United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA)

 - Class of 1951

Page 1 of 88

 

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Cover
CoverPage 6, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 7, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 11, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 15, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 9, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 13, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 17, 1951 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1951 volume:

1 -V Vn -2245 -VE--21191 Vt' V V-:L:V'-,-ilfiif Ji -' .1 IV S 1 JV:-V .-:'.Qf:-.'-52 , aan . .V - V V V 7VL:,-L:,k-w:i515?:V5,..5,1:g,1,V V.. VI-Mgt 51,11-V V V:'- .4 .Ng .Vg 5- VV, W., K Yx,.,,.,4 47sQ,I.g,z,T'f!5,f7-- V- 1 VV- 4 2155? V V V ,V,VVVvVV'gf' , ig .vw .-1,2-,,,. .kr X Gnd!! wg, , ,,,, YL..-Q-'Z 255: . 5.5,- V . '- V:-sh. f.VV1:Ve.V' '-:'1Vf4s.4VpVeev " - V'. 1:-La: --1 ' -V VVVQ-V1 V:-rs'-iv: -fV :V-1--VVVM 2-1-"V-V. V. VV QV. VV, V V- -H2 - gf: 'H --'hr-.VV-..VF'f'-VV f..V-V-'V '?V-:QrV1's1L'ifeVQV- '-rr. f .sf-f f1'1-VX..-.V11e:f:".,s2'f:. .1552 A ,V.::gVV V Elf" 'P5?f"n"?. 55512- V 'f' '7 :'- 'fiifii !Qf57'f3- f.Q'a 'g ??gi'Vfi il"' V T-:VV.V'.VV.? 551539, V'V?.2f1.:53f-fi-'Fr ' "FF . 1" . fag: -flff-ii.. -V i---"a112gVV. 1-VV31-2:5 -V ff 421 V-wry.. -1 V V VV -VVV--V'-f ,-V-5-9-:VVVVP-V,.Vf,!1,gV:.-V ----- USG- V- fV--- Q- VV V viii- 'V 4. V- Q-VVVVV-. V 2 .17V,q1p.,,.-,4:1-1'ym-'-4:-V,- 1: 5 1- ' + 'H VV ... V-,V M qzjifi V.,-11+ if-2? iii? WS- 'Q VVVV-'VVI1-'TEL-VVV.3sV5-Tiaeff, 3' f'-Q ' ' F V -V -:,.i.Vz,:i.-"if RPSL Vf 1:-mfs?-1-,'4-V:-1 M-ii 'ff' 1 ' ? " 1 " V ffl , .V-as ,VV , ,V ,V VW V 'Vi I H - . Q - V , L jg gfp ' 55 'Z mf- Vu- -' V-, V: . ' ' 1'T:gV.fV:1'u - V v. . 151 V-QSEVVV VV. ,MV ,,, 5 VVVVV, - ,, Q. V- 4 1-VV-,.V.V , ...Ver H:-VJ6.,:.1 -.V-V-Vu' VV --.VLVV--Va. ,VVVV V-V., 3f"'T5-VVV 'L:gV:9'5g- ' - .'52f?f:i "ff" f -?"z,. .g. Vg:-127 ' V' z' - 4 -ew ,VV ' ' -1.- - -:VQUN--V-7'-' .- m.VV,V,VV: . ' -'gr-VL,g. -z'f1V-V9 . .Vw V .4 '-113-3' ' -V-'1?'+12' 'V S pg.-V--VA-V . Fin: V: Q, Q-mf .u1?V'g.: ,QL- V- . .V V V V 1WV.V4s!zzw V. -LV-V -- V - asa -eff' " q 3 77 4-' 2-A " ' --V4 wi., ' 5,55 - -V VV ,N V,. , .. ga, W. 1ce'2i.f.VVV -1-'-5,2-,Q-,V-gznwfeex'A 2 , V - A-H -,+-V'-:g,pVV get'-Vg-r my .V-- V .V 1,47 -f efasgfbigg -asm' N' vi ,VV V.-ga-MQ 3 VV, Elf V-V , - .VV VV. VV .V ' - A- iv V 573, 5 -HFVVV ',f'Ji!!'Vg-V.1.,ng ,,.r'g, - ,Lf V fe. VV .fi??2VfV.5gVV21v-L-E3 55 V V 2'-f' gif "W-:1SJg3!2- A. -uf" 2' FXS..-7 45? V- 'QF M ' QV. .- 1 , V , ff, VVVJ- F1'Q'Emf . +?'-:wif . f s., gf? , M-MHINJ ',-qrifemmffy ff-VV' V :V-51? -.mis V-V ":"' 'if-VG' Vbibf if V 'V 351 'ig' '?iVsV:"' g gi. Vbpki A - ,35'e V 57S9- 1-:V AZT.: f'Ff"ff'f??Wf" f', "fi," ' Vg If fi. 7' I VVVVV V ,VV TV VV, Q MVWASF V . V -rw ,ma ,VV aug ' 'r I-5" N A sexi? VV VV V V if V '?'VVV,VVL 1GY""4'+fe2Hf'.VVV VA V I, .A 'H54',?gVgV,VVw . Vg- 'VV . ':fffV""'-. ,-1"ZQ?1f. "qi VTV? JET- ""fiV:'TEV:f "' 'fl---'ilk +' F'-- " 1 Ji?- " ::sj,g-1-fyjii-" 'f1'g1LQ-TZ-',':"VE'?3'5Sf:l"'f ,5'ff'jV1-fs, Via? VQVff':VFL'f ' V-f 5 " - -5:-5.-31 I 152 5 5345.1--Vgb., 4 -:Qui-PggffVg V-1-5,531 -5-Ve 5V 5 77513143 VV, "Ni V' 'K VV:-.L V sf 42-I g.'..1i1:' - gg-V 15, V: . ,V .1 ffm: "f5'?W,,fi1c Qi' Shu :ai ' Vr':V fig V ..V:Vawieg-'EVVV -V 35-55594, uw V.,-V -nf . 'W- V -:riff-H?-fiyzf 2? V Q Vgqgpfgyfz v, N .Vps- ,uig-,ghnu -igrfz'--V .- VT- 1 .V-1 V . 5 1 5 5 2 - gg.. :ga A 5 eu , ,VV ' bs 5 V 6 , gale, Vi QV, V V , Q 1 xqf,,VV- if V44 - , .V VV di VV 'asf V VV V V 11 V . K . V V V . V-X V Q- .A-7 Q r A 'W .ya -V V. nr ,,.g,.V -..'w47VVV.V,.V1-1.1-6-,Ji-'V' -- 4?VLf.,-V-- "W .Vi-fivegggz 1 --diff' . .V 3 . 1 '.V:w:.'H . f- 1- A Viv' - :QV I'- - gi -V.:-an .1 V. ' .- ,V.V'f:rV:V Vx' . 1 Vggj, 1-:VV 1:11-M-,. 'fy-V ' . -.g:g1f1:,g'?,.-3gV1sVVV 5' I- 'VV-. Ez. V-,,, ., f .fag-E ,VVJQ-E5 F -'Q 6-L - -if. -a ' ,.:,'V:1'1.g , fm-ksaf 'Rf . 312 .V+ .1-24g5JQg- .- . gagg . '15,--Vf, L V. - 'gag-, 1-, 1..,V.VV, Lb., V' E . V. V.V.- A I V -V ,VVVVVV Vgmf V.y1fE.V'g:f-, VV iV -V -,J Vw-.V..V, - Vg V. -VV -H . V'-VV. VV- VHVVVV, V. ,-V ,VV V 2 ,, .,V1.V.wfff7,.::V 925' If- V. 11 ,. : -Q--1,-f-'.'VV,9 V-Ilia. TF ' "VV V f 'V' 41' rf--Y V-5'2-212.43 -V -. 1- V:-51-V.T:'-1' 1-:GP ' 'S-,rg --V-"-1-3. : - 2' VQV.V ' -D'vs-V "f- "'5- -"' V:1" J' - f L. Vf V .- - ' V 1 4 . ' s' 32-' V 5IVi'2k1---11 -eil. 'Q V -29? -279' -VVf:?'?'2?Fr , V-1 1 1 ff 2-1' 2"- L: V. f'2?hy.V51V..,V1nw- 3 1:--s i f .:VVj n. V -'iii -.'f:fVf,. 'i faiiaif 1 ? " VI' " V " V V , ,V - - Ff V - -ti V -2 - if V " V ""V f - -1 IQVVJ-:img -VV V-. 5 V.V.VV.fVeg,w-:V2?V5'V..4-qU.T?. . jf V33 ,VW -' V 'S f , -V ' g i ff-4- -V . Si' "' 'VL F V , 'J f " "Z ' 5-3 ?l" ziff 5:VQ.VV+VVf?ifes- 1QV :'3 ' vi-TF " 1- V- w 5 V fi 1 1 V -l3,ffV,e-1-5- ' -fi -I -- 1-Vw . - . J WEW ,V 3 V H ,V P5 -pq H 323' V 9- . gig-'?fg . ' ' f -VjffV.f 'V V-.Bw vig? Ve""'1 "lf UI'-5f'Hf': 'L-QQ? ' . ' 1-ai' .,,kL"1Q.VT3i2"-V.VV. l- V V i? " -V' '- ...VV , .A 1, -,Q Y- 3 ,1-,W ,. r ,- --VV :VP-V 1 mm- 5357 V VV-:,-5.15-Vi, . fgl .,l,.4j-wg..--:-if-V . 3 ' 'ssl -f -Vg, - gm. Vi: - If ' ' ' - 1-g-!':.:.1-M5933-4?g,g?,,v3' VVJQVMEPV. yi.. ,Va . :Q .s-V',,, -f V Vg,f-:swf 'V. ,Vu V- 7 A -Q51 -3-?V V1VV,f ". V my V Vwggf VV Q VV -H ffgraha as T475 fx. ,,. IVV? .L LV R39 -19" my K- hai -,FH "Q: 'igifif-4. . V Jw' E ,i V- V --ff '53 ' EEL 5421,-Vj. V--- ' VV1V'j f'-IEJEW ' W' l .,, M- '---gm ei - " V 3:-V.,--:V .VJ fi ' jf, Vfjgfgasff, . M521 1- -"' -? 3 '-'A '-: V . "'c2 -4-".,,:,.g - Vg' "" V -ir, was - "1 Qiiiiwt is-:1 W' '-fe-V -'nf' iff! 0:4 V"'l3V,VV ,,V VVQ yr ' -51V5,Vf--'.,V,,V, ,,Q5,V:l A ffl 1,4 ' VV, , -rzfr -fn 5' .V - V --V ,3' V ,,.- ' . -V -' V . Vm. z - s'- 'Q -V , -1 .V V- ,VV ge-:V-.V-'if J.. Vers.,-..gV ,1 1 1 41-v J'-if H+--.Vp V V -Gr, V Wt' "V,5'r,i5 Qyr VV. -V ,V .V MEL V, 5 Vw f. -VV V , 1-V V , .V V ,!',Vf,u- ,w wf Em V, H . .13 F . ,3,.V,. ,QS A. ,, Vt., , f '- V V 'g.:'l'-"1-,fiQfgi3. V' "sigh .4-f,.'g,'f. .. 533-ig.4gQ,1.1iLjV:5ea 5213- news - V: 1 Vfg V wif, ,Q V :VV V-1 ' f vi, , Fifi ' : '1'-'F . i Vi .?? ' 5f 'V5 '2- 1 -1'--if Li 1 - V - i k-- ik V Vila- 9' P'1?'1V"'f-11'."5't,5g-1 Eli V- V--932+-Vf,VVVfVf ff-'Vxh V-a3!53.QHfQVaf, 1:55-,H f.52if?3,gg f,V,,51V ,Vqfgp V.-14, , E., ,V ,,,..,V,f' ,, VV-,V,!F V , ., gV LM? I .V ,pw if V1- V V f f' f r W ,J it A5599 View I, F, gk, P V VW,-if K ,AVN L: ,Jax i lu 14 if e F PMS? gI'? " Q A 3 nw- 0 'WP Jr ' Jw - -I E. -1, ,, , V ,QL V. V- - Lf v H 3 . V Vgaiyg ,,'3.,'f5g new A 4? M, 11, 351: V sgwv- I, 21-'CH A 509' Q A -Arg X M :J Ev-,rsyzi S fx:-7 I 3 ,V-3 Jai '5f:,,1j?f,,EL3E V J qxQ4i'F" -""-M WWW 'YJ'-'ff ygxdp my w 441.-1 -2220? mt-c S' y?"fM""?feaV ,M 't'559"1' of-'ba 15,31 "' ff 'Vi MEF 9'5" 1 'H' Q ii me 54524-Ki' ' -' 'infifff 'ETS-4.8 :cgi nn V E..-5252-' ll ---- if: 5-21 r:,VV'- . ...xc ge, -"LL ,-u2,V.:'1',' ,-.VV , -V V' - ?1.' .Vf 3.5: .mir , V-Vw . -V , 5- V'f1 .,,6.,V- V r-,V 'V:,V--V V:-V .. 'VF- i' . .f f I V' N:+.Q.,L-,V 1 7,,,,::, gui ., , ,,. U, H? ,., Y V -if his- h V. . ... V, V V -V-,ii VV.m.V::.l '-efij.-1" 3 V-?','V::s,VVZV13-as-if 3 'V V- V f gf' 2'-:VV , ga. 592 1: - , - -fwifz ' VV: :V , -::V.:V-.-rs VV.: , ,V1 Vf - :f-f V- V-:VV-:VV --1 V- V - -. ww.-V V- -'zzff---ij.,,.?: Vlfwfrf-3:1-1'a.'5i . 753- isa? Vwggtxe 'f:Vc-sl-7+-gif' ' ' V -,ul 1 ',-53:15.-V:ipw3"VtVVV ft ff' ' - 5,-, waz V: V ' '- 'F V4 7 . V,,, fV1?"V3,g-Q.,-T - . .V ..V V . .V V . , ,VV V V,V,.15fff5- . V . V 1 -,ghrw f,- VSV- V " VVQ: .-. f-1,V..V'-HF :fj.LV3V---,1g:,-y..V---51:1 -505: '1V:'VffV -,' ' Q:-Nga' L, 1 +-,ATV 1 , .- --.- -. . .... 1 AV. ,. V. i V, Vf,-f V 1. V.-'.... -A...-:VVMI A Y V , V .,, . V, V 5-L-:fi-QQ5? 71 ,Ez Vaj23T?T5?f' " -fiif 2-"ff fffff - V' ii - ' E51 Q ,flljf f" '4 Vw . fs'--'-Lizzi' V V-:V.:.V.:,V,:' .ggi -Lf' 35 .-f-'V+-V ,V-VV 'f, -2.5 HV QV , Q VV, -i .-'nf 'V " -- 1445 21' 4-gf. ,.fV-.--Kmuzgi Vai! ,,11"fjz"-Q-A 9, -ff 'f W'-f 'H"'f1aiS' W5 1- '.'-'--wV6if12'-- " 2' 'Sic gzip -1 "--4 -"-'gy Iwnhy. ff LYVVVV V V-VX-iq-JVVQAQ' has Vf -rf fg 1cfE iz ,di-F' tn U JH .25 M. V V"VVa-:iV.ee.f-VQVVVEL-P1 . -15:1 Q,.,,,: 1.,.VV,- 1VVV, V,.,V V V- , -Vn iews, ' 12.15,--V,r 3 V ,V -'- f-Va-it iI:Vg V.,V.V1V-.-33155 V- " 11- . ' .Vgfg Y- VV W-?' ff ff? ,,V- 2 G59 'V :if VV V575 ' :ff M, V V VV- -f-Er ,QV f1,q.VfVV,1.V- MV- ,VV-fVmf..V VV 53.gy,.. .,wV,4,,f.,- .LVLFHQBQWV Fw d- .VZQVVV .Twig ,V .,,?gVgm5r,V35,.V5y3V.,i.VV,-f,q.V-,,gEV5 my 5 X5 " 'zffzn-J '5' 'ff 'f'iI-' I -'L'C'.:"-'21-""'-' V ' -.V Wi VVS -'Q -H" lffivrhs- -f V 'il-2' V:fVsQ1.'F -- ' 14- ff--"V ' 'WV - -' .f 1- - - - sf 'V V. ...-. V V-VVVVV--.VV-VV-.VVfVVw, V-1 - -mai--V ---- -Vs ' rv .-.V ' Eriifgigifi ffgig- - ' ---'-Rh 'f ' JV -2- ' ' '- Y ww V V:r..f -V--V- V: - V --V .V ,U V V . 5,.VV- V, --- , -V - VV ,V-- ,gk-fg',,,E-V .VfV z., , . 9..- .f,.- ,QM A Nah. VZ.. , ii 'U J' it 7, New we' '1 5Z?3"'l4 ,E fag vii? lf' ya- -- 'G--VV,V rf: -5' Vw ip? ,jx-'-V14 , L " V. V 1 A .-,:-V -2 .:,, 13- '- 5. 1 .-in 31:3 : ,VL,.,VV V' rf,-, V V. V VV--1.4 V Lib Vg ' .---f .K V.-V-g,.-VVV.-,V-- -VV - Q--V VV-Z.-N - ..-- ,V 3. -- V .l V-, ,V V VV,-VV -, , 7,5-V Ira 1 V '1 V' "iff, ' 'V' ' -Y , 'V .V -- "?fvV-"'sQ-.1:- - " GT-'iff' ' V- f'?3,,1 VV.. 5' 5 55251191 If- -TV '- '. 6" -if .V V'V2:e's"U" i,-,VV --mc fi. .MV V' -VV V -gr 153-.:--V243-M V Q-V-wif'-VVV-1,9s" a I,g,g5:4:,33E WQYQK-J '--:V V :-V V . .Vw dugg:-1 ' -- .iz-V--M VVSHIS51 f r V vi-.,:' V--iw fivdf ,.V V.-VV.,-zz? 153-Shaw . -m-V-Vw " -.V-iff. , ' ,V .VV-f., ai,,.3'V. -, .. .r,'.w-1 1, VF 4 V -cgi: ,VW ,. fmrgfgf, . MM VV -1- N sh V-f:,1E:,,,, V 3 ,VH ,XV VY , -!' J E 'wk V-VVVS' V ff YV V, --W '-'S V11 - 4:-V VV " Rf ' ' Sf' x -.1 1 v. r T k MV 4332 'V jug af V V+. , 5 " 1 f ' 2-,, - , ff Q Q 3- Va fi '4 'f ' nd "V V V WV ,, 2 4. 1 Vg 'f 5, 9 4 VV- .V F fi - K .VV.fV .V 1 -53 VC' VV V 6 V 'VH-I sq an f ' K1 -f . 5 V QV ,. VV- wif 'V V .V V VVVW-mf F ' VVVQV ff Vg. H 1VV5u'f f-wgVzqgiw13Q-V , g -V 1 r V- L1 VVVf.:zV.. V VV V+ M ffffstgh-.Vi'Q'f V ff if in -3 Q-4 1 A ffm f V-V fam ' , V - ' ,QQ V . K .VV x1h,V.... ma. q?,gF,f V., .I1gP.p,-.V,,4'4Q?wdiNV , . Q ,i,.,1,,,VH,g A Aim .V V fE "TI PF' ' - -Q:-V? V-,kj gg-V .V Qi . EV--WV,-V-r1vV V , V,,V,.V, QSQTVV :V VV., -. V f- VQWVVVV VVV . 7,4 31,521 Viiu 4451 4 1 1' QQ 1:3-V, Q., V---52 2. E? V-V5-V' 1 .Vf .fV V . Eg Q 1 J ZF' kr r4 R ir I AML N. it hjW 'X sf qgwu "Q 1-TTL '? 'FQ- " A . g l-if-F 'figgf ffiiflf :"f"-itgj'-J??:' ?'1' TCE? ' ,-Vi-VV. 'F V"V.V ,Q-L35-Vs" ...- VS' dg""5 P E 'CMF 'f 'ig Y Q19 -wil C ' fr was 3' 12 V859 Q EJ A 11. Vif'fell-,9Vf?'g'Zfi3,'.?'-gggggrV, Z1 '-"z.j?'.Qi.ffLV2:-5 ,., 7, -Pu QV.: 7 . ECE ,155 .wi tzfg " QS" V12--V 4 V . .Vg VV.-ffm .,-., V fV .?V gf VVV.-fi -. '-Vvwf.-V- -.fe, 'ij V Vw-V' ' Jia :1VV. 1 -V, .,.. ?'g-...- TTR? 1M,?5'-V V.-- :V--'i'1"Q r -' ff-VV':-VJ., I V ff, f-?E':' 1 --S - f P3342-si - 'V-' 'tr'--L 'VV V ' '. .VJ-V -1- VVV-V--' . - V ' -VVVf?',.,.v,1f.- .V,.3VV.V- HMV. VF,-s-iV..,,.. rr-f. -VWVV J'A'V,.V,gagf, Vg, .V ,VVVVV , V, ,, ., ,. . V .V M.. H.A.VV. . . .SVVL ,V 9551. Vf-V1 -V-. , ,--1 ',VV.f-'-,L-VGQV -V ' . V TV V- V- - :L.':.-- -- .V ,V wg- 5.1 ..-ef2V.....,r Lwzazlgg 1:-1? VV- VVS- fm1??.5ff3"uVV-f-'ff-FV VT? -ff-VV-V ,VazVf?-1v.V1- 43? 'ff-VVV 1. --vg-1.VVf1f V , .Vi ' ,V 22qV:gf:,fg.V?f7-?:l.V--V. - f-bfi-iffiV,.-gf V V V -q, ,.VgV V V VV- Vrkfm V VV Vg'5E1VV V. -V -VVVfV V Via .-. .V V V -V .V-32514-V VV V VV As-, we: , ge V V. V- VV . , V . V . V.. me-V V V, V -- . V V 'gf '5f!-r..:- -V-ibiza V' --Q ,-V 55,5 1 VV ,H -V.1-f .,:,.-,sf :.Vg?,i 5 img . V. l. M 1V,,'f-.:,Qz:-,.: rV'--V115 f- -V-fr..-::+, f ,V x -53, . ,Vd.:., .V V+ , A -V., - ' "g'-fifgf """Q'4155'3 "eff 'R-""'1" " "' - ax-15" " ' v " ' -fb '1 ' 'fn- :ap H' -- '- V " Vvfm- - - -33,536 .V V57 'WVVVV V-Var Q gV"jfVgQfEg.5f+ V -V, jfff , -55:-ifmV.1V . f- 4 5-fag -511 I:-ffjt - 'V zggffgwir V QE: Q 2 ,1 -r l - 7 1 V V5VV 3V. -, - -- V , fir M- nag 4 V211 T A , Q, LF J v www -1, V- V ?' " -,wwf , ig V.. V"."- -. . Vw '-V K VV : W SH, I :X 1 y lb 1 V V. ze ,., 95, .r 1 -B A w J If ,E 4 H vi sf 1 V 1. A f uf- 'L J 'V V ,V--1 V V V. V , V V .V -V. ,ggi V 2 , ,Q ,V V V xg! , 1 -1 4 gg? 1 4, A f' 4 VV JV N , W 41 wi , .-. I .2 f if 1 'V' 4 fn, 11 we , ,f +V fr ' 31-2 Y g, if f Q? Ev- fd' V u V Q A 1 1 -r V. ' ' 7' Q 3' - A5 V-V 1 1f5,VVVV'- ' ,-if 'VV 1" 'M 'N 'ggi .V L V, Q fix--'Z 1 V '42 af 'D -V 5 Q Aa ,..i7'S 4 + P: V VV 'J P " 6' P A A 'E x W Q 4 X if VV figs r fu Ve yu- -if 5- ' 9 I, u 3 I f , 'N L 4. 55 'Q 1 , V , ,B 6 V f V. 441 . wg 1 I M Vvsv A , A 4 -A V, ,V -11 1,-HMT L Q' L' gifs 32 W ' ,V ' Wai fm fif ,V '35 9- ,M Q :Vw 5,599 -.Vi fs H iq' -13 L V VV' V ,A , k 4, V 9 "-1 V W ,F VV' 1 ,vm L wr 1 V ,gb W 5, 1 2 " um 1 L f im- V V J' Q Q- E f- ' A ,N V, J V yy X 3 b V 117 J E., ,V ,,, V 3 r , W -V f V E Y A 4,5 . 1 1 V V 3 4 ,.. -SE Vi' n V V V C -J V - V li f - - f VVV - "' V I l' Y 7 V- 5. JL 2:1-A s 9 " 'fm , fx ,gf V 3' , if X 1 - 'dfiiwl V V V , V H if 4- rg-5 , ,V, 4, Q V' V-Q HMV 5, VV, M f ' , V ' 3 f A Mg V-.V L- V , KN 1 , 1? " Y 'A A. E 1-,V -S 2 -' , E V V. v 'f ' 'Y' .- 34' L Q :gli V ,,.,. V 'Luv P - 3 ,.V,,f,., .V VQVQQWV.. V-.VVVVVVWV ,efigg VW' .. TV, rf. 1 V, ,. . ,K,.., ,Vi F V gvfmi. V H . . . mfvce In 'Q " ' i"' Mvfzw: V.-JL Lv-f 'ES' V. Vw 'I-SVQQF1' uk? ' gl VV P 'La' gf., H 1' A' MF 4:59 QVJI' 1 'Q ,gf 'Vw V, V-1 3 u, -Vp, Vffrilki' gg A ' ' V gli?" 'LV '2fjLg1kk" VV 'Hggf-QE V... Q-if iii ,.31a'wVVam .ez-'11 fy v 3 I .gif ,mVE , gig -Z 8 ff N, V , I,gM.fE, 'Wx N , P , V 'K Q vi ff?" NV V.-4,,,if-f"'5f'5-14 in PL g,112Vv?-'f ""fW"' " Vs 'E-'+R' I nah 44 Jn, WW gf- ' VV'iSl.:,Z55?Qf12V-, -F-2-E+f1fLi5-'42-VV .5 V V- waz" ' ff- , , ,+A1E'.- 5' ?.,r':L.-.V ME' E -,VV 1,555 t, V , ' --f ,VV 3.27 . ,Y VVgy,L1ff1f .1VV . ' . V 2555 V' -5 2- -Vi gl -L11 V V-4fF"?5'!1VeT5EaA 'if" f'?3i'?': ,' ' VUL-if "'QffV -ef-'1' V,' ffl' 4- H' 1" 1--515- 1 - lfC59Y'F . . . .V V , ,,.. ,VV . . V . V VVVV. V .V VV 12- eq... Vzsgife' f-2-ff -VV Vw-Vi If 'QV V-V ig,-Q '39 -M V Min-avi Vs.,gB1-1-va? VV,-. V Vw . .. sf., ,. V V- ... QQVQ VPTFF V -VM 7 -'if -...lf gimfxm 1::?':1 " V 5213 TAV wif" :VE ' xf:Lej'ViL'? ' V1 VVfQS:r '51 x- VV- V V Vfw.-' - Leia. V , J wqpf- -54--.gif uxmm. C ,Zigi '3kVV.V,??f1 J' V. , Mg? -Qi ' A .gina X' ,HU 'Q A i if .V V ., ,, 1 '- V egas- sw- ' V Vf'?2?-2:-fa - .- - ' ' JV-."V'9r' ge-'ss ff:-ff .1V - Vg 49 . 5"?ffi-:- '- " 2 L'ffaifVc7'1'V1.-'SQVL ' -:ai -.Qin V V'1v+f' , W.. Y-V, .- Veg. . VV L., ...sr ,V .,., F, , F' ,V -df,.q,V.- ., .-M VV- V Y.,... if V- .mg - '1f 'h,VH2: L' 1-1 V- ., ..V,..VV.uV1-Sim V--V V V ,VV VV V w m h nik. VV VVV + .fd gh YF Egg.: -f'-' V- V -4- -gf " EQEVVH-IYV V?f"", x.. .fj-if-Vi 'i VV'- V- EVZVVV , A -1 . 'zggfgg-.ang - . ':V,- -,, V VVV- .NVV Q-VV -.,5' -V-f- . fs , V93 V,g. MV : ,V1 e' nap .- , : VVLG., , -- .kV .M -,LV V -4253.4-V.,--9522: 7' Q' - V... ,M - s :VV-2-.. , V1'.,".: -z: 'B V-" VL- "'15lFe-r'Bl4.V-5' -1- -V : - V if :-V - 'VV VV. V431 V2 . VN V V-2 - V: .V -F ...Q-.f V:V:: V, V-fit-.V-,-V 4- W -QV: , 1- 1-- - - ' 353' ' - ll -167357-f'f'7 L VJ . . ?5? 'lV1'l 5'1' V -QQ -'V f'-gyifvggkfw-V--VV, -,T . .W V- -...-3,V,V+..VVV1fV.V- 1.-V-fV,V.a, m.aVx-gag-1-E5-I .-1,lie.a,VV,,51,-VVV3 . - . Q M.,- V,.. , : ,Z 1 T- I : r-. Vg 'kirifiei 'Hg' :VV-4 QV ' -V-V . . i Y' 3 A C 5 5 a'2'1,gi,s-HEJVQV-V15-Vkflm' Vie-FEL " . '45 -fiii-s-"'fi,,ei52V1" ' x""?1fZf2 1?fw-fir :VV V Vi ' 163' 3931:-Q?-VQTETFV1 'aimdfmi '.V"9.5V- Qif a i fiif Vi . fu- V3-'34-virf-'F - - - P - V .. ' .a?5f1g-"F Vifx.. W V -V VV .f Vw, Vf - --V Y ev... fa,-VV: -3 " V -.rV . . V- V- V -'V-VV. V VVQQV- uf-,V V - :V .V T V -Q V . -V ., Q? f --, gf S. --nf .Q ry M - ' V-f:w::VV U: 1 1. 1-2. --V:- V -V - , . .rug 5 , -. -V - .1 .Viv-rf.-v V 4- .VNV . V-. V Y 5 .. ,.- 4-. H N "' H as ku? f'i55?'-f-35' ' -P ' 'Q' -"R "5'r'?5J'5 ' iffq V'Vwf- - V -Vai -5' ,,ik4s1VVQiig.:6f:.i-QQIQVVVV ,Wav-sfQ?ws,:-25 Q- VA! -4 f r. VJ- fiiff- L- ,,.., .H V. '5Q5q?2f?i'V Q --,gf 'J ' -Lg' 119152. "' .Sfvf '.1 :'2"" '- ' Av i?-1' if-EI' fff -V V.. If V ' ' A - f ' " :J Mi, - 7:31 V' V ,ri 1 aw Y -r' ' V X J , Xa l I 1-J' ' ,B Y 1' V1---Vim: ffV:fV.- 221: viywvff-1 T-fi??V1.5541sg-QV.-,fV.,VfV-V, 45. 1. .VV VHVVVVVL - T VV El -J SN--' --Jr-5-' -1-1. vm- gn V,VrTEa"'45L1,:V'?3!'3'V4.-ff-GW-?"2 V V45-f V- 11, .74 -VVVVV. u-'V 1 ' --P-'say -V -fV' .Var K f-- -x' '- uf-fu. V-V V' '- ' f - " 'c' - Rf - i'T'57::' " - V - V-V -:MQ -' -, .1 V f ,, V.VV-j3f,::- Vg. ,-,V V -VVV. ,V . .3 Magis .V 'P . I V ci -A ,gp V. ,.,zj,',,,.Ab1, 55" 15: 4 ...SEV V '.,:E--V--::T:g:f?:1 '11 V- . kj V-'-V ---11 M---,11 , ,V1.V if V J , -2, ' V, --'-13 : s V L VVVJ: - "V , .eu-1 V..w V vw 53 -- VV - VV?- , . .Ji--L51-is' I J 4,.,f - 4 ' FQ V- VV X54 1 .rlilfxi :VHPFIQS VV A ? W J 1 5 ,- ,, . ,SV Y " ' .V ' -sr'G.wQfVi ,gf -2 V V-21: ,f . -rf 1 ' 'V-: W e 1:1 -V f . -..,f- wgi "tra-rf '-'W 5 - ' -' - VV gi - ww nf- 2 :gf-' - - , V VV,-, JV -V, .V -Vw - 'Vg .. :V V'V Vi.. :VVQVV V -.ml-fe V.-V '1'--""9?'V:MVf,-V 5 :V . ,QV ' J-Vw .V efw"'1.g 'M' F-2"x :"'QZ 5'1'r-T V Vfg"2'sV V -V-V V .EV -2 Q-V VFV . -- Mr -SL-E51 ff f lea . - Vg v ' i ' . - '- .'?-'-f-gg -s r -' W- V +- V V ' 1 In .V , -ga. 3. .I P W -f 'Q few HU VV 5 , .. ,., V V, ff . ,,, ,W V. -- Jr .Vi ,ri - 5ff'5Qgzfg':-9 -V 55 ' -V -VV,Ve,.1,. , QW-. ,,,.. . . , .Vw ' 1 " f ' --Q-'f':VVQ i ?fV,VV'7 5,: W . . V V rs- f Vafrif -"' V, L., -.V.,. V,..Y V V 5 VN ' , 2-sqm, .f-4 '- A ...::,V'-' 2552. Vg Vx- . -R ' '- f 1 - ' ' , . ' 'V' H 'A' 1- '-t,V+ 7112: - V .J--M ' J , ,V V V..- V, .5 V VV, V V . 4-QV.,V, V .VV,,.E Vf'Q,6Ef V ,ig-V 'L "1 + ,f V. ' 13:5 :I V V -Vp... 1 1 3' VV M VVQVVV V. , H . V V V .rg LV V' VV 4-9 V. ml ,, 1 4' 449 .VV V Vu Vu- . gV,,,,..,, . r-r 57-H f '- V. V . - -- any ' V vm, 'f air . . VV -,V 5,,.V 5, JE? 1- - ,V -MQW . 04- 21 :31 55- V.. V Vin. ...Vf VV? V V. ,..V V .V - , ,V , VV VV . V . , . .V V . ,V. .. . J . , V M- VV-VQVVVVLLVVQ-4-'v ff . F-,FQ-. .VV-.g5Vg"1'ff:2V-1? 5221-'gsziV,Vq V- -,V , V . VV' ,-V V V vw VVV V., A 'wsfmw-VVA -if ,..V V. .VV Sf' Q L Vw E., '-"f 'T' -f f 1":i 1-'lf' 4 ' -'GQ V- r- .f :V-,. ' V-JV. 5-' .. ---V 1--v e" :':V--gfV-if -'--w Vf. - .-V, V V,V,,4' -V, ra. ' ' ,V E- V 1- - :V-V .S KVM F aff .-- VV-VL 335251 -V ' V ASEEFEQ-VVV.V V 1 5952, V -rn ,Vw-,adv VgV.Vf,i-.Vg-V G1sMV.V.,-1:b,af-, V.V Vu, .EV , PV., 4, .,A.1VgV Y ,wg ji V . , .Z . 'F -1'-I---VV VLm2z,,J.". V ::?fQ51VV:'Q,, ,JV If:-V' " ' ei-If' VV VV- 4 2 f e-if Eifau x f' . 4: .sri V, V V--A-V-ir: . VV ' , 5. J: pkg: gym ,VV-VV. Vg ' V 1.47, V25 2-51 1, ' V 1. .,' J ' --j.":. .fV..VV V- 'swf . V.-V'-V ,V cifrsr-.. ' V f 49 12 1 4 15 ,513 ' E-1 QV, 2 gg V i V , .V . ,. ' vw-V' Mai- " ' -4' f ' Sw- ' - ' - "aw V 'VV' -42" ' " '- ' Nw ,4 ' ' - ' .V+ - ---.V-g-- V -'V-A "Huff .V srggsf fwggs- Vg !! VVVVV V. VVV J? WMV Q V-2: .VV-V V My-f I ' " V ,. iw. V 5 Vg-D wg? V ,Q Vik., 5 g A IVV ,Q VV ,V -w V: V V. 4 V V V .,,,V:5?, V JffFv,z?',. , ,Vf . .1f?Z7 .f i V:V:gVfV-IN?-E, V f 1 ,gt VV 'J -.V Q 'sf -:V I fa .3 6 75 Q i QS VV ak A V. Ya. Vi, VV .- ,,.VVVV?.Vkg,.--tn Vf.V.,, .Vf" .V V ar if-V 7.. sa' , .1 gl 1 ag., V V .La ,. VV H V V., 1' ...T U. . Y.m.Q. ,V x . EVSV: .. 'ff ?-:'H"- '1Qf?:2-,-V- ' T121 Afwafu Wg: ji-'V:,-AL-.Vgewy 'Z 44 -I-.555 gn ey ,222 G1 " "V: ' " 76' f - V 'bij '1n5,.." 3V 'rf-V' aviqiw. -- ,VV-ff i -, -V v .,5VVg,:'1r-- v -V - L LV. ff-"'Iw?Vv ,' 1'1Big4w wigg-rf, hz ,, .AV ' whims M f ' K ,M V J- V A 'QM .vm A V. A -f V ,VV V ,, J, V . ., . all 1591? . , V 5 V . Aai?, ..E,,.f.V.-1,.,n V , ' z.:,gV:f- T' -' VI ' '1Q,, ' "Q A " ' Q I ' Y ,J "V , l V, ,,5:, rl.. 'V54,j."'Y A1 ,5'.v'fxj-1-A - U 4" V wb ' 33"-V' V 'gg ' 1 " U f -jzk " VI", '-'V ' 53- ' 'if 1.2: LVL!- ff' 1VT --Q?ifa,Vf'V'VL-QQ PHT A '1 5 -if 9.519 'Lim' 513: .QPV..., "'35 1Q7g? '!'-. . . ll .' 5 V:if '. -.f VV'S1QV"'- Q 45+ ' --. . 'VE 'V-1 ' 1325-9-f??15 'ffff 45-:-fi -A :faq ' ffm V,f4,,V:a ' ei? , " 9797! -'Pl' if - .VV V . 4- V- .V -f-z- '- , .V. 4 .. .V - - VV, -. A .::1 53 .124 7 'UVV P 'iff - gin: 4 V -sm 32, 1? 'SS' ' " '?1""'., 1' :J -ff 'S ,Mfr-' ' 94,4-Vs "' ' Ap, suqflf 63" " F mf' Ni- .Va H. -ff V,-V . mm- V,,j-: . f' ,Q?2 1 ' V " Uh- " Qt- e 1 gf. nf' - +-. -A gg, ELT? Q V? ,VzfV-sifa '21 VVVV9' ,, .,...-,V.. ,V V I ...V L, ,V V, ggi, .V ' V-A MFE gf +V VC ' 1' ,dar 1 " V+ V he 5 T , , 2-'ff V. 112 a 1 W Em tm 4 H5 1 'QQ' 1 J X ,V VV ff- V VV.. .VVA5 .VV.V- VV, V V . V.. .V V . , ' P V, D V V V V V Vu - 'S ' VV fS,r5:rQHfV- " ' . -2 ff 2V. Q :iff V V V: 1,-:V -'1 4-:V , Vina-V We- -V:V ':' Vs, . .'V" fL?H1 L -- A -- 1- -'V - ,. SVQQV V V - -V - , f-5.55, Vi, f V,,.p1g1g:+4+gQa2QTf5f,, --iff VV f 35" 9554!-Tw- i 1 A.1fVf7?if?5' K 1" fifif-" 3?f-'fp ' T -V-"V," ' 1' tv' 9 ' I if-f+ ' V 1, 2Yii5:r'gV-gf 1-. -VV V ff- ' 1 + W -1 fi V17 V+ V. . 'V . ' Q.: ff P' 'Sp V ,--Vf i -VT . , ' V- V-' V JV-C?,g.gV -.,'rVqQj-.V VV -I H ,V gg ' 'VVV J., VV, I . -nv ' -V VVV V ,-V V 1- ,.. V. . . -.VV V -V VV... .V.VV. -Eg 3V- ggi?-.Fw ' -- --iff V .1 5 L-1. 2, Ar? 74 V' 5 f""'V', , 111,-' -111 "N ' " ' 7-71 ,V ,fab ,' L, 1 ' ' J 'L 'Q 'V 51 ,IA N V ,-If - ' , '-V' --.?5'- V .-Y., rj-fy -VVVVVAQ-V iii-gLV,,-g V M., VM, 5'g'ff-.f- f...:TN V, .F-Vg ff"- V, 75549, . V -Vw-V , V ?F'?L':1'Lgii?4'3:'1f?9'ff47iEf' F V V If- 4 - Q -15 - V1-Ji-: HV f p . -- - 1--V -,V. - -- . V: V fp- V, ---V V an i. V 'V V-V V .V V 3'-V .V -rn - Vw "-VVVHY Vi,.' lil? 525' 'sggf D ", ,I 2- -V 2 V 4 VJ, VV, A .4535-'VV 4 F- V N ' .4 k Ar gag, -:L -V .1 'Ugg' " f 1,41 .ug V V 1' 'Tfiliffif' Vi' '.-"Vi - V -.VV -2. ' ' V ' Vf - 'fi' ' V' 'i ' . 'L 'S .af '5"97l45gf'-'R' 'i,g -'-2 .V,,,-I G-. ..3V:,f-A --:"i'V, V'- .-.V VVI' Q? V' -,:-V: - :V e VVVffV- f:r.,f, . T?-f'Pmff"f-'if' V . gfQ:??fVi A QJ 1-V. 'V:VV L, - I AE E- gg-gf V Eff -' 4 -4 Q V .fig :VV . f i- , i VV V V Q-f-V, V 5 : iii 1'-34 , .V -V-,,.,V. -Q 1-QV. V.VVe,:. -11--:asp Q- V if z-Q, .. ,,V..v 'V-,, --,V -1. V: r-V.:g:: , - Af . V L ., ff .4,f1iTV:.'i.,,V,V.ggVu.:.V,5izV 1 "f,g,QH-V VV 1352? 1 aVVsV113,1..it2Qgf:5?r- 0 , x Q Ag 1 '- VV-V.'V47f-V11 .15--ff: ..-N11-. -- .VV kgs,-..V-1- - -' VVQVVVVVVV. V -V -wif '1' - 1 Vcfa-.V-. 'f f .V-fV:VV1. -: mzf'-,,.1-'V -' 1 'a -1, VV -V inf: '-:--f,:,z-- -e.. -5 JLHVVVQI -9 1, :V 'A V-41712162 vi ' 'PL V- fn- fa V -'iifriiis-1252-V 1-if -:V-fp-Vf.V . 1,-,xxx .fi 3 'JVQLIWK-'Efi gl. ",'- 'E-r.ji'. f l,.:514r? "f'l?. 515' 512 -' ' .-. 5 ki- . fx ' A "vii 4 Q:-jr ,,:V ' , "Saga: ff ff .VV ig- ' ., "QVV: gp :V .ww V Vis:-f a 1'V-142242 V. --Va: fr V V-V-af: R ' Q "iff 7Ll.V1fVff-- ' ' "fi-2 uf, 'wwf - 4. "Q V. AYL VL -:V- --Q. ' 1- 15-"?'1.1.:-V -f3ff+aQVeu. .V-fi-'f 73-vm 'V. ..' -- .V -3 -'Va-.gsml- VV, , 'V-V V 1 -Q' V .' - V .V emit-r"1rVziff:T-V' V -iff:-'-:Vail fir 111'-WV V, -- "Vt, 15 -:V f"'V--+ V P". -V '?V1 :fiVfV- .MVSQJ 'V V ...V 3..1Fff ,533 igmpqx-VVEQ -' 3,5 Vqfg,-Egg! s,QVF,-V-QHQMVQ, 4 V, VVV,gGV V iff V EV-QSEEQVVVV VV: .Lf-VV' . .Jay "AQ ':. A':S-"PL-rgi' 'al-HPV ff' ?1d1'JV.V.f i 1' LV - :,g5aV":'1'-f V' ' if ---P 245--u-in -J ez -fs'-.V V .. V "'.:.-1. V- -2? V "VT Sfq V- F:4:!3i,'L1Lf ,V 2:31-V'E?f5g?,?f1fV '1 - ff:-J1 ,.,,13,gpZf':-.fy 'EL VV V 1-.1 .ef Q' LV fx-4.0 we .2 4? f-15" 5 N Vr 'iw 'wiv xy- 5 k.,' LL "Y ffgg 3 ,. Af' - fu- ijfff- . T-:V V X .: V- f.".1frr1. EVE--:Vw V"f'fi"'- x' 5"--if YSV '-e-?'Wg- L . .,.,.,VVV45VVV-V V3.1 -VV V-..:.V+g5,1,.VV,V,aV 1 V .,, A 3f'42' V-arf"-V-V--VVQ-' V. --The -V1-.H -'z - V wr. v"i"V .VVV V:gV -V :VV ,V,..f V .V -V 1VgVV..:VV V. my .A E-df! - V 1-fm, . V..g.:i'? - ggi:-, bgfaf ' . iVQ:p.g, '..-5 Y ,fV5f43,,,,. -V sig- A.. VV.gV r -V ,. 43fV+:.:3?43iQ4i:f 1- 1'?V :Mi sa-5' . ,YL Wg . . ,. , -.Q , "-' ' 1'-:,?1?'fV-fm f - - iff- -,QVV .V BBL? -V '1 A11 JT' W V! -V ,' ':" ,. ff- M, if iw- -V - . . . .. . . V-VV. TIT -- . f-.ff V- 1-V-V+ 'gf V. - - in ' F JSI'-1 V I '- V .fi " ' f'-2-'u l 1-ras.. V im- .V 35531 fV,,.V:r f V1 1-QVV 5 41:55 uiigfia, - -. Q, ---QTY .V1. V-.V. -,--- - M-QQ? Quia' ,rf-1f ! "ff 1 " B3 if ' 21 sum . J y in u Q -45' hx 3, 1 h, , 4. M QE? 54' H VV. 'Z' V. V 1 . V , .43 1 -- - V A , , 1 V ,A, V , y V . fV Vf1 F H !! . ff V+?- V V' ? "l f f- ' wr .1-V,-V -- , , V Fey., VV- V. ..,-NVVVV, V dw. .5V,,g,V V,v,V.H31V, . il es: -A V, Va - -g M s g -2 , :V'.VVaVf-QVV: 5 -1.,g,L4 f- -MV -Wg-f 1- 5-if 1 ,gf " ,Vik - -VxV V,: 'FVj'3?. 14.- "-' 'N' - V 1 '- VV .-VV.-ae: V - Vg T .. ' V5.5 Ven. ks: V:5V 2'V" f fE- ' ' -Ls- -5 M, -f1?'F1iLi5J.P- 13, Va' V '1 . V ., .V V .. - V-V .VV VVVV VV VVV .VV V .V V. , .k uf . -2-: ' V , -feas . f', .Vi?g'-1-V.ViV2i:t wi- m.:V 'f ?Q1'f 5 M ia , V V1 .Fw-mi , V5 VV 5-1r:'5+n4. 10- ,V 12+ Vfgrii. Q, ,Vai-F.-AV -V, .. V .e w ., V. Ven' -V V., V+.-. QV , . - ' ff 'V V -1 . EY. "-if-, V1G7',':L23V:"-f",i, 'V:,+f':5,,253Z, 1 -"FS S-: ' ' - ,. ' -L My., 2- ' V,L2'Vi:4.1P1V V 52.-V ., M V5 WV QE ' ' W" "" ' 'Vf" g,,' 1 gil' Q fu 4 H' 5 . if -x 1- ,V X u -:V QV 2 .4 11, f 1 aggfsf-V A egg 41 3 Vi, Y ,Liu 'f .1 VK+ fir. F' , ,. 'V . I gi, T. gig A ,147 ,gr " 5' CV 1 4 ' V 2, V n , V Vp- 1 1' 1 W ' D V, mg? ,A jp. u , , .., J 74 r, -0 V V -V f , 153, V 59" 'J ,L V -1 3 - V .14 4: , Vf, , ,,-J 1 Ay 4 x 1 VV VV VV Sl Z Q f' f -V VY , -V Z' + A Y, ,if V V 1' V V ' g ,V 1 ix Lb .-Q Va. as -V T' j. VV . V If V .V 1 'P , V g V- , 5:2 V Qian. 5 ff- , V L- , -,rms-mir U: JV-uri' ' V - -VEVVVV-V:-..V:. --V V .- -.:,- 'fu ..VV,i?J!.eV Vwur' f - -,VVVVVQF - -V, .VF V .-. .. gr V . V .V Vx - V - VVV-3 5. -V - V f V X - - - V 1 -e 5 - V f gg, ,. 'v':g,g 5 V H M ,Vg,V '+--S-?v:'.. :riL VVVEPZ 5.4.15 VV VVV VV.V .-.v:ff.-V V - 1"-VV-LV-J" ' EV:-:-1' "V -51:-'f ' JI'-if we T- 'V- TGV V V ai ' 29- ff- V V V Vi- F155-F 7 3 'Q - -V - Vf-VV s f iw?-r-V iff V12 QVV QV V ' V w- f - -- sfggs-QV , - we 1 J V Vr-rw-f VV ' HAMROCK We, the staff, present the eleventh edition of the Shamrock Published by THE SENIDR CLASS of Armagh - Buffington - East Wheatfield Joint Schools I I Alma Mater On the William Penn Highway 'Neath the skies of changeful hue Stands our beloved high school E're to her he true. Cb nrm join the chorus, sound its praises Over hill and dale Hail to thee, Oh, Armagh High School Hail to thee, Oh hail. ARM AGH BOROUG H SCHOOL DIRECTORS Paul I., Tomb .. ,. Armagh George McCachren . Armagh S. A. Johnston Armagh H. C. Snohy , , Armagh Huhert Stegmaier , Armagh Come and join in song together Shout with might and main Our Beloved Alma Mater Sounds its praises again. Here's to her whose name will ever Cherish in our song Honor, love and true devotion All to her belong. EAST WHEATFIELD TOWNSHIP SCHOOL DIRECTORS W. H. McLaughlin, jr. . .. Cramer J. A. Krouse ..,..... Boltz K. O. Brown ..t,t, Seward Walter Lingar , , Armagh Peter Franklin ., Smokeless BUFFINGTON TOXVNSHIP SCHOOL DIRECTORS Fred Brehm .......... Wilbert Empfield Charles Madill .A Elden Young S. R. Mack ...... . ,... .,..tt , , , Dilltown Homer City, R.D.l Homer City, R.D.l Dilltown I , Vintondale, R.D.l SHAMROCK 195i C 2 :Si Faculty Miss I.IliLilE'l4'l' Sflfjdl Sll1Jic,r lilxwlfvr Kmsm' S1.f!1e1'1'i,n'j11.q I31'imjl11.1f 'l'HoMAs NIADILL Gl.Am's THOMAS Crumb .WJ Hmllff M.zlf11'11f.1f.'u Mr4.lu,la I.'XlIl'li C.'f1111ll1w1'i,1l lv- l1'l'l-IIZL S1-113151-MN ROBIZRT WAQJNIIIQ Ifugliflz Ag1'.ff'1f!.'1.fz'u joHN H. CLMVSON Brnnlcrz D12Guu.1rw L.1llgIl.lgL' f,vf7L'llljIlf'1' .zmf Pflj fjlfl' SHAMROCK 1951 3 MARJORIE MORGAN Home Et'!11I0l11ff.l' f Faculty CLARENCE BOXVMAN IVIARY JOHNSTON 1VIl1.viI' Bif1l0gy BARBARA WARII Aff FOSTER HIl.I. CU11llll9l'l'jdl OLIVE PLOWMAN Nzrrfe ROBERT MARTIN ELIZAIIETH GILL Sixth Grade Hinory HAMROCKf-1951 4 Z' Senior Class Cfficers Prcsitlcnt Dorotliy liryc Vice-Prcsitlcnt .... .. Shirley Blougli Serra-t.iry . Emily Slippy 'lll'C.lSlll'CF ,, Alvin Tomlw Motto "Not lfinislictl just Begun" Clolors Royal Blue Llllkl XVhitc lflowcr . , Real Rosu Yuirlwook Sponsor Miss Liggctt Class Sponsor Mr, l.LlLlC'I' fi H :X M ll U C K 1 9 5 l 0 is .ees Nt v ".S'fJil'l" "1l1f1r111.'vl"' "Tom" "Slip" fmt" Srttiutiv Bmutztt No truer trientl You'll tinil in your lite, To a particular guy She'll make a good wife. Shamiock Stat? Hilltop Review -f 2 Senior Club President ot Class '49- '50 Vice-Presitlent 'Sl President ot Girls' Choir 'Sl Girls Choir 2 Home lic. - 2 Girls Basketball - - l A-B Club - it Dante Club - 2 "Aunt Catlue's Cat" jatac Wartitts Yes. he's out star in football Shines in basket-ball too. He's .t trieml tu everybotlv lnclutling you and you, ant you. "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls 'lierlilio' lioutlsall -- 6 Varsity Club 2 'lirark -- 2 Varsity Choir - Basketball f l F.F,A. - f-4 Mushball - f 2 Hilltop Review -- I Shamrock Statf Senior Club i "mf" Mtitttai XY,A1JSXV0l1'l'll l-le's brave and courageous at football, Atlheie on the tieltl ot strife. He's tound himselt a pietty little miss. Perhaps tor the rest ot his lite. Football - 4 Basketball -f 4 Track 5 Varsity Club f 3 F.F.A, - 4 President of F.F.A, f ' Varsity Choir ff 2 Hilltop Review - 2 Shamrock Statl' Mushball -- 2 Stage Crew ff I A-B Club -- V Senior Club "Seventeen ls 'l'crritlc" PA'rRtt:tA Haizimttsits A barrel of energy, Carloads of lun, "Pat is always willing To help everyone. lltlitor ol Shamrock Hilltop Review "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls Terrific" Home lieonomits f 2 Girls Choir - J Dance Club' I Basketball -f l lslushball I Bantl 2 Senior Club ,,LjZ.. ALvtN 'lomts He's one ot our "A" students. The treasurer ol our class, lnkthe tuture we axe sure to hntl That Alvin will not be last Football -f 4 Basketball -- -l Track -- 5 Varsity Club' A F.F,A. - t l Varsity Choir -- I Hilltop Review Shamrock Stati Mushball M 2 "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls TL-riint" Treasurer of Class 'Sl AWB Club f- -l Vice-Presielent 'AIS - 'ill Senior Club blARY Ettzatstiru MACIIIAK Liz is quite a peppy lass, Although not very tall. An outstantlintg L'llL't5llCllklCl of our KIIHSN, Shc's always rcatly with laugh "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls 'l'eritht" Citeerleatler- S President ot Class '48 Danfe Club 3 Home liconomics- - J Hilltop Review ' Shamrock Stall Basketball f -l Varsity Club- I Girls Choir - 2 Miisllball 7 2 A-H Club V I Senior Club "Slr1ngiL"' liiutrv St.wxfv Always in a cheerlul mood Yery 1 weltloin blue. i lo a eetatn latl She is always true, "Aunt Cathie's Cat" Seftetaty ot Class 'Sl Home lic, 2 Basketball ff 4 Mayotette 5 Dance Club -f - Shamrock Staff Hilltop Review Mushball H- I Girls Choir I Senior Club w lWA'l'l'llliXV MAt:HAK He has .1 tentlenry lu tool, Anil ohf the stunts .intl tucks he pulls. Always lolly and likes to tease, But "Stoo,i.ge" tan be as nut' as you please. "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls 'l't-mint" Football 4 Tiatk -J Boys Choir - ' Z Shaxurouk Statl Hilltop Review Varsity Club A - I llasketball 3 Senior Club BX . 4 t " fill! ' "EVM "Dr1.'lie" "Pea11l1!.r" "Mm-L' james DICK One ot the shortest tellows in our class, Witli seldom mut'h to say, But he'll get there by and by ln his own quiet way, Stage Crew f .Z F.F.A. f- 4 F.F.A, Basketball f- 3 Varsity Choir - 2 Mushhall 4 2 Senior Club SARA MARt'tis Some say she's quiet, Others say she's shy, She always gets along with folks, So we're sure she'll get by. Basketball - 4 Mushhall - 4 Girls Choir - 2 Hilltop Review Home liconomics ff ' Dance Club - I Senior Club "Keri" EVIELYN DUBIL She's one ol our commercial girls, ln typing she's a whiz, A miss who makes "A's" In most every shorthand quiz. Basketball - il Mushball --- -l Girls Choir- l Hilltop Review Shamrock Staff Home Economies ef 2 Dance Club --- 1 Senior Club KIENNETH WAtsNr5R Another future farmer. ln "Au" he-'s learned a lot. He's really quite a cliarmt-r, We think he's quite sharp. F.F.A. -A -l Varsity Choir f 2 Stage Crew -f Z Basketball -'-- 5 Senior Club "0 P" DOROTHY FRYE President ot our class. Cheerleader of our school, To have her work well done Seems to be her rule. Treasurer ot Class '48 Secretary of Class '49 - '50 President of Class 'Sl Hilltop Review Shamrock Stal? Cheerleader - 2 Maiorette - 1 Dance Club - 2 Basketball - 4 Mushball - 1 Home Economics - 7 Girls Choir - 2 Varsity Clula -- 2 AYB Club - 4 Senior Club ZANE SHOUP He's such a handsome lad. At this you will agree. Any girl would be proud to have, A fellow such as he. Football - -1 Basketball - 2 F.F.A. - 3 Varsity Club - 2 Mushball 3 2 Varsity Choir - 2 Stage Crew - 2 Senior Club SHAMROCK---1951 rrC'd1l7yu GEORGE Bozotiuovlc The handsome Romeo Ot our class Wliim Could win Ot must any lass. the heart Football - 3 Basketball S 3 Mushball - 4 Varsity Choir -Y 2 Dance Club - I Stage Crew -- 1 Track -- 2 Varsity Club - 3 F.F.A. - 2 "Aunt Cathie's Cat" Senior Club Carton, NEELY Her hair is brown, Her eyes are blue, To a certain someone She'll always be loyal and true. Hilltop Review Dance Club - 2 Shamrock Staff Home Economics - .2 Girls Choir - 2 Basketball - 4 Mushball - -1 "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen Is Terrific" Senior Club l i "R1ftlv.ie" "Stull" "Mimi" UGif'llLlit'-1 Q fs RUTH BRAQKTQN Here is a girl we know :ts Ruth, Her ambition a nurse to le, A ftientlly smile and cheertul greeting. ls what you'll always see. "Aunt Cathie's Cat" Girls Choir V- 1 Home lzconomics -I Hilltop Review Basketball -'- 5 Band A 2 Dance Club --- " Mnshball f- l Senior Club EIJXVARD CRAMER Better known to us as ulitl' A quiet latl is he, But in the tield ot farming A suctess he's sure to be. F.lf.A.- - 4 F.l7,A. Basketball - - 5 Varsity Choir -- 2 Stagze Ctew fl Senior Club S! f'At.it-" SAMUEL BLIGHT A technical engineer His ambition is to be, XVith all his knowledge, We're sure he-'ll succeed Football -- 5 Basketball - - 5 Track f- 3 Varsity Club Varsity Choir -- 2 Hilltop Review Shamrock Staff "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls 'I'errilic" Senior Club BETTY LOU MAKYK A very peppy chee'leader, XVho delights in having tun, It looking tor gt cheerful person, "Mack" is just the one. Clicetleacler - f 5 "Aunt C.tthie's Cat" Mushball f l Basketball f 5 Hilltop Review 'W 1 Shamrock Statf Home Economics -- l Varsity Club f - 2 Dance Club -- 2 A-B Club - 4 Secretary ot Class '48 Scniot Club p -f fan NORMAN MussELMAN ln classes he always seem to tool, Ur else he'll try to sleep them through, Guess he just doesn't like school, And wishes he were through. Varsity Choir f 2 F.F.A. Basketball f - 4 Stage Crew -- 2 Mushbnll f 2 Senior Club JANET YOUNG Rather tall with big brown eyes, A lriend to all is she, She'll make out good where ere she goes just you wait and see. "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls Ter:iIic" Mushball f- l Basketball g 3 Hilltop Review Litrls Choir - 2 Treasurer of Class 'Stl Home Economics - 2 Senior Club "Clurfie" ELINOR GOt7lJl.lN Shc's rather short But awtully sweet. To le her trienci. ls quite a tre.tt. Dance Club - 2 "Seventeen ls 'l'ert'ilic" Mushball rf l Home Economics -- 2 Hilltop Review Shamrock Statf Basketball f- R Maiorette f 1 Senior Club Librarian Mtatt LIN BORING livery inch a gentleman, So nice to have around, Anti in our Armagh High Stihool He's one ot the nttcst boys to lie tountl. liootball-Y 4 Basketball- 2 Track -2 Varsity Clube 3 Mushball ff 2 Stage Crew- 2 Varsity Choir .2 F.F.A. - A Secretary ol F.F.A. '50 Senior Club "Lon" "Edison" HSL'dlf7llI'H "Fm" " Willie" BETTY Lott YOUNG A friendlier person Couldn't be had, You can't help but like her, Agrees a certain lad. "Seventeen Is Terrific" Mushball --- 4 Basketball - 5 Home Economics - " Girls Choir - 2 Shamrock Staff Senior Club WtLt.tAM Tort-t Although you shouldn't hear a sound, That tlon't go when Willie's around, But to be a barber he is bound. And surely a better one couldn't be found. Varsity Choir - 2 Stage Crew - 2 F.F.A. - 2 F.F.A. Basketball - 2 Senior Club Treasurer of F.F.A. '49 "Rare" RALPH EDMISTON Doing turns and deeds for others Mostly those who are in need, ls as friendly as can be Unce you know him you'll agree. Varsity Choir - Z "Aunt Cathie's Cat" A-B Club -- 4 Hilltop Review Shamrock Staff Senior Club ROSEMARIE BOLDEN She always seems to look so sad, Since the leaving of a certain lad, And' when he returns her life vit!! be, Gay and happy, just wait and see. Basketball - 3 Mushball - 3 Girls Choir - 2 Hilltop Review Dance Club - 2 Home Economics - 2 Senior Club Usher - l 'Bobbie' MILFORD BRACKEN Here is a boy W'ho mieht go tar Wfith his musical talent Maybe "even" .t star. Varsity Choir - 2 F.F.A. - 4 F.F.A. Basketball 5 5 F.F.A. Vice4President '49 Stage Crew - 2 Nushbal!--1 ' Senior Club ROBERTA PROCTER Here is a miss Who likes to singg Her pretty voice Seems to ring. Home Economics - l Hilltop Review Girls Choir - 1 Majorettes -- 2 Dance Club W 1 Band -- 1 Senior Club Usher S l SHAMROCK-ff-1951 "Slug" FRANCES LAROSA Editor of our newspaper, Quite a studious lass, Her plans are made lor the future, R. C. A. at last. Girls Basketball - 4 Mushball -- 4 Girls Choir Y-l Hilltop Review Shamrock Staff Student Council '47 Home Economics M 2 Dance Club -f l Senior Club FRANK BtsttEzANsKY Black wavy hair, Courteous and polite. He's really quite a charmer, We think he's just right. Football- Z Basketball -- 3 Varsity Choir - 2 Varsity Club - 2 Shamrock Staff Mushball Senior Club Track 3 2 . . - iv. s.--....-.'.-vu-...,.,-1 .M . ., .T- "Noan" "Lena" "S'i'0"fJ'H "Stella" IoNA NAUGLE A model of good behavior, Iona is quite tall, . To make a lot of noise Isn't her way at all. Girls Choir - 2 Hilltop Review Home Economics - 2 Senior Club ESTELLA SAXTON Long black hair, Complexion fair, When you need her She's a ways there. Girls Choir - 2 Basketball -- 3 Home Economics - 1 Hilltop Review Mushball - 1 Dance Club - 2 Senior Club ' 'L11L11" ARLENA GRIFFITH A new comer to our class, With the nicest sort of smile, And is really quite a pretty lass. For a friend she'd walk a mile. Girls Choir - 1 Hilltop Review Shamrock Stal? Basketball - I Home Economics -- 1 Mushball - 1 Librarian Senior Club GLADYS LORDITCH I.et's rake a look at this fair miss To see what we can find, Gayety and temper, U And gets the giggles at times. Girls Choir -1 Mushball - 4 Girls Basketball - 4 Dance Club - 1 Hilltop Review Home Economics - 2 Senior Club SHAMROCK-19 ll 5 frlaneyu MARY Lou Ronny She's short and cute just loads of fun, When you hear a giggle Yes! she's the guilty one Girls Choir - 2 Basketball - 3 Home Economics - 1 Hilltop Review Shamrock Stat? Danze Club - 2 Mushball - 1 Senior Club MARGARET JANE HoovER Happy and gay Almost any day Is this jolly lass Of our Senior class. Girls Choir - 1 Home Economics - 1 Maiorette -- 2 Hilltop Review Dance Club - 2 Mushball - 2 Basketball - 4 "Aunt Cathie's Cat" "Seventeen ls Terrific" Senior Club 1 I "ll"i11lf,1" "l'lnJ'dffu" GRIQTA KAHSHIP GR1,'1'cLHl2N KAUSHIP lllunlirgxl In mlm utlmcr One ul "Our Cllnsx 'l'xx1m In ranch and L-wry w.1y. Xliflm-is Always llncmllv .md She is lulxmys luzs ul fun guy, And lxcr NIL-mlslxxpa easily To mulch .md every unc, w-fn. ln clue must symlwlu' uly. Hllltup Review Y Hllltup Review J Bllskcllvglll -ff 5 Slmlllurngli Stull Girls Kjlmir 1 Bnslictlwxlll - 5 llume lklrnnmics ' Cvirly Cllmr 2 Dunne Clulw ' llnmc lfcuriulluu ' Muslnlull l D.mcc Club 2 Scmur Club Mushlvall - - l "Seventeen ls vlqfffllllnll Scum! Llulu Senior Class Meeting SHAMROCK l95l ll vi' G S Jhck S w M 1 Q Z Y 5 ' of C R 1' H Hi 1 Hnzpfvd 7 K st' ' Q 5 . o 9 , 1 2 u 4' Z' ,7 ' f' 1 1 AMHEKU5 .kv 1- H G' R E T C HU5H -moz 6 -3 HN 3'm X, .Z V fl . ff , if MHGHDK 4 X 9 4 s 5 ,hw s Y 5'3?fY ',""e-r x'o 5"'5 SHAMROPK I4 '-lulfn mffhx I 5 i 5 9 .Q A f PY Q N Compliments of B. A. Hoover's Gonfecllonery 1951 SMOKELESS, PA .. sii' i' 4 I 4 mr YV, QF, , K, x., .M , . wb X A J, V ' -. . -if ,IVNIUR CLASS NHSS THOMAS, MISS MURGAN TOP ROV! Musa Thnnms. Tdnss Murgan, junct cjlYI!liid, August Klmlm. Catherine DQKHYNN. SECOND ROW' Rxchnrd Carney. Exlccn Dixnn. Rufwrt Clark, fxfhlllllh lblllhlhllll, Elxn' chllllfl. THIRD RUXX' Panlllnc Hnmcr, Kenneth Bnrmngf. Arlene Difhung, -Inscph Kuhw. Carmen Hntclnn-un ISUURTH RUXX' ,Incvlvn Cruffilh. Chaarlcs c:lH'X'll1, Shirley Hqlrdlng, -Inwpln Fmnklmn. Lncqnnclxm- Hue SHAMROCK I95l 16 H, n S uf Sk x. .5 X S Q r gi.: Q F ' x K f- 7 E , N. 56' x X 'f W ! 5 A 3 2 ,W 2 ,f"' is TOP ROV' ,Iuurmc Nllllvxhlll, Vfillxgxlxr Slcvurw, Carulylr Rvlulmk. Samuel cllI'Ill.iH1l. SECOND RUVV Mxlo Lutlwr, Mary ,lime Kmrmrr. ,Imwcph Lyulm, Carole Mmhnk, jrrfk Mchrlnghlm THIRD ROW' Edward Blzmkcnlvickcr, M.lfilWI1 Stutllrmlm. Cucil Fryc, Shrrlcy Switzcr, Clzlrvmx' lfry FOURTH RUNY Marjorie Altcrnm. xxylllhllll Gritiith, Flurvnvr Brvndllngvr, Pctcr Llldwm. l,4vrr.um' flrrxuplwll SHAMROCK 1951 17 f 2' 2 Z V TOP ROXV Evelyn Mack. Kenneth Mime-r. Marietta Melius, james Fstrula, Doris Thompson SECOND ROV! Alfred Mack. janet Huczko, Norman Muck, lna Lee. Kenneth McCloskey THIRD ROXY Louise Stewart, Charles Bcxtulonis, lsulvcllc Stephens SH.-XMROCK 1951 lb 4 ,,-,, - A , .. 1 i 1 l w P Sophomores MISS LIGGETT, MR. NVAGNER FIRST ROVJ jane Thompson, Patricia Twert, Freda Wagner, Gladys Deem, Margie Rudnick. Patricia Casper, Emilie Marhito, Bertha King, Erma Markus, joan Dahhs, Phyllis Dahhs, joanne Nangle, Margie Roddy. Betty Rosenherger SECOND ROW' Mr. Wagner, Richard Eniprield, james Youngdahl, Daniel Rorahaugh, Luis Haney. Louiw Berezansky, Marjorie McLaughlin, Shirley Siiles, Pauline Sranek, VValter Pluchinsky, june Cherry. Inez Cahill, Daniel Machak, Louise Stewart, Miss Ligflett THIRD ROW Theresa Ludwig, Edward Houser, Ronald Varner, Eugene Loder, Geraldine Stzlef, john Meagher Thomas Ruger. Earl Stiles, Evelyn Coughenour, Samuel LaRosa, Charler Dick, Thomas Ramage, NVilliani Bolgar, Marlene Davis FOURTH ROW Ruth Neese, Nancy Garvin, Loris McCahren, Robert Rengh. Geraldine King, Harry McGinnis, Thomas Rainey, Harold Edmiston, Edfar Stutzina Ch' I lvl' 'h ll Barhara Fry, Lucille Tomh L n, ares ite e . Ralph Rohenherger. Eugene Rager, SHAMROCK,--l95l 20 V GRADE 7A MRS, Gll,l,, FIRST RUXY -Iuliii Sri-plwns, joseph Markiix Franca Millcr, Duriiilmy Lung, Vfilliam Txvi-ri. Mike Staiicla, 'l'lwi1i.if Liiidscy, Clara Cubic SECOND ROW' Mrs. Gill, Elvumc Cuincz. Mclda Brnwn. Elamv Patrick, Carol Mixlilvr. Vx'illiaiii Liggrtl. 1 XYilliam Cramcr. Uvrtrudc Lewis, lawxiisc Ault, Carul Plmvinan nlHlRD RUXY Maylwcll Nauglc, Mary Luncsky. Harvcy Rhine, XX'illiam Stcgmaii, liarlwara Siiiwi. Raymuml YBnucli. Dclmcr Slimmer, Virginia Hits, Raymond Mikiilick, Sarah Yivurnald FOURTH ROW' Shirley Ruger. Richard Mardlf. Barbara Simimma, Alfred McGinniN. Allwri ffiaiq. Niamu Ragcr, Vernon Haney, Margarctta Stinson. Mary Taraska, Tlwniaa Dcyarmiii. Francis Ragcr GRADE 711 Miss ,ioHNs'mN l:lRS'l' RUXY Eilr-un Variwr, Nancy Mailill, Carl lxfacli, llarlwara lvlcflalirvii. l.aYvi'm' flariivy. 5+-viiuv lJvRulwiN, Lui-imrl Stilo. lanws Allwim SECOND ROXY Cliarlcf Stilug.lwlargicYadcsl4i,Rulwcrt Stcwart. lvlarlyn Rcwlvr. lwlicligiul Yaxx-lixki, Ncllw Shvarcig liayc Vxvagiicr, Durutliy Stewart THIRD RUXY liugcnc Fryc, Vfilliam Fry, janet Grfllu, jaiic lfiillim. Elizalwlli Camplwll. janiu- N1Cl:ULllL'f, Clarviicc Ling. David Maiigus FOURTH ROV! Donna NYatvr5, Dmmld Dick, Eugcnc Sluumaii. Cliarlcf l'ry. Edgar Muliiix Ui-mga Pricu, -lark Bmdick. Ronald Dirk, Barlwara Shaw GRADE 6 MR. MARTIN FIRST RONV Dean Mack, Galen Resslcr, Richard Plownian, Wanda Stiles, Cora Murphy, Dianna McCachren, Mildred Cramer, john Fry, Clarence Stiles, Ray Deem, Rodney Peterson SECOND ROW Mr. Martin, james Griffith, Willis Neff, Richard Mulvihill, janet Cramer, Kay Stutzman, Dorothy Long, Gladys Roddy, Betty Lou Ressler, Raymond Elliott, Carl Boring, Alva Youngblood THIRD ROW Daniel Simmons, Paul Deyarmin, Edward Peterson, Thomas Ludwig, Alfred Yahnert, David Saners. Richard Kinnan, john Dunmire, Cora Lou Duncan, Robert Moore, George Warholic, Margaret Boring Class Log SEPTEMBER 5. Here we are, back in school! Started classes again today. 9. First football game of the season with Chest- quehanna. Score, 13-6. Boo-hoo we lost. "just wait though." 20. Our j. V. boys played Homer City. Scored the same as Homer City's junior Varsity, didn't they? 0-0. Scored did I say? 23. Played Commodore today - and the score, 0-0. 27. Our j. V. players were defeated by the Blairs- ville junior Varsity by the score of 20-6. 28. Freshman and Sophomore Party. Nice crowd and oh! what fun. 29. Seniors held a Bake Sale at Armagh. Hum-m good. 30. Varsity tied Homer City, 19-19. Seniors held Bake Sale at Charles's. Busy day wasn't it? OCTOBER 6. "Lions" defeated by Sewickley Township, 39-0. jeepersl 7. I-Iill's "Men" beat South Fork, 24-0. Three Cheers! 11. V.'s scored seven points to Homer City's 35 points. 13. Freshman Skating Party at Skateland. Col- lected a nice crowd. 14 "Lions" defeated Clymer, 18-7. Nice going. Varsity. 16. End of hrst Six Weeks Period. 18 A square dance - by whom? Seniors, of course! 19-20. No school for two days - Teachers' In- stitute. Teachers turn this time. 21 Varsity defeated New Florence, 19-6, on their 23 28 own field. Great day for the Blue and White. Wondering why New Florence didn't like the score? Why does everyone look so worried? That's right - first report cards due. Walloped Heilwood in the rain with the score of 19-O. You just can't keep the "Lions" down. NOVEMBER 1 2 4 SHAMROCK- Why so gloomy girls? Oh, the boys went hunting! Why are there hunting seasons? Cover was down and took the juniors pictures today. My how nice everyone looked. Played Saltsburg today. Score 19-0. Quite a game in the rain, but there sure were a lot of happy people - from Armagh - of course! 1+ continued on page 27 -- l 9 5 1 GRADE 8A MR. CLAWSUN FIRST RUVU George Beaulonis, Laverne Bracken, julia Balkn, Josephine Anderson, Ellen Charles, Shirley Custer, Dorotliy Young, Gladys Hixson, Chaney Vfoodring, Albert Craig. Urie Varner SECOND ROV! Slinlev Cluttu, Robe Vvlinteis, Gerald Dalwlu, Lyle Lindwey, Mauieen Krill, Ronald I'lowni.in, NYilliani Eritano, Patricia Dixon, Goldie Simon THIRD RONY Shirley Conrad, Rose LaRoSa, Anna Fyock, james Pardee, Wlllllillll Karl, Patricia NK'iIliainN, Nancy Stiles. Helen Ganeos, -loanne Young. Ceeila Drum GRADE SB MR. HILL TOP ROV' Sliirlev Conrad, Evelyn Price, Susan Ludwig, Donald Hlrgjar, Hoiner liry. Gerald clHlIQl1Cl14IllF Barlwara Pillar, Ralph Goodlin, Steve Ferenee, laines Stutzinan MIDDLF ROXX' Mr. Hill, Alfred Slippy, Vfalter Gordon. joseph Kinnan, Barbara Pluclnnslxy, Eugene liatula Margaret Brendlinger, Mildred Vv'allS. Hazel Shultz. Nancy Dellulww, Barlaara F-liaw SEATED Glenn Hixson, Elizalweth Lyeh, Charles Kaineliski, Darlene Houser, Ronald Mangea Doris Deen: XYilliani Mulveliill, Carol Lorditcli, 'laines Price, David Currie SHAMROCK l95l rx GRADE 9A Miss DQGIULIU FIRST ROW Shirley Liehold, Helen Clark, Marlene Currie. Margaret Fulton, Loretta Vdatkiiis, Imogene Burkett, Maurice Dick SECOND RUVV' Miss DeGiulio, Eva Silhaugh, Barbara Stiles, George Duhil. Helen Waigiier. Lois Fry, joAnne Alteniue, Robert Mifner, Gertrude Saxton. Laura Rager THIRD ROW' Emilie Naugle, Lela Musselinan, Nancy Figjula, Helen Moyer, james Shuster, Ellen Carney, Virginia Mesler, Marilyn Davis, Ann Yaworski, lvlary jane Croyle FOURTH ROW' Donald I-iixson, Lyle Lindsey, Philip Iwlardis, Edwin lvliller, jack Rosenherger, Grant Mc' Laughlin, Franklyn Rodgers, john Shuster, joseph Simon, Thomas Shaw. Howard Edniiston GRADE 9B Miss SHEEHAN FIRST ROW' Lavora Mcclziiri. Naomi Kerr, josephine Anderfon, I"atricia Holden, Ronald Hixfon, Cecilia Toinan. Calvin Varner, Rohert Resfler SECOND RUVV' Mos Sheehan, Shirley Meyers, Elizaheth Caniphell, Barhara Bracken, june Moliaee, Rohert Toiuan, Minnie liyock, Edna Price. Frederick NVaters, joseph Lonesliy, Vernice Mack, jean Rununel, Rolwerl Kuhic THIRD ROW' Vvjade Dill. Dick Enipfield, Vonnie Ault. Boyd Stiles. Maureen Krill. Evelyn Ressler, Shirley Campbell. Anthonia Sievers, Loretta Daniels, Melxiiri Boring. Vifayne Moliaee, Melvin Brendlinger FOURTH ROW' Thalya Garvin, Raymond Dickert, Rohert Lynch, Violet Moore, jean Mack. Simon Nauglc, Ronald Patrick. jaly Sanners, Everett lvIiller, Arlene Croyle, Rohert lvfcliinney. Richard jones, john Rugh Editor-in-Chief Associate Editor Senior Editor ...,. Activities Editor . Photography Editor Art Editors .... . ,..... . Business Manager Assistant Business Managers Sports Editors Typing Editors .. Circulation Editors ...,...,, Faculty Advisors Shamrock Staff SHAMROCK 25 ., Patricia Harding A Marjorie Altemus . Shirley Blough Arlena Griffith . Betty Lou Young Frank Berezansky Mary Elizabeth Machak Gretchen Kaushep jack Waters ,. Betty Lou Mack Alvin Tomb Samuel Blight Merle Waclswortlm Matthew Machak Emily Slippy Dorothy Fry Betty Lou Mack Elinor Goodlin Mary Lou Roddy .. ,,.,,. Frances LaRos.1 Evelyn Duhil .. Miss Liggett Mrs. Gill Mr. l..luer The Hilltop Review Staff Editor , Assistant Editor ,, Art Editor Assistant Art Editors Sports Editor Assistant Sports Editors ,. Business Managers . Assistant Business Managers Frances LaRosa , ., Dorothy Frye Rose Holden Greta Kauship Margaret Hoover Merle Wadswortli . Alvin Tomh jaek WillCfS Gladys Lorditeh Shirley Blough Ralph Edmiston . Samuel Blight Mary E. Machak Patricia Harding Carole Macliali Mimeographing Otlite Prattiee Class Typists Typing ll Class Reporters .. ,. , Betty Lou Mack janet Young, Gretchen Kauship, janet Huczko, janet Conrad, Edward Houser, jean Mack, Marilyn Davis, james lfatula, Rohert Clark, james Youngdale, Lucille Tomb, Thomas Shaw, Marlene Davis, Rohert Lynch Sponsors , ,, , .. ,, .. . Miss Sheehan Mr. I..iuer Class Log ' continued from page 22 in 9. Open House" tonight. Parents got to see what their children have done in school. Nice crowd here. 11. The last game of the season with Beaverdale. Nipped them, 6-0. Turned out to be quite a successful season. I knew the "Lions" would come through. 13. Senior graduation pictures came. 15-16-17. The Seniors held their class play, "Seventeen Is Terrific." Gosh! wasn't it good ? 17. Cheerleaders had a Candy Sale for new uni- forms. Yum-yum! 21. Senior name cards came today. My - what a commotion in the Senior room. 23-24. Hurrah! Two days vacation for Thanks- giving. 27-30. Our Thanksgiving vacation turned out to be quite a long one. Everyone was "Snow- bound." DECEMBER 4. The cheerleaders and football players held an assembly to pick more cheerleaders. The School Directors were served by the Senior girls tonight. 8. Junior Class held a Candy Sale at noon - Delicious! 9. Sophomore Class had a Skating Party at Skateland. Wasn't it fun? 11. Seniors picked their announcements today. 12. Guess what? Yes, your right. Armagh downed Marion Center with the score, 33-32. You see you just can't keep the "Lions" down! 13. I wonder why everyone has such an odd look on his face? That's right - report cards due again! 18. Are the Juniors ever glowing with excite- ment today! You don't know why? Their pictures and rings came. 22. Christmas Spirit was celebrated in each dec- orated room. Now, that was fun and a splen- did way to start our vacation. Had a basket- ball game with Gallitzin. No questions, please. 23. Another game in the red. Bolivar defeated the Varsity, 36-33. The J. V.'s won, though. Hurrah! JANUARY 2. Played Rossiter. Score, 31-27. They won. 5. Hope this puts our boys on a winning streak after downing Montgomery, 66-44. 8. Cover man came to retake a few Junior pic- tures. Was it the camera's fault, Juniors? 9. Ouch! Clymer downed the Varsity, 43-36. J. V.'s won. Keep it up V.'s. 10. Girls all look lonesome since the Ag. boys went to the "Farm Show." 16. Another loss this time to Commodore. The score, 65-32. l 19. This sounds more like our Varsity. Armagh topped Heilwood, 37-27. 22. End of third Six Weeks Period. 23. Cover was down and took the group pictures for the yearbook. 25. Report cards again. I wonder how our marks were? 26. Armagh was turned .xback by Homer City, 34-33. It sure was a heart breaking game. 30. Downed by Gallitzin. ' FEBRUARY 4. Juniors held a Bake Sale at Dilltown. Lots of delicious things. K H ' 6. The "Lions" triumphed over Montgomery Twp. Score, 51-30. - ' 9. Another victory over Clymer. Nice going boys. Keep it up. 13. No one can say the thirteenth is unlucky un- less it might be Bolivar. 16. The victory goes to Commodore. 20. Ask no questions about this game. 23. Last game and Dale holds the victory. MARCH 5. End of fourth Six Weeks Period. 8. Report cards due again . . . Some looked pleased . . . yet others don't. 14. Ag. boys held a Skating Party at Skateland. Everyone seemed to have quite an enjoyable evening. 16. Class pins came today. 17. Senior Bake Sale at Dilltown. Junior Bake Sale at Clyde. 23. Good Friday. No school. Yipee! 26. Easter Monday. No school again. Now isn't that nice. APRIL 18. Seniors held the program - Washington Talent Night - Quite a variety of talent. 23. Report cards due again. Now do we agree with the teachers? 27. Sophomore Skating Party at Skateland. MAY 3.-4. Junior class play, "A Ready Made Family." Wasn't it swell? 11. Spring Musical. 20. Senior Baccalaureate Services. 25. Tonight the seniors graduate . . . at last. 26. Junior and Senior Prom. Did everyone have a good time? 30. No school today - Decoration Day. JUNE 7. Last day of school - Hurrah! SHAMROCK--1951 oncmnznrro , President Vice-President Treasurer ,, Secretary Reporter .r F. F. A. Icgurzs HJR ww Peter l-urlwQg vflillipllll Griftith Alfred Mark Norman Mmk Edgar SILIIZIHJII Ag. NHJXMROCK 1991 19 American History Freshman English Art Class Junior Home Economics Biology I Senior Home Economics .. -. '-Q3 U eff We, the Seniors of Armagh High School, Class of 1951, do hereby leave you this Will, we hate to leave you, but we have to. We wish you to receive the most of it. TO THE FACULTY-Our sunny dispositions, and earnest efforts to get our work done. THE FRESHMEN-Our happy times. THE SOPHOMORES-Our ability to graduate. TO THE JUNIORS- joseph Kubic-George Bozochovic's way with the girls. Charles Beaulunis-Frank Berezansky's wavy black hair. Edward Blankenbicker and Norman Mack - Mil- ford Bracken's good behavior. LaRue Stiles- Shirley Blough's truth to one. Marrietta Melius - Rose Bolden's charming features. Bonnie Martin and Marjorie Altemus - Ruth Bracken's hair style. Arbutus Donahue and Catherine DeRubis -- Evelyn Dubil's typing ability. Janet Conrad - Elinor Go0dlin's driving ability. Lorraine Campbell - Arlena Griffith's sunny personality. Cecil Frye and Kenneth Misner - James Dick's quietness. Carol Machak and Janet Huczl-:o - Mary Eliza- beth Machak's cheering ability. Louise Stewart - Patricia Harding's sense of humor. Ina Lee - Dorothy Frye's hery temper. Doris Thompson - Iona Naugle's height. Alfred Mack and Pete Ludwig -- Edward Cramer's love of Ag. Clarence Frye and Bill Griffith - Kenneth Wagner's boldness. Charles Garvin - William Toth's muscles. Joseph Franklin - Alvin Tomb and Ralph Ed- miston's physics grades. William Sievers - Matthew Machak's witty re- marks. Richard Carney and Kenneth McKIosky - Zane Shoup's handsomeness. Samuel Girolami -- Merle Wadsworth's towering height. James Fatula and Bud Luther - Merlin Boring's love of football. August Klash - Jack Waters' sports ability. Arlene Dishong and Florence Brendlinger - Gladys Lorditch's love of Home Ec. Jack McLaughlin and Bob Clark - Sam Blight's good report card. Kenneth Boring - Norman Musselman's immu- nity to learning. Jacqueline Hite -- Greta and Gretchen Kaushep's blond locks. Eileen Dixon - Carol Neely's acting ability. Elsie Gomez and Joe Lyck - Margaret Hoover's love of dancing. Jocelyn Griffith - Janet Young's love of art. Carolyn Ruclnik - Betty Lou Young's love of Robindale. Shirley Switzer - Sara Markus's friendly ways. Marian Stutzman and Pauline Hoover - Mary Lou Roddy's smallness. Shirley Harding - Estella Saxton's black hair. Evelyn Mack - Betty Lou Mack's love of square dancing. Carmen Hutchison - Emily Slippy's future happiness. Isabelle Stephens - Francis LaRosa's ability to make "A's" in shorthand. Joanne Mulvihill - Roberta Proctor's singing ability. SHAMROCK'--1951 33 FIRST RUVU Vv'illiiun Mulvihill. Edward Houser, Jack McLaughlin, Jack Writers. Samuel Blight Rohtrt C lirlt Milo Luther, Zzine Shoup, Alvin Tomh. Charles Garvin, Merle Waidsw'c1rth, Robert Lynch f hirlt li iuli Cimcl' Miidill SECOND ROW' Diivid Currie, Edward Bliinkenhicker, Joseph Kuhic. jay Siinners. jostph lyth i l"r.inl4lin, lfiuinklyn Rodgers. Matthew Mzichak, Thomas Rainey, Merlin Boring. ltiines 1 tie zqinsky, Grain! McLaughlin, Couch Hill Varsity Football The Armagh High School Varsity Football Team completed its regular 1950 S1 season with Al record of tive wins, two losses, and two ties. E.ght members of the tum griiduated. The snhedule is as follows: We They 6 Chestquehanna 1 5 0 Commodore , 0 19 Homer City ,,., 19 6 1 Sewickley Township 36 18 Clymer .... , ,,,,., A 7 19 New Florence 6 18 Heilwood , . 0 I9 Saltsburg . A 0 6 Beaverdale . ,. 0 The griidiiates are as follows: Merle Wiitlswortli Matthew Maclmk Frank Berezansky Merlin Boring 'lark Waters Samuel Blight Zane Shoup Alvin Tomb SHAMROCK 1951 34 55 if N661 41' sz -MQ - aw W ' A P Y 'Q I ,Y .,. 5 , 2 7 I FIRST RUVU Coach Mudill. Cecil Lindsey. Vwfilliain Mulvihill, Coach Hill SECOND ROW' Richard Carney. Frank Berczzinsky, lack Waiters, Rohert Rengh, Alvin Toinh. lvlerlt Vvid worth. Rohcrt Clark, Franklyn Rodgers. Matthew Machak. Samuel Blight, John Rugh Varsity Basketball The Armagh High School Varsity finished their regular 1950-Sl basketball season with a record of seven wins and I5 losses. They defeated Keith in the first round play of Indiana County Tournament and lost to Rossiter, 36-34, in 21 double overtime battle in the second game. Six members of the team graduate. The schedule was as follows: We They 27 , Dale , 31 55 Marion Center , 32 Bl Homer City 54 30 , Gzlllitzin , , 50 35 . Bolivar . . 36 26 A Rossiter . Sl 6" ,. Montgomery , . -l4i 56 Clymer , -13 52 Commodore 65 57 , Pine Township 27 al Marion Center . 25 We They 56 T Homer City 37 33 ,. ., . Gallitzin 36 So , Rossiter , A S8 S6 . Montgomery 37 55 . Clymer Sl 41 Bolivar 30 38 . Commodore . il -iii . Pine Township A17 38 Dale io 59 Keith 33 5-l . Rossiter S6 SHAMROCK -1951 Junior Varsity Basketball FlR5T ROW Cecil Lindsey. xbdlilllilfll Mulvihill SECOND RC7W Coach Madill. Coach Hill, Eugene Loder, Robert McKinney, ,lohn Rugh, Edward Houser lay Sanner. Ralph Rosenberger. Robert Rengh, Franklyn Rodgers, Robert Clark The junior Varsity of Armagh High School completed their 1930-it basketball schedule with a record of eight wins and nine losses. They entered the South Fork V. 'Tournament and lost to Nanty-Glo in first round play by a score of 32-Zl. A rr s,.L 'ivigi Track Team FIRST' ROVV Samuel Blight, David Shaw, Frank Guaetta, Matthew Solich. Alvin Tomb, jack Vv'aters SECOND RCTW' Richard Carney, Eugene Loder, August Klash, Donald Bulagna, Robert Clark, Loris Mef Cllfldffll THIRD ROW George Bozochovie, Vs'illialn LaRosax, Merlin Boring, Milo Luther, Merle Vfadsworth. Leroy Cramer. Homer Fry, Coach Madill Freshman Basketball l5lll5T ROXX' Xxvlllhllll Muluhill. Donald HIXSUII. Rnlwrl l-unmn. Tlmrnus Shaw, Lyle lmndwy, lwluuxrlcc llnlx Cvcll L:ndwy SECOND ROW' Cnmclm Mddlll, Robert MCKlI1llCy'. -lay Sklllllvifs. Grxant McL.mgl1l1n. lfmnklyn Rndgur-. lum- Pdrdcc, ilnlmn Ruglm, Cnsch Hull The lfreslmnnm Team .xt Arnmgh High plsyed six gguncs during the 1930-Sl lusket- lull season. It lost ,lll of them, but the tum played Class A sghools sunh .ls Wk-stllmcnxmt. Indi.1n.1, .md Blairsville. l:I'C'SllIT'l.lI1 lmlsketlull is something new .lt AI'l1'l.ltljll, .md it gives the lwovs Illllkll needed experience for I. V, .md Varsity lull in the future. .lunior Varsity Cheerleaders SPIAMIQUCK l95l 39 1 A it t r "Aunt Cathie's Cat" The Senior Class of Armagh High School presented its class play, infill!!! C.zlliic'.f Cat." on April 12, 15, and 14, 1950, under the direction of Miss Betty DeGiulio. Members of the cast are as follows Bill Pryor, 11 yllllllg reaf eflale agen! ..., 'lane Trimble, 11 middle-aged .fpimfer Cathie Trimble, ber .fj.fft.'l' .. .. Margaret Trimble, uiere of the Trimlzle .ri.rler,r Dorothy Trimble, Pegg-y'J J'0ll11g6.'I' .miner A Marcia Garcis, .1 Sptuziylf ,l'c'l'I'.II1f . -lose Garcia, ber !JllJ'bt!.1J A Gas Man A, ,,.... , ,, An Ofilicer , ., David Brent, tl middle-aged blnizle, s',i' mlm . Elizabeth Pryor, Bjllfi' .ri,flw' .. Tilly Pitts, 11 .rerzwzl girl Miss W.1lker, .1 .mlerltzdy Dead Man Student Director SHAMROC 41 A Alvin Tomb .. Patricia Harding Carol Neely Shirley Blough Mary Elizabeth Machak T Margaret Hoover . jack Waters . ,A Sam Blight Matthew Machalc ., Ralph Etlmiston .. janet Young Emily Slippy Ruth Bracken . George Bozorlxovic , Betty Lou Maul: Armagh - Buffington - East Wheatfield Joint Schools Band and Majorettes 1 .,.lwkl L ' Q' W ' Y ' ' e 'H fy Band V ,im A ffbxfik.. 1 :si - - fl Ma jorettes SH,-XMRUCK 1951 42 Varsity Choir Flag Twirlers Girls' Choir Marching Choir Freshman Physical Education SHQXMROCK 1051 -H Sophomore Boys Physical Education Senior Girls Physical Education Cast of 'Seventeen Is Terrific" Latin I and Latin II Cast of 'Aunt Cathy's Cat" Bookkeeping ff!! 0 4 , , O x 1 u Cf 0 GRAMER, PA. ff K 1 1 X 4 if f C 2 K 2 bfCX'45AxX"X3f'3f43fQ5 fi?-f Qf' ki fxlf' Xlfibfx 5lI:XMl1UCIi 1051 4 U' if 2 Dale Altimu f 4 fp STIITIIIIIEIIY PRINTING SGHIIUL SUPPLIES Henry Hall, Inc. SERVING INDIANA COUNTY SINCE 1866 IIIDIMIII, PII. i 'lN'iX'Q'Q'x. , WE GUIIGRATIILATE YDU . . . GRADUATES 0F 1951 Glosser Bros. congratulates you and wishes each and every one of you a well-rounded, successful and useful career. We feel sure that you will Carry into your future the same high ideals that have made you into a successful High School Graduate. If at any time the Glosser Bros. Store can be of any service to you, let us know. Again, Congratulations: Compliments of JUIINSTUWN TYPEWRITEH 00. lg A. R. McCready, Mgr. L. C. SMITH and CORONA TYPEWRITERS VICTOR - ALLEN WALES ADDERS - MARCHANT CALCULATORS ALL MAKES OF NEW PORTABLE TYPEWRITERS 225 Market St. Johnstown, Pa. Phone 9-3177 We Service All Makes of OHice Machines SHAMROCK--1951 49 Ivibx, f Amly's Place , RICHFIELD STATION ' Lubrications y Phone 8671 Homer City, Pa. llsh Shoe Gcmpany FINER SHOES FOR THE ENTIRE FAMILY 2 708 Philadelphia Street Indiana, Pa. Compliments of Local No. 41 Jchnslcwn American Feileralicn of Musicians B r c dy ' s INDIANA, PENNSYLVANIA Bennells' Grocery Slcre BRUSH VALLEY, PENNSYLVANIA Brush Valley Slerling Service GAS ' OIL ' ACCESSORIES Phone 8385 Homer City, Pa. B. F. Nevins VJ. H. Hiner Z lluslers' Allanllc Service Slallcn G A S C E N T E R SERVICE WITH A SMILE Dairy Lunch We serve DAIRY PRODUCTS and FINE FOODS Phone 473 Homer City, Pa. SHAMROCK S1951 50 'b'bQ"x ' " 'QQQ J. B. Gramer Hardware Go. HEATING and PLUMBING SUPPLIES Phone 275 Homer City Compliments of J a c k ' s Phone 37-1422 Armagh Kuhns and Young JANITORS' SUPPLIES and EQUIPMENT WINDOW SHADES ' PAINTS Phone 23-381 125 Main St. Johnstown L. K. Fassell and Son REAL ESTATE INSURANCE Phone 296 Homer City, f Lulher's Dry Gleansrs "VUE CALL FOR and DELIVER" Phone 485 Main Street Homer City, Tony Lallanlia and Brolher 5 Wholesale Dealers in FRUIT PRODUCE NUTS Phone 2631 Bolivar, Best Wishes Graduates of 1951 P a u I s ' SMART SHOES FOR VUOMEN 547 Main Street Johnstown R. E. Welbeck REAL ESTATE ' INSURANCE Phone 378 205 East Church St. Homer City SHAMROCK-M1951 51 v 1 3 IP? Y. . n 7f 5 'PAT' ASX . L o 2 r K KUAJS H4 " N 'co IDD 6 IUIUCPJ 5 'Qin N. L Y , O- -- -.....' "" 'J W - --s'0!' , 'fin-cc. U H Em R ,l e M 1 3 Q -2 L, 2 e , QM- , ll... ea A , Enwmc 's' C. h I P 5 HUMER GITY STATE BANK THE BANK OF SERVICE Member of Federal Deposit Insurance Corp. HOMIZR CITY, PA. Yeo rbook Engravings eaiuring "Specializing Year After Year Makes the Difference" ZHMMEERMESN ENGEXZEAWIINQ CCDMFZBNY S YK ES VILLE, PENNSYLVANIA. b'X?'NT-'fx-'ix-' XYSQXQA 'kT'Q'X3'Qf'Q"X5-"iY'Q'iN'Q'E'iiffQb'Qy'x. SHAMROCK 19fl S1 Dias Grocery Telephone: Johnstown 37-1493 Dilltown, Pennsylvania The Dairy Nook New Florence, Pa. Freezer Fresh ICE CREAM and SANDWICHES Ella Jane Beauly Shop Phone 402 llomer City, Pa. Grundy's Sporl Shop SPORTING GOODS ' S. W. PAINT ' WALL PAPER Homer City, Pennsylvania General Sales Gompany Phone 9-7388 707 Horner St. ROOFING ' INSULATED SIDING ' HEATING Johnstown, Pennsylvania H. J. Buohheil Gas Heated Clothes Dryers Gas Room Heaters For Modern Home Cooking Use Gas Water Heaters Pyrofax Bottled Gas Chicken Brooders Indiana, Pa. llomer llily lladio, Television and Appliances 134 North Main Street Phone 495 Homer City, Pa. Compliments of llome Baking Gompany HOME FOR QUALITY BAKED GOODS Phone 74 Ebensburg, Pa. il 8 2 w -C x 'QT SHAMROCK-1951 54 QQR Homer Gily Gleaners Phone 424 Homer City, Pa. Homer Gily Bakery Phone 470 Homer City, PJ. Compliments of 9 Y Holzman s Deparlmenl Slore OUTFITTERS FOR THE ENTIRE FAMILY fWe Give S 8: H Green Stampsj Phone 79-403 Cambria City, Johnstown 119 Broad St. Glyde Hess - Meals and Groceries SEWARD, PA. Compliments of I Mr. E. Hess Armagh, Pennsylvania AGENT FOR PRUDENTIAL INSURANCE CO. 3 W. E. Hoover and Son 6 A Home Owned Store ' We Aim to Please You SEWARD, PA. lndiana's Waloh Repair Shop 15 S. Ninth Street Indiana, Pa. llliver Henderson Variely Slore Bolivar, Pennsylvania Beam , SHAMROCK 1951 55 C, I X1 E QfiBf E-'Q C Penn Way Markel Mundys Corner, Pa. FRESH FRUITS VEGETABLES M E A T S GROCERIES 7 3 ' J B"Q'T BTQ Rose's Lunch A N D Service Slalion FROZEN CUSTARD ' SANDWICHES ' COFFEE ' ICE CREAM CANDY ' TOBACCO ' CIGARS and SOFT DRINKS Cresson Road East Ebensburg, Pa. g Somerset Dairy Go. 228 Locust Street Johnstown, Pa. ' Dial 51-248 ' I Seward Aulo Parls X SUPPLY - ELECTRIC ' Delco-Remy Auto-Lite Phone 89258 Route 56 K Seward, Pa. fx, 'x , T'3-'b'4'xFX'QXf43'XX'45'4'X'f5'ff34-X"Qx-'iF-' Q" Q - , 'ix SHAMROCK-1951 56 Efi I af? fifi, ?"'xE-:Q-lbfifx. rf M X if 7 , b'QQ QQK Compliments of Lincoln Slreel Garage Lincoln St. Johnstown, Pa. Seeley Magnani DeSOTO - Sales and Service - PLYMOUTH FRIGIDAIRE MAYTAG Market Street Telephone 2442 Bolivar, Pennsylvania New Florence Lumber Go. Inc. LUMBER and BUILDERS' SUPPLIES Phone 4301 New Florence New Florence, Pa. Compliments of New Florence Nalional Bank NEW FLORENCE, PA. Member Federal Deposit Insurance Corporation SHAMROCKf'1951 57 UNIOR in 1- o EQ Sewiok I Baldwin's Glover Farm Slora Phone 92252 Seward, Pa. Compliments of Bolivar Pharmacy THE REXALL STORE Bolivar, Pennsylvania Telephone: Bolivar 2961 Blairsville llalional Bank Member Federal Deposit Insurance Corporation CONSULT US WHEN IT COMES TO BANKING BUSINESS Blairsville, Pa. John P. Donahue TINKEN SILENT AUTOMATIC O I I. H E A T Seward, Pa. SHAMROCK--1951 59 f-X Indiana's Leading Jewelry Store L u x e n h e r g ' s Indiana, Pennsylvania Prislow's Bon Air Market Phone 83-768 Johnstown, Pa Compliments of W. II. Pulerbaugh D R U G G I S T Corner of Washington and Franklin Johnstown, Pennsylvania S. Compliments of Uniled Jewelers CASH and CREDIT 412 Main Street Sl-IAMROCK--1951 60 Johnstown, Pa Slewarfs Service Slalicn "If you like our service tell the OTHER GUY" "If you don't like it TELL US" Pete Stewart, Prop. Armagh, Pa. Semelsberger Buick Go. "lf You Can Afford a New Car You Can Afford a Buick" Mundy's Corner Nanty-Glo, Pa. Compliments of T r c u I m a n ' s Indiana, Pennsylvania Compliments of Vale Technical lnslilulc, Inc. Courses in AUTO MECHANICS and BODY MECHANICS Blairsville, Pennsylvania SHAMROCK--1951 61 viv' 1 O Home lo Jcnes's A GOOD PLACE TO MEET AND EAT Clyde, Pennsylvania Compliments of Krill Ilclel Junction of Routes 56 and 22 Armagh, Pennsylvania Blenders and Roasters Teas ' Coffees ' Nuts T H E Kuhn Kcffee House 704 Railroad Street Johnstown, Pa. Compliments ot Lewis' Grocery Complete Lines GROCERIES ' MEATS ' VEGETABLES Armagh, Pennsylvania Murphy's Service Sialien Charles Murphy, Proprietor Phone 571-442 Cramer, Pa. MabeI's Service Slalicn Robinson, Pa. Telephone: Bolivar 2492 Dealing in Esso Products LIGHT LUNCHES ' GROCERIES ' CONFECTIONS The Music Shop 230 E. Market Street Blairsville, Pa. Neils' Beauly Salon Specialize in Permanents COLD WAVES, MACHINE and MACHINELESS Phone 4181 New Florence, Pa. X x,,Q, 'CQQV , Q bk. X34 SlIAMROCKfffl95l 62 ' ' QQR Di Rinaldo Shoe Siore Shoes ' Dry Goods ' Newspapers and Shoe Repairs Shoes and Rubber Footwear for the Entire Family Phone 3031 Bolivar, Pa. llarl's Garage STUDEBAKER - SALES 84 SERVICE 214 East Market Street Blairsville, Pennsylvania J. W. Hart, Proprietor Telephone 84 Indiana Evening Gazelle INDIANA, PA. Member of Pennsylvania Newspaper Publishers Association and Credit Bureau of Circulations Full Leased Associated Press Wire Service N. E. A. Circulation 12,500 Compliments of I Johnstown Bank and Trusl Go. Main Office: 534 Main St. Cambria City Branch: 311 Broad St. Member of the Federal Deposit Insurance Corporation Your account now insured up to 310,000 SHAMROCK--1951 63 Tr A C. K I-lion Juv? N., , ,370 lfur QVC Q s Jain mln! . A 3' ,sf 7 V Q 1 Shoffuf K g Slnoff R1-'Ar . . Df3Q,u5 , . N. z DQ50 9,5 I Q14 Dnob. N , , ls f 'x ,,. 1 -1 f?'U!9,.l"N ' iii Compliments of Harris Music Slore PIANOS ' BAND INSTRUMENTS ' ORGANS 219 Market St. Johnstown, Pa. Compliments of Ladies' Auxiliary Robindale, Pennsylvania Johnny's Radio and Television Sales and Service MOTOROLA FACTA CROSLEY 248 Conemaugh St. RAYTHEON Phone 86-231 Johnstown, Pennsylvania 0. S. Kunkle Lumber Go. LUMBER and BUILDERS' SUPPLIES Homer City, Pa. Since 1887 Phone 445 SHAMR'OCK'--1951 05 D e Il o y ' s johnstown's LEADING JEWELERS and OPTICIANS FURS ' FEMININE FASHIONS ' RADIOS ' APPLIANCES 152-138 Market St. Phone 21-248 Johnstown, Pa. Compliments of Farmers Bank and Trust Go. of Indiana, Pa. Serving with Safety Since 1876 Member Federal Deposit Insurance Corporation Gales' Glolhing Slore NSTYLISH APPAREL FOR THE ENTIRE FAMILY" Your charge account is cordially invited 159 Clinton Street Johnstown, Pa. Homer Gily Service Slalion STERLING GASOLINE and QUAKER STATE PRODUCTS WASHING and LUBRICATIONS Phone 472 Homer City, Pa. Laird Nipps, Prop. SHAMROCK A1951 66 Compliments of Brahms' Greenhouse CUT FLOWERS ' POTTED PLANTS FLORAL DESIGNS ' VEGETABLE PLANTS Dilltown, Pennsylvania Gonemaugh Lumber Gorp. "Quality Only" LUMBER ' MILLWORK ' BUILDERS' SUPPLIES Johnstown, Pa. Compliments of Uanadian Fur Go. Johnstown Pennsylvania Dick Molor Gompany DeSOTO and PLYMOUTH 340 Main Street Homer City, Pennsylvania M. E. Dick, Owner Phone 400 SHAMROCK-f-1951 67 Ybbfix West End Electric Your Dealer In ELECT RIC, GAS, and TELEVISION 129 Fairfield Avenue Johnstown, P21- Compliments of Arcady Farm Supply New Florence, Pa. Phone 4381 A Feed and Feeding Program for Every Farm Need A p ry I e s JEWELERS SINCE 1905 209 - 211 Market Street Johnstown, Pa. Lumber ' Roofing ' Millwork ' Paint Insulated Siding ' Insulation Over 47 Years Dependable Service Andre Lumber 81 Supply Go. 140 Maple Avenue Telephone 148 Blairsville, Pa. X, SHAMROCKf-1951 68 'XYSQK K l5fiX,'Q bfiXfX.'N"i Phones: Johnstown 37-1486 and 8-8181 eely's GARAGE 81 APPLIANGE STORE THE BEST IN TELEVISION FOR YOUR HOME GUARANTEED REPAIRS FOR YOUR CAR Route 22 Armagh, Pa SHAMROCK '1991 69 H1 'A UW! mu'-9 A -.1l 7 C . ..1 ..+ 'lh'NKlW +LL- ll ,fc 1 reffy Q7Q7'x' , Lutton Beauty Shop Phone 235 Blairsville, Pa. By's Barber Shop NEW FLORENCE, PA. Gresswell Electric Bompany REFRIGERATION ' RADIOS TIRES and AUTO ACCESSORIES Vintondale Pennsylvania Compliments of A Friend Booper Avenue Snack Bar SPECIALIZE IN SUB MARINES Johnstown Pennsylvania Compliments of Fatula's Pool Room SMOKELESS, PA. Compliments of Dr. 0. B. Ellsworth JOHNSTOWN, PA. Glowas' Bonteotionery CANDY ' CIGARETTES ' DRUGS Vintondale, Pa. Phone 9991 SHAMROCKW-1951 71 Compliments of WHITE STAR IIUTEL JENNERSTOWN, PA. R . S . W A G N E R Funeral Service Phone: New Florence 6282 New Florence, Pa x ABQ' SHAMROCK -195L 72. GAMBLE THEATER SEWARD, PA. SHOWS NIGHTLY --- STARTING AT 7:00 ALWAYS A GOOD SHOW Phone Bolivar 2745 Phone Bolivar 2551 Residence OfIiCe GAMBLE and GAMBLE Engineers and Gonlraclors BUILDERS' SUPPLIES' BOLIVAR, PA SHAMROCKV -1951 73 We!! A414 -Sfztb -'K' -n LH5f dnt' - A .Tivo '-R2J- IWOJJCJ 3 qownnea No Jug'f -xii i5"fV'S ox S of Sghgoi ...L L vf' .A L . Ln-9, an 'M Bm" fl: Q l U' E,-:ly V fvo bend? I9 "'5t,Nl'c, .A 9 D 5 1 o Alvin!! " 'Nph1fd,QAz WA! l'l0RRIGK'S HARDWARE I Sporting Goods ' Paints and 0iIs Phone 54-391 316 Broad Street JOHNSTOWN, PENNSYLVANIA CONSIDER the CONTENTS of the Johnstown Newspapers They present the news of the world quickly and fully with news about your neighbors . . . In its pages are found the offerings of business, entertainment, notices, and a complete sports coverage . . . The Johnstown newspapers help make life more pleasant for you and your family .... TIIE JUIIRSTUWN TRIBUNE SHAMROCK--1951 75 bx fc I! I Royal Plale Glass llo. 4- "IF 1T's GLASS WE HAVE IT" 521 Washington St. Johnstown, Pa. y Sink's Markel SELF-SERVICE PQ Phone 404 Homer City, Pa. Snyder's Eleclric Slore LIGHTING EQUIPMENT HOUSE WIRING and NORGE HOME APPLIANCES Phone 453 Homer City, Pa. Flowers Whisper Flowers For what Words Thomas Flower Shop AH Can Never Say WE TELEGRAPH FLOWERS Occasions 107-109 Franklin St. Phone 9-44633 Night, 37-430 Washies Service Slalion GAS ' OIL ' and GROCERIES Opposite Forest Lawn Memorial Park Phone 84-900 RD2, Johnstown, Pa. Zelre's Gash Markel Homer City Pennsylvania Compliments of MlllERSON'S Seward Pennsylvania Compliments of Bahack's Brug Slore Cambria City Pennsylvania :Zia SHAMROCK----1951 76 0. K. lladio and Television Service SALES ' SERVICE Phone 374485 Johnstown, Pa. Pallerson Self Service GROCERIES ' 5C and l0c ITEMS ICE CREAM BAR ' HARDWARE Brushvalley Pennsylvania B. llessler MEATS and GROCERIES PhOnC 371-524 Cramer, Pa. llullr and June's LUNCH ROOM Armagh Pennsylvania Compliments of Shady Grove SPECIALIZE IN BARBECUES New Florence, R.D. Pennsylvania Seward Service Slalion COMPLETE LUBRICATION Route 56 Bill Rodkey, Prop. Phone Johnstown 89-254 - Sliles Merkel FRESH MEATS ' VEGETABLES ' GROCERIES Route 56 Seward, Pa. Phone 371-231 Smillfs Appliances Dealer in GE and HOTPOINT Phone Nanty-Glo 13-R-21 Twin Rocks SHAMROCK--1951 77 'QA, LUGAL UNIIIN No. 838 Bollz, Pennsylvania Compliments of UNITED MINE WURKERS UF AMERIGA Local Union No. 988 SMOKELESS, PA. SHAMROCK 1951 78 Xfsfsxwsfsava Fx- Q4 fbfidxfxbfxd Fairfield Dandy Go. 139 Glenn St. Johnstown, Pa. Phone 37-5545 CANDY IS DELICIOUS FOOD Enjoy Some Every Day ROOMS and MEALS "A NICE PLACE FOR NICE PEOPLE" Wissinger's Inn DINING ROOM OPEN FREE GUEST PARKING Route 219 - Watch for Neon Sign at the High School Operated by Jack Laverick Phone 501 ll. M. Spory MEATS and GROCERIES New Florence, Pa. Compliments of TrexIer's Inn , ARMAGH, PENNSYLVANIA Trimble Brolhers NEW FLORENCE, PA. Phone 85-821 Weiser's Music Genler T E L E V I S I O N "Everything in Music" Johnstown, Pa. SHAMROCK-H1951 79 410 Main St 'ma lx wi . n I Z 1 j ,2 ' 5' A 9 ' I N 4 we 'Nm' 'T A' o uf ' X fi .em R . A 3 S Z u T ' A G 'L ' T ,Cn Q- T - T ,P K. K RIS E - 1 , 1' T I 5 o ll' P ' -gf: 1 i K " , T . X Q S ' T c 'P , o 2 C' 'F F A 0 Ang LHC 'S v ln, W o 1 m u 4 U H o A - I- Q i 'S T2 0 , b 5? ,' I Il 5Fde.uuAlk ,ook Rust.. , miie 5... A 1 3 I-I E L L O I? 3 2 I l IUQQ .7 P 0 c K Compliments of CHARLES STURES IIB. BOLTZ, PENNSYLVANIA Compliments of JUSEPH E. UUVER PORTRAIT ' INDIVIDUAL ' WEDDINGS Official Photographer of 1951 Dial 68-252 504 Main St JOHNSTOWN, PA. SHAMROCK-ff-1951 Sl '-fb' BUNAVERU MUSIO MART Dealers in ACCORDIONS - RADIOS - TELEVISION - JEWELRY - Accordion Instructions Certified Teacher of the American Accordionist Association Agents for Excelsior and Accordiana Accordions Studios Located at Johnstown and Bolivar BOLIVAR, PA. SERVICE QUALITY L. G. BALFDUR GDMPANY CLASS RINGS ' PINS Commencement Invitations ' Personal Cards Club Insignia ' Trophies ' Medals Memorial Plaques Diplomas "Known Wherever there are Schools and Colleges" Represented by C. M. Klingensmith 424 Greenhurst St., Mt. Lebanon Pittsburgh 16, Pa. VALUE BEAUTY SHAMROCK-fA195L SZ b" . DICK STEPHENS LUMBER and BUILDERS' SUPPLIES Homer Gily, Pa. Q l W 5 1 5 E 3 E 4 if gE 1'


Suggestions in the United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) collection:

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.