Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS)

 - Class of 1959

Page 1 of 310

 

Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 310 of the 1959 volume:

.., ! ---i Vi: .u ,V N ...W QV K .VV 4 ,,, V , Vv,- V,. -V.. VV- V V H'flxiQQwfZjU '1' V'.1 A VV4QWj144-w.g .' V 15 " -"V -if---V35 FP' 35- J-I-.f.E'H-M2 3-fx V Mwff' ri' VV1- -'4 V V - 'V VV' V1 VVVV., .-j .-:- J,-5 S ifmwwdfgw +4-V--V .. --V V .Y A .W V V. 12 'R 1 VL. --,, -, V -1 ,V 15 A ff-W4 -VVVV--fp M V V1 -V -V-Ve -VX L-"5-NV. " " ',V- .- V Via W' 'Ki V .1 1 as-gi' '51-. 1 1 Vr 'WN ' 1-V V' V "Vx ' 4 11--f"VVV VVQ -W' gym ' -V-.,.,' ' Y VQQVQV,-VfV.V Vw-f-wMVVV'Na Vpgx- , X 1 0 1 ,- fl ' ANC -PZ V ', ' 3 V--VV .ffw 4, ,- Q V X ' ,V1 , YV. - ' XL - 'limi V- A V-f-51,1 .Qc Av, 5 V V iv, Lf J rk!'fi'1.i,,.,-j:- 7 . V., VV Vii- , f 'txf . "7 ,ggV,.1,!VV' M I--5 4 . x V . M'-V -X5 Y Vf'wVVVgV.gVV -V-.V+,,JV 3 ' 'SV-V E' 'M "W: 'V ' ' . -'f . QNX. ,4,v,VSgQ?..i In "-s'. ,eA ',.-. "VR T' if 7 -571141.54 EVKV 293, 'V M Q3 'V-Vee. -M 4 -- 7-"ll JW- M. Nfsvffgh X -" 'f9f'-W ' fi' ' if -'V NPV V F-V ' f 'f' L-' Va t' -dV,.,--'OVW wg is M' ' -,Af ' V. V1 -",,.VV V'f,. - .4 fd' 'rV -. Y:2.rf'! VV V- jx?- V V- ,". 1 ff? 'VNV PM 'MVLVH VVV M 3 --V1 V ggf+- V V 12,-, 1- vi? 1"V5 V1 GLY"-15' 51 i DX1, - gc . M! -:-.VJ3m'f?H9P'f?E M lk M 'V .V is 3- " in 'bw' f ,fy fn-. 93?-jx ' -1 Q f'-'. VVVFQJVA-Qsff Vg: I,-, 21 lg' . ,-I . T fl, L-' Q41 . - il 1 V 1. if Y' V V ,VV :ng-Vg 55 5 H ' 'Lv Hxiaus '. z-1 -V? 'JW 221 ki," V3 s V- M- lf". VD-G44 LV' f gf' 'A 1- V. . 1 V 1 27" gf' A -V-I1-ff-VV 1 :mfs V 1'-E23 thi ikkkriff' .- Va' f 5 ,,fLl1-U.-193 2 , L' . "5 Q r T 1-V' ,L 1' 1' 'WA' ,4 Xi:--V 72111. V Yfwf'-S5215 Wi'??Hx-VHM E MW 9 ' -af"-Vg 'ff 'si ' '-fgixvyg QW." wi j3':,f1",VgK t "Jai Qi! ig-K 1 m'w'w3 7, ,V-4' ' Q2 7' X'-. 'V 'v" V if " " 'f V' gf. -V'-1f:'f ' .Vf .Q--if-if-ff"VV " VV 1 'fl' X P J- My V f -Q ' JN V 'S 5 1 ENKVV 1: " WNWIANV V. V -V V? , VY Vg? MVV QXYEVQNVIGV' YR, ,, ,i V.. id 'N 1 V V 5' 7 '- V'-'5""3?1 wVJ H1 5- -V VSV T51 fi' V ,AV ' V-VV 'W' 5.-' V41 'u Af' V Yi'LTg 4,ag. E'wg,S , j5V 1 , '-2 1,-N-gm 5'-Vi 'Mk -V ' 1" ,f Vg x,:. - , -. - V '7 V, 'si V. 1 4' - V 1 - - 41 qi? byUg g E-wwf? -- -- - -g -V -,V , VVV -V ..' V V r , V-VV-.V ,Af -53, H 'gun 5 X ., - V' 24, , - -J,1,,..l, . VV- -,-. V, M VV. ? -Va "rf 1,-1fm'-V'V-5-- ,' VV gs '-V VV: V! ' ' 5' 1 6 I7 VV'-'fl i':.,f,J:,-F1 1 ---" HV.., f, 1V Q Vgiiflal i Q :S Q ' 'Sgr-Q-QV--,ajrz lggfv- -...V.V'--f 'ff I -A K-2-1' -'V V - ' I-:K 44:1 'Ill Hx. al khg-i,,,'X4V V ' g 'z"k,VV" JgL,,:M' 'fig' --flfuf-T21 1 - - 1- . V - gf-:Q VV:-1 -1 ' U1 WX' V 5 1'f-wg. -V1 :SU if eq iff' ..V.HVVVf-W-,fV'f- V- 'M Ve- -5 V 1 '- it ,- V X. 4--f -K PA-NV 33, -AM, ,g gg Vx- eq- V' -VN, f - V ,ix v- ry" 2' -1- -Y' f -QV V 'eV W- ,VV -f- -1 .MK 4 M--V V,-"5"?V-A395 V 'S ' ,V VV, , DVV.-v V V V'1,'4-1-V-.,xpV V- VV f ,.4- Vw-M - P , V Vgr - V Vx, pf- 1 4 Ak I., 1: 4 , V . p' . V ,,,,f I ,ff Lg. ,V V -. 'V , . VJ- L ' V-V V- Vf 'V V 'LV"""'-i,,,V.g-4 f '----Vg -' - Vf, " V' - V - ' V wg 5 V V ,V QV, 5- FV ' - L' ,- V, , ,,.,--,.V..w. f' JVIVV2'-" VV., f'.:'-, V L 1- V-ff - VMV -VV V Vw .V -1-V' V--f V ff - ' M 1 ,- ' Lv .- CK 2" V V'-"4-Q ' 7, -VV 51 , V!! ,!'1f"Vb'-V1 X V 'I ,V z -ff' V- ,Q 'V fi Vw- df V ,VV 'Vx R- 1 '- 1. - .V f ,VVV n' " 1 1' - '1V57"-f-Q1 V fg,XVV,,. 'ef'-V 3 'VV' Q V ., 'e '? ' V KV-V-Vsf.,.VVLLV V- ff' " ' 'fM,1.,,"",'f' - Vg' ' V,xV V 'LA' Ly -'V -L ,V 1 'V Q ' - V- ' H 1,-" F Y Q gc 'H,.- "?1f?PV,'- .V ig -V 1 '1"f I " 2 ' ' ' .V-2 - VV' 2' , V . V1 -' ' . -- V ky in -VV 1 4 -W V A xv Y I r I ,K ALA YJJI- VV, ' ,V' V.,-1, ,V ' ,V,, , V . -, . Jr- mg fl If N 1 V - . -- 57 4'. V 11, 'fill :if,,, ,L ' WV ,. far... 1 'K M ,,1.V 1-x,,35.,?'f:',f1MV -M .Vw "' V., 1' U 'I - Vi' 1 5, ,wxr X, JV.. ,, ,bl V mf-'+V,f1 ',u,:'V 'J -,lf V - VP 1 . f V Vygvm -VV V., V. V- VV VV, f K5 at -ia Z 1 k ,A FL' in J., rf. ,hi--,M I. 113 nj if V , V .-V5.3 V6.4 If' Q ,V 1 f""' 'a V V. f 51,11 ,J ' 'ff 1 LV V' ' KV. I -V VV . V-V, V, y a,VV5yQ,xgVv Mx,-If 1 f at . I- V-X hQVs,5.V,3l.l:.- VV---'VV' -VV f. 441-411 -VV" QV . . 'V .1 'KT' Ps 1 -V V- V -wg! ' - V I V If f Vg 'RV . V VV- -Q 'Vu 1 VVV . ,Lu .u-Vail? V-,V ,Vw 'ax Y, , , ,K r A uf", 'V if 'ff 1- ' ' if Ve: 5 Vqw A If - J- V V , V! V V , V V -' V VV ' If H Q ,MV VV"-V' ff 1V ' . V' v V o . I., 59 ' - - -'.V 1 . f - V f V E V V -V V Vi, Vnu 5, VV1-V-,V-V VV VV V V QVHVZ V 'Q P 4 I YN7'K'm M' ., ll. .V ' N 4' VV i' w y V, VV P. VVDA rw I 9. z A X , , f V Xa X L f . . V 16 ,V V.gxVV. yg,,,VV'3y yu Q' 'Y '31 .5--ff' 'N V, V V -VV x V V -u f' VV if Q -V V ,V --JV. V 1 Y ' Ply cg .1'f:Lf- "VA k--.vu HQKVY 'V E' 15 L N Nr x 1 X VL ,ya x xp 'v-.V 'Z' x .' V ' - VV . -,V - V. U . V V VVS-A .2511 VV' V151 ' ' 1 Wuxi ,f-1-AV VV 1! Vg MV X ux VV V v1 ' V 'Vg w. -V V .. , -lx .NJN bg N naw I' V rl .-V V 'Vu' r 1 1' 1, 1. VV V V g.-V . K V r-V. V ' 'V- '- ' V' H fi L Vw-r-fy 'WW' .-ff' K' '41- Y- LX V '-1"-Jeff' --Nw 1 . .V 'VP' 1f A s 'ii 51 V . 'I 2 'KI' f V A ff' V-U4. 35" ,412 'xg-H W, W V mug YQ it 5V -J.: 44 . 1- ,EF Q --Vg V- ---fr' SV 31.4" -.- 4 -V a V-V 1 V ' P V ' V ' ' '-V ' s " ft. V ' Y: V.V1 ' V 71 73 "'j'f ' '27 VN, 'ag' ' '15.4H,f K'Vf,"'! YV MU 1 -.4-'hm t V Aj' XX 3 if 'VI VV ' 'LV I W hx 7 'IV' "-Q 4 'MW V ' '1' N1 f':V'-ff? "ff B x tv: X LL. Lfi I ,VFNH Vi- Cx Vrxtkw-,I V, V :IM V 'W 11 iq I ' "Q X 131 VV-+3 - 4- I. F' I 7'3" M-7 " V? V fl - V, 1-VV 1 V .V --H V ,Q-Vw-1,.'1-.-"riV.,VV f 1 K 1' 'Vf V1- VW 'QV -V V V x 1 1 V: 'VV I-V VV. Qi Y ,VV " " A VV., J - 1 7, ff v 'V VV-V- W V-f V 'P V fl ,fr-,r ' - 4 I A J lx , V V V+ VVV V V V . , 15 WVR-' Q X ' 'K 5 ,V .I " 'I Qi, -IL i ' 1? ."Y 17, vu A 1 -V - VV , ,-1 -,V, V IVV- V- jf , . V 'Y--"V-'V --V V51 -v'VVVV'V"'5 V - - 1 VV 5.3! , VI -Q Y, R :UV-4 , V! X rf- '-xi w wgfy 4.1! V-iw, . 1 ' . ' V A lf- - - ,SV V L1 V'-'W' V-1'-sg Vf V'j V ff"-V'?1 ' fx ff Y V " jf 'WV 3 ' Q - V 'V V5 " ' -'V VVM- V 45,1-V 'HV' " IVVV '- VV .. V V- .- S 1, 4V V Vvf:V---'Q-.qw g 'WMV V V, " T .Vw I .AV . ', fr V--V-V'-"VV It 1- ? V -Ma' Ve 1 ,Ti ,u 42.---VW---I 3 ,xr Vf , V vi- 1-Vluq ,. Q .Vi-In V A y-. 7' fi ' 'JV if " ' T' 7 V VVF' "ff ffl' 5 "Vik" 117' ' I L' ff 'K Q' 'lit Yr. 3 LLVQVVQ- V f-.N l ' 'Y' A-'41 -1 xxx fix Hd' QV. V- - 'V ' V -'UVM -Rf. --VV - x i' Aff' 4- V V VVV-V-,,V ' - " 1 -' V V " 1 g 13 V, ,Iv it-V MLAVVVLVJ A , M V, L if W fr X ,if will ff 21, Pe. f HK if V I' fkcixll Ak, I V ' V X V V Jwq- ' j,.Vuf 7' ' , V- A " V 'Tp ,, y , '45-if 4 X V -V A, V jf VV V,1V Q Gy Ven A-1, fi 1 5 'W X F' 4 1 1' V ,' VV V 54- , .. 4 ' f 'N ,VV s -ff 1- V V f f 1-If V . 4,1 1 9 - X 1 N f ij , V x 1 x VV ' 1 L ' ' VP' f J ' f 'I ' ":1':x 1'--FH ' .V3V'-"""'L'-VL -- 1 V . N' ' T' '- V 3 '1 .,'iq'l,,g3' 5,-ww ,- V2 f '. ' 1 VVVVW fn V-V V V,V V----V-V .i,Vi'ij,V'gf V- VVf' -V15--' If -. V. '- , P Vj.Mg'.1- 'V5'V', "'f"' 1-5. 5 1" , - -, ,V ' . I V V V V-QA 1 V-' . L 1, - .. A, K V V ' V- ' V V .. --VAL' ,Af "i2fV'? CQ. -.-.-511 .. V' ' U' V 2 A- V. '55 N' .sw " ,. N .- gg 751 , fb' rj ,VV , Q, , wig :L V fy ' 31-N f-J., lf, ' 11 7, 5 ,VV if ,V Q,-5fg:fff,Vf '-L37 eff. VV ff-S, ,-' ff. , X-V52-13? 4 jx V , ,J b Zfi:fgn1515'?""'-V. V- E' Rf. ' V4 We ftki 'AV '1wv-34.4.-.1'f' -ff-1' 1 V - V ff" '- Y 9' '7'-V-P .fp JPL VV: - . -.V,i..,.gV',,f' V - , f- " -5 :V ' 'H' ,-figwg ' ' MV run ye" F Lf fi' . 2 L fffi -IQ! 'V V"6'TVt-- ,rg ' V A -Vu -,-Q' ', Aki. gl , IN- X' ,L " -5 'IL P, 351 ' Q, V ffl' V12 Ag R' :1V.' ."4'.- VV,5V"-4,51-Q - ',1 1 Z' -' 'VE' -1-:-V V. . , I' -M -QV 5 V, -1- , V .Mag ., A2 V it ,,-wg". V IL, SA!! , V V -V 1' 1-VSV' 1 V, -L 1 "gy za, sq- 1 V- 'V -1 V uv E-'1V-1' 9. V-1 ' ' .fav gf' !' : -MV. 53 ,I - -- VV .' 1 -'- Y , V -V -1 V -VV FV ,-,+V V-V V V--Q . V 1 VVVV . :VV V1 V V VV- V. , ,QV . wg .-V ,V V- V 14 V. if -... VM V - V , -5 V- V V- Vfi- 1 ,f X-VVVV,.,,Q ' ' - . ,V -L V F4 VV V- 'V LVZXEV- 'wi f-'Z' "gif 1 -E 'ima V..ff:f7"'i1' .f"VV""'mf' if 75 ' "wif-X. 'VV-'15 " V -2 1- -'VV -VW ' A-f ' V V V-- ' X X A i, Vg Ing 'QV -A, .Vg -,Y-,uf Xb' , K :itz , ni.: J 45 A , l J Lai.,-El --r.vqE.!V,,2' IJ aV,. V .'VVVf4, - V y- . ag'.'f,,, -V., A, T .wp 54, .' I .N ' V' V-lp gg wr. , fx x-EV ff X3 V f, V., xqxf .V,,ifyf'SS4l-, Whfw In VA . ,Yi V'-J V -iv V" - if V'-I xii- I ,Q ' H' '-I '51, Fix? K' , ' 3 '?:-5fk,NLV I., V 4' V , ,VV my Q ,Xu I I V -M . V! VM-W KFM54 ,V VA f s- -- Vw Vv rm- XM V. N .YV kt A V W ui, -. V -Q .EVM ,N-V 3-V. V 5 ,4 gh 'IS 4-.V V-V -VVVQVW 'V V 4, - V V-V fr -VV? -V' :X f'V,?':, I -I-L' .-HL .Rn-V V. 11-3' :Ng V 3, 1,134 LV.. M' .tV'i-:- 1235. W Wff , . ' 4- Q W f WWW M ww M ygsfy ffm? N uf f ,V 'x ..f. I L, KQV! . Si f ,ff-A , ,jj l! f. S ff' fyly DLQHAIVI uf!! Kilt' M QQ klf,A,f!f K ,, J J 2 MQVL 3 xl' 'mix' n fflmjli I E ,Q f""" 'Q f? Q, " ' , JN" 'x , pn. HR f' A TJ yr uf' VK' N A+'f"V , , - ' Ki .L?,,:'1,' IV? JJ!! L,,3UM?'M ,U j fi -:X Xi Q J 5 'J D A IA ,.f,3.f"' 3 X. may L7 ,Q ,Q-NW' V ff A 51 X N A-JLJ . ,i',,"J"'J?'EiE , J' Eff, , if kv Qi ,X fl' V' fx If I' ,"" 'f A .J " 'C fflrj X, N' ii ,W Ljflfvj X' I 1, X '7 f I1 ,' fl j 0 ', . Wk W f ' f 'fl j I ! '4v- f ,lk 4i7'f9V1f'r W - f if ,J 9 5- QD M , xx? A X Nga R g, 6 k, , W rf MM we FT? JTN! H 4 " I X 6356, LEIJZNGKQ rp Q A 4, ,AY, fx dwg-eb sie!-f 'qvau' M4 Gif'-"-A-e3.L'-ii M :r,Q,,xk3oi,tv T. WL bw-q-Q 7mb'L'i MQ, L . .DSU LESNJV 0-.M.I' H ,. x KW LZ Q ECL' ic, CSYFQEQ fit? ff Q ' Aga , 5253 I m-A7 grfgf N 0 fp, wp EEW1 vag, Pc, MQW Q if 15 y Q :rf Q2-19 A ffwx ffrlfl 'ilk if L M .K ' S-gl XX- Q by i by lk .I M 5 KY v N X va ff iw' jg' X Six? r f, A L ,f ' - .Q fi 7 NY Q is ,R : Xl! Adi QQ ML, L X G 0' I L ti wg 1, ,ibm Ex " - ' Y 1 K X M Lx y yn X. A I , iyfv, E ow I Ik ,FE V llfx , QQ M 5 J .J x . X P0 , L M Z ,, v ax X if I K X' 1 NU 6 1 ,Fi Q6 X Nw , X 6 g A AK gf XY N' is 353 l , K ff- ww , .SE s. jk g X I I .isis Y JT 'x!V.Ij ., . J f GO ,M m- Lv RS Y I if yy 0 . fx gg, N J 1' V .23 all W if ?j ? nf Q k Q05 Q 0 X Q5?ww '53 W ,QS 'ff Q dm 'P Q3 diff .Q 'V xy X x .3 S'-fa N , NQSYJJ 55355 A ff 1?'YfEff M 5 ws? Q ff ' Hsw??Pf5Wi1 My 5 'J X Eff 52. A 15? , 5 cz EJ QD, EQ?s'xf XR K Q KBQQQQK if V M N X7 QS-'fx 3, 5 :J H 2Xf?gi 123, U G ' 'P SP -52 - up XTX E WN M Q Q!J! JJJ-5 5 Q, kg? QPR lm Q V, W N v WGS !! SL, JV . My W Q , -,N ' A Y XL 69' 11 J V LVM Q flu ad MQ If A. :u 7 O My ? aif'0L'0L?'H W!,fj, QQ A . L, MM 4OWLMJA.5 fQy3?'fuMff1'E w ,,w,w1k pwfl! ? 4, Wffw W W J l W M p?5f55gf,Qf jffjfff W MTW , 55 my 6 Ji. Us WW iw t wxi- vwaa 76.2 rife. , Q , Q9fAf4f-L.J" .1..-4.4.4 ,bp ' 'M 5 l , A haf . ?M-- ,.94,oYi - bf, ,513 , ZJCY ff? A I 5 M4 'G 'S 41.2-4,411.1 ,L-,ix . f X' 5f.,fg,f ,U ,Z I ' 408, ,:j51:4-4Q:,ffl,gJ 0212520 1529 2 K Yearbook of N' , iv X Topeka High SCMERK s ,f e KANSAS .Q KQLUME XLIII Ea'ztor - Ifaren Kzrkwooa' Assistant - jfyfee Taylor Associate - Kathy Covert Aetoerttsing Managers - X I Art Turner, Pete Barham ua we ' ' l F ,r 2 i 0 643 I . 1 I 'w 1 ,-,. J' S 1 Q is E, if Q sal igmgw Pl EM :MJ l time OF THE NEARLY one hundred entries in the Trojan Seal Contest sponsored by Quill and Scroll, these six girls were declared the winners. They met the challenge to produce phrases to typify Topeka High School's purpose and idealism, and de- signs that would symbolize beauty and dignity. Theirs will be a lasting imprint upon the many thousand stu- dents who will join the endless march through the dedicated Halls of Troy. DESIGN WINNERS. janet Hunt, third, Lynda McCune, first, Cynthia Conrad, second. From Our Tower to Our Goal ALIIS EXEMPLUM 'fs' . if f., - L, , lui' 1 , Q1 C 9.7 7 A ,, t f-4 4 A fm rj A 'ff . , f " 51,774 M D T ' i -J 'l j f . M i, 4 4,7 ff ff V if 1 ' ' ' 4 , I jg! U , MJ' '-!fz1'L'7f ff 14' fn!-if ff X 1 ' 1 T. I ,fi Q , V N . 17711, Q11 .- -Iffcf . I 'jul Q r L f ,ff ,ff 1.1 in ,X .rzf QM ' LL V, fgfffl X iff . L" ,- MOTTO WINNERS. Wendy Fisher, third, Norma Purvis, second, Jacque Ramsey, first. 3330 l 5 A Q f .S SEK., - vm... f 1 V5fa,yf,ft V rl Qu V, . iv wi T f 'N .Q 'Www I 4 F I wwwm ,, T f f e ,gh :lg " ,1.1f.w -.., 5 We - ' , ., ,I Q 4- s-mf L , uw A . f M' .. . ' -V 1 'a f' x f' . 1 . .Q e is "H" . 4. A if' i , ' ' wasaiiuilf 7 ar l TABLE CONTENT d 7d4w'!-if f . 2 ww W -7565 Qw ? f--- wif' - , -:f" -:L ' ' Q1 Administration. . . . .page 6 IEWA ff".n,.f ,jp , 'D ,f 2 47 Liv 517' ix N Departments. . . . .page 22 7 C . C, . if --ff' 1 ,--X5 J' '4 A Student Life. . . . . .page 64 A -Z Myra if FCRQ . NJ. .-, J K, XS- 2 B l lx Vg, Athletics .... . . .page 118 riff 6-f ,af 5.02.1 P' -,ff .av 'E . Student Body ....... page 152f Q Q., Jr C72 .,,N., K ' si? X17 2 A-sf Senior Activities .... page' 220 J Q57 f 43' l FA 'NT Q.. A isin .. . .. a e 4 Lf' .ff 9 dvert g p g 2 2 X My wp! fb, 3 .. . , :"' c Qin td rj .7 L17 Foreword ..... HERE IS THE RECORD of another year-a wonderful year for twenty-two hundred and fifty Trojans and their teachers-a particularly thrilling year for the more than six htindred graduates. 1958-59 has been a year of vast strides in science and industry, of great determi- nation to strike the keynotes of world peace. For youth, it has been one in which educational progress has been studied and new methods put into practice. 1958-59 has been a year in which much has been attempted and much accomplished, but everywhere there is evidence that special training, education, and adherence to basic purposes will be a challenge to young men and women. NVhether our graduates go into technical fields, become profes- sionals or diplomats, or follow their own personal star, it is their hope and that of their teachers and administrators that in this year they have recognized the meaning of l Trojans Today - Leaders Tomorrow w 5 , , 3 1 L . l . 1. V -VV 1 f , f f' M J , , if X! ,ffw M79 M J J 'J fp WM! 1 J 5 J 'lffx 7' W fb' W , yff fy! W U ' I fy C9 M V 'ff .ff nj' f 1517 jj' W V ' J ofa!! ff W V I VJJXL!! flu yjfy. 7 7 ,Q ,if V A 770 f f aff , 15 3132. figw 55125 Miif irizii ?:!:?g1g sf J 'iff' f iff, gl 4 15:3 f f'5 f 23' "fi 4 uygagl W , Aw fx ig' ,Q Q-. We are met 150 a'edz'ca1fe. . ." - Faculzy Meetz'ng DR. GILES THEILMANN M. J. WHITSON Director of Instruction Assistant Superintendent WENDELL R. GODWIN Superintendent of Schools Bonds, Taxes, and Teaching Are Concern of Directors BOARD OF EDUCATION President .,.................. Fred W. Rausch, Jr. Vice-Pres. ................,.... I. . .Dennis C. Payne Ray A-B'0"""'1g N HOURGLASS does not hold enough grains Robert R. Schendel Drncordon Ajummers of sand to measure the busy hours that Merrill W. Wvertz Topeka's school administrators and school board Mwfllfr 4--'-4-4---'----4 f'----- I 311165 W' Poflff members devote on behalf of the cit 's 'oun Y I people. XVe, at THS, unquestionably share the public's admiration and appreciation of their tireless efforts and keen interest. Expanded tasks faced them this year with the 1958-59 peak enrollment, the need for modern equipment, and their desire to increase teachers' salaries. Two new elementary schools are well filled, Highland Park's annexation is almost com- plete, and other plans are under way to continue the expansion that has come about with Topeka's rapid growth in the last ten years. The public school administration and the Board of Education are dedicated men and women who must be able to "sell" education needs to the com- munity. Their office building on I'Vest Eighth is a beehive of activity, all turned toward one goal, the giving of the best possible educational facilities to Topeka's youth, leaders of tomorrow. IF THE BUSY LIFE is the happy life, then no employees of the Topeka Public Schools are happier than Miss Elizabeth Donaldson, ' treasurer, and Mrs. LaVon Armandariz, Mr. -..fT"xsx Codwin's secretary and office manager. 8 ii -,,,,,! SMILING IN THE MIDST of stupendous problems, Mr. Whitson and Dr. Theilmann reflect the all-over ood humor that aids in understand- 3 ing human relations from the administrative point of view. an E J Xt, mask -' 5 It 1 DURING THE LAST few days before the new Low- man Hill Grade School resounded to the laughter of happy children, Board members Wcrtz, Payne, and Rausch make a final tour of investigation. MEMBERS CHECK OVER a scale model of Topeka W'est just before a regular Board meeting. Seated: Mr. Sehendel, Mr. Rausch, and Dr. Summers. Standing: Mr. Payne, Mr. Yvertz. and Mr. Browning, newest member. 3 ALL GOD'S CHILDREN-but particularly All To- peka's Children-are Mr. Godwin's chief concern in these days of growing needs for educational facilities. OWEN M. HENSON .4ssi.vl1u1l I'ri11cipc1l Ilirrrlm' of Cllrricllluul KENNETH NIEYERS .'1.s.si.xIr1z1l I'rincijml llirrrlm' of Guidmzcr' OTTO BODENHAUSEN llwuz of Boys PHYLLIS A. ALEY IJVIIII of Girls ANNABEL PRINGLIL Sfll0flII'.YfIflI Director Key Administrators Fuse Mechanics with Idealism ISTTING AN "Example for Others" were our school administrators who skillfully guided us through the channels of learning. They earnestly pledged their time and their interest to our prob- lems and goals. NVe were inspired by their strong leadership and uplifted by their sincere friendship. May they know that this service and inspiration will always be remembered and appreciated. The many complications of enrollment were capably solved by Mr. Henson, Director of Curricu- lum. Through personal conferences he endeavored to help students plan their schedules. Mr. Meyers, Guidance Counselor, coped with grave responsi- bilities as he advised many students on their indi- vidual problems, set up tests, and kept records. 10 5' li. B. WEAVER, Prinrijml :favs . fl in ,onus ....-"" is The newly created position of Scholarship Chair- man was filled this year by Miss Pringle, who resigned her former duties as Dean of Girls to accept this responsibility. Serving as the new Dean of Girls was Miss Aley, former social studies teacher at Troy. She had the added responsibility of co- sponsoring the girls' pep clubs and cheerleaders. Mr. Bodenhausen, Dean of Boys, counseled and handled disciplinary problems for boys. He also doubled as head football coach but recently re- signed to devote full time to counseling. 'I'hrough the administrations untiring efforts and kind guidance, under the capable supervision ol' Mr. N'Veaver, Topeka High has again claimed superior rank in national standards. ns, 4 k H- -sa EXCHANGING ideas over lunch is a pleasant way to do the business of the day. Mr. Henson and Mr. Bodenhausen enjoy "the best for the least." MR. WEAVER shows interest and approval of Troy's new seal designed by Linda McCune. 'Sl "BACK TO SCHOOL" night gave many parents an opportunity to talk to the Guidance Coun- sellor, Mr. Meyers, as well as with teachers. Miss Pringle, Scholarship Chairman, explains some of her plans to Miss Aley, new Dean of Girls. Much of their work is inter-related. 1 .liz ws f ll Mr., Mrs., or Miss, Their Aim We Is To Help Our Youth Mature BEHIND THE seemingly endless hours of class and home work lies the guiding influ- ence in our lives-our faculty. WV ith never-tiring efforts they have led us through happy, profit- able years in the Halls of Troy. Helping us as teachers, club sponsors, and administrators, they have become our friends and have eased us over many difficult decisions. We welcomed thirteen new faculty members to the Trojan family last fall, five in newly created positions. All have spent much time on profes- sional training and in conferences, learning new educational trends and emphases. Through departmental programs and study, and through their social groups-The Guild, Majority Club, and Men's Club-they have become closely asso- ciated with each other. This relationship is being broadened to include plans for coordination after Highland Park's annexation and when Topeka High XfVest is opened in the fall of 1961. Topeka High's faculty has an unusually high percentage of teachers with advanced degrees, and all are interested in church, family, and community activities. "Aliis Exemplumn on Troy's new motto is aptly written for these, our friends-"An Exam' ple for Others." 1 a . K ,il 24 , i xt X Q... 8' , A ff L 5 1 f it ' ' ,. '3 3 3 t it " ppp , .-,V Q wif? , 12 "REMEMBER, GIRLS, Don't drink up your profits" is the good advice Miss Phillips gives the Future Nurses. At the Coke Bar are Connie Tevis, Barbara Pierce, and Diana Harrison WILEY E. ALBERG, M.S. Social Studies: Coach Football B-Team Ass't Coach Baseball, Basketball MARVIN L. BAYLESS, M.S. Typing: Basketball Game Cadets JOHN P. BLEVANS Trade School Photography MRS. EARL D. BUTLER, B.S. Typing, Foodsg Co-Sponsor FHA LOUIS L. CAGLE, M.S. Vocational Office Machinesf Business Education Club V. GENE CHILD, B.S. Mathematics, High School Science, Movies A AJ' nu5r'f.'f , ' f-ig,?',,,ii u4vW.J'L'i ,-A,.Q,,w f,.gqf1.f ugt gn- ,. ' 4 assi -'ff' M - r?',L'fkx'1 'Y 52, , fe if 1 , 1 aw f X glaze' . xg- . . Mfg, Q' 1 il mf!" 1? N, E in if 3 M ef . , HAROLD E. DILLEY, M.A. Social Studiesg Cafeteria Lines, Football Game Cadets EDNA L. DRURY, M.A. . Latin, Spanishg Language Department Chairman, Latin Club MRS. JAMES A. EDMUNDSON, B.S. Study Hall HUBERT F. ELLITHORPE, M.S. Chemistry D. L. ERWIN, B.S. Mechanical Drawing: Track Coach, T-Club, Lockers EMMETT L. FINK, M.S. Typing, Bookkeepingg Golf Coach 'UCZWV fd' rv Q1 wi i ' fx - 4 It , ,. 2 ' A A A -IAMES F. CODER, A.B. Social Studies: Hi-Y J. LEO COLTON, B.S. Auto Mechanics, Driver Educationg Open House ELIZABETH CONOVER, B.S. English, Ass't Red Cross Study Hall: All School Party MRS. IRVIN COWGER, A.B. I.ilmn'y Assistant Slurly Hallg All School Party HOMER S. COY Trade School Electricity MRS. ALLAN DAUGHERTY, A.B. Study Hall CHESTER A. DAVENPORT, B.S. Mathematicsg Sophomore Coach Track, Football, Basketball JOHN R. DEAN, M.S. Social Studiesy Coach Basketball, Baseball, Sophomore Football JOHN R. DICKSON, B.S. English, Operetta Staging, Special Assemblies if " " , 1 ' ' X t L J 2 TWO , B P"'.QQ iz. nb W...-vi 'refs in 'ble' , We-iv' WMF dw EDWARD F. HADDEN, M.S. Ifiologyg Game Concessions ROBERT M. HALLMAN, M.M.E. Orclmstra, Ensemlzlesg Youth Symphony HARRIET HAM, A.B. English, Readingf Future Teachers l MRS. MITCH HANNA, B.A. Study Hall,' Christmas Party Program VERNON G. HAYES, M.A. . ""'? Audio Visual, Study Hall, Lost und PAUL R. HEITZMAN Ag. 15X Social Studies, Youth fo rist, - Rep Council ' Ax if L ,jig I "" 73 fi- w'h A BERNICE FINLEY, M.A. Clothing, Social Livingg Supervisor Home Economics, Usher Club ELBERT M. FLY, M.S. Vocal Music, Operettag Music Assemblies MRS. JACK FOCHT, A.B. English: Operetta Dramatics MRS. FREEMAN FRENCH, M.S. Mathematics CLYDE E. GILBERT, B.S. Printing, Vocational Printing MRS. FRANK GLADFELTER Library Catalogue Room MRS. W-ILLIAM j. GREER, A.B. English, journalism: Publications, Quill and Scroll WILLIAM M. GRIFFITH, A.B. Social Studiasg AFS, Elections TORRENCE E. HAAG Trade School Welding F mls 'S 1 Z 's t .g 1. - t 34 T 'fl ' . D I si A ' "' Wi'5.'w,r" is i .fil I A .0 'f ef se it ' ' 1 ' min if 'au-,I aspen 6. is K 6 ff f ll l P9- ., , ,f THERE ARE TIMES when Mr. Gilbert says he feels like a "printer's devil." His department handles stacks of work for the school system besides the high school printing of forms, rec- ords, ballots, tickets, invitations, and programs. K. JUNE HENDERSON, M.A. ,llathemnticsg Chess Club MARTHA J. HERRICK, M.A. English, Stage Crafty Dramatic Coach. Masque and Wig, Thespians JAMES M. HILL, M.A. Delmlff. Sorinl Sllldfl'.S,' National Forensn League, Senior Class Sponsor MARY E. HOPKINS, M.A. linglish: Supervisor of Language Arts FRANCES S. HUTCHISON, M.A. Biology, Botanyg Science Department Chairman, Play Cadets ROBERT D. JENNINGS, B.E. Physical Education, Driver Training: B-Team Football, XVrestling, Safety Club it NORMAN E. JOHNSON Social Studies: Student Council J. W. JONES, M.S. Physics MRS. EST!-IER G. KINGMAN, M.E. Mathematicsj Business Manager Plays LLOYD W. KISTLER, B.A. Social Sludiesg Homecoming Activities CLOVIS L. KNECHT, B.S. Biology, High School Scienceg Boys' Pep Club CHESTER A. LANEY, B.S. Physical Educationj Swim Coach, Boys' Pep Club NANCY D. LARMER, A.B. Englishj Cheerleaders, Girls' Pep Clubs MRS. ROBERT M. LINGO, M.S. English: Red Cross Council RUTH M. LOOMIS, M.A. Foodsp Guest Teas if 5 'ln "l?"" F Q N 4. 41: , . .f f"'-"'F1f.::k g ig: 5 ll, if-'Wd-., .- . - .s .F y, . .JL - M.. wp. n . . A' Wd" lb "l"5"' vii ' . 1. A . in is .es Li. JOHN E. LUND, M.S. Stenogmphyg Open House DONALD E. MADL, M.S. Englishg Basketball Game Cadets MRS. FRED W. MARSHALL, B.S. Home Nursing and Management, Clothing GARY D. MCCARTHY, A.B. Englishg Special Activities MRS. MURIEL MCCORMICK, A.B. Social Studies: Elections MRS. JOHN C. MCDONNELL, B.S. liusinessg Christmas Party Program 5235-. Tfk " Q ' 6' ,,.-. - . . 'i'V'..vW' .15 'V . . 4 'Q' 'inaulw' 'QQ A nal-W' 1. 'DST Teaching, Insight, Taet Are Facets of Busy Life UWHY CAN'T OUR JOHNNY READ?" could be the question asked any teacher on Sophomore Parents Night. Miss Herrick ponders an answer as she, like all faculty members, tries for better student-parent-teacher relationships. C. J. McKEE, M.A. Vocal Muxirg Director of Ninsical Activities MARILYN L. MILLER, B.S. l.il1rariang Library Club ROBERT B. MILLS, M.E. Iiiologyg Science Club JOSEPH MONTES, A.B. Yfmnishg Spanish Club MRS. THOMAS J. MORGAN, B.S. Physical Education CARL K. NALL, M.S. Vocational Retail Selling: Business Education Club GEORGE R. NEADERHISER, M.S. Band Direclorg Marching, Pep, Dance Bands HARRY B. NELSON, M.S. Art. Painting DONALD R. NEWBY, B.S. Ceramics MRS. ALBERT C. NORRIS, MS .I'IllIll!'N1llfiCS LOREN M. NUZMAN, M.E. 'hw Ilborlworking: Industrial Art Chairman OSCAR J. PALMER Trade Srhool Radio, TV RUTH A. PHILLIPS, M.S. I'l1v.sin1ogy. Biology JOHN L. POGSON 'l'mr1v Srlrool Macllirzcf Shop ROBENA PRINGLE, M.A Soriul Slrrdiws: Supervisor Studies LARRY M. REID, A.B. Plzvximl lfriurarionz Tennis Coxch Asslwmnt Football Coach COLLEEN M. SANDFORD, AB Frmzch: French Club MRS. DAVID SCHUM, A.B lfnglixh 'D CHARLES SHOYER, A.B. Radio, Electricity: Check Stand JOAN SKUPA, B.A. Clothing. Home Decorr1tion:C0- FHA and Usher Club Sponsor CARL P. SNYDER, A.B. Mnthetnaticsg Book Exchange ROBERT E. SOUDERS, M.S. .llrclmniml Drnwingf Stage Craft for Assemblies MRS. CLAUDE SPENCER, B.S. Physical Erlucnlion: Modern Dance Club. Troy Janes MRS. LELAND STRAHM, A.B. Frrfnclz, Latin ,f""s' 2 ' A' ' Q i li ' ii' I" ll' f, ' K Mus. JAMES E. SUMMERS, B.S. A " Clothing: Junior Class Sponsor li, . , ,a A L f it "e "'N . " ' ,. . AMY SWENSON, M.A. A A .1 a n T ,S'ncir1lStudif's ' ' V ' 'li 4 4 . , Q5 K. My v-,L Q.: JESSE F. TEEL, JR., M.S. liz1.vinzfss,' Department Chairman K ff V J X . 1 gat 45. .Ju L. L- V 3 as lf 4' mt A wr 5 at-1 - i C N. i,,, ,. i--, f- L 'f ff A Rc., - f f' x sf 3. ' f W. as 4' 9 v ., alm- ,J'1.llZ' 5 ' 'W' Q, - ' fflfl- if - A ' " A H 'F ,Mfr A fm ,e f 5 5 5 I 1.2 A K -I 7 X ' ff, 1" ' . I. --ft f ' " "' an Y L M LEO E. THOMAS, M.S. Typing. Office Machines: Activity Ticket Sales MRS. SUZANNE TOMLINSON, A.B. linglixh MELVIN G. VILLEME, A.B. Biology, High School Science: Assistant Track Coach JAMES H. WALKER, B.S. Auto Mcclinnicx, Mnchinf' Shop: Game Cadets MARY JEAN WALTERSCHEID, B.S. Plrysical Erlurnlizm: Sophomore Class Sponsor, Troy Janes GERTRUDE S. WHEELER, A.B. Sjzccrli. English: Assistant Dramatic Coach Y , I ," ia sl? 'E R x 5 Aa lijigq s at v l A YALE.. K i 121 2 A 'A - 7225311 if if VANCE J. WILLIAMS, M.S. Englishg Game Photographer MRS. FAYEBEN W. WOLFE, M.A. Art Crafts: Department Chairman WALTER W. WOLFE, M.S. Typing, Bookkeeping: Rep Council MRS. EMMETT E. WOODWARD, B.S. English JACK P. YOUNG, B.S. Trade School Auto Mechanics EUNICE YOUNGQUIST, B.S. Cafeteria Director PERRY W. CHAMNESS, M.S. Trade School Director KENNETH H. MEYERS, M.S. Summer School Director W. WALTER RUSSELL, M.A. Director of Adult Education FIRMNESS WITH A SMILE is Mr. McCarthy's attitude when Dick White asks a favor. EVEN TEACHERS have to be checked up. Mr. Hill sits relaxed while Nurse Boon tests his hearing and Carolyn I-'ink keeps records. 20 X. MRS. NAOMI WOODBURN Office Manager Secretary to Principal ERNA SIBBERSON A tfendance Secretary MRS. BYRON BOON, R.N. V School Nurse MRS. DOROTHY FORD Sllliffhflflflfd Operator MRS. BETTY GRAEMBA Bookkeeper MRS. LILLIAN ASH Cafeteria Secretary MRS. WILMA BINGHAM Registrar MRS. INEZ HARDER Secretary Dean of Boys MRS. JUANITA THOMAS Guidance Secretary Close Attention to Detail Helps Keep Troy in Line E REALIZE the many duties which pass through the hands of the members of Troy's office staff. They are a busy, dependable. and always pleasant corps of workers. Phones ring, checks are cashed, questions are answered, bulletins written, and emergencies handled-all as part of the year-round activity in the business and administrative offices. Nurse Boon is on call all day, Miss Sibberson can locate any student at any hour, and- Mrs. Woodburn acts for Mr. Weaver when his duties call him elsewhere. It is like the traditional Grand Central Station with everything running on schedule no matter what the weather, the activity, or the emergency. PIN-is 'Q Uv' if--A 2? . 1 - w5,'w1 ON THE JOB for the Trade School-Secretaries Pauline Hall and Mrs. Betty Meyers handle their jobs with ease and confidence. 21 f 1 F H iw , W 1 1 M , . W .1 1 , r' -7 lshiifsws 'Kiss 3 f 3 l QW- ,I g 3 A x 5 H' , i , , . ., M,,.,,b.,.,3 :gr 4, E - mm f fi .L if - ff ff t 1 'rikffwwqggls A' . g g, 2 if .- my ' ' .W Q Vlfe live Z0 learn and learn Z0 live. . .H - Science Classroom Y AND THERE KVAS WVEEPING and wailing and gnashing of teeth! Bob Swan is eliminated from Spelling Bee competition in Mr. McCarthy's junior English class. . Training Pleasure HERE'S THE XVAY to do it! Sue Wilson gets constructive 6, criticism from Mr. Dickson about the answers on her test paper. Language Arts Goal DVENTURES IN l,E.XRNlNC was the theme of those enrolled in the various courses offered in the Language Arts. All Stll- dents completed two years of English, the col- lege-bound at least three. In a constant effort to provide more extensive backgrounds, some found speech training, play production, and public speaking beneficial in mastering self expression. For those liking news writing there were journalism and staff positions on the newspaper and yearbook. Not forgetting the importance of grammar, constant emphasis on composition, punctuation, and spelling continued to help perfect everyday as well as literary writing. Comprehensive tests were given throughout the year to measure standings and progress while contests in poetry and essay, offered by civici and national organi- nations, were available for those with a flair for creative writing and research. ,X new program gave students who required additional training in reading much-needed help, and once again the college freshman course in prose was offered to those who wished to step out and forge ahead. 'uf 24 ,f 's-sy... gif AS DIRECTOR OF the Language Arts for the Topeka school system, Miss Hopkins keeps abreast of new de- velopments through constant reading. Hers is the task to plan for classes after annexation and expansion. un:--ui-mf STUDENTS OF SENTENCE delineation busy themselves with tricky modifiers. Steve Nyswonger and Kay Christensen are still working as Julie Elting explains clauses to Sherry Butterfield. ,,V,,,,. ,wwf COMPLEMENTARY OR COMPLIMENTARY? Lloyd Fleming has to use it in a sentence as he pronounces the Number 2 word to his fellow-seniors in the weekly effort to he "hundred pereenn-rs." "DON'T CLOWN AROUND" was Bobo's re- minder to Mignon Hunt and Scott Senne to buy books from Aleta Pelrik at the Paperback Book Fair, this year's hig library-classroom project. 25 i I Z BIOLOCH STUDENTS puform an cxpuiment as Mr.Villeme supervises. 'New Look' for Youth Becomes Selence utlook for Future IME, SPACE, and number are three basie ele- ments in an ever-expanding world. The Science Department made possible, through its emphasis, a deeper understanding of the c'hemic'al, physical, and natural processes that .ailect our world. Added to this the study of heredity, environment, and charactteristicts, and science students received a line initial survey of what the universe is made of and how it operates. A new and fully-equipped laboratory enlarged the facilities already available to biology and physiology students, Physics and chemistry classes learned to apply the fundamental laws through broad experi- mentation. Learning about the celestial bodies re- quired hours ol' absorbing study for those seniors en- rolled in the college level astronomy course. ln an attempt to keep abreast ol' the times, the Science Department molded young minds to the all- important task of meeting the future scientihc needs ol' our nation. Many will go on to college and special helds ol' training to become "Tomorrow's Scientists." Q BOTANY STUDENTS, Linda Miller and David FUNDAMENTAL principles of an airplane motor are explained Mlynek, identify a plant from its leaf structure. by Mr. Jones to his physics students. iiif il I GARY HICKMAN identifies the internal organs of a raccoon for Mary Sumcy and other members of his physiology class. "FINGER BONES connected with the wrist bones-toe bones connected with the ankle bones" is well illustrated as Bill 1 Mills, Elisha. Hurd, and Lois Smith count Mr. B0nes's shockingly slender phalanges. 27 ft! THE GIANT TRIANGLE rule comes in for some detailed explana- tion when Brad Hillrichs shows jan May and Bill McBride that the problem calls for a six-inch radius. 28 GETTING ADVICE from Miss Henderson on a difficult geomet- ric design, Mary Sue Hill hopes to be able to solve the problem. HOW DID I DO? Roy Ridgeway, Hank Lautz, and joe Mcfjleskey wait for Mrs. I"rench's red pencil marks to lift their spirits or dash hopes. GEOMETRIC FIGURES, some looking like Christmas stars. gave clear visual impressions of thc three-dimensional study of solid geometry. Here classmates Dennis Downey, john Mustard, Laird Bowman, and Bern Chandler observe Frank Victor, Bonnie Phelps, and jerry McElroy. umbers Help Determine Directions in Space Age HETHER OR NOT one is a mathematical genius, each can find certain values in a course in this department. Experience in reasoning and the impor- tance of accuracy are stressed as well as the fundamental knowledge of general mathematical equations. Along-with the sciences, mathematics is today receiving the heaviest emphasis by those who see tomorrow through the eyes of today's youth. Susan Heil and Libby Fry represented Kansas as well as THS at the l958 sum- mer math institute at K.U. where they had the oppor- tunity to compete with top high school math students from all over the country. Department chairman and teachers spent many out- side hours this year evaluating hundreds of books sub- mitted by publishers for new adoptions. Students were asked for their opinions in a good example of the teach- ing-learning methods approved by today's educators. Everyday living requires at least a share of the teach- ing offered in this department. Learning to add, sub- tract, multiply, and divide, if for nothing more than paying the grocery bill and the income tax, is a valuable addition to the general knowledge a businessman or a homemaker must have in order to handle personal affairs. MAKING LIKE a practice teacher, joan Gray helps Mr. Griffith teach his class in world backgrounds. STILL A MARVEL to the inhabitants of this old world, it never-the-less is helpful to see it in a model. Viewing it as distances shrink away with new dewelo ments are Barbara Neukomm . P , Arlys Allen, Pat Scott, Jerry Bliss, and Steve Howes, students of world backgrounds, history. A fr" N 30 THE GREAT NORTHWEST'S mineral resources are pointed out by Ken Smith to a doubting fellow student, -loAnn Roach. Knowing People, Places nifies Ancient, odern HE GOAL of all social science courses is to give a better understanding of other people through better understanding of ourselves and our nation, so that as good citizens we 1nay en- joy the privileges and responsibilities of freedom without infringing upon the rights of others. World history, American history, and govern- ment courses trace our heritage from the earliest times and study the making of modern America. Controversial issues of our complex society today . are examined in a specialized senior course in contemporary American problems, and world backgrounds stress the underlying veins of inter- national differences. Understanding family and personal relationships is the function of the psy- chology courses, the final step in the "together- ness" ideal of a democracy. Inspiring and making good citizens are the most important influences the school can have, because we are truly "Trojans Today-Leaders Tomorrow" in the words of Troy's new motto. "THE MISSISSIPPI begins here," says Ed Silver, hut Blister Elting, Lenora Thomas, and Darlene McCartney seem to think he is little too far to the left. THE CITY OF CONTRASTS, Rome, is the classic example of culture for joyce Fink, Bill Bradford, Connie Christenson, and Ray Barber as Mrs. McCormick explains the ancient ruins to them and the class. EMPLOYING techniques on "How to Read a Newspaperj Dean Cabbage goes over the front page just before class 31 Russell . SCOREBOARD Fredonia .... Washington Great Bend Winfield . . . Pittsburg . . Hutchinson Emporia . Mfyandotte Derby .... District . . . .Third . . First .Third Second . Third .Third .Third "AND SO, we find . . ." jon Ekdahl quotes his best authority, Dr. Conant, on school problems. PRIDE AND JOY of the experienced debaters was this display of "top brass." Combining efforts to garner it were Tom Bei- secker, Mike McCabe, Bob Dolgolf, Patty Cain, Margie Ives, Terry Smith, Henry Heibert, Toni Hamilton, Jo Ann Marshall, Don Pfuetze, Jeff Manley, Martha Peach, Jean Eberhart, Phyllis Garnett, Sherrie Smelser, Marilyn Nolan, Susan Heil, and jon Ekdahl. Room in display cases is at a premium now. l w 32 TROPHIES GALORE! Bob Dolgolf, Phyllis Garnett, Jean Eberhart, and Terry Smith, members of the district team, back up awards of the entire crew. Debaters take great pride in team efforts. , - CAPTURING second place at the Lawrence tourney were these notice dehatcrs, DR. JAMES CONANT, interna- Front Row: Ken NVilke, Jim Long, Alan Hazlettf Dave Thompson, and Bob tional authority on the "new look" Gross. Row 2: Nadia Ramzy, Nancy Egy, Harriette Rost, Virginia Nolan, Viola in American education, was a Harrison, Ann Papin, Cheryl Power, and Mary Kay Goodman. Ron' 3: Tom speaker in Topeka in February. Gooch, Pat Body, Elmo Clark, Pele Pallcscn, Chuck Feyh, and Ronnie Popham. Hard ork Pays Off in Well Directed Orator YNCHRONIZING minds, material, and pleasing personalities, Trojan debaters once again reaped outstanding records in their com- petitive rounds with pro and con cases on the na- tional topic of the year. "Resolved: That the United States should adopt the essential features of the British system of education" was a par' ticularly timely question. The long hours of patient research and con- stant practice in delivery rewarded debaters with a successful season as they claimed six trophies at various tournaments across the state. Under the able coaching of Mr. Hill, the official orators of Troy won a proud third in the district con- test at Emporia State Teachers College. The confidence of their parents, the pride in their school, and the enthusiasm of friends accompanied them as they went into the rounds of the timed arguments at meets all across the circuit of the Kansas plains. Debating also continued its fine traditions with the largest National Forensic League chap- ter in the state this year. RARIN, TO GO! Tom Hamilton, Jo Ann Marshall, Marilyn Nolan, and Tom Beisccker leave the west doors for the long trek to their opponent's home grounds in quest of 'f0scars.', sf ss, 5' 33 "PIN SEAMS AND BASTEP Busily carrying out their instructions are Marjorie Holyoke, Mary Erick- son, lean Peterson, Carol Stover, Kathy Bonner, Eleanor Nelson, Karen Akerstrom, and Carolyn Wvims. YUM YUM! DELICIOUS! This cherry pie made Yvonne Bowen first place winner in a county bakeoff and holder of a state award as the "Pie-Baker with a Future" 34 A HOUSE BECOMES a home with a woman's touch-and a dustcloth. Putting the model apartment in order are Janice Richardson, joleen johnson, Connie Horne, novice homemakers. niverse Revolves on i Core of Home, Famil ROM THE SKILLFUL hands ol tomor- row's homemakers will come the chic fashions ol the day, delicasies to delight the heart of any gourmet, all combined with the capabilities needed to found happy homes. Those who lelt the creative urge exhibited their talents first through practical sewing, then in wardrobe planning and fashion de- sign. Students in foods classes preceded an ad- vanced study alter basic work in dietetics. meal planning, and kitchen techniques. Home- making courses met needs for the other home arts, and all emphasized the relationship ol' the homemaker to her place in society. An essential purpose in the field ol home economics was ECONOMY, the instilling in each girl of a respect for the value of time and the careful management ol' her hours to co- ordinate her responsibilities to her family, to HHASTE MAKES WASTE," especially at thc SU,-ing machim-, as her 4-Qmmunjty' and to hgfsgllf Susan Nash, Marilyn Peterson, and Phyllis jones have learned. 1 my X i r 'ff E he -me WVATCH A POT hard enough and it is hound to boil. Intent on their work are Judy Brown, Carol Wilson, Charlotte Elnicki, Mrs. Butler, Mary Landon, and Dawna Hancock. All are in a first year foods class. ADMIRING Carol Manl0ve's party dress are Mary Packard and Naomi Davis as they await their turn to model their newly made outfits and accessories. 35 THE ADVANCED painters work dili- gentl' on layouts in commercial n'l V , - 5 study. Here are jan Shapiro, Dee Dee Wvatts, Tracy Campbell, Gary Hayes, Ga la Hastings, Roberta Smith, Mari- Y . - lyn Frye, and jean Eberhart. REVIVING in modern dress the art that the American Indians excelled in, Dave Baxter and Pat Scott work on a silver ring. X- ANG V QQ is-H.. 3' T 'bp ANOTHER TREND in the creative arts, ltalian mosaics, opens new doors for design and craftsmanship. Steve Brownell and Jayne WVanamaker complete a wall decoration in soft tones of gray and aqua on white. kim! M? , x - ,,. if Create and Satisfy s Aim of rtisans ISELING CAN B12 expressed in many ways and one of the most imaginative is work in the Art Department. Students try to interpret themselves in painting, designing, lettering, illustrating, layout work, weaving, leather tooling, wood carving, ceramics, mosaics, silver and copper smithing, and cos- tume designing or in combinations. Projects for the school were assigned to the various classes and included window displays, posters, stage effects, and program covers. One group of students took over the design for the new Trojan seal and came up with a winner. A new program was started last fall wherein students enrolled in hrst year art had in their schedules twelve weeks of painting under Mr. Nelson, twelve weeks ol' crafts under Mrs. X'Volfe, and twelve weeks of ceramics under Mr. Newby. This gave them a hne survey of many art media and specialilation can follow next year in more advanced courses. YVith its hne gallery facilities and its many local, state, and national art shows, THS boasts a rare and enviable cultural highlight to add to its diversified academic curriculum. Mtlipwe STILL LIFE PAINTING of everything from bottles to hooks and gourds to galoshes was fun for students in Mr. Nt-lson's advanced classes who were studying composition. WVEAVING satisfies the creative urge of April Sourk SILVERSMITHS Reva Webb, Dick Moore, and Freddy Wveidling make and Myrna Hermann as they design a place mat. jewelry as part of their artcrafts work under Mrs. Wolft-'s supervision. an 'F t 'ix z lf, fi Q? TZ? LOST IN A DREAM of "la vie extraordinaire" in Gay Paris are Latin students Adelia Deffenbacher, Frank Keller, Bill Davis, and Margaret Bach- man as they make themselves at home in the French class. "ET TU, BRUTEP' Mary Newman cringes as she watches Dave Crandall plunge the dagger into "Caesar" Luttjohann's heart. 'Vee 38 Peace in Cur Times I N THIS AGE of space-conquering that is re- sulting in a shrinking world, the understand- ing of different cultures is essential, In foreign languages students not only learn to speak and read but they gain insight into other cultures. In the first year the basic structure and vo- cabulary of Latin, French, or Spanish are em- phasized. This develops in the next years as deeper fundamentals are studied and extra read. ing begun in both the classic and modern works. "Io Saturnaliaf' "Joyeux Noel," and "Feliz Navidad" all ended in "Merry Christmas" at the carol sing of the three divisions. This combined class effort was the winter highlight of the de- partment program as was the Beaux Arts Ball ll memorable event of the spring semester. Educators believe that world peace can be bet- ter accomplished through the development of language skills, a step to greater unification among nations. If that is so, then Troy is doing its part to help make this "One Worlcl." MEMORIES OF EXCITING VISITS to "South of the Border" countries are revived as Mary Mc Kenney, Carol Laney, and Bernard Hurd admire some Mexican souvenirs belonging to Mr. Montes wi gf ,srl li' QA R7 L at M l MAPA DE MEXICO is under surveillance by Lael Shartz, jean Ballllill, Glenn Pinkston, and Roberta Smith as Pain Hill points out the route from Galveston to our Latin- American neighbors, subjects of class study. LANGUAGE BARRIERS are dissolved as Miss Sandford teaches audio translation to hard work- ing French students Andre Sedriks, George Hopkins, Elaine Fink, Barbara Bast, Alice Bur- roughs, Sherril Murrow, and Bob Dolgoff. "READY-GET SET-GO!" and the class in typing is off on a race against two demons, Time and Accuracy. ELECTRIC COMPUTORS work like magic under the deft fingers of Marilyn Folger, while Barbara Adams checks her lists before she begins. LEARNING THE KEYBOARD is the first step toward a skill that is taking its position along with readin', writin', and 'rithmetic. Janie Shields, john Mustard, and Dave Glendenning are the typing novices who hope soon to be clicking away "with the greatest ease." 40 STUDENTS in Transcription I take turns dictating so they will get used to many voices and ac- cents before they acquire per- manent office jobs. Here Kay NX, Young takes over the dictating. ' NOTHING IS BAD when a teacher can smile. Mrs. Mc- Donnell makes adding up columns easy for David Mlynek and Karen Holt-easy if they can add, that is. Intensive Work Helps Trainees Reach Goals LICK-CLACK-CLACK went the typewriters last fall and by the end of the first semester the clicks became a steady hum as proficiency increased. The business department at Topeka High plays an important role in training stu- dents in precision office work, selling and sec- retarial techniques, and in general employee- y employer relationships. D Classes in typing have been crowded because all students are more than ever aware of the advantages of easily read work in all educational pursuits. The need to keep personal accounts, fill in tax reports, and know legal regulations steered many into bookkeeping and business law. Oflice managers are interested in operators for many new time-saving machines and the business student who is adept in their operation knows there is a line chance for advancement, Short- hand still has top priority for the well trained general secretary and classes were full of stu- dents learning to transform "chicken tracks" into words of wisdom, and vice versa, f 41 HITTING the Books!Prelude to Exams. Circulation Records Prove LQ. GOING UP! Taking advantage of helpful references are Jim Viergever, Hutch Milburn, George Franklin, at the card and pamphlet files. SERVING as valuable aids for Trn- ians are library proctors Penny Comfort, Joyce Sayler, and Verna Frazer who profit as they assist. 42 -s. 'Johnnies' at Troy CAN Read NB OOKS ARE THE WINDOWS through which the soul looks out." Searching to satisfy their inquiring minds, Trojans came through Gateways of Learning inquest ol' Shakespeare and Tom Sawyer, atoms and space rockets, and the charms of foreign lands with their interesting peoples. Interest was fanned during Book Week with the introduc- tion of a paperback Book Fair where students had the op- portunity to purchase "additions of editions" to add to their personal libraries. Through a nationwide project of CARE, "Operation Bookstrapf' Trojans made possible the realization of a library for an English-speaking school in Hong Kong. We were especially honored by being selected to participate in the Traveling High School Science Library of 200 new books. Records show that more books circulated, more students visited, and more purchases were made than ever in the past. The quiet yet friendly atmosphere was a real lure to learning. f Y X'...... A MAJOR JOB in Topeka's educational program is handled by Mr. Russell as the director of the adult evening school and his corps of teaching specialists. Round-the-Year Classes Make Use of Facilities F IVE DAYS A WEEK, the doors of Troy close behind hundreds of students, only to reopen a few hours later to the inquiring minds of eager adults. Night school is a beneficial serv- ice offered to the public in which not only may a high school education be completed but also many may receive more specialized training in specific Fields of academics, mechanics and the arts. College and business training, homemaking skills, art, and self-improvement are included in the courses offered in the adult school training program, Many of our faculty members double as night school instructors using Troy's daytime facilities to fine public advantage. In late May the doors close behind another successful year at Troy only to reopen to eight Weeks of summer school, another chance to broaden horizons of learning and start new paths toward knowledge. During this time, stu- dents may pick up or earn extra credits for high school graduation. Teachers from the reg- ular faculty teach English, American govern- ment and history, typing, biology, and drivers education as part of the curriculum. GOVERNOR DOCKING and Mr. Meyers change places for the moment as the summer class in American government poses under a painting of early days in Kansas. Mr. Meyers directs the eight-week term school and teaches one class. "GIVE ME YOUR TIRED, your poor, your huddled masses . . ." Sweet Liberty looks down on Mike Monaghan, Mary Newman, and Dick Freienmuth as they perspire through summer school's English VI. 43 M ef ' ' ev :if my w w , ' 'Q gg 3 , Y 9 ,Q ,,.-NW f 'L Yi I 4 ,ff X 1 Q, 1 X i gg 5 4 m 4 . ,,,, ,, ., yi - ..,: my f 57: 'fu :,,, fy 'T N "if wer l we 4, v 5 . EEL 'T . X y ggi . 5 pi 45 tw V ...jf , - 'QW .2 i if ' B it f B , We ,,........x. i T' 4 LL-, 2 f Ta ff Q2 s S' I l i' if 2? iff ! no 4- ,F ' 5-Z . 3 'D Q3 , V, X .V i 5 4 X Z 1' - 4 -wr ' gy . my A . f' s H ' Q E4 ii? 3 Zi s , GROUPED AROUND the traditional banquet table are Madrigals Nancy jasperson, Bob Thomas, Bonnie Ward, Woodrow Boggs, Carolyn jared, Dale Fox, and Elizabeth Fly. Standing are Linda Lord, Mario Guerrero, Mary Beth Breithaupt, Dave McKee, Marcene Gridley, Buzz Colton, and Nancy Roop. True Notes, Sweet Songs, Atmosphere Stamp Vocal Groups as Real - 's OLD STOLES on black robes in- MADRIGALS find it takes many hours of diligent practice to per- , , , , form well. W'th D' ccto Fl , th t l ' k t d . spired admiration as the Trojan l lr I Y ey ge 3 rea Mor ou every ay choir sang before many Topeka audiences. This largest mixed voice group at THS, under Mr. Fly's direc- tion, appeared at civic and church meetings in addition to performing at various school programs. They lent a festive note to the holiday season with their carolling through the halls. Individual members and groups entered the spring festivals, returning with honors in their respective fields. The highest vocal honor at Troy is membership in the Madrigals. Their a cappella repertoire included old European melodies, Negro spirituals, folk songs, show tunes, and popular numbers. The banquet table and formal attire gave the Madrigals an appealing charm suited to their talents and to the fine traditions. 45 Listeners and ingers ll Gain atisfaction l 66 USIC IS SOMETHING to be shared," insists Mr. Fly, director and sponsor of the vocal clubs and ensembles. This was proved all year by students who gave time to many class and extra practices preparing for assemblies as well as service club and special guest appear- ances. They also devoted weeks of practice for the operetta, their Music Festival numbers, and the spring concerts for parents and friends. The Glee Clubs, The Trojanaires, and the Boys' Quartette appeared more times this year than ever before. Not only did they sing in the Thanksgiving, Christmas, and Easter assemblies but they also appeared in programs of a lighter mood. The Girls Glee Club thrilled the audi- ences with "Showboat Melody" while the Boys Glee Club was enthusiastically received in every- one's favorite, "Get Me to the Church on Time" from "My Fair Lady," the Broadway smash hit. Their apparent enjoyment of their efforts was proof that "Music IS something to be shared." THE BOYS' GLEE CLUB. lfrmzl Row: Marc Sloop, David Craig, Roger Cawthon, Leroy Miller, Frank Chaf- fin, Marvin Kuehn, and David Killam. Row 2: Greg Morgan, jerry Leighty, Danny Myrick, William Thomas, David Marshall, Dan War- ner, and David Dennis. Row 3: jim Parks, Russell Eubanks, Dennis Hawver, Larry Callahan, jay Bolan. Richard Greene, and Ron Marsh. Top Row: Gary Myers, Fred Martin. jerry Halleck. David Desormiers. Bill johnson, and Marvin Godfrey. At the piano is Ellen Thompson. 46 SENIOR GIRLS' GLEE CLUB. Front, Row: Judy WViley, Sarah Frost, Deanna Kirk. Twila jo Frickey, Susan Kay. Renee LaCroix, Lois Straily, jean Oliver, Carrie King. and Connie Ahlstrom. Row 2: Diana Osterhout, Lilly Hayes, Sally Roberts, Reva Ivebb. Kay Searcy, Jerilyn Reedy, Mary Kay Goodman, Shirley Henderson, Connie Walter, Julianne Murry, Carole Roush. Row 3: Linda Kerbs, Susan Jones, Carole Schoenfeldt, Linda Wilds, Jeanette VanBrunt, Ruth Briscoe, julie Green, Dorothy Marrs, Janice Huntsman, Karen Templin, and Evon Lungstrum. Top Row: Mary Redpath, Carol Sloyer, Kay Adams, Mary Brison, Luella Davis, Suanne Clark, Gaye Rust. Alice Eberharl. Mary Lungren. Phyllis Jones. Sylvia Nottingham. and Pat Kimble. Kathy Covert, pianist. DELIGHTFUL harmony filled the air whenever Woodrow Boggs, Mario Guerrero, Dave McKee, and Dale Fox met to blend voices for arrangements in Boys' Quartette numbers ranging from popular to classical. sf? THE TROIANAIRES, a Girls' Ensemble chosen from the Choir. JoAnn Jellison, Nancy Schendel, Judy Hedrick, Sue Goodin, Vicki Loebsack, Marilyn Drum- mond, Glenda Allison, Kathy Hill, George Hopkins. THE GIRLS' ENSEMBLE: Gathered around the piano to get the pitch, this group, selected from the Girls Glee Club, waits for Mr. Fly. Twila jo Frickey, Carrie Ann King, Kay Adams, Carol Sloyer, Deanna Kirk, Kathy Covert, Mary Kay Goodman, Susan Kay, and julie Green. This was a new vocal group. rf, Senior 47 Director . . ..... Mr. Hallman Assistant . . . . . .Mr. Neaderhiser READY FOR THE DOWNBEAT, orchestra members pause for a picture before one of their performances on the Trojan stage. 'Music Hath Charms' To ooth Or Enliven the Trojan Spirit ?U0 DPIANISTS, Myrna ,find Verna Frazer, practice PLAYING ON THE STRINGS of Trojan hearts this Carnival of the Animals, for the Pop concert. year was Topeka Highs 37-Piece Orchestra They presented a wide variety of classical and popular music to delight audiences at school assemblies, the operetta, the junior highs, and the spring concert. Tuning up for the year, they took the downbeat for the Hrst time at the Pop Concert in the fall. A receptive audience showed them the long hours of practice were recognized and appreciated. Graduates of the past four years were invited back to play two numbers in "When the Christ Child Came," the music department's Christmas cantata. Orchestra members attended several music festivals, including the district and state, where their versatile accomplishments were well rewarded with top honors. The String Ensemble and other orchestral groups were selected to participate in specialty numbers and pro- grams by invitation from clubs and civic groups. For the first time this year, a city-wide orchestra clinic was organized with Topeka High serving as the nucleus. It gave younger Topekans an opportunity to work for greater skill in their special fields. From such interests. the city's Youth Symphony is in the process of develop- ment under Mr. Hallrnan's direction. The climax to a successful year came with the spring concert at the KSTA building, and their grande finale will be heard by seniors and their parents at the annual graduation vesper service. 48 1ST VIOLINS Elizabeth Fly Paula Dickerso Joyce Holland Nancy Todd 2ND VIOLINS Ann Fetter Kay Wallis Barbara Kibler Eric jackson Alice Eberhart CELLOS Cathie Kibler Alice Adell I1 VIOLAS Richard Virr Beverly Wilkerson Ted Richardson Barbara Charles BASSES Janet Frey Earl Bracken FLUTES Carol Ann Bell Nancy Dittemore George Knowles PICCOLO Carol Ann Bell CLARINETS Mike Alexander Kenneth Rider Kay Cookson FRENCH HORN Larry Oldham TRUMPETS Dick Xvagner Harold Brown John Wheeler TROMBONES Steve Wallace john Crouch Joe Zentner TUBA Larry Daeschner TYMPANI Gaye Rust PERCUSSION Gaylon Umbarger Doug Lester PIANO Myrna Frazer HARP Bonnie Ward POSING FOR A PICTURE as they await their cue, the String Ensemble makes a charming appearance. Member: are Peggy Keucher, Paula Dickerson, Joyce Holland, Nancy Todd, Beverly Wilkerson, Barbara Kibler, Kay Wallace Janet Frey, Richard Virr, and Cathie Kibler. Paula also plays in the Topeka Civic Symphony. OFFICERS President ......,,............. Joe Gonzalez Vice-Pres.. . . ............ Larry Daeschner Sec.-Trcas. ....................... Carol Bell Social Chm. .... Ellen Thompson, Dick White Librarian .................. Carol Schreffler Business Mgr. ......,...........,. Pat Kelly Director ..... .... N Ir. Neaderhiser Assistant . . . ..... Mr. Hallman Talent, howmanship BAND OFFICERS. Carol Schreffler, Carol Bell, Joe Gonzalez, Larry Daeschner, Ellen Thompson, and Dick White pause over a coke to discuss plans. Missing is Pat Kelly, business manager. 50 trike Fine Chords M ARCHING ALONG in precision time, under the direction of able musicians and led by peppy batoneers, the Trojan Band exemplified the great traditions and spirit of Topeka High to both students and the public. They displayed their various talents with classical and modern numbers by performing in parades, assemblies, half-time ceremonies, and formal concerts. Choosing for their set- ting football fields, boulevards, or footlighted stage, they exhibited abilities that stamped them as versatile musicians. VV'ith new uniforms still spic and span, Troy's band was honored by being selected to' represent Kansas from among the high schools of the state as the Band of the Year, and to participate in the half-time ceremonies at Homecoming at Kansas State College. For most performances the one hundred members worked together, but for home bas- ketball games where space was limited, they were divided into the Black and the Gold Bands, playing at alternate events. BLACK BAND GOLD BAND CLARIN ETS jay Faulconer Ken Rider john Bryant Mike Alexander Miles Noble .Indy Pauls Mary Newman jim Taylor Dave Beller Dewaine Herbison Larry Mfright Beverly Lewey Iuliztnnc Murry C ORNETS Kirby Deeter Henry Lautz Steve Howes Steve Peterson Melinda Sellards Bruce YVhisler Homer Sykes Erik Hedstrom Ellis Parker TROMBON ES Joe Gonzalez john Grouch Bruce Morgan Carl Johnson Tom Marshall FLUTES Carol Bell George Knowles Mary Packard OBOE Carol Schreffler ALTO SAXES Dave WVoods Ray Barber Don Stalons Carole Alexander TENOR SAXES Bill Beatty Sylvia Carney Evon Lungstrum BAR ITON ES jim Marshall Dean Cabbage FRENCH HORNS Ron Hodges Marcia Glanville Steve Noller TUBAS Skip Cook Larry Daeschner DRUMS Bill Baughman Dale Wrenick jim Oliver Gaylon Umbarger Charlotte Price CLARIN ETS Margaret Ives Yvonne Bowen Roger Christian 'lim Reynolds Sherry Butterfield Karolyn Higgins Marita Leonard Kay Cookson Aaron Davis Lois Thurber Beverly Deitrick Cherlyn Seckinger Sharon Rhodes Linda Sanderson CORN ETS Dick White loe Klugg Fred Martin Dave Greenwood Iohn Hlashburn Mike Blackburn Lois Turner Dirk lVagner TROMBONES jim Frazier Larry Hutchinson Glenn Pinkston Wlilliam Thomas Ron McClelland FLUTES Ellen Thompson Nancy Dittemore OBOE jack Reida ALTO SAXES Pat Tilley Mike Heath Lorraine Powers joe Anderson TENOR SAXES john Milliken Earl Wheeler BARITON ES Ann Weaver Steve XVassenberg Alice Adell FRENCH HORNS Larry Oldham Ralph Muxlow .Ianice Freel TUBAS jim Parks Clyde Bracken jim Myers DRUMS Pat Kelly Doug Lester Robert Warren Gaye Rust 51 FANCY STEPPERS Linda Cole, Ginny Wistler, Cynthia Alt, Sharon Neske, Judy Rosetta, Carol Heumann and Sylvia Carney pose on the veranda. Troy Takes Sprightl Cues from Colorful and Pleasurable Extras ENTHUSIASTIC MAJORETTES stepped high and fancy to lead the Trojan band in parades and half-time ceremonies. These seven girls in white uniforms with gold and black trim, made an im- pressive sight as they twirled batons and led the band through intricate drills. Their precision routine kept all in stride. Any mood of music-gay, mystic or melancholy-could be created by the Topeka High School Dance Band. Their professional touch was learned from Mr. George Neaderheiser during the fifth hour, their regular study hall period. From these "jam sessions" came the appealing dance music Trojans enjoyed. BRUCE MORGAN' Drum Major IT WAS EASY to "get into the swing" as the Trojan Dance Band tuned up. Seated are Bill Beatty, John Taylor, Ray Barber, Steve Peterson Qpianoj, Mike Heath, jon Milliken, joe Anderson, Bill Baughman. Joe Gonzales, Larry Hutchison, and Tom Marshall. Standing in front of the Christmas tree are Dave McKee, joe Klugg, and Dick White. 52 Fun and Competition park Sports Program LL WORK and no play makes lor a very dull day. The objectives of physical educa- tion were knowledge and habitual performance of safety, physical skills, and lirst aid, desirable personal health habitsg development of a well- rounded personality, and fun for everyone, The hrst and required year of gym for the girls was spent playing Held hockey, basketball, volleyball, deck tennis, archery, and tumbling. Second-year girls participated in tennis, bowling, badminton, fencing, and modern dance. The boys' sports consisted of football, soccer, softball, track, wrestling, basketball, handball, workouts on the new trampoline, and gymnastics. Dry-land physical education was varied with swimming classes alternating every other day over a period of nine weeks. The Senior Leader program was offered for those interested in taking third-year gym. They not only helped the teachers immensely but they had chances to develop leadership abilities. SARA DAVIS flies high on the trampoline. TROY JANE BOARD members act as a student advisory council to make awards for girls' Phys Ed. lfronl Row: Sue l-'alley. Judy Smith. Karolyn Helm, Karen Egland, 'loan Platt, and Edith Killam. Row 2,- Rosc Marie Norman, Martha Crow, Kathy DeXVeese, Karen Brownell. ludv l4rtnx'n, and Judy McClanahan. iltozi' 3g Kathy XVhitcgon, Virginia Nolan, Margaret Hyle, Ruth Friend. Marilyn Folger, and Carolyn Xarker, Row Aly Sally Blake, Marcia jones. Lois Straily, Norma Purris, Suc XVil- son, and Susie Martin. Ron' 55 Nancy Brown. Sherry Feaker, Rita Anderson, ,Indy Abrahams, and Kay Searcy. Row 6: Bobby Ostrander. Patsy Zirkle, Diane Tuttle, Judy Fitts, Karen Kay Sims, and Sharon Byers. Top Roux- Kathy Elliott and VVendy Fisher. 53 BOYS SENIOR LEADERS. Front Roux' Ken Perry, jim Rosetta. Wlayne Barber, Richard Hutchins, Mark Erickson, and Larry Lutt- 'ohann Hou' '7' Roy Ridgeway, Don Xvarner, jerry Sides, Larry Nuss. ,l ' ' -' and Mike Harrison, FIELD HOCKEY, one of the activities offered the first year girls gym classes, is played during the fall of the year on the big west playing field. GIRLS SENIOR LEADERS. Front Row: Edith Killam, Nanry Brown, Judy Abrahams, Helen Woody, Judy Manderino, Bonnie Phelps, Mar- garet Hyle, Mary Lundgren, Ruth Friend, Judy Sharkey. Kay Hankins, joan Pratt, and Cynthia Alt. limi' 2: Sally Blake, Sue l-alley, Carolyn Rowles, Judy Smith, Kay Searcy, Bobby Ostran- tler, Susan Williams, Diane Tuttle, and Karen Egland. T011 Row: Susie Marlin, l.aDene Gurss. Patsy lirl-tle, Martha Crow, Rose Marie Norman. Linda Luster, Marcia jones, Karen Kay Sims, Phxllis Garnett. and Karolyn Helm. 54 LARRY WOOLRIDGE and Erik Hedstrom en joy a game of basketball during a Phys Ed class. VARIOUS GROUP activities are featured for second-year boys as they participate in tumbling, ping-pong, and a rope climb simultaneously. MODERN DANCE CLUB members stand poised for action. Front Roux- Lois Straily. President and Susan Curry, Treasurer. Stand- ing: Karolyn Helm, Program Chairmang Sally Smithg Nvally Sue Wallace, Program Chairman. FENCING IS A SKILL of control and coordination as demonstrated by Norma Purvis and Karen Zakar. 55 THEY MAY SLAVE over the drawing boards, but Doug Keiswetter, Ken Perry, and john Vasquez come up with some mighty nice mechanical drawing plates as result of their efforts. A TABLE TOP gets trimmed to size when Don Ad kins goes to work under Mr. Nuzman's practiced eye x ' f , ,la sa RADIO ASSEMBLY and repair work will be both handy and profitable for these two, Richard Miller and Larry Chapman. Busy Hands, Keen Brains oin rt, Craftsmanship VARIETY OF SUBJECTS well suited to career and leisure-time interests come under the heading of Industrial Arts. Hundreds of boys in the eight-teacher department were challenged with courses that emphasized good workmanship, knowledge of fundamentals and techniques. Auto mechanics gave opportunities to learn the intricate parts of car engines and a chance to work-over many makes of cars. For those whose interests turned toward the field of engineering, mechanical drawing was a basic course. Here the student soon was on an individual basis where he progressed as rapidly as his ability warranted. Shapeless pieces of mahogany and pine became useful creations for the home or oflice in wood- working classes where students developed skills on lathes and power saws. Electricity, radio, and print- ing gave boys a general introduction to specialized fields which in many cases led to the Trade School for advanced vocational training, For a select few the rigors of backstage construc- tion and a knowledge of scenery changes and light! ing were incentives which may some day lead to a Hollywood career. Double periods in machine shop pointed the precision-skilled toward new outlets. f THE PROS AND CONS of auto mechanics come in for a good working-over by Mr. Colton. Bill johnson and Bob Meinershagen seem pretty interested. Behind them are jay Faul- coner, Everett Freeby, Donald Schneider, and Kenneth Schuette who are taking it all in. HEEDING THE SAFETY rules, Don Brown and Howard Powers get instructions from Mr. Walker in the machine AS RELAXED AS a couple of pen-Y Comes, Tom Ben-oth and shop class before starting out on their own assignments. David Miller keep the press going as they run off school stationery in the production end of vocational printing. 57 PHOTOGRAPHY shutterbugs, Phil Hoffman and Dorsey Burgess, load their camera under the eagle eye of Mr. Blevans. ELECTRICITY STUDENTS under Mr. Coy's direction must learn everything they can about the problems of illumination. Ronnie Simecha and Victor Gipson ob- viously take their study as seriously as does their teacher. Concentration on kills Promises Better Jobs ERVING as a valuable workshop in voca- tional training is the Trade School program. The apprentices, veterans as well as high school students, receive valuable mechanical knowledge' and training in radio and TV, photography, electricity, auto mechanics, machine shop, weld- ing, and printing. All work closely with Topeka's labor and management committees so that students study the newest developments and the latest tech- niques in their fields along with personnel needs. Following aptitude tests, students are enrolled during their junior and senior years. The First three hours of the day are spent in regular class- rooms before they leave for the vocational courses under expert supervision. Upon completion of their training, the stu- dents are issued special certificates in addition to the regular high school diploina, and they are then qualified for jobs in their respective fields. PROTECTED by goggles, Fred Fochele works on a porch rail while Mr. Haag, welding instructor, and Leon Pelton study the blueprints from which it was developed. INTRICATE and precision machine shop work takes all the skill and patience that Mr. Coy and students, Robert Provo and Gary Scheurmann, can muster. LEARNING the linotypists' trade is a good bet for Gene McCord and Manuel Arredondo who are responsible for The WORLD's composition as well as that of athletic programs. M X "f'4:e . ,.',. fi . ,p w L ' X 3 os,..,.aQvf" ' jx-et ,fi 1 , 6 in A 5 WHETHER STOCK CARS or hot rods, Mr. Young teaches Blaine Johnson everything there is to know about them. JOHN PARTON needs both the text book and Mr. Palmer's advice to help him with his complicated radio hookups. 59 CLERICAL EXPERIENCE is gained by office proctors jane Shendel, Kathy El- liott, Kathy Workman and jean Smith. SUE FALLEY and Nancy Kistlcr help keep the cafeteria neat and clean during the hour and forty minute lunchtime break. 60 .tl p-and-at-em Helpers Give Efficient Boosts ITTLE do the uninformed realize the time that is taken out of schedules by many Trojans to aid teach- ers, office staff, administrators, and nurse in their duties. Proctors, working on a study hall basis, performed many necessary tasks to keep Troy running smoothly. Room proctors ran errands, checked papers, and did various jobs to ease the work'load of the teachers. Eighteen proctors were on duty daily to carry on the responsible job of assisting Miss Sibberson with at- tendance records. Others worked with ofhce secretaries to distribute bulletins, memos, and call slips, and to direct guests around the building. Cafeteria proctors did everything from checking trays to wiping tables. Particularly careful and sympathetic attention to de- tails were the requirements of the nurse's proctors who assisted in keeping both health and test records. The Visual Aids department trained its proctors to operate projectors and keep them in order, while the gym proctors were -lohnnies-on-the spot in caring for equip- ment, running errands, and keeping records. Most teachers are generous in their praise of this corps of willing workers who in turn think themselves fortunate to merit the responsibility placed with them. ATTENDANCE proctors Margie Faulkner and judy Foster collect absence cards in new metal boxes so that hourly records can be tabulated. KAREN AKERSTROM, Max Wells, and Bob Bachtell make last-minute preparations .before showing a movie. GRADING PAPERS is just one of the many duties Marcia Frost undertakes in proctor service. bl THIRSTY? "Heavy" Irwin and Miss Youngquist enjoy a cool drink as they paused after an especially busy day feeding hungry Trojans. Mr. Erwin supervised the students' dining room. IT LOOKS DIFFERENT from behind the counter! Lawrence Good helps himself to the all-time favorite, a Bar-B-Q Burger. Back-of-Scenes Jobs Demand Capabilities AST LUNCH, FIRST LUNCH-No mat- ter what time Trojans hled through the lunch lines, there was always a wide variety of nutritious food to satisfy ravenous appetites. The task ol' serving 2400 students and fac- ulty members daily was handled by a capable staff whose day began long before ours did. They were kept busy preparing meats, cutting cakes, mixing salads, dipping vegetables, and baking hot rolls and pies. An oversized potato masher, two huge StC21l'H6rS, and countless pots and pans were employed by the cooks and helpers under Miss Youngquists supervision. Mechanical dish- washers and conveyer belts made cleanup chores less burdensome. Always on call was the corps ol' custodians who were faced with the increased demands due to expanding enrollment. They took care ol' everything from heating and lighting to mowing the lawns, shovelling snow, sweeping the halls, and moving pianos. Their most important contribution was their abilty to cope with any and all situations at any hour with the most pleasant attitudes. MONEY! MONEY! MONEY! All those greenbacks keep Sally McMurray, Mrs. Ash, the treasurer, and Barbara Davies busy after the lunch lines close. IT TAKES a whole crew to regulate Troy's giant heating unit. Harold Schwindt, head custodian, and Wendell Wright, electrician, turn the wheels while Fred Stewart, Tom Davis, Clarence Hendrix, and Carl Brock look on. Their duties seem never-ending. IT'S JUST ANOTHER cake to Mrs. Myra Dick who has worked here ever since the building opened 28 years ago. Trojans look forward every day to eating her delicious chocolate, coconut, spice, lemon, and orange cakes. CAFETERIA worker Ralph Ginter draws gravy from a 22 huge kettle in the kitchen. All he needs is mashed potatoes. 63 . , M 4, W ' 1 , . U . L'E":1'E1"- " ' :ZG..i13 .: - my A jd" - ' Amy ,UL , . ' K' A , ,Www 2 , W' .Z.l1 . , 'r m , , A f , W XM in... Q, ye 1, im, "iw W,"'Wn,. Qu.. 5 'QW' V, ,Q A 1 'QA f S15x.5h f 1 , K W Y ,f Q 4 ix 6 5-'Qi 5233 is QQ 3' 7' gf wg 1 fx 1 b 'mv W3 'Q ! is ,Qi A X 1 8 P3 E1 5 K i f 'A gc ' 9 1 Y 1 f 7 N A :,E W e M 'Sk E aa ' ., ff'-i?5 1, an I 'W H: iw i ' AV ZS? . 5 . 1.. W xiii' 1? 4 I 7.V vas ..l' i v Q rg I 3 .wg .Q J ? ua. V, X4 gg .si ' MQ' W we E4 ? f' ' Wnxa, , 'W 3 .za-J, 5 'N x it 2 1 I Q w ' '1"WQ9'i?55m A , , ,Ax nw N Sw S XF 5 : - f e - ,,,, ,iz , ,V , Lil X mf ,A-54.5 LOOKING like a walking billboard, Nancy Langsdorf enthusiastically ad- vertises her favorite candidates. Smooth Campaigns Open Year of Exciting Activity HE LONG HOURS ol' anticipation and excitement came to a thrilling climax as Election l'Veek once again came to the Halls of Troy soon after school opened last fall. Energetic candidates plastered walls and friends with attrac- tive posters and hand cards. Music was added to the campaign as pep bands marched through the halls while clever slogans were carried by enthusiastic boosters. The Election Rally acquainted voters with the candidates, and at two assemblies they heard Finalists orate on their quali- fications. The results were announced at the annual Election Dance and the newly elected oiiicers were specially honored. Throughout the week, good organization reiiected a strong planning committee headed by the election commissioner and clerk while the two faculty sponsors gave the guiding hands so necessary to this most exciting week in the whole year. Election Commissioner. , , . . .,.. Bob Meinershagen Election Clerk ............,....... Linda Swanson Sponsors ...,.,.. Mrs. McCormick and Mr. Griffith LATECOMERS Mark Erickson, Jay Faulconer, and Dale Fox just get in under the line to register. A daily tally was posted for each class. POLITICIANS pause for a brief moment to wish each other luck. Mike Sloo and Tom Mistler, campaigning for Stu- dent Congress President, and Don WVarner and Tom Latter in the race for Veep, speak well for Troy's fine competitive spirit. NEXT! Rose Marie Norman leaves the voting booth with ballot in hand to make room for Dixie Dunnaway. EARLY RISERS ON MONDAY MORNING, the Student Council meets to discuss problems of government: Kirby Deeter, Bob Swan, Margie Wingate, Barbara Ossian, Bill Calderwood, Barbara Cooper, Barbara Cresser, Nancy Reeder, Bob Mfright, J. B. Bowers, Marcia Myers, Linda Swanson, Susan Heil, Tom Latter and Nancy Dunn. Other members are: john Atkinson, Mike Beach, Betty Bennett, Ronnie Bliss, Patty Cain, John Ekdahl, Judy Fitts, Tammie Fraker, Anne Garlinghouse, Andrea Gresser, Ron Hodges, Carl Johnson, Bob Meinershagen, Tom Mistler, Martha Peach, and Sherry Woerner. Room 200 is the official meeting place, the time is 7:45 a.m. Tom Mistler Tom Latter Ron Hodges Sfudenl C07lgY'f'.Y.Y P1'f'.sidf'uI Sflllitollf Cozmril P1'P.sirlw1I Speaker of lfl"flVf'.Yl'7lfIlfl'l'!' Council Marcia Myers Bob Meinershagen Linda Swanson Secretary of the Point SjVSl'I'HI Iflerlimz Commi.xsiom'r' Elerlimx Clerk Bi-Cameral Legislature Keeps School in Control h S THE TWO HANDS of a clock are required to tell accurate time, so the two houses of Troy's Student Congress worked together for the success of the school. The Vice-President of Student Council presided over the Congress with Nancy Dunn as Secretary and Gary Rosen- wald as Attorney-General. Monday mornings found the Council members formulat- ing plans that would affect all Trojans. Three representa- tives from each class and the class officers held voting power. Student Council sponsored the All-School Christmas Party, one of the biggest social events of the year, and backed the Officers' Training Course for all ofhcers of school clubs and extra-curricular activities. MR. AIOHNSON AND MR. TEEL, Student Council sponsors, engage in friendly con- versation after a meeting is adjourned. 69 OFFICERS Speaker of the House ......... Ron Hodges Vice-Speaker, .... , , Secretary ..,...... Parliamentarian . . . Attendance Clerk. , Sergeant-at-Arms. , . Sponsors ........ Mr. . . .....,... Jed Davis ..........Susan Hell . ..... Bill Calderwood . . .,.... Kathy Covert .............Mike Sloo Wolfe, Mr. Heitzman THE SPEAKER SPEAKS UP-'LWe will now have the reports of the Queen of Courts chairmen,', says Ron Hodges. Susan Heil takes minutes and Bill Calderwood ponders on Rules of Order as a regular meeting gets under way. CHECKING OVER the grade records of Council mem- bers, Kathy Covert confers with Mr. Wolfe and Mr. Heitzman to be sure that eligibility requirements are met. 70 Democratic Ideals Rule Lower House Members 66 OVERNMENT OF THE PEOPLE, by the people, and for the people . . The United States Constitution insures representation through two legislative bodies, and so do the students of To- peka High. The lower house, affectionately called Rep Council, was made up of one representative from each of the seventy-live homerooms. Thursday mornings found the council members and their presiding ofiicer, Speaker Ron Hodges, convened to discuss problems and new questions and to clear up old business. Taking the issues back to their home. rooms, Rep Council was able to get a good cross sec- tion of student opinion before final consideration. Traditional Homecoming and Queen of Court ies- tivities were managed by the Council, and a special project this year included revision of rules regarding these major activities. Minor changes were also made concerning the regulations for Honor points and the handling of student election procedures. Activity ticket sales, the sponsorship of XVPA favor cards, the promotion of student directory and SUN- FLOWER sales, various class projects such as dues, party tickets, and senior announcements were some of the many duties of these industrious school leaders and their alternates who based their beliefs on the old adage, "One for all and all for one." SENIOR REPRESENTATIVES. Front Row: Joyce Taylor, Ellen Martin, Sue lfalley, Carolyn Rawles, Carolyn Zarker, Marilyn Nolan, and Karen Kirkwood. Row 2: Cathie Kiblcr, Jan May, XVally Sue IVallace, Connie Stock- ert, Judy Fitts, Diane Tuttle, June Hannay, Joan Gray, and Marilyn Frye. Row 3: Victor Dyck, Mike Sloo, Bob Shipman, Larry Lull- iohann, Marc Sloop, Jack Reida. and Fred Marlin. SOPHOMORE REPRESENTA- TIVES. Frmzl Row: Penny Com- fort, Kathy Crothers, Kathy De' XVeese, Harriet Rost, and Carol McElroy. Row 2: Marg Bachnian. Carolyn Houseworth, Sandra Craft, Barbie Kibler, Judy Scheuernian, Marilyn Taylor. Sharon Anderson, and Trish Ken- nedy. lion' 35 Gaylon ljnibarger. Benson Hurd, Bill Davis, Ralph Muxlow, Tad Bower, Marvin Kuehn, Dave Swartz, and Ed McConnell. A JUNIOR REPRESENTATIVES. lfronl Row: Vicki Stauffer, Letty Staebler, Judy Welborn, Joan Urban, Pam Bowen, and Linda Kane. Row 2: Diana Bortz, Nancy Roop, Susan XVarkentin, Sally Francis. Kathy Covert, Linda Meinershagen. Martha Blaisdell, George Hopkins, and Ruth Briscoe. Ron' 3: Larry Patrick, Jim Viergever, Mike Starhuck, Jed Davis, Dick Rose, Mike Blakenian, Dan Meisinger. Terry Smith, and Bill Bird. 71 Seasonal Chm. ..., Judy Gorrell, Joyce Taylor Sponsor President Vice-Pres. Sec-Treas Sponsor 72 OFFICERS Senior Girls' Colmril Connie Stockert, Marilyn Peterson Pringle Senior Boys' Council B. Bowers .. .. .... Dick Johnson . . ..... Mike Sloo . .... Mr. Meyers AT A MID-YEAR meeting, President Bowers checks his agenda while Secretary Sloo reads the minutes. Meetings were at 7:45. SENIOR GIRLS COUNCIL. Front Roux' Bonnie Phelps, Linda Fisher, Nancy Jasperson, Susan Edmonston, and Joan XVatts. Ron' 2: Diane Tuttle, Suzi Clark, Margie Xlfingatc, Connie Stockeri, Judy Fitts, Judy Gorrell, Sandy Smith, Arlvs Allen, and udy Holle. Rozv 3: Carolyn Rowles, Martha Crow, Joyce Taylor, Lynda Mc- J Roberts, Barbara Davies, Lou Ann Taylor, and Susie Martin. Cnnel, Marilyn Peterson BOYS COUNCIL. Srrltezi: Roy Ridgeway, Dick johnson, B. Bowers, Mike Sloo, and Pete Palleson. Row 2: jack Reida Gar Ha 'es Mike Beach, Bob Ford, Bob Meinershagen, and Lynn Griswold. Row 3: Merrill Downer, Tom Beisecker Y I y Henry Lautz, Neal Myrick, john Richardson, and jim Bryant. Row 4: Richard Goldsmith, Fred Martin, jack Flesher, Bob Irwin, john Turner, and Ken Perry. pirit of Doing and Daring Rests on Capable Shoulders OMBINING energy and initiative, Senior Boys' and Girls' Councils were active participants in the student roles of maintaining activities. One boy and one girl and their alter- nates represented each homeroom. Meet- ing on every other Tuesday morning, they worked together on service projects con- nected with Topeka High. They recognized the importance and responsibility of rep- resenting their classmates and took an ac- tive part in promoting school spirit. A coke party given by the girls in early September acquainted the sophomores with their new Trojan surroundings and tradi- tions. Among the combined efforts of the councils were the Sophomore Induction assembly, measuring for caps and gowns, selling senior invitations, and acting as school hosts for Parents' Night, Open House, and Career Day. Proud of the honor of representing their school, these enthusiastic Trojans were in- strumental in supplying the steadying in- fluence to keep THS smooth-running. THE BIGGER the sales, the greater number of scholarships. Martha Crow, Suzi Clark, Linda Fisher, Delores Tillman, and Judy Johnson count out tickets and change as they start on the Pan- hellenic sales campaign to bring added awards to THS seniors. ,,. . ,H .1 Q, 4 V ,S A Sl , Girls' State Carol Ann Bell and Glenda Allison Boys' State Pat Kelly, Ron Hodges, Wayne Barber Tom Mistler, Gary Rosenwald Elmo Clark, Jon Palmer VIGOROUS CALISTHENICS headed the list of early morn- ing activities for the Boys' Staters at the Wichita Conclave. REUNION on the veranda. Sitting: Gary Roscnwald, Carol Ann Bell, Glenda Allison, and Tom Mistler. Kneeling: Elmo Clark, Pat Kelly, and Ron Hodges. Delegates Learn Political Ropes ROMOTION of governmental experi- ences was the principal function of the meeting of Boys' and Girls' State members although delegates also enjoyed a busy week of fun and excitement in YVichita and Lawrence at summer conclaves. Representing high schools across the state, juniors were chosen on the basis of their interest in governmental affairs and scholastic qualifications. Local civic groups aided financially. The detailed operation of city, state, and national governments gained new mean- ings to the delegates as each joined a po- litical party, participated in an election campaign, performed duties as elected of- ficers and appointed citizenry, and finally evaluated the experiences. Friendships that will last through many years were formed which will no doubt be renewed on the college level and even con- tinued in public careers, THE CLOSING banquet of Girls' State brought to- gether three caroliers: Carol Irwin of Lyons, Carol Bell of THS, and Carol Frederick of Medicine Lodge. TOURING TROJANS pose in front of the ancient and beautiful Catedral dc Mexico, in Mexico City, the largest church edifice on the North American continent. Cities, Hills, Bullrings Tempt TH Travelers ww MW CAMP CHELEY provided fine recreation for delegates to the nationwide Student Council Training Camp. Tom Mistler's is the familiar smile in the center. . A- ,pw- fka-lgf ww I Wm. V 1 -' 1, as af. ess ss. s ws, .M W yr M ij at A Q haha ' W' W fi va is E V HE YEN TO TRAVEL captivates the hearts A of young and old as vacation adventures beckon and lure with esciting promises of far-away places. Spanish students tasted the romance and flavor of South-of-the-Border in a flurry of june excite- ment, VVith everything to see from bullfights to ancient Aztec relics, Mexico became a land of color and enchantment for thirty-one students and their sponsors, Mrs. Mclntyre and Mr. Montes. Historical' eastern locales took on new meanings for social studies students and Mr. Kistler as they joined the Kansas Council of XfVorld Affairs tour. The statewide group visited Wfashington and New York in a late spring adventure of fun and learning. An enjoyable and profitable week for Tom Mistler, Trojan delegate to the Student Council Training Camp, coupled educational experiences with outdoor recreation in the heart of the Rockies at Camp Cheley, Colorado. SITTING ON THE LAWN where our first President on:e walked, Karen Griffee and Wvally Sue Wallace look toward the Potomac. Their tour was with the Kansas Council of WVorld Affairs and Troy's third participation. 75 ABSENCES are carefully tabulated, as an AFS meeting opens, by the president-secretary twosome, Nancy jasperson and Ann Runyon. A long waiting list makes such details important and keeps participation active. HOPEFUL FINALISTS in the AFS program for exchange students to European countries unroll what might be a "picture of destiny" for them. Discussing their hopes are Martha Peach, jon Ekdahl, Claudia Newman, jan Shapiro, Diane Flott, and John Hopkins. Scholarship and personality were top factors. w , 'x x. SWISS drummer-boy, jean Bal- mat, thrills the Trojan audience with his amazing solo tech- niques on a borrowed drum. Opinions Broaden As Understandings Grow ALK TOGETHER, talk together, ye peoples ol' the earthy then and only then shall we have peace." The AFS motto tried to make "hands across the borders and across the seas" a reality as the club pursued its objective ol understanding all peoples through better understandings ol' those with similar educational, age, and social interests. Continuing the exchange program in which THS has had students lrom France, Germany, Denmark, Spain, and Finland, Ayten Meric was this year's guest from Turkey and Jean Balmat from Switzerland. Barbara Ossian represented THS in Finland last sum- mer and the three have given a fine cosmo- politan flavor to the student body. Raising money for the exchange program centered in a Tag Day in March and the pro- ceeds from the spirited auction and additional funds insure continuance ol' the interchange. OFFICERS President . , . .................... Nancy jasperson Vice-Pres. . . . ............... ..... P ete Barham Sec-Treas. .. ..... Ann Runyon Pro. Chm. .. .. .Linda Swanson Sponsor .... Mr. Griffith AN AFS MEETING gets under way. 3 X "NVE THREE, TOGETHER." Jean Balmat, American from his white shirt to his khaki pants, and Ayten Meric, dressed as a typical Kansas high school girl, admire the handmade lace on Barbara Ossian's cherished souvenir from her foster home in Finland. The three sparked the local AFS program. CHECKING QUALIFICATIONS, Mr. Griffith and Nancy jasperson look over the regulations for making out appli- cations for summer visits and the school programs overseas. 77 EDITORAL STAFF Editor ...............,....,..,,. Karen Kirkwood Assistant ..... .....,.......... , .Joyce Tayl0r .Associate .... ......... ,.......... K a thy Covert . . . . . , . . , . . .Mary Erickson, Marilyn Nolan . . . . . . . . .Don Pfuetze, Jeff Manley ..Jo Ann Jellison, Marilyn Seigrist Copy. . . Sports. . Activities, Index ....,........,......Marcia Myers . . . . .YVally Sue WVallace, Judy Asel Senior Assistants. . .Susan Edmonston, Susie Martin, Layout. .,...., , Pictures .,...... 'dirt . Sallee Tappen ,Linda Mfheeler, Deanna Kirk, Sue Padget Junior Assistants .... BUSINESS STAFF Advertising ,.,,........,. Art Turner, Pete Barham Circulation ...........,..,...,... Margie Wvingate PHOTOGRAPHERS Charles Mesigh, Sam Carnahan, Mike Monaghan Adviser .........,...,................ Mrs. Greer COLLABORATING on important decisions of pictures, copy, TIME OUT for the 1959 SUNFLOWER Staff. .S'f'nlr'1l.' Margie lVingate, Kathy Covert, Karen Kirkwood, Joyce Taylor, and Mai cia Myers, Ron' 2: Deanna Kirk, Marilyn Seigrisl, Wally Sue Wallace, Sue Padget, Mary Erickson, Marilyn Nolan. Don Pfuetle, Susit Martin, Judy Asel, and Susan Eclrnonclston. Mixxing is Linda NVhceler. YOU CAN HAVE your cake and eat it too! Art Turner and Pete Barham cut theirs at one of the tradi- tional birthday celebrations in the J-Room. and layout are Editor Kirkwood and Sports Editor Pfuetze. 1 sewer M 95? X 78 Sallee Tappan, and Jo Ann Jellison. Row 35 Jell' Manley TIME MARCI-IES ON! Rushing to meet a nearing deadline are jo Ann jellison, Marilyn Seigrist, Marilyn Nolan, and Mary Kay Erickson. 'Tempus Fugitl, Keeps taff Members on Toes HE 1959 SUNFLOWER can be said to have been molded around a never-changing element of our world today-Time. Hours of work were spent compos- ing copy, writing headlines, snapping pictures, identify- ing poses, and devising cutlines as watches ticked off the days that brought deadlines nearer. The staff, selected last spring, spent many summer hours planning and developing the theme, Wound up tightly by their enthusiasm, assignments began ticking "NINE, TEN, eleven - - -" Marcia off as soon as school opened. As a mainspring is the most important part of any time piece, so was Karen Kirk- wood, Editor-in-Chief, the life spring of the yearbook. ln itself, the SUNFLOWER is El symbol of Time-a Myers, Margie Wingate, and Linda Wheeler plan the publicity slogan, "Time to Buy!',-Sunflowers, that is. full and complete record of the happiest time of our SELEC-1-ING PICTURES made every moment busy llVCS, the Very WOHtl6rfl1l SCllOOl yfiiil' ol l938-59. and interesting for Joyce Taylor and Kathy Covert. SHUTTERBUGS ALL-Judy Asel, WVally Sue Wallace, and Charles Mesigh turned actions and activities into the permanence of yearbook photographs by trying to capture Trojan life at its most expressive. M N... 79 AROUND THE COPY TABLE, lhe KN orld staff trllts things over. Standing: Peggy Kcucher, Bill Mills Sam C1111 than Duid Marshall Lois Ihuxber Van Moe, Larry Nuss, and Lloyd Fleming. Stated Linda Swanson karen Giiffee Nlancs Fritton Marilyn Nolan, Kay Christenson, Jean EFFICIIINT and effective is the 1958 59 Managing Editor, s Paper Goes to Press UT OF THE STACCATO of typewriters clacking, phones ringing, and the hustle and bustle of news gathering came the public relations link for THS, the Topeka High School WORLD, its weekly newspaper. Eighteen busy staff members, each with a "nose for news," met fifth hour every day to write and edit copy, lay out pages, take pictures, sell advertising, and gather "scoops" for eager subscribers to read on Friday afternoons. Composition work, headline setting, and page makeup was clone in vocational printing under Mr. Gilbert's supervision, and on Wednesdays and Thursdays traffic between 220 and the -I- Room flowed steadily as pages were reaclied. Under the efficient direction of Managing Editor Susan Heil, the XNORLD made exten- sive coverage of scholastic developments, school- sponsored activities, and personal accomplish- ments to keep students, facultv, advertisers, and home readers in touch with THS. "YOU GIVE ME a news story and l'll write you an editorial," says Linda Swanson as she proceeds to type one for Karen Griffee. JUST YVAITING to "get their hands" on the feature story Marilyn Nolan is writing are Kay Christenson and Lloyd Fleming who find themselves short of news. Page Editors ..., Feature Editor. , Sports Editor , . . Assistant ..,.,....... EDITORIAL STAFF ........Susan Heil Managing Editor ..,...,.....,...........,....... . . . . .Linda Swanson, Karen Griffee, Kay Christenson, Lloyd Fleming , . . . .Marilyn Nolan ........Larry Nuss , . . . .Mark Erickson Wvriters ....... Van Moe, Nancy Fritton, Peggy Keucher, jean Peterson, jean Eberhart, Sandy McPherson, Roy Miller, Journalism Students Advertising . . Circulation ...... Exchange ......... Editorial Adviser .... Printing Adviser BUSINESS STAFF .,..................David Marshall, Bill Mills ... . .Lois Thurber . . .Paula Dickerson ........Mrs. Greer .....,Mr. Gilbert sa- iq "PLL SNAP IT on three" is the slogan of Sam Carnahan, who is the photographer for both The WORLD and The SITNFLOWER. EMPTY COKE BOTTLES and clicking typewriters are the trade marks of the sports writ- ers, Larry Nuss, Van Moe, and Mark Erickson. 81 OFFICERS President ..............,.... Susie Martin Vice Pres. .................. Karen Griffee Sec-Treas. .. .... jo Ann jellison Sponsor .. ........ Mrs. Greer FRIED CHICKEN, anyone? A potluck dinner party in the J-Room honored twelve seniors at the mid-winter calling. A program followed. Recognition of journalistic Endeavors Produces Encouragement for Neophytes EEKING to further development of skills and channel career interests toward the field of journalism, Quill and Scroll has hundreds of func- tioning chapters all over the world. Troy's chap- ter of thirty-eight members has worked hard to promote the ideals and aims of its national organizations and back school publications. Based on membership requirements ol high scholarship and quality of publications work, the group promoted its journalistic interests through service projects lor the school. As a result ol this year's sale of textbook and SUNFLOWER pro- tectors, new reference books were purcliased, con- ference fees paid, and photographers enjoyed the benefits of training courses. And to top off its tradition of high purpose, Quill and Scroll's sponsorship of the Seal for Troy contest added a Hne flavor to a busy year. TROJAN BOOK COVERS were sold throughout the year by active members. Here Marilyn Siegrist and Paula Dicker- son "peddle their wares" to Don Pfuetze, Dicky Moore, and Mark Erickson who resolve to keep new books spotless. 82 "MUM'S THE WORDP, Symbol of the spectator side of football, lovely chrysanthemums typified spicy weather and joyous spirits. Gary Smith pins a flower on Judy Abrahams while Judy Asel, Buster Elting, Karen Griffee, Jan Shapiro, and Judy Hedrick wait the signal that opens the grid classic. National Movement purs Humanitarian Activities ANKED HIGH on the list of service clubs, Troy's branch of the National Red Cross Move- ment opened its doors to all comers. Membership in the Council was limited to those who took part actively in club projects. A float for the Homecoming Parade and the sale of chrysanthemum corsages at the game repeated participation in activities which have been popular in the past. The annual Veterans Day Assembly with its traditional tableaux and flag ceremonies was a highlight for both members and the school. The Christmas Party at Ingleside and gift wrap- ping for the State Hospital were projects that made the holiday season more meaningful, while the an- nual rummage sale brought in funds to continue these and other service plans for the coming year. "join and Serve" provided a motto for the goal of brotherhood, good will, and harmony among all nations and all peoples of the world. OFFICERS President ..........,............. Tom Latter Vice-Pres. .......... Judy Fitts Sec-Treas. . . . ..,.. Margie Wingate Att. Clerk .. ..... Letty Staebler Sponsor .... Mrs. Lingo 'TXVEEN-CLASS conversation occupies President Tom Latter and Jed Davis. jUST OUTSIDE the chapter house, members stop on their way home from packing overseas boxes. Melva Hayes, John Hahn, Mary Lynn Myers, Trish Kennedy, and Ronnie Popham work late. are ,..u,,., , tM" s cca s I 4? f 'Ll if "" S if 4 Fi V' as ,L if '74, ,3- 4. 'FF co. this 83 ji V. X .4 OFFICERS l President ................. Bob Irwin Vice-Pres, . ,........... . .... Bill Mills Secretary ..... ..... D an Meisinger Treasurer .... ...... J on Ekdahl Sponsor .... .... M r. Henson A GUEST SPEAKER from the sponsoring Kiwanis Club captures the interest of members even if 745 am IS in the dawns early light' and eyes are half open. Kiwanians Stress THATS JUST the way it should he insists Bill M1115 as he HE FAMILIAR key inscribed on the covers of the student directories is the insignia of this active school and civic club sponsored activity. Under the guiding hands of Kiwanis, one of the comrnunity's most earnest service organizations, the Key Club group was indoctrinated into its adult responsibilities. The fifty boys who made up the limited membership met regularly on Friday morn- ings to hear talks and participate in dis- cussions. Delegates attended the state con- vention where school-community problems were considered and lasting friendships were made with other Kansas groups. The social life of the Key Club revolved around their service projects with a hay- rack ride with their dates in early fall re- peated as an annual event. A MOMENT OF PRAYER is shared at an early morning meeting when Jim Weaver reads from the Bible to a large gathering of sincere and dedicated members and their special guests. Selflessness and Service ark ttitude of Members 66 O STIMULATE INTEREST in serving Christ and to form a fellowship for the Christian teenager of Topeka High School" are the high goals of the Youth for Christ Club. This spiritual-minded group meets once a week, there are no dues, and their programs are organized to be both interesting and inspirational to members and non-members. During the year they sponsored an all-school movie "Going Steady," participated in music and athletics, and won recogni- tion with a clever Homecoming float. Following the lead of the Pep Clubs, YFC was the second school organization to present an entire assembly program. A forty-minute movie, "The Tom Bennett Story," musical talent from club membership, and a guest speaker made up the entertainment which rounded out the informational por- tion. As a highlight of their social activities, a "Funspiration" was held in cooperation with Highland Park'5 club, and 150 guests enjoyed an evening of fun, good food, and excitement. "GOING STEADY" movie posters were 'hung on bulletin boards in a spirited campaign prior to the event. Here Judy Anderson puts one up in the J-Room as she starts her rounds. OFFICERS President .......... Judy Anderson Vice-Pres. .. ....,.. Bob Thomas Secretary . . . .... Cynthia Altman Reporter ..... ..... J ack Barnard Social Chm. L.. .... Janie Hogan Bob Davis Sponsor .. ..... Mr. Heitzman gi. in S2 95? 85 OFFICERS President .,..........,...... Louise French Vice-Pres ..... ...,....,......... I oan Pratt Secretary ........... ..... C onnie Hilbert .Judith Bruner Inter-Club Council . . . ,.... Sandy Hopkins Linda Overstreet Sponsor ..., .... IN I iss M oorman QYWCAJ Treasurer ............ . . . DOYVN ON HER KNEES, up on her toes, what Barbara Pierce and Connie Tevis are painting nobody knows, that's for sure. i 5 5 3 tv 5 '7 7 - .,W,, , L. at S 86 'i K ARTISTS IN THE MAKING pick up equip- ment. jean Carlson, Tanya McCoy, Connie Hilyard, Judith Bruner, joan Pratt, Miss Moor- man, Kay Young, and Louise French in line. Service Takes Root In Inward Growth APABILITY was the key word of this active group of girls as they completed another successful year. Y- Teens gathered in bi-monthly meetings at the YWCA where they mixed work with play and were stimulated to carry on many successful service projects. Pro- grams covered all subjects from fashion hints to fathoming futures and painting pictures to playing with orphans. Goals were high but within reach: "to grow as a person: to grow in the friendship of all people, of all races, religions, and nationalities: and to grow in the knowledge of God." RELAXED and sipping 7-Up's, members come to order as Presi- 1 dent French taps her gavel. OFFICERS President ...........,.... J. B, Bowers Vice-Pres. ...,............ Pete Barham Sec.-Treas. . . ......... led Davis Chaplain .... ..... B ob Schneider Sponsor . . . ....... Mr. Coder ASTOUNDING some and delighting others, Hi-Y always provided interesting programs. Here are Lewis YVolfe, Mr. Bob Barber, Dick Rose, Barry Billington, Crosby Crosby, john Nunley, Buddy Witts, Ken Wilke, and Max Wells. Boys Set High Goalsg See Accomplishments O PROMOTE good will in a Christian manner in the school, community, nation, and through- out the world is the ultimate aim of the Hi-Y. A feeling of inter-dependence, patriotism, and coop- eration has developed among members, and many entertaining as well as educational programs were planned to reinforce these attitudes. Speakers from many professions presented programs on mis- siles, rockets, hobbies, and careers with films shown on several occasions. As a money raising project, the boys sold THS pennants, a service enthusiastically appreciated by the student body. Their end-of-the-year celebra- tion was the annual overnight, a fitting climax to the year of fun and service. Thus, by combining personal growth and recreation with helpful serv- ices wherever needed, the Hi-Y's helped build bet- ter citizens who will abandon prejudice and further national cooperation, prelude to world peace. INFORMAL discussions of individual problems were often the highlights of Hi-Y meetings with Mr. Coder adding his "two-cents worth." Around the circle are Bill Mills, Jed Davis, Curt Miller, Preston Hoyt, Bob Wright, Bob Schneider, Crosby Crosby, Pete Bar- ham, Lewis Wolfe, and President B. Bowers. 87 OFFICERS President ...... Stuart Leonhart Vice-Pres. ,.... Lou Ann Taylor Secretary ....... Wendell Smith Pro. Chin. ......,. Susie Martin Jim Stephenson Sponsor .... ........ li Ir. Mills PRETTY, pretty Kitty! Barbara Davis has a question to ask of Ken Wilke, Gary Hickman, and Bob Armstrong concerning a Fair exhibit in preparation. F Investigative Minds Plan and Accomplish P ROMOTING interest in science and provid- ing information for the various career fields is becoming more and more important to the high school student today. This was accomplished at THS by considerable emphasis in departmental work and also through field trips, guest speakers, and club programs which sparked activities. Visiting lecturers discussed a variety of topics ranging from the skinning of squirrels and the preparation of hides to air control, radiology, and radio-isotopes. A, trip to the Midwest Research Institute and Linda Hall Technical Library in Kansas City was the year's highlight. The most eventful club ,project for the year was the annual Science Fair. Given a chance to display their ability and interest, Trojans re- sponded with eighty-eight entries, twelve by groups, and seventyesix by individuals. There were eight in math, eighteen in the physical sciences, and the remainder in biology. The two-day fair drew thousands of visitors to Exhibit Hall and THS came off with a good share of the high praise of judges and spectators. THE ANSWER is "Yes! and we're ready to go!" Linda Loughmiller, Richard Landes, Wendell Smith, jim Marshall, and Norma Purvis worked on city-wide publicity. SQIENEE ii., FP? he x We Sf FAIR 11.4 g f AH! ow I v I ,I I fi 49 ka I 1 The l959 Official Poster MOUSE WEIGHERS. Linda Loughnliller, Richard Lewis, jim Marshall, WVendell Smith, and Norma Purvis look over a Fair entry. "BEAT the Bulldogs" was the cry from the Science Club Homecoming float. "IT'S LIKE THIS." Dr. Homer Hei- bert holds the interest of Science Clubbers as he discusses X-rays. 89 OFFICERS President .. . .,............... Henry Lautz Vice-Pres. . . . ..... Jim Dumas Sec-Treas. .. ..... Elizabeth Fly Sponsor .. . .... Miss Henderson JEAN BALMAT demonstrates the solu- tion of a particularly puzzling problem as interested club members observe. TEMPORARY champion Gary Scott moves his Knight with the advice of jay Boylan while loser joe Babicki studies the situation he finds himself in. OFFICERS President , . I t y .............. Tom Beisecker Vice-Pres. .. ......,........... Ken Peterson Sec-Treas. .. .... Butch Gerlach Sponsor . . .... Miss Henderson CONTEMPLATING his next move, Elgin WVoody watches Larry Washington make an opening move in pre-tourney play. 90 umbers, Field Alerts Career, Leisure-Minded REATED to stimulate interest in a held that is being stressed more and more each year, the Math Club featured bi-monthl meetin s where I Y 3 speakers demonstrated practical and up-to-date implications. A com Jarativelf new club added to the list oi' A 1 . .. Y . . Trojan actlvltles is the Chess Club, an absorbing phase of entertaining mathematics. Initiated three years ago by senior Tom Beisecker, the group met each Tuesday morning to enjoy competitive games. AWE, We-...L . - wi OFFICERS Office Practice President .. .................. Judy Shaffer Vice-Pres. . . . . . .... Carolyn Cramer Secretary .. ...... Kay Brown Treasurer . . . ....... Pat Leach Soc. Chm. ..... ......... A nita Gonzalez Sponsor . . . ...................... Mr. Cagle Relnil Selling President ..,...,..........., Deanna Beadman Vice-Pres. .. ........ Sharon Daniels Secretary . . ..... judyth Cummings Treasurer . . . ........ Cheryl Dozier Sponsor . . . ..... Mr. Nall ,aes A "ROSE" among white-swealered "thorns." An informal club meeting includes one boy only. lfrmzt Row: Ruth Rissen, Yvonne Heptig, Deanna Beadman, and Anita Sole. Ron' 2: Gloria Stovall, Sherrol Kress, Sharon Dan- iels, Ronna Myers, and Carol Anderson. Row 3: judee Kaul, john Sawyer, Evelyn SlllCllliL'l, Mary Kay Adams. Career- inded ork at ,,.,auwWt GOOD GROOMING techniques are dem onstrated to club members by Mrs. Lu cille Mareska with student assistance. LOOK, MA! We won! Plaques brought home from the state convention are held bv Sherrol Kress, Sharon Daniels, Deanna Beadman, and Ronna Myers, contestants. Basie Angles of Trainin OPEKA High students who have an active interest in today's business world belong to the Topeka branch of the Business Education Clubs of Kansas. The local group is divided into two sections so as to develop more highly specific fields of interest in office practice and retail selling. At their meetings there are speakers and demonstrations but these plans do not exclude extra projects to widen interests in personal relationships. In the fall the group held a fun-filled picnic party at Lake Shawnee, the two-day Business Education Convention was held in Emporia in February, and the annual Employer-Employee banquet closed the year in festive style. 91 OFFICERS Latin Club President ...,..,....,.. Larry Luttjohann Vice-Pres. ..........,.... Mary Newman Secretary .. . ..... Marcia Oroke Treasurer . , . .......,.. Tom Hamilton Reporter .........,. Janice Seagraves Sponsors ,... ........ lk Iiss Drury, Mrs. Strahm Frffnrlz Club President . . . ........ ..........., E lame Fink Vice-Pres. .. . .....,.......... jean Eberhart Secretary .... Polly Palmer Sponsor . . , . , .Miss Sandford A DARK-EYED senorita with a winning smile-Shirley Henderson in gay costume. COSTUME designers work on the Roman Style Show for the state convention. Suited: Janice Seagraves and Liz Fink. Sfzlndingi Cheryl Power. Cecelia Sutton, Margie Faulk- ner, and Carol Steele. 92 VT' s, A TOUCH of Cav Paree in a garage. French Clubbers turn decorators and turn out a winning Homecoming float. Fun for Allg All in Fun QUALLY important as the learning of a language is the frequent use of it in informal conversation. During class time the fundamentals of languages can be taught but in club meetings these can be practiced in an atmosphere of relaxed fun and interest. The Latin and French Clubs held regular meetings to enjoy the facets of their own particular language but on occaa sion they joined forces to let the welkin ring in folksong and Christmas carol or the interchange of hilarious skits. The French Club's Homecoming float won a third place with its Eiffel "Tower Over the Bulldogs" theme and pride in all-school participation. The March Latin Convention in Manhattan brought students from all over Kansas to share the background and modern applications of a living language of antiquity. Mfhile the Spanish Club waived activity during the year, their interest in Mexico colored their class work and kept enthusiasm high. LEADERS of synchronized form swimming. From the top: Norma Purvis, Karen Zakar, Patty Miller, Nancy Roop, Karen Purvines, Susan Curry, Shelley Payne, jean Fluharty. ML, 'f""win X 'X' Q in X Q . f fs 1 ilffit " 'H nr .t - , ,, 7 o .A A . l SQUID CLUB-Bathing Beauties all! I-'mul Hman' Alutly Botlen- hausen, Ann Haley, Sally Smith, janet Sowers, L'na Thurston, Phyllis Butel, and Diana Wilson. Ron' 2: Norma Purvis, Karen Zakar, Patty Miller, Karen Purrines, Nancy Roop, Vera True, Cheryl L. Power, Betty Bardsley, Linda Cole, Gailya Krionderis, Kathy Clifton, Carla Rust, Marci Ramsey, and Pat Strunk. Ron' 3: Susan Curry, Bonnie Norton, Shelly Payne, jean Fluharty, Mary Paul, Betty Bennett, Pat McQuilkin. joan Oliver, and Margie Mc- lVilliams. Girls Splash in Fancy Style LUNGING rhythmically into the Trojan pattern of school life, the Squid Club attained its pinnacle of prestige in less than a year's time in the new pool. Organized for girls who wanted to improve their techniques and acquire the added graces of ballet performers, the thirty- live swimmers met regularly for class work and practiced whenever the pool was available. They climaxetl their season of healthful recreation with a spring water show entitled "Hats," open to the public. LOVELY TO LOOK AT and delightful to see in action are these eighteen mermaids practicing for the April Water Ballet, M'Lady's Hats. , 93 rf 1 r t, M z President Vice-Pres. Secretary Treasurer. . . Cor. Sec. Sponsors .... OFFICERS . . .joyce Taylor .Jo Ann Jellison Ramona Noches . . . .Patsy Zirkle ..Mary Sue Hill . . .Miss Phillips Mrs. Marshall Q. 1 .VK l E K I DON'T LET HIM FALL! jo Ann jellison and Diana Harrison help their Trojan mascot "inject" pep into the sad Wyandotte bulldog at the Homecoming parade. orence Nightinga es arr 'Lamps' of Hope ROM TIME IMMEMORIAL, ailing humans have looked into the kind faces of their nurses to implore help, and dedicated women have re- sponded to their calls. With this humanitarian thought in mind, more than a hundred Trojan girls who are planning medical careers united to form the Future Nurses Club. At monthly meetings they studied and heard talks about their chosen professions from guest speakers who represented all phases of medical work. As "Clandystripers" in pretty pink and white striped uniforms and white aprons they helped maintain the Stormont-Vail Hospitality Shop. They assisted at the polio clinic and took an active part in last winter's tuberculin testing program. At the close of the year, service points were com- piled and deserving members received commemora- tive pins at an inspirational candlelight initiation. With the challenge of the profession in their minds. members of Future Nurses continue to inspire pro- spective personnel for a calling to one of the most needed and most respected professions of the day. YOUR ORDER, PLEASE. Candy stripers Sondra Murray and Sandra Spain serve cus- tomers at the Stormont-Vail Hospitality Shop. . A , tt .. igkigwfii ' low Down and Live, Keynotes New Club OR A NEW' CLUB to get off to a flying start is really something worth shouting about. Goals and accomplishments are the measure by which a club is knowng and when goals are unusually meaningful and timely, and accomplishments are evident, a club has made a real place for itself. Topeka was host to the Governor's Safety Convention in the fall where plans were made on a state-wide scope. A Safety Week assembly at which a nationally famous racing driver emphasized the need for safety, a mock session of the Topeka Youth Court, and a dis- play of a wrecked car were the club's efforts to demonstrate its purpose, "Slow Down and Live" and "Safety on the Highways." OFFICERS President . . , .....,......,,.... Tom Mistler Vice-Pres. ....... .......... I on Ekdahl Secretary ......... ..,...... C arolyn Rowles State President ....,..... Dick Bickerstaff Sponsors ..,..... ..... M r. Jennings, Mr. Teel AN EXAMPLE for all to see, the wrecked car dis- played during Safety WVeek was a hard-hitting reminder to "take care." "WHERE WILL WVE house all those delegates?" Dick Bicker- staff, Mr. Jennings, Tom Mistler, Carolyn Rowles, and Jon Ekdahl make plans for the April Safety Convention in Topeka. 97 President .. Vice-Pres. .. Sec-Treas. . Sgt. at Arms Sponsor . . . OFFICERS ................Kenn Perry Y ................j.B.Bowers .....Don Pfuetze .Dick johnson . . . . .... Mr. Erwin PADDLES READY and waiting! T-Clubbers, in a high-handed atti- tude, prepare to "welcome" new members at their winter meeting. "HANDS YOU LOVE to touch' help "float the grease away." Dishpan hands hold no fear for jim Pett and Bob Ford as I I ' they ready the concession stand before a basketball game. 98 To School Betterment EPRESENTING the numerous competitive sports, the T-Club, with its membership of sixty boys, united its efforts to work as a co- ordinated group. Any boy who had lettered in one or more athletic activities was eligible. The time and efforts unselfishly spent resulted in projects for Topeka High. Primarily designed to serve athletics, the mem- bers deviated this year in giving a generous part of their income, 5575, to the United Funds Drive. ln addition they provided sports equipment of all kinds to benefit all athletes. A large part of the money used for these proj- ects Was acquired through the operation of the concession stand at home games. Expenses were also met by sponsoring an exhibition basketball game featuring the Harlem Magicians in their almost unbelievable routines. Not neglecting themselves, the members en- joyed swims, a hayrack ride, and a dinner honor- ing all the coaches and their wives. T-CLUB MEMBERS. Front Row: Gary Hickman, Dan Meisinger, Skip Wilder, Curtis Miller, Dick Rose, Steve Howes, Carl johnson, Wayne Barber, Stuart Leonhart, and Marc Sloop. Row 2: Roy Ridgeway, Bob XVright, Dave Barnett, Mike Beach, Sparky Patterson, Bob Swan, Bob Thomas, Kenny Tew, Larry Luttjohann, and Mike Harrison. Raw 3: Doug Kieswetter, Scott Sennc, jerry Bliss, Peter Barham, Max Gaither, Don Pfuetze, Dick johnson, and jack Taylor. T-CLUB MEMBERS. Front Row: Ken Perry, Don Xvarner, Ed Espinosa, Lynn Gl'lSXK'Olfi,Jlll1 Shepard, Bill Mills, jim Bryant, Claude Allen, Gregory Phillips, Carl McDonald, and Paul jack son. Row 2: Mr. D. L. Erwin, jim Pett, Gary Hayes, 1. B. Bowers. Randall Boyett, Barry McGrath, Kenny Peterson, john Nunley, Tom Mistler, and Danny Myers. Row 3: Al Scheibner, jim Dumas, Bob Schneider, Jerry Hawver, Fred Slaughter, Mike Starbuck, John Torrez, and Jerry Adams. 99 CASHIER Lou Anne Taylor's was a familiar face to those regularly patronizing Troy's home-court basketball games. O0 Come Cold or Crowds Hardy Crews Cheek In BUNDLED in scarfs and car coats, dressed in official pep uniforms, or decked in after- noon wear, Troy's football, basketball, and play cadets were the first contact the student body and the public had with sports and dramatic events. This loyal group of workers and their sponsors were early birds at important events at the school and Moore Bowl. Football cadets sold and collected tickets at the home games and showed considerable phys- ical stamina in their ability to compete with both weather and crowds. Basketball cadets often doubled at folding and passing out pro- grams, while the play cadets manned the doors of Hoehner Auditorium. Chosen on the basis of their dependability and willingness to work, the play cadets under Miss Hutchison and Miss Phillips, the basketball cadets under Mr. Bayless and Mr. Madl, and the football cadets under Mr. Dilley and Mr. Walker united to form another example of Trojan achievement through cooperation. TICKETS, please! Cadets jean Burkhardt, Linda Lough- miller. and Linda Piatt are ready for business just be- fore the crowd arrives to see the thriller, "Mousetrap" CO-SPONSORS of basketball cadets, Mr. Bayless and Mr. Madl, approve jere Wilkey's well planned assignment sheet. l 3 el . ,V li l V ...L PLAY CADETS, dressed for Friday, meet for instructions before the night's performance of Tish, first play of the season. Front Row: jo Ann jellison, Verna Frazer, Linda WVedoff, Carol Mledoff, and Lonna Harbaugh. Row 2: Myrna Frazer, Linda Fisher, Linda Piatt, Nancy French, Alta jones, and Glenda Pelton. Standing: Carol Bell, Cynthia Conrad, Susie Martin, Karen Kirkwood, jean Fluharty, Linda Miller, Janette Hamilton, Linda Loughmiller, and jean Burkhardt. AT THE TOP of the stairs and busy as beavers are Basket- ball Cadets Susan Nash. Betty Bennett, and Maureen Cook. PLANNING next week's duties are Football Cadets Susan Warkentin, Sonja Avers, Lorma Groves, and Janette Hamilton with Sponsor Dilley's approval. 'l0'l CURTAIN TIME in thirty minutes! jean Eberhart, David Marshall, Royce Reed, and jean Henderson check last minute duties. OPENING NIGHT is a big moment for everyone, performers, audience, and the ushers as they escort paying guests to their seats. Cogs in W eels of Duty Add Color to Gay Nights N HANDSOME dark suits and striking formals, the members of Usher Club added a festive and gracious note to all the school plays and concerts, the operetta, and special programs. As an added service, they ushered at the annual Kansas State Teachers Convention in the Municipal Auditorium. TROJAN USHERS AND USHERETTES. Front Rout: Kathy Covert, Marcia Myers, Tammie Fraker, Gloria Ashworth, Marsha Bennett, Cathy Crothers, Nancy Myers, Nancy Reeder, Linda YVoodwarcl, and Jean Eherhart. Row 2: jay Falconer, Bill McBride, Sally Smith, Martha Dickson, Nancy Brown, Martha Blaisdell, Elizabeth Fly, Letty Staebler, jean Henderson, Sally Francis, Joan lVatts, and Sue Falley. Row 3: Dee Dee lN'atts, Pam Bowen, Andrea Urcsser, Kay Christenson, Royce Reed, Marcia Frost, Connie Casey, Marilyn Grantham, Wally Sue Wallace, Sarah Frost, and David Marshall. Row 4: Ronnie DelVeese, Carla Bowen, Anne Garlinghouse, LaDene Gurss, Louise Beatty, Roberta Smith, Linda McCall, Judy Gorrell, Linda Meinershagen, Mary Dixon, Sharrol Gurss, Jon Ekdahl. 02 THE ONLY QUIET MOMENT in a year crowded with activity is when Thespians sit for their picture. Front Row: jan Shapiro, Helen WVoody, and Linda Swanson. Row 2: Betsy Greer, George Hopkins, Vicki Loebsack, Judy Fitts, and Nancy Schendel. Row 3: Lou Anne Taylor, Carolyn Rowles. Andre Sedricks. and julie Green. Wo Faces of Thespis how Best Traditions HE MOST COVETED honor for a student of the drama department is acceptance for membership in the national Thespian Society. The award depends wholly on the amount of work done on one or all of the various produc- tions of the year, either in staff duty or in major roles of the plays. The chief purpose of Thespians is to promote growth and interest in high school dramatics, encourage continuation of the tradition of the theatre, and to reward worthwhile performances. Troupe 19 is named for the long-time director, Gertrude B. Wlieeler. Initiation is an event of late May after the annual' productions have been evaluated. A fes- tive supper party is followed by the ceremony and a series of highly entertaining skits showing the original writing and stage production abili- ties of the initiates. Special star awards for out- standing performances are also made at that time. CHANGE OF PERSONALITY is helped by change of face. Louise French and Steve Nys- wonger are intent as Miss Herrick applies the lipstick in making up Susan Hofwolt. OFFICERS President ,......,. Lou Ann Taylor Vice-Pres. . . . ..... Helen Woody Sec.-Treas ..... , .... Betsy Greer Sponsor. . . ,... Miss Herrick 103 Ellen .......... Charita ........ Sheriff Lem Pike Callie Hopkins Luther Hopkins Charlie Sands .. Lizzie ......... Aggie ........,.. Le titia Carberry Bettina Trent ,. . lVesley Andrews Denby Grimes .... Dorice Gaylord . Director ....... CAST .... . . . . ...George Hopkins . , . . . .Judy Holle . . , .Buzz Colton . . . ...Julie Green . . . .George Gettig . . . . . .Allan Hazlett . . , . . . .Helen Woody . . . .Margaret Seherffius . . . . , .Vicki Loebsack . . . .Kathy Crothers ....,...Ed Brown . , . .Bruce Morgan . . . . .Joan Watts STAFF , ..,............. Lou Ann Taylor Assistant Director ..,................, Betsy Greer Properties ........... Louise French, Shelly Payne, David Marshall, Alice Eberhart, Gayla Hastings Costume ,,,,......... Kathy Covert, Ruth Briscoe, Susan Curry, Sally Francis, Ann MacNeil Publicity .,......... Polly Pahner, Linda Wvierman, Dee Dee Watts, Vicki Stauffer, Susan Ebel, Carol Scott, Janet Frey, Janet Hunt, Martha Peach, Arlys Allen, Barbara Cooper, Pain Bowen, Judy Dixon, Jon Ekdahl Business Managers ...... John Turner, John Daniels Assistants ............... Judy Fitts, Margaret Ives Stage Managers .....,., Lyle Phillips, Jerry Riddle Stage Crew ...,.. Rosemary Taylor, Jean Eberhart, Jean Moss, Lee Ann Seem Director ..... .... , 4 .....,........ Miss Herrick Consultant ..., ...........Miss WVheeler "THE MONEY IS GONE!" exclaims Ellen to Luther Hopkins and Charlie Sands, and so begins the climax of the delightful farce in which the unexpected dominates. 104 LETITIA CARBERRY, a vivacious old maid. mocks Aggie, her hypochondriac friend, because she does not feel the same enthusiasm toward Tish's "character building" follies as does Tish. oney, o Brakes, o Gas-- o Brains HE PENDULUM of the drama depart- ment swung into action in October with the farce Tislz. The play concerned the esca- pades of Letitia Carberry and her two old cronies, Lizzy and Aggie. 'Fish was a blunt. out-spoken, and entirely lovable middle-aged spinster. Lizzy, whose favorite topic of con- versation was her many operations, and Aggie, who -was bothered by severe hay fever, were in- volved in Tish's many hilarious adventures. The setting was a small town on the western border with a sheriff and his lady love. Tish was there because she thought that it would be a good place for a rest. But as usual she became involved in local affairs. X'Vhether 'Fish was hunting a pair of lost false teeth or driving a car for the first time-without brakes -there was great suspense, laughter, and ex- citement right up until the final curtain. IT MUST BE love that sweeps Lizzie into Sheriff Lem Pike's plump and eager arms. "OH DAH - - - LING . . ." says Hollywood starlet Dorice Gaylord to Denby Grimes in a Tallulah-like husky drawl. TISH SEEMS to have found more than her share of trouble as Callie Hopkins and Charlie Sands try to help while Aggie and Lizzie look on in great amazement. DIRECTOR Lou Anne Taylor and As- sistant Director Betsy Greer work dili- gently together to iron out flaws for a smooth anclgconvincing final performance. 105 CAST Mollie Ralston .... ......... Giles Ralston .,..., Christopher Wren .... Mrs. Boyle ......... Major Metcalf .... Miss Casewell ............. . . . . .Joyce Hills . . . . .jay Sheetz . . . . .Bob Gross Nancy Schendel . ..Dale Fox .Susan Hofwolt Mr. Paravicini ......,.....v. .Andre Sedricks Detective Sergeant Trotter ..... ...Patrick Baude STAFF Director .....,. .................... I an Shapiro Ass't Director .,..........,.............. Marilyn Fry Properties. . .X ........., Dee Dec Wvatts, Sally Francis, Linda Meinershagen, Barbara Cooper Costumes. . .Lee Ann Seem, jane Schendel, Joan Watts Publicity ......,.................... Tammie Fraker Business Managers .... .... I ohn Turner, jeff Manley Stage Manager ..... ............ C harles Mullin Ass't Manager .. . ........ Paul Pfannenstiel Lights ......,.. ...... L yle Phillips Director . . . .... Miss Herrick DETECTIVE TROTTER fcenterj makes a false interrogation of the five suspects in trying to cover up for his own guilt. Standing are Major Metcalf and Giles Ralston and the women are Miss Casewell and Mollie. On the sofa is Christopher Wren. Chills, hudders Tense-up Viewers USPENSE was the keyword to "Mouse- trap", the well-known Agatha Christie mys- tery play, sponsored by the Seniors and Masque and XtVig November 21. From the blood-curdling scream at the opening ol' the curtain to the realization of the identity of the killer, the audience was in a constant state of anxiety. No one will forget Detective Sergeant Trot- ter who was not a detective at all but a half- crazed murderer. In the final scene when the imposter was "out-inspected" by Major Met- calf the audience gave a sigh of relief that there was someone who could release the spring on a "mousetrap" that held an inno- cent victim in its grasp. FOLLOWING HER DISCOVERY that Detective Trotter is an imposter, poor Mollie is almost choked to death by the man everyone had come to trust. THE PLAY STAFF works hard to complete last-minute details before dress rehearsal. Jan Shapiro, Lee Ann Seem, and Dee Dee Watts gather up properties. I i , ' ' u MRS. BOYLE and Miss Casewell have extreme differences of opinion as they discuss the problems of being stranded at Monkswell Manor during the big snow storm. GILES RALSTON voices his fiery opinions to his wife, Mol- lie, about the "mousy" little man who has come to stay at the Manor quite indefinitely. 'I07 Carrie Pipperidge julie Jordan .... Mrs. Mullin .... Billy Bigelow First Policeman . David Bascombe Nettie Fowler . . . Enoch Snow .. Jigger Craigin .. . Hannah ...... Harry .......... Arminy ......,.. Second Policeman Captain ........ Heavenly Friend Starkeeper ...... Louise ......... CAST Roop Mary Briethaupt, jo Ann Jellison Schendel . . . .Bob Thomas . . .Mike Wvilson . . . . .Bob Shipman .Marcene Gridley . . . .David McKee .WVoodrow Boggs . . . .Sherril Murrow . . .Bruce Morgan .Nancy jasperson . . . . . .jay Boylan . . . . . .Fred Martin .Gary Rosenwald .......jim Parks .Karolyn Helm .Al'llStI'0Il'l, Mr. Snow's Children ...............,. Louise French, Lynette Hallman, Linda Hamilton, Jacqueline Ramsey, Judy Rosetta, Richard Stillie, Stese Summers Enoch Snow jr. .......................... Frank Chaffin Principal ....... .... 1 im Stephenson Doctor Seldon ........ Buzz Colton General Director .............................. Mr. Fly Participating Qroups ................... Special Chorus, Adagio Dancers, Chorus Dancers, Orchestra, Boys Chorus, Girls Chorus l-2-3-SING!!! Mr. Fly cues the chorus. Melodies, Meanings Impress Participants and Audiences HETHER ONE'S tasted lobster or boiled clams, the ex- perience of hearing "Carousel" will be long remembered. The setting was the Maine countryside in all the glory of springtime and the audience was caught up in the whirl of carnival life and the magic of clambakes across the bay. "If I Loved You," sung by the quiet, thoughtful julie and the carousel barker, Billy Bigelow, was a love song never to be forgotten. The lovers laced obstacles in Mrs. Mullins, the carousel owner, and Mr. Bascombe, owner of the cotton mill where Julie worked. Billy's "Soliloquy," sung when he is thinking of his expected child, is probably the most im- pressive song in modern operetta music. After "A Real Nice Clambakeu Julie was stunned to hear that Billy had been stabbed during a robbery in which he had hoped to get money for their baby. VVhen Billy is led to Heaven the starkeeper permits him to return to earth for one day to see his daughters graduation. The finale and "You'll Never VValk Alone" were thrills to the audience, steeped in the spirit of the music. The entire production was filled with melody and meanings that touched the heartstrings tenderly. THE MADCAP Carrie sings her "Tom- boyv song to Julie. Poor Mr. Snow-he was so embarrassed at their enthusiasm! O8 "THIS WAS A REAL NICE CLAMBAKEU-The opening chorus of Act II. STAFF Student Director ............. .... B arbara Gresser Stage Manager ..... .......... ..... L e e Ann Seem Business Manager . . . . .Jim Stephenson Properties ......... ........ J udy Holle Costumes ...,.... .... L ynda McCune Makeup .. .................................. Mary Dixson Publicity ...................,................. Paul Dickerson Technical ...... Paul Pfannenstiel, Charles Mullin, Lyle Phillips Advisers: Mr. McKee, Mr. Hallman, Mr. Neaderhiser, Mrs. Focht, Miss Herrick Mr. Dickson, Miss Skupa, Mr. Nelson, Mrs. Spencer, Miss Finley, Mr. Gilbert. THE STARKEEPER promises Billy a glimpse of the daughter he loves but has never seen when he returnsyfgor an earthly visit. "HES not carrying me OUT of the woods but INTO the woods" are Carrie's laugh- provoking lines as she tries to clear herself and Jigger in a compromising situation. 109 triumphs of the football team and captivate the audience with vtheir antics. MR. HENSON and his guest, Superintendent Godwin, ap- plaud a performance of the Glee Club on the Trojan stage X V A ,Aux at FORMER TROJAN, Dixie Cook, skillfully executes a mod- ern dance interpretation. 110 CAROLYN HOUSEWORTH assists big game hunter. William Willett, by modeling the typical dress of an Indian woman of high caste, a heautiful blue sari. ,. A CAN-CAN DANCE brings enjoyment for all-especially when the dancers are Sherry Feaker, Mary Ann Redman, Sherril Murrow, WVally Sue Wallace, and Lois Straily and the event, an assembly. From cPledge' to inging We Loved Each Minute 56 SSEMBLY SCHEDULE Today" never failed to bring smiles of anticipation to Trojans as the welcome words were read from the morning bulletin. Aimed to interest all students, there was everything from Bach to Bop, snakes to sabres, and spelling to spoofing. Speakers and world travelers held audiences spellboundg talented alumni and fellow-Trojans sang, danced, and electioneered. Enthusiastic pep assemblies taxed the accoustics while the quiet ol' prayer and dedication was sometimes breathlessly felt. NVEARING the head dress of the Lap- landers, Charles Strong promoted "hands across the border" under- standing with explanation, anecdote. "PLEASE don't eat me!" pleads Little Red Riding l-Iood's grandmother. "I'll give you all of my WPA fa- vor tickets if you let me go!" "PERFORMING in perfec-' tion" is Topeka High's ver- satile choir under the direc- tion of Mr. Elbert Fly. lll 431, THIS WAS THE PRIZED moment as King j. B. Bowers crowned Queen LaDene Gurss. Also on the stage are the flower girls, Carole Schoenfeldt and Roberta Smith, and Attendants Ken Perry and Sallee Tappen. ENJOYING THE PARTY to the fullest with Queen LaDene are Jay Sheetz, Attendant Margie Wingate, and Cary Rulon. 2 Father .... ,...,........ B ob Irwin Sister ........ . . .Sharon Salzer Mother .....,,.. .... V icki Loebsack Grandmother .. . .... Helen Woody Beth .......... ..... J an Shapiro Bob ..,...... ,....,...... N ed Rafter Snow Queen ........... Carolyn Rowles Elves .... Marcia Myers, Tammie Fraker, Jane Schendel, Joyce Taylor, Steve Wallace, Trish Kennedy, June Hannay, julie Green, Karen Akerstrom, Dave Director , Assistants Script . , , Costumes Properties Publicity Scenery . Baxter, and Larry Callahan STAFF .Linda Swanson . , . . .Susan Heil Karen Griflee . . .Karen Griffee Linda Swanson . . . ....,.. Helen Woody Lou Ann Taylor Carolyn Rowles .Margie Wingate Dixie Dunnaway . . .Marcia Myers "IT'S TIME to go to bed, Dear," admonishes Vickie Loebsack to jan Shapiro. Listening are Bob Irwin, Helen Woody, and Ned Rafter. Trip to now ueen's Court Lends Holida Enchantment H IGHLIGHTING the festive holiday sea- son came the memorable silver anniver- sary of the All-School Christmas Party. A delighted audience shared the adventures of two small children in their dream of Fairy- land's lovely Snow Queen's Court. Enchanted by the land of love and beauty, they were charmed with the songs, dances, and talents that the elves presented as homage to their Queen. Then the anticipation of the long-awaited moment became a realization as the spotlight focused on Troy's royal assemblage while King B. Bowers placed a beautiful crown on Queen LaDene Gurss. Trojans were received by the royal party in the cafeteria ballroom and danced in a glow of blue and silver to music of the Hi-Fi's. All in all, it was a "Moment to Remember" -glitter, fantasy, and holiday spirit. ADDING DELIGHTFUL atmosphere to the program are singers Bonnie Ward, George Hopkins, and Vickie Loebsack. Looking on are Carolyn Rowles, Trish Kennedy, Ned Rafter, Joyce Taylor, Marcia Myers, Kathy I-Iill, Tammy Fraker, Nancy Iasperson. OUR SYMPATHY goes to Bob Swan, or should it go to his date, Ruthie Briscoe for adaptability? 113 King j. B. Bowers Queen LaDene Guns Ramona and jim CHOSEN by popular vote of all Troy, the Royal Atten- dants represented the school in its most social function. Seated' Diane Tuttle, Ramona Noches, and Sallee Tappen. Standing: Ken Perry, Jim Du- mas, Mike Beach, Tom Mist- ler, and Margie Wingate. Sallee and Ken .Margie and M ike Raya! Attendants 1958 All-School Party 'O Say, Can Tou See. . .D - Gymnasium A-TEA M Martha Blaisdell LaDene Gurss Letty Staebler Sallee Tappen Nancy jasperson Diane Tuttle George Hopkins, Alternate B-TEAM Beverly Bailey Elizabeth F ink Sara Davis Margo Wells Marsha Oroke, Alternate Sponsors .... Miss Aley, Miss Larmer "PRETTY AS A PICTURE" are the varsity cheerleaders posing in their "T" forma- tion. Diane Tuttle, Letty Staebler, Sallee Tappen, Martha Blaisdell, and LaDene Gurss are standingg Nancy Jasperson and George Hopkins are kneeling. 2 0 THE AIR seems full of black and gold pompons when head cheerleader Nancy jasperson goes into action. She typified "Miss Cheerleader, 1959? "GOLD, BLACK, We're Back of You. . . ." B-Team cheerleaders Sara Davis, Marsha Oroke, Liz Fink, Bev Bailey, and Margo Wells spent many hours working on synchronization. Nancy Jasperson Diane Tuttle Sallee Tappen La Dene Gurss Head Cheerleader Everyone Loves Vigor, im of Bouncy Pepsters W ITH CONTAGIOUS pep and enthusiasm A-Team and B-Team cheerleaders led us in assemblies, pep rallies, varsities, and of course the many football and basketball games. Their tireless efforts and constant smiles helped boost and main- tain Topeka High's buoyant school spirit. These Trojans devoted time before and after school perfecting old cheers and developing new ones to spur our teams to victory. During the sum- mer they attended a Cheerleaders' Clinic in Dallas, where they met other girls from all over the country and picked up ideas for cheers and skits. Trojan cheerleaders took several Firsts in their performances before the clinic members. As co- sponsors, Miss Aley and Miss Larmer should receive special recognition for priceless patience. Yes, Topeka High is fortunate in having twelve such outstanding girls to help hold high the Trojan tradition of good sportsmanship and spirited lead- ership. HUDDLED on a chilly evening in borrowed wind-breakers, cheerleaders Diane Tuttle, George Hopkins, and Nancy jasperson sparkle with effervescing pep and enthusiasm. President President' Vice-Pres. President Vice-Pres. Treasurer Programs Sponsors. President Vice-Pres. Secretary Treasurer OFFICERS Girls' Com lvinzfrl Clubs Marcia Myers Girls' Honor Pvfl Clull Barbara Gresser .Sandy Bromich Girls' Rf'glllIlI' Pep Club Boys' Sponsor , . ,. ..,. Linda Swanson . . .Margie Wingate . . . . .Mary Newman . . . . .. . . . .Sally Francis Miss Aley, Miss Larmer Pep Club .Don Warner . .Ron Hodges . . . .Dick Bickerstaff , . . . . .Bob Swan . , , . .Mr. Knecht ii JANE SCHENDEL AND KATHY ELLIOTT are in the recently rcdecorated display case arranging pictures to publicize the W.P.A. play "M0u5gg,-aff' which opened Troyls dramatic season. ' arching Along Together' Could Be Theme of Boosters N A YEAR when "togetherness" was emphasized in song, movie, and idealism, the Trojan Pep Clubs exemplilied coherence in all their activities both in spirit and active participation. Girls, in traditional black, gold, and white, sold game ribbons, learned marching formations, waved ponipons in unison, and seemed well indoctrinated with Trojan Spirit. An additional school Service was the redecoration ol the main foyer window. Boys, in white shirts and new-style caps, led the male population in bo'th noise and enthusiasm. lt has almost become a slogan these days-"If you want to belong to Troy and have it belong to you, join the Pep Clubs!" l i Symbol of Troy BOYS' AND GIRLS' Pep Clubs' Officers gathered for a picture are Dick Bickerstaff, Linda Swanson, Bob Swan, Margie Wingate, and Sandy Bromich. In the back row are Don Warner, Sally Francis, Mary Newman, Barbara Gresser, Mar- cia Myers, and Ron Hodges. 122 Z 2,511 Q 1 ? QI! Rf! 3 5 VAA"VE' M A""'l' k " 5 5 3 Q s' Q E 5 Q Af ' if 1 fy 5 - J 'WE' ra ia 5 kb ' X Q Q. in 3 R i Q .Q 'UQ gl ' A , " -'v 5' " 5 5 9 Q 2 2 2 -il-'Q-.2 .ma-A 5 ,"' W mf.. W- Q sf :Wye Q 'Q 1 2 viii- ? 2 'z , 2 221 ? Q if a Q mid' vial'- Mff? 'it' 3,5 ig: """' V YZ W s as ,nw 1 Mi f .i is .. fr- 'E w4We aaa sfr'1. r -f x B6 r s ...L ..:f . r f O X 1i'r4,5'Q, W Q fp r A . 7.1 , I i ,E 3 4 Qv ' 5 5 . i 1 , -r LL,, ' A tg yi , Y.. , .9 any .ae ,, 1 'N ii , 'S' f 4 'f W I 1 awfsf -g2Hm,sfsws , 'Tam Q fs Q L 'W' arrs . fit Q "'h ' 'A 5 Weserif "f.. , 21 . at A W "' 1 . A i s f y J .---- N' 7Q' - M.. ,,.,l, f . A K W ! vs. We f I 3, w A ZVV L Q-T at A . A tite L . 'zAl r . A ' ' 'L e . i w 5 2 Z 1AE" , k? K " f f . ' A s zil, A 'gg L L at -'A, f . .tbf , .f J ,A. Cm tl .. VARSITY FOOTBALL SQUAD. lfrorzl Iioiv: Tom Mistlcr. Carl McDonald, Steve XYassenburg, Mike Starbuck, Jim Petr. -lim Shepard, Larry Luttiohann, Milton Patterson, Charles Duran, Charles Castardo, Bernie Henrie. and Bob Cay. Ron' 124 2: Bill Gilchrist, jerry Riddle, Bob Gruenuald, Bob Swan. Claude Allen, Dick Rose, Dick Bickerstaff, Dick VVhite, Dave Barnett, Judd Lake, Van Moe, Curt Miller, Bob Rowley, and Manager Stuart Leonhart. Ron' 3: Ed Espinoza, Larry Good, Bad Luck Hurt Trojansg utlook Better for , OACH OTTO BODENHAUSENS football squad had one of the poorest records the Tro- jans have had in several years. Playing one of the toughest schedules in the state, the Trojans coin- piled a record of two wins, six losses, and one tie. Among Troy's opponents were Lawrence and Ward, which were rated as the top two teams in the state. It seemed that coaches Bodenhausen and Larry Reid could not find a suitable team without some- thing happening that would cause the next week's lineup to be different. This seemed to be one of the causes that gave the Trojans a lack of unity and team spirit which the year's record shows. TYPICAL SCENE of worry as evidenced by the benchmen. t -.-- 2 ' l 2 "Q., an 1 ass s v Q si a t st 1 s 4 s U 2 i t I g , L-Lk ,qvhir A X 3, 4 gf Vfieg f W in .,,. ev' 5 s v gain f 25 " J S , Vb'A' . Q . at r r .9 11 , -1 4512 F wi 'P wx la. Paul Chapman, Ramon Noches, john lflorell, Steve Nyswon- ger, Dave Holberg, Willy Wolford, Dennis Downey, Homer Sykes, Don Hough, Steve Bartlett, Coach Reid, and Manager Carl Johnson. Top Row: Manager Bob Schneider, Larry Mur- Victory marked the start of the l958 season with Kenny Tew handing off cleverly to halfbacks Larry Murray and Kenny Perry to score twice on the first two offensive plays of the year against the Highland Park Scotties. The Trojans kicked off to open the game, but Highland Park fumbled the return, and guard Gary Hayes pounced on the ball to recover on the 23. Murray broke over for the tally, and five minutes later Perry emulated Murray for a 53-yard run to score leaving a I3-0 lead. The fired-up Scotties fought back to tie up the game, but junior Quarterback Curt Miller threw a surprise pass to Murray, the first and last aerial attempted by the Trojans all evening, to win the game 20-13. The next game of the season was the Sunflower league opener against Shawnee Mission North. Although rated to win, the Trojans suffered one of their worst defeats of the season, for it seemed the Indians had not forgotten their loss to Topeka last year. Early in the game Perry scored for Troy and from them on it was all Mission North as they plowed through ' 1 bring the final score to 24-6 in their favor. af 1' fs... 'Q an Y Ls. R A, in' NY ray, Mike Beach, Kenny Tew, john jerry Bliss, RI. B. Bowers,C. C. Franklin, Lynn Griswold, Ralph Longstaff, Kim McCoy, Max Johnson, jerry Hawrer, Kenny Perry, Gary Hayes, and Randall Boyett. Torrez, Max Gaither. '58 VARSITY SCOREBOARD THS OPPONENT 20 Highland Park I3 6 Shawnee Mission North 24 6 Lawrence 33 24 Washington 6 25 Salina 27 0 Wyandotte 20 0 Hayden 6 6 Shawnee Mission East 6 7 Ward 32 125 Claude Allen Dave Barnett Mike Beach jerry Bliss Trojans Fall to Lionsg Win Uver Washington T HE WORST DEFEAT of the year came at the hands of the State Champions, the Lawrence Lions. Time after time bad breaks either enabled the Lions to score or kept the Trojans from scor- ing. Kenny Perry scored the only touchdown which cliinaxed some excellent ball handling by senior quarterback Kenny Tew. The game ended 33-6 in favor of Lawrence. As the season progressed, the Trojans picked up a league victory over Ylfashington High School. The combined efforts of the Trojan backfield produced 24 points, while the Trojan defense held the lVashV ington attack scoreless throughout most of the game. ln the last minutes of the game, Wfashington man- aged to score on the Trojan second string. Final tally was 24-6. SHOWING SPIRITED gang tackling, jim Pett, Mike Beach and Sparky Patterson stop a Hayden player cold. 26 TOM MISTLER nails down a Lawrence player by sliding through a surprised defensive man. J. B. Bowers Randall Boyett Bill Gilchrist Larry Good , :-f: if M. V-www in KJ fi is Auf 5 'E wma wi? '7Qi51"'fSf21-iii Lf" , uw?--.3 A r. , .f4yf. :- . - '.,- F zieiiiif lff- .. vi ,. erifbww my-wr f,5 .1Qg, ,V 1 wifrfly: , , 1 I i - 7 ---i f , ,A ,. . ZH. r I 8 W W if W a . , W 4 F' -5 :L fr A Ed Espinosa Bob Gay Lawrence Graybeal Lynn Griswold 12 7 Jerry Hawver Gary Hayes Larry Joh nson Max Johnson GARY HAYES and jerry Hawver down a Shawnee Mission East half-back. l Mission East Team 6-6. TOUCHDOWN scored by Ken Perry to tic the powerful Shawnee T HE HEART-BREAKER of the season came against the Salina Mustangs. Both teams had well-balanced ground gaining attacks with extra points proving to be the difference between defeat and victory. Four Trojan starters missed the game due to injuries. The Mustangs scored on a pass play after the gun had sounded, ending the game with the score at 27425, Salina on top. Wyandotte, the Sunflower League Champions, spoiled the Trojan Homecoming. Completely dominating the game, the Bulldogs scored twice in the first half and once on a pass late in the game to build a score of 20-0. Backs Carl McDonald and Claude Allen provided the few bright spots in a game in which the Trojans were just outclassed. For the second straight year Troy was beaten by their downtown rivals from Hayden. Late in the first half the Wildcats scored. That was the ball game as the score stayed 6-0 for the rest ol' the contest. In the second half Troy perked up and controlled the ball but was unable to score. Larry Luttjohann Carl McDonald Curt Miller Tom Mistler 9 2 .l FOOTBALL MANAGERS, Stuart Leonhart and Barry McGrath. FATHERS' NIGHT brings thrills and tensions. 7: ' . ' A , l " ' v f ' ' ' E V- A 5 agar A if , , ,E yi i t g5t3si?ii,2Q.i 3 'Q if A -giiag51.2's,fti5,g:: - W sf ' - 1.1,-32 f"k1 ' K A J mais :if-'ngf -S- N 1 . +5i5'3fi?gs,,4sQ'i:l- fi . ,. , . y I f, Ayr Ag-sf , t"',m.i2 u 'sig B's Have Winning Yearg Prospects Good for '59 '58 B-TEAM SCOREBOARD THS OPPONENT l2 Shawnee Mission North 13 20 Lawrence 20 63 Washington 0 27 Highland Park 6 6 Wyandotte 20 27 Shawnee Mission East I3 OMPOSED OF Sophoniores and -luniors, the Tro- jan B-Team had a winning season with a record of three wins, two losses, and one tie. Coached by YVile5 Alberg and Bob -Iennings, only the Sunflower teams. Shawnee Mission North and XVyandotte, and l,awrenc'e gave the 15's trouble. Many of the li-Teain players also played varsity football which will give added strength next year. l'Vith the B-Team and Sophomores having such line seasons, and with the large nuniher of re' turning varsity players, it looks like the H159 season will he niurh brighter than l958. Y s Sffwt 3 1 RM n ...skit , 1 Q is . , . , , . .wt ga . ,N Q , T I -. , ww QU Wss-is-4 SOPHOMORE FOOTBALL SQUAD. Front Rozv: Mike Tyrce, .lack Miller, Lupe Escalante, Louis Padilla, Albert Young,jerr5 Hysten, Richard McKay, and Dick Beach. Row 2: john Nunley, Mickey Miles, Robert Bier, Frank Chaffin, Bob Howard, Barry Billington, Steve XVard, Dave Crandall, Steve Norsworthy, Elisha Hurd, Dave Rose, and joe Anderson, Top Row: Manager Barry Nlcfirath. Dave Swartz, Carl Craft, Ronnie Bliss, Tom Clark, Ronnie Feasel, john Atkinson, John Martin, Larry Campbell, .Iohn Taylor, Tom Gooch, Stuart McCall, and Dave Kennedy. Fine Season for ophsg unflower Foes Dropped TOPEKA HIGHS Sophomores had a line season losing only two games while winning live under the coaching ol' Chet Davenport and lack Dean. Having a slow start, the Sophs dropped their lirst two to Atchison and Seaman, then won live straight. Several players saw a lot of R-Team action while one, john Nunley, saw enough varsity play to earn a letter. Showing promise lor a fine lfltill season, the Sophs polished oll' two Sunflower league loes. In the past six seasons Trojan sophomores have compiled a great record ol' 30 wins and three losses. '58 SOPH SCOREBOARD THS OPPONENT 6 Atchison 12 14 Seaman 26 34 Shawnee Mission North 14 28 Hayden 0 27 Shawnee Mission East 0 I4 Boys Industrial School 0 33 Lawrence 6 133 Queen Nangz jasperson Attendant MJ Kay Christensen P6 1 1 tai? BEAUTIFUL AND QUEENLY, Troyts Homecoming candidates and their escorts listen t Dennis Hawver's royalty Serenade. Kenny Perry st mds with Nlincy laspcrson, C ary Hayts with liay Christenson, and Tom Mistler with oan Yvatts at the climax of the annual assembly T I' av n S C 0 QUEEN TO BE Nancy jasperson, in her beautiful violet gown W n Traditional Rites RO-IAN HOMECOMING celebrations be- gan with an enthusiastic pep rally around the bonfire at Chandler Field the evening before the football game with X'Vyandotte. A trio of queen candidates, nominated by the football team and pep clubs, were introduced at the Homecoming assembly. They then took their places in new convertibles to lead the annual pa- rade through downtown Topeka as eleven elabo- rate floats depicted the Trojan interpretation of football prowess, "Licking the Bulldogs." The excitement of a busy week of preparations was brought to a climax as the queen was hailed at half-time ceremonies. Escorted by Bob Mein- ershagen and Ron Hodges were the attendants, Kay Clhristenson and .loan l'Vatts. Her Majesty, escorted by Tom Latter, followed them through an arch formed by Honor Pep members to ascend the dais and await the coronation. Lights dimmed and the notes of "All the Things You Are," played by the THS band, slowly drifted on the cool evening, and Mr. M. nl. Whitson, assistant superintendent of schools, officially crowned Nancy -lasperson as Topeka High Schools Homecoming Queen of l958. Nfl:- JIM DUMAS finds five Lions under the basket. Still he led the valiant attempt to top Lawrence's narrow lead in the regionals, on the Lions' court March 6-7. 136 COACH Jack Dean MAX JOHNSON grabs a loose ball. Other Trojans are Dumas, Slaughter, and Benson. VARSITY BASKETBALL SQUAD. Front Row: Marc Sloop, jcd Davis, john Torrez, john Atkinson, Kenny Perry, Richard Benson, and Mike Blakeman. Back Row: Jerry Adams, jerry Hawver, Dale Fox, Fred Slaughter, Mike Shinn, and co-cap- tains Max johnson and jim Dumas. Deanmen Set Good Record THE TROJAN BASKETBALL season got off to a fine start just before the Christmas holidays with victories over Salina and top-ranked Wichita East. The first loss of the year came at the hands of Shaw- nee Mission North. Victory over Lawrence boosted the Deanmen's morale only to have Washington and Wyandotte ruin all hopes for a league crown. Wash- ington crushed THS 45-31 and Wyandotte 63-44. Arch-rival Highland Park fell under a spirited attack which launched a six-game winning streak including victories over Washington, Shawnee Mission East, Hayden, Emporia, and Shawnee Mission North. Parsons stopped the march in a Trojan off-night, 50-40. Then the Wyandotte Bulldogs, in their return match, met a different team from the one they had downed by 19 points. Staving off a rally in the final seconds, they won 53-51, but it was a fine Trojan attempt. Troy ended the scheduled season in fine style with wins over Highland and Shawnee East. Topeka went into the regionals in a Friday night opener with perennial foes on the Lions' home court and they dropped the game 49-46. Lack of team spirit due to the Lawrence defeat allowed Hayden, a team previously beaten by 22 points, to edge the Trojans 51-46. This left the final record for l958-59 standing at 11 wins and 7 losses. SLAUGHTER: Sunflower League's high scorer. 137 -sf K . I 8 it ,.. Jerry Adams john Atkinson Richard Benson Dale Fox Jim Dumas ':-sw:-,L Annn s nsss m i ,sn,n - D X - s , BLOCKED! jim Dumas stops two points stunning Max johnson and Fred Slaughter in fast play. 4' " ' ,- gt -:Zvi , mlm-fx Y i :.. s, U , W ng snt -1"-gags A.: M - ,.fs, . ,Ls , 'F Provisional Lettermen Jed Davis? .as WW sf' s :" f , "'-i' Q D Lit f L DET s B s ? . A k,,,, : Q '- k--V-f Mike Blakemanx Jerry Hawver S1 .P 3 1 ' xr 9g X V- ff ai. 'Q X X ga Y Wind xx A f 5 . if Q W 4 . , wt 4 , is Zi Em K zwmv Max Johnson FOUL! jim Dumas falls to the floor. Kenny Perry Fred Slaughter Marc Sloop John Torrez 9 TACKLE! Black-suited Trojans, Dumas, johnson, and Slaughter, are caught up in football tactics in basketball play. '58-'59 VARSITY RECORD-ll-7 T.H.S. OPPONENTS 4-6 Salina 36 39 Wfiehita liast 32 45 Shawnee Mission North 57 64 Lawrence 58 31 lfVashington 43 44 VVyandotte 63 37 Washington 35 42 Highland Park 35 57 Shawnee Mission East 48 69 Hayden 47 63 Emporia 60 52 Shawnee Mission North 30 -10 Parsons 50 51 lflfyandotte 53 57 Highland Park -18 55 Shawnee Mission liast 52 Regional-Lawrence -16 Lawrence 49 46 Hayden 51 State-lfVichita SOPHOMORE BASKETBALL SQUAD. Frmzl Roux' Manager Marvin Kuehn, Terry Lynch, Larry lV00lridge, Larry Camp hell, john Woody, Arthur Lewis, and Coach Davenport. Back Rmv: Mark Slawson, Kenny Elder, Tim Stone, Seward Horner Skip Gladfelter, Fred Klcsath, and Jack Miller. 40 E BASKETBALL B-TEAM. Front Ron palkx PlllCIS0ll I l Dans Cuitis Xhllci 1 I Mike Blakelnan. Back Rozu: Harold Nloole Wu C nlhu Nlike glllllll and ohn Nunlex B-Team, Scrubs Excellg End with Good Season ROY'S B-TEAM, coached by YfViley Alberg, had a very successful year losing only four games while winning eleven. Top teams in tl1e state fell to the sl1arp shooting B-Team. YVyan- dotte, Parsons, Shawnee Mission North, X'Vash- ington, and Emporia all felt its rath. Olfensively the team was very strong lor they averaged 44 points a game, while defensively ,-Xlberg's boys held tl1e opposition to 37 points. This year showed marked improvements in the B- Team record leavi11g next year's ballhandlers considerably strengthened. ROI.-KN SOPHOMORIQS, coached by Chet Davenport once again had a winning record. Playing a total ol eleven games, the team won six and lost five. The roundballers developed fine ball handling and a well-balanced scoring attack that will leave Topeka in fine style for the l959-60 basketball season. OFF to the game! Cheerleaders did good job in bolstering team spirit all year via M yen A zflendant Gordon Attendant M aw Brison St. Valentine Smiles n Trio of Lovelies H15 LONG ANTICIPATED day of Queen of Courts began with a clever assembly program based on a "typical" Russian report ol' the "disadvan- tages" ol' our way ol' living. As a climax, the three candidates and their escorts came down the long aisle of Hoehner Auditorium to the strains ol an organ salute. The entire student body took particular de- light in the presentation because lor the hrst time the royalty was their choice. ,Xt the halftime ceremonies, the 1959 Queen, escorted by Ron Hodges, and her attendants walked through a great heart ol' bouquet-carrying Pep Club members. Tom Latter escorted Linda Gordon, and Tom Mistler. Mary Brison to their places of honor. Troy's beautiful new symbol ol' royalty, a gem-en- crusted crown, was placed on Queen Marcia's head by Governor George Docking. Following the basketball squads gilt ol' a victory over Shawnee Mission North, the varsity in the cafe- teria celebrated the event with the Queen and her Court seated in a bower ol' hearts and flowers. ln the romantic setting they were serenaded with "Too Mar- velous lor XfVords", received autographed basketballs, and ruled over hundreds ol' loyal subjects lor an eve- ning of lun and laughter. A MOMENT T0 REMEMBER. Governor Docking places the new jeweled crown on lovely Queen Marcia. HIGHLIGHTED at the close of the Queen of Courts assem- bly three beautiful candidates stood to accept the traditional serenade. Linda Gordon, Mar- cia Myers, and Mary Brison with their escorts, Max john- son, Jerry Adams, and jim Dumas, basketball squadlncn. 143 CROSS COUNTRY TEAM: Fran! Row: Skip NVilder, Dick Johnson, Al Scheibner, Bob Wright, Don Warner, Frank Kelly, and Mike Harrison. Row 2: Roy Ridgeway, David Desormiers, Ronnie Price, Steve Swartzet, Ken Frickey, jim 44K Oliver, Jed Davis, Jerry Meyers, and Phil Kemper-manager. Row 3: jack Taylor, Barry Billington, Wayne Pratt, Kenneth Elder, Paul jackson, Frank Bartlett, and Coach D. L. "Heavy" Erwin, mentor of the long distance overland competition. Harriers Drop Times But ot Fast Enough OMPETITION in this end of the state was just too tough this year. Showing one of the greatest improve- ments in their running times over previous years, the Trojan barriers were still beaten by the same four teams all year-Washington, Wyandotte, Shawnee Mission North and Haskell. It was these same four teams that took four of the first five places in So despite what the records show, team ranks high in the state. Don Warner and Dick Johnson men on the squad, bettered their by 40 seconds and Dick by 15. Bob Wright and Albert Scheibner will boost the prospects for l959 with the back- ing of the juniors and sophomores in the B team. the state tournament. Troy's cross country , number one and two last years' times, Don Watching the B-Team finish SCOREBOARD Duel .,..,..,...,.,.. lst, Shawnee Northg 2nd, Topeka Quadrangular ..,........ lst, Haskellg 2nd, Lawrenceg 3rd, Topekag 4th, Highland Park League Meet ..... lst, Washingtong 2nd, Shawnee Eastg 3rd, Wyandotteg 4th, Shawnee Eastg 5th, Topeka Shawnee Invitational .... Topeka 8th out of I2 schools with 80 runners Trio. , lst, Wyandotteg 2nd, Shawnee Eastg 3rd, Topeka Regional ....., Topeka 8th out of 16 schools with 100 runners LETTERMEN: Don Warner, Bob Wright, Paul jackson, Al Scheibner, Dick Johnson-captain, and Skip Wilder. They're off for the Sunflower League Meet ,Q Wil!-. .. ,'f l45 46 '58-'59 SCOREBOARD T.H.S. OPPONENT 64 Emporia 30 Invitational WVichita XfVest: Topeka lstg six participating schools 79 Wentwortli Military Academy l6 60 Kapaun 35 51 'Wyandotte 44 59 Northeast, Nebraska 26 4l Boys Town, Nebraska 45 59 Emporia 27 48 VVichita Southeast 47 46 Xvyandotte 49 54 Shawnee Mission North 31 League Meet: Yvyanclotte 79, Topeka 77, Mission East 23, Mission North 3. 45 Shawnee Mission East 40 30 XfVichita East 65 54 Kapaun 4l 64 Wichita VVest 30 CO-CAPTAIN Don Pfuetze brings in honors for a fast developing sport. SWIMMING SQUAD. Frmzl Row: Bill Mills, Gary Hedges, Dan Meisinger, Steve I-lowes. Bob Schneider, Pete Barham, Don Pfugtzgy B. Bowel-5, and Skip Cgokl Ifour 25 Preston Hoyt. Larrv Patterson, Steve Sanneman,ji1n Bob Sharp, David Rey- nolds, Toni Clark, Butch Gerlacli, George Staebler, and Tom M agcrkurth. Ron' 3: Coach Chet Laney, jim Gibson, Greg XVin- gate, Scott Linscott, George Sloop, Dick Turner, David Marshall, Richard Strate, and Stan Beck. Victory for Swimmers! Desire, Courage Win VVIMMING SHOVVS once again that desire and courage can bring a team up from nothing to a power that only a few teams can conquer. The senior swimmers have been with Coach Laney for his first three years. Team spirit and tradition has sturdily developed under his coaching. Turning in a fine record of l2 wins and 4 heartbreaking defeats, the team downed all foes except Boy's Town, the Nebraska swimming cham- pions, Wittliitzt East, State Champions for the last six years, and two defeats to Troy's nemesis, Wyzili- dotte. Laney hit the water with the first victory ov-er Mfyandotte in the history of swimming, but Troy twice more failed to drop the stubborn Wyandotte Bulldogs, each time by one race. RECORD BREAKING Freestyle Relay Team: Bill Mills, Tom Clark, and Steve Howes with Pete Barham overboard. 147 TEAM MEMBER B. Bowers tcentery fights for third place in the Medley Relay. BANG! Pete Barham off to a new state record. ,Az -s.. .W v,N, . K. . E. ,Sip nga , W' G' L , ' , l'er' i . , is QS W gag: ' at ' Q5 Y f 59-'L fi' ' -Y ij' 'a ET H ' ft ' e,," 'QF' 1.-V . -V ky . ' , , J k '- gpg -Q, W f 2 z A ' ' 14 8 Individuals Take Honorsg Set tandards for Troy TANDING ON THE GREATEST competitive record in Topeka High, the swimming team indeed has the right to be proud. The tension ol having the state meet here this year seemed to take its toll. The first night in the preliminaries every- body but Bill Mills and B. Bowers turned in top performances. Pete Barham broke the state record by five-tenths of a second and is now only three-tenths of a second off the national record. The freestyle relay team, under the state record five times this year, will have all of its com- ponents back next season except Steve Howes, co- captain. Don Pfuetze, the other co-captain, tied for third in the state against his arch rival from Mfyandotte improving his standing from fifth place last year against the same swimmers. Steve Sanne- man and Preston Hoyt both placed in diving in the annual meet. The medley relay team com- posed ol Bob Schneider, J. B. Bowers, Don Pfuetze, and Tom Clark placed third for Troy in rugged competition. TOPEKAS strength grows as mdividuals now place in the state meet and hopes soar as records tumble. STATE SWIMMING MEET Wicllita East Coffeyville Mfyandotte Wfichita Southeast Topeka Wichita West Emporia Shawnee Mission East Wichitzt North Kapaun Shawnee Mission North St. joseph Military DIVER Steve Sanneman pulls fifth-place honors in state records against tough odds. 70.5 37.5 29.5 21 20.5 8 6 6 4 4 0 0 'I49 AND THEY call this fun? joe Gonzales and Gary Hickman go to it on their toes but Jerry Hawver and Stan Nyswonger have hit the mat. 50 STATEWVARD-bound Roy Ridgeway and Mike Har- rison get in a pretty rugged pre-tournament bout. MR. IENNINGS referees a practice match between Mike Harrison ftopj and Don War- ner. Wvaitin turns are Dennis Hawver, Stan K Nyswonger, joe Gonzales, and Gary Hickman. WRESTLING SQUAD. Frmzl Roni: Bill Thomas, Robert XVarren, Dennis Hawver, Mike Harrison, Don XVarner, Bob Thomas, Roy Ridgeway, Bob Rowley, R. Halleck, and joe Gonzales. Ron' 2: Don X'Varner, Rick Anderson, Gary Hickman, Leonard Lewis, Stan Nyswonger, Steve YVard, Phil jones and Coach Jennings. Row 3: Jim Trast, Tom Mistler, Dave Drummond, Tad Bowers, and Dick Bickerstaff. Grapplers Pin Foesg State Honors Gained N HIS FIRST and final experience as head wrestling coach, Mr. Jennings guided the squad to one of the most rewarding seasons in the past few years. The squad's record was three wins, three losses, and second place in the Manhattan Invitational. Two Trojan grapplers qualified for the State Tournament where Mike Harrison took fourth place and Roy Ridgeway lost a heartbreaker in the first round. Don Warner, who had the same bad luck as Ridgeway, lost only two matches the entire year, one earlier, and the regionals. In the past four years more and more boys have come out for wrestling. It is a sport where "the little man has an equal chance with the big," for competition is according to weight. Coach lennings, who is becoming head football coach at Highland Park, will be missed, but he is leaving behind a large number of returning matmen to build on in i959-60 with much promise. SEASON'S RECORD T.H.S. OPPONENT 20 Manhattan 26 3 Salina 35 8 Salina 35 30 Highland Park l8 Manhattan Tournament Manhattan, Topeka, Emporia, Newton, Clay Center, St. John, Salina. 34 Kapaun 14 21 Manhattan l7 B-Team 30 Leavenworth 14 12 Highland Park 36 33 Leavenworth l 9 'I5l Fw,Q,-firmsfwsvggcsigxfsfgm, 222 fs: 5 sffffwzizwi figfkii-'24 iz, 13155 :-Liga' ,il Xiifm iggg x,, .auf P1-iii? A h :Q .UM Q ,, G-mg-if?,.S,5fQ 1 4 FC ' JJ I Pledge Allegzance. . . - Hoelmer Aua'z'Z0rz'um if . , K 4 W,- gi A A 4 5 'L MEETINGS, Meetings, and more meet- ings. Barbara G., Margie, and Bar- bara 0. have big business to attend to. WHEREVER they meet, Mike and Tammie find themselves in the midst of class affairs whether they are school or social. A ON THE STAIRWAY to success are the senior class officers, Margie, Barbara G., Judy, Mike, Tammie, Barbara O., and J. B. Cstandingj as they hold an impromptu meeting on the steps to the auditorium balcony prior to an assembly. 5 5 Find Rewards orthy of Efforts HEN Tl-IE TIME CAME to begin our senior year, we were Filled with the anticipa- tion of making it our very best. We accepted challenges by heading student government, di- recting plays, and holding important positions in other extracurricular activities. Barbara Ossian represented Troy as an AFS visitor to Finland. Under the same program, .Xyten Merit' from Turkey and Jean Balmat from Switzerland are members of the Class of '59. W'e have found the weeks filled with good times and new opportunities. Soon it will be our turn to step out into the world as leaders. X'Vhat- ever lies before us, we shall never forget our three years at Troy, and especially our last and greatest, our SENIOR YEAR. l LET'S SIGN IT! J. B. points out the need for the Seniors to go into action and finish the job that was started. 'I55 Trojans Today- Leaders Tomorrow Mary Ann Adams Donald Adkins awww - ,712 LIV- V sr ,-.J., ,Mass f N , Bernice Anderson Judith Anderson ' ,+-rw T 1, ' Arlys Allen eieei - i i ' 'itil QV, it , X 3 1 V QS-. :X if GF' 5 I an ti if at bg? Q - , V ,- A fzfffx. A ,,k,, f kgxiyf f .. :Ji K ' 15732,- ,K Q, - . .. 3, ,K A 1,, S157 ' 5' "" s. - -rw Julia Abrahams Claude Allen Barbara Adams Glenda Allison A A ., Q ,. wi M U , X1 ' : ..,, T X A l's - v .,.,,.4 ' A ssa t Linda Anderson Wayne Anspaugh Judith Ashley Cloria Ashworth Linda Atkisson Robert Bachtell Jerry Adams Cynthia Alt K ' fs V d ig. z 'iw my is ...S Q, 5 r 2 li , 2 K lg ' , s ig . " ' 'W A r Hugh Anstaett Juanita Bacon ss--NK,,,vd-M Vish 'VLV , . JW' 'Www' ,i rm' X If Judith Asel Bobbie jean Bailey ' ,iw ax Hawk sf' .f ,, i Charles Ball Jean Balmat Penelope Banker Linda Barbarow Raymond Barber Velda Barber 156 '," A 3' P . VVQA ,, K t a it Wayne Barber William Baugh man Gary Barnard David Barnett Ruth Barney Wesley Barraud Charleen Barrett Michael Beach Deanna Beadman Louise Beatty William Beatty James Becker g akqi xlqfffieiag ifx My we f .t were M 1 - ' ' U '- 'L ii .. 4 ' "' ""' S If f ,B . . ii , New 5' 1 if Qgt V ff' ' 523 K 3 6 Q' ee RECESS! SCHOOL'S OUT! Kiddy upperclassmcn Nancy Jasperson, Larry Nuss, and Kenny Perry were the last ones out when the school bell rang at the All-School election assembly. 157 ja Trojans Today - Leaders Tomorrow Karen Berges Thomas Berroth a . , ,: - W' 'A - ' '.. 4, ' c 3' g: ., . Wk ..... . 4' rg "eff 52 M "' H! .Q Sharon Bistline Stephanie Black Nancy Bloom Gwen Bloomingdale ..,, , A H i eL" f ' ' ' J. B. Bowers Frances Bowes 158 Barbara Berrymann no +1 ws. it 215 'inn f ,N-W Qi, 'MW 4! Q- if J Q W' -L ,il W ,g ' iid A 1 sw 'HJ 3 Richard Blake Jolene Blue jacket A f - - - . f. ,Q , gifmfy ,, . Q, jg K ' Q "iss ' 7 Ii- '3"?f' Thomas Beisecker Noel Belcher Carol Bell Charles Bicr Sandra Bigham Donald Binney M s ' s -,. I ' " w ' , ,. . 5, 3 - .Q ,..- f Zi Sally Blalce Woodrow Boggs Delores Blancas Kathryn Bonner 1- s sf mai Sui -- - 'ff 1f.wffi.Q5"Li'Lifz377Hwi.Q,: 14,2- 1 Jlwief-'s s ' '2 2 - - - - yggs,1f:fSqy,r A Gerald Bliss Yvonne Bowen . . , l S . ' 1 w x - l f ' . f ww 'W g .. ,a- .,,,, 1+ .. , f-.mrs .,: s ,U-F: B - 5 s 'r-r -if , ' ,rs:ig:xq,.g,s'1gfw??f -. A L - u Y A w s"' V ,. gi ,gg Qs ref ' S f 5 Laird Bowman Randall Boyett Floyd Bradberry Mary Breithaupt N ff 1 5 Q x . , at V' Mary Brison Claire Bryant , fi N5 Am ,t , 4,,, of , Q? Sandra Bromich james Bryant w " :,,,,, C- M' Maxine Brosamcr john Bryant ,K , ., 175. V , ,z , Q V 'vw QQ 'mg' K 41 -3 51 Q . Q' ' " 9 iii., E , , Joseph Burkhardt Martha Burkhardt Martha Butler SOME OF THE "CREAM" skimmed from the "crop." Miss Pringle, scholarship director, is backed up by her Summerfield- Watkins-Putnam proteges, Tom Beisecker, Lorma Groves, Susan Heil, Linda Swanson, Donna Burgess, Cathie Kibler, and Richard Goldsmith. J ,. , -ww -'YY 5?E:,b.P2it '-'A xii? ' '5575' A f' if " ,e sits I Carolyn Brown Robert Bugg " "Qu, x Qu iq J ,G , 3 , r R , T2 ,g r, ,ir f -mdk .gif t my L32 Sharon Butterfield . - T K '- - .t4'.,Qx:,,L 'ak Nancy Brown Stephen Brownell Judy Bunds Dalbert Burkhardt - - al'- ,, F' W 'UP ,,,,,, 'P' - . . ,ream- ' vu if " Z iff-fiff ff w gw. A ' - 3 Sharon Byers Dean Cabbage , L22 l59 w ey f ,I . Q . W . A lim ' I 1 , . " V 'Q 'S - as 1' f E ' , -f3':3,:::., C M ,, . H V V , w e . . is mi?mT',,21.: f 'M V K5 2, y, y . , f, K ., N . .1 3 . , K ,I ,Ip -f ' 1 Tv .. if H . V K , K . , .V K . K W ' :Q V K , ya .www V -. - . ,. .- , ' ff, vw- -., X . . , ,V ,.f . . ,f - .ix -.fy 3 , V V E- , ' s . , - , ' 1- V -' , . if - N-aw f .1 ' - V . A 6: ., g -I -. .L .5 , , My - . 7, .cf 2 , William Calderwood Jerome Calloway janet Carlson , 'f .Q if- 1,13 5.3,-.LI .gpg I m y ' L ,.,, A W K ,. 1. ,,..,, ,, -, . - . -, Trojans Today - Leaders Tomorrow w Q 1, T I e as Q 3 " JQ-rl Si' dsl? 'H xr q gjif l . . A 4.3 K 4 ' ' V as U is , . was ff wb if 2 ss is ,. Q r 333 Y t 3221 if K 'AER rw. X flag? I Katherine Carper Diana Carrington ' y .1,e C ' H nrr r r P 5 a Mm. S 3 ' x,sf'::"g' - , T :sw .A - ...V V K , .L , M ..., . If K Y is X , K, ' , . , .. 7 , sq , ..,, -. -'Gk L f 2 as Qgifgligi 13 if E H. Kay Christenson Roger Christian Ruth Christian Jacqueline Christopher Stephanice Christy 160 i . wgfzzwe -. V , ' ' of f . 2fzi5v1 2sw,: aft- - ., 1 ..,, " E' ' E: . ,.., ,,g,,,,,1, ,.. ,. . j Q, ax? Derrill Campbell Myrna Campbell Charles Cantrell Daniel Carlson Samuel Carnahan Harry Carpenter Carolyn Carver Constance Casey Tony Caskey Sherry Chaloupek , fvwwljfj .ere Bern Chandler Carole Chandley Clyde Channel Mary Chappell Judith Chilgren Karlene Chisholm we 1 . 2 K 9 K ii A Z ww' 4' is lo Hx Q' .N i , 2 . ,mg 3 W I M W: We i 5, t 4 Elmo Clark ' if X lffi-2 'M V N ' C I A .y VVV. H Suanne Clark Glenda Clausen Larry Claussen James Coe Cynthia Conrad john Crouch W., Martha Crow Carolyn Crume Barbara Cuffel judyth Cummings Shirley Cummins Sally Currier -ef' 1 - "', , fr W I-:,:a14r35?5fw:i:Q 5-wi-.. -- L ' C 'a en i ff -a.a 4 f V II ',., ' K . . 9213 f-- -fA-,f' ,j. 33-:pg Q ,. , V rtgggggwa wg, I K si Q 1 : ., - 5 ' , V a a l. L W 2 2-if Qroa W L ' ' . .. ,--,." ' C wg-f-3-A .,... '5 ' 4 1- 15:-A ' ' ",' Je ' "'h ll,e" , 7 QM V . ' 9 FOLLOWING the new THS Code, Doug Keiswetter, jay Faulconer, Richard Goldsmith, Bob Harvey, Nancy Jasperson, Sue Falley, and Kenny Tew show off shapely or boney knees on Bermuda Day despite chilly weather. 161 Trojans Today - Leaders Tomorrow Sharon Daniels is , as Barbara Deller Richard Dickinson vs- V, sg:-+ 1 y- Dennis Downey 62 Barbara Davies 33" ' T ,ff-f y Q R R Qqfgzba, W 5, 'N :-- ,fs 4,5- Y " s f 6 fr : i de a l, -1 Karen Delude Mary Dixson 9 F -nw 'rg R V ww XT Q' ig Q . sf ' f 3-Ku Y :KG-A , ..,,. , 255 riff ,. me jerry Davis X5 T' 1 iw .y ,.. km aw mi X -may , 5 fjw P 'sm- f 2 if 2 ,, David Dennis Shari Donnelly , , 'Ha - 1: , , In W, " ,, v---'1 i ke gram-i,g,gf5g,:s'f:X, - gg sw xy 1 D me 5 . ,gr if jean Downs Patricia Curtis Luella Davis 5 h sy W 'aww , 5 9 iii-,1 y r v , ,, ,,.f, I ,,,,Q 6 -. ,s,4j i'xiz5 A S. ,:v,. Sharon Desormiers Ronald Douglas 4 i IAZZ . Lawrence Daeschner Sharon Davis . ,Sf an 2' . 1,1 aww, -A T um - 'T ' A an 5 7 RN 4 ' tv Q Dorothy Dickens Signal Douglas John Daniels Karen Delfries ,M F i st W ' m y is gnu Mar' aff If ykkf . X Paula Dickerson Merrill Downer wif' e"W E' A,.sc I1 .4 " . Cheryl Dozier L -.gn -.MW Sherryn Drake Rodney Drescher Sandra Drotts David Drummond Viki Dumars TICKETS T0 "TISH" were the first ones sold from the new booth by john Turner. Waiting to buy are Ayten Meric, Bill Hawley, jack Reida, and Karen Griffee. I wfw 'Z i i n i james Dumas Dixie Dunnaway Richard Duree Victor Dyck k B , V Q ' , I Q , . 17 . fr, . , Q ig y..,,. , 4 ri -3,3 W V. 1.15 , K K MMS WH Q N 'F' L X yrsos ' K - ew A n M Q f' M .K few!! 'W , i ,-., 'M' , -45 Y - A i 'Jrr ski . 2 ' L V m ,, vvqlr, V , "ns- ' - Y. "i' M73 W ' l WW! M V , Q ,QAA V v Q K V . W of K N fi D of f Gerald Eastman Vera Eberhart Susan Edmonston Delbert Edwards Karen Egland Shirley Eldien 'I6 .2 Z H, s if 'ik K 3 I ' Q1 ii . re, . I ssae .ai r f e W, 1. -, , Prudence Elliott julie Elting Shirley Enochs Mark Erickson Mar Edward Espinosa Sue Falley Jay Faulconer Linda Fisher Ju aint Trojans Today - Leaders Tomorrow Marilyn Folger Robert Ford H' mf 'bl aa! - .'-, F . :W . ,,a,, Q k Carolyn Forinash N., 1 if lik' , W 1 f X fa W y Erickson dith Fitts Judith Erwin Lloyd Fleming . L A .,, if if ,. " ' " , - '. 1 f'-- :maze 'f: ,, .- ",".' f I 'ffw' I In -. , V . H ,:,' E if rx- .ann Q - E 1 K . 7 jack Flesher Mary Ann Fourmont E. if , 1 M Q 2 F , Q Y, V' 5- M 1' we uf fs, ' I ,p I .zv:.J'Wa"' EH. fig, E 'elf' V Margaret Franklin Myrna Frazer Verna Frazer Everett Freeby 64 jean Fluharty Dale Fox Elizabeth Fly Tammany Fraker Fm ,.,, it , 1 F :QS " in drag' ' " V , f W3 '-" K . V sn. , k M www . r ,Q mt ,4..,,:?p,V .v ,sg ,g,- wi 1 - . I Jani ce Freel in f' Leona Freeman THE LONG LINE PASSES-Grade card Day holds thrills and chills as Mrs. Wolfe checks in Lawrence Graybeal, jan May, Karen Suidikas, jim Stevenson, Dale Fox, Glenda Tilton, and Linda Laster. 5 'E ' ' ,, xi. ' .I '. r 'f G Ruth Friend Carol Garretson ,rw- Qa v- if AL., , F 'XXUL it L Q ,Q ,X is ' 'Q 'Ht K , ami 2 i iff 56? Lydia Gilbert ,V i "if ' Nancy Fritton Richard Gassdorf l Vt .rl glial! Vx 6 i i fa John Gilreath Q 'fr 'Z we XR Marcia Frost Marilyn Frye jayna Gastineau Harold Gerlach .., V sf 3 . qi? :::: id I.. A.: ,,:. vv., Iz, im. :'V B V ' G F ii "i we , ,vlq e K ,kj 1 ii' Shirley Glenn Richard Goldsmith W Angelina Garcia George Getti 3 '1 M ii glrgizw Eg, E flii ,. :,L M E Anita Gonzales K S A 0 saw M. :uw , 5 .W it XXV, sqm 2 V ,335 is Phyllis Garnett Cecelia Gibbs K fs, joe Gonzales 165 410 L is 1 EQ T Deanna Gooden Sue Goodin Trojans Today - Leaders Tomorrow Lynn Griswold john Hagen V ,,,. -W . '1 an - f Virginia Harris 66 s ,ggi " ir at six' he 1 " ds Er ? ' . sf Lorma Groves jerry Halleck 'E a gf? ,iw , -ji Laffdsff, if wi W W. fsgysf ,f W-jf ,- .ffl ,. ,Tw . t - ' . . T 's Linda Gordon rf , We X G is Mario Guerrero Janette Hamilton ffm 11- f ,X 4 . can fu' Judith Gorrell Barbara Gresser sm, ,, -my , -- aw- arf-i 1--ay, ,KM k,..k, as V , . -, ,M-it S joan Gray Marcene Gridley ,tg np' , , 2 'M X 'S-g5'J Hifi l .V .,-ig, ' 4252 , Q V .,,,L.. VW, H if -2 5, .Hz is :Q -fi, u Sally Guerrero james Handley ,ff . ..'. 2 if-use swf V i ,':' Harvey v. - we af , f 1 A1 1 4 5. ,. :,. ess-lg:-:,,:5 LaDene Gurss Carolyn Hankins 1 ra i a Karen Hastings ElDana Green Karen Griffee 4 mf ref? , . u jffk Xia Q 3 ag A U K r Y ww? K' 'f:a:,1-KK. it 1' We f f W g Ewifffn, Wayne Gurtler june Hannay - S ,rl 5 ff V Z f L fe. X N. A FLOAT IN THE MAKING, with chicken wire and paper puffs, was a full week's job for Larry Nuss, Dixie Dunnaway, Doug Keiswetter, Connie Stockert, julie Elting, Bar- bara Ossian, Richard Hutchens, and Marcia Frost. William Hawley Gary Hayes Norman Henderson Bemard Henrie D- ' -hw ' , K . ., fl, ku-h.w' ' x " Gi. QQ ' 'M jg. f , X. - Q ,,,. , , E:,. ,, I ,.z Lois Heath Yvonne Heptig ,K I 2 K ,Ik 3 W1 if fad' jesslyn Heckathorn Myrna Hermann ffi f' L w s ge 2 5521 F? if ' Q ,rw ' Mary Sue Hill Nancy Hilliard Bradford Hillrichps Lyle Hinds ,. ,M x ,n ..w,Mh , w, A may -i Susan Heil Gary Hickman are ,ey- . 6-w Q - , mf an in k W8 lo f . , r Karolyn Helm Karolyn Higgins R, W KN I -:figs ez ' 1 li E 2. David Hippensteel Ronald Hodges 'I67 Trojans Leaders Sally Holbrook Today - Tomorrow hi ,if "- -. ,yi 4 .. Charles Hodison Judy Holle Georgia Hoffman Sylvia Holden Joyce Holland Glen Holston G i, l i A G, G Q X . A .A as ,, -.4 ' A K ' " li v: wifi: 2' i-ff ' ' E. - 22 -. ' ' " 'Q a gg ' '- H- v " sig, . Q . 11:15 K '-' ' ' - V 5 a - - a H s ,. ,f 'fm' , 5 53 - V k .. . V ,,.. , .., , . , f .. ,:4i.fM-am -b- ---- b W ,Kew -4-,f , , y 41059 .V ,. - . K , 'fm i '- ft.. ,jaw iff , W N'-n...., , Mfr Edith Holtz Harriet Howes i ff' . af G am e . 4 ,N- 'mfr A VL Mignon Hunt 68 ajax ,H K . V-1 , S X t um 4 J Ex r fer 13748 1' . 1 ,w,.'i iff! S K if is sf-453 nw I ie aww- 3 H' xv Q. ig., N km t V T ' . Marjory Holyoke Constance Horne Donald Hough Gale Howard Stephen Howes Richard Huber Carolyn Huebner john Huffman fra,-wr' I ' J if 1 iff if if ,4 K , .,,- MX ,K F Sa ,:,m. ,. 3. K Q ., , if E 'Y Susan Hofwolt Bruce Holt 'gffg w -,-7, -, . -. -- . T1 -.vv gp, LVKL 'V ,Q 4 mu- gf I A "" -Ea-M X gui' Q' as J f ag 4' Nancy Howard Alice Hunsicker X 1 ,ew 'M is fa: . in 1 Richard Hutchens Larry Hutchinson Nathaniel Hutton Margaret Hyle K Q., Riagg G T M Julia Hysten HOMECOMING NOMINEES in a cam- pus setting-In a new tradition, the foot- ball team chose six favorites, then the whole school elected the Queen. Nom- inees were Kay Christenson, julia Hysten, Margaret Hyle, Judy Smith, and joan Watts. Up the tree is Nancy jasperson. Robert Irwin Albert Jackman Grover jackson Patricia jackson 331 3 A ' ff , ' V s W " mi livin i e, v ,i...gif if z , ' A, in , Q ,ssef 1' . K , 5 ..... ,,,V 4 y i i ,ytt Iii 7 . "'P -5 -2 , , , li " f ,,., A .F Q KA In W., ggi K: fm , y t f tg- gy i':... is A at '1 if . . IZEERS .,,, K rl jo Ann IClliS0n Marilyn jenssen Blaine johnson Judith johnson n,,,,1 , -1 , 1 Nancy jasperson Kenneth johnson Larry jonhson 'I6 Max Johnson Richard johnson William johnson janet Johnston Laurence jones Salli jones Marian Kampschroeder Judith Kaul Patrick Kelly Phillip Kemper e W .,,. . . K t , f:"I!. a --,,: .V , fa - H 5 , K t Q 1957! 35 3 gl, al' X 'E A :'ii m y L f ,Q " if :., -A 1 .-1,.- , i t ,:,, , Marcia jones Robert Kemper Trojans Today - Leaders Tomorrow Patricia Kimble in V ! ,,vv g f L e . -I! mis - 'E me Www S! 1+ HR' is S my Sherrol Kress 'I70 in sf Q, mg 2 NZ if 5 Catherine Kibler Douglas Kieswetter Edith Killam Ralph King Karen Kirkwood Nancy Kistler john Kramer Sondra Krentz -I k:7V' . K K Avrlvl f .. if -.s,1 L i 2 -,f'. Y ,, ,AMi.15 vA V YA K y .:-z3 Q.. 1- r s -V mm Q M ev I .ff " e s s sw Rv fair X 4 .-' " K - '-:.,, I f ' . , K L1 K -if if it ...1:':f ,V N -for ' , my T I W '- et r"', K i Q 9 K ,so,' M , Roger Kuker jo Hanna LaMar Carol Laney Linda Laster Thomas Latter THE BALMY AIR on the veranda makes lunch time an "Hour in the Sun" and a time to be remembered by Richard Goldsmith, Larry Oldham, and Bob Har- I vey. Mr. Ellithorpe would applaud loudly. FX A K ,ummm f N. Henry Lautz Danny Lawrence William Layes Patricia Leach Alice Lee Joyce Leonhart 1 .- ,.,: e do Q . ' Q n ' ' ,Mia it W 4 -'fy y yc ryrr L X ,W y -W K ,rl gfir + uura a+ f W L or orr u , .:', ij g i "-f 5 ' jig P Stuart Leonhart Marvin Lieberman Dorothy Little Linda Lord Linda Loughmiller Mary Lundgren l7'I Leaders Tomorrow f'-no W f Trojans Today - h is r N X. Barbara Luttjohann Judith Lyon Judith Manderino Jeffrey Manley Carol Manlove 31 ,, ,mm K if 5 are 5 L yr iq 4' . 5 ' iff 93- . W' vis. r in 45" Fred Martin Judith Mayhew F5 mi if 'ii-. -'KN I ' x i, J J x J , 11591 iff " :QQ- .,.c ' r"A 33. 'W E f IW , I an we in 4 Q Q g ,1 'zffif ' ff? Marilyn Martin Joseph McCleskey Larry Luttjohann Ronald Marsh Carol Lutz Ellen Martin , Q , ,. if E 'AL We-I B' ,. zigi, :Zia , Z Susan Martin Theodore Maupin Donald McCord Bonnie McCune r J D -ff X saas 1 -Q wwf - N W - , r. - 'J Q, sfo V,-in David McDonald Joyce McKay Judith McKay Mary McKenney 7 2 1 "" J . JCR Janice May Lynda McCune M' a . , . 1' ,,,, ,r,. 'Q V was Delta Mayfield Carl McDonald wr K Joyce McKinnon ff A 1: , .V Mary McKown DISCOUNT TICKET SALES went over big, sponsored by the Pep Clubs. Getting the green light are Mike Sloo, Patsy Zirkle, Marilyn Frye, Connie Stockert, Mary Sue Hill, julie Elting, and Pete Pallesen. Sall McMurra Sandra McPherson Cl de Meacham Robert Meinersha en oan Meinholdx A ten Meric Y Y Y 8 Y twig ,K Vurnrk .Ag ,.., H S 6 v.::' I'. . - x,,', A Charles Mesigh Richard Michael Alice Miller David Miller Judith Miller Leroy Miller l7 'fm 4-3+ JSHJ i ,is .,,. 1. gp 'r l,. .,l, , k K f e, 1 sm fp ' it R ., s I 'MV Linda Miller Michael Miller Trojans Today - Leaders Tomorrow 1. af? Bruce Morgan Judith Morris Marylin Murray David Murrell T"V' T ' u X, " K if - 2: 2 ar"""h ez - I s ,W no ,gr s , V M f - fijfii' , M"" ,.-, ' ' xx l n", W ., . N, Vwrkk , ' -, if- soar ' S - ,, Nancy Myers 74 at 1 M sf?-I? A v N Barbara Miner Thomas Mistler E WU? jean Moss John Mustard David Mlynek Michael Monaghan Manuel Mongaraz Janice Moody Richard Moore 1 9 1' 4 f ,, ' fa 5 T lvwl N ' F. K. ,, ,- ,I b fi ' 1- fi ' Tanya Moyers Kenneth Mumford Carolyn Murray Daniel Myers Gary Myers Marcia Myers up .ff K N 'y -W.. so 42714 f" gf 3 11,-1 , -, . . Yr ' few, Jia. . ., 4' 05" , . .5 My if gms g , V , - -e , 'V L' ig 5 gk K - A . , a N 4 Patricia Myers Ronna Myers Neal Myrick Eleanor Nelson james Nelson ,sm ., N . -- , - ' - g r ip - , V s an ,.. 'K,, e if - mg? 5 ' W' - V A ,QR I f if , ' -. ir I A ,f , 'Z' 7 . -. ' ' ' X, ,ef 'WWE " 1- is g7'-gwfd ' x wif if 3 f i K ,ff K ,X ,V ,May- ff, uf: .gif ,WW I . Qs' i 3 ' 'fl ,L Q B "" . W' We A Sharon Neske Barbara Neukomm Ramon Noches Rose Marie Norman Larry Nuss Stephen Nyswonger f 5 ,, 3 , if gk N -1 A K if W' 8 X "ei l: ' -, V ' 3' ,:'3'z'I',' 7 - . . , ,V . ff . "+'v' rn.-P WNW , V, m ,fF1v ' 2 L fwfrgvyxaii , W ng as M Julian Oliva David Ormsbee Ramona Noches Marilyn Oakley Albert Nocktonick Robert Odell .F N . :ff 'N Marilyn Nolan Larry Oldham 'M md im.,..f,.....fj LH, M K vs ,ff JMR gf., zq, Q M it Rose Ortega Barbara Ossian Barbara Ostrander Rebecca Padilla "LOOK AT ME. I'M CHESTYV' J. B. Bow- ers measures Charles Mesigh for his gown while Neal Myrick takes Joyce Taylox"s cap size in the "Measure for Measure" meeting. N 1 1 I7 Peter Pallesen Harvey Parkerson , , J I Marlene Payne Larry Pearson David Perine Kenneth Perry Kenny Peterson 1' ' K E N ' V ' . . 2 gf ," T X Li 'E 7',13ll..f E ,545 N 5 Kiwis ,f it V FQ 331 diy ' ,s sf V41 9 xi wa , a - Mm. bg H u. ' - ' --1 .?5i'i?2'iQ5 V s , ' 5 -ja. 'f 1 sg, 1 , Ri agg - , V. . 'S aaeea, er'r K ' Trojans Today - , ',L Q Leaders Tomorrow 7 Sandra Peterson Donald Pfuetze Bonnie Phelps Gregory Phillips Linda Piatt a sr' Q ? E4 X X wi 1 w v Q' ,l,,1,i, X v ,2 'Q xi R56 za I .0 . 1 james Pett Bobette Pierce K . - . . .kV, .K K ff, I Q ' muff! , ,V I srs,',,s ,irs ' kirh 1 1- he fs ., ' ' 1 - " ., Q, ..., W ..- " MW' xkimivaii 5 i it rissr R se'i as ysf f R Wig! kiyr ,,,k'k ,Emi-, 1V-A 1- I a R r a y Danny Pope Billie jean Powell Joan Pratt Wayne Pratt 6 Patsy Proctor -as My if K - 1 I Perry Patterson Marilyn Peterson . kf 15' ' - 4 ly 1 -if 0: is I 5 , :QQ K K,-ggi f eg ,gr x P X X go ,W 2 ' Q M V31 4 , Q , . fs, 4 55,5 ' "lm Mary Pfiester Rhoda Pool J M -: . Q ,V.,V : J - igjv . 'swf , fi at R Je, f M453 fm to ,mi , '-fad' Rosalie Ramos WASHBURN, K.U., K-STATE, and Podunk kept Bob Schneider, Pat Kelly and the rest of the Seniors wondering which school would be the best. Decisions were made easier through counselling sessions. Sandra Redd Mary Redpath ,L,, E '01 , , - s. Q . 'V-.,, ya, I 5-1, ,V "'f , 3 f 2 .. W Qi ,ggg , 1 s i n l f ' 'wi ' eff it i-in X ,l ggi? , . , A Q 5 J 2 mi .. A M' . wid x YM I Q i " , y ' H J 1 gas e 'f , mm X f 7 . , . . 5.. .S , Q f i'4',fz'fir .1 i' james Reynolds Carla Rezabek jeffery Rice jeny Rice john Richardson Robert Reed jack Reida Norman Renyer Donna Reppart l coys refs is fe i ' 1 Q viii 5' ' Roy Ridgeway 'I77 'VV, K Trojans Today - Leaders Tomorrow Gary Robinson james Robinson '- . .-,, t V V f,.,: . 5 , V' H lb QS? A , 1' sf' 5 4 mmffg si- YV' 3 ..,, ,. 4 +52 Q 5 f x ' is 1 t J 5 S ff W .- . -sw is ""'J-im: j 's-:uv"'4p9Z1Qi..zf1f.' HH" Judith Rosetta Nancy Rowland Sharon Salzer Barbara Sanders Lf . 5 1 ' L "3g2k .l -if L K L :f - ' .. . :wvi L Gary Scheuennann jacque Schiefelbein 178 J iii' lk Wa 1 x 1,3 as Rex Rissen Ruth Rissen james Rogers Doris Rosenfeld Gary Rosenwald :,-in H - "': 3QEWi'745vx V145 Q9 ' W., ilk 4, ,- - ,, ,W . ., rsrrss A at sss s , Sally Roberts james Rosetta .wr , 'fi f'2 .f':5 , MN . AAVA y V Carolyn Rowles Gary Rulon Ann Runyon John Sawyer Opal Scheer Nancy Schendel -Wk gn 1 ,.,, A A K wx 4 n X A f"" ,agar-.,, H:-.Q M f Z-,Q-,, 1 ,f V . ,,.',:,6 ' if VS-as S . ' ., .- ,, , ' ' ' :lp i5V5v?'fZ5l .. . '. 5' Mask' A 9 16 S Z n yauh -4-get G5 - as Sharon Saile Mary jo Schermerhorn V' A as V A.Q,.?,,, . . 1 my ff ..,, Eyl k T 1: 7 S. S M6 if . . Z Wilma Schlodder Robert Schneider Carol Sdmreffler Marlene Scott ' ,.' fa 2 W e em 'H Patrick Scott Frank Seufert 'fL:1 , V 'F - I , if "', x get S wif Robert Shipman Penelope Shortman t be c n nn n . ti, i lnnn we Karen Searcy Judith Shaffer A iff " V , X ' :lt WIN 2 Y X5 W' ? Wit William Shoemaker jerry Sides y 1 pkk' J ' m y ' fi eaeb i S y S , f -Ei q i. z t Marilyn Siegrist L M54 S wr y' V f. Karen Sims QI.-fi ' faaxfqf, 1 ? L'-F' W' S ,S K fi + ...fm , K ,A 1-f . A , ., .,A.-far, Andre Sedricks Lee Ann Seem Melinda Sellards Scott Senne judith Sharkey jay Sheet: Lloyd Shepard jane Shields r v .. , V k k E H i,,i if -i., gf' H ,, , M, , VV di :KE V ,, 4 IKA , ,, -ve?" -. 1. 2 , Ig, , ,A M i we -... 5 A Q X t jg: IN A SHOWCASE, along with valued trophies, the pictures of co- captains Mike Beach and Tom Mistler are admired by Butch Gerlach and Bob Irwin as they go on their way to classes. 179 Ji. . . ix W ww Q ifff I V , fg . 4 ' , . fl '- f '3 -fQeiaQiif?F , .- . zskfft X fx Q, iaai W S 'Y' , ,E Vb,V:, LL,"' E Sf Gail Smith Madalyne Singer Janet Skinner Milo S100 Marc Sloop Sherrie Smelser Gerald Smith Judith Smith Michael Smith Trojans Today -- Leaders Tomorrow Sandra Smith Ronald Stewart Constance Stockert W , aa? iw 1 K f fff X -fig? 5 , " " ..fffiT'Q','7il'ii'ii '75 I P :fgszf f f f 4 swf N z if 7 in i m r Ilf1 , ' J:i5 , A ' , W 1-gziaaf, are 1 'II 'f' Q g 1 ffzlii .-'W' 'ifiiiil A 'fffvfl-, - S ' I g l it a i J S S 'Tim ' L ff: li . " ' ,'i'Z'r ,-z'-'ivL1if55if-ii"fff'L Linda Swanson 80 Anita Sole April Sourk Robert Stouffer Roger Sparks Nancy Staerkel James Stephenson Gloria Stovall Janice Stover Evelyn Stuenkel L.,, , p.lV , I . - ,,, ., Vg' ir! V . ,,., ' W - W ,. :W ,S -I 5' , vii .,,s,,. , . , , , .. ,I , V , , . . i .- 'Q ff , - ,- My 2, , - .. , f J- H fy in ff I - ' ' :fs xlib" -M- 1? "Y 2 ' - 'S S 1 1 . , ,fi r o e s S ' I f . . T V V ' . Lois Talley Sallee Tappen ' 1- W L K NK 4 . 7 ? X f 2 f ,. , , 4 1 f fm. ,sf . , . l ,ij S, ,ij :gi-QQ!! q I . is,, -' V 31 T Carolyn Taylor John Taylor Joyce Taylor '-:fi . ' vt 5 Qi? - 2 2 5 f-1, 1 5 MQ!l::5Fii:f J -arf f Qu 117' if . my m,A Lou Anne Taylor Kenneth Tew Barbara Thomas Marcella Tinoco Carol Tippit Nancy Todd if an Snr' - 1, fdlfflff -,,f . 2' 'QQ' Y is it - A QAVQ ' f i A ff if , 'lf 3 -iff 5. . ' ...,, f - A 'Tn ' i V K i ,- K -M W Robert Thomas Delores Tillman John Turner Patricia Turner NK Q WN Y Ng. ,A 9' t , l a ,Wet s U naLrr A .1,, i ,ia A A ,- mf . .l ,fi ifiiil lflfillffi ,fc myelk W-m.1,g1:m.fz4: A 5115 ff i .V . V i ej- . V , . Glenda Tilton Diane Tuttle - Lowell Twining Karen Van Tine Paul Van Valkenburgh Harold Van Vleck Stephen Wallace Wally Sue Wallace "TI-IAT'LL BE thirty-two cents." Accuracy and rapid- ity are two of the qualifications janet Aldridge has for her job as cafeteria cashier. Rose Marie Norman looks forward to her dessert of pie a la mode. l8l Trojans Today - Leaders Tomorrow Doris Washburn joan Watts ,,,,1 f --.U,s f',q 'Q V A. v X a 'W' A Frances Wells Barbara Weiser Ward Wilder Patricia Wilder . r v ng a: 'WS t 7 was A Y ,QF ii L--wy , 4551 -. -.:,, .,k, - i,.,f ,t ro,or , rorg, Q 3 f K Q Q 3: Sue Wilson Margaret Wingate 182 'lt . ,drew 1 sf 1 MW? V-'iw M QW 5 f 'Q if W' Q 51 V . , ,, . f11,s??ej v E ' """ 'Y' f S , 4 ,J 5 Y rf t we - U sar M b , f J' X ii., V, H ff K at rser arer ' r. "' - ' 'eai I V . f . TK i K' I Ef52iQi?jQgia- ji a-'a xg ' 'L a ':" , ' I T , Gerry Walls Jayne Wanamaker Donald Wamer Gu ' ' ' Mayona Watts Jeannie Webb ssie Weddle Fred Weidlmg f on "nn:-K fi L R '- .wgiy r 1? W"" ' , 'give-f K fi I ' k ., ,nm 5551. nv, 5 fi! VW ,k.Vk , f egg' Q-5, ,- bf . ti':,gg,5? - ,rr vga: fa W msgif - if 3 .. '1 4 L.., . K5 ei'b, j aars fi T ' L iiii -I 5 3 e eeeea 1 43 ., T Q . 3 William Wertzberger Margarette Wettengel Ted Wettengel Bruce Whisler Jere Wilkey Dixie Williams Susan Williams Karen Wilson ,iiyii i pf? 'Vi :,, J , x ff i if gf i ii T T T T ' , T F-tj Q ii i i William Woods Elgin Woody Helen Woody Clifford Woollard i f e swf V we or , f , A': 5 A K , ig if ' ""' Wil , 33 Caroly Zarker Sandra Zeller Georgia Zent Patricia Zlrkle CAMERA SHY Richard Abney Larry Akerstrom Richard Alejos Manuel Arredondo Francis Baker Oliver Benton Michael Bryan joan Cox Phillip Craig Patrick Donnelly Sharon Eshom Curtis Gatewood Lawrence Good Norman Goodman Lawrence Graybeal Helen Grubbs Lilly Hayes Timothy Henderson james Hendrix Marion Hill joyce Hills Larry Holt Paul jackson james johnson Thomas Ketterman Dennis Kohler John Lavery Irene Libbey John Line Donna Long Larry Murray Joan Myers Thomas Neely Butch Perry Gordon Raish Norma Renberger Robert Richardson Walter Scheck George Swartzel Theodore Waldron james Williams WHERE DID THE LITTLE ball bounce? Good sport Kenny Tew was completely mystified by Mr. George jason's acts of- legerdemain which were completely obvious to the audi ence. The entertainer is a well-known stage and TV star .IUNIOR orruzeks President ............... Vice-Pres. . . . . Sec. Treas. .. . Soc. Chm. . . . , Representatives Sponsor ..,. . . . . .Bob Swan . . . .jon Ekdahl ..Martha Peach . . . . .Patty Cain Sherry Woerner Kirby Deeter Carl johnson . .Mrs. Summers EVEN UDIGNIFIEIY' Junior officers can't resist the first snow of the season. Carl johnson, John Ekdahl, Patty Cain, Sherry WVoerner, Martha Peach, Bob Swan, qkneelingj Kirby Deeter get set to throw. JUNIOR-SENIOR PROM coming up! Bob Swan, Mrs. Summers, and Martha Peach IllCl many times to review records of parties from previous years so that the l959 event would be completely original. 184 They Look to Future HE TIME had come at last! They were no longer scrubs! With this new pres- tige in mind, the Class of 1960 began its junior year at Troy. Although the newness ol' belong- ing to a great school was gone, the thrill was still with them as they continued to hold a strong position with a lirst-prize Homecom- ing float in early lall competition. Their accomplishments did not end there, however, Throughout the year they added to their achievements through minor projects, club responsibilities, and the sponsorship ol the hilarious comedy, Tisll. Athletic prow- ess has been notable and the whole class, 755 strong, seems justly proud of itself. The grand finale to-the year as middle- classmen came with the success ol the Junior Prom, and all now look forward to ushering at graduation ceremonies and performing in the traditional Daisy Chain at Moore llowl. -ag., , 1 , . , 44" "'V ri Wm 2 4, me x 'cw rua 5, gQiii ll:f-we 'I Q53 tv 'ii , MU. 'ws wx ,U 5 QA fe jg Q? . g 7, , gf, .. 3 Q , 5 54,1 R ,ifk , J t D as 1 us' . vc' K . 'Ei' - "le If - vyr W- A A A 'A'- I , ' A ' 1? A " g new S A 5' L,, 'L ' '- ' 4 Kay Adams Dick Adler Connie Ahlstrom Don Anderson Nels Anderson Ray Anderson Karen Akerstrom David Alcala janet Aldridge Richard Anderson Skip Anderson Diana Appenfeller Marla Alexander Mike Alexander Cynthia Altman Robert Armstrong Juanita Arredondo Carolyn Aufleger Sally Andersen Bessie Anderson Clara Anderson Sonja Avers David Axton joseph Babicki .' -vm -1 'N 'iz Ei , is Fr Q ii , if 32, A K ww, it ' fr i ,s 5 4 vw f' er tu WY? A it w'e'i', A ,, 4 My -' if gvinggw rem sm V-2 M' r num a .J """a la.. , ' b-W .gz- iss? 12 1. 4 MW , '1 i-- gi. . 5, Y ,,,. . V,, , , z x 3 if Q I lb Q 'Z L.4L, . 'ff l1f,fr-, .S We C pi BLAST THE DOGS! A long flatbed truck was turned into a launching base and a clever pooch, riding a rocket on its way to the moon, took first prize of S15 for the Class of 1960 at the Homecoming Parade. 185 Class of 1960 ff: ri 1 , 79' .ec A, , is X , 1 wt , 3 'ii ft no F Ify, TMR . . Ahf. i1,lQ . I+, V 5? :'N 5 fp ff? f' if ff: of in fi . S 3 r A, . A s , 5'-D , "" 5 N ,iz -is as A, 3 11 B .VqQ 186 4 K af, 1 2 fe? M W n k, X M ffftm , - ff " B ,.,, K , 1 at Maw , ,S iff, wr I ,M g ,, - 5 X25 1. it my Harry Bartlett Steve Bartlett Barbara Bast Ruthann Badger Maureen Baer Fred Bailey Hammond Beale Linda Beckwith Mahala Belcher Judy Bainbridge Alma Baker Gwendolyn Baker Marcia Bennett Sharrell Bennett Richard Benson Olivia Balandran Franklin Bales Betty Bardsley Marcelene Benton Marilyn Bentz Dick Bickerstaff Connie Bardsley Dan Bardsley William Bardsley Janice Binney Bill Bird Betty Blackburn Peter Barham jack Barnard Cheryl Barnett Martha Blaisdell Owen Blakely Mike Blakeman Roger Barr Mervin Bartell Frank Bartlett Anita Boaz Thomas Boles Thomas Bornholdt 1 'gf-f vi- , 3, at S, my .et -9 'i ' . -it N . , ilk? 5 gt j 5 . ii ' 4 2 "-' If wi kg' --iftgliw' y r B Wil -la ' 'M R , at at my E 5' . , ,.-Z A f' 2 f Lg sw X 75 yy ,V yye X My N ey yye if 1 B B 5 'lf wi if mi EQW5 A 1 s 1 4 A sw, w '4-- ' i s 3, K A , ,,,: B v 1 , lie- ' Vt 3 ,Q vL.', AL : ,?if , i B ' 'f5iT," " i ' L. ' 1 V 9 , is 3 i,-- , I P Q i Q B Billie Sue Brown Bob Brown Es c gk Don Brown .Q V Edward Brown Avvd' . f. 'V Gloria Brown 72 - Judy Ann Brown Diana Bortz Shirley Bottom Pamela Bowen Judy Kay Brown judy Brown Larry Brown Sonja Bowser Dick Bradley Norman Bramlett Linda Brown Phillip Brown Dick Brumme Sharon Branson Carol Bratton Edward BriCC William Brune Judith Bruner Glenda Brunswick Ruth Briscoe Elsbery Broadnax Diane Brooks Mike Buchanan Paul Buck Dorsey Burgess - 5 ii! pci may 21 1 - Q., 2 Q lv 'S+ Z' F ' affine, V-zz: Q. my W 2 3 V V' I :af : MRM. Q ana , Sl.. X 41+ i B As., yosl B 3 S ifl a. E' ......, i f if ,. , I if Lei:-no V , rv " , f- H: VW' ffl f',' ' - ,'i' Q , wi? 'Ii R 1 W Hvww 2 CAMPAIGNERS for Assistant Secretary of the Point System, Nancy Dunn Bonnie Ward, Deanna Kirk, and Nancy Reeder pause for a bit of rest. 187 . ab W 'Q .. 5' s . , if 2 as it t .1.m'i-Q-ix K f S3 ' M MG C 2 -ff, . M, 4 M, .-if ,. sa:-1' f M, v yi 3 , k 558 We , 'KZ' CXQ ,i A as Cir Phyllis Burney Alice Burroughs Marcella Busey Domingo Castardo Roger Cawthon Rosalie Cazier Connie Bussell Phyllis Butel jerry Byers Nancy Chaffee Bonnie Chandler Georgetta Clark Judy Clark ' Cli Class of 1960 Eiffjf, C022 9-.gf ms. , we M 'NP qi WH iw KN 3 u fiat is ,M , ierla f Vr,, ' 'img AW??fWi 1' G f E ii i ,, A ix , ,, af' 'sr 35' j 88 Is f Z, ilk N. E i 45511 W bfi Qwwq f ww? .i t 5 Em Edward Byrne Patty Cain Judy Cairl Callan Cohen Emma Cole John Cole james Caldwell Danny Callen Caroline Calloway Linda Cole Buzz Colton Jerry Comer Cwenn Campbell john Carrington Sylvia Carroll Garry Cook Harry Cook Maureen Cook Ronald Carson Armelia Carter Braxton Cash x Kay Cooigsoln Donna Cooper Harry Copp is 2 Q 4 0 N, ' 1' 5' f ' . R ' Nigga' K - ,.,. V MQ, i " 7- 1 ,um , -M . , - Vs 435, , '4 - 5811 M ' n ,. sn, Y or - 1" m,f!,'Nn 0. Q lse'l 5' QQQET ', gsggllg ?fQ ljf3.gG 13?3yme 'C it -ff' ' i fj1'f.2,g:ag.,,g- V K '1 3 45- liimj 55 g a I 'W t l y. V ,W 1 :A an i :.' 'XA'- H' ,,.. 7 .X .,.,.r , , H 'A nf f nm 2' F W, 4' is 41? fa, 'Y my W k,,, . .Qi fa l 'H W- ,V- . -,Qs sf i YM, at me --M ,x f Q We A wi X1 5 ff f. 1 ,W H . an 1 W, .en ,fi X Zf' if: f 1 ',-,: -3 - .. 1 . I a n ,Q 'V 4. il- .. ' 3 1 , Vu 52: T,:., ,.q . ,fa S SAFETY-MINDED GIRLS at- tend the newly formed Council at the Municipal Auditorium. Standing are Susan Kay, De- anna Kirk, jean Smith, Elaine Fink, jean Eberhart, Vicki Loeb- sack, Pam Reece, Kathy Purnell, and Sarah Frost. Seated are Marilyn Bentz, jeanene Henson, and Susan Curry. Lupe Cornejo Caren Cottle Terry Courter Gene Crouch Charlotte Crowe Darryl Crumpton Kathy Covert joyce Cowan Robert Cowsert Marva Crowder Maxine Cuevas Kurt Cummins Dianne Crandall Betsy Crank Cary Crider Susan Curry Pat Dacquet .loyce Dangerfield Walter Critchlow William Critchlow Loretta Crith john Davern Pat Davern Barbara Davis 4 L 1 K 11: 'AW , ,Q 3: .JV' " .ruj 'F i'il C it X- gi X 3 S ya ,ff H no r a .X M 2 as Q' "ii" A Ins' 'N 6 'il X nth B y EK C r is E 9 ff' - . L I K fV'.Lr' In W 11 "., ' , ererrf ' . A1" 'i "'h e Z., gg' ff ' X, Y" '-:- Iffiiifgei D' LL1' ' . I y aerl i i y 1 Q E , . mi 5 'milf ' A D L,', r 1: 'kj if il ,X ri 4 , vs we ,ri my ,qw o Lk , ,.. W? , 5 , M : ,S 'Uhr Bik- i ,,.. Q 15 - if 1, X s S ' ,fig .. ,M ,i .,,.,. , 2 K g -Q ff T lf' 'ffv ,. A 5 Q , y yeey or 14 5 reee f 2 .sin .,, , . ,, i yoi 'YH' w , 9 f 4 I . . z .5 " . M V ..x,'n,,.Q,,d A 1 M Nw X . 4 Bob Davis Dale Davis Gary Davis William Dillard Robert Dolgoff john Dominguez jed Davis Leroy Davis janet Dawson Richard A. Douglass Richard L. Douglass Mike Downs Thomas Deatrick Kirby Deeter Beverly Deitrick Danny Doyle Bonnie Drescher Marilyn Drummond Naomi Dennis Farris Derby David Desormiers Robert Duckworth Virginia Duclos Nancy Dunn Ron DeWeese Nancy Dewey Lloyd Diamond Charles Duran Michael Dutton Sharon Eaken Diana Dickson Marti Dickson Adelia Dieffenbaugh Jeri Eaton Alice Eberhart Jean Eberhart Margaret Edelblute Joe Edsall Class of 1960 Richard Egu 0 ra , vvlu' 4, I, 1. f gs Qi ww, e M r '55 K 4 f- ,xii Q V yTrer,,2yorgee X0 s X rf or ysois Qiff if " ff, D ,A 5,1 ,. f u I if? V .-'V D ' - 1,5 , A -P klf 'ai' 1' .'r,, gg, by rer y e if . , mi ls' , f Y aw' ha' 3 ,li .. ,,i, iq, wa I F M 43 kr .iv, ily' AV : ,' D ,Q if I , ii aw s 1 'vibe , K 4 V' vm 'Mb' f JL? E45 . K 3, 1 - ,Q Jr 5 Q rr 'W Q-Q, lx? sk , 5 s ,. V? sum, ,kg 1,9 f ef E A ,Wi ,-V.f r.e,- , -.7f' m iggg -ssc ,. L, Q , ,gf ,, I My 'nr-in er y VVVV fi . ' "' k r. 'Q f 4, 7 Y iw is '51, 5' if 2 1 3 L W if f., 1 . ,V. , k.'k ,ff W " :.v E.: ,yn . K, N r Vkr ,X K. X g V ' 3' Sera 454151 ' Iluf L I A - '. ' V, - V K I wg -,-.7 ,r .A V A '. Wi? fl, F ' A k,: F 4 F x " 1 i f av- -. si-X F 351. K fhh y i jon Ekdahl Sharon Eklund Alfred Eliot Norman Ellefson Buster Elting Claude Emerson Robert Engelbrecht Vernon Everett Russell Ewbank Donna Faunce Don Faust Mildred Felch Herbert Forbes Beverly Foster David Foster Charles Feyh Carolyn Fink Elaine Fink Lavonne Foster Carole Fox Sally Francis Sandra Fisher Danny Fitzgibbons Leslie Fleming George Franklin Julie Francom James Frazier john Florell Diane Flott Fred Fockele Fredrick Freeman Harry Freeman David Freer 5 af ::f:4ffQ,f4,N.. ff Qff'wfzGgrcft4zLTS,"E:k w5ev2reL2g?Efe5l5??5f'MGVIWI-i-,.'fQf5ff.:H-Shfvgvasrzivfzgas-:,4,Q5 S, Class of 1960 SW 'Q , G 5 , , ,G ,G E iG i , 132 .V ' i. . G. ,, .G ,ff-fy , W -v. - - , - -Q, X 'I f-5 ', I ' ' f :Gsf.-:',4sif:sa.., i 22113:-. 1 4 1 '1'-wr G G f WW jim Gill Harold Gladfelter Marcia Glanville Richard Freienmuth Louise French Nancy French David Glcndening Norma Glenn Bill Gomez fi iiie, Ei if is e if ,is ' V 4 '- G,,,, w 4 B H9 E A as srl? 'WS' 1 aaa' 3 Km YY' - ..x., V 5' A 551' - L Janet Frey I V ,G L L if ' G V ,RCW Ffickey G iz' G 'ff G 1 Vi Fwila Frlckey V ,VV i A ii-,a F .lf ' 4 , 5 Vf Lg ,VfG V V ' V Al Gonzales V , ' ilclc YQ lsll 6 Marv KHY Gfgdman , V l,m,. ,'-i' 'i,lk' G Patricia ragerr L L ,V llll: I ., G Larry Frost ' " , , V reesla Sarah Fm , , . ' Melvin Gaines 'Y ' G l,:., ,l.i ,l,l i , ml G., G GG G, ,, G - f kllkl- 4 g Q G - ' 13" ' , fr Ella Grams 7V' ' , g l "': " V , lli- f Ii janet Grant J ., V ' 'G M ' G ,.li'l' ,G G fl' Q 'sf ' " X, ' , 'fl' e T "ii'l ' ' 4 , , sl si iili i G lr 1 if G Max Gaither if G 'V Vml, V V Q ',, 54, Gale Gardner bb v G 'A ,lA.,, W VV VV i V. ,V ' G 1 Diego Garcia G H " k fi ' 1 ' , ' L ,,MG'7w, , Q- G Gy 5. f ,,,Q 1 L, ff' . " 1 r,,i g ' fr' ,..,,: s ' l llli Q , GG Cathl' Gml' if G e l ww G G - Julianne Green 1 l V ' Q f " " ,G'.. :V:::E,3, K V 3 V V ' ,V i V Vl - ,G ,,"i' V G, ,,', V Ronnie Garrison , G- V ,,k7 Vi- T VV Y 'ii'G ,W V Robert Ga V GMVVV AG Charles Gihbs arai Gd" Q-' G, G, ss . , 'G,, if G a f R1Ch2lfd Greene 1 GG'l , G la Ye. ' f'., 3 ,GG' A 'W ifixx H 1-5 ' A ,G', , j 1' ' f l" , ,' ij GV'AG V ,G ' V 3 H ,Q V V ' Davydd Greenwood -V A, - 1, VjViVViV,,f5f? iV V V ,V', Q ,G,V 1, V i Betsy Greer G A Vg ' f is, te- - - kfljfili li M ,, VVVV ,, G Gary Gilbert G I 1 sGsaeae G, , , 1 Ge r 'a crib n , cilgeir , G , llir Gsii , asi llli f l l e l G ,avl V G G Bi11GfiffifhS r G, VV "" b '.'i , Burma Grisham I if 192 ' V ' A V Bob Gross V V VV VV W I Douglas Grove H if Bob Gfunewald Q r t ' ' ' :,, ' ggi. 'V Ann Haley V james Halperin A Ruth I-Iam Si ' A. ,, Sharrol Gurss V V,. 6 V g Genero Gutierrez L M ' I , Kenny Haefner 53. 'aw 'K fi . W l' M Qllevv if .. V , VVVV V Vf Albert Hamilton TW "'x': ":' 1 Q Hud Hamilton L, ta Judy Hamilton i .- 5: Gloria Haggard V V V "VVV VV V, ,tVV Roy Hainline A W , A Arden Haldeman i Tom Hamilton . ' Q 5 V Willie Hampton V VV,: gf . .1 , VV V Q 1 f Deanna Haney I xi. . f" 1 ff: v' fy 1? 13' 'QW , we W,- Q WV im, A? 4 HX ---,,, 9,2 'E Vg V.-: 1 V , 2 s 1-NV fi a ur lf ' K. "" , 1'.l ff ....r,., g-1 if - - 5 'H . Q' 1 ,.: 5 W it Q if gi VV V : QV "f 2. it ' gi' Q 2 ALL TANGLED UP in a basketball net and the super-structure of their winning class float, Mary New man, Lois Smith, and Buster Elting grin at the cameraman. In front are Susan Kay and Terry Mack. 19 ei gl i eed s i ,,Li ,V ,L , , ' 2'1g, iy 'V': yao W Class of 1960 RM? j 2 f -g1- - V E ,fi f If I ff w iw, sf 3129 .. .I - .. M- , .H ,, - M. --., ,:.,kV , 1 -T 1 y W W K . w 1 uv Q 4 if -f , , ,zgsfff .V 2 S kwa, iiwsapng, "Y-2-F' aff. -K M122-,-i 1 Q . , ,,m5:.,, A , , . ,, . an 24.1 :ff if :1::ifN'Hw Gegen .. Ifwmfai. 'f . -' .V ., , W-,sa s,1'fm,+w-aifeva-af Iv!!! ',.e.'f' ' my , 1:1 I V aa 'f,h. Q3 "' 'Xin W Q y ESSEX X' X , 94 'l Rebecca Hanley Roy Hannon Lonna Harbaugh janet Heath Sharon Heath Sonja Heberling Larry Harbour Paul Harper Ida Harris Gary Hedges Sharon Hedges Judy Hedrick Sue Heinrich Jean Henderson Shirley Henderson Noel Harris Sharon Harris Diana Harrison Jeanene Henson Leon Hernandez Dewaine Herbison Dennis Harry Sharlenne Harter Gayla Hastings Earl Hicks Ronald Hicks Vesta Hicks Sara Havens Rose Hawkins Sharon Hawks Henry Hiebert Gail Higgins Connie Hilbert jerry Hawver Kiel Hayes Melva Hayes Robert Hildebrand Royce Hildebrandt David Hill . EWR. 'K 9 ia fi g,-v,.iif , 3 s an , , vx 4 1 r yyyy y 4 is if 5 .:, ., V, . ,. ,. y o fav My E m ? X52 15 5 'S , 'll - Y as ' ,, lf, ' - 5 fs. 3 WMA! 4 fi- , t i 9 ww 15 .i, i K i ', s M me Q QQ .. K ,ftf rk l ':'i'f H 1 f , I A'-:fi ,fi 1 VA 2 ii s f 1 ills Q 1 L , N , 'ws LLV1 A i n ' I VL', 5 N ' .. F 1253" W , .- 2 Y fish is W ta, is 9 S F my I li W . ,S A ii 'Q' g Q -Hi - f Sw I in it ' 'K e is ,Q ix? ri gf l X' gill 6' 3, ,gl 'Y r 2' K fs. A H!! Kathy Hill Pam Hill Connie Hilyard Karen Holt Larry Holt Sharon Honeyrnan Janie Hogan David Holberg Richard Holford George Hopkins John Hopkins Sandy Hopkins David Holmes Barbara Holoman Jean Holt Larry Horton Penny Hoss Chari House "MY! MY! SUCH AN APPETITEV' Cafeteria worker Ruth Briscoe looks on as Bill Mills downs his second carton of milk. 'M' H , 9 ,sf f kv ,rig R an H gig lx HW M' as? .gg rv Q, 53 12 Naomi Hudkins - 'i" ' Larry Humphries i ' , x 5 . Janet Hunt ' A ., ', A Patricia Hunter 'mf ' y i fv Vg. ,. 2 Jan Huntsman RW Jean Innes Deloris Ireland ' C Margaret Ives m S an -- A Bmgy is-513 195 fi. it - xg 5 V dig g. J 4 F ug C aaelf i eteo A' is K J .. e ,. J hz , K in qi-3555? X Ky, -214 'Vg Class of 1960 mv. K in Wwe Q 1 'Nt in af. 96 , M if Sf' f Q rw Rx ,. v ,. ,E 'mv zl, ig as it J ai! X f.'L" RX +5815 l J mme. 5 John Jack Barbara Jackson Joyce Jackson Barton Jones Carolyn Jones Philip Jones Lynne Jackson YVilliam James Richard Jeter Phyllis Jones Susan Jones Susan Kay Carl Johnson Clara Johnson Claude Johnson Linda Kane Henry Keeling Eleanor Keen Franklin Johnson Larry Johnson Marilyn Johnson Roy Keitel John Keith Mary Keithley Karen Kelley Frank Kelly Linda Kerbs Ray Johnson Warren Johnson William Johnson Jim Kerle Patty Kern Peggy Keuchcr Buddy Johnston Linda Johnston Alta Jones Jim Kibby Don Kinder Carrie King W S Y f Z S M EZZ ikr We uf Wi he W K ,or k,.r,,,, Zig QT 2 i iii fl" .gi g -'a .1 f. , Q we We 3 U 5 L Sass -Q, . + f L aw L 1 . , Q, if 3 fe wg .,t, Q pf 'beagig 2 2 .'-,. 1 .. ".. W 'Kr ,Sr SW? , .Mag r his tier? wi s as .N I N J ,,,, aa N? , J Vk kyr V ' I 5 J K , tra he aere -E I n vm- ,Q V ' 'g tt f i rm .,,, ix iw , me an 1, ,- y asr , e i q t K f v-f,,. Via" .55 , :" L' K A' :Q- - if' r 5 12., LLVL . s ik' 1 'm'.AA if 3 '2'- L L5 y ,,Vpl1 l ' :': t, ,L X My X p h l K l T V. i glrfr,,. 1 ,A 3 ': ', ' l A ' W .'b:N V p,: at K QM , it mt ,, , L,',, ia. , A 7 R fs I gy t t .,,,. Z X-off! 'rx Jw, t or 113 4. ,, Mx ""' lm -we ' ? 'Mi he ,,, x Q3 A ,A , -EU J nw. v M , Ns f. :W 1 Wm 1 ig, jf A .am Q Ellen King Deanna Kirk George Kirk Robert Kline Phil Knickerbocker Karen Kraus Mary Krentz Karen Kuykendall Renee LaCroix .ludtl Lake Gary Lambott Richard Landes SKETCHING COMES NATURALLY for Gayla Has- tings and Roberta Smith as they perch on the window- sill in art colony style, a pleasing special assignment. Deanna Larson N . A. Ronnie Laster " i"' K "ff Ann Lawler 5 . with in Q. Kenneth Lewis :fig " i t Patsy Lewis ii L 'i""" W R - " i f Gerald Lindstrom K L Wanda Lee Don Lehman jerry Leighty Stephen Lineberry Fernando Lira Sharon Lister T We Jas 1- E S Jw' ,fi Marita Leonard .. L' A ne I L A Bernadette Levier f by 1 Byron Lewis X V p - , rr rr L Vicki Loebsack V 'if' ' i'-- Aeiii 5 M Q Ralph Longstaff ,VQAIVIH Ivi, , A :2.2 -..:.",,..,5 rzf 197 ,L v - A - A Joe Lopez ' "': ' "" V Evon Lungstrum Dennis Lynch A ' . N 'AV' if ef -. , if J Q? Qn': Ln,. , f i 1 - of s is if , A, :. Y Bill McBride a Mike McCabe V Joanne McCarter Ann Macey Terry Mack Gary Magathan S3 A 'K Darlene McCartney Judy McClanahan Thomas McClure , J , 4, A' Joe Mallory 9 e s rye, J Susan Mann Z1 V ' I ' fi r Kevin Manning nl 3 i":'V V ,L i, . Kim MCCOY Judy McCune A , - I L - Karen McDaniel 5 g Nancy Manning f 'A- ' M " ga V 4 ,, VJ V Dorothy Marrs ' ii , 'iki . 5 tCf3i"3.' A" 'E' x ' ,, N .. Jerry McElroy W l, is rf KX S, 'i'1 David McKee Lance McKee an L- EH M V , I J David Marshall - ,V R ,. A , ,J i Jim Marshall ' J' at is 'R ,J Y ,Q A JoAnn Marshall , Lynn McNall ri M- , .,... Q Patricia McQuilkin Bill Medlock W , ' ,. 2 f ii J 'Q 1 Jesse Martin ,,,. ...fy K-M . N, , Russel Matney J i s e l l i . .gy Nancy Maxwell e ,, J V5 4.,. q lrv Q , Linda Meinershagen fr E 32 23 V, ' .. ,f.'-: Dan Meisinger I ' V Rita Mendez +..,. W is , Y. 198 SN.-sf 'L W' Jh M Georgghlletzeedihili i t '51 r of , we , in . ,Wes - , ., r ,M fi 'FH tg MZ S was wr if wg if to Eff 'Y A, Q 'afar ,, l 'J' nnsaw i , as -ff: - ,Z ' 5""f'F',,::s':a?5?!iz'Z -we is , 4 4 an ' 'i 'fx F' N da as-wg -'-1 EQ PM rx 'N 4 af M f wk W-NUQG' Wav L t, if ek an f 3 ami X E w ' . a s 1 , K JQV: Peter Mendoza ig. V -.:J- V 94 W Gif WUI sl if ' time 'QT-'lj Hi' 5 4 'Lx 5 if J it - v M an y "A LITTLE MORE to the right! There! That's better." Marlene Muna Staff members Kathy Covert, Sue Padget, and Wheeler assist with sophomore yearbook pictures. , .,,.. ., , L4 ,, ,.. f . . -,J ,M 1 4 l r as V! My f X ,, A ,Hi --:-.wa-,ef-r, . ur wi E' 4' :ir is-KS 2 ff at ,H ,, : 7 - , . J ,. - .5 ' 551, -.'-: 1 ,. , ' g i: 5 I ,grew rf , s . an Rag gi M A its ,ff 'mx r s il .fx QETILW WWW H-My ' ,N M Mary Monreal Zola Montfoort Harold Moore Larry Moore John Mullholland Charles Mullin Helen Munoz Linda Y Sondra Murray William Milburn Diana Millard Curtis Miller Sherril Murrow Julianne Murry Sharon Mustoe David Miller Gaile Miller Patricia Miller jerry Myers JoAnne Myers Mary Lynn Myers Sharon Miller Thomas Miller Xvilliam Mills Susan Nash Martha Negrete Carol Nesheim Anna Miranda Mary Mitcheu Van Moe Claudia Newman Larry Newman Mary Newman E X A :,. qs stair 1 fl fi .V ww - rgjgrgi , . r 1, 46 A s 4? 312, ' 5 s . - X ' 1 ' 3 2 Y E' -'ff' .2 J'-1-C L Q xv, ' , S ' - Jfzo. ' " '- . 3213. .. ,wr f as Q in L 5 f '25, W . :P f . I ' , -1: ' , ,- V ff I afamf 4 E S M ,Q L ,:., ff . Q .. ers.-vw - - 1. wg is 1 L. i..,,. -, "' H' , 'Q R as . , f . , . V Mu.: ,.i. z as Exif Q5 s 'I s f ..ii:,,...,2:.,.. 199 Class of 1960 32 R: . In ,, I N' N W W ...M P alll y ig .W . 1 , ,, - ' fiigflga i S " ""' , 1 ll ryar Q Q T Z .. L .. 'P .r -Tl di? 'S as ww 3 W - . 2 ,Q-is i f 1 1 Q 1 p if " ,V ,. . 'V ifyl. X 'F X B 'N Q K ,bk L M-xmq ' agp I K 'Q 'ni ' P w,.'k X H 1 ., ... z ir I ,L r Q N My .L , by ,s yn I A - 'm i ,QQ N . . ii I- gif-.f , G S 'f 2 .em all 200 Qc? A r 5, ' is Q- ,.fL VK Q rg A -it it ., .:., mimg r -K " "'-if 4 X J , MP ,l sf 6 J Mary Grace Packard Sue Padget Polly Palmer Nancy Nisbeth Miles Noble Dianne Nordstrom Ellis Parker Melody Parker Carolyn Parks Sylvia Nottingham joan Odgers john Offergeld Karen Parr Celia Parrett Larry Patrick Marshia Oldham Jean Oliver Joan Oliver Georgiamarie Patterson Sparky Patterson Judy Pauls Isabel Ortiz john Ortiz Peter Ortiz Brenda Payne Shelley Payne Martha Peach Diana Osterhout Lynda Overstreet Kathy Owen john Peele Donna Peery Glenda Pelton Kay Owen Dan Owens Sharon Owens Harvey Pelton Alexander Perez Sandra Peters WRU' M Ski x 5 Ai P S 'a,ya "a ,rzl l M - . t ty e tt P 'lf, r any K ,I AFIQ z r e.r. ' E 2,: ' , H if - yi ,. 'l,. kk ,,,. , Ig ? S -A, tvr y , Hg ttrr if zrry at a Q affi x .... K tm V: ..,1.g .K f f 1 K ..,.-wr., w, , , lyy ' W ' ,i ' M V . 4 - - L Viglfcif' .Se P P ,: A if 1 N, y . A' it it 5 PQ? 5 .,, Pb ,gf f 22 1 . X 1 f t we sr 1 lads iw-as V- Nwf. f ,X , it AW- A ll -W '3 lifts' , ,, yi ,fl tw ,,: t E t i ftftwsyiygx , . fc . -mf. 'Qt' " L. 1. L. A::,, X P as R ' 'f 352 ww-W ., W.,k, A?" M sin' li '-321' I t . . X F ,Ar 1 P ,,., 2 M . A . ff-:gyw 4.372 jg, mfr .L ,W 9, , ,VKSQ an 'UQ 449 at UP, in 4 if. 'ff W ai, ,Q john Platt Lois Pollock Karen Polter Ronald Popham, Lawrence Powell Linda Powell Don Peterson jean Peterson Steven Peterson Mary Powell Lorraine Powers Jerry Pozez Madeline Petrie Aleta Petrik Brenda Petty Joyce Prettyman Aaron Price Becky Pricc Paul Pfannenstiel David Phelps Lyle Phillips Carl Price Charlotte Price Linda Pricc Glenn Pinkston Greta Pinson JoAnn Plackett Ronald Price john Pringle john Proctor Us . ,Q -I at -6 3 L, A X' I sim F ffl' ,. ii-in - I ' -2: A, .W R 253 42-1' K , I M' tr e ff J . 'Y 2 if .. -. 2, 'N -if 35 fi -123: Q an ww 'TIL' -+4 M 1'VE t X x F t YS. CHOW DOWN! Topeka businessmen, Eldon C. Crandall and John Wash burn, Jr., enjoy lunch in the cafeteria with hostesses joan Oliver and George Hopkins on Education-Business Day. Visitors camelto see the school in action , fg f i ffleffet, , ,,,,fif ,, Class of 1960 vii ., , l i, T ,, f K , vh e ,.,.,f: ,..,,f K Z X f Qi 4 F ,I W If M mr' 'R "7 202 3 Q. , Mb is Q., .-Xi 2 k T' Q f ' in y fi t a E,-'N rs it ak X HM V Peggy Proctor Robert Provo Gary Puderbaugh Helen Rees Virginia Reeves . Barbara Reilly E' : Kathi Purnell - H H Karen Purvines A I f ' Norma Purvis Janice Richardson ,IAQ if Harold Riddle Jy' VI.. t tiai' 2 is R 9' Kay Rinehart Paul Rion N JoAnn Roach t ' ' Norman Quarles ' X Tl , Don Ragsdale -A , Donald Rahmeier DQ QQ ' "" ' ' .,L Carol Robinson Zi A Dm Robinson l , t K Zelma Robinson , -' . L U Edward Ramirez Jacqueline Ramsey Larry Reaser Johnny Rogers vu A 'YY F Qs' Nancy Roop Dick Rose 5. .T i QNX 1. 6 4 1 1 , ' - - u. . ,qw ' ' . .:,:.e i . a""" ,pu -. 4 W Ns.. a Ak A. i i Bob Reece V 1- f Marilyn Reece .Nk , A sf - Mefdis Reed by t , Carole Roush 54 Carol Rowan M fl . E' Robert Rowley Y' V f'sEgQ1'2Ei2l l" 5 h I H - ROYce Reed ' V' I M Nancy Reeder 1- 5 W A ,A' : 0 AWN Jerilyn Reedy i" 3 K jf? M ylba ff ,W ' Anita Rowzer A Phyllis Rust K liss t rina R' R K t'i. Wilbert Sanders is ,i A . Q 'A V Vt V F ri "il ii Iila ,,., .--, 5 31 .Qi Q , f Q if 3 Paul Sanner ,,, g I 1 ,, by Mary Sawyer , i n g Joyce Sayler V DISA Angela Serna ' "W ' 1 Rudy Serrano Helen Seufert E Q- X I I'V' t o Albert Scheibner A Al- ,V za: 1. ' ,g f, Barbara Schelhouse ' Nb"l m X '- A V w 5 Margaret Scherffius S ay,r S S fe Jan Shaplw J ' My 'e yy'y S, L james Shepard 1 George Shields f A gr, A Carole Schoenfeldt Q bb,b gs A A Clyde Schwanke - . A fl ffm' K Carole Scott . A Larry Shopteese Coregraai 22 V le 1 ..l,' 1 , 2. X '-'- ff- ' - . ' + If Shirley Scroggms ? : I I Carolyn Secord , 1 V 'Af M ' joan Seidel Q ff kk y y ,ff .,, . Fred Slaughter . i George SIOOP A Carol Sloyer :,' 6 "ROLL 'EM, DAVE!" Trojans tune in KTOP every night to hear Deejay Dave Axton spin the platters that feature their favorite songs and bands. . I if y 3 W 5 4 Lonny Smelser Donald Smith jean Smith Joyce Smith Katherine Smith Kenneth Smith ' at . , Fi , fm lf' 1 , rg 3 ea 'Nw-.- , M Q it vi I A 5' , X V' 7 75x-w 4 'Q g l ' g 1 g 3 'I . at Ft 'fi no i -f',tei,.z:f Q A u Q AAA wan g K X it 3 we' its -' ji: gt ,.., tw 203 Class of 1960 ,A R .I ,, Mb X N W ' fi A ,f5jg.i?jgf3 if S 5 ' S f , ., W '4,.' ,. 5 A an Ag! if y it L- ' n ff, VV',L,kf I is 'Wa w ft W 45' mil rr V Wmyx 9 fv f ' K. it S X I V g, We i tl J Wins : v .st . ,:f 'w- ,t ,. ,qt Q an ..: Q -'32 , Q, , 5 at . V ,I . 3 in g U 4.5 - 204 Carol Stevenson Kenneth Stone Thomas Stovall La Resta Smith Lois Smith Robert Smith Carol Stover Lois Strailv Susan Stratton Roberta Smith Sally Smith Stan Smith Sharon Streeter Barbara Strough Reuby Sullivan Vvcndell Smith William Smith Arthur Snook Mary Sumey Bob Swan Homer Sykes Sandra Spain Letty Staebler 'lim Stanley Phillip Taliaferro Gerald Talley Janice Taylor Mike Starhuck Vickie Stauffer Michael Steadman Warren Taylor Karen Templin john Tetuan David Stevens Dave R. Stevens Marcia Stevens Karen Tevis Lenora Thomas William Thomas Y W 'ie iv- it S 5 s at f X Q, 63 W -'Qf ,, xr we T 7 f A 1 W T at tiii , ' an 5 .. .,, " 1 in 21 m e H V .fx ,h X . .5 x, , ,.,, . 11 1 . '- w :X-K fyi ,z f t Z S ,W f -' K f . ff . K i f lf E H: if L x,,s .:t ar 5 .1 w ry, f ffv -. g V, WN I If ,., if " 54- at ' ' , f 1 e , 5 lim. W w Q au, , K gg S stsy : tvytv if If S at t ,t,qP :,KxWm . 2' dh 3' Q 'Qt COMIC CHARACTER Roberta Smith gave some startling responses when interviewed by Mike Dut- ton at the afternoon Homecoming assembly. " L., Q' SK Q-Us ,492 lk Q .,.-4? . ' C 1, . A ,,... . faq, hmm e y r Agn- , V k AX K aw Mercedees Tunley Art Turner Herschell Turner Wanda Turner Joan Urban Frank Victor jim Viergever Richard Villar Richard Virr Dick Wagner Susan Walker john Mfalquist Ellen Thompson Marsha Thompson Lois Thurber Connie Walter Karen Walters Bonnie Ward Patricia Tilley Pamela Todd john Torrez Monte Ward Oliver Wardlow Susan Warkentin .lim Trast Bill Traylor Kathleen Tucker Weston Warren Jimmie Mfarrior jack Yvashburn ai g ' S ,. C 7 '-,. Q ww. A ,K N, in any F fi U '5- Q , f wil 2 mr 4- 1 in ,, Vw 4 as -Y , any was H -.mf .amz 4 R , W aw- - if A-,lfgisw sr? ff ' ' HQ if , ,F Q , A , 255253 rr if E - Q, W, 'ga y 5 - 52' .rm at Q 'tw' x W 5 . . V ' ?15'f', A' '.lI'5Z'i?7.,., Ct V ' 'Zyl X. El -75 .: fs. sf '-' 5" is , ,Q Wg. Q 4 f - 'ww 15 V 1, 41 I N M w i v M- A ' H as si- C' 4 sf- v' vi xy. ,Q 4 f I ..,, W' .- xg -giifpfz, 1 iii 'M9gQQ:1'g g is ' il- : "ed ff: 'wl'l'i:-?,'s' if5-inf ,. ' Wiri 4 eff ' L ' ii' is W it y L 'm.' H . i-: krr kj K WE: Ei fi ff-13? Q .'L' . ? 'k', L: , ' i A Z l A'Q , .e ii s N asfi- -, . - v 1 .aw f safe: , M "ff, J : .gf-1-'f' V - mf. ,M , M. 4 A-2, .Q . , , V. y 'QQ' Class of 1960 206 M' VU , t wi? Larry Washington Steve Wassenberg Leonard 'Watkins Linda Wheeler Richard White Beverly Whitebread Tammy Watkins Dorothy Watts Ann lVeaver Lloyd Wickersham Linda Wierman Linda Wilds Reva Webb Richard Webb Ed Webber Judy Vlliley Beverly Wilkerson Billy Williams Louise Weber Carol Wedoff Linda Wedoff Bonnie Williams Helen Williams Bob Wilson Egg 1 in i" L+' H , . 6, A4., . . ,.: 'S'1,,,2-, if ' ai? wy- I , egg? EQQ4 fegi k,k,,l ,,VV A ,L L Vryiy K , 5. ,,Z., M e t'i' I if ires t s v V, L 1, , , F: all K ge t . ,, yy , i', if sit' ,.,f S.. ! wf' ww , 6' in 5 if M-.H J 1,s if li pa L,. rw. 3111 'E is Q0-4 ,gr :Egg Barbara Vlleide v :' 'A V V V Q W A, Gary Weidenbach .. H A A A V jg L Judy Welbom L segff ii is L ' 'F' A P L y L mf Q my if Cal-01 Wilson 3 ' 4 -..,. 1 X l I Delores Wilson l, V is Dick Wilson 5 H "QQ 5 ' W, , "3 i ' eg Mike Welborn Gary Werner Mary Wettengel Doris Wilson Lillie YVilson Mike Wilson Sue Wilson Carolyn Wims Linda Winkler Q 'lk 'lam September. Dale Wrenick Harry Wyman Betty Young Kay Young Karen Zakar joe Zentner JUNIORS LOST a capable and tal- ented member when Roberta Mc0wen died just before school opened in Sherry Woerner Lewis Wolfe Robert Wolfe w' , - s1'5"' ' ' Q Www ' Q Carol Wollen My my ,, Nancy Wood ,L - V , .. 3: ,t it Neil Wood . W xlqz M Harold Woodbury A Q V David Woods 55- - , Oscar Woods if ii, W . K . A 32 f qw, VA Q ov N Q 'f g Willie Worford li: Q V ii 7 ' Charles Workman L -AV. Robert Worthington v-,nu ft -w 2 Z, -' fs 'X 9 , M ,VV. ,,. , K? .e CAMERA SHY Larry Brodecker Robert Dallas Richard Davis Kenny Lindsey Mark McDermott Mike Monreal Herbert Murry George Newton Gary Partridge Eugene Roberts Jewell Tilley Sharon Tillman Bob lVood John Wray AS A FOURTH-HOUR proctor, Susan Curry checks information cards with Mr. Kistler at the sign-in desk. 207 OFFICERS President .... ..... I ohn Atkinson Vice-Pres. .. ..... Ronnie Bliss Sec-Treas. .. ...... Betty Bennett Social Chm. ........ Ann Garlinghouse Representatives ...... Andrea Gresser, Barbara Cooper, Bob Wright Sponsor ........... Miss Walterscheid GATHERED for a "fireside chat," the Sophomore class officers plan for an eventful year. Barbara Cooper, Ann Garlinghouse, Bob Wright, Ron Bliss, John Atkinson, Betty Bennett, and Andrea Gresser talk over their prospects. CLASS SPONSOR Walterscheid sits in on an informal meeting with john Atkinson and Betty Bennett as the year opens. '61 Class Organizesg Gets on Ball Earl WHEN THE MORE than 800 sophomores entered THS they were only "scrubs," an unorganized group still loyal to their respec- tive junior highs. It wasn't long before the spirit and sense of belonging to a great school made them proud of their new surroundings. The Induction Assembly unified them offi- cially as the Class of 1961. They joined to- gether to support their candidates in Election Week, thus learning for the first time the thrills of school and class campaigning. As they began to settle into the new routine, their ofhcers and representatives took their places in the Student Congress to help deter- mine the administration of their three years in the Shadow of the Tower. They joined clubs and took an active part in school adairs, having experiences and mak- ing friends that will endure for the next two years when they will follow their goals to become seniors and leaders in 1961. Mr. A lberg's Homeroom Frant Row: Jo Johnson, Susan Bur- rows, Sandy Kennedy, Rita Munoz, and Phyllis Thomas. Row 2: Edona Halleck, Louise Adell, Rose How- ell,'Beth McKown, Barbara Ben- nett, and Connie Tevis. Row 3: Melvin Fritze, Bob Burke, Judy Scheuermann, Dorothy Lemaire, Sharon Rake, Mike Tyree, and Da- vid Kennedy. Row 4: David Beller, Bob Eberhart, Donald Stalons, Preston Hoyt, Daniel Hayes, and Dwayne Ross. Top Row: Dick Pouch, Charles Combs, Ned Rafter, Ed Perkins, Richard McKay, and Howard Woodson. Missing: Tony Romero. Mrs. Butlefs H omeroom Front Row: Kathie Ramsey, Carol Whitegon, Gail Thompson, Eliza- beth Myers, and Betty Tharp. Row 2: Kay Albin, Rowena Lane, Carol Fritsch, Craig Stancliffe, Gaylon Umbarger, and Tommy Howell. Row 3: Kathleen McNorton, Bob Gabler, jim Allen, john Woody. Chris Edinger, and joe Nelson. Row 4: Howard Powers, Jean Schuster. Betty Bennett, Susan Ebel, Anne MacNeil, and Larry Lafferty. Top Row: Robert Rainey, Dave Baxter, Jim Corrick, jerry Cope, Allan Haz- lett, William Benson, and Jim Mc- Kethen. Missing: Margaret Butler and Sue Collins. Mr. C0a'er's Homeroom Front Row: Karen Comfort, Linda Scofield, Weeta Myles, Marilyn Tholl, and Marigrace Hulse. Row 2: Larry Woolridge, Francy Langs- dorf, Trish Kennedy, Marci Ram- sey, Darrel King, and Robert Ed- wards. Row 3: joan Berges, Sheryl Johnson, John Vasquez, Walter Mc- Kinley, and Larry Callahan. Row 4: janet Thompson, Pat Butler, Margi McWilliams, Augustine Gamino, james Laird, and Mike Heath. Top Row: Cathy Whitegon, Shirley Al- len, John Zappa, Jimmy Priddy, David Ready, and John Innes. Missing: Marvin Myrick, Norma Tyree, and Noel Harris. .,,,,,. 209 m": Se'efr' ei , " E - New - V W W-MA.f:- -"- W --M a.?,:.,..s,,, m:f, t..s . Scrubs Go on a Parade To Celebrate Tradition SCRUBBY almost stole the show when he tricycled down Kansas Avenue with the class float at Homecoming. 210 M rs. Cowgefs H omeroom Front Row: Linda Hamilton, Nadia Ramzy, Royce Scofield, Karen Thompson, and Joyce Calloway. Row 2: Carol Anderson, Charlotte Nelson, Mary Berkebile, Donna Mannen, Penny Comfort, and Ger- ald Cowen. Row 3: Marilyn Hun- sicker, Sharon Lantis, Judy Stanley, Herb Langsdorf, Erik Hedstrom, and James Thomas. Row 4: Gary Netson, jerry Isaac, james McKin- non, Marsha Stone, joleen Johnston, and Mary Edmundson. Top Row: George Anderson, C. F. Proud, Ken- neth Elder, Alfred Workman, Ron- nie Berryman, David Charay, and Steve Wfalburn. Missing: Betty Fu- gate and Tony Garcia. M r. Davenport? Homeroom Front Row: Sharon Wi1derman,jan- ice Seagraves, Carolyn Bingham, Pat Faqua, and Dawna Hancock. Row 2: Loyce Larson, Dianne Ran- kin, Karen Iott, Una Thurston, Fondetta Dickson, and Mary Lan- don. Row 3: Sherry Stansbury, Alice Cook, Glenda Edwards, Carolyn Hunt, Mickey Walker, and Gregory Cowherd. Row 4: Bill Eicholtz, Benson Hurd, Harry Nielson, Rob- ert Thomas, Bob Wright, Curtis Gentry, and Alice Neske. Top Row: Kenneth Quick, Barry Billington, jim McMillen, Larry Reaser, joe Anderson, and Larry Campbell. Missing: Marie Anderson. M r. F ink's Homeroom Front Row: Ricki Engbretson, Cherlyn Seckinger, Margaret Mar- shall, judy Gaffney, Mary Ann Redman, and Judy Henry. Raw 2: Bill Thomas, Kathy Hankenson, Mary Starbuck, Patty Craig, janet Tichenor, and Sonna Edwards. Row 3: Rita Anderson, Stephen Noller, Ronnie Blanchard, Mike Walker, Rinda Coon, and Penny Nichols. Row 4: Carl Craft, Vicki Bird, Leonard McNeal, Hal Hutch- ens, and Rita Wilkins. Top Row: Barbara Cooper, Steve Kovacs, Ber- nard Hurd, Dennis Blake, and Willie Cole. Missing: Lyle Reedy. M rs. F renclfs Homeroom Front Row: Esther Hernandez, Peggy Shavey, Judy Harden, Deli- liah Bishop, and jean Carlson. Row 2: Carol Gager, Kathy Elliott, Julie Pringle, Sharon Anderson, Betty Martin, and Sharon Tripp. Row 3: Sammye Wilkinson, Tom Chapman, Fanny jovalis, Helen Kampsen, Carol Cooper, and Chris Nieman Row 4: Carroll Reynolds, jim Gib- son, Norman Yenkey, Tom Mager- kurth, and Eric Jackson. Top Row: Vernon Thomas, David Craig, Gary Warner, Neal Kaske, jerry Hysten, and Dave Thompson. Missing: Dan Norris, Bill VonHemel, and Kenny Lindsey. M V. Haa'a'en's H omeroom Front Row: Beth Kearney, Lois Martin, Crystal English, Susan Her- shey, and Joyce Gaines. Row 2: Sylvia Carney, jackie Flye, Nancy Egy, Sandy Craft, and Anita Quarles. Row 3: Marilyn Carnahan, Phillip Carper, Vera True, Lois Reed, Carol Steele, and Larry Hess. Row 4: David Reynolds, Ted Rich- ardson, Robert Bier, Jan Carpenter, and Roberta Noble. Top Row: Richard johnson, Bill Gilchrist, Clayton Stewart, Steve Norsworthy, and Dan Warner. Missing: Donna Andrews. f ri i ew .,.. ,, .,,,,,.,,. My-i,, H19 - x Q A , Nm..--W f W M., --M,. .. New Class Finds Fun Through Co-operation THERE WAS "No Time for Sergeantsn when Sophs turned a neat trick of making a truck into a dog house for the big parade. 212 M iss Hamis Homeroom Front Row: Mary Carriger, Lila Hardy, Mary Mathers, Diana Wil- son, and Janie Sticher. Row 2: Richard Cramer, John Bier, Ralph Ginter, Robert Warren, Pam Reese. and Janie Kerle. Row 3: Hilda Erickson, Virginia Nolan, Linda Galle, Mary Turner, Gary Rickel, and Frank Keller. Row 4: Dale Appenfeller, Donna Shearer, Linda Elliott, Dale Oldham, Connie Heth- erington, Dan Killam, and Neil Stewart. Top Row: Naomi Bisel, Benny Erwin, Albert Young, Skip Gladfelter, Larry Chapman, and Randy Marling. Missing: Sharon Arbogast. M r. Heitzmanfs Homeroom Front Row: Connie Kinder, Connie Harr, Barbara Kibler, Anne Gar- linghouse, and Kathy Sheldon. Row 2: Rita Winkelman, Robert Carson, Debbie Craver, Terry Maupin, and Richard Stillie. Row 3: Marietta Stinson, Carol Heumann, Linda Roberts, Sharon Blackwell, Kathy Wakes, and Richard Young. Row 4: Gerald Glover, Billy Arganbright, Donna Reeves, Steve Mfarren, jim Oliver, Dave Crandall, and Correl Robinson. Top Row: Fred Klesath, joe Klugg, Ben Perry, Lupe Esca- lante, Garland Carroll, Betty Car' roll, and Cherry Blair. Missing: Larry Rodehorst. M iss H errz'ck's H omeroom Front Row: Sharon Blanden, Kathy Kington, Mary Hammond, Fanny Carter, and Bonnie Norton. Row 2: Gloria Harris, Mary Shields, Char- lotte Elnicki, Jackie Windslow, Sharon Blevins, and Bob Robinson. Row 3: Judi Strahan, Rosanna Garretson, Judy Cregut, George Knowles Steve Hilsenbesk, Leroy Critchlow, and Susan Reicherter. Row 4: Mary Mellinger, Sherry Waldy, Susie Hillrichs, Johnny Car- ter, Roger Cline, Dan Lake, and Tom Marshall. Top Row: Robert Armstrong, Manuel Ramirez, Ru- bert Blankenship, Tim Stone, Pat O'Rourke, Marvin Godfry, and Pete Escobar. M rs. Ifz'ngman's Homeroom Front Row: Doris Kitts, Viola Har- rison, Sharon Rhodes, Linda Gas- kill, and Pat Casey. Row 2: Kathy Crothers, Ginny Whisler, Kathy Kistler, Robert Evertson, Elaine Adell, and Gloria Mikesell. Row 3: William Cabrera, Joan Kitchener, Kay Wallis, Marc Miles, and Crosby Crosby. Row 4: Ronald Kress, James Osment, Junior Rose, Caro- lyn Bocock, Judy Bodenhausen, Richard Strate, and Robert Gold- smith. Top Row: Wilma Everett, Vernon Roush, Robert Chandley. Lloyd Kramer, Ronnie Bliss, Garry Weir, and Duane Aten. Missing: Irene Williams. M iss Larmeris Hometown Front Row: Linda WVolfe, Nancy Gatewood, Jeri Miller, Sharon Og- den, and Bonnie Knight. Row 2: Mignon Thurston, Larry Bloch, Bill Lavery, Loren Fairman, Joe Gomez, and Marvin Kuehn. Row 3: Jayne Caskey, Loretta Warkentine, Linda Hartley, Dorothy Richardson, Carol Strobel, and Martha Faust. Row 4: Frank Chaffin, Walter Run- nels, Margie Faulkner, Darlene Curry, Sherry Avis, and Connie Lawrence. Top Row: Larry Leabo. John Martin, John Atkinson, Max Wells, Tom Crump, and Mike Oyler. Missing: Ed Weaver, Earl Segal, and Jerry Rose. 213 Induction, Campaigns Tie Members Together SERIOUS FACES PEER at special passes given to them by Mrs. Greer following their pictures for these pages. ry- shf AY l xiao '- X , 5 wi gs, .1 'i SH l -nw 214 M rs. Lz'ng0's Homeroom Front Row: Pat Strunk, Judy Bass, Sherlene Richardson, Barbara Charles, and Sherry Feaker. Row 2: janet Hawkins, Margaret Bachman, Jackie lvomac, Gay Krionderis, and Donna Layman. Row 3: Pat Leamer, Carol Shumway, Joyce Mil- liken, Georgia Dacquet, Robert Farnsworth, and Jim Lemons. Ron' 4: Sharon George, Tony Martinez. Richard Maust, Robert Saderstrom. Ken Curry, and Richard Frank. Top Row: jerry Boaz, Cheryl Chel- lis, Keith Sandbloom, john Lane, Earl Yvheeler, and Albert Gonz- gales. Missing: Thomas Tinoco. Louie Padilla, and Robert Baden- och. M iss Loomis! Homeroom Front Row: Beverly Bailey, Sandy Geren, Carolyn Darling, Gail Levin, and Lanafaye Chisholm. Row 2: Mike Balnick, Mary Feist, Mar- cia Oroke, Carla Bowman, Diann Woodrum, and Peggy Mills. Ron' 3: Donna Hayes, Arthur Lewis, Gary Palmer, Anita Riley, Connie Lee, John Dalton, and Terry Sann. Row 4: Kay Suffron, John Wheeler, Dale Benton, Thomas Gooch, Steve Sanncman, and Virgil Meinholdt. Top Row: Bob Tippit, Ralph Chisholm, Doug Lester, Ronnie Feasel, Tad Bower, and Scott Lin' scott. Mr. Madl's Homeroom Front Row: Carol Pekarek, Esther Woollard, Martha Ladner, Alyce Smith, and Linda Heller. Row 2: Sharon Sullivan, Donna Barngrover. Ann Fetter, Sharon Weber, and Sharon Standley. Row 3: Marilyn Grantham, Suzanne Robinett. Sandra Lessenden, Phyllis Fletcher, Katherine Brandenburg, Sara Davis, and Judy Gibeson. Row 4: Charles Miller, Bill Fleming, john Sum- mers, Carl Schmitthenne, David Wiksten, and jim Long. Top Row: Richard Miller, Donald Schneider, Gerald Bravence, james Browning, jim Parks, Earl Bracken, and Aaron Davis. Missing: Dean Watts. Mrs. M arshalljs Homeroom Front Row: Sue Davis, Shelia Daves, Jane Boynton, Dixie Miller, and Linda Heinze. Row 2: Mary Kay Paul, Carolyn Kuebler, David Carr, Judi Gibbs, and Gail Barton. Row 3: Sanlilra Lee, Lauraine Ferrell, Linda McEntire, Helen Baker, and Kay Fisher. Row 4: Guy Forbes, Edwin Logan, Jay Bolan, Willie Saylor, John Fisher, and Paul Gor- don. Top Row: Bill Bradford, jerry Palmer. Larry Sawyer, Oris Tunley, Don Daniels, and Gary Lewis. Miss- ing: Chuck Hanna. M iss M z'!!er's Homeroom Front Row: Sharon Mitchell, Betty Perry, Karen File, janet Lewis. Margaret Christensen, and Sandy Gifford. Row 2: Rowena Rodieck, Mary lVeddle, Cecelia Sutton, Sue Flickinger, and Sue Barrett. Row 3: James Brewer, Curtis Graybeal. Judy Branham, Dianne lvooster, Jean Henderson, and Leonard Lewis. Row 4: Verna Williamson, Beverly Lewcy, Bill Davis, Stan Swanson, Bay Chotlos, and Richard lvilder. Top Row: Royce Parman, Greg Karnowski, Jack Miller, An- thony Grover, Harry Flott, Arnett Brice, and Kenneth Schuette. Miss- ing: Dan Schultz. 215 Study Takes on Glowg Books Broaden Vistas TROY'S HUNDREDS of library books have had a spurt in their circulation since readers like Carolyn Wagner and Jim Browning have found that "Books are Windows to the World." 216 M r. Montes' Homeroom Front Row: Cathy Moore, Barbara Barsch, -Linda Deskins, Delores Pflughoft, Carolyn l'Vagner, and Lanell Brian. Row 2: Kathleen WVorkman, Cheryl Weeks, Connie Christenson, Charlene Liggett, Lin- da Light, and Liz Fink. Row 3: Roger U Davis, Steva Henderson. Myron Bartlett, Larry Patch, Dave Swartz, Shirley Gilbert, and Louise Colhouer. Row 4: Tom Garrett., Eugene Sharpe, Aaron Flowers. Ralph Miller, Loretta Lewis, and Ken Wilke. Top Row: George Lynn, Louis Broadhead, Terry Lynch, Glenn Grubb, Gary Scott, Tom Lux, and Mike Davis. M rs. Narris' H omeroom Front Row: Deanna Phelon, Char- lotte Christian, Joyce Fink, Har- riette Rost, Linda Gish, and Carla Weldon. Row 2: Rosalind Moore, Connie Brown, Shirley Deskins, Gloria Lopez, Judy Logan, Sharon Lewis, Eva Swecker, and Kay Loeb- sack. Row 3: Tom Payne, Stuart McCall, Lance Toland, David Schellaberger, Roy Miller, Carolyn Smith, Ronald Kerelegan, and Ed- ward DeLong. Top Row: Jess Lynn, Steve Swartzel, David Barton, J. B. Sharp, Charles McCartney, Michael Brooks, Carl Bartley, Robert Wil- liams, and Candido Guerrero. Miss- ing: Chester DeMoss. M rs. Schumiv ' Homeroom Front Row: Karen Brownell, Margo Wells, Kathy Deweese, Barbara Pierce, and jean Clark. Row 2: Sandra Woods, John Tipton, Jerry Denzler, Ken Moss, and Carolyn Taylor. Row 3: Wendy Fisher, Linda Brown, Sherry Kearney, San- dra Gordon, 'Geneva Smith, and Sharon Moore. Row 4: Larry Lancaster, Theodore Pearce, Don Brown, Pat Long, Phyllis Hines, and john Fly. Top Row: Larry Hahn, Fred Hall, Bill Miller, Mike Shinn, Ray Johnston, and Ronald McClellan. Missing: Joy Cariker. M r. Slzcyfefs H omeroom Front Row: Sharon Clark, Karen Luetje, Diana Taylor, Karen Pow- ell, and joan Bauman. Row 2: Alice Westlund, Alice Wheeler, Judy Smith, Margaret Green, Judy Rowe, and Cheryl Dicke. Row 3: Doug Milliken, Eddie McConnell, jean Fisher, Margie Longstaff, Mary Hohn, and Marilyn Loveland. Row fc Donald Schultz, Ronald Wil- liams, Harold Brown, Pat jones, Ronnie Peck, and jerry England. Top Row: john Taylor, Donald Lunt, Doug Slawson, Larry May. Pat Baude, Barry McGrath, and Duane Dodge. Missing: Serena Clark. M r. Villemejs H omeroom Front Row: Sharon Snook, Sharon Yeager, Linda Dickinson, Veronica McCord, and Kathy Clifton. Row 2: Linda McCall, Andrea Gresser, Vicki Huthinson, Marilyn Taylor, Linda Whisler, Sidney Rowland, and Thelma Sharp. Row 3: How- ard Willsey, Sandra Dillon, Clifford Douglass, jim Mize, Cheryl Power, and David Philipp. Raw 4: Alan Smith, Sherry Morris, Bob Edgar, Sherry Ann Hokanson, Vera Forbes, and Bill Mohney. Top Row: Dick Beach, Kenneth Horne, jon Milli- ken, Lawrence Forbes, Tom Clark, Bob Tolbert, and George Handy. 217 Footlights Fascinate 900 Trojan Newcomers TISH'S FRIENDS would have been much happier if the old gal had owned a smart little vehicle like this one that Robert Farnsworth is maneuvering down the back hall. 2 18 M V. Walker's H omeroom Front Row: Linda Sanderson, Rose- mary Taylor, Janet Sowers, Pat Griffin, and Karen Brune. Row 2: Janet Yewell, Nancy Dittemore, Carla Rust, Martha Beard, Patty McDaniel, and Beth Dinwiddie. Row 3: Toyna McCoy, john Har- mon, Stan Nyswonger, Kathie Hut- sell, Rosine Forrer, and Nancy Hor- ner. Row 4: Victor Ortiz, Donald Wilson, Mike Brown, Stephen Ward, Ted Smith, and john Morgan. Top Row: Robert Phillips, Seward Hor' ner, Gary McCune, Johnny Nunley. Larry Claspill, and john Ford. Missing: Ivan Bean and Larry Tou- louse. M iss Walterscheidjs H omeroom' Front Row: Beverley Horton, Judy Kay Foster, Carolyn Yockey, Carol Cloud, and Carol Hutton. Row 2: Carol McElroy, Mary Mumford, Carroll Guerrero, and jim Kelly. Row 3: Bruce Clemmons, Ernie Turner, Dorothy Vazquez, Marilyn Preston, Nancy McDonough, and Linda Sawyer. Row 4: Loraine Clouse, Judy Dixon, Sam Wilson, Shelby Buchanan, Harry Reece, and John Bryant. Top Row: Charles Foster, David Mullin, Greg Mott, Al Harper, Roy Southard, Eslie Spangler, and Larry Beaster- field. Missing: Ann Papin, Tom Phipps, and Sharon Taylor. M r. WoQfe's H omeroom Front Row: Karen Yocum Vicki Donovan Celia Munoz Pat Keefe and Georgia Clune. Row 2: Eva Pyle, Mary jo Van Orsdol, Melva Burd, Annette Stamps, Brenda Dud ley, and Dennis Freed. Row 3: Ron Clinkenbeard, Greg Wingate, Ralph Muxlow Charlotte Fox and Kath leen Saylor. Row 4: Toni Glaspy Marilyn Gunnerson, Linda McGin nis, Helen Cluff, Richard Murray jerry Porter, and Jack Spencer Top Row: Gus Dundon, jim Bunts Stan Beck Dick Turner David Spiegel, Deloss Hart, and Wayne Inlay. Mzssmg: Roy Hannon M rs. Woodward s Homeroom Front Row: Genevieve Tetuan Dee Dowling, Judy Kelly, jackie Haf- lich, and jane Schendel. Row 2: Dick Dupree, Christina Fox, Frank Duran, Linda Woodward, and Car- olyn Houseworth. Row 3: jerry Potts, Dale McKay, Bonita Camp- bell, Dave Becker, Rita Coffman and Sharon Valentine. Row 4: Bob Howard Linda Scheibe Steve Burgess, Dennis Hawver, Danny Myrick, and Suzanne Rabe. Top Row: Phil Munoz Kent Freeland. Vernon Turner Robert Witts Tom Staebler, and David Myers. Miss- ing: Gertie Mclver and Dwight Staden. YOUR GUESS is as good as anyone's. The Sophs celebrated the year's first Bermuda Day going all out for comfort and style. 219 P fii,-fi-, f.: 2' :rw A Q ,IA Ji., L- vfgiff ', J f , . 1, ,- A,g,,A,,,,iA ,V t x fin,-fx. "Wi in A, ,A 4,,4 ,mn 1 k -,w r :"?' ,Q5A,, K' ' Qiww- asv ' A ,-v.L ,Vg :X A ri' Ae?13PPa?aaf"Am:1,,,-g. ,, AAA HA.. ,ff fs. AQ, N + in 3 'f V S is f 1 3, 'gr A 35 .4 S L vi, ,,,.,, 1 V , , ,X is A A ag: A .Q L A f A Q X ss Ln , A gwifizl Li ,i., ei,i,Ai, gi. , Q.. " . ff ' ' . las Qvfnziwig 'A: lg, Kw'i7.'H5'I 25 ei :Y .A .TE gy? 4- gpg if my f : -,.. . A - -iv. fav Asa V .L .gy , W.. .. A, 5572 W. -EQ. iii 3510, ,E . , ,H A A ., .,.,, W., K K .Y ,V A -, 'Ag ..,-kg mQ,..,, 1 , - , 5.-,EA Af , ,A 35,5155 ,A .Mi 'A -is .A A 57.5 , . . f f A-fff'- Q,-,x,A,,V ' igQ',,.,l ' F. f MA., ,vi.,f,, K., " le, H, V S,ag.L5,, ,AV ,Q , Ximj. V , aw.. .5 ,. .',,.,,-gg y ,,,, A,,,A , - - a, ,Q ,, W fy: .2 -.L.,,.., 12.19.-, U , . 2' aw, if Y ag., . -5- iss, iz, mf -51' . ?g,,.5i,v,' by--.5 ,A,,.q, K .3 3.4, ,, ag?zA,zg.,.Q, 5- H -, W'7fWi.'w .4 Akyayl .gl,.,,5 ,fi ,J , .-" ,5 1. ff-.S-My yi., A", , -. .. .,. S, 11- , , Q 'vii .SA f,: ,,, , . 1,,.-, -,.., ., K, A .2 .,..,,.,, ,,.k .,..f -,, ,. ., AA Q,-, -,,gf,,,,i, Q -,,:L Q. 9353, .gg Q3.wg5L.,z:. 2gzH,s,,- ,A-I f,,Q, ,Q ., fx' ex fy , ,,', - ff., Ag. .,,. ..,, ez-mf., ,, .w, Rm. A., :ai A. ,VA , wx, 'f. ' M115 5 K A ' X wfivq- 5135 . 1wf'Q3Ywz1f 1Af:Afwz1 E-lmfse, 'f I 3 fuk Q ,pw ...- X ..num: 11 .- 5 ... 0- ..- aw ,Q Mg fw- ..- 4- qv E .fm-, ... 0 4 .f 9 9' .mw- nr gs ,. if fungi km-D, gn- ni W an Q E 'sv ,K . K' ' ' .5223 , I Ez: - if :E ' in W. W f f " 'Q Q.. A- W -.F .. M 5 5 V 2 s , W ' S 4 ... "" ... 4 tk O'- -S hiv, U 5 1 AQ, "' K 2 1 A 'vu-A 1 F V D 4 ' , in ' ' h.sgs A wg ' 4 S 5 5 'Mba-, 5 2 4 Y , 0 ,f Ai W. W., 5 Q. H ' 'lk , Mm. ,WM M -A.. Abney, Richard Abrahams, Judy Sr. Leader3 Pep Club 1,23 Honor Pep 33 A.F.S. Council 2,33 French Club 33 Science Club 23 Troy Jane Board 33 Future Teachers 23 Jr. Red Cross Council 2,33 Rep. Coun- cil Alt. 23 Honorable Mention 23 Debate Timekeeper 23 Proctor 1,2, 33 Basketball Cadet 23 Jr. Red Cross 13 A.F.S. Club 1 Adams, Barbara Pep Club l Adams, Jerry W. Transfer from Goddard, Kansas H.S.3 Student Council 13 Golf 1,23 Basketball 1,23 THS: Golf 2,33 T- Club 33 Basketball 3 Adams, Mary Ann Pep Club 13 Retail Selling Club 1 Adkins, Don Pep Club 1,2 Akerstrom, Larry Alejos, Richard Pep Club 33 Intramurals l,2,3 Allen, Arlys Rep. Council Alt. 13 Rep. Council 23 Pep Club 1,21 Honor Pep 33 Jr.- Sr. Prom Cast 23 All-school Party Cast 23 Future Teachers 2,33 A.F.S. Council 2,33 Safety Club 33 Lib. Proctor 2,33 Staff "Tish" 33 Debate Timekeeper 33 Honorable Mention 23 Ad Solicitor 33 Spanish Club 23 Assembly3 Sr. Girls' Council Allen, Claude D. Voc. Photography 2,33 Football 1,2, 33 Track 2,33 Intramurals l,2,33 T- Club 2,33 Pep Club 33 Jr. Red Cross l,2,3 Allison, Glenda Pep Club 1,2333 A.F.S. Club 33 A.F.S. Council 33 Spanish Club 1,23 Modern Dance Club 23 Future Nurses 2,33 Future Homemakers 33 Lib. Club 33 Y-Teens 23 "Your Show" 13 Girls' State 23 Ad Solici- tor 23 Proctor l,2,33 Sr. Glee 13 Choir 2,33 Trojanaires 2,33 Sr. Glee Ensemble lg Operetta Chorus l,2,33 Special Chorus 33 Dist. Music Fes- 222 tival l,2,33 State Music Festival 1,23 Intramurals l,2,33 Kansas Youth Day 33 Youth for Christ 33 Assem- blies l,2,3 Alt, Cynthia Majorette l,2,33 Head Majorette 3, Sr. Leaderg Future Nurses 23 Proc- tor 2,33 Pep Club l,2,33 Troy Jane Club 1,23 Troy Jane Board 33 Mod- ern Dance Club 2 Anderson, Bernice Pep Club 2,3 Anderson, Judy Pep Club l,2,33 Youth for Christ l,2,3, Quiz Team l,2,3, Vice-Pres. 2, Pres 33 Sr. Glee 33 Jr. Glee lg Assembly 33 Proctor l,2,3 Anderson, Linda Pep Club 13 Honor Pep 2,33 French Club 13 Rep. Council 23 B-Team Cheerleader 13 Proctor 23 Operetta l,2,33 Choir 33 Sr. Glee 23 Operetta Staff 3 Anspaugh, Wayne D. Voc. Machine Shop 2,3 Anstaett, Hugh Football 13 Pep Club 33 Sr. Boys' Council Alt.3 Band 13 Intramurals 1,2 Arredondo, Manuel Intramurals l,2,33 Voc. Printing 2,3 Asel, Judy Transfer from Kirkwood, Mo. H.S.: Y-Teens 1,2, Vice-Pres. 13 Pep Club 1,23 Latin Club 13 Intramu- rals 1,23 Office Assistant 1,23 Staff "You Can't Take It With You" 23 THS: A.F.S. Council 33 Pep Club 42,33 French Club 2,33 Safety Club 33 Ad Solicitor 33 Assembly 33 Jr. Sr. Prom 23 Basketball Cadet 23 Quill and Scroll 33 Sunfiower Staff 3 Ashley, Judy Pep Club 1,23 Chorus 3 Ashworth, Gloria Pep Club 1,23 Honor Pep 33 Latin Club 23 Modern Dance Club 33 Fu- ture Homemakers 2,33 Usher Club l,2,33 Jr. Red Cross. lg Masque and Wig l,2,33 Basketball Cadet 23 Mexican Tour 2 Atkisson, Linda Lee Latin Club 13 Lib. Proctor 1,2 -B- Bachtell, Bob Pep Club l,2,33 Proctor l,2,3 Bacon, Juanita Pep Club 1,2 Bailey, Bobbie Chorus 3 Baker, Francis Red Cross 1,2 Baker, Gene WHICH way's up? It's questionable to Don Warner, Senior Leader rope climber. Ball, Charles Transfer from John Marshall H.S. Richmond, Virginia: Track 1,2 Balmat, Jean Exchange student from Switzer- land: Math Club 33 Key Club 33 A.F.S. Council 33 Chess Club 3 Banker, Penny Pep Club 1,23 Honor Pep 33 Safety Club 23 Proctor l,2,33 Future Homemakers l,2,3, Historian Olii- y X SENIOR Boys' Council in an early morning meeting. cer 2, Convention 1,25 Honorable Mention 25 Spanish Club 2,35 Jr. Red Cross 15 Basketball Cadet 25 Mexican Tour 2 Barbarow, Linda Jr. Glee 15 Pep Club l,2,35 Future Teachers 25 Sr. Glee 25 Intramurals 25 Y-Teens 15 Operetta Staff 25 Spanish Club 3 Barber, Raymond E. Band 35 Dance Band 35 Pep Club 35 Intramurals l,2,3 Barber, Velda Barber, Wayne Boys' State 25 Intramurals l,2,35 Pep Club 35 Sr. Leader5 Track l,2,35 Hi-Y 35 T-Club 1,25 Con- cession Stand Worker 3 Barnard, Gary Barnett, David Football l,2,35 Tennis l,2,35 Boys' Glee 15 Choir 2,35 Safety Club 2,35 Swimming 15 Pep Club 2,35 T- Club 35 Latin Club 15 Operetta Chorus 15 Operetta Cast 2,3 Barney, Ruth Pep Club l,2,35 Future Nurses 15 Future Homemakers 25 Youth For Christ l,2,35 Proctor l,2,3 Barraud, Wesley Voc. Machine Shop 3 Barrett, Charleen Pep Club l,2,35 French Club 2,35 Latin Club 1,25 Future Teachers l,2,35 Teachers' Meeting Hostess l,2,35 Foreign and Domestic Affairs Conference 15 A.F.S. 1 Barton, Joe Baughman, Bill Band l,2,35 Dance Band 35 Dist. and State Music Festival 25 Proctor 1,2 Beach, Mike Pep Club ,l,2,35 Proctor 1,25 Foot- ball Letterman 2,35 Football Cap- tain 35 Hi-Y 2,35 Vice-Pres. Sr. Class 35 Rep. Council 15 Sr. Boys' Coun- cil5 T-Club 2,35 Sr. Leader5 Rep. Council Alt. 25 All-School Party staff 35 All-School Party King Att. 3 Beadman, Deanna Pep Club 1,25 Retail Selling Club, Pres. 3 Beatty, Bill Band l,2,35 Dance Band l,2,35 Chess Club l,2,35 Pep Club 35 Sci- ence Club 35 Operetta Orchestra 25 Dist. Music Festival 3 Beatty, Louise Pep Club l,2,35 Latin Club 1,25 Future Teachers 25 Usher Club 2,35 -Ir. Red Cross Club 25 Masque and Wig 2,35 A.F.S. Club 2 Becker, Jim Pep Club 1,25 All- School Party staff 35 Intramurals Manager 2,35 Assemblies 2,35 Science Club 15 Jr.- Sr. Prom staff 25 Shop Foreman 3 Beisecker, Tom Rep. Council 1,25 Sr. Boys' Coun- cil5 Chess Club l,2,3, Pres. l,2,35 Key Club l,2,35 Pep Club l,2,35 Science Club 25 Math Club 35 French Club 35 Honor "T" 1,25 Proctor 35 Nat'l Forensic League 2,35 Debate 2,35 Foreign and Do- mestic Affairs Conf. l,2,3, Sec. 3 Belcher, Noel Youth for Christ l,2,35 Band 15 Proctor3 Bell, Carol Ann Pep Club l,2,35 A.F.S. Council l,2,35 Spanish Club 1,25 Play Cadet 2,35 Safety Club 35 Future Teachers 2,3, Att. Clerk 35 jr. Red Cross Club l,2,35 All-School Party staff 25 Jr.-Sr. Prom 25 Operetta staff 2,35 Sr, Girls' Council Alt.5 Girls' State 25 Honor "T" 1,25 Proctor 35 As- semblies l,2,35 Youth Symphony 2,35 Band l,2,35 Uniform Manager 2, Sec.-Treas. 35 Orchestra l,2,35 Dist. and State Music Festival 1,25 Operetta Orchestra l,2,35 City-wide Youth Day 3, Park Comm. Benton, Oliver Basketball l,2,35 Track l,2,3 Berges, Karen Retail Selling 35 Pep Club l,2,35 Jr. Glee 3 Berroth, Tom Pep Club 25 Intramurals 25 Voc. Printing3 Berryman, Barbara Pep Club 35 Intramurals 1 Bier, Charles Bigham, Sandra Binney, Don Football 3 Bistline, Sharon Kay Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 35 Proctor 3 Black, Stephanie Ann Transfer from Park Hill H. S.: Girls' Basketball 15 Mixed Chorus 15 Class Treas. 15 Nat'l Honor So- ciety 15 North Kansas City H. S.: Second Place in Home Ec. Sewing Contest 25 THS: Pep Club 35 Fu- ture Homemakers 35 Business Ed. Club 3 Blake, Richard Pep Club 2 Blake, Sally Sr. Leader5 B-Team Cheerleader Alt. 15 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 French Club 35 Troy jane Board 35 Sr. Girls' Council Alt.5 Rep. Coun- cil 25 Proctor 25 Intramurals 2,35 Troy Jane C1ub5 Assembly Blancas, Delores 2 23 - tt. We 1 ww 2 e iff eff - . Sffigfi 'WEL S' 51 VT ,row 95:33. lffiiiif ,mal 'st V59 ML is N- - :..., f 23 ,r STN-5 'r - vw ff M., 5, . 2 33 " fxrffwfg' was - Bliss, Jerry Dist. Music Festival 2,3, State 35 Football l,2,35 Sr. Boys' Council Alt. Bloom, Nancy Kay Transfer from Jordan H. S., Long Beach: Hi Teen Canteen, Pres. Modern Dance Club 15 Student Congress Member5 Girls' League Rep. 15 G.A.A. 15 Anaheim, Calif. H. S.: jr. Class Council Rep. 25 Jr.- Sr. Prom staff 25 Modern Dance Club 25 G.A.A. 25 THS: Debate 35 Nat'l. Forensic League 35 Pep Club 3 Bloomingdale, Gwen Bluejacket, Jolene Science Club 1,25 Pep Club 1,25 Future Homemakers 25 jr. Red Cross Club 15 Proctor 2,35 Modern Dance Club 25 jr.-Sr. Prom 2 Boggs, Woodrow Pep Club l,2,35 Swimming 25 Choir 2,35 Madrigals 35 Dist. and State Music Fest. 2,3 Bonner, Kathryn Pep Club l,2,35 Masque and Wig 1 Bowon, Yvonne Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 2,3, Treas. 35 Future Nurses 35 Band 1,2,3 Bowers, J. B. Intramurals l,2,35 Swimming 1,2,3, Lettered l,2,35 Football 2,3, Let- tered 35 Baseball 1,2, Lettered 25 Hi-Y l,2,3, Pres. 35 T-Club 1,2,3, Vice-Pres. 35 Sr. Boys' Council, Pres.5 Pres. Sr. Class 35 King of All- School Party 3 Bowes, Frances Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 2,35 Business Ed. Club 3 Bowman, Laird Pep Club 2,35 Intramurals 1,2 Boyett, Randall Football 2,35 T Club 3 Bradberry, Floyd Bradford, Floyd Breithaupt, Mary Beth Honor Pep 2,35 Pep Club 15 Oper- etta Chorus 25 Operetta Cast 35 A.F.S. Council 2, Library Club 1, Choir 2,35 Madrigals 35 Proctor 2, 224 Future Homemakers 1 Brison, Mary Francis Pep Club l,2,35 Proctor l,2,35 Fu- ture Nurses 35 Sr. Glee 35 Operetta 2,35 Queen of Courts Att. 35 Li- brary Club 1,25 Modern Dance Club 2,35 Basketball Cadet 1 Bromich, Sandra Pep Club 15 Honor Pep 2,3, Vice- Pres. 35 A.F.S. Club 15 A.F.S. Coun- cil 2,35 French Club 2,35 Safety Club 2,35 Future Teachers l,2,35 Jr. Red Cross Club l,2,35 Jr.-Sr. Prom staff 25 All-School Party staE 35 Operetta Cast 25 Assemblies l,2,35 Sr. Girls' Council Alt.5 Rep. Council Alt. 25 Honorable Mention 15 Honor "T" 25 Speech and Drama Fest. Hostess l,2,35 Debate Hostess l,2,35 Kans. Council on World Af- fairs 25 Vesper Hostess 25 Proctor l,2,3 Brosamer, Maxine Pep Club 1,25 WORLD staff 25 Speech 25 Business Club 3 Brown, Kay Pep Club 1,25 Sr. Girls' Council Alt.5 Future Homemakers 25 Co-op Oflice Machines 3 Brown, Nancy A.F.S. Council l,2,35 -Ir. Red Cross Council l,2,35 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 Sr. Leader 35 Troy Jane Board 35 Safety Club 2,35 Future Teachers l,2,35 French Club 1,25 Sr. Girls' Council Alt.5 Usher Club l,2,35 Honor "T" 1,25 Masque and VVig l,2,35 Proctor l,2,3 Brownell, Steve Pep Club 1,25 Wfrestling 1 Bryan, Mike Bryant, Claire Intramurals 35 Pep Club l,2,35 Modern Dance Club 3 Bryant, James Track l,2,35 Football 1,25 Assembly 15 Varsity 15 Pep Club l,2,35 T- Club l,2,35 1fVrestling 15 Sr. Boys' Council5 Hi-Y Club 1,25 Cafeteria 1,25 Sr. Leader5 Intramurals5 Con- cession Stand Worker 35 Proctor 3 Bryant, John Band l,2,35 Drama 15 Pep Club 35 Chess Club 3 Bugg, Robert Voc. Welding 35 Intramurals 3 Bunds, Judy Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 3 Burgess, Donna Burkhardt, Dalbert Intramurals5 Trade School Weld- ing 2,3 Burkhardt, Martha Jean Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Sci- ence Club 2,35 Future Teachers 2,35 Play Cadets 2,35 Honorable Men- tion 25 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Grad. Party Hostess 25 Mexican Tour 2 Burkhart, Joe Transfer from Hayden H. S.: Bas- ketball 15 Intramurals 25 Pep Club 15 THS: Intramurals 2,35 Rep. Council Alt. 35 Baseball 3 Butler, Martha Transfer from Miltonvale Wesley- an H. S.: Antheneum Club5 Pep Club 15 THS: Future Nurses 35 Youth for Christ 2,3, Quiz Team5 Pep Club 3 Butterfield, Sherry Pep Club l,2,35 Spanish Club 1,25 Future Teachers l,2,35 Rep. Coun- cil Alt. 2,35 Assemblies 2,35 Proctor 2,35 Band 1-,2,35 Debate Timekeep- er 2 Byers, Sharon Sr. Leader5 Pep Club l,2,35 French Club 15 Modern Dance Club 35 Troy jane Board 35 Future Teach- ers 35 Squid Club 35 Sr. Girls' Coun- cil Alt.5 Proctor 3 TOUCHE! Pat Gragart practices with the foil as Bonnie Phelps, Karen Sims, and Miss Walterscheid watch techniques. -C- Cabbage, Dean Intramurals lg Pep Club 33 Band l,2,3 Calderwood, Bill Transfer from Noxon Montana H. S.: Pres. Jr. Class 23 Sec.-Treas. of Lettermans Club 23 Pep Club 2,33 Chess Club 33 Att.-Gen. Rep. Coun- cil 33 Latin Club 3 Calloway, Jerome Transfer from Wichita East H. S.: THS: Voc. Printing 3 Campbell, Derrill A TENSE moment in "Mousetrap" when Dale Fox tells all to Joyce Hills and Jay Sheetz as onlookers wait breathlessly. 1 Campbell, Myrna Youth for Christ l,2,33 Latin Club 2,33 Library Club l,2,33 Football 1 Cadet 23 Pep Club l,2,33 Proctor J l,2,33 Ad Solicitor Cantrell, Charles Intramurals l,2,3 , Carlson, Dan 1 Pep Club 1,23 Science Club 23 Lat- in Club 2 Carlson, Janet Pep Club l,2,33 Proctor 1,23 Foot- J ball Cadet3 Rep. Council Alt. 2 Carnahan, Sam Basketball Manager 1,23 Key Club l,2,33 Science Club 13 Publications Photographer 2,33 T-Club 33 Pep Club 2,3 Carpenter, Harry Pep Club 2,33 Latin Club l,2,33 Proctor3 Carper, Katherine Intramurals 13 Future Homemak- ers 33 Pep Club l,2,3 Carrington, Diana Pep Club 1,23 Intramurals 1 Carver, Carolyn Ann Pep Club 1,2, Future Homemakers 23 Co-op Office Machines 33 To- peka Business Ed. Clubs of Kansas, Vice-Pres. 3 Casey, Connie Jr. Red Cross Council l,2,33 Assem- bly 13 Pep Club 13 Honor Pep 2,33 A.F.S. Club lg A.F.S. Council 2,33 Spanish Club 1,23 French Club 33 Safety Club 33 Election Board li Honorable Mention 1,23 Ad Solici- tor3 Proctor 23 Chorus lg Sr. Glee 23 Future Teachers l,2,33 Usher Club l,2,33 Operetta Staffg Kans. Council on World Affairs Caskey, Clinton Chaloupek, Sherry Chandler, Bern Audio Visual Proctor 2,33 Jr. Spell- ing Bee 23 Science Club 33 Intra- murals 3 Chandley, Carole Pep Club l,2,33 Business Ed. Clubs of Kansas 33 Youth for Christ 23 Proctor 1,23 Topeka Business Ed. Club 33 Troy Janes 1,2 Channel, Clyde Intramurals 1,23 Voc. Welding 1,2 Chappell, Mary Louise Pep Club 1,2 Chilgren, Judith Y-Teens 1,23 Chorus 23 Pep Club l,2,33 Future Nurses 1 Chisholm, Karlene Intramurals 23 Pep Club 1 Christenson, Kay Pep Club l,2,33 Latin Club 13 Fu- ture Teachers 1,23 Usher Club l,2,33 Sr. Girls' Council3 Homecom- ing Queen Att. 33 Debate Time- keeper 23 Quill and Scroll 33 Proc- tor l,2,33 Cafeteria Hostess 2,33 WORLD Staff 33 Masque and WVig l,2,3 Christian, Roger 1 Pep Club l,2,33 Swimming 13 Proc- tor 33 Band l,2,3 Christian, Ruth Pep Club 132,33 Operetta Staff 23 Jr. Glee Club lg Sr. Glee Club 23 Proctor l,2,3 Christopher, Jacque Pep Club 1,33 Business Ed. Clubs of Kansas 33 Topeka Business Ed. Club 3 Christy, Stevie Pep Club 1,2, Retail Selling Club 33 Future Homemakers 2 Clark, Elmo French Club 33 Pep Club 2,33 Key Club l,2,33 Chess Club 2,33 Library Club 23 Debate 33 Boys' State 23 Speech and Drama Festival 33 Cast "Pygmalion" 33 Operetta Staff 23 Lib. Proctor 2,33 Boys' Glee 23 Youth Day Govn. Rep. 33 Nat'l. Forensic League 33 Science Club 2,3 Clark, Suanne Transfer from Amarillo H. S.: Ski Club 13 Latin Club lj Girls' Sextet 13 Band 13 Choir 13 THS: Pep Club 2,33 Modern Dance Club 2,33 Fu- ture Nurses 33 Sr. Glee 33 Sr. Girls' Council3 Football Cadet 2 Clausen, Glenda Band 13 Pep Club 1,2! Proctor l,2,33 Ad Solicitor 3 Claussen, Larry Intramurals 1 Coe, James Swimming 13 Pep Clubg Intramu- ral Basketball l,2,3 Conrad, Cynthia Pep Club l,2,33 Play Cadet 2,33 Spanish Club 13 Sr. Girls' Council Alt.3 Ad Solicitor lg Proctor 3 Cooper, Larry Cox, Joan Craig, Phil Wrestling lg Intramurals l,2,3 Crouch, John Latin Club lj Band l,2,33 Pep Club 2,33 Orchestra l,2,33 Operetta Or- chestra l,2,33 Intramurals l,2,3 Crow, Martha Future Homemakers 23 Sr. Girls' Council3 Debate Timekeeper 33 Proctor l,2,33 Pep -Club l,2,33 Troy Janes 2,33 Troy Jane Board 33 Sr. Leader: Future Nurses 3 225 3 I s , s L. emm Crume, Carolyn Pep Club l,2,33 Future Homemak- ers 33 Business Ed. Club Culfel, Barbara Future Nurses 33 Pep Club l,2,33 Squids 33 Proctor 3 Cummings, Judy Jr. Glee 33 Co-op Retail Selling Club 1, Treas. 3 Cummins, Shirley Pep Club l,2,3 Currier, Sally Pep Club 1,23 Retail Selling Club, Prog. Chrm. 3 Curtis, Pat Pep Club l,2,3 -D- Daeschner, Larry Pep Club 2,33 Band 2,3: Orchestra 2,33 Topeka Youth Symphony 3 Daniels, John Math Club 3 Daniels, Sharon Transfer from Silver Lake Rural H. S.: B-Team Cheerleader lg Mixed Chorus 13 Girls' Glee lg Fu- ture Homemaker l3 Kayettes 13 Teen-Town Club, Officer 13 THS: Pep Club 23 Retail Selling Club 33 Co-op Retail Selling Club 33 Busi- ness Ed. Club 33 Voc. Club 3 Davies, Barbara Sr. Girls' Counci13 Future Nurses 33 Pep Club 13 Honor Pep 2,33 Fu- ture Homemakers 1,23 Proctor 2,33 Youth for Christ 3 Davis, Jerry Davis, Luella Sr. Glee 2,33 Pep Club 33 Operetta Chorus 33 Girls' Chorus 1 Davis, Sharon Pep Club 1,23 Business Ed. Club 33 Rep. Council Alt. 1 DeFries, Karen Transfer from Oakley, Kansas H. S.: Student Council 13 Camera Club, Sec.-Treas. 13 THS: Pep Club 2,3 226 Deller, Barbara Pep Club 1,23 Co-op Oilice Ma- chines 3 DeLude, Karen Transfer from Anthony H. S.: Y- Teens 13 Future Homemakers 13 Washburn Rural H. S.: Y-Teens 23 Pep Club 23 THS: Pep Club 3 Dennis, David Pep Club 23 Boys' Glee 2,33 Operet- ta 3 Desormiers, Sharon Retail Selling 33 Pep Club l,2,33 Voc. Part-time Business Clubs 33 Business Ed. Clubs of Kans. 33 Dis- tributive Ed. Clubs of America 33 Co-op Class 3 Dickens, Dorothy Pep Club Dickerson, Paula Pep Club l,2,33 Latin Club 13 Sci- ence Club 23 Future Nurses l,2,33 Honor "T" 1,23 Quill and Scroll 2,33 WORLD Staff l,2,33 Ad So- licitor 23 String Ensemble l,2,33 Orchestra l,2,33 Dist. Music Fest. l,2,3, State 1,23 Operetta Orchestra l,2,33 Play Cadet 2,33 Operetta Staff 2,3, Chrm. 3 Dickenson, Richard Debate lg Pep Club 2,33 Key Club 3 Dixson, Mary Pep Club l,2,33 French Club 2,33 Latin Club 13 Usher Club 33 Oper- etta Staff l,2,33 Assemblies l,2,33 Sr. Girls' Council Alt.3 Kans. Coun- cil On World Affairs 23 Debate Timekeeper 2,33 Proctor 2,33 Cho- rus l3 Choir 2,33 Operetta Chorus 2,33 Intramurals 1 Donnelly, Pat Intramurals 2,33 Band 13 Orchestra 1 Donnelly, Shari French Club 23 Science Club 2,33 Proctor l,2,33 Pep Club 1,2,3 Douglas, Garry Voc. Welding 2,33 Intramurals l Douglas, Ron Intramurals 1,33 Pep Club 3 Downer, Merrill Pep Club 23 Chess Club l,2,33 Math Club 33 Foreign and Domestic Af- fairs Conf. 33 Sr. Boys' Council Downey, Dennis Latin Club 13 Football 2,33 Base- ball 3 Downs, Jean Science Club 2,33 Pep Club 132,33 Future Teachers 33 Proctor 2,33 Operetta Chorus 2,33-French Club 23 Operetta Staff 2: Future Nurses 1,23 Kans. Council on World Af- fairs 23 Choir 33 Sr. Glee 2 Dozier, Cheryl . Transfer from North Kansas City, SIGNING IN at Future Nurses. Mo., H. S.: Twirler 1,2, Head Twirler 25 Orchestra 1,25 Band 1,25 THS: Retail Selling Club 3, Secy. 3 Drake, Sherryn Transfer from Lyons County H. S.: Y-Teens 15 Pep Club 15 Student Council 15 Washburn Rural H. S.: Pep Club 25 Y-Teens 25 THS: Pep Club 3 Drescher, Rodney Voc. Welding 2,35 Intramurals 1 Drotts, Sandra Pep Club l,2,35 Game Cadet 35 Youth for Christ 1 Drummond, David Chess Club 1,25 Math Club 35 Youth for Christ 35 Wrestling 35 Pep Club l,2,3 Dumars, Viki Future Nurses 35 Pep Club l,2,35 Jr. Red Cross Club 1,25 Assemblies l,2,35 Proctor 1,35 Science Club 1,25 Kans. Council on VVorld Affairs 25 French Club 2 Dumas, Jim Intramurals l,2,3, Capt. 1,25 Bas- ketball l,2,3, Co-Capt. 35 Math Club 2,3, Vice-Pres. 35 Pep Club 35 Rep. Council Alt. 35 Cross Country 15 All-School Party King Attend- ant 35 T-Club 35 Assemblies 35 Track2 Dunnaway, Dixie Pep Club 1,25 Honor Pep 35 A.F.S. l,2,35 French Club 1,35 Safety Club HOMECOMING candidate joan Watts leaves the stage with escort Tom Mistler. 35 Future Teachers 2,35 Usher Club Alt. 25 Jr. Red Cross Club 2,35 All- School Party Staff l,2,35 Jr. - Sr. Prom Staff 25 Assemblies 2,35 Rep. Council Alt. 1,25 Honor "T" 25 De- bate Timekeeper 25 Proctor l,2,35 Basketball Cadet 2 Duree, Dick Pep Club 2,35 Cafeteria Worker l,2,35 Proctor 35 Operetta Staff 25 Play Staff 25 Stage Craft 25 Jr.-Sr. Prom Staff 2 Dyke, Vic Rep. Council 35 Sr. Boys' Council A1t.5 Pep Club 2,35 Intramurals l,2,35 Golf 2,35 French Club 15 Proctor2 ..E.. Eastman, Gerry Basketball 1,25 Chess Club 1,25 Sci- ence Club 2,35 Library Club 15 In- tramurals l,2,35 Proctor 1,35 Latin Club l,2,35 Tennis 3 Eberhart, Vera Pep Club l,2,35 Y-Teens 35 Future Nurses 3 Edmonston, Susan Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Latin Club 15 French Club 25 Future Nurses 25 jr. Red Cross Club 15 jr.-Sr. Prom Staff 25 Assemb1ies5 Sr. Girls' Counci15 Jr. Class Sec.- Treas.5 Rep. Council 15 Debate Hostess 25 SUNFLOWER Staff 35 Proctor 2,35 Football Cadet 25 Quill and Scroll 3 Edwards, Del Pep Club 3 Egland, Karen Pep Club 1,25 Modern Dance Club 1,25 Proctor 2,35 Sr. Leader5 Troy Jane Club 1,25 Troy Jane Board 3 Eldien, Shirley Intramurals 15 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 Safety Club 2,35 Future Teachers 2,35 jr. Red Cross Club 15 Operetta Chorus l,2,35 Rep. Council Alt. 1,25 Chorus 15 Choir 2,35 Dist. and State Music Fest. 1,2 Elliott, Prudy Latin Club 1,35 Pep Club l,2,35 Science Club 35 Sr. Girls' Council Alt.5 Modern Dance Club 2,3 Elting, Julie Pep Club 15 Honor Pep 2,3, Comm. Chrm. 35 A.F.S. Club l,2,35 Jr. Red Cross Club l,2,35 Science Club 25 PARENT invasion! Open House was a busy time for Sandy Smith, Mary Mc- Kenney and other members of Senior Girls' Council acting as Trojan hostesses. Future Teachers 2,35 Future Home- makers 2,35 jr.-Sr. Prom Staff 25 Operetta Dance 15 Sr. Girls' Coun- cil Alt.5 Rep. Council Alt. 35 Proc- tor l,2,35 Election Board 35 Basket- ball Cadet 15 Assemblies5 Safety Club 35 Debate Timekeeper 1,25 Kans. Council on World Affairs 2 Enochs, Shirley Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 1,25 Future Teachers 15 Jr. Red Cross Club 15 Assemblies l,2,35 Operetta Staff 15 Masque and Wig 15 Chorus 1,25 Choir 35 Operetta Chorus 2,35 Dist. Music Fest. 2 Erickson, Mark Quill and Scroll 35 Pep Club l,2,35 Jr. Red Cross Club 25 Jr. Red Cross Council 25 Assemblies 35 Key Club 25 Intramurals l,2,35 Basketball 15 VVORLD Staff, Sports Staff 2, Ass't. Sports Editor 35 Proctor 25 Sr. Leader Erickson, Mary Kay Pep Club l,2,35 Spanish Club 15 Future Teachers 2,35 Future Home- makers 25 Operetta Dance 25 Quill and Scroll 35 SUNFLOWER Staff, Copy 35 Ad Solicitor 2,35 Proctor 25 Basketball Cadet 2 Erwin, Judy 2 27 Eshom, Sharon Espinosa, Ed Football l,2,35 Track 1,25 T-Club 2,35 Orchestra 15 Pep Club 35 Con- cession Stand Ylforker 2,3 -F- Falley, Sue Intramurals 2,35 Sr. Leader5 Honor Pep 35 Pep Club 1,25 Usher Club l,2,35 Science Club 25 French Club 25 Troy Jane Board 35 Cafe- teria Hostess 2,35 Future Nurses 25 Rep. Council 35 Rep. Council Alt. 25 Ad Solicitor Faulconer, Jay Band l,2,35 Dance Band 1,25 Pep Club l,2,35 Rep. Council Alt. 2,35 Jr.-Sr. Prom 25 Operetta 25 Intra- murals5 A.F.S. Council 2,35 Key Club 25 French Club 1,25 All-School Party 25 Assemblies 1,2,3 Fields, Roger Fisher, Linda Pep Club 1,2535 Future Teachers 2,35 Future Homemakers 2,35 Sr. Girls' Council5 Play Cadets 2,35 Rep. Council Alt. 25 Football Cadet 35 Choir 35 Sr. Glee 25 Dist. Music Fest. 25 Honor "T" 25 Op- FIRST to the polls are Kenny Tew and Lloyd Fleming with Ann Runyon and Marcia Myers at the registration desk. 228 eretta Staff 25 Debate Time- keeper 35 Proctor 2,35 Operetta Chorus 3 Fitts,Judy Pep Club 15 Honor Pep 2,35 A.F.S. Club 15 A.F.S. Council 2,35 Latin Club 15 Safety Club 35 Troy Jane Board 35 Future Teachers 35 Jr. Red Cross Club 15 Jr. Red Cross Council 2,3, Att. Clerk 2, Vice- Pres. 35 Jr.-Sr. Prom Cast 25 Staff "Taming of the Shrew" 25 Sr. Girls' Council5 Soph. Class Sec.-Treas. 35 Honor "T" 1,25 Kans. Council on World Affairs 25 Debate Time- keeper 1,25 Masque and lfVig 2,35 Thespians 2,35 Proctor 2,35 Rep. Council l,2,35 Sr. Class Sec.-Treas. Fleming, Lloyd Pep Club l,2,35 Key Club 35 WORLD Staff 35 Quill and Scroll 3 F lesher, Jack Basketball 35 Sr. Boys' Council5 Baseball 35 Intramurals Fluharty, Jean Latin Club 15 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 A.F.S. 15 A.F.S. Council 2,35 Future Teachers 35 Future Homemakers 35 French Club 25 Squid Club 35 Ad Solicitor 35 Honorable Mention 25 Foreign and Domestic Affairs Conf. 25 Mex- ico Tour 25 Assembly Fly, Elizabeth Orchestra l,2,35 String Ensemble 15 Choir 2,35 Madrigals 35 Operetta Orchestra l,2,35 Trojanaires 25 Dist. and State Music Fest. 25 Latin Club 15 Math Club, Sec.-Tr. 35 A.F.S. Council 2,35 Usher Club 2,35 Rep. Council 1,25 Pep Club l,2,35 Future Teachers l,2,35 All-School Party Cast 3 Folger, Marilyn Pep Club l,2,35 Science Club 15 Latin Club 15 Troy Jane Board 35 Intramurals 2,35 Future Homemak- ers 35 Sr. Girls' Council Alt.5 Sr. Leader Ford, Bob Football l,2,35 Track 25 Pep Club 35 Hi-Y 35 Sr. Boys' Council 35 Proc- tor 2 Forinash, Carolyn Fourmont, Mary Ann Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 1,25 Modern Dance Club 25 Business Ed. Club 35 Majorette 1 . Fox, Dale Pep Club 2,35 Basketball l,2,35 Future Teachers 35 Sr. Leader5 Choir 2,35 Boys' Glee 15 Madrigals 2,35 Assemblies l,2,35 Operetta Chorus l,2,35 Dist. and State Music Fest. l,2,35 Intramurals l,2,35 Cast "Mousetrap" 35 Thespians 3 Fraker, Tammie Class Social Chrm. l,2,35 A.F.S. Club 15 A.F.S. Council 2,35 Future Teachers l,2,35 Jr. Red Cross Club 15 Red Cross Council 2,35 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 French Club 1,3, Treas. 35 Proctor 15 Cafeteria Hostess 2,35 Debate Time- keeper 2,35 Basketball Cadet 25 Staff "Taming of the Shrew" 25 Rep. Council Alt. 15 Ad Solicitor 2,35 Usher Club Alt. 25 Usher Club 35 Assemblies l,2,35 All- School Party Staff 35 Staff "Mouse- trap" 35 Masque and lfVig 35 Honor- able Mention 25 Safety Club 2,3 Franklin, Margaret Honor Pep 2,35 Proctor l,2,35 Honor "T" 1,25 Rep. Council Alt. 15 A.F.S. Council 2,35 Jr. Red Cross Club 2,35 Safety Club 35 French Club 2,35 Latin Club 1,25 Future Homemakers 2,35 Pep Club 15 Kans. Council on World Af- fairs2 Frazer, Myrna Pep Club 15 Honor Pep 2,35 A.F.S. Club 15 Safety Club 35 Future Teachers l,2,3, Att. Clerk 2, Sec.- Treas. 35 Future Homemakers l,2,3, Song Leader 35 Library Club 15 Operetta Staff 2,35 As- semblies l,2,35 Rep. Council 15 Honor "T" 1,25 Speech and Drama Fest. 15 Youth Symphony 2,35 Civic Symphony Soloist 35 Proc- tor 15 Orchestra 2,35 Choir 35 Sr. Glee 25 Operetta Orchestra 2,35 Dist. Music Fest. Accomp. 2,3, State 2,3 Frazer, Verna Rep. Council 15 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 Play Cadets l,2,35 Future Teachers l,2,3, Vice-Pres. 25 Pres. 35 Future Homemakers l,2,35 Honor "T" 1,25 State Music Fest. 25 Op- eretta Chorus 2,35 Civic Symphony Performance 35 Proctor l,2,35 De- bate Hostess 15 Sr. Glee 25 Choir 35 Dist. Music Fest. Accomp. l,2,35 Assemblies 1,3 Freeby, Everett Intramurals l,2,33 Pep Club 1,23 Assemblies Freel, Janice Latin Club 23 Band l,2,33 Pep Club l,2,33 Y-Teens 13 Youth for Christ 1 Freeman, Leona Pep Club l,2,33 Latin Club 2,33 Proctor l,2,33 Football Cadet 23 Youth for Christ l,2,3 Friend, Ruth Sr. Leader lg Troy jane Board 33 Future Homemakers 33 Future Teachers 33 Operetta 23 Pep Club l,2,3 Fritton, Nancy Future Nurses l,2,3, Pub. Chrm. 33 Pep Club 13 Honor Pep 2,33 Latin Club l,2,33 Operetta Chorus 2,31 Debate Timekeeper 33 Proctor 2,33 WORLD Staff 2,33 Jr. Glee lg Sr. Glee 23 Choir 33 Operetta Staff 33 Ad Solicitor 23 Kans. Council on lNorld Affairs 23 Honorable Men- tion 23 Quill and Scroll 3 Frost, Marcia Pep Club 1,23 Honor Pep 33 Latin Club lg jr. Red Cross Club l,2,33 Safety Club 33 A.F.S. Council l,2,33 Rep. Council Alt. 23 Sr. Girls' Council Alt.3 Football Cadet 23 Basketball Cadet 23 Play Cadet 23 Proctor l,2,33 Staff "Plain and Fancy" 23 Usher Club 33 Masque and XVig 33 Debate Timekeeper 2,33 Election Board 2,33 Honorable Mention 13 Honor "T" 23 Sr. Glee 2 Frye, Marilyn Pep Club 1,23 Honor Pep 33 A.F.S. Club 1,23 Latin Club lg Future Homemakers 1,23 -lr. Red Cross Club 23 All-School Party Staff 33 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Staff "Taming of the Shrew" 2, "The Mouse- trap" 3, "Pygma1i0n'3 33 Rep. Coun- cil 33 Honorable Mention 13 Honor "T" 23 Debate 23 Debate Time- keeper 23 Nat'l. Forensic League 2,33 Masque and Wig 2,33 Solicitor 2,33 Proctor 1,33 Operetta Cast 23 Future Teachers 33 Topeka Youth Council 33 Thespians 3 -G- Gannon, John Garcia, Angelina Lib. Proctor l,2,33 Library Club 3 Garnett, Phyllis Debate 13 Debate Letterman 2,33 SENIORS know how useful the library is! Mike Beach, Jim Ransom, and Steve Brownell get in an extra few minutes before the bell calls them to their classrooms. Nat'l. Forensic League l,2,33 Pep Club 13 Math Club 33 Science Club 2,33 Troy Janes 1,23 Troy jane Board 23 A.F.S. Council 33 Latin Club 13 Proctor 1,23 Sr. Leader3 Speech and Drama Fest. 1,33 Kans. Council on World Affairs 23 For- eign and Domestic Affairs Coun- cil 3 Garretson, Carol Pep Club 1,23 Modern Dance Club 23 Future Nurses 1,23 Business Ed. Club 33 Intramurals 1,23 Co-op Retail Selling Club 33 Rep. Coun- cil 1 Gassdorf, Richard Intramurals l,2,3 Gastineau, Jayna Pep Club 1,2 Gatewood, Curtis Intramurals 1,2 Gerlach, Harold Chess Club 13 Vice-Pres. 23 Science Club lg Pep Club l,2,33 Intra- murals 33 Swimming 2,33 Letter- man 33 Math Club 33 Key Club Board3 Gettig, George Football 23 Basketball 13 Trade School 2,33 Pep Club l,2,33 Intra- murals l,2,33 Cast "Tish" 33 Proc- tor 33 Assemblies 2,3 Gibbs, Cecelia Pep Club 1,23 Youth for Christ 1 Gilbert, Lydia Transfer from Mount St. Scho- lastica H. S.: Pep Club 13 Masque and Wig lg Play Staff lg Mount St. Scholastica Chorus 23 Jr.-Sr. Prom Chrm. 23 Play Staff 2 Gilreath, John Proctor lg Library Club 13 Intra- murals l,2,3 Glenn, Shirley Pep Club 1,23 Assembly Goldsmith, Richard Intramurals l,2,33 Pep Club l,2,33 French Club 1,23 Math Club 33 Swimming Club 33 Assemblyg Sr. Boys' Council3 Proctor l,2,33 Swim- ming Team lg Nat'l. Merit Semi- finalist3 Key Club 2,33 Building Commissioner 3 Gonzales, Anita Pep Club l,2,33 Business Ed. Club, Sec. Chrm. 3 Gonzalez, Joe Wrestling 2,33 Band l,2,33 Dance Band l,2,3, Pres. 33 Track 23 Cross Country 3 Good, Lawrence Gooden, Deanna Pep Club l,2,33 Latin Club 1,23 Future Nurses l,2,33 Assemblies l,2,33 Rep. Council Alt. 33 A.F.S. Club 2,33 Proctor l,2,33 Jr.-Sr. Prom Staff2 Goodin, Sue Future Teachers 2,33 Pep Club l,2,33 Choir 33 Operetta Chorus l,2,33 Operetta Staff 2,33 Trojan- aires 33 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Proc- tor 33, Assembly 23 Game Cadet 23 Sr. Glee 23 jr. Glee 1 229 Goodman, Norman Gordon, Charles lr. Play 25 Boys Pep X Gordon, Linda Proctor 2,35 Pep Club l,2,35 As- sembly 35 Queen of Courts Att. 3 Gorrell, Judy Sr. Girls' Council, Season Chrm.5 Honor Pep 2,35 Pep Club 15 Proc- tor l,2,35 Usher Club l,2,35 Future Homemakers l,2,35 Historian 1, Vice-Pres. 2, Pres. 35 Future Teach- ers 2,35 Election Board 35 Ad Solicitor 1,25 Masque and Wig l,2,35 Intramurals 15 Honor "T" 1,25 jr. Red Cross Club 1 Gray, Joan Pep Club 15 Honor Pep 2,35 A.F.S. Club 15 A.F.S. Council 2,35 -lr. Red Cross 15 Red Cross Council 2,35 Latin Club 15 Future Teachers 2,35 Rep. Council l,2,35 Sr. Girls' Coun- cil5 Honorable Mention 25 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Proctor 1,35 Election Board 35 Assembly 35 Chrm. Queen of Courts Half Time 35 Daisy Chain 2 Graybeal, Lawrence Green, El Dana Mae Pep Club 1,25 Future Homemakers5 Intramurals Gresser, Barbara Pep Club 1, Vice-Pres. 25 Honor Pep 2,3, Pres. 35 A.F.S. Council 2,35 French Club 1,25 Safety Club 35 Math Club 35 Jr. Red Cross 1,25 All-School Party Staff 2,35 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Operetta Staff l,2,35 Assemblies l,2,35 Jr. Class Rep.5 Sr. Class Rep.5 Honorable Mention 25 Kans. Council on Wlorld Affairs 25 Ad Solicitor 35 Proctor l,2,35 Sr. Glee 25 Choir 35 Operetta Chorus 2,35 Candidate for Queen of Forbes Auto Show 3 Gridley, Marcene Pep Club 1,25 Operetta Chorus 1,25 Operetta Cast 35 Dist. Music Fest. 25 State Music Fest. 25 All-School Party 2,35 Sr. Glee 15 Choir 2,35 Madrigals 2,35 Future Homemak- ers2 Griffee, Karen Pep Club 1,25 Honor Pep 3, Pub. Chrm. 35 A.F.S. Council l,2,35 230 Safety Club 2,35 Future Nurses l,2,35 Future Teachers 2,35 All- School Party Staff 35 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Assembly 35 Election Board 2,35 Rep. Council 15 Honorable Mention 15 Honor T 25 Kans. Council on World Affairs 25 Quill and Scroll 2,3, Vice-Pres. 35 World Staff 2,35 Proctor 1,35 Basketball Cadet 25 Youth Day Part. 3 Griswold, Lynn Curtis Transfer from Marysville High School: Class Pres. 15 Dance Band 15 Key Club 15 Mixed Guerrero, Sally G'urss, LaDene A-Team Cheerleader 35 All-School Party Queen 35 A.F.S. Club 35 As- semblies 2,35 Pep Club 1,25 Basket- ball Cadet 25 Operetta Dance 25 Troy Janes 1,25 Troy Jane Board 35 Rep. Council Alt. 15 All-School Party Flower Girl 25 Cafeteria Hostess 3 Gurtler, Wayne Pep Club 2 -H.. Hagen, john Trade School 3 SPONSOR HILL smooths out some graduation problems for his busy seniors, john Turner, Sandy Bromich, Steve Howes, and Barbara Gresser in a homeroom conference. Chorus 15 Football Letterman 15 T.H.S.: Football 2,35 Football Let- terman 35 Band 25 Intramural Capt. 35 Sr. Boys' Council 35 T-Club3 Groves, Lorma Youth for Christ 25 Pep Club l,2,35 Science Club 25 Future Nurses 25 Honor "T" 25 Proctor 2,35 Football Cadet 2,3, Capt. 2,35 Basketball Cadet 2,35 Spelling Bee 2 Grubbs, Helen Chorus 25 Jr. Glee 3 Guerrero, Marie Intramurals l,2,35 Operetta Chorus l,2,35 Assembly 15 Choir 2,35 Mad- rigals 35 Operetta 1,2,3 Haldeman, Robert Halleck, Jerry lvrestling l,2,35 Staff "Sweet- heartsug Operetta 15 Pep Club l,2,35 Key Club 2,35 Intramurals 1,25 Masque and Wig 15 Boys Chorus 35 Operetta Cast 35 Stage Craft 1 Hamilton, Janette Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 2,35 Sr. Glee 2,35 Play Cadets 2,35 Football Cadets 35 Future Teachers 1,2,3 Handley, Jim Intramurals 2,35 Track 2 Hankins, Carolyn Pep Club l,2,35 Future Nurses 2,35 Intramurals l,2,33 Future Home- makers 33 French Club 1,23 Library Club 1,2, Lib. Proctor l,2,3 Hannay, June Future Teachers l,2,33 A.F.S. Coun- cil l,2,33 Safety Club 2,33 Rep. Council 1,33 Pep Club 1,23 Honor Pep 33 All-School Party Cast 33 As- sembly 3g Proctor 33 Debate Time- keeper 23 jr.-Sr. Prom Staff 2g Honorable Mention 23 Ad Solici- tor 3 Harper, john Harris, Barbara Transfer from Glendale H. S.: G.A.A. 33 Scribblers Club 33 Girls' League 33 T.H.S. Pep Club 1,23 French Club 23 Future Nurses 23 Lib. Club l,2,3 Harris, Virginia Pep Club l,2,33 Spanish Club 13 Future Nurses 33 Future Home- makers 33 Jr.-Sr. Prom Staff 2g Cafeteria Hostess 2 Harrison, Mike Pep Club 2,33 T-Club l,2,33 Math Club 33 Wrestling l,2,33 Cross Country l,2,33 Sr. Leader3 Honor- able Mention 2 Harvey, Robert Swimming 1,23 Pep Club 1,2,3Q Key Club 1,23 jr.-Sr. Prom Staff 23 Spanish Club 1 CHECK your little red bumps? A pub- lic school nurse examines the TB test innoculations of Judy Smith, Steve Brownell, and Melody Parker. CHAUFFEURS of Homecoming Queen candidates arrive early: Gary Rulon, Mark Erickson, Richard Hutchens, Tom Latter, and Bob Meinershagen are ready for duty. Hastings, Gary Pep Club 23 Intramurals l,2,3 Hastings, Karen Pep Club 13 French Club 2 Hatfield, Sharon Pep Club 1,23 Jr. Glee 13 Sr. Glee 23 Choir 33 Proctor 23 Operetta Staff 2g Operetta Chorus 33 Y- Teens 13 Reporter 1 Hawley, Bill Latin Club 13 Pep Club l,2,33 Key Club 2,33 Math Club 3 Hawver, Gail Hayes, Gary Football l,2,33 Baseball l,2,33 T- Club l,2,33 Proctor 33 Sr. Boys' Council3 Intramurals l,2,33 Pep Club 1,23 Hi-Y 23 Sr. Leader Hayes, Lilly Modern Dance Club 13 "Your Show" 13 Chorus l,2,33 Assembly 33 Sr. Glee l,2,33 Pep Club 3 . Heath, Lois Pep Club 1 Heckathorn, Jackie Pep Club 1,23 Latin Club 13 Busi- ness Ed. Club 33 Library Club 1,23 Youth for Christ 13 Voc. Ed Club 3 Heil, Susan All-School Party Staff 33 jr.-Sr. Prom Staff 23 Pep Club l,2,33 A.F.S. Council 2,33 Latin Club 13 Math Club 33 Science Club 23 Sr. Girls Alt3 Rep. Council l,2,3, Council Treas. 1, Att. Clerk 2, Sec. 33 Honor "T" 1,2? Debate Letterman 2,33 Nat'1. Forensic League l,2,33 Quill and Scroll 2,33 Proctor 13 Assem- blies l,2,33 WORLD Staff 2, Edi- tor 3 Helm, Karolyn Transfer from Highland Park: Pep Club 23 Troy Janes 23 Operetta 23 Assembly 23 T.H.S.: Pep Club 33 Modern Dance Club, Prog. Chrm. 33 Sr. Leader3 Troy Jane Board 33 Debate Timekeeper 33 Proctor 33 Operetta Cast, Staff 3 Henderson, Norman Intramurals 1,33 Football 13 Voc. Welding 2,3 Henderson, Timothy Hendrix, Jim Henrie, Bernie Science Club 1,23 French Club 13 Pep Club 13 Football 13 Intra- murals 1,2,33 WORLD Reporter 3 Heptig, Yvonne Retail Selling Club 33 Co-op Retail Selling Club 33 Pep Club 1,2 Hermann, Myrna Pep Club 1,23 Y-Teens 1,23 Proc- tor 3 231 Hickman, Gary Science Club 13 Wrestling 2 Higgins, Karolyn Pep Club l,2,33 Band l,2,33 Future Teachers l,2,33 Spanish Club 23 Kans. Council on World Affairs 23 Assemblies 2,3 Hill, Marion Hill, Mary Sue Pep Club 1,23 Honor Pep 33 Future Nurses l,2,3, Sec. 33 A.F.S. 1,23 Jr. Red Cross Club 1,25 Safety Club 23 Mexican Tour 2 Hilliard, Nancy Future Homemakers 33 Youth for Christ 33 Jr. Red Cross Club 3 Hillrichs, Brad ' Pep Club lg Intramurals Hills, Joyce Thespians 3 Hinds, Lyle Intramurals Radio-TV 3 1,3, Trade School, Hippensteel, David Intramurals 1 Hodges, Ron Pep Club l,2,33 A.F.S. Council l,2,33 Jr. Red Cross Council 1,23 All-School Party Staff 1,23 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Play Staff 23 As- semblies l,2,33 Sr. Boys Council Alt3 Vice-Pres. Soph. Class3 Vice- . f, ' at 2. Pres. Jr. Class3 Speaker of the House 33 Boys State 23 Honorable Mention 23 Proctor 13 Band l,2,33 Dist. Music Festival 23 State 2 Hodison, Charles Hoffman, Georgia Transfer from Highland Park H. S.: Home Mechanics for Girls 13 Square Dance Club 13 Social Dance Club l,2,33 Cake Decorating Club, Pres.3 Future Medical Career Club 33 Intramurals 2 Hofwolt, Susan Pep Club 1,23 Honor Pep 33'Masque and Wig 2,33 Thespians 33 Student Play Director 33 Play Cast 33 Latin Club 1,23 Science Club 33 Future Teachers 33 Future Homemakers 1,23 Library Club lg Jr. Red Cross l,2,33 Assemblies 2,33 Honorable Mention 13 Kans. Council on World Affairs 23 Ad Solicitor 2,33 Proctor l,2,3 Holbrook, Sally Pep Club 1,23 Science Club 13 French Club 23 Future Nurses 33 Future Homemakers l,2,33 Song Leader 23 Rep. Council Alt. 33 Intramurals 13 Safety Club 23 Mod- ern Dance Club 3 Holden, Sylvia Future Nurses l,2,33 Latin Club 13 Pep Club 13 Honor Pep 2,3 JOJO is here! Pat Kelly dons a weird mask for the Snow Queen and her subjects at the Christmas party. There is nothing like fantasy to keep hearts light and gay. 232 Holland, Joyce Pep Club l,2,33 String Ensemble 2,33 Dist. Music Fest, 2,33 Future Teachers 33 Safety Club 33 Orches- tra l,23,3 State Music Fest. 2,3 Holle, Judith Pep Club l,2,33 A.F.S. Club 2, A.F.S.'- Council 33 Future Home- makers l,2,33 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Operetta'Staff 2,33 Sr. Girls' Coun- cil Alt3 Honor "T" 23 Cafeteria Hostess 2,33 Jr. Glee 13 Sr. Glee 23 Choir 33 Operetta Chorus 23 Cast "Tish" 23 Troy Janes 13 Youth for Christ 33 Masque and Wig 3 Holston, Glen Pep Club 23 Intramurals 2 Holt, Bruce Radio Club lg Youth for Christ l,2,33 Pep Club 2,33 Science Club 1 Holt, Larry Holtz, Edith Holyoke, Marjory Pep Club 1,23 Honor Pep 33 Proc- tor 1,33 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Science Club 2,33 Future Teachers 3 Horne, Constance Pep Club 33 Intramural 1 Hough, Donald Intramurals l,2,33 Football 33 Wrestling lg Pep Club l,2,33 Span- ish Club 1 Howard, Gale Pep Club l,2,33 Future Homemak- ers 23 Intramurals 1,3 Howard, Nancy Howes, Harriet Pep Club l,2,33 French Club li A.F.S. Club 1, A.F.S. Council 1,2,3 Howes, Steve Swimming l,2,33 T-Club 2,33 Band l,2,33 Dist. Music Fest. 1,23 State 23 Pep Club 3 Huber, Richard Proctor 23 Pep Club 2,33 Intra- murals l,2,3 Huebner, Carolyn Pep Club l,2,3 Huffman, John Pep Club 13 Key Club 1 Hunsicker, Alice Pep Club 33 Intramurals 1 Hunt, Mignon Transfer from Winfield H. S.: Pep Club 13 Spanish Club 13 Mixed ALL-SCHOOL Party program chairman Linda Swanson and Mrs. McDonnell check directions for Linda Loughmiller to carry out with committee members. Chorus'l5 Ensemble 15 Y-Teens 15 T.H.S.: Pep Club 1,25 Choir 2,35 Sr. Glee 15 Future Nurses 2,35 Op- eretta 1,25 Latin Club 35 Dist. and State Music Fest. 1,25 Assemblies l,2,3 Hutchens, Richard Pep Club l,2,35 Intramurals l,2,35 Sr. Leader Hutchinson, Larry Pep Club 35 Band l,2,35 Dance Band 2,3 Hutton, John Boys Glee 25 Operetta Chorus 2,35 Choir 35 Assembly 3 Hyle, Margaret Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 35 Sr. Leader5 Troy Jane Board 35 Candidate for Homecom- ing Queen 35 Intramurals 1,25 Troy Janes 2 Hysten, Julia Future Homemakers 35 Youth for Christ 35 Jr. Red Cross Club 35 Candidate for Homecoming Queen 3 -1- Irwin, Bob Key Club l,2,3, Pres. 35 Pep Club l,2,35 Science Club 2,35 Golf 1,25 Operetta Dance 25 Del. Key Club Inter. Con. 25 Proctor 2,35 All- School Party Cast 35 Sr. Boys' Council ...It Jackman, Albert Intramurals 35 Basketball l Jackson, Grover Football 1,25 Swimming 15 Track 1,25 Intramurals l,2,35 Assembly 15 Proctor 15 Chorus 3 Jackson, Patricia Pep Club 1,25 Future Nurses 25 Y- Teens 25 Proctor 3 Jackson, Paul Track l,2,3,5 Cross Country l,2,35 Wrestling 15 Intramurals 2,35 T- Club 35 Concession Stand Worker 35 Science Club l Jared, Carolyn Operetta 2,35 Madrigals 3 Jasperson, Nancy Homecoming Queen 35 Sr. Glee 15 Choir 2,35 Madrigals 35 Trojan- aires 25 Operetta Chorus l,2,35 Dist. and State Music Fest. l,2,35 Cafe- teria Hostess 15 Sr. Girls' Council5 A-Team Cheerleader 2,3, Head Cheerleader 35 B-Team Cheerlead- er lg Honor HT" 1,25 Jr. Red Cross Council 2,35 A.F.S. Council 2,3, Pres. 35 Assemblies l,2,35 All-School Party Cast 1,25 Jr.-Sr. Prom Cast 15 "Taming of the Shrew" Cast 25 "Pygmalion" 35 Mexico Tour 2 Jellison, Jo Ann Pep Club 15 Honor Pep 2,35 A.F.S. Club 15 A.F.S. Council 2,35 Safety Club 2,35 Science Club 25 Future Nurses l,2,3, Corres. Sec. 2, Vice- Pres. 35 Future Teachers 15 Future Homernakers 1,35 Jr. Red Cross Club 15 Assemblies l,2,35 Honor "T" 1,25 Debate Timekeeper 25 Quill and Scroll 2,3, Sec. 35 SUN- FLOWER Staff 2,3, Ass't Business Manager 2, Index 25 Ad Solicitor l,2,35 Proctor 15 Basketball Cadet 1,25 Jr. Glee l5 Choir 2,35 Trojan- aires 2,35 Operetta Cast 35 Operetta Chorus 25 Dist. and State Music Fest. 2 ' Jenssen, Marilyn Pep Club l Johnson, Blaine Voc. Weldingg Voc. Auto Mechan- ics Johnson, James ' Johnson, Judy Pep Club 1,25 Retail Selling Club 35 Business Ed. Club 35 Distribut- ing Club of America 35 Voc. Part- Time Business Club 35 Co-op Class 3 Johnson, Kenny Baseball 35 Proctor 35 Intramurals l,2,3 Johnson, Larry Duane Choir 2,35 Operetta l,2,35 Football l,2,35 Wrestling 2,35 Track l,2,35 Pep Club 2,35 Chorus l CAROUSEL-Billy Bigelow, Jigger, and Mr. Bascomb as portrayed by Bob Thomas, Woodrow Boggs, and Bob Shipman. Cast, staff, and directors merit high praise. 233 S Johnson, Max T - Club l,2,33 Basketball l,2,33 Baseball l,2,33 Pep Club 2,33 Foot- ball 1,33 Intramurals 23 Rep. Coun- cil Alt. 1,21 Sr. Boys' Council Alt.3 Sr. Leaderg Hi- Y 33 Concession Stand Worker 2,3 Johnson, Richard Track l,2,33 Cross Country l,2,33 T-Club l,2,33 Pep Club 2,33,Sr. Boys' Council Johnson, William Johnston, Janet Debate Hostess 2,33 Pep Club l,2,33 French Club 2,33 Future Home- makers 2,33 Future Teachers 2,33 Inter-School Sec. of Youth Day Project 33 Daisy Chain 2 Jones, Marcia Pep Club 1,23 Basketball Cadet 13 Football Cadet 23 Latin Club lj Future Nurses l,2,33 Sr. Leader3 Troy Jane Board 33 Assemblies 1,23 Honorable Mention 1 Jones, Salli - K - Kampschroeder, Marian Pep Club 1,23 Troy Janes l,2,33 Jr. Red Cross 33 Future.'Homemakers 33 Intramurals l,2,33 Proctor 2,33 Y.F.C. 3 Kaul, Judith Ann Pep Club 13 Retail Selling Club 33 Spanish Club 1,23 Business Ed. Club 33 Voc. Part-Time Business 3 Kelly, Pat Intramurals l,2,33 Pep Club l,2,33 A.F.S. 1,23 Council 2,3, Vice-Pres. 23 Spanish Club 23 Safety Club 23 Key Club 1,23 Usher Club 2,33 Jr. Red Cross, Council 1,23 Staff All- School Party 23 Staff Jr.-Sr. Prom 23 "Your Show" 13 Assemblies l,2,33 Sr. Boys' Council Alt.3 Rep. Coun- cil 23 Vice-Speaker Rep. Council 23 Rep. Council Alt. 1,33 Boys' State 23 Honor T 23 Band l,2,3, Business 33 Dance Band l,2,33 Manager Operetta Cast 1,23 Cast "Man Who Came to Dinner" 13 Youth Traffic Court 2,3 Kemper, Phil Key Club lg Usher Club 1,23 Pep 234 Club 1,23 Kansas Council on World Affairs 23 Wrestling 13 Track 23 Cross Country, Manager 33 Honor- able Mention lg Masque and Wig 1,2,3 Kemper, Robert Ketterman, Tom Voc. Machine Shop Kibler, Cathie Rep. Council l,2,33 Pep Club 13 Honor Pep 2,33 Future Teachers l,2,33 Future Homemakers 2,3, Sec. 33 Play Cadet 2,33 Orchestra l,2,33 String Ensemble 2,33 Operetta Or- chestra 2,33 Operetta Staff 2,33 As- sembly3 Proctor l Kieswetter, Doug Pep Club l,2,33 Key Club 1,23 Golf 2,33 Basketball 13 T-Club 2,33 Proc- tor 3 Killam, Edith Intramurals l,2,33 Sr. Leader3 Troy Jane Board 33 Proctor 33 Youth for Christ 1,23 Assemblies 1,23 Chorus 1,2 Kimble, Pat Pep Club 1,23 Concession Stand Worker 1,23 Sr. Girls' Council Alt.3 Proctor 2,33 Jr. Glee 13 Sr. Glee 2,3 King, Ralph Intramurals 1,33 Pep Club 33 Voc. Machine Shop 2,3 Kirkwood, Karen SUNFLONVER Editor 3, SUN- FLOWER Staff 23 Pep Club 1,23 Honor Pep 3, Points Chrm. 33 Rep. Council 2,33 Jr. Glee 13 Sr. Glee 23 Staff "Taming of the Shrew" 23 Masque and Wig 23 Jr. Red Cross Club 13 Basketball Cadet 23 Play Cadet 2,33 Honorable Mention 23 Quill and Scroll 2,33 Ad Solicitor l,2,33 Kans. Council on World Af- fairs 23 Daisy Chain 2 Kistler, Nancy Honor Pep 33 Chrm. Points Comm. 33 Pep Club 1,23 Future Teachers l,2,33 Safety Club 2,33 Ad Solicitor 2,33 Cafeteria Hostess 2,33 Honor- able Mention 23 Kans. Council On World Affairs 23 Spanish Club 23 A.F.S. l,2,33 Future Homemakers 2,33 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Jr. Red Cross Club 1,23 Election Board l,2,33 Proctor l,2,33 Hostess For Safety Conference 3 Kohler, Dennis Intramurals Kramer, John C. Kress, Sherrol S. Pep Club 1,23 Intramurals 1,23 Bus- iness Ed. Club 33 Retail Selling Club 33 Co-op Retail Selling Club 3 Kuker, Roger Football 13 Basketball lg Track 13 Intramurals 2,3, Capt. 3 -L.. LaMar, Jo Hanna Basketball Cadet l,2,33 Proctor l,2,33 Pep Club 1,2,3 Laney, Carol Pep Club l,2,3Q Jr. Red Cross Club 13 Operetta Cast 13 Sr. Glee 23 Ad Solicitor 13 Proctor 13 Mexico Tour 2 Laster, Linda Pep Club l,2,33 Proctor lg Sr. Lead- er3 Troy Jane Board 3 Latter, Tom Track 13 Pep Club l,2,33 Jr. Red Cross Club l,2,3, Pres. 33 All-School SENIORS have treasured remembrances of their classmate, Jan Rawlins, who died last September in a tragic accident. LIGHTS! Camera! Action! Lyle Phyllips, master of the control panel. Party Staff 23 Assemblies l,2,33 Sr. Boys' Council Alt.3 Pres. Student Council 33 Vice-Pres. Student Con- gress 33 Rep. Council 1,33 Rep. Council Alt. 23 Hi-Y 13 "Your Show" lg French Club 13 Intramu- rals 1,23 Radio Club 1 Lautz, Henry Math Club 2,3, Pres. 33 Science Club 33 Pep Club 2,33 Intramurals l,2,33 A.F.S. Council 33 Orchestra 23 Band l,2,33 Rep. Council Alt. 2,33 Sr. Boys' Council3 Operetta 23 Proctor 1,33 Host to A.F.S. Student 33 Dist. Music Fest. 1,2 Lawrence, Danny Lavery, John Intramurals 2 Layes, William Intramurals 13 Voc. Machine Shop Leach, Patricia Pep Club 1,23 Business Ed. Club 3, Treas. 33 Assembly 13 Proctor 13 Business Ed. Clubs of Kansas 3 Lee, Alice Future Homemakers 33 Pep Club 1,2 Leonhart, Joyce Proctor 3 Leonhart, Stuart Football Mgr. l,2,33 .Vrestling 1,23 -Tennis 13 Intramurals 2,33 Pep Club l,2,33 T-Club 2,33 Math Club 33 Science Club l,2,3, Pres. 33 Rep. Council Alt. 33 Honor "T" 23 As- semblies 2,3 Libbey, Irene Retail Selling Club 33 Pep Club 1 Lieberman, Marvin Part-Time Business Club 33 Busi- ness Ed. Club Of America 3 Line, John Voc. Machine Shop 2,3 Little, Dorothy Pep Club 1,2333 Future Homemak- ers 13 Retail Selling 13 Business Ed. Club 1 Long, Donna Lord, Linda Pep Club.1,23 Honor Pep 33 Latin Club 13 French Club 23 Sr. Glee 13 Choir 23 Madrigals 33 A.F.S. Club 2,33 Rep. Council Alt. 1,33 Jr. Red Cross Club 1,23 Proctor 13 Operetta Chorus l,2,33 Dist. and State Music Fest. 1,2 Loughmiller, Linda Pep Club 1,23 Honor Pep 33 Math Club 33 Science Club l,2,3, Chrm. Float Comm. 33 Future Teachers l,2,33 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Honor "T" 1,25 Debate Timekeeper 1,2: Proctor l,2,33 Play Cadets 1,23 City Youth Council Rep. 3 Lungren, Mary Pep Club 13 Sr. Leader3 Troy Jane Board 3 Luttjohann, Barbara Pep Club l,2,33 Latin Club 13 In- tramurals lg Rep. Council Alt. 23 Sr. Girls' Council Alt. Luttjohann, Larry Football 2,33 T-Club 33 Pep Club l,2,33 Sr. LCHKICFQ Rep. Council 33 Latin Club 2,3, Pres. 33 Intramu- rals l,2,33 Honorable Mention 23 Assemblies 2,3 Lutz, Carol Business Ed. Clubs of Kans. 1,23 Pep Club l,2,33 Voc. Part-Time Business Club 1,23 Retail Selling Clubs of Kans. Lyon, Judy Pep Club l,2,33 Proctor 3 -M- Manderino, Judith Kay Pep Club l,2,33 Future Nurses 33 Future Homemakers 33 Sr. LC3d6I'j Troy Jane Board 33 Proctor 1 Manlove, Carol Pep Club 2,33 Future Homemakers 2,33 Y-Teens 3 Mareska, Tamra Transfer from Mfashburn Rural H. S.: Pep Club 1,23 Y-Teens 1,23 Fu- ture Homemakers 1,2 Marsh, Ron Martin, Ellen Pep Club 13 Honor Pep 2,33 Math Club 33 Rep. Council 33 Kans. Council on World Affairs 23 De- bate Timekeeper 33 Troy Janes 13 Assembly 1 Martin, Fred Pep Club 1,23 Latin Club 13 Intra- murals 1,2,33 Key Club 2,33 Youth for Christ 2,33 Dist. Music Fest. 1,2, State 23 Choir 33 Operetta Chorus 33 Honor "T" 23 Rep. Council 2,31 Rep. Council Alt. 13 Sr. Boys' Coun- cil3 Jr.-Sr. Prom Cast 23 Swimming 1,23 Proctor 2 Manley, Jelf Intramurals 13 Pep Club 1,23 Safety Club 23 Key Club 1,23 Chess Club lj Jr.-Sr. Prom Staff 23 Staff "Char- 1ie's Aunt," "Mousetrap," 'lAna- stasia"3 Rep. Council 33 Debate l,2,33 SUNFLOXVER Staff 33 As- sembly 23 Quill and Scroll 33 Oper- etta Chorus 13 Chorus 13 Proctor 3 3235 Martin, Marilyn Peo Club l,2,3 Martin, Susie Troy Janes l,2,3, Awards 1,25 Troy Jane Board 2,3, Pres. 35 Sr. Girls' Council5 Play Cadets 2,3, Mgr. 35 Quill and Scroll 2,3, Pres. 35 Future Teachers l,2,35A.F.S. Council l,2,35 Jr. Red Cross Club 15 SUNFLOW- ER Staff 2,35 Science Club 2,3, Prog. Chrm. 35 Usher Club 15 Sr. Leader5 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 Ad So- licitor l,2,35 Honor "T" 25 Proctor 15 Jr. Glee 15 Sr. Glee 25 Choir 35 Operetta Chorus 2,35 Dist. Music Fest. 25 Mexico Tour 2 Maupin, Ted Track 15 Intramurals 1,25 Pep Club l,2,35 Sr. Boys' Council Alt.5 Proc- tor 3 May, Janice Rep. Council 35 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 A.F.S. Council l,2,35 Troy Janes 15 Science Club 35 Debate Timekeeper 2,35 Jr. Red Cross Club 25 Proctor 35 Assembly 3 Mayfield, Delta Pep Club 1,25 Lib. Proctor 1,25 Band1,2 Mayhew, Judy Transfer from Berryton H. S.: Pep Club 15 Kayettes 15 Glee Club 15 Youth for Christ 15 THS: Pep Club 25 Latin Club 25 Future Nurses 25 Retail Selling Club 35 Youth for Christ 2,3 McCleskey, Joe Math Club 35 Chess Club 2,3 McCord, Don Intramurals5 Voc. Printing McCune, Bonnie McCune, Lynda A.F.S. Council 2,35 Sr. Girls' Coun- cil5 Choir 35 Costume Mgr. "Carou- sel" 35 Pep Club 1,25 Staff "Char- lie's Aunt" 25 Staff "Taming of the Shrew" 25 Operetta Staff 25 Proctor 35 Winner Trojan Seal Design 3 McDonald, Carl T-Club l,2,35 Football l,2,35 Intra- murals l,2,3 236 McDonald, David Trade School, Radio and TV 2,35 Pep Club 1,35 Radio Club 1 McKay, Joyce ' Retail Selling5 Distributive Ed. Clubs 2,3 McKay, Judith Business Ed. Clubs 3 McKenney, Mary Pep Club l,2,35 Sr. Girls' Council Alt.5 Latin Club 2 McKinnon, Joyce Pep Club 1,25 Proctor 2 McKown, Mary Pep Club 1,25 Latin Club 1,25 Proc- tor 3 McMurray, Sally Jr. Red Cross Club 25 Future Nurses 2,35 Pep Club l,2,35 Science Club 1,25 Cafeteria Cashier 2,35 As- semblies 1,25 Chorus 1,25 Operetta Chorus 25 Mexico Tour 2 McPherson, Sandy Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Jr. Glee 15 Sr. Glee 25 Choir 35 Oper- etta Chorus 2,35 Proctor 2,35 WORLD Reporter 35 Ad Solicitor 25 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Jr. Red Cross Club 15 Operetta Staff 2,35 A.F.S. Club 15 Assemblies l,2,35 Mexico Tour2 Meacham, Clyde Football 25 Basketball 1,25 Chorus 2,3 Meinershagen, Robert Pep Club l,2,35 A.F.S. Council 2,35 Key Club 25 Sr. Boys' Council5 Lat- in Club l5 Student Council 2,35 Election Commissioner 2,35 Oper- Etta Dancer 25 Intramurals l,2,35 All-School Party Staff 2,35 Jr.-Sr. Prom Staff 2 Meinholdt, Joan Pep Club l,2,35 Jr. Red Cross Club 1 Meric, Ayten Transfer from English High School for Girls at Istanbul, Turkey: School Pres5 A.F.S. Vice-Pres.5 Mu- sic Club5 Math Club5 Dramatic So- ciety5 Jr. Class Pres.5 THS: A.F.S. Council 35 Math Club 35 Honor Pep 35 Sr. Girls' Council Mesigh, Charles Pep Club 2,35 Intramurals 1,25 Cross Country 25 Track 25 Proctor 15 Science Club 35 Assembly 35 All- School Party Staff 25 Publications Photographer l,2,3 Michael, Richard Pep Club l,2,35 Intramurals l,2,35 Radio Club 25 Proctor 2 Miller, Alice Pep Club 1,25 Business Ed. Club 3 Miller, David Transfer from Highland Park H. S. Miller, Judy Miller, Leroy Pep Club 35 Chorus l,2,3 Miller, Linda Proctor 2,35 Science Club 35 Future Homemakers 2,35 Play Cadets 2,35 THE ALWAYS dignified seniors set an example for relaxation. 1 GETTING ready for the big day. Cap and Gown measurements make graduation seem very near. The first thrill of "the last mile" came in the fall line-up. Pep Club 1,2,35 Spanish Club 25 Jr. Red Cross Club 1,2 Miller, Mike Staff "Mousetrap" Miner, Barbara Proctor 35 Pep Club l,2,35 Future Homemakers 3 Mistler, Tom Football l,2,35 Swimming 15 Wres- tling 2,35 Track l,2,35 Pep Club l,2,35 -Ir. Red Cross Council l,2,35 Safety Club, Pres. 35 A.F.S. Council l,2,35 T-Club 2,35 Pres. Soph. Class5 Pres. jr. C1ass5 Pres. Student Con- gress5 Intramurals 1,25 Honor T 1,25 Spanish Club 1,25 Math Club 35 Science Club 15 Chess Club 15 Proctor 15 All-School Party Staff 1,25 Jr.-Sr. Prom Staff 2 Mlynek, David Monaghan, Mike Transfer from Bloomfield, Michi- gan H. S. THS: Pep Club 35 Intra- murals 35 Photography Publications 35 Quill and Scroll 3 Mongarez, Manuel Transfer from Gary, Indiana H. S.: THS: Operetta Chorus 35 Boys' Chorus 35 Pep Club 3 Moody, Janice Transfer from Ft. Worth Polytech- nical H. S.: Glee Club 15 Bible Study Club 15 Y-Teens 1,25 Volley- ball 25 Skating Club 25 -Ir. Favorite, Ranch Queen 25 Bowling Club 25 Dance Club 25 TI-IS: Pep Club 3 Moore, Richard Pep Club l,2,35 Intramurals 15 Key Club 2,3 Morgan, Bruce Band l,2,35 Drum Major 35 Rep. Council Alt. 25 Operetta 2,35 Pep Club 1,2,35 Future Teachers 25 French Club 1,25 Cast "Tish" 35 Intramurals 1,25 Proctor 2,35 As- sembly 1,2,3 Morris, Judy Intramurals, Archery Champion- ship 1 Moss, Jean Dian Transfer from Ankara, Turkey, American Education Association: French Club5 Newspaper StafI5 Commencement Decorations Com- mittee 15 Stockton, California H. S.: Thespians 25 Staff, Cast "A Murder Has Been Arranged" 2, "The Secret of the Worn Out Shoes" 2, "The Great Big Doorstep-"5 Assemblies 25 Letter in Drama5 Governor's Conf. on Youth 25 THS: Staff "Tish" 35 All-School Party Staff 35 Youth in Gov. Day 35 Pep Club 35 Masque and Wig 3 Moyers, Tanya Mumford, Kenneth Football l5 Proctor 2 Murray, Carolyn Pep Club 15 Jr. Red Cross Club 35 Future Homemakers 35 Youth for Christ 3 Murray, Larry Murray, Marylin Pep Club 1,25 Future Nurses 2,35 Future Homemakers l,2,35 Rep. Council Alt. 35 Mexico Tour 2 Murrell, David Pep Club 1,25 Science Club 1 Mustard, John Math Club 3 Myers, Danny Baseball Letter 2,35 Intramurals 2,35 T-Club 35 Hi-Y 35 Latin Club 15 Assembly 35 Concession Stand Worker 35 Pep Club 3 Myers, Gary Pep Club l,2,35 Boys' Chorus 2,35 Operetta Chorus 35 Assemblies 2,35 Intramurals 3 Myers, joan Transfer from Denver Colorado H. S.: Organ Club5 Keynoters Bi- ble Club5 Model Teens Club5 THS: Youth for Christ 3 Myers, Marcia Queen of Courts 35 Soph. Class Rep.5 Ass't. Sec. Point System 2, Sec. 35 Pep Club l,2, Sec.-Treas. 25 Pres. Combined Pep Clubs 35 Hon- or Pep 35 A.F.S. Council l,2,35 French Club5 Future Teachers l,2,35 Usher Club 2,35 Science Club 25 Student Council l,2,35 Jr. Red Cross Club 1,25 Sr. Girls' Council A1t.5 SUNFLOWER staff 35 Ad So- licitor 35 Kans. Council on Mforld Allairs 25 Election Board l,2,35 Speech and Drama Hostess 1,25 De- bate Hostess 2,35 Honor "T" 1,25 Assemblies l,2,35 Operetta 15 All- School Party Staff 2,35 All-School Party Cast 1,35 Safety Club 2,35 Ir.- Sr. Prom Staff 25 Proctor l,2,35 Quill and Scroll 35 Masque and Wig 2,3 LOYAL Trojans gathered at Chandler Field for the annual Bonfire. 237 W ,.,-.,,-- - .. -3 Q - N .3-.ff-3-tm.-3-t,ff,1. .Mises-3 D 7 ,. 3 ,f 5. Q 153 if sg-za w: m g Qgwl-5- . ., 3 'Q ff . .- 1 3 - ss W l 3 f Q 2 - ia 2, 3. , ' Hs 3 - -2.-s 3 pf -ff., s . 3 :: ' s- 3 is 3 3. Myers, Nancy 5 UsherfClu ,2,33 P Club 1,2,3' Fut e rses Club que Wi ' All-Sch Party 3 Fr nch ub 1, 3 Kans. n ' of and EJ A.F.S. 1, Prggdr 3 Bu ss d. Cl ofCKa sas 33 Dis- tributiv b of erica 33 Co- M op Class l3 Ret - Selling Club 3 Vo a - 1 e Business Cl 3 Myemffkgu Transfer Hayden H. S.: G.A.A. 1,23 Pep Club 1,23 Future Nurses li Operetta Cast 13 Chorus lg THS: Distributive Ed. Clubs 33 Voc. Part-Time Club 33 Co-op Class 3 Myrick, Neal Pep Club l,2,33 Operetta Staff 23 Sr. Boys' Council3 Rep. Council Alt. 23 Choir 2,33 Operetta Chorus l,2,33 Cast 13 Proctor 1 ..N.. Neely, Tom Nelson, Eleanor Pep Club 2,33 Latin Club 1,23 Fu- ture Nurses 2,3 Nelson, Jim Proctor 2,33 Pep Club 33 Varsity Cadet 13 Concession Stand Worker 1,2,3 Neske, Sharon Sr. Leader3 Majorette 1,33 Pep Club l,2,33 Troy jane Board 33 Masque and Wig 1 Neukomm, Barbara Transfer from Northwest Classen High S c h o o 1 , Oklahoma City: Choir 1, Sec. lg Red Cross Rep. 13 Coronet Pep Club 1,23 Awards Ban- quet 1,23 Capers 2, Comm. Chrm. 23 Youth of the Kingdom 23 Art Neuveau 23 Courtesy Club 23 Claus- sen "Classics" 23 Quill and Scroll 23 Student Council 2, Chrm. of Stand- ing Comm. 23 Intercity High School Safety Board 23 Okla. County High School Safety Board 23 THS: Pep Club 33 French Club 33 Quill and Scroll 33 Ad Solicitor 33 A.F.S. Club 3, A.F.S. Council 3 238 Noches, Ramon Football l,2,33 Pep Club 33 T-Club 33 Intramurals 1 Noches, Ramona Pe Club 1,23 Honor Pep 33 Safety uv 33 Science Club 2,33 Modern D ce ub 23 Future Nurses 2, c. 33 Operetta L'-nce 23 Rep. Council Alt. 33 Honorable Mention 23 Proctor 2,33 All-School Party Queen Att. 3g Topeka Youth Coun- cil 33 Topeka Youth Traffic Court 3, Clerk 33 Intramurals l,2,3 Nocktonick, Albert Nolan, Marilyn Rep. Council 33 Co-literary editor SUNFLOWER 33 WORLD Staff 2,3, Feature Editor 33 Debate 2,3, Letterman 33 Nat'l. Forensic League 2,33 Proctor 23 French Club 1,23 Future Teachers 2,33 Quill and Scroll 33 Future Homemakers 2,33 Pep Club l,2,33 Future Nurses 33 Varsity 33 A.F.S. Club 33 Assemblies 1,33 Debate Timekeeper li Jr.-Sr. Prom Staff 23 Mexico Tour 2 Norman, Rose Marie Pep Club l,2,33 Future Nurses l,2, 33 Football Cadet 13 Troy Jane Board 33 Sr. Leader3 Cafeteria Cashier l,2,33 Chorus lg Science Club lg French Club 23 Intramurals 1 Nuss, Larry Pep Club l,2,33 Key Club 33 Hi-Y 33 Quill and Scroll 33 Sr. Leader3 Proctor 33 Latin Club 13 WORLD Staff 2, Sports Editor 33 Tennis l,2,33 Assembly 33 Intramurals 1,2,3 Nyswonger, Steve Transfer from Shawnee, Okla. H. S.: Hi-Y, Sgt. at Arms 1,23 Youth and Gov't 1,23 Jr. Class Play 23 Let- terman's Club 1,23 Choir lg Latin Club 13 Football 1,23 THS: Intra- murals 33 Football 33 Cast "Pyg- malion" 33 Thespians 3 -0- Oakley, Marilyn Pep Club lg Future Homemakers 23 Proctor 2,3 Odell, Robert Voc. Auto Mech. 3g Intramurals 1,2,3 Oldham, Larry Track 1,23 Pep Club l,2,33 Intra- murals lg Assembly3 Sr. Boys' Coun- cil A1t.3 Band l,2,33 Orchestra l,2,33 Dist. and State Music Fest. 2 Oliva, Julian Intramurals l,2,3, Capt. lg Pep Club 33 Voc. Photography 1,23 Footballl . Ormshee, David Ortega, Rose Ossian, Barbara Pep Club lg Honor Pep 2,33 Jr. Red Cross Council l,2,3, Treas. 33 A.F.S. Summer Exchange Student 23 jr. Class Rep.3 Rep. Council li Sr. Class Rep.3 Future Teachers l,2,33 Latin Club 13 French Club 2,33 Operetta Staff l,2,3, Chorus 33 Safety Club 33 All-School Party Staff 2,33 Jr.-Sr. Prom Staff 23 Hon- HOMECOMING Queen candidate Kay Christenson sits atop a 1959 Ford convertible in the big parade. The traditional "glamour-ride" followed the assembly. orable Mention 15 Honor "T" 25 Debate Timekeeper 1,25 Proctor l,2,35 Choir 35 Debate Hostess 3 Ostrander, Bobby Ann Pep Club 1,25 Sr. Leader5 Troy Jane Board 35 Science Club 25 Foot- ball Cadet 25 jr. Red Cross Club 1 -P- Padilla, Rebecca Pallesen, Pete Transfer from Upper Arlington H. S., Columbus, Ohio: Drama Club 1,25 Science Club 1,25 "Doctor in Spite of Himself" 25 Swimming 1,25 Baseball 1,25 THS: "Pygmalion" 35 Sr. Boys' Council5 Debate 35 Intra- murals 35 Pep Club 35 Speech and Drama Fest. 35 Masque and llfig 35 Thespians 3 Parkerson, Harvey Pep Club l,2,35 Proctor 1,35 Boys' Glee 15 Operetta Cast 1, Staff 1,25 Chorus l,2,35 Choir 2,35 All-School Party Staff5 Assemblies l,2,35 Rep. Council Alt. 15 Speech and Drama Festival 2 ' Parton, John Trade School Radio 2,35 Intramu- rals 1,3 Patrick, Deanna Patterson, Larry Swimming l,2,35 Pep Club l,2,35 Safety Club 35 Key Club 2,35 Math Club 35 Rep. Council 25 Assembly 35 Sr. Boys' Council Alt.5 Swim Club 3 Patterson, Perry Payne, Marlene Pep Club 1,2 Pearson, Larry Pep Club 1,25 Intramurals l,2,35 Key C1ub2 Perine, David Pep Club 1,35 Latin Club 15 Sr. Boys' Council Alt. Perry, Butch Perry, Kenny Football l,2,35 Basketball l,2,35 Track 1,25 Sr. Leader5 Pep Club l,2,35 T-Club l,2,3, Pres. 35 Sr. Boys' Council Alt.5 All- School Party KingAH Peterson, Kenny Basketball Mgr. l,2,35 Chess Club l,2,35 Math Club 35 Tennis l,2,35 CHICKEN wire, napkins, cokes! Seniors work on their Homecoming float in Judy Abraham's garage. Class loyalty was strengthened by participation such as this. T-Club 2,35 Science Club 25 Intra- murals 1,2,35 Pep Club5 Sr. Boys' Council Alt. Peterson, Marilyn Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Future Teachers 2,35 Proctor l,2,35 Rep. Council Alt. 2,35 Spanish Club 1,25 Football Cadet 25 Sr. Girls' Coun- cil, Summer Chrm.5 jr.-Sr. Prom Staff 25 Honorable Mention 25 Mex- ico Tour 2 Peterson, Sandra Proctor5 Pep Club Pett, Jim Swimming 15 -Ir. Red Cross Council 1,25 Pep Club l,2,35 Hi-Y 35 Foot- ball 35 Intramurals l,2,35 Sr. Boys' Council Alt.5 T-Club 3 Pfiester, Mary Pep Club l,2,35 Intramurals 1,25 Future Teachers 3 Pfuetze, Don Swimming Letterman 1,2,3, Co- Captain 35 Debate 1, Letterman 2,35 Sports SUNFLOWER 35 Pep Club 152,35 T-Club 1,2,3, Sec.-Treas. 35 Math Club 35 Science Club 15 Chess Club 15 jr.-Sr. Prom Cast 25 Assembly 35 Sr. Boys' Council Alt.5 Rep. Council Alt. 1,25 Honorable Mention 1,25 Speech and Drama Fest. 1,25 Quill and Scroll 3 Phelps, Bonnie Phillips, Gregory Trade School lvelding 2,35 Intra- murals 2,3, Capt. 2,35 Track 1,2,3, Letterman5 T-Club 2,3 Piatt, Linda H Pep Club l,2,35 Future Teachers l,2,35 Operetta 35 Latin Club 15 Play Cadet l,2,35 Band 1,25 -Ir. Glee 15 Sr. Glee 25 Choir 3 Pierce, Bobette Transfer from Shawnee Mission H. S.: Y-Teens 15 G.A.A. 15 Pep Club 15 THS: Future Teachers 35 Future Homemakers 35 Y-Teens 35 Intra- murals 2,3 Pool, Rhoda Pep Club l,2,35 Latin Club 1,25 Future Teachers 2,3 Pope, Danny Sr. Boys' Council Alt. Porter, Judy Powell, Billie Jean Pep Club l,2,35 Future Teachers 25 jr.-Sr. Prom Staff 25 Proctor 1,25 Att. Proctor 2 Pratt, Joan Pep Club l,2,35 Y-Teens l,2,35 In- tramurals5 Troy Janes l,2,35 Mod- ern Dance Club 35 Sr. Leader5 Troy Jane Board 3 Pratt, Wayne Cross Country l,2,35 Swimming 1,25 Track 1,25 Math Club 15 Intramu- rals 1,2 239 SENIOR-ACTIVITIESQQI Proctor, Pat Pep Club l,2,3, Science Club 2, Future Nurses 2,3 Quarles, Eddie Voc. Welding 2,3 ...R.. Raish, Gordon Intramurals l,2,3, Pep Club 2,3, Proctor 2,3, Assembly 2 Ramos, Rosalie Pep Club l,2,3, Chorus l Ransom, James Transfer from Shawnee Mission East, Basketball 1,2, Golf 1,2, Boys' Glee l, Radio Club 3, Aviation Club 3 Redd, Sandra Pep Club 1,2, Assembly Redpath, Mary Sr. Glee 2,3 Reed, Robert Reida, Jack Band l,2,3, Orchestra l, Latin Club 1, Pep Club 2,3, Tennis l, Key Club 3, Rep. Council 2,3, Sr. Boys' Council Remberger, Norma Renyer, Norman Pep Club 2,3 Reppart, Donna Future Nurses 1,2, Pep Club l,2,3, Future Homemakers 2,3 Reynolds, Jim Band l,2,3, Pep Club 3, Chess Club 3 Rezabek, Carla Intramurals l, Proctor 1,2, Pep Club3 Rice, Jeffery Rice, Jerry Richardson, John Sr. Boys' Council, Pep Club 2,3, All-School Party l, Jr.-Sr. Prom 2 Richardson, Robert 240 Ridgeway, Roy Wrestling l,2,3, T-Club l,2,3, Cross Country 3, Track 1, Sr. Leader, Sr. Boys' Council, Intramurals 3, Pep Club 2,3, Jr.-Sr. Prom Staff 2, Con- cession Stand Worker 2,3, Proctor 2,3, State Wrestling Meet 3, Ad So- licitor 2 Rissen, Rex Pep Club 3, Intramurals 3 Rissen, Ruth Pep Club l,2,3, Future Nurses 1, Voc. Business Club 3, Business Ed. Clubs of Kans. 3, Distributive Ed. Club of America 3, Retail Selling 3 Roberts, Sally Pep Club l,2,3, Latin Club l, Sci- ence Club 3, Jr.-Sr. Prom Staff 2, Operetta Staff 3, Sr. Girls' Council, Rep. Council 1,2, Alt. 3, Speech and Drama Festival l, Debate Hostess l,2,3, Operetta Chorus 3, Sr. Glee, Assemblies l,2,3 Robinson, Gary Voc. Printing, Pep Club 2, Track 2, Key Club 3 Robinson, James Pep Club 3 Rogers, James Pep Club ,l,2, Intramurals l Rosenfeld, Doris Pep Club l,2,3, Youth for Christ l,2,3, Business Ed. Clubs of Kans. 1,2 Rosenwald, Gary Pep Club l,2,3, Jr. Red Cross Coun- cil l,2,3, Latin Club l, Swimming l, Key Club l,2,3, Math Club 3, Science Club 1, Operetta l,2,3, Choir 2,3, Jr.-Sr. Prom Cast 2, Sr. Boys' Council Alt., Rep. Council Alt. 1,2, Honor "T" l,2, Proctor l,3, Attorney Student Council 2, Youth Day 3, Boys' State 2, Assem- bly 2,3 Rosetta, Jim Intramurals l,2,3, Capt. l,2,3, Sr. Leader, Pep Club 2,3, Proctor 1,2, Baseball l, Hi-Y 3 Rosetta, Judy Pep Club l,2,3, Future Homemak- ers 2, Majorette l,2, Head Major- ette 3, Proctor 2,3, Operetta 3, Fu- ture Nurses 2 IS IT WORTH IT? June I-Iannay be- gins to wonder as she totes books for just one WPA card from Steve Wallace. Rowland, Nancy Pep Club 1, Honor Pep 2,3, Usher Club l, Future Homemakers 2, Jr. Red Cross Club 1, Sr. Girls' Coun- cil Alt., Proctor 2,3, Future Nurses 2, Kans. Council on World Alfairs 2, Assembly 3 Rowles, Carolyn Intramurals l,2,3, Sr. Leader, Pep Club 1,2, Honor Pep 2, A.F.S. 1,2, French Club 2,3, Safety Club 3, Sec. 3, Troy Janes l,2,3, Board 3, Jr. Red Cross Club 1,2, All-School Party Staff 2,3, Jr.-Sr. Prom Staff 2, Assembly l,2,3 Rulon, Gary Runyon, Ann Pep Club l, Honor Pep 2,3, A.F.S. Council 2,3, Sec. 3, French Club 2,3, Safety Club 2,3, Future Teach- ers l,2,3, Jr. Red Cross Club l,2,3, Jr.-Sr. Prom Staff 2, Election Board 3, Rep. Council Alt. l,2,3, Honor "T" 2, Honorable Mention l, Proc- tor l,2,3, Debate Hostess 1,2, Speech and Drama Festival Hostess 1,2 -5- Saile, Sharon Pep Club l,2,35 Intramurals 1,25 Future Homemakers 3 Salzer, Sharon Pep Club 1,25 Honor Pep 35 A.F.S. l,2,35 Safety Club 35 Future Teach- ers 2,35 Future Homemakers 2,35 Jr. Red Cross Club 15 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Rep. Council Alt. 35 Kans. Council of World Affairs 25 Ad So- licitor 2,35 Assembly l,2,3 Sanders, Barbara Transfer from Needles, California H. S.: Future Homemakers l,2, Treas. 1,25 G.A.A.5 THS: Proctor 35 Pep Club 3 Sawyer, John Pep Club 1,25 Co-op Retail Selling Club 3 Scheck, Walter Trade School 3 Scheer, Opal Future Nurses 35 Youth for Christ l,2,35 Future Teachers 1,25 Pep Club 1,25 Y-Teens 25 Intramurals 15 Honorable Mention 1 Schendel, Nancy Pep Club 1,25 Honor Pep 35 A.F.S. Council l,2,35 Latin Club 1,25 Math Club 35 Usher Club 15 Jr. Red Cross Club 15 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Assembly l,2,35 Election Board 35 Rep. Council Alt. 15 Honor "T" 15 Honorable Mention 25 Proctor 35 Basketball Cadet 1,25 Trojanaires 35 Operetta Cast 2,35 Chorus 15 Dist. Music Fest. 1, State 15 Thes- pians l,2,3 INTENT on a Trojan stage perform- ance in its last rehearsal, students pre- view tomorrow's show in anticipation. Schermerhorn, Mary Future Teachers 1: Peo Club l,2,35 Your Show" 15 Sr. Girls' Alt.5 Rep. Council Alt. l,2,3 Scheuermann, Gary Trade School 2,35 Cross Country 1,25 Track l,2,35 Pep Club l,2,35 Sr. Leader5 Intramurals l,2,35 Proc- tor3 Schiefelbein, Jacque Y-Teens 15 Pep Club l,2,35 Future Homemakers 35 Jr. Red Cross Club 1 Schlodder, Wilma Library Club 1,25 Lib. Proctor 1,25 Pep Club 2,35 Co-op Oflice Practice Club 35 Chorus 15 Sr. Glee 2 Schneider, Bob Swimming l,2,35 Intramurals l,2,35 Pep Club l,2,35 T-Club l,2,35 Key Club 2,35 Usher Club 152,35 Hi-Y l,2,35 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Operetta Staff 2,35 Assemb1ies5 Sr. Boys' Council Alt.5 Honorable Mention 25 Choir 2,35 Operetta Chorus l,2,35 Photograph Staff 25 Mexico Tour 2 Schrefller, Carol Y-Teens 15 Pep Club l,2,35 Band l,2,3, Librarian 2,35 Honorable Mention 25 Jr.-Sr. Prom Cast 25 Play Staff 25 French Club 35 Elec- tion Board 35 Ad Solicitor 25 As- semblies l,2,3 Scott, Carol Pep Club l,2,3 Scott, Pat Sr. Boys' Council5 Proctor 35 Pep Club 15 Intramurals 1,2 Scott, Jay Pep Club5 Proctor5 Intramurals Searcy, Kay A.F.S. Council l,2,35 Future Teach- ers l,25 Sr. Glee 35 Proctor 1,25 Sr. Leader5 Intramurals 15 Pep Club 1,25 Troy Jane Board 35 Jr. Red Cross Club 1,25 Operetta Staff 1,25 Assemblies 1,25 Kans. Council on World Affairs 25 Debate Timekeep- er 25 Operetta Chorus 35 Dist. Mu- sic Fest. 1,2,3, State 1,2 Sedriks, Andre Transfer from Creedmoor H. S.: Declamation Contest 15 Glee Club 15 Piano Recital 15 Class Sec. 15 THS: Latin Club 25 French Club 35 Swimming Club 25 Thespians 2,35 Cast "Char1ey's Aunt" 2, "The Mousetrap" 3, "Anastasia" 2 Seem, Lee Ann Pep Club l,2,35 French Club 1: Sci- ence Cluo 35 Chess Club 2,35 Sr. Glee 1,25 Choir 35 Operetta Chorus 1,35 Operetta Staff 35 Operetta Cast 25 Dist. Music Fest. 25 Modern Dance Club 35 Assemblies 35 Fu- ture Teachers 35 Play Staff 35 Thes- pians 35 Masque and Wig 35 Hon- orable Mention 25 Ad Solicitor 25 Proctor l,2,3 Sellards, Melinda Pep Club l,2,35 Band l,2,35 Latin Club 1,25 Assemblies 2,3 Senne, Scott Golf l,2,35 Swimming 15 Pep Club l,2,35 T-Club 2,35 Intramurals 1,25 Key Club 25 Jr. Red Cross Club 25 Concession Stand Ylforker 2,3 Seufert, Frank Intramurals l,2,3 Shaffer, Judy Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Li- brary Club 15 Business Ed. Clubs of Topeka Pres. 35 Youth for Christ 2,35 Assemblies5 Business Ed. Clubs of Kans. 35 Proctor 1,25 Girls' Chorus 15 Future Homemakers 3 Sharkey, Judy Pep Club l,2,35 Sr. Leader5 Troy Jane Board 3 Sheetz, Jay Pep Club l,2,35 Intramurals 1,25 Key Club 25 Cast "The Mousetrap" 35 A.F.S. 35 Proctor 15 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Thespians 3 Shepard, Lloyd Voc. Printing Shields, Mary Jane Pep Club l,2,35 Sr. Clee 25 Proctor 2,35 French Club 2,35 Rep. Council Alt. 25 Football Cadet 2 Shipman, Bob Rep. Council 35 Choir 2,35 Operetta Cast 2,35 Chorus 1,25 Chess Club 15 Latin Club 15 Spelling Bee 25 Intra- murals 1 Shoemaker, Bill Voc. Radio, T.V., Electronics Shortman, Penny Pep Club l,2,35 Jr. Red Cross Club 1,25 Science Club 1,25 Spanish Club 1,25 Proctor 35 Rep. Council 15 A.F.S. Club 15 All-School Party 2 Sides, Jerry Football, 1,25 Pep Club 25 Intra- murals 1,2,35 Sr. Leader5 Proctor 241 Q p if 4 ' 'W Www: . I. 5' 2. 5 Q3 ' . I 5 l 5 3' M.m..agmmm, m.w.,. ...egg Siegrist, Marilyn Latin Club 15 Science Club l,2,35 Future Teachers 2,35 Pep Club l,2,35 Debate Timekeeper 35 SUN- FLOWER Staff 35 Quill and Scroll 35 Proctor 2,35 Jr.-Sr. Prom Staff5 Kans. Council on World Affairs 25 Topeka Youth Council 35 Assem- bly 35 Youth Traffic Court 3 Sims, Karen Kay Pep Club 1,25 Science Club 15 Sr. Leader5 Troy Jane Board 35 Jr. Glee 15 Sr. Glee 25 Choir 35 Oper- etta 2,3 Singer, Madalyne Transfer from Sherwood Oregon H. S.: International Relations League 2,35 Audio Visual 25 Proc- tor 1,25 THS: Business Ed. Club 3 Skinner, Jan Pep Club 1,25 Debate Timekeeper 1,25 Proctor l,2,35 Play Staffs 1,2,f Sloo, Mike Football 15 Intramurals 2,35 Pep Club 2,3-5 Latin Club 15 Science Club 1,25 Usher Club 2,35 Jr.-Sr Prom Staff 25 Assemblies l,2,35 Sr. Boys' Council5 Rep. Council 3, Alt. 25 Debate Timekeeper 35 Proc- tor l,2,35 Operetta Dancer 2,3 Sloop, Marc T-Club l,2,35 Basketball l,2,35 Baseball l,2,35 Pep Club 2,35 Intra- murals 15 Sr. Leader5 Hi-Y 35 Rep. Council 35 Concession Stand 35 Boys Glee 1,3 Smelser, Sherrie Debate l,2,35 Pep Club l,2,35 Sr. Girls' Council Alt.5 Football Ca- det 15 Proctor 1,2 Smith, Gail Co-op Club5 Pep Club 15 Intra- murals 1 Smith, Gerald Smith, Judith Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Troy jane Board 35 Latin Club 25 Future Nurses 2,35 Jr. Red Cross Club 1,25 Sr. Leader5 Football Cadet 25 Bas- ketball Cadet 25 Lib. Proctor 25 Intramurals 15 Troy Janes 3 Smith, Michael Voc. Auto Mechanics5 lr. Red Cross Club 1,2,3 242 mea... 4..- Smith, Sandra Kay Pep Club l,2,35 Sr. Girls' Council Sole, Anita Business Ed. Club 1,25 Voc. Part- Time Business Club 1,25 Distribu- tive Education Clubs 35 Co-op Club 3 Sourk, April Proctor 35 Y-Teens 1,25 Pep Club 1,25 Concession Stand 1 Spain, Dennis Intramurals 3 Sparks, Roger Pep Club 1,25-Spanish Club 15 As- semblies 1,25 Latin Club 15 Chorus l,2,35 Operetta Chorus 35 Intra murals 1,35 Transfer from VVash burn Rural High 2 Staerkel, Nancy Pep Club 1,2 Stephenson, Jim A.F.S. Council l,2,35 Pep Cluk l,2,35 Latin Club 15 Key Club l,2,35 Science Club 2,3, Co-Prog. Chrm. 35 jr. Red Cross Club 25 Operetta Cast l,2,35 Staff l,2,35 Choir 2,35 Boys Glee 15 Staff "The Glass Me- nagerie" 1, "Taming of the Shrew" 25 Proctor 1,35 Honorable Mention 1,25 Safety Club 25 Intramurals 25 Assemblies 1,2,3 Stewart, Ronnie Intramural Sports l,2,35 Pep Club 1,2,3 Stockert, Connie Pep Club 1,25 Honor Pep 35 A.F.S. l,2,35 Safety Club 2,35 Future Teachers l,2,35 Jr. Red Cross Club l,2,35 Sr. Girls' Council5 Rep. Council l,2,35 Kans. Council of World Affairs 25 Debate Time- keeper 2,35 Ad Solicitor 2,35 Proc- tor l,2,35 Basketball Cadet 2 Stouffer, Bob Key Club 25 Pep Club l,2,35 As- semblies l,2,35 Intramurals l,2,35 Sr. Boys' Council 15 Hi-Y 15 Proc- tor 35 Latin Club 15 Panhellenic Fashion Show 2 Stovall, Gloria Retail Selling Club5 Business Ed. Club Stover, Janice Pep Club 15 Spanish Club 1,2 WINNERS of science awards continue experiments-Kenny Peterson, Lou Ann Taylor, Stuart Leonhart, and -Gary Rosenwald ' get their heads together. Stuenkel, Evelyn Pep Club 1,25 Retail Selling Club 3, Pres. 35 Co-op Retail Selling Club 3 Swanson, Linda Pep Club 1,2, Pres. 35 Honor Pep 35 Latin Club 1,2, Vice-Pres. 15 Fu- ture Teachers 1,2,35 Debate Time- keeper 15 Operetta 15 Proctor 1,35 WORLD Staff 2,3, Page Editor 35 A.F.S. Council l,2,3, Prog. Chrm. 35 Thespians 2,35 Staff "Anastasia" 2, "Char1ie's Aunt" 25 Cast "Taming of the Shrew" 25 Math Club 2,35 Honor "T" 1,25 Quill and Scroll 2,35 All-School Party 2,3, Direc- tor 35 A.F.S. Tag Day 35 Soph. Rep.5 Election Clerk 2,35 Girls' State Alt. 25 Safety Club 35 Masque and lfVig 2,3 Swartzel, George 1 T - Talley, Lois Tappen, Sallee B-Team Cheerleader 15 A-Team Cheerleader 2,35 All-School Party Queen Att. 35 Honor "T" 15 Honorable Mention 25 Speech and Drama Fest. Hostess 15 Speech and Drama Fest. 15 Kans. Council on lNor1d Affairs 25 Debate Hostess 15 Debate Timekeeper 25 SUN- FLOXIVER Staff 35 Ad Solicitor 35 Proctor 1,25 Operetta Cast 15 All- School Party Cast, Staff 1,25 jr.-Sr. Prom Cast 25 Assemblies l,2,35 Jr. Red Cross Club 1,25 A.F.S. Council l,2,35 Intramurals 15 Quill and Scroll 3 Taylor, Carolyn Sue Pep Club 1,25 Future Homemak- ers 15 Y-Teens lg "Your Show" Staff 15 Mexico Tour 2 Taylor, Jack Track l,2,35 Key Club 15 Pep Club l,2,35 Cross Country 35 T-Club 2,35 Sr. Boys' Council Alt. 35 Rep. Council Alt. 2 Taylor, Joyce Asst. Editor SUNFLOWER 35 Staff SUNFLOWER 2,35 Sr. Girls' Council, Season Chrm. 35 Future Nurses l,2,3, Pub. Chrm. 2, Pres. 35 Honor Pep 2,3, Social Chrm. 35 Pep Club 15 Usher Club l,2,35 Rep. Council Alt. 2,35 A.F.S. Club 15 A.F.S. Council 2,35 Proctor 1,35 Quill and Scroll 2,35 Honor "T" 1,25 Future Teachers 1,35 Future Homemakers 25 Latin Club 1,2, Sec. 15 Masque and Wig l,2,35 Ad Solicitor l,2,35 Varsity Cadet 15 Science Club 25 Safety Club 25 De- bate Timekeeper 2,35 All-School Party Cast 35 Assemblies l,2,35 Bas- ketball Cadet 15 slr.-Sr. Prom Hostess 15 jr.-Sr. Prom Staff 2 Taylor, Lou Anne "Charley's Aunt" Property Mgr. 25 'fAnastasia" Asst. Director 25 "Tam- ing of the Shrew" Costume Mgr. 25 "Tish" Director 35 "Man Who Came to Dinner" Props lg "Pyg- malion" Technical Director 35 All-School Party Staff 35 Rep. Council 35 Debate 15 Proctor l,2,35 Basketball Cadet l,2,35 Sr. Girls' Counci15 A.F.S. Council 2,35 Jr. Red Cross Club 25 Latin Club 1,2, Vice-Pres. 25 Science Club 2,3, Vice- Pres. 35 Future Teachers 2,35 Pep Club l,2,35 Masque and Mfig 15 Thespians 2,3, Pres. 35 Honor "T" 25 Jr.-Sr. Prom Staff 2 Tew, Kenny Football l,2,35 Track 25 Basketball 2,35 Proctor 35 Tennis 2,35 Pep Club 35 Rep. Council 1,25 Sr. Leader Thomas, Barbara Pep Club 2,3 Thomas, Bob Pep Club l,2,35 T-Club 35 Madri- gals 35 Choir 35 Choir Accomp. 25 French Club5 Youth for Christ l,2,35 Tennis l,2,35 Operetta l,2,35 Boys' Glee Accomp. 25 Assembly Tillman, Delores Pep Club 1,25 Retail Selling Club 3 Tilton, Glenda Pep Club l,2,35 Future Homemak- ers 3 Tinoco, Marcella Pep Club 1,25 Spanish Club 1 Tippit, Carol 1 Transfer from Harveyville H. S.: Class Pres. 15 Pep Clubg Business Club 3 Todd, Nancy Pep Club l,2,35 Future Nurses 35 String Ensemble 2,35 Orchestra l,2,35 Proctor 1 Turner,John Pep Club 2,35 A.F.S. Club 15 A.F.S. Council 2,35 Sr. Boys' Coun- cil5 Play Cadet 15 jr. Red Cross Club 1,25 Play Staff 2,35 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Assembly 25 Proctor l,2,35 Swimming 25 Latin Club 25 Masque and VVig 2,35 Honorable Mention 25 Thespians 3 Turner, Pat Rep. Council 15 Pep Club 2,35 Proctor 1,25 Varsity 3 Tuttle, Diane All School Party Queen Att. 35 B- Team Cheer1eader5 A-Team Cheer- leader 2,35 Rep. Council 2,35 Sr. Girls' Councilg A.F.S. l,2,35 French Club 25 Jr. Red Cross Club l,2,35 Science Club 25 Sr. Leader5 Troy plane Board 35 Intramurals 1,25 Modern Dance Club 2,35 Debate Timekeeper 15 Proctor l,2,35 Cafe- teria Hostess 35 Play Cadet 25 Masque and Wig 25 Jr.-Sr. Prom Comm. 25 Operetta 1g All-School Party 25 Assemblies 1,2 Twining, Lowell Key Club l,2,35 Choir 35 Swim- ming 25 Operetta 2,3 -V.. Van Tine, Karen Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Proc- tor 1,25 Future Teachers 2,35 Safety Club 2,35 Debate Timekeeper 2,3 Van Valkenburgh, Paul Football 15 Intramurals l5 Pep Club 2,35 Math Club 35 Proctor 2 Van Vleck, Harold ... W 1 Waldron, Theodore Pep Club 1,2,3 Wallace, Steve Pep Club 2,35 Assembly 35 Operetta Orchestra l,2,35 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Dance Band 2,35 Orchestra l,2,35 Distf Music Festival 1,2535 State Music Festival l,2,35 Science Club 15 Chess Club 1 Wallace, Wally Sue Modern Dance Club 2,35 Prog. Chm. 35 Rep. Council l,2,35 A.F.S. Council l,2,35 jr. Red Cross Coun- cil 2,35 Honor "T" 1,25 Debate Timekeeper 15 Debate Hostess 25 Usher Club l,2,35 Pep Club 15 Honor Pep 2,35 Jr. Glee 15 Sr. Glee 25 Kans. Council on World Affairs 25 Proctor 15 Cafeteria Hostess 25 Photography SUN- FLOVVER 35 Masque and Wig l,2,35 Operetta Cast 1,25 jr. Red Cross Club 15 Election Board 2,35 All-School Party Cast 2,35 Jr.-Sr. Prom Cast 25 Safety Club 2,35 Ad Solicitor 25 Quill and Scroll 35 As- semblies l,2,35 All-School Party Staff 35 Daisy Chain 25 Varsity 3 Walls, Gerry Band 1 Wanamaker, Jayne Science Club 2,35 Pep Club 1,25 Honor Pep 35 Sr. Girls Council Alt.5 Proctor 2,35 Rep. Council 15 Majorette 15 Kans. Council on World Affairs 2 BIG HEADS! Sandy Smith measures Bob Harvey for his grey cap while Mike Beach waits his turn with the tapeline. 243 i . .5 , ' -1- Q 53 ia , . . ' 1-M' Iss- 1 f: ' i:'Q' t' ,. i152. if --553'-Mf'-53--:,51,Y-if :isp . 5,5 1 :f ff'fff2f3sf::2f:'- '- ,- Warner, Donald Pep Club l,2,3, Pres. 35 Jr. Class Rep. 23 T-Club l,2,35 Math Club 2,35 A.F.S. Council 35 Student Council 23 Latin Club 25 Proctor lg Wrestling l,2,33 Co-Captain 35 Cross Country 2,35 Track l,2,33 Sr. Leader3 Honor "T" 23 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Jr.-Sr. Prom Cast 25 All- School Party Cast 3 Washburn, Doris Pep Club l,2,35 Future Nurses 33 Future Teachers 1,23 Proctor 15 Intramurals 2 Watts, Joan Jr. Red Cross Council l,2,35 A.F.S. Council 1,2535 Sr. Girls Council3 Honor Pep 2,33 Usher Club l,2,35 Choir 33 Proctor 2,35 Future Teach- ers 35 Future Homemakers 35 jr.- Sr. Prom Staff 25 Assembly l,2,33 Rep. Council Alt. 25 Honor "T" 1,25 Operetta Chorus 35 Orchestra 1,25 Homecoming Queen Att. 35 Thespians 3 Watts, Mayona Webb, Jeannie Business Ed. Clubs of Kans. 35 Concession Stand Worker 15 Pep Club Carbondale Rural High School Weddle, Gussie Pep Club 1 Weidling, Fred Pep Club 23 Proctor 35 Swimming 15 Latin Club lg Panhellenic Fashion Show Escort 1,25 Intramurals 25 Key Club 15 Science Club 15 As- semblies 2.3 Weiser, Barbara Proctor l,2,33 Rep. Council 25 Pep Club 1,25 Library Club 2,33 Rep, Council Alt. 35 Latin Club 15 Honorable Mention 25 Masque and lfVig l,2,35 Thespians l,2,3 Wells, Frances Pep Club 2,35 Future Nurses 2,32 Cafeteria Proctor 2,35 Intra- murals l Wertzberger, Bill Intramurals 2,3 Wettengel, Margarette Pep Club 2,3 244 Wettengel, Ted Track 15 Cross Country 15 Pep Club 2,35 Trade School Mail Carrier Whisler, Bruce Intramurals 25 Pep Club l,2,33 Key Club 35 Band 1,2,3 Wilder, Pat Proctor 15 Pep Club 1,2 Wilder, Ward Pep Club 35 "T" Club 35 Intra- murals l,2,35 Cross Country 3 Wilkey, Jere Pep Club l,2,35 Latin Club 15 Science Club 15 Operetta Staff l,3, Operetta Chorus 2,35 Proctor l,2,35 Football Cadet 35 Basketball Ca- det 3g Staff Jr.-Sr. Prom 23 As- semblies l,2,33 Chorus 15 Choir 35 Dist. Music Fest. 23 Sr. Glee 2 Williams, Dixie Business EdiClub 35 Bus. Ed Club of Kans. 3 Williams, james Pep Club 35 Rep. Council Alt. 23 Science Club 15 Intramurals l,2,35 Play Staff 3 Williams, Susie Pep Club l,2,35 Sr. Leader5 Troy Jane Board 3 Wilson, Karen Transfer from Manhattan H. S.3 T.H.S.: Future Nurses 35 Business Ed. Club 35 Assembly 25 Or- chestra2 Wilson, Sue Pep Club 15 Chorus 2,3 Wingate, Margaret All-School Party Queen Att. 35 Sr. Class Rep. 35 Student Council 35 Sec. Student Council 25 Rep. Coun- cil 1,25 Jr. Red Cross Council l,2,33 Sec. Jr. Red Cross Club 35 A.F.S. Council l,2,35 Honor "T" 1,25 De- bate Timekeeper5 Debate Host- ess 25 Speech and Drama Hostess 15 Pep Club 15 Honor Pep Club 2,35 Vice-Pres. Regular Pep Club 35 Proctor 15 Kans. Council on World Affairs 25 Quill and Scroll 2,35 SUNFLOINER Staff 2,33 Circula- tion Mgr. 35 Ad Solicitor 2,33 Op- eretta Cast 1,25 Safety Club 2,3Q Future Teachers 35 Sr. Girls Coun- ci13 Assembly 33 All-School Party Staff 35 Jr.-Sr. Prom Staff 25 Daisy Chain 25 Hostess Safety Conven- tion 25 Flower Girl 2 Woods, William Science Club lg Chess Club 1 Woody, Elaine Woody, Elgin Glee Club 25 Basketball murals 35 Machine Shop Trade School 35 Track 35 Club 3 Intra- Rep.5 Chess- Woody, Helen Pep Club 1,25 Honor Pep 35 jr. Red Cross Club 1,25 A.F.S. Council 2,35 A.F.S. Club 13 French Club 2,35 Latin Club 15 Science Club 2,33 As- semblies 35 Operetta Dances 25 Play Staff "Charlies Aunt" 25 Play Staff "Anastasia" 23 Play Staff, Cast "Taming of the Shrew" 25 jr.-Sr. Prom Cast 25 All-School Party Cast 35 Sr. Leader3 Election Board 35 Rep. Council Alt. 15 Honor "T" 25 Kans. Council on World Affairs 25 Debate Timekeeper 35 Masque and Wig 2,35 Thespians 2,35 Vice- Pres. 35 Proctor 2,33 Band 15 Fu- ture Teachers 23 Play Cast "Tish", "Pygmalion" Wollard, Clifford Intramurals l,2,35 Voc. Printing 2,3 "AN AFFAIR to Remember" was Bob Thomas' solo at the band assembly. ... Y 1 Young, Martha ... Z - Zarker, Carolyn Pep Club 1,23 Honor Pep 33 A.F.S. Council 2,33 Spanish Club l, Treas lg Proctor 33 Cafeteria Host- ess 23 Honorable Mention 23 Alt. Rep. Council lg Rep. Council 2,33 Alt. Sr. Girls Council3 Troy Janes 33 Troy Jane Board 33 Fu- ture Teachers 23 Sr. Leader Zeller, Sandra Pep Club 1,23 Honor Pep 33 Future Teachers l,2,33 Safety Club 23 Ad 14 utoqnapha Solicitor 23 Proctor 23 Honorable Mention 13 French Club 1,23 Usher Club Alt. 33 Debate Timekeeper 2,33 A.F.S. Club 1,2333 jr. Red Cross Club lg -Ir.-Sr. Prom Staff 23 Y- Teens lg Assembly 1,2 Zent, Georgis Marie Kilgore Pep Club 1,2 Zirkle, Patricia Jo Pep Club l,23 Honor Pep 33 Fu- ture Nurses l,2,33 Treas. 33 Science Club 23 French Club 23 Latin Club 1,23 Nurses Proctor 33 Sr. Leader3 Troy Jane Board 33 Operetta 23 Jr. Red Cross 23 Safety Club 23 Bas- ketball Game Cadet 23 Troy -lane Club 33 Jr.-Sr. Prom Staff 2 THANK goodness it's over! Editor Karen Kirkwood hopes she will not have to open a Bureau of Complaints. 245 ww S21 ?3! W Am, ,SAN - 2, Pa fiizgff' F 'Sy + New gf 1 X KP E Q ANNA? 1 1 , .j 1 l "' 9' W afff.,i Q R m N ee J' . x - x e fmt? - :Hz 'M.fr"x 5, .. an Q new 5. 5 o A t 9' ft? as 4 Q9 YA, w.. QQ 1 Wx so I ,V,, ,, 5W31f3'ilI 'f CC ' ' 7' 2.7 Better thmgs. . .better lzotng - Downtown Topeka ff, I' Youll be smiling pre++y when you +urn +o WlBW radio dial 580 fi A N D WIBW-TV channel 13 for the very Besl' in Radio and Television Entertainment Best of luck to our classmates of '59 Mark Erickson Jay Faulconer Richard Goldsmith Richard Hutchensff Dick johnson 9 Pat Kelly pf .. Doug Kieswettefjilg 'rsii K Tom Latter ip f Ted Maupilyfg ffliiffffi' Bob Meinershagen Neil Myrickgj LHITY . Pete Palleson Kenny Perry 9 Jim PGH Gordon Gary i',r Scott Senna i l Jay Sheetz Mike Sloo Bob Stouiler Ted Waldron 1 Fred Weidling jim Williams Salzer Judy Asel Sandy Bromich ljixie Dunnaway Susan Edmonston e V Judy flgainmyklfraker Goodin Gresser Kai'e1jgt.QrifEee LaDenel Gurss Nancy Kistler 10 Ann Jellison ancy Jasperson lillllarcia Myers if 35 4, Ossian Peterson ti.1f5e2211-.RHHYOH zu ii siffvlf T1 Gifinnielstockert Sallee Qyce Taylor ally Sue Wallace Margie Wingate The Edito1'Sj7er1l1's "An Example for Others!" That's us! Our last year at Troy has flown by and we seniors have led the underclassmen to our greatest year of all-'59. il all Ill Your yearbook staff has spent many hours on this production of a record of your school year. Hoping that you will always treasure it, we proudly present this, Your 1959 SUNFLOWER. ll SF is This school year began ofhcially on September 5 when we en- tered the Halls of Troy for our last two semesters. Thrilled to hear again the chimes from the Tower, we let the music become a symbol of what we will long remember as Trojans. Ill' Pls if Already steeped in a rich heri- tage, our beloved Halls of Troy initiated a new memento with the addition of an official seal and motto contest sponsored through Quill and Scroll. "From Our Tower to Our Goal" was the meaningful phrase coined by Jacque Ramsey with Lynda Mc- Cune designing the award-win- ning seal. Their names will long be remembered for their fine contribution to the traditions of our great school. is if SF Getting off to a flying start in student government, the excite- ment ol' Election Mleek was somewhat tamed by Bob Mein- ershagen and Linda Swanson. Candidates were allowed only a designated amount of campaign material and itemized expense accounts were required. It was lun anyway-while it lasted. 'lk :ls if Becoming a close part of all our hearts and lives were our two exchange students, Ayten Meric from Turkey, and jean Balmat from Switzerland. We sincerely hope that their all-too-brief stay with us was as full of fun and interesting experiences as they had anticipated. 3? is 3? The procedure ol elections lor Homecoming and Queen ol' Continued on page 256 24 .N0w is the time to think about. . . WASHBURN UNIVERSITY OF TOPEKA Washburn University is Topelca's own! For ninety -tour years students have proudly gone trom Washburn prepared in many tields ot endeavor. Today, more than ever betore. trained leadership is needed in all walks ot lite. You will tind college lite at Washburn rich and rewarding. With all the advantages ot a metropolitan university, Washburn also retains the individual attention available only in smaller schools. On the Washburn campus is a well-rounded social lite and the many extra-curricular activ- ities which help guide you towards the goal you seelc. When you thinlc ot college, think ot Washburn! You will meet many ot your high school Friends when you enroll at Washburn. Malce Washburn University ot Topeka your choice when you leave the "Halls ot Troy." For complete information please write or call: Dean ot Students Washburn University ot Topeka Phone CE 5-534l 249 LOIS SMITH and Susan Stratton practice the new routine. Phone CE 3-0690 , 2410 Hunfoon Da-nc'-ng Sch-001 525 Kansas Avenue Get more out of life Go To a movie FOX TOPEKA THEATERS Grand Jayhawk Orpheum O I noi W' 'um' Two TOPEKA STORES JANET SOWERS, Kirby Deeter, and Carolee Steele see how the new recapping equipment works. Jim Carofhers Tire Co. B. F. Goodrich: Tires - Tubes CE 4-5643 Ba++eries 8: Recapping "THE CHOICE OF DISCRMINATING PEOPLE" REMBRANDT STUDIO "Ar+is+s in Pho+ography" 525 Kansas Ave. Phone: CE 4-5981 Topeka, Kansas 250 TELL YOUR DOCTOR: I wont my prescription filled at JAQUITH'S" aaauitlfs PHARMACY 17Ih In Clay Sfreel American Linen Supply "lf Pays fo Keep Clean" 1016 W. 69h Street Phone CE 4-3475 I+ wasrw'+ raining, when Noah buili The Ark. -l-luaaeq flqencq 627 Topeka Avenue Phone CE 3-4175 Appraisals Real Eslaie Righf of way Ageni Insurance Q' age uogafnafn 'As SD 95 1 " En g 4010 WEST 21ST STREET 'Q-'fgf TOPEKA. KANS s Crm RES PHONE CE4 U S BUCHANAN, REALTOR OFF PHONE CESOSSS BOBO DRIVE INS jj: 1 Hun'l'oon 81 Lincoln ip 2 10+h 8: MucVicar Foods Personally Prepared "Onion Rings" Our Own 'Eh 3119 Huntoon CE 3-7612 OPEN Monday and Thursday Evenings 251 2117TopdwBlwL Open-Noowftllf 2 A. M. KAREN Kmxwoon, P 1 Barham, and An Turner CIlj0y the FAST SERVICE t the TIP TOP Drive In. Lovely For Graduafion .H ,g I 9 V Watche Dlamo d 4 ., 1 Vg ' Q I , Ask For J's Y l i I+ B " """' Nanze ARMSTRONG Chic Miss by LEATHER 'Your Store of Qualityn HILLNIER SHOP K S CE 2 I I5 E. 6141 . . ": ': ..1. 15-Fi'-. - 3 ' 1T'.La - Q 2f3E E?- Ziff, VH f .I ' i f ounn .Ci.EQNEHS'.,w4, nncuuon Inunnnv favzufz1'ZQ4Aand5w14f,. QneD4y,.f,Z4cdzlJbz1f-nba 2 Fenwell Gabel Funeral Home l32 lr Wesl Tenlh Slreel F F F 800 Wesl' Slxflu Sfreel 1 Matt Brennan Funeral Home 4l5 Wesl Slxlh Slreel McMichael Memorial Home I I82 Buchanan Gaines and Son Funeral Home PROF. JAZMO BOP Midnight - 6 A.M. BOB BARBER 6 A.M. - 9 A.M. fd MERLE BLAIR 9 A.M. - I P.M. BOB HARRIS 9 P.M. - Midnagh AQJRJNQQ QQ? 'Ts' . 0 LOWERY I P.M. - 4 P.M 'fro DAVE AXTON 7PM,-9PM. ff ff ,. CHARLIE CHRISTIAN 4 P.M. - 7 P.M. 1490 1490 254 FROM THE RIGHT SIDE OF YOUR DIAL THE TOPEKA'S ONLY DAILY-ACCURATE SURVEY fe ,-skH'A,X A I ...g::'iR:'gIP3'iL'2',U'lxu?'N X ' .- .. -- --H . 'gun' 5. . GMX-- ::. .- - - -4'-"" . E ::'LuL13E gggzg 1 .1 . .-, ii 1..-: a i-' 0 Prinfing 0 Addressing 0 Advedising Agency Service q J AND ASSDCIATES, INC. HB1 IEEE RHI o PIDIE Illlllll Z-IZ!! o IBFEKB, IRISH! ..q E ffm, ,J Mzbpafifazii SALLY ROBERTS and Penny Shortman stop in at the HOTEL JAYHAWK COFFEE SHOP for an after school coffee break. Topeka's Favorite MEET YOUR FRIENDS and talk over the activities at T. H. S. at the DAIRY QUEEN. Serving Topeka Finest Food D R Q E E Meetings and Banquets Phone CE 3-4111 C. S. "Al" Jennings, Mgr. 17th Sr Medford A ill fx X Ufllfll' IWMY6 MAIIIMI lI,400Il,4,5'flA'J 0 Main Office - 7 I 5 East 4+h 0 Highland Cresi' - 200 Easi' 29'I'h 0 Seabrook Branch - ZOI9 Gage 0 Pauline Branch - Pauline Phone CE 2-6066 1719 West Tenth Dorothy Thomas School of Dance Toes Ballet Acrobatics Modem: Tap All Types for All Ages 811 Anderson CE 2-0921 WALLY SUE WALLACE, Lois Straily, Larry Callahan, Sherry Feaker, Mary Ann Redman, and kneeling is Sherril Murrow. Costumes are calypso-style. Continued from page '248 Courts was changed this year. For the Hrst time, the pep clubs had a voice in the choice of royalty for the major events. 'lk 'Ks Ill' The fall evening of Homecom- ing was clear and chilly, but we all weathered the air to see the crowning of Queen Nancy. The royal trio reigned at the varsity following the game. ll? 'll Sk Troy's halls took on a gayer look every week when pep posters and banners adorned them. Again this year they were not restricted to the cafeteria area. Ill' if Sl! The seniors met on equal ground with sophomores and juniors at the 25th a n n u al All- School Christmas Party and a gay time was had by all. "Snow Queen" provided a beautiful background for the coronation of lovely Queen LaDene and stalwart King B. A blue and silver decor created the proper atmos- phere for the silver anniversary dance. if :Ks 38 This was the third year that Washburn University courses were offered to two classes of seniors to help them get ac- quainted with college. English prose and astronomy provided for the various interests of those in the upper third of our class. 3? SF Sk After a strenuous competitive season, debaters brought the round of tournaments to a close with six trophies. Still fighting for top honors, the district team took third place, bowing to Law- rence and Pittsburg who went on to the state contest. SF :lk SF As one of the "Top 38" schools in the nation last year, we once again rated high with seven Ii- nalists in the National Merit Scholarship program, the state winner in the Betty Crocker Homemaker contest, and a score of others. When the Summer Supplement is ready we hope to give you the complete record of the high accomplishments of our great Class of '59, SF Sk ,lk Continued on page 264 256 QUAl.ITYfA WOLF TRADITION FOR OVER THREE GENERATIONS Jewelry to Please the Mosf Discriminafing alfa J E W E L E R S THE COLUMBIAN TITLE 84 TRUST CO. 'I'I0 W. 6th Topeka, Kansas Absfracfs of Title -- Tille Insurance A Kansas Title Company John W. Dozier, President Marlin S. Casey, Vice-Pres. Dan L. O'Brien, Assi. Vice-Pres. Marvin W. Wallace, Vice-Pres. Clark A. Gray, Secretary Assislanf Secrelaries 725 KANSAS AVE Clifford D. Brown M. L. Nye Margery Cherry A. E. Oyler Inez Melgren E. C. Sodergren "2:5:5:5::., '-r:5:5:5:3:..1. friag., "'-1: "Ir:-.. "if3rE215:2:-.. 25:1 '-rs:-. -.., .. '11E5E:E:5:-f I ' C 5 , ,.,.,.,.,,, , ,.... ....,.,. ,,,. .... . . ,,..,. , . ...,...,.,.,,,... ., . ,,,,, 4 3 BIC STORES Main Store 618 Kansas North Topeka 901 No. Kansas Holliday Square 29th 8. Topeka Varsity Club . . Siudenis-'oin ED IVIARLINCFS Var- siiy Club ior High School sludenls. Esiablish your financial responsibiiily for 'rhe luiure. Buy radios, phono- graphs. records, and gills on your own pledge and signaiure. I ' is." 1' lr " .,,:,,M,.. ,.., K, , . , 5- I ' ' ' M faux , MWIW -. f. . Us . Q-.I KAY CHRISTENSON and Gary Hayes just LOVE that LANE CEDAR CHEST. GLOVERBNEVVCONIE A R C H I T E C T S 3101 HUNTOON, TOPEKA, KANS. MEMBERS AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS Harfzell Grocers -l-lq- Klaaa 'Ilooda Open Daily 8 A.M. to 8 P.M.. Also Open Sunday 9 A.M. to 7 P.M. Mr. and Mrs. John I-larnell-Owners 2518 w. 17th FI 4-3556 257 I QA N C H Ihemost BEAUTIFUL M 0 U S E flowers for your I date come from for fine food , S H E H S florist 4o2o w. 6th semi 3000 W- 10fh S'- United Gftrlstian youth movement afjqllatecf with Cgopeka Gouncil 'XXX'A2-A,f"a,1X.1-v-.-,-v-A-v-A,,- Y-, ,-x,Ax,-. - of GILUFCAQS Projects : 0 Hcalloweening for CROP 0 Christmas Carol Sing U Youth Week Service U Easter Sunrise Service ,xl-, fx f-,-42.4. ,- fxv,-. -,v-,-. ff, ,A,,..-xxx-fx,-, ,-, PLANNING next week's meeting are Phil Wagoner, Citizenshipg Don Pfuetze, Fellowshipg Kirby Deeter, Witnessg jim Parks, Veepg Terry Smith, Co-programg Susan Heil, Presidentg Sally Francis, Secretaryg Betsy Greer, Faithg jon Ekdahl, Outreach. Other officers: Linda Swanson, Co-programg and Tom Beisecker, Treasurer. All are active in school-sponsored groups also. Courtesy of Lloyd C. Raish PRESCRIPTION PHARMACY 0 . . q mc, Phone CE 4-1715 505 Washburn 258 Prescripfions IOOI Kansas CE 4-5686 Complimenfs of kgalrllmwk Love. Taggarl' 81 Robb. Inc Realfors 605-7 Jackson FL 4 9525 SUE FALLEY selling Sally Blake one of those DE-licious 2Isf 81 Gage 29th 81 California IOH1 81 MczcVlcar There IS a difference FALLEY donuts. uf FAI-LEY'5 STATIONERY CO TUV K upper urger I Pho Drive Inn O CE 'l0fIl and MacVicar The Burger Tha? Makes a Meal-35c GREETING CARDS BOOKS STATIONERY FOUNTAIN PENS GIFTS LINDA KERBS, Margaret Scherffiqs, Van Moe, and Jim Becker can hardly wait to get the all-new THUNDERBIRD out and into the wide open spaces. See The all new FORD. . MOSBY-MACK H-I-he World-S Mod MOTOR CO. 701 VAN BUREN i' 'A' 'A' Beaufifully Proporfioned NEW and USED CAR Car" Sales and Service Besi' of Luck +o +he Class of '59 BEISECKER Sash 81 Door FL 4-8233 FL 4-8565 M-goul sgkweb 2 jf! X! ' 0 f' O ff Q f ! ,,,,,u,,uU,x,, XX P9Wllan1l LIGIII' COMPANY vu I I A,lll1SAs W eslbnro I1 urrlers "If you don? know furs Know your furriersu 260 SYGUW It Q. ammo vt ?noCWcw 4 ir Chocolate 'Ir Onanqe 'K Cjnape 'A' White Take Her to the ' DICKINSON Home of Quality Movies MIKE MONAGHAN knows that there is QUALITYIIXIENSIQLJTHES from Hanna's GAS M6H,S SERVICE Shop CGMPANY The MORRIS PLAN Company 200 Wesf 6+h S+. Phone CE 4-0435 700 Kansas Phone CE 3-9688 BOWLING IS FUN . . . JOIN THE GANG 3:30 to 6:00 p.rn., Monday Thru Friday 30C PER LINE 323 E. 29th Ph. CE 2-6055 HIGHLAND CREST BOWLING LANES TOM LATTER, Bob Stouffer, Bob Meinershagen, Larry Nuss, and Pat Kelly enjoy the modern facilities of the HIGHLAND CREST BOWLING LANES. 262 I 7 Q 5525552254 .fg:,:w:::i:::ngy:31::215z:2:iciri:Ef5:5:3:31:.:r1::1:2xr!:.221::r:2if5:Q5:::1:E:g:3:,:5:5:3:5:5:5.a2:r:r:rZrE:ErE:g:Er ASS RlINLiaQIEADQUARTE'RS and ' Stone Company X If Ready- Mix Concre+e 1 sand qau gradesy W 'W G el-Crushed S+one mmmavs' mum Phone CE 3,3285 "Hom: OWNED QUALITY Jsvszsxs . 4014! fn Qwdataa, Qmi In Smeg! TH Topekans N T I 0 N A L Banking Z B Elzi N K Function "-.' 8 6 - X S 11 n c e Z " ----" ' OF Sfxfb Z Z n nn nnn nn n n iiffiffff Z f ,. .,,, ,A.A .A.., .,.,.,,, . ,... C,Z,,:,S Kqn5q5 2.31533 The House of Color i FURNHURE BANKER PAINT 81 'k:A:I'::RANCES WALLPAPER Co. 2' 'O , . Elmhurst Plaza FOR SPECTATOR SPORTS WEAR, Sharon Salzer, Su- anne Clark, and Vicki Loebsack choose favorite colors, materials, and styles. The 'ms' DRESS sHoP In sportswear by Phone CE 4-7073 . . 4947 GAGE BOULEVARD Miss Pai of California 1-OpEKA, KANSAS AS BILL Mc Bride and john Walquist know, summer is the time for archery. Continued from page 256 Charming Marcia captivated us all as sweetheart of the basket- ball team this season. Amid a heart formed by Honor Pep, Governor Docking crowned her with a rhinestone tiara recently purchased by Rep Council. ' Ill is ll Career Day was bigger and bet- ter than ever this year. Panelists from many fields gave us valu- able information to guide us in our future planning. ' as -we ar , "Carousel" was the lively musi- cal which kept us involved in a nicely woven plot. Girl Friday, Jo Ann Jellison, was truly "An Example for Others" as she will- ingly learned the lead in four days when Mary Breithaupt be- came ill. Coming back onto the stage as a real trouper, Mary sang the part of Julie at the li- nal performance. . 'lk ilk Ill Will anyone ever forget the an- tics of the characters in "Tish"'? The cast must have had as much fun as the audience did. "Mouse- trap" gave us all the proper shudders of an Agatha Christie mystery plot and we were glad to see the villain get his due. Then "Pygmalion" finished out the season in a splendid and col- orful manner. 'F 'lk ll' Bathing beauties this' year were masculine in the mock Panhel- lenic Fashion Show. We all caught the hilarious spirit of the occasion as our own dashing boys became models-of-the-hour. 3? ,Ks 'lk Haphazard planning caused a busy and hectic night March 6. The regional basketball tourna- ment, the New York Dance and Drama Club, and the senior boys' party presented quite a conflict for loyal Trojans. In an effort to spark enthusiasm, Coach 4 - gals? Dean was outs oken in regard Champions In .11 sig H 911 Quincy to school spirit? and Honor Pep I 5 Ig attended the game, following it every SPOH wlfh 2 V I - I . . .-rams. ..,V: Topeka, Kansas with other activities. the best of ip" 6 if Phone ce 3-0511 "' "- ' eqUIpl1'I6l'If Par M, 5 Wm. "Bill" Asay, Mgr. Continued on Page 276 m -umm m."-wrzsm -, ' I ' . i Sign here.... i if 'i ""mMX-- - e ,fix Q' X' V' , ifcfffzn 11' Qgglpecf .?!fzL2.. L59 VL-52321-f ' if 4 A26 4- 'x,e5.2laz1z'J 'ffugfi 'KL L, f'-itz, of Cf!! Zfbjgl' yr' ,D 1 ' 41.15, 62191 X244-ww! jezgg VX w7OMdVzvZ,A , , QCCM, X426 , Law W V QL Allow ' Ke 'Z?Mi6'AL'f, ' 'V ,, f g 4 f' , ,f - 'L i , di Q2 4cf4efZf7 J-QQ-445114 'if ,Q V ,ggfb ,- 46756611 Agfa 7 LU? Vje'5WLf!-Z. ar? my P ' i in ' V! Z2 ffiuecwf m'ie'Z7L fi? 191-:J ivf'fff'f'4f'Z'5' f Lf fe eee W f 0 e- i i af f 4 , , . -M . i i M ' " . i gd ii Q5-X"A.CZf:'e3ff.. J A 6.75. fzemw O ii i' Gi X "ii ', !DME?,FfYx l ONNAL 6 fvwibv new ,eeldfwfv e ' V .J - ad? Wwe. W pdf-44f2"i2'1f'9f'Yfif'lf'L, i 1 i amz 4174: efpfff yU,O, C! QMMWLOK e K AQ y i MCELRQY Refrigeration 81 Heating i 2611 wesf 17th CE 5,8757 265 I I AL BURKHARDT Boots 81 Motors 0 Scales I Service U Ports 4th Sl Jackson CE 4-0595 LUCKY jean Burkhardt-saving her money to make a dream come true. l1 clqsl1ell Q Mews wsu Topelca's Smart Slnop HESS Jewelry 9l5 N. Kansas Authorized Jeweler Q a We d me tor Men ga 9l6 Kansas CE 4-64-bl HILL :S DALE RESTAURANT 2613 West 21st St. In University Village The Terrace Room AVAILABLE POR PRIVATE PARTIES BUFFET SUPPER SERVED ON SUNDAY EVENINGS Marlin Lumber 519 JACKSON PH cr-: 4 osva 'ggi' ' ' 252415 - IN ouAurv " i21'1LL"7f'5" ' in s nv c 266 TOPEKA RALPH MUXLOW and Bob Stouifer wait on Tom Mistler and joan Watts in that FRIENDLY SERVICE- manner that HENDERSON'S are noted for. Henderson Drug Store 1407 W. l5th FL 4-8746 1 2 YOUR ONE-STOP CAMERA SHCDPS.. ...IN 'OPEKA 'Q i M as we was Mae Oun MOTOR BANK A Sth 8 Jackson MERCI-IA A TIONAL BA N K MERCHANTS n........i..' NATIONAL WHETHER DEPOSITS I ll 't t k 1 ' t to complete the details.ar1EIa:lg'e asozlfiaaimti E065 3nSyInIrg::'l gi the drive-in window. EUURITY BE EFIT LIFE LIFE AND DISABILITY INSURANCE T0 FIT EVERY NEED INSURANCE COMPANY 700 Harrison Topeka, Kansas Founded 1892 A Mutual, Legal Reserve Company 267 WREN Above, Disc Jockey GENE CHAMBERLAIN on his Gene with Records Show chcifs with Jocin Oliver ond Susan Workentin obouf "That Wonderful Difference in Music' MUSICALLY DIFFERENT WREN - 1250 THE JZUCCESS LINE F OR '59 GOi?254341i'3iEaQ Barnett Rambler IOI5 Quincy' Caunoll Radio and 7.11. Supplq H23 W. 6th CE 4-6677 The Clark School of L Business "The Block-Long Store With Seven Floors" 9 9 The Emahizer-Spielman Furniture Co. 517-519 Kansas Ave., Topeka I Phone CE 4-0576 Terms To Suit-Always "The Best For The Least Since Covered Wagon Days" Headquarters For Lane Cedar Chests BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY THE TOPEKA COCA-COLA BOTTLING CO. AUTOMAT LAUNDRY Self Service or Leave Wash TOPEKA'S LARGEST 8m FINEST Open Evenings l Two Conven t L t l 531 Topeka 1207 E. em Fl- 4-9469 CE 3-2388 269 IIIIIIS IIPIIIIAI SIIIVIIII Dispensing Opfician 505 MILLS BLDG. PHONE CE 4 3217 Sun Glasses - Binoculars Four convenient Topeka locations: Highland Crest 409 E. 29th North Topeka 923 N. Kansas Ave. Seabrook 39-I3 W. 2'IsI Holliday Square 29th 8- Topeka Ave. Free parking af all four co enienf locaiion 0 Candies 0 Gifts 0 Books 0 Magazines Gm News 8 GIFT Sum' 7I8 Kansas Avenue Topeka. Kansas POLLY PALMER and Martha Peach at the contemporary card rack-a high school favorite. "IFS BRIMAN'S for DIAMONDS" ' MAN' S 0 0 U y X!! lily L. A. FULLER MOTOR CO., Inc. 602 Kansas 841 N. Kansas 1028-30 KANSAS AVE. TOPEKA, KANSAS 270 PAM HILL and Roberta Smith waiting on a customer at FRED HILL MEN'S SHOP where the man about town gets his clothes. will JORDAN ELECTRIC Residential 81 Commercial Confroicfors 118 West 8th CE 4-0314 T. L. Walclron Uwner i f-Ax 5 pg X, 'Q 'cSay it with Flowersi' . I L50 RA , 251.52 Frank Custenborder 8: 'Sons, Florists 1709 Gage Blvd. Phone CE 5-3466 TOPEKA, KANSAS TOPEKA 'S POPULAR STORE W. A. 612-614 KANSAS AVENUE Phone CE 5-1381 THE SALESMAN has just been telling Dee Dee Watts and Jan Shapiro about the rings that they have. N 0 If's OK to owe RAY V 271 Classes of '59, '60 and '6l - Our bank would be pleased to serve you Checking 0 Savings 0 Deposit Boxes 0 Trust Powers 0 Christmas Club Resources 34,000,000.00 THE STATE SAVINGS BANK 824 Kansas Ave. Topeka, Kansas MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION Plaza Hardware Hardware-Housewares-Paint Open Sunday P.M. 12:30-5:30 1236 Lane 'Phone CE 2-2360 2 Great Stores. Clothing 'For the entire family. Posey's 626 K-in 830 N. Kan. SALLY BLAKE tries out two fine office machines, the UNDERWOOD electric typewriter and the DICTAPHONE, both sold by the CRANE Sc CO. INC. Crane 81 Co., Inc. 'l'lO E. Eighth Topeka, Kan. C. G. BLAKELY - 81 CO. INSURANCE H 3rd 81 Topeka CE 5-1377 272 ' Sign heya . . ,J mmf Topek s Leading F ID 'l'o S 'XSS + M W may QW ww WW -QQ QW ,WJ QM wx QQ y Wag H, if Wall-Diffenderfer Mortuary 6th xc Taylor X 'X S f I Q Of sq, j -Rgnmnsut-U-A,"r'!J,'Zt CDJ wa MTYPEWRITER Co., INC. 123 West 6th Street Topeka, Kansas MAKE PAYMENTS LIKE RENTAL WOW! What a typewriter! Kathy Covert tries out the new OLYMPIA SM3 portable typewriter from The WESTERN TYPEWRITER C I ' I I I If Of . I Mil Evcijytlizngfoif School or Home I SCHOOL SUPPLIES M FAMOUS BRANDS FOUNTAIN PENS , . ff STATIONERY 5' . LAMPS AND DESK ACCESSORIES 7 I I '- LEATHER GOODS 0' - IJ! hgjlfv CARDS vw. A jfifggi gf? NOTEBOOKS AND DRIEECASES ff Sf! 623 KANSAS AVENUE TOPEKA, KANSAS C5 Fx grin? 9""i?g?3 YF' I I S X-1 ' Scotch "Always P.D.Q. Service" Hecld of ihe Class! with the fines! and quickest dry cleaning cmd laundry service 'K X 'X 'K CIeaners 8: Laundry 2 I-IANDY DRIVE-INS 4 PICK-UP STATIO NS For Service Dale Sharp Pontiac C dlll 274 Life - Accident- Sickness - Hospitalization GO . . PLAN Q wlTH SECURITY BORON Securiiy Mulual Life Ins. Co. I L' I . N b. Sewell Oil Co., Inc. O 'mon e 609 College A. TV. Hafenstelll Ph. FL 7-4409 Glen Soelrff Off. Ph. Scott Sheets CE 3.4640 ti l M U S I C CO, ELT, I -amaze ' ' 1919 W Gm The ' CE 24927 LeRoy Belcher, Owner N KAY SAYLOR, Buzz Colton, and Mahala Belcher enjoy an evening with , r , Q7 the CONN electronic organ at the L. E. BELCHER MUSIC CO. studios. boa I I , WASHBURN f ' ' Dial I 0' CE r I . ,.,.,,. ,. .,,., .,.. .,.,,,., . . . ,,l,..l 3.3527 "" L' Tami 0 Band InsI'rumen'I's Music Accessories I I' I' . ns wc 'on Sheef Music-Records I Organs . . . Pianos ' 606 Washburn CE 3-9267 A U10 Fa byw C 0. AN INVITATION: Make PHARMACY your career. Visit this outstanding pharmacy and discuss KING PRESCRIPTION PHARMACY 700 KANSAS AVE. FL. 7-0331 MANUFACTURERS OF QUALITY SEAT COVERS WHOLESALE AND RETAIL your fufure. 225 Easi' Fif'I'I'1 CEn'IraI 2-8680 Ml M. KING TOPEKA, KANSAS 2 Wes'l'wood Drug Co. 0 Prescripiions 0 Fountain 0 Free Delivery Service 26l2 W. l7'l'l'i CE 2-82l8 Trains Planes Crafts Hobbies Phone CE 3-44I9 l205 Kansas 6 Susan Eclmonsion and Ken Tew enjoy an evening at LYLE'S RESTAURANT "Food ihai you will remember at a price you can ailord io iorgeiu LYLE'S RESTAURANT 4220 W. 2 I S+ Continued from page 264 Two clubs came to the fore this year, Squid Club and Safety Club. Both have forged ahead to gain prestige in Troy's host of extra-curricular activities. 'll :lk lk High enrollment brought new equipment to Troy in the form of two laboratory rooms. A ce- ramics workshop and an addi- tional biology lab partly cared for special interests. Reviving an old custom, we had a home- room schedule every day, includ- ing assembly days and Fridays. if Il' if These reminiscences are of only a few of the brighter aspects of this busy year for our Class of '59. We all will recall what means the most to us individ- ually, in or out of the classroom. if Ill! all just as a football team experi- ences moments of anxiety and triumph, so has the hard work- ing team that has built your yearbook. Serving as captain of our team of twenty-four and calling the plays was an enlight- ening experience. With this 1959 publication gone to press, all our thanks go to our efficient "coach," Mrs. Greer. With her capable briefing on strategy and framework, our team will always recall happy memories of our adventures in learning that can never be repeated. if 'Xi 'lf As we seniors unite for a final "Hail and Farewell" on Class Day in May, it will be our last time to share our Trojan expe- riences as the class of '59. In the long procession to the tradition- al strains of "Pomp and Circum- stance," we will realize the nev- er-ending fun and learning ex- periences we have enjoyed in the shadows of the Tower. SF HRH all As we cross this threshold in life, we look "From Our Tower to Our Goal." With diplomas in hand we will always be proud to have been Trojans today, and we will strive to be the leaders of tomorrow. ll' :lf Sk Ro.vuLw-"-Tsgxfeeiis.-wcmcj. 276 BUTCH GERLACH, Kathy Elliott, Bev Bailey and Stuart Leonhart try out, "The Only True American Sports Car the '59 CORVETTE by CHEVROLET. The "59', Chevrolet "All New All Over Againv 277 PRCFESSICNAL Richard H. HamiH'on, D.D.S. Haler E. Kennedy, D.D.S. Dwigh+ Lawson, M.D. o. A. McDonald, Mn. Powers s. Pres+on, Mn. Wilxsfen a. Dickson, Mn. Roy Woodworih, D.D.S. Theodore E. Young, Mn. T 78 Nafional Reserve Mills Building Joe T. Casper, Jr., D.D.S. John W. Cavanaugh, MD Decker 8: Lessenclen, Derma+ologls+s Jack Garham, D.D.S. W. C. Hansen, D.D.S. Bruce W. Miller, D.D.S. Kirk Miller. M.D. L. C. Osborn, D.D.S. G. A. Wempe, D.D.S. DIRECTCRY Orville R. Clark, M.D. Francis T. Collins. M.D. Wm. H. Crouch, Jr., M.D. A. A. Fink, M.D. Finney, Hieberf, Beller 8: M Roberi' C. Hull, M.D. C. E. 8: C. S. Joss, M.D. Mau 8: McClure, M.D. E. A. McClin+oclc, M.D. O'Neil 81 Co++on, M.D. R. E. Pfueize, M.D. Pyle 8: Gray, M.D. Tappen 8: Roy, M.D. Trees, Joyce 8: Kroll, M.D. iller, M.D. Medical Aris Building Garlingliouse Building Davis 81 Davis, Op'rome+ris+s OTHERS Richard Ofhmer, D.D.S. i907 Gage Warren E. Rober+s, M.D. l9I I Gage Gordon A. Summers, Op+ome+ris+ Lee Building 279 IN TOPEKA ' IT'S OLDSMOBILE AT Jack Frost Motors 222 Wes'I 7+I'1 Sfreei' CE 5-3434 "Food or Refreshmenfs for all occasions HeIen's Sallev Says Ulf it is the finest in Portraiture, it is by Wfichvrsf' Always l'PITlf'lllIN'I' "Wirhvrs for Pictures." Service . Wlchers Portrait 2 II a.I'fl. Io I2 p.m. CE 4-9783 Snllrfr' 'l4llf1i?f'Il r D d N, ,V ,'s, I ,,.. .N,, O "ro i 'QW ""s' mimi 'fm 0 e 4- IIAI z lll x A- -.:.:: E 323152: , ,Q - V - ,,v,.,,, X Y ",g5,5ig1:5: :-:i:f:f:1.g.f. grrr' Q2' - '::2j., : : ' : : zl' :-. .:-,- 9 :,, .r., ,,.1...r..,,, , ,,r,,. 4, Plymoufh f- TI-ll EISDIAIADIN lfiflll DODGE CUSTOM ROYAL 4-DOOR HARDTOP NEW DODGE CARS OFFER TOP VISION- Low-Siunq, sleek, and prac+icaI. Ioo, are I959 Dedqe Sedans IiI:e The Iour-door RoyaI. New placemenf OI fhe rear-viev. mirror gives wider Iieid of vision Hwrouqh rear window, aI Iows qreaier range OI adiusimeni Ior individueI drivers. Side View dramafizes fin sI'yIinq, unique freavnenf ci Ieil Iiqhfs, back-up Iiqins. GIGSS area in Dodge Cars is careafes' in Us fIass, oiferinq 'true "ConIroI Iowerw visibiIiIy. Open Evenings 280 THE TQPEKA wQQLwQRTH'S We Shop fhe World AUTO SUPPLY for you Shop WoolworJrh's lncor oraled ard p for Topeka's Larqesl Seleclion l0I5 Kansas CE 3-l349 625-29 Kansas Ave. 's. JUST LOOKING at some of the fine clothes at SEARS are Ellen Thompson and Mary Newman. -'20 East sixth Phone CE 4-3461 4 Kwzapcdba W ampmeyfwe " STRATTCN OHEE EHIEHSHH Hardware n- SPORTING GOODS INC. - SpOI'l'lDQ Goods 932 Konsos Ave. Phone FL 7-4269 2307 W- Temh Ph- CE 3-1339 The Sfore Behind fhe Sporfs 0 M SIMILAR 'sliiij r if fy ' "uNiFoRMs or 17' DlsnNcTioN" ' I42I W. oilw Sireei Phone CE 5-0361 L Topeka. Kansas f , ! lr Fink Insurance Agency Compleie Insurance Service i405 Kansas Topeka's Newesi Bank offers a Complefe Banking Service 41 Free Parking 41 Drive-Up Tellers ak Niglni Deposiiory X Safe Deposii Boxes 'K Checking Accounis 41 Savings Accounis 'K Banking By Mail 'X Auio Loans 'X Personal Loans -Y Real Esiaie Loans Member Federal Deposii Insurance Corporafion ,u --, .3-eeegl ' 3'I'.A'1'Il Hifi Gage a+ I7+h TOPEKA, KANSAS WALLY SUE WALLACE wears the sneaker top with P' tartan plaid Jamaims by L! Thermo Jac as seen in SEV- R ENTEEN Magazine. KAREN GRIFFEE is wear- ing a striped Catalina shirt with Catalina shorts. Palace Sportswear Depart- ment for shorts, swim suits and play clothes. f I Ill Tkfpuiam flllll I 709-711 Kansas Avenue . . . In Topeka Since 1888 Robbieis Restaurant Topeka Blvd.Sou1'ln: ai 315+ Si. Serving I I 'ro 9 Daily CE 4-0474 MAGNUSON BROTHERS signs I4l0 Ka nsas Ave. 282 HERE ARE four of Topeka High's Juniors showing off Crosby's latest fashions. Dressed for her church meeting, Terry Mack wears a tailored suit by BETTY ROSE. George Hopkins will always look her best in her semi-formal by GAY GIBSON. Deanna Kirk is wearing a separate by JO HARDING, while a formal dress by CRYSTELETTE is being worn by Ruth Briscoe. 283 BEST WISHES TO ALL TROJANS! SENIORS Fred Martin, Henry Lautz, and Bob Harvey make sulphuric acid which is used in many ways by today's manufacturers. One im- portant development is in its use in the process of removing rust from steel while it is being fabricated for the construction industry. JUNIORS Danny Doyle, Larry johnson, and Bill Medlock look at the whys and wherefores of the fuel pump in the physics class demonstration. SOPHOMORES Susan Burrow, Carol Strobel, and Kathy DeWecse take a sharp interest in the biology show cases with their interesting contents. 284 if Seniors if Juniors if Sophomore-s DOUGLAS CONSTRUCTION COMPANY C Binneqls Useol Cars LET'S BUY-SELL OR TRADE SAVE S E 6 S.. ,- ....- .E- ,,- -:'. E ZS T 400 Wesl Gordon Sireel - Phone CE 3-2298 'AMERICAN TOURISTER LUGGAGE - BILLFOLDS GIFTS - BRIEF CASES - HAND BAGS - NOCONA BOOTS - PENDLETON SHIRTS - DOBBS HATS TOPEKA LEATHER SHOP Fine Lealher Goods and Wesfern Wear Experf Lealher and Zipper Repairing Saddles 732 KANSAS AVE. 4 Blocks Wesi of Norlh Topeka Pos? Office PHQNE CE 2-9342 TOPEKA- KANSAS Sam Carnahan enioys Ihe MODERN SHOE SERVICE MODERN SHOE SERVICE Specializing in Dyeing ancl Cleaning 916 Kansas Ave. CE 3-7425 I4I4 Wesl' I5I'h Slreel TIFFANY SHOE REPAIR The Home Of Invisible Shoe Repairing College Hill SHOREY DRUG STORE Reliable Prescripiion and Drug Service 600 W. Paramore Phone FL 9-9662 Don Pfuehe 6 ancl Marcia Myers are shown receiving I 5 'I'heir FREE gi'f+ 7' fromri-IE TOPEKA . - DIAMOND si-lop I 2 FEATURING ' ETHAN ALLEN ' OHEARN ' SPRAGUE CARLETON ' HERITAGE ' GUARANTY ' PENN HOUSE ' SHAW ' FLEX STEEL - AND MANY on-lens f FIIIIIIITIIIIE ,lierifcqe ,House "-I DICK MOORE lounges in the comfort of fine furniture nn.uw..ws amen-sm at his father's store. nn monrrma :tuna IMODIL noon msruvs Jayhawk Body Shop Cgpieg Ing, 908 West 6+I1 20 I 3 W. 6+h Ph. CE 5-3848 CE 5-8534 Body 84 Fender Repairs WRECK REBUILDING Complefe Painring Wrecker Service All Work Guaranreed Offset Mimeo- graph, Azograph, Spirit Photocopy, Folders Impression Papers The Complete Super Market featuring our own Fresh Baked Products "We Specialize in Decorated Cakes" Green's Super Marker Huntoon Sc Lakeside Located in the Westboro Mart Shopping Area LASSWELL'S Fine Foods llll West 6th St. Topeka, Kansas CASUAL, SCHOOL, or date attire, well chosen for the occasions by Karen Vantine, Shirley Eldien and Arlys Allen. ollegricr' 5' 286 DIBBlE'S Super Markers Since I887 Three Friendly Sfores Hunioon 81 Lane, A . 4, . .Plaza S+ore 2 lsi 8: Randolph. .. .... Universiiy Village 84 Topeka, , 4 ,,,, Square JERE WILKEY, Lael SCl'13l'tZ, and Janet CaI'lSOIl are Cn- joying some of the goodies from the POPCORN BOX. They have candied corn, caramel corn, popcorn balls, but- tered corn, caramel apples, candies and all sorts of novelties. 1'he POPCORN BOX Highland Cresi' Shopping Cenier CE 4-4382 Easi 29+h for Special Orders Laundry - Cleaning Linen Supply "Servicing ihe mosi' of Topeka Families Since I892" WHERE THERE'S MUSIC there's happiness. jay Sheetz, Margie Wingate, and Tammie I-'raker seek the best in records, hi-fi, stereo, and other fine music at the PLAZA T. V. H'-F' oward .lohnslone f mo nuuroon - rovsKA. KANSAS 5 E ' N TELEPHONE CE 2-5007 'T 28? THESE QUALITIES ARE BASIC TO FINE PHOTOGRAPHY Bar+on Phofography ..,.,A. I9 I 6 Gage Cl'1ris+opher S'I'udio. . , . , 4 .822 Kansas . Corliss Hafhaway ,.a.,, A A .727 Kansas Harold V. Lyle .. I4l9 W. Six+h CLEARN ESS Randall Boyett CI-Iodgej COMPOSITION Richard Goldsmith fWichersj 288 PERSONALITY Joan Watts QChristopherj CE 2-4837 A FL 4-8664 , CE 2-0424 CE 4-7I2I QUALITY Jay Faulconer QKer1t Lylej POSING EXPRESSION Kenny Peterson Don Pfuetze CH. V. Lylej fHathawayj Hodge Sh.dio ,.AA . I . 7l4 Kansas. , , , , . Keni' Lyle Siuclio. , .A,. l.206 W. Ten+h. . . . Rembrandi' Siudios, , .525 Kansas ,.4, . , , I Wichers Por+rai+ Siudioi , i,82I Kansas LIGHTING Deanna Patrick fllembrandtj Topekons are for SIMPLICITY Sue Falley QBartonj ,FL 4-7I53 CE 3-3777 CE 4-598I CE 4-0939 funafe in having the best professional service possible!! 289 Li. 3501 S. Topeka Blvd "Where Parficular People Eaf" A A THE TROJAN BAND HAMMOND ORGANS s1'ElNwAY CONN BAND AND owen INSTRUMENTS J E N N S PlANos 915 Kansas Mus.: Co' FL 4-ssoa ...D ,A jf Q Q IT HAS TO BE HOURS FRESHER B g pw X w 56133 "gf A I utter Krust W? ,Cf ws BAKED IN TOPEKA is X Topeka, Kansas rea Alexander: Bnoa. BAKING Co. 290 NEED Chairs? Tables? Dishes? Silver? Punch Bowls? Snack Seis? See TOPEKA CHAIR RENTAL I5I l Wesl' 6+h FL 4-73I4 9f ff ff I f Ki? ' ' scHooLs or CHAMPIONS -rf eee? l ' 5I5 Washburn I5OI Wesl 2Is+ Schoals af Accordlon Telephone: CEnlral 2-0453 900 Wes+ 6+h , CE I-473I For those who care about their ajypearancef SEWELL Bu'H'ery, Inc 609 College Ave Phone FL 7 4409 We make bells, cover bu++ons ancl clo buf- fonholing. See our 25,000 cards of bu'H'ons, ribbons, laces, and comple'l'e line of nofions. FRISBY'S NOTION SHOP :sw wes+ 6+h S+. CE 2-6800 DIANE FLOTT and Martha Blaisdell enjoy the comfort and attractiveness of casual clothes. "Fun-in-the-Sun Clothesv Grayce Shops 720 Kansas 605 Kansas A GROUP of eighty-seven enrolled at Topeka High after the October photography dead- line. Here are a few who gathered one evening. Front Row: Susie Collins. Rosemarie Sloyer, Joyce Urquhart, and Virginia Costeow. Row 2: Michael Smith, Jerry Brown, Bob Masters, and Stephen Nelson. -A- Index Allen, Shirley ....,....... 209 Allenis Drive-In .......... 290 185 i2lZ?5,Zg,?TSfGT3ii, 133.1154 155 Mm- Glenflm 47' 74' 156 8151556 All-SflzooI'P1zrIy ...... 112-117 Adams, Barbara ....... 40, 156 Alt' C1'm1'1f" - -, ""- 52' 54, 15? Adams, Jerry .... 99, 137, 138, Amnzfn' CYI?fh'a "'J ' ' ' 1.' 1,22 1113, 156 American field Senuce..16-Il Adams, Kay -'v" 46317, 91, 185 American linen Supply.. 25,1 Adams, Mari, Aim .A.----. 156 Andersen, Sally. ......... 185 Adcii, Louise ----"A.V 49' 209 Anderson, Bernice ....... 1:16 Adkins, Doiiaid .,-.--4 56, 156 Anderson, Bessie ........ 185 A111613 Dick iilili ..',..- 1 85 Anderson, Carol ...... 91, 210 Af1,,,ini51,-ation .i.....". 8,21 Anderson, Clara .. ... 185 ArI11er!i.sel11r'1zlx ....... 244-287 Amlcrson- Don "---"--- 185 Ahlstrom, Connie ..... 46, 185 Amlersonr George ----"- 210 Akerstrom, Karen ..34, 61, 185 1'-IHICYSOH, 109 -"-- 52, 33 210 Akergtmmy Larry- .... ' ,.-,. 133 Anderson, Judith ..... 85, 156 Allygrg, Xviley 15" .,'i... 12 Anderson, Linda ....... 44 156 Albin, Christina .. ..... 209 Alldefsfmv M3119 -------- 210 Alcala, David ,.....,..... 185 ANdC1'S0'L NCIS - - - -- - 185 Aldridge, Janet ...... 181, 185 Anderson. Ray .-.-.--... 185 Aleios, Riqhard ,,,,,,,,,, 183 Anderson, Richard ...15l 185 Alexnnrlrr Bmx. Anderson, Rita .....,.. 53 211 Baking Co. ...,..,,,, 290 Anderson, Sharon ..... 71 211 Alexander, Marla ........ 185 AHf1C1'S0lL Skip -. --4--- 185 Alexander, Mike ...... 49. 185 Andrews, Donna .. . . . . .211 Aley, Phyllis A. ........ 10, 11 Anspaugh, XVayne ......,. 156 Allen, Arlys .... 30, 72, 91, 156 Anstaett, Hugh .......... 156 Allen, Claudc.99, 125, 126, 156 Appenfeller, Dale ........ 212 Allen, Jimmie ...,......, 209 Appenfeller, Diana .... 185 292 Arbogast, Sharon ......... Arganbright, Bill ...... . Armandariz, Mrs. LaVon.. Armstrong jewelry ....... Armstrong, Armstrong, Robert J Robert ......, Arredondo, Juanita ....... Arredondo, Art Crnflr .....,.... Asel, Judith ......, Ash, Mrs. Lillian Ashley, Judith .... Manuel, ..59, Ashworth, Gloria , ........ Assemblies ........ Aten, Duane ,.... Athletics ..... T. .. Atkinson, John .... 212 212 ..8 252 185 . ..... 213 185 183 37 78, 79, 83, 156, 244 ....21,62 .....l56 156 ..l10, 111 ......,2l3 ...124-151 ..133,137. 138, 208, Atkisson, Linda ...... Aufleger, Carolyn .... Avers, Sonja ....... ..101 Avis, Sherry .......... Axton, Dave ....... - B - Babicki, Joseph .... ..l85 ...90 Bachm an, Margaret . 38, 71 Bachtell, Robert ...6l Bacon, Juanita .. ........ . 213 156 185 185 213 208 214 156 156 Badenoch, Robert . .... 214 Badger, Ruthann . .... 186 Baer, Maureen ,. ....... 186 Bailey, Beverly ....... 120,214 Bailey, Bobbie .... ...... 1 56 Bailey, Fred ...... .... 1 86 Bainbridge, Judy . . . ..,. 186 Baker, Alma ...... ,,.. l 86 Baker Francis .. .... 183 Baker, Gene ....... .... 1 83 Baker, Gwendolyn . . ,... 186 Baker Helen ..... .... 2 15 Balandran, Olivia .. ... 186 Bales, Franklin .. ....... 186 Ball, Charles .....,..... 156 Balmat, Jean ..,,... 39, '76, 77. 90, 156 Banker Pain! zu Wr1l11mper.263 Banker, Penelope ........ 156 Barbarow, Linda ........ 156 Barber, Raymond. . .?ll, 52 156 Barber, Velda ........... 156 Barber, 1Vayne .... 54, 99, 157 Bardsley, Betty ....... 93, 186 Bardsley Connie ........ 186 Bardsley Dan ........... 186 Bardsley, YVilliam ....... 186 Barham, Pete 78, 87, 99, 147, 148, 186, 248 Barnard, Gary ........,. 157 1' 158 Blake, Sally ....... 53, 54, Boaz, Gerald ..... Buck, Paul ...... Barnard, Jack . . . ...... .186 Barnett, Cheryl .......... 186 Barnett, David .... 44, 99, 125, 126, 157 Barnet! Motor Co. ........ 269 Barney, Ruth ............ 157 Barngrover, Donna ....... 215 Barr, Roger ........ , .... 186 Barraud, Wesley .... .... 1 57 Barrett, Carol ....... .... 2 15 Barrett, Charleen , . . .... 157 Barsch, Barbara .......,. 216 Bartell, Mervin ... ....186 Bartlett, Frank ..,,... 144, 186 Bartlett, Harry .......... 186 Bartlett, Myron .......... 216 Bartlett, Steve .... 125, 186 Bartley, Carl .... ....... 2 16 Barton, Gail .. ..,... 215 Barton, Jon ........,..... 216 Barton, Joseph ....,..,.... 183 Barton Plzolography ..... 288 Basketball ........... 136-141 Bass, Judy .............. 214 Bast, Barbara ........ 39, 186 Baude, Patrick ....... 33, 217 Baughman, Bill .52, 157 Bauman, Joan .... ..... 2 17 Baxter, Dave .... .36, 209 Bayless, Marvin ......... .12 Beach, Charles .... 73, 99, 117, 125, 126, 131, 155, 157, 179 Beach, Dick ...... 133, 219 Beadman, Deanna .... 91, 157 Beale, Hammond ........ 186 Bean, Ivan ,....... . . . 218 Beard, Martha ......... 218 Beasterfield, Larry ...... 218 Beatty, Louise .... 102, 157 Beatty, Wlilliam ....... 52, 157 Beck, Stan .......... 147, 219 Becker, David .... ....... 2 19 Becker, James .... 157, 256 Beckwith, Linda ........ 186 Beisecker Sash n Door ..,. 260 Beisecker, Thomas ..... 32, 33. 73, 158, 159, 254 Belcher, I.. E. Music Co.. 275 Belcher, Mahala .. 186, 271 Belcher, Noel ........... 158 Bell, Carol ..... 48, 50, 74, 101, Beller, David ............. Bennett, Barbara ......... Bennett, Betty ....... 93, 208, Bennett, Marcia ..... 102, Bennett, Sharrell ........ Benson, Richard ..... 36, 138, Benson, William ......... Benton, Marcelene ....... Benton, Norman ......... Benton, Oliver, ......... . Bentz, Marilyn ...... Berges, Joan .... Berges, Karen ...... Berkebile, Mary .. Berroth, Thomas . Berryman, Barbara Berryman, Ronald Bickerstaff, Dick ,.97, Bier, Charles Bier, John ...... 186, .57, 122. 151, Bigham, Sandra ........., Billington, Barry . Bingham, Carolyn 87. 144, Bingham, Mrs. 1Vi1ma ..... Iiinney, C. Used Cars ..... 94, 158 209 209 101, 209 186 186 137. 186 209 186 214 183 189 209 158 210 158 158 210 125. 186 158 212 158 133, 210 210 .21 285 Binney, Donald Binney, Janice... ....... Bird, Bill ...... .... 7 1, Bird, Vicki .... Bisel, Naomi ..... . . . Bishop, Deliliah Bistline, Sharon Black, Stephanie Blackburn, Betty .... . . . Blackwell, Sharon ....... . Blair, Cherry ............ Blaisdell, Martha ..... 71, 121, Blake, Dennis ... ... Blake, Richard .,......... 255, Blakely ak Co. Insurance... Blakel Owen y, ........... Blakeman, Mike ...... 71, 138, 141, Blancas, Delores .. ....... Blanchard, Ronnie ....... 158 186 186 211 212 211 158 158 186 212 212 102. 1.86 211 158, 268 272 186 137, 186 158 211 Blanden, Sharon ......... 213 Blankenship, Rupert ..... 213 Blevans, John P. .f ..... 12, 58 Blevins, Sharon ,......... 213 Bliss, Gerald .....30, 99, 125, 126, 158 Bliss, Ron ...... 133, 208, 213 Blocher, Larry ........... 213 Bloom, Nancy ............ 158 Bloomingdale, Gwen ......1:w8 Bluejacket, Jolene ........ 158 Board of Education ....... Boaz, Anita ......... .... BolJo's Drive-In Bocock, Carolyn .......... Bodenhausen, Judy .... 93, 8, 9 186 ....2l4 ....25l 213 213 Bodenhausen, Otto ..... 10, ll Boggs, Woodrow . ..... 44, 45, 47, 158 Boles, Thomas ..,, ..... 1 86 Bolnick, Mike .. ..... 214 Bomgardners ............. 263 Bonner, Kathryn ...... 34, 158 Boon, Mrs. Byron ....... 20, 21 Bornholdt, Thomas ...44, 186 Bortz, Diana ....... 44, 71, 187 Bottom, Shirley ....,..... 187 Bowen, Pamela .... 71, 102 187 Bowen, Yvonne ....... 34, 158 Bower, Theodore. .71, 151, 214 Bowers, J. B. .... 72, 73, 87, 99. 112, 114.125, 127.147, 148, 155, 158, 175 Bowes, Frances ........... 158 Bowman, Carla ..... 102, 214 Bowman, Laird ...... 29, 158 Bowser, Sonia ............ 187 Boyd D-X Service Station. .251 Boyett, Randall ...... 99, 125. 127, 158, 288 Boylan, Jalnes ..... 46, 90, 215 Boynton, Jane ........... 215 Boys' Pep Clull ...,....,. 122 Boys' Slate ...... ...... 7 4 Bracken, Earl ........ 49, 215 Bradberry, Floyd ......... 158 Bradford, Bill ......... 31, 215 Bradley, Dick ............ 187 Bramlett, Norman ........ 187 Brandenburg, Katherine ..2l5 Branham, Judy .......... 215 Branson, Sharon .......... 187 Bratton, Carol ........... 187 Bravence, Gerald ........ 215 Breithaupt, Mary..4-1, 45, 158 Brennan Funeral Home. , .253 Brewer, Jim ............. 215 Brian, Lula .... Brice, Arnett .... Brice, Edward ...... .....216 .....215 .....l87 Briman's jewelry ........ 270 Briscoe, Ruth ...46, 71, 113, 187, 195 Brison, Mary ........ 46, 142, 143, 159 Broadhead, Louis Broadnax Elsber , y . . . Brock, Carl ......... Brodecker, Larry Bromich, Sandra. .122 Brooks, Diane ....... Brooks, Michael Brosamer, Maxine .....216 .....l87 15. .........207 9244 .....187 .....2l6 ..,..l59 Brown, Billie ..... ....... 1 87 Brown, Bob .............. 187 Brown, Carolyn ..,... 53, 195 Brown, Connie .......... 216 Brown, Don .......... 57, 187 Brown, Donald ........... 217 Brown, Edward .......... 187 Brown, Gloria ........... 187 Brown, Harold ........ 49, 217 Brown, Jerry . , . ,..... .219 Brown, Judy ..... 35, 187 Brown, Judy .53, 187 Brown, Judy . . . .... .187 Brown, Kay .... .53, 159 Brown, Larry .... .... . .187 Brown, Linda .... ..... 1 87 Brown, Linda ............ 217 Brown, Mike ............. 218 Brown, Nancy. .53, 54, 102, 159 Brown, Phil ............. 187 Brownell, Karen ......... 217 Brownell, Stephen Browning, James Brumme, Dick Brune, Karen ....... 36,159 .....215 .....187 .....218 Brune, Mlilliam .......... 187 Bruner, Judith .... 86, 95, 187 Brunswick, Glenda ....... 187 Bryan, Michael .......... 183 Bryant, Claire ........... 159 Bryant, James ..... 73, 99, 159 Bryant, John ............. 159 Bryant, John ............. 218 Buchanan Dale Agency .... 251 Buchanan, Harold ........ 218 Buchanan, Mike ......... 187 Bugg, Robert .... Bnnds, Jim .... Bunds, Judy Burd, Melva ..... Burgess, Donna .... Burgess, Dorsey ..... Burgess, Steve ..... Burke, Bob ....... Ilurklzardl Boats .....l87 ..,..l59 ...,.219 .....159 .....219 .....159 187 .58, .....219 .....209 and lllotors ..,......., 266 Burkhardt, Dalbert ...... 159 Burkhardt, Joseph Burkhardt, Martha .......1.1 V9 ....l00, 101, 159 Burney, Phyllis .......... 188 Burroughs, Alice ..... 39, 188 Burrow, Susan . . . ..... .209 Busey, Marcella ......... 188 Business ......... ..... 4 0-41 Business Club ... ...... .91 Bussell, Connie ....... 95, 188 Butel, Phyllis ........ 93, 188 Butler, Mrs. Earl ....... 12, 35 Butler, Margaret .... 209 Butler, Martha . . . .... 159 Butler, Patricia .......... 209 Butterfield, Sharon .... 211, Butter-Krust Bread ..... 159 290 Byers, Jerry ............. 188 Byers Optical Service ..... 270 Byers, Sharon ........ 53 159 Byrne, Edward ........... 188 ... C .. Cabbage, Walter ....... 31, 159 Cabrara, Bill ..... ...... 2 13 Cadets .............. 100, 101 Cagle, Louis L. .....,...... 12 Cain, Patty .... 32, 95, 184 188 Cairl, Judy .............. 188 Calderwood, 1Villiam..70, 160 Caldwell, James .......... 188 Callahan, Larry ...... 46 209 Callen, Danny ........... 188 Calloway, Caroline ......., 188 Calloway, Jerotne ........ 160 Calloway, Joyce .......... 210 Campbell Bonita ........ 219 Campbell, Derrill .. ..... 160 Campbell, Gwenn ..... 36, 188 Campbell, Larry..133, 140, 210 Campbell Myrna .. ..... 160 Cantrell, Charles ......,.. 160 Cariker, Joy ..... ..... 2 17 Carlson, Danial .......... 160 Carlson, Janet ........ 160, 283 Carlson, Jean ....,... 86 211 Carlson's Music Co. ...... 275 Carnahan, Marilyn ....... 211 Carnahan, Sam...81, 160, 281 Carney, Sylvia ........ 52 211 Carothefs Tire Co. ....... 250 Carpenter, Jan ..... .... 2 ll Carper, Katherine ........ 160 Carper, Phillip .. .... 211 Carr, David .... .... 2 15 Carr, Stanley ...,. .... 2 15 Carriger, Mary ..... .... 2 12 Carrington, Diana ........ 160 Carrington, John ... ...,188 Carroll, Betty ...... .... 2 12 Carroll, Garland .., ..., .212 Carroll Radio Se T.V. Supply .. .... 269 Carroll, Sylvia ..., .... 1 88 Carson, Robert . . . .... 212 Carson, Ronald .. .... 188 Carter, Armelia . . .... 188 Carter, Fannie , . . .... 213 Carter, Johnny . . . ...... 213 Carver, Carolyn ........ .160 Casey, Constance .... 102 160 Casey, Lois ..... ...... 2 13 Cash, Braxton ... ....188 Caskey, Mary ............ 213 Caskey, Toney ........... 160 Casper, joe T., D.D.S. .... 278 Castardo, Domingo. . . 125, 188 Cflflllllllllgll, john W., M.D. ...........,..... 278 Cawthon, Garry Cawthon, YVilliam ..... 46 188 Cazier, Rosalie ........,.. 188 Challee, Nancy ........... 188 Cbaffin, Frank .... 46, 133 213 Chaloupek, Sherry ........ 160 Chamness, Perry JV. .. Chandler, Bern ...... .....20 .29 Chandler, Bonnie .... Chandley, Carole .. Chandley, Robert .... Channel, Clyde ....... Chapman, Larry ..... 56, Chapman, Paul ..... Chapman, Thomas Chappell, Mary .. Charay, David ....... Charles, Barbara ..... .49 160 188 160 213 160 212 125 211 160 210 214 293 Cheerleaders ........ 120, Chellis, Cheryl .....,..... Chess Club ..... ...,.. Child, Gene V. .... Chilgren, Judith Chisholm, Karlene ....... Chisholm, Lanafaye ...... Chisholm, Ralph ......... Choir ............. .... Chotlos, Bay .,........... 121 214 .90 .12 160 160 214 214 .46 215 Christenson, Connie ..3l, 216 Christenson, Kay. . .25, 80, 81, 102.134,135,l60, 169, 253 Christensen, Margaret .... 215 Christian, Charlotte ...... 216 Christian, Ray jeweler .... Christian, Robert ........ Christian, Rlllh Ann Christopher, Jacque ...... Christopher Studio ....... Christy, Stephanie ........ 271 160 160 160 288 160 City News Sc Gift Shop 270 Clark, Elmo .......... 33, 160 Clark, Georgetta ......... 188 Clark, Jean .............. 217 Clark, Judy ......,....... 188 Clark, Orville R. M.D. .... 279 Clark School of I3usiness..269 Clark, Serena . . . ......... 217 Clark Sharon ............ 217 Clark Suanne ..46, 72, 73, 161 Clark, Thomas ...... 133, 146, 147, 217 Claspill, Larry ........... 218 Class Album. ......... 154-219 Class Sponsors. . .154, 184, 208 Clausen, Glenda ......... Claussen, Larry .......... Clemmons, Bruce ........ Clifton, Kathy ........ 93, Cline, Patrick ............ Cline, Roger ............. Clinkenbeard, Ronald .... Cloud, Carol ............. Clouse, Loranine ........ Cluff, Helen ............. Clune, Georgia ........... Coca-Cola Bottling Co... Coder, James Cody, Ronald Coe, James . . . . . . . C0fm811, Rita Cohen, Callan ... ...... Cole, Emma . . ..... . . Cole, John ... ..... .... Cole, Linda .....,.. 52, 93, Cole, 33711116 ............. Colhouer, Louise ......... Collins, Francis T., M.D.. Collins, Susie ......,, 209. Colton, Buzz. . .44, 45, 188, 161 161 218 217 188 213 219 218 218 219 219 269 87 188 161 219 188 188 188 188 211 216 279 219 271 Colton, Leo ........... 13, 57 Columbia Title s Trust Co. ...... .. . . Combs, Charles . . . . . . . Comer, Jerry ............ Comfort, Karen ......... Comfort, Penelope. .42, 71 Conover, Elizabeth ....... Conrad, Cynthia .... 4, 101 Contents . .,..,......... . Cook, Alice .............. Cook, Garry ............. Cook, Harry ......... 177 Cook, Maureen.94, 95, 101 Cookson, Kav. .u ....... 49, Coon, Rinda ............. Cooper, Barbara ...... 208, Cooper, Carol ,...,.. . . . Cooper, Donna .... ..... 294 257 209 188 209 210 .13 161 ...5 210 188 188 188 188 211 211 211 188 Cooper, Larry .... .183 Cope, Jerry .... ..... 2 09 Copp, Harry ... ...188 Cornejo, Lupe ... ...189 Corrick, J1m ....... ..... 2 09 Costelow, Virginia ....... 219 Cottle, Caren ..... ..... 1 89 Cottrell's Furriers ........ 260 Courter, Terry ........... 189 Covert, Kathy.. .46, 47, 70, 78, 79, 102, 189, 199, Cowan, Joyce . . . . ........ 71, 270 189 Cowen, Gerald ........... 210 Cowger, Mrs. Irwin ....... 13 Cowherd, Gregory ........ 210 Cowsert, Robert .......... 189 Cox, Joan ............... 183 Coy, Homer S. ...... 13, 58, 59 211 Craft, Carl ...... .... 1 33, Craft, Sa11dy . .. .... .71, Craig, David . . . ..... 46, Craig, Phillip ........... Crandall, David. . .38, 133, Crandall, Dianne ......... Cramer, Richard Crane se Co. .... . Crank, Betsy .. Craver, Debbie . . . . . . . . Cregut, Judy .... ..... Crider, Gary ...... ..... Critchlow, LeRoy ........ Critchlow, Walter ,... .... 211 211 183 212 189 212 272 189 212 2l'3 189 213 189 Critchlow, WVil1iam ....... 189 Crith, Loretta ............ 189 Crosby Bros. ............. 283 Crosby, Crosby ...... 213 Cross Country ....... 144, 145 Crothers, Kathy ..7l, 102 213 Cro11ch, Deva ............ 189 Croucl1, John ......,. 161 Crouclz, Wm. H., M.D. .... 279 Crow, Martha ..... 53, 54, 72, 73 161 Crowder, Marva .......... 189 Crowe, Charlotte . . . ..... 189 Crume, Patricia ..,. ..... 1 61 Crump, Tom ........,... 213 Crumpton, Darry ........ 189 Cuevas, Maxine .... ..... 1 89 Cuffel, Barbara ..... ..... 1 61 Cummings, Judyth ....... 161 Cummins, Kurt .......... 189 Cummins, Shirley ........ 161 Currier, Sally ...... .,... 1 61 Curry, Ken ...... ..... 2 14 Curry, Lana ........ .213 Curry, Susan ..... 55, 207 Curtis, Patricia ........... 162 Custenlmrder tm Sons ...... 271 - D .. Dacquet, Georgia ......... 214 Dacquet, Patricia ..... 189 Dacschner, Lawrence . ..49, 162 Dairy Queen .......... 255 Dallas, Robert . . . . . 207 Dalton, John ..,. ...., 2 14 Dance Band ....... ...... 5 2 Dangerfield, Joyce ....... 189 Daniels, Don ............ 215 Daniels, Sharon ....... 162 Darling, Carolyn ......... 214 Daughtery, Mrs. Allen .13 Davenport, Chester A.. . 140 Davern, John ............ 189 Davern, Patricia .... ,.... 1 89 Daves, Sheila ............. 215 Daves, Tom .......... .63 Davies, Barbara.l5, 62, 162 Davis, Aaron ......... Davis, Barbara ....... Davis, Bill ........ 38, Davis, Bob ........... Davis, Charlene ...... Davis, Dale ........ Davis and Davis, Optometrists Davis Gary .......... ....2l5 .88, 189 71, 215 ....l90 ....2l5 190 ....279 ....l90 Davis Jed .... 71, 87, 83, 137, 138, 141, 144, 190 Davis Jerry ........ .... 1 62 Davis, Leroy .......... 13, 190 Davis, Luella ..... 46, 162 Davis, Michael ... .. . .216 Davis Naomi .. .. .... .35 Davis Roger ...,........ 216 Davis Sara ....... 53 120, 215 Davis Sharon ............ 162 Dawson, Janet ........... 190 Dean, Jack ............ 13, 136 Deatrick, Thomas ........ 190 Debate, ................ 32, 33 Decker 8: Lessenden- Dermatologists ........, 278 Deeter, Kirby ....... 184, 190, 246, 254 DeFries, Karen .... ..... 1 62 Deitrick, Beverly .... .190 Deller, Barbara .... ..... 1 62 DeLong, Edward .... .216 DeLude, Karen .... ..... 1 62 DeMoss, Chester .......... 216 Dennis, David ........ 46, 162 Dennis, Naomi ., ...,.. 190 Denzler, Jerry .... .... 2 17 Departments . . . . . .24, 59 Derby, Farris .... .... 1 90 Deskins, Linda ... .... 216 Deskins, Shirley .... .... 2 16 Desormiers, David ......... 46, 144, 190 Desormiers, Sharon .,... 162 DeWeese, Kathy ...... 53, 217, DeWeese, Ron ....... 102, Dewey, Nancy . .. Diamond, Lloyd .... Dilzbles ........... Dick, Mrs. Myra Dicke, Cheryl ........... Dickens, Dorothy ....... Dickerson, Paula ..49, 82, Dickenson, ' Dickinson, Richard ..... Theater ...... Linda ....... Dickinson Dickson, Dtana ..... .... Dickson, Fondetta ....... Dickson, Dickson, Marti ....... 102, Dieffenbaugh, Adelia ..38, Dillard, YVi11iam ........ Dilley, Harold E. ...... 13, Dillon, Sandra .......... Dinwiddie, Beth ...... 14, Dittemore, Nancy .... 49, Dixon, Judy ............ Dixson, Mary .... 44, 102, Docking, Governor ...... Dodge, Duane ........... Dolgoff, Robert ...32, 39, Dollar Cleaners ....,.... Domiuquez, John ....... Donaldson, Miss Elizabeth Donnelly, Patrick ....... Donnelly, Shari ......... Donovan, Vicki ......... Douglas, Clifford ........ Douglas, Construction Co. Douglas, Richard ....... 71. 280 190 190 190 287 .63 217 162 162 217 162 262 190 210 John R. ...... 13, 24 ' 190 190 190 101 217 218 218 218 162 143 217 190 252 190 ..8 183 162 219 217 284 190 Douglas, Ronald Douglas, Signal ..... Douglass, Richard .. Dowling, Denaze Downer, Merrill , 1" Downey, James ...29, 12.1 Downs, Jean .......... 44 1 1 Downs, Mike ............ Doyle, Kenneth Dozier, Cheryl .... Drake, Sherryn Drescher, Bennie .. Drescher, Rooney .. Drotts, Sandra ..... Drum, Majors ........... Drummond, David ...... Drummond, Marilyn ..... 47, 163, 190, Drury, Edna L. ......... . Duckwall's ........ Duckworth, Robert ...... Ducles, Virginia Dudley, Brenda .......... Dumars, V1k1 ............ Dumas, Jim ..... 99, 116, l37,l38,139,140,143, Dundon, Arthur Dunnaway, Dixie ..... Dunn, Nancy ........ DuPree, Richard Duran, Charles Duran, Frank ........ Duree, Richard D11IlCH, Thomas D-X Boron .......... Dyck, Victor ......... - E - Eaken, Sharon ..... Eastman, Gerald Eaton, Jeri .... ,. 67 167 187 1 , 162 162 190 219 162 162 162 190 190 162 162 190 162 162 .52 151, .44, 280 .13 270 190 190 219 163 136, 163 219 163. 244 190 219 .90 166 .'71 1 219 163 205 275 163 ....l90 ...,163 ....l90 Ebel, Susan ..... ...... 2 09 Eberhart, Alice ....... 46, 163 Eberhart, Bob ............ 209 Eberhart, Jean .... 32, 36, 189 1 49, 190 102. 190 163 Eberhart, Vera ........,.. Edelblute, Margaret ...... Edgar, Robert ........ .... Edinger, Chris .......... Edmonston, Susan .... 72, 163, 244, Edmundson, Mrs. James . Edmundson, Mary ...... Edsall, Edward .... Edwards, Delbert .. Edwards, Glenda . . . Edwards, Robert .... Edwards, Sonna .... Egland, Karen .... 53, Egli, Dick .......... Egy, Nancy .......... Eicholtz, Bill ....... Ekdahl, Jon ...32, 76, 102, 184, Eklund, Sharon ..... Elder, Kenneth ..l40, Eldien, Shirley .... 44, Elections .....,........ E11ot, Al .........,. Ellefson, Norman Elliott, Kathy ..53, 60, Elliott, Linda ....... Elliott, Prudence Ellithorpe, H. F.. . .. Elnicki, Charlotte .... Elting, Buster ........ 190 217 209 78, 272 .13 210 190 163 33, 84, 191 210 209 211 163 190 211 210 97. 254 191 144, 210 163,282 66, 67 .....l9l .....l9l 122,211 ...,.2l2 ...,.164 ......l3 35, 213 31, 83, 191, 192 Ford, John ............. ming, Julie. . 164, 167, Emahizer's .............. Emerson, Claude . . . . . . . Engbretson, Ricki ....... Engelbrecht, Robert .... England, Jerry .......... English, Crystal ......... Enochs, Shirley ....... 44, 173 269 191 211 191 217 211 164 Erickson, Dee Sporting Goods Co. ........... 281 Erickson, Hilda ......... 212 Erickson, Mark .... 54, 66, 80, 81, 82, 164,244 Erickson, Mary. .34, '78, 79, 164 Erwin, Benny ........... Erwin, D. L. ...13, 62, 99, Erwin, Judith ........... Escalante Lu e , p ...... 133, Escobar, Padro ......... Eshom, Sharon ......... 212 144 164 212 219 183 Espinosa, Edward .... 99, 125, 127, 164 Everett, Vernon ..... ' .... Everett, Wilma ......... Evertson, Robert ....,.. Ewbank, Russell ...... 46, -F- 191 213 213 191 Flott, Harry ............ Flowers Aaron ......... Fluharty, jean. .93, 95, 101? 215 216 164 Fly, Elbert M. ..... 14, 47, 87. 108, 111 Fly, Elizabeth ..... 44, 45, 49. 102, 164 Fly, John ................ 217 Flye, Jacqueline .......... 211 Focht, Mrs. Andrew J .... ..l4 Fockele, Fred .......... 58, Folger, Marilyn .... 40, 53, Football ............ 124, Foqua, Patricia .......... Forbes, Herb , ..... . . . . Forbes, Lawrence Forbes, Vera ..... l Ford, Mrs. Dorothy .- ..... Ford, Robert ...... 73, 98, Forinash, Carolyn ........ Forrer, Rosine .......... Forrest, Anita . . . . . . . Foreword ........ .... Foster, Beverly . . . . . . . Foster, Charles . . . . . . Foster, David . . . . . . . Foster,. Judy .......... 61, Foster, Lavonne .....,... French, Nancy ....... 101, Faculty .......... .... 1 2, 20 Fairman, Loren .......... 213 Fairmont Products ....... 261 Falley, Nancy ..53, 54, 60, 71, 161, 164, 289 Falley's Market ........... 259 Farnsworth, Robert ...... 214 Faulkner, Margie ..61, 92, 213 Faulconer, Jay .... 57, 66, 102, 161, 164, 244, 288 Faunce, Donna .......... 191 Faust, Don .............. 191 Faust, Martha ............ 213 Feaker, Sherry .... 53, 111, 214 Feasel, Ronnie ...... 133, 214 Feist, Mary .........,.... 214 Felch, Mildred .......... 191 Ferrel, Lauraine .......... 215 Fetter, Ann .......... 49, 215 Feyh, Charles ......... 33, 119 Fields, Roger .... ....... 1 83 File, Karen .............. 215 Fink, A. A., M.D. ........ 279 Fink, Carolyn ........ 20, 191 Fink, Emmett L. ........... 13 Fink, Elaine ..... 39, 189, 191 Fink, Elizabeth ...92, 120, 216 Fink Insurance Agency .. 282 Fink, Joyce ........... 31, 216 Finley, Bernice ........ 14, 102 Finney, Hielzert, Beller and Miller, M.D. .......... 279 217 Fisher, Gwendelyn ..4, 53, Fisher, Jeannie .......... 217 Fisher, Fisher, Johnnie ......... Kay ............. 165 .215 .215 Fisher, Linda ..... 44, 72, 73, 95, 101 164 Fisher, Sandra ........... 191 Fitts, Judith ..53, 71, 72, 103, 155, 164, 244 Fitzgibbons, Charles' ...... 191 Fleming, Bill ............ 215 Fleming, Leslie .......... 191 Fleming, Lloyd. .25. 80, 81 164 Flesher, Jack ......... 73, 164 Fletcher, Phyllis .,........ 21 :1 Flickinger, Elizabeth ..,.. 215 Florell, John ........ 125, 191 Flory, Dorothy, Dancing School ...........,... 250 Flott, Diane ...... 76, 94, 191 191 164 133 210 191 217 217 218 1.21 164 164 218 211 ..5 191 218 191 218 191 Fourmont, Mary ..,. .... 1 64 Fox, Carole ...... .. . 191 Fox, Charlotte .......... 219 Fox, Christina .......... 219 Fox, Dale ..44, 45, 47, 66, 137, 138, 164, 165 Fox Theaters ............ 250 Fraker, Tammany ...102, 113, 155, 164, 244 Francis, Sally .... 71, 102, 122, 191, 254 Francem, Julie .......... Frank, Richard ......... Franklin, George ..42, 125, Franklin, Margaret ..... Frazer, Myrna ..44, 48, 49 101, Frazer, Verna . .44, 48, 101, Frazier, James .......... Frecby, Everett ....... 57, Freed, Dennis .. ..... Freel, Janice ............ Freeland, Kent ......... Freeman, Frederick ..... Freeman, Harry ......... Freeman, Leona . . . . . . Freer, David ............ Freienmuth, Richard ..43, French Club ............ French, Louise ...86, 103, 191 214 191 164 94, 164 164 191 164 219 .64 219 191 191 164 191 192 ..92 192 French, Mrs. Freeman .... 14, 28, 29 Frey, Janet ..... .... 4 9, Frickey, Ken ........ 144, Frickey, Twila .... 46, 47, Friend, Ruth ..... 53, 54, Frisby's Notion Shop .... Fritsch, Carol ........... Fritton, Nancy. .26, 44, 80, Fritze, Melvin .......... Frost, Larry ............. Frost, Marcia. .6l, 102, 165, Frost Motors ........... Frost, Sarah ..46, 102, 189, Frye, Marilyn ..36, 71, 165, Fugate, Betty ...... Fuller Motor Future Homemakers Future Nurses ....... .. Future Teachers . . . . . co. .jfff 192 192 192 192 165 291 209 220 192 167 280 192 173 210 270 .95 .96 .94 Gabler, - G Robert Gaffney, Judy . . . Gager, Gaines, Carol .... Joyce ....... Mel ........ Gaines se Son Funeral Gaines, 209 211 211 211 192 253 Home .......... ...... Gaither, Max. .99, 125, 141, Galle, Linda ............. Gamino, Augustine ...... Garcia, Angelina 192 212 209 165 192 210 192 Garcia, Diego ...... .... Garcia, Tony ............ Gardner, Gale ........... Garham, jack, D.D.S. 278 Garlinghouse, Anne ..... 102, 208, 212 Garnett, Phyllis ...32, 54, 165 Garretson, Carol ......... 165 Garretson, Rosanna ...... 213 Garrett, Tom ..........., 216 Garrison, Ronald .. .... 192 Gas Service Co. .... .... 2 62 Gaskill, Linda ........... 213 Gassdorf, Richard ........ 165 Gastineau, Jayna .. .... 165 Gatewood, Curtis ........ 183 Gatewood, Nancy ........ 213 Gay, Robert .... 125, 127, 192 Gentry, Curtis ........... 210 Geor e Sharon ..........2l4 g , Geren, Sandy ............ 214 Gerlach, Harold .... 147, 165 Gettig, George ........... 165 Giblfs Clothing .......... 250 Gibbs, Cecelia . .... 165 Gibbs, Charles . ...... 192 Gibbs, Judi .............. 215 Gibeson, Judy ........... 215 Gibson, Jim ......... 147, 211 Gifford, Sandy ........... 215 Gilbert, Clyde E. ...... 14, 15 Gilbert, Gary .. .... 192 Gilbert, Georgia .... .... 1 92 Gilbert, Lydia ............ 165 Gilbert, Shirley .......... 216 Gilchrist, Bill .,.l25, 127, 211 Gilger, Glenda ........... 192 Gill, Jim ................ 192 Gilreath, John . . . ...... 165 Ginter, Ralph ........ 63, 212 Gipson, Victor ... ..... . .58 Girls' Pep Club .. .... 122 Girls' State ..... .,... 7 4 Gish, Linda .............. 216 Gladfelter, Frank ..... 140, 212 Gladfelter, Mrs. Frank ..... 14 Gladfelter, Harold ........ 192 Glanville, Marcia ........ 192 Glaspy, Toni ............. 219 Glee Clubs ............ 44, 45 192 Glendening, David .... 40 Glenn, Norma ........... 192 Glenn, Shirley ........... 165 Glover, Gerald .........,. 212 Glover and Newcomb Architects ............ 257 Godfrey, Marvin ...... 46 213 Godwin, Yvendell R.. ,8. 9, 110 Goldsmith, Richard ..73, 159, 161, 165, 171, 244, 288 Goldsmith, Robert ....... Gomez, 213 Gomez, Bill ........ .... 1 92 213 192 Joe ...... Gonzales, A1 ..... Gonzales, Albert Gonzales, Anita Gonzales, Jose. .50, Thomas ...... 133 Gooch , ........2l4 52,151 165 214 Good, Lawrence ..33, 62, 127, Gooden, Deanna ..... 166, Goodin, Carolyn ...44, 47, Goodman, Mary .33, 46,47, Goodman, Norman ...... Gordon, Linda ..142, 143, Gordon, Paul ........... Gordon, Sandra ......... 125. 183 244 166 192 183 166 215 217 Gorrell, Judith. .72, 95, 102, 166 Graemba, Mrs. Betty .... .21 Gragert, Pat ............ 192 Gragg, Sharon ..... 192 Graman, Richard ....... 212 Grame, Ella ............ 192 Grant, Janet .....,..... 192 Grantham, Marilyn ..102, 215 Gray, Cathy ........,... 192 Gray, Joan ........ 30, 71, 166 Graybeal, Curtis ........ 215 Graybeal, Lawrence ...... 127. 165, 183 Grayce Shops ........... 291 Green, Eldana .......... 166 Green, Julie ..46, 47, 103, 192 Green, Margaret ........ 217 Greene, Richard ...... 46, 192 Green's Super Market 286 Greenwood, David ...... 192 Greer, Betsy. .103, 105, 192, 254 Greer, Mrs. William J. .... 14. 78, 81, 82, 214, 272 Gresser, Andrea . .102, 208, 217 Gresser, Barbara ..44, 122, 155. 166, 244 Grey, Virginia .......... 192 Gridley, Marcene ..44, 45, 166 Griffee, Karen ..75, 80, 81 83. 163, 166, 244, 278 Griffith, Pat ............ 218 Griffith, William A...l4, 30,77 Griffiths, Bill ........... 192 Grisham, Burma ........ 192 Griswold, Lynn ..73, 99, 125, 127, 166 Grooms, Albert .......... 192 Gross, Bob ............ 33, 193 Grove, Douglas .......... 193 Grover, Anthony ........ 215 Groves, Lorma ..10l, 159, 166 Grubb, Glenn ............ 216 Grubbs, Helen .......... 183 Grunewald, Bob ..29,i125, 193 Guerrero, Candido ....... 216 Guerrero, Carroll ........ 218 Guerrero, Mario ....... 44 45. 47. 166 Guerrero, Sally .......... 166 Gunnerson, Marilyn ...... 219 Gurss, LaDene ...54, 102, 112, 115, 120, 121,166,244 Gu-rss, Sharrol ....... 102, 193 Gutierrez, Genero ........ 193 Gutler, Vlayne ........... 166 - H - Haag, Torrence E. .... 14, 58 Hadden, Edward ....... .. .14 Haefner, Kenny .. .... 193 Haflich, Jackie .. .... 219 Hagen, John .... , .... 166 Haggard, Gloria ......... 193 Hahn, Larry ......... 83, 217 Hainline, Roy ........,... 193 Haldeman, Arden . .... 193 Haldeman, Robert ...... 183 Haley, Ann .......... 93, 193 Hall, Fred ...... ...... 2 17 Hall, Pauline ... . . . . .21 Halleck, Edona .. .... 209 295 Halleck, Jerry .... 46, 151, 166 Hallman, Robert M. ...14, 18 193 Halperin, Jim ............ Ham, Harriet ..... ..... 1 4 Ham, Ruth .............. 193 Hamilton, Albert . ......, 193 Hamilton, Hudson ....... Hamilton, Janette .... 101, Hamilton, Judy .......... Hamilton, Linda ........ Hamilton, Richard H., D.D.S. .........,,... . Hamilton, Tom ...32, 33, Hammond, Mary ........ 193 166 193 210 278 193 213 Hampton, lVil1ie ,....... 193 210 Hancock, Dawna ...... 35, Handley, James .......... 166 217 Handy, George ...,...... Haney, Deanna .......... Hankenson, Kathleen .... Hankins, Carolyn .... 154, Hanley, Rebecca ......... Hanna, Chuck ........... Hanna, Mrs. Michael J. .. Hanna's Men's Store Hannay, June ........ 71 Hannon, Roy ........ 194 Hansen, W. C., D.D.S. Harbaugh, Lonna . 2 . .101 Harbour, Larry. . Harden, Judy ..... . Harder, Mrs. Inez .... . . . 167 213 Hardy, Lila ..... .... Harmon, John ... .... Harper, Albert .. .... Harper, Paul .. .... Harr, Connie ... .... Harris, Gloria . ..,..... . . Harris, Ida .............. Harris, Noel ........ 194, Harris, Sharon ........... Harris, Virginia ...... 33, Harrison, Charles . .54, 99, 151, Harrison, Diana. .12,-14, 96, Harrison, Viola ..... - ..... Harry, Dennis ........... Hart, Ruben ............ Harter, Sharlenne ........ Hartley, Linda .......... Hartzell's Grocery ....... 1 Harvey, Robert ..161, 166, Hastings, Gary .......... Hastings, Gayla .... 36, 194, Hastings, Karen .......... Hatfield, Sharon ...... 44, Hathaway, Corliss Studio Havens, Sara ............ Hawkins, Janet .. .... Hawkins, Rose .. ...... 193 211 166 194 215 .14 262 166 219 278 194 194 211 .21 212 218 218 194 212 213 194 209 194 166 144. 160 194 213 194 219 194 213 257 171 166 197 166 166 288 194 214 194 Hawks, Sharon ....,. .... 1 94 Hawley, VVi11iam .... 163, 167 Hawver, Gail ............ 183 Hawver, Dennis ..... 46, 135, 151 219 Hawver, Jerry ..... 99, 125, 128 137 139, 194 Hayes, Daniel ......,..... 209 Hayes, Donna ........... 214 Hayes, Gary ...36, 73, 99, 125, 128,135 167 253 Hayes, Keil .............. 194 Hayes, Lilly ........ .46 183 Hayes, Melva ........ 83, 194 Hayes, Vernon G. ......... 14 Hazlett, Allan ..,..... 33 209 Heath, Janet .. ...... 194 Heath, Lois ....., 167 Heath, Mike .52, 209 Heath, Sharon ... . . . .194 Heberling, Sonja .. .... 194 296 Heckathorn, Jesslyn ....... Hedges, Gary ....,.. 147, Hedges, Sharon .......... Hedrick, Judith ........ 44, 83. Hedstrom, Erik ......., 54, Heil, Susan. .32,70,80, 159, 167 194 194 49, 194 210 167 Heinze, Linda ............ 215 Heitzman, Paul R. ...... 14, 70 280 Helen's Catering Service. .. Hendersonis Drug Store Henirich, Sue ............. Heller, Linda ............. 266 194 215 Holberg, David ....... 125, 195 Holbrook, Sally ........... 168 Holden, Sylvia ..... ...... 1 68 Holford, Richard ........ 195 Helm, Karolyn. .53, 54, 55, 167 Henderson, Jean ...... 102, 194 Henderson, Jean .......... 215 Henderson, June K. ..... 15, 28 Henderson Norman ....... 167 Henderson Henderson Henderson Hendrix, Clarence ........ 194 Steva ......... 216 Timothy ...... 183 .63 Shirley. .46, 92, Hendrix, James ........... 183 Holland, Joyce ........ 49, 168 Holle, Judy ..... 44, 72, 95, 168 Holmes, David ............ 195 Holoman, Barbara ........ 195 Holston, Glen ..... .... 1 68 Holt, Bruce .... .... 1 68 Holt, Jean .... ...... 1 95 Holt, Karen .... .... 4 1, 195 Holt, Larry ........ ...... 1 83 Holtz, Edith .............. 168 Holyoke, Marjory ..... 34, 168 Homecoming ......... 134, 135 Home Economics ....... 34, 35 Honeyman, Sharon ........ 195 Honor Pep Club .......... 122 Hopkins, George. .39, 44, 47, 71, 103, 113, 120, 121, 195, 201, 272 Hopkins, John ......... 76, 195 Hopkins, Mary E. ..... . Henrie, Bernard ...... 125, Henry, Judith ........... Henson, Jeanene ...... 189, Henson, Owen M...l0, ll, Heptig, Yvonne ....... 91, Herbison, Dewaine ........ Hermann, Myrna ...... 37, Hernandez, Esther ....... Hernandez, Leon, ....,... Herrick, Martha ...., 15, 103, 104, Hershey, Susan .......... Hess jewelers .... . ........ 167 211 194 110 167 194 167 211 194 17. 106 211 266 Hess, Larry .............. 211 Hetherington, Connie .... 212 Heuamann, Carol ....., 52, 212 Hickman, Gary ..... 27, 88, 99, 151, 167 Hicks, Earl ...,........... 194 Hicks, Ronald .... ...... 1 94 Hicks, Vesta ..... ..... 1 94 Hiebert, Henry ........ 32, 194 Higgins, Gail ............ 194 Higgins, Karolyn ......... Highland Crest Bowling.. Hilbert, Connie ........ 86 Hildebrand, Robert ,,.... 1 167 262 194 194 Hildebrandt, Royce ....... 194 Hill and Dale Restaurant. 266 Hill, David .............. 194 Hill, Fred, Inc. .......... 271 Hill, James M. ..... 15, 20, 33 Hill, Kathleen. .44, 47, 113, 195 Hill, Marion ............. 183 Hill Mary Sue .... 28, 167, 173 Hill, Pamela ........... 39 195 Hilliard, Nancy ....... 167, 267 Hillmer Leather Shop ..... 252 Hillrichs, Bradford ........ Hillrichs, Susan ........... Hills, Joyce ....... . . . Hilsenbeck, Steve ... ... Hilyard, Connie .... . . . Hinds, Lyle ......... ... Hines, Phyllis ............ Hippensteel, David ....... H1-1 .................... Hodge Studio ........,.... Hodges, Ronald ..... 69, 70, 122, Hodison, Charles Hoffman, Georgia ......... Hoffman, Phil ............ 183 213 195 167 217 167 .87 289 74 167 168 168 .58 Hofwolt, Susan ....... 103, 168 Hogan, Janet ..... ....., 1 95 Hohn, Mary ......., .... 2 17 Hokanson, Sherry ......... 217 .15, 25 1- Hopkins, Sandra ......... 195 Horne, Constance ...... 34, 168 Horne, Kenneth ......... 217 Horner, Nancy ........... 218 Horner, Seward ....... 140, 218 Horton, Beverly .......,.. 218 Horton, Larry . . . ..... 195 Hoss, Penny ............. 195 Hotel jayhawk ........... 255 Houdeyshell Clothing .... 266 Hough, Donald ..,.... 125, 168 House, Chari ............ 195 Houseworth, Carolyn ...... 11, 110, 219 Howard, Bob ....,.... 133, 219 Howard, Gale . . . ..... . 168 Howard, Nancy .... ..,. 1 68 Howell, Rose ........ 209 Howell, Thomas .... . . . 209 Howes, Harriet .... ..... 1 68 Howes, Stephen ........ 30 99, 147, 168 Hoyt, Preston ..... 87, 147, 209 Huber, Richard .......... 168 Hudkins, Naomi ......... 195 Huebner, Carolyn .... . . . 168 Huffman, John .......... 168 Hull, Robert C., M.D. .... 2,79 Hulse, Marigrace ......... 209 Humphries, Larry .... . . . 195 Hunsicker, Alice ..... . . . 168 Hunsicker, Marilyn ...... 210 Hunt, Carolyn ........... 210 Hunt, Janet ...... 1 ..... 4, 195 Hunt, Mignon .,.. 1.25, 44, 168 Hunter, Patricia ......... 195 Huntsman, Janice ...... 46, 195 Hurd, Benson.. ., ..39, 71, 210 Hurd, Elisha .... 1.27, 133, 211 Hussey Insurance Agency . 251 Hutchens, Hal ....... ' .... 211 Hutchens, Richard .... 54, 167, 168, 244 Hutchison, Frances S. .... .15 Hutchinson, Larry ..,.. 52, 168 Hutchinson, Vicki ........ 217 Hutsell, Kathie .... 218 Hutton, Carol ........... 218 Hutton, Nathaniel ..... 44, 168 Hygenic Cleaners ........ 2191 Hyle,Margarc-t..53,54,168,169 Hysten, Jerry ....... Hysten, Julia ....... .. 1 - Industrial Arts ..... ..133, 211 ..168,1f' Inlay, Wayne .... 19 ....56, 51 219 Innes, Jean ..... .... 1 95 Innes, John .... .... 2 09 Iott, Karen .... I .......... 210 Ireland, Deloris .......... 195 Irwin, Robert ..,... 73, 84, 113. 169, 173 Issac, Jerry ..... ....... 2 10 Ives, Margaret ......... 32, 195 - J - Jack, John ........ . . 196 Jackman, Albert . . . .... .169 Jackson, Barbara ......... 196 Jackson, Eric .......... 49, 211 Jackson, Grover .....,.... 169 Jackson, Joyce .... ..... 1 96 Jackson, Lynne .......... 196 Jackson, Patricia .......... 169 Jackson, Paul. .99, 144,145,183 James, Bill ............... 196 jaquith's Pharmacy ....... 251 Jared, Carolyn ..... 44, 45, 169 Jasperson, Nancy .... 44, 45, 72. 4 135 76, 77, 120, 121, 13 , 157,161,169, 244 jayhawk Body Shop ....... 286 jayhazuk Drugs ........... 259 Je11ison,Jo Ann. .44, 47, 78, 79. 96, 101, 169,244 jenkins Music Co. ........ 2190 15 Jennings, Robert D. ....... . , 97, 151 Jenssen, Marilyn. . . ,... 169 Jeter, Richard .... ....... 1 96 Johnson, Bill .......... 46, 196 Johnson, Blaine ....... 59, 169 Johnson, Carl. .99, 125, 184 196 Johnson, Clara .......... 196 Johnson, Claude ..,...... 196 Johnson, Franklin ........ 196 Johnson, James .... .... 1 83 Johnson, Jo .............. 209 Johnson, Judith ....... 73, 169 Johnson, Kenneth ........ 169 Johnson, Larry .... 44, 128, 170 Johnson, Larry ....... 196, 280 Johnson, Marilyn ........ 196 Johnson, Max .... 125, 128, 136. l37,l38, 139, 140, 143, 170 Johnson, Norman E. .... 16, 69 Johnson, Ray ............. 196 Johnson, Richard ......... 211 Johnson, Richard ...72, 73, 99. 144, 145, 169,244 Johnson, Sheryl ........... 209 Johnson, Warren .......... 196 Johnson, William ...... 57, 170 Johnston, Buddy .......... 196 Johnston, Janet ........... 170 Johnston, Karen ....... 34, 210 Johnston, Linda .......... 196 Johnston, Ray ............ 217 Iolmstone, Howard Signs . .287 Jones, Alta ........... 101, 196 Jones, Barton .....,....... 196 Jones, Carolyn .... ..... 1 96 Jones, James ...... ..... 2 17 Jones, J. W. .... ...... 1 6, 27 Jones, Larry .............. 170 Jones, Marcia ...... 53, 54, 170 jones, Philip . .. .... 151, 196 Jones, Phyllis ...,.. 35, 46, 196 Jones, Salli .............. 170 Jones,-Susan ........... 46, 196 jordan Electric Cot. ........ 271 joss, C. F. and C. S., M.D.. 2,79 Jovalis, Fanny ............ 211 junior Class Officers ..... 184 junior Pictures ...... 185-207 junior Red Cross ........ ..83 -K- Kampschroeder, Marian . . . Kampsen, Helen .......... Kane, Linda ........... 71, Kansas Power Xa Light ..... Karnowski, Greg .......... Kaske, Neal ............... Kaul, Judith .......... 91, Kay, Susan. .46, 47, 189, 193, Kearney, Carol ............ Kearney, Sherry .,..,...... Keefe, Pat ........ .... Keeling, Henry ... .... Keen, Eleanor .... .... Keitel, Roy ..... .... Keith, John Keithly, Mary ............ Keller, Frank ....... 38, 67, Kelley, Frank ......... 144, 178 211 196 260 215 211 1-70 196 211 217 219 196 196 196 196 196 212 196 Kelley, Karen... ..,... . 196 Kelly, James ............. 218 Kelly, Judith ..,...,..... 219 Kelly, Patrick. .50, 74, 170, 177, 244, 258 Kemper, Phillip ...... 144, 170 Kemper, Robert ......... 170 Kennedy, David ...... 133, 209 Kennedy, Haler E., D.D.S. 278 Kennedy, Sandy .......... 209 Kennedy, Trish.71,83, 113,209 Kerbs, Linda ...... 46, 196, 256 Kerelegan, Ronald ....... 216 Kerle, Janie ..: ........... 212 Kerle, Jim ............... 196 Kern, Patty ............ 94, 196 Ketterman, Thomas ...... Keucher, Peggy ..... 49, 80, Key Club ................ Key Noters .... ....... Kibby, Jim .............. Kibler, Barbara .... 49, 71. 183 196 ..84 ...Q2 .196 212 Kibler, Catherine ....... 49, 71, 159, 170 Kieswetter, Douglas ..... 56.99, l6l,l67, 170,244 Killam, Edith ...... 53, 54, 170 Killam, Howard ....... 46, 212 Kimble, Patricia ....... 46, 170 Kinder, Connie ........... 212 Kinder, Donald .......... 196 King, Carrie ....... 46, 47, 196 King, Darrel .............. 209 King, Ellen ..... ....... 1 97 King Pharmacy .......... 275 King, Ralph ..........,.. 170 Kingman, Mrs. Esther G. . .16 Kington, Kathy ........... 213 Kirk, Deanna ...46,47, 78, 187, 189, 197 279 Kirk, George ...,....,... 197 Kirkwood, Karen ...71, 78, 101 170,248 Kistler, Kathryn .......... 213 Kistler, Lloyd W. ...... 16, 207 Kistler, Nancy ..... 60, 170, 244 Kitchener, Joan .......... 213 Kitts, Doris ............... 213 Klesath, Charles .,.... 140, Kline, Robert ..... ..... 212 197 Klugg, Joe ............ 52, 212 Knecht, Clovis I. .... .... . Knickerbocker, Philip .... Knight, Bonnie .......... Knowles, George ....... 49, Kohler, Paul ...,. ..... Kovacs, Steve. . . . . . Kramer, John. .. . . . Kramer, Lloyd .... . . . Kraus, Karen ... ... Krentz, Mary .. . . .. .16 197 213 213 183 211 170 213 197 197 Krentz, Sondra ..... Kress, Ronald ..... . Kress, Sherrol .......... Krionderis, Gailya . . . K TOP ........... ,. . Kuebler, Carolyn ..... Kuehn, Marvin. .46, 71, Kuker, Roger ........ Kuykendall, Karen. . . -L- LaCroix, Renee ...... Ladner, Marty ..... . Lafferty, Larry ,.... Laird, James ..... . . Lake, Daniel ......... Lake, Judd ........... LaMar, Jo Hanna .... 123, 140 ..45, 91, ..93, 170 213 170 214 254 215 213 170 197 197 215 209 209 213 197 170 Lambott, Gary ..... ..... 1 97 Lancaster, Larry .......... 217 Landes, Richard ....... 88, 197 Landon, Mary ......... 35, 210 Lane, John ...... ...... 2 14 Lane, Rowena ............ 209 Laney, Carol .......... 39, 170 Laney, Chester A. ...... 16, 147 Langsdorf, Francy ...... 66, 209 Langsdorf, Herb .......... 210 Language .............. 38, 39 Lantis, Sharon ..... ,..... 2 10 Larmer, Nancy D.. ,. . . . . .16 Larson, Deanna .... ,... 1 97 Larson, Loyce ............ 210 I.asswell's ............... 28'6 Laster, Linda ...... 54, 165, 170 Laster, Ronnie ............ 197 Latter, Thomas. .67, 69, 83, 170, 244,258 Lautz, Henry ....... 28, 73, 171 Lavery, Bill ... ........ .213 Lavery, John ............. 183 Lawler, Ruth ............. 197 Lawrence, Connie ......... 213 Lawrence, Danny ......... 171 I.!1'l1'S07l, Dwight, M.D. ..... 278 Layes, Mlilliam ............ 171 Layman, Donna .... .... 2 14 Leabo, Larry .... .... 2 13 Leach, Patricia .... .... 1 71 Leamer, Patricia .... .... 2 14 Lee, Alice .....,. ,... 1 71 Lee, Connie ....2l4 Lee, Sandra .... .... 2 15 Lee, Wanda . . . .... 197 Lehman, Don ..,.......... 197 Leighty, Jerry ......... 46, 197 Lemaire, Dorothy ......... 209 Lemons, Jim ....... .... 2 14 Leonard, Marita .... .... 1 97 Leonhart, Joyce ........... 171 Leonhart, Stuart ....... 99, 125, 132 171 Lessenden, Sandy ......... 215 Lester Douglas ...... .49, 214 Levier, Bernadette ........ 197 Levin, Gail ............... 214 Lewey Beverly ........... 215 Lewis, Arthur ....... 140, 214 Lewis, Byron. ..... .197 Lewis, Gary ..... .... 2 15 Lewis, Janet ....... ...... 2 15 Lewis, Kenneth ...... .44, 197 Lewis, Leonard ...... 151, 215 Lewis, Loretta .... ...... 2 16 Lewis, Patsy ..... .... 1 97 Lewis, Sharon .... ..,, 2 16 Libbey, Irene ..... .... 1 83 Library ................... 42 Lieberman, Marvin ....... 171 Liggett, Dona ....... .... 2 16 Light, Linda ...... ...... Lindsey, Kenny ....... 207, Lindstrom, Gerald ....... Line, John .............. Lineberry, Stephen ....... Lingo, Mrs. Robert M. Linscott, Scott ........ 147, Lira, Fernando .......... Lister, Sharon .... .... Little, Dorothy .......... Loebsaek, Kay ........... Loebsack, Vicki .... 44, 47. 189, 197. Logan, Edwin ............. Logan, Judy .............. Louvrnan Hill Pharmacy . . Long, Donna ............. Ling, Jim ............. 33, Long, Pat ............... Longstaff, Mariorie .....,. Longstaff, Ralph ...... 125, Longstaff, Sam ........... Loomis, Ruth M. ........ . Lopez, Gloria ....,....... Lopez, Joe ..........,..... Lord, Linda ........ 44. 45, 216 211 197 183 197 .16 214 197 197 171 216 103, 260 215 216 256 183 215 217 217 197 197 .16 216 198 171 Loughmiller, Linda. .29, 88. 89, 100, 101, 171 Love, Taggart and Robb, Inc. .... Loveland, Marilyn ........ Luetie, Karen .... Lund, John E. ........... . Lundgren, Mary .... 46, 54, Lungstrum, Evon ...... 46, Lunt, Donald ............. 259 217 217 .16 171 198 217 Luttiohann, Barbara .,.... 172 Luttjohann, Larry. . .38. 54, 71, 99,135,139 172 Lutz, Carol ..........,.... 172 Lux, Tom .....,.......... 216 Lyle, Harold V. Studio .... 288 Lyle, Kent Studio .....,... 289 I.yIe's Restaurant .........276 Lynch, Dennis ............ 198 Lynch, Terry ......... 140, 216 Lynn, George ..... .... 5 4 216 Lynn, Jess ....... ..... 2 16 Lyon, Judith ...... ...172 - M - Mace's jewelry ............ 263 Macey, Ann ............,. 198 Mack, Terry ..... 193, 198, 279 Madl, Donald ...... 15, 16 100 Madrigals ................. 45 Magathan, Gary .......... 198 Magerkurth, Tom .... 147, Magn uson Brothers Signs. 211 282 Maintenance ......,.... 62, 63 Maiorettes ................ 52 Mallory, Joseph ........... 198 Manderino, Judith ..... 54, 172 Manley, Jeffrey ........ 78, 172 Manlove, Carol .... ..... 1 72 Mann, Susan ..... .... 1 98 Mannen, Donna .... .... 2 10 Manning, Kevin ... ...198 Manning, Nancy . .. . . . .198 Marling, Randy ...... . . . .212 MarIing's Furniture ....... 257 Marney, Larry ............ 198 Marrs, Dorothy ........ 46 198 Marsh, Ronald ........ 46 172 Marshall, David .... 46,80. 102. 147, 191, 198 Marshall, Jim ...... 88, 89 198 Marshall, Jo Ann. . .32, 33 198 Marshall, Margaret ........ 211 Marshall, Thomas ..... 52 213 Marshall, Mrs. Fred W ..... 16 Martin, Betty ............. 211 Marin, Ellen ........., 71, 172 Martin, Fredric. .46,71,73,172 Martin, Jesse ............, 198 Martin, John ......,.. 133, 213 Martin, Lois .............. 211 Martin Lumber Co. ....... 266 Martin, Marilyn .......... 172 Martin, Susan .... 44, 53, 54, 72, 78, 101, 172 Martinez, Tony ........... 214 Masters, Bob ... .. . . . .219 Math Club .... ...... 9 0 Mathematics .... ..,. 2 8, 29 Mathers, Mary ............ 212 Matney, Russell ........... 198 Mau and McClure, MD. ..279 Maupin, Theodore .... 172, 244 Maupin, Terry .......,,,., 212 Maust, Richard ........... 214 Maxwell, Nancy ........... 198 May, Janice .... 28, 71, 165, 172 May, Larry ..,............ 217 Mayfield, Delta .....,..... 172 Mayhew, Judith ........... 172 McBride, James . .' ..... 28. 102, 198,260 McCabe, Mike ......... 32, 198 McCall, Linda ........ 102,217 McCall, Stuart ........ 133,216 McCarter, Carole ......... 198 McCart . .16, 20, 24 McCartney, Charles ...... McCartney, Darlene .... 31, McClan McC1e1l hy, Gary . . . haln, Judy. . an, Ronald ....... McCleskey, Joseph . l1IrClintock,E. A., MD. .. McClure, Tom ........... .216 198 ....53,198 .217 ....28, 172 .279 .198 McConnell, Eddie ...... 71, 217 McCord, Donald ....... 59, 172 McCord, Veronica ......... 217 McCormick, Mrs. Murie1.16, 31 McCoy, Kim .......... 125, 198 McCoy, Tanya .,....... 86, 218 McCune, Bonnie .......... 172 McCune, Gary ............ 218 McCune, Judith .......... 198 McCune, Lynda ...... 4, ll, 44, 72, 172 McDaniel, Karen ... ...,198 McDaniel, Patty .......... 218 McDermott, Mark ......... 207 McDonald, Carl ....... 99, 125. 129, 172 McDonald, David ......... 172 McDonnell, Mrs. John C .... ........... 1 6,41 218 McDonough, Nancy ...... McElroy, Carol ........ 71, McElroy, Jerry ......... 29, McElroy Refrigeration 26 8:He ating ...,. McEntire, Linda . McGinnis, Linda. McGrath, Barry. . IQQfQs5,' 133, Mclver, Gertie .... ..... McKay, Dale ..... .. . McKay, Joyce ..... . . . McKay, Judith .... ...., McKay, Richard ...... 133, McKee, C. J. ............ . McKee, David ....... 44, 45 52. McKee, Lance .... ..... McKenney, Mary ...... 39, Mcliethen, James. ...... . McKinley, Walter ........ 218 198 5 .215 .219 132. 217 .219 .219 .172 .172 209 ..l7 .47. 198 .198 172 .209 .209 297 McKinnon, James ......... McKinnon, Joyce ......... McKown, Beth ............ McKown, Mary ........... McMichael Memorial Home ................. McMillan, Jim ............ McMurray, Sally ..,... McNa1l, Lynn .,....... McNeal, Leonard ..... .62, McNen,Annq ...... .fff McNorton, Mary .......... McOwen, Roberta ...,.... McPherson, Sandra .... 44, McQui1kin, Patricia .... 93, McWilliams, Marjorie ..... Meacham, Clyde .......... Medlock, William ..... 198, Meinershagen, Linda ..... 102, Meinershagen, Robert ..57, 73, 173, 244, Meinholdt, Joan .......... Meinholdt, Virgil ......... Meisinger, Dan. .71, 99,147, Mellinger, Mary .......... Mendez, Rita ............ 210 172 209 172 253 210 173 198 211 209 209 207 173 198 209 173 280 .71, 198 69, 258 173 214 198 213 .198 Mendozo, Peter ....,...... 198 Mercl1ant's National Bank .267 Meric, Nevin ...... 77, 163, 173 Mesigh, Charles . . .79, 173, 175 Mettner, John ............ 198 Metzenthin, George ....... 198 Meyers, Kenneth H. .... 10, ll, 20, 43, 72 Meyers, Mrs. Betty ......... 21 Michael, Richard ......... 173 Mills, Bill .... 27, 80, 84, 87, Mikesell, Gloria ........... 213 Milburn, Hutch ....,. 42, 199 Miles, Marc .......... 133, 213 Millard, Diana ......,..... 199 Miller, Alice .............. 173 Miller, Bill ............... 217 Miller, Bruce W., D.D.S..,278 Miller, Charles ............ 215 Miller, Curt . . .87, 99, 125, 129, 141, 199 Miller, David .......... 57, 173 Miller, David .... .... 1 99 Miller, Dixie .... ,... 2 15 Miller, Gaile ............. 199 Miller, Jeri ............... 213 Miller Jack ...... 133, 140, 215 Miller, Judith ............ 173 Miller, Kirk, MD .... ...., 2 78 Miller Leroy .......... 46, 173 Miller Linda ...... 27, 101, 174 Miller Marilyn L. .......... 17 Miller Michael ........... 174 Miller, Patricia ........ 93, 199 Miller, Ralph .... ..... 2 16 Miller, Richard .... . . .56, 215 Miller, Roy ..... .... 2 16 Miller, Sharon ... ....199 Miller, -Thomas .... .... 1 99 Milliken, Douglas ......... 217 Milliken, Jon .......... 52, 217 Milliken, Joyce ........... 214 Mills, 147,191,195 Peggy ............. Mills, Robert B, ... ... Miner, Barbara .......... Miranda, Anna .......... Mistler, Thomas. .67, 69, 74, 75, 97, 99, 125, 127,129, 99, , 199 .214 17 ,174 .199 131, 135, 151, 174, 179, 262 Mitchell, Mary ........... 199 Mitchell, Sharon ... ..... 215 Mize, Jim ....... ..,. 2 17 298 Mlynek, David ..... 27, 41, Modern Shoe Seruice ...... 174 285 Moe, Van ,.80, 81, 125, 199, 256 Mohney, Bill ............. 217 Monaghan, Michael .... 43, 174 Mongaraz, Manuel ........ 174 Monreal, Mary ....., .... 1 99 Monreal, Mike .... ...... 2 07 Montes, Joseph . .. .... 17, 39 Montfoort, Zola ..... .... 1 99 Moody, Janice .... ...... 1 74 Moore, Cathy ............. 216 Moore, Harold ....... 141 199 Moore, Larry ..... ...... 1 99 Moore, Richard ........ 37 82. 174 282 Moore, Rosalind ......... 216 Moore, Sharon ........... 217 Moore Moore's Morgan .Stationery Co. .... . Furniture Store .. , Bruce ......... 52 Morgan, John ......... 46 259 286 174 218 Morgan, Mrs. Thomas . .17 Morris, Judith ........... 174 Morris Plan Co. .......... 262 Morris, Sherry ............ 217 Mosby Mack Motors ....... 260 Moss, Jean ............... 174 Moss, Kenneth ...... .... 2 17 Mott, John ...... ...... 2 18 Mousetrap ..,........ 106, 107 Moyers, Tanya ............ 174 Mullholland, John ........ 199 Mullin, Charles ..... .... 1 99 Mullin, David ............ 218 Mumford, Kenneth ........ 174 Mumford, Mary ..... .... 2 18 Munoz, Celia ..... .... 2 19 Munoz, Helen .... .... 1 99 Munoz, Phillip .... .... 2 19 Munoz, Rita ...... .... 2 09 Murray, Carolyn ......,... 174 Murray, Herbert .......... 207 Murray, Larry .....,. 125, 130, 174, 183 Murray, Marylin .......... 174 Murray, Richard .......... 219 Murray, Sondra ........ 96, 199 Murrell, David ............ 174 Murrow, Sherril ....... 39, 44, 111, 199 Murry, Julianne ..,... 46, 199 Mustard, John ..... 29, 40, 174 Mustoe, Sharon .......... 199 Muxlow, Ralph ...71, 219, 262 Myers, Daniel ......... 99, 174 Myers, David .....,...... 219 Myers, Elizabeth ......... 209 Myers,,Gary ........... 46, 174 Myers, Jerry .......... 144, 199 Myers, Joan ............. 183 Myers, Jo Anne .......... 199 Myers, Marcia ..69, 78, 79, 102, 1l3,122,142, 143. 174, 244, 281 Myers, Mary ........... 83, 199 Myers, Nancy ......... 102, 174 Myers, Patricia ........... 174 Myers, Ronna . .. .... 91, 174 Myles, Reeta .... ...... 2 09 Myrick, Danny ......... 46, 219 Myrick, Marvin ........... 209 Myrick, Neal ...... 44, 73, 74. 175, 244 - N - Nall, Carl K. .,.......... .17 Nash, Susan ....... 35, 101, 199 National Bank of Topeka. .263 Neaderhiser, George R.. . . .17 Neely, Thomas . Negrete, Martha 183 .........199 Nelson, Charlette .......,, 210 Nelson, Eleanor ........ 34, 174 Nelson, Harry B... . ...17, 37 Nelson, James W. .... .... 1 74 Nelson, Joe ........ .... 2 09 Nelson, Stephen . . . .... 219 Ossian, Barbara .... 44, 77, 167, 175, Osterhout, Diana .... , .46, Ostrander, Barbara .53, 54, Othmer, Richard, D.D.S... Nesheim, Carol . Neske, Alice .... Neske, Sharon. . . Netson, Gary . . . Neukomn, Barbara ..... 30, Newby, Donald ........... Newman, Claudia ...... 76, . ..... 52, .... 199 . . ..... 210 175 210 175 .17 199 Newman, Larry ........... 199 Newman, Mary .... 38, 43, 122, 193, 199, 277 New Students Newton George .... .... 2 07 Nichols, Penny ..... .... 2 11 Nielson, Harry ..... .... 2 10 Nieman, Chris ..... .... 2 11 Niglztingalels ... ... 258 Nisbeth, Nancy .... .... 2 00 Nightscliool ..... ..... 4 3 Noble, Miles. . . .....,.....20O Noble, Roberta ........... 211 Noches, Ramon Noches, Ramona ...... 116, . .l25, 130, 175 175 Nocktonick, Albert ........ 175 Nolan, Marilyn. .28, 33, 71, 79, 80, 81, 175 Nolan, Virginia. .32, 33, 53, 212 Noller, Stephen. . . ........2ll Nordstrom, Dianne ..,..... 200 Norman, Rose ..... .53, 54, 67, 175,181 Norris, Mrs. Albert Norris, Dan ...... Norsworthy, Steve. . Norton, Bonnie ..., Nottingham, Sylvia Nunley, Johnny .... 87, 99, C, ...... 18 ........2ll ...133, 211 ....93, 213 ....46, 200 130. 133,141,218 Nuss, Larry .... 54, 80, 81, 157, 167, 175,244,258 Nuzman, Loren M. ...... 18, 56 Nyswonger, Stanley ....... 103, 125, 151, 218 Nyswonger, Steve ...... 25, 175 - Q - Oakley, Marily ..,. . . .175 Odell, Elaine ..... ..... 2 13 Odell, Robert ..... ..... 1 75 Odgers, Joan ...... ..... 2 00 Offergeld, John .... ..... 2 00 Office Staff ................ 21 Oldham, Dale ...,........ 212 Oldham, Larry .... 49, 171, 175 Oldham, Marshia .,....... 200 Oliva, Julian ............. 175 Oliver, Jean ........ 46, 93, 200 Oliver, Jim ,.......... 144, 212 Oliver, Joan ...... 200, 201, 264 O'NeiI and Cotton, M.D. . 279 Operetta ,............ 108, 109 Orchestra ................. 48 Ormsbee, David .......... 175 Oroke, Marcia ........ 120, 214 O'Rourke, Pat .... ...,.. 2 13 Ortega, Rose . . . .... 175 Ortiz, Isabel .... ..., 2 00 Ortiz, John. . . .... .200 Ortiz, Peter ........ ..... 2 00 Ortiz, Victor .............. 218 Osborn, L. C., D.D.S. ...... 278 Osment, James ............ 213 155. 244 200 175 279 Overstreet, Lynda ......... 200 Owen, Kathleen ..... .... 2 00 Owen, Kay ....... .... 2 00 Owens, Dan .... .... 2 00 Ownes, Sharon .... .... 2 00 oyier, Mike ........ .... 2 13 - p - Packard, Mary ......... 35, 200 Padget, Sue ....... 78, 199, 200 Padilla, Louie ........ 133, 214 Padilla, Rebecca .......... 175 Palace .................. 282 Pallesen, Peter ..... 33, 73, 173. 176, 244 Palmer, Gary. . . ....,.. .214 Palmer, Jerry. . . .... 215 Palmer, Oscar ...,. .... 1 8, 59 Palmer, Polly. . . ....... .200 Papin, Ann ...... ..... 3 3 218 Parker, Ellis ...... ...... 2 00 Parker, Melody ..... .... 2 O0 Parkerson, Harvey ........ 176 Parks, Carolyn ........... 200 Parks, Jim ............ 46 215 Parman, Royce ... ...... 215 Parr, Karen .... .... 2 00 Parrett, Celia. .. .... . 200 Parton, John .... . . .59 176 Partridge, Gary. . . .... 207 Patch, Larry ...... ...... 2 16 Patrick, Deanna ...... 176, 289 Patrick, Larry ......... 71 200 Patterson, Georgia .,..... 200 Patterson, Larry ...... 147 176 Patterson, Perry ......... 176 Patterson, Sparky. .99, 125, 126. 130, 141 200 Pauls, Judy .............. 200 Paul, Mary .,.......... 93, 215 Payne, Brenda .... ..... 2 00 Payne, Dennis C. ......... . .9 Payne, Marlene ......... 176 Payne, Shelley ...... 93, 94, 200 Payne, Thomas ......... 216 Peach, Martha ..... 32, 76, 184. 200, 266 Peacock Laundry ....... 287 Pearce, Theodore ,....., 217 Pearson, Larry .......... 176 Peck, Ronald .... 54, 217 Peele, John .... . 200 Peery, Donna ........... 200 Pekarek, Carol .. Pelletier's Dept. Store .... Pelton, Glenda .. Pelton, Leon .... Penwell-Gabel Funeral Home ....... Perez, Alexander Perine, John Perkins, Ed ..... Perry, Ben ,....10l ......58 Perry, Betty ..... Perry, Kenneth . . 215 286 200 200 253 200 176 209 212 ......,..215 ...54 56 73 99,112,116.125,1E9,i3of 131,135, 137,139,157. 176, Perry, Marion . Peters, Sandra ........... Peterson, Don ............ Peterson, Kenny..99, 176, Peterson, Marilyn ..... 35, Peterson, 176, Sandra ......... 244 1 83 200 201 289 72, 244 176 Peterson, Shirley.. .34, 80, Peterson, Steven ...... 52, Petrie, Madeline ......,.. Petrik, Aleta .......... 25 Pett, James ..98, 99, 125, 176 Petty, Brenda ........ '. .. Pfannenstiel, Patil ....... y 210 201 201 201 130. 244 201 .201 Pfiester, Mary .....,...... 176 Pflughoft, DeLores ...... 216 Pfuetze, Donald .... 32, 78, 82, Phelps, Bonnie. .29, 54, 99, 146, 147, 176, 254, 289 281. Pfuetze, R. E. M.D. ..... . Phelon, Deanna .......... 72, 202 Phelps, Philipp, David ..... ...... David .... .... 279 216 176 201 217 Phillips, Clinton ......... 201 Phillips, Gregory ..... 99, 176 Phillips, Robert ..,....... 218 Phillips, Ruth A. ...... 12, 18 Phipps, Thomas .......... 218 Pierce, Barbara Ph sical Education . . .53-55 176 y . . Piatt, Linda. .44, 100, 101, Pierce, Bobette Pinkston, Glenn ....... 39 Pinson, Greta ... . . . . .. Placket, Jo Ann .... Platt, John ..... Plaza Hardware ... Plaza T.V. ...... I i - Pogson, John C. ... .. Pollock, Lois Polter, Karen Pool, Rhoda .... Pop Corn Box ........... Pope, Danny ...,......... Popham, Ronald . . .33, 83, Porter, Jerry ............. Porter, Judi .............. Posey's Dept. Store ...,... Potts, Gerald ..... ...12, 86, Pouch, Dickie ... .... Powell, Billie ... ... Powell, Karen . . . . . . Powell, Lawrence . . . . . Powell, Linda ........... Powell, Mary ........... Power, Cheryl. .33, 92, 93, Powers, Howard ...... 57, Powers, Lorraine ........ Powers and Preston,M.D.. Pozez, Jerry ............. Pratt, Joan ..... 53, 54, 86, Pratt, Wayne ........ 144, Preston, Marilyn ........ Prettyman, Joyce ... .... 217 176 201 201 201 201 272 287 .18 201 201 176 287 176 201 219 183 272 219 209 176 217 201 201 201 217 209 201 278 201 176 176 218 201 201 Price, Aaron ..... .... Price, Becky .... .... 2 01 Price, Carl ...... .... 2 01 Price, Charlotte .. ...... 201 Price, Linda .... ........ 2 01 Price, Ronald . . . . . .144 201 Priddy, Jimmie .. ...... 209 Pringle, Annabel ...... 10 11, 72 159 Pringle, John . . . ..... .201 Pringle, Julia .... .... 2 ll Pringle, Robena .... . . .18 Proctor, John .... ..,. 2 02 Proctor, Patsy . . . .... 176 Proctor, Peggy . . . . . . .201 Proctors .......... .... 6 0, 61 Proud, Clement 2 Provo, Bob ........... 59, 202 16 Puderbaugh, Gary ........ 202 Purnell, Kathi ....... 189, 202 Purvines, Karen ...... 93, 202 Purvis, Norma ..4, 53, 55, 89, 93, Pyle, Eva ............... Pyle and Gray, M.D. .... . Quarles, Anita .......... Quarles, Norman Queen of Courts ..... 142, uick Kenn Q Q , y ........... Quill and Scroll ... .... - R - Rabe, Suzanne .. Rafter, Ned ......... 113, Ragsdale, Don .......... Rahmeier, Donald Rainey, Robert ......... Raish, Gordon ...... 183, Raislz Pharmacy . . . .. . . Rake, Sharon ..... .. Ramirez, Ed ........ .. Ramirez, Manuel .... . . Ramos, Rosalie ......... Ramsey, Jacqueline .... 4, Ramsey, Kathleen Ramsey, Marci ........ 93, Ramsey, Nadia ........ 33, Ranch House Restaurant. Rankin, Dianne ........ Rausch, Fred, 147. .. Ready, David ..... .. Reaser, Larry . . . . . Reaser, Larry WV. ....... . Redd, Sandra ........... Redman, Mary ..1l1, 177, Redpath, Mary ....... 46, Reece, Bobbie ........... Reece, Harry . . . . . . Reece, Marilyn .... . . Reed, Lois .,..,. . . Reed, Merdis . . . . . . . Robert ........... Reed, Reed, Royce ......... 102, Reeder, Nancy. . .102, 187, Reedy, Jerilyn ........ 46, Reedy, Lyle ............, Rees, Helen .... ...... Reese, Pam ......... 189, Reeves, Donna .... .... Reeves, Virginia .. .. Reicherter, Susan ........ Reid, Lawrence M. .... 18, Reida, Ronald.71, 73, 163, Reilly, Barabara ........ Rernlzranrlt, Studio. . .250, Renberger, Norma ...... Renyer, Norman ........ Reppart, Donna ......... 88. 202 219 279 211 202 143 210 .82 219 209 202 202 209 244 258 209 213 176 202 209 209 210 258 210 . .9 209 210 202 177 211 177 202 218 202 211 202 177 202 202 202 211 202 212 212 202 213 125 177 202 289 183 177 177 Representative Council. .70, 71 Retail Selling Club .... Reynolds, Carroll ........ Reynolds, Dave ...... 147, Reynolds, James ......... Rezabek, Carla .... ..... Rice, Jeffery Rhodes, Sharon ..... . . . Rice, Jerry . Richardson, Dorothy ..... Richardson, Janice .... 34 Richardson, John ....... Richardson, Robert ..177, Richardson, Sherlene ,... Richardson, Theodore. .49, Rickel, Gary .,.......... Riddle, Jerry ........ 125, Rider, Kenneth ....... 49, Ridgeway, Roy ..... 28, 54, 99, 144, 151, Riley, Anita ........... .91 211 211 177 177 177 213 177 213 202 .73 183 214 211 212 202 202 73. 177 .214 Rinehart, Kay .. .... 202 Rion, Paul ... ....202 Rissen, Rex . . ., ..... 178 Rissen, Ruth ......... 91, 178 Roach, JoAnn ........ 30, 202 Robbicfs Restaurant - ..... 282 Robert, Eugene . . . 5. .... .. .207 Robert, Linda ........ .212 Robert, Sally ..46, 72, 178, 251 Roberts, Warren E., M.D.. .279 Robinett, Suzanne ........ 215 Robinson, Carol ......... 202 Robinson Correl .. . . . . .212 Robinson, Dana .. .... 202 Robinson Gary . .... 178 Robinson James .... .... l 78 Robinson, Robert .. . . . . .213 Robinson, Zelma .... .... 2 02 Rodieck, Rowena . . . .... 215 Rodehorst, Larry . . . . . . 212 Rogers, James ..... . .. 178 Rogers, Johnny ......... 202 Romero, Tony ......... 207 Roop, Nancy ...... 44, 45 71, 93, 202 Rose, Harrison ......... 213 Rose, Jerry .......... 133, 213 Rose, Richard .... 71, 99, 125. 130, 202 Rosenfeld, Doris ........ 178 Rosenwald, Gary ..... 44, 178 Rosetta, Jim .......... 54, 178 Rosetta, Judith ....... 52, 178 Ross, Dwayne ........... 209 Rost, Harriett ..... 33, 71, 216 Roush, Carole ........ 46, 202 Roush, Vernon .......... 213 Rowan, Carol .. 202 Rowe, Judy ......... .... 2 17 Rowland, Nancy ........ 178 Rowland, Stanley ....... 217 Rowles, Carolyn .... 54, 71, 72, 97,103,113 178 Rowley, Robert. .125 151, 202 Rowzer, Anita .... ' ....,.. 202 Rozwick-Marslz Schools of Accordion ............ 291 Rulon, Gary .... 112, 178, 244 Runnels, WValter ......... 213 Runyon, Ann. .67, 76, 178, 244 Russell, WV. Wlalter ..... 20, 43 Rust, Cara ........... 95, 218 Rust, Phyllis ....... 46, 49, 202 - 5 .. S!lCl1,S Florist ............ 258 Saderstrom, Robert ....... 214 Saile, Sharon ............ 178 Salzer, Sharon ...178, 244, 260 Sandbloom, Keith ........ 214 Sanders, Barbara .... .... l 78 Sanders, Hlilbert .... .... 2 02 Sanderson, Linda ......... 218 Sandford, Colleen M. ...18, 39 Sann, Terry .............. 214 Sanneman, Steven ........ 147. 149, 214 Sanner, Paul .... ....... 2 03 Sawyer, John .... .... 9 1, 178 Sawyer, Larry .. . ..... 215 Sawyer, Linda ... . . . .218 Sawyer, Mary .Z. ..... 203 Sayler, Joyce ,......... 42, 203 Saylor, Kathleen ......... 219 Saylor, Willie ..... .... 2 15 Scheck, Walter .... .... 1 83 Scheer, Opal .... ........ 1 78 Scheibe, Linda ........... 219 Scheibner, Albert ..... 99, 144. 145, 203 Schelhouse, Barbara .... Schellonberger, David ..... 203 216 Schendel, Jane .... 60, 122, 219 Schendel, Nancy ....... 44, 47. 103, 178 Schendel, Robert ........ . .9 Scheriffius, Margaret. .203, 256 Schermerhorn, Mary .... 178 Scheuermann, Gary .... 59, 178 Scheucrmann, Judith..7l, 209 Schiefelbein, Jacqueline.. 178 Schlodder, 1Vi1ma ....... 178 Schmitthenner, Carl ..... 215 Schneider, Donald .... 57, 215 Schneider, Robert ..44, 87, 99, 102, 125, 147, 177, 178 Schoenfeldt, Carole ....... 46, 112, 203 Schreffler, Carol ...... 50, 178 Schuette, Kenneth ..... 57, 215 Schultz, Dan ...... .... 2 15 Schulyz, Donald .... 217 Schum, Mrs. David ..,... .18 Schuster, Jean ...... .... 2 09 Schwanke, Clyde .... 203 Schwindt, Harold ......... 63 Science ................ 26, 27 Science Club .......... 88, 89 Scofield, Linda .... ..... 2 09 Scofield, Royce ... . . . .210 Scott, Marlene .. .... 178 Scott, Carole .. . ..... 203 Scott, Gary .... ..... 9 0 216 Scott Motors ............. 277 Scott, Patrick ...... 30, 36, 179 Scroggins, Shirley ........ 203 Seagraves, Janice ...... 92, 210 Searcy, Karen. . .46, 53, 54, 179 Sears, Roebuck tk Co. ...... 281 Scckinger, Cherlyn ........ 211 Secord, Carolyn ..... .... 2 O3 Security Benefit Life ...... 267 Security Mutual Life Ins. Co. ........... . . 275 Sedricks, Andre...39, 103, 179 Seem, Lee Ann ...44, 107, 179 Segal, Earl .............. 213 Seidel, Joan .............. 203 Sellards, Melinda ......... 179 Senior Activities ..... 222, 241 Senior Councils ......... 72, 73 Senior Class Officers ..... 154 Senior Pictures ...... 155, 183 Senior Pictures ....... 155-183 Senne, Scott ..25, 99, 179, 244 Serna, Angela ............ 203 Serrano, Rudy .. .... 203 Seufert, Frank .......... 179 Seufert, Helen ,.......... 203 Sewell Tire .Q Battery, Inc..291 Shaffer, Judith ......,.... 179 Shapiro, Jan .... 36, 76. 83, 103. 107, 203, 267 Sharkey, Judith ....... 54, 179 Sharp, Eugene ........... 216 Sharp, J. B. ......... 147, 216 Sharp, Thelma .... ..... 2 17 Shartz, Lael ..... .. .39 Shavey, Peggy ........... 211 Shearer, Donna .......... 212 Sheetz, Jay ..1l2, 179, 244, 283 Shepard, James ...... 99, 125. 130, 203 Shepard, Lloyd .......... 179 Shields, George . . . .... .203 Shields, Mary .. ........ 213 Shields, Mary ......... 40 179 Shinn, Michael. . . 137, 141 217 Shipman, Robert ..44, 71, 179 Shoemaker, Bill ........ 179 Shopteese, Larry ........ 203 299 1Vagner, Carolyn ........ Shortman Motor Co., Inc.. .280 Shortman, Penelope ..179, 251 Shoyer, Charles ........... 19 Sheldon, Kathlyn ........ 212 Shorey Drug Store ....... 285 Shumway, Carol .... .... 2 14 Sibberson, Erna . . . .,.. . .21 Sides, Jerry ........... 54, 179 Siebuhr, Coreena ......... 203 Siegrist, Marilyn .... 32, 78, 79, 82, 179 Silver, Eddie .......... 31, 203 Simecha, Ronnie .......... 58 Similar Mode Co. ........ 282 Sims, Karen Kay ...... 44, 53, 54, 179 Singer, Madalyne .,...... 180 Skinner, Janet .......... 180 Skupa, Joan .......... 19, 102 Slaughter, Fred ..99, 136, 137, 138, 139, 140 203 Slawson, Douglas ..... 140, 217 Sloo, Milo. .67, 71, 72, 73, 173, 180, 244 Sloop, George ....... 147, 203 Sloop, Marc ,... 46, 71, 99, 137, 139, 180 Sloyer, Carol .......... 47 203 Sloyer, Rosemarie ., ...... 219 Smelser, Lonny ' ...... 203, 263 Smelser, Sherrie ....... 32, 180 Smith, Alan .... ..... 2 17 Smith, Alyce ..... 215 Smith, Carolyn ... ...,216 Smith, Donald . . . . . . .203 Smith, Gail ..... .... 1 80 Smith, Geneva ..,........ 217 Smith, Gerald ........... 180 Smith, Jean ...... 60, 189, 203 Smith, Joyce ............, 203 Smith, Judy .............. 217 Smith, Judith. .53, 54, 169 180 Smith, Katherine ......... 203 Smith, Ken .......... 30, 203 Smith, LaResta .......... 204 Smith, Lois ...... 27, 193, 204 Smith, Michael ' ........,. 180 Smith, Michael ........... 219 Smith, Robert ..,...,.... 204 Smith, Roberta .... 36, 39, 102, 112, 197, 204, 205, 267 Smith, Sally .... 55, 93, 102 204 Smith, Sandra ........ 72, 180 Smith, Stan .............. 204 Smith, Ted .... .....,... 2 18 Smith, Terry ....... 32, 71, 84, 204, 254 Smith, VVendall .... 88, 89, 204 Snook, Arthur ....,....... 204 Snook, Sharon . . . ........ 217 Snyder, Carl P. ... .... . . .19 Social Studies ......... 30, 31 Sole, Anita .......... 91, 180 Sophomore' Class Officers. .208 Souders, Robert E. ....... 19 Sourk, April ......... 37, 180 Southard, Roy ........... 218 Southwest State Band .... 282 Sowers, Janet ..... 93, 218, 246 Spain, Sandra .....,.. 96, 204 Spangler, Eslie ........... 218 Sparks, Rogers ............ 180 Spencer, Mrs. Claude ...... 19 Spencer, Jack ............ 219 Speigel, David ..... .... 2 19 Sportsman's Store ....... 264 Staden, Dwight ........,. 219 Staebler, George .... 147, 219 Staebler, Letty ........ 71, 102, 121 204 Staerkel, Nancy .. ...... 180 300 Stalons, Donald .... .209 Stamps, Annette Stancliffe, Craig . . . . . Stanley, Jim Stanley, Judith Standley, Sharon Stansbury, Sherry Starbuck, Mary ..........21l Starbuck, Mike .... 71, 99, State Hobby Shop State Savings Bank Stauffer, Vickie ....... '71, .. ..... 219 . 209 ...204 ...210 215 ........210 125, 131, 204 ........276 272 .......204 Steadman, Mike .......... 204 Steele, Carol ...... 92, 211, Stephenson, James Stephenson, Patsy Stevens, Dave .... Stevens, David .. Stevens, Marcia .. Stevenson, Carol . Stewart, Clay Stewart, Fred Stewart, Neil .... Stewart, Ronnie . Sticher, Janie .... Stillie, Richard .. Stinson, Marietta . . . . . . . .212 Stockert, Constance ..... 71, 167,173, 180, Stone, Kenneth . . . . . . . .44, Stone, Marsha ..... Stone, Tim .... Stouffer, Robert ..... 180, Stovall, Gloria . 246 ....44, 165 ........180 . ...204 ...204 . ...204 . ...204 ...211 .....212 . ...180 . ...,. 212 ........2l2 72, 244 204 ......210 ...140, 213 244, 258, 262 .......91, 180 Stovall, Thomas ......... 204 Stover, Carol .. Stover anice ,J Strahan, Judy ........... Straily, Lois .. . .......34, 204 180 213 Strahm, Mrs. Leland ...... 19 Strate, Richard . . . Stratton Hardware Stratton, Susan . .. ....46, 53, 55, 111,204 ....147,2l3 .......28l ....204,246 Streeter, Sharon ......... 204 Strobel: Carol ....... 213, 280 Strough, Barbara ......... 204 Strunk, Pat .......... 203, 214 Stuenkel, Evelyn ....... 91, 180 Suffron, Kay .... .,..,.. 2 14 Suidikas, Karen . . . ..... 165 Sullivan, Reuby .......... 204 Sullivan, Sharon ......... 215 Sumey, Mary ...... 29, 44, 204 Summer School ........... 43 Summers, Gordon A., O.D..279 Summers, Mrs. James E. .......... 19, 184 Summers, John .......... 215 Sutton, Cecelia ....... 92, 215 Swan, Bob .... 24, 99, 113, 122, 125, 131, 184,204 Swanson, Linda .... 69, 80, 81, 103, 122, 159, 180, 244, 254 Swanson, Stan ........ 29, 215 Swartz, David ..... 71, 133, 216 Swartzel, George ......... 183 Swartzel, Steve ...... 144, 216 Swecker, Eva .... .......216 Swenson, Amy ............. 19 Swimming Team .... .146-149 Sykes, Homer . ...... 125, 204 -T- Taliaferro, Phillip .......204 Talley, Gerald ........... 204 Talley, Lois ...... ...180 Talmageis . . . ...25l Tappen and Roy, M.D. . . .279 Tappen, Sallee ...78, 112, 116, 120, 121, 180, 244, 276 Taylor, Carolyn ........ 217 Taylor, Carolyn .......... 180 Taylor, Diana ........... 217 Taylor, Jack ...... 99, 144, 180 Taylor, Janice ........... 204 Taylor, John ..... 52, 133, 217 Taylor, Joyce ..71, 72, 78, 79, 113, 175, 180, 244 Taylor, Lou Anne .... 72, 100, 103, 105, 181 Taylor, Marilyn ...... 71, 217 Taylor, Rosemary ....... 218 Taylor, Sharon .... .... 2 18 Taylor, Warren ......... 204 Teel, Jesse F. ......... 19, 69 Templin, Karen ...... 46, 204 Tetuan, Genevieve .....,. 219 Tetuan, John ............ 204 Tevis, Connie ...,. 12, 86, 209 Tevis, Karen ............ 204 Tew, Kenneth ...99, 125, 131, 161,181,183, 272 Tharp, Betty ........... 209 Theilmann, Dr. Giles .98 Tholl, Marilyn ,........ 209 Thomas, Barbara ........ 181 Thomas, Dorothy, Schools of Dancing ........... 256 Thomas, James .......... 210 Thomas, Juanita ......... 21 Thomas, Lenora ...... 31, 204 Thomas, Leo E. .......... 19 Thomas, Phyllis ......... 209 Thomas, Robert .... 44, 45, 99, 181 Thomas, Robert ..... 151, 210 Thomas, Vernon ......... 211 Thomas, Y'Vi11iam. .46, 151, 211 Thomas, iVi1liam ........ 204 Thompson, David .... 33, 211 Thompson, Ellen ...... 46, 50, 205, 277 Thompson, Gail .......... 209 Thompson, Janet ,....... 209 Thompson, Karen ........ 210 Thompson, Marsha ...... 205 Thurber, Lois .... 80, 191, 205 Thurston, Mignon ....... 213 Thurston, Una Lue .... 93, 210 Tichenor, Janet ,........ 211 Tiffany Shoe Repair .... 285 Tilley, Jewell ............ 207 Tilley, Patricia .......... 205 Tillman, Delores ...... 73, 181 Tillman, Sharon ......... 207 Tilton, Glenda ...... 165, 181 Tinoco, Marcella ........ 181 Tinoco, Thomas .... .214 Tippit, Carol .... ..... l 81 Tippit, Robert .. .... 214 Tipton, John ...... ..... 2 17 Tip Top Drive-In ........ 252 Tish ................ 104, 105 Todd, Nancy ......... 49, 181 Todd, Pamela ...... 205 Toland, Lance ........... 216 Tolbert, Bob ............ 217 Tomlinson, Mrs. XVi1liam. ..19 Topeka Auto Supply ..... 280 Topeka Chair Rental .... 291 Topeka Diamond Shop ...285 Topeka Fabric Company . .275 Topeka Leather Shop .. . .2185 Torrez, John .... 99, 125, 131, 137. 139, 205 Toulouse, Larry .. .218 Trade, School .... .... 5 8, 59 Trast, Jim .......... 151, 205 Trayler, Bill ............. 205 Trees, joyce and Knoll, M. 19. ................ 279 Tripp, Sharen ........... 211 True, Veriat ....... .... 2 11 Tucker, Kathlean ........ 205 Tunley, Mercedes ........ 205 Tunley, Oris ............ 215 Turner, Arthur ..78, 205 248 Turner, Ernest .......... 218 Turner, Harry, Printing ..255 Turner, Herschell ....... 205 Turner, John .... 73, 163 181 Turner, Mary .......,... 212 Turner Patricia ......... 181 Turner, Richard ..... 147 219 Turner Vernon ......... 219 Turner Wanda .......... 205 Tuttle, Diane ...53, 54, 71, 72. ll7,120, 121,181 Twining, Lowell ...... 44, 181 Tyree, Mike .......... 133, 209 Tyree, Norma ............ 209 - U - U. C. Y. M. .... 258 Umbarger, Gayloni. 1751, 209 Lrban, Joan .......... 71, Urquhart, Joyce . - V - ........2l9 Brunt, Jeanette ..... Orsdol, Mary Jo .... Tine, Karen .... 181, Valkenburgh, Paul . Vleck, Harold ...... Valentine, Sharon Van Van Van Van Van Vasquez, Dorothy ....... Vasquez, Johnny ...... 56, Victory Sand s Stone Co.. Von Hemel, 1fVi11iam ...,. Victor, Frank ......... 29, Viergever, Jim ..... 42, 71, Villar, Richard .. Virr, Richard ..., I '. 112192 -W- W a ner Dick g , ........ 49, 1Vagoner, Phil .... .... Wakes, Katherine 1Va1burn, Steve ......... NValdron, Theodore ..183, Waldy, Sheryl ........... NVa1ker, James H. . .....19 JI Walker, Mickey ......... Walker, Morgan .. Walker, Susan .... Wall-Diffenderfer Mortuary ...... Wallace, Stephen .. Wallace, Wally Sue 1 ....19, ....55 75, 78, 79, 102, 181, 244, . . . . . . . .49, Walls, Gerald ........... WValquist, Jolm Mlalter, Connie 1Valters, Karen .......... XValterscheid, Mary NVallis, Kay .. ......205, .......46, Jane .............. 19, Vllanamaker, Jayne .... 36, 1Vard, Bonnie ,.44, 45, 49, 113, 187, XVard, Monte ............ Mlard, Steve ..... 133, 151, Wardlow, Oliver ......... X'Varkentin, Susan . .12, 71, 205, 205 .. ...,219 .46 .219 282 .181 .181 .218 209 .263 .211 204 205 .205 205 .216 205 .254 212 210 244 213 210 211 205 273 181 71. 111, 278 213 182 260 205 205 208 182 94, 205 205 218 205 101, 264 Warkentine, Loretta ...... Warner, Daniel ...46, 151, Warner, Donald .... 54, 67, 122,144,145,151, WVarner, Gary .... Warren, Robert .... lVarren, Stephen XVarren, lVeston 1Varrior, Jimmie Wash burn ........ YVashburn, Doris 1'Vashburn, Jo11n YVashin ton Larr ..l5l, g , y .... 90, 1Vassenberg, Stephen . . 125, lVatkins, Leonard YVatkins, Tammy Watts, Dean ...... lVatts, Dorothy ..l02, 107, 206 v XVatts, Joan .... 44, 72, 95, 134, 135,169, 182, 262, Watts, Mayona ........... Weaver, Carol ........... Weaver, Ed .... Weaver, E. B. ...... 10, 11 Xvebb, Jeannie X'Vebb, Reva ...... Webb, Richard "'ei7,' 461,- lVebber, Ed , ............. Weber, Louise ........ 95, 1Veber, Sharon ,.... .... . . XVeddle, Loretta l'Vedclle, Mary lVedoff, Carol ........ 101 Yvedoff, Linda ...,... 101 1Veeks, Cheryl Weide, Barbara 1Veidenbach, Gary Xlieidling, Fred . . .37 XVeir, Garry ....... XVeiser, Barbara .... Wlelborn, Judith ......71 , 182, XVelborn, Mike .......... Weldon, Carla lVells, Frances ........... Wells, Margot XVel1s, Max ........ .......120, 61,87, Wempe, G. A., D. D. S. lVerner, Gary XVerts, Merrill 0,1 H1011 Q V .r 1 v - 7- bt ' Q if 5' If X58 4 5511i 1131252311 li Sc-Rott v Jill: 5 4 E 7 ., ,A "' S d 2 S 1 S 'I . xx 213 211 99, 182 211 212 212 205 205 249 182 205 206 206 206 206 215 136, 267 102, 288 182 206 213 , 21 183 206 206 206 206 215 182 218 206 206 216 206 206 244 213 182 206 206 216 182 217 213 278 206 . .9 Wertzberger, William Western Typewriter ...... 182 274 217 54, 182 Williams, Susan . Williams, Vance J. ........ 20 Woodward, Mrs. Emmett E. 20 Woodzvortlz, Rav D.D.S. .. 278 182 Hlestlund, Al1ce ......... Mlilliamson, Verna ....... 215 Woody, Elgin I' .4--'.. 90 Westwood, Drug ......... 1 276 Willsey, Charles ......... 217 lvoodv, Helen ".'... 54, 103, Wettengel, Margarette .... 182 YVils0n, Bob ............. 206 ' ll3 l82 Wettengel, Mary ......... 206 lVilson, Carol ..... 24, 35, 206 lvoody, Jolm .....'.. lilo 209 Wettengel, Ted .......... 182 Wilson, Delores .......... 206 Wollal-dy Clifford ---..... 182 Wheeler, Alice .......... 217 YVi1s0n, Dick ....... 206 Wollard, Esther llllllvll .215 Wheeler, Earl ............ 214 XVi1son, Diana .. .... 95, 212 Woolrldgey Larry- .54, 140 209 Wheeler, Gertrude S. ...... 19 X'Vilson, Donald ...... 218 Wuolworthis .ll.l."..l H281 Wheeler, John ........ 49,214 XVilson, Doris ........... 206 lvoostery Dianne ...-'l... 215 1'Vheeler, Linda .... 78, 79, 199, 1Vilson, Lillie ............ 206 ivorford willlie U I I 125 207 206 Yllilson, Karen ..... - ...... 1 82 yyorkmalsly Alfred 210 Wlzelarfs Lumber ........ 256 Wilson, Marilyn ...24, 53, 206 uiorkman Charles ""' 207 Mlhisler, Bruce ........... 182 Yvilson, Mike ....... 44, 206 ivorkman' Kathleen "" '216 XVhisler, Linda ,.,...,..,, 217 1Vilson, Samuel . . . ...... 218 Xvorthinggon Robert' ' ' 207 White, Dick ....... 20,50 52, Wilson, Soo ---- '--'-" 1 82 wfa John, 11111207 125, 206 1Vims, Carolyn ........ 34,206 Wmflck Dal ""4"""'- 207 whirebread, Beverly ...... 206 wingate, Greg ,...... 147, 219 wr H. ' 'S ----"- lib- Whitegon, Carol ..,,..,,, 209 Wingate, Margaret .... 72, 78, Wlgglbng ""' "" J ' 151 whiregfm, Cathy ...... 53, 209 79, 112, 117, 122, 155. . '----- ---"'---- 2 Q2 whitson, M. l. .... .... 9 s 182,244,283 Wflghfi 11011 ----- 991 144, 14J- Mlhopper Burger ......... 259 Willkelmiln, Rita ----4-- 212 . , 208' 210 VVIBVV Radio k TV . ' ' ' . .248 Winkler, Linda .......'. 206 lvflght, WN endall ......, . Wicher Portrait Studio 280 lV1Uf1S10W, 135111-10 ------- 213 lvyman' Harry "" "" 2 07 289 Wisler, Ginny ........ 52, 213 Y Wickersham, Lloyd ,..... 206 1Vitts, Robert ........ 87, 219 - - Wierman, Linda ,,,,,.,,, 206 lVoerner, Sherry ..... 184, 207 Yeager, Sharon .. ..... 217 Wikgien, Dave ,,,,,,,,,,, 215 Wolfe, Mrs. Fayeben W. ..20, Yenkey, Albert .. .... .211 Wiksten and Dickson, 37, 165 Yewell, Janet .... .218 M, D, ,,,,,,,,,,,,,,, 278 1Volfe, Lewis ...... 207 Yockey, Carolyn ....... ..2l8 Wilder, Patricia .......... 182 Wolfe, Linda ...... 213 Yocum, Karen S11e ....... .219 Y'Vilder, Richard ......... 215 1'Volfe, Robert ............ 207 Young, Albert ........ 133, 212 lN'ilder, Yllard. .99, 144, 145, 182 Wolfe. Walter A- ---.- 20, 70 Young, Betty .... ,,,,,,, 2 07 Xvilderrnan, Sharon ,,,,,, 210 Wolfeis Camera Shops .... 267 Young, Jack pl llllhlll 20, 59 VVilds, Linda .......... 46, 206 Wolf-S fewflfy --.----,--- 257 Young, Richard .......... 212 yylleyl Judy ..-l--,,., 46, 206 Mlollen, Carol ........... 207 Young, Sandra llll 41, 86, 207 Wilke, Ken .... 33, 87, 88, 216 1V0mflCk- ,l3C4lU9111'1C --'4-- 214 Young, Martha .......... 183 Wilkerson, Beverly .... 49, 206 11100111 B017 -------'-----' 217 Young, Theodore E. M.D..278 V11111'1eYf lere- - '4H1f.100' 132, 283 1110011' Nancy ' ' 'H ""' 207' 263 Youngquist Eunice 1 20 62 Yvilkingy Rita ,,,,,,,,,,,, 211 Wood, Neil .............. 207 ' "" ' Wilkinggn, Sammy ,,,,,,, 211 Mloodburn, Mrs. Naomi ...21 - Z - Williams, Bill- .,,. ,,,, 2 05 Yvoodbury, Harold ....... 207 . , Mlilliams, Bonlaie ........ 206 W00f1fUm, 1313113 -----.-- 214 Zappa' John """""" 209 Wlilliams, Dixie .... .... 1 82 Woods. David ---- .--- 2 07 Laker' Karen 'U53' 55' 93' 207 YVil1iams, Helen .... 206 Woods. Oscar ..... .... 2 07 2111106 C111'?1Y11 ""-" 71- 183 Vvilliallqs, Irene ...'..-l.' Mloods, Sandra .... .... 2 Zent' Georg-la "" """' 1 Williams, James ..... 183, 244 1'V00dS, 1Villi21YH ...-...... 182 261169 5311131112 -'-' ------- 1 83 Williams, Robert ....,... 210 Woodson, Howard ------- 209 Z?'1mef- Joe -'---'---' 29' 201 Williams, Ronald 'llllhll 217 Woodward, Linda llbl 102, 219 Zirkle, Patricia. .53, 54, 173, 183 Thanks to Evegfone. . T TAKES DOZENS of people working hard to make a yearbook. Without the aid of students, faculty, professionals, and business men our 1959 SUN- FLOWER would never have been published. We on the staff take this opportunity to say a sincere thank you to everyone -to the teachers who helpedwith photography set-ups in their classes and with departmental informationg to the students themselves for getting their pictures at studios, in Room 206, or on the stageg to the club officers and the Homeroom Repsg to the Trade School photography personnelg to Mr. H. V. Lyle for the division pages and Mr. Kent Lyle for the color photo of Troyg to the ad takersg and most of all to the businessmen who see that in advertising in a high school publication they are reaching their future customers. Thanks to our publishers for invaluable help. Their relationship with us seems more personal than the usual customer-professional one. Thank you-thank you, everyone. You have helped us on the staff to look "From Our Tower To Our Goal" and truly you have proven yourselves "Examples for Others." - The Staff 301 , 1 ' ? 1 ac, su' X P . j , , f i 5 Z w ' f, Aff 1 H WHEREVER NVE NVILL GO, little bits and pieces of Topeka High will cling to us who graduate. These are the traditions that meaningfully tie the business of education to the art of living. The Halls are a part of usg the Tower is a symbol of our idealsg and the Chimes will ever ring out a prayer for our souls- "Dear Lord, Our God, Be Thou Our Guide. While Life Sh l Ifest, No afoot Can Slidef, SY i E .X pl exj s.,N Nav ,i'x9i,l.yl4 PX My ' Wil U T' 'N N J Mx Xi N 'N ,X kos Q tg -J OJ Q o , ,Na Q ff -WM XQQW of W 0' x6"0' W' A N QJMQ imwizii . 0, 2, WW A V A . fifaf ,fa fb-Zffgffu f' , J lzjffyzf jgfzgf, cf , ' 9? e , I X XV f ,J I X f 1 'yfgjxigjlf W vii f,,yAfJfjf'J'LX?jfN I Y 1 fl, cfffgf fl 'Wr,1, 1 . iL - ff,c4"ffi7 f , fifdfa , J' J i aff If 1241447 if . Afzbff' , , 74 ' ,wzfgif if ff " 1 f A" ffifcf' f f ff y f' fd -, 4 - Af ypffgf I, fy fn 416154, fa' ,, ff ,244fffg Z! Kd f ,4,jyQ,fM ffffff J , ff4L6' ff , 1 ff!! C P L5 Of f ' 3,551 ' 1' ' ,fflffa 1 cb. V9 M1 , . 154, -f Ijfgjgf' lf! ,f 1 7 ' My -, 127 4' A df C Af' 'X 4 P V, ' , I I ,fc r .1 fl? f +L y7 Wg , D 0 7 ,Zag QW fag 'figy , j jf!! :Z Qv"'a1Q:f'?j, X ggyd! 'Q if pf 6 Riff, ,x Fwy- 6221 , 0 A ff4fGf , ,-L r 0 I mf J Vt ff , 4 - fi C-fffa, W f fi fp 'aff ff 5 if f 5 0 ffgfMffMQW! 'gf f ff fy i5pgf'9g'gf?' J? J JF. , 1 ' 46 Qffwl Lf-f1,C97o2f.4.5 0,0111 ZDw124p,f,ve.Afc4-m-Zv,Z2,oV0oa,f4wL,? QGOQ6 . , . 'MQ' 7V-70 2,2142-1 U.afam,z6--to' f-CUQQJJ ICCICA.. Jfwxmwlwxayxwwpm cu-la! ca- bfififzvzaa, A7ww?w6ug'07'6 . . E . 10Qc:z,z:-4JC'fQfn,-1-cM,Lz:0,,32,!z! 55 '6Q5fvQ4Q9'7pbck,4JQfrLcZJLLP.ff'u4fQU,l4a4- Z .' 7 nano- Jw?,Lw LZowzz7,?JJVo.,,wU'.1-,691uL4fJv,1,U J , vfgyf . , fl, ff X. M i MW 9 Www ffWV b7w ?l'7 l 7WfWM'fUf!,ffMN i1!,WihVf'fMj!fj6,fff0f Muffy W N! - 1 X J -f W f v 1 X 3 , , fv r N I., I il' , 1 , f . If fl I' , f V I ' K , x ' x QQA! ' 2426 ee-e191 M' ffg+",,2e""l'f'Z.MfG"21'gm,,., , ,?7Z -, e,42l,i-4-.,'AC' ff? YEARIOOKS -Z2""jC:L?"9 " 1::f::: k,,, . Q Q91 If f - Mfg A'-'X vQq'U"I-ff 6 If .O 714- . U! ,Qaff ' if 'ac 1465,- ' , Q -:Q 3 UDF - JJ , MA Q l A HBP yx 43 U L ,Q V fx .Xi 'VKX RJ X N xi " -f f K 'M X ' Xi" V' ff 'H' NX -M W Q a.J ! gp' is H1 , QQ X LJ U 42 ga 153, ' ff 2 V Rf Y " X Milf ,WU w. Q jj 1 j M I W W W je D N. 451 Q3 ,W fx nf ,I ,QQ X X 5 X N3 24' fx? K X , A P, , ,X X93 ,el is NX wi, 5, X -N, X' uk 'xx fy NX NX , ' 1, 'Ni mx - 5 wx HX, ' if I :X X -1 ' 7-EY , Q3 Sw . 1 35 xx MJ w, w ,ja QfjfMM+1'6f Mjjiy if WM M773 My 'x N - X s N J M FN - - X S Xu. W, YSv.-mavcezfl--blzsfp-f-"1 v4.vQ-119414-1-'qev-J--A..-ffm. 'D 4 ,Cuc- 9' M !d,'e',:C5-1DCo-w-. a ijzfefluvl ?wPvC:m ,W ,. -. -W., LA...-..uL-,. A--. .., ,.,- -LM ,.,.. , . .. , . , ,, W., ,AJ,,,,,,,-uw., 7iiZ2xf',Q?fMfMg,' MJ ,ja-we sf gf - HAVTA 4,W,?r1g? fx., amz., EVM-U W lg I "'LWM' f i! fjfww Z LQ ,Lf D' fedmff WML QM, l jwv M17 ,Laila M"-f4 '!xfUw ,A x C 642415 C7 x?i1,U W 4 , T. v 9,11 1:45,-7,77 N541-A.fv,,,,,.:.,f:,q-5.-.,,-----W 1 V- v-- v,-,-v'- '-my-"Tfr--f-y:':"' '-f 'H ' V4.1 L.. '-. .N J L . 3 '


Suggestions in the Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) collection:

Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 1

1961

Topeka High School - Sunflower Yearbook (Topeka, KS) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.