX r-r 'J' 0 -,C Q. :- mr ,,f-+:r-- Wmon' :-no gg-L.:- QM: --Efmgi Wzssf-f 3- 5' Da. in-I: 757-gf? m .-.54 www :,fE5'f:8"" gisflrf-f 'gfg-91 an-o 4 QQ PJ'-" mm OH- mm v-QSO XX... gg 2 Q. Z3 Q V4 B rr "1 Nw: .5 sn pr sn '- i 5' "' 5' 5 "" Ms: Swv-9 - :ma FHS Q5-'S WS E x5v'C"US-" m79'f-'SU 3- 'Q' X1-,L Q gn '1 -" xv :T sn fb E .4 Q-1: Q -129,-U'U? --.e-from-U gg: 02.2 .5 X'i':1 '- ' 5' 9' C :r fb fn O as W 5: Siva? 2,6E"a'55 2:13 PZ? 453 XR-gl 1 If 1 XSS A R-S XX: 'ask X ............ .... - .. , ..... . .... M ....,.. ,...-...M..,,.-,..--. ...... .... , .... - ..... M.- .... .. .... - .... ., ...--..,...... .m.....,, V A -Wm ..-.-. -..,. .....,,... - ........... - .... .... - .,.---..,,.,.. ...... .,...,,.... ,. -., ...,.....,. .,., , . .. ., "Nab '---S '-J ,Q---:E fr- '. 3.1, ,g .:.- ,.-. 1- L+ --" --.: ..f-3-1--.::. Q: -- ::, .... -- ,-,,---, ' A f xwxmxmagvmwxnumwindgxrmxwgxrmnxil M! Nimxwsnunvmmuuuxxxxxx uxmxxxxmxuxmxxxxxxxiikxxiixwxiguxaxxxxGmmnm xlxxxxiuwluxxanm .ie . , . :ss 521, X 5: -A i"i5 fx P: H: 'ffl .1 In H" gr iii' 5.97 af: 22 2, , . A 1 . Q , A ,Zi 5,315 i2Z'1'5g?- ,Za Za ggafzea :avi 11 , 4 :ia,f, L A ape, za, .vyfeynffg-1:1245-.-1 4,9 f, V .7 59i,,if zgz:z4:.1a :-fazuaffypf:-:Q'::m:-r z:,4:'., Q , 'V 421' ref! Q,"v,z".,1:g'1..Sf'Q'--.:..':'-af 4"---4"-Alf,"--.:,' 2fQ121fIf'Zf.1222L1211211112111ZZZZLZZZZZZZKZ3lf'1'1ff1,Z42,j' j.1,,.gf,iLf., . f,1,5J4 a411ai::11::::::::g:::11:::::1::::1:::::::1::::::::::::::::,gg5 4 l HOMER MCCONKEY HARRY HANSARD , ROBERT ROBINSON ALFRED CRABAUGH I HOMER MCCONKEY, tackle: When "BOBO" got into the game, there was a bulk of 250 pounds added to the line. I-Ie was a powerful man and nothing short of a British tank could go through his position. British tanks are barred in the Southwestern football social circles however, so nothing ever got through when he was there. i ROBERT ROBINSON, fullback: Talking of stars-how about this Stubby boy. He plunged the line until the opposition whimpered from bruises a-.:. 5452 and he could back up the defense equally well. Making the first All- Southwestern was a fitting honor for Stubby's last year on the squad- , and an earned one. HARRY HANSARD, left end: In the summary of the all-conference ends, little Harry Hansard of Arkansas was not forgotten by the powers that be--on the contrary. Harry has the stuff to be a spectacular football player, and he shows it all the time. ALFRED CRABAUGH, end: When Winkleman was called back into the 5 backlield, Crabaugh, a new, untried youngster was called upon to fill the responsible shoes of the captain. That he did it and did it satisfactorily can be shown by the number of men who failed to pass his end and the number of passes he captured. Crabaugh is a valuable man for the future. Page 13.5 fQQQ2Q?k4k27 f2y W m fkz f x4 ifagmffffwz-4,7f4f1-1-11444-afflf1:4 vfavxffgfg gym? V ' Y 9iWi 44Wyy 4,-X-. 'ff--. f . '- 4 1 f---. - 1 E 4 .4 4 f. f-. Q 1'-.. P M'-.1 fn-. 1 40-..' :'-,' "-.P ff--. gf- f,.,,f, . 1, 4 f - -, - . . - Y -'11 -M. , . -- -: a,'f-.ff-. 4-ffff.,,, f fe -14 -- 1 La Q f, he he Q , L fy . 4 pxzziil 3iZ5JQZiQQ - ,. :42 x 1 if 25 ..,,, y 4 "" 'mgiilfllll1121111llfiliifililllliillifif ff 14 Zz::::::2::::::::::::1:::f::2::::::::::::::fff f, :: 4..- 11 -' 41? M' L - 7 ff 4:41 5 'u 5 5. """"--.. .uffff V ::',f 52:3 33,22 .Q ..,. L: mv. ,.- xxmxx mmmt mmm 1- 5552 T.. xwmlx 12:11, ,. XURX 'li' xxwu Vmxx 552 zafi xwmmux mmm uf' iii wvmuxwu XXMYXKXKXHXKXY.XXXXXXNXXKXXXXHXYIXKXXUKX HKUillKXKXXXMMRIKIKKHYINNIUKKXIFIKXIHXILHHXH NWHI Xl' BXBIXXHHXRBXHKXYIHXXHXXXWR XXKKXXNXXXXH XXXXIKIHU uxknlHK!llll::MAi:WllleKlXX Ng.-Mgf..-,. if-p.:,.+ N ' .AL ..:T..--ig---' -19-.:Lx-,Q--.:L.f+'g:'--I.. 1:--:L --Q-Ki---'::'uEL---'yu N 2, 4-4f-,,1g..-',,- -41'---H UN ILIIIIZII. IJWIIIII ""' " III .'. IIIIIIIIZIIT flIIfIIlfIIf"f"ffffffff1fIfQffffffIff"',.'f..'f"f:.:I1ffffilfflliffllfff '.l.II.Il1I.I.L.L.I' " A"4 Tlilfllliilll 'li-213 wr.-'zz M"-: 'K H wx. si:-1122 SN: ,MQ , M13 PU UP 2 U1 lfxfi 39 FU v-1 :D vw -4 Q U r' , Z anti 3-no CDUQN Um: f-fr-ff-r wk vu v-4 I-4 4 - sm 9222 Eigggw SSL- 35530 UNH mam,-4 E gm 9133? far? O :Tru ,.,., Uqrq Udqmo vfxli O ,.,. H' G - -v-. Z -I U' .-N 1-r who mr' gn- 1-PEN :,.,x',-,I11 in Sims? "25f- E Ompi 55-,Fab ff:e:Tf?g 5 EPQSE P33553 7-55:2 2'-Ugmg,. Q ME: Q1 Q f-f5'2Qf-ff NGPZSG 5-9752.2 - sms 237:-U' O--mgw awe- wwf ' Q Wir Sami Um' S -5-'LQ mg ETP- O vu-H ' Q. 0:-'43 GJD-f DP Q K- : 2. ,Q .... ks U' ro - "f U' 3 F, iqhgz mo' '-wmmmb' :DH Q ::"rnUQ,-MN - :NQ ,QHCS SZ.,-.gag OHDAQ 04m.ON 3 :Q:5 OSHN Hmvima- i'E.'DQ wgfbcrf 552 SMS: '-:gig Siam' O'U3'.Cl.g- E"40,Q-.J 2 gud? Sfmw- ,.:g'wm'5- -'H QQ mgwfvz fm: Uma? pgg-mQ Sim? ..,5.3g-O 3' 'AHS --5 I f-r"' SD 101-v-DJ . 7590.2 : we inf: 32159 -sg: ganna M 03.5.9.2 wmmb gm'cJ,Q? Bog-N I My :Q.7,',g Q-5555 Q.'PDQ':-Q 'fvfmgm wg UQQDU mg-fgr Own- fn:-BWP. A-.QQ 6'-fm 14 Q.,.,,7T7T,m v-'iQ-ND.. UJQQJB Me: -.QE 1 :Omwg gage aH4"m?r: :N 31' fb QR-ii 'J5mD-E gr'-'55 Wmmm 9f'i',Q,F'.-+ M: 42091 fn:-glzm puggm U25 O PU -'.-rg Q. U1 ro '-' :- m '. 2' WA: 2 .gm -5 103 Swarm Zlgfbgm 4 NQXQ. 20 "" 39 4 cn 5- 0 DJ U, M- X - :s -. O Q .-, :r , N321 -+-'- ""' C170 '1 ""9J D- 3 "' 1' yuv O-H OW' 'RQ 3 O.'3"fDO 4 Mug: 'fitvqg -155155.-. sq' mp gn-1:32 Q: :S-N5 EU ,T 'OUT-'Fm ntigz 'Sgr E W 3-5? 5375? Kiera nwwi VE: cn .-. :s-' rv - mm mg-5 2 W-2 OsQw W Qq M2 ww- sn --EW 'ff' -HU """' 5 ggmg 2.005 Qmfii. U, ,,--323 in-3 -5 VV l W: PEA-5' D9'5wB 53'fDmO E5-'USO uw 59.3, g25"'E.:: ..,g'PQ- -Mag 5 xnxx' ,-. f-1-fDCfJf'Y'D" Cf, m ul:-5"m4 v-I 155453 75" mm' :"' "'5"'-V" 'Dwi' :E : Sf..:: flilf-f fb :S gr: 5 Q 5 0 :: U' 'zxgg -omg' g3o..i7: gum,-P3 ggggg wa: 'u OE Of-f 1432 mg: -:mm xgqu Q .'-- :S23"C1rn-1 :S f'D,-123: 1.25 E E O "VD-E: Bvwq 5- nw mil. D U' -- E m fp W N CD 0 W3 I-Z3 mo ang' 355' mi---:r Q.22 Q mm-f mmrni' -rum PD-:im S -SE . Q. an xl .Z 'ii U: .- ............. - ................. .- ........,... ...,.,... - ....... ..... .,....... . ........ .......,....A .......... . ..... ....,........ . . ....... ..... . . . .... ....... .M ..,..A.... .. eil. -J Ziliilliiii. '222il1J-e11T:iZJL-5111252315125 Qi111tQ5::Q,"L -5a1'm'5::t55j5sgztgfjxgzfjsi' 151111'E:?.I1 X' ' - - ' - - - - - -nwawn u um wa wmvmmwwwnmmvnvauumxmwmxx mmw,m.xm,W,,mw,, is :nf EE? ..s. Iii ,,w., ..! ..f H! :S 'JE--'HA .1 ,, ,. ,, , . .,. , ,,.,'JjJ.LZjLJJLL2ZJg3 :IQ-. W f f 6 V 5 Z4 X 1 X ij 1 Z g X X .I kf ,rcgz-.'a'9:fw:+tu1:-he 1. f.:-,w1.fwy,4V AZJVZQ4?-I 52 , ,621 iaf ,yen ff,A,,1 ,.,':-f:4:V,y,f ,gf 5 T-...f ,-.., : ?2f 2 3 ,. A -f - Z Lf Q ,..,1 aft ,-., 1 .if 1 2 .nfs j--Q ,f , , 71:-:1.s.'::fe, -' ''.":Q.F..f,.?,f,f.?..:1f.i-f1.,.f.1',Z gig?,,......,.,,.,.....,...,..,..,..,,.,....,,.--.fn---a-akzzf --1, Q a,?.....,,..,,., ..,,..H,...-.,..,-..,,,...,,-,,.,,E5: 55,1 ,f,',,,'. 1,15-V ::f , f -- -. gsm ,I ,.. 5 :rf "-'--.....,..,ff " Z:,:: "I ilff 3 iii? ,af 2. 11. F Ii: ,I .. Ei' :if .. r g H' il: ix. .V ia, si sz-1 .-1 :- if-Fi - il? if ug ,, ... if 1 . .1 . i -.:: 25 ,.. V5 1 Ei .x SE! G-Eoucs Bfxsoiua WILLIAM BRADFORD RICHARD HOLDERBY REX KILBURN I :sf G GEORGE BASORE, guard: "Bazoo" is big and he has had three years of experience as a member of the Razorback Varsity. An injured shoulder kept him from performing at top speed through the season and he was kept ready to step into the hole of some man who weakened under the strain. A man like George is valuable to any team. 51325 RICHARD HOLDERBY, halfback: Dick gave everything he had to the team, but a badly sprained knee just before the opening game blighted his chances to repeating his success of last year as a first string dependable. Dick's loss to the squad will m.ark the passing of one of the hardest working, consistent men who has ever worn a Razorback uniform. WILLIAM BRADFORD, left guard: Bradford used his head and his fighting spirit, and by hard work won a berth in the first line. He wasn't very large 55 5 as collegiate football players go, but his "old fight" won him general recog- nition. Bradford has two more years to play. n. REX KILBURN, halfback: U When "Dummy" was called upon for a gain it was generally right there for the Razorbacks, and if they didn't get it, it wasn't no fault of Dummy's. Injuries, the general jinx of the team, kept him down somewhat but he starred when he was feeling right. .wi if ii 351 asa' gs .f I :Q " 1:2 2511 5 Page 137 I s"' 5 i:1::::::1:: :::::::::: ::zzz::zz:1:acc1:21:12:z::::::::::::z1::::::::::::::::::11zzz:1::111132111:','.::1z':.::1111112212: 1: :::::::::::: ::::::::::::::f,':' "i ig 51?-gy:--.,:4n..,7g--,.77-'.7:'f-.ffr-fA1.,7:'--Zgjf5---,77'---EA'---.zjjgggjgfjjggj'--.if:--'74-,yy'.,pfg--.34--.:21'-t.,' ,, ' , iitfssssszsssssfzzfz::::4:ae::ss:s::e:::::rzxwznzesa-,-,,,p::::::f1 f:f,-.f5- ,,,, 0:11-,e1av,w::::1:::1 aff1g:::::: 35525--.L-. W. ,.f X .., I I is 2' 1-1 I 1 x 1 3 X nf " all 2,5 X 4 X I n is E 'Ia Sl ' 1 X -x 1. ak-. LJ, 3 Q 1, ptr., ' 1, Gr, ,- 5J?,,,1. ,:'g...ue1:::'w1:pz V' .'y1,f V, " .-,J ,V tfta ff. jg V, ,. , 4 -,rf ., va f-...I s fi - . H-v:'i2.' 51 fluff 1 5 :ef - f 0 BHK- 4-,1 lfuir 'QV' 'V 9.54, ,,4f1ff4,ffpff,fff,,,, -1,427 -V K. . if ,' . -J - ,- ff gram' and Trofpecif HE RAZORBACKS in 1921 had a very successful season, as seasons go, winning five out of nine games, tying one and losing three. The team went against heavier opponents in almost every grid battle and every victory won was on sheer superiority. Those lost were usually decided by the breaks of the game. Arkansas' most disastrous defeat of the season was 7-0 at the hands of Oklahoma A. X M. when Oklahoma scored in the last three minutes of play on an intercepted forward pass. Louisiana won by a three-point margin that was not wholly deserved, and T. C. U. annexed the only other Razorback defeat 19-14. . I Q Q The prospects for the coming season are somewhat in doubt. The bright promises of a championship team through the return of many letter veterans are part'y eclipsed by the loss of Coach George IV. McLaren to Cincinnati University. There are undoubtedly many other coaches obtainable, but Mc- Larens are rare and the team will feel his loss severely. Of the returning letter men, Rushing, VVilliams, Hansard, Crabaugh, Cole- man, Bradford and Basore, in the line, led by the redoubtable Captain C. T. Smith, should insure a worthy first line offense and defense. In the backfield, Haynie, Amis, Kilburn, with the aid of such men as Harrington, Fullbright and Berry, should forma strong nucleus there. Harrington, Fullbright and Berry were substitutes to the Varsity who were kept from their letters only by the breaks of fate. The new material is particularly interesting. Out of the freshmen of 1921 such Hgures as Brown, Rainwater, Harrison, Sims and Hamilton in the line loom as excellent Varsity material. In the backfield, Bennett, Rogers, McCul- lough and others seem full of promise. Other men among the freshmen were handicapped through the year in various ways and did not get full opportunity to show their stuff, hence predictions cannot be made for them. It can safely be said, however, that the freshmen offer better first year material than has ever been seen here since the days of Hugo Bezdek. The schedule next year is a hard one. Games will be played with Baylor, Oklahoma A. Sc M., Rice Institute, Ouachita, Hendrix, Drury, S. M. U., Tulsa University and Louisiana. It will take a good team to successfully meet this list of opponents. The material is at Arkansas, however, anda prediction of another successful team, comparable to the team of 1921, seems to be warranted. Page 1.18 1F11Ef1?13E11E11EE'i. :3?12QEf52?f?l'f1?11921125 -?11??f251:p:z::'7:: :p:.f 'ar.:'f f X If ',,,Z'.'M, X., 1 ,W I .AM f .,"4.,,,f, .64 .., , .,, , .. L .,, q ., , . . L ., , .. ., -, , , M , -. l -:Zvi-yf44zu4 - . 17: Qfzz-yffffzwan fwwazzfxcff 1 spzsrffff 1-vf47fzfzfz7fflf zx I-fat Of.-r, A 4- -uf fn, ' I V f .f . " 1 9.0"-f,.' 4 f - .,f , 'Z "X, rv -. , fp 1, ., , 50,1 9 'ifvggygff ,I g, ,: 4,4 , 4 ,fjff ,,,. .,.... V fm. ,Q L10-.f-'ff 1,1-rf.,'y'gv2f .p,,,.-gfill' "Zigi f ' he Frefhmen zzzorfmcif Q Q - ..a..-A 1 2 Z Top Row, left to Vigil!-SMI'I'H, QuATT1.n1zAUM, Lmnsnv, Worms, Rocsizus, I31zNN1f'r1', Sims Third Row-CoAc1-I Risv. l.l.0YD E1.1.1s, 'I'HuoCKMoR'roN, RixrNwA'rm:, Sco'r'r, Posicv, BleowN, FORD, HARRISON Second R010-DEAN, DUVixl.1,, Coma, PYLE, HANCOCK, CixI,nw1cr.1., l'lAMII.'1'0N Boliom Row-GORDON, ARTHUR, Fixlssr, I'I.xR1'1cR, SMITH, NIxoN, HoPKINs The freshmen are the Razorbacks of tomorrow ancl material clcvelopecl in their squad is countecl upon largely to fill the holes in the Varsity ranks left by the graduation of Robinson, VVinlcleman, jamerson, Holclerby and Arclis Smith. Of the freshmen team, a team that won three games and lost one out of a season's play of four contests, McCullough, Rogers, Brown, Sims, Harrison, Rainwater 1 and Hamilton seem worthy of special mention for brilliant or for steady playing. Page 1 39 ezf -' uf, ?Q1CZZ1ZT?TZCf1fffif'ffZiifliiililiiL 121212222211LEl'.iA1Z1LZ1Z1QZ12111212171.22E112111111213221':',',gE',Q:,',12,1121212212121121122111 ,':.'.!.'.f.:.1:.Z'.1,ELg112?1Q 1 ff ff-1. pfr'-ff:--..:.f:-f.:,-4- pf:-.,zf,, -1 . . --W4 "1-f f 'wx fgQ,Qggf2242ff.1:44:g.f fn 24,441 Q15 4, -,pnzfzwza :6'z4'7444:z97ZS52?2 2' 11:.v:z::':-24:4-as +z,11vQ4:z: waz Wzxazcsn 5:1515-r f '-5-'ff' ::1.:: 1z5:2z4k The freshman team was a cleeiclecl credit to the University. ff 1, , I Is Af 22,1 '.5,11-wiv-.Mgnpff'-ai A A 1 jggjfiidfw if -,J-fri'1rfQ '12 . .CZLLZLJ f - .i' . ' 27, , . OL!! Datsun IND f . - , YM-mv 'IRKHSUN 1 - ' i f : . ' 1'-E ,v 15:5 2515 51:5 iii-5 . . 2 iii W3 -A , -'K Mm,,.! 5 , i 1 X , . , 1: '15 .-..,- .' A 1? ..., , . . -+ f sq A N . , P 1 .re 1 1 g-lf -,f 57. 1 571, :LE 52.355 A av, f vim " J - "" 9 . ,fi 2.1, ' ' Z-,ci yi, ,, :A 15 NN4 lv I 2.11: ' . E ei? 57,5 1: -W .H ii'-f? 'S ,, f-Q iff, 2 ' ' gQ2"B ' :,-amy, iv-Y 2 .-,,' f2 Lffi .. , , ,, ,- . V ' -A, 551- f 'V .'.f1g, .5 F5 ,I fm' ig ff " - 'ff A . V LT'25:'-"fig" , , ... .,-M., 1. ,, ,ez"' a'.'.'-I iff LP' 1 CAM ,"'Tff33f"'F 'g,f:'1. HI' v - X . J 51?':m,vA'f,vgi:3Zff ,IQ-l.4..,g' 5- 325' 1- QSM, jf. . . ' 11,5 '1',g':' "' I ' fig jg. . :vii Q:.:x1e.,SJ.!a..L12..1,:x.i..'1..r.faix .i:3f. ,.. 3 ,-,r'w4Aff..lna..z.a,-x,3,r1,'.:wrTwig'-ee: 'M' ' '.'f-...:..'x'r1'..,:,.fr If -- - v ' wifi Q51 Page 100 gf? ifT?'ij 'J 'gg' K '-",.:f'5 Q1f,1'f,'f'?',3fJ 'J "" , 'Ty-3 'T-"j,"i'QZf,"-' 'Z,1"f Q1T,'Z"11'?"1L'3' ' ' "11,'Z"':,"5 '':j':'Lg,":":,'',"':,","'11'Z"1f'525 ..f,-.,,.,,-.z-., , -f,.-1,1-f 1-ff 1 , 1 1 211, ,,LQ,,,f Z44w2eZz7kff0 7x4 ff2f: 1.r42fw5fiQzf2Z f,Y4:,:f,k Z- zQfQky2fzkQQff2Qff QfZiZ ..-tt?-7 , ,..,...-,. ,.....- 'Zz v,,':,y,a psy: , , f. . f,-Q ,L ,2,a:-fvpzaz :QV , -9.1. ,fyzz .,. 2??93::,3::::L111,.1 .......,...... . ..,,.., ,,-,-.,,f. , iffy., -.AN kgs w,,.- 0.1-gl .,.... ,,,.....,....,,,,.,,. . ,.,,..,,.,.,,....,, - HHEQE5 X,-fzp " ,,,,,f T I ' 1 2 ,. -4' if , 42 X f V ' . H, ' ,L xx E E 1 ' " X f nw' L V wr 2 . ' f H f NWN . I ,ZW ' WDQYJ' : ' 1 ' X ,W QM XX :ng .fx N ' N 55,14 V' 'i -? 1 ' fl V ': - f 2 41 W . 'W sz 32 . , ,gf ' 'Q-:ir Wrlmm-I I' Ay A A. I : Z , ff 'M ML ,749 , :14-.14 -1 l Y-Q '51 5 E16 H I I 4 W :arf :::'E . , .-.1 , 1 A ,., f ' v .1-r , , .,,, .,. . , f, ,zfp :-5 1 , ' :::.g Zhi? A - 5 2 2 f -' f A .1-1: l 1 . I f 5 5 44 2+ . , W T232 Jig? ,1. ' - A -,. Y 1 'Q K , . . 1 f ' gif I , :wh "' ?5:' 51517 'KV' "-K: HK! ,L -1 ,ws 4 M 7 W ' 11: 11,2 , Q Egg -if V :,.. X 13: . .., ,Y,., A i f. 2511! gfnf ' r Q ' as! 51? A 55? A , I S1 7 ., "J, .,-,XT 4 . , F? 352' 1 ' , " 2 . CAPT. JACK EAST f , 1 ' Paae 1191 5 E :. 1' 1 1 if . iQ- 1117, ,s,Wrw4anpwvQW, u5 m wWWfm w4 4azef,n Av f " qysl, V. if ' 'Z' 'Q-E 1-'f74Z:f..eQgr4, . , ..-4-sgx4:z4::ffQ::4fZZ ,, ' ...V ?7ff:, ,V M , , , H... ,uf 1 COACH NORMAN COYLE Entering his second year as coach of the Razorback nine brought many difficulties in the path of Coach Norman Coyle. 1:3 iii H 5 5 5 5 The fast and aggressive team of fn 1921, developed under him, had been wrecked by the loss' of six " very valuable veterans, and the problem of how to fashion a f winning club from four veterans and a yardful of mediocre scrub' material was his problem. The Razorback schedule ahead of the team was a heavy one. After a dreary season, 5 opening in the rain under con- ,g clitions which the team could not get a fast start, the club , took the road for Texas, play- ing seven games in six days in that section. That the team came out with as good a record as it did, with scores as close .3 and as full of interest as they U were, is indicative of the fighting Coixcn Noiumx Covte spirit that was inbred into them by Coach Coyle's system. f I When the final analysis of the 1922 season is made and when the 5 petty jealousies and non-cooperations, disclosed through the season, g are discounted, the season should loom up as a successful one. The , team and the coach labored Linder severe handicaps and the over- 3 .1 coming of these handicaps was in itself an achievement worthy of the name. ,, .3 . Q52 , . 5 Page 142 E? s si: , 5--rf '1 f- uf rf- -.'fQ1.Ef4.f:A-5.'.,1w px' xx? ,rf?'ff- if 0 ' ff 2 ' 'ff X, f vf47 f f f jf f 0 lie 1922 Brzyebzzll Rqzorbackf K .M ,, ... :abt I 1 I 1 1 9 5 1 5 s 5 L15 S i., FH? :UL in'-2 Zi' -:ri 'i"3 , , a a :Eff '::'5 1 ,si l .1 .-5 1 ,est K Stiig ifii :eff .5 1.5 ' .E ., 155 -, :fi Top row, left to right-S. E. Kent, Cy King, W. H. Bradford, C. D. jamcrson, Wm. J. Schoonover, jack Gorum, Waldersce Hendry, john Bonds, Jack East CCaptainj 5 Bottom row-Coach Coyle, joe Wallace, joe Bennett, Leland Robertson, Monroe Perdue, Bracy Haynie, William Lyon, Degen Boyd THE TEAM Bradford, Kent, catchers, Robertson, jamerson, Gorum, pitchers, King, Lyon, first basernerig Haynie, secondg Perdue, short, Wallace, third, Schoonover, " .f -955 Hendry, Bonds, utility Men,' Bennett, East, Boyd, outjielders. -Q53 '! .l.lT1 " :E 15 55.1 E511 . ,14 Handicapped by a lack of experience, the 1922 Razorbacks got off to a slow start, but their indomitable Fight and their tight playing in the pinches always K made them formidable opponents. From the 1922 squad will be left a fair nucleus around which to model the 19213 team, a club that should do big things on the diamond. if 5 :sf :'.:Z 1.5 3151 t X 'v. Page 143 , K , . ,i R ai F 52 as . nj z E ij111111111111111' 111Z1111111111111111111111C11111111111112111111111 111111 L 11 111111111111111111111111111'.'.'.'.11111 11121111 2111 11111111111111'.11111111i11L1iEfE 5' 1 ' 1 ff- 7- 'f-r 7'-r gf- 'fa V"--'fn cfm, yfff.. l ii7lf': fffrt H53 1 f-2 'if . L:Q'Q5 1 'f-.- 'g'L.x..--- 'f -'.4 -'ft 'f -if ' xiii' 51,111 , al' 1- 613- Wi, -i?t:1'f.v-'-:iff a ',w'- .'9PEPf'ff qiflii lfiia ?T5::?i5fl:' if ',.4 -.:1 , -- -,,-.v , f c , ,IQ he 36415011 ROM the opening day of the season the weather began playing a very important part in the baseball history of the season for the Razorbacks. Coach Coyle arrived in Fayetteville for the opening of the season on March 1, 4 but a heavy snow, almost unprecedented in this climate, postponed the opening of practice so that the team was over a week late in getting its start. The material on hand included five letter men and a number of former ineligibles and second string men. The job of whipping a squad into line from this array of material proved to be a difhcult task because experience was needed both in hitting and in fielding. East, captain and outfielder, Bennett, outfielder: Jamerson and Robertson, pitchers,and Hendry, utility infielder, were the veterans around whom the squad had to be shaped. After some degree of system had been injected into the team play, the weather again interfered with the scheduled program by postponing the opening of the season by over a week. Two sheduled games with the alumni Old-Stars, an annual attraction as an opener, were called oft because of the weather, and a f few days later the Pittsburgh Pirates, scheduled to meet the Varsity, passed H5 through Fayetteville without stopping, due to the influence of local cloudbursts that had been sweeping over the section for the three days immediately pre- ceding the scheduled game. The start of the season being postponed involuntarily, State Normal of Conway opened the schedule April 4 and 5 with two games on the local park. The first game pitched by Robertson ended 2-27 called in the eighth inning because of rain. The second game went eleven innings to a 7-7 draw with jamerson on the mound, darkness ending the session. Starting April 9, the team started on a week's swing through Texas, meeting Texas University, Baylor University and Texas Christian University teams on that t.rip. The burden of pitching, resting on -Iamerson and Robertson, proved Pam' 140 55 ,Mg .525 ,.,. I ' "" f:l1:,1i-Zzlllz' ' 'VZ'11,-'-221112111fff:i11f22111111121f1111if1 .1'..l1.f Qi''.'.','.',',',',','.11',',1:21111111221121121121:111111"1111jj'A','fLYL:iir.g y "ff 1 'ff-' "ff"--X-f 'f'--I f---Z7--,.2 -,.-Z 7-.?-M555 7'--,Q . '.,, -lf. 1, ,"--ff. '--- ,"-.,f."--.f'1'- -'-V , --' -f 1 A-., , '-.. ,'---1' ,-..,' 5--,,y:g-...L -.,,- ,--.,,- , .., -ff f cages.-.-:Q ffayzfzf-.myz.24w: :WZ:4zWz: o:.:-my-,,1. -any. 1.--,.-K: -1 f- 211,ya:wyffy47A7ffzfWfWw24ak f' xxxxxvxxvxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx :ii xxx 455: xxxxxxxxx 2542 xxx 1 as 5452 xxxxxxxlxxxx T! xxxxxxxxxxxkllxlxxx m, .,... ,M-be .... ...- .?f......T,..:!.." 5:25 2,133 EEE: E344 we :fy ini! 21.3 EFS! 2122 Zia? Sri- 5,35 Yi! ,.z 2515 fi! 5242 5:1533 iff? ,5,3. izaf 'asia ii? .mea ig!! s .IE 5-as gms 3 Xl 14 az azQZJZLZEJZZJZZEPZEJZEJJ ' ff, fe wi xffffkxfwf4ZW Ov., I x- 1 -- - f f - - -. 1 .1-,,,,,,,g.,.,1,,.,, ,,,- .,1 f.,,,,.,4 ..,Q,f 1,9 X-ff ,ZA y AVIS rf!! 1. 4 , L 1Z21Z?52?gigigiilnffigifl2555121222251ilileiglggj g 1 gf -22-.., ,- .-'2 aff ..-.,,ff' X C -' .x Xxxx 2622 HHH 21 345 :::5 xt.: 227 ggi, ss! E313 :ii ei :gg .:P2 ,. ,ff 222 123 5:1-5 35: fzfszzzsraf KXXXNX i ifffli UNH xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxxxxxxx ..- xx x- xxxxxxxxxxxwxxxxvxxxxxxxvxxxxsxxxxxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxwxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxx XXXNK 5 5 .ir xxxxxxxxxxxxx .--3 KXXX :.::.. , Rkxxxlkl 'vs zfr. , XXXXXKKXXHX .. , :nz -'zfrffff Zflxbfli: xxxxxxxxxxxxkx his- 15 Z' ' s ..-3 xxxxxxxxxxxxxxxx 4? ii- I .: :' xg. xi" 'iii f x :EVE -HIE .. Ein 2525 . f 5 Z' ' Us: ,-3 5? Zia 5 ' P1 - 52532 ' gf' iff The Players fi I 25,1 , SZ " E Si., A . 5. ,. . 5 31? si ff 2 55:5 53 SX , .. . , E iff. Page 145 351 si '59 gif' 2 4 g 5 , E H 5 1, :E E 1: sg A EVE iz ':::::::::::::::::::::::1:1:::::::zzz:::::::::::zz:::::::::z::::::g:::::::::::::::::zgzzzzzgzzzzzgzzzzazczzz1::::::::g::::::::::::::::::::z:::::112113225 ,gfk-151: g--.fyg-'-.in-.24'-.,7:'---tri'--iz---.ggfggw341355235"-.:4'--26'-ai-f,A--.lax-w.Z"-EA'-HZ'-,Z' ?4f::'::s9snt ::xfrawxrzw:::sx::::snwwvr::::::::sss:2 , ,,,,, 1 if: ,- nf: , , - :::::+:a1 ::::::: 44iff:'fs:::::fiE1::fff . 10 .,, ,,,f,.f...f,1. ff.:-hugh. , , fi, y,,,,,,,,,,. , -14-f., .,f.,,.,44 ,H ?,v,,, .,,,..Zf,:7v4yff:1iQ . "'y:.'a V 5,.5,HL257Wf, Zum- ,,,,-- ,--.ff -,.f1fffgw zvZ .,,,.f ,,l.,,:!1'.,,,U . , X. .f. - -., - , - , X .. V 4 v - 1 f ,, 1 pf: ,.,, 1 .n fff., p 4 ...G -4 4: , ,.,.... . ,,,,..,, . ,, .. ..... ,.,, .... , . ,.-.,,. 5.1: ' 1 I Ani' L 'ul 4 4 "',L Q", 3253:iff:2:iEf:f:fif Lxiii2ififllgliigl3ZiE6EZ5i , , ,f 1, 1 ' X' 1 1 5 'i 1 R.. . ...,.-,ff" too heavy to handle, however, and the trip proved a failure from the stand- -E 2 2 14-3 ik 1 :1 .1 31 Q12 1 111 xx3Wxx1x1xxxx m1xxx1x1x111u '1u11x11v1 X 1- 1.11,11111.11111.111111:1-.u-1mu1umm1111wm1x11m1-xmu mmxnxuxxuvmmnnnmxxw-xl11xwuxu1v11u1 11 11 1111 1- 11-1111 -11m.1 11 --.nu-an-a-u.:111111xx11 1111 x1 1. 1. v1 11111.111111111:1111v1 1, 1 . .... ..-., 1 11 1 . X .1 . 1- .1 .,., .1 ,.., .1 1.. , , . 1- - 1 . ' --- ,.-- -- - -' X'-Nm..-' Q.1y:t,A - N11-1..1 1. - . ..'i.,f. , 1- ,-... Q.-nf. , - .. ,M 5 XXX: -1 . . . 1 . . :::::,,::':gq:::::,r '7' ' .I ':: 1' ' g.g:1:.t ..:.Z:g :: r"- ' ' Q ' ' ..- QMS: X542 1 ,- X X12 X--,. Xi-22 XXXL '1 3:2 -" UQ ca f-P --. r- w r: Q ... Xi.-: 5 -fvzrfv dye x'73,'U X111 .. DT: fr C : -D :.- fi' 'J an 2. X-sf? C 5- Sq - 5 gf E 0 f 2 rr 2 X1-.11 :Sa--:F :P 6 :UQ cu , w -1f- X. U ..- X. N Q A -1 f., , .- C A g Fi 14 O XX- -- 7 :- 5 :ft -1 U1 1-J gs ,1 ,,, 11.1 I ,J Q A -- - .1 -fm :11 U- "' P D f-Q Q.. '-' N -' . . . . Q -a Xi-:1 5 E' VF 6 -"xr : 9 : 5' '1f1wg,' www XXII 0 .. C 'U rt c FC 15 '54 'U 9 X11.: ru 3 -L .. rs '-' A 2 . Q 5' 3 Xglxr 25' 21128 E'-33: gf 9 ,, . ,, , ... , ... 1 ,A XM: f - 4 A 4 C ,.. F 7 'f A 2. 75 :Mgt -, rf 3 3"-H 5 :' ' O E' 5 W '1 '. :' , 1-1. W: QL :CS-f2:,"vQ 259 N1 1- - 1- -A .... -a wk .- IO -- F' T' 11. r-' ..a 'K 1191- .-. 77' .L A " 1- 0 f- f- -' .. 'ti-'Q N 1 :' '- Z -1 0 "1 Af :' C :1 - 1. .1 1, - .1 f-1 C : . '1 1- 5 1 f ..... M C' r'- 1 1- , A U-Q V XF "N ,.. 1-f -J " -f O fx 'sv--: 1: V - - - w :J 4 7- - lqifi- 7 """ ,.. L4 "' I." :' J: E r: ' -. HQ1:' 'A ... H. .T ..:. -a 2 -g gp 3 JMS MT -rg-r: :UQEZ gm H11 1- 1- O C --I ..- ... 1" Ng :' I 72 -4 .- C 21 If ,u: -I If I f- '. 4. '1 .1 'UN ' lX'J C - A ..a p 'U 'X '1 .C Z , -I 'I C " 51232: we Ggfvi 'eg-:E '43-91.3 .- - Q ' r: lk-,Qi Q 3 K. ,.. -- O 5 "' 3 -1 4 F' 5- vX 1' f' 3 Y' -- F' "' -' "' f- r-r 4 ' NX1- L H .n F nf -1 A Q ... O -1 rr 111,11 m .1 un ,JH .J -f .1 - 1 ,., uc , Vx- :- c A Q :S f- 2' ff O f- ' L F113 - r-f -4 Q -' LT' " - rn "" ' -. gl X .1 - -H .. f Q .. :, ., ,, M - - an C' 1-, I rr E :D .-T' 3- cc 2 2 X5 I1 C C :r , 3 "' A : nw c G '2 -- IB f- 4 UQ 52 '-' A f- :J c 3 1 .1 m Q . ,. A .... V . 111,11 A ,. r: ,L ,., ... J: 4 7'-2 X 5:1 :Z : 7,1 -1 - 5' 5 C E 0 :' G' O -' 5 ,. O FZ c -1 r: if "' 3' .... 1X ' 1-1 1-4 ' 1 -g -1 - , , . ., . X141 5 9,2 LCUGE Em'- X rx, V 3 4 2.7 Q -2 4 'J' X:--1: I-.1 1 5 -- O S... KL C XX31 1 :ng .f"'2 gr- X '-' D. .1 5 v -5 1-+ r: ..1 O G X- - G . 0 . 4 A My 5 7. -1 .1 ,,, 7- 'I' -1 ,. ,.: .- 4 - O ... :-' .:. 1-D 0 C .:. - XX1- -- m ,.. L .. -' X.. 1: 1- 5 A Q 'C .4 -4 Vu : -- Q ... I .. fr 1'."J ve. -- 1 .1 ...1 A -- -1 X-1,1 1.a Q O 0 -- UQ up -a ,. ,-1 .. V ... XX. c 4 .1 f' .1 1,1 1 X, 3. 7 -1 -. rr- .1 - .. H , .1 O 1 9,1 ,1 -' .- -f C ,.. gg F' 1- C v' X 1 ,1 V .f , A 1-4 X"-H w :' - F ' m "' "' fl. xX:! C 0 O 4. ,.. O ,, .- X X1- h -1 -J -1 '1 1-7 "' X1-1 1 -f "' 1... n ..a "' ,1 O .-, ... .J ff 7- .4 UQ X,-11 .4 f- 5-1 -4 .1 ,1 Xue: 'N fic r" ' -.TJ 2' :? XX:: -- I- 5 5 P- O E' 5 : X0-: W : 511 .J .1 Q -1 I gg X5 1- Q V7 U7 S17 '-' r-f ,., X N 1- .Q -1 :J C .. g XX I1 1 : ,- "9 "1 -' 1- r-9 "' ,.. Q11 f., -a -- 3' fs -A ... C 1-1 . ,. . ,. ... - ... .1 . - 1 v-.1 .-. D A ' L gi.-L 5 77- 3. ,., -' E C Z ,,. 1 11 -1 1 ,.a IX1- Q f-1 -' -- U: 1 . Xfrf Q 5 5' UQ EQ in 51' : :E 111: '- W .. -- .- :- '1 + '4 -1 A '-r O X1 V -1 3 r-+ ... ,gg Q in G --1 1-f 2-7 --. ki 0 T 14 XS" l 1' iss Pl Rh ,. , ......,. .. . . .. , . . .. .. -.. .. ,. ., . . . .. ......... W Q 13. ---.. .335-. .. U -..,.-., ,...... - .... 5 .....,,,.... ......,.. , -.-.......:: .... .... J ..--...::: ...., -... ,.... ,,-.... ....... ,-.-.,...,,..-., ........... -..- ..... .-, ., ..,.,..,,,.., ,,,,, .,,,,,,4, , , , , ,.,,A www, ,.,,,,,,, -wo A -A 'Q,'X1IL.f 11' 3' ", .f'..,.-31.11.-fr'--.22,.--'jQ'--.!'.--"1"v1!,.-'vw.3,,.- , --If ,Q---If..--'1" .X -'gg' I...-13--1.22.--1--.,2A.-qgH1.f..--"'I'-- gf,--gg--..T,..-'-1g--1.21,.---gp.Y Q-11,9 .f-:-.QL T. -:..,:. ......,,gj .AT ,:.,--T-1.,gfA...-.,xjj, --1, ..ff:-,,3f4.,.-- ., -I uf X Q NNN ummmxxnnmnmmxm uuwnnam m1111m1m11mw111u1m uwmuw mmmmwwmmvnn 'quwnumvumwwnxwwnuvwllnnnmn X Xu XWWMXNIQMMWQXXKHNWQW ':mv1mx1Q 11111 1111 mn :a E H3 1-9.-.. .1 f.. ,- MQA wuz: .11'J.4',L.'. A :::::::::::::::::ef? ., Q ff . -' ".A W" . 'If' T fi A ...., 'I 'V X P' 11. f x -in '5 Ilia! 2243 iii' 5-fi il Q vit Pk Y .5 lvi, lift l 5 i vig Top row, left to right-Kehoe, Hill, Russell, Dempsey, Ecller ,N if Second row--McNutt, Roe, Lynn, King, Carr, Sandlin, Ramsey :Dj ' in fze Federal Bafebezll Team ,xi :ft la Personnel of the Club: Catchers--Lynn, Edlerg pitchers--Carr, McNutt, Blairg 'injielders-Sandlin, Roe, Kehoe, Russell, Smith, ouljielders--Edler, Hill, :NX Campbell, Ramsey, Dempsey, faculty manager--King. ,fl , at lf 'f THE SEASON Q' J The second year of the University of Arkansas Federals found the club with a number of experienced men from the 1921 team as well as a promising number of recruits. Early season games showed a number of weaknesses in team play which were strengthened later in the season by acquiring of experience ff and a slight shifting of positions on the club so that by the middle of the season the Federals had a smooth working, hard-hitting team that proved able oppo- nents in every scheduled game. Games were scheduled with teams of the University and with all towns in the section that boasted ball clubs. A number iii: of interesting games were scheduled with American Legion nines in northwest Qs Arkansas and northeast Oklahoma. '1- The team was under the direction of three men, Sandlin, captain: Lvnn, gi. ' ' u a l c Av l playing manager, and King, faculty manager. The spirit CXl'lll71lCCl by the team was at all times very fine and their record for the year has been a credit to the University of Arkansas. pg. lids ill? 533 iii. ilfl Page M7 sift H24 Z 12,1 fif f 2 ZCEEZEZZEEYZQZEEECEZCQ 1E'.13?2 E1EE?2?L13?:Z11 113??21f?E??1ZEEEE1'-::3??.'.'.':2'.:.Z1 fig 1 1. L ff. L f 1 1 22? l211E?Z2 11EE1E11'EZi?? g fwwaazzeZ zfQQaQzWa2, ZW2,Q,Q2azaewzez.saaazzixxfaraiinziifi X ff! :cu-y -A:-'22 1 f f '4 wr.: 1,14,vfQz2ffffxff f y57zZ47fffQ27 4547fff f Q ff ZZ .-1, - N 4: 1 '. ,-1 sf., , .- Qyfxgzy-,Q-of : zfgzz O' . X Q-j. -'M 'T Must. .r , A, 7 k X iff- Y: V., .p,,,v'., if lllf-lg 1-Jil, 'v-5-iw .4 ' , 5 ' '..."L::1'.1'1:117.f1141111155 r' ,,f Tnfn row-D. H. Markham,faculfy HIll71!lgl'I',' jim Chapman, Malcolm Stanford, Charles Stephens, Ed Radican Bollnm row-Alton Hart, Horace McNabb, Robert Jacobs, Alfred Hathcock, Maurice Renner, Garland Hamm lze U7ZZ'7J6f5Z.l3l Hgh School . ine With a strong line-up for its nine, the University High School stood out as the logical contender for High School championship honors in Northwest Arkansas. Games were played with Rogers, Bentonville, Siloam Springs, Prairie Grove, Springdale and other high schools and the First leg of the season saw the Preps undefeated by any of their high school opponents. The record of the high school is especially unusual owing to the fact that the squad was almost entirely new, Chapman and McNabb being the only veterans from the last year's squad. The personnel of the club included: Catcher-Jacobs, fJ1'ffl1G7S-H2Itl1COCk and Rennerg infielders--Cliapxnan, First, Radican, second, Ellis, shorty I-iamm, third, outfelders-Hart, Stephens, Stanford, McNabb, VVinkleman and Hester. The team was coached by Richard Holderby, a University Senior. Page 108 EEL? .,, f .12 .,. ,,, zz! ..w,. 51 15 Siii' 3355 flI.E :ua 5 52"5 X'f l +2 :gifs ftlg .1,-2 24132 sais assi: 'Hi .gg 1? :TE LIS? 254.2 1:25 E255 12152 :jg 1:13 21' 1,53 .R fiv iff agx flu IP, lsr? NVE ess sang ii' EEE 2295 H22 .tv L: if Eiqlg 'a 25242 xp 'ig HV! S3165 f - --f-.- f-4 -.--,.---.-1--,--.-,....-... .,......,. . . .,.,. .-f. ---.Y . -.,... ,,... ....,.,.........,.......................,......... , f ..-5:45 fi- gf- -t ' ff :f -ff .iz 4---.:?Q'f-3-:kk-7,155-1-1 5 ' X ffffr ':-' ff-- ,I 4,,,',H 1 V, , W,-.i,f.,g: f,.:- ff 1:1f:,wQ:.gey, i - 9 Z7 . , . ' 1 1 1 - 1 1' , , ., . ,, A' fffdfff "1 A - - . X 5222 1 f- ' -x E' :F 55.15 . ' wL,Z',2'1, ex' . .3 K agjg ,XL-4-rx ,X N .A fx ' 1' - 2- 4- . ' A ' V x 1 -TVN sw QL? ' " if Q 'i L -' . - .. if Fiafq Q M,g7'-5? u 'L' F F I - v --.f-x - """ + ' , zrf , f - 2, l ,. ' -f?..f.A 1- i I T-1 A -ii Vi? . -wg ' ix .ggi , ' " fi ' ' TEE: ffi -+ ffl? l 1 1 : I I 1 I A WV? Q 1' 616 'img gat? E132 1: A .. 34? 'F ' ' MLS V 1 Y Exif ,m f - iii? 55532 3 'iii CAPT. FRANK PICKEL ,ig x . ,, 'xii Page 11,9 'Eifg Ziff? seg., ....a 2 az :Z '27-' 1 ,MMU,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,..-.....,,,,.,',.,,......,-.,....---. .. ,HH-,.-.--1-.----f-f----52535 EPfiiiiliiiiiiiifiiiiiff11222ZZZ2ZZ11T1ZZ2C21Z','.Z1?2ZL,...Y.1-,..,Z,.x.,,.f:.fffir-11-if-xp-Val'Zyl--V----'Z'-Z-35'-1: f- , - -1- gl- -JQL: -1'-'Lf-QgZ'Q1:fZ15 1 fr, f,,,, 1f-,, ff-.,:,g-9,75--..:f.--0,A'-uf, --f. -- 1 --' - ---fr --f 1'--fv Af .--f . f '- 4 :"- 5 "ff ' "' 1 '- f " ' " 1 'f f ' Z,,, Z yAff4fffffff :wfxW14:awffwfap.ff -fczuW XXZ474EA !ZXZZ!XZ :1, ,,.. ,, 1 f,,, ,.., J., . Al ' M 4,7 ff- fl ' f ri' f : E at ,.i ...l Q.: 4 , .. Q, ,,f if 0-fm ' 4 7 fl 5f24y2Wfg::g,,..,.,.f . -f gf. 55,':i.'2jI.'::ag:95g4 .V ' . f he 771626 Squad 5 f 5 ...,g Wi g 'i . .2 ..., 3 , .. E ffl . l - --52 . t g 2 Til Top row, Inf! lo right-Coach George W. McLaren, Senyard, Matthews, Donaldson, Harrison, C Rainwater, White, XVolf 3 Third row--Lawson, Stone, lfaisst, Sims, Rushinlfi Smith, Thomas 5 iyii Second row-Berry, Fox, Smith, Fitch, Rodgers, Morgan, Scarborough, Howard 5 Bollom row-liitch, Robinson, Piekel, Stubblefield, Whiteside, Coleman, Norman 2 . 3 Z 2 fi" TRACK AT ARKANSAS QQ! Arkansas' activities on the clnders and the field for the past two years have 2 been due almost to the efforts of Coach George W. McLaren. Track as a sport 2 . ' . . . . . ,,s 512: has always been rather lightly held under at Arkansas, and is now just beginning 'ill a suitable growth under proper conditions, due to lVIcl.aren's work and person- E ality. zf' ' . The first track work at Arkansas was begun in 1911 when a great 5 Q , deal of athletic interest in every branch of Collegiate sports was begun. At 135 this time a track was built on the north athletic field and one track meet was secured with Oklahoma A. SL M. After this fiist crude beginning, however, pl! the sport was allowed to go to pieces and there was only enough class and inter- fiii scholastic work done to keep the track from being lost through disuse. K, i. l X jfl Track was revived in 1920 and one meet was held with Drury. The fol- K 1 ,5 lowing year under Coach McLaren the Arkansas team participated in two meets ' 'if . 1 . Q 1 . . - 1. as well as m the Southwestern meet at Baylor University. 'lhis year, in acl- ' dition to a high class schedule of inter-collegiate meets, Arkansas is the site of the Southwestern Conference Meet. I "5 if fb 11:5 Page 150 if: as gi: iiij H U -,,,1,,. H ,,,, ,,,,,, ,,,, ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,.,,..,,.......,.......,... .... . . . V , . 0.4.2 2121.391-1.1711 2:5 57311 ?ZQ472'Q aywupzwynnwwfnw 7112?22574 Z!Z ZI4Z4?ZZff4lZX47ZZ4 Z4Z4Z 99' ...Q 13- 5 .., il .:r. ':': f W M. ff i AVEV , X w 15 is ' '-if5,a1. P.E:'gL32il5'g: -iffy Q. :N 'W ' r g WW - , -4 4, ft . f '1-1- -fe "14-'-- -:J - .-f.r-:"'.-fgw- -i . Tiitigt-1,5 fb: a'15i.g::m:if,w4.:: 't ' ' -giligqdien 'if2j:5:t.-FE' .few -riff: .1..-'f'- 'J---M -f:f'F--.."11iJ'1':1i-:exist fdai. rr.-K--'fr'-Q,-rf rs15f5'12': -' 4-21.42 Wilt? av.-If :SQ ite: 9552- ' 1-"t1fe:9z4"4:i:1i't9 . .. vi-..'im:i:. - ' N :.f:- raw-'-' -.lt-4.2. .MK fel!!--rficsv f m: iw -Hfsfsfq-2--sf: . 'gt'-1:---. 1. C-ff' '-.- iw' '- QW' 1-if-MN-G -rs A if-' -'-' 5 Mn", I -in-::-:..,-,int-. f.. -1 4.-fm 'Smhlt -nm-'ink-i .6 34. - f1sf.9.:vf.zw. l' 3- 'fhimz I:-sq ggik-:EAW gf- ' un .,!-'-six .H-: NZ- uf" 4-111 ,,-xy fig- v'??.:.'T4 K " -1-rlgxr df:-. if 541: v's3J,4r1'1iErfi1 -..,.sf.,.t,,,'4n. mana Witt' Atlas-psf, fEi9:3f'ffi5 'W' '1 -' EXW, will 9525657912519 ,Y . -'1UgJ?4Qi-- -qiffirfft' . ,11:-fE'wf!:Tsk2'-f . 'Y "" " "W" "N .ii-'5-J! TU- li'-lil?-if--V -'r- 31' 'R'i3.'f-:-'3.1'2liL'l1-5u't5r'f'E'.'1JZ"y'- lA':'r.x: ".fif- :Exif ,li lt1,f:L.,'.ir.-,f"5.'--':.? 'f5ayjff5Q he 7'6l6',6 Seafolz HIC TRACK TEAM suffered weather reverses much in the same way as 1 the baseball team, and as a result the early development of the men was considerably hindered. The track material at the start of the season was not particularly promising, so that this hindrance of early development was a serious drawback in the development of prospective Conference Champions. ' Practice started March l, and regular workouts started nearly two weeks later due to the weather. The First reporting squad, including the ineligibles, . E: 5 ? was large, numbering over fifty men. After the first few weeks a number of 555 the freshmen who are not allowed to participate in the collegiate meets because - .sa 5 of conference rulings dropped off, but the squad did not decrease to any extent. Theinterest taken in the work was perhaps the best ever shown here since 1911 when the sport was inaugurated. "aff 1 From the start of the season through to its close, it became apparent that - . :-'E the brunt of the work would have to be done by a few men, principally veterans of former years' teams. Robinson and Pickel, both two-stripe men, carried a large part of the track and field work, Robinson working the sprints and Pickel the hurdles and the jumps. Robinson also did a great deal of work with the weights and in the course of the season proved himself to be an all-round athlete iff ,As worthy of the name. ,, . . - . . 1552 In the dash events, Robinson, Daniels, Berry and I' ox proved the principal ,fjfi Q . "i4 contenders for honors. Both Ifox and Berry are new men, having been fresh- , X 'iv men last year, and their bearing on the cinders holds much promise for them. Daniels, while small, is a very creditable athlete, and in addition to his work in the sprints, he took a prominent part in the hurdles, the jumps and the vault. QE' iii .. 'X 1.1 iff .Bs .2 '.. .zffg P 151 iii 'mc ' 5,5 iii. . 'X iifff I A H, ',',,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, , , ,.,,,,,, , ,, ..,.. , ,..,. H .--f------'.. nf-U. .,.....,.... ... .......,...., ,..,, ,.......,,......,.,.. . : gg-ng fy 1j-11j21E71f-gy-g--ggg-gggjg--15 "" :gj':i3::,j-2"',jj,:''::,j-T'j1j,gQ1Z.f.2"f1Ij 'jlji''::,j,g"'::,jg''j:,1':"A:,jj:'g:,j-':":5.'J''.:,j-"":gi:""1':f'1 ' 4 4 ' "",' MIA 'uf 1 'A 0 mxwyfwWmWfffffQfmfmfw Q . ,.,-':, , :-.:.f,.,.1,:. I.: :,7s2f , 'Y Ah 'V T2 4 , f Q 1. ,f.'74f.W':Q X 'Q '..111.12523aE?i'jf'f iillrfiilgfllfiwififf fi," . Q 1' 4- , f , X' " s-.,..--.v I The half-mile stars for -the University were Fitch and Rodgers, both men of little experience. Fitch worked with the squad in 1921, but he was handicapped by inexperience. His work this season has been a great improvement over 1921 accordingly. Rodgers showed a good lot of stuff in his workouts. The milers included Scarborough, a veteran, Stubblefield, a new man, Rodgers and John I. Smith, Smith being also a veteran. Scarborough, the logical man for good results in this event, fell short of his possible performance because of a failure to train or work out consistently. Smith, Rodgers and Stubblefield proved a very dependable trio, although Stubblefield was bothered with his legs during much of the early season. , , 4. The two mile event suffered considerably through the loss of Cecil Pasley, last year's distance star, but Stubblefield, Thomas and Smith worked hard on the event. When the final results of the season are checked in, the two mile event will take care of itself, due to the training and work put inby these athletes. The hurdles were well taken care of by Pickel and Daniels. Daniels ran the low hurdles and Pickel took care of both high and low. High records in the hurdles were made in all of the intercollegiate meets and in the Southwestern Conference meet. The broad jump was handled by Pickel, Berry and King, the high jump by Pickel, Fitch and Daniels. In the pole vaults the Arkansas colors were carried by Daniels and King. The weight events, including the shot, discus and javelins throws, featured Basore, Hansard, Smith and Robinson. The first track meet was at Fayetteville against Pittsburg Kansas Normal. The meet was staged April 22. In this meet Arkansas made a good showing, handicapped by a lack of material to compete against the crack Kansas men. Kansas winning 68-63. The schedule included two smaller inter-collegiate events and the big All- Southwestern meet, occupying two days, May 13 and 14. The bringing of the Conference Meet to Fayetteville was the biggest athletic coup pulled by the University in several years. While the Razorbacks did not win any startling position in the meet, their work was of the steady, dependable type that earned them much respect from the other track stars of the conference. In the final summary of the 1922 Track season, too much praise cannot be given to the men of the Varsity squad and also the ineligibles for their work. In the face of discouraging reverses and unfavorable conditions, they worked on tenaciously, and their showing can be laid to pure fight and grit rather than to any outstanding phenomenal performances by individuals. The spirit exhibited on the squad was of the very highest type and from this point of view the season was a decided success. Page 152 :zf 5 ,,..,.,, .... ,,,,,,,,,,,.....,........,,,,.,,........,.,-,,,,,,,...,.,,-,,..,,,,,.,.....,.....,..,.,...,,.,..,..,.........,..,-,,...-.,,.,-,..,ze ,,,.,.,,,..,.-,,,,.::.1..:...:,.:,,:,,:..7.37:.,.-,V-:,,',,..,.:.,1:-a,,::.?,.:..:...,..',.,.',.:,.,,. .:.......,.,.:,..,.:.....-..2.,,,.t.- I, X 1"-',f'."' ff-1-af, --.,,f: 2.7, '--ff. --az'-Wf. "-04"-UZ,"--1'5"-,Yin-skfi'--.Zi"'-JKT-,Z"-1,51'VQZJ3 X ,rf 24 zzyg z4za ffa4 7f4 4Wf4Q:W4 fa: fffffx47 4z 454 nyfffkap:z4:'zy AWz'x2': f ii?-: 1 l i ! 1. 1, 5535 iff ,., ' 2 :.i ,.. !i- nz: Vs, H55 9 172 1 E rl--s sag: 552 .ii :gg 23:5 v::l i.., EES E 52,22 Sig? :Meg 1-:E E53-E fiai' -Z 6 img 11:9 -:.5 '.: 'E 4 f 1 1 23 iw! 5551? 3.2 39.2, ! ,Z 1 'w 1 5.2.5 5542 f-:s nr.: H959 gi!! hir" 5 fn? sfjf 5221 ..Z Z 1 .. .5 15426 5 .,, 9 nl? ,. 5 4 . 1. 4. . ,A .mw.-,.41,.f.,xA4,Jr Q , J?'f1"f?jxY5Zq"V5' ,fm I-Null, qi.. yy-,.L, 1 x -N 1 P. " ii E' , 5 1 ,-, .-I y eom-.rs - .24 ' dk: ,J X H: . ' 'TE Fl VI an QNX!! W Y 5? Z 2 if-L . A I' 1 '-Qi . ., - ,E 5-,E , 1715 3 ,s . Page 1:73 Q ,, , ,,,, .. .f ,, .,,,.. " .- ,Q . . nrzz'zL'.:...,:1:::fi.iI A::1:j1'g,g:5-.::11,. ,:,.,,,,:,,i,,::,L,:,,..g..:.5 ---- A , 2" ,.,4 ,K ,fn 45,5-.,g, I iii--.,ff ' ff" f "X ""'H7 'f' V f, .f-,fy Y - ff. -nr-::Q:1fQzzZ7aQf:fff4f4:-275, vyf.f44f.f':44:f::. --ff 1' 'f :Q ffm- ff- f -4 r ' , by-. Lys. Y .f 1. L .-0,01 , no 911041- W ff: 0-7. ,J 3 .A ,ff ?'l,if2:e4ff7ffe:ffe ,., ' ' ..,, f 2g?,Z1Qf5E313',:f-f '-.:p5:Z:::Q::::::i:::::::::Zg , , W., , IMI.. , "H . ..,.,,,f' 1 I ntm-JK um! ' Sporty URING the school year of 1921-22 more attention was given to intra-mural and inter-scholastic sports than ever before, tourna- ments and leagues being held in practically every form of adaptable collegiate sport. Football, basket ball, tennis, baseball and track were the sports given the most attention. . Intra-mural football was carried on in an unorganized way, the games staged being those held unofficially between Fraternity teamst In basket ball, the first definite organization of an intra-mural league was taken. Homer L. Berry of Buchanan Hall was elected president and Stanly Woods, K. A., was elected secretary-treasurer of the league. Entering teams paid fees of SP2 each, the money being used to buy appropriate trophies for the University champions. The league started out with eleven teams, and after a series of elimination games had been played, the Sigma Chi five and the Gray Hall quintet met for the cup. -The Gray Hall team won in two straight games, both of which were hotly contested. The 'annual track meet between the classes was held late in the spring. X A tennis tournament, similar to others held in the past, was staged between the fraternities. This was held late in the spring. A great deal of interest was taken in the event, which usually provides a large part of the athletic interest during the spring quarter. The "Peanut League" sprang into full blossom about the last of May with six fraternity teams in the event. The teams represented, fought out the season via the elimination process and the winners were finally determined in a final series of games. The winners of the Peanut league pennant, according to custom, met the Dormitory baseball team for the amateur championship of the University, a con- test that was watched eagerly by the entire school student body. The history of minor sports this year, through the intra-mural leagues and associations, has been very good. The system has given athletic recreation to a great number of students who would not other- wise be included in the games, and it has given the school a series of athletic events that helped greatly in strengthening and adding interest to the regular Varsity athletic schedules. Page 154 .Af .Hg 2 5 li 2 1' f I . 'VE -f 5 1.5 11955 J 1' Z .r"Q,. mu-mxxxxxxxsxxxwxxummuxxmumnmxmxumxxxxx 34 f 555.5 '13 Lag if VH, ii? 'E li .2 92 l l iff il , .,.. ...,.,,.,...,,,.,.,..,. ,,., ......,... ........ . ..... ..... ................-.,.-! - f f21jQEZ.Q?21122355.125-1.15227-f.?i7C.2Q51527-T.?2'5.2Z'57-9E512'--..1.45-LEPE7-EL?-11095-2.2555-2255.323-IQ-1I,:"?E" Z ZZ 4 Z ?ii?3i5i11ii?FliE5E3i251vFG25i1Z1'5454f1 z9 ff4 k 7Z'i? :jif 462, A U,V4,l ., Q, , H . ,fqfafgg , ,ww f .1 .ug--1 ry- f f , ,fy f ,5 -.,j,f5-. 1 ,fi Q, ', ik, -' 343.4 ' " " , . '- ,., -sv xx., ,,..', 441, by ,, 0,4 . Q 1: ' 5 f 3 Q 5 Z" I: -,Ti-.1 N H, V , TZ W A c:'. I.Z'."'.'l,,.. 2,13 55,5 fi 4., 2 N 5-'E 'i EW? -E 2:1 I 1 :mi .. -1-. ... 1:35 'Q ss: 'i WT: V Hr? 2f3'f 5535 I :Msg N .E .. 2,2 -1 15 1 ' 'za 15,2 vu, 'fi :mu 1 . E515 Ziff !i! W E202 :..'z !:J.S gag Sic .,5 , ,1, 1.2 IU? B 1 ' a H1 1 IL. ,-Z5 L f . 354. :fn 3 N ,l' 15,5 , ,275 'V .ci ' M2 fig 1:13 239 235' Cf' TEX 2, Liu L1 'EX 235+ .ri 3: 'ESI Hang 55,8 3 : 55" i?,"2 is I ' if as X fi Page I 1 1 Eigi ' 52's 1 A11 . .. ..... , ...., fflLZCZZLZZCZZZZCTCZZZZZZS112721222111 ,Z1ZZZ1Z.ZZ122E212?Z1.31.10-Z-213311: -Z'f'lf'g21114221jjlli'QZQ1E:j.f,f'2yLZ4ff: jgffi 21215'QLZLJQZ.f.E2I,1'gL,f.,.'??., - , ,hz 3,6 ,.,,, ,ff-.. 71-..gA-w, ,A G., , H, , -,X1 -lf - f - f f - 1 f , ff , f 1 I . . , ,av y,Gf4,7,77,,4WWz:-7155 9? Wddvzfa amz Zyvzgzfsrz Vfffnyz-sf ar:c1Z:z5 Av7J9v9' ? fQ?fQ4 fyfff44v1ffnw:f2' , f 5.-Lg 5 mn umm CFL? ,Q Z ' 47, ' :J3:ff2,:,-1414.11 - ,. ,. :-.yxgfazfzzfi f4:7Z1 Wifi ' . .,,,,ffZ The development of physical training for women is one of the most important phases in the edu- ' cational program of the University. Not only are healthier, cleaner young women produced through this gym-athletic work, but better students, equipped for' more rapid action and quicker thinking, are developed. To co-ordinate 'mind and body through this type of athletic work is tho aim of the Physical Education department. The work of the department covers many phases of work. The classes receive regular gymnasium training, including gym equipment exercises and drills, athletics of hoth indoor and outdoor character, and dancing. The net result of all the work is summed up in the description of almost any of the women who have been trained: "Healthy, active, graceful, and alive to the normal activities of life." Miss Emiline Green, in charge of the Physical Training work, received her training in the Sargent School, where Physical Education of Women is developed to the highest possible standards. Miss Green is young, but she is very competent and the work of the University women this year under her tute- lage has shown gratifying results. ' Miss EMILINE GREEN Among the achievements of the department this year were the tournaments in Volley Ball, the work in Hockey, Tennis development, extensive gymnasium work and much intensive work in dancing, the results of much of which can be seen in the Semi-centennial pageant. The department has fulfilled its every purpose and the year's record is one of which to be proud. 4 z I 'X 9 1. . x, mx vi xx xx xxxuwmmxxmxm 'A '0 Nw wi inf, .las ...g :sz -1,1 :4: ,.'z .ny .A 5 5 F s 5 3 3 E E E 4 5 5 4 5 Page 156 ,5 ,-1 ky,-C.Z1"'j1", :"2 511:,,.,:..::.z3.,,'.-,p,,i:,1',',.",,1,331rlzzzzzgzzaezziszzgi1Et2i2?,'.2'.'.'i'.gi?155.3121322.22iiizgziiiziieizgilj,Qffgifgg X 1 f 1 X 1 f f f f f fwffffffwfxx ,'-,,f,f'.".,',f."' i, f 7, 1'-.5 F . -..'. . -.- , -., . , .1 ,.,,, , ,,,,, ,, , ,, B , , ,f 44fWkffp-r - :Avy1vzzfaa:WA:fzffwx'ffx1'9:aW4Zf Az'.4f fza Afgff ,f 47 ' ' :'::f::' .f - -I ff ' TY-" .-V . f' 4' '91,-ff: 14:4 . , , 11,741 f-227.1243 'Li?Z?1Zi?lf" iiI'Cfc2gfLE.'2ifikifliii ' f?752i51S-- 5? 4"' f . The Whnery of the auf' 21:2 HE EE 5.2 . , '. .SLE ni? 21:2 af? iff? Elk? :gms 5 .325 i : 2: :Egg 5.5! ff! fi 233' .UE ' H545 352 ,Ni .iii 2.-I SCI' 5 - 2 as-152 Qgfi :..,f 5:12 5211? :ggi Haig If? 1.32 1253 2: sf? " -N22 :.3:. 25952 js, 'ff ,f ti., S.:: XZL' 22.21 wg? 5-.7 :z ,5 . ,, ..,. g,,!. ,-.4 iii? nf? mg S3542 , W : 1 4 , 232 fini Winners: MISSES MAR1 HA VV!-IITMORE, MARY PARKER, MARJOHIE Room, FRIEDA JUDY, im PAULINE GOLDEN, HELEN LEWIS, ALICE Coou, SI-IELLEI' SANDERSON, ' VIRGINIA DUPUY, MILIJRED CARTER, JOSEPHINE BULLOCK F3 I If 3352 Q 26,5 I ff-12 2-f E 15,35 :WE Ein! 2555 3? Wg Page 157 asks: sang ati: 22545 ,, 5 Mig . ssjf Z ,':l,. ,... 4,4 ,,::::::::::::::::::::::::,,,,,....,...,.,,.,........,,,,.,,..,,-,,,,,,.,..,..,,,1:,3,,:,.Z,.::-:....,.'...2,.:,,.,,.,,,..... .... .... -...,1-,,,,t.,,,., 1 1f,f..,7--..,yg-..,gf:--.:,Af--in1545"-.:,f:'-1.:A-f-.:f:---..y'5'H-'4 'A-ff-1-A fkf?Z4kf 472:22:7fffwmfMffff a 7zxfxfmfffffff4yf f4wzW m 44fVZ4 ,E -.. 5 3 1 2 Q 45. , , , ' , L V "ff, . 5 -f XIV' f -ffelfif:-331132: I 5 f 12fmZf11'1ic2Qii - 1' I 51,5 '-fPHYsncn L 'Epuc BT1,oN,cLHSsEf.5 , , -+ 2 Q if . . ,,. Jag, e.- U ,I Zia' -1 'jgg ESE ' , E57 - !!, 5,-,Z A 5,11 .. M5 1 A f 1,5 N , ,5 ' I 2513 '- 1 112' 1 .W :- - -.Q . Ein- iii'- Sfg VM, S' 1 1 ,-,E W 1 . 1-1-1- -.W .., -... . - .. 1. -' ' 4576: 'Yilgfi . U 1+ somononss---- , 4 . , V t , b , ., 5 - . , ij , , .A - . I 5.': . ' , . .aff 2 'E,! sf: ' iff f ig 3,5,f if 3 1 - 25,12 .li 25,5 e?! .1252 - :,Z fir? ,,J'3 , Ar: ew! 2.545 , if iii :Li 51.2 XE .. , .5 5 if 15 ,ff 1 J' E FA.. ,Q If iii? 'IJ -nf 122.5 , 5552 L ' ' Fifj ' E512 2 ' 23.21 511.5 . ..,,i 1 l f . V . . - xrncsuneu --- . A 'rms m'mx.-xsuvxn AND A-v1'H1.14:T1c' cmsslzs Pune' 158 1 I 4 ,...JZfq' 5PQ1'.11111:.1'11T if 1 1111 1211111 1111 11.1 T '. 1 1 11111111 1111 1112111' 11111111121111'111Z2111 111121111111'-1'.'.'-'.'.'.'. . I ' 11,1111 1 1111 1111111 1 12111 1 11211111111213E,-tak? 7-F 5 f , ' ,,f:-- ,gff .,f"f'--af, 7 ,f 1- '--,f: -H.: ,4-fv. A 4- , f, "--'ffg--.,73-..yf:f-.75--JA'--..Z '-14 '-4,-55 f yz7wfwff14::ffWffff ffWffWfffffwff:v wzffawfwwz, .4f74f f4nWWy4v4fffa,WW4 9'f9 7?4zzf:f-3,4 ., f ,k72..,-72:14-,.:f,fw: 'fa 4--1 . 1145:-al, .f,.-4 'VQ:f?g1f4?ffq:nz:?Z2 - gidl'-.:f:'---.'f2'"-Tfii' " ,, f .fl , J- if ' ,4 ,','g-- ,g,-'Q -, 1,"'..,f1'-f.7,"-..5,- g'5?g::1::::::::1:4:zz' 1,1:zz::L:L4::1g --X, gy - A YF" fzzzzzzzzzzzz '':g:::L::::::::L::::g:::::1::f21E 9:12 24" Qi 2'?j 227. .' f' .f' . -. - 511: . ,, -,f ,,.f 5 DFKNCI ' N ' v ,Q EEE? EW? iff: A ,. L Qiif 'QQ-, --.- 5515 1 1 A aiaj 5211 im? HX' 511: Q22 fda I i-qv 1. t 1' 1: lc' 'N-6' .K 'i ug f -x . - ,, M. , 1: 15 '1' ".'4 ggfaf ' :5 ' 3 '5f"x,:fY. E gi ygx 'HX 950' I fzl.: 4 :Ii iff! 291 I . Hx. we gd E ggcj 'Er - isa-E DANCING 1 923 ,. .i uf, -'1-:g my ,I '59 's N 55" gn! W1 E225 ffl? gf: ,hs , 21 A Eff? -1 ings 4 :"'1 .ai air: fn tax? 11-25 is em: ggi: X, f 21251 Hi if sm? 4' . 511 VX :wan E 25.1 ,. :- 5:,f ?'.SI . f ' 52235 '14 ' ' . 5. 'V' 1: 52:15 , VOLLEY BALL CHAMPIONS 55 2555 55.22 x :Z E iii! 2 1 sg: Page 159 "if fi' ' Siu? s 5, az!! ?': HQ? iid ..,.. ..,. ..... ., ......,.,.,. , ..... .,...,. , ...,.. .,-,,...s5A5 5P4'11CZ1ZCC111Z2C1ZfZZ1ZIfL1iCZ11Z11ZZQ2.--,ffnfff--37-3--L:-if--:'g"5j,","'L",71j,'E"ZQ'9ZL'Z?Z,f'-yljfj':Qing"j"'5'jj"'g91j'.,"'j", "" Yay! . f 2.9-., L ff-.l 4 ,,., 7--.57'-,773-..,j,'1'f-:AZ-.72 --,,f, -0,4 '-Z, --fi 'H c '-X: -- : '-f 4 -- - '-1' 1 '-,XL '--ff, '--, L 'f.2':"'-17:1 , 1 4. 1 'fff ' "" 1 " ' ' ' z y fQzff w4yzvywxa4yzaW W fa4WWwyfffwf 4, , , . .fi I 1 4'-Q P ' ' , 'jf .fm 'I 4 , 4' , I I 1 22114,-pazQf:Z1z'2:25'45 1 M01 Affflff' if f 1- of ffiiifw' fa Xiig ?-if 'f.5ZWf""X'Z' xzpil- -fffffpir-1?'fZ 51- '3 14" ' ' ?i' Emi E 2 1' 1 If ,r"' ' ' ' I 'f' ' J f " : 1 , f - 5 1 r 55535 1 'EfE 'fi 5212 :vis 5 : SEV? ' 52125 --I . .52 Li, H212 - 45 f., Q 4 EV5? 4 .4-5 5 if-5 ' 515 .W H955 I Haag 1 , ,. , 1' 1553 A im? 5,:'. ' H115 'P 11:5 wi, ami -5524! gglsa awe 2'-I' I 52115 1:, ' ' 115' f' 1:15 Z"E " 52455 5 - Eif. ...c 1111- H , ima - fix? L Q- E275 L 52:35 .' I H-A I'HAs1f2S Ulf' THE A'l'IAIl.li'l'lL' WORK ' zz : z 2 Page 160 gifg ..,, ....,,.,. ..,. , ,.,., ,,,...... ..,,.,,,,,,,,, , ,,,...,...., .,,.,,,. , . . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,., , ,,,,,,,,,,, ,,,,, , , , ,nie ff? ---- , ---- , f --fff-.--f--- -, -.f--- , .---- ------ , - -... , ...-,....,,...,..,..,,,.,,...,. , ,Y,,. ,, ,... , f,.. .,....,.... , .,.,,..,,,,,,....,. 1 zzzzzzzzzzzzz' .,.. H.,-,ff ,pg :fn - f ' ff-, 7-. f ff-. - f-- fy -,, 74, 7--., -ff-., ff.. yn., 3,-.-,, 7--., -XM, -Z--..,-,vm Q-., QV., Tn az-., if-5?-4,543 Zkiwnkkfkk f 743f42h:4Q1 2, :4fQA-kZffkQfiZ Z.z3:.1Q1:2'ZZfff QZ:if:f2fffflQQQLlQ'Z i 2, 5 3 I 5 3 Q i l 3 I 5 1 3 1 Z 3 1 Y 3 i 3 i 2 3 I I I C :uniooooLgooooa1AF:lsgouoscouAg'tAuO'g.gQno04'4b4taluAlqoi:A' A-R I ' - f ' 1 , ..-, -5. - A A ' ' -.1 wr., f- - -4 '5,.14'Qg,, - , .-1-,m.ff:.,1-','. .- '.,:,,---:x.-.'a:,'- if-'-.Ti g gggyn sg: :will gl Q1 n nj u lj nqgpggx fp fvl1gQil1L1Q2g1JQZg' 1QfAll1l nmgzgnu ui, ,U tvI1Qg,Q,!tQQZg'll ' '-1 . . . . . . 1,-. . . A. 1 , . ,A 4., ., JQA -4'-if 5A uKU'lu6Trnmimi:rfb:1umflndmlungmanngkflxnfmtzstlmlrnsfhit no nlfhzrsghfz -ix Mm! ttf ,lime In 1 m F' . ... .- A f v. , A A A -A A .J A ,AAA,iA.x.A A A 4A:A,Li ,, .A,A:.m. Q v- jr 5 A llllllllllllllllllllllllllllllill ll lllllllllllll!l,ll'.!'lU,llllHJl!lYMIl1ll'AllAlllHIllllIIKHIITQIlllllllllliixllf A lllllll-E ' :A 'E E 2 "" , : 32 E W' E 5 2545-': - A.. . - Q lg T ,lrg,fjA: E + 'Q ??i?5,A'f' 32 , :. : l 2 EA 5 3 -4--. '-1? I A- A-A'3', A ' ' "' : E, : 1, , E NAA ,-,AEA Q 5 13:5 i : '??1?-, E SQ QQ 5 35 5 3 'Q F' :,: '11, - z5'f-:f - "i?+ I rigmfs-3 : :E 3 ...Z A E A 'A 1. . "' w :I A ' " 2 ff 3 E E QE fi Ef?'Ag'-A515 : if 2 1 -AQ 5 : :,1:,' T' ff ' - ,, - 'T A' A -' ':. - A Af A- gf. .-1 53: A ' :' .: ' 1 , : L 'A x ' : ' - .JL I A' E s "" : , - , - .1 ' Q 2 . : 3 ' " -I : ,, A A ' Ajfi.. I, E ' in mnlummnnnlmInnInummlnmummm uunxnunlm ulmnunlm mlunTv . A A A A A h A T A4 A ,Avg 4 AA A A A-A4 A4,.- ' P -I A 'A A ' ' A A - - ' i' -A . - - 5 --'. A V:-.1-im: -'-' , --'- -' . ' A-1' . -'-.:-f vt:-:-.1-7: E . u n wnwpinxs rnwuurwln nnuallw1n4rwul1wunxw?141w1xn Af gigwruwlun u Arg,wml:?m,. 9 - -1 , .... .. V . Q f . v 4 A. - . 1 v - , - 4 . fa Y ' '-K' - - A . - ...... A . , .' I A -f Q .L A S imlm nn I n Ali nl lnllliul mln nl malls! nl n H ll m mu mhz! ni qhliitxu nun in is nam!! ug3,g,,eE 2100000 00000 ftoolcao: 4oconacQ?QAuQAo A-qc Q0 og 4 I l O fmlarp Paw lf! .1 ,,, 14. uri R val! 443' ""' 7" ' . f ' 5' " ' ' -"5 5 if K-Z: 2 ??'f1'1-:fffrrff ' 1- '-.111141-unsfzffff-y"'7'774Z ffl ,rffu I 1' ,, ' I .-1, .11 1 ..' 'Y A v f- v ,ir f , .J V - , , . , f.,f'," ijt' ,,,'2 pz7:11f::1?1-.-- . L . ,,: J:1f,9kU3i9KlL.-ii ' 1 ' ' ff ' ' fi, 1 1, f' gg 5.152 EET? Q11--'gf W -1,12 ...HL-4. ., : E 1: q J, ff? Y' '4 esac! H3 Z Wi , ,, Z E253 2 5 :Eg 2 if . 2251 aff? 112 515 5 -1,4 3 2212 5 ' ' 2 MAJOR KENNETH M. HALPINE, U. S. A. f!'g 1:12 ,uf SFI' .' Z :fx 2'f'f 5115 E 151 -.rg zfmqoe .Iii if ffl EE! 5115 55" 53g1,,,,1,.,, .... ,-..,..... ..... . ............,...,.... ............ ....,. ,.......,...... . ...,,. .,.......,..,,.,.,,,,.,,.,.,,,,,,, ,,,,,,, ,,,, , , , , , , Z 1 . 'J ' 144 2LZEPE5-T5255-1195-Tlii-7-ii255.325:lIQ'31Q" if Zskykffwkxrw fzky,wvffffwzWfffffff f wmyfffWrffmwzawwfwmm f4Wonw . F. u 51 7. 3 H 55.1 .,,., 5 " ff: . 1 ' '--. ., 1 '4"-' nuff! lee Department 0 f Jmlzimfy S 6167266 AJOR K. M. HALPINE, g head of the department of Military Science and Tactics, came to the University in the winter of 5 1 1919. He is a West Pointer. Under his direction, the work in military science here has attained a popularity gg which it has never before enjoyed. gli? Major Halpine himself is the most popular officer stationed at the Uni- versity in many years. He alone draws many men to the advanced courses in military art who would " otherwise scarcely think of taking Captain Macey L. Dill, second in command at the University, is , another popular officer. He has been f, here only since the beginning of the K2 present school year, being transferred iz from Camp Pike. Captain Dill is an pg overseas veteran, and his interesting V stories of life in the trenches and the T52 dugouts do much to make more vivid ,uf his classroom instruction. He is a Wg capable Officer. Cix1"rA1N MACEY l.. Dun. i ' Sgt. Jack Greathouse I S., IS the senior non-comm1s- I Q I Q sioned officer here. He QE ,., f was a First Lieutenant it l during the Great War, QQ. 5 and re-enlisted at its close 5 as a first sergeant. He gg' has been at the Univer- sity of Arkansas since his re-enlistment early in 1919. "Jack" has long since made himself a deli- L55 25,1 nite place in University life, and the drill field couldn't get along with- ii SERGEANT GREATHOUSE SERGEANT KIKER Ollt him- Sgt. Russell Kiker completes the personnel of the military department. He also served as a 1 lieutenant during the war. He came to the University from Camp Pike dur- 1 ing the last school year. He does not fail to uphold the record of the mili- tary as being a department where "popular profs" abound. He is a student as well as an instructor in the University. 1 5 Paqef163 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, 4 1 4 ,,,, ,,,,,,,, , 5225 ag ? XZZ!f1 4 Z !lfff!fff!Z Z!ZZ!X4ZA? 7z.Z 4 Y f k 7 7 , ,- 1. vs, . f .1 .1143 aff! :-:ya ,Hwan- A4 " Q .1 V A nf, ' 1 : zfwm':fWfa L :-xv, a , ,zz-: xr zzz. ff ' fif .-:ff 3L:'iQclLf'11YZi?li.l2L f ff if ' If --... , ,,f' 1 F , ,., ,....... i......-...- -. ,-.,.,., . , .. . J L - - fll.""1-V, ff-- - . -'sp Pgi xkxi a . i f i ' 41' -' . gf , gi .ii ,. ' 'jx 5 S 4. Z". '48 , -f ' '1 l . i, Y . I N y J If 'Eg - I 1 f I I y U K' ji ,Q J -, . . 7. -, . NJ 1 .Hi -'. y ,X .L ,Lv .-Q., V f lg 24 jf. 7 -at A.. ,KA ,L ,I . l ,V . -,i. . ,. V, V. . L A r . I .V , .K I fs all F. qi' l h L' V T S' . Q, - s -5' jf' - ., 1 e Lsvtlef ff' ' f say - , in 9, .A sf ,N ., -Ng ' A at -,t-ii my . F.. A 'L -vig Af - 3' F f Q v. 3 'qt Q 6 fa v ji 'Q Q-fa, 9 5-A95 9 9- bei 9, -9' ig 4'3- ,. -'-5 N are if -xr-five. if "2 ffm.. 4' ' 'f-fa-' '- 'T i I Q' ,5 lg, . Q 9 Q QM Q 9 vw gsmf .l A--- l ' A I V -1 Q fi W -.xg , 5 'iv fg'3,,,jnp-ff. Ea , a'Q"i,,fZ,.1i- " i,.1'.p.f'-,J Ve 'ff sf...w"+lr-f i-ff-w..sf.stf a 'T 'ya - "" -i'fL.- -,,S4.34: P 'N ':. -W X-eil. '1':'LX'Y:3.L?'1'Q.'-'ii' A ii . i ' L. ' . 'Q ' - 1 A ' '- M' ' ui".-E.jj.,5 -K '. . -I ' 4- -.- 5 'I 7 S A , he 0. T. Bdffdlliwl ofthe Unz'verJz'lj1 0 f ufrkanfaf HE Reserve Officers' Training Corps, as it now exists in the Colleges and Universities of the United States, owes its present form in large measure to the president of the University of Arkansas, john C. Futrall. In the early days of the war Dr. Futrall was active in presenting to the war department and to his executive colleagues among the land grant colleges of the country, the necessity of giving to the college men of the country a better system of mili- tary training than was available under the more or less antiquated systems in force in such institutions as were then compelled to include the study of military art in their curricula. It was largely as a result of President Futrall's efforts that the present R. O. T. C., with the summer camp idea attached, came into existence. Inasmuch as the first year of the R. O. T. C. was a war year, much more interest was shown in military art than ever before, and several Arkansas men attended the summer camp held that year at Fort Sheridan, near Chicago. During 'the next year the R. O. T. C. was entirely supplanted throughout the first term by the S. A. T. C. With the signing of the Armistice and the mustering out of that somewhat notorious body of college soldiery, the older form of drill and study came back. Lieut. Col. Martin, who had charge of the R. O. T. C. in its first year at the University of Arkansas, had been placed on the retired list in the fall of 1918. Captain Buckley, in command at the Uni- versity in the days of the S. A. T. C., was only a war-time officer, and left imme- diately after that body was mustered out. Page 161, 1 -'hi' f'1i.li.fE .. -ff , ,,I2.1,.-, .. 4. . fy.,1.1.fff:ff+w1 Vf4vfffWx xwz 70yffnf-mffx1ffmfWfffxwmm,4m'A' 1 -gf,-, : 4,54 1.4 9242: f,:',,f,,:, .. fav. yz1::4:s:a.'a3. .1 - -.1-. , -.11 1-Wa- -ff .f .faq g , ,V gy.. 1 ,f K: ,Q ,,, . , , V -a,.a,.: :mazQzfQ5a ' ,-r ii-?a'ffxxrl1vza'ic .... ..-. . ,,,..,.,,,,,....2QZ5 --nk Q - 'facing-..'1 .g...,. ......... .... ,,Z.,,,1i,i'1Q?5 ' 1 - - - ,2- 2221 -, as IX-- ,- """'---Y. duff" g. 5 2 ? 'T 1' ' W1W7? .. ' - , yn - 5'-gg. Q- by ' - -il ' safdfw . . ' . .N x N , .mv 114 xv- ,K K ,l uf" xi pl . :ar Q..-if 1. J 1 U am, ,b...2 v.,. E .1 .X A I fr., I-Cxg' -N V7 it-Vg.. .j.,,..:' 'Sir I b, x.AV P? in uni f. 5 V 1,44 iv... .Q. - fu, B.: fin ,cy :nil xl A 5 2 in 1 ' . , H I ' " '. Q':":1- Y., . -' 'Qi' H qw M 3,5 X, gf, 4.3 . 5, ,IG u 0 . , 11. Q X . .gr l i - ,I J' R -.,,2 - , n . ,. .. 'if ' . ,V fr - " y knit, ' - 12.32 fi' 'wfffi-,-ze, -ff' -1 af - 'E t ' 11 .-Q I,-N - - ' . 1- W ,A , Q- .'-"ri 1 'ge - i E. by ,., .. gl, Q W :mi . 9 --ff - me sf. 4- -.1-1 , , - tr,--.Q -tw ' 9 ,Pj 5' E+ if 'af 'P fig." 6 -ai 'Q' 'Q ' Q ... ,.. ld- - I. 1 , ' rf' ' -2- -. -- 1341 - JL'--3 . . -ar 9 -,Q - .Q 9 9 9' 1 Qi" ii 6' if" 91- Q- . - . 1 Q ,Q"5,q1r.' E-'l 5. Q ' -- igg. f'9,'1?-' ,"1""f "A ff: "L - ' g"', 7?-if -A 5 A "' p. ' 1 "-v' ..- "I , T . ' f xi. 'T - ,. " ..,- L-3, ,' gl., ,Q a -i E V M.fx4..x ,Q 1:5 , .f.....9 f., ?5iPf,:JF ,glam 6.353 ':.,4,, .ge . N U -1 wtf: . ,A .tru f -. - I iz, I ,X fa. .K F Q, I' Hg 'Tk 1 N35 1 'gli i ,, G F inf? ' , Q K, . ' - A, P-iv-: f"'i'v5'r3':J ' ? ' ' .. ' AE,-1'3!1+?3455'4 :ik Z After a short interval, Major K. M. Halpine was ordered to Arkansas and took charge of the military work here. He is still in command. The growth of the military department in popularity among the students since Major Halpine took charge has been phenomenal. Only five University of Arkansas students attended the summer camp held at Camp Taylor, Kentucky, in the summer of 1919, thirteen were present at Camp Jackson, near Columbia, South Carolina, in the summer of 1920, while the past summer saw fifty-one University of Arkansas students at the summer camp held at Fort Snelling, Minnesota. 9 A number almost equally as large plan to attend the camp during the coming summer, although there have been serious restrictions placed upon the numbers who may attend. The advanced courses in military art, in which comparatively few students enrolled in days gone by, may now be classed among the most popular courses offered in the University. Attempts to give a more varied and interesting tone to both the class work and the drill are largely responsible for the increase. 2252 2:5 2 Z 2 E 2 2 2 E Z :- 1- E - Z' 5 Z ? 2, E. E 5 Practically all the students who finish the advanced course are taking advantage of the opportunity offered to secure commissions as second lieutenants in the Officers' Reserve Corps of the U. S. Army. All but one of the members of this year's senior advanced class will receive their commissions at the end of their course this year. The University of Arkansas is at present equipped with rifles and side arms 2 sufficient for all officers and men in the battalion, as well as with two machine guns, a trench mortar, a 37-millimeter gun, and a number of other modern im- plements of warfare. Drill is given not only in the ordinary infantry branches, but in the use of these weapons as well. Page 165 5 221 : E 155-4:55341 3' Q ' ffjfgg 2p724f4f42Z ik Qnrz ykxzf' ff 1 'p f V. ' 9,1 .1 Cy.-f, 4 Ay . , ,. ,L . , AZ! . ' 7fffzZzpp'4..'.: Q." 'f:4:: ' 1 ' .' 32'ifQ'1g,.?fWi??2.'2?ii .LQ 4 Li ' ,-2 1:2 M212 5535 'E5Z :ng 5 r a 5 .5 , z 5 , 25522 Eff? 5 Say? 'i IZ'-.E i 25553 .1 5:2 wi -55:5 'EE iii? 2:1 'fe . 3 x ' i Ziff, : 15 :Jig , 5 ,E 1 .i Z 1-I E :Sf 1 ,jg f. Battalion Staff CLYDE F. GAY . . . Major MARY NEL1. POWELL . Baltalion Sponsor EDMOND P. SHOUP . . Aaiiutant FELIX A. IQIMBROUGH . . Supply Oliver LAWTON Cox . . Ass't Supply Officer MARSI-IAI.I. M. I,Vr'ruc I , WALDO FRAZIER Staj Lzeutenanis seg? Page 166 fi .' 5:-gg . .1,, , .., , ...gg ., ,...,,,, ,,. ... ,..,,. .. ,.,,,..,... , ...., ., .,.. ........ ,..,,,...,.... , . . .,........,.... , ...........,........ ,... . ...... . lu, f ,',,,,..,....,,. .. f ..... ..W.,...,...,,-.....,,.....,.,,,,,.,,,,4,.,,,,...., ....... ,.......,....,..,......,...............,,.,.,.,x, . 1 1' -. ' f- -. -',:2 Q1--.ngff--,,gff-Hy'-.,Aff,-.,,ig--.,,yff..,'4--,ngf'-..,,X'--,,-,ff-., Q--f., if--., 7'-hy"-Eg 15x21-F ' f- - al '74g42 X Zz? ZZEQZXIQJZZ cz Lyzkmzyk Z Z724Q4 :22W2 4 ' fy . , '1'A'J'4-1"tf2?2:f 'af-' - f+kSm.?f ' f KW' if? r , -A.-."Q.',, M'II"1fff N ff l A .gy-5' ,Q 5 W M.. I Eli, ',,,g?wi5z"'?'4 5 - rj -4-.. ' . 1,25 V g , ' V f- 'f M gf 5"Min+ Emi A' 'K Q , 4, 1 UM M ER 1 .,,1 , -. -.., 9 51:2 Masq., - - 1 1:1-wii,-' "Z . 1fffY'u7f 1 f"Q.j'!5m J., Ari nw .vuff-V . --1 HMP H f Z "V 3 A . A371 , 5 A ' Vlwwl, ,V M, ,Q kf w 1 N , , 1 Q! iii.: n-rznawu ' " X.,iiLQ:..Q2J',::Jf., ..N.. ' A , A - " L Q ' SEXY? u., - k A, L W h rl , M. ' h Q. .vm r :-' 11 '1' f ummm ugh' .. ,..- ' "' - Q" N W "" ' v-. , wsu, - ' ,915 if-.yy 5, 'N A .. ,V -H' , ,-4, Misu- ' ' 'f Mg-.QT ""Z..5.4 L? '-' " sznvncu. c.n.-.sa uennuucr mug, 5 . . W ' IBRRWHCKS 1 Al Szmmzrfr Camp Pngr' 167 vii, 45,1-165212.15111211.1f-i--12115-1f.ar251-i.2Q'1r.1a21f-151if-5,221.1-1 f,3'143W 4.33322EjEQiig32:igLf:f jf.E f f f 5ZQW7,2::1:p: on 1-Q 1 fQ, plz:-. f:z.,:pLff ,- 21:1 ::1xf2JW:f:: Onyx: fa 7,1:54x59z52?:449?:mzQzfo2ozw 2:2 - 7 ... :-:21,4z'9.:?22:4:,n1: 1 1 1 ..x 5 lo .,,, ln. 1-3, az nz 424 ,-A 74 Q24 A L14 nf4 QLQZEQQ , 7:-. f41 52121-fu"--'---f ---- nina:-.i::'z11p'p1Q1:61:11::':::':::i::5:f4 J-.Ag Q, - Zig--1--2---1'::::zz:::i':::::::::::::::::::::f::::::::::., "" 'Zi ' . ,Zf""""" ' 5 21 YNY YY N E925 Egf- ggi? 2 1 S' wif. 5 I Eiga 1215 If, 1 ,tj WALTER E. DANIELS, Captazn RUTH WOLF, Sponsor ff E. R. HARRIS, I3lL1:614l. LUCILE BROWN, Maid ROBERT A. LEELAR, Ist Lieut. ' Q W. E. LEFORS, 2nd Lieut. JEWELL JONES, Maid LEO HARDIN, 2nd Lieut. - ' FARRIS N. LATIMER, ISlS8fg6lZ1ll. Color Sergeant, JOI-INSON l' g ig: if , 5 ,' Sergeant.: Przvates fContmuedJ Q2 LUCAS ELEVELAND iff RODGERS OOK iv WILSON DAVIS, H. C. 1 2,212 FAISST gg. Corporal: FORGY eg , 13,3 BONDS GIBSON, N. C. BOYD ' GREER GARRISON HALE gi, GIBSON HEAD if? GREENE HEWEY 'I I GROSS OHNSON, O. K. 2 Y FITCH ITCHENS . 591 3 g 'gg LAWSON 5,3 3? Lance Corporals M ANNING .Sgt 155 BOWMAN MARTINDALE f. -ze '51 DOWNING MCCAIN 'V' f Iii EI' 5 ELLIS M USSELMAN ,EXE 5-iff, FISHER PARKINSON QQ, 545 Fox POE, WM. jug GORUM ROBINSON Qgjg 5 l P , te SIIINN 'Wa S SLAUGI-ITER gfffg ARRINGTON SMITH, H. L. if-,f BECK STROUP, J. P. BROWN, H. W. Succ 4 if ., BRUCE UMSTED 52 ' BURGESS HIGHT Q7 , BYRD WHITAKER I ' CARRUTH 5 - 1 ' 5 X 'I . Ii' . - I ' Ei 5" Eff Page 168 55, 2 1 ' 5 I: 1 2153 i 4 ,,,,.,,,.,, .,,. . ., .... ....... .... .... , ..... .... ....,.,...f - j2'fZ.1f21T,f7E1LGE1925-2921LQIl92133227-1.221162---54--.IA"--2273533357-rg:---vf:-w.V:w.z-:--.Zn-2 . ' . ' . Q'-6E?z'444f:::W:f:asx4.1,1Jvr::::::' ,111x:::3-2f::::::z, ,,,,,, 1 ,,::f.-Jvaoanefffffsfsfsf F I A ,,'1f5.'-E 7.9. Iza'.gixilii'.., ff15wfW4f'fggff?'9!f ,. .J ,Qgxt I 1' L:-. Q4 sa 1 :wal f'Zi2Z iiZii2ii2ZiJj . - g, f Q - f-f. , Z-E f7K1Z?Z1V4ff?1f f'ffff+hV?4Zffff'f?f?5iZ 15:7 ,, V 91, j4 g'e:?q:-:-.-A f'zzx ??'?'i'2:fZ1':-.f.'l':fi'I'J2:l?f':'f4f'L'fffizffl':5.4.?Q'Zz5,QQ-.2 jf E-44: ""-7'-f"":' 5"5""'?'4""'4""Z+ :"Ef:?'f1fit'1'4 2?jr.........,..,,......,......,....,,..,.........,,....Magi -A, Q, an ,:::::.::azzL:zz:1:zz:::::::::::::::::,:,,,.:,,,,,,,,,EgF5 .if---.., .f-'EQ 25212 f " -Q 2' f sg sz: .. ,,. gan: ,Z ug , ,-15 ,.,,,,f : e F: 3: :.5 gnu Vg 5 1: .. I Ist.. We, 5 .TI 1-'Jr gep- :zen P 55: 5 . E112 53.12 5235 I - 253.5 .632 ' Ei' 5 5. 5' . 1: " ifif fix? ' ' .ar 35,3 Z: :: :I , 2955 ' Elsie 22222 eff' mfg Eval :IW iam ui g'g:: :xii 5' EZ EE' " " sei' gQ:5: g .5 , I ' e 5 2 I K' 4 1 if fs S. J. BEAUCHAMP, Captain ' BLANCHE HODGSON, Sponsor D. M. SMITH, Ist Lieut. NORA Woon, Maid CLYDE U. THOMAS, Ist Lieut. 22 Bill E513 :Ei- OTTO COMBS, 2nd Lieut. VESTAL JOHNS, Maid DUKE Roor, and Lieut. . E51 J. T. PHILLIPS, First Sergeant 5 Sergeants Privates fContinuedD S ll gtg DYER , BUSHEY 25.2 MASON, R. C. CARNEY PI-IILLIPS, SAM CHRISTIAN, H. P. CRAVENS COLE gi HORSFALL CRAIG DICKINSON CUVPWUZ-Y FORD, D. N. 5251+ F 1' HoEcH FULKERSON . HULL GRAMMAR Hike MAGNESS GUGENHEIM ?3,g I MCCOLLOCH HATHCOCK 255, HARDING HENRY, C. D. 5-'13 E gn I A 22 gg MAILER HUFFMAN i f CUNNINGI-IAM KIRCHOFF :HQ 5 HERNSBERGER LANGE ,gy LYLES '-.8 Lance Corporals MARTIN, C. W. 35,52 HALL MAXWELL ggig gg JETER MCFARLAND gg! 55,3 PUSH OSTERMAN Q 5 PURDY PINCKNEY 353 2' 22 RITCHIE RAY ji! E I E L' 1 5 , SHOPTAW 555-X P'Wafe-9 SEXTON AKERS TRICE 2 BARRETT WELLS 32.' , BLACKI-:URN WYERS . BROWN, P. G. NORBURY BUNCH if .JS 1 I ll Page 169 Qs 5 E' ' Eiiiuf-"rf-rf-'-'-f' "'-" "H:-ff"f:::::::::':::::::::""-z-'-'-''zzz"-12:121:::::::::::::::::z::-.zzz "" ' -"""-' "' '---'-' '- -"'--'------ :a::":j ' w,'..,,L--V. .V Agfa?" I ':., . , ' I . . VQAQ, I2 1.53:-.,-,,:."I., I -V ' A , I w w .-'r , I ,. If- , A , . I uw. ,ur A .- ,I--'St ,.25'l..QgI- Z -ww ' J. 5 ' - A I , ."g,viA I WA., - ,I V 1'r.:P'vf1 4' ' .PI 1, EIR-?11H1',I,I..aI -,.:ff.'7JP I' .-I R f, u , f ' I'I2'f3L,.E5z5QIjgggfQt 1, - -,--,--:ff,.,:.,-:,.,,..1.,.,,,..,..,, . . :44n?141A10141144914111112111 's 12.1 ..'z 14, R . Ke, ,IA-x1::gw:gz:?W1111-.-4-11,11q11w1ga:g Q., ,J V ffl'55"'5fl'l':74''l':fi'Z'ff,Z'l':-ffffffl'2:fi'l'15.4.21'Z:5.4,J1,5 i11"?"I.?'!"-IfZ"'f5gffjg.,f,fjjgjjj'Q'-fig"-.756-.5 gE7E:::-...:,:.:,...f- ----,. .-...,, .W ...-. ,.,m-14,2 -.AM - ff.. re?::Q:L::g:::::::,..,,.,...,,,.,.t.,.,:,::::.1:::::::::i5!t H 'I ii 1 1 EE-5, f ' gina If Sw 22.15 if!! iw? aff? , 5615 AH I 1 I, 1 J' iii' X SP2 , gi fs ' , ith I MAXIMILLIAN WARE, Captam GRACE BRYANT, Sponso 3 5 O. C. WORD, Ist Lieut. MARTHA WHITMORE, Maid S. D. ALBRIGHT, 1st Lieut. IA Q22 JACK W. BooKER, 2nd Lieut. MARGARET RICHARDS, Maid E. Y. FITCH, ISlL'l:814l. E HOMER L. BERRY, First Sergeant Color Sergeant, GAY ,QQ iz ' Sergeants Pravates fContinuedD 4 ':E: I ' CHRISTIAN, C. CARTWRIGH-T 253 NORMAN CoE I gf, THOMASON CovEv DEAL .sn 2 Corporals FLETCHER SXLIBA . FROST Eile- f , Y BIARTELL GILBRECH GouDELocK 5 X HOWARD H O 35,35 E! 'POLK ALL, RVILLE Wamdow HENRY, BROWN Mig WADE HOUSTON HENIIEST ONES Ili: 2 22 YLER I H 5,51 : f Lance Corporals I-EAKE . M: Q MORAK 1 ,gg 225 - TATON MATTHENVS f, SWAFFER MCDANIEL uh VERHOEI-'E O'NEAL E Meg 1 ,.,5 XIVILLIAMS pm--M, 2512 2255 MKRTIV ' 5565 egg' f ' RADICAN ig BCE . 4 J' fl RUSSELL ' Prwates SHELTON 4 ABINGTON SMEAD jf A 2 BALLENGER SORRELS ff. - Emu ' BENNETT, C. O THOMPSON gg ,, BROWN, O. A. VICK BURNSIDE NVOLF A CALDWELL LEONARD QI "' EJ! .L . g':f . ii .. 229. 5 4 :Ev 3 5 .fi-. AX 1 ew ' ,f if 1 I , iw 4 ' Page 170 ' 5 4, 5 : 5 gp-1 , ,..,.,, , - "f"Z 'F' . 'Ii ii75iZ?7551Z22312741444f4iEZ+Zii57i4Z19Z-ZifiSSS1 34????74??71747?2211?111114IS 1:1515 2111111123 1 f ' '- ' ' ' . . ,. , , ' . - r ,I fz"",,RA'. Hg: ., I' ', ,. ,, , , IIA f , 1 ,Emefe,f- I I 4 .zrigiyi ISATEEII.-1' .,f:1ixw'.?fw:3??4sE?fw' , .1.a..,L-.. Z4 E, 1 zz 4,224 5ZiiZ2'iiZ5iZ5J9Ziii f., .., 1: .., .,-. i I 5: XM?-, , fn f f:i:4Lz1z?:i42,fz?f41-xi-sz-rfgznfytadfffiyn-,,ff,1:9j,f1,12 IGM.-y V It , 'K ?lf3 : F7 22-553154-1.4'--,ff--U.1--.. 1 '--- 1"4f.:.i,.1 ,Ae -- ' 4 ' '- 2 A-1'--."J"'-I 'J'-.:f,'--,.g4 'UA'--16 ..,. '.,,2.1111l11'.Z11',Z'.1Z1211ZllllllllilllliilllllLiiagf' C 5 TfZfZliqlfillillilliifif'T2221IiiliiliililliiiiiiizEuE 5292? -1--., - if 15142 25? E 1 E12 :fi Egfr ' f H5 5.3: Ein? sei! - 2212 i'3 141. . Ti ggi 154 uf, 5 fi .. I 21555 E512 I asf? ff exfzxzlmr W ea 0115 U flll' iii! Machine Gun: DAVIS RICHARDSON, lst L1eut. VERNON WILLIAMS, 2ncl Lieut. 37 M. M. Fzeld Pzece: 12225 :yi I CARL A. ROSIENBAUM, lst Lieut. VIRGIL WILLIAMS, 2nd Lieut. Trench M orta 12' 1 HARRY B. MCDOWIQLL, lst Lieut. I L. GALE HUGCSINS, 2nd Lieut. Page 171 551: ,1.,:: 5a'A'I I "Jn : 5 I. , : Eid 'iiilliifilflifi if 2111212 212111111 111111212C1222?CZ1Z111112Z12ZZZZQZZ1111112111211222Q2111121112212111Z'.'.'.111Z 111 212 2212 21 21Z1121112211Z12Z111111 .1:,' 'Z f:-'-Lv:--..y:-f..v:-...va'I-rf:---.nay'Q-.:fr'--.:A--1.7:----fn-A.nh---V:--'fn'----:4'--Arf:-Gfff:--,yi---.Z:--.an---fn--.mm-.72 'i 2ZZ ???2222 44 14 X XX! Z 7f I, 'o In 1 ' Q.-s E92 EFA? 2'-,Z wi? :I 7 35145 :gs ?:E EEF? . f qw 2.5 I.-55: gifs si-5 5332? 2- as fffrl Q , L+'1p ,J 51-wf" fA hi A'i': f12vZZf2ff+?Qi?2zz 35'f.5f1,?35ff-W'f'f5 A' ' " ' .-gg .--' . -'E f" - ,gy fn: fun- -, 4 5, 'I' M4 ?f,- ,,..ay, xl 1. ' 1 -'sn 5: ,1, . 2' avi "? - ,fi U V Q ' f . --Y.. -.lv---- 17!5,5F.L.. it 3? ' '- -' .N ,SJ 'A 5 ii .59 V s l:f.f '- .f ,. -, , I X 2 rk 15152 -E isis 'Z !EE'Z 2 - 5 ..,, Y... -. lf,, 5 Iii? Z zzzfc ra? 1 ffl? . 2 U , - 1 1 1 ,,, . ! 1 , 2 ' 2 E I ,, .,. 5 A 2 E 1 , - nw ' 40.1 i ? 2 i 2.1135 " v- . . 4? 43? " iv. -x 741: .lv ' ,X 1:2 5, "' - ..,L f 1- -. 1 ,. ,. :L gag: . ,, s,. . V U55 ,, , , ..,, . 14 1 - .1-L 3,-,, . 1--ag , . 1-, 1 -V v . 'ii' M-' '? ' .,.,.Qf, "' V 7 'ij' T ' l'l'l.-XSICS OF A MIl.l'l'ARY LIFE Ijllfll' 172 , ., ,,., . .,.,,.,,,,,,..,,,..,.,. ..,, .,,...... .... ...,.,. , , . .. ,135 V f, - ff - ,, - ,- V ,. 1 ,-.., f .. -ff. 1 , -, . , . ff-. - ff. ' -fn. - . . -X--.,-,.,.. ,,,,, 70, ff... 7--JZ'-,,j1gs 411- ,,,.,,. .-,-.,,., - I., ,,,,.--.,. ,..,,-1f-.'-..- ,f.,,f.-,-.,-,,., P-., 2222. AZ, 244:14 yxfiz-Lara,ffyxfzfzvvkgaf: zz-Q7Q1f124xw:f-ff,'1 fy1,Lzzwwz-yffffvavfWy47f4W4Wfff44w X iq, T1-5 X. .,X,.. JV.: .XX. . 1 5 u-,X .. . .,. .Lk XX.. X :L L. u X- . XX F. J. f 11,1 ffl 7 .X -Xu. .. .V . i . 'lil' "1-.. - , 251. .. Q, X A in WF .. "fI ,- ' -5 LM "1.- '. X . W QR .1 gf: . . yn- ,Q A-I 1 '1' 1..:'F.,' 1:1 . ,Q ' ' ' -mi X-f,-'Air 14 3 XX . .L - - ,,,fv,:g,,,.., 3 Q ,.- :nf ' ., ' ' .aff --4' -f:-If . ,xgw , ik, h, X ...rXn. i,-f' A ,Jjw,.., - ,-e'lX,--.- -.' M L. ' ... .-3 fn!! ...XXV .' 'j- - 2 .., -4.3 gy .3 I-. f- 4 4f"J.' -,Xnf ' - ..,., .. . 1-3.4 .. ,, . . . : 1 1 A-'A rr Z'1.i X kk ., , 13 .Nj .ggi 4- K 9.14, i3.,.Q,1 , Li., . 1.3.-3 X21 i .ww X. 'U ':'f A'X'. .14 ."Q"',f., XL, .nfl XJ.. NX. .. ...J 4 1, 'LTC 3. " 15 , 1-13 .,-.X'1 f, s ' 1 X " w ff , 1: fii 1 .-15-X. X . uv 4-1, jj X4 ,. g A ,,q....f,,-.Xqi N V ' . ..-. . .,.. ,. ., l M ' 111' if X' ' 1" . . +2 .. .1 -4 X. ,wi - X' H fi Xw 3511- --.1 51' - -f-X 'U 1, ..X.,-,X,, VH' ? X-ff "71.-X'-'-1..'H:'7r '.XX -. -.H .f4,....i,?g.iQK VJ,,:rX lf, :A-.. - ft: 5 1, Xe We... .X - . -+1 ,. X QX 1 . -4 M gif . -:J su rw - .' .X ,,'X M-1 5 I... 1 ..,N--m,,,X 5, .41 . . YA . X . V. K..-,R1..4:!,.f.'ifM . , X .3 :AN .mg . - Vg, . b . . e.. ' ' 7: iff' 4"ji,.1 - X :gr ' ..f .- L1 ,X 5. Xx 2 ZX .,,,p5"'x...X.' ' :j"f,1"X,-bjfv51.4,,Xv I F1 '-4 r Q.: Q73 f. ",,gf-5.1 , -X :fra f 1 '.7fL.'.'f1' Mgr.: +A! ::w',f'f1.42fX Li .' '14 -I 1 "S V rq...,.,.gp.. 3X . , 2 . , ,. . .. . -4 .gH,:7'X,..'-'film ' -'iff XX,Xf4. -' -v-Lf-:xXf':x.f1.' -H. 1... .- 1-J3'I1XI1'. -Mrk'-XDXX , .---' 1 A XX . ' M 1,51-...... ,w.. 14--' . X:q.,...' .1511 . 1: 7" 31--X rn-'lug-'n::, - '-ff'-.vi-u.rnz:'iivfs..: --1 : ":.XX.z. :.:r. -w .-qf...:..':w.g- . ...nf-w' f'.'-:.w"'.'.':- 1".X.f - Xn, mfr-is gf , , if T- uf? -'Qx-1'E3F1e1':'Z:'7X.-X,:'XSf'.if'YvX':95QfXg-" "-7.5. X-j".'j.Tg'2-'L "ENN-',f. ,X9,nQ:' H- 4-X-gg l2g'1'.E1X3if1.-.:X gs' 5 X,,,. 4,141 --,-wr - , ,... 2.15, ... ,-541' -,A ,AX .X I. J.. ,. 413. gy ,X ,M .V .. ',,.,4.,h 7.1 1m,j,'X'.X,JvX .. f . F -1 .- .RX . V., -M 1, .2 lfm- X. 4-,A .,,.-Q.-X , 3 ,H . ' . .L . .... I. K.. X. M .XLS .X ,V X..uX.uW - A .MXL . 'fx ' "' '- ws" -. .f -.'.'5.,,-.L . C' " r ',x, , . ., ' J , 1,.5'-'1 ",w'f. D""'-, ,-',..X- 4 . ' f .X -X ,,3NfY5f1. 1.s,,.,. -.Xf,...':.,:.r'X. .qv ,X,'.::!X.- '4.,.:fuX:':1-in s-.mf :XXHv!m", X:.:' if-.w:.V L !.m..v.L..!1xX-MQIH 1 ', X - Q11s'w1.1:XfXff'1'f:c':vmn- 'fm-g,m,:r.X.pw w..-my-.X m.'Xfmw.Xw.-yr Xv .lf'L"'77f"X'p3C".Zi'fhl'i'I-7llfC'5P"7"7'MzfZ2S:3-,"n'x"'H.'iP51'f1'r"' 1ua.Q.a.m1:1w.Xa3Xm1..f- ' ' W ... - f N....,... ..,.. X.,,,. Y-4 ., .. .. , ,.X ,--1 . .--..-.....,, .,,...,-..X .,..., - ,.,,.,.,,.. . .. AK.. ..,. X .. X..,,.--- X..-.X-.XX -X 'L' X ' X- Q ,I .X.L1l.f..l.A...5'l.1.1.1.2 C .IC.:.m..a..:..X..y.'.:X ,.,...1. :.X.L ia -. .Za 32 LX f.X-2..r..II, .. JT -. i.S.f.Y. LY ,Z1..iif.X1z 1 L., 31,7 -,,. -w 1 NX.. X . .X S -1 ' ' " 7: r,J.- - X N., 1' a.' ' f A'-, ..-5 "v 'af .-,, I -J .,, ,. ,L .-1 rf 'w' I - 1 H. nk - .', . A ,f.-, Paar 17.3 x 4, .ffm 43.1, '- -fi V. ms" .:-,,' ,. "1 ".-' 4':'l'f' . ,A '1 63 -. Q-yy I fw..,'.A+:--Y ,V 1 -'x' - - ,A 1 - ' W --4. .:. w.. WR 1 , .- - . a., .,v'-. 5.3, .,. . ., L fa ' ' '.- 'fa U, .ITS 'R 'Iv - ' . -:'.+:Aq. .' . ' , : ,-4,-1 w -'l .f :Vu wv 1. !-- ,u 14 ' .1 ..,-.-- .xl .yr f , ,WM ,, , 4 5,44 ,,,,1:,Q4, pg. ,, A ,- -. V- -. pfff, 1 01' A N 5 ,732Wf'f5fffi'i,i'4 f 25' ,ffgg::.:::1::::1z.:1 . Y. --V-. ,--' 1 --Q.. X, ' 'fmf-f f--f fff-f "'--"-' 'ff '--"-'-"' ""'e'1:z .,j : fkf j. L C2 .51 :x', :ag af? Hifi HX? 55525 img? EE-:E zzfg 's : 5 meg eff! fit!! iff? Zhi' 1 T35 251. EEE .7 95 242 me sa: 1 . 5' 'a mf I 211 ' ff? ..! F are 41,52 2935 1:2 15'-. ?'9 Qeii "2 215 . xxmxmmmxxmu ,.--:Q--1.f1..f--X. . wnxwnvxxmvmm N mmm .H xx ....::.....1 fl, N... vom 59 ' -IX HS Kg fp --. 53? Page 55 f ' 2 X A 3. j 513, ...,,...,,....,,...,,.,,,,,,..,..,,.-...,.. ........ ...........,.,.......,p.,,..-iff: fig11:11:1111:11:1112::1:1:1::::::::11::z1'.:z1L2311121112112zzzzzzzzgzzzzz.,.,-,.g...:,.Z,.:,.g-.:.,1.,...,,...L:.:-,.,.,,,,,..5,,,.,Z.,:,,:,,.,.:.....:., . gf s 1 ,fu 7-.37:-..,7:'-.,:!f?,.,',t1,,7j'--4'1"-.Z 4"f.7Z"'-IA'--.4 'H-ff"-4, ""'w4'-.,,Z, '--f'C"ff7i"-,ff7"-,Z, "'-f21"H-. p v wh LZZWJZQZMkxvwrffzwwzeefmukzfxfafffgs::::v ::::::11::yfMa::::ff4:1:1nnr:::::::nw .ng Y- - - , '..f?MV Af! N 'ef ' - , Lf qv 5,51-i'-j 4 K LK 3, , j,Qm.,n,v n MC A lmmfw VL W' Q-A W3 W TE ,WAN HE, ..., Y . .. L ..:: ..,...,..:.:. 1 .,,. ..:,. , -' -A ' 1212124'-::: -:-:-1-' ' 11' I 5 -, .,f- l -00 QQ ' -sf-- " Q " "- . 3,7 L ' ':" 44l.:Q " 4 N .. . 'W x " '---- -- , .9 .-,W J ? N' - ' A " ' M431 52 A -f . , ": ' A fn 'f , , iw f- l ' T ' F4 :5E5i2Eia:5:::: .:.. ,,,, N W1 1' ::s:::::::a:s at W' -Qsfl -1:': s:5:5:z:2:21E1E2: Sv -'Aix I X kwin 'ffm 4111? f i Q , N f ff b' X 1 U fm xg, X f f 1 v -S Q X X4 I IQ' , 1 X X X XX xi' f , I E ykL f X X H K J -E XX .E ag , f L, x , In W 5 47510 mm 4, A hm Z L E '+r, F WW 3 x 'Q K , Milk Wm! g 2 A m 4 A Y mov X AE J A , 4 . 1 'fy ' , q,, 1dM 4 ' , ' X 1 f Q29 ' A ' -juan 1-', ,E . . f ' , ' ' "W5:"7':g.j'z'j:Q12Q:.jjQjZjQ-l'kf2Z "' L " ' ' ywfmzfa Page 175 ' f -' ' -1' ' :p5:,j,3j6',f, 'gl.S,2'2:-:.1gQILi, V ui, D ' ' 'ff74f446Z5?i24-92514 Q51 JfZ41'7.'-"viii ' Ziff , 4 4I'Z 7 V V " '2'f1f44zf4.',--f.-V . " '- ' ff'-'L fi -ff:--..V:-4-.:,':' in 'f' 74Z1VZ2f7A'9Z7fZI44 'f "9' " - -,A , ' 'nf-'o::':f-.1 fafoz ,fn eI,, ,., , M WA.-, S A., ,E,:z::g55Qz5L4':g: 724, X . ,pam A- -'1ffW25'f2ffW?6i7,?2 ,H - A4 V ry Zzuiiyhffffgwpgwf-A,-EAS, W f5f'fiZ:..1.'l':-, ,. ?,'I':..f.'I'.'1:,?. - ' - '-"4.icf' ' .f 'wi " D S 2 ATZ"""":"JKT' :',:""f 4 X ' ---" '--'--" ---- Jiffif' Q ' '-" ' 62514::::p:::z::L::p:::p:1 f 4 ref ' ...,,,,ff' Slfgzppa Sigma Founded at the University of Bologna, Italy, 1400 Established University of Virginia, 1869 Arkansas Xi Chapter, 1890 I - Colors-Scarlet, White and Emerald Flower-Lily of the LValley Number of Chapters, 94 Publication-"The ,CaduceuS" A MEMBERS V A . 1922 A . RICHARD HOLDERBY f ff BEN ASKEW DEWEY THOMASON CLARIS G. HALL fl! i JOE BENNETT 4 CLARENCE SMITH FRANK CLARK RAY E. WILLIAMS BRACY HAYNIE I H A , ,V V Y 4 , ORVILLE C. WORD FRANK PARKE . , I,ggg3q-W: IXON MASON I 1' iff? ',-' 5425A iii? 5' ' .Ig1 fRrQ:frf l AUBREY BABER j ,H JOHN GRANT i..' g-sf- ,-L: ' LAWRENCE BA TELL KELL MAY DEGEN BOYD gl FA?i , l4Q:, 5'tx THQ AS CUTTING ll, ,. L.: Jlirywiflpl, ,. wt. ,rx "qw 1-aj. 1i.,:i1lIfj'Qfijqllssileijagiilkffl W" :lfwff-fl-Ala' .1 A 1 gjigggjjii.. ' 151 Y I GEORGE ,Wu 4g"L,Q,EefRREST FORD BRYANT BRIGGS '5'f4'TE:2gK,.f..J"'CHARLES GORDON FRED CALDWELL CHARLES I-IUFFMAN 2 CHARLES CRAIG ALAN MATTISON WALLACE DUTTON JEFF FLETCHER JOHN STEARNS 2 JAMES CLENDENNING ROBERT WHITE DWIGHT STROUP 5 1 WILL QUAILE TUCKER RICHARDSON PHILIP SIMS BURNS WAKEFIELD WILLIS KEMPER PAUL REBSAMEN' ' X' 3 Page 176 , , sl., 1. gq Zifn ' 'i Q13 ..,.... ..... .,.... . . ,I 4 ,' 4!4'ZVZ K ???7??? '7fi515124i1 2121119 45f1i?Z?P?Z11'! 4 . QQ-nm.', ,. r I' M5 4 I, Aa, hz -5,1 J .4 V, . 4 , , .- , . QL3iz':liZ iJZil,2'ii-2-A . V15 291 xxxxxw S yi xx 1:1 .x 31 - SX x x. 52 Q. S 9 N W Q. 5-. Y: S. A x-. x X :-x YY: 9 6 'x ' ' -xx x QS Q. , N - L xi 5 x .N li x 'X K N- WX S . x W N 45'--Jfg'--if?"f'f2'---Q, g-. .,', 2 " 1. 3: ,,.w,wixTh'ig-fi -' 02- ' -' f 4 '--A A gag XXKXXXXXKXX --':-x. X 113:14 X x . . . . . . .. . . . , . , X , . . . .. , . , . f-flfit -- Y -6- 7' "af":::5::::::?:fiizizizzzfizifg2 ., . -. 1 V, l Q xxxx 71 ..,ff- . .2 '5 xxxxxxx xxxx . V :E , ,M 2 52422 5: 15,3 ,..x ,,, ,Hi ' 1 ':.5 553 2523 212' viz 2552! :'.2 E123 .25 2132? Mag 4 54225 'ii 'E VMXXKXX .- :fi .rl nw Wx.. 5535 521: EEZ iff? Ziff? M x xxwxxxxwanxuxx ,sae 'fa ne: fy.. 23152 'j!: i715 1 4. ., f 5112 '::.5 22452 2117 if! 1:22 S242 'L E "xc :lac 52.21 xxxx xxxxxmxxxxs EFS-5 555 nz 322 xxx . . mx xxxxxxx Lrfi' xxxxxx gag: 32 xxx .. ...N lt. A Jw. Nxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxx Eifzi 551 ska: ii! Page 177' xxxxx xxxx QF ,. xmxxxxxxxxxxxxwmxw EE' xx NMXXX nz, :-v ,,. .. gg Jw iff4 239112111::1:::::::::::::::1::::zz:11111112511:::1::11::::z::z1111131311:1111122211222:11:11:12-.zz-.'.1:'.-.-.zz:zz11:11:12: ::::::::::::::::::::::::::::::::- 'S ga 54-1-., g,f, 3 2 iiA5SEE 1111111111 ?7? 2Z4 iZPZPPPEJZ217?????7 ???7 ZZ!ZZ! ? 7 , 12 :. L. an 5,1 zz ,Q-L-. . pffwn QM. f SZQLQQZW X .z. 5 ..,i nfl: I 2142 'F 1 EQQ:1gf5:1zzzzzpzzzzzzzuizzzz:Q1..nz.zzzzzzzzzzzzizzzzfzij A: ggi:1::QQ5:512:333551g5::x5':::xf::Z::ZfxzxxzzggE 5 ' ffl' 5-gg: - ., - ..., -."-"'-'Y4' MIXVZ A . Wk F Z md J .fl 072 f S ' QW lz ' . :.,!g 1 S5 r 5 Founded at the University of Alabama, 1856 E Arkansas Al ha U silon Cha ter, 1893 P P ,P J my 3: Colors-Royal Purple and Old Gold ' F lower-Violet Q1 Number of Chapters, 92 Publzcatzon-"The Record" , MEMBERS gg 1922 5 Q Ei?-2 f JAMES E. RUTHERFORD .5 1923 W. L. AM1s J. R. KUYKENDALL JACK EAST W it-1 'A Rov KUYKENDALL 1 J, 'f ' ,. 2 , B. R. SMITH C. R. MooN GP-,li .. ...f . "ff A-QQQN EYE .. vfkl Q .. 9 " ' A . A B. A. FLETCHER X J. ut J. B. NORBURY A. E. NORMAN Aiifrffk 1 EDGAR RITCHIE r 1-."u" v -1 1 Elf J. I. MAILER 1 A Qguzv eff' f E. B. CONNER .N ,ff-'. l ?.' . and is .A ... J V "Jil ' : f E 1925 GEORGE SPENCER A F. H. ScoTT JOHN W. D1cKINsoN , W. G. MCCULLOUGH E. P. SHGUP ' R. E. COVEY E41 4' . PAUL LAND I PAUL SIPE T Egg BERRY L. MOORE 5511 Graduale Student ,g Z A. B. ARMSTRONG . E515 ffff il'1 fi yi F Sig . SV: i A gf. Paoc 178 5+ ,............,.. .....,,.,.........,.........,.........,... ........ .............................................,......,..,...,...,.,.,.. . . .,,..-! . . ??fff7k444111ZZ?f!f111ii2E322????214i111555ISISS:Z31111115-?e?ffffffff 11??? 4fiff44i 21 I I I1:Z Zf51Z?ESl'SfIfZ? U a- ,L x- 'xx .a . ali f-,Z :ik 22,13 n 3511.4 1- 1,-S V- - , fg-Z: ,V .54 ,f f:f:--4-'fy-.:'5pf ff." , A-4f.,ff:1-,iff-',f,f , . 1 7? fy Af- ,, Cy.-Q ,Z2,,4gg.2gpf.-1.,-.pf-f.-1-' v - -' Z:-.1gwzZ7zP25f37:jg 12,251 14311: 5 741' " f' :Fri 'A f ?l"Q9f77f-1? Y, iff - .1-ff,1:52,Z:ZfLE1':1Zf2:-QQ? Eig?....,....., M... ,:..:.,,.,,,.,..,., ,,,--Iggy' ' 'Z' Q h I flzlpgii' ,.... ..........--.- .,,,,,.. ., zzz: f"f " 5 1: : gg- -,A -- 5125! ' I fgg -..fl-f 1932 5512 'fji 5511? ,--E 1?" 5 is -' 3.615 EH ' 2- 1 Z E421 'EV 5 2 'f 1: : f f 22,5 ?'s"5' .- , 5 iif 2 .Z ,vas -s , -21:2 2 I ix - 2 ing : ?i,,' E-1' L: 2 4 H' 3- ' ii? :.E!: 5'f7f5 - 2514! gffzz 1 E. . E12 515: fsi "? -f-EEL -wg 21'-:f -- -1 nfzzz -.3 5111 :Sala J.---. ----wx-- eg-5 ---qq--u-- 94-5 ww.- gzg. -xv,--, ---x- -xx-X xx xx xxxxxx- xs- Page 179 u-- Y'- x. - x - - - - - - x - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - ,- - ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- -- -- ,- ,- ,- ,- -- ,- ,- .- ,- ,- -- -- -- -- ,- -- ,- ,- ,- '- - - :- ,- ,- 'I :- ,- ,- .- ,- ,- ,- ,- -- ,- ,- ,- ,- ,- ,- '- - '- - -x ,- -- -- Xi- Xxx.- vaxvxxxxx-xxmxxxxxxxxxxxxwn ,.-g ig: fZ'Tf,LQji',QL 227-QQ?-.lQg1l2Qf:--.ff: f:---: L'f',"--sf - , 73 , . 1 4ff..fAf-.,,1'--Z-'44-J 51? - , 1 M e4V wW fk fmz:zyzffnwfa ,-.4-1 f-zz zzzy 0ff12 X , Z f EL. Eg, ...E Wffga ..,.::4:E'f::4.' :.:4g.::.z5z - XHMXKXMCIXXX X .I X GLLLQQXX I I e ttxfxt :II if-'15 SFS SIX. 1.- .-": . :II N . :xx I .- ""' -' I ., ' -.. X 5 EAR' v Q " rfb' I 141' . Mrs I cw: 'rs 2 41 an I ff' I ax A N Q A x -2 h . . N . N1 X S3 Sfbssx :sw PNA' Sb NMS . zt' - Q- ' Xi . I QS? 1 I . , K :inf ... .N I I :I . Ix. z. R E. RAR .. R NES K Q' A X S X I: sy ar-, muidigg mmxmxm mxxmmxwm 'Tl O C 3 O- CD Q- D3 C+ FP 3' 0 CI E. 4 . Q '1 2 . ff 'C O v-vu ii "1 '73 . E . m .15 I T C3 ififllilffijfi xmmxxmxxx ab "t 77' SD D Ill SD V' . EE 'CJ Ir' 99 N CD ff SD O 3' N 'O H' fb 5' D-I - OO ED IP- Sffgfeaiffiiff SP 'i Q Y T CU rs '1 :I 0 Ff' na :I O.. C5 2. O. 3 Q S Q T .Cf 'E' o "'i FP :- Q 4 9.1. 5' I4 mwawnmunlx mmmvn Number Of Chapters, 55 Publication-"Shield and Diamond" , - - ..4. MEMBERS "' ' If ' 1922 , ii mummxmum REX KILBOURNE HARRY CURTIS ,Q J ' LEO F. HEERWAGEN 5354 K ' 1923 ??i IW! HARRY E. HANSARD HUGH C. DICKSON CASS MULRENNIN ED COKER GEORGE M. BASORE L. RICHARDSON .12 KENT GRABIEL L. JEETER f - . ' gs? 53112 SAM A. H. HUGHES 1: Us ...J , 1-I: ,sg S. MILES SHARP RUSSELL ...f LOY P. ANDER'SON TURNER LLOYD, JR. gg 5 WALTON POLK LIFFORD E. MCCLOY WILLIAM HARDING JACOB SHARP 5 :s, ,J CHARLES C. NEWHAM, JR. ROBERT A. GREENE 2 . f.,g r .p. 222 1925 I E55 LEWIS M. HEERWAGEN ARMITAGE HARPER OLIVER JOHNSON HOWARD W. CRUCE GILBERT A.,MARTIN LESLIE A. PURIFOY E. KNOX KYLER FRED DOUGLASS JOHN O. WILLIAMS MIRON HARRISON BERTRAND WATSON ' '-5 gi: EQ lg! HSE EQ? ..x ' E32 iii ' ' 555 I I 5 A Page 180 ii: ,gZ4yA vffkfzgVAQA?2xaWQrf 04 x::::z:Mss::::::::af ::::sszzzzzzfzzzszxesss: , Q:::::ff-1 f. 1.1, L ,-41-LV ,'.f,f1 f:4f,f,L - , fffjfjf 4 1,-,:,ffz:,p, XXXXNXXWHX "'Q'x.Qf ' ':f.:"WXX wx., ':.-X -- ' ., .-X. , . CI. . .xi HJ q x .' .31 ,. X, ..x :rm Q., X iv-'A . gk x ff?-T . fx 'NT rat' f' 'Ai vw: ,mn ,..! ,Av S- vp? QA - I . A ., X 1 'C x H NX xw 5 ,. X 'CQQ-X .-.FLAME xxvmx '12 C2 If " ff ...,-,fff' Nm 212: fa 11- , 1,17 5.551 V55 z 1251? , .: ug.: 2. if :Sui 522' H22 , .5 51452 E: 5:5 15.1 1922 'z-: ' .'.'f QLZ' ni ' , 1 ' ' faqs .-3 SWL . 'S E217 E-5.5 .155 Eff 3242 if-s H12 i, ,. We-2 - f 1,1 f-2 i:i Xl' .1 af-ff: -,,L5. . . iff! i?:Z f 1 . l'Z,? EW, ? EFT? ff 1":? ii. VF? 225 2525 fa., gzaii ::::: 11.1, 731: 5 L't ..:7 ghd: wr: ::.: , :x,-1 5:55 41:2 Ely: :zap 24552 ze eg: mga 5.4. 42,2 ima ,., .wg . ae!! ',::1 :. 517 2 P , QL- Ei, 55415 ' 5 11' ' 2.' faq ,fag E523 lj Page 181 if uf, 5 E ?:-.' 52,22 255 iii? ,,, 3151111131331-n--.,,..,.,-.,,..,.,....,,..f,.,,,,..-.,,,.- .,... ..,,..,.,...,n,.Y,.,,-...,.,,.,, ,,.,.,. ,W ,.,, ,,,, ,..,.....,.,,..-.xg,4g . X 1, 1 ,I 7 ,,v,.1,,,Y...,,,'.,,,,,..,...,,..,., ..,,.., ,. .,,,., ,,,,,,.,,.,.,,.', ,,.. .,,,,.,,, ....., .. ,,.. ..,,. .,,. , . ,, ,,..,,,,..-...,,,,, df, 2,514 'f.,,'. -vpn"-,,f j'-WZ?"-,7g".,j,fj--V,z'-075'--.Lffm? '-'-if fy. Q, .. , ,3ffm,5,4---.,?'-'HZ'-L'f25 nfzfff4 Q771-v x 7ffz Axrw4Wff a,4v 1 1avfnyfffwswwzvzazfzywzfz-zW,V,f - f, ,. 2414-:zaaQ Lg pg az 522 QL 5 :w,w,vJ 313353-155223522 212 X ' A if-. . , - -4 .fgfffff,,-5,411-zo:ffV. A, .ff-.. :.,,f,u-1,-,2:y4gg V 9i,j x, 1z:W::::W4f 2 ,',A- ., ,V ,,, 2 ,,,, , ,.. I. ,, - ,,.,, 1 , -. 3 1. A fs , A- fn L f-,V s f--,,- fn...ff--.fi-,,'-ff--., 2 ff-.,'4 I--., 14 f..4f'-ff '--fa "far ' 'Auf' Lf.-nz. "--:L ,ff J -'TQ - . Q- 5 '-.f.1.':6?,::f.:.,'f,.f ..... :..::.2,,::f.z,,:41-:zz A ?5fffZZ1lZZZZZLZ2L..A,,, ,. ,,,.....,,, ,....2,2f?f -"TM KJ ' ' ,' Liga.....,,,.Nfn,.,,....,,,,..,...,.,,,.-.....,,-,,,?gg5 ---..,,,,,,,,ff :E J Iigzppa vfgblm Founded at Washington-Lee University, 1865 Arkansas Alpha Omicron, 1895 V Colors-Crimson and Gold Flowers-Red Rose and Magnolia I Number of Chapters, 52 Publication-"The Ark" , . l MEMBERS 4 ' ' 1 A 1922 - BEN H. WINKLEMA.N TRUMAN N. Momus 2 -4 :ws .J , ::, :ii EEE? 2512 25551 ss!! Z'5 12 1 5272 H32 ..,5i E5 15 H212 ., ., img :fly igij uf' ,.,. zzz? 13515 555. .x,., .. .f ..g ..' ,fs 1923 3 FANNING C. MILES PHIL PENNINGTON Eff JAMES HOPKINS ' BERT LINCOLN A , 553 STANLEY Wooo EARL COWDEN :mg FREQJ 'N IRBY 55,22 -. . A asf. :s w , ,- fzw-sw . , iff-" "WAT -. ' R 4 If ,AQ5J.,,- . 3 . . 4 fx'-5 JOHN HA KEY b .V .JX F OAKLEY X 1 WATSON HALL A 2, -fy ' JWTON RUCKER ERNEST Hous E554 -ly' qf'.,..,cl,, WHARTON . it U .Jr,,,qg,1:3.41? lg A A. I Q, ,- , TH-A-' 'ftsf-9 .. 5 ' r 23755 YW Q1 l77ll3ii5'i W J. ' QF -ENN, 5-',',."f1 55Z'g .PM Gfyjge wi,-. ffm JOHN PENDE ft . V x 3,333Z5f:I f1g,'1iY MULHOLLAN LONNIE E. 5,3 'LJ 'ff , Y I SYVARD L. GARR1soN 2522 ' u. . .3 A 1 . - A ggi-5 GLEN lgff ,r,ggq,,ge1p'? '- A J.AcoBs LAWRENC' RS JW A 3 A4 ga?" wROWN HOOPER DUVAL l j! ,xffl ARL OXVRANCE 5 GEO G X ELTON 2152! H125 LJ32 Z 5 ,.f 5 zz" L 335 f .. 45 ii f K A Page 182 , S """"""' 1' ' ' Z 1 ' 211111 1 12 111 1171 11211122112111221111111111L211211S122111211 211211Z21111-21Z111'.211',111111111111211111115122Ziiiiiliiiiiiilllfli'-5' 'C'l 4 a 2-. ff-. f ff-.ff-A ,-..,yg--.JA-..,gA--.,y5-.EZ--,.1A--..540--.f-.,7gl-3gf-3-:Ln"-221"-'- . ' . 2ZkQf.22L?2yZZ1i?:i:s2n1ia:54w2::::if' :5:wrm::s::e411vx'iw:z::x4-neez:ai::::,:v, 1 5 ls 4. 'www -xx' -if -Ju-.-v .yr I 21. Vu I 7 K . x . if " 'V . "ff- .1 V ' "'N ,X ,, ,' 2" S , XWHWWW . , , xx f f LVN' 1 i Ugly Hx A .0 .. 'I' I1- 'ql 32 x1ab-1, . 1 ' .' Q... , N ,- I., ., I K -pgs' J XX "8 kiwi, Q1 " ' x 'hilt 'el .54 4:6 L '. , 'V N f . " 9 -P - A XXN I Q V, , I X 2 ' xi,.?5A'1. V4 L! , R 2 :ll , af . N., N . ,H 1' 1 5, , ', "'-f::Q?-Tfx , '. ' I A ' if gL2,54ff v M A A Z-:j::?, T1 '33, ni Q A ' N : 2, 0,11 NSI. : . , ,LZ ,bv 4, X 1 Sg :l5,m',- 5 W7 1 Viv nxx K .,, f , . . .ma .- xg 4 ' , '91 flw W - a "- .-" '2Q,y w" I' ,rx X fb, Q fn Dlp, Y -,Q ' find fx X "" K? 4:- KI I Q 'O -1-' . ,-' su , ,w 'fx Y Y 'w 1 l,Ilfll' IN.: ,,c,,,,,..,..,... ..,..,.,..,,.... .,,.,,. ...,,...... ,,,. ,....,,, ......,,..,,,,,,,,. ,,.,..... ',. :fl -.1 ,-- -,,- , -,,,-1, .,. eff, 1 -ff -,. ,,,, f,., 1 -.,v -.,' ,.,. X f 3 1 , X ,.., 1,-..,. ..., 1,. , - ,-. , , - -.. . ., , . .f, , I., , -., ., -. ,. . -., -, , -.,, j'Qgl7f44,u4r1, , ya vow f -,f.f,'- , - - 2, 1.5 'QQAZZA 2-n-2211-L-:zfzl'4u:f::-qi, 1--cf4:?4z4:f2v:yZQ1 gyflf 141210: 'rail 13 1 ff 2l.:s?rflf '. .ik fwvvo' , A .-..: 1.24 .'. 1 :.4nf'4..1. af,-, -in 207, aff 42. , - wwf., gyda,-fff-ff, :Q-.3 f.-,af V.,.ffa+1-...fa-, . .7.,ffa 1 ,:4fg.g-uxz, L53 W A V ry QQW,-.31 , ,,f.Qf.1-.lf-:f41?f4gaw ' 2,45-35 753541-5',4'r,'g3-1- f .-iff L -41.-.4521-f.7"1-Efi. , v ji ,'fl'f df 1512 are! 1-ff 2-f ': I.YT211:EQfZ:i:1E1"zZiZ:-Z , ggfp.. ..... ,... ..,......... ....,.. . .......,..., .,,.. ,G -fs Q, - Y ' 1aL,p41,11 ,,,, ...M ..... .--.,..-....-.,:.-,,.,,,,Q33 '7 W .2' , ?f?.s aa.. f,,.-- -1 1 -gs: 5 "----..,.....ff Sigma 7912! Oipfzfon' Founded at Richmond College, Virginia, 1901 Arkansas Alpha Chapter, 1907 Colors--Purple and Red ' Flowers-American Beauty Rose asa' and Violet Number Of Chapters, 52 Publicalion-Sigma Phi Epsilon Journal 2 J. LEE BOSSEMEYER N GEORGE F. BLODGETT , fy ' HENRY H. FLOYD RAGSDALE MEMBERS A F 1922 . I ' ' . HERMAN Z. CALHOUN MILTON B. SLADE Q. x il . .. LELEND ROBERTSON . 1' 111. 9:4 WILLIAMS WILLIAMS EDGAR L. INABNETT WYATT L. CRAVENS HOMER V. MCCONKEY DEAN W. PARKS MAN E. DOWNING ' 1. l: "':" 'f 'I RUPERT P. JOHNSON HARLAN C. STEW JACK E. GORUM PRICE DICKSON an 3 viii KNOBLE DEAN CLIFFORD MCGUIRE GAYLON BROWN HUBERT L. SMITH gaaii 1 1 LYNN W. BLACKMAN 1 JAMES G. 'MARTENDALE G EAUTORD E HOLLAND 1925 WILLIAM L. PAISLEY GUY PINKERTON DOY L. HANCOCK THOMAS R. FRETWELL P. MERRIGAN DEAL L. P. BAKER ..gf 5 F 2 2 2 E 2 2 . 5 5 2 Z 5 2 3 J.-gr ll mwwmwnumxvmn umm . 4' 5.115,1:tgf WWKWNWXWXYUGIXWHKWXXK NN f -Qi. YAXWIANVA f v 111 F l 1 Pagusf, 19,51 173 'If' . - 1 1 1 .' -.,,,,.,,,,,,,,,.-,,..,,,....,,...,,,......,.,,.-..,...,........,.....,...,..,.,..-.-...,,..-.,,.,,,,.,.,,,,..,,.,-..,.......,,,,,.....,...,.....,,,,..,:: : fa ....,,.,, ,,,..,,, ,,-,. H.,..-....,.,.,V.-:UV,.f,.....,..,H,....,...----'--f-I--v-gf---1:--:--:Uff --,---L--,-f---f,--,-------.,.-,.7-U---1-1-ff,-.ff -.,1.fg--.,y:- -ff:--,Lf:'f-:,' :A-A.Af'--.71--.:f:---.: 'f'-vfi'fa7:'-Marc'--.:4"--:21':-.Z'--' an Q zyw zf44 : Wffmffzwffzu f,e 4 2f 4mzWffmfm4 vf 'kr,wx6V4l414'4ML ,L xxxxwxxxxwm 1,3 132 'Eg Q5 I I A f,.f. 1 Q .WHL -11, . Vx., LL! 4.5 y44'4::.'.f -4 '., f-fa ' , , ,ff , .4 I N I F W 4- avi'--if ,A - f f X..,?.f'cfrw'y5' A, f if 1 'iffffff fl ' 1- nm iwmx '- -15151 'Fg,'g:2'i2Vf'7 fer 13, ,., 3 : 1-. W, HE QTL' .- Q ' if ia!! V35 fig 555 .5 :-1: 1-E EU.: :, SW? 25,2 ng C? .1139 -.iz 2.3, . I : bl P000 185 ,LZ ZH .FJ 5 :.- :,,,,..,-, . awe gf?-f-.V..K512221:1112111:1152111111:1111111111:L:1,,,',,' ,,,, 3,,3331331L,Zy,,-,f,f,-,,,-,-,-f,,,, .V 4 ..... .., ..., .,..,,,.,..,g5?f5 55-41-.g,..f. A--.,fq--. ,f: -,ff--07:-1-.f,j 1- Jjg:,g,5L:,i,jQ:gvgyzgnjgpgigqfgg f f ' '1 f ff Q'-rf 411:41 1 ,wana ifzwswfyf vzce-gflfyzfffaz :z?:p14:1M M Vk X4Z. 4 12-f: n-fawmxff ra4 -.fwaywawfzaxwza ff, , f, ,zfa , , z , ff , f 1 , ff' .3532 V' 4.2 42. E41 izayz.-Li Egffis La ,t5,'g,' ggE:g5,f . -J ,., ,, ,.2' '?z X ' if? '?'1 Zwf1ff":+'ff4f1ww2f42f- Wf+ffvwwf-vfm-f- yi CM-4 ,J 4 9 9: fwwffffwfwz-WI .2,z.w,-:wzwfz f f ' I Ebfskfliffitliiii Vt' 'J ' -"- 5.55 2 221 - . .f H. s " ,-f'! E 1.1 fel HI' f "LE -. ..,! I: xi ". 'wf 6 I i i Sz ma . zz cg- Fig Founded at virginia Military Institute, 1869 2 Arkansas Gamma Upsilon Chapter, 1904 Colors-Black, White and Gold Flower-White Rose . . , . W2 Number of Chapters, 88 Publication-"The Delta" I ii ng , MEMBERS me 1922 A ' C. D. JAMERSON H. F. MINNIS . 1923 LEROY J. HARRINGTON DEBERT W. CONNELL LEO J. HARDIN W. M. HARRISON, JR. : : Lg C. E. PALMER . E. WILSON EDWARD STONE SMEAD FRANK O'NEAL ONROE PERDUE I JAMES CIKRTRIGHT JOHN LYLES STANLEY COOK CHARLES MAXWELL NORMAN HAMILTON LAWRENCE QUATTLEBAUM I' BROWN HENRY CHARLES SENYARD CHARLES HOPKINS HOWARD SENYARD TRUMAN LINDSEY SEBASTIAN STRAUB, JR. H gg 1. 5 FRANK WILLIAMS GEORGE WOLF 5 i' I 5 2 Z5 gg ii ei 5 Q52 15" iii? E 1 Paqe iss 52555 is af I 'gun iff .........,.... .................. ...... ............. ................,.........,.....,. ......., ....,,....,,,,,..,..,....,,...,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , E . Z I?!ZZ 441111712Zi111?Z5Zlfi?i11fEP7???i6ZZZff1f1?Z41f?1iIIIZiZ22Z221fff3Z:3PEEEE f2' Mzfzrxz. 1'-V' 1: 'ff ' . -. ,ff A ,Q fy.. A, L 2f?y1zf::4Q:1:WJ:f:f-'- .11 :aeaf'ne'zL41,'r1,w44az4:f+:xfffif ff I 'B A .D fy? X 1? K x ff " 'X V' ,Z if 1 ' Li 2f?Q11:"'::11:'1L:z'.1 '11:., ' ' Jigs ,Q-xi. pg,f,f'.',j?1f111LZZ" 'it':"" 1'11:::'1f1:1:3:gQQ5 ' 2 f 'EJ 5 ? '- 1 1 L1 -5 inf! P I ,E ti .5 -R 1.1. EZ-a2 'f I f: F2153 v a 5- 1-1 ,, x EH? :inf ff gfsgg ' E EH si :E gf: 545 51555 if! . , 1 5 "1 71 1,0116 187 if-, fi. Z T: E 5' Efn 222122 1? C Z 121252121 C11 1 f21fQ1iEZ2E2 12?1E1E1?1111ZZ 221222 ZE11EE'.':1L1:.12113E Z 1?ZZ?111Z12EZE1 12? . 21 . :'.1Z?:.'.:.Z1 122222232 22112 , Z Z Z3 2222 1 '. Z 1 ZEE1CZZa?1 3--Z'-.,g,f. '-.,pff'-.,i,'--.73-,Zn --.,,1 'JZ1-.Z, --f', "--4 '-.Z. '--ffi'-Ji '--X. '---4 '---4 ---Z, --f- , --,ij--.XJ--.,f, f-.4 -,Z uf f wfx fxe44f:v44wyQx fWv zfmwzKif4rfffwrfffwyffnz'y44yfffz x4 4V fl- 24 :Ain 52.212 JLLLQEJZALLALiLQ15J24gLf ' X115 A . fga gZ':4,':::',w3 ez.-:Qq1,,a.:.1, ,,,, -, . . . , ,LAM f..Ln.f-2 ,Q 71, CX.-"bn ,Aj A U. 5472.02 f qgff?f4+?w:1fz g 5142--I'f"'f,'X5""'i"-'Z - I .Q,f'Q' -.gf','--..x5'--.Lf T'--112, 3 . i-I ' 'f' . ii-fag"-'f'f"-ff1""ff -""-Q 4 ""'f"4""'f Ziff 4--.,.,,.f.,......, ,.....,,.. ...., . , .,..,,... . .... . ,. .V -J . 1.5, 1 , ,...,,.,..,...,......,. . , .,.. .,,-.,-,.,-.,...,,--.f 9,5 if-gf, ..... -------f-f f----f -- --'- ' -f--'----f-- 1 -f-H--Iiypf' "f... ka ' ,E 47?.f...,,...,.,.,,...,,-..M.,..,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,.?E?5 Mal!! Szgma Clzz' Founded at Miami University, Ohio, 1855 Arkansas Omega Omega Chapter, 1905 h Colors-Blue and Gold ' Flower-White Rose Number of Chapters, CLYDE GAY' ' S, J. BEAUCHAMP, JR PAUL CUMMINGS HOWARD R. CLARK C. A. ROSENEAUM ELLERY C. GAY CAROL CHRISTIAN ELBERT UMSTED I 5 STERLING COCKR MARCUS FIETZ FORD WOLF 75 Publication-' 'The Quarterly" MEMBERS ' ' ' 1922 WALTER E. DANIELS - HURLEY HIIST I ARDIS SMITH C. R. GILBREATH iii' rl. ...A L . --. I J. D. NAIL 'Fm 5? I 40 CH LGR.-.W v ocK WILLIAM DEAN DWIGHT MAXWELL WILLIAM F ULLBRIGHT f-""" E COIE 53 . I--fi-451. ' ,enum A ' AWTHORNE PETTIE iw , ...i . 1 :uY .A , 'EWTON ARRINGTON If J f" . E KAY LANGE JAMES R. O'NEAL 975 , 5 4 E511 cv, '1 HAYMOND HARRINGTON NOLEN' BULLOCK BEN 'FIELD X1 1.4. Page 188 ...E s ...rg fi? ii? -V: :El -:ag :fin 5 2 E 53215 5 as F f 'F 5 2222 :mis 11-a :sig 5 f 551, 55552 was 1151 2215 H435 3215 fs 1'F .,, 524-:E 15 :5 ,iff 'IFF :eva fu, sei? egsff Hr! sw? san? .43 f asf? 11: fi' 5.51 Ming 2532: 53454 gif? .1315 .45 .T XXXXWNNXXXXWRXXXWRNRXXXWMXVAXXWWKXYNXXVRRXWIMNMNKNNNKXNKKXHXWKXYK .-' wuxmmx w I I, s I: s - 1 kj? ff- 'Q SP5 55,2 ., -f :ns iffy! .. , , Z 2 :jg Ig, fi is .IE 1545 iff f-ff- f- - fffff- 'H'--ffffffff-f --'--"-'- - ""-' 'ff '-"-"- 3 ---' '1::::::11:1:3:2:1112:11:z111::z':.:'.::111211::11111:1: :::::::--r'1-1-"':1::::'::::"::' ?,.Z 'ff 'J '27-f 'e' Inf 'Q 5. 1 --. Lf'-., 'ff-., 74, 7'--.,31f-.uf X-., 7?--.,1Z--ni!"-..?r--07"-.,'1'-.,jZ'--.yyf-., yr-., 710, 24,--.,4,s1-'-,,n2f'11,,,Q'-JZ f,4.,, -.,,,,.,Z,.,Z,,, ,.,.,..,. , .,,- ,-4 , , , fa - ,. ,A ,.,. , 4Z4if Z4Z7!XZ f .,... , ,V ' ' Mlm -I N N 1 f. -, '. . . ,-1:7324 Qliiiiilg 52,2 ?Z,,,,-,-,,,-.f,f,1,,,f.--.,. . ., .. ., 1 u ' gy ,-2 V A4 Q 4, ff , V V - V,fafwh,,f::fff1fgf1g.:- if 1:-.L 1- .ff . '. 1- 9' F1 f f-.,,' 'f 4 -V-'V --Lf? " f 1' , 'zfzzfzz' if-d.'v-SS' '1' f"" 'lilillllffg f".' 1132 3 :L. E211 ,"! ET-fsi 5 EZQ2 234+ 5:15 asf am 212 :fig 5,55 ENE? gg!! '-z fa' Page I 89 .,,fv. , 2'71f-112'-'i.'fj,1-C 'Q2Z.'Q1i.'9111255-13212.19911.393-f.E?l7.321232-TLQ15-7.?E7-19:51225-EP?xiii?-7.15.5-3.1155-ZLQQ-1325-lf2'1-.Z 4 k Zf ZL 7Q!Z!, f? ? 4kffffd7!Zf!fZX X ' xi. mm mu Ii7gQlY.iiif KKKNXIXXYKXRXXX :'i 1 H155 ,. , 22,32 iifi 1: is 1-1:5 -55 :iii :EX E ff? :ng 5335 252 2515 1,5 wr! .ing was 1 E215 iv? .15 :IS 2251? 512 P52 5:5 5-12 :EZ E ::. 5 ff:'g :ki 5'-12 P22 EEZ 132' 15,5 5 asf: iii? 134, 'If 2 Z NK? ,:'-fi '55 'hi '. Y .fxf .252 fig? 5355 121.2 iff! 5345 1:5 .arg as H25 555 R? .19 :Ti .:,,, iii EET? ff! 535.5 il! ,fag -. fQg4,Qg,Z, - 4:44, , I ,'. U 'R .L ,- . , .. 1: 'fJ-PM 5 ' " -Ziff i31W44f'fy,f:-"f- fr. ffu'ff,-:!':av4'1::y ?7',i"'I' 5' .'."'-"L."- I . - 'f K V' P' 4 " I"- 1' 'ff ? 3 -f - -. 2 f-. Q ,,., a ,., vig I Q 2 f : ' 7' lv: 5 211' ' .f"f, li5.'5 ., H 1 ' :, 1 s ,. f.,-4 ...ffff ' Square and Compu! 1 V 5 s 4 '1 Founded at Washington-Lee University, Virginia, 1917 I Arkansas Chapter Installed, 1921 Colors-Blue and Gray Number of Chapters, 15 Publication-"The College Mason" V - 1 MEMBERS if . - 1922 A 2 WM..F. SCARBOROUGH WM. W. RAMBO, JR. ALFRED C. HALE . MARVIN D..JoHNsoN ' JOHN E. MANNING JAMES E. RUTHERFORD DEXVIEY S. THoMAsoN GEORGI A JAcKso WIN O KELLY 5 1 1 , F s E ' ' A 4 7 s 4 "1 vi ' S 4 2 ' X . 2 ' it 'X , EDWARD L. INAB is ,1 ' ICHARDSON I -,, ,JJ x RICHARD H. DAvi . HANEY . . X, J CARROLL GAD 1 CLENDDNNING F 5 E252 4125? 552 r 4 EE '55 5 S Square and Compass Page 190 A .,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,.,,,,.,., ..,,,,.,,..,,,,,,,,.,....,,.,,,,,....,,.,..,.,,,,.,,,,,,,.,.,....,,., ,.,..,, ..,,,...,..,...,,.. , , , ,... Fi? If-1 12:51.i1Q31.1v31.21312f-1221.193-f-1.222 Z:1k:.,:fWy2ff4 47afkxazWmA4 1 .ewan rf4z ww ff ef:::: 2zzz411, s:::ff, in , V . 5 f 9 X SL A . 1,1 f , V. 121.1 ,:, 1 . Jiixd 422512.-1, 5z,Q.? ,Z, ffizff : 1 .. , ff . ., , .., ,. , .- 7 if ::z:f3f:,1'f2-L-.v,,f5f.+ , , V .-jzarfg1:41:43ffzjf-gvfzf-15 -.5 V A Y iff-,"'i5f?fjf?j"' , ' '5 Q , 51.325-J'f"",' "." "--1 - ""-4 " -.,f -- - 5 -J '14, --' 1 "f ? ' ":,, F,,T,,J'.,'ZL,?,,I1f.E,J1,.,1.Z'ff . , ,f . , .... .. ..,. , Mg 21?-"':':::::::1:,zz::zz .Q.:1.:::::p::::L::::p1::2 if A-L L, QQ - ---4--f---f-ff-f---f---- --f- ff'---1.53 9 J:f"' fayy - 'G 1 f F 25,22 ,:, ,f' e,-.12 'aaa -, - -'gf ,,,,f1-f 4 s E,'53 I 5 2 55452 2 iii? fi? 1 f as 11 5 5 25:5 3 T! 512 ff 9 I 5:15 if! zz if! 9 ' V5 1.75 2 HE EH I2 5 3 SAE? iii? r r 'f fp ' a ' 1' :'-5 5 7 if r"5 5 aft, :X 1 5 - 11 45' Eff? 5 2, ji 54.2 212 za if ZF 2 k 5 Ev 521: aw , E Q 2 1 'ew 5 iff! 5 El!! Eh? I I i, s ., ,V , 2 'E Pj if. 2 PTE .1 gvfg if-Z , ali 5 'a 1 Wi , -,. , 2 ,-.1 62? if? : E inf H. fig :NE , : ng xi 'Mi 'fig E 1 5, 2,15 ink? IE 2 fs. -ag-., 5 3 if :Q - F Eff: :Ji 5 uf : EE'-2 Esx-if 32 2 E J E3 fZf5 1 '15' :E f M: 1- . , 3 : 5 .zyep Ei 2 F 1 53 .4 G' 2 f '2 1 E 5 vie 2-X2 , .. . 'ifi 2 -" 1:15 E'-Qi .W 'a 142 g-fee sag-E 11 -: ,fx 4 5-123 12,12 2 1-5 iff: 45.2 ii -i 3. f E181 'PEE 2 5: fi 51 1 1 ls ae: 51255 -a v .Z 22,15 Page 191 ,513 21-2 -1 E722 , ...,.,... ..., ..,.,.. , . ., ........., ,, ......, . 2 f ''::"'"1::::::::::::::cz11::zz:z12111112111:zzzzzzczizzzzzzzzzzzzzLzzzzzzzzizji..,g,,.::5,..:y ..,..... ......... V.?:,.ry:.,?:,y, ,'?'. I 179. , r . .Ulf ,HJ :mf ,img A1 ha 9,571-.,,: A-Wy:--.,5 ,'f-,751-,,f ,'-.,g 1'--., , -r-.wry-.,' 5--.,y::--.,', , '-.: '-.,- , -.. -, i'2f57i2?!5Zg2i::Zkg::::::::Q::sis:22if f Mm WffxwaQwfffffmin fi-'42, f ' 'Av '79 , f- 1 ' ' . 1 :gsm , 211 vw. 6 gf, 51211 fha '- V dia .W , . 41 .. , , :,,-,,7,.v,:J,Z.,,, f,,,4,fff1,1.,p,, ,,,, 5-4 , ,f2,.,.1-Qgffg -L12 5'-1, M, ' A 'ff' y.,,3fag-44,2fW::z,:z71f:-x,.-fffpfaffffp4zf 2wiz4 -gpfl., --,mg '- .',f:-f., ,j 1 'Q 'ami'-ff"ff1 4"v?1""g ,my A-,fy 5'--,:f,'--.,j 4"ff.,Q'--.iff---.5 ' 'lfii-T-f'fff4ff, 29- gf- ily if-' -, 2."1wlf pfglyfgggggig'appzLLLLLLLL:21:::::::::f::11:::::::ffZ ,,,,,, ,,,, ..,., ,. , Zi, , ,Q X, in ?, .. Mfg na.: 1, -52-E - '-A f 1,12 ai .,,,,,,,, ff' :fi xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx .4-A . Ml.. Ir., .-- X, xx...... xxxxxxxxxxxxxxx I He., :gg -V55 H12 xxx xxxxxxxx .gn 5 xxxxx 19 :sas ,. ., :USE 255' xxx 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5: 5 Ex.: x:! x SEP? fda iii. 1-1: ,., xxx XXXX 5 xx.x .x lxI"'lIfI' A xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx :11g"':1 XXNRKXXXXXXXX .. .gi XXXXXX XXKXXXXKKRXXK Eff .z. H1 ,,. W. Y gj'q:j,:: 71, XXXXXRXXXXXNXXXXXXXRXXX .!..-'gr XXXXXXXXXXNX 25:41 sf: Efiif 5.- gif. 55,52 2 gy-,fi : xxxxxxxx UW TL ' 1,52 fini' .525 5 ,. . xxxxxxxxx Rx XXX .T .... xi .... . .... T: .3...: A .....-H, -. ..+- , .J llXXXKRYKXXXNKWH!XXV-XXVNXXXNXXXNIKXWAWVIWGKIXYIAHVIRIIXLXXXXXXX 5:1 213 El ' gif 2' Uv? gg-.QE .231 , N , 2 52:7 Page 192 22fQ1111QZff?11QCCC21Ziff Zijififlpiiii .141C2222Z111221211111111Ziiiiilliliiiijiiiiif . .11 . Z. . 1 , , 5. . 1. . 1. . . Z . .: . . 3: .:- :,:. .: H: . .5 ...., 5,, :: .g..:,.i.- - 21:4-602125 4 ,1 kg-,,, . f 74, Q--my-f.,,,fj'-.,g,' 1--., 44.,,yfuagfj-1,14-..,7g'-,,,-4--M34 --,,f,'-U4 '-.Wg --UZ, '-ff, 2,79--.,J1'-.,4 --'21 "-.ff -L 'Wf 9 Z:1 ff2hrfmc-y2fff ffffffWf fWfW ff7mffff4 ,M . Inf-."., ' A s ' X if -. 'rl r .A 0. l D g'.aijff1jj' t X gg 3,1577 Aff, f 31555, V fiFI12E5i5zfE5f5QQ25Z5E5i5f5iff1 5 1 E 7 2""74f ,, 32sQ525ff' K l 'Q1Q.Qf3:irgi, - 3 . : ,fgwg ,"ff.g1L,-W .5'f2i!EfZ:,i1H' fx w - .T 2 :I lj 2 W'--" if l5,l,25l,:iQfi''Qifg552555555ilQQif':'I:,.1:gs Ei, 2 1'-H'-"H 5511 Q21-5212 fi 'f5fifi'f 2JlQ 4?3i2f2fQ5'l ' EF 62-f, .- Fi 1 Q' . ' 0 3 Q fx f l 32231I11E5igijZf':f13f5212'i1E2:Z' f' A , ' ,fr-, ,, , 22325552-151555321225Wi. 2-'Iii' .3 ' T151'."1,'fI51f":5.ff-I-'l.f.'f .-I521:525E5if:1.131-5:5E5E5E5E5I5E5E-E5ESE5E-E5E525.fIfI5E515:'11-5555555522-.'.'EfE5f'2.1 -11 ,G ' 'H ' v' .'3:':': ..E:.j:'+-I-" ' '. 1 1' 'Nw --' " ,ggi f5:?5:'5f"31?5?55f5ff5f5"Vf'Z :SN tl i4l3'5'I 'fmixv V- "".55'-21525555-5,Q'f5 ' -2-I--.iffii "5 123:52ia5:Z5gsEs2255',i5215'E,,,:" - 1 :":,E1:1.4:'-.12 125 " '.' H'-:fl Q 'f"f515'H if ' . 'f'E1:1 ' 7 - ie- V.:::-'Ryu -. A '51 1 Z. 11.52-M-g' xlwl WS" Y .Qn:i5fi'Zl' .Qi f ,. 0 5910 gig , -2:1:1:5:2:E:E:5-5:2:2:2:515:5:5:Q-215:51:15:::::::::5::.5.5::.1.3':-z-'-f I ,531-V--1--..:..:z5:1-5:5:5:5:5::::.z.::3:3-3-,- ,- . ',r ' fl ' . 'tn ' ...'5E5E5E5EE,.,g'5,g,,:g':' 'P f"'?5"'i-T1'N.'0"g00 'Y'!m'. .2 ".5Zf'.f' 1 006.0 0 . xfbw. " A - '15, 5.1 "" 49 ' "" 7 RW D 0 0 " 1 " ' 'Q'fIf'I'.-E his A 5114? gf -w 0 6039 " 'l v 1. .iff-'1'3'3:5:52f'Z'. fi5E-5-E':1525551gs5552E2Q:2zQ5E55:Ee52Q51'- IE55525:555si5i5l:i2E:E" .ff N . - , ' cs 0 of 1-fj5'I-:5g:,:g-LEE?" f1'fi55gi3if' WV -:f22i2i255E1?fffifi F?" 0 - cfbki ' .- ' v w 5224255222 rf! Q .W 0 Zia 6 ' mo gl 6 W' . 7 Owax J ' . 0 Poke: o 7 '. oc. ulsofr ' ' a 0" Jobjo 'A ' -A ' .gf if 1 W 0500 o o gqj, 0 - , ,Q fr ' :. X . , ' -. , 1' A .G ' ' ,. - ooo' , ,hx .- - , ' 9"' ! 'f s' Za5Z 0g-?qAQ og 'go QP.. X 4 SWQ' M .Sfmt .fa A .. Gu m L. . E M mf Page 19.1 1 - ' FJ-'I 1 f I .va ,'.vf-Ja , 1,1 241: inn an, , A , ,?,,4, - .4 f 11:1-4? -Iv: ,L Iffh- ' 4 4' ? inn? ff :fvxesz ,e :aff f4x::w f- ,I-?affg1'vyfzzfsr Jfl--11:1-llllilllll 'I 4-'SM 'W .r .'7'l'5I 156 j'lf.l1L' ''212ll1221111212ZIZZZIZZZZZZZQQ?g I 1: ' ' f Z!! V ""'-f ,nffff Chl' Umega :'.,: .335 ,.,,f .1-5 ii' Qgfi lt. -s. zz' st :ii 551 ,113 :ff .535 :ze ..5 fx .Lu , I fx E: UQ, .3 -I ril' ,E QQ4 fi :nf Z . Q. f Z Founded at the Universit of Arkansas, A ril 5, 1895 fg 2 Y I 5 ' Psi Chapter . 1 . ' , ,IE Colors-Cardinal and Straw ' Flower-White Carnation 13332 ri!! Number of Chapters, 54 Publicalion-"The EleIISiS" ' If U i MEMBERS 1922 E35 DOROTHY 'BLACK FRANCES WILSON gif? - ' ,QGJ I - III I 1923 ' f MARTHA BELL ELLIS ' GRACE PADDOCK HELEN' FUTRALL MARY PARKER MARY I-IAWN ELIZABETH SELLERS FRANCES JORDAN EVELYN WILSON CLAIRE LEWIS 1 P RUTH WOLFE gf? Cllr-3 Q 'IJ jx' I g:.' 1 JQHOXE- ,'." ' wt-.J -Y -:I 2 f,.'1 fn, ,ad 3 PAULINE GOLDEN f: My k-2215? .K wif bl-'If' SANDERSON Qssje HELEN JORDAN 15' 2:15130 TUCK I., Q, by .J I Iv- 4" , iq , HELEN LEWIS - "wb SLS-.lj yi- -VERA VOESTA . I -. L- '- I I ' s EARLE PINKERTON W L 11' " 'I A AMILDRED PERDUE FRANCES HUGHES AMY HUGHES . - 1925 RUTH BELLINGRATH MARY SINGLETON iff? EVA DUPUY VIVIAN SMITH MARY GOODWIN KATHLYN VSMEYER 5551 DANNIE ,NELMS MARTHA WHITMORE ESTHER SCOTT MILDRED VESTAL ,Q .,, JUDITH FIELD an MARTHA MEIER ff LORRAINE THOMPSON LOUISE CARRICK 2 MILDRED GATLING EMILY F UTRALL aiu ' ff. 2' 5 Pace 191' 5 ' SEX iff 3,355 """' "" """""""""" 1"1'12TZ """" 2 """"" L """"" 1Z11Z11111C11'ZZZZZ'Z1111'.'.'.'.1TLZZZZZ'1' "1"C """""""""""" 11.3C1"1! " ' . ', . Z?4f4Z4 ZZ 44'ZXi4'ZX4?4Z4??????2iif 445i271455SSEJ97???X?31'F2JiEZ44Z::J-96i6fJIf:1???:11' 2.1 7 w , .n,,.", fxifnf ' yzfrfffr.,-1 ,',., - . 'f':'f,, ' Z x ,, 5 A I ,i K A ,253 if . . . . . , . - , 'Q '---fc " UP .' Q-"S"""' '-'36-w...' 'J ' ,-f -K,-fv , f-4 E??f,.,. .,.,.. L,,.QL1LLLL- gh-xxgikg il, :psf-QQvf,,.,,,, ' 355- 2 f' pf' 4 212: ' Z E fi -..,..-.,11f' 5 he :uw lic. '- :af f Z .,.k a ,,. 3- A af ,Q 23: :Ein E gui H 5272 :E 3 :J :Zi iii? Qgzf iff 1, 1 X 21 2' uf ,,g , 5 I" im? LN S " 'VIS -. ! si'-1 2 1 1 5 iifsf' E:, , I. 1. Q' 5525 "": L1 liz if? .z Saw. 5 " 542. ev, f l,,, E-23, vw :JH 1,2 .. E, liiifjj NXKVKX XXX Emi' ...T xgx xx lm. il! mx , X .n " xi I.. .,,-. ummm ' 23254 f 25.2 v.'! :aw 5 ZH: f,i5? , zffs IU.: 25-si? iiizr F 3, . Efiii 1. 1. 2.25 fy , E725 22122 iii? 521: :"!I 2.125 2539: , .... Wi., 551. ' :Wi 5221 .1-fa E:2,'g -1 Egg: 2155 Hi? Zin 2555 5,225 HL 7 Egg: Page195 ggfg sf.: ni? ,.,. H35 :inf a. x Z Li 22, 5 E .M 2 i 55: . 5 Eglkjggjjjj '-f-ff"'-"f-fffff--f--ffff--f--f-f1ff-f--fff-f-- -'-f----------------f------f----,.-....,........,... ...,....,. ,.,, .,,,,,.,,,,,,,,,,,. , , , ,.,, fig ij? Z fi"5.1i 397. 7-Ziff5?23.f'?Z7'f-YPEZJEQ51527 7.2 2 -5.2 725-TEL 3,5-5.224 1--.1 Q 41-iii vff2k4 Zz2 mmffWyf ff-ff 1,24 vafa :w7fffw4 7441: vffxa 7a.0Q 1,-V f f4yxzxVfa QV 5:-Q1 :xii few, SLE' I" 2 154 Ph sa. :LA 421: J. L 94 124 A 92f, 214 affair! - fe. X ' 0,145ff,-,ff-.-4.fgf,:fU1 . A 1 .,f,-A-,'7:ffr 5 T34 Cy.-1' ' N :ZAM33 i ' I ' i,:,,:g::9z'j"'4yg k r.Zap5::'f,zf I ,IQ If--QQXYQYHHQZQ E ,,., ..,,,,,,,.,, . . .-.f......,1-ff--fff ,421 -' , L- In ---.-.,-,,.-- N,-f f---ff--f-------fff-f-ff-f--fff-f- , i ,J ' .-'V .HMIIZ f 1 - I Zeta 7 azz 'exgplza G Founded at Virginia Stare Nprmal, 1898 Arkansas .Epsilon Chapter, 1903 Il is II Colors-Turquoise Blue and Steel Gray Flower-White Violet Number of Chapters, 35 Publication-"Themis" ' Q. MEMBERS ' ' V 1923 ig MILDRED GILLESPIE VIRGINIA WILKERSON DOROTHY KNERR JUANITAXVOODSON ' I jj DOROTHY MCROY H 1924 MARY NELL POXVELL MARGARET OAKLEY :Z ELIZABETH HOOVER I MARY GILLESPIE 25 FRANCES LINDSEY ' GRACE SIMS VERNA VAN ARSDALE . in , H MONA MALONE 2 LOUISE MCLEOD 'w,E" Brwf: ' f', ETHEL JANE TURNAGE , ALICE MCNAIR ' 23+ LELA HANSARD SUSIE BRYAN HAN, RD FL IE VVATSON -f -. ' ', nfgpf - ,, - N' f fl if new yiffff ' ,- LOUISE TIBBETS 1 :ggnf-Rza, Aja E THOMAS KATHLEEN HERRING A FLORA PARKS VVHEELER GEORGIA MAE CLEMENTS F FANNIE HARRIS LOTTIE DALE CARL LEE VIRGINIA BRONOUGH HELENE MORRISON DOROTHY KELLEAM MARGARET RICHARDS MARGARET FITCH CAROLINE BADGLEY ",'Tf7-ii? - ii Z. I .. 'S flu, ii ' Fisf. " I. 1' li. l: , Z T A . - Page 190 I 'Elf , E ' ' " ' !fZ?4'7?4467XZZ Z?X 44ZZZ 'fxa4: fafffzffronzozcfayy i fl EIS 1 gffzp f. ,. ZH- W , -' - 1.3-ft' X, A 11 'aww 2543-. .fi ., . !, ',,. ","f' ' A auf' I , -,f,"-J, L Qfffliii . .pf:1fp.'p:zL K' ,Ii f,fjIg,J,!,1,!- 'wiv A - , ':::p:::1:::f 'V ,mf I rr, Z' H0111 . I , ' ? z 1. E 1' 1 1 , E21 . . i '. , - I . ir . 2 I -' fir: lng1'I.h ,Ei Q50 1',j,",2i.',,1'C2. V,.2,Li,,.:Zi,' '..'.'.f'.11'.'.f.21,.',','...22..1l1'.1Z1121Z11'.fZ'.Q11111,711'.f1?11'.'..,'.'f'.',.",Z. " ., 'i ,.,,11',11:L1:'.LiZ112ig14Q Z K' .,',f:- 3 fi- i,- 1 .pff iff- - 1' .4-V iff"-.1,4"' .4'- 'f ..: f'-' 'i 5 r' 1 1 .VL up :I ' Q' AKZZZOZZTVA4i,Z7'254fZJ1-,7inf':7fff1-4015.74-f6Z9I47f75?S647Af4lf2?Z'2Z71" -1'.f4c-.f,-9 ' , . ,' 'fAf6f5'f'.': 35i , Ziff, . XZX4. 1, I . a. ,-5424 . V. 1 :1.14f441 .1,,., , ,,,,.,,,4:ff --.,.,.,,,,4f Q A 791' Beta ' Tin' Founded at Monmouth College, Monmouth, Ill., 1867, Arkansas Alpha Chapt-er, 1909 . .I .MI .I . .W N limb E ix-5 xr,-f 'g III 'R :LAI-A 5Y? IRAS -. XI I :I QM FWSES F199 .4-C1 - 255 l 134 .X cg X N:'N3"'QIxxx ,-.xY'lVljI:hfS. RAAF SNS :wk :tml 13.35 :: . I I HES llc". :tr -II .- X :: il' HM :1 HR QNX :tri-X . : It X X :: sl lfwlx :IRS as.--nl ,:: 'TIQAX xg XXXXXHXXXXMXX xx In um xxlu .f4 4 4 5 5 5 z , 5 4 E 4 Z 4 4 5 E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 E 7 15 Colors-Wine and Blue Flower'--Red Carnation , 22542 Number of Chapters, 63 Publtcatwn-"The Arrow" . MEMBERS V? I 1922 I gig LUNETTE HEDGEPETH DOROTHY GREGSON. Zi 1923 VERA SLAUGHTER JEWELL MINNIS IVIARCELINE CAMPBELL I LOUISE TURLEY ELIZABETH HAYES , KATHERINE CONLEY a' , 5' asf? FRANCES MACDOUGAL -'.gfff.,bl:,'9iJ LADELLE ALLEN 5 ALICE MILLIKEN gfifngl 'LIRENE BARRETT - 1 ' :': I " I jg JOSEPIIINE MILES if fgggfl fm --ED JANES R524 t I LIN NEIL WHITE A 'iw 5 jF'j" - ARGARET EARLE :II 4 5 jj. 1 A 15" 5. . 5 ROZELLA FIETZ A55 , X2 .LQ , . CIBESS COLEMAN , ' -P' .51 '11,-1 uf -3 '- I 35 LOU LEE SMYTHE 'lf I K I I MQARGARET JONES ,t I,. 'VARDS '- EAII A " l 5.55 A 1'I Hui DORIS QUAILE GLADYS GIBSON EDITH TEDFORD BIDDIE DAKE IMOGENE GRIFFIN PAULINE RICE JOSEPIIINE BULLOCI: LELA ROBINSON HAZELTINE SIIAAE WEALTHY JOHNSON LOURA HOLMES 'LOIS HALL Graduate Student 4. 5 ,. IQATE CAMPBELL I I ' ' Page 198 fi27??Z747' 4417 f f 1. ' 1 ...5 12 4 4, 5 .If 4 555 .1. 4 ...gg . -. I 'I -fi-:G 4 532 .1125 1.2 12 4 4 5 5 4 .,,4 fir! 2581 A lr 3:4 5. 52 ::'f 11:1- if ' zu ,. ..-. iii? 1. 'a-5 I. ' hrs? 4 4 5 Z 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 Z 4 4 4 4 E 4 -.55 I. 3, If. 1 IME If 21:1 4 A lviffzg, , , rw ., N 'Y - - , ' , --" ', 1 4,21 47 f-,1 fr if ,A-' -.,- 'ffili ' ' f, ' f 'H-' 1 Y. si ' if""' ' ' ' 'f' 4 51 ,,, inf, J. pc,,xJ.,-- 2- ,A-yvz-v " 11 .I 4 - 1 , 3 fi .3 -if Page 199 if-4121? ,iL1'.,. .. ..,,1t .2,zzjitip..1:.1".,,f1:','.,',1'. ..,. L:1'.pL'.l,:1Q: .gipti .0221211-QZZ1LZQ11'.'.Z:.1'.','.,?LZ1:.',Z11QLZiZZg 1, f,f.,, . I. V - H . X., -. - ,,-f.. -- ,f f., 7 1 1 W., - ff-,, 7,-.W -,nf 1 X-v X f-,,,-ff., 711.5 -,.,.,, r f--., 7x 11, -.4,.,, ,,,,.,U,,.4, ,.,,,.f,-,,,f, f, ,.,f', ,- ,f,.,.,',,,,.,-. ,-,.,3 2'gg,2:, , ,,,,,,,,,,, , ,,,, 7, -,, Z-4.5115 f,,,2vg: :ff - fp-Qwfzfz: :mf:1.1f'44:4cA4zzv22.f,1z f::z:g1:o:-zffwa-1122:zp4:g1d:vffaf4:z 1.'4f4f:1:zzv:wz::,'::',-224114-1 pfazzk -.-a 1 C 154 543-4:?ZZ"f1V4?Q'!"4 7 'Q-kvffff 144 11114577 . ,AH--.Ef:'f..:, 51:4 4 LH n ,z.3a wifi F 5 5 4 ,A ,f , ,V -, ,LL ,,1 , he ,,,A ,,, Z ,, ,,,,A , . ,r ,Z ya I..'r--'?',,, 45 Y 'Q' Q5.,ffZ Z fff?Z5:'7 ,.., , , 4 ,z ,. '- 5 ,. ,,g, ,,,' - ,,. 1 ,, , ,, - . L ,, , ,,, g ,, Q 31 ci fiwzdfmi --ff 4 rf: S':6.'::Q.Zt:fL251:62-ZZ ..,f :.. 5 1 --,A -, -1 .. ., yf., iff, , I . . -- -if vf-,,1,.1,..,,.,,. ,,,,.,44q?, -.XM xlcf . , Zjlguu,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,.,..,,,,,,,,.,-,,,,,,,,,,,,,,535 If' rl ...,,,,., N, , :nfs ::'- 5 2:15 ff? HE 4 .Z Delta fella? 7161171 55:5 ,, 's Founded at Boston University, 1888 I E233 1:15 22' ArkanSaS'Delta Iotla Chapter, 1913 :E Colors-Silver, Gold and Blue a 2 - F lower-Pansy ' , 5552 Number of Chapters, 63 Publication-"The Trident" ' CARRIE MAY WILSON LIDA HIGGS ROBERTA ROSS EDNA WELLS BLANCHE HODSON ANNA BELLE DAVIS ALIECE M CHENRY VIRGINIA BLANCHA MEMBERS 1922 1923 , sed' - iii A :fig . ig, :iff GLAPHYRA WILKERSON DERONDA RIIEA ' 5 5 ii'i5 - I I.. if?- ESTELLE MCHENRY Img 5 EVA JOHNSON 513 2 LINDEN PARKS arifg JESSIE MAY DAVIS 52125 fs QEORGIA SCHWEER --g 'LRGINIA BENTON , F ' f .jam Q wiv P R-..,e:a H I R, -A ,I , A f MILDRED CARTER '- Nb ELL JONES 4 KANTIL LOU TOWELL MARJORIE ROOD RUTH BROWNING THELMA N ETTLESHIP mdis, .I 5 N , 1925 I A A 4 1 2 F LUCILLE BROWN si Eg HELEN SKELTON ELIZABETH BARNETT THELMA WOLFE ..I, .. ., ,.,,., -4 f 7 5 5 6524: iii ..H, f 5 fig? ss "-.5 52123 :sag 1395: Mfg 52,32 52 52 22:25 'E fi W5 .As 15 25 Page zoo CZ 2 EQ::1:zz'.'.'.-41:11:11:::::21zz1xg1:211221:13:11:::::::::::::z1z::::::::::::z::::z::1:ag:11125:-.:zzz-::.-.1-.-.zz11:11111:zzz::zz:1:1:11:11:z::::::::1:t::::':j ' g,:Q,,. z. fd'-,H 1,,,,,,A f:.,.,?:.,0?:.,,,:,,f-,,,f4,.'?5..,':ffm:4.,,'?:,,,'jK.,,'Vc4-',,-7Z-,,,if,,,,: Z.,,Afklhmyq,ufZ,nl'?Z,-'?,,,-jj1.,,,-gi-,Ms E , WQf f w zW w f ',4nf , , ,, u ff, A 4' ' .Lax ,Lf-"1"7'f"s'1,'-'-4'3"1.' 7 -- , . 1 f of, , f vjziiiifz ' ,:..15fQ,w i , , :" i 3 1 , . Pugr' Jfll 1 "fn--ff-'M'-f' -"Ll " , . ' ,2."5j-2?'f,2i .Zan-aff: .VH-,,.:.,AvL,f"' ' ,i 'I ' A , 4 1 W, 1 ,, 1 f ,I ,.A- .M f 4 ,,,4,f,-- . ,fi ' . ff. . ,yi - ,Z r -., F 'wifi' 4j,,44,,,MZ,,A, ,,f,,., , , V A . 1 -,,-wz,Z4:f.4444,-,,f,,,,,,.-234.41 ' 'V-1.114 f 1 A,5."'"":'f::1z4:4:41f47k. ,f. . , , . A yfw. .-,-:wzzwz ,JJ Qgym, ,Z :AH if 7'7- .Q , .. - '-,:-A g..v: gfzfag-2:4:eZ,g.,i y - 5-, , , . . . . , , 1 "Az ' -'G -:I si f. - 1 --..f,f-V.. f , ' f f fp QMILQL: 35: Z5-.'7,'z.::C?..:.,1,,':,,:.,,..r,. X yi -If-Ifff--f-I-f-H-HU'-wgfjf - A. x, .Qq,,,.,,.,..,.,,,,....,,.,.,,,,,..,, f.,,, 4 ,. 1' :Za , ,f -,L --ff , AN, ,,"' '92 Ifawzawaf::2:f47,,'z?f:4f::wWi f 1-. f", fiwff. fififfff IWW Founded at the University Of Arkansas April 14, 1916 . Colors-Black and White MERLE E. FORD 1 LUCY PETTIGREW BLANCHE CHERRY HAZEL HINDS DOROTHY VAN HOOK MARY BRATTON LOIS WHITE VIRGINIA DUPUV ALLEAN JOBLIN ALICE CRENSHANV. F lower-White Rose MILDRED THOMPSON FRANCES THRASHER . ADELINE PATE GRACE HODOES ALVERTA WALLACE EMMA BUERKLE FLORENCE HARRINGTON MARIE PIM VIOLET LEDGERWOOD ALDAH THOMPSON X- Page 200 X I 7, I 4Z Z!X QZZF9kk!ZZZ !ZZ4f! ZZfZZZZ!ZXXZXZZ ' .'f' .,.,, f xg:.gfmurf 1 ,f,,f,:5, I, . V ., , ..., V... -'X Y-', 5 A. 4:7 -f-Ez4Z'fQ,1ff. 4 1 .- ,-r ..1. f 57 Y-V-'f"f1ZZ f Lwfa f ' 1 r 1 V 5- ' ff.. .... f 12 22791: :L:'.'1 ,.,......,, A . v . ".,.,Z,, ., .,...,,,,..,1?E ew: ,f 511.5 2 2,25 ,.' -I 2"-ni 2"f:a 5 fr: 1J.:l 4:'42 215: ini gif 5512! :Q 5: 211-: Page 203 My aa! .,. 9 ew! :sez fi'fZ Jig Z 1,52 E32 5132 .pg fi? we :VE 5:2 ,auf 2152 525.2 til? xx hx. . :Cm -...- .n Nxmxkxxxxxmxxxxxxmmxu XQXXXXX N, XL! NY .S ,, Xl: .-Q, x:: Xb! ,. .Q xii .. 2: "xx Xu 'ax VE: yn ::1 xfit X-- Q55 JI' K: xff .tr xlf 2:5 MQ .mg vi --: NISE X.- PQ xi: VII xr: Pu ..:I ya .ug Y' ,. 'gii K-XX Xi: W X.'!C" HKXXXXXX ZQ2fLQr :kQA22?7Zf 222fy22Ql24Qlz4Q:-il-fc:J:i-2?w3:a,.v7?Wfk:-:Qv2f4:7n7:yQZWff Ze-z f,Zh'97f 'ii -725 V33 55515 ffrfi x t.. gg 42 :z42n-Jf Q4 924 z 5135325512522 X. .....- ,. ., , A :1i:i1" "" IKEA :QS E's5 If 3 Q ISHN LCA ,I :'x S :uv :rm ::i'3 :LA if -W. Ns' : Fi K Q-3 - Q P X 555 X ni L Jw- if -' N-.Q IM" 25:3 :wg sew .QA :s I' C ':.-f 'Y :E AX 3rQxk xt ,Y 5:flQ sam xx X M N r: g 11? Sixx X ...M .S- :' W M mx - :sf-gg ...Q .... Q 5::::f25:EQ,X -'1.'--...J-jywm Q XXXXKXXXNMXXKNMX xxx KNEW ummmm XXXXKXXXXKXXXXXXXKKKN -" .x "--"' xy :m.-1:--x.:4.f XHNNK 2 Ja: zz' :fu V ::!' E755 11: 4. sg 5. gli: 5'!:i 55' 1 2:,,: :mfr ,.. ..f 5, ,' :rig sees' Z 5152 iii' 52,29 ' 21'V lzf' 2122 !i'f gl' He sf 5,3 . ggi! E EQ. Eff: 22,5 15 1,5 Eff: 2' '. iii 1 mmm -X .. '2. mx ski umx-.mmm Q:-.., 'gp ..........T.. CN.. mm ::1 li' 211 iii' 5 f' 155 5232 1 11 ww " .1 , 192 Er- EH zrz' Ein z.- :Wg ffl, ask. iv. 1:14 xy.XXXXNXHXXDX.NXXNXXXXXKNXXXXUXXXHVXXXXXKIXXXXXXNXXNLIKXKXIXXXUWKNRKXXXXXXXXXXNXWHHXVKXWXXXXXXXXXXXKXXXHXXXIN x- . -1 ,.--.. - , -' A ,,'-.'f..- A --.Sm ,, -.IL ,. ,, Q. M.i..- ,, u,ffA,.- X, mxfv.. ,, ...... -"' , MI..-"'1I'u3,.4-VQN-..-"'Q, 1-.....,-' P "-.I.- ,, -.....-"I, -....- , --.f....- I, --.',f,..-1. xmmxxxmumm woxwsxxxxxuvmxxmxunmumumxuwnwmlvmxmxwummxwmxxxxxmnxmxxxxxmxxx xxmlm ff! "11 fff inf :. 1. s . NH mlm we gs. psf! :mg 525 in 5:12 Z '. H455 ..--.M -x xxmxwn H. Ei. Y iqgxwtxxxvgxxttxtgxx-Yxxxmtxxxzyxxtx Q-:B - '. , ,-.....-- Qkfxx Er: ..', . .-' . .. Eff., A MXN ...... .. . Hg"--3 , , ,. MS: A- XXV: :J I Q' 1,2 A, V NK -Q ,. gi .lm if X1- 21 X 1X +L Nk"ux if-'dl vu H " u I 15'f:: if wlx Suu :A X U ,A .Q f NL 'x . u 4 was-: , Q ,- ,X ka J: ., , X w .- . :EMIS uxxlw it-'Mt vu' u MY!! :lu ul Ji -H. q,: .. -A. vu ,vwx.: Q fx :Cyn . 'H 9 U . 1 SSXCW N- dx ,. Q ,- ., : o Sui: , .- , XX -- . ff: Q: Q M : 1 ,V viii A K r:..:2 il I' 5 I2 xsiau: w 2-- QNx': .7 .xx I M13 sw , 9 2, Q 'x Nm 1' -1, N. ,u M 3 n Zi N c U .I u vu fr NXH Xu,- .f , , 1 if zzri: ggi ' 1 ai nxt: 1. ' K 32: - 1 . ' Q:-E: KM! 'ii' vu' - .- x'2"J N 3 0 wx . ,n Q kv: 2-. wx 4 :Q Wh! ij, ' 31:-.Q ,A 1 1' A Mx,- AM U -, . "xg - ,hi .-' n , . x 11 A .-..- NYS f?P1 f ?:':EE f! W5 ,- f 4 Wx.. . 44- w U 1111. 'Ns U -. WP!! -22, ' N: n 'Ti "1 . ' - I' l -1' sxix 35 '45, , v- va 'f +'f iii ze rt VW: 3 F if ' XL b y 1 ' "xx: f QA: 5 1- ' Q s-1 1 . ' Q: - ' 1 X , QQ -ga: Z A - ' x , 1 . Qu..............,..........v..... f A ' .:m:..f':x'---xf:-Mr ,f 1' . , vmmxxxvmmnxmwx :il-V P -A, -af: uv .1 1 .. fx: . gui 'Fit wg , . :Hs f., fl IHQIBUNEY? QBGQNIZWTIW WS 'mmm XX 'CW ,nfs Ajay!! i xx L .P ' tin' ua! cw ,axvlg -diilj ?fXfJ , mu ww iiiriii L mg ,. Y W 4 Y -- -Ai , W4 Q '7 J Q v 'V 'A " 'A 'A' 'ALF .. , . b .Q V f 2 1 .. x Q. , ., , . 1 : -4 4- ", .Q.,QfE5:f4ff iizgifgijjf!l.fQ5,QQT - ' , 4 -V -v.v ' I . V- 'ij-' TELM Q' ' J- , , ' X 'x. ' H ffl ?"' rig, l h kk E ' , ' 11 f I .,: W,:1 5AA.g. ,i, Rf , 5, .AJ J H -if zxlv ,,.'. . 2 .V V , ,l:..l..1. I , 35,1 Lqhlnfnnui . " -- '--' 'gg' we- , nl' ,. X - . ' 4. f,5.:,:fL1::ff:: -M222 M nh-'f,.,,, ,x,fY,...,,. ., fi ' . ,i-Likifgj-1if-f..'4vwwy , ,, ::1:7:::1::1::::ff5' ,-55 , I F O 'H ff- n . . f XZ vi- I . V . A 1f,....-..I..?i?,,.,.MVk5? ig u -.-' ' A A 'ff'5" A'k' 32. . - . O, . ., . A f 1 1.--I-'f'.1.w, 1 'fig - . I - iif fiif . -' A f .Ii me I A ' f ': 2'- . V I! QD. I W ' ff' tiff 1 I A . " hz , i fi' -A .Y I . , .gh V55 v' qyv, I , T, I 't V 'lfwl 1 x , W -E5 . gy fi. . - ff aww ' ' .V 71 .rr 3 B15 'Q I ' ' 15 .341 1 I I 5 -'3 - -. ,, gf.. .ig . . 3 1. 5 . .Q '45 i A . 'QI ' 1' Tw C 'F K : ,nz QA. ' ' , I' pf I 4 1 . ', r I3 . , .C I- w I . . 1 . . A .. A, www - xr: Qfyhfld Z em V, 5 xx vm Rational Honorary .Agl'1CvLl1U.ll'2I1 Fraternity Founded at Ohio State University, 1897 Arkansas Chapter Established 1917 ACTIVE MEMBERS BEN A. LINCOLN RICHARD HOLDERBY R. C. RANKIN WILLIAM M. LEFORS GLENN O. RANDALL ALFRED C. HALE JOHN H. RODGERS MEMBERS IN FACULTY BRADFORD KNAPP W. H. SACHS MARTIN NELSON L. W. OSBORNE 5 H. E. DVORACHEK R. H. AUSTIN j. R. COOPER S. R. STOUT J. W. REED R. A. HUNT ' W. C. RAPP C. K. MCCLELLAND Page 206 5 f zfffwfi 7MZ7f4Mx4rf4V447K Z1 1:4454 yn fW z 1 xzzzfffkywf vafzfjfff-1 '. 1' H f . , f ffwf-Az.:-5, . J., A 4, 4, -lfzuyanfa, I-114, 111- ,.f. . ,E . 441449 'ij-.ff'!"-fx?" L-1 if 'l f' I1....7'4I"qfr'f'1'3'-241 7" IQ" . ' Q chi film'--L 2 -f 5 .... . ,,.-,,,Lg' 9... XIQIKJ-.,A..,,,,,6',I,f,',,., g21'.,g.:"- .......:.,.:::,::::L,i' P01235 , v , ,. .,,, al' ' Skull and Torah Honorary academic Scholarship fraternity founded 1915 by the members ' of the two honor Societies, THE SKULL and THE TORCH. . ACTIVE MEMBERS CLYDE F. GAY THELMA KITCHENS DOROTHY BLACK VESTAE JOHNS LELA BARTON WALTER C. COLLUM JAMES RUTHERFORD DONALD POE ' ' MABEL WEBB RAY E. WILLIAMS 5 HELEN HUDGINS ' f E ALUMNI MEMBERS JOBELLEAHOLCOINIBE GUTHRIE HASSELL JEWELL CONSTANCE HUGHES MISS JIM MATTHEXVS S PHI BETA KAPPA IN FACULTY CHonorary Membersb PRES. JOHN C. FUTRALL STELLA PALMER E THORGNY CEDRIC CARLSON INA KNERR JOHN LEONARD HANCOCK CHARLES FRANKLIN HILL JOHN CLARK JORDAN EDGAR WERTHEIM ' MURRAY SHEEHAN GILBERT H. CADY Page 207 EEK? 5 5 2 'L is 32152 212 E 4 5 ikyiiilgliijlffifif 12222 1221212212121CQZZZZZEZZCZ121121111221 ZZLZZZZQ2122112Z2221221221211111211E'.Z':'.1'.'.'.'.:.'.Z1,2121 1 ZZ 112111222 2212221 ZZ 21212 ZZZZ112?3EC1aE1Q2'E 7 .5-., - f ., 7-., kv., 2... ?--., ' Af., Z-L, 7 'f f., 'ZW 71-., 7-,, -4 -.,,fr--,,ff.,V1-.HIX -.,,-,-ff., yuh 351.0 Z-.,-.24-mai' mf, -4, f, ,,,:.,.,,.-.,., ,-. ,-....,,f,,-,,-1.0.-,-,E--, , 4 , ,-.L...L f, V wf:r -awfffma wWafffa xf fffWffwwfQwfmffa:W 4Wzf w.4124 f i':z Z, ...Z 5' 51.25 : :avg .77'5 , -4 W, :L 1 94 ayz- :W 1 -,L a24A 924 Q24 5,14 an fwa, N A 4 9. 11 A 212 ff 4-JWff a4. 4' -zz,-.fvaf-:ffwf 51 gy, 2 L -, , Wfy r....f,,". 'uf ,.,l",,-X., I 4 .,,,fj 3 W v , ff .-,,,A, .3-,,,'1 1,3 A... .,f0,, ' I ,f 4. 4 :P ,ff , 1-1 Ar, ffvfh, -af , ,f , Z . ' F1 ' ' ,' z ff 2' 11? - . f. -,' . - , -A ' ,- ' . -, ' A - f , 1 ..- . . -, ,' -. . 2 f.,', ,LZUKV .f.:.:1-af -ff jim Q ifdwff'--4?,1:f.:.'.-ff..:4,:f-f,,:Ef,f,:141.:Z 2iff,.,....,,,.,,,..,,,.,.,,..,, ,.,, -,Ak LJ I: a?4::::c::::...,-,...,.,,....,.,...,..:,,,,,,,-.,,,,..,,ie5 1 17 I- f I' fi! 5 1: i ig Z1 W """'f1.,,...,,,ff' 4 5 'Z i:"3s :wc A Ti fella 5 10517012 National Honorary journalistic Fraternity Founded at Syracuse University, December 6, 1909 1 g 1, 11 5, H' 239 gid, , , relauonshxp. 5513! 55 521 2 SPENCER ALBRIGHT Beta Gamma Chapter, University of Arkansas, 1917 . Colors-Black and White Purpose-To promote a greater interest in journalism through MEMBERS ROBERT A. LEFLAR :iii H535 i 55:2 sive me :af ' 1 'E 551:24 gifs aft? :gig mf X nf i if is .22 tag 4 .. A A' 1 , E ll- ,sg 27,5 'Hg 35:42 iii? :: if mrs 'NZ isggf as 1 5. ,e 3 5 mf -its 1 :ni -'sf Edin gr .s 'EVE :IF .::.4 3 5 X' we Ui? nb? a fraternal 11 4,15 rw 51535 ,E u. Sie. A A .. f ' ' t 57 f I. " f ,.a. U55 .iff Us I , I A2 -,mt .ki , , ,If ,v .A NAT L. SHEPARD RAY E. WILLIAMS 2 21:22 3? f ' Aii, CLARIS G. HALL WALDERSEE HENDREY gi A tm 1" JAMES E. RUTHERFORD D1xoN MASON S2-1 WM. F. SCARBOROUGH gf Alumnus GUTHRIE HASSEL 1 ii. M A? A . Honorary A MURRAY SHEEHAN Q25 jf Q9 Us fi' "1 5 sf. A-1 , Page sos ,. . '- iw- EEii7111Z1' '1"C'f'lilfi112222121122L212111221212ZZ12111ZZZZZZZZZZZLEZZ111311112Z11112ZZ1LZ112211221'.'.Z11'.1111C1CZZ112111111 """""""""' 1'1Z3L"' rzi -A if A : f' . ,921 1 4ZX ???P2331i???7k4f????3If1f?Z532 52J:ii!fiZ77 ?1111ZZ7Z1?2ffi11f1149K 1fZ32114 V iw? 'iffy' f A .1 ' W ,A 4, , , A ,hm if I V 2 .mg of In A. V r V f ' ' ' lv. an f , 7 , - W.,:,, A, ,-. wing A my M , ,-1-V-,h -i f ri ,,,,+ .?fZ,w m -'f ' WF . " . fini 4 mr -T. 1' -V A A ,fh:QW,,1 'iff ' f iQ,,u:3y..3:r 4 1 ig E - , f,..,, !, - -M as fmQ1 ,.3i PKf,,ff xg. '- H415 5 Qi 'V .5 1-My ,,,"i:k'HE fi w --yy-QM'-if 1.":mQ,giijg'fM'2iiW:,1-1 w'wNf" ff , - ,P ' w ife - -- iw " 1.. . M h.whf,J-S' .ii i W .. J, A . .f 2524-'ff f ' "W ff- - fi 4 " 'f I - '41'1wf1-1f1f-+- ff- dv- ff :, f ,.., fs -if . s.-2.1.4 A722422'5:5?,95?7Zi?5fFFj aifhgf ,,U.,f,4"-.,', ' ff- , ff-,, .ff I' ,-f ., 2 , 1' I-IQ IM.,-.16-' A213 f..-tr ' V X . .,f' .4 110.9 A-,, I L'L-L' ' if':fz1".Lf1:.'::2'L'L""C1":.fLi1ay?3 I 'f,' 'fi'f::f:::C.:'f21f'.1i,'72f:f2:1:21flE'gfE f lf., Scczbbmfd and finale National Honorary Military Fraternity founded at Wisconsin University 1905. Company B, Second Regiment, University of Arkansas. ACTIVE MEMBERS 5 Z UV HURI.EY G. HUST MAX WARE S. J. BEAUCIIAMI- CLYDE F. GAY FREEMAN B. IRBY Q DEWITT SMITIAI ROBERT A. LEELAR R. P. CUMMINGS EDMOND SIIOUP A DAVIS RICHARDSON BEN H. WINKLEMAN ORVILLE C. WORD, JR. SPENCER D. ALERIGIIT J. BAYLISS EARLIE JAMES E. RUTIIERFORD UTTO CoMIxs CARL ROSENIIAUM H. B. MCDOWELL WALTER DANIELS JACK BooIcER ALUMNI MEMBERS fOther Chaptersj IRA C. SXVANMAN THORGNY CEDRIC CARI Sox ASSOCIATE MEMBERS PRESIDENT JoIIN C. FUTRALL MAJOR K. M. HALRINE CAPT. MACEY L. DILL Page 1200 w Awwffw0zzwW:4WzQwzwvmwawzQfa4W 2y fW Q:Q:yf2W44k:Q9ff ZZ 14 bg, Qf. 5-,Q nay: ,-, :. . 5.9--. -L J., 01' '-JZLQQZJQQ . 5 2 2 , If f 5 'vi 5 2 Z.. 5 . I 4 4 5 .5 .f 5 I f iz' 5 E M? WW fyfffffrymzfgfg 2 2??5:g:::::1:',:'.:L. ,,,., 1' ....,. :.:.... ,......,,..,,,.,,,., ---.M Q, - -1- W - '1?a?::3:::L3::::,.., ,,.,.,..,...,,,,, , ,,.,.,,,..,,,,... ,gli in -.,, ,,,,, I ,Y mnwfffff 1' ' I 41 I 2111? lf: ' 5:52 W gang 5 I 4 gf Y :zu a a wif! lm National Honorary Inter-Collegiate Oratorical and . - :Elia Debatmg Fratermty Arkansas Chapter established 1915 ACTIVE MEMBERS JAMES E. RUTHERFORD ROBERT C. ROBINSON X 'E STONEWALI. J. BEAUCHAMP FRED BOYD 1 'gfii EDWIN D. PARRISH ROBERT A. LEFLAR JIM HOPKINS WILSON A. LAw 4 , 'J E. R. RICHARDSON Emi 5542 MEMBERS IN FACULTY QQVE ' DR. J. C. JORDAN DR. J. R. JEWELL DR. VIRGII, L. JONES DR. J. S. WATERMAN sz : 5 Q 2 I' fl Page 210 5513 1, -a . . 'si' .,,. ., ,,,,.,.,,.., .,..... ,.,,,.. . . ..... ..,.. . ,...,. .....,.....,...... ,.............,.......................................,..........,....... A . , 1---334 j :,ggz,:.t,jg:3: :.g3g:g:gQ27.Z92f.:3: E7 Q3 153 ?yfffffzafffxf fA74Wf.vf: 4 4 x WOMWwzfff4vff4f AV4i W . . if-fig . 1"'2Ei'r , . 'HE we J I .-"fl 'V j 18 A v ' L"' 'MM' 94:11 L1 J ,144 uf 4179- " if .. ff , - .ff ' ' 7 WNV! A461 -- ,yr I 'f ' 1' 4.-, , f. 1 ..ff . -r. .- -1, .f f,422.f,AiL.1 1 ,1lf,J, 1 E'-,4.,...-. V --v,.. ..,....,,.,.,,.., ., gfz. arf: X X , af' W r . f .., .nuff I . f l Tau fem Ti National Honorary Engineering Fraternity Founded at Lehigh University June, 1885 Alpha Chapter of Arkansas installed December 14, 1914 W. N. GLADSON W. B. STELZNER F. G. BAENDER S. B. HENDRICKS L. E. ALBRITTON Page 211 E2o,Z111'.Z If I'.ZT Zfif ' 'TTTlilliiiililii'1'.1',1'.Z1'.'.L11'.1 Colors-Seal Brown and White Active chapters, 39 FACULTY M EM BERS W. R. SPENCER W. L. TEAGUE J. E. STILLNVELL ACTIVE M EM BERS R. H. JOERDEN NAT L. SHEPARD J. W. Booman IRBY KING BARTON SMITH MCKINNIES 364'-.,,,', .,',f,f-. 1-.'fr-,fg -.:':' if-V " , ,f'fi',f f 1 1 yp y9z fa0:f4 7Q7Z ffWffZfWx44V4z :r4:fW:2Wm,:1a yfffZffazzz: Qwzfwyfawzfz. ' 7 W: 4.-.Ly ? I 1 1. .:,. og-L 4: . .JQf,1.ffQQL-J,3f ZLAZQQF ff Q. ff '41, ff:4:r:f,--'I f f vfflf,--ffzofrfg 2 7. G --Q ' A A lf. fdyffyyz fzqf ,.z1+:fz1:yQ4f 4 :x ? '- f "" :' f f' V?-E , 'f -A,,, .ff " . ,,f . , Ffa 5-in s E 1515 132 Qiffi . f I 5 iff? I Ili . 24:1 fi H5 -.4 I ,xg :Vg .hi K : I 'z f.:: , - f 'f ::,4 - .Hg 'Plzz' QfY40l2a Them National Honorary Historical Fraternity Founded at thc University of Arkansas, March 14th, 192l ,.g 5 iii! -ii Colors--Red and Blue Flower-The Passillora .Z II ,E 5 ..9 15 1110110-Vox Populi: Vox Dei gf g 5 4 ACTIVE MEMBERS I CLARIS G. HfXI.L JAMES E. RUTIIERIIORD , ROBERT ROBINSON GRACE SAMUISLSON JAY RUSSELL CARL WILSON RAY E. WILLIAMS MERLIE FORD CLYDE GAY CHRISTINE JOINIER DONALD POE JOIIN MANNINO HONORARY IVIEMBERS DR. D. Y. THOMAS PROP. HYXNIILTON 25 .55 -1 515 . ,mf , 4,.g ' 5:15 115 af i 1 55:5 . 11 5 Page 212 Q is-ii Ei! 2 ,7-,.,.,.,,,,,,.11,,, -HI. ,','i:L:,,.- ...., ,,,..,........,...-..,..,.......,,::11L2:.',,.l.d......,-....,....:L,,..........,...,...........,..L::1L::5::Z jY,'f -.,',f.-' - qf, - - 3 ' 5' PAT- WzW4a4.uf.fw:-,fag-101.4-.M .1,,yffffam a wf xMkwfmQ fQ , . 5 I 1,5 Qfffgr' ,,, ,,,,,. ,,,, A J af , Lge, 4-- 1! . , . , . , 5-uv 5 n " '. ' ' fy" 54:41 . .ff-,7-" L ' ' '."""r"l A r--arm, . . X-"1 'ZA 5231" 'l1:i21l:1iz:i:Li" . .. itlfiifi 'JY i,?W'-tif., 1' f ' Z::?.:,. 7 gh 5 ...W .- .N I . 1. . 17,- . 1. ..' - "Q--......,..,ff' , . 1 I f TI! 1'- . I E fe! ,- ti : 3 af' Z .-, IQ. :::iQ 1 ri 53 ,- L- 3 2 ii 1133 : rpg ? . i 2223? iii.: 23,-2 . iii E .'1 li" a .2 ii' . Wt? s ' A E L I i 2: 3' 1 ' 1117 Delia Tu 55? 4 fag ' 'i A Local Engineering fraternity petitioning Theta Tau, National Engineering Fraternity. Founded at the University of Arkansas, 1918 MEMBERS WZ. ,piw 521.3 ,vv ' 1.922 T. E. ALFORD, C. E. H. B. CURTIS, E. E. if H. R. CLARK, M. E. SAM JORY, M. E. L. COLLAMORE, C. E. C. R. KILBOURN, E. E. H. F. M1NN1s, E. E. ,:5 gf., - .Ls 1923 JACK W. BOOKER, E. E. HENRY H. MCKINNIES, E. E. HARRY HANSARD, M. E. H. L. MCMULLIN, Ch. E. L. G. HUGGINS, E. E. BRICE R. SMITH, C. E. HARRY B. MCDOWELL, C. E. O. C. WORD, JR., C. E. CYRUs W. KING, C. E. Page 213 H155 . ,, gh, 1111111111111 .1.1lil111'11111111111111111111211112111111111111111111 1112111111111111111T1'.',1'.'.'..'''.'.'.',1'.'.','.,','." ' 1',',jj11',1jj1j1jjiljifjjjjiifg 3 f' .S . 'Z' 'V-Lf:---.Lfg---.:,' 1-if '-wif: --: ff---.7 -4 . Lf 5 .fig 1 .4 ..1.f."'vf '15',, A ' 4'-4.24'--..7."f-21.21212 2 Vf:1.'f.':f 'f: 'fi-' f'7ZZZkZ!Z4Q4!!4Z'3Q4:'4?Z4fk 222?f-VPU' HP -f-L ZKGVZZZPZZZZZ 27fZ4:44ffZ-af,-.,-,1' 46 f4! 2 Q I ,7. I .14 4,4 .,. --1. 1 ,uw , z21.ilJiiQQ2J2Q C , . J . ff? -b 5 4 ' 592 1h 7z ezzaif-.e'W4:-1:-'f:zz::xr:QW f I CEE-f26I'iIi1fvI22i21ii F I . .,.. ,,ff . .. ' Ivfx, Della Till' Delta Phi, local Greek Letter fraternal club for men students taking Pre- I I i J 'Q lil i I MedIc work in the University of Arkansas, founded in 1921 as an outgrowth of t the old Pre-Medic Club. ' A . Q OFFICERS VOGEL JEFFERY . President TRUMAN N. MORRIS Vice-President W. W. RAMBO . Secretary FRANK PICKEL . Treasurer Q MEMBERS DEBERT CONNELL FLOYD DOZIER E. D. PARRISH L. A. PURIFOY I CARL ROSENBAUM VOGEL JEFFERY TRUMAN MORRIS FRANK PICKEL BERT LINCOLN GUY MAGNESS 3 J. K. DONALDSON LONNIE HALL f W. W. RAMBO, JR. HARRY L. AOEE Q O. H. BROWN IRBY BALLINOER 5 SAM PHILLIPS WILLIAM A. GREEN 2 E. H. RAINWATER THOMAS ABBINGTON BERT KITCHENS GARLAND S. RUSHING . PERRY MATTHEWS BERNARD F AISST 1 L. L. PYLES W. H. BRADFORD . WILLIAM SHEARER J. L. ROBINSON . WILLIAM PARKER GUY LUCAS I JOHN MOORE 1 Page 211, ni, '. .,,. I I. LW'--E. I 1 I Ii: :ff:f"','.':.-X , .. .. QW, :L-, 5 I fy., ' . fb 4g 'Jigf'f-uv,-':zQ4::,1,,f., ,1,.:,, -, if r Wifi' .:,:'-- 1 f':""s'ii"9f-:.' -1 .725 ff -ffg-'..fff y, 1. 1.3, gffgiilf' " ' " ' ':'1:t' j...',ff.ky.Nww..-7:Uy'fv 2 "1'.q'5L' '1:'t1::":' ,1:, ,x 4 af: ' " 2 'ff ' 'Iii , . if xii? :Zi .5 : v E :EJE 7,22 f EE ., L5 5,25 um vmxxxxx .x mmxwxu x -.. U, 't' "1I'H!'f,.-""k xxxxmxxxxmxxxxmx WZ F157 Page 215 5 iii 5 2 gi?1?11?Z1f'105212122212122111212223 .2112LQZZE.1QZ12CZ':113ZZ111112112211ZEZZZZZQZCQZZQLLEZZQ' '-E'-11'-'-1"-1'-f'.'.'.'.'.Z1'.',22ZQif12IZ1Z111?111L'.2Z'.1111'.ZZllfblaligig 55:11, .,,,,ff'.,.g, '..,'fj--,,pf, Hy., ,'1'- 51 -HQ, '-,.,.','--,,4--.,7j'A..,f,g'..,'4 "-,fy--54 '-.54 '-.,,'ff'-.,-ff,--rf-X -.myff-,, - f--,jg--., '-4.-JZ Z wffzfffffff4wy4mrfff4wyffff 2f4wfyzx xmzwmfffffwyffwfffzfz Qzawnifpzi nie wfklkd 727 4 'CWI v 'v , 1 er .f,,,: :nuff r! 1. A 5 ,ml ' 1 V. 1 'JQT3 7 11' , Q" -f' "--,f 'jak f-.F L f-w 'tzzfxiizffi ,f 1 2 Top Raw, lift lo r1'gl1l-MARKHAM, Riel-I.xRDsON, 1'1L'Ml'11RIiYS, O'1fIEl,l.Y, SAC!-ls, Bl.ODu1L'r'r Smroml Rmv-l.1xc:O1,N, MeXllrl.1.1x, l'IicNDRrctRs, H EYDRICY, 1'OR'r1aR, XYER'I'11lClNI Bollom Row-RAMRO, REED, SHIEPARD, Km nROl7m1, 1'1.Xl.li I5 F zzmma C711 1 . l 2 Local Professional Chemical Fraternity founded at the University Of Arkansas, 1917. MEMBERS Active W. W. RAMDO HARRY MCMULLIN FOUNT RICHARDSON S'm2RI.1Ncs B. HENDRICRS R. I-1. O'K1aL1.Y XVALDERSEIE HENDRIEY C 1aORO1s F. Bx.ODma'r'r NAT L. SHICPARD BLQRT LINCOLN F. A. IQIMHROUGII . A. H. GARR15ON Faczrlly DR. D. H. MARRHAM DR. HARRISON HALE -,E DR. j. W. READ DR. L. E. PORTER 'L DR. E. XVIERTIIIEIM DR. XVARD H. SACHS PROF. ALLAN HUA1P11REx's F Puqgf' .216 ',::'.::1z'1 'inttipz 3.1.2 ,.L::A., 11.1.1 3. .:',li.21v: r c S E ! 1 .-,A ,1 4 ,- -LQZLQ4 :gf J4f..4 fffa, fff 1 ' 'yyf ' - - - A , -, 1, -rf ffff V16 f Q 3 -"N, .4 A Q 2f2 Q:ff'f.'ff -1- -1724: sefzziz 2122414114259 51.12-flikf T 1' f.,f'-.fri 'W v re- Z2--..i.':e .fy f Q g2f5::::'::z::1zzzzzzzzgzz ,:.1:1111:11:::::::::1:fzlNQ i4,,.v,gQiLx igm:jggggggggg-- "gg:::::::::::::1:z::: f V.., , 1, 51355 "'- -.,,.nuhH,,fZ ga 1 , - ,. 5 '. , . 1 ' Qlklza Tlx 1' 630517021 1 National Honorary Literary Fraternity Founded at University of Tennessee April 29, 1918 Arkansas Chapter established 1920 Q Colors-Garnet and Green Flower-Red Rose Purpose-To encourage literary society work in American colleges and to make this work as effective as possible. fini? MEMBERS WALTER C. COLLUM WILLIAM F. SCARBOROUGII ALFRED C. HALE WILLIAM W. RAMBO, JR. ' EDWIN D. PARRISH ROBERT C. ROBINSON WILLIAM AMIS DONALD POE SPENCER D. ALBRIGHT VVESLEY HOWARD JAMES E. RUTHERFORD OTIS C. T RIMBLE STONEWALL J. BEAUCHAMP BERT H. LINCOLN ROBERT A. LEFLAR Paae 217 4Wx 4 ffwff yAW wxf ,projeetion hellish tormi-:nts K A ff: FRESIIMEN. K!! LISTEN!!! STOP!! L00 'Ye Aborninahle Slirnes - LLITERA your verescent the 'XPRESS not in the yo to be lou wnth emeraldic, superuors, e bombastxc, nons of any othe Town per classman. mxcroscopne of ebony m letters UI' hos hue and regulation to the letter eaniumaious and with security, even condemned! If you in your faults your m a,.,AL, seem as VRIESI IM.-X ake the N IIICLQ P11 ' that ' cerise, A y 128, : uk is-fa fn' 1318 lil? ' H--'--- 'f--- ---.--.. ..............., . . .,-,,ff,, A -' .aff-..z':'-f.i ,M - 1: .U 'f,,ps:-'aff , - ,f 1-: ZQWZ, - I am Ri D1fQLl,QLL AN r I fff ff N x xx ,ff Rf K? K P' fy 55... f I -Q0 pm-Xxx MMU ak abtmmluf ,Mgt X , , IU . ' . I ,,,,., ...l. -Z ii 'At i.::I::Z:Ev-iii: ,--. V, Vf , ,' NN xg- Ni.'w'..fr'iLZ,fEA,Vx, N' "" 9 - J ,, -1 "V. I AAA- '.Q. 4 k,g+ff: 7 .4 1fQQQ,jQ5jE5fiE?f5-AQ , Q -v,, ', ...egg 35+ ,L -:N 'A" 1 A ' A.'q'- iffiifi fi v-" fi - 'Q 72 '71 . A -QQ .,., f - 1 ' X ,. -, .'f?ZE??5gF- .'-.' rf' ' 1 , V . i , fE!7'Qf1i1Q,. .. A- - i?'fx3w, 'Wh g ' U ' , fafgy J is - 3 . A ' " X HI' lr! ' X! 71335522525 , . 1 1, -' ,-I N X1 N , gl4A4qNli1 -Hizziiii 'V '1. , N . "nf, Q ' - 'Sain' . - ,. , f wr fx YK- ,f . wwf , I , , ul X3 ' ,Vfj T fi' , ' . JE1Q,.E.1M,i. ' ' 'Hf' NN ' - X' ' ' Q Q U I , 6,1 A' , 1, K M I 'f,- K .f ,fluhx '. 11" :Anno -ff ,.,mQfl , fl X -Lf' f, f . 1i.Lf"35Q,Q:-fQ'?5'fi357?ff?"'T" , ., , Jill 1 , f 1 Z M f 3 11 Uszf ,, .:,e .Qt-H1 :.,,,1...fAi,.-if , ,fbi ., A' ' 4 . , ,. , , . f Jr: ','. ' -2 .aff ,., . , 1. , , '+.if4g,' A 2, : 'yl - A 1 A I -fy74,ozfr:::f4:tv. .f?2.7f,iff4y ! eff - 'f if fzfff 2 - if 1 L 13t'Wf3'W1EifiH' fiifiivffffi f Z5 ff" "'Z1"Z2LZ1111"' ..,.. ZLLIZ.. ...-. :fi .f MVS ' N ' - 'Tv "ft Z .... .. f.-- fu- -ff'-ff-'ff-f .jif "' " Taz? "' K' A 1 f. . f "'f1.,.,, ,,,,! Toun J30n's hrz'stio,n ufssooio tion 5 1921-22 VVILLIAM S. GREGSON, General Secretary OFFICERS JOHN EBER MANNING . . . . . President BERT H. LINCOLN . Vice-President ALFRED HALE . . Secretary BAYLISS EARLE ...... Treasurer COMMITTEE LEADERS BERT H. LINCOLN . Religious Meetings ALFRED HALE . . Membership BAYLISS EARLE . ALONZO D. CAMP . Gospel Teams . Minute Men :mg If .iw Efff ' ' FRANK PICKEL . . . New Students JAMES E. RUTHERFORD Church Relations LLOYD HENBEST . - . . Bible Study VVILLIAM SCARBOROUGH Extension FOUNT RICHARDSON . Socials WILLIAM PAISLEY Music 5551 Advisory Council DR. HARRISON HALE DR. J. L. HANCOCK PROF W. B. STIELZNER PROE. W. L. TEAGUE 595 Purpose: The betterment of body, mind, and spirit in all Humanity. .-7:5 .12 2 4 ggi? 5 ggi' 222 ii! 5 Page 220 2? 'Q ..,,..,,,.,.,f-f. --f---f--f-ff f-ff------ , -----f 1 1 gggf 1113-,eg-,ggpggegggz1111: Z111121111ZZ1L'.1'.1'.2'.'.'.'.'.'.'.'.'.111Z1ZZ11111lilllIZZC1112Z1112111111212'131Z1'1J 'Q' jpg' Qgjj-'ggi QQQQLQQQIQQQSQ-.j421:,,ygfmyg-,.,g A--LV Z9ff2y,ZQ,4,ff 74:4 7EX4XZ!XZXZZ Z44 ! ZQ574?lXZ! ZZZX47Qf4V?4i 4???23Z466?!' A . L Q rig Q M 525.12 pziszzaiz 553992522 4 54'-. M, XXX ? f:z:424-z,p:fa.?:zffw, f,,,f.7fffy5ffi,,1fffnfffiffif-fglfw C3 7' V A ?i,fj g?z?:' xpiwg? 5 53553:jgl-3,411-5553-rg1.1 1.5, j3,.,g9,.'- ,, Il-1, Q, Q Zfzft-.f.e'L'-afefixf.:"'--If,T:4,'L':,.e,Z::flej216eT':-F 1 2 ,1f,..,,,,. .... .. ,... .,,.........,.,.,...., 0.42075 -1 K kj - - Q- z,?,..,,., ...., .,, .,... , ...,,, -,.,,,..,,.,,.-025,-gg 2 sm L , - as f ' ff' f-'ff' eff? 1 5: :ii 2 fa' 5 215-5 is re 25' 1 52542 52142 -5'z 5 E 'z 2 22.2 f 5 in :E 2 :sa ja 5 2 :iff E E 5 iff Eh? iii' 5 ESA 5 5 .5 :JF 5 2 V ,fi 3521 -f 3212 E ze: E 1 2 T - 212 -. fi 1. 2 2 ff 2 5' 1 ' 5 '15 Q '- 2 1, 1 Y 21 2 5 1.2 5 f 5- Q '2 2 4 Q53 2 ig 5 532 5135 ' z 1 5 2 W Hx 255 as I ffl z 5 sg :ii 524 5 5 if 5 ga sa 5 a 5155 gg if 5 2 :E . : 2 5 2 fm :wg 2 : za as : 1 xv? 5 zzz se '15 - 1 zz- : 1 :f 5 515 . xi 5 5 fm 2 12 :Z 2 412 3 5 5 2,15 2 t ' 1 1 1 F 'ff 'Siu mi Iwi Z3 IFJ? 2 f :E el: 5 5 fag 5 1:1-xg 5 31? 2 , f. is ,aa- z efaz H 2 5:51 52:3 5 1155 25 fi E 5 5 1 5 :H : .515 E ff, amz ,-- 6 5 : : L .I 1 g iff 12:2 ani? 1' 4 215 is '25 2 2 : s: .avi : ge, , A, ' 5 .- 5555 Page 2,21 ! 1 1, s ic :if 2 5 :fn gifs? 5 5 ". 2: 4. , swag ' I iigzcczgzzzzzzzzcz:::::::::::::::::1::g:::1z:::::::::1:zz::zzza-,z:-.zgzzzzxzz-.zzz1:zz::Q111::ganna1-:.'.:'.-.-.j.-.1zzzzzzzzzzgzz1::p:::::g:::r.:::'.:1z:1Q::5::.::3 ' 2,5-4"-.:,'f'--.iff--.75'f-.77--,VZ"--Ixihf-"A'S-.Q'--.:.':'A44'-..71'--avg-f-24'--.yr---A"--.14'---.X,"--'ff--,Za-.LJ:--,:n"--111'-Q1 4 iffffzaea:::::4fe4fwmz:: 4:1:ff1-,1::: z44- mwffM mfwffm 4v r Y, C x J 51,1 ': :Qing 1 .f, l,Lj"'4,"V , , 4,-,f M., I y 3. ,. ,ff ls-, ' Mx ' 515.-Vw:-V 11454 --'- 'Yagi f " V . I 0 I Q The Center of Social and Rf?figf7t0llS Aclivily ' TI-IE HY" HUT W11.1.IAM S. Gmzcssox General Secretary "I-IVERYBODYU5 FRIEND" T f. ,, f ' ' ff - -' , , .f , , I f , - ,f-fwmf.:-:,,19z2,,1., , 41 .f:4fff41f44 PMI!! 222 3 ..1 - V if J , 3 '51, " ' 233-I,3Q7J,f.f.', f , 24? :if ? 1: f I 1, Z fJ61.I,J.2lvIf r . I .. .I ,f v,' ,F :Www ' 4- ,..., !kMk,+.f---If Q, .. ...r ,K 771531, -"' 131. za j':-1: If-f' Page 223 he . . .uf F7Z.67Zdf!ZZLD 01112627 S. J. BEAUCIRIAMP R. H. DAVIS LYNN BLACKMUN TRUMAN MORRIS TED PALMER WILLIAM AMIS LESLIE PURIFOY MARVIN D. joIINsoN E. D. PARRISII GUY MAGNESS CARLAN RODGERS DEWEY TIIOMASON ARTHUR L. PI.-XRDING PHIL L. DEAL GARLAND STUBIILEIPIELD I ff. f ,,,,f , 'I L,"-, A -f v.f','..- . uf. --If--.1 . '- . . A, f, 21? -,,-. Lzxff-1 f.,z.p:,.W'4:f,f- ,. 4... . V, 1 fi-'E ..,....,,., , ,...,.-,fpfgf , 1 ' ' f L4,Q:f24:Qi2fz29Q2 wh?-i ' .ln-w,1!44h:-'wfhf "'lf"1.7 . ' "if ' , 'Lv ri 2,ffZY, 1.42 1212? xX V ' 1 fr' 11 f' K ,Z I - ,pp ,. A . .J-. w WwH fH gYm HoLLnsTaFe,V'!O. 1,1322 .- , . Q-if Q1 Effii c.. ' xhwjjx H, '. ,rj I , ,N fy, -: .5 I hx v r ,. 5 , "',..s f ,. ,, , :is H T ml.. 1 f 37: V W. L' ,Of 'Z' n.: 3 a -- C vffrfig-" . , :A 'Q A il ::,g:.ga 4:1-,f ,Q 4.1. . . ,. Q Q-, , - --W4 v ,,.,,,..,,,., - M, '.- ' ' 'H - ' ' ru- .--f- .f f- -- -- - 4 ze 4 f5Qg'n,:.Q,,:,. 7 ,5-"'9'l3'l, LMITW' A v ' A- . - g. -'-." . ' f' V 3,1 yi, How- trurrf 1 f."l.'iZf1:w" ,,,"'.,'v'SSNNl'Pfl'f1.'., . , rg , 4'--if -' . , , 3 v ' H -Ms., 4, A f ,pk V, Q U-wus :L ,JK ., I- VL .I 7 f- - A . ,- I -V W 1 - , t ff? Ii5zvgE?f!3"f'f5'4'f'?'5'G' 'fx ff-Ti 5' -x xii 4-?'!2""!i""""""""""f-tt?--'----rfff IV 3 ' 5 3 ff'-Y' ,e,-1"55ff1"1-uiifiiff 1' Qf 5 uf ' HY- 57913525 -,' .1 ' ' ' ,- i! HZ! J 'ff?f3s:5-'v-'4f,r-.5 ff :'a rLf:ff1ff.f.:ffu 1 .:g:f- f f K A ' 2'fg!'1-i'5S"T ' ' . t A A ' 5355? 4-. ,ffgfgifig w -'Y' ug' , ,ML-,1,,'1,1,g,L,A , ,A A M nm A Uni MH- H bw-WMA-nl-L On 12 Z - ' N V75 ixgff F E "ff 1 aff, 1, --g7l"- I .Q ,. . NT L' , I 2 L , - -- A z Q' 5 N L -Q --glddlbrwur V.. - . Y X . R ' 'if .,,. f mg, A - 974, , 4 '52 'A".3n- ,11 - 'X y I 5 ff.-wg i-ff, 5 11.5 ':r5',Z1: fi 5 '15 'Z ' 5f.4 .:Y1"" 13 E 5. .5 s . ,, 1 5 PS :ii .' - . if- Z'-its -if .Q -r - 5,1 ,:'3vfjdgzi5',Q 3, 331. . ff 1,-,fc1R9'gE-N 'Ruww' town Him. vs easy! f ffs sw-2 , , - f' 3, -42-bw 2 . - 'Vx Q Lbfliewf--' 2 l'1l1,'1' .Lib 5311111211: .1 nz 1 "" . ::1111i::2':.g1'.'.'.2 .-.......1 r ,f., .1 --.-f- ----- ----- - -,---1-ef-fcgg ,.,- 1 , , ,., 5 L , lf:-..,1,-,'.f.,,'Lf ,.,,3,,:-.03 ff-.,j4'-.wg '-4,-,, ' " ' - ,Ling ' - 457: pfcyl : X-VZ f..Q1 - :Q :-bn: Q-. yr,-11:ffxww-::wzwzmazayQZ2 .V MI.. .un -. . yr 3 x,. ,A . M. ' , "AB F Z f f 1: 5 I .J 2:-5 E E . i 5 uf li tj , gr' ' Zak 252352255ZiJZZiiZ5iZi5JZ522 - rf! , qzyAWWgfWf4a QWWyMzWW O--3 V v "f Q 2f'4':-fffggciq 4 if """""""""""' "'-'--'-" """"""' "" ' 2 J - ' of ""' ' ' " "' "swf: 5 fag .... ,ffsg A -., ...,..... , aqui!!! EQ WE? f f 5 X , E 9, ll 1 2 g . JM and T. . . . Cb-opemlzfve I 533 Hz 2? ' ' ' Ufctz vztz 65 ETH sg .5 . . . ggagg Rose H111 Mlsslon work 231.52 . " 5 5 Muslcal Comedy "All Aboard" ,fig . I ' u. ii 1 : 2 fi? Socxals at Y. Hut ln co-operat1on wxth all the Young Peoples' Socletles of the Fayettevnlle Churches E E ll E352 22:1 - ali """-"- 5 12:3 ' -'lil - 5? 55,55 Chrlstmas Trees ,ff Y. Hut Carnall Hall Rose Hlll 2 ---'---W 1 gf . . . 551 Student Frlendshlp Fund for Forelgn Students 5 iff? ' If E Easter Morning Sunrise Service fins free - :E Em ----"----W' fins YJ? Commumty Soclals gif? 7 l .142 234' -.------ Egg iiifi at' . . . . . RBllgl0US Meetmgs wxth Local and Natlonal Speakers. f f. ff" ' im jul my 2 QV Ula F 3 11, E12 l sa V gggli as ' gg l J., gf ' gif, 1' 1 iifll EQ? 5:5-nil 5 'vl 4 iv: ill: x: 5 a 5, gl Eiga? 5912 E15 251 N411 .fi ,aff 5 ' . Page 225 ii' 2, l All - T754 E Z1 4j?!p.,...,, ,,,,, ,, ,,.. ,,,.,,., ,,,,,,,.......,.. .,,...' a .,.........,.,....,f...--,-,--,.-,--..-- f f.-. .,-.---... ,..,...-f- f--- ---f--.---------v---- 2 - 33:5 ja 1 , . Z 44:. , Y-.111 f ffEf??5FC1:ZZ1Z7Eiiiifii311 4i I I ,,:: S Sw' V .V . ' V 15 A U-'Q . ,1' A - 'lr' 1 . I . 1 A- - " . -- " ' A ., -sz ' ffm -r an - 4 H a 1 Q - i ,V .AL.Y, Y, A A . :Wx--4 1.1- Jfv- ...,, l fm.. 'yftk 5, 1 q 1 i I I, r v A ORYBO RD CA 1 Lfxl 'iriiss cnnatonz .incseou - nnswmmson T. Ui uf ufdvzkory Comm! lVll'ilVlBlfRS OF ADVISORY BOARD MRS. HARRISON HALIS, Clmirman MRS. JonN Bucnuorz, Sccrclary MRS. W. H. Askicw MISS JIEXYIEIL HUGIIES MRS. W. H. CRAVIENS MRS. J. R. Jiswizu. MISS MARY ANN DAVIS MRS. A. M. JORDAN MIQS. JAY FUl,l3RlGII'l' M RS. J. C. JORDAN MRS. J. C. Fu'rRA1.i, MRS. Ioxic LIQAMING M1SS ELIYAISICTII G.-XI,llRAl'I'l'I MRS. J. W. READ MRS. PAUL HIQERWAGRN MRS. W. H. SAC!-IS MISS Joma1.1.iz HoI.coMR1z MRS. Rox' Woon MISS CuAR1.oT'rlc JACKSON, A Purpose ex Qjiwfo ln general it may be said that the purpose of the Advisory Board is to give stability, counsel and financial support to the' student association. In the very nature of the case, the association is Subject to change in membership and officers. A constantly changing body within a college, as truly as without, needs to be Steadied and given a continuous policy by relationship with some other body which does not frequently change and which can perpetuate both tradition and policy in the work. The advantages of an advisory board in the collegiate Y. W. C. A. are not unlike those which have accrued to the national and international work through central organizations. ' o Page .226 - . ' f V. 1- ,api-.,w .f . ' ' ' 1:-sffffzvsczfmzwav. wg 2 if' lic :,f .1--5 li, !,3.2 lst., VT? lE1. r 313, l'1'z asv I-. xl a V l 2 15,5 xi R-., ,, ,.... ,135 f f'4"', V 1. , .. 1, 4, wg , ,, , ' 1- . . f- rf'If., ' 4 -- .1 . ' -1 ' ' ,"5 'G'-. 1. M-'-arf' 'V '-Q g2gg,,..,1.,.4: gf,-fl, 513 2:7-gwefv 1 - 113-1 .-. R xt , Q ,. fa.. - -,L 1. 5 ,35 1 10.11111 53:1 2255 :,'g: 1,1 , "Eli H 2151! Efmi 5"'x 51:5 fm! 'r ffi. if!-: ifi 231 if 11215 1:.! ,, , iii is ll .,. gill. E!! E11 EJ: if! E12 E11 gym g :--z Z"fl afar mg: 5112 fa: . I 2 415 iii! 5 2 s ew KJ. Sm? As, EH? Eng? 51:5 :USE 2322 Z iii Elf? . fi: iffy! 2545? zz af z,ge' Page 227 i'?1i 5 . sw iii .,. 24, j E 2 if lf.. i, . .ug :I 5 . Q. i : Q25 'l iw 1.1 51:1 i 5 1 Elf. :LJ E r Z '-. .mg 5faq""'"''"""''f"'f""""""'"'''li2111111111'.1111'.','.Z'.Z11111fZ1111111'.1ZZff112,1'.'.'.'.'.'.. '1,".111f 1"', ' " ' ,f"L'.', 1T',','.1'.1'1ff1L119gf Z zififff ' 1" 521' 'Fifi ' E-3 1-4315 E 3 '4 E 2 Z 4 1 f 1 f f EAC-.,7j-..Lf:' 1.1 4-1 ,gff--1 j1Q- .14--1.1-f5'--Lf,"--111" fy-:1 , - 3-,L4 -31 1 1 WW1 f 11 1 f' : 41faaazfWa1:faxk1:W4aWfA:fff1z 1: 111,xf:a-,- f f fn - 114 :fa,1,f,::111:+11vf.::. A 411111544 1, . f.p,:pr14::4zQ 5,:: DET . af. ,,p, , , ,Q :-:.+,1. ,Amr-,.',1. ., seep? ,az t , . , . . . . , 1 A -. A . , . , . . Ajgf ff: ',f.1-:f4- 1 7.,-, ,,, ,ef .,-: 2, . I W A U Af ,yn549yang:zzfzfvyz-724.11-:fsiafg 4 3651: ii L':'Tff21'i"-4 'fi inf iw' 1 A fluf f F353-ffTi'::54422:71 f,f,.,.,., ,, ..... ,,. ..,,,. ..,c?47V may xg. . V. 4,54,.,,,,,,.,.,,,,,.,,,4-.,.A, ..,.,.,,. N ,,,,.. ,,,,,,,,,?Qg5 ' . ff . 2 ' 7,5 in , -A . 7, . 5: in E 'I A - , . ..,,.ff'Z I Q f Tlzefonng Women's Christian Ufssoczntzon ' Cabinet DOROTHY BLACK . . . President ZEALIA BURKE . Vice-President VERA SLAUGHTER . . . . Secretary Z CHRISTINE ,JOINER . . . . I Treasurer MERLE FORD . . Undergraduate Representzztive 2 Committee Chairmen MARGARET HART ..... Religious Meetings ZEALIA BURKE . . . Membership MARION THORNRERRI' . . Bible Study MAE BLAKELY . . World Fellowship MILDRED GILLESPIE . Social 1 ERNA HUENFELD . Finance ' MARGARET EARLE Hostess 2 ALMA ALEXANDER . Extension ALLEAN JOHNSON . . . . Music JUDITH FIELD , Freshman Commission ALICE MCNAIR . . . Publicity ESTBLLE MCHENRX' . Poster it 12 General Secretary J Miss CHARLOTTE B. JACKSON zlfsz ig - . . ' ' ' Purpose of the Young Women's Christian Association ihjfi 2 f 2 To lead students to faith in God through Jesus Christ. To lead them into membership and service in the Christian faith. To promote their growth in Christian faith and character especially 55 through the study of the Bible. To inliuence them to devote themselves in united efforts with 5 all Christians in making the Christ effective in human society and to extend the kingdom of God throughout the world. ii? 55:15 ' 5552 Page :ees 2 il? ,.,,,,..,,,,,,,.,. ,. ,....,. ,,... .....,,.,....,,..,,.,,..,,,,,.,,.,.,.,..,.,....,.,.,.......,,,..,.,,.,,,...,..... ,,,.....,.,..,,,.,..., .,..,.,.. , , - . ,12 4 'f' 77" 3.5-1. 5-f.f'Q5E5F25-ff?2f.f ' Q ly7f2y?WwAWwyQf ym Qs w f W v I . -faf ,f. - f ,f 1.1 "'1 4 .. Fc, fn: - Q, ,re N ' ,I -4 af., v - v v. . - 1332 ,A .f ' . 'v,,1,,. f vi-. , QJTWW 30 ,z f 'xg f. E Hz? if Efaiz Q --V ,fi 2 Q, 3f?F,v,uX igfq . Q - Q ky,-..n,1,.... 'A r., . : 2,1 ' iw 2 : if ' 4 I' z me vi -' wg 2 3 ' Y PW 2? if? " 7' -",...'x bl 2' Z3-az if uf 1 :z My gag' M-'z,., E '13 IW 1" SPE? 1'-inn' ? f 1' Q..,w. "a Q Q 4 'iwkg x Bai: my-ff f H px K 5 2 I Wi X M! 6 , Q." X X If if h'4ffvE?Qrfw5lfw ' : 1, ,J-Hr. , a ? Z :E ".?::.f,.a 'S 1 . gm.. . :fin M H1-fftfif 2532 Page 2.29 . 5:,,wg! L , , ' ,.f'Mww7..- um . - ' I-ffm" wk' XY- F5512 X' 'L 'L f -w . ,. , w 5 ef Q ,+f,Tt"X'-Wlwsgffxgf V .,,,,,,..,,,.,.,,.,,....,,,-,.....H....,.,.,,,....,.,,..,. .,... ,,.. ...., .....,.,..............,...,.,,,..-fQ?j Eiyitzzzztiizzziizvt'::::::i::::::11.'z:,..,.,,.,..,......,,,..,,..,,-.-,,,,..,,.,..,..,-,...:.,. ...... N .,,. ,..., , ,. .....,,..,,..,.,.....,.,-..7,7,-,NZ J , ,LE . Wm xwvxwx xwxxxxw .W sv x ,x X p M Vx M Ni SN Sf: X ' u Q ga. QR S51 if xg' M is Xf- M Xe. M Sv XC Sf! S-X S-5 M N . RJ. SN Si, SXX Nfl- QA QR X . Q-B Sk Sk YQ. RXKXXXNXRXXXXXXXXXWNXXXXKKNLWNXNXXNXXKXXXRNX 1 Pm, Q . .uxwanu.w.nw ..M..-bn. u F Af, wx.. m ca. ii.: 4 x ,.., fn! 5 4 ., iw., , ,lf .11 ' "' M fi? . , .. , ,, ..,..,1 f Wil, Clubws KLEVER, KAPE RS KI,lCX'liR KA D 0 Bwdcxf' fi 5 5eem b 51514500 '.,..4 ' 1 ?!Q33i5.1f Fl 'q.f' 2?sT?1 W I F, "ik Q -.'f,z,. fx--Q I arm 230 v1 1 fi' I1 1, 7 . :,, 1,1 1.2 "ai 1112: 15,55 .P1' 3152 15.3 N15 f 235.5 Qfxz ,xp ,Ja flf,2 fy! 3x15 321115 EIL, ill 5 M3 551.5 :'t5 5423 qi. ii-32 ML? fix? ."x' Lff. iikf iff, Sli rx? we E535 we gli? 2112 51555 HAZ :iii . ,' 5 :fig 51.62 53255 L54 G65 3315 51 ag 4 Zi, if' 4. :I-5 i5 -3 ,1-2 up H, fly! Zhi ni 5 :NE I' P 2215 inf? ::!"E sang 2513.1 Si? ,P 'wb . ,. , ,,., . .....,.,. .JM--uf-e , ,',f,3jgy . , ., ,,,,, ,,,,,,',',3,,,,,, .,.f,.,...f..,,-,,.,N- -..------ 1 ....f-.r--NH,---f-AH ,,,f .f-'30---1--gjfgffgf-f,d3g 7: . 3,4-, 1 , ' fy. f,.f'- , gff--.5,4-f.,pf5'--,,f,,4'Af.,'f1"-,.:f1 -,',4"k,,Z fi"-..,f, -Jfyg-1-,7Z'-.2-V'i'--.lffz-,f,"'-.i :ig if uf ,313 . ,. , , V y.f,,,'. 1 ,Z,54,:1f:f7f44z'pf4 :f4a5ff,.L ,,f1:rf"17Az1p -15 fzoyzzfzu-,1 ,f,vfAz,2Q:,1--'auf'ywcsfz fyL-:n:,1f4 40k6f . , , . . 1 4. , f . ,, X f'f " " Lf-, -ff -"'--fr I-f 4 111'-i,gkg.,K3f?,f.4'Z2-52, ' .. ,,,, ,f 2x x sfa as ffseif Y Y I + + ' ' PK 4 J ,, 9 Y -:5g:Q:,'5:Q-5.3.2,.,:g:Q:3:5:g:3:g:g3.3:I35:5-gz,-5511.131ggzg,:5:1:g:,gg.j1g,5:g1j-:gg:ggg1,g:j,g.gg.1g:g:g.g.5,.E1EN,QEQEQEIEIEV:IE '.-. 2E-.-E21:5:j.5 ,:5:1,:5:9,15:5:3:5:g:3:,q:3.:1g:5.5q 4.,,N 5.31.535155,55:iE5E1'3E2E1.E2E1,1,1E13j.E:E:3rE:Ea:3:3,:,:gj.3:5:5,55:5-fzfzvj:5',:5:i5:5:Qjj.jf5E5E513E1E2p.2E'l.21.Er. 5:55:5:5:5:5:5:5:5:5:93:5:5:5:5:3:3:5:gE32355333 'M A 'M , 4672? Jw-X -x ,Ili 'W Nv I , f ' 5-gag .--.-. -.-...-...' .-.-,.-.- : . -:-:,:-:-:-:, -.-, -:-g--3--3-.3-5.3-3--3,-g,.g.g.g-.5 .-.- g.g.1.,g ,'-.f --.-.-' f 4"1 141.4-1 -"-'4 :eco 070 -.-.-.-.-."'.- I-1-2-I'f.-2-24:-:1-:-:'14:-:+I-:salt-if:-:'14:-:':4:4:':+:':2:-:af-:-:'' ' -.-2'-I-If-:-:fl:-:-i-14:-:vi-1-:-1-2-:- '1' 91' , 4 -.-., 3.: .,-. 3..3 ,,-. 3., 3.1-3,3 3.3.-, .-,-. 3.3-.3,.3...: ..-. 3..:.:..3.3.Z ,,-. -.,, .-.-. -.,. - :-,-:::,:':,'+:: "-,' ",, 1 '-Q' '-:Z-:-:--:-:-:-:-:-.:-:,-'-:-i-:-:-:,.-: -.'- :-:'-:-::-11,-1-:ri-1-'-:V-3,143-:':-1-:rf 'x ''-I-I-.-I-IG?-I-Q:-2-:':4:4:':-1-.' 15 ' X-Q , 5 252552555325333-52,5553525533355555ifQs355325251'555535E5ig5Eg5i 5552:55355323555,g5s3525g5g2E5i125252112isis?23.5552fi25555225555.5559255525555555252255553555555255ifigiiiigiiiifgiiif E 122525 E ,V.3iiEiii5E5E5555E525E2253igigligigigigigigiigE53E5E5E55gigijfiigiggigigigigigiirfgifsisiff . '.,5E5EQgiifiijigigigiQEQEQ2E5EgE3E5Eg2f2E55igf'1 I-3 1 M1 Q ' f :ww fi isis5sfe5i51f2522i2Ef5fi2252522235555155252222325S5553E225552S555555:5S2z2515S2255555255555I2555525253522if252215255255552EE2552EE255525E55555Ef2555552355252555555555555E2355552isiss522252E2E2525222252S255252525:5:555252555252555fifi25255555225555E525555E255555E53555555535fi55555555525555552555555555E5E25555555555555555535525555Q5525535g5555555555555555555g55552g5E55525E555252E25E5225525E5EffaEEE25525EE22EE551552535555555fig5525552552fgigE3s55525E2525553S555355555555g55355E5E5Q55g55f4 Page .231 .gf 4 Qin? 55: -11 4- ., , . " 5 fa,.:::,:1::f1:1::..:::1:1fz::::::z':iz1:111111-.:.:1z::1'.:z'.z:z'.:1-,zzz . ,::1',.' -,g11,',z::,:p V. ,az .f zzizzzzzzzzzzzr- 1' -11-.-.-,1-.-.-.zp::f.:',:1z',:i55.' Z--9.,,,,-,,,f,.-,.1,-.,,,f...L,,.,,,, ,-,., , .,. - -'H 'ff X, ,vi I I I in 4, A1 up .V K ., lf, ,d .. ,,, ,, ., ., ,,, ff. . ., , ,-, . A , . 1 ,, , , .,., ,, , ,X .. , . , . -M ,. 1 f Y-1 , -. . -,,, of, mf, -,Z Af, -,,. 1 --.,,f, -.f,'---,Y'ff--,yff-.,j,f-j-MZ'-.ff"-.,7j'1-jf,"-43, Z3?, yfwQfAy4mzfz9: 'f'4f:x:vAQ1': .fzfvzfzfyzvffccz :f:z:l2?4f45w-ar: :any f.v:f.:gfQ?:f0y,:Q: 2441, ,W ,,,,L,.f,-,,,',f, 7 5,545.2-4445,g ,,- J, ,-,,.?, 514:44 V' .-f - If 'V ' . 'f 4 f ia- f , . , f , Lf :Huff 49x 17,31-:XV I L, Z ,x ff Z.--ffU'11f"l . ,f In ., , , ,,, I I 'Ye is l 0, 39 ,Z 19 Q ' 0? Inter-Collegafe Debate HE UNIVERSITY'S record in inter-collegiate debate this year is that of an even break. The Oklahoma team went down to a unanimous decision before Arkansas' oratory, the Texas team withstood Arkansas' oratory and went it one better, winning 2-1 over the Razorbacks. The Arkansas teams, as originally composed, represented the strongest line-up of debating talent which has been arrayed here in several years. Nearly all the members of the team were experienced speakers. Rutherford was gen- erally recognized as possibly the strongest man to represent Arkansas on the platform in many years. Richardson, although he had never taken part in inter-collegiate debate, was known not only in the University but over the whole state as a strong public speaker. Hopkins had debating experience at Hendrix and, although a comparatively new' man at Arkansas, gained the con- fidence of all who heard him from the very start. Leflar had one year's experi- ence in debate and was expected to be a strong man. E. D. Parrish, Thomas Whiteside, Marshall Little and John E. Manning, originally members of the squad, but who were eliminated in the final try-outs in December, were all strong speakers. The final tryouts were more hotly con- tested than had been the case in years, and the final composition of the teams was in doubt up to the last minute. Coach J. C. jordan this year followed a new method for choosing alternates for the team. Instead of allowing eliminated members of the original squad to act as alternates, he decided to select men who had not tried out for the team at all, preferably first or second-year men, and to give them general instruction in debate which might prove useful -to them and the University in later years. The men selected under this plan were VVilson A. Law, Frank Scott and Clio Harper. ' Page .332 X jg'-.--gay-2Lzffgzryztzf'zyzg'9::1?iEE?32?Z::,"Qgjzyzzg9115711525:5'-911,153.1'QZ.jjgg:.jjy2gjQ X X fe Q Wy, f MA222Z2ZWf2ZZ7Z2? Z 2 fiW2:?2zk?2f2f27ffQM Z?ff dZ f ,M , 1. 'Wil-, 2. 12: 5, K I5 "':,,.-4,74 Alu fy V 4 I r . 4,V- 5? ,Q f ' X f zlffzzff, ...pfffzf2if:il'ifL2r':'f ggi' ' ,',, iWZ::f:i:iEii.i2f.. f,1,1'YQ1?2LiElC?l' X '- IP, x ' f . ,,.-f The men selected for the final teams were divided so that Rutherford and Hopkins would meet the University of Oklahoma men at Fayetteville while Leflar and Richardson would make the journey to Austin to face the Texans. The forced withdrawal of Leflar from the team on account of sickness left Law to work with Richardson against Texas, however. The debate was the regular triangular affair between Arkansas, Oklahoma and Texas which had been carried out a number of times before. The subject decided upon was: "Resolved, that the United States should prohibit all immigration into this country for a period of two years." Arkansas upheld the affirmative against Oklahoma and the negative against Texas. The results were a unanimous decision for the affirmative upheld by Arkansas against Ok- lahoma, and a decision for the Texas affirmative against Arkansas, two to one. The showing made by the Arkansas men was excellent. Rutherford and Hopkins, in the home debate, put out the best line presented by Arkansas' debaters in many years. Rutherford is an experienced speaker and one of the ablest thinkers on the campus. He has an excellent speaking voice and is able to use it to advantage. His rapid thinking, powerful delivery and telling argument make of him a strong man on any platform. Hopkins has not the experience of Rutherford, but he is a clear and rapid thinker and an earnest and effective speaker. His refutation in the Oklahomal debate was the high spot of the entirediscussion. He isable to pickout the weak points in an opponent's argument, weigh them carefully in his own mind and present them in such a way that his audience is almost compelled to agree with him. Richardson made a splendid appearance on the platform, and his especially effective speaking voice and delivery told heavily. His previous experience in public speaking has been more on the political stump than in formal debate, and he at first found it somewhat difficult to reconcile the two types of speaking, Page 233 4 Z jf-lfyg-..,7:f-,Vg'--.3,':-1-Enmygx..:f:'f-.Z4-U.77--.24--4-34"--.7:f-UZ'--,.:4"-.iff'--114--.,7,---.1252-115235-.ESP 1 af 2 4 ZZ Z Z ZZ 4 S7 fZZ V ff- '- A we -V ' - . Z: 'Z , , , . , . , . 1,3-,ZF,,,V4,,,Z,,4,,,,,,,.,. , f1.,,f ,,e:f,,.,,f:Q,:-fypfqg. I, .3 55,5 I Ag, fb Zyq, Iefyaazgxa fgwge ffzgz5ai fgx? iff:-1.1 -If g , . 1.1 'Y' !"""Ef ,f-ff'..i:':--ff Z fl"-f.:,f,"'--A"--Sfa "--If . .1 f ,..,,,,...,,..., ,. r . i. ,.,, ,, .. ,.,, ,.,, . . ..-,--.,,,,..,f4 -----' H111-f ""'Q11' . ,, -f ...E v - -ff-'Lf 'ff-'I fy -"- ,.,..,-,-,,,,....,,.,,:,:.,....,,,,,,,, we gfgr.....,.,,,,...,, .H .,,.,,., ,, W, f,, xl. .b 4 .........f,.,. Haig ,.. 'H-,. ,..f fi 1 gjsii . 5 r fi Q ,.:. sat!! ini shi: fr!! . K 5 fi! .-E Zi .2512 1: xi 4 5572 1 .! 5"5 ': - 1 : 1 Vi, i , if if-'I :iii , ' 5,,.z , , . 5.15: X 22355 . f giii A 'i gr, , lg but when that effect was accomplished, the result was a type of talk -worth ii if.: listening to. Richardson takes his public speaking work very seriously. 2 f L., . 2 ilu :if,5 if., :nfs fs :gig 5 l 'sir Law, who took Leflar's lace on the Texas team, was an entirel inex- ig-,iz f fi D y ilu? perienced man and had much to learn concerning inter-collegiate debate, but he s ' ' 3,1 5i:, learned rapidly. He is an especially strong thinker. At Texas he proved a strong colleague for Richardson. 1:2 The other members of the teams, both the substitutes and the men on the 2 ...., original squad, showed an average of ability as high or even higher than has fisi' psig been the case in the past. All were men who could well be trusted to represent the University against its collegiate opponents. 125 ,ef 5 1 . .ez :eff xi sg if I The debating season' this year has been the most satisfactory in several years. The victory over Oklahoma was the first in two seasons. Although the team was defeated at Texas, Richardson and Law made an excellent showing and the Longhorns will have a strong respect for the same men should they be sent against them again next year. fl . VE The greater part of the credit for the season's successful work should go to i N" Dr. J. C. jordan, the coach. He has devoted a great deal of time to the almost " entirely thankless job of coaching the teams, and it is largely due to his in- Elf? 1215 fn structionsthat the debaters developed as they did. - x:!"9 K. 24:5 .112 2 , il gif., iii? 51:5 2 . 235 51.1-, .xg , ., in iff:-E iiile 4:15 533' iff 55.5 L .-I ,..', .k E'!i: e Zfif 51 ..,.. ... it iw: 41-5 1'-cg 'g4l: 'l s ilk? 2.55. if Page 230 Sis 4.15 - ,iii lla? F 5 :E 2 122, . ,, , 5 i41c::::::::::::::::::: :1:::::::::::::::::::::::::::::::z:1::zz:::::::::: :::::::::::::gzzzzzgzzzxzzzzz-.:1:::::::::::::g::1::Q:::::9:zzzzzzzzzzzzzzzzgzzazzgjj iff: l k:zV w A1 f WW 0n1f A 0 flf X- 4 4 X aww fgjwnqj WLM? +1-"h7 J Swoeu X fUUNUL J X .Ak ,U Y--4 IU 4m uf Ilvhum. 'W 'I AMW X RDERS mom me seNAre,s1a 'fx Z 4A ' n 15?21fi11?f,Z,1 - 1'555355:?595E5E3i53515f5:' " "" 11. 5: ' , H ' ' E A:A1' El - Vp ' X K F K b ,.,: f ,V """f 5f1ifigg-21:e52:2:2sf'f1ff "" '::-:': swf---sgzgz,., .i,,.x: E1'2I,g:,-,Ev 521112 '14'4 2If'2-21ff'55552E555Es25fi2Z1e'2253.51551315155gf55gQga12:isa2Q2a:a:ileE1:1:ff,:ff,1f VV.V1AA1 4A.A f gg '.'g,'g:25r:ie5,:ggg: f f 2 X 1 f f 461' '1G4.2iac: 4 if-.f. .ff-L-zfz-:Q z4r', f.. . 114 ff . f -.. , -A V4 , ij, ZJQSVJ-4? Ee 1. 5 Q, Jil, i'.'ilL5iJ2fi2l,:f5QL , . N . , L4 'gl A , 76 A -4 -- -fff 'ff-f f ffffff- "1 ' '- ' ' ff " fi 131 ff ff fff'fffyvW y,,w,Z4,,2.4,-Qyff..,f4f,,,74f, fa uf.,-,,,f:.e,e4Z1f,01443.sy Cr-We ,W A V , 7,5 zf5vqf, if ff fl' fr i Z ? x - J 'Y 1 4 ff"--ff4""ffi - 2 :4l'::4i'1'11f,?1'1 f V ffiift, f 'afef'--.'f'f g --4 r.'L'::f1 jt:f.EJt16aLt 22.6 -1f- -' ------ f-''::::1zz::::1::::,:,.,....,.,....,.,,,.Hf1 fi -fir, Lf - re 41'31::,LL,1.,.-an-H---My----uf-fn,-N--.f-0,-. L14 gig? ,,..,,.,,,..,. .Zip . . Qi, . 5523 .4 .. , V, fffaj , 5 ,,,,,,f'Z iiif Student Council The Student Council serves as an intermediary between the students and the faculty. Its membership is so distributed that every phase 6 of University life and University activity is given representation. ' Each of the classes have two representatives with the exception of ::E! .,,, 5, .z the Freshmen. The remainder of the council, representing various 2. if 'QE phases of the University, are elected from the Senior class. J ' are , g ide? gfcif 5 25:4 .f ,. .1 A iii, ::'16 'ft THE COUNCIL . ,. I' x President . ' . JAMES E. RUTVHERFORD f Vice-President 1 . MILDRED CARTERV' Q 5 "IC " I '--....-' xxxxwm 2 Secretary . . ODESSA PEATQCE are an 1 2:35 5,24 arg 5't.' zl' ami 1152 XXXXNXXNXXKEUHHNXXXXNHUXlXXNXNXXTXXXXXXXKXDX:XXXNXXNXNlXY:W1X 5 2 ad rv F O :fi K" E -1 :- 5 P 21 '-. 5 U o D2 I I ' Q Z F' F' U2 .4 U 2 O fr Z S rf: U1 PS, si on a- 9 3 S 5. 3- Q 3 Y Q '4 "' N fl: 5 9 5 r' m Q U In an Q S Q r-5 'Tl O 0 S m 3' 7, U 5 0 m rr: 2:1 WMWRXXXXXXWXXXXIXXXXXXXXYXXRNTXXKWRXXXXXXXXKXXHXXKKIXXXXKRXXX ,lf 2.5 V1 2255 U College of Agriculture 22 si-52 ' DEwEv S. THOMASON i if - - sa L5 College of Engzneertng 53:5 i:9j5 ALAN W. RICE xr 'S . 5 College of Arts and Sczences JAMES E. RUTHERFORD College of Education lf 5 , OTIS C. TRIMBLE ff. E E : 1 4 The Fraternities C. E. PALMER ' M zlttary Department isp? S. J. BEAUCHAMP H515 E., Y. M. and Y. W. C.A. JOHN E. MANNING Page 2.16 ,,,,,,, ,,, ,,,. ,,.......,,.., . .,.....,.. . ,.,..,,, ,.,,.,, ,.,,,,,,,, ,,,..,,....,...,.,,,,,,,,,,, ..,,., ,,..,,. ...,... .,...,......,,,, ,...,.,.. . . t , , , . . . ? VZ44 Z ff????12fffZ1111????Z?ifif11f11 i i4ff E2??f,I ,.,, 211: 'i -rw ' yy A ' J,-'x AA 1222's ,nfsr JL: -,NLLQJ 1, 1,.f.2,4f,.g.g, BVISGR GUNCIL Q... , ix A ' X r, , Ar: 'K X. I 1 . 4 F .. g and M- -' .-F' MFE- , Q . - ,g I Qffdwlfory Coufzczf "Co-operalio11 WAIlfor lin' UlI'1.2'U7.YI'lj'y' . ,lmlns Ii. RU'1'1 u-zlufoun . . . . . . C'lm irma11 Cu RISTINIE JOINICR ..... Scrrvlary-7'rer1x11rer FACULTY M155 JOIQIELLIS I'IOI,COMlHC DR. D. Y. 'lxllomms IDR. HARRISON HALIE WII.l.1.m S. Gluccssox INTER-FRA'1'l'1RNITY C C JN If ICR EN C13 JAMES 12. RU'1'1u4:1ufo1m HURLIQY I-Iuwr ! BOYS' DORMITORIIiS Q Romslrr A. I.Iclf1,,xR NNVILLIAM W. Rgnmo 5 GIRLS' DORMITORY C'nR1s'r1Nlc jommz Ixlcz Coucu PAN-HELLENIC NIIERLIE FORD DOROTHY Bl,,xCK Page 237 TOVVN STUD ISN TS 1 SPIQNCIQR IJ. A1.muu1 1'1' zz,-,a ...,, iz! ::.:::3::gi1:51:3113:32:31zizzgzzgzzfzzzlz-,'1zzzzpgzzl 4 22221121117 ng-,c-.nav 1 - - -- -f 1 -H' 'fzgfgi Z 4.2,'f.,,f,--..7n"-.,,' ,'--,' - ' ' f- ' f -"' - ' f 'f 'f - ' ' .-ff f--. -f--. if'-. Lf'-.,fA"-4,13 Vm a 4Qa7ffwfvAff wwf f f ff y WZ, ,yfffx fr H41 ,fL:,,2ff7'l27:: 'pz1.:V,.Ls 1.4.2-1 " - K, , W. . A., ,lr . ,Y ' , ,,' 2" - 11.17 ', ,"r'1'5,Ar 1' if 2:-1,1 j,,,,'-mai Sw 1,4-,.-'r-.'w'c-fv. - -- ' - -Y -f ,V Ag if I 1' A ,f zzmrzll Hall Q'0ver11z'rzg Board K . . V 1 NX 'k.,,- Q .,5, A 5 -- , P -' ' z-we 7 , iii? Lucv Pxvrrlczmsxv Al.l,r5,xN JOHNSON ILRNA HUraNF1sl.u, President Lois WxN'r1sus, Treasurer Omas:-3.x PEARCE EE Pane 238 'E 9 E275 , V . 1 .511 "vp: 2 "" ' 'f ' 'f' 7' ""' . . .. , , ,-,Y f-,Q jx,-XL"-.,g. ,'-1" 1"'f,,'f'2 " 1' ' ' , gl, n-:ffff4:yafzW4aW 1 , V Page 239 I arfzall Hall Qovermhg foam! U!! NIARY joIlNsoN MAE Bl,AKl2I.v C,'mus'r1x1z jorxlzu, Vzcc-Presizlenl Bulmlcxa Wil.:-:UN Grarmvs Rmzsxfu -f-Lf:-V.',': yn- 1"-rf" f f 11, -f11,:,L 1. , 1, .1 , ,,..,,,.,.L ,Ia ,Vg-A4,QZ,',g,Lg 774f5::::ff1ff4f:f421-':yf11 1 fz.11.-J:-1,:f.f,ff5fjfQ 1,154 ' 4 211, .,,.1. :,1,.f,,,,,315,57-,,1f-1 f..- 1 I . ,...,,fgf f?j...,.y 41' ,. ,f 21??91111'111512111f111 1 fi' A LLJLLLLLLLLZQ 4 QZ:E'f:'E:i2f?::EZ:E:i'i11L:g:f::Q::iEf:3:fEQE:i'Z12 E 5 ,'vl rift, V , -I WW, -WN!! X" 2.24 ' 4.5 ,,f ..1f V E23 E ::.!4 3572 ..5 ini 15552 iff? K' 5 ., 5545 U55 '15 ' gays ,mf me 51:95 ': EES? 44,22 fi 5,-.Q H512 2' ' 2.5 I :gem ' H55 asf? '11, 'fri mg 2512 eff .1 1 f ,'1 1 1 ....4 ::f. :3-ps 1:4 Q 15 51,1 .iff 5-' H115 L.. .. 1 112.4 ,aw 111: f.. :mg " 'iii 1:15 ..1 JY69n J Dorrnztory Qovernzng ounczl MRS. CHARLES W. WINKLEMAN Malron W. W. RAMBO .... . . President RICHARD HOLDERBY . Execrzlive Secretary Q 2 si 251122 ROBERT LEFLAR . . Treasurer gg , 411 7 5 '1. Y I 5.5 11,34 inf nf? 1: 'F COUNCILMEN 1 Gray Hall Buchanan Hall W. W. RAMBO ROBERT ROBINSON n GEORGE HALE ROBERT A. LEFLAR Hill Hall CHARLES D. JAMERSON s s 1 1 Pa ge 21,0 Haig i 'E Z 2 1 5 Ez Q 3 :lf 4 1 A I 1 5 , 2: 1 11 131112 111 1 1 11 11 1i11111i1111111 11111 11111111111 1111 11111111111111111',1'.'11111111111111 11 1 11111111111 1111 1 1111111111111L11i55K Q, f- ' 5, . --fri' ' 1 'A b- f gf 4 -f' 1 ' 1 f. 5"--1 ZXZ422iZZ4 Q4444 ?7 Z2f5551?Z iff I . , - V, ,v , , - 3,1 , .'V.l,y1.4 M x , X, .,, ,Q J", J-,maj If ,J-M.A!'."l Eqa ,ui -fri fn 11,3 A :ci 1 1 214' ill? Eff. 2155 5:11 5552 55.51 ggzi 3.11. 22:2 2 Ijflfll' .MI Elvflil. lT'1,.TC'f'QT,ZTZ11. UZZTZZZ' ',',1'.ZZ','.1'.Z11CZ11.Z11'.', .'.'.1L'.1',ZZ1L',,1,. , ',L1LlZ1Q1'.i'. .L-'LZ ff. .111 . .1',ZZ1'.1Q'.12111112122L'.L1'.11'.Z'.1412''f?1'-1.31, 2.156 ,ff .j, fy-nj, fy .,i,,'i--71:1 ,,pf,'-UL 'img ,f'...pfi'--.S,f'g' 'iz'--f.:.f:"--ffl"--,,,,g ,f , f ,,g,.f,7w.,f, fy-..:f,'-'.E4'-f-i.f',"-- 1' ,C '-1 25242: 1,1-Qyypwpy, QQQ42 zz 4422112 mayQzaff-4::fz4a1yf::12-1wf::fzf2ac71::2:4:. 7:25fzoxz:fz22'::f9.Qymp,',a : - z2z4,2.ff,f, 15-14f1z,21LQ :fs zwppgvf ,plz-1 L-1. 14 ypg, 16 mx Z 2 x ', uf- . ,-I.. X, ,g A -,.,.,,,. Y. ,MA 7 , , V, L ,fffffyy -ff .-1f.-.4 5,514 ft, M 4 I , 1 'y1Esi3c1'mw:z1:ifXM .V I 'Z' ..f,ff n ,,,,.,.,- f,,,,,f, ,QQ 24 a, , ,.- , 1.--. .I,.,, ,, f. ff., a ,, 1 ,, '-4 , , , ., ,' -, uf . ,., L -f','x,-' , ,"-. , '-0,1 , - 5 -,,- ,,,, . .,,.,,..,,,,,f"4 ff' ' U5 M W Q. RAzoRBAcK ' I X. L, QE E, 2 5112? H215 X ry 'ff 152 Ai EST? 2 TQ ? 2 RAY E.XNnJJAMs EDuuNlJ.PAuRwH UQ? 2 Editor Business Manager 5 :NE 2 2 v E he MQUZQIHIZ azorbafk gpg 2 J HN THESTAFF WE qv 3 . 1 .L EE 5 zu. - s 5: fi hh Rx X E? X X E. X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 S X QNmXuXnxXXXXmuluuxmmutxuwuunmu uxxuwim .nrmx-.wvmn-.xunumxwmmvnm Nxxmumu emxml an-mnnxmmuammu-nxnmnnmmxm qwmwv gmwqx ' .IfI'f"T'.'f,i A. "f,ff' f,.f Q. xg ,-KX w X 1' M XIX Xi! -X xw -,HX XQI W W 5.-:Q XZ- W u'xX - X r- -4 f y , W: LOWVWWHWQISTQPC X. W2 o -Owf-f---- J. r-O- a-'ym- ,UN l... NA-,eu-1111.75-yy-C'j4g:gf NX fr".-h- A Q A .vu N, , nf. N--l"f,2-l",., X, A, A :I:,1,-4... p-.N,..-.4-'N,.,A an I :4,4n1mw54Pizzr P- G O rw ?wemF ui: ox-E arg?-S 5123032 WTA :U -,grm -L -1 1 7,H?CHP ,,,, N X , . ff -4 1 AL fy... A - , -- -. O ' N N -. ... -f 'H -1 -Q-N fyzw-f wOHf"rw Mn m-, A r szzwifv fri z4-' r c 7 5242 W Af? 5 3 W .U M Aff U . ,U H- I :'-2 T.. "' X , '-4 W he KF - - vi 222 QF W -.S -1 O f, ,., '- . . . - :HX X5 I C2 YZ! 15 1:1 A :, - N 3 w:: N W T94 Z In in "' "1 w W - M 5 M XQXQ 1" v-a Q C4 . . I- rr' ' Q Z! 3- 'N 'Qs 3 N ' .1 A I Q: GJ r' z 5, gb S WM Ckm b I Q :HQ 7: 75 E X Xu 2 E' E P Q .UQ F1 ,P T. f-1 3 - my ,1 :A -4 -L ill 4 P I 2 . . . X -7- is 2: A 7 f m mx 4- w bw u OC Nh: N ml Egg 55535.35 Q xg N yu w. W rw . Qarmwif M4 ,- b M N Nqx- mx w' - f 2I3QNwbmm fn ,V - , Q S 'x.. Q 4 S Q. X QI v-1 Z A 9' fs we Q Q-. g' Q Qu ...4 A-1 Wt: 'fix-E,,'QN',1""?'N:i.,.,,3 -1 X-A Z sf. 7- Q' Q FMS g: :A hz N. -. N 3 5. gg: - X ,N gh-mumtraml mm Q. N NM Namamamma X. s. N. N S ,Q - nu a. SN Q Ns.5l.:...3..xi..'N.:.m. m N QM wmecoegme M: M W? Mwwwwwhww W W N , . N - xl- w H 11 .ss Q Z 9 . " H-H . K' M f' V V X 4 M yl fwm .,.,.....,....,. .... MWWWWMMW ......,. WMMMWUMMWWWWMMMWMMUMWWWM ,..s XX.xX'f1XNJL.-"I"-.l'-1',?xT.r3--.:E.r"If"--S..G"-.!'...f'?s.L'Q?-XZX..-'Q'--:'..f2N-.31 ggw .-75.1.4 Q---,U,-gN.P,.f'rNC..f:'-s.:I--":.'--'E YHHXNW WWlHXXHHHFWRWHWYNXNWKYRNNIQWKYNNWWGQWIWNXHYUNXWRBHWWXXXKHXKXXXRWXYKNYNRXTKXXX XXXNNXXNXBXXVNVXWWXXNXXNNNWWXRXXWXXXNYK ff. A , 1. n ,, , A Af, V ,mf . L- fv. 11. .4 mgcwf if , -A ' 1 Kg," 'f ffm YW' - . '2::::L:::' 2 f ,nfff '-,,, ,V -V1 if : f Q. , 45 ii Q K 5,2 : 1122 1 Q' '15 in 'J 1 : ' 1415 5" inf? 5 '.:i " ug fL,fEQ H155 5155 3 :aa 11:13 2 2 in Ei-jg 22:25 U12 5.1: if 'Z EMS 'E 21352 :wr :NLE SXT! 5 2425! 2 zgge 2 z, , .ma g 'V 7 :Xl lg 2 301' E 5: 55 E EMM H15 ak as g 5'-ig? 2 Lei E z!'ff 2 2-325 5 QUE! E Q his '12 : 1 5 2125 2 E025 Z 2,5 ii 2 Sf' 53 2 2 has -- -' 3 Z',f'i 2 i ...g 11225 2 Zi Qi 2154 5129 5 21355 2 21115 2 35,55 Page 243 5 2 " 5 Eli-2 E 11'-.lj 2 if ' :Q 'Z - ' ---,-.ffffffpff,,.,-,-,,,f,,,,..,, -.,,,. ,.. .,,.,.,...,........-..,.f..,-,..,.,.f-... .,,,.......,... . .. --f-1 5gy,:,,,.7,-,:,.., ,.,:.5,,::,!..x,1,::.g,.1.,5.,:,.1.:,:.:,,,,,Z,.:,,, ...,. .,,-1:.Z,,:..:-.:.,i. ,... .zfgztz11:11:11:11:11:11-.zzzzzzzzgizxzgg5 451 5, , -,,f:',,f, V-.!, , . '-.,1, -,, , '--,AH-,X, - '-., A2 ..,',' f,--.,,,!.,,4,,,,,, Lfgff--,, yf-,gh-4,63 W fzWkWrWfmxwz xQAWQ4vA oa7 A74afwfZx2z:41vfkZi X . lf, 4,1 :az 424-,af-1 ff. 1 :JZZLJZ LZZLLQZZJJ .lg ix 421, 5qfQ4f.zj:j-ifvjzgee- "1 gffff4ff1ff'7?yffQ2gf Ofrg , N A V Zi,, 5k4 47 ZZ?:'Z:G. I':f.f':fi - . ffL'1-.f.z.'?r.i,4' ff? S 2-f'i'3fff2f':fC Tiff!-5ffff':ff252256151'l':iffZZ'Z 555'------ff---ff--'-H f-HH --f----- f----f f---- 441 f Q-it gi. - . V - a!.,,,.,.,, ..... ,,---,-,,,...,,,,,,,,,,,.,,.,-,,,,,,,,,E53 4 ., . K - f . , . 5 fan: ,L ., ' 1- :::, af 5:1 "'f. 21 ' , :zz "f-1--..,,,,-,Jff QF!! ' 1: r ' I . , esp? " 1 E , 522 ' 2 ...F wig :ffl JAMES E. RUTI-IERFORD CLARIS G. HALL 1 Editor Manager , Q The ufrkansas Traveler A R WT' Sz mm mm "IFJ F. F1721 'ffcz V"-1 :Pm Wm ,av 'TI o an .U In 2.5 32' e.Q ST S. Q? me Sita- S54 s- v yi Y 4 -..:.........'-..s.:.--- .', WT. ' .:.......:,.,..- :..:-:,..:......41...L --- -..... -- -... .SI L -..:- --- -- L- .. ...............................r.2::.".:'-..,."'.:'-::-:c- " -""'T""'f:x'-"A v .I r v -1 1 aK--"'R"'-"T2"- ,, ' .. " .K-3-P. -.'f.l'I'-'L A '-'I ' 1- ' . -'lr""w-l'.!Q,"'-iw' . ' . "S,-p-',f,v-'gf-...S-Q,-1,,,. MN Official Student Newspaper of the University of I Arkansas-sixteenth year- L EDITORIAL STAFF S Z O K'-11 Z P-I 'FU l-Q "U l" P1 '4 5 3 G UQ S. 3 UQ D1 G.. 3. Q w 5 il' l" -4 o 2 2 E D1 5: 5 RAY E. WILLIAMS . . Sport Editor , 1 NAT L. SHEPARD . . Engineering Editor , . 1 5 ANN GOODWIN . . . Society Editor 5 FRANCES THRASHER . Exchange Editor Qi 5 ADELINE PATE .... . Exchange Editor 2 DEWEY THOMASON ...... Agri Editor A '3:! 5151: , V' ' BUSINESS STAFF 5 CLARIS G. HALL ....' . Business Manager A Q-gg , LYMAN T. HUSKEY . . Circulation Manager I, . SL? S. MILES SHARP . . Ass't Circulation Manager I' 151: , Emi! : 2 1 Reporters - ffl? g:4:: fa .' L. G. Huggins, Chas. jamerson, Clara Henry, I Ruth Newman, Cy jordan, Cloma Barron, Madge 1 Spratt, Lucille Bland, Helen King, Marie Koch, ' f Gladys Reeser, Delphine Moore, Beryl Brasher, I , Carl Toalson, A. D. Camp, Annette Dreyfus, , Grace Mellor, Esther Branscum, Lou Lee Smythe, Z f joe Maples, Tola Hite, Mary Carruth, Allene I' 2-'f johnson, Marie Pim, Lucille Duke, Lawrence Bartell. . gf! 1 Y E E P009 544 1 2 . ' 4 9 E 1 I' 5 1 1 . , 2 '- i ? 1 ' ,, , . Z : ' 3 1 Q kyiiiijiiiflfiiifliaiiii 11? 1121221122222 112122 122122211ZEZZZZZZZZZZLEZZZZZLE21211111211221122Q1'.121'.','.Z11'.51112111L1221212 Sli?22ZZ21Z22Z121121Z111LLZ'J1' ' 3 ' 554'-..p,f. '-..fi'-A-ne-.7:'--,f:'---:A---.fr---.nf--'IA '--7:-533'--1newaff"--'ffr-an--.we--.:,4:-.:,s1'-..7:'r ' 1 1111i1ffffffiifIIf?Zff4 1?:?f:?i?ZZ3?35 2Ef113XfISfifffffff?i3EE52Z1423iil6ff.1 - f I ' ' -' ' ' ' ' ' " " f I . 4, , 3. it ma:aa,tTf12si:asQ11f s:f14.A:sz'mQf:miam 5 xx r 22652: f.1.::f,4 1171 A -. '5f2.'1-527 1'9.f.z.11-,-ci, ,P f A "pZ,,.5'ifV? !"W"5i??M"'l-' "-ffl. Z 5'5f,..,. ,,,,. ,,..,, ......-...,.,..,,..,,., 42055. -,MMR ,ly ,PL-J,,4,lw,'.,,g,, FM,-, ,Q 2 gsm ff A Q: f- .Z 'A ' ' 5112, ,,,,-,,,,,f- wg zfjii Z " 1 2 5,125 E5 E ij .,: 2 ffm 51212 1 : ez 1 zz ,5 fi EF if 51-fa Z 'Ja 'fi g 1,11 z: 1 1 2 2:1 S5152 525 2 522 552-5 1 ,Qi HE 25,12 25.2 we ai!! , ga :' EER? 4 E : 5: E1 fi 112 5,13 - ,L ,,: 57.25 ave! 1:2 s ' 'E EE ' E E In 7 :E 22 aes- "Pr KMVHWV . 1:12 z . , 22555 '55 2:15 me 'Z 21255 :ii if: -25,2 H2 E122 ,ms EVM 57,1 1:1 5 ares 2,15 za., 11,14 2,225 2f":a E025 ' Sig: 5113 E255 YQ if? 3155 f.. Y w ssing ' .ef vii! Page 24-'S 224'::::::1::11:::'::-1-5:xg:,111:zzf11111111:::::::::1::11:1-.1111,111:::..::z..,,:::::11:::1:::1f:.:..:' ,.,:1g- ,, ,zzzzz-121521252 Zg72"f.,j,f.' '-J,fq'--,gfg--J,f:---,3f:'fA,f,f1--v.'A4f.,7,f--f..:ff'-'-.:A--,,:f:'f'.'fg-ff.IAf-7?fjf'.'ff'ff7:. 7-4 - , f--.',-Va , ,z. 4,:4zz44ff4 Z4Zawffffffxfmzmzwfwyxffwg71, , A, Nwzwacf-, 1110.-.4 .. 71 f,,fff0fw2.11.1., A - -auf.:,:Q4-zfifwwzpwrzw-.421 5 9 24 4z'QJ2iZiZ5Z:JAi'45Z5JZ52JP2Ji .MG M 1 ' ' l if E1 fpvegeyhsqk ,------ -f-f--f---'---ff--'-f------f-- 1 ---vf--f--- f--f- 4 Rfk., .fff---.-f nuff'-an -fff-----fff---f f---eff-Tu--ff-ggc E ..: -- ..,.,.,, W "-r Uhfufcf 2 "os 5' ' :z 2 ' 2233 .2 I EQ 2 1 2 , H asf ' E, Sl, 0 A ill' , 7 lie vfrkansas Sngzneerq . 5' A 4 1 , , , Ofiiclal Quarterly Publlcatlon of the Students of A P A ' f the College of Engineering . ' ' rf ' 4' A, ,A Editorial Stajf Qi . tl A, NAT L. SHEPARD Editor-in-Chief Q L. GALE HUGGINS . . Assistant Editor - i ORVILLE C. WORD, JR. Business Manager 1 R. . HORN . , Circulation Mana er H 5 ' . ' Departmental Engineers .' HARRY B. CURTISS Electrical Engineers 4 ' 5 . . 11,4 H. R. CLARK . .. . Mechanical Engineers ig . C. E. ALFORD . . Civil Engineers 3'- HARRY MCMULLIN Chemical Engineers iii' ELMER J. ANDERSON Federal Students 5 o gl' if 1 2 KE El. ' f I 1 xl V gif it-15 . ful 2 gg if s l l , :Q gal, 1 x' ' ul' A 5 in l ul ,f' Ll ' ss' R- E f ll' 3, 1 ',f l li 5 A A- 'l ' -I E Ill, 2 ' Llp is , l' all ' 2 5 ' ' 2 Page 21,6 I rl ' f-ef' A- lf- - f . ff- " .- ' V ' ff- J 1 .,' ' .. 19 ' ' l ' ' fw A' -.et lf 4 A' e , .A . :X'??41, Vg:'f:.7:::f-.3 X. , . . ,- 51,1-41 .f,c,,fj.'fjQ .1 MX- I X 4 fg-im 2 1 ':1:::?,nwz:-Q Xf.41:,,',.-. .uf : .': . ' gsfpff- j, 1' f :r'fr:1' 1 12XX?zffff1S:?3rk?.f'51: fi E?-??ZZ12.,ZZZZL1'..11 21121 ,LLZl1l1ZL11ZZZ1lZ'1lZ. LJ Q..-XN kg' - '.'4 Y' 'gijpiif' ' .ii T'Z'1 .ZLL-,ffl...llflligffg gf z,--"Il, ,Z .. ,,,,,,,ff 11:2 -1 7 QE I :F H. . . X , X ffm X 15 23,31 135: fl-Is ser? gf,f2 .135 1.,:X X-X: 1-Af ,-3 X-'S Eff :ERE 1 J'! ,zz .Xf X.'.' XX,: I "i .. if! X552 25222 155 QM: . 53.7 X 5: ti S Zfzfl 52,75 g'fQl :Ffa fha! 55.2 23,25 E1 , X :gag , f.. ii? 5532 'TZ 2.152 :AEE 4": . , Z :flr .1-.X 1,4 1:22 in-5 fry' ---5 .. E 2555 15:2 2,3255 T22 Q::: .'E f -- .X., afsf QW? 5,25 1.4 J'Iil 1 f ' :XXXZ I H14 15 .M .,,.. 5 51551 :t":5 5'i:5 'X, 5 'a :Af . f,X, Eftc ,. 5 .312 Zia! ifai 7 4.15 4 v iii! 255 Efsif 5- I- Xa X 5,-:X .nz 11,22 2554? 514: XS' fav 54,22 f - 1:5 Qing X ENS X 'avi 2122 Xsge .RE T' Q' 22335 2-5-X2 11 X E253 ,.,- ..Q f ,,-. .-,, qu. ,.-.5 BAL- 13154 5-:XX gX,g XXXXKXXXXXNH .X 3l"AX5'12l1 X. XX...- ,X XNNKKXXR xwwn zfw :xc ,I .. ,4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX X- X..X- .X X ..,., X X. 'llflm fIl,'uXQ ffl Q Q fs 39 b X ,1NXIf..--"XX"-Xi..-f xxxxxxxxxxnxxxxxxxxx xwxxx NX. XXX l.-:X X XX Xuxv x .X XXX X,XX .XX .-XX - X WX X ,Nu XM: X- X X XX X-'XX X VX Wk!! ,XXX :ZXQQ XXX XX 'PIX . XX XXXX X x, XXX gi: X.. NXXX XXX' .X,. XX XHX . XX Vxx X N: ,Ph iq: -F51 Xxgj X X .X:X fl xxx X- X XXI- XXX VQI XX:- SX' -.XQX XI: "XX: .-,X QT: ,X vii' ll' X.. X--X "FQ: 5.5 X U XY: .UZ X33 X'- MDX, NX .., 5.5. XX XXXX XX- .,, .-. X,X, .Ml 5 I- XX,X XXX .X XXX' SX' 1. N. YQ? XX XX XX ff XXXX. G XXX- AXXXXXX 2? ZZ XZZZ4Z,?J6464-L?44f KZ ! QZZi?Z?iZ7iZA951 :. 14 www: :cz X-14:4 ay+:QyMzQx9:44p2 ff'f ,Nh 9' -tr f 1 4 1 Fr.-Q Q . '. I. -I A - 'N Rl-L' ' xi' o. I, .L.-.:.f!.1. a.1t'Ai:, rn ', , r N1 x'-- N V 1 . nr L .y i, .-no 2: -, --""57'-v-4.7 ,ff . f' sk- ,Ex- "' P f .. 1, ,. --,,A .f,-..f,.,34..J. 1 x .z'. - P:-.,:.' - I Y .f A 1 52.1, , wiki ' 19. -. EF 5 'ff' -- .H ' 3 s f ,J - -539 -J K :IS ' JW4 - . ,. . .-21' .V ' I' I . a. 'S' 7 125- ' f 4 ,elpfi ' - - 6... 44 9. ,A .APN X iq- ' . ' JN, , sw - . . f,-.1 " U jiri .v K 52-N, -. -,R . 10" A - I K' L ,+A . y ' ' "'.l..,.:l--IDQ5 bw K u in n X' 'J W W l- . '54 -D ,184 4" 9 YVLQ:-W I " -rg '5fh,x,.1-51.3 1- .u . lx .- "V .:,5- , ."" Q v ' 41""'I"'3r.r,.4 iw .- - ' Q, 'ML-un uv .., .. . , vw I 'K ,...,,.:t I V . VI ,-3-L x r,.- - ,, L".-. -o-. - ' ' -g 5 ..f!.1'N.g.g-,y.f" V . -' . uf " xx . ph gi'-A F". y1,1.,- J 1f" 1, f -' , i- gm' 11,-1-f 2 uf. 1 . .- . N "sw, ,M .,.i gf. -A U7-, ztsfgg, - ,V 1 .H Q. . ,. -,, n . ' 4 " ' h-.A A .J - 'M J -f, W f Y A Pflfn' .148 llflfs 4' ffg I ,,l ,Li 51. 231 iii. 23759 f . . . Hz-all of the Department of Fmc Arls, Dzrcclor of Mum: .i 2 ?', rn, QI" Page 250 fgrfffvf Hn-ff-1 A' . 0- .-1, I J A 'b ., I iQ'1,W,.--4,ff1 . , . -.11,u,,1,.'2'.:a:ffff4::wyy . ,ig 1, .5 f - --A ff A UH! J , K L -J--. f . 1 ff ,I 'f , .Allfjf-.v'+ Z-.3 1 f-.,"- ,- " 1 Vfillll ' V-ii L , -if "if ' ,1?:::::fizzfziziflzzfffi .,ff ' :E ' ii 2232 ifif hifi IEE - ' 2215 25.35 me if? Kin. ss-P2 uf, . ling :Hi 11,5 71122 , , 955.2 i 6 Kmgielz V ' f'::Z ' lug I5 x5 5 1,152 I .15 5 FIVE Y 11,15 5 1 ' --. . :nfl ...,v 4 5,1, ' I . fi' ' aafz 2 12' 2 5 2.4: V 5 eff. H 2 jizz w 2 5.11 we 2 , . 6 1:1 :E 12:2 .' '5 -V -fg , L 2 5, ggi! - 5 fz'- . f .- 5 5 HENRY D. Tovnx' HJ5 .Ag 521: tix 5202 iiffi --E 5 ..E 5: 45 mf, 1:-:g 15112 EIN, .:t'5 :ng meg jf? :avi 53122 13:2 . 2:"K' ...-' mx ul: xxxxuvtmxsux 1 -u XKXXXK vN.Nm,. bfi -,X Il X X HN x.1. V1 ,.. 'xx Yi: H: xg, Xqz -Ei Yi: .wg X" :S X21 522 vi xl' XS: :QI .' ,x .S N11 Xff 3. Gif XI- :Q YH Ylf xfx Q' .. .IT .',. .qi X35 sq, ug X: ,. , :ff h.5::::z:::: qXk.3N.!I.--" WKXXNKXIIKINKXX 75.2 -.,f. . 'f,,-'- 'uf , uf '-f . -V . -5 'f --. ,f-5 .. 1-f , -.5 , ---1 5 1 -- . -vf 1 11 Y --- , -f- 9 -f L '- Y'--5 Q '-. , ., , . I ZyA,Qf.,y:.:rf-on :ff U, 7,yf:-ya:f:7,y:41.Qzf5, v.,:4w::z4:4 :zfzwzzafza 1 .1 .xxx-::Q9::x7Azz:y4-yazxzmxz,f:WA xx .' we Q 'I ,..j-.'r,'-A 4.4:--.ff V r jzui Lx- ei 1 -Mig' - Nb, ff yr-'ff Page he glee Club OFFI C ERS . . . . President . . Secretary . Business Manager . . . . . . Direclor j. BEAUCIIAMP . LIEROY HARRINIITON . HURI.EY' HUS'I' . H. D. TOVIEY . WITH THE FACULTY HENRY D. TOVIEY MRS. MARY C. BA'IIzM,xN DAVID C. HANSARII OWEN C. MI'I'cIIEI.I. THE CLUB Firsl f6710I'.S"'-CARL ROSENIMUM, ELLIERY GAY, l":Ll3IER'l' UMSTIED, ARMI- TAGIE LTARPIER Second ienors--S. J. BE,xUCIIAIvI1', LYNN BIACIQIIUN, GIIIEER NICHOLS, LIEROY H,xRRINcs'1'oN, TRUMAN N. MORRISS, IDIEBIERT CONNELI. First bass-HURLEY G. HUST, BOE ED COVIEY, CIIARLES PADIJOCIC, IDEVVITT SMITII, FOUNT RICIIARIJSON Second bass -FRANK Sco'I"I', ARIIION SMITII, IDAVIS RICIIARDSON, WII.I.I,xM POWELL, WILLIAM FUI,ERIc:1I'I' Aecompanisz ...... WII.I.I,xM P,xIsI.Ev The "Ladies" MISSICS PAULINE GAY, BEBE SCOTT, TRIN UIvIs'rEIm, CLARICIC COVIEY, VIOLEI' SMITII, FRANCES PAIJDOCIQ, HONORIA ASKENV and CUTIE PAISLIEY 251 .,., 11, f fy h My U U Q we. , 'V , .-,.1- ,ggi-::.ffzf'.v,:': M6 ' v " T . ' 'j -ffi.:-.i2..'ff 217.gffff.j':i1.f1'L'-.KffZ':f2?f2 5' . .-1 1 .fn t , ,,............,, .,,,.,,,., ,,....,-,,,... ,,, 1, i , Z ,f ' u PROFESSIONAL REGISTER This page has been contributed to the support of the Annual by the fol- lowingprofessional men. The Register is a voluntary acknowledgment of the appreciation of the staff for this support. MPDICM' Office Phone 4I3-WV Residence 344 Office Phone 413-WV Residence 441-XV DR, 'NQLEN NIOQRE DR. OTEY MILLER DENTIST West Side of Square West Side Square Ofhce Phone :.'55R Residence 255-WV DR. E. F. ELLIS I02 N. Co1.1.1:cxc Ave. Oliice Phone 225 ' DR. J. R. SOUTHWORTH DENTIST South Side Square Ofiice Phone 37 Residence 814. Ofiice Phone 631 - Residence 673 DR. A. S. GREGG DR. H. L. LEATHERS First Natl. Bank Bldg. DIQNTIST Office Phone 531 Residence 215 DR. F. R. NIORROW Westside of Square X-Ray Diagnoxix West Side Square Ofhce Phone 836W Residence 836R DR. P. L. HATHCOCK Over Wash. Co. Hardwalre Co. LAW jj W'. GRABIEL ATTORN EY-AT-LAW West Side Square Ofliee Phone IIWV Residence I IR DR. H. D. WOOD Over Wash. Co. Hardware Co. Oflice PllOllC 28 Residence 19 DR. A. I. IYIOORE Evra, I'iAR, Nosxc, 'l'i111oA'r SI'EClAl.IS'l' First Natl. Bank Bldg. C. D. ATKINSON ATTORNEY-A'l'-LAW 2nd Floor Stone Building City flllornfy W. I. WHITTY A'l'l'ORN EY-AT-LA W FAYE'I"I'lSVlLI.lf, ARK Ofiice Phone 6.1.2hV Residence 64.2-R DR. H. T. HARR Evra, HAR, Noslc, TIIROAT SPuc1A1.1s'r Over Democrat Ofiice DENTISTRY Ofhce Phone 27 DR. CHARLES RICHARDSON DliN'l'IS'l' OS'I'l'IOPA'l'H Y-CI-I I ROP RACTIC , 18 1-J Office Phone 251 Residence DR. B. F. MCALLISTER OSTEOPATH Opposite Washington Hotel , , E Ofiice Phone 825 DR. J. C. CHENEY CI-II ROPRACTOR " Q Democrat Building X-Ray Service OVC, Red Cross Drug Store Oliice Phone 223-XV Residence 657-J M, DR. C. H. LUTHER DENTIST CHIROPRACTOR 8-Q-IO Mcllroy Bldg. 16 N. Btocx Sr. P11oNm 203 Page 252' 'gif' QQ? '-V' 1 1:5 , - if l2fg',Qf ,fQE41lZiiQf: fc., QQ Tffil 'Q' Y: x L ,eff Q: 1 1 1 f1,f4:1:474f. .fx ,: f 1z7 A:x , ,L V' I .. ,X 1 -V v M 1 1 LHTERARY SCODQHETHES in Q Q2 A liiii , J I I Z I L. A .n.,,., ,.,,,, 'h,,,A ,Ly ...fy 5 o I .I sf fff::f...., - 1- A :if :541f',4Q4-1114-'ew 143154.41:Q2a:14:z4:f:27 , "A ' .gi " ' I ' A , 4W,,f' 1 ' A 4 Terzeletm ,Qtemry Soetetjf . 4 . ,IE OFFICERS , . we - First Term , Second Term ' President . . . S. J. BEAUCHAMP E. D. PARRISI-I ' Vice-President E. D. PARRISH S. D. ALIIRIGHT Secretary . . . WILLIAM AMIS TRUMAN MORRIS Treasurer . J. E. MANNINKE L. G. HUGGINS . Critic . . . . R. C. ROBINSON S. J. BEAUCHAMP Traveler Reporter ROET. A. LEFLAR JAMES HOPKINS Iwi I . Sergt-at-Arrns . . MARVIN D. JOHNSON RAY E. WILLIAMS 5 Ll? , ' ES, 2 Third Term 'I President . . SPENCER ALBRIOI-IT ' Vice-President . WILLIAM AMIS I 'E gil Secretary . . OTTO COMES lf E Treasurer . PHIL L. DEAL J Qi Critic . . . . E. D. PARRISH LIZ? Traveler Reporter . BOII ED COVEY Sergt.-at-Arms . . . J. E. MANNING I3-'I .ff MEMBERS 5f'1j TOM AITEINGTON LARKIN FITCH SAM PI-IILLIPS ENE f ' D. ALBRIGIIT . BILL FULLIIRIGHT J. H. PIETTIE WILLIAM AMIS ALVA GREEN FRANK PICKEL H5 2.115 NEWTON ARRINGTON ALFRED H.ALE BOYD POSEY BEN ASKEWV WALTER HALE GLEN RANDAL 2225 J. BEAUCI-IAMP C. G. HALL R. C. RANKIN , E. R. BARRET LOYD HENBEST E. H. RAINWATER Z1 H. L. BERRY WALDERSEE HENDREX' FOUNT RICHARDSON. FRED BOYD JAMES HOPKINS DAVIS RICHARDSON 5135 G. BRONVN L. G. I-IUOGINS Ia. L. RICHARDSON Ugg ILARNEST BUNCII HURI.EY HUST R. C. ROBINSON NOLEN BULLOCK FRANK HORSPALL Y ANDEL ROGERS GLEN CALDWELL M. D. JOHNSON J. H. ROGERS 13.2 if-.gg W. C. COLLUM NOEL JONES V. M. RIPLEY 25, HENRY COCIIRAN MARSHALL LITTLE J. E. RUTI-IEREORD BOII ED COVEY R. A. LISFLAR FRANK SCOTT ROY COLE WM. M. LEIIORS S. E. SIIINN OTTO COMES BILLIIE LYONS LEVAN SHOPTAXV W. P. CLEVELAND J. E. MANNINO JOHN I. SMITH 'g J. M. DALE J. MARTINDALE IRA C. SWANMAN 5215 1 R. H. DAVIS CHESTER MORGAN TRAVIS THOMAS PHIL DEAL TRUMAN MORRIS TOM WIIITESIDE FLOYD DOZIER ARTHUR MCKENZIIE R. E. WILLIAMS BERNARD FAISST ARTHUR OS'rERMAN FORD WOLF MARCUS FEITZ E. D. PARRISH ORVILLE C. WORD WM. PAISLEY 1 Page 2.54 25 IE ,.,,,..,,,,,,,,,,,.,...,,..,..,,,......,.,.......,,....,.,......,.....,..........,....................................,.....,...,,.....,........., 00.3557 2127-T 'if-ff if 1Q551.?22f.'9?7-5,321.27115E7-T.?Q1f.?2f17.9E37.2212Q5-7.2915-12225-21Q5-fl555-3li251.32f-132312352 k A1 -' fx2:fff1 3::::511f4fQ:f-rfvaxvfn-1451, M4 , y., H, A A 'ff . :gm ,-4- 1 . ,, " !.1,A,3:,xH'--if K, It .. 3 4 12 ,, -'-1 -.1 U--4 , 7' , , 1 fiii . " j.L.,1xcfi4,?-J' If-a,.-'rx V'-a-V ,331 ' A g f, Y. 2 ,1 w Vial, ' if W. I 21.2 ,,'z., '-if Qi: 55,5 "- ll? 11,5 f 111: . ,.,' E 1 v , . :Kg iifii 21112 2 1215 z amz wi Wi? ' NLE E15 . -2 : -V1 ::.g -,L :wg V iff? Q?-.Ei Qi? -.5 f 2412 , 'EXE :. ,ug 1: :I 'iff , 'Rig 2122: ,-32 :gt ' -:E Efgl '51, X5 .xg 'fi' ,125 f 'N .-V1 mx' Q'.', ?JE 'fi :rv 5,215 .HE ::.' -' 5 22:52 '51, Size J 1 :AE 5-E55 'JE 25413 EH: 'gtg an 'flig Eff f1l'E fx. was 'gig aft: a 1 : 1.5: X - f Ji 11232 W 1- X2 x : I'rrirl1'rnl Lilvmry Socivly 'Vi Page .355 if :iii -.522 ref? -II? 2254? .-'J 55's -.mg fn: H14 px, x , hr, 2'i?QZZ1ZiCiZZZfEZC 1: 7 1111: ,ng 11111111 1:11111'.111111111111:11 1211 31112ZEZLEZi1'2 1111111111 Q. 221 1 C'.f,.1 , , , LZ : 111.11 12 113' 1111-.1111 E 9,13--.,,f7f,"1.,,,f,n ,,Lfjf.,3,f 5--,yy .,,'1'- .14 I-,Za 'f-.,',"-.1 '-.If-4-4 '--., 4"--11, '--.'f",'--.,y',"-,,g1-g',,34".,,-4'-.,i"-x..4'-A445 z4f4zy WyM124fffm zW4 fi ?2z :+zz2 :1z14:1747nn 5-,azaayxzaa 1215. f44y47 w4 A44v., d', X 'ff' 4-.ax 1 A. , 51 ag? A A ,7'?a, "5-.." ,V , I fl, F-'i'f'fz:zppz4:Q?2 .,::::.ff" 52327411 " "ff67':Zf:zg ,' we-.ge-if f ,Q . . . ,f -If 17"'1QQ." .1 ,.f,f.4,.t,-nr, 'ff ::..'.i.z.::C2..::.:.re.,f.,.1,,1.:.,2..:zf,f,:1..x..::pz4 1-...N xl. ' 'zZp....,.,..,-...,, ,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,'..f,,,,,,,?Q3 ff, f 1 ,f ' f'f....,. Lu' XXX f ff f .. .1 ti .05 he garland-,fee ,Qtemry Society OFFICERS' First Term Second Term President . . A. D. CAMP W. F. SCARBROUGH Vice-President EDWIN OYIQELLY BERT H. LINCOLN Secretary . . I. W. HOWARD R. E. O'KELLY' Treasurer DONALD POE O. C. TRIMBLE Critic . L. R. DAVIS A. D. CAMP Attorney . . I. W. HARRIS DONALD POE Traveler Reporter . BRACY HAYNIE JOHN DICKINSON Third Terrn H, President . . GROVER ZINN Vice-President WALTER DYER Secretary . . BILL CARNEY Treasurer . MARVIN LAWSON Critic . . I. W. HOWARD Attorney . O. C. TRIMBLE I Traveler Reporter . . . B. A. SUGGS Razorback Representatives . NAT L. SHEPARD . A. D. CAMP MEMBERS CLAUDE BOWMAN W. W. RAMBO ... S. W. COLEMAN L. I-I. ROGERS ERNEST CROSSNO N. L. SHEPARD GEORGE BLODGETT M. B. SLADE HARLAN SHOPE O. S. THOMASON J. A. THOMPSON S. A. THOMASON JOHN RUSSEL J. A. THOMPSON JOHN DICKENSON B. B. THRASHER QQ? C. O. WIIITE J. F. WELLS J. N. COMPTON S. M. SHARPE J. S. EVANS C. W. MARTIN WALTER DYER S. M. BECK E. Y. FITCH H. D. SHOPE R. J. HORN C. B. DOzIER S. E. KENT URAL GIBSON B. A. LINCOLN L. J. RUSSELL 3, L. G. LOVELL C. O. WHITIE R. B. LITTLETON PERRY MATIIEYV H. B. MCDOWELL MARVIN LANVSON Q,',g DONALD POE R. W. PHILLIPS WILL POE R. R. HENRY we Page 256 Z Z kX 4 X :1.' 5 f 5 5 ' 5 ? 4 E 2 5f5f,'A'f,:, . , ,,,, , .' , A I ,V A1 '?-7 A, I A1,.f,,g,1z,:.::A , . , , 3 .. 'iff' .'f"2.'jj7 fdxfg 1 .1 1" ., ..f'- A. 'M ' , 2' 'XI .LA . " -A ' 4 :AA.,Lf'f .f,,f:? ilffgii' ..1:f:'.': ' ,i:.,,,1..'1 "" i:':,x::'.,xLi:'g,E? vi' 'ff 1 '-Af -'ff' 1 1 wr, A if f f' fr- A' .Q - 'I ' A ' . ' A A S- fn'-3,-S -. A , Q, ' A -' ' ' QAM" A AA , l 7 X : 5 Av R 5 A R A ,. A . ' 5 - A . A 09 y H 'ag .sv 4 , A . . ,, , , A 1 :nz " - ' ' ff , u , Y, " V' -'ir -- "v ,Lv -. A ' ' 'I' Wit ,sg f ' " 2 - s I ' Q ff Q ' A 3 - r. 'N A RI. av , A u . -' - ,,, ' ,V A R A ' R u' R In ' 1 , 5 A 1 A 4 - x - A - 1 y . , A,,,.,K V R 4 Rf, 4 ' X ' 5' ' ' .. . ' , N- fi? Q , . ss 'P f , fl .jf ' , A R , Q ' ,R R "' R1 2,322 fp Q -4 'i , "XI ' . , g 4 - 5,5 EY, K , ' V Q I ' I' 1 Nfl A A R A' Q ' X P . K. r 5 Y '4 '!"9 . 3 is ' ' ' ' ' ' 2 4 24 ' A 1 1 2' G' ' P5 ' A . LA A5 ' M A . N 1 W. V! ' A' "' I . 13 A u 5 ' ' I, ,4 i' we I- ' X T- ' - ' t 'vf' .1 ,Z.,ff .. A -Q I ' 53 Q X, A . - . ' -5, 21+ f 1 5 affzfs " ' A ' 1 ' ' QA Q A , A ' I NX jf m A' A ,, 1 1175. ' , - A ' ' ' " -, ' Y ' ', -lr-11 A A y 'Q' R "." .. ' . ' I 7 5125 ' , ' I , '. 'd A ' 1" , ' ' aif A U 1 A . A ' K ' f ' ' - ' V ' 1, ' A ' ,iiiff vi Awe, , ,J AW A A R A ' A ' Rs,, f,:f'f"M+hzz1 vi f , A ' A 'A A i if A Wai 1 A A A . .,,.. A R 'ff' ,,. ge' 'f A Q ' x ' 1 , A 'P J' , , 'f' v A 'y q-Q fnxf 2: y' f ' "4 K 'V 1, of 'W 1 -3-, :E ,c , ?2 , , ' :tv 1 1: ,- P - A 5952 I X 1' ' ' 7 X' 'X :H V V fi, HR? z , Y V Ez- v A ' -, u, 1 i Y A'gwxxQA,iAe,', M55 .X .Ai V - In A 2 R . ' 1 y W 'f:f'f W f' ii I ' . -4" 'il,,:1YQQia,4g,LQ4:lAlpi'q3:L1Li A . flfikflifsli 'Q 5 GARLAND LEE LITERARY SOCIETY 32 lZ::3i Page 2:11 ggiff .25 554111:::111:1::1:::::::'111211121111"1'.:':,:::'.1::::::: 1 ""'--""-- "'--- "-" ' "'-- '------"-"- ' - ' -f'---'- ' -A f-'--- ----"'--'f-'------' ' --" Luigi? Lf! "---Lf! if f'-- -1 "Z " -21'-A7-4 ":A2AL?7fAiQ37.525-A-33?57-72115-ggi?-:gillff9:'7fi5f':55l7f'1fi7f5f-Z55512731 574454 92:5Z44ZX74f'7 7fZ I5 5, 5,'?f,7LZ?Z'FZ2?'fZZ?ZV2f T117 Z7Z5 717492 '1"4k'Z?lZ21y92:'1?3J9Zf9ZZZ244ff 17 , I .f ,w,f,,-...L 1, f v 1 f' r .- f L a 4 ' . MLA 1 I ' 12 ' - :V kwrfw :fxf'::1n','?'wif"-vft?aaA 1 ??f'iff1"'N Q'f"'f'2AtW".-'f1',: ' 1'1fi,., f LIT" "v"W!'?"'T1"W'Z7"FfT' K ' ' - , ' "'ji5',!f', i" " ' 17"f7 ff' 'A 7 ' K ' K K, . ' Y ' ,V Qtr? .' , , , 'Lg , A I AI-. ,ii - . . , W,'.',f , ' , 1 Q H: ' .' , .:?. , , ,A 1-Tf .W A ' "fv3Q+'K .. A ,V "' Y A ' ,, , " ,1 Tnum Hfrmzus-mrs ftnvff 1 .X W V0.3 sn I :T.7f:'v "S", " ra' , , .N . i fa, K , 8 6 - . 4 0- :fr ...w M M .?Z.,5154lm V 5' hfaffm V , K gffa-' A ,M A. 1 MARY Huacuvs Burnie: Gmnm I Hun. Monnls Tau Hirs--Mmm . A , ,, I Q Q 6- 3' 5' -fl L. ? ,-.xi N Q Y f ' , v 4 , MOM MALONE- mrs, Juxrnu Hunrsrwa VDELPHWEV Moon: , Mm: Goonwuv ui f Ggucs Sauunsaw-cnuuw W S ' 1 1 9 wg' -rl ' T' Jo: Mnr-mes , ETHEL DALE Cnefmralv Cax fi Q Guovs Rzssrfi f 3 ' f . - 5 f .. gl, QQ ,gs 0 3 ' y-J 1 , KL' X Y 1 , 5 - ' . ' ' , MARIE Hocn ' MARY SSNSING Minn: I-Iwnsn Vsam. Janus , Hsuw Ham' - if A-' -Q' 1 , , W sf V 8 ' sf q, H 4 , Venmcz 54120-Que. 4 ' ' Mun' DICIIEY sms: Hocus Ffwvcue 0104-fY , . , .-im.fM:f.... ap Q f Sw SAPPHIC LITERARY SOCIETY Page 258 fllllllll mm "Will fulllllllllllllllll lg QIIIIIIIIIIIIIII mmf . .... . .... ' lllll ':::::. "hh DC?Ill"fl71 mmf Collegzkzte 73r0jQPJfz'011z1l Sofzkzl 9 441 11, 4-, 44 . -,,. as 4,-as .1-, 4., ,.,,., ,,,.,,,p, 4?iiPa gfgiah 4 i -4. "Lf-.-w:2i'.,g Af Pkizzywzzvz-4,14224447144:444wz1wmZ44 g -. - - . ., 1, .. 1. , .': '-, YV -- 4 'f 4 4 4-. 4 ...1 4. 1 -V, - -.1 -4. 4 ..4, 4 4. 4 4' I f ff. "Ulf 1 ' '2-:"'14':-.-11j::C2,'1'::ffj':-aff.iff,3:2.L'::f.fjZ1filt-92 ,,. . , .... ., . H. .sayin -..-1,5 gi," " '-'A '- 'fs '13 .,,, ,,.,444...444 44444 ,.,.. , ..,,,,. 4,44414.44444444?jjg QSLQ . ff. , Z . I V k-Mfr!! he efY.r.f0rz'af1'0n 0 f Collegiate Eagzheerf V I' University of Arkansas Chaplar HE Association of Collegiate Engineers, better known on .the campus as the General Engineering Society, is a national organization that grew out of the Guard of St. Patrick, an organization of engineeringstudentsin mid- western universities. The object of the Associationgis to promote a national unity and brotherhood among engineers through exchange of ideas. The annual Engineers' Day is staged through the efforts of the Association. Engineers' Day, 1922, was handicapped somewhat by the rain that accompanied it, but the holiday was a great success nevertheless, the parade and exhibits being up to their usual high standards. The floats in the parade were sym- bolical of the serious and humorous aspects of the various branches of the engineering profession. The Civil, Electrical, Mechanical, Vocational and Chemical branches all took part in the day's exercises, the Chemical engineers, who are prone to analyze things, riding the College of Agriculture. Grover Zinn, as St. Patrick, dubbed the Senior Knights of St. Pat, re- warding those engineers who have served faithfully in the ranks of the Engineer- ing College for their full college years. Miss Aileen johnson, as Queen of the Engineers, pinned the official badge upon the Knights. The Blarney Stone, used in the knighting ceremony, was one of the original stones taken from Blar- ney Castle, Ireland, secured by one of the seniors, Sam jory. In the afternoon the Engineers threw open their laboratories in "Open House" to the public. The Electrical Engineers presented their usual spec- tacular display, the special attraction of 1922 being the newly invented "Flap- permeter," perfected by them. This interesting bit of mechanism, through its sensitive coils, accurately registered a young woman as "fast" or "slow" as she approached the machine. The annual dance held in the Armory Hall marked the close and final activity of the day's celebration. 5 4 5 5 4 E 1 4 2 E 2 3 1 15 ..,,4 1- 4 E 4 5 5 1 5 5 5 2 5 2 . 2 2 5 5 Z 4 4 4 4 2 2 5 , 2 4 , 7 4 4 Z 4 5 4 4 5 5 3 4 4 Z 2 Z 15 5 2 Page 260 :jg 543 ,,,, , ,.. . . ..,,,,,....,.....,,,.,,,.,,,,,,.,,,,,.,,,, ,,,,.,. ... ... .. ..4,-,,.4..,,,.,,,..4......,.4.44044444-..4,.-..,,............-4-.444-.4120 f 4 :rf41:-,4:.:-4,41 4k2Qjf2f2 Qfiwfk?2yQfwf ff W ffm kfwf 4 ,4pA4' . ,.-. 1, , . f , W W :lv ,I A 4 ---f ., - 1 kjli--,,C1Qf'i'i l3.dC,fi - , ' fgfi3:,Z'1'7 .uffff I 4,113 .i,, . .Q 'A 5 - ,K ,X I xv, 1 ' . xy -.ffl 'J --...p 'w If -Q V15 I ' iii? ' '11 .ETF , V ,AN ,alig- 1-1? 1 . , . , , F. C , . f 4 . The Sign T .gffQ:'5, N ' VE I'f?'e,fgF1k 1 ul 2:1 X 53- ' f :mir my ff ' A -I ,1 , ' yn, , A., ' .Q 6 ' ' 3, v ' 205-' 41g,: l,.'e yl' 1 J. rx .. ,wr v L V ' Tna.R4innfaNo1-51-ap rum A - ' - Eur: ' " ' ' ' P -N ? iii? :pf V 4 H "' ,A H122 t ' V xii? - .. 1 . A 1 , .X .warg Fi f 'H f " 2 if-1,., ' iff E W-F 5,115 5 LW ,ME 515.5 1'- . i, , 21 I .4 --f' .': P 53'-" . , 3 , . sl . ' 55" St Pai' and 'Phe Queen A ff, , 4:1411 " . , .::f fu, 1 'fin' 311: Q-1,2 5 'I f nl 1-1: 4 P 1.. 1:-- up-,. ' An-1 211: . , w Hi .Ac . Env xp.: Z 1 3: g.:9 H192 i f 2211 . . t ,I1 we T' . ' 1 " me , HI m. 1 'f f ' 1 A A :il ' w -ll., 5421 -- .. Z. I 1 , A f n - , 1 I I 1 a vi 1 . g, V f. . 5 -- , 1 .A f .. 5 '2 ' . . - 5511? 1922 Agn. ' f' .-: ,. Agni Hcnqg.. A ... nf .. X55 I , ' ' 2 -1114, f " jf' fini? ifrf . .,4 -, f 1 Sim! 1 1 f . -if fi. '- ME X- , e .- -9 Y , Q' - - - ' ? 5255 , 5 Wy ,. A A ' .c f -1 5. 1 gg :USS mzgfy..-' - b J 4 V 4 vx V. - 51.6, Qu, f ifw--Q 1 , 1- 4- .fl - W - - P ,lug 555: jp'-A i .- . , . .fl - 'Q , y. .-' , .. tl" 5515 if-QE 1 f-Q , i - f' ! my "N ai A P .XJ A A - .41 4 nf, " V'Qw'?"f' ffl! X . . 1, Q u..-1 ' QJ"""' ' . ,- fl. :IIE J af-- - f . J1 L-1 . . fxzgj 1 J. ,t , f VL , ,-NTT..--175. 1 'f. .wg 2,15 'SQVHTHC Da! 5f'arf'.r.l--'. I 5: '- '4'3r:,2Q1LfA'jv,'wQf8f Pqwcrggi li wiiig' 32-S35 35,25 , . z H -' , mASQ'f:.,.A..L.:1C-ifzi-'5zkf..T-sfslfskiag-.1 . 325 -V .' f'1 'Kal 11 if 1' ' lzngzmwr Day .S'l'!'lll'S :if E , like 5. 251,35 Il 1 'P ' llfllf ,.0I :M 5 :Elf 2 5 "7" ""------"-' '1""""""""""' A 111211:1111:11'.1:'.:'.'.zz:::z:::::11:1L1121:1:11:11:1:':.'.2-.1111.'.'.'1-11-' V ---'---"' zzzizzufiffi ?f37-i'5:7'7-','j35f,'-jf .7 f"-'f,"'- 1zf'f.ff"-- Lf", Cf'-V 771 fl"-ffffw Q 17- fy , .b . f--., 7"-.Z-123' -.-,,.-,f-, ,f-f--- --ff---- -f',ff-,f- f-. ,f -1.-, ,..., 9 Mfffm4Wx aWffz WzaWwyfffzawzzaffsQxfwswpzwffazzf141 yffff,7f- Q: LL .1 : :-: 11:f1::1:4W4 fi ,..,A,, 1.1, .,..,f,,, ff.,-,ef..f,-1 eeznf , 'rf-.. ,Q '21 4f?!4:1: he-ae? 1.1 4 , -, A -2, 1, ,Le O--Q h , 19 .95 ifzczesyys-re'.::e 2.ef:QzQ,'aWw m ywg ' ' --' ' -. f, 1 , . .W A vp. -Z ,,,-., -.,,.,,, V,le,!f 'v'f fl' "" P- ,.,., ,,.V V ,,,,,,, I rf,,f""'i Q1l7Z67'Z.6'd7Z Institute 0 f '6ilee!rz'eul Eangineerf University of Arkansas Branch V I .znz The American Institute of Electrical Engineers is a National Organization representing the Electrical Engineering profession. The I purpose of the Institute in providing for the Student Branches is to afford opportunity to the student to gain a proper perspective-of em engineering work by enabling him to become acquainted with,-the emi personnel and the problems of those engaged in it. ' There are at present 62 Student Branches. The University Of Arkansas Branch was organized in 1904. ' OFFICERS E Fall Terrn Winter T errn MAX X. WARE . President . J. W. BOOKER J. A. THOMPSON . Vice-President J. A. THOMPSON , BEN R. ASKEW . Secretary . BEN R. ASKEW 5 L. GALE HUGGINS . Treasurer L. GALE HUGGINS Spring Term J. A. THOMPSON . . . President H. B. CURTIS Vice-President i BEN R. ASKEW Secretary D. D. AULT . . . Treasurer MEMBERS Faculty W. N. GLADSON H. W. MCKINLEY G. E. RIPLEY W. B. STELZNER L. E. BARTON R. E. KING W. L. TEAGUE L. C. STARBIRD Sludents D. D. AULT I J. A. THOMPSON S. M. SHARP H. B. CURTIS J. W. BOOKER C. N. KING MAX X. WARE G. L. LOVELL R. H. JOERDAN L. GALE HUGGINS J. O. WALKER H. F. MINNIS B. R. ASKEXV W. M. HARRISON E. J. ANDERSON Page 262 5722 Qi A : ,. , LQl'f fil-Zi" ' '.L:'.i'L , Lliifllif' .iryyf ' 'Nil .',', 323: 4, 1 1 1 v- 11,1 , iv: 1 2 . 1- K ENV - 54? Wi? 1 .1 g-5 , QMS ?f: Qf 2 1 55512 . 'KH 5 .1 fi , Gi si'-5 ' '. 1 ' X 2 2 ni 2542 212' sz is 1 - seg-5 -fb 2 HE 2 29 iii? 5 H! 2:55 iifi sr fi WG? 1 i as 1 f 5 vi 35.25 1 71' 1:1 5 ak 1' as V Zfif E552 91'1:: :E -' a 2. 4: ., E. 2 21155 :E-is x 11 :ip ng 4' .: g .I I 2 5352 -4K2 it gif 42 si 1 Z ,. ..f., 5 ' :S X 5 ENE 21 Z xg 5- - 4 gli -H? 2 3,1 lf :G F E . ... ...f 4 5 5' i' 1 if 'E ENE ', si s "1 5' ez ' ag' ,, ff if ' 'IM Shag ' : 232: . sv, ii 2 : A - -1 ii' g S?" . sax? -,lf W! g 54 ' 15 1 25 ggfv .. fix. 213 1 , 2 52 'ga he 'Q fin 3 1:2 U f,e 35155 il xg 2125 Z5-is 2135 ggsif gi? Pam' 215.3 52511: 5.12 SWE V 'LEE Eglifg 2 'ilililfil , 1111121111 111121111121111111111111122Ziliiiiiiiillliilll12121212112111112111111131ZZ2',',2'.'.'.'.'.'.ZZ1222ZZZCZZZ111211112111 1 1 ZZZ1'.Z111LZZ1L11111i9: g Z6-,f f'-'- ,3f'--. 7":-.77--,VZ"-.f,'1'--5144--.?f"--Lf'i"v-Zfi'--.Zf'?-1--f4"--348'-.?5"--Z"'-.izf''-1SKI"--'fq-1,2-..,,Qg-..,j'-.j4'--,,7Q,"-.7,""-':'4 z,' 5 ,. - - V: . f . . : , . f Z f 7 Z Z ! X '5 - Q: ,.'-5, 1 , 7 7 :.v.:,, ...,,.,.,:,..,:,. af. yn 7, . ,ffnr , 0, ffnnoff .-fafffwffz Iii 7 ---f"""""" "' ' """""' "-' """""' "' A.. ' '-f""""""""' ""' """"""""" ' ' ' Z2 ,",' g-'WUYHWIIX-G' " EEE? vfmerzmn S 0616131 0 f Jwfhanzfal gfzgzfzeerf 6 A UNIVERSITY OF ARKANSAS BRANCH , l 35:5 3 E :mtg The courses in the Departme'nt of Mechanical Engineering' are devoted to 5 N the study of such subjects as the design, construction, operation, and testing of flag? machineryg the analysis of fuels and methods of securing their proper combus- tion, the generation and application of all kinds of powerg and general manufac- Q turing methods. ' A. iw! me I ff if lllig A The purpose of the instruction is not to provide a substitute for practical l 5. experience but to give-the student a thorough knowledge ofthe fundamental principles and scientific methods upon which all modern engineering is based so that he may, after graduation, possess the ability to apply this knowledge to the 'g ... solution of practical problems. The first two years of the course are spent in the study of mathematics and the fundamental sciences, a working knowledge of which is essential for the study of the more technical courses which follow. l Elf! , 3 H.. The American Society of Mechanical Engineers is a national organization, gli i " l 1 ,Eg i f ai? being represented in all of the large cities by sections and in the universities and , A Za-as 5-f: g technical schools by student branches. The University of Arkansas branch holds 55' meetings twice a month in connection with the local branch of the A. I. E. E. ii ' :Ain 551 ifji 21 if it .C ,ll -.II 1 . A. S. M. E. OFFICERS " Z.s:: ' 23,35 . g ul SAM JORY . . . President ': HOWARD R. CLARK . . Vice-President 1 1 HENRY H. MCKINNIES Secretary- Treasurer g7.C' 1 . MEMBERS Faculty z 1 fel! B. N. WILSON F. G. BAENDER GUY B. IRBY J. W. STILLNVELL 1 , . 1 if ilfi SIB lfig in all ip lil . is 521' IK' . 2:2 1 gli .fi l iii' .V all nl ll ,. Iii: Inf nf- IP? I, , J. DINWVIDDIE J. L. JONES 3 . Students gl U W. M. BREWER S. L. DILL , H. R. CLARK A HARRY HANSARD Z f R. J. HORN H. H. MCKINNIES ' SAM JORY A. W. RICE . Q G. M. BASORE C. E. BOWMAN 1 R. N. HALL A Q . 4 if. 'Z . z 'A l L, , . , 2.1 za Ii if . fi " 2155 Page 200 554 , I ii f ' ' ' Ziff 1 -. :: 1 1 ' fi 5 6 . ' 5 2 55111: :zz 21:11:12 :::::: 1: ::1:111111112111111:1:215:12:21:1:1a:::::g::::::Q11:1:91121:2:::1:g:'.3::':':.:z1131131111111191: 1::Q1:::::::::::::::i:11:'L::.11.1:J T 5:-.Z-I.,-iff:f-.,f4A.,,7:..,,7:warg--,ff-Q--.2,4-x.,yy--,7:'-.iA'-..7',1--Lg-.Li '--.fr--.Z '-04'-0.4 --:xfg-..,,7gw..y'-.,,Z-w..3,vp1-,,p!fu.,.4" 1 5 f ffff4K4:ff44ffegegasiffffaafffff:1::wwfffx2 fe?e a4227 z w4 ff eff- ff f' 1 ff- ff' ' ,ly EA-jf,JqWQ4a43:n1y if I f I-ky, . 'LQ ' ' ' fixsklg, xvjfflffi-v 7-if' 'i'5j r v uve- ' . 1 'fn , z : Q " 24 3 255 if :gn 2534 - ' if. 3' E . !. f i-T: E'- X :Jar 'X' N ' .-41? Q v-A . :Qi '-' .if 5:5 'L' 1 ,ang I . 5 3 53 'Rf' t s bfi! 5 5 i I 5 15.11 M ' , A, , Q, M . .... , .J ,,. ...A 1215 1:75 55,5 535 1 ,232 I'ugc 265 gifgg 25:15 :ma IE' 2 51,11 13, -5 2 -', --ff-"HH -,ff-Nga:-'z'1:zzzzzzzizzzzzzzzzzzzz11:211:1-,zzz-,-.zzzazz1:11111111:1111:12111:zzz-,111-:.-.'.-.'::.'.::11:11111212:zzzizzzzzzzzppzzzzz:-.-:.::::'L1:::9J2 fry'--fr'-ci--:"H: 1' f , - .. h.,. 1 , , .. .,., . p ,. . . 1 ..,L,,.,: . ., - 1, L , , -1 . , . , azz, 5,14-.,,:,f, -.,,,f,f,.,.!f.--,gfi-4,,7,v -..,, , --Z -mf, -,,,, , --WA'-,,,f, - ,ff ,4 -.f , -,4 -W4 -HX, -,f- 1 ..,, .3-.,,. 5-.wg ,,,,x1--.,ZQ'-W4 -4325 14y f z47:1zA7ffwzp 7xZQQWff axf2zf vm cf- -fzxazzfzznappzvwza raw 4:-zz Q74fWQ44Qz A -,. I . 4 x 1 , - EgZ2225272955Z52ZZi3Z5iZii2Z52i fe, gZW fMjf27-wW2Z1if7ff M CJ-1? , W V 5'ffgixff'l'3'4'-:'54::':77"1 3511 531'-Znzf Iz'T',3'Q'f"' 2fA'7'ZfffzI':f6 aff:ffftiff,fTG.'2i,f2:i?fZ:fifEZZ E 5 f.......-..,.,,. .,,.,. ,.....,.,..,....f-..,,,f4eZ uf- U L, 4 H...1.nf.-Hai...,0,.,,..,,,,,,,.,,,,,,-7,.,,,f,,1Eg? E " ' f 2 1: 5 ,nffffff :E'f 5 Z : 23 Hz. s aafsz azrg , , ., .. , 5 ME Hag? 5155? E Lf: ' 5Ei'5 f 1 '1 ' gg 1 5 gi 'mia 5:25 V fi 2: 1 2515 ku- 1 uv- E Eng? ' :: 5 g if ii 32: 2 25121 I 2i"2 21222 img E f 5' if F Z 52,535 ri il!! 1 5 245 W ZQEGF 5:22 W '25 if if if!! , Hifi 22 3' 22 W. F 2,1 :5 M25 2721 as gf 33 fini 35 ii? E gm! 25212 fu 'Ugg , EE: Y: 5 , , 3, ifgq : ill 1, 4 ' 2 an VUE 2512! :fi 3 EW hi-ff 215' sing 2.32 Self, Vi? ri " 2 if! 'bfi E 2,1 iw! 2 if 1 :g ' 2 52 - 1555 !,:, Vu. - .- iff-2 Hb gag age, iik fi! ii" :fm wi gang ,E 5432 Hx f -- 1 1 1: E I 55 PEW gifs if 1 1- fff M35 Wag sf. I E: 3 ' Q K P 5 lin? fri l 2 ggi 3 r, xx P 3 i Rs 'H , 1 'E if ' ifg , ' ji 2 . 1. 'I fm ul" Z- ? if ' Mi ii' 1 fbi! " J si Us i 2' 5 'I 5 22-if 1 - 2? m : Gif 1 f gg-.2 1 , 1 1 4 ' 5 5 1 : 1 3 5 ge? 3 ' ' 1 f l 4 ggi 1 ' 2 1 i ' 'W 5 I '. gint 3 ' - E I x 1 5 f . I 1 'f gauze ' 2122 ' V 2 25.52 fi 2 H Ei 1 : ami 1 G L. 2 If ' ' 'm 4 1 3 'v V 535 n ffl? Page 266 3 it Q 2,25 is 1 . 2 'ig sl a P E ijLn....,...........-......,.,,.,,,.......,........,,,.,.,....,,,,,,.....U..0...W-....-....,.,....,..,...,-....-...,....-...................-,-.......11 1 aff-:..:..3,,.:,........,.,,...-.-..,.Z.....:...,,.,.,..,,..,...,.,.,,,,,..:N.....-1,,5.....,,...,,,...,.'.......,.HH,..,..,..-..................N:v .14 . and '-Vf, '-Q.,4"-.,7:--.,7:--.71'-ug--.A1.575---.71--JA'--.7Z'-'-,E---34 '--fs"--Z"'-.2vq'--:f!"'-9"':'-,7,:'-,.yf:--.ZMJJQ ' , Q 5? 1, 7fg5i?1fZii54??3?5i?3SSS2563255322557?'?15fi55i5ff?4!f1f37"h1iff ff 3Effffffi44i55if1?Fffiffffififiiffi2234372 f fff I fififffff ' ff' - ' f' " "' ' " ' 75 ' . 1"y,1. w 1 X' . I 1 ' w -ffwy-g , ,- ,,gm.,r, .1 , - V .,, -gm QQ, 5 1 A V h in -1 ,, - ,QM 1'W ..f ,, , M., 1, 1 wmiiew . 1 4 Mg" A aft 2,-, , , 'L -aff: .'. Q :vp :-Ang 5-2. 1 Qgw Az: Q :L ff 1 E tl .4 1:- .4 15 2 sr K E .l-1 'Z ..1 ..x- .1 ..s E. .,. lu n W K 7 izfzzfffzilfzfzffzlzii' "gi f:f:f:Q'.'f" X ff' fi, V Q fgfizzfzfzziiizzffi U ,A-f' , . , W, ,W X 5 K 1 2255 args If 1 2 iii? fiif . itil? ilfg Sli' ffii ' W ' 2 1 2. -' .Z , . xg E 1 Q Q u 5 'sg vfnerzfmz ufffoczazvon of Eingzneery 5 1-.if ' 32 . . 2 Unwerszty of Arkansas Chapter mfg The American Association of Engineers is a national organization repre- sented by chapters in all parts of the country. The University of Arkansas Chapter was organized in 1920. 2512 The Association is general ln its nature, including members of all of the branches of engineering. The object of the Association is to promote the social Y? and economic welfare of the engineer and to stimulate and encourage public service in the engineering profession. gif? .Eff . if! 2' el aff OFFICERS .gg 1 'si . if gjlg S-AM JORY ....... President gli HUGH DICKSON . . Vice-President 3 J. BAYLISS EARLE . . . Secretary-Treasurer fi - Z' MEMBERS T. E. ALFORD A C. HAMILTON C. W. SMITH A. V. BABER L. J. HARRINGTON P. O. TEETER gif, L. J. COLLAMORE L. GALE HUGGINS J. N. VAN FRANK J. A-. CUNNINGHAM R. H. JOERDEN J. O. WALKER S. L. DILL H. B. SHREVE R. B. WINEREY WALDO FRASIER H. B. MCDOWELL O. C. WORD H H. R. CLARK G. A. ZINN - Page 267 2 -ff----f--f-' ----'U -f-'--'- ff" "'-""""'-'-'-""-'-------'f----'--'-'--'- 1:7'1:1111::1:z1'::.:1'::.::121'::::::z:f 21222121221Zliliilillllifilliiliig 275717 7-1C.'f?5-IQ:319519232E223?22lf'72f-1535-7.232312-7-EZ?-?A':-7-V2'---Z"-LA'--ff"-514--.Vs---.Wa--.iA"-221'-R75--.Z' 0 x i .if ,,, :fl , . .,. 'J-, 4, L 9,zL1.2 fy .1 'Q ' A zz..-Q 2. 1: ffaflkfs 91,1425 44-1,43 42, --I -fi-: Iii' .l ,. 1 fhzfafz:fu,Q:f12:o4z44f-1A-141,aff:ms-z':,..'-svfzwffrfzafcfjgj, I, V 5 52,13-iff . ,'..44w1::Jvzwzxf,-'fffff 1? I 4 litigqlieilfvlizvltk i ., hUH'Ha,,!'? . -, A V s ' . S., ' 2:55 f gg 1 like , 4 . lt .l . wig 1 li' E .ISE . ly 1 . llff 2 mi fl ' li , if , I! . SEQ E526 O he Jmzthemafzaf Club 45' ,zz Ig' 55? . . ili- Pounded In 1919, the University of Arkansas Math C lub has as its purpose 2 ,' lf . . . . f gqfgg the study of all the various phases of Mathematics which are of Interest and gg which cannot be taken up in the routine of the Classroom. All who are interested in the study of Mathematics are eligible for membership. IRE 5 OFFICERS .1 .' lx gjlgl MARY' C ARRUTI-I .... . President iff. JOHN RUSSELL . . . . Vice-President MYRTLIE FARMER . . . Secretary-Treasurer ,gif DEAN GEORGIE W. DROKE . Faculty Advisor E5-D 1' S5 il, 1 I HI 2 gal gag: g,,,l , MEMBERS li. ,Wg rx Q il MARY C ARRUTH ITOUNT RICHARDSON PROF. W. H. TAYLOR lgtt JOHN L. RUSSELL VESTAI. JOHNS MIss LEORA BLAIR MYRTLE FARMER GRACE RUCKS DEAN D. AULT 35.2 ' ' VVALTER COLLUM ARTHUR HARDING OTIS C. TRIMBLE CLARA KUHNERT MIss JEWELL C. HUGHES JAKIE SCIIooNovER CLARA KENN.AN DR. A. M. HARDING ALBERT GARRISON H112 DAVIS RICHARDSON DEAN G. W. DROKE W2 5 P... 268 .I fa E435 5: I9 """"""' ' """"""""""' ZZZZZZCZZZ' " 121' 11" 1' ' ' Z' ' 1112112111ZZZllllliilllliii'2'-1'-11'-'-11'-'-'L12212111111121 2Z11liilillilLiliiiilliiixliflf-Qiila'E f ,W wWfx4 vwv4w 1,aee',gf,-, : fa,,:, 4,172,7,:vz,s,ss :aavzrn :, ,,,,, - ,,,,,,.,,, ., , , V, I UW ,QI 4, -, CQ.: 1. 1 ' ff--f-'-::-1:f.ff-V11-ff ' X I 4-..1f49A Rx-gfmr ' f ,f 1 , 4' '. I. . f' 1 4 Z ,,x i , r I f J , A 5 ai- y . qu., 3,1 .11 V 'Epi :? , 111- I KQ, . , - lr! . .,. - 5 I 5 '- E,-g .Q 221 . x 4' 'N ws! I., ' 1 1 .1 x Zi. 151 Q," Qf91 af. sa! ..., L4gg1:gg1g:gg::g::g:::::11111511111111g1g',11ggg1g:?1::::1:11:1311113111.111:31-,' :g,:Q::Q',:i.' Iiff.:1.':'::j1',p1'.z:::11112git11221121311112.1zgzzzzzzjziizglg, ,.,7,, , ,.., 7,1 YL ff., 7, .!,,., sf-1 75, -ff-,Af,,, -fn, ff., f f --,f f .f ,f ,ffm-f.,,,,, , ff., Af., -f -. 75. ff-mf mf! QQQMZQZZQA Q24 15:1 zfalywy, Q: 12-f. :1vZiwfW2-Lv ze yA1iz?Q:c:k2?4 QQ2fZ5 5 5 Z 5 Z i 5 I X X X K XX M XX M Hx. .X X- .4 ., v JH- . - l.... x x 4-., - - ,,----. -' ,- -. ' ,, f iz., ,, ::, , x ,, ,. ,. tm., ,p. .. -- ,. , . N -,. .. .4-,,, .. ,- , , , . 2 'Q Z9 . A - Q . Q 5 3 Q I'-, . 1 X 5 L U f f Q V- .- , . ,L i 5 1 ' .. . .1 - if if f , Y , ,,- , A4 A ,. vt 1 x I s. A A " ' V A 4 A If V 1 A . -, Li ff- , . , , - A A V' 1 , . ,., N 3 53 . 1? 9. , A e L f, 5, . 4 A A f Q U . 4 Y . U L, .3 Q L W - AA E 2 . Mr, . A Y ' 1. 'f"". ' Z' ,' -.ff f . , , 54. , ' , 'T f 'EILLTL' -'iww-':x.:'. g .fr-.,. -Mr! .X iz' gg VXKKXWXMKIYWRXNKWNNKKXXK WKYXNMXXW-NXXYxKXkYXXxXXNKXXXlIQNKNM KXXKXXXxXK'.XXiXhXXWXXXxxX W-K'-XXXXXXXXXXKXKKXXXXKV. XXW KNAW-XX XXXKXXXXXDA KXXXKXXKKXXXNKKXXXXKK KW -1, . .' .4 61. . lxfffff f f 0"?..f- W I' -f rg 'if , ,f'i,fjihZf?'Qif,, 7Tf,LQ i':'f:f Lfifzff' ' ' f::f2?::f::f::f X ff f'7' .V .Zy- .. ,,.,,,,,,gf TJZQTZ' Club OFFICERS First Quo rter R. C. RANKIN . . . . , . President B. A. LINCOLN . . Vice-President A. R. GARLINGTON Secretary- Treasurer G. O. RANDALL . . . . Traveller Reporter A . Second Quarter . G. O. RANDALL . . . ' . President - R. C. RANKIN . . . Vice-President G. A. HALE . . Secretary-Treasurer W. F. SCAREOROUGII . . . Traveller Reporter Third Quarter B. A. LINCOLN . . . President J. H. ROGERS . . Vice-President W. M. LEIPORS Secretary-Treasurer I R. P. CUMMINGS . . . Traveller Reporter MEMBERS E. C. ATKINS Z. T. CALHOUN HENRY COCHRIN FRANK HORSFALL B. A. LINCOLN S. O. CLARK A. SMITH A. R. GARLINGTON . E. Y. FITCH R. P. CUMMINGS R. C. RANKIN C. L. ROGERS G. O. RANDALL W. L. POWELL M. D. JOHNSON J. G. BENNETT A. C. HALE C. T. SMITH G. A. HALE C. L. MCCOLLOCK J. H. ROGERS P. A. DICKSON , SAM POE D. M. SMITH TRAVIS THOMAS D. M. ROOT EDWIN Fox JOHN WARD P. F. CARRUTH G. H. STRINGFIELD O. J. HALL M. B. SLADE R. H. HOLDEREY G. A. JACKSON D. S. THOMASON N. L. SHOPTAU W. F. SCARBOROUGH J. C. GADDY W. M. LEFORS LEE BOSSEMEYER Page 270 xr if 4' 4 ' 4,41 1.-3 fv. 1' r 5, . H-m:g1:,"'f " -Y.:-wk 'ri-br Pano 271 ' , . ,,. ,fd-.,f f. 1,--1 ' ,f Z-.1 f ' f X X X , .,,, , ,-,, 1 6 1 1, ,., , , . 1.-I if i zffffg' f mf- , , 4 af .- 1, - . ,,f.. ..2:z.vfcf A ray ' i? '3'I7'f'fi L' 7115 if-'?if27'I'1???.2? V Tiff?125511-if Ei .V f ---' - .,.,,'?:!?. -.. .sn xg . 44 1 ,Vg ,,f, , ,,,,4,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, , , ? 115 ,, f ,, . in SQA ST? 21: fi? 117 421. I L.: In, -4 Us 2, 1 21 HX? 'PM I f. , I aff ff , I f A N 2432 ' vigrx' Day ufffofzaiiorz iz. ..f5 ...f ' E K OFFICERS , f IDEXVEY S. THOMASON . . . . M auager WM. F. SCARBOROUGH Assz. Manager 1 ERNA HUNIEIFIELD . Asst. Manager V MARVIN D. JOHNSON Secretary-Treasurer HEADS OF COMMITTEES Big Show Eats A 'Wi . M. B. SLADIE ALFRED C.. HALE iii: ga!! we-2 VIRGINIA BLANSHARD OPAL DAVIS mg . , Fznance Educalzon MARVIN D. JOHNSON GLENN O. RANDALL fx MARGARET BATER LOIS WINTERS Dance Parade SAM THOMASON RICHARD C. RANKIN ,. 'Z CLARA SPENCER MARY JOHNSON 1 .1 , E 1: z 5 . . . 5242 Publzczly Szgns 1. 3 WM. F. SCARBOROUGH BEN A. LINCOLN MAE BLAKELY GRACE HODOES Page 272 :I Z -1 22225 ,...................., .,....,.,..................,... ....,,,,,,,,,,,,.,.. ,.,.,,,., ..,,.,, ,,., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , E 3 ,fjzff 'g 3:15 2: gj 'p::Aj :jig-'ay Qf 'gag 13.155 :jx 5.111 ',Z.t.jj 22111 1151: zygj'-y::,j1gg5,j ' ' 5 5:5 Q15 'gzgjgf 4,-,,.,,,...,.1-. ,...4-.1-1-,-M.,--,,,-.,..,.-..,.,,.,,,,., ,., ,.,,,,.,,,,,- mafmzwp:1W4:wzWwwz 2 W ::4Wwfwvy44:474x wf Z apwAf ...n 1151 We fs ,. Fxv 1 7 ..f 1 1 5 f 5 'F s E Z 11: 1 ,., ' a ,, zg, , . - 4jr1:..- Z 'jlf"l:-ff f, . -V, ,l ,fy 3, 5 --.fff . , ,- 1, 1 - 5, 0, ,.,, h Q - ff ,V V,. u:3'.1:'1:.',g:vf:1:::ff:a1:b,f 214:-.,f:H.... L -- .. -f W K ' fx 1 -fz f, Q----.ff'-1-.fuzz 2 Efiilllifli'-11 7-ll' '3l331f57'l " 1-1.5 ,H ' "ip: tp:15.:::L::::::.:g-gg5 '?' " I E 12,355 .K :::,5 ,TIE EM E sv? 2 E': if ' E 2 Mfg 'Q Wi? 1 -. : 1: 5 9 524 i '-,i EU! 5: fi 5 fi :if-5 2 4 EER E 1 f qw wg. iii' 575 Leif? ,,s i...,E gig Qi! 5 I,Q! wifi 1 5 nge fps? 314. 1 'z :afar jgig if N5 wie in . If e 1 :jg 4 x 5' XL5 1 Q E5 x ll 52152 'I 45:19 , + xx? Ji ,. sg CE 3352 5 Mi ff ' H sa 25.21 3511: 'E If 6 SLU! 2 1 H ii ' ff 'V nz? 1 - QN 343 if , sf-if fi a 1, , , , jiwi ifli if Ei , , , , , , , 2012 gxffg Ama! DAX sc 1f.Nlf,s 1,115 2"f.i 'tif 2 iii? WE , ,. . S 3 .: ,.s 2 21331 15,5 I'r1m':37J 1511 : 252343 2254: 2f'11Z11Zi1ZZ2Z11C1112:1ZZi2222111221111212112211111ZfiiliiiiillilliiiZ1Z12212222121311211ZZZQ12121'.'.'.Z'.211212Z1111111122I11C1111111112Zliliiiiliiiililllilzf , 36-1: fr---. yn-..V:--.Vq---az-f-inf..Vg---v:f:--.:A---.yr-N-:ff--JA'--.7:--.A-'--.zzm-rf:--aff:-,Z--,pf:s..:A-msn-+.,1'-wyrv-i5 VEfQWf 2fflw x wauw' w4a4zwav,w v, l 8 4-""x f Qfj' fn '--' -W-lf 1:71 CJ-V:-'fm A 11:1 1 :aff 1 f ':f:Lfg.': 114-Lf,f:21'52:f" ' " ' A . ,,,,,,f,f 1 1. ,,. 1 - 6 ? :IW .' if . 21 if 256 , 1252 Y 'Z , .1. 'lf x:'. ' ' EE X E fifi Jw 5 Hai? 2 I Eg - , lu... 1- 5, , g on -f ' - , - , , vw , , gf' gil- V- N 1 , -SY' , ,. 5,55 fax? A' W F If 7 e bf P A Xif " F, 5 . Q 'v ' . '- . D fl 9 Q 5 Y 3Ea.g 4, xi If x a V W x N 5 . wt 1 ,, 1 ., , 'Pig ll . 1 -:rv 'J J Rag 4 ix fllx. 5 ,R V :X fi I ' I I , fig E ml Q. , ' ,Y . X , . 1 , , , . . 2 , N , 7 . xg ,- . I M. f , - . , .1 ! fun f A Q ' ' nr. f e ,im 2 11 , x. QL V av 41 f 1 '- .2 5 .xi I! 'bww L v Kg WMM 'ri 'xl L' , K V w 5 l 1 57,5 , f H 11 ,ax I v x gf v I uf 4211, 1 , K. ' ' ' 3' M ' ' 5 ,E . ,., X NJ, igif-2 E 'I if gpg M i P, ,, 3131 gg' , K 'vw fr ,nw .Y ' A 5552 :-- . L . ' ' ' v f ', A. vm' 25 I7 ' fa ur J Q QW sy f . 222 '. 17, A lr I 1 5. l s 021 5. 5,1 f 2 -, E2-,ii , 4 4 is E Y, V .... E 034,23 . 3,3 F w 1,1 NVE -gl ' , t-sf.Y 1 1 1 Q, ,Jw V I bmi av. ., . Q - ' N4 X , - Diff 3,5125 1 ' 1 . J :Fw ' 5 WE 2' ,I w - " Ag.. ,' A 4' ' ' ' ' :ff iii! - f..1-yfzfgh W 1 Q ' 'A w A 2355 V W- 5325 5,11 1 ' - I ' A. 72 51155 gm I f ' , T X, 'gg uf? fi-EE 'f 1 ,. 7 v. ff . , ,,, . -L, 1 12 fx-Si 'A . "xg 9 Q f , w 1 - wig i"1g1 ' - ' YI- ' -. .- 1 ' 52.25 2551 - , Q 24 A -' J' :iii gvli . .. ' r R Els? . -- -- ing? I fi , , f if: E wg P 1 , me .H X X his ' '5 .f '5 453 , 22512 5 , 2, , Z' -E 11 'r no fb! ' I 5 -95 L V 4, 'Ya :eff " E w U 'ff hir ,Q A' N75 Q55 A 1 1. ., 51 E 1' . 4 5 : i 11 2 fl: JN, E 51232 !i"? if as ,i giffi ,E F an as 3 F zz. ' f -lf' Zim iw 5332 55, 2 sg' sf!! 21515 HU' fi 12? .1 sv , 22,1 as if if .2 ELSE ,vga 7,1 2 1 ! 'f if 5 31525 Q!!! if ii swf , Q iii 55,55 1111111.74 img an :Q 1" g-,I 1. f Z1--"E 5535 1 ggjf 5 IZLQZCCZQ 21 121221211 11111111 11'-111211112Q12111211f11Z11'1fC111T.1Z',ZZ111?1121Z111111ll.Z1111Q1111',21'.1'.11'.'.'.'.11111111211111111111111if111111111111'L11211'23f"y1'Z1':4 gg A 5 f. ,ff fg- "-.j,'C'--.ZW-.,?j'--. 1 f:--,.: 4 '--.:f,-wfq-..,'yy.wy1-..,Z-1,f,-fy-v,,1--..,'gf'1x,Q, affffff1ffAzVf xf7,Wf Vff 4r Mf ffa4v W 409Zdm!0',? -A 25,0 . , .L:.y4Qi4zi,,.',,-I . ,, ,Z yqxgfi-15315, 'Q 2 1 ,, . 4 V-7:Q:-,:cff,:f4.-:-n,:- Q Cy,-'A 4 nz .V , ,. . . Q-2ff:Z?J'f1-Will' 423-iff"-1-'f'2' , -if 7' -. , , I-.iw Am Q f, .. uf? ' ' 'P VZ! "":f' 4 ""f"f 31726 9'1f?'3:::':::::1:'11.1.1 - -V1,1:z::::::,:::L1:' :kj ,, -if Qi,-f - . ' , -... Q::::::::,:::::::':::g:"i:g-1,-gg g rs 4447 ' Vwf- 2 2 .Lf X ffl 4 '15 . - ' 4 , ': 2 5 .. ,,.,,f 5. 2 5 5 Ei Lai! 1:-Q V321 iff EL! 352 xxxxxxxx 51.55 --'M " EEE xxx' gzfzi H1 xxxxx xxxxxxxxx ax-1 xxxx 5 2 xxxxx xxx ,153 zz-f fx NWX xxxxxxxxxxxxxxxxx A .... , .x ' x- X'--"Hx X,--.....+ xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxuxxxx Z.' ,..: .,., E,Z:' 5555 xxxxxxx ii: iii, xxxxxxxxxxxxxxxx : 2. ' Haj' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxx xxxxx xxxxxxvxxwxvxxxxxxxvmxxxxxxxxx 25' E512 3' fir: ,. ff? ff: if? !!,', 57: if 335 E535 iff' 57:5 E H xwxxxxx f 11. xz: 5 xxxxxxxxx sn, Yxlxxxxxxx ' 1 xx xl x .x xxx XX xx-vu :T . . vxxxxx XWK 3 . 1. lxxxllklxliilvHxNMXXEFUlWkKKXNHVNxlXH1WlWxXlMxllN NNK WNXUlHHW xxlkxlxklxlxxxxxlxfxlkxi M., x 1, .... x- .x .- x ... - ..,.x, .. . ..-. . ..,, - 3',.,'fTL'T1 9...fZ111..:?.:1T' ?N""""" X"" """"fv ""' 'fH'x"7xN'-Yfv 'WCA-" x- '--'-1' .v '--f N ..mjQ'x-.I,.-'ff'-.!L--',I'xx:!..fT'xx-".-"',,"-+.IT..-- 'Q''--,!f..-'gg"-.!..f"g:--.!f..--"g'-M11,..-'QQ -.,3f,,f-'gc'-nf...-"'1:'--.:2.f HHNXXXWYNXXXXXXXIIUYRHHRIKNHHNXXXRKXXKXXXXXXHXXXXXXXVXXWXXXXXXXNXXNXNXXXXXXXXXXXWXXXklXXXXXXXXNXXKMXKNXXXXXXXNXNXXXKNXXXNXXXKNXXXKXXXH X WIXXU 1-' xiii? WRX!! .1::r 1 F 9 Z fi 2275 51,1 , E? 'Q 55.31 Page 270 gigs, 5 X EF? 2-'ni :if 4 1 Q - 5:5-r 'z 4 1., , , 1: 51-'iff :if v-f-f----f-fff------f"f"'-"""'-'-""'::'::11:'1"""'""z""""'"':'::::":':':1'1z::c'.',11:1'.'.'12:17'zzz'"""':"'"""""":1::1L1S1L2fi,i' .57-TT 7-TZ 157'--.7:'-..:,f 1--'fn'-,. :f:'--.Z A'-H SXSW-'f1ff'-.7 5 f--.yz--.7'-.224-.,Z'f-36"-44? "': +- ffgfzfx, 1 1 I HL ' O.-rw I W lv I 41 ,Q ,f'5,f'1L gv,,:g,.1ff4pg zzalgazgfzpxzffgg I, "Q ' ,, ..1" fl A fo' f"'1" , .4 "X ,L','1'-ff Z,"-4.'f2'f-iff'-I-L', 7'5"-,177 2255131 .zfz V ' Iiifjfgg-I,-. at EJ-d,'v'?-21 fl ,Zz 7 ,L ' .' Lpfz' lit' 1,2 ,zizipzzzziziizsgzzziizigff 21-3 ' ,Q 1-ig . , If ' ' f 1, 1 ff .f . , ' si, 1 :fi mg ' S512 '-1:2 E226 fs!! H745 g4'2 111.33 2 ai 33-11 J! If Ex X gl 5 535 Y . gx .115 4152 3545 X 2 4 2 5 : his 1 5341! i fl 1 1 5213 ' A ii s 3"2 ' ?,X!g 1 s' f gale Jig QQ 1 1 Sie g 5 J as sf ss! :FE Han W! z . 5' ,131 .L , f.. 'H' , 9.2 Ei, 2 S 1 I- DUC Al ION L I Inge Hb , ,4 sb Hi vb 315 115 Z4 Q 12-:Eff E' I 23.1 il 21" gi.. V5 .s 'l'l'Ii I ' " V.' LUIS V 22:1 537 4 f-' -M314 215411231112 25:11:11: 1:1 1 1: 1:1 1:91211 1211'-1121ZZZ1212121112111ZZZZZLQZ12112211211212211gi11Z12122.Z'J.'.1'L'.:.Z11'111211121211ZZZQZZZZZQZ1ZZ1E111L1?Z1f-' ji 1 5,4 14,-f 0:7fmwffffzWm47W fgvxAw0w ,f W S XCMWME fwf 1 Eg lf uuulg HBE any or-if M nu f'f1"'.'T.!v. V':'ll 7 1,,,,4.A.1.: : W1 lff w 1 ":':A' " f - , 5 2 3: XZ, 'Y ' ' ff If W 7 Lf, 412 1:1 . 44,1 ', ,fill 5255222592 fa, Qf' f f .. 4 5 X , . . , , 71-. "fIf"'Z1ZLZ, LJZ1 ..,.1.ZL211l.LlfLl' .Eff ' .W ' . 1 ff' 7227, N gf...,,,,,,,,.,,.,,,,,.,,..,,,,,., ,,,,,,,' 211 f- H ,pff Q2 H,M,f 5 5421 2?i E ,iii xxxxnxx t xxxxxxxxxxx vxxxx-xxxxa xxxlxlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wil xxXxxXXHxXxY-'xxWxxYxxXWx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-.xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fa E rn -1 :P rn 1" f: zz: xxxxxxxxxxxxxxxz-' .xxx xxxxxxxxx Page 278 xxxxxxxxxxxxx ffl.,,,..,...,,,,-....,,,.,.,,.,,.,.,......,.,..,...,.,..,.,.,.,,,,......,..,H.,.,..,.-..,-.,,,.,.,,...N.,.,...,,.....,-.......,...,........... w,, Z' Arfaarrfnfpfnanf, ff-frnfifnpfffanz-r-nur:41-:pq1pp4rfain!1-pfpanningpnfnnria-pprvfrardaw QXXYXXXN XY . x . x x . 3: . 'C X. x. . . X. I . X: x. . ,Q xl -I X. . U . -Q xx . . ,. .. x-5 X2 .. . ,. X Y. 5 Y 5 3 Y x P . xx Y 3 Q X P Y 'c 3 Y. 5 Y .le . A U . I 5 4,11 ,G-.f , .V - . . ---, , , 1 1, Q -- 1 ., , -, , - , A . , , , , . MffywfQ 4Zfwfwy f Wf4 4 ' 1 x 7:34551141J'fL"2'?!"" f r 4 k-ff V. '.f:f:z'4 ,. , 0' 'P , , .,jf yw,4z?,: ywzfz-:1:Q,v,,1' 49 . , f , ' - ' ' ' , f ., f , 1 'f 7 . f ' If 7 ' xxxxxxxxxx xxx xxxxx R 'r x ix .53 ix 52-,N TF ,-"T 'S -fi, H-'Q 123 475 'QR SMX X 5 xx x Efg N :N if' S0 gvx if x ,-' :Q I E5 :EX xx.. .. 9 Hi,- li -x NX XIX, f:xx'5 NMA ,ag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -1 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx X' ' xxxxxxxxx xxx ::3 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zz-j xxxxxxxxxxxxvaxxxxxxmxsxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxx 525' iii 'f s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 952' 35,2 if ,in in Z5 IE' 513 W 12 vxxxhkxwxxxvxxxxxxxvxxxlxxxlxwxnxxlx I XXKXXKXKXKXWQXXKXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXNXXXXNXVAXXXKXXNXXXXXKHXXXXXXXINIKX 1 f ...I XXXXXNKXXXNK x- x' ,-',.---., 0 -' ---., xx -x .--- x- -x .. x .x . .- - x . .. . . . f' ,.:t.' i:t.,.,:-,":-"',.-.1:.i,..-'.. 16:11 .-Hifzpi' -1 -'W'-x"'-1 x- .. ---2----'I'--.x...f.x ,. -- .. , ., , ., . , ,,,.,.:::1:':'i:::::.:-::-A '-::::': :::':'::':::::':----'----M--- .. , , . ,. . X Q . '. x . " x . 'Q ix, , ...:...x...,.,,.:...,...3.n ,..... .3 .....,.. -........ ,T ..... 3 .....,....... Y .g....:-:3: .... is ..::...:'..:Z:...m..:: .,,... : ,-.:: .... .M .,..,,,. - ...: .. - 1 --"3 1. ---"'.. x- .x J' X- H..f'3"N---"' N....1. --.-. ,, ,,----.-,,--.,1,,..q-..,gg-fa. ,1,,..- ,,-,,,3,,..-3:-..:!..,.,:: la, . ,... . ...nw mm '. T4 1 av xx, 1 f I 1 45 -, , . -- .c al EQ, Qz'nz'5Z4-.LZ LZ LZJZEJZEJQZEJJ A 162-1, zfz4:qzw:z4-yfzyfa-:f.A:,.:f,:f,v7A:zwfmzzqQg ya ij-.fy W A V 7l,,1 A::w:::1i. 4'z f ZZffi'L':ff1'j':f'I':f? 2f':i49f'L'fffI:K5.'315f.2'.'Zp5,i,,fi-ffj Q ?ff'6?'If6ff'f':ffififfTTS.Ziff?f2,ftf42fZ1ftf3 2??r,,-,-..,,,..,..,,--.H.. ,.,,. .... . .:..,..,,.,..-..,-HaQyy- ns--'KA Q, -- q?Z,.,....,--,,,,,,-,,,,,,.,,-,,,.,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,EQ?2 233 " se- .- p K "' "'-- ,-,.,,ff I a E 5 ii 5,2 - I 1 21: sz -,Eg 5 ' ai 'Ii gi 2 Ei 5.2 1: ,f s ::.5 . 1251 a ,.f ,.f :as 32: sr: ,.1' :aff ,.,, , gf 1, 5 ,IEA sa if I I, 5122? Wiz 5 I5 '25 5 1: El inf: ,es sat? f :f' Ep? ,rig 37:45 25:55 Hia? 1-.-. :azz 2,255 55:6 aiu 525.2 Eff! :ive 'tai 5112 - if ':f.:5 ' 5,11 52 a. E-:E ,f ,.. g.5 :Biff ggxl imma 5:5 5.21: .. .1 id, 2115! it-15 iivi 22552 ips 525- iii' 212: -'Si , .. 4 ami ' 2 :es ' E 57:1 .-..9 ,.,1,. ...,, Black Frzarf Dramatic C7116 The Black Friars, University Dramatic Club, was organized for the purpose 2122? Ei :Q 1 ' of promoting study of plays, both classical and current, and for general informa- , I tion in matters pertaining to the drama and the theater. An annual play is usually staged by the organization, in addition to smaller entertainments that are held from time to time. MEMBERS 2:-3 1922 HURLEY G. HUST JAMES E. RUTHERFORD DOROTHY GREGSON - FOUNT RICHARDSON ARDIS SMITH JACK EAST CARL ROSENBAUM 3522, JUANITA WOODSON BRACY HAYNIE 1924 . 531' iii? FRANCIS SUE EDWARDS FRANCIS HUGHES ill' " an Q 51 ' Page 279 iz., xx :Vx 5 QjgiiiijiiifiifiiiliZ251222122ZCEZCEZZEZZZZZQZZZ1ZEZ121131Z2111Z12L2Q12111191121ZLZ11Z22L1ZZ12-'LZ'.1Z'.'L11'.21221121221222122112112111ZZZZZZZZZZZZZZZZZEZQZZE: ' 5,-4"-4,4 "--,f1""Z"'--,Xa '--Sz'-'.7Z'--Z---.'4"--fs'--JA"-LA'--.iff'-:Wg--,yr-1.zz--,ZH-2z1'--.9fI'-R5 32426425?ZE55'fL3f ?7 444f49if41iZZ44f11f!ititi2z'! V 1F ZZ' W . K l 'L I? , na ,Za , F1 nl 3- .305- 1 4-gf' 'f Q' if s A 1 ' . ' fx 79' K. , wx fp 0 Xl DliI.'l'A PSI CLUB l'ngc 380 ', 1- 4 4? If 1 uk 4 W 11 H STAY KN Tue ff? ,J QND Fxem-W EM NJ Q som? .di A W 'W .- f Q Z. 8855 10 I l okq H M F , X 'VCE A 1 - fx Nl "M f f A-C5 Q 1 K 'C' fi XX' XT u ' K Wvif '7 9 X If al' 9 MQ W? f 3? 5A W f ,',,' .1 5 I' 7? fs If I K T, 'ff' 5 ,ww I' f i 353.1011 6 X7 I Lf 75 2' , 03 ,, Page 281 -'--, 1 x--. f.. ,-,. ,.4 .' !':-:-:-:f'.it-'.'.-A-5'-tvlff,-1'.'.'o:-.-.g.-.-.ga - .gf --..N.,,,..-.,. ,.... ,. .. . - -,'.-Q., - - .-.-.-. . 'e,, . -.-.',+, .,f.'.-.-.f- ' -N.-e.,.,.,,,- ,,., ,,, ,. --, Q - - - - .7. .,.,. q.,,.. .'.'. ., ,-.,.,. ,V Q . ff,-. -: .' 'Ko 0,'. o o iff. ,. ,....,- .-,Ke -ua, .,,-, ,,-,. BOOSTER ORGANIZATIONS 1.4. Q, an-4,12 :U L 1 pa, .1,-D, ,a ya , .fppipfwe by 4LZ?1 - agggga ff W Q f f X C5 7 W ' KW W I A Qafdifzrfyfse 514: ', gffe-V' ,f 1- ff... -1.n144ez4::f4y,i f ig I A V 4? 9434, ,,- ,4yA,,,,,.,,p,.,.,,,,.,g, ,ff Af' ff-., f f--., 4 , 3, 3 ' 1-.uf , 2, , , I, - . 3 -, 4 9 W., p .,.,1 4 1 ., 1 A... Q .,,, 2 ,., e l 'X-ff aff jfwfff 7142, 'Ydfpi eff:-:.1.:14f.:':fT:,:',.'ia.:.,f.::2,,:1f.f-:z4a,:-A iii'---""'-'-'ff' ' ' ' 'e-U-e---ff-f-ff---ff-E345 -fp., QW - - f Y a?g,.-.,,...,,..,... AH...,..-,.-,,,,,,,.,,,-...,,.,,,?gg, fjf ,ffm ' EY? ' 1 ' X ,Z " ""--.......,,f u he Qfrhanfaf foofferi' Club B 253 .As 5 4 f ' 1 5 'F ff . ,f .."5 r 1.4 "For a greater University and a Greater State" ' Colors-Red and White '- OFFICERS E I-IURLEY HUST .... . President ,V BEN WINKLEMAN . . Vice-President ' DEWEX' THOMASON Recording Secretary - 132 CLARIS G. HALL Corresponding Secretary W. S. GREGSON . . . . . A Treasurer A ' iii: ACTIVE MEMBERS . . . gig Sigma Alpha Epsilon Kappa Sigma fa'7 2,32 ji ELMORE KENT CLARIS G. HALL ROY MOON DEGEN BOYD Pi Kappa Alpha sigma Phi Epsilon 12:15 HUGH DICKSON HENRY MCKINNIES 4 LENVIS HUGHES RUPERT JOHNSON 5222 Sigma Nu Sigma Chi C. E. TED PALMER HURLEY HUST t LEROY HARRINGTON CARL ROSENBAUM p Kappa Alpha 1 ' BEN WINKLEMAN .53 FANNING MILES Out in Town Faculty H SPENCER ALBRIGHT W. S. GREGSON W, 2 Dorrnitories 2525 GEORGE HALE BILL SCARBOROUGH D T B L 3252 EWEY HOMASON ILLIE YON W5 5, 'z . : +4 gpjgg A. D. CAMP JIMMIE HAMILTON HONORARY MEMBERS MRS. C. W. WINKLEMAN PRES. JOHN C. FUTRALL 1514 CHARLES STONE COACH GEORGE MCLAREN F55 HENRY D. TOVEY REV. LLOYD ELLIS ROY WOOD PROF. A. MARINONI TONEY SOWDER QQ:-gg We iii' Page zsz 5 'H V i2Q1:z"'::::"':"':::::' 111' ::::'.z1:::1:::z:::' :-1: "'1""-'---' -"""""-"-"""'--'-"-f'------------ -----'-f----'------ ----------f-----f--- 1 - A -f-H ' O "' f ' f' f 'f ' 7'''?-1"'3"7""7"'?"'9"'7'"'50'P'"3J"'9"'Z1"?"'Q"'Q?RCE?Z' 7 , 1 e f--., 4 ,,, 1 -., 1 ,., 1 ..., Q V., , 4 p L, 1 ,, 4 ,l p ,,- , ,t , .,, , .,, , ,,, ,A ,, , ,,, , ,l , , , , , ,, , , . -:' s -ff' f -- - 1 -- 1 'f - '- 4 -ef 1 '- 4 '-f - '- - - 4- . -- - '-f 5 "- s '- Q '- 5 -f 4 --. S '- 4 '-, "-. ,'-, , ,'-., '-., ffW Wm nze1:::::.:: :4z:a:zz7 :P uf. , . , : ' ,L np-,za :22y5L4pi,',yZi,2,T .1211 , iff, ?4??fff11ff1'?ff?'f"ff'ff' .:1,-:Q,-I.,-,QWL ,Qf.f,z41:wff:,gff? ,f fy, I 4 ff, 1fyfwefwafcfrzgar1:-,zzaff,weeff:-24:f,z4:4f:4f:zf'Jerzy , E42-,J 3, "l 1 I f 23' 7' 4 ' "I f-- 1 ff f f"--Q'vff'j 2 CU- ZZ? ':::Z31:::z:::p::1.:' "'- 'f -f ':":i::1' 1' LW C f' Qf 4- -'-'T-1-S151-if-1 i'f-- 51l4f?Hfff?f- I'-T-ifiinfn iff! ' "" """' """ f' ""f,3,7?,' "S, Kin ' ' -' 4- 4,f,., ..... U, .... H... .,,,,.,,,, ,.,. ,.,,,,,,,...,.,,,.,,, 2 1' 5 1' -. .f"Z T35 V ,mfffr Ez! if- 2 2:15 :Z"2 ,.,': 4141 :mf 535 s: 554 1. r , :M 2542 11.22 5512 2,211 "Ag 552 51925 If-2 557' ' 127 ani? sz! 5:55 115 ,rn fr: aw- E592 52 11' 2'i.. E422 25.52 f- 1 4 E151 251.22 fiiz asff iff: ser! ,, .1 ..1, 5 1: :1 1: 151: av-rf 51's F532 1 22:22 ,.. Haj H. 13 2235 msg 11: : : Ziff 5 '. I t 1 5 :fi !ffZ ,fm 5195 Efj X515 C'-f ,151 21:2 ,:gg 2125 1?-is 5,12 Efii :fs iii! 5531? 31-:I img : .fi .1 uf ssggz 5:-1:5 ffm asf? ,LH 11552 : up 1-gp 5 " E552 221: 1522 X Effsa .Y ,, ,... :,,, 5.:: ..,, :asa 11:12 gg, :Hs f'- Hi' ' 11: 23:2 H., um B411 " iii? 5 if-if , . . ..,-, EEF? 55,55 25515 E:':- az' 2 512: Esff :xii 2: X Legs Mi, Eflii Ei! Eff' 559 tx xxxxxxxm KXKXXXXXXVNXXX ',...:: ..., S ..,.-gn mxxxxx ii x 52: 1 eil? A 2' ' gp, f"- A H-1 255 um R... .-: W xx ARKANSAS BOOSTERS' CLUB 5 :li E! v Pam' 283 5jii::::::::::::::::::::::1:::::::::::::1::::'::::::::::::::z:'-1 --'----f----ff""-----'--f--'- - --f------ f -f------------f-ff-f ' ----------f---'----- --f----E T "--.Yr-71''A-71'--'72'---3111541--75'---3f5"fA3 257.525-32257-ZQZ-19E5.255-d-21.23-722:-3L2212-flZ'f1225.?Ji5-lf2'7C21' Q . 1 42id42f1 ::::11 :: ::::: a Wf ff f :w::wW 6 , 5 :-. ' I Qld? .fl 'zu 1 Ah 'V' '-If if ,'f"i.'i"l ffl 1 ,f gf 11 s - 32gijcfQf1.?,M?.2'2-if , digg, .. A . 7:3 , ',ff The ufrhzfzfaf Qldvanfemen! QfY.vf0w'a!z'0n HE Arkansas Advancement Association is an organization of leading business men of the state, designed to secure and dis- tribute true information about the State of Arkansas. Through false publicity and propaganda the state was given a serious blow in her financial connections in Wall Street, and it was to counteract this blow that the organization first sprang into existence. Theupurpose of thc association has since broadened and the principal work at the present time is to "discover" Arkansas to the world and to show the wonderful commercial advantages that are to be secured within the state by enterprising, far-seeing men. Headquarters for the A. A. A. are in Little Rock. There are branch organizations in practically every county of the state and an auxiliary organization in the University of Arkansas. As the state association operates to give true and authentic information about the state, so the University Branch attempts to spread the gospel of truth and efficiency in behalf of the University. The University A. A. A. is made up of young men who believe in the University and its possibili- ties and who are willing to sacrifice personal ends to see that the Uni- versity gets the recognition that is its due. The University Associa- tion co-operates with the state body in every way, insuring a full carrying on of state information which the students often find them- selves in a position to secure. Not enough people know Arkansas' story. With the only diamond mines in North America, with unlimited natural resources adaptable for all types of commercial work and manufacture, with a climate and soil that can not be surpassed anywhere in the United States, too many people still believe it to be a land of tall, gaunt mountaineers, hungry-looking hogs and tumbledown shacks. Arkansas is the oppo- site of the average ignorant conception ofit, and to point out this re- lationship the A. A. A. has been dedicated. Arkansas has a wonderful story. Full and authentic information on the state can be secured from A. A. A. headquarters at Little Rock 2152 ,:,-g .1. , or upon application to the student organization. here the material will be secured. '5 Page 284 3iffE31Z'11EE"?Effi"-rl?':?12'Q ff7'f-3.j'5 "" ':fjfp43J:f1Qr,'.. gj:fl,1"f1Ef"Q' fzjildiili .. fi .I .vc Iw,,',':f: 2, 'ff2,. 'f 21:1 5' 'f 2e44f,g.:,: ., f ff 1 ff.-ff A 3 .. . . yy, 4, 3 'J 1 . I ,wwwzf-,14gl.?,4-gygf 1 A. f Z . - . - . . , Egfglii " ' '-pppizzzzzzzzzrr J 2--1.'Ef'lL.w I -.i5+.'w-lr i,:1,if...., ,. .. WK. , 1 , ...., ,,. - I . EE - 4 Mg .i.. .AZ .I. 2 :I ..x ,.I iii Ei Ar El 'ls- l :lu :rp .:. .f. .lf In .sf i5"i 251-5 ssjg iff? 2155 ia-lg sff. 2 ff 3,3 5 5275 me Z 5219 HIE 1 5152? mi 2 iii 5? J f EW? , Htl? i3 'Q .552 5.3. e nzeerfz y o r nnmf rezne o e .-,E Ml iz U ' 't uf 6 I B iz flz I2 . . efifknnfezf effelwznoefnenz' effrfoeznizon viii li ,, Organized fall of 1921 under the leadership of J. E. Manning and others. H Purpose--To carry the ideals and values of the University of Arkansas to 52 Q the people of the State of Arkansas. ill' OFFICERS kg fix? , Preszdent . . . . RAY E. WILLIAMS Vice-President . . . LEE BOSSEMIQYEII Corresponding Secretary . JOHN E. MANNING Recording Secretary . . RICI-IARD H. DAVIS Treasurer . . LEROY RICHARDSON 2' Qifi 5 Pano 285 ff 1 iii! ,,,,,,,,,,,,,,,,,., ,,,,,,,..,,, ,,,,......,,,.....,. L ,.,,,..,.,,,.,.,.....,,..,,...,... ..... ..,,.....,.............,.............,.. ............. - , M - - 35:5-5-Q'ff:jf95: 1y1:i95::92:,: 33:5:ggziQ'-:.:,3211.1331gy1f.:,3Qf.Z,1f21r.7,53117111221.12231-Ziizf-1.155115.25-i.ii?5-152115 "Z"f"I' 4 s L 1 r 1. 4. 4 uf ,A 2-v f z ' . P , 2 N j-,.'.m2xx,,-,L if-4,. 7131? "SW, 7 1,7 y Vu-:'f91J3i,'Eil,Q5f. ' :-94 ri' L -,' 'WW' " f' A 'HV' HP I-: . , ., ..,V , , ,, , ,. ' 5' 5:4 I re" xl"-Zvi 3:.A ' j 'J ai! ky . V J 3555 ,...,..w ,,,,. .. ,, A ,, Q ,E Hz. nfmaiss if 5.2 A 'i4,.fV.5it.l"1f- V L- , sa ' -I ,.. 1 V -5 ' ' - V . V'f'l'f'.'f1'VV 1.5.5 '- 'L' ' ' lfifv A .'-- ff V, 5 ' - K ' ,3l:Lw, if ' H? V . ' ' - 4'ZV:Q:g41g- Y 1 iff? "' ' ' ' ' ff' V 4572 V 'V .?f:'2 l ' ' g . iw? . V V ,w 'KW' .V -"2 V 5 . I , g-V A V ' ' 1 - ,Lg-f A ' '- .,,,:' ' -V-V eww ,Eg 1V f f u. I V V' if ,mu 1 A, ' -- ,ig-5 ' ' V F. . A' ' M? ' ' A ' H55 V I V E 14,51-' , Vg : 4. V,V, QI, mx , - I Mfg j I V' mam.,-., :L pipe 5 . V 2 'VW ,"3l'J, nf . ' '41 -- E55 1 . . . -'WV :V'.mi,. -. . . .,...,, ..:w-fn' - 'jf 3 A., :"',1"1p. W1 'nfl novels!! 5 fF"f.,.. 1 , 1, I 1 Qyg i ' . 7 V:,iE 1 ,," , A , 342 ' 1 "" gf' 5 uf .EEE i : L' Q ,V E 45 1 1 7,5 V1 5 'T ' 'zu 5 .ni :V ,V ' , V VA 1? W 5 ,. iff? 'A V rv, 'EE ' V- 2532 V - Sm? .ig I se! 2 4 I 5 VV JV' W GLU' ' V' 1'?Wga-3,-ZF-.-vf ' " , fn: - V ' X, -A ."- :ff Zfffi 'A V' V,fV'77' 'W s"""'5 ' ' Will 0' A Kmn,v.V V , mi Saw - V .tix-Q in V Mr 5'-7, ,-p, , , .,,V W.-K, . ,Ng awa Ui- .. '- ' ltr V142 Srl 4 ' - . 5, A . :5'v3I""'.4-l'Q" 1 - r . 'S . - Q 'Nba , -V , V ,H . -w,.:4 if- -ws' gnu 'V Af- -"M ' ' "Nbr . ' , ' ' f f. -' N J- fin? gtlii ki n ng ' I. .H W I ' - , A .4 1 lk. q' I 1 H -' ' V JN. " 1 V - T' i"+"p' , ,XV V ,x'.." V 4.1.5 ' , V f . V. - . ' .. ",,,-' "H, F .qrx ix Ei A n .7 ,I , 1 , Q Q , MNMQ E.. Eg NE gajgg . , -. 'f 'If . -l ' - , - -- 4 'xy Aff." -"9 51.5 , V. 3, -ff EIL? gigg eq: A,,- :IH N' , ' ' , ' I ..-T1-4 - ' -577 ' "1.y"1fV- ,l g"'f1'-,',,,,w 5525 S '.,':rg'.y 'PIRTY WVICTURAI V 5 , v ,V ' W I l .N kan-,qgH'al, V . E V ' ' ,. 5, ' . " ' M15 I , V' 1- ,, x. - -,- ' jj 'E 1 'H .Vx VV -' fd V ' As , ,- - ,,, 1 , ::s, . , ' 'A r . ' V1 'E 4:1 , rv ' N if -.Q ,sine ' VV - . . Q, - V- V. V . .ng V 4 Q. Q . 1 -'W' -4:1 A V V 4- ,nm-,V , . 04.9 ran R '.,,'fNV,vt ' Lvrftw - 1 mann' LUNCH, V: V ,552 A f - ' 1 Hifi Page 286 52177-11V..,ji2Q:7i'.11"::Lj,z'i1:j'1' ''i'.1"-1322'.'V1?'.ZlZ11f1' ':.':.z':::,:::i111:1,Lili1:11111'.',2'.':.'.'.2':.'.'.'.'.1.311111111111121111:12:11:11111t111L21L1i11:.:L1i5:f2 ff VZ'-' V- '1 --V-fl'-V'f'f'--'Vfi"---fr'--Lf: -If -haf:-VV 2:a'p1ffvz4f4f,: wfvzaaawffyzas vzwyazyfxf :z :fz4ayf z ,xi :-Q?zvfx1xv fzfxa7fffxfmafAw fM 4a14f,e,v,ei -1 W- -glib! L . 6 'bc asoooolocuo' IOQOCOI onu0i1loovit0b'00llb4iitl0 stint 0000010 UID Qi! . ry.. Wh. - , .' A 'N - .' " 111. , lm 'O X ':'ll 'U ll HAH! HI I-I II H! lllwg IU H! 5 -' , , H . . I - , an- IE I 4- ' 'hu J HIIIIHIIHI llllll Ill za 323 57? V , - .... 2' I V its I ' -1 an ... .. XQ E -4 , , ., -I I. 4 ' - Q, , .... , : .. -. -. E' fi 5 -. - -. .. L 5 :rm- E 5 :3-E W + E E 'ny umm: 'yr na IL"'l1Qyll'!QIHl lfl uv :yu run my IIQIQIIIM lg willful Ill sl nj mwgi IIOlllflllllllllflilliflllflhIOIOIlOlllllliitillllCOIOCOQIOICIOIIOQ-IIIIOOIQOIUOIIII ,, , , ,, ,,.-YxLY ..,, ,,..,.Y, V Wir.. Y jifeature 'rw "M, 35 1'-' f',z!T'S"f'M:3 , . .H iyxkx-,P-fffhf x XX ,-gif' J 3? I - f. Q, ,X iggff AZ iff MMM.. ,ff E L., ff Page 8 137 11 Z2 115 fi? 1E?I?.2f'3Q?if 7.12: 5 j21.f,3yQ-fzgg . , Rf X X fpfo,:.4f.2:ff1::efwz4:6zzfcf svfnzrafxff f XXV 4,2 f--gf, -.,gf. --W' , .4 1 , 1 Qff-f,:1:5,14f. 4 vayfafemfmwafv .hz 1: 'L Z I" x . ,. ...,..,.,,., ,J....,.,,,...,,,.,...,,.., sg, oz 4,4 424-,QQQA nfnz Q in :fJw,1,WPz2 QL, 4 Q, rZ4r4 !2Z 4z:4a:-:444y:arfzaz4azVffA ifrymvp , - 624' af,,,' :Z.,,'l.,.-nc 1,1 ,X1.,,'-2.5, 7104. 1 ,,,,,. gif 5 L: 4 in yy w fi. 4 A21 L ,.,.- L fauna ,ml 4 4,,A'iZ,..'2:f.,,-2 .ff-.,,?f-., Q l55:22:55:2':::?::i::f::i-.ziizzzfzzzzziziizzfzzffzizzfzfi ff dv is Z'ilfiziiffzz2:21553512:1:5:::::i:::Ef:?::E:::Egi?42 1 at ii-2 2 2275 521 , FW 2, 5115 aw: A F ' 1 ,I1 l iii: g rzzorbazc' fworztefe . 1 1 3 ,E . gf , av 5 am iff 2 it I xlsh 5 2 2 I li ' iibg fig il - ii 5 - ' ix? gm fir 5 A l ' 1.5 . . 31 g- Jlffzxr Smzly Farm!! ivy rr l f. 5 2:5 FAvm"rEv1L1.E i I 1 A mcmbcr of thc Freshman Class and thc 'ali' Chi Omega Fraternity 212 1 'F Ei ' 51, 1' feff Jlffzrf Qfifllemz 706711011 I wt eh i , ' ' 3 ,il X , FOREMAN I gl 5 I ri, A member of the Sophomore Class ily V tix' . , . ' Q 'QE Jlffzu Slzzabetfz Hayf ' Q I I ll ' I 1' wir A member of the Sophomore Class and the Pi Beta Phi Sorority 1: Q-in - 'f l' , P i W . 'i 1 4 gl JYGJJ Jlfury IQ!! Towel! . , 1. , 1 c Q A member of thc Freshman Class and the lift 'ill Zeta Tau Al ha Fratcrnit llc P Y ix , W, , x if ' , il'- 'igi ' sl , 54 " 3 1 ' 5 1 f 1 an X 4 igw g ay sg v an --- - --Pg . l f 35,2 1 " ' 5. A Zur , 5 2 lf! f 1 ffcll 5 . 5 ik 1 Page ,ess ' 5' 2 5 i::::::::::::::::::::: ::::f:::::::::::::c:' ::::::::::::::::::z:::z::zz:zzzz:1:11:::::::z1111111111-,zzzszzzzzzz::::::::1:::::::::::::::z::a::::::::"..:'"1 1 T gfQ-.,,g,f:'mxfi-.,ygf..,'7g-..,:fq-411--f54-mfyg--.,7:-H,:4--..y:'--.34--JA"--.Vz-MZ'--,LrgH--Sf?of--QV:--.iv-':'-.L6'+-221'--.' . 4- iE22 gf5::::f11ggg51ggZz4::::::z:::ff4g441p4:f::ffffeffeffffffmfffefazwmfffxrffffziinaneiff::aivav 1- ff f-'- " " " 4 A H , I H 5 , PQ- " 'Fly' Q"-1,' W, 1.sfc3zfzz67 Un rfAL.."'f'w1 fi -f ' :. 'ix ' -MQ 'Af' x..ff:'g,s,fgf,M 'al ., wiaiia' .. ff- Lf 1.3- 1 A I 4 4 l Y I I , fff?S1fc502z7z5i'Z7?Y79f? :SF Zz ZAQZZJA f-L 5 1 A 52 AZJZ5JZ5L2Z5iL gre Wffj , y ? '. 41 1 f y ,-fz:::::fyezf::5v74s:3:-:W'f,,,,.lf,-fffpgffsyffav f.f,5!,i- I Q fifjw A if ,ff fzvz' ,go- zgf- .-......,,,,-A4. 'ilipll 'r,,' I I, gi fi , .7NQflzz'ng gf :Uery great Importance on tlzzk Tage i l E? ff Te cfllztorhr .Mia 4- E START out hoping this note won't be flattered by the first peruserg but believing in the honor system as it is practiced in the College of Engineering, we feel bound to make some kind of a public expression of our aspi- rations. We are indebted to the T. N. E.'s-for portraying for us the college man as he should be but isn't, thank God! The Pie Flies and City Togs for being- mines of potential material--but we are not writing "A Modern Babble or the Pi Phi corner of the Main Corridor"-"Or teaching the young Togs how to jump from Kappa Alpha to better things." If this section is not up to your if expectations-Subscribe to Whiz Bang-or drop around to Ye Editor's office, maybe we can show you something we couldn't print. Thinking that this section should be truly representative of College life- Rah Rah-and the Junior Class as it has been supposed to be, but failed, we asked the Photo Editor to run his stuff in this section. He said, "Never, them celluloid fillums canft stand the heat." Anyway we sincerely trust that it will not be an honor to be mentioned in this part of the book. We didn't write it and the writer himself shall be as fully protected as this passage is from copyrights of other schools. 1 Having waded through this distortion to this point, we want to remind you that this really clever section, having been printed at great cost upon specially gig!! prepared asbestos sheets, costs you 353.657, tax excluded. Make the most of your investment. E s Page 293 5 ia '::::::1:::::::::::::::::::::::::::::1:zz::::1:zzzzzczzzzzzzzz --'----'-'-----'-'--'---'-------"-"----------------'-'-f-'--------------,- - 19- n f .7-,fm if Jzff7Z7Z kZ7f4Z X4 2' Q14 4' 'f ffffif-fi faffffefzifgff ,zi-gfgclyilfif - , '---.,,..,.,f" ffFmz'erfz0l0gy' ' 'from Bear's'fA nnual 2Z.': :::'2 1: mg :iff vs ear? ,.,, '24 EF 5 2 :ik 925 1 1212 if 15,55 .. r 'g. 5 avg :i'l EH qv KAPPA ALPHA , The dressy and fastidious order ' of 'fKake Aters" wasfounded by the 2 Society Brand Clothing Company on ki 1 the eve of that great event, Buddy ? qw! , . 5-, N Oakley s first appearance in. Along .JF ' J I M trousers. Buddy's untiring efforts and , M' ff ' ' long perseverance finally succeeded ,. -5 Q , 4 in raising the standards of the frater- QQ 5 1, nity to his immaculate example. il he Q W 5 styles of the city, not being sufficient 2 Q to satisfy the demands -of these V W, . V discriminating and aristocrat1che-flap- g L Q ,J pers, they imported and pledged l Eu " their personal representative from ggi' Ze LAn1E5'l Paris, whose fourteen suits and a pair ' of riding breeches added much to the distinctiveness of all the members of the fraternity. They are a fine, democratic bunch of boys and are well liked by all the non-fraternity men. However, they are not what they would like to be, because they are all ambitious to attain S255 that pedestal which is only attained by those who wear lace B. V. D.'s and which has been reached by only one Hirt, Earle Cowden. When faced by sta- ' tistics they have been forced to admit that they have no standing here, but ' that they are "Hell" in the South, e. g., Fort Q .,, - Smith High School and Ola Institute of , Beauty. They have an unblemished social gg' record and recently established their supermacy 'V over the "golfing chinks" by introducing ' among themselves the vogue of wearing corsets. Their motto is, "Go with the Pi ,s -21.3 2 Phis all year and support the Zetas in the 'ig Ny, W Beauty contest." 4,55 . 5 -if 'll' A . SIGMA CHI 2 I, l The local chapter of "Social Cake-eaters" was founded by two traveling salesmen, if Hurley Hust, representing the Sailor Bottom 5 Pants Corporation and Carl Rosenbaumuan fn? 1 f einlssary of 5ll:e."Zitad Beta Tau ffigiternity. o o - A ontrary to e imp ie meaning o e name of the fraternity "Social Cake-eaters," the pledges are large, robust men, whose only fault is that they are habitual drinkers. The intentions of the fraternity fig'-E are excellent, and their ritual is based on that quotation of the Hebrew Bible V532 which says, "and David slew ten thousand Philistines with the jaw bone of a Sigma Chi." They spend the greater part of their time at the emporium of 55 the "chiotes" and in the library studying new methods of making "corn," 9 Z .., 1.45 The "Dutch" method of "Cook"ing. '- 2 ' Page 294 yfzzfvnwffafxffaxzzfzzvnzwvfwxffwzyfffakfzfaafzv4 Z4V4'k!i-1- . 1. 24- --,Q 551252 1 'A 41, . 6 ,Q-W, 744' C65 f f UH' - I? , ' " 75 "fra ' - .. .,.'.. f:f:ifgf::'iE?:Z'-3 f"'EE 4: .-.A.' ,. . '---.- ,,,, ,,,,1f Z ar-.': 'z in NRA. NA 2 w::a2g2sgss52z5-2.5226 if-:ase2g:a5a.wQ.ss,:H2902 5528922 5-'axe-'sz Rt 3 gag,-Egrygioggf-frbo gnc? EU9g'gm3Q,,,,gf7Qr':?-'g gagio-r-E,-tngqq-: rumrnggm .- ' -" -a ' .-. "' .-'TC "" 'zz g 5335 :S-X45-,,,2mS5'D-mgEm,4 mg" Efgqmmw-0985 85253-93o,,3 "-owcgg, --If QW FO... ""1 cn-' f-MILE" f-fr" ""-QQ rm-...54-'3!Df'D.'J 5: -59" n"',:D0'Q" -- ... :1-ra0'Q :r -' . JI J' 5 o -- 21" '- I3 Xi? bn Qg2"QfDm'g,,QgE-5S14'E'5g..'D "Qn3f?g5'gf72'2Q3,oQ55hSUES2-ng-QanuQhrfgg 2 - -e -:: 'ffl :Hg in-f QOH' vc: f-V4-+--" -Qs . ff- 0 gq .4 3.-...:' NT. '-' -9-Q.fp CD59-a1"""g3,g Qyq ,-1 ,-Owl. - W-' 'gfl."' .. 9 'HU' f. ..."" O -4.-a... X-g Q. ,,::FDrorg-q.-W Q30-mm--w'-or 'x-332. 5"'R'-,,,':',,'-rn '-U 3 'f"m"3':.':n un-'-U3-fD"U RE :sw-1:5-5':.DO: 5 QDQEPOE gpzfmvi-'-1'5m5:fE:-9,7--2 E3.ff:f:. z w-,.,:' cn cn gig.-ff-fn: :,K4,., SHE is mia' mantra -:H 5i'9m,..3:EONm3,l4:S ,-30 mt N g-,aa -1 :nm .,,,-3- 21-1-: f-ff5nL'9 -4o'I,'f,.,gf-f,., -'wr fc rs fnozng-"H uf S, ::f12Ei9,S2,-+2E.O:'Sg5'-3Efa' : -5g9.S+-5:3r,-5 :-QBMQQQSQ-5Q 3135,-gg Qt Q iwgrm ...YI ggiqgmgf -1:3393 ZFT"g?T2g5'03m-:going 5 Qgh D, in gin ' - o . cc ..... 1 O ... fb - .. :1 H ".. 2 O?wU22'2.,'2O2:2-Haas' O'f55wQ2-W5:Q:L2QSw9sm",J'2 6223231 .-,X N -' v--v-1'-' -i' -1 u-- -0- '-' -- - n -1, XR Q 2000 WOOIS Zig,-O'fDm 3479 23'-'r-1-:iZ3'-",-,E,T,'FJO ,,'5"5".2.n'Z',O-v-.ES ,:E,pf-1-5gq,QE, E-' I 03...-'Ox-f UQMO 0'-'IS H530 ---0U'Jf3f'5:"!f'D 0 gym , 0Opaf""mOw x P-13""'Q1-'Q .-'ff E f-11"93':"3'fS55:'U-' .PQMLEL :z:'.c:':20'Qf'1":F'f- Qffzo-.Ff:25"-own: I--f 'iff S, g' 20306 g"ic.T4'fi.910 0293-.5 Sim?-U2 915' 'U ESE:-o"FI 5FD1'-IraUm9.F55- Ang R. -'DJU.HW,5NE2.Om05mg,-Z,.,,m,5'-:QQ 51-of-53,-5-QE.-. CDOF'm:.,-:,,r-1--.H-1?T'rn2 Efpxog' Q QRS: Q gc-rvoog:g-NG'WDQ5'Q9ki,mi',gg5 Qmgi-505'-R455-DfE.O'no5H+5o3 H5521 ii-EASE. ,1 ,-H'-' ' ' . --., ,..., ,.,,-:- U1 -1 -4, ...---. Mg 'S HQQQTHQEHQE' 'HZELSQQEWZ Eg"Og"f,,"Q29,fw:U2ooR-'-Egg-3 2.,,i2n"' ez - .. ' - ff -1 -. an ... :s :s ,, N --.-...-1 X12 2 5 U25f2'N2i'5-fTC2O5a5f+--5-k5f'QDP -E?Qmjq'aa22.mf-gamma 235. 221952 .M ' - ,.. :I 5 .... "" rf- ' .-.-no , ' --. .-1:3 g5'0l5E,-35900337513-W ORE 5qgg?'P1f:3E?"'?'l71cffr1S'D?zm5391mS5 gQ,??F,'5'. XE: 'HH 5,-Q.25rn O- -WH W' av: o"0 -U0 sw 55 r'Dmzn.wm v-..rD'-xnrorbmrn-r-:,..f-+ --- m rp' "' Xl' "P XX CD UQ f-r GE' org X mms: -U N H m o aa: "' f O E D " 'fi mg S212 9,22 X X , f mf,Q2Q,',,9 X353 A EU' S who- XA xx X GJ f 'US'-+-O0 Yi! 63 'U : occ- XXX Fbfiimg wi' Z :gm 2 I .Q ml? SM X tc OH O 5 Q2 4 fl. 2 Hag wk f Uses?-si .!- x " Q f 'U :Vin Q , g - XOR' Z I . -XM sf ,,.,.- f-1- fo al :I GW vw -H, f-f -- QC 43 , H Q Q 0 9. RX OF'-I In -H 8 L, r 'xg 19 if X9 3 -- fb gi 2 .U UQ. 3 'x r, SN? gzijexqfq U5 5 FQQ .-1 ' 5 f 2 ' A ,, y -. X-2' -' ,.,,... m o 2' ff TIZAE' 3 5' 555' 3 X Liana? 3 E YK K 5 6 5 " 5 C5 U . YN X, i--2:1-' ' :J-ff 5 gy WN Q C- Je SHO ass f if X Q, ggqgv W A54 fm 'H ff? E A -grim -'Ke N Q J 'Q- 5 S Em" ff' j In . 'S 3 X N, Q X Q,-1 oz- '-' ,.. ... Q ,,,, X- ,X N N X X f-+ Q re- : -I 3 ... 1-5 2 x- J N X -SD :J-'OO 359.19-"' 1,22 2 '-"1,.,..A 'XY N. v --- O '-+1 5, SD -1 .... QQ , N, xv X m4 :S "1 v- U JI X.. i G E--, 0 X 5-2.23 ..- ,:Q: H.-, mcg' X f -...gf'D"..Lm c-- Q rn SD ' -' ... .yr .. 5-, :iw -R X O ...rfc F, X55 Q : Q .-f :- -ND c m Q.. wf -"Lil xv ,. wx 59:52:11 .:..:I. :. Q: ":r:"ff:2::."rF:Z'':r.1L:::::.'2x:::f':::':::: "" .:::"::r:1t'.::.2.g,I'.1':.J..fiLZ1t ,...?'Z.'t:'?:1,'Z'I.TZZIIZ ''I'IZ.'::'Q1':':'2f'T"71:A' "'A' 'Q'-"":":"":g3"'f'1'rQ""1:'-'zf-r:'-'A-gg--0---------4--4----W .. -- Qfbilwr X. .. -. wif'--P :K ft..-,: -.2 - --...:,.---gg--n E--JL-51f'L?CT.:.2E--FT-V?-Q51-s.:fl-?Fl':1.i.LiiL'?TJ Tiff' . uxmwxm wx mmm x -X N-1-wwwv'vX1Nwa'.Y--1N'J,-xwx'H-1:-Ar'-xv."xkN1"M'N E' '-'www MW'-rw Awww-H1':-.-. .1Lv:ww'.mva wxx-Nwuuw-u-w--mmnxv w'.vxu':x-:uxw xw-ewvx'::'v.S ,x-- xilnu -Iughlfm.-mvf5,. ml-wx-xv :E ' 2 '-25 .4 if J, ..-s- ,..5 . ., .5 .32 nz: sg- :L :Z wi Fi' ,QgggfQzknifkkfkzlV2fkkz2c-QfkaQ2Za1224fzzz wvfa w4zQ-,w2yA4.2-AQ,,,, , , ,ff,fLw24Z 4 Zc v ... A 'A jr f I, 1 .. join a frat are pledged to the democratic and musical order of S. P. E. Their only cry is a weep over a sentence in the 'Y. M. C. A. handbook which says: "In Arkansas there are six fraternities and the S. P. E.'s." ' 7 'S " N ww. " 'WiUfWnP'q ER STUU NG 43490 fa ' e 6 ,N 6 90W I I A - Af , . I fl' A .Q ffm ,M--q fa1 r ' SIGMA NU ,Founded-at the Blackwell Island Institute of Criminology in 1867, the "Simple Num- skull" fraternity was a merger and consolida- tion of the Theta Nu Epsilon and Quo Vadis clubs. By the original compact, the Simple Numskulls were to use the Quo Vadis' initia- tion for house initiation andthe ideals and precepts of the holy order of Theta Nu Ep- silon for their ritualistic work. The leading light of this club is a noted financier who lends his pin out for short periods of time at a low rate of interest--special discount for Phi Phis. The commander is a hungry-looking Cassius who has neglected his fraternal work for Peanut Politics, thereby raising the fallen standards of the fraternity. There is a peculiarity in the administration of this frat which is singular indeed-it is that the pledges run the club instead of the initiates. The word of the freshmen is law and order and no upper classmen would dare disobey them. The society snake of the order hails from Lufkin Cwherever that may bel, and through his efforts all the members of the club had their name listed in Baird's Peerage. They are ambitious for an athletic fraternity and managed to catch the prize athlete of the state who comes from Grady. Their local sob is, "join the Sigma Nus and live in a moving van." l 'V ., 33 , N S, SIGMA ALPHA EPSILON The "Snobbish Alcohol Enthusiasts" were founded by a delegation of Kentucky Colonels at Tuscaloosa, Alabama, in order to gf. , create common bonds between bootleggers. 52.7 The local chapter was installed by a similar .if-I" crew of mountain nectar dispensers and , an f. .. , ,JW f E. - . ample proof of their efficient organization is the market price of corn on Dickson street. To facilitate co-operation with another lead- ing frat, this club was influenced by the athletic member from Texarkana to surrender a Sig Alph little brother as a permanent boarder. The same athlete being very tem- peramental and flighty by nature moves in and out of the house several times a year, inliuencing the population of the association by 25 per cent by each move. Special promi- nence must be given to the military beauty of the order who was the First to inaugurate the gentle art of Tea-Hounding in this institution. They have a -gijiig? A W W, , MSGALE 'Q "The Conquest of Lum and the Fall of DeBert" by F. Parke. Page 296 ': Q7'.'f', 1 ..-71' 3'Qf."f''Q3L,'Z'ZI,"5QZ,"Z 'JQ1' QL' f .,, . ,, , -.. . .,f , --f .,, ..,,. V-.., .. . , ,,.,,,..,7,,,.. ,',,,,,'.,..7,,,,,, ,,,.,-..,- -, sf- -, ,,, ,..,vA',--..., -.-,,,,f ,ff,-f,- V .1 2" ' . ,. " , .w r-N ,J - i .Qi M l .T xxx., .1,. . 1 monopoly on all of the athletic clubs of the University, and their open bids read: "Be a Sig Alph and play on the baseball team." There is little to be said of this order because they lapsed dormant this year, however, they were some- what tided over by the records made in previous years and so far as we know the charter has not been withdrawn. Their yell hollers: "Who is going to pay the storage on our vacant pledge pins?" Y? "1 KAPPA SIGMA l, alll.. The "Kouch Serpentsf' an organiza- tion for the benefit of the sons of fruit 'if venders and spaghetti eaters, was founded in Old Italy. Among the famous members of the order are Julius Caesar and Steve of the Kandy Kitchen. The club is really a sub rosa chapter of Phi Beta Kappa and a grade point average of at least .-1 is required of all pledges for initiation. The head of the order in maintaining the high N ' IIUIQ i average of the frat keeps steady dates i WU with the registrar. Study hours are kept i from 1 a. m. to 12 p. m. at the Delta 5 i"hlllmuIiUiillillIUllMi and Chiote Houses. The Royal Order of ' ' Pin Heads has selected its Kings from the ALLTTUELLWES Ugg D53 r hotel of this club, prominent among whom are Wallace Dutton, Two-Gun Gordon and Ichy Bartell. One of their star boarders realized the shortcomings of the lodge and broke his pledge, thus saving himself from ignominable disgrace. Their pledging is modeled after the army system-a large sign being displayed in front and recruits being given a strict physical and moral examination before being allowed to drink with the other members. They are conceited and like themselves for it, believing opinion to be general, particularly among' the skirted inhabitants of the campus, that they excel in class, cheese and chestnuts. The only social member comes from Waldo, while the pride of the whole clique are two pledges from Benton- ville who have startled the entire University with their activity. Their only anthem is the egotistic shout: "We own a house, we own a house." GREEK STANZAS jack Hurley 'Tis little Jack, Sig Alfa's guide, Ole Hurley Hust, this Sig Chi guy, And chief of Crummy gents, A cold he seldom knows, He ought to take one-half his pride, But when he's speaking of himself, And trade for common sense. He blows, and blows, and blows. "The Dream Girl of Pi K. A ." by Jef Fletcher. Page 297 Z?-142 -1: -1 1. 1.-ff ,. 3, , if .. 1.2-.1.,,2a2,g sp- ofa, gf iffyffff-:422?Qlf.2ffffa2u-2wffifgfififgfir' x11--3gU',,J L5 V 'A , . -. . 2 -. ., . -. 2 --,. , -,,, 2 --. - -. X 'f'5ZQfi'if:E:i2::f::" ' ifzgizzfzzzzzizxzzzizzzgizzgfg ,gf 1,2 ,w . , . ,qvutp ilrmfllzxf Q PI BETA PHI While, strictly speaking, .this motley conglomeration of individuals cannot be spoken of as an organization, it did have a theoretical organization date and must be treated in these columns as a real club. This order of "Poor Beauty ' Ziff? E2':Z Politicians" originated as the "Indian Club." 'Truth necessitates that we say Z it must have been a wooden one. The W 2 order had its conception in the 'Chicago - 2 City Laundry for Commercial Purposes, 2 the Armour Packing Company backing it . 5 for the purpose of furthering the sale of i IW 5 "Lux." The failure of a great many of the V ' 2 members to return after Christmas left - ' 5 the sewing circle -in a hole, a condition ' Wfpy I Q somewhat remedied by. the re-entrance of . yi If 29" ii- 2 an active member. By a political house .gf ' dance the order managed a slight revival, ' - and by a last supreme effort managed to mi' A x., 2 trade a membership for third place in the P - 1'l" e 2 Beauty contest-per agreement with the . G 5 big political boss of the University. How- HIFI ll 2 ever, the chapter is a dead one and the 0 A9 Z activities of a well patronized morgue I0 VJ E characterizes the Pie Fly meetings. The ' F09 "' E chapter has a song, "Won't You come 4 back," dedicated to the alumni who ' once had the Arrow at the highest pedestal of social attainment. Still they do their best to maintain their standards, upholding their dignity by sheer force of dates. They work it like this: As many standing dates as possible are inveigled at the expense of the Kake Aters-it's easy-ask Dutch-and then a few other engagements are worked in at somebody else's expense. The order is pretty well shot. The Pie Flies are slowly dying. ZETA TAU ALPHA This is a migrating sorority moved E gg ,- In into Arkansas by one girl from Breneau. X i' ' ' ""' V The name of the association Z. T. A. is to lend an air of secrecy to the per- ,A sonal characterization of this girl: "Zest- V ,mt-, WE, ful! Tall! Appealing!" The order went :- through a cycle something similar to 2 Ili' the Pie Flies, except that the City Togs may be said to have lost where the Pies gained and gained where the Pies lost. The Togs have hit the bottom of the ladder since Christmas and are now ' in the hands of the receiver, through the effects of the beauty contest. The ,W 'W Hi Administration, at the start of the new year, was taken over by the big three, , viz: Shine, Frances and Georgie May. The irony of fate- Ye edilofs baby carriage. Page .298 .,.,,,,..,..,..,,....,.-...,,..,.....,..,.,..,,,..,.,..........-.H.,-.2-22...-.....,........,..,......2.......,.,..,-..............,-.,0-2-iifj QQ"-'QI 2 .,,, 2,4 , g.:, LQ., 7,,,, 2,,.,,Y, .,.,,.-fa.,-.,,-,, 72,1541Q:g,',jg:,j-Z..,wg.,,,'E5 2 5 2 '2 -,E .. ,E S 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 5 , 5 , 9 9 5 2 2 2 3 5 2 5 2 5 E 5 2 F 2 2 2 2 Z 2 5 2 E . . ., . . ., , . ., . . . ., , .I . . , . , . 12.,,- -- .4.,.-f- ,-f,-,- ,-1 ' -fa - pf ,f ,'-2-.- 2-, XXX XZ Zf 6 ZZ !Z Z f k :iZZ47 47ZZ7Z Z J7Z f, .J i ,-'fc ,:r1fige'2gi1ft.!f12w .f ',,,i . 115:11-745 .,,L, I .::.r --1. ,xx '.'.r MQ fs a P if, rg ' I I Xi ' E i x , K. 1 X as 1' , at 19l'Hfn'1- ' . 1 1 Z ' ,,,,' A ffl- 55 A Ld K' 1. 7 E,-Afilg., 'wjiji 5 QQ!! of UQz"ver!zJer5 Adams and Sons Flower Shop Hill City Lumber Co. University Barber Shop E Arkansas National Bank Hodges' Cafe Vickers, Cleaners and Dyers Bates Brothers, Mercantile J. F. McGee, Ready-to-Wear Victory Theater f Beauty Shop J. H. Wallin Shoe Shop Waffle House CCafeJ Bookstore CUniversityJ J. F. Moore, Stationery Walters, the Tailor CCleanerD Buford, Five and Ten J. F. Moore, Undertaker Washington County Hardware Business College Lewis Bros' Hardware Co. Washington Hotel Cafeteria CUniversityj Lollar Brothers' Grocery Wright's Shoe Company Campbell-Bell, Dry Goods Long's Market Wright's Electric Shoe Shop Champion News Company McDavid Hardware Co. Citizens' Bank Mcllroy Banking Co. f Citizens' Laundry Moore's Cash Grocery RAZORBACK SUPPORTERS K City Bakery New Model Dry Goods Co. IN LITTLE ROCK City Plumbing Company Northwest Arkansas Lbr. Co. Cozy Confectionery Ozark Grocery Co. American Bank of Commerce Craven's Clnsurancel Ozark Theater Arkansas Chemical Associa- Democrat Printing Company Ownbey's Drug Store tion Fair No. 4, Merchandise Palace Drug Store Buford-Moore Company Fayetteville Merc. Co. Patterson Printing Co. Bush-Caldwell, Sporting Goods Fayetteville Printing Co. Peal's Grocery Corn Brothers, Barbers Field Studio Price Clothing Co. Charles S. Stiiit, Jeweler First National Bank Price-Walker Clothing Co. Duke's Studio Franke Merc. Co. Red Cross Drug Store Exchange National Bank 5 Frisco Drug Store Fuller's Market Golden's Furn. Exchange Goss Electric Co. Greer Abstract Co. Grimes, Five and Ten Harris-Blanchard Co., Undertakers Stmlcnls: These men 111 Page 299 Silverman jewelry Co. Simmons' Clothing Co. Sowder Studio Star Grocery Style Shop The Leader Clothing Company U. of A. Barber Shop U of A. Cafe Famous Cafe Hotel Marion Little Rock Retail Merchants Association Little Rock Steam Laundry Overcash Co., Cleaners Schrader Studio Southern Trust Company we supporled your publicalion. Show your appreciation by supfnarling lhcir business. :iii ...,, ..... ., , ., ,. ,,,,,,..,,.f., .... .... . ...,.. ..... 1 ...... f 3 , 1 ,,,!f, .vffl .01 i ,Mfr ww, 1 ,,-H4 ,Mfg 3,17 .,,-1,4 A .,U.4- ,V A .wgff ,M .4 ,, . 1 .,"7'..,':fL mb? -faq.-rafzrf-74-1wzf4ef:924442m4fW4z4f:y4444f4?4fQQ2'awaamaaf-:f.z'1: :xxx 40:1 x , ezaffnfzfx--. -.-ff-1 - anz'Wzwnv:5z?z 1Z5 1 There is a peculiar phenomena noticeable in the ranks of the Togs each year. At the first of the year their house is always full-at the end it is always empty. Even Frances wonders why.' There are two real prizes in the house-one a cherubim with a great deal of similarity to a kewpie, the other slight and waxen with an accent on Beauty. Although this order does not Hourish, it still exists and will continue to exist as long as there are Shoupes, Irbys, Ruckers and Beauty Contest receipt books. They havea Slogan, "Wait 'til next year," that never changes from one year to the next. ' CHI OMEGA L . T A woman's fraternity founded right here in Fayetteville 'by Miss Jbbelle, Sis Doc and all the rest of the girls. The purpose of the chapter is to furnish lodging to all girls who cannot secure accommodations at Carnall Hall, and in this the "Careful Old 'Maids" have - 1 been very successful. They have . ' always been noted for their efficient Q l , ' rushing 'and are very democratic, ,R fjflf taking in anyone who will put on a E f N N. pledge button. Their numbers are IW constantly increasing and to date they have pledged, not only the majority L'-' rl? 33' LU of women in school, but also in Fay- If-' 5 g etteville. Their strongest chapters it 'mg are in Fayetteville Business College, V - N North School and West Fork Gram- 0 Q0 mar School, although there are ru- mors that the Leverett School Chaptes A Q7 is pressing these three nests closcl 1 for 6 honors. There has been some talk of granting a chapter to the entire school system of Tontitown, but as yet this has not been announced. Heretofore the Chiotes have conducted a hall of fame for Maltese Crosses, but lately a pair of Kouch Snakes have wiggled into the affections of the Lodge and have given extreme and permanent competition. Their chief claim to glory is the gooling of first beauty place, due to the fact that all members were required to wear horseshoe evening dresses during the contest. They have a wail and a song, but our modesty prevents its being reproduced here. High scholarship is required of all Chiotes. DELTA DELTA DELTA Those "Dissolute Dashing Devils," organized for the purpose of providing a gathering place of amusement for any University man who can't get a date anywhere else, attempted climbing into society as well as Mount Nord this year, growing shaky in knees with both attempts. At the solicitation of jack they Who said Marjorie was Road? Page 300 ,, .,.4 -, M, , K, .,-' '- ..f- ' ., fa' ' I I Z , .,, .41 .-. -gfaarlzzwffz-ag-,.,-gr4-Q '.xy:2--azfzfznsyfwac:azxz-:?4:z'Vfz4sm474 W Z Seek fhf 5 il. AT TONY'S Wlzc1'c WL' All Low' To Lingm' Next Door West of Depot PHONE Mi L C, CDN.. olitude of fhf Tri-Dflt home for 7'L'J'Iff7'077l th f worrief and care: of Ihr U A. wczflmzcf drag.-Adv. Page .301 Owdeuf Q.,--1' ij ,. ' Z? I- ft? Jfapettehille -H :zrv .. 1. -.,. ' 4 thi ll Z K ' gi W - ,, 'I , FK y A QQ S .5 f mit Af I7 A -f es sea- HA l QQ! J Pj QQ A ,9' . , if . 5- V1 Rid ff i ' 77 iw? - . X- 5- Zllijebcbnulihu lllnkg A BUSINESS EDUICATION is so thoroughly practical that you should not neglect this phase of your Educational Work. U SPECIALIZE in BUSINESS COLLEGE. Modern Bookkeeping and Accounting, Gregg BUSINESS by enrolling in THVE FAYETTEVILLE Shorthand and Typewriting are successfully taught by experienced and l... z highly trained teachers. UNIVERSITY STUDENTS may enroll for special Work at vacant pak? periods. Send for our new prospectus, or visit the College. 53125 .Egg H. O. DAVIS, President .fig :LF F21C11l'Cy---lVIlSfltSZ What They Should Be DIEAN DEAN DEAN DEAN B. N. '15 KNAP-I"-El Toreador. DROKE--Rocky Mountain Antelope. GLADSON'-A cold-blooded Salamander. JENVlELLt-A71 Old Maid. WILSON'-Allll6llC Director in Old Soldiers' Horne. PREXY FUTRAI.I.-EWZIIGSSGIZOV to Illinois. MISS FEARS--Football Coach. MISS GREEN'-SILPVCMG Sweetheart to Oscar. FLQWERS 5 ADAMS asoN FOR ALL Occasions llfz' rm' II1t'II1bt'l'.f of Florists, Telegraph Delivery fluorin- lion 'ff Seedsmen 90D .IND E 1 Florists ! E.. NOR T11 SIDE SQUJRE Freslt Flowers dz'liv1'n'tl any- whrre in the United States within a few hours "Say, you ought to Z ff., f ,, ff.,,,f. V. uf- H-,fi nf.w7ze? 4Vff44x7zMzx7z. see my house-and that fireplace."-DOC. SHEEHAN. Page 302 :JH 5 1525 sf-:e ..., ' tv 4 ..,..........,,.........,.,....,...,.,....,..,.....,,..........,.............. ..... ,..,........,,,.-.,,:1g .,... .... ,.,...,.......,.,,,:..-..,....,,.....,. .... ,'. .... ........'............V....:...,,d...Z.,:,,1,,49Z 5'--.L 'T' V.: .4 off' .41-.7,ce-1,f:'-'-'f'1'-r.,7g--..p-f:---.:f5'--,-A'-Ai'--fi'-4,43 22 4:'Wf4'4V4mQz-f. zifffzfsyxawzvfwyayn y47fWf44Wfx ff, , , x , 5 ,,',,. I A Q . M9 ' Yi 71ffq't'a"5':'Xl 2""?i' -- diff 1'g'QZ,1ZZ. iz.. .xLgi:,A.4,.4h,Q.,-ygy withdrew from the Beauty contest--at that you couldn't blame jack. The triumph of copping another "Bleeding Heart" pin was repeated again this year, but on the whole the matrimonial bureau was closed down for want of enthusiasm. Q ,E Their reporter said that all of their pledges got a five frat rush. This is undoubtedly -MT true. At the beginning of the year they cleaned up in Carnall Hall and pledged all ' , Freshmen who left their doors unlocked. . They also entered an inter-frat contest Yqffjj M ' with the Chiotes to see who could pull down ' ' the most freshmen. When the Razorback went to press the count stood 71-69 in favor I of the Chiotes with only three freshmen in school unbuttoned. The pride of the frat " 'fl is a young pledge who specializes in the . '?A QQ College of Lollygaggin and Kneckin-and "" "" f 'Z brags about it. They have the framed reminder "Beat the Pea fowls" exposed to all wearers and prospective wearers of the brooch. 1 1 KAPPA KAPPA KAPPA ' This organization is an aspirant to some day become part and parcel of a national organization, to get some real mysteries and handgrips other than ' those sifted out of visitors and others who chance into the web after lunch hours. These "Klever Kaper Kutters" live up to their name. - They pay no attention to University rulings and get by XXX , with it. They have no more organization dw X y WX than the Togs, the Flies or the Devils, 5 ,K but unlike those bodies, they are not , X expected to have anyhow. The only pre- sil t, Q, . 'Lok requisite for initiation is that candidates 8,1923 "fill 'gf must scale either 6 feet 2 or weigh 270- ' plus. They are very active in student f T activities and their football material se- , K ml curedgood recognition on the All-Arkansas ill l -their rasslers are above reproach. The club is a subsidiary to the Pi K. A. fra- ternity and their house serves as club ' rooms for Kappa Sig freshmen. They are wz ' . very poor students and are always just 'fgftfg below the note of explanation on the W2 fl scholarship reports. They have hopes of some day filling a political office. They have no slogan, but their prayer is: "Oh Kappa, Our Master and our Hope!! XS Could you explain how a wild clam attacks an oyster? Get a date wzllz Chicken Pim. Page 303 121121-275-1j2f1,19271?jEE13:?,'z':LL':y: ', ,ta-13: 51:5 -,jg : -Qg,g".y'.:,j,:g'g:,7 ' 4 Q-Z,f,' gggjcp:,j,3y:.j-'y.:,:y:3f5g ','-.,,,',-V.,-,'.,f ,'-. .--,f.'- ,--fw,'-a ,'- . 1, 1 -- , . . 4- . , , -i, . - , -,L , . .r , f5.x,f.f,Zyyf4,yZ." .ww 'vnwzawy4fr4x42wz4fff2:+2:1444191501-. 1zz:lzffvzav:7w'-1 me-wzzfa 'awww Q:-:,pyfAa'4fQ ,ahZ4426 f. 1 v , ,nnl 1, f. CMM.. .Q A ,lr il:'f5'l7lflTE.?2fZf.?C '1gepj1f ery,-,,r . .:5,,,,?,:,4.:,, ,1. -. I., .f-K' ,, M, 2 t , ,f . tai? R CAPABLE AND PROGRESSIVE EEE? is the term applied to our store by an Eastern shoe magazine P22 editorial. The above illustration Qpictures of our display windowsj accompany the complimentary remarks of this magazine. Increased Volume of Business is a clear indication that we merit to an extent this article of praise. Liberal Patrohezge of College Students is Evidence of Their' ' Appreciazion of our .Mercliavzdise I uf, .. 7 K DR Y GOODS COMPANY WEST SIDE SQUARE FAYETTEVILLE, ARK. e Alchemy: That which changes base? liquors into gin. Page 301, :ff E 2-1 ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,, , ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,..,.,.,.,.,...,.,..,...,.,,,,,.,,..,.,......,........,,,,,,,,,..,...,,, , - f+55,:,g.- .eA, 127434-'ff 601' ' KZ? 7491 72292 7249 5'25?74'Z?4Z4 Z5?27XZ4 Zi 427 747ZZZXZ7Z!4'f74fkZ445 ZZ!4Z 4l1' i ,A -411,10 4, ,rs-.11-,,f " . all l.,U.P V M my l-,.- 1,1-,. yay fi, '5-.,,. This Chap is walking right into a Weleowze at Price Clothing Company "Style IIeaelquorter5" This business is conducted by two University graduates- Roy W. Wood '13 and Hugh M. Lawson ,I7. Naturally you will find us interested in University men, University life, and University progress. -1 Xi-.-47. ?X,, 'f-L 'f f ' IZ ' 'si me If tx ,Q4"' Of course we are also interested in OU'rFI'r'rING COLLEGE MEN because rFIIAT HAS BEEN OUR PARTICULAR HOBBY for a long time- WE OFFEIK you the following high grade lines of merchandise lf Smrirtg itiranh QI! then Dobbs - Fifth Avenue -- Hells and Caps .Edwin Clapp and Welle-Over Shoes Manlzattan and Emery Shirts Coojoer'.v Underwear I merwooen Hose , ' A ROY W. WOOD '13 - PERSONAL SERVICE - T'TUGII M. LAWSON ,I7 1 !!,2"'X"'tr' H Xa PRILE ll of STYLE XT CLOTHING co HWQUAM Where W ' M Whefe ' gi ' 13 uh Snricig mfilllh l. nzlgilliig - Ujlerazed in Cormeelion Willz X Qllufllm aresgld f Campbell and Bell Dry X M5016 ,f cxr ff Goodx Company "It'f4a new one on me," cried the Carnal! Hall Sofie, ax Louise Tibbelf dragged in her latert. Page 305 3- :3:": 3 5' 7 5,54 ,7 gf 0 f,,L, , ,, ,A ,..,..',wLgx ff S 1. v 1 X X Z 7 f Z ,fy f X! X fag ,Wg 4 f W 9 W W! ff Z W!f i ff! Z WW!! . Qffffgff 695166 amcicu mfg X, Z 2 Z 2 Z fWMoJ9vzf 5 fx? 5 f? 0 Z Aef SW NorTH. 'aacle Eyofcf ' fwwwwwiwiwfmffzfwm ff I X .4 L, ,VA Z ff! x P ppy Z h b ginniug of a a'og'.v hfe. ' f L R ..x .il .,, .'E .ll , ,f., . 7 ,.,, 5 A i , 1 0 . 1 .,,,'- -5 .f JQ,'q'-',' LA, .1-,in .-V hr ?.L.T1fL' .lwxlix l-KAL ijivi fs--'-.1 ,11. L Mania!!! . . 7 lze U mvermjf of ufrkmzfaf f 1 5 Fayetteville , ,L A standard institution comprising colleges of liberal arts, engineering, agriculture and education. There is a -medical department situated at Little Rock. Entrance to the freshman class is based on a four-year high school course. The usual courses leading to the Bachelor degrees are offered. The various departments have good laboratory and library facilities. The faculty is composed almost exclusively of men and women if with advanced degrees from the best Universities in the United QM States'-with experience in all phases of college teaching. 555 . . . . . Free tuition is available to 1,000 high school graduates of the state. Q54 An appointment by the county judge of any county in the state, liif or by the president of the University gives the student this exemption llgl from tuition. V ' Student activities comprise football, baseball, tennis, basket ball, track and field work and other forms of sport, publications, inter- collegiate debating, Christian associations, literary and honor ix.: societies and fraternities, and -various social organizations. The next regular session will begin September 20, 1922. The summer E-Sli session will begin june 19, 1922. Catalog and circulars of infor- mation may be obtained from the Registrar's office. 5 li E ' x 'i ilul if iffi ff Eff, 'aj in ,Ji if-.ll 3322 Paac so? ., . iii? :iv 2 I. QZZQFEZZZQQZEE' ,,-,,,.,.,,,-.,,,,,.,....,,.,.,,,.,,,,...,........,...-. ,....,,,.,.1.,:Z1,'1,','.',..-..A.,....1..:z::.1H A.....,.31.43.1.11.i.-u,.x...L15-41392: .,..,.,,,.v.,..,.:.... ......:..Z,,',..1..1.,.,:.L.,..,:,,... int..-1:-fa. UI Z In n it Hui' ,ul ,V A H I hi L 21 la, ,,,..,l.,',f-4 , ,., 2 7 .,, f,.,,4-.,,,f, ..,,,,,,,,,4 -.f, .UA auf, ., , .,,,f -X 1 -.,f, ,4 -, , 4 ' ' X ' Z' " 'gQW4WQW,xZ,:f1f4,Lf,f,-fzfmwnzzfyzazzyfz1.:4Qyfy4f.a:14,..,1:a4zW fWf fl -frkz-fekffffzwyfW x Qfil . . M, f WEATHER2 Members of Whoinell Cares ASSHSSIIIHICII . P 1 Qrkansas illiraheller VOL. I A IUNE 1, 1922. NO. - O. K. POLICE BAFFLED RUSHING WEEK IS CAFETERIA FEED BY FEMALE CO-ED EXCEEDINGLY GOOD BAG IS PORULAR Campbell-Bell Loser in Carnall Hall Pledges 167 Orders- for Pie and Milk' Holiday Crime Candidates: Boys at Neaizly bwamp NVave. . Hill Hall. LIVIVICY' One of the boldest hold-up The history of the 1022 The Cainpus cafeteria feed ., games ever perpetrated here rushing season is over, The bagnis becoming popular. in history was pulled during year shows that the records Five persons were present 555.2 the holiday season at the Campbell-Bell Co. A well- dressed woman deceived the proprietor and departed with much fair profits of the store. The young woman, de- scribed as vivacious, pretty and snappy, applied for a holiday job. "We shall be glad to give you a position for a few days," said the gentlemanly Hoorwalker, giv- ing her an assignment and a discount card, entitling her to purchase material for. her own personal use at cost. The young lady, arrayed more like an actress than a shop girl, with flushed cheeks and a Chi Omega badge, wore out three pencils and the patience of six sister shopgirls during the first three hours. During the noon hour she took her discount sheet and circled the store, purchasing ten gowns, 22 'pairs of pas- sionate silk hose, and some fur coats, silk waists, ehemises and a number of other things which the reporter doesn't know how to spell. The pur- chases totaled S785. The young woman had her dis- count deducted-ordered de- livery and sailed out with her nose in the air. An interesting clue came from Bud Oakley, a lioor walker, who for three years was a freshman in the Uni- versity. Buddy said that al- though Chi Omegas were a lot alike, they were sometimes built dilierent. Police say this accounts for the wide variety in sizes. -. I ' ,:"-rg. 1'7.'."'-'Q:,j':p1f,j2'L f 1 1, ,,,,,,.,,,,,,,,.,,,-.,., 4 ,L , V . , f,- ff 214 '4z7Q:-'-4'-:---z-.QM4avfzaazwywwfzxwfazavffa made by many of the bodies was very good. Carnall Hall led in cancli- dates, accepting 167. Hill Hall, the man dormitory, where food is served, has the most advocates, although for the most part the member- ship is transient, being present only three tim'es a day. Those who led in rushes were President Hereford, who was rushed out of the city for supper last night, four ordering pie and milk. "We believe that we are filling a long-felt want," said the proprietor to the gasping reporter. "If the students had more money we could get it easily with the masks and blackjacks that we keep in the safe." OUR DAILY ADVICE :ft 22522 1.5, 1 5 :IME ini ..f me 522 iii 1245 ..-1 lil' .45 .Az ..f :neg during the Freshman dance: 1 . Osterman, who has been rushed If you ve a sweetie, to death to keep from llunking, Q I'l0lil 011 tlghfi and Brownie, the Bootleggerg C10i0llt to 506 hcl' who has had a daily rush, or IBYCFY Hight- nightly, as it were, via the UffllfCl12lr1CCt0lCt m onli ht. ier roam: 1 0 g List' to one who knows l- Full well, Competitions MARRIAGE LICENSES Tlficevn as lllell. I ere s not mg Jut . . . Th ' r I Marriage licenses Issued at Wim 3l:rC55Ei:l3HtiLCll the ohiee of the county clerk Nat homey here today included: Marvin Johnson and Grace ----- Samuelson. Q Q Q Fletcher Minnis and Mil- POR SALE CHEAP 4 flfcfl Perdue' On account of makin - P f ' . f " ' 55 HH .. .Forrest lord 'md MIHHOW indefinite visit to Leaven- ggi? carter' worth I will sell the H -3 . . .sig CcII?ilfglC8T:'ltc,hlgfII'tSOI'l TJOIIII -- cheap "Good for any 0110, Color or As I have no further use of CFCCCI- the same. Freshmen will be bl- favored in their bids. 1' -5 Gisoucus B1.omm'rT. IVANTED-A loyal mascluline supporter.-Lucile Du 'e. - -- , Sidi", We solicit your patronage. , UW PARIS-N0-IVII'-lAIf PI BETA ern House. ' CAN-TOUCH-YOU. fliditorj. "We need it."-Adv. 2, '55 Page 308 25,2 2215 QQ I 5 32:25 Z 11" '- if 12" P ' .V 4 1 422 32112?2?"'EE3'5""':f"'f"'ii2?E1Eff:E :Z if 32 iff: I ' ' 'f' "' ff 5 5 1 14 ,-,.,.f. " DICACON " mfr' Fayetteville's Boom Is On!!! The boyz buildifng vnazfvrial cwczilablc' can be .rt'curL'cl at the Northwest Arkansas Lumber Com pany 324 WEST IDIXON P11oNE 9 TH lj S bl D OR M ITOR Y WI M M EN I A fussy young matron named Park, Vilas always out for a Lark, In the parlor at night When they snipped out the light, She was always afraid-Of the Dark. Try U5 For BETTER Printing DEMOCRAT PRINTING WASHINGTON HOTEL "Give Your Banquets at the llfashingtonv 26 IQ. CENTER STREET PHONE 244 XVEST TYIOUNTAIN ST. PHONE 42 HILL CITY LUMBER COMPANY Building Nlaterials Building Hardware Paints and Varnishes NORTH BLOCK STREET PHONE 417 It Might Happen to You "I-Iere's where I make a drop-kick," muttered Harry Hansard as he strode into Dean C-laclson's office, petitioning Ye Dean to rescind his "Hunk" notice. "The University is a great human factory, isn't it?" "Yea, they can students." These R. O. T. C. boys a Page 399 Q , f .f ' f. V l -ff 1 ,,, of 'r L :fa Q- fn ' f-an re all uniformly good looking. a, f- fkvz :fx aL, -:3.Z,j1Q:.gf ,Hi X I L . liwff. . ,, .. .,,. 5 C5 , , N 'W I NWI? ru I4 33,3 it , . , .V ,N my -, f,'.fff,w-- 1 , , f Everything the Student EED .-.....i. T Books Stationery, Supplies 0 cial Drawing Instruments Theme Tablets and Examination Blanks . Sporting Goods Tennis, Baseball, Golf and Track Girls Gymnasium Outfits Prompt Attention to All .Mail Orders UNIVERSITY of ARKANSAS BOOK TORE On the Campus FAYETTEVILLE'S NEWEST and BEST Restaurant Forindividual service o r fo r party dinners, t h e appoint- ments herc are ideal Two Private Banquet Room: Campus Cafeteria Breakfast Luncheon Dinner "Onthe Campnf' Oh there Hoes an eye' shrieked the Home Ee., as the knife bit into the spud peeling. Page 3 1 0 ,, , - . ,ZZ 11125 iii? X 1. Xa ! mf. ms Elf? :qi E511 5123 QW? fit? .1 4 wha is 2512 ..s iii? ish? gif? 55242 E202 izfqi 2233 xi :mg H35 Zi' ,. , :ix- ff 1 asia iivg ilxs . , 27:5 zigxg 4.5 iw? 5 4 if 5 Ei", :mg 1- 3, i 4 :1.' oy? 7 asf? ,,,,..-...-f -..- 4------1---ff----w-f----f-f---------f-f--fff----- ------- 1-'- - ----f-""":7"' ,,,,,--,.:,,,,,:,.1,,2,,,NE..:..i.,.,..',.,,-,,.,,..-.:,,,,...,.,.,.,,..'..,.,.:-,z:,5,-1,,i f f --,4'fwf ZZZli9 4 ZZZ Z ?7ZZZ , , 100 is Student i -A 2. ii: -IQ? sir 1 , -- Q Ac, .xv 1:-1,.s1ea1.2, 'sewn' ull 0' ep, ip and mbition That's the Worthwhile Kind PI"e're ehueked full of the same ideals and carry them out throughout our organization and the wonderful elothiug and apparel we sell. I0001, of the utmost that is in us is yours to command at any time. gli Smzth - Yarrzagton - Dram Company 'f! 6 C og, The Leader" SERVICE-SA'1'1sFAc'1'IoN U - , Q A U W 5 ,f -ffm : x ,552 ' P-FJ X5 N .gif gl A X' Z, 4 ' 'lf' lliv Q31 fgr Ugg W 19 47 H 0 o 5 5 -il! Q 2 r- ., ,gf A , s 1 fe w e A Wham-art' I reads five-dooce ! ! ! .f ! CSel1ool for goU' L'1lll1IISillSfS opens September 22, 1.92423 iii? The magie of Campus love is the ignorance that it can ever emi! 'H Page311 .wkfsrfyxpzfaaz203:71 az:-1:41cawsgcmwmxzfffawzhmwzyzzpf1 ,'-zazfze Leone:-nada.. 1 : ,-,1,f.5:-Q: 'A+ .-,g,,: af pxamzazsffpzaw , wt. ' v " CZi'f':' 1 ....ff A PROMISE TO THE GIRLS' 1C1IIC 1STYI.ISII -AIJORABLE -Everything in apparel that is Inodish and desirable will be here- ready for you to slip into-when the "Rushing Season" for the fall term St211'lQS. IVE!! Anticipate Your Ufcmts l . H7574-EW Mqvpm. Stfrotce-Sotijaction First ational Bank Oldest and Safest 5 II"5 ff OFFICERS p ART T. LEWIS . . . Prefidmzt A. E. COLLIER . Viva-Prexidmzt F. P. lQARI.E . . Vice-President K. C. KEY .... Cafhier DIRECTORS i ART T. LEWIS F. P. EARLE 5 L. L. BOGGETT I. VV. GUISINGER I li. F. ELLIS J. E. DOWELL W f BERT S. LEWIS S. F. DOWELL We are always anxious to do our part toward the development 5 of the University and Arkansas- . TILE WUNDER STATE "How sad the story of Ann McGleek- 4 Her will was strong, but her won't was weak!" Page 312 5 , S ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.,,,,,,.,,,,,..,..., ..,, .......,....,,,,. ,,..,. ,.....,...,.,. . . I , ....,..,,.. ....,.,..... , E JF ?5lff?E4l.?'5?-7.'52?T,fQ1F3f.2'9?4f.2Y5f.i'9 37-f.'fY.5-fli27-1227if-f.i2i3f.2'.357.TPZ5-f?lf5.5-f.'5f9311'il 74.15 1 .-Jfzczff '14 zkw yfyyf. ZAAQZQWQWAQWZQJQQ2 zffopfakfzzfk- zyifffyspz ff'-,n : ifffa a24Q " ,'f:?4o2?zZi4:l H Q.,-vm! 414-X fm' 5 J:--,,gzg.1f?, J..ff.'t.f.-N, f .L lyijl 51 E S Portrait Study of Prexy Hereford of the Freshman Class E Cravens 81 Co. J. J. MAGEE Established 1890 U For 32 years this INSURANCE Ladies' and Cju'fa'7,e7,1 '5- AGENCY has served the gin- L of Fayettevllle Reddy- To-Wear 22 E. CENTER ST. P1-1oNE 161 FAYETTEVILLE, ARK. 16 E. CENTER ST. PHONE 24 WHEN IN FAYETTEVILLE VISIT THE Pr1ce-W alker Clothmg Co. "They always show the new styles jirstn WEST SIDE SQUARE p E A L ' S WANTED-BOARDERS! 2 r11HE CHEAPER GROCERY STORE A I h K "The Busy Storel' pp y at t C appa West Dickson Phone 155, 156 Alpha House Remember Al Jolson's famous saying: "A grapefruit by any other name would also squirt in your eyes." Page 31 3 S fffx ... . 111.5 sz if ..11. .. , wx, ., ..,. . .5 Efe f :ai 117212211 1 1:1:11:zz21:11:21:212:112:21111:11-.zzz1111111111121 111111: 1112Z112.111'.'.','.'.1'.'.'.'.11 zz: 1: 1111211112 : 1:1 1:5111 2'.Z11',Z'.:.L'. , ,,5.-1,,ge 5 f,,f.., f,f1--.ine-.,7:--.:f:'--.: A-11.7 1'-I-.f,f4--JA'-f-.7 f:---.L f:-.3211--1 '-Q33 44244474 4gZZZZl 5Z Z ZZ 7 7 Z 7ZZ 4 Z49?i , OFFICE SUPPLY STORE eri- 5 .. , -.,,,f . fi: hr. xv,-eakf, , ff,.,,,,,,,,, fffff rf ' -rf '2. mar:-:J eff... V :'-'fzne -, f' , ..-,H--1f.f'-fafqufi, . fy.,-qi . . 47 5-27.3-2',f.f"wf-441211an Ef'f':-Jsffzgff fi'l':7f T 71577 ' "ffQ'1'1'i'.f,L:f.f,f','Lz-152. f e-fiQ'f..ii ff'1'fi'i.':f,ff"':'fT?.Q'?f f f? 355- ---4- --H ---4- e -f4- f---1--H ff---'Laffy -.., ,x QL. I -' 1.aqy-..,.,....,......,.,,-,..,,,, ,,,., .fa -' "--- .,.,,., ff THE E Honest Goods Honest Prices All sizes Loose-Leaf Memoran- ' L, dum and Note Books Rubber Stamps, Indelible Ink Outfits 2-zip Pens, Pencils, Ink, Typewriter 1, :E fs Qi Paper and Ribbons Latest Designs, Engraved and .E 1., :Q fl 'rs The Fair O. 4 Belding Silks, .Dry Goods, Boots, Shoes and Groceries 'PHONE 44 C. E. COLE, MANAG'ER Printed Calling Cards, Invi- tations and Announce- ments ' . WRIGHT' if 'l ' All Kinds Commercial Printing l NORTI-I SIDE OF TIIE SQUARE 32 and ccstar Brand Shoes for all the 2 if STATIONERY COMPANY ,ge un I7 ' No. 8 EAST SIDE SQUARE Famfzy' I - FAYETTEVILLE PHONE 41 1- 4 iii ' Anclent Amalgamated Order of W alnuts Founded University of Arkansas, 1872 M.. PURPOSE: To encourage abstinence from dancing, largely through 7 ns, non-co-operation movement. B MEMBERS IN FACULTATE MISS MARY ANNE DAVIS .4 Hel MISS EMILINE GREENE Hui! galil ll -.M DEAN DROKE DEAN SIMS REGULAR MEMBERS 34 il EDNA WELLS if KANTY Loo TOWELS IRENE RICHARDSON "DUTCH" HAYS gqgf NEI.L ZACHARY EEE! ffm 1:16 TOLA HITE MIRON HARRISON STUBBY ROBINSON COOKOO BOYD SQUIRREL PARRISII EMILY FUTRALL CLARIS G. HALL JEFFERSON HALL We never know what our University women will do next--neither do our women Page sm 25531053-1"Q:"Q:''pznyx':l:::'eQ:"Q::'131:'aj?g::,'1jg"Q1:,'y:g'g:g'15:71y::,j:jg:,j'Q:,j'5:J,j'g23 ,V X X-L., 14 3 , ,,.,. 1,..f' , ' , V - 4 ,A , 1- L,x ., y, WASIIINGTON CWOUNTY HDW. Co. "GN if fallen' llwyiw' go! ii" A. C. Grimes Stores KlNCORl'0RA'I'ElJj "The Variaty SKOTKH liverything in the Novelty Line Come here for your Souvenir li. CIQNTICR ST. PHON 111 369 L O N ' MEATMARKET The best of cured and fnxvlz meats at all times I4 E. CENTER ST. PHONE IO8 VickersVickers Vickers VickersVickers Vickers Vickers Vickers VickersVickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers VickersVickers Vickers Vickers Vickers VickersVickers Vickers Vickers Vickers HATTERS Vickers Vickers VickersVickers Vickers VickersVickers Vickers Vickers Vickers R S Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers C I, E A N E R S Vickers Vickers 3 Vickers Vickers DYLRS Vickers Vickers f Vickers VickersVickers Vickers VickersVickers ViCkersVickers Vickers Vickers Vickers VickersVickers Vickers VickersVickers VickersVickers Vickers VickersVickers Vickers Vickers Vickers Vickers Vickers VickersVickers Vickers VickersVickers VickersVickers Vickers Vickers Vickers I VM VW' iyllx ' ' ' . v i ""'5F"'f1- ., - I ix . . V i i I Mike 1 1 ' ' ' I I lk, ' ' f 3, I Q ' ' lkJ4,,Wj1,1 elif , ' ns-, i ,rw ' y 5 Sfudyincr lf it's in the grocery line, you'ii End it here Call MOORES C a s h G r 0 ce r y 6 li. CENTER ST. PuoNE 207-208 iVlIL'71 Ilia' Prodigal Son rclimzed they When Roy Rirflmrzlsovz got back from Page 31:7 .,1: 1 gzzjgz killed ll.'vf11IIc'1f ffllf. ilzv L0.Ql'Sf!If1ll'6 he sho! the bull. fr 7, 'N Q4 ..A,,.,. V . . - V , ,414 c, p:-no 1144 l'vc m-vcr soon ll girl like lhls- I hope I ncvcr sec onc. Hut sincc so mzmy boys go wrong-A I know that there must bconc ! ! ! ! ll Hlstory four-Ju. Lspun 1Ily good gmclum to good-looking women-Prof. Lemon Pug: Hb fy , X, .1 , .V ,f. ,1W,w1,,.,, f 2 ,y..,. A' A V"-gl HA visit to this shop may help you win next year's Beauty Contest' Mizs. ROI3EIl'l' WILSON S'1'1f:uN Spfcialifl Biz,xu'1'Y AND l'll-IALTII Ladies Only 428 W. DICKSON PHONIC 671 U. Ol" A. BARBER SHOP Uiziziezwily Sludcn! Trade a Specially ON12 'FRY WILL CONVINCE Nlurphy, Cory and WVhitsitt PROPRIICTORS 420 W. Dicxsox Pnoxic 331 The most up-to-date and Sanitary Shop in the city. University Barber Shop Sarnia' Our Specially 428 XV. IDICKSON STRELYI' BALLARD AND LADD l1fL',ft'f07' Ilia Uvzizffrfily Fayetteville Nlereantile Co. 3312 NOR'l'llW'l'iS'l' S'l'. Kansas Expansion Flour Chartlj, Alba- tross Flour Qsoftl, Reindeer Corn hfleal, "Our Specialtiesf, Golden's Furniture Exchange Bargains in New and Used l i MNH M AYEST Lislen ilis some Show lt was shortly hefore the Agri. Day Show. Miss livelyn Hawkins re- fused to he a chorus pony in the show. This sliort-skirt thing is an awful problem, nin't il, leelx-rg? 'I HODGESBROS Cafe Coon S1iRVICE?GO0D liars ALL Tllli rlilhlli FURNYI IV: make a Spfcialfy of SfIIdf'7lf.Y, IOS XV. DICKSON PHONE IISJ. Trarlr Sec Bid!!-v Daleejbr 1'11slr1u'Iz'o11 'in 1105! b1r1'l11'17r1g. -.f1a'2'. l'11qr' 317 .7127 'pf' all ,AMX 3 '-f:f."-1-Wie.,-.a , - , - 1 f' II E more-"' M' .1 ,- 1 -.-fi r ,f.a.1'Lz I- f f x me ,.,. 1. xx:-,f If -1,-N. Y .- I L' I, 1 rj!! HOIBB Y? YES! My Hobby is zhe BEST Gifts for zhe BEST People Useful Articles Artistically Boxed, Vifhitingls Correspondence Stationery in Gift Boxes, American and Japanese Pottery, Gift Books, Greeting Cards, Framed Mottoes, -Place Cards. BOOKS GOOD FOR CHILDREN and the BEST Frames made, in the BEST manner from the BEST Mouldings at the BEST price. J. F. MOORE, '93 FIRST Doon WES'I' FIRST NATIONAL BANK , p Fayfttfoillfs BEST Corner I S l I D lv by s mf f l I vi i ' - I , I , i ' l l rj ' in lil ll' I bl I 1 mf' , to ,aux is I l ' .11 - J' H QQ I A s l l llr D Vlffncs lla.-T5,,wL 6, l L .., . , Y, -. ....- S ,,-,.-- 7'-f1fl. Arkansas Produces Many Varied Types of Men, As It Were! A S S E M B L Y Aside from the extensive line of provisions fthe best brands and agencies the Nation affordsj, we have in conjunction and assembled under the same roof, a full line of household and .rtudfnt hardware. Six of the fraternity and Sorority houses have looked to us for their supplies this year because, aside from this convenient combination, the volume we thus attain enables us to give them a more liberal discount on their purchases than any other house can afford. NVe take pleasure in spending our Inoney in support of the student organizations but we solicit your business purrly on mfrit. ON DICKSON STREET NEAR RAILROAD STATION Bayless Earle: Ex-Engincerg Ex-B. A .,i Now A gri-A n all-round student. Page 318 iilqpe: .. ,f 3 'Z ,.,,,- " l...l I.. i ug 4. -xp. Af um' . .F x..,Ii?, .f-13, in 9,,- We Congratulate Our Great University of Arkansas on Its Splendid Achievements During Its Fifty Years of Service To Our State For 38 Years hand with the develop- We have gone hand in ment of the U. of A. as Well as VVashington County and the State of Arkansas. of S30,000, and Total Our Capital of SIO0,000, Surplus Resources of SI,ooo,ooo, evidence the rapid advance- ment made. The Arkansas National BAN K FAYETTEVILLE, ARK. NOTICE It is altogether fitting and proper that we say a few words here about our friend and advisor, Dean W. N. Gladstone, head of the Disci- pline Committee. VVe desire to make this state- ment: D-5I'ZplV"a" 8c'Z,2SI!D ! I ! ! ! l FAMOUS SAYINGS "Give me a receiptf' quoth ye Stude, as he handed his worn trousers to the tailor. "The Yanks are coming," hummed the dentist, as he prepared for an ex- traction. "I like to fight with co-eds because it gets them up in arms against me." The Home ofthe Arkansas Trav- eler and the Arkansas Engineer W'e do all kinds of job printing and specialize in Invitations, Calling Cards, Letter Heads, Programs and Bulletins. 92011 FAYETTEVILLE PRINTING COMPANY II4 WEST CENTER STREET M. M. MCROY, Manager TELEPHONE 131 Edith Tedford, ye Flapper: type, Peafowl. Page 319 f '4f1.i.Q1Q,I-TXQPP'i7??3l'9ii'f.?lfEf72519273.33:-f-Fff-77.l?35-3 '21 'lliiii-1224-37 X f , .,vfwya4,ff-411411Iv4,zzfa4f:42zf:.'1'zeovareawzaf- 1' asf..-4: .ff 1-f -fe-we-,Q -.-012.4 Qfpyn. Afhaf., , ,., .MWAWW f 5 f l Mcllroy Banking Company CAP! TAL and SURPL US f200,000 50 years old Organized 1872 ' Fayetteville Arkansas .March 28. I-fngineer's Dance, hot stuff. Beans served at the Dormitorics Agrfs suspected but no action is tukenffj--at least with thc Agris. lt was some clancc?! ! I l ! l l City Plumbing Co. "We don't do all the plumbing- but we do the bestn C0'l!7'fl'0'I1.f lrealme11l guaraufeed 416 XV. DIXON PHONE 615 AVOID THAT COLD llr .llrml llzr Rrfnr aml Palrh Ihr llulm lfllflrl Up lln' llrrly 111111 Sum' lln' Sola J. H. WALLIN Electric Shoe Shop 23 Noivru BLOCK S'1'1aE1c'r -1 The STUDEN TS' RKPJLY-l'77l6l7l You can't go wrong at Wright's Electric "SMH Giving Service fo the Fayefle- ville Public" Citizens Laundry Shge Shgp J. F. 1u1f:1f1f, P,-apr. 404 W. nixox PHoN15 675W 102 w. nixoiv PHoN1c 557 "Eat U1ziw'r.s'ily Oczlsni THE OZARK GROCERY CONIPANY The only exclusive wholesale house in the city MeDavid Hardware and Furniture Company Complete home furnishers- light and shelf hardware l'l'lOXl'1 5 7 I Hllflalee Ihr' More your lzeadqnarrfrf' Tlzrve Bans for Agri Bill Sl'lll'b0I'0IlQll, all together! I'um' .HU 's 21,2 may .. ,, 51:2 '-45 , ,,,, ,, ,,, ..., .WW22 .f , -f' , -ff 1 . ,,, . ,. 1 ,H-wa fi--.ai--wg.: 71 "f1Zf,'7ZC,1 L 'ff43j? lG'aff Bull? liege Annua B Q-6 J NC l EE 'ixzb sbN'crr1.'K f 0 , l 1-flIffllS'l'EPlIE:NS'.f!l My 2 wegfgfirx Aff el 'T' HE largest, uniquely equipped modern plant in the west, specializing in the designing and production of "Kraft Built College Annuals." lIOur Service Department renders expert assistance and supplies the staffs with a complete system of blank forms, together with a handsome ninety-page Manual Guide dealing with the latest methods in advertising campaigns, business and editorial system for College Annual pro- duction. ILI-Ielpful advice and ideas are given on art work for Opening Pages, Division Sheets, Borders, View Sections, and other Annual sections, combining Kraft Built bindings, inks, and papers into beautiful and artistic booksw-SUCCESSFULLY EDITED AND FINANCED. ILWrite for estimates and samples to The Hugh Stephens Company, College Printing Department, Jefferson City, Missouri. A I .f " s. Q '-lf? Emi 'ii 5. .fe4ff45i1 .1 1 l .r,,'.il!Q again ,:,,,',4:Q.,fZt Y .-,. - I Qff'f'JiZ?-?32s5.eQ " f1""'E ' : I A ii : ,f.?.1lA'ff3f0'gYL : 2.-rww A ,, - ,,,,Mq w"' mil i ' . .r 'A'--. I ZH 114 fr l: r i x- EQ, ta li .- I ' 9, LEM QA.. -w IE - t y .aw ' : xx 1 u v A ff, I . 4 , ,I , L Q , ff -N I. 1 ....... 3 SUPREMACY For the past fifteen years the Educa- tional Department of the Bureau of Engraving, Inc., has been collecting a vast fund of information from the ex- periences of hundreds of editors and managers of Annuals. This data covering organization, financ- ing, advertising, construction, selling and original features has been systematically tabulated and forms the subject matter for our series of reference books. These are furnished free to those securing "Bureau" co-operation in the making of engravings for their books. Begin Where others have left off: Profit by their experience and assure .rzzcceu for your Annual. BUREAU OF 'ENGRAVINGINQ 11 sour:-I srx'm-1 s'rRsxa-r MINNEAPOLIS I ,X llllllllll lllllll ll? imma QQQQQ fffff-4,':ef,,, 1. 1.: yan . . fx' ir' ,ff 11: ,f .-1 9.47, .'Q' TRY THE FRI CO DRUG STDRE FIRST--FOR QUALITY See our line of toilet articles, stationery, drugs, candies, cigars, cigarettes and sundries "Your Druggisl is .More Than a Merehant', We are anxious to serve you THE FRISCO DRUG STORE We Deliver Phone 317 "The Penslar Store" iii' 7 1 WL HAVE The BUFORD 2 j ' Crests and Greele Letters 5 10 Eh - - 1 1 1 1 for Fraternztzes . . Cent Store vvhlch may be placed on. rings, ffufg iisltellillrffifof Jewelry FAYETTEVILLE p West Side Square The IQ22 Class Pins The Coziest Place in Town ik if Now on Sale THE COZY Szlverman Jewelry Co. CONFECTIONERY NORTH SIDE SQUARE We are still giving unequaled service to the students of the '- S U. of A. ueeessors to DUKE JEWELRY COMPANY I7 NORTH BLOCK ST PHONE 787 ' The first Ten Commandments are the hardest. Page 32 1 21 C --cf N 'B' 1 "5.q'w'a'wig+ifr-Z. .1 ,hu R K-l:.,n.1, 1.1, 1 - . 1 4.4 M ,if " T, F " - ...--fyilllz IN Ny 'Q .U .ka .5 LJ Ueerzyg 'Ueedyg Ueeky . Fayetteville, Nov. 5. l f ' Dear Dad: Well everythinglis going well with me. I passed all my work this month and have been complimented very highly by some of my teachers. '.l 1: I 1, iz ?f' fi' . , vw '3.y1g::f::1:.. E 1 fa E ,,. ZIX JW: f 1 Ii! ' 1: L . ..1, -his "1 -ve gi , -fbi .J HI- :ii I: '4 Z 1 " 'I The Coach especially thinks I am doing very good. Dad, I 'hate to ask you for some money, but I have had some very hard luck. I was trying on my Tuxedo to go to the Beta Sigma dance next Saturday afternoon and some freshman' had left a bar of soap on the steps. I fell down two flights Dad and .tore the sleeve 5-13 and seat out of the Tux and the pants. I can get a good new one for 3575. I am floing this becauseil know you want me to make good scgfciallysls well as scho- -li asticall . - H our .on, fi-fi ' Y -?- Bob ll'-'V 'fgl Fayetteville, Nov. '29. Dear Pater: VVell, we have just finished our monthly quizzes and I KWH gioukghtl II vrlvpulig write lgforel lDean .. - fp 211, ro 'e c ic. ie ean is a ne o c man D 4 Qltf and we are great friends-I go in to see s-'TIDLA-,, him nearly every week. About that bil. .A- math grade dad, 52 docsn't sound very good, but they use the Missouri system here and it was the best paper in a class of 44, so I will have to get an A at tleast. That isn't bad. 'That paper marked 10 was a mistake. Professor Hamilton told me later that it was to. have been ,Hr-gg marked 100, but he is absent-minded and left off the final 0, not thinking that E315 it meant anything. The 65, in English was rather low for me, too, but Miss Holcombe says I have a lot of talent and she says that I should be a professional and write for money. By the way, Dad, can you let me have S520 until Christ- Mg gkfig mas. You see the Skull and Torches have been egging me to get into their plrgaigizatioibgncl iotfceep thiilqgiggoing I gufss I will haxle to il? iiiitiii .ion ee is - . ant me pin 1s.' more so 1 ou can us' cou J e a' .' , wi not have to stint myself quite so hard to Conn home tihis holiday. Lovingly, QE! ---i-- Bob. December 20. Dear Dad: Well, our family has been honored. I was talking to Dean il, Droke today and he said that it was a shame to waste my time here--he said to go somewhere else where I could get better returns for my effort. Iam 1' '.jg thinking of Harvard and when I come home Christmas we will talk about it. ,gif There's no use in me wasting any more time up here. The other night I gpg passed a poor old crippled lady. I didn't want to be short so I gave her a 3510 Qiifg bill and I am running a little behind. I know you will not begrudge this, father. 5555 A If you will send me 3515 I will cuome home ,J u ililfluigclayi lBy the wjay, I SET eiiclpsiing a small fjggg 3 Jl mat iaven't een at e o a e care o. 3,32 4 y ef It is only a small account at Champs-you see ' they nearly starved me at the boarding house ff jggf - this month and I knew you wanted me to take . . caregof my health. I willtbe seeing you soon. 5: 'E gijf. Be thinking about Harvard or Hendrix because I ain't coming back here. jp E xg Your loving son, 2 Bob- 3322 1 --. 1:25 .,,, , ...,.,.....,.,. .,..,... ,,....,.,,......,..,,.,,,.,,,.....,,,...., .,.,.,......,,.....,...,.,.,,...,. .,.,,,,,.,,., ..,,....,..,,...., ,,,,,,. Q 2 25332512 'pac f 5: f' 1 ' :sg gag zL::.f'a 'gag TQZIS fy: 5315 '.y:,gj.y1:,jlgyzgyiggry:.j,3'y-135:51 5,175 p:g5yf,5jQ:QQ3:,g,QZ 45 -.,,,.-,,..f.f -..-. ,-,,-..-, ,.,,,-.,,- f-..,,,, f ,,, ., ,Q .,'.,,. .. , ffiifhflykffaynV14-5viz A1W Q 1 59z?Z4 V 7zx447f4Zff i 0 Z 1 V . "ar-'swf 4,-'54--Vik' , , ,!I",,L4Q,-fl 1. ,ff N-J-fr ,Q::::::::"' , . f' Q "4-- ,,.,.,flf ,C :fin 'yrs tx mul l. f N B E 'Q IKM, Wuv?X.lw' WH' . ., wa' XP. " ' x. ' .x ' f fl N N YW vlmw I M, The REXALL Store ,. Y ,. . ,A 1 V 3 . .' - M l aw- lf!! x i Fi' .:g.,...n.,f, dN?Q - Ndflv' 'JGVIJ czmvrl ly Home Of the SAMPLER and fi all desirable articles in the "' .. ,-..-W-S ', W-WA.gi. . X Qt, drug lme, as well as the 54. um MOST POPULAR FOUNTAIN N ln town. N Q fe , '- H Amlvg- l 1323? r my Maj-5 TIIE W. G. QWNBEY lm VW4 Wi-225-U. ' "QW ' K' "l1'l"3'l 4R'.'l'7'l9 N E CORNER SQUXRF PHONE 18 I K vm ' ' f 4 H ll fxilllll fmwlqrwzsr. . tl Ol: 'wt "guy 1-,.:1:-xul,,:. ff. .- ..-.T.-,,,,., --..i.-. f ,ff , f N of fl 0 Z A R If Q JY 4 'A , mx " -,' Q-' i l u' mu- Tfyiiliifl LESSON' FA YETTEVILLE a ' gag Fu er S Samtar Meat Market QM? El-iii -- gafll L , We operate our own f :il cold :forage plant. 334' The best in fresh meat. The House . 8 CENTER ST. PHONES 73, 74 The Best Road Attractions x Nw TM 'TJ Q Q Q :Q 33 C-o Q '9 . 34 cg T W 0: E R' 'Qu Sq tm A Q 3 Gs W Q N 14 fx Y Q ks N. tr tm Q S - S4 W Q E bs. f::::5:x:f :.,:,,.f:5i.:.:: 1 .- X, l. ..--4, WXYKNXXXXXXNX RXXKXHXWXN Ml .- xl mx ,- , , xi mx ,1.,: Hx? , , ,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.....,.--.71-.A--HHHU--1-.....-...-1,-.-H -H1-.H-...,..........,...,..... .... ... .,...,....,.,....,----af--f-1:15 g,v?,,,,,,,r,,,,,,., .,......,,,:.,1,.L.,:,..:..',,5..jf.:.L1:.1,,..,i,,:7,.f..,...:..1:.:,.:..,..:..:..3. . .:. ., , ,, , .......,.,..'....,.,...1:,Z,.C: 62' ' 1!f:ff,u',f,f-.,VlYf','f ,yj-,,,-,Ig-.,V,', mf, -Z, '-,, , -WA" -X, '--,',f,"-:Z 'f-.,,f' .,,f K '51, , r -.,,, -yvhgfj-..',4'--,,2, --.1 "-ag' Af' fx2W4ff4 AQkfff422Wf! f4W4 Z0 A4pQ:W4Wfzwxwvz Jeyaxywx Lf, 5- fa ' fffn 5-:4ZQ4k V za, 1, , WA .. f. A ae 4f,4ggf:,'44 52593552 C145-. if, 1 ezf4?a-fa:-fi, ,E 1:-J fa qw::':qvff,4yf2:grQ2 O,-w h Y' - 4? f'? 47 'Z?9Z77 . . ,. . , ,-,- , ,f,-.,-,., .4 -,,.,, I ,-, ::1 E -, ss'-'F ::, 1 ii rl :gf 1: ii 1 i In l .5 rp x: 1: i ' ',' ll:4QCl'Q4C13IlMfZTrZ ','d,v'4..-',"'f' H Lfgfffii, I Sill Eli? thi 2 I ill ali e I QA? lr The Count Enjoys Sh erbet EPISODE I. . It was the day of the Freshman dance. Grape sherbet, cool, luscious and enticing, had been ordered for refreshments. At Buck Hall the plot sickened, and the Thugs, led by Count Lelar and sundry others, one hour before the dance, had the sherbet delivered to Buck Hall. A good time was enjoyed by all. The Freshmen didn't get any. - EPISODE II. Later: The Count attended the Gum-Boot weekly session. Chief Gum- Boot read from a forged paper: "The Freshmen refuse to pay for the sherbet. Have all concerned with disappearance report to the Discipline Committee at 13.3 5 5 - ' 11 ' - i .5 once. The matter IS very serious. The Count trembled and immediately started rounding up the fellow Thugs in an effort to start a movement so that leaving school would not be necessary. ' , ll' EPISODE III. 2 " sf, The Thugs refused to stand by the Count. He hunted up the Freshmen ,552 president, talked matters over with him and when things looked even worse and ' worse, he drew a check for 3515 for the sherbet-it was a cheap matriculation fee, iii, for the Count. When the story became known it was the Count that became Si, cheap. Sherbet at 315 per qt. isn't. - git' It wouldn't have been bad for a Freshman but for a graduating Senior- oh, Hortenseiil 5.5! liz 1 . -, , ,, fig., 2"'1 Jan. 2.9.-John I. Smith has a dale at the Carnal! Hall "Hennery. Page 324 A Zi-fl 5111: 4 :VI 1 r :,,,,.,.,,.,,.,,.-..,,,.,,,,.,,.,,,.,,.,,-,....,-,-.,,,,,,..-,.,,,,...,---....,--.,..,,,.,...,.--,-,.-.,...,..,......-,.,....-.--.--..,,...,.,,..-,.,..--. f jfynnf,uf.,T...,.:,,.-,',.,,,,:..:. . :an--:, .,,,:..1020...:...,.,,,,,..:.,..,:,.i,.Z,.:.,E.azvz.-. -fa.07,7f-,,.:..,..f,....:.,.,,',-.,...,.1:,g,-1ff Zf-4"'.,Qf- "'-.XI I i'-,7a"-I-11"-ZW-.72"--!i"--QA'--,7Z"'-.im-fi "--ffvi "'-14 ""4f 2 ""ff"-f75"-la'-Z!"-f4"'-? "rf fff fWf f A1 ,fW ff 3 gr ri H. ---, . X 1 "MEET ME AT THE PALACE" The Best Known Drug Store in the State NUNNALLY'S CANDY FOUNTAIN PENS AND PENLILS The Candy of the South With it ffktpv EASTMAN KODAKS AND SUPPLIES Eaton, Crane and Pikeis Fine Grade Stationery Domestic and Imported Toilet Articles Don't Forget the Fountain Fastest and Best Service in the City PALACE DRUG SHINE f'0n Dixon Street" GUS BRIDENTHAL PROPRIETOR FRANKE I-lEADS,lGO oauods- IF IT smwos om 1 See us for the best in Fine Sample Shoes, Hats, Dry Goods, Notions and We wuts, iso TO TONYS- ' I 5 END if ,,::Zf.!" j.-.-J .. , li yy!!! f fyf W ffl! ffl W :v W xx ri - .X ! 3 4' Hosiery lllllx- 0 3 A FRANKE t,'-E MERCANTILE xr. COM PAN Y SO SAY WF. NORTII BLOCK STREET ALL OF US! Nobody really cares how the girls dress as long as their stockings don't wrinkle around the ankle. Page 325 A, Y . f, L v 3 .Wt " ,A Nw' -'fl I !. rs 1 if l A Ek f' t W t 4 . l f t 'L' W E- ! I ultlfll I' 3 RX ' 0 'fUU'lHH!' . as KW "The Infernal Feminine Red Cross Drug Store Three Registered Plzarinaeists S plenciicl High Class Fountain Toilet Service Articles H011 The Square" PHONE 490 FAYICTTEVILLIQ, ARK. "It's a long time between zirinles,H murmured the camel as he left the filling station. Page 326 1 , , , 1 y .-', lv 'Y' - ,', 4. ,Q 1 'jfgf if ij L22TfJil '!i5fC'iZ?i71A!f3.??l?,.ifEi V' f V -I -. A ff X 1 1 1 1 7 G EQ s s , x .12 'zz '2 x: 1 1 "The World 'x all wrong," mullvrvd Prof. Cao'y ax he mrm' across a poorly rlrown G1-ology mo 11 Pogo 327 37x71 ,,!, ,lj-Tn, l,r,:f,',,,:',,: I lv 4 ,j 1 f LIT.. 4 ...,, x,,, -,,I,,,z..2,,...7 .'..,, f f f f X f ff 3 3 X ?:pf f " fi' ,-:gi ',i.:m 4,,4,f.Q,z,.:.2- 17.4, ,Q an j,4yyZ,:-zvwzvyco,-111 ,A f . ,,,,. , . , , ,. .. . ,, .. ,, ,, , . , .. , f 1 , " . ., Q'- pf, JJ.--4, A 4, hifi-Z.,-,,,, , Ma.,-.,1f4afe,e2ag:ww4y 'N 4.4. ' 4 We ' ' . 7:55 The'University of Arkansas has just completed ' fifty years of service I:-1 115 .17 'thi rf? :ps ,.f Gifve l X the S' T B h Service , . . That Men 5 Furnishings' Satisfies We are on the fourth year of fifty years of ' ' ' service 1 - ' Simmons -ls Brothers SERVICE STATION FOR UNIVERSITY STUDENTS mfr. Ziff. fd 1 ,' Them e es fx ,"If ffff i' Y ' 1 . tp.. 5: Them hps, jgp Qgz, . fr 1 Ipvahq- Them neck! I ! ! fpv,fgiQ2? I Ant" Ulf" 'a iff Ah! ,fffff i' Wh' 1 Darling! Cincluding , ss, ' i ff uns ummm thc bobbedha1rD, W HQ L Even in the class room f- , 1 ' " 5' ' Q 1 . 'L '-- ,? I dream of you Cit's easyj . L YB - o jgql w R 6, ,,..5Z A What matters it though W V 'LT Dad pays the bills! I ! ! SJ I ' wifi 'K , iifrai It s sprlngtlmel If AH 'IN 'rn-oi: SPRING n voumf MENS rsmev --i n White hair is only another invention of nature to handicap the 'women and give the young lads a chance-yet took at hair dye. Page 328 E5 E' F , vii ,Ire ,NH .,.-,..,,,...,..,,,.,,....., , .,,.,. .,.,,,....,,,,,......,,.,....,...,,..,.,. ..,. ,,,.. , ,, .,., ,,....,..,.. .... ..,...,...-.,,,..,:94Z .,,,. ,.,,,,,, ,,., ,,,..,,,,,,,,,,.,.,,.,,,,,.,..,,.,,.,,..,,,....Y,Y,..,,, ,-..,.r.- Y .... .... AH.: .... ,.,,,..f.,...........'-.-1-ff,-1-I-2 f f-.. df f - ffze-.P :f:'--1,4--.ifi-H ,4 fffwf-'f'4"'-,Y-""-Qff"-.Lf"--.'K'1-ug"'-f"fZ42 gyap 7 51:1 if-1:1542 T44S'Zvi5415747745ZOZ2ZZ4JZi4FZZ:Z??IZZZ-541,22'55 .2544 I-1 ff lf' lff?fZ 0Qf0,74f ZZ . J. L 5 f- 7 f: . ff--.Lfz---.',-1' ff -1.4-'MVT'--, . 1 ,,.. , , . ,......,,.,......,.,. I A l ...I ., fi 'fd WALTERS The TAILOR CLEANING, PRESSING, DYEING 107 NORTH BLOCK ST. Telephone 170 "For Good Work" A Q R 4 grmsaqss T e,,,,, ,,,,,,,,,,,,,e . ., ..,,..,,, UPTOWN HEADQUARTERS FOR HUNGRY STUDENTS THE Waffle House Norilz Side Square W. J. DAVIS A. F. JONES VERSE AND WORSE I Poetic License, No. I,362,557, Arkansas THE CAMPUS BE1.1.Es ARE PEALING. As shades of night were sagging low We passed the Carnall Green: The window curtains-aw you know, Cut out the moonlight beam. There o'er many a painted woman A lovely dream came stealing. Then from the first floor casement Leaned out a dam-O-sel, The passers paused and listed As she rang a silver bell. I heard a keen-eyed youth remark: "The Carnall belles are pealingf' SUBSCRIBE FOR THE ARKANSAW TRAVELER. Reason 1. Best paper on the mar- ket to wrap up small parcels and laundry. Reason 2. You can place them be- tween the mattress and the springs of your bed and keep the cold Out. Reason 3. Better than kindling for starting fires. Call Lyman T. Husky and get your money taken. WHERE T0 GET IT. If you want a good bun- Stop in at Tony's. To ROBERT. 'Tis Stubby, sometimes yclept Bob, To know him is disgrace: Aye, Nature did a grotesque job When she designed his face.- To BAvL1ss. Some day before he leaves this earth Cln twilight sleep, we feahj, Perhaps B. Earle will give birth To just one sound idea. To BUDDY. A handsome fellow in the dark, Bud Oakley, tall, conceited. The K. A's. gave him their trade mark And both of them were cheated. To BEN A moonlight pirate, say the Janes, Ah Ben-your fame is known, 'Tis well one needs but little brains To play the saxophone. "We have the largest stock of lemons in the city"-Apply Tri-Kappa fruit stand. Page .129 f ' f ff: . if :A favs?-:xf22fLzz:f'o,f,' fffffyccwkkvfe 1 4,f,, I 'f K , ,, 'ffffz''ff5'J'--.7-ILZ V" f"7". 4-,f.'kZ4f4"- 5,51 if-Ci' 56Z K5--1. . -.-J fffgf J:..1'f,,s:4' ' , A 4 , . 1' J.C.wi-I11'E,Pfm'dmf R. L. TAYLOR, cnfijff RAY ia.'1'11,LEY,f1f.fi. cami,-f ' Citizens ank of Fayetteville CAPITAL AND SURPLUS 520,000 I The Most Convenient Bank for University Folk Always Ready to Serve 492. Paid on Time and Savivzgs Dc'ybo51'ts . . ON DIXON STREET J. F. Moore C935 Funeral Director and Embalmer Ambulance Service Sfw'1zZc'i'11. Years' Experience J. l". HARRISON, Asst. PHONE 718-J. IO6 C12NT1c1t ST. Pnowizs I4-302 Lollar Brothers The Home of Forbes Quczlity COFFEE Fancy and Staple Groceries Sotrrn SIDE SQUARE 1 ' V ' fi 'F- ' --5' i t i s , All ll ! ,N j " Q , N h N I it T if i f ' 5 f fl ll l I G. lim 21? - Jvsv one Mow.: Lwun umm -MD 'ww' A scene of wild dissipation at Carnall Hall. lt is such events as these that make College life the tragic thing that it is for many of us. That Great Moment The greatest moment in a fratheacl's life is the little ceremony of slipping the old platinum, jewel-spatterecl pin into the one dame's georgette. The planet ceases revolving and the skies remain stationary whilst thelovers softly embrace one another, like unto a wiltl clam assaulting an oyster. According to all the hokus-pokus of the olcl fraternity the boy and girl are now liancees. lt's a thrill- ing moment-especially if the girl can't read Greek. Cljescription of the great collegiate pastime as practiced on the University Campusj Call at the Kappa Sigma house and ask for anybody except a pledge for more minute descriptions. Page 330 , , if I ik i i ,Q li l l if 111 HH, . :bs uf liz' 51, I , 1 if Nt, has ii ,E img rin? sq, 51, f ,ag .fag 'VIZ .L,' '-ff? ...,,,..., . , .. .,.,..,,. ,, ....,,., ., ,,.,... , ,, ,,.,.,., ,nyaf .4 ,U ,1..AV7.,"Lr f 11.5, - 4 if 1,1 .ni ,Qf 1 -11: rffff-f -, .'-,fsffazf 'yf 2- 'L xfagfv zzfyzi ., , ,n Aff ,-,-,4 ..X LK ,F I. la .1 t ': gms a-4 .5 ' 1- , , EDS Jus! Om' 0' Nw Girls. She was il Freslunnn, passing lmriqht, When hrst she ezune into my sight: Haul eupicl lips nnrl raven curl, Ye fiotls! she wus il yerxtuhle pearl- IJ-N IIS?" ! I! ller lissome limlms :incl flats:-sie mien, XX oulrl turn :I X enus' eyes to green: ller clzunty shrugs, IIIIDIISB-ilOllL'!l sighs, llrought her for keeps the llt'IllIly' prize. IJ-8: IIS?" ! I l My friends :tml l-Oh 'piteous siqht, Klum-rl on her fuer- with wrupt rleliqht. 'lille truth haul in-vc-1'c't'ossecl my thought, lint now l know-her hruins were nought. OWN IIS?" I ll Wiz CONCiRA'l'lfI.A'l'li 'I'IlIi Ielxlyi-zksrrx' ox Hs If'i1f'rx' Ymns or SERVICE XYe have just eompletecl forty years ol service to the people of XX'z1sh- mgton County, forty years of service that is lmuekecl up by the szltislue- tion ot every Customer we have ever haul. HARIJWARIQ FIIRNITIIRIE SPORTING GOODS CALL ON LEWIS BROTHERS COMPANY US l+'AYli'l"I'ICVI l,l.lC, A RK Tlzrvc' 771171115 QI' SfJI'l'!l!fi7l'Lf ll1i114q.v.' 7ll'lt'f7lI07Il', fl'll'Q1'1lfJlI, l1'llu-Della GI RI. WINS Fl RST Benton County Shorthorn calf elulm holcls annual sale ut Rogers. He: L'You are the sunshine of my lifef You alone reign in my heart. XYithout you life is but at dreary cloutlf-etc." She: "ls this at proposal or at weather report in lx fi.KI,If fiON'I'I'2S'I' Fish ol' all kincls. XYL' have 21 lot of ehoiee hams. l 'l'Hli ZICTA 'FAU MICAT IVIARKIQT M Iixnxiicu NIAIIJ I-Iosu-:Ry Wihen worn lay shapely co-ecls shows not only good taste BUT just so they woultln't sz1yweclicln't put their names on this page: leelmerg Hawkins Biclcly Duke .. .. ,..,...,... ..,,.., . ...,.,, .. . .. l.uey Dulce Virgin Benton EXCELLENT JUDGMENT I-sell-'em Ifeenluurg Dorothy Knerr l.uc'ile Brown Alicia Crensliaw Since llle material for the Ilot Sho! serlion ix 1'lllHI'I'7IlQ Fllllllll' thin, we fmfserzl for I,llfll' .LH your approval the lf1I'Il7Z7IL'Sl llzing in srlmol -Afary Parker l iv---1 " 7 A l o ,o 4 , 1 gl , ff Jzffl ' . Q 531- --K Lfiffzfu ,"i:'.f1p I Z ffg?::'lEf:f:f2g?: '64 . mai , ,L . i5,..., ,,,,, V IX' ,,,ff" Q 1 1 1 515 55 lz e F iela' tzallo 'Tir '-.'-:av Q4 . fb Qu' TIIE ARTISTIC IN PORTRAIT AND .z LzlNDSC.flPli P110 TOGRJPIIY i7 ,f .Ill negalivrs made by Ihe Field Studio are recorded and picture: can be ordered from them at any time 2'iJ1 Razorback Photographer X W5 Agri Elmo Reed CLardyj, explaining the holes in cheese: lhe cow slullered, fir." " Why-er-er I -I guess Page 332 ffyff-7. ,, . ,,....,.,,.:..::.1--S'-.5-L1--5--it-II I 'jgjj '. H 1 ., e,., 1 .,, . ,, f ,.,, ,,,,. 1 , ,,,, Q ,Y,,,'f ,, Y K , ,A . , f , , f. f -. 1-,, ,f, .f, -, f ,,f , , ., , ,,, . ,Z -- , I, . A .A -f Q-,Xe eff,-M4 ff e ff 1 - f ?,Q'f 1 'H f' X3 A , , ,"f,,', f, f,j,j.f,p,,.,1j.., f f., 2115.54 3:75414 rf,14w,1f:.zyxefzvwfff.:ffafxcfsansf-ifnr-Vf4:yfKz 9 4,,',4,,L.,,,Q,,, ,,,,.,, ,,, 4,,,.,4,1.,,,,,,. . . , ,ydw .,,e, f.. f: fa 7 1 f. ', I . 5 j:,,,..,,.....,,,..,... ' I gas ffl 52,55 Hg 1 5 l vii f 'E-5' gil' eval 2,223 2555 2532 ,. ,. 5, l 51125 21213 5 ' -1a,.-.,.,,.,,,,-. 574 ,f,,,.... ..,,., ff Qfff , ,,, .. , ,,f, ,.,. , ,,,,,, .iffy-.. I.. - - ' :'y""'1-' N Ah:-f 4' tfzjift ii1':T1'I?':Ef I lli'iClgfl7L.iIClffff' - ff ' . I The Victory Theatre Playing the pick of all the pictures ALWAYS A GOODQ SHOW OFTEN A GREAT ONE Matinee each day PHONE IO 2 to 5 ja. m. E. C. ROBERTSON, Prop. Always go to the A STYLE SH OP For the latest thing in When You're Wantz'ng to Stage a Feed-U You can find the wherewithal at the MILLINERY . Eaft Side Square Bakery' MRS. HORNE, PROPRIETRESS ' 313 W, Dickson Phone 52 Who'5 Not Who ana' Why Not Who Not Why COOKOO BOYD Intelligent Too Goofey FLETCHER MINNIS Married We Wonder JOE BENNETT In Love Ask Martha NELL ZACHRY Razorback Beauty Avoirdupois WILLIAM F. SCARBOROUGH Politician Hand wore out CLABBER LINDSEY Happy Married PINT QUATTLEBAUM Feelin' right Whoopsh!!! ED SHOUPE Conceitecl Too Handsome MISS GREENE Talking Laryngitis EVE HAWKINS Dating Neck Broke YE EDITOR Sane This DSI8l'Z9l"'Z, Book NOTICE: We have a large supply of left-over like to get rid of. Cheap rates-easy installments. "We play golf" pledge pins that we would Sigma Chi Fraternity- Pih your faith lo a woman-but keep a carbon copy. Page 333 ,Z QQQQLQQEZQQ 221jQ2f,j'3L5:.j,gQ115QC.i,jf2:,QYjeZ1:.T,ZQL1,ZL152I.f,2y3:.Z Zfllj QELEQSL 1 -.1 ZZQZ 4lf4 XX X 7 X Q ZX Z 47 ,, V 4' -'V ,f,v,f, ,AH--lwpir ,,..1 -, , nw .yw-L 3.L,.',LgkJ 5, 1,-413. '1'1- ,JJ I 111 '- ' "" :- .1 . '- . - W um' -, .' I . 'Q ' '. 4 ff.:-X fy, .. 4. -f,f"Q ., '4.- ,4-41 . I If f y I , ,X-,.'Q,e, ,yogi mm '- vw- lv -- f' 9 '- -A ' I Y-f'2': N.,-v 'm,fiw',w"'CJ . ,YC -' w-'M E , Sql'-Ig N-M,wn1,,,'i ,.,g5ggL-,A ,Min+-fE6,MQu?+3g,.i5r 2, - ,1--W ,ful 19,1 ' , - r H, , 5,3 .gz , m--,.fy- ya.: gjgfjfg-ff . I K.. , . my -f '54, :w X - - ,1 M'A -if ,M 1 I .A . FM, A, ' ' is 1' L ff! Q -N V. :m -' A , h ff .1 .13-" wipfcincmw v fA..-'- X. , . A, Ja x x .',f X , - " 1 I 5' flvlg iff ' . r" r '1 , an 'rl-el 'Hsncn V, fr- x . '. NNRKP- iff" , r ggi! , W., . V? . .- .Aww - ' A q, . A g gjusyeumo m - , qw . . .qi-4. . V 2 W- . u 1' -A fa N ' - 1 ' A 1 f f f' Y , ' k A v,QQll!,-,l,l4H'l'1'P 5 L 5 I . . 4 'I 1. ,z,: w' 'eagty' I Lizaii igg i 5 ' ',. E s 'd '-- ',' Q ' 5'f".,.1 . y a. if , - f .f KID STUFF , HZ rf" . ,. g. ' . qjfq-,,ij',a'- " ' E545 ,Till nun.: mssnbnnny 32" 5.235 , , 'w svurr ,H.,19oBu my 1' Sn Say Wv: "A My l"mlf'H1ily will go Io ilu' dogs if il lmx hm many .S'nc'1'ul Ilnmlrlx. Page 334 .a-rl, LYS 1m ,I f wry 'Wx '15 zlvg H42 iff? :mfg ,Bc 'iii 2:52, 1112 iff? I'I.7f 3.211 A 1 :,l,- iii? -5:9 :AQ 515 its? Hifi 2425 ww? 'mai :fi f'XE eff i-If , , I IVY. if? nw 5' S 'Je ll-1 E25 QW? iff 'Eli fl :xg 572 1:26 sgffg -1 fa "7 15525 ,Z .. 'Q ing . . ,,,f-..-,.,' Z4 f 1. ff , - ,, fr- ,ff , . .uf , -. ,. 1 'Jn my 4 -f.,' - 4- , ,A --.,fr- ,f,---.wg-ff.,7,f'-,.yff-1-,Lf1"-JA"-,,,7, 1, ,Q-Q, 1,y,,.,.,,L.-,ff:fa'r - :fn rf,2:-w:f:41fvnvwfpQz4fe 10:-' zffyvfyas-V141-: :Qs fwwwiavamfwyw 7anW zz-Lfzacfsfffzfmcxmawak L42 , . A45 1 f - f . W -N 7f A L 3 f ,- 'Lil G F '.Q2T..',i" V 3 f'+':f::':f:1 'r fill? L O O I A F T 1, F . WE UNS l.CD!NlZ5OP-'IE' THATS ALL? fy' I-IANK ,X Jig?-EEggAggp5Qgqp ipeaerggggfggqzgxpw f0uFE6yF'1f wA5'AEj SCL-lULfNR5'l'l'p CONWHTTI-I - ,5,i'ffT4 yung g"L.OT CMEZK Dk lfffjff., -f' T' it T - W' 1 AI NT cor NO LETTER, mm ...E L- ...-.f Q' 'tx X 30-, FE R Moor A r-fi O Nfu - .,--WX?-If wwf f-. QU Ax -fN'j?S.f---f -x..,..f---- X' ' X if VI. in . if - J l 1 T ,HH X 1 W . ni.. . , - Q Xiu . W . A-M ' 4 4. E T U if A vo. 1 . l l T., , lllafmwfv .f JH. T y T. LL ,ill IM . .,, ,V . Il ui T .fu an . W Q. Q. X ly llllllw 'agQL17v:.,W','! .Nl ...illw ff .. ' - -1 f-4' M' NYS- rl X .1314 ,,f', , f J V j L Li. f 's , .L - ,gr . X- Lf n l , f.5 :,5555,:,g5 - J ,W 71.511, ,. 2,214 THE U. OF A. CAFE J. L. KINCAID, RROP. Stndenzs-WE HAVE ROOM FOR YOU ALL If 1195 To Eat, We Have It! . 412 W. DICKSON PHONE 600 Harris - Blanshard U nclertaleers New and Second-hand Furniture Red Star Vapor Oil Stoves NEXT TO WASHINGTON HOTEL PHONE 45 Greer A bs tra ct Company JAMES R. GREER, Manager Complete abxlraclx of title: to all land and town lots in Washington County 22 EAST CENTER ST. PHONE 167 FAYETTEVILLE, ARK. S T A R GROCER Y Fancy Candies, Cakes and Fruits Everything in Groceries 316 W. DICKSON PHONES 184-185 H. J. DEVER, PROP. The Goss Electric CO. "Everything Electrical" Radio Suppliesg appliances, fixtures, wiring and general electrical contracting 31 BLOCK ST. PHONE 30 "I cy-ant slee-eep at night-ah, Doodle-ah, Doodle-ah"-Clabber Lindsey. Il's no wonder, now. 1 Page 335 if We E QeZZ ff22 ?x:Vwmkzzz yf 4z",awnv 5 s 2 5 5 i iii? X9 5 1:5 :fi 'f 2 iii :fi 5 ..i L: -5 e 5 3 , 5 2 2 5 Z 5 5 :eg Q17 4 1 115 -.1 sl? E 4 f x E va x -125 ...fi Z E Q .,.g xx-.xwm mx 5 1 5 xxxxwx K, MJT, , x 2, 4 xxuxxmunmxmxxxxumxxxmmx ..,, ll 1-3 1. .U ll ... .-.- X.. ,. X.. ... - . .5 ..,. .. x-N xl' .-"I 'u wx '- .. Xx: : 2- ..,. Y? H .-'Qi .-'Q . Xl! . 32. J x Q. . xl: of s:. U' 'I Q. .,. .' xl VN Xi' di Sli .N - . 2. ,. Dx' IQ 12 . -1 gl. , .. ,.,. .. ,. -... :-1 -.,:. ,i . '3 .921 : -' x.:: x-- ,. -1' 5.32 Xl' lei? 'x.1 Nl. 3 ,. . .. ..,. xx- , ., :.. , ., . .. xii NU e.- : .X Xvi' .. . YM. :'lQ ul. Xl. .W 2 f' 1 x' -,. X. X. D xg . Ov R . Q' . . p.. X .- dhcp Nm. XXINIXNH .Q ,.,. . ....,:,.-,,.f, ... .'.1-. , 1,,.1:,,g zz-aff! f,:,,::'f':' 'qf 1 ' , fx- sf.-fn , f ,V A51 v1r'Vt, T,??g:ffQ,1.!,, ,,:2',.ff,'-wwf, x ' 'f .1 :f-'cypafgfef::2::Mf:':lqegjg "fr-Z' ff"-713'--Q V .,f-' ,' -' 'i"--1.1 ,f- I . ,..l"ii 'l ?..,f- az? .172 -.Lf 2""7 fm"--f 4 "Q""ff 2' Qi"7'l A, IZZLIZIZZLZZZLLLLLLLZZ ,iiillllillllillllll ffgzy ' Ids.ikcri,kIgi1li.3'cg-'W'l"V 3-,reejllillllillllllll LLZZLLLLLZZ1111121212lqlfiliilllllfig 12. ff? ' FREE!!! I FREE!!! n fi ' ,wha d4,,f FREE!!! Just What You Have Been Looking For I '-. il E UR E K A WCAMERA Plates, chemicals and complete outfit for every boy and girl in the United States and the following possessions: Springdale, johnson and East Shulertown. just send in your name and cell number and we will send postpaid 500 II K A pledge pins. Distribute these among your acquaintances Cnot more than 23 to a familyj. When you have done the dirty work, let us know and the camera and outfit are yours. Be the First in your community to wear a II K A pledge button. They will get l zip! 1 more hearty laughs than the old "Chicken Inspector" and "Booze Detective" 5 badges. CThis spare contributed bythe expansion committee of lhe Pi Kappafllplza Frat UD. IF YOU ARE USED TO LIVING IN A BARN: .5 You will find the SIGMA NU house a most homelike hotel-interior decorations by Woolworth-rooms plastered with mortgages. 350 i rooms with shower, tub, or sandpaper. fig "We Iwe anywhere" :fl ggi!! Razorback Supporter: in Little Rock fi!! mum -M.. Q L' o f'f' Q.. Z N E. o :s 2 QE :UH-B :S-A 1 rf Kipp: Eiga! 230 Ein o W 9. I The Exchange National Bank' of LITTLE ROCK, ARK. ai l ' 351.50 a Day and Up A 7 ' I I :L . I College Headquarters Furu Avo MAN STRLFTS I O. W. EVERETT, Manager LITTLE Rock, ARK. I ,,.I Page 336 Ein age!! :mi ...f EEE ..., xii? I! ....f .. ,f wif 5 .ag ::'1 .... ...E 5221? 5271 pig 2 3: iii? :Els ! l 5:32 was 59:4 iff ! iii W? ass? me ell 22544 lj' iw iiffi 5.332 :IHS iiif me 21 'I :ff W2 " I ij? ff'-if ilffz lui", lit: sa: U71 Z6 :ff sang iid , al fy zrgn f---nv7F' gifQ111211ff11ff1f::f C f ff if1ff:11ff212fQC11111Z11ZZ1C1CfZiiiiiiiiliilil21211111121211C11Q11111?',1111'.'.'.1'L1?11?11121111221 Z11111111?11111??2E11?11E3Kvf.1:fgZ Z:f ff: -..,f!5.,,' 7: ., ,175-.571 --.,j,' jg gf:--.LA f . . , . 1 5---.Zh--,L 4"--, X, '--.1--,,A--.,y:5--44"--.1 '-ai '-4 A-f f x4 z a ! ZfZZ ZXX X Z Z3 4.,, :H ' Z ' - ...,..,1"' RAZORBACK SUPPORTERS IN LITTLE ROCK Little Rode Wants Your Trade It's the logical place to do your shopping Little Rock Merchants extend to you a hearty welcome YOUR RA1LRoAD on AUTO FAR11: IQEFUNDED Out-of-Town Patrons, Railroad or Auto Fare Refunded on a basis of 5 per cent of your purchases, accord- ing to the refund plan adopted by the Board of Commerce. Well-tl1crc's one flII'71IQ.' The women apparzmlly aretfl in favor of11'1sar111a111cnl Page 33 7 'F , ,, fm, Q, - V J ,i,NAy,Z,9,! f ,. - .x. .,,-ya..-rv.-.14 A If A N ,fk Z n RAZORBACK SUPPORTERS IN LITTLE ROCK We wish to be of Service to the Students and Faculty of the I University of Arkansas tarts Southern Trust Company LITTLE ROCK, ARK. Bush Caldwell Co. SPORTING-GOODS Special Atrentiovz to Maz'f Orders. from Schools or i Colleges LITTLE ROCK, ARKANSA S Bradford-Moore Drug Co. 'ffirft in Ewrytlzi1zg" IVIAIN AND NIARKIIAM ST. PuoNlz 876 hlail Orders Apprcciatcd Charles S. Stifft Co. LITTLE ROCK, ARK. JEWELERS LITTLE ROCK ARKANSAS Gzfts fgr 0Ccdsl'0Hs Cvfflpliffwlff Of Little Rock Steam Laundry Exfablixhed 1885 PIIOTOGRAPHER Good XVork Prompt Attention 120 RIAIN ST. LITTLE ROCK JANIES P. SEE jwauaggr PHOTOGRAPHS "Qualify and Sera-ire" DUKE'S STUDIO 622W RIIAIN ST. PHONE 4127 LITTLE ROCK Corn Brothers Barber Shop BAR SERVICE Eight First Class Barbers 219 Main Street College l'Icadquartt'rs P11012 328 f-'I ,.v. .144 A .4 ,, .1 I -v RAZORBACK SUPPORTERS IN LITTLE ROCK American Bank of'Commerce and Trust Co. Founded on TRENGTH and ERVICE Known the state over as the Bank that takes care of its customers CORNER TIIIRD AND NIAIN STREET LITTLE ROCK ARK. QUALITY SERVICE Famous Cafe and Cafeteria Known the state over as tlIe Best Place To Eat When in the town GIVE US A TRIAL SECOND AND MAIN STREETS LITTLE ROCK ARK. RI OL BACTERICIDE AND DISINFECTANI' Twenly Timex Stronger in Germ- Killiizg Power Than Cryylallized Cav'- bolir Arid Cumxnrcd with Carlmlic Acid I by the Ridcaxl-IV:Ilker AICIIIIILI Inert Ingredient QNVaterj 7M'Z, TRISOL is supplied in concen- trated form and should always be diluted witlI water. See directions. TRISOL is free from Carbolic Acid. It is especially recommended as a dis- infectant for destroying the germs of typhoid, tuberculosis, diphtheria, and many other highly infectious diseases. ARKANSAS CHEMICAL ASSOCIATION LITTLE ROCK ARKANSAS Pnflc 339 "Legitimate Business" OIIly a licensed physician is per- mitted by law to hold himself out to the public as a doctor. This is not true in the cleaning business, how- ever. The emblem of the National Association of Dyers and Cleaners ls the only identification you have of the Master Cleaner. LOOK FOR IT Umeaofd AND DY,ERS . 2II-213 CENTER STREET LITTLE ROCK, ARK. Mtfiiiber Ilia Nalional Arfociafion Dyerf and Cleaners " :Z . f"" y A l,,W..r,2.. Are.-3 9, hr QQ, rf, at-if-if "" . . Qi 3? .W f f-. 5 .' faq...,1.f.:-Q.ve-zwsipei " 39 X6 i Z 112121122llllllliillifiig ,f 31' Classyieel uYa'vertt'sers Directory Banks Arkansas National ..... Citizens' Bank. . . . First National ........ Mcllroy Banking Co. .... .. . Barbers ' U. of A. Shop ...... University Shop .... Cafes V Campus Cafeteria. . . Hodges' Cafe ..... . U. of A. Cafe .... Waffle House .... Cleaners, Dyers Vickers ............. Walters, the Tailor .... C onfectioners Champion News Co ..... . . . Cozy Confectionery .... Drug Stores - Frisco Drug Store ..... Ownbey Drug Company ...... Palace Drug Store ..... Red Cross Drug Store. . Dry Goods and Won1en's Apparel Campbell and Bell ..... 1.1. McGee Store... New Model ........ Style Shop ,... . . . Five and Ten Cent Buford Stores .... Grimes Stores ..,...... Furniture Golden Furn. Exchange ...... Harris-Blanchard Co. . . McDavid Company .... Groceries and Markets Bates Brothers ...... Fuller's Market. . . . . Lollar Brothers' Gro. . . Long's Market ........ Moore's Cash Gro ..... Ozark Wholesale .... Peal's Grocery ...... Star Grocery .... ............ Page 319 330 312 320 317 317 310 317 335 329 315 329 301 321 321 323 325 326 304 313 312 333 321 315 317 335 320 ' 318 323 330 315 315 320 313 335 Ha rdwa re Bates Brothers ........... Lewis Brothers .......... Washington County Hdw. Little Rock, Advertisers' Section ............... Lumber ' - Hill City Lumber Co .... Northwest-Arkansas-Co. . 1Wen's Clothing Leader Clothing Co .... . Price Clothing Co. . . Price-Walker Clo. Co .... Simmons Brothers ...... Mercantile Fayetteville Merc .... Fair Number Four .... Franke Merc ........ Photographers Field Studio .... Sowder Studio .... Printing Democrat Prtg. Co ..... Fayetteville Prtg. Co .... Patterson Prtg. Co ..... Shoe Repair Wallin Repair Shop ..... Wrighu's Elec. Shop .... Y 'heaters Ozark Theater ....... Victory Theater ........ Undertakers-A rnbulance Harris-Blanchard. ..... . j. F. Moore ..... ..... Miscellaneous Abstracts-Greer Co .... Bakery-City Bakery.. . . Beauty-Beauty Shop. . . Books--Bookstore .....,. Business-Bus. College... Electricity-Goss Elec. . . Flowers-Adams 8: Sons. . Hotel--Washington ...... Insurance-Cravens .... Jeweler--Silverman. .... . Laundry--Citizens' ...... Plumbing--City Plbg. Co. Stationery-J. F. Moore. Shoes--Wright's ......,.. It has paid to advertise in the Razorback. Page ... 318 ... 331 Co. 315 . 336-339 4 309 309 ... 311 305 313 328 317 314 325 . . . 332 306 ... 309 319 314 320 320 323 333 335 . . . 330 , . . 335 333 317 310 302 335 302 309 313 321 320 ... 320 ... 318 314 Page 300 ,Z 'S 'e 3 Z- 3 5 .1 :45 4 ...si , f F ,. .2 4 :Wi . 1 Bri, -.ng 5 .. s riff Elf' .Eat 5 is ,. .i., 152. T: A5 E :ii asv iff, ,E E il ..,, Z if fi 1 13112ff?1C2ff11C',1'.Q11f 2211111 11 1' '.'.'.1221Q1111'.21 .'l.1:1f11f11Z111' '.'.'.'.'. .', , .','.'.'.'.','.'. ,21 . .', . ' '.' 1 f C1 .f 1 .1'. . Z1 117.11'.12111'.f1111'11P' '-1.1 fi"-V.ff'-.,7:"-.:,.' 1" .f:'- Lf," .1 : .4--zfzf-..,', fy--..A'--.zff--..,-4 ff--.:f:---.-,aff-.,y 'f Jf?'fZ?f'Z ? ?7?7k'- 2971492 1 11552449?ff7J1i5fd,z1'1-217412Z4.'f.'-.5 f, 5','. 14225, ' 471114292692 'F ' .'4f77 ZZ7 43F. 7-1 l 4 4 , 4 .1 Z .fs E H, , .. Z :wif 4412"-,af-,.1 '.,-:---.2 .. . . -1-fa14,1--ffl'':-Fabian'L1 ' H 4' '1' Qi.-411 . U... , 1 - l A 4, . 5 's ,Apr-1.5 r f. , 1 f f I., j LiL?-,fs-f,,5?KQ'1l,-by ,J ,4,, ,-.,,.......... . 1" Dzreefory Administration ....... . . 31-34 Inter-Fraternity Conference. .. 192 Advisory Council ..... . . . 237 Intra-Mural Sports .....,.. 154 Agriculture lcollegfl '--- - ' 53-53 Juniors .... ....... . . 91-100 Agricultural Extenslon ...., . . 59-61 A Kappa Alpha' ' ' - ' I . K D U U 1 l 182-183 Agri Club .............. ... 270-271 . . . Kappa Kappa Kappa .... .... 2 02-203 Agri Day Association .... ,... 2 72-273 Ka ,I Si ma 176-177 Alpha Phi Epsilon .... ..... ..r.. 2 1 7 pp' 2 g """"' "" Alpha Zeta ...................... 206 Math Club """ 268 American Association of Engineers. 267 Medfcal College "" ' ' 65-77 American Institute of Electrical En- ' Medfc liuculty ""' ' ' 68-69 gineers ........................ 262-263 Medic Freshmen '------' - - 72-73 Alnerican Society of Mechanical En- MGdiC S0Ph0m0l'C5- ------- - - 70-71 gineers ........................ 264-265 Men's Dormitory Council .. . . . . . 240 Arkansas' Advancement Association 284-285 Military ................. .... 1 61-172 Arkansas' Boosters' Club .... ...... 2 82-283 Pan,HClleniC Council lli. .-,l 2 04 Arts and Sciences CCollegeJ .... . . 35-41 perlclean Litcmry -llll '... 2 54-255 L1 Baseball ................. .... 1 41-146 Pi Beta Phi .-.-..--- --.- 1 987199 A 1 Beauties. , -A 7 l ' . 237-292 Pi Delta Epsilon.. . . . . . . . 208 ' Blaclilrlars. ..................... 279 Pi Kaplm Alpha ..-- . -.-- 180-181 - , , , Ph' A Tha ...., . . 212 Carnall Hall' Governing Association 238-239 I lpha tm 4 Chi Omega I . A ' t . . - - 194-195 Razorback Stal? .... .... 2 42-243 Chi Zeta Chi. . ...... . . . . 74-75 Salvphic I-irerary --.- - . 258 f-fgach Coyle .,,,,,, . , 142 Scabbard and Blade . . . 209 ' Coach McLaren .... 124-125 Semi-Centennial -.-- . -- 29-39 Coach Schmidt .,-. 7 7 126 Seniors ............... .... 7 9-20 S' . u 'l .... 177-1 8 Debate ........... ... 232-234 fm Qlfiha P11707 188-189 DelraDeltaDelta .... ...zoo-201 lg ' . Slgmil Phl Epsllon ..... .... 1 84-185 Delta Phi ......... ... 214-215 S. N 186-187 Delta Psi 213 lgma u .... ....... .... 7 U " SkullanclTorch..... A207 Education CCollegel .,.. . . 47-52 Sophomores .......... .... 1 01-110 Education Club ........ 276 Square and Compass .... .. 190-191 Engineering CCollegcD .... . . . 41-46 Student Council ...... 236 "Engineer" Staff ....... . . . 246-247 Tau Beta Pl ...', ' ,,,, 211 Feature Section .... . . . 293-344 Tau Kappa Alpha -'--- ---- 2 10 Federal Baseball I lll. , l 147 Track ............... .... 1 49-153 lrcclc,-al Club. l . I D 7 7 274-275 Traveler Staff. ..... . . . . 244-245 lrootlmll ..., .,.,,. . I I 123-140 Tri-Eta Club. . ................ . . 278 ' Freshmen ........... . . . 111-118 U. H. S. Baseball Team ........... 148 Freshmen Football . .... . . 139 University Society of Civil En- ' ........,............... 266 Galnma Chi .............. . . . I 216 guiem-S 6 Garland Lee l.it ............. .. . 256-257 VMSWY Cllulg' ' 1' 'Q' -1 """"" ' 11 2 General Engineering Society ....... 260-261 Vocatlona tm cmb " ' ' ' ' ' 9- General Extension ........... . . . 62-64 Womenls Athletics- - - - '--- 155-169 9 Glee Club ................ . . . 250-251 Xi Delta Psi ....... . . 280 Greek Letter Mothers. . . . 174 Y, IVI. C- A .'-- l 220-224 History ...-.'.-.....-- I . Y- xv. C. A ...,.. .... 2 Home Ec Club ................... 269 A Zeta Tau Alpha ........... .... 1 96-197 1 We Wonder: Did a Co-cd ever select a nickel drink 'when you were along? Page 341 ff ZZ47?9?Z7ZZ74 Z7?ZZ!2JZ7129415'7Z7Zk6ff74??Z1722544?747Z744?47Z'747?ZZf4Z545-ZfZ'P?5Z'Z Z7?ZZ 7Z4Z:5, f5 5,MMe:4f If ffffQf 4, " I n- .ff-ee-f:f,,fy T 4bL'i'-wz'z'w4w-f.1- 3- ,.sxQiL,,. .,.,z,giK4 11' . '- . The 014 gang x , T Who can compare with a 'regular College Pal? . r 1-I ' Q"'-.Q':J"5 Qjff ,.,,4.,.,, Name ' Home Town Familierly knoiwn as 0 What Say? 5052920120 'fry 'll Q ' V df' ' . Q M2051Qjiiigiiijiilgyiiiiii j3?feew3 .......,..., .,.. .... .......... , .,.,... ' ...,...,..... :ff qi qgiijiijifiiii ??g5,.5g6t.1Qi iii33t1gjii131iiifj3i'ttt Q i1'?e4W'111ig1giiii11f2i1i:11Q t1i 1fmPf31iti11i1Q '....,..7 fl .,.,....,.,... ,, . ':, -,,1 ..L f??f'?.'J"'f"f'f',iti,31ti ijjjgjgiiiiifggi .e,, t ,e,e... , ...,,.... V .,.. L ,,..........,,., .......,...........,.. 'WM ........... Q ,.....,.,..,.,. ' . X I ,A ............,. ......,...,A..4.,. . e - .,,..,...,... ..,,.,. . , ......,.. . ,,.,.. ., .,....,,...,,. 49446. . ..,. ,,,.,,. if ffff'f:'ffff:f.ff. QCQJQ... ................. ....A.....,,,.,,... .......,..,. ....,.. ,.,........., , . . . ..,. ..,. 2?2:4f. ...,.,.....,..,..,.. .. .... au ..,.. 3 ,.. . fgmff ee, f1?5f..?fJ,dZtefewwe"'i"ff .4" ff if ' ' www " ffviffffffiffffiff Qlfi1QffQflQl1ffQfQQ .. ..,... ,...... ,- .......,,.. o...,.................. . ......,..........,....A......,.. ...4..........,..... Q ' See you next fall, boyg stay in there an 6 Y 'I 7275 0 ae-s f Z , E E 5 2 .Mg nge, '22 . . ,Z '294wf7.ez4,eaf044m7h2'v ,ight 'em. Page 342 a t-.-'ci-.:::::::t.z1cz-.::'.:'. 1::'.":'.z:'.1 1 "1:::',::::z::::::::': f fg-1 7, 4-,.1,f1,,y5-..: ':-4.4 1.1, 'gv-.:,f51.,,y5f-Mfg--, EEZ7J0fZJ45:4iPZ7ZZX?27,7 TZ! f14i7'-3,1f11'5" in-3'-141' 'fi ' 7ZZf'5L5Z5' f ll ' 'LI1 'a H 1 Hia!- .llf If ' ' T '.',j.'.'.'f.',?'.,6ff' 4ZZZ .,f HL? H? iii? H., 43 2.-3 gg? 5 f xxxxmxmxxxwwwmxlx wxmxmw 5 2 2 Z , , 2 e 3 2 I , x 4. 1 ',,l-1-1 r ' . ,.,2y, lv .., .-.f Uh, Boy, If! Out!!!! FTER 12 months of building, of selecting, rejecting, eliminating, choosing and cussing, the "Golden Razorback" has been sent on its irretrievable way to the printers. The hnished work will soon be out. To the staff and the junior Class who would be critical there remains one word: "Temper your judgment of the success of the book by the measure of encouragement and help you have given it." The Razorback has been work. To the members of the staff who have worked hardest on the book, special mention should be given. Orville VVord, assistant editor, deserves the highest credit for his work in getting out plates when plates had to go to the engraver. VVilliam Amis, Tola Hite, Lois Winters, Sam Thomason, L. Gale Huggins and Claris G. Hall were staff members who responded readily to calls for their help. Day Hancock, Carl Toalson and Leland Hull, artists and Cartoonists, while not members of the staff, were invaluable in their work, the drawings and art work in the volume being the results of their efforts. To Lawrence Bartell, Aubrey Baber, Nat L. Shepard, james li. Rutherford, Robert A. Leflar, Dean D. Ault, Porter Cleveland and Armon Smith go the editor's thanks for assist- ance at the studio or at the write-up desk. The faculty yielded several members who gave invaluable aid tothe book, chief among whom were Professor C. li. Ripley, head of the publications com- mittee, and T. C. Carlson, executive secretary. In summing up the friends and big helpers of the Razorback nothing could be complete without recognition to the Photographers-, Hugh Sowder and sl. F. Field. Sowder's athletic pictures, scenes and special photographs. in addition to his regular work, make up a large part of the interest sections of the Razor- back. Mr. Field took pictures and assisted in the manner of only a prince of good picture takers. Schrader was official medical photographer. j. J. Sher of the Bureau of Engraving, in planning the art work and en- graving of the annual, gave a service that cannot be purchased with gold. Ben F. Seward of the Hugh Stephens Printing Company, with his timely assistance and advice, earned the management's gratitude and everlasting friendship. Issuing the book has been profitable. The liditor will never forget the class of 1923 that made it possible for him to profit in this school of experience and hard knocks. -The ,Edilozx llflfll' .MJ 'A V hyiw' --4. ..f .ag A 5,2efhzfzbafz,izgzgzpgsjzsgg, , X V 4 -VN, -N14 , , A , 1 ., , . - ' ' 4, '27 V- V7fqzff,:ff.f4V::.ff4zw Mv ",4f wig, 73,41 , VS, f ,f It ,,.:,,,j4 , ' ffffy, V ,Y xl-'Z' y ,B,v fy 1, 3 'f jgji' 71551, 1,1 4 K.,,:Z4,if:-.ufw-:.,,L-15,f!.,,'-265' M ' " ' ' 4f1f.,,' ' ' N ,ffzf,- "I ' I f A CJ '- ,.,,,f1-fl -, l frwif A . , V b , , Q . . And if came to pass that The Razorbacknscan say, even as the Freshman . , ' V iisifefij ' saldz ' W - - V 1?Z 'f V ' :Jug , 5215 v'5ff""M X -N r: I F ' V 5 ,uf XXX 5595 If KV Wm . ' W V . V7 35.51. ,I -WL 'Q W ' ,VJ ' ig! 2 gy U if ' ' 'lf ' I 5 5 hr , W W Vw ' X !f'9f""!hJrw H?W'ff,ff99 J 22,22 J v y'1V,ffff2 ggfm Tv W ,fi X a V77 , V, ' ' 1 'Q r,:XM: ,, ss5 ss V12 ,. 1 YL -s if J 3 ' ' lg, T' ,, ze. - www- al V., f , sf A . - wi., 1711, 7 K,-'-V V H555 K V ZW' s ' i 'J' an A, y Fifia ' V V f' :H 5 ,4'XX 2Q.L, V . 5 I Q4.4f-LV " x kiggfx' ' K, 1:1 is v-'N 1 - V- ll V f- 'f'1df.Le- 2:55, V I L. I S T L. D :pf 'MY f A E O s f ' ' 55:15 Y in 2 ' 7? Eff 1 if QQ? V?'4 22? ii 5 f ," E575 Q 4 , , gggqw wk . 7 ii" V ,1 5 145' iz 5- 13: EE u N' . V - iv M EEBEQ , L' 2 Pave M4 ' A s Q 'Q f53U ' V , . -1 W Zfiik V I ' ' C 1 '. V ff ., , . ,.,,.4Zi J U ii! "'ff"f"::' -11771tit:iiitizzwczizzzzzz11zz315122211:1111:azzzzgzzzzzzgzzz:ig112:22:13:12-,1'iz'5.'.-,-1:15:11312:33:121:E.,E:3z::2::3?:21:E:.2:.1zE:m ru ?.fpC,fI'Z,1,f' iff,-V 7:,,Ue,f:-.g,71.,,,:,ff.,,y4,.rLf:f.,g fj'f.,:4-f.,7j'-..:7gff..'4 "'f-fp"--4 '-M4 '-uf, '-1 p"'-fs"-fn-1"--X, vii"-f I 1 A .' wp? Z?ffi652ZWZA?54f9 ,yfAWZ4 ,Wyfgyk fffxf0fyAf 7ffx4,ffffJ4fZf9Zf,?yZk14Zf 1 -V -fl.. ,i " XX, - V W' X' ' fV+1k.""3fW' . ' VV , A ,. ' ,-1 A ' N if. V i Q V . .Linn - V I ,my - y I . Y, I4 V V , N , i?E:b,gy,:,g ,ff , .f. ,p. wV L V sl .4wgA ,4yf.,wqgmypxq 1 ' AW' K' . ' ' ' ' -TiQ3V'Qf. ' 'iv' I- 'i '-V7lI'.'f 'A -. if- f W K A. - .1 M nl 1-YW X XLV' v A


Suggestions in the University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) collection:

University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

University of Arkansas Fayetteville - Razorback Yearbook (Fayetteville, AR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.