Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME)

 - Class of 1933

Page 1 of 62

 

Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 62 of the 1933 volume:

THE MON ITOR INDIVIDUAL ACCOUNTS If vou lespond to the frlendlv personal atmoephere of the moderate Sl79d bank you wxll hke blllklflg at the FEDERAL TR US T COMPANY Checkxng and Sawngs Accountq Inxlted Lnlty Blanch FEDERAL TRUST CDMPAN Y L IN ITE NIAINF Compllmente of BASTIAN BROS C0 Rochester New York 'Manufacturing JEWELERS and STATIONERS to Schools Compllments f S C M A R S E N O BELFAST MAINE I .-..,-,..-...-..........-............-1................................-- - 1 v ., s K -fy v 1 ' T A c v - 1 v f . L V ' , . v v Y I I I 1 .1.-...-,.....,,,,......,-.,.-,,.....,...-,.,.....,.-H..-..,-,,,...,....,..,...,...,.,.....,1 .....,,-,...-....... ... ..........I .- I 0 U 1 v " 7 - v 1 , , . .....,1..1,.,.-......I..,...,,.m-,...-..-......,..,..,,....,..........-,....-.,.,-..,,....,,.,,.,.,.,.,..H.,...,,,-1....-.........-.. ..-...., 1 1 1 .-.,,.....-.f....,.4....,,.-.',.-W- ,,,. .....,-,.,...,.,...,4.-.M..,..,...W-..-.. .- ... .. ... 1 . O a A n-q-1.nu-n-...1..1..-.q-..-.n.-.-..I.L.m.....1.-M1111.-.1-W...-1-v....,.-. ... 1 1...-nn..m1....1n. O 5 LAKEVHHWCXNI AmICOLWHIH'CLUB I I-I I GLINES DUW Bc PAINE Inc IARNI PROIDI CIA PQI XIUI S A SPIACIAI 'Y C I XX OAKES GARAGE Huw H L 8 'I'IIIf I-IIINIIIIII f'mwrI+IIr1u-IIIIQHI' 2 Jfl , I IQIJI,I' .A-XIII'III'IIlY IICNNIS :uni I!fJ.X'I'INIQ I.:1I-4' IIIIIIIII'I'1l4'Ix IIlIl'l1II11I!I Nlzmirlf' XY- I-mI1:wf-I T-I 4:Ir'1'x zu Ibm-lx' IIIII' wi IQILI II 'ICIlII'IS, .NII'IA'I'S. I"ISII. IQXNNICII IIIJIIIPS. I"IlI'I'I'. VXNIIY :Iwi 'I'IIIi.XI'I'fm Yum' 'I'1'g.ff' I ,Xrwgmw-'E:."-1 'v 'IR-II-gII,vI:.' L. -g I'r1II5'. .I-Izmxrw f'fm:I+Ii1:f'mI: UI' 7 . I - J , J "" I . .K L . 4 ,Ji IO LXI, .-XCiI'N"'. I. I ,A . IIf5 I'uiI,x' XI:ziv1-- --...W-------,,,-f,,Y+ 4. w...- -...---,--- I I I I r'rII,rINIIXI, "'1'HIII5'f1f+1T - 'II' I I I'fI1N'I's :Im X1xI:NlsIIIis I I I.11,vrw1I:1I' I IIf'l1r' I I III',X'IIIjI I'Ir1:ImfI I I IW! S:1II- Hy I I IQIIIIAY I 2' 2 I . I . . I I' W5 NI: I I '-- -----..-.------..+ -9-------.------- J 1 1Iunj P1ck1no'Cfonq31ny XX 1111. IIIIINIIIIIIII 1F1t1111I1:111'111.X111' - XE.. a 1 " n C fa 1 C O .II 11111 I':11'I1.1 I' MII 1 I1I'f1T"11Il'f IIIINIII l1ll1JI' Il XR I111YI'I. IIIIIII'S'I'IlI5f1lI,I'I.'.' I!ICQ1f'J:4 IIIIXIIY I1ll11I' IIIfIf'IIS I I. ' II.l'I1'I1II1?II1' M1241 I111'111'11111':111'1I II 1 Mf'XI'I,I'IXVOQID IJUMHIER CQ. 571111 If. I'IXI'I :1111I III'f.III,1I1'Ii I,I',IIIlI'QIl 11111111 SHI., 1 I 13111 If-.IIf'fI5III'IF IIXIIIIICN :1111I IIII.-XSS SI I IDX I"I'IIl'IIII.IXI'IIl3 I 1 IIH- I'IIfI'III II, I' I 1117-1 11.11 .II.EI. 111115. QII11I111 T 1 ff .JI , 1 ' 1 . IIX11 1'II.'XIIl II.XIlIII'IIl SIIIJI 111111, I11I1I,I1I 1'l19Al:S 111111 'l'111:1X1'1'11 NI 1111 L'11' . IIIKE PELIETIER N1 51 1111 111 I Q1 N x IX IIIL I"iI "IMI, Yi- , Y N I, Y I If. Ii. IXXLJIVXLYIS 'wIQH"I'I-TIIF I .RIF 27055 J II IQ V ,I I UILIPIFN- lIT'1 VI 7H.Iif'NIQI.iX If? I, .X fi QHYQI II.Iz. . 11 IMI - 'I'-.I'.IlRI. 13.Q 3' '-'--I' III fx IfIAII1'- ' ' "I 'I I I 8.1. ,XI I II II I' ' I- I I I ' IE I I'If-,II ,, fur III -'I 'J as I IX. Q A. ,.,-' I g ,e x II"IwfI I'.1',95 I ,I , I ' ' 1 1 II nr I I N .q- M' ,., - I I 'AILI 5 fUf1U'C I 'CF I V, I . ,fix -4 'Y W , I , , , I f.:.:,1I I I L - ...,. --. ,,,-,.. .,,W. ,,, ,, + RW' S III IQIWI I 51 IOHN I5 IIZPIU c M wlmmy M In X I-I Ia1wLII 8. bon II M CARIH M X C A ADAMS NXIXI IIII IIIIXIIIIIQ W----AA-AA-WA-In--A-A444 +--- --w--H ------+ I I I IXII1, III- IIIIIIII I I I'fImIIIimI-ms III' I I I I I XEII: I,f..II.I I I ' ' , I I I ,. . , . . . I IIIISIE-IIIT' I'NIII'1IlWI'f.XIl I I I III:Y IIIIIIIIS IMI NWI' NS I I 'IVIIIIIIIIIII-I SI I I I I .-IIIIQI 3:1 it I I INIII' III INIII I I I I ,, , Y, ,W ,Y , , ,H 7 ,Y ff- - -- -. .Y ,Y 7 .v , V F.. .. .. 1 7. . , , ,. W, . ,,,,,,,,, ,MII .5-A...Yg..-,-Y-,..-.f,-Ff.I. I I I IINIIIIIIIIII' IIIX 'II I 7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIS III' I I I I I'I.III S 5. 'Iv' SIIUI I 5 I I , - I I I ' I I I..'I-IIIICS' II.XIIl I'I"I"IIINIi I I I I I Il'II1'mIII .X'.'I'lIILI- I ilI'IfI EII,'I'Y I I I I I II 4 AIM.. I I I'NI'I'Y AIMNII1 I I I I ., A W. W W- K, - M - -- -. ,, -4. +I- - -I.. .. - - - .. - - - -I..-,-..4L ., ., ., .,, -.,..,,,...,-,,,,I. +I--g-H..--kv-----1---fi. I I I j IIIIIIIIIIIIIIIIIII5 III' I III. Ip. IXI. IUIII' I I I I I - ' I 3 f I III'QN'I'IS'I' I I I I I I I I II. II. IIIITX Ifll I Ii' 'Ip IIIIFQI-i I I I I I I'xI'I'w' II. INIT I I I I A I-I V A- W W- -A--- - -I+ + - - -I --f- - -II- - - -II- -I+ --V---A-AAV ------- -I-I---I --------- ----Q I I I I .1 - X J. I I IfImI Immwnis III I I I IIII' III"-.: .I NIIIVI- I I I . . . . .. I I I I FII IIIIIII, FI I'I'I.Il'.5 I I J' ' I IVIC IIIII'1.X.II sum I I I I I I I I'NI'I'Y ,I. I ' If I I IIII' .III:IIIII I - ' I I ., , , . ,, ., ,, , ,H ,Y ,,,,,,.q. df.-. ... Y-. , , ..- -f -w W --I ff -- -III--I-I--I-'I-I+ I X XICIIIS UIQ I MXIDI X OIN il L I N Llxll 'N 1 CL Mm THE SPORTING GOODS SIOOII THE: IAIVIEQ BAII I Y C O NIIIKOII fIIJI I5 I-IIIIS NLF Ima MI I IIII I-IHXIIIIIZ h------M-.--W-,W+ +-w--ffff-f-'f--4-f---W I , , .. , I I Vf . IL I I I' ,I . ' CIR. IIII I CIIIIIIIS I I I I Q I I I I'41I1'I1I'III Ibr':1III'II I , - I , . , XIX! . fx. A Il I I IZXIIQ I I I IIINI CIIIIIII IIII II3II I-1III-15: I I I I,IrI:1fIIcIIII IIIIIXI-3 I I' "I" I ---------------F +--f--ff!--I--!f ------g-...-,,Y.-,+ +-..--f-----Aw--4-I-M I I I I I I -II.II Iuwrv I 'otI1fr5 CII, I I ' I ' I I IQII1 IIIz".XI.1, +I'III:I- IIIIII'I,I'IIII'f I I IIIIIIIII II, III'III.I IIIII'I IIIIISIQ I"I'I1NISIIfIiS I I IIIIMIII. IIIIII.'? ilIII :IIIII I IQIIIIIIII. II ILXIIIII5 FIIIII LIIIII SL'I'I,II'l'II I I IIN ,. .. I ,, 3 II ,,, I I II: ' I.1fzIfIIII: INIQIIIII- I I IIIIEIIUI I I I .- .... ,.11.1..Kai1 ,+ ff- AY .. 1 'Y Y- YA -- H- I-A --- -W - , , - w , V I g K X I .X'I'III,I'I'I'II' SI'I'I'I.IIfS IIII' .XII SI'IIIl'I'S IIII FIJI-VIQIIIZI' III SVIIIIIII, .-X'I'III.I'I'I'II' I'IfOgI'II'.III'IN'I' 1 ' A' 'Q 5 J 11 1 ,. I, "III II IIIII- ?I"II-' III'II'III1IlIII- III'I'III- ff-III IMI' . L, J... .. A-.V-Q11,nYY 777 Y W-.W + , , , . .,,, W. WY. W W I - I I I CQIII-I1IIIv I.I'IlI'rX .IIIII I I . . , , , , I I Xu '-I Im I'IIr BQIIIII-I I fIII'f 'IT-I, ISI I I I XI ffl' II1'4IL':' 'I .:11:" "' f 'III XfI.Z '. I I III II I XXINI, III jg ,.,I,, III :XIj. IiiIIII III' I I I'I' I' 'I 'I I I I:If1I.mxIz III,x'I'1-iI:I,xI, I I - - . IIII'I.: Lg In I XIlI4 I SLII ., C. I IIIIII' IIIIf'.'II!' :XIIQJ '.', I1I-:'-- I I k'I'iiII IIIIII ----,,-..--E-,,..-,-+ 'II'-..,d,,,,Y,,, .,-- M If BIRD Ix 11111 CW A PAUL x SI x IIIIOI l SISI I MACA S BIXELID IHDFARA COIP I99 III 0115 I I I XXNI X I 5 I I I , , M I I 2' 5 I - -I f 'L -I - , :: I 1 I I I . 71 I I r- 4 T I I 7- If I ,.. f I Q- Z - IJ 5- 3 1 K I 5 ,A I I 5' fn E .J I I L - 3, : I I E - 3, I I 2 f I I ' F i E 3' " ' I I Q 3 ' li 5 I ' " I-. A N g Z T - 'T -'I I - 'Z 2 ff I 1: A I I - X, I I I I Q I ' ' ,Q 'T I I ' J: E' -" I I E I I 3 f ' 3 I I E if E II K ' I I f 5 N E ff I ' -. , -f 1 "' V 1 -- ... -I I-I , -2 2 I 3 Q I I 3 1 I I 2 - , 5 I I 1 I I ..... ' , ,, , f 4 7 I f- - I I A 4 I I 5 .Q Q 3 - I I : I 7' F' I .. -- - : : I - - 5. - H I ft - I I I I : V 3 I I 1 A 'L :.. r I I - 7 j 2 I 3' ' I 3 :I Z 4 L '. .n : 1 ,I L I lf. 'L ' I I 5 4 I I 2 1 W I1 I if T f: I :L I . I x TT I A' - -1 L . If , : I 4. f. I I 3 - I-rj I I ' 4 " T 1: I I , g ,-I I I I , I , . II '-' ,-I J .1 I - I . 1. I. I I 'L I I M- ij I he I I PI I I I I 5' f I I , 74 I S I I I I I I : - - - - .. - -- -. -II-..g. I5 -. -- - - -I-..-. - ... I--Ivg. -:I - -- - - - - - - -II-I+ I- -- - - - - 4- -- -II-I+ 3 +I-I ---- ----- I +I- I- - -II-II ---- II- IH +I- - - I-I - I-III ---- Ig- +I- I - --:I 14 I I I I I I I I 1 , -I h N I H I ,- I Q I I I I - I I 4 F5 I I 2' , I I -' ' .ff 2 z I T ' I I I E I I lf- 1' , I ff- 2 I 7' A I :. -1 V I 3 2 -- , - 2 I M4 X I I 1 7 I I Tj 7 : .3 I I f i I ' I .J .Q .-T " I - 'I I I L : I I I 1 Is ,4 ': I I 1 - I I 7 3' Q I ' : 1 I- I 2 ' V I 3 F- Z I I 7 : I I I 2' I 5 3 Z 3 .4 L -' 1 3 3, 5 in 7: : 5' 1- 5. I IEIIII qi II:-II5II ,I,-I I 5 I I II ' Q I I I : 4 5 I I L L. :I I I i I I 2 f' 1 I I P 5 I I T' 5 Q I I I I 3 I. I I -I I I ? Q I I 'f I I 5' "-. I I "- I I f' EJ Q x. I I I I I f , f I I I, 1 5 f I I l 1 f I Z ,I I 1 M . ' T' :g 'I I , I : I I I F ' I I .. E I I I i 3 I 1 ' .-- . ' --- ' H I ,j I I 3 I I 2 I I 5 f- I I YTEPHENYON Q YOW 'X IN HAR! E5 S TAYI OR I X owflrd I TIIJIWCEIQ I I NIXIIIN 1 PARWELL BROTHERS X I II XIXI XVHITC OW In L H XX IL N m1t1 K moms Moron KS C J 'ly Nz' I 11 X-XRIDC C111 1 1 X-."x,ll4'!. l'l1'iNll1'11l1'ln" I NWN! N f 'W " , 3 1 X , - 1 - I I yu C Al E EI '1 "1" 'P11'l1 IP: ff 511111 'Nia' II11f":1-I -W-H g '-W-- - AA A1.+-- V7 I 1 . 1. Ihr 1 1 1 ' 1 I f:11' XX':1'1l11X:1l11 f'11x1f1f1"1'11-xs 1 1 AW , ' Mfrlxlff Am-11111 T E 1 1 .Nl41I'fi'I' XIIIVHN DRINKS I 1 , . 1 1 fit f 1111 1 11-11.1 1s1 11 1,1 '1i 1 1.4 4- .YWYY YYYYYY Y--4 +YYY Y Y, YY Y Y , Y YY Y Y, YY YY ,Qt i. ,- ' I Q' R 1 . ' I Q., P . . Y 1 1 I - - 1 1 A .. II ". 1 1 fir!! 1 f 1 1IFJ1'11I.jx', I-'111LI1. I"11I:lJs11F. 1 I X1i?.111fX1-11 S1111-X -1111i S111'1,f1-1- : AN! fY3T1Lf-'1 II 1 X1 '--- ' 1 1 Ill! 1111w:1-1 1 I . ' 1 , 1 I 7 v- -w-A A- Y 7AA4l ff. Y Y YY YY YY Y Y Y. ,Y Y Y Y Y, YY Y44 .5 Y Y Y . , .1 1 lzrzgw' - fl ll !,71lLf C11 cr 1 1 K . 3111 flzzfvv X It 1, 1 I x,','1a 1 111 i' 1 r 1 Ii ' . f . . 1 1 1' 1-f11-11111111 11- -. an-1:13111111114i1 y11111f 1 I 111111 1. 'I'fN'I'. 11 ' - 5 ilwxln' ' I M 1 1, , 15.1 1 , ,I . 1, 1 I + + Maman McNulty fI'IIIl0ID0KI1xI P0d11IIlNf QCIQIIIIIIC IICWITIICHI ot Ihr Tut Ilxm Street xt NIU Vattes Lunch Room QL AI ITX md SI RVILI NIMXIXI SI-IUTE 86 SI-IOKEY MXL IOIIOI III RI PMXIIxIX xml SI Id ICI I IS LIISIX PHOENIX HOUSE GARAQI II1f.,h Shut NIKO 6 I X lft x N1 umm CONIIJIIITIQIIIN oi Carlton Doalc I -XIVY I' R BI LI'AS'I NIAIXP IIIJNIIUR Fred F Palmer II IXRIJII -XRI SPOR FINC COODS S MAINI 'Ihr IVIIILIILSIGI SIOIQ C ONIIJIIIIIQIIIS of B Q Norton AN -XII C X3 1 IIOTOR OIIQ IXIAINI Comphmrntw oi CKandaII s Dry goods Store un N11 NIAINF C ompllmruts of CDrz5ko CDutcl7 Chevrolet Co Inc Tclrphom 4I'rVI BPII'-'ISI MAIINI' 'IIIIC I .' " Im-I -IIII--II-I-.- .,.. - .III .-II,- ,.,, .- IIIY - e?o---III,- .,., -,HI-.,,-,,,..,,,,-.,.,-N-,,,,-.,.,-.,.....I,,,-.,..., 4. I I - I I I I ' I 7 41 . 8 . h mx , r iv 1 1 S . ' o' . I I 21 I I I lHCI,I"A,"l' 'I .:' Bolfzs, .arw I , . Y ' I I I ' A I H-,I..,, -I -W.,,.. -M-, ..I ,-,M.-I .. I.II ...,.....,.g. +,.. .. ,-I I-.- I- I.,, -II- .- I,I, -II.-,r-II..-..I.....I .IIT .,,, Twtwi ,,,, ..,.1,I1II-.. .Z iw-I -- I-.Ii .PII--:III-1III-III-wi I- fwww 1 lww- -14--III-MI-I --II'--Iwi' I I . . I . I I I I I I . . , , . , I I I I ' I I ' ' J I I'..'-,I I.. and I . . . 1 I I A N I3I',I.I',-ISI . , . u I III'II,I4'.IXS'I' . I' 'I I..- -I -..I-..-- --I- - -II- - - IIII -I+ +- -I -I--- - -II-I-III-II-II--II-II---I .,,.. .,.. ...,.- ,.., - ,,,, -...-,I- ,,., - -I- - --I-II- 1. +I,-II- -I - - --I -I - -I - P I I . . . . 'J I 'I H 4 - CY I I sc' ' 'C ,'AI.' I I ,W Hui " Q' -1' 'ive I I ' I 1 I I - - . , ' r L' -'11 I IU-II Iwi 1 'CIII AR. ' I 'I,YICIl'I'S I f ILIXY and NIGIIT SICK 'IVE 'I'eI1'ms Stn' IA' L'1lsI1 A I 1gI.jIAI.'Ag'I' A A' I llclldlst I 2 ' I....I- - -- IIII - -- -I I-I-III-I-I -III-III--43 'I-I-II- I-III-II- I- IIII -III-I- IIII -III-I-I-III-IIII--I W- ,,,, -,,.- I.I. IIII oi----II-II- IIII - -III -II- IIII - IIII -I.- II-I I I , . I I . I I I I , I I I 'J ' 14 1 : 1 I 1 ' mf I Q1 S' . .'I :Jus-I. Y: I I II-MII, lll, -,,I,,-,,,-.,,- .,,, - ,,,, - III, ,,,, Q I,,, 3 IIIA -W,-L+ 4.,,,,,,..,,,,..,,,,..,,,,..,,.,..,.... -...I--In-un--I. MERWYN F WOODWARD Erhtraitnn We the members of Umty Hlgh School dedlcate thlS ISSUE of the Momtor to Merwyn us for the past four years In 7 1 . 1 F. Woodward, in appreciation of his interest in , . THE ITY MG ITCDR X01 XIX ix Xlfl .x N0 1 S Xl Ill lkxx gli 1 1 ir P1114 ISU xlli in vis in 1 ln sim ss iii 1 ll ssis in is iii .111 xp: 1 . ui me L yixx 1 lll0lN w '1 tu Bi ulion L1 gi l lhx li l'XlllxXHJO1 mini i 1 mm Jl x Spinnc V 1 lfllll hx Ussl V 1 1 c vii Ilile 1 mm 1 hf beth big L ilu: zur ix Cioiclrm 1 1 1 xml 1 ,, Nliui 1 1 X 4 ll tiiiluit l l N in lu xi 1 H41 i H N of lljl in mis 1 Glin I L icpit y I S cwtiry ll 1 ll s L mul m u 1 Pl I ii my f LP H 1 mu i U fm fi 4 1 OQII fi 1 1 1 dghm 1 im 1 1 N ii i ml J 4 x i N N K lt Sli X ill X L is l Ll ll 3 ltl lxlNlDNl v 1 L ,N INLII x mi glx i mo 1 1 1 N lim s 1 i ihw is Il l P ll 1 ll xhum mu 1 1 1 1 ull N 1 L ll l N 1 still ii Si ii ' . .' ' l,'ni'j. . -inc, Mfij, 192325 , lkihlislifwl hy Stuili-lit: wr' Viiiiy lligh Svliiiul l'illl1'l'l'4l :is srwwiiil-i'l:iss niziii Itlzlllvl' :it lf iLy, .llziiiii-, ziwwiwliiig in :ii-t ul' Ci Nlziwli Il. 18753. Sill' X 1-upii-s 3134-, .-Xillri-ss :ill t'll!lllIll.llIlL'2tl iis :mil iiiwlsm :ill vlii-1-las payzlhlc lu .llLlll21Ll't'l' ill' llw Mi 'l ii: l'IIll'l'URl.XI, .Hill thi- siiiwi-ss ul' thi- vriliiivil is ihii- li his haul lttllltll'-III-f hivl l'h.' s XXI :hip mix L , X . I, I. VH ci l lhv piiipiwsi- ul thi- L'Ulllll'll all thv sturl wus 'i " 'tl t " tm ' 'l ' W5 in limi mini- waxy lu Irilff ull' llw two liunmlrcil BUF M1 112'l'l' Wllllllll Ul WS ilullur' rim-ht which ins lhi .-Xtllitii' Assn 'iai- .-X.'.",'la I, lii.'i -ss Sl' 2 ers lifiI1's iii liililj. 'l'hi,' hzif: hi-ml rluiiif. Lhf' .-Xths Siwmun Wqm Mu ,ny ll- fXs.1i:cizitii,ii is mil ul' thu ri-il :mil vith Athlltiu Nl. Tlllllhillls pziiii, ui- shzill lm zilil- lu play lusi-W V Y iii iis syiriiiu. VON-i limit., xml X i i Thi i':iu1i"l wishi-s hi i-xlvml its api 'win- l':7'5'l4U1."' ml tm' ' fl S y"' ' l tiuil lui' its sul pmt lu tha- pzxrifiils mul fi"-mils All ' lfclitivi' 3lu'g'zi'ul Carlisle 'll' lillllff lllfll N'll"Ul- Sv ' ' liilitmmi' 1 iw- L' ' 1, IM-:nl l'ftl'lu1' I ' t l' M 'I . , , :gg .liliiwr liilitwi' .lzmvs Yi'li+-ry In A A A I SUI! Hmm! Iqtmm. X AI Mlson lxiiiilzialss: .AX wi rvl wliiisi- iiivziiiiiiq hvlps lu lf'i'ushimu1 l'I4l'tm' li "li: - 11 i-liiy lmlliv this-iilil xmrlil ai i+L"lU" l1l11U"- IVF NN' , , , ul' Gull! fflfls iii maui. ll uuriiiiii hi- nivz: 'eil Lit-i'u1'y lul Vs Iiflll I pl,Ih,tiQl, Oda ,in 1 I :is 1-'zr'l5' Wv8lth.- liuhhi-i's Uilllrlllll L-rmiri invthc I ! VH night mul su-ul it ZLVQIXI yet 11. may l - 'Un , Pix 'J UVS H.. UH ljwrlvy Imrllill A . 'hill Liixih- Liiiiwlllziiiilulliii ll'lXil'l' hi- :wmv tliv I V. V i . ' LV " ll l'S ',"',,"2ll"' " lzxfm I'f'l'll2llll Nlii 'ii-l Williams . L HB1 1' 'MH I H fl M H- M A I HL his Qriiiii. fi i si-mls lull mi rich .Will lui - -- lrwlilllrk' wil' umiiiimi iv-i-ils. it is swim ' ki-il Ag'l'IlIAlQ'l'l1' Q'0l'.'l'lIA mit :mil lAHl'L1"Illt'Il, hut ull -is I'z1ll iipiiii ai 'l'his y"R1l'. th- sau ii :is lzisl, wi- li:iw haul l'1""""l xE"'l' Wh" """l 11ll'l lllflllhll, SL' fi'11u' :ui Atlilctii- l'ivuiii'il rwnisislirlii nl' livi- s A s lllvlf' Hlsllll Nll""lX l'l'l-'-1U"l- il'l'l'f" lll'ff""l nl' thi si-h ml. 'l'hi.' yn-ui' tlw-y uw. William Mini iii Liirri. Lhiiy, lim- si-:ills-i' thi-ii' si-mls, :ai l Glii -s. Wal ii' B11 I-1-ii, William - 'ii-s, Int, hm,v.,,?l is wwm' I' 'I"st-' ai Cl: I'-is. "li ,, . i H' 1,3 HU Htl II I tim IH T 5 lhi- ll'Lli' sim'-i' ul laiiiilm-ss sm-ks: im hui'- :iru as n I I Em i- Us ,VAS-III viisti yi-iv ,ii lllllllllwi tw hir lll .4 li , P011 .',,5u.,- 2 . iizukiiig' sais hli- si l'lL'lli'l' zml llilIJlJll'l' uv-nt. NVill'in Gl'i4-s Tl'l'21Sll!'0l' iiiiil pill lxihiliii-ss williii fur' f ls. I.i-l Us All UN' utlllptlf' l'UFlll""5 Oli HN' sl ' List Sll'lN'l' lu llsl- ll litili- UI' il, ilily lmy lily, l li lw hm ig-lt l -loro thu vwiiincil. Xlillinm f.l ws, Hmkilm Um, mm NWN M.ig.lm,l.v mul th M, M' ll'L'2lSUl'4'l', iz s all hills zml -1 ll vls all t, H Ulf li-l rig' Q' f th- .-Xthlllic' .-Xss "ati n, Um it 'NIMH' . . . . . ' .' I . 4' .' 'f - "V zuifl is zihlv to give us at all tmcs, z - tv ulm' " Ml' 111W ull' f "L stul Ai 'Ill ul' :ill monvy ni hzml. .li 'l 1 ' 'ldilu-ii 1'i-fini Tl - lliitliwlq, l'm'im' lligh ."l ml. f ID v-I D-1 On. 'fha O .-C1 Va GJ N O id U"U DQ P 'U O L1-4 :M U2 L: .E fl U2 25 55: 53 UQ 'iffy 22 .2323 'ganna Wa.: , 435 ' H u-4 O Rilm M225 Ofc .2 In-1551 Z B ,lg Lvl:-gina U3.9:.E 43-p-I-4 2010 1 - , 'Ps-4 -gif 'ti bn 'CV MTU 1,3 30s mmm gp C as--s.. E L 1.111 1 N N 1 4 2 lllfl'llllS 1-1 It 1 11 N1 lll 13 lfllll xululu 1 1 1 L L111tx 1 1 0 111ul1 ll 1 HL '4 N 1 Nxlllllx 1 1 1 1 1 l111 thu X 4 K X Xl XL 1 ilu 1Ill1V H045 Ull1l.X 11111 1 1 uh 1 11 11,1 IL Jllgl 111 ou - 1 llk 1 C u111 Ia1ul1 1tu111l 41111 N 4 4 1g IXXI 1111- Nwea lllf 11x 111171 11 ., 1 111 1 1 ll s IN . 21111201 4 H 1 N 1 C'10NN 1111 lho111cl1l1 1 1111111 1m lx 1 1 u 1 Ill 1 1 Illllll 1 NN lu1l1111cl 11111111 ll W1 1,1 ,.,l L 1431 4 I UXXH I 1 L N L U 1 111111 1 1 1 1111 1 1 1w111 Ill 11,11 ,1 ll N I il 1, 105 111 15111 .1 11 111 K1 - , 1, 1, 1 11 1 1 4 gg 1 11111 IU lllll Dont , c- 1 lt gnlx had 11111 X1N1xL11N1s X lx' xe1 fl t 111 1 '11 Nou 1 111 X Lmtx l.UIllUlIONN du 1 llu L 111 U111lX 1x X l1ug x11t X -X1,Il1LUlU.1ldl Qouug 1 1 xh N 1- Ol 1 11,11 1 11 1101 IJ1 1 1 1 -X 1111 culcl 1t 11 Jos-xlblc 111 1 X H U 11 lt 1 N plll ' mx I 1 1' 1 1 1 Q 706111 1 111 lug 1 h 7 1 1 1 Q11 11 ll0PlxlN W Xlill lllPGllld1lN ut vows 111 11111111111 11 111111 Q1 s 1 JL 1011 s 11111 ll DL Ll vs 11 . 111 lll Q1 B1 1 NI11111111' N lllll 111ull111 1 NN lll Ill Umlx " ' nghsh S111 in Cuu -e 8 N N xl ' dw 1 111, 1 1 ,1 1 11111111 .1 JK 11115 1x1 1 OI ml 13111111 l 4 L1h1111 1 1 X 'lm U 1 m K J 1 Q lx 1 1 xl ' I 11 Lllll li 1 111 11 N x0 XX lN N V X1 1 ll W nu t , t1l1 S Lllll l ll tv u1 h X 11 1 . ' 1111 N 1 OVL' lXlllll ll 17 'l'lll'f NlKlNl'l'Hll On- H -z1.'ily L1llfl01','l,ZlIlKl wl1y th- 'lusr liI.Ml'IIi " , HON t1'1-1: 1'-s Bill. Fu- wh could llll jv ' lacv "Sul 1 your 11z1ssiu11 111' it will 5 ee jon" 111 all th- zwtivitic-s yt LI haw- 11111-111-i1111t1-rl 111. "I -lx" ' ' ,' F0 SllCl'f'S:4lLlll1' 2' May y 111 l1z1v1- 21 llfl1l1lj' 1' u1' .Ng V 1 'ul C'r1'11'se- A ' l- y1-:11's 111 1121111-. li:1sli1-1l1:1ll I!--1: 4-H Clulr l-Il. A-4 .'l' 'sf ll'-'re w1111l-111111, lcl', Yl' IIULANIJ PIiI,I.l'I'l'll'Ili will fuhlu- 31111, 111' will yuu 111 21 fox' y1-urs. UNL- ' -1' gi '- 111 - llg'l11" h11x'1- il 1h1i1'i11g skunk lL21l'lN 111 Lhm- Vic' ul' l .' NW 'l'llll'l'1'? 111 1-ilh-1' c-:1s1- w- wi: jwll C' ll- 1- P'-11 "t 'y Cf 111- Age ll l -l'l Ecl' "1 Bu' ' 2-II--lg fchonl Play 3 Sen- JAM CL. ,. .CRIME lm' Dlumil 43 Psi SI 'k'1- lf'-"Y 'l-'l "Il1- was 11 11111 wh 111 1l:111g'1-1' -1111 10 Zig Raselzll A:s':t'111t M 1 ' ' 2: - Club ,111 1111" I-2-I3-,lg 'l'1'e-z1,'u1'e1' 43 3011.11 Play 4: ,' .'.' --1 my" " - 'Q- 'U :ll Ulf 1'1' lllfllly- flf'lll'l'2ll l'11111'f1- Ag' ll? YU lliwf' l'4'l'N il V'-'VY 2ll'llV' lm' lwl' ul' Wm- l1:1v1- 1111'i 1-fl 111 llu- c111cl11si11u, .' 1y, 1111- 1-lu ,',', ' ' , " Rf the- ful ' Y1'111'S ill that you 1111- il 4111-1-1l 11111111111-, 1-11115 l-1" if llu- hi'-'l s-l 1l 'lllfl y0Lll1lVt' sl1 ' 21 l'l'll2ll'li- 11111. ,,1' ,1,.1.11 W1 1-,.. y 11 1-111-1,13 1- gl :1l1l- lull-111 111 1l'1 zlics. A lUXYl'l' 'lz ,'.' z - 1 11-1111 'kc-ml. "lI1-just aut: lllllLl'21l 11121 111-1 ml". ,11m,,,1- ,1,1.,11 ,1 1 nu- 51,411,111-11 111 1111- 1 g- Bur " HW "' ' "111 ' illl ll-0 VW V1 llfys 11it:1l his Sfph 111 11- yn-111' so W1-'vu lilll- '1111- lu'! 'Xml 'ww 21 lmlx U4 t' 5 V 1l1-1 ll1:1l l11-'s 11111-1'1-:lc-ml lll ll xYZll'll. l11':1l' all ll - "." -' Vis 111 Ma' -Y 1 V YY f V 5 1 .-Xlll.lL'lC V1 l'll MNC' I U may lxfhc ly A 'rim pm ml. urn "l.1lAll1,1'll uuml thx- w111'l1l laughs with y11'11'i .. J' H-' lu 'U W -V UI, 111, V . V liuglish S1-11-111' '- i'11111's1- - 18 1 H ,T A331 -X1'li111- is 1llNYG.1'.' l'U2llly 2.1 1 h 'gh Yun. Jul. V 'im 21 3. llllfl Xwlll IS .'u-go l as 1' l -' 'tj l'111g'h. ll CJ . ll I I7 ,,Pll,, that -mu aw h11'- i1ll-l ll l,11gr,1Jl:11'1- 111 11111' 'l11ss. . 1'l '. H bm It- .ilry Ut- Benjamin Frumklm-1, -lop :11ul W1- l'11 ' y0l ll 111z1li1- Il 11111- lllll'rl'. 1l15'. W- doull, 't, S1 -"ll5 ' -I 'l's IX. WW 11 Wc- ulsc XYOIl1l -1' il' you vill L-V1-1' '- losc . 1 ' 1' 1- 1' gg ' ' 1 2 " '- 1 Q ' fztix- "'l'l11-1'1- is 1:1111e so elm-111' us hm- whu will ll nl 1" -t' . L1-t': h - XOL ' l -tt-' hull' 'ill llllillw hz1'- ll'lll 1-x111-1" -we" ' -1 uty ,' -. ",'11 ' ' " 'l'1'11y -1 ,-Xp' 'ul i'11111's1- A!" IT 41111111 Q 1'N1QY Cla ,'.' 'l'1'1-a1s111'1-1' lg .Iu11i111' ll1':111111 ZZ: liv- "A1'l'11s S111-:lk l11111ln-1' lhuu w111'1ls" llllll UMW- --'1"1 1" ' V All '1if, xx- llUllL'L' 1l1:1l you 1-11,luy Llllf'ill'lll- 11: 1'-111111. 1 1-511 1.11: 1- lug ,'111111- llllllt'l'lll 111131111111-11 1'l:1u:- 111 l1'11'1- Ll C1- .Q,- "1-1-1,-1-1-1-, 2-11-45 1311.-11-11111 2-3-4: wil-1' 111: -V1-U1 11- I3 "V-'l IV- Al 121111 2 - 49 .1-H Clul, 2-5- 3 ' -1 -jun lll'l XVilh1ul your 111-1'z1si1111z1l witlj '- 1 'ks .11 T1-izll S131-Z1k111g 2-f:-.1: Sghfjlyl 11-ly fl: un.. Yfllill Ufllllll Ulll' 'lZ.'SUr ll1'? fl 'hlZl'li, l'-111 1111- 'J1'u111:1 373 S1-111 1' lllftlllll 43 l'1'1-s- :lion Ill' llli' Wil l'l"W"'! ol' fills. 'W ' Oil -'S muy lu- cl1a11111i ll,' ui' gulf, : lllt' l'llYl.l.IS ' .'.'llll' 111:11 lu- ul1z111111i1111s ul' hz1.'l'1-1h11ll, hut VllUll it "WI -1'1- lllL'l'l',S il will llll'l'l',S Z1 ny" 1-01 -Q 11 1-l1z111111io11 ol' love W1-ll just 1 'u oil' "Phil" -'U V l . yo ' 111 l11Oliv1-. BL-sl 1' luck 111 lil'- 'lllil l'I114'lisl1 Suu-11lill1' C' 121- AQ." ll? l . Nz." 1 1.11111 I.: lllil :Zig Ni lLX 1 1,5 -X- ' 'll L'1s,E'l Q! :- Qufs- Af f Ir' Fflr' 1..l.nNJs..z-1 .,..u..a X 'N ll in r l 1 il i lxlflll ili l ii V1 7 1 I 15 is x.i L sr x 1 il , l i i K HIHXXK PK on 1 l X P Ll l r B H lirm li ilu QL whit ll llumm x 1 e , ri' ii x A , i 1+ 1 ii L i ii 1 f inthi L 1 xx ii 1 ui .U 1 i ilu imlf A X C' dl l L11 'Ui QXQ X4 QNX Tl V11 U llll c -l 1 5 ilxgj L! -DQV lffrrlvrlr' Q ,J ,.J.z s.J..-l.J-I Q.x..a ..a Ll i N lll X U Lll X N 1 HXL Nlllll ll 1 Ll lll K I ev n l ' ,fllll LXQ Il silt ' I4 O , l 1 N0 4 I V 'ir X 1 111 ir, . ni x L ami -o ui dl 1 1 lu ' f flu 1 cr 1 n eu.: 1 gf . s Q L vu . fvutffl 1 in. in my I 1 i ' . L xiig i 1 lif in i fl L ' 1 IXXLIY x fl 12 v 4 N Q f r quii - ii i cf f i iii hugh il 1 mxirif xx ir ii fm h XN'IIlxI SHUI II f g fc nmifilif t 6 ox har t Q11 lm ,Q 'Ali gr ,K , Q- i D 414,535 ,MQ b ff- '.-:uf --. A . . '23 , 1 K a 'i , 1 li ' E V X - t' ..!k:: E f X f ' 'Ji' un' li ' ' l ' B , . Ei 91: ' 4i11if.fl3'55ff7i" 'XTE2' L- -'ills-if-'S -7Hxi'f"lf' fi : if .kph ssxgli - -J Q1 - "u I .. .' .--- .- -l-nN J. F Q , y f 1 , .J XU'I'lll.'li YIiX'l'l'Rl-Ill NUTIIINH H.Xl.'l'l 4ll4'll Vi iilq, Ilill. in tho zitiiv nl' this l misc?" or 'AYQ-ull. l ls ul' st t"'. val: lh- rr-ply. I' l Rl HI-.R AIN I-.B ll Klub ul .IIN :ml I!ll.l. 'hi' I ' A "ins l.'1'f at ziiiiiqm- shim this J - "ll'll+'. Bill". s'1i4l .lin as hw sln'l'Ivi-il imii 'V f-35fI2'L'f1Ufl -lim- Llti- wil' s iw iff' fill: Klfmmii. his c'huri's "f"'f'll M011 - 3fl1'Y l lllf 'lu - .zitlifm "Whit 'mlm flwiili. lm' l'i'i1f's s1.lw'f" "111 ff'1l'Y llfl-mill! IWW," Fll42'l'Fll"l UAL' 'Hp mU1'Hi.,i VNV Hum. in 3 pw ,iw,u.,. l'i'w'ls,lv:f Yell: rl mio. "lYliu1 sliwll wif Url' lm' "l'iii Lxlqiii! .lis rilrl much ziiizitl. lfollllil il 41 XlIff"i W' 'Villll ffllllflllllli' WV- ll U1 in mi. guy," ll4l!'21L'l ihv I'fi11'isis." Slwirllx' liill l'lllU'4"l'1l l'i"1m iimlvl' ll' 'il Viifill 'l1'll Wfllllll llUV"Y lil' Illlwl wilm- t.,,m.iL HQ, X, H l,,,5- Ht' ,,,l.,ii1m, iwi!-ill :UNI Nmiy X., I i-.iulil :isk hill. il' iw L-iiulil l'i" 'il tluf gg why rim- wil' lil'I--vii. lln- vvis 4ll'r'7z'l'l ITN' f"l"l'- iii il liiiii' ul' lzxsl li'lll"4 lfwln-1: lvlilm- ww-i':lls m"l'l- 'W' UW T" IH ll WH Qll'l'4'l '. U2 l lmm whiqh pl- li-wil-fl 21 mm- ,,1' lm-.,-4. 13.1.1 -lim, "l'll will zigzxiii illiltll' lunch :mil fill ul, :mil lmiu' hiwix-in zxrms. .-X shfwli ul' uiil'ulV liw "'l'l'liCt- Ill me 'N'1mll"W VH M UH Hifi Nll21WAl'Ill"l'LIl hail' liriig iliwii iii his llI'lQ'll', l "ll Vi l""' iiwfs -i lull!-H MW, MTS- AM.,-,Nfl hi, uL,ii,,im!, ,Q WN, and llmvii the- Sll'E'E'l li" xwiil, whistling' lllf'I'- m Emi m.m.Uh.,ii,- HN m,,,. N5 1-lu., wus el lily, with his h'11ils in his prulu-ls. ,hwii 1ii,3,,gg,m.,g J -.,- in' ,-Wlliixif, l,,', X-I, llilwtlji' alter hugh lui wus lricl' ti, Mr. 5.M.H,,N fvlL'Vlll"ll'S xxwrlc shy 1-izggvi' :ii li--fiii. llm- -'I imwjy ,i,.Viill.,1 Wi." l,,.N,qeH.,i I-jill' all l 'xml vrlvu hi- c'mislil4fi'wl 11 lrwlil inc "xxliaiz l shall! rimlli- i'i'mli this l.Yl'1'l'li,' .1 fl '1Y'7i'lU"f lil lllf' Htl' iii ll' H llliw Ili tl 1' "3l1s1 hai '.- lm-ii wlliti- ri clzlssx' li llIlQ'l' in llihl llf""l 'lllll' W" lil' l 1" filll 21 WHY lf' HS- Eis 4l41Y.i' Htl"-lwni .liiez Zlf hi- lil-iiqmwl :il lhi- lliii- ?"' L' 'fi lm' 4' 1-Wil' U HIM-,1 lwfx Ami 3','m,,,A '1'l1,.y Xiu,-wi in .lim sfwii valium L ill' th- liiiusi- with ai ,5i.WV. M the u,,s,. lii'u5i5li2,T.41 Wm-11. vlm',yi 1:.fl, flll'OXVlll,., liir cup iii thv Qiii' in .-Will. iii". ,AM ,link all im. l - I-1, ty. his ufzciu-xpeiii, ."l'lll'I.f'fl. "Il-il s'xy.' wir 'un , v A . -. - ln . - V" s Aux " ' 2 shull flu tiiis Sllllf.lC'l'? P111 U4 fh'l- .. - - 1- f, .. sl" V- A ' . vi -- A l W, ah. ,.N11.,f11fi. .Tm -.pig llifvl 15. sh , B ll. 1 1 tl 1 l is .-Wim MMM i, -jmk-gh ilziiivi-il 'll'1lll.1l in sfle'-. "Y ii l1i1i."'. s'1il -lim. "l'x'i' llllrl, lim-vu 'ilflx SVU' ll-i V' 'UV fllllhllll' fll"l 'Llll lm 5,1-N, ix sim:-s.l-fl -lin, al 1-1-ally lu v Vlc "Fmi- . H51 will 'il' thi- fvlwliiisiry lm' lull, ull' 'll 'ml "bl 'Wi U' FIM it-j" m.,,H.uI,l,,4l Hill im .M-1.,,,,,ni,,l15iy. ll Iwik sewn-1'z1l flliyf m-low Lhm- shop wus ..'-X , 41 H I VNU Sul, ht.. i", ,xml ,jim sulif-f',ic1m'iz1lly z1i'i"iIig,'il :incl 1- jpcil. Ari Inuit. H A mi pub M his IMI. uhm UH k- ling, 1'l2Ll'llI2ll1'l5' lziitfl SILD. lH'2ll'l1Q' ' - 'ul a,i41L,,,lU1 mm, 5-UU I,i-fimlily wrnfl likli mx- li-tt:-rs Llw till ' L, 'ii-ls, stilil in 'nt mm " ul' thff muse: . . - xv - ' ' ' 1' ' 3 P T "Hell, l Ls he' ' t, 'L l Hill. A A A ' ' "H-1' fill L' ll 'lil I-Lll' ' uw 'mil We-liilslny hi b js ' l hi" NIUNI 4 I 1, 1 11111 1 17 111111111 X111111l1" 1 X 1 11111 dx 11 1111 1111, 1 1 X 1 N 111111111 111 1111 1C FOX gf' 11 1 L1 xl N 1 1 1 1 C1 1 11 1 111 ' 1 QN 11 111 1 1 1 1 1 11 1 1 1 N 1' - .1 N 111111 - 11 1111 111111 11. 11 1 111 ' 1111 11111111 111 .1 11 N 11 1 N 1 1 11-11 .1 1 X 1 1111.111 11 N ll N x 1 1' 1111 11 11111-1 X 1 111, 11 1 1 111 N11 1111 1- 111 'I 1111 1 111 1118111 11111 11111 11u 111 141 . 111 11 11111 N N11 11 1111 11-1-11 11.111111 11 1 111 1 111110 N ' 1 1 1 11 1 11x11-1 1.1 1 tl 1 111 1- Ndll 1X I1 N 1 1111111 1111. 11 111111 1 IX WJNSCI 10 710 0 11011 11111 111-1 1111x 11- 1-1 ll 1111 11 11 -- 11x111111.1f11 1-11 1111 1 IX 111 0xp1-11N1x1- 111111111151 1.11 1111111- 1111 111 1111- 11111111 and 0111 of S 1-111311 1 1111111111 11111 1 1 111 1u1Q 11 1111110116-11 1111x1111 111111 1111- 2111111 and 511111 111 21 KUDQIIOI XOICQ 111111 1111111111-1 111 11ke to Q111-.11 111111 the 111011111-1111 111 1111K 2111111 The 111111 N1.1111111Q1111 x11111Qx-11111 11a1fu11x V10 1110 11111 11111111'1e1111s T111 11111114111 QASDCCI and gaxe the bovs a 11111 11 S 110 1111 1111111111111 Hu ' 11 1111111 1111-10 IN .111v1h111g 111' value IC 1 1 11111 1:11011 1111 s .11111 111111 anothe-1 1 N119 1111111111 11111 Shuttmg the 001 11111 Q01 1111 1111- 110111 111 1 11 1 111111-1 1 8101111 111xC a 1x 11 1 IUPNN 1.110 UC 1111 1 1111 1111111 1111 1 111111: 111110 gl 1 1 1111 -1 - 11111 11.1011 Wai no N. Il 1111111 111111111 a ew 1 1111111-1112111 1111111 .11111 11.1111 an 0111111 11 fl 1 111111111 111V 1111111111-Qi 'se 11 11111 .11 111111111111 11 u11t11 1 .11 .111 111.111g111 111111 1111111 0 11 U11 N 11 O1 11 11- 1111 1.1110 111 1111 shop x 11111 1-x1111-11 HQ 1111111110911 1111111 1115 pocket 1 11111111111, C111 1111111 fl 11111 1511111121 111111 Qhowed N1 N. 1 811111 I 102111 a 11111 111 111111111 111 x11y IH the S 1 11115111 1 11. . 11111 111 111b 0 1 S1111 1111 1111 gun 1111 vxe 1111 . 11 11. -1111111111115: 110111111411 L 1 IXXAXN 10.1 N I 1 - X . 1 111111 - X 1 1 111,g1 ,1 1.1 0 .1111 11111 111.1111 1111-11 1 x 11 It 111111 11111, 111-1111us l1u1 1111-V wouldnt .11 1111111111-1 -11-11 111 1.1111 01111-T, fo1 he 111 1111 .xx 1111 u111-11 B111 1 X1 1 .111N11111 11N1-11 1 11LL1 .111 11.111N1- 111 1.1-I1 1111nu -Q 111 11 1 11 11111 111 1 11111110 Sy a ll 1- lf you Nlec V, 11 11 11 1 s 11 1 111 11111 191, 1 Null 5111.111 I 1111111 1,0 to see the 1115111-1 111 a VOICE that Qound co11N1111111g 1 If Q 1'111u wax 11.1 111191111151 0 1111d111g.-:ht the boys were N111111Ix befme 111111111111 s1111u1ta111-ouelx by a loud nolse 1h11 11111111011 aQ 11 Q11meth111g had fallen 111111 1-sa that, B111"" came J1111s fmght '1'I11'I 1 1' T01-1 111's1 1'US11111Tf'I'. A 1111111, 5111-111, L'1f1'11115' '1111y - 1 1 -.3 ' -, 1-11111 11:11 111111' 111111 111111-1 I11uO 1-ycs s - 11-11 1"--511 .'1'1' 1 1 " -1, " mp. I 11111 1111- S11 11 :11111 1:11x1-11 1' 1 -' M 2.132 '111 '1 '- ' ' . ' he- 11111. 111'-SS1-11 111 111- 111-sl 51111. ,1111 -'I 1111 - 1111' ' y."'. ' " ,' 'N-1 Q' U1 -11. "So -11' 'I I 1-1111 1111 1111' t'111lA.1u "1'111111". ,- , .1 ' d ' 'I'11'- 1111.' s11-11111-I 1111'1'11111, "I'11 11111- 111 ox- 1111111- ' 11151 ' 111' 1111511 y 111 1111- 1'111'11-11'-" --W1 - "'z 111111-11-11 11111 Jim. 1- - 1 - '111 - I js 11Ll1C'1i1f,' 11111 ,'1'11 1111111 1111- 111-s11'1-11 151-l.,. U, 'H N .in . .Ulf 0. '- th tj' 111'i11-I1- 111' 1'111'11i1111'1- 111111 11 - 1'1-11-- 4111 1111- but ,h--y FHM BH. .T I kk 1'-1-'111. 15111 1t1 2111 2ISN1lI1l1'11 111I.'11 f1,' s-11111- um- M US- N4 I .lt "V ,Z - ,ml 11111111'-13 111-151.11 111 1'1-1111'- 111: 111S1111'1'ff11 111' 11 Ihr!!! ,ml HM tlmtf- 1-1 1111- 111'-' 1111 1111- A1'.5'I111XN 1-1' -11.1 111111 1lL'1'11 111 1111- 1"1l1'1.' 1111111111-11s 111' y1-111's. Il, Mwllwd h 'L ru. ' . ' t "Y1111'11 1111:1- 117' SL1L'Q".'1'1 B' 1111111'1'l11y, :W-'ll ft Hwm but im' I ' ,I f '1'111- 1'-113: 1111111111-11 1111- 111'11'1-. '11111 1111515 '1111- dmv 1 QM , I: 1, 1 1 1 g- f111 -V1-11, 1'1-111'1-1'1'111Q' 111 11111- :41111-. 111111 f11'l'- 11-11 11 Us 'HAWK' IV I -1 1 51. ' I 1. H L. ttec, 1111-111 11-11 111111:11'.' 1,11I' r1l1'11 El v11111111111- 1111-1-v 111' UV ' I Th? A1 h' 1 1 11 . . the 111111111 11'1. '1111-y 111111 1'111'Q11111-11 1'11111'1'11' 11y 1'I."'P11Wl. M .1 51.11 11. 4 1 1 I I 1 n 1111.' 1111.1 w111-1'1- I11Lj' 11'11 1111111-11 11 1111. U1 mv ml 11 I wh' "1'1-11 11111111113 W 1 111111 111 111 I1'1l. I UM! 111111111 L J H1 1 'efy 'lm.?., 1' ' .' . f ' ' 1 T1 - W1 1111111 511111 111111-1111 "1'11 1'1'1 11". 1 1 I , T I I 1 1 I ' 1'1-111-11111111 111 111-1' 11111-111-111111111 s111- 111111111-11 11111 11 if IMLV V , A HV NNW hu lx 1 H' VS, "1111.-ll 13111 1. 1"l11 111111. 1 '- - ' tl? t '1'1 - 1111y.' 1111111 1111- !1'U111'y 111 5111-111'1-3 :1 111z1-- 111131114 XY, tion-L vim .NNW K , . I 11:1-111 w'1.' N'1'11II'11 11111111113 1111 111'-1' 11 " zmlilm, AVI l. VH ,-ng ', 2 I , 1ll 1" 1- '1'I1-11 S11f1111'Il1j' 1111-11' 1-y1-s I " ' 1-11-11: Fh V M ,mv mx WU I Hu, A, ' - 2 , , 1111-11' 1'21C'1'.' w1-1'1- w1'1-1111 -11 111 :111111-3: 11 y mvmh.. ' In I 1 1111111- I 9108: MTM" "11111 110111151 H11 011111111 1111111.. h1'1'1l1l1l'11 11111, 11 " ' 'xlv 1111' 11!."' :1f111-11 15111. 1111111-11-1" 11113 , .4 .V , , ', , D ' ' 111 11311-v 111111 111. 1'1llll11!w 1-11-1y 1111111 11111 'I'1:1- W1 111111 SlI111Ill11'1j' 111111111-11. 'Huw' 1-W ,-Ai luuvl. .my hm., 'Khin ht H121-1-1" P21111 111111 I'1'1'1111i1'11'. 14112115 21 1111 411. Ugg'-f11-11 1 'A 111y. I11 11'Yu- O11 .'--1 1 1111l1l,'111 111- 1 111-11, " 1112 1' X11-'11 " 111 ' 1 1111- I 3,1 - - " 1CC11' y111 1' 132 1' j 1111 11 1111- 1111111: ."1I.1 ". 111111-11 1111- 11111111111 111 111-1' s 21111, T1 ' .'-' 1 " H -3 -- 1 1 wl w'1s 11111111115 11111s'1- 1' shop. ".'-- 111" 4 A 1 11- 1 ' " ' 1 ' t WI11 I 1'11V1- 1' 1111. 1'v1- I " 1' Q 111 W '111- 11111' y1-111's." "Y '1 '11111-, J' 11" 11111 '1 ' 11 21 .1111 11111111-1-11 111 1111- 111111111-1-1-N1111: 1111-1-1- 111. 510111151 ' m'0' , , 1.11111 ' . 111' :111 11 .'1-11111-11 111 111111. '1111 11111- M1 AS ' ' 'n ' 2 ' "111 mc' 1' 11,1 -.1 1. -'111-1 4 11 1110111111 HE ff 1' U-V 5' '1 ' A E' -I U- .. -17 NWI., - i - 1 J hnf- :fuk -11--, .1111 111 Ll11'11, "A '- ' .' pj , , 31 '."' S1 '11 Izjs I.,-511 1 1, - 111 111111 HN . 1,1 N I A lil ANI X . 1. I 1 1 ' 1'.'1 Q1. '111 1' 11:1 QU 1 1111 U ' ,,,, ' 11- --1-1. T11 11 111 1 .- 1'1" -' ' .- .. . . . I g "X11. 11111 '51 ' "1'-. ' ' f 1 p 11 51 ll 1 1' ' "'11,' -1111 ' ,' '1111 1.01. "S," 11" 1 '1 1 1. . I L. .' . 1 S' 11 2 ' I A ,l. I- . l, - ' ' - 1 H ' . . . ' .. " -1 ' 2 1 S ' I ' I ' - 16 THE MONITOR ened whrsper through the dark Gosh I dont know was the shaky re ply Jrm h ld up hrs flash lrght rn hands that shook He rrr'1dc hrs way cautrously to the srde of hrs chunr In the me rntrrne he gl'1nced nerrously about the room Suddenly a CllSl'l fell from the shelf on the large oldf shroned desk The boys Jumped and clutched each other Jrm St3,IIllNC19Cl I bet there ls someone hrd lng behrnd th rt desk A k who It ls Brll In fr vorce he trred to mrke gruf and corn nandrne but whrch Brll knew was a fallurc he sard Who ls Ito Jrm prompted hlm whrsperlng, Whos be hlnd that deskq Brll dutlfully repeated W hos behlnd that deskr' They walted expectantly No re P Y l'hrs xorcc answer SYYC1 Are ed Brll trrne Jrnr spoke threatenrng Whos hehrnd that desk" If you dont Ill shoot A arn there was no all you reallv gorng to shoot" whrsper doubtfullv very wlrrte The lrov took the gun rn hrs hand ned erref a he eould wr sh rklrlg, hrnds A moment ot uneertfrrnty followed then he pulled the trreger The shot went rather wlld rnd the bullet hlt a yase whleh errshed to the floor The shock was too much for the boys Thev sat down weak ly rn two eonyenrent charrs and stared at the desk rn open eyed wonder YV1tll hearts that belt wlldly Out from behrnd the wrrtrna desk ran a llttle mouse' ALTO RXCINf IN 1904 The lrlg race was only a week away' Thrs was tte first year the local farr grounds had announced the comrng' of a IBCC between two roarlnr, speedrng rronsters lotatlng around a track rt the amfurm, speed of twenty sex en and a hrlf nlrles an hour' The day before the race whlle I was busy rn nry back yard washrrrg and olllng' my spe eral made Qtandard three cyllnder racer, my opponent Barney Oldfield came rn through the gate Brrney had won DTGNIOUS laclng trtles the year before ln drfferent places through out the state of Idaho and he consldered hrmselt speed bug that could not be l1e'1ten 0 o oe h addressed lne Whrt ye ou he e 1 falc n" Ill wager It w o fltteerr nlrles an hour A I anl rather qurck tempered and dlSl1k6 lrelng made fun of I gare hlm a rather sar castle rnswer The result was that he left 1 'lhe hrs, d ry dlwned brrght and clear A torrrd sun pourrng down on the earth below rr ade f1ll1X0llY1f2,' heat waves 1139 from the hot earth It was seyen mrles to the rfrce track, and the du t frlled my eyes as I passed other yehlcles for I had no wrnd shreld as on the modern dl1tOHlObll6Q A brg hoolay greeted me as I entered the gate of the lace t11Clx 'rnd parked rn tront of the grandstand I waxed mv C'lp to my IllE.I'lKlS and Jumped to the ground A my teet touched the soll rt gave beneath me and I found myself rn to the ankles rn sand lhrs wa what we were to 1109 on' As I w ls w 'rlkrng around my llttle car tak IIIL up suer rl nuts that had loosened up on ru to the raee track Ioe Brown c man who w rs to srgn'1l us tr strrt ernre ur nre Ilr asked lf I were rerdy am I swered rn the affrrmrtrye So he told me to get plreed besrde my opponents raeer, NVl11Ch wa '1 hundred feet up the track I er rnked my racer and drove up the track turned around and placed INX nrachrne beslde Oldfields whleh was parked nearest the pole I dr lrked to have mv opponent have adxarrtrge oxer rrre but Brown was already ralslng the pl tol ln the all so It was too late to object As we were both ready we settled down ln our seats to aw'rrt the srgnal for startlng' At the eraek of the prstol both our racers leaped forward from the release of the clutch The raee r rs on tor 1 whrrl of four tlmes around the traek We passed the Judges stand srde by srde wlth Oldfield strll keeprng the lnslde of the track Nerther of Us put all that was ln our ears the first two tlmes around but the thrrd tlme thev were dorm., all they could do I glanced 1 nry peedometer and rt regrstered twenty Y L ..,, Y,.,.,,, Y Y, ,H e, Y , Y r,,, YYY YY Y Y Y Y Y7a,Y-YYY ,Y-Yneg. Y ' . ' . . 1 , ' N 1 , ,YY Y Y 1 ' . ' 44, 77 Y , , Y Y - . a Y - , , ' 4 , ' KA YV , , if V , . Y 1 Y 1 Y Y Y II ll -I e Y .Y 1 Y Y Y Y Y' ' Y 1 ' 1 v - Y , 7 Y . ' ' Y r Y Y ,Y 1 ha 1 y -r , Y o Y Y 'rll Y Y K KY L K Y . QY - , ' 5. .Irv ' - a, Y Y Y , ' ' - ' Y . ra ' ' ' , 44 vs Y Y , . Y - ln . hufl' . ' ' 1 Y Y. ' ' ' 75 . . C 'Y Y s ' , , , 1 I ,Y Y 2 Y Y Y. ' 1 'Q ' ' - . Y' Y' Y K I ' - 1 C 9 Y. ,Yy Y , Y YC. Y Y , H X ., -Y vc ' I I ' H ' ' YY I . , Y Y . Y . . v . ,Y U , r ' - ' Y Y Y ' Y Y . . H , Y .Y Y Y - Y Y Y V U Y , . J - Y :.' Y Y - sr ' , ' ' ' ax Y 'V Y Y . Y IH a , , v .. Y Y. - Q , , Te rs " 'z ' Y . ' ' I A ' ' . ,Y . Y Y Y c 1 Y 7 . 77 ' Y Y' ' ' -, Y --- . . Q Y Y - 1 , , 1 v - I ' I 'I I ' S ' ' Y n ' x R . . Ki , ' YY V ' , ' 7 Y 1 I V 5 Y Y Y - , , Y rr Y Y Y . H Y 'H W I I. H' 1 u B. .CS Y C Y, Y Y YC u Hes , answered r1lTl rm y, but he turned ,Y ' -Y Y Y' 'zf' 'Y ' 4' Y' ' - Y I I v. ' ,Y -Y , YV Y. 5. AY and all - as 'z r ully s 1 th ' 1 . 2 Y' ,Y 1 Y ' .,Yc- my dr' '- - " '- " , Y ' ' , th - YYY Y , , , Y-Y ,,. ' ' 'zu Y' Y J' 1 .'z', 'z - r , YI- l y s - , 1 , Y Y Z Y , to 1. 2 Y ' 1 , l an- , C L I s s A I Y Y Y Y - z 'A 1 'r ' - ' . - Y Y Y .YZ Y Y Y Y y 2 V. . ' ' L 3 VY - l v -l I - 1 1 I If ' . u V v ' v - Y, Y A Y C Y 2 Y Y , Y Y Y. , Y Y Y Y , Y l - 5 1 - A L A I A A ' - - ' r, if rr j j .'7 ' ' Y YC Y 'Y Y tl. , Y , . 4 3 4 , 3 r Q ' -3 r- Y . , ,JZ .Y ' Y 2 Y ' Y Y ' Y Y Z 'I I' I -i I T. T M. A y L, 1 . Y y Y L A tY Y. Y Y ' , ' .. - 'Y ' 1 Y Y - ' T N - Y y Y MY y Y .YY Y L Y y Y U Z Y Y Y Y L Y Y ,Y ' L y ,. . Y ' ' x Y , Y - 2 4 A . ' 'BY - THE MONITOR lx and one half mlles an houl and was lowly cleeplng to twenty seven' Oldfl ld was ralf hls laters length ahead of me as we stalted on the fourth tlme alound but legaldless of the loose sand and unexen glound I was slowly galnlng on hlm at the speed of thlltx lrlles an houl Slowly the tlont wheels went by then the hood and then I had passed hlm lVe WSIB only a l"lL1lNllGd feet flom the fimsh llne' Suddenly my englne coughed and stopped I gale up all hope of wlnmng but nexerthe less I thlew ln the clutch To nly surprlse Oldflelds IHCSI also sputteled and stopped leaxlng us both coastlng across the finlsh llne wlth my racel lust ahead of Oldfields We had both run out of gas' Ill lY It was ln the dead of the wlntel exen the sun seemed cold and llfeless as It peeped thlrugh the flost covered wlndows and danced on the carpet of the country parson g In a llttle study sat the whlte halred IUIHISIQI holdlng up a book fol hls eyes were s0 weak that he could hardly read the words IU the llttle black book -Xt noon a torm came up whlch obllterat td the loads wlth snow It was long past dlnner houl when hls wlfe called fome to dlnner Dalld he called agaln but she recelved no answer She went blck lnto the kltchen murmurlng to hclselt He could been a but f01 them fol them he chulch supplled thell eyery 1 llnd loxlng father to thenl lnd glax and thex want a great muslclan has bullt thelr need and been 'Vow he IS old young man to come to teach them ln thelr flne language Why fol thenl he has glyen hls llfe Then suddenly a llttle soft rap was heard 'lt the door She opened It and standlng ln the stolln was a small boy wlth a note ln hls hlnd She took It and read Come at once My brothel IS dylng and w ants to see you fS1gnedJ Maude Carlton She called hel' husband She trled to per suade hlm not to go but he felt It was hls dutv Xkylth tears ln her eyes she begged But why IS It voul duty to go out ln thls StO1lllq Oh please dont go The roads wlll be closed and you wlll never leach the house bx dark Please dont go to nlght 18 To the mlnlster It seemed that hls Wlfe had DGYQI looked as sweet as she dld that nlght as she stood before hlm begglng hlm not to go He then knew what It meant to her She would have to stay alone durlng the long dark hours of the nlght He an sweled hel gently I must not stay here I must go and do nry duty as a younger man would do Wlth that he went out lnto the storm and shut the d00l To the lonely old lady lt seemed that day llght would never come At noon she had gven up all hopes and falllng to her knees she prayed aloud Then the door opened and before she could IISE she felt strong alms about her the face she loxed smlllng and happy was bendmg OWQI hel The pastol felt that he had done hls duty as a youngel man would have done Chlspa Glldden 34 SL NSET HOL R The June afternoon had been warm A I was strolllng ln my rose garden admlrlng the perfect and deep colollng of the latest blooms I became aware that a dellghtfully cool breeze had sprung up from the west Looklng up I beheld the sun ready to Slnk below the horlzon There seemed to be only a sholt dlstance from the IOWQI rlm of the crlmson orb to the skyllne To the north a cloud shaped llke a womans brooch was turnlng to bllght gold To the south crlm son clouds wlth dellghtfully lrregular edges were banked hlgh ln the brlght blue sky I watched thls heavenly beauty for a whlle and then my gaze fell on the near landscape The falnt rays of the sun had found the hlgher places summlts of hllls and tops of trees These were crowned wlth a yellow yell The valleys were robed ln the palest vlolet Then the sun had dlpped below the sky llne Slowly slowly lt sank then It was gone Gradually the clouds lost thelr gorgeous colorlng They changed to a VlVld orchld then deepened to purple and at last became a smoky gray S Y ,,,,,, ,A, ,,,,,, ,ian ,, S' V - ' K. . V V ' 'K ' ' S ' ' ' ' ' -. 1 . . ' ' . ' Q V ' V . . Y ' ' ' ' ., . . . , , . . , V . VA . . ' ' , .. . . . . V V v i Y . . . . , . . . . , ' . V V V, y H X , .I l . ' l ' - " ' .v - l Q v Y l 7 ' . 1 4 i V . . . ' ' V Y . . V ' . , , . A '. L. . A I . Y. I . , , L , . . Y . , . . , , . I , . , . vrV ' .f ' 11 ', ' u - 1 L ' . . , L , ' Z1 G. . N . ' - , . . . i . ' . Y A f ' V V , V . t ' . V . , S A S - f - Y . . - . . - 1 t - ,' , . NL v .' u 1 ' ,- xv 1 ' 7 ' S . , . . i , V , 1 ' - I - rl , ' - ' . ' . , . . . W ' ' -N - 9 - I . . . . ' ' V V , ' r r - , . , . 1 i , ' . 1 ' ' -' , K - Z ll .YV .V Y ' 'O N . . ' ' ' lv . . - V l v ' - I . , 1 . l . ' , 2 - 3 , . . 41 , - , - - - V. " lv - 4 - . I . L . . . . . , . . - , ' . , , , , 1 H 7 . . ' , , . . , . . . . . . . , . , , l V' . y , . 9 ' , 11 THE MONITOR The brrrfht lrght from the hrlltops had wan rshed but the purple of the valleys grew deeper and srlently clrmped the slopes Phyllrs Wrnshrp 3? I'H1' MAN IROWW INDI R II XSS Dr Phrlrp Norton lrved rn Unrty 'Warne He w rs a specrfrlrst rn germs He dream d germs, he thought germs hrs lrfe was filled wrth germ culture and the discovery and chcckrng of new drseases One day 'Nlorton rcad an artrcle wrrtten bv r famous doctor It stated how fine rt would be to grow rren under glass like plants This gaye Dr Norton an rdea He would grow a man under glass He bcgan preparations for burldrng an arr trght glass chamber at once When rt was finished rt w 'rs an exceptronally fine piece of work It was som three hundred feet square and twelve feet high It was burlt of spe cral gl ss which rdmrtted the ultra yrolet ravs ard w rs equrpped wrth comfortable lodgrrrgs gvrnrrastrc apparatus and a large lrbrary rnd a swrnrmrng pool Indeed rt was a regular glass prlrce When Dr Nortons first son was born he w rs rmmedrrtcly put rn thrs glass house Whre the boy w ls vet an 1nf'1nt hc was cared for by r whrte clad nurse, who was so dressed so ls not to permrt any germs to en ter the body of the boy When the boy w as old enough the nurse ceased to tend hrm Hrs food and clothes wcre prssed rnto the cell through a fumrgat rng box Loud speaker telephones were installed rn order that the boy could make known hrs wants to hrs father and also that hrs father could talk to hrm The best of teachers and text books of all krnds were secured for hrm The boy studred many krnds of subyects Wh n the bov who was named John Norton was thrrteen he could pass any college en trance examination Thus hrs father had some cause to be proud of hrs son The boy ,Lrcw older and lrfe rn the glass cell began to get monotonous go one day he got angrv and threatened to break down the walls With hrs hands clenched rn anger hrs father sard to hrm, My son you hold rn your power the future of a great experiment Qhatter those walls and the future of man krnd wrll f'rll rnto the dust Wrth that he walked sway to leave hrs son to thrnk rt over The years went by and the boy grew to marrhood He studied and by the ard of the llflst books and rnstructors, hrs education be came more complete At fifty years of age rt can be sfrrd that he knew more than any one man rn the world This was rn 1985 People from all oxer the world came to see hrm 'md consult hrm While Dr Norton and other pcople grew old, John remained young Two years later Dr Norton died He left hrs experiment to the government After that hrs cage was always guarded by gov ernment soldrers But before Dr Norton had dred hrs l'rst words to hrs son were Carry on boy with thrs srlly experiment of mrne for the sake of screnc Perhaps some day all thrs wont be necessarv The son drd carry on He continued to study The xast crowds outsrde hrs c'rge rr ryel d at hrs figure He was a strong fellow nd at the age of fifty possessed pass d rn thrs way It seemed very str rnge to tht caged man that a whole generfrtron had passed frwfry rn that time whrle phvsrcal ly h hadnt rged a brt On the thrrd of October 2087 as he sat studyrng a shadow fell across hrs book Look rng up he beheld the most beautiful woman he had eyen seen Drd you wrsh to consult me? asked John II hy should I wrsh to consult you? she responded And foolrshly he couldnt thrnk of an answer What rs your name? asked John after a whrle Hy name rs June Wright she replred I lrye at 702 Nlfrrn street rn Unrty and I work for the Natronal Follres Is there anything else you wrsh to know" YVrth that she tarted to go XX hy do you haye to go now" Cant you stav 'rnd talk with me a whrle rts lonelv here John rnqurred Im sorry, but the torpedo car leawes rn a minute and the torpedo car doesnt wart, you know she sard and was gone The next morning the glass cage was found broken and John Norton had gone V H, V, W, Y , ,V Y Y , Y Y Y H We V. .W Wav-wY +7.3V . ' , . V ' A, . . ' . Q ' .I I I I I. . . ,, . . , . . . ' ' . I ' , . ' 1 ' I l ' . . . , , - . , .. - 1 . , r V y 1 v 7 1 . . . ' ' ' - A X I A A I 11 L " ' ' '. ' , A . . . I . . . - C ' ' . . I . , . , , , . . . . x sl ni s u n ' V J V I . I 1 , ' V ' I . '. ' . ' l . ' 1 - Y ' I V - . , ' s l 1 Y , , I , .. , . r I I , Z - II I - ' ' . c .. , . . I ' H . . V ,' ' ' ' . ' f 1 r ' . . . . ' ' ' D . 'C r Ll- I , , ' , 7 , I7 , , I , A ., . - I. ' r '3I If - ' - 1 ' - v' I I'. ' ,' ' ' ' . . ' 4 I I Vi I- ' V' - ra " e ' . - ' . ' . . rr' rI-I 1 I' 'r ' If ' Ei . . . . il ' - - I I- V' ' I ' V I fine physrque. The next hundred years I .I V !I. .I. I, V I . I r -CIJ' C c ' 'z. ' 'z 1 f ' , . C 'f ' . -' - r . 7 ' v v4 1 v v Q ' ' 1 KI I . L I r I e . . 1 I 7 4 V l v . a p Q ' . zz' , - 5 ' ' . ' ' . - n 7 I A v ., . , 'r . I , . ' , . ' ' H ' , ' I !7 4 V, LII. ' . ' - u 7 V I. V'I , In I . I . , . , v ' as 7 ' , 77 . e . , . I HI I . . . ,, . . . . . , . . .' - Q ' H ' . ' S ' ' ' . . . . . . . . , . ' .' S . . I . ,. ' ' V V V r . v V'- V V7 ' o I , 1 , 4 . , , ,I I . . ' , - . - - s . ' ' ' U ' V V 7 I . . . . , n r s 1 . II C ' v , U I II I I . . I ,, . . ,. , . as r , , ' .I I . ' r ' - 7' ' . ' V . V79 s ' . , , , . . . . ,,I . . I N . , . . , . . - y . THF MONITOR on o mol 4 Jawa unix ie x th n ofthe tit it arc uuxone b fran Q9'HlClllllL Fig Qui ioti lltci lohn Noiton mai fount CX me in cu Soik Citi fiom a IIHOXKO lxnovsn c ntlltn pox He died Ill the ho pita an lout lfltu 'lhux pass d the nuclfus of e at inn of t e fax A 0 n Noiton h ld llxtfl in -1 291111 pioof condition ns hw lmodx hid built up no ie is tines .intl xx in optn to the flist gteime that t 1 1 1 one thu and ofthe gleatc t exm mtnt known to lllvtlllilllfl It hw been Qalfl t it lohn Noi on l ul 00110 in NC'1lC'l'l of une llLlll 'su 1 tiu Ol not ont lnox lmt Nome unknown poxxer muQt line c wusefl lohn to rlo what he did W'alte1 B1 adeen DI XNIOND I IL lhimonrl lil time out of the iexnehx Stole ind xx lketl xiiftlx clown the Qtieet Qhe knew their in .1 f vs nnnutee the 1OlJbQlX would be cliecoxeiecl 'tml 'in fzlalm bloadcaeted qhe niut vet '1XX'iX '1 quielilx ae powihle Qhe cl ucllml to hom elf QQ Qhe thought hon easy it had lm n 'Thx ioviclem uae '1 fool to lefue tiox cliunonrlk in an open case qhe vsou tixi no' no' It would lwc lvettel xx ll the police would watch the tame K c must hmm ln pettoi Bmxne xx IQ Qeaterl in hi office t i tl Htl t He felt and acted com mt xlile Ht had no necktie on He xx ie Qmolt 1 xile pipe 'incl hm feet VSQIC pailted on l iolltop clexlx He uae llNfGllll'lQ,' to hw l quclclenlx the telephone ring X thaw iq Inepectol Bravne A 1ewel l0bl70lX 49nd Qtieeto It uae a uomanq let me ,fret this tiaightl qhe came in and looked it Qone mingze Hou and woui clexke new Xen lmuex Xou looked fox Qomethmg unflei the countei and when xou got up Qhe xxft 1101109 qhe had fa hlsrh Qhilllxoieeq 'She it ho A black hat 'md cout too'7 Hou noticed the t'll"lITl0lldQ une Lone len minutu llltl 'url llNl11Cfll3l'0lY Cillefl me? That vis the iolnlwem 'it ten llllUlll'0Q ago s Q ox Il ox ei in llmout fifteen nnnutee He hung up 'llo ml bln l lacliee and gentlemen 20 we me Qituatefl in a ll11C1Opl10Il9 Qtand on the Gflile of Tinee qquale We ale giving the us what ploblem into the hele axeiaere -XIHCIICAU a chance to tell he think of AUICIICBS QCOHOITIIC ll omeone etep up and pe ik nncxophone Hele ls a gentleman A high Qllllll XOICE the fellow had said Hu mind nent back to a tlflle a yeal ago A woman w ie standlng 1n front of his deek You aint got nothln on me and Ver newel vull liaxe H91 xoice uae Qhilll and plete ing: Thlt was plobably who it wae Dia monfl Lil he muied VVell the onlv thing he Could do vas to tiy to tlaee hel BV that time shed ham gotten Nd of the diamonds He would go down llllllSClf He put on his hat and coat The l2ldl0 in nouncel vas tllklng Hele IQ a lady who would like to speak on the affane of todav wouldnt xouq Qtep ught up Oh come on thele ie nothing to be afxald of Juet say a few uoidx Dlamond Lil was passing the nncrophone diamonds Qhe thought A Qtiong hand g1aiped hem hx the ann a loud voice 'spoke Caught' Qhe uae caught' But no ' He uae avlng Hete IQ a lads who would like to speak on the affane of todav vsouldnt Vou" Qtep llfrht up Oh Colne on there le no mfr to be iflalfl of iuk sav a ew woirl to the iadio 1l1CllCDCLl But but but I dont know nothin ibout thingre like th it let go I tell Vah' xispecl Lil qhe pulled avsav Inepectoi Blax ne Qplang to the telephone Send the not Qquad to Tnnee 'iquaie quick' Diamond Lil IQ the1e and Qhe met lobbed '1 etoie' Dont give he1 a chance to get 11d of the stuff Qhei vxeallng' a xeil and a black coat Hulrvll ll ell th'1tQ that he lemarked an houl latei aftei Lil had been brought in R Pelletier 33 THF 'VIH Q1 PRX VI DFAD MANS HARBOR The cliemml xound of the fogholn fell monotonouely on the eaw of the l1IIhth011Q9 keeper xx he loungeed in hm battered rockel Qnmokinpr his eolncob Once he glanced at the wound nickel plated clock on the wall ' 7' --- - . .7 ?,,,,.. . .i, 7 Bet' 'X tw l tis hui :Xl X 'X'Y stat Y C X ' ' - , . 3 Citi' and town in e ation knew in- , ' X ,, .K X , ' X -'lei ' il eb- , . ' ' X'. Q ht- 1' Q , " X . Y l is 1 X- . X ' J i lj- ' 'S " X ' X . ' ,g' NX' ' -' 'j ' lf' as ' Y ll"'l s X . S 2' ' as -l ' ' s ' l 'Y Y 'gf ' -J' greater expo " ent , h ,l AY. . s J h Q. ' v ' . . -Y . 2 ',, ' L . . 'V' A 1 vin' S . . . L . all l life, 'Q .Y 1 ' ' sf- XX - Y - y , . 2 X ' Y: 5 X XY X , Y - V' . Xi . , - , .X - . l -1 vs- zl X'. ' , 2 Y 5 - I .1 v ' D, ' - .Xnrl this is X X , Y' XS Xl Ori- ' , . . , . ' . hz . .' 't X: ., ' 5 X. X J ' X Q X' Y X " X ' XY X' f , but vl Xtl e-1' this iS ' 0 ' , no Y Y ' , . , Q ,Sq t. v , V .Q v . 1 n . . . 1 'X Xt, ,X . ' . . v. . 2 ' -ff . ' , T . . . y ' - , v ' . . . . L , Tifti. ' , .Y - x 'l . f , , v . .-H A' nz I -w l' v ,-v .4 u . . . - 2 Y F " ,Y ' . ' '. . , Y ' ' X . , Q v , , H Y stand. She would get plenty for these four 4 ' f . . i. ' ' ' 1 4 1 ' ' .. . 5, A y K ' K . ' , f Y. ,Y t S ' Y AY , ..' . . ' -7 ' ' ' . L Y l 1 To A , v c ' U X ' v v ' I ,O . 5 v I 1 y K K L y ' ' n Y ' 1 . . ' ' 1 ' ' Y l l re : .' 2 S . . Y ld . ' " ' take ll to- W- . . ' Y X , ' ' thf ' ' 'I O l t ' f ' to 'n il X ' ' Y ' ' ', , ' 'H' ' X , Y ' s X' 2 X. , li ,X . .Y. H , Y . y 1 . Q i T 1 S ' Y 'L Y ':, . S . . ' ,, V , . - , i . .. at 2J'i' .' '00 , . 1 f "- . Y , . t. ,. z . X ' . 'z. , '- h , , Y , ine' 4 Y' ' C ', Y 'X X' H i. ' . ' . . . . . X X '- v ' ns ' - .' '. Y . S , . . . . , . x rim io. , ,Y '. . 1 , . , ,- xc 'OS' 'i 'I A . A 4. .' v L , V N. Y . ' , ' Y? - . ' . Y ., Y . - - YY , 2 L W -' y L ' 7' .v - K ac ' , C at ny , , Q ' v -Y . ' T . I , y - wo 'X Z1 veil, cX . . 1 . 4 2 , . v V .6 .K . V V Y - U 'K . QA y I . L . ' 2 X ' gl ' ' ,Y 2 . ', 2 ,X , X . -. , V. . .lv 1 V ' I ' 'K V . A Yes-yer. l'll :end a man right Yer. ' l be - 1 ,- l- ' 'L - . , . 2 x - Nu . . I v. U ' ,,' '1 V: 1 io 1 'ef'-"1 ' ,, , ' , " - - THF NION ITOP half past elu en As he knew the engine was goof T01 anothei half hOLll at least e tetch d iut in his chan lazilw adlus ed ie t on the windrw s 1cf'1llu hi p11e and pcm d out th1oug,h the dense fog., at the l111ll111nt iuolxing 1'1y of light which shone tuntlg cn the water The tide w is unusual lv high against the small 1ound 1sland faptain Eb n7e1 Williams had kept his pot as lighthouse keepei 'it Dead Hans Haiooi to1 el xen vears XX0llxlI12' falthfullw with his a sl tant Daniel Cobb to who111 c hid lnconit gicxtly lttilthcll The Captiin s a lon lx 111111 duc peihaps to his unso Liable aloot mannu which h1d 11eve1 gained him mann fxiends IH that comn1un1ty How ew 61 tne1e w as a voung fellow staying at the village th1s summer Dick NValt0n by name whom he had wisltcd often at the lighthouse with old se1 expexicnces and showed h1n1 ox er the lighthousc explunmg the vaiious opera tions of th machines used the1e Walton had taken a g1eat liking to Vlr VV1ll1ams While tnat st6lI'lf'1C9d old captain could not dem that he enjoyed the young mans com p my Dick was woiking on an invention at this time :nd had half decided to confide in the lighthouse keeper thinking he might be ot issistance but as eve1yone else had scoffed at his idea when he nlst planned it he fea1ed that he might lose the old mans faxoi He had also never mentioned the fact that he was lHt619StQd in all kinds of ma chineiy It was of XR alton that the lighthouse keepe1 was thinking, as he puffed at his pipe ind the thought of this impetuous youth biought memoxics of his own days when he nad run away to sea The clock laplilly ticked away the minutes and the captain starting up f1om his mu ings discoxered that it was time to refuel again He descended the spnal stairs and iefilled tht tog,,ho1n appeuatus with gasoline Xvlth keen eycs he flmced at the othe1 machin eiy making slight xdjustments with a D130 ticed hand He then went up to the rooms wheie the beacon lights were operated Eve-rv light was gleaming th1ough the potless glass which he washed every day NIak1ng SUI9 that exe1yth1ng was all right he re tlllllltl to the 1oon1 below which w1s nttcd u lOl ls st L w Is lu1n1s Q as a 1 n hue ren e '1c1 pa1 o lt 1 'llll oi d t IC iding ind smo inf 1 s 1111 N t hid fl tuing, out ot nd: w 1 11111111 e e Q'll1l1Il picker ui a wcll wo1n detectne ton magaflne and soon lee 1111 deeplv QHHIKI sed 1 u h n ht pa s d Ciptain XX 1l 1an1 ad yonc twice to the cngfinc 1oo111 to 1ttutl 1 ll it sun 1 o whcn sudcci 1 so o h 111 t llll 11101 1nd endtd wit 11 quee1 gasp St10I'l0lX like th It ol a peison whos b1eath h1d been hut off tould it be at thc engfme wa out of a ol1ne'7 1 har somethinff le hlppued to it" He 1111 and g,1opcd in the duknc lOl thc elcctlic button lust in lc -Xlthougli it was 111o1n ing, thc heavy fog' still hut out the light and it was d11k as night His hand nevel found the pot fo1 It that in tant a s un ning, blow stllltk h1n1 ind he tiumpled dow11 1n the ll00lXX1V Than th 100111 was flooded wi 1 light 1nd thu Ntlllllj., panic stile en 1 hc uddlcd bodx of Tcl XX nltonl is 1 s 114 1 1 in his bocw iltd fu fimdlw at thc figuit at uld lc l out 1 o capeo 'lhese thought 1an thiough his 1n1nd He touched the uncon C10Llw lx thcn gmsping, lt 1esolutcl5 Captain Williams thmugh the 1 lntuin bu1den opened 1 t11p dooi body glngfei h Cl11lQil engine 100111 he chopped and lowuec thc body into the daikn Theic was a thud and then the tmp doo1 was lammed down Walton 11n out to the doorway whe1e da1k 1cd spot ll3.1lQtl the place whcie Cip tain XX llldlllxs hid fillen and st1uck his ead on thc doo1 panib VS 1th omc machine w'1stL Dick wip d thc blood up which luckily had not soalcd into the floo1 Then f.,1abb1ng 1 sholt plxnk he left th lighthouse and Cll2Ig'g'QCl the bo'11d behind h1n1 OXQI the wet sam to conce1l his t1acl1 The boald he h1d in a ci 1ck ox the 1ock tuffing the bloody wastt ln 'ISO 1 A LY L -WWW -.af - W, H . 1' 1 ' 1 . 1 . 1 1 . , h p ' 1 h'.' u:1. I 'z .1 ' 1 'shel S le s 1' 1 5- f ' ' '1 ' j, f xt and 1 '1 he Sl 1 t th e1'c1t1' 't f his his ' c 1 " 1 ' ,ill, 11 11 '1 , tin 1 vi' 1 1 u jf, '12 ' 1 : k' g. ' X1 'e ' f 1 J f 1 'lih 1 tide was cbl ' g' fast, but as je tho 1' '. , 11 ' " '. 1 1 fo!! z llfbt lifted. Al't11 s 1 1' r ' the 'z' 1 1 ' . ' 'z .1 .' - wi : ' 1 ' t th s 1 11 ' ' ,l I V 5 b- '1- H 1 - C A C 1- "'h s t e ig' C sre . 1 ' " l' s ' . 1 1 , . ' T ' 1' S-H11 y I '1 J y - h1 and lad l'Qtlll'f1I'4l to his l mk, as ', .' 11 1ed i 1. 1 1-11 Z . 1 . 1 V 2' to hin, but a hall' hour ae . ' 1 1' l11 ly Wm- 9 1 2 y 1 1- .1 3 - hc X 'as startlcd by the .1 llllll f the fog' o' 1' s 1 1 . 1., 1. 1 - ' as i gave a wo" all z 1 " h 1 - J A- S - - ' Y- . M y L. .1 sv ' V :M ' 1 .,. 1 - 1 - - - 1 ' ' ' a 1 . T ' , V . 1' '1 5 , ' 1 , the 1 , '. s if , . O1 1 K 1 '- , , 'l 1' ' C, e s 2 11 ' . 12 The captain had fascinated the young' man hastily down the stairs to the engine room ' , .' , , ' , 1 11 - 1 ' fm Z - 1gS ' - 1 1 1 -' 4 . A4 x, 8 . , i. K - .1 I, 1 Sit ,I A ,. 1 . A 1 - . 0 A . D 7 ' ,Y 1 1. V , 5. ' S ' , A ' 7 . ' ' 5 1 jc ' s , 1 2 1 it - Ay i . yi - ' ,. . L. 1 . ' , 1 1 1 I 1 2 l ' . V 1 L. . ' 1 ' V ' ' 1 'Q N1 1 , 11 1 ' Q 1 .Q . 2 . . ,-tl 1, y 2 , .Q K, l .1 ,. 1 1.-h. .1 .k, ' h-1 11 -v ' ' 'r at t 1 h 1 sto 1 l i1c Yi . HT ' 2 - , , - h fac 1 wa: blancl 1l X 'itl fear 211l lg 3. ' qc 1 1 ' -A ' , trcml 1 as hr- lor k 11 1 j 1 ' ' 1. - ' L I Wh co 1 1 1 o 'F Sh l l h 1 try t es- ' . 1 - g 4' if ' 1 1- v v I . ' B In X I. .2 B, ' ,. ' . I. , v' 8 Z 1 1' 2 ' , to a doo11 at the 'QZll'. C 1 1' Q, 1 - -' ' Q V 1 his 1 1 , 1 z 11 1 1 l 1 V v ' I V ' c s v w v :1 1 ' ' ' ' f T 1 ' 'f ' ' -' S t . , Q . v . S- , i ' 5, '. 1 ' 1 ' if 11 ' . 1 ' 1 1 a I ' . 1 1 11 : 11 1: 1 ' 11 z - , ' ,. . C . -1 V' h ' I ' 1 1-.. I " 5 1 L - ' 1 'L A1 1, IP, L Z , , ' - ' . - -' is 1 , 1 ' 1 . -' v 1 "1 ' .1 ' 1 ' . , ' 1 - .1 Q1 1 ' 1' 1 '- , 1 , 1' 1 z ', 1 e ' Q , , . ' v . - Y Y C - . ' ' 1 1 1 ' " .1 ' 1 s 7 1: l ' 2 '. ' ' 51 ' 1, ' , - .l:. 21 THE MONITOR cf? At 6 01 A M Danlel Cobb arrlved at the llghthouse He dlscovered that Captarn Wll hams was mrssrng and started a party searching for hrm Some trme later Captarn Wrlllams became consclous of sharp parns chasrng each other through hrs head He could not lmagrne where he was He ralsed hlmself to a srt trng posltlon and peered around ln the dark ness As hrs eyes became accustomed to the dark he became aware that he had been ly mg down on the floor of the gasolme store room As soon as he had gamed str ngth enough to strr around Danlel Cobb the as sxstant heard the commotron and began to rmestrgate He found the Captaln and took hrm up to hrs rooms and called a doctor The captarn was not serlously 1nJured although he dxd not know who had struck hrm down When Vtalton heard that the captarn had been found he became overwhelmed wrth fear and after several days whrch were filled w1th anxrety he went to the captarn and confessed He told hrm of hrs rnventron how he had wrshed to machrnery knowledge that the gruE old fellow would thrnk hlm foolrsh In the engrne room he had accrdentally shut off' the foghorn and alarmed the lrght house keeper who rmmedrately came down to rnvestrgate Frrghtened dreadrng the de tectlon he had struck the captarn wrth one of the heavy tools whrch he supposed had krlled hrm Then horrrfied he had hrdden hrm below rn the gasolrne storeroom He also admltted rntendrng to run away to the navy and leave word where to find the captalns body Tlhe captaln because of hrs lrkrng for the young fellow and conslderrng the fact that he had not been serlously rngured forgave ll1I11 for hrs hasty actron Octavra Gordon 34 get some rdeas for rt from the rn the llghthouse wlthout the of the captarn because he feared A TRIP TO THE MOON In 1958 Roland Pelletrer and Walter Bra deen had Just finlshed therr rocket shrp, The Frreily rn whrch they hoped to make a trrp to the moon They had been working on their shrp for five years and at last It was llllllt to therr satrsfactron The shrp looked llke a large clgar It was srxty meters long and twenty meters rn drameter at the longest part lln 1958 the Engllsh system of measurements whrch we now use had passed out of exrstence and ewerythrng was measured rn meters and k1lo meters instead of feet and mrles The out sxde of the shrp was constructed of a new metalhc compound made from alumrnum mckel Iron and several other elements Thrs metal had been tested and found to be able to stand the hrghest temperature of any known metal It was also very strong The fact that the metal would stand '1 hrgh tem perature was very rmportant because at the t6ll1flC rate of speed at which the shrp would be Iorced to travel thru the an most metals would burn before reachrng the earth bc used rn thrs atmosphere could be pro truded On top was a small door where the passengers or pllots entered the shrp The rnsrde was well lnsulated wrth asbestos that rt would be possrble to l1ve when the outsrde temperature was very hrgh In addntron to the sleeprng quarters whlch were on the sldes of the shrp there were three large rooms The forward room was the control and chart room the next the krtchen and dlnrng room and the aft was the machlnery Everythrng IH the cabrn had to be attached to the floor for as soon as the shrp was out of the pull of the earths grav rty exerythrng would lose werght and float about over the shrp Tlhe shrp was stocked with supplles enough to last two years I the control room was a powerful radro wrth whlch they hoped to send and recerve mes sages from the earth after they arrrved on the moon The shrp had a new ventrlatlng system that kept the a1r 1n condrtron to be breathed and at the rrght temperature The rocket shrp was placed facmg the east on a track a mrle long A terrrfic charge of hydrogen exploded rn oxygen would start the Frrefly on rts perrlous Journey The plans for the trrp were complete and Ralph start after Roland and James had graduated from Umty Roland and Walter vsnth two assrstants Ward and James Tweedre were t June 8 1958 Just twenty five years 22 . R, -,,,,,,.,, , aff, K W as ,, W M, , K A . : . ' , , - . Y . 5 M I . . , . ' . 'e . ' . -- I ' H J 9 - ' I L . ' , .l . , . D . I V S C . H ' Y K I . ' . . V. 1 . 1 ' . . . L 7 5 ' ' 1 f " ' ' 2 ' . V . ' . K , , , , , -' - ' 1 ' . On ' ' each side of the ship telescoping wings, to 1 I . 1 ' ' ' ' , - ' ' , 1 ' ' . I . . ' , 1 ' I . . I 4 . L Y A . . , , , ' 7 W 7 D K. L . , I y Y . . . . . I , . . , , . . , . . 7 . . , ' - L ' ,, 1 - I , ' . . Y I . . I - , . . 1 , , I ' ' ' " " ' ' . . n . , - , X . , . . y V . . . , ' - , . I . X , - . . , . . . . , , 0 I . , . . , , - THE MOIN ITOR Hrgh School They planned to return rn one vear or less rf possrble June 8th arrrved and a large crowd had gathered to see them of Roland and Wal ter after krssrng therr wrves Ollve and Polly clrmbed mto the shrp wrth two assrst ants and slrd the door rnto place whrch auto matcrally started the ventrlatmg system Flash' Boom' The nrght was splrt by a trerrendous roar that shook the earth for mrles around The rocket shot down the track wrth terrrflc acceleratron and off mto the nrght on rts way to the moon Walter and Roland sat down rn therr thrck cushroned eats and prepared for the starrt The wrngs were spread and the shrp could be controlled lrke an arrplane Walter was at the controls When all was ready the hy drogen compressed rn tanks was exploded rn oxygcn and the occupants were suddenly forced back mto therr especrally constructed seats In fifteen mrnutes Roland who was watch mg the clock and dorng some flgurrng wrth a slrde rule sard Its trme to pull rn the wrngs we re out of the earths atmosphere and dont need them protruded any longer Now that they wcre out of the pull of gravrty the crew floated around over the shrp by merelv crvmg themsclves a lrttle push The Frrefly was now travelmg at full speed There was no arr resrstance and the drstance between the earth and the moon was fast berng decreased It was qurte a Job to get thrngs to eat because rf they were not careful, the food would float away from therr mouths and they would have to chase rt there berng no pull of gravrty One day after dorng some calculatrons rn hrs notebook Walter rnformed them A thrs rate we wrll have to begrn slowrng down for the moon rn a few days In order to slow down some large gyro wheels drrven by electrrc motors whrch e cerved therr power from large storage bat terres had to be started The wheels worked on the prrncrple of creatmg an opposrte mo tron to that of the shrp therefore slowrng lt or turnmg rt rn any drrectron The shrp could not be controlled llke an arrplane, be cxusc there was no arr to offer resrstancc to a rudder or arleron I have started the wheels sard Ralph Xlrrd the nrechrnrc and they work pcr tectly We are rlready losrng some speed plred James 'lweedre thc assrstant prlot who was at thc controls It wrll bc twelve hours before we shall be close enouvh to look for a landrng' pl rce, rdded Roland They were plannrng to land on the sldc of the moon that the people on the earth never see What do you thrrrk we shall frnd on thrs srdc of the nroon' asked Walter It wrll probably be about the same as thc other srde replred Roland It wont be long before we shall bc thcre anyway We had bctter start gcttrng out our nroon surts They werc cqurpped wrth surts to be worn on the nroon The atmosphere there rs thrn that rt would be rmpossrble to breath wrthout oxygen tanks and so they had surts ent day That looks lrke a good place to land sud Roland lct s head toward rt Phe Frrefly w rs now only travelrng, about seventy frve krlorrretcrs pcr hour whrch was a safe landrng speed rnd thc shrp w rs nc rr ly to the landrng place 'Ihe Frrefly landed very lrghtly on account of there berng lrttle pull of gravrty on the 'roon and the shrp werghed only one fifth as much as on the earth Thrs srde of the nroon seems to be much the same as the other sard James There rs no vegetatron and rt rs very cold Yes but here we are shouted Walter who wrll be the first to walk on the nroon' Lcts all go out together for a few mm utes and stretch our legs answered Roland They were much surprrsed when thev stepped srx meters each step whereas on earth they could step only one The ground looks as rf rt contarned rad rum sard Walter through the telephone on hrs moon surt If rt does contarn radrum thrs wrll be a valuable drscovery for there rs very lrttlc left on earth and there 1s a great denrand for rt rn modern scrences Lcts take some 23 V ,N , V . - , , ' Vi V 1 V V V . ' V 1 V V K 'LV V , t ' , rr V - , ll V V V V V 'Y . ' , . . ., . ' r. . . 'V ff. V V -, l ' 1 - C v 4 r r V V V . ' ,I , ss s, . U ' V . V ' V 'Y V - - - - . - - V . 7 . . , re- , L V q - . V . . . V V - . , . r , ' Y H ' , .V V V I ' I . ,, V , . . V 1 . . . . V I ' 1 . s. x V . K . . vu ' ' ' 14 V' V V r A ' I 4 4 ' . V' 'V V ' U 7 V V - ' 1 ' I ' . V V , ,V V . , . V V V V V V 1 ' ' v ' , .. . , , I . V V K. V ,. V . A. H 1 4 an 4 s Y ' - i l . . I . 1 V , , ' ' LV ' 'V V . ! - . . Y V D ' ' v -,V 1 ' V s V ,- , - rr V, - - somethrng like the drxer s surts of the pres- . , , , - rn, V , Vs, . ' H . V ' . V V V rr r 11 r , ' ,, ' an r, , ' H .4 , X . V . V V V n 7 u I 5 1 ' 4 ' 7 ' V V . L . ,. L. , L. , - - V V 1 . D. Y 2 , K. V23 ,i ., ' ' V V . , , H , ,. I A V -77 .V ' V U V .1 . . .1 ' ,, l ' ' H V V V H V . V ' -v y - 1 ' rr Y - , V 4 rn , , nr xr V ' - ' , ' H V , t V V V . V H . V V . . . . ' ' 7 ' X . ,, D V -' ' ' - u ' ' ' . , T U - - ' ' 1 - ' H ' V 7 -'V - - . : . 3 ' , . ' ' - U . Q V ' V V Q . ' , , , V . . y L. , . y t - . ' ' V .V ' H , ri. , IIII NIOXITOI 1 1 1 1 1 If If 'II111 1 1 '1 '1 1 1 1111111 1111111 711112 the 111 Ilkfl I4lXf UI IIIIIUUINK '41 4 I II' v I l N I 1 111 1 I 1 I :II 'N 4 ll 1 I1 11 ll 1 1 1 Ikn 11 11 IL li II 1 1 :X I1 1 1 xx 11 II 1I1111 1 1 x L, I XXII 1 1.1 Il II1 I I N' I It I 1 1 I1 il YI' 1 4, X 111 1111 1 III 5 1 11x11 1. 1 I 1 11 N ld IX 1 N 1 x 1111 I N A I I' 1 1 1I1I111115J1 ,I 1 C 1111 4591 1 x 24 ,. 4: A A. I: 1111 111111111 111111 z111'1Iyz,- it 111 111111 1111 x1'I1:11 i1 LII 111 II1ix 1111111 1111-5' I'.li4I 111-1-11 1111111111 141 1-I1 1'11111z1111s." I'01II'1I Ii11Iz11 I. L1115' 11111111 f1a11'111s I1 KI111 111 '1I1. I 111114 s111'11'1I s.11'11I11f 111 I,-1111111 :111I 'I'I111e11 +111 1I11 I"i111fIy 1'f111I1I sw- 1I1z1 1I11-y Q . ' 1 1 ' 1 . '.11-1'1- I1'1.1I1-'I 1Ii1'-'1I5' 11111111 1I 1 II: 'ific "TIT 1111 1-1-'111i1Ij Iuvs 11111111111 I2 I'11111." U1-1:111. 111I .I11111-s, 11'I111 wus 1I111'1u' TI111 :111: Iyx' U'IIIll'l'1' IX 1111 111111111 Ii111'1': I111'f Iz11'1I 214 11'11' 1 ,:'. uf 1111ffQI1f11 111 1I1z11. l1III II111' 11'iII 141' 1I111 'I'I1' If11'1-II5' Wil! I11:11IC1I 11111. 1I111 11111' 111'1' I'11111Ij1' I1z11'I4 I111111," z12:111111111'1-11 ,I11111s. 'I1 1.111 111'1'11111':11i1111s w111'1- 111z11I1- 111 1I2lI4I II211'Ii 111 wav I1111I1i If ' 111,511 1I111 IIIIZIVIZ 111-1'is1-111111 111 1: I'III. U11- 11z11'1I1. VIIIIK' sI1i11 s1:11'11-1l 11i1I1 ZI IIIIXII :1111I ll 1'11:11' V1vIll'II iI111 I"11'1'fIy I111 11111 11':11111' TIIl'l'l' was 1s 11 I1:11I WI11-11 11 I1'i'T 1I11111:11'1I1, 11111-x11I.-1:1I1I11 f111:1111 1511111 1,11 1111 2111111111 111' A11 -1' 11111 oxll 1'1-1'f I1:1i I1111111 QYIIL' 1'1' 1111 II11- I111 111111z1I 111' 1I111 fI1i11 w111iI'i11f 1I11- 1'111I II11' 111111111 a1I111u1 :1 11111111I1, 1I11-y I11-g"1 111 ,'I11x1' 11'111111's 111' 1I11' I':111iiI1'. 1I11 ' 1111 1I11 1' 1'1I1's ZIIII 1s1I 1111. "W11lI. f11'. I11111 wc :.1'1- 11:11-I1 4111 1I111 11: 1'1I1 "Il ix 911111 I1111 111 I111'1. I I1111111 1I11 wI1il z14u':1i11, +:11"' '11 I Ml s:1i1I IY1 I1 -1'. "It 1I'11-.'11'1 I111111 1111. I 1 i1 111 II Iw z1I1'11:11Iy X"l'IIF u11111. IIII I 1I1111'1 I11-Ii:1x'1- I 11111 stay I111 '1 -11 11' 11 XVl'I'l' 11111 Illll' 1I1is 111-11' 111111:1I H1111 I11-111 I1111-1, I sI1:1II IILIV1' 111 Illkl' '111111I11-1' 11-111 ww ."1iI in I11I1. T11 1I11- 1111 111 111' 111 ,-1111111 111111-1' 1I' 1111" TI1 wc1'Q 1111w 1111'11'I.' I1'11-I' 141 11111 1' 'II "Sw JI1' II I", 1111I111-1I I'I11Iz.11I. 11111 1'1111I1I 11icI' 1111 1'z11Iir1 1111-ssz11'11e. z I ---XYIIIAIIIII I-Z. II' w. VIII. , . 5 Q30 . Z 1 P0516 IHI' PIII Ill 'X Cl C L0 l'l lil! 1 X N 1 1112 1111 1111 1 1111 111211 1 1111 hu111 1 T1 one 111 e 1 1111111 11 1 LL 1 1 ought 1 11111 111m IL JI 1 1 n 1111155 s11x1c1 111 llllllttl the wie , 1 1 1 L9 He CllCll9C1 fOl many moons the 1110111 spot To t111L 1 shmt xacation, 1u t a 1 sf 'lhnn to his 110111 he gladly would 1ctu111 111 co11t111u1 to gixe man his wiv mst 1 1 on lx s 1111 gmunrl ll 1111111 111101111115 he had done h1 11 11112 h1111 max am thus 1t 11 t he 10un1 211111 am C11lllC could 1111 Cl COIUL LIL LX 111112 XX is 115 lllf llh Jlfli 111 11111 Q11u1 auaws 1111s 1 sm-1 111111 Xml no one was newei 111 OI 1101111311 them Phxlli Winship 'G NH DRE XWI f XRDILN 'lhL11 s 1 little white fence 10111111 my 111111011 of mlieams Wont you come 1n, and 'see it with me F111 ts bathed IH the same mmning' sun beams That 11g hming on fai southein us O11 thc 11nCQ Climb c11111s0n ioses 11s1 IX hullkho 1 1 ' nu 1 1 1111 p1ett1 pois s 111111 11111 xt the 11111ht Q'O11lCI'll0f Thiu mx gouden dances a tmy Qt1C'lH1 In its quiet pools the trout he hulclen deep Oh' I hope xou 11 loxe mx gurclen of 11101111 -Xnd into xoui healt may some of it be11ut5 weep 0111 e Qpmney T' I I rr 1, 1 1111111131 L4 11111 1111 1 t11L11 nn 1111111 ot t111u1 2 xlxen 1111 1 13 lm 11 the woman 1 1 1 Q t RJ 1 1 11 le 1 t1 1 ol sons 111 guns 1 Ill Q t to 1111 N011 1 Without xife 1nd little ones I 11161111191 one 111 palticulai, t IN llCXl1N1'1P ue , Lf 1 1 1 qfllfll , 1 1 111111111 xbout women 11111 111111111 1 1 1 1112 mon 111 lu 111 in the ut 111 stea 1 1 11111111 g,1'1L1d hx 111y 0 ll nut loxe 1 1 1 111 Ill 1 1 1111111 quita quic uh It Ol nc 1 11 1115 only thing I xvm ed X 11 use fiom lows pain I tuinul 11110 1 C011 puncher And 161111611 'Llmut women 1ga1n t11111 it was 11 crm 11 1 lf 111 1 Nhm Nllll he loxerl anot el, X11 wnsciuue went to the had I pulled out 21 fun and hot 1111 f111111 him full of e 1 left him l1Q1llU' life ess h'11111et1nh er my 1 1 ll 11 nu en 11011 111141 out 111011 hot le1d feels The stmx 1 not much longer Thu c1u,qht me on the t1a11 'lhu 11111 thev R910 goinff to hang me 71111 time they didnt fail ., K ,7 5, .gf f if P I L-' 'f " I . LR. IN .IAIL .-X 1211111 where .1111 111111 1111111 crvulci 111111111 1 11111, l 111 U1-113 !l'l'21f frif TQ V-'1'Illf'.U XY11 1-11-'111 ing' my 311111315 1 Y ht 4 1 1'11'll1l1 11111 they h11v1- 101111115 111 111111: l'2l11'. 1,111 us st11111f us 2 ' 1 g11 1' , W1 11111 c 111 21 '1 js v11's 1. sing, 1111 1 flll' ' them out 211 their 111111. A111 0 1 'Qs ver ill 111' VK 1 tl x1'1'. I-V' il' -1 1' 'lv I 4 .1151 . 1'x1- 12 '1 j shine mt' 1 111. This was th1 kincl 01' 1112111 1'111 vhich 1111 l'Y11 liv1111 211111 ' . 1 s 1' , 11'111 111 Vzllclttz 11211111 11 .'12111. Th's 1' 111y 1 ,fi -tr 1 of ou' 121ceg I A11 his life held spe t in g' 1' --1--1... 1 1111111 them 2 111 th:1n I -1 111111, 111' 1 1 "1ke1l ill, anl we: k 111' l'21i1l UW llllS 'ilk' -' J " U, -21' , A111 1111111 I 111 , I U' .1 '1o1', 2 -1 3. 5. . 2 ' R' .es y 1.-if 'I A ' .1 ' ' 1 1 1- 4-- v -1 - .fx 111 1' S , 'YC A 1 - ' . 12 Y.. 1 15- D She 1111't11 vi h 2 1 1 'ard ' ,-X111 11 1 1 2 ' " 11 11012 11110 1111-11ingg ti11e11 21n11 wan 111: went 111 111111, X1 111 his h1a11 L111 21 'r1z1p.1z111k the A 11 she ofk 211 A' ey " 3 ' Wh' 1 1 was as 11p ' hed. 2 ,H ' ' 1 1 's 1 t, 1 112111g'ht hc111 ' 11 ' ,1 11ing, I '1 z "j 1 . 2 2s . ' 1- 11111 1 112' 1 j h 2111. A 11 where sin 1 1 Y ' I 1' 111111 she 11111 1 mv. , i X' . , Th- cliscfnx-113' 11121.11 11 al, XX h1 1f'1i1Ve15't 12 J ll1XV2v'.' l pl' ' 1 I thww fm, 2 1 ' 1 nkly' . ' 1 , , 13111 1 z 21 f1 1 ti 1 ve' 112111. XNh1'1 1 1 11 11 1 11 ,1t11, .1 1,,, 011 L, I A 4 A . ' Y2s 12:1 '1 '. . ' , A Q, This ' 1 ' 1 J 1 ' gal, . IH, . . X v . I X i ,' Y 4 ' A 1 1z1111'fu1 f,f111'e 1 hal. 'f l ' s1 ' hu 1 11 1 . --'1 -, v 1 Mi, I 3 T i :Q - . ,11 h' , . . I ' .1 A lal, 1 1 ' ' ' H ' l..17, , -, , 1 .1 5. . 5. Wit 1 u 1 ' h 211. Cl hy, 1412-1 K' cks 1111. Oh, y V141 3 -V Lv 'l-hy? The posse 1111551111 to chase me, C . 1, 2 1 -'Pg , 2 1' 1,11211l kickwl hy ' heels. 11' X1 ll va lt 2 1 1' s sat' -1 , ' L , , 1 U' , . X A v . , . . 25 THF MON ITOR In nn mrnd I see a rope It rs hangrng from a tres Im not gorng to krd myself That noose rs meant for rnt Fake mx adxrce young fellcr -Xnd dont follow rn nrw trarl Cause you ll do the same as I drd And find your elf rn Jarl R P FVENITL XI I 5 It 1 th t trme called morn 'ltrrors of the nrght are prst The wrrd has ceased trs come at ast 'Ihr long, wrshcd lrghttd morn lor 'hrrt long, rlavs L skrts wire gray Snow fell rt toured rll the around How r ary tw as to look around When earth under a mask drd lay At nrght the wrnd rts wrrgrl kept Om tould not sleep for rn that dark It tamed the very sprrrts stept Phyllrs Wrnshrp TO THE SENIORS OF U H S The happy days have come t l st When trrends so good and true Are graduatrng from the school Dear Seniors we ll mrss you Sou came here four short vmars ago How the trme has passed away The curtarn sadly slowly falls Upon your hrgh school days lhrs xear the erghth of June Your dreams wrll all come true Always remember U H S Good luck farewell to you Dobson THOUFHIS IN ENCLISH III In Englrsh the Junrors are rather dumb As they are always lookrng for too much un Although Mrss K does her best Ralph Vl ard wrll strll contrnue to Jest Vlfalter Bradeen rs another one Who keeps thrngs gorng once theyre begun Then theres a grrl whos always Jolly Her name as of course youve guessed rs Polly Qt mley srts and grrns all day Nuer seems to have xerv much to say Mrtchell draws for hrs own delrght- From men and dogs to shrps and krtes Iaurence Lasselle srts besrde of Flla Trs whrspered they dont get along, very we together 26 Bralty always sees the Joke Wten Getchell grves Octavra a poke Iames rs the artrst of the class Some of hrs prctures make us laugh I cant eem to thrnk what Kenneth does B t I refrtly fear hes fallmg rn love C Glrdden '34 MYSTERX I watch the blue rn Heaxen far above All rs peaceful as lf to secret keep And as shadows on the earth descend I wonder why the blue gets dark and deep lhr moon rn qurct splendor lrses glldes rcross thc sky lht trnv rnnount lrttle stars rt a srlcnt spell I wonder w Some days dark clouds form Slowly they denser grow From us mortals down below Phyllrs Wrnshrp 'B IVE IOT XOLR GOAT There was a man named Wayne XX ho held up a tram And wrth the loot he beat rt for the Alps Then the sherrff gathered posse Ann -Xnc he started out to get old VVaVneys scalp he nounted on hrs horse But Wayne ht was clever And I rrcvcr no I nexer Saw But the shcrrff dont you see Called the trrcks one two three Trll he caught up wrth Wayne at the last a pcrson rrde an anrmal so fast Then they all took Hght And rt was a glorrous srght Old Wayne he took shelter neath the ledgt XI hrle the sherrff keen and brrght Xl ho had chased hrm thru the nrght Settled down behlnd an over hangrng hedge Thrrty days and thrrty nrghts They all kept up the fight And old Wayne never even stopped to eat For rt was hrs sole delrght To come out on top the fight -Xnd to show the old sherrff real defeat All the posse began to wonder How rn the name of thunder A man could fight so long wrthout a rest And of the robbers dret They sard theyd lrke to try rt For what he lrved on you could never guess 11 Av My . L u , v lv A4 L I If U ' ?. Ir ' ' ' . ' . L I s 5 L . . N, L' .' ' J. L ,4 D n ' I F g I -11 V - ty vi , v 3 w, K v u It A ' ' ' . , , ' I i' " I , - r ,, 1 Y , 4 1 . - , , . . , . , A 7 'S ' l ' . -- --A - . ., '33, . .L , , . , If 3 v v Y I i 1 s g". 1' lu' ' r r- "lf 1 'r A ' . I ' " 3 , D. , . . 1' . . ' ,. . . , , , . s.L r . ,I-, . My.. -- Y- a- - ' V . ' . rf., . , ,-. V. ' p 'X f ' '.' are r ,, - .-- .- - ' A- fhy. , . ,. . L - ' 1 . L' x ,. 4 - 1 is w T . . . . . ' V A. . . It whistled weird, and shrill, and sharp. I WOUCIQY' what these masks 211'0 hldmg x e 1 1 . 1 v I .1 I I ,4 I . S , I 2 . A- ' .' .Y . . , ' ' ' ' , , rr. - ,- ' '33, ! , . V v . n Q n I - I a a , v I . I I . ' , Q ' 1 ' ' s ' 'J ' . , . F. l 2 , 7 . . . - . 3. 'Ls - v A I is . . 1 I 4 Yi. , . . ' .. y I. - L. . I w 4 - In Y A 1 7 1 1 v . .. , , , I . -, V ., V' v ' Y LH Y - 1-S ' ' - , ' . , . I ' - . A .' 7 . ' 7 X ' Q 7 Y .. vs , - . s ., , I , ' , w 7 ' v' , . , . . - . , 35. . I . .Y H " ' S l L I . Y 1 Y 3 L . r , ' . .' I. y V . ' y L I . Q - . . . . , I y 1 ' A' f, ' . I . L 4 - I ' v 7 v ' , , , . 7 ' ' , 1 -. r . z 5' . ' ' , 1' - S I r I , r fr ' ' - 1 . . ' : ' .. - ' ' 5 1 . Y ' 4' ' r f , 4 , . , U' ' ' ', 1 ' ' r ' ll - , . ' r ' NIONIIOP 1 h1111I 111111111 a no Q I 'I 1141 1111 111 1 1 IN L ' NI Ill 1 1' I W Ill' HIL I el I I0 III 1 ' N111 111111 1 1111111 1 I 1 III1 X 1 1 X 1 111111 ' ' 1 1 1 1111111 1 PNN 1 1 1 N 1' 1h 111111 1111 111 IP 1 1 1 X1 1 1 1 1 11 LU I 1 II 1 1 1 LI N1 L LII 17 111 JIIUIIS N141 UII s LX 111 1 .1111 11 1111111111111 11.1 uxe I I I 1 I fl II 11 111.1111 1111111 11 Q11 11111 1 111 111 1 111111 11 111 1 111:11 1 111111 11111111 1 I I I 1 1 1111 11 111 1 11111 oi! I5 27 TIIIC . .' " 1 I'h 'II 1h1- s ' 1 II' I 1-111111 sins 11111-s 111 1111' 111 11'3'. I11 I111' 1111111-h11l1- 111' U., -14, 'I111 1' 111111111 11111 1111 111- 1111111111:1111Q 111' Lfs W1 N11 11111111 11'111 s1111I'-11 it with Iif' f1111. I 111111111 :'i1'1- 6111111 11.1 111-:11'1's 111111-1' 111111111111 4:1,"1115. "11 my s111-1'iII' 1111'11', 111 1.1 1111111 111 11Il' 11111111-111111 1" I '1111 151111: 111 41'11' 151.111 111-1'1' 11 1' ' " ' fp. . J' N' Y1111 I1:111 111-111-1' 1'111 111111 I'1III. ' ' I"111' I'111 111" 11 1' ' 'Q 41111 1 1 1 - 11 1 , . . . L' '. ' IuXI 21 IzI.I. 19.32 f1111s1- I111 1IYlIIjI 11111111 1111, XII1 I 11111 L'1'11I1IQ' 11111 -111f1 11k11 :1 51 ut. I-':11'1111'1111. 11111 ' -111-11 'I'-11111, I 21111 1fmLI1m?' All l111'U1-'- W111, 11111112 1111111:111N 1'11 1'11 'III1J0l' I'1111g XII1 IIII s111111u' 1'111'y IIII1'. I I I I I I II I III II I I . I I I I I'111' X111 ,1'1', 11111 11111y11'I'. I 112lX'- 13111 I' ' AH 'W V151 'l'm1N1 N Uhmns M U 11 1 " I'11 1'1-11: 111111-1' 1'11111' 111'f :11:11 1'11111' 1'11 11'1'. bmi. . .1 , . --I.1's1i1- .I1 ' ' . '33-1. 111-z11i:1'111-f 111141 f111"1111's :1',111y I'11 11151, "N" I 'I 11:11 11111, 111111 y1111, 1111 11111135 111' 11111 past. My ' ' C1 .XII1 111 y11 1215' 1111 ll 11'11'1'111v 1111-1' I'h -1'1"s Ll s1111u' 111' 11111 life 11. 111C L'1tu': 15111111111 j,'1111 I'11 111111 l11111111111y', 111511-, I-'X VMI'-'II"1II if 'I IUY, mm .111 1112 Xllll g:111- I111' IIIl111Il1I 11111 IILVLIL' S1 II 1111 11'e11ss 1'11'-1', I- I I I ,X III, . .I A111 11111 111' 11111 111'z1111y 1' P ,IIQI I 111111 1Ih 111 fl ll .I,1I1 III 111111 11 1:1 -11: I'11f114 111:11 ,"III" 111111 1' bins, '1111- -1IIIr1111I1' :11111 I111y 11111 I12lS5I'11 :1 ug' Ifxfxfl th" 1311 ' " S If'1 -'111'm55? I11'II'LlI!' f11'1IIIlI1 11 q1z1111'11 1.y f IIII. 'Ih -' 1'11' 'h' 1 1' 't '--- 1- , , I - . - . I111- 111111 X111 511111 1111 mu 11:11'11 luv. III 12101. 1' h 111.. . 1 . . ' I,11'- 111'111'111s g'11111s I1'1- 11111111 ' "11'. '111 1111' 1gh 1111 my s111l'-3 211111 , 11'IIQS '1'1111'111 11111 I111' 11111 .'LII'L'r I'1I 111-1'111' 1' 15115 111" I 111111 'WWF' VUY' -' 113. .NIV 111lX'1IIL1' 111111111 V1111. I'11 11111111' '1-11"1'1. , . . . ,, . .1 - . I 12111 111 111.1'11'1-1' ll 111111111 111 the tu' W1"11 111151 1111111 111 z11'1111s1- IIIY 1 1111111S. I'111'11i5 W111e11111, 'Iii P 4 6 KJ P55 IllSl4lLlll 1 116111 SQCILIIIX C111 P1es1dent XICL Ple 'gem 1ta1x T1ea u1e1 lQNlll 11L Ll S llllllX F11 1'-11111 P11x11l111t OC lags ,x ,- 'Wu df:-'XSS Q 1 Y- 4 Q X 3 N ' iiljg Q- 4P 4' IW E' 11: rg J L iff? I lass I'l1!llJLlll Baglex Robmt Aehfold Phxlhs K11kwood NIa1gue11te Walton Qophomore illss Qheldon VVa1d 11l111t WIu11el IVIIIIBIHS lushmm Do1oth5 Wlussex Iun1o1 Glay lumor Flux W 1lt11 Bladeen 1111 11 Iolly I'oste1 fh111x1 Cl111L11 l1ll1 Gllnes S1n1or I lass I hyllls VV111'ih1p 111 P11N11111t ll 1111 1111 CIIIICS Seuet uv IlI1IL,'llCt Calllsle T1 e 1su11 1 Olll e Splnney If RESIIM KW RECFPTION The annual Pleshman Receptlon, g1ven by the SODIIOIUUIQQ, wa2 held the thud week of school at the I O O F h-all Thele was a Sho1t 111115513111 fulmshed bx the Fleehlnen 1n1l So11ho1no1eQ The IHQIHIJCIN of the facul tx gaxe Qholt a1l1l1eQseq Folloxxmge thu lLIlCQl'lYllQI1t of Cake 111 LlC'1lll xx111 SGIVLLI The lest of the Zilll CY G 11111 xx 1 epent 111 pllvlllg' g11111N The Ju111o1 class held two SUCIIIN th1 One wag held uound Halloween tune SOC I XI 'S fa an 28 f the Olllll Ellilllllll 'lhml y,,1x111g A sl1o1t D10 ll IlllIllShiil 111111 the 1e1na111de1 o the 1 Llllllg, xx I9 spent nn plxymg' game -It the H1lloxxe1n soc1al mfreshmentw co111t1ng, f andxxuhee cake and new ClLlQI xxe1e Q 1xe1l The food was put 1n 11111 1111111 and on1 Dlllllplxlll xxae g1xen to each cmple -Xt the ThankQg,1x1ng s0Cldl candy an1l hunch xe11 NLIXQKI 'SI PPI RQ 111 xue f sup 111s he1 fm 0 h1n1f1t of the f,lllN 11111 boys ba-1k1tball We 1 nk hc 11111 111 111 lxln 1111114111111 w1th us DR XVI MILS The athl1t1e aQSoc11t1on plav, FIYIQCI nmts s g1xen at the I O O I' NIa1ch 3 It waa coached by M1 Mldden The cast was selected f1om the whole ichool They V916 ag follows Ho ex Hawke a f'inge1p11nt detectlxe Rolland Pellet1e1 Ned Tholndylxe 1Ja1t oxx 11e1 of Thorndylxe lanch W 1ll1an1 Glmns Ill'lllllX Lee h1Q11a1tne1 VS 1lbu1 Dunton P11011 lll'lltYl0V JI a111h clty leck Fxon F1.1nal1l I"1n11111 Thmnnlxlxe 1l1ug,htL1 of Ned Polly I'oite1 P1u1tt1 lXh1tn1x 1111 of R0 G1 Chlpsa Gl1dden, '34 34 , , ,,, 1.-'- TQN ' 1' 3, , 'ff 1 Nici. ill Jw! "3 Q, a'7 '5 -- I 'x 1 I ' I ' f . I l -7, 1 'W' l I- f- 1 X 1 2!,"'-7',,-,, 'f:5,f2'9Q ' l 'N I4 ."'iff17i Q-23'-"5'-' - ' 1 1 1 1 I 1 1 1 1 .-,- -:f4...f,,.1o , 1, x 1. .,---,,.., c 7 2 " ' ' jg 1ll fx ,Q ,gf-1 -Ea?-' 1, , L Q 3 , .- ,.. 1,143 '- ' 1' ' -S.. . XI I ' iff X :D 41+ 1 5 1 f ' . X ' ' .1 'J Z ' , I ,. ,. K J ,x 1 1 141, ' A , ' W ' ' . 1 1 -' ' 2 isf' .. .' "1'- 1 liz 1 f ,' Q'1'2ll was: ' ' '. 2 ' 1 , ' " 1' f Vic- ' ' -. ' l111t ,' . ' 1 wh ' f 'z J , ' 1 1' ' S. , . . , . . '1 1 " ' 5 ' ' 1 z 1 1 : ' S T1' li s 1'1-1' - ' " 1 I' f ' " o s . , ' 1 . 'eps -' ' " ,e" . 1 ' a ' 1 ' it " 1 1 " ' , " L vi v v u I y A L K Y A I A 7' v' if '4 , y S 1 . ' I 1 v y I , xv uh '-1-v I . . ' ar: v 7,-.-4 P'-.' 11 1 -' ' 1 ' Q 1 Vi " VVVS. 'I I .' ' -' ' Th 1 'X x ' 1' 21 ew' : 1 1 ll ' th 14111 11' 1 Y'-111 3 1- 1 U 1. ' . . . . . ' , ' ' . A . . . Wx ' 1 - - xx'1sh tl thu t r 1101 1 1 ' thx ' ' 1l co- 1 - 1 L I .lf 11' . '. ' Vu. 1"1 ,' 11 wif. . L' . . 2 .b 2 .yt V . . 'b V x - 1 A1 .-L - 11 ' ,- ' 2-' 'I' I ' l I ' ' "' :" was " ' . . . '. hall , ,, , I A 1 J 4 ' S ' . . In 1 I ' v v n v a W - v ' 1 , f v V , - . .' ' v 1 , . n E ,, 1 . . . . 1 , ' ' ' ', '33 . .Y . ,-- - ' v . ' - vw 1 - - Y 1 ' .. - ' " ' ' A, '33 ' 1' ' - ' ' ,f 1. -A ' l. ' ' 1 ,' . '. . '. I I " . 1-14 ' ., 1 . s 1 l 1 0 .,.,l. ,- Lg, v' A Z, .' 11, ' gl. ,QS 5 1 ' in ' 1 H.. lv 1. v V33 1.-. L ' 1 - s' ' ' 2 r 1 ' . 1 , , I JL A y 1 1 ' . 1 1 5 .-2 1- 'S 11. I 1. 1 ' ' 1-yy ge 1- g - ' . 1 2 ' ' '1 ' d ' ' ' THE MONITOR WIN Rogzu Hhltncx S1 mothm of YOUIIQCI XX h1tY'lLXN X I1 Xm lm 1 mm x em mc C fnun Wm lll 1 E11Z1bCth I"1- ln mulm I'u1cx 1 101016-ci mm Xe yn Siwcut c cmnm If v 1 N111 gr cwlqucl 1 Nllw Ixcunaxml 1 x L m1 L Lncht 1 L Q .ix iol mu Hmmm IJ'1x1x fL!ll1C6 Dun ll' dim H Bgmun in L1 Exon Ioxnalci Lll1d1111I1 Dub 1 uch um 0 'XX 11 11m blmn lhuold Bum tzmnd ot Benmr X NX 11l11m Bunu 11111 L x by data n ullblll Iluntuu 13.1 N Bumus mo Ll N111 Hmmm Uullx Nlalluton Bumu xxegthudlt U m XIIIIIIILN L lm Ltr Sum I muy 11 ll 1 f X HN 4 HONOR RHI I uumun 1111 uc L H7 mn Q ' S out uc 1X m Q LL -fm ll .fggutnxe mga J Ju cum youu 1 ummm, pu 1 Hklllld Cum Ianda NX Glm P X111 lun E B155 ex gna Cum Idnda NX B Lf x X Bmcmum m ul XX U14 N W1 un SPNIUR KI XSS I XRIS N 11 KK IN 15 Balm mnx 1 lam C1 mu U lm L ll 1 . 11111 5 Hu XX1ll1'1m BZIIHLS Y I' ww Fmn xld L ugaw ll lx ' Xl Num rw , 1 X . mm ua 1 Rl ll N lN ltx 111 1 tr 1 I hwuhl knmx 1 l ll nth n xxu t ll X t In we h XL Num 1t11yn1 1 Ami xx han S sm me 1 ihr committee mon fhmlx tlll the Mlllltllflg' :ou lnaw me IU lx co mf vnu N nm 11 10 m 4111 1 Quinn L1 f H 11 I I 1 uw W 1 1 15 4 1 llhlllltd m , , 1 comcx Lu ou! mes 111535 un x x ha L 4 I' tl ll 1 J llx L ' 1 X pw VX Hu fhmk smutlng fme XX Q fl xwlconu x ou to mectmg x u noulr nomo Nmmu 1,1 Q 11 dumlupcc n m mu l lnl 0 f xr u 1 f f L r L xr c . guy 1 1 mm: ' Q mu 1 L f xc L bcnctdq c N lt mem not 1.111115 uhm: xxuulc ou1 tmow b h 1 fn 4 xg r pmcnt thi w 41 1 Q . x Q JU' NH 4 smutln ll L I IL v 01' no LX hm un f uf gs y 1 flu QIODIHFXH 1 UJININI um X111 cu Tha e ux yy , Ulll 1 tmxn hue se uwutm up t fx mm thg N '11 r mu cu M It J1 N W. A .,. ' ' X-,y S... , uv . Ilwql wy v. .K v xg ' ' Phj1's X" sh'y, T433 Yi!! jf , v 2 Miss Amc in Th ' ljkc. N113 sister, va-ry .Xflmlm-w lu l'11rlc'l'g1':1cl 12111-s 112 ' 'I 'L C2 -l'l-lk. pl'-'iso Iillzx llincs, 'il-I pl'r'X'IInZlfi1l!1 ui' Gifts Oli' ,' A my Mil. A '2 UN' I'!l'l'Nl'h NUM I'I'US1'l1fil1illll ut' Sm-hv 1 1'il't Hfvris Y'u'11 '1 hs -N. 'ina mia' Wi H G1 -l' -- P 'lj,z - ' :ck I E ' 1' 'Fx - '34 . , ,fffffm ff , ,. , Th, ,.. , HBH ls in 2 ,U ,M ,A su II. 1. IN A IIN ly 1 " ' ' , 's nm' in hr zking, for 9511 Ulf' F001 f l U if fl? ifl , ,, ,. . . -vm th- Im- 1' of the Svnim' 'lass Th' 'nfl is yftlhk to UNDP lu" I I . 1 Ihr trump you all rl ' ' ' I Was horn, brought up in f ity. , VU L I 110111 i P- l- 'L-1-y '33, W0 z lnri u niwliing' 0 cc z 'wk J "L ' ' I . ' 1 wc-ullu1'u he' J. . Davis, 1 'z hw' Ti: : 'h a jollj in 1 ' 11'- . x . '33 IL'l1 'xkf :hi ' - ru! hw ' u' hu'1'. 7 B' ' 1 z '1., UI i' '11 S X ' ' v ' ' v-1-2 ff - ,Q -33 We will Xa ' ' ' 1, '11, ' U H I ...H . " But 11 zxftor v-t' Q' 1 no ' ' A Y. . ' It umm-s out safe L 1 .' mi. 2 1 ' y- '33 . . . , y H2111 P XY'1Y ll g' IS DUI' s '41 zst X '. Ah MW U mum' ' "UV .-Xml :1 L :ml unc 2 hat. ' , '53-1 lfvvll U11 ugh hv is Z1 iall mul, 3114, J. 11, fyig, 1 thv Anl iSI!.t fat. P1 ,' 'S H il il, 'bil .IL 1' is the 2SS','tZlXlt, A 1-A X' y A '-'ggwx --5 Anlisz ""H an livl 1 f , Put 11- - - -L' f . , . L' ', V WI- h's "t'- sz - A: . .J-1 - f ll X, rm-1U In-us I X' L 'F m g'hiI,,M cglAltltAn1 7131 H141 5141 1-funping quiu- ft-1 f'lwpz1t1'11 Olwmtz 'gzzvinc' .lnhnf 711 YM H mg UNIX on 'ful' hulk' 1 , M, lu wnu- gum! czxwmp m thv wfmfls, 1011-' 1' -'VW "" Hr wlsu ll tumble flown slzclz - I " 'IIT Y . V D' IU Q' J XX X xxysh to thznl' thu 1 plc 1" ' -' 'mes hflw zmppcrum-d xg I1 the If' J' ' I 'i -' ffm'- hu ' wall wth ximrx it ha: whim- this 241- .llillff in Unity has QI' 11 ly xl in yvzxr. Th'-- have ha-111 XI1,'i111Q1 Vu Lzmda llmv gmxt yvzu: The 11- I Ns :nw tak' J h II full A33 For th- l'I1lil'k' ynzwg thru MLW, .1 -f U ff: Nhn ll :ml uw- flfiuu' thrill' lv-st tfv f'u1 Lunclzx ful lm-net Lum ,XB :uni tww Ifsj wuimwivs thv trump Zllltl ku-A it up to l'1tf-. 'ml li I la hc,-lfi Cum I.z1nrlzx, au uv-'um Nm Luly Lhf- I an uw- vespunsiblc fn' th's wt' 87 L -' " t 1' 'Q 1" ff wird. flp-vclwy rut. bm th- 1' Outs, I thirk, '111' ll ' ' ,' -g v. xi 1, . X" - Lhfl J'-mics' X 'tJ12'. If ' ' 'X fm' f'1, .z1,'. the " ' 1 ' 'A 07TO Ma ' ' ,' 'f--- '. a D. Mussvy, va-usrmn fm' Lh's 5, "ut lc'Alw 1 'S -'C'1' V. " ix' . is that th- IlH.I'l'I1T.S h'1'- juft I ',,LlI1 to C:- Vu Lal af- BI. f'111'lifh-. I'. I"ws1v1', E. th- Yim- points of Ag: At fw thoy qgljm-5. my, fguyfiull, P. Kirk ' Il. I-1. I'n-111-tier, ibm 1-11. that it was jun ll bunvh I ys all -Zh . wiih Yfmlirlm iris-ras, but lain-ly th-j ' 'C sw nw,- thx inside ' thinfs. -' If 1 1- ,- Aw thl'l' lwfzxswn fm' th! 1' , t Xyllwlig-gl,,'y P1 jl 's " shj ihu ' 'tum-'s I," Q' int-'-st. fl ' 1 W'll' 'I' 3 'rnzimlnt mon in ' fai' ' 2 'f 5 on Hix! ry Iiwlzmnl Pc- I Atilz' thc: infiriu rut' S' ' if "fb 'f ' Sh 'f III, U- Iii,-ly We zll Bzzfflvy :uni ilu-y 3,11-W mr '- int-'-st-1 us ' 1'0- 29 THE MONITOR gl6SSGd They ale doing thell b st and that IS all that ls lequlled of them Oul scoutmastel ls Ralph Waning his as QlSL2lllt Alton MacColln1ck The e two haxe led our tloops 0291 gleat boulders ln the load of 131021939 They ale doing what they think IQ light and just Yeoutlng lS not YV0llx Each time a meet ing IQ held a CC1t2ilI1 length of tllne IC al ways devot d to games stunts pas ing' tests dlllllng and talking ovel clnlplng' expell enc s Hikes ale taken Xerx often but mole oftcn lt IQ a camping tllp lllQt ad If any rne thinks that camping and w lklng ln the woods ID ql1l'Yl'llGl isnt fun then that PQIQOH wants to 10111 the scouts and his mind wlll be changed List yeal sone of the scouts went on a three diy camplngf tllp to Kokalo Some of the commltteemen went wlth them The tlne was passed ln fishing taking plc ins, Vthen school stalted we got some new melnbels Some of the boys flom sullound ing towns yolned ind ale haxlngf as much fun as the lest of us All the youngel boys pa tl ntlv look folwald to the time th1t they can 101D the tloop To be a boy scout IS one '1ll1lllt1OIl that they Wlah to fulfill Although a lot of the lalgrel boys dlopped out a lot of new youngel ones hate stepped ln to take their places Merit badges ale being pissed out llffht and left now at the Cfllllt of Honol The n embels ale wolklng hald to pass tests and ISCCIXB l'llC1lt badges to adxance 111 scouting All the new lT16I'l'lb61S take delight ln passing thell tests Last Feblualy was the second bllthdax of oul tloop Vte had a bllthday palty and what a party It was All the palents of the members and the committee men with then families V616 plesent The meeting., was held and lepolts made then a long time was dew oted to fun The fathels played opposite the boys ln the games and then the mothers played Aftel the fun a Coult of Honol was held and was followed bv a lunch of cocoa and sandwiches The meeting ended wlth songs sung by all and the repeating of the Scout oath and laws by all the enlolled members If scouting keeps on progressing as It has ln the past year It won t be long before Troop 233 wlll be recognized las an outstanding tloop ln the scouting world Heles hoping gCOl1lLlll3Nt61 Ralph VVanlng Assistant Scoutmastel Alton MacCorm1ek lunlol Assistant Scoutmaster WllllamGllnes senlol Patrol Leader VValter Bradeen Patrol Leaders Sllxel Fox Roland Pellltler lhll"lC3t Elmer Thompson P nthel Maullce Cylway Committee Men Halold Gllnes chairman J L Ames sec lctaly Geolge Patterson Clarence Madden, WICIVRXH Woodward Leroy Knlg-ht Luke PLllltlCl Halry Brown James Vlckery, G Nl D Cxldflt Clarence Bladeen PHE 4 SQIARE 4H CILB posed mostly ot high school students com pletcd lts 1922 program of wolk wlth suc cess They won thell slxth seal of achleve ment ind flnlshed 100 per cent In June Wllllam Farewell attended the lN3tlOlldl 4 H Camp at Washington D C He was one of the foul club members chosen fiom the state In Septembel, Wllllam Cllnes 'attended the 4 H Clmp at Spllngfield ll 1SQHCl'lLlsQtt'i Exposition He has been counts champion in chick llalslng for three successlxe tems Oul table settlng fl0l'llOHQt!3.t1OY'l team Ella Gllnes and Ollxe Splnney have glxen several demonstlatlons during the year They gave It at the Falm Bureau annual meeting and th 4H Club Leaders Conference, both at Belfast Thls club wlth two other clubs of the town had one of the largest local contests of the countx They also elchlblted at Units Fair They had a refreshment booth at county Fqllll Bule'1u field das held ln Lnlty Lndel the leadelshlp of Mr Woodward Nlls VS a1d and Mrs Patterson we are now XX0llx1Hg for our seventh seal The officers fO1 thls year are as follows Plesldent Ralph Ward X106 President Wllllam Gllnes Qecletarv Ella Gllnes Treasuler Junior Gray W 1 ,,H,s,, Z, , W f V W Y, ,,,,, , ,ki ,ffm ,Wi Wm? ,wif W,a,,W4-Y,,, ,,,,,,, ' e ' . 3 . .- - - - Q. , ' ' . S ' ' C S ' ' l ' . . . Y ' . Y l f l ' A ... l., 1 D 1 l S ' ' ' ' f A - ' 'js e ,.,. x, ,s ., Y 1 V. . . Y , 1 . Y u.- Q3 . , . , I . .L . '. . A 9 ' - . ' , ' g . ' Y - In . S . na . . ., . 5 . v ' I . ' , ' . ' l' l 1 K ll ' lf l 1 1 v V . . . . . A ' ' . . ' . . . . . v 1 ' . 2, ' . i . . - - - " 1 ' - . H Y. 1 1 . .e ., , V - tures, hiking, viewing: the scenery and eat- The 4 Square 4-H Club of Unity, com- . r A . . V - . ., ., , . A1 A , v r A Y I . L l 7 V Y. - . , ' . . .Q - . sk.. 1 ' . L ' , ' ,- . ' I .. ' ' t - , l l , 1 ' ' ,I 'r . ' . ' . ' ' ' Q n .yn 4 , I ' i. I - 2 sl Y 1 ' 1 ' 5 ' . ' 1 : ., .' ' . 1 ' . ' . -s 1' . 1 ' 1 , r . ' ' '. , ' . Q . ' b , 1 A . . 1 ' . . . ' ' 7 ' ' v . 1 . .r . . . , b .V h. 4 7 I . S . - L , . x . ' l v fl - 1 , L b b V a . I ' v ., 1 . , , , v . 7 - ' ' L , 1 . LV l ' ,. A . . ' ' A 7 Q V . s l V C 'V I Y . Y- v . . A ' T . . ' A y ' 1 1 7 . v , . . . v . . Y' l Y ' Q . V I . K - I ' ' p ' -R. ., '34, 30 EAGUE C A NS IO S-4 S- 'U 5-1 we Om O V1 U N I3 'U Ill O o DG 'U 'U M O Ss D'-4 U2 Q2 C 5-4 5 'UUE C3 32 fi :I-aa Nu. m..: A -9 U w -- Zigi Em 23412 :WE fc. Eiga -2 QSEM 3:-15.5 is cv"- Q.,-':'-S3 2255 43 Q4 cz: I UIBI B E mn: 240 C O .-,. THF 'NION ITOR ..f?.1.'.1.11ll.et1.e,s BWWUI s11111111 111. X C hampionship lnits lllgh Wins the 1X1ldo Counts Ielgue Championship IL 1 1111411611 h 111 h1t11 l11Qel1all t1a111 1111111 '1 knockout 1I'I the YY al do Counts league md fo1 o doing, we-1e IQCIDIQTKQ 01 a l1e1ut1ful t1ophx Exeu league g'1me nas non by fl6CISIXQ NCOICQ and the IJIIX off 111th Stockton S1111ngf xx-1s 111111 111 2 1 xeu bw LIHKIUI 1 h 1 T BIIFIC dt p1tC 1115: f -X ten at ttond l1u stil it loo s like lT101hCI thar11111o11sh111 fo1 L111t5 thlS xe'11 S0 lets go S4 xson s 11 ork 1 1 11 1 It Un 11on 8 l n 11 it I n 111111 111 11 Nlomot ook It Lll N 11111111 111 It New 11111 111111 1 llll 1 11 klll II 1111111 U 1 1 w It Lmtx ook 1 mtx Il 'mt B10 ll Il 1 L11 1t Lmtx Stockton B11111f, itw 1 C ll Il III 11111 1 tx 1 lht u ual l1111u11 xx 1 fo 11 1 chu X B 11 1 1 1211 11 I'I Il ctoml 1 nfl 1 1 1 Sllfblt I Fe-1nalcl L t Fialrl lx Nluich F1 11161 Field XX Bama h1l'e R 11111 31 th 11111111111., of the e'1son thi XGII lt 1 111111 out to1 111101 ct The te'1m 1 1' 111 lnikt ye11 'Il1l10LlQ'h we 11 1 111 11111 T 111 It X 71 I ill l'll1 flme xxfxs not '1ble to 11l'1'1 be me tne 111cl1lle of the sea on clue to an aCCIdCY11 which ouunul mlullng. the su11111101 month 1 1 th 111m hx 11111111111 ou C I 1 NL'IN0 1 sf KK Il IIIIPS 'IIN OS UIUC L 1 ll I1 I 1111 points The yea1s st tc LIL 11111 icsult of gwmes 'ue 'ls tolons 111 11 1 11111 I' 1 IIIOHX N ll 11o1t T1 11 1 th 11 1. 1111 s e Lnl x xt F1s 0 1111's P0 Lnity 11 at D11 111 111 11 I n 111111 1 Lnitv 111 at Un ffl L111 1 '11 Belfxst ls DOI It Uni monw L ll H 1t Lm V 11111111111 10 1 at 11 L11 Nuw11o1t 91 Unltx '11 New 5011 B 1o 24 1n1tv 21 'xt Lnl 1 non '1 1 1 11 -Xl: 11 11 n 'I at U11 1 nom 4 1 X 1 L ILS 1 '1t Stan 1111n s ul ho ' o1 nc 1 s nu Ill ff S USC I YQI on Helen Dob on receued th1s There 1 lette1111tn th1 Vear Fostu Gmes Pl Nlusfx k11kxxooc Wa 11 111111 SIJIUIIL 1 XX IllId.IIlS 1 "I V 'f 1 1? " - ,, -,,.. -. I . 1 -1' '3 1 2' 11.13 ' . ,1. qs' 1,11 . . 1. , .-X1 e 14 f S.. 'Sv'2'f1f- , . .A N b , 1 1 1-'11 girls -1 1 ' ' '2 i 1. . 'W I I 2 . 'l i'21s 11111 I'IlYL'fl 1'1 1 25 'L ' 2 '1 Az X 'i s1211'11'1l 11111 l1y 1'211l1" 1 10 1' s' ". hi' TT wt-'1 onli' five IC'l.l'lllZlI' girls left 1'1'111 last Poi 'l W l " 'cl anrl his ez A 'NEI year, 11211111-ly, Spinney, Walker, 821111 t, lfos- ZM xsr ii" i vi i lr vii 101: iz Q' s 1. L 21' f' 13- " .' 1- ,' 1' s 'L 3 ' , Sh- s11'o1 L1'1ll0Il0fl e '11 1' - ' 1' t '- 1 i11 1l2III1I2II'y. A1 th, 1-los1 of th! Q12: I1 we V1'o lost three 1111111 las j 2 ' V' "' ation, l121l 1131111 1 "1' Q2 -' 1 1 I Ut i Q H0111 J. Fe1'112lcl at s or, . 2 ' ' ' ll' . Drlso scorer ' ' .. - .Whel- 2111l ..P211 1 sf' , t . 'I ' ks 111 C UC, ct. -1 .' 1 '- I N '. 22, I'I1','ki11 -15, l 'tj 3. 2 fukin . H, ., - , 111-. 2, '- .1111 L., ' ' ', 'i1y. C'1'osl11' lil lf11'ti IU, 211 f'1'osl1v. lm.. 1,1 Wimimii it 25.11 .ty lil' Z . I ity' C'1' sl11' 41 VIII!-1V' I4 iz ' itv A hw- ln. All 3 V . I 'Y 1 I ity' A ' W' v I ' ' V I " -I2111. -I, f'1'osl1y 1. , ' tj il, 2 2. . Q I 'U11"vvlii'1i I ' ity" X Jon. 41, Bl'Il11kS IFS, Unity 12, at Brooks. Bl' YS U'Lvnitxi 15 'Zi 1 iw ' .l21n. lil. S1-21 '.'1 't 10. Tlnity 19, . ty. ' ' ' " flilll. 211, lllll' A' 15, 1 ty LE, 2 7 t,. 7' ' ' 3' U". -' 34' 2 7 'I '- 11111. 27, wi -- - ., 17111111 11 Win- All' 1, l 'tj III. 2 1 io . will -. Mr V l ' init: 33' 2 l i 112111. 2311, l':l'SlilIlL' 38, Unity 12, z 7 ity. Bi' 's l', lf 'j 1, 2 'oks. Fw. Ty , 1 L-, .LY 37, C A. ,I u. W: 're L, ' ity R. 2 ' nib. 10. W ks 1 v T . . gf. K , .tlvb -' V U "1 fs 2. Un' .' 11. at f71'1fI'1'- 1111, lil. .-XII' 27, Un'ty 1r. 1 . 111111. W2 '11-11 N. If ity 11, 211 W2 "en, Hlljt my N0 ,D rt 18, U ity 1, v 1 ity. Tm ppimlms im' 17"-' mx' l'l1lP. 2.1, lla '1 .' l , Unitj 15. at ll211'- ' 1 s ' 1 'ZIS 25 llo 'sz Pi, 1,31-w 1435501111 UI, L. 2 ,neg .Ia '. I. .'ea1's1111't 17, ln' L' IE. 2 .'1 '5- f':11 'IIPI'---C211 1. B' IH I' lfirst-li. F1-1' 21lrl 11.1l 1111111l11-1' of 1 ' ti seo1'- hy 1111- S-' -A. l'211w' 11-11111 ' .'.' as 28.1, hy 11111 'ILS 43543. A 'clnl Thi' --T. B21'11es oi' W. l,1lFS'll - 'z s uw: 'll I to the mort 1' rf1l 11l:1-' - ' .' ' 7- ' L' 121111. 1 s 1 ." , ef W --Y. . " z1'e '11 1 ' 1 U , .' 1', 'l' 1 1' ' -- ', ' ' ls llclson, 1 IS'-'. N' ' l, l lk1'. 1 'k, Rig: 'i1l1l-- . 'z 'I " '- 1 B S HXSIIIUXII HIL! K L I X 4 v x 1 1 x 'l IH WIONTTOP N lx N fu, W X T x v ru , X X O IIIX N JL ' f' 4 x 1 1 1 I Ill ,, X mm ' Q 1 l 111 1101 J m u N nm f 111 X 4 my 1 7 11 BN XLZII wx 'it Ln lm In c I1 W ,llll 1 VIH x 1 X an Xuxprn V ln .1 , mmf ' A N v 1 Xldl I H rm x llx W PN X 1 XX' L n N Xue n-xt 1 1 In 11 up 11 X 1 1 me N 4 mm w 1 xx mx x 1 mr 131.140 mon . 4 xr V811 Q1 1 1 I xggfgggii N:JL. fJ 'lv ZX g a . C A A- X OX," A ,' Q , ,, .In . fl, Hy kg 22, Vzlity 217, L 'mksl V. . , , - -Tzu. 12' 's - 3'2. I'Ni1V 41. ' im". :'1'1m'1g'z1T hz ilw mlh-fi www, Nw lmjx-5 1 '- Y I ' - L - lkwllqlmyl wnm f,,mIK,l. :Elk 31,1 131 sim., lim, ZH. Hu' fmy 12. lmty IU. at lly. -Q Mluww fix' 14-LW'1'1m-11 ln-1.u'1:+-lf, Vzzgvlaxilx Jzm. QT, Wim '1'l3Yrl'1 31, Vnity 12. at YYin- 'nunvs phxyi-fl Ll fp:-f-1:u"zl:1x LIZZIHV' :xi hw- tmpwrw . :mi mul his ivaun mum- l'lr':ul wi yllwyw-,4 up Juli. my lg,-,iijmx ggi' lqmy 15. M 1' ily, 1. him 1-vc-ry mimlh-. This . wmi:1:11?4m11 lnogh ji Xm.,U1.t :mu lflmy 1,5-M Nl,wlml.1' ,1.'.4 1,, lI,,f.11l I 'WMU-111.117 , .. , . , L' WN N "U llc-ll. 111. 1,- ms 11, Inlay am-1.11 L my. lHl'l'Il 2:1 QL-1111-1' lillll vu-ll 11' lm- t1v1 I I1 I V Ulu U lv I IF H' :Hz wi Iztvm flmtmu' im' lnllorm .Ulm IM' L ' D "H ' ' mu ' 'lt In Azlfmff Lumix wc- rily ".Irmf:1's 4-vwz.". lfwn 7'f'I'- 31- A 'f 514- 11111. 511- 211 7 'UH I't'I'lHl7r! clv'vGI:vpwi ilu- m Q1 1"1pirHy thif yum' ff1"'11111fl JUNK- xml Tzulv 1' 1' U1'j 11 :ul -rim' Kuzurl. I'I:1y Vvlm. 2-1. Hz' my 275, lfnity 209, at II'1'- 'fim' gwlzly' vias lxlmlfvll up by IIN' V1-1'11z1lfi- mwny. 'zuwl v'1111tl'iz'nTiw in 111- hawk 4'mx1'1, 111111111 j,y3,,V1, 1. g,,m.l.W 1.1 lj. yniw. 27. A -,- lu-n'r1-xml xx ill Wazwi 'I ligliv gxuzuwi :mi ,,,,,1, Xh'W"f ff"'fi mfhmi' f"1"1t- 'lmgla .wxmwm 122, muy .1::7. XY1- pluyvrl 141 1l'2llll'ff :mllfi xxwl c-isfhi 21 l IA-zugllv Wx -5. lufi vi"-ht. whivlm is 1':1in' nl ugh in IEYIB' mzufs X I u I V I lllwiplull 12111111111 l.:11'm-S I'l'C't'lX't'll llw Wm- oi If ' annul nf thc mrxt 'illllilllll' pluyox' and 'LH Iivlwxx if Uv SLlIl1Ii121l'XI lu- tll'rx'l'Yi'4I it. XY' Fhzxll mix Lf NIV. 22- Elvskiml 23. VNU' 20' In Hlxkiw- yu-:xxx I-XX - Tllvxllc Fuss I -1.V1i1l, I juz 1,0 mul v 1, - Y A x v , wwf -L-rxmm. ' ami I' 1 son. Dis- lifc. 2. illmun iw. I mu' QM. QA I nity. 'W . ,, , , . I . wt ':xg4'1115r. N111 L1 lm. for we lun 21 'm- 4 " J. .f -r ' ' . -qv . T ' -2' , . . . , Im. .L XX tr 1 . .11, 111115 -J. .11 I lty . VL i.Hn1l'A2t1Un m 4y1,Vly , ll .. I Cn liven 15. Aliifm Unity TV. 21! V Iiixrcll, 111111 'ini We 11. So "VI nt. Jam. 4. Fliutmm 22. Ifnily I-1, in 1'lVnt vu. "lW'l11"1f- Jw- xv' fi-' gn W y-in f ' V- ' - .f Y 7 N. f - wk -X ' z z' "' ' Lv, -J v-4 P nc pal Coach Woodwal d Muesev Dobwn g-W ams 7a CI GJ Wa ker K rkwooc eats W-Wa ton Gl nes Focte Q, 4 .1-1 ID 9. , H 51 Q,- Q: C- m "a, - yy- g ' - x. 951.2 cs E.- 2 -g..,. -cs :E ' SIZE- .E ... ,U - sz: as -6-3 W ug 5.1 ,- fu '- A w -4 A 1-. ,... ... N- 1.-.- .1 v ..1 1-4 ,.... ,- v-4 ,-. ,- 4.1 u-1 ,.- v llunkx 1-1 --. ,... -Z C Z -3 O umh n B Blond Y Mc thc Bax 1fu G aus-ful T H1110 qnavvs v qnth l W IJ Xxxay ,.. ,- .., onnet 5 ,.-. ,A Maggle Young v-4 X ou S11 cethLa1t ML Ca Let to S 1xe1 NN he1 YJu1' H 11 H415 Tu ned ,- ...J qtrea 11 the Old M1 ,-. Donn by 1-4 nl Xhy v 1-1 l1x I xx 11 Wa A - s-1 XX hw La 111 Fe F4 r- ...I Dam ,- VK ll Tf T he b111x G .1 Buzle A .- A ,.. ,.. .- .N 1 RusQell Tto N- ,- W1ll1a ns XX 1Qh11 Sl l'l Nl ll 'I S'l'.Yl'lS'l'l 'S Num-1 Nic'k11:1111f' Bywoiwl l l":u'n1'ito Song 1 1-Xpiii-.11'z111c'v . - ... i . .4 .,..v .. .. .. . .. - . . ... f .4 11 l Slluirt 1' v 5. H-,. ls in ,ovc ,wh Sink f'y1'w:1y S111-1'pipv lush um Soul! fxlllly Iilllllll M1159 111.0 'UU Sumwsl, Si, Gvt 10 Illucs XYl1v11 Ruins Qigfzm it l Iulisfm Skippy w11111l1-1' ' b' lvl A WU-T ill lf' lliflllf' Sunny G,-ay ,I ' I-I Ai11't Got No Use For The Wonlcn up Ham in l Bunny Iam' i I I in Il if I l RU Y "UW I I H0111 1 1il Pip Squcvk . 11st l1cc1111s1' I Ain' Nul1mly's I :11'll1:! l Gizfglixigf P' Mussey Dot Says you Put 011 YOUY 0 C GTK ' B l . i gr V piper pipe ji 0505 When You and I Were . ' ie I Stevens Gracie Heck Call 3 1- Darlim: ' 1 srl . il' "' 'll ' ' " :l l il 11 il! i S , 1' 'i lj ' 1 1 21" 1' i ' ' '1" ' Ward I Po 0 ,ove B 0 Jus a Giga o 11 4 " '-1 Pep ' ' j 'll . 1 . ' 'il . '1 0l1 dun' know l'111 11 i:1111l1 ing XV1'vcli 111-1-11 ml U2 ard VV rd D U2 cn 2 ' as F'- 5 B4 C, O Ill D- E -O .-CI QPF ..:-ig? figs S- H352 me me-E 4 OGRE' asv wig? Sas U 5- C EE Q23 lf? C 26? its sq, 'IIUN 1 Lg5L11z111gjes ,1 ,L N1 11 11K01t111g XOUI excI'1111g1 cIQpa11111Q111 111 It N 11 1 1 1 1 111 51 111 1 U 111 1 11111 N1 IL N11 1 1 XLIN 1 h N111 1x1 11 IL N 11 1 1 I11 11 If l1x111 1 X 1 K I 11111111111 IN NNI UIII I 1 11111 Q1111111 CdI'l11G 11114 11 Ill 1111 N111 11 v 11 1 N11 100 TI111111 1111 H111 811011 'Ihvn 15.011, 111711110 1 hx po 11111 L N 1 I nu 11 1X111xo11 H1g,h SQ 1111 111 11111 1111111 0 Qungrut 1011 0111111 thc LdNS 14 s 111 u 0 thc wpacn fm a 11101111 c10p'11t111e11t '1I10 Tl1ICI I1OCIxpOIt Hlgh School 111111111011 Name e 11119 X011 11111 1101100 11111111941 10111 11111 of 11111111112 the 1101101 1011 IH the school 1 11 1 fJLltI41OIx P01111 1111511 5111110 lx11'11 1 Q 1111111 X 1 1111111 10111 11111111111 f111t1tIc1I Ix111c11Qx 1111111 1 0 1 01151111 othux would 1611 Ihc P11111'1cIc IlSIxlT'lQ ACRCIOIIIYI, fhma, NIO A plendld 1'1e11Ch cIPpa1t111011t Le Q N00 Q 1011 111010 10kes i f-:S S IX xINN N 1111111 Uj.,fCs1 X1 111 xpz 111 to mu 1 xxou CL 11S 1 1 1 N011 111 1100111111 11 1 111 X 1 P 11111 411 ll H111 I 1 11 1 0 11 I yluwm Inmlnogg , In IIC Doc-Q the 1110011 affect the t1cI0 111m 11 I 1 11 IN 11111 XXL 111111, C N Y 0 Sl 0 N 111o1n1115, I 'P ct1e1 hv ll gz 11, pm 111 n15.11t 11141 I dont 11'111t them 111gg1111f: at 1111 knees X11 tl 011 1110 cluxkx 111111501 topped 1111101 Bmdcen P'11cI0r1 1110, N11 FoQte1 21111 50 p10g11111 u LOILQC 110, 11aIte1, take 1110 than two a11c1111cheQ an 111 01110 to fill 1111 pr0gr1am -pn mu nf 4 Sho No, o111v the unt1 I M1 'I'III'I I .'I'I'OI' I .-IJ' ' :I 'Q fm' , I f . ,1 5 V I "'I'z11Ic11"'. 1lr11'k111'1 II' '11 .' '11 01 ' " ' ,' ' J 1 I ' 1 ' I I . "f1111Io11Iq". Ill111t'1' 1115311 fc-11 111 ,VIII II II BI IZEII IISI III II II II "I'i111 :1cI I'Il'SI'111' Ac: I -1111' ' HI 2' "II411'Ii1'IU. f':11'111111 1111111 ."I 111 Wm- like your 111011 of 1111111111 21 'Iz 0111 '4I'IL'1'j,.fIlr111U. 11211111 115' 1111511 Svh 11 tm' I2 I 'lay' "N-21 13111 -zvu. 'l'h 215 +111 11' '11 1' 'I 'WI T111 I01"."1l '1 I' :I ' 'f .' '11 1, VK" s- "l'111y V111-". V11111' 1111351 1111 '1 4 2-1 ' 1-II.Iw11,-11111'1- I4yl'l'u. I,z1w111'v111'11 II'g' ."1 101 II 'I 'J is -Y I I Il' IIN" H I "1'1-1".'-11111-"I XY1 sI11w 11'fh .'1'I11 11 I I U "S1,511I111g11'1I". Hap I':11I1 s 111111 I 2 '- I ' ' I - " '- "1'1'111 -II". 1'l'11111'II I .' '1111' I I I 11 1 ' , I' ' , 1 I' ' --111115 I':'I111u, 1'11111y 011111-11 - ,I .- - . . ' "'1'h11 IIv111'f1111:111". II1-111'111 .-1L'i11IL'l11X 1121 11'- "'I'h1- 311111111 .1 f". Iv111Vl' ':11y 111' Th I II I II . I, I II , IIII I NIQ11111- F211 I I 11' , , V1 I, . , ' :I ' 1 -- " 1 ,. , . s 1' ' h ', 1:1 :I '-:1't 11s '-3 sm: 1-.115 I' I . . . . I 111111 have 1'CpI'1Dt9qI It 111 our 111agfaz1110. I'I1l' I-'11'I41111. fI2lI'1111'I '11 . ' c , I II, 111' ' - I " 1. .VX s11I111 1111 II10l'111'y 11111: 't 1111. 1 .I' '0 I S ' '- I 1 I LL g x11g'1:os1 you 4111 1111 IPI'l'1IIi 11 1111 1111x1 1110 115' , ' 1 - I' gf' if qw C7 'Q' I'1511-1': "W1111IfI 11111 111- :1111: 11' I I".'.'u11 GI' '.': "W1j! I'OI0,iv1', 'I I' z11'v I' 1-..11'-'I' '-1 -' 1' ymur pant: V1' 111: ."de ut this U11' "1l1111'1 you 41:11'1- Ill s 'gn' ilch ' I 'I-'I 1 141111. Ii' you 11111 I'c1 111-vc-1' .' -z ' you I 112 ' ': 'IVV I, I 2 ll 011 1' to a ' 'ty UIZIII1. 131-."I1.'. 511114-111111 ' 141 sw .' IQ1'Q," - 'Y 1 ' '. 1 . ' I I IH 11111-1: "IMI 112111: 111111111 11111 11111 talk- HUI 111111 110- MV- I 1 '1 'IT' It 'Ls at Z1 1I21UCO 111 1'11itY. U11 1 0 of 111: XY.: "N . N'i11e1, GMI 111: I1 the 11121 7 3 7 5 S 75 ' " 5 my 11111 1C1Iis1111 1111111 1110 first 1111c- 1 ' 11111 'I - ' 1 . ', ' ' ' 'z 111' shui HIT." 1' II?" Il .1 ' 1 , Q ' , . 1111l1s1111: "But YH .TL1'11,' KIIIIIII1 1111 11111 S " . 'z " .' ' -U N11'i11,Q'I 11111 I1i1.ty0llIVOfI 1111'." . "V 11 1I 111' S111111Iy Ia I ' : H ' ' I ' 111 S1111 it 11111, 1 111-." .' : 'X' I 'Off' 'I III' NIONI IOP Xhmofixxalcl Why ua Solonwn the xxlxest lf the wo! ml' an lx cauu hu h I x LN ulxue hun mx 1 l uxxxun U L NN 1nsh1p forgetting Hmm cu not an tugonomctxyj Hue w u 1 pxotlactol " Rmes What ' u 1 s go an dwn nd old y um you uymg 1 X llttle boy"' 1 Old Its the unix wax I know mx P11161 wax callmg on Olne He wanted to 91111 thg next esenmg but hfndly ddled to .uk PQIIYNSSIOH to do so Id like to Loma up dgdln hc, wald when he wax 1e.uiy to pu homL How about next xxuk sometlme A look ot chsappomtment came OVBI Ohveb ace Ixext xxeekw' she sald, Why 91 al xmght Ill tall Vou what to do Hou come up tomox mu mght and well deude what mght mxt xxmk you may La Q1 hu 'lhn man who YNIIIICS my rlaugh , su mms 41 pl Quest Nly vwmd, 1 L1 money pufe O1 Just a SIIYCI cup' Jllf, 1 uhm. that lb .1 novel ldea !7 oodw nd Ix x e 1 hke n um 1161911 mx t 21 ' omlxwmi 1 Mu N 1 Im ut Jack and 1111 nent up the 1 'lo get a bottle of H7761 Jlll came down and told the town That Jak had tued to lxllL81 o y C x mo " dttll n w f Q t lngx cludop N11 XXoodxxau1 An an1esthet1Q1 Nome thxng xshmh when uxui plopuly xxlll Jt Ln nm to N up xx ou nmu 11 L Il mg., nn ' ' ' 2 " ' ' s .' ' .' . 5: "XVh: :nw j ik' LI '. nun '1 1 'l ', Y ' 1.""? IVI xr: "Bo-1 1 zu so many viva' to V' fs: ".-X www lfur' Illllltllkxu 1 '1 ." Wmvl 11111: "XV-l, that is not thu 1 .' Sl-um-znx1I,: hm-rv. 'lj fI1m'1 yum: 11-r in tha- lm k but you may gm in lhm- In-:ul ui' yf 1' sharing' in your 4lllS1l'll'I'N '.' Ilu 4' HN' 'lz1,':." ulwuys shzx 1- f1Llt,si1l0'."' H 4 I - . . I,l'i'll1U2 "Su" I du, Sax qliml ynu h'nli .H 5. C I U? ' i I t' k ' I was I'lll' '1e1i'."' ' 1 ' : " 2 '1 jo 1 ' ' ' "Y . HHH I In N Y my fl the",-' t 3 T' ' -A: NNW 1 il wvlle-L'tix'v LIN." I' ' '4 ' I lp' : " 'sl Ki lzuiy: "Wh ' 1 '- ' " ' that A vm 5. ,. t-VH tht, I it Wu-"V i ' H Put ' ' his g:r'z1n1z'.m1. Clif ' : 3 N' '- K' h '. h , A. that I - ' II: " J ' fat I H '4 ' D V ' To 'X his ' af zz 11. Q f' U i A E. FQ-H1141 4 u' Q his my lp Uv- hw ' I H ' A 'A ' v-Usb: "Gu wh it is in I lifes nr' 2 V' 'I U I F " V ' ' I'll jouf' ,I , ' yr ' . .X . x H Y I , ,Q M, X"ll"11s: "ICinii1- f'2lH7.JI', Hai ' ' th. t. A. . H , A 'v g S H U-l - Mr. ., 'df' .' ,. ! , . , Y , N ' .T ' l Y , Y l . XVi H ' cucid 'ng' in his arms H - Ile 1i1'uVc his I"m'd, pmol' silly, A 7+ ' " 11 - Whv- fmcfe he hchl his Yi wlvt H11 rm ' holds hi: Lily. lr. L , .3 H ' , . . 2 . .' ,3 . - . . V V. V. flll'lS wht-lx thvy wa-nt out to gvlm H1 ' f A IM' Unw 'Q-5:21 like- . el' Jbill'lI! 'yzfliy v. Y ' .gk Av , ,, in 4' ., ,-. -t. , .':. ,- . Q. Thlv -,, w x-. -1, BIT' xv VE i Z ul My .7 a - A .- ,. -.Y .' V' Y 2 V-' , Vx.. ' , - I-., H ' . ' z if '- Oni 1 'vt W' S. Ml.. MQ I : .LH ,vs h L-3, "Whv' is thai sun uvwx' wt U11 I 1 w"fiSh 4 . 'V' M '. W " ' : "SIM 1 1'1I' think: I'n safe ' A ' I . A, f 0 H H, XY111yl y V' t- tm' tl - uns Vc1l': "Hsi- cms' t tal' it in zz, 'ffhf' - , , - , L k--g 'A ' 2 " I ' z 3 .lap- . L ., . .- sz, .. W ' ' 3 HI thi k L x :al A as j cl I, ke: 'AH1 ' mln 5' ' ' 'hat hink'?" p 113 H ph, X-hm L1 thu-k . my W1 l 'zrmiz "l 1I1m't, but XUL1'X't' got tl - W'l ': "Yew, lut hc-rc-'S 'h lr- h' A Vi 3 '-U A ,A H .IQ -s Vlkll' : "I shall niy nmurry 21 wu- A .U ' , . Z -:A i I, -. 'S 3 ., m' ' 's my -."c-t p sit-." ' ' " , ' ' 1' ', " fu Rillll XYz11'cl: 'H' 141141. Th-rv um 114' a y - 5111 . No ' will y 1 ,- nz" nur ' -- Ui' -"iris al' li will lwaxins :ml 11 M. Wu'l: "A roll' " I' ." IIIVIISZIIH ik! s'tiun." 37 Ionex xt vnu ml ln mm imu xllll 1 an xx IN vll x um X x H 1 t 1 In eaphu . mn rw 'L Jll IIAX1 lfl,Lf'Nt1l c 11 XIII umm IllLfhULN ot ll T L It non 1 f wax Um gat 2 mxn Pxmm lm 1 1 pu In N lc x Ll U Lxx 0 INLQ glllkxs INN W X 1 1, Il l 4 lit hu Im th X H1111 l1 mt I xx x NX gg 111 swf Nloth Hui Nou thu hun 21 c'1fT'e1cm XNh1IN ex mlm mmm lxlw hu CLIDIJOZIII Nlddden was glN1flg1' 1 xxrlmcn ex.1m1n.1t1rm ID FUIOIJBIYI iuvgldphx L 1LIkN um .1 y dm Xl IH P11 Nag N113 x IU Q u x x 4 hu xl ' HI, 1 u L xxhlt rio xou tmmlx lbout thu mug Nltuatlonw' rmmiwald n he X lu wwu 0 u L nw xou know xx I L mt XX 1 N um mu IL L y H ,mn who 1 LX4 up 0 L h Sp ur 14 ' 4 mx Html ,N nllll I 1 m I Ju I THL NTONITOP P s l1s I woke up xxlth .1 xtaut axt mg thought mx watch vwu one Mlme x S Ihxlll 1 t 1 Ol 1 new m It 1 Img, up LXCICIQKQ oct Tllton X 2 she x f1ent fellow exely mght The teachel had been 16ad1Ilg' stouu f 0 s who had gmvm to manhood mc 1 xed ffimq bv th ll mum If N fllddfll nu L ms 1 x 1 ur llke to mxcnt, Shyldcm edrm fpnomptlxi 1 m uhme so that bv HIIHIJIX pusnng thu but 1 all my esconx would I mum x 1 lshed H 'Haddon A d xou, Hoi P' Holt fd1OVSN1lVJ Somethmg tn yuew 4 button RJ in sau lndwxg It XLL un o Qc uw gul but x u ou make Nucm XX0llx whnn you In 0 xl cachu once told 1 b x tm X up 1415 tncklg and mmcdou I NL thn ame sentuzw e boy loukcd up IL up lm cklg 0 Lan rm L to can lx lN11C Num uma mc xx: 1 11135 klul xcmlx lun x I1 cl dgn fxpmklxlg, on 1 1 ou M1 tmt Ola has 1 had cold .md cmnot Muni school todax VK ho 18 Qpeakmgf Xmce fhoalxelyl 'Wx mo hel on umm muld It 1 wur yn fx 1 hm rlllk K1 Lu 1 mx knudxh 1 .lddnu mt lx 11141 Ld xx deccncs hls ielloxx man' Qtexe BZIIIIQQ. A lddlll AYHIOUIIKLI 38 Lavsmnce BU77GH O the Meat today x 4 omn xmmf am X unc it 111 f bl 11 CH mu X xx 1 lo lx mx X uxqy 3 KX klll eu MJJSU1 mx ' io 1 m L 1 u ll mea 1 0 my Sl H001 L uf hu rm hmpl XX dll-x61 but no bdbx XIOIQI but no HOXXCI -111 L no oy- L kc mm QU 1 UI L p ' U14 no ho Ke IJ Lxtu 10 1161 X111 ll rx n 1 I ll L IJ N l 1 L1 H1 el no Sp lung but no Jom Docga but no P'1L1x4i1ll Pu c 1 to n Q n CL 1 4 fx 0 nm no Ll vp 1 u Bud but no IJIOSNOHI lL xkx but no mouxl N Ai 1 AY X hjl' : " ' " '.1 'Is 'htg ' .. :" 11 s'1 ' I - .1 v vb- Q- jf vm-ry hnaris 1 N' gg 1' lj sn 'lal 2 mv." ,- -' g UVVQII, my it?" lla 'QH"i1L'2 "Oh, I woulin'1 V001 so :dlx 1 ' 'w "Y1 bu 't vm! U' 'HHN uhm it. Th-'A am- s 11 lmjs 'hc . - ' ' v C' -'S ' , 4-ww f.UIlYlll'!' than yum min." Lilliz n St X' ls: "Pm-1 :kes plv .ty of sit- ' ,. -A 35.1, If 5 41 A'L2lX'l'UlN'C trim-fl to kiss me , , , , ,, lgsl ." N1 12 : 'A eg, .' sxts up wth a 4111- 1 pg V Q, 1 , , ,, - .H Hel' I lp I: "Hx ' dzzrcri hr1'?' I 1: "Hu did1't, I Qiawcl him." 1 . ' Y B, .' js. U b yy v V v . I 1 i-Ivr F A1' 111111: "Yu are tl 1 ' 11 Z1C'hA9' . A . Q" ' 'X t'm:. ml' U' NW-U M,-. B1 I 5 HNf 1 17111 . whit 301 ',uld Vvp Williml 5: "'I'hm-11 why miullyi, you l H ' H L' , 'U yum' lux-21th 'Y Sh l ' j : "I'd likv to 'nvcul :1 1- ' .1 - , , X , wif luvl-1 IN uric , 101 ' I .' mv ' " 'tlj fir - Unk -s but nu z 'vm 'Q .H XY2ll'4.iS L ,1 'tal 1 V : 'Z I1 j t. Y' ' ' ' .' ' ' 'S' : 'K' ' ' th2 I ' V I ,, ' Pe' ' bu jill' 31:1 wiv hui no ,ligggs 4.1 AI N I , , -I 4. 1' H - 1.1, Vull lvul no 1 9 vm' I UNL, 1 Iva , ,U ,, Klzlrdilwr' but no 3L'lll'4!i'll "O Evonf' she n1nswfe1'cfl, "I am sure of thisg fully but no 4 Im Y F I V U A AY -A7 t l,.SS',, 111' :ful no my .2 'r gs mu uges A tj . ,- - z wtf m lool' the Siloam 'bit N i .AHWS wol i 1 1 1' 1 um u. - t'wm in 'ww Du I I HBH LA Q N A I A Polly Mu nu pzxrml Th ,, . tl , ,Wig .md - md .'o'r an lrut mf Dlllh' - ' 4 I I I'hm1?wu- but lm bird trnf' 1 t ml' run slowly ul HQ. :xml zmvv- I 1 i doll m 1' a short, funny, tale-. lid? ,mtl lm VU! Th-.1 I H tl H I X Huw: 0 vu no um , . . -1 - P ,1 1 'ATh- mf' tru" 1 sl 'j al YI k il tm ml 'ut 'ul lu cam hitched tu his :lm-vml4v1v." Illpml. ,Lit tm It Zllll Ill UU HU " . Mid A u t . I ,hmm HY ,KV WiH':.m mu N., 'lk-Il 14 A I A Ax I A I '- I 5, luknzbul but no "awk H Y , .1 ,- .,. VV lt ' but S wot! A v- " .f' -2 AF I Q F H ,W - I I '. 1111: but nr 1' 11 lm' 1 ' 4 x - L - U f Y - 1 x . h Lx I. , ' 1 l t ' nl Ilclvn but 11-1 Troy HIL' I I Mud you wow ' Q' Iilizahm-th but nu 211-L-1 Mc X 'z rd: "Nu, ind 1 1 i, it would lurl Lugullg but W, Iua11N,,. Mm. 'UM .' ' " XS-'Y Hina' but n pork M1 His but 'I air M -. M' 1 : 'AWP' u '11 A- llwi 'ho mi , mt no 1,141 ,Ch . ' ' .: 'S H ' - '1 31' 'I' 11 NIONVIOI KN YOL INIU 1 1 1111111 11111 0c1up1t111n1 U I 1 1 1 S11 1bI11nL, IJ1111s' 1 I'IlIIfI 111111111111 1 O 1 CI11111 AI1111 1111 11 1 1 f1lL 1 I 111111111 1 1 1 1111111 111 f'I1'1111 111111 111,111 Q 1 1 'N 1 mu' -XI111 X1 1 N11111 11111 III 1L11111 I1.11I11 HN 1111 I 11111n 1 tl 11 1 1111 1 1 111 C 11.11.11 111111911-11 X 111411 P1111 11 1111e1 11 ld I1111 mm N 1111111.11 Baglew 13.111111 11 '1 F2111 U N . 111211111 CAIII I1 B 111 S216 1111 111111 mann 11111 11 1 I1 1 II 111 1111111 111 B11111 11111 u e '111 1 uh N XIIIIIIIL 111111111111 D.11111g 11 I R I I OI111 51111111121 111111111111 B III 1111 I11 If NIlII1l1 ' 11111111 K1 I N 1 1101 W1 kim , 1171111 11.1111 L 111111111115 1t Dot' 1 1 I'1eI1n Sdlgtllt 11Q1s11t 11I'1111111111g 1111 1 IN 1 R11I111111 PeIIet111 1113111511 111th 111111111 ' 1 11 T I1 1 1 111 1 P11 1 F111te1 11:11 AIOTILI Xl B 41 1 1 1d.l'1LLx 11 111111 XY 11111 11111111111 'lu 1 11111 39 'I'IIIC . .' ' I C, 1' ' ' 1 1 JINIC WIIIE1111 1111111-s 11':s11't S u"11g'.' . I I 4 . VIIIZII I"111-s 1'11s s:111s111-11 111111 1111 1111f11 A I l1z1iIf'.' WIIIIHN VIIFWS-f '2 I ' ICII11-I II1-1111111111 1111: 1'XL'II1'lII.' I " T11 F - 1,21-'UH' 01' U' I "IIT I'1-1111 1111111111 11':1s11't l'Xl'I11'1I'.' 11" ' Wi' 4f'111'Uf C111 in 11111 'TIUIW1 f11'2Ll'1' I1IlS41'II 1:1II11'1I :1l1111'11 :1 111111111-1 111 1:1 11195-I 1'I:1sf1's'f 'H 'Y T VU 1119111 Ii 1 I. I? 'f 111 I5:1gI111' s111i11-111' IV,L'2ll'1 111-1' I1l-- C'i,g'111'11!L1- Gi'I Ill il ."grI1t I'I1'1111 I"1-111111111 11':1s11't 1111151111114 Y' I 1? . 1 - I,I1l1'l' vas 1lI1I'll1'I1'lI 111 :11'j,'11111- I .' 1 B1 ' ls---I'1'11I '1' ' 1"? 1,1 I 11' EV 'IUl'YI2i11I"1Vf 2 H1l"'? 1.1 1111-111'11 I,z1ss11II11 11'z1s 111 s1'I1111I 1111 111111 H0111 P'1I'1"' W 11132 " I2 ."-' A? 11111111 111'21y 111111-11 111111'1- 1112111 I11- 111111 111 Y' ' 1' 'f'wP1"'l I O ' ' 1.11 'IU' ' N117 W1 '- f1:11'11i11111' 11'z1:11't Ll Iz111y M"Y'1'1f IvaNIM'UI1f1UY't3I'ff"'If I.1-51111 311111111111 11'11Ik1-11 g1'111'111'11I1j, '.' Y' ' ' SM ' "" 1 1 "7 Will- 1' IILI 1111 1'111111- 111 w1'I1 1111 1 11111 11:11 1 Ma' '1 " "s 1-FuII01' 1' sh 1' Ils ' - - .11 -s 'I'11'-11111- 11111111 :1 s1-11s111I1- 1'1-11111111 Phyl 'F Yi Sh' f ' ' -1P0iI' fi 1111! I,i11iz111 St111'1111s 11'z1s11't 11'z1sti11: '1 -7 H0 S ' ISVQSS? H1111 Wz11'11 X1'2I,'I1It 111'11111i11u' 11':11111".' H 'A I' I I V7 l 'I - S01 flyer? V1'1II1'1I IIILIITII 11'11s11'1 1'11ss111g' 151-111111-111 fm' . 'Y I Vx ut I A I H 1 N1 ' z 11211111111 11':1s11't 11'11I1 1'lIIIII11ILfI11111 fIU.1iI'-' 011111-s 1I11I11'1 I1111'1- ll 11111-1111111 1 -----? zsk? II1-I1-11 11111 1.'11 11 111111 11111-111111' NI11111' 11'- IDII ' ' EVER SIGIC A TINIIC ' HSN' ml ,i r Inv? ' ' B "J ' " " 1 '. .1z1111-s 1'I11I'111'1I 11'z1.'11'L 11z1ti11g'.' I' U' ."' 1 "u ' ' '? AVI' 1 XYLIIT1 1'1.'11't g'111111-11111111-11'.' ' ' '1 " 1 v' V. Yi 111 11111 1v11xr1'1 1' 'I1111g'.' IIN' J ' ' 3 ' V. S11-'f 2lI'11l'r 111111 31111: 11111' 1' F" 'M' 'L 'I' '23 "" tl It? 'I'I1- S1- ' 1' 1'I:1fs 1I1lI11'1 111' 111 11111117 L :Hs oi 924 Velma BIOXXH 15 attencilng, f Hn Culluf hxe5n fCo1nf01thJ Runwlml IIXIH T105 'Nlctol Hathaway IQ bubumg, m Bmgm cx601gQ Leadbe-tte1 IS l1X1I'l,Q' m Luuston A1101 lHunte1J Tlbbettx 1 llxlmx 111 Pltiflllt R Class ol I9 'H Id fBC11Vj Hands IN lump Ill ln Dmothx QCAIIJ RObCltS0!l 1 IINIUL m I3 0 Nld ilhffoldb West 1 ,ulmv 1 ms Iunald IS hung 111 1 N mlm Fogg 1 YX0lklIL m lntx 'N 1118 Huntel IS taxing pu hl hump xmu audi Pllllbuu dm! gust 1931 wa vnold 1 ltlhf Unity mmm obcltson llttlltlllg, n IIIHXCINILV of Mama lxa Rqynoldg N at home Ohm CVS alt0nJ Rovnoldsl llNll1tL, 111 Umtx NIA on Shlblcs IS at homn R xlph XX amng Is xxolklmg 11 hmm Clucndon VS eQt 1 IIXIUQI Ill Tim Claes of 1929 Doxothx Amo IS at hel home Tmv Iltdillltk Bagley IQ XXO1lx1I'lg.l' it hmm Nona Bennett IQ hung 111 'lun Ruth iCunnmghamj Dmimth 1 hum, 'Ixos Glemcv. Gel 11d 12 uolklng m lmtlmd A' f Bm 1 mold 1 1 1 IXIYHL' Ill 1 X xp X11 iunolcl xxx hung Ill Lmtx Dmothx I 1111112 1 Wu 1ng m Tloy H0111 Sldkllllqgil xttfmm H I mxus 3 N11 y Snnpx fu my s Umix 1 1 sol ' 1 xc Il X I 111 111 1 uf It hu 1 mm X utmv 1 Ill Nu Xo L 1141 s hu 1 It hu xx II Ihmnc 1 L IM lt ll hu N mm nw 4 u 1 IIWIHQ' UI 1 at lm Q Lmln xm an Tlo' aulu Pnltcm lx ln LL 1 XX0lixll1j2,' xt ho L 'imma x ulmg xt home XIUIIOI Dumon 1 lump: III Dumont Halen fgnuihj Cnulx 1 XXUl1xlI1g' 1n Umtv Ixnmuth Hnlt 1 xt hnx hmmm ln Bum am ULOIQL Us L1 1 xxmlmu, at ho 10 xuton XKh1t1lL1 lx .mtuudlng the Umxer Nltx 1 M une lohn Toms IS m Plttsfield 40 A if 55' 'da - ...... 'la ' L' ' l'o1'z1 J mc-s is in 1 gg nr. , - 1 ' 1' fu V ' - u. Tl 1 ' YVL slorb lbmlmiww is l' " ' - , 1, , K U .,. in lf aitj. , , ' ' E 'lj II 'sb Cy' 'ay is Y ' Y' - v v 'M Z . gi ,. ' L ,. .h T A .v' 1 , , - - X ' j if '.1's ,z 'h' ' ' . -X 1 . -S r- 'B ' ."1' !'i4Z 1l'5: 111 7"1'.'it' IAQ' 111' . zinc. I,luj4i C' :un is :xl lmnzv. gum' .XII -'1 S11'111,' is living' in "N ' .L-' I.illiu:1 xvllllilljl' is living' in Pm' lzml. My . ,..' r ,V H. 1 .' , ' 5 ity. ' j ' 1' : 's ' " 41' ' :mr -v-WW' fl V- Clasp ' 1.130 Sy1" l' ' '1.' 's tu' - ' g' in 'l'my. 71 'W' ' ' "Vo-', I"1'ml T11 nupsmm is in 'l'my. Ch' ' 14' 'S ' ' 'mf ' I i Edith Fr'1stv1' is In-2 'hing' in l' ity. fo' ".' ' s 3' - R -. 11111-41141 Pa1'l'luu's1 is living- in T 'ty. Marjorie Moulton is living' in lizingwnz Helen QWu1'4H Pixrkhurst is living in Unity. J1: 1: Cl 1 ' Q '1 Auf 5 Ill. fwlaylz '4 St- 'ms is 1 m 1. .I. I-Iu'11X'i' 1, 's' ,'1v '1'k. Clz11'i.i.'1z QRQ, sl 'NT' ' -ll is living in H111 "1 VVwocl.' is ui m 1. ' 1, lXlz11'g1Lu11'itu1 C1ii'f'o1'1l is 1 mv. J: R 1".' , Jr., is 1 1 '1 1' tl 1 Ax ",- Ilcmphill is tc-uchixmgg i " ' like. ' w -' , M1111 Burr 1 is 1 mv. " 1 .. '. 1. -lussiv QT! yu U5 Mit 'I 111 's in "1 ' U y 's "' 1- ' ' Troy. AWS f ' 1 ' 1. 1.0 '51 :xSllflJl'd is 1 mv. 2 ' ' 'i ' 1 1. AH"gl'l'2l CFisl1J Fl- ' g' is li " 1.5 ' '5. I 2 1, ' , '5 ' 1' ' 1 St' 1j 1 A Troy. l':YL'l'U'L1 P1'i'1 's ' "' 1 m 1, L- VL -1 -1 Price is U 'Q' 1' z . . I, . ' . ,in , A1 ' .-Q - W1 , ' z, 1. Y' '1 "sz 1' 'h . '. " tl -r-1 11":t1"s ' 1" n . ' 1 " 'S If-in P'1.' 1 'V 'f - '-g, 0' 1' . ' 1 gi 'L , .,' ' A . 2 . K I ,, ' ' - 1 . T111 XIONITO1 George P Pooler Co X11111 Q111et XX 1t11x1l1e 1VIa1n1 1 111112, 1 511411111 Y1 11 0111 X 11111 RL1 111111 S111X11N1RA X1ARX 11111 FPOUQI RQ s 22 50 25 oo 9 5 1'U11T15 SHOI S Dalcm Sportmg Goods Company BIQXCLES 11111 XX h11e 11e 111111 Reta11 Dealele 1n SHEARS REPAIPS SPORTING GOODS f01 QHARPENED ATH1 FTF HUNTER CAMPER FISHERMAN AUTOIST TENTNIIS RACKET RESTRHNGHNG 1 4 M4111 'Sheet XXate1x11le Xie Po Centml Sheet BaIlgO1 M COl'TlD111'l'16I1tN of Fomplxments of Wm Levine Q59 S0725 C A Blacjemgton D1 PLX1tTX111Nl QFORI' ATTORNFY AT IAVV 11111 X1-11111 X 1 1111111 Mame I N S U R A N C E Boothby 86 Bartlett Co Smce 1801 XX l1l1X111L, Mame C W TAYLOR 111 18 33 Umtx Mame Agent and RBDIL entatne fOl Umty and V1c1n1ty 4' 1 Y , . 1 1 -1-, - 1-,,-,111-.H-,1-1 -1,1-11-1-,,1,-1,- ,-,,-1,-11.-,1.1-1,1-,111-,,1.-.1-.11-1,-.1.,-.1.,-1.1- U I 62 . z 1 r 1 1 , 1 ' ' - . W' 1 - 7. . 311125 '11. 11 1. . 1 A0111 v1 1' 1 1111 111 51' "1 ' 1 11 'UIT . , 1 1 1 1 A A w 4 1 n n 1 . . . . 2 . 0 I Y 1 ,1 L -,1-,1- ,111 .. .111 -1- ,111 -,1-1-1.1-.1,-1- ,111 -1-,,- ,,,1 -,1-1- ,,11 -1-1- ,,1, -.1-11-11-.1-..1-.-11-..-.. 1,-1,-1.1-1.1-11-,,1.-1.1-11-11.-,U-11-11-,1-,.,1-,,1--1,1-.1 -.1-1 -,1-.1,,-.1,-1,,-11- ,- 1-,,-1.1.-1.-.,. . . 'v I 1 Y , ' -. . ' 1. ' " 1 ,f 1 1 I 5 1, x 1 1 w Y , L Q L- 1 1 ' ' 1 J Ja 7 1 A 1 V Y Y A A 'F 1 A 1 V 1 -' 1 v F' -1 - w 'J 1 A , , 1 . ... , , 9. .-.,1- ..1, - .1.1 -1- ,.1. -11-,1- ,.11 - ,1.1 -,- .- ,,11 -- .111 - ,,., - ,111 - ,,11 - ,1.1 - .1.1 -,,,- ,1.1 - .111 - ,,.1 - ,.1. - .1.1 -1- ,,.. -.,1.- ,-.. --1.-.1.,-....1.-1-1-1,1-.1,,....,,1,-.11-1,,..,,,-,,.....,,1..-1.5, .f.1.-,1.1-11.,-1,,...11-,1.1-111-.,.,-.,.-.,,.,-..,..-.,,,...,,,..... -, . V i W . - Y . I I . . T 1 V Y V I U 1 1 U 1 1. I 6 11 A 1 1. ' : 71 - 1' ' - 1111- . . 1 1 1 1. 11 1 ,,-1,- ,.1. -..-..,- -.,1-11,- .1,1 - ,1.1 -1- ,1.1 - ,1.1 - ,1,1 - .,1. - ,,1. - ,,11 -- 1,.. - ,111 - ,,1, - ,.1. -1- .1.1 -..- ,111 -.,-.-.1-.-,.. I 1' Fl . . 72 5. ,' , ' 7 n l 1-.- -1.-1-1,1- .,1. -1.-.,.. ,1.. - .1,1 - ..,. --,.1- .,., -..,... .1.1 - ..,. - .... -. - ,.., - .,,. -1... ..,. -..- - - - - -. MU IUAL SAVINGS BANK N11 1 DX 1111111111111 x 111 1 1111 ll 11 911111 N 1111111 111e1 expen 1 11 1 1 1111111 Rexelxf 11 Waterv111e Savmgs Bank BE PHOTOGRAPHED THE PREBLE STUDIO O I1 BRADBURH 11-X Commencement Portrmts 1t Reduccd Rates '1'111f MflX1'1'1l1Z F' W A 11111111111 .': 'ings 1121111 is 11111 1111111111 1j s 1' ' 1:1'.'. A11 1 1 11211'11111gs 111' 1 1 1 2 Q1 " "1 '. 1 ' 1' 1 ses 1111 '11 11111111 1121111 111111 21 11111121111 11111 11111 s111 1s1111 ' 1 '.'1"1 1'1111l11. 111111111g1' 111 1111- 11111111s11111'S 111111 may 1111 1111111 111 111111 111 111X1111'11115 111' 111:11 1111 1111111 1A171' 11111 111111111-111111 111. 1111111' :11-111111111s. 111.11 Y11111' S:11111gs 111 21 11111111211 S2lX111g'S 11ll1l1i. ITS 1121111 S1111-1 WfX'1'1'11iY11,1.1'1, .1.1 INIC 11S 111:1111 51111111 WA'l'1'11IX'11.1.1C. l , 1N1'1 . 3 Q R K K 111P1111'111?!. 111 1111s 1"1':1111iI11:' 111 Ul'111'l' 4. 1..11.1- ,11, .. ,11, -1- 1,11 ,. .1.1 .-,.1-,... .,.1 ....1.n....1- ..11 - .1.. ....-.-1-1-1-1-1---1- - -- - - -1' DINE AND DANCE XLI IX Il I111 N 1111 ' 1 Temple QCZTCIGIIS Restauranf I XI X M M SMALL M D IILIX X 1111 I 111114 IIHIIIQKI to t1Q1tn1o11t N Thurston A Gzfman OI IYIXII II 'I If XI amev S Barnef PoD1ATR1sT I foo ' oic 1IIn1I P1111 n 1 lce 0 I If ence ' XX XTFPXIIIF XIXIXI IDI Xhl XX XXI S1000 xIIINC II P PS SQ 00 I I N I N 7-be Grace 5Beauty Shop Samson 86 Berry I IL I Irs 'SINIIINF XXXSI x I INK X 14 X ll II HARRIS BAKERY XI IIIII Hfom Bcmr Procfmh X NI1I,1Iuxood I.L1111Ix1 C I X III XI-X NE r F E Toulouse I X X 'I'III'I NIIINIIIIII -1- ---I ------- N---I-3. +I---II ----- --I---.- I I , , ,. I. I I . -A Q' Nu f'o'1' f'I1:11'Q'v I I ' A ' 1 3 VO N ' 4- sm , 1f01'NT.-x1N SI4II'lX'II'I'I :111fI I I FHICDICIII 'K with 1111211-tt 1,1c:11'1' 1,1jNf'111cs 111 1111 I 11115, I I IUNI-' NWI I"uII f'rIu1's1- I ' 1101's QIIIII .'llII "4 i511 I I SI ISIIIAI, III'II'I.XI.-XNICNIII --'5.IIII I,l'IX'2IIO IIIIIIIILI Imo111 fm' I'z1'tius I I I I , I I III'III'L'SSIIIII2II I!11IlfII11Q' T1-I. IIZIII w,x"1cnx'11,1.1c, . .I 1x11 I I II'HIf'1'-'III1'- M1 INC -I-MI.. - -I-I- IIII -I- - - , IIII -I+ +I- - -I -I- - - - -I-I- - -D I..-.II-I, -,11. HZ., 1,,, -- -- I- - -1- -I- 1 i I I ' I - - 3 - - I I'fI1Ii4'I'I1II'.fXI. I"IJN'I'II.-XI"I'lIHS I I I3 AIZIII SI. WIIIIIVIIII-. 111. XY: -"IIIv, .Iz '1 - I 'IIIII-III1II1111 'TSXX' I XX'1'I."'I.'lI U f.'1 f' IPII' I, ,I I . A I 1':LEf'T111c 1:.xN1:1cs ' ' I I.x'1-QIIIIQ-I11I11f1I 1111- 011, 1:1T1:N1c1:s III' the oyfv 111141 filling I,5I:1s:1vs. I '4I'3IIX" I'fII1 I I I'fI,I'II"I'I'II' III-II-'IZIflI'1Il.X'I'IUN I XX'z1v1'x'1II1', .Iz '1 - ----- I -I -- -1- - - III. -og. 'I' ----. ---- , - ---- ----- +I- -1- -II-I.- I- - ,.. .. .. I I I I I I I I , . , ,, .A Us , I I XX 11101 X IIII- . 1 I ZIIIII OI"I' 'IAN I I 1 ' C ' I I I"4rI' .42lII' IIX' III :II1lIII ?III'I"I 'XX21If'I'X'IIII'. XII-. I I I 1. ' I ,o. 'lu-I11.,111I 11x12 I , , M, Iv I ---..-..-------,-I,,. -------..--..-..- I I ' --l-----ii-T-.Y -1.---111--------1----.T I I I I IRIIIIIIIIIIIIIIIIS III' . I I I I 4 f I I D . . . I I'I"1'z1I111011t oi' 'I II I I I1' "fs" 2 J 'I Ii Q I 311 Muir SLI'-111 '1'-1., OH'-, 1'Tf--Rvs'I 1L.II I II I U AI A I I I XX',X'I'ICIlX'II,I,I'I. 11, 1x1-3 I I ,-. or ,u ,H -, ,, ,D H. ,. ,.,.- ,.. - -.........4. + H, , . . . . . . , ,. , .. , I up 1111111 JZITZICZIZ Sn Cf 1 Shop X M Il lI5!7HId7I Cf jf to X100 1011 I-Immon 9 I und 'N H M HARMQN Prop Rzcfmrcff New IJ w1aIcr Mfzrlet ISIQCJER AND BFI ILR 114111111111 11A1x1 I The Lme Store I -In 'N SI S N16 JO IN I I s P Q5 Alfred CIotI111w Co 1 IIXINI FARXXYIQLL S Dm Qoocff NI XIX I' IVIADDOCIQ 5 CXNIJ IIS 1111 ICI CIxI 192 II1111 SIIPKI VILIIX ILI I NIAINF CNOIIIPIIIIIUHY 0 Stems Dept Store ll II VII PN ILI I INIAIINE III If XIIIN 'ITIIT I-I-I ----- I-------if -:'-------------- IIII. II, I S IIII I I ' I . , I I I CZ - 'I ' QII 'I I I NIH' I' I'II,'G .II -IIIIIQI 'I 71 I' 7 11r1g111c 111-11114: 1',xx1111:s I I jIIfI,III I v M ,I II, ' Y IVIC l'IIIC.XTII 111111 511111. I I IIIIIUSII I ASI S 51.-Iv 10 fm-ID If,-,.,II IIIIIII- I I SI ICIIIAI, I.-XIII JL... III-II2I'I..XII III.'XI'1II I I . S'I'I'1.XIiS. IIIIIIIIS. SIQX IIIIIIJII I I J O - 'XI III IIIIIIIIIII I I 528 1111111 S11' wt IY1-XII'I'II'lX'II,I,Ii BI,-Xlfilf I II'.X'l'IiIZX'II.LI'I . ,- 1I'I 1- - -- ---- I -11-1.5. 'l'- .., ..-... .. - 111 1 -I ikii 11--11 - -- 1 ---- --- 4, giwimiw iiii, I .Y It 1 .1 T .-141--11 I I I I - I . f. ,I 1. I I I I I I I 1 11 ' I I I I I .1 . ,S ' I I I I I TTI IIIIIIIIIJIC SIITICI XII2lIUI'YIII0 1II:1i11+r I I I I I.II.XII'I'fIIYII.I1I3f 1 .A 1II I I - W. ,,,, F... - .. -1...-. -. - - ,.11..,.g- 4... -H.. ,,., .. - ...,..,,-,...,.,.- - ..,..,,,,..,,,, ------ -- --- -- - - ,3. .iw-1,..,,-.,-. -.. ..1,- -.-I.. -1- I I 7 f 1 , ' . 1 . 1 I I J I I I Nvxl In ITjII. IIIIII I I IIIJQIIIQ M,-XIJIC ,I ,IICS I I I , , , , , , U , ' I I I1I,.IINf'I Cf 2 I VI ,IICAM OIIIL1 IJ,-XI :111r,I .NICIII I' , I I ,, . . I I I A I I - - - . I I W.-'VI' 15 1 I I "' '- - --'--I - - -- -' -I -IQ 'iI'- ---I -II- - 1111 -11- - - 'I' """' " - -' -' " "' W '- - -4- iI'-'- -'-' - -1- -1 -1- - - - I-I I I . . I J ff I I I A I I f I I 1 I I n . I I , . - , , 4, I I I I M: -Il H111-r'I I I ,Ani V M3 -II I vt-Ck- AI: 5 , I I -II-"I-In-I-I -I-I -I-I - - -I-I--I+ +I- -1- 1111 - - -1- 1111 -W.. 1-1-1-1-1,..,1.. CGCPER 85 CCDMPANY Bu11d1ng 1VIater1a1s Toncfm Cu1vcrts X1 1 x1 Home Furn1s111ng Co 101111 TI HOME FURNISHINGS CRAWI ORD AAD GILNPVOOD RANCI S X NIXINI BANK BY MAIL I 11111111 1 111 1 1 1 IX 1 MERRILL TRUST CO III11 AST NIAINI 1 II DRI 1'111m111 kL1X L TI-IE CITY DRUG STGRE THF KILXAIL AGENCY 1 111111 IL 111 111111 11111111 NIXN '1'111'I Nl11NITO1l 1 C 'I'11I1-11l111111- g1'g'g1'I I11'I11FAS'1' , If Q O ' 1 1 ,E C 1311lI11"A."1' . .- .' 'I 51111113 X1-1111 115 yU11l'111'j111411 115' 1'111-1114. 11111111'j,'-111111-1' 111' 11:1-111-1'111l 111:111. .PX11 11111111111 will 111- 11511-111-11 111 5'11111' 111111111 111111 Il pass 11111114 11211111-11 111 511111 111111 1111- p11'1111111' L'1l11'Y 11111111 11, B1 " gg with LIS 115- 1112141 is s111'1-. 1-11111i11111111111 211111 1111111111111-111. Wh- y1111 11111 1110 1111sy 111 0111111 111 111-1's1111: 1113 11'y t11if 1.101111 111,1- 111IC'1'11 x'1j--HY1111 wi11 11143 it. 31,"..' 1. fi Try 011' KIA 1 UHIJICR DEI. l'1'l11'1N'1' 1'111' ' , .f1"11'1 L 4 1 , C I 11 11111.-X19 it 11I1.1,. 1' '71 'S 1'. U. S1 1 T-11 h 11 3111-N1 I11'II111'.XF'1', - 1' 1.'1'l H1 1. -.,.,W1.4......-..-m....m....uH...HN-.W-..,..-...,-.,-1.1Lm.1........... -.m.-.m..m- -ul-..un-.MK1 1 1 - Write Us For Cbotations Un CATALOGUES CBOOKS CIRCULARS Folders ana' Commerczal Cprzntmg The P1ttsf1eld Aclveruser, Inc Plttsfleld Mame O I l 7


Suggestions in the Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) collection:

Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Unity High School - Monitor Yearbook (Unity, ME) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.