Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR)

 - Class of 1915

Page 1 of 118

 

Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1915 Edition, Cover
CoverPage 6, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 7, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 11, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 15, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 9, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 13, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 17, 1915 Edition, Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 118 of the 1915 volume:

VI N X QQ Ffh '9 'Q ' s ,.,.-' if W pain, wi lil I -S Y 5 A ' 4 Oovyrikht. Han Schaime A M Haltom's The Home of HART SCHAFFNER 8: MARX Clothes FLORSHEIM Shoes STETSON Hats 'ru.x.AmooK and other Good Merchand1se WHEELER . X lj: A --5 Q .. wh- . 5 4 . - J X 5 - f 'ffm ,I X X Q 'rr 9' ' 5 A ,gqlz 5'g,,,g'!f , - t N 92f i55?T ' si?: f ff ? f e my Qi fff 1 ' :A 9':3 1 151' 'I Emp 3' 1' Lirfl lr : ffm-Src 'fe ,1 ,2f:ff 'q ' fifil ' ek t X-. : 4 ' -+5 13's w Q 'gy 'q 'l' f Q55 siighu v ' . si .4 gilt H Q - f s e eau' ,xi Hs' ,1af':v2, . wif' 1 ,I 9. :.- -7. .rf HQ, ,A 15155 in if, 3 'Q o sz1s':ae11gQ2:ft:h w 11 t iff-ft siif lewiiit ' . t ffj , iff ,s2E:si52,ie gl-A 4 t W e , - 1,, ,7'5,' - l'4 :if X A ' Q- Y .,l ,,, NK m - M Lg f . W' ' v h ttf 'iligf HN 'xt t ' W wt4f' 1 ' ' UW' - 1 " ' YHYX5, a s?i1'5's 1 : 'Wg iff tg F 27.13 if 1 - S31 A .figs ugh h 5 'JA Sai! at tt, g,..,,1-V, .- T. in 1 I II-IE. A'1 LER HIISIII J Y INIOR Ab I I AMOOK HIGH iOOI III I AVIOOK ORFLJCJIN vfi' if H325 Xff xv S41 U . ' -N' 1 V P , PU ,s 411 B ' 'rmi JU' 01. 's ox-' "1 .z. 'J fi 1 1 x MF., fx N -'ifz' Y! Y a1'3'l'ff' 3 5f1i'1X 77 A., 'r-"TY, A, A.-' Q1 XM . , W, 'x D41 X A Qbjf ,, f , V Qiiff' I I x I Ealmlv ui 0.111111 ut I N I1 QJ F4 5 W kr K 1' lvl-jlJI1IAX'l'IluX AA .,... A AA A AA A I X1Il'I.'l'N I'l11'IlIII-ZS AA AA AA AA AA A AA A I l I IPI'I'lIlI'I'XI.SIXII'I'II1'I'I'IiIAS A A AA AA AA A I'HI'II'l'ICI'1X" IX:-um ,,... AA .,.. .... A A A AA NIINIIIIS ..,....,.....,.,.A,,,. A ..... ...,, A A IINIHIISAAAAA A AA A A NuI'IlHXIliliI-18 AA AAA..,.,,,, AAAAAAAAA ..,, A A AA IIIISNIIXIIQN AAAA AA .A A A A AA A A A I IIIIIIIIIAXIA AAAAAAAA. AAAAAAA A AAAA A AA AA AA A I I'I'IiIiAXIIN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA AAAAA A A A AA 'I'I1I- Ilguml l'lw+l1: II14- II 1-m- ll AAAAAAAAAAAAAAA AAIII III' 1-:u I1'I'I.IIX4'N AAAAA AA A A A A II Ilxm- I"IxI1vl'N Hung INK-Im-I AAAAAA I I31- :aw lllriiivixl IXRAIN.-' AAAAAA A A AAAI AXII wlrl Ibrvw in Ilu- Ii1an'1'vl AAAAAAAAAAAAAAA ll 'I'I1vS1v'r'iI III' Iln- XIUIIIIIIIIIIN :M-:NA-I Il IIix XII Iwxx Sully IXIVINJ' AAAAAAAAAAAA. AAAAAIN SIl'.IIvxI1lr:a'x IIIIIIIVI' I':nl'ly AAAAAAA .XIII-xl-l'imAlX1-lm-I AAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAIN 'II11-I'mwu'II'II1v I31-:ul1liI'l:I AAAAAAAA A AAAf1'I I'.IlIlIl'l' Ih-u-1'iw INK-rm-I AAAAAAAAA A A A A A A A A A AJ NIA Irurgmwxiwxl MI gn iilgnwiv Xluxi 1-gn I II n-1' iI.1I AAA., IIIII' lllllvuxl IYI-Vw! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A5 IIIII' XYl'wl1g Slam AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA . 'I IIAAXSS IIHIIHSt11lI'I-I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA A SIIIIHHIA XIYIIQS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA NIAIIHHI. II.XI.I'INII.XII AA.AAA.AAAAA.AAAAAAA.AAAAAAAAAAA HIIILAXXIXAYI DNS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAA.A.AA XI'III,Ii'I'I41S AAA.A.AAAAA.AAAAAAAA.AAA.A.AAA.AAA..AAAAA A 'NIXI AAA..AA..A..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..A A I'I-IS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3 1 g 'Q c'-'nf7AffAf5 A1 V W in X .Er-5 IE N, kEX FE K Fii 1El i Q 1 11 UI lxalpb TU Blum r H1130 was at 111 tnnrs our luval furnh mb svmplthl PI on Luhusr ahhlrr mb ruunsrl mr ruulh alwavs rrlv mb In whom um., the PIIIUDUIIIIPIIT of all tint nut rs 1 nohlr furnh mlb trarhrr mr affrrtmnatrlv Drhlratr this flmuml :af if A s Z U 4 , .age ' X we-45 I 'ff Y N11 TOR lll XX I'l1nc11 :I RIN N H Il I'11m1 I I XX l3l'I ..'.XN, " "rr Svi- 'o. .I Olili. Vw- " 911111. I lim um! Mzntlwmz ill l'Xlilx L L llll lllll H ll I l11,,l sh Nl Xl . i . 'HIL 4111111111 -1' 'iul li XY fIHUl'lili. xlil :nl 'lxrz' ' N X ' li SAR. i If is '4 X RUXXI ll XX SI ll lll I XLS um IX I muslim Sum ll IIN X1 s lilili'l'll. ' Q- . .SON Hifi ary :mal 'liL'2Il'l 'rs Tr: ' UIIQ. li. J. ll .. 'ISHN G X' un. IQMNA l'Ii ANI! IM 'VI 'cz . 'l.'. 1 I 2' IillI'l'0RIAl. I 1' J QKIJIIIIPFII x1 N X 1 N l l 1 1 1 N 1 1 X11 1 1 1 1 KC 4 79 111111111111-111 I1.1N1l11'11l11'1111Q1 X111111 1'1JlN 11 1-111111' .11111 211. 51'1111'NX1111 X11I1.I1111 N111-1111 1111x1.11'1111:. S111111' NX1111 1111':1N11l'1'11 22111. :11111 x111xX ,X111I11111x1111'1w111111'1'1-x-1111111111: 11'1'1' 1111' 111'111 111111 1111'11l1:11 1111- 11:111. N1-1111 11111 1'111l11X 1'1'1111'N1111111111111-Q 111 11111 11-x111wx 1111'111111'x 1'.111. 1111, 1111 1'1:1x 111.111w. x - l11'1' 11.1w111: .Xx 1111- 111111'1'x 1111 Nl'l1 111-1-11'1'1 5111111 1111I' 1'.1g1'1' 1+1111I.I11x 1'111'111: XY111 11'1'1w11'11 1111-R11111'11 11111111 111 1111- 1111111-111 1111111'x 111' N11111x. XX"11.1'11'1'11111111'11 111:11 1-111.11111 11:1111. '1'111111g111111111111-1111'1'111'1-11x11111'111-11 11111111 XY1111 1111' x111111'111x 1121111-11111 XXl'11111. XY' 11:111' N1'1'11 11l1' "1"11111'11'1'11" 11'1111111.:. XY- 11:111' x1'1'11 111'l' 11411111'x 11x11 11111 1111-11 1'X1'1' 111- xx11x 111'1-11111g, '1'1l1'1'1'XX1911g11,11111'1'1111111 1111'1'11N1. .X111 1111'x1' 1111Xx XYL'-Nl' x11'1I1 11411-1111'1'. 1111111x111':11'11111x11111.1 111:11'1'. Y1 -11 xx '.Xl' x1'.1111-1111 1111111'1'. 11111111-13 8112111 1'1-1111'11 xx1111 11111-111111 Q1'll1'l'. 1l111'1'11g11111 11111 1'l'I1 111111111 11111x111gg 111'z11'1:1111111111111 1111111-11 11111. 11111111 211111 1'y1' 111 1'1'1'1111' g111xx111g XY1111 21 1111111 1111112111 1-1111 111111. 111 1111- NlI111l'111l1 g1'111'i1111x 111IlIlI11'1'. 11.11111111'x111111.1111111g111'111'1x11111111. W' xxill 1'1111X 111 1111- 1111111111 111' 11111 11111'1111' :11111 1111' 211111. 1111111. '11, 111 Seniors U91 4.0 fluxs 1,14 sulf nl BNI I3 ,ltSlf1llIf hum x 1 Sllllflllll mul 1llllSlIllI' x nc lmss nn llltlm lhn I xxum I soulu nl the ll Iuln STI-1l,l..X ' YN!-I "lf virluv pl'vc'1-:lv us, cv- l'I'jA sta-p will ln- s:ll'v." Yli AIN Hrw'-I ' . "xVhillCYL'l' I hzlvc tricd lo :lu in lifc I :H lricll lu do v1'll." .Xl.l41li'l'1lJlb "li.'z ' ' - '1g,s is zu ' l0'ful 5 ' - css." 1 I IX s muh III 1 1 use bl :ml Ns 1 xulhm Slt I1k1 Ins gl xml sun Cut lb ns XIIIKII-XNIX OX slu xx IS 1 Shn had 1 gIllf.,lI mmd lil I YI XXI Ihosf. Ime lluth but who to tllunsmlus 111. hun 1 what lhu cI1o.1m of d uc to do GAII. 3l'Iil, "WI j :I I il zz wh 1 is 'a rm in ul: after." I , , i 1 . I 1 S .' "Thani, though on pleas- urv .' - 'ac Icnt, .' ' 2 1 ' I2 ' ." YE .5 I 3 N .HY H" ,, . . ,. . . , . ,, Aul ' z dare to H 1 1 'x ,y , . . I 31 RH 11tl1 11 1111 1 lu 111 Pl 111 I1 111111 0111 'II IIXHHIS 1 LXLII lll 111111 I ' llli l,Il.l.l-IS Yu ul H11- pr xv, 1 pl1-:1s11'1- :nl Hu' -l .' Xl lllli 'IRRY Virtlw is il W1-11111111 wl " 1 - Cilll laku fr us." li Xl,l . .' llc Ilmt ml "'lic's '-iso." IIIX SUXX S IRIX ISN ssln,.,s HII n xx IlNlIlIl1I slup 1 Ill I IIXIIIII ulful cm lun IUIIIUI mms 181111111 lmuscj I' unu is n pl mt th at ous n t n g dans I111 IIAI 'i ' Ii lffllili "Bla-.'." "5 hil 'Im ' 1 ' - - J - ' , Thx munllc that 1-m1-rs :ull humzm I rtsf, I,liSI,I 'I . SUN 1Spcc'i:1l Coursvj "A man hc som-ms ol' ch - ' " yr.-sic 1' cl ll y s and ' 1f'lx I . ' I ' .' 'EIL' " nt" z z gr 0 i ull zu'- Qsnwr lass EQISIUFP 1 11 , 1 1 1 1 X11 1 I 1 1 .K 1 11 X11 11 N - -1 11 ., l.,1 ,., x 1 1 1 1 I1 1 1 11 1 x 1 N Qenuur lass rupherp N 11 11 1 1 - 1 1 1., 1 7 I 31111 2. 15111 111-111' N112 11111111-1'1'111'11: 1111' 111111- 111lN 111111 1-111111- 1111 -11 111- N112111 l11'lDIl1'1 1111111 1111- 11-1111111 111 'I'l' 11'1- 111111- 1111 111111 N1I1'11 :1 111111 111111-. 11 11-1-1111 111 LIN 111111 1111- 111111- 11111 Nll1'l11 11'1111 IIN 111-1'1- 11111111- I1 111'1g-111 11111 111 11111'11-1111111 11I'1- 111111 11111 11111 111- 1l111,21111K'11. 11411111 11111 11111111 IIN' X'1' 111'1- Q1I1I1Q 111 NV111-1111111 111N1111'B 111' 11111' 111111 1111 11111 11111 N111l1J1-N l1111-1- 1111'1-1111-111- 111-1' 1111- 1'111NN 111' 121111. W- 1111111 1I'A1 111 111- 111 11'l11111'l11 111 11111111111-. 1'1P1' "'1111"I'11" 11 11111' 111111111. .11111 1-1111-1-1:1111 111-1-11 - 111- 11'1111l1'1I1 111 111'1l1-1' 111 111- 21 g111111 1'X211I1I111' l1111111' 1I1111111'111y 11'111111I1111111-1: 111111- X1111111 111- l1-111'1- 171'111l111. 1'1'11111 11111' 11'1- -. 111g1:1111-11 1'AI'1'N1I11'N. 111111 1111-- 1111 lIN 111:11111 111111 1-111'11111111'1-11 j11x-. 11111111' 1111-1-11 111111- 1.1'1l'1111N. 1111- .l111111,1'x. 111111 1111111 1111 111 llN 1'll1' 1111111-1-. '1111'I'l' 11 1111 111-1-11 111 11-11 .11111 1 1113 111 1'1l'1'N11111l'Il, - X1'l'1'1' 111 11151111011112151M'1112111l'1l1'N1,1111'11I'1Q111l'N1,111111 1111-1111111 N1'11N11l11' 1-1111 1-1'1-1' 1111111111 111 21 1111-11 Sl'114I1l1 111 11'1lN1 111 111111111111111 1115-11 81-1 11111 111111 11111'11111111g11111-111-1"'S1-1111" 111-1'1-1' 5-1-1-11' 11I'1'l1 111' 11-11111g 1111- I1l1I1'1l'15 111' 1111 1-11111: LII111 111 S111111111111111-1, 111-11. 1111- 111111 11I1IIg 111111 111- 1'2l1l'1 111111111 11111 is 11'111 111- 11111Il'1 L1l'2I11ll1I1l' '15'11 1111'1l 111111 1111-1'1-. .15 11 11111, s111111- 1'1-11' 11111 11-111'1- 115, 111111 1111- .11lIl11lI' 1'1l1SN 111111 1ll1111' 21 sl1'11j-f-11-. 1'I1 11111111l. 111111'1-1'1-1'. 11'1- 11'1-1'1- 11111111 :111111-11 111 11111' 1l'1l1'111'l'N, 11111 111111- 111111-111-11 111'1-1' 115 I'1'11111 811I1'1 111 111115111 N111. 111l1lN11Il. 11111 1'1-1111-111111-1', 111111 11'11 115 111 1111- 11111151111 111111 111II'1'111' 11111-1 111. 1111111-1: 111111 511: N11 11'1- 111! 1-1'1-1'11I1111g 1-I'11l11 I,:11111 111 1111111-I 111111. 111111 1111111 11111111-I 111111 111 1'111l'1'111111111g 1111- S1'141lI'S 111-111-11111-11 1111 111111. 1111111 1-:11111- 1111. 11111g111111-1-11111 211111 1111 1111111111-1' 1'1-:11111-1' 111 11111' 1-11111. '1'1l1'II 1 21111 11ll111' N11I'1' M111 81111111 11111 11- 111'-1 111111 111- 11'1-1'1- 1l1'I'1.1'1'1 1'.,'.".,'.11 111 1'Q11yI1111. .11111 11111' 111 SL'l1111I'N, N1lIl11' 111111 111- 111'1- 11111 N11 1l'1'AX L12111 111 11-111'1- 11111 Nl'111I111 111.1l'l' 1111. XY1- 111111-111111 11111111 111111111 111111-111g1-1111-1'. 111111 1111114111g11 111- 1'1II1.1 1111 111- 11111-1111'l111'1:111s 11111- Xv1'1'111" 111- 11:111- 11111'l11-1l ll1'1'111 112Il'l1 :11111 111-11-1'1'1- f111111- ll 1111 111- 1'1'1-1111 1'H1' 111-1'1-11-1'1-12 1I1Q11P1111'1'I111. .11111 1 1'1'1'1 1-111-11111-111 111111 11711 11111 111- 211111 111 1ll'3Il' I'1'11111. 211111 11111 Q111' 111111' 111-11 111 1l1'N 1-411' 1111- N111'1'1'NN 1I1- 1111' 1111-111- 111-1's 111' 1111- 1111111 111' 11111 '111111111111111 111g11 S1'1111111. ,X111'1',1-111111. '11. P "11111111f 11111111111 11111. ,11'." 1 111111 IIS 1 N1111'11'l1 11111111 1111- 111-111 111' 1111- 1'211'1l1 11 l1N1'. 1-111'11-111-11 1-111111111-1111111 111 2111 111-111-1' 1'4II' 31 1-11' f1111g11-11, N111-l'1.X 1I1I'1'l'211.1 11'1111'11 111111 5'11'11f'.n11.XY.11l1l'1l11l11lll1,1lf.., N1l1'1l 11111'g-1-11. 11114111 11211.u 111 1 XX I X I I w I I I NNI N -. I l I P A II N I III,Ix l I X I N I IIX 1 x NI .,III I I l '-I I IIII IIIII' III-IIIII' :IIIIIIIIII III-I'I' :II'I- xIII'I'I.x IIIQII IIxI-IN. III-III-II III.' IIINIIIII IIIINIIII' N IIIIIII'IxIII-N." i IIIIII. :IN I III'IIxI' IIII IIII' IIIIIII If,xx:II'Il IIII' IIIIIIxI' xxIIIIIII IIIx I'I-I'I-III I'lINIIIIIII'I' II:III x:IIII IPl'IIlI'Ql'II III II. XX'. ISIII-I. "lfIII-I I'IIll'Ifu I IIIIINI-II. "xx IIIIII-I' II' II I'IIIIlIIII'I III- IIIIIIY SIIVI' IIIIIII.-'III II. XX. II :IIN "I III IIIII-I" III' IIIX IIIII'IIIII'R IIII:IpgIIIg." IfzIxI,g I:IIlIII'II III :I IIIzII'I.,x IIIIII. I IIilIIwgII'III-II IIII- g:III' III- :I Il'gx' I-IIIII.II'.x II.iIINI'II. "III'4N xIII'I- III'II-.III-I'IIII, :IIIII IIII- I'II:IIII-fx II'I-. xxIII IIIIxl'1III 1IlI'NIIIII II' I xx I'Ix UIIIII :II'IIII:IIIIl:IIIIII-" III IIII' III'-IIIIf III2IIIlIl'I'. "'I'xxIxII-II IIIIIIII-IN IIIIII AIIN xxII'Ix. IIIIxx IIII kxIIII ,LI-I IIIIx .IIII IIIII-III l3III'I X'xIIN ZIIXXQI-XX IIIQI-IIIIIIIx. III-II:IIIIx IIIIx IN IIIII- III' IIIN IIIII'X I-IIIIII':IIwIIIIII." I III-g:III III IIIIIIIIII- zII'IIIIIIII IIxI'I4 IIII- IIIIII III IIIIIIIIN III' IIIIIIiIIg NIIIIIL' IIIIIIII-II xI,I'IIIg IIIIII xx IIIIII IIIII-II II. .XI III-.I I III'l' 'II :III IIIIIIIVIININI' IIIIIIIIII :IIIII III'I'III' I I'IIIIIII xxII'Ix III' IIIIIIIx IIII- IIILIXAX g:III- xII'IIIIII IIII' l'IIII III IIII- I':II-I- xxIIII :III IIII- NIIIIIII-IIIII .x III. :III qIxIII:IIII'III-. "IQI'IIxx I'III'I'I-IIIQ IIIIHIIN xIII'I- NIIIIIII IIIxI-IIIIIIII " .IIINI IIII'II :I IILIIII I'I'IIXN.'II IIII' -XIIIII IIIxx1II'IIx IIII'. I IIIIIIxI'II IIIIIII I IIII I. Illll III:II IIIIID I-2Il'l' xxIIII IIN I'I'I-IIIII-N zxm, ...IIIIIxI:II4:IIIII-. III-IIII. IIIII'I. IIIII IIII.xf IxIIIIxx IITI'-.IN "Ii-x IIIII l'Il2IIII JIIIII l'IilII IILIIIII XX'-II. IIIII XIIII l'Xl'I4I IIII xIIII Il III:II NIIIII IIx'I-I' IIIl'I'I",I I1IIIIII' IIII IIIIII IIII- IIIIIINI-." XX'- I-IIII-I'I'I IIII- III IINI' IIIl'lI QI IIIIIII' IIIQII IIIIIIIIIIII IIx :I xIII'IIIg. IIIIIII IIIII'IIIIIII'I-II IIII' III IIIN xxilk- :IIIII I'IlIIIII'I'II IIII- I:IIII'I' :lx III-I'IxII'II :Is IIll'II' I III'l'I'. I,lIl'I :IIIII I MII AIIIII IiIIIxI'II IIxI-I' IIIII IIIIII'N IIIIII j'II'Ix IIIIIII Ill'2II' IIIIIIIII IIlIll'. xxI 'II IIIII' I'IIIIx'I-I's:IIIIIII XX'II. IIIII-I'I'IIIIII'II IIx I'IIIIIsII-ps IIII IIII- IIIIIIII. 'I III- IIIIIII' sxx'IIIIg IIIII-II ZIIIII III. xxIIII XI IIIII Ill'I.III'I' II'I'. IIIII ISIII-IN IIIIlI'xI III' XIII 9' I. IIIII SIIIIIII III' IIIIIII'II'I. IIIII I'I'I'I'.x III- IIIIIIINL :IIIII IIIIII IIIIII-I' Illilll IJX IIII- IIIIIII-I' 1IIIIIIIxIIIII'I'I' SlIIIIII'xY III xxf Ill'I'I'.XI SIIIIIII-.xi I3:IIIIf IIIIXX IIIII II IIiIIIIII'II'.I XX'II-I'I"xI- xII-I Il'lII'.I I.I-I IIII' III-I III wa- II' .xIIII'I'I- I'l'lIII-I "I3I-I'III'I- I IIIII IIIxII." N.IIII I,l'I'l'X. xxIII- I IIIIIIIII xx:Ix IIII- IhX,'III'IA III. IIII' I'I1-I-II'iI' IIIINIIII-xx III' IIII' I'IIx, "I I':IIII'Il :II IIII' I IIIXI'I' Ilx IIIIII III'IxI-Il IIII IIII- I1IIIII'II. IlI'I'l' IIII- II-I'I4I'Il IIIN IIIIIIII IIIxx:II'IIx Sl:IIIIIIxI. liI'IIIIgIII IIIIII IIIII III IIIIII'II. .XII I, xII:II'Ix IIIIIQ :IIIII IIIIIII-I'IIw. III-I'I-R IIIIIIIIIII' III' IIII' IIIII 'l'. II. S. II'II xxf I'I-IIIIIIIIg :III' xII'I,x. IIIIQ IIx'I- xxII'I'xI" "XX'IIIIIII I' XXIll'I'x' IIII- I'l'NI III- IIII' I'IIIx ix. XXI I IIlI'4X XX'I'I'l' IlI'l'I'In "SIpIIIIIxf Sip :Ixf" I'XI'I2IIlIII'II SIIIIIIIIX III lIigII QIl'l'. II:II'x'I-x's III XX'II I:I-I'I- III IIIN IIIII NIIIIIIL II:IIIIII's I-I4:IIIIIIIiIIg lIIxIIII'X IIIIII IIIl' II'II1xxs :II IIII- I'lIixI'I'xiI.x1 .XIII'I- I' .... ix ill IIII' IIIgII SVIIIIPI IlX'l'I' .x'II: .XIII'I' 'I' ,... xxIII III- IIII III'l'l' III pIx'II IIII- XIIIIIIQ I!III'Ix III ISII' II-N PIIN IlI'l'IIX NIIIIIIQ SI 'IIII IIINI :II'I'ixI-II IIIII:Ix III I:IIII- I'IlilI'Ql' III' Illl' IIIIIIII-NIII' SI'II'III'l' III-IIIII'IIIII-III IIIIII III'I'l' xxI- IIIIII' 1Il'K'. I.I'I.N II:Ix'I- :I IIJIN I'I-IIIIIIIII," "I"IIII'. III-IIIII-IIII-II." xIIIII IIlII'I "'IIIIx XI'I'X I-xI'IIIIIg. IIIIIIII' IIII III IIIlII'II.u N I HIII N l I N x l xl I N I S III xxx lu m 4 ssl , x ., I 5 x x I I I -x l Ill IN -4 -s x xxx 4 . gs , 4 xxx 5 -4 ll IX x x xx ., x sx , S Il Nl Il x x x xxmx xxx xx I 4 I xxx x . . xx 4 4 xx4 s x x 'Ill xx 4 x xx ., lx4x Sl IH S II I xx xxxxg., s ll . xxxx xx , xx xx4xL5x4 SIIII p41 g ., s Ix 4xx xx . 4 4x4 4 xx s s xxs S 4 s 4 x 4llx4x x, I I .X l:xll 4'4xxxx4-lx xx'4xxxx:xxx p:xxxs4-xl xxx llxx- 4l4x4xx', lx4xxx'4'4l. llx4-xx l'IIIl'I'l'II IIIK' I'lllllIIl XII '.'. X ,:xll '4' 'I' .54 NIl's. Y :xllxl XII' . X :xx'x'ix'4-xl. Sl'll:x :xml .XIi'4- ll . vIlIIl'I'l' xx':x lx:xml slxaxlixxg :xml l:ll'xxg, 4xxx4'sli4xxs, pxx.xx"x' :xml x'x-xxx:xx'ks :xll lxlx-ml4-xl ixxlfx 4xm-. "llxxlx II:xx'x'4-x :xxx4I Il:xlplx :xml llx4- 4'ix'4-l4- is 4'4xxxxxxlx'l4'." Ixx :x I'4-xx' xxx4xxxx4-xxls llxx-Ax l'1lIIlt'1 llxx-xx llx4-x'4- xx':xs IIIllI'l' slxzxlxixxg xxl' lx:xmls :xxx4l 4-x4'l:xix 'xxg. S4 xx. I xx'4'x4-x' llxxx xx:xx'lx 4lxxi4'l4-4l 4lxxxx'xx :xml I'xx-I xxxnn 4-I :x lxxxllxxxx xx4-:xx' :xl lx:xxxxl. IIQIIL' xx:xll :xg':xlxxsl xx'lxi4-lx II:xx'x'4-x's 4'lx:xix' xx:x I4-:xxxixxg, 1x:xx'l4-xl xxx llxx- xxxi4l4ll4' :xml slixl silx-xxllx xxxxl xxl' sijxlxl. II:xx'x'4-x lxxxxxlxlx-4I 4xx'4-x' lx:x4'kxx':xx'4ls, :xxxxi Isl :x x'4xlxxxxx4' xxx' l:xxx5'lxl4'x' llxzxl xx'4 xxI4l Ix:xx'4- 4Ixxm- 4'x'4-xlil lu :x Ix:xml xxl' svlxxxxxl lx4 xs. II4- pi4'l44-4I Ixixxxs4'Il' xxlx :xml l4x4xl4'xxg ixx Ilxxx-l's xIix'4'4'li4xxx, 4-x 'l:xixm'xI. "Y4xxx pxxxxx' pill, xnxx. xx'lx:xl xlxx xxxxx llxixxk x4xxx'x'4- 4l4x'xxg'."' "I34-jf xx:xx'4I4xxx. lIi4Ixx'l IIlPIIl'l' x'4xxx XX'l'I'l' IIIl'I'l'flllI.I'l'NUNIII1lII.H 'llxxx xliszxpxxx-:xrixxg xx':xII l4'I'l x'x-x'4-:xl4'4l :x I'4':xsl. :x x'4-x'il:xlxl4' l4xx'4- I4-:xsl. :xml sxxxxx xx'4' gx'4-xx' xxx4-x'x'x' 4xx'4-x' llxx- l'Xl'l'IIl'IIl'l' III' lIxx4'l's lx4x:xl'4l. "WI xx'4xxxl4l 4xx'4-x' lx:xx'4' llxxxl llx:xl IXX'4'IlIj x'4x:xx's :xI'l4-x' rxxxx' gx':x4l- xx:xlx4xxx. llx4' xx'lx4xl4- Nxxxx-I4-uxx I"llIII'Il'l'II Ill: s xx'4xxxl4I :xll fl'l'I l4xf'4-llxx-x' :g:x' I'l'IIlllI'I'l'lI Sl4xll:x sxxx'x'4-xixxg llxxx Ihllllll xx'ilIx :x px'4xl'4-ssi4xxx:xI 4'x'4'. "Sll'iIIIj"4' llxixxy' 4'4xxxx4- l4x xx:xss, :xll x'if1lxl", s:xi4l .xli '4' I'. xxx ' :x xxx:xsl4-x' lxzxml :xl 4lix'4x4'lixxgf lligflx S4'lx4 xls. "Y4-s." Illll i xx.Xli4'4- 'I'. "I s:xxx' Y4:x'l4:'s l'l'IIIl'I' xx:xss lIx4- I'4x4xlIx:xII :xl llx4- I:xsl g::xxxx4:." "l':xss llxx- ,i:xxxx," s:xi4I Il:xlplx. x'4-xxx:xx'I'4-xl II:xx'x'4'x' l'x'4xxxx IDUIIIIIII :x pI:xl4-. lIx:xl I4x4xI'4'4I :xs llx lx4- xxxiyflxl sxxxxxx xx4-4-4l Sllllll' 411' lxis 4xxx'xx p'lls, "llx4x." Iligxlx .'4-I ml 4l:xx's x' -x'4- gx'4':xl lixmxs, I'l'IIIl'IlIIJl'I' ll ' girls "ll s:xxx4'4-xx: xxs! II:xx'x'4-x', 4I4xxx'l lzxllx 4xI' girls. I lISl'lI In llxixxli t'llII xx'4x '41 x'4-Vx' 4'l4-x'4-x' : xxg llxxxxxx, Izxxl sixx4'4- x'4xxx :xx'4' :x 4l4mxxIxlx' 4'4xxxIix' 4'4I Ix:x4'Ix4'I4xx' szxml 'i4'Ix4-sl" "II:xx'x'4-xg xx'lx:xl ixx llxu xx'4 x'l4l lx4-4':xxxx4- ul' II ' "W-I I'xxx xml llx4- uxxlx' IJ2ll'IIK'IlJI'l I,4x4xk :xl Iiaxixx :xml I'4-x'x'x'." II4 'I l:xlk llx:xl x':xx', Pill, lllll' 'xs SlIl'l' 'xs 4-I4-4'lx'i4'ilx', I'lI ix'il4' x xxx In xxxx' xx'4-4IIixxgI14-l'4xx'4- :xmxlIx4-x' '-4-k. Il'.' :xll :xx": ll, ' I." "ll Sig :xlsl llx":xl l1:x4-s:xx'l lfx'4xss lIxxx'x'4-xls! ll xxjxx':xlxxl:x ' xxsl Iii: 'xxilsl WI llxc lIIIIlIl'Iiy mf? I"ixx4-I A-NI:j4xx'!" 'I1Ill'I'l' xx':.' sil4'xx4'4- I'4xx' :xxx ixxsl:xxxl, lIx4-xx ixx :x x'4xi4'4- llx:xl 4'l: fx-xl llx4' II't'II4I ul' llx4xl, Ilxxxxl .:xi4l, "Ali '- lx-xs lxx-4-xx :k' xg gfx'-:I x ' 1 '-ss '4- xx'4- I:xsl Ix4-:xx'4I ol' x'4xxx, II:xixx, slxo Ix:xs llxc x'4'plxl:xli4xxx xml' I -'xx llxxx In-sl Iligflx S4-lx4x4xl ixxslx'xx4'l4xx' ixx lIx4x 'l:xl4', :xxx4l xnxx 'xx x' 'lxaxl lIx:xl llIl':IllS." "ll'xil", sxxil ,xli4'4- xx'ilIx Ill'I' 4'lx:xx':x4'l4-x'isli4' xxx I-slx', 'IIIH 'I Im:x.'l :xlmxxl IIIl'1 .ixxxl s4'4- xx'lx:xl .xli4'4- 'l'. lx:xs 2ll'l'fIIIIII'.'Ill'lI. .'lx lIx4- In-sl xxi:xxxisl llxis p:xx'l ul' lIx4- 4-4xxxxxlx'x' lx:xs." UI' 4'4xxxx's4- llxx- .XII '4-s Iik4-4I l4x IJ4' l'llIIIIIIl'IlIl'lI, xx'4- :xll lik4- il xx'lx- -' xx'4- :x4lxxxil il 4-x'4-xx In 4xxxx's4-Ix'4's, l'SIJ1'l'IllIIf' il' Illl' x"ffIxl pox'- IN -1 4 I - 11111111 1 w l NXXl 1 1 -1-1 I H 5 -. 1 -. -1 l X - x 1 xl Il 1 Ll xl 1 xx 1 ll 11 1 N1 N 1 N X11 ., s x I A 41 x 11111 xx - X 'si X Il H -. Ill Nllli N 1 I - I I ,, 1 -11 x ll 111 1.1111 11111-s 1111- 1'11111l111-1111111g. 11111 1X111'1-'1 11'1 1111 11x 11111 111111' II 4"1'1'2l1 11111xi1'11111 xx'111'1- 1111- xi11111I1-sl 11111111 111 1111- xx' 1'111 :11111 xx1'1l1 1111. 111111 l'21111lI1'l'5 11-1111131 1111xx S11-1111 112111 1'1-x'111111i1111i71-11 11111 2II'1 111' ' 'ng 211111 11111111- 11l1'11l'll11Ql'1'.X 411-11 II 1111-11x111'111 1-l1'. 1111 11 l1I'l'NN1'11 1111111111-1' 1111111111 x111111-xx'111-1'1- 11111111 IIIlI 111111111 1111- xx1111 1Il11X1'11 11111-11 11111 111. x1j111l, 1111- 11111111 N1111 x111'11-x 11111 1111111111-111-x1 111111111 :11111 il 11111111 111'1-111111-11 11111' 1111- 1111x1-1'l 1111111-11 111 111111 1111111 11111 111111-1' 11111111'x ll11Il'1'. 11I'1'211 IIIXl'IIII11II. 11111111 11l1XYl14lx111111'I1171. "XY-11". 1111 '111-11 1'111-1. "1 1111x'1-1' 11111 11111- 111 xx1111 211111 1111111111 111111111111 xx'11i11- 11111 11111111x xx'111'1- 111-'11g1111x1-1 111141 111-x1-1 llglllll. N41 1 1llN1 1131.11 -11 1111 lllix 1111111 1-111111'ix11111'11 111 1-1i11111111l1- 1111- XX2111IIIQ. '1'11ix xx11x 51111 111111 1-111111g1- 111Il1l'N 1-x'1-11.1 1-11111'x11 211111 11 x11x'1-s 111111-. 11111," '11111' 1'1111x'111'x111i1111 111111 111-1-11 11l'2lQQAIlf' 11111' NIDIII1' 11llIl', 111 1-1Il'1 11 xx11. 111111, 111111 xx'1- xx'111'1- 1111 :1l'IIII1Q 511'l'l1fQ N11 111 1Ixl'11 lI1i11g 1111. 111 11111xl. 211141 111-1'111111x 111 1-1-1 II 511111. 1 Ill'f'1I1l. "111 :111 1111' i11x'1111l11111x 1114 lll11l11'I'll 111111-s 1111-11i1'x11111 ix11.x 1'2ll' 1111' Q1'1'1lI'N1. ll 1111s 111-1111 11111 111 11x'111'x 1'11111'11ix'111111- llNl'. 111111 1111111111 i1x1-11'1111- 1i1111x1 1Il1l11l'f. 111111-111111 11111111' x11'i11g1 111-x'i1'1- 11x'111' 1111111111111-11 " "1111-111 11x111111111sY xx'11. 11111' 11111 11-1'1111'1-'."' "11111 1111- 1111-11s111'11 11111'i11-11 1.I'11Ill XX'1ll'I '1111 xx'i1I1 11111- 1111 ll -x11 111111-11i1111s 1-x1'11111s " "111111'1, 111111.11 NY1-'1'11 11111111-1-111,1111 11111 1111111111 111- 2111 1111.1 -1 l'11Ixl'1N 'fxlll' 111112 1-1x11 111' xx'111-11 1 1111x'1- 1xll11 '1'11Q1' " "XYl11 x1'1'1111 11x'1-1' x11i11 fllll 111111 illlf 111111xx'11-11,,1-." "'1'11is 1-x '1-111-111 111111-111111-, 511 1111111-sx:11'x 111 111-1111I1- 111 l'Yl'1'f xx'11111 111' 1i1'11, 111 1111- 1111s1 11118 1-1151 Illilllj 1ix'11x. 11111 11x 1111111115 111. 11 l'l'1'l'1lI 1llX'1'll1111Il 1111 1111. l1llIk'1y s11I'1- 1111' 1'l'2l1.1, xx'11i1111 1 illll fPII-l'I'1IIQ 111 11111 11llII111' 111 ll Y1'I'f 11111111-1'1111- 111'i " "111111111- 1111111 NY1- 111111-I xx'11111 21115 1111',11'11xf I,11lll' l'111f Sig1111lx1 1:11111 ,II2Il'1i1l'1 II1,l'l11'111 17111 111111 11111! 1111111 I'i1-Y 1111111-1'1" l'Il'I '11111' ll1ll'1tN 111111111 ll I'llS1Il 11111' 1lll'. 211111, 1ll'1'11Il'SN l11x11x. 1 111-x1x11-11. 1111X' - '1-1' 11111' 111-1'xixl1111, SKI 1 1'11sis11111. 111111 -1llNI II1lxII 1111- lij1'111. x'1111l 1111. 111 1111- N1'l'2l1IlIl11'. x111111- 11111- f'1l1 2121111151 ll l1111'y1111' 2l12Il'll1 111111 1'1111g 111 ll 111111- 111 111 111-1111l1'1111- 11111 11111111-xl 11111'x. 11111-1'x x'111'i IIN 11111is11s xx'1-1'1- 111111111-1'1111 xx'i111 111 1111- 111111' ws. 111111115 . x'1111g 11111111 111111 NIILII, 1'1lll1I'N xx'1111l1111 211111111 11111 V11111111 11111111s 11111111111-11 11iI11111' 211111 11111111-111 111-x' 1l1l'1'l'S 111' 1'111'11i1111'1- 1-1111111 Illll1 XN1'll1 111 1'11111111111. 111111 1Ill' Illl' 11111-1111111 1111131511111 xx'1111 i11x'11111i '1-x. ,Xl 111x1 11111 111111-111111 xx'11x 5111111111. 211111 IIIK' 1-11-1'11'i1' 1i51111s xx'1-1'1- 1'1-11111111-11 11-x j111x. 'II1ll' 1-1111111 xx'11s ll 111111111111 111 111-1111111, 1'1111i1'x 111111 111- '1l1'S xx'1-1'1- lying 111111111 111 1111' 11 1111111111151 x1-x'111'111 11111Ix xx'111'11 x1-11111111-11 ZIl'1llllllI1 111111 111 1111- 111i11x1 111' 11111 1-1111115 x1111111 Sl g1'1-111 1111-111-11 I'11lf'l'. 11111i1ls1 1ilQIlIl'l' 111111 f'1l1l1 xx'i1I xx'1- 1111111-11 111 111 11111' s11x'1-1'111 xx'11xs, 1lII1I 1111- 1'1-111111111 111' 1111- 11111xx 111' Ni111-1111-11 I'I1llll'Il'l'lI xx'11.' 11x'111'. l1"1is. 11 I ll 1 I I X 1IIIlllUI Glass 1301111 -1 -1 N ll PX It I N 1 I- gl 11 I I 1xx 11xx1-f111s1111'1l1L1 I11 I11-I111I1l II11- gn-:ul .1111I IIIIQIIIX 11111111I111l xx IlxI11xx11xz1111l1'1l11-N.I111xx IIIIIIN. IIN XIl'1':I1I1x :1I11I If1l'1'xI 111x1'Ik1'1I IlIIIx II11' l1I'1'II,X I':11'111N g1111l 1'11II1x.1I1-1I l11I1Ix I:11-I1 I11 x1-1111- 1111I11xI1'x 1Ix I1'1'.1x111'1 x11l1IN IIIII xxI111 11111 I1-ll xx'I1:1I xx1':1III1 ix I111I IS1-111-41II1 lI11f 1'1':1gj'x 111111111I:1111 1111: I11' xx'I1x x111'I1 1'11pj+1'1l 1'I1IIk 1-11I'11l1l X1'111x11I1II11'111111-slxI1111111g g11I1I1' NIP' I1:1lI1 11I11I11x1111l1'x l'.l'l' I11I1I NYI x111111I1' I1x1w II11- L11'1-::l1-xl I11111111 I111I1I II11111gI1 l'I1'II II111 IIl'I1I. xx1lI1 I1'1':1x111'1 11I1 lxx'1II IIl'.I'I' 1'1-xx:11'1I II I':11II1I1wx I1I'1 I'1s1111I.x xxI1:1I 111 x111'111g xx:1 x11xx11 II1:1II1q1II1I111111l1111111'xI1111'x1-NIg1'11xx11 N1 ' 1-1111 II11- I11-I1I I11- I11I'l IIIIIIII x'11: WI 'II :111I1111111'x II1'I'1' II11' II1':1111-1' 1-111111x I1:1'1l IIII 11111' x1111I, xx'1II1 Il1'JIX'l'lI.N I11fI1I II111l xx1-111:1x I1-:11I il I'I'IIIII'llI I1l'1-1 I'I'l'II1II'Q'4I I11 1I11 rrlll' llIlI111xI Nx'1l'Ii, N11 :1I11111 11I'11111' I:1xI1 I11 xI111'I1: Y11' I1-I 1111xl'111'I11111- 111-111' IIN IlII'Ix I'I1-N III1-xx1I1g 1111 41lll' III'1'. 11Il I.11l'1I. II11-11 N111-11gII11-111-1l I11 xxI1:1l xx1- I1:1x1 I1 111111I IIIII NIl'IY'1lIf' 1111I1I I1I'1-N 1-1'11xx11 is 1 IIIILII IIIII' I1x'1w I'I1'II Il'l'2ISlIl'1'N 111:1x 111111:11l Illl N111111' g11111l l'2IIINl'. l'III'I1'II M11111- I11 III I'I1:1I xxI11-11 xx'1- I'1'11111 IIIII' I11-I11 1I1-11q11I I11 I1l11-K 311'-111 xx 1'I1 xx1-'x1- 1I11111- llll IPIII IC1'xx'111 SI'IIIIIIlIIl lm 21 EUIIIUI' lass iipusturp Il 1 I N 11 I X IN S I1 1 , IINI 1 l l N 1111 1 111 ., 1 ,xx 111 x 1 1 1xx xx1 11 1 1 -1 -1 1 Il 1 g ll N1 X1 1 1 11 N 1 N ,, 1 1 1 ., 1 x 1 1111581 Ill 11 111 1 1 11 S1111 11,1 181 1 1111 S1-1111-111111-1' 1XX'1'Il1j-11l1l'11 111. 1111- f1'2l1' 11111, ll 11111111 111. I"1 'f'- 1 lll1'll. 1'1111111'1111-i11111111'111111-1-111'1111-i1'li1'x1 11115 111 111g11 S1'1111111. x11111 1-1'1-11 111 1111- 1111l1111'1l11l111'N 1'1111111 111. 1111- '1'i1111111111111 11ig11 S1'111I1l1 111 1-111 1111- 1l1l'11' l'1I1l1'N. 111111 111 1'1l'1'1 111l'11' 1I1111'1'1'N. '1'1l1' II 1x1 111111-1111 1'111xx 111' 1111.3 xx11s 111'g1111iz1-11. 111111 x1111'11-11 11111 1111 11x 111-xx' 1'2II'1'1'1'. 111'1-1-11, xx'1- l'1'l'11l11l1NX NXl'1'l' 1XX'1ll1 1-x'1-1' 11x1 il 1'1'1-s11i1- XX'111l xx .1 1Il1.X11l1l1g 11111 Q1"'111l 11111 xx'1- 1111111 1'1-1-1111-1'1-11 211111 xI111xx'1-11 111111 xx1 1'1111111 1'i11'l'AX 11111' 1'111111'5. 111111- 111111 xx'11i11-. 111111 2I1'1 11111' 111111 113 xx'111 11s 1111- 11-x1. 11111' 111111- xx'11s 1'I'1lXXl1l'l1 xx'i111 1l21l'111'N. 11111lIll11'1N, 1-11111 12I1111Il1'l115. 1'11'., 211111 xx'1l1'1l ll Nl11lI'1' 1l1111lI1'1l1 1l11111'2ll'1'11, xx'1- s111111111 1'1-1'111111x 11111' x'1-1'x' s11111i11115111-xx 11111111' lI5 111111x'11 11x 1111- 111'S1, 111'1g111 -1, 111111 1111181 i111111s11'11111s 1'111xx 111 1111- 51'1l11111. 111' 1'11l11'Nl'. xx1- 11111 11111 11111111- 11111' 1l12l1'1i 111 1111111-1i1's. 111'1l2l1'11L1 11111'1111y111i11f+ 111 111111 11111-. 1'1P1' l111-1'1- xx'1-1'1- 1111 1'1IlNN 11'2I111N1 11111 x111111 1114 11111' IIl1'l11111'I'N xx'1-1'1- 211'11Y1'1l11 1111- S1'1l1l1I1 1l'2I11IN. 111111 1111x QLIX1' IIN g11 --x 1-111111g11 111 111111 1111l'. '11111' 1i1's1 111111 111115 11111111 xx'1- 1-1111-1'111'ixi11g 111-111111- 11111 11s 1'1l"N1l 1111-11 xx'11.s 1111-'ix'1-1111 1-1111-1'111i111111-111 1'11I'11l1' ll111'l111N1' 111. 1'1' '1111 111411111 1-lll' 11111' I1l'1111111111 1'41l1' X111111' llI11i11l1XX'I1 1'1'SlS111, 11111' N11 '1'1'SS xx'11x 11411 xx'1111 xx'1- 11111-11111-11. 111111 xx'111'11 111111 .1l111j' x11 1'1'11xx'111-11 11111 1,l1I'11l11 11111-11 111s. S11 1 1111'j1'2l1'XX'1lS11X'1'1"111111 xx'1- xx'1-1'1- I1'1'1-x111111-11 111111111f'11 Y111'111i1111 1l1lN51'11 11x'. 211111 111111111 xx'1- g111111-1'1-11. 11115 111111- 215 8111111 111l1111'1'3. .X1 111x1 xx'1- 11111111111-11 11111' 11l1j'-'1S11l'11 1'1l1' 111-111111111, 11. xx'1 '111 xx'1- 111'1- 1111xx' 111.115 111'111111. 'I'11is xx'11s 1111' X1'iI1'. 11111. xx'11 'll xx1 112111 111 x1'1- 11111' 11i51i11g11is111-11 1111-111111-1'. Y1'l'l1l' 1511i11, 11-11x'1- 115 111 .11 1111' 111111g111i1-1' 1-111m 111' 11111. '1'111-11 xx'i111 1111 1111111- 1111111 1111- llNllI1 1-x -111-1111-111. 1111- 51'l'111111 111i11--x111111- xx'11s 1'1-111-111-11. X1 ' '-1-111111- 111 1111- 1111lN1 i11111111'111111 11111'1 111' 11111' 1-111m 11is1111'x '11111' 11111x1 i11111111'111111. 1l1'1'i1lI5l' xx1- .11111i111's. xx'1 1 11'i1-11 1111-x111'11g 211111 1'Y1'1'X11111ff. 11111-1111111-11. 111111 5l11'1'1'1'111'11 111 S11111l'111111f1 111111 11118 111-111 1111'11- 11x 111111 11111'1'11IS5, 1111-g1'11111111l1-s111' 151011, 111111 ix,1111- 111111111-11111111 111. il .11111i111' ,X11 11311. XY111 11111' 11x11111 1'l11'1'.'tX xx'1- 1l112ll'1i1'11 1111- 1 11'S 111111: 11151'1lS -11 il 111'11 211111 1-1111: x111'-11 111 211111 1J1'1l 1111 1.11 111111111 .XII 11111! 115 1l11-1'1- 1l1'1' x1111 ix xx'1--11.' 11-1'1 111- 11111' .11111i111' f1'211', 11111 1111111 1-x11 1-1111 11111 111- 111's1'1'1111-11. 11111111115-'11 1111- 1111111111' NX'1ll111 1111- 11 j-ix'1- 11 Sl1l'l11 S1'1'11'1I 111' 1-11111 i111ix'i1111111 111 1111' 1'12lNS. il is i111 .,.1l11'. 1.111' 1-x'1'1'x' x1-111' s1-x'1-1'11 fill '112l1' 1'2ll'1'N 1111x'1- 11152Il11J1'2l1'1'l1. 111111 1-xx' 11111-s 1il1il'I1 1111-11' 111111'1s X111 IQ 1111' 11111111-5 111- 11l1lS1' x1'111 1111x'1- 11-I'1 211'l' 111 111- 111111111 11111s1- 111 11111-11111 211111 1I1i11'111'11 .111P1', xx'1 1 ,1111111-11 1111- 1'111ss 111 11111. 111111 11-11 Ill 11111, 111 111111' 1111 111l'1l' NX'11l'1i 111 11111' -1 rg, 11'-gf 111. 1x1 1111' 111' -111 111111- 1111- 1-111m 11215 111l11'11'1'1l 1111'1I11l1'1'S. 11111' S1'1111ll' AY1'1Il' ix 11-1 111 1-111111-. 111111 1111- 11is1111'-x' 111' 1111- 1'11lSN 111 1111.3 ix 111 111- 1-11111111111-11. 1'11X'1l 111111. '1f1. 1321 juniors f 66, N 'R Il 9 A X 201 XX ET? "" 'ri cis' f + ,W ' I M X f fi! mN,,1 f fi W .291 Q Z QXX ,A ' X. 'yy 6 'u,, ,HQ .. - 1- xx Ill gm I , I ' EEE, H I X Xlilh I XXIXK l11ssI11s11l1111 n It ssul 1 mxn us ll' ul N X11 1 III! sl1l1 llf SUINIIIQ lllllllg lmmg unsung tlllllllltll llxx us solmllllllg pos Xl ll 10111 IIXI Bl Sllllflllll IIIII1 TIKIISIIFII I s l1nll1 mx LX 1ll1nlt11g.:1n man HH '. .1 . . I A' 1 J . nl- ' 1 l "Hcp 'mul' is I -llcr :ul- 1lru:.'- lo nur ' fililillxl than lo lasc ni' I 'l's." FliIiIJ.X SCIINl'l'II.I.lC Hllnppincss Umm-s frmn :acl ' - " Af, - -"ng, ili " 1 ul ' ' ' xfulf' PAL' . .' i LXLS "ll1-' voice was 1-vcr cuff. V- -, nd l 'L an - l 'n ' ww - O! I 1 luuth ms x r u UL look ll dup X IXIR L s f XI Ish Cars Xl l lil ID BOQL ISI 1 n ll that hlus as mt ntl :ln Cl,ll"l"UlilJ .OI Ii "Sn l'lll 5 tho 1. 'z t ' ' wh ' '- tho h' ' ' Ins 1 A ., Xlili'l'. i ' 2 SUN "Lvl ouch unc' sing his luv- for .'ong,, x"iI ham- '. , , 9, "Th - 1: 1 z sh is 1 ql' - z 'ut0." JI II XXIx I ISISI 1111 1111, I ll,.,S 1 xx11l x SX X I X IIUXXI 1 I1111I1s 11,1 IIIIQII 111 LLI 111111111 II1111 II XIX SI IINLI I 1111111 II 1I11t I1 111 I 1111 c IIOIIL I" . .' ' -I 'ISHN "'I'I1 gh I IIIII y11 'f, I x1'1 1'11 I11 IIiI U11 IIIL' wi -fx 1I' I1111'- l'11 ' - ViI.' S 'I. ' . ' 2 "II1-' 111111l1'sI H11- 1'11IIa I' 'gl 1 I ll'Il, Sw H :ls II11' " -1s1' 1100138 l11-1111:1lI1 I I1 11 ' 99 IQIIX ' .' .' I .' "I ,I.I-I "I 1Iz11'1- 1I11 all that I11-' - ll 1:1113 XVI 1 z11'1-s 1I11 11' is i !7 L I 1 I IIIII J I I L tIIIN IIIONIXS IUXIIS Wlunu 18 thx I1 IIIIIIIQ7 Ilnlh thx ml U LI hooks umnsumul ilu Illllllllght 0 II N 'IIII XXXI N X mum In nt gmth III 1 n MII. QI " IIIII "I :nm sur- C'1II'l' is an vn- A' Io life." " ' I . y ' f ' U . ' ' 1 G' I ' , I ' ' I ' h L ' ' i ri, .IYI " . 2 H .I.I.' KL. 1" ' ll ' L 1 1, . vs . . I P31 I X NI XIII 1 Il UIIIII JL ll X IDI 1 l0ll up I 1 HI NIH HI ISI I No mon xxhcu lgnol mu IS bllss 11s follx to be vusc I I I..XI, . . DL'X "II is 11oI gool lI1:1l IIIII sl1 I - alum-." I,I-II.I. IEXY "Doll ll I1 '-IiI'c, I10 clo 11ol SCIIIZIINIOI' IIIIIL' For that is the slull' Iitk is IIIIIIIO of. I2'7I IIII I I l Ilmusz unds I I 1 I n Inu lllz., ,1 su L I nuns IllIl,.S slx xx It m llll xx I Ixnoxx A llu Illlglllhl of Ilu1 IS Slllllllf? NIYI ' ' . i QAIII, "II is xx'1rIh 1 3: ml po 5 2 your 0 Iaxw- Ih- habit I' k' ff on Illc briffl I I- ul' I ' ,vnu IIAIIOLIJ .IUPIE "Lili-'s il jest, and :III I' '39 x 0 ' ' 3 I IINPIIQIII so lcv, 1 I no ' ' ' it." EIA' IIALI. "H - 1 aff' ' II 301 XS I s Jn ISIIIIIIKSS llll 1 s DON XI IJ XI NN NI XX LII Q tllkl II XIII I I hue glut lcspu o Il mmol till ts plus the m nlhcm 1t1c s HL Il NX XI I XI xx IS Ilkm 1 lIIiI.Ii.' ."I'.UI "IIc' waxy: urn- ways 'nl' 1 I -1 J: a I :III hc' pullix :Irv pm-z11'c." "Th - I1 - will talk, ye gurls, how hc will A as . . MAI I, COA'I'l',S " z ' '-z 1-t I' 1' 10 2 ' 1 -n Q, 5 y 1 y 1 ' . 1 7, ART ' '. . .4 Ili "Ho 'a .' an man, 1 '- I im for all in ull." 9UIJbnmnrnz5 L., mf...- XXQ ' XD ,738 ,X f-Xxd 'N i K' we: E111 0 - 4 IM1-f" 1 , yv- J - I ff! .3 '73 E I-f4 Q- it W'-fqn 'QU i U ' ,fi 4 Mx, i Nkjxl ,GI f? ' K W X' Q Xl-I I, fr" X I f 1 fa! f G 'F fx-N J PTD.. ' Ln I sm IL 1 I H1 lllll 1 H0 ta ms. Runga Nlnhlm mt 1 Int KVI Hel- In: ', l.ott'- C unc, Mid: ' 'ner ll uolcl Manson, Gcrtrudc Iihingcr, Alfrvd lflctm " : Lu was, Earl White, Mario ll-n Arl' ' ' x, . 1 ' 'All Z, ll: I 1 ' . jresbtnen ff NX If J f xlizfxfx I I W NN Z AE , f X! 6ff YL- I I ,' , 1, X X 6 1 4? W X! Q' A X 'f f 1 fl I glx X uh rm fly, livallric-0 llzlrris, l,2llll'll lzl' I lou-111-Q fllluplmnll, Nc-vu .l: lux. lm 1 lml0s,.l1-:Ill Ginn, IM-Iphzn lilm'inI'm-Il I I IIILSI flllll'i'll, lllms. IH-sin-l'iin-lfl, lirmm lm ns ul nh gms IN 1 n 4 1 1 mmm Ill l IMI a Hu- -'.', lIoxx'an'1l Williams, Blu Panic! Bc l'Iicl', Lottie' NVQ! lc, .XII L"l C" -ns. Nvilal NYIIQ-1-lL'l', Lluyxl .lum's, l.llc'ilL' liowc. Inn XYillizun1s, liclmau' l'owers, I.iz'.'- Co: los Xl lzwnml l I 1144? 'K I ,,1'X11 f -fi 1 huturlal 1ll IN 1 X 11 X X 11111111 ' 1 N 1 1 I 111 111 X X1 XXX I 1 1111111111 1 N 1 1 1 1 S N 1 INN 1111 I , .1- IYN 4 A 1 'xx' 1 1. fl I 1 1 X X 1 , yd Ni '1 11 7 3" V-1 XX . 'xv' ff AA 9 V 1 'N X 9 Q X111 1 X 1. , , .,. 1111-QI1X S1i11Xl'1iI,l,I-Q ...........,...... ,...,...... I il'111- X111-Q'1X I-QX'1-Q 1.'11X .......... ., .....,.,....., .1.w.1'.'l1111l lfl'l111' 1111X '.Xl1I1 I., Xl,X11 .............. ............ I i11.vi111.w,v A 1-l1'l' 1111.XX1i 1f131'1f.'11N ......,,.... ,..,, , 1SNI'.SfflIIl ll11.xil1'xs ,1l11l11lg1'l' I'.Xl'l.1NI-l ISI-QXLS .,.........,........,........... ,S1'l1111l .X I-.1 XI,X111i.X111f'lA 1I11X'l'1-QS .........,......,....,....,..., .. Sl -1'1.v 1ll1XX'lX S1I11Xl'1-Ql,l.1'Q ...,,.....,,.......,,...,....,.,.. l'11111'11 1111.',X1,11 1' -Q '. 1 XX ..,......... ..,,..,........ .... , 1 l1l -lim 1.1-Q1.1,X 11111-QXX' ..,...... ........,........,,,,.. ...... . ' "XX'I 111 I :1x11i1'1-11 111 111-. 111111 wnx 11111. 11111111'111'ls 1111-." '1111 1'1111l1I 11-ry i11l11l'4l1l1'1I11l'1.X 111- s:1i1I 111' 11111' .X111111:1l. N11--1i11g. 111'!11i11g. 211111 1111-1' 1'11 1111112 L'X'l'1',X 1111x1111'11-, 111- 1111X'l'. 111 II N11'l'111111IN 111'1'x1-11-1'i11,-4 1-11'111'1. 11I11I11X Nll -1-1-1-111-11 111 1111'l'1'111Q AX1lll '1111 1'l11i1i, 11. XX11'111'X l'1'1l11l'l'N. 11111 111111 i11 11. 11111 111111 1-1'1'111'x. 11111 .11-.11 :1 I1-w 1T'4!11N1 1I' :111X11111- 111-1'ix'1-N :1 1111 111, 1111-11x111'1- 1111111 11: ii' 11 ilXX'111-.1'1E'1 1111-:A11111 11-1-'1 l111l'N 111 1111-I11-:11'lx11I'1I11-.XI1111111i1 411'11.11 x1':11l1-1'xz1 1i11l1- .1111- N11111l'1.l1Nl1I11l'11111"N1l2I11l. 111- xl11111 11-1-1111111 111-11:1i1l. 11 I1:1x 111-1-11 111111111 xix 'Xl'1l1'N xi111'1- :111 .X111111:1l 11:1x 111-1-11 1111111ixl11-1i Ill 11111' x1'111:111. '1111' ,11111i111's 1'1-111111-11 1I11s1':11'11 :1111l 1111-X :11s11 V1-111111-11 1111- 111,x11I1111- 11l'1'l'NN11AX 111. I1:11i11g :111 .X111111:11. 'I'I1ix 1'1-:1Iixq11i1111. 111- 1-1111-1' 111111 :111 q11111111- :1111111111l 111- 1'l1l'l'yX 211111 111-1' l'Xl'l'2I111'l'. 1111N 11-- x11ll1-11 111 "'1111- '12I11l'1'u. XXV I111111- 111:11 1'lI1llI'l' 1-11 1-N xxi11 1'1111x1111-1' 1111- 1lll111l1'iI11I111 111. :111 .X11lllI1I1 :Ill 1-x141l1lixI11-11 111'1-1-1-111-1111 111:11 1111-X XXiI1 1:1k1- 1111-:1s111'1- 111 111-1-11111111111111ix111'1-1-1-111-111: 111141 111111 11ll'X will t1111N1l1l'1'1111 Nlll'1l 11111-xl11111x:1x"lj1.11 W1-1111 il'."' N Xl Il L x x Ill N Ill N I w ll Il I Ill ll I X ., l N 43 ill l Lf x lxx Ill IDI l s l ll w S S llN SI ., ll 1 IWI I I I l S vIIll'11ll,!IlIIN'Vllllllllllxlll-lllll' XIlllllIII,xXl'XXINIlI4ll'XllI'1wx llll III lllxl-l-lzlllllll I-IPI' llll- xllll-lwllll lll'XX illllllllllg lllgll llllx Ill-l-ll l'l'l'4'IIlI Illl . III xxllx ful' l-llllillllll-lll, x - I.l'lI il l'1lllIlI Sl'1II'4'k' Ill- NllI', lxxlll Ilzl- lll-xx Ilflllll-xlll' Svil-lll-v llllll Xl'l. QIIIII XIIIIIIIJII VIIVQIIIIIIIQ IIIIIIII llll'I!IN l'.'l'I1IIIlI,X xx lllIlI1Illl'l'l'IIII I4I1lN4'Il4lllI lllillllx llllll-N I1lI'L1ll lll1I llll- I-lllllpllll-lll lkll' llll- Sl'Il'lll't' :lllll lllllllllll-l'l'i:ll lIl'IP1lI'Illll'IIlN Ill lIlllll'1lx'l'll1l'IlIN Ill' xx'lil'll xxl- :ll'l- illxll-x lll'1llIlI. I'.l'Il'IllIN IIIIII Fvlllll l-lllzlll-xf I'2III'1l!lIZl' fllll' 1llIxl'lIINl'l'NI IIIIN l'IIl.X l'l-qllll-lx, Illl'2IllN1'X1ll'II.X XXIIZII il NIIUXN. lltl IlllII'l'. llll l-xx NI llxl lllllxl- IIIk'I'l'IIQlIlIN, xxllll lullllllllzl- llx. I'UI'2l'I llllll "l'Il1ll'iljx" I,1'l'IIIl' lu xxxllwl ll. l,l-l IIl1'llI ll-I-I llllll llllx ix il Illl l -xx lll'1lll1lNlIlHIl NHII l.lll llll llllx llx l1:III'lIIlIXlIlgIIlt'lIl1 glllll XXIll'll .xllll llll il. llll-ml lllll. llllll llll- l':ll'l lllzll -Xl ll mlxx llll-il' "ull" ill lllll' .Xllllll:ll. NY- xzlx IIIIN Ill Nllll'l'I'L' l-zll'lll- l -xx. I.l-l ll Ill- llll lllll- vzlllff NY- xxixll Ill 1'XIl'IllI lllll' Ill-:ll'lil-xl llllllllxx :lllll 2llJliI'4'l'lJIIllDIl Ill ll-llvlll-lx. sllllll-lllx, llll'l'i'I':lIlIN. 2lIllI lllll' lllllllllpltllllll-l'. Ill: NI- llll'IIII1-vlillll.xlllllllll'l.:lllfl 1lNNINI.Illl'l'l'l'l'k'IXl'II l'l'll:ll lIll'lII, xxllll-llll IIII' ll-:lvlll-lw' gllIII1lllI'l'. xxlllllllll IIll' xllllll-lllx' xlllll-lll'l. llllll xxlllllllll llll- llll-l'l'll:lllls' :lvl l:llll'l-. lllll' .XIIIIIIJII xx'l llIlI IlIlY1'IM'l'll :Ill llIIll llll ll- Mlllililx. I'INlll'l'I2lII.X llll xxl- xxillll Ill l'IlIl7IT1lNI7.l' lllll' 1llllPl'll l llllll ll- Ill: Nlllllll I'llI'IllSIlIll'l'1II ll-l-lllx. :lllll I-xl-l-Ill-lll xx' lla: illlll xxl llll ll lll Iligll xl-lllllll xllllll-llls xx'lll l'l'lIll'lllIll'I'IIlIlI"Ull1'QtHl1I llll'll llls lxls -llllllll-lx" "I'l' lQHl'I.IJX"l' I'I-I I JNI-I." Sn lL'IHllI,x NZIIII lllall il l'4llIIlIll'I Ill- lll lll-. Iilll xx'l-, xx'ilIl ll l'Illll'lxIl-, l'l-lllil-ll 'l'll:ll Hlllilkxlbl' ll l-llllIwlll'l", Illll xx'l- xxwllllll Ill- Mllllt' XVI xx' IIIIIIIII sux' ml lill xx'l- ll'il-ll. Sl x'l- IPlIl'IxIl'lI l'i-'Ill ill. xx'ilIl ll ll':ll'l- lvl' :l gl'ill IIII lllll' I.IlI'l'. Il' xx'l- xxlll'l'il-ll xxx- Ilill ll: XY- NLI:ll'Il'lI Ill .lllg -l. xx'l- lllvlill-ll llll- lllillg. 'Illzll l-lllllllll'l lu- lllllll-. zlllll xxl- llill ll! Sl ll-lmllx' NVIJIIIUIII "lill, lxllll'Il lll-x'l-l' llll lllzll. .Xl ll-:lxl Ill! lllll- 1-xl-l' Ilzls rlulll- ll." IIIII xxx- lllrlll ull' UlIl'I'1l2lIS, IIIIII xxl- llmll HIIIHIII' IIZII., .XllIIIl1'IIl'5IIIllllt xx'l- I'll' '. xxl-'ll In-gllll llz XYIIIIilIIIII1lI'Hlll'1'IlIlI.2IIllI:IIlIIllI.2lQI'lll, Wil llll Zlllx' lllllllrlillq ul' clllil I I'llg: XY- xl:ll'll-ll lu ping :ls xx'l- lllvlill-ll llll- IIIAIIQ 'IIl2lIl'1lllIlIll'IIM'1Ifllll'.2IlllIXYUIIIII ilf 'I'lll-l'l- .Il't' lllilllj ll- ll-ll jllll il l-qllllllll In- lllllll-, 'IIIll'l'l' :ll'l- lll llszlllllx lu lJl'UlJIlt'Sf' l':llIlll'l-1 'I4Ilt'I'l' :ll'l- IIl4lllS2lll1IN lu llllllll lllll lllll- Ilx lllll- 'I'Il1'lI1IlI."l'I'SIIIJII xx'zlil lu llsxllil xlllll IIIII 4Ill.I IIIIVIIII' ill xx'ilIl ll llil ul' ll grill, IIIIIKII lllkl-llII'xfllll'l-lllll 2lllIIf'1lIfl il: .I I xlllrl ill ln . lllf' :lx xllll l:ll'IxIl- llll- ll 'llpg 'I'Il:ll 'Talllllnl Ill- ll lIll'H.1lll4I -x'llll'Il llll il! I-lx. . . literary Z ,'3gsq!.,. 'FL' . ff X ef' X fffwflf I' y X if I' my 5.1 4' 1l":'i:1 4 ' 'Of mf ' J f I I 'W f J 1, 'wwf X Q C ,X if v J ,.,, mb' X I I A-l1 .-Ll 'fix 4' f 's I -L ,H f 4 KVI r ' Awww X ,f iwxxx L 4yff vktjie:-5 mg i 1 'Y J " , , N 1 i 412?ff i ' W 'IM' X N . ' W!! 1, 'T 724, f3f'FfW N- k 4' ' I 1. ' '. f l ff fl.Hf2'? 1 'X X, Y! , lrqpf ' N 1 1 . A X 1 w':'1'ff1Af, X 5 ff ' ' f ff-Wfv 1 ff 2 ' f il1'nv"li'f'f6I ,i f . ' Q f jg f I '."42f' 1 K , fx If X' X iff Wf , 4551 A 7 ,mga f , 'iff X wg X ' ' fn 1 f -L - 1 :- Zngfyf , 5 I X Ln 1 4 : erif f 3 , - . ff -ff -f , ,W f 'ef f f iii 5 gvjj, , EX' A M QI 1 , 1 'uf 1 X - ' V -141+ I 5 if - .., l U11 2 QQHIIU hum t1 e Beep 1 -1 -s 4 A 14 1 2 4 1 -' 1 1 , 1 1 1 H 111 -1 1 w ., 1 J 4 4 1.11 1111 . 11111111 Lf 11111 11m 1 , .,1 11111 155 ll 411 I1 11x11 1 -,1 l R 1 1 PN 1 x IN 1 1 , 1 1 1 41 1' 1 1 1 5 x IJUX llll ., Sll 1 5 Q I 1 S NX Ill 1 X 1111 xx 5 4 , 4 ' 1 . 21 -. lX S 1 141 N 1 1 4H1x 11 151 11411 Y 0 ,X 1.4'.'4'l1l1. A121115 .X4'2l1'5 113-11. 14ll1g 111-1'111'1- 1111111- 11l4'11 1':11111- 111 '1'i111111111111, SI 111-1111111111 11:1'i1111 111111111-11 1111211111111 51X1L'l'11 X4'2lI'N 511 111 111111 111-1- 11111-1- 111111111 4111 1111- 11111111 411. 21 51112111 111111-. , '1111' 111111' 4111 wll 131' 1-11, 1- III4'-X, S1414l41. 11115 111'1'1111111'. 1'411' 4111 1111 N1414'S 111-151-, 1111114151 X'l'l'114Al111.X, 1114111111:l111N Illilllf 1-4'4'1 111 11 -ig-111, :11111 1111- 12l1'4' 115-11' W115 Nl'4'111111f'1AX 11111111111 11111111111. X1-'-1-1111-11-55. 1111' 11111111115 1-111111- 111 11 4'X'l'I'f SllI111l1l'l'. 1'111- 11115 111111- l'l11l1II1114'11 111111-1- 1i5'1 1111111 2l1lhX 111111-1-i11 1111'4'4l11l11l'X,111111 1111-1111111111111115111111111 i1 1111111111111-11 111 Ql1lI1l'U1'1I11 1i11141S, 1'Sll4'4'11l11X 111 1-111 :11111 111-1-1-. 11115 SlI1ll11lUl'4'X'l'11111Q 1-1'1-1'-11I1111g- W115 1J1'l'1.4'4'11hX' l'2l11ll 211111 111-111-1-- 11. '1'1ll'l'l' W115 11411 11 1'i111111- 1111 1111- 1'11-111- XX'1I1l'l'. 111141 1141511111111 1-1111111 114' 111-111-11 1-51-1-111 111111' 111111 1111-11 1111- 1115111111 1'1'AX 411' ll 1111111111-1-. S 1- 111-1115' 1111- 111111111-11 111115-111-11, Il 14lXY 11111511-111 11llf'1l, 111141 I'2lI1 1111111 111-1- l4lX'4'1', 1-111Ii113f 111 111111' "4f11111-1111 15111111 1111iI1n 1412l14'1l 1111' 11' 3-1111 1-11111. S1'1lI'4'l'1j' 111111 S111' 511111 11118 XX'1l1'1l 5111- 4'111II1Dl'41 111111 11 4'1lIl4b1', 1111- 1111ly 11111- 111-111-, 111111 1111111111-11 4111- 141XY2l1'41 1111- 1-1-1111-1' 411. 1111- 111111-. 11111141 1-:1111-11 111 111-1- 111 1-111111- 1l1I4'1i, 13111 111 X'iI11l. 511- 1-11111111111-11 111 111-1' 4'411l1'S1' 111x'- '11 1111- 1-1-1111-1'. XX'l - 5111- 1'1-111-111-11 111-11 111111-1-, 21 W1 --'111 1111111 111111 -1-11. .X XY1I141 4'4lll141 111- 111-111-11 1 '1.llj'. 1114ll1f'1 1111111- 4'l1ll141 111- 1'1-111 1111' 111111- w:111-1-5 111-1'111111- 1l11ll'1i 111111 X1'1'X I4JllQ1l1 xx'11i11- 1111- 1111' 51-1-1111-11 111 111-1-111111- 414'1lSl'1' 111111 V1-1-X' 1 1' -.'.' ix'1-. 1111-11 S141XX'1-X, 111 1111- 11111181 111' 11115. il 11111111 1-11s1- 1'1-11111 1111- W1111-1-5, 11141, 1'1'111-1'11g 11, 4'11114'1l1'41 1111- 11-1'1'i1i1-11 girl 1111' 1114' l1l'1l1, ll 11 511 wi1111I1'1-xx' 111 111111 11l111-1- 1'1'11111 xx'11-111-1- 11 1-111111-, 11l'5lf'f"11Q 111-311-111-1111 it. 11-111111 51111111 111 1111- 511111-1- 11111111111-11 :11111 111 X'1'I'1'5S. 'l'111-1'1- x'1.' 1141 1'1111111- 111--11', 1111 1 111- 1-1111111 11431 swim 111 1111- 1-11-1, 1'4l1' 1111- w11Y1-5 111111 511 -1 1'4ll'4'4' 111111. 112141 111- 11-11-11, 111- xx-1 11111 1-i1111-1- 1111v1- 111-1-11 111-1111-111-11, 111' 11111'l1-11 51-1151-11-55 11111-k 111 S1l4l1'l'. ,X15 111- was Yl'I'X 511111-1'51i1i1 15. 15 111'1- 1111 1111i1115, 111111 111- 1H'111'X'1'4l 111111 i1 xx'-15 11111 1'41l' 111111 111 11111111- 11911111181 11115 11111-1111w11 v1-1-. XVI - 1111- 11111111 111111 5-11-1 111141 9 111' 4'11111'1'1y 11111 111' .11111, 1111- 111 11-1-5 51111111-111-x' 111-1-111111- 1-111111 111111 1-11--11-1 1111- 1111' 111-1-111111- 1ll1l'4' ll -11111, 11111 1111- 1111i51- 511111111-11. '1'111-11 112111141 -115 1-111151-11. 1.41l' 4'l1111A g 11xx'111'1l 111111, 111' 11' 1111111-111-11 115' 1111 ll11S1'1'1l IIRII141, 11-115 114'1' 1-1111111-. YI - 111- 511 ' 11115. 111- 11-1 13111 il 1J14l41414'l11'411111f 5111-i1-11. 211141 1-1111 5wil'11.x' 111 1111' 1114112111 4'1l1111l. 11111 XX'11l'll 111- 1'1--11-111-11 1111' 1J1214'4', 114' 1'1111111I Ill 11.11- 1111-1-1-. '1'11- 11-i111- 111111 1l4'4'lP1111' 1'1-if-1111-111-11 111141 112141 1 1111-, 1l'1IX'- llljf "l'1'X11l111f'. :15 5414111 115 1111-1 112141 Sl'l'11 1111- 111111- 111-1-111111- 411l1'1i 111141 11111g11. .X Q11lll4'l' S1141XX'4'41 111111341 :111 11115, 511 111- 1'1111 4111 111141 1111, 1111 1111- 11-1111 -.x'11i1-I1 11-11 1111111-111115i1I1-w111'111. XX'I -1 114' 1-1-111-111-11 11l1'.'l1ll1- 111i1. 111- g1:1111-1-11 1J2l4'1i1 11111 1111 111-111w W115 111l1'1i i11 1111- 412l1'1i1l1'5S 111' 11ig111. .X111 111118 1111- 11111111115 11-1'1 1111- 1Jl'iI11111.l11 111111- 111 XX'1l14'1l 111111- 11-1-V I'l'1l11'111'41. 211141 XX'1l14'11 1111-111-1-1'111'111 W115 1-11111-11 "Sk 1111 1.1l1i1'H. x11l'f'1 1-1-1 4:1J2l11'S, 'l5. Ibreatel lube l..IIN I fix I II I N I I I I I N I II I I I I,I II, I N I xl., -I I I -. IN x x N II N I I I x, I I l IIII O "I:I'I'JIII'I'IIlXI'II1IIIIIIIIIIILIII IIIIIII IIIIN lII:II IN- I:IA-. IIIPXXII IIIN IiI'I II1'IIixII'iI-lNI." 'Ihix xx:IN IIN- II-xl xxIIiI-II IIII- IIIIIIINII-I' IPI' IIN- IIIIII- IIIIIIIII :II NI-:INiIII- yzixv III hix I-IIiIgI'I-g:IliIIII IIII IIIN- xxqurm zIIIIi'IIiiIg III .XI,-- I. VIIII' III'iII xx:IN NI IIlI1II'I-wixI- :IIIII m:IIII- I'-XI'I'.XIIIII' x:I IINIII-xx III:II IIN- II.iIIisII-I' II-II. :Is IN- I-IIINI-II IIII- IIIIII1' :IIIII xx':IIIiI-II IIII1IlI'.III:II :III IIIN l'II-llI'IN II:III IN-I-Il xx':INII-II. 'I IIIN NNLIN IIIII NII. I1IIxxI'xI-I'. II.l :I II1I1'II NI1II.'II'III'2lIIlI IIIIIIIIIIIA-II. NII I'iIIIIl'I' II N. :I IIIII :IINIIII IIIiI'II-III xI:IIN III :I,:I-. II.-. IIII. I':NI II-II IIN- I-III-I'Ix III. IIN- III'2lI ImIiI NI IIIVIIIIIIQ in IIII' xxIII'IIx. "ggI'I-:ISI-1' IIIx'I- IIIIIII IIII III:III Ih:m IIIix." I-: ILIIII hix :IIII-IIIIIIII. :XII IIN-IIIIIIII IN- NI-VIINIII III' IixII-IN-II lIIII'IIIINI'I.X. .XI ilx I'I INI- IN- NIIIIIII-II IIIII III. 'IN- IIIIIII' :IIIII I.XIlIIxI'II :IIINI-iIIIx IIIxx:II'II IIII- hig. xxhiII- IIIIII-I xxIIiI'II IIIIIIII :I IiIIII- xx::Lx II:II'II I'I'II'II IIII' III-:N'h. III' xx:Ix IIIIIIIQIIIQ iIIII-IIIIx IPI. xx'h:II IN- I':III III'2II'II :IIIII IIIIYYIIIIQ IIx'I-I' NXIIIII IIII- miIIixII-I' IIJIII IIII'QIIII II-x IIIN II'XI. 'IiIIl' IIII-:I III. Ql'I'1lIl'I' IIIx'I- xx':Ix :I IIl'NX IIIII' III him. Ilix I'1IIIIl'l'1llIII III4lIIII'I' xxI-I'I- IIl'1III.2IIIlI :IIIIII. xx'iIh xx'INIIII IN- IixI-II. Ihuiighl IN-I IIIIIX 'x.QIN IIIIIII' xxII-II IN- xx':IN xx'I-II I'I-Il. I'IIIIIN-Il. :mII I-IIIN-:III-II. III' INIII I'I-:II-IN-II IIN- lI:IIII II-:IIIiIIg III IIN- INIII-I NNIIl'II :I NINIII.-II IIIIIIIIINI- II-:IIII- him IlII'lI IIINII-:III III IIN- III-:II-II. SIIII IIIIIIIxIIIg III' IIII- NI-I'IINIII. IN- NIVIIIII-II NIIIxx'I-x IIIIxx'II IhI- III-:N-II ZIIIII IIIII IIII :I IIIIIQ IIN-I' xxI iI-h l'2III IIIII iIIlII IIII- II:Ix. iIiI'lI IiK'l'I III-I Ixx' hiIII Nxx'iI'II-II IIN- I-lII'- II-III III. NI-I-Ihiiig xx':III-In III' NIIIlIIIIl'I'l'II :IN III' IIIIIIII-II IIIIxx'Ii :IINI IIIIWI-II III IIII- l'l'IIIl'I' III. IIII- IIN-I: Su I II-IIIx hi III'2Il'I NIIIIIII Nlill IIIIII IIN IIIIIIIII rzm I'IIIII. I'i1II' IIIIxxI1 :II IIN- IlIIIl'I' I'IIII III' IIN- XX'IILII'Ii IN- I':IIIghI ,III III' IIN- gIIIIII'Il IN':III III. IIIN IIIIIx IiI'II'IIII' IIN- IIIII.'. Ixx' I-.xI':Il'-IIIII NIII III' IIII- miIIixII-I'. III-ing :I gi'-:II I'iII1:Ixx':Ix IIN- IiIIII- IIIINI'IIIl'Ii h III I-IINII-II his IINIIIN-I' IIIIII I'IPIIII' III IIII- II:mgI-VIIIIN 1II:II'I-. .XI :mx IIIIIIIIII' IIN- XY2IXl'I'IlIQ IIIIIIIII-I' Iij-hl I':III LIIIII III- III'IIXX'IIl'II III IIN- NII -f-'ng III-plhx IIl'IIl'1IIII him. I'IIlIIL'I'iN I.I'I'I NI--IIN-II III IIIIIII IIiIII II:II-II IiIII- II':IIlI-II xxI-ighlx IN IN- NNI-II Nxx'iI'IIx IIIIxx'I1 IIN- IIIII-Ii. III' Il:II'I-II IIIII I':III IIIII' I'I-III' III' NI:II'IIilIg IIN- I-hiIII :IIIII IIVI-I-ilIiI:IliIIg IIN- I-:II:INII'II1IIN- IN- xx:I II'.XIlIQ, III IIVI-x'I-III. III- IIZIII III'III'II I'I-:II-IN-II IIN- IiIIII- Il'lI1IIII xx'h -II :I II- 'IIf' NI-:If-II IlI'IINIII'II II-x I-IIINI- III his IN-:III. .X l'I'f' III. :Il:II'II:f .X Nplzxhf IIII' I-hiIII. I'l'IQIIII'III'II IIx IIN- IIiI'II. IIIIII I':IIII-II ZIIIII IliN:I1IiN-:II'I-II in IIN- III:II'II III-lrlhs III' IIN- II:Ix. XYIIII ll IIIIIIlIII"N IN-NiI:IIiIIII I':IIIIl'I' IIix'I-II :II'II-I' him. I'1IlI."III him IN IN- xxqux NIIIIxIII2.1IIIIINII'IIl'IxIIIlI IiIII' NIIIII'l', 'I'IN- IiIII- xx: gIIiIIg IIIII. IIN- IH'1II'II x:I x:II':mI I'IIi' I'Yl'I'fIlIIl' xx:I, :II IIIIIIIl'I'. III' I III m:IIII- Ihis IIIIIQ. II-l'I'iIIII- IliNI:IIN-I- III NIIIII'I' :III lII'. III- NI-I hix II-I-Ih. III-II-I-IIIIIN-II III IIIIIII IPII. VIIIII' IlIIlIINIl'l"N xx'iI'I- xx'I Il h:III II Ixx IIIINNI-II IN-I' II:IIIx I'1IIIII' III IIIr:Ix I'III' him. IlINI:mII.x III' xnxx' IIN- Ixx'I III xx IIIIII IIII -xx :Il IIIN'I- xxI:II IIJIII h:IlI1II-IN-II. .XI IN-I' I-I'-x III1' IN-III 1II-II1III- VIIIIII' VIIIIIIIIIQ I K x L I N l 1 ll N Il N l l ,I PX -. x ll N Che jflshrr 5 sung l N ll 7 w l 1 -. NK N 1 I N Nx li It ll, 1 1 -,1 u lll l'1'1ml llu- Iwll-I. llllgx lwlulll ll-1 lmlllingl lmxxmxl-r', lull Nlllllll llllllll llll- NlllPl'i' ln:-allllll-xxlx xxgulrllillg llll' lnlxlxv lmhxk lmllll' xx'illl xxzuxv :null liwlv. lln' lllv luull ll- lIN' xxzux lm-lxl-ml. llu- lt"lll'l' qlxxqux :lull ll41 11111-1l:u'mI Ill x'l'z1lul'l' lull, llw Hlllglfxlg Nlll'l'. llzall' llu- 4ll'l'1l1ll'lll lllxlullvv l1:ul lll'l'll wlxl-1'ml xxln-11 llu- pull- l':u'ul XN1ll4'llx'l'N uxx' zu lug xxl1i1'l -'ul l'1'+wm llllllvl' lln- NXIl2Il'l', xlvilw l'1l- xxx' IlIIll'l'. :xml lnvul' llim ull- x . .X lnlllmwll ul ll-1'l'ilrIv. lxmurl- lan-zulxillg Nll 1:1-uw, XY-vllnl lu- Viv Ilgllllli' XX'-uv ln-,Ill lxilll-all' All. ill- anyxin 2lIlIlL'Ill'l'll lull xx:lx illilllx-al lm' lu- xxxanm xll x'lAx :mul m-xillvllllx ill grvzll pxuill. llullliug lll'Nlll'l'Illl'l-X IMI' t'Xl'l'kX llH'll In- 42.llll4'll. lllv Illlll- In-uw Illlzull-x Nlllgf'Q'l'l'll lllllrll llln- lwzlrll l'1ll'l'flllQ lllv vllilml ill llix :1l'lllx, Ill' gun- llu-' vllilul ln Ilix Ill4illll'I' :xml mulx limplx ln lln- wml. vlvlll' llllIllNll'I' km-ll In-simlv llim lu lxlmxx' llu' lXll'lll ul' Inix ill,illl'il-s. llllt' :ll'III xx'1lxlJl'lrlxvll:lll4l :ll'I'llNNlllN l.lll'1'lll'2I4l zlllml ll'lllllll' Vzlll ll lung. nll-vp gn Il. Sll 'llm-Illx lm- luwmxxll vuxl-N win-llwl. Ill' vzlxl ll :lull-ml llmlx zllmul llim, l'lllNk'4l llllllNl'll- zu lilllv, giINlll'll lllllllll A'llI'4'Illk'I' luxcu llll'll l'l'lI lmvli llm-zlml. .Xl1. imlm-fl: "li1'1':lll-1' Iuxm' llqulll nu Illilll lllqnll llxix lllall Ill- lllf ll-lxxu lll lill' l.11l'lllN l'1il-ml." I-Qlxzl llzull. 'll ' . Y . Q I-Hun' ml-1' llu- xlcl-lx XX1Ill'l'N llllllllllglllllll'l'X'1'Illlg.1,llIll .Xl'l'Hxxlll1' lllllI'lxAX xxxnlm-nw XVI -rv llll' l1'l-mlxlilugriplllvx run. l"lm1li1:g l'lH'l'I'llf, 4'l.::1' :null xlxw llf' llilllll' llu- swuml ul' :I lixlll-1"x N1 ng. "Ill lbs mnlxl ul' llu' mln-plll HI' llll' llvcp lmllll' 5l'3l. In an l'iIYl'Ill 1'llXYlL2llll Nxill lrriplll llIl1'I'f .X ln-:ul1lil'11I nxmpll Hl'Nl'lPllllli"S1lIll' llx 'll XYlll'l'1' llu- glllrlvn NlllllM'2llllN Nlllllif Ill lJllI'lLlL'1Illll grnx lI11'11 llu- lzlmlimlla' s lJl'lllt'. "I'lIll'll2lIlll'Il llu-rv lll1'2Ij'l'I'lllI'll' Iix llmiups lm, I':uil' Ihr' umm lu xi 'xx'. .Xlulw Nlll' rlxxvll. l'l'ulH pal xiull l'I't'Q'. In In-zncw :null IN'l'l'l'l'l 1'l1:u'ilx. "ln lln- I'l'1IllllN ul' lln- elvvp. Willl llu- nluining xl ll-si Nxi l' vxlvlnflvll ill xlvvp 'In lll'l' xnulk llriglxl 1'-Xl'N. XYl -rv nan gflll ull r'zu1'm- 'ICI' .lux vulllul lIl:Il'. NYAIII llll' gV:lV1' ul'm-:1l'lll :lllll llla' ll1'1lX'l'IlN :lI':ll'. Sli' NK'l'lll1'1l :us l':1il' :lx llu' llllfl -lx :ll'1'." 'I'ln- slllllltl ul' lllv 4llNlIlIIl Ill sim' '1 x N -x lt l X 181' an YDIJUIIIISY x I H 1 l 1 1 ISN l 2 I llll l IN ., x llxx llm , N x IU 1 Nl 18 l l I IIIIH XXlQlllL'll smllllx ll.l'l' llll' lllll- XX':l glllll' xxllll lll-:ls:lllI'x Nlllylllpl Jlll llx l'lliil'IlI lllllll still :llllllln llxl-l' llllllll llIX lilk- ll lllllgx Illx. Zlllll NXXt'l'lll llll-1-ll-ll'l1x Vlllpxl l'lllt'lI2IIllL'Il lllL'l'l' llll- IIQLVN llll'll -ix llllllfxlllfl l-lllll lll1I'Ill:lII Ill x' -xx Xllllll' xll- llx vll l'I'lllll llzlxxlflll l'l'm'm' lll 1:1-gurl' Zlllll lll-l'I'l-vl 4'll2Il'll'X. Y. llillll ll ll' llll- llilf' is llSlI'li zlllll Qllltllllj. .Xll1lllll'l'2Illl is l41IllAIlf'l,1lNl. ll' lllv slx lx l'l'1lxx'lllllg Xlllllf l.iI4l- il llm-x llll xx'illll'l"s Il2INl. lm lllll ll: Ilgl Axlllll' Ilvalll lll Nl l'I' lxxl lm lllll xxilll llll- NYl'Sllx l-lllixli lllll'1'I' up! Ill-llvl' llqlxs iIl'K' Ulllllllljll lil- :Ill lllJllllllSll ll' llll- l'Ill'l'N1ll' Xlllll'N1'lI1l4lllIl1lll'N .Xlw llfll llqlll' :lx lwiglll qlllll Qi!-X .xx llll-x xxx-l'v xxllvll xl-1-ll ill xlllllllll-l'. l':1l1'll mlzlx lllm-ll il lllllillalxg ll' lxlllll' lm-xx llls 5k't'lIl lIllI'lllX, ll' ill l'X'l'l'jllllIlg x1lll'Yl' llll, ml. 'l'l'x Slglllll zlllnl lx1'l'll4lll ll'-xillgl lll'1Ill llllllllllxlf II' .xrlll'x'l- xx'rll'lxn-ll :lllll NYlll'lxl'llflllll'lJl'1lllll' .Xll l 4lll5l l'2Illll1ll .cl llll'Ill Vigllll ll' lxlllll' ll1ll'N1ll' Nl'l'lllS SI I ixlv. 'lkll1lllQll xlllllxl' lllllllplll xxilll zlll xlllll' 'gflll ll' xlllll' lillplisll NUUIIIS Sl lllliwzllll-L-. .XII l jlllllll lllxl' llPNll1llil' :l llsll .lllNl lM'l'1IlllI :lllll lllllml xlllll' ll'lllIN'l'l Ill' :Ill Ullllll isll II' lllm- lilllm- is ll1.Nlllf' .I lx, .lllll j1llll'll1llllixxllll.X't'lLll1l:INl1ll'1 ll' xllll'1l lilw ln llllli lfl -ijflllllllw. 'lvt'2l4'lll'l'S' 1-x vs. lll4l1l5'll,lllll-ll x'i1ln'1 Yllillil' Xlblll' llr lu. :llll ll'x lu .llllXl 'l'l'.x l1'lIllll1lllHIl3lll l".lNll Un Xlilll' l'2ll'Il Xfllllll llc l'cxx':ll'llm-ell llm' illl mllllilllisll lf. S. '15 lil qll 419411 Dress 411 the 65444144 5 4 4 4 4 N 4 N N 4 4 X N 4 4 444 4 4 44 4 -4 4 -4 4 I l ., 4 4 4 444 444 4 4 K' 4 ' ' I b 4 o A X'44'yi444:4 NY444'444444g44444 -4 444-44444-4' p44-4 444' 4-4g4444-4-44. 444444 4-444-4444444 4:4-444-444 44i44I' 4-4444444g 44144444444 :44'44444444 444-4 444444444444p1 444i4'4', .44444 4414444 l'4XL'N, 4144 444 4ll'l' 4-4144444 444444 N4144-4144-4-I. I4 44-44-4444. 444 44 44:44 44',X444Q 444 4'44I4I4'4'4'4 444'4'. X44-u444414'4 g4:444444':44444-4' 144444 u44:4414441444 44.44 444 44:4:4y4-4' 444' 44444444 4444 :4444-4-444-144 4441144444444. 444- 4-4444444 44444 444444 4444- 444-.441 :44444 44-4-444444 44-4.444444-441444144-444-44. 44444 444-g444414'4 4445- 444 4-4-4. 4444-44 4414- 441444 Il 44-444-4 44444' 4444 444- 444444. 4-'ll'4444'4'l4'-444I4441' 444244 4444- NXIIN 444 444-144' 444144 4-44-4.444g 44414 414444-4 l44'4'NX 441444 441444 44444 444-4-44 4'444444-44. "N4:44'::44'4-I. 4444144 44-1444 4 4444'.' 444'1444444'1I44l4'4'.N 44l'l'l4 4444444 444- 444444444 144444 4441K 4-4444444444- 44 4-444444-44.' 44444444-44 4444- 4444444-144-44-444-44 X44'g444i14. 4.244444 -44444 4444 444 44-1444'4 4-4-444 44444' 444144. 4! 44 44444 41444-. 44ll'AX 144'4- 1444 Q4l44l' 444144 4 44' 444444 XXl'1l4'.u N44-. W444'444444g'4444, 444444 441444 4444-4-444-144-44 4444- g44-44' 4'444444-4'4:4l444'4 4-144444- 4444444444 g4-:44444-44144434444-4-'44-44444441444444144442 "'4 444-4-4-, 44ll'l'4'. 4l44,4'4 4'4'kX. 444-144-. X44444 4'4444 :444444g144444 444444 1444444444-V 4-4444444444-. 444444'4 44 44-4--4 .X'4l44' 444444- 444-1444 144444444 gl'ZI44l4 4'2I44lL'I'.N "X'44'44444:4! W44. 44444 Q44 4-4 4444- Lll!'4'4'4 114 44 444444 N4 4444' 44444 l44'l'N, 444144 44:44 444444- gl-144444444444444-4-'4," 44gp4-444-44 X'1l4'Q2I4'4'4. "Y-4, 4 -4. 24 44444' 4444-:4.'A 4444444-44 444 N44-. XY444-l44444g44444. "'4'444-4'4- 144-4- 44- 4-4-144 44'4444444 44l4'I'l'.u 43.4 44-44 444444' Y44-44444414 441444 N444IlIJL'14 4'I'X441lU.4I4444 444-4- 4-:4444444i:44:44 4-1444 4'l'44l4444l'4l. "414444:4-. 44-4- 44444 Q44 144 4-444-4-. 4-4444 144'4- -Xlfll 4444444- 4444-4- g4'1444444'144444-4-. 444144 4 44444444 Q44 44444-44 44 44 144-4- 444 N444'4l 44-44444444-Z" "4j44444- Nlli'4', 444-X 444-144-. 4444 44444- 4444 NNN 144444444 44, 144444 -44444 44-1444 4-444444 444444-44-44' 4444 444:4444-4- 44-44144 4l1llll4l'l4N.-Q Xiglll 4444-4-444444444-44 4444- 44444 44444444-, 144444 44-I 4444' 444'4'l4 44-144 44444 444 444- 4'444I4444. N44-. XX' -444444pl4444 44144 444-4-1444444444 44 444 4444-.4 N444444 44444444 44'1lXl'44l4N4444I4'4'M4l4l'1I4'44l44lL'44I. Y44-g4444:4 44:44 444 I44-4- 4414444I4, 4-444-4-4-4 444-4444. 41444424444 4444-4- 4444- 4444-4-4-44 444' 44lE4444'g "4444- 4-4-4-4 44l'l'NN 4.4l4' 4444- 444-4-:4444 IIN, 444 -44 N4144-4144-4-4 4-4444-4-4-44 :44444 414444, "Su -44 II l44'4'44AX 444-4 444 N4l4'44 24 4J4'l'44j 4-4444444444-4" "4444, f'4'4'1444 444'4'4' 44 II 44i4-4- I4444g 44444-444-4 444:44 4 444'X'l'4' 44444-44 44'144 444-4-.-" 444- NII444. 44444 II 4444444 444-4-4444-44-44 41P4I4x"4'4lNNl'l4 444-4:444414'4 4.1Il'4'. "4S444. 44-44144 4'I4l4 44444 444-'."', 4444- 414444. 144 4444-444'4-44-444441441441--4-4414444-4-, "44444' 44l'l'44!U. 4444-4 4444444 l'X'42l4lIll'44 444 lllll' 44444-4-. :44444 4444- 444-44 gh-44 44144444-44 44444 414' 4444- 4-4444444 444441 4444- :L:4'f444444.4l4I4l'4'.N 4444444. "'4'I44- 444'l'444 4444- 444-4-444 444'2ll4l44'll44ll'4'4.u Y'4-g4444z4 :44444 K42I4'LlilI'l'4 44'4-4-4- 441I4Il'4442 144'44444444 144 4444441-44 4444-4 44'4-4-4- 444444. N44' XY 4-444444g44444 441444 4444444-44444' 444 44lI4l'444Ipl 4444 g4':4:444-44:444u44l4-4- 4444444-44-44444 444 4:-144-44 444-4- 44 44-4. S4 II 4444' 44444 g44'44 444-4-4- 441444444444 4444 4444-44- 44-144 444 4444- 441444. '4'444-4 44-4-44 4444444 4:4I44444g 144 44444-4-, :44444 444444- 4444l44i44g 44:44 42I4'444l4Q, 4444- 4-444- 4444444' 4444- 444-4-44. 44444' 411444444 -44. 44l'44'Il 411444-. 4444. 44 ,If , " -,-rv" ' - BUSIINSS 1 mm 'l'h0 H 'allory Ihr SUIJIIIY of the 1-Huuutams ll 4 I - x It I i Il IINIII I slla 1915 IHISYIESS swung r -I I 'Q ltll I Ill N ' 'I - ' WI -i1 my Iiuirl ix Nliwiiil-il liy IIIINNIIIII, Swiwly IlIL'II. my qiiwli I' vliillx. Hizly palm my miml I-gm Ilixliiim. 'IIILII I Null IIII' yXL'xlm'l'Il Izillx. Xml Ilii- xg i1'iI ul' Ilii- im imlxiiiix Wliixpi'1'x will :xml lm' lu mv: Ifimii- ziml in-xi immi my lixmii, llll my Iziimiii xyilnl :xml l'1'vv." HII l Img ll-I' iilliii' IlIl'IINlll'l'N. In Ilu- xlillm-M -il' Ilii- :if-lil Ml I'1rI'xll':lllgI':lIi1l yyauyyyziiml IIIl'1lSllI'k'N Nlwwi- ill' ilzirllm xx Il :m ill' Iiglil. Ilul Ilml Yiiivv. I-m'I11mImg I-yi-V. I,il'lsilsp1'i'c'i1llixiuwlmlyi lziy Iliy In-:ul :mem my' IIIINIIIII, .lily ziml IJl'2Il'l' l'Il IIVIIIQ In llluv. WI -ii Ilia- Il: yx ul' lilk- mx- XX't'1II'y, .Xml i1.y xi ill ix xliiirl ill Iwi-:III1 WI ii ilx IlllI'lIl'Ill'1I Imlli ix lIl'l'lII'.X l,ilu- Illl- glmxlly NIIVUIIII ul' Ilvzilli llu-11 Ilml 5111-11-il Ilillllllllllll smril WI' -rs XXX'4'I'IIy lmlii lIll'Z Yi-sll - iluxvll ZIQZIIIINI myi lmsiml, Xin A llim' l'Il'IiII2IIIXiu ' ' . V 'N "Ill I'In-:uw lvmim' 4-mm' iii, lluyx' I :lm-N Inu' ilzil lum- llzil lIIliI'k'S Ilia- Irlmul gn :ill in-Immun, 'mlm 'lw Krllly zu lil llzivk l'llllII.n lla-:ill ill Ill- vziliill, .Ks I yyxilvli ill- Imijf, Vmm' imum, IM- mywr-Ia-x. mnlvs mum' llmilin' 'lin Ilis lil, Illl 'zlrrulllll vmrll. lil' low' lin ln- il yvllili' c'llill'. Mi' ju plznyin' Ilml MVN-I Iimv. Iglll I Zllll lllllllilll 'ull Ili- wliilv. lk Hllly zi lil lalzivk mimi. Ilwyx' lung' will I l'l'llIl'lIIIH'l'. 'I lml xmmy :lI'Ix-Vmmil, NYI 1 my' iliislri-M will, Hlimm' in," 'I Im' lw only :i lil lrluvk 1-f Hll. .X. li. 'l5. ll x S11 Enshuas ZBIIIIIBI i3a1tp -. N 5 XXI I -x I N L I" I xlll IINXXI Ill l xXXI XX L INN X H S N I x 1 I X N ill Il s Xml J INX I 1 ll l l XIIX g isxxlll lxxu x 3 in ill xllt ., IIINI IIN1 lllll ' I yi 3 ll 1 msxxmll Il llfl l Q ' ', V 9 : o l.Xn 1-xx-iwiw in Iiiglixhl Sir .llxllllzl llL'.xll1l4lx xllnul ill l'I'1.IlI ul' llll' lil'1'lll:im'm' ill llix pn'lwn':1l IIIVXIIIIJIHII inn' lrnxllx 1llill'I'lI4llJll in Xlanrrll, Ill- xxnx vxpvrl- I Nlllll ggqirlx rl' liI'IL'l1lIS In elinnvr nnll xxzix lxx' :ixxuiling Ihl-il nrixzil. .X hnwl ling nl' lhx- lull. annul lngixx lkznlxlvim lkvllnxxl-Il lux :nn mmhning lJ2lIIl'I' xnnnlling Illl'llllf'll lhn- hull, Qililiililiim-al lln- 2IllIbl'l,2Il'll nl Ihv Iirsl xi ilwrx. .X linnm-lil Inlz-r :1 lllIf'x'. I':uI. :.XX'I' :iwl nnon IIN-.wil in :I xlizihhx, Hltl-l'2INIllHllI'1l xnil. zu grux if i:l:u'.'4l 1 l -x un his In-ml. :inml zu IQIIUIIQX vzinl- nnih-r hix airni, 1'IlIt'l'x'4l lhv rimzn ginxxling In lllIllNl'Il. zllmnl "lh:il xx'i'x-Ii-lil-il XX'hig nl' zu lllIlll'I',u .Xxxlx :rilv xnlpzir. zlnll 1'1'4'L'liIl'l1' :ix liv 1141111-1:11-ml In In-. xlill -rv xxnx Nlllllvllllllf' nlnnnl hini Ihnl gun- uni- Ihr lllllll'l'NNlIlll lhul nu llll2I'l' lxinwllx, lzrzuxl-, :inml pzulivnl nmn 1-xvr lixm-cl. Ili- :nlxnnvi-nl I41Sil'.lusIlll:l:lll1I 52IllI,nXX'll,?sIl'.llll'lll'.I Ihingxnn4-:il11lul'ni'iii:- slr,isInmliwl1zll'ym-Ihnlhnlli-r. IJim'li'ii'gc hini ul fnivv. .ir!" XXV l' lxx' :II iniri- hx' his lllQIlllll'I'llI'l'llIl'IlIll'1' Ihzll lhix is Szunnxl IHllI'NilIl. ,Xl his lim-Is Irnllul ,lznnvs Il. "ll, lhl- I'zuilhl'nl lillh xlwualuxx ul' hi, grvzil inxush-r. .Xrinwl xx'iIh will-li:: il' :nnll In-llvil. In l nl vniiii-pi'm-p:ii'uI I1rl1i'l'xl'l'xl':lll Illl'S2I-XlllLN2IlllI mIuing1:l'l1is inlwl .XIIllllIl'l' ring. ainll ll.ix Iinw lhm- NVIJIIIIIIX. wligniliuil Xlr. Iilirlw il-rnillliiziliix-ll lix I'lll'l'l'AX, gnxill-Iininni'i-ml Nlr. IilllIINllllill, t'llI1'l'l' I. .Xs lh' lunrlx xxnm nixx' I-fniilh-lx-, ilinnl-r xzi, 2llillllIlllI'l'll, ainll :ill lIl.I1:lIl'Ill'II In lhv mlining rmnn. XX'l 'Il :ill XX'L'l'l'5,'2lIl'1I. 5ll'.l1l.'llll1l if Ixin' lx will In linrlw. " X' -I linrlxv. huxx' ix xnnr lvl llivnrx nI'i'l-ximI'llini1 I1ilI:ig'?" "'l'llwn'x". rezzirl-:I .lnlxnmni lM'l'lIl't' l'n:'lxv rnnlll all' x'l'r. 'IX lin luigivI.fIIi1'ni'izl-nl1.iX linvlP2irg.sir. llfv xnn lxn ixx' Xllll url- rnil 'ng lllIlll1IIlIIX'.'N Iinlllsniilli. I'v:n'ing Ihaul hix IIIIIIUIIIIIIN Vrirnwl Itzul flllbiiill-ml Xlr. lgIIl'Ixl'. hnslilx run zirlxrrl. "XXV IIIIINI llupv lin' lhv lmslf' Hnrln- nnllx xniiliil znniizil lx. Ihr hi- Ii -x lhix iwliivli I-xh-riln cuxviw-ml :i xxzirnl lil-url. lin, " , nnxx' Ihinlxing il XYZIS liinv lin' his illnl In shuxx' manic ul' his XX'lNlI1llll' 1 I'-I. u.IllIll',llll. il' xnn xxx-rv In mlvrialx- lfn' Ihl 'I.l xxhivh xx'hii-h Nlllllllll ln- Ihl- rnling nzili-in, x .'.' hail xx'l:nl.I xnn doi Ill-4-illl-, xir. nl' I-1 rsn-." "I l' mxx"', IZIIIQIIIIIPIX I'l'l1lll'lI Iiuhlmniilli, "Yun xxwmnhl lllillxl' Ihz 'III nm- nailixwn :anal xfnirsx-ll' rnlm-r." "Xl - 5 ', my ch-ur li:-Inlsniillif' rvlnrnl-:I Iinrlw pl'1IX'l'lX.uIIll'l'l xxr I hi- 2lIIIlQl'Illl'I' lim nmnx' Ilillirllllivs :iII:u'l1vll In xnrh :in mxw-I-elinglx IIllllllI'l1lllI nnmh-i'l:iIiing Ihr :in nrclinurx inzun In nx'm-r- unnvf' "Sir, X'4llI iInn'I l'n xxx' xx'l2:iI xnn 1ll'1' Iaullxing :ilmnI." hnrsl will Iul1n'nn, 'HX nil-rc xllplznsilifni. sir. X1 II ing :II ull In ln- sn rih-il nx' Ili, '- .sniilingy unil 1-ninpliinvnling IlllllSl'lIi1lll hix xiii' ' ws 4 X K N x l l 1 1 x XX l l wX I N ffl ixrlm me I Nll ' Nxl H 4 1 ll r l 4 llNl xxglx lvllxilux xx1'ili11Lg1l-lxxll l-xl-lux xx ll'-l ill llix luuflx. l7IliIl1'l'Irl..'l', lluj. I'llllIlll1lllIlll'll1llllII', Xlll'l'1' lll1l'lxl' II'rlI4'x4l zu I1lm'llll'l'11l lullnl-xluillm llllllglllpl llu llu- xxzlll. "xE1l X luxx gulrlltlll mx lwl'1l1"' lu- llI11lllI'l'll. N-x," 1lllNXXL'l'lll Six' .lu llllxl. "ll1xl lllzlxlull, l ll.ullll' lllXNl'll ill lllllllxllly il Ll gum! lllxl-ul-xxf "Emu-xml ll i-T Wllqx 4XLll lux :lug xx-llllll lwwlglllfl- llf' xzlul lllllflxu ills. "I.ll4-1 -xx". llIlIlllll'I'l'1l .ll-lmxlln, "Siu ll xml llullxl-ll Illxl- lllzul llu-lv xx llllll lllrl lu- zu lll'l'N4'l' ll-l'l flu llu- xliw-l-lx lll' l,-1l1.l'w:1, 'llux xx vlllll lll'Nl'1ll'L'ul4lll-lil llu- lfullxx ul' x--111' I.u'l-. xl-x llu-x xxllaalllfl .Xl'lc'l'4'I1llxl'l'xlllg1il Xxlllll' lu:-gl-1',.llll:llxl,u1 lwxl- zllwllpllx, xzluxill "NY-il. xilx lw1'll11nl'x ln llux 4'XlD.'l'lIIll4lllN. l lxrlxl- xlu-lll .1 xl-ll I-I .lx zulll:uI'lv1'l,l,ll11. Xu llllsl l -'alll llu- l lIll4'l'. l4'.lEl lilul lux xx,lx lu llll xxillullll lllmf' llllllugllxwlllx.lflllIlx1vIl'x.lllI'lllbl XXZIXN,1lll1llxlllIXXlllQllI1lllll'NX1IN puwli-:alll-x wil' Hll llu- ul' llu- 1-l'l':llulx ul' llu-wx ill xx'l u'l1 lnix lxllul lu-:lvlllu-liglllwl.llu-llllu-lxImullulzlllvlllulllulllixqlu-l-1'll:-gml'lll1'l l.:ll1g.l15l:',, vllxlllillp. Jlllll ll-lliup: xllllu-x. llu-4x xqll lrbx llu- glll-qlxxulll lin-.llzllu-l-4lil1.L:llu-xxxllllliglll--l'lil1u-.ulllllllu-slgwlxl-llillg xluul xx XXlll'lll'll llu-lu llml llu- llnx xxqnx nlnu xl Qlllllk lll'llll'l2lllllX llu- gllll' uwxl- ll, Lulu- llu-ll' lll-gngnrllllm-. llllll xll llull-ll Hlll' ul' Six' .lwxllllzlx l:mull.x1ll11lu-1' Imrlu-x. s ,' ,,, Wl l-11 llll'4'IIl'l'1ll'Illlllll llllll llzlx ' ln. Sl-1-Illxllmxzlllixll lllllrxpglll. .Xlrx 1-zaxlllx llll-Il xxl' lkIlNllllPll, lla Hlll' llllllllN lw lill llx NIl1ll'l'. llll llu- llllNl'l'll xxingx ul' Nlll'll1'K'. l'1I'HlIl llu-il' llll'1lllg3 lu-lxmul llu- .I i -x. Xxl 'H' llll'I'z' lNllf1 llvzllll ul' xi+vlL'lll'l'. lllrzll llu- lllUllLIlllN ul' Il1lllIlllNl'. llllvll xx - lu-:IV llu xl- x:u'l'l-ll xllivl-x. S1 -:llx ill lrilllllplx l'l'111l1llu-llvllilwl 'llu- illlllulllzll Nl ul l'l'-lllll'l'N. l'.4Pl' ilx xlglll llz1'x Illl'll'l'Il llu- Qllllllll. lu-:llll ix lmxl zulul ell-znlll ix lll'l'Nl'lll. lllll lllflll4ll'Illll1lHlll lu-xx lill- xlhl'lllQl 'lluf ilx Nll'l1llll mux lu- ilu-l-xxuxll, Uulx 'min mm 1111-:lxllw luring. lllll mx xlml luax lllluzsl zu xixifln Xxl ww- llu- lixvx HI' :all mllxl lxuvxl-. Sl- lll' :ll :le-:alll in 4lil'l-all-l'ixiw11. lm' lllvlw- ix llu gulxxl-1' xzlxl- lfvxl-. Il N ll lllll I lllll L lllll 1 I ma, QZI I2 iI3u1ne1 uf tI e Zgkdllflflll xx x ., L, x II w ,II I 5 - I s IX I IX -I I III X I IX N I x II K. -. IIIII I IIIII I 4 H I Ixxlx I- . I I H IIXX I x IIX I I ., Ill SII N1 I N IIxIII I . I -I, s I IXX I L N I ll I. III., Il It III I 5 I s III ., ., I x III L IIIXX X. XI Xtlll IS I I xlI I IIII I ' I 'I'hI- I-VI-Iiillg :ix II:II'I4, IIIII' IIII- IIIIIIIII II:III IIIII XI-I I'isI-II. 'IIIII-I'I xx':I. il II':I3-iI' sIiIIIII-xx iII IIII- iI': IIII- xx':III-I' lIIIIIl'I' IIII- IlI'III.'L' xx':I i ky III:II'II. IIII IIII- III'iIIgI-. II-:IIIiIIj- IlX'k'I' IIII- I':IiIiIIg, wzix IIII- II:II'II 4IlIIl'I IIj'l -I- III' il IIIZIII. IEIIIIIIIIX' IIII-I:IIII-IIIIIX' IIIIII NI-izI-II IIIIII, :IIIII IIII- SI'I'IIIl'II :I IIIIII-I II': gI-IIX. III-I-II I'I'IIxx'IIx I'III'I'IIIIgIII-II his hij-II I-IlI'l'IIl'2III. III- IIII'l'XX' IIII hix II:II. IIIIII5-I-I'iIIg IVIII' IIII- :IiI' III I-IIIII hix IIIII. xx'I-:II'X' IIULIII. IIix I' IA XX'I'I'I'l'Il'III'III'II,1lIIII :I I-IIIII. III-II-I'IIIiIII-II IIIIIIQ xxxu iII his I-XI-N :IIIII IIII hix I':II-I-. XX'I1 h:III his II:II'I-IIIs IIII-II XX'IIl'Il III- was :I Illfi XXI. h:III III- III-I-II IIIII III IIII- IISIIIIIS III' :I III-:II'IlI-ss, IIIII'I-I-IiII5- lIIIl'IL'I XX'IIAx h:IIl III:II -XIIIIIIQ III:III, WI Illll III- h:III IIIIIIIQIII III III- hix Il'lll' I'I'iI-IIII. IX II-I'I IIiIII III I':II-I- :I I'I'iIIII- xx'hiI-h III:II I'I'iI-IIII h:III hiII-si-II' I-IIIIIIIIIIII-III XX'IA IILIII hix lIIII'II' IIIixII'IIsII-II. iII,II-:III III- III-III-VI-II him, XX'II'II III xIIiII II xx':Ix IIIII III IIIIII III I'IIII IIIIXIDIIIIXIN. IIIlIl'II II-xx hix IIxx'II IIIII'II-R I:IIIIIf I.:I. Ily, wh-x II:III X'ix'i:III. his II III- :IIIII iIII-:II, pin-II IIIIII .lll'Il :I s:III, II'IIIIhII-II IIIIIIQ Ih:II IIIIXY .XII .XK'Si IIIII' xx'III'III wus :If-:IiIIxI IIIIIII XII IX Il'lI5Il'II III' III-III-VI-II IIiIIIf III' NIIIIIII sIiII. :IIIII IIIIIIII-II :II Ih: II:II'II IIIIII-I XX'iIIUI'. II II7III'l'II II-IIIIIIiIIg. Sh II IIl".I .X xIII'I IlI'l'l'Zl' III' ISI-. 'I III- I'IIsTIiIIg II'llX'l'S III:IIII- il IIW, I-I'II.IIIiIIg r.IIIIIIII. .X IIIIII Iig-III IIiI-III-I'I-II I:II IIII- lilly I'iIII:II-x III. IIII- xx':IIII'. III':IIIII:III.x il gI'I-xx' Ill'IQIlII'I'. :IIIII IIII- I'iIIIIII-5 II:IIII'I-II :IIIII xIIiIIIIIII-I'I-II. :I living gIIlIl. VIIII' XIIIIIIQ II::III IIII IIII- III-iIIgI- IIII'III-II. Ilix IIzIIIIs xII 'Q lIIII'Il'IIl'IIl'lI. 'IIIII' IighI Il'II4II'I'ItX' IIIIII-III-II his IIlXlll'IiIIII, :III- IIIII'II h:IiI'. IIIIIIIII-II :I If-'III in hix I-II--Ir, QIAZIAX' Ig I-s. :IIII III IIII his h:IIIIIsIIIIII- I':II-I-. III- NIIIIIII I':IIIItI-x g:Iv.iIIg :II IIII- III-:II'I-I' I:I' :III Ihix Iighl IIII- rising- IIIIIIIII. N ' IIII- IIIIIIIII xx'-Is IIZIII-XX'2lX IIVI-I' IIII- II2Il'Ii' Il1II'I4 IIIIIIIIIILIIII IIII IIII- hIII'izIIII. ,I XIX, III-:IIIIiI'IIIIX. M-I'I-III'I-'I il I'IxI-. IIIIIII-I' ZIIII hif-I .' , :IIJI, I'IxI- IIII- XIIIIIIg III:III'5 s1III'iIx. VIQIII' IIIxx '..' WI-I-I, WI '. -ring I-:III III' IIII- lIf'III'lIyllIl' IhI'iIII-II IIIIII, :IIIII III- IhII.j-hl III' hi: IIIIIIIII-I"s IIIW I-I'IIIIIIiIIg, :IIIII II IXX' II II:III I'h:II-IIII-II hizII III I'l'NI XXIIKII :I I-IIiIII. IIix gnu- :I::Ii'I WIIIIIII-I'I-II III IIII- IIIIIIIII. NI ' II II:III I'isI-II :III IYI- IIII- IIIIIIIIII:IiII, :Is II' II-:Ix'iI1.f :I IQIIIII IIIIIIIII-I"s I-IIIIII':II'I-. :IIIII s:IiII-II I.Ill'III :IIIIIII-, IIIII hI-.,ii:IIiIIg :II IIII- :II'I'ix':II III. I'IIIIIIIs. IIIII IU"IlIlIQI1lI iII ils I-II rm-. This piI'IIII'I- .'II'- 5fII -I -II IIiIII. II:III III- IIIII III-I-II I:IIQI-II I'I'IIIII his I-iIIIl IIIIIIIII-I-'N I-IIIIII-:II'I-2' II:III III- IIIII III-I-II NI-III IIIII iIIIII IIII xx' 'III :IIIIIII-'F XX':Is III- IIIII IIIl'K'I,IIff I-II IIIls'? IIIIII-I-II. IIIII' I-IIIIIII III IIIJI III- QI' ng :IIIII higf I-IIIIIIyfII III I'I-sisl IIII- I-IIIIIIIM' III- I-IIIIIII, :IIIII, III- XVI IIIIII III- IIII'lIl'II :IIIII w:III'I-II I'I'NI'IlIIl'I4X' I.I'IIIII IIII- I '.IIA'I'. III- I ' f-iw IiI'I- IIIAIIIII :I IIiII'I-I-I-III I:IIiIII III' '-l'XX'. VIIIII' I-'- 'ng w:: IIIII III-:IIIIiI'IIl I-III' IIII- :III IIl', so hix I-IIIIIf -ps II:IIIII:IIIx I'I:IIIIxx'I-II IIII- I::IIh III:II II-II III X'ix'i:III's IIIIIIII-. .Xs III- III-:II'I-II J 1 1 111 H 11 1 INN 1 w lll 11 X HM S -1 H ll I 1 H 1 1 Ilx jfuture Ikeherle X I XX1l1 I1 N UXX 1 1 1 11 1111 s N 1 1 j H xX1Il 1 1 1 x 11 , 1 X Xl N IN D X I L XN1 N -ill 11181 -, H1NXl IIN xu 1 1 ., s x 111 X 1111 L 1 1 l 1111- 1111151-. 11l1' xxx'-1-1. 1111-11111111x1- x11'11111x 111- "S1'11lI1Jl'1'1AX S1'1'l'112I111 11111111-11 11111 111 111111. 111XX 111-1'1'1-1'11.x 111-1111111111 11 xx'11s 1111-1'1- 111 1111 111111-1 111111 113-111! NY1 '11 1111- 1:1N1. l1I'l'II1l1X 111111- 111111 111'11'11-11 111111 x11111'11, 1111- 4x11 114 111111 111-111'11 x11111:11x 111111 111 111111 xx'1-1'1- 11x xxx'1-1-1 11x I1l1N11' X'1x'11111x 141l111N1l'115. S11-1'111111-1,111 1111 1111- 11111'1'11, 111111 xx':11111-11 1111'1-1'11f. 111xx'111'1 111111. s111 'ing 111111 s11- 112111 111-1-11 1111111111111 111' 111111. 111- x1111111 111111 11l1l1il'11 111 1ll'I', 11'1ll11'l'14X. '11-I 1l11'I'1'-Ill" 111111111111 111 1l1'l' x'1-1'x s1111 111-s11xx' 111 111-1' l'AX1'N 111111 N1l1'11'll311'11 111111. NY111111111 ll xx'111'11. 111- 111111 1l1'1' 1l2IIl11. 111111 1114--1-1111-1' 11l1'-X x11'11111-11 1111- 111111 1111- 111111-I. 111-1111111111 1-1- Ally. 11111' 111111111 xx11x ,111s1 l'11ll'1'f'111j' 1111111 11 1-1111111. 211111 11111-1- 11l1l1'1' 1111 xxx' - -1. 1111111111x'1- l'i111 111' 1111- 1111g111111y:111- 111::111-11 11111 I'1'11111 11ll' 8112111 x'1 13. 1'11'l'1111 S1'11Illll'111'. 'l.'1 Il11x' 111-111' 111 11111' 111-111'1x 111'1- 11l1' x1-1-111-s 111' 11111' s1'111111l 111fN. ' -11 1'll1lIl'1' 1'1-1111-111111'11111-1-s 1ll'1I1Q 1111-111 111 x' -xxf ,11111' ,1 '. x11-11111 Ql'11l41 111. 1111.x1- 11l'l11' 11111111-11 111111' 1111Lxs. .XII 1 111- -11-11111g11-1 1'I'1I1llIll111Q1l1 11-xl xx'1-1-11 xx1-11111-xx'1 '11111' xx'1111--x111'1-111111111 u1l1l1lN 211111 111L' "11111111" 111111 51111111 11Ax 11. 11111' 111111- 111111 1111- 111111'1- xx'111-1'1- 11111' xx'1s1-51 1111-11 1'1-11: '11111' 112ll'S1ll' 11':111x111111111, 211111 111111 "11111x" Il1j'11 11. 1 11' 1x,'-1'11x'1-1'1-11 111'11111s 111'1- s1'111'1'1- i11P11' 111 11-11. '1'111- 51' -11 -x 111' 11111' N1'11l1111 11111 x xx'1- 111111 11x 11 11'1-:1xl11'1-. ' -11 l11F1111' 1'1'11111 11111' xx'1 1'11y xx'1- 111'1- 51-1-11111: 11111' 1'1-sl: XY'11I111 1111-111 1111-x11111'1'1-111'1111-11111511-x11111,111-1111-1.111'1-. O1' 1111 111111 xx'1-1111x'1- 1111xx', 1111' 11111-1-xl 111111 11-xl. 1111x' 111l1l'1i1j xx1-g111111-1'1-11. xx'1111 51-1111111 NIl1l'11 g111xx111g, .X1 111111 g111111-N 1 1xx' x11'1111:'1-x 1'111' 11111111- 11-:1111x xx'1-'11 x1-111 .1111 1111-11, 111 1111- x'11'1111'Ax. .11lAX 111-1-1'1111v'11g, .1111 x11JSS-1'1IX'1'1'1'11 111'11111s 111' 11111's 1'1-1111x 1-1111'1 11-11. 1l11x' xx'-1-1 111 1111- l'11151'1l1'111l'1111X 111 1'1-1111-111111-1' '1'11115'111'2I1', xx'1-11-111111 '1 1-111111'11111-s 1111 S1'1l1l111 11.15, 5-1 1- 111, XY1 , - 1'll1'l'S 111 1l1l'1l11ll'f 111lj'l'l'11'1 1l'I1111'1', '1111111g'1 '- 11111' 1111- 1111s1-111 11111-s 5111113 111 .1 .1.11l 1'111l' ll 1xx', 11111' 1'1-11111x'1-11 1-l'1l1ll 1-111'11 111111-V. xx'1-'1'1- Nl'2l11l'l'l'11. .1111 11'll1'N 111' 1'1-j'1'1-1 xx'111 11111'11s1x'1-lx ,xx'1-11. '1'111- 111115 111' 11111' S1-11 11 1121415 s11 11111111115 sl111111-1-1-111 1111! l111x'1'111111l 11111' 11111m-1-11x'1-1'1-11 111'11111s 1-x'1-1' 11-111 1,1111 "'l'11- 11111 411111-11 1'1l1'1i -1"1. I VIII iIIIIpIrs5IuII of a Uasslr iiluslral lxmral X II N X I w I X NI XX H I I N -I I ll ., X X I x N N x I X I ., I II I I N ., X N I IIXXI , 5 D II INII X II I I I N H - , , I ' - - ' . s FIIIIIII' IIIIII- :IgII xxIII-II :I IACIIIIHIIN IIIIIxII'i:III I-:IIIII- III IIIII' III xII. :IIIII XX.Ix IIIIIVII I'IlI'1l l'I'I'II:II :II III!I' III IIIl'IHI'1IIIIII'iIIl'I'N.IIII'I'IIII'II I IIIIISI 441 :IIIII WI- IIIIN IIIlINII'1II xx'IIIIIII-I'. IIII IIII- IIIgIlI IIIA IIII- III-I'I'III'II-:IIII-I- I xx:Ix -III II:IIIII. :IIIII. :II'II-I' :I xIIIII'I XXIIIII. IIII- "1II'III':m.II"' I-:IIIII- IIIIIIII IIII- xI:IgI- :II-I'IIIIIII:IIIiI-II III' IIIN III:III:IgI-I'. xx'II IIIII'IIIIIII'I-II IIIIII :II-II I':IIIIiIIIII-II IIII- :IIIIIII-IIII III III- :IN IIIIII-I :IN I:II xII.II- III III'II:I' IIIII III IIINIIIVII IIII- IIIIIxII'I:III. 'IIII- :II'IZxI Num il IQIII III:III xxIIII :I NI-Itxilixw I':II-I-. II IIIIIIIQIII III- III-I-III-II :I II:III'-I'IIII. IEI- -:II IIIIxII :II IIII- III:IIIII :IIIII :IIIIIINII-II IIIN Nl'1lI. 'I IlI'II IIIIixi'If- IIIN IIIIII-IN :IIIIIxI- IIII- III-.xIIII:II'.I, III- IIIIIIIIIII-II :I Ixt'f NI II::I'II III:II II xx':I :I xx'IIt1III-I' III Illl' III:II IIII- xII'iIIg xx:Ix IIIII xII:IIIIII-II. XIII-I' IIIIN I-xI-I'IIIIII, III- m-I-IIII-II III IIIIIIII IIIIII II NXIIIIIII IIIIII III- IAIIII' III gin- IILI- IIIIII-IN IIII- -:IIIII- II'IgIIIIII-III, I III- IIIIIIIIIIIII xI-xI-I':II IIIIII-IN II-I-IIVIIIIIQIQI. 'I'III'll :I III-xx' -I-III-IIII- NI-I-II:I-II III I-IIIIII- IIIIII IIIN III-IIII. III- I INII-II I'Ix IIIIj'I'I'N2II'1IllIIII IIII- I-.I--xI:II:II'II. :IIIII II'iI-II III I':III'II NIIIIII' UINIIII'Ixk','IN'III.QlIlII'II1 Il!II IIII- IIIIII'4IIIjI IIIIII- ixIII'IIx xx'.I'I- In-:IIII I'1II' IIIIII I-VIII IIIIII- :IIIII xx' IIIIII IIIII III- III-:III-II. XYI 1'Il III- mu' IIII- IIIII:I' xII'IiIIIx I'4IlIIII IIIII III- III-IIQIIII-IIIII Irhx xII':IlIg,I. I.I- III:-II IIVIIII- I'IIII'l'. :IIIII II:IIIIIIII-I'I-II :IIIII II:III.--I-II II:I- IIIII- NNI III- I'I IIIIx-.x I:IIIII IlI:II'Ii IIIII-N IIIII. I sIIIII IsI-I XII II:II'II III:II I IIIIIIIg-III I'I I' :I xIIIIII- il x-II:IIIII III- :III IIII xxIIII IIlI'IIl. IIIII IVIII XII. 'IIIII will I'I' INIIII. 'I-III' III'siI-II-I' NI'.'IIlI'II IYIIIIIIIII NI-II. :II7II NIIIIIIII-II III g:IIIII-I fd sII'.-IIpII1 III 5II'i!-g:- I-IIIIIIII-I' I'I'I1sIIiI1g I-I Ixx. 'IIQIII xIIIIIII-IIILX, WIIII :I sxx'IIIIgI' III- wux II:II'II :II I,Ix IIII I:II'IiI'x1 IJIII Iiiis IIIIIIA. III'II'l' :I IIIIII' II:II'II sf iI'IIIIxII. :I IIIIII'I- III:I2IIIIII'::I IiI:III I-:I'III- IIIIII IIIN III-:III. IIIIII III- xi-I :IIIIIIII III xx'III'II II IIIII. III- III::II.- :IN II' III pin- IIII IIII- sl 'ugplm-. :IIIII II'I:III'II IIII- Ixl'fN Xl'I'.X lIII'I'I.X. sIIII'IIj- IN Ii: yL'I'N IIYI-I' IIII-III gI-IIII5. :IIIII III'IxIIIIQ IIII-III :IN II' III II-I IIIIII IIII-II' I-I- I gI:I:'I's. IIIII I I'IIIIIII xI-I- IIII'IIIIyII IIIN I'I':II'IiIII-xx I-igIII :IIIIIIj4. XIIII 'llI'I' l'III'lI!II. .ill I III IIII' IIIIIIIIII- III' III:IIIiIIg IIIII- III :I I-I-I'I:IiII IIIIII- I I-5. IIII III-III' IIIII- I'llII III IINI-II'. III- SII IIII-III-'I' IIIIIIIIIII-II 1IxIIII:II'II III:II iI I'I'iI-II IILII IIIIIII- IIIIIIIII. 'IIII-II III- II'iI-II IIII- x:IIIII- IIIIIIQ IIII Nl"1'IllI IIIIII-I IxI'XN. IJIII sIiII WIIIII III NIII'I"NN. I xx':I-N III-3-iIIIIiIIg III I-IIIIIII IIII- p:IIIII-. III-I':I'IxI- I s:Ixx- III:II II w:I5 IIIIIIII :III I-VI-II III:III-II. III- I'IIIIIiIIIII-II II sI- :II-IiII'Is IVIII' :II:IIIII I'III'I-x-Iix'I- IIIIIIIIII-x. IIIIII IIII-II xIIIIIIII-II: "III-I':IIsI- III- xx':I IiI'I-II"' IIII' III:III:If-'I-I' s:IiII, IIIII I xIII'I-xxrlly NlI5IIL'l'Il'II II':II II xx':Ix III-I':IIIxI- III- x':I, :IsII:IIIII-II III III- NI--II III-IPI' IIII' xII "IIj-' up III- 5-III III III-IIIQ I'l'lIlIINl'II III IIII- IIIIII- IIl'I-I'IINI'Il'NN III-yx. IxlII I III:I-x IIIII IIIIIII-I'xI:IIIII IIII- :II'IIxI'x IIIIIIIVI-N. I'III' IIII-5 Illilf-' II:IYI- III-I-II IIII- I -xl. XII " :IIx':I-xx :I III-xxII-I'IIIIIs II 'II5-' III IIII- :IIIyw:IAx'. I,I'xIII- II:II'I'I,IIII. 'Il 52 1 1 1 NIIKN 1 -1 H E113 Outcast N 1 ' w 1 -. -1 I 1 1 1 1 11 N 1 1 1 1 1 U.,'11r 521111313 1 1111 1 1 1 1 1 N 1 18 I N 1 IN 1 N 1X 1 1111.1 1111111 '11111 x11111:1I'.1 11g11I'11 N11I1111 1111-111111111111-111111111111-Q11-11111111g NII1111,, XY1I1'1'1' 1111 1111- 11 11'111 111111111 1'1'1' 1,1-1-1111 N11 g111 'f v11111N1I111IlI1'1'1'1'1N11111l11I11f'1111'N1 1l1'I11'1IJ11'1'1I-K Sl1'j'1'111I1'11111111 1'111'111 111 111-11-1' 1'1-11x111g 1111'1111j4. .11111 111'1-xx 1'1Dl'11-1111311111191111'XX1l1111'111I1 11111g v1'11N1'1'11 1111'1111'.lN111'1'N111.21 11111111111. .X1111,11'1lll1I111N11111N1112111111'I111l."X11111'1111'.111,X, XY11'1'1'1I111'1111111 1'1I1'1'N1!1I1111111I11'1'11111 111111111111. S11-111111111 111 1'1'2lI'Jl1111 1I'1'11I11111lg. 111'1II'1111'N111I1'1'Q 511-111111x.:11111 11111 111-1' N111-1 i11'1111111-11-111111111111 51 111-111-11111111111 11111111111-11:111-1-1111 .111111-11-111.1111111111111 1l11111'NN1'1'1 111111 N1111I11-111-11111111-1'111g1111111 1l.1'1 111111 '1.1'l'1 11111.11 111111Q1'I11'1'1'1I1N1'j1iI1111 1111111-1'11111'1-1111 1111' 1111-1 1-1'l'1 111111- 111111. 1,111 11111'4l111'11l'1l11 S11'1'11'1l1'11'1111 lI1111I1 1111-1111111 111-x1111-11 1112 S11-111111 11111111111 l'11X'1'1l1lIl'11 1111111-1'11x. ,X1'11 N11'Ill111-X 11111111 111111 1'I1Q1'1'. 1-111'111--.1 1"X1' 111xw1-1111-x1'1'1-1-1'11111g yi1111N 111.Q1A1lX 111111111 .X 11 N1 111111 11'11l'1.X 11111'1111'1111111111-1111g. - ' 5111 1,111 11111 1111 111s XX'2l'X 1111111 111111'1-1'1l111.- 111 1111.1 11111' 11111 111'1'lI.lN 111' 1111 111-1-1111-111 11111 1'11'11111'111'11 111 l'1'1I1211l1 11111' 1l1Ql111 111 'l'11111:1:11111 .1111111-1-11111111111 111l'111111A1N 11'1-1'1- 1111111111-11. 11111 111 11111 1111- 111'11111'11-1111 111'11l1"1k111ZI1I1411111 111111-I 11111111131I11'Q1'11XX'1l11111IN 11111i11g 1111111111-1111 111'11 111111 1,2I1. I11'11X1l1111Q1111S 11111 11111111-11 Q1-11111-1111111 11111 11111 N11 11-1-, 1,211 111111 N11II'11'11 1111 1111.1-1111'111-1 1'1-1'-1 1-111'11 111:11 111111'11111g1 211111 111'111Q111'1'11. 111-11111 1111- 1-1'11111'11-1111' 1111-1111 111111 111 111111- 111 1'1-111-11 1111 11'211l1. 111111 1111-11 1'1-111-1-11. .X1'11'1'111' 112111 Q1111l' 111 N11-1-11. 1111'1'1' 1111 11s. XX1111 XN1'1'1' x11111"Q 111 1111- 111P11'1. 111-1-1111-11 111111 1111- 1111111111-11 N111'l1111 IIIXNJIXN 111- 1111- 11111 11 N1l111l'.11111'.1I1111 x111'111i1-11 1l11111'111'x I'1l11111.111111 111111-111-111-11 111x 1.2l1'1' 111111 N1l11' 11111'x11. '11111'Il1'1I111'11'1111'11II11111111151 1'111'g'11111-11111111111 1,1111 111111'1-1111-111111-1'1-11 1111-1111 111111-11181 1l1'1.17I'1' 11'11i11 111111-. 111 1l1N11llI'l'f 111 1'1-111-11 1111- 1l'll111 1,211 112111 111111 111'1'N1' 111111 1111' 1.11211 11l'111'1'NN111' XX'21N11'11Q. 311111 111' 111 1'111'Q11111I1'11Nl'11' grip. 11111lN1'1Ill1'1111.X.111Nl'11ll11'1111111'111'l1111 1'1111111 111- 11'J11'l'11 11.1 I1 1111111 111. 111l'1.1'1121111I:NK' 111. 1111 111'N1'l'111111111N. 1-1111113 111111 111- 1'1'il1'11l'11 1111- 11'11111 v1ll.'1 11s 1111- 1-11111I111'l111' 11111 11-11111g '1111 1I1l1111l'11-1. 111- 111111 1111 11111l'1' 1111111 5211 111 YI1, 11111-11 111' 1111111-1-11 1111 11111l"1'111 1111-11111'l'111':11 1111-1-1111 111.1111'1'111'. XY1111 Il xl111'111-11 1I11l11,11l 111111'11-11 11111. "1'11i111. 211111 111-g111'1111I 11' 111- 2I111.1 111l111' :1l1'1 1'2I11l'l1 111 11'1'1111g- lllilllu. 11l'111'f 111-1,1'1. '1.'1. 1.'1I1 .4 -If ,.,, ,., N- .4 XX XX Xxx N.XNIIi I Ii'lI'I I-II I"XYIJI l'I'IC I'.XX'lJI I'I'If III IIQI-' I'II'IIl'IiIQ XXII-QI.I. IQXHXYN IQXUNYN SUNG I'1XI'IIIfSSIIlX. XXIIIIIIIY 1lI1III'I'.X'I'I4lN IUII .XS , . ,. '111I1-1' II11' W1-1-11i11g IIN .l11I11- xxilI1 V A , I'1':111I1 In. I1111g11 .. . V V I11-I11I11:1 I1111-I11-1'111'1' 1.1':1I1I1111g IIIH I111' IIN' I1'X1'1' nI11xxl1. , n XX' 'it'11g NINVIII' Il- NI51'I II111111- .I '1-1-I II411111'. NI1'1'1'xf I,I11x1I .l11111'1111I1xI I I. I ' I.1'II1'1x I'111'igI1I IIuxx'11 1111 II11- IIIII , , , Snxillg Willx IIVIIIW II- . . Suxf II1-1 Nm- .XI1'I11-1111xI I, v . ' ' II1-1115 I-111111 ' 131 II11111N ' H IIIVIIN I'I'11III1'x11l"1II Q I A E NI:11'gz11'1'l NI:1gg:11- II11- Ii11r.z1115 NI111'1I1-1'Y Hmlwl HHH XIMIMHHNHH I.11111g II1I1111g U 'I'I11111 S11I1Ii1111- 'III-111'I11-1' 111' II1'1' 1111I1111IxIi1' I"'-18. - . . . . --1" " -A 4 . .. T IIIII IIIIII II SW1-1'I Inu-11111g SIQ11: IIII I " IIII IIIIIII II 'II11x11- x1111'1l 1' ,. , , 'III11-3 .XIxxq1xs.XIxx':1yx , 4 , Y A 1 I h - II111111:1x I.. 1.11-11111 . ' I,1-I 1111- -1I-1111m II1x NI111I11'x I111I11-1' I.1'11111111g. 1111-11 1111 1111-. I'111 l':1IIi11Q 111 I,f1x'1- . . Ilvilillu N " I. Nr'1'I , 1I I-1 If " ,'11, g'.1 ,. I IIIIII II 'II IIII III XNIII1 5111111-11111-. III III I II XIIIII SI III I III III IA1'1gI1I1-111-11 U ll Y Ii I'I111'II111x ,X I-I1'1wI11111111 Al t I 1111.11 .. IM111. I11 NI1 II:11'1-111 mmm! H, NI I.vII1 II1x II1111 , l Ih11'lI1:1 , II1-1' IJ11i11lx Q A Sylvian I . Sixlm. I.1-I Il1-111'g1- I111 III IN 1I'? 'uni' Ix1'1-11111QII1111s1- II1-11 S1111Ic- i V x 1 y 1 w I'1'11II'1'vvI' I11 I - l z1'w111 S. S1'I111111-II1- 51'I111I11-1'I N 51-11-11:11Iv Iilx II1-111 I.I11xx IH11-111 Sviml-ll XX1'1I111gI'111-111x I. -I HIIS'--I . I IfIY:1 II. S1 IIII N Swim XIII .Xwf I'Ql1gIIxI1 .X11II1111' NY1'II111g SI111111-N i , Q IIIN Q x N , A U I.11I1'l1 N. I 111' I11 NIx I111-11111111 M111 I 111 I11-1'1- T. I,I1:111II1-111' VAHIIIIQ 111111Im111- V ,- A ... .1 vv , ,- f f V V f V I 1 X ..- Z , fi I T 1 1 T f .- ' - V A - V Z 4 1 '7 T 2- 1' 'f - If, 4 1 7 -- 3 ,TT L 5 -3 V . if 1 : V 1 1 V r 5 3 1, f-7 5 1 1 : -.E A7 Z 7 V4 2- zr. : T 71 1 L 1 1 ' 2 'Z T -1 E - 4 'Z 'Z E 7 ? f , E ' E f -E il ' IV -- L V .L ': .1 ff- - f V T - f- , - 1 V- V - - : 1 1- M f .I 5 V - .Z - V - 3 ., - Z 5 V ? V 5 1 21, n - Z ? ? 7 Z 5 3 3 7 9 - ,A 4 V ' 4 V - Z '- - L f F - lf' :r f f- L f M fl- ,Z V . F Q 3 3' : ii T 'I f if- T T .1 '- V ? 3 2 i 5 1: : Z P I 'T " 3 1 : ' 1 ,I f- Z " l A L f F - ' -'5 -E - 1 f, , 'Y 2- f . F Z .V f I V T -- V Ti A T 'V A f -. : .Z I "' -- '7 .Z L' T -l 7 f- 3 A' . " g ,, T V ' - , - -1 v f - r 1: : J- - -. - -- V. ' ,- 'T v L 1 7 V C L F f " 5 Q , 7 .: Q I j ,I .- V 1, ': .- 7 t f 1 -- ' -f V -' 5 Lf Q T I - 1 .V Q ' ,, rf ,- ' L 1 M - I: L V 3 , ' f A -L -. V V - V , ' V -- ' , f : f V 1 ,A -- f ,I -F M - . T A-I 17 33 : g 2 :V L :sf-.-27 I "T - : ll - .1 I - ' 4 - 'I 1 7 A V - V 1 - lr 1' V 3 Z 3 : : V - 3 1 7 1 1 2 . ' f - ' 71 f , 2 3 1 7 ': 4 L 1- Z I L I , : 3 L Z 4 X i 'T 1 ' 1 1' '- 1 y- 1' 5 .- 1, 1, V . : - V 4 - V ' 1 Z' . Z ' :k .3 :- , 'C I : Q: L 3 2 .: S . : Z L Q 1. 'E' : Q I - : -f - 1. ,ll f' : " - 2 ,- .... U , .V - , V - - l - .Z - -. A A V V. .- - - : 1 -7 5' 1 -1 - - -' 2 i - .- F V f f f. - L , -- 1 .V - 7 7 M T V f -- 7 V 1, -- TZ : L f f f. 1 - 1 : jf 1 I V' 3 gf, V 9 A L ,P .2 1 : , .. 4 - N L- - V 2 E Z' f 1 -' I 1' f. fl 'C L' Q 5 C .1 L- V ' I 1 3 7 ' 1. 1 -- 7 - f' '- TL '- .T z. ' ' f L, - I .' - II Af Z' Z I Z - - A 1, - n A - -f - - f 1- F V f 5 rv ,- 3 : 1 - R' W 1' I if -: 5 : H I Z I- 3-f f 4 L rg' Z' S ' Q -- 3 Z : ' Z L L x 1 ' . - , ,, H - , 1 .. -, ,, V . , .. ... , yi 1 V :A - V r V - ' 5 -3 4 -- r f K f. L f f 3 : , f f 1 f J 3 L -- .: 1. . : , - V 4 - 3 T 5 - j4 .1 V: L L 1 Z E I A' 3 I r fi E- ' 'E -A -x " T' '-' -4 ', "' 1 - - - " L T - ,' 7- : f 7 , . 7 A . T - Q A - 1 .V 'C 1 - .,: T T 3 E E 52 i I .E Z ' --A 1 '- 4- : Q 1 L : " ' - - f. 1 L F 5 I .w.f 2-.Fa UU- 4 4 .5 -r if I. 16 :I Y. 'L 'L c , 4 5 ' - J., ' 71 .L,,,A ... I- V A A- , ,AEM ,Wg-. I , V, 1 'f 1 ' 145, 5 "4 4 -52 fur J 1z3I,a'- ' -- A Q: --1 .-.qw ,7.g, L, - 1 ,T +- :"..1M.--:rf ,f"',,g. ..-x ' 315,19 'fH?.y.,.' Af , 'fffjf' 1. 1-..-f- --mx ,, 1 .- f x- LLL- J, 5- '. Ju,-..v P ..-5' ,' A ,.t 'X ,,' r--7' W- K -QW p'1-..y':1'WA-- ,Fa ,T 1.35515 j , 312' gf gi- ,rug 21.5 '2-f'.,'f ,, ,. 1 - ,Q-'1-'me .. ., 1--"1 -'."-cv. '- fx' ff' .1 A f ,. fy.g'1,. - 'wfeh 5 ,Sf , .fin-Q5 W4 .,- .h . .,p. Q.. ly-',', .., 1 NE, A--.-43 . ' T"-"'. 'x' -T4 .", 4 I' ' ' ' - a "' 1-' H'w'f'? ' 2: -:Vg ' S' .ri rx-v'.'."1 WR- ":l1".'Z' . fu A, -P ,g.- 0.1-..,,'q::.,':.:5 ., 31: -gg, ,ww 3 ,Q 1 ,ff ng wi- wfcvmg-.-ff-...n1'wY.L A. -- gm: mv 5-,123 121 L A 'D' + .UI .Q.,., .if 1 2? N.. ff f f 511311111 Utes xx' X1 f 5 1 1 , 1 111 111 111 1 -1 4 1 x5 1 5 1 IS 1111, 1 1 1 55 1 1 1 1 1 ll llllg 1 1 w w 111 5 1 N1 1 1 7 1 , 1 5 11xx X 11111 ix .., 11 11 1 x 1 1 xx 1 IX , 1 5 1 111 5 ., 1 18 1111 1 ll lll , ll 1111 Qi-5 9 1 1... 5 1 1, , 1 1 - 1 1 'Xe .5 ,f , ,1' 7 ,' l ' , ,bl , K '- ' "' . - ' , 1-'1-11111 111111- 11llll11'11l1ll'11I1 1111- 511111111111 1'111111wi11f' 1111- 1lIl1'11111Q 111 51-111111 1l'lS 1l1'1'11 1'1'N1'1'YL'11 1'111- 21 1115-11 S1'111l1l1 1J1'l111' 111111 S1l1l11'112ly S1-I -111111-V 121, 11-115 1111 1-x1-1-p1i1111. 11111' - -1-1-, I'2l1I1, 111111 111111811111 1.1154 111 '1'i1l1111111 111, p1-1-11-1111-11 1111- lJ2lI'1j"S 512lI'11l1j" 111 1111- 111111- 51-1, 13111 11 1-11--11-1-11 1111 511:111- 111111- 111-1'111'1- 11111111 511 1111- p11-1111-1-V5 p111-11 111111 x1'l11 1111. 11115 111111 1'1l111' 11x'1-1- 111 N1'11l1'1S. '1'111-1'1- is 1111 p1111-1- 11111' 1111- 111-'11-11 1'111' ll 3-111111 111111-. 111111 1111 111-111-11 1111- X1-1111-15. 11111- 1'1'2I1ll1'l' 111' 1111' 111141"5 1-1111-1-1111111111-111 xv1.' 11 11-ip l1'1llll111 N1:1xxx'1-11'5 1'11i111. N ' '1 1'1-111111'1-5 5111111- 51'il1 111 11111111- 1115 111111- .11lll1'111'lX' 111111 111-1-i11- wi111 l1l'.X' 1'1-1-1. N11 .'.' ,211'1'1'1' 11111111- 111- trip 111111118 1111- 5I'iI1 111111 5i111-1- 1111-11 5111- 11115 111-1-1111-1-11 xx'-111-5 111 1 - 11 ' if 111111 111-1'1-1- 1-1111 lu- 111-p1-11111-11 111 1111. 1311 M11111115' ll1f'111, S1'IJ11'l111Jl'l' 15, 1111- .111111111-5 1-1111-1'1:1i111-11 1111 1-'111-11115' 211111 1111-111111-1'5 1111 1111'1I' 1-11155 111 1111-11115 111,21 11111111111f'111 1'1111 11111' N1ll11111lX 11-111-11 xx-115 1l1l'l'11 111111 1111 1-1-1111-111-11 111 211,11l11 7:2111 11'1-1111-I1 11111 51111-11-11 11111' Rl 1-1111- 111-11111111 1111- 51111111 1.1111p. Zl 1115111111-v 111' il 1111 1w1-1x'1- Ill111'3. 11 W115 1'1'l'11l1I11j' illl 1111-111 11154111 1-111' Sll1'11 11 l'1111'. 111111 11 W115 ll V1-ry 111I111'111115 1-1-11xx'11 xx'11i1-11 111'1-xx' 11p 111 1.111111 11l'2l1l'11' 51-1111111 11111.'- wI11-1-1- 21 I11111-1i1-1- 11115 1111111 :11111 1111- 112l1'1j 1l111'1'111l1l'1f' 1111' 11-1 1'I'1'2l1l1 111111 11l1Y1'l'1'11 11x'1-1- 111- 111-1-. 11111 1-x'1-1'y11111- 111v1-5 11-1- 1-1-1-:1111 11111 1111- Qil1111'S ll12lX1'11 11111111 1111- vi1111,:1- f'1'l'1'11 xx-1-1-1- 111' 5111-11 ll 112l1lIl'1 IS 1111i1'l'll1lI11"N 111111111 111 il 111-1111111 51s111- 1l1'1'11'1'111111.1l11. 1.1111-11 11-115 11 5111'1- 111-1v1-1-, 1111 1-15-111, 111111 111- 111111l1- 111- 1-1-111111-11111111 1'l'1l1 131- 1:11111i11y- 1111 1111- j11y-1-1111-V5 51111-ly 111 1 '11 11p11i11 vi 111 111'11'1'11 1ll'1l15, 11-5-5 1- 1l1'lll'1S 1771. .XII 11111111111 1-v1-111 11111' 'l'. 11. S. 11:15 1111- .11111i111- 1.11111-111-1111. pin-11 91-1 . 211. Il-111' S1111111-NY1-51 1-11155 1-1111111 111 1111- 1111 S1'111l1l1 11111151- 1115 11l"1111f'111'1'1J1'lI11'11 NY1111 1111-1-1-1551-111111-5, 1b1ll1'1l1111 '11111-.111111 11111111111 11-1 '1-5. 1':1j'1l11'1'I1 1111111-5 xx'1-1-1- 51-I 1I:IY1l'g 1'1'1111'1i lJ11'1'1'S 111. l11l1111ilN 11111 11.11'1'5. A11 .111111111-5 W111-l'1-11 1111111511-11111511 p1'1-p1 -'ng 511111115. 111- S1'1'1.,1'11'.,111 1':11-1 1111f111111f' 111 g1-1 1-x1-1151-11 1'1-11111 1-11 951-5 111111 11111- 'ng '1'1l1'11' 1-11'111-15 w1-1'1- W1-11 1-1-p11111 1tH1' 1111- 11111 -111-1111 11115 Yl'1'f 11p '1-QQIIQ. 112l111111X 51-1-11-11 211111 W115 1'X1'1'1'111l1j'1f' W1-11 11l111'U11.'.1'11. I I I I x I I I L1 X x I S lk Il III I, I I I I , III xc II Ixx Nl I ., U II X III I ., I I I I - IH S II Xl x s II I I I IIIx I H - xmx S ll, IN I -I XII XIINNIN , III X IN IPI ISII I III I -1 A I I SSIN I S gg 5 I IINI IIII IIII- I-xI-llillg III- SI-I I. III. IIII- SI-IIIIII' Iilzlxx Qllxl' :I I'II- SIII'I:II I-III' IIII- MIIQI- III' I'IlIl'I'I:IIIIIllt'lII QIIIII iIII'iIII-IIIzIIIx III IIZIX :III IIIII-xI:IIIIl- ing III-III. IS IIIII- XII 'II IIIIII-I'I ix IIxII:IIIx III IIII- I1:II'kfgI'IIIIIIIl III. xIII'II I'I'IIIiI'x In IIII- 5Il'IilIS :IIIII IIIIII'III-IIIINI. I'Illk'Il .xIIIIIIg IZIIIQX xxgu I'I-- IIIII-NII-Il III III'IlIg :I IIII-. III:IIII- IPI IlI'l'Nl'II, II' XIII' I'IIIIIII IIIIIIIK' il gIIIIII IIII-1 QIIIII, II' sll- IAIIIIIII IIIII, I'III' QIIII IIII-M N2IIxI' III .I-I SIIIIII' IIIII- I-Isv III IIIQIIQI- II, IIIIII IIII-sv IIII-s XYl'l'L'lllI4'IIlllI1'II IIII' III IIII- ,IIIIQIII-sl IIIIIIII-I'. 'I'II :IIIII IIIIIIINI-IIII-III III IIIIN IIIII'Ix IIII- g,iI'Ix IlI'I-NNI-II :Im x'I-I- I'IIII- III'I-II III xIIIII'I III'I- uw. IIQIII' III III'IIIIlx III' l'llI'IN. 'IIII- IlIl.XN NXl'I'l' :II'- I':I1xI-II III IxIIII'IxI-I' IIIII'I4I-IN. IIIIIIINK' xxnislx :IIIII XYIIIIIxIII' III-N. 'III:II Is. IIII xc IDIIXN XYIIIINI' III-I'x'I- IIIII IIIII III-sI-I'I IIII-III' xx'I-I'I- NII III'l'. Nl'II. 'I'I -M- xx I-I'I- II'III- "sp IIs." 'IIII' I'I-sl xx'I- II-:Ix'I- IIJII III IIIIIIII-. IIII- IIII-s xx'I-I'I- :I Ifrmzl NIII-I'I-xx. IIII-I'I-I'III'I-. IIII- xIII'I:II xx':Ix il y1'I'IIl- wr su"-xx. I-'l1IxlII'j-III IIiI'IIII'I-5 xx'I-I'I- I:lI'I'II :IIIII IIIUNL' xx'I-'I- IIIl' y1l'I'Ill 'xl I'.'I NIII'I'l'NN III. IIII. I,I-IIII III'l'XX' l'IIIl'I'IllIIIl'II IIIL'.IlIIIIIlI'I'I1I5N :II III-I' IIIIIIII-, IIII- I-x'I-II- Allj' III. III'lIIIII-I' III. .XII IIII- .IIIIIIIIIN xx I-I'I- llI'l'SI'III, IIIIII MIIIII- xx'l x' -I'I- IIIII .IllIIIIhI'N. III I, xx':Ix III III- I-xlu-I'II-II I'III'. II' il IIIIII III-I-II IIIIII-' 'I -. xII III- IIIII-R xx'lIIIlI- I-x'I-IIIIIgf xx'IIIIlII lI:Ix'I- III-I-II sp III-II. KI: IA' g:IIIII-5 xx'I-'I- IIIIIII-Il LIIIII :III IIII- 4iIIIlx .IIIIIIIII-N IIIIII ll .IIUI-III IIIIII-. IIIIIK' I't'I-I'I'SIIIlI1'IIIN M-I'x'I-II xx'I-I'I- N2lIIIIXX'II'IIl'N.I'1lIik' :IIIIl IlllIIl'Il. 'IIII' IIVNI .IIIIIIIII' II:IIIIIx SIIII- IIIIII4 IIIIII-c IIII IlI'IIIIII-I' IT. 'IIII- JIIIIIIII' IlIl.XN IIII IIII- xI1IlIII:II 'I'I':IIIIiIIg IIl'IIiII'IIIll'lII IIILIIII' Rl IIIIIIIII xx'I ' 'II III - 3-'II'Is Il'IlIllIlI'II xx'IIII I-Ixus I-IIIIIIN :IIIII :I IIIIIIIIsIIIIII- :II'I'zIx' III' III: II-s III. IIIIIIIL' IIILIIII' I':IIIIIx. 'IIII' IIIIIIIII xx':Ix xI:IIiIIIII-Il IIII IIII- IiI'sI IIIIIII' III zIIII':II'I IIIIIII gI'IIIII- :IIIII IIigII SI-IIIIIII sIIIII-Ilx. IIII- IIIQIII xx'II'IiI-II IIIII :IIIIIIiI'gIIIIx :IIIII xII'IIIIIs f':IIIII-I'I-Il 'VIIIIIIII IIII- I':IIIIlx' IIIIIIIII IIIQI- III-I-x :II'IIIIIIIl IIIIIII-xI-IIIIIII. XVI I'IIIIIIl II-,Isl IIII- sIIIIII-s III' II ISI' I-II4II'IIIiIIg I':IIIIIx I'Il'l'IiN.., II-Ill' IIIlIsII':II gi '-II III IIII- NI-IIIIIII :IIIIIIIIIVIIIIII IlI'IIIlII-I' IT. x':I, x'I-I'-x xx'I-lI p:III'IIIIIxI-II III' IIII- xII II-Ilx :IIIII III- IIUIPIIIK' III' III' x'II, VIIIII' IIIIIIIIIIIIIIIIII xx':Is IIIII-Il :IIIII IIII- illI1IIl'III't' X'I'l'N IIII1II'I-I'I:IIIx'I-. IIII- IIIIIII xxiIIj- llI'llj'I'2lIIl xx'zIx I'I-IIIII-I'I-II: I'iIIIIII II'iII ..................... XII - .'l:IIII, I-1II'I5-I-I' :IIIII NI: IIII SI III ........................,..........,........, .IIIIIII I'IIlIIIj'I'I' XII. -I IxIll2lI'Il'I, Nlimwx 'I'IIIIII :IIIII IIIIXIII' . 1 . SIQIIIII-x' RIIIII I':IJIllj'k'l' IIIQIIIIIIQ ......,......,...,.........,............. IIIIZI-I NY 'VIII I'i:IIIII SIIIII .................................. I'I'III'. XYlII'I'l'lI IIIIIZI- SIIIII .........,.............,..,....,,........ .I'. II. If NI II'I- XII " IIII IIIIIIII-s ........................... I,l'llI-. XY1I'l't'lI III:IzI- SI -'IIII ....................,.....,......... I'I'III'. xY2I'I'l'II IIIIIZI- NI:III- ItIlliII'II'I. xII'NNI'N. SIIIIIII-Ax' IIIIII II. I'IIlIlIf'l'I'. .l. I'IIIIlIjl'I'1lIIII XII III'I- III-zII'iII:I :IIIII IIIIIIIII' IIII -I .....,........... XII-.. ' IIIIIZI- IIIIII XYIIIII- Yi IIIII .'IIIII ........................,........,....... XII IM-Hall' I'I:IIIII .IIJIII ..,..................., II'-IIIIIZISBI I'I'III'. Xx'1I'I'I-II IIIIIXI- w HXX 1 I 1 I I I 1 1 1 H 1 1 N 1 J X N N I -1 x S lll N 8,1 ' w I 1 5I l H l N K l ., SS ll N ll I L Ill IK Ii It IX x , 1 Il II I x1l 1 N I I 5 IS lt l It 11ll I11xxl ' IS 4 NIIQ I 5 ., 1 -,I I Il 1 x l 1 IIII 1 I 1x1 111 1 N 1 I Nl I I 'll11- l'iI'1'NlIIlI1'lI. uiiixl I11 I11-1-11 ll11- lmll 1'11lli11f-. g,:1x1- :1 11:11'l.x. ll1'I '11, X 1I11 x1111 x1111111x1- ll11-Ax 111xil1-1I ll11- .l1111i111'x :1111I 51-11i1,1-N Y1, 1111l 11111-. lilll. Ax1111 lxII1Xx', ll11w1- .l1111i111'x :1111I S1-11i111'x i11wl l1111I1 111:1ll1-1'xi11l11ll11-i1'1w11h:1111lx:1111l11l11111xlI11'11l11-1111ll11-11111'l4x. XYI II1 ll11- I'Al'l'NlIIll1'lI 11l:1x1-1I "lli11g ,X1'1111111l llll' ll xx" 111111 "Ir1'1111 ll11 Il11111ll11-111'l1i1-I"' 111 ll11- I'1NlIIl lhirllx, l111'l11-1l 1111 li:-hl, Illt'l'l' xx'1-1'1- 1l:11'l1 1,Ia111s l11-i11f- I:1i1l I'111' II11-il' 1llIXXlI'l'2Ill I1x II11-1-1':1I'lx .l1111i111'x :1xsixl1-1I hx 1l1-x1-1' S1-11i111'x. I'11I ll11- 11l:111x 111'11x'1-1l I11 I11- 11111 Nl "1lz1l'lx" 11x II11-x 1111111111-1l. :nl I1-:1sl lh1-x xx'1-1'1- IIIYI lxvlll ll1lI'li. .X I' "l311l hx" lI11-,iq111i- l111'. z1l11111l ll1:1l. ".X11. x :ix :1111l I11- i1l1-N' il Illllli 11111sl 11I' IIIK' l':11'11Ilx :1111l :1 l'1'2lI'- s111 11- lllllll will1 l11':1ssl111II11I1sI11j'1'l :ill ll11- "l:11li1-s I1111111- III x:1I'1-lx." ,III 111-x'1-1' 111i111l, I"141-.'l1i1-S. :1 h111111- ix 111-x'1-1' lizuppx' xx'ilh1111l 1-hil1l1'1-1 1111l kx1111 lx 1w "gm-:nl 11:1l1, l'I'1lIIl lilll1- :11-111'11 5-1'1xx" XII x111111- 1l:1x x1111 will I11-.l1111i111w11111I S1-11i1 IN 11111I IIIUII w1- will :III l4111..,i1 111.--1-II11-1' Illll' 111 ml l11'illi:111I :1lI':1i1' Ill' ll11- x1-:1s1111 wus lh1- l1:11111111-I gix'1-11 hx' Ih1- Sl111l1-11l Igllllj l11 ll1- I-'111'1-xl ll1'11x'1- l'1111lI1:1ll l1-11111 'PII S:1l111'1l:1x IIIf'I I, N11x'. N, lh-1-x'1-11i11g I' ll11-ii' 1111-111111':1l1l1- g1'i li1'1111 x'i1'l111'x 11x1-1 l'. ll. S. 'l'h1- l1:11111111-I x'z1x gix' 'II i11 lh- 'l'ill111111111Ii C111111111-1'1'i:1l liluh 1'111111x. .X IIIIIQ I:1l1l1- wus x1-I III II11- 1'1-1-1-11li1111 hz1II :1111I 1'11X'1'l'N w1-1-1 lz1i1l l'111' 1111-111111-rs 111' ll11- xixiliiig I1-11111, ll11- h111111- I1'2llII ZIIIKI ll l:11-11Ilx. 'I I11- I1:11111111-I 1111115-1'1-. , 1-1l Sll ' '1-. 5l'11lIx. II11- lmxs 1I1-1111111sl1'zI'11g lh1-i1' :111111'11x':1I Ill' lhis Illblll' III' 1-11l1-1'lz1i111111-11l hx 1-x'i111'i11g IIL'lII'IN 11111-liI1-s. .Xl.ll'I' II11- 1li11111-1', s1:1-1-1'h1-s w1-1'1- gix'1-11. M11 - 11l' wh' 'li w1-'- ll11- 1-z111s1- 111' lIIlIl'II 1111-1'1'i11 -11l. ililll' l:1l1l1- x'z1s 1'l1-z11'1-1l QIXVZIB 11111111 II11- 1-11111'l11si1111 11I'Il11' s111-1-1'l1- 1-s 2lIIll :1 1I:1111'1- 1-11111-I111l1-1l Illl' 1-11l1-1'lz1i111111-11l. 5-:1111-N 11111I :11 11x1-- 1111-11I5 Ill. :1II I1i 1Is xx'1- -1- 1-11.111411-1I hxzlllwl1111li1I1111l1I11111-1-. ililll' l"111'1-sl li1'11x'1- I1-:1111 1-xl1-111l1-1l h1-:11'lx ll1z111l1x I'111' II11- NIIIUIIIIIII wat' in xx'hi1'h Ih1-x' w1-1'1- 1'1-1'1-ix'1-1l AIIIQI lIl'l'l2lIAl'lI lh1-x h:11l 111-x'1-1' I11-1-11 x11 x'- I 1-11l1-1'l:1i 11-1I. .l11.'l l11 I11' 111'igi1 :il ll11- .IIII 1111's 5'11x'1- II 1'z1111lx Nilll' 1111 I71-lm. 43 XXX: il QI NlIl"'5S'., NX"-ll I Slllllllll 1'1-111:11'l1! ll' xllll 1l1111'l l11-Ii1-x'1- il 1-1111s11Il II11- .I1111i111' illlllli 1'11Il. XY- 11-s1l:1x, I"1-lr. IS, il l11-1-z11111- 1111is1-1I :1h1111l lh:1l II11- l'11I 'illh llilj' w:. l'1'1xl'. IIII 'lI1llI2lII'5 l1i1'll11l:1x. llx x111111- Yl'I'f' 1'l1-x'1-1' .I'2Il'."j w:1x:11'1':111j-1-1l lh:1I :1 SlII'IDI'INl' l1:11'Ix nh1111l1l l11- jfix'1-11 :ul I:lf1'l'I111's- llllj' i11 lh1- lll1I S1-l11111l IIIPIISK' i11 I11111111' III- I'1-111' IS111-I11111:111. ll wzix ll s111'p1'is1- :1l1'i5-I l. :1111l IIll'1'2lIiK'. will ilk xixl1-1-11 1'llI II1-s ull Iighl -1I, l1111I'1-1I YL'I'f l11'1-llx' III IIN' 1l:11'l11-111-1l 1'1111111. NIV IIII 'IIIIIIZIII Y1'I'f' g -111-1'1111sIx i11sisl1-1I 1111 xhn " g his1-11I11- with lh11x1- p1'1-s1-11l :III I il 1'1-1'l11i11lx 1'1-II1-1'l1-1I 1'1'1-1Iil 1111 lh1-1- 1l1 wl 111111l1- il. 'I I11- Sl111l1-lil IS1 1lx, I'1'lJI'1'5l'IIiL'II hx .Iisx Sl -I :1 4111x111-. p1'1-, -11l1-1I Nh: II11 -l1:111:111 wlih ll l'111111l11i11 111-11 i11 1-1-1-11g11ili1111 11I'll11-1l:1x :1111I i11 111p1'1-1'i:1li1111 Ill' his 1-II'111'ls l11w:11'1l ll11- w1-ll':11'1- III' 'l'. II. S. fxfl N I NSI N xx I I xx I N xm I I Xllxx IK H X I px I I I - I I x MN I I N wx N I4 III I Q X INN I xlX I I IDX - I xl N IXI I I XIIIVII :III IIxI-IIII-III xx.Ix :IZIRINIIIII IIIIIII' lfj. IIII':IIIx III :I l:IIIx IIIIII. .X I'l'I'I1IIIl IIIIIIIIIII-I' III' Ilzv l":II'IIIlLx IIIxIIIIgIIIxlII'Il lIlllINl'll III IIIII vx 1-1-IIIIIII IiIIIxIIiIIg I4IIIl'III'N xxIIiI-II I-I- gnu' III IIix II:II'IivIIIqII' IIl:III- III- I':III4ly. III- IlIiIIlIx IIIIIII' :III I-xw-IIIIII IIIIiIIg III lwvp I:III'x IIIIIII Iivlx- Ing. I"-II' I:4II'lII'III:II'x. xI-I- l'I'III'. ll. I , xI1IIlI'I'. IIII I'.l'IIllIkX IIigIII, NIill'l'lI II. IIII- I. ll.S.p'1IX'l' :I III.IIxII':II III-IIgI:II.I :IIIII xlIIII'I l'IIlIlI'II-X IIIQII :II ll.I- ll.4lI BVIIII-I XVIEIIIIIEIIIII II 'xx.Ix, II' :III.xIIIIIIg. il yl't'1lll'I' xII II-xx IIIQIII IIII' IiIxl IIIII-I'lzIiI:IIII-III. 'I III' I'1IlIIIxxiIIgq III'IIgI:IIII xx:Ix I'l'IlIIt'l't'IlI l'i:IIIII 'IIIII .......,...,.....,... XII., ' Slum. I-QlIi1:gII'. 4I.1II NI:Ix4III l.:IIliI'x IxlII:II'II-IIII. HIIIIIIIIIIII- Sum-I IIII,X.-I lII':I1IIIIg .... ,......,.................. ,.4...... I I I IQ'I:IIIIII:II IlIi1II'1II'Il'l' IxIIIlII'I1'IIL', "XII Il'x III' :I lIIIxlI:IIIII'x Nlixlzulw. vIl'lIIIl'. NIV. SIQIIIIII-I: Sf IIVZIIIII, Nlrx. ll. NIIIIIVIIL XIIII. XII IIIIQXIIVZ llzlxv. XII: lflIIIIgI'I'. IIIQIIIII S III .......,.....,.....,......,.......... XII' . lf. If. liIIc'lI XII -II IxIlliII'II'IIl'. HIIIIIIII- Smiling SI I"IIgg." YIIIIIII SIIIII. "III'iI-IIII:III-." ..............,.,,.......... , ' IM-l5:II' I.zIIIiI'x Ixlll1Il'It'IIl'. "Sl - -II l.IIIlv IIQIIIKI III' NIIIII-f' IIIVIII ,.............,,.... XIII :IIIII XlI'x. If. If. lim 'II :IIIII Nllxx IIVIIZII' xlilll' IxIIIiII'Il'lIl'. HSIZII' III- IIII- IM-I'II." .,............ I. ll. S. IxlIliII'Il'IIl' I'12Il'l'l', 'ZX XNIIIIII-1'I'I1l l.I-III-V." Sy 'II ix SQIIIIIIII SIxlllIll'I', il II:IIII-ing III:IxII-IA. lx III Im l:qIxI- III IIl1II'l'.X lIIx IIII lNl'Iil'1'IM'I' :Ix III- III'IIIIIixI-II. XY 'iIl'.XlIIQ III' lIix I-I:IIxIzIIII cxvuxn-x, xlu' xxrilcx IIIIII :I In-III-I'. xxlIiI-II III- :Ixlix v:II'i:IIIx I'I'iI-Ilrlx III I'l'2IlI :Ix III' ix IIII:IlIlI- III IIII xII. l':1Il'lI IIIII- gin-x :I llIlIIl'l'I'III II-I'xi:III. IIIIII Nllippvl' ix III-:II'l-I IIixII:II'II-Il. Irllllllly IIII' II-III'I' ix I'I':IIl mn'- l'l'4'Ilf III .IllxIll'1'.llIQf'l'll. :IIIII :Ill I-IIIIx wvll. SQI IlIIt'l SIxIlIIIl'l', wl II I':III'I I'l'2lII .,........,.......,., Yl'I'll1' IIJIIII .lIII- I'qIIl'IIIS. xx'lIfI I-:III I1-:III ,....,.......,.,........ I"I2IlIIx ICIII 'IIII .luvlx Il:II'l IW, :IlxI I'I-:IIIx. ...............,.,.....,....... ILIIII lim-I -III IIN' IIQIIIN -Illf'j VII. XXIII' I'l'2lIIN I'Ill'I'k'l'Il'X ......,.. l'II'XX'llI SVIIIIIIIIIII' XII' . XI:Il4'I'zIxlII-I', 'IIIII' llIIIIxI-lim'II1'I' ..,.............,, NIIlIlI'I'4I I'4IIl'Il .XI'Il'l' IIII' I-IIII'I'I:IIIIIIII-III :Il IIII- lligll SIAIIIIIII :IIIIliI::I'iIIIII III:- .IllIIl1II'x:Ill1IZIVIIIIIIJAIIIX III' l'Nlll'I'llIlIAX iIIx'ilI'Il gm-xlx lIIl1'l' IIIIIIII lIiI'wl IIII- Nlmlclux IIIIS QIIIII I4 Ili il IIIIII liglII I'iflI- III IIIII Ilily. Ilvsm- IIIIII:IIli'IlII I'iIlI-x llllll' I-IIIIII- IIIIII Q1t'IIl'I'ilI l':IvrII' xxiih IIII' 'l'. ll. S. IIl'I'I'l'NlIIIIl'IIIS I-Ill' xIIm'lI :I Il2Il'If zII'I- :Ilx'zI.xx irc I-I'I':IIII Zlllll xx':II'I-I'x. IRI' IM-I3:II' inxixlx IIII IIII- Im- c'I'I-QIIII: III I'1II'I, xlII'4'1IlIIIl v:Il II IlII'I-I- IIIIIIUS :I Il:Iy.I IIII I Ill III Ix' IIIIII IIIISQX. I'I'rIxx'IlvIl lilllv IINYII III' Hsu Ililyi' XYI-ll. IlI:II'x WIII-Im IIII- I'I' VII IIIIIIII-Il. :IIIII :II'II'I' :I gm-:II NIVIIQQII' III IWIIII I'I'IIIII f'I'II'IlQ xI'II:II':III-II Zlllll IIIxI III llll' xx'lIII'l :IIIII I-xI'iIIIIIII'III III' l3:Iy IIIII liI'I-, III4' lmyx J I4'I'l'1'lI1'fI III lI:IIIlIIIg :I xxuy IIIIWII III Illl' w:Il1'I' IIIIIII xx'lII-I'I- IIIII im- I'I'I-:IIII IIIIII xx':II'I-I'x xxx-I'v I-:III-II. IIN' I'iIlI- IIIIIIII- IIII'lI IIII- cilux IIIII'n- IIIlII'l', Wu. III' IIII' IIIIINI lIII'IIl- ing -. 'IIl'IIIl'III. 'l'lII- way IIII' I'lI:IIIII'c'III' wux IIIlI'f'l'Il III IIIIIIQI- II'zIIIiI' IIII X I I I I NN II , xx I N Xllxx xx X I I XXX Svrbnul Qlalrnba ":..'l I 5 hi" " -I ' IIIII .V N I X I x I I I l I .IIIII II:IQIII- I:IIIII'I-:III-II XXIIN I,-IIIIIIIIIIIIQ III III- I'I-IIII-IIIIII-I'III. IIIII IIII III'IIII:II:IX III. IIII- IIIIN NIIllIII.X III'III IIII-II' lII'I-IIIII :IIIII IIIIII-I-Il IIIIII II'I:xI III I.IllIlI. IIIII III'iXI-I', XXIII lII'IIIIglII IIIl'III :III XIII-I'I,X IIIIIIII :Ig:I:1I. IIII XIII'II IT. IIII- gI'.IIII- IIIIIIIIN XQIIXI' :III IIIIII-I'I:IIIIII.I'III III IIII- III II SIIIIIII IIIIIIIII I'iIIIII IIII' IIII- IIIIIIIIIXI- III' I'IIIXII'g IIIIII'I-X III I-:IIIII IIII IIIIIQX IVIIIIIZN. IIIIII IIlII'lIl'I'NJIlI1l IIIIIIIIX XXIII'II,I-II II:II'II III Illlilxl IIIII I II -.-I-I-I :III.I X'II-I'I- I'I-XX:II'III-Il II-X :I l:II'gI :I:IIIiI-III-I-. "SII - SI IIIIIN III IlIIIIIIIII'l"' :I I-IIII:I'Il, IIHX III:IIlv:IIIlI. XXIIX IIII' III IX If :II IIII' FI-IIiI:Iw XXI-I'I- IIIIIIIIIII III gin- IIII XIIIII II. .'-.Il IIII- IIIIIAXIIN Illlll II-:II'III-II IIII-II' IIIIIX :IIIII IIII- III:II-IiI'IIIg4 X-.IIN II-IIg.:'I-X 'II-4 XIIX NII -I-I-NXIIIIIX IIIIIII-I' IIII- II II' IIuI-IIII-III III. XII III-IIIII, XIII'II :III IIIIIIIII IIIIIIIIIIIQN XXl'I'I' I-IIIxI-Il VIII :III'IIIIIII III- XII IIIII-I X I':I IN III I IXXII. 'IIIII IIXI- IIII- lIIII4'X :I IIIIIII-II-xx XII I :II'lI :IIIII II-I TS.: IIII'-. II-III-II III IIII- IIIX :IIIIIIIIIIIIII-III III'1'XI'I'XIIlIl'. XXI-I'I- IIIII-III III IQIXI- IIII II:I-I X.'lIIIII'I' XXlI I XX IIIII II:IXI- III-I-II :I j'I'I-:II xIII'I'I- XXI- 'III IIIIIIXX, 'I III- I'qIxI III- I'II.II':II'II-IN XXIIN :Is IV II I SiI'I1II:II'lI-X NIIIIIIIIXXI- ,.....,........... ..,,..,.,,.. I I:III:II IIIIIIIN ll:II'III-:IxIlI- ...... ....... . , ,..., ........ ..., X ' I-I'II- SIIIIIII X X'IIIIIIg Nl1II'I' XXI- ..........,....,....,,............,.. X'I-I'III- IIIIII IIIIXIIIIIX .......,......,..,...........,........,..,... IIIIII Illl I 'IYIIIX l.IIIIIIIlIIII .,,...,..,..,,............,...... ll:II'X'I-X lfIriII4I XIIN, II:IIIlI':I III- .......4..............,.,........,... .XII4'l' 'IIIIIII . ' II:II'IlI':IxlII- .. .............,,.,....,........... Sl 'IIII II I-X I XII .'I'X'IllI' .........,.4.........,..............,.., .XIlI'I- I'I-IIX XIIIIII .,..,.............,........,.,.,..,......... .XIII-gI':I NIIIXIIII l.:IIIIlIIIIIII ....,..................,... ...,....... I llI'I',X III-!.iIlIIX 'I4III'I'l'I'1I'IIlXXN ,....... llIIXX'III'II ILIIIIQIII IIIII' l.I TIIZINI II. IIIIII XI-XXIII III SI-VXIIIIIX ..,.. l'lI'2II1IX I-IIIIIIXIIII, IIl'lII'X III-IXII, III-IIIIII l.II ':IX. III-IIII II I' IXX'I'I'x. 5 FII-III. S FII II:I IIIII-III-II XX'iIII IIII'I-I- l'III'l'I'N :IIIII :I IigI'I'. Sl'I.l. II 'IIII- I':II'IIIIX IlIl1'NlIlIg'yl4IIj'NIIIIII5 XXilII IPI- IIIIIII gII'IIg4I- SI-III. III .XIIN1'I. IIII :IIII':IIlI SIIII II XIII IIII III IIII IIIIIII III III IIIIIIIII II I I 'I S I. I NI,II II III IIIIIIIII XI IIIIIII III IIIIII XX Il IIIII I'II II II X I II II III XX IN IXX IIXIIIIII, NIIII II IIIIIIIIII IIIX III IIIIIIIII IIIIIIIIII I'IIx I III II I' III IXII N III IIIIII IIIIIII Sllll I' XIIIl'N IIIII IIIIN' SIIIIIII IIIIIX III IIIII' II II I 'I N ll II XIXIX IIII IIIIIILQ Stl" IIIII .II IIIIIN 4 I Nllx XHX NX Nu Nux Xen Xl X X 4 1 ll 5 ISI! 1 l ll Nl X lll N I SH l x 1 Slll l 1 x I 5 I N D I N Q IINX 1 LQlllNN x l l H Sl xlmx l., x H N l4L, x -, l l II - S.-lll. ll l-lll-llxlmllllf. lull ml Illl- .llllll-ll' l.lllll-llvllllf SVN- 313 'IN1-lu-lik-I'll'Il. Um- lllllll l'llNll lllll' llll- .lslllilw l.llll:-lllllll Illlll llll' lzlllll- lll llll- "lf 7-X lQlll'lll-l"', Sl-lll. 245 vllll' Sl-llllll' l'll- Sl' 'l:ll. lllll' 1'll1Il'llllllQ vllxlllllllw :lllll llll lu-l'l'l-1-llbx lllllllllll l'.'l l'lll'lx lllzll llll' gillx xxlllw-. Srlll. fill 'llll' l:lxl 'Nllzll-llllzl-l' xl4Il'Il,H Hvl. Il llzlll lillll lI'l1'NlllNllIl'l SIllllL'll'llQlll llll- :lb 'IIllJlX llllll ix "xml" llllxxll llllllll. Q Hvl. ll Nlqlln-l l.lIlll'l' ll1IN xllllllllllx ln-l-lllllv Xl'l"X xllllll-fllx, Nl- l-4 lvzlxl-N llll' N1'llIllll llllllsl' lllllll lim- lVI'l1ll'lx. Uvl. T .X F4lllllHlll1ll'l' lI4l,X llllll llll- Ill'l'Xl' lll IlNllll'l' lll llll- l--llll IIJIIIQX lPl.1l.llllllUl'Qll'l. lllll-xx wllll. Url. lll Jllllilll' II2ll'l.X :ll l.l'll1l.N. lim-x :lllxlllllly lllll-xx Il llvzlllllg l:lllll llll' lllwllwll lll-:ll'lx'f llvl. ll lllill' .lfllw Jllllfllllll Ill lllwlvlll xl1ll'L1ll'l'l ll-lglll-N xxllll il xml lll ,"llIl. Hvl. lfl lll-lvll Sllllll xxalx lllll I:ll'lly, llwl. IT ll-lll' lll'xl .llllllrlI' lizlllllux Sull-. .Xll llll'l'l':lxl' lll llll' .lllifllll lPlIlllx lwlll. U 'l. IT Nll,A'lIlSIl llll- ll.S..Xlllllllll'illl1l. Hvl. Ill l'l:Il'll' NYlllll' :lllll "l":ll" l"l1'll'lll'l' xl:ll'l Il llll'll:lgl'l'll'. l"ll'xl zlllllllillll. ll Ql'l't'll lll-vllv. Owl. QI l'lll'l'Nl lllwlvl- 4'll2lll1'Ilg4l'5'l'. ll. S. lll :l Llilllll' lll. llllllllglll, Hvl. lll lflw-xlllllllll ll:ll'ly llllll .lllllifw-Sl-llilll' K'l'llNllH. 'l'lll- "I"l'l-xll law llclll- llll' lllllm' lvl' lllvll' .kllllllg lim-N. Hvl. Ill llzlllllxxvvlll Sl lc-lulllux Illlllll' ll I'2ll1l llll llll' lhlllllvlll 81-1-lllw lllwlxli IIN. Yvrll- Slzlllll-5' xzyx. ".Xxl' llll' xvlll llt'lllll'll, :ull llll' mln." Nl V. Il XX'l:ll lxlvlu-ll lllu llllvllrlll llll'll llll- sl-xl'g-lll I'l'lllll llll- lllll .'l".' Xlav. 7 'lllll' Slllll1'lll lifllly glwx lll llll' ll':llll lll llll'l'l l'4Hl'l'Nl lllwwl ll'2IIll. lllmlll. lll' lf. ll, ll. S. 1-lllu-ll. was lllm- prizl' wl ll lmtx Ilrlll' yllllllpl lzlllln-V? XY: llll'lAl' llilll' llllllillg llvl-l' lll lll1llll'l".l Ull. llll! HI' t'Illll'5i' llllll .' '. N lflllw-xl lllwwl- xv ll Illl- gqlllll-. 12 lll T. llllt we lllzllll- lllL'Ill lm-l NHI'l'f'. .' '. ll Nl' k I' NY'll, l . '. . ll Yzlx "l,llllll Sl l'li" IIZIX. lQll.l'li- L'l'lllll'lil'l'N wx-l'v H-ry lIlllL'll ill 1-x'illm'lll'l-. 4,11 '. ll 'I'.ll.S.gmwlll l'1fll'l'Nl lll'1lNl'lll 1llJl.X l-flfblllllll. Hmlll l.llf'li' fl '. 1.3 llllllll' I':llls lll l'4Ul't'Nl lll'liXk'. l'vl'2lllli lli l'llglli-I -, llilllxl-ll :lllll ix ll1'llf'l'l'lll'lll lillHXX'll :lx "'l': llplf' lilzlu- lm. .' '. I7 'l'll1' f'il'lx lll' llll- llllllll-slim' S4'll'Ill'1' fllalss l'llll'l'llllll llll-il llIllllll'l'N :ll lllll1t'll :lllll XX'1ll'l'l'N. .' A. 20 -litllll f:Ullll'N sings Ill2llllllX'l'l4X, "'l'lll-5' allways. zllx':1-xx llivli ull llll-," 'l'. 21 St't'HlI4l xlllnliliull lu llll- XVI -ll'-l"ll'll'lll'l' Illt'llllf'l'l'll' ll gl't'l'll l"lg'. Xxl' llll- jfirls zllwlllllll lllzll vivillily llllw llll l'I'l'illlll'l' lM'l'I'lll'Illl'll. H2 Xu I I ll x I x -. Il N -I I1 II I 'Q -I II I ll I X N Sl x N Nx -x I I I4 II I I H 4 I I N I I I x I I x N x INN xlN I I I I I4 1 IIIII I fl , 27 SVIIIIHI vlfml-Il IMI' IIIIIAIIIIISQIXIIIQ. IJ wx I IIlIl'I'Sl IIHIINK' ix lIlI'I'lI aux :I g.xIIIII:IxIIIIII IMI' lmsl vl-Ir:IIl. luv. S A'lIlIIm- XII IIIl:Iy". lim: il IIVX. Nlvlivllllm' :Ill4ll'l'ml'x lll,"lI Svlllml. lim-, III SI II1'I.lHI.X lLl'l'Nt'IIIl'II "llIIIIIwI .Xlwu xxIllI :I lI:II I-4lI' I'2IIIIX XX'l'IllIIl'l'. IM-In I2 .III I Nt'X'l'Il IIlUl'l' Ilanys IIIIIII IIlII'ixIIIIIIx x:u'IIIi1III. llIII'I':Ix' Ilmx 1.3 XII: IIIIIIIIII-Ill III' l'IIIj'I'Ill'. I-III4-I'IIIIIIx IIII- SII ll-III limlbx willl IIIN xlllgllly. IM-In Ili Ilnl .Inpv II'im-N In IIiI'I xx'illI :I 4'l'l'l2IllI SIIIIIIIIIII1II'I- g'iI'l :Iml ZIIIII Isl A1-INIIIIIIIIWIIIIIII' xxilll IIII' UIQIIIIIIII: llvv. Ill liauxlu-I-lmll Qllllllh SI' imx xx. .lIIIIif:Ix, b.I'III'--. 2l II SI- Inn SIIUIII. In-I-. 20 Sl'Il4 III VIIINI-fl IIHI' lQlII'ixIIII:Ix Ilulielulxx. .l2III. ll SVI IHIN IN. I',I'1'xlII1'x. HI'1'IIIII'sI- IlI4'SI'IIl1II'x x HII 2:1 In In .IlIlI. I2. IIIIII' IIIIVNIIIIII III' "III'mlII' III IIII- lilIIIII'y" ix "l'Il5 -Il IIIIII 4lIxc'II,sm'4I". .IIlII. Ili IIIINI vt-lmll gaum-N MIIIII- Illirlx LIIIII Izusl. 'I'lII- .lIIIIiIII' XVIII Inu-I' lllc' I'lI'1'NIIlt'fx 25 III T. .I:III, III IIIIII fn' vIII:III :Im-III:Ill.x I'm'iII-Il III l'QII,"lI II Llxuxx. .l:III. 2lI III-I. .II In-, III' IIII- I-'IINI IIlII'isIi:III IllIllI'4'lI. .XII lI's-xv-x IIII SII I1-III limly. .l:III. 23 SI- iulw win Iwvl' Ilu- .lIIIIiIII'x, Ili III ll. III :III IIIII-I'I-luv lmxlwl-IIIIII gzIIIII-. .I:III. fill Illmlmlx In-yin In y1IIIll'l'. XII lqxn-III' vx:IIIIx III IIII- III:Il4'IIf'. Ifvla. 2 llwll xx IIIIKI liI'c1I I-pw. 'Inu Illllt'II 1'I':IIIIIII'IIg. Ifc-II, Ill lImII':I-xl IIIIIIH-I-I lfx:IIIIx SII'I' IIx'vI'. NIJIII5 I-IIIIgI':IIIIl:IliI RIIIII MIIIII- t'lblI fnl:III1IIIx :Irv I'l'lllIII'l'II. I'll'II. I I .IIIIIIIIIN QIIIII I"I'U5lIl1'SI1IIiI'4llII lIIl'Il' xpiln- IIII 1':It'II IIIIII-I' III :I lmslu-I-lr:Ill QQIIIIU. IMI' Y.XIi is :Ill4-II1l'IIg IIlIyxim'i:III. Ii-II. III .X NIII'IIl'ISL'lI1Il'II IIII IIl'lll'. lIIIvlI:III:III III IIIIIIIII' III' IIIN lIII'IlI Klllf. lfvlv. 2lI Iiirlx plzzy :I I'zIsI Qllllll' ul' II2lNlxL'I-IIIIII. VXI ll-lv. 221 XVII lxuinl :I II4llIIISI.X 'F 'l'lIvy IIZIII In-III-I' lzulu- il Inu-IQ. NI:II'. 2 Nl:II'r'lI XYIIIIIN. Klmx III IIIIII' mm NIIIIIII-. Kl:II'. I7 Sl. IlZlIl'II'Ix'5 lluy. IlIIl'l' xx'lII'II Ilu' I'Il'l'NIIIl'N' I'lIIIII'S NYVII III 1'Xllll'lIlA1' III t'Xl'I'f w4'lifIII III' IIII- IWIIIIII. xIllI'. Bn NIV. Pulls xlzvzalva III lIIl' SIIIIII-III limllx l'fIIIl't'I'I.IIg Im-lx I IIIIIIIN, lin N-l'I-5, II:Ixx-lim-lx. xxlmk gn! IIII' III. -I' -A I Nl:II'. 2l IIIIIIINIIIIIII Illllll III'g:IIIixI-nl. xI1ll'. IIII Sp 'ing I'll'YI'I'. NIIIV. III XY- IIIII g+IIIIl-luv In IIII' .lwlw ll- -xx LIIIII lI:IlI' III xm- Illllll I4-:Inn .XI I'. I Sf-IIIIIII vl In-II IIII :Im-IIIIIII 1Il'xIII:IllfI wx, XI. xiI'. llI:Il'x IIII ,Xpril Ifmrl. .XI '. III 'l'. ll, S. Inu I't'l'1IYl'I'l'lI l'I'IIIII ils mum- III' sIII:Ill-II mx :IIIII IIN lu':IIIIy ix IIIII III2Il'I'l'II. I All ll ll A ll A111 JI X1 1 ll ll N111 N ., ,., lss 1 1 sl11 112 111 D11 1111 1s1 1 1 1 s 1111 IIS Sllll ll llS LX 11 1 .111 , 4 1 11 LIXXISL 111 Il 11111111s Q s 1 1111 s 1 1 1 ll, xx IN LN S1 111 s QL 1111 Sl 1 1111 11 1111ss1l1l1 1 JLf.IllllllllJ11 ll 1 fhll . I '. 13 Art X'11ll111'1-'s 111-13-111 111111 s111ili11-- 1'1l1'L' 1111111-111's i11 1 ,'.' 1-111 1l.'. 111' 111'1-l1111'1-s 111 11111I11- ll l1il 111111 1llllll1'1111l1l'1j' .' - 1.11l' 1111- li .lisI1 1' Jlll. A1 '. l-1 Dr. 111-l 111' l' 111' 11 111l1l1'1-ss1-s 1111- S11l111'll1 1151 .Xl '. 11 1.1: '111 - 1111111111111 1'1lll. 1 '. 15 11i1'l.' 111' 1J1llll1'S1l1' .Xrl 1111 il "still l111111". -. 15 11111 11111- -'.- ,- .1L'11. ' Al '. 15 1'1-"y 111111 I1ill'Y1'j' 111111 1111- 12111-1 l..'1I'j' u1.1I1l" 1111 -,'1- -1' pl' '- l'111' il I'2l1.If'1llf lJ'll'1j', 11111 1,l'1J1.. 1gll1'1l2lll2lll 111111 111 -' -. 'l'11 -'-l'111'1-, Pl'l'l'X 111111 ll111'v1-y 111111 il 111'i1-1' V111 1 1111 1'l'1lIll I - '.'11'y. 1 '1. 111 111ll'V1'j' libinx 1-1' s11111'ls 21 111-W 111111' 111' ".' Il -1 1' - A1 '. 17 X'1-'l- 81111111-y 111111 111111111 11-11'1'is 1-x1'11s1-11 1'l'1lIll li 5-'1isl1 :my '1-', 111 ."1y s11. A1 '. 18--Dr. M1 k'.' K - -'11:'1,' 111 1111- .l1111i111' Class 11111k1-s 1111- .X11 .1.' l '111-1-' '5 1'l1--1111. 1 fwrganigatluns ln! Ti sz ehaters 1 IS Illll H IS I J 1 Q 1 fl Hlflx XX1 Ill L X IIN ll XNJN HI I 4 U I N II LN I INXS l I I J Il IIN Ks mr XXI 5 1 l ' 1 ll IIO 4 X . I IIIU 1 4 S 5 I IS S U ax Xuxhu ni Ihr ' 0 L Q II is :ww svn-ii fI'1lI'S sii11'1- Ihc Ii1I1'i's1'I1f:I:1slii- IJ1-hnlinq I,l'2lLll wa. 1i1'g:il".'I in IIVUQUII. 'l'iII:nn1 ik wa: Iil'III'I'Sl'IIIl'II in lhw lczlgllc I'i'11iii Ih1' SIllI'I, 1lIIIIflIf'II thc- svllfml xvis all lirsl IIIIIIIIIITIIJIIUII by tha- I'u'k ul' ai l'z1iIi'1i:liI. In lh1' clchutm- IICIII ut .Xsl rizl. in lhv in-zu' 121117, 'I'ilIzm I' " r1'pr1-S1-nI1'1I hy :i IUIIIII 1-uinpusvil ul' lhl'1'1- IIlI'lIIIIl'l'S. 'l'h1-5' xx'1'i1 .lol Asvliim. .Xlh 'rt lIi'11ii1w1-II, uml Iiuhvri Slill vcll. 'l'h1- q i -QI' an "J "Gi "l'llIIII'III IbXN'III'I'SIlIll ui' 1':niIi'n:1Is." In Ihix 1'c:nl1-sl 'lillu in :uk Iosl In ,Xml rin. Fm' Ihc svh ml yuan' IEIIIS-'IIEI znlmllici' lvzim 1-miilmsc-1I ni' Ihi'11 IIIl'llIIJL'l'S was 51-nl to .Xst rizi In dismiss lh1- qu -. tion ui' ".slli1i1'il1:'l UXX'IIl'I'SIIIll ul' :nil pulflia' uIilili1-s." 'lh1- IIIl'IIlIM'I'N nl' this lvnm XX'l'Il I'li7:i II: inn, ll-I1-1 l3'Ihy :xml N1-ll" llznnm-nkrzlll. 'lillzm nk ziguin lust In A pl rin. 'I'h1- I'uII11 'ngf XVIII' 'l'iII:ili11mI4 xvis I'I'IlI'I'S'fIIl'lI hy Iwo Ivzmis K'UIIII,IISL'lI ui' lhi'1-1- im-nihcrs 1-'i1'h. Un Ih1- :ilIii'm:nlix'v Iczim Ih1-rm w1-'- Iilizzi IIIIXYSIIII, Hsvui' .Xsvhim :mil hvrl Sfillwvll, wha X'l'IlI Io N1-Ilzllvili. Un Ihu 111-gzllivv II"lIIl W1-l'v Illuyl IIRIXYSUII. Iflsic l.:1nh :mil Myrnn Blame-l1:u'iI, who im-I N1-hula-m's :iiIii'mzilix'1- I1-:im in 'I'iII:i uk. 'l'hix Iluvl Ilvhzih- xvis zu gm-:nl I'Il'IllI'y fm' 'l'iIlaimu ik. II11- 4l1 cixiun in Imth c':us1-5 In-ingf Iwo to unc in our fu 'mx 'l'h1- quvsliiin wz."'C:ll1il:lI I,lIIII.'IIIIII'IIIn. VIIIII' 111-xl srlirml IUI11-lm-l hy 'I'illz1m UI1 wa 9 ' I I this sm-Iwol l'l'I.lISI'II In 1I1'I1:iIc. I 'I' I I I N xI I l -I IIN X IS I I IN I -I I X I I INK N III N l I I I IIIIIIS XI 5 IIIIs II I X .,lIXl I ll . I , IIIIII ,., IIII - I I I I IIIII I I S XX NIUI II 0 L sl s IS I I I N Xi x xxIIIIs I I -I x xll H IIIII IJIII' IIII' xI'IIIIIII II-III' IEIIIVII IIIIIIIIIIIIIII xxnx I'IIIII'I'xI-IIIIIII III :I II IIII III- IIII'I-I- IIII'IIIIII'I'N. IIl'III.X SI:IIII. IQIIII-I'I IIIIIII :IIIII IIxI':II' M 'IlI!Il. IIII- II-:IIII wIII I'I'IIIII NIIIIIIII-III III Ilisa-IIxsiIIg IIII- "Nan 'hx I1IIIIsIIIIII". SIIII ilIIliIIg NIIVIIII IiIqIIII'IIqII'II IAIPI'IIX'III'.XN'IIIIII.IIII'II'1IIII IIl'XI XK'I'IlI III SI:IsIIIII III IlixI'IIsx IIII' "IIIIIIIIjII':IIiIIII IIIII'sIiIIII", :IIIII IIIxl III SIIII- xIIII'. VIIIII' IIIIINI IIlIl'l'I'5I'IIg .xI':II' IIII' IIII' sI'IIIIIII was IIII' IIIMII' IIIII' IJ. 'I IIIIIIIIIIIIII wus I'l'IlIAI'NI'IIII'lI II-I :I II-:IIII III- IIlI'I'I' IIIIIIIIIII-IN. III'l'II. III-IIII SIJIIII CIIIII I-QIIII-I'I IIIIIII. VIIIII' NlIIl.II'I'I IIIIIII-I' IIINI- sIIIII xx Il1lI'I'I'I I' IxI". 'IilI:III1IIIIII xx'I II I'I'IIIII XI-IIIIII-III. IIIl'II I'I'IIIII NIIINIIIIII- IIIII- :IIiII IIIIIIIIX II,xI IIII- IiixII'II-I I-IIIIIIIIIIIIIINIIIII III 'IIII' IIIIIII-N Imy :I XIIII' III. IWII III IlIII'. I-'III' IIII- II-III' IIIIII IIIL'l'I' wa, IIIII- II-:IIII IPI- IIII'I-I- IIII'II'IfII'5' Igl'IIIy SI:IIII, YI-I'III- ISIIIII IIIIII I'Il'XX'III SI'IlIIlll'III'. 'I'IIis II-:IIII wus IIIIII IJ-X' IIII- IIIIIII XYIJIIIIIIIIVII III IIINVIINN IIII- IIIII-NIIIIII III' "'I'III- I'IIl'I'IIII'lII IIIIIII-jII-". IIIIN Wm IIIII- IIII IIII- IIIIINI I-IIINIIIQI l'IlIIII'NIl'II III'Il2IIl'5 I-VI-I' III-III III IIIIIIIIIIIIIII IIIII' IJllI wam IIIsI III WIIIIIIIIIIVII III :I x' III- III' Ixx'II III IIIIl'. 'I'IIx':II'II IIII- IIIIIIIIIL' III' IIII' IIPIII 5I'IIlI'5IL'I' :III III'yzIIIi',zIIiIIII I':IIII-II - "XVIII . I -I' IIlIIII" wa, I'III'IIII-II. 'IIIIII I'I II IXYIIIQ IlIIII'I'I'S wI-I'I- I-II-I-I- III: X'I-I'III- IIQIIII, III'I-siIII-III: ICI'wiII Sl'IlIIllI'IIL'. x'iI'I--III'I-NIIII-III: SIIIIIII IIII- III-, sIII-I'I-I:II'y :IIIII II'I':IxIII'I-I'. 'I'III- IlIl'IIIIIl'I'S III' II 'IliI'I'Q II' .' II'I- III III' I-IIIINIIII IIIIIIIII IIIix I'IlIIl. I-'III' IIII- II-III' ISIIII-l1IIl IIII' IIII- IIIx Allj' II-:IIII5 III' IWII IIII-IIIIIIII's I':II'II WI-I'I' I' .'I'II III I'L'IJI'l'Sl'III 'I'iIIaI- IIII III: ,XIII'III:IIix'I-. I'II'NX'IIl SI'IIIIIII-'III' IIIIII SIIIIIII IIIIAVIIU. NI-5':I' XI-'III- IIQIIII IIIIII VIIIIIIIIILIN III I II-s. IX II'I:IIIgIIIIaII' was zII'I': IIjII-II I III' IIII' sI-IIIIIIIs III' IIII- IlII'I-I' IIiIiI-s, SI, .IIIIIIIs, IiI'IIsII1IIII :IIIII 'I'III:II IIII, IIII' III-f'zIIix'I- II--IIIIs Il'ilYI'I.IIQ :IIIII IIII- :IIIiIIIII'Ilix'I- II--IIIIs I'l'IlI2. 'ng II IIIIIIII-. 'I'III- sIII,iI'I-I lIIIIIl'l' IIis'IIs.'iIIII was IIII' "XII IIlIL'.'I' I". lIIis I'IIIIII-xl 'I'IIIIIIg IIII- IIII'I-I- NI-IIIIIIIs III'IIIIIisI-II III III' II- III' IIII- IIIII, IIxI'iIiIIg I-VIII' III-III .iIII'I- IIII- IIIIK'Iv51'IIIIIl.IIl' III'II: I'IIg I,I-:IgIII- 'If I'III'IIII-II: IlllI IIIII'III'IIIII:III-I5 IIII' III'xx' I'zIiII'IIIIII IM'IXX'I'I'll I'III'II:IIIII lIlII 'IIIIIIIIIIIIIII was IIix:IIIIIIII II5' IIIIIIIKIIIII-s IIII' III':II'l5 :ix '--' IIIIIsI-IIIIIIIIIII' IIII III-II:III- xx"Ix Ill'III. IIIIX' -x'I-I' III'iIII' Ihis IIINIIII-5 III. IIII- III-II:IIIIIg II-IIIIIN IIIQIX sI-I-III. it sIiII I'I-III:IiIIs III III- szIiII IIIIII sIIIIII-IIIs WIIII Il'lX'L' I-IlIIII'I-II I-IIIII'5'I' I-I'IIIII IIII sI-IIIIIII IIIIIIIII III'IIIIIiIII-III III:II'IIs :mx llI'1lII!I'N. 'I IIt'f :IN vI- :Is IIII' IIIIIIII' IIII'IllIII'I'S III' IIII' III-II:IIiIIg IIIIIIIN 1lI'l' IIIII-1:1-I iI1III'IIII'Il III NIV. XII nI'I- I'III' his IQIIIII IIIIII II:1IiI'iIIg I-II'III'ls III IIIIIII' III-I2:III'. l K btuhrnt lluhv IQILEIS Club I I l 'I'In-SI11mIv11I IL-flux xxgu ulgqnllifl-:I Svgxlvlrmln-1' Ill. Iiflfi. 'III1' I II I Ixxilu IwiIIvvIx xxg-lm-vlvvlm-1II NI-II:a Ihr-Xllv. III'l'NIlIl'IIIQ II-mqnlwl I.q1lul:nl'. Xiu- i'i'I-xiwlm-IIIL IHILIIIIII III-.IIN NI-'r'vI:nl'x :IIIII 'IkI'1lINIIl'1'I'l I',IklIIIIX IIIIIM-wma. Sl'I'Ql'1IIII1lIlIIIIlN ,Q Q IIN- IIIIII-Vx I.IIIIP Irzux IIl'l'lI pa Xl'l'.X qzlllnllul' wlg:nHIf:1Iif,l1 xxlII1 IIIA NIIIIIVIIIN II1ix ,Xl'2II'. II Num fwuznllifml xx'iII1 pn II!k'iIII3l'l'NIIIIl III IIWIIII IIlIl'IkX :llIuI l4Xl'l"XUIIl' Nl"IIIl'lI IH I:lIu' 1'xl1l'1'I:lI IIIIt'I'l'NI Ill IIN x uI'i1111w"I1iIII-N". IT11111 IIll' I'2IIIIxN ml' Illix splm-mIiuII-1'pqs11if:uliHlx I1 In IVIIIIQ IIIIIIEIVIIN pllwlfvgr-:apI1v1w :ax Iiml guertivlrlzrl' :url xxgnx m.I.I KIIIIIK' QI slllulqx. 'I1IIl' 4lIII1'Q'l'N 1'I1'1'I1'rI XXIII' I'l'm'xiuIvllI. I,m'Ii:1 III' XIVI' I'l'm'xi4I4'I1I. 'I IIHIIIIIN Iimllvxi Sm'1'1'I-l:ll'.X -'I l'4':lslll'4'I'. Imc' IIHI-X. IIN x X 1 0 11 ll ll L 4 4 Ninn U lin li ss I llulu Svlmum-llc, Slcllu lie ym-, Puulim- Ha-znls, Clam .ln nm All ll, .Xll I, Sul 'uno ll, Sul 'umm I w",' L-gf, - - .Q --f ,M -- - Stunlcy, llzlrvcy lilxingcr, John I-Ibingcr, lk. l'. . 'l'x1m', 'l'1-nm' ll. lim" nc, xnxx. liflj Qbrcbestra 1 1111 'IIIIMISIIIIJ 11 1 LX XIIIQ 11 11 X .s 1111 11 lll.tIIOIl 1 1 1 CL ,.. 1 s 1.3 1 11111 1 1 11 f 111 1 Imxs IX I 1 1 ll 11 11t 1111111 I111s 0111 I IJIIIQKI 1 1 I 111 I Sl XIII 11l11I XIII IILII XIIII IIIIN I1o111h11111 11 I 1 lltIl S1 Itlllll N ss IILIIII ll'l I I 'I I1 1 0I'l'Il0SIl'1l was o1'g:111iz111I II111 SL't'UIltI s1111111st111' with ll 1111 1111 1 ' I' 1I1'1111. Ox " K t s1'111:1I IICIZINS tI1111'11 V115 HZII ' -z1'Ii11'. Sin-1 this is tI111 Iirst 01'-f'111izz1ti1111 i11 s11v111'1I yo: 1:1 i11 tI111 hi I1 51-I1nnI,tI111 1111-111I11-1's1'1111 1'111'tz1i11Iy IJ1 1 g1':1t11I: t11I 1111 tI111 1'z1pi1I 11' g.,1'11ss tI111y have :11I11. 'I'h1 IIl0IlIIIl'I'S 2II'l' as t'11I XIII I 11IS:11' t'z1iI IIII -I N11II'1 tizlyl 1'1I AII11' Cr' ins .Xl'11t:1 f'1'.'n1l .I I 'I ' 1' II:1'1'i11t tiznyl 11'1I ICI1 2:13 1 I"i1'st " Ii11 S1-1' " lin I.: 1 . z Itux Stu Fox ' ' ' 1 .XII I 11'11 I1"- : 1II11 .Ii.'.' 1 1 ' I"1111 IJi1'111'tu1' T0 E111 Sl'NlJliY SNAPS My 1. ,fra Q-1 ""'1. I-A -'f?"?"' vans, Y xx' X fi 4 ..3?'r fl- J.: -4 'f' J ln .l 'T""W lg. 4 ql 1 9 sv. Q Fm Ji---ua-Qs-Q., ' l' 4-5 Q-L. Sv'- 1 1 -nf' f ""'.,.'-5'--"f-""' -' ffl A-,,-qw, -..-. I -, -5. fggy,-, 7- I fad. I V . " "1 ' ar" - L- I I Q D -... -V V-,. 1 Vg., l ., 0 T S f-'R ,Q V., ' I ,X .. .X i . X - p- ,I-' V "' 'tL-- 'rj- an- .T ia., - .A if-f 'U-nf Z ' - Q. ,V sg . 1 - 1 F .422 D ,' - -' '4.'p . V ,-'-4 O Leif.-'f , , I fi 'f Q A Q ff-,A . , :A ,- - -v .,,-. ,. ' . - .. 'I .- Q P -' ., - V 41.- A- W v:"'j, Y A .. - kg.--:, -. A- 1- ' ,, I P - . V , A' - -o 5' ' .- ' , , - . 1- ' ' , ! , , ...S ,sv-A ,, -V ll, l I -W . 1- : ' , '- ' ' ' ?L -. -W . - ' ' -. ,5 , - -- If -- ' - ' '2 av HTHLETICS f Vx ffw 5 Q X a17"" tx W 4 ' ,6 ,J 1 1 Q :- fflu g gl Iggy f 'gf f f 1 , 7'1G', my 1 , K7 4 ,Z I 1 1 y df W Q, ff 2 O Eb? '3 09 , x ,' is 'b 'xff -X. 35,06 is -vs 9 fl' ,-ff-f buff' iff' ff-TF' f13j f 6 Z X' IX' 'fi' fr a X ff 'I I I ,ff 4-sl' " -o 3, gslelr Z- X f O Ms x fiex X U xgx i , , qr . N ' I 3, I - " . 1-V . f 'P ' 1 I - : 'srq:g3:5s:- 5 1 f'f":"' '55 , 'Q ff ' l f ' .4 1 w N 'y" ifxx .I . . ,V 5. 2935: NX V X 1 f 7' Q fi il M I f ', a ,I I, ' 1.1, 1' vi 5.3124 f"'.er,'f1 Q VCE, ,J I I ' 5' 'gy 1- .7 "1 V U f 2 5 ' if 'J ,bigffz f 1 I - . A 11 I , - 69 G : 1 I ,Q ' U X ' Q - rf ' lf" f X ff .v s 1, . -,u,.g:-s ' Y 1 ,' S ll .. 3"'rvV "5 , ,af l , 2 ..,.'. . ff .235-5, 1, 771 , 4 1 .:i1'Z..h I, ' ' 4 y lf ,f ' 'f!:2"'iEEE7r-, x f V I ,g:,f1fZ' 52591 1232225152 , - 'fy . NY' I ,17 4 ff' X 1 7 ff. 1 f -5 , f W '- :.. '-:.,1 3'-Z Qgifl''f":1.-'?','." ' . 'IA l Z!! I ' "5 314 1 ' ' ff V,,1 .efaeaeeira ff z, . f' I -,1::f1.'e"' f ' ' ff . ul -5,',.5' 2 , n ' vzfgf. I M X lf-.f-3, . ' f. . I, ,I f I.-k 1 4 S, , . xl f ffl V. ' ". f' - 's . Y llf ' "V X V 'af' ' 7 lag' 1 ' ff 7 X ' .' I 4 D ,f- ug!! ff f X mb' fr 1 . f ' f' " f s Q5 ' Q 1 1 K s - sg? ,figxk , 4,:IQ5..g-X- T , ., ,',,?Z- - l iff' 1- 2 ':'ii, Eilgiffvxigv s' , f gsvff 31: fgif. Q ' -x.' "N GQQXQ fi' - ,L 95:11:51 '-1-11 -" 'A fx ' . NL- xxzzgafi 2- f3" ' I ' 'b A f C- , M M b 1 fl Q ,V X ,-.f f -4 . jnnthall w 1 1 1 1 ll 1111 7 1 1111 1 ll , O11 x 811111111 LALL N P 1 s. IN .,1 111 J 111 1 P .5 I 1 1lI1NI ug ,ll s 111., 1 s IX 1 1 1 1 1 I1 1 ., 1 ,ll x1111 , 11 111 1111 1 ., 1 hh I1 I11x ll 1 ll 1 1 1 1 ., 1 .,1 ., , 1 1 1 111111 1 1111 S111 1I11X 1 I1 1Il 11 . 1 11 X 1 1 1 1 1 1 11x 1 , 111, S1131 1 III, 111111., xx IN ,IL Q ,111111 1 1 s1x 1 1 1.1xs 1 1 1 1 1111 I-'111111111ll in 'Iill11111111111 1115-I1 S1-1111111 IIIIN 111-x'1-1' I11-1-11 1111- N11 -1- -xx 111111 il XX'.lII1I I111x'1- I11-1-11 Ill11I vIIII1IIII1l11Ii II1PI I11-1-11 111 15111111111 I4I'111ll 111- I'1'S1 111' 1111- xx'1 'I1I. 'I'I1is xx'i11l1-1' 111' 111121-11111 ix 11III5' 1111' 1I111'1I xx'i -1'111' 11. 11.11'1111s11111'l111i1111 I'1JI' 'I'iII111111111I1, N11 1'1111111111I.111111111111-1 1lIIlI1'II1'x, 111111- 11111 g11i111-11 111111-I1 111' il 1'11111l111I1I 111 'I. II. S. 'I I11- 1i1'sl 111.11 1lI1Ij' g111111- 111' 111- lx 1-111' xx'11s l1I11.N'1'1I 111 'IiII1111 111 1111 X1 x'1111I11-1' S, xx'I 'Il I-'111'1-sl 1i1'11x'1- 1113-I1 S1'Il1J1JI 1I1'I41'2lIL'1I 'I. 11. 5 l1y11 S1 '-111' 121117. I1lII xx'11s 111111 221111021 xx'11lI1-11x'1-1' I'1ll'I".11. II. 5.9 ASI' y - 111' xx'I111 xx'11s IIl1'l'l'! 11' IJQII1' 111111 11II11xx'1-11 11IIK' III1lI'f' 111111 -, '1'. II. S. XN'1llII1I I111x'1- x'11111 11111 1111- xx'I1is1I1- II1-xx'. 2lIl1I 1111- s1'1I11s 111' I". 11. II. S. xx'111'l'i111's xx'1-l'1- ."lI'1'. VIQII1' s11s111-11x1- XK'1.' 11xx'1'11l 1I11'1111jfI 11111 II11' y111111-, 1'111' 1111111 s111-1-111 1 'x RIIIII 11I1lAX'1'I'5. N1 11111- I' 1-xx' xx'I111 1111- I'1'Sl1II xx'111I1I 111-. I1'1'I2lll1I I". 1l's. 1'iffI11 111111'-11111-11, SIl1XN'l'1I 1'I2ISS IIII'1PlIQII1IlII 1111- 1-111i1'1- 11111111 II' 112111 1-1111111111 311111-1' xx'1-1'1- l'1'SIl ."I1l1- 1'111' I'i1l1'1'NI 1i1'11x'1-'s Ii Q 5-1 11.. I'i1PI' 'I'III2lIll1l1lIi, I'i g-'111111I1- Illilllj' I11'il1i-1111 1'II1I-l'llllS, 211111 .'II1 x'1-11 2l1I 11i1'11I1I1- 11I1i1i1x 111 111'-1 11'11g i111 'I'I'1'I'1'l11'1' 2lIl1I 11 'I1I'11j'. I-'1111-111 1-11 111111115-'-' 1111 1111- 11111- 11111- 21 A 1111 1111'11111I11. 111 I'2I1'I, lII'I1'I' 1111- Iirsl 1111"I1-1I11xx'11, xx'I "11 xx'11x s.1'111'1-11 1'ill'IX 111 1111- 1i1's1 111111' 115' I". 11. 11.1 I'1'1J1'21IL'1I 11111--1 'l's, 'I'ilI111111111I1 1115-I1 s11'1-11g1I11-111-11 111111 I11IlI 1111 11l'11X'1'II1'S 111 11111- 111111'1- 111111'I1-1l11xx'11. 'IAII1' 'I'. II. S. I111xs S1'11I'1'1I 11111 I'1ll' II11'1l.S1'IX'1'S, XX'I11'1l 111111' y11I 11xx'11-x' xx'11I1 11111- 111' I-'111'1-sl 1i1'11x'1-'x sp ' -1111 1'111'111111i1111S. 2lll1I 111111l1- ll 1i1'1xx111'1I 1'1111 I'1lI' ll 111111'I1-1 x'11. 131 '11 11-11111s 1II1I y,I'1lII 111 1'11g, -1x'1-1'11g111g 51'X'1'1lIX x'111'1Is 1'2I1'II. 'I I11- I". 11. 1'1-II11xx's s11i1I 1111- 111-sl 1111l'1 111' 111- 11'i11 xx'11s 1111- 1'1 C1-1111111 5-'ix'1-11 1111-111 IIIQI1 1'X'1'IlIl1H 2II'I1'I' 111- 5-1 1111-. 'I'111151s. xx'1-1'1- 5-ix'1-11 11x 1111- 1'1-111'1-51-111111ix'1-s 111' 1'il1'Il 51-l11:1:l, llI'I1'I' xx'11i1-I1 1I1I111"llQ, g1111.1-5 -1 1'111'11isI11-11 2l1lllIS1'11l1'I1I 1'111' 1111- I'1'SI 111' III1' '11g. 'I 111- l'1'IlI1'I1 gg111111- xx'11s llI2IX1'1I 111 I-'111'1-sl 1i1'11x'1- 1111 X1-x'1-1 1111-1' I5 xx'I - III1' g1'i1Ii1'1111is1s I'l'1lI1l 1111- "1:I11'1'Sl'Illl11In 111111I1- 1111-11' 11111' 11'il1 111 II11- "11llI,' I- XX'1ll'I1I.n 'II11''IIII2l11I1111I11'1'S x'1-1'Ax' i11x'1111sIx' XX'1'lII x'11 111 111-1'1-'11 111 1111- I111n1Is111' 1111- I". 11.1111 Ii111111's hx' il s1-111'1- 111' 111 111 I1 Su' il g,111111-1 'I'xx' 111'111l1' SI'lI' 11111'I1-111-I11 I1I1'II Il'l1I I11-1-11 lII11lIlIl' 111 1111' - III1' I1'i11 1111 2l1'1'1hlIIlI 111' si1'I'111-ss, 111111 1111- 1'1'SI 111' III1' I'1-II11xx's I12l1I 1111 I11-1-11 111111- 111 111'111'1is1- 11111 111'1l11111'5 si111-1- IIl1'11IIl1'1' g11111-. N11 111 lil 1111- I-1st 111111' 11111 'I'. II. S. xx'11I'1- 1111 211111 Il11I1I its x'11 11111 III1' I.11x's Il2l1I sI1-111 11111 I1 111'. Iii A-' '1'1I 1111- 11l1Ix 1'1J1lIII I-111 'I'iII111111111I1 111' Il 1I1i1'1x' f'2lI'1I 1I1'1111-l1i1'I1 I'l'11l1 ll 1Ii11i1'l1l1 1 f'I1-. Ilis pu ' gf jf'-111 IIIl'111Ix 1111111 1111- 51- -. 15111 11-111115 1l12l1I1' .' - '1-1-111 1-11'-1'Iix'1- 1'111'xx'111'I-l- .'.' 1-s, 111111 xx'1 1'I'1-1I lllllllj' 1-I1-x'1-1' I'111'111111i1111s 11111 11'i1'k 1111 ys. Cs lmspilznlily. uml llwn Mbllllk I-olwsl ln'm'4- l'vlul'm-ll llllzllnmml 'l'll Svlmu l hull cy QIIYL' lln- 'l'. ll. S. lwys zu lll'ill'lj' wvlvnllln- all lllcil' nl-W lligll 'cling llw night ln-l'm'v thc gnnu-g ilu-n :mln-1' ilu- gnrm-, 'I xl-rx' l'lllUY'llJll' l'Yl'llIllLf was Ilzul all l'K'l't'lJll1lll zulml ll2llIl'lIlQ p:n'ly. 1 I ' v l lzrc s upln' lllznl wc mvvl zngzun. l'1'ul1-ssul' ll. l. Nlmwv, our vwmuvll :lnml lczulcr, llvsm-:Wax an grvznl mlm-all ol l'I't'llIl lm' his llll0l'0Sl Ill llu- l'vll1mws. llv wo1'lw1l llzml lm' llw we-llzlrc ul lllv ll'lllll, :xml slmwm-ll grvul llllllllql' as an l'U2ll'll. lhv lmc-up lm' lllc Iwo lczrms XX'1lS2lSl.HllllXYSf llllllllllllbtlli. .Xrllmr llusv ........ . .ll. llznlpll llzlrris .. ..ll. lJvl,lll1's .... ..li. ll:u'1'is ....,........, ..ll. llrinum-ns :xml lilmsun . ..l,. liuquisl ............ ..l,. NUXYIIIQIII .. ..l.. .Xmlvrsum . ..Q. King ......... . .li. Slzmlvy lc-:1p.l .... ..I.. lilllmm K l':lllIlQk'l' ............ l". Ollivizlls Novi-llllwr Sf licl'o 'l'ill1n--lwvpc-1', .lupvg llczullillcsmnll, l75J I. I. I. .l. G li T 4 ll ll ll Ui S l"nl'0sl lll'rlx'v. ... ............. ., Tmlml . XYzllk0l' . . . .lnncs .. . llozlllv . . .,... Smith. . . .. llllll'lllIlS0ll . . ..... Norlrm .. ... lj'll'I' . . . lrvluml . , ....... lliglwo . .............. Nlillvl' lc':lp.l ', lil-1'rm1g l'mpirc, llullznlmlsmmg lam. YL-rlv Slzlnlcy lvupluilll. L1 Mom-1 SNAP sluns 'nj 1 Sulrx 1 Easkethall l -s 5 . lllu 1 S X lffl 4 N 1 IS 1 I ll H 1 llzusli llfllalll ill 'l'. ll. S. linux zmlxvzuxxx Iam-H lIlHl'1' Nll1'1'1'N5l-lll Ilum I linnm-ignl Ilflllll nl' vie-xx' llxzm :mix 4lllI1'I' ullrll-liv xpwl. Hving ll, lllls l':l1'l, 'l'. ll. S. slllmlvlllx ll:nx'n' lJ1'1'Il x'1'l'-X vlllllllslcnxllm' UX'1'I' lr: lu' lmzzll QZIIIIUS. Nw llijlll Sm-lmfvl Imam was 1ll'pQ2IIllZ1'1l llmis lxvau' :ns no gum-N wa-uw S1'll1'1llll1'1l willl ullwx' wlumls. lull muvln llll1'l'1'Nl wan umllwml in llll1'l'-1'l2lNNf'IIlIl1'5. 'llxu S1'lllHI'5 xwsn limi ll1lIl1ll'S in ilu- M-rim ul' gznm-N: ilu .lu llul'N, wr-mul: :eml llu- l'1l'1'Nlllll1'll. lllirml. 'l'lu- lim--up nl' llu- l1'2IlllS xvls 415 IR ws: S1-Him' l"m'xx'zul'1ls ..............4...,..,........ l'llDlIlQ1'l'. Slxullcy 11IupI.l 1lllill'1lN .. ..,.....,........,........,........... llillll, Ill-l,illi1'x 111'IIl1'l' .............,.............,...............,...,,.. llu .lllIlf1l' l"1ll'XX'2lI'1lN ..,..........................,.. l.:1Illzll'. 1Q..lnp1- t11:l1rl.l 1lll1ll'1lN ..............,..,..................... Nlmldux. N1-xvnlzan 114-nlm-V .....,...............................,...... llznrulxl .I rpm .' .............................,..,,.. llvixn-l. llH1IlIlNl. Crrzllvx l"lili.'lI,ll-IX l'l1ll'XX'IIl'1lS ..................................,..,.... .lum-x. ll Dlx 1lll2lI'1lN ..........,.......,.,............... l'llvl', Nl:1s rn l1l2lIll.l 111-mlm' ....,......................................... 1ll'lIIll ins 1l1lZI1'll ........,.............,,...,.................. Nllt Nll II'1 mint a-:GJ 'Q 4 w,,,. -7 44.349 'v. sk .L ' ax. . K ma,-H - ,Q . I 'I V X I' - K I 1-Lillis, iuzmlg I uin, luurd. 3 lc , Icntcrg Slunlcy, I In J . I-'m'wu1'cIg I-Ihingcr, l"m'w:u'4l. IN uf an sa A ,K ...- ,... xv Sa ,Q .1 -1 Euninr lass Team n x Nm xx ln Ill vpn huh: NI ulclux OI XX IMI .lol -, C. fCillJl.f ....................................... l"m'Yzn'al ' 1 ...................,............................. iluaml .I ' .................................................... I- - . 1 .' ..............................,................,. ull2ll'4l l.:umn' ............................................... lf ' 'ard Q freshman lass sam llulx I ummm Hill I L Ioncs 'mxvncl 5803 . 2 3' A. q - ' 6 ', - 1 , In .X , h' . ,..... ...................................,...... I furwzn 'fl L1-' -ns ............................. . ................ C- xl' Manson fCz1pt.b .........................A................. Gll1lI'1l l' I -I' ..............................,....,............... Guzlrcl Girls' Zlleam Girls Easkethall lll NN Nl -i s I s is ll, ll , ri 1 x I Xl I fl m tl Xllg x ll 1 x 1 XXIII I l X ., l ll OL l3"l ' 7 liirls lizislu-l-liull lizis lu-1-li :i l'2lllli'l' -xx' zulrliliun ln 'l'. ll. 5 li :ring lu-vii HI'LZ2IlllZl'1l l'rvr lliv lirsl limi- lzisl Ax 1-air. 'lllk' girls xxvu umm-lim-ml lux' Nli, Nliis 'llllilll xxlm xxxis an vm-rx zilnln' lm-mln-r. 'l luis -XVIII' lil'4lllll5l'll in lu' :I splvlltliil XVIII' l'1rI' llll'f'll'l51l5 lllL'lL xx n mm-li l'lllllllNlIINlll' pr:u'lir1-, xx'ill1 Nliss l'm-luml :is ruzirli. Manx 1 l.1i1s xxx-rv lu-ing laiiml lui' iilli-i'srlml:i,'li1' pgiiiics :incl spirit xxx .' l '-fli -ii ll:lll'ul's1-x'u-i':il ul' mir llllj'lll-X mmlnlxiills I1-ll mlfixxli :incl lr: 'ns 'I running fur uxvl' ai llllllllll. 1ll'rrilii'sv lliis xx':is an gre-:xl lyloxx' li ill lizislwl-lizill pl: ns, uml, ll1lllll'1lll.Y. l'IllllllSl2lSlll xxzim-ml. Sl"-rzzl lllll'I'-t'l2lSS QIIIIUN xxx-rv lllilybll lllll lllv sm-arson clll illvr :ilmul an munlli. XY- lmpi- lllzul in-xl xuaur uill"'NY-zllu-1' I" Us xxill lic ai lilllm- lxlIHll'l' lu us ziliml lllzil Girls l5:isl'cl-Iizill xx'ill llnl'isl1 as an xxwmrllix lmrqum-li ul' zillila-lirs. 'lil1- lizislvl-l3:ill sqlrul xx':ns 1-miiposwl ul' llic lhllu " g girls: I lzziv ilrmlcs, l-'lui'vii1'v llliuplm-11, Nlznriv llulclvn, lmlliv 1Irzim', ll 'lull I asc, Nc- 'ai Nlzulilux, Nlzirx' l':1lc'lu'll, Nlzirjfznrcl lluzllvs, Nlzilzlc Lulu l:ill ll jcrs. Ill Zllumm Utes m lux HJ N l., IIA x N X llllxfbll ll lXX -. ull I x Di il i 1 ll ll X lmlmi ll K ION . S ox L, 1 llll I Ill xl X Ib Ill S IN S H H I1 I H IH U .4 Nliimx Il I H lil ll! H IN Ilia- ,xlllllllll .Xssm-iulimi 1iI"I'll4- 'l'ilI:iiiimilx lligli S1-liiifil xx ix ui Hui it -ml iii iiiiivli-1-ii liiiiimlix-ml lkiui' xx'illi ni :iii-iiiln-iwliiii ill' lixi iiiel il 'IPl'I'Nl'lII Illllt'Il1IN xixlx llillc- llll'lllIH'l'N l'lll'lIIIl'4I,1lN IMI xx IIIIII lla-i'Iivi'l 111 pci' Ilruggi l 'l':u-iiiiizn. Wi. -4 rj-v livl 'iigwi' IW 'vu ml i'.x NYIIIIQ- 'I'l'1ll'Ill'l' Tlli lirzulm- 'l'ill:iiiimilQ, HI lmIxx':ii'4l NXT. lun I-'qniwiii-i' 'l'illzii1iiml4. Hi l l'2Ill1'l'SXYIIl'.X. llt'l'I,I" ' 'l'iIl4iiiimil4. Ui lllllfi l wiv Nliilliii, nm- Ulixvi' 'l'ill:iiii1 ik, Ui Sit: l'l'm'llliss, llvt' NY:ill Iiliivzigu, lll. ll:il':n Nlmrlw-. llc-1' Xxxill 'I'ill:iiiii nk, Hi I laura: I':l'flIllQl'l' IM-vm-:isa-cl lclgzii' .l J I-llc-m'Ii'if'i:nli 'IQIIIIIIIIK ik, Hi ll ilpli N11 111- 'I't'1ll'Ill'I"I'. ll. S. 'I'ill:nliimilx. Ui I.lIlIl lu-wri'f"v Iiulmi' Sll 'lil l'. nl' lI:ilil'. lim-i'liln-x. Iiailil llmixwiiwl l 'vxx' Sui . nl' Sm-l Il als .XII l'lllI' Um-guii Wl'lm1iii l.:iiiili l.:nlmi'm-i' 'l'ill:iiii1 ik, Ui Iii':u'1- Vlli - lsc 'llvxivlici' l,UI'II2lll1I.Ill'l lll:i lizirm-N, lll'l' llzixs. I,lll'II1lll1I. Hui 1907 IIUIIVNX' llivlil Iyllll lIN'l' 'l'ill:iiii ak, Hi lrllizi l'mii'iii:iii. Il H Ixlclvriiiznii 'l'ill:ini uk. Nw llnm-l I':nxiii- nm- Nlc'N:iii' I':lIj"I'll'. Umm lilu lllilln-i'l'rii'cl, nv' I' jnv Klux ' 'illm-. li flu-slvi' Blvflm- 13: l' -I' 'l'ill:im1 ik. llll .Ilf lfiliii .Xsvliiiii IIUIHIIF' 'lin-: , lll'l'I' 'I'Ill:iliin1ili. Ui 1 'ion llziim- 'l'illziiii uk. Hia l lsiv .lm-iiiiingfs, nov fl' 'vll 'l'illziii uk, Hi. lwi'li'liml1- Nlvlxini 'ns lllm-rk flluxw-i'1l:ulv. U I lzirzi liuijfc. nv' 'l'innci'sl4-l, 'Ik-zivlii-i' I. l. 'l'ill:iii uk. Him lzirrx lxiiinziiiiaiii, nm- llzullizi x':ix 'lulllllllll ik. UH 'Ill I In I In IXXNI X I N I IIII., II I N I Xxx l H III S LII ISII I I If H I II 1 4? I -I K I I x lXX Itmfr III-I1-I1 I1iII1-x Sl 'IIUQITIIIIIVI' Sznlvm. Huw-. Ifvzzn I' NS I:Il'l'Ix X':a1rw+uxI'I'. IZ. N'IIIl'IIll1IIx.IIl't'II1IIIt'IlIxI'2III SI: .zIi1I'I. UH: X'i1I:l xIIIIIN,III'1' Iiugm-Vx Ilvplllkx Ilvllllllx Illm-1'Ix 'IAIII1IIIIIi4lIx, III-I I.iIIi:1ll YHIIIIQ Ilwrlxlvx. Ifxalilf .I.IIw1'l ITl':Il xx'4'II III1-VII I'm'II:umI. Huw. IIIIII Iilzm-I' XIII-11 IM-l1IixI 'IIiII::1l11mIX,1M'v 'I In-11. IJIIIIIUIX I'12II'IIIl'I' IiII:ni:m1IIx, Urn- II:ll'4rI1I Ifpplm-II 'I'u:Hl xlvl' IIIIII2lIIIlHIIx, HH' IfI4+54I IP: ' 'Il SII1Il'III l'. 11I'IIl'I-.mall Iiugm-m-i Hn-. III:11'vllm' SIQIHII--x I.2IIl4DI'L'I' Iiulx l1iI3.1I1'm-. Iiwln-l'I Slillxu-II Ifznvlm-I' vI'III2IIIIlHIIx, Hu I3 'II'I1'l' I.II1'2IN, nm- .IIIIIIINIIII 'IIII2IfIl1:UIx.III'l' Iflifqx IIlII'lIII'Ii. nm- Ixlxvmnn Ilqnnwlm-In-l', Urn- I.iIII:lll .Xl14Im'l'x4rIl IIH1lIifIit'l'IJl'I' 'I'IIIzlIll1mIi. IIN' IEIII III-Ivllzl SCIIIQIIDIDI 'I'm-zuvlwl' 'I'iII:11mmIx. Hn' Yiwlvl Slillxu-II. ilu- ff jaw 'IIII2IIII4l1lIi.III'l' IRI:l1I.xx Iicznlx I-ZIIIIIQ-Iuwlmn-I' 'I'iII:llm ok. UH' I1-nm-5 Iilzlllvlmlwl 'I'l'2ll'IIl'I' III-mlm-Ii, Huw. IIuIrAx Nlvilm- IIII-VI4 Hrvgmm lIiI.x. U Iflsiv I,:mlIv 'I'c'zu'Iu-1' 'I'iII:um1: Ik, UH NI4nI:II- Imlxm- Slmivnl O, S. N. S. NImmmuIIm,H1'm IEIIIZ IIm':u'I' SIIIIIJIIIQIHII III-:II IfxI:1Iv .Xf"l'IlI Um-:1l1I:lIu', Um III1-nl I'ing IM-puly SIN-VIII' 'I'iIIznm4 nk. Hu lim-cl Hain S11 I-ni XYiII:u1m-llv S1IIl'III, Um-. NYiIIim- .Xu I1-I' on I-Qxllgrlarym' HI' S. I'. 'I1IIIIIIII4NIIi, UH- Nly 'un Iilznllvllzllwl Ifzlrlm-I' 'I'iII:um Ik. U11 I"Inkx1I ICIN-Vmznll I.:1Imrv1' IIn'mIm'I4. Url-. I'QIIu-VI Ilinn Ilruggi. I X: gm, II1rIiI'. Ilvn xYIIl'I'Il'I' 'I'm-znvlmvl' III1 Ilrzulv 'lxillznmu IQ. Ura IZf1II1 Ilmm-x SI' ugmplu-1' 'I'iII:nm11vIQ, H11 I3:u'I':u'qu II:nIIl4uxx'uAx' CII-rk 'I'iII:umu Ig, Urn Imixy Immlspm-NI 'I'1-:u'I11-1' It:-xflr-I-:ll1, Ura-. IEIIII .lwlm ICI' j"l'I' fllcrk 'I'iII:m1fmk, Hu III- Iux Slum 'I'l'Sll'IIl'l' Iirifflllulm, flu-. III-l'Il'luIv Svlllzuppi 'I1l'2H'IIl'I' 'IIII1lIII4IIIx. Hm- IIl'Il'II Iivzrlx 'IR-zI1'Ilc'l' IIz'mIum'I4, UV:-. XYII Ilil 114 NII'I' 'I'iII:nlm uk. Hm- IIIIIII IIIIVQI' 'IIl'2H'Il1'I' Iiivc-l'4I:lI1'. HH: Iilaulvlu- I,um'ns 'Il-gn:-Ilm' ISIII Ilrmlm- 'I'iII:umfmI4, Um' IXIHIII I-Qnlgzu' 'I1l'1l4'Ilk'!' 'I'iII:nmu nk, Hn- I':ulI Plmlgul' I'1ilI'Illl'I' 'I'iII:m11uk, Urc- I,c'Ii:l IPV- ' N N ,. '2f5'tSsSe- 1 1 5 iwW'5,l:3,iS 19 , 5 '32"l'ia.IV I5 ' 'WW' Qs'-aff I 'Mg I ' ' if N ' 'qv 6? 1 ina VW1. rf 'I ww'-r 'Q 554 2 291 'I I, 6? 15254 '.655"L? 649 ' 9 ' 'M 7 F7727 iii o'5555'n" -.ii 4252.40 A-1:sg-M' Q- ' "' 'EL5 '5I9' all 1 ge 11 1' :bg jg, -W wi Q 1 5 4 I ' 'aw FZ? J I- '-"52+'fi Q 'Q X , 1 3 In 'Q Que' Q' M :ZW-wk - 'Wg agi ' ' "f' - , I ?3'-sS',?'g33"?d sggffw-'jfff fx if Iii I I I I' as ff 1 4 'M f I If 0 Qmib-4 'ISSSQX-ici.. ARQWX au H3 I Iillll int I H nu I lix ll loin x I lXl I l XX L IIIILII UIIIJ 1 ul 1 ian s In xxx 4 1 I 1 L IIUIS 1 minnmis lui xx 1 4 u lui s 1 nn Inn I9 I xxmcl ful IX N ISSlS Nllll DOUI' S I I ' .45 Q , , 155--'1 -9 'ajqhgf '. '. , 'f QW ,ff -I... iid-Y: If . Q qpiiq , X ff . 1 - ix 51' . ff hniphp .5 ,.. wiv.. tX,y I k K Q ..-qi, - ,f gn, ,ni , I I- 2 his - ww- D, I Q sg, - I - - Q, N, V- f f" - "sr '-1 -f' - Ga' 4' 1, 5 HP' I , 1 4 .D - E 1 0 5:16 ti Alihi , 'f 4 4.7355--"I "- ' ' " ilu, -L f :ef "' uf: - -1.. 0 --,'i3e,-,Qgg--15, "Q-'-3 "'::Q-.71 A riffs Ii. P' - , D 5. , : :fri -of ,' 1 I T. 'I f - 9 5' ' . -' , 01 Q Sl X A '- 1 v - I -. Q51 '- In I-I QQQ' " jf Q' 3' 0 , 'II Il 'ie 1-2.. ' !""" I . -E! S"' I I ' ,gf Ma' I' :I , il ' ffi'!sifQ:5: A ,-ivif-Q V U Q.. Z' 5 , IJ,-,v ' ' f I ' ' 'I 1 4' ta ,K N N, 7 'gp s 5 .I 1. Q f ' f- ' I , 4 f,II22e4h . 4' 4 ,WIGI Y' ., Zi -431 gn' fi 1, pu' f 5 I' In :I ofa-gi' 4 Q f ' I I 53 X , 3 s V. ,,:,g5,.. iffsfgi, 9 9 ,- X. , ' x ., 'xiii X - Wai f ?',,f I ' 3 V ff- 'ff' xi X.-aQ:::R.- I I. , -Iv .fqj -. g x ax? M fx? ,Q ff ,7 f X X as it I XX X' Mr. M1 r- in I.ulin I: " - 'y. wla is thc I.alin ' 'Iil'zu'cry"?" L- "INwrti-ln-I'm'li-In-I'c 1-li " IIuI: "I"0' K'-II 'L-1-YM " : "Sag .4-1-. WI" mln you xx-ul' gl: .'.' Iluu- K' -5? I4-L-1 "Nc , nl' course ml. I l'2lll.I In-zu' 'L-II." 'l'Ii- I-'rm-sl - :wc-opium-c ol' ilu- .Inniur 1-Ilallcngc in I' XYS2 "XY -, thc I'Il'L'SIlIlIl'll K'IlL'k'l'I'llIIX 1-xc-1-pl lhv 1-Iiulli-ngm-." Su' I'rut'. Bu -Ia un lu ilu- pm- ml: "Ns ' -I ilmlrcn, you Iumw wi-ll ilu- 'ulm-: 'l'I1- scniors In-fl, 'lh- Jul' righl, 'l'h- S0114 I'oIIuw in IlilSij' IIigI1I1 But I-'--:I ics," nu ' IlI'IIIl1Q lu Ihosm- slain ling ni-ur, "Yu , my Ili-au' c'I1iIxlr1-n, Ilnvm- no l'2lllSl' for I'c-air. I-'or pl-:uc-lisv in Iirvilrill you nm-II nn -ns: I-'or 'iis :ziicl oi' gn-ul I' In-V it m-vcr 'nsf' 1 :D il X s g 1 14 1 Il- sxx1 IX 11K XX 1 1 w KH KN I I I 1l1 IX XS 111 I K 1 I xl 1 lil K K 1 1l1 1 , 1 X 5 I K KK SU I ' I s1 1 1X1IKlXXX 11111 1 IX K K L,S I X KI K XX U I11 ., I I XIXS 1lK us XXIII 1311 .XII 11'is111111111 1111 1-1-1111'11i11g 1l111111- 111 111s 11111ix'1- 11III11, Q11 '1- X'K'II1 111 111 1'1-11111,-s 115 1-x'1111111i11g I'K'lDK'2I1K'K11.X. "11lII'I'll1I 1'1Il' l1'1-11111111" 1111 -11 111 1111- 1I1IIl1NK'1IIK'11I 111'11I1' ll2INNK'1IQK'1'N 1111 1111111'11. XXIII 111111113 I'K'f 111111111-11 xx1111 1111- xx 1'11sZ "11lII'I'111I 1-111' I1-K'11I1IKl! 11l1l'I':l1I 1'111' 111-ll!" "'1'l1:11's "5-I11." 1111, '-1'1-11 11111, "1'1YK'I'f IIILIII 1.1ll' 111s 1 YII KKKIIIII' 11'-x". I-lx. .X 81.111111N1IS1'NI11-11181..'I1IX1i ,1.1IK' 1K'11'lJ1Ill1IK' 111-11 1'11IQN N1I2lI'I11f 111 1111- 11II11'1-. N111 N1 11'1-. 111 1111- 11-1111s1111111-1': "I11-1111f" S1I'2IIIQK'I'. 111 1111- 111111-1' K'1IK1 111' 1111- 11II1'Z "I11-1111! Is llis 111- 1'i111111111111i 1111-11 S1'111111l'."' N111 N1 1I'K'f "Y- S1 ':1l1g1'l'Z uXY11I1N11I1N Nll'1l1x111Q'.lu N112 N1.Z "11. 1'. fN11l11l'1'." S1'1111g1-1'Z "X1. 1.111 11111. NY1 KI is sI11-111"11g'."' NIV. 31.1 "11. l'. x111l1'K'1H S1 '1111g1-1': 1 5-21.1 1.111 1 I ff 1 NNQIIII 111 1'1111xx' XY1I1I1N sp-11141l1gf" N111 Nl.. 1111111-11111 11111 1-1111111111i1'1111y: "l1'. 11.1111--.',"' 8111111111-1-, s111111i11g 11111-1-ily: "X11f X111 QUIZ! N15 IIQIIIIK' is "'1-l1."' N112 Nl.. 12II'11AXl "1 11111113111 3111. 11111-111 gn-s 1111- 1-1-1-1-111-1'1 "1I1- 1111151 I111x'1- 11 N1l1'1 s1111l III 1lis1l1-111'1 1'111' 1111-." "XX'I. s11'?" "I11- N11-. 1IK' is 111XX'11h1s 11I1lI1x1IIQ 111' IIIK'.u "14111 51111 1'11 1xx' ll 1111111 K11PK'N1I.1 11111111 willl 111s 111-111'1. '141IK7 4 1'1 Sp 1111151 111- ill I1is111-1111." 1-lx. 1i'ig111 1"1'1-s111.11-1l K121II 51111 "'11g" 1111 21 15111-w1'i11-1"! .X:I' YK'I'1K' 111 11-11 -Xllll 11-PXY 1IIl1K'1I 1IK' 111i1111s Nliss 1,lII'1iK'I' ' .111 '1." "XY1- is s11-11141-11 11111111 III2I1KK'1".,u "S11- b1I'11I.'.' 111-1 us." Iis. 1'1'111'. 1111 '1IQ1IIIIII ill 1'1l1si1-s K'1iISS "N11'. N1- 'III1l1I, xvll was S11 Isuzu- N1-v1 1l'."' 11111121111 111 lIf'1I11vl111f'I "1I1- wus 1111- 1111111 xx'1111 IIIZIKIK' 1111- 111 Il1K fall." "1 1l1-1i1-v1- 1'11 gin- 111111 s11'11y 1-111 21 11i1-1'1- 411. IIIK'lI1.n "XY1111, 111111 111118 111111111-l'izv 1111- K'1l1'? .Xlx'1 .' 111-I11 11IK' 1111-1111i- 1-zlllt 111 111-111 11i111s1-11'. SK'1I11K'I' 1-1-11111I1s 1111 1111- S1K1K'XX'2I11i. 'l'111-y IIIZIX .1111" '1 11 1111-11 IIKII' 1111- 1-111 111g1'1111." Iix. '1'1l11111:1s ill KIi1'1-1'11 1'111ss "K12l1il111IK' 11111-11 1111'l11'11 11is 1--' ' 'Ch I11- 1111111-1111-11 111 1IlIX'K' 1IK'K'II IKIIVII 1111111 1115-IZIXYS. 11111-11 111 1111- 1'1ly." -"1 I., I, . -I -I I I Ixx I I IN IIIIS 1 l ., If , Ill N H., ., III HI IIXX X II I I III I I II x II , I X I - X W Lx I III I I' I IIN 'IIIIQ IISIIIIII.Ii.I'.'I I NIIIIJII IIII IIII' III'-II,"I' :II IIIIII IIf'III, Klux III-:II'l xx:Is III :I xxlIII'l. I g:IfI'II :II IIII- sI:II's IIIIIIXI' IIII'. Klux :II'IIIs xxI-I'I- I'IIIl III- jIII'l. I'-IPIII'IIIIIIIIIXI'4lIIl'1lIIXI'I'IIII' I'Ix'I-I' 'I Ill'I'l' sIIIIIIIII II:III- III-I-II IIIII IIIII'. "I'xx:Is IIIIIHI :III IIIIIII':II IIIIIsIIIII. I'-III' I xx:Is III-IIIIIXl'I'.II :I NIIII III- :I LIIIII. .X IIIIIIQ IIIIIIK' sII':IIIgII III-I'III'I'I-II, 'IIII' lII'III."l' III-g:III III sxx:IAx IIIIII IIII' I'IX'l'l' III-lIIxx IIIV. XYIIII :I I'I'ilNlI II I'I'll :Ixx:I-I. I III-III Illf II:II'liIIg I-IIIsI-I', IIII-II II-Il :IIIIIIII :I -x:II'II. .XIIII WIIII :III :Ixx'I'IIl I'I:IIII-I'. I.:IIIIII-II IIII sIIIIII'IIIIIIgI II:II'II. XII IIIII-X IIIIIIIIIs IIIII sI:II's I s:Ixx'. IXIII IIIIIIII-Is IIII:IIIIIg IIIIIIIII. XI - xx':IsI-IIIIIIIII-II-I-x sIIIII-I' III-. IIIIII :IIII IIIIssIIIII- IIIIIIIII. VIIIII' III'IIIgII wz. :III III I'l' ,XI'IIIIIIII IIII' III IIII- II:II'II I ILVII IIIl' IlI'IlIil'II sI:IIs III' :I IIIIIII-II III IIII- l'II.Y IIIIVII. l IIIIIIII-Il IIIII' IIII- IIIIII' III:IIIIIIII, SII -'II I':IIIIsIII'II IIIQI-: j'I Isl. l'II IIIII-II sI:IIIIIIIIf- III IIIK' lIlII'Ii -ss. .III.I IIIIg'g-III5' :I I'IIIIl I:IIIIII- IsI. XII. XII I'I- III I.:IIiII I'I:Iss: "X ' I'IIAX'III, will XII II':IIIsI:III III xxlll IH'IIl'1lI'lIn'.I IIxx'III IIVIIIIIIIIII I'I-IIIII-sz ".XIIIIIIIIIII"'. XII: NIIIIII'I': "XII. .XII III' III-YI-I' IIII III-I'. IIIII III- IIII' III-I'. VIIIIK IIIIIIII II':IIIsI:IlIIIII Is ":IIIIIII-IIII'." I'II-:IsI- Il'I IIII' Nl'l' NIIIIII' sI:I ps." IIII' I'II'I'Ii sIIIIxx's III-I' :I 51IIllI'l'. IINIIIIIIIIII III IIIII- III IIII' I-I-IIII-VI: "I'II IllI.Y IIIIs I IIII. IIII-:IsI-." xx'IIIIIII-I' II I:II'I's :I xx'I II:III :III IIIIj III Illlj :I II:III! Iix. II:Il II:II I-I'II-Il IIII' :If'I'II'IIIIIII':II gI-I IIIN. "I II:Ix'I- II. I will III:IIII IIIIIIIIIN :IIIII IIIII:IIIII-s III IIII- s:IIIII- III'I1I IIIIIIII III1' NIIIIIIIINIIIIIII III:II IIII IIIIIIIIIs xxill III:IIII- IIII' II- I-s Ill- IIII- IIIII:IlIII's w:III'I' :IIIII IIIIIS I'I'Ij'2lIl IIII IIINII 'I-sf" Iix. III-IIIII' III I-QII.'lIsII I'I:Iss "XII: IIII'sI-I, wl was Iglll' ,.. NIV. III'IsI'I "IIIs I':IIlIIII' xx':Is :I SI'IIII'II IIIII':Is:IlII." VI ll i I IHX I H ILXX -I I mg N 5 I -X X N ., Illx NN I I IX ,mg , l I N4 IX -,l -I 2 II, IX I NUI IHIIIII rlul f IMI X I I S I 'IIIIl'l'l' XX'ClN il Axlvllllg IIIJIII lI1llIIt'lI I,ilIk'II. XX'l I Il:llI :l l'llI'i4lllx I':liIill': Ill- x:lIlI Ill :l IIILIIII. .XS Ill- sIzl'Il'lI Ill XX':llIl', "tI1lllll- ull, IIIAX Ill-:ll'. In-IN 5-1 xqliIill!" XIV, Xlvlivllzil- lill ll NIN'l'l'II Ill Illl- xllllll-lll Illlllyl "I'1Xl'l',X lil" III'IIg gg' vxfu II:ll'X'1'.x Ifi lx lIIll X'IIl'1'I "I lIllll'If" IIl'ig'Ill NIlllIl'lII "II' I lim-ll ill :l 1'4llIIIII'X xxlll-rv IIIl'.X Il:llI Ill II rigzllv. I'lI IIIQIIII il Illl 4lI'l1-I-I-5 gill :ll-flllllml QIIIII IIIl'lI IRI 1'ilIl'II up IIIL I- '. 'I'Ila-ll IIl'XI lllwrllillg I'4I NII2IIil' llll- II'K'l'N, 2llI1I lllqlkl- il l':lill." XIV. xI1lHI'l' "I xx'flllIlIl1'If I'1I IJIQIIII :l lwl all' XX'l'L'IJIIlj'fXXII vm' .X 'l'Il1II'I'XX'.XIl IIIIll' Iigllll-xl IIIZIII ul' :III Iij'IlI IIIUII IIIIIAII I-xl-l' I IIZIYK' kllll X'II, lx III1' IIIZIII xxllw XX'HlIIlI lllll Irlly' II Illl Ill llll- f'l':lx'l-.x:ll'lI Ikll' :l HIIIIIIUN. 'I'Ill- luvillg IIIKIIIIIIII Ill' Ilix xx'iI'l-, XX': x XIIII ill IIt'I'1Ii'l'l'2INl', .Xltll Xl-I Ill- XX'1lllI1I ll+lI gill' an UIIIIIIK'-. In Il-I Ilvl' lil- III :It'iII'l'. I'lwlI', IIII Zlllllllgy I: 'IIII XX'II2lI l'l-xlwvl llmms Illm'Ii:lllg:ll'4l1l1IiIIll IIVHIII llIIIl'l' :lllilll:lIs'."' lixlll Ii. "II IIZIN lIfllIl'IIl'N ill Illv xl1llll:lrIl". I'lwlI'.: XX'I :ll :ll'1- Illl-x llv-II II1ll'." lillil: "'l'll Ilillc ill xvlll-ll lllll' lll-fl." Xli IM- Haul' Ill I'1l't'NII IIZIII. xvlll II2IlI llilIil-llll-x ill Aillllgillg :I .ull jcvi ful' an III4'lIll'I "XX'I4 4-1lll'l yml xvrilv ZIIHIIII 3-1' 5+ l'IllIII lllllll - . 1.-,, .',.. I.iIIIl- X'vl'I1' llll Ilix lllllllln-l'l "II4lxx' IIIII is Illzll l:llllll'."' Ilix lllwltlln-l' ".Ill.I IIII'l'l' Xl-:ll's will." I.ilIIl- X-l'I'Il' III llisjlllsll "IIll'II il 1I1 xvll. ils llm -XUIIIIQ In SIII1 In I.iIIIl- lilly IlllIL':l1'Il1'l'I "XX'I all is lllv IIQIIIIL' nI'IIl:1I IIl'XX' J 'llmll 'IIL'1Il'IIt'I'I "XX'l D . IIl:lI's Illl- I.clllf'l"IIflw IIij'Il Sc'IlmlI." l.illIl- IM-x' III 4 llf-'IlII'llIl.xl "'l'll:lI's IIHI X'l'I'-X' pulilc ib il Im-:lc-llml I "XVI R' lIlllI.I llll-hx m':lII il Illl- Lung fIl'IIII4'lIIl'II Sl-llmllf' "hill .Xflll Ill-all' lIlzlI slum 2lIl1llII XX'iIxllll Iiivl-l"." "Nl, wllzll was II?" "IIS Iisllyfu Ml: NI 'v wus Ilwlllslzllillg Illl- sl-llll-llm-, "'I'IIl' I'IX'l'I' wan 1 hu 'l I'l-1-I Ill'u:l4I", ZIIIII Ill' lllllilivll llll- XX'4Il'KI I'm'l. Ill' vans vol rc' - Illx I.l-lin. wll l sllill. "II+lll'I yllll II2lX'l' In plll yrvlll' I1-cl il1.' l 3333333333SZQSSQEESHSQQSSSQQSSRQSHSSSSS EMEMBER that to our advertlsers IS due m large measure the suc cess of thls book Wlth the1r generous financial asslst ance, thls work would not have been posslble They deserve your patronage 2?222?22222332232?32Y223222?22 322 KVI GIWY TN? out their faith in our efforts and THE DEVIL GF DEBT s 111 s 1 ll - 11 , 1 5 1 llllllnh I on -1 1 N X ll J T I lllllll'lll K 1 1 ,1 , 'rms SAVING NADPH' THEIIFVKW TILLAMOOK COU TY BANK w'fX 'KCN1111111 X11 11 l ., LQ Q1 1111111111 1 1 Q 69 s ll L is ' ' 1111., 1 1 1 1s1111s . 1 lll 11111 1 11 1 ., 11 IS 111, QL 4 I1 . 1 L, 1 Q 111 11 ., 111 111 , Q1111111 1 I H . 11111 4 11Il1111s S 4 7 II11 Il,ll'IfPIll 1 ll ' L 1 111 Ill 111111 Ill 1111 111111 11 11111 Ill 11111111111 11111811111 1901 11.1112 .1-- lllilll-X' 111.'1lll11'l'N 11'11 -1'1- 1' " H' 1 1111111g 1111-11 XX'1I1l 11llX'l'S1il1'11'11 1i1'1- 11'i111 x1-1 lJl'iI1'111'2111-N 111111 '115-', 1111' 115-11 Ellx-llg , 1 ' 'V I XXX :11111 1-11111111111 z11'1'111111l1:1l1-11 l'111ll1QIl 111 11L1 WX If 1 93' 111:1111- 11I1'1ll 1'111111'111'1:11111- 111 1111-i1' 11111 115-1-. 1251 X, X'-1 Mil' 11111 111-11-1' 11:11'1- 1 Nl'1'l1 1111111111- 111111 li1'1-11 1 I 1 111 X 1111111-111111111-1111,-'1-11I'1111111 111111 111111 s111-111 ,' ' Af 1 :111 111s i111-111111-. 11'l is 11111 :1 1'11111'5-1- llllflll 5 I liJ 1'1'i1-1111s 111' 1111- 1'111111111111i11. N11 1 3 1 1'Xll'1.iK'11l'K' 1'111' 11'1ll'N 1111 1111- 111-111-11 1-1111- A-- 1 1 1 5 1'i111-1-s 1111- 111:11 1111131 1'1'i111i11:11s 111-1-111111- f' i, ,Ji "fi Sll '11 l11'1':11ls1' 111 11l01I'1'1l1'1j' 1iI'1- 11l1'j 11111 11" - f ' V ln- 1 11111 :11'1111i1'1- 1111' 11111111 111. fl "ng, 11111. I1 . .1 -. - - XY1111il11l.1. N1i11s111'N1-11' N11-xi1'11. ET ' Ai Q '-gi 11. " i, if is 11- 111115 1111-1-11i1111s 111-1'i1'1- 111 1'11111111-1 1111- ,A 1 1' - 111. ll 11 -111. 151 1111- s:11111- 111l'1-11, i1 is il 1111111 111- Gq !.211'1-.11111-111 1'111' 1111- 1112111 11'i111 1111- 11111110-X' 111 11-1111. 13 1 O X, !11l2l1.S 1111111111-1' S1f1I'.Y 11'l1i1-11 1111--111s 11111111115-' 111 11111 il' "wld 11111 z11'1- slill 111 1111- i11l1-1'1-s1-11:11i11g 1'l:1ss :11111 11111 11-1 21111 11' 111- 1'111'11111:111- 11111-s 11'1111 1'1-1'1-i1'1- 11111-1'1-sl. 'l'11- 111-1'i1 111. 111-111 s1-1-111s 111 111- 1111 1111- 111-1-ls 111' ll gn-111 1111111' 111- 5 111111'z111-11s 1111 :11-1-1111111 111' 111- Illilllj' s1-11 '1iv1- 11-111111: ' 11s 111-1'1- :11'1- 111 1i1'1- 111-1111111 11111-'s 1111' 1111-. IJ1-11111's z11'1- 1111 1111191-1' 1':1s1 i111 111 ".- 1 11111 ."111l1f '1 111 111-111 is 1111111115-' :1 111111'1g:1.f1- 1111 11111-'s i11'111111-. 11 is 1lis1-1111111i11g 111111111'1'1111"s i111l1-111-11111-111-1- 1'111' 11l112lj"S 111 1 111111-. 111-1 is ll 1111111111111-111 111 1111- jllllllff lI12ll1'S '-111' 1-ss il ' 111:111's 1'1l11 :11111 :111 11111 111:111's 1-il11lIl'l'. 111-11 is ll 111111-1'l:1i111 111 ylllll' 11'i1'1-'s 1'11111i1l1-111'1-, 111111' 1-l1iI1l1'1-11's :11111 '1i1111s 111111 yfblll' 111111 s1-11'-1'1-s111-1-1. "'1111-11 11'l1'11 z11'1- 11'1- g11i11g111 1l11'."' Silf' ll l'1l1lI'llS 111' A' 115' '- :11111 1111si111-ss 1111-11 :11111 :1s11i1'i11g 11111111-11 :11111 1:111111'1-1's :11111 l'1L'l'11,' :11111 1'2l1'llIl'I'S 211111 111'111z1g-'1-Vs :11111 1111111l1'1-11s 111111'1-. 11 11'iIl 1a1111- s111111- s1:1111i11:1 111111 -11 1':1g1-. Hlll 11111 11'i11 111- :1111- 111 1111111 1'11lll' 111-:111 1111 :11111 111-11's 111111'1- z 1' 'a 1'- -z 1-111. GRANT MILLS DEALER IN Groceries Flour and Feed THE WANTS OF THE TRADE TREATED WITH COURTESY THE TILLAMOOK My l BAKERY Ph ne 159 J Everythmg m Bakmg to Your Order Corner St llwell A enue and F1 st Street l ns 806183 for 1 mm to L fooled on 1 luxulo tlllt lu should Qelut 1 Llotluni de ll er vnth the mme Lxullent mi 1 dltmoml dealer VVQ Sflllll or flll lu the qu lllty md stxle of our drus Llothu We UlI'lI1lLL serum perfect ht md unequtled Snnrtnus md Style C omg to us hrst or list but Loma A A PENNINGTON FIRST NATIONAL BANK 1 T51 0' fume I Quo 06? O t':: 'li' z 1 lv' : . ' U 1 ' ' ,g 'x - jl1Ll,Ql11CI'lt he cl use m select- ,g z z -1 ' . A x 5 z 1 ' 1 ' ,, . . . . ' Y 1 ' z X t 1 N s . x z t f '. , ' . . i V if - ' '. 'r . . Gilllmnuuk Clileannng anb CEIIIIJUIIQ CEU IJ n Hx If I 1 K ILNN I NNIXXNN I XXIO I X l 1 Lotus Clgar Store X Q I Ikk N un IJ x IIIL II OLHLII SLIXILL Special Attgntlon bnen to St idents THE OLD SPANISH KITCHEN 1 nf SLI vw 'HIL Ifmn 111 ISIII VIIUNI RI XX SIICJRI IIRIJI RS XI L D X3 IlII.lllIOHIx Clrngilrxl VI' 1 FIRST NATIONAL BANK . I I ffm' W I I . Q O I . . ' IS vllcrc you w1II IIIIII " ' ' Q x ' ,I ' ' ' I IUI'I'IAIXI I'I II' IXI' II1 'num Llp-In-nI:1IcI nc 3 I III. CIQJIVS :IIILI IUIM "cms S, V S, X 7, I 'I'Iu-m1Iy SI1m-Slliniug 'I Im ' I' Am' 'IA W5 I I I':lrIm's in 'I'iII:m1mmIi "f -NV"'k'1"""'f Cliry tm- lmrll I,.-XIJIICS I :md CIIQ. "VS I I Suits Iz1lIm'cLI- I cr-I' lr I , w . . ' 4 I'r-um-Im Ilry-C.Icz1nmg I I IIII I II' 'qqillg 5 I I I I I I 1Ipp.uIIc'I'Ix4' I'I1xIN:lII4xH:lI I'r:mIx R. I-I, ' 'I'II, I. , mx .xl.1-ix ln vl..x11os,1u..,, ISI-II I'Ixum' 'I X I - , I , ,K WH ,,,, 1, ,, , I Up' Zl.'l INiQI , NI. A. OLSON. I'm11'. on x1u'1"1'w ffllA'f . " 'f'iu'. .Ile f. ' f ' IA mx TILLAMOOK Alex 'VIcNa1r FURNITURE 81 Company New and Second Hand Goods HAMJWARP PAINTS AND 011 5 CIxOC,KhRY AND ol ASSVVARI' 5 ovxs 11114 IIVIIIIIVII-N 1Ao mf' A H GAYLORD I 5 ate 5, k0 Goof! 1101111111 ment S Best Flour 1 and P1 eferred Stock Goods THANK YOU lzfffznmol I nuff 0 FIRST NATIONAL BANK 1 , , 1 1 . I 1 1 CO. 1 IJ-'1l1t'I .11 1 1 1 1 1 , 1 1 IDs:11u7w111 1 I ' ' 1 AU.-IIC JI," AI, D . 'Q . TS 1 AI,I.IiN 1.. 11. P H ' . I V'- o o , 1 g il 1 1 I 5. , ffl G f 1 1 1 De ' ' M' J " Buildin Y Tillamoo ', Y. 1 1 ku? nag, ' - 1 r 4 ' , T?f P ' 1 1 i 1 1 1 l I GH 1 Gob 1 1 1 D 1 1 , I 7 ix 2 1 W 1 X l 4 . I 1 ,W 4- , ,IJ L- , N - WPIEELER L U M B E R COMPANY WHEELER, OREGON Fan' Dealing Prlces Rlght Prompt Shlpment LUMBER Bu11ders General Supphes Merchand1se RS AO L feral FI TN TI NA BANK CI-IAS I CIOICH II-Il Rexall DRUG STORE fl'llI'l0S xml 1 HIS S1 ORI Cmod Gum s I cm I runs Qlml qnrxlu A Prmtnd Ruupt 1 et Us mll H our 1 I'LSLI'lPfl0l1S l I FIRST NATIONAL BANK w - N y 1 J x o o J J J I lsivc ' Q: j ,Qct :lt f W f W Y 4 J 1 Courtcous 'liI'C2lIINCI1f 2 A A inf 3 , Y 3 ' ' 4 ' 'Q K X " ' ' J 5 I, , , . S H3 Tlllamook Tltle and Abstract Company IONILS IxNl1DSO1N IURNITURI CO We Furmsh Your Home Complete SAFLSIALXC IION C UAIQXNFPPID THE RUIT PALACE -fa" l7!l'f.S' f'H1J S FIRST NATIONAL BANK IIJN1-:Y 1-2. 111f1N1h1-ZRSUN, 111-1--.. 1111N I.l'1I xN11 11s'.N:111wvN:, S1-1-5 111-.1 SllI'N'C5'll!' AtL111'11 y .11 I. 11.-. .11.11 N.11.11x' 1 11311115 I O I-1corporz1tec.l1 LAVV : AIiS'l'NAC1'S 1 RICAI. I'lS'l'A'I'l-1 S ICYINGZ SURANCPQ I 1 I1 'l':' -. ',O K T 1 N Y Y T N Y 1 K 7 A K I F W , , J 0 I , I f , 1 ,, . A , , 1 . be . J , I . . 1 1 rl!!! R F Zachmann LON l RAL I OR 1 an fum so 114 K xxx X Vlslt the Store Often Hllk lkXX LXWIL K Ulllk lk HTL llk L K X L L STILLWELL S rnl umox omum , lllgt ,f mf,,,,,,x CLILANING PRh,bS1NG THE STYLECRAFT SHOP Agcn 5 f 1 Thu I A Anderson T3llOI1I1g Cnmlanw of C11lCagO Illmo s TILLAMOOK OREGON Y DYEING REPAIRING A A FIRST NATIONAL BANK W ', V, . ' . f , A "Ur am .w ful mf ' ' vo ' ' K ff' " 1 f 3 KY- wana! In Liu! :muy i fr'fm1111:11Irr1lufm11c11cN N N Illiilur ilu' VCIINUII '- R l'l.l Hlal, ff, III-..XIlXf.. 5Ill'.I',l 1 :IVV LIDPUIHHQ IH YUM W Nllf'lfXl, XYKJIQK 3 A .XCIl".'I'YlAl",Nlf KLXS l.IfllI'IOlYfl ' ' S1 -Ihinigl - 'lwy I lnmw.-, W .D l .M U, .VY Ally. , 1 'Nu' SI12lI'plk'h NIl'L'l1lIlIik'Ill Nlilkcr Y , I - l Uniry l'illlIiI7IIH'IIl Jlllti 'H 5- YUUUQI1 11051 1 N Kim Iingm -, flllllilltll s NVCZII' W ' Nlilli -r'y.J1rw-5. lrw' guudr. 'I '. I 7 1 ,. . , . A ' . 4::.' ll,ll,.-'fy llm- l- A 1 1,43 mm I-. mms, 'I'Il,lA.XX1KJUK. mm. A I N N 1 A , . . i K' C ' U' ' L. . Q ' if L W 4' N 1 A 1 1 ' R i Y I M F.CRU1a1fR Auto Llvery Y f, ,,, OR ,V Y 11 A fm I IX! ffrb I-K' 11-LX! Ziff! Inf I R BFAI S Rm! I sfafc mmm! ,tl IIIIRS SIQAN Ghz hotel QGIIISBP TRAVI' LING 'VII N9 AIND FOURISIS III AIJQUARTI-RS N O 'VI X IOONI II I POXIX IIOISI ONIII IN LOXSI INIVVMAINXCIMINI 'I II I AIVIOOIx OI I DON FIRST NATIONAL BANK Q 1 I 1 . In mm, 11, ,mx H , I V :F - I' ..,- :Nc lx' 'Vx g' I' I I , A -I. L T:'iI7- , , I, " m1-U ' .T, V.- .pg - - ,Z Mlfyi I IIIIII fQ1AI,,IvAAI I- rir 7777 77777 I 'A7 '7' Y V WW 777777 Y- YY - I ffm 1 QQ -K IW! liolfl f'f1um'x I I 1 I 4 4 I . . 1 J I N I I ' ,7 ll l'wl'l " .Iff '11 X Y'ffff1111nnK'. 011-3011 I w.J. ww 'ON Q. 1' rcs I t . C - ' ' -2 ' 1 .' I mann 1m1,1.',' x.og,x'rr-pn. u cm. 11g,1.s AI,I,OIlIISIIlI'1 ' A 5 .c:" 2 1, zu V. " .Ag f CII-'Z' ' , :- . 1 A ,Q Q 4: . QI X DR L E HFWITT I INNXLY I 1 W G MCGEE M D IIIIOUI Om I L DR OLSON I Dentist wx L Q 4. J IOII usa IL T H GOYNE E E DANIELS I zzfopmflfn D1 lllllfl D qllrn Drnrlst GILO P WINSLOW FIRST NATIONAL BANK I IMAI x1 ,II I cm . .P IIrII,'x I ,I,.Ix1..I-.,.' I':I.,,I- If .x -I1 2 I' M . . . 4 J --.. I JSIICK 9I'.X I II II' I'IIYSICTI.XN .XXII SVIUI 'IDN I III I XXII 11 Ik. 1 ml 1 .1 A IiuI.1-:II-l- ,II .1 cmxw I I IIIII .Xx- III-I 'yw:gImiF'1 'I II,..:::fwI . H- I,,,7, ,7 - 7-7' Y V WW V I 1 . . , . . W 'It:IIz .. 'Ag Jn Ilv:IIIugIu' nf II.,I.m-mm-rx XIUIIIJI lhllwiv . .,f c1I.a-fm., N1 -ml-I-I UI Sum- IIIMIL--1p1I1I.Ir NIUIII-:II , S- -ivlx ufilu-'mx I I,Irn'!xscnIln I'm':1L-rip-'KI -Iilvim' 3 rm-I Svxuicvx In QJICXIIII I :IHII IJIIIII SI'I.l'IXl.'IY XII-IDIIIXI. I ISI XSIS RORO . RORRII I OI R I I I I , IfR R Imam. lu- II 'z --N Illlw I'1YHIIlIIH'4I Ilums, H In II .X N'I.1m.II1.-rI',NI,1m'lI',M O O Q . I I I , . I --I1lm'ncy at Law I! ' I ' ' I I Iimmu f R I 'II:fI:m:fi- I'..O7I',w11 , C4-m.uz4-u'I.uII1v11I.II::g1 'I iII4Im--nk. Umm. -- 77 77777 V7 ,YI ' ,ii-,,, ,,,,,, ' Ia.-III I-Im.-I I I 1 , '. ' ' ,I . Q 1 . . , IIM,-mx .H f..1..' IIllxxl.uIlrI1n-H+ I rum.,4'.,H,-M-II-I.I1ILI.E11 I Iim-xI.'lP,' 'IIII xxmf-x,1Jn:1I.. x II.,IIIx," X XI MSI' XI III'.wI.II.Ix.1l' lllamnuiz Meat Qmmpaup BUTCHERS AND PACKILRS i TII I AMOOK ORPGON GOTOGUEST S NOVELTY STORE T' ART GOODS SCHOOL SUPPI IILS TOYS CANDILS ICE. CREAM B lc T ll 0 D W GILBERT CQ. SONS General M6fCh8nd1S6 BE, AVER ORLGON FIRST NATIONAL BANK y Q M. ". .C " , Mzxnagcm 1 for , , ' , 11' cm, ' I asonic loc i amook, regon I I Dealers in . - . 4 P UNIVERSITY of ORFGON Eu ene I Nl I 1 Il XXII Xx ll IX X Addrees THE RILGISTRAR Umverslty of Oregon, Eugene flfl Will! 111 fff!Z'I'l riser' 1 1 I 1 II 1 1 I I ' 1 O ,,,,,..---ooo 0000000000'O0O"00O000000oo QQQQ-- ,- , O FIRST NATIONAL BANK W 1 9 l'l 1' I l11'1'1'1'l1f ffjjrlx 11'111'l. In ll1' j11ll1111"1'f111 .w1'f11111Ix1Illf1'11II1'111'x' I1IiXIll XII. SIIIIIIIII. l:11II1 yu' HI' I.II1'1':1l1Il'1'. S1'I1'I11'1- :1ll1I II11' .Xl'lx I11 111'1':'I I111111'x,w 111 I,1I11-1':1I .XI'Ix S1 -1'i:1I IQ11111'x1-N.1111AI111li11p IIIPIIINI' I'l'1'l1:1l':1I11I'-X lvl IAQIXX 4'11111w1- I'I'l'II2II'2II'1l'.X I-1 lp11:1111-111'111g. I111II1Ag1- HI' I1:1xx' .X 'I I1l'1'1' X'1':1l'x' IHIIIIN1' III IfIlg1'Il1- .X 'I I11'1-1- Yl'1IIN. N1gI1I IQ11111x1- 111 I'111'II11111I Ifr1Il1'g1-11I'.X1'1'I1iI1-1'I111'1':1111I I'4IIIl' .X1'1s .X I'4lllI' X1':1l"x I-IKlII'Nl' S1'l11111I11I 1111111111-1'1'1' .X I-11111 X1-1114 111111151- S11I11111I III- If1IlI1':1Ii11l1 .X I'-'PIII' YL'2II'N. I111lll'x1' 81-11111 I 1 I' XI11Ii1'i111- X I'A11lll' X'1'11l'x' Il11lII'N1' III I'11I'II:IIl1I. XXIIII IIII1' X1':1I I'11-1':11:1I1 1'x 111 If11g1'111f S1'I11I11I III' .Ill A' IIi:11111, X'11i1-1'. X'i11Ii11. 'l'l11-111'X. II1lI'IIlIIlIX ZIIIII .Ill if 1':1I IIixl11l'X S11 1111111' S1-l11111l .X S' X'1'11I1's IIIJIIINI' S1-I11111I 11I'11111'1'1-x1111111I1'111'1-SI111IX S1f111l l'111' I'-l'l'I' IlI11sI1':1I1-1I li11II1-li11 11111l IL1-111'1':'l II:1l:1l11g. 1 . . - 9 Q----------------..-------------------------------.,--O I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I 1 I f I 1 ' 7 1 I I T I I I I I I I I I I 1 ' 1 I I I I I I 1 X U 1 I X I I . 1 ' 1 I , I I I x x I I I I I I I I I I I I I 4. N N N N .. N .. v. .f N N H .4 .. U N W .. .. N N N N N N -. N V H .1 .. .. N N .- M M N N .. N M .. .. .. .. .. .. N .. .. .. .. .. .. N .. .. N N .. M .. .. .. .. .. T ue. earn to e content w1tl1 what we have SYl..et uw Qef md of our' false eslimaafes Set up all the h1Ql1e1 lclezels 6 ex cjulet l10'II1C, vmes ofour' own plo.nf1r1 , afew looolf full of the mspn zxtlon of 2x enlus, a. few fmencle wortlyf of l9e1nQ lovecl anal able fo love us m furn, A llll11Cll"CCl mnoeenf pleasuresthzxt bpm no pam or remorse, aclevotlon to the rlght fhaf w1l1 never swerve, A S1111 e rell 1011 empty of all bl otgv full of trust' and hope and love, and to such a. plnlosoplxy this world w1ll ve up alltlne empfv y 115 ha., Ddvzcf LIVIVIIIL, Aw W3 E guise?-3+ I Here saplctureofour Doe Fletcher settmg an ad for The 'I atler Doe IS former ly ofT1l1amook He IS certamly there when It comes to as Semblmg the pleas The ARCADY PRESS Inc Jos R Ceknme M PRINTING AND ENGRAVING 1421 S lSt 6 no FIRST NATIONAL BANK PIANO HOUSE BILLIARDS 1 AND POOL C1gars Tobacco and Storm 81 HCIHZ Tlllamook Oregon F1rit Street cmdSc1,ond Ave A LINEBACK Mgr palm G W CHAFFEE fElJ1lfE!ZflDIIPIP Contractor and Bullder IPO MORRISON P 1 Ice Cream Canches Clgars and I obaccs 1 1 FIRST NATIONAL BANK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'1111'11111A1- 111111' 11xx11 11-111111 ' 1'1111111:11111 1111x111 S11l1'l'. 11ig11 1 1 1 g1':1111- 111111 8111111121111 1111111111 1 1 1 1 1 1 1-1111111111111-11 111 11111. 511111 .111 1 1 ' . . 1 1 l'I1N.X 1l'1'I1lN 111111 111 111xx 1l1'1l'l'N. 1 1 1 1 1 111'p1111x Ill 1-1.1-11:111g1-1 1 21111 1 j 1 , 1 1 111-1'1-111xl:1y. X11 1 11x11 1l1'1111'l' 1 1 1 1 . 1 1 - x ll 1111'111111x1- Z1 11111'11. 411111111 1 C 1 1 1 1 onfecuonery 1 111111 Nl'l' lII1'. 1 W111 N1IXl' X4 1 1 1 1 1 Illllllk'-N. .XIN11 N1112I11 111N'1'.l 1 1 1 1 . 1 . 1 1111-111x 111111 N111g1-1' 8- llg X1111'111111-M1111 1-11m 11-1'111x. 1 1 1 1 1 1 1 1 RLfIl1C11l13CI'I1lC Phare 1 ' 1 1 ' ' 1 1 ,. 1 1 . . - 1 1 . y - 1 ,W W, -- ,,,,, , ,,,,,1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . . 1 0 1 1 . I C 1 ro metox 1 . 1 1 1 1' 1 11 ' rw 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 Q! 1 1 1 1 1 1 ' I I IxO'H P? K' IIII . , . VV I ' VVL: Ncvc! Sulvalil t illillamuuk ZBrug Store TILLAMOOKS MODERN STORE. IJ1 esruptxuus a Svpermltv Cihervthung m a Drlxgstul r TILLAMOOK OREGON COATS LUMBER COMPANY 1111111 1111 1 Fu' Spruce and Hemlock Lumber f HILN DRIED FIR I INIbH FLOORING AND CEILING FIR AND HE MI OCI1 DIMENSION BOARDS AND SHIPLAP SPRUCL FACTORY LUMBLR FINISH AND BEVEL SIDING TILLAMOOK OREGON L 1111 1 FIRST NATIONAL BANK V 0 OV , I r V 4 . O O .Ur Q 1 1' 'I' AA' ff! . Mannufzncturers o R ' 9 Kmg 81 blnlth CO will 101 vv Stoxes Bu1ld1ng Matemal Wall Paper TII I AMOOK OREGON LAMAR S VARIET Y STORE lIN'JO J DROP AND IOOK AROJND I 11011118 C U ltes ABSTRACTQR X THE Theatre Hn 1101116 of lu fn, 4 lllc llf I I Always Chanam and Never the Same T wlce FIRST NATIONAL BANK . N . n Q l1rfw,n'.xr4 H-iles imc A bp "HQ C' :ds - Hurd are ' we Tlllz K k.Ox'egfn IN v f A a A i A I S eee, ., S W, , A, ,. 4 ' I X' ' A ' Em L n I L n f Y V . 7 I c,HINHIL'I'k'11ll . lillilding 7 , ' , , , 'l'lI,l,. HOOK . OREGON UV H11 .N'S1'N mmf flu l.fl1.vxu.v o' oe . ta T 'ft lff1fxf1'f1!f'o1f.w In ffflx A ffffmzffffr A unix 5 btuhuu THI I IONPI R Sl UDIU Ulf llll X'VI00lx LUUINIX I Im V FIRST NATIONAL BANK I ff ' f E ' fi ld A . , Y 'I'llm- f1mll'lm-mlx 'l'1'1'znllm-Ill, l'nwmnpIm-W H1 IF.-Iixvpx qm.I Muwll XXR1l'Ix:x1qniw1xip llzuxv llminlquim-Al I'1lI'Hlix iuxliluiiwx Hu' l,2llI'4lI1Iyl' XXIlil'Il ii 11.- Silwx. Q . , A A State College w1thout Tu1t1on THE OREGON AGRICULTURAL COLLEGE 11 11 11 N 11 11113 11 331 N N1 1 1 1 3 I N FIRST NATIONAL BANK . . . 12. 1l'1I111N 11l1'11 211111 xx' 1111-11 111 .XQ1'11'l111l11'1'. 11111111- 121-11111111111'x. 1'1111'1'N11'.X 111111 1,11gg111g 1f11g1111-1-1'- ing. 111g1133113. 11111-1111111111 11'1'1g11111111. 1'Q11-1'11'11'111, 111-1-11111111-111. 111111 311111112 1'111Q111l'l'1'111Q. 1111111- 1111-1'1-1-. 1111111'111111'3. 111l11!S1l'12I1 ,x1'Ix. 111111 N111x11-. . 11. 1111x I1 111-111111111111-. 1-11x111111:111111111 xI11111-111 1111113 1'1'11111 l'Y1'1'.X l'lll1111f 111 111'1-g1111. 11111'13-11111- 11111- 11' x1:111-x. 211111 1-13.111 1'111'1'1g11 1-1111111:'11-x. . 11. ix 311111'x1'1111111 111 g:111'111'111111' 111-1'1111x1- 31111 3111111 111 111- ll N11l'1'12l11N1. 31111 33'11111 Q1'1'2l11'1' 1-1111-11-111-3. . 11. ix 1111-1-1111g 1111- 111-111111111 111, 1121- 111111-. XX'1'1'1l ix 11111 1l11'1'l'13 I'111' 111lx 1111111 111' 31-1 111111 311 KN 11.XN 1111. XY1 'Il 11 l'1l11l1'N 111 21 1111- - 2I1'l' 1111 11l1'l1SllI'K'11 :111111- 113 111fS1'1.'1'S. Y11111' lJ2lI'1'111N, 311111' 1'l'1l'I111N, 111111 311111' 21NN11l'1' 1111-x 113111111 A1111 111 111- 111111- 111 1111 111111gx. vI11l' 111'1-g1-11 .Xy1'11'1l11l11':11 111111l'LQl' 111 111l'l11111Q 1111x 1111: 111-111111111 111' 1111- 11g1- 113 11'11111i11g 11 gl'21111I- 1111-x 1'111' 111-1i3'1- 11-11111-1'x11i11 113 11111-1'111g 1111-111 1111- 1l1'N1 111111 f1l111' S11l11' 111x11111111111 ix 111111- 111 g131- 111 1111- 1-xf-11111111 1111- 111'1111'i11111 111111 1111- 111'1111111'113'1- 1111111x11'i1'x: 113' x1--1111: 111111 1-3'1-1'3 N1ll11l'1I1 NN111 1'1-p1x11-1'x 1111-11- 1111111111-11-x 111x 1-11111'x1- 11111 111l'1'1'11 33'1111 21 141111xx'11-11g1- 111' 111111QN. 11111 33'1111 S1 111111xxl1-11g1- 111. 111x' 111 1111 11l1I1gx. '1111x 1x 111111111'111111 1111' 31111 111 1'1111N1l1l'!' 121 xs- 11-1'1111g qX1'l11' 111111111111 211111 311111'1-11111-g--. XY1' 11- 1111' 11 1.l'l'l' 11111 111111-11 111.11111.-I 311111 111-111111-11 1111'111'11111111:11 111 1111- 111'p1N11'211'. 111111 3'1111ix. 111'1'pI1l11. 111111 "Q-mfg V' lil I V-61,1 L 111:41 FIRST NATIONAL BANK 1. X I AWYFR LOUNSILLOR Practlce m all States and United States Courts luolnllunl l and Uffm I Iffcs Tll l AMOOlx OR! I ON .yu c'l-'I 7 '1- 1 WJ I' I X uizjw, Qin 3 qi V fHome L 32 Beauty Q54 Aw Enhanced w1th PETERS I.1 hung FlXtuP8S FOR SALE BY WEST COAST ELECTRIC SUPPLY CO J S STEPHENS Commercxal Buxldmg Rea! Estate and I nc 1118111111166 N ofa! v Pubfu ROBERTT BOALS M D llzxszuan 6' IH 1 Il R R BELI PHONE M 115 MUTUAL PHONE IIIIUUIVIUA lonnlx llulfffl llnlltl I O O F Bldg T1llamook.Ore FIRST NATIONAL BANK q+-f 2,if':L,,g: ff C,x1,vlN R. N'omc,x1.l, , if f I ' 1 .Anil S-, A . 4 !.'P V ,-tufff' 'nnfg - ' ' Y - Q51 f W .sy - ,lg at l.'ol1.vl1fml1of1 lffu .75 Lum lfxfn fn Ill V XX Y Y 4,'7!f3"l ' wg 5 xx ' it X2 , I me M- - f f .4 M IX ,yt , 'fifffgig Tm ., A W P fl Nf fl 'X mix' rw U - ' " l, 1,-'Aifrlrf 'I "YU ' 'T' -'11 5 W hm - A , A , i 1, - Y .X P jm rfr 5 1-X ,!L,!' q I Q, A' Qu MM mlm . I D' wig K- lx ,A QI 1:1 . Q gt! 'ff Vt ,, -' . A Qu",viwQ,L X' ' J - - I' , Wk' X LQ, ff gift: 1 6 - -nw P If Q f . . Q . l .' 6 1. I , .f' ' " I , , ', Q I . , . . ' Surgeon Southern ' ' Pacific . .C0. f ' P , K A K J 11' - Q K- - - J ROSENBERG BROTHERS flivnurerues f U Y 1 saber Eutel OI' TOUf1StS Beaver Ore4m H 1 130118 Ilcs.XLl FIRST NAT IONAL BANK 0 , ' lI1.11t:.'R,'lC"l": Ii' '5 SL 'k Cv ' :nteed We CHIIQ' tl I, 'pw xt Stock 0 Hay and F: 1 T111 ak County G' ' ' .' 'T L 1czmd VVc'llT1eut Y R gl W Y Vw-'? w- r W 1 r X ' r wr 1 N 1 . . u, 4 f N 1 f1! 9 7 ' , I I N . A W Q O- FIRST NATIONAL BANK x S -FE Hum I'lII X'VIOUIx COI N'IY BXNII-x ISLII DIN! WI X ONIC RI II LIN . . . ISUII.DINl'. E11-I FIRST NATIONAL BANK . , , , , , , , . . ...A.....A l..A.,.. . I L.. A-.A...........f3..............A..-nl........l.......-...... .. Over 160 000 000 for Your Protectlon X P XX Carry your Flre Insurance Protection wlth this agency and you are sure to be R I GHT ROLLIE W WATSON LL l ll I lgllk ,, llotlillionu HY OT OWN Y R HO K ll NS l X I l rll S 1 1 1 ll We wlll furnlsh the lot and loan you the money to bulld your home Rollle W atson TILLAMOOK OREGON ' 1- FIRST NATIONAL BANK I 0 If I Ili - lflllli IXSl'll,XNllli IX Hl,lJ lfS- I 'l'.Xlll,lSIllilJ "illlXl"l,.Xllll.X'l'l1JN E3 lflzllm-"' l2HXll'.XNlliS msn' xo Igl -Q ximian-1 'l'll.XN IN 1'.'so1'x1i jj I xx! xx'lqxi4l,ix4a limiln .'lliS. 2,2 . . , 3' 'L Z. . .i. Ufli'-: "mr lloul 1'l limi ' Ii 31 323 -z'-'-wean:--1--1--I---nz--1--z--1-'z-+-:--:.-z-f:0z--z--:'-:--z--z--:Q -- -' -- -- -----IM' jj :lf 152 151 151 ug: 1,0 .L .?. 'l' ' QP III XY' linux- uw-I' Illll very Vllllllil' ll4lNllf SI'l'l-IS ill 'l'ill:im:mlx llily. This IJl'HlM'l'ij' wi- lmvv lziiml 1 ll. :Q fln-vm-lopwl :mel plwmiolm-ml l-l'HIll .Xe-ix-:ago llolxlingw. 'l'liv fj " prim-cs. llll' lr-rms :xml llll' prupr-l'ly un- ilu- va-ry l xl :xml lowvsl in prim- in lliix Elly. XY- ZlI'l' lr-milling Sulr- Ii: Ili 'ixion llXXll1'l' X 'Ullll'll1'lUl' ol' lliis pmpr-l'ly and vain ff: lg: gin- you plum-livzilly your OWN 'l'l-IIUIS ul' l'urm'l nw. jj YQ 1-un mzilu- no llllfllllil' NOW in llu-sv oIl"1'ingx. -Q- -- Your lIlX'l'Nllllt'Ill ix mlb in any ol' this propvrly :ml -2. lf: will mulu- yin llll icy. :ff IC . . If :g . :S Ii I If Q51 , 12 I 11:4 1 -5 if - 0 -- --:--:--:--:--:--:-:--1--z--z--z-Oz--:nz-+-1--1--:-':--:--:-z--:--z--if-1+-z-40:-:--z--in --0.-V -L+-M' fi Ice Cream I ISU-X II! N I I II THERES NO DOUBT OF ITS BEING THE PUREST AND MOST LUSCIOUS CREAM IN THIS SEC TION THE POPULAR FLAVORS ARE VANILLA CHOCOLATE and STRAWBERRY ALSO MANY UNIQUE FRUIT AND NUT COM BIINATIONS IX XX -X X -X S SON AI OI N I XI-XI OINI Try Our Pure Unfermented Grape Julce 'I ' '. 'I I. 5 . I AMAR S DRUG STORE TILLAMOOK, OREGON "THE HOUSE OF QUALITY DRUGS ' I I I l I .N .4 .1 -v .4 .4 .. .Q .1 .. N.. ., .. N.. .1 .. W N.. .. .. .4 .. .4 .4 .f ...... .. ... .. .. M .. .. ,. ,. .. N N.. .. ,. M M N ,... .. ,. .. M .. .. .. .. H.. N M M FIRST NATIONAL BANK 'I'III'IIII'I'S NUI IINIQ SO I1I'II,Ii'IIJI'S ANI I . I'l'I'I" ',INIl IIIJII III'IS.'I'lIi'I' AS I 'IC CIIICABI. III"I' I'I' ,XII'S'I' IIIC I'I'IiI'I, I'IlI'IA.XIY, IlI1lII'I'I,Y I'I,A- X' JIIICII, ANI? I'IJIlIlI'Il"I'I.Y I-Il ZICN. OI'Ii IVIC I'IIICA3I IS .XIAIHIC I-'IIIJBI 'I'III'I I3I'IS'I' OI" I'IlIC.-XM ANII ONLY 'I'III'IC I' III'I'I'S. , . 9 3 SOI . X'. 'IIIII IS . I. X. YQ IN SIC.-X.' .' . " OI'Ii I" '."'AIN. NO . . "'l'I'IIl XX'IIA'I' 'I'III'f XYIC.-X'I'II- ICI! MAY IIIC YOIHLI, AIAY.-XYS I"INIJ I'AI,A'I'I'I-III,ICASINII II II I N Ii S A 'I' OI'II SOIL-X IV '."'AIN. II XIII NICICIIA IONII' YIYI IINI, XX II, I IJO 'XOI XIOIZIC I. DOI' IT IS -X IIICI,II.IIII'I I, IIICX ICI!-XMIC IIIC 'IIIICS 9 Raj! Company THE SANITARY WHITE STORI Best Quahty at Rlght Prices lVl10lcQale and Rc tazl I lour Feed and Hay TILLAMOOK OREGON Boll Pl fl E7 I I O U Fancy Groceries T I 1 1071629


Suggestions in the Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) collection:

Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Tillamook High School - Kilchis Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.