Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL)

 - Class of 1949

Page 1 of 126

 

Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection, 1949 Edition, Cover
CoverPage 6, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collectionPage 7, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collectionPage 11, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collectionPage 15, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collectionPage 9, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collectionPage 13, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collectionPage 17, 1949 Edition, Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 126 of the 1949 volume:

VV: ,...,V...V.1.sa, ,mi-.:'V me se121w"'?1?H'i2 rs' V . ' ,91V-wax-.-ggfg,Vfgs1 ' ' V ' www' - -P'--' 'fy-"f me " " 5:35953 -MV gy, -fm wiigffpaldglig sz" - we .VQWVVNV X VVVV Vw- Q-21 V V Vf,-VV? V MV V .V V -:VV V.. -.,- gm, Vw.ipg?1E.f,fZi MV.,..V--1-fix-i-Wi.Vim-, :gpg-,VV.,V.Vf,V.,- ,VVQ,V,V- 'V-.-V ' ' V' L V V , V A ,, VV f " 'G J" V Vff W Y lf, EH" ? ' Jfxi' if'A'LiW"f""'rVi2'MT?Ri:"fXfi ' V , Vs'-VVS k.,,,, .VM gh. s,T?V,,bVE,Vs,ig. ...ggi Ti' u fgigyf, g,,.-,434 i.Q.:gV .a"g,yg.a 'i,'VgVijxV5g' A 1 "Q "EW" fV'lV'15"'ff'2f 'WHVSQ 2 'S 'VV L' """"""" ' f' ' ' ' 'V fm YWQXEZQVW xv, Vs,ix,i5ff--Qifwf ,VQV-V.-.-L' lQ,9GIn2fVQQ .,.V.fV' ,l7i,Q:,lfQQVfV .MVN ., VV- .V VV ,,, vi 5' 1-.c 1f,3-33.f-,gy,- wg QYSQQJV ai nf, +,4ggV HQ is -N 3 vVV'.l ava,,j.Vm-r.,.',,, ,, V ,V I -MV "' W, V. ff' V. . Vg. wmv. 5'f1V"'V'i "A gf' V"f'::'f' ' " ' ' W 'H 'R .rg "Z,,1fi".,, f'.,'Q' V V if . . J ,,V . H Jw. , ,. ,,. V, V A , ,WV 31" fyfggi ., 'bV,VV.,,,. f Lrg' .QV ' ' 5 f 1 ,V 3 - - -LL - nm. ,, ...... A , . V 'F1?wN? Pigimi ,NEW X .MWA V. ,V,, ' V YES, Av, " fn iw, VV,VV 5 'V f .V uw aff .ix 'W , W VVVVQM' 1 f'fV.:' V VW Thx " vm wit- V ,,, V 1 5-im 1 2gf5?,Q,g, if 4 ,xgw if ' ' , 5.9, M mm 9' J R V V' f W 4' R ,1 Vx ,ex ,, . ,.-,KM 5 W H , V 6 Egg? F K --3 V15'?K'V'l'f!?i -V . 'W ' ,Q V sf QQ. if:-if"Yf'f'55f1? W H J S b Ji 6. 0 K ' F 1' ,ff AVN? M. '-X me 55 -N4 F. ,YV5 .V Q V ,Q - tw Kt5,,13,5..,,. .A F, ,kim V iw, ,5:,,.v gV,V.V ,,i,VV,, ,VV ,IV 1 Vwk 9 + 56.-V1 ,V , V V V, V 554:45 aV5,,.,Qa,,,, M252 . ,qw ,. . ,VV Vej?,SVufi5.fV HV V VWVVV -V V ,M-VV V V r y' f., -V V . .V,, .,,.,,.VLr 4, .,S..Vf V V VV V . ,,., ,, H i:i7Ei?ffffTf2Z'3"".i,' ' 1f'.ij','fQ'QIVf':is., ,, . .V . V v fflfgjtfi V L Vgzfmvaf, ,,4,,,,,. S., .Wi ,,V:.,g' .,L,V:,g,7',,K..,V.ir3M.:g, ' - fm VV V V QV VV--X Vw- VV 'QE-V-Q31-ba,-g-Vw ,,V VV., VJv,hV..fVV ,LV V. wx ,VVV-V ,V,., V V -- if M x ...V 3 K., ,,. .di,.,:O..2,,v, 5 V A . ,. .,,., ., af ,,v.V,m,,,. .a.V:. V 4...,,..,,,. M., A ,,.. ., VW . . .in , L-,, V V V, VV ,,., . ,,. ,. , VV ..,.. , .. L VV, V.. .V , V . V ., 1, , -M 'V "SNL S Qu' 'v:1f,,VVVVgxV wg, J Vgw. , . saggy. ,.,,.,. V W, ,,z,,,, 4 , Vg 15441 , V xg V- in V ,VLV my V -V, ,VV M. ,-V. VV Vi . AVQVVV, -,V ,M VV 3 V W up N . VVVJUQL V -V VQ"45V2j3'p,Y,,EV5VgV5N- .V V. 1, .. f IV 1 1 ,W -V 'V VV- ZW: '13 5V,,x V... V V VV. .V :,.,V,g,.,1sV V, . V f' ' Q N 32 VB. , 1 .. 1, mV,3,Vi,,5.f ifkfiwiyi, ,. , " V' Q nz, aka L ,ws y, 35 , V N' Jw 1-M 'Q 'W' f VV iagwfn W E VV s , M WV. SWF: Vi? NIM 523- ' img H . ,M ,. , .. , V 'S V f 3 mx V.. f,.fSVV V. 'wi 5 Q va Na I .V avg N Wh, .' , 1' ' Wwffm-4 f u , ' 'QW A1 f Y! , 1 K,-'Q , 3 ,1455 ...ti t V, V , .., n . '- , " -.Q '1 ' . J V V V . 5, V, - . V V "h ' Q I-4 -man-+.' V ,. . A ' ' 1 . :A . k.nQs:w1-ivrlQ'Wu ', :V-wr' ' ,,,3,..i..,- VV-QVUV.. ,VVVV-, -V V V. VVQV VV,VVVVV1 . VVA,V,,.V,. ,,, , ,, , ,, . . .. . 4 . 2 gf' S FV V f V :V Vx k,,4,:V,.. 11- , ' ' ,,,.w,,.f:if, ,V-V,V,VV,V.M,imS,,,VVVV 55 V VM .. , V Vg gf? ' , V , V55., V 3. 453. , . f X f 'Q ' ., up 2 V3 V, VV- , 7V V-giV.Vm.,,f-V,, f..,.VV-:VVVVQW VV V ,.. .QV Q- V V , V ,. V V 'V J, Vr ,JW , . Ai. W- 'P' , , Y x ii 'V' M t , W. ,. ,vm ,,. V , ,H A r L, , . V, X .,, , ..,,, K, ,,,,,. , ., W.. 2 J. Q-Vp . .V i .. -2 Qiiggifl. . ,V V' V , V,f5T'Gk.?,39. ...Y ,g:.:VV.V. ,VW Q. ff :V. VV VLSI .V-V.-VV j'V,,,f:sVV gifqq''.,V.,gcQ3fgfgV?gQVH,,5',gy Vf,.,y.ggVj4g4.Vrx. - . V , ,VV ,Q , , LVM 3 ,,. VV,,..V,VV.. - iugfqg, ...V VM VV .,fV. V wp, V5 :V , , .35 V- V 1, 1jVf15.i ,413 V-yn '1f,:g.y,.::--Vrfql,t9ag'Vf'f4? f., V .W'iiJ.yfF:-V,VV'Vffi5- ,V VVV fV,..f.k"' ,.,,Vn,Q .w V',jVVvLV, ,VVVVV:',,., Vw ,V ,V VNV. 1..Af.'-' .Ag:sV3':V .V L VV, . A me-.221 f',1VV-if-gif VVVR-V.-VVV'.-V.VV iV,..,i-3529. VV , , ,V in 1.,::'aV'g'f"V' , V 4. V, 'L W2g,',,Q.-i:,,-5'V.VivS'4 11'Vif'. 4, ,-..f:y-5-q,,'VVrfwV1e 1, , f in-' gif-V,V-.. KV if .r'V,fV V ,V VV? 'vV , V' , V NV. ,- V gy N: 3 KA . iw- . -qkg, ...V V 'gf " 31+ :QSVHDNV---VVw"fVV-f V V.. -". ,QE "wil-3 -V, FPV 'Q V.VQlfVVV.V,.VV9 VAN .VVV:3VVV, fl. ,..Vf. ,fl-' R f2:f?5V'V,1V5V 3, -Vi. - VV " iffliii' AiE1sV,iz223"'f M? VV,-' -V 2 VVfwtk','2V-- '.,gef5fi': :' VV:l'V3-V- -V-fVfsw.-Liv 'f VVV g f. ff if ','9i'1'f ze' V'5iV..Vs-. VQVVWZ V- . S -VV-UV' 'VxV,2?fVg- P V fi V . VV 2- 'V' '-f IVV ,L 'Vef'f331?V7VrV1V 1.-f-. 'VV-ff: . V: se1'V"ff'f-' 29 'VV " A-' V' 'H' fVVf,'- M3"31V'ff-' VV ,.., if -1 V? , , ,V,.,V,V -VV ,,,,z Ve.: ,, sz-E.VP+V,:' Vary- 'Vp ,VV L-.fa-' , V:,,5,-V V.:-1-V .. V,-mph Vg-.L--...-mi, , V,.1Qg,V:V,,Q.VV ,:,,V.'M.,f,,,' fV,:VqVV's4,, -- , V V .' - f' M, . V' . .VVtV,VV,: ,V,,' g t .qv lqgvj f,3.-:Vgwk-,,5:V'7 QV, ,,yg.,.ff.5, ,. pi, 59.1,-,AV .fin lv, ,,,.f:fe,t.,k,,.,Vfxg,g-,f1Vw34jf"1j,VVQ-V.VV,V1.,'nq,gV,,V-V 'Vig .,V .V KV ,yV,.,V.,.,VV, -?aVV:J,f. 'V V " 1,V1.,VzVZV ""f',sVgLV4.15,V?5' V,,.fG-.6g?V3zfEs2i.:LVM,Q,1i,V1gS!.?,VV!V'L- V ,',7f,'1Vfi1f ,V I iVVV-.V.'2V Lf7fLeV'tf3:V.f:2:, '-y ' if 'A V4fip3fa?Qfi'1ZEQQEFS-:FS-'ffhx'-5 w?ffV-' '53-'I 3 F-152 -,fi 3'-:,'ffi.::f'x 1 ..,zV?f??t2?n"'fit'-A V' Liiv 5, In 11' :-.1 W7---,j',g+f,yfj,53f-irzf V 1- 4, 4,5 gq45:,V, V,..VV,,4V,,V.,.V1V e35Vv1,ga.gfM,g., 1-' c:V,V'w1. ,Q-ig :LV 53, Vnfaw. V '52 I ,-WV,-,.g,',y3 -. ,,AV.V.V,. ' 5 , S.,-5 VVV.-93:5 V . ' - -,fi 41.3 ."g.'gmVz1-. -am. w.2"Q-3.LS,'VV-if g,5VV5'g-,dd-Vgjgfg,-2 -2 V:2,,,,',Vf,,.fV.,.V, -'KVVPV-Q-V-.VV,QfV::y Y we-,-,V,., ,:V?f':gp9V,' QHVVV, ,.:.g,-V' .gg L ::'e.K1VsiVg: "1 :uVV 'CG'-5 '3fWfig.' "Q, 7 'Va-,YVVL "1 V 'f Vf'f1,-sw QQVZKVK iv- V55 aff -Jw' VVU V3 '-gVV.V'-f-V' g,VVVV,,V V-3V'?"wVf,.-i- ,5:',1V" -A V' V' Rf.-f 'V V-. - ,V ., "1 id- ',V2:',.m1 ' ' VV: , "'figVQ'.H'.d'1-.:'f"VQ',,'F..J ' . ali!-:'ff ' 1,1-V2 f'V21:U3'V IVQVV EV 'F " we-V.z:51f-,ff:V:,: :.1:V, U1V'V':2V ' V-:eg VV-'VVVI ' 55.?NfV:V., "3 ' '2LVVff3 ,V VV,-we' ,, VV ,- ,,.VV, VV- yu, V ,V,,..Q.V,,, S+ ,LV - V,-3,4 V-,VL V,Q.V V V., . Q V, V L ,., -- VVVV, .VVVL.,,, .,,.,., X .V L VffWsV2a'z':'f:., ,TV,i":'2V'1V ViVVift.?ei,:HLfgfgViV1i .'.'Tf1:?f:f.,5i..,5 L.egmV34.gfgV',g.e.,i.-V. ' x 3 . . . ' V.,VJg::VVVy-V',,,.'1iQ,:g-gg ,i.VV -,LV.gp,s?-,g.:1':5VV,q1p.Va ',:,,,,,V4.?5,Up..SVV'.'umV?,:Mi-MTV 2-lg! EV.,g .:,,V by VV V .4553 1 V, ,. V., -. -.,,,,,.,L-3,5 'Vv,'Vg,4,V,:.VVV ' V ,if if-e2 ff. 'ewfig:GL1aL1f,eac1'iiiL??1'T3i 21,,V"'E' 11-ZfV,2"f-QV "Yi--1'1" t??emfI2h?VfVV, , ' '1' "cgi-w'1:.,',',. .i- Tagfif Vila,-5"'2fgi.EiVf I V :.1'f"3i'.'2f'," Y"fQpV'Vi'?Vi 'ii"V-RQEQQLVQI'??5fi?.-i'iQi".15if?! Vg- V 'fi iziffzjjf ?'fffAf2iV.V'V 'Q Ti24,"eV,Vfff ' V AV V A, V' K' -. V.'.LVi?i -LVVVELE-iff-VW1I'i"'1'zg- TL 2iV'V-'VVVYQ-12221 1. 'ic ir"4aiV,a1ar2f5'eg11:,:,'. n'.'?.'i'f!54:fVi,'-TWV ,.V,eVV' ::,:.V2 V .V V -"sz" .1Q,rzi+'V V VV -'V:'Q,1VVafri-VfV:VV"V'V-ei..: 1 ,'1'-.e.:1t'VsV-f' YVVWV. :r,-'-Sys' V' V4 V ' ,V.VV---'L-VV. .- V' VvVV'-1V- 'rw 4 V'.V4.V- ' q -2115,-V215fi:ff:'ff'VV,i,4iV'a.m,V,'V f'VfV'4""-:'f'i3VfTVfV-VVW71-fi "'fVf'f:?f -,Vi ,eV-V'-V - ' if -FA-,2,',qi -LJV3' VV ? ,, V V5 VV 5 Vw gg 1' V Vw ' -,Vg " 3' fy .-.1 si. ,f,gg,- " . ., ' 1 ' . ' VV" V, ' I VVQ,V,.fs5,:3ei5'4'f.fffgfs 'V 293- 1'V'f,"VfMV"V?'fi' .'.V,'2fe'f"ff 114,14 V':+'-"VZ: fff YV LQ f' 'MSPV1' ' 't A.. ' 1 ff VV V '-V,1LV'V:V ,,rsVwsV?,:: :mV.VV,b,f,b,L-,g.'.-Vw. fy- ,,,V,.. V V K W V. , A , . - V .7 V, Vw ' V , - ' -gf- '...,v,fVV':,,, , ve. -V-Q.: V ',,Vff,-gr:-5g,,if V-Q.:x5,y1gVV,,VVV.VV , ' ,. . ,V V-..,g, .V' V ' VV 21.4-V, 1,4 . - V - , fa.-V V' 112,24 VV", '.,"3'1. ,V .VV MV., ,a, V' VV.gV V,QfVV'V, .vqQ,w.V,g V . V. 1 zf' V,.: Q LSL- .V.VVV1 .' -2 ff' . . L, - - V -'-g.. VV., ,MVV.,.-4Vy,:gL,.V: 3 :gg we -' ,V ,,4qVe,V,Vaf73VgV-V,,gV7 ,:,:.fk:V ' ,VWVVLV , , ,,,,,,-.VL ' 1, , V 1,V....1,g,L .. ,1 ' f . V122 ' V , 1+ Nav? V . .V . 'ff 2 '1'VfiQ'ff1gQ4 1'5iVffff5?:f.V2-?fQV? 3yf:?3'fff?12YVZV?T"5Iff " ' "ali " - 'ff' :fix - V ' ,A H' V -- '.V,,:,, .1 ,'V "IfxIV:I?"i2,V: -firm 11133 L. -Vw 5 ,argf'5f,,',., ,3V,, V , V, ' :Vf-V-5 ' -va 9" . --. -V'jfV1mi .- -V 5 ' ,V,,V, ,Q 'V-H "VV,,:VV.V41g5fjVV'.,,z-,grs,'. . f,z,V,'f '- V 'i' . V. , ,',:i, -.VV V7 vig' ' " , Q , f ,g 'E , KV..-a+ .gff.,'-222.39129 'ftwii' Q Q f,.JkiN 'H-i?5'f1:V5,2 'fi ' "' " ' 1-Vu! VV'v11V ' 5 V, ,g,y,,5,',., " 5,91 A fp:V,41e.,g4 ,,VggV.-.gm RTF? .fjzbff V-tp. .V Q. Lfpax ' e.:1,',,.:V M , gf 4 b V V V: rgmggg V . 1 75" ff5gV.V5,- -gif-gZyVsg,Vy.VV51A5 I' ,,X'?Vg,gV.Vg:V.-5 k , QHTQQV,-X A Z-E VV -i'1Agg,1yV ,gs -- , I VV 'z, .,V- . ',V:,Lg.,V. ' V 4 .,,.f..VV- V-'21 " V ' 13" 'l-iff'2?-Iff:fI'.'i?Vf'Lg -' .-ggigjfgjviw " V,' f ff: , "YJ "'-' 2?3'x'.-,Jw -. 5'-'QV -.fu z:,4,V, ' Vg, QLVLVJ V755 -"5 gfVg'.,,2', V ,VV,,'?f"i , V Vfx 21' Vw -w':V:gg:,.V ' -A ,'VV ,V QV, . . .Vw V -V -1---VV, -V. .1-zf5f,V-VV-V:-.V V. as -V V f -V..vwi5?3,fL.g,eff32V.VV1frv.,g,, -23 V. V VV , . -,,,Vcggg,f VVsVV1z mf,-, ,ft-VVwzVg5 ,Q SL-,JVV ff. fV.V-:E-.,,V1-V 2:fL.,?.a:V:V'.112a.??i51isfz'V-15 ,V ,, V r..y,.51,f.V.w.,.i,,VVVVf7+.-.V . ,ff . ETA, ', ,VV fiL"i,.Q?gyw sgVf.,.!..V,.2,,5,..,,.,V.Vf: ' nm, '- 'V..V'.V .'V-.VLSV . ' " ,.. . g,,..1m.1 .,,'-.,gf,,.',,,,V.fJ , ,nm ,V-.-e.,:VV11x '-,V,f,V,m,'.:+'f ,VV ,gm',g.5,V1:-'V.-,g1gQ',Q1V , -.,,- ,mf ..m.gVVz ,- , VV. ...-.4-51,-,.,,cqr.,,,A,.-,VV V, VV, V'V.V-fd: " :i,:.z.x- ,WVVV-. V ,V -'V ,Q ,-1-'-I,,,g.,.,p.,Vg.., V Vw, V' , 3,:..iTf1jq5Vfg.,f,'ri7sQW' f 'Ng Wig? 'Y ' V f gh , V:,efi.f,':?-Aff" is-Q 'EV Vg. .-,Via 1V.2?VfEVv. wig V -- "E ' .-Hz' 'V:V,2jVj Q .V f. uf. j,'35,1,.f!.?,3i'a1 V3ifiVVg?g.i',1- ' Vxz ..,. ' 5- V piiig-5:,a.' VV9-Q" .mVLf3qf9",,-V, ,VV H -.fQ'H?fVV,. Vgyjg,-5V-'gg'V'j,,4, , Q Vg 'X '-' ' V -V :hm-V iff. j1"r.i - V.,,5' 1:1-: V 1, V, . A, ,V gf-sf .gy VH' . ' ,z VV.- .-5.gL4,1., 'V " ' V , , , V ,. .wwe ,Vp gf A Va , gg'VV'V',,ezaV35W' 1g?Vi,,5f3??'efIf2V ,,.,Vg,ffQV?y'fh+V,",r '52, 'Q "" ,A 'l1Q2Iff'55l'5 'E V'g,.Q5V V,'-' V VVVVVVV 'VVf'gZL2.VV. 'fF'lL'i'- 'YIVV V. . ' , 4 , , 141.15 134,-,: 1 Ilia. ,VV,Qf- V,mf5i'gX,fg,V-pV.,'S. ff 1' x!i"5 ' gg., f' f'V . ,V 1,3 ,iV:, ziggy' ,, ,, "' 'VV mm gV1g,:,VVQ7V1q+2Eff,V- ' Vpfkiifa, ,.m.::'S"' , " V A 21",.if'bfVii'df'!2f?' 'T"lfff?- if ."' ,H "V Q V, '- . " 'ffl' V27-'14L31L?9Z,VVVV'?15V 12 'VV " 'Z' I , V':T"""' V ' V 415 QV -VV V'VV'V' 555-lf? 31'-"Y ,.,T,.. " V- T'1"'4,-f"'Ai,iL,i-:S .Q flQ.? '5QQ'M" ' "Vf'-'3Z'V'VfV1:'1 its ."-.3322-53:3 QV V' ':, V5i"'i::?fV QGQVVRV, gV?V.r,Q1iViV,,. - Vw., .V ie 7.11 'Z'-f..VQfsf? V .V mV,.L.,V 4f9'?,VsfQi," VXI ,,ffjf5,.i..,V,..,,,. Vi., , ,V.,.,V,2.1Q,. ' Af'-g.,.VV ga if ,,' V jggff' 'Q VQVQQVFVY- :Nw X ,Vai M.--f WV .hz . ,f,.,VV Q. . .3 yi, ,,.,.. ,, M.. W. 7 ,QV ,gm V.3V.,V:.g A A V V "Fu VVza,,f.V Vw V'-'Vzlmxgx--V5'-' .-JW.. V- TV JV Vfgdffff V VV VV .,. ,V V.g?.V1-V -. 9 -V V- fl,-I , ffV.,,,2.VxV, ,,., VM, V ,V .V-V- , ,V V Q VV f' .1 :,.,f--'-x1'Vf9V5f1V V193-w . din., " efwifv V:--1...-f':H-"vp ifwi .,V '12 .V . 1q.,Vf' ,. i,g:.,'i QV?" Vg. 2 .' 1 ' if ,, 'A ,' ' VV-V:-'.:Vf' GM: . " " '1-wr "Iv Vf-V,-'i:?"rM'f?' V'?Vi?Vj.wg'71,V.VV,, V V-sw'-3 3i"'.VV CFC' 'ygvf ' " 2'-V ", 'ff 'YP' Yugi V' A? 'gkfg f. "N V ' V,2V,-' VI'- , VV YQEZZ- B51 's,,VV.'5i,f'if,"wiV ' T" ' V ' l" 'Y ,' ' V Qs:ifs'x,gsVVa 'film-V'f-f-VVQVQW i,gV.1.VV1V'.1:1.. gif' '73,-211LVVV" If ,. 1 ' , 1,154-, , . W ' - .' 'V Vw- V fm' ,.Vi:VJV'f1 'F' Xs::1f1,y2p"" 'VV A3f?'aeg:V, V Q-,'i?:u, .13 V,,5,',..V, ?.Vg'V? '2'H.?'S-SJW? 'r, ' 1 , WWV3-'?ii'V'l'V?ist5v2E'f ?Q5QfL'2vIS13'f?9'L ' I 5ff4g,'erf 5 V, .faV'efgf,'Vf.f.3fS:.fy-h-V Jae lig-Ei, .Qi I ','1, 'i:V1?,'-'5ifx5fif:"9 4 V gil? E114 ' f,"'?'if26 ' " VV ' is -V I . ,, ,V -Q ..V1f.:f,,V-:w5:,,,i. ,V .f X,-W ,Jes-. -...4 V.,.?3,1 ,fi RV V .V .3...,...,VV.,y,,eV?,?VG, .5 ,VVVVV-V9.5 w,'.,VVV1.,.Mg, mv. ..V ,..,, V51 'i ' " 'V-.4 ""'-"'JP,.f2iL-ziii. "'fqVV.1?-- 'Vi ' ".7'f1J ig1A'::'2ggf 123,ff4f 'V. ,'5'1.fg.:',V' ' HW? 'P..:-:GV.'eVV-322'Wifw2:.'ili'5,Q .111 '-gi, Vi. Ei? A . VA '-V.x,V,-V5.,-, gf. E ,,,j.v,Vg , Vw :Vg V ,.5.V,,?.5fgj,-1,g?5 .A 'y,V1'f,VVi.,','11 Vf,V-i':+cV,r:- -V-V?l5::1"4"' ,1' ,'VfV'Vifi,VWaVx,:V.tfs,i4.f.:.::1-'A1-5 .. . .- 1.-ui ' ., ' Q ,V ?VV.2fV:"giVig21V--2'S' Vw ' ,aVLgV:'ivfig-1-.ma,Vi "V-ww ,V ., - V -V V V V, VV V. -VV' " V- VV ,V.f-:we Vp-.sur ,' 21' Psi? iVVV-Mew 3 ' 2, .. Q Q I VV 'iw " 233 " VA. -V " V 54 ,V ' ' " ,V V fa H5?f"i,'VV:?"?,V-5.1:"riff . 1-iw: '1',1",x1VV5" ,VV-VEV2' 1 4 -- K 'I 4 V 1.2 -V 'iw-ff. V' 'fff'- Vg., ' ,mia , . ' 'V VV f P." , 2 V' gp ' 11' f-V '. W VV V ,f .M 4 V , .-, .,V,1', Viv- . nf1'V'e,t-:i.i- V V ' ,i'ie1x'V.1:j:1VVV ' Njyfq- ,V .if -V . '-gf ', ' Tall fc'-.,.,g':V.VV-,1,. "VV 1q.V.VfVV 4.VV.f.'.V-WEE?-V?,fg.V,LV'f53fV.VV.Vasa gg' "rggg1V,i1-'grfg-1..'- "V1V.,5fg -..,.'VV-V , , V Q '- wa . ,?Is932f.V'f" V V-f':'."12Vf1,V,1VV2- V V'VV,'VfeVVggVi . kia., - " "ff", 1 .Vw"VVVe1,VVVV,.,.5g',J -" ,V , ., ,-,Vg V. 4 5 'FH' Veffeia- w.V1ffVVvfe, , m.,'fWVVfsV::c" . .VV V'VVfilffQV:,:-V XVl+',9f1V'V"-wVV2if3 VSV ,- ' 'Vi VV 'Lear "'VeVVt'a,:V2fV1"-11."V'f' , "'rV1V V 462 ffzV2???Vggg, ff- V ' V 4--1-Vw 1 , V- - W 11 V 552. f V. . V, V: 'V' -I ,VT ,jg Vfaj-51-fx: .V leg, 1 - 'V 1. my .i A , f i f" 1Q,3'seQ 3 Y'-1ViiV'ikiV354,,VifY'Vi,VeVVVzffx2,gVVi,,fiafVg,VV: f ,V V . .V, , V V - ,- V , -T fV ,. - if." , 2' 5 'V 5 sis' 1 fzf ' V .1 f'Viff:21V:":r"- 'L if.V fV913T.VfV'.'ri'ggig ' gig-1-3S'LV:Vgg ig" :QQN VV V. 1. , " V ' ' V ' L' 1 'ff-A ' "'M"VL1'f V ' V' A V?-ii " 'L5't4.l2??..' ':,V'iiaf2?7'fffV',zVzL k WVQLQW-li:fsV:, '-7 'Z ,1lV','!: :Vi fJ:f,." F' 'V mf, ' 1 Q ' 'f7""4,1,-' " , , V , .e 3 IVLVQL1 uf ' ' 2 , ,. wit 'H '.,,z1g-f.f.-.rf fx-. :.:. R "3 ,',gjg'f..:1N,. ga v'Q'5"'?V ' A ,- 1 V' z-V - A ,Vin '11, 1, lj! Li":L,g V-Q'1QV1lFV' VV 'V??4qk'VV 'V '7 43' f-:,':,'1k4jf'-Qj: V' ' 2 V "gig ' ,. :g14V"'5 'Q ' 'fkgfg ' V'1I-j ' L ' ' V V Vis- :VV V '-??ffV'1 " VV :V1lV'V. 'Zz V ' , 1-A V' VV - ' --' ' V El,'.L.1.4 ':'1,r :V -V V ' 2:V,+x,Quf T,-V gum' gV4,,,Vq.,V-,,:V VVVVV, . 5 VV, . 4 f " ,ELVQ3 , " ' 553' X' ' ff: X197 21535555-"aliQisefi. . - 'fi:"fVL'f'f?'.' A' ' 4 , v V ,gf VV . -V' V' ' V V .N f3',AV,V,.f-Q4,53-V-,g,i,.Vg4",g'g-351 VV 5,-,WM .- .,,,, , V.: V ,, V ' ' V 1 V- ' " I ' ' f'?z2fs4,34V"Vf5T"ffVV2,.Q'-,V' . 'A ' V ' ' ' ' ' 2.- V - Lf' lf, 45 . V ' f ' -V i,VV,-,V ,ff-1,1 1' ,VXQVQV1 fzgijt., gL4aV'l1'd"V" 55 ' 'X re A - ' AV, V --Vlfg, .V -fg sfi 'f,.A M a , ' .5 V 5- . -L .V 1 V ., 1 V V 2453 AJ... 'VNV , , ' V,VV.,,., V VVS . V V- ' A V, :Air . S ' -zfigv , V V V ' 1 " V ' P - 'J 1 V LV, V. J -1 Vjg',,.-,gif 1- QV'V'VQ',.,,V: -V Q1 -EEL , V '1 , - 'li .,,-ziV1,Vg',1,,f-? 3.,V, , , 1 V ' -' 413. 5 'g:,f5i',f2fVV fQV4"JTT ' V Y ' P V QQ! , fiffiif, , -2.1-' V A Vp, gi " iii V . 4 ,.,.V'f' R X - V3 V , .V nz, , qw AA-W 'ffVVVV It . 5M,.,VJ, ,k.4 f S V ' 1 . ' 1 . -VV " ', .,. V..V V -V, ,4.- - V. ig . . 3'. 1: ,"":" L- - V. V .. V .. V -' .'i,,,V'-,.-: V ,. V .VV-,1 f :,V ' ft, V J e ,V V , V , V- VV, ,-V V.,,VV,V VV.-,.V .,V V. I V- VV 1 gi- K, Q U gga,V1V..'5.,f , V 4, gVV-V? ' , yi, -M V,g,g,5,. ., . Vg r-fo.. ..:zfV.- ', :,s"k,- . Vw-.Vw -f, . ' V -,V sVV,-- QV,--L'-V 1' - , V ,. ', ,- - K ,, ..V.V-.5 . mV.,.., ' V 1,.-5 I 3,4-Jgv, ,VM V V A 1 k VJ, ,V wax, -. l,V,VyV..Ag,. VV 1 .1,:VVV1,f. l,k,.,Q., , , V.. A V V 4- A .K .V .V . ,. .4 ,,.,4. ,,.,,.,, ..,.. ,i ,. V. U. , ,Q , , , ff f...T "V V,1V---rw' -" f" ,:-1""5.-'.:g',,-- j'.':ifK's1.-1.ffQ5V.:V,V'siyg' 15 ' V 'fftfi - ,Q-,, . ,V V ,,,,, V? ..3-g-, , V- -, ,, V. H A - W ,,., nh.. , ,gg i f M ir fSfW1sx2'f22f225z?.f3" Memw zfz-7 'lilik v P f5W2ki:f4:mm,W..X ,M - lxzsasmmiw Jf,-p hw- Sfiwagslfypfuss P 1 " ' V 'A 6 'f:2"efi22i1Jv,4 . l2f7.L,,. , ,q3g,L.j, n3ggL"gzgfs'f. fy A 4s5f2fg.igf:H..1::., Fifa?-9 ,af ggw zmf-QIQM X F- fl5g?3fLf4iii ., ' A flQV7g'lE1Q?3E?' -' W 1, 4 , :gf--.M-i '-'v.'. - .5 'wlfiffiyaiiszsii,niagw -we-Q-ww vzamacf cfcfin,--wflo E cf cz woncfsfzfuf fam W M UN I I E V , JE 4 L U mmm igggmf X O'ZEOU'O7, HEN YOU OPEN AN OLD BOOK OF FAIRY TALES, IT BRINGS BACK MEMORIES, PARTICULARLY THE ONE THOUSAND AND ONE STORIES OF THE ARABIAN NIGHTS. REMEMBER HOW YOU DRESSED IN YOUR MOTHER'S NEW CUR- TAIN AND DID A LITTLE ACT ALL YOUR OWN? WEREN,T YOU AS BEAUTIFUL AS SCHEHERAZADE? OR DID YOU EVER FLY ON A MAGIC CARPET? WEREN'T YOU THE ENVY OF ALL? IN THE SAME WAY WHEN YOU OPEN YOUR MONTICELLO, THOUGH IT MAY BE DUSTY WITH TIME, THE FACES OF YOUR FRIENDS TAKE YOU BACK TO YOUR HIGH SCHOOL YEARS, AND YOU DREAM AND PRETEND ONCE AGAIN. Our Campus at Lunch Administration Page 10 EUNHNTE Organizations Page 47 Classes Page 2 1 Features Page 67 My g fe? M ' J' ,,.,, Athletics Page 75 cuzc! 'rug fgs ma cc amfv. fo L12 MRS ETHEL SCHILLING to whom we, the Monti- cello staff of 1949, proud- ly dedicate this annual. Her patience and un- derstanding have made her one of the most beloved members of our faculty. As a teacher of English she has endeared herself to all students. Because of all the things she has done for Jefferson, we are taking this Way to show our appreciation. MRS. ETHEL SCHILLING Teacher of English f f lf Igfzsn exams WAS THE MAGIC PASSWORD WHICH DISCLOSED MANY HIDDEN TREASURES TO THE HERO OF ONE OF THE STORIES TOLD BY SCHEHERAZADE IN THAT ENCHANTING BOOK OF THE ARABIAN NIGHTS. FOR ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS SHE DELAYED HER EXECUTION AND CHARMED THE SULTAN WITH TALES OF STRANGE ADVENTURE AND FABULOUS DEEDS. THERE WAS SINBAD THE SAILOR WHO MADE VOYAGES INTO NEW LANDSg ALI BABA WHO FOUND BEAUTIFUL JEWELS IN A CAVEg THE FLY- ING HORSE WHICH CARRIED SOME INTO STRANGE PLACESQ AND THE MAGIC CARPET UPON WHICH MEN FLOATED FROM ONE WONDERLAND TO ANOTHER. FOR ONE HUNDRED AND ONE PAGES THIS BOOK DISPLAYS THE TREASURES OF THE YEAR NINETEEN HUNDRED AND FORTY-NINE. 6 evgm i qjczcuffy 04 dlflsnags gjzonz Lowa glcinciflafl MR. D. W. WATERS, Principal of jefferson High Srbool One more milestone on the road to completing your education has been passed. The year is at an end. Can you look back and say that you have made the most of it or do you regret the hours and opportunities lost? You underclassmen have more time left in high school to change if need be, to increase your learning and living power, and to grasp every advantage offered. It is to you graduates who leave this way of life and start upon a new journey that I wish to repeat my warning given many times before. With the privileges of adulthood come responsibilities. Don't take the one without assuming the other, the future is yoursg donlt Waste it. Plan wisely, work hard, and live well. D. W. WATERS. an 0... Ugg.. MRS. MABEL KICKLIGHTER Scrretary MISS LUCILLE SUMNER, Assistant Principal MISS CLARA CRONE Lil7r'u1'ia11 MRS. BETTY LANDERS, Ass. Seng MRS. PAT PATILLA, Sec fizgfisg Dspazfmsnf Attention in Speech Class One of the first things we are taught and something we never really finish learning is the use of English. Simple though it may sound when the teacher says, "Write an essayf' or "Hand in an original poem Monday," we begin to mourn our lost weekend. Still the teachers don't get discouraged and they keep on trying. "Hand in a one-act play, quote these lines, mmorize thisf' seems to be their favorite sentences. Not that we mind because after all we are here to learn. Mrs. Ruth, Wisdom Sponsor: Kiwnneues Miss Marcella Purdom Sponsor: Assisrant Kiwanettes Mrs. Deborah Sanborn Sponsor: Student Council Mrs. Jessie Connon Sponsor: Traffic Mrs. Elise Hall Sponsor: Youth for Christ Mrs. Margaret Langston Sponsor: Pan American Club glacial, Studies Dbsflazfmsnf Psychology Seems Interesting Civics and history are foundations for our future building and, although they may seem dull at first, We soon begin to realize their importance. Through them we learn how problems concerning our nation in the past were solved and are prepared to face the problems the future holds for our generation. Sociology and psychology teach us how to live and how to get along with each other. This phase of education does much to train our students in good citizenship. Miss Margaret Deaver Sponsor: Senior Activities Mrs. Cassie Olson Sponsor: Scholastic Inc. Mrs. Betty Campbell Sponsor: Saberettes Mrs. Aurora Lloyd Sponsor: Honor Society Mr, W. O. Byrd Sponsor: Manager of Athletic Funds Mr. Horace Tolbert l l Dear de, X, y, and Z Jlflaffismafica Dbsflazfmsni Lately, much stress has been put on the importance of all mathe- matics, algebra, and geometry and it is found that the number of students enrolling for these classes is steadily increasing. Although the value of X, Y, and Z, discourage most students, some survive and these brave souls face geometry and trig classes, pref paring for problems in the future. Mechanical drawing, taught by Mr. Roy Hague, is a popular course esepecially for boys and the ever increasing need for compasses, rulers, and T-squares goes on. Mr. Williani Stewart Sponsor: Basketball Miss Estelle Butler Sponsor: Honor Society Averages, Class Day fanguagss Esfaazbmenf Both a cultural and practical course is the two years of Latin which students take from Mrs. Verta Cox. In accordance with this the Classical Club has been organized. It sprang from suggestions offered at the Latin Forum in Tallahassee which a number of Jefferson Latin students attended. Spanish, taught by Mr. Rick Zabaldo, seems to be very entertaining as it is rumored Qand you can believe this onej that the second year students are required to speak only Spanish in that period. Some fun! Sponsor: - Mrs. Verta Cox Sponsor: Monticello, Quill and Scroll, Classical Club Mr. Ricky Zobaldo Key Club :Science Bapazbnanf One of the eighteen units re- quired for graduation is in the field of science. This is usually earned in the ninth grade science l course which gives a brief outline of the other science subjects- biology, physics, and chemistry. Chemists of Tomorrow Science is one field which the students are being steadily encouraged to explore. Scientific diplomas are being given for four units of science taken in high school plus other subject matter important to a well rounded education. To a person interested in any phase of this field a number of opportunities will be open in the way of jobs and hobbies. Mrs. Annie Ayala Sponsor: Jeffersonian Quill and Scroll Mr. Donald Coleman Sponsor: Books Mr, Roy Hague Sponsor: Class Day Miss Bernice Johnson Sponsor: Bulletin, Visual Education Ggzf, dlfluiia, arzcf Dzanza Qbsibaztmsnf Mrs. Evelyn Dale Sponsor: Art Club, Camera Club Mr. Robert T. Scott Sponfor: Band, R.O.T.C. Band Mrs. Wfinifred Lively Sponsor: Assembly Programs, Thcspians Pretty as a Picture Among the new clubs which have been received with cn- thusiasm at Jefferson are the Art Club and C a m e r a Club sponsored by Mrs. Evelyn Dale. Each of these clubs has a wait- ing list and an interesting pro- gram for the next year. The band earned a first divis- ion rating in the district contest and is looking forward to the trip and participation in the state contest in Jacksonville. gs. 411.5 First Row, Left to Right: Fultz, Giglio, Piazza, Kremin, Wynns. Second Row: Munjiovi, Sher- ouse, Renz, Slayton, Summers, Latteri, Noto, Diaz. Third Row: Kinght, Wynns, Troupe, Williams, Landress, Miller, Me- deras, Ward, Prince, Turner. Fourth Row: Walter, Dollar, Munjiovi, Mr. Scott, Broderick, Caughcy, Kinney. Ovome Economics, Uncfusfziczf Zqlfi On the list of every high school girl as a preparation for her future in the home is home economics. The Home Economics depart- ment of Jefferson has the new- est and most efficient equip- ment of any high school in Hills- borough County. There are eight completely equipped mod- ern kitchens including electric dishwashers and frozen food units. Smells Good? Mrs. Frances Hawkins Sponsor: Red Cross Mrs. Cora Sheppard Sponsor. Y-Teens Mr. Bob Collins Sponsor: Track Coach The Shop Department with its new machinery is an efficient workshop for all types of manual train- ing. Mrs. Olympia LaFuente Sponsor: Pep Squid Cheerleaders Mr. Richard Spoto Sponsor: Head Coach J-Club Mr. Sam Alfieri Sponsor: Assistant Coach -I-Club Uonzmszciaf KD. C? U The Diversified Cooperative Training program offers the Student an opportunity to get high school school education and work at the same time. D. C. T. requires two periods of related study and two additional sub- jects. Graduation is not delayed by membership. Each student must work on the job at least twenty hours each week, preferably four hours per day for the five school days each week. Mrs. Olga Spoto Sponsor: Assistant Student Council Mrs. Rosalie Prendes Sponsor: Mr. Ernest P. Maney Sponsor: Diversified Training .Cpgyaiaaf gcfucafion F' ff" DQ nw,,f:5V .11 , i MH X w C7!CL6.1iE:5. .SIZLO 'Zi JANUARY CLASS HISTORY The story of these seniors, high school days is over. There are many memories that they will remember all though life. A number of these students will go on to greater heights of achievement, the same that has been shown by their outstanding work in school activities. In our Freshman Year, we found Kay Roan, Danilo Dominquez, Lawrence Suarez, and Nancy Wynns volunteering their talent to the Band. Others became members of the Y-Teens, Pan-American, and the Youth for Christ. As Sophomores, we saw Nancy Munjiovi cheering at football games, Betty Gray playing in the Band, and Dot Sisson was tapped by the Kiwanettes. Sam Puleo and Fred Papia were becoming stars in the Athletic Depart- ment along with Tom Fultz. The Junior Year was very exciting for all of us. The Honor Society tapped William Garcia, Lucille Tedesco, Dot Sisson, and Minerva Quintana. The Key Club recognized Russell Wells, Fred Papia, Joe Chao, and William Garcia as members. At last we are seniors. Joe Chao, Russell Wells, Felix Cannella, and Dominic Ficarrotta became officers in the R. O. T. C. while Jackie Miller and Nancy Wynns were sponsors. The Honor Society tapped Sylvia Rentz, Sylvia Maseda, Delma Brantley, Betty Beasley, Wanda Barr, joe Ficarrotta, Gene Robertson and Isaac Marcadis. The Student Council voted Sally Baker president. Co-Editors of the Jeffersonian were Felix Cannella and Lawrence Suarez. The Quill and Scroll was represented by Dot Sisson and William Garcia. The Kiwanettes voted Dot Sisson president with Alba Rendueles, Sylvia Renz, Virginia Parish, and Delma Brantley as new members. Thomas Alberdi and joe Perez became football players and Sylvia Maseda and Nancy Wynns, cheerleaders. "We Shook the Family Treef' our class play, starring Sylvia Maseda and William Garcia, Was a huge success. Finally, Graduation! William Garcia, valedictorian, Isaac Marcadis, salutatorian, and Lucille Tedesco, essay- ist, prepared "A Challenge to Youth," and following this, William and Dot received the American Legion awards. The Jeffersonian announced the following to its Hall of Fame: Dollie Antela, Music, Lawrence Suarez, Journalism, William Garcia, Scholarship, Dot Sisson, Senior Activities, Sally Baker, Student Government, Gene Robertson, Art, Sylvia Maseda, Drama, Thomas Fultz, Athletics, Nancy Wynns, Organizations, and Dominic Ficarrotta, Military. ALBERDI, THOMAS-Football 2, 3, Basketball Jr. Varsity 2, Track 3, ,I-Club 3, 4, Scholarship Inc. 3. Career: Accountant. ALONSO, FERNANDO- Class Day Committee. ANTELA, ALODIA-Dolliz'-Glee Club 1, 2, 3, 4, Pan- Am. 3, 4, Pres. 4, Pres. Club 3, 4, Notable, Hall of Fame. Career: Bookkeeper. ARCURI, JOSEPHINE-Scholarship Inc. 2, 3, 4, Notable, Ideal Senior. Career: Bookkeeper. BAKER, SALLY LOU-Libr. Asst. 2, Y-Teens I, 2, Pan- Am. 3, 4, Glee Club 2, 3, 4, H. R. Off. 1, 2, 3, 4, Class Sec. 2, 3, Student Council I, 2, 3, 4, Sec. 2, Pres. 3, Traffic Court Pres. 2, Pres. Club 3, 4, Girls State 2, Honor Society 4, Thespians 4, Bus. Mgr. of Class Play, Ideal Senior. BARR, WANDA MARIE-Traffic 2, Youth for Christ 2, 3, 4, Sec. 4, Y-Teens 3, Scholarship Inc. 3, Honor Society 4, Libr. Asst. 4, Banquet Comm. BEAZLEY, BETTY LOUISE-Service Corp 1, Y-Teens Z, 3, Scholarship Inc. 3, 4, Pan-Am. 3, 4, Corr. Sec. 4, Honor Society 4, R. O. T. C. Sponsor 4, BERDEAI., ARNALDO- Football 3, Baseball Mgr. 4. BERNALDO, FRANK- Track J, 4, Football 2, 3. BERRY, JEANETTE-H. R. Off. I, 2, 3, 4, Service Corp Mjr. 1, 2, 3, Y-Teens 1, 2, Pep Sqd. l, Z, journ. Conf. 4, jeff. staff J, Glee Club 3, 4, Class Play, Class Day Notable. Career: College. Rf BIVENS, GLADYS-Y-Teens 1, 2, H. R. off. 2, jefferson- ian Mgr. Ed, 3, 4, Mont. Ord. Mgr. journ. Conf. 3, SISJ Conv. 4, Glee Club 3, Cheerleader 3, 4, Class Play Stg. Mgr, Notable, "J" Club. Career: College. BRANTLEY, DELMA-Class Off. 1, Glen Club 2, 3, Y-Teen 3, Phy. Ed. Capt. 3, 4, Scholarship Inc. 3, Pan- Am. 2, 3, Pres. 4, Honor Society 4, Kiwanettc 4, Pres. Club 3, 4, Thespians 4, Class Day, Class Play. CAMPISI, LORETTA- Career: Secretary. CANNELLA, FELIX-Key Club 3, 4, Student Council 3, 4, jeff. Sprts Ed. 4, Class Day Chrmn., R. O. T. C. Off. 3, 4, Sabre Club 3, 4, Class Vice Pres. 4. Career: Labr. Tech, CHAO, JOE-Key Club 3, 4, Conv. 3, Pan-Am. 3, 4, Off, 3, 4, Student Council 3, 4, jeff. Ed. 4, Class Vice Pres. 4, Class Day, R. O. T. C. Off. 3, 4, Sabre Club 3, 4, Pres. Club 3, 4, Off. 3, 4, H. R. Off. 3, Notable, Quill SL Scroll. Career: College. COBERLY, CHARLES- Career: Aviator. COMBEE, ALFRED- Scholarship Inc. 3, 4. Career: Rancher. , DELRIO, MODESTO-Basketball I, 2, Football l, 2. Career: Contractor. DELVALLE. CHESTER-Football 1, 2, Track l, 2, Ideal Senior. Career: College. DOMINQUEZ, DANILO-Band 2, 3, 4, R. O. T. C. Band Z, 3, 4. Career: College. DOWNES, EDDIE- Scholarship Inc. 3, 4. Career: Optision. EADY, LORETTA- Y-Teens 3. Career: Photographer. EDGAR, ARTHUR- Band 3, 4, R. O. T. C. Band 3, 4. Career: Navy. FICARROTTA, DOMINIC-R. O. T. C. 2, 3, 4, Off. 4, Hall of Fame. Career: College. FICARROTTA, JOE-Honor Society 4. Career: Poli- tician. FINK, MILDRED-Y-Teens, Service Corp 1, 2, Notable, Ideal Senior. Career: Nurse. FULTZ, THOMAS MARSHALL-Football 2, 3, 4, Basket- ball 2, 3, 4, "VI" Club, Notable, Hall of Fame, Thespians. Career: Steam Fitter. GARCIA, LOUIS-Jr. Lion 4, Scholarship Inc. 3, 4, Not- able. Career: Artistic Work. GARCIA, WILLIAM-Key Club 2, 3. 4, Honor Society 3, 4, Treas. 4, Pres, 4, Conv. 4, Jr. Rotarian 4, Valcdic- torian, Pres. Club 4, Class Play, Thespians 4, Quill 81 Scroll 4, Jeff. Staff, Notable, Hall of Fame. Career: journalism. GONZALEZ, FRANK-Class Pres. 2, Student Council 2, 3, Scholarship Inc. 2, 3, 4. GRAY, BETTY JANE-Scholarship Inc. 3, 4, Student Council 3, 4, Victory Corp 1, 2, Band l, 2, 3, 4, Fest. of States 1, 2, H. R. Off. 1, 2. Career: X-Ray Technician. GUSTAVSEN, CHARLES- Track 3, 4. Career: Mechanic. HAENEI., ORIOLE KATHRYN - D. C. T. 2, 3, 4. Career: Photographer. HARRIS. ANDREW- D. C. T. 2, 3, 4. Career: College. BROWN, MARILYN JACKSON- Career: Housewife. JOHNSON, FRED-Class Play, Notable. Career: Whole- sale Druggist. l LAZO, DALIA-Monticello Staff 4, Glee Club 2. Career' Stenographer. LETO, TONY-Scholarship Inc. 3, 4, Pres. 4. Class Play Class Day. Career: Engineer. MARCADIS, ISAAC-Ike-Key Club 3, 4, Pres. 4, Honoi Society 4, Treas. 4, H. R. Pres. 1, 2, Vice Pres. 2. 3, Sea: 3. 4, Football mgr. 1, 2, Basketball mgr. 1, Z, 3, 4 Student Council 1, 2. Traffic 1, 2, R. O. T. C. 1, Z, 3 Honor Society Conv. Career: Doctor. MASEDA, SYLVIA-Cheerleader 3, 4, Asst. Head f, Student Council 2, 3, Thespians 4, Pres. 4, nj" Club 3, 4, Class Play, Honor Society 4, 'Y-Teens 3, H. R. Off. 3, 4, Girls State, Class Day, Scholarship Inc. 3. Career: School Teacher. MARTINEZ, LIONEL- Carecr: College. MARTINEZ, MERCEDES ANNA-Pep Squad 1. Z, H. R. Off. l, Band 1, 2, 3, 4, Dist. Bc State Contest 3, 4, Traffic 2. Career: College. MEDEROS, DORA- D. C. T. 3, 4. MENENDEZ, LUCIANO- Career: Mechanic. MILITELLO, BENNIE-Class Day, Baccalaureate Comm. Career: Automotive electrician and mechanic. MILLER, JACQUELINE-Iarkit'-Y-Teens 1, 2, J, Sec 2, 3, Conf. 3, Pep Squad 1, Service Corp 1, H. R. Off 1, 2, 3, 4, Class Off.1, 2, 3, 4, Theespians 4, jeff. Staff 4, R. O. T. C. Sponsor 4, Class Play, Class Day. Career: Airline Hostess. MULLIS, JOAN- ' Y-Teens 2, 3. Career: Housewife. MUNJIOVI, ELLEN-Jeff. Repr. 1, Y-Teens l, 2, Sgt. at Arms 2, H. R. Prees. 1, Sub. Cheerleader 2, 3, Glce Club 2, 3, 4, Class Day, Class Play. Career: Model. MUNJIOVI, NANCY FLORENCE-Prisxy-Cheerleader 2, 3, Glee Club l, 2, 3, 4, Y-Teens 1, 2, Class Sec. 2 "J" Club l, 2, 3, 4, Youth for Christ 3, Jeff. Staff 4 Class Day, Class Play, Thespians 4. Career: Criminal Lawyer. NORIEG A, JUSTO- Class Sec., Vice Pres. l, 2. Career: College. PAIS, LUCY-Service Corp l, Z, Sec. 2, Y-Teens 2, Pep Squad 2, 3, P. E. Capt. l, 3, Jeff. Rep. 3. Career: Phy Ed. Teacher. PAPIA, FRED-Frrifdie-Football Team 1, 2, 3, 4, Alt. Capt. 4, "J" Club 2, 3, 4, Key Club 2, 3, 4, Jr. Rotarian, Thespians 4, Ath. BL Scholarship trophy, Glee Club 3, Class Play. Career: Dentist. PARISH, VIRGINIA-Service Corp 1, Orchestra 1, Band l, 2, 3, 4, Class Sec. 3. 4. Kiwanettes 3, 4, Banquet Comm. Career: Stenographer. PEREZ, Jos- PINA, MERCEDES-Y-Teens 3, Pep Squad 3, jeff. Rep. I, Ideal Senior. Career: Secretary. EPULEO, SAM-Football 1, Z, 3, 4, Track 1, 2, "J" Club, H. R. Off. l, Z, Career: College. QUINTANA, MINERVA-Banquet Comm., Honor Society 3, 4, Vice Pres. 4, Y-Teens 1, 2, 3, 4, Parliamen- tarian 3, Pep Squad 1, jeff. Rep. 2, Notable. Career: Stenorypist. RENDUELES, ALBA-Pres. Club 3, 4, H. R. Off. l, 2, 3, 4, Pan-Am. 3, 4, Sgt. at Arms 3, Pep Squad 2, 3, 4, Y-Teens l, 2, 3, 4, Vice Pres. 3, Pres. 4, YfTeen Inter Club 2, 3, 4, Treas. 3, Kiwanette 3, 4, Sec. 4, Plxy. Ed. Lieut. J, 4, Notable. RENZ, SYLVIA-Pres. Club 3, 4, Traffic l, Z, 3, Youth For Christ 3, 4, Vice Pres. 4, Glee Club 4, Y-Teens 3, 4. Pres. 4, Cgnf. 4, Kiwanette 3, 4, Scholarship Inc. 3, 4, Honor Society 4, Pan-Am. 2, 3, 4. Career: Commercial Artist. ROAN, KAY-Band 1, Z, 3, 4, Y-Teens 3, 4, Notable. Career: Nurse. ROBERTS, MARGARET HONORINE-Jeff. Staff 3, 4, Class Play, Y-Teens 4, Phy. Ed. Capt. 3, 4, Thcspians 4, Notable. Career: Housewife. ROBERTSON, GENE--Honor Society 4, Scholarship lnu. 3, Art Club 3, 4, Football 3, Mgr. 3, Notable, Banquet Comm. ROBERTSON, NITA-Victory Corp 1, Pep Squad 2, 3, Art Club 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 4. Career: Commercial Artist. SHEPHERD, MARY ALICE-Student Council 1, 2, H, R. Off. 3, jeff. Staff 4. Career: Housewife. SISSON, DOT FRANCES-Honor Society 3, 4, Sec. 4, Kiwanette 2, 3, 4, Vice. Pres. 4, Pres. 4, Medal, Mont. Staff 3, 4, Editor 4, Quill 235 Scroll 3, 4, Pres. Club 4, Band l, Z, 3, Student Council l, 2, 3, 4, Thespians 4, Y-Teens l, 2, 3, Off. 3, 4, Inter Club Council 3, 4, Off. 3, Pan-Am. 3, 4, Jeff. Rep. l, 2, H. R. Off. l, 3, 4, "J" Club, Banquet Comm. Chrmn, Class Day, Notable, Ideal Senior, Class Play, Hall of Fame, Am. Legion Award. Career: Education. SUAREZ, LAWRENCE-Band 1, Z, 3, 4, "J" Club 3, 4, Pres. Club 3, 4, jeff. Co-Editor 4, Class Play, Thespians 4, R. O. T. C. Staff Sgt. 3, Band Capt. 4. Career: College. TEDESCO, LUCILLE-Honor Society 3, 4, Girls State 3, Grad. Comm., H. R. Off. 1, Essayist, Student Council 3, Notable. TUCKER, CHARLES- TUERO, GLORIA-H. R. Sec. 4, Jeff. Rep. 3, 4, Y- Teens 2, 3, 4, Pby. Ed. Capt. 5, 4, Notable. Career: Athletic Instructor. TURLINGTON, EDDIE-Glee Club 3, 4, Variety Show 4, Football Mgr. 1, Boys State 2. VALDEZ, ALICE-Pep Squad 1, Glee Club 3, 4, Y-Teens 3, 4. Career: X-Ray Technician. VELASCO, DORA- H. R. Sec. 1, Pres. 4, Jeff. Rep. 4, Reporter 4. Y-Teens 2, 5, 4, Ideal Senior. Career: Housewife. VICK, DOT-Glee Club 1, 2, 3, Jeff. Staff 3. Career: Photographer. WEl.I,S, RUSSELL-R. O. T. C. I, 2, 3, 4, Off. 4, Sabre Club 3, 4, H. R. Sec. 1, Pres. 4, Jeff. Staff 4, Key Club 3, 4, Pres. 4, Art Club 3, 4, Camera Club 3, 4, Class Play Comm. Career: Commercial Designer. wooosmzs, LILLIAN-Jeff. Staff 4, Arr Club 5, sec. ke 3, jeff. Rep. 3, 4, Glee Club 3. NWYNNS, NANCY-XVi1m'y-Victory Corp I, Y-Teen 2, 3, Band I, 2, 3, 4, State Cont. 3, Glce Club 3, 4. Kiwanettes 2, 3, 4," J" Club 3, 4, Cheerleader 4, Class Play, R. O. T. C. Sponsor 4, Saberette Club 4, Clns: Day. Career: Model. .mio 'za JUNE CLASS HISTORY In 1945 a few cf us came here as wide-eyed fre.hmen, but in the years that followed we have become one of the largest and most outstanding class in the history of Jefferson. There were many of us who could boast of a high scholastic average. In our junior year Anitra Davis, Betty Dollar, Beverly Eason, Lily Giovenco, Dalia Gonzalez, Jan Knight, Hilda Morales, Daniel Suarez, Mary Ruth Summers and Nelson Spoto were inducted into the National Honor Society. In our Senior year Thelma Alvarez, Jeannine Eason, Emilio Echevarria, Dorothy Edenfield, Orlando Garcia, Anthony Lala, Beverly Langford, Mary Manaley, Castor Mendez, Pauline Papia, W'ynette Ragsdale, Ralph Pugh, William Strawbridge, Robert Smith, james Thedfcrd, Charles Thomas, Mercer Tyler, joan Walls, and Tommy Walker received this honor. Those girls who have served faithfully as Kiwanettes were Dorothy Edenfield, Beverly Langford, Wfynette Ragsdale, Joan Walls, jan Knight, Beverly Henderson, Peggy Sherouse, and Mary Ruth Summers who also served as president. W'e find working along with the Kiwanettcs the Key Club, boasting the membership of Nelson Spoto, Bob Smith, Bill Thornton, Orlando Garcia, Emilio Fchevarria, Anthony Gonzalez, Tommy XValker, Daniel Suarez, Mercer Tyler, john Simms, jimmy Munoz, Anthony Lala, and Bill Strawbridge, president. Governing the student body are Orlando Garcia, president, Mary Ruth Summers, Peggy Sherouse, Emilio Echevarria, and Thelma Alvarez, members of the Student Council. ln the music department those students who have helped to make our band a success are Evelyn Groh, Castor Mendez, Frank Liuzzo, Nelson Spoto, james Thelford, Tony Cona, Lemar Miller, john Morrell, Phyliss Van Vaerenbergh, Flag Bearer, and james Tune, Drum Major. Those boys who have become outstanding in the field of sports are Bobby Curry, lirnest Carrera, Rey Villanueva, Tony Reale, jerome Sierra, and Dan Rogue. Cheering loudly at all the games were Nita Henson, Marian Boggs, Pauline Papia, Orlando Garcia, Betty Nelson, Viola Ferrera, and Joyce Williams. Our Senior Banquet was one that will be long remembered. WW: had for our theme "Dream Castles" and on the tables were mirzature castles in billowy clouds. Mary Ruth Summers gave che toast to the faculty and Miss Summer responded. The toast to the girls was given by Daniel Suarez and Nita Henson responded. Peggy Shcrouse gave the toast to the boys and Orlando Garcia responded. For entertainment, Sylvia Ferrer gave a piano selection ancl Pat Landress sang. The main attraction for the evening was the introduction of the notables by Jan Knight. We owe the success of our banquet to Miss Margaret Deaver, Mary Ruth Summers, our class president, and the banquet committee headed by Wynette Ragsdale. Anitra Davis and Tony Caballero were responsible for much of the art work. .Ian Knight was in charge of the notables and Dalia Gonzalez and Tommy Walker worked hard on any little task that happened to pop up. For our Senior Class Play we chose i'Best Foot Forward." Bill Thornton played the part of Bud, Shirley Slaff was the movie star Gale Joy, and Joyce Williams played the part of Helen. Others in the cast were Katherine Erwin, Peggy Sherouse, Pat Broderick, Nita Henson, Jeannine Eason, Grace Kinney, Wynette Ragsdale, Pat Landress, jan Knight, Nelson Spoto, Daniel Suarez, Mercer Tyler, Frank Liuzzo, John Kittrell, Castor Mendez, Charles Thomas, Bob Smith, and Bill Strawbridge. Mary Ruth Summers was Assistant Director and James Tune was Stage Manager. Mary Ruth Summers, chosen the most outstanding girl in the class, received the DAR Award. Jan Knight and Tommy Walker were chosen to receive the I Dare You Award. Graduation at last! The theme "Patriots for Peace" was carried out in the Commencement speeches. jan Knight gave the Salutatory, Lily Gioveneo was Essayist and the farewell speech was given by Dorothy Edenfield, the Valedictorian. Last but not least was the presentation of the diplomas by Mr. Waters. ALVAREZ, THELMA-Tee-Scholarship Inc. 3, Honor Society 4, Pep Squad 1. Career: Secretary. ARCE, LIONEL- D. C. T. 3, 4. Career: Business. ARGUELLES, HILDA - Scholarship Inc. 3, 4. Career: Office Work. ARIAS, TONY- R. O. T. C. 2, 3, 4. Career: Business. ARNOLD, MARY L.- Glee Club 3, 4. Career: Office Work. AZPEITIA, ELOY- Career: Aviation. BARR, RALPH- Career: Engineer. BERRY HENSON, ANITA - Nita - Class Pres. l, Vice Pres. l, Pan-Am. 1, 2, Student Council 3, Cheerleader 1, 2, 3, Head 4, Kiwanette 2, 3, 4, Corr. Sec. 5, Y-Teens 1, Glee Club 2, 3, Pep Squad l, "J" Club 2, 3, 4, Football Team Sweetheart 4, Phy. Ed. Capt., Pres. Club 3, 4, H. R. Off. I, 2, Notable, Class Play. Career: College. BOGGS, MARIAN-Cheerleader 4, Band I, 2, Glee Club 3, 4. Career: College. BORGES, LOUIS EDMUND-Band 1, 2, R. O. T. C. 3, 4, Track 3, 4, Scholarship Inc. 3, 4, Camera Club 4. Career: Electrical Engineer. BRAVO, ELAINE-Scholarship Inc. 5, 4, Mont, Rep. 4, Notable. Career: Teacher. BRODERICK, PATRICIA ANNE-Put-Glee Club, Spon- sor 4, Saberette Club 4, Class Sec. 3, 4, Class Play, BUTLER, BILLY- CABALLERO, ANTHONY- Football 1, 2, 3, Basketball I, Track 1, 2, Coach 4, "J" Club l, 2, 3, 4, Notable. Career: Business. CABRERA, DELMA-Dr1- D. C. T. Career: Housewife. CACCIATORE, ANGELO- CARRERA. ERNEST- R. 0. T. C., Track. Career: Writer. CARRILLO, MARY LOUISE- Glec Club 1. Career: Nurse. CANNATA. ANGELO-R. O. T. C. 2, 3, 4, 2nd Lt. 4, Jeff. Staff 4. CARUSO, LUCILLE-Lu-Glee Club 2, 3, 4, Scholarship Inc. 3, 4, jeff. Rep. 2, 3, 4, Pep Squad 2. Career: Teacher. CASTELLANO, FRANCES-Walljf-Basketball Capt. 3, Volleyball Capt. 3, Scholarship Inc. 3, 4, Libr. Asst. 2, 3, 4. Career: Housewife. CASTELLANO, MIRTA-Volleyball Capt. 3, 4, Libr. Asst. 4. Career: Housewife. CASTELLANO, TONY- CATALANO, JOSEPHINE-jo-Scholarship Inc. 4. Career: Secretary. CIMINO, KATIE-Kitty- Career: Receptionist. COBERLY, JOHNNIE SUE- Pep Squad I, 2, 3. CONA, ANTHONY JOE-Tony-R. O. T. C. Z, 3, 4, Lt. 4, Capt. 4, Band 2, 3, 4, Notable. Career: Music. COSTA, LUCY-Lu- Career: Typist. CUARTERO, RUBIN-Le-fty- R. O. T. C. 4. Career: Artist. CUETO, LOUlS-Wf'e- R. O. T. C. 3, 4. Career: Explorer. DAVIDSON, VERLENE-Pep Squad 3, 4, Pres. 4, R.O.T.C. Sponsor 4, Pres. Club 4, Scholarship Inc. 3, 4. DAVIS, ANITRA-Glee Club 1, 2, 3, Student Council Z, Honor Society 3, 4, Art Bl Camera Club 3, 4, Notable. DELAND, GEORGE VIRGIL jR.-R. O. T. C. 1, 2, 3, 4, Off 4. Career: Engineering. DE LA PAZ, ARMANDO- DCT Club 4. Career: Navy. DEL ROSAL, RICHARD-ROTC 3, 4. Career: Photo- graplly. DIAZ, HECTOR- Band 3, 4. Career: Bookkeeper. DIAZ, JENNIE-Scholarship Inc. 3, 4, H. R. Sec. 3. Career: General Office Work. DIAZ, MARY ROSE-Glee Club 1, Z, 3, 4, Scholarshfp Inc. 3, 4. Career: Office Work. DIAZ, TESSIE-H. R. Vice Pres., Sec. Scholarship Inc. 3, 4, ROTC Sponsor 4, Student Council 3. Career: Housewife. DOLLAR, BETTY-Class Sec. 4, Y-Teens 3, 4, Honor Society 3, 4, Glee Club 1, Z, 3, 4, Jeff. Rep. 1 2, 3, Traffic Off. 1. Career: Secretary. EASON, BEVERLY ALLEEN-Glee Club Z. 3, 4, Honor Society 3, 4, Thespians 4. EASON, FRANCES LOUCRETIA - Ooliz' - Scholarfliii Inc. 4. Career: Commercial Artist. j EASON, JEANNINE-Scholarship Inc. 3, 4, Cwlce Club 2, 3, 4, H. R. Pres. 3, Thespians 4, Class Play, Honor Society. Career: Dental Ass't. ECHEVARRIA, EMILIO-Honor Society 4, Vice Pres. 4, Scholarship Inc. 3, Key Club 3, 4, Treas. 4, Parliamen- tarian 4, H. R. Pres. 2, 3, 4, Student Council 4, Pres. Club 4, Jr. Lion 4, ROTC Lt. 3, Lt. Col. 4, Sabre Club 3, 4, Boys State, Notable. Career: Foreign Service. EDELSON, SELMA-Y-Teens 3, Service Corp 3, jeff. staff 4, Art Club 4. Career: Photography. EDENFIELD, DOROTHY-Y-Teens 3, 4, Vice Pres. 4, Youth For Christ 3, 4, Sec. 4, Pan-Am. 3, 4. See. 4, Scholarship Inc. 3, Honor Society 4, Kiwanettes 4, Clacs Vice Pres. 4, Notable. ERWIN, KATHRYN-Glee Club 2, 3, Libr. Ass't 3, Class Play. Career: Dancer. FERNANDEZ, ELVIA-Scholarship Inc 3, 4, Mont. Rep. 4. Career: Secretary. FERNANDEZ, OLGA-Pan-Am. 3, ROTC Sponsor 4, Scholarship Inc., Jeff Rep. Career: Office Wimrk, FERNANDEZ, ROSITA-R053-Y-Teens 3, Pan-Am. 4, Scholarship Inc. 4. Career: Laboratory Technician. FERRER, SYLVIA- Scholarship Inc. 4. Career: Secretary. FERRERA, VIOLA--Class Vice Pres. 2, Phy. Ed. Capt. 3, Cheerleader 4. Career: Housewife. FICARROTTA, CAROLINA-Service Corp 2, 3, Y-Teens 3, Pep Squad 2, 3, 4. Career: General Office Work. FLETCHER, DOLORES- Career: Secretary. FRIER, MARGlE-- Career: Librarian. FULTZ, BEVERLY ANN-Glee Club 1, 2, 3, 4, Libr. Ass't I, 2. Career: Secretary. GARCIA, OLGA- Scholarship Inc., DCT Club. GARCIA, ORLANDO-Cheerleader 3, 4, Class Pres. 3, Scholarship Inc. 3, 4, Key Club 3, 4, Student Council 2, 3, Pres. 4, ROTC Off. 4, H. R. Off., Notable, Honor Society. GARCIA, ROSE MARIE-Merita- Pep Squad 2, 3. Career: Secretary. GIGLIO, NANCY- Glee Club 1, 2, 3, 4, Mont. Rep. 3, 4. GIOVENCO, LILY-Honor Society 3, 4, Student Council 2, H, R. Pres. 3, Sec. 4. Career: Secretary. QJGILLETTE, CARL- GONZALEZ, ANTHONY-Key Club, Scholarship Inc. jeff. Sports Columnist. GONZALEZ, DALIA-H. R. Sec., Treas., Pres. 2, Honor Society 3, 4. GONZALEZ, GEORGE- GROH, EVELYN-Youth For Christ l, 2, Off. 2, Traffic I, Z, 3, Student Council I, 2, H. R. Pres. l, Sec. 2. Band l, 2, 3, 4, jeff Staff 2, 3. Career: Music. HARDEE, GENEVA- HARGRAVES, RUTH ELIZABETH-Glee Club 2, Pep Squad 3, 4, Mont. Rep. 4. HARKLESS. BERTf Scholarship Inc. 3, DCT 4. HASTY, ANNE- Y-Tccns 2, DCT 4. HAY, ALEX-Art Club, Jeff. Staff. Swimming Team, ROTC, Glce Club. HENDERSON, BEVERLY JOAN-Bobbie-Libr. Ass't l, Glee Club 1, Z, 5, 4, Kiwanettes 4, H. R, Off. 1, 2, Class Sec. 2, Youth For Christ 3, 4, Y-Teens 3, jeff Staff 4, ROTC Sponsor 4. Career: Commercial Artist. HERNANDEZ, BERNARDO- HERNANDEZ, GLORIA- ROTC Sponsor 4. HERNANDEZ, IRMA- DCT 4. HOLMES, ARLENE- Career: Housewife. IPPOLITO, FRANK- ROTC. IIACKSON, LENA--Scholarship Inc. 3, 4, Classic Club 4, Career: Secretary. KEMP, MARIAN ELIZABETH- Career: Airline Hostess. KINNEY, GRACE ELLEN-Glee Club 1, 2, 3, 4, Youth For Christ 2, 3, 4, Treas. 4, Y-Teens 2, 3, Pep Squad I, jeff. Rep. 2, 3, 4, H. R. Sec. 1, Class Play. KNIGHT, EDYTHE JAN-Honor Society 3, 4, Treas. 4, Kiwanettes 3, 4, Sgt. At Arms 4, Youth For Christ 2, 3, 4, Sec. J, Program Chrmn. 4, Treas. 4, Y-Teens 2, 3, Pep Squad 2, 3, Banquet Comm. Salutatorian, Class Play. Career: College. KREMIN, MARGARET ANN-Margie'-Y-Teens 2, 3, 4, Social Chairman 4, Pan-Am. 2, 3, 4, Youth For Christ Z, 3, Photo. Club 4, Art Club 4, Service Corps l, 2, Band 4, Glee Club 2, 3, 4. KITTRELL, JOHN TOLBERT-Thespians 4, Treas. 4, eff. Staff 4, Camera Club 4, Pres. 4, Art Club 4, Vice Pres. 4, ROTC 3, 4, Class Play. Career: journalism. LALA, ANTHONY JOSEPH-Honor Society 4, Scholar- ship Inc. 3, Key Club 3, 4, Pan-Am. 3, 4, ROTC Major 4, Rifle Team 3. Career: Dentist. LALA, ORAMAE-Honey--Y-Teens, ROTC Sponsor 4, xjeff. Exchange Editor 4. Career: Model. VLANDRESS, PATRICIA ANN-Pnl-Y-Teens 2, Class Sec. 4, Glee Club Z, 3, 4, Jeff. Staff 4, Notable, Class Play. Career: Singer. LANGFORD, BEVERLY-Kiwanettes 3, 4, ROTC Spun- sor 4, Scholarship Inc. 3, 4, Y-Teens 2, 3, 4, Pan-Am. 2, 3, 4, H. R. Sec. 4, Pep Squad 2, 3, 4, Phy. Ed. Capt. 4, Honor Society. Career: Nurse. LANGSTON, BEN-Scholarship Inc. 3, 4, DCT J, 4. Career: Photographer. LATTERI, NELLIE-Glee Club 1, 2, 3, 4, DCT 4. Career: Office Work. LAWRENCE, JIMMY- ROTC 2, 3, 4. Career: Musician. LEWIS, MARY FAYE- Class Sec. 4. Career: Housewife. LOPEZ, FERNANDO- Career: Contractor. LIUZZO, FRANK-Bancl 1, 2, 3, 4, Jeff. Staff 4, Tennis Team 3, Mont. Staff 3, H. R. Off. Glee Club, Class Play. Career: College. LYONS, GRACE-Blackie-H. R. Pres. 4, Sec. 3. Career: Office Work. MANLEY, LULA MAE- Youth For Christ, Notable. Career: College. MANALEY, MARY-Scholarship Inc. 3, 4, Pan'Am. 3, 4, Y-Teens 3, 4, Honor Society. Career: Secretary. MARCHETTA, VIOLET-Y-Teens 3, 4, Pan-Am. 4, jeff. Rep. 4, H. R. Off. 3. Career: College. MARGISON, BARBARA JEAN-Bobbie-Pep Squad 2, 3, 4, Vice Pres. 4, H. R. Sec. 3, 4, Y-Teens 2, 3, 4, Youth For Christ 3, Glee Club 3, 4. Career: Receptionist. MARTINEZ, CAMILO- MATTHEWS, JOHNNY- ROTC Off. Career: College. MCCULLERS, NORMA- Career: Housewife. MENDEZ VIGO JR., CASTOR-Cookie-Honor Society 4, Scholarship Inc. 3, Band 2, 3, 4, H. R. Pres. Career: Music Teacher. MILITELLO, JOE- Carecr: Mortician. MILLER, LEMAR- Band 2, 3, 4. Career: Engineering. MONTANO, MERCEDES-Y-Teens 2, Band 3, Scholar- ship Inc. 3, 4, DCT 4. Career: Office Work. MORALES, HILDA-Honor Society 3, 4, Youth For Christ 3, 4. Career: Seeretnry. MUNOZ, JIMMY-Angel-Scholarship Inc. 5, 4, Key Club 3, 4, Pan-Am. 3, 4, ROTC Capt. 4. Career: Lawyer. MURRELL, JOHN- Band 2, 3, 4. NELSON, BETTY MARIE-Cheerleader 3, 4, Sponsor 4, Scholarship Inc. 3, 4, H. R. Off. 1, Z, 3, 4, Class Off. 2, 3, "j" Club, Student Council 3, 4, Saberetrcs 4, Phy. Ed. Capt., Notable. NEWSOME, ROSSIE-Ros- Y-Teens 3, 4, Notable. Career: Nurse. NORIEGA. MIKE- INORIEGA SYLVIA Scholarship Inc 3 4 H R Pe PAPIA PAULINE ANGIE Polly Glee Clubl 2 3 4 Cheerleader 4 Scholarshrp Inc 3 4 Honor Socxety 4 PASCINTA IOE PATTERSON PATRICIA ADELE Putiy PENDINO BENNIE PILRFZ OLGA Y Teens 4 Pep Squad 3 Phy Ld Capt 7 Servrce Corp 7 Youth For Chrxst 3 eff Rep 2 Career Teacher PIAZZA STELLA Jeff Rep 2 3 Glee Club YTecns Youth For Chnst Career Secretary f' PUGH RALPH Honor Society Career Navy PULEO ANGELO- PULLARA, ANGIE-Glee Club l, 2, 3, 4, Scholarship Inc. 3, 4. Career: Secretary. RAGSDALE, JEWEL WYNETTE-Honor Society 4, Ki- wancttes 4, Youth For Christ 2, 3, 4, Scholarship Inc. 3, Sponsor 3, 4, Glee Club 2, 3, 4, H. R. Off., Notable, Class Play. Career: Stenographer. REALE, TONY- Football 1, 2, 3, 4, Track 2. 3. 4, RICH, WILLIAM- r,L.RODRIGUEZ, ANITA-Monticello Staff, 4, Class sec. z. Career: Nurse. ROQUE, DANIEL JOSEPH-Danny-Football 2, Track 2, 3, 4, Boy's State, H. R. Pres. 4, Notable. Career: College. SACCO, ANTHONY- Band, ROTC Officer. SAUNDERS, DAVID- ROTC I. 2, 3, 4, Lieut. 4, Capt. 4. SCAGLIONE, ANGIE- Art 8: Camera Club 4. Career: Beautician. SCAGLIONE, JOSEPHINE LUCY-Dolly-Service Corp 2, Y-Teens 3, Pep Squad 2, 3, Phy. Ed. Capt. 4. SEOANE, JOSIE-Suumm'f'+Y-Teens 2, 3, Phy. Ed. Capt. Z, Pep Squad 4, Sec.-Treas. 4, Notable. Career: Physical Ed. Teacher. I SHEROUSE, PEGGY LORRAINE-Pep Squad l, Y-Teen: 3, Class Sec. 1, Glee Club 3, 4, Youth For Christ 3, 4, H. R. Off. 2, 3, 4, Libr. Ass't Z, 3, 4, Student Council 4, Notable, Class Play. Career: College. SHOREY, STANLEY- ROTC Rifle Team 2, 3. SIERRA, JEROME JR.-Baseball 2, 3, 4, Basketball Mgr. I, 2, 3, 4, Track Mgr. 3, Football Mgr. 3, jeff. Staff 4. SIMS, ENON WINFIELD- SIMS, JOHN MYER-Key Club 3, 4, H. R. Vice Pres. 4, Basketball 3. Career: Veterinarian. SLAFF, SHIRLEY RUTH-Mont. Rep. 2, 3, Glee Club 2, 4, Pep Squad 2, 3, 4, H. R. Sec. 2, 3, Y-Teens 3, 4, Pan-Am. Club 3, Libr. Ass't 2, 3, 4, Thespians 4, Class Play. Career: College. SLAYTON, JUNE-Traffic 2, 3, Y-Teens 4, Jeff. Staff 3, Victory Corp 2, Glee Club 3, 4. SMITH, MURIEL MAXINE-Mirky-Art Club 4, Pres. 4, Scholarship Inc. 3, 4, Y-Teens 3, 4, jeff. Feature Ed. 4, Camera Club 4, Pres. Club, Notable. Career: Psychia- trist. SMITH, ROBERT-Bob-Scholarship Inc. 3, 4, H. R. Off. Key Club, Honor Society. SPOTO, NELSON-Honor Society 3, 4, Pres. 4, Key Club Z, 3, 4, Off. 4, Band 1, 2, 3, 4, H. R. Off. Tennis Team 3, Mont. Staff 3, Boy's State, Traffic 2, Glee Club 4, Student Council, Pres. Club 4, Pres. 4, Key Club Inter- national Convention, Junior Rotarian, Student Conductor, Notable, Class Play. Career: College. STRAWBRIDGE, WILLIAM-Bill-Scholarship Inc. 3, Honor Society 4, Key Club 2, 3, 4, H. R. Off. Jeff. Rep. SUAREZ, DANIEL-H, R. Off. Honor Society 3, 4, Off. Key Club 4, Off, Boy's State. Notable, Class Play. SUMMERS, MARY RUTH-'Honor Society 3, 4, Historian 4, Sec. 4, Kiwanettes 3, 4, Vice Pres. 4, Pres. 4, Student Council 3, 4, Vice Pres. 3, Class Pres. 4, Youth For Christ 2, 3, 4, Treas. Pres. 4, Pres. Club 4, Pres. 4, Y-Teens 3, 4, Sgt. at Arms 3, Vice Pres. 4, Parliamen- tarian 4, Pan-Amer. 3, Glee Club 2, 3, 4, Ass't Ed. of Jeff. 4, Phy. Ed. Capt. I, H. R. Sec. 2, Vice Pres. 3, Girls State, DAR Award, Notable. Career: College. THAYER, NELSON-ROTC 1, 2, 3, Lt. 4, Cheerleader 3. Career: College, THEDFORD, JAMES-Scholarship Inc. 3, 4, Vice Pres. 4, jeff. Editor 4, Boys State, Pres. Club 4, Band 2, 3, 4, Notable, Honor Society. Career: College. THOMAS, CHARLES-Scholarship Inc., 3, 4, Pres. 4, Thespians, Vice Pres. 4, Jeff. Managing Ed. 4, Pres. Club 4, Class Play, Honor Society. Career: College. THORNTON, BILL-ROTC 1, 2, 3, Lt. 4, Cheerleader 3, Class Pres. 2, Key Club 3, 4, Band 1, Class Play. TILLIS, BOBBY-ROTC Capt. 4, Art Club, Sports Ed. of Jeff. 4, Notable. TROUPE, ELIZABETH-Glee Club 2, 3, 4, Pep Squad I, 2, Y-Teens 2, H. R. Off. 1, 2, 3, 4, jeff. Rep. I, 2, 3, jeff. staff 4. if JSTUNE, JAMEs-Band 1, 2, 3, 4, Drum Major 4, Glee i Club 4, Tennis Team 3, Class Off. I, Scholarship Inc. 3, Traffic 2, H, R. Off. 3, Monticello 3, Student Band Con- ductor 4, Notable. Career: Doctor. TURNER, BETTY ANN-Youth For Christ 2, 3, Glee Club 3, 4, Y-Teens 2. TYLER, MERCER-Scholarship Inc. 3, 4, Key Club 4, Band, Honor Society, Class Play. VALDEZ, AUDREY-Y-Teens, Student Council, Class Pres. Notable. VAN VAERENBERGH, PHYLISS-Y-Teens 2. Band 4, Glee Club 3. VASQUEZ, LUCIANO- ROTC VILLANUEVA, REYNALDO- ROTC 3, 4, Football 3, 4, Notable. WALKER, ARTHUR THOMAS-Scholarship Inc. 3, Honor Society 4, Parliamentarian, Key Club 4, Pan-Am. 3, ROTC Capt. 4. Notable. WALLS, JOAN-Class Off., H. R. Off. Scholarship Inc. 3, Sec. Honor Society 4, Kiwanerres 4, Corr. Sec. Y- Teens, Pan-Am., ROTC Sponsor 4, Student Council. WATKINS, LYNN- DCT. WHITTED, DOROTHY- WILLIAMS, JOYCE-Cheerleader 4, jeff. Staff 4, Pep Squad, Glee Club 2, 3, 4, Y-Teens, H. R. Off., Class Play. ZAMBITO, NELSON-Jeff Staff 4, Baseball 1, 2, Not- able. ZINK, JAMES CLARENCE-Jimmie-Band 1, 2, 3. Career: Radio Engineer. HAMMOND, PAT- MYERS, DOLORES JEAN-Pep Squad 1, Z, 3, 4. Career: Nurse. PASETTI, NANCY GLORIA-Glee Club 3, 4, Scholar- ship Inc. 3, 4. Career: Teacher. 4, HERRING, BILLY- Mounls, Joyce- LEWELLAN, JANE- Career: Interior Decorator. N-..4""" anuaty ffaaa of 7950 !YSi7FZ'xu1 Top-First Row, Left to Right: Brisbin, Massaro, Knouse, Hernandez, Oladell, Lovett, Fernendez, Fuller, Fox, Birge, Christian. Second Row: Ferlita, Bruce, Keefe, Dumm, Longo, Coto, Fernandez,"Fernandez, Budd, Birge, Bengster. Third Row: Evans, Castro, Castro, Alvarez, Damico, Capitano, Lopez, Lopez, Munoz, Castillo. We, the Senior B's are not going to sleep on the job. We are right handy when the honors are passed out. Among the new inductees in the Honor Society this school year are Rose Ragano, Melva Brisbin, Margaret Bruce, Daniel Koporec, Velma Teston, Lois Brinson, Kathryn Summers, and Geraldine Fox. As members of Scholarship Inc., we boast Francis Keefe, Joyce Thedford, Norma Vidal, Olga Rodriquez, Dahlia Palaez, Hope Vila, Grace Birge, Joyce Bengster, joy Dumm, and Tony Castro. Special honor is due Grace Birge, who won S100 as first prize in the City in a National essay contest on democracy. Those who have earned membership in the Kiwanettes are Geraldine Fox, Joyce Thedford, Pauline Zambito, Rose Ragano, Velma Teston, and Lois Brinson. Our Majnretttes, Dalia Duran, Carolyn Troupe, and Dot Watson march in front of the band, among which members are Oscar Rego, Gil Granda, Charles Peretzman, Clopearl Langford, and Carrie Oladell. Lois Brinson is a member of the Classical Club, the President's Club, the Monticello staff, and the Youth for Christ, of which she is president. Also in the Youth for Christ are Geraldine Fox and Mary Ruth Summers. Members of the Y-Teens are Kathryn Summers, Geraldine Fox, Grace Birge, Elizabeth Birge, Lois Btinson, and Velma Teston, who is also a Saberette along with Hope Vila. Marching with the Pep Squad are Delores Myers and Dot Budd. Florence Scanio is a member of the Art Club. Bottom-First Row, Left to Right: Pelaez, Waters, Zambito, Thedford. Second Row: Rodriguez, Troupe, Watson, Pumar, Teston, Sciortino, Pasctti, Vidal, Stackhouse. Third Row: Rodriguez, Edelson, Youngblood, Vila, Summers, Ragano, Torres, Valdez, Salgueiro, Rodriquez. Fourth Row: Rosas, Colado, Grands, Damico, Puentes, Munoz, Capitano, Lopez, Register. Fifth Row: Lopez, Koporec, LaRussa, jones. one Cfass of 1950 We are the next year's seniors and quite an outstanding class are we. As our Kiwanette members we boast Pat Wy'nns, Dot Hayes, -Io Alice Aiken, Robin Fortner, Wanda Terrell, and Floral Herrera. ln our Key Club are Murray Fadial, Steve Vicari, and James Carlton. The Quill and Scroll has selected as its only remaining members jo Alice Aiken and Murray Fadial. These two students also are members of the Monticello staff along with Margaret Coe. Student Council Representatives chosen hy popular vote for the two semesters are Crayon Miller, Steve Vicari, Tessie Comparetto, Andrew Puleo, jo Alice Aiken, and Victor Fernandez. Outstanding in the field of sports we have Ernest Mayor, Richard Casares, Frank Mano, and lndy Cuesta, they have made fine records and we have good reason to be proud of them, Chosen as cheerleaders for this year are Hugo Menendez, Pat Wynns, and Murray Fadial. Stopping out in front of the band are our pretty majorettes Roberta Berry, Dot Hayes, Robin Fortner, and Pat De Sha. All in all we have a very successful class and we are sure we'll make unusually talented seniors. Don't you? Top-First Row, Left to Right: Felipe, Aiken, Fortner, De Sha, Dunbar, Cox, Fernandez. Second Row: Caughey, Bean, Gold, Clements, Berry, Bellucio, Castellano, Baio, Borregio, Baugh, Coe, Bodiford, Curry, Third Row: Coe, Cano, Clark, Casares, Gonzalez, Albano, Freidel, Garcia, Gallinar, Gcrock, Diaz, Comparetto. Fourth Row: Hooks, Blandy, Montezuma, Candilerri, Fernandez, Coker, Arena, Arena, Casanueva, Fernandez, Fernandez. Fifth Row: Cram, Buckley, Bellucio, Fleitas, Futch, Camcro, Casarcs, Espincsa, Fadial, Diaz, Fernandez. Bottom-First Row, Left to Right: Nunez, Mays, Menendez, Nato, Noquez, Mondello, jones, Hingson, Hall, Hayes, Guagliardo, Kickliter, Herrera. Second Row: Martinez, Noquez, Miller, Laughinghouse, Harris, Lansdell, La Rosa, Lloyd, Meikle, Marcadis, Johnson. Third Row: Johnson, Lopez, Lumia, Massaro, Lopez, Harris, Martinez, Mano, Hargraves, Lopez, Kirkland. Fourth Row: Kilgore, Mendendez, Lopez, Martin, Mills, Lake, McMullen, Hodges, Menes, Gray, Lake, Hansen. Top-First Row, Left to Right: Ward, Terrell, Walter, Scnlaro, Strange, Williams, Roberts, Tyler, Silverthorne, Rivero, Todd Thorn. Second Row: Quelle, Rodriquez, Lopez, Vidal, Yglesias, Tudela, Parker, Vincent, Pinncr, Russo, Wright. Third Row Vicari, Roy, Puleo, Polo, Valdez, Rich, Partridge, Sherman, Patrinostro, Solomon. Fourth Row: Massaro, Henriqucz, Pulco, Midixlla Shurgeon, Owens. Center-First Row, Left to Right: Riddell, Rumore, Wynns, Ryals, Posey, Scozzari, Schul. Second Row: Roy Eason, St, Clair, Scrittore, Russo, Riddle, Pinero. Third Row: Pitisci, Valdez, Kilgore, Rodriquez, Benitez, Munoz. anuazy Cline of 1951 Bottom-First Row, Left to Right: Heinrich, Hurston, Mackie, Caneclo, Oladell, Diaz, Dozier, Copaz, Ares, Lopez. Second Row: Meinert, Powell, Pasetti, McDonald, Posse, Calzon, Morgado. Ortabcllo, Huerta, Rodriqucz. Third Row: Bunker, Henry, Curry Cabot, Hernandez, Figueredo, Cow, DiFabrizio, Bello, Bode. Top-First Row, Left to Right: Schneider, Scolaro, Sierra, Valdez, Ynes, Valdez, Powell, Weeks, Williamson, Reany, Salgado. Second Row: Gonzalez, Gegler, Whitten, O'Neal, Shirley, Rush, Marcihese, Waters, Strawbridge, Vega. Third Row: Tomas, Gomez, Villa- nueva, Longo, Marino, Lopez, Uccello, Stanford, Menendez, Lovering, Rosas, Romanello. Though being mid-termers has somewhat limited the size of our class, it l1asn't curtailed our activities, First let us draw attention to our band members: Mary Louise Pasetti, Manuel Gonzalez, Annie McDonald, Francis Rowell, and Patsy Powell. Those who have been chosen as Key Club members are Bryce Strawbridge, Beverly Henry, Pat O'Neal, and Ramon Lopez. Ramon is also a Student Council representative, as well as Beverly Kohler whom wc boast as an R. O. T. C. sponsor, Outstanding among the Y-Teen members are Margaret Mackie, and Lois Hursron, both of whom are active on the Monticello staff. Emily Weeks is a member of the Camera Club and Pyramid Club, and among the members of the Pan American Club is Violet Posse. Members of the Pep Squad include Olga Huerta and Ruth Dozier. Active in the field of sports are Henry Garcia, football: and Ramon Lopez and Ag'-'9li0 GOFDEZ, 53505311- une Cfazz of 1951 The class of 'Sl is off to 1 good start and will continue to Climb to be outstanding in all fields. Representing the class in Kiwanettes are Delores Wfishart and Gloria Romeo who is also a majorette, along with Betty Jo Luzier and Betty Opp. Chosen as cheerleaders are Betty Fuente and jake XY'ood. Bottom-First Row, Left to Right: Findley, Flores, Daves, Barksdale, Diaz, Ferlita, Diaz, Dotson, Darville, Brown, Fernandez, Second Row: Borges, Aires, Bernett, Bode, Ayala, Arcuri, Castellano, Canto, Canto, Ciccarello, Camara, Cleveland, Fuente. Third Row: Durand, Frink, Davis, Escobio, De Lara, Fernandez, Castendyk, Alderman, Corley, Adams, Camaro, Dyal, Fernandez. Fourth Row: Diez, Ford, Diaz, Diaz, Antonovsky, Barroso, Cali, Dupree, Borders, Bradley, Fuente. Fifth Row: Barnes, Aguiar, Farina, Diaz, Almerico, Farrell, Alvarez, Cueto, Bobo, Dominquez, Cartaya, Bass. Marching with the Pep Squad are nineteen en- thusiastic school-supporters. We are represented in the Y-Teens by Shirley Mackie, Carmen Fernandez, Rosalie Durand, Gloria Camero and Dorothy Scozzari. Our R.O.T.C. sponsors are Barbara Whitehead, Betty Jo Luzier and Gloria Romeo. Making music with the Band are Gloria Alvarez, Sam Leone, Harold Bradley, Alfonso Romanello, Morris Russo, Hector Medina, Jack McClure, Gloria Camero, Leonard Antonovsky, Mervin Stone, Charlaine Libby, and Charles Kennington. Outstanding in the field of sports are Jack Barnes, Agustin Cueto, Johnnie Farina, Oreste Diaz, Billy Ford, Gerald Dominguez, Jerry Valdez, Ramon Vasquez, Dick Turkel, Bob Turkel, Andrew Sulli, Victor Spoto, Sherrill Borders, johnny Barroso, Paul Cali, Jimmy Wade, and Gilbert Walker. Top-First Row, Left to Right: johnson, Harnage, Maurici, Murgado, Menendez, Luzier, Lawrence. Henriquez, Gogas, Lopez, Opp, Mackie. Second Row: McCain, Nuccio, Guggino, Harvey, Perez, Mongola, Howard, Hill, Martinez, Maggio, Perez, Carbaroso, Hodge, Norman. Third Row: Philpott, Gonzalez, juncosa, Guggino, Kline, Lumia, Glover, LaFe, McMullen, Massoni, Moctezuma, Libby, Peel. Fourth Row: Overbey, Jenkins, Kunkel, Lareau, Leone, Parker, Menendez, Pierola, Martinez, Massaro, Medina, Hesoun. Gomez. Fifth Row: Lord, Kennington, Lloyd. Guerra, McClure, Magoteau, Lo Re, Monteleone, Peralta, Gonzalez, Martell, Monte- leone, Perez, Sixth Row: Henning, Kidd, Matus. Bottom-First Row, Left to Right: Tintera, Ray, Zubkin, Sardegna, Shackelford, Rogers, Saladino, Scozzari, Sefrna, Valenti. Second Row: Rodriquez, Rabon, Rytherford, Romeo, Wishart, Rotolo, Wagner, Solano, Stackhouse, Valenti, Spoto, Stockton, Valdez, Third Row: Vickers, Walker, Saliva, Remaley, Rancier, Spoto, Varsida, Sardegna, Trunibach, Whitehead, Spoto, Wilson. Fourth Row: Romaella, Russo, Turkel, Ficarrotta, Sanchez, Troupe, Greenwood, Spoto, Sauls, Rodriquez, Roque, Suarez, Saunders. Fifth Row: Young, Solus, Turkel, Cabot, Barroso, Montesino, Romanello, Russo, Clemente, Rodriquez, Wade, Wyatt. Sixth Row: Valdez, Tomlinson, Seiden, Rivero, Sacco, Valdes, Seijas, Beard, Lopez, Stone. anuazy Cfaai of 7952 Top-First Row, Left to Right: Huessa, Kenducks, Lemus, Valdez, Cassro, Oliva, Trasorras, Lutz, Capitano, Gelstrap. Second Row: Alxandra, Ford, Esbrada, Spoto, Thompson, johnson, Pullara, Lopez, Dorkson, Wermick, Gunter, Toledo. We are coming right along in our interest in school activities. Members of the Glen Cluh include Emcrida Oliva, Aljiria Valdez, and Edna Trasorras. Shirley Ann Soha is in the Band and Mike Capitano represents us in the Student Council. one Ufan of 1952 One down and three to go. The June class of 1952 has caught the jefferson spirit and is on its way to great success. As traffic officers we have Helen Cosgrove, Frances Coleman, Peggy Feagle, Shirley Cannon, Gay Miller, and Lou Ann Meehan. Marching with the band are Harold Fuller, Vincent Lata, Gordon Geiger, Shirley Cannon, Rubin Fernan- dez, Pete Wfaite, and Bob Marsh. Norman Ashworth attends the Youth for Christ meeting and is serving as vice president. Members of the Camera Club include Pauline Papia and Vincent Lata. Bottom--First Row, Left to Right: Chance, Feagle, Van Sevst, Papia, Wentworth, Culp, Reed, Gray, Harley, Hess, Boothby. Second Row: Lata, Leon Gustafson, Parker, Wood, Cannon, Coleman, Walker, Brandon, Bartlebaugh, Mathis, Gcrlach, Meehan. Third Row: Gates, Hudson, Fuller, Fernandez, Jordon, Casey, Goodspeed, Henry, King, Ashworth, Trapp, Cloud, Norden. Fourth Row: Segal, Waite, Weiss, Lingo, Henderson, Marsh, Lovelace, McLain, Williams, Barnd, Veresceliuere, Geiger. ff iff .- jf ff Lofzganizarfiona First Row, left to Right: Echevarria, Brantley, Suarez, Chao, Marcadis. Second Row: Davidson, Summers, Tune, Henson Maseda, Garcia, Rendueles, Baker, Sisson. fD'c.ssicfent's FALL OFFICERS SPRING President, Mary Ruth Summers Nelson Spoto Vice President, William Garcia James Thedford Secretary, joe Chao Mary Ruth Summers The President's Club is composed of the presidents of each organization in our school. They meet to suggest projects and submit ideas for increasing the financial status of their respective clubs. Through this council our leaders are made more efficient. H. .4 f ' w""f: 5.54 i f sf" Q if Standing, Left to Right: Baker, Strawbridge, Teston, Capitano, Farina, Fernandez, Pulco, Summers, Fox, Posse, Mendez Hess. Sitting: Summers, Aiken, Gray, Fchcvarria, W'alls, Sisson, Garcia. giifucfsnf Uounci I FALL OFFICERS SPRING President, Sally Baker Orlando Garcia Vice President, Mary Ruth Summers Kathryn Summers Secretary, Kathryn Summers Tessie Comparetto This year our Student Council has, in accordance with its aim to consider the desires of the student body, contributed curtains and a fan toward a new projection room. They have also kept the patio clean and sponsored a Halloween and an April Fool dance for the purpose of sending representatives to the Student Council Convention in Miami. This representative group has worked diligently under the guidance of Mrs. Debbie Sanborn and its capable officers. fi-l""'s eff! " 2, T w 1 fs s T - ,ap,.., auf ipie icifarza this OFFICERS First Semester President, Dot Sisson Vice President, Mary Ruth Summers Secretary, Alba Rendueles Second Semester President, Mary Ruth Summers Vice President, Kathryn Summers Secretary, Gerry Fox First Row, Left to Right: Josie Guagliardo, Pat W'ynns, Dot Siason, Mary Ruth Summers, Alba Rendueles, Kathryn Sum- mers. Second Row: Virginia Parrish, Flora Herrera, Velma Tesmn, Dclma Brantley, joan Walls, Pauline Zambito, Dot Hayes, jan Knight. Third Row: Sylvia Renz, Beverly Langford, Robin Fortner, Wyn- ette Ragsdalc, jo Alice Aiken, Gloria Romeo, joyce Thedford, Nancy Wynns, Gerry Fox. This year the Kiwanettes are credited with the buying of a phonograph for the school as well as presenting the school with a radio last year. The Kiwanette Club is one of the most outstanding and desired of all clubs. yo, cm: The members of this club are limited to those who are recommended and elected for exceptional qualities in scholarship, leadership, and character. This organization is sponsored by the Tampa Kiwanis Club. To inspire our young citizens of tomorrow to go forward and accomplish good deeds is the aim of the Key Club. OFFICERS First Semester President, Isaac Marcadis Vice President fvacatedj Secretary, Nelson Spoto Second Semester Bill Strawbridge Mercer Tyler Nelson Spoto First Row, Left to Right: Nel- son Spoto, Bill Strawbridge, William Garcia, Emilio Eche- varria, Isaac Marcadis. Second Row: Bill Thornton, B. Henry, Ernest Mayor, ,lame Munoz, Pat O'Neal, Fred Papia, Bryce Strawhridge, Russel Wells, Steve Vaccari, Anthony Lala. Third Row: Felix Cannella, Joe Chao, Anthony Gonzales, Tom Walk- er, Daniel Suarcz, Ramon Lopez, Mercer Tyler, John Simms, Murray Fadial, Orlando Garcia, Richard Henriquez. W- USERS First Row, Left to Right: Meechan, Wentworth, Sisson , Quintana, Rendueles, Renz, Summers, Kremin, Fox, Smith Unknown. Second Row: Mein- ert, Garcia, Roberts, Tuero Velasco, Reed, Fernandez, Hur- ston, Perez. Mauric, Uurancl Saladine. Third Row: Mrs Sheppard, Miller, R i v e r o, Nunez, Slayton, Fuller, Zam bito. Teston, Mackie, Caughey, Fourth Row: White, Wishart, Edenficld, Barr, Tudela, Ygles- ias, Birge, Birge. Fifth Row ford, Alvarez, Scozmri. Newsome, Roan, Fink, Lang- The Y-Teens are a group of girls whose purpose is service to their school. This group is a branch of the Y. W. C. A. The membership of this club is voluntary. This year the Y-Teens have decorated the girls lounge. They have painted the room and upholstered the chairs. Once each year Y-Teens are sent to Georgia State College for Women for a course in human relations. They also have a supper meeting each month with other schools. ouffi fort 651541 OFFICERS First Semester President, Mary Ruth Summers Vice President, Lois Brinson Secretary, Wanda Barr Second Semester President, Lois Brinson Vice President, Norman Ashworth Secretary, Wynette Ragsdale The Youth for Christ Club has a new director who came from Scotland to help us. He is Rev- erend Jim Anderson. Mrs. Elsie Hall is our new sponsor. Membership into this very worth while club is voluntary and its purpose is to create a desire for Christian living. First Row, Left to Right: Remzley, Kinney, Knight, Henderson. Second Row: Summers, Sherouse, Ragsdale, Daves. Third Row: Manley, Kennington, Burns, Turner. Fourth Row: Edenfield, Summers, Barr, Renz. Pvesidcm. . Vice-Pres. x , , Sacrdnry , 'Tvoowmr . Ysrlinmonhrian, , , E Hamann A A , 1 Sgr.-at-Anus P W . GFFJCEKS But5emaarer- ,Wihiom Garcia Minerva Quintana Dar Simn V Ima: Mnrcadi! Ddmn 'Brantley Mary Ruffin Summnrs Lucille Ted:-we gzaffla ofa... Patrolling the halls and keeping order are the important duties of the Traffic Officers who serve voluntarily and render a much needed service to Jefferson. First Row, Left to Right: Mrs. Cannon, Mary Ruth Sum-- ners, Charles Gibstrap, Shirley Cannon, Jimmy Cloud. Seconcl Row: Wanda Terrell, Rose Culp, Betty Freidel. Third Row: Frances Coleman, Gloria Ayala, Ethel Boyd. Fourth Row: Hilda Fuller, Mary Ann Glover, Joyce Cleve- land. Fifth Row: Peggy Feagle, Dolores Wishart, Barbara ,lean Whitehead. Sixth Row: Isis Caughey, Lois Hurston, Helen Cosgrnve. Aicfiofaukip, Una. Louis Borges, Treas. Charles Thomas, Pres. Olga Rodriguez, Sec. James Thedford, V.-Pres l l Quia, ana! gctoff The International Quill and Scroll is an organi- zation founded to give recognition to high school journalists who have diligently lent their efforts to the publication of their school paper or annual. In order to satisfy the requirements the student must be in the upper third of his class and an out- standing Worker. Left to right: Aiken, Sisson, Garcia, Fadial. Ugsipiana The National Thespian Society is an honorary club for high school students who are outstanding in dramatics. Only those students who have fulfilled certain standard requirements are invited to join. First Row: Left ta Right: Baker, Muniiovi, Miller, Mun- jiovi, Wynns. Second Row: Thomas, McMullen, Kittrell, Suarez, Garcia, Fultz. Third Row: Sisson, Eason, Eason, Brantley, Roberts, Robertson. First Row, Left to Right: DeSha, Fortner, Watson, Berry, Romeo, Hayes, Van Vaerenbergh, Opp, Luzier, Troupe, Durand Ryal Tata, Tune. Third Row: Mr. Scott, Hargraves, Caraway, Martell, Stone, Romanello, Libby, Medina, Leone, Fernandez, Gonzalez Rego, Oladell, Camero, Martinez, St. Clair, McClure, Bradley, Fleitas, Spoto, Diaz, McDonald, Cannan, Terrell, McMullen MAJORETTE Betty Opp Dot Hayes Dalia Durand Gloria Romeo Roberta Berry Pat De Sha Carolyn Troupe Dot Watson Betty ,Io Luzier Robin Fortner FLAG BEARER Martha Martinez BANNER BEARER Phyliss Van Vaerenbergh ..OU OBOE CLARINET Jack McClure DRUMS Onelio Noquez Gloria Alvarez Charles Peretzman Pete Waite Patsy Powell Jerry Martell Robert Marsh TROMBONE Ruben Fernandez Gil Granda Byron Kirkland Mary Louise Pasetti James Theclford John Murrell George Valdez Andrew Puleo Shirley Cannon Fidelia Diaz Nancy St. Clair Harold Bradley Shirley Saba Mercedes Martinez Oscar Rego Carrie Oladell Gloria Camero Annie McDonald Leonard Antonovsky XVanda Terrell Nelson Spoto Ray Fleitas Gray Mays, Rowell, Diaz, Jenkins, Pasetti, Murrell, Thcdford, Arthur, Granda, Kirkland, Pinner, Roan, Mendez, Parish, Clemente, er Kenn to Lopez, Polo, Lopez, Luzzo, Sacco, Fuller, Geiger, jones, Cona. Fourth Row: Waite, Noquez, Groh, Powell, Alvarez, S nw onovsky Marsh. CORNET Manuel Gonzalez john Coker Harold Fuller Frank Liuzzo Raymond Lopez Anthony Sacco John Lopez Sam Leone Gordon Geiger Lemar Miller Hector Medina Morris Russo Leo Polo BELLS-TYMPANIA Evelyn Groh FLUTE Vincent Tata Charles Kenningtori Barbara Jones BARITONE Joe Clemente Tony Cona Philip Caraway Louis Hargraves TUBA Charles Tucker ALTO HORN Clopearl Lang ford FRENCH HORN Kay Roan Duane Bunker George Pinner Castor Mendes Vigo SAXOPHONE Victor Fernandez Sara Jo Mays Al Romanello Sal Lumia Mervin Stone Charlaine Libby Betty Gray James Tune Frances Rowell 1... Mrs. Verta Cox, Sponosr Dot Sisson, Editor We think that the faption of this page eertainly has truthfully justified the time and effort given to this annual. When thinking ahout Aladdin ruhhing his magic lamp and the genie appearing to carry out his every command, we feel that our sponsor, Mrs. Cox, has done more to inspire this staff than any other person humanly could. So for your devotion, patience, and per- serveranve, the staff dedirates this page to you, Mrs. Verta Cox. n NEW MONTICELLO STAFF Jan Knight, Lois Hurston, Margaret Coe .S afzent 0. Yum At the beginning of this semester, Dot, Murray, a Jo Alice hired a magic carpet so that they might go o and find some good workers who would take an intere in their annual. They found Gladys Bevins for the typist, and Lois Brinson for keeping a correct record the advertisements sold. Lois earned the position of a sociate editor. In the advertising department, Margaret Mackie, Dani Roque, Isaac Marcadis, and Anita Rodriquez were ou standing for the first semester, and Emily Weeks and Lo Hurston for the Second Semester. Margaret Coe has had the terrific job of writing t copy for the underclassmen, While jan Knight has ke track of all of the senior activities for the second semeste The duties of the editorial staff were carried out b Dot Sisson, editor-in-chief, Murray Fadial, sports edito who also designed the cover and division pages, and Alice Aiken, feature editor. gouicuzcf ana! one 12696 AHNHEHLU Joe Chao Lawrence Suarez Co-Editor C0-Editor W'illiam Garcia Managing Editor U55 As J.H.S. began the fall term, the new staff began its struggle to regain the All-American rating. The fall Staff man- aged pretty well to meet deadlines and publish eight complete issues of the Jeffersonian. Co-Editors, Lawrence Suarez and Joe Chao, proved very competant and showed that they were well-worthy of this honor. William Garcia was managing editor and took care of major and minor details concerning the paper. He also acted as unofficial copy editor. Jeanette Berry and Mickey Smith were news and feature editors respectively. Jeanette took care of the straight news and Mickey handled the light entertaining stories. As sports editor Felix Cannella did a bang-up job. Felix also proved helpful generally. Handling the business end of the paper was Honorine Roberts. She kept the paper out of the red and was most capable of handling the money. The first semester staff works hard to get out an early issue. Left to right, sitting and standing: Joe Chao, Lawrence Suarez, Felix Cannella, Maxine Smith, Mrs. Ayala, William Garcia. Nancye Muniiovi, Jackie Miller, Jeanette Berry, Pat Landress, Chee Chee Roberts, Joyce Williams. A gaffefzionian ames Thedford Mar Ruth Summers Charles Thomas Y Editor-in-Chief Assistant Editor Managing Editor Chartered for an eighteen month cruise, our ship, The Jeffersonian, left port in February to sail the unknown sea of Printer's Ink, captained by James Thedford, with Mary Ruth Summers and Charles Thomas as first and second mates. Through work and sweat Newspaper Flags were unfurled over the Issue Islands. Each stop was a battle with the U. S. P. A. pirates to regain the chest of All American rating. This crew has sailed its voyage well throughout spring, their ship rocked, dipped and came close to King Neptunes' Castle. It is once more sailing a clear course in to the port of Schools end to wish you Bon Voyage . . . ! The new staff for the spring term pause for the photographer. First row, left to right: Beverly Henderson, Charles Thomas, James Thedford, Mary Ruth Summers john Kittrell, Second row: Frank Luizzo, Frances Eason. Kg LD. '7 Ci Malin' David WilSOH MfSgt. Benjamin McQuarrie Asrixlanl PI-ISfT lnsfrzzflor' Lt. Col. Emilio Echevarria Batlaliou Comrfluzulcr Fourth Battalion, Second Regiment, Hillsborough County R. O. T. C. Company A Company Cbgnmandm spfmmf Exccurwe Offizez Spunsnr lsr Piamun Spunsw 2nd Pierson Sponsor 3:5 P!-awww Spofwcrl Gnmpany G Company Commander Spam-sm Exewrive Offiuer Spa nm? !!! Piafonn Spenser ind Platoon Sponsor Capt, Jae Chao Nancy Wynne Ist Lv. Felix Klonneilo Dot Wnfson 2nd LY. Dowd Sounder: Berry Ndmn 2nd LL Nadu: Cnlado 1 . Giga 2nd L! - Borbufn Cape. Dnminic Band Cum:-no adm Sponxm Exeruviva Dificef Cnpr. Lawrence Sum-ex Gioren Romeo 15+ u Tony Cm, Pm Broderick Suonwv Q I 1 1 W V wcvzcfa and chlono 'za SCHOLASTIC BAND MEMBERS FOUR YEARS D. A. R.-Mary Ruth Summers Frank Luizzo Jr. Rotarian-Nelson Spoto Jr. Lion-Dan Roque Nelson Spoto Elk's Essay Contest-Grace Birge Athletes With Best Grades-Pat O'Neal and Ramon Lopez James Tune American Legion Award-William Garcia BAND MEMBERS THREE YEARS American Legion Auxiliary Award-Dot Sisson Victor Fernandez Lemar Miller OTHER, AXVARDS Evelyn Groh Charles Peretzman Sweetheart of the Key Club-Larry Lopez Sara Jo Mays Castor Mendez Miss Front Page-Violet Casares Mr. Front Page--Angel Lopez Outstanding Kiwanette-Dot Sisson BAND MEMBERS TWO YEARS Sweetheart of the Football Team-Nita Berry Harold Bradley Onelio Noquez Henson Philip Caraway George Pinner Tony Cona Leo Polo Ray Fleitas Patsy Powell SPECIAL HONORS Gil Granda Andrew Puleo lst. Division for Oboe Playing In Contest-Jack Byfan Kirkland Oscar R980 McClure Clopearl Langford A1 Romanello 2nd. Division for Clarinet Playing In Contest- Charlaine Libby Leonard Antonovsky Wanda Terrell Raymond Lopez James Thedford 3rd, Division for Trombone Playing In Contest- John Murrell John Murrell George Valdez BILL STERNS ATHLETIC AWARD-RICK CASARES FOOTBALL LETTERS Jerry Valdez Bobby Curry Tino Alvarez Charlie Damico Angel Lopez Ray Villanueva Fred Papia Peter Puentes Henry Garcia Sherill Borders Tony Marino Joe Ippolito Thomas Alberdi Joe Perez Frank Mano George Miranda Joe Wilson Sam Puleo Lou Figueredo Rick Casares Ernest Mayor Indy Cuesta Thomas Fultz Tony Reale Buzzy Lutz Jack Barnes BASEBALL Leo Alfonso Lou Figueredo Rick Casares Angel Lopez Angelio Gomez Armando Coto George Miranda Jerome Sierra Ramon Lopez Camilo Martinez Johnny Martinez TRACK Bobby Curry Ernest Carera Charlie Damico Gilbert Monteleone Dan Roqut Rick Casares George Miranda Jack Espinosa Ray Seijas CHEERLEADERS Nita Berry Henson Sylvia Masecla Joyce Thedford Betty Nelson Shirley Mackie Betty Fuente Viola Ferrera Pauline Papia Joyce Williams Nancy Wynns Pat Wynns Marian Boggs Gladys Bivens Hugo Menendez Orlando Garcia .Iakie Wood Murray Fadial 3 S 2' , 1 J! 2 x rf f Z f I - 1: ', 1' .V 1 f. 91, , K' K K g fir ' - ,ff l f ? 'V' L2 - W VAVV " ., A A Vit A , , ri .i LV Q in A A ? , A A Q , .-V:--'Q l l 1 .'.' -'fr 5 K 5 5 gt V1Z, ' ? 'Mr f, iv , . Q X Wx 'P w A A ' i A IVAZ S fsczfufzsa 564- P5 f N sf daft if J-vp-2313? C rw W J xffktxg' ' . 74 x 8 ta? 2 1- x " Q L , ,vi 5 EVM Jlfofczgfsi IDEAL SENIOR LIPS Dora Velasco and Louis Garcia HAIR Mercedes Pina and Fred Papia DISPOSITION Dot Sisson and Felix Cannella TEETH Mildred Fink and Bennie Militello EYES Minerva Quintana and Chester Del Valle COMPLEXION Sally Baker and Charles Gustafson NOSE Jackie Miller and Tommy Albercli SMILE Josie Arucri and Joe Perez Fred LLIZE ofagfaa IDEAL SENIOR LIPS Pat Broderick and James Thedford HAIR Marian Boggs and Ruben Cuartero TEETH Pauline Papia and Jimmy Laurence EYES Mirra Castellano and Louis Cueto NOSE Joyce Williams and Bobby Curry COMPLEXION Pat Broderick and Nelson Thayer DISPOSITION Lily Giovenco and Tommy Walker SMILE Betty Nelson :md Orlando Garcia l jefferson ROTC on parade. Stand and Cheer! Honor Society gives tea in honor of January graduates. Seniors practice class play. OUR SCI-IOO SEPTEMBER 6-School starts. 9-First assembly-seating assignment. 15-Detention starts. 22-Assembly 23-Election of Student Council Officers. 24-Pep Assembly. jeffersonian Campaign. 30-Y-Teen Tea. Pep Assembly. OCTOBER 1-Election of Class Officers. 6-Assembly. 8-Pep Assembly. 13-Snake NValk. 14-Pep Assembly. 29-Student Council Dance. NOVEMBER I-Scholarship Inc. meeting. 5-No school. 16-Style show. 18-Senior meeting. Student Council meeting. DECEMBER 1-Cheerleaders' meeting. 8-Assembly. 14-Pep Squad meeting. 16--Assembly. 17-Senior Banquet. Sponsors' Day. 17-january 3-Christmas holidays. JANUARY 5-Assembly. 14-Senior Class play. 17-R. O. T. C. parade. 21-Senior Tea. 26-Commencement. 31-New semester starts. CALENDAR FEBRUARY 1-Pep Assembly. 2-Assembly. Seating assignment. 4-School out for Fair. 7-Gasparilla parade. 9-Assembly. 10-School out about 1:25. I4-Installation of Honor Society officers. 15-Kiwanette supper meeting. 18-First ujeffersonianf' MARCH S-Latin and Journalism conventions. 10-Thespian meeting. 13-14-Band attends District contest in W IS-Kiwanette supper meeting. 17-Assembly. 18-Key Club Sweetheart Dance. 25-State Teachers' convention. 30-Honor Society induction. Notification of the new Scholarship Inc. members. APRIL 1-April Fool Dance. 4-Cheerleading practice starts. 6-Class play cast announced. 8-Senior banquet. 20-Assembly. , 21-23-Student Council convention. 22-Sponsors' Day. Variety Show. 27-Quill and Scroll induction. Class play. MAY 6-R. O. T. C. Ball. 13-14-Band goes to Jacksonville for State contest. 20-24-Honor Society convention. 27-Class play o o 0 inter Haven. JUNE 1-Class Day. V 10-School ends' Jefferson Dragons meet Panthers in cage game Jefferson Band struts in Gasparilla Parade 14-Commencement' June Graduates hold Banquet at Forest Hills Country Club Rehearsal of Class Play ' ffiiii' I 4 X .5945 'Q Q Lk ,,VkVi,,.V QA It ini -,if A ,4 MM,,, Mwmw V,..,,A,Q - .W M-.. ,.-. rlm'9iw'w,,e,,,,g..,xM,1, . 51 I I ,Nik ,.M , , ,f , , flljgiiggfgi ?E,, W if ,.. Z se g fi . Jf",,, 1 sgsibwyligzzrf , I K , ,M ' 'iLQ-P "-, n " y if 0 -ff' ' 1 A '3 X , ' LQL4 , ' ' Y Q2 Q ' l , g gi? ' .W ,,,,., L 9' 5 G5 'U iw 9' 3 Y Gqfgfsfici I , p . S Q55 goto. With nine wins, two losses, and no ties the Jefferson Dragons turned in the best season record in the history of the school. The team was re resented on the All Cit S uad b Fred OUR COACHES Papia,PAngel Lopez, Rick Cgsarcels, andy Indy First row, left to right: Coach Roy Abreu, Richard Spoto, Sam Alfieri. Second I Cuesta. Much of the credit for the fine showing of the team goes to the coaches. Before the season few expected such a powerhouse team. But the bays were kept at their physical peak and were guided by the coaching squad toward their excellent record. The Junior Varsity squad also had a most successful season. In nine games, the squad was undefeated, untied, and unscored upon. They racked up 249 points. row: Bob Collins, Henry D. Raines, Bill Stewart. Off the field for halftime. 1 'J' f 45 get won .swam By WILLIAM GARCIA JEFFERSON VS. JACKSON 19 2 The line smashing of Sam Puleo, who was converted from tackle to the fullback position, plus the brilliant passing of Rick Casares led the Gold and Blue Dragons to a 19-2 opening game victory over Jacksonville Jackson. A long pass from Casares to end Bobby Curry in the first period accounted for 44 yards, and a bullet toss to Angel Lopez racked up Jeffersorfs first six pointer of the '48 season. Sam Puleo added the other two T. D.,s on line plunges. The only extra point of the game was kicked by Casares. Jackson's lone score came in the second period when Ted Forsythe blocked a Casares punt on the ten, and the ball rolled past the end Zone for a safety. The Tigers played well in midfield, but savage line play by Fred Papia, game captain, and Tom Alberdi cut short any scoring threat. JEFFERSO as Scoring in every period against their downtown rivals, the Jesuit Tigers, Jeffersonls Dragons added another notch to their victory belt. On the opening kickoff Dan Roque took the ball to the Jesuit 47, and in eight plays the Dragons drove into the end zone, Puleo carrying. Puleo intercepted a Tiger pass in the second period and lugged the pigskin to the Jesuit 31. He and Casares then alternated in picking up the re- maining yardage. Casares hit tackle from the two for First row, left to right: Puleo Fultz, Cuesta, Casares, Papia, Curry, Dami Alvarez, Borders, Marino, Alberdi, Mano, Villanueva, Prentcs, Futth. Kaporec, Kidd, Ippolito, Reale, Rosas, Puentes. Preparing the Equipment for the Season Gilbert Monteleonc, Gerry Valdez, Buzzy Lutz, Jack Barnes. N vs. JESUIT 6 the score. The halftime score was 14-0, Casares kicked both points, In the last period Figueredo scored from the 12, after Jerry Garcia blocked a punt and Pete Parrado re- covered, Jesuit blocked a punt and Eckert, Tiger end, picked it up and ran to the Dragon five before being stopped. A pass from Garcia to Willet, 20 seconds before the game ended, gave the Tigers their only score. co, Perez, Lopez, Mayor. Second row: Garcia, Miranda, Wilson, Third row: Lopez, Garcia, Turkel, Dupree, Seiden, Menes, Spoto, Tony Reale, Back Tommy JEFFERSON V VS. LAKELAND 2 7 6 After holding a slim one point lead through the third quarter, jefferson jammed over three touchdowns in the last period to score a 27-6 victory over the Lakeland Dreadnaughts. The first quarter saw the ball go deep in Lakeland territory, since the Dragons drove to the 14 yard line before being stopped. After exchanging kicks for the rest of the first period, the Gold and Blue eleven, with a 39 yard twisting, squirming run by Dan Roque, broke the scoring ice early in the second quarter. Rick Casares kicked the point, and the scoreboard read 7-0 at halftime. Ronnie Morris spearheaded a scoring drive for the Polk County team in the third quarter. The try for point was blocked, so score stood at 7-6. The Dragon scoring machine shifted into high gear in the last period. An end run by Figueredo, a pass from Casares to Curry, and a pass interception and runback added three T.D.'s for jefferson. Casares, who kept the Dreadnaughts deep in their own territory with his long punts, added two points cn conversions to make the final score jefferson, 27g Lakeland, 6. Fultz, Back JEFFERSON VS. HILLSBOROUGH 14 26 Seeking to run their win streak to four straight for the '48 season, Jefferson's Dragons took the field against their crosstown rivals before more than 18,000 fans, the largest crowd to witness 3 high school game in Tampa. Everyone stood to see Rick Casares kick off to the Terriers and, before taking their seats again, saw Hillsborough rack up thc two-touchdown victory margin. Thg opening kick was taken by joe Spicola on his own three and all the way down the north sideline for a quick T. D. After jefferson received, a pass on first down was intercepted by Bob Wolfolk, Terrier end, who crossed, untouched by Dragon hands, into the end zone. Brooks' kick was good for the thirteenth point. The next 46 minutes saw the two teams battle on even terms. The Dragons still couldn't get going. In the first period they fumbled in their own territory, and Hillsborough recovered. The defense buckled down and the Gold and Blue took over on its own li. There, a drive that showed all the Dragon might started, On the first play of the second period, jeffersoifs dying flame of hope was fanned by Lou Figueredo's 11 yard touchdown gallop. Casares' point conversion ended the scoring in the first half. Another Terrier pass interception paved the Way for a score in the third quarter. From the 25, Sumner shook loose for the third Terrier touchdown. Except for that play, the Dragons stopped Hillsborough's running attack. This did not stop the Terriers, for in the same period, a pass from Spicola to Fisher accounted for another score. Fighting till the end, Jefferson added a second score in the final period. Sherrill Borders recovered a Hillsborough fumble on the 28. Cuesta then picked up three yards. Puleo fumbled and Miranda picked up the ball and ran to the IS. A penalty added five yards, and two plays later Casares scored from the one, then added the last point of the contest. Indy Cuesta, Back Charlie Damico, End Mike Menes, End Angel Lopez, End Tino Alvarez, End Rick gains against Orlando T ' d JEFFERSON vs. EDISON mm goes own ' , - - I Long runs featured jefferson's 26-0 triumph over Miami Eddison's Red Raiders at Phillip's Field. Timber r r ti About 3,000 fans witnessed the contest. The second time the Dragons had possession of the ball they tried three plays and then Casares handed off to Joe Wilson who hit the touchdown trail of 74 yards. Perfect interference prevented any Raider from even touching the speedy back. An interception by George Miranda set up another Dragon score in the first quarter. Two passes and five line smashes by Indy Cuesta took the ball into the end zone. The last play was for nine yards, and Cuesta scored standing up. Casares added the two extra points. Early in the second period Casares intercepted a pass on his own thirty and streaked down the sidelines on a 70 yard touchdown run. A Raider threat in the third quarter was cut short when joe Wilson intercepted a pass on his own twelve. Casares kicked to the 41, and the Raiders kicked back to the 15. Figueredo took the punt and started down thc right sidelines. He then reversed his field and ran the rest of 85 yards to take top honors for the longest run of the night. JEFFERSON VS. PLANT 20 6 Plant's Panthers were out for Dragon Meat on November 5, but a last half rally saved the Dragons' skins. The second time the Panthers had the ball, they drove 75 yards for a touchdown and held the six point lead throughout the first half. After getting the ball on its own 27, jefferson started a scoring drive. Two runs by Puleo :md a pass from Casares to Wilson put the ball on the Plant seven. Pulen carried once again into pay dirt. Casares added the point to put jefferson ahead. The second score was set up by Mayor's S9 yard run. Casares ended the drive on an eight yard run. In the early moments of the last quarter, Casares took the ball on his own 27 and streaked down the north sideline to the Plant 23. Mayor carried on a wide end run, He was hit on the eight by two Th. . . 1 W1 Panthers, but shook loose and streaked over the goal line. Casares' kick made the score 20-6. 15 time It S 1 son ou Figueredo, Back Sam Puleo, Back Ernest Mayor, Back Richard Casares Fred Papia, Tackle Rey Villanueva, Tackle Peter Puentes, Tackle Henry Garcia, Tackle JEFFERSON VS. ORLANDO 14 19 A 175 pound package of dynamite, labeled Kent Stephens, was the deciding factor in Orlando's 19-14 triumph over the Dragons. Orlando has jinxcd Jefferson for the past four years, having tied them once and upset them twice. The Tigers drew first blood in the contest, but the Dragons soon retaliated. Angel Lopez took a pass on the 50 and raced to the 19 before being pushed out of bounds. Joe Wilson went to the 10, and in four plunges Puleo evened up the ball game. Jefferson went ahead on Casares' kick. After Alberdi recovered an Orlando fumble on the 25, Jefferson added another score. Two plays gained sixg then Casares faded back and pitched to Lopez in the end zone, He again kicked the point. Before halftime Orlando added another marker after recovering a fumble deep in Dragon territory. The kick was good and the score stood 14-13, Near the end of the third period Orlando went ahead to stay when Stephens intercepted a pass and scored without difficulty. The Tigers dominated the second half, with the line charging Casares on his liieks and passes, and Stephens' punting keeping jefferson in the hole. JEFFERSON VS. PLANT CITY 7 6 The Plant City Planters almost played the role of giant killers against the Tampa Heights Dragons. The Tampa team could not score for three quarters and had to come from behind in the last few minutes of play to win. V An early touchdown for the Planters on a pass from Cowden to Hall gave them a six point lead for the larger part of the game. The attempt for point failed when Marino, mighty mite of the Dragon line, blocked the kick. This provided for jefferson's victory margin. The second half was played in a downpour. In the fourth quarter Casares took the ball on a punt return to his own ZS, and in 11 plays the Dragons tied up the ball game. Sam Puleo knifed through for the T. D. Because of the rain a kick was not attempted, but Rick Casares plowed through for the point to give jefferson the 7-6 victory. Wilson blocks for Casares Two to one Tony Marino, Guard Tommy Alberdi, Guard Joe lppolito, Guard George Miranda, Back Freddie Futch, Guard JEFFERSON VS. ST. PETE 21 6 In the inaugural game of a Thanksgiving Day series with the Green Devils from across the bay, jefferson defeated St. Pete by a 21-6 score. St. Pete. the celler team of the Big Ten Conference, scored midway in the first period, and jefferson rooters feared that what almost happened at Plant City would happen at St. Pete. jefferson quickly retaliated though. Ernest Mayor set up the first touchdown with a 39 yard run. and Casares passed 24 yards to Angel Lopez in the end zone for the score. Casares added the point from placement. A Dragon rally was stopped inside the St. Pete ten, but when the Devils kicked, Casares brought the ball back to their 24. George Miranda added 17 more yards, but was shoved out of bounds on the one. Sam Puleo Went over for the score. Casares again split the uprights with :A conversion. Neither team could put together a consistent ground gaining attack in the third quarter, but the Gold and Blue machinery started rolling again in the fourth. Rey Villanueva blocked a Devil kick and D'Amico recovered on the St. Pete 39. Three ground plays picked up ten yards, and a pass from Casares to D'Amico put the ball on the Devil 16. On the next play Casares circled his right end for the touchdown and then added another point from placement. The Devils took to the air in the last few minutes and they tried in vain to beat the clock, but they failed to score from the Jefferson one. FOOTBALL SCHEDULE FOR '49 SEASON Sept. 23-Andrew Jackson ,,,,...,,,,,,,.,...,,,,,,,,,., There Sept. 29-Jesuit ..,,,,,,,,,,..,,,,,,,,.,,...,,,,,,.,,, Here Oct. 7-Lakeland ,,,,,,,,,,..,.,,,,,,,,A. ..--. .,,,,,,,, There Oct. 13-Hillsborough ..,,,,,,,,,, , ,,s...,..,,,,,,,,, , Here Oct. 22-Miami Edison ,,,,,...v,,,,,,,,,,,,,.,.,,,.,, ,There Oct. 29-Ft. Lauderdale ,,,,,,.......,,,,,,,,,.,.L.L,.. .Here Nov 3-Plant ,,e,..,,,,,.......,,,,,,,,,,,,,,s..,,, . Here Nov 11-Orlando ..e,,.,,.e....av, Q ,,,,.,.,... .. ....,,, There Nov 17-Plant City eee,L,.....,.,,,,,,sL,.,,,.,.,.,.. . Here Nov. 24-St. Pete ,,,,,e,....e,,,,,,,,,,,.,.E.,.... .,,,There Joe Perez, Guard Beyer Dupree, Center Frank Mano, Center Sherrill Borders, Guard .Y ,, ww 1,34 J WW' W em W 4 , 4 . " A' f Ae ,M -. 5E'EQ f' ' ' ' X X I A 1 ,,m,L,, W5 fL .,,D www fwww i g . wywwwwmwwmw- QA"A- 3 , "' A ' QW ood' 6 ap .gf ,Se1"o'4'z4Z ' W " 'W " Ax 5 Q'-1' 'Ji 'if , ' 1 i , i'f hx 41.-Wg:-A ,iff- viii: 7 .lyr- SY. r ,f H Q-A adm N' 1'g5i5l'iiZaU 5 ck X PK 'E' ' emma ,g5L CWX L f V4 'iQ1 "'5 W? '4 . M5NfgmQl'U!!Eii,v A.i g 0 QQwwHlFwgg!!..!.lD X an QS ,,......, -W L,1 V W, 1, ar Q sa 0 A 1 Q . 'Y ' , . V ., . M ii, , , Z, ,1 ,,. 4 y , ?k?' Al , tw A N, W A I M , . ,lim ' Q4 4 '55 ii , S - 3' 4 .. Q X f -. 1 Q X J 'L qv ii ,, ' gr' , .Z . Y , M I A, E 1 R l .,A' 1xv11""" 32 37 40 as 1 2 . - , , I A ,iv-.4f,, ...., . if 1 g 3, at X, H 5 ' , 1 4 W W if , , . W , 5 Q 34 39 f 1 if l., . AAA.A i YW . Two for Tommy Dragon Evades Three Terriers sares, top City scorer. Rick made 316 points in 23 games for a 13.739 average. He was also named on the All Big Ten squad. In the Regional Tourna- ment, Jefferson rolled over Lakeland and Mainland of Daytona, and Jesuit upset first seeded Orlando to go into the finals. The down- town boys continued giant killing by downing Jefferson. Miami was the site of the 1949 State Tournament. Jef- ferson proved their basket- ball supremacy over their co- City Champs by a 36-25 vic- tory over Hillsborough in the first round. Top seeded St. Pete pro- vided opposition in the next round. The dragons started off at full blast and led 26-9 at halftime. They had to Raymond Lopez - Center fight off a Devil rally in the last period, to win 43-42. Miami High also went into the finals, and for the third time this season handed the Dragons a defeat. Individual honors on the All-State team went to Angel Lopez, Bobby Curry, and Rick Casares. It was the sec- ond straight year for the Dragon center. Sim Harris Aquelio Gome Foreward Guard REGIONAL MEET FINALS Jefferson 40 Lakeland 31 Jefferson 54 Mainland 43 Jefferson 36 Jesuit 42 STATE MEET FINALS Jefferson 36 Hillsborough 25 Jefferson 43 St. Petersburg 42 Jefferson 45 Miami Senior 54 Gilbert Thomas Andrew Puleo Bobby Curry Foreward Foreward Guard BASKETBALL SCHEDULE AND SCORES Dec. There Jefferson Sarasota 27 Jan. Here Jefferson Miami Edison Dec. There Jefferson Orlando 35 Feb Here Jefferson Hillsborough Dec Here Jefferson Sarasota 16 Feb There Jefferson Edison fat Miami Dec Here Jefferson Miami Senior 31 Feb There Jefferson Miami Senior Jan. Here Jefferson Hillsborough 35 Feb Here Jefferson Lakeland Jan. There Jefferson Lee Cat Jaxj 34 Feb There Jefferson St. Petersburg Jan. There Jefferson Jax. Jackson 37 Feb Here Jefferson Jesuit Jan. Here Jefferson St. Petersburg 53 Feb. Here Jefferson Plant Jan. There Jefferson Lakeland 28 Feb. Here Jefferson Robert E. Lee Jan. Here Jefferson Jesuit 27 Feb. Here Jefferson Jax. Jackson Jan. Here Jefferson Plant 44 Feb. Here Jefferson Plant City Jan. Here Jefferson Fort Lauderdale 43 Tommy Fultz Richard Casares Lou Figueredo Angel Lopez Foreward Center Guard Guard cgifrzbzg 3720 mfs BASEBALL BASEBALL SCHEDULE '49 March 27 Jesuit Here April 5 Lakeland Away April 7 Hillsborough Here April 12 Orlando Here April 18 Jesuit Here April 21 Hillsborough Here W April 26 Plant City Here i April 28 St. Pete Here 1 May 6 Plant Ctiy Away May 10 Lakeland Here May 14 State Meet May 16 Bradenton Here May 17 Orlando Away May 20 St. Pete Away May 27 Tournament So far our Dragons are really doing well out on the diamond. The season as of yet is not overg so it's hard to say how the season will end. Those boys who work so hard out on the diamond are, left to right, first row: John Martinez, Frankie Bello, Tony Castro, Aquelio Gomez, Lou Figueredo, Armando Coto, John Cu esta. Second Row, Left to Right: Armando Sanchey, Mike Menes, Rick Casares, Raymond Lopez, Jesus Corrales, Angel Lopez, Camilo Martinez. TRACK The jefferson Flying Dragons didn't do as well as last year, but we're still proud of them. They came in second place in the city track meet. First Row, Left to Right: Tony Munez, jerry Gar Tarina, jack Espinosa, Joe Wilson, George Valdez, Louis Borges, Louis Lopez, Dick Turkel, Row, Left to Right: Don Shirley, Billy Ford, Buddy Lake, Ernest Urson, Charlie Damico, Thomas, Leo Polo, Rusty Diaz, Lou Figueredo. cia, Tony Reale, john Ernest Carrera. Second Rick Casares, Gilbert TRACK SCHEDULE '49 March 18 St. Pete Dual March 25 St. Pete Relays April l Hillsborough Relays April 8 City Meet April 22 West Coast Meet April Z9 Big Ten May 6 Regional Meet May 14 State Meet gizfa , cgifzofcfa Look at the Ball A rather well rounded sports program for girls at jefferson includes basketball, soft ball, volley ball, archery, table tennis, checkers, horseshoes, and badminton. At the head of this de- partment is Mrs. Olympia La Fuente. Girls of Physical Education Department Illustrate Various Games First Row, Left to Right: Mackie, Papia, Bcvins, Maseda, Henson, Boggs, Fuente, Wil- liams, Ferrera. Second Row: Thedford, l Nelson, Wynns. 6555155 0.4511 All the pep isn't on the gridiron. The cheerleaders, a group of students with that old school spirit, are elected by the student body from a list of selected candidates. This group really works hard to earn a letter. They cheer in rain or shine at the football and basketball games, To Nita Berry Henson, our three year cheerleader, We tip our hats. Our two year cheerleaders are Betty Nelson, Joyce Thedford, Sylvia Maseda, and Orlando Garcia. Our one year cheerleaders are Marion Boggs, Betty Fuente, Shirley Mackie, Viola Ferrera, Pat Wynns, Joyce Williams, Nancy Wynns, Pauline Papia, Hugo Menendez, Murray Fadial, Jackie Woods, and Gladys Bevins. fpsfl cgcyuacf Although the cheerleaders do a good job of keeping up the spirit of Jefferson, our Pep Squad does its bit by putting on marching exhibitions. Dressed in the color gold they have marched with our band in parades and on the football field. In the future they hope to establish themselves as an important part of Jefferson's school spirit. First Row, Left to Right: De Lara, Fernandez, Arias, Harnage, Spoto, Zub- kin, Borego, Pais, Caughcy, Hargreaves. Second Row: Maggie, Ficarrotta, Mar- tinez, Davidson, Tricmback, Canto, Hawes, Saliba, Findley, Barksdale, Rivero, Miller, Riddell, Todd, Thorne, Valenti, Ferlita. Third Row: Dozier, Seone, Cleveland, Meyers. Glover Staekliouse, Coberly, Tyler, Normaw Dodson, Perez, Budd, Scaglione, Orta- bella, Huerta, Comparetta. , Wynns, Menendez, Woods, Fadial, Garcia, ,fax 3 f if,gfy Y?4ggfX 2 A 1 f' ' lMM'7 Lokvm K WSW NYG W 1 f 1 , 3 Q 2 N E 2 If V I i 5 1 1 4 E, ' I 5 3 Z Gqcfvazfiasmanfa TO THE STUDENTS: You should be very grateful to the merchants and individuals listed on the following pages. Through their advertisements and con- tributions they have made possible the money for the publication of your yearbook. Please patronize these friends of Jefferson whenever possible and make a point of showing this book and their ad to them. All loyal students will deem it a privilege to acknowledge their' support. WE ACKNOWLEDGE . . . with thanks . . . the cooperation of the following firms for their assistance in the preparation of your 1949 Monticello: ROBERTSON 8: FRESH, PAUL SHERMAN STUDIO, ST. PETERSBURG TIMES, COMMERCIAL PRINTERS. 1" I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 4... m4-n'-nn-nn-..-n- Thru the years inn1u1n1nqiu -::vx, , ,:: :::. -,.,-.-1p-1.-..-lm-..-ul..u-1...--:::7::-.-11:7 1-Hw.-.Ninn-.w-.m-.....-....-W-.m-.ln-uu-ym Won? You . . . HAV- A -TAMPA CIGAR ir ELI WITT CIGAR CO. TAMPA, FLORIDA -un-mr-vwI.-.HI....un-un-un-1...-.4..-1.u-1-11--.w1.u.-..u-.m-nu-m.-..1.-W-...I-..-Im-lm-...I-my-.. fHOMER'W.PWBTE LEARN AND EARN IN YOUR SPARE TIME WITH THE NEW ff Z 6? W FORT - Drill Night Every Wednesday Night CHOICE OF JOINING I I6th Field Artillery Battalion Heavy Mortar Company, 2I It Headquarters, 5Ist Infantry For Information Call: H-3079 H-1194 RLY h Infantry I -1- --- ------ , ...... ,---.-....-.--.----...--- N.-.U-,.,-....-v,, .W-m.-,w-m.-.,,,-ml-Km-H.. Bo Good .7 Bo Happy f Keep Smiling .7 ii' U N C L E G E N E WA L T 1110 011 Your Dial m.-.m-m.-.w-M.-n..-w.-M.-W-10.-.N-,,,..... .. . fafzfon Bzacg coma: TO spa -, .. 1 - .-...-.,,,-,,...,...,.- -M,-...i -mi.. -...-.- .....-. - -.. ....m...--.,,.mi..ii... - 1 - -..-.m-.n-.w-nn-.u..-..i- 1 .. - 1 .- - ... - .. -.ii-. ,sw . I if K5 ff Ja T F' 'ai r ' j K ' T 1 .fs A fs f f? gg me ..-,N-w.,mw-gl K Qfgll-gfqtiv' ' 1 fr iislifiiiijiiu : ,., A . P . B 0 Z A Established i889 W. TAMPA, FLA. N. ALBANY 8. LAUREL ST. "Your Dragon Ambulance In Every Game" Air Conditioned Chapels and Convenient Parking Lot for IOO Autos PHONES: H 3821 or H 5700 in The Commercial Printers Commercial Printers Building GLENN R. RQSS Corner Ross and Central PRINTERS 0F THE '6M0NTICELL0" and many other prize-winning annuals and school new papers SCHOOL PAPERS: Brandon "Maroon and White" Hillsborough "Red and Black" Plant "Pep 'O Plant" Sacred Heart "Cor" Holy Names Academy "Achona" Our Lady of Perpetual Help "OLPHA' Jesuit High "Tiger" Memorial Junior High "Purple M" Wilson Junior High "Broadcaster" Middleton "Maroon 81 Gold" Booker Washington "Hornet" A N N U A L S : Jefferson's "Monticello" Brandon High School's "Eagle" Hillsborough's "Hilsborean" Sacred Heart's "Memories" Clearwater High School's "Aqua Clara" Holy Name Academy's "The Mira Mar" Gibbs High School's "Gladiator" Phone 2-2126 Tam-pa, Florida FOR PRINTING OF WHICH YOU'I.L BE PROUD Congratulations to the Class of '49 FoR FlNER PORTRAITS 3 0 Quill SKQWLHIGM Portrait - - - Commercial - - - Illustrative O7 EAST LAFAYETTE STREET PHONE M 7496 Official Portrait Photographers for The Monticello ----1--Q----......1-1.u-...-I.-........1-...----..H-.I p1n-q 1.1 TH E U NIVERSITY OF TAM PA-AColIege of Liberal Arts IF You are going to study in Florida, the University of Tampa offers You: AN ENVIRONMENT of rare beauty in an historic building of Moorish architecture, SPACIOUS and BEAUTIFUL class rooms and dormi- tory rooms. A STANDARD four-year co-educational college of high scholastic stand- ards offering curricula leading to four academic and professional degrees. A FACULTY of outstanding men and women, specialists in their respec- tive fields. APPROVED by U. S. Veterans Administration for training under the G. I. Bill of Rights and Public I6. SUMMER SCHOOL REGISTRATION - JUNE 9 - IO CLASSES BEGIN JUNE I3 0 CLASSES END AUGUST 5 DR. E. C. NANCE For further information address: DR. M. C. RHODES President Dean of Administration visiToRs ARE WELCOME UNIVERSITY OF TAMPA TAMPA 6, FLORIDA Member' Fla. Academy of Sciences, Fla. Assn. of Colleges and Universities, and National Collegiate Veterans Association - Dormitory Facilities for Men and Women -- Single and Married 1nn-an-u-an..n-..lqu-.nu-pl-..-I.-qu-nn-nu-...-n.1..-.,1-,.-.-..1.n.....-..- - - -. - ... --in- ...........- -- - ---uf----r -4- --gr ---A-----M ----.1 .. .- -'-- - ..i.....,.....,-n-nn- 1..1...-p.-4.-.. - .- -..-lu--Uin-.-M.-.u--.1n-..-...-...1......n- -......-....-.......-,...-.......-....-.u-- - - - n-...H..N-,-.I-..-.E-..1..1..-.......1..1.p.-:: 513:--:V -.-f--::7::W 7:77 ::7:?:: Y Congratulations To The Class of '49 WE WISH YoU A SUCCESSFUL FUTURE O ROBERTSON 6- FRESH COMMERCIAL PHOTOGRAPHERS 504 E. Lafayette St. Phone M T203 It is always a pleasure to serve The Monticello ,1,S, so llS lllTllllS lSl Ee ?oT i S E E 1 5 3541, A64, TTTTlTlll ' U Se e E Sse S S E 1- 4 q gig 'V Q j I T T voun Au-nscnuc ssnvnu ,,..,-..-4p- --I.Qu-un-u-n--n-aux-n1lilwqai..n n-n.1n1n:o4lp1qu-ns: 1 - .- 1 -- 1 - 1 1 Q 1 1 1 ,-,,,-.M-ln-..1..-u-..-.-1.--.,..-.,,.n,-n-uq- 1 1 1 Compliments of FLORIDA GROWER PRESS PRINTERS and PUBLISHERS "E in W hash L i 1306 GRAND CENTRAL AVENUE TAMPA I FLORIDA : 1.L:Lfe::...-:i...L::...-..........,.......................... G 0 Wholesale 81 Retail Distributors for Rawlings Mfg. Co. and A. G. Spalding Bros. Spot-Bilt, Inc. I 17 E. Lofoyette Phone Tempo, Flo. M 2502 1...-..-.u ,, , 7- .7111-T3-2.-zngginizgi::1.n7::-I..-.fr : 1: 31..-..i.....-.1..---- 1 u-I-.Q-n-n-1.1im.-ll.-..1..1...-.I-41171: 131:-,1.:l:,1,:1:1L YYY :1,,1L Y LY -Q H W W ,- Body Work Done Right Tailor-Mode Sect Covers JOHNNYIS BODY SHOP Specializing ln FENDER AND BODY WORK PAINTING It I. 906 Mor on Street Tele hone M IO69 Q P --u-----------.----..--.--...-....-..-...-...-..-..-.4. 1. -..-...-..-...-......-..-.........-..-......-..-..- I . i . I I l Q I I I GROCERIES I I I And I I 1 E FANCY WESTERN MEATS I Yllll L ! I I . i "For Courtesy, Quality cmd I Prompt Service" I I I 1 1 PHONE Y 1505 I I i i 2931 - 15th STREET Q I Z I M...-.. --,,.----- - - -,,,-,,-,,,..!, .5..1.1.....W-.I1.--...-.-----.-.---.-.--...--.- Compliments of TAMPA ABSTRACT 81 TITLE INSURANCE COMPANY Established 1887 405 MADISON STREET TAMPA, FLORIDA ..,.1 1.,,1II1..1,...1.,1..1,.1..1,.1.,1.,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1..1...1ii.1nii..-....1,,.1,..1..1 1...-..1......1.,...,,1......1...1..1.,.1,,.1..1..... .----.,...w-.n-nu--.- - .. - 1 ... 1.1M-nl-.1-M-nu--In-...1 - - .- .. .-In-.1-...1....u...-M.. .- Compliments of FLORIDA STATE THEATRES, Inc. TAMPA FLORIDA GARDEN STRAND PALACE SEMINOLE SPRINGS DRIVE-IN -l...-.m-.w-...- - ...H.-...in-lun-l.--111.-luis... ....,-...,.-.,,-...-.u-..- Q 1 1 - - -..H-,, 4k FOGARTY BROS. TRANSFER, Inc. 'IK Local ond Long Distance MOVING ii Telephone M3648 +I .- I.-..-.HI1uI1I1IfQM-H.-nw-..-.1..-.n-uni..-nn-an . lim- -I.-lu-.m1,u..un..-m-M-, ..-..l.- Q -,..,- .- -m...mv.. - I-nu-n,.-q.1 1 .... - .- ... .. -ui 'A' 'A' ll-M... -....-..I-ml-.I-.M1..,...m-....nn.-lf.-....--...ml 1 ..., 1 9 "- 'FTS 'l 4 COOKIES .-M.-.... n-nn-,,.1.n-an - mt-m...uu-1.-......l...-.1 Cong ratulations and Best Wishes -ii JACKSON G R A I N coMPANY I Compliments of 12-B3 O 11--11-----nu-una. ...tl-nt., - ... .-41.1tt-1-,.n-n,,...u-un-ll.-H,-.tn-nu-nl' KNIGHT AND WALL CO. It Pays to Play With WiIson's Sports Equipment We Recommend Wilson's . . . Baseball 1: Basketball Football 1: Softball 1: Tennis Goods . . . To Be The Best As to Quality and Workmanship 4..-..-.t-....-..-..--.-....u..-..--..-....-..........-......,.. - - -un-nn1nI1I1.1win-n..-an--,in-.I-HI...-,..nn MILIAN'S DRIVE-INN PHONES M 7293 - M 1766 3701 FLORIDA AVE. TAMPA, FLA 1,n1..1..u-411.-1--...l1..-.min -..1..1.11pp-g.-.W-1.1.1.-..i..-..1.l -u.-...-...-..--u- .-....nn-..- .. 1 - -.u..M-.. CALDWELL BONDED WAREHOUSE MOVING 84 STORAGE 209 S. Franklin PHONE M 2796 COMPLIMENTS FROM Uhr Binvttv to our Future Customers "WE HOPE" 4640 FLORIDA AVE. -an-.,.....n...n-1-up-1..-1.1 H- - .. 1 1 1 -u.-,.- .. 1...-nl., ....--.Quin -u--n D'ANGELO MOTOR COMPANY Used Cars Bought, Sold and Traded Phone M 78-914 3013 Florida Avenue TAMPA, FLORIDA Iin.1nu-,--,,-panning-1.1.1.--un-apt..-1,-,a-ul - --I1II--II-.1-,li.I-.l1..1..1..-1.1.--1.-..1.,.-n...,,-I FLORIDA PLUMBING SUPPLIES ond HARDWARE GONZALEZ 2, sow PAINTS : : HARDWARE PIPES zz VALVES :-: FITTINGS Columbus Drive and 15th Street PHONE Y 4198 u-.,.-f....... - -. -.n-.nn..,,Q.q-.,-.....1.u- .... -M.. --u-.u....1 - 1 .-.-..1.....M .,..-M-,.....-..i.,.-..1.....,...,.....1.....M-.,.. -.,,-nn., BARKER 81 TU LLY Tcmpa's Oldest Shoe Store SHOES AND HOSIERY 1110 Fronkiin St. Phone M 2281 BARN ETT'S FOOD STORE .-N..-W.-.......-,,....,.-ln.-I..-.,,..,-.-i,.....-M... .. ..,.-..,,- In-mv-.I-Iu-rrn-u.-.l1..,..uu-n-.--p-m-u.- - .. -im-.. an-F e , Q, 812 FRANKLIN STREET, TAMPA LAKELAND-109 E, Main Street SARASOTA-370 Main Street FT. MYERS-I I I5 First Street -...,-..-...-..-.,-........-..1..-M....-........,.-.,.1.....,.,.. -U....H-M-..-....-II.....n.-,.-...-.....y-..-..,.,,-,,,.....-..,,.- SANDWICHES - DINNERS - FOUNTAIN SERVICE BIG ORANGE 1301 GRAND CENTRAL AVE. "Catering to Those Who Appreciate the Finest" .--m-.m-M-..-..1H...-...-.-u-.....-.-.n-u.- -....- -..i.-nn- Compliments of A F R I E N D vinutdm-. 1 1,114.-avovlun1n-an-lpilpinn--ng1uui.n1mrp.1nuninn- -mi-I.H...m,..4-IH-...-qn-nn-pg.-Qu...--n.-..-n.-.--nn-uu- Compliments of FIorido's Fabric Center SSRIG' EXCLUSIFABRICS Telephone M 3068 808 Franklin Street Tampa q...-..M--.-....- - ln-zvnsee.-.:::.f::-2.12.-..-1:-..-.5 I -11.1.1.111...111-....11--1111-..1..1..1,...1111i1111-1111- -11.-11.-1. TAMPA PHOTO SUPPLY CO. 516 TAMPA STREET "Photographic Headquarters" Complete Dark Room and Camera Supplies for the Amateur Phone M 3044 1111-1111- - ... .-11u-1111-1111-un-,.-..,.....1.1- - -.11-1111- -1111-.11.- .- 1 -1,.-1,.-.....,.1-11.-.,,,,,,-...-11-..11-111-1111-1 R. H. TAYLOR RADIATOR WORKS Radiator Sales, Service, Manufacturer 1201 Jackson Street TAMPA 2, FLORIDA Oldest In The South M-3336 - PHONES - M-3493 ...1-11.1...-.....-1...-11.....,-...il-11.-mu...-11...1111-11.11111-1111- -11.11111-11,-..,..,.-.11...1..1.1.-......1..1......,..-1...-u11-111111 . WHISTLE '90uQ'1,xX'P-Szlwaq ..1..-...- - ...,,..,,.-..-...-.....-..-...-.- .. -..-...,- -...-......,.-...- -....-................-.....-..-...-.,,-.,.......g. Safely Serving Tampa For Over A Quarter Of A Century YELLOW CABS PHONE M2721 1011 East Lafayette "Every Driver An Escort" -1111......-..,.....1..-.,-...-..-..-,.-...-.,,-..- - ...1111-111- -Q- ! I VOGUE CLEANERS AND LA U N D RY SANITONE DRY CLEANING 1 Branches 212 W. Platt 2102 Grand Central 1 No. 1' Plant Howard and Morrison 1 No. 2 Plant 3904 Nebraska Ave. H 1835 M 2181 J.,.-...-...-.......- - -..........- - -..-...-....-..-,,..-... aga-111111111111111an11111111-111111111011111-1111i-1i111111111111111u--u111i1n-n1u- I I "Your Credit is Good-With Walker-Hood" I QWALKER-HOOD FURNITURE 4 co. 1 I 1415-17-19 Franklin St. i 5 Phone M 2866 1 f Tampa 2, Florida ,,L,-,.- - -,....,...-,,..,,..........................-...- l!u-111111111 1111 1111114111111v11111-1u-1111--11n1n1111v-11111u11-1111- 1 l 1 WOLF BROTHERS I FRANKLIN AT ZACK 1 g "One of America's Fine Stores' i i .g...-...-...- - ..-...-.1..-1..-.1-1.-1.-1.-..-..-.1-.1-N1-11 u!l-1111-m1-1111-1111-1111-1111-1111- 1 111111111v1u111n11111u111n1uu111n1 masons im A l!i8lllllIE V 1 TURNER-HENDERSON PIANO CO. i 124 S. FRANKLIN STREET PHONE M 1275 Tuning Z: Repairing 1: Finishing 1 Estimates Free 1 QQ111-1111111111 -u :n1i:1ilzuu:uI--1w1v111u1u1iv1111 1v11 11111111 ...-..-.,...1-...1-.1...,.-.,1..111111,.111.-u...11.-11.-1i,..11- -n-1,111.411nu.-nu.-.p.-.u...u-n,.-nn..n-..-u.- - -n.....-I LASTINGER HOME BUILDERS, INC. Builders of Popular Priced Homes for Popular People 3lO FRANKLIN ST. TAMPA, FLA. -.....,.....-.I...........-.......-.......,...-...-..-.,-.,.,-...- ....-I.-..................................-.I-...,..-..............4. LYONS FERTILIZER E ...mf-un-.II1II-n-nu-...I-.--..-n-nu-.ne-nu-n.-.,.-..-.,.-..- -.1I.-In...1I1..--...In...I.11I1uI1.1.1.,-,M-.,.-..,,,,,,-,.,-I...-I. PHONE H 5721 l303 GRAY STREET I We R O O T B E E R Tampa 6, Florida -In-. .. 1 -.n1u.-u,...u-1..r1m-n...u..,u-...-..-..-u- ...I-..-in-I..- --nl1II-M1nu.-..1nn-u.,.n-In-,.-...I-.ln-.H COMPLIMENTS OF PENINSULAR PAPER CO. TAMPA, FLORIDA ...ml-I - - - - -In-nl-.....n-im-. 1 1 - -I-n..m.- 'I'- I I I I I I I I I -I I I I I I I I I I I I I 'I'- I I I I I I I I I I I 'I' I I I I I I I I I I I i 5.- ...,,..-nn-.1I..111,11-..1q.-.'....1.p-p.-.n...n..u..l,,.,,l- MADISON DRUG CO. Corner Madison and Franklin "WHERE TAMPA SHOPS AND EATS" .,-M..n,in......-...I-.......,..1,,inu-nl-p....u-1... --I-nn-u -1--un..-.I.-.1-,.'-...-l.----n....,.i.n-.p..-..-n--..1.u.-...- E'l'ampa's newest and largest lielelf 2 mm I. n.i..a,m LFLIIIIIIIII lllllll lil. :nl CISS, TIIPI H- lim.- - .. .. - -vinn...nu.,,-I-in-.nn....n-iw...m-,.-1 O'N EAL FURNITURE CO. "Complete Home Furnishers" 'I0'l'I-'I3 FRANKLIN STREET PHONE M8507 -II-I-11ll..-.1..-..--.,.n1n1n-n...n1.u1.--.n1..-...- Specify Phil-Cote Paints 81 Johns Manville Roofing for Your Property See nearest neighborhood dealer I. W. PHILLIPS 8. CO. DISTRIBUTORS Phone 5531 Morgan 8. Bell Sts ...I--lin.-.lu-I..-pn... - 1 -.ein-I..-..m..uI-nu----...I-H n.-.1-n---- I-.qI1.1-.,,..,n1..-p....n1..--.1..-..-.u- nn-n.1..- 1 ... .. .-In-l,,..,l1l..-nl-un-uv.. ,m.-..m.- pq- -ri1.1.H-y.,-,.-....,,.-111.1-...n1..1..1..4....,.,-M-lu-,.,, .l,.::f...-3:1 2:-:::::::-:T 2: 21, 1:-:.-xD..-.--.-Mg. CRYSTAL POLAR WATER COMPANY NATURAL SPRING, DISTILLED AND BATTERY WATER Tampa Distributors for SANTO SPRINGS WATER AND VEE CUPS 4202 Clearfield Ave. Phone 33-0564 -ml-...-n.-.,.-,,...,....,.,-..n1.p-n.-l..-...-u.,.-n-nn-nl-ln- .W-,..-.,QI,4.-..............-.,1..1.,1......-,.,...,-,,-...-.. EAGLE ROOFING AND ART METAL WORKS WHOLESALE Sheet Metals 8. Roofing PHONE M 1585 Tampa, Florida -.......,,....-,,..-..............,......-..............................!. FELLOWS MOTOR CO., INC. 8I3 Grand Central Avenue Phone H 5301 Cars STUDEBAKER Trucks GENERAL REPAIRS BODY REPAIRS 8. PAINTING -itI...In-Hr.1.M-..,..,,.....H-uu...ii-.I-.1-...1.u-nu-w.-.u-.r..- li..-M.-.ii.1HM-U,-.,,-,,,,-.......-..n1.--n--ii.-...... mi...-.I-u..... JOHN FERNANDEZ HARDWARE Pittsburgh Paint -:- Philco Appliances Wallpaper 3006 N. ARMENIA TAMPA, FLA. Phone H I468 Mgr. George Sanchez -ni.-..-,..-W-,,,,-ua...----nl-...bln-.iq-ti--nn- -..u-im- '!" I -4- -.1-.41-.-.n.1::i:.1n:i::f:EA::i::f zixf: 2: :i :U - DEL VALLE BROTHERS, INC. Nebraska at Lafayette Streets PHONE M 7971 .,-I.-.H.....-.--....1n1u.-u-q-l.-.un-.n:u-1...,.iuu--.- COMPLIMENTS or ' F A L 0 R S .,- ...,-,..-ll-....qt.,1.......-...1...1l,1..1.'1-.inn-mi..-- -W-..-M-..-...-n-..1..........,......-1.-n.-u.1u.--1-n.1 FERNANDEZ 81 GARCIA Broadway at I 5th Street ,i..ni:.-iiH-..-iiH-Iu-.11un...,l-np.-fp.-nr,-...1..1......-nu.-H.- -,,.,-.....,,....-iiu-...-..-....n.......n,.n..n--,..u.-m.-nu- FLORIDA SPORTING GOODS "The Friendly Store" MacGregor and Goldsmith Equipment 7'I'I Tampa St. Phnoe M6770 4iui1nnTun- inn-:ruins-nuiuuiuuiun iiviiv nirvan- .,.-,..- .....-..-..1....,,.,....q.1u....u.1uu..n.-nr.-a.1u, 1---I -n--..,-...1n-- 1 1 1 1 -.--..,-....-1111-111-n1.,1m RINALDI PRINTING CO. 408 NORTH HOWARD AVE. PHONE H1907 1-11-. - 1 -1.-W.. 1 1 1 1 .. - - -..I-.... -.,..-.- inn- I--1.-,H-.... - .. 1 .. ....,,.-,, Q' Com SIKA CRUWN i.vBesf5l' W5 jg-fisf 1--.I-I.-I.-,--fllzz ::1.::::i:: :n-...i...Y,:1::::: 'I' RITENCLIF I CAFETERIA I I I Rit and Clif Chambers, Owners I I Iv, M. C. A. Buardmg 310-12 Zack sf I I 'S' 1 eeg 1 GORDON SEELY Nga sms I : u- , I Egqigqz U Congratulations 5 nam -'m xb lgxnx d 1 On 2 DRI IN .iffi I -rw . I flint: at2.L.,., Best w-Shes I -4'02f"'l04"5 Q caugcqgilxz I To - 1 . I The Se"'o'S SEMINOLE FURNITURE CO. Main Store: Lafayette and Hyde Park Ave. And 1102 Florida Ave. PHONES H 4888 and M 2231 "Tampa's Largest Furniture Store" 111In-.11-H.1II-I...-,u-.I1q.1q...nu-nn-111.-nn.-I-......-In- TAM PA ARMATU RE WORKS, INC. I ""i111-1-'1111-111111-an-,fu R.-nn-,I11111.-.111m1-111111111-..-nn-1:11-nn-,n-111111111 4111. nf.-7.. ..,-..7:n-4:-12 ,V Yf,, 41:7-..N.. I.. .. .g....-..: 1: :.......:i::,,,:....::::::......:::........-.... I I I COMPUMENTS Or 7 LYKES skos., I I INC. :lun111111l11-.nuinniquLgglilp.-ggi:RLIII11-ql1gp1lnTu.1nl1ll-.1 'I' I I TAM PA CRATE HOUSE I I State Road I7 and 28th Street I Tampa Wholesale Produce Market I Tampa, Florida I I P. O. Box 75, Produce, Florida I I All Types Vegetable Containers I ,yn-.M-.1,.-1...-.---1.-I..-I---I-1.-----...-..----.---.1-.H-. -1:u.-..- 1-1111-na--I-In-..-.n.....-....---.-..-.... - -M- 1.1I11-11.,.,.,......,..-.....,..1.,-.,,-.,...1..1..,,..,.......-...-W-I -In-...I-1.11-1...-np-l,,,nn,nu-n--nn-.l-l.1,n.-,.-....-.11-.1.- I I 0?-:f in-rr 1: Y W 31 751: l,-gg .....u. T i 1 1 ADAMS - MAGNON 1 I 1 JEwE1.ERs , I I I 510 FRANKLIN STREET PHONE M 2456 I 1 4 1 .I.-..-..-..-.....-................................-,.-5. -in-nn-11111-1un1ln1cn1aB1an-enxan-up-nn-nn1nn1I-1.1.-pl E. 1 It's 1 BAKER'S BARBER SHOP 1 . i T for the best in I Haircuts 2: Shaves :: Shampoos' 1813 Tampa sf. Phone M 53-4221 1 1 -p.--A-----In----una:--u-I---n-was-.pq-..-...Q li'-uu-ln1uh1ul1ll1ln1ln1ll-ul-ll-n1ls1un11l111111111--nu1naE 1 THE BIG BARN I I . East Tampa's Largest Food Store I . I YOU ALWAYS SAVE AT THE BARN I ! K 4101 Florida Ave. . I 4601 E. Broadway ' PHONE Y 50-361 .1...............-..-...-..-..-.....-.,...-..-...-. 'E' --111-11I--1-I1-1111-un-an-nxau-ss-an-an-nn-nu-11--un-1111 :T 1 1 1 1 I Compliments I 1 1 1 of 1 T I 1 1 2 A 5 X I . l..- .... -.. ......... ..-.....-..-. -...-,.,-i --1.n..u.-n.-n,-...p-u1n-uu1..-np.-..-...-...-.1-.-. n'n1.l. vig. AIRDROME PARK, INC. 801 MARION STREET TAMPA, FLORIDA PHONE M-3669 FIRESTONE HOME and AUTO SUPPLIES Complete Car Service Whole You Shop n1-.1-1..1l1wu 1'i..- . .--nu---11lu-1.1-,qu-oxgvqp-up-n.....1pp1..-Bn-lu BECKWITH - HOLMES MOTOR CO. - -- A --7-B-rf-n-u...r "1 -1-- ...-B...u-....-...u-..-n1-,R-u-n.1nn,..-.B-I..-m......1... W. L. COBB CONSTRUCTION COMPANY ..-1..1-...1- 1 - -u--u-In-nn-on-u.--nina-..uI..-1....un.. -..1-...- 1 1nu-uB-I-iq...1,n1nu1nu1-.,-..-uu-m.1.t11- P1-1oNEY1136 C O L U M B I A "The Gem of Spanish Restaurants" 7th Avenue and 22nd Street TAMPA 5, FLORIDA .-1111..- , -111-B11-.1-u--un-R.-.,.u.-.....u... -uu- B.. .. . . . . wi. ..--.. :.--.....n..- ,.,-...1---....-11..-1..-in-U COMPLIMENTS OF FRIDAY O'NEAL TAMPA, FLORIDA ......-H..-...,... - 1 - - -. - - .. ..,.-...-.-.H-ml- vm-.m- .-m.-im-.....-un-mi-im--T1.-Hu-.m.-m,-w.-....- . -im.-A HACKNEY'S GRILL Where the Best Looking Girls ln Jefferzsz Come to Eat SANDWICHES PIES -1- CAKES -1- COLD DRINKS ..m--.-.- - -I---m,.,--nu-.n... 1 1 1 -. -mv..w.- -I..-I..-. - - n-M-.,I-...........-.,.1.......-.I - -. -I...-.. CONGRATULATIONS To The Graduating Class HILLSBORO HOTEL STANLEY G. ADAMS, Manager TAMPA FLORIDA ....,.-1--.Qu.......'...1qq1..-n1,u...,1..-I..-lui...-M- li..-In-u.-n-u.-..:.n1n.1-.-n-.,.-m-..-..- -,--. Compliments of . . . R. T. JOUGHIN 81 CO., INC. PLUMBING AND HEATING 1502-8 Franklin Street -Im-.1 1 - .. -nr-nri,I-qu.-..1..1.u-In-0-..-.n...,- -nn-un...m-I-I.4I-.u-ur-..-1,-un-1.-ni..-...ilu COMPLIMENTS OF W. T. GRANT CO. HAMILTON-GOWER ELECTRIC C0. PHONE M 6795 Power and Light Installations New and Old House Wiring Maintenance and Repairs 403 E. BUFFALO AVE. TAMPA, FT.A H-nu.-ur-..,...vm-.IH..uw-nu-..1...mf-uni.n.-in-my-nn.....-..m..u -..-....-.n-q.,,.- ...ni1uI-I..-u--.-M.-.'.--ui...-.1-..,.- CONGRATULATIONS OF INDUSTRIAL SUPPLY CORP. ..-'--n-u.-,r-,,..--1n.-..1,.,....r.-ql-.n-...I.-u.-q.-. r r OUR COMPLIMENTS TO THE CLASS OF '49ERS limi.. ....--Iin1.....,.1..-.n-,.1-.1..1.......-.-..l1.. ....n,1rr...-.-.,.,,..,....,.g.....--.-----.-..-..1..-n.- 1.---u-nu...u -.11uI-M-.51.ui..-ul-...1w-.n-n.-n--..- - - - - .- .. .- 1 -Il-nl-In-nu TOP O' THE CROP WV- x N llllhl.Xw X 'X fn ' L N 1 1 , g 1' N3 XX ,W ' J. C. VALLNTI X1 C0 WHOLESALE TOMATOES AND APPLES -:- cAk LOT sl-urrsks -:- P. o. sox 42 PRODUCE, FLORIDA .. - 1 .. 1- -.nvlu-H.-.m-.m....-m...lu-nu-nu-.n..m.....- - - -rr- H.. ni I-- -..- ul.-4 ..,u .1 ,- 'n,,.. nh, l-,- x wT'A"'7 cent ral Florida 's 5' Ezl fyest De partmenf Store -,--U n ,G- ur..- l,- - Im- - 1-. - 1.- ",, - nl., - nl- - , ---I - W- - wu- - H-1 - ul- 1 ---M - rr- - nu, - ',,.., - -1--, - 5, - ln- - lu, .- , -Im I-- 5, I,- M., Z ,e , .... gig A.,,, 'M ual I I have I Bgd . I' a Pan v 1 "' me' A or! ou The ddy newspaper Ks a pon of you ana you are a pon ok the aarw newspaper. 'lou buy the adw newspaper more okren than any bread. 'lou reach 'cor 'rr ahead ok morn- eoikee . . . and wouXa frirss ix more. You are Khe pubhc frirna 'rt frfrrrors. Ana you Xook Knko 'rhrs frurror more okten ana more knrendy 'nan Khe frurror upon your wah, or Rn you- V Yhxs obhgokes Khe aauy newspaper Ko pe worthy of you, and ohhgares you ro 'pe a wonhy read- er. The aahy newspaper rnusr keep you in- korrnea correchy, and you rnusr wanr unbkased news. The aauy newspaper musk guard your orwheges and rkghks, and you musk want these rkghks preserved. 1 pm A rrzxeuue E ,W .4 r. ru.. Q -ll- 1111, :- ---, nl,- n,.,,, 1,- lu, -- Complzments THE JOCKEY CLUB IIOMOGENIZED VITAMIN D MILK C O PIISTEURIZED MILK 6 CHOCOLATE MILK BUTTEIIMILK O COTTAGE CHEESE O ICE CRERM o Lady Borden ICE CREIIM Zgomfelzi . cnzam . 1 1 1.1.1...1.m.-.w1.m..m.1,.1.,,1,,,,..,,......,.1 ..1...1.1,, .,1..-.......1..1..1,.1..1,..1 1 1 1 1 1 1 tn- 1,.1.w1u-..1..1m1.,-n.1.,.1m..1 1 1 1 1,,.1,,, ra KE runways Economy is still important I when you travel! You'll like the low fares on this complete transportation system, serving the Florida West Coast and Everglades Section -- to and from Miami. I I Su Your Truilways Agenl for lnformalion i TAMIAMI TRAILWAYS i Tampa 1, Florida T , 'NnTIClNAL i Humuwxl i I 1:3 I , I, ,, I aww 411 I L Baum i .wvunh n5:fI E M1 1:11 - I1nu1u111111n-nlvul:ll1lm1nuvuu1ul:-lin-ab -I- I I Compliments of I ANA DRY I I I A 1 I -1- , 'i 1 BQND5 4. 5 I I I I 4- 'S' +n1nw 1111 un-un IEEEEITS'iiZL2Z.1Z"5F'ELQiIJS'IT ZETO Venetian Blinds If you are consider- ing buying new bmxds or having your old ones made hke new, aside from the standpoint of lasting beauty, here are "better" reasons for cnoosing Zem Bl' cl' xx. :.--- Q Aluminum, W oo d or ste,l Custom Built Slams, 0 R.u.1c1e.i Slat Ends prutect drapes 0 Made with Baked Enamel, 0 Choice of Tap e ani Cclor. F1 Es i 1- H401 N 1 II1 -1-- . I" ' I 311 , A: I E ' - I jI IE , III gl I I ,II ll Ei SS W ' ' III ' ES E I ' I E ?"1E I! lsgig V' S I I. Q ee L mates. We -'olicif wnolesale ' ' ' accounts from out of Levi v I . IT'S EASY ' J 2 Add more charm to your room r 441--ff with a harmonious color scheme ,VETIANB -ask for alumlnum blinds in Eggshell, Green, Blue, Peach or , , -"""' "H-1 T a S I C ll H22-5 4 f e mpeiomiit service? or Phone H 22544 2514 CHERRY STREET .1-.1 -.u-I.--1.-.I-ni-n-.u-..-.--...-.u-....- -..-I --------in--I-H. -1---------- ..- Ffzaknnef TRANSIT LINES I SERVICE I .11 1 1u..n1u.1u,1.n1n1 .-u1..1............ 1 1 Otto P. Stallings 6- Son Forty-three Yeors of Insurance Service E Rooms 1108-mo 1 I . xuSURANce , I .l Q' 4,5 OQS STALLING INSURANC , 1. sERvlcE FWSI ALWAYS SATISFIES n'1lu1qu....n-in-n.1u1u1n1 1 1n.-.......1..1n-11'-I-1.-if-111.1141..1..1 National Bank Bldg. P. O. BOX IO2O PHONE M 3688 I In CLARK'S DRUG STORE CLEARY'S SANDWICH SHOP .. 1 1 ..1....1....1....1....1m.1....1....1....1 .1...1 1....- THE COLONNADE WHERE THE BEST IS BETTER Bayshore and Julia 1...1....-.....1...l1....1W1-..1..........1...l1. 1 1 1..- CREWS AND ROBERTS WHOLESALE PRODUCE Produce, Florida 1 1 1.....-....1....1....1..-1....1....1 1 1 1 1...- COMPLIMENTS OF 11-A3 1 1 1.1....1..-.1....1....1...1....1....1..1..1 1 1....- DIANA SHOPS YOUTHFUL FASHIONS AT A PRICE Telephone M 1310 EDENFIELD PLUMBING .1 1 ..1...1....1....1.m.1...1....1....1....1.....1. 1 1-..- COMPLIMENTS OF FERRELL JEWELRY COMPANY 609 FRANKLIN STREET 1 1 1....1....1 1 1....1.I1....1..........1.iu1m.1.iu......1.....1....1u-1....1 -...,.1 ELISE FRANK SCHOOL OF ART OPEN ALL SUMMER Day and Night Classes in Fine and Commercial Art 1510 Grand Central Ae. ......1 1 1....1...1-..1....1....1....1.....-....1...........1-I1 .1 1...- Paints 8. Supplies DU PONT SERVICE STORE 300 So, Franklin St. . ,U .oft Ph, M 1891, Tampa FRED'S MARKET Complete Line of Fruits 8. Vegetables Fresh Daily 2925 Florida Avenue Phone M 1771 Compliments of GEORGE GUIDA VENETIAN BLIND CO. TAMPA, FLORIDA -iiu1 1 1 1 1n1u1....1...1....1........1 1 .....1..-1...- Compliments of INDEPENDENT ICE CO. -..l-. 1 .-41.1...1u..1n..1n1....1....-........i..............1....1ni.1....- OTTO JOHNSONJNC. RlhAl,I1S'l.-X'll'f lNSl'lbXNl l, nEAr.'rons Phone M2664 301 Franklin St. g -ui.1 1nn1....1...1....1i...1....1u1un1.in1....1...1....1....1 1...- KlNG'S CAFETERIA .-I..1....1...11an1In14...-.....1..........1..-1l..1....1....1....1..w1....1...- TONY LABRUZZIO FISH MARKET 2019 COLUMBUS DRIVE PHONE Y5630 .1 ..-....1....1....1..n1li..1l...1....1ni.1....1..1 1 1 1....1In1....1....-....i1.....-....-.....1....1....1...1. .. 1 1....1....1....1l...1....1.... iiu.-...-.- - - - -. 1... - - dm-- LIME COLA BOTTLING CO. ORANGE CRUSH BOTTLING CO. 8300 FLORIDA AVE. PHONE 33-2281 -.,.-tt.-.ii-it..1..H-mi.-I1.-..i.......-...I-mi-..,,-.iii1m... PURITY SPRINGS WATER CO., INC. 4823 FLORIDA AVE. M2430 - PHONE - 31-3221 dm- -ii.-...iiI-iii.-.,..-...-...-.ii-m--in-.ii..m..- Telepho Compliments of DANNY SH EEHAN ne H1239 503 S. Will TAMPA, FLORIDA - -...- ow Ave. -,...-....-..,-.....,.....M-,.,,-II.-ii,.-,,..-.ii-..,.-mi.-.ii-. 1 ...m- AMADO GONZALEZ 81 SON LEAF TOBACCO 1010 East Broadway .L.....-,..-...1.,,-...-..,-....-,.,..,..,-iiii-.m- -..- HARRIS STANDARD PAINT AND MANUFACTURING CO. 1426 N. 19TH ST. -,.it-..Q....,,.-...L...-,...-.,.-ii....i.-ii.-iq-ui... .. Giddens JENSEN'S, INC. OUTFITTERS TO MEN Bldg. Phone M 2267 ,,-..1,,-.M-....... - - .. .. -,,,,-,,-..ii..mi-im- COMPLIMENTS OF I1-B3 Compliments of KRONK'S Band Instruments - Repairing 203 East Tyler St. Tampa, Fla. -,.,.-.....i........I-...-....-...,- - -..- -,,.-.iii-.,,.-,.,...ii-.ii.i- Compliments of LEONE GROCERY -..- -iiii-iiii-..-....-iin-iiu-mi-iiii-iii.-.....-.i.--.i.-l..- -iii.- NICK'S GROCERY 8. MARKET 1523 CENTRAL AVE. PHONE M 3181 PATTERSON'S MARKET HSERVES YOU WELL" 8828 Florida Ave. Phone 32-1484 -,...-....-iiii-,..,1.,.-iiii-,..,-,,,,-itii-iiii.....1..,1,,,,-....-..,,,,,..-ti.-. THE BEST DRESSED MEN WEAR WEED CUT 513 Franklin Street ...I -. - .. - ii-ii.iii.-..ii-m.-iii...iiu-......m- .-.. - ....ii.. Compliments of PAUL SMITH CONSTRUCTION CO. i -ut-iiii-iiii-iiii-iiii-ii...-..i.-.i..-M-in-iiii-iiii....i--.iii-un--in-.ii- TAMPA APPLIANCE CO., INC. "The Westinghouse Dealer" 400 Jackson Street Phone M 1709 I -...-...-...-..-...-...-.......-...-..-.,..-...-..-......-..-..- STOP 81 SHOP GROCERY 8- MARKET Where Quality and Economy Rules 4002 FLORIDA AVE. PHONE 'II-4852 ....,,.....-..1..-..-.tt...ll-q-......i.1..-,.-..-.i....,.-u,- -..,- -...i-.iii-iii..-.mi-.iii..im-..i.- - -.W ..-ii..-n.-im-im-l.-li.--I in-ii.-nu-.ii-...-.nl--ti-W-uii-iiI.-.1ii-im-....-......i1m.-M- -1- - - -mi-..-.--iiu-'.1nn1n--nl1l..-nu-nl..-.--un... -iw- ELECTRIC MACHINERY CO. CONTRACTORS - ELECTRIC MOTOR REPAIRS 702 W. Columbus Dr. Phone M3560 .. mill..-m....ii...-if1itii1ui-..I-.I-iiii...ii-ii.-...-...-...-.,..-.m- ETZLER SALES -iii-I-it-me-.ii-vm-iiii-mi-Iii-m..-.i..i,.i.-iii.-,...- - - ...tn- PASQUALE FICCIO DESIGNER AND STYLIST 193 E. Lafayette St. Phone M 1 107 FLORIDA BAKERY 3919 Nebraska Avenue Phone M 1704 -iii.-m.-ii,.-m-ii,.-.i.-..m..m.-...- .- -mi-ii--ii--i---iw-Iii- FLORIDA CAFE ..ii.. ..Q-uit-mi..iiI-.iv...iiii-...-..--..-mi-m-nn- - -.ii- FLORIDA WASHING MACHINE PARTS AND REPAIRS CO. -n.- ... 1,,,.-............i.u-iiu-pi.-.,.-,.,,-,.-.,,-..- - -H.- FREY 'PRINTING CO. Phone 32-2161 6820 Florida Ave. .-mi-itit,ii...Iii-nn-..ii..H.-.iiii-ii.-.iI-an-iii.-.ii-mt-ii.-..1.... RONALD F. HNRPE TIME TELLER Popular Music-7 to 8 each morning -mi--4-iii... -.....uii-un-11,11ii-ln-.ii.......-ll..I.-n......-mi- WALT THE TACKLE BOX -i-- Q .. -.ii-iiit1ii....i.-1.,-...1..i.-im.-...- - - -im- "GOOD LUCK" FROM 12-A4 -ii- - - 1 -mi-mi...ii4.-ii....ii.-..ii-im- - - - -nu- H'IfLL'S PHARMACY Florida and Hanna Avenue mi- - -MQ...-nn.-,......u-.......-...-ii.- 1 - - -ii.- HOME TRADE 8129 NEBRASKA -iiii-,,......-n.......u-..-..i-ii--im-.n-.ii-u--ii.-..-...-...-.i.- HOlIUNE'S 'ROOFING AND METAL WORKS Phone 32-9301 Tampa and Buffalo -qii-ii--i..-.......-.,-Iit-.ii-1ii1nu-..I-In-.I-..-...-I...-1..- HYDE PARK GRILL LAFAYETTE AND HYDE PARK AVES. -1- -n...,,....q.1..-...-iiu-nn-mi--i.-m.-mi....mi....u.. -mi- Campliments of JOE 8. SONS GROCERY J. R. GROCERY 1623 Grand Central Groceries and Meats -ii.i..uI-.m...iiii.......m.-...tu-.u1l,,.,,u-iil.,..-n.-............,..,-yi.-M.-....- 1 -. -ii-.. LANGSTON'S SAFETY GARAGE 3914 Florida Avenue Phone M3137 ..,,,,..,.-W-I.I.-mi.q.iiI-I-..ni.--in...--I...-.mi..-it-ii..-im-im-..i.- Compliments of TABILE SUPPLY FOOD STORES I- - -nl-nn.....-.i.-it1111...-...I-n--u-..n.-nii-iin- ...I-in TIP TOP SERVICE STATION 201 West Columbus Drive Phone M 6982 TOVYIPUI FIG- Compliments of 10-A2 Compliments of V. J. MUCKILLOP - - - 1I-.I-itI-m-iiI....I-m..mi-iin..n.-mi-ni.-up-I.-. McCASKILL CLOTHING CO. CLOTHING FOR YOUNG MEN - .. ... -mi-nn-itI.-.i...iiI-I-i,iin1.ii.-ii.i....n--ii-1 ... -nn- Compliments of McFARLAND BUILDERS SUPPLY Phone Y 1523 METROPOLITAN FURNITURE Co. 1416 E. Broadway Phone Y1523 R. CL. MOORE 3010 FLORIDA AVENUE ' ' T"TREEii'6E3sE"Ei'i5i'FiiEE'EET"" T" Juvenile Furniture and Toys 206 E. Cass Street Tempo 2, FIG. Phone M 3197 V. P. iPOU'LTlRY 8. FISH MARKET V. CANNELLA, Prop. -2- Free Delivery 10892 W. Columbus Drive Pl10r1e M 7418 .....-...-..-..-........?8-56.53.Em-..-..-ii..-...-..- Who are interested in a beauty course will save S25 on First Payment at NIX BEAUTY COLLEGE as a gift. All Work Free, 2006 Florida Ave. C. Yanez, Jr. Nick B, SDFIY OPEN DOOR GRILL 2805 E. Hillsborough Ae. Phone 3-1706 PEREZ MEN'S SHOP .. - - - - ...I-lit-ilu-.in-.ii--ii.-iw.. ...I--ni,-u--..- PLEUS BROTHERS SHEET METNL WORKS Compliments of PRINCE CASH GROCERY n-iii.-.m-....-.--........-..i-...-i.,.- - -.-in -1 1 1 1 1M1IN1..,-im...-II1..-....1iiu1iw1 1 1 1 TIRES BY DAYTON COLD RUBBER RECAPPING ACME TIRE CO. 706 Twiggs St. Phone M 3768 -iii.1.i.i11.1.1'.1n.1.i.1.i.111.11wi1-ii1ii.1i-ii1mi1.iii1U..-..u1ui. S. AGLIANO AND SONS PRODUCTS OF ALL KINDS OF SALT WATER FISH PHONE Y 1508 -nii1 1 1 1 1 11.11.-lm1.ii1iiu1ii.111-1.i,1-ii1mi1 1.ii AMBROSE BROTH ERS 30 YEARS TAMPA'S LEADING FRUIT MARKET 1401 Tampa St. -M1 1 i..ii.1iiii1in1.ii1ii.1ii.i1..1.ii1m..-ii.....1..1I11.1. ARTHUR SMITH'S MUSIC STORE -..i.. -....-....I.-...-...-...-I....i-i..........-.... - -.,- I CHASTAlN'S BARBER SHOP 6203 Florida Avenue -...1 1 1,,,,-.ll-.ii.1-,1n.1.ii..ii.....,1,,1...1.,.1 1 1 - Compliments of CORNER GROCERY 8- MARKET 311 1 Tampa Stret DAYAN'S LINENS DELCH1E'R'S IEstabIisIled 19051 , MEATS -2- VEGETABLES -1- GROCERIES DOLLAR'S AUTO SALES 1...1.ii1ii-1..11m.1-H1 1 1 1 1..- 1.-ii1u-1n.1ii.1m.1,..1..i1..1.ii1'....n.. --11.1 1 1 1...,1,,..1..i-.ii...im1...i1...1,,.,1...1 1 1 1..- DRAGON'S CORNER Delicious Sandwiches 114 W. COLMBUS DRIVE -I-I1 1 -.ii.1nu1im1N11ii.1iiii1.,1.i.1ii,i1-1.1.1.1 1. 1..- EAGLE DRUG CO. -....1.1 1 1 1....1m.1....1..1..1mi1.iii1 1 1 1...,1.... 641 R. C. EDWARDS MODEL SHOWMAN 1 1 1.H1ii.1...-..1.i,1u-1im1..i1...1in1 1 1 11, NORTH PNRK PHARMACY -Prescriptions a Specialty- 9 Florida Ave. Phone 31-9111 1iiii1iiu1iiu1u-1.ii1.ii.1 1 1 1 1 1.ii1pii1mi1i.u1iiii1.ii 1 1 1 1iiit1..1nu1uI1iin1n,,..nu1n11ul1nu1..1.1n.1..1 1.i..1 ANCHOR APPLIANCES, INC. Phone H 1356 1707 Frand Central Ave. TAMPA, FLORIDA ... 1 1 1 ..1 1m..iiii1..1iii.1iii.1iiii....1 1 1 1 1uii- ASCO LOAN COMPANY Compliments of BADCOCK'S FURNITURE STORES SPOTO'S MEN'S SHOP Outfitters for Men and Boys - Smart Wear 1533 Broadway Ybor City SQUARE DEAL SHOE REPAI'RING 2723 Florida Ave. Tampa, Fla. 1.1-ii1wi1.u1-n1un1-11.11.-1.11ii.1..1..1..1..-1.-.ll-.ii TAMPA AUTO MAINTENANCE CO. 105 N. Oregon at Gr. Central -111 1 1.11-.1ii.1.ii1u.1.u1n.1.i,.1iiu1...-.,,.1..1 1..- OLIVA TOBACCO CO. Importers 81 Dealers 1717-19 Franklin St. Tampa, Fla. I -...-I.-.,.-......,.-............-......,........i-.......-.......i-..i- TAMPA SHEET METAL C0. 1402 Gr, Central Tampa, Fla. .i1....1..I1....1u-1un1Iii1iin1ilu1mi1-ii-1iiii1nii1w1ii.1..1.ii.1, RIDGEWOOD BEAUTY SALON 709 W. Columbus Drive - 1 1 1-H1iiii1.ii1ii.11-ii1M111ii..ii,...ii...-1...1m.1 1.1.- TYPEWRITER AND REPAIR CO. 1429 E. Broadway Phone Y 1440 AMERICAN HARDWARE AND HOME SUPPLY CO. 900 E. Broadway -i 1 1 ...In1ii.-.i...-.iiii...ii1ii.1i.ii..m.1iiii1.ii.1n,,1.iii1.ii.1iin- ELLIS Bi LOWE COMPANY - Mill Supplies - -.1 1 1 1iiii.....i..-M1.ii1..u1.i..1ii.1..i1m1 1 1 11..- COMPLIMIENTS OF 'IOA2 111111 1 1 1 1 1.-111111111...11111,1111 1 1 1 1 1 11111111111 1 1 1 11111...--1111,-11111-11111.11111-111111111 1 1.111111 "USE GAS THE MODERN FUEL" TAM PA GAS COMPANY -1111.-. 1 111111111111111111111111111111-.1111111111I111-111.111 1 11111.. Compliments of TERRACE GIFT 81 FLOWER SHOP Hotel Tampa Terrace -11..- - 1-1..-.1111-1111-11-1111-111-1111-111-1.1-..111-1..1.-1 - -1..- DRINK TRY-ME BEVERAGE "A Flavor for Every Taste" 2218 E. Broadway Phone Y 1469 WEST TAMPA FURNITURE 811 HARDWARE Phone H3074 2114 Main St. Jos A. PHILIP, President -11.1 1 1 111.111.1111111111111111111111111111n111111 1 1 11111.. Compliments of TIP TOP BREAD -11111 1 11111-.11.1M1111111111111111.1...1111...1111...1111..-.11111 1 ..1111- JIM 'N EDDY BOWLING 2111 W. HILLSBOROUGH AVE. -11111 1 111.111.111111111111-111.111.1..1-111111111111111111 1 111-- LANG'S ICE CREAM 402 S. Howard Ave. Phone H 1658 4708 Florida Ave. Phone 31-3111 STERLING CLEANEARS AND LAUNDRY 5126 Florida Avenue Phone 31-4251 11-.11-I11111111111-111111..1,.11.-..11..111111111111111.11..-1111..11.1111 -.....,,.,-...-.........-..- 1- - .. - - -..... - I ...- BECKWITH RANGE JEWELRY lOpposite Court Housel Phone EAT CUBAN BREAD M 2086 TAMPA LATIN BAKER'S ASSOCIATION i -11.111941 1111 1114-11111-1 1111 11111 llll -1 III1 111111 llll 1III-T111TlllI1ll1l'1llIITI'll" TEDESCO'S SERVICE STATION BATTERIES - TIRES - ACCESSORIES WASHING - POLISHING - LUBRICATION 3301 Nebraska Ave. Ph0r1e M 50-671 I - - -.-...-..-,..-..1- RAUL VEGA Apparel for Women and Children 1523-25 E. Broadway I Tampa: FIG KELLER PLUMBING CO. Phone 33-9052 6304 Florida Ave OUR WORK IS GUARANTEED W. Bums Keller -11:111111111111111.11111111111-1.11111..11..-l,11111111111.111 ..- OUR BEST WISHES TO ALL JEFFERSONIANS WHITE CROSS DRUG STORE FLORIDA AVE, AT WATERS I -ul-CM-nu-11:-nu.-.11111un1mi111l1un111n111II1m1111111 BILL'S DRIVE-INN 6308 East Broadway -11111.1.1.111.-1111111111111,.11111111q1111111111111 1 1 GENE BOSS DIAMOND JEWEILERS 618 Tampa St. 111.111111111..11111.11111111 1 11111.-1111111u..1111--1111 1 1 1 111111 .1-..1...1iil1 ..1ii.1..1.-...i1..i.1-1-1111.111 111-1-,,1..1.,.1..1.. RETREAD TIRE CO. Grand Central Ave. and N, Blvd -I1.1in1m1-.1...-...1.11mi1--1--11.1u1ii.1..1..,1mi1ii.1..- WEST TAMPA LUMBER NND BUILDING SUPPLIES LET US FINANCE YOUR REPAIR JOB 2126 Laurel Street - Corner Howard Ave. Phone H 52-831 KING GRECO HARDWARE -W11111..ii.-..1Iii1.1u1ii.1..1iiH-...1.i.1iiu1im1..1..i1n.1m.- SOUTHEYRN SERVICE STATION Tires, Tubes 8. Accessories - Hunting 8. Fishing Columbus Drive and 15th Street Tampa, Fla. -iiI111.1.1.11II1m-1-.1111.1I-11...-nu....1n1u1nu1...1..- Compliments of LATIN DISC-JOCKEY WALT ROGER BALL 11:05 to 11:45 A. M.-Man. thru. Sat. i.1..1..1n.1--1-1.1.-1--11.1--1-1.1-..-..1..1..1. LORD AND FERNANDEZ FUNERAL HOME MATTHEWS HARDWARE 7402 FLORIDA AVE. 11.1.1 1 1.-11.1.0.1nu1n-1-u1u,..n-M...-1 1 Compliments of -u-.n1-.1u.1.p-1..Y::1.:i:l1...-n-:el :zl-...W U ,, W. F. MATHEWS PRATT 81 LAMBERT PAINTS -pp-.:::.1:: 1:f1.1--1::1::7::1::i::1::1 f::1:n--n-up Compliments of McR.AE DONUTS 609 Grand Central Open 24 Hours -nu1..1..1u1.41-.1n,1-11.11nl1.n1-.1u1u1..1...-I.. MODERN BEAUTY SALON 205 E. Tyler Phone M53-512 -n.1...-....-1,11.11.1-.11-1-1n1.......1..1u1n1n- MOTI-IER'S DAISY DONUTS 8312 Florida Ave. Hilltop I.-I1.14.11-.1..1..i1..1..1..-1.-1-n1n.1.1..1-1.1.1. NORTH PARK DRIVE-IN 6416 Florida Avenue Phone 3-1860 11.0.1H..1M111ii1.1.1..1-.1..-...1.,.1,,.1..1...-.......,1..1, THE CHIN-ATOWN RESTAURANT 210 Jackson Phone M6884 ORANGE STATE MOTOR CO. Compliments of THE PALACE PAT'S BARBER SHOP ...W1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...m1,.i1 1 1 1 11.11-it..mi...ii..1-:I1.m-i1.i.i1,...1 1.1 I2-A3 SEMINOLE LAUNDRY 4904 Florida Avenue Phone 31-5271 GEO. B. SHAW AND SONS PLUMBING SHELL'S ZENITH CLEANERS 3108 Florida Avenue Phone M52-153 SHEP-HAlRD'S PHARMACY 4725 Nebraska Avenue TONY CICCONE SHOE SHOP 1808 22nd Streeet Tampa, Fla. WHITEHEAD'S 'PHAIRMACY IR. If 'E. MARKET 6716 Florida Ave. Phone 33-4141 BAILEY'S MODERN CABINS 8748 Florida Ave. Tampa, Fla. BILL AN-D SHORTY'S F. T. BLOUNT Morticians - Ambulance Phone M8585 -Iii1.-1.1--1.1n-1-11.111m1q.1n1..1...1...1..1. BUFFALO AVENUE DRUG -111.1 1 1 1..1..1..-...u1n.1...-...........-I-1 1 1 11.1-- CASA FLAMINGO MOTEL 4116 So. Dale Mabry Hwy. -ii.1nii1.1-1u1--11I11.I1-1.111ii1.m1.i.......-...........1.ii..m.1m.- CASINO HARDWARE HOME SUPPLIES 1811 6th Street CASS STREET FLORIST 1111 W. Cass Street Phone H 3627 -.ii-.i.ii...1.1.,,1.i-1a-114111nn1.u1ni1i..1wi1u..1...1,.,1...1...- L. B. CHAPMAN Groceries and Meats -111.1- r e P 155


Suggestions in the Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) collection:

Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Thomas Jefferson High School - Monticello Yearbook (Tampa, FL) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.