USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book

 - Class of 2006

Page 1 of 204

 

USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 2006 Edition, Cover
CoverPage 6, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 2006 Edition, USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 204 of the 2006 volume:

V I X if 3 X X 2 -V..,V-4... Qi'- VX" 4 fl -F V. ..lc. ,,:V.. V--,VV-.,... .-.--,. ..V.- .4 - we .V "rw V ,.,f .L,,,-- -- . .,:1.--,-,:. -. - Vl-:1:?fw. ,. , -f ,5.:,rk.:..:y:-'-"' ,X QV r1u:,m',fL3Z-tBUr1s -1- -1-V..: ,- -1- fi ..f-Q, ,251 5125-rp ' 'A- ..:v:'Q :- 15:-,V 'V X , V ,- X ., -.J , , ,. , V . . m,5fv" AX f""r -1 --V .. X X, A,.L,XV .V,.X A ,.,:-.H ,.. 4 ,V -' 'ILA , NDJV 'I' '1"?'K"f" """"". " V'f3"- ' . ff X 1' N X "Wi: 2 f-'- '4 '71'5'L?Y,fcQ.,:,... 13161-' 4 K -'Ra V f X ' ,: 3. XX .15.X.,u,.,L Greenland X.5nfg-.511- - -V 'gf Xf yy! X.Xgfi.J - .71-" Q XjXv'5V-V511-,pgagv nninmnm ,.?X?QQ5G A , iflflff , ff -------. ., - .-L 4 - V- f av .,,,-,V f ..,r.'-is .JI 1 .. V , V - - V,. i. . ., V, . , Y'--'76, V- ,V-uf, -143 ,y .5141-7-Qi.--11-V ..3,cv' ',M'1- f -ggjgy' X .jfg-, '-.qVfV A ,Vg -f-,,H'g:'QQfiV'3f-5 ' - I IQ. Q". ,. Q s i"Tf'9V'A ' " , '56-'. F' ' g1U'i'f4f?9:', ffjq! ' ,-" 'QJFSUAAQ' X - H X A f?'f-'-"V-'UV1"gQztf-'iQ'f..VgVVLf f.-Xu gg-: . , -XV-'MV .gs . .V 03" , - X .24ff.f.'-'-"'4..1:3 .fV.'.af-1' WT' V P V 4-'1VVVff'V'2 x'-2 rf'-SLWH ,Q ., V, -1 , Vf. -- - - - ,V- - f..f. a f , .. .. . V V --.Y .. -J YU , ... .1 J, -Ir'GA-vu. ,xfff -X, ,, 1 f V,.A ,MJ X .- ' - ': 'V ' 1 ii V . ,.. Ju . - n"'f'??""'Lf"!,yQt1r"'1f'rf'.V-ml-rffL.Vfj+2"ZC. ,VP L . ,. V 2" ' '- .V-QV 4'-V Ykuuxmnzwuqf' L' ' . 'V-.we ' X, 3,5 ,..f '94-X fV'f..,,g, -LaxXX.,7 5. U1,c,3Qy':VV X- Q., - Wim- .f X g.W:.,.V.x NM., . V 'V-1 VV-.--XQ.Xg,3Q,',,-5jj',1 -C3-Z1 ' -':V':-11 .,ff12fX,,'X -VS" X ' X' V, X. 1,.,,m,,,, .VV--V X,:3.X: V ,fy XX.V6'fQ.4g:a'j - V , V ' .. X, ff-iff' V :gf '- ,xpgl-:pgex -" ,11,:.-1XX,V.:- ' ' Q, .X 7 -Xt l .fi X V XX X, ...f iff' "aff-V " 5' 1' V" . I , 'T V " Vi: K . ,dyff ' ff'4ff-953652 L ff' ' N A D ff :fx D NIM' V rf' f- . ' 1115"-1131 "O-at 1' '-KW" -2, f V 'V V " -1- . , 4 .' Wt"-jL1:".7-fn. ,.'fL.3u" r fs ,- "' . - ,V Q-,'V'f'f, :A 1 .',z.V,,..+-if 1 K V 'i ' f -. 6' " ' ,Ln-1 .'-.ANVJ VN, 9 ' 1- ..favulW .V .'.V.f:K'1-FPR '-vN,.- '1 -V ', . J- ' ' Vf . , na-1, bowl' 4- H- "3 .. ,V .mn-'s V '-5511 -- ' ' V ,4 - -- -far, 1,-ff' -13:1 lwyiilf' 181 "0q1,,,' ' ,ily ,Lg 0:1 - I ' 'f-'1' - P-'-'W ' ' . , -V J 1 V V VJ. . 1-'Vfffpwwf' tl ' V .,Vf, '7'V-- -' 51- 5 'iw ,U-f '- .15 Q-jf X' .',f-A! ,Q - --V-Xgf g-MV.-Vx.V, . -f y' ,,4X y,E-fn .X. x.,:,VX XX V,V .,, V-,V.V..g" V,,,A V-V,,, : X.: ,ff . V , V I X X V ,,, L V X, -, ,.,,VV .NX 4,4 I few -V., V VV V . 1ffuX' V V mf V -'SW 1V1 V-, ,,.A,, -. YL V- - ,V - , ,V1:3..- V,,,,,,V,V-HuerVV-.-,-,V- -, .V X, . -1 VV V ffl-1' -Q7'l.xiQ6" 33213-,J-' -- 'f ""a7"'k'N V QT? .' ' Q!-'A'-IfeV'1'5'L'YLT7fI..-5' -5'-:EH " 7r,-"if "1" ,V V ,, "ff-'ff'-lf:g2- ,,iX.2. ,ul ffl V - V ,V X- X 1'-'iff' " rfbfiii' " if ,, ,X .Qrgf-52"' 1.4.-,y"?V '?7?'Jf'7-'fgffl I," I v'T!'5EiQfi7ffj5l',',V' "" ' YfQ5'.'w" '0 , ' V QV-.fQVz,,'127fViViL,- . IWW' ' 1-mf:---V - V A Hug V-'-'V- -' , .V,,..',,'-V ' S1 '-Wi ,Q . 1 'V 1 ' V 'Q V. Q V . , 1" V.'Q' Q "'f"f' fi ,-' V' . ,' Q -' "1 X. : . 'lf W' ' V ' 5' V .V ,XXX ,HXWVVVZIVVVG X X V :X XQQXXTFV XX ,, V V 5 fr '1 -14, V- V AV. ,ff .' .-'m......V V- J . m f-v I'YV J' -ffaly, 1'-JV' ' V, Vff ,f ,M V- V -.--Vw . V'- -JV XM,-VXp mn... VV, .,VV..Vw,XXX,,X -,Q .-4.3 . .VV x ,gn 1,q.,.V ..,,-.X,-jhXfEX:..f7L3 .X-.- VME. XAX., X , JXVXV XE:-u, ,V X. XX X 1512- X N,,V,, ,X au. .X XXV f.,f'X MV. -4- f ,VV V , , v.- ,Q -. af 'G iifaifgg Vmklf' 7- fi" "af -"'1Q'c?jY-Tf.'fQf3j5,i5'2VV'i"'F V M --1 -V, -v--:VV--XV V- ir 'X - ',: f -Xn,,f 2Vv,V.c,. R ,1-gf-' V XJ, . 'LMS .VX V..4vV g,, ., 11. , -5- - 'I-L mff' "z ,U wb ' X, ' - :Xu VV 'JJR-3 '11 jf , : J X 11 .VH 1 v"'x"Qj"!mAJ 'ff ' w mmius ' 'wqgsl Rixvvxl'-e'?lai"1-In '- ' ' FIU Y V .V ' V -v9-W-V M- .- H--wx wr 4 VV.--V-VSV?-'3'1 M-- '-' f. - "--223.1-J'I'271 'fi' 'Q WW' 5-NNW TI iii-l'5fXl'2'75!fV37x3.' ff' 1 . . ff 'wwf' V .q' "'x""'i. ' M, ,, . V ' f"'4 'VL-,:+--4 TX-xI'1A ".'r'f:V1" .-! ' ' ' fy-' ' V' ,V . -' 'f-:AU-'-V 1 , Vfjfriif Fl .V 'f Q, "P . ,Q'i,gVyf'-9-VX' 51. VV K X f2,?,g5,,A,' no-VV.-Vw Ng:-' L-.'V,:5,V'tKgf:,':wQ3'-1-:,Q XJVXV-pq-HV IMT' 5 ,N , - ., .V - , 3? " 4,951 ,, V -,ww .-17 V- f V-V,...Q-4393-f. V V"'1'H' nf ' 'Ningr'.-,Q-,iV.-423,34 1 V- . ' N... - 16' 4' ' X f ,WM .wwf ,uh -ew-4, 'I I 1' """'f"' -' w.Vu.1x.rV.Vnb, , - q.'1-'if iff . ' 1 - V ' ' ,V -'- --V--wp -V-"V-5' V ' - V - fV -1 U' um-,..,,. 1 mn--S-nw mn.. -'-A-VVV.VVV-V.. 1... '-A 65.8 lf' - . V' in A ' V :Mm Kid?-Q AFQLET- fvwqvr-In 5 'EF D""""W "HU 2 ' .,.V.:.-1 XV A . ,11'ij1--lf! ing 1 L -. f - ,V i -' , -- " 'Eaggggggv Q , i.lQ...... -2-ffm... -V-V---LY' XXX 4-113511: gp, 45--H X-' . ' r . -- 1 , . ,V , . ' .1 v, -'- - ' f-,-.:J'VpV'.' 'VT-V"' " V V1 Q X K ' xmlsnbddigf. X.Xi 5X1xV.fT.xV:2:rf?V-31'. A 1-we ,L,:u,X?55!'xfFf'E"3?,iiVw gli? ', 'f :L sALvruon'V.'gZQiAf!lA JY... -:V-VT X' 'W9'lm mr n.wV:1y,gg-QQVQQ rf' d XZ' A .V ip X. mix..-. Z X IX un-ueuaykli X ,7 VV. "N" :V-an-VZVVV-X1 ,,,HmwaX5V'2j . XAXQV 'XX -' hfj V. "fi ' T- , -:1-W-VV..VV.L.V4 'VP "-I-H' --"V6p'f'V' 1' wj!1'L3'fgA"-1 '1""""''5fXQ'f'2'gQig?:VV?5t 11.3 T5-' "' V . ' ' 'K' J " "W c.usTnvu'm'.xqf' Am gf 1-VV! 1-,1 1'3" :Q 'MVN' X :uxxn- XV "5 X-'-, '53 'N XX... fi. ,V ' X V M' H , ' g"X.'Vf:gL-X-N -XM A 'm .mn - If 1 V' 5 ' Xiu V: - 'QQ'-nhVL-,. , ' 'WQ-fr' ,vkif-'fjvg ' ' yQ7V1vffqQXcf.VVgfV.,VVVV s 54'-'YRNMA ' Q4'Q"xf V. lnianciuf-un. :L-lviify af ETX'-3" " ' -dx " "W""'W'0 u'unE'Q"!QL' "1 ' 'Q - V,-H f " , ' " X -V 1, A."'XqVf - . V D41 .,.XfVYf-JVXV, rremaVc1ui.m.V WH'-M1 '. V' V3 ' - .,' V V. V, .V V X, ,Xi ,Ji V467 IGM- hrsgmvml-.,rV uuul A ,V V mm- 4.4 5 5 ---H -z V .V TI 75- N ,1,. ,JH . . ' ' ",.,4. V ,. V., V . X H. J X V X Vm -- V .W UMM-1-V'-WML-V ""'v""' HW .-:V - . V' :WJ XLX X4"Z25QI-VQMCI -'.kZ,Zi.fi,'gfV'i6QQffV VwV-V4mV.VAuruV.V ' V! 'V X -V -5 ' f V 73 'WWW '- V' -num-mai. V 4mf57r.:f-9.51.2 .'.u:f'3'.i4V.?:1-V'I.L5. V---ff' , 1 """""""'Z'Z'f'1'l" L ' ".,2,' X ' V:-MMV. iff- F"-' 5fEQfff'f9,f'vVQff7V5'ifg'5'iFQ7'U"V.fK'VV3fQZfTff14+-3, - N ' 59' . f 1- l""W3 , fXjL:1:L.g',75'V'V" .7gVf-' "gl '1 5151? "WY 'QT RTW" f""l53 u1VmVm.uLmw ' V -AMD" ' -' , Vwm.,-.V -.ww 47fX,1,1,5V XXX lin PVX,XVZ4gXXn.: jlyiain VVXWXIX XIXXXXX-,Vvu.,X-X. XXX XX ,VvMvu.,, ,MVXVXVV4 wma? , If " '- - - Ea! i' ' V.1f'e'VY51'.'lJH?i.ieV:i-4. 'P VV 'M' V. z'1.1 V- 1 ' ' V L-Y-.Vi ' '-'As 'firf-35'5'11QL'?fV'4f3?3If1f'f -541' Q- .rf V' . 1 ', ,V .- , -'.-'V'.,.-1-,VM 3,-gag-V V,- , ., 4- , Q, , X X3 A - In-I:n.u A A 1 I VV -Vu". wg -.-:.-gg MQV-V,'5'f.-V,fr.f 'Q-nf1!':fVVg:-X Z VV ,VV 1. f--V ,V -' -' V5 v ' unmmwx : x 5P,g5f,,-,-,V"?gV'-V-ii---e'f',1'V'-C 'f:V'.'5 ,J 1. ,. fr-- il-'-'jw FJ . ' - if '- 'ul T . ,i .. f X, : L .www 1: Q9 VXXQDXXXXX ZX:V,:i1.XV.X,,X.XX.X,,E,X5Xd?V,,n -MM V Tc., VX7 Q X95 X? Vyq X XQVTX-.1513 X XX VV X XX V XXX , X Nj, . , X :X -,QW V, Q-,V:X.Q,3iX,VX?ksVXYQBQL ,. -, QVMQKA.-gg? .X V , X1 X X V 'fy X- 1 2' 1.1 V AVI- 3 gp V X X X .V ' 5 'VVVSH V :,fQf?23S'i'i?."1iiIQ2'g',t1a5?Pf59?SES?-Ifigfwif-jfye,f-H1 152, ' --2. p wang' V , VE' ifggS,wV''1ifr2ff'5T9'L?jV-'1J"!ii,15VU:7Y'f.'3"f,,'Yl' ,X VQLV..-V , 'V . -'-'fm' V My M' I I ' I ,X nnumrnrunmu 1,7 Y Eff? 'V 'N ,' M' V Q' vL.5vx'-.4.,:- ' 1555: X I ' V - ls,-1:1-'Y' 'W' Qylbiilv. 'fVf'- -'G-:Qi NJHA mm- xx ' ' -" """Q1 - nun 1. X X. ., V .,f.X ,:,,x hlgw XVI: -1 -V..- 5.9 7 ,- 2 3 X - - ,XX ,ae mu V . VV IX V4 W ,-.Vg-,-dx,-,VV1 MX ,df I V3 ,wi ,V . . , . Y - -I' V -- V - V 'fp ll 5. f V' fl 53 'V' 'VI V 'f V I :ly E ' V f M fl' r r N 9, h P fl l y u r s I :Q 1 fisrgpih QQ swfx: 'V 'SX 2 'Z 'J f- -fi W1 " ' V f- 2 ' ' ' . --'f V 'lh SPX V559 .fMi'V'f 'V rV..mu-1 - Xign' GX- LQ4! -Qggzygi' -' ' W .VW M.--V---V-' "'11:'2.'?LWL' '-A HV! 'fssqifi'H.'W'w+:'Q?3'iV!5 V ' - ' J-'xv-. Jw TL.R.VV'.' NMXXX, X, - 'fi fl jg V'2,f'jXlL "VM" V , I V' X ULXXXXXXL XM... XL,,,,,, X V. ,fa - 5- 5- VST,-,3 - sm. ml-ffm V5 A X X V ,. . - -. - X-SX,-X, XXX pf XXV X X ' ,g X , 2, ' 5 ' Anfsifw-'if-4 255L",Vl'?im:' 'ww V. .54 , ' xg .X "' -"-'-"'jf3V:rVX y2,j',2j,.,7'u 5 7.-2' V CI1ll,E'. X 1. V. 1 L- :www , I X g ,NX f ' - ,ifflb-Vdiiyifg' vt . -- ...,,..-.V. X3 'Xl' V nu-xgmryvf 8 -fm '- .V , :VV-fVw.um X X 5: 'V V 'V'- .Ewa-" ' - V5 5 .4 'X 2-5 ,:'11f1'1V"-"H--T-' ' ' ' Ar K XX NICXVQV2 3:5-, X 1ursnwnu1mM-v nog-ui, XX Tgx Y Zg"'-fi: f wf,:Iv'144l-1 ' fs' : V VX V yd: , X Vu mm... X XV .X Q 1 ,. KV K 1.11, ,,,.,,.,,.,. VV .V V. Q ' " .V...,,L..MV..V,- ' Vgf jg 5 C V. -. . -Q--V V ' .1 . V VME, .1 -V . .. . - V - X "" '." i' -'-'H '0 'HEX :.VVcVw1s-4, -.V. ' ". V t XX 'ml X Vg Vw.-.,VVh... -. J V- AX 'GLS--VV ,jd ....V,.V,,V......,X. .V ,Q ,g l X V V fl -' X :,,,i,r,f EX 1. .VV V X. X -ap V-..-V-eXX.g,-L. . HJ, Vx ' .5 V. fi V, ' xx x3.,1IVXaz-wx!-5-Vans: . 3 'VX-X3-'X - " N ...,V.V,,VV.V.. . . V V. . 'fx :.- V , V' QR ,VV1.V.-VVV Aan:-mn yy' .VL W' . X . X QI, gem 'xx .,2.V1:X..VV. X dk :X 'iv 5 2,4 . 4 - xx V 'rvg ':V , 4 X .. Nag A V 271 X .gli - '34, wig.: 35X ' 1, '75 - 'n L ' -V K M-, ' --H A ,V V ' 1.f:V..4fA-pn . LA. - "5g ' ' V V.V.,,' 'law XX vs- XA F Y H --1 ., -, D ' I V' ' ' 4 1 Q umm Q4 WMM umm Atarctica' I m 5 . Ffa :ff 7 'vf ,A ,u , 'V ,F- ,.,, X 'J A K ff V , f M. mf if 1, .im VUL: - ' 1. ,yif " Cv ,' f'j ft, Y, fl.. N In i- 7 A-g f 5 f ,w ,f V Rvniszcxinr in Q.-mm. umm Des-in-M: :VL Saul RM. lltrdfv f'1't!dCh-SOUihI:m and Anmmuc Lands X df fPnMl.h , V JI' '. "Zfa'am.. , ,,, ' f' .. fl. ' Q,1.',, 'jf' lnnwllrxn , 1 'J m.b,un..3 pg.-1., T- ,rg - -43 'W-L, .k.,.mwi4h-wr" ' ' Ay , " - vulwiqhmfi , mnsfqgf-"f k 1 ,,. N. ,L W W , " ' Y W. . f ., 1 K, g' 1,1 W 'M II. X 1 4 4 f 1 Q ,... V M 114 +1 vas' New ' A951 'H -. 'V 1' fi I 121 p. - - - ' . if Nix? ', ' ' ' if , , ,, , by f, A 4 fp A za-fp M' ,vip 'ew tmp 1 vm' -, am 'K - - ,A -exp, 2314 ,, . -xy, 5. .V wx xx-fp WJ'-. :gb f-M: pw,-pgqpzx .vgiim pw Qfggzzifm .ga C, ,ew 6 pi, ppyagm, Q L gp, , S ,QQ Mg ,N,,.q55, if ew . ap- , 11, 12 -:sv 9' VMI' 'fb " .ww f mmf 1 , pw- ' sl? rf aw, , L aww A .v . ,,,.,,4 ..-ap.,,. .mi-,, M465 . , pwfgggw iyttskdklp ,PQgi72i,, ,,.,.,.71-:pf maize, p' we ...pf-:wihtV-,'--,-,wff-ywrpff :4:1sfL" 022. wp -f 1-v-1 ' .4 .ipww N - A ,ifgviapf 1-,g,,jZf -K -, Vggifgqpfpv .. Mf,,,,, V H ,, I H . ,. RADM Michael A. LeFeVerBi0 Ship's History at M fp' ,p,wA,g4,sf A-.p,.,0.,p, ,J-'raw ,f-,ve 4 -wwf ff,-1-pf f -. :gf ,pw ,- f 1181i 120 f , JV , ,rpg-,, Suez -,.,. ,,, CAPT Peter D. MurphyBi0j e ee Beer ee e e 1 e ee i CDR Edward J. Han-ingpppBip e CMDCM MiChae1D- e D, Departing SanDieg0 e e e e i AIMD Department Air Department t q e e r r , ' C0mb3f C3120 , ' D Cvmbaf Department i t ,, , r Hawaii p , t rt t D t , , , Philippines DeckDepartment' a , , t t t Engineering I t Efwfufive p , Medical DGP t Darwin, Ausfpp1ip t r WGS Day p D r 183 f f '7 a Fmcking p Navigation Department 1 ' 'p i a D p i t aa pi , p ap a t r p t Operations Dpparpmppp at p 1 a Safer Deveffment D 0Pefafi0I1 B1'ightSf2f 198 e i p D D I, ,, rf,wfaf,,, - I f ,, ,, , ,f,,.,z,.,f, ,Q-,,,4f.,4-2,,.,f,,,,fa,f,-,f,f,fg.f,g7f 4,,.,v, f I , , g f , ,!,ff,,:,3pX,g,,f,l,g, up l ,, " " . , , V Q15 :ECW Zf?'f1L'sf5" ff fn S , ' ' " "' CW! 5?"f"g9f"'i, X fZ,5pCi?i,f-i,' , ,, , ,, ,, , ,, ,fm , ,, ,, ,, , my ,, f.. ,, ff , i f7?!'f"y ', ', ff If fff "" 'iffy' Ziff ' I ff Vi, I " 51' '7' if 'ffl' 'I ff aff" f 'uf' mf ff-1 1414 2:12 I i' ' . pf-fp -win, ff, pi, ' f - ff -. - fa K V p V V 5gtg5,g,Q?::'.f:-sf:,5ff6?,g15fz.1j1f'f1 ,1f.' f,l,f5ff:::f,i,?ff' 1 " , ' p 1 p, -, ' 125:32frfveffvfzw , , ' i if '7fL,1" .471 A X V25-zf 12" 45' 414,-if f f D D, f ff ' pfff'1-,z7'fpi',w'?1 ' ' 'wzz'fz,12,Y-z": ' we , .-ffl I f'rm14-4fnc,ffnf:p,f,f,pf, f' ', ff ff ,,,. ., , ' Y I-- ing deployments to South America serving as XXXIII, and later to the Adriatic as Flagship for the Rear Admiral MiClwel LeFever C0l1'll116lJ'ld6If,4 Expeditionary q A A StrikeGroup0rze J Rear Admiral LeFever is ia .l97i6qgraduate.of i 01' Operation Sharp Guard. John Rodgers won its first ever Battle mander, Destroyer Squadron Twenty-One from December 1998 to Commander" for the John C. Stennis Battle Group in the Western Pacific Duties ashore included Director, Surface Officer Distribution 411 Millington, Tenn. Additional previous tours ashore included Communications and Computer Directorate CJ-61, Executive Assistant to H d f Fl t R d' d OPNAV L' ' and Executive Assistant to C21 OI' C6 63111688 HH 1315011 Atlantic Fleet, and Senior Fellow, Chief of Naval Operations, ter of Science Degree in Systems Technology, Command, Control uate School and attended Armed Forces Staff College. He is also a fully qualified Joint Specialty Officer. Most recently he served as Deputy Director, Expeditionary Warfare Division, OPNAV N75, and has oversight of requirements and resources for Amphibious Ships, Mine Warfare Programs, Explosive Ordnance Programs to include Anti-Terrorism and Force Protection issues and Special Operations Force Integration. Additionally, he led a number of ef- forts under the Sea Base and Sea Shield Pillars of Seapower 21. Rear Admiral LeFever,s personal decorations include the Legion of Merit 125, Defense Meritorious Service Medal, Meritorious Service Medal CZJ, Navy Commendation Medal 131, Joint Service Achieve- ment Award and various service campaign and unit decorations. States where he rec ivedyat if 1 ,His first W here he e terffighter determine ship. ex copters and thisppaepioymem Ronald Reagan to su ort Wong her second i Steaming out of San which the ship participate i 9 In June ofl986 plex, one-year overhaul. 1989 had rejoined the Pacific Fleet tary exercises with Thailand and 1989. n T p 9 p The following December brought the amphibious task force in support of Operation Iraqi occupation forces. It was the largest such mander, Amphibious Group Three and the Fifth Marine i 9 Tarawa p ' 9 uiuu pp d Vietnam Brigade ii..11 Tarawa the Soldier IV in January l proposed amphibious tion was, in fact, acoalition e Iraqi military focused on potential assault deception was successful, playing a major role ment of that magnitude. On February 24th, Saudi Arabia just south ofthe Kuwaiti borderg which entered and liberated Kuwait. I I I After the conclusion of Operation diverted to Bangladesh to render two weeks of Water purification equipment, medical aid and craft helped more than 1.5 million inhabitants Tarawa returned home to San Diego in June of I . ln May, l99Z, Tarawa deployedfor th '93, a joint U.S.!Kuwait exercise. Theship port of UN. humanitarian reliei and returned Admiral Flatley Award and her first Commander deployment. A I A by A This deployment was followed departed San Diego in April l996 for bian Gui, Tarawa participatedin a joint then proceeded to the Red Sea to exercise Infinite Moonlight with the the conclusion ofthe Red Seaexercises, the enforcement of the uno-ny" zone over raq. Iraqi aggression. Returning to San Diego in Octoberll996, st was awarded both the F tion Award and the Secretary of the Navy Energy Conservation Award. n 5 , W 1 w 4!n...f 4-.. .' Q,..I M fa f-.V-.. my ,kv 4Y'1'uf I, Q j feP01ftCd 10 afCfaft 25 vf0fhis , M ,InJune M Fleefimufair June 2003 a ingten Captaiii M a QLHAv a1 j from November USS a TaraWa as he M he e Captain Murphy isfnarriedato the fqflher . and they have three children: B1'ooke,eTy1er a11daIgauren.v His a the Meritorious ServiceMeda1 Q3 AWardsL'Navy Air Meec1a1, a mendation Medal C3 awardsj and Navy Achievenie1itMedalC3 awardsj, Q Peter D. Ca tain P T Edward .L Harrington Commander Executive Ojjicelg USS TARAWA Commander Edward J. Harrington was commis- sioned in May 1984 aftercompleting Naval ROTC and his undergraduate studies et the College of the HolyrCrossQ in Worcester, MA, receiving a Bachelors degree in Mathemat He fepeaea aboard Uss TowERs qnnoep, e SEVENTH Fleet ship stationed in 1985. During this 30-month Warfare Officer, Missile and made two Western Pacific ments. He next served as Navigator in USS CFF-10641 and completed his third Indian Ocean ment. Shortly after his arrival, LOCKWOOD nra. LT Harrington attended the Naval Post received a Masterls Degree in Oper Surface Warfare Ofiicerls School, he reported aboard the Diego, as Operations Officer. He also served as tour that included a deployment to the Indian Ocean in in Somalia. USS ANCHORAGE was awarded three LCDR Harrington assumed duties as Flag September 1995, In February cer, Commander Amphibious for 6 months. After completing aboard USS COMS'l the Arabian Gulf. LCDR Harrington reported to tions in the Pentagon in January Commander in August He Analyst for the Director of the ber 2000 From December 2000 through March 2002 Chief Staff Officer for Commander, Special Boat Special THREE, an Echelon IIlMajor Command in Naval Special Warfare. He then as Commanding Officer, Beach Master Unit ONE from December 2002 through April 2004 and led the f unit through its highest OPTEMPO period in a decade with a mishap free record. He reported aboard USS TARAWA as Executive Officer in May 2005. 0 E -,i-Yr-,W -.- - - Y Y--A - --1---:W -m-- :.- -f--f--if---------i-i-fv?12-A , . . HYAMYYVYYY--N V V Sm mn. ff- :- , "C, f-""' ,,, ,,,- -QP!! 1 'mn' . ck . :sw lf' ,pn-' .n wc., M uv'- R ,fx .-v , 'wwf F .-Q pm . rf! Gi. is -f i 0 3-Lg' Q :Il f W Nj Vw ,ill M im l 7 1 Q! Ni 1 1 ef ,J RJ i YJ 5 ,1 ' .. -N f 1-A1 '-K f-' ,.-1 -A f F.. :4 , ' x 1 V ' x N, f , ' 4, I f , 1 4 . , xx , If 'TFAQA NU 'himv R'fNl.XN,?' .gwgifjjj ! Hb ff V YN f K jf! x 45,3 if 3 I2 f ,-.. ,.f1 1 1 1 :L1.,..-..,,.: -Hz Q Q --f- -f---f--f f 1 1 1 1 '11 1 G :,..- . -, . ,MA J 1 1 1 , 1,,, 1, 1 1 1 1 1 L QW- -- X -N.,.A....f 1 111 '-- w fu, 1 aq- 1 1 1 142, 1 1 1 1 '1 11 11 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 X 1 1 . 1, 4,023 1' 11 If 1 1' 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 111 J 1. 1,--1.1 ' -x.,-' 11 . ,mx 1 1 1 11 1 A 11 11 111 ,W 1 -W. 4- ,f 1 '11 in I1 1 1 11 ,A Nw. 1 1 :Z ,.., .1...1,..y...- M MMV,-.... rm -11' f fffu ' v W-?-,1....,......,, ..., 1, 1. 13gs,L1-- ,..,,.11-,.-1-..,..:1 - - -A-w f 1 f A ffwf f N .g,g,a,, ,yy U21--z2:ii, f www , A Cf? 7'-.... . f - .U pw 1 K 'J , ,,,,,x-,,,,,,,,,,, ,,,,, ' f qh,!,,,, riff! , ,,,,',, X ,,,, r, , ,v, , ,,,,1'W"' ',3-,, ,,, ,f, V3 :ggi J, K.-,,,,f , ,,,,,' , ,,, ,., X G! 'QQUUJ 'J Lf QL ,,,,, ,, J, ,,,, 1W:Q1,,: -, ,, , M, ,,' ,,12,,f 2 ,121 , 1, -,, ,,,,,, .., .,,,.,-AJ -m,7.:C ., fr. ,ax ,X - , , - .. . X , , , , 1 51, , ,gn ,A ,X kd ' N' F, ,, -........-- -- . Z- ,W .--1. ,,,, ,, , ,,-,,.,,,1 W,.,IxI, , ,,,. N .', ,fi , V, TW" 7 ,,, , ,: " ,- 4-fw ' I-4' ,E , ,-, ,, -',,, ,,," ' ' 'A 'NIL1'iI'xf' PL ,J ,'i2,,'i:T ' Q f A-, , ', 'L ,,", ',::, fi 1,,y,,N x u ' P' -111, ,HN :,,. ,Q . , 473' ,W-1 ',,f ' 52.4 M551 ' X' ,,,',f,f-' ',:, JVM, , ,.,'1-' ,,,,,,!,g,, ',:,:!' ,,, ,,, '. ,LR , :,,,', L .1:,- . -., -, , 7 ,will ,. K gm , , ,, , . - ,K ,, ,,,5., ,f-,, 1- - ,uf J, ,sp ,:- ,,-,,,- , ,,,5,f,, , MUN: ,Hi " ',,r ,1:,,L ,1,Lf",,2l,,-,-- 39351 '7'-,ff'l1.i1Ll1! 'X 5,1 ,J,,:,,w-,,1,, ,, ,f,, , U, ,, , M, W , , A, ,g.g.V,,, ,:,,, ,W mg, gi ,1-,-,f,3,,,,,,,-,-,',,f5,,.f, Y,,,,f,,, , y, ,-,g,,,,', ,N ff-,,,,, N ,,, , ,,,1,1,,M ,,-',,. ,.3L,1,,,, :,,L,1.,3,,,, ,,.,1S,,1f,,,b,h,,,',f V,j,,,,L- ,,J,:, ,--,,,u,..,, ,,.,.i,,, ,ia,',f,j,f,, 13,,,2,1if':,,, ,431f',fi ',.1'1,i,i'," f1,q31:,',9 YS, 1,1153 ' JLJT5, ,1,,f mf , , ,.,L'.',f,M ' 11,1',,',,,,.,,,L,,,,.,:3i11-A- X, 1, ,, -.,f,,,a,,, J ,,,',,,1,',, ,,,. ,, , , ,Y,-, 5,,,,,,,,,,N,,,,p1: , ' M ?l,,AL,1?1,,!,-., U-jx? 1 ,U ,1 , -'UN 1 ,,,,,1 'il,i,V"W' - I , ',,:, ,g .,,,, 2,3-X ,, ,, 5, ,, .X, X' 'Lai HA" ' ,Y 3:19 LUQ,:'lg.f: X, lui -11,1 irwf- fr, -, F1,,'f,'f" In ,.,,,,,,,,.,,, ,,,,,,, ,Nl ,KLM ,, ,,,,,f,,,g,, ,,,'J,:,:,j ,:S:,:!,-2' ,LIg.4,l:: ,V ML, 'Pg3l:".gl1I.5.' .. ,,,,,,,,,, , 1, ,g ,,,,,:,,,,, ,,i,,, , ,,,N,q, , K V 'fr . v ',2:,,,g,.51,,1-YQ, ,,,:5,.,',S,-,rm V! , , V, N, X KK X ', 5 ,'3, ,, ,,,,,, ,,.,,,,,,,N,, H,---" ,VI AL'-a,,J1,, ., .,,,,,-X ,,, ,,.,,, , ., ,,, qu., ,f,, ,,, , , M.-,.,,,-,,"f,f,-,g1:-,, ' ' N'-,,1,:L" ,S ,' W ',,' .i', ,,,, ', , Mix' ' ww" ',' ,,, ,Li'fU'f'?lUl-1Q', U,?V:,'9Q laik,1121-ff,.HJ,Q L all ,g:fLi,LiLiXgv'U'J,3, , ,.:-lf! , ' '11, , ,, ,, . Tg, K, ,, fl. ,, ,W ,, .,.,,, ,, . ,, . . .U ,y Al ,,-X,,- ,fm 11 , , f,,gM ',g,,-,.,,,'-,,-.1-,,, ., as -,gf ,' , . 5 ,,.-gp ., ,fu -i,.','- Wi, V, ,-g,,'j ,453 -,-4, 1, l Hf,'11,,2,,,,,f3,,,7i,SE,:i:,1,UG' 3 QW WU!HV:MvSiEU:,,si5,,,,L,-,uf "fH.'UV'v- 15,-'1U'f'U f 'U 5 , , ,,,,,, , ,M ,wg .g-,,,g,:, -, -71 .. .- ., . .-f,f, V-N. N-f-1--fw f f ---V -f f . 5 ff 1, g W ,efg , ,,,- ,pf,,E,,f,q, 5. 'f,,-.f,f,f-:,:,'zQ,fg,-,fs-ik , ,,, ar,,'Q,,i-,-5,K'-Ha'-1-, Y, , ,,' UM, ff, ', , ,, , , ,ll,1.,,,l:L3,1iHL! 'G,Q,SUl,?,,!,.bJ 7,:i1,:s,:i,z,, 4 ,,,,f1g, j1fg,5:,,,.,fliLgM1. 'XJU QAM ,K f ' ' 'V V" " ' ' """ ' "KST" ' 'M A' HU' f"f'x"' " 'H' 'K 1' 'A R V s K 'l 1, ,,'3' , Y ivn ,V A ,H WX, ,,. ,z-',,51f:",f rf:., ,nf:,'f, ' ',::,,f3 .H ,L+ , f:"1w'ff',',' ,75yi,i'7fA,'?iN,, ,gif f,f,',,: ,',',,,:,j , ,,,,,',U,,, WE ,I,ifH1.,,,:,EE,5,,S,,,:" ai, ,W l,N3,'f, M., ,':,,z,,ii'Hf,,,5,,i,r-.gy,, W,2,fifflylwe.-,-'iiufy '5 WW , -V ,A , . g ., - 2 J -pf , , fi1,,,, ,, , TL, , A , , QQ ifi, ,. vii. L, - ,- -, ,,,,.f,f A, ,-f f.-4 1--.-,.f - V1 J ,, ,,, ,, ,. ,q,,, ,, 3, 3, ,' , ', -, ,,- f . -,M 4,,,,1, f,,,-9f,,-,,,,-, ,vp-,,,N, ,-1,.,f,,,,,4 f, ,, -J,,U,:,',,f,,B,W.vf f4!,Q,,U, XL,,,',5,L,,,?,iU!,,,,!, X- 4l'1,:!,,. Mc,-,,,9,.if,Ql,ri,,W W "U 1 X f ,,, ,,,, ,,.,,,, QQ, ,.,, X, M.. ,,., .,, J- X, , -DW .K U. , -K if-21 ,L-J ,-.W-W-.9 I X X X X X S X X X i X 1 X X X X E I X I X X X X X t. '--f lf'- XX if " X,.Xf' r:X'XX .X X Xx X XX i 'X I 'I ' , . X , I' X X ' X, X , 7 X, , , , 5 I X X X , X I I X X , 1 , X , . X 2. i 2 X , 2 X X X l X l , . 1 2 X X I ! X , X , , i E . 5 X X X : X , X 1 X X X X X X I 5 X ,X X XX L X X X X if X, ,XL X L., ,, X X X X X X X Xl XX X X X X X! 'X X X X 1 X X E X X X S 3k X C X X X X ,X WY XX 'A X X X X X3 mi ,X X f ' , L X X X X X ,:"" V 'W A '- ,X . ..... A-',,?'Fif'. V X , .- - ' X'l Pu- T' ' , :i357T.?- , ,f?FZf1X. 1. , Q2 X4 ' 1 , " -.54 X X X5'Y I ,fQ'i"d3,1x .X+7'j"'-!p?3?QIfi'iL'Lg's 41 ' X ' ,,-' gb' xii'-"J-X, A-Xe: fgrg-gtgf:,Xfg,,, E X X ,gk XX ,'Xf,,- , L3g3gg.XffX:: fag, -j1g,1Q',fg.p,iSXx . ' ,X Xw V1 ---fr?-2' 'ea X 'XJ' 4 Q Na' JMX - ' U?+5fFZfi'YXf9fYZ"' X- X ' X X . 4, , X, :X S!-, -ifipign , 'WX-Xf - kifdff X' X "WV ' NX ,XX , J ,XX f'iX.1gYXX' 152-XTX X X431 Xg,XX XX',Xa .hw V53 X29 'RX 4? S1ZXj1CIi1X:LT.3'1f:Xf' XL, X' EE frlkdiq .gig ,X XL fvifiiff ,ifw fi if-'X': my X" 3 51 ?'X ws, ."'i"X' X J X Q.. Aw- XXX YY QELLTU'-ji .Q H'.ff1.sJ-',:fL, 'X X" me Vrfei-iv'-.444-H,-0-'iftt ff f? .Q 'IRT XX1 me mh- NX f iw' ,...,-f-4 mf 'N 'AX 1, 4 -Q x ,, .,x.,,.,,, ML ,x Xf..fQ l1 XlQ1f 3 l.l-Hill? H M 5,,fQ,,,. ,. MJ, H 1-e 1MWiQ1T..,.,.:f2L--W-4--wuf-HW-W- f L--0 ---- -f ff - f- , Jwnq Jn, Y I f'f,MffgQ N A, 4 n X A ...?3......? E K 1 X t , ,, . M v 1 A .X , x, xx ,w ww---- -.J Lifi- -: -'I""' ...J J' H 11 V ,N ANU uf f, Lmiyf ,Q 33' L 3 QlQfLfU uk 1 ,",,,, ,..,,g,,.4. wx -ff: 1 Air-:nm ' Qyiu Smbgyf Q' Malnfifalgff v..........,sv :XE fi il H f V ljgfl, w..J 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 -N..- 1 1 1 1 1 I . s 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 u 1 1 I 1 1 1 2 1 1 I P 1 5 L 1 15-Q13 I-nw imif "XA xx ' x JU V1 mx? W1 ,lx 71 1511-:H:zw:,:11.E': -7 ffm ,. ., ,Y A X 'Y 551.951 2593 54134354 fgg YW V 'afm' inz ?U5 Xyyn ii: . mf 11 312.2 x:iQU-L1. 1 11 11:11c.11, ,NME 51-'35 11Q4Q,mi1f5iL:4Q1 .BUS lik , ?'Q:ff77WT I k 554- ,. ff a M4 1-21.-n , l. 14 ,di , Ir. gp , W as v? n .M--44.3 -..nn "0" "M "mx 'K' X w X 1 X X, vLw.1 ,H Nu Ax N 1 sa iw ' K , i lx fi , .,,,.,. -,,...- X- , Nwf 5-0.9. Nw C 4 z"'f1 ' J NM, W AL 3, ig,.Uk:.U,, JTQ5' , ., . - 'u,1s1Y!O3IU1 Xf-fphfqmip ' ' V K ,, wf., , .:,.,,,,,, f5,1A-fW,,m, f LxSiFS7fLU.QfK'l'LD,Ul55l 3,,lL?x,AM1, v -'1"--V-T-t--Xl L 8 I .....f ,, A, Q iw QW f N .J 1 X ' 3 cm 'W ...,,, , r,,i!:5ll, l i,::g ,,,, .V,.r i, , ,r,, K .W ,,.,,,.,. ,W,,,, , , A ,,,..,,,.!,,' Eg? nigwy ff ', jay 'tgp ,Mg X, ,"f'+W7fi'1'5.':cw ,,:Q'1,:- ' -if .V . ' V' y" Y-f fmiwff ' iw fm 1- -"' "'F" " ,ffqf ' 5 -ww A ' ' ' i W , 172 I -fb' -., 64 Q gg up XXXXw,.. . X,,..XX X 'QF 1 'vw -X :- fX?:"1W XS A '7fW7?f5"'2 I X X X 1 E I fX l X: , X SX IX H XX X X I X X X X K E: il X X X ,Q X Tiff: X X 'Y qi? 4 ,Q X ,Q 1 - Xxx' ' X, ,QM in if ' ' X59 .Ui ,- XXX' .Xi X' , ,JXX ,XX X 'X LM' X X X ' 1 X X X X X . X F XL' Y X X .,...f Q 2 X'-A X XX" ?,,MM ,MAX Mmm 4,,A M Wi ,,4,W,,,M-,,- X i 6 X I gf Xm K 'uvf 5 r. Iff JH X' if XV, '1 y 15zgg1.nsX.: Eh ' I M . . X, , ,I K , X . f :Asn , ::,X..'--ff' 'y X1 qX'QiX.2rQu,:,55,X,-1 Q if All sg 'L45b"9:1l'XQ': LA A fx W F12 ,, ,,, ,, , U, . Xi '5XX'XXvf7X71JX!3 fem: .1lk:fl3wg1H'Uf:4Q' .-ELM , ,X.LX,SX',f5',f.' ?i',zfA5-.nv XV, fXXXlf5 XL EX. ,., XX ' X! ' iq ' ll U ' :X X 1' " X M 1 .yr Ji. r...X A -vf 'I' fu. av:- , ,XX,Xw-X1- x :L f,'XwfX1AdLXn ,?" ' ia. A. QQXXBXXXT-'y ,XX 5,33 'SKQEGXY KX ,- X Vi fuk X l X 1 X 4 ' V X X : X I 5 X I ,, X I' , X X. 1 X A 1' , l r , I X V X V , 1 X X X I . X 1 f X . N H1 ' J X, X X J I' X X XV i X I' N X l X I X X I u I X X 2 . X i b s g I g B i, l i 5 1 ll 3: X , I X I X I E X X rf lxl yi M M ,X X? V Lf X X X X X X J 5 i 1 X X X 1 A 'X, X ' X , 'X1XXlXKX4'5'J X X 'IAA I X X XX X ...,,. Y 1.-L TM, V V , ... 'V X X U-',,,, A in 'W -'ur Irv us nm' nm h ,ing SEQ? X ' ,1 x " .- .,,, 1 ,, , ' 1 "' 'f W r ' . ' V W, 9 . -gif: 4. U' ww:-W img, 'aff ?f-V :?.f'36':h '1 uifiiwz X., f ,LMP .., H-:vw Qlffj' 2- 1 lQgf3aif ' '4 " ' ' f flu 655 ' ik f Qi -:tg ww '5+133i'?f?"'4, ' 1 "" W. 1" '12 ' fl N af- w,.f'.1,,, , , , ul' L, . YYVV M , 1 Y Y- W , 7-f :Y 4 A.. - - --"H f- - 3 -1: zrssgaz-az.: N- , -r-- - -- Y - 1- .,, ,.. ,F ilfw ., I-.. LULQ- fffm ' , , X ' X A 5 V 4 V,-M 1Hv:SW,,w,'3YW:' ' Twlli f2:,,Qj v 1 w 1 1 I I i 1 i l l 1 I E I 1 5 rg' 41-A-in - . .. ..-,,...l, -ll-f" Qsx . ' ,Q-gg .Ze 5 f ,. 32315 ww , ,. Q . Q . 34 27 3357 l 4' , -1 ff 4 XV ,ff A 'f ,lr f 4 Q . f, ?fff W 7 ,fp 54 7 C ' Zyl 6 V+-fl out Pf6QfS10Hf lmfthe hleh lqua11fyl,1Tw1n1Hg' ll l also lsland to l ppt! l ' qilantltyfof fuel pumped to amsraft The fGr2lpes" ensure at-sea refueling levolutions are conducted m the V: ,,, Z,!T ,fry I ,rmffrfrir I V, f Pfvff-vSS1Qw1l111HHI1ef. l Vi4',j,f'Q Lf, , , I f If , ' fm Q I V, , , , f l 27 g E K I i I I i E 1 ' i -:v lx' JP' 'U' KOL1IfKOS ' Gresham 'SD' II'iSh Jack Shekfml Washmgton Tanon Tomesmarquez Zermenoroman 1 i 5 5 if If X X x X 2 5 Q S s S X K S R R w K Q 5 , R .WW SX SX S K 3 ES ,X N .. mu 0 X , ,"' x . ,., , 1.1 .mfr 33 FV ' ,V ,,.. W, A 9 1. K 'Z K mm 1 1 1, i 4 R55 G F A PM ' 259 N: li f Z4 QM QW v ifh4 A WH 4 X Lunnnl .ff ggi? 7, ff 'mv M az! 711 ' :ff-12-v ff ' ,:c??'4f3"f"Z 15359 '.f.:'ffffl Vi? wi wwywLf5Wv1s'fm,4.ff44?47ff,4w4: cf 'X 7 37 . T Z 'Q'f'5?5f5ffM'5547f'7f5ZZ23,' 'ff ,,v.,2.,!r3 4 iff :!ffe.wfm1ff42 1 , f af MN . x,V is 'E W yt - 4 1 1 I . lt? I N i if QQ! x wx J- 1 .K l . IH Q 1 1 I i I lik U I V i 1 lil ix J E11 1 ! Gif vi' i 2 ' ! 622 Q: , , s E 1 1 W L ,x . , I . r I , 5 5 F 1 , i I 1 V ,,,-,... , LV .,,, T.,-. , , , 5, . ,. V, ,V ', , ' ' ' , ,'..,V.VVV 'Lili' ' V -7 VV- 3g5-,WML 'V . - fV , V f.VVaI5.51i:4, Q-'1-V15-f f"VV,1g -11'b'V'f,' ,, ,,',V.'VJHWTZLV5V'VVZ'VfV','3.'V5V,:VPi' ,. i'VV2'gV V .,L5:Z3'1'4': ' . V ' ., ,,,VV.,,V,V I-'3VVW,fif1F Vw? .1.V1Z:il?i33f,:'.'V-" V V MEL , 'ix VPEBW ' 'V M"-H1Vc., ,W , 1'SVV1Vf1fHfiiL LQ V' ', ,LQ 'fVf',X-71, f"j!lVQ'I ,f.'.V . "" J 1' 'inn':v.1'q,j' V'V1,VVVV"2. VV WV E?1'95Wifiiif "-N V ,VVVVVVV5 VV , V . L 1 EV V . X' LVV' Qf.Vi,'1:5 , .1iffWV'ifi?EVVV WEE V .Var 2 V W A 1,52 'Vigzfw' ' 3V.VVVV ,, V VV'fbV 'f'VV:VV'VV4, V - , V V Aff!!-V" N.fL"V ' Va , . V., 'V V' alia: , ,'gLI?5?',Q, 'lf,V,ijQj:V1'7lV,'V V fV1gji7y?'f'f,g' 'HF' ,-,'3ijf3FVVVf.V' ,,5vEyV, V iffy. 4 W' ' V, ',:V'fm'f-M513 N "VV.,3ili3f f .VV2f'5?V' ?Q35:fV5,V!921V VQQ V 'V V ,V V,9f"5V f'fSi2'if .N V V'V3i??fVf5?'7 V Z' ' V757 Z 'W if '3 '?f'VV4 V , ,V -11151 'V VV' ' VV V'?1"W ,, V35-F?"Vf ' J VJjl'V'?Lf' 'fc' ,V,,V,1' '41 f V " ' WTVVV ' If 55.-K 'Q VV' '3V'. If fffflfe , f LT' V' Wi" ' VIJV' "jL'5f"?ifVg I' V . AV V afJg','V:' 'V WI., VV ,, ,1Q1EiVEV: ,VV . ,V ' V ntfiwu yy. .1 V gf, 'V V , ' V 11 V ew' V , :,,,,,,..V-'V V V V U V ' ' ' VV , V ', VVV V' V 4. ,.V VV ' ,, V ' , :5VV',,' V gfq.V.,r ' ., ' V. "ff-,EVA V V1 V V VL, V' 'V' V"'92,, , ,+G V ' WVVLV' ,gm ,VV gp' 1 Q",-1 " 'lE:V1V'V ,Viffqilw Vw" , f ' , , ,,, V . . I V , , , ,V 1. ,hr .V ,Vg ,VV my V , -,VV, VV V V V V VV V VV Vin F. V ,V ., 54, VV . ,V :--VN V VV. -V,fW'.rL:-53 ,' V. V: V. 1: VA .V. :VV ' :V V-VNV.: H- , .Vff , ,V .V V ,:, Vw. V V' VM" 1 V wx wwf- V L' ' 'NV V V V V V 3 iff.-Ef?M'zvs ,Ln ' VV V: .T-V "' V'1 'V V ig, V V 'V ' V . V .'V V- " - 'VV' 'V fl' '9 vJ'1i"'V ' "'VV V lk " K' V!V'J.'5"i- P' ' 3 5 'V V W ' H' ff' 'V Egg., V, V . 551 ' 1 ' :V+V1.VV2 -41 ,2 V V-I, Vgfvmfii V VV V. :fx LV", V V-VVi7fi"-'W ,V 1. 5 .K 'V 'TV V V ' VS VVVfVV.Vf'Vm' VV V112 V 5-WV U VJ , , - V, ' -uw VV ? V ' VVWVVHPV VVVVVf'55w:w' -V , '- 1- V, V VVr ,fm ,V VV VVVV, , V' V A- ' U-'fVViV- 3 -V , ' ' 1 'J 'V VV V V, V fffv , PV mf VV'-'V V' .M , 4. 14 wi Qui-'xl V VV - . V: V: 'ifV'5f 1w451,' ,gf ,V . ' , ' V 'V , V VVQQQMV V711 ,V LV., V, viwgig " ' , lmf, V VVAV'-V '. , V, V,, " .:,i VW., f y! V- 'V grin, VV V, A 'wp 1 W-,,i"rV- - 1 VK , . V . ew V -.VVV V" VV'1V:V V fw Rgfwezfw, V , . VV ' V 'F VL ffwmi V'1.:f V' -f9'1qV1:'9 '.V V, VV V, LV-'V+ .1'VVV, ff" VV :ew w ' riff 'rf '5' VV Vffi , V V1 -, r .JV 1V V -, IVVV , . .sw V .FV M V 'V ,V 1 9 -VV.V1.. V-1. ,. - - V- :Vw H V1 V, ff 1 wg .VVV V ,V .,. V , V , r v V -Z . .. 1.3. 'ff Q - ' . 'A .g ,he 3,9 ,jwim-V -3 hwy ' , 'Vig , V .,j,5-gL5,.au'V45g 'V' 5 If-Q V VV VE fvgifjigl 'V'VV ff' 'HW gk V " VVI V - V ' , , V V V, 1'fV,"J-fir V. V ' ' V,,V'VA'- f xi, V V V .' V. - J -V .JV 1 ,V 'V V -, f V 'H jew ' e ' yr'-ig' f V . 1 ff , ,' i- iq, :sf n5H.VVi,fQ55',: 40' f1,22VV'5' V .VLEW Z ,. .rpg ,Vigy 'wiViVVVf ,1 V .V w-. 3-' V: 'V 1.4.1 1 ' .V-QL".fiV' sf' "T '22 , . 'VVV.'J1'V 'iii' ,V 'el fi! ' ' ' mf WV-V ' -2 V wp VHA. V-.VV ,al mV VL , VV-V-, -. rl ,V'V,,3, V " 'V ',fZ3V. "lg, gVZgV',3 ,.V3 V , 151,151 qi, AhV,fV?V3VV , N ,495 V, , '. Lb, xy' ' vm?Q,, M 1 ' 25',v'1f,l-V lfqyiiagxggj V V N 2, Y AVE, ' I wi ' 51.4, I - V 4 13. :NLM gl,-ga-4muQ3,35,!Q,,V , 'XVLXYQ ,'- vg'J1V2,.V V,f v V V-J Vi' V,V5K!, Aa' V' -Ly- VZFVV W1-J5q,Vf'5'.g a'V Qfvgfffgjfw' FV 'Vi V' ' HV: .4fV.ViV ' V'VVf:- Q' V V "ffm-1:V', '1' 1Q?V ' VC SV' V M-" ' " "pf, ,1V11:VS Z-VVV,,gVV:VV:' If-V. I-,,V-VM, 4.11'VV.f"' 'VV-'1-LV' ' V' V ,V , ,Qs-VV, - , TV, V,7V V, V., ..m,,V.4..-.. ,. , , ,. .. Us A-.. L-.ibm ,,,1f V ' V V :V 23 V V-' If ' 45.5 ,r'V293' 7 YV "'V":'ff.'L"'v'd!a1 QV ll' if Vx M-V, 41' V41 Wulf- "1f3lf,Vwl" 'PI 4-T1 1 1:3ik,Vf V. V gy, ,V ,A FV, V. 1 VV:-VV ffm, VV..-., V, , ,Qi ,Mx A ,lu . 1 ,,a, 'F'-2QysL.AQ3'1'1 '- Y, . .azz V.f.VVV..,.,V4m V- 4 A--U1 X V l Q gs I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 , 1: 11 Q . 1 l 1. 1 1 1 4 1 1 1 1 , . 1 11: . lk 21 1 1 Fl Q 1. 1 I 5, 1 1 1 1 n 1 1 x K 151' 5 Q 1 --...--11,5--1.xV-.f..fq::: -1 YYYV 'f K -gy-Wg A-ff' , - -V ga --- Q, , A Y V , - 1 1 3 i i 2 - 5 u. i 1 . t P, II , 'x V i r g x , - . 1 ,Y1 , . -, - Xf WV u W m r y 1 , , 5 I A i 41 The F of the art The Tarawa S The lnformatxon comm umcauons as 75 mxssmn-crntlcal tmuble-shmoting, testing and quality .X I N 5 U ff' "N hmh-AA' Q g . .i , E Battarn N P-:J Wim: Nia... Lg 1 'Hina Tapla I 1 1 i i 14-u 'amz' 'mfyf '-.J H xg ee Masters Mueller .Ross Whatley Wrzesmskl 1 H Y 4 Z L .. F, ,N E 3 v x f H 1 w w 1 u 5 S F f lg 7 r' -' '-A--'- .,,,, '-- V E17 Carroll Young Brooker Moran Sunpson Valencna Gllbert 4 f f-fl g ' 1" f- '- '--fo'-" ' ' " "' Y f - -- f N Y- - f - - 'li - 1 i x i 1 K 1 a i 5 1 ,1 1 11 . 3 . Z M EN 1 n 1 E 1 I 5 5 5 a , 5 9 A 3 x 2 X I ft K ":'ff"PT .rm fe www-,f F, Lf R sa-. -- A551 llf , .FE??'4?fPW? gas- an V55 v Jr -1 J wh ,mf fu ""-1 J Marino Silva ""'Il-Q, ,ff +717 YY v,, v Garcia Martin McGarm 2-Ln, ,lpn 1 3 W1 51.5 ,A , - .,.....L-Y ,F "W, A wg, V, B2 -' 1 w 1 gf- Wig , ,W X 515, gf, e - Ay, in as .. xi 1 ui W 'if 121 7, ' 1 qw, "S lf 51 "1 Jw WEL 'fa Zh . 'if M , ,W Q, -nl rg Q5 1 if 3 ' 53 gi hi iw 2 , 31 1f , f' 'Qi , ' 3, ' 6 Fw K 5 I -1 ' vii! 'W 'A " wa gan' L52 my W GW 5' '55 v f3r,g: yj, Q u Zl'1z-- f. QL V ' W 2 , ' f 'F m y' 3f'4 'f'5 :A i HOlul ..,, if 22? , i f Lu au z FFT ' f ' I X w, ,af I 1 , , - fi . ' E J i"A, 5 f,j,,j,H:',4g vt, 'fp WW' ,' " J V' " ,7, " fl . 5 n f' A.., M T., , ' 1A 1 . ' H af f ' 4 Yi: ' fffff ' H , :mi . 112, lf, ' . a Q f , ,ff ' fwffffdifi :Nhf "Ur W Zlhalo 4, ,Sim ' ' "Wa--. M. . lu"-1-'--.. 311:2- Y W W Y i Y W i V ir ,, , , ,, ir Y if Ln- W- Y W , W Y Y YV V ,if -,- ,T2,.....,v.Y-- Y'-W A ,,.,,,...x if v rn A, , 7 1 P if ana, V W ,aggr l 4+-'I gi ff M557 W,YA,,,. 'f ,A ,s ,fb , 1 mv"- 'S 1 , 55" f r My 1 Jw' L fi .- 43' 'F '4 iikfq' E - f. fl 1 .my mf .HQ f if 2 5 ww I nf , ,4- 4 J?1.i"" 91 4 5, ,- .- QV: l"""? 53 ? , ff- , V iA,,, rf, , ' ,II ,' , ' ' W ' W' ' if 'L , ,--,Y T, " .ug Q ' Q" ,L---5 ' T ' Y " ' , -- ""'1'Tg-if -, f v Jwif 'T "fi-4 ' .-Y-:L :!l-v-- --"Af -A-1-2---' , ,,. i Q 'H H M N5 11 1 Y x V 1 W r r i i 1 f ! I w w Q . 1 I J, N, L,:. an-ar-1-ff-. f-v-f-e-vw-ecv-uv--1 W .' 4' 7 ' ' ' -- ' W' 11 -7 --f' Y v' , - 5 1 w v , A . fn.,A,, .,f,. YWW-, , -vp., 1 I' 1, i if h. V WY W A, , , --.Y V 757, ,Wifi ---,-V-f--51 4 Y-,- 'Y , 'gi' 'irfi' " --1 -- 4 - ffm f -'-- '..- 1 1 3 I 3 1 5 J 3 I P r 1 Y v Y v S A f 1 ! 4 5 3 1 1 5 , 1 i . W 5 'a E L I Q V, V1 ' 1 1 ,Q 4 4 i I 1 I 1 I 5 'a 1 i 1 I I 'E 1 4 1 N X w w . N P x L f 1 K l N 1 . . I he ship that canrelaim to have dirtier, harder, important jobs than the men and Women Eleetrieian's Mates, Damage Machinery Repairmen, for quality of life - and the for the rest of the at a ceol enough operat- the hard Work of refrigerated food, the entire Hre the I " 553 ., , 1 424 4 , . , 3 - f - . fi 5 . we' if ' sv 'la u 4, EES 121 . A, . g,.' L, ,gf S. I 12 e w 71 4 :gif 5?- :H 25 3 W e 152 wx W . :af . in :w i 75 : L- .S ' -' W Q ,. 4.4, 59. E3 1 Il , .Q gg f 1:2 f f 11: ,. .X ,, , .Q ij A-. .,, v,'I .TQ u v 7 ,J it w . s 45 . H . . "xt K QA -1 :EQ fi WI . 4 If 1 f f 0 Q 4 4 I lj S f Y 314 Q 1 QQ 2 , , , 4 fi ' ff f f f 4 A 1 ,El 25. 215, I at gl ,ffll mann-mu-an q-,--.Vv- -A, my 54: I S 9 fig nun umun u ---:x Q1 's""Y vi ENNIS L fi 1 l s i -gf. 0-i ,1', 1 Q R! , ,. 'WY 3 ALDQRA ""5" try ' ,- A ,. -3 Y. RYMGRW if . , v , ,, VA, i. ,, -Y , A A , , .-., , V , ,f, W ,fg--, Y, Y- f , V- W --,. .- . ,nf V - , Y, , ,, , K , V --.- W, 1 1 1 1 1 4 1 4 1 . 1 1 1 .. wr a if s -if ,us W 4' Wang 4 'iv ,u nv In 'R k,f:f4- x fi 'GSE' 'A-if KM "KMA- qwm , M SEWER ,.. 19' ,fi-. jig . NBR' 5 .J , g i .war f F .- - F - 1 .4 - 'rs'5fwPQSuA- bf e L rf 4. E' , ing:-f Q - -.x . in ,1 l W -.LSL NAV '3' IA? X f A 4 l I H, 5 Xux a -.E :,. .',. 1 ,,M.mM.H. J.,,,.1.W.n.,.M ,.... W.fm-.g.f-5.-rw in V 1AE,.,x,:.,.,,,.,,,,,,.,: ,,,, , ,,,?f,:.,, ,,, in N 41 'w'ftf,, 1q5,,y3 j.A.f -mc. .3. A,-Y Q N x 'V , ff 2 , 'EK 'T ' 3fL: !i'f , ,Q.., ,f, hs. lyk f V . ly, I 9 , A f 1, 7 f , L K x u 1 if ,W 1 1 1 . 1 I 1 x .M N f 1,3 1 1 .vi 4.1, Z L, , Y - Yfrw - - 7,77 - Y- YW Y Y W -YYY 2 KY-V-v - YAA- - -- - Y -Y V L- V Wir V ,YM f.,::Q-f- , ,,,,,,, 1 V, ,- 'lk ,H rmlv' f A A L- 5 ,Y N A,,, , , W , K , , Y HW W viwr - Y, Y W L, , ,, A, L, K Y, - , , ,W V :ff V V A: ------ , -,ov-W --1 1,41 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ' 1 E 1 , W , R , y M ..... . J .0 .1 W1 'wr u A7 ' Z F-" ,als NAV? 'Mr 'CM J-cm-f.-f-f , - , .- ,,,,,,, ! , . K, , Y Y , Y Y YV Y W WY A Y .v , V -Y --Y - W -Y -Y ,YY - - . Y W , rr gig- ,T4,...--......-.... , ,V , V, Mi, . ,Q-., NORRIS W r 2 E 5 1 3 E I x l I F I , , , ,, , . , , , .-, ,,. 1 'W 'edib- 'FEW 1-lip ii N! We ' Y -- f -- - - - -- - - - - 1- V V ,4 ,V+ V-7 -- --'- X-:,g-- -Y ' W Y Y A W, Y s,,..- ,W , f Y ,' ,, H 7.7 ,Y ,...n , , ,Y - . , ,V , ,., , - 7,4 , W . Y Y Y ,. Y Y . - - W- mwiliy MAN WH V ,- V ! n I I v L L 1 , L W I B i Q l i 4 4 5 Pi 5s gy E I I 1 4 la P gl si li ,4 il I I ,. ? if gl je :E . I S i Q: 2: 5, fl E ,s fi fi 47 is V ,EL fi Wi s I 1 31231, , 1 G-537 Q5 ,if ' , 1 ,.g5,sf13',iLT..q , . , , . , , ., 1, , . , Ms- , n s 1 Q , - I ' 14 aww?" 2f,l1Je':,- . ', fic --.-L11 'wfi' 1111 ff wifmfl' . , .fl , f f, 1 2' . ! :4,.:,:,.4y55gg',ffz,gqsi1z2g, f A " :,g:1::11g,Q4f,jv:,Q,. 7,frf-:r2,,ff Ive'-'Q :fy gi x 14, fr- . -3 , ' f 'S I 'ff-r?i'2f?i7-Q?-L''if' 7'f,iiffLZ?'?,T4?3'f V 1 4 1 " "1 521 ,1 r ' , gi.: .,' , .,.1 1 1 in , 1 V V 'V f, , 1 - ' A f ' ff", . 7.-ff ,g'2?'f:?2 K ing F7352 f " Z'z'gjQf214g,:f' --,,g-g,,.7i ..,.NQ.-...' ' M, ,,,,, .-,-,....I"' -. ,,...,-,,g--mE4,,Lf1+,pL3.ig,p.... - . gi .Tm f" - -- - -- f 1 f-,J,.-----A.,- V V - - - - -- -- - --- - - f , ,, V . --.W Y Y V Y V . , -Y' A- 4 ,v--W , .. . b. . 4 E r A L I 5 S ll K r 1 1 v v HV' JMPH N1 1 U5 NAVY av!" ' x WHFFI I -p jf ff Ig k.. . f f I XJ E+ gpg 311 'Q f .ml f I lvl--5' K, ,, R-' I L Fi Q! I 5 -a 'r , E w r ,xt V P 1 , 1 ib 'N a Q fi is QI i ,L 25 W Ei We Q4 E I ! I ll Ll! .H il ii ,1 S K 1i rl il If i i f I I 4 1 I 3 I 2 5 4 1 i wa 12 W 1 Q I 51 K i 1 is E 3! 32 V. U Ei 3 f.,wCim We 'IIHMA ' The crew s sailors give l0O'Xm deployment, the series of shots, as Well as, Smallpox TARAWA embarkedgreat marryaugmentsz nurses and doctors standing by in case of the return of mass casualties from the beach. Drill after drill, e vaccine after vaccine, and 44Man Downw after 'cMan Downv the doctors and corpsmen kept the crew in lighting shape and prepared for the possibility of disaster. F H5 4 1 x 11' in 5 -v-i i..,?ii.l. -mf. Sherman 1 l Q 'Iv WGGS. DT2 and DTI sideicorpsman. LT Barrata and LCDR icco during F SA Appreciation Day. i 211 5 1 I I f P D i f 1 EH 4 I J 2 5.1 -x 1 J ': ,. 1, V. lie x fi Q 1 f lg 11 1' ,. +.v.1m-:mg '--f nv M 1,4 by rf fmwg 15,5 h,vwr1"fP 9 fuU2J?f3l'w X N x X x Qi Q, fl iff. ,Q A JS, R yy new eww Ginn AUSUM fweff-F Rum UW1l1f'T UA num zrswm www mg., A-J '23 mmf' A Esafeiffrwmi ,!f2g2-:ezsfa-Sw '23 gaigsiaegfwj 53? -vi , , ,rm WA :1:1..f5?::a.aJJl w .M A 5, H Whig ' " f gf? X 1' L. Vf HI' ,-,ff WM, , Maw cf ,5.v 93335325 Q :wmv wr-1 5233? 9 IF' ,5'12fZ'1a ,-2052555 i 1 1 1 1 Z Z f ,z I 1 2 L 2 ff , , , fi: f fvfyff. :gf ,ff-fj, - ef,xff ,aw , .,. ,,f,,f,4f ,, 4 mmf MV' mini? ' , W f 44,1 . - as , - ,. y v ' ' . 41.4 ., f f f Qynuy K :iff 1. 4 ff v . ,,1.,, f, nw-f. IW, 7- K, , 1 1 . My ,M ,. .. f jf., an W' -my Y- 'f' :fb 2-4 ' .. M2 ' 'W ff ' f Cf" 'ff w V Aix' ' f?'7f"' ' ?ff5??z:' 44'ffi vi ' f'ffZ1'f': mf? eww: -M. wmsfef-X. D411 114'-QWZWZ 'lfiffflffll 'ww 'P 4 mv W,.-,.-W,,W,- 452 C56 f A 4 .QM ff U.,5,ff3y,,, , V mfg uf F ' kfwf . if . 4,4 iff, I .L ' :fy- M ,aw 1.- Af -,4 , f g 5 if F4-5, If xv-Li , My '- H 'Q' . 2 f ff? ff .4 ' ' fr " fiffi 1. 44-24 L nf, iw Axim, ' JV' JW ,,ZifV7?fff' ' ,,, f Aff, I' ' jf, , V. .QMS ,. f gy M, ., , if-' if :f,',f?if fi! i Oi, ,, ,Y QV: ' ::!f,,, wg, ff A , 5,2 ,,,.,, -4 4 4511. -, f-ws? ' jg, M 'iff' . 4 W Qi. g. 'Ayn f f 1 ,af-41, ,. , M, xg J.. I .,,,,,, .1 I, f ' , jf 5 f ,' .f f aw: Q2 ' 'f-iw Wwgfy, Z V ., J f, ..,, fiif.'-ffzffi-"7-4. ,,f,2H?24fYf,f112':' fy,s4aQzemwzf3 .4 f-f, -..-..-.......-.- mQW.,.3 W fd ,,f. nz,-'-fA.r W-2f'5:'. 'fr27?"'F. fi ff"c-45204 ,f"f,:.'ff4N"f--Y. f' -'-- x 1 ff' , , X x X "1 I 1 f ff f fffffwf f 4 1 if fp , - E6 .ui ,QQr3i53?' 1. A, Q I xjQi1V t Wm if ff 211475 .sw Q ,f ,qw I .figfiif 4511- Xgjvi ' ,gp RQ. 5- Qi! s -aff: + .li- f as ef 'A ' " lIkE, t . l 4 ,., to Sm twig ,V Mia 1 ia . fe fe 't"'ffj'1' f,1'if?X iii-lizif 6 wJJ,,,-- 5 't iv J, x .dn k MH- "" "J i Aihubgllllgi , I " L3 N ul ,.w""f i' ,s All-1' ,i AY! Lllg 4 , , .-f' Y r..!' -f ,il Q,,'- G U If ' ,i -'Jw lx ' ll sia " - Y' crew-avg' i W' it . l , 5 t pe r ,,-1 t L4 X-ffg 'Q' 5 ll Qul01"n " , E " ws ,ff ,, l- ' ' a if-,X is Y X U3 it N53 Q!! tx X Vg ,2 U, 'Y in 'f 515,41 MM H3 if My I an X . , if . M H ,f' . in 'A 6 V ft Bam xx Y, ,lf l-." i t Mu,,,,,..m4:y-ws K1 1i,4g'5G.awi ,ff ,GK .L X 5 ,ggginggi-,,Q 1 C-X lv lx ff Mgdtull -,LN i,nJurMLQxq A K ' S' , Wm uf' l 'ui CQQQ ' f -Q ,Marie -- ,V - " W tl QR ,anfv' "C," .AEON if ,,-4515, "" -,ffiLl2e"y 3,:,s5xwamFl' 'Rx ,f X ' man "1 1"lQiAa xx fl l X, ff' ' n f' '.f.,xJANm.i . ' 'S 5,313 X, mlm S V,,,',4,-dfasjx V Um? xx ly! NNW A. ,5fi0""'a g i Ngsbtlfz, fxxixxi XBMM X xi NEMA fl" tx Y -5' ilk : K' ' X in X'-, ash sumti X5 at it it - f ' f 1 X L 1 it X l' X , , X mr I 5 X 'xpfxllulwwz X xt X , x K i 22 i ll fx: w 77 X 1 f x Gulf Of Bama: L I1 . mal t B8 p WW Naudia Trad' f iff Bum-uv am Thee get us to the Quarter- including play a are the most aboard. Quaitennasters that TARAWA'remains clear including shoal water, shipwrecks, and Various nian+made objects. The Quartermasters know the exact location of the ship at all tiines and provide l constant recommendations ofcourse and speed changes to the Of- ficer ofthe Deck. They accomplished this during the deployment, as the transit plan for TARAWA was in continuous flux, and required contstant attention. 0 'i -0 12 ,Q IL I lil 1 1 4? H 1: u I: ji R. 1 'l lil I i. l ff 5 11 l N 1 1 ll 1 'f E Z ,Q 15 1 5 3 ljl I L 1 ! 1 Y I1 ii 1 1 1 1 L i 1 15' 1 C -I E in 1 X 1 K I K I X 1, I i 1 qs x if t, i -s VIII 1. , fi' mf 4, ,e if --W1 fhff' Inv' ,MWA-1 ,mvfwvm-.wf,wfmw.MfmM:.m wmv- ,pf W m,,uv.,mW,m ,wwmfm-..mQW,n.w W W-wwwm vmwm ..m,wwwX.wff.1w,W:wmm ,ur ,wf W- me .WNW on FERATI NS DEPARTMENT f..w.w.pf,,w.w.wwwwww,vf.V I he my A,K. ,., ,5 5g.-,.,- ,,, WL Y , 4.-...V,,,-',. V Y I .,-.,,..,.- .,, intelligence I eperetiens eu' eps tm k Penie vverfere U E Major James LCDR Brett LCDR Lawrence Anderson Hershmann Shaflield Operations Department provides timely and accurate tactical information to successfully position and complete the assigned mission. Operations personnel are responsible for collecting, evaluating combat and operational information. They coordinate missions, control amphibious landing craft and aircraft. OA Division consists of Aerographer's Mates. The AG's interpret meteorological and oceano- graphic information to provide a clear picture of weather conditions in support of navigation, air operations and amphibious missions. The Air Traffic Controllers in OC Division do the same job as their civilian counterparts except they direct combat aircraft within 50 nautical miles of the ship. The AC,s, all currently licensed by the Federal Aviation Administration, play an integral role inthe Helicopter Direction Center by supplying tactical flight data to the Combat Information Center Officer. The Operations Specialists of OI Division collect air and sea contact information from radar consoles in CIC and relay them to various command and control stations throughout the ship. The OS's form the nucleus of the ship's nerve center. - OZ Division is responsible for understanding and relaying intelligence information for mission planning. The Intelligence Specialists and Cryptologic Technicians ensure Tarawa's special opera- tions and combat missions have a true picture of the combat environment. Speaking of true pictures, the Photographer's Mates assist the intelligence mission and provide still camera documentation and photo printing for the ship. I 107 . idr!-M----W W ' A ' ' ' ' ' ' ' " "" ' "' """31:' nun W ,ii 2" 1 ., ffm f ffgf f X, fff X f X ff A f Wiz DOW LA' .X X X X..x X . .. X. X ' X XX ,X X. . X Xj-X'X'X..XX.-.QXX 1 X XX X XX ,X X X Xi Xf X X XXXXXXX.XXQX X .. X XXX EXXS XXQXXXXX-:X91XiX1XXX .XXX X XX- XX X X X X 'XX X' X 1-XXXXX1-XX XXRTESQXXCT-.'XiQX'X X X X X X Xx.5'XXXrXXX X - XX 1 X " QXX- XEXSXXX XfXX.XXX'5XXXi XE XXX X i i tivX.XX X , X X . . K . XFX. XXX -X 'XXXQHSOX X-XX 'N X ' XX . 5X X XX X X k XX XX X .L . XX.XXX.XjX.:XXXX XX' XXQXQXXX jk X X.Xj X X XX KX X XX X X X X X MX, ff. X WX. k Xg..XX XX XXXXXXXXXX. XX XX :XX . XL- XXX X. bgfzg E f?5."'? XXX X X:-XX.X.XXXXXXXX.XfQXX .X vs-ig.. X V 5 ' X5 X XX XX X X XXTXXX.. X XX XXX X. XX.. X , Q ,High g 3 f .X.X X X X X :ff 2.41515 41,222.1 . E5L X Xi XXXXX Xf X , X .XXX ' X XX X XX X X...XX.X-. -X SXSX ,, . X X .fX XXXXXX1 . Q X X if X LX X.X X X A X -'XX' ,XX XXXXXX1. X XXXXXXX X y I X 5 X X V X . 4 -, , U Y , A, , ,-- , ,A 'im ,--0 Q . - Q ..X. Y.g..iXf.,X kX,,g,X.-43? QXXXX V. X. .. .. ,..- ., '1 -...R -. W V, W , , Mg. I , f Neff ' 1 ' ' ,N Wa-, .. J as 130' , vi' ' , Q . S7007 4. , ,1 L fwu lm , , f .1 Q ,M M: 5XSwl.E,f,'A' f . , ' ', mf! -f f ,f f .fzczfrfn..-'f-t.t.ff?y.,f,.-i4,rff'1, . 19 :M w. f ' f 9-77"f5 'if fayfiff ' f , ff ff, 1 4 Am!-,rf ,ffwy W1 ,2,5xfe-4..ff7ff.1pf 41.74 1 y , vf :Q f -f ' if 740 jf afyijfiffiffif .1 42 1 i- .2 gfff Y 7.-f If 5 YF! L -:, ff2'Qf.f,.wy' Af f -.i 1. ' i1fQ:g.fe'1-2,gfi- rp Q M v 5 ' f ,V f-.fun , - sw- - -X-111-'fy-,,4 f .yz 12's-.g.ff1f'f-f " V - I,v,'ff'ffi.+ff:'Qff ffifffyffffff A - . ,S ,I 1 5 E V M , ., W 5 , ,, , li !.fg,1,, ,L J 3 3i.,.5 1 .. .7 'f f fr AM 7377 ffzff4ff,.Mf-af' ,I-Q-f'.-fl,f-'fwfwiff - f 9 755 1 ,25f'ff-Iiffff-Syf :.:4p4,.6. .QQ-'.Q'vf1:f :ffff , f ff' " fff"W, P:5Y'fr117ifY4.- -2fZ'ii?"'."f?l-2' Yii:-.1 -'iv u. , 1.1 V VMQWCUWC .1-1,-.gxz 1.45.-'.f .ff-K1 1 w. ,. H+ -k"' , - K1-5' . g i. V Y QM M-in .1352 z4f,,fgLgLxf45f ..,f,.,g.pe. -f-- f ,,..Q..h.Q.. , -f - -1 Y H - ' ' ' 1 ' -, 4'-T' s A' - - !-'- ' -f-,,?g-J .Q .1 .ll 1 -x....,..f....,........,., - f fu' b- f - Q71 Y ' - 7 , 7 M f f W ,L - ' of just Performed 231 LCU and LCAC underway ' replenishments, and two anchoring evolutions without any injuries or deaths. 1 ' 1 t 1 i - On and off loaded 1,118 tons of cargo, 805 vehicles, and 13,183 passengers. 3 - Received, transferred, issued and de-fueled over 6.9 million gallons of fuel CDFMJ and over a half million gallons of aviationfuel UP-55. s i In the first four months of deployment, TARAWA safely processed, packaged and offloaded, over 102,626 pounds of hazardous materials Without any discrepancies. H5 1 2 xii fr X X iifL5lIEDif1C33W3 Qmv1'g1ef3LfFQignQynf ayzmmufnseg Lyenzmmc qpydwuvmo Iwiurnfonnfg, YQNT. ' AYVVK ,ji Ag , 9 f :V , A . .xv ., .-., N-, 4: 'in' X' A- ,fl-N. Ax if wmfil Wim M30 19509113 wr TMJ ?0Y3ffJuvnmi, hfgwvmmi ilimulmfffm fmmllumffyfwiwffwfafz ww l f QQQQULIOGI my S,1rJff5nuxF21r'h1Wnz Ii'fgwf-UILQDIPWIH willbjzufu' I U, 'Q' wg-.GA bf 35 V 9' A P. H L ' xxh 1' y fy, ',, I X? KM , W 4 , D L fl avg, 1 f im L - '-1 1 - -,.g,.J:fr , V 454' ,I Q-fQfZ"4' LJ '-1. Q, 4-n-gn x if .Dru 454 Xml, M ff , , X -, 1 x ' x ,X . X X V R wk ,- X . x . f-'fx K JL E A .-X 1 'SECT XRS f , 'A-Q M Ut I. 1 r ,X x . ,f 5 35 1 . sf , 2 . 5 4 fig 1 Q ' X22 uf, ,X 1 77 5 zum 5 ZSOTH f 1-'12 . my , ,- ?',m'1 " .fi fad , Vw f fff , , fi! , ' 4.1 i . v,-qq., ,- .2940 fc + f 325' Z . AA, f jf 4 I' -F Q f 6 f J 4432 a j, pf f f ,v ,f x 4 'Q f.f. 46, f P 6 .N ,X 1 .Q- 44 1 -'td' -X W , ,.f!,f9.,.f4,77 f 1 I WYQWIBSBJH f if fl mf' The best world can't out their mission without a highly, functional and efficient supply system. That's Why TaraWa's Supply Department is crucial to combat readiness during deploy? A The Stock Control Division ACS:-lUiWaS V charge of TaraWa's financial accounts, maintained the shipis S30 million opera-' Mcpeak Oxendme tional budget and 26,000 itemsof inventory at S60 million. ' , i 0 jf ess Management Specialists in the Enlisted Dining Facility provide more than 8,400 meals' to embarked the 2,700 Sailors and Marines, making the Food Service Division CS-25 one of most visible divisions aboard. ' 2 2 pf , The Ship's Servicemen in the Sales Division CS-31 operate the Eagle Emporium and Gator EX- press, the barber shops, laundry service and vending machines. Profits from sales go to Morale, Welfare, and Recreation CMWRJ, furthering the creW's quality of life. - S-4 Division consists of the Post Office and Disbursing. Thousands of pounds of mail are pro- cessed by the Postal Clerks on a Weekly basis on deployment. Disbursing Clerks maintain the accounts and thousands of dollars in the payroll of the shipis company and embarked staff. S-5 Division, known as Hotel Tarawa, staffs the Chief Petty Cff1cer's Mess, the Oflicer's Ward- room and state rooms. In addition to cleaning and maintaining some 120 spaces, S-5 takes care of VIP accommodations for guests. The Aviation Support Division CS-65 gives support to embarked squadrons and AIMD. The Avia- tion Storekeepers track and inventory more than 11,000 line items of consumable and depot level repairable parts in 12 storerooms. The Storekeepers in S-8 Division receive and store an inventory of l 5,000 items in 23 storerooms. They also control hazardous material storage and disposal. 121 ' fy JV I W gm! ep, 2 7 x Au xf , 1 , x 1 2 ya W 431-zfjff. , Q. M1 F7 f,vga?? , ' -fp xflfww. V-:na wp- ' ' , fy 'ww "fn-f:,?,f-ia V fi, ' X K A .,4,f5,,:4, ff. , K "E??,4' K t"fZw':fwf1q2-AX f 4-ff' K '4x6W:Rf:'2Qf ,::+.- , ff, 4.-:wiv kwa r ,ef ' gag?-,. 1 I .,,x,4i Ef4QEf gig, , 2' Q., A -,ff WM in , 'VFZQ 22' q ' ' fgzf N '1.v1,wf., fiifarff' ff ff H Q. gex ff 4 1.1 nw fav rv vf wg, 'V v 1 P ' , ,MQ . ' .V-.nf -mu, ,. , ,. . . J?:1f.3Zf ff: , e ,2g?33,g2i . Wil - WW: - :Sf pb: ' 9195 ' M, 3293 X5 . -,Wx-4, V39 1.9 ' , 4 ,u .fe Aa. ve: :Y 1 , 54544, iffy f. f z ww f V . 1,2 , MW ,- f,':,,y W, . ww , . E' H355 if 2 +I , , x , , , 1 y H. f f x J V W f w ' Wg ' ' 59 wi V 9 Q 9 ji we 2 5 S' K 4' ' 4 X f, X 1 M4 F6 QA 1 A 1 , . 7 s "' 1 f 5 V4 ' ., 'f f , Q X R , 9 ,, 9 X 1 f -1 E 2 , I 3 A ., eg 5 Q2 2, 5 x y 5 15 ,s ' 5 r 4 X s 1 4' ff 4 fi ' 55 S' W 5, 4 5 ' L Af 9 5' gn 5 G f 2 f . 'Yam-' f Q A sf X A 4, f G j Q ' ' ' X ' 1, 6' , 4 N 1 f , LZ, K .vw , , . 12.1 4 Q 04 .lp f,,f. , ...,. v ,Q-:cf fha. . ,M ' gf 5' .t f af ww- X' 577' S -ff J 'M . 1,615 942-of' 'ii-"l,G2"' 'fxfkf . 37 4 7' 1:10321-'WJ'-.f'w2'9:? ZW' f ,v'f,!5E- ' g ,p.g'gg-we -n:,,,,m . -A41-M,-muff? 1 'mrs ,Wa ff? r frm , -A " - -' V 1 ., ' ,. ,, g 354435. 54, mfg. 5.:3.,mff' 2 J was . .- M, A AJ,'A91,WWWVQWMVyygjlyggnyyyjfgAg: wjfpfyft, f 'V " f:,g: . f f . 11 4:2 ' 'ff ' V gd.,,,,-.I gcc, fha-,.,w,,f.1,fJ7,,,gg f 5,4 I, . M, 1. f f , mv, 'f ff'4-ilffvs' f f UPPLY -QL,-, -- ,ww ffugiiff' M.. r--' Q Him ,V WV, '41 iw 1:- Maya 1 Ilya fihd 7 ,N -N 4-li Y sv ,x IEE Pi! Mitchell Biscocho Bremer Medinaortiz 122 1 1 L,, IQ, Q nf , Lg 4, . 'M H - ,f ,,, J K fy vff, ,, X me! fy: E5 fy M: i, , , ' V ga? if , 4, .- ug, Vx ,M wfiff-Nj-,L ,Q . .4..-,.1, f 3 , , ,, ,..x . . . ,,, A, I 1 M 4, ,, , Aww gtg U KY 046244 ,M ,. . ' H' 1 MQYM.-Q . 1 , Q f,ux..L.m,v . .4 K, .f,,, -, 4-.w H ' uv jwirm - ' F' 2:-ei .fm - - ,- 'Q 1 ., 'VW',"'5-"'?ffW'f7 gffffG-can-'ifiwAZifz'2?'Jf4'.-24-Q: AL- W 2 N .mf- vff,4,ff fy , , if ' nw U - , ' na, 72121: fi V wif-. :ff ,':-225-H iff. ,- 3 75. CZNK' f'x21f2f, , SPSW- ff if-314 -1,1 X 'st' ' mrcy-1,-',Xff,6 wiv? 25:45 fe f "Ei -1:3EL '-xii ' 71 fgf-r.'. ,. fyefw , we - yy- ,Q ' " 'V x:ifgg'S3a:-bf 'iw'-1 '12 - iw. - 1' X 2 '-?f?3g13ivf?2Ef?V' ' VET? :fQ5:a5'?2'?3"f"' X'f'SQ?57f5iE OL lDULl1U xzuq .a.v-v--- Pans Galvez bDL LJCUIIHILI k, ' . R1cardo I Kato Deguzman zon UPPLY 123 ' , 1 X K V MQ x we if75ivi --agfgfr. :WP xv' w,1'r', ,M Ky., K 20 fake' ,f ASK V .5 X A fx QQ r sf? 9 U XM is Ks X X f 5 A4 .JLF vga? K Y X 4 ' .VA7 M 1,121-fxffi? 19 Y Zlftf :f..:,f.,-,Va -V - 1 ' Q fi-gy fix, 251, a X 1 A 4 'aliizw -- we N K, W :faire 2 fa a Q 4 Q , , L 1 -sq 12155 , Q MQ kw,,a:.g at vw za wg, ee GSL Q wi fgnriifr x- fem K Gy 4 x ' fs if --55 'W '13 Q ix V f 4 bf Q 52391 TV - ??,g?57'H Qf f' 353 sf w -'A C23 we f ,ft '4 ,. -new 44' M 4 5 . ,. A5 Q W A, Q 1 X azz ., we V W 3 dbx Q11 :nf ,Tl , :Q 0 Q, we ,fe . I -' x x!! 4724 wad 5 X .- ,X ,, x, 4,1 Yr, fa ,. 51,5 W .M,y,,, 54 Af A " 'R , -' gif' C M 4 "0 1 er ,aff H fc 1 X A X K 1 I . RRY- -WV - - , ,,'?:39fAx'5..53 lf' , max? F .wwxZ.fW-tv'X7Q3, ,v- ,4 -K mwmaag, , .,-:Q aameeexaiaf? em? 11 f.1.::.wf ,Q -'-v V. ,.'. f,,,,.1., , . yiggifqc ,Qyyzfgygx -,.:,1-.was-wb.. , . . 9' v 33445 Q: V 'Y' ,-,v-4, ' x WEEK. ,Ye 17f.vfff-ferr:-1 --'- f ML- , ,,.m..-- :wk , . 394, ,4fQc9f.i'f' I iv W FEE? Y V K 1 .L .E Qin.. 'Ulkis Vitug .ea v ""77a- Buesen Contreras :ggi Bacon Spe1ght 'Wt Q7 Hernandez Medina UPPLV Paradesgutierrez B 14 rown Buchanan li it 4-mq, cr 3 45 Va 'ABI "V . 1igQa.5'rgViVf2' -Qtzzfxie iE!'ffE'fifEV .fg7m:i.2F a e' azseAEVw5e' .:1 .sVkW?' .L-ww.: -.am-if szsrcmwrf' V. -ea WV ,r,. .V.31fV -rw , -V ff :ww--9-,.,..f f- .gpm 1.1. ,V ,. ,, 4, 4, Wm, ,. M I, ., V .,,,.,. , 1 . 122 ' ' ' ' df.-E333 -'lf-1 ' H .YF :Swv f 'f'?'.B'5.F1H3F' 3152? 2:51 ,V E42Vt.12', '1 '.L'5:"'fQ' fY"'i3'.-favs' SSG' "?'1W'f-' . 'Eff' 7291: F '?2'f-fIVw155'W'.'f-L'i1 ' JH IQ 35'-4,142-v 5' ff 2-5" 'GUN " '1V'f"'.'f?,.f' ' . TWP' -4 F .1?'p'4'4"-n"-7'3'f -', -.-.J.,f, mm,-. 'S'-G +.-ff,'fn..fA2- ' -VVV? a.-Af. . ms 5 1453-.1' -vE9'V-f1i- mr-.mf .V-uf. ...Ei nw: . fs-'V 'ma Str-nm. Vw... fir A V -.V-EH-VVV.-,rf .V A A-H . .'... .vm-,g.-f. -.1 we if 9.1-fl-.H wfwwi afrmg.. vw-P. :rm fm- V-,f of .rgm-s.. .:f,..:mam,ffr, ,915 f- , wp 1+ -mm-fm ...ewu,g,g,r,.a3,w v,:,e4:.y.- VV . V -. -.,,p,,V- ..Vgf+-,say ,ia 'r1f,1,5l!x5..'a1s- 'w V V+.: uw I--,V Ifswr- -1.1:a:.:f .,u...VwV.V.::.. , if ...Q -.gmfggfg :v::f- -nz-a Va!-mrs '-ff-w w 5. fr wr , , 1-,A iqlh fbmjff-gr: .5 me V e -f'gmzgf' s.1 I:e'a'1'n.: ,-ft Q' V .eifr 1. V .5 w i, dv my gggfg 7QB:1g.g:-41 VV Bw mu sk N ,,.'f4q,i.Vf- ' , 1-:vsaz: n:,wf.51'.-,-- ,,. lg - . 9, .3 'V g .. 31 V1 "-SLM' '- 5 V V22 4s1fV 5rivf:wTf . jsfwi , 4? W fr 'f11Ffrf.i-' ew. " 1 f : ' ' .-z lffiw-S-4: .LW - .-.'-11454 V. .' an 4 u .L.L1.V-1+ .is-'S' ' r' :ah 1 .V .v,-,if'.t.11- V V1 rv, .. 'vi as .gif infix WX .gc "f' ,. ' V fs. ,.6?..L.- SHI. 1,1gf'?,f',Hf?QL?? Sigfzfs V. 1. 4b.,.17w- ffm mx-in ,5r.e.A.V.-.-4,f,1.,r-5 1: , V-ef.vV 'Aff , ,af -an . , N .f:V:+:-V ..3 fV-. .CS:i'tgV.39. C Q Maesese' Q1-.V + ' awwiirivii ' 'A 242535 'iL'f"": G':VeV'sZ V' if am .V.,'fiw:.f1'f51gw3fii1.fr4 A V Pe, V1V':2'g3iff .3ta.1 , es- 'V 1-5' .- 1:-1415: 1. .--'rf sr ,,.- -f nf., Ver. .ff - gf...-.-.1 we zV . r w if A ,. MM.: fzV:.V,42, '.- - L... w. gf"-...Jak .L+ aa. ' 1 , ar.:-. ..- -V ff. ..-we rza.2z1.V:5-LI'-!'5A, . 'GLC-L' -Sr.: an X Q 1 Lxw. . Qi.-.4 ,MV - r .gs Af 1.4 .mf-.fr H. , . -1-:arg :.V:V ' - 7' .1 3- ,5 ' . . f., , ff ff' .- f ,.g',v. Biblia:-1-, ':f u . ,LV ,-M -.Va ' V L. H 515+ ',.2 'f E' gww ., . rf .px ,-5: 1.52 VV EW ' .234 .-au 41:1-31 - , 'fqqsrag' 1 'V gg, fi, VVV ' f ff my 'aff' H- "QV: 'W' ff! , 551+ 1 egg . :gy ' Vg, egVyw 45.,gtVf ,fag 5411 VV My is-1+ , .af-a N '425 Z3.i"'f::13QQk ' - - mug-iA1f:5a.' , fs' ,, ,'r'f"' 'o3l:?,2Ej1f:'g, - -:qw -f ir m . . .',T :1,V55,71. . ...., :wi .g:,,1g.,.. wma. ,f15C....Asg '35 g,.55-171. :VHE55 .ulwgw Af. my 34 ,. ., yu, .F -:Egg hr.. , .Q.5:35,7i3, ,Jw - Wei., I, .MER r,V,V 351 ,fifg HQ, 'mf ., Q-gg, , Q, ,75.5..,,g iv... 2-1:-'ffi' "'.,:lV'1 77 Qiffb. 'XM' ,2I?'1Qit"Q Q Vylb: , v' 12-.fam-'3.,L .f 1.5 I ,gf-ff'-' Y rLQf.:,:f'f if - . vrs f .1 V njijfffi 1 11. la W wiv-v- ti" -21:5 4? -" "X "2 " ' T In V a 5 - -I f ' -. we wwf . vi A .9111 ' "V .1 Af ful? 'WJESE1 ' ' V- -1 ' 'H . ill, ff ML' H' -mar ' -' ' f , 43... re, .H NL? ljfiigi? I . .. . rj' 1145- .. 2, HJ, ,Q .. Q! Vg ' 7' 121:33 " . 3 x l IL, Q X '. -. V: -"gf X ' .C g-:V . . . .. . . , A ., .. . , ,. . , .. ,. se , . . .. .... H . , . . - ,. .. . . , V z . f ' ,. "W V . 1" " '3'. - f .Q ,. - Q .. -. 5 vw- Vx Vrw ge. X V" , 'Y ' V . 4-4 , Q .55 'P 4, . ' f'w ',v " ' ' fwwf:'-4www'4.:f1:v.w""'A-waz: Q-:.A:.:--ww ' . . Mxtchell Crawford Morales Carnacne Alston " f . . "i"WfbA15E1' nfn-'z'f5Qgf91fYi:1-' 33312 ,.2E...1-.5 .ig f x Lung --kk -af.-ygrm lriqg ffsg 1.92..'- .jgpgnfw 1-g,VQg.Vw.3,5:ygsfg.mi'-1.3Q63-559 . EU?-.1 .-:Lv fu V .,,-434. 1.-ffgf.V' ' 4:11.-' qiggq. 11q2.1,1"i:f1L,' -sf ,V wg--,V 6.3-Z5sw..4VJ1.uumf- 'V - . V w ,f-2:V1-.f-5- 'V .1-C gf. :eww .V 435.94-f..-1.sffebp-,iw 4 1 veegg...-...A ,- ' - 4,55 ., 5.1. . Liltfsyf l.- Vza QV..-1' .':izk+:2i.ig2I3' 5HfiiSq'fZfiS'iYEi21" ..4-:V:fE':f2f'f '- f iwllzk' f1351'.-..V:i:f." . 'VY fig. "5'...Z:fgf' vfgygfxy. -,u1V4': i ' -SPV L.VpF4.,1 fff M551-.J ,q2.g1'rg4,pQig5fg:g. Apgqqlg. ' t.f:.,:.VwT.ii :HH V 3,4 5f5.,V.,l:7,:,- .- Q 1. -J., , ' 'MTH .- nfl' Su. , SFJCJQA AIT- xgflffh. Xfjg' .7167-,+N' "JZ T.,-HA 'If' 1, -Willa' 'Ffaixfifif K-,fH"2'ZfA Qvfi- '.'3f'f" ,Elf ' - . "fi-WSF: 'lf fl-. , ' ,, " 3 .1-1' me. .iw-!1:v.' Q-:H 111. ..p.prs4V V L 12.3 11i.f:.- Vsg. ,!gL1. gel-:ar -iv 1,5 .5 ,px fem? ,.35:.. . .A 5 , ,,gV-,-,3.3.5- . V ,,g.,f.1,1f Q V. V ,-. 1 4 , A if ef . 'im J --gsgfg iff' -nw fm. .faffziff .fr 1..1.1::1.- -' ' 511. .'g3+3.,,4f'..Vzzac VV"'1 'VgfAi'f1V.Qzai1?Za:.V52f2?' QQQQQE..-1 I :-23:2 .f-f...,, . zfzuzgg .. gys:',gg+gg1::+ V 'V 57' ' Tj' gn- ,,. 11:5-:x ' W .gy .,. V?-Y.: 4.3 241 Krogg'-'gLLQ.5d,.-nf ,N ',.if1Vi?piW.-I- fm. .V515..,'..g2f-1-eV ,, 152344 'wfwrf 11"-:NIw1V1if.. V. ' -4,1'12+1 V, MP-fe? 'V' V. ' nf Vi. .Hier-.Gif U' f ri.. i5ri'5VqafV V .5?5:' V:v.,',1V1-,Q.a2z"Vf: V " f-5332! fer ,-9? 1,-pL9:iV1V1sfv.Vi-3V.V . yy, -1" .-L'e,2'I'f".'.-f:jf1fi1:1b'f 3' :V ' .4493 if' '. , n AV:-api' 9. .w55g,g-.3 -1 - ygzfgl.. y .-my ,gg 1,-. . -QV - 13.23 , 'V'.V.-V. 15441 ' 1 1.2-V, .1 . -3,33 ,. .gy -anmztgy VV ,, I ,ag 3.5: ., Q-113' 1 5.3.5 V. V,m2..,, wig 73325 gg., 1' 3 554 :35,V.1.g.3', .3 gf..-4-155255593-f-f , mfg? jp-1. 1 -4.5 .3 yt- .- -1. .221 .. . V415 ' .AV 'V - ,.. :rf 1-X' - 111 - . 4.-'34 737.55523 Q safgiff 4' ,f.z:z:Sf-. .rf-. We gi? VV .:15 .L32Tlf , ' Y ' 5 '- .-JV f a af' V :gf V , ff? fV+":1.1f'1..Vg.'1 ' V-.QD .f-1.'.'V:?:f' ii-1 .ill Pm '- ' 'T3:3:fV'u VJ-"i5' :1'1"Ex:L'-, ..-V :fav'H - .3 ' 'QV-PS ?' .- of . yr.: .. .g57::'V.3 wr1?:.1V1:vff,g31l 4125 . ..4:1Y'1 six" 255.1531 , . . , j ..l..i:1' .. V: . ' Easy-Y.-C2f'V: ' E - 'fp-.Vf'3f f"i'w.. 42ff1:V,f' K "-,I 'r2'1Fi'Uir?r,' r' 1' V' 'fjifzfff "V K .:..w .u"'.d-:fa ' X 7'-95 'Tk' 1' ' J - ' ' 3' f" W 'V 113 56 si,- QSQLJ . 'V,1a2.3gyf 3z5:. AfniHf.E:1fi',545pl ragga 1 e...V.5if1Z g:Q51 , I VV ,V 2f "..i27: 1 J snag 5gZ5f" s??'.3. V151 --l55.?i'5 V K 1' fl 'rff-if-5' 1" .. 127: EQ? 355' ' fE'E53' f.V1523l?' '.?ii?f5fi: 1f' "EY" 13fff-5335" V - fiiiii ewrftf '.'7'.-ff '..'f'3a45EVQ A 'ifi aif' , 55 ' "REF . "' " 31. ....., 3 W Ei' 15 ' 455 'V 55531, """""-W "13A1.R?5" '. P' Wf+gf-'YW i f - f"fi"1:?!: fx? Ji V ' 'Q '."""' i i rff ' X 525 if 11: 1-,Wai -Q' ' .qi -f ff ' f fi" " -we VVV.:' gf. . 1' . - rf: ff V. 'V V-HF V4 ', .f915+wz.f V..-. ,Q rw' Af "1 Q VlfQ'fl:w1' .. T32 -. . I w fl Tiff -1 X' ' -in.. 5 . s .V p lin- V -1 1 1 Q' . eff i53'3ef ,. ,. 2',1,"3f ' QT' .. " f A-K" -fe - V. A .. V. A, fbij ,.: .3522-mf11x:35rV'Hy- X' ' ygzi y- A:: 1 -u :f v ,Msgs -V-6 g . 5 M sg-W wg,,.g1qaf3ff5:,:kof..,H-V...w V x ..,..g.V-WV, ,FM ffjfgf, fxV , . A .. , ,sw x,,,,w g ,: :,.,..f .a, . 4 9215?-jV:SFT-51fz?s'???X eh is - 7 mr-Vf.a:,.. 214 221- wp f fg2i2w.sf.X.:Vfvf. .. .D , Q MW .. ,wr 1 ' ..,.,.,... ..V..- , .,,.., ,... ,L.. .-.., .,... , ...,x,.,,L,r.7. ,.., ..,.. 4 , .,..... 7 ..g-.-, ..f... . . ..r. . .. . ., ,... ,. ...L . x . PC3 Patr1ok DK3 Barbara DK3 Sherlna PCSN Catherrne DKS Olusesan Downs Rivera Watkins Horrioe Afara 125 SUPPLY X Zh 1 0 0 w Vx' 'Pe "' .Win og' M' f J ci.. 'fd' Zvi ,?g,4Ms5X I 94, ,5f0?3f7wg:' pm LCLpZl1CLlCb 1Wag11'u Ba1'W1 1 A g v A "-555' -my I g, xfxj ff S., - A iw, me A A .Q 6 Ng .A " A' 'Y M4 .AEN ,W Allvlxxxf in eq A 1 V f I 5. Ay fine .gi-.1 ,I A GG ' nd L rv Juv ff ff ff J A 1 .A 32. A-: H x A51 'AV .A! 4 9' . A . f Q 1 fn- . .EAQA N'7..,.A-Af: , + -A :A A 5. Af X' A A .Au I if A X 'Hi-5 A A. if ,-A"" V -' A 5 AAA A A kb- A "' 'W 'N - A ML-,. vm. A A-Aim A Q., A A, ,M ,U NJ J W Jw, U A N HL A JJ 4:5 4 A' 55" 1 ff ff Mu ,A .A 'mf ,o x 5 -A35 A xv AV N Q ,A 5 L rw ,g M cf: 'V-"rA7'w My :Af x .fA..,.A any .f 'UP .AA AA A Mfg ' nj, iff fm , gy Mn ,1 PM +V 1, v. 4? A Af- .Away M if u P. X .aff ji .J V361 Q ,A 1 I .A a USM 4 -A qzwrff A 1, r ,A , ,H 4-W-nf D A1 J Alam: ct' f rn, ff df ..- A, X t 3 X, x X SK1 Jose SK1 Dav1d Grtega T1'1mb16 np. 4- v f '5'.-4 .- 1 Vs. IA ff LT Samue Ponte WE-Ig tg J 1: 'Z 6' 'Sf J F H wzp , f- ff M A' -fi " .A will f 5, ff v ,jing- , .N JW nf fe '41 .. rx ,S A. .rf 1-. W .7 g Q -f' gr.. As-f. ggi-4 ?r 1 irn '4 I AF Hn .Q-I ' 1 'BC' , f 3? 1 4,34 fs If SKC ,W ffm .- 1 ' are ' ' M fr " 'YA A-5 1 .vm N ,.. k irc 'Q' v J.- f ,QJ W 4 1 J A M 45' S a b n .Q Edwm ma , v- " 7 jf 'Ls Faq if-fen. f i1 . f? D f .2 3 . vm. f wx' SK2 Gu1l1e1'mo SK3 Mayra Jerezguevara Torres nm 1 ?""f ,- on , f .A . SKSN Ge 4rf'r-AffMf.AA:a?4A . ' .A.f.f.- ' A A ,wg Wy- A 1 4.3 Aff. Ti. .13 F w 'K YJ E 3 2 Q.. 3133 w-'M 3, W co "4 Mendoza N-A -'AN , .- .Af , .effiir .,. .ixyf .A iii., A:Af'i-46. A,- 1 .F-:av-2 .2245 fe' QA...-. v994Q..gf-A' -' AA1...: . I A -A 1 ' T A . ' A -if-"ifA AAL-L A dx:-AAA . .i A A. .A -.g ...e..A:s.g2aeAA xl aA:.:gA .iff A':2:fi-iA?i5f?AAT ' A .AAS-5-ff' ' AIQ.-Yipf'-iSf2YzI:t:"'Aw:::.721-2, .AAAIVAQSS-ZA?-2fAfA2s,'-'Acgcuffffi ' TA A-'AA.::212::-:if 5 941- fifisff W 611: A2fg91':AA ix-Aff.-AAA-AA52w.m ...Ar.::.ww. -Auf' 'Ann . .A M. 'W A .1-. - 'I .u.:.!.'r 'A .:.-...ng . Ajay.. W 1 i5i5e.3g5?23f5,AL.,A.AA,fA3A1.Cjy3,u1.i3.o,- M... Adm '.,1..g..f5.1jg.4.A-A.fA.s,-isa-.3653 3-...lg AA 01.-1, ,AAA A 1, -,ggiqn .!2....A4. Q:.gf5'3:-.azxg . . 1. .. ' 53. f2A.'1bii5s,A5?z ..-mi-efT:'A175' 6 .AQ A A sf11...sAE.1A.:siA2"f1khAfQ32' af 2 A-fA..e,f. AA A veg, ggi . A, ..5M,.,,A, .3 f Afaxe., .. . . . D -.-:A .1 Am..rrAAA.. mm, A ow-.. Jer. ' K AQ"-. Axxix . 'A'-xA:Afa3xZQ+1'?AA A ,.'. . . Arg. Q1-X 'A AHA. - 233514 --mg .A x ll Q 4.52 .YA fl. ' zrfv.. . ',eQ.--slafgkw-Q.A.AA A -A, :CAE A AA ' 1'-. A H2531 A A 'A.A'YiA-iA'A ' wi- ' .. wAg.:M.AAA.. ' 55.2 xACi3'c'5'7ifiQ1 f -AaE2L1.jA.-,sig .AA A .f . .A Af A ' .gf-Ag-1539 AA1.fs:e.5.Ag'A3eTq,. ' ' A, Fr .1-. Aff. :iAfiA511AAE:Ay,1g trgfifflj.AA-AfQff:.AAA. BPA 1 I "A':E31f'fLiffA:m1 .- 5rff:.t-.f.:.gaf:zrZ.A-QA A mfr. A1K.g:...Ae-s4eQAAA.. fs :,:1-..'i- As-cf-...fs- . AA-Q. A Hz f Afsifws 1 -Ag' A. - ' Li. ic:i:Atf.:A:gvQ,,g'1:As.Qaf-AAP3 A 'Afifg ' AA'lPi,'AEi?ANE'fvlsijif-A-fliff' 1 A Wg? .A 'f 91-44451113211-3351.32,1552 A I 2.5553xgi1AAA.-AAAAAIQQEA-Lzfgzi... AA A 222 55: 'Airs lla-1"' A . " .51 25: - . .,, ' A f- 2.3.1, .. . ' ...Ay,.: -.:1eAji' 1 mf gg' 4 5312. .I 1151-A ., . :r in . "ku X ?r?.CCf-A Miva .w1'Ef'- A I -, LAN'-.SK , E."A,'.i.:nf,:"::G:i-fAf-fm? .1 , . A A :g A 51.5.2 :gg A 'AA1A22g:f.AswaSzi1Sz.'.-1-15111 if ?'..:ti+fg,, :iA.pgg.f3g.g:, -ws .c:zA.A . .11 A..A.--AMQQAA-"iA .1 A A2-i,5ey:'ZgX ' at.A3.3A1:'t14?e.,g'-55553-A:--de.: 'P A A:.::1A::Q.. The A'Af:'A2A,ff .A-ft---ai-A ,AA NC, A-. A7aAm.g.Af.-Aqirr '.A-sQ.e?.sg1? '- A.,xA1AggiAi?LQEfl:-.,5. q-.-iEzAA f1g1,:pGA'A -fi,-f2:a A ...JT 'aisfegaaa-.Az-,I . , 13, AQ. .,.1.eaA.A,Ay,gg,:Af-iq Q-153 AA Lf. .ggi A -AJJAYE .A .rcs-'g.55,:gg3 A A " ' ?'EssLrfA, I 3 frffz: . A ,.f,.A-A , . ig-Q 3, .Afdbitr Cyrwg-.A .. f :R-A g.1.7.1Qfggg,, MNA A v,.,gA-T-L: ' A . :fgw QAA 'wifi K . .dem A'u:-f:.r.uQ- ,a,,-.AA A- A .. --r. .a. Kgs X , , -',:AzAz,- A A 544.411 A .A -1' A 2 A :en-?A'1:A AA -1- '1'f:.s:: . ' A .L-9.13 11:-,-:,..,. ' fps- .:1eAmAi-5:7 . A22 i '.1 A A- . T V. A - 4. ...te Aw:'AAfr......... A3fA,A....A1 9ffA.?mj:g2A A A 151, A! ?,AqiVA A ffaizi . A- - A ----mn...-L. -A -.A:j.f',,. Arr: .L A., . A ...gh Ajrfsqg.. N T-45.4. jg.g.A.g...A.g:.. . cjlgn 'MAA D'A1z..gQ.:.?zAA2E:.g .A A . 3 A-Al5514if155faAf?A'?5':3T33 '??.e.3fPvf- fi- '45 - A 55:5 vfrzzaz AAAA.4f.5:.. 'Af .A Q-A Asses- -0- . .Im a.21:2A.'4zAf M A- ff-w.,.x f-.AAL '4 5. . A.,,-,gg N. . -A A Aw. 1.-ggi-gg, kin A .1 1.3, A wa-fAagA.w.A .J9,,3aA..uAA,AJf A . :gwr-A-41113312 . ,EFQN 3322.918 -2 . -3 A ,AMA A -A A we-.. W.: a- 'A-s-EAA. Q-a.'.vA1AAz'.:2 Q. AAA. A AA . . A .,..-.Aa 'A i3.k5,!,.'-gg A..A 52,1-f.!-,gif A- zwgglgf - .gig A.fA,,A. 'QQAQAA 4,144 -,. . AA AA,g.g .mia sf Ap.. 'e1:,p'g-Q.: A ,,..:jgg.-5544. .QA l M... AAN' ... .A .-fe Q.,-. zff-,A-,fg3f2d:eQ,Aff2sf.-A. 3 AQAA A - A A, -,AA A . 5 A- ff- A- QA: A-'H 1g,Aa.y,f-1. A A1A:,A4 - 1.1 --21. gf . :Q-A2A:.2-Mm Pd .3-gig.. X:-J.. . -me ...iii-rf.:-frfsizseei-t A-.L .w..'11 ,::.:eQ:f.fI::A ' . Af. 'Alu A A AA : N f ,' I ,, JA- M . . A U'A,A .A -1-Q.:-fqafggdq A A- . A sr A. 5fy3..zA.g,A 5 .AQ A 2JA1.Az....Ae.AAA xl ar- -f ,Ein 1- 3 ..1-:,eg::1:gA'-fm' A Ip 1-AGA. .ffA:1:. - .. wqga A54 AA A , AA-539' - xwrg--:.A A ., A :LA 5.3 , A- Aiiglbjgffgf Z"cfpkgg,:1.j-,g.3:Qe,x .1 .:....:k.:,:.e.vg, 'A'A1:,,g-'Q J. ,X Ag NA A, A .fu - f AAAVA-vs. ' A.A.A -mf N. Am' . 1. UAAAAAJM.. -4:-... - .fe 'A5A:A1AiA. sf.-AAA4-vim .fm .. A- O 'A 1 -film- 'A .fA:A- - -, A..-H--,ff H ..4..J..ff,A-A . -A A A, AA ' A' 'Fi-,ga .Af-gr. 3 .f 'A-112 Q.Z5.:.-wav Aqqgf.-r.A. v A - A ... . . ...v .-14:1 w'U"ZfH-A -- 1A1AI?"l5M?.x A 'WAAA 135951 A-'HAL' .-1, .. A. A3334 . ...ff JPN!-5:17 'EQ-32.322553:5-2A:.Za:edi5551A. ifwfii A 2513- ,A' ' A' Av' . "" ' .Al A - A-A:-A-mf. ' 1-.A----.Q 1'?fAA.AAA..A -:A'--::,eiaAL v A--W-J . . Au::AA, A ...-1-21 -w.i.A1.ffAwAf2wfffiA.a.Q. is--ff A A F ... Aa 'Ai L1 AA .Q ..f.Arl1EsEf5f-Y? A:.A.fAA :Arrw 14 :a..f3:Pf24f? fl-A si, ear uf . A552553 .r XA .fAj2SA5zf:,-1-1-AQ :Vit A Aw- .A AzQ.,:i2A 51 'A7"1fT'j11'AL3:-.AffwA. WAAF1 Us 71 'lffiiacv ' Aff, A A1 AHS'-:"HiA.F:q5.. : "' " "-- fig .-1-:1.5.Aa1.5f . . . ,Ai-1225? .' ,C is 3. LA , it A .VA , Q5 . :UA A.. .aj .A A 6-.,:,::5i33igqf:fAg3Qi,2A....Ag-A.1Z?g.5.:-Aif. gf.A: AAA.-vg,A'1" ' A, QA: I S: A.. .ah-.A.:...-An .,AAAA...:.5Q-'ngkgtgiii A' V' A- 'W in A: 1? -1, . .-Aa.:-'A T A"f,, aj:-. .fc-. . 4 . AJ? .AHA A44 A wa A - ' gif.. 'A gfffgf-'ZFAAWYA2"fadiifwze-:A-mayA1A:z1AA-rfi. QA:-,A:.2sl?A-.4,Ei4i'?1,.n-Ag ' yi.. - 5A.A..,-,W-T:-rfffz. A'AAAf4A.-ifrktwfwrzff.-rff-13 A 55511 A gAA.,: ,,.p:A,f.A,f A. AAA, A-.5 .--A ---' Q ,..,A A A A--Amuix, lf A 3 fs A A A Ali 'A 'A-I 2 5 AA AA AA-'32-1:2911-1 -A :Qc A .rpg ,-1-.'A,..A1,,.A Q nr, A Lfgfv 3.1.3,-.3 AA ,Af JA. :.A A- A. AQAA-.-:r-.Mein iw--1 A L f"fAPfJrA LT'-' A WAN' 13212 ., --ATTAASS1 EY? Af:Cfivx1Ag:15's. Af 'fiAA..7'A.g1 AA: A 7.3 .. Q-A1311-.-.Aze,iff-.-.f.Z::..Jn15:-.-.J . . A A ig .. ' A 1 A ,V AAA . M14-AA.. ' I A Qc' 42' W3 ' AA'?fA'il3 I I A Ai AA Q A 1 W. ' A I , . , 1 .4 VA I A A A .A -2 .Z -531. A AAI Ai., J , A we ,., . A .A-Ig--iw QA.A.I' 1' 1 , ,A . Q A . A, 1232? 'Aa-'-'Axifz :lA'gQQfAff55?5? .:L.-,'E E if A. . 3.1: vw.. 'as'--A-A12-1, 5 A A ...m.A. . . , . A ' 1' A r Q...-A-A 'Ai Aix. '-.wg-A-2A','.Q ,.ATA A QA- A ,.A.AgAf:A'f-AQ'5'?Ah--:AAA-TAR.AAI--A.--A.iA--:.r:.E'.f.A5r..pci.i-55 A. UPPLY X X ,MQ ,.k, ki . f' Q 4, ,X- X Y fi- fif' 5 'KJ' 5'I 5 X , fa " K s5?Zi!w.y.fXXXw , TT, Xmxmyx K4- ffxp :X if ,V , 135 im y,XXX,. f , 'QM 5, if M, Mi Fireman M1kO C lvl X ,L,1,,,, ,X 4 X ' ' Q?:1f5X.Xi Wifi: fizyf X X X 7,,, X XX'X, a X ,X ' ' f""' " sg X zgffjig' -iff .,ggP13i:-X- "EQ Xifiiiix S X -fm. YXrX.,if.:XX' 5:1 my f X' X Wx- --mx f-2-Iii' -fall 2:1-5 XXXX- QM- fi X Xwafgf vXX -X gm:-'X M .s,X.,.. XQXXM-ff Xwf X-:'.Xw-X X XQXVX - X A14 QX. .45 X 'vw 'Xf-1' ?X?J"i 552235 me X2-3-ws: ' A 2:2 ' 'ff-1-1-'XXX'X:2 M:-X? 'X ' X.ff.f .MEP :f4-vc' 'WX mx-. X Q-13212-X, - WXXXXXXX M. :vs- X :,X:fXwvQXf'-5' fzi-mm aw? Emi .WI X1--X-.M X4 -GXMX-' XX X-em may X X X-Mr P nm? l'P-'ff-" fp XXX., ' .Xriry 'tw Xigffi - L " iw, -5 aw X" -ww f X X - XX 1-A "M:Q'.:fX"X ,XX Q-'X-TYVYXI' 'ff,,l,' J .2 1. QXY llltfir Qff, ' .-QL.,-lfww ' J XXX.,wwf-:QezEr,-.rf"":f.'rX1W:7, X- ' '-"f'W12'P'1"'9NK1Y'?X7'42-7'-rp 2 "f''-15551555251ifXlfffffZ?3'7ff'g4?fXfff'?y-'ifiiif - . XX f ff ' X Af 1- X 1 X X X 5 X X :X 5 QI X X: X XX 1 X: X . X X ,X X :I I X XX X 5 1 E X X X X: X X X X. X X- ' ' X 1X 1 X EZ X X X X I X X 1 : X 1 X ,X X X X E , X , X : X X X , X XX X X X X X X X X X. X, X X 1 X 4 X Z? V X Z X XX XI X X fi L X X X X X 7: V X X X X 1? XX X! X 7 X X 1 X W X J E 1 X ' L ZX XX ' X X X X. -U XX H X i X I! XX .X .X XX ls X XX XX XX X XX ZX X X X SX 'X X ,X 1X 2 X X XX XX fi X , ii if XX , X , S X X - "alw- X X: Win- X ' X, ,X X: X ,X :E lx 11 Z5 X. 43 XX ZX H if XX XX XX XX XX XX XX X ..,, if 'I X, Xl X2 3' W XX X, XX 3' 'X 1? X XX :Q ,XV lr -X : . W Edl' 211111 H X O O1'1qllCS'C X X XX 1: XX XX -X -X XX XX I! Xl ,X 11 X 128 Geler Wilson uw. y lu avora Wang "'---' -H-- i+++M 1 xr v3 13. . ' 11 .. ,L , LV-, ,,l,snr 'f Q' ' ' ' v -f ' w .' ,J - ' 1 F, 45" Fw E 1 TCSUFIH IE! f f " - -w- ,- X' r .frf-J , --- ,.-, A ,. -3 ff' fag ,LVM Jfy, If 'Lv , .fr . , , , -9 f ,f ff, ,, , J , , , f A M4. 1 :'! 'Aj l , X X Yu , V , our rnujosc: Perral tep Cy Lux.: muy ..,,.M,r. .,...-w . , S 11 Andrews Brothers Drckerson 129 SUPPLY up41ff ..... ,,.. m- 1-..i,i 1' in LE' U9 uf 3 .A 'Six f QM, 1 -Wx if ng' ' f- A- -..E 31 S , ,e it Q54 :N , tai E24 7121 F, 1152 ,gg N5 ,wx .XX :gi W, S51 7:57 253 227 153, , fl 1 ea Q? fb P4 'Q IF gi . ,Q ,f gg. 11' 35' LQ 35? -4:3 ,gs vi Z, , a ff F? . L 3? lf? 233 41' 2? Q3 L 5 mi E' 2 2 li 2 I 1 . ' W . E ' s , i ,ff ,ff J.,-N,55, I, X ,, , Q' , , K ..A. JN i S E s , x14 XXX 'Si -5 4- .1 A Y' J .31 L-Jglivx 18-F lf K :L ,, 'Aj ,ak A. X 21 M. K'--' ' r E I f K I ' 5 H ' 1 ' L " : , i I 1 5 . ' g 3 K . N I 4 9 ' 2 wr" wfu: "'5 'x'nx,,k" .. N, . . H' 4 .L . "" - N-?i:,fM'.,gi Y 1 'jfs ' ' vb ' 'fjfd , , 'gf f "' , H' ' -gf j 'f:"X , ,J 3- .Q T7 A- ,Tn W V 1. 744 E ' 39. Y 4 'L' ' 5:5 gf 1 M V ,A , ff 4 , nn., . nz . -1 ..,,. ,, . 'B 5 -fir., H - ff, x 1 xi, 1, i I XS ,ff f , 4 x .Li 1- :1 V Lnx.Ai'v'1'-4 rg: bu. ----fv.sf:'r 2 .1-. Sty.,-' L '-,. kk W' Q13 1 x X f a ! X - ' ' 'f'.'5ff-6'SeTf.,. N "ff X 'x"i2Qq1fQ 2 F ' ' .- : , - 5. f?'33'ff?1 a' . EES ' i- r '-- xi: .12 ,f 'L ' , Yf.'J? A by .X la. :pil 1--- k "H -Mm ...QW fsfsx -- ,f:'1+-Q-fi,.,-r ' fx x I Q., --...s',,, ,,,,,. 2 A -.i .-Wx- wiv- . x .igff-if K sif- - K . gin.. ' if . , - Q , . s61.i3g:geag5-3-,K ,tfwftlisxf-I . ig Iiisgiiiipi-if 0 w I . 1 .I g . 'W 'Iii J ll!-V X Ev kr. sw , S .341 ,GMA 5-N S x H Uimvv 1' - . .fu ffm W if sur, 1 35455 hmm ua nm 1 ff -hp UNI! if is un Jw" -A.. umm 'Nl' 331 Hx: , waz' , 4 iw, --13, ,,, , 1-5, mm ls. -... Tihug, -Q., -, 'o ll -'fin M Wm., I 1. M- bg., , :L , ,M Gio -,. xv ff- K 1' 2+ r EX 1 ., .T gr.-- .W-,. .T-.tm .E ,.,.v , W, fi- 4- ,-1 ,-I ' ,--' ' W VT ""',-. L' 'W .'F', '- 1- M - 2 - -E -Y--W. , - - - -M-Q 'fAg3!ai!i1.'1i lrv fm fl- L4 4, A f-p1',A.- ,?,-X H L: ,jiv, ,f , fx-w W' 'ax ,..f,'w X K 1, ' 5 Sfffsfi pw,-, gh-,-,:, Q M5 1g,,.1 , .-ff if f V 2. f 1, Q 4 3 1 x 1 5 , , , 4 3 3 5 y Q I ' ' 1 s A 4 L V x 5 I ' X 5 wifflffz 'a27gf'2' 'zvmg , me I wwwig yffw 57, sg .06-mff" :rm-1 1549: 5 ma .f , fxzwfjm :wig my . ',-f, ' xg-:,,sf, g-we-,rf JA-Af,-1-.4, 'W I W' ,,-, ymmz., ww z fwma, wwf' 1 iw ,M wga up M71 x vw: X ff sd.. mf 1 Mszz I .,..f 'nf - ww ww 1 - 0 Nw ww, 5454 4' , ,, .fw,W,' KM +,,.,fz - - L ' f. mg. -14 vf 4 1 wfl - 4 ' Mm ,Wi v my - -ty Af ww fn - ff - M X Q, wwf g',4,5 ff l up , . WJWQ we K u W., I I-,M I ' JJ 4 4,135 , Qu 2 'GW1 ' C715-'1'f' .-iff V,0,.j' 'U - Mr iff' ,4,ffY'a, 1f4".H 1,'. 411 :ff-5.24 fi?" 'pn 524 My Eff ' ,f' Y. A i X wa.-n w-"iw ., f"'.L, Mew- V ffwyf :aw f'-if H: - dz, vffff H- aff -4-,ff Q x fzzgw, f,g,ff:,g5e ,,,3gU2g,,,,6 1,ff,g:M mfg, x 4 542,w.,.L Q15 V g, 'mg pg,w', I an fm Vs rw, M- ", ,9 X ,wgggl Q-,5-5151 qy,w,q23f wf:q.,3 f gfzqaffy 1451243 233 -125.2 wvifv' I 2 3:52 ' 24 L M23 L' X ef'ffA,.e! msg "f5Z1"1 4 14 fYff"'f"4 :C-ff 141: 4: 1 Ag., , L , ff 5? 'K ga T' Q I - ifigife-1, x :ff w g- ' J :mf fyQf4,,,,q 4, 1 1 av 3 ,, . M . qv mm-5. fQsa!5g6f1 Mzfigsa tiivlggf J , gd mkwiff 152, . 9 was gym! f,'1fmf'vf ,,,.y, 51 ,434 ,- 1 'A 'Xff 'f-'M :ME'f"f "wiv Ml' H9 'wwf 1 - ' 4 W4 A 'f-'Wm 15 s, -H' Away Mm, -'wifi'-M 1 f ,ox .fu J Q54 MLA , , ff V I "fm -awe-1456-WLA: 2i4.auL,.Q1 .'zh,.g,m.. 1 1 4 V. -.1 4112 1 1:51 , ,, N11 , , A111 ,1 ' 1 1 131 i 1 1 ii'1 11:1 ,1., 1-' I 5135: Nl' 2:1121 15:5 li 1. ,: 1 ,: , 111 1. 1,, , E111 1 2:12 if 11111 5111! 511, 5 E 1 E51'f E3 1 il I 1511 11' 1' 51 51 1. ,ff '4 1 1 1,1 12' 1 1511 ' 1 K1 ni 11, '11 1-1 11 11 1, 1 1 1,1 1-.1 il 1 1 Q 1. 111. 1111 Ili 1, 1151 1. 11 11 1211 4.1 , M32 15.11 H111- 1. 1.131 -ES' 11 IVE E11 V I 1. 1-1 1 . I1 1 ,1 111 'I E511 HV ri! V1 111 'sl 111 E. K1 .11 T! . .1 1 1. 19 X! 11 1 :1 'f 31 11 11 11 '1 f1 31 I 1 ,jg , .Qi 1, 4 1 1 'k i x it ' ',1,1 girfg K H i Wi iizfifzfffii M1-hxf'A1"Q"x ' jgfggof Z, 1 -----A--f--vx.. - :h.::1, f 1 i- ir if 'K 'k ' ,U,,,,,,,Y-,.,A--WM- 1 Y t if iiiifii 495,-Y-Asn' whiff -f41'k-k -k if if ,.,1 .H...fn,-f ,f---, M... 11-4-1 it QQ "T' 1 gH :?f1H , Y.Y.Y , , ..-.--.... ..,,.,................. , ,, V -..-....- ilLT,,..-L., Q..-.-if CQMREL Sousa - - x "5W5TWl'4'Q5-v. my 5, vw,-qxx-uw: . l 'B?""W:2f4L .hiift BD 4-nm, I?" J ., R , , M X - l -E 3 A EA 'MN "- MQ- M--,H . 3 A! ,. "5" ' ff" 1 V' ' 'W -JZ,-1 .- ggy,-N.,.. t V V ' b , , 7 4 , ' V A f gr 4' W ' A ,Y f. f x a K QX ' , "' 4, -K " w W ' Q, ' , , 9 V f , ' " ji L K 5 i 1, ,. "9 ' ' ' ' H, fs Y fiy ' 1 '21 f W , . , Q Q s V ' " W 'Y i W4 4 -' 1 'if-"N 57 ' , 350 51, 'i' 'I r Jxgvf , ., s H , M . . , . , , ,M ,,A, . , .,,,, 1 ., ,. , il, 1 ' "hw, rf ' 41' gm i - .V ,ff -no ' J.,-V H' ff . 45 .lg 45. ,Li 9' , N N mmm MU LT Chad Hollinger AOCS Richard GMC Paul Hoover Crawford The Weapons Department handles the business end of TARAWA's operations at sea, ensuring that the ship's defenses are up and ready to go. properly armed. and that personnel are trained to fight when necessary. The Aviation Ordnancemen provide direct support forthe weapons capabilities of the 13th MEU. Navy Explosive Drdnance Disposal Unit, and the ship's self defense systems. The AOs receive. inventory. stoxv. and issue all ordnance. The Gunner's Mate are responsible for main- taing the ships armory and issuing weapons for training or operations. They also train TARAWA's Sailors on weapons inthe small arms inventory. During our time in the Fifth Fleet area ofoperations, the Weapons Department manned a continuous 24-hour Force Protection stance on the ship's .50 cal and 25mm gunmounts. ready to respond to any low. slow flyer. fast patrol boat or other suspicious COITIZICI. 143 Xa , X15 Ek ,X -me 1f Xi X--XX 'Xe X XX, :X mx X, XX 3515! 4 F1 555 K XX XM, 1X 1 2 '51 gh EX 15. XL XXX pm X. as-,fn XX SX' 'XF' 1 -'im Xl7?vQ'? ' "4 Q31 45 1.X'ia.,A' f 1,,Xrw.X 12 XX 15, '- XX, . :1 3 X223-1 7 X' ' T X Xzs 1 ' 5151 1 X :X 'XX 3 XXX .. X 'XX J XX HE X. X, X445 1 52' T31 2, LX, X6-.. X X XX. , 2, "W X 1' I XV Xi gg 1' 'F gif: 'X GX - X XXL ffm 1, fm 5215 I 5 'fig 'X Hi 551 X X11 X, X1 Xi X. XX XXX., , 4,55 ,X1'?X,- 1 13 ' if 15255 :X X. X: we Xl F XX 4,11 1555" 1: 3: li 'X X iii :1 Q53 XXX WX 2 5:1 11 1311 15555 5 XL 1X XXI? X V151 S342 X XX, Xl ,X XX' +3134 Xi :xiii X1 X, Xl IXX 151, 1, XX. -lm I , gli Xg: pf ,X .X 511 Fi" X X, XX, Xfsfw ,V XF ,gg 'II1Xi f15QIQ TX1 - 1132 X' 1X: 1-1 XX Xaw XX ,XXX X.-XX E111 Xl ,, X, X ,Xfggy -1, XX XX -rex: X I1 XL 'xii , , XXX, ,XX 1 XX- 'wx ,, XX v 1 XI 'RN X, X, XX H' 29522 2 X1 'N FAQ LI X V' X WR X X- 'wifi XX .X new X XX X, iQ'5.f"X Xp zfgzp LX X X 11325 1111 X 11 X1 X we-:X Ir' X 1-mfg wt-X ,XX Xzf XXX X3 -X X X1 wi 15 12 XE-EE 51 55: fri X X X: Q X X, X1X1 Emil 'X X4 I X12 X: 4, 1 XX IX 1' 13 71 X X5 XX X1XX X., 11 , 1: 51 .X AR -1 E , XX ,X ,X 1 16 Q1 X, XX X121 11 11 J Xl 3 JAX, :I X5 i. 1:X4 1 114' X' fd X,1+ ,153 1' ,ff ,XX X1 1 ,X UZ 5X X XX Il, X' XX' XX ,, XX E? X- 1251 XEi 1X,f 12 312 ,2 X! 5 11 1 H .c Iv ,L if 15 if . 7: If 1X ,g 27 ,W X, 15 X, E1 f X, XY , XX i X5 XX, X XX ..:.:w..,.: ?:4 Q-5:2 ....... ..... ,,,,, - .,,,,, , , , Xe? SA Z 3122 M gy I. X! X fm gn -'95 5 Gi? b .41- ' f N ' X x - x 145 JP inlgy, 1 32 W 3 1 f Q Q 1 v ga. 44222 5 1, ' -A i, "! M251- ,liz in , A , e . 53 M V 4 9 51 , H ffl 5 , 1 'Z -9 02 fs Q1 1 H V395 nysi' we EA my :ff 1 W, ' Wa ' 51352 QM diff! W4 Ng, Bk, :rj We 23.214 mp 34 ,hw 255533 'Maw 52551 WW :B 1 :Y 51"-My GW W-X1 M 'WA 7312? Milf wc 2 WH M1 . JY" V mgfa MAA, We Zfffra ww aw 3:5 31522. ..A...,-..,,.,,M..1.w......,............. 11 . .1m.-nf::.--..,........-...,...-- - -1 , ,Bw , if Y -35525.-'W ' W ' I viy-mfQ:?Q:.',- qv, .fame 5, gn, 1-A563 49213-Wg '11 wL5:GkfMf?fif: ' 4- ' 0 4. , -.... My wiigg, 1 u . X lHV""h. - ,fx imc,-'-22 , fu , .4 147 31: Y 7 f 9 1 1 I f Q Z Pl P F r".l .r- 'Y mm o They also relay modified surf conditions, and what L 2 5 I 4,4 ".,-va 59'-,QQ r X i W1 Ap -:f- 43 W ,, A-H' fy! 1. 1 1 r"'! -1,4 ,CK V , Ji' 53 P L 1 , I E V i L ,,,,.,,,,, --,- , .-,:,.,., , .,x,f .v .Wan-,ff-.:., f Captain Commander, Amphibious Squadron One Captain DuBard is a native of Houston, Texas. He graduated from Texas A8LM University in 1977 with a BA degree in Political Science and Business Management. Following graduation, he joined the USS Detroit CAOE-41 as the Damage Control Assistant. After eaming his Sur- face Warfare qualification, Captain DuBard transitioned to Naval Aviation. Designated a Naval Aviator in July 1981, He joined Helicopter Combat Support SIX CHC-61 at NAS Norfolk, VA. 7 In 1984, he became a plank owner in the Navy's newest HC squadron Helicopter Combat Support Squadron EIGHT CHC-85. Flying the CHXHH 46D, he earned desig- nations as Aircraft Commander, Maintenance Functional Check Pilot, Assistant Natops Instructor and Instrument Check Pilot. eau of Naval Personnel as the Air Station and Recruiting Placement Ofiicer. He was responsible for the officer manning for the Naval Air Stations as well as the Navy Recruiting Districts. During this tour he was selected to be the Aide and Special Assistant to the Deputy Chief of Naval Operations!Chief of Naval Personnel. He served as the aide from Jul 1988 to Dec 1989. Returning to sea duty, Captain DuBard joined Helicopter Combat Support Squadron EIGHT CHC-81 as Detachment Officer in Charge and Squadron Operations Officer. He participated in Operation Desert Shield as the Det 2 OIC embarked on the USS Concord. In 1991, he commenced advanced studies at the Navy War College, Newport RI earning a Masters of Sci- ence degree in National Security and Strategic Affairs. Following the War College he joined Helicopter Combat Support Squadron EIGHT CHC-85 as the Execu- tive Ofiicer. In July 1994 he took command of the squadron. During his tenure the squadron won the Battle E, Meritorious Unit Commendation and the Arleigh Burke Award. Returning to sea duty, Captain served as the Navigator USS Abraham Lincoln CCVN-721 Everett WA thru 1997. Following the carrier, he reported to US Special Operations Command, MacDill AFB FL as the Chief, Special Programs Branch, Center for Plans and Policy. Screening for Major Sea Command, He reported to the USS Peleliu I L L LHA-5 as the Executive Officer serving thru August 200 1. In October 2001, ESPQNTE4 he assumed command ofthe US S Peleliu LHA-5 while deployed to the North S Q0 Arabian Sea. Under his leadership, the ship and the 15th MEU launched the longest direct action raid in Navy History from the sea, a distance of over 400 nautical miles into Afghanistan. This was the Nations iirst strike in the Global War on Terrorism. During his tenure, the Peleliu earned two consecutive Pacific Fleetas Golden Anchor Awards for Retention Excel- lence, the Allen G. Ogden Award for Crash and Salvage Excellence and a ,Z , , , . . 1 two-time winner of the Admiral Flately Aviation Excellence Award. ffous Captain DuBard assumed command of Amphibious Squadron ONE in October 2003. He is a Naval Aviator with over 2000 hours in the CHXHH-46 D. I His personal awards include the Legion of Meritftwo awardsj, the Defense Meritorious Service Medal, the Meritorious Service Medal Hive awardsj, Navy!Marine Corps Commendation Medal, and the Navy!Mar1ne Corps Achievement Medal. 155 . . .. ... . . . ... .. ----'----.5.xmw - -- .A- ., ,1,,v1L Q 22175 Q71 1241.4 lil-7. asm 5-rw SSE. .fc l.A... Captain Jon ath an D' C , , , . ,Jf . wrCommande1g AmphibiousSquadroii One raised in the San Francisco Bay area. From 1979 to 1983 he attended the University of Washington on a NROTC scholarship 0 and graduated with a BA in Gerography!Cartography. Follow- ing graduation and his commissioning as an Ensign, he went to flight school in Pensacola, FL and was designated a Naval Aviator in February 1985. Subsequent to his initial Fleet Replacement Pilot Training in the H-46, Captain Picker reported to "The Providersv of HC- 5 at NAS Agana, Guam in September 1985. During this tour Captain Picker completed a deployment aboard the USS SAN JOSE and two deployments aboard the USNS KILEUEA. In I May 1988, Captain Picker reported to the "Packrats" of HC-3 at NAS North Island, CA where he was assigned as a fleet replace- ment instructor pilot. During his tour, he attended the Naval War College via the seminar program and completed IPME Phase I training. Following completion of replacement pilot training in the UH-1 Huey, CAPT Picker reported to the USS TARAWA CLHA lj in February 1992 as the Helicopter Direction Center Oflicer, Assistant Air Operations Of- ficer and Training Officer. During this tour, he qualified as Officer-of-the-Deck CUnder'wayj and completed two deployments to include Operation DESERT STORM. Upon return from his second deployment, Captain Picker was assigned as the first Flag Secretary of the Naval Doctrine Command. In August 1995, Captain Picker reported to the uDragon Whales" of HC-8 for his Department Head tour. During this tour he was assigned as a Detachment Officer-in-Charge aboard the USS MOUNT BAKER CAE 261 and later as the squadron Operations Officer. In April 1998 following JPME Phase Il training at the Armed Forces Staff College, Captain Picker reported to Regional Headquarters Allied Forces Southern Europe QAFSOUTHJ in Naples, Italy where he was assigned to the Communications and Information Systems Division as an exercise planning officer coordinating com- munications for NATO and PfP exercises. Throughout his tour at AF SOUTH, the headquarters was responsible for operations in SFOR and KF OR. From Italy, Captain Picker reported HC-6 as the Chargers Executive Officer in February 2001. Captain Picker assumed command of HC-6 in May 2002. During this tour the squadron was the first east coast squadron to transition to the MH- QQSPUNTF 60S, the newest helicopter in the Fleet. In the midst of this transition the Y' squadron saw its highest operational tempo since OPERATION DESERT STORM due to OPERATION IRAQI FREEDOM. During his tenure the squadron was awarded two consecutive Battle MEP Awards. Following his command tour, Captain Picker served aboard USS BATAAN CLHD 55 from February 2004 until June 2005 as the Air Boss. , Captain Picker reported to Amphibious Squadron ONE in October 2005. 6700 Captain Picker's awards include the Joint Meritorious Service Medal Meritorious Service Medal Ctwo awardsj, Navy and Marine Corps Com- me119at101'1 Medal UW0 awafdsi, NEWY and Marine Corps Achievement Medal, as well as several campaign and service awards. Captain Picker resides in Norfolk, VA with his wif th f M ' A Th have two daughters Madeline and Ell d e C Omer arch G' Houts of M111 Valley, C I ey , en, an a son, Lucas. fggmf, Qfih ,fd 5 4- "E .f 32" If 'Q P3 J 2 G' wa va 156 Captain Picker was bom in Milwaukee, Wisconsin and ' t C Riehardfl. Radice Commander Commander Radice is a native of Mercerville, New Jersey. He graduated from the U.S. Naval Academy with a Bachelor of Science Degree in May 1990 and reported to Newport, Rhode Island for initial training in Surface Warfare. He served as a Division Officer in USS THOMAS C HART -"t CFP -10921 and on AMPHIBIOUS SQUADRON TWO before reporting to the US Naval Postgraduate School where he graduated in September 1997 with a Masters of Science in Electrical Engineering. He then served as Engineering Department Head in USS PEN- SACOLA CLSD-381, as an Engineering Space Assessor in the AFLOAT TRAINING GROUP ATLANTIC, ENGINEERING READINESS DIRECTORETTE, and as the Amphibious Planner forthe U.S. SIXTH FLEET. Prior to reporting to AMPHIBIOUS SQUADRON ONE, he deployed as the Executive Ofiicer onboard USS DUBUQUE QLPD-81. His awards include the Navy and Marine Corps Commendation Medal Clive awardsj, Navy and Marine Corps Achievement Medal and various unit and campaign awards. Master Chief John D. DeHeer Command Master Chief CPR-1 157 i """"""m'X , W wx,- ' Y' Y.a-mfP4-mera:m.a1mn:mf :r::fqznm:mmwww4w:vvuwwnwmuawanndmv.mwmfmneaxawmmrwawm 'N , rv . ' ,QTL 1 ' 1 1 I 1 1 1 i A1' - rw 1 i 'Q w Q Qi 4 4 1 Nault Jackson ff' am 5323 ? , 112,153 4 Eaves Brown fili-S -wumf, -Q-msec ,E l mn BELOW ,E L4kfLllX L11 1A 1.11. 1xuv.uvL ,JL .1 V L.J V.-- - ,- , 'l Neal Limoert Angeles Gholson F1elds Huerta UDL JOI111 UDL Lfulcy ugh .fu Pig Riley Watkins Yoclllllgull vdgslelleg v l Foster Halsey 159 ..........,..u....X ---.-,-,.-Ma' MW., .-.:44:.v 5gfzY,.,...z.zz.1:aa.1-a,.,gaef1:-new I 1 3 1 Hernandez Petrowsky Wm, Y Yr Rushworth Arscott 1 1 1 4 - 'wus'- Muniz Mozzini Balich Crebgr Clark Schm1dt Henman 161 , wg., 3 I l 1 E A,n,,...-was-rl' 4 EU! f'w':g4,'fA,' . .- 5. fm 19.1 4 lrwfh A ' I ix., ,Q E515 V 93" Wat' r 44- iv .gqi 'nf -NYY? V .I-, pm 2, 'Hi' L ff- ,, ,A , x :Y .. ,, ,x E M - ' :.- 1 K ' ' ' A if ' xfff! 15, M 'F' " "L iff!! . 25-I ,A if 4? :nj 'V V i I f - 3 Z, g, ESG 1 :x! . 08.27 W. if ,n Il. s..n.. -Mu GW qw. W I 11 ,,,,, s " f ui 5' H1 1 1 ui 'v 11- 'V 'iifw ig 3.4 ,QW Q-ww l 2157: 5 .1 4 1? ' 11 E -I u sf!! 1 '- ., .13 ALM-H My 1 a3'1gf,,1,11-11 Y' 'iT'?',f A"" .Cli'1.s' it "M 1,5v4".?'I3""!??'2g""' 57- '- . J , mv, 1. kv 'A Z' 3?.1?'f:'4'f?V'5La1fL,b1 11 . ? I-1: 1, I 11 ii - ' 'J' '1 i-7f"?3"v"' ' '41 J" " A .. 1... .. -- 1 ' 35.2 -" 1- 11 HM1U,A ww 11, .11 ' - , 4, , , N.,,,,V: ,., 'nf fk4, -.a n- if '1 11 ' 1 .' ' .aa -PV 271: 'IRL'-7' ggi-gy '-:MW w, ."y.L,lg r. 1.4 psyn, I. I t ,V 1' M, 1,13 , - ,,- .. , M , nik I 1 1 1 1 1 1 1 I 4 1 I . I 1 E 1 : u ff 1. 1 , J if 4, i' ,, 9 4' we 1 ., A 5 1 . I' mfg! vu-1' na 1 A, I x r 1 4 .A .IVQ , 14 ar 1 y A 1 1- , I its a N- f if . Q9 H Y V'-lrir -f + Tl, - A J W H, ' .x f I U J X 4 x 5 - W. 1 45.1, 1. 1.2.-.5" u . J' ' 1.x 1, . --wh, 1 1--.,..ff' ' -K .nn ' ' ' -.5 U" ' 11, ., , -' - ,-A2 . . f " !17"', HEY. ,fy J l' , 1 ' d' 'fwx' :"." 1 1 - .. ,,,,,- if . .gr .b,a,MQZ, 1,-J, E361 1 1 5 R' :nl Hr S N w s J M 1 1 1-F- -in ' 1? .,f'4N' 3 I Z 1 ' K 3 1 Q x 1 . z A A .. , ' 4. .. -V 4.--...-,, V s 11.5- ii' --V, 5 V K,,,,3r :FL S ll lu Ifgn W1 deployed medical and Pacific Fleet. This is accom- group, an amphibious task force, s directed by higher authority. The Fleet Surgical relief missions, fleet exercises and scheduled 'd d d' al care and coordinated medical capabili- Fleet Surgical Team Three provi e me ic Within ESG 1. The team also augmented the already impressive medical capabilities of Tarawa. FST-3 is made up of: a CATF Surgeon COICJ, a Medical Regulating Officer COD, a General Surgeon, an Internal Medicine Physician, an ICU and OR Nurse, an Provider and ten corpsmen. I I 2 I I I I I I I I I I I I I 1 I I L MQW A CW inf Q 521' 'W if I W Vx xv ' -iv... Kottler Samonte Uzcategui Conuso Cooper - Y Y, , ,,, ,, ,7, ,Y M77 Y Y V V Q' 'K Vf 1 , 2464 if f is ,4 wa, ,- xv X 7 Z 7 V Z 4 Q W 6 W f f Z X X E 7 Q V Xi gi X t , I 1 D- X. -I 'u Q - ...fv- 41. orc LCDR Robert LT Raymond: ff Linebarger Snyder 4 ,".v.. 'in4,, .. N Q . ,,yv a.,'An K t Y i ' - X gP.A -r. f , ix., 1 R , The primary missions of HSC-21, are ia1id.?Rersciie,f S . i r Logistical Support Naval Special Warfare and .Vertical . -' T I 5 ff f 5 lzg i' . T T ' t ' i ' " A 7 l Q 5 : 5 Q -' I : 3 " gg 1 ,fo,., , frm., , i , 1 , ,o,r p o.,, Replenishment CVERTREPJ at sea to forward, deployed :battlei groups in the Pacific and Indian .Oceans and to fleet units? in jthe L est coast operat i area. HSC-21 also provides a multitude of other essentialservices fleetg . lledical evacuations, personnel transfers and special operations support, just toiname-auifevvj Tlfhisg .A g cludes capabilities for night vision device cast and recoveries, aerial gunnery, and Helicopter 13 oard, Search, and Seizure CHVBSSJ. Unlike most squadrons, which deploy as a unit, HSCfZl gl ade up of expeditionary detachments. Deploying aboard Fast Combat Support ships nd Amphibious Assault ships CLHAS and LHDSJ. These detachments are generally coniprisedliof -I o MH-60 helicopters, six pilots, one maintenance officer, six enlisted aircrew personnel, and il72 tbJ18 maintenance personnel. They constitute a cohesive team that is able to meet every challenge 'I1'El1S rapidly changing, high tempo dynamics of logistics and Search and Rescue operations. The fp H-60S has a lift capability of three tons, a cabin that can accommodate eight passengers, and iimaximum airspeed of l80 knots. Boasting a pg M Q1 o,sr , V state ofthe art avionics suite, the Knighthawk s the Navy s most technologically advanced 3 ' .,.. iiilii V, i GlicOPter. fi 175 if i X Ya'f ' . . ,frm lex. gas in '1 5 'Q ,gn il ji ,W '2 ,i QI Li' ,V 'il Sfil , T b , W HM I U 1 4 T , I X ...V ln' Z I NAU 15351 -af Ili! 5333 V B 1 -1'-X , ww, oH.g i ,U V 1 L ot! Clockwisez AW2 Thomas Hobbg n HSC crew during a night vemepg: LT Ray Snyder looking under the hoodg and the c'Ocho Girlsj' AMAN Bonna Brizendine and AD2 Sandra Camarena. 'ww LT Daniel Coombes Palmer . LTJG L k ATC -... Magi? Hawley Larsen Lux Riddlg e Hott , " 'W---'V A AJJAJ' """Ll"' 1-11-141 I-Jallklla HUL lVll5Llb1 McGrath Munoz Rwera Rockot Camarena Caro HSC"2 l 176 MFE? 1 Wis'..7 'ii fj In igiif i?V5g Em i? LHKEE I ii ! i' 211 , lf' , T N 52 2- V' f i ff' 5 6, 2 ? i gif ii, L5:5, E529 t l. 1 ii36'w 2552 EQ ' 24 ' T ,I ,. I 5,1 L 9 34 'Q ff by at ng, U5,. si Q75 . FQ L 5' 4-.Q 4.4.- 1 , 4.-.........,....M........-..-....--..........................,..........-........,,.......in -. , , 1 1 , I 7 1 1 1 5 i V 5 x E ,mar .mm da- L . W 5 .sy 6' -4, l 4- MQ, .V -. ...Jim , V ' V """'---,.:x:7-we i 1 A931 , 1 J, . ,A l f A . , 92- "5 .,,,.,- V K, 'V . f , , N , 5, ,N H A . Q ,,,.,-, 1 ,, -. . ,EH . 1,6 ,A Y LN r 'rg Y , lah ' 5, X "7 ' 'N , ,K if 'A ' - ,, ,. I X, .- !"' -A f ' in is 21 .nfl r-. .V . rj-J,-2 f -4 1, ,. ' V5.5 air? J Y. Y . Az A .asv ., ,Q -ik ,, xi wr U -:I 7.3 - fx--- ..A2.v.,,..-.gg,E.-4 , ...,.-,, . YN... . I . -. I iff? "VW E .N H, Y 1' . - " T ?,-L ttBy experience, by performance and by testing, you have been this date, advanced to E-7. You have one more hurdle to overcome. ln the United States Navy, and only in the United States Navy, E-7 carries unique responsi bilities. No other Armed Forces in the World carries the responsibilities, nor grants the privileges to its enlisted personnel comparable to the privileges and responsibilities you have novv bound yourself to observe and are now expected to fulfill? l - Chief Petty Officer's Creed g.gii2'?L IW' fling' ,li , Y. ' i W ' i ae Q be ?iifTl'JQm.Tj"?'?:45'94 'Q A4 L' 4 ,sf ,E 1 'V , , , Ag . i- - l " V . ,Q ,1" f ' 2. - :gg 'LW . t ,-'- " .,., "' '-" ,, ' 'J' ' .ez-Lrs'e-ix-,3F'1 7: ...,...,.W....,.,..r.,..... THREE X, A D KIGIMUS ,. .i.i V V, , f. :-1.11. , I., ,,, ,, ,,.,L1':ffr-ew:-Sa-. -- S. YYICKONELEVEN X -. -iw, oe-I. 1? . . . I V 6 -..,, Q - 37 It 3 5 . 1 G an - -4 Br lun ,Q1 3 3 2 r 3 -x-- .-,v,, . , ,tw-1. .J-g V Tl" my - L , sg- ,ghf .1,.. "7 bei H 5-,' , 1-1 5 S s' 2 if ' N it r f, F! I .TN V qu n..n- , ,X N ff W 11 ,, ' 1J:1:1T"'.. 1. - -+-if .,, . dig. K-Q , V .5 ,Mt ,f gg 2 W ,wif ,, 1 fi wi X 11. JN- x X 2-'I U , aww A V sd-' Q. -ai. -'Q JE: qwm .,, 2 ra , ., I if L x N4 ,R N We 5 wa! ,H 1,41 L .X .- .1 ,,n,4-, , 72-'E 1-" .Wifi 9:8 ffi :il-. 9:7761 " 4-??33gi3af:s1 f' fi f 4' f frw, hm 05" rx.-""'v wx 1 '-1' Q M- f, ,M fwwzwf, W: ,. . .. . "wr " Q Pffyva gg F' y wt 'U 5.1 w Rv' lm i i 1 I 4 I l I , 4 1 4 , . . . . ! , . . f 1 Y 5 z Z F 5 I i i I i I ui: 4922 .7 Q6 V fl fi ,QW ,-.-- , , x, 1, fn I., -J .,.- I.. . 4' ' 1 ,lf A qvl. ,. ,- - WN " -4" I , -f..,, H . . 'M"'ftW"Vnfff,, ff:4.Q..f.:,ff, a . -1-M . , , 1,-, f.- ,, H -':,..:, --sg.-ua. W 1 --1-...f V V.---......,- ...w----nga. I 4,155-gig, ., -it-i,,,.,,,.Akg1 -1' , . . . T' J ,-...ug,f.,.:.', .4-45.1.1 . . , ,a-,Q-fa-.wg-ygya,.z.L.'-1 ri f' -Wf:.':" Tiff-11? ' J H ., , -, lwzzewgz Q 'wwsw "T'L1W,'!"i' -ibm 7Z5?I'EJ5W1f' "4"'211113437fTY7T?7QSII4Tiki? sf F4 ' 'h'5,'3?r-Jie' " -' ,H xtggmwagw .M ,T xg A ,4 1, in-1 :Q-ii Nfnefm xi' Uxfwis fin - ,- .,...,,,,mgf'fva - XII'-E 1 .M m ' -rf, --V , K . ' M., , mm f ' ?' 2525?fp:f373:ja5153gg1g .5 -H ' 1' 4 5115111274 " mvvf? 'f!' H . "-- f ...., .. ,ifa:4gsegazQ+fef:52fsfaefzif.. zfieh g , cqgf!??,:?5?,q,L4',5.gfE 3lB?k:,,.,, lu-.. H ai Nxy, , y,f,gf4,'..'1wamfff1n1erem., ,mi1mw,,.5y-meiamzmzgiei.,rqww mf- ML,,L,,15 N W, Y f , " '"'441i7'WEW2lG2o1f1mf':H1t'W1"i4''HiH325.ziiatfsawcwilfiiiifw'LI147iVf??TiifULrwmf W 'WW JW1.-.Qf4fTf'FE"595-h'mff1v'f: ' H- 5 vrgfgk ' "5,i2y1?ffgE2gs:k?14953113315:1,Q:fag:'2sv-:afa2gf:H'?bI'g-1v"?'1'Fflyfisx-if11L:,::will1-'giwvfqewivyr:nv,ME?f112u1a:zhfewns-5"-111. 215. 5531, wa n a . 1' 'f'z1-e-mf1.m:Q.f:,- H wgpqgfawv1,yw,:f, 'Q ,,,, 'WNN .'f,-'1M.f,,v:,ug1 ,M4 .Wm 'If My 4 , I sh' 'f1,:',f,,f',g:Q w,!f1 "w+fs:fx.' 'bi -HrwfvQ-1w:a'g:,'. ..., V:-153,11 "'f Q35 , . L1 H , f TW' A 7 1 , g N 1 I 'Y' , ,fu N, 9 13 XA I Yi A ik gg. .-- 9 :Zhfj Q E vt-. ' 53 ' vi f 215, 3354425 E, W7 K I qu 5,2 , 'qvvffgfgmg ue. X , " 'i' ,N 'wir' "4' I ' f A W. '-Jfzwinyf:-If 351'-3, I, ,5- . , . 1.-,G-'-z' Q fb 3' Ei: ' H . ' fr X 5 n."-' 4 . . ' ' l'- ' ' IN.: '. V . , I , 41" 44 ' Q ' f ' L-if 1 ,. .,,N,.,.,,.,, .,,,.N,.aam...,. ,,.. g.,.,,......,,....-,,,, .f.,. ..-,, .,.....,.-..-,7,L.,....-- ,-W, .tilj -A A--H , , - 4- -:hi f 1- Q, ,,, , L., M E .swim 35 ' 4e4Pf:..?- sv 5 - , 0- ,, 1 ' ' U QM I !, V I v,,, 't F'-v 9 F fs'-:We - - un,,, "W-w-. my Q- fp. - r uf 19 p ELA? Vg' X.: 6:25. -, . E f v 9.2 , ,E r r 5 an -1 .1 1 r-P.-r . HL ,rg V, 3- 5, Y i ix , x.,., N-J .-3 XR " ' , .W .. ,,,, . ., ' ' " "TT:-3-a-sxg,-Qp5sQ'33.'1gQg'x -XQNR "K ' ?::.iQ1gPfg4'-1-.'- - . ' K"-x "C--1 , ,,, X' Rug! ff 1' ff 'Kjzffii'-if. Y, xx X .. ..1. .M V4,- Y -, V-1 4392" ' 5341- X EY-2:1 J ,4 1 ... ao.: I 1.41 Z lsr .f rf -v X H 4 4 lv, 44 ' ' 2157? it -PM f wr f f ,U , fi! if m,.4gu,:n1fpgf-. X, ' f ,M 3,11 '-M . X M ,M Qit1gze W N1 ' I - , 1-M ul: -ix, , ' . N Eli j mfllnf ,V V ,pr ri W T 'fi I., 'FWF' W 'F' fu 'W ,ff V ff F-W ff! U'-, J Q wfNi WW 11' 5 , ll 5 ,'f72W'f'n KxiJf gl Ji X f W ffx, 1 7 -1.- ,gbwfdgzwil Q Q I- . , ff V ff f V- 2"--if i l 1 ,ff Q1 T5 L, Q WJ! 'U W 1f. F7Wvl4?,WZfL' , ,3,.U'fffLjfL.!,fx", '-1' Q M 1 A -pg'uLgZ,agag.- , "W, 1 4' 1 uA X ff-M gl: . fi Q- .A . A 5 psig 'Q A 'J' N ,A 1. rl A ff' - A . - .Aff 'gil "" "" ,fx , ' :PI in It f I, - .,., l - ,rn fm, 'J 'FHL I 4 'Y -1 1 1-'H ,if ml - .f"' '41, iii, 'I 'W .- ff"'f 1 'a' ' I L. -nf 3 1 ' . , . ,I 4- I ul f""fr , lg 4 !" -15 V my ' Q 14.1 fp! -3 . 5 , 1 fi' ' 1: .,f Ap ,yy if ,, 'un . , 1 n ' o 1- ,ml .H , li m . .1 IE "":'3!' 1 ' s -.... lv -sy 4, 1 I, 1 .i,,-Y JVQJA we F - T ,, x,, f -, if mu, ff , . .X cw ,fm f, f u ff T .uw my-f ,4gf74gf.y,.,, ' " . ,ZQ37",jQ:PL!f,i' . img.: , -,xgw ' .Wy ,Z-4' z ,ff Af 0 1 K ,ff f M in +5 'Q '-' I I X31 ,fi M 0 I f 'i 5:2 -1. ' W-1 , . , , " ' Q0 ,, f f , ff, ,Oy ff of X 5 f iff f 'Z f' X 7 J W . , , ,f "AI rf ' V X , qQ': f K4 x 5f,g.,, '3:1Jfzr,, N f , 22525341-f ,N fy ,fr f - X557-f'4 -42.12 ' ' A mf ffff-y , f ,Q J f ,f , y 1 1 ff 1 ff f fx f W . .- .pg-ff,fg:f, 4 713114 'ff' f , VW- rf 54, 16 11 N lx ,, IS X is-K"-Fas .- J ,L 1 fl 4, 9 ,X 7 192 Kr X -115, , A , . , X Pl Q... W. X1 41 -1 Jann... -' Wim- nz.: A--U - if 3 Qfmgzff. F, , f 1 1 ,1 I 1, In ' I II , , , ,, ,, --...f,, I I W- .A-'V' I . ' f'21,fLf' " ,w ,ILM Q,,I . , ,I -, ,, , , , VVVV 'AQIJI7 -Img .,if1z'I-If QI ' MI , G5pg6Iw.fI,I-I :, ,II , X Iv: ,Au-1 1 veg, I 5 1 .9 , - !,-,,,--h , -'-Jw I-' I .. I' fu ,....,.f ' ,fir if "-11, , , 1, ' , f-'I N712 ' , ,I bmi I' ' K 3,311 53 K- ,q,f24f'4 f 255131 5-Ig mg, s ,'f4gII, ,251 m,1yf,I5 5, , ws ' f --A 'ffwfggi my ' A-iw LI II vgafw-Wmfgff few eg few ,,,, evfvfgpfy 1 iw! 'LI I- ' ,mf - 'I .,, , -. . '.I -sq , I- .I 1521- -fc, ,ffm Ifgg q yvgh I, . ,Q-5, 5 , M954-' 5 I ' 4 ,-4 QW QQ 'm,,Q,L.Im,6afg iffy, .-z f If:,-f1II ' ':f:I- K' I f .uf Ijf. ' wg, ' II ff . 4 gw --mf .W 7223 .,.-.,,f ,, ., . "4 Yi? 5 Q I . -- A Wlf2ZW'y4g5?f W1 Iw if I '24 Lfz w fyffffi '43 !IWi"'MN2', mfr, wafzm- N. gI.g:f- af-5, I 'I -wg ,IV fa, iw ff ,0,,fff,,: , I ,. ,I-.. MI lwx ws I., . ,,., .I pp if II W ,, J L . mfr,-1, in .Q-:I 1,5 -a f "H :I I QI' I I wg -.4 Quia' 5 ff f.I ,II , 4523- sam: bi " 16 111, 51 mf v ., , ' ' 35 ,g4I-, ,fc if I if Jie? wwf ,"'1' 5229 I' 'QQ -V.-. ,-AM-. :gm , 10' W-. ,,, --V-,V- qw. .F-I 5 Ivrv-,I 'T in ,ff H Iw'azf1fmwf,,,:rWzfwf'1-wa 'fu-If'iI I'f'yaN'5f" INN., -IIF7 ,i,,:,:.. -T-22 fi.. W M -1, - 41 .,.,,I,q,,,IfI.f:v,-2,1f4,,gq,. .AI I QQ ,4fQ,2-ffl'-wweA,6fgfIIfIQ!Y9W. ,-we,-ffffmmfff,-I-fy.,fIIrf.ffq6I-44MZW9YF,I ,!f5cfv5fIfffI,Ifg45f'I L U ., 6 I ,.,I,f,l,f,-,ff-,-AgfgQ-1,I-ww ww-If. ff-rms'-'fIIfIIsm::,'IIIII-.I. I Vxfx If ,I I I ' I I, , , ' ' ' ' 1111115241 :I ,......,- ,f I -512+ , Ulf I2 I ,I '4"P- I--, 1 I 5 I 1 I 11 5. I I 1 I 1 1 I I I I 1 1 I 1 I 1I II 1 I 1 II I1 I 1 1 I 1 I 1 5 1 I 1 ' 1 1 I I I I . ...i,..,.......,...Q. -,- ......-............-.,.....g.......4.,q-sh-- --1 ,..,.- - ff, .,.,. 1 1 1 1 1 1 ,J ,..,....,.. ,.,,,.,.. ,...............,,..f, 1 1 1 1 1 1 , 1 , I .17--+--f---NK '1 "'w.,, .....,.,......,..f, 1 1 M F W, I ,iw ,,.-.,.. ' ' ' ww. I : ,.,,.,.4... ' , , M1 1 1 1 A . 1 1 . 1 1 1 I t 1 1 . I I I J -1..,,f11 X 1 1 1 , , I 1 1 1 1 1 1 9 1 1 , , X . 1 f f , 1 ,:f4'M-'-'--""1 'J """-Mm. WN N-S, -, ff N 1 3 W f I . 1 , 1 1 1 I , V I I I 5 f 1 1 6 . 1 f I ' ff 5 A 7 'X hw s 5 1 v1W11' X -gf , -..,. fff , . .- nv I , 52.4 'L f N 1 I Q ,9 ' mf l A.-ggi," 1..,H,,n H L I 1 ,ily 'ih- , A :sf 4 , 1 f , sf A V fx! f' , ' Y Xfg. ....,..,..,,. , , .,,, ,.,,, X 4 ...J 33 ' 1 ,fair , 5 v, A. my mf, 'iff-A X X. 'li 2nd Lt McGlothl1n Cpl Joshua Ware , an .. FIA-4 . .. gf- -., I gjjfj L f ,jf iff , 1, f ik: " '3f': :H'E' 'h f K, .V ,: : ' In QM! Q fd Lcmfa Az mild Mem 5664 fmm 504115 v FWHM! QDIYB tbhi X, ,s , I nun. . W V 3 , ,,g-uQ-,lydlld "W ?"1"1" ' , -cwvum ' " -YHUW 0-vmywmumc' man. .1 ax' , ,mf . nqqcau liill ..-. ,m . 1 nn-uw.: ,' ur Q- 4.u.m..r , auws ' -rcvuzow X-an .n "g, ,,,,-, . . num- fmmm , AIUNKLIC-H xv-s uwuuuw mmm --f H P nine M ,ummm 1- .yy- ' 1 ,214 -:Ani , 2 .-,M nm... 7 rw 'VU' w , 3- :- "-'f:., '.4,. 1. W. ,v .. Q I:- X x-mmm :mom .Lu H.'n.m-.. .N-W...-..w, .3 U r.. sn-nh, L: 1-I rv X ' A 1 x N A. ,'gJ..u:,.-W. :U :ml W... -...I ' '-Tx' X fmwwff-hmm u..:.. 1:1 . m X-, .24 'fn 1 1' I f.. . A ' 1: , 'I' 4... --V . .:mn,, 5 gas: ,':'7.l ..,- f 1 f' X 1- 1 ,, - un vvnnrj-L , gi -g nan. xi. num:-nu 1 vu-nnnu mann-9 ' unjwfl un d' annum m :annum xx UL! ,fx M ,Jw-. .- " -a-'31 ' 'ww 'straw 1 , 'N 9: .Q snail mdmk 1.-Au. N-.1..M. -ww ., , . .- Q lmma-fm uf un fm.-1.-nr., wwmwn- K ,- murraoxwvu X' wuuv. - ' ,..- ml x 1.1 .,. 5 hmm!-.,I 1 Qfigif wQ.,ef , 7.2 , ,' , 1 w"f -anvi- rmwgxa ,sn w W g. QR 1 I I I I I ! I a 1 N 9 I z 1 i i x mlirrfnvlflnl ' A ummm wpxrlunknim Q-J .5-F 'I . 1 ,. , it X f 1 ,Af K- X qhrctica' mann :mm I 1 r...v, f -' FM - 'uqtf ,A 5wQ. wi ,V ' H, ,yfx , ,-' ' ,' 4 , , ,7- IAN 4,1239 IJ' Cf 4: Y. X11 , I - , 7' J ' 1 ' Hmvcrrml-1:11 . jf ' ..rn,9-'vwd.m.u-nan? - '. fum:-mr ' N., 5 .ma Am, 1.-fm, . frcncti Soumem ana Amarcuc sands ' ' SYFENFCII ' umm ' I Am nna.m4,mu v .n s, W-1 Am. 1.wfm ' - nu.-.fu hmmnoml - 1 mm-1-Agwm-q. mlfihv' f 1 our lub 54.14 V uvnnv '-'Ziff , gnu ' 4 ., ,r W Mc YF, 4 ,- ww. ' ' ' -L ' ,ff "3ymv'5 . '9"'.5A. ff . 1 , V , .f- , w J, , . ,, , ' Y . ff, - " f' , - ., 5" ,V V .fJ'."V , .L a . . 4, -' 1 - ,,,.-1.


Suggestions in the USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book collection:

USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1989 Edition, Page 1

1989

USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1992 Edition, Page 1

1992

USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1998 Edition, Page 1

1998

USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 2000 Edition, Page 1

2000

USS Tarawa (LHA 1) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 2003 Edition, Page 1

2003

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.