Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA)

 - Class of 1937

Page 1 of 200

 

Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection, 1937 Edition, Cover
CoverPage 6, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collectionPage 7, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collectionPage 11, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collectionPage 15, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collectionPage 9, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collectionPage 13, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collectionPage 17, 1937 Edition, Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 200 of the 1937 volume:

'X LIE-IRIS 5 ,V V .f A V' "ff, iw? ffzl--L" g,iLi'i'5V".,'f4ifi.rf?'lV,'-,."?-'VVi' , 4. ,' V' -A V 1- 'gV":"' V-"H M' 'C J 'V' --" '1i'V ,fi-fVJVf.1 f'4VQ:-17: x.E5?j"., "7" 'iff-ni '?J'f.',fs- 'Lf 'QS-Lai 'JZ V Vf- if '1' Q 1133- ,fr if 'V' V' ""94gf'7V1Q-fSi-' -:V'1MV'f- 'Z ..,V-V-A,-VqVV'VV V - A - '- 'Q'-31 'L' - -VVVQVVQ ' ,gif '12-gy ,5,.-5'-mgggfq 'fu-V g., -11V--'V--V"11VH':g-nf ' s'1,sVf?l'gVV,fV.VV",''HVVV' 'Q' nf?-1-1-::', 1-' QV V. 3- V :- ,.V .1Qc3V.yfVV:P,-'V V ,'.L'1 Q ., , f 5-, -1 '-:ii '-":4 ' -aV.'.' - jf if 3. L-'rxgi - -,VV-f1,,q2'f if-TVVV-1'-' g.,V-fi' " "TY-V' "V-J" UI' V- f"Q1,-fi? fi .-' 14 , . . ' -f:V'2- 'i?'-if1'V.--'-V'1- V ff 'Viz V--'Tis Q-VV,:'?4,.,-fVVg.,q:-gfi?.'.zf-'-V- ':,.g-Vkxfg-.r'V',f ..'. ' -gfqfiif'my-'VfVV,VfV5 V- ,V ' ,, -Af A , ,"'V .gum Q, -QV. .,V'f uw- 'V Vp , V.,V ',:,3'I1.f 2-Y'':5-51.-,V,l--!V1g-r-V,?-V':-q..fk.f!'?5-51 f'fa'f3V:'-:Y-,:,r:VZ5-41-E-'???5 mf! v- -V -Zigi-3 311252.15-Qm"JlP,f,4V qi -N'-5V5'5'V5.r-w-Qgmgagiy-1 gg A : ,, rf"iiifV,"I:?-'wv'Vf:5g'? ifP'V'VfQ-1.11 if-E 72-fi! "'l3i?'?,t 325-5 5-1'-VVQV-VVV T1"'iEf'Vw H'1"!f1, "Q,-fi FQW5"'1fVwzVi3-liwifl, "!""'.55'Z?f3"'-'?'gIliEN iff y-"1"-,I R " ' -' - . -iff-V'V.V4r', -1 V - Si,-' f' V-1-ir V' VW -V5 -.fr-'-f1P'.'V-V,:"1?V5,v -V74-3-Vwzyz --:5"?i'w,g'92,:g4F,-P iQ gif--fy fr 'x,,,V?-:GTM 'V SWK'-gg 1V-'- V-V ' V, ' 4. 1 2 ' Q- V V"7:--+V--, . fm?--.QQ1,a'-,,1V'F w -uf:-Vi - V,-"M , fi MV-V!-iwaff--:QV-V 1-mt-sv ' '- fiii I-A 'w2V1-Lf,-5.35, :eV Vw!-ww -Q ' 1' . g if - 'P-'S-V -J 1 -j:ii45"f'f-,.1ff.,-' VVvg,5'-V2-gVg"Ff-1355,-9512533952564fgi1PQlf?Ef5--12--4VVVgf?.'i4155952-4s',ggEiGf" 1'f":3?ff"-:i5?R5iF EQ?" " '42 ' -V 1, V-si' ii1fmay-g5,VVzVVV':VfVg-fgv-4-35-31-333533-i1fsV.Vf'3-gg-Vgfrgpg.-gg5.g5g?:Qa3gf1V' ,V ,- ' - V-Riffs- 5Vq5Vf:-i1V'- ,-i'-qty --VV: -f ' Qa V ,V -4,19-1fA.3AQQl.Ehi"Af"f-4WV'tff 13254---f 2-'fy V-V:V-mf' -'zirriikfkffgfg-2--5-515 bg,-Q., ,--323-v "V .Q -35? an . V ' 'wi' " - " - 'V VVV '- V - V 'V nm f, ,VY - ga-Vw , ,-f.'.1VVViVV-z-.fVm1'V-:-rw--5.3-f-fVV : . V. --s.w:zV!---QV-if 4- V 4 VJVVQVEQ-'Q , Vfffff. "Q-:3V.. 4 1-ff N-'-v V .' Q- . Vffz'--'-'f-V'Vf"z-VI-:-V 2,4-Efwiigi-sflfa F-,MSE V -51 ---"KQV-fs-V Vw-V ig -"w-'glib V ' V'fL V HV ' gk- - I-ef -ea,-f Vff ' -V--.V-Vw s.ffVVw -haf--VVV:2 V mei--i f" -i'f-i2vs'?"5'E3"f- 1. ' +f - :swf 'V Vf 7- -1.1, H-af -5- --352' vi? V er-V V, 'f 1 'VC 71"-iff:-"."f Q4"-"f',4"u2?--2':1'J'1 "f'i"- "gf: 'V WV -' 'l V y - N 3355654 '?'?7"--f-iiiffr -w4' ':,7:'g655E's4W" if V 2" VE- 5' V b ""a'.! ' 13"- " J-" is-'S.lagj-iii-1k1'Ff'1V 'e,,,e-Q5qg:V'-1,1--VV:r19,v--ggdwg V: ' V --V- ,wa - any VV---Gif - , ' f '- HQ VV -VV V- V Vi- ,VV- -.V QV. -g '- -A 5135 'V V, fy, Vw'-2 wg,-.V. ,V S52,""V:?Ytf3w35-"af-f. V-vu-+21 V, -1' 11 vi' - -2 1 V W ' V' 'V ' ' V ' ,V in-Z W ' ,,'?-.VV"'m?M""-2-1-1 V' 4a'VTi.V- f'VV'A37"-gfg-51flffyillfk ? .Vi - QV A' ' V ' W-, 1 -53" - VCQEKSQV' ' A " G- VW-15 " ' V i?-3"9gf'g5f,- ifmijkgb- -fVQ.Q"-:-,V -Q- -:VV V- ,-sues. +V,,Vr-wwf? s--. V 95:-s-Mr- ' --4415 V ':V'- ,eVVf.r'V-iwmsemi, Z-"V:w-'df'-fri-J.?'3"-f'?+i' -V-ffw"faV- -V - - 5- ' --1- . V4-Q-iV'f.V VV. 4- V -2- '- -'H' -1.-+zV .- . V -A - ' 31' rn.---V:sVV 'if---V-!4V'VVVV-V,-.4 :Sw - 4 -- VV 'ww-21 - W .-S55-VM-i'w -VV V- " - - . 4. - ., - V. " I ' -4 HG--,Q 4513? -Eid in. V ,ig , Vw -- A 4 5 1159 'ia 9. V x rg ' -- '-,sf "if-2 F55--z 1 'V 'Z ?5+':g:Vmfp V J, A59 2,4 V:9'ag"'T-'F'2igVu- 'H f'-Vg A' . ", ,gr-Vgqqiv' 'fV'1f'. 5 '- wrif-,2'VQ-L 'f-.':1fz-V--Msn'-w V-w-3,9-6 mf--'SV' 9 4.-A VV- - 4- Vrffiffev 4-gy'-25?-5 V,"-2 'K' A .r,ge5w1r ggri,-:2.V.,jB5,V35,-EVVV,,Q?fE.1f?-5sqyIegE,Qgg4,,jg,5gax's efiif ' V , V Tigggfffw VV ' ,gk V'-1 V Q. K, Q ' V -V VHZQVQ :wg-gV,34,b figtfxr-'AL - 21, V ryw - SVVH--V14-FV" gevn,--PV-ffffvfsf w'fx45lYfgV - Q-.V 4.-gg,-N--, V -- V H5-gg --' .- -V -w,zV-ff f. ' -4. Vw-Vi 6,5-u V 'IQ-sp' '---di' - 42:13 ' -,VI .Vip dw- V VV,w'ff,gfA9f -H 5- Q, HV! I-- VS' , Q iaafw VN 3 , V 95552, 1-V , - ft w x - 4 V-,, -.-,Q fue-'ji'-y'1',V ,MVA -HV, ' 3 453.--H ,VV fe ,zigg- - -V -V ' HV- 'W f .VV f - Sw, -'-'LV Q3-3,1w,1'f,V,15 fjgjriigg-Q12-,V-1:'V' .- ,V in ,F - - -1-4343 V v w - ut - ,'Q13,5,,.agif V -V ,J r V-pfgfgfwg --.-Sf' 5 -ab-V-gw--' V V , - -, - N -Vw AV- .P- --L.-4 V V V -V V. V ' V .VW-1-V'2fV:.f-VV --fs-Q-f-sw ' +' -,Vu as-,2EgVfV,mV1w .4 WA- V- 4-V--as .Q V. V-- A-, fig-L - V Va , 'H - V V V-in A,-V-V-4, - V. -V:-gi, f--um. , ,gjgi 'V 33,4715-3,"a EVSMW 'A Y 1- VV'-l'2-n-iam - t. .-.-Vaaff- f-sifs-'s--VV- Gs' , f V-'-" ,' , ' ."' VVv fl- V, , +4 . -V --- -1 - I 'z-ff V ai--fra VV Vi. V-,Q V, -ii'--saw gg,V,53--5?g-MF?-Vri.. ., V Q . .- - 155--w V V:-5 :5 MVVV qv V-mg W :lf 1 V -. 22312 ig?-1.259 2555- '--Q -ff-gg 52-53-,ig-q,V - s-QV, 5-5, .e-' W, - - V ' . -1V -.5 -1 , 3- s f 7 V -V 2'-V-' -V , ' ,gm .gg-'yi p-'W-riff-if f""?E-f--+2fV3e -V YF'-'-W-'ar - V' if- -i' '- 'W-1" 1: : V 1-2-wi V, i :zafi- - - 4 -1 V--3+ ff' if J: A - - --V -f rv . '. - V Q- V '-Q.. 'V -1 V VV- 1.V f V V - V V VV . VV .V .0531 V'fg-.-w-Vf-- Q61-EV-mg gQ'Q,g+?l-1:-1?-iiiviiiitfff' P'- ' 'M - Q u 'Q' V ' ws V' V ,lm . Ewa an , - ,V V-M4-'Vi V- 5"-V 1:-fs--V ,-711 "-- ff-if-2-'V , H1 ' Y V?. V A 'SL 'firm as - V9 1 V' 'iV,V-- 'T V '. ' JQVV' J ' -'Viwfi-35.E:.s-?xe45w,gZi-w --ag -, 'V 1 .2 V ' -V '-VV"-W ,VLV-V V- V. - Q ga.. ', V 4 L .. f '- V- . 1- - . ,V --ge ,, ,V V:4VV ,Hx V V , 2' 2+ - N4 k4'v5? . V w af 1: -Vnfwv nf- .V- JF' -3- V A74-TV , V'-W f , V V V -V -' ,W , - " ' V V-11,1 -::g."1fq',--5533 5 -1- ' --V V- 2 Q50 Yfffggiw. A ,ggfwigkg Vw5g'5ViVfV..,wk,f- ', M-'V - -V H+' 1.4 Vp, -- -V1,g5gfV,,,,3,,- V., - -Q-sv-V32 , x - , ,V Q - 'iw V- V f VV- - V-,VV vga- -V-VV - ,gggw , -2-' -V-V V -- ,EV-V A -V , V-p.-.,V1-..- f, --mg V Ja-,gb -VV W -auai-Vi-Vgg,-fxaVV,-V 1fw:V--v-my-V-Vw , - V- -Jah?-4-55 V V-fa-V. 3,3- --H -b-"V-V-, :,g f - V p- gsm-Vw:-g VM!-qw ff-paying-VV V -Lg , ,ii V- . - V ,V VV-Y- -' 'ss' 49,4-V -. af V w ww- H- if , V '-we!-?'VV V .VV -4- 5' ima - -1- -5 c: 'r VV'-vf ' rf 'Y' ' QM-' Mi- , Q? Vz w. -bang "- Vqi53,V'x-5!vgfg,i1fV-3fg'Vy'-V-JV'-f4'.,,-V-all xc- V f' G -Q "-,ss AV Vx" - ' -1, .V -, 1 ,V 9,3 V. in :-., Q P-Q' ,, ' ':?:- I' f 'Earn '?g4':V',Zq5jRu-g-+--"'-- V ?-albgfj, 'Emir V -1 -3 ' -,. ' - , ' - i w, 2' Vsgwvff ' '3' Qgw -2-V' f L -1 f- . A ,'V P'-zffgiki f-Vmq-QI-'mei' , 'V -Val-5 V fwwfew- -L' vig?-3 , -G V V+ " f- -wzfv' -VSYYK A? " 5 5 . ' -V-iii-:u-mu-z"'2sy -,..FLf2'haQzV:. 'Ey2ig1V-Q-2 V- +w45tV- 'f.gTsg-i""m?V V f Vw 49 ,,. V- , VL V -ig?- , Q f-g-,ag-,VV-f'!'f V , f '- ' 4 fm-MV-V., ,V.,V 5-sz V-2' . VV ,Q V T2 - -211-:QV '-S'--r il V. V- - .. V .V .. 'w-sig?-fr"-1V:VVf-. V '4 -img-4- - V z V 1- - - -1- -4 V. f - 2- '- " -' fm- V ' V u, 1. ' '- 2 -, V-V V ' -f-'Vu-L4 V - '- VV V4. - , 'V wr--.V,f , ,, 2, -' ':V V,-W ' " ?'lyV't'e- 4 ,Q '2-'-2 -E-g"-755-v 'a 11 V-f" 4g,V4" VV- ' 'V .V - -z : V xw: f F ,V 1' 595 --V ., -VV, ,V-Wifi. :-"5-2--V-'f - f-'v - :ri -VV , 4: - Q F-f' 4v-V-as-f" -4- Was'-fm-.l,:mVVfVV,,f -- img- V ' SK ', V V' - f - 5 V .ff .Vg . -- -VV, ,- V ,V V f M 3 af- . ' ' - ,V 2-V' V5 V V 5' J' , VV V: -- .,,fV - -5451-V A-Hzw -hw 24' 7 fa if-121 .51 "A . V. f P Q ?:, -aff' fig , f :.g,d .qf2z-1' -V ,Q '51 Y 'V' - mgfjg'-41V 5-J. " jffkffif ' , , gr -ag-V-SV '1!. 'WV' , '? ' "i - ' E ' -- 2, W 5:'f3'5L1"i3??mWWfx-iTf?f'4'f'i' ' S' " Q.i?f'L- 'V -'f1Q'?Zf','1.' 9 - V a 'V i 1iiib?'Zi?"a'+2,?- if ' '4 "'j"iia.L'E"""f'Ef - A' 'L 4, A ir q fag-Q:-V V- Vg -- V' ' 4- -V f' ,Q J"hQ.'Vz,u. . V2-5 -2 'N V is - V Ew.-- -ks Y' .- -V ,X ' 57? Q V - '-f ,V "V i'--J ' -.V , V- Qgkwvei-Wh 4- --.-QV'-QV: 'Hsu-"!'4-V ' V '- 'gyf--V" 4 Q - f- MV - , uf ,, VV . , f V rc ,V N V . -.Vw 'V ' -' P33 -'bf--fi?" wi, ,435-11,4-'-ff 5" . 145534, -g':,f44'L'F f. 1. 2-9-'-fig? .wif V, 5'-W SVV gi- 'V A 'fg -:2,5S'1-N - em?.,w'qg 3' f 3' 5 - - V- ' -- VV Ii 'Vi-V Q '-:- - - v-,V ' "'91:E.d1,a'i'l1f31-'vit' -gg-, W1 1-Vit . - inf- '4--. . V4-Vg-1.VV,1,n w V V yi-' . '-1 , 'V , V ag: -. u f 1' ,,, 954,,53l2f1':"'VV-C52 V ... VV-V-VV-" 912 'E 2 -V-V VV ,M,,, d?i'- 4 -Vs-:if--.Q-Vx,'+z V5L 1-VQZBSV-sf'--. V, ,VV V V--VVE- - .1 - UQ-.Vw V -V Va , JH-'VV -nw -VM45,-E1:VV,,asVqrg V S: 4.1, V .-1 --Vg - -.-f' '- '95 fx QM,-1. if-34 Q -HV -:SE-Vfvi-5,7321-5 'qlz il Q -f- " 'V 'V .0354 gig- V 414- , V V f 'WV ' gs ,-d"fg2g4,55'Q?S',FL1' 'uv s,.':eS.w-V.,-4 5,11 '-V V, 1V V Ev- . - - -5 -gig-,gif +--- ,-V, ,., , "fi25,2VvV1g,,+,Q1-4,2Iq1y'V " -2: if - 'sp --EV , V we ., .Vggaf 51- !.33ygw?Q63"aaw,f . rs-ak 'V 1 V f 3 '- V V , -V PV- 'I-f.rgfV -V. im , '-V- .V - 'V A Sq- '-P-W25f"9"ff ' -- --2 V' ' V-VV ,-. ' 3 V ik - i9':'.'2iQx-w- --Vs--1-xlhw. - "V35. 51 V ' viz ' '- f "9 -LV 1, ff X - wg ,K gf 3?-U92 V wx'-55555, - if ZH, ,V V '1 1 Ru- nga- 945' '- 'YS5425-1-irE3'!-" 2336 Vis?-'S - - 4 ' A " " F' ' V. .ff ' - " V A '- V' VV if " " k ' V ' TIViiHr1i4R'V.'f -fe' ' , "RTW V V frfv' 2 H115-em' V- ' rgpc"' w 'e' ffm QS?-H324-vi V 'y?'5:'V V f "V"+ .-5-ERR-qs.-'ark--2'ff-fffigp, 3.:'?5a,?V -1VVw-6532"-' V.- r Vmz'- , . f . .'w " ',V. 1 5- f V-'lnf:V--AP-2'-f 'iw WV- V1:wagSVjqJ1EV-75-QT-fn-at f+ V-2 :r VV QMTVQQV 5: . 'a - Tw, Q Q-912 , 4 -1- g - N - Q egg-:SS N 1.-r,iy,p? '5Z5p-:iw ,1 gp F-jfg'i,i'4E55.., aaw:gVV,'Vg33i?5-ip' 143, " 4- "V-V.,-74-35 ' - ga'-F2 ?,,x?f:i,?5Q'5-Vfj51a,g , ,,g,:-ye-V:42fzjgggV .VV- -,-M 'W fr vzqfggigjfg x iigfihig nw, ,Va 53,5-S9324 1 " :ig:V'?'?yV5 5' " - 15 ' by-1Pr5:Vfg:-m9,',gf3?M1-V, 2V,'i'3E's2,3iiff-111555.15154 V, 'aa .MH L V-'LV 491 .- V- ,mf , T,-qgif-:iG'r-3-,' - Quik-V V 1,350-SE' -,She-fi" -52314 ,v'?'vr-- VV-1 MV Vghmg 1,,,-Vw --m"-sggi-rf'-fair, .4 .Vg A ,mg g n,-QQ ' 4: . . - 5- H'-V, , gb -,,, ",,rgwV""' V311 ff , .,,1q-,isgg gg, V4---VK-5 V-.fV,:V .1 , -V1-1 ,, , 4 , V 1,-yi. V ff-2 -V -- " --QV -mmf-z V. ew- 1 VHW- V 1- -V.-mf -gawk Q V- V !,V4-sf 4,-VV ., as-V - -V V' V. - 4- V- -V VV F'-gf. ' - - 55-.5-E3V,1,,,fE5iwQV b it V g f- L V, Vi.-.gg V ,V - " ' V -"' ' Va- V' is-'z V-V4 1V-L ff -." ' 1 Qi -ws.-V -V--'Y..W' Vv-202 V' . ga " s- - 'HSEQ-V-A-Vit-r3'EV133V f' is V.'Uf??? ,V--' '-- V ,. -, ff- ' - -' . :gr-Vt fff' -5' 1'k'H'v-1-,. , -'VH Vw-13 MSQSV-'Q' V" ' hi- ' '99 M" 14? -'V by-,vs- V V- -ii -5.31 :-V-A' .V rfif' ' -41"-"W fV- "' 1 ' YK V -f-51 ' . Vi ' 23 '59, -P' h"'!f1-k.'V3'4S-3 '5 V 0 M- f'f5?'f' ff., -VV-V wi' ww-,wv ' V.- VV. Vt -V,-95. . -.Vim , V V -V:-- N V -VV V -E 413- - V - - .V V P - - -4,V-?"E',.If4m,-.4,-fV:a,-- V . Hawken- - . aw ,V V-V-Vrd 115 -'ff 'fi fig!!-Q'3'f7--Y2'f -.V ,f Va " 1 r V V . -1V ' 4 2" ' V f ' -V V' A Azz- V ' Qi . -'i-'v' -. ' V -'JPVVV fL,Lzf'i'T'15S"'1 V QI' -V VA . 3' '.V B ' l v :Vw 5-'WF'-V-img, -ua-QV .NV jV,-.Vw ggwqgyg '-,--sg , 4-r " 3Qpa1Vg -,gV V A wg' .fa-iff ,niirf4L'-'Wi-V-gg Z F25 1 1 V it 19?ff'f1i53vigg3-v -, 'V' '1- isbflf 14fgf5S-Fe.-vw-LV-ws V-. - ' VE'-V V-- VV-- -P "W-L-25'--V:V-i:V'1 'Vfa--V-1-,-1 - 4- A-1-'f u bg - , '- ' Vp ,V .. -V " ,wma-if-V, V "2-4 V V, YES, ' - . 5.5 1 ' V A s1A:5aV.n.V' Q Q V' - ' 1 ' V 'V Tm if 'aw' VV-A -ri ' V' LL - -- i M"--VV:L. i f 'W .V-Sep "4 1 -P? VV4 ..,,V -V5 -As-vm,f ,-s, ,i -Giiw ,J-"i5f5jg. -VVVVV? - 'Q,,4:q.,y1v- ' V' V. U 'U V V4 -fr: , VV -' ., VV 4-N ,',V'.- V LHB, QV M--'Hc,VeVq,i - 5--'wr 1-'V' ',V.-555231 t,Vf,fq,fV3?'?S,: ' , '14f'f,gi,.Vr -- 3 0? -V .gm fr V V -' -V "V -4, 1,4-a-- . AW- ng: 'V ' -- A -V - "f.f4,SS-:f.-VVf?3w:f"'L4V1V.1V-JS-,, WV-12---, . , V. ,V V ,gg M 5- V--Vv,:' V4'0.'1'w'rV31'g VV: , 'X "Y 'V --, f AN' Vx:-'I 'V -1V .f': V L -' V?a-14. mi'- ' '+ "'Hr1 'V r-5-V55 'E V ' fs' ' 4-:i:"'!f?H9?,f-2277:-. 'pug-55'--2' 1 Viv ' -' -- ' VV- -Vi VV. ,-w - V . V - f-QFDh3i5f""?f"lh:gA25'.'V.-in'MMR' JFWV- -,V1?g,iSeg,5-f:f-if",5i'-7'i"f- V 3,149 " '- " f" 45,-gi'g,-if-3 5,425 "1-5,M1,V.Q.',p,17-W,-5-if--Vff' , ' --4 , V' nm 55- 12,c5V-W -1-niimf -HH-r 3 - V --if-wg' fe,-U-:f-y-'-3?bQ-- ma rf V:-ffVQig,5gWz -V-Vw.,-V.,Vv J , rx r: rt: 3'w?52i'T2',fg7' " " " VT 9 , V5 -91' 'wig -?5.i'- VV '4a4242f'525?'f" "'Qfgf5i" LV 'V-S'f?":'f ' 1 - V i' "' iff- --if ff,-. 'S'-' -Fir .:- Nici '-V -aV V3 :V-r ' V V - MYEVVV -- QV-'-Li-ii' --fi-'Viva-M:-V, -Vkafiffif' 1' ' -VVHV'--ef' 5f'2f!gV?iV if4.f,, wa.-- 2-V Y V' ,.- VV.,5,g,Z,. VV V-Y , V, V gk- -Q V --Wav -ggi 4.,.V - -up-5,3 - :V-V q.t,,f3!-:Q,g,..+,'-e,saV'1V dnxiw gfVV',.LwfQ1V ,A f ff-F--V4 ,- V . 93 Kg-Q u 'A V ' ,,, " , 9.5 B E V 1-2. 5 F " f ii V -"-Mi? 2 g,VV,,.5a-'VF?iQQ'2ig,k gg,?f5'V,'V-'V.pVf:,k'3f,g52-,- 5546 A gag --1V- V,m,,V - - 'Vw ' V .-,5,.V:3,r.V.VzQ ---,-5- ,, 1 ,V zgff f V V .:, 'M ,Ap-asf'C?-iima'-2:13-,55a4V-'g'-y?Q,V::,"sqV-,Qasviv-,Vg-y:,g,g-V41- '-51 , - ww-SV--2-ME' " ' Ek I-'QV ' V- V V V-1-0-Vw' -' V- : M .V .-V2:'Viaw'V-, .f 'aif':9j-:Ep ",,-nf, 'V g f ' , :1 V-, VV .5-V ' 5... I , f- VVV, - : VVQ VV-V, Vx, ' ... "v':zf.Vkg-,H'-5-egg'-..'Vv?7"1gV2rE.qiwm-'-'ge-6'-.Vx .43"'-"5 , Q-V- 'lar' QEZVV-' - ' 'Vx Q36 -2951-,Q-.5- v' -V rp-if-5,:- SV - 'Vf : si s-3. 1 -S-Ae. V-1-jig ' V-'V:?1'f-1-Yqsivewrarmir:-,ref:V-aff-:Q-VV:-s-"V -V' V, -vV Vzg -5.4G5?W-:,'V..4,, V rv- 1 7 -mg V, 2VV ww My ' -'VA , xegg ,-,V?V:.v.1sg:V s 1 -4MeyV.V-fmfapif, Size!-S'gV.--z'Vf1af b:'sV.i,g:gV-iam-HM: '-fflgisf iz'-SV 'V V .-e,sVe:V -2- f '--'-Q is -1 V 2 n . -V- - v V14wV-plffr -f - " 331-5 53- 1 - M' 'T' f1"lQVxT' -: V- ii' V ' -J "f V V- . -'fi' ,v-V11 "-1 'Q-Va, -a V34-in V. VL f V ,abffigggwsfiiir i'f'-f.4.T.'Yrfr5zg-,,g.i'ff11y-'Vs' f--zeilf-553 -'ER-4 -kuvhggk-X 42+ 2-V' V , May - - 1 - ,V - M - ' V' 7 sm- is-:,aVVtE gvflgiw .ff ' 4 .' 5E-eiiggaqha' 11" 4?k',W1?-..?"'hQ?5f5mwiS 1-i'5'f,'?gg..H:?-552+ rf?" ,r3,?-Vfegzvimfgm :V V- -V 'Q I -. " W V J V'V ' i -V- gf VV -- ' V V-'igilifg-:TCI V.gg'a5-QA-9? Wy- 'K f :'1U' 7fff" ' - ,"-g,V.'?w'3222- -Vg :VV i q 1 -fV 1 V - - 4,6 31 F 14 4" '4-if 1-V Ms, ' qi? ' V f - V 9' ,V -V ' ' - ' fbi ' Vi? 5 "Eff-' '- 1 'fii-W' -V -'VV V g f- -fZ'f-E ' --V'- -V V w - ' ' 15-7-4 2 V 3-213-f?V7L,fV1i -'mhzkial .V M VQFQVL-.e4Qsgg'5fi.Hp '-5,q,g,'Q-e'gi'f"Rf ,V-,y ' ,gi 'gg,,,s. . V-,?."V?E.' JQ.V V! ' I VM' Vw -Q? ,.-iff ' 3, f V -by ' P- ,fam-SVQVJ f V1 -rg-5-15:-'V,-fVrV.V,V-V-QQM5?-5,-:a'1V V ,V V.-,V V-f V -V ,V 'wr' 3-'Q f - f-if. V V-'rf - V b'4'fr1w2 -2-A-'f '6---i'iV.w4"-Vs,V--'Vg-V -Vi'-'W ffviff f V5fv:fV-vrbxf 'Gb -ai-5'f?i"'f'j3 ' V - Vw V- " ' 5i?f?Z"'1.1 V:---V'-"-'4 ww" -V VVf,'Vff--VV ww..-wJ'1 '-sf?-,,fE2,a-14-3-rgk e.-S4 -1-1 my -wtf- - f" V Mvfaii-ul -M3--ef f,.fV:,?Ps-s. . V-,'t?:-ifiiw , .-"?'. '--Q: ,ggV:,V?.1::,hgf' eeszrfgigb :V- ?3i,6-,V-VL?g,1,qY:'f3-Sah-g'V.5,Vfwggfr,Q',31zfV V ' - - , ,, w f,Q'j .gf. , u ofgggg- , 'L V - ,:fg.uVii-.P V.-V25 5i,.V:MsVV-5-22.-:V 15,,VV,s':2--1--fn-.-::5.2wZ2?EVa gg.-5 1,,g'fg,V,,.qV, WVR 'f"fwV5JY-4 4 ,2 vi, 3 ,37-2 ,VV V ,, 1- if - ' ' g V, 5 -' -51 , i, "f 'f'3pQ,Vgv"iQ- -,VV-q,V5V,VV3,5:f'w J-Q-gVVf,f.f,h1r,VV',-2r':.w":qg'Pg,v3.x--' : --'Vw ,, - , ' Q, - V-f -L -Q V . , V - , V"3: .-77'-Vgwzfaif ' ., , , m n-gf5Va,r !V5VfzV- V ,JMV,3,,5,V-3f,Q1??g,,3W-159.V-5 -VA,-Vig-,gal-EuV,,,V,,1g X, , , V , V-VV, T ian- -.2 R. V4 .y y in , VV Q h V, ,- A 35 ,MM.,, W5 -hum .M ,JV , N pg . Vai? V,3,.b. ,-.Az . - -V.V ,V -V VVVv3f,4-ewan-KV.---'YV -4:e1f:faV-Q-ai1.V V -mm . f - VV-.1 -fb V- -V A :rw---V-ails' VV V- FVnaga-5--Vi-QI'Q-H36-5v,a.-,-,,-:gigREQ?-gggggwgi V 44 ,g.1ff3'l1YVV-. -- -V, , - vig -is F V4 7-1VVgxVV.,p'Iv,3ggf'?i'fu-VVV-'-' V ",.VM'Vg.1'V:V- 'H Q' V .. vi ' V L 'g?"V I-'4VV V ff , L84f'.":V "f?'V-fiV.'- -"!i-.aVf1i?4:--5-fgg gf' QV, mir- -" ' - W F-1 1 -L V V, V2 -fm, QL" V fr' f' -V . -- ff- "iz ,V': Vfmfg , :J 'A at. V V.,.- -- V ' .V-'.-Q .V V-3-rw pp-.g- Vx mf- W- V- -'QV-V:--:-'r.f2V,-we --f'r:wewfVf-'a.v- af? "' 'V-:ff-,i4'Vfm fe- -Vff'i-2Mfs:i'2?aV-H -1 V--vmsiw 5f r-'f -viii-372 -'-:g-:G --V E-in - wc --,J 'M -QV V-V 1-f.f"ff5-0591" Q5p,Q,dV-V, fzf,'f:nuV-i-:VV . VV4-,-,lf-:Vw 1461.1 ,V 1,-M-.A V ft?--.Vfg,'w'-5, Vw 1-V -"Vi, -K:-YQ: QVLQIQV VV. ': - . ,e-W5-swf: -fm? H--1.-V. .V VV., V VA V M" ' ' ' f V- VV V q A q,,, x,,1.,,., , , . Af! fm, WWWXZJ Q 73 wfyi awww, . W A ,D Q 1 D w Q 4 kg E an 2 " 6 WM Egg EQ H7321 MM Q . ' Elf' ORT UV D 2 wX !?P2j Qfgrk N, W. Ayer 81 Son, Inq vs FI it em PUBLISHED BY THE SENIOR CLASS TRACY UNION HIGH SCHOOL COPYRIGHT I937 BY Bill Gerow, Edifor: Clmarloffe Peferson and Roberf Reece, Associafe Ediforsg Bill Farnsworlli, Business Manager: Edgar Robinson, Boys' Sporfs Ecliforq Thelma Bourne, Girls' Sporfs Ediforg Chef Sfeven- son, Arf Ediforg Frank Dompe, Snapshoisy Direcfor, W. I-I. Coupe. 1 1 FOREWORD Inspired by The roar of cars and Jrruclcsg fhe droning of airplanes: Jrhe clicking of rails under slreamlined Jrrains ihroughoul +he naliong by The newly compleled highs way overpass and posl office in Tracyq by +he re- modelled high school library, shop, and foolball field -fhe El Porial slalf has soughl +o incorporale ihe Spirii of Progress wifh your memories of Jrhe year. Mr. Kosfer, Mr. Pefz, Mr. Mullally fPres.l, M B T CCI kl M C f ll DEDICATION May The appreciaTion oT The class oT NineTeen Hun- dred and ThirTy-Seven be shown by The dediCaTion of This book To our advisors, beTore we ioin The ranks of The alumni To Tace a diTTerer1T Trend oT moderniTy- The rapid progress oT a civilizaTion wiTh which we hope To keep sTep. to right: Mr. SmiTh, Mrs. Edmiston, Mrs. Coupe, Mr. Sfruckrnan yrie W. Crow, A.B., MA. PIINCIPA ,KS MESSAGE "Anofher year has passed and fhe EI Porfal is a moving picfure of fhe evenfs which have falcen place in Tracy Union High School. This book presenfs and preserves for you memories of fhe loyalfy, fhe co- operafion, fhe progress of fhis school, ifs faculfy, and ifs sfudenfs. Againsf a somewhaf unchanging back- ground of fhe school planf, buildings and faculfy, fhe sfudenfs pass before fhe screen revealing fheir acfivifies and inferprefafion of High School life. "This EI Porfal will nof have a large circulafion, buf where if does go, if will be among friends. Be- fween ifs covers fhey will find remembrances which laugh and sigh and comforf. Memories of our prog- ress and of fhaf indefinable somefhing called 'School Spirif' fhaf somefimes grips you and inspires you have been preserved fhrough fhese pages of wriffen record. May fhese memories of friends, of places, of experiences be ever wifh you in your progress fhrough life. lf will be a founfain of youfh, always carrying one back for a renewal of friendships, and a reliving of fhose acfivifies which are held so dear. "Gra'refuI appreciafion is exfended fo fhose who have made The El Porfal possible. If is a splendid producfion and he is forfunafe who lives and re-lives in if." FACULTY English and Drama BARBARA BLISS, A. B. Secretary EUNICE V. COUPE, A.B., M.A. Foreign Languages, Drama SYLVAIN BERNSTEIN, A. B. Orcheslra, English WALTER H. COUPE, A. B., M. A. Social Sludies, Journalism, Track Coach MARJORIE M. DUNTON, A. B. French, Lalin RENA cizoss, 8.5. Home Econ. 8: Cafeleria ANN CATHERINE EDMISTON, A. B. Ari, Home Econ. A. A. GRAHAM Insfrumenlal Music GRACE FINE, A. B., M. A. English i MARY E. HAWLEY, A. B. Malhemalics GEORGE F. HURLEY, B. S. Coach, Foolball, Baseball, P. E. NANCY A. HUDDLESTON, A Girls' Afhlelics NORMAN S. LEIN, B. S. Biology, Baskelball Coach W. H. PORTER, B. S. Agriculfure DOROTHY NISSEN, A. B. English, Guidance LEILA E. RIGGS, A. B., Vice Principal Typing, Shorlhand RULON SMITH, B. S., M. A. U. S, Hislory, Economics FRANKLIN ROBERTS, B. S. Music, Commercial .HENRY STRUCKMAN Shop KENNETH H. WESTLAKE, A. B., M. Chemistry and Physics I N M E M O R I A M God's hand Touched +hem And 'rhey passed away From This dark land To a brighfer day. Anonymous. Mabel Poe? 37 Ada Casselma 37 'r fl 5 s C rn 0 o L Qx a 5 4 1 SENIOR HISTORY In The Tall of I933 our presenT Seniors, who were Then buT Timid Freshmen, were inTro- duced inTo The high-school liTe of Tracy. In spiTe oT being green Freshmen, They were noT badly Trounced by The Sophomores on lniTiaTion Day. AT The RecepTion given in Their honor, dressed in Their besT "bib and Tuckers," The Freshies enjoyed Their TirsT high school dance. Ed Robinson was presidenT oT The class oT '37 Tor The TirsT semesTer oT The Freshmen year. During This semesTer The class enTered an aTTracTive TloaT in The N. R. A. Parade. The second semesTer Dick Dobney was presidenT. During Their Sophomore year The class oT '37 gained much Tame. FirsT, There was The very successful Sophomore Hop, wiTh a Japanese sTreeT scene as iTs seTTing. During This year The class won Three inTerclass baskeTball championships and The boxing TournamenT. Class presidenTs were: Bill Gerow, TirsT semesTer, and Bob Kaiser Tor The second semesTer. The class of '37 sTarTed Their Junior year wiTh WalTer Friedrich as class presidenT. During The second semesTer Fred Garrison presided aT The head of The class. For The Junior Prom The Rose Room in The Tracy Inn represenTed The essence of springTime in iTs colorTul decoraTions. A Talse ceiling oT pasTel colored balloons was very beauTiTuI. Amid The soTT lighTs, guesTs danced To The sTrains of sweeT music furnished by The WinTer Garden OrchesTra of ModesTo. The Junior Girls were hosTesses aT The annual Senior Tea in The spring. On February 28, I936, many of The presenT Seniors Took a very acTive parT in The spring OpereHa, "The Toreadors." Fred Garrison Took a leading parT as did Don Lehman and Bruce Williams. Lorraine Willig was also casT in an imporTanT role. Don Lehman headed The class Tor The Tall semesTer oT The Senior year. The Senior Play, presenTed in November, proved a greaT success. Edgar Robinson and WalTer Snyder played The leading male roles while BeTTy Oliver and STevasTine Jacks porTrayed The Two heroines. The Senior Ball was a winTer wonderland in iTselT. The Rose Room aT The Tracy Inn was Transformed inTo an arcTic circle wiTh ToTem poles, icicles and Tiny ChrisTmas Trees, covered wiTh silver sTars. The STanTord Ambassadors supplied The music Tor The evening. ATTer Tour years OT work and play, happiness and Tears, The class of '37 has leTT behind iT TooTprinTs ever To be remembered. EnTering The school as raw maTerial, iT was moulded inTo some Tine producTs by The shorT Tour years ThaT played so greaT a parT in laying The ToundaTion Tor success, Tame, and good TorTune. I rw, . i M K 5 . E, s E Q 1 . , K 915 JUNIQR CLASS JUNIOR CLASS GIRLS Firsr Row: Zaragoza, Blaney, Weslon, Blincoe, McCleary, Moore, Clark, G. Kelly, Fallen, Moran, Sornervill. Second Row: Gomez, J. Srnifh, Yrigoyen, Coehlo, Dal Porlo, Albano, Goularl, Uman, Dusina, Hand, lv1rs.Baurngardner. Third Row: V. Jones, Belrnonl, Bella, Esarfe, Pinlcerl, Swanson, Nassell, Heclor, May, E. Kelly. Fourlh Row: Friedrich, Bourne, Rilchie, Miss Hawley, McCray, Colli, Schroeder, Wesr, lrnus, Pelerson, Andrews, Baniield, JUNIOR CLASS BOYS Firsf Row: Escobar, Garcia, Rodriguez, Thompson, Kalmu, Lewis, Slayler, Ruiz, Pelrig, Giovacchini, Mr. Coupe. Second Row: Vierra, Freeze, Gomez, Clemons, Molla, Waison, Rickman, Luevano, Third Row: Caslro, Tsuiirnolo, Silveira, Valinoli, Perry, Pruill, Reeve, Gales, Ludwig. Fourlh Row: Mr. Porfer, lrnus, Slevenson, Salice, Walrous, Reece, Torp, Slocum, Lynch, Rehn. Class rings lo flash in lronl ol envious lower classrnen were boughl by many Juniors lasl fall. In spile of bad cases of spring lever, The Juniors did an excellenr job of planning Their Prom which was held April 30. Because ol lheir fund ol M99 which They have been saving lor Their annual and emergencies, lhey were able lo oblain a good orcheslra. The oliicers were, lirsl semesler: Presidenl, Jaclc Gales: Vice-President John Riclcmanq Secrelary, Anna Albanoq Treasurer, Charlorle Pelersong second sernesrer: Presidenr, Bill Grove: Vice-Presidenl, Lloyd Walsong Secrelary, Dave Luevano: Treasurer, Glenn Pruill. lvlrs. Baurngardner, Miss I-lawley, Mr. Porler, and lvlr. Coupe were lhe advisors. SCDPHOMORE CLASS g, ,.fH mona- SOPHOMORE CLASS GIRLS FirsT Row: SmiTh, WalTers, Belmonf, Pelrucelli, Soares, Garriof, Guevara, Rickman, Rose, Avila, Davis. Second Row: Tornell, Cheo, PeTerman, Bolender, Silva, De Mark, Hedrick, Frates, Serpa, Marli, Yanwauchi, Slcncc Third Row: Lonqwcll, Neves, Ariza, Gomez, Basich, Donavan, Dal PorTo, Garcia, Rodriqum, Deni, Sweeney, Archibald, Hauqh, Cummins, MCCarTy. Fourfh Row: Mrs, Cross, Pelriq, Woofler, Cannon, Anfon, Edwords, Parker, Cfibaldo, Vedder RaTTo, Del PreTe, Wilson, Bacher, Randolph. SOPHOMORE CLASS BOYS First Row: Rhodes, Randall, Wells, Seney, Reeves, Campbell, Do Freifas, Ferguson, Yocmans, Willis, Richards, Deadrick. Second Row: Vierra, NobliTT, Pollard, Thompson, Simpson, BaskrTTc, Claussen, Escohar, Giovacchini, STonc, Rockwell, Jones. Third Rowi CulberT, Dana, Brooks, Phillips, Lee, Bell, Mr. Roberfs, LegqeTT, Volpi, Pimenlal, Masforis, Fourth Row: Sfriberq, Callis, Banfleld, Mullally, Mr, Hurley, Firth, Crawford, Rinaldo, Miarovich. T Under The advisership oT Mrs. Cross, Mrs. l-luddlesTon, Mr. RoberTs, and Mr. l-lurley, The Sophomore Class has made quiTe a hisTory Tor iTselT This year. The Freshman ReTurn Dance presenTed by This class, was quiTe successTul. The deco- raTions Tollowed a l-lallowe'en Trend. The Sophomore l-lop was presenTed Friday, Feb- ruary 26. The decoraTion Theme followed ThaT oT an ATrican iunqle. Ted MasToris was chairman OT The decoraTion comnniTTee. The novelTy rhyThms oT Ken LiTTle's band enTer- Tained The dancers. Only The Sophomores wiTh Their dues paid were allowed To aTTend. Their presidenTs Tor The year were BeTTy Cannon and Allen Edwards. 'TQ , , 5 FRESH MAN CLASS Gl RLS Left lo righl: Gallagher, Woolever, Alvis, Elsworthy, Percival, Wooher, Slearns, Nunes, Morley, T. Esduerra, Ryan, Grove, Barllelf, Somervill. Second Row: Parrick, Byrne, Dixon, Tusup, Ackerman, Leach, Noblell, McCray, Slevenson Barflell, Escobar, Frales, Wulhrich. Third Row: Michel, Palmer, Esduerra, Crouch, Brumley, Rosa, Morehouse, Chrisiian, Masurr1iya,Thcall, Phillips, Harris, Hansen, Heinbockle, Andrews, Huffman, Pombo, Salina. FRESH MAN CLASS BOYS Left lo righl: Lee, Bush, Shaw, Johnson, Williams, C. Kosler, Hemke, F. Kosler, Muncy, McLeod, Silva, James Gomez. Second Row: O'Dell, Lawrence, Bellencourl, Sasser, Vierra, Crawford, Ralekin, Baumqardner, Poole, Evans, Borges, F, Ormonde. Third Row: Couch, Lehman, Dehlrnmaqine, Niblill, Pinkerr, Arrnslronq, Colli, Wells, Corinza Gianelli, Marnmen, Hellervick, E. Gomez, Caslro. Fourlh Row: Cardoza, C. Lawrence, Pagnucci, Arnaudo, Bruno Wesllake, Ahrendos, Padilla, D. Cardma, Poole, Lyle, Bianey, Dompe, Salkeld, Arnaudo, De Kriek, Marli, C. Rezendcs FRESI-IMAN CLASS Upselling lradilion al Tracy High, lhe Class of l94O deiealed 'rheir enemies, lhe Sophomores, al rhe annual inilialion. Their advisors, lvlrs. Fine, Miss Dunlon, Mr. Bernslein, and Mr. Wesllalce, and Their presidenls, Bill Gales and Jim Blaney, helped lhem sellle imporlanl malrers of s'ra're such as how lo raise money for fulure expenses and how much 'rheir dues should be. They have sold relreshmenls al loolball games and have been very successful in rheir quesl for money. 1 . M 'wfi 5- " Y" 3 1+ L L , , 5 J. 1' if WV- v ,V ,ff , .. , . , S, , ., '. . . , ,, , 1, x A. M' A '- ff' "1 1--aff?-W Ci K ' 2' 4 vP'1.,'W1w," fv-?'1"-2'-"1 f F nw M ' p' ww -'.: sl u m A 5+ .nf , pw,-. - , 1, 4, .Q A ,, H ,- , W A- , .f, ,fi .,4,,' , ,Y 3 9 f - . . i K 4 , ,.. A X eq 'L 1 ' " if . ' 4 eq sl., N35 S, -Q. 'fs 1 1 f N6 1 ,. . f 9 .hd .Al W, . .. W4., '1 . .' 1 A i .h N .'a"v"J, Z' IU- J . .. .M U, mfg., s.' . 4: - .552 'tl f 7 Q 4.9. , if FV , ,. 15.A Lift. S5555 .4 fi? 'ei ' Z !l4iZ4E' ' H , X1 Q A -S ' 4 4? s. 3 ,, it 5-1. iq N:-af , , x A2 N 3 r 3 'E ,N B y . 7 .3 w' A J- S , it 411' fs' 51", T ' ' 3, it . K. M . ' . ' ' I .. gilff' ., :Bw 4 .31 " , iffa, Sf , gl.. W 0' is 1 an 'r 1 45' '5- . .E 'Q 1 E wi, .F e ,P 4 1, if . f . 1415? wg y , " Y 'K ug' Jn an W w M 355- if 1, mf 53 . its? 'V' 4-nb: -I if 1p?1i,f v,p .f-3? .':..vk I 1 A .A M.. 6: Y -af 1.-vi, K, ..,g.f if 1'-.1 V A 'uggieq .awk 'Q A 1' 'W f1.iFl 5,'.,.f,11 fi ff ffyfgg fjf je., L" iii? A-"A 2:25. -44 ff -tif? ,f ' :L -,Q HI V ax- ak -if fwiifl sifli ' if 1 -Lai: "H-xi 2, .rg ' -55.2 .4 f '9 .x WI., 47' . '1 'g A' . ,625 ',?-w"f,.- f . vxfgigxi . . 4 rig A :Q -.se I -e ji 4 ,,-, ,. , ,N 'J 55: 1 'W - :EZ A ' -,gf A. ' 14,rX:,., 1 V . 1 T5 -1,1 , . 'HI ,I ,gf 'A 5.555 . f. , 4, e 3 E Q DRAMATICS "All The world's a siege" Ever increasing in number were lhe requesfs lo The dramalics and music groups for 'raleni' +o enferlain al' surrounding farm bureau gafherings, as well as a+ numerous organizafions in fown and af Ihe high school. The "Tune-Dogglers" and a Iroup of embryo acfors always "came +hrough." The major +hree-acl' produclion of fhe year was: "THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST" Nineleen-fhirfy-six saw nine Seniors emerge from gawlcing youlhs 'ro poised adulfs in fhe Senior Play, "The lmporlance of Being Earnest" They were Edgar Robinson, Be+'ry Oliver, Bill Farnsworih, Marie Sheppard, Don Lehman, Slevesline Jacks, Evelyn Linde- man, Fred Garrison, and Wal+er Snyder. The 'rechnical slaff included Mae Bailey, Emily SanguineH'i, Jim Ariza, Harold Anderson, Bill Gerow, and Lelia Prouf. The play ilself was wriH'en by Oscar Wilde and was produced al' Tracy I-Ii by Mrs. Coupe, who was also 'rhe Senior Class Advisor. The performance was presen+ed 'rwo nighls, November I9 and 20. The play was a success bolh nighfs, wilh Ihe profils +o+aling in Ihe neighborhood of Sl20.00. "THE LITTLEST Sl-IEPI-IERDH "The LiHles'r Shepherd," fhe I936 Chrisfmas play, was given on Friday, December I9, before The enlire siudenl' body. This pageanf was direcied by Mrs. Baumgardner wilh fhe following cash Jim Ariza, Ida Dal Porfo, Be+'ry Kelly, Eleanor Kelly, Doris Leach, Lucy Nunes, Louis Ormonde, Mary Perry, Charles Rezendes, Charlolle Sommerville, WaI+er Snyder, James Blaney, Jim Lynch, BeH'y Moore, and Mary Gamino. ONE-ACT PLAYS GIVEN The drama classes and fhe Dramafics Club have produced I7 plays during fhe currenf school year of I936-37. The one-acf plays are as follows: "Suppressed Desires," "Join+ Owners in Spain," "The Highpowered RoadsI'er," "The LiHle Wife," "Excellen+ Thing in a Woman," "Who Says Can'1'." "The lmperiinence of The Crea+ure," "The Princess Who Losf Her Shoes." "S'Iuf'Fed Owls." "Three Pofafoes for Mary," "LiHle Prison," "Romeo and Julie+," "The Burglar," "The Acid Tes+," "A Bouquef for 'rhe Bride," "Under Fire," "S+a+ion WXYZ's Audilion Tes'I'." The Indian Pageam' and 1'he Girls' League Vaudeville were ofher drama+ic producfions during 'Ihe year. "TUNE IN" "Tune ln" was fhe I937 Spring Opereirla presenfed a+ Tracy High May 7. The cas? of four+een included Fred Garrison, Ray Palmer, Es+her DeMark, Louise Anfon, Don Lehman, Doroihy Woofler, Ardyfhe Campbell, Georgia Edwards, Jack Simpson, Lor- raine Willig, Bob Pimenfal, Jim Ariza, Cecil Miller, and Bill Farnsworlh. Mr. Roberfs and Mrs. Baumgardner were Ihe direc+ors. FUTURE FARMERS FUTURE FARMERS OF AMERICA ChapTer 78 oT The EuTure Earmers oT America climaxed iTs varied program OT acTiviTies wiTh The Second Annual EaThers' and Sons' Banquet held April I4, in The caTeTeria. ProiecTs, iudging conTesTs, and excursions arranged by lvlr. PorTer kepT The boys and "TarmereTTes" busy ThroughouT The year. GLEE CLUB AlThough The spring opereTTa, "Tune ln," was The highlighT OT The Glee Club pro- grams lsee page Zll, This group and iTs subdivisions, The OcTeTTe, QuarTeT, and Girls Trio, along wiTh "Tune Dogglersf' Tilled The numerous engagemenTs requesTed oT Mr. RoberTs. LQTT To rlqhT: FnrsT row: McLeod, M. Muncy, Silvera, C. KosTer, Callis, Ruiz, Claussen, Perry, PeTrig, P. Gomez, A. Gomez, l-leTTervick, Sasser, F. Kosfer. Second row: Orrnando, Silva, J. Alvarez, J, Giovacchini, B. Reeve, SlayTer, Lewis, Kaku, E. Vierra, F. Orrnande, Couch, Mr, PorTcr. Third row: TsuiirnoTo, Arnaudo, DeKriek, Brooks, Pagnucci, Shidborg, F. Dornpe, CarpenTer, Colli, Slocum, L. Giovacchini, Lee, P. Dornpe, Cardoza, Borqes, lv1arTi, CulberT, H. Cardoza, Valinotli. G-LEE CLUB Percival, Waller, Belmonl, Rickman, SlayTer, Lewis, Alvis, Edwards, PeTrig, Gomez, Avila. Second row: Akerrnan, WooTTer, Byrne, Bolender, Dixon, McCarTy, Crouch, AnTon, Del PreTe, Yamauchi, Ariza. Third row: Maxwell, Lopez, Hand, Blaney, NobIiTT, Garcia, D. WoofTer, Basich, ProuT, RaTTo, Mr. RoberTs. FourTh row: Miller, Parker, Auchard, Powell, Belmom, Jones, Yrigoyen, SmiTh, lmus, PeTerrnan, Gribaldo, Palmer, Gehlkin, MaThcson, Bacher. SPANISH CLUB Under Jrhe guidance of Mrs. Coupe, lhe Spanish Club, El Rinconcilo Caslellano, had a very successful year wilh Rosie Garcia as presidenl. lnslead of The annual Chrislmas Fiesla, Jrhe Spanish Club held an Easler Carnival. SEWING CLUB The Sewing Club was organized for lhe purpose of doing embroidery worlc, crocheling or lcnirling for leisure lime pursuil. A social hour was planned for lhe lasl meeling ol lhe year a'r which lime an enlerfainmenr was held and relreshmenls were served. The officers for 'rhe lirsf semesier were Marie Pelerman, President and Mary Marli, Secrelary-Treasurer: second semeslerz Caroline Deni, President and Marian Rose, Secrelary-Treasurer. The advisor for This group was Mrs. Cross. SPANISH CLUB Lefl io righl: Firsl Row: T. Esouerra, Marfi, C. Sornervill, Frates, Guevara, Ariza, Gomez. Sccorrd Rowi Pc-lrucelli, Esquerra, Sweeney, Lopez, Avila, Albano, Mrs. Coupe. Third Row: Coehlo, Del Prefi, Goularl, Garcia, Gamino, Pagnucci, Randolph, Chrislian, Harris. SEWING CLUB Lefl +o right: Firs? Row: Masumiya, Percival, Soares, Sfearns, Mrs. Cross, Carlos, Clark, Amaral, Rose, Sorpa. Second Row: l, Pornbo, Frarss Vv sf Pcferrwan, Basich, Srriirh, Sfenc, Ghelkin, Morley, Deni, Archibmd, Arnendf-5, Prouf. SCIENCE CLUB 4.n...., SCIENCE CLUB Firsf Row: James, Johnson, Shaw, De FreiTas, Seney, Lynch, Ferguson, Yoeman, Campbell, Mr. WesTlake, Second Row Mr. Lien, PinlcerT, Phillips, BelT, Simpson, Rockwell, Deadrich. Third Row: Walrous, GaTes, Clemons, G-erow, Kaiser Del'lmmagine, STone. Fourfh Row: Sfevenson, Tisher, Ludwig, Mecala, Reeves, FirTh, Volpi. ART CLUB First Row: Edwards, Ryan, STevenson, Elworfhy, Leach, Dal Porfo, BarTleTT, Second Row: MasToris, Escobar, Niblitf Rodriguez, Heder, Nassefl, Bourne, Gallagher. Third Row: Mrs, EdrnisTon, Torp, Dusina. The Science Club under Mr. WesTlalce and Mr. Lien perliormed expernmenTs To enTer Tain The resT of The members aT club meeTings. Freezing a gold fish To show ThaT some forms of animal liTe can remain in suspended animaTion Tor some Time wiThouT TaTal resulTs was one of The many experimenTs performed. ART CLUB- Weaving and Bloclc PrinTing were emphasized This year in The ArT Club. OusTandinq during The year was The club's exhibiT of diTlerenT loloclc prinTs senT by The American Ari' Fellowship represenlring various sTaTes oT The Union and Japan. STevasTene Jaclcs was The Preside-nT, wiTh Virginia May Vice-PresidenT Tor The year. Mrs. EdmisTon was advisor Tor The group. SCHOLARSHIP FEDERATION SCHOLARSHIP First row: Weston, DeMark, Cannon, Gribaldo, Moore, PaTfen, Moran, Marfi, Lehman. Second row: Rockwell Friedrich, Schroeder, Cardwell, Sfevenson, Phillips, Teixiera, Gerharf, Gafes. Third row: Pollard, Lehman, Garrison Sheppard, Lindeman, ProuT, Dal Porfo, Donavan, Hansen, Uman, Reece, Masloris. BOYS' BLOCK T FirsT row: Blaney, Evans, Robinson, Ariza, Rhodes, B. Reeve, Cannon, Ruiz, Delgado, Grove, Garcia, Rickman Mehring. Second row: Hurley, Lopez, Salice, Lawrence, Freeze, P. Auchard, Levand, Wafson, Fine, Friedrich Mialovich, Thompson, Rafekin, Poole. Third row: Garrison, Palmer, Poei, Rehn, K. Reeve, L. Auchard, Lehman Hoppe, McArThur. Two Trips were Talcen by The Scholarship FederaTion This year as Their reward Tor earning Ten grade poinTs. In The Tall The group elecTed To visiT San Francisco where They wenT To Fleishhaclcer Zoo. The spring Trip was a visiT To SacramenTo, where The STaTe LegislaTure was observed in session. The advisor was Miss Hawley. The oTTicers are JaneT Lehman, Pres., and Eleanor Moran, Sec.-Treas. BOYS' BLOCK T The Boys' Block T officers are Jimmy Thompson, Pres.: Ray Palmer, SgT.-aT-Arms, and WalTer Friedrich, Sec.-Treas. Their advisor is Coach Hurley. Their aThleTic injury Tund was used To help Two members This year. The sources oT money are The sale oT Tags aT TooTball games, The boxing maTches, and The Bloclc T dance. -q ,4 ORCHESTRA Firsl Row: Wooller, Campbell, Teixiera, Ger- harl, Wulhrich, Clark, Kurlh, Michel, Donavan, Hedrick, DeMark, Dal Porlo, Theall, Palrick. Second Row: Mr, Bernslein, Herndon, Swanson, While, Lehman, Nichel, Neves, Garrison, Lehs man, Mr. Graham, BAND Firsl Row: Slark, Campbell, Dana, Crawford, Delirielc, Heddervick, Simpson, McArthur, Hoppe. Second Row: Mr, Bernsfein, Lonqwell Baniield, Garner, Poole. Third Row: Lee, Perry While, Lehman. Fourlh Row: Michel, Williams, Cardoza, Slevenson, Caslro, Escobar, Mullally. TUNE DOGGLERS First Row: Lucas, Garner, Williams, Lehman, Garrison, Rickman. Second Row: Williq, Oliver, Lane, Anlon, Woofler, Edwards, Malheson. Third Row: Hedrick, Dal Porlo, L. Donavan, Mr. Roberls, M. Donavan, Blaney, Cardwell. "S. 81 A." STAFF l. Anderson, l-l. Anderson, Pruill, Mr. Coupe, May, Moria, Powell, Alvarez, Dornpe. lDuify and Rehn no? presentj DRAMA CLUB Firsf row: Wooicvvr, B, Krwiiy, DeMork, M ATvis, Dc Moro, Grow, E. Barileff, Sousa Maineson. Second row: Mrs. Baurngardncr Croonii, Brornioy, Parks, Wuiiirich, Hvdricic, L Dai Porio, Herndon, Weiis. EL PORTAL STAFF Mr. Coupe, Rcvcc, Peierson, Bourne, Ruiher ford, Farnsworih, Gerow, Robinson. GTRLS' LEAGUE, BOYS' FEDERATION OFFTCERS First row: Moore, Schroedcr,TI1ornpson, Ruiz Pinkerf, Herndon, Simpson, Teixeira, Wooien Second row: Miss Dunton, Rickrnan, N, McCroy Fine, L. Dai Porfo, Friedrich, K, Choo, Robin' Son, Mr. Srnifn. STUDENT BODY OFFICERS Wesion, Anderson, Cardweii, Garrison, G Friedricn, Cannon, Guevara, EVENTS AND PERSONALITIES Lefa Frances dal Porfoe-orafory Virginia Hedrick!-music Esfher de MarlcAopereHa League Champs Yeii ieader in disguise-Jack Sirnps Grove snags Woofen Budding iournaiisis visif Chronicie plan? Tracy deieafs Manieca for League fiiie Sfudenf body presideni Garrison guides Mehring likes new frack Taclcy Day Friedrich, Lane, Banfield Foorball big sho+s Senior Play Freshman Ini+ia?ion Nexf year's Champs? -V: ,na .-1w,.V . . , - " "V . , V- F1 1' , , - , , -V V M, .A , V. , ue'-V1""Fgv, , if! " V ,, A r f 'ff I A , 6 H1 , ' V 4 ,uf in f L 4 .vw ,..,, as , , , ., ., .,. . L .X ., Q V,-4, ,iw KL, . , ,...,A5,.i..4, -IVV ,.,,, n ,S , , ., ,, , .. M, , ...x l H VV,-V,., . mf 3 f,, '5 T, Q 'R 1 ' X ' V,f.,' H5-11 ,f ..-vi". i-4:,1'.5 5 4 ,V,VM.V'V V..-'s'..1, ,. ,- -- 1 -A . J. , A my P" . " Q a 'f A ,Y R ,VA . 1 Q 1 Q H x 1 X 3 ' 'nc '-1 .ix '. ' ., rl ,, . iff 3 Yg V vie' Hu., ,, I J 'fi .11 Lfabv 'Z Q01 ., gif' X ' 1-'V Q ,"'g'4Lt my ' ,Sz , , 1 Ji ii? ' .:l,g.', X. U L JL +5 a S5 . .F .gf , .."5- -'ffm 4,5-1 , .sg c V' .""311: ' . .iff Q-V6 35,550 11.15 .-P' ' 4 ,E-f Jfg ' .9 yr ' 5"f:. . if-,V 1.4 Q f S+ V' ' "gf . AA V1.2 ep ,L L, if -n ,. H, 7, 4, , .'.'s"T'5x 'Eff I if QL :J . ix?" f ,zf ' ffifff 33. . ,LV , , Hf,.P,g. A . ,gk ,Tk ,, il' rt' '54 .-42 , 14 Qs: v j K V CFS .I .mf Q' gqlff 4. lv, . ,' In yhx n f Ig: f-'tflfk 'ag' : ' A "H+, V 3 H .S VV ,. gg J.. ,L Q 'P' My ' .. 13, . gm- , if . . f ff-L - 635, .L. i :CQ V -Fi 15. ,lai k V -, 1. V " 1 ' 1 Lin ,Q h V Pm-:Hai T:'f' 12' A ,haw - , ,, 44 ., ,. f ,- ., ,guts www .4 in ., , 1 .s.:, . 'ng ':- xx 1 x 'q Yffxgkfffffkfa - Y x.QviW'? -' Sl . 'Q H , Wi Q45 sg, I 'a4n.,z,:,a. . 1 ,f , Q H13 ,z . A.-4 , ,4.,,. , ,, , ,HA , ,e M 4QR".fz.L'-iL5jLi'4.ij,.'- A v , M, Q r. W NHDpf'v!Wv:' ,4l.'7"Qf"'1.,',--'fl ':. , 2352 '1 f??-1'Ak'ggi'25giE' "1fqkfif',,,fg5.f Jzfxf ' ' 55512211 X igeagrfwjlkqfsxrzwff sgwafqf 4345133 12243: v,f37ff?h,j!fQ,." I ,915 "?,1f-.f?f'f.-I.. f A ,,.: b,.., W .-,: T i ,7 . FWZ? -, 1 FT. 1 ff 'Z' ty? ',:ff'55"tP6+1,- ' '4vfE14.fui-'..3w4'K 25:f3iif+N3'fa,'Z, , , ,gunfiwf .yay '1w.f,wffv...51'gx,1g' " A' ' ' ' nw- ,- -1,,,,., ,ty 1:5 A.-ag. 'ilu -,'.,1,f4,,' ,kr - n,m"" ',g5k'4,,,a5Lg .M-F14 1'-1:--V, gm 1 ' L --At V . ,,,1,M A l, -3 1,3l,H - A ' ,EM-xfp Mfr- -,f ' l'f5i-gy 'pal ' , ,.- '31 , ir O " - PIGSKIN PAT ADE Wifh only Ten veferans refurning from The I935 championship Team, Coach George Hurley, new grid menfor aT Tracy l-ligh, Turned ouT a very successful and sTalwarT Bulldog Team alfhough noT The champs in our league. The Teams played before The largesT crowds in The hisfory of The school, wiTh nearly 7,000 people wifnessing The SToclcTon game. Nighf fooTball was iniTiaTed To Tracy wiTh The new Turf and improve- menTs accounfing for The larger crowds. The Green and Gold gridders ended Their season wiTh a 500 average and second place in The league sfandings. George PoeT, huslcy end, was selecfed capfain of The squad: l-larris Fine was awarded The much covefed PeTer B. Kyne Trophy for his ouTsTanding work, and Fred Garrison received The Weeks Scholarship Trophy. Tracy 0 Alumni I2 Opening Their I936 season, The currenT Bulldogs wenT down To defeaT I2-0 aT The hands of The Tracy l-ligh Alumni, composed mosTly of l935's championship Team. The Alumni held a slighT edge ThroughouT The firsT half, and a shovel-laTeral pass play neTTed Them a score. The second half proved To be a real grudge baTTle wiTh bofh Teams Threafening To score. The "has-beens," however, displayed Their superiorify and added six poinTs more for a ToTal of Twelve. Tracy 6 Marfinez 0 WiTh Three days of hard pracTice preceding Their lv1arTinez encounTer, The Bulldogs masTered enough fundamenfals of The gridiron To elce ouT a 6-O vicfory over The Alhambra preps. The only score of The game came in The second quarTer when STevenson buclced over for a Touchdown. Wild passing and razzle-dazzle fooTball dominaTed ThroughouT The remaining periods of play. Tracy 0 STocl:Ton 39 On The nighT of Sepfember 25, The Bulldogs received Their big chance, which was incidenfally presenfed To Them a year laTe. BaTTling a heavier and more experienced Team, and playing before The largesT crowd To ever wifness a Tracy l-li Team, proved To be The downfall of The Bulldogs. Sfockfon Tallied 32 poinTs before The sfage- frighfened Tracyifes sTarTed To drive. In The second half a fighfing Bulldog Team held The mighfy Tarzans To a mere seven poinTs. Tracy 0 Modesfo 34 Wifh The 39-O blow sTill echoing in The Bulldogs' ears, The Panfhers helped dedicafe The newly lighTed and improved PeTer B. Kyne field by handing our Bulldogs a 34-O defeaf. The PanThers held a decisive margin in The opening half and had 2I poinTs To show for Their play. In The second half fumbles and ragged foofball deprived Tracy of several Touchdowns and aided lvlodesfo To increase Their score. A large crowd affended The game, and magnificenf Tireworlcs and sTunTs dedicafed The new a+hleTic planT in a memorable fashion. E f ' VARSITY , z M is Q 9 M- : 145i' E! It 1-kv, VW .. v.,, ,WW MJ. 'eg I. wi 3-MJ ,, g FRED GARRISON Cenfer Qweeks Cupl Mg-gm .. V Mf- X DON LEHMAN ana h WN ,--qw K X -ik qi - f 1' ff 5' .F sfr ,. Qix fi 7 NN x X. WALTER FRIEDRICH uarhar xx 14- . 1.4- 'T' fig? 9 J W nw PIGSKIN PA TADE Tracy I2 Oakdale 6 Oakdale's mighTy men of The gridiron came To Town on a cold and windy nighT seeking Their firsT vicfory over The Bulldogs in Tour years. Their ambifions were Terrifically smashed by The Tracy varsiTy on a muddy, waTer-drenched Turf. Mehring scored on a long 72-yard run and Reeves Tallied on a shorT end run. The Musfangs reached pay dirT affer a 50-yard march in The quarTer. Tracy 0 Granf I2 Coach "Spud" Spaulding, former menTor of Tracy's George Hurley, broughT his charges To Tracy, looking forward To Teaching Coach l-lurley and his Bulldogs a lesson on gridiron TacTics. They parfially succeeded, defeafing The Bulldogs I2-0, in a wild and excifing conTesT. GranT made long gains Through passing and scored by shorT spins via The ground rouTe. The Bulldogs appeared To be going places many Times buf were always sTopped before They could reach The lasT whiTe sTripe. Tracy 6 Turlock 2I WiTh an "everyThing To win and noThing To lose" spiriT The Bulldogs Traveled To Turlock on The following Friday nighT To meeT The powerful Turlock Bulldogs. Turlock's heavier line, displaying a sTubborn defense, held our Bulldogs scoreless in The firsT half, while Turlock's flashy array of backs neTTed I4 poinTs. A TradiTional Bulldog fighf Took place in The second half, wiTh Turlock garnering 7 poinTs To Tracy's 6. Turlock's Bulldogs cinched The Iv1odesTo Sub-League Through Their vicTory, and Tracy's Bulldogs rafed second, one-half game behind The champs. Tracy I2 Roseville 0 The Bulldogs journeyed To Roseville eighT days afTer The Turlock encounfer, con- sidering The Trip as a pleasure iaunT. The greaTly favored Tracy eleven was held scoreless unTil The lasT Three minuTes of play. Iviurillo paced off a fasT 55 yards on a shovel pass play To forge Tracy inTo The lead 6-O wiTh Two minuTes To go. The nexT minuTe was an exciTing one as iT conTained a kickoff, one ground play, an inTercepTion, and a Touchdown, The laTTer being scored by Mehring on a 60-yard run. Tracy I3 ManTeca 0 Displaying every resemblance of Cal-STanford big game week, The Tracy and ManTeca rooTers Tore inTo Their rooTing. Rabid followers of boTh schools conTesTed for superioriTy by Their rowdy nighT raids, TomaTo fighTs, and pep rallies during The "big game week." The Bulldogs were pre-game favoriTes and came Through in fine sTyle, Trouncing IvlanTeca for The fourTh consecuTive year, I3-O. The Tracy foofballers showed Their superioriTy in all deparTmenTs of The game and scored Twice afTer making long marches. Fighfs, which would do iusTice To any amaTeur show Took place in a free-for- all rioT, following The game. All indicafions revealed ThaT The TracyiTes were vicforious in boTh maTches. I' 7' P I I' I' IJ GSKIN RA RA Dr. Tracy 7 Ceres 0 ln The lasT game of The '36 season The Bulldogs played The Ceres Bulldogs on The visiTors' "dirT loT." Playing on a hard, dusTy Held and on a Wednesday nighT seemed To sTall The mighfy Bulldogs of Tracy. Levand Tallied The only Touchdown wiTh Cannon converTing. Only in a Tew Tar-spaced inTervals did The Tracy gridders show any Tire and capabiliTies. BEE FOOTBALL Composed of inexperienced men, The "Bee" TooTball Team succeeded in ending The season 'Fairly successfully. They began wiTh a 7-7 Tie wiTh The AnTioch Preps, followed by a I2-0 deTeaT aT The hands oT Linden. ln The Third game of The year The locals Turned To The win column by crushing The Turloclc "Bees"' I9-O. A reTurn maTch neTTed AnTioch a I3-O vicTory. WiTh Tour games under Their belT, The liTTle fellows dumped Turloclc Tor The second Time 7-0, and upseT PaTTerson 25-O. In Their lasT game of The season. The Bees challenged AnTioch Tor The Third Time. deTermined To prove They were The beTTer Team, buT were again deadloclced 6-6. The season was closed wiTh a commend- able record and poTenTial varsiTy maTerial was Tound. VARSITY FOOTBALL ROSTER Name Pos Age Class Name Pos. Age Class Auehard, Lewis' . ..T I3 Senior RUTI.-105' -ffvf-fv---,VA VVs--.... F I7 Junior Auchard, Philip' ,,,,.,. G I6 SODII- SEIIICE. Alf VVV, V ,-------- ......,VV. T I6 Junior Blaney, James' ........ ,,,,.,,, , G I4 Frosh. Sievenson, Cher. ....,,... .....,...... H I7 Senior Cap-penferl George ,,,,,, ,,,,A, , , E I8 SSf1iOl' W6iSOn, Lloyd' ....... .,,,, ,..,,,A, H I 8 Junior Cannon' Bill" ,,,,,.vA,,, , ,,,.,,As Q I7 Senior Wilson, Ronald"' ...,..,,.,..,.,,..,.,, H I7 Senigr Dompel Frank w,., ,.,v , ,,,,,,, G I7 Senior STark, Walfer, Manager. Fine, Harris" ,.......... .......... G I7 Senior 'lndicafes Varsify LeTTers won. Friedrich, WalTer' O I7 Senior Garrison, Fred"' . C I8 Senior ' Lehman, Don' ,... ,,......,.. E I7 Senior Levand, Bud' ..... .......... I H I7 Senior I937 SCHEDULE Melwlnq- ROV' """" "'--"' ' 'TF I9 Junior Sepf. I4-Alumni ...,.............,.,,.,,.,...., ,,,.,,,,,,, H ere MiaTovich, Mike' ..... .......,.. G I6 Soph. Sept I7-Mammal -,-.v.-.-, --.,.--.-- T here Morris, Fred .,.... .......,.., E I7 Senior 5ep,'23-Lodi J. V .A,.'.V-,-A .v',-v'v.-. H ere Mullally- 'llm "-""'-- ""s'----- E I7 Sopll- OCT. I-ModesTo ........ ,,...,,,., T here MUHIIO. Pedf0'- O I7 Senior od, 8-Oakdale ,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,, There Palmef- Rav" ----4--- -------- - -T I7 Senior od, is-Armagh ..,,.,.. ,,,,,,,,,, T here poet George" ---'-- -----A----- E I7 Senior OCT, 22-Turlock ....,,.., .,s, ,,,,A, H e re Reeve- Kelihn' - ---------- H I6 JUNIOF OCT, 29-Roseville ,,,.,,..,.s ,,,,,,,,,,, H ere Rfhn' James' ----- --T I7 Junior Nov. 5-ManTeca ........ .....,..,. T here Rlckmanl John' --s- -C I7 Junior Nov. ll-Ceres ...,..... ,.,.,,,, , Here 1.4- DEE TEAM- CHAMPS From? row--Slarlt llvlgrij, Johnson, Bel- Tencourl, Lynch leap- lalnl, Lewls, Campbell, Coach Lien. Second row-Slayler fmqnl, Slmpson,Roclcwell,Lyle, J, Poole, Bush. BEE RElNDEER From? row-Slayler lMqv'.l,SlmpSon,Lyncl1, Reeve, Eerquson. Sec- ond row-Coach Hur- ley, Rockwell, Bush Toro, Firlh, Sallceld. CEE TEAM-CHAMPS Fronf row: Slark CMqr,l, Dulles, Lue- vano, Slone, Solknld, Coach Lien. Second row S Slayler llvlqhl, Volpl, Noblill, Eirlh, Edwards. Ploycrs noi presenf are Crow, W. Robinson lcaplainl. P' Q K 1 VARSITY TEAM CHAMPS Firsi Row-fCooch Lien, Finn, Muriiio, Rickman, Pom, Garcia, Second 'ow-Tshvr, Garrison, Rohirson, Aivarf-2, Arixa. Third row---Stark CMQV W, Wooicn. "A" REINDEER TEAM First row--A-Phillips, J. Gafes, Pruifi, Blaney. Second rowfCoach Huriey, Lehman, Mul- Iaiiv, K. Reeve, Jim Rehn. BEE TEAM First row- Edwards, DURQQ, S1one,Delqado. Second row-Coach Lien, B, Gaies, Chris- iian, Voipi, Rinaido, Watrous, Grove. i - K , if 9 s . un-1 AQ 11 P rs P P ' I I- A o K n I ri A L L VARSITY BASKETBALL WiTh buT Tour members OT The I936 varsiTy reTurning, Coach "Sig" Lien molded The I936 Bee Champions in wiTh The veTerans and produced a Team ThaT was unbeaTable in League CompeTiTion. ln The TirsT encounTer oT The year The locals lived up To The highesT expecTaTions by drubbing AnTioch 45-I3. WiTh This vicTory The Bulldogs meT The Livermore Cowboys wiTh an air oT superioriTy and were knocked oTT Their perch by an I8-I2 counT. buT in The reTurn engagemenT The Green and Gold reTurned To Their winning ways by dumping The "launchers" 39-20 on The Rodeo grounds. BrenTwood was played in home and home encounTers and wenT home The wiser buT sadder by virTue oT Two Bulldog vicTories, 3l-25 and 3I-I9. The locals reTurned aTTer ChrisTmas vacaTion inTenT upon keeping up Their winning ways, buT The ST. lvlary's Rams were desTined To alTer The whole siTuaTion by clamping a sTinging 39-24 deTeaT on The Bulldogs. The WesT Side League was opened againsT ManTeca on The local courT. ATTer a nip-and-Tuck baTTle Tor Three quarTers The BuTTaloes "biT The dusT" in The TourTh quarTer, and The Bulldogs won a 3I-22 vicTory againsT Their ancienT rivals. The locals Tollowecl This up wiTh a 24-20 vicTory over lvlodesTo J. C. Reserves on The Tollowing nighT. Dumping Newman, 4l-I7, and PaTTerson, 38-28, The Bulldogs gained The league lead which They never relinquished. The locals had sTill less Trouble in The second halT deTeaT- ing Newman. 45-2 I . and PaTTerson, 40-I2, in The order named. ln a non-league Tussle The Bulldogs Tried To avenge Their previous deTeaT by ST. Mary's buT aTTer a Turious baTTle which resulTed in Two overTime periods, The Rams again emerged vicTorious by a 24-20 counT. ln The Tinal league game oT The season The Green and Gold deTeaTed ManTeca Tor The second Time 3l-2l aTTaining The championship wiTh six sTraighT vicTories. The championship gave The Bulldogs The righT To play in The CenTral CaliTornia play- oTTs. Our TirsT opponenT was Ripon, winner oT The "dirT" league. To geT Tuned up, The locals played The De Molay quinTeT and emerged wiTh a 24-I5 vicTory. Ripon came To Town wiTh The enTire sTudenT body and The band righT behind Them. WiTh Ripon having a decided edge in heighT, The Bulldogs ToughT TooTh and nail To hold a I4-9 lead aT halT. The second half spelled doom Tor The locals, and Ripon emerged The vicTor by a 3 l -I7 counT. BEE BASKETBALL ATTer sTarTing ouT as Though They were going places, The Bee squad ended The season wiTh The mediocre average oT 6 vicTories as againsT 7 deTeaTs. Composed almosT enTirely oT The Cee champs They Tired as The season progressed under The sTrain oT Two con- secuTive campaigns. f f' P P ' f 6 A Q K sz I' :S A L L In The TirsT encounTer of The season They encounTered a TasT AnTioch squad and bowed I6-IO. In a Two-game series wiTh Livermore They copped The home game 26-I2 and dropped The one away 20-I6. In a home and home series wiTh BrenTwood They showed Their superioriTy by dumping The "ApricoT Pickers" 34-8 and 25-I6. ST. Mary's sTopped The winning sTreak wiTh a 34-24 vicTory. Opening The league againsT The ManTeca "BuTfaIoes" The Bees won a Thrilling overTime game by a 23-I9 counT. Advancing To Newman They dropped a close game in The closing momenTs by 35-33. FighTing for The league lead, They gained a Tie Tor TirsT place by again winning an overTime game 27-25 from PaTTerson. Swinging inTo The second round of league play They dropped league games To Newman and PaTTerson by The counTs of 32-2I and 34-28. In a non-league game They broke Their sTring oT defeaTs by crushing ST. IvIary's 42-I8. In The IasT conTesT of The season againsT our ancienT rivals, ManTeca, The Bees dropped a close decision 23-22. CEE BASKETBALL Keeping Their shooTing eye ThroughouT The season, The C's copped The Division 3, CIF Championship. They sTarTed The season righT by whipping ManTeca 4l-I4 and 46-I I. They made iT Three in a row when They handed PaTTerson a 38-6 shellacking. STockTon Then came here To hand The C's Their TirsT deTeaT 2I-40. "Tobe" Grove slipped in I0 markers, and The C's deTeaTed Ripon 22-20. On our own courT The C's Took Newman's Purple and Gold, 35-I4. PaTTerson Then came here To geT Their second seT-back by Tracy 34-4. STockTon proved To have The Indian sign on The C's as The Tarzans Tripped Them again, 29-20. The Bulldogs recovered in Time To beaT Ripon, 29- I 5, on Tracy's courT. WiTh abouT TwenTy-Two seconds To go, and Tracy behind, I4-I 3, "Ben" STone dribbled down The courT and "swished" one as The gun wenT OTT, beaTing Newman, To end up The year wiTh 8 wins and 2 Iosses. DEE BASKETBALL For The second consecuTive year The D's had a very successful season and won The Championship Tor Division 3, CIF. Their opening game was wiTh IvIanTeca aT Iv1anTeca and The D's high hopes were dampened, 26-I8. They recovered To give IvIanTeca a 2I-I7 seTback on Their own courT. In The TirsT league game The D's beaT PaTTerson I6-IO aT PaTTerson. Then STockTon came To Tracy To receive a 32-2I shellacking. Tracy nexT played Ripon on The IvIanTeca courT and Trounced Them 32-IO. In Their TirsT Tangle wiTh Newman, They Took Them To The Tune oT 24-I2 on Tracy's sTompin' grounds. The D's conTinued Their sTring oT vicTories by whipping PaTTerson 38-I9. They Then wenT To STockTon, where They won The hardesT ToughT game oT The year, 26-22. In The second half of The home and home series wiTh Ripon The D's won 23-IO. They Traveled To Newman, where They won I9-I2 To end Their season wiTh 9 wins and I loss. SPORTS I937 BASEBALL CHAMPIONS Coach George Hurley sTarTed The Tracy Hi baseball season wiTh only six veTerans. The Bulldogs were deTeaTed by lvlodesTo IO-3. They Tied wiTh Oakdale and nosed ouT Livermore 6-4. In a Sunday maTinee "Thrillerf' BanTa Tech edged ouT The Bull- BATTING AVERAGES - Names AB Hifs Runs Pd. dogs 4-2. The Green and Goldnine won Joh? Garcia M I0 7 -555 The WesTside League TiTIe. In The League jfZLnGlZQQIff' " ffgjfjlg 2 2 . D, ,. ,,,s,,..,.,,., II 5 4 .450 games They polished off Newman 7-2. J. lnzzggzrgruglu I6 7 7 .437 . J,Th ,, ,,,,es, ...iz 5 7 .417 and PaTTerson 7-5. In The big game oT Ha,,i1mE:5fen ,....., ,,..,,,,,,,,,, I 5 6 1, ,400 J Bl ,....,.,.. ,,ww I 4 4 3 .295 The year. Tracy soundly Thrashed Man- Eifleghrigilffl ,,,,sA,,,,s.,, I4 4 4 .286 . Bill erave .v.....,.....s, .............. A o 1 .ooo Teca 35-5. GusTine was The nexT To Tall, Bob Salkeld ............. ..... ....,... 3 0 0 .000 II-5. Ceres upseT Tracy I8-5 Tor The InTer-Lea ue TiTle. 9 TRACK WiTh a new oval. The Bulldogs cindermen ripped Through The I937 season cracking records. and chalking up Their Tull share oT The poinTs. AT The King CiTy Relays, The Coupe-coached Troupe placed Murillo, Freese, Car- penTer, and Mehring in The Tinals. NexT, The Tracy lads placed second To ManTeca, and over PaTTerson in The WesT Side meeT. On April 24 The Team placed TourTh among TiTTeen schools aT The Second Annual lvlanTeca Track meeT. Those hanging up new records were, Pedro lvlurillo, running The "B" class 220 in 23.7, and Ron Freeze in The high iump aT 5 TeeT 6 inches, and low hurdles in I6 TIaT. Excep- Tional perTormers were CarpenTer in The cenTury, Roy Mehring in The hurdles: "RockeT" Rockwell and Carl Guevara in The "C" dashes. BoTh "A" and "B" relay Teams Took TirsT in Three meeTs. Mehring, Rehn, Mullally, Reeve, seT The "A" 880 relay Time of I:37.6. The "B" Team of Freeze, Escobar, NakaTa, and lvlurillo covered The disTance in I:4I.2. BOXING HighlighTed by clever boxing and heavy slugging, The IeaTher pushers again puf on a dazzling perTormance Tor The sporT-loving Tans oT Tracy. IOO lb. class Lynch deTeaTed Johnson: IO7 lb. class Campbell deTeaTed SlayTer: Il2 lb. class Edwards deTeaTed Rezendes: BanTam weighT TiTIe Silva deTeaTed Du Ree: FeaTher weighT TiTle Escobar deTeaTed Luevano: I53 lb. class J. Alvarez deTeaTed Lehman: Middle weighT Rehn deTeaTed Lopez: Heavy weighT Ruiz deTeaTed WooTen: LighT heavies Slocum deTeaTed Palmer. The winners were awarded bronze belT buckles. while second place men re- ceived bronze medals. TENNIS Tracy Hi Tennis Squad coached by Frank RoberTs meT wiTh considerable success againsT The valley Teams and compeTed in The CounTy TournamenT held in ModesTo May I and May 8. The schedule paralleled ThaT of baseball. BASEBALL TEAM Fron+ Row-Coach Hurley, J. Thompson Second row-B, Woof en, J. Gales, J. Rlck man, Hollinqshead Luevano,Grovc,BIoncy Third RowfPinc,Couch Stone, Volpi, B. Gains Chrlsllan, Frlcdrlch Top row-Brooks, Slark Pruilf, Cvarcia, Salkcld Lawrence, and Bas kelfe. BOXERS Front 3 Jim Lvnch Back row--Campbell Ruiz, Mehrinq, Rohn Slocum, Murillo, Alva rez, and Edwards. TENNIS TEAM Fronl' row: M, Wil- liarns, DuRee, Cannon, Coach Roberls. Sec- ond Row: Garrison, Lyle, Garner, Fine. TRACK TEAM Front row: Firth fMgr.l, Nakala, Shaw, Rhodes, Randall, Freeze, Guevara, Tsusimolo, Rafekin, Rockwell, Sec- ond row: Murillo, Mul- lallv, Rehn, Reeve, Car- penler, Stevenson, Mehrlnq, Coach Coupe, GIRLS' SPOR' S G. A. A. An enThusiasTic Turn-ouT greeTs every sporT as iTs season is announced. Earning a maximum of TwenTy-Tive poinTs Tor each sporT, The girls came ouT Tor The Teams, in Their eTTorTs To accumulaTe The necessary poinTs Tor The various awards. OTher possibiliTies Tor obTaining poinTs are: refereeing games, clean gym suiT Tor one semesTer, and Tor parTicipaTing in Tumbling programs. All girls who have acquired a ToTal oT one hundred poinTs and have received Their G. A. A. pins are members of The Girls' AThleTic Asso- ciaTion, which is an honorary organizaTion. Numerals, Block "T's," and gold pins are awarded according To The number oT poinTs which are earned. Two Seniors, Jean Von Dack and Donna WooTen, and one Junior, KaTe WesTon, earned Their gold pins wiTh The ToTal oT 600 poinTs. SPEEDBALL The speedball season sTarTed wiTh a Two weeks noon TryouT Tor Teams. From These girls "A" and "B" Teams were selecTed according To Their playing abiliTy. The Speedball TournamenT sTarTed, This year, on OcTober l3, The Seniors compeTing againsT The Sophomores. Several close games Tollowed wiTh The Juniors and Seniors coming ouT on Top To baTTle Tor The championship on OcTober 23. ATTer a hard ToughT game The Juniors came ouT vicTorious wiTh a 3-O score. A Speedball Supper was held on December 8, wiTh The decoraTions following a "Down in Dixie" Theme. AT This Time an all-sTar speedball Team was announced and various awards were presenTed To The girls who had earned Their necessary poinTs. VCLLEYBALL Again demonsTraTing Their playing abiliTy The Juniors added The Volleyball Cham- pionship To Their already imposing lisT oT championships by deTeaTing The Seniors on November I9, by a score of I9-24. The games were played aT noon, on The Volleyball CourTs, aTTer Three weeks oT hard pracTice. Each year The compeTiTion in This sporT is increasing due To iTs growing populariTy. "SeT ups" and "kills" were Two parTicular plays which were pracTiced a greaT deal and used unusually well. This sporT as well as The oThers was refereed, scored, and Timed by The girls Them- selves. PoinTs are given To The girls who refereed according To an "A," "B," or "C" raTing. SPORTS TOURNAMENTS ATTracTing a greaT deal oT aTTenTion and inTeresT, single and double TournamenTs were played OTT in l-lorseshoes, BadminTon, and Tennis. As each girl reached successive brackeTs she received Tive addiTional poinTs and The TournamenT winner receiving The ToTal oT 25 poinTs Toward G. A. A. awards. PYRAMID Bottom girls: Walters, Anton, Patrick, Von Deck, Uman. Arm-spread: Siiva, Stearns, McCIeary, Al- vis, Cannon, Belmont, Smith. Arm-stand lbottornj: Weston itopj, Moore, JUNIOR BASKETBALL CHAMPS Front: Blarney, Blincoe, McCIeary, Moore, Sec- ond row: Un-ian, Mc- Cray, Yrigoyen,Weston. JUNIOR HOCKEY CHAMPS McCroy, Andrews, Friedrich, Yrigoyen, Urnan, Dal Porto, Coiii, Schroeder, Weston, Al- bano, McCleary. PYRAMID Bo1torriqiris:Belrnont, Cannon, Andrews, Marti, Detvtark, Urnan, Von Dack, Smith Moore, Percival. Back-bendgirIs:SiIva Alvis, McCleary, Anton Weston, Q . fs, .Wg GIRLS' SPCR' 3 BASKETBALL VicTorious as They meT The Seniors Tor The baskeTbaII championship, The Juniors again came ouT on Top wiTh The close score oT I8 To I3. The championship game, a TasT and Turious Two-courT baTTle, was played on January 29, I937. This made The Third year The "38's" have won The baskeTball championship cup and They have hopes OT keeping iT nexT year. A Triangular baskeTball playday was held on February 27. AT This Time The Tracy girls deTeaTed boTh The lv1anTeca and The Ripon champions. HOCKEY EsTablishing a record ThaT will be hard To beaT in years To come, The Juniors won every inTerclass championship, including hockey. ln a breaTh-Taking game on April I6, The Juniors won The hockey championship over The Sophomores, by a mere one poinT lead, which was scored by Helen Yrigoyen. The "Sophs" puT up a hard baTTle and Three Times were mighry close To The goal, buT good defense warded Them OTT. The deTeaT was hard To Take Tor The Sophomores because of The TacT ThaT a win or a Tie over The "Champs" would have meanT a sure championship Tor Them. TUMBLING EighTeen girls were selecTed This year To compose The Tumbling club. These Tumblers, aTTer weeks oT pracTice, showed Their spiriT and abiliTy by enTerTaining aT noon rallies, beTween halves oT TooTball games, during The AThleTic Carnival, and aT The Girls' Vaudeville. Individual and couple sTunTs were used as well as pyramids. The enThusiasm was so greaT,'i'This year, and so many girls Turned ouT ThaT iT was necessary To have Try-ouTs To selecT The mosT suiTable girls. GIRLS' BLOCK T The Girls' Block T SocieTy was Tounded in May, I936, To TosTer high ideals oT woman- hood and creaTe a Teeling oT True sporTsmanship among The girls of The AThleTic AssociaTion. The acTive members are Those girls who have Tulfilled The Tollowing requiremenTs lil earned a minimum of 300 G.A.A. poinTs Through parTicipaTion in acTiviTies in The field of sporTs7 l2l maniTesTed Their willingness To co-operaTe wiTh Tellow members oT Their Team and Their insTrucTors7 l3l shown good sporTsmanship: l4l demonsTraTed Their abiliTy as a leader. Formal luncheons and iniTiaTions of new members were The major acTiviTies oT The organizaTion. Timely sales oT chrysanThemums, wind-shield sTickers, and The like, broughi' in ample funds. GIRLS' BLOCK T Cfrrrer frowi: Moors Wcwcuvsrr, Cnrwrworw, MC Cleary, Anfon. First' row: Siwa, DQMNL Von Dark, Andrews Cardwf-W, Frirdricrw BLAPOV. Scrcorwd row Wm'SfrxrvN RAHON Yrlqoy ur, McCroy, Lnrvfv zirml lIvwcivrrvnn,Urrmrx SPHD BALL Frfgm:Culri,Friedrich Schrowzirr, Wqrsinwrv Moorc. Sccorwd row Ummm, Smiih, McCroy Albarvo, Yriqoyvrw, An drcws, Da! Porio. VOLLEY BALL Fromrl Fricrdrlrrv Schroeder, Wcsfon, Dal Porfo. Svcorud rowt Smirhl McCrgy, Yrj. qoycrr, Dusina. C. A, A. LEADERS Woorfen, WCSMJH. Von Deck, Mrs. HuddLc- gionl MgCray, BUHCOC, Moore, lf 5' ' .A W V ii. 2 NX s 12. ' is, - 14. . lx I6. Hi-ocfane bound? Iniuns of +he Tracy reservalion Whal' are you looking al, Woolen? Admiring 'lhe gowns Talking if over We eaf: Girls' League Fashion Show Varsily guards in acfion Hey! Turn around This was supposed To be of Wesflalce Scalping ihe deer Duck! Ready, willing, and able Wllell did ll-ln rrialcelinlile Who is in lronl of our school? Wilson wenl good againsl Manfeca Look al lhe guys frying fo muscle in Piminlel and lwo papooscs Two lilllo rays of sunshine Slwove off Progress Wlwal's doin' "E"? Wurpl All! well llwaf ends well Full ol Hof Air Juniors in llme Arch Doin' a slrc-Tclvl Three smarl qlrls Popvodonl ad? Diqqinq In Indians on the warpalh A had mislalcc BET of lmrsc-play Fllllw and Migslon R. Smllli and gang Double decks-rs Surmlnq on H10 sleps We did H! Jusl llwe girl5 plcascl Soc We Top, boys? uw '-355' mf . Ag., H, , M. W. A. , . I I 5 5 E V1 Q Q' I. Fashion Revue 2. Two dolls 3. Sweefzer fRah! Rahlj FIne 4. Cam you 'ralfaw' mis? 5. l1's STHV a doll SA. Slapjappies in fhe snow. 6. De Gas House Gang 7. Ge+ Sei! 8. Easf Pano Q. New Kyne Field IO. "Once There was a Biffle bo whose name was -. Il. Whafl No Simon? l2. The clinch lSenior Playl 13. WS an 'rhe bag 14. Junior Gals I5. We surrender! I6. Hobo Haven 17. I+ can? be gossip I8. The "Las+ of ihe Mohicansu I9. "Rachel Jane" 20 " ' " . Slg 21. Sfyles on Parade BEST N D Terri Kihara Micky Bronko Frank Saunders BEST LOOKING Dionne Deering Nancy J, Spaid Cecilia L. Sparks '27 Larry E. Stallings David K. Stock rf' Lana L. Spelbring Shelbourne Spring Pauline H. Stafford Peter N. Stock Whitney W. Stratton Wayne J. Sturgill 'L' 'Q' Randi L. Stutzman Ann R. Sumida Frank R. Tarantino JOSepl'1 T. Thomas Nora Jane Thomas 5, lx nr -ah l Ronald B. Thorne Miriam Thorngate Patricia T. Toge Linda L. Torrente Jeannie L. Tulumello Dag... xx, X Tlw OQA New Daniel D. Turinia Eliiah L. Turner Lebron Vance Linda Vaskes Arlene R. Turqueza Lynette Y. Uldall Wilhelmina Urmanifa 'vkp Q4 Leon L. Vasu Michael B. Vavra Angel R. Vega kmgsfmw Slephen C. Vierra Margaret A. Villas Susan Vivell Barbara R. Von Prolz Cheryl J. Wade v1.59 Ev James A. Wagoner Barbara Jo. Wallace 1-Jr' Dennis A. Waller Odes B. Ward Denise C. Warfield Suzanne K. Wasson Theodore Wasson Augustine Webb Carol Rose Weir Patricia A. White i . Susan L. White Lois L. Wilcox Sharon A. Williams Clark R. Wilson Diane L. Wilson Billy Leon Winchester Jo M. Wise Naomi B. Yamamoto Barbara K. Yoshioka Leonard Yoshiyama Christine Young ...warg - ow swim. Stephanie Aldrich Barbra J. Arnold Danilo A. Aulet Johann Bailey Rodney J. Bakken David Beadles Ronald M. Bevard Susil Bhan Alexander M. Block Rogelio D. Brodit Theresa H. Brooks Art T. Brown Holly M. Buffo Dennis G. Burton John T. Cardinalli David L. Cathcart David G. Challis Patricia A. Colley Mark S. Crisson Frank A. Dennison Sally A. DiMercurio Raymond A. Elarmo Wilburn C. Finch Gene Fowler Christine E. Fry Cecilia R. Ginella Edward A. Glenn Virginia C. Gomes Harold Gunnels Alma L. Hadley Norman R. Hardy Carl W. Hering Linda K. Hines Philip E. Holmes William J. Hubbard Rodney Z. Huffman Marilyn S. Hughes Bill Hyland George B. Jaksha Kenneth M. Jenison Vicky S. Johnson Hania C. Kasparek Terry Kihara Katherine Klawans John D. Laughton Patrick L. Lynch Terry A. Lynch Duff L. Magee Charles Malone Peter Mangiapane Ql-IYQENIORS Ernest F. Martins Shirley R. Marzorini Victor D. McNamara Ronald V. Minearo Walter M. Mitchell Patrick J. Moore Eldon D. Morrow Weldon R. Morrow Albert R. Neuenfeldt Linda L. Noah Michael S. Owen James Peck Carl V. Ouerfurth Richard W. Rasmussen John Rebelo James C. Revoir Kim B. Rinehart Linda J. Robertson Jerry Robison Steven W. Rockwood Bruce D. Runyan Joseph A. Russo Richard R. Russo Regina Ann Sanford Marco L. Scardina Paul A. Schure Suitupu Sevaaetasi Robert J. Shepherd Maria L. Silva Judy Ann Skinner Dustin D. Smith Patricia Ann Smith Robert Lee Smith Stephen S. Sollecito Sibylla E. Suian Elvira A. R. Tannahill Brigid C. Tarantino Clifford 0. Thornton Michael E. Tinnea Alex Tumparov Terri L. Turner Charles R. Wagner Doug J. Walsh Andrew Watson Jeffrey C. Watts Paul M. Wilcox Gregory D. Wild John D. Wright John D. Wythe Sylvia 0. Yrigollen Awww ABBOTT, ROBERT Transfer Student, CSF 2, Honor Roll 3, 4, Band 3, 4, National Merit Scholarship Semi-finalist. AIELLO, BART JV Basketball, Honor Roll. AKIN5, DEANNE Honor Roll 3, 4, Pep Club 4, GAA 2-4, FHC 4, Tri-Hi 4, House of Reps 3, Rally Club 2, 3, Chess Club 2, Snack Shack 3. ALBERT, VALERIE Honor Roll 3, 4, Class Council 2-4, Class Treasurer 2, House of Reps 3, 4, Home- coming 4, ALIOTTI, SAL Art Club. ALLEN, JOHN Honor Roll 2-4. ANASTASI, PEGGY Honor Roll 2-4, FTA 2-4, GAA 2, Band 2-4. ANDERSON, DIANNE Honor Roll 3, Prom Committee 3, Modern Dance 3, 4, Galleon 2-4, Press Club 2-4. ANDERSON, LARRY Honor Roll 2-4, CSF 4, El Susurro 2-4, Editor 4, Press Club 2-4, President 3, International Club 3, 4, Model United Nations 3-4, Student Council 4, Class Council 4, Pep Club 4, lnter-Club Council 3, Snack Shack 4. AOKI, DAVID JV Wrestling 2, Varsity Wrestling 3, 4, Varsity Track 3, 4. AULET, DON Transfer Student. AZEVEDO, LORETTA Honor Roll 4, FTA. AZUDO, LUIDO Pep Club 4, Archery 4, FHC 3, Golf 4. BALSLEY, JANICE Band 2, Girls' Bowling League 3, Girls' Hockey Team 4. l l BARBARO, GARY Baseball 2-3, Transfer Student, BARON, PATTI Transfer Student, Tri-Hi 4, FTA 3, Honor Roll. BARRON, JULIA MYRA Medical Nurses Club, Science Club, Modern Dance Club, Future Teachers Club, Honor Roll. BEE, SHIELA Rally Club 2, Honor Roll 2-4. BENNETT, LANE Soph. Class Pres. 2, Block M Pres. 4, Varsity Golf 2-3-4, Varsity Football 4, Key Club 4, NFL-Pres. 3-4, CCASC Rep. 4 House of Rep. 2, Honor Roll 2-3-4. BEVARD, RON Transfer Student, Football 3, Varsity Wrestling 4. BHAN, B SUSIL Transfer Student. BOW, JIM Pres. of German Club 3-4, C.S.F. 2-3-4, Pep Club 4, Block M 4, Chess Club 2-4, Soph. Class Council 2, Junior Class Council 3, Senior Class Council 4, Honor Roll 2-3-4, Vice-Pres. of Inter-Club Council 4, Junior Varsity Cross Country 3, Lightweight Track 3, BOWERSOX, BOB Lightweight Track, Varsity Track, Science Club, Art Club, Class Council 3-4, BOWLES, SHERYL Girls Glee 2. BRIDGES, MARY KAY FHA 4, Modern Dance 4, Honor Roll 2-3-4, Pep Club 4, FTA 3. BRONKO, MICKEY Block M 2-3-4, Circle M 3-4, Lt. Wt. Football 2-3, Lt. Wt, Basketball 2, J.V. Basketball 3, Varsity Basketball 4, Honor Roll, 2-3-4. BRONTSEMA, CATHY Honor Roll 2-3-4, FHA 4, Tri-Hi 4, CSF 4, House of Rep. 4, Creative Writing Mag. 3, Press Club 4, Pep Club 4, Senior Class Council 4, El Susurro 4. BROOKS, JIM Transfer Student, Pep Band 2, Honor Band 2. BROWN, JAMES E. Transfer Student. BUNTEN, BUFF Transfer Student, J.V. Basketball 2, Var- sity Baseball 2, J.V. Football 3, Varsity Basketball 3, Varsity Football 4. BURNS, PAT Honor Roll 2-3-4, Soph Class Council 2, Key Club 3-4, Galleon 4, Rally Club 3, Class Council 3-4, Key Club Treas. 4, Press Club 4, Golf Team 3-4. CAMPO, MARIA FHC 3, Honor Roll 2 81 4, GAA 2. CANARY, CYNTHIA KATHLEEN A Cappella Choir 2, 3, 4, Future Medical Careers Club 2, 3, Science Club 4, Cali- fornia Scholarship Federation 2, 3, 4, Senior Lifesaving 4. CARBONEL, JEANETTE Transfer Student 1965, GAA 4, Future Nurses 4, Math Club 4, Girls Track Team, Girls Basketball Team. CARDINALLI, CARL JV Football 2, Varsity Football 3, 4, All MBL 3, Varsity Basketball 2, 3, 4, In- tramural Basketball 3, 4, Class Councils 2, 3, 4, High Honors 2, 3, 4, CSF 2, 3, 4, Class Pres. 2, Class Pres, 3, Student Body Pres. 4, Key Club 2, 3, 4, Key Club Pres. 4, Block M 2, 3, 4, Circle M 3, 4, House of Rep. 2, 3, House of Rep, Pres. 3, lnterclub Council 2, 3, 4, Boys State Representative 3, National Forensic League 3, CCASC 3, 4. CARSWELL, SHARON House of Rep. 2, 3, 4, FTA 2, 3, 4, FTA Officer 3, 4, Calif. Scholarship Federation 4, Prom Committee 3, Honor Roll 2, 3, 4, Class Council 2, 3, 4, Senior Class Justice of Student Court, Tri-Hi Club, GAA 2. CARTER, DENNIS Varsity Track 3, 4, Pep Club 4, Transfer Student 1963. CATHCART, DAVE Transfer Student 1964. CERVANTES, NANCY G.A.A. 2, 3, 4. CHAN, MARGARET P. Class Council 4, CSF 3, 4, international Club 4, Honor Roll 2, 3, 4. CHIANTELLI, TINA Thespian Drama Club 2, 3, 4, Math Club 2, Honor Roll 2, 3, Student Court 3, NFL 4. CLARK, NANCY Art Club 2, 3, FHC 4, Tri-Hi 3, 4, Class Council 2, 3, 4, Jr. Class Treasurer 3, Honor Roll 2, 3, 4. CLEAVE, EDNA Honor Roll 2-4, CSF 4, El Susuro 2-4, 3, 4. COLEMAN, GEOF J.V. Baseball 2, L.W. Basketball 2, 3, Varsity Baseball 3, 4, Varsity Basketball 4, Block M 4. COLLEY, PAT Transfer Student l965, Drill Team 3, Spanish Club 3, Pep Club 2, CONCEPCION, JULIAN Transfer Student l963, Honor Roll 2, 3, 4. COOPER, MIKE Cross Country 3, 4, Circle M 3, 4, Block M 3, 4, Track 3, 4. COPE, CORAL Band 2, 3, 4, FTA 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4. COWDREY, BOB Honor Roll 2, 3, 4. CREWEY, EDWARD Transfer Student I965. CREWS, MARGARET Transfer Student 1964, Student Repre- sentative 3, Glee Club 2, 4. CRITTENDEN, BETTY French Club 2, CSF 2, 3, A Cappella Choir 2, 3, Girls Trio 3, 4. CRISSON, MARK Key Club 2, 3, 4, CSF 2, 3, 4, Block M 4, Lt. Wt. Football 3, Cross Country 4, Ten- nis 3, 4. CRUMPLEY, BESS FTA 2, 3, 4, Pres. FTA 3, 4, Thespian 3, 4, All School Play 3, 4, CSF 3, lnter-Club Council 3, 4, Pres. Inter-Club Council 4, Speech Team 4, Sr. Class Council 4. DAGAMPAT, RAMON B. JV Football 3, Art Club 3, Honor Roll 2, 3, Tennis 4. DAVI, ANDY House ot Representatives 4, El Susurro 2, Galleon 3, Pep Club 3, Press Club 2, 3. DARLING, JUDY Secretary Future Nurses 2, Class Councils 2, 3, 4, Junior Class Treasurer 3, German Club Secretary 3, German Club V.P. 4, Commissioner of Organizations 4, Tri,Hi Club 3, 4, Honor Roll 3, 4. DINNELL, DORIS Honor Roll 2, 3, 4. DOLOR, FELIX All MBL Lightweight Football 2, 3, All MBL Varsity Football 4, Lightweight Basketball 2, JV Basketball 3, Block M 2, 3, 4, Circle M 2, 3, 4, JV Baseball 2, Varsity Baseball 3, lntermural Basketball 4, House of Representatives 2. DOUBECK, JIM JL Football 2, Lightweight Football 3, 4, Wrestling 4, Boys Block M 3, 4, Boys Circle M 3, 4. DOWNEY, MARY Transfer Student l965. DURAN, PAT Thespian 4, A Cappella 3, 4, FTA 3, 4, Honor Roll 2, 3. EDELEN, JERRY Honor Roll 2, 3, 4, CSF 3, Debate Team 4, NFL 4. EDNER, CHRIS Honor Roll 2, 3, 4. ELLIS, SUSAN Pep Club 4, A Cappella 3, 4, Girls Glee 2, Girls Bowling Team 3. EVERETT, BETTY Rally Club 3, GAA 4, FHC 3, 4, Honor Roll 4, Vice-Pres of FHC. FAXON, CAROLE Class council 2, 3, 4,'Future Nurses 2, Sr. Class Social Director 4, Vice President of Press Club 4, Tri-Hi 4, Honor Roll 2, 3, 4, Galleon 4, FAXON, JOAN Honor Roll 3, Pep Club 4, Tri-Hi 4, Hockey Team 4, Girls Bowling Team 3. FEDERICO, KATHY Transfer Student, Honor Roll. FELIZ. PHIL D. Junior Varsity Football 2, Varsity Foot- ball 3, Block M 3. FICHTER, NORA Art Club 3, 4, Pep Club 4, CSF 3, 4, Intramural Sports Archery Golf 3, 4, Tri- Hi 4, Inter Club Council 4, Honor Roll 2, 3, 4, Bowling Team 4. FIGURACION, LORNA GAA 2, 3, Girls Glee 2, 3. FLORES, ROSE Honor Roll 3. FOSTER, ALA MAE FHC 4. FOSTER, MICHAEL Honor Roll 2, 3. FREEMAN, BOB Wrestling Team 2, 3, 4, Football Team 2, 3, 4, Galleon 2, 3, 4, Block M, Press Club 2, 4, FRY, CHRISTINE E. French Club 2, Band 2, Girls Field Hockey Team 3, International Club 4. FURMAN, PAM House of Rep. 4, Tri-Hi 4, Honor Roll 2, 3, 4, Rally Club 3. FURTADO, DALINDA Art Club. GACHES, LINDA FHC 4, Honor Roll 2, 4. GINELLA, CECILIA Girl's Glee Club 2. GOMEZ, ARTHUR House of Representatives 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4, National Thespian Society Troupe 2000, National Forensic League. GOODEN, PAUL Gymnastics, Wrestling. GOODPASTURE, PEGGY FHC 2, 4, GAA 2, Prom Committee 3, Debating Team 4, Speech Tournaments 4. GOODWIN, KAREN Monterey County Youth Symphony 2, 3, 4, Honor Orchestra 2, 3, 4, Girls swim team 4, Summer Band 2, 3, Girls Hockey Team 3. GOURLEY, PAULA ASB Secretary 3, Class Secretary 2, Honor Roll 2, 3, 4, Chairman Prom Committee 3, Winter Ball Committee 4, Homecoming Committee 4, House of Representatives 2, Student Council 3, 4, Class Council 2, 3, 4, Orientation Committee 3, 4, Galleon Staff 2, 3, 4, Galleon Editor in Chief 4, Press Club 2, 3, 4, GREEN, LAWRENCE House of Representatives 3, Light Weight Basketball 2, Varsity Basketball 3, Light Weight Track 2, Transfer Student 2. GULLEY, LINDA K. GAA 2, 3, 4, Pep Club 4. HAGOOD, ALANA Science Club 2, International Club Secre, tary 3, International Club President 4, Songleoder 3, 4, Head Songleader 4, Tri-Hi Club Treasurer 3, 4, French Club 2, House of Representatives 3, Student Council 4, lnter Club Council 4, Pep Club 4, Rally Committee 4, Model United Na- tions 3, 4. HARMON, PAT JV Baseball 2, Varsity Baseball 3, 4, Intramural Basketball 2, 4. HARRIS, ALAN Light Weight Football 2, Honor Roll 2, 3. HARRIS, CANDICE Pep Club 2, 4, GAA 2, 4, International Club 3, 4. HAVERLY, DOUG Light Weight Football 2, JV Wrestling 2, Varsity Wrestling 3, Block M 3. HENDERSON, JIM Wrestling Team 2, 3, Cross Country, Varsity, 4, Honor Roll 2, 3, 4, Intramural Gymnastics 2, 3. HENNING, MARTHA House of Representatives 2, Class Coun. cils 2, 3, 4, Commissioner of Finance 4, High Honors 2, 3, 4, CSF 2, 4, lnterclub Council 4, Student Council 4, Honors English 2, 3, 4. HENRY, NANCI Transfer Student 3, Pep Club 3, 4, Torettes 4, Head Tarette 4, lnterclub Council 4, El Susurro 4, Girls Glee 4, Intramurals 3, International Club 3, 4, Press Club 4, Junior Class Council 3, Senior Class Council 4, Homecoming Publicity Chairman 4, Prom Decorations Commit- tee 3, Winter Ball Committee 4, Future Medical Careers Club 3, 4, Honor Roll 2, 4, Tri-Hi Service 4, Homecoming Com- mittee 4, HICKS, JIM Rally Club, Pep Club, Honor Roll, Trans- fer Student T964. HICKS, JOAN FHC 4, GAA lntermural, Art Club 4, Honor Roll, California Seminar. HIEBER, DENNIS Transfer Student l965, Honor Roll. HILTON, TOM El Susurro Staff 4, Press Club 4, Football, Car Parade 4, Track 2. HINCKLEY, HOWARD Thespian Club 2, 3, 4, Science Club 4, CSF 3, 4, Band 2, 3, 4, Honor Roll 3, 4, Speech Club 4, Honor Band 3, 4, Youth Sym- phony 3, 4. HODGEN, MARY Songleader 3, FHC 4, Honor Roll 2, 3, 4, Pep Club 3, 4, Rally Committee 4, Treasurer Pep Club 4. HOFSHEIER, GARY Jr. Lightweight Football 2, Lightweight Track 2, 3, Lightweight Football 3, ln- tramural Basketball 2, Varsity Track 4, Circle M 4, Block M 2, 3, 4. HOHNEMANN, PETER German Club 4, California Scholarship Federation 4, Honor Roll 2, 3, 4, High Honors Roll 3. HOLMES, PHIL House of Representatives, Jr. Lightweight Football. HOUSTON, RICHARD Varsity Basketball 2, 3, 4. HUDSON, VIVIANA Thespians 2, 3, Best Supporting Actress Award, School Play 2. HUGHES, MARILYN Transfer Student 4. HUTCHINGS, ROME Water Polo 2, 3, Swimming 2, Press Club 4, El Susurro 4, Galleon 4. IKUNO, GINGER Songleader 3, 4, House of Rep 2, 3, Float Decoration 4, Prom Decoration 3, Pep Club 3. INGRAM, TIM Lightweight Track 2, Cross Country "V" 3, Varsity Track 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4, House of Rep. 2, 3, ASB Secretary 4, CSF. 4, Block M 2, 3, 4, Circle M 3, 4, Pep Club 4, Radio Club 4, School Magazine 4, Class Council 2, 3, 4. IRVING, DAVID JL Football 2, Varsity Track 2, 4, Varsity Football 3, 4. ITO, JANET Y. FHA 2, House of Rep. 3. IZUMI, IDA Future Homemakers 4, GAA 2, 4, Pep Club 4, Honor Roll 2. JEFFERS, JOHN JL Football 2, JV. Wrestling 2, Key Club 3, 4, Class Council 2, 3, 4, House of Rep 3, Honor Roll 2. JOHNSON, VICKEY SUE Transfer Student, Tri-Hi 2, 3, NHA 2, FTA 2, 3, National Honor Roll Society 2, 3, Band 2, 3. JONES, KAREN Transfer Student, German Club 4. JONES, SUSAN Honor Roll 2, 3, 4, FHC 4, GAA 2, Hockey 4, FNC 2, Rally Club 3, Pep Club 4, Speech Team 4, Childrens Theater 4, Senior Float 4. JULIAN, EVE FHA 4, GAA 4, Pep Club 4, Car Parade 4. JULIAN, JAMIE Lightweight Football 3, Lightweight Basketball 3, Transfer Student, Band 2, 3, 4. KAUPP, KATHY Band 2, 3, FHA 3, 4, Honor Roll 4. KEI, HENRY Transfer Student, Track 2, Basketball 2, Soccer 2, Table Tennis Team 2, Math Club 2, Senior Class Council 4, Art Club 4, Pep Club 4. KELLEY, RENEE F.H.C. 3, 4, Tri Hi 3, 4, Modern Dance 2, Mock Trial 3, CSF 3, Class Councils 2, 3, 4, Song Leader 3. KENNEDY, RICK LWT Football 2, Varsity Track 2, 3, Var- sity Football 3, 4. KIMBROUGH, TOMMY JR. Lightweight Football 3. KLEIN, KARL German Club 2, Jr. Lightweight Football 2, Cross Country 3, Lightweight Track 3, Block M 3, Circle M 4. KRUSE, JUDY A Cappella Choir 2, 3, 4, Future Nurses 3, Future Teachers 2, 4, CSF. 2, Science Club 2, NFL 3, 4, Speech Tournament 3, Seaside-Monterey Hootenany 3, Honor Roll 2, 3, 4, All Conference Choir 3, Honor Choir 2, 3. KWON, ROBERT Lightweight Football 3, Jr. Lightweight Football 2, Lightweight Basketball 2, 3, Lightweight Track 2, All League 3, Var- sity Track 4, Block M 2, 3, 4, Circle M 3, 4, Intramural Basketball 4. LARKIN, PAT Press Club 4, El Susurro 4, Honor Roll 2. LAUGHTON, JOHN Key Club 4, Press Club 4, Soph. Class Council 2, Jr. Class Council 3, Sr. Class Council 4, Galleon 4, Honor Roll 2, 3, 4. LIGHT, KATHY El Susurro 4, Press Club 4. LINARES, KATIE Press Club 4, Yearbook 4, Honor Roll 2, 3. LITCH, MYRA Transfer Student T965, Girls Glee Club 2, 3, GAA 2. LODGE, JUDY FTA 3, 4, CSF 2, 4, Class Councils 2-4, Honor Roll 2-4, French Club 2. LOMANTO, PAT FTA 2, 3, 4, Rally Committee 2, Honor Roll 2, 3, 4, Pep Club 4, Placed in Car Parade 4, Rooters Club 2, 3, 4, Senior Class Council 4, Speech Tournaments 4. LOPEZ, ALFRED Baseball 3, Basketball 2. LOPEZ, KEN Key Club 3, 4, Radio Club 2, 3, Class Council 2, 3, 4, House of Representatives 4, CSF 2. LUCERO, DANNY Jr. Light Weight Football 2, Lt. Wt. Bas- ketball 4. LUCIDO, CATHY Tri-Hi 3, 4, House of Representatives 3, Rally Club 3, Honor Roll 2, 3, Homecom- ing Attendant 4. LUCIDO, VIVIAN Honor Roll 2, 3, 4, FHC 2, 3, 4, Class Editor Yearbook 4, Press Club 4. LYNCH, BRENDA Girls Glee 3, Nurses Club 2. LYNCH, PAT Transfer Student, Swimming Team 2, 4, Honor Roll 2, 3, 4. MALLOWAY, KAREN Honor Roll 4, FHC 2. MALONE. CHARLES Transfer Student l9o5. MANAKA, KAREN FHC 4, Honor Roll 2, 3, 4. MASCARENAS, JOHN All MBL 3, Lightweight Football 3, Jr. Lightweight Football 2. MATOBA, SIMON Transfer Student. MATTERSON, TOM House of Representatives 3, 4, Class Councils 2, 3, 4, Key Club 3, 4, Art Club 2, FTA 3, Press Club, Galleon. MAURER, MARTHA Advanced Band 2, 3, 4. Mc ADAMS, SANDY Girls Glee Club 2. McCAULEY, TERI Transfer Student l965, Senior Class Council, Tri-Hi 4, Rally Committee 4, Pep Club 4, German Club 4, FHC 4, Honor Roll 4, Homecoming Dance Chairman 4, Winter Ball Decorations Co-Chairman 4. MIICULLEY, BOB JV Baseball 2, Varsity Baseball Mgr. 3, Intramural Basketball Ca-Captain 4, Class Councils 2, 3, Honor Roll 2, 3, 4, Key Club 4. MCDANIEL, MICHAEL Jr. LWT Football 2, LWT Football 3, 4, JV Wrestling 2, 3, Varsity Wrestling 4, Honor Roll 3, 4. MCGUIRE, TOM Senior Class Council. MENENDEZ, LOUIE Key Club 2, 3, 4, Key Club Treasurer 3, Sec. 4, Press Club 2, 3, 4 Pres. 4, House of Representatives 2, 3 Pres. 4, ASB Vice President 4, Social Director 2, Prom Committee Chairman 3, Student Council 4, Election Committee Chairman 4, Inter- club Council 4, Vice President 3, Class Councils 2, 3, 4, El Susurro 2, 3, 4 Editor 4, Honor Roll 2, 3, 4, Wrestling 2, 3, A.S.B. President 4 CCASC 4, Junior Vice President3. MERCURIO, MARY ANN House of Representatives 2, Tri-Hi Service 3, 4, Rally Club 3, Pep Club 4, Honor Roll 2, 3, 4. MILLER, NICK Transfer Student 3, Key-'Club 4, Water Polo. MILLINGTON, PATRICK JV.Football, Track. MINERVA, TONI Class Council 2, 3, 4, GAA 2, Tri-Hi 3, 4, Press Club 4, El Susurro 4, FHC 4, Inter- Club council, Yell Leader 3 Head 4, Student Council 4, Honor Roll 2, 3, Rally Committee 4, Pep Club 3, 4, Prom Dec- oration Committee 3. MINNIS, TOM Vice President NFL, 'Our Town" Play, Radio Club 2, 3, 4 Pres. 3, 4. MIYAMOTO, DIANE Art Club 3, 4, Press Club 4, Tri-Hi 4, Prom Committee 3, Yearbook 4, Honor Roll 4. MONDRAGON, PAUL Lightweight Football 2, 3, 4. MOORE, DEIRDRE LYNN Girls Athletic Association 2, Class Council 2, 3, 4, Tri-Hi Member 3, 4 Pres. 4, Commissioner of Girls Athletics 3, Mem- ber ot CCASC 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4, Delegate to Alcoholic Conference 4, ln- ter-Club Council 4, House ot Representa- tives 2, 4, Rally Club 4, School Mascot 4. MORRISROE, MAUREEN Rally Club 3, Prom Committee, Winter Ball Committee, Science Club 4, GAA 3, 4, Transfer Student, Junior and Senior Class Councils. MORROW, WELDON Jr. LWT Football, LWT Basketball. NAPOLI, NANCY Rally Club 3. NIEBEL, CRISTIE Class Council 2, 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4, Highest Honors 2, 3, House ot Rep. 2, 3, CSF 2, 3, 4, Interclub Council 4, Senior Class President. NEIGHBOURS, MARY Girls Sports 2, 3, 4, Student Council 4, Class Secretory 3, CSF 2, 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4, Class Council 2, 3, Commissioner of Girls' Athletics. NINOMIYA, KATHY Senior Class Council 4, Future Home- makers Club 4, Science Club 4, GAA 2, 3, Junior Class Council 3, Sophomore Class Council, Honor Roll 3, 4, Pep Club 4 S-"' . NISHI, GEORGE Honor Roll 2, 3, Jr. Lightweight Football 2, Lightweight Football 3, 4, Block M. NISHI, JOYCE Honor Roll 2, 3, 4, Calit. Scholarship Fed. 2, 3, 4, Pep Club 4, Rally Committee 4, Girls Athletics Assc. 2, House of Rep. 4, Yell Leader 3, Tri-Hi 3, 4 isecretaryl, Class Councils 2, 3, 4, FTA. 4, Prom Dec. Comm. 3. NAFZGAR, RALPH Honor Rall 2, 3, 4, CSF 3, Snack Shack 2, 3, 4 las monagerl. ODENBRETT, RICK Wrestling 3, 4. ORTIZ, TERRY Transfer, Seaside High, Honor Roll 2, Fashion Club 2, Medical Club 2, Pep Club 2. PAIGE, ANNEMARIE GAA 2, 3, All School Play 2, Thespian Club 2, 3, 4, Volleyball Team 2, Math Club 3, FHA 2. PANIS, MARTA FHC 3, 4, Pep Club 4, Art Club 3, 4, Bowling Team 3, 4. PARK, .IOI-IN W. Block M 2, 3, Circle M 2, 3, Lightweight track 2, Varsity Track 3, Honor Roll 2. PASTRANA, JOSEPHINE A Cappella Choir 2, 3, Honor Roll 2. PAVLOFF, GEORGE P. Class Council 2, 3, 4, Sr. Vice Pres., CSF. Vice Pres. 4, German Club, House ot Rep. 3. PFAU, TERRY Honor Roll 2, 3, Press Club 4, Intramural Sacco. 2, 3. PICKRELL, SHARRON Class Council, 4. PODOLAN, IRENE CSF. 2, 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4, Yell Leader 3, Pep Club 2, 3, Pep Club Secre- tary 4, Class Council 2, 3, 4, GAA 2, Rally Committee 4, Science Club 4. PRESTIGIACOMO, FRANK Jr. Lightweight Football 2, Lightweight Basketball 2, 3, Jr. Varsity Baseball 2, Lightweight Football 3, Varsity Football 4, Honor Roll 4, 31 2" PRIEST, EDDY Key Club 2, 3, 4, Black M 2, 3, 4, Track 2, 3, 4, Cross Country 2, 3, Band 2, 3, 4, Honor Roll 2, 3, Chess Club 2, 4. QUERFURTH, VANCE Varsity Football 3, 4, Varsity Track 2, JV Football 2, JV Basketball 2. OUILLIN, KATHY GAA 2, FHC 2, 3, Transfer Student, Girls Bowling 3, Senior Lifesaving 4. REBER, BRENT Photography Club 2, Intramural Swim- ming 2, NFL Member. REEDER, JACK Thespians 3, 4, 'Our Town" School Play 4, "The Troian Women" 3. REVOIR, JIM Block M, Vice-President, Key Club, Vice- President, Jr, LWT Football, LWT Foot- ball, Varsity Football. REYNOLDS. ROBERT L. Science Club Vice President 3, 4, Math Club 2, 3, MHS Concert and Pep Band 2, 3, German Club Band 3, CSF 2. RHODA, SUSAN Honor Roll 2, 3, 4, CSF Ilife memberl 2, 3, 4, Class Councils 2, 3, 4, Class Vice President 2, House of Representatives 4, GAA 2. RICHARDSON, CAROLINE Girls Bowling Team 3, 4, FTA 4, FHC 4, Pep Club 4. RICHARDSON, CECIL JV Football 2, JV Baseball 2, Varsity Football 3, 4, Varsity Baseball 3, 4, All MBL Football. RODRIGUEZ, LIGAYA Tronster Student 3, GAA 4, Pep Club 4, FHC 4. ROSE, DIANE Press Club 4, Art Club 2, 3, 4, El Susurro 4, Prom Committee 3, Honor Roll 3, 4, Tri-Hi Club 3, 4. ROSENBERG, GALE FHC 2, 3, 4, Press Club 3, 4, El Susurro Stott 3, 4 IEnthusiasm Editorl, Honor Roll 3, 4, Junior Class Council 3, FTA 2, Modern Dance 3, Hockey Team In- tramurals 3, Sophomore Class Council 2. f ..,s,as,ii,Q,g,,ip,g-,- MQ RUSSO, JOE JV Football 2, JV Basketball 2, Varsity Football 3, 4, Varsity Basketball 3, 4, Block M. SANFORD, GENA FHC 2, 3, 4, House of Representatives 4. SAUNDERS, FRANK Varsity Football 2, 3, 4, JV Baseball 2, House of Representatives 3. SILER, BOB W'9Sll'VT9 37 VOfSity Tennis 3, House of Representatives 2, Pep Club 3, SILVA, AMELIA Honor Roll 3, 4, FHC 4, Transfer Student 3: GAA 3. SISCO, PETER House of Representatives 2, Honor Roll SKINNER, JUDY FHC 4, Transfer Student l965. SMALLWOOD, DICK Transfer Student 3, Varsity Basketball 3, 4, Honor Roll 3, SMITH, PATTIE ANN FHC 2, 3, 4, Thespians 2, 3, Press Club 3, Tri-Hi Service Club 3, 4, Galleon 3, 4, Honor Roll 4, Junior Class Council, Senior Class Council, House of Representatives 4. SMITH, PAT L. Honor Roll, CSF, Creative Writing Mag- azine. SPAID, NANCY Honor Rall 2, Band 2, 3, 4. SPARKS, CECILIA MICHALS Transfer Student l965, Drama Club 2, Ushers Club 2. SPELBRING, LANA Commissioner of Finance 4, Student Council 4, FHC 3, 4, Honor Roll 2. SPRING. SHELLI Transfer Student T965 STAFFORD, PAULINE Transfer Student l965, CSF 4, Press Club STOCK, DAVE LWT Football 3, Varsity Football 4. STOCK, PETE JV Football, Varsity Football, Varsity Swimming, Block M, House of Repre- sentatives, Student-Faculty Committee, All M.B.L. Football, Shrine Game, STRATTON, BILL LWT Basketball 2, Varsity Basketball 3, 4, Block M 2, 3, 4, Circle M 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4. STURGILL, WAYNE Transfer Student 2, Honor Roll. STUTZMAN, RANDI Class Councils 2, 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4, CSF 2, 3, 4, CSF President 4, lnterclub Council 4, Tri-Hi Service Club 4. SUMIDA, ANN Tri-Hi Social Director, CSF 2, 4, Honor Roll 2, 3, 4, Senior Class Council, Cheer Leader 4, Pep Club 4, THORNE, RON Wrestling 2, 3, 4, THORNGATE, MIMI Thespians 2, 3, 4, Sr. Class Secretary 4, Honor Roll 2, 3, 4, lnterclub Council 4, Forensics 4. TOGE, PAT Honor Roll 2, FHC 4. TORRENTE, LINDA Honor Roll 3, 4. TULUMELLO, JEANNE Transfer Student 3, Honor Roll 4. TUMPAROV, ALEX Jr. Lightweight Football 2. TURINIA, DANNY Block M 2, 3, 4, Circle M 4, Lightweight Basketball 3, Varsity Basketball 4, Var- sity Football Manager 2. TUROUEZA, ARLENE Honor Roll 2, 3, 4, Head Yell Leader 3, School Play 4, Mascot 4, Pep Club 3, 4, House of Rep. 4, Student Council 3, Homecoming Queen 4, Student-Faculty Committee 4, DAR Good Citizens Award 4, National Forensic League 3, 4, Best Dramatic Interpretation Award 3, Bowling Team 3. URMANITA, WILLY Tri-Hi, Modern Dance. VANCE, LABRON Lightweight football 2, 3, Varsity foot- ball 4. VASKES, LINDA Art Club 2, 3, 4, Press Club Secretary 4, House of Representatives 2, 3, 4, Galleon 4, Prom Committee 3, Class Councils 2, 3, 4, Honor Roll 2, 3, 4. VASU, LEE Wrestling Team 4, German Club 2, Swimming Team 3, Honor Roll 2. VAVRA, MIKE Honor Roll 2, 3, 4, CSF 2, 3, JV Football 3, Varsity Football 4, Varsity Track 3, Block M 3, 4, Circle M 4, Key Club 3, 4. VEGA, ANGEL Transfer Student, Jr. Class President, CCASC 3, 4, St, Council 3, 4, Pep Club President 4, German Club 4, Press Club 4, Jr. Class Council 3, CSF 4, Galleon 3, 4, Rally Commissioner 4, lnt. Club Council 3, 4 lVice President 31, Honor Roll 2, 3, 4, Rally Committee 4, Quill and Scroll 4, VIERRA, STEVE Transfer Student l964, Lightweight football 3, Varsity Track 3, 4, Block M 3, 4. VIVELL, SUSAN Press Club 2, 3, 4, German Club 2, 3, 4, CSF 2, 3, 4llife memberl, Honor Roll 2, 3, 4, Quill and Scroll 4, GAA 2, 3, 4, Commissioner of Public Relations 4, Campus Scene 3, 4, Campus Scene Editor 4, Galleon 2, 3, 4, Galleon City Editor 2, Galleon Editor 3, Galleon Student Advi- sor 4, Student Council 3, 4, Class Council 2, 3, 4. VON PROTZ, BARBARA GAA 2, 3, 4, Honor Roll 2, 4, Pep Club 4. WILCOX, LOIS Band 2, Torettes 4, GAA 4, Pep Club 4, House of Representatives 4, Nurses Club 2, WILLIAMS, SHARON Thespian 2, 3, 4, GAA 2, 4, House of Representatives 2, 3, FHC 4, International Club 4, Honor Roll 2, 4. WILSON, CLARK R. CSF, High Honors, Honor Roll, National Merit Scholarship Commended Student. WILSON, DIANE Transfer student 4, Advanced Girls Glee 4, Pep Club 4, International Club 4, Modern Dance 4, NFL Club 4. WINCHESTER, BILL JV Football 3, Varsity Football 4, Water Polo 3, Car Parade lSecond Placel 4. WISE, JOEY Honor Roll 2, 3, 4, Tri-Hi 3, 4, FHC 4, Galleon 3, 4, Band 2, Senior Class Coun- cil. YAMANOTO, NAOMI FHC 3, 4, Pep Club 4, GAA 4, Honor Roll 2, 3, 4, YOSHIOKA, BARBARA Jr, Class Council 3, Tri-Hi Service Club 3, 4, Sr. Class Council 4, House of Repre- sentatives 4, Songleader 4, CSF 2, 3, 4, Prom Committee 3, Homecoming Com- mittee 4, Winter Ball Committee 4, Honor Roll 2, 3, 4. YOSHIYAMA, LEONARD Jr. LWT Football 2, LWT Football 3, 4, Block M 3, 4, Honor Roll 2, 3. WADE, CHERYL Transfer Student Seaside High, Song- leader 2, Fashion Club 2, International Club 4, Rally Committee 2, CSF 2, 3, 4, French Club 2, Pep Club 2, Honor Roll 2, 3, 4, Modern Dance Club 4, Model United Nations 4. WAGNER, CHARLES ROY Art Club 2, German Club 2. WAGONER, JIM Varsity Football 3, 4, Varsity Baseball 3, 4, JV Football 2, JV Basketball 2, JV Baseball 2. WALLACE, BARBARA Transfer Student 64, Senior Council 4, Girls Swim Team 4. WALTER, DENNIS Key Club 2, 3, 4, Jr. Lightweight Football 3, Lightweight Football 4. WARD, TOBY Varsity Football 3, 4, Jr. Lightweight Football 2, El Susurro 4. WASSON, SUE Honor Roll 2, 3, 4, FTA 3, GAA 2, FHC 4. WASSON, TED Cross Country 2, House of Rep. 4, Radio Club 4. WEBB, AUGUSTINE Transfer Student 4, FTA 4, Advanced Girls Glee 4, International Club 4, Na- tional Forensic League 4, Junior Achievement 4, Pep Club 4. WEIR, CAROL Car parade 4. Awww Aufogwplw While the Sophomores were adiusting to their first year at Monterey High, the Juniors were carrying on the tradition ot preparing the Junior-Senior Prom. Both the Sophomores and Juniors, however, were making plans for the near future when they will one day become Seniors. Their year was filled with various activities and experiences that will enable them to make their Senior year the best. .Ju fqwvswe-wiu.t,,,,,1z,i.i :fl-fi ,Y K K , K im 4' S ' w e JND Aki , ,, . '42 Vs.. Like this scene, the lives ofthe Underclossmen may seem empty, but they are lives waiting to be filled with new ideos, experience, ond knowledge for the future. Ann Morikawa Treasurer Jcmce Beene ls? Sem President Qnd Sem Presrdenf Steve McCloskey 2nd Sem Vice Pres Frank Eubanks lst Sem Vrce Pres 68 r Tummy Gourley Secrefo ry I Q67 Tino Smith Social Director I Row l: Ann Morikawa, Nancy Holm, Terry Bliss. Row 2: Marilyn Costello. Row 4: Art Rosenberg, Carol Herrmann, Melinda Shea, Anderson, Tammy Gourley, Laurie Souza, Tina Smith, Nancy Tim Partch. Row 51 Mike Sanders, Jerry Ogle. Row or Mike Thomas, Chezem. Row 31 Dennis Manoka, Janice Beene, Herm Smith, Julie Bob Langford, Manuel Balesleri, Tim Millington. Advis 1-up , X - .,, if lll ' 5 34 'fig ' L . a H 7, l 4i,. 1 Mr. Krelchmer Mr. Severson Miss Vigil G. Abbott L. Ades P. Adkins E. Advincula F. Aiello E. Aldrich G. Allen M. Allen L. Allison C. Amos J. Anastasia M. Anderson F. Arellano H. Ariss F. Arthur E. Atkinson R. Ayres N. Balcar S. Balesteri M. Balesteri P. Ball R. Bolsley A. Baron W. Barron S. Baum S. Baum B. Beavers J. Beck F. Becker J. Beene S. Benedict F. Bennett R. Billante T. Bliss M. Boaz E. Boles E. Boltinghouse C. Boone R. Boortz R. Borrego D. Botner B. Bouldry G. Brooks T. Broome L. Brown W. Brown W. Bruening C. Bullock D. Burdick J. Burgess J. Burgher M. Burl F. Butler R. Butricia M. Caballo M. Calabrese F. Campo S. Cardinale R. Carroll L. Cash M. Chambers C. Chaudron N. Chezem E. Claxton J. Clinton R. Cochran P. Coleman S. Coleman M. Colgate K. Colletto L. Connolly L. Cornish 'S SE 1 40" 'J ,. ..., .." Q 5 3. 'lx . s Q f , lb H5335 3? if fl 5? w gf 4 R .p z f:: 'lv ,K K its X 0 5 . V: :913152-fx fn.. wigs. . i' SP3 Q is ..,. . . ' A "f li" - . 'Q mfs J mf' M X gt. ...L .. 1 t V v 5 .... 5 Hf:Wf' ." H il' A E uf. A 5' - A 'V 2 L ... . lm L All '54 .f." e ' 'yuq J .....,.... A' . lk' 'K K7 2'4- ,. M. . fl ...Q . 5 Q A R 5 ,SEQ I K s "-. K L, Y. S . , P -mls' "s li . 0 - 'f if-fffwz s, L' 3 70 in .QQ '4 vs ' 1-. .. '..' A . Ass iff. ef.. Q fi YS 1 .35 .... , -M LA: 'ka . 'Z .. ' gt . -s 3 K. ,:. -,. ,L f . fx .1 'ii ' V . ek-H3113 ' 'hs""l"3F5W,,f Z H3542 1 , '1 l' 4 QS ni in .7 1' X ' I L x Q. A ' N J .WS .. 'HA f ' A 41 :xx . f A .L 5 Q... . . 'EX - J f o 1 ' V 11 - - 'f hm 1 . .. .-MXL.- :gag -A l l Z- : Eff F V V f ,.fj25.-5 S A , 'fir lf! 3 .W 4-if F . h .. . 1-f M, ' 2 - '- we A 4 R 5 ' 1 - as l. F y 1 t. , EE1, . . ' , F G no L L... --,.. WH-. 9 5 rf f 'SVA F f' I . li' 5. I 4 V - Q 1' ' . ,, A ,.L, , K Q. 9 , D . A -H F 1 i 'G J -'f ' f F I, .,,. . I.. V15 .el , I ..... A E ,Asa I' 1 vggx 7l 3- Li' Q.-..:5' S 1' V N Q 5 x . . ' .F . , V x ,wa 4. M' F i lr , t 'Lkav ' I - I 3 . .gg fume.. t ' a Divx' 1-' f - 5 . G X. . M . . D N.. X fu .- . .Q . J. Costello D. Cattle J. Cox C. Craft J. Crawford W. Crellin A. Cricchio J. Cristobal A. Crivello P. Crivello C. Crosby S. Curreri P. Cutino T. Dacquisto T. Daniels W. Daniels W. Darling W. Davenport ll. Davi V. Delacuesta W. Delahaie M. Delaney A. Delespinesse C. Deloach B. DeMaria K. Dickey F. DiMaggio D. Dixon S. Doon J. Daubelx P. Downer C. Druley C. Drummond ll. Dudley M. Edelen P. Eding S. Edner F. Eubanlu E. Eustice D. Foddis C. Fernandez F. Ferrante N. Ferrante V. Ferrante W. Finch D. Flaherty J. Fleischer J. Forestelle N. Franco L Frankenberry S. Frewln I.. Fry J. Fuhrman ll. Fusco N. Garcia J. Garnero M. Garnero D. Gatewoad D. Gout I. Gavel K. Gehring S. Giacalone S. Giamona G. Glasser ll. Glazer A. Gomes M. Gomez D. Gonzales D. Goodwin F. Gourley M. Gratlol L Green J. Greenwald J. Gressen E. Griswold M. Guerra L. Gunn L. Gurney M. Hagio P. Hagood C. Haig V. Hall W. Hannum M. Hanson J. Harper D. Harris T. Hartmann M. Hasfy G. Halfield R. Haflari B. Hazen C Hellam R. Hellam M. Henry C. Herrmann C. Hespen C. Higgins L. Higgins K. Hill L. Hill E. Hilton N. Holm S. Holmes K. Howe M. Huey D. Hughes T. Hyland D. Ignacio C. Isenberger D. Jackson G. Jackson N. Jackson L. Jacobs H. Jahnke F. James C. Jayubo M. Jensen ll. Johns E. Kageyama V. Kauzlaric S. Kincaid C. King A. Kirkwood A. Klawans G. Knighi ll. Kohan P. Krause I. Langford H. Laroche W. Larondelle A. LaSala J. Lafhan J. Lawson C. Layron J. Lee M. Lee R. Legg D. Lelst D. Lemon E. Leonard P. Lepai J. Lew T. Liang J. Liles . 4' -vw M 'Qfw M QA. W . x 46 -7-R, 'ful 2. xv ni : ' yi L + H. vi 445 5? ' 5' -. -aw ' fbfy vi .6 X 2 n af E, if TSE? wx. Aw w Q .. ..:: ,. 'Q' f J 2 3 , . mea.. . "2 .lugs up ggn V we Milli'- .. LHI: 5 ' 4.5 J 1 '3' TE ' ' Qu ? K WM-ef, M C ... f ,.,,., .s -' 5 , , 5 Y r W . ' . S3 Z 'E we Ag . ,N - .-. as A Sui fw . V .ff ... X if . . .- Q , :' I 'L' J W .,3,.1.? ' .V -5' fx it " - . W '. , , M . 9 t, , '- P' an . on go ' 1 L .. .' .vvfe .5 - V .1 In ,. L W ..... ,.-- wr Y -. --w a! , A W J if -... ,,,,. , L ..,, - A "L':: 5 2- l HY . . 1 , Vg 1 . L X, xc.. ' f. ,.. L 1 - if, - "" 5 , " 72 XZ' "L ' iii. .555 Q m 'Sf ,l . -4 , .V Q- y ,af n . X ..- A fill X 1 H 5 N 1 Q K 5.9 A if HK' gg! ,Y Kei A . x 5. 4981 Sv. . . Jw if il! F , , ...ff If I ,, X. .13 M? 934 Y. ,- J 'X "" 'lt' V.. Aff- 3. I . ' - x P , C yl ' My 1 1 4- ,r ' li P ' , :rig ' fm Z- Ag ' 'T EQ'-Q .. ' A vi dl' .J , if , '-Efiw if t X .Q XX iw A K . f .wa J . -"' 3 73 . Y 'F Xl nd .xxxxl K asm X. . ,fx Suu YF -.J l 1, X, . ,. N if 5 I , - x A "I 'e -fs-I - BX . ' 'SEPA aww Wm-W lb Waiaw Q,,xf7 iii' ,Q-Q. . if v 45' I wk' , , . -QW. ', x X . 1 X M X .1 A.- Ik V. . .. , X .Xx. .. RQ- . N. Liu D. Logan I. Lam A. Longuelra G. Low P. Lucido M. Ludovlco C Lund M. Lynn M. Madden D. Mahoney K. Mallery D. Manaka D. Marbach D. Marlln R. Marllnez A. Manorella I. Mason W. McCain S. McCloskey T. McClure J. Mcbermolr J. Mcbermoll K. McDonald A. McGuire T. McMenumln M. Mead E. Melancon L Mendonsa S. Mercurlo I. Merilos C. Miller T. Millington G. Minerva M. Mollnarl M. Mooney G. Moore A. Morikawa P. Morrow A. Murphy W. Murroy N. Nelson D. Nesbll S. Newby T. Newman 6. Newlon S. Ng N. Nlshldo J. Nato Nl. 0'Farrell P. Ogala J. Ogle S. Oka A. Okirnolo G. Oller 1. Olsen J. Omolo M. 0'NelI L. Ouuanl T. Ow I. Oyarno Z. Palgo J. Parker T. Parker S. Punch ' C. Paslrono A. Perry 6. Perry l.. Perry M. Perry C. Pelerl C. Pelenen J. Pople S. Prehoden J. Quiroba S. Robano R. Rader J. Ramirez R. Reding S. Relt C. Rhoda M. Rice C. Richmond D. Rider A. Righello R. Riso F. Rivera T. Robinson .l. Rodriguez L. Rodriguez A. Roemmer A. Rosenberg S. Rosenoff G. Ross l. Royse W. Russo C. Sabodo M. Saious M. Sakamoto R. Sakino G. Salimento R. Samora M. Sanders P. Sanders S. Sato C. Scardina S. Schaffer P. Schmuck .l. Schwartz S. Schwartz L. Sciocchetti B. Scott D. Seay P. Seril R. Serrano T. Serrano T. Sevaaetasi M. Sewalson M. Shea M. Shimmel C. Shingu L. Shimmon L Shoemaker C. Silva D. Silva R. Silveira S. Silveira S. Slattery C. Smith G. Smith H. Smith J. Smith M. Smith S. Smith S. Smith C. Sodersten S. Solis F. Sollecito A. Soriano C. Southard L. Souza E. Spencer K. Springer W. Stanfield . L ..,kk K . Q .,' 3. . . ,. 5.5.5. , Vvbi 2 , Q ' " A ...QI 'J ,cf 75 X .": . " ,.,, 1 . . g - 5 R r 5 F- - 12:3 . Q . i 2- "" ' ' ' 2 T41 v , .f x H L I f' N 5 . "QU", , rr L fe- . il' 4 S A 'W' ff? PY P "" V 4 . .,,. . A is X . in x fx f . v' ' e .S 1 aaaa f T ' .2 , .. . ,. ' ' ..- . V if lzzv . t ,:,f.? A p tx dm who 'x 5 iii-in ' f i r - 5- iii .v w ,. .ab 1. 51 zrz Vlqb. A ,... . if X . U i v::. I - ' . L ... R .... . . ... .rr r .kli 5 fd - - ' ' . :' I 5 . ,. - X' ii ,lz gun I if L ' W ,r . it Ml N S" 'lik mei' ' ' 45 . asian . 3 . 11 2: ,.., . 14. UW " L M . EVE-'50 ru 1 ,H .., Q L, Qi Ylffil-S j?5,...:5z 5.3.6 i b -.-- S . ii QM. X 2 .11 A Q. M .qw- .4 if tk... K Q w . if ,,, I i , was l s f 1 he s QQ QE X . .fy is :N 4, . si ! F a .ins K. Young 'V 1 I 1-.. - .f I-1. ,divx iff. H .Q WF. Q ,, . ,. ' SA. 5? 'E ..v::N, l r I ..-:Egg .. . YS.. ,X 1 ' .. .4 K w .- f ef A X ,Sew wwf ' -i I K F xx l 1 Q Q' S 3' YS? M . ::-2 X I 1 R I ., V ff if .4 . S Qs? I S H W an N' w . We t l, , . YA . ww RQ' ,. ' 'D Y , f fl EY 2 GK ...Q x 'fi ' Zgif iq: x f L A gl Lg? wil V . l Q 1 T 1 3 . , , , Q.. . . 5 im A eg. R , A ..., 5. .-:.:1 ff i n . Nl 't 1 r gm t 1, 'Q' 1 W 25.2. . . .. , lr 'X 3 . ff '- A . 1 . I 4 ,. . A A A s. gs J b"-: Vik gf. ll? Hg i 11 lf -'eff L Q 3? . . Yie- Q V L. Stemple J. Stephens D. Stickler C Stotler J. Streuber A. svufgm G. Sweet A. Swift J. Szody B. Takahashi G. Tolximoto G. Tarantino D. Taugher M. Taylor E. Thomas R. Thomas C. Thompson H. Thompson S. Thorne E. Tisdale S. Toge C. Tomlinson L. Toole D. Trovato D. Turnbull P. Turner M. Udarbe M. Urmanita J. Uno N. Uyeda S. Vance H. Vanl-loutte F. Velasquez R. Vierra J. Wade D. Wallace N. Walsh M. Welch R. Wenk L Wheatley L Wheeler J. Whlpkey D. Whitaker C. Whltmlre .l. Whitney D. Wllliams F. Wllliams P. Wllliams J. Wilson D. Wing S. Wolfe H. Womack A. Wood W. Woodford A. Wren P. Xavier L Amelio D. Anderson W. Bolden M. Boles L. Cendeios I. Chingburanak B. Coleman S. Coleman P. Collins P. Cook B. Cooney D. Ehrman M. Fifzsimmons G. Fox D. Garcia M. Garcia V. Hazen R. Higgins T. Hodges D. Irving C. Kahr T. Kelley Qumumorzs V. Lauarino N. Marks G. Mathews W. McClain R. McWhorter C. Mulkins P. Regules S. Sakai R. Shimman S. Smith E. Sollid M. Sprifzer J. Stafford J. Thomas B. Tolley P. Turner S. Vaatveil R. Weiss S. Wheeler K. While W. Wolfe 76 Awww Jim Hummer John Saunders President Vice President 06 1 968 Jennie Nicolcyev Secretory Mary Green Tim Ponder Social Durecfor Treasurer 78 Mr. Campbell Mr. DeWeese Mrs. Lowerison lf I I l l l Advis I Row ll Ellen Rosen, Cathy Lincoln, Marian Vavra, Georgerle Leslee Stanton, Arlene Nobuscda, Mory Green, Janis Stevenson. Winston. Row 2: Jennie Nicolayev, Nancy McAravy, Carol Moore, Row 41 Jim Mafhys, Gary Palma, John Saunders,J1m Hammer. Mary Kandlbinder, Sharon Roehl, Jan Eding. Row 31 Tim Ponder, 79 R. Abeyla E. Advincula Z. Agha V. Agloro N. Alben R. Alexander R. Alonzo F. Andanle E. Anselmo J. Armslrong M. Aschle M. Askew J. Atkinson B. Avery V. Avery V. Ayres R. Azevedo C. Bailey R. Baker G. Bakken F. Bala D. Balding N. Barbaro G. Baxler B. Beisker F. Bensch J. Bernhard! A. Blair T. Blair J. Blakemore M. Blissenbach W. Bloomer S. Blylhe K. Bowersox R. Bradley R. Brassfield S. Braswell B. Breen M. Breen S. Bridges J. Brock W. Brooks G. Brown J. Brown M. Brown W. Brown S. Brownlie L Bruno J. Bucchino J. Buckley A. Buffo M. Bullinglon D. Bunlen E. Burl D. Burney S. Burns E. Caballo C. Cain A. Calabrese S. Calderon S. Campos D. Canepa K. Canepa P. Carbonel E. Coreaga R. Carey S. Carlisle M. Carnero C. Cathcart l.. Cerrilo J. Challis B. Champion ln. .s .4 s A EE ' B , J ,F Q xx It f . '..v .po . 1 ,,., .2 L 4 K fi 28? if B , C11 1. 355 ... if - E535 . p- 'v X Q' 1 Bw' ' Q.. wr X. 'PJ .52 .J .W Q ss , 3 L' 5 E E. .,...., , f, V wi ft 8 , YEA V .. av' J .V-4 , 54 . , ,. QW' '35 X s . 'U ...Wg 2' .. , 1 a'. 3. !-w."f" S-1125?-A A '.w:w'1!Z w sw.. :fIm,+,:sb.?f f,,.f.f.... ws., ,M . Y 1f:E'..'M 05 fn: - X W ld y . va 1 ' .5 . 2 - L 'Q' 6' A A-f B... an xx in New my Ss? . Qmi if Q 1. I sf 'Xe W a SHN! 1 if Q .7 1? 1 Q if Q my Q W Hg. ...Ei N as i C! '91 si 'E ,X . Q ., , 3 'Q ' I . M" 5"' Q? .,,,. ,. l B sl is Y, J? 3 I Q JJ J my . ' ' ww. 41 X YE.. fi' .4 .4 1 t- i is.. 1 335' sf? 1 . 1 Q-i G ,., ,4 A -r . I t. ..,, A i li f.. , .V . 4 . sg, ... ,. xv xx f fi g A 5 M A:,L Q ""' E ,ww ix.. '1' 231. 81 if an ,E ... X fi. if Q " Sib J T' ' , V .Ig Q k n K 2 V' va A A A. .-. -f vs .. ..,, ' f i W, ll 'Q " - V . 1 X. E in fx . fl., v Q55 kk -.Lw .. a sf' . we . .Q Q- 44 1' , lv 53. K Y: ua, 45 V1 . , Q cv. sf g'-- s .gf 1 l. ,C 1 Ks.: 1 1 av' L. EB' ls.. i v W if 'f ef. J. Chan M. Chapman S. Childers L. Chisom R. Claudio B. Clewis J. Clewis E. Coburn J. Coffman l.. Cooper C. Cope F. Cortes G. Cortes D. Costa A. Costanza M. Covell A. Cox C. Creighton F. Cresswell F. Crewey W. Crews A. Cristobal R. Crivello W. Croft A. Cruz C. Cully R. Cumming M. Cummings R. Currie J. Cutino S. Cutino W. Dames B. Danbom V. Daniels B. Davis D. Davy L. DeBoever J. DeChalk J. Detranco A. DeIlaSala D. DeMaria M. DeMaria M. DeMaria P. DeMaria E. DeMayo G. DeMayo R. Devine S. Dewar M. Diaz J. Dickey C. DiFranco C. DiMaggio V. DiMaggio P. Doubek J. Downey D. Draper T. Dunham J. Eding N. Elkins F. Ernst B. Esaki J. Esaki Y. Evans A. Ezzell A. Fairchild J. Feliciano R. Ferranti V. Firstman M. Flores E. Fong C. Foster S. Fax B. Franklin J. Gaeden P. Gallegos P. Games B. Garcia N. Garnero Y. Garnero P. Geib P. Gifford C Gilmore K. Ginn G. Gipe J. Glenn J. Goff M. Gogue W. Gomez J. Gong M. Green G. Greer M. Grieco S. Griffin A. Groff C. Grumm R. Hadden l.. Haderlie E. Hahn R. Haig T. Hall K. Hamamura J. Hammer S. Hammond M. Hancock T. Harmon L Harrell K. Harris S. Harris C. Hanley C. Hlavachek R. Heiland C. Heinrich R. Hendricks W. Hennessy S. Herd B. Hernandez P. Hickey V. Hicks S. Higashi L. Hill S. Hill M. Hinchey K. Hohnemann D. Hollenbach J. Holmes R. Holmes R. Honey P. Hopkins M. Howe W. Howe M. Howell I. Hubbard B. Huff K. Hughes D. lmwalle C. Ingram C. lrvan J. israel P. lvers R. Izumi E. Jackson B. Jacobs P. Jacobsen C- Jacobson . "4 Je. M V, A .Vk., J si' Yin ff . ...ive ,qv sf. ve.. K x ..,.. F fi. an . 'iii ... .. , A . l.. ' ig i' X 1' " 4 5 J m J , J ..,,. rQ... e 2.1.1 In A 4 ir ,,.. ...P L aii' Qi' 5 1'1i 'gm 1 F LGA in ... if ' '- - - . . 4' , F c -4 W' 1 'PM Q it Eg . iw. "5 ..- :R Ii. or fi ' me R Fi V all mm .ff f. W 82 5 W 1 " vi 1,9 ? me ii me Q 'Ui 4 iam.- f.tff..z1r J 2 5 z :sfizfv sw rs . ... .. .LE Yi M r. ? J-:, ,,.. .1 ' .. A L. I f:,jggL?,.Q2 W A N1 4 A . Ei-W, .- ., 1- .. ...- .W .5 'H' Qin ge., -5 rf f ch . sg, .N :mu L.: Y, if Q 4 . F 'F QS an f -3' ' 1 ni ip fi il Q. in ,, . gfgag V ex ,,.. ..:,, Q 2 ' . is 2 :sv s. 5 . . 5 . A , ' X .4 . 'T Siiiii 5 P -5. X E . ,. . 'M s . N f E3 E x J' QQ -Q15 'Q ' 'I' R 'M I. , 2 s fs ' 3 - I' .sf 7 J , 'GF-J ' J. . , I. A. ' i if ' Y . fp' , . , . 5 K 2.5.1 . go, 2151 " J JI A 'Ml 3 '41 .- . ff. -QWI . . gm A J W. 418 Nh ,,... 1.1.5-E , .,J-, . ,Q Q., ... M 45: jk: 'sill W 1 R s AS - K . . , ., s ' 3 .YJ 3 ? ' Q 1 3-gf ffgi wf . V .J F' '29 W A ,. .X I . A l T '3-wh W if X is dl :,,Q ' ? .At , XA K jllg ii all is X J P ag. ,.,41 -," Q? f .!'2'Y' - A F . . sr. X , if f if ,zi 8 glib . by MQ. x .Q ,Hes N. ff if r I .. .."'::fu pp? N-.J 'W , if EL N. 'V Y.- . 35 1 4 J fx f h z , 'E . .. Q . . sf. . x wi -51.19 'A Q. Q ,sw , ,...,., Q 2. ff' D. Jahnke M. Jewell B. Johnson C. Johnson K. Johnson K. Johnson M. Johnson M. Johnson M. Johnson R. Johnson C Jones C. Jones D. Jones J. Jones J. Jordon R. Jordon E. Kohr M. Kondlbinder C. Kowofo H. Keeler T. Keeler L Kelley R. Kiehm J. Knox G. Komatsu J. Krebs D. Kresky P. Kroemer J. Krolfiler N. Kruse M. Lomonlagno R. Langdon L. Lorondelle J. Loughton R. Low K. Lowson M. Lewis T. Lewis V. Liguori C. Lincoln M. Lom D. Long D. Lopez K. Low R. Lucero A. Lucido J. Lucido J. Lucido R. Lucido C. Luher L. Lynch J. Lynn R. MocGeorge K. Madsen L. Mahon C. Manguso M. Marshall C. Morrinez A. Mortorello C. Moson J. Morhys R. Molsuyomo D. Molierson G. Morros J. Maxwell N. McArovy K. McAr!hur K. McAuley Y. McCaffrey B. McCann M. McCauley S. McCormick J. McCoy J. McCready C. McDaniel P. McDonald R. McFarland S. McGee R McGinley T. McLaughlin S. McMahon M. McNally W. McNomee J. Mead L. Meek S. Meeker R. Menda J. Merhout C. Miller J. Miller M. Miller D. Millington D. Min J. Mitchell G. Miyamoto A. Moeui D. Mondragon C. Moore I.. Moore R. Moore C. Morin C. Marrow G. Moss R. Murphy F. Nagoi R. Noilor D. Neff D. Neighbours J. Nicolayev G. Niebel N. Nimis P. Nishida A. Nobusada M. Norman L Oberbeck D. O'Brien D. O'Donovan K. 0'Donovon C. Oleari C. Oller A. Olmo P. Omer 8. Ono S. Osborne J. Ossa D. Ostrom P. Ostrom P. Oslrom R. Ow M. Padgett J. Paige A. Polan G. Palma P. Poquin R. Paroutaud P. Partch N. Peck S. Perak R. Perkins D. Perry R. Perry C. Phinney C. Pilcher R. Pinedo 5. . . I 2.5. wx L 1 .C 4 k 'if rf ,Mai Y ,:,:, g..,. , ,. ,, . A, . , ,, N .Q eg, " W :+V F ' "ii A341535-,g p . 4 A ,giiwii QQ ARM, . Q . .9 J . iv .ww it 53 1 1 3 55331 ,X 1 ev memyf 9 Ii , . . - L... .f ii' ..,, iff if . "'fSS1W E2 553555 jf 5. M' ::Q g ' W 'Nr J' ,,,, A , ,,.. V V Em M ,.-' f 'V,! , . -"P . Q ' , xd. . I . .,,. 1 S2 -f ,.,. g . 4- ' " W' "' ,, W R iirr 1, J 253 12352 5322 . - ' . Q . X -5 l 31' f. . E I . ww Q . Wi f geivfy. ii"' Q . . 33? Y ,K fa Q- an a -' Q 2 '- W XXX n 'jg Q iii' -S2 I ' s .3 YQ , ., an 5 WR 3' is M N ...- A . . . 'inf ,, If f X..- .. 1' ii C fu li . :fi .- -, f e K H :FEW I . A ' g it 5 6 fi Q 1 S Y . . In ' 4 ,- . " ll K we ,- , sb F -f . N Nz. .." ' f.. ' " ' niii R 1 1 L.. f - W :Y 3 ' " il in Q 1 fi . M ev ',.5 E ii ' 613 gig ba . lil ,,1Vz 1 5 .,.. 5 Rell it -. i we gg wu- .as 1 2. . Tis o R Joi-W 2.5, -. I R s Q sz f if I vo fn we xy ' , -f JF f nigh if Miva ., 4, ... R .NYY i E. 5 . if ' ' .Q 1 Q - Q , 4 N 4 is Ax s Ln ' - J x 85 11- fs rf. - - if . , F1 .2 ri W -. . -'Ami' x RQJ SF: . .A Q 5 , 6 Q .--., . X ?' S ., fi". '2 Q' W , 1 " si egg , Q5 W A. Pitts A. Plowman E. Podbereski S. Poma T. Ponder P. Prenares Z. Prenares J. Prestgiacorno M. Puskaric J. Quock R. Radley D. Rogan R. Ramirez R. Ramirez M. Real R. Reins G. Rhea S. Rhodes L. Rice S. Richards B. Richardson P. Richardson M. Richmond W. Richmond D. Riddle L. Rider R. Riso D. Robinson J. Robinson P. Robinson R. Rodriguez S. Roehl W. Roman T. Ronsse G. Roof S. Roscelli M. Rose E. Rosen G. Rosenblum J. Rundell M. Russo F. Sala S. Saia R. Saltmento F. Salinas R. Salmeri S. Sanfillipo M. Sanford W. Saunders F. Savedra B. Schultz B. Scillr J. Segovia 'I'. Selfridge J. Sellers C. Senonder R. Serrano R. Severson J. Sewald M. Sheaffer J. Shirreff K. Shoemaker E. Short R. Shon A. Slerro M. Silva K. Simi J. Singleton D. Sloan G. Smith J. Smith S. Smith S. Soderston W. Soother J. Spaid J. Spanton S. Spanton H. Spencer M. Stacks V. Stafford L. Stanton J. Statham D. Stentz R. Steudler J. Stevenson D. Still G. Stinnette A. Stites J. Stites M. Stock K. Stoll K. Stone R. Strickland J. Strohn T. Slutzman M. Sweet E. Takigawo T. Taylor R. Ternullo R. Thomas N. Thorngate l-l. Thurner P. Torrente L Torri D. Townsend S. Tringali S. Tringali E. Tweedy S. Twisselman S. Vanlrunt L. Vancill B. Vanderbiil J. Vaughns M. Vavra S. Vierra L. Villalpando L Wagner L. Wallace Y. Wallace G. Walsh G. Ward J. Wargo D. Warner N. Watson R. Webb T. Weber l. Wenk J. Wheeler A. White C. White D. White L. White L White B. Whitney E. Wilcox R. Williams R. Williams G. Winston W. Witherspoon P. Wizner J. Woo J. Woodbury M. Woods J. Wright , J' E 5... . 'SF' Q .. .ifs I ,, 4 . 3? ., '45 QW- -.A K .eo k - K-ri N 5 Wi I 9 O it if 415 3 . 51? . 5 .aif fsgfg " 1 'L K 4. 5 1 . if J fi' g y , , l 4 vs S ur fi Q J! -W f N , H . 4.34 . .., . , ,,.. T...-1. 1 R 1 a 'QQ' 3 F 4 tif. ' ' ...Q - . my 'M e k N ,NYJ .. .s dk I 3 'fs' if - ' . Q 1-Ts. R 5, ., 'I '::4 g . 0 A 'z z' . G ' R E L M. Zamorano P. Zygielbaum D. Alford D. Bevard D. Byrum L. Catelli R. Cato W. Concolino J. Cook J. Crocker S. Davis S. Edwards E. Elarrno B. Fuhrman S. Furtado P. Garrard O. Griialva C. Hansen W. Harren R. Hindley G. Howell B. Johnson Qi-N QOPI-IOMOREQ G. litch G. Lodhiller J. F. Malloway Martin G. Matthews . Mead A. Morales R. Morales R. Osborne L. Price E. Quinn R. Ralph S. Rodewald D. Sloan J. Spataro Y Z. . Stinson Suian D. Thomas R. Turner R. Withrow 87 W. Wright A. Wunderlkh M. Xavier S. Yakamo M. Yornomoro N. Yamamoto N. Yamoshita S. Yokomizo 7 WWI all M' 5-' S ' " 1.15251 5? 'M M 2 wr I W, M gifiw M 'L 'W f 'zlgafiir Jii'-mix ACUVE It can be said that the clubs and organizations of MHS ore the best representatives ot the school, since most students are members of at least one, whether it be CSF or Tri-Hi. Those who were members of more than one group were usually kept busy lRemember how all club meetings seemed to have been held during lunch hour onthe same day?l. 90 fly us the STUdBY11COUI'fIS discussed 5112333521 15 Wim, 5? . ' . H 1 V' " V , .. . ' Y- A:-.Tf'lf'l 'Xl A 5 ' -in---rv-' X .. ...,.-.. ...myfmmb ,.....,. 1w:",:-.'-u - --'1."':ffk5,EIS' ?z"f'E.E.',:52 ', Y- 7 ,, fff ' ll ,- z .. f "Agfa-."-1.,' ' "" --:U .EL 5 -2. gi, - WH 5kgfiI,'.5V,31y mi lf," ' .f ' lg, gaiggj?Mlg5551Li,.jguifgs... H o r y ,g11?gl.1t1, ' "--4 fx -9 57:34, W -v-' -..""s1-2...-'S+-Ag., Lett to Rtght: Ron Corey, Richard Holmes, Donno Morboch, Christme Fry, Augustnne Webb, Alono Hogood lljrestclentl, Cheryl Wade, Dlone Wllson, Noel Wythe, Glorto Cortes, Noncl Henry, Lorry Anderson. 'V' MQ' n v x 9 14:1 S Qwfif' .f I Club Lett to right: Henry Kel, Lindo Sl'toemc1ker,Soroh Coleman, Dione Rose, Noro Ficl'1terlPresldentl, Dicrne Nliyomoto,Mortc1 Ponis, Evelyn Kogeyctmo, Noncy Nishidcl, Not Pictured: Lindo Voskes, Bob Bowersox. .GM F. I-l. G. sermons Row lf Pat Toge, Rosemary Gerovv, Pat Smith, Lana Spellbring, Marta Panis, Diane Deering, Carol Herrmann. Row 2: Ligaya Rodriguez, Mary Kay Bridges, Joey Wise, Renee Kelley, Betty Everett, Kathy Kaupp, Maureen Dotty. Raw 3: Ida Izumi, Naomi Yamamoto Gena Sanford, Deanie Akins Kathy Ninomiya Karen Mallovvay, Sue Jones. Row -1- Gale Rosenberg, Eyre Julian, Liza Mrtchell, Caroline Richardson Karen Manaka. Ala Mae Foster Nancy Clark, Teri McCauley. XIX Row l: Sue Rabano, Carmen Jayubo, Anna Swift, Nancy Holm, Cathy Saloado, Mickie Gomez, Row 2: Wendy Delahaie, Angela La Sala, Liz Leonard, Lynn Boone, Gay Jackson. Row 3: Cheryl DeLoach, Jean Boles, Tammy Gourley, Sharon Thorne, Sandy Schaffer, Paula Crivello. Row A1 Betty Bouldry, Gale Dixon, Jeanette Boltinghouse, Renate Boortz, Melinda Shea, Clelis lsenberger, Row 5: Mary Chambers, Mary Allen, Gail Hatfield, Guin Moore, Rosemary Pineda. 93 I dub sent to gawtlw ModwUrdtecLNatums rotlv. . . On The U. C, Campus are, Left to Right: Donna Marbach, Augustine Webb, an .., K5 . Larry Anderson, Cheryl Wade, Noel Wythe, and Alana Hagood. Not W h pictured is Janice Beene. C I I O O I fwffwliam 94 J Tlwsp' Row lr Missy Johnson, Ruth Kohan, Sharon Williams, Dawn Draper. Row 21 Bess Crumply, Mimi Thorngate, Kathy Sodersion, Howard Hinckley. Row 31 Wendy Croft, Ann Marie Page, Sue Curreri, Tina Chiantelli, Row 4: Pat Duran, Charles Sodersren, Dave Martin. Row 5: Dave Bumen, Greg Niebel. Tlwspians the Gym waiving 95 dub M?.2.'S:.i:..iL Row it Marian Vavra, Nanci Henry, Toni Minerva, Diane Miyamoto, Katie Linares, Kathy Light. Row 2: Pat Larkin, Paula Gouriey, Carol Faxon, Melinda Shea, Cathy Brontsema, Paul Geib. Row 3: Larry Anderson, Louie Menendez, Sue Vivell, Toby Ward, Diane Rose, George Minerva. Row 41 Tom Hilton, Art Rosenberg, Terry Pfau, John Jeffers, Jim Mathys. PwssO0wb eobtlwCaM5Bootlv at 9 96 efTasfimg spmowb bg Club Left to Right: Make Edelen, Sue Vivell, John Sewold, Jum Bow, George Povloff, Pete Hohnemonn, John Brock, Teri McCauley, Synfhno Soto, Angle Vega, Sheila Hlll, Geroldme Low. of x 5' CDM: 97 QENIOIZQ Left to Right: Tom Mofrerson, Bob McCuIIey, Dennis Wolters, Carl Cordinolli, Louie Menendez, John Jeffers, John Loughfon, Mlke Vovrc, Ken Lopez, Jam Revoir. 01111841061 attlwlca-Q5 CJ2ub'sTw11qo Week U Row 1: Steve McCloskey, Glen Tokimoto, Jim Mothys, George Minerva. Row 21 Jim Wilson, Steve Oko, Mike McCauley, Tom Bloir, Row 3: Frank Eubonks, Jerry Ogle, Steve Rosenoff, Chris Rhoda. C O w 9 Dauwlwldfiw Row if Synthia Sato, Kathleen McDonald, Cheryl Wade, Joyce Nishi, Sharon Carswell, Sandra Drab. Row 21 Ann Morikowa, Geraldine Low, Ruth Kohan, Barbara Yoshioka, Sue White, Ann Sumida, Nora Fichter. Row 3: Danna Marbach, Renee Kelley, Cathy Brantsema, Irene Podolan, Martha Henning, Mary Neighbours, Linda Roclriguiz, Row 4: Sue Rhoda, Christie Niebel, Gail Hatfield, Carl Cardinalli, Randi Stutzman, Pat Smith, Myra Lee, Row 5: Pete Hohnernonn, Jim Bow, Bob Cochran, Charles Richmond, Clark Wilson. Row 61 Gail Ross, George Paylotf, Bruce Runyan, John Persons. Q Q Q LIP issawimaoiugibogmu ' 'IOO MailvmwlfQ' laepbbusg w:flvTups, , Q awLQ' Left to Right: Jean Boles, Jeanne Robinson, Carney Hartley, Barbara Allen, Charles Richmond, Danny Wallace, Jim Revoir. QQ p QQ YWS XWQQQQ P" f ' mggy,g+gy-Q 'Egg-gg-M .g1fIjge,s5gi3ziig:,g,5.1fig 15.2 .V 75, . X 1.1 ,, .1 X I . -Q -:. xl .., l Q l i 101 -e., 'S-..f's.,15F,-, f "' . -1.-L, -ff,,,,-w.,. -. -1 14 fn -.sf . ' ',,1f..'1- A-ni-, ,ba K - f '...-'Nu' Vw, 3' V A ..-fQL.,.fe..,..A Left fo Right Dowd Silvcu, Mory Hodgen, Tern McCauley, Toni Mmervo, Angel Vega, Alono Hczgood, Terri KlI'1oro,Arler1e Turquezo, John Sewold, John Esokw. The . . 102 off dw sdwopf S Mews PGP Club 103 Tw-l-la J 5 ,if ,-iw 1 -. L- Row if Terry Kihara, Nanci Henry, Toni Minerva, Dianne Deering, Joyce Nishi, Lindy Moore, Patti Smith, Ann Sumida. Row 2: Nora Fichter, Pam Furman, Barbara Yoshioka, Willy Urmanita, Alana Hagood, Carol Faxon, Sharon Carswell, Raw 3: Renee Kelley, Cathy Brontsema, Cathy Lucido, Patti Baron, Diane Myamoto, Joey Wise, Nancy Clark, Teri McCauley, Row 41 Mary Ann Mercurio, Judy Darling, Diane Rose, Joan Faxon, Deanie Akins, Sandra Drab, Randi Stutzman. Betsy Smith, Honorary Member, not pictured. Tw-l-lb kept 51155 . . . 104 Left ro Rughri Evelyn Kogeyomo, Geroldine Low, Sondy Sl1cffer,Jeonneffe Bolfunghouse, Lundo U Sl1oemoker,JoyJOCkson,Clelis Isenberger, Carol Herrmann, Mornlyn Anderson, Nancy Holm, Poulo Crnvello, Synfhno 5010, Ann Morlkowo, lmo Smith. 'X ' ,,0.,.W W. S L ,. , .51-.- ,. ---x'S- - --"-' , , . .- - ,Q-Q11 gf:-x.j: 3.2-,gn .2-f ,.' , S 5? -5,1 -bvqm' s.,f,,.1:-15' ,Fw - ef f J 1, ,:z.-we , ., , Y- -V Z4.:rf5wf'115? ' V lg-:grid el, , M fi kim .fm if , W NNTV x"TfX 105 Carl Cordinolli lst Semester President Janice Beene Ist Semester Junior Pres. 2nd Semester ViceAPresiden1 The Louie Menendez 1sTSemesrer Vice-President 2nd Semester Presldem 06 Tim Ingram Valerie Albert lst Semester Secretory 2nd Semester Secretory Chrisfine Niebel Frank Eubnnks Jim Hummer Senior Class Presudenr 2nd Semester Jumor Closs Presudenf Sophomore Closs President 107 ii P-E"l5.,w,t'? ' ' Z, ' J 73 I Im: 1 - -1 - ,ii rig: f'3,K1 45- Q ,hi ie X -. "rein , . sr: , Elem? flffiwwlflkm Judy Dorling Commissioner of Organizations Luna Spellbring Morlha Henning Commissioner of Finance Commissioner of Finonce Pol While Carole Faxon Commissioner of Sociol Activities Commissioner of Sociol Activities ls1Semesler 2nd Semester .M .4 , Toni Minerva ileod Yell Leader Sue Vivell Alana Hogood Commissioner of Public Relations Head Song Leader . Yioieiillli Lone Bennett Mike Sanford John Loughton CCASC Representative Sophomore Class Representative Galleon Representative is - 1' sf- t Paulo Gourley Larry Anderson Terri Turner Galleon Editor lst Sem El Susurro Editor Student Court Chief Justice Larry Hill Mary Neighbors Angel Vega Commissioner of Boys Athletics Commissioner of Girls Athletics Commissioner of Rallies FIRST Ml-IQ I-louse Center: Loute Menendez, Row lr Andy Days, Tern Kthora, Phil Holmes, Charles Smtth, Valane Albert, Sharon Carswell, Barbara Yoshuoka, Adriana Wood, Tern Bllss. Row 2: Fred Velasquez, Charles Rlchmand, Ann Morikawa, Pete Stock, Steve McClosky, Kathy Shoemaker, Nancy Mac Aroyy, Gena Sanford, Row 3: Dennis Manaka, Art Gomez, Sue Rhoda, Gay Jackson, Carol Herrmann, Mary Ellen Shummel, Rose Sclmeru, Kathy Foster Row 41 Chaco Stenson, Kenny Lopez, Debble Mahoney, Jerry Ogle, Joe Garnera, Paul Hickey Mary Calderon, Jeanne Robinson, Paw 4' Tom Blaur, Tom Matterson, Bob Longford, Hosea Thompson, Robert Turner. 1 ' HO Mr'- .. Left to right: Mel Hagio, Melinda Shea, Wendy Croft, Renee Kelly, Ken Lopez, Kathy Co'Ietto, Angela Martorella, Kandace Sloan, Rose Salmeri, Nancy McAravy, Synthia Sato. Missing: Sharon Carswell, Gay Jackson, Terry Kiharo, Philip Holmes, Linda Vaskes, George Minerva, George Pavlotl, Laurie Souza, Greg Neible, Ronald McGeorge, John Buffo, Kathy Johnson, Betty Everett, Tom Blair, James Hicks, Nancy Clark, Ginger lkuno, Robert Langford, Terry Bliss, Gino Sanford, Richard Hubbard, Nancy Thorngate, Bob Rader, Chris Grumm, Robert Turner, Pete Stock, Ron Sakino, Charles Richmond, Mary Calderon, Gus Tarantino, Dennis Manoka, Jo Wise, Micky Gomez, Teresa McCauley, Vickie Avery, David Neighbours, Adrianna Wood, Manuel De Maria, Carl Ingram, Patty Smith, Charles Malone. Oli Terry Turner Chief Justice Sharon Carswell Senior Justice David Ehrman Junior Justice 112 Sharon Roehl Sophomore Justice V , lmmfdnlb ... ... A T -'7!'.,Qgv , -ai".:lG'...'u.- .. - Left to Right Fred Velasquez, Peggy Smith, Alana Hogood, Nanci Henry, Renee Kelley, Nora FiCh1er,Cindy Canary, Toni Minerva, Louie Menendez, Missing are: Bess Crumply, Jim Bow, Mimi Thorngate, Randy Sfutzman, Mary Neighbors, Chrisiie Neibel, Terri Turner, Martha Henning, Tim Parfch, Jim Hammer. lmtwu-Club A H3 Y Radio Leftto right: Bruce Tokohoshu, Tom Minms, Norio Nokavvafse, Cor! Ingram. I Left To Rught: Carolyn Richardson, Peggy Anosfasl, Joyce Nlshu, Jody Kruse, Sally Prehoden, Sharon Carsyvell, Bess Crumply, Jeanne Robinson, Pam Jacobs, Nancy Chezem, Ann Morikawo, Synthio Soto, Loretta Azevedo, Rosalie Morales, Wendy Crofi, Kathy Shoemaker, Po? Lornanro Cenferg Bruce Runyon. 114 I A Coppelhiwlbwbsclwolbavsiagmg A0mwMatvfuaib Row 1: Keith McMurdo, Tim McClure, Jim Rumph, Linda Frankenloerry, Grace Oller. Row 2: Pam Games, Mary Ann Sewalson, Herlinda Laroche, Rudy Abeyta, Mike McNally, Raymond Thomas, Cecilia Builock, Laura Oberbeck. Row 3: Corol Crosby, Nancy Thomgafe, Fred Velasquez, Neal Kruse Terry Robinson, Joel MacGeorge, Joe Russo, Joy Jones, Judy Kruse Sue Ellis. Row 41 Cindy Canary, Diana Gonzales, David Ragen Chesver Amos, Leon Wagner, Larry Stallings, Joe Paige, Rosy Rosario, Sue Smith, Par Duran. vias Q ACOPPQWW if ' 115 Left Yo Right: Carol Soufhord, Jermetfe Boltinghouse, Surah Coiemun Mary ArmJeDSer1, Peggy Smnh, Eienc Advmculo D WP 116 ...wMwNFL its . Left To Rrghtf Morgoret Mooney, Tino Chionfellr, Sue Jones, Augusrme Webb, Herlmdo Pouche, Jud-y Kruse, Sandro Schaffer Lone Benner? Tom Mmnls, Arthur Gomez, Jerry Edelen, fag., . 3 M q .img M4 ,W..f--. ,rw S gr , , rmgw. Q -. .?'Q1'gfww -, -'3gg,,w3f"' 1 .Q-j":.0,, K ,'.:.?lV -jW.5gW 1 f - K K 1 117 wLeagmw News Editor Frank Arthur Ilefti appears as though he may be coming down with a headache icommon with most Galleon staff membersi, while Joey Wise searches her mind for an idea. Pal Burns gets some copy typed up and Larry Hill and Selden Edner get to work onthe sport page. THE N... ...tlwP' 'soldest papefu 118 EDITORS IN CHIEF Poulo Gourley, lst Sem Angel Vego, 2nd Sem CITY EDITOR: John Loughton NEWS EDITOR: Fronk Arthur SPORTS EDITOR: Lcirry Hill STUDENT ADVISOR: Sue Vivell THE STAFF Dione Anderson, Pot Coleman, Tom Nlotterson, Don Motterson, Pot Smith Joey Wise, Lynette Uldohl, Bob McCulley, Louro Jocobs, Selden Edner Tim Millington, Vonce Querfurth, Pete Schmuck, ond Pot Burns. PHOTOGRAPHERS Rome Hutchings, Geoff Colernon, Fred Arellono Mr L Dole Horns, Advisor Kneeling: Fred Arellano, Pete Schmuck, Frank Arthur, and Mr. Dale Harris. Standing: Selden Edner, Jessica Gressett, Tim Millington, Pot Burns, Don Motterson, Lorry l-lill, Bob McCulley, Angel Vego, Louro Jocobs, Sue Vivell, Joey Wise, Potty Smith, Vonce Querfurth, Drone Anderson, Geoff Colemon, John Loughton ond Rome Hutchings II9 Sitting: Paul Gieb, Louie Menendez, John Jeffers, George Minerva, Larry Anderson, Jim Mathys. Standing: Mr. L. Dale Harris, Art Rosenberg, Toni Minerva, Pat Larkin, Gale Rosenberg, Cathy Brontsema, Diane Miyamoto, Kathy Light, Marian Vavra, Terry Pfau, Melinda Shea, Katie Linares, Nanci Henry, Tom Hilton, Vivian Lucido, Diane Rose and Rome Hutchings. 'Q satlvv 120 Cathy Brontsema BUSINESS MANAGER SPORTS John Jetfers, Editor George Minerva Art Rosenberg Jim Mathys ENTHUSIASM Gale Rosenberg, Editor Diane Rose Diane Miyamoto Katie Linares Toni Minerva PHOTOGRAPHERS Rome Hutchings Terry Ptau John Bruno Geoff Coleman Fred Arelano Larry Anderson EDITOR Louie Menendez ASSOCIATE EDITOR CLASSES Vivian Lucado, Editor Tom Hilton Nanci Henry Marian Vavra ORGANIZATIONS Pat Larkin, Editor Melinda Shea FACULTY Kathy Light, Editor STAFF MEMBERS Paul Gieb Toby Ward Pat Coleman ADVISER Mr, L. Dale Harris Everyone becomes suddenly interested when there s El Susurro sales money to be cou red 3' 121 ' aaa! iv my ai, ' xx - i gated? KQX5 elf' ,k ft 5 St ' 5. , Uh 1 2F W f 9- '-fic S' C0 gk M 7, I flak .S . F.. xy ,ie , ,L ,f -4-1' , if ' .. it l l-'Q I X fe- Tv H V ,4 A fzflg ,X . J F' MW M fx lag , ,www fffff fwff- 33+ ' 'ce V -M "., XX., X-g 4" I fx , fi ,. I qilfl. I xt Q . . 'F J, y ff I, Deanne Akins, do hereby will my stop watch to the future students of Mr. larsh. I, Valerie Albert, do hereby will I0 boxes of chalk, hidden in my locker, to Mr. Lundy. I, John Allen, do hereby will my Tarzan collection to Alex Quiroba. I, Larry Anderson, do hereby will Mr. L. Dale Harris to anyone who is fool enough to be editor of EI Susurro I967. I, Loretta Azevedo, do hereby will my good looks and dirty old gym socks to Andy Davi who needs them. I, John "Ben" Bruno, do hereby will 4 dynotuned sausage links and a morsel of figgy pudding to Addee Klawans and the Sophomores. I, Patti Baron, do hereby will one pair of slinky black nylons with two runners down the front to Kathleen McAuley-Thanks a lot for the new pair. I, Lane Bennett, do hereby will all my Podo golf balls to Chucky Kahr. I, Mickey Bronko, do hereby will my rag doll to Jerry Ogle lthe toothless onel. I, Cathy Brontsema, do hereby will the hole in my left ear to Tim Kelley. I, Maria Campo, do hereby will my sewing class and the A's that I've got in it to Miss Marie Russo. I, Cindy Canary, do hereby will my tail feathers to any student who's ready for flight. I, Sharon Carswell, do hereby will my love for life and fair play to Lacey Gunn. I, Lucy Ann Cefalu, do hereby will my famous football legs to Angela La Sala. I, Margaret Chan, do hereby will an alphabetical inven- tory of all chemicals to Mr. Glasser's lab assistants. I, Nancy Clark, do hereby will my hall to Jerry Ogle who's been waiting such a long time for me to leave. . I, Edward Crewey, do hereby will my dirty gym clothes to Paul Gieb. I, Betty Crittenden, do hereby will Wistari I Jr. and unused charts to Batman Kennedy and Crew. I, Bess Crumpley, do hereby will my deep-rooted love of P.E. and the P.E. teachers to Missy Johnson, who is a fellow admirer of that department. I, Judy Darling, do hereby will all of Nancy CIark's Civics notes and tests that I made good use of to Mr. Manhire for future use. I, Andrew "Bertie" Davi, do hereby will my 1955 "Bomb" Victorian Ford to-o-o-o George Minerva. He needs it. I, Dianne Deering, do hereby will all my knitting to Jerry Ogle. I, Claretta Duckworth, do hereby will all my love to Joe Paige. I, Steve Easton, do hereby will all my neat-o iunk to the Oak Grove boys. I, Susan Ellis, do hereby will my apple-core, to be put in the trophy case, to all the iuniors. l, Carole Faxon, do hereby will nothing, 'cause he doesn't deserve anything, to Chet Miller. I, Joan Faxon, do hereby will the name "Rabbit" to Nancy Holm. l, Nora Fichter, do hereby will all my paints, brushes and unmade posters to Mr. Tarallo. I, Annamarie Ford, do hereby will my Black Muslim coloring book to Georgetta Winston. I, Mike Foster, do hereby will that moldy old Japanese Fig Hayakawa, Satin, and Mr. Jacobson to any iunior who takes College Prep English. Is it really an English class? I, Bob Freeman, do hereby will all my grade AAA carrots to Paula lMighty Mousel Gourley. I, Pam Furman, do hereby will my D-zip-T membership card and also a free certificate to the H.S. Computer Company to Sannie Solis. OwTluewNqd'fFewPages, WlwwYowLeasbEypeobflww,YowWtlL FtndfTlw . . QENIO WILLQ I, Linda Gaches, do hereby will all the seniors one re-instatment for a full day. l, Rosemary Gerow, do hereby will one dobbie, 3 boxes of fuzzies and two bags of dead goo-goos to Kenny Miller. I hope he enioys 'em 'cause if he finds out what they are, he will kill me. I, Peggy Goodpasture, do hereby will my three years old, soleless tennies, and my seat on the bus to Ingrid Wenk. I, Lawrence E. Green, do hereby will my Black Muslim athletic ability to Sterling Rhodes to become a great athlete. I, Linda Gulley, do hereby will my big mouth and spirit to the iunior who is most unlikely to succeed in his senior year. I, Sonny Gunnels, do hereby will my long hair to the Student Court. May they have mercy on me! I, Steve Guerra, do hereby will two front teeth to Joe Garnero. I, Alana Hagood, do hereby will my stay-puff-in-the-rain pom-poms, to Janice Beene. I, Alan Harris, do hereby will that my city of Oak Grove will be given to my Fellow O.G. Boys and to my fellow mayor, Toby, upon my leaving of M.H.S., fir his great services as a leader of our community. I, Martha Henning, do hereby will all my many excess suitors and rival lovers to little Jessica Gressett. Good Luck, Ha-Ha. I, Nanci Henry, do hereby will all the laughs in the whole wide world to THE MUGS, and to Jerry, Micki, Melinda, Ranko and Maryanne, one blue daisy apiece and the Davis Cup to Chris Rhoda and Jim Wilson to share. I, Jim Hicks, do hereby will my record, "Scotch and Soda," to Linda Connally. That will pep her up. I, Joan Hicks, do hereby will all my wild desires of Dylan and all my bologna and mustard sandwiches to Dianne Marie Gaut, alias "The Kid". I, Tom Hilton, do hereby will my partly used ear lobies to, Melinda Shea and my old teachers to Frank Sollecito. I, Ginger lkuno, do hereby will my long straight locks to Charlie Kahr so he won't be bored in Chemistry Classes. l, Jerry Janssen, do hereby will my crusty overalls to Mr. Ratliff. I, Kathy Johnson, do hereby will my "ring" in our Alma Mater to all faithful followers of Mr. Manhire. I, Linda Johnson, do hereby will my torn gym blouse and holey tennis shoes to Janice Krebs for use throughout the rest of her schooling at Monterey High. I, Vicki Sue Johnson, do hereby will my lunch chair and membership in the senior class to Synthia Relf. . El' tx, Nt i'JaCZ!16i zi- , 0 Oils,-. ll ,O W' I Aft- I ' fl xy i-Sid VJ- l'E?u1fl s I, 4 'IM1 ?TFlNllDlT LAWN I, Sue Jones, do hereby will the hole in the stage to all the future modern dancers. I, Karen Jones, do hereby will a basketball to Mary Ann Jensen. I, Renee Kelley, do hereby will my Rolling Stones book cover to Davin Seay. May he always love "The Great Ones." I, Judy Kruse, do hereby will the Alma Mater "ring" to next year's A Cappella. I, Robert Kwon, do hereby will my nice blue car with the customized iob free to Manuel Balesteri. I, Pat Larkin, do hereby will all my zip and enthusiasm in doing exercises in Mrs. Cameron's gym class to all students who have her next year in P.E. I, Jerry Lesch, do hereby will three years of P.E. clothes to any person who can get near them. I, Katie Linares, do hereby will my great office ability to Carol Moore so she won't forget to take the call slips out of her pocket. I, Alfred Lopez, do hereby will one iar of gonk to Manuel Balesteri. May he use it everyday. I, Ken Lopez, do hereby will several used guitar picks and one set of super slinky strings to Frank Eubanks. I, Cathy Lucido, do hereby will my fantastic catching and "Mitt-Work" to Mary Kandlebinder, my pronunciation and speech velocity to Carole Herrmann, and last but not least, I will my "New Breed" of language to Sannie Solis. I, Vivian Lucido, do hereby will my P.E. tennis shoes to Ranko Hatori because I do not think hers will make it through her senior year. I, Charles Malone, do hereby will my crusty old tennis shoes to Coach Clark. May he wear them in good health. I, Greg Mangan, do hereby will Mr. Larsh's political views to whoever wants them. VE SX ,ci ' ,ff-Q , Q .151 ,, .. W mi'-flex.: - ' A. ' 0 aHi"5if9', .. fffllffil ri' Evifiilf ' -'ifii-5 ...sw 'I' X Q X . V , . - -2 V L M .Q HX ,,,. TWP' ,K '.: "F55'.X3i' 'QH , "' ff V 'nff'lf'fQi5li?lvkf3L1LY' Qm95545555Vi'x,i -'5iQi5f53'ifLii"l: ,lsfrkffs ' - Siu ' Q ' -L-Lh U " ,,..- M 'Y f Q X ' , Ni - ,N if f f N fl .. .. ,Qi ., ,L L. 1 .-5 7 VM . W -,t .gms :,:54x,g,:Jw-Q. ,--q4,., . Y , -laffi f 595 Q H . - -' . . ' Q25 G51 'k ig Q1 Yi- H, zf ' -, f 124 gf M, fm f K 1 1 " -, :gf - f 4 . - ' . , 1 ' fgfiigf. , 1 2 m fm A ,, X i V .QQ f 4' N f , ,,, N M , .. --W M W' ar N S, L Q2 ' W - 71 , Q A , W -M ww f ,Q 'W ref? M L Q f ' I M fw- 4,7 Y i W N v LW X , f"'- My p, 1' qw 1 ' ff- ,Q QQ.. A f 2 , - ' f ' if K '7' 'M W 'Ng' 4. ' " , X ff"-1 1 g Wm K ' 151 1 ' vm if Q, . '-' ff . 'W' ' l ' fx- .Q 1 ' 11. ' ., -1. I H ,M wk .M ,fqf ggfz f-13 -'Ex .. - , f M MQW L f . x 1' fl. in: K? K A K K 515,55 ' xr K N - X A K , K . K i 'aww' V 7 J by 55? ix il? , Nxavi. dvi-N df g 3' 1 ,wwf ' M mm 'Q' ' 32 L' L , - ' f'3I,3:?2'2 :gf N-:1, 'Yiiliu up. mf' A X: A O 3 Q Q X X , A 4 K -Y . F , K 4 - ,zu Qs I L H ' , ffffwwg W J fa f,, 2 1 ' i ' fy 'A E kk? - 45+ ' ,g,.',,2 A A 4 Q :VG 5 ,. S : M M 2 -2 - 2 - 'X , . 'L m X Qxwxggam,-'5..x j.-,V ff wg . JR X wx, ,w , 42: x M. . . .f -,, 45 --. 1. 513, ,Lay " 2,--H - M . 'Q' em W, -- ' Q , ,. I A K. S' , w - ' , . w- - M M AN W- ffm N, Q HH ' - H f ,, - p .- 1 5 5' W -"' - .W - wr K 1 K " tr' QF 7:1 K ,nf ix .- f ,.-W, 9 x Q- ,W f QR ,, gf - Mn- . Mg -X 4- -ff- s . , - n g bx.. 1 A - - ,- 5: 4 L K if 'X H 2,7 11. . - , . i .- v ' J v - v ,, x ig: " 'f . S L. , iff' ' A -- 1 B - 'T , :L hu, -5 , fe, "N Q 5l gm - ' . ,X . A , -K , 4, ,Q -- ,fm .- --,Aw ff ' K ., 5 ,. 2--1 A, N W - '- ' Q :Lx " " 5 k 52 iw x x 1- -A Q -- ' . k X1-"if 'Q ' W gg ,, 'E me 'Y 'XWAM A ' 1 mm, - -M 35 W A 'K Q K -f ,353 ' Q A "'-,JK ,f X iz X W K ,Xa-2 I , 5 was F - -f - ,., Q sk .. ' X' "v 2 V Q- -' , L- 1 ' f ' 'J Qi , 5 ' 8 '- , '- , - ,, Nvp . -f f 3 y :, 'fun 4 'A- ' .--if J xr ,, , '- A ' 1 ' ji Q . I K im ,Q my am 3' f Mx- "A 5 5- . X HS" . . f- , . . - - , - .X:-, Q i -. - . - - ,, 0, v - X . , 4 -M if .. R Q N K s . -W V A L- X! A -QW , A 1--M x V . 5-rg 22 Lexi Q59 " -f -- S- 'ZA-an ,np . .v-Q--M - ' -f -p ig Q 'f ik- 1 . f f- .-M - 'Q' 1 --5 ,K , 5 A fag ff A . - - t L 7,5 I 4. , I .. .Q , A - I W Q . is . ,,., f--A 1 ,- . V, V . - . 'W ' X , . gx - .. ' I . -' . ' .9 Q fu- T ' av- ,-,-.nfvg-:L--W--1QQ- W .. X . . K ns - rf H Q ew. 1 --,. -- . ,, .. . -' " ' -- -X 1 N- 1 , , , . as L, f .,.a 7 ,I ,L , X K-gin! A xx Q A Mk A W A ' 1 A .. . . i A A f Y - ,. . ' V2 V , -L ET ,- H K U! Q. L., ky 17 LL? V . ' f A ,ig ' 1 1 K -- K rf , ' Q I , mf- J 1 v ., V M- 4 Q. Q 4, f- . ,.,jf,Wx qw, A5-,.,..'U,:f: - - . C .. ,- , . k - 9, f'qNEMg5gQY g wi:-px .5 22-1 .X . ff ,M ' 1 ' ,- ,-,- - . ' 755155 -1' if ffygfffjiii "if L - L 5'N':i?1Y5 5 - L ' x :5YM1X b'fSgamw"' F - ,W 1 ' f M - J. I lr, , ,. I Ni... x nv AY . K K ' A ' I , M 7 ,ri l 5 A . , 'xv' 3 A 1,4 3 -Y S QWM-C E1 BUVIQIW OF? x wg 'SAPSI X , Oo LM GONNA sets TQPWQM Q I, Randi Stutzman, do hereby will my well-used Rat Jar to Pam Games 8- Audra White, fellow Biology Sufferers. I, Ann Sumida, do hereby will my EDWARD WESTON photography book to whoever has it. I, Nora Thomas, do hereby will my heart, soul, and mind to George Rhea and the rest of the foxes at MHS. I, Danny Turinia, do hereby will my iar of peanut butter to Dave Beck. He needs it. I, Terri Turner, do hereby will my sandal petition 81 sandals to Dr. Charlson. I, Barbara Yoshioka, do hereby will my father 8 A.A. Gonk and I special Guardian Angel to JuJu Bee Lodge 8. Sue White respectively. I, Christine Young, do hereby will one large blue rose off my Volks to Rita Samora. I, Odes lToby, O.J.l Ward, do hereby will my seat in Mr. Larsh's class to Joe Garnero, A. Hinkle Enterprise to George Minerva, my rip-p-p to Billy Goat and open house to people who wants to live in OAK GROVE!! Thank you. X l5LlTfF5QM5vX WHAT? 70619 NAME! Good Luck VUK-' xl J X 'X f qv 126 I, Denise Warfield, do hereby will my sensible mind to Jan Eding lShe'll need itl To Kathy Gunn I will the 'IO pounds I have been trying to lose lwith pleasurel. I, Suzann Wasson lalias Swassonl, do hereby will my ability to power shift and fishtail my Volkswagen to Lorna Shimmon because l don't feel she'lI ever be able to gain this ability on her own. I, Augustine Webb, do hereby will my denim bell bottoms in exchange for his denim iacket to Frank Eubanks. l, Sue White, do hereby will I3 fresh eggs 8- a tube of "Mighty White" to Laura Jacobs 8. Cathy Coletto. I, Sharon Williams, do hereby will to the Students of Monterey High School the chance and hope that in the future they might have a love for life-instead ofa life of self love. I, Diane Wilson, do hereby will 'l package of cigarette butts to Vickie Avery. l, Joey Wise, do hereby will the smiling rodent Arabella Adipose to next year's Bio ll Students. Sorry but you'll have to bring your own nose plugs. Tgp hONOR5 ANd 1 QQOFGD OPP ALL yeAR.' L0 D Q75 X . BJWQMAT. J , nw? HbUR NQME XSTNGTZ V ALL? l 6oL1,Yl Ive 59EN HERE A LON8 TIME! MY NAME Betteia come UP FAM' On the next few pages of EI Susurro 1966 ore 0 few ofthe people ond events which helped To make the post yeor whof it wus. Of all the school octivities, the following ones will probably be the best re- membered during the coming yeors. X 1, N, ww. 4..... M. ., , WV T-IM xggii' ,S wav 1.55131 W .axpzggfg UW ' .Ns M- X - ' - '- agxirf: ,g R f" 5.?'-1 ' ' ' K ' Q 3 f Af LLXL ' Hifflxwgal. P .3 .,3::T,' ---- 51-Q1 I N ,, K QM f A xii 3 aw::i:1:-B21-Im' iw I 25322 sg if .. 'Q V A -L 'W . 'V :vi -"' 5 .glfff - W- 5:- ' .,- -. , '.'5l.QffNf7 15, ', nl .. "HW H2331 32,111-aug-2 fe , .:m . Af W . 'si " if, 1 F , mkg Edu f ff' M fffe x , i,,,...., S LEADERS Ann Sumida Toni Minerva Teri Bliss Head Synthio Soto Ranko Hottori 1 30 1 1 G A i I N a 9 n 6 a I' H I u k 9 U o n o 0 d L B o r R b e q n r e c e Y K o e s I h I i e 0 Y k o 5 5 o ff n s n u i e e R S a 0 b I a i n o S TOREITEQ Rose Wenk Gail Sweet Deborah Taugher Nanci Henry Mary Ann Jensen Margaret Mooney hi -i KXXLAK tri. - 1 new ,,,i. i,-+.fXe3wgff 3, ,W nf f EJ , I ,Y wwifftt--f s 1 i ,iwrifsw f,-f'-'Fil ,X EN f W ,.1-qu , . f a is Charlene Higgins Loureen Higgins Not Pictured: Linda Wheeler, Head U"d'JMo0w As TONYTI-le TOREADQRE 4 Ml-IQ Row li Karen Harnamura, Karen Goodwin, Mary Taylor, Cheryl Cope. Row 2: Frank Rivera, Carl Drummond, Gwen Brooks, John Peters, Mary Padgett, Ken Jenison, Coral Cope, Jim Bernhardt, Mary Hancock, Steve Childers, Ashley Polan, Terry Weber, Mike Fitzimmons. Row 3: Bob Abbott, Tina Maurer, Mike Henry, Pete Williams, Jaime Julian, Bob Severson, Pete Lucido, Sandy McCor' mick, Peggy Anastasi, Larry Amelia, John Ossa, Viki Hazen, Joe Shepard, Richard Perry, John Pople, Vic McNamara, Dave Ander- son. Row A: Donna Stentz, Ellen Rosen, Sally Dewar, Linda Chison, .. Us-fr1r.1:Qs iwfrt,'?fis1?sfme?w--f--ife2m:fafsTfii2E?ifi?SSii'KT-i1','iAEi,'5f'5l1'4 .. ,fu 5 by-ii y Eddy Priest, Ron McGinley, Andy Bulfo, Glen McGowan, Albie Longueria, Mike Brown, John Merhout, Conrad Oller, Carl Ka- wata, Tim Ponder, Darrell King, Nelson Balcar, Holly Bufto, Row 4: Mr. Clapper, Tim Partch, Rick Riso, Anthony Costanza, Bruce Whitney, Steve Brown, Bernard Garcia, Pat Eding, Not Pictured: Diane Goodwin, Steve Hammond, Brenda Johnson, Larry Men- dosa, Gary Miyamoto, John Rebelo, Dove Silva, Nancy Spaid, Eric Tilsdale, Ron Webb. "OUR Dramatic, humorous, and moving may be used to describe the performance of the cast of "Our Town". Due to the efforts of leading characters, Mimi Thorngate, Dave Bunten, .lael Mac George, Bess Crumply, Donna Marbach, Greg Neilole, and Davin Seay, all three perfore mances managed to pull in crowds which filled the lecture hall onthe nights of November 4, 5 and 6. Keeping the actors in line throughout weeks of rehearsal were Mr. Curtis Cureton, Farah Ebrahimi and Jack Reeder, The plays very effective lighting was due to the work of .loe Salomone. Others who contributed to the success of "Our Town" include, John Krolfifer, Howard Hinckley, Missy Johnson, Kevin Hill, Viki Firstman, Torn Daniels, Pam Ostrom, Sonny Gunnels, Ruth Kohan, Art Gomez, Tom Minnis, Mike Eclelen, Alfred Kirkwood, Jerry Edelen, Mindy Stock, Pam Ostrom, Cynthia Canary, Christine Fry, Wendy Croft, Sue Curreri, Rosemary Pineda, Dawn Draper, Charles Sodersten, Pat Duran, Jan Beene, Kathy Sodersten, Diane Buby, Margaret Crews, Diane Wilson, Dee Jahnke, Mary Lamontagne, Ar- lene Turqueza, Kathy Gunn, Pat Krause, Eva Podbereski, Joy Sodersten, Melissa Sweet, Margaret Mooney, Ken Howe, Conny Peterson and Kathy Radley. ALL QC!-IOOL PIAY ..l vu 4 -rw 214-'.Qvv - -'., W, 14, .wwf ,if Q filiv-1 138 xxx 5 x I m, ' ' 5 - 3 .5 K -- .... , fl I 1 2 n.ff""" 1 .fv 4-f 4 . J. J. L .L QI' 1 . 3-f"" 4. F ff f X ,pf Sack Racing Champs Mr, Irresistible -Mike Roscelli .:f:!' 995 V 4551411 ,. ..v- -1 . IPEWOXXT H- '.v..N W 'L - , . "" 1' . A ,ui ., ..x,t ' ff ' , , 'WN N lst Place Floav SENIOR 'ffffi'fM ffl? WEEK 151 Ploce Individual Andy Dovi 1sTPIoce Ciub - CSF A fr" B-.- ICT RU 41-A- Q 2nd Place Individual f Bill Winchester' I-IOMEOOMING 1 Q65 Queen Arlene Turqueza Senior Attendant Dianne Deering Senior Attendant Cathy Lucido Soph- Attendant Cathy McAvley Junior Attendant Paula Crivello 1 43 YY 'ul' 144 ,VP A?-. 1 Q.. WINTER BALL ICINGAND QUEEN cwcwwwm LwL5Moow Coaches Peresenyi, Albert, ond Cardinclli look optimistic or the Solinas Jomboree September I7 YQ WINNING The purpose ot athletics is to help build a strong body and mind, and ot course the purpose ot playing at athletic games is to win. Monterey High can boast that the Toreadores achieved both goals during the past year. Monterey, again, excelled in football, but the hard driving spirit continued through basketball, track, and the baseball seasons, as well as those ot the "minor" sports, Whether they won or lost the game, the Torecidores always won in terms of determination and sportsmanship. two important positions were filled by second string Dan Albert This year s Toreadore team had more than 20 returne ing lettermen as well as additional players from last years iunior varsity and lightweight teams. All players were fighting for starting positions which helped to build a strong, spirited team. Head Coach Dan Albert had only one thing to say, "They're ready to go." As the season progressed so did the iniuries. The first was Vance Querforth, starting halfloack. Next Carl Cardinalli, starting monster linebacker was out with a leg iniury. The team showed great depth when these Players. Row lt Frank Eubanks, Bob Freeman, Rick Kennedy, Pele Sanders, Joe Russo, Mel Hagio, David, Irving, Dave Stock, Pete Stock, Chester Amos, Tim Millington, Vince Ferrante. Row 2: Norman Uyeda, Pete Schmuck, Tillman Streuber, Frank Prestigiacomo, Bill Winchester, Jim Wagoner, Toby Ward, Fred Velasquez, Frank Sollicito, Seldon Edner, Mike Vavrc, Lane Bennett, Lebrom Vance, WE THEY 2l .. Napa ...QO QT ., Stagg ...35 T-1 .. . Watsonville A .,. 7 33 .. Salinas ...TA 28 . . . Santa Cruz . . . O 20 .. Soauel . ...TQ 26 .. .. North Salinas ... .. O 6 .. Seaside .. 6 Sal Cardinalli The Dores showed a very impressive record with a 6-l-T won loss record. Their only loss was to a strong Stagg team and their tie was with spirited, improved Seaside High. The following players made all M.B.L., Pete Stock co-captain and most valuable lineman, Frank Saun- ders, co-captain and most valuable back, Sui Se- vaaetasi, co-captain and most valuable player against Seaside, Joe Russo, Defensive end, Cecil Richardson, offensive end, Bob Freeman, center, Steve Guerra, Quarterback, and Felix Dolor, half- back. Honorable mention went to Toby Ward, Mike Roscelli, Rick Kennedy and Jim Wagoner. Felix Dolor, Coach Sal Cardinalli. Row 3: Bob Toole, Frank Saunders, Bob Caroll, Suitupu Sevaaetasi, Harry Womack, Dave Nesbit, Joe Botner, Ralph Serrano, Jim Revoir, Joe Garnero, Mike Roscelli, Carl Cardinalli, Buff Bunten, Fracier Crawford, Cecil Richardson, Trainer Lou Peresenyi, Head Coach Dan Albert. Miss- ing: Steve Guerra, Vance Querforth. Frank Saunders All M.B.L. Sui Sevaaetasi All M.B.L. Joe Russo All M.B.l.. Toby Ward Honorable Mention Felix Dolor Steve Guerra AllM.B.L AllM.B.L. Jamboree: With a hard running attack Monterey scored 38 points and won the Jamboree. Napa: Monterey's first practice game was won by the passing of Steve Guerra and the hard running of Frank Saunders and Vance Querforth, Stagg: The Dores first, and only, loss of the season was to Stagg. In a come-from-behind battle the Dores scored on two passes from Guerra to end Jim Wagoner. After a half time tie, Monterey came back and fumbled twice, losing the game. Watsonville: In the first league game Monterey came from behind to beat Watsonville. The Dores first score came on a 35 yard run by Steve Guerra. Good blocking helped Saund- ers and Felix Dolor go for long runs. Salinas: ln Montereys best game ofthe season nothing could go wrong. Uyeda intercepted a pass, Cardinalli scored A touchdowns, and Russo and Sollicito blocked punts. Santa Cruz: In a game dedicated to iniured Vance Querforth, Montereys defense held Santa Cruz to 65 yards. All of the Dores scores came in the first half. Soquelz ln an exciting game, the Dores scored on a 60 yard pass play to Richardson and a 65 yard run by Felix Dolor. Mel Hagio went up the middle for the final score. North Salinas: In this, one of Montereys best defensive games, some of the outstanding players were Hagio, Dolor, Sevaaetasi, Freeman and Wagoner. Seaside: Seaside scored first on an 80 yard pass interception. Montereys score came when Guerra ran in from the one yard line. On the last play Frank Prestigiacomo intercepted a pass and ran 96 yards to the 4 yard line. Mike Roscelli Jim Wagoner Honorable Mention Honorable Mention i AH -I Pete Stock All M.B.L. Bob Freeman All M.B.L. Cecil Richardson All M.B.L. Rick Kennedy Honorable Mention Row lg Ron Silveria, Glen Takirnoto, Yoshi Higashi, George Nishi, Steve Newby, Phil Cameron, Dennis Tiovato, Paul Mondragon, Jae McDermott, Mike Sanders, John Rizzo, Ron Sakino, Rovv 2: Frank James, Richard Heiland, Mike Lynn, Clifford Shingu, Steve Oka, Art Rosenberg, Paul Hagood, Bob Langford, Kevin Mallery, Joe Lathan, 'litwugldo Head Coach Herb Royer had his vvork cut out for him this year. The biggest problem facing this year s team was inexperience. They had only seven returning let, termen and tvvo players vvho played regularly on last years team, Both the offensive and defensive teams had to be rebuilt. All the starting positions vvere open tothe best man, A strong iunior lightweight team from last year provided plenty of men to till the squad, Last year the Toreababes vvon five games, lost three, and tied one. When asked about this years chances, Coach Royer replied, Welve got the potential and the team is readyf' This appears to have been true, this years Toreababes vvon seven games, lost one, and tied one to earn a tie forthe league championship. The death of a North Salinas varsity player caused a 152 John Forestelle, Phillip Collins Chico Stinson. Row 3: Head Coach Herb Royer, Leonard Yoshiyarna, Ralph Borrego, Frank Salinas, Dick Oyama, Allen Okimoto, Mike McDaniel, Ron Webb, Virgil Agloro, John Harper, Archie Pitts, Don Still, Mark Puskaric, Albie Longueira, Coach Ken White. Missing Dennis Walters. complication in the final standings, Monterey and Salinas finished vvith -lfl-T records, North Salinas finished Avi-O, but had to make-up their game with Watsonville. The coaches decided to call the North Salinas-Watsonville game a tie. Thus the championship ended in a three vvay tie. Some ot the outstanding players were Co-Captains Yoshi Higashi, all MBL. defensive middle guard and voted Most Valuable lineman of the team, and Ron Sakino, all M.B.l.. defensive back and Most Valuable Back, Steve Oka, all M,B.L, defensive end, Paul Hagood, all M.B.L. ottensive end, Glenn Takimoto, all M.B.l.. fullback: Kevin Mallery, Honorable Mention and voted Most Valuable Player inthe Seaside game: Joe Lathan, Honorable Mention, Ron Silveria Honor- able Mention. WE THEY QOU, VVotsonville,.., 6 53 4 SontoCruz .. O T41 Wotsonville O O ... , Solinas . ,.. O 38 . . . . Sonto Cruz . . . . O 28 Soquel . ., 6 T2 .,. .., North Soiinos . T ,.. 0 O ... . Seoside 6 Monterey vvon both ot their protctice gornes defeoting Wot- sonville 20-6 ond Sonto Cruz 53-O, Watsonville: In their first Ieogue gorne, Monterey except tor o long run on o punt ond ct kick-off, controlled the gorhe. The tinol score wos T11-O. Solinas: In on irnportont gorne, Monterey bottied Solinos, the detending chompions ofthe Monterey Boy Leogue, to o O-O tie. Strong defensive pioy by both teoms resuited in ct record T3 punts. Santo Cruz: Monterey defeoted Sonto Cruz 380, The deten- sive teorn is unscored upon in ieogue games. Soquel: Monterey broke up on eorly detensive bottle to deteot Soquel 28-6. Soquel s score come inthe fourth duorter on o poss. North Solinas: Monterey toced undetected North Solinos knovving thot to hove o chonce ot the chontpionship they hod to beot North High. In the first quorter Monterey drove 50 yords to the North Solinos T8 yord line but vvos stopped on downs, Monterey s tough detense stopped the North High otfense resulting in o T2-0 victory. Seaside: In the tinot gorne ot the seoson Monterey vvos upset by Seoside 6-O. Seosides score come on o AO yord poss in the second quorter, Montereys offense iust could not get storted. Ron Silverio Kevin Motlery Honoroble Mention Honoroble Mention Z QW if'fE Yoshi Higoshi All M.B.L. Pout Hogood Ali M Bi.. Steve Oko All M.B.L, ,4- 1' -iii i -5 Row l: Jeff Woo, Bruce Franklin, Mike Thomas, Steve Rosenoff, Steve McCloskey, John Knox, Ron Steudler, Dave Ehrman, Bruce McFarland, Tim McClure, Sal Poma. Row 2: Tom Stutzman, Pat McDonald, Sal Mercurio, John Saunders, Bill Darling, Cliff Pilcher, Danny Ostrom, Mike Woods, Nicky Albert, Mike Martorello, Nick Garnero, Bill Wolff, David lmwolle, Manager Bob Toole. Row 3: Coach Prine, Head Coach Gene Rumrill, Jim Wade, Tim Partch, Dirk Harris, Dennis Logan, Ken Howe, Jon Doubek, Anthony Wren, Bill Russo, Bob Cochran, Joe Anastasia, Tom Blair. Missing: Jack Davenport, David Rogan, Brooks Mc Cann, Tom Broome, Jim Hammer, Darrell King, J' Vwwttg This years Matadores had several returning players and a strong defensive line to make for a good season. Although the offense had a slow line and occasional trouble moving the ball the defense al- ways came through when it was needed, The team was plagued with several iniuries throughout the season. The Matadores come up with a A-l-2 record for the season. Some of the outstanding players were: Backs: John Knox, Jim Hammer, Steve Rosenoff, John Saunders, Tim McClure, Bob Cochran, Jeff Woo, Ron Steudler, Bill Russo, and linemen: Steve McCloskey, Boo Wolff, Sal Mercurio, Jack Davenport, Bill Dar- ling, Nick Albert, Tim Partch, Dirk Harris, Mike Mar- torella, Sal Roma. 154 This years Picadores showed great improvement throughout the season. Their disadvantages at the beginning of the season were the lack of returning players and the inexperienced new players. As the season progressed the team learned and improved both offensively and defensively. The offensive was well balanced due to a quarterback who had a strong arm, and to a solid backfield with power up the middle and speed tothe outside. The defense was very strong against the running attack but a little weak on pass defense. i'Although the A won 3 loss record is indicative of a moderately successful season, the caliber of football played was very good," coach Lee Kretchmer stated. Several of the games were characterized by hard running, vicious tackling, and sound blocking. Due to a bad break in the last game played during the season, the team did not come up with the 5-2 record that it deserved. Some of the following players were these: Offensivelyz Mark Puscarick, quarterback, Gary Palma, fullback, Jim Mathys, halfback, Frank James, halfback, Paul Paquin, end, Bill Esake, tackle, Manny DeMaria, guard. Defensively, Frank James, line- backer, Ziad Agho, linebacker, Richard Ramirez, end, Bill Esaki, tackle, Keith Semi, end, John Segovia, safety, John Prestiacomo, corner back. J'U9lifwf19l1f Row l Frank James, Jim Armstrong, Steve Yokomizo, Bruce Davis, Gerald Robert Hubbard, Manuel De Maria, John Detranco, Mike Norman Row J Moss Pot Gallegos, Jim Mathys, John Prestigiacomo, Ed Sollid, Greg Smith, Coach Vic Santoro, Head Coach Lee Kretchmer, Jim Clewis, Thurman Lewis Fred Bensch, Mike Norman. Row 21 Richard Ramirez, Marc Hinchey, John John Spaid, Mike Madden, Gary Palma, Alan States, Charlie Mason John Malloway, Keith Simi, Paul Paquin, Bill Esaki, Mark Puskaric, Steve Osborne, Segovia, Marvin Richmond, Joe Ramirez, Ray Thomas, Sei Higashi Dolar sweeps rigrwferwd Dolar drives for a Touchdown lm! Guerra To Wagoner TD. pass ei' Presfn stops a Spartan cold Saunders pucksvup long yardage t Tokimoto breoks loose Hogio powers torvvord Defense stops Stogg? ,. .. 'K - . I f - - t t t ss s.s t s f 'A 6 ,Q .v w midi Q i wtf? A sq L H I ,.sMfg,3w'-Q I ,vi 0- I. v:14k I klsk ia r VN .: . A , 5 1' The W 3 kf ,V ' V I - N il. 5, V A il tg A .J . ' 5 'Q fl WW 1 W, 1 4.s ff Q 1, g N ... or - e s s - Q ov . A . p t -wry Guerro gets good protection st, X 1 ' QM. an ' R ,- Tillmon intercepts o Sporton poss al. Mickey Bronko Geoff Coleman Dick Houston David Rooks All lVl.B.l.. Vawtg Basketball The Toreadore Basketball Team of The H65-66" season has been described as the "mosTwin-hungry team ever." Although handicapped from the start with its limited size, The Team characterized itselt with an exuberant desire to win, tireless hustle, and a good defense coupled with an ability to maintain ball control throughout the season. Coach Hurley had this To say about his team. "This Teams success cannot be measured by its win-loss record because it did an outstanding iob in winning the respect of all The coaches in our league for its hard work and its desire to win. The boys' efforts have made this a most enioyable and successful year for me." The team started the season rather slowly with a 7th place finish, bowing to Watsonville in the Santa Cruz Dads' Club Basketball Tournament. The newcomer tothe league, Alisal, was close behind. The Toreadores then took on ST..losepl'1's High only to run out of time in the game with the score remaining tied. After Three overtimes, St. we They 45.... ...St.Josephs.... ...AS Ao... ...Alameda ...., .. -..54 49... ...BishopO'Dowd... ....67 62... ...Alisal ........ .. ....3O 47.... ...VVatsonville... ....54 36.... ...Salinas .... .. ....34 AT... ...SantaCruz.... ....38 44... ...PaciticGrave.... ....35 47.... ...SoqueI...... ...,28 Conch Hurley Carl Drummond Dirk Harris Roy MGSOV1 57 Dick Smallwood Bill Straton Dan Turinio Joe Russo Dams Placwlwwl Josephs High pulled ahead to score the three decisive points. But the Toreadores began pulling ahead after defeating the non-league teams of Alameda and Bishop O'Dowd High Schools. The next victory for the Toreadores was Alisal. The last non-league game for the Toreadores was played with the Pacific Grove Breakers. The season was rounded oft with the Toreadores defeating North Salinas in overtime, which established the Toreadores in 3rd place in the Monterey Bay League, beaten only by Salinas and Watsonville High Schools. Coach Hurley cited Dick Houston as the best player on the team, Dick Smallwood as the most improved player and Joe Russo as the player with the most hustle. It is hoped that future MHS basketball teams will be characterized by the same competitive spirit and sportsmanship that this years Toreadores expressed. VVE THEY 40 .,,. North Salinas ..., .,..42 3l .... .,.Seaside .... ..,.36 63 ..., Alisal ....., . ....4l A6 .... Watsonville. .,,,48 114 .... ... Salinas ...,. , ....49 57 .... ...SantaCruz... .,..5l A9 .... Soquel ...., ....45 36 ..., ..,Seaside .... ,...6l 72 .... ,,. North Salinas t,,. .,..66 Tim Millington Jerry Ogle Chris Rhoda John Sewald Opening the season with a thrilling win over Watsonville, the pre-season favorite, the Toreababes went on to a record ot 8 winsell losses, with 5-9 in league games. The seasons heartbreak came in the Santa Cruz game with the Babes leading lf?-7 at halt tirne only to lose later. Another disappointment was losing to league-leading North Salinas after the scorebaards showed Monterey 22 and North Salinas ll, at the halt time buzzer. Returning trom last years team were Sal Cardinale, Glenn Talcimoto, Steve Oka, Terry Ow, Jerry Abbott, and Weldon Morrow. Cited by Coach Kretchrner as outstanding players are Takimoto, Cardinale, and Oka, Takirnoto tor his outstanding play, Cardinale tor his shooting, and Olca tor his hustle. Row ls Weldon Morrow, Bill Esaki, Ron Webb, Glenn Tcikimoto, John Atkinson, Terry Ow, Marc Puskaric. Row 21 Marc l-linchey, Mike Hanson, Mike Sanford, Gerry Abbott, Bill Brown, Thurman Lewis, Sterling Rhodes, Steve Oka, Coach Lee Kretchmer, WE THEY WE THEY 37 ..,. O'Dawd . , T .,,. 56 110 ....., Seaside .... .,.,42 441 ...,.. Alisal ,..,,. ,... 2 9 5l ...... Alisal ....,... ,... 2 l 50 ..,. .Watsonville .... ,,,, 4 2 42 ...... Watsonville ..., ,... 5 6 A6 ...... Salinas ..,... ,,,, 4 0 45 ....,. Salinas .,... .,,, 5 2 38 .,.... Santa Cruz ,.,.. ..., A 6 32 ....., Santa Cruz .... ,... 5 8 3l ...... Pacitic Grove ...,. .,,, 3 6 45 ...... Soquel ..... ..,. 5 9 36 ...... Soauel ,,...,.. .... 3 8 47 ..,... Seaside ...... ..,, 4 3 38 ,..... North Salinas .... ..., A O 40 ..,... North Salinas ..., .... 5 8 Although the Matadors had what can only be called a soeso season with seven wins and seven losses, they did give Monterey fans some exciting basketball action. They improved greatly as the season progressed, for they soundly defeated Salinas 311-30 the second tirne they met after having been knocked off the first time 47-28. Excellent ballhandler Boo Wolff and sharpshooting forwards Billy Joe Jacobs and Nick Garnero were the outstanding Junior Varsity players. The tearn was coached by a former Monterey High grad who is now PE. teacher at Walter Colton Junior High, Coach Andy Gonzalez, J ' vwwgem wvNtWaf1-W ,:. .aw -. L in Q 4- Row li Bill Darling, Sei Higashi, Ralph Thomas, Charlie Mason, Boo Wolff, Bruce Franklin. Row 2. Coach Andy Gonzales, Billy Joe Jacobs, David Anderson, Robert Turner, Allan Blair, Brian Cooney, Gus Tarantino, John Greenwald, Nick Garnero. Missing Tom Blair. WE THEY 25 ,..... Alisal ........ .... l 9 36 ...... Watsonville. .. ..,.38 30 ...... Salinas ..... .... 5 2 A3 ,..... Santa Cruz .... .... A l 31 ...... Soquel ....... .... 2 9 29.l .... North Salinas ....115 Al ...... Seaside ...... .... A 8 161 WE THEY 49 .,.... Alisal ....... .... 2 8 117 .,,... Watsonville ---i ...5O 311 ..,... Salinas ..... ...QSO 37 ...... Santa Cruz. .. ...36 39 ...... Soquel ...Q7 AQ ...... Seaside ....,.. ...55 38 ...... North Salinas ... ...42 Q3 .. Q , s I f Q ,Q YQ A54 Until Ea' I si H . -55 In Ju, 'Q- . ig s gi V... Q x ' ' " Y. 7 xf , S- LJGH ,rf Q " Q E X 2 3251 Sm 23" 5 5 B 5 . 5 a X X 5 ft . X N , L ,A 3 5 .Lf - sgrgize . wggmrm ., r 3 Mew- fri- 'sf'ft-i',fQeix?LQt fi., il tszggi,gg,,rLY:zg,,f:e,:s ,K-.-. 5 Ref. Pos. left down, Rollins Menda, up, Bob Moore, right, George Rhea, up, Richard Ramirez. Row l, John Saunders, Yoshi Higashi, Randy Vierra, Jeff Burgher, Mike McDaniels, Bob Freeman, Kevin Mallery, Joe McDermott, Mike Sanders, Phil Cameron, Mgr. Jim Doubek. Row 2, Nicky Albert, John Knox, Jim Wilson, Mel l-lagio Dave Aoki Mike Roscelli, Sui Sevaaetasi, David Tiny" Nesbit, Ron Thorne, Fred Velasquez, Jim Ogato Coach Ken White, U T Wiw M.B.L. WNBSQIMQ "Competition was the key to our success," stated Coach White, when asked to comment on this years Varsity Wrestling team. This years team won the following: M.B,L. Title lundefeatedl M.B.L. Tournament Monterey Peninsula Invitational Tournament 7th in the Gonzales Invitational Tournament Monterey began this year with only 8 returning seniors out of 67 turnouts. The sophomores and iuniors worked hard and pushed the seniors. A boy never knew if he was going to wrestle the next match because someone was always trying to take his spot. He had to continue to work and improve to stay on the team. Good leadership was supplied by the three captains, Bob Freeman, Mike Ros- celli, and Sui Sevaaetasi. Outstanding seniors were: Bob Freeman, David Aoki, Sui Sevaaetasi, and Mike Roscelli. Outstanding iuniors were: Jeff Burgher, Randy Vierra, Jim Wilson, Joe McDermott, Mel Hagio, Mike Sanders, and Kevin Mallery. Outstanding sophomores were: Bob Moore, George Rhea, Richard Ramirez, and John Saunders. Monterey, with its best team ever, dominated the action in Salinas in this years M.B.L. Wrestling Tournament. Nine Monterey wrestlers made it to the finals. Winning for Monterey in the finals were, Jeff Burgher il27l, Bob Freeman il5Al, and Dave Aoki il65l. Richard Ramirez ill2l, Randy Vierra ll2Ol, Joe McDermott il33l, Jim Wilson ll45l, Sui Sevaaestasi il75l, and Mike Roscelli iunlimitedl, took seconds. David Aoki was voted the outstanding wrestler of the tournament on the strength of his upset victory over previously undefeated Benny Britt of Seaside. This years team was full of outstanding sopho- mores and juniors. Our Toreador grapplers were unde- feated in M.B.L. Wrestling matches. "Overall, I'd say we had a mature group, and this made for a very enioyable season," said Coach White. 164 XX fl f Q , Cooch White Jeff Burgher Bob Freeman Sui Sevocnefosi 1 V LJ Mike Rosceili Joe McDermott Rnchord Romirez 165 ' x Dovid Aoki Randy Vuerrc JimWsl5on Ref. Pos. left down, Steve Rodewold, up, Pat Gallegos, right down, Richard Perry, up, Fred Bensch. Row li Bob McFarland, Glenn Komatsu, Ron Carey, Bruce Davis, Archie Pitts, Virgil Agloro, Ziad Agha. Row 21 Coach Ken White, Warren Brown, Richard Foster, Lonnie Evans, Dave Bunton, Jack Smith, Perry White, Jimmy Clewis, Mgr, Jim Doubek. Jwdmf Vwwtig ' This years Junior Varsity team tied tor tirst place with Watsonville, making tive consecutive years that the Monterey Junior Varsity has finished in tirst place. The overall record tor five years is 52 wins and 5 losses. Some ot the finest wrestling prospects in years competed on our Junior Varsity team, which tor the most part, consisted at sophomores. Outstanding Juniors were: Fred Velasauez, David Nesbit, Pete Sanders. Outstanding Sophomores were: Dave Bunten, John Knox, Jim Clewis, Archie Pitts, Ziad Agha, Virgil Agloro, Richard Perry, Warren Brown, Rollins Nlenda. 166 wi" Till, M We 'SQA' if-Ali ' , .szfifili J 3 Biiijifhziw Y 5 I Row li Carl Druley, Larry Mendonso, Carl Cordinalli, Frank Prestigiocomo Larry Hill, Geoff Coleman, Jim Wagoner, Dan Albert Jr, Row 2- Frank Saunders, Joe Gornero, Pat Harmon, Cecil Richardson, Frank Billings, Tim Partch, Coach Dan Albert, Not pictured: Kenny Miller, Vwisttg When the El Susurro staff interviewed Coach Albert, he stated that pitching is the teams biggest problem. "If our pitching comes around, it could be another good baseball yearimayloe a 3rd consecutive championship." Power hitting should be supplied by lettermen Carl Cardinalli, Geoff Coleman, and Larry Hill, With wins against Seaside i2-2, Carmel 4-2, and a 6-2 victory over a strong Bellarmine team, things look good for our defending M,B.L, champions. Returning players from last years championship team are Larry Hill Carl Cardinolli, Geoff Coleman, Pat Harmon, Cecil Richardson, and Jim Wagoner. 168 Row 11 John Knox, Bill Esoki, Ron Webb, John Sounders, Sei Higoshi, Mark Puskoric, Row 21 Steve Dickey, Jerry Ogle, Jim Hammer, Dovid lmvvolle, Steve Gilbert, Mike Nlortorello, Coach Sol Cordinolli. Not picturedi Joe Lothon. J ' Vwwttg Baseball At present the iunior vorsity boseboll teom hos o record of 3 wins ond l deteot, Fine hitting hos been supplied by Joe Lothon, John Knox, ond Jim l-lomrner. The pitching hos been successfully handled by Steve Dickey, Jerry Ogle, ond Dovid lmvvolle. A good defensive teom vvith spirit ond hustle, the lunior vorsity should hove o winning seoson. 169 Row l Coach McNeil, Karl Klein, Richard Foster, Tim Ingram, Eddy Frazier Crawford, Tom Stutzman, Gary Hotsheier, Steve Guerra Steve Priest Ken Hovve, Mike Henry, Jim Henderson, Manuel Balesteri, Vierra, Dave Ehrman, Bill Russo, Robert Cochran, Ramon Dagampat Coach Prine Rovv 2: Anthony Wren, Randy Vierra, David Hughes, Vwwitg Twclw As El Susurro goes to press, the varsity track team has a record at three league vvins and no deteats, with victories over Soauel, Santa Cruz and North Salinas. Watsonville is tavored to vvin the league vvith Monterey trying tor second or third. The strongest events tor Monterey are the hurdles vvhere Gary Hotshier and Manuel Balesteri are near the top in the league, giving Monterey its strongest hurdling in years. Bill Russo and Bob Kvvon are scoring heavily in sprints and 4110, while David Hughes is one ot the leagues best milers vvith 3 vvins to date. Frazier Cravvtord and Steve Guerra have been deteating all comers in the shot put and discus, and both have excellent chances for league championships. Ed Priest is scoring vvell in 220, 440, broad lump and lovv hurdles. Carl Drummond and Ken Hovve are best at the halt mile. Weaknesses in the high jump, pole vault and Q mile vvill hinder the varsity chances ata championship, but the team should win a vast maiority of its dual meets. 170 Manuel Balesferi Robert Kwon Gary Hofslweier David Hughes Bill Russo Karl Klein M-www, V Steve Guerra Ed Priest Frazier Crawford l71 Row 'lt Cooch McNeil, Carl Kawato, Carl lngrom, John Harper, Kurt Bob McFcxrlond, Terry OW, Ron Stlyeirci Ralph Thomas Paul Pctqutn Gehring Sol Sato Frank Crewey Kerry Harris, Conrad Oller, Gerald Mike Fitzsimmons, David Warner John Peters Frank Jomes Bruce Moss Robert Ralph Ramon Dogompat mgr, . Row 2: Anthony Wren, Fronklin, Allan Bloir, Coach Prine ' lmdzf The lightweight track team, like the vcirsity teom, hos won oll three ot its duol meets ogciinst leogue opponents Soquel, Santa Cruz, ond North Solincis. The team does not appeor to hove the oyeroll strength to repeat os leogue champions, since there ore only tour experienced men returning from lost years squod. At present the sprinters are led by Ron Silviero ond Jerry Noto. Fronk James is one ot the best in the league in the 220 and the AAO. Jim Clevvis is the leoder in the 880 yord dash. Don Motterson leods o strong group ot distance runners including Mike Baxter, John Peters, David Romirez ond Conrad Oller, Alon McGuire has been o winner in the high jump in each meet to date. Pole voult, high lump ond weight event weaknesses will handicap the team in its ettorts to repeat as league chompions. 172 if Row lg Carl Drummond, Mike Henry, Neil Nelson, Randy Vierra, Mark Crisson, Jim Henderson, Mike Cooper. Row 2: Mike Baxter, Hosea Thompson, Charlie Peters, Buddy Fox, David Hughes, Dan Matterson, Kurt Gehrins, David Warner, Jim Wilson, Coach Doug McNeil. Steadfast determination vvas the outstanding quality of Coach McNeil's Cross Country squad. Starting at the bottom of the league as the season began, the team determinedly improved till it reached second position at the close ofthe season. After a dismal last place finish in the first district championship, the team reached its peak in the final championship meet, registering a third place victory. It vvas this last meet that qualified the squad for second place in the district league. The team had the disadvantage of being very young, retaining only four of the runners from last year's squad. Two of these runners vvere Iettermen, with the other tvvo being non-Iettermen, Consequently it vvas the teams lack of experience vvhich proved to be the greatest handicap in the meet against Watsonville, the only squad they couldnt suppress in M,B.L, action. But Watsonville did have the advantage of heavy support from its six lettermen returning from last years Championship team. The outstanding runners were Dave Hughes and the excellent sophomore runner, Dan Matterson. Returnees from last years squad were Dave Hughes, Randy Vierra, Mike Cooper and John Peters. The Cross Country squad of the 1966 season will be an inspiration for future teams representing M.H.S. l73 2 mm., lui 2 Close ploy or first. Terry Ovv Throws the discus 5 i -f ff ? F if nh Q, V In K w 'Q fy, -A V ,A H,-f wg. W V,., X?-1, ,gif-gd A - "QM, , 5 fs - A 4-i"w .. "' -' 'nr A. ,gf f A ' f ' -,V,r. 1 R rr , ' K- A A- .. iiw P rr 'fr ,145 - , ' iw - P fi-. A "" ,,,.. in '..., 'QQW' . K A x i m: - . ,r, Qi X QW' ,,,.Q,, 'W .,- ' H M :" 1 'K rrr- zri ' ' ..-r .V .-My '-.,: - :,r a K k k fl im Ji ---- 2 ...,:: 1 . A '-Vr- :.. .,. '--:- 1 r'A, '- -- Q A 4 f r '-1 ,'s-vw: f ..., 3.4.4 - NIVNLF:-K X A, r,V K: X v . L . g- ! , 47 - pa, ,1.L1i?,i'91MS?L': yan A A , K V A ' ' KN N. ,K A, ' 4 , . tg 5 C Kwon ond Pre-isT rurmirwg, 174 Monterey scores, Cecil slides beck To first. GUSl'I'Oll'1I'OWS Cl long one Holsl1eier,Bolesreri,ond Preis? clecm-up in the hurdles, ' ' -1"L1"" ' '5 . , . . ..'., -.411 -.1 .-,-. .- IU W k , ' -' - f x ov' . " -'Y' Corl delivers. Row lr Eric Hahn, Pete Hohnemann, Jett Woo, John Nlerhout, Glenn Komatsu, Bob Severson, Jim Rodriquez David Payton, Dae Min, Steve Hammond, Row 2: Sylvia Ng, Coach Campbell, Ali Nloezzi, Bob Dudley, Jim Wilson, Nick Craft, Mark Crissan, Chris Rhoda, Tony Soriano, Jim Bow, John Brock, Kent Hughes. Vwwffg Tennis The tennis team is beginning its season with a spirit ot confidence. Coach Campbell proudly proclaims his team should, "either win or be runner-up this year." The Varsity tennis squad does show great promise in the M.B.L. The outstanding players who returned from last years team are Jim Wilson and Chris Rhoda. Returning with them are the capable players, Dave Silva, Nick Craft, Tony Soriano and Mark Crisson. The hopeful new prospects are Bob Dudley and Ali Moezzi. Promising other players consist at Jim Bow, Pete Hohnemann, John Brock, Jeff Woo, Jim Rodriquez, Dave Payton, Steve Hammond, Glen Komatsu, Kent Hughes, John Nlerhaut, Dae Min and Bob Severson. The team should be as strong, it not stronger, than last years team, since only one player was lost. The team taces only one disadvantage: there are only tour courts on which a robust, twenty-man team can exercise its abilities. 176 Left to Right: Pat Burns, Lane Bennett, Charles Kahr, Coach Ed Larsh, Sal Giobbe, Rick Devine, Jim Revoir. vwwj Five returning Iettermen from last years MBL championship team, Lane Bennett, Charles Kahr, Jim Revoir, Pat Burns, ond Warner Keely form a nucleus for the i966 Golf Team which hopes to retain the championship this year. The five returning Iettermen are strengthened by the addition ot Rick Devine, Jim Mathys, Roy Glazier, Rich Fusco and John Forestelle. Because only tive ot the team members are allowed to play in any given match, competition for the top spots is extremely keen, forcing improvements in the vvhole team, according to Coach Ed Larsh. 177 The T966 swim team is tar above Coach Peresenyis expectations, After a loss ot three outstanding swimmers that were counted on to earn a championship for this years Varsity, things looked dark. However, Terry and Pat Lynch returned after o year ot alosence, and Captain Pete Stock took over performing the key breast stroke position, giving Monterey an excellent opportunity to earn the MBL championship this year. Vwi,sit5Q ' ' Row T1 Mike Garnero, Alan Baron, Ron Minearo, Marc Spritzer, Pat Lynch, Charles Sodersten, Terry Lynch Pete Stock. Raw 21 Tom Blair, Phil Adkins, Charlie Whitmire, Joe Anastasia, Larry DeBoever, Tom Daniels Paul Cook, Coach Lou Peresenyi. T78 So tar this year, the lightvveights hove broken five school records. Scott Harris set a new record forthe 100 yd. freestyle at0.58 sec, Rich Heiland set o new record for the 100 yd. bockstroke at 1106.9 sec. Bill Bruening set a new record for 100 yd. indoor medley at 1104.4 Phil Seril set a new record tor the 50 yd. tree-style at 0125.1 sec. ond also a record ot 028.2 sec. tor the 50 yd. butterfly. It looks like another championship team for the lightvveights this yeor. . MQo . Row 1: Kevin Mallery, Keith Mcllllurda, Bill Bruening, Rich Heiland, Jeff Burger, Phil Seril. Row 2: Scott Horris, Baldwin Vanderbiil, Manuel Real, Gary Miyamoto, James Armstrong, Coach Lou Peresenyi. 179 .V ,kk,. 5 5,6 V,kk Z: ,ii 1: - ,- 1' Left To right: Terri Turner, Sylvio Ng, Lindo Kelley, Tuu Seyooefcisi, Peggy Amzsfosu, Diourio Siickler, Goil Hoifield, Sandro McCormick, Lindo Rodriguez, Dello Lopez, Mary Neighbours, Lois Wilcox, Joyce Loughfori, Jomce Bolsley, Adrionno Wood. E M Left to right: Dovid Rooks, Pete Stock, OJ. Word, Donny Torino, Lorry Hill, Mickey Bronco, Jim Revoir, Bill Srroffon, Jim Doubek, Cori Klein, More Cnsson. 1 Cor! or the bot. Wilson c1TM.B.L.Cl'1c1mpionsl'1ips. ' J, X f-Q., Y mfg ' - Av, . ' ,V we - F 1 S. 7 S 3-,.Tyf,,-W-v 4- wif My .5 Q7 g g M M A QQ HQ' 125' Psi. , F-' ' :Eff ' jaw -- ' - . A xl "" ,, . x- ,qf rnflv X. K! 3 ' N if , ,. . -- , ' , Y, , . ' t- wif' J, -w.Q'..mf-,,3,,-"?"v ,gg f3..'-,aw-' -giwjf.-"1 ., Q ' N " F -vas, xx.A.'yY.,.1, it 'ff Nrmii-M Y N -A L -, , , M, "cu V M - V ,L ,mg , . , -I ., , ,, .. -4- .-. ,,-mf-M Y- 1,-fn-, Q, - ff" --'ir-if-.u 11.53.5.vf. mf . x' ' -f" 'QF' - - - ,pw-5: -,,, 1.4: .f M '-.- . . ' .v..-uf I5 A . , - ,ga , ,. . f .. , . - . . , 'F-me-W -"" , 1272-43 --E-EZW' . ,: --,- Druley scores, ANAQQEI Monterey High School, the PeninsuIo's oldest high school, is, indeed, on integral port of the community It is on institution setup by our community to serve the needs of youth, who, in turn, serve the needs of the community. T0 Tl-IE UN HY I-IEUAM TOBACCO Q1-IOP 373-2816 413 Alvarado, Monterey Novelties at Their Best CAMEl2AMAQlEl2S Photos, Cameras, and Supplies Olympia Plaza 1760 Fremont, Seaside 394-3451 CAMERGASTERS Bl2J0Q.JEllVELEl2.Q "Keep-Sake Diamonds" "If its from Kramer Brothers, It's Guaranteed" 419 Alvarado, Monterey 372-5308 TERRACE FAQHIONQ Ladies Apparel Petites - 3-13 Juniors - 5-15 Misses - 6-20 354 Reservation Rd. 1942 Fremont Marina Seaside K RIC!-l4l2D'Q MEN'Q WEAR 423 Alvarado Monterey AJZ. IQT Jewelers and Silversmiths 447 Alvarado, Monterey 375-5332 HOWARD'S OF MONTEREY Specializing in Junior Petites Suits - Sportswear - Dresses - Coats 469 Alva rado, Monterey 372-5176 SCH ULKEN-MORTON, INC. Fabrics ' Patterns ' Notions 211 Forest Avenue, Pacific Grove MAFZIANNNQ 59- HOUR SHOE STORE Make the Hour Shoe Store Your Shoe Store 461 Alvarado, Monterey 372-5151 Ol2DWAYPP.EQCPJPl10N PHAIZMAOI 398 Alvarado, Monterey 372 8085 WM In-1.. . Inu.. N OLlVER'S ART STORE Since 1896 421 Alvarado, Monterey 375-4557 of Pacific Grove THE BACHELOR SHOP EVE AN'S FASHIONS 463 Alvarado, Monterey 375-3668 412 Alvarado, Monferey 372-4835 Cl-IAPMAICAND Men and Sfudenfs' Wear Formal Rentals 454 Alvarado, Monterey 375-4347 SMITH BROTHERS FREMONT HARDWARE HARDWARE AND SUPPLY 410 Alvarado, Monterey 372-1880 1171 Fremont, Seaside 373-1503 K, r DOWNTOWN AIRLINE AND -I-he STEAMSHIP TICKET OFFICE P r C I1 0' G r Monterey Travel Agency, Inc. AM Service Without a Service Charge Special Youth and Military Fares 370 Alvarado St. 373-3266 578 Polk, Monterery 375-5955 S MOOUY Sports and Ski Shop 468 Alvarado, Monterey 372-4088 MAYLANS 292 Alvarado ST. Olympia Plaza Monterey, Calif. Seaside, Calif. 372-7595 394-6866 MGIQAYQ CAMERA Qi-IOP All You Need in Photography Supplies 470 Alvarado, Monterey 375-6327 APTZELLE Monterey's Finest Ladies and Sports Wear Aurthur and Hazelle Rathhaus 274 Alvarado, Monterey 372-3627 WW Momerzzv eruolo Portraits, Commercial, and Weddings 468 Alvarado, Monterey 372-2485 OLYMPIA PLAZA SHOPPING CENTER 1760 FREMONT SEASIDE ARCH LOADER 394-21 'I 'I Awww AUUTQPM AUUQMPM Awww ' ,hw-A Y UC.. . 1- .- Q Q Q. 1 , K 3.1 i 4 i 'ill I .ij ' 1 1 Q , ' 11 rx- 5 . . . 1 f 'L i 1 'H-'ff' '-Y - ,1-73" 5? 7 1 1 ' , 1, -'-L 1 1 . ' , gn' - . , . 5 . E, .1-1 1,1 Q- . 'ff-H 1 1 111 1 , f - 1 , -- 1 W' N I 1 1 Wlglii Y 11 A , 'I' - f ,a.jj:' 1..?' I 'JAWS-V. -. 1 '1 1 1 , 1 1- 1:11 1 111 11 '1 11 , 1 1:-. - . ig., Wf'f51.'1' 1 ' Y ' 1' ' H ff" 11 r 1 ' 1"1'1'3W1 'YE 'W 1 . -- .51 Tm g'fj111'J'fvi ' T, 1 fm Q, -1 1 Q1 111 171111 ' -:7"ffQ 5g'P11a1 .511!11 ' 3, ,141:1111'1,., 1111 111111111 31' ff ' '. if - ' 1-' I 1111115 ' ' 1 1 1 1 -1 .M.Tf11,11 1 J 1 V 11m!:ig..,1.' G, X . 11 :Sh ,1 Em :,m..1 1,1 1,w,1w: 1,,M1111l! U M Q N 13!11v.wN '.- , "1 1 f-,,,.,q",1, 1 , 1 , 11,,, 1 - , f,- , ' R111-11 1' YW,-11,,. 1 -1 - 111111i.,'1,,111111,111111'1 ' '1 ' 1 1, -1- 11 1 1 1,111-11111. 1 ""' " 11 , ' ' ' I 31 '.1:,"FT11 ' -:gg .1 311-141 11 1 N- 1, EF.: 1 W! 1',M N: ww M f 1 1- ' ,1 1 -1 - 1 ,. 1 1 -' , -1 N 1 1111 11 Y, .fm-1 11 .11-4 , 111 -.1,mH,,gw 1, Y. I A . 1311 1 L 1 EE 1' ,, 1 ,1 1 1' .1 'P ,-111 1 1 ., V - 11 1 ' , - ' ' ' 31 , 1 Q - 1 1 1- 1 , 6 3 5 - V 7 91 , 1 !, .. l 1 15 ' ,. . . Q ' - ,Q-11 - f. - 4 ' S I I ' 3 0 ,- . Q af 5 . " ' 9' . 3 13' A. - 1 . ' , - 1 ' lr ' fa -4 . 2 t 1' -1 , f ' 1 :I ' -av 314 is , ' 5 H V - it , nr i .. T '. 1 - ,s R 1 E K1 in 2 V 5,4 , 1, vm .1911 , . W! s, l , - V I . 1 -. QE ag - ' 1 A rf 1 V1 11 ,,.- -1 I R, 1 , ','1 1' W '1 1-1i11111e"f ',1 . N 1 X . ' I11' 31' V 1 1 1 1 ' ' , :11 . - .1 ,, ,n1 1 F -- 1 f, - 4 1111 1 1 ' ' " - E- -1 1 4 1 9 1 1 -111-12 .wi 1w ' 1 if -5 . I lr I 1 1 1 151 11 -.1 1 - W- , 1 , ' " I 1-1LA1-11 , .1 1 , H 111 11 , -. -" ' ' f.,11, ,,"111'1'f1 1 X ' ' V 1 ,,1 , G1-' 1 1 -1 '11" 11 ,V "" , 1 U I X 1 Y' 1 ik "1 ' A .. 111 1,1 14111, ,11.,1, ' , all. , F? X, W . Vu.. In na' ., 'L' ,' 1'11 "'1 -1111 - 1:35 ' 111, 1 4 V rf 11 ' if -,' I 1 212' ,.,1n1 1 2' A ""-'55'V1.'l- "' l if . -, M' ' I , ' 1' 551+ 5f?r?'f , ' ' -Y If 1 ,. 9 'Q A ' .L 1 W 'I .fp - L- . .I 1 ' - ' 1. I 4,15 A I ' X v - - 'f 1 ff if '. ' "fr L, 1 - i J, . F- 1- . 1. L V N 5' - 1 A - li E-L- 1-1 ' ' . 1 " ' si ,, - .- ' 1 .11 Tr'--iz I ' ' ' . ,.. -.F . Aj ' -1 ' Y ' 35- . - ' 1 '17 . 1 - ' P .: 'QL'-Q 1'1 ' 5 1 ", 5 v 1 Y: . . , 5 ll '4 3 1,-..,11,4 159' 1 ' I 1' f ' . 1 1 1 ' Q .J ' s' ' "' 'F 22-5 IZ? 1.11.11 1 ' Q ,1 ' ' M , I .. V , '1 W1. ,,1,f Q fnlef X V 1,-2 W-1 .1 - 11 1 YL A M 1 1 ' 11 Y if n . M-1,1111 11.11 P, V' , 1. 1 1 1 1 1 .5 '11 1 .1 M- 1! 1M,511!1,'. 1! In w1. 1- Q F1 ' gm-"1. 1 U1 1 1 1 11 - 1 1 'Y"4'1'A' 1' 1 1 - -' 1 11,1 1 11 1 , 1 1 1' 1 . , 1 111. ,,,11 3 1, 1 1 , 1 , -1 11 ! M,! ' f - ' 1111 - 111' ' ' ' 1 1' 2111, ' A 1 ' 1 1 , , M 1:91 ,, Wi: ' 11 11"11' I- ,jy . .. 11' ' 11 D 1 1 1 1 1 1 1 u - Ja, 1 ,111 -. Q , '. H? if w V . L .L Wifi 25.2, 1 :,f',fn-,jk W 1,4 N..-T ..- .. M-is , WS.. - "fi 'WH--' .1 5 nuff Um, :MT BE 'LM ' 'yfliiffl 1 d Nzamwg fa , 'if ' mia 5"1,ggnNrgy,g,-1.3, 1 i:sH? f ,wg ,, .u--, ,,L,iv'5 N: iw ' :,., "-Lim Jfex, - ffm , , I 1 ,Wm 'I !,,.f,-.4 , hh V. E ' nm .. :LQ Q -'13, iw a ZW 4 W 94 ,gb M H , fur-1' ' 1 'Iv Q. NL , M ww . ,, H ., W. Vila , ' Ji:1:j'Q,1.- - X f V 125 Mr 1, y ',., v'ni ,'., -- fm A. .Ai . W' an , .,,,, .M YI' fp .. 5 'rw' .-', 'ffi,wl""V-"'u Q , .. fl! A. PQ.: 1 - , Q .Z V, 51 U .L f . E . ' , "W ' -"gl ll .9 ' , ,. y ,. , ' spy ' ,,A, 'I , ' I ,. f, M mg Lu -,A - 4 .1 .- 5' J. .1 - A .'n.,. V- -- f . x- ' , fr Y. , f ,wtf ,.,.f.,.,,, --. 6 "bf-5 L V mf 'I ' ' fx' ' '71 "f,'.,,... , Q' i , , -' " ,. 'F ,wg "N F Q 4. 'L ' j "gm .M ..-QF.. , 1 U 7 ' " - ' L, ' '-. 1, , ,W,.,, ,,- ,. ' j",fQ,:.,r': - ,4.z..f:F5f5X?9' , il'li?lTl"M,. K ,V h .. .rf-M - V - 3 4Mt,,,,3b fi, in 9. ,,,.,qw 7' ' fi " -N ,ATM " ' .4 .W , ' WW?-?0 Eglfshf' 171-125 'KA 5 ,i hi , 'w r 1, 495 u' 1 , 1 Q? ,M L --,-' ww-:Q il 1 'E ,M 'A .I , ' X, - ,-W,-Q. V 'www ' H 1: V. ,, ,- Q , 4' A ' 1 QM, . ':,kq.,,f.1,' 'Kg '-1' f1mWU1f-,wwfaT..,.-'i-- iw , -Win '-1:1 , , 47 1 -' W ii -44.5.5 wE:fgf,..a:.Q,- .A Y ' fri? 1 Q., ..-mb, .4 , V h ' ' 'J " 1 , .' .Q "2 -5. fi-I 9' 21-'Sw' Q - ' Q ' ' ,hvia 3f3eji'if'V"'Tf5j",4 'lg -M "T"'-'i-' ' ff -51-9. 'Q ,A H L y ,. ' ' ' 4' . x- ' -"WV 'i ,f 1, . - -V 1 1 mf" "M, .Qxias45gQgQj"Jg-Zgffi? " ,, T fy Im-A. V ,Tum ' ,L XL: " 6 1 A ' ' 'ffwfwrwifssig gi2a?LfW.l,f.7',,Q,w..FQi - N . --L dv i A ' - 1 M Q 4 ,' - ff -,f4g:f, ,gxwhl -N H. 1 pf- . , V -' . Awgggwfi M' H- W ' , 1?l1 f+'f ' f4wwfw..Mw,M V, w , F' 'W Y "MQW ' '..L,,f5,"-1 , J - 3, Q A , 'V M ' "': XJ? ,aM,,gwg,Mg, ,g,'.' M M N' W A 1 , V- - ., N-F35 I V wm,?4,WA. ,nga jwmggfp 'w f ' ' 'WW rl Nl , , E v, i I !- V E 5, P F ,. L s F, E r F I k. L t, f E L i Q gf E I I g, E irq- F . r F E E L M E k e mms: PHOTOGRAPHY-AUSUN, STOCKTON ENGRAVING-STERLING, SAN FRANCHSCO PRINTENG-1.E'DERER, STREET 81 ZEUS CO., EE-BKELEY, TH ROUGH THE TRACY PRESS S


Suggestions in the Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) collection:

Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Tracy High School - El Portal Yearbook (Tracy, CA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.