Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ)

 - Class of 1961

Page 1 of 132

 

Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1961 Edition, Cover
CoverPage 6, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collectionPage 7, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collectionPage 11, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collectionPage 15, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collectionPage 9, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collectionPage 13, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collectionPage 17, 1961 Edition, Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 132 of the 1961 volume:

,Ulu .-,Q s -el :nn .3, , ' - Jn-:L , ' 1-N' ,. - ff' -If ff' ,- , 3 A -1:-wr- 4 ' ' 1. 'gm gv ,, , , , X ,lg ,. V , -lt , , . , , Q 1 ' , , -fair 5 lr ,535 - If V' . ,, v :M V 'At-'r.+1 Qu, . "Ling, M. 4-f 21" A -.- 1 I ll-vo. .gn !' I Y 9 1 1 r '- ' .f , Wy. ' ,N v.:'f" ' '1 ' ' . . Lv !4.- 'I Y -A 1-1,g,,1d-. N , 1 incurs-up n J w r W . F . xr Q W 'V' 5 Lfif iq-er' Y b V' Q' Vwfgyl V ,K A ,, -- 1 -'24 , -JK' - , X f . .,f , E" '- - ' ' x'7,":f-., .- W "nf ' nd'-I 1' , ,fb x , , V p A , , r . V , v f--4 5 x .1 v N. x X V V' fb , . l I- ,tl b , A .! J, Hf, X f+i""'- ' ,J A. H- 7 'A 1 , ' V -nn 1 V Y -nl 1 - ',. , . ' A ...stain T 'V ,Y , . . A V 'F' , A IWQJ ' .Ai 1 X er "G-' id..-uilll-I .11 .V U ev ' -Th-W?" it .- Aiwa! ' -1 3 .- -1 Sn 9 W Q U My J- 1-if 'Q' ,Q rf - gin! ., 'TW A-'M ff: ' xxx, Q T -" l f ,a Q ,..,, V , . Liz' W- 1 ' 1 5. , : -4 M1 H' Rl "X, "I V, . X , Y, , ,,,-.,, 7, l L-- - V,-r-,-1f"l 31,5513 ru 1- QV 4 . L f A ,. "M -...,, - ' .gp KH in.. - + X Eff, if prank' I 1 'lu' ' 1-A mf .' .L.L'..' J 5-j 4- Jf' 4' f If A f' F . . H ww .4 5 Baa P Une V W V V 'R "" F -7'7"""??Y7"f3'L'E'ix"'F": e F . ..:1"" Ii Wifi"-'f 2:i.'2,-,9V:'i'1??f : V ' .- .. P 'Z ' " "NV, 'ieeqfa - , 1, -"1 ' - f TT "' 'V'1! V ' 'Wg-?5Je'V1Vwyi!Vgiif'Q2Ef-i'z'2:"'u',., 3 ,V V ,, 4 -4-V., ,V V-,114 ,HL V5 ...,V,..,-V, -I V1-1 gm.. -'gy V..M,4-,1y,,gw -!'V'uV,1'.V..- -V-yplrfs, .Sivffnf 'li'-ligilqn-v-pri-':V.,,J I ..-',1,,..-11L.,,.r,,.1 PZ,x'r11:,,-,'4 V V, V VV VV 4 ..4f,.4uL,,.-W, V... .im Lngff4f9,.,V.. ,MI qw., ,,,:VV,.,.,44,,4-.,V,,,,,qgar,24,,.C,VM,:4.g.3 mg , 161.5-,4.. Lu,,,.44..4f4, 44 . .I 45V . VV -xl ""3iQi"'ff1':!'.4 'WWIES-:-'31, " " ' '3?'557'f-' IJ"KR-T?"!'f2-114'Y"-'91-'PeFi-?Qw1Efi'f'-1505 'T 3PfG?c25331?FV' V' V' "V f'f f1:R'i1v'513wE4'f -' 'JLVZI 'L' - ' Vg -11g51l'5f2fi'- ,I wpfqz- '- 'izirifdg-4.-V::wQE.if--.:2.53V:fV.Vq-.insV2egp'p41gs?e44v9".f5fE,54n:p5,f!fsy1? 'v ,fi-gfN::G.,p1-.-ag.,-:Lil-VV'V, H V' V., : -.,-41453: .Mu-L.:T1 44 "3 yL4 ::1VY ' 144 544?.3:V'f.?,?Q4if,b?4,:,i...,yhfn4 '-.-94 -I -V 444 :. -1,441-i.4f4V2l4,-4.-?,'4 , '- , YY?-M. 4'-.,Z:g43f4gF f3T1,,w.. V-5,e '?f,-T,gQi?uf:i4,:4,V:f. ff .- . ,V V . A '..JiQ1-V-" 1,n-pc'g'- n'-'45r1!,h ..-. 4 4.3.5-iugggqf.Ti:.i.::5mf',. , 73"2V1gg,:g1g'v- ,' .2 -,Ji ' ' ' ' Lf':'L?11"'.-leg"-,-11 ..,w-:F:1w - LV 'Qkgilgf1f.f'9fi'1f35f5-Hifi? 1-I -wi . -- Q-Fda '- . ','??:-.,,1p:.4.Q4..f.,,: qfff'-Q., " - ,5 V ,.,g.,,V:.T3.,iV1V-Sgr.:V5i:g3g.5Vv'-V -' . 5 -Vg 75.9, -Aaah ' ' VV ., 'ff . - V: VV ... . 4 , -114 , 135 4 .' "wtf 'az-egg, O 'M .1 ' ' 4 V , u. " l"J . . 7 V .-. , V. , I f I -1QixegV544..4v.f, mg., .15 4, W -- ' -1.4. 1 , , .V 1' ' ' -r in .bq 4 4, . . H" V, .4 V , 4. ,, gt .4 :44 44,443.4i42L.N " ' - I' VV ' , ' 4 ' -. -. , 1 I ' V' 'Q ' ' A f , K . ' va '5fuE.".,f , - ' .- "TLP-A .,-""" .M . N44 I 1 tx . ',L'-QU..-4 ? if ,V.Vf. ..1.'.4Vi . is V V -VFW ,A H. ,fglxbfjfh if . .,F. -.4.. 34 7.3.4 ,-, Q. .3 .T 4V44L4.,4.:4 4, ... .gr -,,g.,-V-..4.-2415, gi , 1 4, , f -- .A P- ,- ' , V a. 4 3. JA... - . ' V: .. --11 -.. f .-Q. .'PPQv.,'.-gs., . V, V ,. '.e-Q, "' .. , ' V-X Vv' V I Vf.VVfE'.n- . .' " if .V'-:Z'cr."3. xv. " ,' " -V. Vf: ' . -. I Eh! ,1-4 . I 7 ,ic.M,.'f,.,V 11 ,I V.j,g4.V5 . '-iw.-. - 'f.,- Ka, ,',V.yV 4.,V49j2-:4:2,Hyg'5QQ9W ,4r.f1 . ,- if-S, 4, , 'Q " ' "'v?Li?5-N 'V"Vf'fi'i-"LlfE?' '7f:iVTZf1i'1-. w ' i5S: -V -2'6'-1131nvubiifr?-illlfflff' -f"'f Q?Y.'f L' V:9iaf"'?21f9.- ftifwnbhdr- , ' ' ., .,4,..44,g 1 ., ' xqx , V 4 .,i4.g,:h x.q:Zs2.'545.!.34im,4l,m. 5: ,af- 4,3 ,45ggg4gV.qi,3Zjq.gvQ-,,.Q47:34.44 4.2 4 . . , V If 1' MQ V 2 VV.. sq-3 'Vff,VVj,Qf,2:1fW'-'mm :qi ' 1525 " g "-5 "" ' . f- . fi 3,1 3S'5'f,..i:',gGf",,- 'ir 4 """1sV Vf. "H 'Y '. VV . f?iVcfK72: V "'?'713V'T-f7if5YY'V, f-1 9251.1v':VfQVfeV'i5v-YV2iE5'f"'5?fa Vi' . A 'JgBWf35f'3f1''fff""QP'V 'H' -f f V -G " M' - 'VVTV Y- VV- V 1V f'-' 55-1,77-fV':1V1rqP5'56" 5 1-.VHl.-Egg"ni?-"?l1x-. hge' ,Vf--" wg, -f?Yff:iF5r7f:1"fS'g -Lu VV , QV. gs' : . VH . -Vp' 5.1, Q V ' NY.. ' 'z, ' '94, - .gf--Vr5V.g,:-'3-,bg-V.:-.j.' 3 'V,,,fyqeggfh1f,.y'V',-,',.-V,ef--4,:r-',',,i'g:gS44,g.1 .4 'fp ,Ave 5:15-f,5?m-V "Vw '-,La1':'.-VwVgg,--VVVQ...gn JV- M .1 ,. Vw-,Shu E, jf-4 4 4 , 4V1',,4uj V.-.414 .4.1Vf4?1gL1VV.4::,.-5 .VQYi3!E4-Vjfg 'fir-,,Lf,I g y?5 ,, .. gf 5,115-44,35-1 5,11 rl. ,Tv V-.f4,4.:4,?g5:g,4' I nga ' V,-. - 1. ' " V . H 'VV ' . .f"f,2.: -. .r-V ',f.-,V:':'3V" V 'LW-.,, ."m-V-...tl-V' 6.2111 5, V ,LV-V ' f s ,aa "J .w JH'ff:. IVV V 111' -.VV f.'V ,4 1 -, ."',-Q6 'V sV,. '-f J-if - f' 1 .L .JJ .. -z'VVT'.:frfra V-2.v .Z1:V.v'. .-:W ..'-V.'+5m' 5 -'f,.V- 159: . c.-wr:-5.1 ga ' e' .11--V. j-, :VA Vw -if-2, 1'!, V, 'V I ,R f-'. ' . 411' '15 Q-fist 'WU'-'f"', I I ,e,-lgfy.i-124-14VAg'P-Q'glyus-h:'E17f,i'r-ff, - fy, QU QQ. -'x15Y'.j'1 '4 FEV-3?Jg "'gggg'.yi1fgyf-'.jV'S':f11VSj.s,:: Lua- .-' - - gg... Q. ,' ,VL. 'V , ,V .. 51. . F?W,1Y .!lG'. -2 " V 1 -,V . , . 5, .,,,V-V V, .',V.-if-V4.1-I5-,5,,I:.V,4V4 ,gy V-3, . 5,,..VIV,.l'yf.i.:4 -:V .fm 45. - 4,-zllgw 4. .4 .V., -A132254 . .,--3,44 ,Vw '-45, 11 'w , HV,'s 4.-' ,4 ' , g . 1 f3pfV5'Mf,:V'gV Vs,air-gf-,Lf5,,.V'VV'--',,',r lx -qw 3355.93 5,351 QZQVV-qifxf-4-gfBTfgL,i'f. -1'5.ff,.Vf,V:5---V V'-22. -.1 .V. ' - V- , .1 . V V . , -. 7 V rl. ' - --A.,-V .'1'-:- - '- .- -,-.V - V--.., .- ., - ,.4-4, -.V -. . ,, Y--f'V-51. .-. ,f.:,V.. , rw. f ' ' .- fx. .42 ,-Txff if V"--V V f" ' 1, Y ' ' ' - ' ' 'i ' rs .TF :VL fxfr- -Vr -.',- rig-1i'+6lv-'-"'4",'g32jijA'TVA-A.-6-351 hhfxylk'-I f-ML 'gjfsf' '- -dw ?""2?:..f.Vw, ijmufs- '5L" - -3" '. , .Jil ,. '1'f. 'V f' ' 'f-1 vb " " " 'U 'f',:s.:+-1--1.1. 151: ".'-.V'V"-OH '.-,fmkyefr '-5.3: 5Y'Sf'x.'."r1i.-P fi?-V - ' :RHF-" -VV". Inf-. '1V -V-VZ' "if'f,w' ' .S-'L' --ri 1-. 4. HW. 4-'Hi 1 -viz, " - - ' .VV w V'?v.V1-L If VHV..-+1-?'ff'W "'-' v.f',ff-1,-an-x V 'in-'V' wr Aff' - '- Vf half, saw" fr wr Mr, 15.414 ,Jw ,A My 44 5, 1- , ,,. 4.4,r .lgi 45, ...QNX . 4.3 .1. -.y..,,,..l .V,,wi.5, px ,4.4.q.,Y . .,.,4. V.. 5... Er.. ..- iffy 1.54, . ,W .:.4,. 544:41 4, , yy, ,gs gn'-.-' f'.4'.Q3u,v- -- 'f, ' 2 ,.f YV? p :I 1' Img- , 1 'Q-,144 M-15-Irv-. 3 '5f"f11-:fVV!z-.- ff ' V . 1:4 -'1 4' mb 53: ' " 1g.Z,3if'-E51 V -,-In-.Jfffa-,grf4.V' -46: 4-1 2.10 3 - V V .Q ,, 55, V -. -Sq - 4 fa .4-V ,611 V,,, -4 V'- ,. V, ff-.1 .-f. fy .QQ V Q 4 1 .r, 1 . - ffff- 'QV v.-a.,, .415 17'-ra, f '.4...::,- V ,7, -fl 54. --55,5 - 51. 4 1' ' ICH V,V'f.J:k., V:-.V fr.: ,U ,i I VV,V,,-'..1..n ,UV 4 Nypfqffgqj-5.1 4,44 4,4-, V44 V ,V k -'ly ' I - . 4- A by .f.,,1 1.--,J 44-. '4,,.'f -4- .4,z"1!41 :V .-0"'.,,,.V,V . i' V 'f f-1-:VV 1 .- 4'--wif. u'--- -- -- V-V ,r4V gs. - 1-, V: .V ,V V 3 4 f -rf. ff: 4 ., 'sf- A M," V ff' ' -'iff' V,: .-Y:-if A n- - -.S if fx ' ' iV 1s'3'V?L-:.'1f5g-IVV N.-f,.?v.+,.V!A.'wV 41,21 'ie fff."':fa'ff VlH,"4i-.-QQYHSTV :gf5:.f1?'f,-ifuf Us 1. 'V1nfv'i-.' V..:,.' v-gf... 11' Z'-1 1- 1---'-'-V,-., V.-if-.'.-fy - -QV I--1-1. ,V f ,+-f"' 2gE4:x'.V.V V-fl:?'.-rgfeff sq Q.-1' 'VV'1+-1-1V.iL?4jiM?.. .:f..g'V-:.:,'f.'V: 1:-VV Y i? -V rgggvz, ,'V -V , .Vs tV. 4 ' V :L V f. '.. ,- - '4 -, V . fV'-,P-1. .U 4g,Vu .Q QA14 ..,g4 ,y 4..4u-r .4-44 '..' ' V .wg ', f 44:41 ,V.'-'gr 4g!-2,2 ,figji 4 .V T' 44 'g LQ. I 4 45 . .gg ', 44.4541 W f,g','- '. 4, 4 -. V 4 V.. 4, V 44, -x,,'.,.' ., VV, 4, - .4.-V ,314 V4 4, 4 , .V-V, ., V.,6- V p: 4 4..4,V..4, V 1, ,ww NSAUL. . qw. V 4 4, 4, I ew... .345 , ,im .3 ,4-1 'JIT-,049-' ' ,V V . V+? -ix' s?.W.!i.-f,V fi 54' " f 95- f- V' ' -5' V+' :Q L- V92 . :NV VVVV-V-'+V' ' 4' Q31 'V 'Z ' V- - . .V we .V'aW'v'i,'VV--'-V"'V'4..17,,. QQ! : ' ' ' .. - V.-1 V. " -1.fV.'Vfl?""'. Vw.---2 f3" '911 -'L 'HP Af , Nr" '92-Ms. ' 4 RQWQ, ' 1 t . ' 4, 3" V ' 23" 01255 NlZ'f-'.'f':1- E' F-MV "?:3:'f5Jf 'GF' 'AV a a , Vfm . .'5IjU'E'?'f4L:lf'fvL: vi05a'?'.7."f .45 '57 'lii-9. F- .. V. xiii" 4 .V' ' " " ' lyk' V". ' 3, ,. ,W Qi? N 14 ,4 g,.s3V'145,Q:jj3fV, in , 4 V44-1' lf- .4 599,64 .x 15 :61 41.144 .-.Si ,- --f L 41 , ,-4 4,.:4Q'4s,34'z,n5J--- 'Qfirj.'.L-3.4 ' ,L,,.f..SWN4 . an df,-V A 4 JV4 , " 4 .. 4 41.4.45-'E' gg 4q.-WV 4- "V,-'L + """ -4.1 -V 4 4 - WW" "5"q.4H' - A ' xr, . V- "W if - , Lf if "V- ' ' -J-2.---MMV: 1. - eV. ' , ,, V -4.4 . .ag-.1,vv4 --, . . .sg 4 4 . -.-Vf' V , 4 ' 5.24 .1 4- W." 4,',4. ,4," A 4 .4 rj-ggi LJ... 5143... mimi . , .. , 34.944, 4: . . War., .gt ,V 4 -44 i34.a,:g4xra .TH . . . V , .V "L,--""' -2 av - ,:-. -. 4-Y: . . 3 ,.A Q .,, : I 'f :,-5' ' , P' Tmfx V 1. wifi 'V -1 . 'WS' ' -'22 ., .-if -,".'5T?'2-5V A . -.4V,4 4, 4:4444 ., A ..-.4 , ,Vx L44 4:13.54 ff ,V Z . 4. .4:.V Tl. ,:. V,g . .. . x , If W.. fu W, .g,'4.4,. V54 in -1 I .V--4.,.rg1,1,V - .S4 513.4 ,444 ..4, 4.- 4 . . 4..- :.-Q .4 4 4 .H 44,- 4 , .f ., 4.4.1, . A .J , Q4 n ,if ,,, ,S . .x Q, .V ,hy .4 V. .','.5f'Qf3 V' f " - V - ' -'T 4 ' f - -HV" ni ." ' f' . 3. " ' jf . : 7 Iiudif-"5 I Y' 4 V 4 4 - 1,4 sd? , .,,, ,V,-,.-- , ..,Y4,.44r.. A 4.44,-'tl' 44 5,43 -,.f-G14-, V,'VV,V',sr4f N' - V. - . -- -L ,A : .'- 'V ry.. - ,VV xf '1-gf:-.J s. V ,.f'-.,.,' -" . V .xv .'-1k9'- .f --wl:'.!2-q1.V 'H' - 5? V1 .pq . xx..-W.-. . 4, Vs" :V V - 4 .5444 4: . .,'4- s-f'!Kig,41:g',4,4 . 4 '-r-g 61 V apk niwrw Yg4f4 A 'Yr ' fy-, ' ,,-:il 4 V A , I'1:Vr.w V V, , M.: V, V 1.4. V .V 4. .V-3.4 .' -- a." V ,. mhz.-e-.1 , . -.MQ1Ldi!f4.: V. Vp? .V - , -asf -.NV VA N . ' 'fx life.-. x.f6L'f.'.1x35a2'w V fm ' V cliiaa . . P emo! Mwk Jain ............................ 1 o o 0 1 c 1 s o 9 Q 0 c 1 n a 0 0 0 I o 0 J 0 0 l n 0439 igr' .x-I 1 - 41 Tiff' 'I ' .7 -F! e' , :gig A i , Mk, I ' -' Th' f. mfr.-W, " iw! 118+ f A. L 71 1,'?f,'1--55.3 4 fxvfhvj . .I - 2-'f?'f?2f4'4" . Q1 , ,,-1. 1 'LA-1, . ,jr ff.. r..-,gf . Q nf' , .I 'ff ,rv-4,.,fgf4:a, . 1 Q LJ, .f k5,..5j,Qgrg,i' - ,' I. I ff f " 'r ', n .- ,, 1 - wa " ,'f-i'?As'.gi-f'.', - .f ,qw ,V 'hifi' W, 7 f f"A1- Y I ' . Il I , rg - ,, Q 1 5 . J , fa' f-an '1,f:,',y,g'g :acl ,' .-I , V 1 1, . u I -xi ,JI , fx.. .g fun- ,. 3' 4 I ' . ' .f - lfa- :ve-f"'f2e"ifA ' 44.-. ,,-., , . -. 1 V ,ww-..-1 L ,I I , ':, 1' .-,,,' I ' ewgrfg 'f 'ri' A' fr ', ,-'ff if"-' f.'f'.,1b" ' V.-. ,Q-b I H- -W I -4 . ., ,f. , U 'I .-,gal .w . MSA' 'f 'Ag' q 1 ' F ri a lf.: fb ' ' a.. I 'h -' . . rf nfm-f' 3. ' l"'f" 4. . I , Q, , - f - awe, 3 f , ,f'v ',-, ln.: I' :gui - lv.!.f. '- 'I 1 f-"LQ ..' ' 1 I' v rl 4 H . f .5 . . 1 J-ff., .-J ,ij 5 gg' ,u Q 7 'ff' X I ,, 51? -L lin. 'A : .4 le . " 'rsfk QV- 44 LV. .f- - I 1 ALQL gy ' 'f. ' ., t " Y ." '.-r,'- J ' - D 9- i , I., f 1 if ,. , ,' I -". it f ,,, -.. , 4,4 r A k - ,, L3 ' .A - .sl . : , . , , -, ,iz A . 4 qv. Q . I 1. iv 1.wLfI'f" i ' W " fi '1 , ai' F -' .v f , . - v g 'I 'Q 4 'S ' x 7 X 1, ' 4 i 1 . I ,S ' , nh' A J 1 ,K ' ' ' lfliff. 7 . V 1-I' . f 'Q H- r Q 1 1 , L ' 2 f.i':ryf-..-' 4,-0, K -.flax V77 Hg :W V W-4 . ,N -'- -'il - I A : 1 . , K -5- vi " 1 in 1 K , , n , , i MQ, ..,.k,.,.r,,x,,JE,,J , , mmf g. '--'Q ' . , V fi Lf ,f, f- 1 ,,.,,,..X:.ff H- l , . ,, , f,...J f . -.. f- f 4 . . 1- 1 ,,,, 2,F,,, -,,, NN,-.MA . , X-,1,..5Q,n X-X ,,.- ., . ':-':.2ff-- . . ,, ,,, . ,,. . , , - .- ., , .. , s, , ,,.-V, .. ,...-.- . , fm-1.5. 1 M- 1 -Efgxggfygwg ,i,g,3,sj' ,sitngiu ,-,,5,4,.., ' - av' : 2: - .' ,Qs .' 15i,F,i:--b:.,. 13: , 1 N Y, wb 'UW ..,.aA,::7.--K-H. nf Yflyi. A . V- gv Xb 'Q ' y ' A . A, Y, 5 Y 11.44. ' ' 1 4 'i - f'1'. ."1"P1 . XA ,Q ,.5- 0 ,,,5- mf K '1 . -li .1 ' ,, ff "'..,' I E , A .. ' 2. ILLE 11,2 . Y 1 ' " " 5:fj?fwf -wg.. " . 66Z2Cdf207fZ . . a friend of youth . . a Christian example . an understanding counselor . . an outstanding leader Your kindly patience . . unhurried interest, . warmhearted love . have won you ' an honored place in our hearts. to you, ELDER SMITH we dedicate this book of fond memories 7!ze Www A'l 'X ' Yr' s? J H , A -4.,.--1 "" M A-,,,--ff 3 1' f S f lf - . I-:e.v1Kf V- L. l N ffl 1 ' r 'ii MB 1 is qu!!! pl! -pl!! , Colleen Sparks One never knows, How far a word of kindness goesg One never sees, How far a smile of friendship flees-9 Down through the years The deed forgotten reappears. --E. Guest "Kind words are the music of the w To those who have helped with the publication of this yearbook, I want to express appreciation. EDITOR This page is sponsored by MR. Kr MRS. ROY C. SPARKS orld. 4 ' I . P? 'A "'1ff.. 3' 1. .. ,Ag-, 3,1 , E ff? ' lf' ' .N 2 144401. 8445104 ll Carol Mock Gabe Romero xff . X U ., MJ- " ,,,, . .. .. .--in Brent Yingling and Ron Rosenquist This page sponsored by DR. 8: MRS. D. R. MOCK . if ,. . N . - nf 41f?l1"sLw5- M-7 1,-f . - 4-4:3 fr. '4?A+fJ.,g, .. 1. H? 4, 5 --sg If MT Yu' vggllj . -' 34415 f,zQf,wi , .- .1 f'z'5Q:5 -' I-"Silva f f " ' - . ff?---gffrsif-f rf- , z 'wav ,.f - . , L: 1- - -2 ,div-sga-2. F ka ' , .,,'+ H52 7 fuk, I R I , y H l .I ,J I fl lv M x , + 'ip X MM . 44,5614- X -,, X , ,, .rlf " A W f ' 5, - , : , I-L., -1 ""2 ,ss f, . ,L 4- sg 6' -A .. .-1. I , .,..-J.. j..,,?g-,1'q,,,-1 .f , Q, -1' :J 'waz-' . 1 0 ' 1' 'ni ' e R',.!" V-'rl . -. .. W , : ,. 55f5f,, ,g' , .L ,,,w qw , , fda "'xsf,f.f 1, fy --s -, .fs-aff 1' .r 9,1-F "'-"' 'f-iii? 2 .4 ' ,, :w ' ,, -L ,, ,yfyi-.',x,1, 'ga-.mf-'gjfaiff 3:5 'rg QL. V 1 11 rf-'irfff ' :ir a:4:+3'-QcAf5..f2Q'?ggfe'2.1fs fferfesf' - ' h F, QI' 153:5-Q7..-23-5i'f5Jf9,'?,'gg:.+3gEsig:iTifg,1':5ff?-'flf ,ire Af' - v-lr -MQ-..-fsgiriww 3. H'-'ss- - -rg'? .231 4 " " ' ,-A.. -- gg'-725215,-.' 5123:-..,zEf Lim -,,.f,. xi. K s',',vigbjg,:':1' H' 9,-. 6 ' lliksg PZ if f -, XA . I 1 f Q ., 1 ' J., I' ,31 I 1 sf 14. X ,f J sss s 'L , Q' X' "fi , . 4' 4. ' is- fzhf., if J. --. If-5' I ' 'K' Q". 2' -1.'fl.h'v HS4' jg. 1 x 'W , ' -f s lug: We!! This page is sponsored by MR. AND MRS. HENRY L. BRUNER p . l I '4 Manga x . w 'l .X W ,II ,Q 1 iff" " ' J l A l . X! . V t 1 I V I . 'xl ' V, w - V ., I-:gh I i' "!A w :A - -1 ..!, gli : ling 'gf w , Y M, If , , ft' 14 Ecard The kind of education that our school has to of- fer is different from that which can be had in most any other school. It is the plan of Thunderbird Acad- emy to be an important rung on the educational ladder. It is our purpose to give a thorough education in the regular academic subjects, to foster an appre- ciation for good books, good music, good manners, good work habits, and good minds. F urther , our school purposes to help the students prepare for a life of service to God and to endeavor to challenge him to the highest abilities, that he may meet some gen- uine need in the world. More than this, our school has for its aim that of aiding the student in develop- ing a Christian philosophy of life and a' positive faith. - -G. E. Smith THUNDERBIRD ACADEMY BOARD MEMBERS: Left to right: G. H. Friedrich, D. R. Mock. M. D., J. E. Young, R.O. Stone, J. P. Middleton, L. R. Rasmussen, H. T. Bergh, R. R. 'Bietz, H. W. Dunford, D. O., D. C. Butherus, Chair- man, Glenn Fillman, G. E. Smith, Secretaryg Frank Daugherty, W. H. Blacker, A. L. Peterson, H. L. Bruner, J. L. Weaver Sxnglng B and N amute Band V ,- :"' Y N -- ff- M A w F 1 .. . ,iz ' 11- - :J . -Y' 1, Egg! ff f - - 1' J- ' ' ' , k WLS? gi 'V ' , .- A :sf-a'--45 V 1' 2-1 - ,, , me-1 . , Y':P',1., - - ,r - : N U-" x -1 .' ' A -.f - -4:1 -by i g 'vi ,' . 2 gg- ,- . - Sq s.Ab1 ' vft ,:. xi-fig 4, J -','5 55!:7g::V.1.. !'nq: "' H"' . Q A44 Q' gf' 'NI' .'-avi. '!if!ff- - "-WT 1'- .z - UQ ,., ' V , '- I 'g.-.Jwi 5 " ' ' H 4 - ' H ' an 1- C ' '- A . - uf Q ' 3' 1 MS. -H" - - - .. - 195. - N--15-4 . -A, , ,I I I , an .N JL' I M - V A A -1 A' ' " ' ' if . I ' -' , .::. fu:- ., Y.,., r,-xg , l..Z.,":. ,,,..1V,32f-.17 ,Q "E-'Q fjgqf ' fff fu 1'T'iI fw. '- 'f' . ' fi '-.'.-'-P' '72 f- 'H--.:,gA,, W Nbr, " ,Fwy H .- I ,lg K ,J ,. , ,.n u,, - -W..-J: - , -- ?""y5-,fl-".' ffl" . . , Aqwdlf rf-1,,Q . -,l .f".'f,, ' , 54, f' '-P-'izffbrq w ,,1-- J,- ff.,q':f , I, Q- L,.Q,:v,3i: 1-v-N,lQ.',r'.3g,j, 1 51l'?gvE.' ,f - HYA25:-',Q, -u 'L'59'X.' PM f D1-Scu . 'Mg'-'-2"-3.4 'M-'i,+':.f7 f: :V A f' ssl -.5',15:4 . PM ,- K . , on Group ,pf .,.- Z -' life gag. 'rl ,. ,wi fu 'V I 'i-fi it ' Q I .in 'fha , H, V 2 ,AU ., 1 i .5 A, V. A -L i--L ' 2, ,. wG5.- ' ' ' i . , ,U I K. I .nl 'Fi' iiflfx ii 1,7T'SQTnY'ni Meet the Master - - our never- failing friend--who truly made us the happiest people in the world as we made him first, last, and best in our lives. We are thankful for those teachers and students who reflected his life in theirs, and for theievidenceof this influence we see in our own. We are pare - pared for that moment when we shall meet him--Face To Face . . W W 141 fgenzaifm Mr. Vander-Mei, ,Sponsorg Ronald Rosenquist, Leaderg Carol Mock, Leaderg Milton Prout, Cho issteri Linda N els o n , Secretary. .Zncf Sandia, Keith McDonald, Leaderg Mike McCri11is, Choisterg Io Lynn Gardner, Secretary Dick Parker, Pianistg Christine Higgins, Leaderg Myra Cravy, Secretaryg Mr. Van- der-Mei, Co-Sponsorg Mr. Chadwick, Sponsor. T'f,2?'T"' V" -MV A MVB., +'r':1fg-u Y" '1' , ,1, ,. "JJ-i:A'ir' 'Ns ' Q gi ,' ' 'ff I , L , xx .gb V:-F, ftrgl I! 'Y 9 ' 2. w1.'-"Wi" ' ' 1.-p .,' 1 :',,. E "J-' --A "Raw rv, f. E .S -- Q -. lf, .J V--H H1, xl Elie if A - ' 1- f f f, ,ri-54- Til, ref 1 - --Q. -mmf we . S ' 2' , " .-Q: .f N "N . ,N .W A --, . ., N F11 . We S .. . Q 4 av-r'f'e -..iw . 'fn . r- if .W - we- ' A Fff 1, .Vg 1- " -, 5 ff ' .. , 1 f f' 1 if' 1'2 1 ' 1 ' if -M -4- q :Y L., Q gg - - o it - 5 Pg' f - iwgzi. -y " 5- V' ' ' . N' ' "J .' .f,.r-ifl' ,RFQ-,ri 'sfi ' 'H f . L ex 1- if 5 1' f"yf1W Tn 1'--' ,1 , H , - f-",-'- , wif' .X fri 1' " V1 I- zu J ..'.,' -Fel 11. 'Q 2 fr ':, A T-, - th iQ,J,.'1i.5v,:?agQJ--1 5' .- it .-ff' .Li 5. 1 hy- , . 4 - -1 K Y : - 1. :,- ' ' ---V -1' f 'f 'L-5 , 'I r -' Q.,-, --,gka-'V vw - , 1 5,2 .Lv A - S ' -7 ' -31. si. , , In , X..-1. , , . ---Q .LLLQ . ,'fm?V:, 613.1-15 ,-.Qi r ' , 515512-fF'3L A W 's I ' ' -or M, f'H":7'7- 'iff' .ji 1' '1 V VTA' "". 'i"-- 1- w ', QQ 12 J ' ff 4' , ' QI' 1' , ML W A' "AC-I w"'X,.f I "- mf Seanedfaf Sponsor, Mr. Spenstg Pat Horning, Secretary, Lewis Nagel, Leaderg Sponsor, Mrs. Anders, Bonnie Jones, Secretary, Mr. Stone, Choisterg Not shown Judi Wild, Leader. 15, u' ' B' f . i . ,sq g.,,,:::i '1,,1.,., x '.'- L- 0 1-F1 ff-5 .. . . , . . A . fp: fu"-' -'Lal' . I fra -. - S vi tie , 'G ,, . ., 1 ,kjfegjij . ,, 4 .- .L ff. aj , .I T 2 f Q' -ics? f1f'a?s'ffffi3 Q. ' ' Im fi, , fa'-1' . .lohfflzx-a A' Qmd.-S Carol Mock, Leaderg Kirt Hunt, Leader, Mrs. Dickerson, Secretary, Christine Higgins, Organistg Mrs. Rosenquist, Sponsorg Della Martin, Secretary, Mrs. Horn- ing, Sponsor, Mr. Severence, Choisterg Esther Ramos, Pianist, ,'Ann Hawthorne, Secretary, 6261! Week of Www Elder Rebok counselled with a number of students clurrng h1s stay on the campus and he started our W e d nsesd a y Prayer Bands in the cafeteria. ,f S ' Wewofffacufw I 1 , 1, I 1 I -,,. Elder Walters and Elder Jones gave thrilling andinspiring d d aw us closer to Christ. Ia lks to us, and helpe r W H , e W ,fa 1 N L r Principal t V 753111 ,, Facing Life "7!1e 3 ' " me alle Zamake lfnee ax-bieufnld Elder Smith' unfolds the secrets of good thinking rw i Elder A. I. Anders explains the 2 Prophecy. aoo-day Bible o -n ,-M. .., Q ,, W. -x 1. .1 .qtwfx ,, . 1 gif. ian' JIQM4 ffm 5 ' 'Z X7 J' A 1762-1.x'?fD 1: I x raw -' ,. ... .. we nf- .,A.ta+, ,,,-'1'.s1-L-15:11. , ,gy -- W V! v-. 1 - -'1' ., rr, YW. :N .-T' l .Jr 5 gf.. :'g,',',f:'.,. ,- . ,HW 2-+ u.-H P.-yy, ,' ..-1-.. W, I, . v Sag ww mm mai mass s s was mn mums ummm wma mm sf. wmsgaw-5 v ms mfs my gm Q. mmm ye a mn x BR ms., ss mms me a ss a ss a -.!f!'eWf4- mm a ws ms was gms' MA ,NET ww Bfvss 85. My 22 Em Maw ms sf ,M has -m E , as si HA' V E ss ra' iff S8-ta: D sf an a af as fe nm an a us mn ms uw S in 5-J? H? swf ws a ss ms mama ummm msn ms mam sms ms QE? ws. ga ms s na nm E was QB-- BW HBH ss mam sxiisms m mn mana mums mn a nm was mam ways ummm mama mam 5-mn -mv-'ss gg mn 54 any vu w ss ss x sm ma my ms-L naw ss mms B ss a E . mums am ma wa wa mm mama mum ,., gas.. Q, f x, B num ' t ,L At.: V an S, . -, . ij, -Q R l A N A A ' ' ' I, B h p q:..,fe I . ,JL W Q' B ana., l B -- - T 'ffl ' 1 B- 1 .N -'- - f A ' B P iff' v xff. flu ' " ' I vu 4NL1"Ti " "' . ' Q ' 'sf' E33 E' ff? e eilli' -, B X. , ' '- .:' fl -- B' ' -W . f, e.-15' 5 . , A sxtf- f ' .- . D vb Q 'Sit at-TP A If Yfiguxii, Sharon 1 fm A L 5- T N fe' P ,Y 'L Diana Baerg Ruth .-FT!-' --4 N l 'Q A Brown B 1 " X., X A Ernest ena lie ' , Bla k Darlene A Charles C ,...'.:5.X p E Bennett Judy Bishop T S' ifaw me B tPi A ' fa: g B if l .54 -sg -If 1 B ' :MY "" " if Q57 V 1 C A N fx' 'lf f ' .K V - -I 1 .W ---W X -' .I iw- J. Q , ui -me X 5 .- I-fax. , M 1 I Q 1- 'J 'Z Il' M N' J ' W. lz. -c. ff I A ,L , f 0 " ' " " .--- Y , 5' B B Be, .d Q, ,, "' , it at A Pat L B J ge" l ' Donn Cash ""' "fl ' ,Z-11. ' ' 1 a f ' ' f X 'I Christianson Vlcfof ,Za l 'B A Stanley 1 . ' ' N ., -' Canoe Janice ' Sandy Caylof 1 MBU M, ' ,,' in-,' x B y ' N Campbell Lance Caylor ,. :B A gf: A S"f2f,L: ' ' fl -'--fr " mfg" h , 6 C Campbell k ' ffl Ry N, B g,, A ,ry BB -g XXI'-'lj BL his A A 'M A F h AQw,lJ,37 'T?" I 'Law' :sf X -,, Y ' V' 1 V' L A fa.. .' 'QM ' A get 1. A --- , Y 'E 3, I . Q ,iii di' txgllr ' l E 'Q-.aa ' a ,f v 1,3 ,... S J0hnI1ey f-'l M, b gif! 3-if - Fay Christensen ' WV. ' 4 'B --- 'T , f ' 'A Carolyn up ,JB BBQ I if - if Gerald Dotson C1 R . ' 5 H. X ar Richard 4 ni patsy Dodge C 1 I oo e , 1 Y Gloria De 1 A ,, -9- ' f Crawford I ' X-:EJ 4" ' -' ' ' is 1- . e M ffl: ee .A S It-7, w R- - g.xs""'a-,Y B, J, V 'a --- X ' lg-. . .F cw, B . , N V. " -ff' ,N ,l1,-i'- 'B 1 ' ' "" wi' -5' H -5 X - ' N 4 -.,, B -YA A 4' 5: LQ ii? Beamce 4- X I . H- 3,7 V gg, ,ig Bob Evans Tim Y i if J. , 'ff 'U ' " ' Gardner h ' .1 B3 I Carl Fis - Irene 9 if Victor Fnday Forsyth Carol Friedrich 1 4, pe: K A ' ' Forsythe I as , Bt B - A, J, nn ygvs 7u'W- L- . x '-C' -5 kazaa fl- B , iff y ' B 1' A f 5 - :L 5 ' , Bob g. . A -Pie B 1 e- - B Mme Garrett Don Y Nl w V B. ,ggiv f. p .. J' t' Joyce Magiu 1, x h ,J G01eY A L Se""'7 1 Jasper Darlene A Anita FV Hixson Pgt' ' Huckaby ' .fa 2, "' fi Horning 4- .5 H T'-f'1"' ' , H .p f Gene Martin Doug Mason - ' lk? .1 he 'An'-Q u ' 'i :L 1 K Larry Miller -A x ' vu., 4., 'v-. wi, . N , . 'K .' U' X4 f 4 , 1 F sq' -I 1 Gary Payne -.",Z' 'LTR ix 1! Ai " ' '.y- Keith Ross 4h - -W- 'N John Walters V, N Joe Young q. 1. 1l,mhNNTNk TFA. -Q. E ex? A ft. ,,. , Wg. 5 x ,N Y L.- 1: V' V- P -- 7 1 il " ,D K Xi' 15' T' " A' 'I 'I 'C' ' --T-'L-fp Wi ' V' tar' . V Tom yr ' . .. Mitchel Darren If? Monroe Mime Mundall I .. 'V fr ' 'WA ' rl? P 5 - 'F A- D .1 1 fl '. - 1 'fl .,.., A., Daisy ,.. V' 1 I Q V- Y, Y . J Peabody James A if Popp 'A "7 Murl ggi., Poynter IT, 'QP x Y H- " - 'gf , :FT 'T' '11, 1m 'F r . N, fa y fir w - .1 .X in ' i .-WF, x ' -- Kay lf! ti ' Stewart Gayree , Qi, St m u P Donald Stump Tn- Q ' Q- . h 5, . I , Q7 NL- Diff ay, Wa er Grant 'f Wesley Charmayne r... Weed - . rr. -' . PI ' fi Q '4y'Lp43uV h'H:r:A'V4.: I ,QW i xg. y I "st VI' - , yr.. - 3, -,fr fg' Xtra, 'X .V it .., fr 4, f genry 1 inn- 1 a appl Vicky Kahrer Kathy Bolton Beverly Dunham 45.9153 1 ,X . by - . , . ' 'h ' -:- ' A n . if . ,R at .5-, 4 -P v I u f' '- ' 4 'V flat ' 3-'fl-3 7 I r "R bl 1 1 cl "xii, il. ' Ng Wxlif, ' N X' ': XR ' KA Q M '4 i Sh t 11.2, 1-1 3,1011 r ' . Ohl 1 Linda , P Nelson Lrnda MurPhY I . 'X U T -...FYI V N Q rj xr 14 . I xg fr' P 1' ' Rosenquist AA ' Reuben Norma Romero 3 A 1 . .Nff1asf,iQ Prout ag I wir ,,.. A W ., P "'f 357 11 , 1 z.. - f,,. I k Q M Rv. .fe . F3 -Tri" "HJ" X fl -,-. ai ,H , ...ff V' , . .vin 33V P Donna I W ,V , Walter AA -',. A Ernie Smith Carson Turreu P' 2. il " " J- ,S -xi. 7 in I . Q '-s A I- 1 .-3,131 ' , ,jf-4 Affair , 'I I 'T."'. 1' V ' ' Kenny 'YT Wright , Q D 2.Vi.d Pete Whitaker y - White We I." X '51 V7 V 'f'-To if 'fiiff i . Riff' if 157 r IN, - - ' T7 ,Q-r 1' V -1-ir: . '4 '- f ,. V' i4',,1'fx rl: "V A y W xfg Carl '. ' Mason Donna Len' Cave Joyce P olk 'EV' if 9 -r ar Sf' . 5,4-.N . W Study Hall Supervisor Ass't Girls Dean "Shh" or "Quiet Please" are often heard from Mrs. Thompson and Mrs. Weaver. "How much .of this is needed?" is often heard as Mr. Cowan helps his students in Chemistry. Physics Algebra Chemistry a-,,., X Study Hall Supervisor Home Ect. II H3 c Q i lg 5 1910! Marbogy '7ew!w1 all fbuwi Rigid. 86313-F 170 ' 191' me Eco 1? O . 01108 6 016,123 S Size! ami!! Ma. Popp a fbeficale 0 I 41 M WH-41 Wu U1 Bl' .lm WK wwmmm 9 'MM M W 1, 1 VAX .fl X 1- :X-N . v n A..- X A, '5- 1, - R-Y r' , if F4 5 , . I Bfcig 'T M51 E KP MA! J Us v' ' xv ,.,ia-17-717 , 1. .4 .- in - :fy uw". A J 'r -S fu t s' "V" 1' I 'jim ,-1, fp ',,-.W w ij JL I , --172' Y , Y d .""f" f' N, 1 gif Af' - x ......,N V 5 J, mga I I x 1 ' Suv' M . .Q y V h X. ' W3 -, ,f.,....,- 2.2 lp I I KVM? In R 1. . N" , W gill., -V 'gl -' , 1 ,A-' 'Ph--, 4' ,- a. " HMP g ,W ' ni k. YF lugnu n-'X ,n ',ll' ,nl n , a I --,Quin :mln uuu",a n-ni 1 un 'nn ul' nun sl' -un ni' .1 ,L u . L .h u --. ,n' urn -n .N 1 .,l ' ,Q f nu 'W nu 4 n n in ",nl' lv,' ,n Q 4 1 x., H 4 s 1 u",0:.s' 1' A ,l nn. n'1n,n, 5:0 --, I+ U -,vw oo 'UA on ,a ro, ' u ,wr 9 ,:' .I ,.. I f ! ,- - ij .4 ms ss-gsm ummm-gp B ss-mms-ss mamma- nm-mmm mam mn gs H E E ms mamma xmximnmw mama mama amass a mama msn mam ms mn E Q E ss an ss mam a nm ni ss a ss E B Fl " sg a mq ss ff A ' E E Q ' gf f , , . ss n ss . ' nl ms mmm - 1 J..-Jlfx - . . W E E ,W an ' ss an w, B sq - " E N E ,Q E , H E H wr- 5,5 ga' 5 4 H H H W ,tp-Zfj,,.!1 M 2 H mm: -1-4 r" ,.:1 .:. :.: .. E gs B -: H-av, -- ' - - , H H H -xx ,mn- ,., ' w ' H - ,x, " .41 Vt, " '- ' "' ' L1 B "if !f! "- E B E ' fm wfmi ' Q gm gm H H H Q :ga B E B 5 MY 3 :HL - ,f S5 5 Q B H H fm ' if , 'jf , ' ss K-X ss N ss E x X :aff .:. f ' P Q- ' if ,QE 2 E H H H 9 Wu' ' H W H i -,W lv QQ E E E 2: x ,, 'ru - xx ,Q , nm 5: , S ' :-: r .V 1, gig 555 f- ' -. H Q V yu, ,-,S sk , sa x ,.., . ,,. I f., is ss gm -.- . f mv- . gm, HB X3 - . -1- .' - ' nm A wg. . H V K .. . ,.:-.:.:.:,:.:L ' , . 1,7 X. B - ,Q ' 3,3 H. X 'V A 314 uw gl . ' 14' '- .. mi , 'Si 's: .+.,'1., ' f':,:. 1 '1- H 25 -if H . Lf' tif" " ,V , N ,fl fQ f!'iQf Qfl H E QE E Y V .' . ma :- ss na 5 'J r Q. ,1 n a ss . F I. ' B SS B SS B SS B . H ww -. A f E E . -R, W fi A " H ' '--W' 71 -.1 E..-:.: H H - Q s m 1 Q B - . :qfa5:ef.:.... ,f' QE - W , ' '-if I gsm 5: :5: ,E-:,.,.,.,.,.,., ' M E my -- if if fIfIfIf...i7Ei!T"2ia. .Q.f. E . W H E W . ' ' 1 - V . 3 - My 'L..'.'Q-f:f:f:If-22:5QQ .Lf .:.:1f ' B' W 5 W if 3 :.: H ,, . SCDPHGMORE mn msn mn ms mn ,,,m,, meme ' msn mn ms ,ws 1 wh amass mm mwsmn, B B xmagsm U E " mu-.ms www Wmqm .M, .. Kms ness mm H ,ww ' sm W 2 xi i x ,y x E wsu 'mn ss an w mf sw-. H H3 was H! aaassg an an awww nm san my ss ms an .ss na ma me ss an wma ma mam magnum mass amass .wif an ss an H mam a si a ss a naw mga mammva BBB!! E E H N W mwsm www- E ws: Q E W BQ Nusa, ss na wi ss ESQ. Wd HB4 mmm HW Y 1 .I -'QT5,..., 'A ' P A .film f 1 QQ- Qu l. l .M fwfr., hh, in . ' ' - N ET : 'N 1 , , ' " ', up L-. , . X1-' Ill? '+- i 'M 5 35 l XX' 1 X, S-df- ,I " "' 4 - ' Jac. " lx, , ,,, lr- 'V , .rf ,f C - " ' 11: 'J :JA ff ' ,. Nr Jf ,. ,' X F ,mf1G4fl2P,..AA ' ,fi :?.r'r"L W , ' 'LA ,-'nv-T' l N, 7. ' l 1 ' .,,-.Ch n-LS! 34, ,J ,:Krn.Q, -i , , Y 43 L 1 , 5 f' f fx .. ,i,,. -'vw-am: I fs' -f-4' '-'W-1.1 Q , V ,,5jqo.af5 ' ' -Fw-',vfL', 4 ' - .0 . . A A, K Roland Bainer David Ball Joe Baughman Beverly Becker Terry Beucler I ry, , ,, C f, .f ' " 1' ' ., r 'ff l B, in , '14 Q, M 4. B f' 1, 'fi ' W -Q . ,.1 fM,- 1 'N I, - "N , l B , x 4 f+"N-szfl, jjf W-37. ,-ff i .1 , ' Air , " x Q, 1, '- L. '1'i"'E -1 ' ,. , W . a V B-l Gag B . ,l C ' , ' le' ' '1f1Zir1"" ' ' ff , .V -A ' 'Pa 55Q,,-QE.7f-zffil-4i1"PlL,? Chester Brown Diana Brown Kenny Bursey Lee Carter Linda Chambers l V . army ? -, ,C B X x 7 ng Q- Y , 'lA if . -"1,S' David Clark Q ,, x, ' IX l R 1 Qi fxn r :sl r S Myra Cravy ff kf 1, --if ' I 5 4 ' 'S 'far ar Lux 1 ,ij , a.- 'Hu 'S , I - Glenda Farley J .4 , 5-,Iv lf" -Qrxn-9 A y ' ' W 6 M Bob Clark 'Ba- Q- S-..- xu x if I Sylvia Cushman 'si :I , Donna Ford lllr , rf ' af' :QA Alvin Cochran 417' . , my Mary Ann Dell -pai. fi. ,l . 5 a... 5, 1'-F X xx R lf"""'2 f , - rf' , T71-V ,r IH 5. 1 ' , ' 1 ' l Raymond Foster F 1 x Q4 'WF 'Em u Q X n , I' , K il fa L 1. ' I Theodore Coit IL 4' . aes- W rf ff-5' 'y'H",a -Q: . . If f.-saw, ,1,.' 1 ira: I ,A fi-lkinli .5 ' Sandy Dickerson I I' r u 'X' "Hu f .r - , A , knvffl , .11 -,, I vg- .Tr 1 "LQ B Jo Lynne Gardner ..i 'FN' Q ,U L . 'FJ J 1 tl . 1' I 'LI '11 ji L 59 HJ.: Q Ze in L , r .- A " l-J-P ' Steve Gardner - -.-if xr A -it M, . ' f - 5- 5 Q J r NJ 4? . 'Stagg ,geiiw-NXQATII' A: AIM Ad ele H ennet W A ,. Q. T ,.- . 0 Carol Gilbert ff, .L I , ' . Andy Gurule Don Gurule . A"3' ' pv- A4 . ' 4411.44 , Ta i, ,, ,, 1-r ' . Q. 1 x x, ,,. Q V, Chris Higgins ,..,x 1. 4 x y . I Sq ' '57, ., -,ji 1,-4:2 .. an-. 1, , ' 1-.':'u-Q 3 iiiiif P Q: .N-A-gn. 4 ,V Q, W' .Nfl-s--git Q 1. ef- f:.. vi 9 '.L 11' -,Aki 1 ill, 'f ,.:' M0 .2 Doug Klein '10 1' Neva Lovell 'L . ffl 'Um-Q1 is W Davy Nordrum ,-3 4 f ,f H , ff- , f ,. 4 N' -..e y ,.f V u- 'Z 1' I. ,Tr I Lola Howland W 'I-Wysfi 1 ag :Yum .. Q '..-u .' , , fr af ,ft X , a .Q Bob Leet WV, 'fre 'av V' gg., X 1' f' if Y 1' ei f 4 'J :JJ Bob Magin I lv! Jerry Palmer Q. 'l X Ar ' 2' ' A in-A I H r -'W 'L 'E'- 1 'fi , H H Q if ,' Nancy Hawkins 4 W . 23 a , ' A ' H . QL ' N V, it .Lx . 'JUL . REI l Sharon I antzen Bonnie Jones - lx ! 1, 'A-I -F-Q1 fy. N wff 1' , ,Q ' : K A 1' D Ei pl' ." ' :-' , ' f X W , ' . mn g . - 1, , Duane Lernmons Madeline Livergood ff, if j 1 -V lr ' . Qjl ib- fi 9-5 N .K 1 ., V Q.-x ,vt u- .J ., we ,AT Y was-, J lo'4 ,s A r 1, JY' if . Torn Muldner Linda Noble r -' -iv ,, 2- up 52 'kit' ' ' ' fr H i 1- ,fn I, H i lily' X -4 N f V .. Maryetta Paullus Joe Pitre uw li ' if 'V In vf- ' qi , I , in ' 1 .Q B QR' . '-.Tw-' ' I- , Kathy Poag ,- X -, X Q5 swf " N f ..f x..' If 2 Nw- f" 1 Jim Ross My ,K M.. ,I ,. ru rl , h Hql l- lj, , E ,QW ml , l , I 1 .7 ,ix Uk 2 .. Y, x' l -Q--f' ,N ,W Nl' ' if-. Edward Vance CL W1- l Q29 W' Jr 5 Age 7' 4 X2 l-l Margaret Wall Buddy Castine W ,W - 'IM I QL? M f ' r sw M4 X v ' 'Q ,I .. ,'-. ' 3, il "P , - ' E A 1 " A Anita Ramsey 'A ,a I .J -fs 30' 'f f 'N-.J Q I7 ,S ' "1 , xx, . ? Kenneth Saunders I nv J' Iii? Q . f: 'wr-1 -fff ' X . 2: ll ' -Jr .. .Q- zggif ,M -1. ,N an rife: 4. Edwin Vance as fi R . If-'ki .4-ar., v 1-. 1 ,, , .X . Y x-55, Ricky Williams Bob Battistone "Un x, 1 v., y 1, ' or 1 , Sharon Roberts ,X 'Nr- Evelyn Scott .Qi Y TTI L, 'f?N-' .-.4 , 1 G 1 l :ru T' fx 51 'l -W 1: iff r, El . L N:-' ' 1 - 5 .iriiifi Sheldon Van Etton mM9i"'3 w k A 3 K tr , A I v' "P-f ' x 1" I Jim Wilson , ' fl ' A E Q' f --- xx -frm. 2, -. 2 A in jk., " f l 4 Torn Rogers Lin Rosenvold ' was xx i G i' f "' .V lv' It ' .S f H Bob Seamount Allen Twing , QP, V . A ,' ,-. ,I-H ' ,J . .gfflfy 1 -.a , J I ,, Don V3.I'l'1C11 4 ut 'x1'1-"2-'sd . ' L" rug t' Charles Wright Lorraine Wade qi. "vw n. 'W ,.Q , Swv-' V 1 L I I David I-legarty fy-45, VU 7 ' Lb -J' Ev Mr. Stone asks the question: "If CA2 2 DC2 + DA2 what does XYZ equa1?" Answer: "The end of the alphabet!" I9 7401.1 6' 11,91- 06.9 S KW, ,,,,,,,, Q. 0600261146 Gage X Fl' r J' Keep 7104421 fzecafuhg ' soo ffk ul-er Mr. Noedrum says accurate records are essential to the success of any enterprise. Mrs. Horning, in class or out--always willing to help. s if n ,X , 'alylgo 'vs 12671156 0 To be Master of Language is to be Master of C6 Iv Thought. 4121 612060 1,91- 8 O CQ' 0 eh? meat To know the past is to be fearless of the future. "What's the difference between 1860 and 1861'?" Answer: "One figure ! " ss a mn ss a ss sms mn msn mam msn na mm ss mn a an sm mam msn mn a ss a msn seam a sm mn M max 'fs H H m ss ss an mmm JU ICDRS Gfictmte Not Availablej President BRENT YXNGLXNG LU 54' 'X t " -51 fa , f , 'Qin . V I mf? Vice-President mcxc BROWN 4 ,- L lf. '- . ,, . H P35101 HM snvxPsoN tv - 'r1 . i'9L'7w J A . , U :Q-f 4 ' -.. ,,. , fm f, F534 M, "Eg '1 " .. - - J I '. ' fx v Y! - , A y - A - fm -.f 2 . - ,van 5, ' I , , '. ,Q U , ' j, QPR? "P"'L 4 Secretary -L '-3 'wi caifim Eaxeomca ' y w ig' 5 ,mm f - KET 2. 4 Treasure: ,fc X P,-'35- 'F --,,f'f.X'f' MTA xoanm h ' 5,3 -.4 Q -- gg-I 1- -. -Q: H -45-1. H1 I-1' ' fi, -. 5 -wi - Q-JY-Qs? Sergeant- at- Arms FORDYCE WOODS X, . 4: G. 1+,+rL',p Q P. I V 7 ,-'Nw . W' 'in .A N ' ' 3 ' 'MAP 'H W ' V 1 1 ,I ,nv 4. Larry Beck fl" ' ,ru v R 7 ' "N-...v . xi ' JM LL -- 4 ,r Sandee Castine Darlene Chrispens ff in-ff Martha Ball IYP' Noreen Beucler . 5, ., K , - ' Yeh, TM if -u :E ALF' lf c ., r ,. 3 ' . 31,5 f -a-335 re I Marilyn Crawford N:-, , K , 'fs' V v- 1 . 'T? ' I if .F 1 fr L , 441' y 1 Vincent Aultrnan Sherry Baybrook K "Zin " " v, 'rf' 118:52 W w , n 4 OL I I J E' A b 4 Jim Brown 0 -W... ,,4",., 8 A" 'fue gift.. ., 1, , ,,.,, I J 'En if-7 Q Nancy Compton W A. 2411--w ' ,lr r M, r My ' .M my --. rw - , . t D gg .. " Y ,ff wg 13 - Q f ,. I Betty Compton .xxx -.1 V '- ' -.,,v :...,-, M r r n .,, Q . 15' ' . A . V 1 1 1 Tyi-'H 'f I ml " I John Cox Linda Dickerson ,455 j', ' N N 1 -"Sr P'- F Au I M 3, v 5 h 14.- Wiig .af 1! 55 Dwight Dickerson Io Ann Earrlshaw rm'-Q... Q S17 Q t rig, t t to-'if 4 1 Of , l .g."'I"' X A , -'fW'! 1.1! '1' . , f ' w,. ' ' r ' K 'I V N wx A "H - , .gr f " ' -5 " ff ,, ff . f . H-- .-' xg V ' rm I' K J xlgu J, ' I I "-'t L .- J rx: Y V ' - QL: :I . w V ' f' , . , In f . x , X , i nf w X 1 I Mike Gentry Lee Hanson N. w'a: -.- ' 1' Rae Lee Figuhr -v ,Y in, . r . la ,Wi va : . Ji, , v"' "K T: L 1.15. 'htlvfl 1 . ,, g 'F' N , tr A M r be ff-iff , ' , 1- '11-4-vu - A., ,I ' Ji X xv 1" . xbv, R Earlene Hardca , vi - ,, f - - 1 , erm Ae stle Delbert H atton :'! " -X I W , , .' ,qiafl ... 1 - ,A . . 1., I, , V rv., W ug i " x in x-ff' :L '-. Lx, , 5 -. .vw ,N ' .. .-:fi if. 'Qi -"1.'?1H:'v "Fi 1 1 , . f fi 'aN1, ',.fv:.'-hi'f'f Linda Hinds was !.."'e -- Dan Hood FU! , fp.:- .- E., V Y - ,filo IJ 4 fv . , h , f. 1" ,WJ .l if cliff- !'1i1"'iY Stanna Lee Keswick . , 4 . H Q T 13-lv ,J I . '- L,-fl' A.. ' " ' , f ' " fe-U95 T ' 1 s vi, H , ...f H- i M Y :Q Vi Fkwrf , VAVK .1.. W V , , 1 s -,, . , M fs' ff f : mf nu Q, 1 iwV,-N, . . lllgidg f'!!i:.i1 Ronald Hossler Dennis Huber ',kg4 .,9...qY. K ,mf 1 fi, N Eh ., V. Q A -41 Wy ss, K x so Y vi--N, 1' V: .LJ J! I XT ' 'w X ' X ' , , , , . Q," f,v2H,,nf' vi Jim Manning 1, Q.. , Russel Mayer 1 Y- if: A, , i X. -,,' - -.-. ? . 4. 1 V 7 ' f '11,-Sf ,n vi 1 1 ,- 1 Q, -'J ' s. . , JP If 4 M . . , I, --f, Lvl x I I-if ..,' . 1 1 L, I Bobbie Jean Mason Mike McCri11is , .-, V. 1- k, K I ' 11: 1 ' , " , . w,-of ,N 'I - 'Q--'rf .f Y. ,-A , W . - Q , 'i M " WE" f if-Ji' ' ur V TQ: .- so in .- nf-Liv 'T-nfl: .':"' . .Ly nn . 1' +9 H: 1,'f -H . -A.J'i'.r'v L fi 551, fa - , W -- '- 'L 21 . ,yi-., ,.,e'. 4. 3" " 1 . fha.. ,, ' ' . ,Q Lester Mikeworth ,iawg 'Ui fgs. 'Qui IT' K Nancy Minick Nancy Moore ' tn -gf v-1' , M h' . ilsgggg, GHALgaii..Q Sharon Ohl . f '1 fir Wi U -L . flf' Dan Rathbun m ."'1"' 1- e if - f ' . H 5 IW-d"w 'YN47 PM F r pg! If ' ' if 1, A .,,N , -x , ' L n 'vv-vi . ,-' .Lf , . i Y --HIE-I l :4 1, ,M ff , ' ffm? " ff- 5' -Hviif-Irie' Larry Rick , r f7f' 'A I I . ' . - ' F- ,' xl ' 'X f ky ...lf V ,- , W 'I uf' 'T ' Bud Quimby if i Jeannine Riedlinger ri' l.,?:q.gr4'r' ill. 1, J 'W ff ,Q-,. U5 ' I 1 . Kfzv-1'-X It '.-, . 5 . if ' r Q ' rs,-,. A Wifi' .VN ,TLV 'AJ ' .. 855592 'G ' X . -iff v'.1.' ,A , , ,A ,A . l .n , sszffiiaf e-ffl: 4-3,7 3 ' .rw , . A .. aft rfffi' 1i1fSxgsE".:g ,r ". ' '- QS!" r 4 ., Q I 'gy--fill!" . H., "QP fc: .. ,,,, E .:::,j Carol Mock Q. Y...-. Esther Ramos Lewis Nagel -fr-we A-:S QTTJF 'rr s,A' , ' 'A', T ,IA I -,O , V. ,M ff? llfll I: Victor Samples T' 1' Zi' N lf,TfiQve-:,, Tony T aglavore L". Judi Terry 'iii g :mm I. ,.. L .7 .- i Y. gil" F 'w '33, ' . T V .I y wifi ' M L li -E , f ,r-4,-Tryin .Ni phi- ,.: WZ? , rf -W e M-f J S 5 1 H" "T Ronald Rosenquist ' ix " "X'?4 , , V ,g.,,3.'Ef',N' J w T x, ,xl x Z3 - N - -' , " rm, '35 E. A , l -Y . V4-.5 ' ' . of-if -. T, 1 I I 'A t. .vt y A K. g J , I y -- ,L V, I v , A." I ' rr H, ' W 4- . .A if E' Q V 1 xxfffs--gm A , Ha-y 'x 4, A .rw ... , " u W. 11 'zu' .fn K1 John Row Betty Rusche lf , 1 .1 W s' -5,2 ua, ' ,,, 1 A, 1 . ' ,A KL-9 1: SL,-I - - ,1 -L on :ff f , U N., 'R 4 L . f 2' f 5 WW xr W - , ?!9x1'4! 'sE?A 1.1 'zu 4' Hr? NB ' Cheryl Stanford Bob Stone . ' 'WM Penny Thompson Pat T f., ,Q if 431 'Wi rumble 5- L l Bonnie Vixie 'if'--P XM V I 'L . V. J .pro J N LaVonne Wade 'A .2 ' .f--. g .wrfu nfl' t I wif' '?5 Y EA . s.--' - y .' ' - .5-3 ' -1 . I :1 f""Ff'-X I ff-1 11 A "'f' ....fQ7,, Danny Weaver ' si 'f'-5' 5555" o , .X l , ' fl ., NYE V 1 - We w X 5 w anrf' If K., f Dwight Welch R X' 3 M1 s'7""'u. . 7 K , ,, fa 32 'rf' iiix- Y. W . ffl ' 1 LEA, -5141" -' Bob Young . 1.1 5 5 b N' b KIM U ff! l- 'WN Nv J I. u rt ,ix " '17 W v DJ f f --,ff Sue Watson PN fx HPF Carolyn Weddle Cathlyn Weddle 4 .Q . W M . I 1, Vx f f 1 W he : 2 A Mayan K f' 569 I . NN-f I ,G V:--' - , "f xt W fl' X 'UL ' I 1' 1.6 5 'if A -. ' ' ' I Y -J 4 ,lf -ff'1':AETL3E i5fQfsE'i . . ' Judi Wild Jeff Wilson Cheri Wold A.. 'Wk vi' h'2 Big Shots. . . ? M , . ex . I - I-, , k.. , - Y Y 11.91 Martha I R0nnie?? ! wo: Ing ,531 J Smile pretty Who said I'M ? won'r bite! 2 nr gl-if Huw-"gear r 5 QW 'K -e. W' ivhiiedvmwf : A 4 ,:!1.'vx J' FV X ' 1 fi '-1' 1 ig Linda you'd better go Q' I. ' 9 1 back to sleep! I Is it getting dry? Say Cheeze! Taste good? Sandee. . . Blow it :H , hard! pr LS. 'Wm' PALP h O f' 'IUN ke it-.wr Frm. 5. 2 INQU gh? lhmiglweo rd 5 W ,. M, ' ,d'.1 :,:-r,',3,,, ,-, A tw E. 1 V W XZ I 5.2:-bl' w 5 Q--'jg , b r h Thi 'N Le We . M Shan we swoon? ARQN Fxh-'W-53 Hovmuu E-af HCSIYY b0YS! Y, er .. fri"-T'-,i Going Somewhere? Mad? Got cha I Somebody sure goofed. . . !! Muscles ! What Happened? Mf,.,1fWM' :za ihegkzlqal vmz, ASSY? Hd all Slum: 5bwe107,,4a44L,af,4wmw4maZ7Amw4qAmA4 Sjfafpfbg Ma. Seamence 746104 Sb Naudia Qaqm f r 1,1 ss an 5 an ss an a ss ss ss sf ss a ss a ss 3 K-X Q mx E mm a ss a ss a ss a S IRS H. ,-1 ms mga., ' Wi E , Wim' wa emma mm Si-S'vH.Z B 'fs x'ss- 885881 E syuxsnni mgwm E-H Bi S8 SSI . ...K , ,iw ,al-V ww: -4 ' 1? V l I I 1 nl 'I Q Q A S vqg 1 Lai-.ag RALPH ROBERTSON-President Hometown-Litchfield, Arizona Pet Peeve-Book Reports Ambition- -Boy's Dean Will--"I leave my bowtie to Charles Bishop. " ...f . ip,-f OUISE DARBY--Treasurer ometown-Phoenix, Arizona et Peeve- -Nervous People Ambition--Interior Decorator This page is sponsored by MRS. E. S. LOVELL 'gt -wg .fi -i GEORGE HALL- - Vice-President Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Eggs Ambition- -Veterinarian Will--"I will one basketball f"N . LINDA LOVELL--Secretary shoe to Jim Ross, " N Hometown-beattle, Washington Pet Peeve--Bells Ambition--Nurse 11 Q' 417 it. fi, .' ,X GABE ROMERO--Pastor Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeves--Annual Editors Ambition- - Minister Will--"I will to Grant W. the photography for the annual. " YW xwf CHARLES BAINER--Sgt. at Arms Parliarnentarian Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--A dunker in the swimming pool. Ambition- -Veterinarian Will--"I will one shoe to Jim Ross. " 4.-fi :"VN,, 1 ,fx 8.1 RONALD ADOISE Hometown-Santa Rosa, California Pet Peeve--People who can dunk! Ambition- -X-Ray Technician Will--"I will to Jim Ross elevated basketball shoes. " ff, Ai'- N. GLORIA BAILEY Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve- -People who act smart Ambition- - Nurse Will--"I will 12 pieces of bubble gum to Sandee Castine. " This page is sponsored by MR. 8: MRS. DAUNEQBERGER 1' A' 'FJ' BARBARA BABSHAW Hometown-Lancaster, California Pet Peeve--I want to get little and don't. A mbition- - S ecret ary Will--"l will my place on the Blue List to Judy Terry. " DeANN BENNETT Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Being tickled and messy people Ambition- - Nurse Will--"I will some of my clothes to my sister." lag QQ X' , , N, I J! -BFI: BOB BAUGHMAN Hometown-Los Banos, California Pet Peeve--Flies Ambition--Accountant 4- LORRAINE BENTON Hometown-Phoenix, rAfizona Pet Peeve--People who think they're smart Ambition- - Nurse KAREN BERGH Hometown-Scottsdale, Arizona Pet Peeve--Drivers who signal before turning ,Ambition--Nurse Will--"I will my "Camisas Largas" to Diane. " ' ".,g.-up HARLEY CHAMBERS Hometown-Phoenix, Arizona Pet Pleeve--Cottage Cheese Ambition--Undecided 5' 'x 1 5 ,. , ,- Q. " " PATRICIA CALKINS Hometown-Holbrook, Arizona Pet Peeve--Slow people Ambition- -Secretary GARY BERNDT Hometown-Salem, Oregon Pet Peeve--Everything Ambition- - Undecided Will--"I will to Philip a ditch. " AMY CLARK Hometown-Tempe, Arizona Pet Peeve--People who are late Ambition- -Music Teacher CLARRA CHARLEY Hometown-Ganado, Arizona Pet Peeve--People passing and knocking on doors. Ambition--Teacher Will--"I will Ruth Ann my typing erasers!" DIANE CLARK Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve- -Boys Ambition- - Veterinarian ami 'RSSB L ,. THURSTON COMSTOCK Hometown-Benson, Arizona Pet Peeve--People in general Ambition--Rancher This page is sponsored by DR. H. R. PRICE fC9Nu sf fl x X ,Lk I DICK CLARK Hometown-Tempe, Arizona Pet Peeve--Buss Boys Ambition- -Singing Evangelist Will--"I will the best to the best guy, Ken Smith. " 1 NANCY CRAVY Hometown-Cutler, California Pet Peeve--Discourteous people Ambition--Missionary Will--"I will to Noreen my ' GLENA COLBY Hometown-Bakersfield, California Pet Peeve--Lee Ambition--Electronic Assistant Will--"I will a good time for my little sis fRobinJ next year. " ,f'h BRENDA CUMMINGS freckles. " Hometown-Chandler, Arizona Pet Peeve--Alarm Clocks Ambition--Welfare worker Will--"l will to Anita a bucket of fun." ,Ari se, .:'," ART CUSHMAN Hometown-Arlington, California Pet Peeve--Dentists Ambition- -Medicine ,J'E,o.e, xyw, PHILIP DIETER Home town- Hereford, Texas Ambition--Minister Pet Peeve--Airplanes C v"'Y"wl. MARY LOU DALZELL Hometown-San Bernardino, California Pet Peeve--Conceited girls Ambition--Elementary Teacher Will--"I will my quietness to Judi Terry. " 'lf' sum -yr- F . GARRY DUEF Hometown-Loma Linda, California . Pet Peeve--The noisy snap when my leg breaks Ambition--Dentist Will--"I will my swivel chair to Bonnie Jones. " 'Q' i WANDA DePETRIS Hometown-Prescott, Arizona Pet Peeve--Cheri Lynn chewing gum. Ambition- -Nursing Will--"I will my ice cream carton to Elder Anders. " i ..4--1 . , - G, 5' N.. .vqg SANDRA ENGEL Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--People who don't act friendly Ambition- -Secretary This page is sponsored by MRS. BESSIE DALZELL ' ,, WILLA FOSTER Hometown- Mesa, Arizona Pet Peeve--Bob Young Ambition--Nurse Will--"I will my desk in Gov- ernment to Sharon Moore." SANDRA GEORGE Hometown-Orachei, Arizona Pet Peeve--Loud gum chewers Ambition--Office Secretary Will--"I will my liking of T. A. to future students from I-lobrook. " QE- ,-we . GEORGE FRANCIS Hometown-Tempe, Arizona Pet Peeve--Spanish II Ambition- -Optometrist Will--"I will my Spanish book to Mr. Severance. " 14531 JANET GRANT Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--My little sister Ambition--Elementary Teacher ELEANOR FRIDAY Hometown-Scottsdale, Arizona Pet Peeve--Mom saying be a good girl. " Ambition--Food Director Will--"l will all my run down flashlight batteries to daddy. " ,,..-. "sew Af X T' ALICE GROSS Hometown-Washington, Indiana Pet Peeve--Being asked questions in class A mbition- - Registrar-Secretary Will--"I will Vince A's sweater back to him. " f"'D-. il' L NH. md., X- .X IERALENE HALLEY Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Alarm Clocks A mbition- - Nurse Will--"I will my extra hours MARION HARNEY of sleep to Rita Jordan. " Hometown-San Carlos, Arizona Pet Peeve--People who drag me out of bed on sleep ins. Ambition- - Nurse Will--"l will all the hair I cut to Elder Anders. " ..:- "th MET l , 1 3 f rx' r ' " LINDA HEYLE 3 Hometown-Riverside, California ANN HAWTHORNE Hometown-Maitland, Florida Pet Peeve--Anything that is dirty, Ambition--Elementary Teacher Will--"I will Carol as good a roommate as she has been to me." 'x Q., fr. HARVEY HANSON Hometown-Tonapah, Nevada Pet Peeve--Pestering brothers. Ambition- -Electronic Technician Will--"I will a good time for my sis. " WEA KATHERYN HIXON Hometown-Bellflower, California Pet Peeve--Noise in the dorm after lights are out. Ambition--Nurse 4575 M9217 I K . j X D KIRT HUNT Hometown-Loma Linda, California Pet Peeve- -Stuck up girls A mbition- -Dentist Will--"1will-a cat to Sandy Caylor. " vb-- -ws- S . , . H 121 jx-1 GAIL LACY Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--People who can't keep quiet at the right time Ambition- -Pharmicist Will--"I will all the money I have at the present time. " I v - 2 I' - an RAYMOND JASPER Hometown-Rialto, California Pet Peeve--Spanish Class Ambition- - Architect Will--"I will to Sandee the ability to stay off the blue list. 945-5 fv MELVIN JONES Hometown-Reno, Nevada Pet Peeve--Silly women Ambition--Dentist Will--"I will Pooch to Sylvial' f J , vi 'T.-,.-7 LELAND KAUFHOLTZ Hometown-Grand Junction, Colorado Pet Peeve--Some people Ambition--Rancher Will--"I will my old guitar notes to my roommate so he can learn them. " it fgr- JERRY LENZ, Hometown- National City, California Pet Peeve--People who ask stupid questions. Ambition- -Business Pilot Will--"I will to Dick Brown the head of Dr. Hokinseholotz I, ,tr . S -', ERIC LOWERY Hometown-Aijal Loushai Hills, Assam, India Pet Peeve--lnsubordination Ambition- - Farmer Will--"I will my pigeons to Larry Rick. " MWA fbv- PEARL McELWAIN Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Gossip Ambition--Secretary Will--"I will to Carol Ann my failing grades." 'g,,,,.., GENE LYSINGER Hometown-Loma Linda, California Pet Peeve--A. S. B. Meetings A mbition- - Musician Will--"I will my music hall tardies to Pat Trumble. " 14-'gin i J GYX ,x, ' 1 KEITH MCDONALD Hometown-Loma Linda, California Pet Peeve--none Ambition--Minister Will--"I will to Bob G. a free run of the ski slopes without me being in his way. " Ii .V I ff' -...-. -,4' .A ' Y ibut' K wwe. DELLA MARTIN Hometown-Scottsdale, Arizona Pet Peeve--Sarcastic People Ambition- - Homemaker THOMAS MINICK Hometown-Scottsdale, Arizona Pet Peeve--Bad landings Ambition--Commercial Pilot Will--"I will the Blue Sky I've enjoyed to Larry Rick. 'li 413- ANTHONY MIOSI Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Fords Ambition- -Electrical Engineer Will--"I will to Mr. Fighur a can of Metra-Cal. " mix' BERT PEABODY Hometown-Glendale, Arizona Pet Peeve--None Ambition- - Mechanics Will--"I will to Mike Gentry my bottom locker. " TOM MONTALTO Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Woman Drivers Ambition--Electronic Engineer Will--"I will Nancy all my books. " l . nm MADELING POYNTER Hometown-Sacramento, California Pet Peeve--Rising Bell Ambition--Girl's Dean Will--"I will my Spanish 2 book to the next unlucky guy. " .,,, x ,- , - . , --ry iv.. 'Ny- DICK PARKER Hometown-La Sierra, California Pet Peeve--Rising Bell Ambition--Scientific Will--"I will all my skiing flops to Brent Yingling. " Y-fldffls faq iQ" 592 Q x my y, MILTON PROUT Hometown-Scottsdale, Arizona Pet Peeve--People who can't mind their own business. Ambition--Business Adm. This page is sponsored by CORTEZ MEDICAL GROUP l R:---v 'Y' MARIA-LEENA RAUNIO Hometown-Los Angeles, California Pet Peeve--Bills Ambition--Pedodontia Will--"I will my studies to my roommate. " 1 J PEGGY SAUNDERS Hometown-Auburn, California My IYIFTCJK BESSIE RIC KWALT Hometown-Placerville, California Pet Peeve--Screaming after lights are out Ambition--Homemaker, Business ,qv 48"-. DIANE SAVAGE Hometown-Scottsdale, Arizona Pet Peeve--Sneaky People Ambition--Music Teacher Pix we ,.,.. CECLIA ROSS Hometown-Camino, California Pet Peeve--Alarm Clocks Ambition--Homemaker Will--'I will 6 of my excess inches to Joyce Jasper. " U A .Yu A 'VX DARLYS SHIVERS Hometown-Prescott, Arizona Pet Peeve--Waking up Ambition--Nursing Will--"I will my monitors to Diane Walker. " This page is sponsored by MR. Br MRS. RUSSEL MAYER DIANE SMITH Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--People who don't acknowledge me when I speak to them Ambition- -Nurse Will--"I will my "Sayronara" to Karen." .1 COLLEEN SPARKS Hometown-Henderson, Nevada Pet Peeve--Deadlines! and annual photographers i Ambition--Medical Secretary Will--"I will the annual to Carol Mock and hope she has fun!" tllfs fwx " MM. 1' KEN SMITH Hometown-Silka, Alaska Pet Peeve--Anyone who chops Alaska Ambition- -Singing Evangelist Will--"I will my ice pick to Noreen Beucler. " :Gi K , I 1 PATTY SWANSON Hometown - Phoenix, Arizona 'wrr"'2" Y' .-.1 BEATRICE SWALLOW Hometown-Hermosa, South Dakota Pet Peeve--People who like attention Ambition--English Teacher Will--"I will the rnangling in the laundry to Donna and Sylvia." l X ELEANOR THIELE Hometown-Placerville, California Pet Peeve--Alarm Clocks A mbition- - Nurse Will--"I will my sanding block to anyone who will take it. " ' f l PATRICIA TODD Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Uncouth people and loud girls Ambition- -Accountant and Secretary Will--"I will to Bob Stone my frozen feet from the snow. " 1-.. SHARON VIXIE Hometown-Colton, California l -- 'l qt-s..,,,.f-. ll lt. KH 14 SAM TOOLEY Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--People who play music off key Ambition- - Dentist Will--"I will to Tony the ability to play the Saxaphone "'Y!Fb. Xi 1 'TV' ALBERT TWEEDY Hometown-Cottonwood, Arizona Pet Peeve--Camping out Ambition- -Undecided .II It , . -1 Q N ' L.. X HARVEY WEBBER Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--1940 Fords Ambition--Veterinarian Will--"I will to Dick Brown a Knouthood. " Zifex, ALICE WOLVERTON Hometown--Aztec, New, Mexico Pet Peeve--Lawn mowers outside my window on Sunday morning Ambition--Nurse Will--"I will to Linda Hinda my freckles. " 'L " t X62 in X L.. ks ., Could be we're off key! la X 1 i VICKI WRIGHT Hometown-Phoenix, Arizona Pet Peeve--Gossiping Ambition--Accountant Will--"I will my first honor roll record to Bob Young." I V ls, LOU NASH Hometown-Dayville, Oregon Ambition- -Airline Hostess Will--"I will to Maryella my blonde hair. " ,All 4 -if iris 'bt . 'V' y X 1:5 IQXKIJ I H wa -.. M 9 Y' 1 H1 v,,W"", is "1 1 1 L. -- , mp-, s.,, - gi:-' F V L., ,A 1 , - .Q l . 'i -Vs- l - T1 . "' V X: ,rx I ' if i 1 I : jg- I ' i' If P, - 5 WW-1' ' .- . . . , . ,ftflv 1 ,..1I ' ,3,, 1 gm: , H ' M.-V P 7 lf ' , . t I A Eric, don't work so hard! L-. M fi ELL-l., . fihuumiamflfsh Smile real big! Hey Alice. , . , -f-11 mm-it ' LEW? -- ' A Q? " . ig ,I+ . , I .- , I, as-:'1' g.,. fox-V Q 1 if 3 I 'QW J - .fx I Q- A- - i ffl? he burr! 'nli , if T 1 it 'f' 'ilY- . 51' ,. 'F - .', "' ' 2 5' I . YJ fd 'fy Q 'f ,-- :L at f - 'lel V I Fi , - dam ' ,Q-L. 4. A use ,fm-'HZ' , where did you get your outfit? xdhil - W' it T X ill y Gary what is her name? But. . .I just won't take no for an answer! t ax, What did you say your name was? New specs? Look out Lee! He 100145 mad! Alice!??'?? fi. , -, ll '91 t J' Q A 1 V 1' , T Q , . Hey Grandma! ! I Q, .gn 143219 I , H :,Fa'v lf: sl ik-!l'T3ij,:,Q1g.,+'-J Believe it Ol' H011 3 T W ,a z V, I 4- V' Hi- 4 ff w fvf- PYVA, , , .,,,,J,,,., , ",'f1?a?7Yi- l fiifn, if-4 , W - Q --1: r -fi 9. ' W I 10 ""f""'. ,""2H.r45vJ":fLl R qv.. ,, J f. .S rt, . . .,..,- . . If , x d'1fHw Q Q f , . ' Q ' ' ,'-Lp ' .1 4, -- '-" 4 Q' I M A ff-1. .. ,, .7 wg 1 X 'K u .' , i - N " . 'ri -Q ' V ' f fx, ff' ' -Hs' . qu 5 W ., ' -,A , 'HY 5.141 v , . . VN 'QT' '-,, "iw -'V This page is sponsored by MR. 8: MRS. JESS STUMP ,f . -, 41. 'wr ww S.: w"'5"f2-ga, ULD ,M I . ,We-.125 'l 6 ' 7fe'isK1i'a'? A A Nfl- 'N Y il. '- AW , - 1,1 ' L i ff This page is sponsored by MR. 8: MRS. WALTER MCCLENNAN Hmm . M, A4 . N m .mm si ...J mm' WE.E:A2m?fsm.EmQ5m,mmm1:m1Lim4. . . l mmm ..,. ,z mmm- f, mm.mWmmm,m ,,. -m,- m,imfm M ,.Ki mm 5,15 .m:gm1fwmi,: YW? ' ' m-Eifiqfmik :gi mjggwgngWgi iixggigmwmE-ggggm mga: W MV' -'Wx U m:,:'?:mz:'HM . m mm-mmmmfmmm mgmmmzz "'eWa"-'hmmmmgmmjm'm--qw " :mm1m,m:mm'mm, WHL? ':':sisi.m,m1 m- m-m-m'm ' fmmw-fmimmm W . Ammmmmmisqmgimmm fmmmmmgmmm,:Eg:EE35WE5mmEfmmwmEE??W?ggmgmmmmmvmm mil 1 W W E A- 5-mkmymmmlmmig ,D 'mmmmwwgga' mmmmmmmmmW 1'W21WWm5m Egggmmmsww -.mm A A. .-mm mm -- m mm, . M, 3 .. il- mmmmmmm H S i " ' 'ix 1? k4.w1'mmmm.m.mmmmW, ?Bm'W??.,m 'Rm m,mm,Emmm 53'miwWmmmmm sw B E22 ' SSBBBSS x mmmmmm . mmmmmm mmmm 'wmsgmmmm A S5 mmmmm B5 5 mmmmm HBH ,Z mmmmmm ms 8855588 fam mmmmm J V mmmmm gf mmmmm 4 .mm m mm? :k m-gigmsl, H mmm- is mm -m m mmm mmm mm "IEEE mmmm I' ESSEX. ay, mmmmm ss BEEN' mmmm m mmmmm mmmmm x-m m m , m v mm B. mm m m mm mm - mm m m m 1 if m m m mm mmm mm m mm m mmmm mm mmm mmm mm mm mm mm m mm m fm mmm mm m mm m m m m m mm mmm mm mm mmm .mm mm mm mm mmm mmm m m m m mm mm mm m m m m m m m m m m m m m m 1- m mm m mm mmm mgig mm m mm mmm ms- m m m m m m mm mm mm m mms mm m mm Wg mm mm mm mm mm mm m m m mm mmm mmm mfm mmm mmm 2 m .mm mm mmm m m mmm m gm Bw m m m SE m. m-H m mmm mm- mmm .mmm -mmm mm m . sys E , mm mmm mm. m , mmm. mmm '-mm 'm m mimf jmme V,-:Wall mm' ,E . ,mmm 1 mm mm . mmmmmm :mmm mmm mmmm mmmm m, mm gmmmm m mm mmm m gmm mm mmm m m m m mm E mmm mmm mm mm mmm m S mi m m m m 31 m m mm m m mm m m m m m m mmm m m mmm mmm m m mm ai m mmm B mmm mmm mm m m m mm mmm mm mm m m m m mmm mm mmm B mm mm E- mm mm mm mmmmmm mm mm E mm mmm .-,m mmm mwmmm mm mmm E mm m mmm m mm m mmm mmm ,W m ca - Vs 'K 5' Mr. Landis introduces new ideas on string instruments. Choir xl.: lop'-N 't 'r. 1 r .-Ili , my A w i i s N Strings, Voice Mr. Costello, a master of the trumpet, shares his knowledge Instruments Mr. Westermyer trains youth in Brass and Woodwind instruments. Band Instruments . 11 . . N , A ,Q .,- I - , NY. I W A ' ., s il 1 A15-15 ' QQLQ 1. :lr 1 FJ J. ' au., If is Miss Joy Swimmey holds two important po- sitions. We enjoy her music. We enjoyher leadership. NK P11300 Q S 0 'YQ' e Ol- af? ga 12 reacbe I' 7!1el1'feZaJ4fafPwue 01,1444 f pl' 6110 C, Y' 630661. f , I: .' of e-4ecwen" Mrs. Douglas trains youthful fingers to make music. ferr? Bam! on WTI - r' 'dr' NT- , . 1 , ' , ,ly '-JLf- '3',"11L5L1-nf,-iv -f,fQvf" "- W 2 . , 1 'XFAE-Hvti'-Q5-' 1' -. "T - , W a. ,,-5,-ni' L -vi, Q.-f ,Q ' f 7 ' 1 - ' 'F' :iii .- . w- 'H r W '-Q XF' 4 I-' .Jj-' '. "f J' " 'af -'Pf rg' 7 " - - -. lf 3 ,- For 1 1 , . iT' . ., , ,, V ' . W1 P, 1, N . ' N G? 0 FI.. Q 'ii Q x T: K cf p, k x My Jgye 5 fr ff FF Q 7444414 Z I 4 -1 CZ el 5 i galil Director, Mr. Westermeyer "rf-7n'f Gabe Romero, Harvey Webber, Dick Parker GMM '7fzia '7aomJone 7460 Nancy Cravy, Nancy Minick, Noreen Beucler I ff- V N , ,W " .5 .LUWL -: -1 -1 I, Vx z,,,'1 V- V f, fi. - .ez-agar V p ' V .1 I I. ' ,V V,V A '-Lf!" Y - - V.'-'naurrf-.V,, , "5'LI'Fgf."x if-V:-f::.'-,EJ 'J N' Q' -. 'L' D V2 E.'ffff2:ii41N u w ,few - ini N , f V fy Cf' 41 V- -' A - 2- if ' .X A N' 9345 , -5:"'l-Q jk 14 4- A 1 Q . f FA! 1- I ,HI -44.1 1.1, .A Al ' I Y li' .7 3 I1 ' as I I - HL :-lrvvqx - V 1- , .wg .H fzf-A -. -Qld lf, V,VV.,,, .: 11 V Q- lf--A ., Q?'W1 V X 'Qs . 4- 2, 1.4 1 . . Wifsiff ' WAV' " ' PEZ'-If N ' -'.V9gl1E3q,...lK 7' V' .4 - ,I ,. f V - -2 " ' -- A-mf ' .' , . .4 - A W,-' -f - -A fb! f AMYZQ -.g..L.:.!u 1' Vw, .rf V , X A Y N-Wx? H? 1. -5 ', ' . . L - V' 'TL' ' ,. , "' 'iT1'3"H 7f1T?Tf"-'-7L'1E.,F'T7' -4 wr V ' " 4' A' it F' EP' ,f-Q , A -rr .:'1?l-rflt F g ,qqix ' gv-,f,32g,4'f' LgaV"vfisf 'rf ,,-fi 1 -,f':g,.Q3fw V - :QQ ,L Q1g!v,c"J"Y,, w I' y- H115 ff'-1"'i?CfV.r. 1,5 lg ij '.-Xl If 1-i . W 1 'f V If ' M5ff:fE',11 ,, w 1 V V VN ,145 D M ' F' Vffr":-D.: 'f'Vi'T"'L.' M--ef'-rc--il1,15?M1'e , et eff-M. - , LM " Ifiiqfg 5 i"x':.YA5 '-'APL -...up ff? fm-,lie 'Q .-L-, ...ffYi','fi3.i',:..f-,.1-55? f" ' filly I ' htm WA- gr....iL.MmH1q..k IW gil .G Fbv+!4,.4 fri-,z - yr. Y, ju . 19:-,,Q,W-.1T.J5jW-,ii :55,,.,.-EQV,f.D, Q. ...Vs digg.,- ?f'V"1.'2'-I4, 'F-ff' 1,3 Q '-1?-1-H .1 ' HL' N, .g,.,. rflgv f ' -gVgff,l.fV'4.r,r,-rail'fu: I -'21 i- - V..-L- ww rv V, ' -'-- 'Q -AV " -- - ' .- V- 1-A 2,-1 . V- ff W. 1 ' - : . N D, , wr, ly 1 P V in ai V V if J W. X' fi" V',1V,VK1'-'5-+V,' - V 'X .fi ' " ' , W 1 1 W f. ,Z"l",4 F? -V 4 ' ' ' .' ' 1" V." www fgf-L.-L Q gf, "Lg f .lan N.-gil, ' ' ,Vgg 46 X 2- 3.f3'r"5-'gil su ' 7:V"r-rf-'f9f"' X I I' ? A' 'V V' " LJZIEJ U' Q 3 f' fr" 'M "".' . ' L R- fel" '1 ,-rs. Q. V x,""' N. ,-A ' V, QW - ' A 4 , A44-sd - V , '!1' 4 VI gi A 's lr ' -'sn ' ' A Y . -Ja"-5" V 'V V. V .J .132 - V ' Y - .h ,lv " ,I -x. ' ,. -1455 W ZW" " M -- - - - ,V ef- V ' A .Hu rf' 1 ,f 'fha -V ,: , ' N- . :V '- ' it-:1' a- V .U 0 k HL.. .I Sam Tooley, Ken Smith, Gene Lysinger, Sam Tooley Nancy Cravy, Nancy Minick, Christine H1gg1us, Noreen Beucler Don Goley, Brent Yingling, Terry Beucler, Direc- tor, Mr. D. L. Landis Director, Mr. D. L. Landis M. MUS ' eoncefzl efzazh Director: Mr. D. L. Landis M. MUS. ii ii 7 'eiuvmle Director: Mr. D. L. Landis M. MUS. Dick Brown, Jerry Lenz, Brent Yingling This page sponsored by MR. AND MRS. C. T. WILSGN .T ..,.- ,.. mam a 1 . .wa ma was ml-:wx 5 am wmswa 1. .1 .f - W gm mam, . . , H 'am ,www .. '.' 1 BBB SSE - BSSRYXS 1 , Y .11 mmm Nagin., 1 V u . Q.."f . swwma ' 1 .X .. .wt , ,V was .Wm -fm . ' I W . W " ' ' T Rxiwn H 1 ' HB K' "HQ '- " " Hmm 'FW mx E -5 ,na ,4j.., V. ' sums Nzmmsgzxssamsm gg? .mm .1 ww ,E My 1-. W M kr.. , magma W 1:1:v,g-11. .' .1 -1.-1 53555 MNH Ngggw M wh.. : ., Q -,,53'.z:,'p.,'-w.l..1 - . m..wsa51m ms nm .s'-1-W,-1 .','1.-'rvvfa'-,P-,I",g 1.:':?,1 1, N U M :Simmmiw H 11 E W. '-J 4 11' v,"-..f: g.1,f'- W' .M W ,. M 1,g'Z53E'. .g:.,T,1.-- .J.1,1fQ,Q3"E3,f-.111-,1 -.- 24 ww N WQSQ Q Q2 H5 ,pgyji-3-M--1-,,111y1,'.,,1'1.,-viz f-.,..g ww awww 5 W1 .- - .-.ww---.1-.. N u.,1n-."M..f- 'P-1'-' Sams-1+-H W -9,-1.1.1, ,S1.,,'- .,.g.n Vuqf.. 13.3 T, wx wgri. SATS gms .y....,1f-4-.,1--1 -. -..---,,11 1, , , T., W.. , , X., M W 1. .E 4 . ...f-1 g,...1 . 5. :dau 114,-7,051.1 Em.:1.s4--.s:"1.,f.g1 'iN f vr. ,.z,.1.5.z.lf'MwfS wma, .. .2-'-.3 m4y41w1' . rg 15-, 11g-if nf ,1 -. .1 aw'Ym2sfQs,C..-fz1. H .fp ,ap-..1. ,,3,,4 .5 --1,1.r.?.-,. rp.. . --.fam WN 47-.f.-.:?'.u:..1, U, ' If 11'-T..-1.1 L .L 1. , g . HW. J.. .N J... , .1 ,V rw '33 fs-ZS, . v"'x 1 li 11" WA .. J 4 If ....151?,, . '1uj,.nl4f ,S ' If " wig? 53 D 1 I Ex' wi, 1113? if Hifi? ffb.-.f.: sf--1: 14 4 - '- '- '1.H.-1..- '- ' 1"'iKY4 ' 1 .1-5.1 1. I.. m1f-1-H-1: A-1'7" '- 141 3-1 ,N ,.-JN.-N. EQ ' is ,,.1i.f'1 -- 11 . ...v HMA. 1.,5,,..gg 5,563-,- -. .. ,MJ 1. 3 1.- , A .1 w wf- 4+ .zur . -1 ,M 1 -. ,v.-Y in-fy.:-Lg , . . . mln' 5' sn .11-I '.,.'l,4 'J '7 vw-1111. .-4,sf?5?i"Mf , FT-fgf-fl 2-fav. ' -1. I f'1 :Q ' b .flii L i15.,'gg1 L4 515. - --f '.g'l'i'Z ., nr-2' 'W "' 'Ry ' - if .,.,! -'hx sign- L. 2? S' v L' :v I ,yi xp 'L - nr, 5' ' WM 1 .1 .5 3 fx " .- .fir 'P -' gd an 1 .1 ,,g.y ' H iffy 7. nl. ,X I G1 r V. ,- rf 'f " 4.1- .. J. I .Vf 1... . Q 1 .. A.. " WJ., fr fu" AJ ...fi VI .rv .il 1.51 . L F. if- ' 1 1. , was Ny' -1.1, Em fl-'.111,:11-. ':. 'sk' fam fn - 11' H.. 4 Hum nwmamxmw s..., 'gfss 'Hagan Efgfgwm Mmmmmmm H ssnmggg Eamsm hw new ESSMBZNKB 'SSB sm ,na w. mm.mB.m:mM:H M MEM Nw H H M Q W H . -- . , ,' ' ' .smwwwv mn, 5 E Ml.. H,P12s1B amg ' js, :ra sa' sara am wwf mm gms: www! mn 1. M ' a mm nw ss 1 ss na H num 11341 ,nw-.awk mn gags E wx 71-fa vmx .una m :us N max: 1-1 vm: V, swam xwmm mama 4. an :. Wai s a vs. V ww me mr 11 ss mn m swag sms :um fu. a E aw m 1-11 E m . W . is a nw :ms KKK-B Mmm. ss xm ss a a l i 9 . i i r 1 E i I E I E Q a 3 1 i EEE -Q-:Q a m X. QW . M . BEE M E. 1 Mr. Spect Boys Dean, P. E. cv yn UQ' 1 .Mgw A .,f . '11 'Y 91 J ,IIN -1,2 1 5' H, lx rf' n ' f ffll,fg,.,if 4 ,ai lr' ' , -4- ,f'f- ,, V, F i Yg'f5if.2LQFtf-j".- Q V- n3gf'?E Nag TLf-'z-'-.Mi '--Q11 ZW. f ,',.e,.'l ,., Hawk 3 i14:4..:1e,,.::g., , '1-f- fw -P ,x .1',:?llI 4 m""""s ' w1i",s'f"? ,HI--" ' ' 'ikf'i.'-A,"51 - v-1-.e-, -Z iff' .xy '- J.. 115furA "ws:-yi-'v 2Px'5rhQfQ2 ,.,.:: H5 .,, nz..- 1 .'-.-Jia.-'f'xK'-.gag 4.-' - ,H-2,11 uq.g5.y--,. 1,- gig: .figrtga-, w,.gQ' 'W , wmgzmiiifv .F' A A, . 'xht- 1 'L '1g4L" '. la- gdgy ,QQ f v . I , -Q-. ' ,LN 1.514 x -' P- ww. A da if .., ap ' M '92-MPL e -, ' ww '-:Q Q4 G , X. i vi"-::. . . 1,5 1224 vig .4-as 1 X -f -:ti J 14.5.8 B ' a V . N .xii '. ilk wl- -arf- Y. ., AJ. A' , K X S, Xi, '. 14.8.8 -N.-el ,,.'-" A I I .A , - -1-r , ,..,,, 4, 1 , 'I f ' -1 - 2, hhkml f .J X K e v f 4 e., . if 1 31 73'9T'L '-E" .1112 ' Y' K L F fri H 9. pl J. x 3 mi W ' 'I ' 'V f A . ., ,, . 1 ,-9 1 1 . ,S. ' , . 9 , lpn' w ' QI :max X? xx ' 'f-ffl-R: 1. 1 .1 .. - . y. ,N , .-W, ' " if " 1.3" N 2: .-f'f1" 'li9iw5 R"' ,. 'f ' iii", R ., ' '21 ' , if QU?" fI1i,.-1 if-. A ki ' 2' N. 2- '1H"2.' 11 1. 1 -Hr J -.nf V 2 ' Lifi? ?1'?.'iW "5-l-Z' gf . F ' w ,H ull N f X. f 2 1 ' ,-,-,-1v1,g' wwf - "ww -f'-".,---is,y'.Af:tyn ,..J's, Q, ', l,"':fE1H ,, ' .' If ,uw I' 'if ""AH'Ix,1' .xii l' ini? MOST COURTEOUS Ralph Robert- son and Colleen Sparks 6744 '4 WM MOST ATHLETIC Della Martin and Roland Bainer i MOST HUMOROUS Ce1i1Ross, Gary Berndt TALLJEST AND SHORTEST Larry Miller, Jim Ross, MOST MUSICAL Gene Lysinger, Rae Lee Fighur Celil Ross, Joyce Jasper Christine Higgins, Ron Rosenquist SALUTATORIAN Darlys Shivers mm our FOR our mums-4 VALEDICTORIAN Dick Parker KQV uma ss a mam msn ss mam mmm ,iv E H B 3 H nl Rl XE A nl E. Q H H' 5 , ,gdb K .:.:. : .:.:.: i-fm -555 'W 3 M B W 'iii i M13 sea. sasgeasstisaezssaf:sasriisifce1-1:-1112:-1222-'ff Wklwf W W xi R '25 gfw M --iw , . H W mmm as E sea " E W a Qwy zggmlgiissn ss :ma mmm Q 5 Qu ss 11-X Q? umm: maxima ss H' 1 K sl B H H nl m I H -vm H H E H E H Q E E H E H E E E msn ummm ms ss ss ORGAN ZATICDNS 1. Y ' G I -5 F 11' E.: ' iiaiffi X nfvx .. ,.,l5'k"m',:'i'a ,yi 91-,u -:,, - ' 'GL 11' 'S' '+I I F 'N " " .. Q 1.474 af s' "P '- 'D""" " A.-1 " 59 'A '1 .J 5 -ls,-' .:. :.:- ' . vrfiiiq Ulu' I 'L'-MV? xg! -E H571 ,,'g,'?' , 'Sq W --X fs '-jlggjfig ff I N 1 f'T' '1W. ,-,AT X V, L1-'xx , was 14444 ' S f 2' 1 Y , . - .H Q -f 4.3,-. '--kr. we f-'Q -gg'-H ! - t 19" I., "',."5'Fz I 'ww , 'kin ' ,3"E'.5 " :' ff' mayor LEW .. 3iz21 ff5?.'- 2 WGBH ,..,,. A GARY DUFF Egg Q ' ,iZ'q25:giff?QQ'A Pastor " 'v' "1 - ' ff , Ai. 'Kiln-:I , .V "- ' 1: -ff v , , '3" i?7?il" I ,jul ... gi X . ftp- If ,N. .hw L! ' -15, f 1 'Jima ' K' JV: " -5' ' - ,J w yy 3 V ., MADELINE POYNTER Secretary DICK BROWN Sgt. at Arms 9" This page is sponsored by MR. AND MRS. N. R. SCI-IAFFNER 'I' f 5' "N, .' 2 . W" - , , 5 X-F.,g--wx' a. is l sw our - r iff 1 ' . ,L 1'1" :flfalr V -V 'WI f lu' 1 1' J Y . r If 5 f . ' F-tu: ggi ' .- r 'S I ' ' ff ja j -,-jf.-f , , 7 L' In K. Y, ,-lvl: . mf- xg' A-, I, xg, 1' AL W 1 v :. il 5' f - if V V' ' ,Z It 1. V v U , - ,. 1. :rj . T5-X , ,M Y K V, b :V 4 . , ,N-X - Q V 9 ' f ,ff ,,,lj!7l'U ,f A A .' 1' ,'l V .. I 'ff' ,' -. ' gg' fx JQQE ISEE. V Q' ,L f irf' " ' P 1 I :V I 'sgagzag V. " -3 ,LV 3 , , .f 7, ,' egmgif' H7 2-22:2 3 x ' ef f X ' lfwgg LU ff ' 'lyf 1' ? P .j f 'L '1 - L "Thr 7"Q?? 1 :L v ' ' Q I ' 7 X -, " U i ' A 'V A - 1 1 of R' " B '. H' -4 . ' .. -N :QTY 'W"'ff- . P' ii-ii? ' 3 .- H ' Yr . 1.- -1- ,, X, fb- ,.f,-g V.: W -' f r' -I o iss. s r' ,-ju' Q ,1 .:. I , U -L 4 . mn ,L-I -X.-T44-Q .- H -.--. 7.3-, ., . Q , 1435 YK?-' 'Z PHIL D 'f M- '-uf '- 'V , fr 3 31 Vi " KEN BURSEY 'Q-.glial r- vi IETER oss., f . 'yy Ce-p1,eS- ,lf Treasurer A ,s .ig ldenr -is K ,. 'wi-22 1 w-YH WMWH5HW'U 'E ' Mfr wzzzliliii'-H-"-I f- '-fir .,A " ' in m1" 5 ' X ." ,fili'!h!HTf'O 'P V Q4 ,r 1- L , r . ' " fl , M LINDA LOVELL Social Vice- 7 UQ 5' rx A E President MR. SMITH Sponsor This page is sponsored by MRS. E. S. LOVELL af. Q .8040 ' Left to Right: Jim Simpson, Reporter, Darlys Shivers, Vice- Presidentg Dick Parker, Sgt. at Arms, Ralph Robertson, Pres- ident: Mr. Severance, Sponsorg Madeline Poynter, Secretary Not pictured, Ton Montalto, Pastor WMM '4 Glade , l I 1 1. , -'35 an ws' . . . , i Gffm, 1 K if '-LJ we l Front Row, Left to Right: Madeline Poynter, Gloria Bailey, Fay Dotson, Mary Lou Dalzell, Linda Lovell. Second Row, Left to Right: Murl Poynter, Darlys Shivers, Diane Clark, Colleen Sparks, Linda Heyle, Carol Mock, Linda Dickerson, Eleanor Friday, Mr. Smith, Sponsor. Back Row, Left to Right: Jerry Lenz, Dick Brown, Milton Prout, Ron Aloise, Steve Gardner, Bob Bowman, Larry Rick. Not pictured: Neva Lovell, Christine Higgins, Gabe Romero, Mel Jones This page is sponsored by MR. AND MRS. H. A. WEAVER IrK'i' I ,A V W if ul , I fig . ., I I 1 -e'- wx. , , I. lm! Semoilm Ken Smith, Presidentg George Hall, Vice-Presidentg Dick 7m ldl Semedifen. Ralph Robertson, Presidentg Brent Yingling, Vice-President Phil Dieter, Secretaryg Dick Brown, Treasurerg Jerry Lenz Sgt. -at-Armsg Gary Duff, Pastor, Dick Parker, Pianistg Mil- ton Prout, Chorister i i i i l l , . N Parker, Secretaryg Milton Prout, Treasurerg Ron Aloise, Sgt. , q A -at-Arrnsg Gabe Romero, Pastorg Bob Leet, Choristerg Dwight Dickerson, Pianist, Mr: Spect, Sponsor g?7-'S' ' ' f'p'. 5 't5u'1g1 'gj mf ,,gIgy,q-gay., .wfvxm .f . : Qg- ,gg fi " 'J 9 " fa 4 fl ' ' 'frv-'w1-15-1'-fZQQ'f' " L ' f' 'M 'F 1 Trl' xg V311 'ff' . - ' L? F lf ' uf ' Y-i1"Fgf' '- -".l:"."'i " W" V'f"' xf- '13 " C if .S IIZIIIQIIII I J. III I I YIIIIII I gl, IA ft- , Q t -f , , as as , F , :id " uv ' - A, ' if . X . ,. , II ZIJ' I II L 1 I rl wi f QI ,IJ H545 H,,. xv Ji . ,'3 I 4 EQIIQQII Q1 -l ' ,J fI,,Q-,,,, , i.IIiI I I I H A- ' I :II 16553, . IILf?ggyf,II ,,. IJ' fJ:Ig,s:,i. ',-f.1c:i1I ' L - 'Y' Q., 3'- ' . I, 1, 5',Q33Q'1I I fu S H 'A K '-,a-5L'4'fi-4-'EWL:1 .ss ' s ' L 1 Wi" , , 1 , 11.htQ'3j".I'-:,,Qq4 -1,.,0,' I QI, KI I' Nr- Q Q-,ggi I . .fw."tv',1.' 'Q I' , I -. Linda Lovell, President: Mary Lou Dalzell, V1ce- 5l.g1'pg,g1Qf5,,:ggg 2 ,V 1 g all I , ,t,h,,,l,,eI :. . . . 21:?if.'fsf1f3 -- ' :J i: f- 1. ' President: Nancy Mimck, Treasurerg Esther Rarnosg 1-57,39-n:j,g',f1:e'ini .i !,,,,, , l , 1'-1 -1 - if ,W . . . . 2 '-' A -f Pianist: Barbara Babshaw, Sgt. of Armsg Bonnie 351,52ggggiggfg5-lg 1- "g:gIj? -9' t ' A -' I .- aI ' If ng ml Jones, Pastorg Christine Higgins, Choister.Notshown -"' 422 , ' ' P 1 l ' Cecil Ross, Secretary. igpllunnlglngnnm , A - -I :-. ,.v.-,iz-vw 'r I-'f I II I, 3'-ill-gf f C.-N! I f ' " " " - ,II Q-.,r , C N. ,iauflma agga J 4, ' '-:i3' I :I I ' II I 5.7! II I 'dl' f 5 ,,-Alf., 5' 3 Mg' -f1""'X iwglliv N fs - 3? , III F I I I Ii I, ,I . MI., , I I AEI: II: it Il I-II, is sse i wia wf ri 1, ' ! NNI-,Nb-.Q IAQ, I .47 , '.:I?,4lIIII I II I I 4, i ' gag- C -vM-'-'fw.- f. , .'lipf?3ffi.1efQi?w , ffffrfibfgi -, 1. v- - as -A . ,il .7 .rj w , . -1 . I II fr 'vs II "- 'W " I3 '1' Q4 if III L J, I , ,.,, 1 I if in . . '.'.'. . . 'fif- ,Iaj -'I 1:4 '- k A A ,,.' fig Ciba-,QLVVY ,-,-+- ,' ' , VA' '. ., in . 3 . ' X P 1 " fsjl'-fi'?fL::J?-.+:Ife 3 .f 'T " X Y, I 15 i"?ff: fjIIf'.:'fQ'f ' iffy ' If - WM nl 1 ! A i' J A- nf -f.,-'YLHJ-- v Q iii ru ' ..-'-' n d - 1 ' I 1: " 2 f '2'f:,t:f-" - -wa: f . 1 ' 4 1 I ,Ir Q I "Mg: fl f Jw , ,I 1, ,I ' I ,. It Hy, I I.,-I ,MI AI Y W -LI Irv. . : ,' "Rift, ' 2 ' if ? -1-?Pf5.qm4j. 1 ., Q- ' f'-' , ,4 -'-1 '-'5ff.1i.. its 5 1' If if 2 Y, .1 , 1 - KA: 41 -5,-'--213' Q i ,,'ll" 1 " "Y .. , 'lf-.. , f "3 5' 1' +1 cr, -- J. ,"'L' r vi :,-I , ,V 3' Y , 31 -- "' 1:3 g yfl JIM 1- ' 'A ,it , naive Hwemnvn 'a i, ':ff'f51 :.f'Q,fif.,E" " " 7 :W-Lrfkgff , A i' A 'V , "i",Jii: '- f ' N stal e- IAF s , 1 , Ib' I , . ., . . U. VI, ,,, I I1 -fa Anil ' Lf 5 4' Y , fy I I , is M3 N l - 1 fa q 1 ' it e- "'- if .fl 'A F' 3 -- r i III I 4 IE, 4- fl HX -Img' A ish., if He-gi . ' ' ' N' ' . . 'v I , iff' ' W zu of . , " J' 2 5,1 L mf., f .uf '.,. I IfI.flIIIs IPI I,,, II f' ,:. 'rf " A ' ij v-.M ,.- Men Mr ', 1835? n' , ps' I IK" ' nk' ' ,4 ' . x 1 1',4 bv' x Ht ff 1 , wen ll? if ,: W FFCLFF3 "iff " 1' ' -, 'm 5g,I1f, L'- ' , 5 If ip 3 ,' 5' - ,- . M. 1?-1,-7"".-3' 1, ,P 14- - N , 1 V gnu., 1, -WLII .:, - p 4 . V - . .'- 4' V .,, . 41, ' ., , .X -5 , IK, fn? lx I, it 1 - , , V f',g' . rm r' -6 P 141, -1- - 7 4 , - ' , , ,w ,EI I I ' :I .Q 1 It ' ,w!, ,aE , ff, ' " Qu M 51 L.. .mtg 1 1 1 r QMS President, Eleanor Thei 1 eg Vice President, Cecil Rossg Choister, Betty Rusheg Alice Gross, Treasurerg Noreen Beucler, Pastorg Neva Lovell, S e c r e tar y g Lorraine Wade, Sgt. of Armsg Christine Higgins , Pianist. ecwlwi Glaaion if Maasai Editor-Gary Duff staff Jo Lynn Gardner, Assistant Circulation Managerg Mrs. Horning and Mr. Severance, Co-Sponsorsg Pat I-Iorning, News Editorg Steve Gardner, Circulation Manager: Jim Manning, Photographerg Gary Duff, Editor I2 Steve Gardner, Noreen Beucler, Nan- cy Cravy, Esther Ramos, Gene Ly- singer, Bonnie Jones, Gary Duff, Alice Gross L.-a i 5 C3 Left to Rlght Dlck Parker, V106 Presldent, Gabe Rom- J. P Glam! Eh President - DICK BROWN C1Llb NIS1T1bC1'S Planning thg Starting the plane MJMMW awww www ,ng sm A xwkms sgawwmwm Q wams Bama g Wm HERB ww wsmw ' nlmsxm uma mama KQQJ H S GRTS ms EEE was was nm mxwa w vm ws ws wwm www s n ga, -H 1 mn sm nm ww am a M a .-:IQ 1:-4. .,, W ff: '75 K Senfiaa '7eam " f rf, :rdf Lp, --Y 2 ,.,,- ,, . - Y . ,. , . , , ' 1"f' - 'J fffwz 15,55 . 5, aim' 1' if- T, ' 1"'fEuj',,A,.'g- ! It i U "' vs Ci- , t -.1 W! L V Y .WA , J, dw - w . 2 'Q QUVW -VX., . L fl-uv! A h Back Row: Chuck Bamer, I i 'M LQ. e 1 . ,.,- A", j ' George Hall, Ron Aloise XML , 1 if! ' f Q1 ,.,A. . ,kewl Q S:i?'- ir' ' F - ' V 1 " QP- IFQL. H- -. -f A , .- . ,P-e' -ijiirgg' x A Ly .U-If ,,?-:,.fl:.i. l ' ' :s-I fh f, , Q A h Qiq, h" , :p,1.-fin! v,, 1 AEE-vuv I: ' Q?f iQfiNT'3 . h f"'fif2!'. A f . J 'Se"zv"1:'J 5 5- fefaif , m, - 454,-i L:-5 .4 2, 1' - br, -I M-L 1 , ,-v,94ii.3 iq. ' , .,,,, M J Q. 'fx h ,I L5 1 J . P' h, w 4 1 V :jf X 1 ,I J 5 Y , .N 'L .. VM5 ,I f n 1,145 -,-xxx! ,xr g., g'E"E",r-. , H M' mf 'Q .didy L W -4 --1' ' ' npfvj - liw y 1 - A I In Hur . tn . , N P Vr he I 1 ix 4 Front Row: Ralph Robert son, Ken Smith, Harvey Weber v tv" u- . xv 'A 1 5- 1 x 4.,f' Back Row: Mike Mc- Crillis, Dick Brown, Milton Prout 25 Front Row: Andy Gu rule, Tom Rogers , rf' I f "J ir 3. f',' , .1 1 A ,. l Ji V, I E x WHS h13m L A 'W f ' ." .f J '- , V,.,., 4 i -I-. Jr,"-' , N V ti '1 4-Q N if 'f- ' si?" 1- ' .'s 1 . - Q , W ' iq T 2' AHL fgxu-vw 45, ,uw 1-pr P' ' IJ I -J -fm Lx :M 559 Y 1 A H X!!! Liv' "N , .4,. 1 4- t ' "-UDL -- '5 -- , . , I X F 1 ' Y ,fi . -1 Y-34' ' . 'J ' . if 'E -' E vs x, 'f L-, , .T N ' ' Fill '55, 1 :nf-:FFL . . 21' R E1 543-'LEE f .- - -E ' ' 5 -:f-,gf--1,1?'-773' L -11 'K A -413 1 f Y Nw'r: h-'J-155252, - f' I--- J- -an .V ' - Q - -:V fx -' x I f 'Eu - m ' X' Q...I. -.:, ' H X , , "1 I' f ' . s 1 L: I . JY - Tl. Q-V ' " ' P- Y A 4 Y , .V -- 4, - L 1, - i, M .' ' ' f ' V ' 'l ' A- 7, . Y .ki 1 V Efil ,iii ' W ' 'Q' 3Ef"5i?" -.-V-ICQ' I' A ..:f.a -up M , .L t A A t 'Y lx W ,. Y faq . -.f5,,,z .t Y ,ri 1, . ,, A 1 M' Y-1 Q F' f- - v- -V f Em -.'- V. tv-L "ag -V --'x Trdjilgiv- 'Q J 4111-'cy " 34'-. I vs. 4 1 f If l F' W -7' ' ff ' .. .A "' vw LE' "'W+" 1- ,N ,, --. ,,,,,L,, ...Y .. ,ffl ,- . . -t " A , A -I ' , ,, Q QL if Il' - 11' ' , ' ' f xx .Q x f , -1.-. AF, 5 .-2' . .rw f inn- ' ' 'ff-Y L2,-.'fl, -- ,, - :H -f,.:w4.-9545 J, nr- ' lcv, ' A 7. J t , M, , Q ,, F '- ' ' 'L ,..". f 4 ,F . , -- Q ,,i. T ,Q ' -- ,. 3 ,f ,L- ig, -, . - , -' Ui , ' if 1 - nz" , -ff ,- 14' J This page sponsored by BORDER -LINE MEDICAL LAB . V . 4 QL E' 575' If ' en' J -3 In P N-3.-W +11 J, JJ. -.1 4.1 ,--- .-. vc -5- . 11. ' ffw. . uk-A. X , g "4 fn"J ws I VM- . 1 33 I '53, 1 -iqiiff 1 4 1. A My-Q w 1' J. ' M..- f ff A 1 we N W P, ' X P11 NN W I 1 VE V' ' -'ff TT,""" W' " 'mf' '1'Q"fIlr'775'L7'TM?7IQWZ Sf " v. :I -'fiwqy Q- .1 - frmwamm' ,'hgJ - ' yxumww .T . jj-,.:, L -f,AH.3.igPH 41" f ' H255 -1' ,rv . X- E V' I ,Q'.q'4'-'1'7'l 1' .uf 'wif " ,. '-,-'f'-11.2. ' 'VY-ia' . K, xt- f5'.M':"-,: wk-1116 :N :Ku M.-.'.-.Q-I"G.5f'-P",1. f- rw V . my m- -'ff-'4: 'rf' 'A ,'.'-',1.Q,vfu4.11 f--.,7-1-.','l'-,gm - T. f.l-Wa.. AL all-'Halivf' ai.-ff-:f 1 4 BT - " V255-jg 34.1133 Yff:.:,i.Q: 2' .ijL.1'11,:..,iFQ,',' f" I5 ., . n -g?,f.w.5gf+'Yn:1.-12x'tQ'J'1rE-.-aux2.411-I f f ' K 3-'ilY1,:'f:1". Zfgjjg'-5gw:fF1f-':'ZLf:n 1 'VNU J .,3f3,1,f,nP:f:'1:, fe, rg:gJrv,w,f4v .rv . :qw 33 - ' X:-eff!-PR, gizyfwi. ,af ' ': 5 .Wai !. "- f'-'-'.f,fz":5,:,,f,1v- ' '1frg'.,, -u',f4w?3p--W: ' Tai' "L 'w?.fFv"-'-: . !r. 4glilf?'-li' , f73'fir12'ri:'f55,T4:' ' g,5.1,50f51,faiT' A iff. 1, l' 'fri' AL. '. ' !x,"f" 2':',2k,:g, V1 r, rqglprlgf 'vfigyy , 1' 'J ' I'r . Y'f' . A. .:L.J.,L:,!frY QV 753. 1 g.. Q 'lf-5'.5:'?5?E1"f' ' , ' fewise-if-4.'2?gf.f , u11,aA- J 1... , -- ,wr I-.r-,.pq.d'JQ1f.aff --1 P 'i'i",:'j.vQiwjCi " 1 2,12 ' " A . Jes,-.L 1' ' ' T.. iflchfx, w wqzw Qifqi-".. - ag'-air? . 'iE12E?Ji'4 11211 jg-1 .Tfgn it Wg' wx. 4:31,-' -,751 - -, 363529 ' . . git. Qt..-I: QW ji' Q31 .- .4 y 'i v' V- WS'- . - . , 1 4-' 1: f' '. V .. 'ru ' ' . , ,aff I 'N '34 . QV, rl' .V v"', . . V .V .y .K ,M .Q- I 411. . I ..: V1 'I w w 1 M I was ss mmf -n-my ,Q agggsmaazxmnwm is "HN BEER M- aman wmamivm - - "wif - EBV: www. M, WB. . E mv-ss mmm mf m wa a LM 'W wx EMM, - mfs Q. mmm m H.. mania ummm sm- wma m wa mx: vhm :yy x xfsgu Mx -Nam: ,rim mum Nnrfz c .xc vm.-Q. M .mn imma J 14:4 spur-,anis kcusxf 1 awflsss was mawa was im ss mm: am save Slow Colleen Sparks fl Q 1 Q V lljl , 1- . 'v-.' ', ' ' , 'Y ' 1' I ' 'V m 72,1 , 'F' w if? ' A 1. M 1 W , -'-- -7- fi I. . xl, I H fi' av ., all ., . ,. , 1 Y - ' K ' Eli .5 ' 'll V Xwrxv W VZ. A 'Tff v. '. ' W - I - 4 .. W! . I. r 'N H , HT 1.7 ! W K II II ' I! " IH w . If .1 I H -- n ' ' lx ' YJ ' Pj NV"-m , 1 '- M an , : , ,. -I 3 ' .A .9 X 1, " AW J? A if '74-41 , .L - f IA- "L, " ' fc ' 111-'IL 1 ...-,.- '- 'Q -1 , 1 X, , I X , ' "- -fig? . fg 5 Q7 ' .'f .1 'gf' ' " 2- fl5.',,-few ' 'np ., fn Te' V -P "1 an X ' gm-9-,1'I l- ' --4 ffw, N- -J: 'q LH-. " x mx-:v.': nu-0 Kg. lg.: ' V .?:',4f.-i.5- -331-1 , -. ' we ' f. - A A. , A af 1. , .jx w.--- .fi - mm - v -- fp A' 3'-' ""f: "'W"'-I "bw Y, ff muy. I of 1 if-L 'i '54-.2 "-"F Tf127A"1.. W ,:.-I '4 . ' ' Y ' H X Lv-x 3-dew-w2eU9.Q'f:w2-'Hf:X.'-,wx-A" ' . - mi Q ' E H .. yu Y ' JP f pu .. n ww X 'M w 1 -. ,Q X , ., . y .U X"'s'I'EI,m W" NH" J X ,gm H, W Q .. , -UW D W . 1 . N: X ' l ., H J w 1 wr. JH.. " I , f W . I 1 'N N is I5 E 4 .iq aku M fu, JJ J L, .1 , H1 N 105' ' ' M 1 1 4 I ix Lv. gil rf J gg -X , rf 41? 4 F' Q 3 tw Y U x x vi 5.1 z'..bgf' f"7'1f'1f:-'sf'fE'1"r 211 1, ' 1 , ' - . ' 11 -,W v-,la-uf v.,-fwbif - 4 H, A-f 219 1 'J 3 I if " 'iff 1 Hgti I' FL A I 5 L 'ziigffi'fn?3f.1iFa,TQ"fS3.Y222lnLat?.1.'f'.i5l1i7 -5373 Q if 1. Q H. A. Weaver, B.A. Custodian . 1,1514 fgifii. L A ' , , , s ,:.. A -- ..--. -JIS" Qif, . 5 - V . -......' 'gl-1?.2!"i': -1' . , 4 .r Qaadewi f , ' s 31.5 Wi, ,N A i ,lv ' .kin X XL V -, v V , i i 'A' , , .I 2 ..-,, Tom Montalto and Della Martin ,. " a. 31. .T ,41- ., ,A .. 1 , , Lt, - . V -V . t . I , A ., . . . 'H 3 rn f V ' r -1 4 I M x :Vi N14 .1 R.: , Q1 nr . W 4, , A . fum 1 U J -... F f-QW V- N L X 4- K1 NV, . -' ' ll' ' .-Y. . -. W L , 1 T . F E I " 'HJ x N N 3 1 F ,X 1 K ' I 1 I 1 , 1. , r K 4 U K l N f D' r , l , 5. w l. Y'NL"-s J, N .A W x ,-sf ai-C 4 'F E1 -V 5.4 11 .H " 'W ' 1 1 xl-'ll ,-v Q "' , tl 1 . . 1 X Vex ix' I' 4 25 MKLRK, -. ' ancfg , . .3 , ' h. I - 1: i ' '7 J ' nlgv "H w-Ass, i tx' 1 1 KK' -f -V ' r ,J W I 1' x 5 M A: l Q .1 ' i ' I 1 mug s! V K . 1 -gi-Tp4:rT,l ' 3 . 'Y-2:42 A ' " . " '11, -v l- 'STX-mi X543 ' V 'I ' -'IQ ' . -1 W 'I ,i fm . , 1 gm-ii L 'ies-' Jffijlfz ,N , , s. ' ' " '-.' H' "" ', 'Ll'- Mrs. Robert Morris, Food Service Director, Mrs. Vander Mei and Mrs. Chadwick, Assistant Food Service Directors. -v L w I. sf-J Mm I V l -5 1 ', lo ' P l r- ,fl D I W X . -.g it ', ' full' .33 I' lx ' fi ir N: I 11 fi 5 3, ff "irq 4 bv w ff-f' 1- ' . 1 vs- g rg, -'- , v ' "V fur . , ,, 5 , W' ' ...4' -ki! m i-'rgiinrflfi' Va' W Ti 5Ti':i?E"':' 3 il-Q -. "-"Qs lg? .M - ,j swryxn M V 35-,i f'M .'353r'f'L .,.,,--1, , If I 3 uw I .1 r 1' V1 ' HN if g 1 1 1 ' ' I , 1 X 4 , 1 1 . l rg 1 5 W N Q 'fl f Q -.Jef ' -' 3- ff' . ' e e i...+f'?ff p 1lfT" 5' 7 ' 1 - ' 1 '-" ' ,::'hr' A,f4',.- ' V IF r , V, ,f 0 ' ?':' , 14" ,-" . -vtryf f .,v1,'-f' -5, , .-fe '- Kring . . ,Asif Q .. L5 ,MI "' H1 fl , w v R -g. V-, " - A ,.,f-' 1 ,--f- ,. . " 7.12 t?f,'s?9 ii:-f rx. , I F27 ff' E I 7' tg '- L 1 . 'L 1.1. 'fri' K 51: :lp W 7: , : -faf 1 ,- T. ,If Q l . w -. '- 'U 1- ' -4 MU ' ,, Q , . l' 1 'l X ' -1 ., ,, 'l ' , - , 2, 1- N - , F .45 N "2 , , . 4 - W -9, ,fy H- M N "Ak J- 'N ? Q - ' 'qs' 4 5' + 1' ' ew " i.. ' 2- - N-"fx, .- ' L 1- ,411 1 4-Q14 4 I I ' Rf' k r 1-L . . 13--". -1 .- , , 'lv-f,.,,,,f Ll fp, il : ' '-'LA Ev '4'r V " uni, i., v' ' W 1 Q . V.-R , X! j, F M ' m ' i V .E Alice Gross Mg GM T Eric Lqwry X -,K . J-ggi gf This page sponsored by ELDER AND MRS. R. O . STONE .4-6.-- --. 1, g . . 1, . 3-' 'ii ..:, .sq f?h:'!?':'. ,, .5-,XT I-: f, .rv ' 'x 1: -Qt' ' 4 11,52 Q?-'J' S' W 8 J ' -r 1 J A L , nr 1 " .ff , 4 .r ,Q 4 V+- 1 :AL AE, - -. . ag, ., ' , - -'-Jesu, QS: N I, 6. .f v 'I f I ' , , y . 1 I '51 lr-I. x Wan fjaacluch Left: Mr. Simpson, Salesman Right: Mr. Spenst, Superintendent ,, 1 V xy ,A l f -rl, ' , 3.1 3 X4-f' y in . x" avi V. : ,r ' "fi guys. is - ' MX Mr' Mon? Shlppmg Dept' Mr. Morris, Assembly Foreman Mr. Dickerson, N Mr. Martin, 1-. 4 . ,H m ' I, i'. B, . fl " QF' 3 If ,, I, :1!3,',, W 2 V5 1 ll' I ', lg Mr. Chadwick, Production Manager i Millroom Foreman Maintenance l Q: V LQ:-'i'fhlJ11'wL 'fr' . V xl ! , W w a s -if if 4- g 3: , I , .g f X-,lv ' ,J , , . ,, A I 9 QQ' 1 , , ,. 3 e , I ,, ' X 1- . I , J ,. " L sw' bg . ffx u ' ' f fy V-Q, N gh,-3 V ,, Xl 'Q' Q I Q 1 5 T Q1 iM L W! w H .:" ' 2" This Page is sponsored by MR. AND MRS. KELLY FORTNER First Jigga? 'V-K i ,.'. Yr f 4555+ . 1 - n ' .ya A f'- Q -5 sw- I' I -A' - ' 'rr . ,,', WXVQE l, Renee Manning Mike Qualls Lanel Simpson Q H . ,. W I ' xl" 1 . ' ,W r . . 25 I lx -:YM V Y-.U-2-,' r. ry ' ' I-'Q Q ' z . ,,, L ' Gregory Friedrich 5 ,Q Q. 1 -1 xi ,-Awww' N I 1 X -fx , .,.. 55' Fourth V " r " A K-r ! i1 H' . 3 Y . it, -4:-31'-' .Y ,V , V i I 5 A,-,ff ,. -.,A,', ,fa ,- Q :. af: I ,., Q ,, .1'f3fzFU""'lEf"i Robbie Chadwick Y. ,aw L1 Fifth rg R, LLP .N 4 Larry Chadwick N 1 fad, 4, 4' fp- . 7 Second 'K' Ltr." vt, , Q ya., Q .f , ,p 1 ,I f L. 1 nl !,'l,l1,i?? ,uni-1 74' F I f' -sw' v iff. I fn 1 Robert PQPP 'Y'-'vi":, ,ref - 1' X f I 'Y Fli n- 'dv Z'i W A at X' T, A 1 1235 LZ? Gary Rieber M xr iffy pg, 4,4 -. ' fy ,. ' --f 1,3 ' 1 - . . , f - H--as., V, w. Q. Q- , ,,,,, Q. ' Lili -'S , 1 1 , 'i' ab 'H - 'H ' yn' ' ' Ari I ' Third N 1 ' 1 ,,. A 1 -H 1, ,-,4 , .- , . "' 'ftjfv A in 'wr a fr X .1 5' -'V A '14 -, , r if fix 3 1" ,I .ng ,jc 3 ' ' f, aHhkgfiff?Erf!,s3'ifi:Tu 'f i 1 rig 'fin I Darien e Qualls Eddie Severence l ff Marvin Dodge F . L rye, 'H n 1 iq A D , X ,,. A . I . V . '-J++-' 1- , ' r l ' . Jean Severence David .Williams ,,. KA. in a R. Lee Simpson ,ali 1 - 'A-an , ,sd 1 i, v f A , .. x V, -,' i r .,j .. , Lf J , Raymond Westerrneyer SIXTH -" .-, 'n- '9,t nu- - 'Y . ' 1 1, --' A SEVENTH Johnny Carothers 1 Linda Baerg 13, ' r y 1 i . Q1 1 1 .' 10.95 vw-g. I ng - I 1 -4 ' 1: 'J' V .I 1 Shirley Dodge -1 , wxsf1r1s11 1,1 1 5' fl 11 0 . 12 0, wx 41,1 r, 'J' ' 1 -1 "' 'v":ir ,, 1 xr Ll W I -I 1 Y ggi- 3,1 1 :Kyo-, Q. I. M if 1 V. . Marilyn Martin Heather Walter 1 ' f 1 y Q- 15 " "W T r .117 .fi-l E-.21-fx 1 a f' -ea 1 s W XJ ' fr n . 15 """'!:,f.?' C' 1 4. X' KJ M ..r':4'! I Steve Dickerson Royd Rosenquist David Savage A-1 if - -, 1 fvf 13- . - giiiiiw W5 Al 1 Lenard Westermeyer l .-1 .- 1 . . .. I, , A fu: t I 1- fy: f x.-.f"g 1 , 1 ' 1- if ' 1 , -'? f .::f-952' if ,N nf , ' .-Y' .1-V' ':s H fwfr' ..l .ii','fF!?!5' Carol Riedlinger Linda Sharp EIGHTH . Nf- Pf- .,, 9, an 10. ,N A 1 QA- '4 4 3 ....-. .hx L , ' ins. f - -711 r -.r, I Y L an Jill. Billy Vander Mei 'v 1 'll bg. - 'P - 'rx-45.2 D, x '-" .- ' 2 If 1 Gary Walter Donald Williams lu... -1n,,f. nr.. T My .gas gA x , 1. , . .-. 1 :Q V- ', . .J 12, r . , X - , - fiung-F , , ps 1 1 """'Z3::i-f31'l+ H1-:uf 1 1 1 2-51: I' t gui: '. 11..1 ...., 311. - . H . 1 F '11 -K -11'H,-1 1 lm.. ., ' M- , I n. U- -..ul1WIl:. rf-nf-'K' 'E N Mr. C. W. Vander-Mei grades 5-8 Mrs. Roy Johnson grades 1-41 I 1 1 'R I -v..f'f' , fu. Qs- fir V1 .V-I 1.1 -yi: Na, 1 r . x--f-L y Zi' TW IN 1 il TE.-Ai zgf v ni' l?" - -V Y K Q. . NJ- , AJ" "' gli- kv ' ' Q3 if 1 f- .gf rf .4 F . ' X . f , 9 1 . f J. v 7-f - I I y , Wh V' G, 3 s 'Y Hi ' 2 L 4 re, af" ...f- e ' ,, - 31 2' x f s- k ' Jimi ,, ,f'-- '-'fm f 4 F233 ' .. .- I---v L . t 1. ...-ALM, N. ,- M2 K , ,WM .,,. ,... , M W , 2 EXEWM-' 'iw W-IWLQSE W .wiiigii gwwwigwg BSE? WQH SEW W 5 33 R E E 'sm ea as S-www hmm 5 gs n as S8 . 35 B mm was ..:.:.:::E:E?5-:E..i:5: 555 mg ss Q 3 W 1 E- - sw mx wmigiiwwii .... 5 ww 'AH was ' sag -za ' mn I M wma, sm 'saw , F as B H H QSM H ., wmwwiwmw .Eggs ,,,, 3, 52 H H QQ 5 W, D W H H M UWB M HP nw ----- spgwmn ww-my msg ww ms : mgmyg sw awww. -A I H: A Emma .m mama www any Kasumi 5 was , , A , :H ,Q My ag M mmmwgsxw M sw ik sam ' 'lr .' 1 . ' Tsmwcq ms ,- Haig A ummm M mama ss ,Iii '.,1., 3 -mn, xgwrkwngsl ,Ms .amps kgmsvzmsngm Kwggmgmmm ss nm! f 5- 1 . - F-F , ,.- wg-ag, -ffm' ,swf '-H sw imgyg ig? wwf ,K E :f,.5-Q , , N ', qgg5gH M' ,-,fmxmwifigfffmwfvwhg ggx ggHEga?BgHg3Eg-maEgg H Km' . FG !FWJl2'Jf'b+,JgW'QHdHPk1wyA wmKWgiz3pvwwWgQi3uiM.i S WWE NEKWQBEHHEWN QW K SW' 12", "eff, nfsw' Li'-,wix'f':iW-1 ' ,M WW 52, 222 'gW?E5H ,SEQ M Ev w f ', NL gap-.f.,,,-,--1-,gym wghw-Wang H-in . si: SEN 2? . . 55WW' Ef" """ ' . 5, -,A-,-an -lg -,vyrg :WffwjNExP 1 W 11 W qf3Ww'm gg 5:5 -af +- Han g.: - W . f' f' P if ' ne'-af WSW-2's-Eiffim , E SQ . QE? ' Wm? " 2 i-Y 1-f:'KA"f'PQZ2ji1L1a.gwi5-I'-1 E22 13311-Mi fa MA' W W-EH -N iw , -:VIN-.UL-nm-.'?vf.1 :Q-"-I '--"'W'3H'i'3 5a - Q4 H H? H ' Q1 M - W 1-.SE ' ,4 , 1. , ,., V .. y , .g ig , ...,., .... ng., , . ai 3. -vw 522 g K ss 1 . Y r. 1 - ' :' 1 1 rw: 'r -.Q . r. r. --:---:-: r:rAw'."v :a :.: .::: .:.:.:. ,Q . ', V . ::: ' MWM ms , QQ wk 15 if , fm... 1. ' . wg 35551532 Q, 52 5 EE Q fa E 1 -' ,ijgibwwfm g lgggg 3? V giwg ziwg' Wm - W- -- -L-isirfmm. ,mn . ,Hair MWA E: ERTISIN mn mn ms ms a new mums 1. ss ss aw sw 5 ma mn mn mn sw-wma -mn www mms ms mn Bam ms ss nw sa-.-ss :naw--' an mn mama ss sms w mmm was H- naw an gan H35 Hn my an ss - E mn ms sm 'W a ms I ss ss B sw ms ms Ev mu ss 5. 35 -Wagga mama mf XL km me mniq Em mfg E Jaw' ms as Us-as-.1 . CONGRATULATIONS to the Class of '61 ' from THE ARIZONA CONFERENCE OF SEVENTH - DAY ADVENTISTS ARIZONA BOOK AND BIBLE HOUSE ARIZONA S.D.A. CONFERENCE LEADERS ELDER D. C. BUTHERUS ....... ,...............................,. .... . . ......,..AA.............,.............. P resident Religious Liberty Secretary ' ELDER HENRY T. BERCH ......... ........ S ecretary-Treasurer, Book find Bible House Manager ROBERT REIBER .... , ................,,.... ........................... A s sistant Book and Bible House Manager H, TROUT ........,..,....,.....,......................,............... Corporation Field Secretary ELDER A. L. PETERSON ......... ........ IV IV, War Service, Educational Supt., 'Temperance Secretary ELDER C. H. FRIEDRICH ....... ................................................. H ome Missiormry, Sabbath School, Radio and Public Relations Secretary W. D. SAVAGE ................... ............. P ublishing Department Secretary ERNEST POHLE, M.D ....... ............................ M edlcal Secretary .M W W AM IM' - M IW .M IW MII' ll 10' MII ,mf IM 'W IW MI' WI WIW nm W I JW ,W W III' my ,WW W W W7 WI' WI W WI MW W W! W WN MI .W III W H! W I I! II W 0 W MW W!! W W4 ffw W! I W VIII MW W W W IW I mf W IW! W W! ' W W 'SS I I -,lixdiitt '!ai1:lff ,I5Ff1 Congratulations to the Class of "6l" . FROM X X lx X-2 . IO OIL COMPA 554521445452 Zfafwiwdfle PAINT cmcl SPRAY EQUIPMENT ACROSS FROM MAIN PHOENIX POST OFFICE Pa.u1E Dauwalder WH1tney 5 8913 82.2. South Scottsdale Rd SCOTTSDALE ARIZONA 378 North First Avenue PHOENIX ARIZONA 555335629 Greene 5 scorws SHOP Barber Shop WH 5 6414 Scottsdale Two locations .Machine 8. Welding to serve you better 109 E S d St econ Blucksmuthmg and Plow Work 38 N Brown Scottsdale 6: Thomas Roads F F 5' K E SCOTT sums 'Q 4. . . . ! I I. s ' 141153 "P ...E- . . I '-f2 '+f'2, f i! 'Pbiieli-fY'IuFGEEf2iEESfsEEEeSE S SESSSESESESEEESQSS E W M W M W M M M M M M M M MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM WW MM M' MMM MM MM MM MM gm MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM IM! 1.4 MM MM MM MM' MM MM MM MM MM MM MM MM M' 'see s assesses Glidden Paints - Plumbing Supplies - Household Items General I-Inrrlwure - Toro I.awn1110WCl'S Alpine Coolers - Small Appliances Soatzfacialg ?dfZd60W 714 SUUTH SCUTTSDALE RUAD SDUTT5DALE,ARlZUNA PAUL E. DAUWALDER WHHNH 5-B913 Save a WESTERN EAVI NGS Besi wishes To The Graduating Class of Thunderbird Academy SCOTTSDALE FURNITURE ' SCHOOL . URNITURE , OFFICE F SUPP'-'ES QOL CH pPLIE'5 Qmci SU ll ROYAL TYPEWRITERS Sicndard-Electric-Portable O VICTOR ADDING MACHINES 0 VICTOR PRINTING CALCULATOR O A. B. DICK DUPLICATING PRODUCTS 0 EDISON VOICEWRITERS 0 DITTO DUPLICATORS usnvfss ACHINE URING OUR X , MMM - gi YEAR Hfsfomc . been I0 P our obieciliextgaservlce to Bu ww 'PM' DNA- Zchofili In ARM fovlde 'Cx ,,' I 530 WEST WASHINGTON - PHOENIX. ARIZONA HOWARD a. srorrr lTucsonI - PRESCOTT - FLAGSTAFF - MESA - smfronn - BISBEE - YUMA srA1loNERs IYumaI EEEEESESSSSSSSS ESESESESESESSE 2555555 A For Bullefins and sqeiIqP1RqlZf11'Ii'A'2aHl ' fa ilzwaya 1: 0 eafzning SAN FERNANDEI HALL LA SIERRA COLLEGE earning In Cl Chrlstlon Climate about TERNITY with G 0 D through a STUDY Wrl+e +o oFFlcE OF THE oe LASIERRACOLLEG-E CHRISTIAN IIIIIE an lnformahon S E R V I CE .IW W W W W W W HM JW? MW W W W W MW JW' WF ,W W W .W :ZW MW W W' W MW W W W WI W W W. W' ,W W M W o o o o o W, WI! Wi M M ,WI wo W M 0 ,W M . W, M, W M7 U W MU 1110 :W gm W 0 W W W of W AN W, W O W rling+on, California W' IM d W W O W' nw fm '+L' ess sssssssssisgssssss s ESSEEESESSESESSSESES EQSEENSE QEEEEE QESES E ' Good Luck! Class of 1961 Distributor of: Clarke Floor Machines Veluasheen Velestan Products ARIZONA JANITOR SUPPLY CO. Phone Alpine 2-4036 2021 N. Black Canyon Phoenix, Arizona DOLAN- BURRUS BOX COMPANY 2720 GRAND AVENUE FIBRE CAIQTONS woooEN Boxes ,. A n I Ia" . ....-4 , A' 46 PHOENlX.ARlZ. , PIONEER DRUG STDRE I-,gp PHONLWH sem ' SCOTTSDALE ARIZONA MARSTON SUPPLY COMPANY Complete Line of School Supplies and Equipment Athletic Equipment Stage Equipment Duplicating Supplies, Equipment and Maintenance Office Supplies 8: Equipment 3209 N. Central Ave. . Phoenix, Arizona Kiva CONTAINER CORPORATION MANUFACTURERS OF CORRUGATED CONTAINERS PHONE APPLEGATE' 8-9371 "MEL" STAFFORD 2935 GRAND AVENUE President Phoenix, Arlzond Congratulations Graduates ! FLOWERS-BY POSIE POST Scottsdale's original Flower Shop Scottsdale, Arizona Corner Main and Brown CR 9-9301 Carl and Jean Seidner eel sees sse ss sss s sesees I - ,IIIcIAwA' an -I -- I I .V .io C I Arizon . termmatmg Co. ss ll 5 ,.., f W1 x 4 n ual. rm-In can-.1 IFI-mfr ' ' 'fx . ls' sos N. sscoun sr. PHOENIX, ARIZONA PHONE AL 2-4031 "b?rrd,e"dwoodd finishes for use-on ,new or DESERT BRAND FOODS 2ZZ?z.!U,EfZ1:?,f5,1?S32':lZ: 1 ouii u e eds on ine, irc , Ir, um, oak, I InCOrpQrate d poplar. Suiiny finish igwoshuble and swf-proof. fJ: 7::1 : I If 131325. IIISIIZEI. -2522, T221 ILUCIIED IIIIIIGIIY IIIIICAI YILIUT V509 lmlsnli 2437 E. Washington, Phoenix S ' 04535 VERN LEWIS PAINTS INC. 714 E. Indian School Rd. i P3 PHOENIX, ARIZONA ,QQ , I I La,d I Arizona AM 6-1303 ANI 6-1704 'I-IJ . 1 n H229 -Wa-I." A Basco - Phoenix Shower Door 81 Glass Company Speedy Service GLASS SHOWER DOORS TUB ENCLOSURES - MIRRORS GLASS TABLE TOPS - AUTO GLASS GLAZING - WINDOW GLASS 3740 E. Van Buren - Phone BR 5-7615 PHOENIX, ARIZONA RAY SKINNER MEL OLANDER fi ll-55 e eeeeeeeee -e A azzlfz, RAY SCOTTSDALE LUMB ER CO . Congratulations to the Class of '6l' ' "The We st's Most Friendly Lumber Yard!" 338 S. Scottsdale Rd. Phone: WI-I 5-9566 Scottsdale, Arizona abafs' Department Stores 58 San Marcos Dr. 35 N. Brown Chandler, Arizona Scottsdale, "The BEST for Less" Arizona . in the HEART of Scottsdale, Arizona Western and Sports Wear for men, the West's most Western town! women, and children. lea... .V fag . emi. x rf di Ill ' Bi .Iv 'H " , ffr, "1"-P-iv-fi-.-.-. ., A . , V .- .4-1:4 ,- ,. ' , , r - . ,. .- .-1: 4' f.n!'1" '- , .5 W M k , :fr-f M H- ,L Mx, -,,. A ...H If,"-,ML-f--'Ar f L 5, in . r , ,,,, 9, -A., Y 1 KY '14:'R AQElQ:S2i41S',1!,- -vzjqfl -4 .f,'-1-:..f1!f' ,2. :- f-'ii Y .. . -' -- ,- , .Q '-1:'a.,v,,53n,--155-f wa" XL'-5, vg:.,5Qg,'f,' ', , ,'g,:e,,g.53,x -gg: 5,., '- , 1 l Q R V' 115-f?"fw:kL.a-1. M ".bN5XO1P.'6'H5,v.-Q.. U l ,yjbkve . ,. ., , ' eff 9 CQMQ qixqgq rfqfmiihuliin " SPEEDUIHU GLHSS gl HIIHRUR CU. SPEEDY SERVICE GLASS SHOWER DOORS - TUB ENCLOSURES - MIRRORS GLASS TABLE TOPS - AUTO GLASS - GLAZING WINDOW GLASS 4141 East Speedway - TUCSON, ARIZONA - Phone: EA 6-4336 Best Ulishes! " 14- T I x ,x I f' 1 I ix I 'T K -' ' f 1-ef" . f ' ' I '?f"',T "- ' 1 r K A , K 1,1 .-I I 'I f! Q , 1--Q!! MR.. and MRS. MELOLANDER, Mel Jr. and Judith Lynn WBR EEEESSES SS ER 555553555 5 24 Pfwfe THE E4-QJNZZC Gif rizozna MIM!!! IIDERAI. DEPOSIT INSUHANCE CORPDIAYION 11 grief gCoZ'2'5f1'ale p M5419 6? Assoc-5:9 D C 4,4112 'Ir 1711 s.1z111a11zd.1k TEMPE, ARIZONA -k Phone wo 7-5353 1, is 1g 41'."'1f- . , ' 111 . l-sl 5 'J ,Q 1.. ,11 ' 1 J . 4. - Q., Im, - 4, 11 1. in ,, ,V 's 41. 1.4 ix W 1, Flo-, sf . -s-fx "f, ' 1 If I . l I h , --11,-7.1543 514 , ff 1 x N.. X 1 1 1 K 13-Al ll Y A ' . l X 5 F- ?. ., mx- ..-,g.1,,-, . I T lg? !MHf1 gf .tif--xf 4 VE T - av- . 1 eififfgll 2' "Whether in foreign missions or the homefield, all missionaries, both men'and women, will gain much more ready access to the people . . . if they are able to minister to the sick." PARADISE VALLEY SCHOOL OF NURSING National City California :gms 1146. '21 3' 'Y 6' E Q oo . 4 oF 'Io' High school diploma, Including chemistry, required. S SSEESESEEE ui I+'b.H-1.-Q :mg a vu.r if PRODUCE CO.INC CONGRAT ULATIONS To the Class of '196l" H61-I Manufacturers of corrogated SHIPPING CONTAINERS INTERNATIONAL PAPER PHOENIX ARIZONA COMPANY CONTAINER DIVISION Ph oe nix Arizona BASCO PHOENIX SHOWER DOOR Sr GLASS COMPANY Speedy Servlce GLASS SHOWER DOORS TUB ENCLOSURES MIRRORS GLASS TABLE TOPS AUTO GLASS GLAZING WINDOW GLASS 3740 E Van Buren Phone BR 5 7615 PHOENIX ARIZONA RAY SKINNER. MEL OLANDEK 0 t B -' 2 lfvfvl-In Pgii isx C I Congratulations to the Class of ' 3 SS ESS EQQYSESSQ se same TEMPE MEDICAL CENTER 25 W 81h Sfreer Tempe, Arlzono 'fs 'P' M, ...fu E K 1 CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF "6l" From L J Bull M D R W Clark, M D F. L. Templeton, M.D. Sega Siikgo lillffflxf 3 0 ' ,mc - :Q I X 'W L R " Ki 21 :5 f Zq rwvqi I, .E :N I N ll. ln N I' S, I "Jf5'!' 71 f' f X ' . all ay 2" 11 W I Q "I ' - ' 'fg5?h-fW H 7 ' 4 N l mf K I f , , , , x vv .. R M J r 1 ." 1--,nfl ' RWM' ff A W X f Q CXVN xx U I!!! X WW We ai nl GN IO N Uffew 2064 0 A.S. degree in nursing I B.A. degree in 'I9 areas 0 B.S. degree in 16 areas 0 M.A. degree in 8 areas 0 M.S. degree in 2 areas 0 8 terminal courses 0 13 preprofessional courses , Tilgffk, , ,L N 'qv O0 . .?4,. ' I4 p 0 V .gn 64 . -f,fjQ', ,W . V f L Q .- 1 f ' . , ' 1? may I' " Z-'Q ':-at Af c 1 f. 1' ,, v i i 2 ---me 3 f X , Mit . 25-I wt, WQ ' dye ,Vt X gr it 2, i i f . 2:1 R we XX ':'f"- ' . . x0 we ALL 7,00 X 1 ' f Q ff 5 f fx V H f 10 6 I M5 ,I Z u 5 f BJ If i Q" f AI X A Q K5 .1 , pf ' , ff" ,. I' 5. ffl 9' cu f " X if I if 1 1 I j Y X X909 ' ' 4 1 We Write Every Form of INSURANCE For Complete Protection Fire You Can Windstorm Depend Horne Owner s on Automobile Liability ALVA R. I-IAWKINS Associated With Theft Surety Bonds Sickness-Accident Hospitalization Life and Annuities A W. "AL" JONES 8: SON INSURANCE AGENCY Off1CS Residence 3012. E McDowell Rd. 938 E. Weldon Ave. Phoenlx Br 5-5474 Scottsdale Wh 6-9487 ,Qf13f1QElSL ag E?1E ES SS ES SS SS is eE'ES ES S355 Si EE SESS SS SS o n S A Es wsesssis SNS 3-uv' . I' - "' rgsn- f 1 i ,-I I Q-ff:g, N ' -543. vegas! ' I' SPN X L-veg 'L . f 1. 'li H , 4' ' "T V 5:- Ifiiw " -' V f ' 'if.l'f1w.. I 14411 """F1'. , ..'Hf 1.Jw.1w ..w,i-f. ,W - -nelwmimwfwf if I J.---27.-w,.-f""H P ' '.--I . ' F 1193 . P- 5 I kt-L xniqlxy .Q .Flap iz ,- ,,ig1A,1,5l!,p5f,, r H-A U .1 , .A gtg ' -C44 . v- :cg ,I , ,Q V. il- 4:-f 1: - ' 'Q - . fill 'ig .. 'T-??f'T,'b-I xg ig, 4. -- ,Ja .1 - Z Proposed NURSING HOME 8: REHABILITATION CENTER For Cortez, Colorado CORTEZ MEDICAL DENTAL BLDG INC MW E QE EES SCQSEESSNQSS .nd W W Ill M' W7 ,MW M4 .W WI W1 W AW' 10? WI AW' MM' HM MW W' M. MW MW ,W W ,W WI ,W W MW W my WI MW W MW W W W I W1 IW W W W W fw XM W W W WI W W W W AW :W IW' W by IW 'W MV W 71 W! Wi 1 I D W! MA MW W Ml' MV W N151 ii 1 Complete Line of Health Foods ROBERTS HEALTH FOOD CENTER Dietetic 8: Salt-Free Foods ' an-1. -X Congratulations 8: Best Wishes Class of 1961 ,ff Vitamins - Minerals Juice Bar LUTE'S SCOTTSDALE PHARMACY SGH Green Stamps In "Sunsational" Scottsdale 3036 N. 241:11 St. Phone Cr 4 0873 Phoenix, Arizona 14 S. Scottsdale Rd. Wh. 5-8429 C ongratulations , Gr aduaute s I from JOHNNY'S SPORT SHOP ...,.-f --13' 26 Scottsdale Road Scottsdale, Arizona 1, I V-iiggsise SESESEEEESS EES XS 3 W! W W Wi' fill' W WV MW ,W W ill' 'Wi' W Mil' W Wi MW MW W Mil' MW MW W W MW Ml' W MW M' W My W WV W7 MW MW M M' ,W W MW dll' lvl! W' .W W' W W W1 Ml' JW KW Ml' JW Ml' vii' Ml' llh' Wi MW AW W JW' Wi M ,W W AW' ,W HM' W Wi W lf' CONGRATULATIONS, STUDENTS OF THIS YEAR'S GRAD UATING CLASS! l "Trust in the Lord with all thine heartg and lean not unto thy own under- standing . " Pr ov. 3:5 "Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this World, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this World is foolishness with God." I Cor. 3: 18-19a. LAND O' SUN PRINTERS Whitney 5-6681 Scottsdale Arizona He's an Arizona Public Service Company engineer. Why is his work 'I av. important to you? Because very soon now, you'll have a much , larger stake in the future of Arizona. ln the business xx i X world, withafamily ofyour own, thefuture of our state ,X . 9 AN ' X 'X will be in your hands. That's why this engineer, and many I other Arizona Public Service Company employees who plan 4 ' I. . ' . ,, Y- today for tomorrow's power requirements, are, indeed, important 'A -X' J" people in your lives. They'll see to it that utility service is always available to accommodate growing Arizona- America at its Best! - uuzoru 4 .Public SBIVICCWCIDA Mir r SES EE ExSEESSSESSSSS ?fi D051 Congratulatlons To The Class of 1961 Hotel and Restaurant Food Supplles Phoen1x, AI1ZOna P M SALES CO BASCO PHOENIX SHOWER DOOR 8: GLASS COMPANY Speedy Servlce Glass Shower Doors Tub Enclosures M1rrors Glass Table Tops Auto Glass Glazlng W1ndow Glass 3740 E Van Buren Phone Br 5 7615 Phoemx, Ar1zona Ray Sklnner Mel Olander HAROLD KAY' S SCOTTSDALE MUSIC Scottsdale's F1TSt and only Complete Muslc Store 704 N Scottsdale Rd Scottsdale, AIIZOHH WH 5 8180 4,.4v" Shlrley E Brown, Owner 1n The Heart of Pnna Plaza PARADISE PHARMACY Corner Brown and lst Ave Whltney 5 8312 mcmzsn onus smez' ' PHONE WH 55497 I SCOTTSDALE ARIZONA RAYS T V 8: RADIO SALES East McDowell Automot1ve Servlce Phone AL 8 9483 2246 E. McDowell Phoenix, Arizona 1f'1'F-lin .-tak! 'H ' a issfffe-Qiissiia SESESESEEESEQSESSSSSX 4 A , i -- ' ' I v ' 4 " ' 1 'ffz-'fi-91--l ' s ' 5 L. -,.. -Q.52':.1!:z'.r: . A TYPICAL COLONIAL BEDROOM group manufactured by students attend- ing Thunderbird Academy. This work is done under the direct supervision of qualified adult supervisors. The furniture department of Thunderbird Academy gives an opportunityto students 16 years and older to earn a large portion of the cost of attending the Academy and at the same time gain some work experience that will enable them to better adjust themselves to the working world after their Academy and college days are over. THUNDERBIRD-ACADEMY FURNITURE With Best Wishes to the Class of 1961 a department of Thunderbird Academy 13401 North Scottsdale Road Scottsdale, Arizona i.H:i1Zi'iFvFiFw 5i lQ ' Elfi5i5EE5iiEE5E ' cz' 'tl n U, - 1 latiitxlzkt 'Al' ' ' -4 .- 4 . IL! .U 0 x 6-f We ...f- 'l:"',..- 5 van' r-vii fam .-H' o f ' 4 W-. " 4 JR! X 11. Q 1'-' 5,3 . x ,ff .4 is I ll 417 HIGH MAN UN ANY ei ll' T7 cj I T9 lr 'f ls! - 1 'Z'-1 ' ?: li " ' 1 lf, .5 W E 1 irjrg: W l l ll tg! l. wif S Q There is always room at the top - for young men and women who are prepared. Basic edu- cation that fits a person not only to do a job but to do it better - is fundamental to success. We urge all who are graduating from High School or Academy to choose a Christian col- lege in which to continue their education. When you are ready for it, there may be a place waiting for you with ACE - a rapidly expanding international manufacturer of pre- cision tools for industry, with openings for college graduates in many parts of the U. S, or abroad. Prepare today for tomorrow. You, too, may become "High Man on the Totem Pole". If you are facing financial difficulties in oblaining a college educalian, we suggesl you wriYe lo George C. Beck, Vice-Presi- dent, for information regarding 7-he A-C-E lA Christian Educulionl student einploymenl plan. I! has helped hundreds of young people to reolize their Iife's ambition. - I , s L Q ns! I . - ' , . 4, .174 , I M V A ', I I '. ' 1 'l l Q 'ii ' ' ,f',.1l' W 1 . ' f 'I' Y M- -- . if A ' v ' 4 -. ' f' " V 1- fi ll f fa il I . . -'ff' ' - ,I ani V A 1'-ji' , , gi" :- ' , Q . p '- ..g,g1 J' , .. , , l 'fr A f v P :' . s - A ' - 'Bl 1' f ' . " , 4 ' M- ,. Q. g 7 .. ' ' 4' ' ,xi 'EEZ-L., rn' 3 1 .5 ' - - v, 'ig' . rx-'ff I gn' lx ' ' ' . " S V .Qin-' fl . a 'X 1 4 :rv . A th , K .-. v'-Q " , , 1 s V , "W, V . .Q -.,.'7r. V, V . M I A I - - ' l ' - L , A l 'A v Q2 . . , AL , .. .. il- r . V " i D -J :J - 34 Q '- i . hw. - 'I .+.l' ,1 Ti' ' -'. I l . - ' -f-iii: " -' rr - :lr 'nr 'gl-:fL'3g" L .. I ' . ' .11 3'frL?T" 5117 ,E - ' fglf't3,--. . try: :Il U. .3 . , ,A V- .. 4-.' . . . f - 1 1 , - pf 1 ,r A ' 'ey ire-is 9 LW , Jai. A ,' V -. g ,' Q ..' ' 1. . , V, W r. '1 l -V... -anna-m ml-s , elweee S5 FEEEESEEEESEESSSSNSSESS JERSEY DAIRY I L K wma A nm :mon ,ff n, . fr if , - A .. ,.f, f, f' ., ' f 1- 1 'ef " ' ' ' ' v X I" . Q I Nm lx O 0 Q, C' Q U A 0 . 0 , Colleen Sparks enjoying a fresh glass of delicious Kruft Dairy milk. 55555555 555 55N 5555555555555 5 55lE5 ,.1 , I xx P-S I N 1,4- Ml ,fr 4-am-43 X '43 Fav H ' -,L " 'A we , ' 4 . A New ' if . , 4 N 9., ff M44 G' i A. ' , r , I. , - Ar' F ,. , ., H 'ffl I ' 'Y . Li, . ,xgggfnx Vx 3 .45 1 T . wr-nik 1, J . g, , ,., 'Lai-p,w+ ' 1 ,-.I '!'f"'.-.'Q,2 ' -N ,t-5, ..4. . ,K . ,I F X fs 'U I ,X . ,t 5-1,13 . ,f X + Q " 1 X L., 1 1 P- ' , " r , . , '- '-,-74, . .gr 23:22-ur.1 ' s '1 fjjliil 1 4 'L ,vi V V ,, .V -..- -, A 1- .1 .. --,-' - 1 " 1 ,ru 4 ' Q ,f V Nw?- ,,,., , ii, ,, , ,, Xi x X .4 IA. 11 - . 4 KJ-6' F' QV' Mi "I 4 -, ' fi vig I s 5 xi ' ' . X Kr' nf 2 x ' f ., Q 7 2 5 'A 3- -V N M. "'s 1' M 1,51 A 5 Realm Abston, Dave--P.O. Box 305, Angwin, California Aloise, Ron--1120 Hexern Ave. , Santa Rosa, California Aultman, Vincent--9231 Hoffman Way, Thornton, Colorado Babshaw, Barbara--P.O. Box 782, Lancaster, California Baerg, Sharon--13401 N. Scottsdale Rd.. Scottsdale, Arizona Bailey, Gloria--4301 E. Hubbell, Phoenix, Arizona Bainer Bainer Baker, , Charles--7019 E. Oak St. , Scottsdale, Arizona , Roland--7019 E. Oak St., Scottsdale, Arizona Kay--3245 Flowing Wells, Tucson, Arizona Ball, David--10086 Date, Arlington, California Cushman, Sylvia--11785 Pepper Dr., Arlington, California Darby, Louise--2518 N. 28th St. . Phoenix, Arizona Davies, David--P.O. Box 49, Springfield, Oregon Davidson, Camden--P.O. Box 119, Al Tahoe, California Dell, Mary Ann--2112 E. Lemon, Tempe. Arizona Dell, Pan-icia--2112 E. Lemon, Tempe, Arizona De Petris, Wanda--722 Lincoln Ave. , Prescott, Arizona Dickerson, Dwight--1006 N. Matthison Ave., Compton, California Dickerson, Linda--Route 2, Box 342, Scottsdale, Arizona Dickerson, Sandra--5245 Peacock Lane, Arlington, California Ball, Martha--10086 Date, Arlington, California Battistone, Bob--8210 N. Bth Place, Phoenix, Arizona Baughman, Joe--P.O. Box 641, Las Banos, California Baughman, Bob--P.O. Box 641, Las Banos, California Baybrook, Sherry--8122 E. Cypress, Scottsdale, Arizona Beck, Larry--P.O. Box 204, Galt, California Becker, Beverly--12 Hazzard, Placerville, California Benallie, Ruth--Box 100, Mexican Hat, Utah Bennett, Darlene--316 W. Royal Palm Rd. , Phoenix, Arizona Bennett, DeAnn--316 W. Royal Palm Rd., Phoenix. Arizona Benton, Lorraine--12827 N. 22 Place, Phoenix, Arizona Dieter, Phillip--815-1X2 Washington St., Lodi, California Dodge, Gerald--Route 2, Box 339, Scottsdale, Arizona Dodge, Judy--Box 404, Gila Bend, Arizona Dotson, Faye--5932 E. 27th St., Tucson, Arizona Dalzel 1, Mary Lou--807 S. J. St.. San Bernardino, California Duff, Gary--Janzen's Trailer Park, Loma Linda, California Dunham, Beverly--1816 E. Weldon, Phoenix, Arizona Earnshaw, Io Ann--Box 1110. Kingman, Arizona Engel, Evans, Sandra--4233 E. Mulberry, Phoenix, Arizona Beatrice--6601 N. 16th St., Phoenix, Arizona Bergh, Bergh, Judy--12427 N. 67th, Scottsdale, Arizona Karen--12427 N. 67th, Scottsdale, Arizona Berndt, Gary--Route 4, Box 314, Salem, Oregon Beucler, Noreen--P.O. Box 382, Show Low, Arizona Beucler, Terry--P.O. Box 382, Show Low, Arizona Bishop, Charles--1102 E. Edison, Tucson, Arizona Black, Ernest--1123 E. Cocopah, Phoenix, Arizona Bolton, Katherine--954 E. D. Ave., Glendale, -Arizona Brown, Chester--910 W. Sth St. , Tempe, Arizona Brown, Diane--910 W. 8th St., Tempe, Arizona Brown, Rose--Rt. 5, Box 1532, Phoenix, Arizona Farley, Glenda--1716-l!2 N. First St.. Phoenix, Arizona Fighur, Rae Lee--930 W. Mackenzie, Phoenix, Arizona Fish, Tim--2532 E. lndianola, Phoenix. Arizona Ford, Donna--Box 473, Pima, Arizona Forsythe, Irene--133913. Belleview, Phoenix, Arizona Forsythe, Carol--2330 Granite Reef, Scottsdale, Arizona Foster, Raymond--4155 Fraser Dr., Mesa, Arizona Foster, Willa--4155 Fraser Dr., Mesa, Arizona Francis, George--1425 Grandview, Tempe, Arizona Friday, Carl--13401 N. Scottsdale Rd.. Scottsdale, Arizona Friday, Eleanor--13401 N. Scottsdale Rd., Scottsdale, Arizona Friedrich, Lucretia--12225 W. 68th St., Scottsdale. Arizona Brown. James--801 23rd Ave. , Greeley, Colorado Brown. Richard--1534 E. Culver, Phoenix. Arizona Buxton, Iohn--11237 San Lucus, Loma Linda, California Bursey, Kenneth--202 Papago Circle So. . Tempe, Arizona Calkins, Patricia-'P.O. Box 277. Holbrook, Arizona Campbell, Janice--2209 E. Emelia, Phoenix, Arizona Campbell, Lance--2209 E. Emelia, Phoenix, Arizona Cancel, Victor--350 E. 34th St., Tucson, Arizona Carter, Lenora--Box 93, Cloudcraft, New Mexico Cash, Patricia--12566 6th St.. Yucaipa, California Castine, Phillip--4001 E. Fillmore, Phoenix, Arizona Castine, Sandee--4001 E. Fillmore, Phoenix, Arizona Cave, Donna--4139 McDonald Rd. , Phoenix, Arizona Caylor, Sandra--4717 N. Burton, Fresno, California Caylor, Stanley--4717 N. Burton, Fresno, California Chambers, Harley--3602 W. Lynnwood, Phoenix, Arizona Chambers, Linda--3602 W. Lynwood, Phoenix, Arizona Charley, Clara--Greasewood Store, Ganado, Arizona Cheneweth, Lee--P. O. Box 767, National City, California Chima, Dennis--382 E. Mesa Dr., Rialto, California Chrispens, Darlene--Apt. 2, 1200 Spence, Tempe, Arizona Christensen, John--1830 W.A.Denton, Phoenix, Arizona Christensen, Donna--3818 W. Cactus Wrem, Phornix, Arizona Friedri ch, Victor--12225 W. 68th St., Scottsdale, Arizona Gardner, loelle--780 Birch Dr.. Cortez, Colorado Gardner, Steve--425 Chicamauga Ave., N. E., Knoxville, Tennessee Garcia, Hildalionda--1'll1 Brooklyn, Los Angles 33, California Gentry , Mike--4327 E. Roma, Phoenix, Arizona George, Sandra--P.O. Box 42, Oraibi, Arizona Gilbert, Carol--929 W. Gregory Rd. , Phoenix, Arizona Goley, Donald--359 S. Scottsdale Rd., Scottsdale, Arizona Grant, Janet--2421 N. 27th St. , Phoenix, Arizona Gross, Alice--Route 1, Washington, Indiana Grounds, Jim--2915 E. Sth St. , National City, California Gurule Gurule , Andy--253 W. 6th So.. Provo, Utah , Donnie--253 W. 6th So., Provo, Utah Hall, George--4339 N. 21st St., Phoenix, Arizona Halley, Jerri--5413 W. Cherry Lynn, Glendale, Arizona Hanson, Lee--Fish Lake Valley, Tonopah, Nevada Cicso, Dan--7449 Calle Madero, Tucson, Arizona Clark, Amy--704 E. 10th, Tempe, Arizona Clark, Carolyn--6804 N. llth Ave., Phoenix, Arizona Clark, David--'704 W. 10th St., Tempe, Arizona Clark, Clark, Clark. Diane--1869 N. 38th Place, Phoenix, Arizona Dick--104 W. 8th, Tempe, Arizona Robert--325 La Doisa, Tempe, Arizona Cockran, Alvin--1642 E. Pinchot, Phoenix, Arizona Coit, Theodore--6420 S. 16th St., Phoenix, Arizona Colby, Glenna--3320 Vassar, Bakersfield, California Compton, Nancy--2 Eric Dr., Tempe, Arizona Compton, Betty--2 Eric Dr., Tempe, Arizona Comstock, Thurston--Box 54, Dragoon, Arizona Hanson, Harvey--Fish Lake Valley, Tonopah, Nevada Harnay, Marion--Hollbrook Mission Sch., Holbrook, Arizona Hardcastle, Earlene--P.O. Box '11, Sanitarium, California Hatton, Delbert--Route 1, Box 187, Camino, California Hawkins, Nancy--5802 W. Turney Ave., Glendale, Arizona Hawthorne, Anne--Route 2. Box 329, Maitland, Florida Hegarty, David--1029 E. Glenrosa, Scottsdale, Arizona Hennet, Adele--1919 Wendell Ave. , Las Vegas, New Heyle, Linda--3743 Mendo, San Diego, California Higgins, Christine--Box 216, Warren, Arizona Hinds, Linda--1345 E. Kleindale, Tucson, Arizona Hixson, Kathryn--15145 S. Eucalyptus Ave., Bellflower, California Hixson, Darlene--6156 N. 1"Ith Ave., Phoenix, Arizona Hood, Dan--1601 Nelchina, Anchorage, Alaska Horning, Pat--Route 2, Box 344, Scottsdale, Arizona Hossler, Ronald--4901 N. 49th Place, Phoenix, Arizona Howland, Lolita--34335 Fairview Dr.. Yucaipo, California Huber, Dennis--Route 1, Box 131, Camino, California Huckaby, Anita--25796 Mira Monte, Loma Linda, California Hughes, Gilbert--Box 2'l'7, Holbrook, Arizona Hummell, Donald--985 W. Third St.. Provo, Utah Conway, Burton--619 Erico St., Escondido, California Cooley, Richard--5812 S. 13th Ave., Phoenix, Arizona Cox, John--Box 2012, Parker, Arizona Cox, Richard--Box 821, Mesa, Arizona Cravy, Myra--General Delivery, Morro Bay. California Cravy, Nancy--General Delivery, Morro Bay, California Crawford, Marilyn--Monument Valley Mission, Mexican Hat, Utah Crawford, Gloria--Mountain Valley Mission, Mexican Hat, Utah Cummings, Brenda--219 N. Fresno St., Chandler, Arizona Cushman, Author--11785 Pepper Dr., Arlington, California Hunt, Kirk--11436 San Juan, Loma Linda, California Iantzen, Sharon--406 W. Moreland, Scottsdale, Arizona Jasper, Jasper, Jones, Jones, Jones, Raymond--1141 E. Rossevelt, Phoenix, Arizona Mildred--1141 E. Rossevelt, Phoenix, Arizona Bonnie--850 Brentwood Dr. , Reno, Nevada Melvin--859 Brentwood Dr.. Reno, Nevada William'-7409 Holly, Scottsdale, Arizona Jordan, Rita--8271 N. 47th Ave., Glendale, Arizona Iulson. Merritt--Route 1, Box 650, Glendale, Arizona Kalteur, Vicki--1911 Apache, Tempe, Arizona Kaufholtz, Leland--160 Gunnison Dam Road, Grand Junction, Colorado Keswick, Stanna Lee--Route 2, Box 301, Tempe, Arizona Klein, Walter--2345 E. lndlanola, Phoenix, Arizona Kriner, Pauline--Box 811, Benson, Arizona Kwan, David--425 Sincllir. Glendale, California Lacy. Gail--945 N. 40th St.. Phoenix, Arizona Leet. Bob--Box 116, Vestaburg, Michigan Lemons, Duamc--708 W. llth. Tempe, Arizona Lenz, .Terry--2332 E. Sixth St.. National City, California Livergood, Madeline- -49 Country Club Dr. , Phoenix, Arizona Lovell, Linda--11748 Riviera Place, N. E., Seattle, Washington Lovell, Neva--11748 Rivera Place, N. E., Seattle. Washington Lowry, Eric--Mlzo Dist., Assam, India Lysinger, Gene--25644 Lane, Loma Linda, California McCrll1is, Mike--79 San lose, Bisbee, Arizona McDonald, Keith--11348 San Juan, Loma Linda, California McElwaln, Pearl--Box 109, Laveen Stage, Phoenix, Arizona Maglll, Mike--958 Adler Dr. , Clovis, California Magill, Bob--958 Adler Dr. , Clovis, California Manning, Jim--3821 Via Estrella, Phoenix, Arizona Martin, Della Mae--Route 2, Box 409, Scottsdale, Arizona Martin, Gene--Route 2, Box 409, Scottsdale, Arizona Mason, Bobbie lean--Route 2. Box 1803 Peoria, Arizona Mason, Carl--Route 2, Box 1303, Peoria, Arizona Mason, Douglas--Box 100, Monument Valley, Mexican l-lat, Utah Mattson, Tom--1532 E. Granada Dr., Scottsdale, Arizona Mayer, Russel--Milford, Utah Mikeworth, Lester--Route 1, Box 38 B, Globe, Arizona Miller, Larry--P.O. Box 568, Stateline, California Minick, Nancy--13401 N. Scottsdale Rd.. Scottsdale, Arizona Minick, Tomas--13401 N. Scottsdale Rd., Scottsdale, Arizona Miosi, Anthony--3833 N. 48th Dr., Phoenix, Arizona Mock, Carolyn--309 Duquesne, Patagonia, Arizona Monroe, Darrell--133415. Culver, Phoenix, Arizona Montalto. Thomas--1595 W. Mt. View. Phoenix, Arizona Moore, Sharon--1024 N. Grand St., Mesa, Arizona Muldner, Millie--Cornville, Arizona Muldner, Thomas--Route 1, Box 854, Glendale, Arizona Murphy, Linda--Box 573, Globe, Arizona Nagal, Lewis--S.D.A. Mission Hospital, Nigeria. W. Africa Nash, Lou--705 Apache. Farmington. New Mexico Noble, Linda--Box 1382, Jerome, Arizona Nordtum, David--Campus Ohl, Calole--917 N. Street, Rio Linda, California Ohl, Charon--017 N. Street, Rio Linda, California Orr, Norman--13431 Curtis King Rd. , Norwalk, California Palmer, Gerald--3225 W. Martin, Tucson, Arizona Parker Richard--11781 l-lazeldell Dr., La Sierra, California Paullus, Maryette--Route 3, Box 346, Placerville, California Payne, Gary--1009 Concorda Dr. , Tempe, Arizona Peabody, Bert--755 East D. Ave. , Glendale, Arizona Peabody, Daisy--755 East D. Ave., Glendale, Arizona Pitre, Harold--1713 E. Bauchanan, Phoenix, Arizona Pitre, Joe--1713 E. Bauchanan, Phoenix, Arizona Poag, Kathleen--P.O. Box 74, Vallcito, California Polk, Joyce--2037 E. Culver, Phoenix, Arizona Polson, Gayle--2057 Apache Blvd., Tempe, Arizona Popp, James--550 W. 19th St., Tempe, Arizona Poynter, Madeline--1901 Manchester Rd., Sacramento 15, California Poynter, Murl--1901 Manchester Rd., Sacramento 15, California Prout, Milton--7320 E, Camelback Rd., Scottsdale, Arizona Prout, Norma--7320 E. Camelback Rd., Scottsdale, Arizona Quimby, Bud--311 Fulton, Seattle, Washington Ransey, Anita--9553 Barson, Downey. California Rathbun, Daniel--5002 W. Bethany Home Rd. , Phoenix, Arizona Raunla, Marja-Leena--829 N. Sato St. , Los Angeles 33, California Rick, Larry--Carillo Dr., San Gabriel, California Rickwalt, Bessie--Route 1, Box 393, Placerville, California Riedllnger, Jeannine--17241 N. Cave Creek Rd., Phoenix, Arizona Roberts, Sharon--3737 Estrella, Phoenix, Arizona Robertson, Ralph--Route 1, Box 11, Litchfield Park, Arizona Rogers, Tom--Route 1, Box 54-A, lone, California Romero, Ruben--3236 E. Jefferson, Phoenix, Arizona Romero. Gabe--3236 E. Jefferson, Phoenix, Arizona Rosenqulst, Roger--7405 E. MacDonald Dr., Scottsdale, Arizona Rosenquist, Ron--7405 E. MacDonald Dr., Scottsdale, Arizona Rosenvold, Lynn--Route 1, Box 150, Montrose, Colorado Ross, Cecelia--Route 1, Box 63-B, Camino, California Ross, James--Route 1, Box 63-B, Camino, California Ross, Keith--Route 1, Box 10-R, Zacolt, Washington Row, John--35 Valley View Dr. , Berrien Springs, Michigan Rushe, Betty--Route 1, Box 390, Beaumont, California Sack, Bill--2830 W. Melvin, Phoenix, Arizona Samples, Victor--160 Norman, Barberton, Ohio Sanders, Peggy--146 Center St., Auburn, California Saunders, Kenneth--P.O. Box 404, Buckeye, Arizona Savage, Diane--406 W. Sixth St., Scottsdale. Arizona Scott, Evelyn--109 W. Culver, Scottsdale, Arizona Seamount, Bob--5019 Sierra Villa, Los Angeles, California Shivers, Darlys--831 Bertrand, Prescott, Arizona Simpson, James--'25 W. Eighth St. , Tempe, Arizona Smith, Diane--2528 E. Fillmore St., Phoenix, Arizona Smith, Ernie--Campus Smith, Kenneth--12210 N. 67th, Scottsdale, Arizona Sparks, Colleen--113 Ocotillo St., Henderson, Nevada Stanford, Cheryl--619 Main St. , Placerville, California Stewert, Kay, 809 W. Monty Way, Phoenix, Arizona Stone, Bob--Route 2, Box 377, Scottsdale, Arizona Stump, Gayree--3832 N. 59th Ave. , Phoenix, Arizona Stump. Donald--4007 W. Cypress, Phoenix, Arizona Swallow, Beatrice--P.O. Box 119, Hermosa, South Dakota Swanson, Patricia--Box 7373, Albuquerque, New Mexico Taglavore, Anthony--546 N. 20th St., 342, Phoenix, Arizona Taylor, Arnold--Second Mesa, Arizona Terry, Judi--2956 N. Lyndall, Tucson, Arizona Thiele, Eleanor--5203 Hiway 50 West, Placerville, California Thompson, Penny--Route l. Box 51, Mechanicsburg, Illinois Todd, Patricia--919 N. 43rd Ave.. Phoenix, Arizona Tooley, Samuel--1822 E, Harvard, Phoenix, Arizona Trumble,'Particia--610 W. 12th St., Tempe, Arizona Tweedy, Albert--P.O. Box 172, Cottonwood, Arizona Twirlg, Allen--1380 Guadalupe, Guadalajara, Jalisco, Mexico Vance, Edward--4715 N. Bryon, Fresno 5, California Vance, Edwin--4715 N. Bryon, Fresno 5, California Van Etten, Sheldon--521 Maple, Tucson, Arizona Varnell, Donald--General Delivery, Parks, Arizona Villegas, Lucus--2100 Chalotte, Los Angeles, California Vixie. Bonnie--24720 Scotch Lane, Colton, California Vixie, Sharon--24720 Scotch Lane, Colton, California Wade, Loraine- Wade, LaVonne- Walker, Diane- Wall, Margaret- Walter, Darryl- Walter, Donna- -4324 Valmonte Dr. , Sacramento, California -7719 E. Pinchot Drive, Scottsdale, Arizona P.O. Box 473, Wickenburg. Arizona -Route 3, Box 527, Placerville, California -4501 E. Exeter Blvd, , Phoenix, Arizona -4501 E. Exeter Blvd., Phoenix, Arizona Walters, John--10595 Coloma, Loma Linda. California Watson, Sue--1124 El Camino Dt. , Sunnyslope, Arizona Weaver, Danny--P.O. Box 369, Fallon, Nevada Weber, Harvey--3031 N. 36th St., Phoenix, Arizona Weddle, Carolyn--P.O. Box 36, Sloughhouse, California Weddle, Cathlyn--P.O. Box 36, Sloughhouse, California Weed, Charmayne--4737 N. 17th Ave., Phoenix, Arizona Welch, Dwight--Box 144, Sandoval, New Mexico Wesley, Grant--2990 N. Truckee Lane, Sparks, Reno, Nevada Whitaker, David--3401 N. 6th St.. Coolidge, Arizona White, Peter--4139 E. MacDonald, Phoenix, Arizona Wild. Judi--P.O. Box 127. Angwin, California Williams, Richard--4520 N. Arcadia, Phoenix, Arizona Wilson, Jeff--2074 E. Orange, Tempe, Arizona Wold, Cheri--433 McMillan, Tucson, Arizona Wolverton, Alice--1620 Willow St. . Aztex, New Mexico Woods, Fordyce--7234 E. Ienan Dr., Scottsdale, Arizona Wright, Charles--1445 E. Desert Park Dr.. Phoenix, Arizona Wright, Kenneth- -5625 N. 29th Ave., Phoenix, Arizona Wright, Vicki--5625 N. 29th Ave., Phoenix, Arizona Yingling, Brent--Box 3007. Lowell, Arizona Young, Bob--401 E. President St., Tucson, Arizona Young, Joel--1411 E. Moreland, Phoenix, Arizona Zappia, Ioe--650 So. 4th Ave., Tucson, Arizona Zappia, Henery--650 So. 4th Ave., Tucson, Arizona Zieske, Penny--6729 N. 33rd Ave. , Phoenix, Arizona ink I 4 . L. If .f 1 , , , , wwf - 4., 1 , . , 'T 4 L' -'J 53 I' r l' L 1 . . li . , ' V, Y ,QQ !J . figs' vu ' H5 SH' 9. 'z nf' X . r . e, F A ive, W, ,f ,L:r,-jf 4 -t , 1 41 I I .1 .- A ', -:- f. 'Y-Y-..7'I. ' . 'f I 'fi ni 3 Flfs'-1155 Su f'Y'Ta," " .fflll " r , 'V' 2 - . - wx - HyJs:1',.gg.L .,.. ,Q . f-JQf1ggfgx,,f Q ' X f Q : f 1 ,I : fig? , . . 1 4513, ns xR NJ an , wk 1 . w - , , 3' , .X 4 h ,gy gr I K A: .rn , -.ri nb xr'-I 5. A Q r MP U - yu , vu. x I x 'S vi 1- SPILL' -. my L . QL , ,,V f . w QM ! 'ul J I .n ,p , 1,15 my 4 xx 4 'A gffglpf fig? ' 10 '14 :V M- K . 4 4 A J 4 I 4 5 .fr 4 2 J Y? .K 3 4 94 l an. 'il ,X-fit 5 .15: "?' 'f 9. 'Irs 1Q- ' A vw K gf a K1 I ff? -4 ,i V , l N ff 4 mf. X, Q I X. . if 'hr N t XF. N : H , by ., , 'rx - ,3"""g-ji UA .L, , ' + -rff.-V H . J' Q. - -,- IV M I'E S ' - . I. -, " ' FH-, 5,1 f j ' f xlffr, 9-sg 9' ... . 'fx ,J 14 . ' V. , ' I' . 1 ff, A ' -+yz'..2:.. --.. , , V, . .. ,HIL M f . I. L i, .sry-H 'Qjwin I .. 5 . uv wif. ' S Magi., Ay, t A - r N C , ,S ' " E: 1:1 -A rf---,pq 4 'F '. 'N . ' ' '- M? . ' . ,,Q..",:1'B:.'TF'ffff - 'f' 5 q ,- 9 - gf 1,--at fu -jig,-, - 1 M ' e "W -ig . ' YJ' 1 ' X 'V .F an 45 'A ' V 1: "" ' 1 1 A., . . - 1 ' A - 1 if T, -, A wr .Q , K1 ' 175.-. 'wllfxf H Aix:- livkf' .51 f' -an fy 1- xii" 'x .. by A n mfg? 5:51.53 ,, wk .hu . 'WH .125 '- -iii , r,J qi ,:. ,Wy -ml .. 'QL 4,1511 , ,, . we f . , ,. ,.-L , A' V, +15 eg-3:1323 1 f J ig' ,V-mfr .. . '. ', -.--if Av " , .,: ,, ' -rr , 4. -- A .f f Misf- X ' lf. .Q ,., W- v -, -f wwf '31 'M' f' " X 1 , '.gI','i'P" 'fN 719f if -. -Q, K, 1 - . " 1: T. Y , . f 4' 59.4, 4 0-1 H .W X' f 4 -,A frfzgap.-1 -,g '-, "" X , - -ev-gy, - f-fry "1g,ffE . 4- 1 -I rx QQ,- . - 95-.V . -W' , if 'W'A u 4 - ' - Sr' , 1'5'7 '1Li "Q A 'QL Y X ' I im: . wg ,.., f -ru ,fy I-'-R' , fl-'W . f 1 . ' ,' I "' V ' ' I 5 L - 1 u 1 ' 3 fa ,Y R e J . ' ' S5195 N 'F lx - Mlfrk . , ii: 2 , " 'X' Y, w it ' . 1 L -'CNi.,'gw, 1 4 . ,- v' ' ll , , ' .ff '-, . ,ny .JMP4 . A 'WW uw 'f , -H: , . . q 4 g 'U . ,- 'ww :flfz:.5' ,Q-, crib pf -ft ri f ,-4,3 '- , ' ' 'Q : ' 01 ' I J W, ?- ,,.,,,-,U,,. , ' 4 Y 1 Y N I Y g W W , , D , s..-V Y 1 1 , ig-, ' , el-, 1 1- " ' A ," V J .,,v 5 . 1 , "Qfgf"1.j. V ' a J' 1 1 if 'es -aa a' ' ,--'X h '--var, ,1 pi' MW.. P V +I :JSF lf' "n -cow L,-' I ' ' -' .nl-w ' -'x A ' -, , Z , il,-1 J' ft 4 nw I I Q.. Xa- ,-4,3 L - , y, WH' f- A - ,jf .gunz -A -"4 4 Q- V .,, 1: I .. I Q , su. fl-"" Y Aus, .Fl S.: 411' -L - xv: , -'ff' 3 .' . V X- wgie " .-an .. F HNF! T 'f , 4'-,,.v, . , .. -,,,, K --.v, .-nb."'?x! is-A-:Y rg ..1 'Fmteg--V C'. ' - r1:'!g,'ff4.Z'v ft? E?-3" ""' 21 ' gun


Suggestions in the Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) collection:

Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 117

1961, pg 117

Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 109

1961, pg 109

Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 36

1961, pg 36

Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 20

1961, pg 20

Thunderbird Adventist Academy - Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 39

1961, pg 39

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.