Sunset High School - Apollo Yearbook (Portland, OR)

 - Class of 1967

Page 164 of 248

 

Sunset High School - Apollo Yearbook (Portland, OR) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 164
Page 164Text from page 164:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up NOW

Eileen Scollard XX- .f-1-m f LUA. ,XXX X, Lq,,.,, ,L,,. X ,, . 2'A,. t'22V25sx2zXz1l52 H-- 1421 - --253. X 1822? XXXMSK'-X1ox1 1 --,. X - 2X,'--,XX-EX-il " '2' f-XX,1:X1,w, S511-1m mg , X, X,-.---.XXX 1- --- X- X 12X1gg12,XX,XX,.-X1,,,1 ,-XX1--11- XXXXXXX11 X1X22XXXX,,,.X,,.X,?XX,X,'1X22----XX1 --X.X1 'i21gX sX?iXXX,f- ,- XX X 335555, , ,N . , ,, X X . X. ,X ,X ,XX -. X , ' 2-2X:21.,,1:f1's1X', " Z 7 Y2Xs,fXs -X,XgXX.,i1X , NXXXX :g..X, -. ,1 I 1' ,XsX::e111-X1 Xissfz --X -1 - .::-..:f',XX:"-. - :'. XXX, 1 X11 XXX - -RX: . .... X' fm, .' ,, ,.., .QEXXXXXXXX XX,.XX,fX1X,Xzs X -XXXX,,XX,.XXXgXXs11X!1 -1,,XX ,XXX14 -XX SX -2XXXXXXX-2XXg?2g9jX,1. 1-2XX1XX-XXX XX1X1-XX X 2 1SXX,.X,,,-XXX ,X,..X,XXX ,XXX-XXXXXX-, -XXX,-X .XXXggX5fXXXiXf23X,2ZX g5ggf?2gX?X5?iXeg5ii52f? yXXXXgX5X,X22Xr21aQ21s:fX -X,1XX,XwX, XXX ' 'X , . ,XXX .. ..XQX,5XXW, zxzgfc' fzxfiis EZZQSEFQSSST -XXXXXXX, --,A- X1X-XX,-XX, U,AL , ,X - . .. .L,,A X ,-2sXX,,XX,- , .,fXX,X, XX1X,2XX,..X1XX --1 XXXX ,J2XX.,,m. , . mm., 1. .X,.X,,y,XX-1X.., 1 1,fX1- :7zs14?5i?1Ef5lL" 1..X11- XXXfE912X?4125?1il5 XX,5X,XX1X,1X,,fs 1,,.,,,,.,,.X,.XXX,-XXX , ,L,, ,,., .X,.XX1-X1XX,. - --XX?,3XXXs2XX11X,?:X1gf XX. ,,,.., N, X1-XfaX21X, - , ' XX 1 XFX 2 'X-zX:'2LX5GXe,-X.,1-vX,'ES, ,1eXnX12,ffT 2?i'4i5l'11X51723?l2i1i'2X3?Lif'?i 11f2fX-2,'1sK-211-,11,- '13 fwsw -, 11?2g52f,?1XX1s21-,XX 1-XXX X,-X 1fX2X2f,9i,f1XX -X, .. X-X, . XXW, , ,, ,,.X,,,X1X,,1X,.XQ 9 X X X1E,XrXXXJiX,,g2 XXX X 5? XM 22X2X QXHXXX iii 3,2- QXXQ 2 ,2X Xjg XX X XXX? QX XXY'Xf'Q?,XX3XB,2S,XXX fi X XX ,X X X 2 XXX X2., -2X X92, X2 X2 ,X SEX Xe XXX? .5 31 W5-12'29XXf2Xii .X:':faili:!.i " L55 W Y as S ., . SX XX f 2 x 2 2X'eX 2 2 ' XXX XS X as-X ,XXX X. X XX-X ,Xg X X2 XX XX X X X Yx ,S Xa me 52, XM XM X XXX ,Xw -21 21-221i-1'-,,EX,X Spencer Scruggs XXQQXXQQXQXQXX, XX,,-me-XX Jane Shaw X ,zXX1XX1X-X1--X--X1 , XX, X.--X1--,XXX , ,X ,X '52f3i212f2mXl--XF-X1 22--f21X2fX?QX22f1xS1X,-XX,,?fX,:XX1XXXX?1X4gX?f11-22X?51Xii21 ,, N .,,., WX ,,., ,,.X,.XX1XXX,,X,.,L.,,,X X 3 23X ,X X25 A5 1121- 1?1gg?jg5,1g,LZ11:s-1 iig-:gXXX,g2XXXX,:X1' , 22222222 -?zXX,XX?3XX7i2212f2 ?XX1sr2121 f2!1f2f,' . - . X - ,ze X,XXXgzs:211X:2X XXXX5X2-Xf21-,- -, Sai-XXX SX-011 1 -X, 1. 1, :X -X if21g55X.:?5iXQ , ,.LX?HX1fsX1 sfXkXXX1X1X,, 1X ,21-,1XX,f1X11XX, XXXiX,1gX,X,X1-. 2,2-iX,1XXX ws,-5,..g,X, ,X,,.X,X1,, XX, 2-,' -,XXX X?292Z?2??X?2i -,X--XXXXXXX1 ?hs1s22XfS1,:1XX MX, , .X,..1, XX,X1., ?fQ1iki'?XifFi,? '1 ,. ., .X, XX ,,, . ,, . ,..2 ,,.XQ.1.,XXX,5gW.X,s..R, . X, .XX 2,..,., -- i-X,X2XyfX,,XX1,3'X?fXi ,,,. ,2 X, 2,.. " ' Y X XX1s.1X,,,X, X ,J X 12213-X1.,-1,,.21-f1XX-5 X2-2fz5XXiX?1X1- .- XX 2 ,X-X. X-XX-11X,11X,gXXXgi XX,XX1.,2.X?2X1v:21X--1X,1X ,,z2m. W ,,X--1X, ,21QXXX-X X.-- .X,L.X. lifffiigiiffl 1EiX1fl5,f 'Xt'1vi-551,162 --io: -:a,x3s f2 .X',,:5 ,I - ?fX.,Pl fl " :f 5:,f2ii?'?X?VlSiff11Hfr?l X XXX -- , S gi XX, gf X X f XXX ZX 4 2 ' XXX KX X X X X 2225 X Saw Q2 W ' 22 1XXgg2,., .X X,.., ,fX11s21 -X,,.X1,,K F2X,'fX1'f2 -XX,1X1,. .,.. X ,,-1,1 211-",f'zEfls1E 155111,- fs-,-1X,.X 421-2- X,., . . A532 XXggg5i 1' Q, E',XX:'SE' IXXEESX' ' 1-3 15-Y?L17Ii?l2Ef"' -X '1r Elf. XX"--":"' 3X,,g?,5XX,g.,,iX1 --1,:2X-,-.X3.X,.X1 --11-- , .,X,..,1--112 iffiiig Curtis Sheinin , X, ,U 2X,1fX1,g21.5'X,,-11-- ,1..X1.ff1--1.-XX, . X,.,.11,-gXg.XX,.X1,,,gX,X.1,--XX 43315152 Sie ?iSfS141wX,--X,-XX, :X X -SX--X 1.X1 -J ,-aff s21-'1X,,-X,,.X,---- ,X,,XX,.XXs,-,,,X.X,11,,X, .- - 11 X, X, -XX-,XX k.X,m. ,,X,5X,,,XX.,, ,3?ig:'i21fi3li5 - ,XE .,,2 X1-. ., .,. -,,:f,,sX'1.11'---'X-3,'if21111-512 2 X-XX, X11.,1--, ..., .X,- ,, . ,,.X,.X, .X,,X21X52XX,:X, .- -2 'JH 'A 49 ,XC f r ' X2 X X X X. .XX?2XXP2l21llX 1 ?A' :X'1X,??XX,gX1,,,XX,gX, 1'gX,:22'i .X Xgg,gXXX,,X,1XX,.,-1. ,,X ,XXX,2XX-2Xs,,1X,,XX11,-XX ,X.,,,X,- -1 1fH2,?f3f7f5l',7-4 V ,1 12-'Z 25:5-QT, 411152 :Xiu ' 1 I , isXS1111121-51,2361 '-2, kXP:X,gf,11'1f'2' XX?-X - 1- X ,21X,1fX2X11r11--:,,eX,-.X -1Xs21-221-- 1-11214. 1. 55221 P-X,'i'fl21,'l "a'fX1.1I '.'X..,..5E1': - '4 - iii. , 21-16 - .':..: " - ' 'Q 155 -Pi-5 -.f1f. '. ..- '. . T Wi- .. X .. ., ,. E. ,X, X Xxx, : .- XzX Xs?X2X2XfX XXX- X5 :,.-new Xr" -YZXH 251323 Xe:-1 ' 1Xi:,2i25XXT?f?XfE?XlWXXi' Scott Shaw ,,.,XXXX--X1--XX-XX-XXX-XXX-1X,,.X1--,XXX ,.., XXX--,,, ,.X,.,X :XX,XXw f?5XXXX,,-X1--2L,1XX,XNXX?XX,XXX1 ?2XX?:X?4Q2242gXl'1XX:X,X ., ,.X, ,,.,, . X,. fi55553222225115421Z,1lXEf?ZXfi522sf'1X?i:-21-X212-211,XXX1X2gi,?XX??5?Zf2Xs22X:2HXgXhX9 ,XXXf211sz1X,-XXX1,-XX.,2Xsu, - '-1X,, 4-1, XSXXXXXXXX. N- . 21X, -221-?EX,4XS.22v1X'21 -H fer- " ' "1--1XX,fX,isv 4-21-SXXXXXX Q1 X.,.XXX1s- - ,. -XXXXXX f.21Xf2XX,XXX,-Xi-,5 Xs?XX,ffX1X2Xs11X1X,-- .. --XX1Xm21XXX,XX,-XX,XX2XX21X X1X,w1X, X12-XX, . ,. X-HX-.XX X,,. 12-1X,,,:X1-92-,21X,1XX, X,-XX,g1,,,,.X,.11X, --: XX,.X1,-11,,1XX,XX-X .X1,,.XX,.X.X,1rX,Xs1X,,1X,.X rzas igglg,-X,-1 2.111 211--11, 137121- X 11,-11,txse11,'51,-vXgX1Qs31P1 XX4g215?gXX,XX,g,5 X:sXXX'1r.11,1:sX1gXg3, -X1,,XgX,XXg,5ig,,,-Xs1g1gg XX,-sX1g521gf1X-1 SEX,-1-,--1--f1.,-f,,:211 1 2X2X??X,:-gX1gl1X,2X,vX ,,1X,gXX,XeXgX,,yg, XX,-X134-fjX,,4X 1X,g5w1 1X,.,,,-.X1,5,1Xs111X .- -XX-,X . 221X-111-:X,-XX,.X,1,,-1- XXXX11e1---.X,-XXX.- 1- .: ...... XX Xwsivf-1-, .X XX. XX,..X,,X-X-4X,,,X1 XXXSXXXX1XX,.X1X,XX.,X1Xm ,XX,,gXXX221XXXX,XX, gXX1gX,XgXX,5XggXg ,1f1.e'1X?Y33iHX222'2-X,--X1 X,gXX1X',1XX11Xi-XQXXXX Xf1E421X2fX,fX1X1,1X 21g21X22,---1' 1XX??XX - 1-1,gi1gg214,2fX,1XX,g22L ,ig-2,'gXX1X-2XX1tX1?-9551, ,XX,.X.--XX, 1X,,,.X,,XX1X X1-W ,,-11X-'X2121 1'X?XX,X,. , 2215-X1,f1XX,fX14 ,22X?X,1'e2," sffeiaay-gif ,, f.fX1g-X, gX,UX :XZ -- .." " .. XXXgjLXS,s21XffX1ssq '53 - 1.'1,..l-,'1'1.' ,-,F ':: .,:E..i ,S-', El ' '22eEl5E1,ff if 1 Xzgm,.-11,-L..f1.,,:g 1 2X?QXXXX 1X H jg.. . , 1-2XX:XXX5X1,9 :ng-1,-g1X,,-2,X-X,,2 -,11f2XXsXX2j?XXs21X 2 1 21A ,1X,i:X151XXX1XXX1Xg .Q 1XifX?'f-11X51.,-1 - 1X,1-SESXXRE .-,QXXXXXXXQXXQXXXXXX 1fr1g121X--XX,:XXX - .. -- XX 'XXXXX,g1gg1XQ, XXX , -f zXw1,,.XX .. ,. .--XXX,-X, -1XXXXXX .XX,-- X-.X,XXXX-XXX -- XX 1,XXX-15 ,.X,,.,X,X . XX ., .X X,. ,XX .X i2'?XXXs1XX2,X?l??XE:X2fXX XX X XXX-X: XXXXXX SXXXX XXXXEXX2 7132-fgifliifwifk fisf fsii 157 YH' 1: ,E 55151, 1--1-,,:':HifilbE1Ei?7Xf'lX":s, X1, 1521?i'fli'ETi5E,i?-?f'1V1s, P1,:?EE5f'T .1,fff15'fX 5213,-PI 1 101.15-oslii YE S?1-5 i1X2XX3l5X2g2SXXe21,?fX,1E21X211,-X,,:f11,- Xi,-, '211.s1X,,-X,iX.g21 X,.X1-X-Xc,4X1451X21.,ff,s-fm-1san" . . ' -1'1,1--.,,.f22L1YX?fX1sX11Q I Fw-fww' t.1X,1 gqfgifjgik.. 'X X ' , 14, MP6-X f j,.Qj g,z.f,. 'viii I :e1.ff.1U, 1-- k XX., ,, 12, -sw -1,, IX.. X1iifiW2X2Xszzgfi' . 1f:X-,ZX X ,,.1,, .Xb . . . . SZXXL-X1,,,-X.-1X111.,,'E , ..:--2X. -"X. X,21,1.,1X,..,X1., .. X,-X -X1 XX-1,--1X,,-X,..---X, XX . -.., 1, X-fX,gXX,szX,,1XfX11,- --XX-, X1 'XX1-f 11, 1.,..X, -X XX,1X,,.21X, X 1.g,aXi1ffs 2 3 ,X X XX X ,NX X :Sf 2X X W, X 'S if X XX X .. X-.X,,fX1,--1,11 .t fX??iX?'21Xs2zX52 me X SP ..,,.X XX 3 .. M. :X X X if mx, 1 1,2 X X X X XX HX XX ilfbsx, X X X XX XX X X 3 X3 Wk' XXQX V, zu. , ..iA -f1,i-if, X X 1: '- 'Wifisf'-'1l952 '-E, 171 ,S 1,51 if ii S2TQ,i-N-6 ff"-Wieggf, 51 1 - 211: Z -"X, :X,.::1.,,-XX,:-wi-1 ,l?1,5XE'fl X o,'liili1,.5E--M112,121-Mini ' X-'EQTX11-E22??f:X,i:i,iQiZ,1fi X552 .5255 iQi2TE,2fX5??SEi5:k5415.-,ISYXI T,,??157iSi5i1Qg5?Q,'?, X,,XXX.- 1,-1 , .X1X,s1X, XX,.f1X 2X,iX25,, coli' Silerwood David Sigclfoos S EYXXVFYW',2Xw2X11fX1fX1'2Sfs?i' Tfwv'21-2-X-11X,'1-229115-'X 11121-f2X:51'11f2 1X,,-XXX,-1 X-,XX-XX-XX,X1XX:wfm-11s,-:X,1X1XXXX,-XX,-X,,XX,X,21,111 521X23XXifX54fX?sX1g,a1g1X,f1X,-1,?'X.2X-XXX,'iX,'sX11121-We1XXXX,ifXig21X,21X,.Xf1X22iX 2112fXXXX??4X?f9f21X2lfX112122X,32XX,:XX1f214fP1Xf?fX,IX,2gX1XfQX-.XX,?XXX?lg2g21g,XQXXXX ,.., ,.,,,.X,,,XX ,..,,,., .,, s.1Q,1X,-1--X XXX1X.1X,1.X,.X, 2.., W- ,1,. ,,a.,,..,,,.,,5V,3,,M,M,m,,3.,8,,.. www, --XXX 1- 2,'-1, ,1.- - , - -,V S 'l51jjg,2gL1Xw1oz,' 1si,lliEE5lRffi.w13,1r2txv- '.:Eii": X1fs,,,.,,.XX.,,,.XW,.X, X, ,X ., . ,,,. ,, 2 553- - 1 - -,-- 11, .X,--,1-wXX,,X.1- 11- X 1-X1 X ., 1,,.,,.., XX, X, 1,,. X,X,,,X X2 4..X XQXX, - 45,515-15,2-fs?-X14,2X , 4212211,,XX,f114-2XX,1X,,-:X,X1-XX- .X,.X ,X111X,1X1--X1X52XXi21X,XX,XrXsis 1 4 145,-I 21422615553224-E152152251-X2ii1f,2if,?ZX?42l121X5,5-XIX?'lf' X, X X gm ,XXX1X,--X X.aX,X,.X,.Xm 7-5 :,:f' 'f W X .,--f.'-2. X,-..X ,571 gXXX,5X.,, X .. ..,, ,, .. W, X, .X . ,X.,X,.XX5 wfssvi XX '--"- 1 mm ,w YSVEEYSY -55 1 3 ' f . VSV ,VXP 1'lit4'7lX1 ' V ...X ,.,, ,.,. ,.SX-14:11,-:X1X-2, ? 2-1'z2,:m4XX1-Tiki - SXXX 2 XX ,Xez, Q-- ,,,.,,,X,X..XX,,2.X -Kwai XXX. k QX1-21f2iXXX,5,,Xg ,. 1152 iii? 1, - '.Xf!E2,- 1f49zX?5o3F-f- XX 3135 IX, X 2 2XXXX X 2 XXX Xl22X2 Q ., , 1--1--aXX,.X,5,-fX,X,1?iX,'X X X2 21--X,-XX,XX1,X1,-211--2 X 2X 2 2 ,,,X?..,,,..XX,,f. .XX 'fXsX?1Xis21121--f:X,1X, 2 U 2 XMX2-1 5 - ,XX ,,2X,11, sX1XXXXX1XQXfX:1f,g2 2,2X.2 ,X -XX, -- 1 ,XX,22X!fXX,-Xi Xi- f-1 X2 ,mfs-X 2X,ff-Xg22iX1X, iii--'i5V1"ll:?1 XXX- - " ' ' "7 . X. , , 1.-,1fs,,f2,2l1,iz,?f1. X. is 3 X -1a,XX,,1X,- . - 1-, :. .. , 1X11:w ff 2'1f11--.,- -XK2-Xg',,'Z-2'X' 1 XX-41112-X--X521------X ZX. XXX. X X X li P sf-- 1- X4 " l X 2 2X9SX,, Xi ag 5 X GX? 3 X X, X 2? XXX Q if X25 Q XX X s X, XXQ X X X XX 2'X Xa , K ma, X X Y SXXQ, , 5255 X2 X - -XXXXXX,-XX, , - XX .X,,X .X-X-XX, in ,X my ,WXXXX . ffzgsag, ..,, 'X, . 95353241515 -4 1,1 Timothy Simpson XX XX .3 Susan Sluyfer X,..X,.XXK,X ,,,LXX,,a,X,,1 qv---XXX,-XX,3r, ,sXs2fX1g1Xa,f2XmvXX fx ig?1X??421g215g2XX,-.XX135fs, '52, X,vfX1,'42g5f1f5i4X1f121'- 1X,XXXg,5f21,,XX,,XX,,1,5253X,-X,1,21 ,1f,:.g5X11-1,,X,,.X,5XX, W N 5 2 ,Q ?iV52?f2:3i:E5Qii'f,iiP, - - X- -1... .., .1,-W .W ,,,, XX '---121,-X,2f,X-11-21X,2fX,XXXXXX , : ,XXH21--,,,,.: EX 2 X 2 1 2 2 Xi t V' Z 2 il SX X X2 di? J XXX A X X X 1 X X2 v 'll P 5 vi- 52X, XXXX11XX?iXgg2e3XX .XiiQ .. , X5 'I Hx, if- iff ' AX- X, 1 X SX? XXX 9, X E X 22 32 XX X XX X X XF 2 ff X-QW X2 XP-f Q X X 2X , QX X , ,, ,,1,-1,,.X,,XX,--2X,1XX1-X15-XXr2X2f1,,-X ,. .,, - ' - 11 X - ---X .,,:X1,,fXtf 1,f's11,2Y11--X, "Xi Tal! if: .X, -- 1 2'--1,113 ,ig .,,,.. .X1,gX, Susan Single ,XXX 14,fX1gX21X,1fX,,XX,X-XXX,XX,11X,5XXX2.Xi X51 3? ,f S 'JJ51 XX,.-as igijml ,,X.X,fX-,1,,X N 125gf5iX?5XXi?l25- 5X1f5q:fg1X,AX,,XXXX1 - f.fXf-Qbgi .5 A .XXX MX,-XX, ,- 11XX,,XXXX,X XX, X,XXXgXX1XX??X1i X S W XQX,-f-X21 .XXaXXXX,-X-X2sx21X XXXXXXXXXXX2 .. .- . . :XXXX2gXs2XXXXX1 21,,1X,-XX .. 1, ,.X,fSXXX-XX:X7121'f ,M-.fX,. , . . , . 1XX,Xf - X..X,,,i.,X,..X,.X,g2X. ,llxfivf-1 -3-1' - ' A ', -X 1 . XX-uw:-J 1291 l,,XX2,g,9gXi21g.1-M XX,-F , :, XX Xe-.5 -- - . " -,-fX3H214wk,22X??XXEi :XX21X,.1Xg as XXX 1- ., X 1 : M,-X11fX51X,X1Xvf2-,ggi -,5,.X,.X,f. XXX, X XXX :--, 5 ,XXX ,, A.,, J '- ' 21 -1211 2 -1 ,'fX,,. . XXXX1-,,3,, ,XXX1.1, 1, XXifs12X,,XXMXXX,2s, 1, X-XX 25 'SXX -XH5 -X1-X,,-X1..,,.X,.,S .X1.,2fX,:fX1gX f11lifE417:if?i1555 . EXPNEX1, X llfs,-SFXX1 f ,,,CX1X-,XX-XX, X1 X XX X X MX 2 X1 2X W 52 U K 3 5 X 2 X. X X, X X- l A 5, 3 K3 1 X Xa X X X PX X XX X L, X X XX -X X WIX K .X X X, X X XX XX N2 ? - 2' -, ., :-1 Jan Smart 75752, ll, 1:121--112,-X1,,1X,X1X,-X,'sX1X12Q---X 1-XX1221-21X1m:-fX1XXXX,XfXi1f1f-s- .X,XX1X,21X,-XXX 3?iXX5'isX5XgfX,e1X:cX,-1X,1,XXX,-XX, --XX-21-2,-XX, X, X, 1X,.1X1 X.P,X,,.X1X,,XXX, 1X,fXX1,. 13, ,X .XXXXX, 11,,XX1XX 35:g?ll?5iXif9ii1?-T5?1X3ii2,li-525??QlX?l?ff'?5if527W 'Ffa H21is.Xs,E:X,ifiLi'f-ff,-1,-X X- lXX-X,4W5l5X4ii ,XXXEIXXXI-sg SXXXEXX, XXX, WX,-225XX,XX ,Xmis'lE7f5l XXXXQXXX. XXX- M. -'XX ,lfw uw- IX!'3z '1X XX'fi'X,2Xsff211f2' X,XXX,5X1X,X: ,X XX1-SWF' 1 EXZXXXQ 5X,X21gX1 .. ?5gs,7X1?4Xf XX,,XXX,X15.,XXXXX,-,XX - k ,X-3,-gf,-.,1,g1X, L,.XX5,XyjVAXX,,XX1X - -2, ' . XXX, , X4 12 - "5f5,,1X,iW,' --if 22:rX22X:-X E' X,1X,.X .X --s,1X,,1 '2iXii?iX?'5+31' , 1525 " "':1.sK1g?2f 121 r.111XXXXXw gg SZXXX ,1X,,-XXQXSX,-121 X -f: l,i5IgsXX:i51l X 165S71N2S?i',z 511, 'P1.l2fXi?'Ei -551 5171116322135 45155-A 12,1 25535555 XXVXX1 -22? ., X.,2XX?X1i,2l , X. X XX 2X ff3le?11a1?1s1- -1 :- :sX1,?l9X?ii?'l33, V K 'SQXYX XX X X X - -XXX1XX11--MXX1., as XXX X2,,,2.X .Xa X 2- 2 Eg, 2-2X K XYXS XX? Emi XX2-bi X 2- X. .X ,X ,, 22XX,.XXXXXX-XXX H m,,,3 as 5 XXX X X X :X-2 XX , -XX. XX.XX'X:2f XX 2 3 XX2XX ' XX X 2 X23 X X2 P , X ,Z X I X X2X XX? XX X 32' WX XX X XX X2 .X XX X ,X XL 2 X2 2 X 2 22 XXX, XS XX XX X 2 'GI 3 s N X Kathy Shaffer 52 l -X-4 , ,..L X. zXgX1XX1X,XXX,.XX1XX zX1g1gX.5ff5,-45. ' ' XX,-XX,1XX,XX1 -21 - ,,XX.XXX.X1XXXX11XX1 XXXXXX, XXXXXXQ ,SX X,.XX, XXXXXQ ,X X igyl ,g X XXX X ,X XXZXV 5a,XXXggr2zgs2 Q ,. XX. , X, . , ,.. - XX-.: Z,,-ff ' ,... . XXXXX, .. . .. X WX? .2312 X-X1 , L .,,. 1 , 21gs2zX92z2,1iX,, X . ,. X,XXXX,,1XX,1.1X , X,,X.X,,.X,X,. - 1 XXXXXX- XX,1XX1 IX'-M1-. 15, XXX, XX, -XX,,r,X-X,,2XX,X. f?iXX?X,?fX21wf22:1a--21 XX, ,.- 1X,:X,1X.,.X XXX,-XX,.X,X-,1XX1X, 11 . ,.. X, .X, .XX -1 211 2 1XX-.XXX-XX,XXX-XXX-XXX-XXX, ,XXXXXXX X-XX--XXXXXXX, XXX-1--fXXXX1X21X2XX,21X,X?iXX,1XXifX3fXX?E21XX2XXPl221X?22X,X,,2qXg lssilifibi,?+if??1.'37i5755335153ix'5?i?liW3iYfiV5x55Z55'lg-lQ,XQrn XX- 211 X,--XXX. -,.XXXX,XXX-X.,,X.X-2 1- X .X,.-X,3,X X,X222X- 1XXX,XXX,XX2X,XXXXX fi igs1X,,w,,Xg XXXXXXX ,. ,XXXXX 2I.XX??XX,XX,XX1122XXQ 1E?5719K1gS1gQ5,g,zg 1Xf2X4?fXv2X1'22X QXX,XX,,,XXX2zX?21X1 .XXWXX--X--XX1-X XXX,-1s,g2gS5X.f2in XXX- .,f, X-XX, 21 -2X -XXXSEXEEX ,X XX, XXXX -3 XXXXXS122 -- XXX A,XX,X,X - -fl, 1:?4XgXg2125 ,X X-, X,XXfXM112-f-XX, .X X X X , X E SX 'W V X XX XX .X X. NX X X X, X X S XXX XXX 3 XX32 2? X XX 3, X X 2,22 XXX X X XX . X Xi x 2 XX X X sew? 9' S S L 1 1 9' ff 2 9 as X ,.. ..,, 51..-XX, rs,.91X.. 33 . 3 X ,XA X XXXXXXXX,-X,XX,,f2X,-W,X-XX-Xv-XX 'XXXL S2 9' 91 Q fa 2 XXSXXEXX, X.X,,,,X- 1X,XXX,XX,.X.1X ,,,,,,,,X,,X, . X -XX,XfX2 fsilsiz X X.X, is 1525? --X- -. ,iX?2XXX2XXiX12sX129i1-,X,X 1 1811151 f531SWf9l- gig, jg,-fkyfgfigijgggif211?i1X?1-:X1o:V5A 52-me-2Xs2XXNX22X,.XX,,XXXSXX,,XX,,XX,,X1Xs21X11X?1XXiXg Janef Shandera Mike Coulombe listens to Mr. Ray Harshfield give a dissertation on the finer points of debate. XXX,,X,,XX,X,X1,,1,1.X,,X,X --22 X,1XX,,X,1 XX, XXX. -X.,-1X,11X,1.,,.- - X, Xs?fX-5211-1 -X,-fX,,'1f',,''iw-,.X1X if-'W 12-,, 1X,122,-Yf,2f21g4X1'1v iXw1-f-15?-f,,1X1'4X1 f'11f-.,- X1XWX,X - , -'X11221122-WX,,11,,-XX-'-X X,XXX,XX1X,1X,.1X,.X1f1Xf-:,-- , 1- 1-11-f11X-X,XX,-,-1.- .X .i,,..,,.., ,, X, ,22,-2- .. - X- 1X,XX,1X1 --1X--XX ., .X .X,.XX1-2 ,5gXgy1Xxg.:g,-5413-ks'ET? '45 ' X :11'97,,. 1,.1'1,9: f21g,25X,f?X.57?X2GEgf1.,?- -- X111 'ISY ,X1:XQX52iX,?sX,1X11fX2., X,2zX:.f1Q:?za5?Exf'? V f i32EX??Xif5--.i,1'E.5iE - 2 1 ' ,F , X. -1X,g4X1'22Xg21X,wX, -1 , XX,..,1.-11,4 X,X ,,.. ,X,.X ,,.,,.. X, , X, XX,.X,.-,.,X1.,1X,1. ,-X, X, -,,,-X1--1.5211-.X,,, 11,., .,,. M., ,..,,.,, .XX ,.2 , 'STN 'f1s,'..wi.f'zsf1f 3fXXXf1XX,.X,X,-XX,,f,, - XX, X s,2X,'f1,-Q-1, ,KXXXX dYx.X,.-H, l 221 3 3 X 2 XX X XX X X X 4 XXQX 22 S, -Z g f X X X XXX X X K ,X 22, 3 Xin 77151, -XX X'-QU! ,X-.X-, 1, 3333333 vig X X? ' Gary Simmons , :Xw'X11--1 XXX, f,1.X1 - 1 ' :e.X:5X- -:X :.X".- :- 1.3 121 221 ,W-?'m,:s1 ,11-" :-nw Z'-'::-Z :11,2 . ,..,. , X ,.,. X, ,AX ,, ,. W.,,,.,,,2..,X.X,.X,,.,,,..,., .X1 X X ,.XX, 1X,wXX-X XX X. 15,15 1X,w:XX X,f1X,,-1X,fXfQ121X2 121 M -1X,,XX,,XX, .11-XX,-:X,:, ,Y N X, ., 3.., ,..,, :X1X,,XX,,gX,:XX-.XX-.1X, X XX. Xa., 1,,-XX,,,:X,-.W N., -XX XX,-.Mm .X, X-XX-XX,.XX1 -XX. 2fXf1X,1'f1-fPiX1,'1-' ' ' .. , ,. -14-X1yX,?fX,gwX5K.:21 X2 2 3 X3X Ni 2 X X,-. .. 1. X, 1. .. . 1'22'2-:'1-' " 'L-iss'---lSX12s'X'1.E' 36:1 iii,-'ffffilf 5 1 W X X X X K if -X51 2 l XXX f 2 2 X X X? 2 XX Xa? X XX 2 X S X, X22 J X X2 X B, P X SX? 1 2 1 2 ,:2 1 - X fr .. .-1 --1,11 l iff 1 2 X- 2 ',1fi,fXf1'f-211121X,?.X,.f-1nf-,f 12 X JEQQ f'1,s2X,,1-f21gfX114'X2iX'5QEE'Xi 1.5 X 1 Kay Simmons Dona Singmasfer Marilyn Sifferle Carla Smifh X,ggX,gXX,,-fm-14,X,4,1fX,1fXf1X1'XX,2-X114fifX1g--111--15-X1XX2zX,1fX,fX,1XX,:X1-XXXX , ., ..,,-,,,,X.X,1X,..,,,X, XX, XX, X, 1X,,XX,,1X,,11X, ?2fX?2fX,lX1:f1,,141-1gXXX21fX2XX,vXX?iX?f2,1121-M21f1Xf1X,21X2fX?ZfX,XXX?-:i2X1Xf ,XXX 1X,iX,, ,3.,.,,.., X ,,33,3, 3 B3 ,,.. 3,322 , -.,--,,.., ,, X, .X,..,,.X X .,,X, .X, XX, X,1X--11--.XX,.X,,-X1 . -X-,-XXX, X,-XXX -2222 -X1 X21 -22--2 X ,.X,.X ,..,,-XX -XX, -21,-21,,-X.1X,--X,.XX1 mal, ,Xia 2 XXX-XXX XX ,X .X,,., ..,, 1X,1X,,1XX,:XX.,,-1 ,,,2. X. .X gfggg-Qgtfxgiesgwi 551, lil ,fl-5:5555 E21 2222 X,.., -XX,.X,,XX1,.X1.-2' 11'4E1?fS5ifXff 2sX,2XX,, XX,-XX fe -,gfgy . M xg! XX ,.XX,.XX,.XX,.X1,X11XXX,1 ,, XXX, -,1XXX1X-1, 1 22211-2X2s1XX-1X,2XX, -1 1 XXX,XX,1X,..X,XXX,,. XX-,XX-,XX, X,.X, X- X- -XX XXX X,,.X12s2X., ,, 1. X - ,,,.,., ,--X?Xrf221X,f--2'1--1--X-X -X,-:X ,: -J-X.. 1 -X, -X1.sX1-52 X X, ,XX .X X..X,..X,,.,,21X,2X,1X 21:X5'Q'fQ11 1-1 1 ,1X,'f?XX. '3Xsi721 i-?1f1--,-:,1sX1is:1- sg, ,J f 2 3'X,'-X 'X ,X- 1, .. ..,,.X11,-1,,1X: 1,, 1 -1' -X X - 1251-M X,21'E,'f'1 ,. XX., ,,1X,,.X,..1,Xf5X2.X .. .. .. .,.. . -,XXX 32,, . 2--- . -.,.1,-X, ,XXX,.Xg XXX, . 6221,-1X1,1X,.XX1-X 2Se9zX:1 .X,: -z1:,,-X,. X553 X ,X 2 vs XXX X X 'ar ::L 5:,ii.V..X,.TV. , ,gg . -,Q-'.'1 X ':: -E 1l51 711-l,- Q17 - lifts: , , 1-1-M,,X, ,. . X. 1 3, 22-22, XXX X XX X I .,.X.X:2.. XX XX ff Q? --,XX X... . 1,, X,.- ,Xi .gzyr .X XXX ,X - -'5Y5ii?. J.-fo" 41-ii X ES l X22 X 2 2- 1 L le X X X f2 X X 2 X 4' X-,gal X, X? fl L x ' XX af., X X Y X XXQX Q 3 X X SX .1 ,SX 1-vw,--1-: '-12.2-Q15-X,Xe-1X,11X,aX11'l1 1 -5,,fg,4.-xg.-1 . .X14-1XX:,2t-XXXi21mf1XX211X2-1 M 'TX ?X,,:X1-11 ,' 2. 1ii1f,,5-'1-T1-X1121.42z,1-,XI-' 2 ,X a C 'X X " 2 2 ,f2z,g '4: XX j VM r ,.11., .-".-XX.-X-2-.. 1,32 ' XX- sv 16+-'X,,X4, 4,.KX:,' Xi -f , Connie Smith Xfw, M XX,XXX,XX1XX,--eff' w1 s21X115s12sXg211'21M:11xXgX XX X 2215522511-Xl3,X 11-5171-i,2X?3,f A212 1fXs12.,'V, ' ggi?,XX5XsK,,Xg22XfgXXl'?XX?QX,.X151,-X,XXX, 21X2.XXXXEXXXXigX-,IXXXXQQXQREH Fi 22E'2?l?"XJ9l1?iXif. X 5, -Xg2XX2'XX5?X . 4 XXXFXXESXQ , 31 SXS-X551 'kr 1-X2 .. '2.l2iX2XX?12, X -,.XXXX1X XXe,XXs1'Xs1s?1lX .Y XXX, nw-- X.e1.X,f2X,X,X-1 f22sX,XX- 2, 2 1,1--,XXXX -X1 M3 - XXXXXXX11- ?g5:X9fXX,XX,1fX?s??fX,. X 3 X " Wi -,XXXXX EXE X322 '52 :' XX. ,,,,,.,,..,,..X,, .,,, ,..,, . ..X,1XX,XX,.XXX ,X:X,XX,,1X, XXXX. ,-Xs,22XX--X- X, XX X XX .MX . iii" .. .. , .X,.XX 1- 33,.33, ,, .,-.2 X-XXX 2331122sg521ggXzXS2XX,1f,XX,, -- -X,,1X,,- ,..X,..X ,.,., -XXX: ,.XX,. -22 sw1g2LX23 XX,iX, .X'----f-X-- XX 1Q?fX1x21z,2XXs X ..X ,..,,.., ,,,.,, . . 1 X1 , ,X,.X.,.X,.XX,1-X1.-XX X 3 ,X ..11.. MXXQXWX., X,,,,,3.,,sV , :X,1XX,XX 3. , 3,.,3, .. X XX XX XXX . .XXQX2 X Ye XXX iw 3 X, ,XXXS XXXSQQ Xmm QIXXEXQ X X XP' ge X me 5 il XZ W 2 l X X W2 XX X X XXX is XX 22 2 5259 XX X XXQ X QXK2 ,XX ,,..,,.,, XX5X1,5X,,,2XX ,. sssgliffsf-Sf' ' -1515511-5. ,XX -- 1 XXX .. X. X, X, X -X, fX1gss1'?lg,,..:,. X XX. Ja Xggggw g2,.X.Q.X,iXXa,,1 X1 X, L,,M X X, X X,-zX,1iX,:i-1,151 ?4i4!?Q9lS5r-.XXX,EXi,XXX.X , 351952 3-XXXXXXEXXX,XX.1X,,XX,XX11121 21 2 1 L "1'M12-M27 122 222 lm X 7 ,XXXviXX-Qf1'8??5'lf1X- ' 12 S XXXXXXXXXM1-255-XY' X . -, ,WX ,-, W-sXX2iX2XXsXXX2X X 1X,-1X, 1X,,X,X-XX X,iX,.,,Y91.,,X X. ... SWL, X X Shafava 1. --V, . ,.X1gXXX2.X,-XX .XX . . .,,, X, X '..k".v Xxx1fw1.Ph lm X X .X,.XXX. 2' , 22X22.X,-.XX--X XXX, 121'-' gzggifigrm- ,SSX :X 22 21X, 1X:1fX1. .,,,, ,,XX,. ' 5551142 X - X X ,X XXX- . Xfgis-1-ew XX-.1-.122X2X ,XXXXXXQXX XX X XX-XXgp3g2XXXlm -XX5'XX,-wwe XXX-X,XXX,X2f-221 ,X.X,.X,XXaXXg, -2fw2g2f,.-2,.s, 1 X1- .XX,X,,X, 12,s2zX:,XX,1X,X --Q2 X ..XX,.XX.XX, X -?151-?5a:4sufXX.f?1- XXXX,2XX2XX'2X,-XX,X, ,XXX -121 -X12g+X,.X,W.,,X...X ,. f--" , fff- X11-X.--X,,XXX,X ' X- - ,. 1 2-2,22 ,265 114 an .2, 22X?.X2.X,X 2X,s21X2zX,-.X, XXX- -X 'W' t'9:11r1.:P,-53 'gx15gi15f2.f1s, 5?5f?'?X"3?XR3?3f'f52ffS Xdiffiaulsk -BQEBYL5' 1155? f??X??lX'??X55 1.52431 A ls' LM: 2 - X-1X2X?2X,Xg2X22X2fX XE7XX9lXX5gf2.22sggg3?X, .XX,..X1.?25-15,1 X X. XXXX,,,,.X,.X,X1 XXXXXXXXXX-, - ,,-,,.XXX , L.,. X,,X XX, .,X , A.,,A.,, , ,,,XX..X,a .X - 1,X.,,X-,XX-X-:XXX .X, X.X,X.X,yXmXXf,,.XX,.X .. XXXXXXXXXX- XXX1-sw 1 1Q21XX,1X,iXX,222 21 J M, X S, ., .... 4.3 X1e,Xax,.Q1A.w-mag-:Keg - KX. , . -X - gag, ,, - XXX , , X , ,. ,.XXX.X,XX,, ,,XX,X, 2XX?5X,-XX--X -YXXXXX5 , XXXXXXX12X,XXX,1 .XX wwf -,1XX,XX X-.,1- :2X,X-2XX?fXe?XX,: 122,121 22' 'ZXXVZX1-51,5331 -- -- -,,XX,XXX,XX,--f,XX,-W f 1 222-,X.,,..S,iXX,,d.,. X ,: gf23X,1XX-fXX11X11f21 1 ,Xzs:XIX::SfEsf?5 -Sk 5s?:Xs4:sX1 F1 'vim ,.,X,,X,m.X,.,.X. f32X??z1,-sv1'w--PZ, XXXXX XX gags ' ,l f57LS??',1 ' ,S?Ef5Sf25, ' Xf1,24ef121HS - - .-'..r'. 'f'i,fs11,1fX1 X,XXXSXX,X,.XX,.XXXX, XXMXX XXXXX, 1XiXXXXa,fXz1121112122 X,.,X,.X.,XX,XXX1XXX - ss11XXssX?2X3XX1X 2iXX2TXXl1X1125s12 .. .-m,3, ,X,,X, ,XXX .X,,XXXX,X. ..,E1- .X-g,.- ,XX,1 222" XXXXXSXXXXTSXEQX -f XX 11211 1- 4-XXWXXXI' ,X wfX,-fsslsslwfii , .X X XXX1.X,Xy,gm-,222 ,X ,,1X ,X , ,L.. X,X 1af?fs14!5' if .. ,., ,, XX, X X , .X,X.X1XX21X,2X+?1X, . ,X:.XmXX,11Xs21X111X ,3.,,,,,,,, X., 'X' X 1 VW- '11' ,XA 1 ,z 1 1: 1fX1'l3-I ffzfzz. XSW- V-1? 1 EX 1 X2-XM.-X if ' - 2 -,XX'XXXXEig2S7l - XXQKQW SEB' X ,,XX2:.XX-:Xa . -9 : Zag XXX-XXXXXX1 . ,.,, , ? 2 -, .- . wa . .. X 3 53323 ,MX XXX .. my X22 f,1X,,1'22 '51, Y: fy-,L fl k-,j ,Xi5ll3'7ll,g ?,7g,52gXXXgg,3g,-X251-2 f XQXgjiX.XXQXQf, . ,XX-.X .li.2.231'?2X 2 1X::?fa1a4Xsgg2g5X1 new ,4221g,,a,,-'- -, 152-22gX,XXXX,X -, .X,.X,.XX,XXXXXX X XXXXXX1- ,XXX-XXXXX2X-2ef-2- - 2211 11295s?5lX5'31X . i22?fXlLfXfX2z22 1' ,--X--,XXXXXX-fXX 1 X I ,XXX -515. 11 ,L -.1 ,Q-neges, 5215,-Xs,5cf,21sr?X, -fX1-4,zX,21s2f'-- X X , XXXXXX1 X. X. ..,2 . X52 fWS'iX'fXX?iXXfQ21ff21-XX, -?iXX?XX,11 1.522 :2"':X 1 61 -1 -X 1,MXX--XgXXgX,y3g,.,5X1,,fXX, 25 X5 ' " 1 XXXXXXXIXXX21 X1 -- 1- ,X,XpX,,XX,.X,, .. 1-1 EEXMEQXQXQXX X 2 L' EX- X S XX 2 22 22XX XX X .X 2 Q X X XR X X XX 9, XX 461' if XX X X22 XXX XXX. ,X XX X X X X , X V42 X XX X 2X XX ESX? XX X EG X X X XX2X AX 2 X A X J. E 2 XXEXX3 X XRS 2-X ,X .X 9 jg r 2 X X ?X5nXX K E XX 'Zi' 2 S5XXl'3 2 '52 2 X32 g3ug:,5X352:XgXIQXg5X,X1X sg 235,93 N X?.XXX-X,X,2iX,2f X ' 9- :: ':,,.?'.E2' F xg, S X3 XX X , XL XQ X 5 Z, 2, X5 QXSXXQ 2 ,G xx +X 5? XX S, X X ,F ,X XX 5 X 5 XX X5 XXX X ug ,250 S- X2 If X XX S X, X, X EX X X Q Q 8 XX X X X XX SX ml 28 'ig XX2' il .XX,.XX - ,X --X - X,XXXXX1,?21,22,??1X X, Charles Shannon XEXX XQXXg,,.,.X,,.,,XX,.X,igXX,X 2 -2 XX XXX X W XfXXXa, X X551 X XfHg,fg,22?X2,Qf1X,XX,XX .XX- - XQESX lirwaisy f' ' -iw-11' 1-12XXQXXW22g,222.i?Xs51XsX'iXXXXXXQE2,Xg,g?Xg,Xi ,X aXY1'Xr2iE ' XXXX1XXXX1X-X-wi XXXXSXXXXQXXEX, , XXX .. ,. ,L,, . 21- ,. , 22222fg,22g?2:?iXX XX1 Fu X-V52 . 1 551-2?l'1?fX11ssr25' " .,5,,XXX,X ,,,,1X,,XXXXXXXs1X2Xs22 X5 ,XWXXXXXXX X-X211 -22X,?XX?XXXXXX,X2X112215rwAl XXXXXX-XX,-XXg1xX2XXX2XXFfFQf4 X ,X,,X.,.X,.X,-XX-XXXXXXE ,,,,1XX,1XX,XXX1Xa1,,,1--,XX ,M M, ,X, ,X,.X,..XXX., Xi, ,WX-XX,XXX, -XXM Am ,X,..X,..XXXXX,g.,XX, X, 1X1f XX?'iX252Xswgg?XX95XX?1 XXXXXXXX, egg, XXXXXXXXX XXXXXXX X XX , - - ' w w as -,mi-1519? - X'2,f.2wX1- - 2 , XX,,X X s,2X1:52,g,,g-,.,fXX XFX 1f,,1 . .XX,-XX,XXXX-XXX ..--X. , ,Xa215X19gs.m32.X?fXX, --X-X. 2X--,1 121- 1-XXX ,X., ,X - XX- -XXX-1X,,X,,XXz-2 51g32iX?5XX9E wx. 165 - ,a".X 1551 661451 11212221555 ,,,,. .,... 1 . . -1s:,1x14xi1l!51,'31f51 .X,,XX,XX,XXX,-XXX-,-1, -- - ,X X - XXX,-L -XX,-XXXX111. ,, ?IQ,.rX.X,, -- 5X,,-gX,5X21-f1X,,-,KX XX be XX,a,:X,': M1 Y fiwzsfw W X X,,,gXbX 1,4 ,21gf2X,X?:s,vXXX,-XX, X XX,-VP 2- 2 '32 r XX X X X XX X 22 229 X54 3 X XXX X XX 4 X X X K NX X 2-X2-XX FX X XX S2 XXXXKXF 22X X X2 X X X X QXQXWX, 2X X2 1 X.X,,.X,11,, X ge Xl X2 X xxx a x XX X X, XXXXX XX X X XX X XX X Xe X M 3 M S X X X. X X2 XX 'SX 25 XX 2 2 E X XB X, XX fe 22 X XX ,B X X X XX Q 2 Q H if ge X X Ks ,Xa X X-Q x X2X3 g?'4X1g?e1sr1+f?1XX2f 2611214 1 .' -112,22 2, ., X X,fX,gX,,XX,.X2,,X1X .X::XX.. XX,-XX 21,2 fl- M X X 3 in 21 X-2 X1 XX 2 X X X 3 K X X 522 X- X X 2 X X XX X S X M lf! XXNX 2 X X. X as XS X X X ,X 1Xs,221,:21Xf253'?XXg5X5gfX1Xs21Qf15 22 2 11515-131 XX,X5-Xg,'sX1sXs1g21Xg2 X.. 1-51. 113i1XgiX,gggg 51-5115-X,-1,--XXX,,XX1,-X2,Xf1X,--X,,f - -21--1XX,1XX,XwXz'X-1-21-21Xg1X -- - 1X,1.,,1,,X1XX,XX,-.X 25,1512 1745:-.1 ,iiibfr ' g2,i'1i2?1Xi2i fwgsffy.,-1s?fX,?:X1.g11Xw1,?-,X,.X,5X,XXXX:XX,s.13-M.,-s1Xg?ggX,gXX,-XX,5XX,5X,s QXX-if,-.fX17sX1's ,451 ' . ' ,?1X,,ffs1gX1i1.12g gg--X 211,f'5X,,fXX ,,1X, XX,-115111--11---1.--X-1X,.-X, 1-21 -'1Xf 1X,1XXvfX1-:X1-fX111ff1 -'2X.1X,,XXX, f'sX1-- 1--11--2,X-1X,-X ,X X, ,X1 -1: 1 -,XX, f',,XX,'s21-21: 525174H1srgX?iiXf1Xf-ff1l9fzLL22XX2iXf2is?fX53XX?1X1,gXf.g11.e-X,2111X,2XgX,?2X?32X 2:-4?f1iT1X1'fX1:211X2Xi2fie'lir511,, 2X,..1fgQ 1XfX?iX2XX?ifffX?XX,5X ,gXigs3X,7fX 21f-1:1-2-212.f1'XX?3fXfif-221215221s?1igf:X,f:X,i:X1'E1Xf1Lf225lF44f21,fQXX,fX,2zXg:XX 1,,21Xf21X-HXWI-1-422gf22,f1Xf'2s?iX,?.1tgX1s?g5ig521352-,TiXX,fX1,:ng-X--X-1X Steve Shear ,SXX?,gX1g21XXX,-XX.,-1X XX,-XXX-,-X,,-XXXVK 2JXX,21X,-1X,.XX Donald Shearer XXXW IX 22,8 X, X.,.,,:2XmXX X- 5'X?'?6?XE2wXg55gX1XgX3,g-33255-germs-2 22 ?125uQj',1,3',.'lQ"??li1Mf, X, ',11,XXXs X' W XXX,,,XXX-XXLQXXQXXQX,.XX,XXX,gX22.X,2XX,-XX---2 ,,.., .,,-.X--,,. 1 ,XXX .X,..X,.X,,,.1-, XX1X,.X,.X,..X,,--.11-X1., .. . ,. , . .. 1 w2,2X21X:?XX1:X1-s21, 2-X-211 1X?1X,Xf,,1X, X4 1.5-1,,2E,, ,,Q,1g,1XX,.r,3 ,SX ,3XQ.,XX,XX,:XXgX,X5s,g 5fX,XX5,-XX 5 - -XXXXX XXX XXXQXXE, ,5,XQ,.X,,XX -22 P rW'221f2X2fiX2EfX 221 ' 2iXia' 4512221 22- X EX ..,,, .X, .X,,.X f..,j,,,g,, fgX,jfX,:XX,:X1XX,1X QNX,-1X,,, -1,--.X X, XXX,-1X,.-X1 .X,XX5gX,,, XXXX..XgX..,,,1X,. X . X.. ,X .,,.., 5, Qs, 213131422 XX-2.X2e:21f, -2,-X, . 5?'l5'n?"-5Wi?X1f2i2fiiY, -Qs S2ig'YXfX2X.s2gX2zg,21 15222-H-22'Q22?XXi5XXi-XW XXX? 2:-292 vXXX1E1'1 f'1Q2vXX'5XXEXX, ,XXXXX es ,. .. ,X,X.XXXX,X XXXXXXX,-XX--WX.. ,.m1-g222iX,- XXXXXXX .XX-XX-f2iX,XX,XX , X XXiXXXfXiX-221f221,X XXXXXXXXXXBXQXXX , ,XX-XX. . .,..,,,g,sXaXXXg--.x zs.21sf21X--X1-254 X2fXf21X?21i2'5kX?52f XX-X-X1-2XX21XX. . ,1XX,XXX1XXX-X1-XX ..,,,... .. 1 .X,..X,.XXXs,--21-2 XQXXXQQSQ-.XX Z.: -,Xwss1?i5?fXl12 X,5XX1-X1-421.522 f2XX21XX?iXX XXX-22X 2ezX,21 ,21X,11X,X ,,X,1X,1X,X ,.XX1X,XX HX,-X11-X22-XXX,21X X -X.-XX, .X,. ,X .WX -1X .X .X,.X,.X,--X1--X1 X, XXXX2zX,SXX1Xf2gXrXX?. -X1,2zX,-XX11XX'1X?XX11-XXX? 2XXigX,XX,fw2g521X, XX "1XXXXsXX, ..'-'..X' ,QQXQXX1'26--211-51--QXXQXX-54 .X 3 K , X X J VKX Y L WX X , ,Q X X gi X 1 X XX X X X, X gmf Page X XXA, , X X, .X,,.X,hg1fggj ,:k,?Q5,'Ql " :I':" , . 1'ig": liflidi Fi-GELZXE, ,,.XX.XX1-S1--11--1., .-XX,, XX-XXX X,.X1.X1,--XX,wX,-XX,,-XX ,-1X ., .X,..X,.X53,-gg, gX,.X ,XXX 5g,,5,1X,s1X1 X1 , X,.X1.,X-.,f1.,'XXX SGE?2??isf??'QX1,Xg1Xg2X,,fX,'1X1iX S X f1:X11'X11s,1112v.4-1X- :X f,,.X1.-21,,'X Wi 2 X Phyllis Show XX,- X .X ,.,.,. . 2gXg11,,1X1,,X1,-11-f 1-,:X,ZX,,,,gX, XX,-X-,. ,- 1 ,,,a:11,fXs?15s Barbara Shunk ws?-2X1f55s3?lXl2fX-2 1XX,,XXXX32rX,,.XX, XXX ,.,,..,-X X,--X X X- X,'zXX4s2z,s?,-Wasil 'H' ' '-1' . X,5XX,XXX,5XX, XXXXXE' ff iiii-i?5f9E?LQi??'3fT? ,,2LX2XXXX,X.,,.X ,,XXXf1XX35X,XXX, - l',?lX?inX,'ii1-31, ,B ,2.,.X,,.X1-1 ,XXX XX1XXX,.,XXXX,:,f,,.- . ,.,Q1.fX11Xs --21 -21-321,--HX, X 21 K' 221 :X1 -P1Xw1X7:s9:szX7?:s7?s1J2fixv'L -,X , 35.25 rs, ,,.X?2'XX.X1z.X1, 1X, XXSX-X?2X2i4211w11f21'f2-if .X,.X.X,.X wg,1X,XrX,-X,XXXX4X11SQ5XX- ,SXX.XX,XXS.X,gXXXXX,2XXX,XXX1XX , X,XX, X,,1X. 1-,.XX,XX,, -X,XX,XX.XX,.g1X,,X1-,XX,XXX,,-XX XXX .. ,X ,1XX1XX,X1X, 2 X.,-.X,,2.XXX2f1X,,1X.4X51X2X X,XXXX1X,XXXXX,,X,XX ,,,2,,.,,,,X,. XX X. s U ,X X K ,S X X 1?-X,--X1X,X.X-X " X,,X,.XX,.XX,XXX1-Xgiw g21XX2sX, fX,,- - -1X1-1X,.XX.XXXXfXX, XX,,XX,XX,1X ,-- , . ,,1X,XX1XX, --., X,,XX,-X ,X-1,.1,.,.X,.XX ..-- ..-- XXXXX--X11-21X-X1X11XX ,,,.,,m,, XX. ,XX,.XXX.XX,..,X,,XX -f2XXfXXX,XX,,.X 11, 1X,X1X,,. 1X 1 ..X,.XX.XX, X11-,,XX.1XX XV, .. XXX ,XX--X -S11-2-X -X-- 1 -XXX-.X,,1X,X XXX,1XX,X,,XXX--XM 22XX'21X,XXX,lfX?li2zX?iX, ,,gX,-MX. XX, 212 .,121'421f?1XX?5XX2fX,ggX,, 1s2zX221,f2,,225, XXgwXX22zX,221 - X XX,1XX21SfX,gXX1gvzsf112s XXX,1XX,.XX .. X,XfXiXs1XX,-,XXXXXX,X . XXXg25Xg2g31,?1X, 1,.XX11sQsX2 1H,S21X?22X23f,ffX,,4X1ggf1X11 fXX,'4X1gf111fX1-1 Q14'1X 'Xsv ,1 X1,r1.s22Xs21f1:'2f'2v 5211? 111411-411:21 ,lfs9if, nX5X . X--..--"X-',-2-XXX .11 511121--:1-,fs is-'fXi1X1isf1 .sP15gX15X-..21X- 1.,- ...,XXX ,,,.X,,-X1,,21,- 1X,S.,,4g1,5 611- MIXQSXZW 'i.,'2,1T1,Ts217sX, 'QXSQXWEX ,,1fm.X,k.e,5r,,g,5 X .::f.2"5:- - X615 '22 ?1-'HX :Xz:x,Se1. X,-1, 2,-- XX. . XX... -f,-21- --X,1X,,.- ,,,, .X,a,.,,,.X X3.s,1.X,,...,,..,.,,.X,,.X1. 'ls ,'eT'f1,121Xf:. N m.. ::3E..'1 2: 3-'oil tgixilf71'5E,l",-f'f'1'f4' 1: ,, :1 ,.fX1. ,X ,, an 3Q22i:21:f21,22-X1 -1 M2111- fi WX,:X1ff2XX,1zgmXf7fX.. A X . ,X:e1X,XfXge1,,X1.gX1,--1X--XX21X.:-X1,- 11XX,1XX,11,,fXX,:XfrX1421'-21 -- -2' 2 2212-214,11X,,:X,-XX,--,wi-WX1213251 Sherry Simmons Carl S impson 21' ,zXf21XWXXi2fXX2f21 -21Xf21X,2XX,2X,1XzXXz1X2 X..52X,,XX1QX1iX1X,X1X,11,-..X,gX,.X,W.,,,..,X,.XX, X- .X,X,XX,mXXw .XX, .,,,. XX. ,.,XX1 ,-,,-,,--, X ,.,,, ,.X,.X QXXXi2XXX2XX,,1X,XiX?ZXX1X-1 , 1 X,3X,g.X1XX,,, .XX2.XX,XX, XXX MWMw,s.X,s.. ,. .. . .... ..,,-.X,-- 1 -1 ,. , . XXX., - . ,, ,.X XX.X1Xze1212f,12- gzX2XX52'2XX1XXXXX1X- XX .XX XXGXX, -,XX 'fKiJs,1s'fkx?6i1-.J Q 93 5 X2iX.2XX222 .sig ,5,1XX3X22,X:g,X22,gg2 -2X-2X X- X X ,EQ - f2zX2f22XX?X1 -X ,,., ,,XX , ,XX XX...X.,X,,,--,., . 2X1,?XX?'X,?XX1211X1f12g,2X1gX'2XX .. gs:3XX95X,4XXzX, zhh ' " e1X,Wi3'1?i-1559234219 ,Xs.,XX,XgXfg1,- ,,X:--,X,,,. .,,fXXX :XX km,,v,..L.,,,,.X.X-XXX 1Xf2?2?42I12'1X-1 ,2fX,zXt.,11,, .' X232 ,,,XX1. sf- ,,'.Xt2XX111,?-- X51-151-,ff-,,'1 -X... " 1' ' -X11-11-11111--1.X1XfXX221X , X----2 .X,,.XXXX.. 'XX XX, ' Yi S71 - ,w,.,X. X 1 X2f2-2-'X -XXX Xwggiggs, . ? ' -,XMSXKXW MXEXXXXX, .XXXXXXXXX1 X XX,,X X me '32 MXXSXX,-XX g?lQX'22gQ,2g?5iQiiEg1 ' V , ,.,,,., ,,.,g,,m,,,w,, X 2-XX?23?Xgff2g2?X2s'2X2 ' lifisegi-.XX - XXHWHISFJRQ . 221X22ff2f1f2: XIX, 45759, - f::, .. 1X,,,X,,X12X2X:X,. X, .X f ',1r,1 ,X 't,XX 9131145-532 HE: ' 12'Txf51 1i5l9l5E ' f X-Q,,X A A fs1.2X1.. .':,.X-' -- X XX XX RX X XX- X X X X XX X QQ X XX if 2XXlX AX X 22 If XXX K K 22 if XX X Xg X -ig MM Q Six y EX K K X X X X S X X, 5 9 X 2 2 X X2 X3 X X X..,QXXs,X,5 Xf21,wXX,2-XX--X--XY m,..s.X ..., 1X,,XXX-X-X51 - -XXX,X,,5 3 L X ,X2 X X X X-GQ X X X X 22X2X X-X XX 1 XXXXX 2 X Q X A 'CX ,X XX X 2X X 2 X ,X X X X 2 22 2,8 2 Xf 2 X X X X, X X X- 2, XX XFX 28 X, , X X XB X X X X X 8 X, X 2 X X 22 F , X X X X X K K V , X X r, X X X s 2' Q 'li-2 'VQQXXQ 6 22 X12 5 " X XXXX is XX?fXisX1ssX1-"1 ""-- ' 1- . --,X- --X2112GK ??iEjfX?'.i'25 gl ,1 12' ,Xi ,- ..ve:p " -2 5 9, 211 Thomas Siorclal X X, X. David Smith Elflgfifi l - ,X ,,XX,.X, .XXXXX1X,,- - 21'r1XX2iXf'U-zf? X ,1-XXXXXX ,. Xg,-X112 ,X XXX 2X2 XX- 'XX X5 X . S F2 .X X5 QXPXX ,, X S, X RX 253, XX X 4' MXX 525 :XX XX Q .Xe XwXXag-X2 XXX JXXYQXXW X 2X 3X ,X S X-ZX 5. XX X2-X XX, X X X X. XXS 5,2 X XXHXW g2,X,X S XXX2 gag AX ?fefg-X,X?fL,yg2g,,2Xj-g,,-X, -- 1',X1e2 aE'?- gg-1 'XJW:5?EX,7EX,QX X1aXX,,,X1W,iw,,gX,..,,..,1-. H A, X. ..,X,,XX,..1 X, .X X fr X X X 2 XX 2 2, 2-2 22 X2 PX Q 2,2 X 1 1 X X2 Y P amelcl Slinger HST? li15Q3159f,f'i " "M-11----1--'14 .af 'iff 5l1fl"'l63 's' N1.9:,.S11g 14511 --1g41s21Z,2ZX,lfX,' . vi.-11'iX,gX1 1.5'XQJQXZS1ggg5XSsg21X5?fX?fX1fXs 122.-4X,1ff1f11s21112., -1 1 X1-X,,:X1,-X,-4:1-m1X2'X-1X,.XX 51f?1ff?l-5?g,g?3-51 1' .:1'5:. 24, .: 'fy'-::., Z. fbfkll .ff1,l:'1Xf5Lsf'f.i,'S,ilGf 5XX,.X.1,,21,,-1X-1---M: , XX -22--1.. X?f,iZX2,4X,gs21gg21,5 xi?-!fflN51f?51fl7 :- :.4EE'3f1 -"1 -1 X E'S?E15W75W-Plg5fXZf5fX 1,11X,.X1.., . ,XX ..,.X. ,-XX - . , X, ..,,X,1.XXX-,1.,,1X,, X 8 X X, XQXX i.11X26z,:91X.Ew- . XX.. .. X,,. -- ., -, . .X, -,XX,.X1X-21,,XX,,XX, -. .,,.,,.,,.,..,,., 1 ' ' X5 XX XXX 2'22l,X' 2Xzgn92'X X XS 2 X Xe KR, X23 P S SX X X 'K y SQ 'A' XX X XX Q X K Q i 3 t SMX. XX XS X X XX my X -- X -X1 XX -1 1- X 3 'X .. - - - X XXQXX XX XX, x 4 MX? X32 X X X A X XXX X122 XX 2 2 X 2' XXX on X XXX Xgm ::"" X'5 -iw ". XXAQKSQYXXXXX1 X Diane Smifh

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!