Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH)

 - Class of 1944

Page 1 of 50

 

Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection, 1944 Edition, Cover
CoverPage 6, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collectionPage 7, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collectionPage 11, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collectionPage 15, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collectionPage 9, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collectionPage 13, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collectionPage 17, 1944 Edition, Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 50 of the 1944 volume:

,-3,1 -' ff ' fa- 1 - I V - gf-wfvr:5i-fg!',,3y331qg.f V --'v'1U!v'!",,P'7,.-."- I V' ,wk ' gm - -.swf X - '- --ff V ,ye X 5' '-f'-- - -wk" L--E: E, 1 I 1 13.1, .47-ig-- 1 , ' -' 'V j. . " wi. ,. ,H ... ,L-gf ij... Q. :Q -Zig-V5-455' -5 . .3gVg-2fIf?- . 1- 'M V .. . . 32,4 N- - -ur, 2 'W is df?-' fx. 5 6 ,aw,Qg,5naw 4.-4 'X Jw -. -HPF! fr ...V pg,,.,,,, 'W " :Eff giifffg 1- 'H 9 .1 g. .wp -.V -5- VV .1 V-V --' ' ' V :V :. , 'V' : '- if ' ""' 3'1" :V -V V- 'LJ'-.V .-f' - 4" " ' . :E H., V ':.'. -- ' x '?L'xif.iV'2" l- V '1'- " li? V VV. , I 6:3 Qfrrl V' ,f ":V' 1 aw -' T--V-. ' '1. - 7 . 'V " "-V 'A "f'- V -V - T-in ., V 1 f, --H d: ' V- V ' - F - f a 'f"71' :Vs . -'- i V J VV V Q A ' fagflf .faf:.:, . . V V" . 'ii'-K, -" - w' , ,. V .,.1 ,BV V V , ' 'L , we- SB'-Q3 If 1 f -Us V W J' I ig:-. : 1 V ' ff-VVV-V 's wi ww- 'A '31- W, i M, as U gg., ,Q 've-1+ 42,17 3 .f Q, 1 L A H 5, 'I ' K " x ' . ' -ff 5 E' N . S.. fr f 1 5 .5 , 1 4, F -. -gr 5- sf A C 1 ! .B . 'lf V sw Y. , .'.f1f ,".'V fr. V . . . fl. .. -Nt V V-f .V TV - Y- 1' 1 af' ' -AVE ' T' ' 'im 7 -r-:-- ,V-A -1.-' Vi' . - 'f .-.1 " - J. V V,.-47 - :FV 3:1 -V1-.V V .. .' ' ' 'R , .+. VV , V- V V. ,f1,VVV.V ..,, .V,x,.- ,.. -an .4 , r. . .Vx V- .V .. a , VV., . -1. V - V V +V ---..V.. . - . V ., .V .V .Va . -1V--- , V. -' - 1,44-iw ig- j- ' -539 155, Y .Q QQ 1- 15 . .-V. 2. 7, Q ,V VV ' .E-I-.'EL:f "1".,V . J VV . ,KTV 'VF-sv 1 .'., . ' .. . gli- .1- I fav. ' 1- fff3xiQ,g."L5V 1S'f',f.V5f:'-FV? 1 T ' " ' 4, Y, I ff? Qin W VV-1- ,-Qi. - ' f 2' . --f - Vf-.. "-' gs," -QA ' ,. . ' V- .- V ff-'li' 7 't ,, - ,-V545-V12-1'V - V :+ -V V -V- V - . V , V. V V -"--1. VV wg-. -- , , V C, V V V V. ,, . - 'r ' ::.. V 'gl' V - . 1:34, fax - . I ' V : -"' fn . , --.HV 'V '- -' 11 V- --2-. 'VV -959,1 A A-1'- 55. , . fa, :L - . . ' .-.-.. " '. V x... 1. V, V, - N-.ru -1 , - 1 -, 'am-auf. ' - 1.94. V ' . .. .. ,,: ,ga MN:-K, , ...QV -gk mf, we Vs .VVV.V,.fV-:Hi :VV V VV . V 2: V. VV , V .-,- .V.- .. '.V., .-... . V.V.,.V .ix .L 'x V -1 V -V k .V ,VV--'H 1 ' - ' 1 - - -- .,V , .. 3.V'aV,'-i f-1'Vg':f:g V f. i,.V.u,. -,,-.VKR -K. 1 -.1-1 .V H4-,V 75,45 - 1 .V .W .,.-..x,,,-,-" -, V .S . V YV ,V.-f- 'VVQ Vg, 5 V ,V WV, ,.V,f4 .. V " F -Q, I ' . 3 -.-1. V-'15,-V' -.-J M ffz -37:1-.fi QI- 'V f,.-a..,...iV':L-- -.-,fr Q1 ff.--51-1" Vfx -'V '-"..'g'u'f1.LqV,-- ' Qi' V V --.41-'Q'j, Vf, VV, '.2'.,".'-f fg--- "L . ,V . -Eff "g..fVys if--"ET-V -PFS! 513512 ."' V- V?:fl.Vr-59 V. if-. V V --M - Jiikzw 1-" QR-3,3 Z1 :fi NQQKSEQA .wh , tg. 'f K 4, ..,.. V. --L , .ra . V ft. ,? , V A .x T5 Y.-ag, 'VVQV' . , A -- MV ,E Ly V" V ,V Q M J V ,V 1 V V,.. . , T. V- VV V- VJ'-' F 4 'T' ' 'F' " -. ,'. ' ' Vlxk' YW' "V:l"--154' ' V --- V .fi A7 Qi" ' V K- U' 1.11 V7 '- "" - ' - , 'A - -. - ' " V V2-P-L. . .XX V Y . , . gb , . gg.:-,ff V . V. . , -Jw 1 15 if av f" '24 I- -.Chr J E' I :K- 'si - V "' x 'LP' 1-Wm .-39" 2 Q ff 'T 9- ws- ' gi f'-i f" V. V 1 , . V - Fm. '. -""m- V -V W -' ' N--Vw"-r-V. 1-.V.4i+.-.Q-4'.V ' V -VVV' .V .V -V V-. VV .-vm 5 JI -s fy, J 4-. .KL "1 'V A id: 11 Y. , fa X "' an J -5 4- " . if - - . 1 V- 'f' I V VV -, -VF L fr 1 at 4 f .. - . 25.5 ' . ,V V gr.-S' .L V. V- , V - V . ai J ,V ,L 3 5 .V ,. . .g wr 7, .V 'f V A Q -2 q , Y., L Q V k - .wk in J Q., KVA. TV V-Nt-. h .A Za., 1-,V q .Vip V ,. - V. ' ' I- W - A , . .. -Vw' '- fix., .V..af-- g"-Liza: ' 1- if T -. . H""'-4' -" 1' .V WF- V iff' v V-. -if x '- . 'MV .- by-H . z,.VQ :- ' fm-s ' --" ,Q - . . -- " -VV -' X. J:-'g ,, VV' is V -Nr V -L .VL tb:-111 .+V .-QV-'V-sg ...sdff - 24,71 T, '-VV X if ,V V. ' Q' 2, x E f Q J A x .Q X 4,30 T vi, U Jr -,. is-v in it J' ' 'Ti' X, if J' -f L Q ' W, ,V is I 4 V. s 33 ,ur Yql x ur 'K A f ,Q if V . - -' "" 'L Wi-W' 'QQ' 'ag "' as ' - - , V -- , " VV V ' V" - ,...- 1 1. "-V-V-V' '- .SVIV J .-,V 'K -'J .JW 5-:--'. -. . V ' ' ' V -' Y . - 'f ' ' V T V 372 V V ' ' -'Qt V " -VF' :V--.:-Q' ' rr-L. V. LV '-,- -I V -.V .Vf-,--fp-. " IV - - V .. ' , . - -' -Q12 V VP' V-1' -.TN - ' V . - - ' fm -- ', N V .VV Y '- gl -.I '- ' --V7' 3f.e5,1-V'?:752iV V,-'...ffVVVv' ' ..Vg-g,.V,i- ' "mf J' 2' 4' .. V ,' 2'f'.-f,f'- "' -' V - , P.-.-5"'T'1. - 5' V' V VV':1f" M1 'nf V - V151 Q 132: ' 141 1, 3-V?ff . f- V V L VV. V. 'Q 5 45' .. - - V gf. , V t V.V' . if ly " A " ' Ffh if K V.-.V V V. . .. V --..-Me.. . ,V . V. V QV., fpm., J-. ' ,5V,'.V, ,IL V,.,M 1 q..-fa, V-.V-E f ...- VV . .Lx A V -V, -. 1VVVV-, VV Vyix ., . . . -V -- ,V- V :VZ-T ,V V AVV f .. - ,Vg-. ,. VV--f-V ,V .V ., . ...- V '- - ,VV V- -..I V- : - - V 1 V.-fr a-Q L1 11.-V '- -'V' -"f V .n .-1-'-- V? ' - V s,'V'g-L V- -V"'5:i.a'+ 2-J-'VV7' 'gift N :-:Vw V. azz : .4 - Li A -, Vg - . f Q 1 . 4: 'Q - - -VV A V V- Y V y V Vw? VV J N, 1 V , 1 .5-2"VVVV, V .-V -.w E "' If 1 Q I 71- 1 -U' 1' -2 'G we? ' mv' , L ,rp f 1 at - yi . "2 f- :V H z- ,Z T a -f 1 N Jaw, R " if X , V VV--V --'VV Vg-V '- V. , .Q-. H , .. . . . , . .. .351 .f V .4 ' . ...V V . . . .V , ,. VV ,QV V 1 V . Vg, VV ,JV .-.,,, KV.. 1- , . " 'A V '-Q-- -- .. , V J- 15 Vg 21-5-' Vega' -:Va 4 i:59?'Vf1 --4.-1 .VVVV,. ' " i f - -,,,XaV-Q,-'-ffzsf' A 34 -V Vr-4 V '. "Hf'F- 4. Hi. V 1?-QQ-. -V-.1':":.. '. L'-V TQ- K i 2-5"--' 'VV.'f'V11- -' 5 W V- " -..- , Vik' '. ,lf A ' .' 'f' .Yr x V -"' . ' V .V ' ...FHS .. .. W,-i1?'?.JT. ,. , . .,m? Aus .. ,,f"'5"ia' .4 Q. :fV"5Qj,.VVV."-5,3-,i 5 : Vg,...,:g-.5 ' - V . - .aa -V -r -V V ,Q Vg-c +V--fVf. , . V in-.Lg K ix, , Vi, .W ,.V, -L. i,,..a,i.-5 .gk 1 ik, .R ,., 5, .gwkk . V. . V' V. :Q,VrV:f ' ' .1 VV Je. , V:V , -f...,-.,- 5 Q -A ' fi- Nif 'Sw V A wah? Y M .V v ,.'f-K.-A 3,1 ...gi Fi . V 1.L1i"w,V9V.g .V i Tj 1 ' K 'fr 'V 'A . '1+figV..'. 1"V-Va V 'L-..- -V ...gi . f , 1 1,-1?,"..s.s:3,,3L4j"'-if-1'-R..-"git,.1-V-N.. 'jr-:N ' -. ,X-af' , -IVV.- 8,3114 '-Q " - 1' ' 'i . - ' 51--1 jw wal. -1V.5g,,g,,-LYe,Lu J A Q ,V-,V .3 L ., . ,. M ig rm.-. 5 . . . f .W 'lb -5.,,,i,.,4ffV -QaH5:f'Q4V? lx: Nr .'N'3k-4-,-?gs1i7" gEV'?551?fk" V.-V V . . . V ' ,' -1 " R" 4".i.V.-5, . if - V- ET: 'JQVVY 'f -uf M' V lvjjlf'-7 TV gi V-V ff' , 3, .. V, .-gg., - Vw- - -2--.Q V -. '-1.,:V- ,V 'fH5f'i,js,frg mf .1 -5 f -V ,- f - V. .1-1. .. . -.V x- W - -- f , .V QQ QV'-' -ff-5-:.,LLV. -V-V5 . 'f 7- . V - .5."-VV I N ,V ,, x, gwq ,xg,,,,pf5V.w,c1ag 4-AQVHV ., cfqry .-gvffd ,.w.,,p-mb G.- V ,V V rv- " ' ' 'f 2'-"a'i-- -H -Q rl? QQ K QNX"-V' 'qvlmi Vfv N. wwf. -sg ' -- ,S - ,rV.-Biff" 'ex-:J .' " "V -, -','V,1',l'f" L 9 --4-"J5l'z'3 7 ' 1 . A, . ' 'er . 7 ,, . 5 . , V E 1 A '-Vibfx -W' Sian' . Yi-33131 5- gaigf' -V 3-N5 j f,..V ff.51:-331129 .V. 2 E, , , .V Vx, . . - f I V A Vi 4, VJ., I KX 5,7 V 1 1 1, A - V.. ff- -.Ref-V '25 .jf W ...S gg- ' .. V V- V' V 5 N- .. V , , . , , -H? I JS, W U .'3-b. 't'-A -'S S. 1-5'f...- 'L fi. 1 ' .... V., 5 :Vi 'Z' all """ V'. 'VQLF-'iff -with Nf"'1"- ""1f" ' A 'die - ' . -,. .. VM ., WT .- - V 1 -4-fy' ..,w -Eggs? - V,-ll- cg fax mg L +23 -Qs. -C, 1 "aaa ess-s .ff Q ,. Veg' I 1 af V' Z f J9: ,":"f:-' 'gin' - .V 1"-'jf":T WVV . .:V V-Z.:-5 :F ' -f.,,1- - -A ,r egis - V1 V,,...uV., .V ...MV f VV VVQ V . - V - -51+-tg 'ja V -sl . Q., , H vig? " .I fff-ni -w-VV V V i' xtiff WM" M.. ,353-.ivp W ' V 3 M I 1 ij dv 2 K 1 t I 3 I V f I V 4 MV .632 5 7 iijzi-FS. " V..-Vi V , V,- V VV? ia' -V..fVr' :,V'-:-- 5 fart' Q gr- ft' 1 ' 11 V' Migsfl-f.'l ftiif'- 55521-1 ' V 1 7 -- nf ' nw FEIILRR K iff- VI: - 3 .V E H 3-E555 ,Ty S- 6 --1-.A V5 -.-xi.,,,A,., gEi EFF. V 4 V.. h 1 R KH .gfffqvgl :Vty?:d gy, -rl., 4 , 9, F A-,gf 1 5 9 R. ff 5 -1 'Q , V- VV., mf. V -. . .-V. Vp ,,Vi'VQ Lfij-gg VV V :V 1' 1- " .if---V . 7553 ' ' if i-355-V""'7F'?..f:"' -if-555-K' . , -1' ,V A., l V . V gg-V., 1 .,f- ,V .454 V ' rg., -4 - f ,' .,A'V1 f.f i"1,Q3S' '53 - '- Q45 Y z,,,v.g.Q, V ,. V V. .V . V. ...wif ., .V ,Os ,I,,.., ,, H ps- Emi. fn V 'Vila-: ' h Q. ' - ".7F"iF.. V V, ,-VV. . . af- .Vi,V V -VV V 1 V Z:"?'f3i1 f W" " J? -ff' -Q w M-4' ' ' ' ' ' ' ' NV Q ' Ula- -" V ' ' ' ,M g...-fini., , V -.VV -S., V V. I-. 5 'ggi-34Qif.'. -f ,Ly wig M., H f - :L ',..V -- V. -X A .. XA .if 1, 1 V. V. 1gfjg:jj'Vo1Q34,, I-il? V 'T-- .:'t-...F .- ff .V 1 .---. Q. -- . 1 , -:VV -.,,,. -,Vg-f V V-.iv ' 1-V .Ls -.ilV , ': . V fi" lv ,VVV , V 1 ,fl YQ V 4.5, -,V V,g,,k.g?i. jf LA. , 4. NV. .f A .1 I -V .- -1---ff-' VV -.-V:eV 'VV1a..'?-Br'-:.'.f ,V-Vin i - 1'-Q V-ZEQSJ-V A V051 Q , .V V,,- " "Exim ' ' :Y"" .A " 42:27 Vw.-'-' .--173'-TL" -if . -'YQ V f - " tvs'-:""V..V A A W V k kt'-' V- Q Q,-W--VVVLE W: V, ,.,:V..,.i,E-- VV I-5.-g2V-V ig-Vzgsj 43 7 - . -xii " - 1--t"L:vV5V,i.fV7 -':-VLH' . +P 'f:5?15' -3.-,, .LV -- . V Q Var! q 'N ?ff'1V'ri5 1 FV-fhiisi . ,-2, . .,V,,V N? V .V 1 V TV IVV.-V i,fg--- - - VV 'ref-'.-'--1--gf -' VV1lViP5Lr Vf -' V -- -, V VVV-Q'--v. V J .V, ..- .. ., .- . ..-.. ,.-,WV V.9fg::,- 7. -A t ' - 5 :Y - ,:,,V,. X .A .jg-ff -V ' I ' 1-5- -' ,, .. V I, V f W .ff V- - ,. ,ffyf , V V VL 5- K . v . V ,, V P W .v . .1 X -A . -1.1. .. -V 1 V,,.- V 45 . . V . - V - '. -V xg ,, 'PT-'xii' 335'-'?Va.gST,'.1-iwi -' 'L V. .V 3 35, V 4-1 V.'9'-f 'Y' 1 . jk . . 'X - ""' V - - -' , , V-.' f '. L I-1.30 'V , V 1 T- ' "1-5' ' ' -11: i I .V1 V,- xs-f,. -- V ,V V Vi 'V -1-261 - -,...'?.4-fe? V. -Q96 T- N ,s-..V ... ,, ,,-V 5 E mggx, VV.V,.:..Q -' -+V . 'r H F '-5.25: . 'fi V'-i ,f V'f1,gV-' ' -Vv'1:" f. .-L , -' V., '-75.1-F., bi' 'L FF' ' ' 3 'L -1'2"'a3" ' . , 5 , V. -walt--V f:"fV" ' .'..- as-F 1513155 j.Q,f'?lr1V, .. , . V. WEL? za Q. V ,QL gg.-as V QQ -QV, .1 fe-V 'ii -H 1" ' '24, if V ' . " ua-if .. FJ-+V' V. , A L x '4 'rg' ' . "N 4 V 1 V " "' 4-'L .V V V'--Va' ..-,' .LV-is-R.-' -V V-he-VJ. ,rs-V -w 1-Vx,-. 1 -, Q- . ' 1 '-VV.Vn-'K "?'... . 1' rw- .V Lf ' 'lies -' "1. .' V- ' " ' .lc-:d'g,f'-. - "'-'Q-EF5liQE5' 2"""A-L' Y' V., 46 f igf. ifiih- L? 'f -Vg ..Z,..Q15:" ', 1-,4+VV?32 -. ' r':--'frzy t.,,g":-'uf --Vw '--'V QV H- ' -A . 4.4. ,V f" ' ' " V 1.54. if ' '1' ka. - .V+ -. Vf.V- . . - ' Q. -:gf gg, r' ,R ,Q V 4 F1-QW ik 'vghwx ,ff gf - .. , V V'VVf AVF1- - ," V .V ,. V- -'la-3","'f" fy I 7 J L- ' F' A .V f J" rf-el ' "Es-avr. 4,-V.V.eVVVi -i',.vfViVeV-1 . ML 1V-QV ' f' L Q 'V --VV.f:V-wf":V5' -.. ii4Qg54i'1'f1j:?fE5 V, if,-,VV.. fwg,Z-1 ,Q FEV'-V'.3 V"V.g- ' Vf . .. V. -. . ,i V ., -.. ,. . .. , V .. ya, , ., . Q . , J 2 .P ' ' 3' 3' J f-n,..r1f-Q. ,n gi!! iw S" w - A. , J,V.Q. .W 7.1, s ,!gY .. M ,,,.,,iE:f..1ZQ:g5 4 . this -V 1, VV, VVV1 ...V A V ,QW-. ity, .vi ,4?..!Vw4 . :. 4 lj-I V ,V-bl, L, NCLEVI .4 fb- L: i 'tj V Y .. 3.5, 'Y - ii: 35, w -1-f.:5v,VL.. we-.V-4-:fVV, V-VfV- -' Vw 2-f - - V 'W NV. is , -. Z 1- ff " V' .3-:K 93. " ' -. F--ff! .gi W'V'lF'-gm ' XLS x 'ef V -V 5 A253 Er. ,Q gf-..gj.Vgjg,,.-YV . -' 221 VW -f'i'f" '53i 1 fm 4 N , ,W 7. ,., S, V ,E . F .fx -1. ' 1-.af 1' X K J VV." SVT iff Q, sk .V -, 4. :VV R ,- -. .'.,,.V-:yy-, Vw-yu. .VV ' 5-7r?5:V'?s"2w- 'LV-2-aQ2'fEiE1 - V. - VJ- TV- -.VV, -r,-6- ' : A -gf-'vw - 1 1: VV V ' gf. ' V .Ls " '--asf' ,V. -, ., - rg A ,Ji 1. VV. 3 .HV K , S -1V - V-.,V-HV:-V' x.- Q , -- ... V- -- '-ww gag, .-VV, ,JA Y I . -V J if V , -'V,,, ,. V rv.-5: YL -. ,.. .V 4: . -.hifi V ,. - , . B Q, - :,VVV, ,, V ,gf-ff lj- , -Q VV., Q ' -TV , V M., 'F' ,QV ,, V- VRV... 1.1. , -VV-.-Va V V --V -V-Q V V.-v..V 1 -V V V Q. V.. V, '-V-V , J... ..- F: K 4 Q4 - . li f J' I '1'-3-e.-i f 3.-,-4---.ga V. -V ...fir-1-14221 ff' V VV V fs' Q fi, .2 VV V - Nu. " E'Q'.gf"'i'vlfi,gi51519:f'- -Lf V f V ' , - L..-JV1.,-,V,.-, -V" -' 's,V5.V, V' :W ff . . V- ,jg VV - V - ' M , mf- 'VH V- ' '- " asf, wg, 1-' . f ' me-:V V- ,3,,,.V V11 . V ' K ' -J .-M.. faraglfliigirb l C .Q . .1-.-:gif 5V ' ' ,.,VV-,V - VV., V VV: --- -VVV - V -- V ,- 'V-'V' ---VV-an -- V -- 'VV 1 .. ' -" .: r- as V -- f- fi 0.,.,.,.V-,V gg ,V 4. , Vgi, -' Vxr, if if A V, ,jf sr A is Ve xv. W- f-111, ,ik V. Q -ae V sc-V fe. V46 ,L 'IV :Lf 37 Q.. .1 I 94' .2L:',V'1 iii. 555 5' 5 4 .1 'VV V 1 Ek .ek 5 LV, ' P5 .ai we fi-51- ' nf' V. V- .--'v-9??,f xg-V-ifsgf ' - V- - CV nf, V4 1 '- 1 'Er , - ., V "M ,ML V .f 55- ff., -V439 '-'ut " 1. L-iw "" 'fi X '13 'W - V V V V . N.. . .V -2 . , . . .., ,V gun- .V '-.-V, Vim, , wg . . r .mf Q-,-3, Qi. 5352-.-Ly- 521215, -. V -1f.g.4.V, Ll V 1- -:. ' I , , A f 'iavi w ,V Sf? 5 fr- - ' KV vi '. 5 - F ' .. Il, 'n "V," Q ,A gif 1- JE, . 71- '- 'L fafixgfy, , K.. ' "r f: 'w :vu--1 -- .g.:-fig '-' 1? 353-- 53'ZVa ' U ,lf .i,'xl-.!V'1-5,754 HV ' ' r. . Q . . ,. '- VV 1' V." ..f 1 .5 . .- .- v ix 2- :-'VH A -V. ' ' W -C34 ,ff sv, NV ' V., L . L Jlsufv J j' A' " V.. h c VN14',4 ,. L VV" f Q ' 4' Fqfls. ,1 ,J ibm W t p ,B 1 -. .1 if if E' 'S 'E-V xv 'A P- K .4 .V J V . V. . , ,,.. .9 " -3, 35.4 .fx 4.7. ,.V'g.-ggi.. 3-gig.-,,, - J 05.42155 ,, '- Vg -Q.-.hw f Y! 15,3 VI?-V Q 5'-":Vf,, ELI., Y ,- ' " M -rf:-' 5 V 5: I P' " " TF .5.y' ' ', ' " -' , lrgiff jrgf, -" 7. V' "-'j - V ' - " 1.V -- I ' - . . . 5'u5H,', ,IIJ1 Q VV ..- .4 -f-V .- X V ' 55---...1- g. - V Q, A I, -.V-, TV .5 -x-y,.,v'-----.qu -V 'V T-9'-aff "'-'-"' V' FEI-af - 'FV -.,.. ' 'V, " -. Q "FL 'ff V"- V V V -V'V V 2 ' il-11g,w1j.Q'. mf 4 F . . . V V f'fAl?'.1:7f. Lvligfg- if-' --J Ah-,,g,gIJ.1Q5'V .' .V V. 5? ...gl , 'if' 3f?7..'5" . 'J-5,' : xi' .V qi- 2 .f A , mf CVjFg2'Gf 0 Xl,-HV-'35 -"e"'A. '- 'A .V1.l..L4..,5f..,V ,V4.,g-A37 a.n,, , 'j:,Z.'j,x.' - ,Q,4Lfgf4V,.f's:'..V--Qfw'-,V-. V -Vg ' -'M 'F fx'-V' ,f - Q64 U 1.-Q,-eg.. 12.01, V-Ugffasm asia- -5.41 H35 V V V " Z, .- . 1 V ,. 1 V 1 V ,.,g..". , 1 V W-ffqf-M V',f:v',, 1. 1-grim' V V ,.-L,f-- . -- , - 'i-,V'l'Qf-jg.-1V 3. .X ,V 1,512-1 If 5233+ F. V ...A A-in i t 3. .K .r,,.., G -v-V A 1 fxngnx s. VV' Q .351-gVV. V.-rg ' f'-' -1 22,-if M ira' ' ' V -. V 4. . N-.V I z A .-1, 4- 'V. .V V , A V 'w . ..V 'iyf' ' V N .59-' V-v ' E6 .. ...Lv V " EFF' sf 12.2,- .. Q' '21 .Vi -Qgqfw - "--' - A .V N., ,A l V... ., Q' ' -Q -- mf- Nw- Vw, x iml -VV , . 5? , F L A A -af U 'M V . WJ-In 51. -fi., J - ff' ' ,iii I 4 fl? is :V .ll M l. N T 'hx .xx A. S. VV G 1 W T fi I' h M aff .QV .J ali iff? VV' Vs- -V .V-J :V-,QQVQQ-,4s::--. . 2--fi-V, .,.5,,.VV V . .' .QV . V Vyfszf - f. . L ,. . pf-. ,.- , V .V H A -.,. ,V,- .V V. 'VJ' WV. V 'zgfl - . V V V . Kg V , V. V - V- VV '. 15: V"'-Tis L f A -' ' 'f . -. ' ' ' -wif - VV. ' '-. .V -- X ZS-'-' I ffn'JNfV, --5144 . 3. , V V ,. -.. - nf if -. . V xg Q...-A.. .- . H, V -- - '-suis. ,VV .5 ,,.,,VJ.eV.. s..r.,.,., '- ,vgyy .-,,:ab.. -f--Lg. -ff- - .N . .. V-' "f- -V4 -- LV V-4 . -1, V- X A I gr. - .vga .,.,,Ef:,kilV A 'i. -my ,. :Vg-j:4r3V?wfiEl.Y XV A I i. 3 l if-r , 1 N ' -' - V1 X K V "' V'-V-.VJQ1 . M f- 2,337 ' . 1', a'-Wd V V V V .. ,SAV . V w -of-PSU . V -1-,.Q, -2. ., . . ef, V, .V ,,.. . V. 'A QQ?-Q-'. ff.. V V . . . ,,. . . , 3' ' i?Z.fV1f,-5. af".-. -. f' , 5'-7 Q riff" .-jug.-fy. -V , N-.rf-A .. V ..- V- ---. 2 " K nf., -, f, , -,F ,gy -fa Q S . ,NM it bm .R . .5-,V '..r.,5..,m: 'V . -- - wa-.f .. V A V- m?,2a.g.V -aw E.:-. ii E .ffm V123 '. "A .. .:5,,.:h.-'3 I ' 1 'L -zz" -55 ' A 'ifil' ",. 1 MV - . W. at lh g Jw., ' . rg wh N f VV., . V S.. - ' VV SQL -V V '-T' '.V A . . X, , ..,V. h, f: b ij' -Vqi '-A i-V-VE , -,... , .QV -V - V, 1. .t V-V .. . ,, ,V5'f?T1fv-j'. .V .. -gg, ,I . Vw I .-4 Y 1. .V V. Vw-,.,,xV. . ng? ,., . V ,sifti- gg ' ' V' I Ag-1: -NV. ' . - . fr '- V ' 1 'ff 1 . . ,V L, A fm :K A l .- .gg ' : . , V xr ,Q , 3 V. -- m,.:Vf"... x , V Vx -V......... A U !51-Egg. :':'-Away I iw- ' ' .' -'rg?'f-L..QfVf - ' :V "W" '!""'s".' W W, V, 'l T' V- "s- . ' V -. ' , -,f 'vQ?::,. '11 xi " ff' L xii' ' f'f'f'74lVf-32'i-izgkf, , -" 5 5' 4' -VV 'Vf V - .V -. 534 -- " "wa, 'iv .g.V,.f'-' ,..u ,six 'L -. uw-kiwi' fix-I Q' -V Q - ,J 1 , -Q,-V V w.-- V. . V .V, -fV V VV-75? . -V - - ,- V .VI , V -V -is .1' " 'V -V "i'Vrf'--T-V'Q.' 4. .V ,. .. ,. 5.5-fK1.gVff2-55 " - -X V iii-3755: QV- ' V ELF- 5.-4 , ft? 5 -mf-AQ?" 1, V'?,VV.V.. 1 - ' V52 ' IQ '-fa QV . Z . " '5-"?in 1,1953 f-QL..-V. f .3:V."'i ,- H or .V - .g .Ag V L , M , '13, V,1':.jr.., sg,-Vg '. V - V. V -V--.QQ - fi' -,1V,l,,.-Vg? ,1 :fl 12223, V ' X16 .- ',V.:-ff-'iii .V.f'-1.5:-V-231 - " - ' - , " 'E' ' A ' ' 4 Qf:V'FV'f', 'fi'fiiZe f ' V Sam. 5. V-.Vx-A 'V .V ii' ' .- . VSV V ' , Y'Z"f. Lf. 551 - - ' . L :'f"'9",VV 'f""?'6QV" f" V2?4:?aVf spvi I' ni h f 5' -.f1..,V-fs 'A VV' 3""-5-'V. ix' - --3 5' 5' -Yswfgfi . .. ff fl. " Z5:V'z 12' ---L-'V - 713""V.- 1. ' ,Y Q 'ag-.V'V-LlZ":'3f' A-ik -r - - ' ' ' 2555 fl' -sip , , . !L"' 51, - V Rf iff' F.: -V ' -"5 ' ':VV Ti? 1' V 7- "7 'Q' - -MSR 'W V-" W ' - Q '-:L '1,- -L '1 ' V 'Li 'Elf fa Q-. ' V AU 954-i' , '-'V.,ff1'V15 --',fQIff-N'-55 . -:if V f V f 1 V 5471 V-Q-1--V-fifsgf ff " -1 - - V' VV .1 -551'-" V. " V 4 ' l - V 232111. : FSQ,'af":F-1. fwii-:gf ' 1 f.f:1- . -F A Lt -- : .V .VV V-L.: '. -' -- V- V fVV- -- V . - --VV-gf: s'VV- 1-1: 1 v 'J 1 Q"-' fi? ' 'P'-V15 V, ' J- -V --Kffiw .'-VT-f1f'ffT+:5-,"' ' kid Vx V M . kyy,-,4A5gV.gf' - V .V .. -L-'e-vb VV, -Gregg 4 '-we , -----N.--.5 Q - 'V-- - .. .. ,.. . Q V ,, ,f .. . V, .QQV-1 -2' T4-?1 -V ' ' -VV V- -V ' , V V1 7-is . .2 . le. V w. .aj Tw-gf. ' XM. lg-6 . .. .V . VM 1 , -5.15 .,x. - .VV1 . f-3 V, Q V- - I -1V .V 4-V' ,Sf'V-w .. H 'N-V.,.V QV- ,. ' , .rv . -'M -Vw ' " 4 . --' V.-" - V -. , V -MV. -V V -L .- V , ..--myth.: , --f.,1Ja.- V V - V V. VVQV. .Q we-V ,V-5 A ,.,. -finf " 1 " . VV -' ' V '- ' -'1"'1N-' V1--:fl-l K ' -' 'N "ggi ' J 12-'Fw Sift.. . : RM., V , . .xg ,V - . ,, ,. VV: A 1145 ' V N- -'P-ef-33 '- V I-gf' , wa, -' mg,-ff' 3? ., . I . , F' . , . xii EU-vgV,' , Q K 4-- 7,5 -v 3 --V.-N z.iaV.-V:-.- - . . A 7 VV-V- - . ' ' V-. :fn 14? ' -V-qi.-.-V. VV-. ,. V Q gk. V- 5.- A.- . V V as . . V - ...Q -Q , I ' -' if . 'Tr .,"t " QV- -.,' . f -- .-, - -f,Q,... - - Vu - " 4 - ' ,V ' , , - ---it Q.. -V W V gf V:-:V -- -H '..-ffl V- A..-.V -If 7. V? ' V V ff Q.. rar V ' QQ? A 2- 5 'fri . - -VV.-vgjgjfg V . 'JV I wk: 'I A 121.7 ,lfg "1 '-ms g ' J sy... .V .Vx YL, .zf V .ff .. W, . .. -. . ' V V .V1..1 V Vg., ,xr V' .sg-gk: 'V -g,V V. QV.-rg, ,-Q-..VkVP'-1V:V 44, NV -' -'J k " 7"fE:5..'-1s....-V- 'tif' ' .f. ' ',...,11'f5.Z11"LE""'.-"T1frv'."x .1 Rb, - .-'-4:-Q., V..- Qi? 'N -SY 'H Q I VV 3 4:2 ,r V - 4.39: , - . fda' 'ff- . ir. . V V ff V. 51V ff' -V V-gli - 'Vi-'f?77'i.-57 'wx 1.1541 r 'HV-gg? 1:2 fzfi- -'QQ 1 '.5?"i'- .51 fmrs. K, A, . . L '- ,,,-','- V' T " ': 'V ' -'QP-wg, bf' ' Q Qi- x " . A ZZ. VV ' 1? -, f--Q"VLt-5' V' .V., ,- .Y Q ,, .5-,, . ,M -. . . V, , ,M . i . .V L V. , ,,,. . ,- -V ,q..,.a, Y. V.. 1944!- ULHLE UUQCDJMLN foumm-:zm'r1oN PRESE NTED BY LUCKEYDHLO TROY-LUCKEY VILLAGE LOCAL HIGH SCHOOL FORWARD The annual staff and student body to- gether with the faculty takes pleasure in presenting NThe l9L4 Trojan.W DEDICATION As an expression of our appreciation for their loyal support to the school and its activities, the staff is pleased to dedicate the l9LL edition of WTHE TROJAN' to the MOTHERS of Troy-Lackey Village School. BOARD MEMBERS John Kurfess, Irvin Jacobs, Harvey Helm John Hoelter, Ray Kimmel, Lewis Christiansen FACULTY V. S. Amos, Helen Rolfes, Doyce Filiere, Dora Shaw Jennie Hobart, Doris Bresler, Rebecca Wirick, Janet Smith Doris Wilhelm, Mary Crocker, Mabel Brown 62646 4 " W J YMM Hmwpkaad URM MOJLQJI 1' Jil 'i Ll! HONOR ROLL Charles Sturgeon Wayne Hoelter Albert Reitzel Dalton Welling Clell Hanely Robert Harmeyer Glenn Helm Louis Partner Meredith Rex Virgil Samson Carey Welling Glover Grubaugh Howard Schudel Harold Stebel Frederic Bringman Keith Musser Robert Hessman Earl Lewis Rife Frederick Joseph Robert Brinker Donald Joseph Clyde Tracy Bernice Welling Paul Kurfess Robert Bringman ARMY ARMY AIR CORPS Arlington Helm NAVY NAVY AIR CORPS MARINES Virgil Welling George MoCrary Bruce Baker Gene Hannan . Cornell Juergens Lowen Meyer Marvin Moenter Wayne Raab Forrest Swartz Robert Young Wayne Young Ben Loomis Norman Miller Luther Moenter Lowell Samson Ronald Layman Glenn Baker Kenneth Bockbrader Joseph Loomis Lorel Bolander William Schudel Paul Baker John Johanssen Glenn Landwehr CIZUJSBSSIQEQS SENICDK ACTIVVYI ES VERA McCRARY--Commercial--Band 15 Commercial Club 2,3, 45 Booster Club I,2,3fZf Play 3,45 Annual Staff 3,45 Paper Staff 35 Chorus 45 Class Officer 2,4. HARLEY JACOBS--General--Band 3, 45 Annual Staff 45 Class Officer 1,45 Play 3,4. ROSEMARY FORTLANDER--College Preparatory--Play 45 Com- mercial Club 25 Chorus 3543 Annual Staff 35 Booster Club l,2,3,45 Class Officer 45 Librarian 45 Band 2,3,4 GLENN REAMSNYDER--General--Webster 15 Band 15 Baseball l,2,3,45 Basketball l,2,3,45Foctball 2,3,45 Play 3, 45 Chorus 45 Commercial Club 45 Annual Staff 45 Paper Staff 35 U. S. Army 4. MILDRBD HUTSON--Commercial--Tiffin l5 Cheerleader 45 Play 35 Chorus 45 Commercial Club 3,45 Annual Staff 3,45 Booster Club 2,3,45 Home Ec. Club 2. DONALD SCHM LTZ--General--Band 35 Play 3,45 Basketball l,2,3,45 Football l,2,3,45 Baseball l,2,3,45 Commer- cial Club 3,45 Chorus 4. JOANNE HUSS--College Pre arator --Play 3,45 Commercial Club 25 Booster C u , , ,45 Band l,2,3,45 Orchestra l,2,35 Chorus 3,45 Class Officer 1,35 Annual Staff 35 Paper Staff 25 Librarian 3,4. LYLE NHERS--General--Play 35 Chorus 45 Football l,2,3, 45 Annual Staff 35 Basketball l,2,3,45 Baseball l,2,3, 45 Class Officer 2,3. PATRICIA REAMSNYDER--College, Prggaratory--Band 1,25 Chorus 45 Play 3,45 Booster Clu '1,2,3,45 Home Ec. Club 3,45 Paper Staff 35 Annual Staff 3,4. LUTHER SAMSON--Commercial--Play 45 B sketball 3,45 Baseball 2,3,45 Commercial Club 45 Chorus 45 Class Officer 4. RUTH KOPP--Commercial--Play 35 Commercial Club 45 Cho- rus L3 Annual Staff 3,45 Booster Club l,2,3,45 Home Ec. Club l,2,3,45 Paper Staff 3. MARVIN MOENTER--Commercial--B hd 2,3,45 Basketball l, 2,3,45 Commercial Club 3,45 Chorus 2,45 Class Officer 35 U. S. Army 4. 5 z.. e " 'Q-K' lg. '15 WF1,-,, SENIQIQ CLASS HISTOIQY In the fall of 1940 eighteen boys and girls were inf itiated into high school., The main event of the year was the freshman-sophomore Wiener roast at the home of Ruth Kopp. - Sixteen members were enrolled at the beginning of the sophomore year. Three members left us, Ann Well- ing, Beatrice Aspacher and Melvin Whitzelg and two joined us, Glenn Reamsnyder and Mildred Hutson. The sophomores had a Christmas party at Donald Schmeltz's. The junior year started with fifteen members, six girls and nine boys. Joe Carr left us during the yean We ordered our class rings on September 24. Next came our first play WWild Gingeru on February 9. On May lb we gave the Junior-Senior Banquet and Prom. On the Saturday before meat rationing we had a wiener roast at Bowling Green Park. Our Last Year--We began the year with an enrollment of fourteen, six girls and eight boys. Donald Stewart had left us during the summer. we had our pictures taken on October 123 then our play WThat Watkins' Girln on November 23. During this year, Glenn Ream- snyder returned from the Army with a medical discharge and Marvin Moenter was inducted. Both Leon Bockbrader and Wayne Samson withdrew from school, leaving the class with twelve members to graduate. Last, but not least, the event we all looked forward to--Commence- ment! I SENIOR CLASS PKOPHECY Leaving the San Diego Naval Base Hospital for New York is quite exhilarating. I wonder if I have my plane ticket. Yes, here it is ---- Patricia Reamsnyder, Navy Nurse, written across it. I expect to hear Madame Rosemary Fortlander, an opera star, sing in HCarmen.N Gosh, that stewardess looks familiar. Why, it's Mildred Hutson. WHello, Midgeln Look who're getting on the plane--Major Marvin Moenter and Commander Don- ald Schmeltz. It looks as though a storm is coming and from all signs, I think I'm right. The pilot, Lyle Myers--an old classmate of mine--glum as a pelican, is giving commands to the co-pilot, Harley Jacobs, another old friend, in terse, cryptic phrases. Guess I'll look at this Chicago newspaper to take my mind off the storm. Hmmm, so Vera McCrary is an executive of Field's Department Store and Ruth Kopp is her competent secretary. WNoted Public Accountant to Give Talkn--and look who it is--Glenn Reamsnyderl Seems to me I should know the person in this picture. Why, I do! It's Luther Samson and it says here he is a dynamic stock buyer. Reminiscing, I know that Joanne Huss is still super- intendent at Ford Hospital, Detroit. All in all, the class of 'LL has been successful. New Yorkk-my destination at last! SENIOR CLASS WILL L le M ers wills his ability to run around nights to Billy Eurfess. Joanne Huss wills her English ability to Marlyn Rolf. Vera McCrary wills her corner seat to Keith Rife. Fatricia Reamsnyder wills her giggles to Ruth Mil- ler. I I Rosemar Fortlander bequeaths her power to chew gum to Shirley Ann Dierker. Glenn Reamsn der wills his refereeing ability to Charles Kur ess. Donald Schmeltz wills his Wbuildn to Chester Cham- bers: Harley Jacobs wills his brains to anyone who wants them. Luther Samson wills his ability to make mistakes in typing to Nancy Kurfess. Marvin Moenter wills his blushes to Marian Bockbrai er. Ruth Kopp bequeaths her willingness to work to Rob- ert Hotmer. Mildred Hutso doesn't will Dale to anyone. The Senior Cgass will their troubles to the stud- entzbody of the next four years. COMMENC.EMEN'f Troy-Luckey Village School School Auditorium--May 29, 1944 Processional- --------- ------------- ---School Orchestra Inv6cation--- ------ -------- Rev. Homer Rickel Salutatory--- - - -- ---------- Harley Jacobs Clarinet Solo ---- ---- - ----- Jeanne Huss Valedictory--- ---- ---------- Joanne Huss Music- ----------- ------------------------- Mixed Chorus Donkey Serenade--Trinsl Incline Thine Ear, O Lord-Archkangelmy Address-+ ----- - ----------- - ------- Dr. Thomas W. Graham Dean, Graduate School of Theology, Oberlin, Ohio M sic ----------------------- ------------- 4Mixed Chorus Slumber Song--Garymar Chiopanacas---Mexican Presentation of Class ----------------- Prin. V. S. Amos Presentation of Diplomas ----- ---------Mr. John Kurfess President of Board of Education Benediction---------- ----- - ------- ---Rev. Homer Rickel Recessional --------- ------ ----- - ------ School Orchestra Music under the direction of Mrs. Hobart. -s-un--3-cseposeuaunn-vu-'Dun The Baccalaureate sermon was delivered by Reverend Heidmann at the Salem Lutheran Church, May 28, l9LL. HIGH SCHOQL NGTES JUNIOR NEWS A President ---------- --1 -------------- Arthur Christen Vice President ------ ---- Mara Jane Christiansen Secretary--l --------- - ----------- Nancy Kurfess Treasurer ------- ----- ----------- Elmer Miller Sponsor -------------------------- -------- --Miss Rolfes The junior class started the year with an enroll- ment of sixteen, eight boys and eight girls. There was one new member, Junior Wisegiver. The class received their rings in September. The class enjoyed several parties during the year. The Junior-Senior Banquet was held in May. SOPHOMORE NEWS At the beginning of the year three new students en- tered the sophomore class. They were LeRoy Wohltman, Evelyn Reynolds, and Penny Langell. We elected the following officers for the year: President, Frances Urban, V. President, Evelyn Rey- nolds, Treasurer, William Kurfessg Sponsor, Mr. Filhue. we started the year by initiating the Freshmen. We had a Hallowe'en party in Evans' barn. FRESHMEN NEWS The freshman class entered high school with an en- rollment of sixteen, nine girls and seven boys. After a few weeks of school, initiation was imposed upon us. The following class officers were elected: Presi- dent, Charlene Hutsong V. President, John HBHDBHQ Sec- retary-Reporter, Gretchen Snyder, Treasurer, Charles Kurfessg Sponsor, Miss Wirick. The class had one party this year. It was a Whard- timesu party held at Charlene Hutson's. First Row: Second Row Third Row: First Row: Second Row: Third Row: JUNIORS Mary Carr, Chester Chambers, Arthur Christ- en, Mara Christiansen, Corinne DeMarco, Florence DeMarco. Shirley Ann Dierker, Robert Evans, Jeann- ette Hoyt, Nancy Kurfess, Elmer Miller, Ruth Miller. Keith Rife, Gene Ruch, Billy Wilson, Junior Wisegiver. SOPHOMORBS Jack Biler, Jane Eringman, Marian Bockbrad- er, John Deuble, Illa Evans, Mary Harmeyer. Robert Hotmer, Richard Jacobs, Virginia Jacobs, June Kinker, William 'Kurfess, Benny Langell. Gloria Reamsnyder, Evelyn Reynolds, Freder- ick Samson, Frances Urban, LeRoy Wchltman George Young. , Q 4 4 Fx Q ., E J K V' ' ' Y .ewfrvmlhg Agni s y . .WSWS . f ws S Q ny, v g 5 ,3,i3 X .X I , 1 55 :W ygwx, . K K , 97 N . xi mr ' , Wil' Q.-fx ," e:'::j::2 W. : - tx '5:' Xfzfgfjgg N 'xl - Q f' , 1-Q' ' , 4, V, pf 1? , ,V ,LL. ....,,..4 W wo-un' 4-1-UV" XR , A V y I xg ' 'Q , , fr? . , ,gyfi-Q' 1 ' 5Adl"" n e w M .:f' Q -1. . ' -1 is mr M..,+f..m ,. M T7 fwiiiflki-75:55 by -- 5.5 ggjkfggwvfgxlf-Y :mu N , -, VL ,WS 'ffm X ? an ff ,mf 5 . 41 1 fw"A:5?gJ -, 2:. X F ,f 5 . ' ' M. ' , Ak.: 'pf K 3.0. E ,, A i , .- I -w, tw J V W .f2'4 -'I ' -: :f2E:Qx'-24,5 . 1 " A I NF. ,rv Mfg ' I 5 H5 ' gg, x N' ' i I L . .9 i , .,,, ' Y - Y - -N' ab.,-, E3... ggi? Wax' 'Z ezq'-'mai W' -W5 Wi, al: .,,' :,. . z . . i :5a2.,:,,f.:::z, . Q sm Q-3 . , f f 51'-I fl ' - - ,Q s First Row: Second Row: First Row: Second Row: First Row: Second Row: Third Row: Absent: NINTH GRADE Imogene Broka, John Hannan,' Mary Helm, Rolland Huss, Charlene Hutson, Norma Kopp Charles Kurfess, Donald Reynolds. Ernestine Roach, Marlyn Rolf, Herbert Sana son, Gretchen Snyder, Paul Welling, Wilma Witker, Lena Young. EIGHTH GRADE - Roy Christen, Grace Emmitt, Doris Hott- meyer, Walton Jacobs, Dolores Kinker, Mary Laurell, Billy Loomis, Merlin Miller Alma Neifer, George Rife, Russell Ruch, Ernest Slater, Helen Urban, Elizabeth, Young. SEVENTH GRADE Dale Bockbrader, James Boreherding, Fred- eric Brinker, Geraldine Carr, Ellen Chris- ten, Leroy Close, Keith Fleming, Delores HBHHBH. Elaine helm, Donald Hotmer, Franklin Jac- obs, Bonnie Kopp, Kathleen Kurfess, Dari lene Myers, Lorraine Roach, Junior Tracy, LaQuitta Walker, Glenn Welling, Zoe Ann Wilson. Richard Crispen, Harold Carr. First Row: Second Row First Row: Second Row Absent: First Row: Second Row Third Row: SIXTH GRADE Charles Baker, Ruth Brueggemeier, Marilyn Coy, Lloyd Dierker, Robert Dierker, De- lores Hazel, Harold Hoelter, Betty Jacobs. Mary Jacobs, Dale Layman, Shirley Rife, Theone Ruch, Marilyn Ruswinkle, Dudley Welling, Russel Welling, Natalie Wilson. FIFTH GRADE Shirley Brinker, Brettie Camp, Donald Caris, Evelyn Dierker, Carol Jean Rolf, Doris Rothenbuler, Bernard Samson, Rich- ard Samson. Ruth Samson, Joanne Schroeder, Helen Sny- der. Ray Ford. ' FOURTH GRADE Robert Aspacher, Theodore Barber, Arla Christen, Eloise Dierker, Roger Ernsthaus en, James Grubs, Janice Hacker, Dale Jac- obs. Grace Jacobs, Walter Jordan, Maxine Lek- ing, Rae Myers, Msrilyn Miller, Martha Rife, Royce Ruch, Robert Tracy. Jeannean Wilson. , ,,, 'Ig S, mf ws P: M ww N. 0, ,VW , , is ..-. - - .,.. .. ., 5, '. 'f 5 4:51-I -E TW W iw ,Q i,5,..?, -- 35154 Y" -1:-sg. jd if ' H I ., . , .A W' mf P First Row: Second Row Third Row: Absent: First Row: Second Row Absent: First Row: Second Row Third Row: Absent: THIRD GRADE Charles Albright, Carrol Baker, Patty Carb is, Wallace Dierker, Richard Eilert, Cathf ryn Evans, James Ford, Katherine Hasel. Nola Dean Kinker, Ronald Webb, Donna Mar- ie Welling, Shirley Brinker, Betty Carr, Joe Helm, James Helm, Marilyn Hoelter. Walter Holtmeyer, David Kopp, Joan Mil- ler, Florence Miller, Buddy Reynolds, Jean Urban. - Roscoe Crispen, Martha Nhllery- SECOND GRADE B rbara Amos, Freddie Baker, James Emm- itt, Margie Ernsthausen, David Jacobs, Shirley Jacobs, Janet Jensen, Kenneth Knitz. ' Ronald Melcher, Arlene Maller, Glen Ray- ner, Arlene Rife, Alvin Swartz, Helen Tracy, Norma Lou Walker. Doris Ruswinkle. FIRST GRADE Lloyd Albright, Thomas Aspacher, Frank Camp, Robert Camp, Barbara Carr, Janice Dierker, Perry Emmitt, Lyle Evans. Arlene Grover, Ronald Hasel, Mary Rae Kinr mel, Raymond Kohring, Johnny Kurfess, Mary Ellen Leking, Fredrick Matzler, Mar- lene Miller. Elaine Ruswinkle, Dale Ruswinkle, Billy Reynolds. Nancy Crispen, Ronald Hayward. -oi: QQFX ,A A ai-Ply 38' -'E-' as ' J' " J' 2: f , 4 9 s 1 Q3 2 Wall 'Q sa -...-af' Q, 7 1,9 as Q .,....f,. r h if . .., 'Q' X -M :Ii i Ks? lxiwgii X -1 , x x EIGHTH GRADE NEWS President --------------------------- Russell Ruch Vice President ----------------- ---Helen Urban Secretary-Treasurer-- -------- - ------ Roy Christen Reporter ------------------ ------- --Grace Emmitt Sponsor ----------------------------- Miss B esler Mary Langell from North Troy joined our class, mak- ing our enrollment ll. The class enjoyed their first party in October at Fort Meigs and the Perrysburg Skating Rink. A simple Christmas party, consisting of an exchange of gifts followed by refreshments, was held December 22. Two assembly programs have been given by the eighth grade. The first was a play, NTom's Thanksgiving Par- tyn and the second was a Radio Television Program. In the interclass tournament the eighth grade girls were defeated by the sophomore girls in their first game by a score of 20 to 8. The boys lost to the sen- ior boys by a score of L3 to 13. SEVENTH GRADE NEWS President -------------------- I ------ Keith Fleming Vice President ----------------------- Bonnie Kopp Secretary-Treasurer ------------- Kathleen Kurfess Reporter --------------------------- Darlene Myers Sponsor --------------------------------- Mr. Amos The seventh grade started the school year with an enrollment of twenty-one. The only one to leave the class was Donald VanDyke, who moved to Holland, Michi- gan. His place was taken by Richard Crispen, who en- tered from the Junior High School at Bowling Green. The class had one party last fall. On that occas- ion they went to Pearson Park. A very enjoyable time was had riding bicycles and horses and roller skating at the rink there. Our boys' and girls' teams were defeated in the in- terclass basketball tournament--the boys losing to the sgnior team 43-13 and the girls to the junior team L -ll. ex AD E NEWS The enrollment at the beginning of the first semes- ter was: First Grade- Second Grade Third Grade-- These pupils ester: First Grade- Second Grade Third Grade- Fourth Grade Fifth Grade- Sixth Grade- ll Q Fourth Grade--------17 Fifth Grade---- ---- -12 Sixth Grade---- ----- 16 ---------21 ---------16 ---------25 had perfect attendance the first sem- 'N0116 -Barbara Amos, Arlene Millers -Patty Caris, Roscoe Crispen, Richard Eilert, Joe Helm, uddy Reynolds -Robert Aspacher Naomi Brinker, Carol Jean Rolf, Doris Rothenbuhler Shirley Mae Rife In October the grades packed five bags of old cloth- ing for the Red Cross. Black cats and witches, rag-a-muffins and even a superman were seen at the end of October when each room had a Hallowe'en party. At Christmas time the rooms glowed with trees, San- ta Clauses, bells and wreaths. ' Gifts were exchanged, and the children were treated. The grades gave an operetta entitled 'Toys Come to Life.N In February bow and arrow. rOOme The children Reading Circle all five books. Cupid put in his appearance with his Valentines were plentiful in each have been especially interested in the books this year. Each grade received Many pupils will receive certificates for reading at least three of the books for their grade. The boys have participated in several basketball games at noon. The games were played as seriously as though a championship depended upon the playing. The girls were interested in leading the cheering. Editor- ------ ---- - Assistants ----- Business Manager-- Production Manager Photography------- an-QQQ Ca Athletic Editor--- Art Editor-------- Special Reporters- Q , an an Q Q Q Q Class Reporters: Junior--------- Sophomore------ Freshman ------- Eighth Grade--- Seventh Grade-- Club Reporters: Booster -------- Commercial----- Home Economics- Advisors- ----- ---- ANNUAL STAFF ---------- ------------- Vera Mccrary -- ---------------------- Elmer Miller ----------------Mary Louise Harmeyer ---- ---- - ------------------ Gene Ruch -----------------------Harley Jacobs - -------------------- Arthur Chri sten ----- ----------- -- ----- Keith nife -- ------------------ Glenn Reamsnyder -----------------Patricia Reamsnyder -- ----------- -------Chester Chambers -- ------------- -------- --Joanne Huss -- ------------------------ Lyle Myers ----------------------Mildred Hutson -------------------------Ruth Kopp -- ---- --------------- Donald Schmeltz --------------Mara Jane Christiansen -------- --------Rosemary Fortlander - ---- ---- ---- -Mara Jane Christiansen -----------------------Benny Langell --- ------ --- ------ ---Gretchen Snyder ------------------------Grace Emmitt ------ ---------- ---- ---Darlene Myers - -------------- - ----- Mildred Hutson --- -------- - ------------ Elmer Miller - ------- ------ ---- -------- -Rush Kopp """ ""' """"' "" "" Mr 0 Vs So Amos -------------------Miss Helen Rolfes ----- ----------------- Mrs. Dora Shaw ZSXCEUUVUUUEESE Front Row: Second Row: Back Row: Bottom Row: Second Row: Third Row: Top Row: ORCHESTRA Helen Urban, Frances Urban, Norma Kopp, Ernestine Roach, Wilma Witker, Gloria Reamsnyder. Nancy Kurfess, Chester Chambers, Jane Eringman, Arthur Christen, Benny Langell, Mara Jane Christiansen, Elmer Miller, William Wilson. Mary Helm, Imogene Broka, Mary Louise Har- meyer, Mrs. Hobart, Keith Rife, Charles Kurfess. JUNIOR HI and SENIOR HI GLEE CLUB BAND Benny Langell, Nancy Kurfess, Mary Lang- ell, Imogene Broke, Harley Jacobs, Mary Louise Harmeyer, ZoeAnn Wilson, Elmer Miller, Lorraine Roach, Charles Kurfess, Keith Rife. Mary Helm, Ellen Christen, ErnestineRoadL Gloria Reamsnyder, Arthur Christen, Mrs. Hobart, Wilma Witker, Joanne Huss,Doloree Hannah, Rosemary Fortlander, Roy Christen. George Rife, William Wilson, Kathleen Kur- fess, Russell Ruch, Mara Jane Christian- sen, Gene Ruoh, Ila Evans, Jane Eringman, Glenn Welling, Natalie Wilson. Corinne DeMarco, Russell Welling, Herbert Samson, Jack Biler, Chester Chambers, Robert Evans, Merlin Miller, Darlene My- ers, Billy Loomis, Florence DeMarco. MUSIC NEWS The mixed chorus this year is the largest in the history of our school. Of an enrollment of 95 in the upper six grades, 77 sing in the chorus. The perfor- mance at Christmas time was very commendable, and we selected the following four numbers for Commencement: Donke Serenade by Frinel, The Slumber Boat by Gaynor, Chia anecas by CMexicanl, and Incline Thlne Ear,-QLord y r angelsky. LaQ,uitta Walker is the llbrarian. J The enrollment of the senior band is L3 this year. The new members are: Nancy Kurfess-- iccolog Benny Langell--fluteg Mary Langell--snare drumg Glen Well- ing--baritoneg Billy Loomis--tromboneg Jack Biler-- sousaphone. The piccolo was glven to the band by the MoEHerS"Club. One of our most important engagements of the year was on February 16 when we played at the Magnesium Reduction Company for the awarding of the Army and Navy MEN pennant. The band received a check for 350 in appreciation of our work. We are very grateful to the company and want them to know that we appreciate it. Saturday night, February 26, we play- ed in Bowling Green for the finals in the basketball tournament. Just one new member has been added to the orchestra this year--Benny Langell, flutist. The orchestra play- ed for the Junior and Senior plays and Commencement. The members of the junior band this year are: Clar- inets--Arla Christen, Jeannean Wilson, Marilyn Miller, Fobert Aspacher, Helen Ruth Snyder, Joanne Schroederg Alto Horn--Ray Fordg Trumpet--Roger Ernsthauseng Bass Erum--Flchard Samson. There are just two beginning instrumentalists: Carol Jean Rolf--Violin and Nola Dean Kinker--Saxo- phone. The toy band, as usual, consists of all members of the first and second grades. Ruth Miller is the ac- companist. The routine this year is a little differ- ent. We are incorporating marching and clapping with the regular toy band work. This group played four numbers at the Christmas operetta. David Jacobs is the drum major. f u N 1 FQOTBALL The l9L3 football squad consisting of thirteen boys, four of whom were lettermen, turned in another success- ful season by scoring 232 points to their opponents' 121. The guest speaker at the annual athletic banquet sponsored by the Civic Club was Forest Creason. The following awards were given: Ruch--certificate Huss--letter Hannan--emblem Jacobs--cert for emblem Myers--certificate Rolf--emblem Wisegiver--letter Hotmer--cert for emblem Schmeltz--certificate Evans--letter Reamsnyder--certificate Wohltman--emblem l9L3 SCHEDULE Opponent Hg They Waterville 33 6 Monclova 27 7 B adner 20 25 Risingsun L0 20 Monclova 31 13 Clyde Qexempted village! 26 38 Risingsun 2 Totals - 533 Fif- l9L3 SQUAD Player Year Position Ruch Junior Quarterback Hannan Freshman Center Myers Senior Helfback Wisegiver Junior Center Schmeltz Senior Halfback Reamsnyder Senior End Huss Freshman End Rolf Freshman Halfback Jacobs Sophomore Halfback Hotmer Sophomore End Evans Junior Halfback Wohltman Sophomore End BASKE.TBALl Fifteen boys reported to Mr. Filiere at the begin- ning of the season--four seniors, four juniors, three sophomores and four freshmen. During the season the Trojans came out on the long end with fifteen wins and seven losses. The Trojans were tied with for the Northeastern League championship, but feated Walbridge on the Olney floor by a 45-36, thus taking the championship. Walbridge they de- score of the Tro- In the county tournament at Bowling Green, jane first defeated Portage and then Wayne. jans' luck changed and they were defeated by In the district tournament at Fremont, the Trojans de- feated Elmore in their first game. Next they came up against their old rival, Webster. Webster played their usual good game and the Trojans went down to de- feat. Thus the 'Trojans completed another exciting basketball season. Opponent Tontogany Woodville Monclova Pemberville Webster Lake Wayne North Troy Olney Walbridge Lake Evans Hannan Miller Myers Reamsnyder Ruch Schmeltz HQ. 35 L3 L8 30 3A 39 L5 L9 51 27 40 1943-LL SCHEDULE Th X The Tro- webster. e Opponent Wg The! 22 Monclova 41 23 L5 North Troy 35 23 l8 Webster 38 39 31 Olney 37 28 L9 Walbridge 40 30 21 Walbridge L5 36 26 Portage 29 14 23 Wayne 26 18 26 Webster 24 25 28 Elmore 43 33 18 - Webster 28 42 SCORING Count District Season Tourney Tourney Total 73 3 2 78 83 6 14 103 17 O O 17 90 19 15 12A 204 20 14 238 151 26 23 200 43 5 3 56 Frances Urban, Nancy Kurfess Jane Eringman, Mildred Hutson K. Rife, W. Wilson F. R C. DeMnrco R. Rush, G. Rife SECOND TEAM The reserve team was composed of nine boys this year. However, Elmer Miller, Richard Jacobs, Rolland Huss and Junior Wisegiver were substitutes on the first team. The boys had a good season with twelve wins and four losses. l9L3'4L SCHILULT Qgponent We They Oggonent Wg They Tontogany 33 13 Olney 44 33 Woodvillc 24 26 Walbridge 20 24 Monclova 26 13 Lake 32 15 Pembcrville 28 15 Monclova 33 6 Webster 29 23 North Troy 54 3 Lake 38 6 Webster 18 24 Wayne 18 19 Olney 36 22 North Troy 65 ll Walbridge 38 24 First Row: Second Row: Marlyn Rolf, Richard Jacobs, Rolland Huss, Junior Wisegiver, Elmer Miller. Lu the r Samson , LeRoy Wohl tman , Cha rlc s Kurfess, Benny Langell, COACH, Doyoe Fil- iere. JUNIOR HIGH Nine boys composed the junior high basketball team. Under the guidance of Mr. Amos the boys completed a very successful season of nina wins and no losses. These boys are very promising for the coming years. .. 3' "'. 'Sf ...X Oggonent Haskins Walbridge Webster Walbridgo Webster First Row: Second Row: 1943 44 SCH LOL We The Oggoncnt We They 38 14 North Trey L9 13 37 12 North Troy 30 l2 27 ll Pembervillo 34 22 24 22 Pomberville 24 17 23 14 George Rife, Russell Buch, Junior Tracy, Merlin Miller, COACH, Veron Amos. Glen Welling, Keith Fleming, Billy Loomis, Donald Hotmcr, hichard Crispen. Standing: Seated: Standing: Seated: Top Row: Second Row Sitting: C OMMERC IAL C LUB Luther Samson, Robert Evans, Donald Sch- meltz, Glenn Reamsnyder, Mary Carr, Ruth Miller, Shirley Dierker, Ruth Kopp, Mrs. Shaw. Corinne DeMarco, Jeannette Hoyt, Mildred Hutson, Vera McCrary, Elmer Miller, Florence DeMarco. Ruth Mary ker, Miss HOME ECONOMICS CLUB Kopp, Ruth Miller, Patricia Reamsnyden Carr, Gloria Reamsnyder, Shirley Dier- Marian Bockbrader. Wirick, Corinne DeMarco, Florence De- Marco, Virginia Jacobs, June Kinker, Jean- netta Hoyt. Ma ry K roosrra CLUP Helm, Norma Kopp, Nancy Kurfess, Shir- ley Ann Dierker, Ruth Kopp, Frances Urban Evelyn Reynolds, Imogene Proka. Joanne Huss, Patricia Reamsnyder, Mara Jane Christiansen, Illa Evans, Gretchen Snyder, Wilma Witker, Mies Bresler. Jane Pringman, Mildred Hutson, Mary Louise Harmeyer, Rosemary Fortlander, Vera McCrary Ernestine Roach, Charlene Hutson. CLUB NEWS SNIPPY SNAPPY STITCHERS President ---------------------------------- --Ruth Kopp V. President --------- ---Patricia Reamsnyder Secretary -------------- ------ Virginia Jacobs Treasurer ----- -------- June Kinker Reporter ------ ----- Ruth Miller Advisor ----------------- --------------- --Miss Wirick Twelve Snippy Snappy Stitchers comprise the Home Economics Club. A Christmas party was given at the home of Ruth Miller. The social benefit is actual experience in preparing and serving foods and in en- tertaining. COMMERCIAL CLUB President- --------- -- ------ - ------ - ----- --Vera McCrary V. President -------- --- ---- - -- ------- Elmer Miller Secretary-Treasurer ------------ ---- Mildred Hutson Sponsor-- ------------ +---- ------------------- Mrs. Shaw The first and second meetings of the Commercial Club were held in the school, the third at the home of Mrs. Shaw, our sponsor and the fourth at the home of Mildred Hutson. The club meets on the third Wednesday of each month and the meeting consists of a business meeting, entertainment and lunch. BOOSTER CLUB President: Rosemary Fortlanderg Vice President: Mary Louise Harmeyer' Secretar : Vera McCrary' Re ort- er: Shirley Dierkerg, CAPTAINS: Tickets: Shirley Dier- Eer, Ernestine Roach: Hikes: Ruth Koppg Ice Cream: Mary Louise Harmeyer, Mildred Hutson, Charlene Hutsong Basketball: Jane Eringman. Awards were given to the following: FOURTH YEAR-- Letter: Vera NmCrary, Rosemary Fortlanderg THIRD YEAR --Gold: Mara Jane Christiansen: SECOND YEAR--Silver: Illa Evans, Frances Urban, Mary Louise Harmeyerg FIRST YEAR--Bronze: Shirley Dierker, Jane Eringman. SSCERIUCDCR UVUJQWF DAN WATKINS----an old SOURDOUGH PAT--an Old NTOMMYW--Dan Watkins' JERRY HUGHES--A Young MRS. BULWER-STRATTON THELMA SMYTHE- -SMYTHE------------ Society Lady from Boston C8513 timer in mining ---- HARLEY JACOBS miner-Dan's pal--DONALD SCHMELTZ 0DaughterNwa tomboy--JOANNE HUSS Mining Engineer--GLEN REAMBNYDER ---VERA McCRARY PATRICIA REAMSNYDER "'i42Sf'5E1QE5ETQ'5QuQhm CAROL MARLBORO----Thelma's Chum----ROSEMARY FORTLANDER MR. DENTON---Q-QMrs. Smytheis Law er-----LUTHER SAMBON STAGE NIANAGERS------0 PUBLICITY --------- - -------.-Lug mms, 'WAYNE SAMSON un uwnw Qwvqwwfwvwwvwvwf-OURUTH DEIJNUCDU2 EPC!!-ik'iY Cast KEATS PERRY ----- a young professor ----- CHESTER CHAMBERS VICKY RANDOLPH---the bane of his life ---- NANCY KURFESS GRANDPA PERRY---an innocent bystander---WILLIAM WILSON JOHN APPLEBY ------- a helpful friend ------- ELMER MILLER GRANDMA PERRY ------- an obliging soul ------- RUTH MILLER PRISCILLA MORLEY ------------------- SHIRLEY ANN DIERKER a sweet young thing TOOTSIE BEAN--a plump spinster--MARA JANE CHRISTIANSEN BUTCHER BOY BEAN ------- her big brother ------- GENE RUCH VALERIE WHITMAN--a Southern charmer---FLORENCE DeMARCO BOGGINS-- ----- the sporting butler ------ ARTHUR CHRISTEN THE YOUNG CHILDREN ----- JOHNNY KURFESS, FLORENCE MILLER O WALLACE DIERKER STAGE MANAGERS---- ---- - ------ -KEITH RIFE, ROBERT EVANS JUNIOR WISEGIVER PUBLICITY ----- ----JEANNETTA HOYT, CORINNE DSMARCO MARY CARR We wish to thank the business people of this community for aiding the staff to make this annual a success. '--' ' 7' V lsr -L s , COMPLIMENTS OF Um-ui MXCIDUU-lLEU2S9 cliuwfgs OF "The public schools in America is democracy's A greatest gift to civilization." ', 1 ,Jg" -' A' TROY-LUG KEY VILLAGE LOCAL SCHOOL '--f --il-Y ,,,, ,, - We salute Troy-Luokey Village Local School Teaching the principles of Freedom and Good Citizenship nThat Freedom Shall Not Perishn Fred Chambers Wanda Wagoner Ruth Miller 4-"""--72 -rumen: as-::::::z :z4r.':s.-in iragzzzxzz-za: new .tar n. ..:'- s v..va..n.1:,-.s- ...- . f, COMPLIMENTS OF THE EX CHA NSE BA N K 1lJCUiEYx QDTHCDT fui?ifm"'f'f QS' ff, ,,.. ,ff ,grJ,69'X E IJ,-f fvmix M W4 Ji Q wn6URWD5 m fl- F QR FACH ji yyx DEPO5 I T xb - '. ' K .5 I .. 9. 2V2'k INTEREST PAID GN DEPGSITS Youk HQMEBANK Fox Mom THAN A T1-me OFACENTURY We sell only SURE INSURANCE which is sold by QUALITY k DEPENDABILITY not by PRICE. You get just what you pay for in insurance just as you do in the purchasing of any com- modity.. When Insurance is cheap there is a hook in it somewhere. We can insure anything on earth that is insurable through our many connections. mnmvcU'mcuw semen LUCKEYLDHIO l --- ' - ummm WCS IDE AL INN r WMRIHIBHHEW mmf, LUNG-IES MHQDWP SILEX BKEWED some "s'r:zM,1f,ou fa12oHo'r1: WW f4zm.f:sHMf.N'rs r' W Of WMM Au. mins QQQQKQ LUCKEY, omo 1 .Umzanfss 2 4 f og MMU Mmermn I 5, QQ I faasff 5 if SSP QQ AND XS' Q9 rl F , -7 Q Q O bMO1f ED "1 Q2 Q N -7 bw Q f E Miami -qi Ss 63 , 1 FX- Lucsczv 01410 T QS Xgvf' 1 I . -+ - ' ' 'gin' "l " -nu UUIUE ELUIGIUQIHY ELUIMIEBIHI2 CIICD., LUMBEIQ AND BUILDERS SUPPLIES COAL I-IAKDWAIQE PAINTS I-IOTPOINT ELECTRIC RANGES KEFIiIGEIiA'IOKS LUCKEY PHONE 2'I9'I OHIO T HE 'W QUIQQUQEHX W rmmmmuas pigilg Emccu-ummff t IIIEIIGIUQEYY ELIQEIQGCIDYIRIEE YYVCDCDUDYYUELEIEE uf- 2" X: J , -glffliff - Q e W stop I J gg! 5:-Z 'I "WE AIM TO GIVE YOU SERVICE" , i2 .ll WV I bulimia Y Y- Y .nllwr 'Arg 3' AU'FO6KAPHS .H ,.h' Y ' V H 'SV '5 1 455 53 V. . V V... -- .- 1' V . - .fa --V .- ,z V-1.f.,V Vp.: V - V . . N--g,V-.. , .Vf V. - V -. QQ ,. .V, V . V .. .. ,. 2 A ...HV .VJ VV. f VV-V' . Vw. VV ,Vr. .,,..-1 V ,. , ' MV-' 11 V"n. ..-V' V': J 'L ' J- 5 EV56eff?af4V".i5i "f13qTiV V :V V . Va:sVV " "3'Lf?1L' Tl V -1 V ,, V 'A xf'..,,g?'T7 iV-V "xt " ,ga 1' A me -V Ji- 'S i V f N' -r ' gg' XJ' ,' J.. . . . V , ., cv-,., Y' 'wild ' ff'x'.':2-iff " V Igfjga , 4 V. a- V.. -,.. V .- .5 V' :V -V "V" V' .9 VV 3 V' ,V ...v 5, V. r 1 1.4. , 4, A,,, ,-,, V...-.: -V .V .gf-V V 1 . ,t be YV, Q'if'f5.. ' K ' Vf' V' V Vip V: f- Viifi-' 1 f- 'A' .lfii-'V ."ijL, 'fVV: 5 " Q- S Vf , 'V.-..- 'fe V . ' L, ,J .V Jf+:a',V "jg V - 'V Q., . . vw- - Vt V, V el ,Q 1 . V-.,.,4, -1 , .- . V- . S " ,-.fzVfVV2. VV - ., -' . -V .V,,:eg, I 1,4-1' I Y AQ- V4 H -W , . yhfyfw, ' t J' sigfcgig' fag? ...Q X f , 4' uw ., . 'V-95 A '- 'B gif?-ggi V9 K, Y V 'Lis V-.V-,Mwx V,-ggi if . V ' Q f ,V 3:14. '-' 21 431 :. 1" 2 577 .' V V .Q 1-V .'E5fi"'fk.V:'V V . mf f'- - +V- if ' V V :-., V g F km rf' VV I .LV V 213.1 .SQ V. ,V S.. :V-.V-VQVAV3".j , 'V .LL V, ' -.ff 'gi ,J-.4 . f V... 5--" . . .Lf -, Wk- .xf.,.f3j'Q3f L. -it pn, ' .5 ' :AV -N-Engl V " ,yy '.,L'5,..,. 113 ' 5, 1- ' '. 1Vif,V'- 25-LV,?':?f7,vT 'T:.v"V."'7f' - '. TQ. -VR , 'I . V.-.1 X Vjiffri, ,,... . V . .,-V-W ...V V ,-. V '.,.-., , ,. -V , V ,. , X --V1 V "-1,4 ., M in ff .. .V IVV 2-k -,V " ' if V,.V-X-V,-l - Vf'.1:.:..- V V, VV-'- .. . ,. .?!V . gf VV ,: 1751! ag.. . 25" ,N V V -. .V Vx y - V V-.,, ., .VVV ,-53 ,fj +.,5,"q,. V,-:.g, ' -gi-Q., V V.: 1 ,-V.VjQ,- -,, ., , ,- , , ., .... ,. A... .V ea ? . .. ' 2 "LQ 1-aj V Vai, ..j' -- V .VVV Ty' V ' V . 7. 'VS-f-IA -VV: .QV- gi. fjf' ..'j?, V-V if ,,,f,:V:"'3'JVfV if-.1-Vx? if 'if V, .,.wM V .536-VV V. - K A ' 'N' sf. f' 1, 1 Q f' V V VSV V ""-2"f4j3..,Q' " -sf V -. "' -: -' V '- ' J .4 VE--.1 if VV' 1'-if-V 312565: if f V Lf : - I V V.-, V , I .Vigil-gl' -MV sg? 4,7 V W 'E x i .Q F! A S I if .M EQ' F ' :ff 'fi ' ' .,g':1"" .. .-V314 .V .m,i'LL?1,f w-3 .51-1',., . -V ,.fV'V .-w1.g3.., .-, ,Y ". -1 V ,,' ., , , ,4?VV'g.: r' ,VQVV 'F'-N 11. V... 4. V. V-.L f,-V,-. 31. .- -,. ,,V. V, ..g-..-., Vw, V V N- , , ' . ' ' Vv..gV .VV V V , V Qxm n-. ."sjrgb1'w-Vv-Ti'-V: V1-V--- V- V 1- V ' fi - A V '? .V V V--Vw ' ' - V - www- '-. ' s. W- V 'f V f..V--U... F .- K -bg. '- F VV. it ,a.VL,:A . ,nf .H..k.4-Vf,f- v V ,VV . M. .. Y 1, M , Q. 3, 1 , V .gp . V-fV WG-3 V, V 'V , I .1936 wiif-V,1.VLf'S'z",VV 9 Av ,V V.. ...V -V. V ' - 1'-V' 'Nw- -1. - ..V.f1..14. -. -- . .. V fn. V- V V V -' fs V ,N .. . M , .A . . . V. ,. ... , , .Minis , . gl - ' L, I 'V+-sf.-?..h V- V 3. LVVV V --V--.V V. A . -. V V VV, 5 xq is :V V- -"MVN . is--,Jigga S wi -gang Q .A ,. .QM ' ' " .VL if V egg' , fi, , ' -'Q V. L ':4pV"k.Yilf1u, Qfwf ' L.,-V e- ' . A, L ,IV VV:.- V -VV Wh.. 4, . 25- V-.. -- ,-.VV . -V , Y .-- A . ,V V 5-VV?-,VVf, V - , . 5- V., Vi- -' . :V .i V .f ip j-V .- K S,-e3,,..X., ,gg - -.,V',V,.V4 V, emi? - ., D ,.k-.sxlsff V -iQ...V, D ,,V.7j-,QL .. Eff m,p.V.xw. . T1 ?f.:f7' +'f?5f J " ' 'W 5 ff ' V ' " ' " , --f "VV:1.T'V'. . . - V '-'Q .V '-: . ' .fy-V 'J5i..SfVi.1, "'fg'Vi " . gggg- V L.l,.f:VfPw.,. V,,. ,.V':fVGVifV.V ..f' ff: fi V -za 'Yagi' is I QM L Q ,, is 1 V QU ig'5E'Ti L A i J 'Q 1 Z 4?-A - 4 -.Q f E N Vw ,mb cn. QV:-...g....f.., V., It M yn. -,. " I 3 'V f, 7,4 gyfl. V .ff 9' V.. j K V " ' 53, ,.. 11 , i?7Vif.,:"A55gTffj , ' V IL' 1, ,VV'..VVf -'m V VV.: ?V.V..HV.V' wir, 1 - ...J -,'i"vV2'fi5i5V ,1ffia'?7s. V, V . r .. V VN' 'Q-I V L-. .' N V 'Ri' ' V- -Iii: '- V5 kwa... Vaal, www-... VV is aa- .. 715-VV-NVQ' K, wa A 0 sim as4,.,. 53, W- . V f- 'VV V V ' ,'V'f .f' V-I-12: ,., ' V: QTY, ' V V' L: ' : 4 V V - 'E+ ", ,, . Z" ' . V. . VL' " ' ' r' . V. 'V-Q52 " ' ' ' fi V ' , L , - .JL -.I 422.14 V. 'V 1.,-7, if .13 l Qrllz-.ggWA'V'XE,l,y,:f i A- V . .-'1..', V! .V-will -,V S A. Vg?g:,Q.1,f- 'JNg5jV..-- vi 31:1 -Qiilsxw W. .iw - 481 M- ' -V ' V . -'53 , , V : . . -VV -xp, .V- , V , 'Vg V Vi., . U, - I :,., -1 VL., HV. -.1-,Vg-,K . V ,, V., V rite -bf' .2 1- - ,Q-V .S . V gig.. V V V . ' ,U Lfnix.-VV , fl" ' 'fi 39' ,ici . 4 ' ' 3- V 2' , -"T-V 115401 i VV-'F ,-4 ' 5?-. .a ' .. -V ,' 'jj 'P ,' Y. V I-V .ji ' 'Iii 1? .V ,Q ,'gf?'m-iw-.V ...V , fj-'fx mr- i u A.Y-Q-1,,3.,.,y V T N V Q.:-.. 8' .H ...img t ' ,V A :guna VM, M ik, . 4' , V . . ,. -V, V A N' 4 VV ,V-+3V'..5r' . . . V . .. -V -V 'XENA-2'-f"'?Q. V-V. ff- as VV .- .flxif .' , -, f. 'Vx '-,Ek ' ,-BN -. - . ' ' 5 Vu.. Vf 2- ' ,, ' ' -.fin V V ' "gf V ' ' E 'V - VT 2,52 3V ..V. 5, , V, -Q, . ...... .L . V ,-. h .. , - V ,, ,T V -Vygg., , . . , . 4 ,Aww Z . V,1.5..,V . .V-,N . MV .L-. .4 ., -4,4 V : .V- V -tk ,-V-V.-4. ,V ' . .. V -' V- ' -V" V '--1 V. QS V VT - V V . , . V . 2' .JL - " , 'f 'V .- . VF L'-Vw 'V V' ' L' ---3' V--' 'V,,L,+g -V, ' .V , -.,, AV. ' H ' .,,-' in 11 WF- ' iii?" .." " ' zz., , Viffidj' . "" .f qff-' -if. ' .. W ' -wg! V. VK. ,VV 3- . X ji ." kV '-.LVV H' 1 . e.,V..f-V--un.. V. Ap- 'f.- .u -VVS-'S ,V -at . 1 . ' Y"4 .1 TT: . V ' V. QW.. , ' , .V .- V- ' , g-V ..,V " sgffirfi, V-V V. V V M .,- fa.-ws -g+V.,V' ,V'T-1-Q.V .,VVfiJgr -4- V "1.,V,, 'w'fq4"'i-x+"L -V?+:Vi,V'.?.Q5:', 'TZ' V. g.ViV?...V 72- V ff-5'6" if ff' Vifw f, "w.!,"'f .. yr X' M. fi' ...J X. 4,,V.,,, -. ,H V--.V-,qs M N of ..... . ,.-. V. Af A, .. A f .41 'sz-A-" in -V-:M ' . X I s- f , ,S , w ,J " 1 x 1 . U W 5 fr -s.-V.. .V at V+ -2 jg Y,-111-123 . f 'ri' . 52. :Q . - VV ' 'r ga' V E ' , f -5 T -:5i'V" U 'V' L ' A :V C.:-.f'rVQg,,L. .455 J ? :QV . ' S, V uf' . 2 ..V-lV5"fi' 'ff' 4 ,..:,.,7 ' '- ' ' V Vf ,V-2.3 ,V --V" . V ' A V V- ,ff-V.' 71' Q". Y. '1 5- " "'f :V.:...: ' ' V 1 ' V .V ' 5-Lv 'V V5 .2 'FQQI lf-53--V-fs' ""',- fifjl-' yfgii V . " ' ' 'V Q.. .T f 'Vi .. f V, V .V V V. -' -1- " ' 4' -H :--:M ze. .V V Q .,,,. -V . H. , NR.. .ftsw . V.V.4 ... , . .. . 1. 1, 1 1' ' '-".., 'V' Ji' V. .- -.- -.V 1V,-V. . 1 . 1 V. ' VV v ..V:V2 - . Vi. --VV. rg: .M ff K :Lf V. .J 4-lf. 'Q k "1?x.:,.1'VI..V t -'VQVA-16 ,,, ..f' V-.1 ,. +554 ' ' 'V X ' 'V 3. " . N 1-V.1'.' --.J ,a efgggx V' ,ly W r .,-. Nvj V.-f. ,N-riff.. xl x, V32 N V- --V? f' V VV- .V V.VV..- ..Vf,.- "V ,.i. NJ 3. .-.L -rv' -V - ,V ,, J, 3-fm . V .- 33 1 V . T'-' V 'VV ' -Arg-7,2 ' ' 'S-.':i1V:. p. V- JSP' . ' ' T Q . if--1-"' ."rQV'l , , ' Lffkif 5-25 . 'fi ai.-L-'?1.'?CI'-'.g 9' V2 -V -PM' ' V. " 1- "Q V -.1-.W " 'V' 1' V? V k. ,. Q, V...VV.fj-.',:,fi,V f- V- V , 1 VV .V 'I . ,ug 4, ,, , ., 'V:g.?9,5-Agfa!-.s v-:f..VV-2 V, .5-,gfigg A V' -V .Q gt V zz .- if Wi' Q K W 'J fl... M 'SM ,j5"M":' ':2"Q1"-VX .. V.- '-.V H -V V -.- ' - V f. V.V,-V- 4 VJ . VsV.V+- i. - if 1 -fer' . :ag --..- . 1-.r. ' VV, V Vi V- x N.. . V V'.L:'i" - ,f i fc 4 - iv nah- V if-VV.A 3 5-.V,' V.. . .. ,,.: 1.53. 4.-V--V.5g,VV,V0 V V: ,LV - 1? ':f3?f1j1?7' 1' -'. , ' X ff' VV V ' if V .V.w- V W-" it k""f Q' V534 S"+'f3f:-.f' ll ' iff.-17f5"f' -' Q I 52,4-'5F"N if :':Vf4?":' if gf V... VJ: ' Vg., ,V Y 51-gg a W . I- "': ,gvlziiv 1 V W, 24,1455 'f ....V, .- 'EQIJQEVQ .','7-- 1 . - ,- -' 'K :LV - 3V "' 'r K- gi ' 'WN' . -z ' .V - -i .-.ag-f?5'j.L.l' L ' E-V: kv- 2-I Ik. V -1-Q.-'f.' ', . ..fV j' ' , .45""l:-'5 If Q ' .- 5' .fag , ' V- V' ' LZ'-'-13' :J V39 - V .V- if V J' 1' - " .V V' " J V' T" -' JA Vi 1' ffm V:V:Vf ri.. 'fi' 1513 1.-gig' h13'ii-V-"' 'Q .' .V 1- . A, -Vw fl V H V- V- V -' M-V ,.. ,,... Vw.. "' " V -favs VV-iff , V. Vfffffv. +vki2.ff-V -Q.- f V' V 'L' ' if f " f QT J7 L15-V:3E3it'eEv Qffiii. QV'-415' 5? . . V.-Viva ' Vj'.T .. V - V- 'f- 1. f ' ' gig :Q WV' VV- I V- uieef? an Q' 5 ij. , V i . .V-V ' : . .l j-w 'Q' V ' ,V iV -1 Vgff-af-'V ' .,."1 1 -F V ,g. V V w. ,af 2,3 .pug uv -au 4- x x 91- 'ai X I, ' XA, Ji KW Q 35. 14 L' -W1 'SK I 1 Wm, -V - ..-V WV 'X-51:2 V " . if as' V -V V f-2. .. VVVV .f-QV q 51" V, ' fr .ii V V - .E 4.. .. V Mm- , 'V V "Q-f . V 'few V ag-A V.Vg.KVV ,VV ., ,aVV- 'gas' - 4 X?-:'1i'51?fY TV.. 1.2a-vu .-... .. . . F. Y. 'U' EV ' V -.W V ks ii'?h-.V in -- -' V , .. V .' , VV g.V C 'Q . V. V.V .QU X in I -,.g, V. A., .-: V - ff 2 , 'N VV - W .-. V 1.1 VV V' - 'wh-' VV 1 -.. Y.,-V ,. ...,.-. 1.35.-V ,. 6, V. ix , MX hi? 5 -rxfxx 'F 'f 'V V ':1fTfV -I "!??f?-2-L V ' -VJ: . . 1.4, ,I 3.5 ,,". . V -Vi- .QMVGV .. P-wg... VV . ' V- .45-gl. Jia- . V '.'PV V. -1 f 1 1 'Y' .E '1 q ' a VVfV1.s:1?4gVL,.-Vee, " f ... " 5f+Vr- '-- i'?':'if5 - 4-525 P12-75 4ai2,':' Vf2"VV'5' ' :--Iii , gf..- . V .5 'g?'fSEiwf.. .. , - ,l Vpwgf 55:4 , K fe X,-1 'QS-ra . to W Z gf? V S '+I ' , ,Mg ,, .-1. Q,-VC- V., 2 Q-,iw ,, - 1 V"- f ,F .' 1, V-Q? sift ilffv, . , V V V V V V 111.35 -- ' 'gy Q., 3' vi: Q- P 'V V V L Q." 1 V - -V 5 .V -' -V V -'V -V -V " - V- . fa.--'-. Vx. V- - . 1. V... V .,.. 1, .1 V 5 .5 ,-sf-,, ,Lr-a. VV- - 'V -r : ., . ' ' ::5Vw,gp,,VfV-fx., Y ,M 55132 -.. V,,.VV V V...-.. va- if. R, 5 f ,Q .-Wm. M W V .VV -- ,L M- 'xg-:fx VVVV-VV 5 -fVVVV.Vw -v , 1l'."" -4252-gp., -sw QV! '-L uiiffm uf' 'ell "Isa Rx use. 'BA' at JW :,,,, 1. , wc. V V V """' . . im. V :fav 'R ' ,, A, ., ' A V ' , f 3, 1? ' V . 1:1 'F' , W is .V 51 ., Hn. N v 1 'Q 5 av Q V " Q , 4 S- 1 I 1 1 ai -.V I ,Q , V , 1 'fue'-V. F V' -1' f My.. , , 1 Ve: V V ,, 1 56 4- Q -1 Vw,-mg, - iq V V 5. . YV.. VY. . K V -lr" 5 V A A -W1 .-V -- V F ..V V . .J Si? . 5 Ab. .A. W T -- V4 . V.. - V. -. V, ,.,-.XV V - .V 'ir V . -e"'V' -. 2 V. fl V E, V2' ' V '-,' " im -t-, VV V - f . um' .- ..V.... SVFV' QMVS.. . V . V.:.V V V ... V -0594 -if-V :VV1' - V ,, V. ,ap "V .V . ,V,, ,. VV V. V. Vs' .V..:V---1 V' wp.-- V V 7 WV, '1-F?-'.Vf1:? Viv N- . .LQ VVV., .V V- ' ' ,rnlfdhzfh-LF g- V x V Wig +' '1"J+x- V" V e. 3- ' - .fi -.,, 'Q V . ',,evgV' xfjafqff' 1.-.gi-1-. , ,gf .f . .. .-.- , ,A '41 -, -VV 5 V - V' L V 'V ,.., V 'V "-g V.V- .- ,gb V :wr -Q ' -A V. 412. ,A Q., , ,jf-...-Q... : 2- ,EV T. fV"V, N 3 . V V - ' .- -.1 ' " ..- i".Tf5'V."V . " .'.:P'f -N-f 'V "' ' V . ii--TY V'3l+5:Ja. 1 V V"4-3?-1. 1-ff? " " A F' 1 . - Li f'.FT'E'3"!' ' ,--all-if-VS.. . ' ' '-'T' V .L ' V Vwf-5, " A fx ' .A .-A' gi'-.lj . 7 "5-Viff-.rg V V 292' 'QV " 5 ' 5' 5- Qi --V . V -fhf ' ve- ' V'V " " .T ',g ' , - V .VV,:, V 4. ,, 'rf V- ,' ' ,AV ,. .. 1 V- ' W 'j Vg- V,f"1,2',"' , ' "'- Vgggj' QV' 'x V ,. , .L'5'5.g, ,Q-'f " S":-',e- J A Q, .. V' A 1.53 V , M-, , 'V VV . 4.3.5 -- - x S.. V ' A - ,Lu . - .,, Vw .. .3-,NV .., V , , , V-my V' V, ...V Ve, V V, . ,V ng. H, a .. f V. V. V V . -B., ' V V V V V 'I '15 ' - V 4 ' V V .f V V. .Q S Y K Q f xv, 1 1 ,E , .- 4" 9' 1 .4 :- fiff' ...figh- W EL:-'sk.":.-f. f Q.. .riigr Hifi., ,, ..., .,-:Pk f :QT-.."x'Qi-.V V V ..-., -. . V V -5. ." '-1- . V .V ,.-V. V-.. - . .gr :VV V . ---.gy -,Q .. V..-iz..-,ig T wg. , V .- 41.1, ,, .V 53--" - l ., r' gg-f'V1-1-A' , , gV-.VV'f':s'r -. ,' Aug., V. vs. qgfs fy- ' V,..'.fVeV V . ' "" 'V VV1-'1-11:13,-7 ,, 4 , . ,, .., . 'A 3 A, . ,, , -, I , Wai ,,V,f-'-...' VV .1 ,.- ,-rr, 3 , -5-'Z"H ,QV f' -'-V .V ,M ' Vr WL. .',.'V.,.: .V ' -Ig V -' A'..f. 'V I '.:giV.ah--:V ff. ""j,-'V:'f'i5 -- j V " 5- 1 .- 7 Lf- -2'V.' V T? V4f1,..f.,j'V--, s 'Vf ..,, 'K "'7 0 t'- V. wiU'Qf.Lf-- , V ' V, ' V' -is . ' .V- Q:-5 .Vw ' '-31,1 f. ,.,V ,Ai-V .fTQ93?"5a1V.V'LVF-- qi V 15"4tiSdaV- -VV '1 JV- N453 35" N W7 3 X 5 .VV VV:'V3 .. -IV. ,, Av' 1. faux y IH: Q W " hx 5 RW ,X 'V,Q3'Pi'a' lfg .V V1 ,V. ,KY a... DJ, 3 5 V-V 1 V. . 2 .5 ' gg, 1- dn.-ef 'Tiff 1 fn..-, K. wgfwi 'Q A if '15, VV-A s- xv 'il ,JQZSHRVL x "i'A xi5 lily!! 'win -0 Wm. iQ,,NLw we J 24 V, ha H ' ' V V . AL' 7255 V- F -' , N. . , - 4.-ffm . - . L 7. Q 5 VE'-id 2.1.1 '53-YT? i'iiF'?Qt 'if' ' ' V ',V. V, V.-1'-Z!" YZTV' ' '- 0131: N-.4 ..: f,QQ,.,:g3l,...-.V ,Va 73' ' .71 . V. VV5: .. - ' "'VQ'fZ YV 'r 76+ . VSV:-f-' 1 --ff- .ff-V 'V HSS'-""' if-'V Vs' 'V T V- - .,.V..Vi -' VL 1VVjz. V. 2 -f VV.V-V-,fV..-Vs- . 'VV' ---...Vg ' ' :VVS-V :V 2. -Wi . 15. g-Azusa. VV Vx V fx ' t V- .5 -1 ' VV if V 5.-il -V V' ,VV Q V .V 3.1. 'T M VVQ- .pn V,,y5Vi. gf :ff .g. K V- - V1 is ., 'gn dw' , jing :'.Qi ' .V'i'.:- . . V VP'--'fu V .V 1 1' 45. "' .V J, :'f.V,.V, -16:5 V. , 2 -:q W-. .5 ,V fu -V -V , -V "-, --,A , .V -,,,'-,'.- VV3V,V-V? , 1" " 'ffffffiie' ' r'SVQ3"7' ff. V. L. 'M' Vhzfsisififia. f.. ""iE1-1?..Z47T':I i " ., V r. ,. xv.. f' vp wg ,ilxyf-: J, Vi.-.R v ..J- ,,,cx.g.,L.,. QV. 7-gf , . bell,-r.Cg9,, Vi t. ..:.-".,, iq M -" A wwbugf Hf- V ' I 'Q VM, 532 ff :gi Jw J V V' IV 5-V' - "'Z:. QQ! ,Sf K' Mx 55" W if ' 1 if Q 1 , ,M 65,3 A-,-my 7 ff- zggg'-fa I 1 x X Et, w 1, e V ,..--f Q 'fgf' VV- V ' ,..:"V"'V'4'f ' , .LQV , xr ---VV. L - +,i,,gV 2 V?'2..:1 1' 'V'VV'f -VV, VV' VV Vf -V f.,1:.g-V12 -F-55' afufzgl' :QQT V 'Z '-VLV ',.VViV' V "' -131 --if, 'ff 'Vzjf xfr ...JW f V .V jg . . Q? V. VVVVIY' V 'V ' ' -Vfiffff 13735 j'Wf"'f-'nlf Wai- 1-5552 'V-5 .-2 3" VV ' i' 4'f'g. 'S Vf '- ' ff' VV-7- 5'iiQ'?4Evif V' V " Q' 40457 ' 'H' ' " gf V."""i: V' " W ' mf 'W Vg' 'C mf., x V. ., .V 5 A. .,, .sus-N ,,,g,, f 1......., 4'7" 'tgps' .4-awjgf " , fu ff .ws-'f-ff N4 ' 7. V. VV I E15 ...I 5. V " - - L '5' 3- V ' -55.1-5 "5" 'V 1' 5f- 'Z' V F T, M - .Q ff' ' ff' 'Lix2'55'iY,: ' ,' V J: '1:"f?5'F: .f?'f'!'E-'P' ? "" H" ,..Q:155i5'if"' -17 V. V. " 1 - V 'U' f 'TV ' --iff' -V -.- . VV5x"'V4a'g -E.. ' ' ' VV . 0- . ' 'VVf2'., V Sf' " f, I .1 V . V Q iV""' H55 ' VV.. "" YE-f-'ite' '. .. Vi '- V' V-T I f V ', V-L iiikd .gf V ...,,--f-fx" , 'VH '.:,f ""P'V . fs. .V.:i3u-L " ' , .Yi L 'f V-',..'f:""Q 'u -V, , as F R if .gtbm-I sf? ks: d if 'E?f4.f' wQ,Nw it N-:gg J N' A' if 5, V -V. w xiii' V -"' " V .1 295. -: zVi?- . 5. V' .xr "TL-'V'V5T Z. .'V' ..V id.--.'V.V ' QV3V:C.aV5".: V " THF 1' V 'AA V-gli"-' ,S - UQ: . 1. k- ..V7"5" 'W 'T' V V' !l,G.Q?" , .V -V V ff- .Lf ,:-iV1'.V- . - ' -f .. vw.. V .W V- V- -V- V' . .. V-V .V V ..:VVVVIf V . V , . -...VVVA - Q. -3 V V. A V V,A.e-Q.,,y,V - .,-2 -ff ,V-. V . ,.z.. V .- V . V, 4. V .. , .f - .V 5 V- 3 , - .5 TIS, V' .2V- 1 ' V-V17 'V-V 342- ., E, T' 'V -1-,V 2' ' 1' ' 1-T-' .. V.-iff f V 'N " Vi' " VJ--:r.V.-V . 'V "f"Vf Vf J-'V '- ..V ffl' V F" -' 'L V -V V V -V V V. . V- . .V V- . V V VV V- VV . V 57-V V . is -VV--V. --V. V- -V .V V- .M-.. V- -V V V .. - . V 1" V ." 'QL' 2 -V V '-ff' ' wr V ,fre +6-'M -V- AV V .1 ., . -V - :V ffm hw- N , Ig... i-.-"1 ' -.'-,r:1-rV- Q-Q. .' , V, 7.2 V' . VV . -. A , ' V -Vfqg 1 - V' rv sw. ,ff V-VV . V,V5.j5'fV, . V ,V . , V , 3 -. -V-ff. :jV.V-I-3 '?'ffA - " f V, 1' N V-J..-f-.V Sm, iff' "gfE?'i1r3?.' M 'f 'J' ' . Fri.-5. 'fm-E. X QNX ag..-.-1.-..a' +G-.."L ' .. 1 - ggi? ' gain V 3 V' 5- V V - 1 M .. V 5 V fi' fi V- " f' V V- -V 1 . iii. V' - 'Fi ' ' S3'VV-V'7W Q ' 2' L, 's' ff I fr V 'izxifffi V-'Fa-LV"57-.. .4-"T VV V .. V.g,. . -Q--"SV-..V..:.f 31.3 Nr., .Q .. V +V -V '-5N:feFfi- . -V'yQ,+"' 'T-'a,. 'V V.V-.1: .,.:VVV,,.f'r q.af.,1f' 1: ,JVNVVVV - . fm.. '-rx , V ,. VVVJQV , im.. - x -6, x. 5' ,li -gb 4,-37? ff V V .3 wg 4.1.-ggi? .,"""'z- U- :V-gjrifrz' 2?-'gm y V ,- ffikff 'V V.'Vf-f V' fi. ' " 3 f "L 'L 3 .V N" ' J ,V?fV-" -Y-in-S-' ' V . , V V. . ' R Vyqxaf, V.. -rage 2,4 Vg.. ' . 3,-,., ' I M 3.23,-e,.5j, Q.E V ff. fwwrs V 5,67 V , -V V. 'ff' ' V.V-Z9f.:V!,w1..-Y ' -sh' V V VV... .xiii ' "V.V"1VVff..-" .VVQ7 V-iVZ'V-.'?9V?TV"::VV'V. W . . V . . . , , f., :BV V' V V .1 if .V , . . .- ., . L. . gel ., -- ,.5q....,,,,,,.Ve ,- ,V..,... . ,. f,. , f.V V., -V .U-. .V V., .. V. 1 .V V V. - V ,H V . V..-.-.V . V .VVV Q.. ,- 171-T A 'V .V ' V . 2'fi'ff if fi 'Vi .5 ' V eff .ffi VV'?f: .y " '-'af' -Vrgfhe V'fV'VV51sr"4. V' . ' 'V Viggffif' .V . if 'Vf M. Q?-'7 if V :V '.,V--V :A4gi'9'ii-:V- q'-w'Ql3,12:V+l "'7iR?l 3:4219 'fu' A785151 ' +C? .. .V ,M ' V fe, -F ' 'Q 'Veyj ' "- . -f"L L.-. ' Y g.I:f . . , V Lf- ' "VV . ' V'QV'i -,,V.fQ, V :'f V, "TUV 'ff V 'VVajf'i5jff?-' 'E VV 'liifff ' V ff ' TLV-5 ,142 F3 v.i4'1iV.' .P-.245 5 - -..VVS - if' ' XL- fifp t ' , 'V - - . '. " I gf 42" ' ' ' 5 'P' 5 L ..5 1? 5 ' . .V V V, ' - "'-.-H..J- is 1 ef., -' 1VV.s'V"-. V if . 'N' 'P ' ' - V '. '.':-.fI.I'Q-ffABVcT,ii?5f?5'?.f' 15? 'Q V -V 'V' 'V ,?f4:gf55315'?4-32 '23 fa' V --11. lik VV: -V45-VVVY' -- V V- ' ..VrV.Vf.,M,,,- wVVfV.VV VP-4:-f. - ?'V",. "f-. '- 72.9-.V.-g"Q ' .V-.V-f-:?V" . V f' rw' V V'- V J- 39" 'Q' ga. V .. . ' 'V V. V :,V " ' fy- V fa- .LV . - "'f"' 4' V . V V' -T Q .- 7- V1 . V V 5 Fvzif -- V VC' Q ' V.. 1 ...V V.. , Q-WJ. 3.-V' Ae- : f' e'.V.g.'V4:':,Tf'w'T..F--DE. VAN? V VV V.fV , . ,.V . .V..V V . . V, ,V. ,,, V, -. V 3 ,,...,V. .V A-V.,.f., . -V V V 4. V Q- Vg 2 rf - -. V fi' r ' V V V .,. 4-4. V . 2 1- H 5.1.1 ' 13- , V V jig. KJ V qlR,.Lg,VV V V f44.J.,..' fglfiy'-Y LV ,, ,-3-if 1 f? -Q:.5x,yig5-.VLQJQKE A VV . -. VV1' V 'V 'wg 'j V' -f- V - .ffl ' 5Y"'I'.' fv V' ,J VV-V. i-.-:- . V. V 'V ' ' 'Wk "ig-,itz ' ' Vx? '5:'VVf2.V- 1 ff ' .f-V-"ff -V . V QV- -'VffV-VV: V.. fffiif' V ' - VV. .14 'fVf.f-:'1Q'fQ' 'F-'ff 'V-' - Vf . . Q . . .. . . . . 4 V . . :gr ,, V . ,V -' V V1 , 'V ,fV- .411 5 . ., W ,-asf ww. - 'j1..,m. .gi V 5 , 'V , aww-FN V ,.:7. .. f ,. -N V4 - . . -I, 3, . V fi. -by :-. D., .1 ...5-.V 12.1 N 1..-fl-we-gi-jV.y' V V ,VV ,Ng It -- VV V vi -335- ik'..5gjul.5,i V., V.. W 5 Q Wg, 5 "jf 'V' - ffV.'V-..5AV.z . AQHA-Q,?Va:,V '.3+'?.f-Qggjq ,.L.'.3. . Q .95 L , 1 . , . 'V L-fi . .-V :sFii.,,- " Vjlfl- I V-V ' ' ---75 VY. 'V-iq' .- ' 4 V VV' :fl , VV VV V V ' V-H -A - -- '- T gpwmsdif'-2. ' V . -V V ' RV. '4' H-.bf V gpg V Vriigzfffg V X if iff 'kffi' 'fy 1 VV 'jfs 'fi2",?p:?'iQ ' . -VI . V A-?Qwi'.-an . . ga l" 3' ,. .l :4Y3W,V , -Lf? +11 f 'V , ,V ' 'K-2524i-E Q .rhlhgk Y V. V v V- -' -A-...El V fl. VY VV-.f - - A -L Y,. , V ,.,, ,. -gg-J H Q. V .-- ,, F, ,Ar ,V M ,1, A K ,, A A , I , .x.v4v.EV. X V5 yy ,133-V2 -ft V ' fm-Qf.. ' '-X"'r:'XH" V PC" " Q, . -VK V- .'Vv1.5'V V: .V ' VV L V V V.. - V :V X , F VV.-V" Q V, V- Q wk, 3.5, V"'i".3,..,,..- g ,V gg-V.. -VV .. . ,V .V if - V -V V' V53 V:---V.+. V-V , Y V Af V-1? , , V Y, .4 .N Q-.ffgf -VV.,i.' f.,-.5 'WK g.f..I.VV. V ,V V . VV A , V ,IV V V , . VV A VNV .f V11-G.. ' 4358. I "1 V-i.V 121-Mr" ' '1-.521 ...ge L.. V-L'f QV- .aff-V-TQ.. ...init f - 2.55415 -f 75' V.. V V 'fagfi -'i , f'VfV'V3- -'V--fV""V g, ,.jVf-g.g....V-.2,a?,E'?21 " .. V ' sy,"-qgggff' gf?--gs ' "' ' - FW' ' N ' .. f 7 Q! 'V V -V5 V Yf"g'Vg '4fqV5f'1Q- ' Vgf-J . , A iii .VV-V N . 4 . V -rw 1 A . :...VVV.V V- V . W ..-.-YL WV 'V I'-Sf-w.r'Vf'..'1 3.2-VJV.. ' . . V. V. V. V . V V- VV VV -V . V V. .V, .V. V .f V .A . VV -.VV L, iwr. V- V. V ,. . ,. 'F . ere. i .. -V, .4 .VV : '21 V-CV?-Y. - ri' - -- Vf' ,psf ,rfygfiwf 'V "" :V .Vi-s,V.4-Q-1.+ns.V ' J .,,. . V Y V Y, , --,, ' , -- V , gk.: in ,V -1, VV ,Q Y A, 'Vf,.,,,',-j-,,V.-+3.79 -77-97, , 14-HV , -557: ',j'fe,. 1 i il .1 V - -' ' ' . -'.VV V -2 ' V P . .. .V ' . - --VW-'V - . ,V V-'11 LVEfVV'V1x---T',::.-5.-' ' his-ra '.fU'fT3'.I"ia1::' .. .V VV., r..V,,,, V V:i.s5V,1F VN ,Q A ,S-1. .. .ww V V - V:-.3 V . digg, .. .. .V . f:m:L.VVV..V,.f-. 'gf-Rvdvb .ff ...:.3Va' :V . "


Suggestions in the Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) collection:

Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Troy Luckey High School - Trojan Yearbook (Luckey, OH) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.