Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book

 - Class of 1974

Page 1 of 90

 

Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1974 Edition, Cover
CoverPage 6, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1974 Edition, Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 90 of the 1974 volume:

.+V . ,if V "in V M ,,Vg1g:L,J,,1-ami fmgfv-ff'-.1., 1V-VV+V,4V,,...,-VV, V., V, ,- ,V . , 5, Wg,.,.,.,,,,,,1.,,VVV.-,,, M, 1 V :VV 12 , , V1 ,f .,,,,,sf,,-,V,VVVw.::,V,,V,,,V4V ,, V . ,V 1 .,,V:V '14, .,,3V1,f1 1mf.112,g31g3gcHg- -11:11Vw,MV1-5,f.f,,.,z'.c-Vu-VV ,,,gV,:.g,,V,,-.,,M,1,aL,VW- V-Vifggki, ,Q 1 -- V , , V V1.1-V+ 1-'ff',VVVw.-'e,mfV1-1-, JM--auV.c-.1-.,,.4Q.. Wvg' 'r-,-La!-hail! Q51,1Y'5i.f1!.vQ:f:f:q:fgz11eVf-fV.-.1V- 1 L .V , 1 , VV-1-:,:3VV..ViV1'v.143f'V'S45i-- 11-2'2'w'wg,?Qw'4V951f?'k'!?1-T!Ek,v2fffrE1zV,- -'iff.,EyVVgvvgyq7W,VV.VV1.1,Vzwzgjlfff AV,,fF?1?1Efz?5-?"?-"'frf1V-f-V,,, ,, ,.p,,.,V, ', ,, g5j',gz.gf':f,fx.V--fr V A f31V gTT15.,V-1-Vw, .LE M,-L1V,,VM ' W , ,W , ' V lf"--"-1'f'n'fgJ3y1'w: -iw ,,v15gi?Q'QT5,Sf5,.g4,,,,,,VVfrV '1 ffm- il:i"2,+f2+1J '-1-WW'H"f7""""515Ai':L27V::SV1 1 S1 h.J::1'1r-'QVVV,-.Ve V f,.:'V1L11VVf Vf1':M3,', :VV " N H ' 7 1 'V -INT V, V , 1- ' .fV..f.:zVgV - VVV-4'.V.-,,g,.'V--VVf,fr':,, V,,wi,1Vx,5VV,,i.,gmgf-1545-1' '-5.5Q455111wasiwwkixl1afv44l1QV11vf1f2gw?3iq:V-vr"1b5f'?1':ieT,g94'V11i-5-VSWVQVwW4?25Z!'5'f-21545951fmQwfs-41W?Y',,?Wfjjg.VV,-Mage, -,,Vay51w?p5zi8gpV1VVV- VyVq:Xi4-W-':'g,,,1.1',jfj . VVVVWVQ1, 13 V1 1- V ,. www, ,V V,-V-, ,:.lfV, QW 1j,-2Vjg 1JVw V VV- -,sagaiiiiwiEVFM3Vi,5VmEmAM,,V,ym,n1,1VVVWVVVMWVAYM,,MVN .11 ,,,y":v1 V.,.V, ., -lg F n'V---fb - V1fui'Pi-i,y,,11':1 filffizk.62J?f',qW,f:V,"VVVV'V -11Vwi1-"W W' Pee N' "2 fiw' MV-ffzef,V,ww"Vf:s,', TM Vfl li ,I,:' V , ,ts'L21V1'1,:1"WZ'VcL1'f1s-f1,"Irw1f,1ViV4-111 11' 1 . --wfit, 1ri'-?1VV1VfV12:5-QV-tgwe-.54V,fimfgfzzffs+15Vfm2-Qi,Mi-2:V2- j1,'ZI,Vm: 1-111---f111g"11-11g-v--fl H f 2 i' +21'A",fr.LVwVw.:M111-VVVV:eeL1-fV1-V-11:L-1:-1 ,145 -11, 'g,V,vwVfw.,V41-,,24f11V-VV,-f"'-V 1 VV.: 5' W'-:p1.'i,g,' .-::VVi1 VVV1p,V: 1 1- "1-fi 41-W' V 1 ' I"'."'7f'f,fx'Qf1Q?fVaff JVVV,Q7?l5'?Y3?1f"95iifi42V12W'2 'Q 311WfE5'17"?f3.,1PffV23?3W 1'fZ5?"'jk"xfiWf2'f4g'55:.i1'77139V ,V ,V1ff5Efff.V,lV'1V--.n-1--JN'Vr"" "' " ,L-V.,-VVV VV.,,,,.i1. ,VN V 1,-1 ,ev-+3111-41 11: ,V gk, ug ,1V3,, ,,.,..-f-V-:eVV,L11,'1 '-V47 -W' V.V,V.,. VV:-V-swyhqgmfup ggi-3g,g,,41V1VeV5Vwg11-.-,Vw:-11:+:::f'mV4VfdNfvwmalm5'i'4VV1MwVwV 1 " F111"'-fe, 11111"v'-11Vfq -N1 .1,,g,,V, ., VV.Vp,,, ,,V, - Qi , . 11 V, , ,VVVVVV 1:1V1VgV1m:111: fn-11'gVVV-w.gV,V:ugfwxsg-++HVVa51'2,jLgA3VpVVV,zVmg1,VVVV1V211-W-2'.Viv2JWfV'17',111,-fVV1w'1iswewwVV,-ig1VV.,,:,.'p, -1V1..s,m:':":VV Mis. . V . ,: V - ps" ' V 1" ' ' '1 V- ff" Vf-V11-QV'-51:1s:1"'wm.'-' -VVL:-,w:Q.:siV.4VVsV'fe-nw' .LVLMV f-..,V:g:,,apV4.4V+QVrV--W-' :E+ 'V i",-.W '- , , m ' , -1 - V ,1 k "v"""-qev-- .I 1r1V:VM.-, 1-V-L, V ,VV ,ng 14gri,sv, 111211-' 1 M .1q.1f1V1n-1- K ,V ,-my-1--w,1 ,,V,.,' 1 .V, . ,mf g:'4g5V,fgg'H, , ,- 1-Wm- -' I -'1 J A ' ' ,yV,.-.,V,i:w-VVg55V.,, A21 ''f"f''ffflsi-fz,g,m.V.,VV-wwf- 1'Wgff'-'LfQQ5,g,f3gaz'rrg?3r,,,gjgf1ff-,11"""'4"W'17, "" 'Z'11wifii15'f!f?3?f:'?:3if??i"'f?3f"f.''Qfmf-!',VQ1 .1.A,,gaj1w3gygy!gMiib5VV,6Qz-i+-3,gv19,Q 'Yi4E12i'gfw5imWf?'f'l'J5'?'fP-WP1f!'f'5,?r1y+f FW , , V1 "MVK, :,,:',,"4m"' g 41 1-41.-' '1 . - ,., V ,'-1122 111W'-ifT::f1111a2nV',T:.1,P.n1:1'f',,nl-N'-ffP1401-vbifiiisi'1521322SV-uw'-fVeL'V 1Q'r":"lQ1lV,V-LLi54Fw"Qm"En7f'1:'5f1"'kiL j1:,,V,w-14fv1'e1'Q 'M37"5W"':m'f3'1f95'?'11k3WfF1YVW-"4'f'13':'f'7f'WYfkrf-1145-714-iff-v-vf'4"551"11V'1"1'1"f"V N225 '47-1 apn".V17"1i"' V .1 -Mm: ,Vi--V V- 11 11-111-V 1 - 1 5.zVV 14,111-VTu!:1'..,i'W5'f'5'ri:15Vw1M310 -VVWVZ1V1'-VV,,fgVVe-ewmzqyV1VHV11f11"11' U 1 '1 ' ' Es, . " 1 '- , ' j,fitif'Fl.V ""'T,5ff' - J.::Qf,i'Zf"T 1.V15VG:V,11Qsf4'f11VW1v-a1ev,?1E:V,l51f'?':.:1VWi11?:il"fw'viffiiw,V,-am,1wif'1''Efiei3WiKfZ?fI,5fI21i'UfV.VQgfVVVwf2,g1gggff,,mimif12if1+L'.FM1:,V.-F1 ,V,VVrV:a,wfVVW-f5i'F1f111Vg'1"',i, "1f1:1:'y"6-JIM-VVw V V, l o -1 VV 1v '1 fr.-+V-1Vh....r-:11':V- -, , . .V, . 'V , 11 'J V-V,:V1V1'1Vf.f 1' ,ya V1ViVz,f,-x." QV'-V11 1 V sm. wwf, 1. 11 ,' . 11 ,-'VV ' A-1 11 , .1 ., ,J-,,,,,j,V,:V:.v1:-1-1511 .,,,-,V -.VV ,ml I VN-,,3,4n2gVvvf?Mf1'71-V3'f?2f1' TVQV:-vmV,g6i5,ig,f5!,1xVVVVV+-.-fwmafu-.."1'-we,:f1i:1-QQ,-.fVw:gmV,V-,+11wm?fL:1:fg4fw,-V V-1,-zV7f'mw-if-W Vw- VW. ,M H V , ' V , ,. "dh ,,,.,, .W ,. K 'I' " '1"'.l 4' 1- V V1f "I1'1?f7f,V ,WV1.,1Vf- .1 uf ,1 '::W'VV 7 V',V,,:1 QM.-V4 , V, Q-5 ' -13, V, ,M 1 ' VV , V ' . .A mg-'fc23-52,1521-M'-V,fV1-"DV-'9 V-1244-M22g.1V1Qf,E3'! arim-aw-1:f1.fnmp2-5529,,cf41:'5,yL3??Y5?i573235,Tlifi-fff'fMH11129.4,.g-,1f+bi15fV5',qizM41'.iiif+fVm:gs'V-Wg5152,willf1?m1xr4f3w:,Z2LVwf3'f11'J'J3ff'h2f"'f"iff,"V,1'V7If1:.3:rf1b,fwfr-fy.-1w,.-VVVEMVQL '1+'f-ff--,-V'h "'fq1-VV,-., ' , 4 V - - "' , , 1 ' f11,7V-1'fx2Vi1Sh3'-VF:fQVVVz1:f1V-11:1-rr 1If'1p',f:V1 ,L 111411,-meiifffflfh'FEW:.,'fV:t"1 i,q,f"':x 121-SV vffv f"f"'vVW""" ' 'MV ,, I I '1 ' A ,, ' '1 'Ur V , -VV s ' ' 0 V, , V- V f,,:-'vw-:'1q1p,' if " ff-,V.1V: 7 ' 1"'Y-Vs1gi:q1Y':-11-?'fg5Q::12:51Wf'-YM-V:4,,affg41zVE?3y?1f-1Zl'flEf-M,-,1 ,WV-.-,a4x1lZ?'24-14ig.V'2ii?ff,:V!21f1,bV1'--fm?-4fSf,en3::5'fif-"'fajm1g,,,,,,,,9,, ,, . ,,V1, ,VV.,,,,,,,,,,,,,g1Vp.,,V 1 'f " 4 V V41, , 4 , X-!'h.m QV' .iv1.lPaV.... Vin.,-U,Vk,f,::unV!:..1',. V, .?.'V,,,V 1 , ,, , -x. 4-V.. .. . L VV4, , ,,,1 yum. , J , , VW, ,, , V,V, ,V,V, ,, V Vi.. . .4 I , ,, ,V ,,5,....V. V , , , V5 9 JAM. ,Aw ,,., W, ,, ,, , ,'?'lM4V.,,y.r. Wm . ,V ,Iwi gum ,qu aw, , , ,, ,V V, V . , 9 , sq - IV,W-,-."V'1'MQ,i1l1"1--1.-VV.-,Viw-VV "X ,, 'i.'?3ll:" 1,'?2?1PVa':,.z-2 -11111 .Q.1l'1w111f 2113111 - sr- V.',.V,.-L1,,'-.W,lVa1,,:,,.5'g.Vg',1v' '::1'f1Mz'145V,.4g:u.:gHWpp:1g,,.,'9MMW-1""'v'1iL'41,,V':,, ,V .VM-'gVf,,1,,gL-'-1. 1:,,g-1' , -'lu V - V, ,- 1 ,' A 1 , ' ,, ai ,, ss.,-1 1' VH"3'V"'fzf131'f-Zig-L115-QVVV--f,,VVLz-L3zQ,.,.' gf ' 'QQ-lj.L,'-iVi"QfVVi2'.51:1lfVwlf1kW21712.++1W'221124255133i?'f'7Qt9gW?3'mW'j?1'1i'55?11wf?-.Q3'i4gf.',1519SJSU'',V,'1 "dz: 11 "'f'3'7'V 1" M ' "A J ifililsllqn an' ,V 1 ' '-Wm"-., V , 'X' " 1. :UNLV?Vw:lg:5iV-V-g:,,'LV-V,1-.Vmk,.gV-V:V-1K.- ,rV,ggzgwg,,'f:VVg'iVM-.535-af:,,1y:-. .,g,V75g.Vf" , V+,.,V.,.V.U,j1W., VV 1 - , V 1531- V1VV-1 V 1Vfr ,V L. , ,U V ,- - - A " "TW " V "',7""' ' ' ' '1v.-.:.VV-'Y' ' 'i'i?W'i,l:5, '1?'L:x-'Hp 'iz' wJ1.'f',JV:"1"17. 3:Wa'!4'f':Vf',' 'Hif7l'iLf:'wM"L1.Hi'-L11lI'7"""'M",'12" :':5r'i'4-5' r ' 'iv V" 54,1 'AW' fn, " ..-95" ' " '4LV,V V , -I ' - . ,VVfT?,,1."'i'f?:,:3V1-5,-sf,-VVV,-111'-Qf.'L41n11a7g3VV2v','5,g-Vw,wi-p3VV1H1u,,Vgff35-'g,mVV,1V1s"'Vw,V,-Vw1g.Vg1'1'-Vawfffwf:-'V-z, '-'f11w1-V:V:i- --.Vw-',eg-, wi' 1 1 ' ' V 'V ' 1 , ' 5 l1' i' ,, ,V,-V-Va.gms-'iui-13VQVf1'12QV-Sv-1124221'f'+-'1ff11-11,151,561Qaffii-g3VriYffff:.,,VV?figf'A-+'s?ffl1V'aiifff'ffVPc1W11+ez'?z3f1:?Tt'5,?6T:,VV,:2?ff,,Vsf?5pfwf1V?f??P1'if4Vr1,f14iFrVywaiaz-i'WF1,1VV1sV:H'V-11f1f,51VVf:QV,i5Vrv1,,1-:V0,VVf11vV11-1 , 1' , q 5 .,, 1 1 ' V1-V11-1f'15f,1ia11'iii,iffy3'gzf?Z5eV3l1iV'i7'1i,'iQf"f'Sz-e,Vg4g:VVLigzi1ifV52yi-'syVVy531g+V,fh'f'f'E'1,ffzgiLf'FEz1fa1Via51g,.?1rfL?Vna,:,5'?,ie,1g1ffS2jf:,C:'2VfiV2ffly,?7,i5if-1'f22f,1111V",':k,V,-ma,LW1f'iVff"'fr,-Wf,V',1 ,, 1 " ,, ...NI '1 "1 " 1. VA' ?'4I:f' 1"-'ii' ,Ni ,F'T'?""'YE?'ZQf1f ifiyLflf'?ff3?'1W'4f'1535S'-fi3.3f1,'V:V'?'fW' ' ' ' ,V ' l ' 'll-VV ' , ' .Nu 1 ,,-VV.V,-VVVV1- V1 ab -Af Vvffmfxfgxevlkm.-.:VL?hz1.,Vgiii'fiom-Dfff ,V ' 1- if., , , V - 1 , , . K V ., .-xV1'1uf- i' 3 ,,,VV,-.V.VVV-f11M',y1V.mwah-1eV1VVVf '1,,VV1:,V-,V11VV V,.V1V ' , 1 " . . ' V ,. ggu- ' V V 5 .,,,11,'-114121:-f'v:1, ,,,V,1f,1-514:44gi"1V1V-V.i.L1Vg'y1"' Vg-VA 1fm,--:fV41g11-gwzf?VV1-1g'JV,gwV,:3 MV A - , - , , -1'-ef-:Vw -V-i,, ,, - V . V , 11'-V-.5.,,VVVVVm,.1.g-V,g4VV1fVi4?1VzV:- ,V:,,: ,,, V1V1 ,- VV JVVVV,,, V,:, ' V . .., . ,, 1 V ,V ,,VV:e1. A1 -1:1 1-ww 1 .Vw ,1 -, V M, V- ,, V.-4 V-11 V, -V-V1,V , 1 A Q .M , 1 .2.,. k ' 9-'1v"V'l V ' ' 11 'V Viff?i!i'735:4f-VME-5m9ifNf'?,7 ff' 1 1'L1'1 , 1 " ' Vi'?F".Ji"i'4'V1.1f'y"r:-1:91fi'V"'V'1'llW 'l?W'3"' V1 me . VV V nn. q'1e ' x V ,um-' " M ,.V,-f-V V .--VV WV V V e V1 ff-QV L--, .. N, , - 'V 11 -, ',.C--ww V -Vw ,.- Q 1 V 1 .VJ V ,, -'V L , f- 17+ -g4V:.i,-ZW:-1g,zwVu,-V7',1,, 1' ' 'V 11- ,, V f V. ,4:1g1,1 1 5 A' f " ' W 1 ,- ' 'tit' ,V 1':11fi-if " ', ,.,V.:i'1'.pw-V-.11-.. 11 """'i'- ' V- " ' VV-W1 ' K' ' , " 1 - 'Q L ' ' ' " ' +1 ' :"'f'f"f1'f'7,'f3 - ' ' M ' . 'A,'i11W V fw.Vv,'I"1"' '41"5'?1"'Q' " '- ,, 'NP -.. , V :ji 1 I X l I v, ' V JJ" ' ' QI. V n . ...iw ., V... -.V , it VVV1. V ,,.,,.Vw ,, , ', .VQM1 . , .1 477+ 1 1 Aw .,- A ,, , I .. ' I -ffupf-mv, , ,.. .v ,s ,,,. H , , Y .N A ,lf .. ,LJ ' yay' .N . 'W f yy, ,,,. .,W:+ 4 4 j,,yu ww- rl ' 'f 'hwy umm-If :Mn L. W. 1 1-in-sf J 5 A w ,gwmm H,Q,""La fm I mv W nf'-1 fs MBA, 1'-fav ww AM. Y.-44 mm uni pr naman,-, n,,.-If-,fm-f L W.-wfm K QQLHS 'l'uLPf ICM bg! 1- ' " ' ' '5Pl'P1pfE',T.I2f3'fQTE??715L7E.?f''A2'?FfV-ff xf' - W " ' fl7lq:f - nvL1..,-' - -fm --,...-- LR-35: ,,4,5....,,,.,,4 ..,p...4..'.., ,f-an-.up 4.1. . ...,,.. - T W ' Xu A H, .-1 K' V . ,. - f . ' ' .L Q 1 ' ..' ---M ' " ' ..: , , . ----- - 4' 3 K- Q J ,, 1 , H 4- 4 """ 1 ' " g ' ' .-L..nf--f.-.r.-,-'r.f-.-w.---1-,---. W, 1. ' ' A' "' . 'f .4 ,'T1....-. , ' Q.. ' nf' - - - ' ,mv ,, , ' , - 1. -MAA .W , . ... ' --,--,.U MM- - -.. ,,,.,, 4 .. ........, iam.-J -1 M- --- 2,-Ja-. G , Q 1 .M I ay An -4 .4 f. sv- 1 . Q . 1. B 10 MT' -,f ' 5 -iibwmi ".7x3l':.', " A .zu . . 1 H 1 . r L A ' ru: .Lu L. F v , ' ' 'I' I' '. ' A' I". "5 ' ' ' " ' :f 'jfjzifgfr11T'1ff11:f1""7:T71Tf"7"'I""2TtT1TZ?'?.Z?TfIIf'E'?T1TT'1T?7""""'""'"""'T""'f?T',T'7""'?iTZ'!'ITI"'?f'T ""T'C7fI'?fZ'1TZ" -51"TfZ7"Z TTTT-, ,. ,. . 4 . - , . . "' " 'if' -Q''LJLTl3Tl12ILf"T,T1.TL.Y1SL'I,'Q1, gf, ' , ' V . . V V -:g,:1f,'i,.'.,-.i.:::::Lf'::: 1.5: :.::.:1,-pr: 1:1 r'. :::,'p,"::::::v .,::: ,,f v r. .1 ::,1L:::1:1:-::..Qi':::'mp.:':::.1.-..:: gi.11:f:t::'.E:Ea::r:::2::zu::::.1.:Ii:ist:i:r::f::.1r::i:a:..: :..,. . ... .. ,. I 'b 5 V f . ' - f - ' '-:if v- ' 1' iz'--:,:,::-":x::f1 z1,'.:,:"g',x':1' 121:27 ::2i.g-f,-t:,:.1:: gp 1, ,:, :A -gg ,.:Qz':L:::::'7: ,.::1:Q:.-2,iz:zzz::::'rri.:.r::",i'.::. 21:92I:aIrf:1:I::L:ril.:k:2r::1t!zrzatzziizffgitLt,t11:'f:" Iwgguwp--?--1-fi? ' .,. ' , V V g,p,:'g3.. -3 ., , . . . .T ..-. . ... . Y. F. V.: , , , :xl A , ,. . , -L- .-r., .M,,::-:T L-,v:.f:'.-:lx A J: .,A: .:.,, P., , .:,. Lm.,-.:,.:..:....,x 5... ,, ,' V L,1."'.,, "'. 32' -5-3' 37:4 . -1 - - -- 1: jr, ' g, ' ,V : zz 1 , V. g ' ,ir .i .- . H, N, I ..1 7jI .,1,ijt''if'"'Q1ggTj4':gf5l-t?.v,71-,QtQ7Nf':g:,,:..!ftgQCQ.L:3'f Mfgrg' t, ......'f x --EPS , .IT 4-A c-1 1 ,1. 1 ,. 1,1 3 1 .1 SSI W ..1 11 I, 1? . 1 1 V 1,1 .HJR 1.-1111 .. 11-4 L . 1. . ., 1 1 A up.. ,. ."L-H141 ' X 11'-L1 . 1.1 "JP 1 'Ef1,..:fExf:gg - 11.1, -f-5, 1""2 ' :r.A"'L.' -. ,i.,1..11-.11 .-1 .1 1? , 1i-'1fILQt2 11 -,asia A .4 1-:.'111-Ag. 1 ,I' 151151. .gf- 5.f.-?.1- if rr .1 , ,:.-x , itz'-11.5,-11,41 . ini .. 1. 1 . .f-sw 1111 1' -4 , NNI 111' f '-f1Lv1.111 - lx ,, , 111. .1 . 1 t:f':fQ'41?:-9 If 1' ' xs . ge 11 nnQ1...' - 'RYA fl: ' - f- 4'1" 1. 12 --11-:,.g.:1,111 1,1 . I 13314. nm -. 15 --f AK l-r. VK, E . i 1.- 112 55' LF 15,9 Wi. ,1, ..,-y.1.1w1 1.-., 1 L 1. I 3511.:g1eL:.' kzsfaw-aw. .1 gfffwizfffraz 11 ipiSigSS?i3i'ff.2 -A -" " 51'7'2.'.':1Q.l" ' 1,11E:E?13mT1-: 4 1 .. Mr, , 4- . I -4Af!Szi.1?.f11 'lnijgl 6111.25 rub 'PZ L .1. -, . W ,-..-1, 1-5, .-151, v 1:21-:V'11x2'f2.-K-' 1 .--We-1 11.2 Lf--4' 'z' H 1.g..,1s,,,., 1 1' y1'9"'Ii.' l5.'1j Z1 '-121i11:fg.1x+4- 1 2, li 1 ,v M. 1 111 111. 4.5.21 13Qf5i13?1954i1f 1 I2-jfs-31251-1 121:?.f1g2::1,' 15:1 1?1',?G'J. -'rx-1 2- W3-':"YFi7.g F1e3Qg,xJZgg'vaf gi 1'ffF5Jl"?9i . 'Q-1 "l -55645 .Ml - 'fi 1:1 Biff? -11. 11- 1-' 3- 5. '51 22 111 LN' -Hfgiw 1 .g Jag, 1 I W H ll,lY"'gf.1iQ'.'1'?, 5' '. 'K 1111514 "19'fP1f'l1e iE7':51'Egj?3'-VL' I 1.i?iZ?1.g1MgL.11. .WPCVT S.'!1,'i:3 ' 1'-4-. 1' -:-1-1 Wei! 11125 111151.55351 if 52:-1,.f1u1. :- . .142ffa:e41La5' 1. lf1f'1'1-rc fi 2.f1111:4.7 .1fz.e1. 1 aF'.g11?11' V 1 . x,g,13,?..1.. '11, lf' A..-L1'11x:i 'I ,-Xrlf '.,,1'1 L1ff:1.Q1311111- 11: .xe1i1ii"'5'T'. 'VX 'iv 1 !,,1fii,f 1, 1 1 171. .-:- ' 1.E,ff'.+s3s1u1 Y1','-nc-H11-11,i:'k !1.,,...d 1 5, I1 ' ,,.r,:'j 1w11m1,1 . .1211-1Vff!Z'1.:",15 . ai .1255-f'fEfPR'ff -1 . '. 11,5 '1f?2"gjij'. f zyfgififrfffr- -1 1225 EJ5121, 5' ' .'g.Lff,p! Q 1, .1 ..,, ,,.f, ,, -113: 1 14... .,,.1 X , 2i"f2'eff 1 1" , 5.1. 1.1, 14... , I N., , 1 -q,.w,, . ,,,.,x,A-V vit., X. . , A A I -N-..-. , NJ, Mi. . ah. .M .V-, Y, , -,......, V, , --N ,- -,hx - . Vp- W. -A-W A - - .. ..- -...... V VV .-1, ., ' ' ,ff V- 1 199. .1-'Q "1 11 Q ' 755 5 R213 1 iffy Q..?'1Q1-lqiggbpl Y 1. QQ" - J . I +2 f N Q SQ ,fr QQ if-'55 .1 4945. . 1 .. . ai' H, fvssm-'-N 6 tc x '5' 1 7 x if ...ice-.... ., :Qi fifff 35- :if1-..1.1fyJl1gf5Q,S,.9,Q-.5 V, - 34 A 3" "', 21.-ff '-f-51'fQ ..'- 1' 4- 1 Hi' Y? L , ,M A ' -. r 1 r x I Q'f ,fff7'5 I f, WQV7 ff ff 9 ' I 7 V 'I ff 'VW f f,fc,n,f,f ff f f , if , W ,mf WW . , ,, , ,, fn -f.f ,, wwf f f f " ff fff4iZZAW'W'? yfffz' if QM V, If , ,, ,, ,X 4, ff,,, I X fyfffyy Vfpffwfwwwfh 1 f f f ,4 ff! 0 , 6, ff 2 N ffv' 'Zim "ff,-V:""fff01Q V ' 2 .OC ,f-'3wf21fw5f,' -ffffwfffy f f 1' fQjf"':-- K ,'Q1vl!'M4'f! . ' f ,Jw , WJ, f,, , M, ff f,,,,W,Aa,?,W,.,,f,.,,WX 4 .ff W, , A fm ,xfM,ff,-wif. f f ,W 2 WW4 f. 70 ff W f' f f ' ' '9'. 1-V? ZUVWQW7-Wx7'2'fr7i'W, fff f , ,f f f 4 -+ fffmiw, f ., ,, ,ff , , f , , f wmv, , WH 4 ffywff ff WW f f' YW ZWZZZMW y, ff, W ff X 7 X , f X 4 Www ,, ,Q X if fffff ff f ff ff M f X ff!! 4 f X fo f ff 1' ' fx? , , f ,ff M97 fwfw , f fffff Z, 1 f f fffff f M iff f X VC 4 'ff ff X y f ff QWQMK J f 4! MV 1 7uf M f ff ggwff ff .J -FW 1 vf ,fm fn:-44 1 7,-g f f 2 - . f-f- - f ,..-...-...--...,,..,..-.....-,. - A r ,. . . ..- ,!!?!!!!.l..- -A ' . - 1-4f1nunv1-rw-u4Eu:wan11r .1.s,.::11n'EiT""1f4?'E??' -.:.,,--,-,. l ,.....- ..,.. .V -...... .V -, .,..-- -......,.-.--- ,....- -f, - E , . - .- N. . - - -. . .-.. - ,.. -.::. ::::,' .'..'. 4 17.11 14" commanding ww if officer COMMANDER ROBERT F. MC CULLOUGH, U.S. Navy is a native of Buffalo, New York, son of Robert and Ethel McCullough. Commander McCullough first entered the U.S. Army in 1945, serving as a tank driver with the Second Infantry Division. He sub- sequently enlisted in the U.S. Navy as a seaman in October 1947. He attained the grade of Radarman Chief before receiving his commis- sion as Ensign in June 1957. . His sea assignments have been many and varied. They include the USS RICH QDD-820l, USS GREEN QDD-711l, Fleet Composite Squadron FOUR, USS CORALSEA QCVA-43l, USS NORTHHAMPTON QCLC-U, USS MERRICK QAKA-973, USS MAHONINGQLST-9141, USS HENRY COUNTY QLST-824l. ln June 1961 he assumed command of the USS THRASHER QMSC-203i and in August the same year, the USS UMPQUA QATA-2091. From October 1963 until October 1965, Commander MCCULLOUGH served on the Staff, Commander, Mine Force, U.S. Atlantic Fleet as the Current Operations Officer. In February 1966 to March 1967 he served as the Chief Staff Officer for Task Group 116.2 then in the Republic of Vietnam. In March 1967 he assumed Command of the USS PRESERVER CARS-81. In May 1968 he reported to the Naval Officer Training Center, New Port, Rhode Island where he was the Director of the Vietnamese Naval Officer Training Program. From June 1972 to April 1974 Commander McCullough was in command of Beachmaster Unit ONE. He assumed command of USS TULARE QLKA-112, in May 1974. Commander MCCULLOUGH has been awarded the Silver Star, Purple Heart, Navy Commendation Medal, Presidential Unit Cita- tion, Vietnamese Gallantry Cross with Silver Star and Combat Action Ribbon. ln addition his list of campaign and service medals include American Campaign, Asiatic-Pacific Campaign, China Service, Navy Occupation Service, World War Il Victory, National Defense with Bronze Star, Good Conduct with two Bronze Stars, Vietnam Service and Vietnam Campaign. He is married to the former Joan Lee Eisenhart of Danville, New York. They have two sons and four daughters. One son and three daughters are residing with Com- mander and Mrs. MCCULLOUGH in San Diego, California. 1f-1-q--- . ..-I-nnng,.w , aw.-...... " iI,.'i.L "4 ii:.. "f,:-fffllll .' ,igg " " " W .-.. .W fx y,g--.Q.f,J,.g,Qk,,if ,iw I I , .....- -..-.1 - 4144K 'gf' -M-.'-' fi! 2 f ----1 A '- ' . - - ,. is-Q. -X.,-f--f rw MM-.. f . .1 -- f f . -, .- . ..- v. -..- . -.., M... - Q- - .. . - N- -.-,--, 4 -r -f 1-, -,f If X ---..f.:. N- 1 u ' ' '1'1vL 'n - .. - . - --...,- ' X W X X X , , 1. f f . , lv ' N X f f ww X 1 X ' ,ff f ' ,K t ,, , , , ,A A, , X ,. , H- .x-- - A X , ... -.-.X px-, my-A ,fi sg -. XX XX Qfffw- r may-f -- X www- ----.-. 1 fs-fs .M-, V, fm ,. , . ,. , . , Q 4 4 , - -FN N .-.-M... N gwgi-ins-,wf1.Q,,x Ag 2 jfvwm ffAjM.v5-'ky'-g.5,f ,g fgjwj kr- -51.315 73,14 - f.. xv ..m.,'9.A' - .W .-ANT'.411 QA-Xi'--'X VNV- -f.,....fQ-.-ww., X, wx.. ,. , , , f . , ,, 9, g,. .. A X X.........,...-.gg .,3.,.N-.V ., . -mf-,, ,ff f N -. lr- 1 A, -, N 5 -. X -2. ' 1 f X ., A N.. W.. . .,, -tit' .-.ev . f..,.i1T1"f'1.:2:""" ..N.. f ,X ,... . W.-M- . -, ,kxf . ,,xx, , .-,, , , . i, 'www'-W E.-if wizvfx SfRf'SfY E. Q-,QQZNW-Q-s-1wg?-c'ff-fff:f.z:.,1 'fb Q -f, is .. ff-,g,j ww. .rw--. ,--sw-,X - -A---M 'sg --,.q, ,gn m r, --, ,U , Q -W! 4-t,,.f, ,, H Q.. , ,, , ,NM ' .,..Q,.-, ,Xb X " ww- -..-f- , f Q.,-.... 4 --'ws'-X 4. cf-a,.f,:v rw:-4 ff-ff mf 41 4-7'f f 1 1 ' X .. ' , - ' .. M, f ...Tug .- -..,- - I in .-. - 4, X- -- -f ..-....-. ,. ,QW Q. j,g ,gg . , . . W, . .- ,,',X A , ,. , R' xx. f X X i M,,,,, ,. . . A . X is , 1 W.. ff , . -. M .....- Mfr- --Wx .f--is Ng, mx-4 -4.-:Z 5, vi M4 ,Xp 545 ., 'fit ,,.s f, ,fr-' ,. 'f J V xx X,-3 'M-.gf ig X --, N-y 1-. .Qi-...,..---. .4vQY.s.,..,., 5-wg?-.Q-p ,pg 3 ,,, ,, , f,,, ..- ,, . T1 J Aa'--wig' T"'SA3Q.i-2 Gm--df? 1 , ,fr f 'Cai vw-ff L - , jj,-M.. A ..-H - 5 Ahljxg -. .,-Y' "1 .,, V 4 QI eff .ZTCIIfL".I . . . ,, .-1.1.4-,1- ..,h-,., 4. . ---W , . X.., , . XX.. .,-..,,X- .HM ,- M X. ,.-- xx ,f..,.. ..-,... . X, -N ng .Wg ..-...U wx- N.-X -f1.,, f- W H--qi' .inn . ,, - W.. ,Tri .X -- ,. 7 - -.,, ., ,....---W --A-M f.,g. ..-.bf .dv W 3 X X .. X ., ,, -'M - - fm--4 ,-:73,.. ,,,....3-7. -.,-W-. S - ..--MVN ,J gw - g sg. ',M--1-X1-1115.3-K..-1 Qgswf. X O V.: Wd ir .- - ... fm f fl wf.-M ,. ... - .,..-..-,. 'T ,A - -- --V- ' - - -------W - W- f-'sf --- ,.-- , X, -11. -- ..xA- , , ,' -vxx-,d:'4."""J ' v- -i"w,1I-"L:-E' .vw Y M . , , ,.,'gm.,,,1, f -.. . -4, .fb .. .Ay -F vL4,'.f-43,7 2-,,.,g...-3, ,. S. AL, I. ...M -...AA J fn M.,--'L E ,..,.-..., 37.1.-1 11 :.. .,.1...-1. , ., ,-I. . af.,-f.v5 - - gg--ga. W1 NFL .. 1. .:-1.,.wf: . - ,.-.-,-1. ..-...Q- , . cm.feg., , -- M.. .,A,-5,- .f.. TIL? -52.1-E '- U "' 12.511473 ' --J-M --..-.:J.f.,N M -Jzirfr fc -'rv '. , .ur- 4--1. :EAL-'.:-.-3---'1 Q .-' -: 5-.-Q-'Ez I-:T -,--,-:.:.-.,-,-...J -- '1Ljl'2Z., 5:3 :xf'?-5:22177 . v ..-.,.,..fx,. --if M-,M 'gi-. .,-tk. wa .r 1-,rs ,f:f "?5zfH?E'2i - P- f-iw: -51'-'.'fnQmf1jS212f.' -:..1:g'Q-be 4 - 3 . 5 5-2'--1:-.vvf-f. --...N .'.,. 1 -1 s - .gv -..-.4 .M ., , ...mf f X. .- , ag-1131'-gf-,::,,Qf:'-,,-Q.3. Y T.. , , . - ff-JL-zce'-,cf-vg.s1LLl.-as -. .. -- .2pl?'g'?'.,,5Y.:' 578:12 173-1'-J-E-5,Lvah:f'ieL Rf-'-f ' " 'rf '-11.i':f.j2 544.-.-191.--.,L'.,. --.-.-. e.5.,,.',,7-'-f.-.. 1-,V .-L,.- .-: :Inv-f'1??-Qian..-: 'ri .2-if w--V5-1 .IL Vw.-. A X... ' ' '-fu.l-rr-ska. '-:Pl -1545-'z' is-' fa-1? " K-'Sh .- f -J. . -1 wg?. r.,fm - -glz ---c,5er2'.g-:.g1we.2-'e:.e1sf:::sYfa32g, Y -Q 4 :Jw - :--,DQ-415221,-,Qu-1-'mvz-N :fm .. .-.-,-3"1,.1-- L-7-flux-Qmngg ,Jlnr .N .2 1 fra- , 4 ff 1 - an -zz' :Fc-51L.zfrrn':p'Q'5f --Qzffzw 3,15-jf:.3.vd - .3 .g::,agu':.r.x:5.:S2-3143--'liizruu-i-xo1'E.. -'ffm Six.B'IQ53ii.-ti5?f3l:V..,Hi-gglib-,T 21 Qyigsgfg' gy , 51 lvl '1g5?J,5-gsigungkfilvemgga 4:1 Q,,,xn,ii15x1i,l 5:,Fd3YKJ if- sg.. 'I ll 55f:'Y"'ff'T . .QQ 51714 nf?-Wf?:f --2fl,,-f' 'iff' Y 'f','ff.f A ' , 1 X - .Mg s 4221.5 gfwg tjfrixvyg-gel ..v-,-.-wfiy...f'SQzg,g,.--,,, nf -4,J2ef-W"'k-ff-P fwf-n.:p.fviwf'f ff fy 7'- ,' xx N., x. N . Q,,.x,..,MQ xxx... L- AA WW. -AWVA. M,.,,,,,..,-,, H. ,, X, , , . :X W 1- ""-"-"N--v--- ff-"-if-Mgr' U f if ,i.3X'W " -5, 1 Q- 'ez J..--f,-MW.. -z -.wlyfffmf . f' x V f MMM K Q A MQ, . 3 ,Q KN ifw ffwql- 1 M ffQ:P37ff!'wynfflf-5 f'?f799i?f77f'If"1,?f..3,f' ' ' ' 1 -1 ' , 32+-M --.-----gvssfffn' --..---ww-'S w.,.,.-w,gyf Wfw' 5g:w,:i!.,i,1p.,:g :f'frW"'V"f'f3pf,.' ,, ., 2 7 - V' f - TL-5f.,y:- ff- ',..1.-,W-Lwfg' gugijfffy ,mi Z,f'+:v4rx-mi--Zi-M.. W-'P ff,ffTW'iT'- +-UML. gr ,.-H 1? 4 -5""' f , .1 , - . - -,, H., X M A Q -- ,-f.,-. ...M - - ,.-.-.-. ,,,. ,A A, .- ,. , Y X X ,,,- ,L-.1 2.--211 r ynf,.,,Wf"-4,4f'f,,L3v',,2 f,,5,51 ,vbvklg X -is-ata.-fT:ff'.2--1 -fs.-wwf L f fr- n W --V 1 ...gf ,. A-M 1 wtf:-2:-.nz-.. - '.-Av-."1ef - . 'L' '. .. Q., -. ' .f if-7-K+ ,aff A fl--gf 'c-3. fam'-r NDR- f y 44 .' "11f13'5f5'Y1V.5P'-' ,J 'ffm ' 'ww ' . . . . ,, ,, ..., my W x ., -X . .. M, ., . ,.,-.V-.,. ,- , . -:Q -L. -L m-'f-7-afzezw if--rx-1 A-2,-1, .. P - f fa-P 1 Hi,-'wi 75933 wg-igfvi 'R Yu 9-.fgqlxi-421.5-g3Mu.qf3:Hf.v1pi'Zw-,,q,k,x. ,f.Q1,.Ez53f-, .,w2g,'5i,f fma,,,,,,f53q v,E?,Q,1.,,. 45 vig .5pm,Lg.m3 1, ,F ,Q ,. ,-.: 2. f ., ., .:s.f.e.:,.fgzmf.1.-g-u-,,f-gg.-f-M'wg--,.11,,,f.-.4-'12 X Q. 4125-EEL,'m.5?.gg,5'HL?45igfr?EfF'7IQ??g9-3556.14-11:-1 5315.-g.fAg.,e9,"":..- X "::,p- .:v:.-5.753 .- 211,-' --51.3 iw 424 ': g-me Y:-.113 'yfffrprql sq -, .33-.3.p.,3-g,-vw. .-f15,-,-3'-.:gf- rf. L . Q-.af-5, - v - - -H-1-.-W f f-1----'Q--fx -e.-.-w:-,-- 0,:':.:"-' WP" 'V "-'fE11xwG5.uf'.g'. 5175-4 Z-f,:-.014 -1-'ffgvgxg-344 ,i-.-.-A-125,-.15KfCyr,h 1--4,3-3 gffcfa-.3537-,wk--',xgft.f-n3'113'9Qy:.A.g5xg .gf'N+'ffH9gz'5,-j2gKv'.:1!'qf5' , p.--55411, 3: ,.L,flyvs.f-115-354',,f1fQgf-u ,gf-fqxf,4,:g5X.y-95.15-32' 7,Q.4.g,f,g-4-fr,?M,f., .. .. . X X. Q, . ,,.. .4 . Q ,,. mzbkf ix , na., 31 ,L ,,, , yv. ,Q,9..35.,,."i,xj 3i'z,g.Fi,.,y,,7 ff-.-...I sf..:c..,.g-:Swv .,.,,.5,l,1f.51.4Qqrr5,Rh,,.y4 ,-.f...,.--kim -,143-,.,-. .,r-. xg .. H :M lf., yy..-.--,.,.. ,, , fi"5fH1'-'x-ffl 'WA aftluz-Ga?-I?'SZPEL9.-Yf-f'J5fQlf4'.wv:2-E'F2:RJ'51-fi-4fI'f'f5f"fF V'l"'ff"' :7.-2.,:.f:F,i"w,.'-3.xjk!-fi: ' :1e.g-iQ:-Q.-2 -ng-C.r:::S'.-f1nL,g::',g. 51,531.31 ., , -,.,. F--fa r-C-L sf 9- 41.--:xv W -.12-:f .1-'-1' .ai wr rn- ::,- f-L? 'Q -'fx 'w 9- ' T293--:1 :pil-1-f..f, .uae-3:3-fs +zv:i:122:-' frm -r' .2-.11-fzgrwl q:f5nfg.45f.-.'.QQs- gf'-::. ,V.'.1g:J1-.-11.555-av-1-Q"vg'-A55-rLYL2?I,,:2.-:..5"e- T31fm-,Q-,5..gL-13-32-'EQz-134,-515 r-m4-- . gk '-1.-?-112WJ.5,,-22.-1"f:'g.fs,',9..2-FfnjqI--23.1,-:.r"gQ-j-5-Qg,-2-41 -rife,-,eq gj K 371 .4 . 'WI Nl- V - V L 1. .. on- .Wf-xy ,-ggf-Q-'xx :-124. 1i2,ffx3.y'3-fukin,-,.fI x. Ly-Z?-Q gf wf-..1c',- 'a,3,'fi,. -Zr -5- Wy.. QNJQIQ . 1 AA. V.-,tx.LF -f', -ffffw.-fH,R,.1 . ..J-,AA ,V . . A . ,.,, ,buz- F'f5'l .- .-- "V: Tw'-' S 1- L21-.H-':-f uv-N.-.' 13, .Jr X . - - - f. .q.,..-. .- ' .-. .-. . . -M-hw -- .. A L H V . ,, ...,.,, . ,- ,., .. , . .. A'ff-'L-45:55-ggkf'-1551Ap-of X as-pf -A r,I'fE"'j2icf' 9? "Q w W Q15 53" 'lf-935 21 f-31151-S :?15,,?a'5?1i- 5p?sfif,qfk53'WWfiww:-.wfvfqgf-??4 U:AffvfT9,f35Q'f-QW:-24:21gg-3'::.:L-Sfqifv :ly-:wwe QV? Jw. ...,4-a:- -1 Rip:-,aifv -arg 5.93-5.-.5 fa! 'usfzfz 2 vi .-4.35: L- .1 111.2425 -,l:,,?FF vain- f-':---.e-5-g1-.- - -,J-i-5 rg-2:13 1 ..---.-- -. W . --..- -. ---, f. 1. . - , -, -. . Aw, ..c 2. ,. -, .H - --wwf 57.1.-wagzf. 1'-., - -:, - ,ff -7.4. ggi -Z.,-, .1,,.,L--,4,.-'I--g:1.L -N .-g ,:A4.c.'-,.,- , ,f5g1.1,..y, -,g,.-3,,',j1,H..,.g 573' X X K' gf:-.-!'r-:a.N5,b.+ Napa-f-"Wg-fl? 51481-.f'5 M-fiiafwfv-1i'f5?Tf.:.-'-Lo -f.T'.-q,,C,?'iivfs1"lg'4f,LQtk5- T2.v3l.-3--.,i.2ff- f-4134?-:I9'f34-r4f'T2V -"-f5i:59?3Tr4vx2.-xh-.?a.., ,,.A,5-.AQ-1 "H, . w-.-137-1-'V , ., - f-. .4-14 , . .v . N Y f 1 4 - ., V. . Q. -,G nmk 112-eg' NW-M YQ-1 ,GQ -.fr--3-f1f,,Ew1-w .EA 11.55---,QW:-.,q31S5- 'w-4.-ff -1 9- --, 1. .-fgyfihfnw.-,ffvivu -Ag.-.4-f :f'Qg.,8m:fw?.3a. 7-..1fh,.1,1-,w L-, .,:- -,.rf.g,g.ef:uL1:y3..y-4,- 57.fsqp3w.7rQEf,q51X 9532523 -J-f-ii: .- F ,N ...x -'U - . , - Y: 7 1. 5 .'f4vF'.3T3iE1'?f1: ' 'fff f-'---A-"1'-',wv " ry --f f - ff'-wE...gwsm1.11.-:Q'gr--1,.'.,z21:lQ!QZay: .G--1.--,Q -mf..-im f.. ..L-'plfi-.J'3'.CT'-'-.I-'4?.'1 1- , .,.,... . . . . ni v-e-3fc:Hi-1-'f1?-:g- ff,-2-f -4:6111-g,--v 5-.:g3.": P Y 4S4r.?s1:1Q iggcff.-' 'H'f-fist:-.fre '- QL - Q-Q' 51 s sfwffq.-ps:-L' -.-iw:1-- snr -w,s,-.a,'gE:'5-. -3.-311'-?i'ffm,p,M :Eg :,g.qiZ5.- ferafg-fwzisfnw-4 .v:.'q,:.:--J.- 'HNn"f.Ce-'-,-'-f-wr:-,.-A ,:'i-z.f-.wx-1 .vm ff- G Q-.,.'-sf.-,f+.',4-'V:u'f,g.nl'fxTX- - gs121-s,:!2.:,'i'.:?f5i242LE15113135 9--3 fi-.a'fiY'vfSii31:'55Ef4:iG1Y'yu-2412525-gZi1'r1i.n' H-V321--:-5.rv xenifvi-'ffffvFXMT.'-'Ti' :1 fv15-.-,- -1: :'nf--vfv 11sf-:ff15- .leg-1,9 -.nfl ., .51 5-mn..-.-.-Q. -.-.-ff.. 1. - , rip, , f.m..,:,. 2-.zf-2ff.!1-Vf.i5'- Sf'-Q55 6'Lp.'g,.- P-.gLff3:'I1iQ if Jwgiygsj '-'. f.-:gm-.:gg'. 'fy-,zvggga-,,g, :sf 1-f-1-fp 4. :L-pf.--4 -L-.11 1 -' r --fa. ... -fa-5:':g-fy 'lui.:-142.-'-viz'Qfuirews dfcwfvfawsfkii-fQ2f:1vff.1gu5G.w?YS2f-242 ., ....-. -..M-.-. .- XXX.. -4-M. . .. NWN, 6151.-Q-:nf-,1.-el--5: .- -Q wr - N--5---.ww Q- - -- 'Win .- -45-.x..h2f. M- ---,, ,mn - W.-x-.. -...-.C f- .,,.,--Q-,. ,-,,.,-X..,,V.,-g...5a z'f:.grr.,.2--'Lx-3 2 '--52-3-vrcxlxuYnZ-frf'---:'f.-1-'pg'1x-:--'ii'?l?"7.,1"1- ', 3,23-114515. 513:-.,4g.f.5f :fqJ'vg.7,,9,,3:,, -5-,.1.-:M :QQ-r a f -Q -'gqyby-3 r:-'E ' '11--39' ,4:- -.mv--, Ryzr- --5.4-J..--.n.:--'f-1:-p .x.:-.mmgfh Q x- ..f,-,-A-,U 1 - f, -W. - -5,1 ,.1- . - .. F ,.-- .,, -- ..--Q .. . A -. V- X . .Q ,Img MD' N. ,.,.-,C ,.L,..,,..,-A-....J-5.g..',,-q2 ...xml ' , ...6 ,. 5 ..-,vw ...gfMaxsve-.Q-PQ--'p..cwg,.-,,Q-N,-Amw-?,Q1f9-vAg-g5-.G-ynqm-n--.-f.wf--.u.-5.--.im-.--Qqvr-.--.1-A --1, fm---,.,-:2y.uff.w.Qy.:g'.1-.--597-1,f-.13Mq,..g4.Q.i-1.1qzssypg-mm-.5. 1' -wx -siafbdwe - wx .1 .pwf 1 M ,D f- 1. .2 1 1 H'1L11'7f:7hL-K-'+-CS-'r W'-1-Q-f.-.Q-.A--L-:YEL ,--1 r, ep, Ag YXAY11-.-bm-.,-.15-.5 .1 f---J.-,,.b .551-ri-32. Mx. .-1.L,......-- hh .-I-w,.f....v .. .sham rw'wf.w5:,- Q1P'i"k9XY?3N lS5'3'lIP'T219Q -'r '?,.T7Wii'1515'799'1lFkMM"' if' " Mix. 1 'A'2"f3j'T"BSP?Nwjffwagjg,li3'ja?L?3wf?4-f1ffs'ff11721W L9ff1Y4-'QS-Q-f'iff--'wvm y??lP-Qvifgj - . ,Kg 3 A Q xvwi- w .1-ffm gn? 11' rg, 11,5 9 2, ggx M, ,gn ' J Q , f S -,'7'1f.f,5Q'x vi- H:-gb 7-Q,,gL:4425'Q:5f-xggyjvMw,:,Egy,, Kylvwczj- -1Q:2g43 w--.y- Qm.-'...,,,3, F .ylafbn ,., ,. J., ..,... ,. 3'. , ...N .N .-V.. .. . .. ,. Q K .. . . . X ,J,.,.?,.5.., ...Veg - -. , .N-W ,,Nf,..-Q .,.,r .,,X?hwf.-44Wm..i.+m...,,.5.,.,--sm..1,..J.:.,.zg?.-.,c,,m2:1 .Q-5,.,. frL,,2,,-I..-J. ..,q.H:2Qbi5,1W.3iQ.,pfh,,,min-W.435-,.4g,U.5.QQ-55-,,,F,Qgftgl.,gjg34E5fN,, '1' Hb:-v,"1l1v'fLgf'p,Y.xfv1fg?.rf:a- .-.Nga 11g:..5Ng4:L. 7-. .2.g:.-A ,L ,.--.5 '.,:1,.J ,,-- -ni-J ., --31,-L ,H-15-r. ,..-L..-,-,L--.2-,Q--f-Lv,.- ,.,-. , ,-. ,, -, 41-,:-,L , mf- . :,, .4.,,,:,.- -.. ,,.. W if x 5 X M ., , f W -6 up na Q X, FT n N ,df 49x 1 L 1.1 :fx Aff x ,Lg xr xii... 12:11 ,w..bx7R.3jv.Wo.q Ji .TVN X., - 7-,.,,.xy....K-Aywvai15.i.W,.,x,,kr,.s....W1l- -,q.'EET2A,',!-131'-fk'i'5g wQ.,I.1i'i-F-'S iF:-.jfs-i:27..j:1 2:,,:4.,1--' -afiff6.3.'1aj.--gf-1.5'-uw v Eiigrifzigfsi-"P'Uqt5z -,:Js"'vz1."'f-2.-1 2-3.2 'CL'gil-wg..-N11-2-,'-.2 g-ff:-4:-'-ts 1'-5 'ru5'1.f.-,,- 1-'11:'.-2-4,1 1 ,ff-..,,: 4. ..- ' - ---L f- X ,, .ww - 1-I-.y. ff.-nf .. 1. .fr ,--.- gm- .. .. -1-.ugfz-:r:1ev.-5.'Q::5a.,..:- re-.fqf-.xg-1--ms'-..-'fri--1-df.s-. .xdwpzxsfvwz-4:-1-,f--,.'--nf ., ..,g-,-f:..,.x .-. ,...f .. ,., .. , .-. .. wr. Q, . .,. . , 4, .. bf.. .-. 1-, , , , 4 .- Y . - . z,:.L---fer:.'3.-f1f-:-1:1-f-wL.- ff-.-Q-1 . --9-.411,..--..b3-f-p4vM:-f:fz':- X 'ad NE-K5--1:-.-:-wwmlm4-Q-1:ga-fa'529,--zq:?:ifg:P:?f-.nfmg-Q"L, 3 gmac?-41,f5'fkf?fG.?Q5Q-qw-:gc-lib :1--'a5.s.Cgfff.w2Pz:FFXfiiiwrsmy-wr:'-55:?i:2Q?yzfz?:f2-:if21-va-ifyfy-gan.Yami'5525--::,'z2q-:QM-R'N,g'?aQ-vrx.313355 .. .. , ,.,, .. ,. ,XX, .. ..... . .., ..,. , . - y,yJy-.fg.3y,--L:51414,-.Lv?..--1, -. Q.. ,NL41..,.fJ3-.. ,-,.--an ,A-r-1'111-Hwe1-rw'A-'iiv-:Ai-f-1-fs-1:1-Q.. my , .W .L 1- R...-.... ,-cv bo.- X .Lax f.. .f. - c., ... .... A rv -.K . .. , .. .. ., . . . . . -. ,.-,.....- ww- x ' L , 1 - V -A -A -1:2 -..,,f..,qQ,m .,-fY5.,,- ,.-1g,A,,-,g,Q- ,. , .51-X,,5,313g-m.Mwx2.:z:5M.,,f5 aw-, .Ns.gzgih1--..,5f,ff.Q,11iF-X2-,f,,.,,.,,iwif..,en-Q...3.,,.,2,5,-,.,fwQ.,.--,wf,,'g.,.3.-?5,f.,.gg...f.5f.-..jy,5LQ,,g.m-wg.-.:Q-,H-Q.1fg.1:4e"-1:-wqqxy3-,:,4,,,..QQQ-,Z.,E,-A,y,:5,g1,,,:p f 27.-iz?r3in -- -f 1. . ..,,,--ff-.-,fr 34,144-,5' 1.----.-',,1 -,Lv-..f-:.,H 5 -1. L,-A-,.-.Q .. ..- : -,--1 .,--..-1. .nh -faq ' :. K L, .W-1 1-gpg..-,,.,Y,, .. 31,1-fi..-2 .f-,-pu-.'.-.cm H' ' -45.--. .rf avr, J, ..- ,y . .-.,, .1-1-5, ,.1,-. ,.f,.--.,.- Lg-.W . ,,f.- -....L..ff..-Q .1-. . , ,- ,,-...M-., . . . ,,, , .. ... ,-. ., -- . . X - . .- .- -. . -.-. -- A - Q- -f P- ---.vb ---.-.Q-.-.fi-2 - ..- ff -Q N- .vw m. .Q-Lu-.1-6.3.-.-.Maw Qi- w.,.....1-Vg. , -,-W.-..--,Q - -1-if,-Jg.-Y-MWQQQF-,f5,5Qi1:Q,d' 1q,4,.g,-,Qmmfi-gf. -,,qi.,,5:2-.94-5f.':.gegmqgpsggf--5 gf, r.. rf- .,-. .,-, M., ,f.. N, ., ,UQ , . .. . ,. . .. UN -iiifzw-Q.,-22,-'-Vri",-w"'Q1Lf4 ffm--:----1 .H -.---hifi:-v.: -7-pg.-1,-.-1-Gr -,gf11s-:5ff4,19w,f.g1-,-1. , i.w:,.,-V . . ' ,s-w..--11.. ry ' fx Eff! P2251 IE FST . 1.11, -.-M. -3: Y- .1 .-gl'f2.-.- - ' 1 U3 -fllih' I: Q - ' 'L-5L.'G-.215 i'f?.i?i1.gT- ' ,., , A .-.,.-,..,.,.,-, .. "fa Pu- -4.1-,--:Y-,N 1.-.W--,..c:. ...,,-gym : ,v .--fn-5.i- .. , .., w,-,aa-. ,Q-,-wg-1:-, R, L. X Y rw Q .-: v.Q'-:--e-via ,---5 ,- -W.-x.,-J.. ...HQ 1:1-fvffi . ., 4x .-Y " ,...4.....,.- , . ,- ,-..,..-'mv'-.A-.-.3-.91-vpp--A-'41-..,.4:Tf:f-' .'-:bw-Q' ,fag :'.c19"f4:'.:.- :zsjgg,-1-,,.-Q:-1157.3fQ., : ,. ., ' ' "''Fi1'--if!-If-g.Lfa2g?5-'-risk?J-iwnw-53?WfEMMA".-e5?g:12:9gi"r1'ifl??m:tgiE2:wsfQffazmrf-fMfkx?-'fx '-+'Wiwf4'lL2's"f 'MQ 241 ' LW5f'PffG1v'f -f-fifxm 'rtffv-w-PW'-bw'-Qf?V2'115w'3v-rW-'ffff-"ff ,,,., U , ., V -. '1-P:-.!."q':- Q1 .I ' 1 3-'kg nba.-we fjr'.jqg,'2-1.2-gps. -f-bf ffimfp. fwuf"l1G.'c:'1- . -1- 2.1.1 -E:.3gl:g.3Q:L,.-C1L1?: x .'a:.Qmf-W , .,J2,,,g.-:gg qflw'-'ffva' 4- ., -gm., , f . . . 7 2- - ,, .4 -'1:4h',,:.vi"-:1.'-I-3249-11 -4:12 1' 5.1-1.f-WAY"-1-, :Z .wr-. . --.-. rx-I-49:15 .-.--M 12,-nw'w'-5.-1,w'-:,-mini'-,1'fv'f 1-:z-A, '9"'-1f'2'--J:"u:q-1'eg :,v.. Q-4-21:5-E1 . 'f" . r- 'a : nc. ns- -1, ,- , -M-1. ,-p1L.,:y-N, . I WTRYFSM I' . 1. ,, .., ....L.....-. . Q., xg.. . .- ,'.:4,,.., X, Ly,-3 Fw- v., ug: g.3.5?::-:L-I E19.gEm5Qc.i?h-,.H.E?.iiiJQ--lf. 'gkE9,,,,.5.gg3Q:5Z35j?h2cSw,5914.5332 as-gf aw- -.1.-23.-,ev--.1--.,-w . -we-f. ., . ...-..,-. . . -If -- -f.m.--..- .:.....,1 ,y,yg-51:1 -:5,5:iqj7-3--.-QQ. gg -555.1-345in-3,-53F+33,14f,,-.553.g,5g1,.,-.- X:-,-gm v 'ff F-fgfgz-.A .Af- x..3:-, - 5.-,--453.-,321--I-112.-L.,-.1-1-'ew-.q,,.wr au... wal'-":r:h'-1.-'-':':-i-' 4- 1:,f':1wJ- 4: x ,Q f . Q-.L+-J., ,-.fx-3:--F V:-.,-.1 Q-QL .lgji--pgllfggxggi-.5LQ?3c3 fig-7?gggSiQ5:,:ff1r1'-, 53-vrws u"- 5 Y, .. ,, dcfgbgiififkkfiififffEk'f1??i.f5::2ifW1 Hx. 11 A cv N . 7 Xa .eg Q f 7- ta.-N 15 , A N , Q-My ig- ,-L-5, ,,. .. .L-1'-asv.-.Q .-. --..- ,V - .. . - an-. ., -..- 'F--. ,,, , .....-H.. .1 .. --1 -- -'-- .-z '-f:.:.:.-- ..----. f--g-f.f---f:-,- - --.-.ff -,ml-.::..-..4,--4.--'Q -4- 4--Q-.-,.a -.,:- ..,. - -mf . 'Q-'v 1 N- W:-,-Q..-4441 4 ,-,5'135a.-,f..,4-a,g,-:- .,,-.g'..5:gp3.7.y-gh ' 5-61, .L -ff' , f fiyfal-UQ-Q.. -9 r 1 rv QQ. ,H A, 5 ,cl 'xv f .H 'v ' f ' 'A 'w f' 5, ..g:',?:9z:: X AJ ,ck N W , MRL-4 J . .5 3 il '- 512, 7 - ,M --- . ..-,.., L ,.. .. ,. ...Kc . .. , . . .- -1 , .ec X .y Lim, . wilxffg -45561 Q5-..- We .mmgx-43-. Ls., . , . ,N .w,.Q..fu.,.- QQ . ,. .,- I 'z ni-in--1 1ff'4"?,6:-:::1:-Iffg..1T5j,At'1fQ2fL!Krf-- sQ.wz.:QvFAsqQn-- ': 25 EFL . .e::f.1w..w:-W5 sw '.-' Ls Ziff f K- x 1 v I L f 'P3Lu2v::s.'-PQ!" 1.1-Q: fbi. ' e.. A fri-2: "'-.:"f-14.215 'fffffy-en' 41-ff:--Q-11:41 MUS "vi f"nf5'-352'-ik - A 'L J V' "N 'X H fi WNV H W-i 'uf 'MAF 1 Vw r":z.w Q- , .. " iw- 11-.-nj,--,P v...x-.QQQE -. T fm. -Inf.-z., .L-,.4, iwggk C-,,WfifQT:5w9qNxp,U 1 . 25:5-5744421-,'i:' "J'1fJ'Lf'w-'Ext TW? , . ., , . . .. . , . . 1.5-1...-99'g-'.-:-'Q-.1-.-425553:I 73.3.-.JgG4.',1g4q: -3,-,sn.:-.x.11- ,,-wa Mrs: 'ff' L4 w'7':-SWE' Elia-6:-,-.1,::y 1:3112 lei' .f- ' my - -: 5 J' iw 'im :','-2-J--.1.:x . 'wif-' I-:,mfy,:1 3,3 4- .-,dd , ,.- - .- JW,-,.. ,-I.,-,-.ku ,. , - , , . ... - , A. ,. .--.,- ,, , - w- -... f,-,-.,- .6-I-,'-W .-65.---1--. .- -.-. +1-ww -qv -+9269-145i1J.f-f1Qgf--yjQfg-WWE-wpn.7y:x,a2w,12--,SRE-bmi.-55,:iff.--14. Q-g1Kf:'W:5i:S,--V -fx...41Lfwj4g9-K-WA-.-4-'14 g.Qi,!-313-gmmxipggf.-gagfgpye::13,,r-'-gg:gapyiazfelz1559:-feqwsRf,5g:4ff:22y-Wag:-awe Q .-. 5. 5-,F c. , f JJ:-'ir rt.. ,2,, Q.-,f rfg,.q:q..3- -,A- L F 1 -'Fw f . , . . uf.. 1+-1 .-.:-,--,, .1-.-:Lf u--,,-zvc.-A mf f- -:':.+JI:--,ivfl N ! f'.?"E--.-,arf .-.1 -,-71 f ,1 ffm'-ffvf - "sn, ."' " .-..-'w' ff-"'.:+:1P--'a..:-..',2,f-.1.51-we-':f" Q-.1-v 11 1 :-- f 2? ',.lL41 . ff 1: Q-sfarpf-fm, 1 ' - -- -. , .----.--7-----sw-ffm-A-wi-pf.,-z.--cf?-we . ,Areas x X-L-Lfq Lvbf . Errlvi-'i"3Ni-i'ff-AV f11fa-:- if-1.12-1 if-'32 wi -J c'...m ., .mg N. .- ,A S A ,fn . - X . . .. X ,. A . P M' - -1 -,: vzrs.-L.-,u-2-1 5'2:34-- Q, 551,91 wffzg- I. w-.-.:z.5'-,51,,.- .--3.,-,, g.,f,,.-55 -..4qz5.f-1, 4-.,..... . A 4... ,.,, ,.., ,fm . ,,, A -3,-..-bmw, ,..,-5,-..,-11,--.T-.,.. . ,.w., .NU x. L. -1, ,fu xr 1. K' w - X ., ,.,, .-'L 51 '--wwf-.1--fw:-J-'13,1:-f-mf: -- -.'1f.-'-Y-,'.z, mg .-,-.-ge-p.r..:-:f:-- Q..-k-mg-T: fr. mf- Aq-.zu--v.1-if ,mb-.,,fL,arE'1 f '-1' '- W---'M ww F171'.C-bfbxirr,-3f5if'5ri? I-36P''H'H-'M7135-PT'gx'f'X'-'13-8'W:-:QQKNQFI4'il-122177 +I'-f -fm QC, lm ,ww Ni W, HRX? A ,Qs "'v.'1f"-Qi"-2. 2.5:- w."'--"'73?'-L.,-z 4.'1:1,: br' -.'A:.'r."v"-----J. . , ' '-1. - .1 ,- .g,. -,f.,.-pq J. Q - .--wc. -A, .-,- . ...N ., ,A -,. - - .-. -,- Q. .1,, -. .,. ...., -.,, bps.,-by-,. .--.hum-1m,...-p-' ,,-V... 2-34--I-5.5-s.xi:1,fEw 1,1 .. Q.: 134-n,agqgggfiim-.gr,-.3a,.fv,5vp,.-,mb-,p-1.-,11353921.Q.f2.5qfg1,.1e55gQfMifsbff-153-gg-,.mg,.,,.5gy fan- 1-Qc.r,f,H5 Q3?-m--,M-,.-4,.- - ,.xv-a1.-1-r2af.?F.2P5X-'f iibgfzfafvik-a:1.v'm1:3ff2- -wfff . 0 4 ' M www fwfl-ew, -Wk p"?'n?cEo14'gT0l7- ew. -wwf- M. A .W . :NX n 1 'ff-.. 1' fir, '0 4 W -533 , , e.9t11'?a-l-'i1+':,e J iw' ---Ff':f:-'gg?-Q-f-J"zz'-mfcw. , , ,J ff fig 9 .fm vxwkwlf Q' Q R315-if J .qfk Q-.-2,-. ,xy-Q 5 XK 5- ,qw .gk ,fc",? 1' 5 w,fJ.,--,...,-..4x-5-.-Wi.,-f-..v.,..1---.W 5.4-.5--Q.-.:311.F.,5Q,,L.hK?wui.i1?...:L9:24342-,.ii3g:-fp .2.13v,n?':+.-.-.5....,515-'.1:.-,.-:o:.a-1-Lwfvi--1.155 ,--.mr+.x,.. ,. . ., ,V , A H . . .--m'.,..-., .-.-f K - 1 --V.: ..-1. X - .- ,U ,. , , Q .. . ,. .. l -..--1 W. 6...-,.,., ,P f 'A . 2: 'xI1?Ew3q'12Qwv5a,ql4:i5i-'ggfhfs21-fawdsgygzswfi-yy..,wzsma-,gfv :Qu-5 - f -wg Gggngfiafem:-2.-.13-.af-.fra 'lithggfy 313321-j5:ffggQ+E-3.19:E:gLg5rQfg'-fAiq-331W:4+-E'?2j-4wfi1?2?43f,3, . . . - - 7. ,Ur-A . -. - - .. K . .1 . . X... ff- -..- -1.--.-r 1-- - x- ...-'N -rr-p.-M -.L-9. - -.-. 1'.2..w. -Q.,,.:.-:..---.L4..f+-- ,,.:.-,-.9-an :-:zum-.4---L -, -H11 N1f-Lf-w-.1-L . Q.: x. - - n- '- .Hmm 1 414, V- -1 .wr--11 - .f ---.--I ... . qw, .. .-. . Mk..--.1d'f'-'wit-' had-:H+-1Sf-vQq'1-.4:a.,F1.4-J-Q-:Alf-"Na-'-'34 2121:-xt-,zfff-J-:.'?2frfn'fi-'W' 'if' -7 11' ef'-Sm "YN mais-..'-' :pw l'Y1JY'?Li"1g,-X797 .f-rfll'-fw,,-,Q ,pairr-5-.5451 -. .-.R-,, . .,,"'.Lm1-' Mi'-551' f!,!-2n5:?fJ"..?-4744:-:la nie-J fm:-' fs:-,-1f.y3:?-J-ff:-M'-n!iuEQ1:EP" . - - , - .. - L . . 1 -1- ,. . . . .. , ---43 . A I A ,.MG,rv, - - , -,N-bn: p. D H Q- -,-Q -4,gg,3c.l-.Y vjg.g,,A.Y,fg.1.-.--15514'nr-V..-9,1 x 5- ,. f.gfww.4w5p--g-5,-,vvj af1392..-,aj-y:wk11-':ffq:--gmxfoi-,,x:cQ.ra1Jig lt, -:F fic xpfff Q4 Mfgqfi-f-f',,,g W,-1-,,,tF6vJ,,UhJHffZQ,iwg9wKn M xisoqll f 7. IU kwa.: -av . .-.J..,., 1.11 . ,- .v.. ,x,..,4g. ..-..M..a, .-..-....- J-'--.-J 1 -ifWL:-1-'N-L.-f-'Tw--:nw rv'-7114--'.,f.JLb:3U1g1 : qu'---,Sf-'f-5-'M' "'?v'-ik' ' xrrpw-. 3:-' , f' If wg 'qw-N1 , 4 -. . -. ax: +V 44-1 .I X , . ff -:.. r-, . - .f-fzq,-.-. 1. -: ,.:. ,,.-,b...3..,:1 r . -. .f - - . W . an -my 15.45. ,J Y .pw Qgifygxiv LC f54RR-.zf?A,g55a+41,J,5 ' .Y-Nwkkg Q . ,gm ,a-we -an 'w'3- in-f 1 Q7 I-fi' J. -"'.".141f--'Q1'r:'wf'1, N .- .- f . . -: - . wr. --:. 1-.,.- ,..- - .. . - Y -- , . . .- . . -H'f-"-1- S'1-'f-f':L- :K-'dw -- .,,. -Zg3'gC'ig.n7:Q5-,-.'..1-Ta. fsI?r.'s:-,.,.iw,j.f1r39,14"i'...-g.g.f2v--5-Fvcrfcff-F41sf-4f'E:',.5Lf ,535 v., , ,::- 55- L,-fx, 1 -'.-fi ' ' - ',, .A - .5 ..-'M-f, ,..- .:.:,-Aw, sa. MB-11 '--1'-DV'1klu-rj A-,raw-l "E513-3-ggi-2.1553-g.,6,fg-Sgxlqwggfrig-my'w:wsQ,,f.:svx-g355-3-s- -93fz.--:Jf'Q9+15i32g,.g.Qka5y14.1.i'1 ,,aqgk':S,g1ff, Riagg -.op ,,.L-5'L:v3555m1:.-55,535 - - Lv-L,-v..:35p ,J-zi,,f-71.1.-lf-:fr " 4' K ' m---A 1' ' 1-seg -11--' X. fa- vs-1 -- -wffffl !5'4'3fE.35'-P w-fu 3-f--24 --Q'-,j 74.11-jiipi-1-izWLAN-53: 'c1f.x,-EEF?-.7-17-17'-f'-:51",x, sz- .mit 5-:Jffg-.H --'M R,w,ifa-.:.:,.-ff.f-'G .af 'I-Wu 31- .fn Q:r.--:-.- 'w-1-zw - : ..- .. .: . ' .1 Q-. Q- - -. 4-,.,, q f...-.. - ,. .,,. ,-1.,f,..-1 . . f , ' ' ' , ,, ..--,,.f.,cM. .gimp 1yU,'f.,wgX.L-XJ'.W:f.,g5,s 'rw--2-ra f . ".- ':zlv5,g42-mf' we H' .f f if-.wr fax- T 5 -' V'-H-' --1 2 Y-'efml'-f1f7?'5?'3-fw ff- gf, m.13f,- -. - 4.--.-.-I--. W ..- -,-rx .. .-.-,--K'-PJ.-. W N- x Y. ,.-- -. V--x......-.N , . T..-5..5,3iR,,,---15-,-A--4.1. 1,i,,q.' -.,-- nm-.i.,.fg,. ..--...a-,L ..,,-1.-.,--.-k.. - -:,rg3rf.ei19fg,. 1,1.,.fMf--f '1 'ff-.sr::m-P6111-f A.-swifif W'-'. 1,1 mips... 59w?'f'H I -:MK 'HN f P - ' f H T-.-WT' Wi" 1 YL-'J'k'..'ki ' .el -'S' In T?-. 1-?cf'?' 'MS' 1. -..-iw 1 -545' -g.-Q. -. Q , , :it-"?5G'Q3' 2-15 v 13 fff'??f5F'-'TZW-'.Y "V57"'2'i'Ef2"'LE'Xf'Vf1'-"TA-'L'-CMAQ' ' "Q Q-Kiwi-Q.-L.-Z2f1z.s2fff4-,-m--Q?-Q1?5-5.1552-'mrsIng,Ws:.sem:Igf.e5245.-l.-9IL2MsQf5fiQfQ.E'-Svuvff-ffwkff2f:w14'd-R24--w2v?Q+if5i'a39wi-.g'fH:.'2r4g:fue..-fiafw.-cmafwfef -rs-r' ,- ..- .H 1--4' - -5-rs.--gw1:--:fi-1-F,-.'f-1.f R -4 .fa---, - 1-4,--f -- - .. . 1 wif:-1' . -: ef A " .-w -1----.-:'-512.54m -4.-if-1, q--wiv..-.:1.--X,.ffv..-.-.-.M.m,..w-L...hw.-..-6-..f,wf3', . ..,e.-M. .KV .,.-Af. if mw..--Q., -.-. fx.. - .uv . .Jr 5,1--H.11fgf:.:w5,v:-4 e - -p. g,:'g.-F-c',5,Q-3S'v:m7-9,4Jv'1gv,gfkfwf 'Q-:,Qm1.Z-ffb-w-ffik-.-alfa' ,1'-wqfmi - : r .X 1'-:Rm 5- 14.-:.L,g.-.. M3 A, - 'iff-'a+.az-122s-5f?2Q?5-22:-s-f .5Q.-was-g51h-Sm.-fa?b,w5,,.vQ,?'?.-,K-Qin " we",-4 -Jf :gm-.1 Q-f1,1:..z, .-.15-.-ma-.1W-.gsfpQf..,,,-:-:.:.,.,,L,5..r- 4.544 -,xg-H y-ko.-, -av.-.S-:.-YK :im-. ,--'aw--' , .4 .-mum -4--,1.-91.5.-1.1 -.1g1:.myb,:'u,.7.,,,,-1-,-f, .H . ---gl-, fwfbg 4:-1,-:3 N...1-..--Q ...f.g..4 ,vm -a1,f'.w...-nf,-mf , 0 4 .X W, , 5, L , ,. ts...-q ff-Mil?-1-w:weHRa'f H.-.g. .4-5 ,W ffff' 3 421- Fan- -wa ak-1-'ve'-,fw-xz-,Q--wxnfffnf----wave-H ww -4.-Q Q.: w if w' Q K'-k--ww-wr--"-I - .fijw - . , .- 2. M Z., Q--.w'fn,.n-',-gQ,:-ww YT, ' - ' ' '- 244Qw-5fq+f11'1G40gEf:fvf?Qg5 Fxvisren-:Xiu QTL? fre..:s-52.1-R.QJZ:-51:-+3?g2'kf:Ji'f 7 .f . ' q .-. .- 3 -- ' Qggi 7' A?4g.3r,l3?7f4ZExQ3ifQ5. - 2145-.4 ,rg-5,-,, W .um-. ,.. 1, Iv-03. .m.".,vzL, . X , W r qw., J .K - - H iq- .,.,L..4. IY47 can.-Q ,J .,,1, L. Hx w rf 1 9 1.1.-.",x-E, ,ma iq fi. - M, N H, .f-hm-7 4,.,,U'ffa-.X r,j.e,,vA,j-,.-- QQ, Qaff F.- , 5 . .. fm. 1 :Um K ,,, 9,'9,i,-H5155 WK ,N R,'2v,,5f-'Q-5,?35,,-15 we , .H,f'-5-'LX-Qf.-will! tink-3-1 r G"F2':iE11f-REL wC1.,fF1'5- N e::!3,..H2E.:'1'3i,,1' ?J,."f4'.-U-1'-2.77-':.f.,Q1Y .43 '. ivffqf, 15' 1321"j1.:E1n'-.,:-'f:,..-:- - 529.--1-:.L1,-5 we 1,13 .,.- - ' Nyv: 'may .Q,...1 . ' ,,,.,L- .1 fav'-1 . -fc., v,-L..-5 ,-1... -5+ . .. -- .. , rv. , ,.-,., .-,N L ,- ,,,, -, 4 .H ,,. Wm H.-,W -8,53 A. Y A +592 A X7 ,Nm U 3.5,-A., , N gm 1,5 jogyyzy Sdgga,-N, WM. 3,5 swim x LW: 4.6 fM,,MA- ,,E ksfz.. M. .5,.,,.,f.-4,4 -. ,W , ab 4?3ML5,.ug,,4h,:A ,ggi,,,YE,j1.?,,2M,.5wi,m,wl5N093,W '4' '--kv ss. :w--. 1--1 -haw.. f'1-'+"-- ff -.f ,::-..1e:- 1' '--:er cv. ... w--.N-w. , . U. .- . - - .- .- , ....--N -- -. -- -. -- .., . , ... . . ., . . ., -Ffa? Pix. 1-Www 'S ' V H1 -S' 1 if --. - -W W . ' 4 Aff' I X' k - "'L ' ?'1i'i1V-bm" wgifwu f . ,W 'fff 4-'Gi-3' -M,--1-J-L.f':.i -2, 'fa-.-.-1-fix. -.1 -- '2-as-.':"Pia....:?"1'1-awrw'-'1214-,.::-.Q-sim:'ef'--1 vaf:-,--Haw---,ff-'af-.. . . - ..- 1 .A -- 7 . -v. -- - . . .. - - . ., -, . -. . -. . .- 1 2.4z?.?S.,95''--1-r-:QAQNQPv2-f11:E5'-2445552" -3Q'2Aiiiml9J'g1"i5-.2X?AL723'1-1'H:-S-gf':'l,-1:91.--:E 4.-+-2.'-11-uf "Wg 'vw-i? 13-1"5'?L-sl'z44ZQQ.'3z155'FS5:aff"-E'?5+:bi'ew" ' " . --7-2 ' sr 'ii'9': ..' . a.-.- ,7ifq'. -if .. . N -' -4 5-"I, f 2 -'ui-if Q., liff.-Am i-f5fg:?.'.Qf..? C, ,' ,-5457? . 1 ' ff15iT,:'5'fir -. :. if f'y:fp:-ag.. '- v - '-,'Efx- - ' mgiyf -21 ' + :ami-nv' gr.-'f'-ssa'fz-54:-gywwi-kiwi-4 P L, -1-a1FEGJw1hE':fr-fgwirv'-iw24125115wwf!wif--ff.:-f:f:126W"Qww-2'Jv:i:E-fwibvf-Qfrsffawrksi vi --.H4f-.r.+af?ffe?f2- Hme'25x-a,f.'-nwffzwwf-N -- Sir-'ig' -'Cs if fm-eriif:'AS,2",9fasf if 'WS' Kwik-1:2234-f9 f,5R?445:s'715f?533'-- f - -521.-we--Q.-1--Gg4wv5w-1?Ew9.'mo31w-Q sgerfa-wr-fm.s.AvN,.:--wig--.Q1-Wswf--.-vsmw::wae.f--gy. -:qw ,aff-.15 --,mg-.-.5 .1-rw, - ,miffw -g'gqg,G3-fm-ff:-.ff-,4eQ.Jg? , -3, -f-gmfmimzkf-E5y5+,?mf :-wwev-5 -1523-2.1:-f1.".. -wwf.:-e'f:fa, -tr fAE'-if-1v'bgf-s-?L-4151: EA-'Q-f5f"a ff-nw -Q Sf?-.- -54-,wg .mx .-.--ffm- -v,-' e- A-24 , W-Wr-,,.,p1g-."r".r-7-1 - .. z?.w91f.- y ':12?g"jfi,.-3 -1,-ggpf-,111 . ji - V -., -, , f- N'-392 f--E 1. '- ' . ' We-P -.griisrlr -giii 1. :b.22f',l4gg2f.z1:eXEwi ' -. 4 .. J- f -- - f--. -' . -. -- .Lf V '. ,- . ,- .. . .1--r-U --vm. -fi - e.-.J '. 1 N'-:Z '-'F15-.arif -j"f-.'f'.'3': -neu,-fic'-' " .--1' 5- ' S, eff, 'yrf qsg-,,.4 c-,-,-,N ..l'fsu?ec---.' ,-ggifi. .112--.-if..:g3-121'-gtg.--.f ' - '.-Q-5 - 1 , - .. . : -15 -A-:qF.a:.'2--Q-fr-fy. -ws 31'q1.f?:-1. mt.. ' '3r1"AJf'u' 1 .1-F-Wi wi ffswgwf 'lffwwws-1 ffw-gs i baw -'EW vm-1-. 1,1-gwpiw-f:1W 1 ',f,1w1-.f :av - --M -- -, -.w,-'-- -1 -. - . .- f. . - .w ..,.-.,-,. ,- . -. . r-ziw4f'mG2if'?-'Qfzwizff-vw:1N?'q7121 wb: -EEfM1H-1'5+wfff41i??-Y- 'f f fr-13'-Z -' . .. mf 'Ffa , mm W ,vifldu eff- gs- lwvkgfi- 1.2 .- 2: -' W.,QV-.J--fxQ-wa.-m1.'1f1h'-,z.2"-12-: - .f . ' -aww-lf5"f1---H 52 W'A-W-.wvfwsww---'MSP vnu Q25-H22 -wwdU.wf??'mfs Bf11M"?.5lKf.a!f5iP-iisfiizfv'-"' JE- 1-1-1u:"hWrF.g5'f. wr2s3t4ci':.fz.'::-.1-in'::...KfE-.1-,fx ,-V'-fn:-41,-v--ww., . - v - 'f --4-. 1-f.. - , . .-. 1? -- 3' ... - . .. - .-- . - . -.. . . , . . . . . . . f 7 4'-' wi- -f -- H -- - 1 - -.-- - - f- - - -4 -.- H . , ,, ,. , . . - . Q-.. nc- -, .- , ' rf ..- - 1- -.. .-"-- .V 1, .rn ..-my.--H, ',..,.-1, ,--:M 4. rr-.,-. .,,3.,1l2Uf.f. ...TE-,-.3 3 .--,. .mg:w.m..-,fsQrw,i,,'m:sn .1'e,,Sfv"g,W:f-,gsgx ,fr ,gg fqgggig 565' mwqrg Q.-.M 4 Wi,-,,Qqgg,Qg,y.5f., -. My x ., . ..,, . ,, . 1wWH'J.2Rf5fQ"'? 'I PWM' f.g,n--.rv sivk-c3y4f,1Q'45" . A if 'Swap 9 fy , 55 a-. w 4 A qygxq MQ-W vc,--wg: , vfxogikl 41 1 , r 'z5'f':Em,'2f Q gg xwvgws P N 9 -fm, 1:51. 7 X YS? I 'Ucl7'rJ 'vm "fr, ff' 1. fvfifx' "k:Vff 'JZ 'T'.:'f".:,-"V+, Z' rbi ,v7'-'- 'Lg '9'-1' 'A " ' I ' I 4 - 'E' 'f- 'AA ' - 1' --1 J' v ,' L ' : xe 1s -' , , 1- . . - x rf. . - - 1 . - . v . , . . ,. mf' 1-1 -1 M 1 A -f f ---1 w flu - f W ff V 4' .e . - -.' -1 ' 313115 4-.-. . - .lf -'25 ' .. 1, ...ul ,-f N rf7'Lf.,.S -rl'-.-5A.,."5 ' . ., H 1-0: 4- ,aff-2-. ---:uw -- -,y .f .1 .v -1. 5--:f .::2--- .-.-1-'-!..,.' -- V:-' - vw 1'-gf?-w. M ,x 'T-wiluwf WMA we-x wfiir' -4- M -Qgigwxi' 3.-21 1-.-f:e.v5f3'y-,9- 1'.Z'z'2!':'f5'f31,, s,.. Imp ,:'-'Jr Y E175-4 , Q we ' gi- , EWS fgfbxwaiif-QE, 1-V g.,gg2gfg QQ , X1 Fvgi P58351- X .:i5E-i"':S'.:'2-"f3m.1f-,f.1ij"3:v:If-'A-f 'ggi-'Jei9fa,ffLg'g--' we-1:-3'l'.'i , -. . A "-11 L. 1' .av -'-1' 1. -.f ,' pf -,-,,..:- .-1.. 1- , -.-. - ,,, -- .1 --b-.--- . . .- ...-.,. - -sf-,:-u' if-?':'.":4 ffs -fran--,w --,-'atv 'Pl , X1 3.9 Ji: Lux,-' - - , V , , , . - f"-K'-5 , - , , . .. .. -" N . - - , . W, ,. , ,. . V . .,,,-,Q-,,..:.,' .1 -: - .--.1-mf, 1'---,-Qyi , ,swf if V- ... if - 51.2. 52'5e:ALg,.. -wg ., if - ' . 1-1, Q 3, f. ei Xiu.. -S 135 71 54,9 ,W k , 1.44. W 3 .. I y 1 S., ., -.f.-.PM fvixwx M..,..,Q,.. Wi .N t.,,,,4,3b-,.,,.!.,. 4,.,LP.,.g,iw , . .. ,.,.,.-.-456-f'W'q-I-fggf.. ,, 5i?a7gqaQ,rgQ'i,gg,,5Z,.gg,':x?:-2523 fxSf"QE-ELC-5,.nS"1 '11 is-L53-Ewlgfrj 1-2-5 ,L 'J - ,:..1.--,..-.W V.-J ... L-,Lfw - -fp 3-,nd -1s'T,5592rgk,:5J. ,, ,k .-.::g-.aug---..., -lz L:--.. ..1:.. ,.v ...Sw . M 3- -fr 4 - - L fi 1 .vf -lk I -,ww HA kwa' ' K-1 - +1 W 35,35 - gs, - -. .aff -.-fm -P.. U... . .wi-f. - X.-4253Z5-1-QQIQZQQ-55-1.---pgHQ,1'9o':,,:i.r,2'1:,Lx:2-mfiqy-'9 1-TQ., f....A,5.,,,,,.,k3-i,.,,.35,,,gE-, .ki -,QE- 2mvfs?A?n-:-?f1':1!'7f4-'262?"si'Ql"57r'ci Ffa.--14'.gg.-E-33,Siq1ffQ1Qw'f5g4Q4,-5 'Ii-Q'-1 , 45:1--,v,f -' fx.:-'1-' xp 5135-,g ,u,:'A-gnwg y-.N 1. L- - pg, -v-,. -K -5 --5-.sw ., .-. P - x .--,Q .V .wi , f, -.-. -,. l... . -. ,M L ...,,-. ., ., - .,...-.,.,- :., , .. -X , .pf 2f51i5535W7W435':'-:Tis? .. f"f'-Q-- - fgw-19,1511-'mf ,F-Q? l:4-zgafpffs.-I-. 1, - Us f ' ' gy,-, ga- -f.--,pry -,-...Keffaaf-1 E, a- - ' 'eg . ,gg -Q: -1.15:-f - K, ,hm . 1 . x gx.:-11Qfffxfzmylg-,.,.,-Latfm-.g,1,g..wfph ., -'yu--1 - -, 5:11-f.5.... .mpg-Vg. 1, . -. , : 5 im A M , r-.zffmn--., -:-5 -97 ,. uw m1'IE -. -J. w -sg. 1' fn' , -A : ::f:yn,.- Qi-r . 1.-i -:-.-- -.iw--. , ,, "wh ' -'.79-- -."51-,r'5-'QL-Md - ik - 'Ann' .- mg , 1... f xg.,--,.,. -- 3l,q1,gs2'555,fg,,g-x.-1. .NW - A , 1. .,Q, -,..- . fW,,,,. M g5.y,.f!U any . 1 - ., . .-. .TBI miegv. ,.fgQ5,4QfE . 9,-,.g3.F55.-5,-3929.-.,':G?','f5f2Q.?2 .1 . , .. fi W f xixffi' -,'-fri, 'f-L:-',if.1',-jk -: ' -Ml-, -'ni' - -' ---.:f- .z:- -'-2.f'!g 1-:,..,.g, '.'2:.? -. -. . s, ,- '-,. ....-' " -- .. f-1:--1 ,-- ag, nv-,Jw 1. :wg u- . 7 ,qv 1- ,L f, ...-Y :-. -. ww-.f. W- -.-:--1-,M 4,- -5-vfwffv-Mfv ffsfa -- ' --rd M 1:12-ef -wivMff-ws--f-if-'-Sw-P-sw-A -W Mi'i2?'Wffwww++-.-m-- 1' -ff.-42:6-ma we--wfzffgfamw--:Q--f v 1 5 . x . w 1: f L 1 R44 1 ,vga f g l :E g.'g-E37 V -5-.6 -34- , w Lf my' f f, K ,Q ef 4- .Q -. 1 . .mv 5,4 .1 ,wx he M, an .ga , ff? .fmqg-xg, 'i -,xfmg- f . V Af , 1 .W Q -4. G .. , x,,i'g,,- 5 Q4 5 S3 M Awww iq-5,-,. , V 5, ,ggw:,,,Q4S3i??,:,,4Q.d,pM,,LgQl -' u' -.1 X 1 45.234, 3155 2 t'?2"'1'-QF' 41 ., M' ' E7 9. K 'yi f. ,Q .1 gf? 1 jg lx - , I J '-I Vu fa. Y - -M1 rw-:e-Q.-i-1f:m..---1- V .- - M ' 1 . ----f.. . H -. ,.,.-.-... - .-.,...--Q - r - 1.9.2. 'af 'N 'w.-ifivG-if::-f4'.s:- V-G'-QW.-'.1:is2xa's-5 1 . 5-.fl .L -'-.1ws.fz"w- 149' fra' ' 'vw z-.ff .. P-'ff:--ndfn-6:-ww--' . '-Efffwiqai?k.av.-f:1Kf44Ew53u-za lwmf.14L45:-- gjfnwf-Ui' ....., ja . ,. , - . . wr. v W' 4. V- ,- Q .1 1 1. 11.-.4 1 H-.4 X' -.,u Y' f-E'?55?',v 1 - ,1vL9n-Q -yr-wx? dura J- 3 Wxfghxxsjg- .5 ,T :Rig is -3 Q., Wy ,M f 4. gf? -, 2 115' My x 5 ,vig '51 an N-uw-ig-14 . S59 .. wg 5 ..1'i-'55 m x 1, , hd ,wh 1 ..-. Jw fifffn'-':i9f?E'1?4'i.13'.'Sf2Iu'f'v ..-' if-.fv -Wi -2-.mir . .mf--Y. .. EMF: - ' c' us- '-V'-3.-' : .- ' -- -,. ,- , . . Aw. . - - - . - - .. V. - .- ,. -- .. -- 1 '5 5 -' -'FA-Q,,....,,-, 1 - u:,..- Lbf.. - S' .. . W.,s-f--'-7-.--.5 -, :f 1 - .1 .- --f . .H -. . - ,- -. , -f. ..f.,,.p-.,-.1 -5 -Q -Q A -1-.-. -..-, -- -:..- ., ...F ,. -. -1 -. 1 -. , ,,-... - --1-. -, - -- - . , .Q - K Wgagz. 1 :gL'4,r'- -- 4,1 - M5 I A gr 1 -,y -- ---7, - - J-,Q -- f - fy! -f -W.,--. u. .- ..- ,,-,--.W .-- . Q. 1 A .-6,55 . .,- pt ex K w xiii? : "fa 'uv a - S "f""K-1'Y'n M ,Wf1-65? M1355 H-nwa,.'?7W'53,ra-4.-:ff"5HiL?3a-L-4 nf-2 - .,.f-Elf-2-. ufbpifx-YL? TH 'c-Nw.: I A ww. . 123 Q v,-.N-wap, 'iyfiw mg,kM.lw- ' 'g5g1.f5zf4'4ff-- e,,fA......gQ,g1 l if JN -wa K is , ?fi'53l'SWQ1'1"-142.7555-31421-.,iw-'E-iwfikiui ' 4-fs? 'P-gag!-,gf-1. 4-kf,7s'i..,,ff .wana-0.5-Q1-.... Rx-iii-.-4.--.wL.1:,'s'4!f-915'-911-0119-1.-if-Q"1-:f?.'Hf,7i5--'f-,yx,+1",,sFL15-AH'-'-'4!"-:-v2'y...5::11".-1-- --I-4.--m-4:-Mm.. - J- .1-N-..,g,qf Q. 4 -- -- - V. -- ----..- .. - - M . , . . 'i'?x'f:SLf ,.'1.p-Q Q-fge--sv Afw2.'sQafa:5f-QM2i'Zf?-6--xl 3 1- -. N+cf,,..Ai ,f .-A wg., . ggi., A ,w:1,.,xX,2s,Gg.:F. . I x 4 "'-Div K ' 'PQ"'1U"1'ff1x"--f'f""'R'-PT"--4' ' '-"-. 4 --" " " "" T-' ."'-rf--if.. " --ff-J... --:fs -.1 -ff. - .-' -1- ' -:. - - ' f--, - . .f- -.-. ff 1-. .- - -xr . ,-.. . , f .,.- . ,, , ,, ..... . .. . .. , 'NVE 'VZ' fnm " ' f 'WF' 'U fir "Y "n'QQl'P?f 4. 3-Q2 gh'-v-' Q F PK . be-JTN7-r a"'1 3' 'ZH' f 1rg'v'a" Avffgf ," .5 .- .Aff "' ?' 'av' ' 5-1p?'9.HL N51 'J "fE""-'gg-.."7?' -Vg '-e,J'-vf'Qg---ff,-Q-'as Wy- '-1 14 135 Y' -53311 .feggfggvf-guy, li- -. , 53? ' . . . , . Jr ,gr P . rig, . x, .K 1, L, T, Q NFJ1531 -'4 .935 A? Env? 1 'ih PH " x -Cla'-5'1" 'TN' rf 1 W " n3"v-' w- - - '-4:4n'f:-w-g-2--- "'-5"1'- Ml -.,-2: rx f--1.- 'AA - .- r... . 1 .ff .1-W., 4 . f.. ling -. bf.,-. - V -1 -fk5"k J uf -. YN lf- -x :gy 4-42725 0' r nw bfi-Q sr H1 r fl- J-vw ,yPxf'Hr -. A v 4 ,1 -Pgw-.-5r,,,m, 1 X-QW 51 ffm, .2 -p,41,'a. ' ' f- K - ye-f 'UX3 5 .+'.w -N -H-'Q , :Q-Q5 Lv 16" ,mpd Para,-A. Jain M 1 -.,-X gjffgfgr, -vm' ZW wi 'Haj r W J, 1550? 'VA-5: My ,,.u.'4qQy,3-,la 2 .ss-P B 'hrr vr1jJ.,i,Eiv , ug fi? 5.4541 4-gig, 9,2 ax Jihrilqjx L 5' :Lp A j2g4M,3,q1EJ'A,1fg:L,,, if-,2E1Jr 4 lil...-MJ ,iii VL f"vt,-9 - MVK 5- I A5 ff?5'?"'fd3'4 us .944 "H3v"M J Z-..'.-L 45 w may ' 1 wg- ',f H,-99 135 , H, -Gi ff-.iHr2.x,-,fyv'-w,frwa,1 QNWA5' 553599, 3335 ,., :Y Q13 Q , 'ffl f' , 1. '1-P "-,Q -'fl X24 , ' .xi-' "",',- x - 5' A 551-0 " ,5-252.5725-f5if,L-'El "-f. Qu- L. "?5Qw1"14'15f yfh, .12:1'1x 12 .1 :'1'Wi'2-,IQ-:.K?.g"',..-,"' L, -'bl :".n6'-, . 'H 1.-7y.,2'pY" :HX 4 5i.v'i-Q ' " '-F 9 I-wa... J1.- , 56 -if - 1 jf'-'1:'P-V.-', ' '-' ,, Lv:-mr . -"'f-Y:-' --7:n,- ' gr -.-ps, - r ,- ,. .-,I , W--H ..,:-75, vw V .- 1 -f , 'r . -s -- wif- 291311 - - e---- .- M, -. ..- 9-9-filzf--Q ..-.va fm- 2---a.-Sgrbfvpvf'-f-2411. -ww.: Q. f1"Af:f'f--HPV ..1' '. -7 .SA '-4--Wir -.:--- .-14:-4 F. ,,-ff-f .-.- Ny ry.:.wf .-.L+ ' + --'N -:N --H: ,-was mp: ., wi-'Hy ,-1 - 15 --.-fa--.,, - fa-ff Q -.- P JH: f 2 - ,,'i.af-.:.-1.195 4:L:i',-egvlelk.. gifs- . 'f "-L.a'Jf-,r5, 'fvd .-1 1:72 '- ' wb 'f- 'if' Ze :Ml -'53-914.6 192: '- '?:f.iNfYr?' ,-.4-Z if- f-.vw-1:5 J Far' 1 :Ia r Q ,. J. -7--71 'P Q 1:4,l1L4F55 ' J' ,' ' ' sw, "' - . ,.,. 2+ ea-2,14-':-'.7 55: u.. ' 'F vi... fm. .,- ' al. 2 151:52 - - - ' - z K - fb' x . . . Y 2.1, 75535 N, gum -1 1 J-,Ag -.'.32:-sq -X ,fgbmw 'm ,--,-, ae -.... 9... 5 55' 3:24. -784.33 .Q 'G lg 5H..g,..,w ,,-,., L 3 V451 wc ,qw M-Wh W Q 7, L,,1.gSc,I1i, We gi? , 49? -JAN , '53' ap- vwqzgl- 4 1- -G .X A J. Q 1 1 xx.-H 1 E Af . .. .. L , ., 595,131 ' - 1 ,, . 'A ..f, 1. P ,- -4- -,-5,55-3 14... U, .ELK ,,47,. -. ,5-.512-12.54 .,.5,. ., en, .,---:,.-,9L4.L1::5-.- lynn.-.4-.. , - L,-1,5 . ...qv .,7'. . a -. Q, - , ra-T.-: ja: .Q-14-fq-5s': .1 -.-...ya-,..v'nz 1:--3-:-g-1.1 391:11 .pc-..-1-,-.. iz.,-345' 3 me-..:.g-. '15-.,f -14'-Q" 3' - V - 3 'YW-. , ' - '- Rf'-M f-.mia-ff+f-fs-J? .fa-M3271--f -f if. .- X ' J' + A- N E3 Mia... f ,. . E33 3 H:-fv 5? - E- A 1- -- if-MJ' . . . -,,-if 1-jp: .T-2,---,y 'MF-'... --..--ff-. - ..- :-nwqig 3511?-,Q ix? XT . F . 4' 4 - 1- -'!f-au, -..,?1.S3...:.,- - .-.231 gg-gg-5 wg.,-5,, mgrfgl -, 36... --.-q:1'4'fYSx . 9,5 , ,..- 'TJ 2',..gi2- 5' -4.4-X..-S. 'QQ fm' 5 .1 .. . .,gi.9y,29' 3.-.hg..,,f,,,.1c'r ,,1,vfAq'3-L, ,m.'m,..'1Z-E9,.xu ,z'W4-Y, I mfg. L-' , M 4. JY.. X5-L . S-. ' ji, -,qu 1, xr v xl Nc , 1 .Rf w 1-. 51 v. .. 2 'lun' ' -2- I: --A-, - 1 -V -X -:vi ua:-WMS fmmff- -3 .-25-.. .-Q -fs .f ..--.415--42.92.11-Q LW-1 N.. rn.lE-fr--1-'x4:'Gv-'ag---13'X5" .Q wa- .5-Q - wg Sf..'Sf.:N- :fH:.r-nga.,-341:41-. ,-Q--2-:MT---bl'-..-f..gQ ...,Qf-.fs,.-,f75- Jn-Q55 -165 ,..5.. -.eg . ,,.y:-1,-, , ficgfgt 5 qQaf?Sif,.f2f2fef -+s?5:4q-ffszxi 'VF-JH ,if --4 i-1-'-.14-14 1 W, 62.344-3-N-fifqxgrz-1 3.-54fw.p,L?' Eval!! ag? -f-iff -. iw?-,?1geu.:'-.. 3-wgfg-321-Zfgggf-5..Z-E.g?pe X " i 'L'-1xcr:51'if-5' 4 ' ' "-,, , 1- - 'f 'g: JL? :- .2252 "ix:-' , ff'152:-Shg'i.1"Sufi'-'fn 2.-REU: 3.1" ' - PW..--... - .' 1 s:,1L?i,.f'v gf'-,:.-xref: fpfyf. . 47:-'P' 171' ".--1 1- :-' H+ . '1' .f-- A-5 up .-. .- : .- . cf. - .. -,s. 1 - 'fi' ' - - - . -. -sb .Mu E if 1 .- -2 H'-'fm -.uw -P 'P-,Aww-,,.f.vv ww .wif I w M ,- -- ' ., "Ha 'A F .2 ' --':-11-iZ':Eiff ' . fifnilf-1. ':5:-541' , f 'Lv' , '?f.i:14y'--1-aim.-7,1-ggi.1:9-L55jun-3-nfwgrklr-yin'-311-Y'aqskgvfgwi Q -iw utx.-F5-fb. ,Q ,fi -A -...L-M14-57,1-Q? -H. 2 -Sgff-mx waz-g, . f . ' .. 1- . - - .rv . " '- '. , . 'Q' Q.,-1 :an-zlxsvulz-E -fan-.A-f...,.. -ze-1.2. -55v1e.Q6q21'1.:.gp3b'vy,.. V-. q-- .mv .Ep . -- 3-,:-'. ' -- L -fn. - - ' ,W :-.. -if, --O35 .:4.5- 1,21--Q -,QM -4,'-,--.s'- 5.2-,JA . 1. - :az as-:.-Sf. .1 'fr -.,- -.ff -:--.gg-4..,,-Q-,..., H- my -5535? fc1!-f.21J"g- qv ,,,. 3,551-Q-. : 6-1 2s':p,g:'6.7fr,ge:--.Rayne-gqmrwwzfvf--J:.-we-e"--'Q Lrsqemwmffg .mr--:sm,.g,.:4grv '43 -'.-:- 41, . sz. '-4144--1 - - M .. - gxg..-rmffr., f. r., --2, .--a1rf-.,.L.fy.4.-r,1-w- -.--gay. -:. hae- mam., wa., -.y Jfwy-,,f:f----ff--gr. TM P - 1 M.. -w - .- --- .fb f 21221 fa , .. . w?'fifxfsmSw'Hsezf1-:fir-.esfwweiiw-sea:-an - sw X - - -4 - if ' asf ' 335,32 W 2 Wx 31 r 35 R . ' 4- 1 irq- ', -4 .33-. I ., 51,494.1 ?2'p!p.19' wr! .Qgf2'..-,-:uD'11-25.1-Yr.'Uh-. .5 ...4.......-.E-F, 'ifL.a,. nfff.-if . J -4,qsb'.,,2. xx.. - .-.,-p,,:Ef:,i, .4 - Jfifi 1,3 4? 2 5, , he . My-4,-1 5. ,Qf:..-v.,1'-n,, gun ,V ,,.-L-f, ,,,. , 4 - N V U 4 , fr . 1 Q32 'Mes -- -fi ' 'f f f"w9?"' wwf' +5 +"2+vt-'4-f2f'b1f.v2:9ffii5,f-m':f:'5'?i' ri V mf.-. .51 " A -1 S1-I-4.-'F ':f.'F?::"-J 352-' 57.3999- '--a2"f:1 ff J- -L fy -W ' i 4:-' ".- --.-.'wjgH S' -1' Gui- " 4- ' - P11-'7"' .1-M n- ..- " - .- - J -9 ws' - S -'-v:4'Uf.- fm-rw -:1avw-H:f:.'fe- .-H1416 -' 21ffEz'?'?""'F':1f':zw5 z2f-fig.:-fdgvif-1M-'Ewa'..fEfgf'v1w":f-1,-mbsf' :fs-'L-'E-f.,.if 27-"na i'3'f"-"v"J,' E 'fffivm npl::!3-E-QNf-fQw-s:s- .mv -1 -.55-qfffew -bf 1-T2-: -fm-up S-'L . mf ' 1 sl?-iii.. Q,-egigfiwfa ml -6152 6 I 4 X 'ff f - r fl L L.. fwfr -iw W-W ff - M .fnwzw-.wbawf-Nfz5'+-Q. -f2f?f2Tf?'.e-.fawfk-:f"w:w -ww-1.fL 'f'-wf . wh ,-- V -1. can f -f f A-4. 1 5 -,A Q5n'Pi,1+,y11Q -'1wwg5,x-,'J--Q-My -.W-, A XL- .---5154, .J y. gsfg-,,: U H 1-4.114 Jia-'Q'-,j f-'g ey -EQ , -gf .Rf " .f-,7 it .9 Ngrqft sf., 6 .7-H334 J3.Q,ff,W 1 , gi .L L " f FQQA5 :A 'VP Jiiyw if .5 5 . 3'QQq3i5f4+3a M -Www4.wea5?2- " 551 f -sf' use : .wp "4-jgfsw' - f -4.5-,4M.5,.a3:g 55-fgE:1fv3:.2'5gi s.2fw--v 1: bf-wsigifa gf'-.,i'I YW: -12 kc, a -. Jw. f 1 -ER 4 Pb' ' 2. 'ivy' 1 Vlafl 'sw -nf -M ' 09- H -,LL-M1-1 R -1.-S 'x of f- -M. , gh. -.A -"1-x if . 93+ ,f gn,-Hy, .',,,5, I,- .- .,.-1-'f " " '1 ', ' "r ,-- -.4 .. ' 1 .:- --- X , -H '.N:-f.,-,ygr -y --:x,,,. - .5-.Q-,-..,.,. - -L ..., 5- Q... W., , ., , , f- .- . ,, --.mr -.. . 3. .. - - ., -.-. ., ,.,.., -.. , ., . .. .L ,. ,.,, , , ., '-'Q'-Q? ' " . ' -- -18,2-9 . if -1: - - f- ,f sSf'5'I':-x Maxx- giryl'-r,-,.1'.. -xyj T-. ' 4-1,5 -fl-r" ha'-My r'-1' -4 : 5 " -- - 1 Ag". r- --sz-' "..-:L.- ' F-e : 0- . 2. -: . -- " 9' '.-1'-. -2:.2.'-H. -f - .-11---r s."-fu-'.!--rf "..-: " . - . -- - -.1 w. . 0 T ..- H' -Aw' "ef 9 -' ' A fa'-mi-? 'pw-I'Pv1ki37::'."1i5!?.'i'?-'if 134.551 -5-iff! , "EY:-F11 . .-:,.,,1 'auf ,'- 2 P- 'S-,,f::!'v , 'fl-ff-',.-ig" -Y' t 1iHifa.WkJ-'Wm-Qai:-e,-', ..-ju-5 4f:4f.'.- ' - .'f-19.4-. 2-".G'1f':' -94':"S3I"' 5 -35. M" 1-2941-'-erfgr' 75.21 . -- EL" K - ' . -52. .. Q-Qgwfgm 'msxffnifmiisiiif-'QC. ,N4-aflw. fe: QS : . ., . -I . - - - - . - . .-. -,-. 4,f. 41.14. . 1-r - 1- - .-,- 1.---.H -. ', -e.--. ,ef -.1 1. ,: , , uf ,I -Ihr. 3'f,:2LNPW:4"9. i,fak,r fi" ,.!'?-'.Y"m1f9,-'EP-'h:7Q'.:vrs UW -1 .-. J ,.ff,.'51V'-21154 1 '-. , . ' lf :M ' M 1 ww H -1 4294 -' vw f.- 1. x- ,Q xg-MS, 1 1 7 J : f - 'Q K A I I 5 1 'Lf X, 1- Wiqggfw EW-. 2 .M -.3 wan?--2--is S - 9 z - f - X if 1-1 - . - 2- 'S za- sas , w P- r 4 -v -1.81, 1 1 as Q ff? 431- ,SVU-H I..-rv" J "' ,lfffn Pia' ,.. L 1 "M-'M H-" Wf' "4 eg 7-,"1Jn -MLW-"bar: F, 1' 17,6 .1 xp 'pqmxf-,llfw L4 z-'..4Qg,gy"'Rx,. we PEZ' R... I, Q gg- r '- '. -fr pw -4 ,. M- ' , ' Q " ns: .,-J,--M. A fu:1f,.v .- mp-v.-' . 'dig -.2,,,,. we- f. .' mv- 'FJ ,..1y-114. ...iz 1-F-" ..i---viii ' 9 '--1.5-gl-' , L- i,,- 4, -. - ".-...G '-.,. .1. fi.: ':5"Q Qi, ' ' -,p --WP!':e'fz1.E - - ' . -, ' - " .522 ?2HE1M'2--'?1-uk2l:vrf'52- :'1'M'-EW?-'. -dk-'mhwwff 55+-' r-.wh-9'Wfi'1QrL-llwf L2-Tw'-1 vis. 4553.-14' .1324-5.2 Qwawrff 'V " " ' rf - R1 rv' V - 1 9' - be A" 'Ag' "- A34-' -ZWVHC - 14 as dir,-J -9Wg,f4.'5pfX1?- -' .hf3S1q5-'15j5'-'!'-pi'1:S,-J..- -r-?5a:1.' ' 4 33g5+'g25,,m'S-:gf.fQ2:- ,hg45,-gglsigb 38 .,,., nwhqiw Vpxih Q r1,f ,Q ,J-Qgrila Q2 M X , , fn- M .-M51 ...M ,, :vm gJ"!a--1,1231-1 n-,wg , 1-QE, qw i4,h,41-,-J, Eating, QR,-gf, ,q.N5j,g, N., E45 D 7 -QW " -- H-"2 115-Wg - . fy '- - Zliaaw' F- 1-ffis-ew-M -5 .-inf:-ff'QQ:ef.fv who---.HR-. 'WS 41-Q. r e' ' 'mi-f-f ms--fp :..- -f-Sv .1 wr- -M - -H 1: m vu- HH - ' if ..:, - .. -X'-' ww w i.,-','1' '- 'Say : -' "i sh-Wliifiwf w.sf.5e.-ME?-E4--Mgfya -wwi1Q.fiyEQ-1 . 0235 A - .. 9 v ' - - f -. - - - -.. . - S.. .. fm-.-wav.:-y Q-gawk-wybsfcl-vw?1:g4sqag1,Ysw,gpg--599319-wg-fn-ifww -:gms-M ,S-ai .xx -1' :.mx5Q4,,,-wtgsw-'--f,-WEQQQ.-59?s.?.-Q '. - -W 7 ' "fa: -fu whm f f . ' ff' 'K-G+- gi-f:wFfQ5w W . wp J- - . -. my '-fs., . Sm- Er'-hilt . A . wi' F" 1- " . --'H 1-a x' L' A -' , .. -.w-'f212'Z+- -. -'1-im:-"'2:f if ..- . '--ff1-1'--'.-.-ff' -:rw J.: ' ' -.f 1. -' . ,- -- - -:- --..- 1. f . -1.-Y." - -- . .fe--. fr: . -, -....- , . ,.J,-. .- . A -- H n . 'Egg ' H ' - 'v ixbwx-J!-E'EEf5,i.i 1.1-nw.-Z-'A-qv?-': 54126 nr i.'1'1"-Sv2u5't:"'51-5."!-'P' my-1, -My QS. ,, -.g,.g4a. v,.,,wn15,-5-.11---wx-51-4.g-'qw2.-:gag--nm-f swf.3,-gg':-ng-.--'- 91,2--,Or-wif, fx -fa'-q.'.:-wa.- mx - -ff -f 'X -2 - L -1. ff 1 mf- N X - Q 2 A '-2--mf-fmfazx.-4.i'v'a Qmmuewfwff 'fre-:ta-4 ffl?--..--affm-'QJs'f"5i'S J- ggi? 1 E .Q xsgggf' Q A..v",?k"?flK1' .Nia-,-Q3 ,, ,-9111-.H-'1'. 44-Y RWM "su 1 -. -sl J - dw? na wi .M - 4991125 A., gv 140.491 .Ni 15539, ,?gH,wK,.2,,,,.gg v 2 -I s 1 r- ,..., V 4' 5 WK f'K51"'u5" ?"?1,'K' Q' 1 -'X' "1"'r- I L-"Li ' EUS 7'3I"' MM S511 f- lx 16-xx 1: -.1-4' K QA xg' uf Erma- ts it AM 41" Jag FU-IA, 51555:-4 ' -I "" -'Q .X 3 I - 1.-4' '- "-M Z- ' 'f .. -..R"7"'?f7 2..f,.:.5?-ff " F' sz.-w7"f " L-"vw 'f'1?C"'W'zkf"I J-1 -S.-P, '. f. .law-',-sg... '4-Ifw . -1. 1 'I aw.---1.1 ' ww 'H' '54-Q'-"n .- - ' .., -- -V V .f -N lf . Rf .' 1g,ug.J92f' 'w5fgP-wfr'- .g-'f:v-?f?1,?..':Jf5Q1wgf -1ffs5'-bvggigqgi' .iw 'f- '-.1-a 'P ..- 4 - ' '1 1 ', ' ' , .-- ' ' ' - . 1' '-' 4 ' 1 tu - ,J-,,5.fg le f- in-,'f'I4 .1 -'Gig-Zig' N... -355 .:4.'?3,'?f,k:' -Q' 15:-9 3 -2'S"L"y1'-:'1x 5 '-- 75 - 1 - - -. - f A HJQ ,Z K-, ,413 fu. r V .,,,-. N. 14 U ., V ,,. ,.3. 4 24? ' MI N' I 1 '2"ff K, s '12 'If' -4'7" 5 "" Ji KB- QVNI4' If MS' Ayf, A N E,lfN,f7 I9 iq, V' Tek 4, , 'flgyv ff:-uv bifgex Ml' Ai" Uh, -22. - . f il - fig isa:-af ' f fl -I 4- ,Ar ? - .ff ' -xg. - Lit? 1QL? '1' ' " '- ' :. 7352. '4'-"f:'T : Q-ZiF5.,'v:+3.-':g-'A-'S-.W",'-- -r. -X4 ' .E..-f"'i5.1' S331 hw.. - ,,3-:'- -,, ', f -1. ..'. .cg .41 -.' -- - ':.. ,. ,..',:,sf- ' gn' . 5, '- -- -, .T mg-, M. -' . 'lf - .- , fkgfgf-aj N . . g 'gf-'L . -v . - K' - -- ,s, - ,-fu. an -A-g'+.::--'Q-gba F..':3,.'v, 1 jg-2 53.1 iz-.far-.bg-gi qw. ..Q'1'-ggggf-f. ,Q-Ja-'-95.11-A--4?g-e.. K 1.21" f J'-5 15-. 'F V- 13' 'N' """'-fa.-.4Sf'l1:. ', -2-f ff :.,""1 '13:K,f'e,VV . , .. ,- f .., -f., ,.,..-.s1..f- Q -W .,. -, r 'f 0 I, I - .4 QQ- N 9 ,.A',--01941:-'1?Ni,,,Qi?5,, gig., S,-,, 1q.,.,,,5,4 f.. w fg-.,..,,I2:,, ,954 f...mmAf5.fQ4s.' .x ,-., 612.55 ,yegkif fgw sy .g . , l .E 1. ..--., , ,W , ' " 'W'-in 1' - 'TM if'-?ff-+ffJ 'X Kiwi ' 'MCWG '5 f,i54w:?'Q::g.f'fQ9i-z,-acZi?.' 'KBQ-,M-'H A 1-".'9l5'f-1455 'Ig-5 J? Elf?-Ji iifwigwiwiyzv 5 WSIUT Y' ' Ubi f . . . 1- 57""- . ' A 'E-,..- .-.f-if af ' . ng ...is , ' - - ' . ..-.1..-' , ,-1. ," .. -E.-i . - , -, -'J .. ., -5.4 ,. .,, ..- .WH , - M K. ' . .,.,. . I I .. .. . .- - ,- . A ,,., , gt f 'f ' w ' -- - isp! . ' .- I T - gfnzgf' - " 'via' E-53 -f"' 455-flag? -'ff .-...:? 4"-e"M,Z ,l2."'f' f '3-1' 'Q '7-: ' '. "Pi :-7: 2 4" 1 N , H 1 v' .vac-..sxY'rwQ,i5'i5j,gp:f" 9219. fpxg-4 ,- 3AC1f,y--,+f,f'L,!-fl Q5f',.3"Am - Hg- rg' QL- -1 -fgl,"z-gnu, P 1 v-,.!-,,q,:y.xy,g51fg,xa-vflxffff-r Mig.-v Q agua- -1 .- 15x :pg m -:gy 5,.g5i.i - Mm 7s .f ..,-3--.-1,23 K..-4-.qsgilzw .519 -4- 'A A' -1 - 1 - 1 1 H -L - f f . -. - --ffl f'flff-.wiifff-A. H -SSH-ffff-S W-:'1'::M fm-Qi-f-Q32 Q.. J AKEN: WA A- 1 -- - -' ' - ,A 4 . If x . L x L sr A. 1. A x 1. 1?-. x A I -f. rf -.5 ggi gxvkmg dmqiwxggk 552 525'-J 3 QF . , 1 Q IP ,gk W... Tw. QQ P 4 ' - .-1 - F 'f-H -449 23 -- .. ' -1. " - .: c 2aa.ifE5ffw.::i.- wee af'L?m1LP.-R14 -11. ,W Mg- -Q.:-H . - qs- w ' ' ni -1- 'sg - - nf --me .4 . 9- . - ,- ' - 1 -. - ' in -I - -D -- - Rf F- A - -f - -PQ A . . rv "' I "v Q 'V' R' 15 Nm 'L' . 'J if if 43.26.2165 'nf' fi?-.?',5ii3'FfM'Ns1. T522-i""..ISaKq'ff'iw. " W'-4 55. QF? fi' ,Q ' . VVS" '44 A-H. ' 'lf-f 'vifxfl'-5'K1' ' ' fm? ' ? f. QE ' S555 W4iizx VW 595. ,Rf WAP' f ...x., lW-Q-.Mi a fi ,- 4' wfifvsgggn' u 'FJ 3 593-8531? Q95 A f A-if if-ff -A Q- - .. V "1 'Hr-f. ,n.::f:p,E1iE1l5?'f:?:'.4,-:'9i , ,. f .. - F' -. 559 "fi ,.- Lg! . ' . f y-5 Q - -..---'..- 1, , .. E1 .i - - ,7- .- M - UI." , - - x- A 1 ,hr - " ' 1,-A 1 'iff ' if f'v9.- "' 43-we X 'wig jf!-'FEM 1. X fp .gal -1,3-N I 5? , s -I .E -. . , , . mv 51, -, . ' " - . ' - ,- -.. " A , N ' . ,, ML.. ,, ,,--. .. , 1' , Y . 1 L MQ- ,. . .A YW, . ' ,, . . , - K+ . ,., ,Q Jn, 'a j h :-, . ,3.v ,.. w. A Nga, 'iv . cf .h Iii . , . f ff!!-' "'. f v . U . 'vi -1f K.3.5"'-A LJ " ' f -m F -- 3 A ? Q .5 ' Fi-I 5 - QQEA- ., -.f . . - ps, . - wIQ'?'1,.3 .J '- :QL " A N -1. s 12.3 JA sir-.JJ Y AJFFZQ' .4 lima lamp' ,lmzgzjax mpg! in . Kg. w - , ., 'wh , -- - . 9 4 K , f - 1 1-u l - . J. ., ,J-1,-.' ,M-.f:'.fd,g..: f iq, ei Q-sf qi1 Z5H. 7AA ,. :H' L I . - . , - , gh I A ,J f f. r T! X' . r . .- ,- 'S W if N, V sw, 1 L H1 I QQ.-A .-..f. ., .. , 4- . . - , , ,., . - 'v . ,H ,f ,,. .,--r--1. vm -J . - f-.' was!-.ggw-...X. . 'w -em, -fggtgge.-: L .:-fggmi pq gc...-. -. . . -4,5 5 ir , V Af' -f mug,5-is-xgigy?----.asiawtw,-,fi.'.q .- V ' - My 35- 4 -6- ug- QHPQ' mQ.f.J A uf'-'Tfv5",.D -. L 1: H 1 , .1-' ' x f ' 'S 11 4 5, 1,335 ,M ' --..- - -' 'W -. in f -ff -. . .. .- M' '-' 1' -- SH' - ' V - ' . 2"-. 1 - . flu '-'-L, 1-.fffzo---.4 :Z :-- JN' 2F',,fg:iYZrf'. 1,,, 145. ' . . . . -' -- 7 1-.M if-'-i"'P -2 QT' , , , Q '53g'SQ2,. if-, wfgggywfvx , , 4 1 may ,,f,,,ir Nj- V.,-E-,g,,, ia 5'5"x3'SQfm, M .frm ff-:ff 'bww sv V wrwd. f4Lg.g.i"'4f w Q F11 -,g,,a?g,'., '- '-" - , -- 11 -'59 NAv' Ag:-' M- A- L' '----fzf-lp.-nw -ziir Ska ' "" J- M if 4 , r . slits? 'Q egzxeff-fm , .wiv - -N.. , . N an'agpgb.-.m-Hn.-53,1-Mix-.q539gQ3..,,? :f.5.:',--auivffiwis -: .-. is-?'5..:E .,f1ff.i' Xkng.-.f:,.fm NS,-.: .hs if Sak -',Ll . V., ,.,.., ,.4.w1,.s l '21 3Q:rx? '- Zac 55.5. , Lrzqga'-yfgaffv 1 .gr--'. - ' . '- ,-'21 er.,-fv-1 '- ,fb Ja- -nv -e.ug'1 ffl-9253.4-+2:.--., - . -m..Qs:g.g?.,-'rj'-'af 'r --"' , 2?"-f1:5"95-S?Y- 'Syn ' aw -H. f' ,M -P - " ' , .- -. - -7 :. 1 fx-."1 ., xiii- -'Q ,,. --4,-v vg'V5."x'43'+5f" 'Yr '-5,5-w1?1:5k?? figs! V' " " J 5.+r-will 'wx 53.13. Q 35. . -1-..- i,,..,f-J.. Q1 7- x-4 S 'SE-an 7 ,. 5 .. -K .--lv.-'k.-'75, . mi . -. . :5?.iq: .-. . ' , , - I, my .V . -. -fzfcffz-ryf-:.:5,-gi.. j'L.:.-, -'iw .v --Z T -. .- - T' 'wr Ay -fl tu:-1. I fgjqniwfav 'swag-5 . Q Valk 2 5' 'ff - Q " ' .Num ' - -' ' '- -. - Z A - ', . I ,.- I ,- ' 4 '-", Ll.-S2551-fQnQQQJf,. 1 - . . .., . - -.-, .. , ., . - - r .. . - , f.- .- -'45i?22Q". M. 4,-. , . , , :ae-WM . .. . . ...K ,-..,,..,,m H - .,,,5,qhA t ., ..- I- - A M., my i -. s, . - -' 'n ,ww - gxlffli : S fr., ,W U , . . L .. - 1- --gvn - ........f , -1- "W" frx'-rgrg viz. I N K W f I . 1 4 Wvx, ,v-5,4 Y , . v I f k f U 1 i i X 1 l In V :I l lv I U 1 A : 5 1 1 V , 1 1 , . 4 F l , ' 1 ' I 1 , l 4 5 5 I g 5 I E , 1 K I 1 i f departing an di ego E I 1 1.1:-f 1---A-- f----'--rr---ff--H f,-Aff::,,14 ,kffr,ff,-A-V,-,g, :1jA4-153-3132 """-'-W' ' - -,,,,Al.,.,.,-4. --- M-.- .-.-,,.. ,-,N,,,--,-- -V,-,xv-A--.t, 3: L- ' " 'Hi' Hr, 'r -15:5 f--- g'f-'Eff-2i1:,:.j.-.',Q ul Ki, f O. 27 f ,X ff f f 2.3.1. 'KL ,.1fj-: ,f,'j' '13 J if !f2YiIlf.fL'1. 1' Y.-- ., V' M... .,., 24 ay 1974 ff ,K f I if f 1 I f f gf , , ff A if ff Lf ,X Qu -w. ff 11' 4 5 V '..,LLfI,.,..'L:.:t..: .--.J-n-.He---1 -..-.-.A-.egg-.,L.,... .. - xr.: i ,:21 1 ICI. 1 ,S 1 ..-. ' .-.- -., 4 -.,., .-.-. . -:.,. in.. ...U 4 -.-., F..- al? - .-if ' v....:. TTU! 1 .W Q ,,.,. , vnu W ,,,L- 1 i FYI. M.. V Q...- 1:5 i Sh I. -:a:., JEL ,.. , .... ..- . Til: ...tc zz.: L .... .-.. ....' , Ju.. rr: v .Sha .... . 1.55: , M.: i 3351 5551: ...- . E yffz. Zia. zz: .Z 'fic 711.5 1 Ml . g. E ggi ' T.. :FSE35 'T' .msfc ' .,.. Qi: i graggg' Q . ... -gm' ii :gh 3 13752 : if zzz' 'Q 1 . .. , .. EEF? i . ..r, , rr' ' ,Q 2521 Q 12 '2' 5 ,.. li .:f2' zgggzgf r::g.i A iixii :slain 2221322 ally .3::1.: , , ,-.., , 1 'Jil : A .- : akin: H 4 91131 -' 7 -436 : 353122 2 e . 12' :.....,:. Eiiix EEE. . 353' ' omit. 435:55 in , - ... i. , ...U , X-g HL -353 1 . 'SIT I -ass . f H535 2 ina D 5: . 1 2 253: .rrzr if pg .13 .L 5335. x- , '. 'ff' 1 Ll. -vg- 235.5 3 gfiir ' Ll .4 - -1 :Q'f -a ,L ua. i nov' ii 12559 1 . .. - if 'T r, H" ry ' V'-I .h , ,:2.-J. 'A 4:6 'U .-- .., "HCS .:- fefa ' JEFF' 1 if ' . 5 - - a J 'FE 5 gn. 'LYS ., 4 xl' - , 1... JT . 'Th-Jn.. . .. 5Er",:. .i Q - +0 -7? ' -'LTA 72.7 i LCDR Tom Driscoll LCDR Ed Leonard LT Bill Hewig Chief Engineer Ops Officer First Lieutenant department head if LT Pat Murphy Ship's Doctor -D .4l L MEM ' S,.L'.'LT V Y W . 1 5" ' . " -.-L.. .L , ff-"e31'ff1'+1j-:j1qu:w1..xmn:::1-r-:::::r?TE'tAf:'Z-5 112Lndif.if:,:f9:-ii-I-Q-'55-'-'J."L':':-',1I.f-'g.',f1,:,:,'I-L-f-'e'-'1-ff - ' fi- r..fi'f:f-f'f:"f-f f-Q f-If, "'-'-' LT Mike Sobyra Navigator 3 LTJG Brad Bell CAPT Barry Nuttal LT AI Tayior Navigator Combat Cargo Officer Supply Officer i...u.-..,,.-,- ........,...,, ,H 'i L . , . . . o. '2 3 -3 .1 144' if NIE 'F-. Q. nfl i. , 'L i 4.1 , va-1 fi. T5 .-Q55 iid 1 'vin ,,.1 -l?5f'Ex'3 oi-EYE hawaii IUU!IHIUIHHIHHIHHHIlHlllUJHllllllIllllJINIHIIIIHU1IHllIllHIIIllllllllilllllllllillllIllIlIHHII1IIIJIIIIIHIIIIDHHIIIHIHIIJlHl ' f ' f ' MWWIIXUZIIIKKWIXWIf XIIINIIIYXXXA ' WMUIHIIHIIHUMWHHMMJIIHWIIIIIMWIMIU lIHWHWMHNHWHIlHllHIIIlI IllIIlII1Il HT M A 1 , 1 + U i m n HMIIlIllllllIIIHIHIIIIIIIIIIIHHIIIIIIH llIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIIIllllllllllIlllllllllllllIllIllIIlllllllllIHIllllIllIIHIIIIHIHllllIIIIIIIIllIllIIIlIllllllIllIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIII , .,.. ..,.. -.,.3.fa-.-....- . .. .f. N-. -- .- .. N.. . .. f...N.- f,r.','- fljl Q-,-.-I kzfx.--3 -Wg. T11 , T515 J X Wi f 2 1, 7 ' W I . if 4-ff ,, ,4 sw 1 X 4-'mv X Swv. J 0 ,. .. ...,, ., 4 Y 'Ch m , 0l'1e alfa M W fl W ff ' V , , ,WW X! 'Ml , , WA AMZLZM az Z K ,, -.. -.. YV vfL:i:.:w: ,, -M .gkritfr- , ..., NJ 1 r . 1' . QQ, M K I ,f hw, , +5 ' f A "' x 1 " - QL' - V' ,gwwagff f f ,, ' x ,gg tif JZWZ 4' " --ff ' ,, , ,,4,,.,,g.,,w- , -f ,1 V gfvwfffff M. R5 N unre 4 I l 1 r w I I 3 z pf ,. -C V . 9 My ff " Q 29 f 1 f A f . 1 X, aw ii ai N3 5? uf E? Jai te IV' fl 111 jlz ii 14? 15 's 1 -1 5 1 K 2 i . 14 7'n4 P . I 2 -: , , X7 , .1-Tivf...-.f- --- -.-.--W--W -Y-W 2-W?----W-fw - -Y 7- 'Q- , LW sw. gf-M W wa-,fm -,,,,. I W X , , 7 W,,,,,,,,,m.,,.--f mf M, ., W ff , K f,,..,xWwwf,, W1 4-1 --- -.-..,..g , .ffxw J, ,KM . , ,.X, I W. ' My M157 sy. 'wha ,,: 'ff l K I Q if WW' W M I KX ,,f,w " zW: 9,4W'f,M f Mf'V4"W,MMixa 7 'A X W Inj? .N J, A X k..f, up . "WXr'Iev0ydq,Jw' -ff' , f, ' , WY fw Wh' , f WMWW' '7 -,yf Wi-zwff fwififf " ' ,gf A :WMM , 'V fmwg , Mx-4,,fJf4x if ff-sw' K ,ZA x -fm , w , fx, 'dim W, V f My Li xv f 4 W , K' Z. f ,.. L f ,W austral I r'sb n , T1?I?--1LL-L:.:.1.1::,+-A-f--- - -- ,Y It WW'r'rT4'?'fi"'Tf'fTtf""A"A -P-'21---Jw . :M . , , , . . ' A uf. . l I l. F 1 fl. I, 1 1 5. X . 1. f Y ll 3 l Y 5 x E .fi 2 . 1, X si: s ,, ., b i 1 l 19 8 if if WM K X my ,M ...fm 4 an YQ. -. ,, .Uh -. I ' .Av . -An 'L-f '.....' - ' f. 5. -., 1. , x . . . ux N xx Nt --- - N -Q. . xx, Nu rf... -. -A , --., N - - -. A -. Q QN- . .NN ... -ws-x .Q-, . W., -.X -...,-X ""' A ' , xx --,,,-1 'f . N 2 N - .. ,.. Y .,. .k- ,.,,, K ,,,,, M ,, ,,..N 5.-,N 4, 5- Q.. - N. , 6 X X X N w is. . ' S 'S , N X., . X - 'A N --K w, K 1 X X - ' ' V - ...xx -f . -- ...,. f - -,- .-- L., , , Y .NH . A., -, N k,- i---, x "'- P, - ., F- '- - Wx - , , -, Ags f- ., NT' N, h -T, '1 , -- - kv' -,- Q- 1 "",,-- -- , - lf - X-.. ,N x-,YLT N: -- ,..,--. - - --- V X. Q at -Q' ' 'X' ' V.: .-in - ' '-" ,, ,. Y .L , -Q , .fix Q. ' N - Q. 'N A ..- , hs - - 5 -- 21' V 5' wr- Y: wx- 7 W-- V. . 7 , .,. X , X- :... - 7 - T Y -- 3 x N N --- , - 4' , -..N - -- -- -... Q N N - X 5, Y. . xx Meg, , ki- . ,ff , -fr ,f 1- f-, ,gf ir, .XY , ,, ,, .0 ff' .,,.p.-,. 4 -4 rv-, . -W, nh.. ff, NX N S 5' s.-.N N xxx ., A, nf -. 2' , f- ' ' S - -LM - -'- Ng. x.: - ,., l m,,, V, ,- -.,...- , ,- f-- H' , , .,-:, L .- K- ,T 4, "J I., f ,,,.,,- . -- 1, " "1 ,. -.,- ...Q f YI' K , ,.fT JW., lk.. -.. W, ..... V, ,.,, ,,, A , ,,,,, : -1 L? , :,, ..,f 7- 1 f f-f,, . -Q., in -rn, , ,,,, -. -,..J ,-- , -.f-1,, .,. -- :.1 ,Lgv ,, ,,,- ,,,Q, ' ,L.. L., - -- f--- ,- -j ,V I-f,,,-ff :fav ,..,. , ,, ,. 4 - ,...., , I ,...-4 ,-1 .,,,,,, " ,f ' W. , f ,Abu V by , ., ' 1 .,,,, , - -. - ,, ,. ,,,, ,. , 1 -f-.f,., i,-., , 3, , , -.-,., V-,,.--7v,.-- -,,. - -,,..,,, 'ZIV' Q., -,,,,, V, - ,.., 'gk 5 , f...-. - . V ,,. - V A.. 21, Q----' ' -.. -.,,,,,.f,..rL :arf f- V - - -- f , ,,,., - ,Ii ,.-, af , W, -- ,,-new , .W ,,,f-' ...ff ff -,f-, ,-...,- ---45-0' A ,, ,,, ,, 3:1 , -"'3'-vw., -'fffv ,, f' -M' ., f :' -:, , 1 f, f. L.4,,.. f l ,,,,., , ,. Af, '.,.,-.....,.,q' f .,,..... .v,,,-: 7,2 f- f "f:..-4:f,- ft -...,f - -.. .-.,- -, . . ,., ..A..-W ....:..--- ,,:,,, ,nV,,,',--- - ,Y..,, "',',,,, ,n ,..-. --,j '-:::-gf.: - --,..,- ENS Rick Romatowski BNI1 S. O. Colvin SA A. Gonzaks SA R. W. Harben SA E. B. Hunter SA J. D. Hutchison BM3 E. C. Runge BM3 C. IVI. Zebell SA N. T. Lopez SN E. G. Mariano BM2 R L Paytiam . . o SA R. J. Dalzell SA D. M. Williams SA D. Madrid SA C. A. Calheim SA R. E. Brown SA M. T. Schmidt 1 st d visio YN3 J. J. Garza BM1 F. W. Lancour SA D. P. Paulite SA J. D. Bisda SA R. P. Binene A 1 N v.:m:' 15' 5"'fI.L+ H 1 'P . . .' 3 -... ---....- - J .-........-..,- ,.-....- --.,....:.f.-, ----.4 -.7 W- -. -.- -- we-.:L.Vf. vw' 4 .... .-L - '. . -.- V . . ---f-if - :::-'rv-a:":m.:.,".-Q-'1:.-:wt-"1 r1t:.:f --LLL? ' ---,-- .. -1 r'...:.:-.-i..:,-.1 .:.:.:.::m:::o.:Q1.-.,..-,.- .,..- - ,..-.- ..-. 1 gr-f . K :- .--1 Q.. 1.55.4 asa L.-1. ....:, -.. 1152.1 5135555 . -... ..... rv.--. .. .4 .ZL4 1:5 M: -,.... U... -.5 vw.-. uSiEi - .., "LII f r .jz ..... Em: 11521 q Ill.. . -nz: ':::. ....- . ...us ...M ...I ....... ...... 11271 ..... :UQ ww.. nf...- ..-W. xv., uri., ..- I-....-... Sf! xi... :cgi '32, ln 4...- . . . vf.. .- r...... .. 4... '::?::: ....,. ,....-y. H... .. .:::: ::' 'WEEE L... 39721 ... . V C12 -Q! 4 Q 'Kiifi YXHK. VK... . -. . .,,. . fn .I L 21:22 , . -u ..- "1'!I USS.. .Q .1 .gba . .-. .fu..Z' H... sniff 'Q'5::' ..::,.z N... .U vm... .- .... 5 ......v 1--r-H ,.u..... ,.':z::: ?iil..'1 .... .,:,.... 14.2.31 ...,.. ..3.... A .... '. .1- U. ...- . ml 1 n...- fn... v . Y:rZ'::1: il! v .- ..nu , N..--P. . . . .....:. M.. r 525.22 .4 ..- .i.!.. '.:,:: ' xrzc: , .nf W ' .... Sigma ' .1 di. .fifssz ':5:5::: 4 .'::.::- 4.2::::1 X. . 'THIS 'wi CBI I 41 ...L . an . I - gs. , Q... .nts g' 3.5: Y- ..:.. ..... u- :::: M . i xi -L .... 5 tlr n '- 157. DT 3 -0' .H ..,,, fr .Q ' I 4. - --.. P ' of , .A "" 'gud , .- U ...- - .. 21. . 1:- 5,3 2. my -7 .r'.:' noun. , .,. If ...- . PTE 7 .IL M-na. J' ..v . ...fs .....-. .-.WJ 4 :I .-1. ..... '- 4.-.n . ... AU... . "Fl vii.:- ..... 5 :sz as-U. -.-.. . ... .. , .. ..... P' I, .5.. ..:. ,- ..2. ' 1 ...- I-fd L1 51- .::: r" Q r I w i 1 3 i w W N I 5 I I r H If .r I. .. I . I E. ii if 'v QE i. ii as P i w E . I i I 11 ii 51 . 3. . I I is it 'Q I E r .1 5. 1: Ae 5. I-N A. iw' :ff -L .- 26 .Sw f-10 ,. PNC? fm . wg, A.-.4 -C,T....'-if ...-.-- - ,. -m--. . -. 2nd division SN S. G. Lile Ill BM2 D. L. Lohse SA H. L. Perry BM3 P. Simons Jr. BM1 P. C. Simmons BM3 J. T. Wissinger EN3 M. A. Forbes EN3 J. M. Outland BM3 H. C. Hamburg SA D. Dorfman SA FI. C. Gilbert SN D. J. Hamburg BM2 C. D. Harden W 4 I- . I A A V V ,W 3 .:,a,:41..,qf-gpgwiwe' Ti-Tnu miaifxiiifrrn i' ,-Y HA , ' -H 1-AA,J.,-2-3:fi.:.Li-fha... ,fx ,A ,, ,,g,, , .'1,,.. ,,.,.,, , ,- . ..- fy: " ' ' ' - - --- - ' ' ' -W" - - A - 7 Q-44- A..- . --J--1..I.T.:.'.'5."'T.fL7L11flfIQ' AA-L7.7..TS..'.'.' Ai' 'i ' ' ' T ' ' ' 7" ' "" ' ' ' U" """' ' N: . 1 X , . , . V ,uf J' 3 I4 'Y If. Gu 'vas I Q 4 ... ,r..A..-. .,...,....v....... FAQ, A. --'- .zi::.-'---""""""""- saws.:1:::e:fff4-.sw 1 ' T "' "rm" Fil. 3rd ii div'si0n SA W. E. Ashley SA W. L. Campbell BM3 D. W. Davis SA T. D. Fuertes SA Ft. L. Kenny BM1 lVl. D. Leavitt LTJG Jeff Peterson J " - 'Z f 4 fffw' , 4 My I 2 f , f BIVI1 D. O. Nordin BM2 G. A. Ray SA IVI. R. Sloughter SA S. T. Snyder BlVl3 J. C. Teixeira SN J. W. Ward SA M. Williams SN E. L. Whitley SA J. K. Bower SA Nl. L. lVlcCray SA J. C. Johnson SA K. J. Walls I 28 , ' SA J. J. Pictum Jr. SA L. R. Moore BM3 R. Partin SA G. D. Stetten SA R. P. Buenaventura SA F. A. Costales SA K. C. McCormick SA D. J. Blaguera 'Z ir..- s-.-. ...n. .... ilu: ill! ..... V M LEU "Ill . Z'-4 ,,.. v....i .r .- K N IT! X. D117 2, 4 iii.. . i.f. IT i. I .- .iv S 'E 4 ... .n Cl 1 . if HI v 72.1. :.:.... .ni .n 153522 .. 1 E? .5 ..,, . M222 4 a.... . .:...,, , 'fftli' 3 lglilff ' ,n 23' 'iifiii' 1 -....,.. ,....... - 14 vi... .15 uf vu., M! If if 52: 45 'rfgrsi . ii 'E ' .If'fC' nil.. i i'...FEii!n2l'i e:::f:f:r: .......... 3' -Ili' 1 'iris' - i,. I, ir... , I. ' nn ' i ..... gl u.-. , ' ve.-ef i .,. '- .212 "' 4. ? -A.. L .::r -.::: in "B -E- ,i . L' .Iv 122. , -H1115 ' 1... 1' 3... L use 5' L -ou. . 'Mn' mu... , V .-.... as-M.. 1 -r..-:P 30 , .... - -SE: 'UP' T . 53.4 o- .. , ... 51.5 A... .-..,- i 4t div sion LTJG Frank Imbo GMGC J. G. Santanen GMG2 B. R. Strange GMG2 W. J. Woods GMGSN E. M. Williams FTGSN P. Meine GMG2 L. B. Baker FTG1 R. W. Anbro FTG3 N. O. Burns GIVIG3 A. A. Campos FTGSA F. J. Cummings GNIG3 E. C. Daughton FTGSN D. L. Estes FTG3 C. D. Hadcock GMGSA A. L. Ogden W Z 'RW K zip f SZ' fn-FZf V ff 7 f H4 , -1:Z.'x:.32,,-.f M . ,. , :-5 -:.-.-453 gr.. :-,..-.,--- 4-., ,, ,..'Zi .1 --T15 ,..--.- .- V, --- ":":i:-L11 l'f --"-"' V., ,,., ' , ,Win V E 5. as N f . K M-QU f x95 X I w 1 w 3 X , N l w 4,58 .X 1 1 k0be fri A if I I I 1 , 4 1 W W 1 1 , s f I , E E J ' w , 2 i. H L I. ,1 , F : . F I. i ,. . . , I 4 A 4 g , , I I X X Y X gx k,,, 4 if buwg ff nf, ff X ,, 4,5 . .7 - ON x X- ,' X ,xg .Q g www Q- Q , x S 3 1 1 Qr.'v...x....,k,... .H M, -- We ..-v .-zfx.-.az-fr? ,- M- -4- Y, -WV... J-..-.. 4.,4,,.- .,,..x 9--- - f' - 4:.,A.Xx S' .U--Y I aa. . V . , bv- - , . . -Y ., , -W .. -Q,-is 7i'??'W'f' zfwn ,f 'w,..,A-A 'D 1 Lf 1911-1. -e:':.L.'i.t 4 3 ,, Nimecwecmaaaaaacc 4:W + f "'+'i"'J4'Q"W' ' LY Nm AJ l l ll WfW f0WWWWWWM MIM! Mu vw W M M l l ' P'mTl N 1 W !x w tx l f V M, U ' ' W' Q Wx 'lf 1 Ulilllllllllllllfllllllllllllllllfllllln45 i W' N Why, l ,Hgh 7 U4 in 4 WMLEQ Wm i M W .M.M,...+.,,.. HL W l . f - , - -q :,- v g. M- -- Y-.'. --f, --X' lf f -X.-1 ,-,-k.L.f-gs -.--Nw,N- ,-l- .zz-. -f -- .- --g.v - ,,4. ,x-.bf 44. -1 .qLyq',,.:.-11., ,fp .:w.1g,f-4-,-Q.,-:.-,--,.f--f: f. -.,-.1-.-,g,-f. 345- . -x-1----,Y1LL.fgg'V ,f f,.,wN .-. g..,,,'..,- TQ- - 2, . 11- - H.,-,,1 .',,,- --, , Hp- v --. Y- -.f .il- X4 sf , . E 5 4 K i lv ! , a- Q W , , X , f 1 W ' 1 1 E M E W E y E 1 W l Q l 51 ' Y ? .E P4 ik F .5 5' H E 1' S j F 'M E 2 5 1 lu if 17" iv Z 2 f I 1 .' H wx V 11 rin ' .1 ' X I W, H1 5, 15 X g. 1f vi ei rs I 1 I W w 1 K f , , 1 1:5 Ep E- 'C :IZ 3 I J' l .. A.. ,. 1-r ..r rl' 'lflf . 'DS ...I I 4 ..- I .- .. -1. 1, . I 'T I 'Z ' I I I. I-n' I! I I. 3 , l II ne. l .I l I l I I I J.. 1, I. is I,.' , 1 I 1 5:-'L Ii H40 RJ F4 AL I 'L .1 'ri-r N 1. t1 'A V 31 '27 2.4 -3-T.-.. vf '34, 'NT' -ls- I ' ll l. QI I! I ,, 2 A-i-N--M vnx f -r , L 1 -. ,.-. .u:...:..M---0--'4'-"""""d" Y oe division LTJG Bob Rush ETR2 C A Caldera ET1 D H DeGregg ETR3 W L Ford ETN3 R A Mllls ETR3 D W Murdock ETNSN L W Thompson -7 i ,W I JP. I I . . ,fl I Iv. ' E rm I I ' ' .. I I I . . 31.25211 5 I mio! I F541 ' I, .1 . , 5 .5 I . Q' l I' Qi l I 5 1 I I'. I z ' i I 1 -. I T I I, 1 Y? f ' in 5 li - 1 I, .I I ' - - Fwy l E ' - - wil I I Zig, I5 . . ir I I vi. . , 'ii' Q Q ' I I W , Q 3 I I ,ff 4 I ' E I I::.' ,Z I l llfiff 'l I1 l 35.1, Q EI . rv- J 5 1 li fffrgfl ' I.: ' 1 figlkgf I5 iii I ll LEM 51' 5 3 ?.r1I VI., I I C23 "3 ll 2 ,. I Sffiiiil 'Fig I- I - l I air? X1 5 fl r I il 'l Qsfviv. - I' I l lffr 1 I W I-.I - I fi? I I-:rl P. E I I fi-,iff '. I E I 22,54 il Ifiqrzrlii I l rrp' 0 ' :,. .XI yl ' l ' 'rifsli E l ----I-W, I I , li-11.21" I I ,,,.,,,,. I 5,..., , II I ,515 W I qv-, I I . 133, ' I' I I' 'fx' '. l Q35-ri I I '3?r7'7f I will-'iff I, -.--I I I ,lg .','Z9l" -I , ,fJ,F Ii I 'f:iT.T'. Il I 'l'-371125 I l"l Liv: ll l I is-32 21.12, I L--W-A M,--, Y -, .--.--..U-1-----27,--AW-,T A-.----v.--. :-.T:g.-ar.::::.-:.3::::-a.::2L:T- S---.v--u-n------ff------Y . V . . 5 ..,.- . ..1z1:.,.,.,. --....,,,., . -.a,g,.,1l'g',1 ',.:,g,.g'f--,ww-W 1-"ff ":.': V-'1--1.-, aft 'J '-1.:".."' ':z M: -. .1 - -' .' ,x..2.,:'.:a,'--,-Pg.,-Y---- qnfmf ..W.,.- ,--Y.-f---. li fri -1"-"' flf'i:.':Z3::'i-js'c''Eu':9:f::-'fmr1:1rr-:.'13fv'11,sd.:-'fg.g-51-'f2p:Q::,5gf21-?r:jjj'5n-Ek:-':":::5'::?'iJ7fft''5L"rI,""5'If-3-'i:?Ef-3"'-14'f33iiif'-E"1:' 'wg-1 f' """" 1 . ' ,pg .rx-4-,-gg .L....i.A. .P N-.,Lr n 7' 112' 1- - f- up ...,- """"' sw .-'P x--TZ!" --..,..,, 4. M ,. ,.,...,, . -f 1, - , ,,,, wg. . , ,. .--.., 4... ...., ... -.-..-... 1...:'-"' ,, -X-.-,--E--...--vw A'-M-ma. A -. ,-. ,, N . . Q L, - --Le....-uv ,Lf..1x:.....x5g,'..:L'?:,Lzgssgfu-4,mgQg,-53-:gfglgv "e5J.'HQ5f,g3'ffi1?'Q.1'5gf 'T,YfI' gm- ,X'g,"',,"?fl'1g-gr!-B. '-va--.4 -v--'Q' .,. " 4 E E i 2 i 1 I ii L g, x F I 1 1 i ,. QE. u V L 6 Q. I. L 39 I 1 J. ,'.,..3 iL If ,ily ,, -- , "1TZi"""-r'- -tv----1334-Q... i I r u w . X I I I I G rr f E II Q: F: F' 5 5 -il Ev 1 :L- .:.' -. N, ::.. 'x W. N es '71 'TZ i J.:- N- . ic. N . , .1 .... f . .1 -4. M i .M 1. .v ,zz Nl i. I 'iii 1 . .na- ii" , . yy, :ua ' M pf. . n f 64 J: :gh nf. :sr ,K- 225 Qt.. Cx!" :":Z g i n":i -I 1 gg' . vi- - N1 if 1:--n i Wifi' 1:-iii ' .5 :. mi.. Ciiiiii ' ,.,.. Q xl in Sfsfizz 4 -451: 1 1.325 1 'giiia , Chu. :'.E' i' A an I gg L 14 g-gm ESQ: hl ,,. . gg. ' i , . . .Y 44 8 L 'ia- x, ', .,, . ., 1- --is . ' QM , ,qw .. Ma ,, X ., ,.. fl- f ,, H La. gi l ,, 1 e i it--1 . "'2. , im , T.. 5 V. f h Iii. nv! ,,.,g ,I -0 - ...va Wig, 5,:5vr'+. mi f2F1F"1i Wm., -r ,.-in ,Tr 'J V-. , ,. .-- 1 ....... :rf if ,N by 5713 ...,, .K -4 . - Q - -iv-'wiv V--7 own- vibes-.. .iv b .-,w - . ..i- -1 -Q-- -iv '21 555: .sz gg .4 1 M f I ' i ,Jr -R. . I. ne' 'P' i ,T g .riff , .Tw " .Li I? Zi,-. Viv- fr .........1 ,,-,fw- LTJG Steve Olson SM1 P. Casas SMSA M. C. Christian SA R. W. Jenkins SM2 W. E. Schneider x xii . , .... ,,,... WY M' L r w w , r -- .. . , .. . .- "H-' -,XL if . will -061 TT l' :ii I? .Ti .f',, ET? I :Li l .- '...f.,-L V ....-4, .-: ,U .,.-..L, -9 -6 Q l...'v ..- 4. :....v .-.nf-l gk... . ..-no 'Ma ff-T?-F ' . 13:1 'L .'."2:f .TLTLJZ .'- JL' Y 11 :wr ,nm : . ,.,..z. ug... airs "- .,.,.... .,-.,.... I, .W- .. - .,. Y'. --f 2 5 ll 1 's il l I l i I 4: l. l .1 lli li ii If -l .ll 5 .., 'z ll .1 ... ,rL,,,f:. ,..,, U. .1......., ocr division '.i.S...-gr,-gL.'L,.::::..::.... .. .. - ..--H W--f-A -- - 'A -- rr-,' 1.'wr'::r':1p1:"'r-'rr'-.zvj--1"w , ,Y"r1 l- ,. . img., -r.1,.,. --... .... ..x,,..,. l LTJG Kelley Price RM1 J. D. Bond RMS L. J. Deitz RM3 D. J. Flanagan RM3 G. D. Garbiso RIVISN K. H. Hardisty RMSN G. T. Hicks RIVI1 W. C. Patrick RM2 D. J. Perry RMC H. R. Moore RMSA F. D. Sandoval RMSA J. W. Tatum FllVl2 W. E. Lance , . . . ., - , . . . .-v,.. -.I-,-. L::..4.U:LiH..:11:,:a::. 31 " 'f"' , . , . . ,Q , .Y .4,...,. .-.. 1. gg.. :4:z:"- .."'T...4,.,..f -.: ...Q . .. ,tr . - X ,. -N -.W -, -.N---1-fr rf--V ---f -- rf' ---"-'-i.'-1---95?.f:',14:?fQ':?--1' 'f'-',' 'rf7'..".:2:'!f'.fZ','Z7,xf'..,"..'2I'g.".,'T-"f?f9'?i':'g.'2zg'::f:::?:'.Y?1t,"Jf':"3'f-5"-n":... -' .a.f,:'.g-ff,-5 --,h.,p1-gf.y- -,giggzgxq-,g,-,:4,:p,:::.f,,,E,::,:.Q1:f,f.,. ... ..,...:,-,:z..,g ::f..L,,x..-g,,,-,,4,,,,.,4.... qt...-..-.:,.+.........fE..-1.-TL,.-..- f..-.Air ...tt 1 L-,-..: ., W. - ,Qin -1:31-fp zevu.,-51.f-wa:::!14x-fw1:----'1ff'u-mu':::'v"ff H-1 ' ' 'Wh -f -f " W- Z, ,fffgyk WW NX -X ff -v -nv 1 1 -..a.,.n-.m,Yn.n5-g.-Q7-gqtuxf -. A if--f .mmm WW 43 vnbsmuv nur 1 an 4 1 , pfflt' ,Q 1. -2Z4fi.g'-51'g' rw -'1I':'-Hin--V-V--... M5 .. ,,,.. .I X E. wwvm. 'm..g1C., ""'. mx. ' -Wfw-Q-,yd ' iii!-.sm h k 44 0l'l OI1 .. 'g, . , , s .Q V -. .-1 , va -V - , W.-.1 -K, , ' X..-' . vw v ,.....,,,,., .-. 'gig Y Z' T X4 -'L a .ill W1 1-' in : .,, 'I '3,'. r ' -L m, Q., f -- W . l gg.znm55g15ng3n-vw, -. , awww - G:wmwnu.Wv,, ,, , A W mp-vviex.-mv1:cgs:.Aa1'n 4 Ni Www , ' 'Z WMI? K , :w t fQ2,Yi3,Q?,fTfT2'?1?3iE will' " W9 2 J LTL' .-. I a-A-JI--' ---I I-lvyw ia' ':.: '::.""'::2a4::L'tJr.::.: """"":::""""'.,-... "' -Ji--...ZLIW-.,....--. . -.-no. ' ' 5"'1YJQEQIQ-7if5ei211lfQ1Fi5lIl2T'I..eami EBELIYZ I..-I..I 1 '-'W' TFVKIMTTY5' YY!1'f'f,' gg.-.:r::r..':..::.1'g. W1--1222-'B-w--I-M -0u- J-Tw --.U ,-,4 I M .u, ..:. in I . III G., fi' :W I III sp 5 I .J nov- ye,- lr' 4- I .. I -I I. ..- ha -an I -I- . ..- H. . . f. . ,--If ,,. 'YRS 4 -.. 1001 ...na- 'L .Q- 4. ...f v H-I 1, I Ho. v o I2 ,. QI J ,Ia If-ON: Vial H. I...- -4 Q i"T I nv up p rr --. +- -I uv, 'T I. .u ,I 4. I -. +I m, I-I ,If T' M . vlfk T . 'Ii ..f,4 r- r -.no .4 -v 'LI fb -rs v- rwL -I v rn I II I . Pel p mg IPQI- wg: T len-ching Tlenls n M. Belkinn C B VA' "4 va 'Bi f QA 43 Z. Vladim 4 a. Vlsulivushln "N,."','-ig, .9 Q nI..IN..uI.x4Nu.' z,m,.IIzm L32 1,6530 "Q, , Sh - 1 f ", 'H . Wjjdgff 12-2,,3.,gh,1,y 'Inq .,,1,I...., - 4 Q yan:-you '-533 Q -'zlafv rsucmu Icmcvo OI, Iauxw uni G! lNe-.fv.-..nl5oy1- Mum' DU' -, .6 S, 142, Honnn .IA I 'A N S Hai Huang Ha e Gigi . I v A . - , I I ra 1 . 'f . I . 2- "" W.. I . .- 4 ., ,, - '- 4: : ' ' Inch' n Tongiaabn Mm. wannn. II-1,,.XI,. Chow w.,,m d' G vny ani Suwfan Dan QD. 0 14,3 Nzulu Sl...-H16 Kyongslgnr 'px-I.,-..'ru xyiI"' x wa QI,....I....f I.I---I----I1 Sew 0,-' I -.1...gI- 1"'rChIao-chou ' 1 ' IxI.ov-WJ KOREA ccuosem 4" QP .-o fl, Y.v11m4'w,-1 Q :Q SK 4,0 o 26 QW ' ' ' ' 1 Punt? +09 I 'Q A Hn: chow Wan Nan chmg Ch ant? lnnnxmgj Chun chmng Shun I ou is-.Ion IIA Fu Chou Hanan II..q,I...n xulnn XKIX ru ERUCPI 062, Huw Tnurlu IxnI..g.u, Qin Nlwn Hbr 1m.1...my n CAMBODIA 1 1 'en mugfm v.,.fr,,.,,11 I. hang I ,r In 1W..,lr d C I.... NI. .III ' 'mm mul. I. lnrm N. .um .niu Nlmnl x lullr n T,Ylg,,,, lm .naw , N I An-.ml-ns ' N U' I' xd " Tn' bmk Petnrn .bs ,,QlKmI 7' 4 Hyun! Aung!! lemlnulfmk lffllf b nnm Im IX-NLN Y.,,g,,, Yun: c ,. f.,. 9,0 sf-hmfsan Do '0 Chem Dr- 5 , Ismn 1' I c1...,,,g " " e I? lI:m1.IQIInh. Rx . I- " Yin-hsien Nmlnob his if ...V EAST CHINA SEA Iuxzm Tnknr: I . , Takara .Ivmn Nih una Shim-I llzuhl Nhmm .UkinIvll:uln Nlnnm ' lizuluu ls f LUZON STRAXT - III.I,.M... IX , . PH ILIPP SOUTH CHINA SEA Xnuxh Il...,m.. po upn, S I II. . u al, In IISEIIJIC 4 II . QA buy mu' SEA INE .-Q' . M J- I, . N ntauwn Ima NH I-.. . I xox' !R-shown Jim. XNXXWIIII I ' I,I x Yo . xXxX M 350 III um. QTY? I ,fxI..I.-.--I...-I,'I'.. QNX '99 ' I -X lfrf X LMI.-. n. xQT'QQxx L' UQUDP QNXLS C-X RQ l'rIIpInl'l'n USUIDO S 5 II.-II... :ronoru KAIKYO QX AIN. Q ,S Etorofu To S Klln:mhi1'iShilIl:l SX? . n 0, , 1 . . I X ,1 WMKMW, 5I.IuII....sI...... S 'Wg Mm .wAv-.mf mm bg ' t rv ri--.mn Mwm Q II..m..I.n.- 3 Q - 'ilnnjvn Suk: is ' l 'aa A : '74 , : E- qv 5 N , + is ...,hfu:.I. 3 0 I i ,. , 2'2- 5 f , 2 -1 ' Ie X shmu. WE 4 -H.rhIj.,.I.ma 442990 I "7 N omefuux Wzlranfc Area I ff 3 flfraninl I 040 I0 V. Sumisu Jima '7 'l- Tor. smma 4. 5 - s..ruIz.m Z A f 4 9170 UA!!! U Isa II!,, 1gII-:Ins--1.- x .AW - - M N nl Nm?-mn un IIII I,I-u.4I , . ff, A n I 1, '6 Ju ' 'Qg,MnnghI-Iam: Bangka I "!""'ff'f' 1 I- nlnn II U VI-nun rl N K.r.mw.,I.wa . I ... ,, M N055 gm Oi' vu I' , I ,,..I- J xv" ' 9 ,,- . .gs In mlm 5? , .an Sm-In z .l' Sl:'.I I l':-Ima x I'f'If"' IQ AILII-.fluh-.ILP lvl.-Im SI-ns-In--.I lx 45.1, I. MNH- 9 n.I...x,...I. . If Tulum: I I'1:1.f.'1x1f.w shin psmgahe ' MI-rn T1-lIi llvlrn IH L 'IMI I 5596 OM.-I-mm P ,, If M"""f4, Y e '5' , 6, Q + vi.-n" 03+ Q M- , . W" V 'U' II.xI.xI.xIII-:Im . ' .W MUIIIII Y A, I U.Vun731fnini - + 0 - ,Ie .. ,WI . oetoenz XV xK .x - ' . fm . I 9 Hun. ' I .l.X'II.i .' L'. I Tnjfer , I .his 145413 -. 'N s x- -' ' .Qs C3. . 'm4,.,, ,ma s vm 5+ X. V' - 5 'N 1 ' It X A I Vx K - wx V ' 'W' N .f 1, sig "' 46 - I I Ku? '06, ' Al -I II - Q " "rm.....I-u- Xb' P5 7 I Xnl w.II.',,I ARAFURA SEA ALI 4,6 X ' Jimi I H . 54, N0 ,jp " AIHII' n- '.- I '. 'am lm-nwu S lf. 4' 'bf f,r0,,, i ,,,.,, s.u..g- " - ' I 'WMI '. :H+-. -, ' . A. pn- Z - ' n.1lf.-,- - . - ' my .ul II,-......., lfrn'lrm'klI. lmwm-P V , -I Im.: NW I' .IA 'msluwr lixvnmflh li 14, If -II ' V75 5 ki .L ' Lfmm.-f. ll "',""' """ .- xmwlf ll. ' ' H 'A 4 . II..-I. II...-Ing mllnmn Ilk- ' . . . lilm aah- .- ' ' I a-WIIII.-I. hrisbane 'V I H,,,4,, AK, ku, . T,-f,.uL ., ..-I . I 3-55 I' r""' II 'Er I . . I II 'Alley Ia., I Ial I . i -, I- ,, WM .an I T115 Q I .I hi, In? I sg Po . YE: I I Iv-Q4 I I IZ!! ' 'E I I. 3 I ,,,..w"' P-Q ,N ' I-Ig I .I I. I ,II - '. LGE: I ' I 3524 I? IRL: III, I ' TIC I ' ' . f Shi? I ' 4,95 Q41 I X iii II. ll ...Ti III I? I I f... I I 'II . A 3: -I I E fit II' . Jrl' II QI ' I-TL? I I "5" I I I '3T2'..' I I I I L.-.1 1 I Ii 1 TL: ,I ,'L'.. I - inf.: . ' - U I 'IJ' . -:'.T?, 1-ns .' , ' ?':'T. II 7 fi ' ' no .417 I-.1 ' O Km ,- Ir.-1 I2 5? YY . I- .IFJ 1? I . ' gifs I. 'I Q S311 III ga-.-I I 2513211 MI I 33141 Ilfdf? k ' - Iiffgz I . I5j,9:.I-II .' . I I . Q.. .. W . -I ff.YZ'.I -,' - - .I ., I' IMI..-I... . I' :QI lx. ,W 'f I IU. fl? .II I f' I. . ' , M ,, - " "W U -VI. 'I l.-r.- .I I: 1 i"'fZ7-' I' 1. ' mi' I..- M I I..1'+',I I4 I-.III-qv ' o - E I I.,II,I .I - ,, ,,,,. E2L1..r1.II, . , , .4,x 'o , ' iffy! I I Ie'TKf?f.E f ' Q4 I ' I-rg in I , 'viii JI' E' -' . . I I. .I Q -I Q If I- JI - II X. ., '. ' 4 ----- 1 ' QT -' - -I "iff QR, I Inf: , I I-"IT-3.1 5, 33 " - 5" II ., , ,ff f'A.T'I I I5 2 Sl I. E . KI u I. . I?f"" II X' ' - J Ir' It aw--Q U :un F A -1,,. f-".,k..- Y i.,i"i ' f. . ,E Q: + f wi I, .', , , If ' I T315 I,Q - f- "'- I I - NI- 0 5' 29.745 III O. " 0 D I III.--I, II ' I I .4 - -f ' -.X I- K - N I , 4.. I 1 - Q - WP, x N - If? -F M f My ap X I'4 I . C5 X I Ely? N1 V I V adn mp- Irll H1 N ,, I Qm Jw -1.051 ' . ' xv I'.'1r:, I . . . , --1, ., I I cu Q 5 5,1315 l 'QL' ' '...-Iulun E 0 ., , , , .Kirk I ' ,l.II'.I N151 'G D B -'A "' ' "-"A'C'-. ' x 0 0 - .xiii I I- 1 -I. I --I -I I of ' 3 ' .p""" I TR 04 "' ,A-"' W av' i I I Sl I .wily I 1 JQQQ, xv D SA GJ 'Ixgfq " 'ta , ,x,,h I .Q . x 0 i.g3..:,: H ,WV Nl.-I Y. I Al xffn. I.. 5. ,xy 14, 9 ., .,.1L. I W .o 9 Q , ,4 N XY 'f Q JMTITHE . .Q Aqxs 5. 9 . P , I I o '.:..TI- ! M ,A W. ,-, 5 e ,g Q :g...1LiI I' I ,.,.,..... ravi-N 5' -w , x maui- -I I 1 5 5 I ,, me-I -- - +I xr Q II- Sf I Q I. I --Ir:-I 'Y 3 I 0 I,, Iiilfvei . I I If I I ,, fiffiifji I I I sky N f :?:,ff.l I I I I ' 'frzfnj ,I ' ' ' '44, 'Q' , 395.3 :hi I hx L 1. 0 xi Y .:::'1gI I I 'Q I 'QQ 1.555175 W I Sl C 1 'QQIQTI I ' " I, , '- I I N -:.?LELigfI , I hx Im If 7C fx, 'Z' .Rf ,::g:I!T.I I I ' f 9 I Ir: r ' I .I- . 'QQYLJLF frjygj I Il I ..I 'I' 'I H H I-"I H, f, gi1j.'L.,r.p , I . ' , "15T.L1t1Ii I 11,2117 WI .., ,QIIZQIS ,,....,, , ::L3'.'I: V -Q Q --I X T.',??i'.1 .-.-Y . -Eff: I ,, , I ., iii?" I "' ' ' I I I R! ml xx II 5 I XX I1 I lx Is... :III .Q ,I I I. If ,. . I fbi I--- . 'gfmf I I I 'I 553313 I1IIul4l " 23455 I ' 1155? 'I I 'zifififiqi .r:L1,I:'y 3 1.7" I' U I url B ' I7477-M If In ll H UI K n 261532 I ' xg V' ' M 'l'L'Q::' I I 2:14 . , l, rg,-W I ..f.,I...,-,.- ., . N5 X Q- -' xhmkrnl K :A-.V-MI.. , . Muknshima neue ! . . s . . Mxhm, l",'m' - Ogfusawarzn tnlnh. ' N I ' Flshashima Relic . Km. I., shnm. , Kuzam lf'-Qlu . II.n:.'aIm ISI 'l0J'ma I , Mnnami lo Jima ' MR-""'R I I I I I I ,,,,,,.,.,,v,,a , 1-nmllol. Af In-im-I ' - --i . - V , -4 - I Aw...-am. ' -Waln- -Ayg,-IIN.. ,ragm I Almnngan I MAIHANAS I I ' Snrignn I -, I-'.II-..II..u.I.- M.-.u.m1.. . . I -rI..I,..,,INuIIf'1- I 'I' " mn, . 'num .-...ng-. . NWI rflimun I I Bikini Q-PQEMK " .M If-Iiw.-Ink ' 0' nil, 'lilhilx V lb NI Pub vhuv - U F Ns.-il... fl, 1. X I I ,,- I ,.,,,,,, , . . . r . ,,m.ml, my .I s 10.-IW-I.-.II IS? Vg T' 'x.- ' I ' I NMI, lx ru.mIIl.I,. mm HHH 'N 'J' - . -If ,I- ' ' . WFIIWI. .m.f1.,I v,,.f..n-r ' Ib 1 I-il' v I ummm-H.. 4' Q ' UW-Ink 490' ",l S - lg w.,If-In . k hwlmvnl ffl! . 'Fr-uk lv ' .5-W I 4, NN' . -, fs, I rg..-.I-span S? if hn.N.1. y, 1..x,.l, U""'I'I'9,nkH 4- at 6? . xm....I..k . . I ,l'1IIg--IIIVIQ f. -IMIIN ' 'I ,. , b , xxnlw. I . , 4, , , I ,1 If Nnum Is , ' l,,,,,,,,,. 'I I fhumli I ' U - 2 'I ' I' I N 3.5 Ig! A N D 5' -I.-Iihm ' N..I......-., IX I Iu.,....gm..1..-:mga I M xx- VGXXI- TASS GS IASV' 'Ao V N V I -v eq if U A- I QC V """' ,In-.II .Q 4 X WI' II.-.-...II Q Q -Q-'X we ,I . ,, . 5 xxf "fi, 'N 55. ' .106 tw X - I 5 : GMIUIIII. sm ... , "'Il,, . - v' ,xv ww I I ., - .xv . 1 E 0, Q ,f ANI- . "-4 xv? I . . ' I A .Iv I Q W' . Q - l up ,Q ibyx BISMARLK ARCHIPELA f- -' NMI. I ,. . , ' I I . M f .ww I I Nrzw Ic:I'1Nr:,x O- H -x""'f Vx -I-I.....IN - N-'II-I---I-----'Pr " I A..1n.1..1,.-1:. 0 .6 Q 1 I A. fv,,,,,,:,I,:4.,m,,,A l j A , , NI-w liIInQ:uuvullI- ""' "" ' ' I . , I .I I-Qu.. ,Munn - ffm..-.,.f..,41.'r' I E Y "i"' llH..,,u .,I I'I...aN.I..I I I I - . . . I I - ' -. ' T- 5 , 5' .' ,' .. .' .' I ,..-nf 5 l'!I"-' ,, MI..-..I..A 4 I """'N""'Wo -I4 I'I'f,,f,'i'x 'N' HHN I Nr.-.-.I-Ik., Q - 4. .II.I1w..,..Ix I 41 . I , lunllflluni 1 ,QQ O. W.-,, 1 M--wnrl IN I I ' ' " H ' 'xuwood' 'I' '---"Q ' ' "VI XII-I--in I I 4 hm QQ. . , -"MU ""'N"" IX' S I ' ' sAx'r.xI'l:I'z IS I 7-ORRES Sm .. 59. X MII1.,..I....,...1.- nxlx ,hHHlHl',mmlQI 5 Ig Nulmm ,MH I , , 4 I 3 ,- . I . . , :nn I I"'DT7,' I ,b IWW g' 1 "'X"N"' :K I 5 NIH-k.I..l.f.l ax.I,.,,i I W-II" ' 1 "- I "NN" ls.-IL ,I , I ,HIAWIHLM 51. mn.. mu 5n.,,,,,..H za.I.au...4..I., 'IH' fl' Tlkobl rpm! I ' c"" I .. Ia.-....I.II'gI4.-...II qv , . , I...-.-.-NI.: I - I If lm 1. 1L.I II,...I..I, I',IlrP1f.x"1',Il.1.I ,I KA-59 I Sm" Mama . Nw- rf , A I I-1Nl.I.faI..x,...I..M ,DMaew0 I W.-ff' umm Bk I -1. , Q , I'--' . 4. , I A A MI.,g.I.-Ina...-I-.. I 4.hkO-A"'b""' I -I I -In-Inga lx i Huy.-M2 A I ,KIm....I... Mmm, . -,,,,,,m,,,,.,. 45 glimm- e'..,1,Iw..11 437. I X ll...-u Q., 4 T H - 'V47 91.9-"" . In-II-an lil' Q' u,5,,,,,,,,4 mv. - 1, I . N - NI f,,AU var In llr ,,m,V,,HH W s.....Ix- I. H I I 5, Gmrp Y 'U' ' ' l'III'II1.wn." 417- N' f-f---I,..,..-1- - I-.-ial 7- .0 Cf, -lsl-ggi 1f.I.,1...-n . " 3 . 0' 9' " I f ' lff.I.f..,-I.-1.-1.'r' J Lmglqy I 1 V- lc.-I,I,l.v' i Mm. i5 ,WMM-If! I nIm11.su m...I I I'.xI.I-:IIIIxI.x Nnmml 'I' , , , - . ' xml-I 1' In. I-IIAUIII Im.. I Thai, I I 13 ' I I I I ' "",""' I.s.m.g,-1 I I . I n.-I.l-.....- , I I Ix..IlIm.U ly...-run. I .v.,1.11.-fm, nr I 1-.'Im.1.-11, nr I ' I ,ln .I...nl II..w.- I I I I X I ,A f 0 Z 4 oPtl'U.lnd Q53 I 2 6 -.56 2 lmfn Z v2 3 .. -, I : I'-D I gi 'lfzndocum I Q Q L55 Fu-ulnn lg , San Prnncu 5 SnninCn.nl Q Q iw S 05 S S PLArgue1.ln Con +9 QS ,.- I, N I 6' XNN xv' sf' X56 Xykxx I 0 XXII IIIII II I -I IIIIII I II A I I W sa I 11 I I K-""" A Midwqvlu I I l'v:u'lnux1lH1-run-s Rf I 1..,n...q.a Lmlww S I 4 I 01 IV ' I ' mhfm . A . Nxu..3u, OKHAHE, lu . I 4bMnlnkai II IIIIIIIII IIII HH, H I I MBMM pearl harbor MIIIIII I 0 I IIIIWU I . .Q N , .xx asv I0 X fl HM .I ... I 2. ffff rg.-..1..1..Ak.... l I QQ 5 ff!!! Hawau XXX '53 do fy! Wy' NX Q Z xX 1- 0 X 's 1, Q 0 SX. S '9 -1' Z S 0 4 is 4 Q fs oi A 0 4 S 2 ig f S -Z' .2 S " 2 " I 1 1 X Q S 4 is 02 l I 1 O 5 LII' -1 ' E -L . 4' . ,? : : N i'9..l..1 A..I .-I..,. '. : Q : 9 7 E QF" 7 3 "' E , fl- fg - ml 1.af.,,n.,.,I Rr 2 to 5 P..1...y.-.. 305 gs P I 5 I X .washingvon Z ,.-I S r 5 x I . Famung 7 0 is . 151:-MIII I I Z! 6 S V2 'Q '55 Q iang I Msrakex Ch , Z X Q 3 JL f-was Z! 99 Q XS , . ......... f 0 Qp X , N....1... I 4, Q - gf- N Abamuma lynn., ff! 2, Q A 1 A.-......1... I I fa 0 Q, Xxx .1. INonouti .. I Juv., fff 30 I 5 XXXXX Tx bneueaf Wx Y I H!!! 0 I5 XXX ,S . N..I........ I .QM Isa ,ao I-In INN H u....n.... flffmlf I INIIIIII Ame I IIIIIIIII IIIIIIIII I mwrzxlx - I esn I:..-....- I ISLANIHA Mum.-1. I fin .lm-r HHH N"""""3 I sm...-11...-1. Num... I ' A Nanumanga I 1, N... Y 1' .4 ... MAR U f,, I Nukuf-.Lau Em? A, I-'......f..u. , MBI., ' , I T ,sl Nukulael OKELAU is Nukunon .,rc..r1,v.. Nuku Hiv- I I Hn Pou ' - RWXUPLQNSK w....,I. ,cm-.une L. x...4..1.n.. """"k' ra, I F1...1 ,I .. . , I l...... I Q X 1 I A T Lf A M I - walks, . ,x,4 1.x Islnxxym 5uW,,,x.,, T ' N "QD, I' . ...-1... Q 9 Home 5 N xx ,, .M"""I' IN tr' ,pc -DLc..yp.n..4mene rs I Inv NN ' M- -I.' 183 "f I jx I-'I.II ISIAANI A Nina Fo'ou 'WV I Sub AA M I ww? '..-H4 .iii . . ' . . ' . . . Q 9 'I ' I ""I"" I Bflffmh-um "QW MMI- of , M' I Wi 4. , I rw-......I'.-... - 1 '49, ww ,,.-v fri ' - I ' ILMI.-.-.. I Mlwflw' 5 5rl.....I"V1. +I of """'R"' I 'S' YA' .V I , V I I ,pf og' I ,Q 'S YJ' fx T.,.....v .Tata.k0u. "W" ' I , u-IMI. "........I.:.. N N e NJ A....,m, I. . , ,Q -Q , Kan uid, , 4 I,,,l.. qh.v....uI- Nlumki N515 99' if I 3.-' I -I-uxI:,x f. lien-.5-IN .VN y xv 55 , -V -. ,WL 'Tv 34- II,...,......I. vu "5 -- Amie.-., Hvwhplmu V Q0-"' is .Mmm ,f 1v....I1....I. ' 'S"'W"' +G, "hy M""k', 'fx' Si 'l'm1.....llI.4-I.. ,Qlr....g..I..I.....I. I U '-l,,,l4 T - rr..1.....r 1.I........QI.-.-INIQ 9.-9 v.......-.. 1.......I.- ut I - - L ML-AIO Q I II: I 'I I M1...g,..,. , M...-...IN 1f,V,S7 Wy T..,....1....lq. . " I IW ' u.....1.. . HAL I m.....n..-.. . lwvm Nw. .v:,,,.f...1.-f. I TH'-lfi - "S I N...-,...'..f n.-,... .Euan-0. , I nnmxn. I I I I I I I Raya I llolsdrlines I I If......I' .I kI-:Im.xm:.- xl I Num IHIIIJ... NI IIIIIIIII IIIIIIIII .HH I IIXXINI o I Hyfff I I.'H.I..-.-.....-.- lu. IAN 350 'U Off!!! I .NX sw 20 fffff I ' , .N X .39 -Yo ffff, I . ii ':,.::.:. ...,..-..,,..-,.,-,....,....-.., . 7 . .. ., . . . , W -- , ., , W , , , . ,,,w,, - , -,:, .-.--..,-I...I..-,,I-Ay...ir.-,Y-.-,-.7--.fern abr--44.1, ...... 1 -my H-'Fig-2-LL -3:32124 -1 -QM:-of-f-vfgizz.-I-f-funn--q.s:u::-4u,-.mr-....gy-1:1 --f-H--1'-31 -my . .. . . . A , - I .i, -.xL,.:L.L..L,I- ,-.,-.-...- -2- .-L-p.,,...-- ...-an .:..I-,L ,LI ,,. 4 ,QA K M4 -Q:--A . -M1 Hunan -uggggz-152135 u-4 -, 4-A .A 1 qirrfhwn'Ffu-4-'zu-nT:.:.,,,1.-.-...-.-l...,.:,..,?,.,, ,N ,,.I-, ,, ,,,W , , Aw, M , ,V Y Q AM. I 1-ff-2:L2:P:?H2IE?'?k4fH""f?f- . " P3-1 E "th-L-u:,,2.i'2I?eLsfsNf'i2i.11. 1:--wr?-114.-"'?-'f-M-MM f-5 f?f???wfJE2f1f:f2i?'?-52..- .--..-..- M ......f " ". . f- ffl ' H 4 - 'ear-: Hr T - . I .. ......-..-.. Q 4 ,,,,,4M, A, L. . , 4 A ' MWA' I inf. nf... ............ ......-.,,.7....x-.. ..,...,..... . . .. ,,- . ,,, , . - -I I .. , A f ..,.,, ..,,.','f'1I'r:'f:tr' f - , I ,, , ,... . . ,.. . ., ... - Q K- ,M-IEQg.gigggyLgy-Qitdgggl- -5. 1. "7 -Iu.t,.:'f::.f'.fK,I'?.fE.,.iY-1fi .-i'f2'f1"T'i"T' . -' f' f - -A A - - -- Y ' I " f v, L ,- ,- 1.4 .fv .- .t v. '. --5 , - -.-:V ,, - ma. wi.: N Q-.rv - -1 :,. x J' 1: 'avr -r-1-If -:-2L4:- ,-ze w-:J -.r ' 'H-.41 N 'L-xr 41:4 A -sr:-re. ..: 313121-xv-:1c.c..f.-ag31..11 :iw-za-:-11--:.-2 A--2.-'grin revs: avkfvsfzxfv Qar s :Qs:':-:s:,e::.-J,-v.-91-'f.n:r:':, -.xx-G:-Aw'P-:,:,w.u:'ef.rf-c.:'5:m-'.'-::.'-If 'ca TQ . 1 -'---1-:-.Q-,-': .Je 1-2 wc- 5 ,vsf-.4--:".v,N f- :'.fv..- 2-Q.. .---4-'xx x 4,5 :1 5- - - , .. -Si E FA M. A. Hernandez MMFA J. L. Johnson FA K. A. Young FA H. W. Lucas FA R. R. Kleve FN B. Varnardo i':jfJf.Q 3fZiHlT.3ZlLZTl2ILf'3.Z'F L.Tvl.9w1'F+fiisg4 b8.m division MIVI1 A. Corso BT3 R. W. Coward BT3 R. L. Sprankle IVIIVI3 D. D. Haun IVIIVI3 R. E. Krause BT2 W. L. Lustgraaf FN Fi. R. Malone MM1 S. Quinonez BTC E. E. Welch CWO Ralph Fries I I I I I I I I I I I I I I I I I I I FA R. W. Lucas FA D. R. Berry FA L. Foy I 1 I I I I I I I I I I 52 I r 5 1 MIVIFA R. J. Zicarelli BTFA D. E. Fahreukamp FN W. L. Yearson FA R. Munoz IVIMFA P. Herrera FA J. H. Flash S X ZW Y M-Y - H , H , 1 L Hr-U-Meg:-qs1wvvw'wriEm'mm11a1m1 hu no "fr- "T"""' "i Nmwmmqfhzrfxggfff zilfe :'1 M 1 zf1 T .i-:F ' 15: M 1 FA P. Wolbert MM2 D. L. Moody FA J. J. Porter FA IVI. L. Leipert FA D. IVI. Perkins FA T. A. Johansso BT2 D. R. Hecker BT3 M. C. Bernheisel BT3 B. L. Biorn FA J. R. Hemple BT3 E. D. Howard BT3 J. S. Woodruff .56 1 ---A . .....,,.. - . '- v-F '111Ei11?bZf1ff."1f"i'1 iff ::::u':33:::g.j5L-1 L, f2.1.Z.1.......1. -1 ""'1-'I ,, um ,,. ...-.CL ..2!C.'!l- H' n-.- mp-'ugfl 1 f " N LTJG Jack Stack ENC A. S. Berg ENFA J. F. Devine a division ENFN M. T. Durfee EN3 D. E. Erickson FN E. L. Franco FN K. Fi. Griffen EN3 C. D. Hunter MRFN W. F. Thomas EN3 S. R. Hall EN3 S. C. Porter f. 4.1-Q .- 'vt' ..- I-'f:.l1.f1L'I.l1LLI? V". ....,:f.-,.4 . ,,. .,. ...'.:: l ,vw v-v-Jxni 1 .'YL A -5. 1 '- f'-' A--- ' '-A'- .!ZCB5PKe3'!'l" MR3 T. M. Lovejoy EN3 H. E. Chase ENFA D. S. Yetter ENZ E. B. Castillano ENFA M. F. Shute ENFN Fl. J. Cardwell EN2 Fl. G. Webster EN3 R. L. Moody ENC P. M. Verceles Ta.- ..- Q. .. .. Q' b-. E mn v. rw 1 1 . - .52- .,... + .- ,.1., .,... 1- .. ...a 1-... , -371 -12' 1 ..-.1 1 M. ..1 'il :il --.I .J .,. -.u i IT: f.. 1 1 .1 I.. 25 ...n ...n ...- ' 1. -E .55 ..1. 115: 1... .::, ... -rn: Ffl' 1... 113: 51: . X Hia? ..... 4 T212 'xr 3212 IX: V112 1 1 31 1.5 ff .., 1... ltr SC hifi: EEL: 'Ei I up 1 ' . mm .. 1 11:1 s FX :gif Q' 1 2 1.21. in: 1.25 .F L. '1 , 1 . S- .':z.' 113521. . --.1 1....r:. 515252- -.3-.L .2152 n .. , .ni 1..n1 ...M nu in 1.. Q 1- I .::::g :cg 1 ....,.., - ..- 'I f Wil ' s 15573 ' 1...- -..,.1 11-wa. .- v iii 1 1 .1 w e .. S . 3.5. l . 21122 . '-1: git: 1 5 1 --I -1. 1 un 'gg 11- i 'ESE ggi 1 pq-1 1.1 . iii 1-1-4 rl 5. 5 1 ,lim 1 1 . 1 Hg: 1: H -W 1.-Q ': an 1-- .. . . TI 1 .,. - '52 - !:.L' li 'Ez is W: 1 1. -az. . vp Ii. 1 Af, ' 1 , .EIN , .... , ..... 1 m: .... 1 V :rar ...... .-- U' A ...- 14...- .-1 J. V. 1-1 iff i ,A .- 1.-1 1 11 1- an 1: ws ..- 5.1-1 1 1' I fre: .f ,1 -. ,M - -F' ...4 1. .1 -. 'fw- hvl L. 4 1 -. Z. ' :Ev 1 .a an SZ UL? .14 1- .. p-N. 1. 'Z wg- 1:1- 4 -F121 I' 111- rn. -" zz. A .A an vf 1. 11 -M' '-11 .--A ,-1- - .1 ,, v- n. .-JE' li F li 5 :- :g1r:r,.z:-, .. . 3. :j::Lgf.,. T.. 412. .a division lC3 K. A. Salazar EIVIFN T. V. Tanner EIVI3 J. D. Roberts FA M. W. King FA J. V. Watkins EM3 A. Cunanan IC3 D. E. Ami EM1 O. S. Garcia IC1 C. Beard FA D. D. Bell IC1 R. W. Lewis EMC B. M. Manker CWO Rich Olszewski M1 ' ff' .. af- -4 . . . - .... .-. !E?rfE'i?Wf ' H Q -'J 1 V Qlii- , , x x 'N 'z a 'T" i Y" 'f"1-'-f1'f'- , ' 1 .-: f- ., , .Wm , - R , , ' ' -'U '- -'-ru---' 1- s--.I v y.s,.....p.v w...x..-.L.x,.....,LT.:LL.i7L ".1L?:g"",4jLf1-I--if -fx---1--V-L.p.c.,,-,.--,..L ...-.. ? 1. 1 .A , A V l..-.,-...,-.., , . .. . ,.,..-.,1,..,-. ,, ,,. ,,,.17,.,,, ,mr-,,,,,, :gtg-3-:L-1--x,..L.. N..-,.,.....-,.IL'-r,.M.,-.-..:',:-- 1:---5 --.-... ,.... ,rl ,,, , , ,,., ,. , . .. .-. ..k. 62. 1.--..... ,..-g-yy-egg-A-51:3:,-,. ,f,-.-.:.., ,'p,-733,731-4TA,42-t:L .. - ,.. ., W.-'wa-Q.. V ,4 ,, 41 M Z fl '11 WN NXQX N N 0 Y f l , Z ki X X We ,, , Z Z Z ? ? f Z 'W ? wwf yf U' mn .. . .uf ' af , -., ,, V 1 HEL.. ..1. .:m.1.'m . .. , . , , ?h....4,.r:,....'xH....,.1...::'-E:.:::-ra-:::.:n::::1,11f:-1-:fv-f11--ff---- -- ,hi , .3 . .L -H , ,, .. . A, Z.: .rg f-2 'lm .... ,qi -tg 'JT , , wg H., - -'J .,,.. ,. . , ., , .ss .iw Tag' V77 wk? U35 J...- 'FAQ' 9292: HLTIQ .': 54.72 ,:.1- V4.4 ,473 fi'-2, , 12' -HO Q' 1 if 1f .-iv my ..- -N hzfi, 1 v-61 , -.- . - - -,,,, :.-: . .,... --.. , .5 f .Ziff A 5-557' 'xr 9 1 'Eff 359' 'Qi I Ski 1 E353 Jsza 1-Z?"-A u-if Iliff. Q ml H. rw 12 5 Ur' Li EI? - ff f . . .. .., ,. M If :1 ',g, Zia , J Ea: 1' 32' .. I M '- A I Z! F! I , rv I ! I 1 ,- ..,.5 -au... .. ..,. 139751 ...-... .....-.-4 ...un ...1.4:.n ...-.-1 '22, IE." ..... uni- " "SL" img.:-Q .llf""' "l2"L E. .21 J...-.23 .-......... ., ...... ..- ...... ..,....- ...-.-.... KV.. A..-. C'LLIf..'T.."' ....... r ..a...'1." :g,..:gg,- P-',E.'..Zi4 .,.,, ,U F ..,., .... 1 -,- 4 Sioux l,.:..:.., , ,Q:'4t::I1. 1 .1.'?2Z'.."' : . UA..- Q 33... ...- -5. ,. ...M uhvlslla ....-.. ..-- .,, . ...Lu . . ...A-... 1 -,Y - J.. ...,....- .A.,...-. U,-...... M.. ..... 1.1-.--.. ':2".::r'.. '.-:..... , I-..M.q..... ' 5 -.'...,. ..,.,.,. . ,,.,,u... ..,.. Q r, T . x.. -.:u- .,...,.. I f.-In-tau 1.4 AE' J :parm , ......., :':.:""1 vga 4,..,a."i:' 5 :x-H-.-05' Lax:-.zw A-::.-ar" .A -a -A uw --n L.:- is E4 .,. V 4 r-. 731 -1 vm i - ,TI -Q 'Z 'Zz Zn. ZZ: -2- -.: .127 ': CI ,. .:. L: ,, ,E f .1 ... . .. tra: i .1 . . ii li 52- I 'I 'ii i nz. I Ji ! ,I 'I g ' T' , Y I J? gi 'i ii '::: !i ' If 3' ' 5: " V ll ' I am ' fra: fi 'ff '1 A nt ii E' if i zzz ' 1' 2' 1. '1 ' 4531! -. 'Y :: -. Eifzrg gl Si-ii! . 3 i .Laci .iii 1-iZL.'lii i 4:45.-.gi 'fixiiil 1535951 1:5529 ii 3555 li Jw. ii :gif -.I F, ', ali 1 ' ' ' f 5. , A 12. f .52 52 52. - ia, ! Qi: 15:3 iii! E W. A .. ., 'fiz ii 1 ' V if Fig N . Q" I f it '- 1 " -3 i gl i' i TAY' ' i '. nnia ilx F553 4 47521 3 I ,, 11 i A. 1: ' .i-. g: i wi. i rg. 'i a 24 iii 5 Mi .ar -- -'ii QT. 4: 'fi P? 5" L-- 'I' :?.r7 f .hi ijt. -5 :Fl-' .Fi .L i qv ...- Q il -ff 2.21" 5517 ,H- ,tn 1253 S: t.. , 1. v- . LE' :zz '-5 l'.rvv ...., '.. - , J? T' " 'PTP :wwf 5 ..... , ,fi-'-.v J, . ' guna Y -f.. . -mf . ? -. . U -. .4 ' 'JLTLYI SE' .717 HT2 S. P. Collette HT3 J. P. Dine HTFN W. E. Fulford HT3 J. A. McKenzie HT2 K. A. Schmidt FA J. E. Schwartz HT2 D. A. Snider HTC H. Smith HTFA D. IVI. Perkins ':f!ii135 f'f " ' 5ifQn'fwzr1fii1Hf!nfrfa2e3a,Q.r .,,f, j ' ' -J n...4.fL'1T- ff' "' .. ..vf:"'- xsrv: ' 4 . - ' fl 1 .,,.,......1,..L-..,-::f.1.,..- .,..- ....-,.-.. M .....L,:-..., M1 L, A ' - 41. .1-..-.-, ,,,.,- - -... -. .- ' . .,. - ,- . .,..-..,. - , -....,- .... - .-.- .733 3- -- ...J VM- -. 1-N--... . 4 .. . XXX .. Rx x i? Zvi f'LEEE.f1r41.1f,..:,1m..-,...... ,...-,-.. -, , '1.....,..1'7.1..1'...1..,I1Z!J31.1i1."1.'1JlI1iii'f.'iu I .MV X HT1 J. E. Carmickle HTFA R. D. Champion HT1 J. F. Smith HT2 J. Smith HTFN L. A. Bundy HT2 C. L. Bundy 4 .32 ... ' -e f .. . .. ,. .. . -v . .. .v - .. ... -.S :sf .... . ., ,nn .. ,. '41 ' :.-1- Fft: f'.fr ,jg 2 1-af-.' 1r:.1 ..-... , ...,. Earl: 1" .Vu , ..,. .A.j., . .. f,.'N M., , ..- --. :gif , .,.. , - . -sv ,,, .l.T.' np" ,-fi l .253 1,-mr rgflif MSDE H... Y SLB Jar, jgfilg: fbfli' I if +211 Q hir, V I if earl? "L-'Q , F. 759. .ln- 5.15? ' .Tuff . -B1 L.: Un if Yr 1 Q 552. . if' 7:-Qi 312' 'Z l fi L M irfriii ' Tl L? .xx . .-.. 1 ' vw If fi: IQRJZ , .M - ... Y Y. . :Ir ,.f : ':, Jw: .ak I ,,. N w 1 fu: ' - .. ". L- 152- 4.-.-. .....-. -1 ...fu Mn.:-.u N-...Q W nliif' np. H ... :QE-,. Eur... P... -'r':-- X E:-we .,...... .Z11'.i'l. EF?-'1 -::::r.:- 5.t:'::n. .... Frat." ,'..,: c":ZE5':? H3113 t-.::::::' -17:21 13:53. P2355- ,ffm-. -..gg ifiazxm .N .... 'i1FE'.E' ?:z:""'.... ' rt:4:t:':' rw-ff. KX.-." A psi-of ' Y.- : , :L fJ,.:'dC. .l .FLSIL . ........ :':-Rm: !'.."::"'.. ' ...Ang I Sz:-.::.-:, ..., , - :QE-1. ' L...::.: . -, 41.- W W X ffff 4 Z. ,W W Zgwf 2 Z -00 kaohsiuhg 61 I2 Q. -,L ,-,H,A,Y-.-I , -,.n,Y-.,g,. . ,.. Y... . ., -..,..,- .- -+:-f xf VFW -14 ,fu 1:4-:,,1:4x-4'::,..a.:afilf.: AW 9 A fy Of? 7 Y 1, . . 1 ,, , . 'V ' , gs", ' . U v ' .7:.M." wTl':rlf..'l . if :il.1:"iiLlX:'.E3.lF""--5'1l?7i5-1l3v"-U?"-"ff 4 s ' ' - ,..L:.,i.:L 1'L::'r:' gif x -z "' ' "" "' "" ' .1J2t1'2'i, ""xA L' -1 .fx , , ff f'Z2 f 0ff MW fy f f ,,,ff 1 fx J M MW W 63 3 Q? rumfn w nr t r up A M 0 yy, ul h,A,k-.,,.mt,u mm, australia "Wm wK?xxXX W .x H mx. Y V, ,ms . , o ,,w'3n,f , K , , N XX x My Mx ,W W, . ,,,,k, ,, ,,,,.,q., Y ., . N ,N xl W 'Um Y -,XA MM, X 1:W:N,1,, ,Q EM W 'X MW I4 ,ww H ,,,,, xx MW , Q., ,X M' 'X W QW, Q Sal ,, 0 XX X-WZ ,S A, WQ:s.mNx.M,, :sY,2-MIN,uf,.:.TLi,2l'NN ,n s 'x law: gk.. U ' kt-.",f..'. 'Q .1 'TN ' X. ,,, ff .,,. , .ws ,..,M,,.,. , uw , 1 A .1 1 Q ' "'1E.M'f " "W , . M lf, ..:1 . . 9 W-,Q-'fd 5 2 .' . gg' ' A -, .t , 3- w 1 mp, ,,.y, ,fm 'J-3 ,A 2. ," xv-ff N5 A-y-,,.f,w515515-'xiii f -- S ,NW W '-1-,,,. ju ,,.., 'T, X H, ,V .Lmwxd ,W ', 1 Y ,,x mm-1-A Y:-'35", '.,Q3,. K- , VK , 1 an x v.. x , N ,6fli fljl b s . ,, 1A-:W Y a- 13'..-w-,qu , . ,:2:,i,m1R:,mw .. . , X., , ,, ' 1 1 L, Aj. Hld S Av k0be P taiwan . , iff ' ' - F' l A -A A I.. -G X f 'if D T K I . ff Q' , 'i 1 ' - I ,., ' A , . ,Aff Y X: X .. V 'W ,, Af" ' ,Q ,, il. I lf 4 '1",E.313gf 5 . 'A x 1 . 'Y xv 7 1' 0 ff ,Wfs x 'QA' 5 H1 in l . If 'f 1 1-5 sais., 5 A A A A ' 1941134 l 1 1 lr 1 I . . L i, ,Il S M M, x l .,, ii. .V 5, rw ,,,, MQ xr W. l EN I. -is NH F' 1 , ilu' 4 QUE, -ful: , -nl N ,, v 1 X. .il 4 . .V-1: Q w 1, 4, ,N 1 E i i ,i fx! H Im ,r Vi I V! ,!, 1,, ,, my s-Y: S! H, I lu' QW, fm lin If if 'Z , iii i Ep ju Zh I fx 52, 1 HH Y 4 Pd,- EQ! yi? 72,1 gil' V, 1 ,u, , 1, 4 ,,,,..., X... .K ,X MX it xx. x V 'f N V EE: 2- fx: ffl: , E zz. q .... . 1 .525 ' V + ENS. Ron Smith --.- 1 .,--1 1 I DK1 A. S. Bernardo 1 xx: 1 .1 'ua' N24 ix :H 13. V Tri ' E51-E X vers: - rggf l 33 I I I .SEI I 'lil : :g::: I ::: .... 2211 w - - 1 :1:' ' ::': ' 1 ,1: - 1 'EEE W 'V ' 'ig Ev lv' . .Sis ' zur. 195. Q sffz' Q .am A VW: isis. . - U i 5525 55 Liz: si " .,., g Q5 1 A .. - Xe 1 N-j un .. 25 .2 . . xzs ,U . gg . X 1 .... ml , ,':gg- U, 1535 ..:: VIE' gms: QM . -.: : I Heh- . FT! i 1 zrr qrli ' ll. E N I .a -'1 K. i"gf SK1 A. S. Aban Q-'I SK3 R. B. Barron l SKC vv. M. Camp 5215. ig, 1 X . yt. .V ., - l 2:1 uiil W ' 5' nl! W ' 1,31 Hi? X I .w I E ying W ' .:::::: 'H gvizsw 'zfgiiljl f: E5?EiQ Vi, . 5. 3. , Q, SK3 F. P. Constantmo . .... ., ?Si15g H DKSN B. T. Cruz ::. ',f gies ggsi DK2 D. Dangca Gig i!! 'xqz gfg fgif m 4. 5' k if .' v r A .23 51 W 1 i'iE: R' Ef glg EQ Q2 1 ' 231, f 3 GEE K W- "!2 '11 24 12 2 u 1 r, EEE ! an " 51 g SK2 Fl. G. Foster if Y! ' . SH1 C. M. Glover xi ii Fif i? fir f ax, ' ,1 N . px' j w . - XJ 1.5313 :wil 1. 133.7 QQ . SK3 T. S. lVIuri SK2 B. J. Shelley .U SK2 A. S. Zarate .cm .11 .1 11 I dd " 533f"'V V LI 4 68 Qrrifvz V r-x1'1!' ' 9 :iaith ! N "7-'4'-3 "J . - l-M11--9-f-!ll--1.. -41------41L - ------- W- - - 5 - ----Af - ---- V- ---- - -- - --A1-11:11.--S111-f.:4x:.: -f MM..--..-.-.---. -L-.-..-.,.......-,...,..-....,...........-,. ., . . S W -..-...v.,.m. ..3 ,uw ,.. .1 . 1,3 . .,: K ' ' ,... .. , :3.,. '1'..-1".,, ', ,.,,,,, , w . . ,, V , , ,, , V ..u., g, K ' H , Tv ,,..-,4,--. , ,I ,. ., -,... . . V .A ..'r,... , J..-ww.. .x-:., 4.4, L ggigf"'-Q59 . , , . --.,..-..... -...,- . .'.:. ..,. ,... ,.,, 1 1-----swf... ,,,,...- .,,.,..,,, .1 --H--.- ----..-.1 ,,..- -.",- f5"'v 1 -A -, " . 1, 5,4 ' '--- G..-A f .., . ,F ..,-..' '- My, -1.-QA:-4. -1.4.-. 5f-.-+-.T..31,,f13:'555., --' 'A rs.-1 -unhfnl' 'a'1l'l,-mr-10 if--4 'Nw Bw-'W M gn ,E .mn 6 I L I. ! I. 4 E J . I 1? ,: '5 'L wc f. 1 i I ,, e L. L F. I R. . I, i . V 1 W 1 W f W 1 r 1 5 i Y Era' wi .... . vfl . ::,f ,1':'.. f GQ Elf: . 3? W y X QL 1 w v 2 .. - 2 rn 'M 1 cf ., .. Z 77 Z I 4 , f , Ji. 4 1' 2. .M l, "5 lf" 25 ... .un 'E il.. . . 1 :A I : z::: ' -.fa .J ,U Q rf 14 . uv m .4- . , A' s' f 1 3, , 1 , . 4. 1 9 MC. 4 .Ir K3 b 'I E ..,. 3 ..,. A lk-1 .. f . . ,iz . . + 45 i f i "j 1 I 4: as vi .I g IN 'U 0. ., . , . ,--... LZ- 1.--1 , 1 ,I Ex it is?-S 13 - gi 1 . ,1 41 2251 : L IA H iz: 21- . if Wi . '3 1 1 5. a ' agfi ai ' 523: N ' N lik. il ' lgisi sl '-:E: il :-r- , .:, 55:5 fi W 432' i!4 ' .":2 1' L .i '-. E Qi' . Q 5' .N ra .irfil i 4 w t A Y 11. :g::' I Q :E v .Q r,, . . an , I, u ,g ig " .Q qv . ,e M ' , .f .v ii W g., Wu 1 J. A " : '1 .U U- " LH 52 153 ca li IA Q: si ::E: I' 55' .E M FF- fs U . M! -- xH 1-'va ' ' il : 11 351 .:.. , fig ? fr- fi" ci' ,J i if gi 'fi' EW TH E3 'i V ifrz vi' .421 I Wai 'I 1' H 1,21 - 1 FA - - 1 PM R '1. fi-T5 ...f 'r' -: va 3 1511? Li. .. SLT' 07' il - 'wr' .fy Y X R ' ,-1.,-1.1 1 -,-N-4 'fifff li . :E 1 ...E , 1 vi CS3 J. R. Aguila SDSN S. R. Burch SD1 D. T. Cacha SD2 E. Cantada SDSN R. Fi. Flores SD3 M. Lonzon SDSN A. E. Lopez SDSN R. C. Mendoza SDC G. D. Talicol SD1 M. M. Rondael H. --- x. 'Z-7. . ..t'g'f:- ' -" --,'- V--U - --.- .- iff-:if JA- --- -2- ..-V .,.. - . ..-N- .. -' Y -'-x- -,-,- A ,1"F"'-71'- -'fi ' " Tiff?f'1?F'1fiF1F1125r,:1u:Lam:-inf-1f-1,-iiififie1:E??lifl"IfF'!P!f'5P3f!?!?F?iIiEii?'i?'P!2FjWfq g3qHif2v u, iqiim n.. f f-ni -mvIE5EE: x. 4?F?2l+'f1f1!3?i1F-ltr' T 'v'-P"7?,..i1q:mffz:i5wnn:.zpg..-..iq.-W,i.,.,.,Q,f.,m.E.mi,iii,-T -,V ., A -7, R ., .1 ' f-W-'A '--------.. . f- -..w-.... .. LT-'..'.I.'.'L7."SL'.'.lm'' .1'..'. fx-::. W'-'-1 N . ..:,',,':J'LA..7f.u:.r.,giig:.Jf.:.zif- -' '1 -"-..,':1'l .'L't',',-!,i:.".i"1M 'J H3 -1. .'.g,1. Z 47 .- ' ' 737 7f'2'PTl""T ""' '11 4 4 -, X. . f X L - .- ',.Ag.4,' ,L A, A NT..- ,,, ..,: -,--, L w . x f f X 4 2 , 1 f 87 f X f W 3 W K A 5 -an E! .wp W W4 , ,H fffcad-2311125 l"5fT?T?. wr fi V VAX: U, ,QM W1 f 4,45 -,M - ,A J ff Egg 3-77-'wfia '7 f f4V 4,.W'W 1 ,.', " Q1 f , 2 In I 4 'I If X 7 z 1 f' 5 f A f ff Q ,fm , 4-S -'rf , 73 'r'L,r ' . -. - ,. - x . 5- -n "4",:1:1f1E uf-1 --f--v -f--. -.v ..... -. . -1 Y .. .-.... V L. :-J.- .ii 12-4-.,' 1' 'F 3 'L M ' .. - - '--1-------f-----a.7, .,. 9521 " ' L wrr- W 5' E'WE'-iff?I5wa?2f:fi:r?2:ff.f?f.m:fIQ?.iEHf-EQQLTEEMQ:sam:frlfszfm-mepf:sw-wfsm-ffLf11mmm.w1r..1fh-aiQf:-- 2,IZi::Z-' -ww: . Q ". +'fm1'1fww1-f2iQ5i1fif-Liiaai-gifzssssffesssassefsaimrf52s:sfs2212sass5??Q1f1?13erases12121111-fffrff:ff??ff1fir:11iESE?2f:f?aivrf1"f-.Meviizerinm-.M-. Q . . . Ef - .M . -..Q ... A JA. .. ,. ,..-..,,-.- .....,,,, ,,.4, .A W A, M ,I .4-:z1e1..':,:'. at QU- 'w 11 - wx -- v"' f llollo P ff ,Z iw 224 wig 74 Q mmxxw 'Al A-U .... ..i'f.P -' 1 - ,.-. -- x -1 1.,- I . 1 1 '-1 ... 1. . wu. 1 1 ..,.. ,1,... ,. ,Ji , -., .V . ..A. --H ....- S ,... . N.. WRMM.. ,,. , , . ... 1. , , . .1 ,..,:1gf1g " M1 ,f',,' ...-. 'N -1 -1 1 1 ,:' 5-' 11, -L'l- 4-.A '. J,k. - 14.5. Y .A ...V ..,,., ,. X - ..- 1' 5-ff' 11 -Y - --s.,- '-,- I , .V M . . , . . , .,.. .,.Q,. ' 2 ,. -,Y----M1,.' ' ., .45 ' 'i -..'-A-I -1 , .J -1.-ff'-v I,' .'i 1. ' ' .. ' x LA, ',f. "",,,.1...' nl, , , -, ,. .. 1, . - 11. -4 ,., -, . ,, H -' fu , 1,w'1' 1,,, ,W-, 1, x HJ, , 4 Q I,,.., ' 1'-., 'w', - V., ,V-11-X-9.11, -, ., . 1 ww, ft L' 21,1 ?. , , ' 1-.f , 1 L.. ,Qu-' -1.' 114 ,ff . , , : ':, qi., 1 'x 1 ' 'X '. Zxfy . .., .,. ' 15" '14 . Lg ,- ' ,,z jx-1.11,, 14- :' . M 1 1: , 1 nh., xx ' ' 11 I , ,11 1 I 5215.-23,1 . Q H M.. .1 Q ' 1K1 2 ':.,1 '11 V 1' , 1. 1 ..1. 1. f, , 1 H1111 , f11q,.1,-1 1 1 " ' ' ' 1 11, 1 " K ,. 11, TJ. 1 1 K, 1111, f1,.,.,, . - f 1,-,.,., 1.1 I-.r, ..-,.f- 1 ' ,M ,1, I ,, .., f -1..,.f..1 ,. ., ,.f-1 11,5 -1 A 1-Nfl,-,pil -Lf.-,4-,- -1 1 1.11.41 .- - , .,,,.,,, 11 ,4..,,, - . ,711 ..-J... -A ..1. 1 .- "',:,.., 4: ,1. ,.,f- ',:14., ..- ,. :-1. .:p..- -:?:,,.151 V -,N-,M .... ,,,,., ,:,, ,.,,,,,-,, I, -A-.4 ,.,., .,11J,:g.. -f',.,,1-1 1'-f' , ,. ,1- f yqf . 1 ,- ,".f-"M,-.,...---1 , V , ,,.4--If , F I fr gp 1,.,. . ,, ..--:- Ll ., ,,.,.IVq,4 ,, , 11, 1 1 1 '- 1 ,V , ,MVN ., -"'f7:r,3 1 , , .W VM! fl.-,,5,5,gg3 " ..1 r. I , , ... ',.' , . .1' :f4 I. , .1r1. , ' ,. -, 1 U ,., -'L'?.:.-,,,. . '..f-- 1 " ':"" K. 1211 . rlf. gi,,. ' an , ' ' ,. ' ,-gf ,xy ,.1. ,'?. 'f--'-'11' ' f , 3 i,:,,: . -V 4 ,,,'1,,::v " ,- ,f-YH, " 112 1 ' 1.1 " lfi'11"1f ,::1:: , L-. 1 ' ' 0,11 , I . 4. ,. F f ,,,, f'..,,,1 1,11 .1 1 , 1 1 ' Aw'-' 45. vingi- -,f , ,1 . 1. 1 -.1.?g,L' 3 1' .. ,I I .- .,, - ,V 'Ji' I' zffl' 11" -7, '- -, ,, ,- 111.1 Y . .. .1 , jg, V 1 . ... k '. '1 . . ,1 3,:,, V ,,,, , 'Vw-. 1 1 1. A -A , ,..,f 1 , F y 1. W, ' 1111- fl-,V -1 fd' -Z1-V, 1 1- L2,,f..,,f, I '. . :',,,,,1,',: .1'15f1 '31--1,-1,f, f ., f , ,V ., , I,-A -I - 1 4 ,,,1.1L4,,v,.:v, 1h,V'.WJ. . , , . , ,. f., ',,'v":. ' , 1,k. 1111, ,. 1 1 .M .f ,. 111 , . 111, 1 '7",1 ': 1, --1 1, I 21, ,, 3- ,.:,.r .1v..1,,' ' -'.. , ..f.1 .V .. 1 1, f , Q,-1,f 1 4. 4 , 7, 1 Q., 5 'N .,1 - , Hp 1 . .1,.,- 1-11 4' 11:2 .. Q, 1. 11, ' if 1 ' Pdf,- gr' . 'if F-W ,Li fa-1. ,442 651' .15 fp ,w-1,1 ' -A T., 5'-if ' -Z 4 1 'Az . H 1 fi .. .xszi .1 . Q. . P' 'S '54 5 B, gi . we 7.-I .331 ,Wa :fu , -1 " 7-I :gil f-I2 533' rig! zz.: .... -::1 P--I "ELSE HE .ISL "IH, TIL! . ,,.. :IF-I artzga QE: f1f:3 fill! .5235 .:::3,, 'tzzll .Jill .1251 11:21 -,Fifi 112511 2221! ,..,,.. . 52:5 .:.. i in :usa E 'Eff' 'iff , 25155 1 E L., S5551 'LEE ::.:: g .:':. 1 ...:i. 9 .,.... 1 5:41 34 .emi 11 Hill. It 35255- "-'rrfi fr-, ,.,...m .figiii A VM, svn.. fn-Ia fx.. , :.:::'K I I! ...- .:z::3L -I I... ,H -.... ... .f J. ia nf R J-I-all U Ama., r 5:3221 f :::t1: " I VZLUV4 1 1 ,.f:::,1n 'f ,131 .f..II1'l ' 'feng' 'ffifx Y M :IZ f.1::.:., 5.f-:ff M:-rw .fflfnv-ru --.-.v -..-,. .-... Il' wfiiagixi IEEE. asisir' 1735: .s::. 325121 ... .gn nu... .... ...V Agn: Y-c :tr Z' 234535. Lllfiii' -Km... .... ... nhl ,.., .-....., .TINY ix bn 1555553 i' ' ..... W ,, 1 ..::::jt:f1 ..'K'2l5'1" mi:-. 'W L' ...-.., ,..... .N , ...,.. 93312: ....... M .1.... ...L -u 1 ,..k .U un...- -...... .mm- F12 1-... nf.-. -1... 3-'. I, I U.-.. W' "ffl" 1 Q . L Ii, HY M ... v- ' aff'- U... ...- v..- ... .1 . -'::: ,.... ..... " S!-'ta .L -v ., y - J V1 - A Ir ..,.: ' ul 1 -...- - -W -. . .Chi n za- L f-:3.:4 X ...... n ... nfl.. IL -LL. 5, ...M . , .hu , .uni ' -... . M. . ...- up-. ,: , 3' I, .. :- ' ... '!'..i'z' ' Zi - 1 .. I. nu... ..- :IIT '22 -Q -.-. , .-A... ws. ..-4 A . ,:-: ':. .. ...- r. "' '1 ,, .,' I-LIL FZ' -- sf JCI' .N ,. .- HE! W . :...:v:n 7 1 3 avig tion j X f 4 1 1, 2 if n f , M 1 ff, zf f ' 'sk 6 v- SA IVI. P. Garnica QNI1 W. L. Kennedy QM3 G. D. Twilley QIVI3 G. A. Williamson . f' . M n J is ' o Q . Z A V W f LKA412 K, , ig., was -M---4 f -P'-ww ' 'rigygzg 4 1- ' - f. wr' f :: - fy. 1-.--fffw ,w.f,ff,-Q.:-,V-,-..-,1 Y: fl . - .W - -V-- --.f...,.-...-..-... ,,.,.., ., , , ., , , .. ,,,, - -M k ,.. ...., . .. .- . . .r.,., ...-3:71 g,,..L. .1 , r , , - L - 1 ".TLL"'1:. - -f.-t--1 m c .. - was '-'.2:':.:i:fr"'iv5s-4 fyvggffiaigi sara: s':'1'4':X:'.fff2:4:'-Y? UW- - 'rw " -W 1. , 'W' , -1- . . - hi :.,m.:.m:- H 1+at41+ffiff-a- Lfr-:ease-2:41599541: 51314-fi:-'flaw ?:ff2?fif'f!1':i6i- rffgkaizff ,Q 113255.-meffilk ggemdfzl 173:11 . 4.1-2' ff1'f4F'f:'Wf?g7:- ,. . , V - WW -.-- -. ,N A-A ,.,, - A , . n A.- V, ,.--,,,,,, ,, ,,,.,,,4,,h,,----,.,. HM, . A , - ,A , . -- ,M ....,,., -f,.,,.-- :'.- -L-J-L.., ,,...- -,- , A ,..., .... . ,.,,,Tg1'4-534-.1 3741- . .. . .' .1 ' l" ' .. , w , y 1 3 w 'r V W i -T 1 ,v IL CL 11+ LT af . ,Q 5. ML -V L7 -,. 'Q -- JL ., 'P 3. EL EI vw ,. LTL , . f at .HT 4'-P 5.7 .Ju F... ... g.. -1, 54: T T 7.15 Ar 51+ -- 4 S ' Q: n '1 A LT. :ETH .5 4 'F :E Q-, N .A LI. lg 1 Y -. .. u v 77 n I 'I Eg, if r ' Z - -N C I 'Sul ,L i A 1 -4. V r w Il XZ Q 'V A X, f ff I-if .- 'za .,, ff My .,..i?41.- V1 H F? Qwf A M W, vw 2' Q ' 5, 3 Q.. A . 4 Zfwlm-M' ' " ww - , . -nr -,rw-.f - - . .fi:....'1 77 rr .- , .,,, -, , Za' J' -TL' gv .231 f": -- 2 G, . ... ,....,......,.-- --,,,,,7 V Y -QT ' :Q s- 1, ,,,1 "- 'S' r:'::4i::-,.,f:g::::-'34,rgogggggy31-C-1351-43,7 -1yy,---41- LL-4, -Q,-5-mv.-f--.J,f,,,-.V.. ......,-. fr -.-. ,- . , ... , ,K A , , W, ,VQV - ,A y K ,V V " A 1:3 3: A ,M 'L EYWLJ- 113333.31-1:-l:f7:57g1, ,fl ,1.-..,,g, ,:.ij. . , 5.53 .. . .',::T7:'S,7.L1:,:tf.::7.I'51:1..Z:" 13:1 LZ' "'1"',1Z"' '1 6: ' Q ' f..i:'- :"..'Z:-.:TjL',' f::g'.,"' Q-3lfiL'lZ2.lLfI"T'"I2LiLJ"iZ2Z'Zg1'f".2":' ' ' 4 'Q 1'--'-55"'9"""" K'3""" ' P ' ' ' ---'-V ---- --. "Q -f v ,... -.. - .,.-.....,,,-.. -,., ,..,u..1.:: .,-.15-:n1'.::,-1 'f'1:..i'-" "- 1 - - -1 ' '-1:.f::w--M-W -'-- - - -A f . . fb -f - -.. . .f.., . . -'- -A-V--V-----N A- -.-...:.1..1.-::1...t:,? A "Y " "'A"J"'L----fm -' -- - -'W' - ' : '-Tj ' .- ...mftfiitjzrflt::1'11I1f ::i..:i1,g 7:":f""'-'- -V-,-M5 Lili' - 717' 7' ' Qfg. :'Zf', jx'-Z ' 'P ":"'i'i:',,': , :Mr ' ' 5:-1-11 3 - - - -5 -V 'L F---lv ,,....,.1.-5-.zf-71:11--'::f-f' f' "zr:fTi"t'T:'-33 5 .-,.fT"'3':'t'7'ZfZC"T' .'Y ,"?T .3'f1?'Z"'Z.LZ7,, ,:'-P"'f'H- -F fT"j 'qv .I , .,,,. , , , n , , ,, V , -.. .4 'W --nm. .V-M. 2..,...2'!1 '.:Q:':: '::a:::' :unful- .:f::i" .R - .rg ...Mm tm., 3121535 . .... .. 51:-,Lu , -,z .LA 7' :IEC-3 .-.-,.,.. 3 41... ld.: ::: :in .....-.-. 5:-.:'-1 9 f....,M.. ..:':'1: ...un 1 ' 4 9 1 ,....,..,. W. .,...,. L -. .f... -" L, .-.. L .5 .....-21 1:1133 ..-M, .AJ-. ,....a. ...-1..-. .........4 .C nu.. ., - 1.4.--1 ..,...., .. ........ .-,.4..... ,..h..... L. -N N- ..... .. -Q plan.. ,.,....-.4 up vnu FY? rr -. -...qu n ...un ,. .-44.4 ii- .J vu., 'ffl Y-1. JZ. -' -4 u .fu H.- -pn- Bain f- -.4 -"f--1"--1' Q .-...J hw... i Z. .. G, . . :Q " ii? . 'Z f' u .. P' 'w . W... J", "P ' stu., .'.,.. " f?"i-"P Q .-..- r inf.. -1 .,' - Q : l 1 Q n I- p 1 P 5 ,i .. - ,il 1 1 4 1 H 'E 'QI f. mn Q 8 V -Q 533, AJ- T 'U firt, I T' 'J Y JM r W 5 W, , l 4 f 2 :. 511,32 5' gl M 335 www s rg ' .. , HA? 5 1- :- ' 1 kkju 3 22.54, a E iii kfgf - -E , . 1' 1 U gi ' xx' . 5 P43 if pf- 1' gli ii az 2, , , , , Fi WSL www jf. i 6 271' if il! Lg MHP 55+ li ,133 fl 3 375- 32355 1g fig? +61 Q H S Qjql qui? ir" W ite? ws! iii:-" 1 59? V7 ffilgy .5 W, , A Ei? . Q! V ig: , ?a:1pif! u Qfiaraii ' wr: 1: H ,gfz-3-:3'f lg 1' f1':Hr.g .3 , 2.:"S2fi!f Sjlgz.-i IU I--qfflfl L-1,--if-'if :fg::23'7.- 3 ,ww W egw EJLTL, 32 M fi P: -: A1 'Q I 1 fi 1 3 Ei 1 wsw 25141155 E 78 if-ff? ' LT HMPM C Fimg'-rrzzhy I' awford U1 ed. ical HM HMQJ HM1 'W 2 gfalafats . Liang nd baya n -. i agua- N r .1 rr .rr , .1--mfre-zevrzm-5're!Q'1vr+fis!E-s+rf-1e1'ii-z?:rzH9Ws?E43i'e?iW?+2Swiriv?i1'iif'?f'e 'rF'fr'ffW'ffFvYf I.2irH+I?f+:i!P3t45zw?ti?2Ff1?i!Ef??W!3'EiiF5'??F -:2LX'JfIU w i- 2'?i7i"li'25TTSFWTKY'T?Lffi5i?i?Fi'?111+iif?i32'if ' ' ' ' ' 'M'L"r""W':"Tff?5fff3f'1'i'f'75'- dlvlsion LTJG Tom Romero PC3 W. T. Antoski YNSN R. K. Brandinger MNI2 W. Ford PN3 K. L. Hislop YN3 V. Martinez YN3 T. L. Robinson EN1 G. M. Clipston PCSN P. J. Nieves 79 ll!!! IA r ji 1 ii r 'fi r .. ITL VY , , T313 :.,'.. rs.: 73,2 rr: -..o .. ., 4 .4 .,. I 7.2, 1 .'..'. , :ary vw... ..,, Lr.-.,: tw W 41.2 ,., . . .. .nn 4.1. 1 V 5 w W W ' Lyra: TJ-32 X vt' .7 'TK , rs. 1'.oNl. ' 2-'tif . .,,- N 532' ' "" T.1 .- , "4 r 17 . :Kin r 'vu if., r 1 4 . ,, 1. an , . r 1.- , y .,. 1 24 .Z 7375. in .. r' P . ., :1 " TQ 1 ' .-ii r ,TL X Q- .-. 5 v-"N . "4 1 '7g,. 1 wif? , vm., I :.-.,. r .f 2321, E '.1.'lf:'- .WSL ' 7' -4 ' ru - - M.. fm: - ' .:.m:.:4:.r-mr. -.:'.::.:,:a:..:::.z:,::::c'r.:r..T..'-..:.:T-JLT:.:.:1::".:::""::1Z2:'...."f"''fQ'AE' '-" V-'-V- -....---,- ..- --,, ' - - - N 4?-H" 1 -5 0---'I-v f-1'1,-1113--an A"I'.3J" .L.:.. "J lags, , . 4?l...,I:. .-. .....-.........-..-. .4 IM... .M mr.. ,. :f-:.......r--.r:.':v:':::'-7 r , rf-Q, , , . - ' - P ff v -- .-- 75,-5 - .--. r . . :wg ..,..,. ..... z..-351.1-Ja.-firm.: .1:1.oo:::H.::....z.....E:.,.... f,m:::,:.::.-....Jz.om,..,W-....,......: ,-......-...-i.::e.g.::::.:r,:c::.::::.:.:,.,'- .::::11::-:- -wr.. :.,,... ..:r-- ----1+-v K- R- w- f r - ,. ,N ,.,......,.,...,........-...... WM.. H-.. 1., ...1.---..-...-...,..,.,,.. .::.....,....-...,....-M.--,.....-.....--,.. ., -, . -, . . . ..,... .3 . -- '- .- . 5- ff- - 'I -- . 'T' ...'3??1"I':141.-::"m::iem::r:mms?ra.-c:fE11:2r,-1:-::f'.::'1":..-cr:::::r:2:21:22:1255::1:':1::r::::rr:::1f-:rf-T41':rl 1:-f' -- - '- f z. " ' ' .- A -- R- -1 " ' ' r ' ' 1. .,.-1 ...,....,.. .-.,, ....,...--, . .. MM.. . .. .. . .. . r L1 Zrflzxffizlx-P ..'.-.1"'f', 1. AV. A 'J ff' ' 4 - 'V X 2 Mika 'Hmmm 9 f ' f ' Z Y 1 ,Q W .,., 1, Q a i uf, fn , f V X ff f 1 WW' W W 5 WM Z W ,, , Z ,Z f, 4, VmfV mf if .J".'f We s xx XY 1 X 4 gf Zyf . 7 s ? Z V arriving home ... an diego ,,.,. J,'.L,f.Z,....,.,,,,,, W., ,,,, W ,, , , P I P l i 2 i W.. M- W, 83 i 2 1 Z 5 1 5 ,Q i 1 S S I 1 - -w -v-yy A 1 M,vfrmwqa1r,.y.1m.ff-mifL,fp-11.11331i-pa-rfaaa1?x:Sn+?f2.i:aiv.f'-3+1fbias:EEfiiififiiii!,qfeQi.Ef?1Pii?,'l?"i?1'3i?fl1ii:.miv-3ufrQf4s'Fvfi-7i???T- 1-Eiifflii-1q3 wwf: .W VV-'-' ' -'Af '- - -' '77-'L'-f"3'f '-'ff ' '., ir.: ---. V-i:4v::::i'LzLyr t1.'i'L-f-r'-'-Q"-N: ' :li VI' 1 1 ' ' H - Y -, - A - - F Y. -,.,:1..14 -41 ,,.X':i-5.cv,1. -,E-,Lf V - V I . ,Q I i, -. 1 , E . I. i, 1 ,J 5 1 gif 5? I A. 12-L 1 1 ....-. SILT ,LTI .,- .. r I -at mu- - 5222 -,- 1 IL' wif- ,- .gr-YZQ 15711 I , 5 7517 ,M 222:5- 13!.'J."L' 'iii Ev?- miie: fwfr -11: 955: E51 Ffftgi L K+ wA1.swon:rH 'Crunse Book Sales Ofticeg 3: PUBLISHING 4438 Ingraham Street-Sunte 205 my? Sgcnigflzxoull ...u San Diego, Califomia 92109 E333 ' Fw-.- gif: 'iirlnifzbirhirif-"r::e::,-,::: .-...,f.n.- --...W ... , . .. V 4 f aw -V .....,,.f f'f- --'viaW-'-A-....n-"-'-:'....1"'-"f.:.'::"',x '.a,."'f'2.-1,,.z ....W ' M .-.rr-':::r::.1r::.-::,--,-,,,-.-,--f.-'gliff --r21:15f'hiv::Lau-.f::'lc::w.'3'v4r41i:n5,E?EL'ar.':r:.'r 1,-safes. - .?.1m:'E2ilm?r::r:LWr?EEm:?'g'Qq3AW'::::1:E"'5'E::f:::::f:!:f::..::::'l1:1t?::F:::::::::: 1:31 ,, :- 155111 ir:-.L izmrfa' -I -Am-f---W,-+A, f. Lnr tL:4'PuEt::'::."t"':::'.ri':-'T"'5'w:?f":-T.'!1: -1. '::' ' I' "' ...:.:z:::...a' ..4:'.:a:'.:'.....mr-.::.::::..1::1:1:'.::::a:::'.::2:u:::v:1:2:::1.,.::f:v:'r':::1g,::-,-:z-5:11111,-25:14:15-ra-.z:-::::f':-:-:-r're-f---'-1-L '- A f - :fy.---,Aff-2-f-f-ff:-:-,ng .f . S+-1'-4242-1 ,f-- rip . nf' v - -Q7p'w.v- -w 7-f' ...A .uw .4 ,LL ,.41,,,...f.-1...."..,'1.A....-....4....4.,...... .4.........,...-.,-21-...-,.-.1. ..,...-...,, ,--,. , , .. V . - , W k H U . . -f - - - 11::,1ua ::z1:L .1.1,-g 1,+g,.,fz:zuf1azf1,fganzmgg: .11-4111-www A - Af '- A -D ' 5352- Quai pw 'Q-wufwmd 1,- k,....:v- ,Ji ,Q Z px , ,rv .--s44g,,,w-xi' . 'Q 4"--U 4 -' s - . . .. ,,,,, xx , ,YP,1.,.4 , - .., Q1 fl A ZA, f if" nv,,,g,,-...,.-:- , . ,., . qw, ,. ' . . ,, - ,314 -,Ma-. " I , A ,-mn. , t ':vk,K,i--Sw - '- .fu f A .gniw '- . - ,,,,,-f-av..l,5,,AMV a,,.,.-,,,,,,,.g'uu-eqi::'f " nv.. ev fifgaglgfiff If., lf, ,1 1 Y , A 'V ,wx ' , HM 1 4 Q 1 n bt Q - s 'fl " ,r li f A--., LM E3 4415- ' 'km' ' 'ln '- N "Th: "ww ' x .guna . . - , a 'M A ' '.fv-41:1 K ag... .. 'gQ,,,'. - -Q-ww-1" ' ,H -""-. .ffJs..f"' I. ' 3,1 f ' 41-Qtr' ,Mrl -f , . -f h vga-. X ' " fl 'Q A-MIT' --Liari 'M' M' 'X . Q?-Q' ' H l ,K V ' 3 254- vu" 'Ms' "" ' 5 . nf ' '-!"r"-F" 0 5 J.. dnl 'bg C " 1 . s " - -' - I' f-q-, H 5 'Y ' 'L . 1 .. 5 1 in. .. ja u 7 . NV Q. ' 1' in V . . X . V, ., r kt 5 K V, . :V V . .- 'V - V V "Q: V --4' 'gn-L...-4 . X- " , V ,V 4 , V ' , , X V ., V , V - . V ,, V , V - V ---,p pq -V V VVVV V , ,. X , X., ,,V -, ,X .. V,,.V -VVVV VV . I - 'P ' V V V W' V V --9 'VPV V VVV V VW" 'V' V V ,wk-.. .TV -i .V V ww.. .. ,,.,, ,. -V-- 4., V . I- .. - ,. 7 VV'..V4XV ,VQZXVV X-VVjVXX -.V ,Vi-.jigs "V.., ' " V, ,Q-'X A , V.. 4 F X fu, XX, X X ' XX V ' ' X ' ' V V 1 r X. " 'M' M' '-sf: , VV W. T-'XV 'V " V V' ""l , ' ,M V ' IV! V .V ' M 'A ' 'L - 'Agfa-n ' X, V" 'wfrlr XXV' X VV' X Vf- V " . ' VV XGA XX X .V X X XXXXX, X VX .VV A., ...V . V---4V-VH--A " V' 1' V V, , V .V f ,iV V- V 'u-.pn.v,,d,1..V ' ,VV -.V V XV, ,- ,XX V: ,V V4 V ,, V , ,V VV , V 5 w-1-x5g'f7fg?V1'V4VV+V"'wV'M,1'fVV'V "V'V4"f',:'.1. VV V ,VVV V, N . z ' .Vg X V V ,V .. ,VV V , V '77 .ffVf"'.,1:E.VVVVVV'-,VVVWVVV4VV...,.f,VVTV ?V""ffV'V'.V V' 'V 'l'Q1V1".'Vg-. am-'-IVV VV 1' .. . . ' V -VVVVV-' VVwVVV""j"g" V'. .: V.4, , ,'VVVV,f,VVV?Vf1--'V"V VVQVV ' 'V,,,V f"'7Iif':7,fi'R' Ve"-""VV'?' fy '.V'."'Vf ,V ,,V, V V V V X VV ,VXX:fkX.XXXXXEVg7fXX.XXX,1:,?VXMd4.,,,,w4XX,V,,M,,, XXXXXVAXMZVVVXX X,V,Ew,,-LmXb,XX7qV-.,V.,..V,,X,w,,7XXX ,V ,Viz ,, .,y:VV-iiwwe ,Vi X, .V, VVXXXXX,,:,-Mil!-ifV,34i..VYg'H:X,' XMVV. XX .Ex ,,!! V .V5 9, v XXXX V., , s..:V-m,,,,V,,5M-,- VVV "IV, X,7. V,VV- VV X aVjgXV.,mq,g,,jX,X V X , X ggVV,,,.., X, V . V- www, ,,,V , - V'-gi V ,Vim ,V 1.1. V jwfs- ""f'm-'VV'V-V,X,-fV .V..V..V..V'f.:?VVV ,.,,,q,,X,, X, we 'V' V-F' -V ,fr ., , .n.,.,V,, V V V ., ' VV? V' V V .',,V,. . - VV :V 'V ,- V . VVZVVA'-,V V V' 'PV Q 4' X, . -,QV V , X -.ala ' 'I V " " X , X XX!,XX,Xi:X,,-5.45 ,,,.mE'VXg,?fpC5Qini,V X ,V,VVV1fVV ,XX XVTVTXV V X5X.XX,X,V,XXXX, VXXVVVXX 1, Vf' :MV VMVXVVV ,V ' , :V V.n-VVVVVVVWMV LH.V',' f ,,VV+V""'T'V-.W VV V. ' V V "'.V-.V1Vw , " V? Ng. , V X X X XV X X XXX X V ,VV X V V, V. X,4,.,X XXX j1VQ,?-,XfXXXX5XQXVgX:AXVV X XXXYQVV XVX?fVg,VXXXMV,,,.X,,f. ,.,V,.X VV ,V5.,V-,V.,,,.:Xm . 4 -V.. ' X,,ffXX , X X VVXVXXXX XXlX,X',bgXVl,jXXX.,V XXXXXXXXX XX V J X ,4 V .VV ,VXX,,,VVXXXt,VXfXX,VXfXXXX-X, , X .X XV V X def . , V..x V V V Vg .V :VX...VV -g,,VX rv . VV X VV V XX ,V XX,,,X,,,XX XV X V X,X,X,,,,,V- XX , X ' FX, M Q ,LH -L .V 'lb-ww.. VV.,..... A X V VV . H , .V V ., V V X VV .V X , V ...MV X X ,V , X ,V ,V X V ,.V-, , ,V . X. ,X -V.V,. , , .. -VV' V VVVVVH -G-V, ,JV V- 'V V , . V jfzkm, V, AV l -V 4 V A, . V . VV ,, V A V V-V,gV.-VV. , he - , r V V VV - V .V,,. V V, iV?L,, , V .V - .V 'V a 4 N -rt 4' "'."'V ' A ' I X M V ! " fu ' ,X aw..-. XX XX , , V, AXXAXXXX ,V , ,X XVVVV., 'wf ,V' , XXXAX ,,,V,VV.V,XXXX,X VV' , Vifrrvr . XX X .5 - , A 1 X XXX11-1 ,V f V XV: X31 XXVXX ,.,,,K,V -,.VV..V V, XXXVXV 9' X X X V ., X VV?-1 V ',X V: - "V" -- V ' V V V V ' - V VV . V V VV-:.V:VVV Vw" +V VV , ,,,. VNV' V 1 .9 .. V 'V .VV ,V-V-V ff'VfwVg V VV V ,Vp-V V ' 1 , ,XXX 'G V ,V v X , ' V V V'fVVVVVVV .',,VVVf' , X ' , V X V VVVXX X ,,. ,sV,,., -,VW A X V XXXXXWX, X,XXX XXXXX,-,.X.L V V V ' V.VaVVJV'V -V V "V V V' . Vjf-'V , ,. V, V' QV ' V f,f.VV. , 4 X,X ,,.VXX. 2 X f ' :'. Balm. V .,, , X V .... . ,X I .. ,, . X , . - . . ,. . V -V V .. ...au V , . . ' VV V V V V f 4' " Vw ,Y V , VV '. VV H M " V, ' V , JUFLVXN V , VVWV..,.XXX ,.VVV,,V ,g,f7- 5fVreK?f3'611i"V"V' -'fV"'VfV"'V,'X,,,.,V+ .VVMVVV-fx, VV 'fLL'Q"' V , , . .V 'M' " VV ,7 L ' ,V , - 'V " lll' , V ,. ' f-V V ,VV ,gram-av:-Ve: 'V21",:,-iv V -'f'e,..3'.'VT' . - . V. il "V V -V- V"' Vf " "5-VVaVVVVV.VVVV.V1VVVVVmVVmrf+VVVf'VVVV:vYVV-VV,,VVf,'??4W'VV5:"Vf?fVVV1'-', :VV-V V V"'L.VQI 'VV--Vi ' V. ' - f rf' 45" .-. . fl ,JL-v ,V f ' V ,,,.V,, V X 'IV L.,.:-V '.,,P1V,XX-X V ,,,V 'XX ,,,'V,,,MV f V,1,,1,VVVV"",V,VVVl'V,V'VfVV-,gV.VV VV V ,, X X XXKXX XX- V X 'L ,yQ',"Ui" 4 ,, --VVHVX V' V ,V4 ,V V- '- q,.1.q4,Xw4 X VV.WV,,X,,,.., , Q? X, ,, V ,, V., - 4 XMXXXV-..,fX,-V V, f ,,j ,.. V X '- , . ... -. - - - , ..., ., ,,.' V., V VV V', V' V,V1V- 543 V".-wf-mVVn1VV,,,V.,VV'VV'.'VafvV-Jw:'Vai'-V-VV 'rf' V , .V.,.V,,,. , -A F ,,. -. ',, .ff V ,.- V . V V V VV V ,VVV-nw V V- V. V.,VVQVVVV'g' - V' w 'VVVV Xw, ai ,V', 1 V " V -4. VN . . V V V VV. ,V ,V . ,Vw 3, V -H VV V. .VVAVVJVV V :VVVVVV , V V .. X .J X ,nh QV V , X VV A X V ,V VV. , , XV VVV 3 X V X ,XV VV X X.: V V, VXXH VV , .X X , A V V-V Q, ,, ,pg . 9' , V V ,V ,ff VV . VV, .V - ,VV. UV VV V ,V , , " - " F77 ,Vinh u VV ' ,fr-VV V VV VA, -,V V 'V V V V VV1 .V.'. V -VVWVVVVVVVV VV, 4fV,VVg.V '-1' 'fu' ii' V ' . V V .V ' V V. V ' :V ,V V V ' " VV--f4J.ifV1vVV V .,.VVVV- V -- Va fn V ,VV V V VV V ,.V. V V X V .VVVV -- ,, -. , - V V- V V a N, V. 0 , V V'. ,,VX, . . VV ,VVV X,X V. Vu .V-,,, ,V ,X XXXV X ,,, 5 Q. V X.. up SX V 3' at X X, X ,J V, ,V V V ., . X V . V V ,Vg .X ., X ,, V ,SN .QE RXXXXXX,XXXQXVXXTX,,:LX,t,5X,,f,.XXX VX V XX X "V tr- . 3' Ji." 5 I' . k X VW- V V V' 'V.V VV 'Q A 7-V ', V VHVVV HAV "f'yVi V' YQQVVVMVVT ' ,X Q VV fr 1 V,V V ,.VV.VVf - VVVV VV ,V' ,,,,, ,VVVVV V"VV :V 1 QV iVVV,V,1V:-MV . , , , V. VV V.VVVV'f",....:'T:,zV,5V.,.,. ,V,,, V VV V '3' V ' Q ' . Vw - ! li, V ' VV VVVwsVVV', V V.,.V,,' , " V' Va. VV V .,VV. Ju-X Vw "VW VVVV, V ,VVV......,..V , dl". 1 i 'f - V , X I N'4V., "V'. V ' 2.5475 'WWF A' V VV ,VV V.4.,if'i4Ef.V-V i,,,V,..5-MRQVXXX XXI "'."9fQ"'V',Xf,fVV ' ,:XXXj,, V' if '5,f,,X,j':V-V-' t?GV?f'f:"' e V 5' VV V V1 V -.Voir " " VV V' V Vi,VsVpV2.V . V ' V' ' "1 ' ,VV 'W' 'ff' VV V. V V V- ' ' , V, ' 'Va V ,V VJVVX' VV V: -V , 2 -V VV ' g,V.V.f ff. -- ' " "'V-'V-ffm 'VV V V V VV V..V-V V :Vw V VV: V ' f' ' , 1 . VV VV J R ,,.. X X0 ,X V 1 X Vis , -X V, XX V 5, VVVVJVVVV, , .VXXX XXX, X V .Xa , V,VVn...A,V V n,X,Xw.-V , 5 V X 4' . ,I ,, X, VX .,., X ,X X V X X ,,,,, XX XX X X X K V ,' 1P'Q , KX' .VVX,L'Xg7A ,XXV XX,K"VXj,,X,X5,,.V 'V ISV -X-gVVVV"' X: X ,'V V, . , VX X I ,, V V.: V V V" ,Vg , 'V H" JV ',.VV'r,VV '-V' . 'V " '-'VM-VVV., A 'V " V. ,. ' V .uv 'pn 6- V 4 V VVV-V V . V' V r .,V -VV,V'VVf1: V X at V , X ,, 5 X X ,l X V X XX,X.XX X X , D. V V, . XX V XX .,, V,V,.:,,V X. XXX -V 1 . A ' 'tp V "V 'V V VV ' 'V'A'VVVV'V"'1,V ww ml V, -VVV-f ., -V K F A V-., ,VV V 5 ', - ' .VV V4 V', , VV. V - 1 V' VV VV VH twin! '4??9V1T4-wV V V "V1"""I'f:'V' A V. ' X-VN ,X , " ,V , V V - ' V ,VV , V- 3, ,V VVVV.,,,f V V X V X, -, X"VVV X V., ,. .V.',.Vg,::3,.gVfVV,4V-V,V ,VX d,,,,Vn , VV'faV,VX , " V . - g HF' ,VV V V ,M VVV, . -ny, , gVV'xQ'auVV' WV VV,,z,cL:1V,VV,V-nu V V V'V5""v:V-VwV3'i ,V,V.V-4, '1' A .V V "'V.1, .V 'V ' ff' ' V' " f' ' ' ' ' 4 ' S.-VV'Fi"'V V' -2 .V-'Wi-V41-VV.L...VVVVV' "lVf"f'7'f'L1"1:V'V V',' V V "fVf2ifi': 0 V-:Vw 1 VV"1 V ,swf X , V . V V 'V V1 ,V V ,VNV-VVVVVVVVL Q V",: V, ,,j5j,'1 .Vatu V ,-Vief' -M,-:VV-:V X WX X , -V V' Vi' V 5 "' V "' f" X ' 4 ,QW 5 ,VV -'mfli ' V ,, TV QVH ',',QX"' , ' ' . VV 4V,V'f -V .V ,V "' ' " ' ,V X ...nur .X , X- X V ,, V, XV-XX, XX., X, X, -V .,XV,,, VV V V X, XV , ..- X,V 1 , A ..lff',X"' ly W' 'V , V V , V' . " VVV. , q If M915 1 L V X -YVVV. , , V V E - , . X, V - .V . , ' 1 P ?" 1 'Y ,q 4 1 Q ' VV VVXV' ,


Suggestions in the Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book collection:

Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 1

1969

Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1974 Edition, Page 43

1974, pg 43

Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1974 Edition, Page 87

1974, pg 87

Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1974 Edition, Page 66

1974, pg 66

Tulare (LKA 112) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1974 Edition, Page 68

1974, pg 68

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.