Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY)

 - Class of 1935

Page 1 of 138

 

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1935 Edition, Cover
CoverPage 6, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 7, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 11, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 15, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 9, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 13, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 17, 1935 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 138 of the 1935 volume:

1 .V , SWE w1L5!lii55Fg'l3- 552'--1 a - sg"-fax iw" -+V'sf.V. :Kwai V' f 4: Vzh- 'iii ' -- V Cris- ffwff , ,W "J'V:P5"Vf' Q-Q5-"'51" 3f , "L?'i"' WV- "We .-1 iii-ffl' ff-fl? -' n- V-1' VV . C43-E252 -:gsV?:ga1'w?.'M - 35225- .j' QV- , 1 ,1-1 'wg ' S ' 5, V-VV-P - . 'ff-V-Vi"-VVJQ.--4'-Qigf? 'V?S:-:V'Vg 'if' V-'Q ' 1-32 m V ',-- 1-5 -3i'fF51'5g1?f.." V V Vzffidsziw ,JM V ,VH-3.:5',i2ff5..,V-, Y-1rV,V V , 44" 'V-ff' -' V- V- --Mfx-f-+?3V7'f-"'45p-QW " 52 - 'V ' V - -35 .V '15-V-kg',VE.',,'1f'.'vmg-L1"V-ifV-:q,,g,.?V5nVg,V-',. vV1a+V-- .V--N V ,-V- I -,,-, wp 'gm wg F3 5 j,-.ieqgiz-V 'wgp-..,y,,,,lV ,- -s--311--a F'--mf?Qbv4?V--U'1TV4'9'l5 'rw-WV'-P :VZYHZW V- '- - .4 --z -5- '-Q, 343fFwfE:-1'V- --'L-5'-2 1-' S -V 3 -wa V VV.--5-, V.-.Q K, V- 4 X-.V-V Mqyyfh,-, -V ,Vi N- n ww , V V. ,Vg -A 5sf'gQ,,,,4, Y -,,,,,,V V?4V,,A5.V!M,VJ Y -- 2 qfVk,1'-ijk'-Vjg' 21:g"'?.?i37.'fEt,QV51fT3?V'i-gi" qv, U' 3-w 52- V:j,,g4,3" 317 -5-WV- Qi?-,egg-15455-3-, V--'-Qpkg, '-5Vs,Ei'Z',7m,r4gVgr , M V ' V-M219 ws-'SV.--"'3-"".finLf' '44 " c' ',.- ' .align :fQf'V,gpVg a---V V1-VVs-V3112---VgV-g- xii'Vhy'-r-112:-'alfw '-1 ' 3' ,. . '51'wlffji'115?'fs1-?'EL-twin' w:i'-- w,-QV'-.-:WEVrv ,Lf - V :VM --QV-2 wil is - Sw!-zefiiqael-s-if -f-,ww f,VV.-2,-e1:'EV V . .1-4 "Q-'lffinv-5" -fziwhm-"5'!P5'3h'Q'Q' -' " "" --'--1 ,333 "M"a'-"'5.'7' 55-3 Wi? -5-V' V'W?"1"- A-19' .V , 1?-V V'-"1 12--?raf',': .f?fVV-I-V-'-T-VW'ffwsgfi--1-V "- ' Vv VE-' , -- 5-: fb 'M-2, --" . , ,,V-Vs:---1-.QV--'s,,VQir. VV-gm-mls.-EEgg-'--gxgggfidwzv , - 'QW-Vg W' 2- V w ' -'51-' 42-2' VV-g'fQQmggz-Q,-13--5-'Q'-xk"ivy'-1'--gfii -, -V fV,V,1, -- V - V - -f f Vx. - V V T V2-ggfxk'-'J-,v,j---,g uf- ,f V V V'--Tf",:'f--qV3VV5-1,VMV2.7-lfsgvvl-fg-T'f,2xh? , ar ia 5 " - .V ' 'V .- V ""'5.Vf'55Y WT? 'T'1lL,','Jf' -' V ' -f7' 3'.K 7" " :" :V - V 'VVV 9 "" .Vi,' 'QF' 1' " 11"',-1-,V-1 'Y EVVV--i"S'I'HgLLfVEi-Mb? ' - fl w--'--V- V,--V.-'.-',':-'Mfr-,if f-'T"'--92".V'ii1r'315- -5'?7F"'QP3?-15WVf5ST'if -fi -' '-1 hi' V -- Z- 'F' V 1'Q1f"E2-Vfff-'ff AV'-QW-" 'Q , V V -' Z' ,LLV-'?-- 'K'--1--23'-w'E5'i' VZ-L-1V ff-Z-291'-V26 "--QHWVVWV ' --1221 J -V-15.- '-l' Pk-V' V-cf T- - ' ' - 351 "W-V V- 3?"E14?"192Q'P:Vf"fG'31-YV -Q:4'f9-' "- VV-" V-5 V 15 f rw- r w-VV'--- 1-2----EH-56-:V,xi-i.:,V'V1fV.-r-1'i?fViV:,- V VV4, Vx QVV Vw- V ' H -:?"Val'g-gi -Ve-V-3?f..ffVV,V, ,-VeV+4:V...?+,--,wif-53 V , V ' v '--1'-Y' i-"""'i-33-"'?""'-4--M V-frfni-"-5-M'--Wi-f YW' - f .l V '- 1-" VV.-V'- --:iv-'fw Nw' Vw--i,.Vr'f-M-EVLQ-fi.. V' V, MV, ,VVVMQVV QV, 132-?i5,,3,3,,g-gf-,sf5:.',W1fg'fi3?-.Skim. .Q VVV.-23,5341 -ghgwf, , .-N ,Ig V , -- -V VVVV-is 5, V- . WV 4' r,m2ffg,,2V.VtgWV-1? 4, ,Vw-..,5V15,m N ,-,, - -'V V- .VVXV--.Vi-,',gZ'.'Vb f'k",VQfN 'Z55f"Z"5ME 'xfpu-15355 - ,K QM -a y ' - 21?-7,5 - Si 5 4,-'I VV- , .f1jf,1f7-.gr-5Vf3"jV'W gV V V-Vu,-"V ','-3'."i'?'f'15-212-w -V'-'..f'-I-Q-"MV ' -- --W .wfsum V - 1 - '11-9'V'V-1:-rs V' -W 'Wi-V'V--Vi'f"" 'Q'-if--V--VV-f-V-'?'VVf" -"'f-5M-1--311'-'V .-QVWV '5'f'7f'fi'1'WM7"f'7L5'55km1"ff"fagE'19? - --7?-" W5'3s 22?-1553, -1 ' -- 'V "V '2f' wil ' 'J-'TV--e V' 113' W f-V:.'-f::,3V-Ffa'',friizE-?VV1.'5 1- F33-5 VJ - " Y V-A2 "V V"' f"?'3 V-"W 'VVS' 5-V ."ZVfs"5 ""fi1-."f5Vf4""Y" Qi1'JF'1 5i VV 3 , VV V V M?--W:?V'V.+-2'a'"'-5'V--if "kiwi-QQ-' 1 - -f -' '- 9- 4-" 'V' ' V 73 ' 'Wi ' if 'V - : - ZVEEK5- 'V'i-'V!!F'WVE'1-55.5 L7 -"?1'i15--'V- P VJ V- V f V 1 E-.V-V YQ wif-vgfiiiif. if ip'-'-xy- get , E 1' V""7,:q.-, , fr -V ' , n w- Wa- .-J V VV-,1 ", 1 -125,-V -HV-'wfum--Fc: Vg-,JV-V"-Q -.'v.V4!F-' V-nh V-1 1 V 2-:'v,V-Wgtf-FHVVV-V.-6' Vw TK 2-',v"f- 1' H' V " TSG' V . V V -sm. A M' -' ".--.iflw :fa--V V--'xiii-:'fxM 'E-2-G?-"V--HT:-V,Q' rfwf-'-'QQV---Vi-f V 'V'.V '- M.: -ff-'-,-.1--'Q' - -- 3'-V -V a- .-Q VV, ?- -Qi 3' -x l-1 .c V5- --0- -NV ii-JE. 'VS-w-M3---VxwV15-f'f.1wV-TV 4-.ss-,W V -- Vf:V.-V:1,2V,-3E?f'-1445,-.V.i :?'fw'y Wag FE, ,V 9 '-5,-W0 sm 43 - V 1 ' ,s---mgbxub WV- a -wa-,w-g'gV-V V-V-2-vm,-Eff-n.Vqg, : V "--",'.-1w'fV21-me-,KEVVQQVVV- V, 1 'fgligfy-, ' -V-',.V 2!5V,,-qa'1.14.-1V,4gg Vfmf, gr--ig-AM - Q-g 1 , WV -"2yVMff5f2-1-"ii , ' -'r 'Y "ei-3f:?'i'1?3i2E' 523-"'5i5f"'nJVf5'9gs9'5"Wi WZ-Bid i' if . ' .-- lggfhf 'Q EEEQ --".'3'X"5T?-MW:-"LV.: S. 1 -1 15 vig! 'ms 4.-V ,p - w1?'Q ' 1E,VQeQ V-MN-VVHQm,Vg,,f-'V-, V-+V! -VQ VQMP WVVVJMVVQHSQQVQ'-gV.5-Vg.,q.,,Vf-'?.1,g,,sV1 V V '- gm.gf:V-VV4-QfgVag?3fa-V- .-FV VF.:.5', vs: Mg- 'rV5Q f- V4 - -v--' Q M If :fa-hes-am-:393'7'V:',5Q-5-,z-gui' VV-g:1VV,,3.'f9Qg::V', V--1-r-MQW'-" Vi!-af-fr---'-V1-mm' V- V V 'lim 'f -lk--V' - W ' V V- -V ,559 V-WW VV' A ,V-af, ' W " V-M .Vx-ff -, P5333 '-VV :-' -- ' -+2-2-- " F- V -9' V, 11 f 'F VV 'VV 1,-153'-v-Vswikx-Q--YQQQVQ' E-V . 'V V ' -V V if-ff! -- "':f-kV-'--.vw,vM..4'i'5fWd1 M- 'fS1'Qk5f'-Qfilr.-VI'--f"" ---A Sf- V - - 55 ' -'sg 'H V'-I Miva- '.:!v-'wfffigfi-F'ff.f"-,"' -3-Wifi? -V '-V'f-4i'Qa1' - 'ff' ' ,V Lg 1, rCi21?,?f:1:-3-AQQLQIL5qV'M'VffgQ5'ZfF1hT,:kfF2 V 1? , ' V Vkwhiir - VV' if-W?-TQ-V"??1Vi3?'f2'5?'a"7fqQ'V'L1-'iii 5-3' -V ' ' 2 3 'mf -'VH-Vi -1QH"-g',VWf,"-W-iffai' Q' -? ' f 1 V ' 1 5" ,Refi-"1PV !','l,'Wj"3,r:" mari, 'ff' VM' 1-'Gif'-'M-T,,i4P-,+G-'Wiz-'e.V"m'?1i'k1:5-''fiufgll-315 MF v-5--ff? E' E Y T 4--3:'fgVf-1255-g2:V,'1f,VVffi'5fh.V-221'5Qgeb,. VM ,. :. 3.Ql-2- 'Q V-V' -'f -- V- Q " z-ff?.z"V4Lm?-,MF"V3QuE3TiM1"75.V-'ES'35:22.i.v"E4-:"e'3,,5'ff?iEIi. V -1 .+?iV'Y-'lin YUWI'W'V'm1g?:RAQ!2iig.i- Q11 'N H- -'T --"L-"' 0 ' -f V 'f':f3"ZEV" 'MQ' V '-1-E?-'f'?ff3'T :m"V4'J'-f-""'1.-EW'-.fs'?'1"4'V-is-21- -- VV----mf2-'m..,"V.'-if-Va-"ggi" -M Y---4-A 1- -v " -4--:V -m u Vw- Mf3??1s-2-M" 57"4ki:'Qf6'J'i - vETv'3xVY"i '-'iw L' "V,!'-my 521-g-WWf-5fV-r-VVV-'ifV- '- V -"f ew "1"- 'qqivlf-1"f-355' L AM- 1- V ' .-V:-"2" - 'V '::V-ilk" .P-5'--YA -3 'H 'V NP? :rm 21V'-f.Y1'?1?Q1'- "Wy, V vV-Fi-'F V ' V -"-Ya , '43-A"'!F-'iff' V' '-"'fi"f"-'.-'pi'-''W-:'r."f"'.':1?W' V V -V ' '7i-5452-f-V-v'u1:f--fi 5g"VYUw'- 31- V:-H-W2-' 1 1 V32 --- ,,V "z .lr VIMAVVVA VW- ,gg mf q-V,-,Mimi V - qv faf,':'-V--qrw-iWk"--- -- - - - 'V--. VV' V 1,-' -' ,ef"7'i,:,,:V,, ,, - .VQQVEQW -V QV- .gVf'2-V-Q--g-,-V-:gV-,mf3-'f--:r-Ve,V5 ,V V 153-QQVQ,-Q-Qafyg. V .4 ,-SV W ,,VV-385 m,g.-g-V,Vgw'e- ,gf-,H-VL-,M-5 --,VgV,-V-za'--'Q-QV.,--15-VQ..-i:m-1,5 fi ,Va -- 'fw - - 1- -.-win Wh-fav---'l.V--'Z VKWNM ff-V V--'ji-V '21 ?-V V- VM ' 1. .am -Q .wwf -'Q .V "f'?1V-M N-V V - -'VV--'f'n V- -P JTVVVEV - -M1295 w V :M V- MQVM-VV-Wifa Vf 1,-,-.7-Vw.,-17? V Q, QA ,-.--- " '--V-2'ii'-N'-rhiiwfi? T114--.l'f'k?3i4f'W: M7995-f' " T 1' 'W-,Q S"-i V' 2-'K 'N' We -Tw--'F W: .-WVV'f:-NZF' f -'1 V-5'f'."1V-iii?-' VE'i:f'3'f5'lfV-M5''ef'ff1.V'i,+,- XVI- - Vx' ',1Vf"-wif-VQ,"i5f'-:1,Pf'Q1':'?w--W 5' ' ' ' V- w . ,V-' ' .VV' 1 V '.- PVMESFM E' "W-'fkfW??VV V 'Simi--?"iQ1ffV.'-V? 1-V573-Wgza -V fx, V - " ----"f""' 'V-ff-aff?-,Q-V -Q-ZW V- -za-iff ' - ff- --'V-2-V-'A-"-H-.Vww-W-mf-Wie-1' -.-2--av-Q1-".V.--" .a H 1V,V- :Rf - 1-Q11 V -Q.:-VM ""-W -'PV' V- , V-V ' Vp.'w.-- ,V , f'V-'gg '-3: ,M'5f"TAm'v---- ,V-:fri -ffQ1'QV-- - Jw-VV '-P' -W "el: -51.5 -, -f'f"5f?5.-'-1'3'?'a'X:5'-15"-V ,'1V?3-x-35:--13249 'V' ' .- 'f" V:-'-V g-.if1m,1-'1Qi?Q'M" QV,-',AmfS!fYpsv :,V V,-' V +4 -an 'V 1 - -V -WW, 'Q as ' .,'Qg1 ' ,1 1 ggf'G,,.-V :p:'f.,,-'Mp -' fwV-'?-HfM41---VV- Va- F- fi'-., --Wi n-gf: '-r?1Y5T.Vg,a,y'pS-'V VV C ' V 1---V-V1-.Vw-'Vw-.fm ,--Vwe--,ku--T ' " Vs ,V ,V -4-,VV- --4 - .Vg-, VU V4--ff -V "V"-xV,'1hlr.-:..',1- 3912-6..',--Ni'P"'w'9 "'faEf3 - - - - ' -' V V- 11:3--w -4-"V?'EEV"V" gif' ' E V- i5 Tii1?mw'r' ' ' ' -' F?" V1 ' -.-QMYPV1' --V2-1-WQE'-Pl., a9335"5ak""4'-""27Y'-"f?2!31-fi '-W h2fV'z-'f57wv1'----,-w"-'- - ' -1,1V.'.,',,yi-fiwgg,5,:,V'5-'fwgglf-1'Vf:-Sfyi1 '- V'wiS..??'? -,,'rV.Vw "'V, V .. 11Sx!',i-Qyfiwaxw.-' sxfvfi-f3f'5f-VHWVEHS, M2 , -:L-'VV V,-z--.--3V- fV..V fv3,V5,VV PM-'-T4Vfr15"," ' -O?u',..! 7- VS- a ' 134+ -,iz .- '4giV'1p,L,- Q. ,V,', JV- 2 ,f--f'fL', 1 f'?Q,-ZU.9V-V- p"J--V11--xv'-'wig-VL' -N-my HSM:-'4g?,.1'if'5l:'.'-Q'-+7i1J,,:1,y 1- : - - "1-' V'f'1w2!.1g"'q,,f1'F"7iMV-e' -Q' 'QV Vmiw. ' - 'W nw' -V-- - :VfVE,,.,-'V - -AV: -:EV V- 'lib , V- -V'f7f-2,51--'W mfg A2 V"9pv"2V1fnwV1:--Vt-Vw-ay!-.MV--Eiga, HW6""-Jw wflgwiz-V-3-PWVQIEL--.14-.f1'-VV' VV 1 + - -1V T"'ff'-rf'V-v-i1-Vq?'5.,- .ff 1 -1 wr -. 'Ni 3-1-Y -- 3-ii'-'--'ffm-' af"'..- lg-Q lQ::.V--HVHQWQH'--1?-4'-1-4''gh' 'f-Sf9'3f:fVw-+1--V-' "?iJ'-MV.Q-.'2?.VfGf2V-km-'fi - - f .- -rw!v':n,'f-"1:'-'-f-3E,5.v1w,V:f5-I V? v iii, Veigw f 1 'E V ,E .Yr VV-' -51:1 V-554155,--6' 1 -'sf-,'H?V4344tmf'.-fW'-i4-vf'1-an-.E+ 25"g5vV-mQuw1VIr'i,5.zg.V. V' .Mfg-g,:VPQg:i-4' ' Q '.-'-f V. - 51---vPeV.Vxf5-"V-?1'f'FV-.--V'VL-'QQH4-'E-'W ' -MrInW.V' "-2 -L-V f VVT 5' If V N' -' 'WU -'5-'Fam ' 'I--eww " -V--'YV-T". EW 1 V:'1"',VJ-'f--H'h-,QQLQVIAE :Vrus -x:a323fV2V V-'L-swf ' f V' 'J ' -.J-W-V5-gV.11,E?i.4-ii'-"""nFVa5'LGg21V5?'5"'-.-'E.14'uf.eV V-' .V 2-IQ '-1g'.V:,2W5?3ig Hu. V'w-'-af -,kV ,V -wwf-' ',:'-'Him-g1"fWqga1-Wi? Hwy,-"i"2'f",'4'4H"1-mwxzzi-'ffmngiyi'-zw'f'if- ' '- VV .VQV V--Am VQMWQQ x ,- -5,--1, - ,, 9-ing, .-V,-Vigfl.,-M--X 5kf,f55-fzgm,,TfV-Hg-Q5-.'.f.,,,14r.f2Q.4-.gfJ',,' 3,3--',g'g-W-V gg -1 5 JV'-' "'V', '.:f"Jf-'20 ' 5'-IV-wiv 7' - - -fr 'V -, ,V-1 'HPV 1- V ,R - V 'YU' VW - 'A -- I Eigmi-V"--.?EH!"f 'sn-. 2- -ic'-'1555-3'fS ,Vi 4552. VVVi-V'-v G' ,Vi-.153-,,g,,iU-mx-+4-'Zi' '-- rVVVv.VVa-V F---V-:Var lg-s,4-.ag-1343! .,V. F --QV - -V -- gm-V,. VV,,.-ff --ff 'V .V 'T -VV-i'?5P+.'-.a,-'-35-a'?i:'g.-f3Efa'- Q--3-1:34--'VV-s--g-i,3-5Vwq-'J,V'1-e-f,ggfV1--'gV--,'r-- -wie.--fkrr VV.---V+---VV- -Q'-an " .' VV W -' f -' -'f :V 'Ve '-U' uw ' - ' " -V' H '.1 V "V--'Vw if V -' " V- ' v f' -V VV V'--H '-J--"W: ' 'Q 'fi ' '1,-::"5,+.3,'1sg-5"2?".f,"f'Q ef' -, :QM Vg'-We 9 n2-'v1m6i- - - P -N Vf V V 'T' - V- -,V V-4,4-fm, V. Vs-iff VVa'1?Qm- T.,-.mi-415-2.'2'fe4.f-f-SMG,.. Ve.eig:V- V' ' V." V:2-AM V1'S-1T"'4'-'V'ff?iQ'-'EW 'if-F 'sf -' V --I-v V Q51 V12 '-:G-"5-11,3,V:'25 'V.fVgsi, '-fu 4- -- .,1'1 1-'---sf-""'24V'-2-AME? ' -L5 V ' ' 'LV 'VJ"- ' if?1f5?"f'11-Qiiiwai-'13???'-f' -Min V 4'-ff? f' ,, '.2"'-k 7? i " V2,g'V --,I1"j . - 5- -FNVVQ'-V' "Q -- f,. ' , ' ' gf- --L Q:-Z'-1' " "V,g+ QM NM R :V1? f'f - 4k,,V'QQ'V 35,15-CVQVLQN N .qw .141 gm, 4 V QVQVVQQQ-V- " f'j,-V,1fg,g+1,g-Vw VVVV-5 -gV'5'gVVV,fl5a3',' ,V -V--VV'-152, +55-'fe5iE'3IVn2??51f9w-ri--13? " -1- Raith- AZ- V1-gi-91" .f?'VxV+f. -ir... nv?-V -PQI gf' V HV-ge-QLQLV V-f VV1- ' sw- r-'wf.L-2-skilmfv- -1- 'V " 5- W - ,V - L V'--uw .V .T - - : - Vw.-'--5,-HE-V V ,,V'--,1- " --r-' V '- . pg- -V V' V' - .- .Wm ,V - -- f9'f'.v5"1rf.qgfeV 1 VVMvf77ri,-.V'v:- 6 V ft--H-'33--f1'1:V5?vif,-"-wfwi-?'iW"ff7w if -V VW' Nf55V"'l-'W . 'Viv -'E Q'-'G-IV?-ifuf-'im ifvf-f.Vfg'fi-rf?-"tiki VV:-H-5YVZ"f ge' V ' ,V ' '54 f- -- 110-Vi li -,ir r -- N'-:2V.-551.-"3-"5'?'Qf'ff-fp- -. V, -'??3Xg,V:Vs-V ax- .V---V54,.Mg'g-fm-'V-w5'u.:'-Va--ff ':V-ff.-"M V- H 8,1.-VV'-.-1743?-'w,w'Tf0?--W 1-VV:1:f-V,-- ,V -f ,Vw 32- -4' A---45,4-V ' - V" 3--m-V-,Vw---w Tp Mi- 1... 3V'f.Vm,-V--V-ax p-'wV"-f',V.r,'v,1E'l- W-1 ' -9,-'1'fi'fQ5..w 2' V Q' gk--V43-M-,-" V:ts"-, -H".-'---VW? ,wa-?' :'? f-SVf:5'Y T--5 V - -' '57, 4 7'VVM'5"":2xrf'2L4f2-f-V -2 -' ,.m"2fff,,'w":--V M-V -- 1-'Mm -We 15- V--,Vw 1- -'-md-V,h't:5m--if xVV,Vw-MVS,-1-V .V -ig, VQMQL iw - V -V Ve- - -3-V M,-+-,Q--2' ,V-if-V-. --' -an ,rw-1ft,.V 13wQQ-:,1"9arg5,,!:EQf-'Lk V . V1 V,--,Vw-V-,,,Vq.-3fe..,v.gif,wgf-- -qv,-.,,,VVpys,V-"Q,,-!a,..1wV.vf,fp17m,. Vh-f wa. 4 V.,'-, V' WZ- 3'V'1-'-W2 'W' ?.'mVBf2Wf4-e-'fEVc"f 'f fi-L -- 5-Ev, 'v'- F- - W -- .V-" W'-M' M " N- - ,P5'U5gjM5!'glf'l:'g3'i'3'Wix1xlpfq'jl-1-P"-Yi' VVV- V' VV' .V -1+-,Wi-' ""E'IQ-719'15'k95w?'55'?QV'5fi''7,:'iv"5'?f'5f"4w7:".,-f"7,'?f'K'I9'?V'Q5 -' V, .Egg -w fV, 51,-V.--,V V- V-n,mV,,,,, V. -4, V--V .V ft . Q - V VVV ,. ,.V- we-- V. . -- ,V VM. gf, A-V -M1 .Vip-Mir-HV--V,-V VJ .V---V-4-VV--QV 1, V'-VV-1-V---V-f --,Wie-vf'4-F? - -v V z----V-' -Nw, JC.-V wg-V-V-'--61-3-kRQg"43 V'-9-:VV-X211 Vw- -V - "VF" - 'f V 455 12, -f' ."f-Zffvr --Q 1- V2-V, . -,-- Vw -' .-V5.5-fgV,! Rf- +-,-M'-122:--2W2i4'Sa3+g--Vgbwryffm-a.-f v'i543-fwgp'V--'VgV'?'-f-.':2- ' V ,.--tf-V-1-V - iw-'-aV-Vw.-f--X?-amA,pV:w,Q-:,:'T-Q-QQ' . , -- -M A af ,- VVV- Jaw- -- 3-951 :LL -ga, .Qi-wigiv-W2 Vv av-P7 :Y-Jizfgi-:VV,.d4g'5f-if-F35 "3-4-f'-A --7-'1-:-5--"VV'"If-.,5"-Tim!-gb-3' V-- 'V:'V,.V -2'-a'gfV4-,iiixrg-y-2-Qiiggk " if , ' V 'f'5'1-'Ni'V'-gfffr4,V,-i--,'vJg'gfs?gVi-:M.V? -My QR'-'SV-V'-xV'w'i2,'f.2f-33"'-'f5'g1'Q'?A"4-H-"-f'--yk':fV2'-'.' -V ,- 72- V'.- .2--2-4 , .- '-71'-V: . .' 'nf ,S, . FV, ' 3. VV- ' L 3 - " .' .' 2 V, ' ::QJ1"?V12f,'-'WE' V-QW-aff 'V 'M VV 535 .1 i'ff5f21'H-,,QV'V'Fa- '51-V'ZJQEHM-'gfvbyfw-I-'5Vg:'w.VV:'- .WEVQZ Vg. " w-M'--FV - 'V V-' 3- --V V -- -fr Wa" 'f"5i5'fb- f 5-ffm---'-F-' 75-'2V-V-'--"-f+uf'.-'va-VFi"P+2'w '-'Y?'V-'haf-- Q5 VF MJ?"-:--.V-1. -V"-9'-93-,f?:.:-m.','fz H- fn MVW V- - '-4 -su W '- gm. 3.-1'wi'1.:'7-""- ,f',?,V-'YE-ig ,?I'?:i'f :" fe-S-' ,E-'1':?if ,'2'1fs', Vg V Hg, --V'5'.f"V--3' 5W5f'?f-ET' 9- 'V--VNU -'V?1"'Q ' i'- ff "1 fu-QE' 1" 1,5 VW-4f,f:1"?"'Hf5f2g.iii-543, ii"'??f'71i11E?fF.-',Q'13,E?ff7-'f5V'l.4- -QM--f 3 ,p?,,:ggV,1,,.,3-Vg , 323 'V g V 133- V, gh- V Q mags, 1 -5-5,3qV ,M -rv-L, -VV,-5, 35:5 ,pw ' ,:,,V "-zqrg ,,V3feV-'mf-:w?g,QV-VL,-V'girgVV,V.gVw,,--V5-Viugmfwg ing, , ,V in V- ,,:' 2-AV-,V-15-1-Vf. fi'-Tie-QQ--,V - -- p- . r-rn.-5 -' -Pu.--V--fV. ff-W-,.nVV4,'5-'s-V-Mia. -4 V--,-V ' Vfkxqr - V 3 ff, V - Vaal, '- s.,y4,f,.-' Q --- V ',3g.iqV-,V-VV-M, 3551+ -emfzug-!fLvVQfg'V:1V'.:.g,.'5 ,a",,V:1V-135-Vim.,--V1sfV.f-WI' ,,.-SEM aw- V . , , V ,-igP-:,,.jf-Mi'-E-1-Via-553-mrgj 'V ' ' ff.-,V 1- VL ...EM-'Q'-'vdQ" Vf 1-24. fd, -A ,EMAIL 'diggsaV1?V'--1-,'e--W' 'HER' wa -, 7' V, L'- -2 , fi --V-Q vV ,y'.+""Vf'--'93 "gi-Qin,"'-VVrgVcq1f.V,a'f-Q..g.:ijg:,ESM gf ' Pgmfm-V'fi..-Wz??'5--3,--lr.,-,-WI-1 444 ..V:VI5-Vf5,S2'fifgVs-V V - V.VVa'V-V-1riD.aV"g.V-5,-VQFVVP'-52----1.-ff'1w'5-gf :gs -1- '-QWVL' ' WFS,--F' 'V'f'i'ff'M.a11'f- --'Z'-133NE'.-"'33--'3.?a'1-'?WS5'M--V"'-MS? QQQVV.. , 1- .- .V VM - , - aff- .. -V -V.VV'+-- -V fb. -.wi -iv-...V-VV--.VV-,V.V-if---H ,V,- V - M ,4.MV.f3,,35g..,.,,.V rmggksgbb ...VV , ...M Vi JVV, Mw,. W, WV -ig ,V ,,N,,2W,Q Q3-V,,g-,,mQ.:,gm,,,, gi? Vgm,rg,gq5,-, ,,,,,,,f, ,,,g,-,swfgx V V, -2:1"x,f-V'2wV-.-'-1-,"E'1'1-'QVVQW'-4 Q-1-5- ,aging-V . , 15Vi?3Q '- 'HE ,. ,'H5h53'?V:V"f!:fe:Hizez.-Q-2-'V'wirV-'MFE-VPVi5'fi.-i 43 A -V -"?'V-VL1'Vf"f--'- -V'W-Vu ikY?E'1VV-VV'- "Y-'V" V - " -My - afzff?i?2Jf1vV--21-.'--f-fdfgiz-mi -'HL '- fi- 1"V.HJg.-,--wa--M--H-Mwiaif fi-'fm-eV?E1?V' if -5' fV. ' V - -g--V-S-:Vf'V,'ViV Q'--.Q-11113'gq-!'-VijQ1egfi,,'V-?'s.- Vw H' ' A-:V -Wag,-1.'zVg.Q:gf5?Y1':-Mi..-.VVV ,V ,ag 5, ,VV'i-sgigggi-a,-V-VM:V1.4.wq-QV,f5,,1g3sgf-,:g4-.f-N-QV. sfpagg-fgVV TP . Ji Hs V ,VV-Tai.-V -Qs QQJVVVQ "-Vg-y9Z2iggfVs'Qi1--V , 5VV.VV:V3:,3"g,,,-M '- Q' ,ei-'L-V-3 V -'P s?Vg,,fVV"1 Vm- VF V ' gm-V: V',5ai:fW":- 2 V- ' -an-- f-'ggi -Q:-,3-Q. -Q-'gig--aw!-"V-V.r:-V, me V , ,V.v'fq',-Q-.,?:T5q Almf-jffgjom '16 ,V1J ,,w'y,,, - ' -fir ,gif LV 22 ,VV mg- 4:,3V?."g'g,?? E:-'ii--V ,-:5'1P3.mV,VQff,'Q3,w5,jbQ-.'lv 'MV-1'-'P-v"f:5V--w'f1'f,-fxf?V.'V,Q! 1""4if'jF'-7?5fi"-Q:fN2f!F.SV- .-- Wiik? - " V, Vw 16. SAE-EV 1.53 , 6151 -VV, Va Vw 55,533-V,'-1-VV1V.V.,-s-Ha.:,VwA- mVfQ.iV'?aV4a'-V:g9VzV-'-v- Vx---V:.:,esV1-f-V'-rm-wV'V-+-:Vw F . ,V V me V--mga--254--f"gf-'SVV-F -my'-V' --2 VV' V 'f -121-'W'--V'-Y'a,1H TV-' , '-95359121--if, e-PV gf-1 -"-S?5-'-V:-'-f 1':V-f-M qw V-.Mag-VV,sq. V- V. V--VV., ww, , e-V. -sf mme'-. V- V---V-,WV V- -Y-.,,,-Va-,Mas4,1-1. V-mg g3uVMyV.VVsi'qV-,,W,,5:+.- WMV- --Vg-'for-'14 W9i"'L"'iZ15'1?,L-VT - '- af,-V'-'V-VVV fmyf--.V.vQ.1--'Zigi-mf' "VV-5,3 --. 1 VVV.'-MMF Wu'-'i -'?'-- Wir - '3ffwVa'9M-W'w-.Z- is-4-v -Q--if-3? fiffla-32"-,'s M13-' -V4-'ww' vw- - sv st' VVVfVf. .Ft 5-VV Q- -VV--isairf-2,"E5f:m -' --f.ti-QVV.-:1:'ff--Ma -"WV-5' 5-4-:ie 'V V: .V iv-,-2 VV-'Z-f 'V .W-'-11'? V V 4 . . -,Jr-Vasa Qcifaifi' VV'-JW 1'wVEVw'5azitr q?f, ,V-'1'-'VVf-1w:aV21,Piv- VME ' '- L.'VV"-MSE' "W - -24124 W' .-W 1- ' -P . f-,TSS JV' --f , --.1-'V-V :V--ay -V V- V,-fe, e -.VV-V . V. Vw- ,V ,WV----ms!---V-.V-V1-V-V-VSIVA -P4,-V- ---- nf -3?mW?f'1V----VV-V- -Vr1VVV--My fmv-FAM iw 1?-552 V Vie -2.-V-'-V'-'-'iV-,V V --::"1VV--we wa 12 ' -ww 5- VV-L' -' - 1-2 - f"'?n'f-'W '-i.fs4i--2-fi-'M- 1- 12--VM-V"---Fm-QV 'Vs -Q-'ff' aw?--MMR-F-ia'1'.-'Q --min K"-1. ff'-V4 Q ' it 1+ -vi . 1- -'YEA V V- -VV'-VV-.Vww.V-.f'x,.W1V-----: V- - 'VV -Vg. -' - 'ggfff-m'RfwV.-'ffm1-V:VVz-"-if gf- V , 33-1 f - v ,, - . A ,,,., ' U - V 9 - A-,LV S -Var-'A V-Vw! I - .3431--r V, ig.:-V -. 7.5-"' . -V-'HVUJQFQ Uh-.'f'97" -fm, -J V7 w- 1'V--MMV-- ,Kai-1.--mmf-f-V-'.V-"Mat VV 1 -ld 1fEfv.!"-VZ,-.AV -,,re'7gQEf f -1 - u 'f- 1, V- MJF: V 49 - ji, 1- 'rm :M V -' -'W - .-'VTE-1-s"MiWfI-P'-'QW' '5wf!"1"+' EU'-' '-VF-an-V -.xL'f'4--E-151'-t-w'4'!l'Bl!i1U VV"'i1-- , V '- V- 'f - i',V?'r'V-In V'fV -.'1P. m y V .V ,Vg -Vw VV' Vw1VVV- V-:NVQ -f- ffm.--Vwfif -419 --V-1-V-was-.-:VV V -4-K-'-451 -W-w-,Vw - ,VV-.Ve :V VVfVe-.w...-w.am-5'f.'m, V +2 -vm-' V. " - - -' gy - V.-:V:rzV1-wir-f-Vf---V .- ' V-'f--f 1' 121, 'V- -" 5' 4' ' :- V-df -'-4' f 'L-'fe'-V--,V ' --15--'23 , . -'-.-'-2-I-'--my-4'vr el-e 1 'QV .V-rm. -mi---r f--- ' VVV 5546--+'iRi5,?2i-. --4' -MBV VSV ,eV?VagA'Q1'-42-,g4':VV2'gwj-'FV V "-V+'.2'm-V ,- -' - fyfi ify' "1 -Vf- '?BfiQ.TfL. 'QE-5' Wifi!" wwf .- -atv:-4' V-gif-'1'V -M - S' 4- " fir .- --:Mg -- ':?11"'iE'1t-'3if, ' M1375 -'-WW. VMS" wa- uf' ' 'wx ' -'I 'Q -g f -- .-Jfw' .V ,- '42 'WV V V-we 4' V 1V'fViA-:MVVV .-- VV.--ws,-6, - - WL V J:-45, , M -VJQV-M ,--Va--:LV -14-2-Magi? Sm., ,:V Vlgzigqgiwn-H' 'CWM'---y.-signify-i'.G ., P V 1-. ""V'fV-'V-Mi'-ff- -1925:-VV VV -H VV Va wal- hkvfe- -' '-r4if!w5'T'.,V 3 V- Mix?-1-up 'i?12V'--"'?s+""l"6'f"r" . f V :Wi f .--,-L, -'wmv V-,Vw V- M fbi wa- VV -V. -SVVV-v - V-P -V-'r WVAQQV 5. -5-Vg,-'.,,.wlf,e ---,gn-.--V V,- .,,5.qf, -V 53 ,,m,fV- V Mk---f-, M,-'V-Hi.: ,V-..3gigVVVt-A -Ze,-V, V , gg V V' 'XV 'if -K Wi' .F ff ,ivE.5"' "" V -'MWF 4- Q-Lili' :inf 5-?-'-V' 'MEA 'fir -W' -W V.-,w 'Vila' gif' .VV-V"--'fp dq-1v'w5i f V:5?:f:'a"9 Ji' f- ls " .V-EXW.-' V .,-1 gn, - fw Wzig- iff' --'-fag-V ff? ,Q-233,-4 5' V -KIM ,-F H1--5 -- :ff jL'5m711VS'-fxffw Af,--' - VVM-'E:V:'.f 451""f --WEE W".V.?!i23m,- ,V'F'k'- ""4"" 'Wig' V-:WW -A " ""Zi??f""'Q5f' "' - A-"KV--F"1v,VV jg E22-5.2" A2 A-'. V." ' X B", iiggfiwfg Vvjaw' f M..-sVd4Q'.b J' X- " QQ 1-.N in 'M V "fr " .4 gi f V- iff '-j"' ' - - ' 4 '- VV V . ' VV--Q'-'.v-4VV'57',g-W? --gif . -' Vw - -H EI?-552.-v'F: J-Wu-fa-kM1s'ff'VN-H? 3f:V" 'i5:.V.W-3511 'T IV - 'fa x 3135 .- J'-V' - "-,Liv ,'MV-,'2wf'-'51Q7.3ffff4.- - ' ' -, V ' 61" -1-V+" M55 "WV 5L3Exw"v-4ruF- '-"3-F' - in 'ra-'gg'-1F'V,?f1'fQ-'LV ,gi Wu I ,-: J w VSV .V V 'V-'SRV '1"2 'QM-H--1" -- V '- WM f M?Q'if'i7---:'- - f+'4iw-, -' V-fi- - V' -1: V-V--V w --we VV: -"" '55,-ga: 2- 3:-Q-1'P,'g?g,-If-QQ, ' . EL 1415 .f-"w?""Vw - dim gin?-QVVQ ,.V 5' -U -risgrwqn' 1V:u'?2w-an "3--2 ', ' -A V 'MQ-' - '-35 ,m f -3- V' TNI Fifi' - ' 'aifm' aiii? 35-i'WqW-4--H-iW-5""1-WL-f"' Sf'-'M .6""fV4 SU- Wifi? ---' -' - Vw? ffm-- 'V:'- ' VV 2 -- -4 'i-"fir-V 'Wk--' ' af:1VV-'L'-m"W7-w1':'f-" 111- '- 1' -W V - I.w?"' PVW- -5--W ' ff-Sis' -'45 '- -"-n' - V -" -'flw isgf ' f V ' ' +- - 1'-5'4" " -' --fx- LA" ,Vi-.V-g5g.11i""vQVfi31gyV f' 'P '- fvf, :wi-,xff-E 1 V-"my V - -VJ: ik. -1, Mr--j-,' , - VV gg--mg - ,gf-jak. 'hx - - if " -E1 3 ' - ,M 9 - ,'-V ,V -pg-V-f5.w .VK-VV, V 1 -Edv,VV1r ' +V V'A:,'g"f- - VZQRVWL .-" -ef-anmfggq-' -Vg-gig- -1-V in-ki-V --.' - ' w',,,1"H" -, -IV ,V - V --' 4-,- L:-v,1a. 'fi 4?'-Qtr ' -14mf':V.'1zif4-T '-1'-G -583 fltfk'--'i.1'7fJf'f' 'f 2-'14-wa 'fzhim 9,5-E r,2'fVMJIgq?f ., -V-41"-:VF-3--2 Mfr 'ff .VV1M:!-A' Ven.-' V"gi..-5"'V',, - -. -5'- 'N-V" "W4', ' "Y" ,' fi V' -1, " V,f" V,'vA-w- 91' -ml -aeai,- , vi '11, --5: S ,V-gf-?i"15iL'vff-'g,,Lvf-V -rwayigp, :f iw-VJ, - -M-53 w,-p,:fwuw- 1- ,QF - 1- '.- MM' :QMV-'H--V-v21,Vw'b,,Q:-,gf'-gf - --VV-V'-14z?V'-T-f'VV,Vn-"5InM s--153 -,mf --'Wg--w 15?,V-- - Ei' M- -VME-V-ww -QV ---V ws. - 1 - - V-V, V VV- VM-- V-VV, V 'FzrV-w--.,e,,- - ' 4,-:, -gr., ' um- Vmiy-V, ,Q-V, M y 325.1 ' g1V.,,sg'i,,VyV-19,1 V ,-,V V, g.eV.g:g3- LV ,V V- dp.-.gVVg!f,,3V-V:,.,V,,-V V - .VV1V-:- -VVVMSE-wi-Q-'Sify ---W VV 1 'iff' V"' .- V -Ee ' 'n4'5'5f5 d1fi --VV9-..sV-'wQ-,,-f---i-- 'V--H -mr :fairy --LV'2w---'V-'--.'---'w Vw-'- 'V ---if!-'fM?5g3Vf' 'g-3' 1 '-V Qv Vx' .- 'f m --H ,ff Vw--f-,,.',,? Vf',, -SWE, 531192 -V - -V "9-jr, lg. -V, V, V V' pi? ,uV"Wi'iM -2' " ' - '-V V .-WV,-.1'iE'fei-"'25?4g.i'g Tiggrxlfj- ,5'vg'5.r3g,:'.141-VV5'-'VV'-4' 76-5155-:-"' V. ,iwff FV, " ' Wd iv' V114 VV'---Vim- V '-'SM-5fi--W-Vs-H'-T'1f' --'VW V13- -'V-V 1 .qs v'-.VF -' - V -102532.-1-'-M-f,3'E-is: :ai-V H 'H VV V + .V "' ""-YJ-'Vik-V---is-Pf if 1 ' 'V ,Vw-V1'11V -'-V--'iw sw- -Q ,- ,ey -.-vJgVQasv't'5f--'?"v - -- -9- ' ---1 ,-P"?V- ---VM5?MV--VfgVV:,- a--Wg V- -V----ww' a,-qff,?f9cQ-V935--'V -"3 V ' , :-,V V ,w pi . 52351 V..,wv---- '-K AV 'f 1' - -I VV, "2? "',-fV.l4f't? 'wivrfir--'VLH-"Y-l'n-RV'if wg,"-"-' -V-"5-V,'---, :- '--ff ,V-+5-Ve . 1"'V--wr--1 1151 " AVA' VV sv I-TV - ' V 1 VHS'-W' V- 'm v H E QV. L- df vw -- V- 'V V-5-4 Q- , -' VN' '--f.mw'eV--hfV+.-V1-1Vy-- jf. W ,JW V -, .U- VV :fa-"--1--VH! VV SPE? V-f -gil--4 Q. V -EV ff ji? ,VV-V31 .- V VJ 3 VV ,Vw . Q ' f 0 43-1 V -5,Vfy- i2vi!i,z1?'?' ix M' -mil--f-1V'J?if1-mf f-T'-.1-' 3 -W 9- -'M 'V PSff'-51-.:, V-hw 'EW fr- -.QVwwf-.-VvV,:'.--V"f"-4ifiv-M--1-L-':,'fv'J - ' fgif- H V W - -' - M-- F' -V VV -V V '- - V ft., .J Vai W W V, .- qigif' , W -,J1?rf,L4iVF5w ,pqgm-g3+QVVg,H wlifl iff -V,-, ,gig,,-'M "H-f "iFQq54,3Mx'f'l"f.-1' 4- -- W-+P4-fV K 1"-5'f?"f-4-WV"-"n'-'BW-'-'-.-1'-..VH ' J' V-.Ja '45-'g'?5fa!1igE-if , 'i- -.n,V:- 'RW , "'V.i-fx" '.iEWaf'f-V-iff-f'M'fQ.V"we-- fin-W-3'J'ri-i-'iw-lm -21-'?"---'ex' ' MV-,Vg gf.-I . 4- 'iii' ,qiL1FW'i54qf4zf'V,V-HV'-Vggs-,, g'f' ---L -f:f.rf9Q'-lift-1ag'f.5,,,--.Vg-f'-ga V-Via-: Aga ff .V,VjV-,5 V:',.V?V- - - V-QV- -.-VV, .VW .V Vw:-V--VlVVV ,.5Rf: ' , E1,'V,. V -VV--V.-Q V5mVVw-.V Vr-1.afV---VN -V, -Vi .,Y'Ta-V,VV,"V' "nj-,V 51333 if - -HQ-3' fpifixf-QB! .. -i Vw " Q ' H "-'5'-M. 1. FQ?3Tg-"QW n,g',V-V3 1-'51'T?7fl':T451yVf-HV.g-' K.: :--xi '- V- - - V V-' V .,Vef4-ff.---V19 y-'vw "QM, V'f'54-M231 5:5 -V4 WM, - - .V -YMQQKQV-, -:V -35:1 '25--,VVA-gg -'w'V1V.-V-2-,.V-:-!1S-f-Y'rV,f-- H.--3 -5 V Vu 451,-.--N -W -VV-V2Vr-V-,V-fe -f-f2.w2gQ'Vg-'fyf '15--ze-V1 V M5"ivf'++--- V - ffm-: z.Vg:3VQ5?ff MV -V VL-V,-gg, V-.V-:JV,--4-Vq---V,.-5,.- V,-1.-VY-V-,--,.1VVr -V- 5-.1 . f1'f"",Kvf1f5.g5'Ak ,VM1-..'f-'3'."iT4'74v',',V-Vff?--1-"fVVv'- if 'v--uf,--9 ??f51-frail--JMU-'-F I-1,V-'-gi,--V -V51-Ff' 1 -' , V, .- .V 4. V, H V.,.f-H ,. ,V-f,wi, ,Mak A V ., . , V "L -3----V,--gil-gn'.-Q--':-."-22V'fV2-gVg4i- Y,-KWH-,QQ-Q',H:W'251.15-Q1-,f V14-f-V '--li 1. "' -- '-'94-f" 5'lV?V'k 5'6" ' 'ff Li' K 'T?F"'x"" 1- VV' Q-Q'.'--'5 T1-'T 2'-bib V yifi V- -'-Vw:-a-rf --:Z-5 '?f'zf'?Vf.' V. V ' ii-21 1.-V--1-'VVf' V, YVVMWV V,-. Vw-,.,. WV- -1.-Vf MV. -,VV V VVV,Vf,-nw. V- Q, s ESV- V. -.w V,,,,,5. -- -- fp -- , - J'--L--3-,VV.fH1A.VVf -,,V--r-.fwgqw -.MV --9' ':"Ef'p.-V . -1-'Q--4,515+-V , 4,'1-f'L15-QVV,-,VW --.Kg-5'-3-f5:'25-,'-',-V 'VQPWQVVQHVQ15,1-,as-'fl-VgV,,-jf,-' VV-asQVV-,-'VV-',,g1:-Elm. V Q-'15-2?-T'-3-V5':ir,g",,gqim:P-V'VffViffga"-' 'VVV'-ffl: I -. 'f"'-"?52l"'ffiV?'77Si- ". lV""' f -wtfli' ' -V1-"' , ' iffy 3,2-'gfV--i?gV.-g531,.V- V 'VV 63" 3' V K VV REX., , '- L 'QV'-4 , Z' ' V RES GESTAE M W N ' RES GESTAE I w H U .o o H X WI 1 I o M W o : W w Y M y 4 N 'N Nl V 1' M Q o H W 'N r M o o , , , M m W 1 'N F M ra VI ly ' , y I Pllbllsllccl by lllo 5 4 f :I'iLdlliltil1g Flaws of o The Stony Brook School If Stony Brook, Long Island DEDICATION THE SENIOR CLASS 1c1+1s1'1Qc'l'FU1,1.Y nEn1cA'r1as 'rms 1100K TO 'rumm FAITHFUL FRIEND NIR. THUINIAS VV. ISHUHAR D Two FOREWORD Stony Brook is deeply engrzivecl on our hearts. It Will always be dean' to us, who have lived in this school, who have been an part ol' its life, and who have come lo realize its importance in our lives. No matter how great may be that love, our 1llt'lllUI'lf'S will soniedziy grow dim. This book will bring us back to days of happiness at Stony Brook. Tlzrrv Fu u r RES GESTAE STAFF I'ff1'1'for-1'11-I 'll fzjf Wll,I.I,u1 H. II.XZI,IC'l"l' , l.v.Qor'1'11151' l'Ifl1'ffll'S f'11.x1u.lcs V. AIJMXIS. JR. C'unNw,xLl. NIILLICR . lflzlffir- l'.'rl1'fnr . l.S'S0!'I'fIfI' ,lflflvffv Icllllflll' GR,.XN'I' F. .lmmsox llualusux XV. Yu'Klf:Rs III If 14.s'1'111'.w.s' M ruzugrfr ,Xlmxcl-:lm F. VAN lhxwr I'I.N'1IlIlfI.0II Jlllllflfjfl' .1rl1'z'r1'1's1'11g Jlflllllgfl' Xlcle'1'slcN l'. liuwmzy, Jn. f'lu1u.1f:s L. Noun . l.s-.w1'.vir1rlf , lIlI'I'I'f1..S'I'lljj Jfllllllfjflw Ionx II. Dim, Ivmz V. l'IcT1cRsoN I"r1fuHy , l1l1'z'.s'm' Mn. l"1c.xN4'ls G. ,XR'NIS'I'lKONfi S I..I' HEGEMAN CHAPEL Sl'I'1'I1 HEGEMAN HALL l'.'1'ylll HALL CHAPMAN PARKWAY ENTRANCE ,,.,... w W3 rv 152.34 11 JOHNSTON HALL .Yinr GROSVEN OR HOUSE IN FIRMARY Tm N , - .+' xggfni in-W W 4 Am. .... - , -M HEGEMAN HALL ,K ff -vi'J'N51s yy Nag., ina! ,ef J 55. HOPKINS HALL I':lI'l'l'Il OUR PATRON S To our patrons we offer our deepest thanks. Not mere money have they Contributed to the support of our year book, but through their generous gifts they have shown an unfeigned Interest III the Rm l.'r'stnf of 19535 MR. MR MR MR. MR. MR. MR. WILLIAM A. IIARBISON Roy' M. HART FRANK ARTHUR Louis DE BEAUCIIAMI' E. II. ELLxsoN VVALTER L. SUYDAM F. D. 1VICCULLOCH MRs. A. E. ARMs'rRoNf: R Ev. FRANK IAUKENS DR. E. L. ELIASON MR. l+InsAL RILEY MR. VINCENTE nm 1XRMAS M C NEL. BALMORES CIIIRINOS T11v'l1'r1 II M 14 xx, Aa'mz'nz'5tmz'z'0n I I ' 1 M N w W M . M M X: 'Ni 5 W f w X 3 M N W M 1 mi YI M W W W F M N v Y , q M' 'M A Uv --I Al A l-l X HEADMASTER Frank E. Gaebelein, A.B., A.M., Litt.D. New York University, A.B., 1920 Harvard University, AAI., 1921 Wheaton College, Hon. Litt.D., 1931 Ilezulrnaster, Stony Brook School, 19Q2- 1llSt1'llCtOI' ol' Bible, Stony Brook School, 1991 Fuu rlvvrz DR. GAEBELElN'S MESSAGE T0 THE SENIOR CLASS VIIOULS, like individuals, change. 'Wliether they go backward or forward is the vital question. As I bid farewell to the f'lass of 1935, its members will, I believe, join me in saying that the past few years have witnessed a forward movement for the School we love. Diflicult though these years have been from the material point of view, Stony Brook has come through them strengthened and built up in the very core of her being, today she is more vitally a Christian school than ever before. And while we record our g1'atitude to God, it nevertheless remains true that He chooses to accomplish His will through human beings. No school can grow in morale and spirit without, the unselfish aid of student leaders. Because the C'lass of 1935 has given its school that aid, I desire as Headmaster to express my thanks. This is a word of farewell, yet it is also a welcomeea welcome into the larger 211111 expanding fellowship of Stony Brook alumni. If your experience coincides with that of others who have left us, you will cherish the days you have spent here as the source of some of your deepest and most precious convictions. "Bethel, the House of God, the Gate of Heavenf' is what Jacob called the place where Jehovah revealed Himself to him. For some of you, Stony Brook, its chapel, its classrooms, its dormitories, and its grounds, is your Bethel. You will not forget it. But you will, like all n1en amid the quickened tempo of modern life, be asked in one way or another to let down some of the ideals of Stony Brook days. Friends of 1935, this is my parting word to you: Here you have been in touch with spiritual realities. You have much yet to learn about yourselves, the world, and God. As you learn, take for your motto these words of Paul, the great Christian warrior: "Prove all things: hold fast that which is good." Zaafk 5. japblxa I'vl:f.fl'l'lI Al Ah A l- i Pierson Curtis, A.B. I'rinccton I'nivcrsity, A.B., 19155 Instructor o" linglisllfff Kingsley School, 1913-1915 Pawling School, 1915-1917 Melrose High School, 1918 Browne and Nichols, 1918-1919 Pawling School, 1919-1923 Stony Brook School. 1923- Salmhatical lrcavef Faculty ol' Yale I'nivcrsily, 1929-1939 Francis G. Armstrong, A.B., A.M. Colgate Vniversity, A.B., 1923 Ctllllllllliil llniversity, A.M., 1928 Instructor of Latin and German, Wlorcester Academy. 1923-1925 Faculty, American Stnrlents lflnropcan Tours, Summer, 1924- Instrnctor of Latin anrl German, Stony Brook School. 1925- llean, Stony Brook School, 1928- Charles W. Ruffner, Litt.B., M.A. Grovc Vity flollegc, l,itt.B., 1921 University ol' Wisconsin Coaching School, 1926 Itockne-ltleanwcll Touching School. VVittenberg College, 1929 Teachers College, Columbia Ifnivcrsity, NIA.. 1929 I nst ruct or-Q Fairmont, Pa., Public Schools, 191-1 New Bethlchem, Pa., High School, 1915 liatrolmc, Pa., High School. 1921-1923 Indiana, Pa.. State Normal School, 1923-1926 Instructor of lwathematics, Stony Brook School, 1926 Director of Athlctics and Physical Eclncation, 1926 S i.1'f1'1' n J. Wesley Ingles, A.B., Th.B., A.M. lvl1Cllt0llCOll T6 AB. 1926 Q a 9 Princeton 'Theological Seminary, Th.B., 1929 Princeton University, ABI., 1929 Instructor of' English, Stony Brook School, 1929-1931 ' Instructor 0' Bible, Stony Brook School, 1930-1931 Instructor of History, Stony Brook School, 1921- Charles E. Welch, A.B. hlonmouth College, A.B., 1927 Franklin H. Isham, A.B., A.M. University of Vermont, Ph.B., 1916 Teachers College, Columbia University, A.M., 1926 IIigl1 School Principal in Vermont, 1916-1919 High School Principal in New York, 1919-1922 Uolumbia Grzuluzmte School, 1915-1926 Instructor of Mathematics- Ulean High School, 1922-1925 Potsdam State Normal School, 1916-1929 Stony Brook School, 1929- Principal of Little York High School, Ill., Instructor of English and History- Storm King School, 1939-1931 Instructor of Science- Stony Brook School, 1931- Nvzrrl I 1928-1930 iran A 9 Ll v V l'l Al V A Uv l-l A A l..l 3 Thomas W. Brohard, A.B., M.A Stony Brook School, 1925 Davidson College, A.B., 1930 University ol' West Virginia. M.A. Instructor 0 English and Bible, Stony Brook School, 1931- Assistant Coach, Stony Brook School, 1931 v Gaston Robert Jonsson, A.B. University ol' Pennsylvania, A.B., 1933 La Sorbonne. France, 1931-1932 lnstructor of French, Stony Brook School, 1933- Assistant Coach, Stony Brook School, 1933- Gilbert C. Moore Assistant Treasurer and Business M2lIlQlQCl' Stony Brook School Stony Brook Assembly, 1929- lnstructor of' Business Subjects, 1932- Ifl'fjlIfl'l'7l Nurse and Dietitian, Stony Brook School, 1922- Howard R. Fuller, A.B. Mt. Ilermon Wheaton College, A.B. Instructor at- Mt. Hermon, 1928-1931 Stony Brook Junior School, 1931- Principal of Junior School, 1934- I ' 1 Philander Smith School, India, 1926 Wheaton College, B.A., 1930 Ohio State University, M.A., 1931 Ohio State University, Ph.D., 1934 Assistant Instructor in Mathematics, The Ohio State University, 1932-1933 University Scholar in Mathematics, 1933-1934 Instructor at Stony Brook Junior School, 1934- Helen L. Vanderwerken, R.N. Post Graduate Hospital, New York City, 1912 Manhattan Eye and Ear Hospital Sloan Maternity Hospital U. S. Army Nurse, 1917-1919 Ninrlzrvn J. W. Theodore Suckau, B.A., M.A., Ph.D. A 9 'l Al V V Q V A Uv A A l.. X Elizabeth A. Hopkins House Blotlier, 19Q9- M. May Walker Ruth Altergott Armstrong, A.B. Secretary to Dr. Gacbelcin, 19Q9- E. Hadley Wyburn Kansas University, A.B., 1926 Kansas City Teachers' College, Instructor i11 Junior School Stony Brook, 19Q8-1932 Librarian, Stony Brook, 1932- Leroy B. Oliver 1927 1NToorly Bible Institute, 1924 Student Assistant, Stony Brook Secretary to Mr. Nloorc, 1932- Tll't'lll'U Junior School, 1934-1935 l 4t I l'l Al tv WV I l"'l Al QV A 'V l..l A VA A l...l M BOARD OF DIRECTORS HITCIII R. MONRO, LIAD., 1JI'6S'I:fl671f .... 'PHE REV. A. C. GAERELEIN, D.D., Vice-President . . . ROY M. IIART, l.L.B., Treasurer ..... FRANK E. QTAEBELEIN, I.itt.D., Secretary . FRANK D. ARTHUR, LIAR. ....... . 'PHE RIQV. ITONALD GREY BARNIIOUSE, D.D. . . PHILIP A. BENSON . . RICIIARD H. GILLESPIE . . . . . THE REV. WALTER B. GREENWAY, D.D. . WILLIAM :ALBERT HARRISON . . JOHN ADAMS HENRY . EDWVARD H. HUFNIXGEI ........ THE REV. EDWARD J. ITUMESTON, RD. . . THE REV. ROBERT SCOTT INGLIS, D.D. . . ROBERT JOHNSTON .......... THE REV. A. GORDON TVIACLENNAN, DD. STEWART M. ROBINSON, D.D. . . A. M. THOINIPSON, LIAR. . . THE REV. JOHN C. VVILLIAMS . . V Tweniy-hw Montclair, N. J New York, N. Y Brooklyn, N. Y Stony Brook, N. Y New York, N. Y Philmlelpliia, lull Brooklyn, N. Y . Stamford, Conn Jenkintown, Pa . . White Plains, N. Y Montclair. N. Y . . Mount Vernon, N. Y . . Huntington, N. Y .. Newark, N. J . St. Louis, Mo . Pittslmrgh, Pa Elizabeth, N. J . Pittslrurgli, Pa . Crafton, Pa II Seniors W V W 1 1 ,,1 1 YM , wi x 1 N U1 A Uv A V SENIOR CLASS ADVISER He cannot be ealled a popular master, for an eflicient dean is never popular among students. However, the seniors have farseeingly elected B112 Armstrong as their class adviser, seleeting llim for the dignity and soundness of mind wliieli lie displays as an adviser of boys in reference to disciplinary matters. Through all problems and difficulties lie has wisely eounseled and lias con- servatively guided the class. Aeeordingly, to Mr. Armstrong belongs the full eredit for a senior class which has been able to gain and retain the respect of the underelassmen. Talwlfy-fnlzr Class of 1935 I,TOSl.Ill?I11i ....... Vice-Pres1'rIe11f. . Secretrzry ..... AD.-ms. CIIARLES C ....... ARMsrRoNG, FFIIICODORIC M ..... IJUVERS, RoDER'r A ....... CATIIER, JonN SEWELL. . . CIIIRINOS, .ANTONIO J. . .. DE QARMAS, Joslc V ....... . Dr: BE.-AI'r'IiAMP, IJAYID G. . Dim., JOHN II. ..,...... Doncuc, FFIIEODORIC L., JR. . ELLIS, EDWIN L .... . . . EI.1.1s, IJAVL U ....... I"1.lf:1'm', Gnoncuc A .... IIAzI.m"l', VVILLIAM H. . . JOHNSON, GRANT F .....4. KlcAsm1:Y, AER'rsEN P., JR. Krzsmfin, ItOD1f:R'r S ,...... LoR1+:N'r7. fiIGRALD T .... IIITKICNS, EDWARD A. . . MIQRLAN, IJTIINIEL. . . . MILLER, CORNNVALL .... . INIURTLAND, S. ItIc'nARD. . . NoRD, CIIARLES L ..,. .. . OLIVER, LnRoY B ,... . . . .QALFRED F. VAN RANST . . .JouN Srzwiflu. flA'l'IIICR .. .IvoR C. I'r:rnRsoN ........................Cairo,Egypt. ...Q-1 Bur-lianan Street, Bronson, Mic'l1. ......................Christiana,Pa. . . .342 Walnut Street, Grafton, West Va. ..................Caraeas, Venezuela ........................Carac-as,Venezuela . . .207 Bandall Avenue, Freeport, Long Island . . . . . . . . . .325 18tl1 Avenue, Paterson, N. J. . . . . .Q-I-58 lNIerwood Lane, Upper Darby, Pa. , . ,la Aldred Avenue, Itoekville Centre, Long Island Aldred Avenue. Rockville Centre, Long Island ....................-Iamesport, Long Island . . . .418 Wyoming Avenue, VVyoming, Pa. . . . . . . . . . . .43 Grove Street, Stamford, Conn. . . . H-0 East 19th Street, New York City, N. Y. 131 East Mzrin Street, Patehogiie, Long Island . . . . . . . . .83 Carteret Avenue, Carteret, N. J. ....Q04- East Union Street, Burlington, N. J. .484 West 55th Street, New York City, N. Y. . . . . . . .304 Glen Avenue, Port Chester, N. Y. . . . . . . . . .Q918 Allen Avenue, St. Louis, Mo. . . . . . . . .93 Falconer Street. Jamestown, N. Y. .24-43 East Hazzard Street, Philadelphia, Pa I'1f1'1'nRsoN. IVOR C ......................... 107 Grand Place, Arlington, N. J. VAN IJRIJEN, EIHVARIJ A ..... Sunnyside Gardens, Long Island City, Long Island VAN IIANST, ALFRED F ...................... Q3 Fuller Place, Brooklyn, N. Y. VICKERS, HARRIsoN VV., III .... .... I Vasliington Avenue, Chestertown, Md. WA'r1', DoNALD INI ............ .... 1 035 Marietta Avenue, Lancaster, Pa. WIaLr'n. EVIQRETT B .... VVOODXVARIJ, IFAVID B. . . . . . .1 Bryant Place, Baldwin, Long Island . . . .Dansalan, Lanao, Pliilippine Islands TII'I'?Ifjjjftl'l' -l Al V V A Uv I-l A A l.. it CHARLES FRANCIS ADAMS, II Basketball Squad, 1935 Track Squad, 1935 Orchestra, 1935g President, 1935 Associate Editor of Bullvlill, 1935 Associate Editor of Rox Grsfur, 1935 HIS fall there came from Egypt a thin, loose-limbed figure, toddling across the campus in light tweeds and an English accent. Before long the accent had generally disappeared and Gad Adams was taking part in bull sessions with his newly-acquired HAmerican', slang. Becoming immediately interested in school organizations, Gad at once pro- ceeded to elevate the standard of the Bulletin with his excellent writings, and to advance the sales of the Year Book with his unique posters. Furthermore, on behalf of the Thespians, he has become the alluringly-curved secretary, much to the enjoyment of all male beholders. In the class room this same blonde-haired youth's marks are among the highest. This may not seem extraordinary unless one understands that every day in the winter Gad is dribbling the basketball for the Blue and VVhite team, and in the spring he is making the cinders Hy as he whisks off the half-mile. When Adams graduates from Stony Brook, the school's average in mathe- matics will take a drastic drop, for no longer will six or eight well-meaning math students be able to congregate in Room Eighteen to obtain this lad's interpretation of a certain trigonometry problem. Twenly-six THEODORE MARRIOTT ARMSTRONG Football Squad, 193-1 Basketball Squad, 1935 Track Varsity, 1935 Outing C'lub, 1935 Orchestra, 1935 Literary Editor of BIINFIIIII, 1935 T was a red-letter day for Stony Brook when a bulky, heavy-set fellow, appro- priately named Armstrong. ambled onto the campus, for Bronson had yielded her pride and joy to the school, presenting the student body with a boy so thor- oughly a Michigan product, so unmistakably home-grown, and withal the pos- sessor of such a wide grin that he became famous overnight, being hailed as the All-American boy. For all his fame Army is a retiring fellow, not desiring to revel in the lime- lightg instead, he finds various interesting things to do in the shadows: hiking with the Outing Club, collecting lit-bits for the Bulletin, or taking photographs for the Year Book. This fall on the football field Army played a grinning game at tackle. No team of eleven players could make this mild-mannered youth sufficiently angry to remove the smile from his face. During the winter on the basketball court where his passes were a terror to all receivers, and throughout the spring, this same gleeful expression has kept his countenance and companions aglow. At any rate, whatever he is doing-whether operating his violin, playing football or basketball, or eating sundaes-Army is unconsciously justifying his unique name and position as Stony Brook's only All-American boy. ST. OLAF Tuwnlfy-.s-011911 A -- Al v Al v - . 'V l..l ROBERT ARMOUR BUYERS Football Junior Varsity, 193551 Football Squad, 1934- Wrestling Squad, WSH Tennis Squad, 193-lg Tennis Varsity, 1935 Thespians, 193+ Outing Ulnb, 1935 Sports Editor ol' liullzflfn, H135 AST year a timid, entirely speechless lellow was introduced on the campus as a cousin ol' the notorious John Lewis of '34-. The general populace waited several months for Bob Buyers to throw off his timidity and to develop the noisi- ness which characterized his cousin. But he has retained his tacituruity and still remains somewhat shy. lt was easy for Buyers to acquire a goodly group ol' friends, for at once he became deeply interested in athletics. His first year saw him play an active part in junior varsity football, class basketball, wrestling and baseball. This year a leg injury kept him from the fall and winter sports, but in the spring he is certain to be a dependable player on Coach .lousson's net team. This year Buyers joined the Outing Club for the express reason ol' keeping in touch with his roommate. Nlany are the tales which he has brought back from the wilds of Lake Ronkonkoma about Biley's intrigues with fair-haired beauties inhabiting those regions. Along with the position of student secretary to the headmaster and chaperon to Biley, Buyers takes part in various other activities: at one time he is orating in chapel about Kentucky: at another time, in order to boost his history grade, this Pennsylvanian is speaking appropriate words about 'Washington or Lincoln. It does not matter what he does, Buyers always takes part in a whole-hearted, sincere and quietly active manner. HAMPD EN -SYDNEY T11-f' nfy-1' ig ll! JOHN SEWELL CATHER Football Varsity, 193-I Basketball Varsity, 1935 Track Varsity, 1935 Executive Committee, 1935 Advisory Vommittee, 1935 Vice-l'reside11tof Flares, 1935 ERE we have a typical VVest Virginian, a fine sportsman, a good athlete and a true friend, all rolled into one easy-going, good-natured fellow. We all listen when John speaks, for his occasional remarks during a bull session or senior meeting are always impressive. His lanky form earned him the post of varsity e11d on the football team, and center on the basketball aggregation. lVIuch is expected of him in the hurdles. lVIany years behind the plow have molded John into the all-around athlete that he is. John 's personality is such that the fellows elected him vice-president of the Senior Class after less thana month's aquaintance with him. Furthermore, his clear thinking has led him to represent his class on the Executive Committee. A constantly keen appetite gained John first honors at Dr. Gaebelein's steak feed when ten juicy cow-bits slid down into his cavernous maw via the alimentary canal. Vegetables and especially spinach, however, are not in his line. His unique and artistic dancing has frequently graced the floors of nearby cities where John proves that the farmer is also the dancer. "Actions speak louder than words," and one needs only to know John to like him. He has indeed furthered our respect and admiration for the people of the South. UNIVERSITY OF WEST VIRGINIA T uw' rzly-11 im' Al v VA -- Al A Uv -I A I A ..l i ANTONIO JOSE CHIRINOS Baseball Squad, 1935 ROM far-off Venezuela came this member of the popular and well-known Tony-Joe combination. A short time after the mid-year examinations Tony Chirinos came to school amid a flourish of line clothes, trunks, and Spanish, for the purpose of learning the English language. His naturally friendly nature greatly simplified this task, for on the night of his arrival, with Holchls teaching, he had learned a number of English words and phrases. On the second evening, however, under the induence of Dill and Peterson he was introduced to several words which, to avoid complications, we shall call "slang" These essentials of English he picked up with the least trouble. A means by which Tony has been learning more quickly to speak our language is his regular attendance at moving pictures. Greatly troubled in conscience is the fellow who accompanies our genial Venezuelan to the show, for Tony considers it a grave insult not to permit him to pay for both tickets. This unusual generosity is apparent in all that he does. In the realm of sports, baseball is Tony's greatest passion. As soon as the snow had melted from the ground, he ran out to buy a baseball glove and a ball: and as the season progressed, he proved further to be a lover of the great American sport. When Tony finishes at Stony Brook, he is going west to learn the fundamentals of gold and silver mining. The unique start in his life's occupation is that he need not Hrst discover the mine. DENVER SCHOOL OF MINES Thirly JOSE VICENTE DE ARMAS Wrestling Squad, 1935 llasclrull Varsity, 1935 ITH his friend, Tony, came Joe, the quietest member of our class. As soon the Venezuelan lad had settled down in Room Fourteen, he unassum- ingly took out his radio, and in solitude enjoyed the music issuing forth from it. But he was not destined to be alone, for the winning smile, which this short, dark fellow flashed. instantaneously attracted many friends to him. Shortly after his arrival in Stony Brook. heeding a valuable suggestion, Joe moved into Room Thirteen to reside with Mortland so that the temptation to talk Spanish with Tony would not be so strong. With this change he is becoming quite proficient in speaking adenoidal English. Like his pal, Tony, this Venezuelan lad has a great liking for baseball. Although he is small he can throw the ball with enough speed and "zip" to make Captain Dill hurriedly take off his baseball glove and rub a stinging left hand. After Stony Brook Joe intends to take up aviation in this country, where he left off a student in his native land. We are certain that he will be a success as a pilot, for the calm eagerness which he possesses is one of the essentials in piloting a plane. SPARTAN AVIATION SCHOOL Thirfy-one -- Ll v 'AV A v ,, A Uv A ..l v DAVID GEORGE DE BEAUCHAMI' Football Squad, 1934- Basketball Squad, 1935 Tennis Squad, 1935 Outing Vlub, 19235 T the opening ol' school this fall there bounced into Stony Brook a short, fat, untidy lad by the name of de Beauchamp. Immediately he started in on a career of athletics. rough housing, and bull sessions. Although he did not play first string guard on either the football or the basketball teams, nevertheless he has been thoroughly toughened up for his daily indulgence in the two latter- lnentioned occupations. Each Sunday morning at the arrival of the senior breakfast, Barrel is to be seen following or helping in the transportation of cup cakes or coffee rolls. And then suddenly these articles of food are found missing-and so is Barrel. At the beginning of the year this fun-loving youth from Freeport took up residence with Swede Johnson: but, since Johnson wanted to graduate, he moved out. making roorn for Little Turk Ellis. Moreover, Barrel at that time came into possession of a certain contraband piece of goodsAnarnely, a radio which he Wanted to enjoy with more privacy. Consequently he moved into Room Thirty, which is now the scene of various and sundry water battles, bull sessions and dance tunes. VVhen Barrel finally graduates from these halls ol' learning, a hungry student body will at last be able to settle down to a pork and applesauce dinner Without fear of de Beauchamp seeking thirds belore the remainder ol' the school has taken a bite. DAVIDSON Th ir! y-I wo 1 i JOHN HINCHCLIFF DILL Football f'o-Mfanager, 1934 1935 Baseball Varsity, 1934-35: Captain, 1935 Glee Club, 1934 Secretary-Treasurer of Class, 1934 B1ll1!3fl'7l Staff, 1935 1935 UR two years Johnny Dill has been getting a liberal education at Stony Brook and the 1Vagon Wheel. When not at the latter-named place he can be found throwing waste baskets down the hall, pasting questionable pictures on the walls of Room Eleven, or hammering on the pipes which lead down to the study hall. This fall Johnny came back to school as football manager. He very wisely let his numerous assistants do the work while he advertised far and wide the All- New Jersey fullback which he had secured for Stony Brook. In the winter Johnny is to be seen starring on the senior class champion basketball team. In the springtime this same lanky individual captains the baseball teamg and with a windup which dazzles both his teammates and opponents he is capable of shutting out any number of opposing teams. With study J. D. seldom. if ever, occupies himself, but he does use his time quite profitably. Almost any afternoon finds him wandering around in Furman's room in search of food. The climax takes place when a treasure of jam, bread. and fruit is exposed to his view. An anti-climax is reached when he and his room-mate guzzle While Furman searches in vain for the vanished quantity of jam, bread, and fruit. Since he has been here, Johnny has been a constant supporter of Princeton. But since the Tiger's football defeat at the hands of Yale there are possibilities that he may choose for his future Alma Mater Dartmouth, Amherst, or even Yale. PRINCETON T hi rt y-three Basketball Squad, 1934, Class Basketball Team, Assistant Advertising Manager of 150.9 Gcsfae, -- Al v A1 THEODORE LEONARD DODGE, JR. Football Junior Varsity, 1932-33: Football Squad, 193-11 1Yestling Assistant Manager, 19311, llanager, 1935 Class Basketball Team, 1935 Track Varsity, 1934--255 Tliespians, 1934- Yice-President of I hristian Association, 15!5Hg Secretary, 19555 Department Editor of lfull1'fz'n, 193,1- VEBY morning at ten and every evening at seven Ted Dodge becomes the most popular boy in the school. The main reason is that he holds the position of student postmaster. But there are other important reasons: the most apparent of these is that there is no one in the school so accommodating and so desirous of pleasing everyone, both master and student. Ted is always anxious to join in athletics. An arm injury took him out ol' football, but he can be seen consistently working to improve his stride in the quarter mile: and all winter he was either taking part in class basketballg or, as wrestling manager, he was sewing mat covers, cleaning the wrestling room. or, during a meet, handing out oranges to the grapplers. In his three years at Stony Brook Dodge has been actively interested in the Bulletin to which he has contributed innumerable articles and ideas, and for two years he has been prominent as an officer of the Christian Association. However, at present his main interest seems to be the little lady from Upper Darby who, these three long years, has been waiting for him to complete his course at Stony Brook. And after all this patient waiting Brown will snatch him away from her again and keep him for at least four more years ol' education. BROWN Th irfyifour EDWIN LEE ELLIS Football Junior Varsity, 1951-219: Football Squad, l933g Football Varsity, 193-L IVrestling Squad, 1932-33734-g IVrestling Varsity, H335 flass Basketball T1-ani, 1934--35 Track Bfanager, 1933-IH 'l'hespians, 1934- Business Manager of lfllffflliil, 1935 .XVII lNIonday there arrives by mail a large envelope in which are enclosed eight or ten pages of writing: each time this envelope is postmarked lfVonster. Ohio: and on each occasion Big Turk Ellis is the lucky recipient. When one understands how regularly these bundles of correspondence appear, one needs not the least bit of imagination to foretell what happens when Jean forgets to mail her package or when her supply of ten cent stamps is exhausted. After two years of searching Ellis landed the varsity tackle berth on the grid team. On the wrestling team, moreover, he has been carrying on extensive inter- racial wrestling. Having broken himself of the two years' habit of being track manager, he can in the spring be found jogging in his slow manner around the quarter mile track or wielding a racket disastrously on the tennis courts. Being in detention continually, Turk does not claim to be a scholar. But in time of dire need-when an importa.nt examination threatens, or when a book report falls due-then he is seized by a mysterious inspiration which miraculously brings about a passing grade. The tragedy in the life of this Persian husky is that he is not seeking his further education at Wooster: but it is wise ol' him to pick the lesser of two evils-getting an education in preference to getting married. MAR YVI LLE Tlz1'rly7!i ra AA Al A Uv A A -I i PAUL OSG OOD ELLIS Football Junior Varsity, 1933-34 Class Basketball Team, 1934-35 Tennis Manager, 1934 Tennis Squad, 1935 Track Squad, 1933-34-35 Handicraft Club, 19353 President, 1935 T ANY time when there is a great commotion on the senior floor resembling to a high degree the sounds uttered by a hyena, the authorities eventually trace the noise to a short, barrel-chested, wiry-haired Turk. Paul Ellis has be- come famous for his laugh, his time-honored jokes, and the expert method which he employs in pulling his room-mate out of bed each morning. Throughout the year Turk spends the greater part of his time playing class basketball, trying to serve a tennis ball, and talking about mysterious girls. When all three of these diversions are lacking, he and de Beauchamp hold forth in a not-too-orderly debate, or in a feather-fiying bed wrestling match. As the year has progressed, Little Turk has been distinguishing himself as a rising young orator. With more practice in debating and with more Gettysburg Addresses he may soon be appearing on a political platform as a candidate for the mayorality of Rockville Centre, or for the sultanate of Turkey. Paul hopes some day to be an outstanding athlete. If he is as successful in football as he considers himself to be in tennis, he shall undoubtedly be a luminary at Davidson. DAVIDSON Thirty-six G EORGE ARTHUR FLEURY 1934 Track Varsity. 1932-33-3-1-35: Captain, 1935 Executive Vommittee, 1932 President, 15135 Vice-President of Vhristian Association, 1935 Subscription Nfanager of Bllllfflill., 1935 LUKE and his nose, having been in Stony Brook for six years, are looked upon as almost permanent fixtures. All during these six years the "twangy" dairy- man from Jamesport has set up a most enviable record. The greatest feat, perhaps, is his perfect record in conduct: never has he had a unit. To enumerate all the offices which Fleury has held would be an exceedingly tedious task, but, in order to give one an idea of the importance to Stony Brook of this modest and unassuming fellow, we shall mention those offices which he has held during the past two years. Last year he was Vice-President of the Student Organization, and because of the fine record which he made in that capacity, he was moved up one rung in the ladder this year by being elected President. Fleury is also Vice-President of the Christian Association, and he is the capable Subscription Nfanager of the Bulletin. Add to these innumerable oifices the captaincy at one time or another of baseball, basketball, and track: then you will have a fair impression of how highly Fluke was and is esteemed by his classmates. It will be a reluctant Stony Brook which shall next year give up her Fluke to another institution of learning. NEW YORK AGRICULTURAL COLLEGE Tlliriy-s01'cn Basketball Varsity, 193Q-33-341-355 Vaptain, Baseball Varsity, 1932-33-3-1--351 Captain, 15133 Vice-President of Student Organization, 193-lg -l Al V Al 'V ..l WILLIAM HENRY HAZLETT Football Squad, 1932: Football Varsity, 1933-3-1- Wrestling Varsity, 1935 Vlass Basketball Team, 1935 Track Squad, 1933-254--35 Outing Vlub, 1935 Advisory Committee, 1935 Feature Editor of linllr't1'r1, 1935 l'lditor-in-C'hief of Rr.: Uwxlazf, 1935 LTHOUGH not mentioned in last year's will Hermie is one of the most valuable bequests left to us by the Class ol' 1934. He is still one of the babies of the class, which position he held undisputed last. year: but his actions some- what belie his age. During the football season Hazlett proved to be a most valuable handyman. He played most of the games at end: but in times ol' necessity, when called upon. he was able to fill the guard post most effectively. He was noted for his speed and readiness. These same qualities helped him accordingly in wrestling. Although this was his first year at the sport, he was soon Wrestling varsity, first in the 155 lb. class, and later, in spite of a ten-pound handicap, he grappled in the 165 lb. class. Furthermore, Hermie was a high scoring forward on the senior class basket- ball team. Hazlett's athletic prowess is not the only talent which he possesses: his ability as a writer is undisputed, and his generalship earned for him the position of Hes Gesiae Editor. Hermie has always stood high in his classes: and this year, as his record shows, is no exception. I-Iermie is rather puzzled as to what higher institution he will select, but it seems fairly certain that he will enter Wheaton next fall. VVe wonder if the numerous letters from that vicinity addressed in a delicate handwriting have anything to do with his choice. WHEATON Thirly-fright GRANT FRITJOF JOHNSON Football Junior Varsity, 1931-32-335 Football Varsity, 1934- Basketball Squad, 19335 Basketball Varsity, 193-14-353 Captain, 1935 Baseball Varsity, 1933-34-35 Track Varsity, HHH-35 Sports Editor of Rm f1I'NfIlI', 1935 NHLING blue Swedish eyes, a fair complexion, hair flaxen as that of a Viking of old, a good athlete-such a combination is Swede Johnson. Ever since he entered Stony Brook about five years ago as a tow-headed kid, athletics have dominated his school life. He makes no secret of the fact that he would rather boot the pig-skin. dribble the basketball, cover first base, or hurl the javelin than study. Earning the varsity S in all four sports Swede has gained the honor which befalls but few each year-that of a four-letter man. Aside from athletics Swede has little time for extra-curricular activities, unless one wishes to call by that name the mysterious, colored letters which he frequently receives, and which are constantly casting their weight upon his mind and heart. Swede is hardly ever late in ringing the bells, although he depends on a "dollar,' timepiece to save him from the wrath ol' the Dean. Swede can hold his place in any bull session and runs second only to Lukens in straightening up his room so that it may appease Mrs. Joussonys critical eye. Late in the night he is heard to mumble questionable Swedish phrases as he lies wrapped in the arms of Nlorpheus. Swede hopes to continue his athletics in a big way at Davidson, and will also do a little studying at that same college. DAVIDSON Tlnfrly-nimr Al A Uv A I.. AERTSEN PARRY KEASBEY, Jr. Football Junior Varsity, 1931-321 Football Nlfanager, 19331 Football Varsity, 1934 VVrestling Varsity, 1933-34-351 Captain, 1935 Flass Basketball Team, 1933-34-35 llaseball Varsity, 19302-33-34-35 Secretary-Treasurer of Athletic Association, 1935 Executive Fommittee, 1934--35 Associate Sports Editor of liullrfirz, 1935 Virculation Manager of Rm U1'.vfm', 1935 HERE is something about Aert which constantly wins him many firm friends. Perhaps it is his sunny disposition, or perchance it is his unusual personality: but, since We are very sparsely educated in psychoanalysis. our only reason is that he is just a fine fellow. During his four years' stay at Stony Brook Keasbey has established for himself a most favorable reputation as an athlete. In baseball he is the snappy infielder with a high batting average, and on the gridiron he plays a hard game at end. His greatest achievements, however, are the successful conquests which he has made with the wrestling team of which he is the captain. For his athletic ability and for his unsurpassable spirit the school has elected Aertsen secretary- treasurer of the Athletic Association. Occasionally a passerby may be stopped and astounded by a confusion of high and low voices issuing forth from Dr. Gaebelein's office. After listening for a time the passerby may hear a high-pitched voice pipe out, "That makes me vera heppyf' The listener then realizes that Keasbey again has aided in winning an argument on behalf of the student body as a member of the Executive Committee. Aert is not generally interested in the fair sexg but not infrequently does he receive a letter from one of the afore-mentioned species living in New Jersey. Next fall Keasbey will be taking a trip to Cornell. We know that his wrestling ability and his carefree nature will win him as many friends as he has gathered at Stony Brook. CORNELL Forly ROBERT STUART KESLER l Football Varsity, l933-fH- l - Basketball Squad, 19341 Basketball Varsity. l935 Baseball Varsity, I 93-L-35 Track Squad, 1935 Thespians, 1934,-535 Glee Vlub, ISIFH-25: Secretary, 1935 AVKLING hard on the football field, guarding clumsily but emciently on the basketball court, and swinging a bat ineffectively on the baseball diamond- Kesler has acquired the reputation of being one of the most active and most inspirited participants in sports throughout the year. Not only does Kes take part in Stony Brook sports, but also in Setauket activities: for. when the neighboring villageis pond is frozen over, he does extensive figure and hand-in-hand skating much to the delight of the young and innocent onlooking underclassmen. Since his departure to Johnston Hall the residents of Hegeman must no longer live in fear of being knocked down by a thunder-like bellow which is Kesler blowing off excess energy. However, this desire for self-expression can easily be solved when one realizes that he has been smothered for nine months beneath masses of charts, diagrams, and documents while working under the yoke ol' Dean Arm- strong. After all it must be remembered that Kes does put this mightily blasting voice to good use, for it is this big-built lad's bass voice which booms forth in the Glee Club drowning out the remainder of his fellow members. Kesler is not certain whether he will enter college or business, but it can be assured that wherever he goes and whatever he does, his interest and determina- tion will carry him through the more difficult spots. l'l0I'l!j-0111? Al v A Uv GERALD TALMAGE LORENTZ H Wrestling Squad, 19515 Track Squad, 1935 Glee Club, 1935 Orchestra, 1935 Hullwlin Staff, 1935 UR J. Lorentz occupies an extremely important position in this school, not referring to his extra-curricular activities, but as the possessor of the school's most thankless sinecure. ln this respect Jerry is the most amazing specimen of manhood that has trod the walks and paths of Stony Brook's campus in the current year: he sits in a commanding position behind the throne and from there emits rare notes. No one has ever visited Stony Brook who does not remember the short, curly-headed, bespectacled lad Who performs on the organ creditably and capably except for occasional dilemmas. But Jerry has other sides as Well. He is seen constantly pacing back and forth across the campus and through the dormitory halls-the newsboy. Another of his passions in which he indulges is model airplanes, imminent and omnipresent in his room. There is always someone providing competition l'or Lorentz on the Wrestling matg still more frequently someone is demanding his services in the Christian Asso- ciation meetings. But if all these activities fail to interest. Jerry, he can find abundant pleasure in studying, one of his accomplishments which, incidentally, puts him on the Honor Roll so regularly. Fo rty-two EDWARD ALAN LUKENS XYrestling Squad, 1934 Track Squad, 1934--35 Stamp Vlub, 193-L F YUI' happen to be wandering around in the Stony Brook village or Smith- town and you come upon a short, chubby fellow with his hands in his pockets and the brim of his senior hat turned down, you have lnet Lukens. Luke cares very little for athletics and much less for studiesg consequently, in order to take up his time, he throws the authorities into frenzies by tampering with trap doors and mysteriously appearing out of the night with a five-gallon container almost entirely filled with ice-cream. Although he spends a comparatively small portion of his time in the dormi- tory. l.ukens has one of the most unusual and interesting rooms in Hegeman, for it is always neat and clean. and it is constantly acquiring modern conveniences such as an electric fan and a system of lighting so complicated that only Lukens himself knows what will happen when a certain button is pressed. Because there are very few who know Lukens well, he is not as much appre- ciated as he should be: but those who are in his confidence, and have heard and laughed at l1is witty, cynical remarks about everything in general-they are the ones who have found that many serious and intelligent thoughts arise in the mind of this, our fellow classmate who appears indifferent to so many matters. Forly-lhrcc' Al A Uv -- A A -I OTHNIEL MERIAN Wrestling Squad, 1935 Track Squad, 1935 Stamp Vlub, 1935 THNIEL MERIAN came to us from the McBurney School directly before the Stony Brook basketball team administered a severe defeat on that New York City institution. Othniel, who very fortunately possesses the less complicated nick-name "Chink," immediately Went out for Wrestling. Although he was on the squad for only a short time, he nevertheless learned a great deal about the art of grappling. For track, and especially the discus, Chink has a great liking. On almost any bright spring day one can see the "big sauceru flying through space and Merian still unwinding from his terrific heave. By talking to him briefly one is impressed by his sincere Christian testimony, and one who has lived with him can feel the quiet strength of his character. When Othniel graduates from Stony Brook this spring, we are positive that he will con- tinue to be a faithful guardian of the Truth. Fortyifo ur CORNWALL MILLER Football Assistant Manager, 103-1 liaskctball Assistant hfanager, 1935 Outing Vluh, 19353 Secretary-Treasurcr, 1935 Thespians, 1935 Glee Vlub, 1935 Assistant Business Manager of liullvlin, 1935 Associate Editor of lfvx Uvsfcuf, 1935 NEVV boy this year, Uornie came to Stony Brook determined not to exhaust himself with his studies: consequently. he has spent a large part of his time managing various Blue and White athletic teams and keeping the senior floor in good spirits with his humorous babbling. Not only does this dimple-cheeked. dark-haired lad's wit keep his numerous friends laughing constantly, but the rare art of making comic side remarks and employing clever phrases has frequently served in getting him out of embarrassing situations with both students and masters. During the winter weekends Miller had the habit of disappearing for a time into the wilds of Flushing and then suddenly reappearing at a Stony Brook wres- tling match or basketball game with a girl dangling on each of his arms. If at any time one has the perseverance to force his way into Miller's room- through the deafening noise of an ancient victrola playing an even more ancient recordfthere one will see Cornie lying on his bed dreamily heating his hands with an imposing looking instrument. Although this weapon has done little good except to warm Swede's hed during the cold wintry nights, it has nevertheless wrought terror in the heart of more than one Junior School youngster who has brought the wrath of Lukens and de Beauchamp upon his mid-section. VVhen one has lived with Cornie as long as we and Swede have, and when one has become thoroughly acquainted with this popular Port Chester socialite as well as we have during the year, one finds that however light-headed he may be, our Cornie is a real friend. DARTMOUTH lforlyqfvc Al v VA Al A Uv I.. A STEWART RICHARD MORTLAND Football Co-lWanagcr, 19311 Baseball llanager, 1935 Glee Club, 1935 Orchestra, l935g Secretary, 1935 ICK MORTLAND. from far-off St. Louis, wendcd his way out to Long Island to take his final year of preparatory Work at Stony Brook. Unlike most of us he came with his mind made up as to his future profession: he is planning and preparing to become a surgeon. This serious purpose has made itself manifest in his Work. All during the year the Honor Roll and the Ranking Ten has con- tained the name, Richard Mortland. Dick is one of the most musical members in our class. He plays solo chair trumpet in the school orchestra and sings bass in the choir and glee club. lt is evident that he does not get enough singing in these two organizations, for at almost any time of day or night his musical bellow can be heard emanating from Room Thirteen and reverberating throughout all Hegeman Hall. During the football season hlortland was known as the one manager who really worked. Next year Dick expects to attend Westniiiister Vollege in Fulton. Missouri. The apparent reason for his matriculation at this particular institution is the presence of a girls' college in the near Vicinity. He is planning to take his graduate work at VVashington University. WESTMIN STER 1'vIJI'fjj-SIZE CHARLES LOWELL NORD Football Varsity, HHH Wrestling Squad, 1935 Vlass Basketball Team, 193.3 'l'rack Squad, 1935 Glee flub, 1935 Urchestra, 1935: Presirlcnt, H335 Advertising hlanager of Hrs Urslur, H3150 HIC beginning of the fall term brought us a big Norwegian named Charles Nord. Having graduated from Jamestown High School. Chuck came to Stony Brook as zz, post-graduate. This fall Nord received his first taste of football, and evidently the taste was pleasing, for the season was scarcely started before he had taken over the varsitv position at right guard. Chuck was also a wrestling enthusiast. Although he did not make the team, his roommate and the Colby twins have had reason to regret that he did not take up basketball or ping-pong instead. Nfusic is one of f'huck's many talents. Wliile at Jamestown he received the New York State Fhampionship as French horn soloist. Now he is bestowing his musical gifts upon the school through his participation in the orchestra. He also sings bass in the Glee Club. Not infrequently can one hear his strong voice boom- ing down Hegeman Hall's second floor in a not unmusical warble. However, when accompanied by his friend and former roommate, lVIortland, he has often been the victim of harsh and uncouth words. Nord's aptitude as a student will be a great loss to the school's scholarship standing, and his jovial and fun-loving nature will be greatly missed by his fellow students. YALE l"orly-sr'r1'n Al 'V -I LEROY BENDER OLIVER Ylrestling Squad, 193-L Track Varsity, 1934- Thespians, 193-I1 Glee Vlub, 1931-A35 Advisory Vommittec, IDSH-35 Yicewlpresident of Student Organization, 19555 President of Vhristian Association, 1935 Associate Editor of I3ull1'l1'n, 1935 INCE his arrival in school two years ago, Ollie has by reputc been the busiest and hardest working Stony Brook student. After keeping the headmaster's home fires burning all winter, selling candy, relieving Scotty of many tasks, and studying, he has little time to get into the other activities of the school. However, his love for singing has induced him to join the Glee Club, and lVIr. Brohard's need for dependable track men has brought Ollie to the front as a sprinter. Ifnder the handicap of working for an education while acquiring an education, Oliver has come out most remarkably in his studies. There is no Honor Roll where his name does not appear, and a ranking ten list would be incomplete Without it. This evidence should certainly be proof enough that Oliver is a scholar as well as a student. During his year's stay in Johnston Hall and during his sojourn in Hopkins Hall, 0liver's sterling character has had a decidedly uplifting influence on the younger fellows, as his work on deputations and in the Christian Endeavor has had on those who have listened to his Words. Wie are certain that when Roy gets to VVheaton, he will continue to be a leader in his studies and in Christian enterprise. WHEATON l"orly-riglzl IVOR CARL PETERSON Footliall Varsity, 193+ Class Basketball Team, 11135 Track Varsity, 1935 Baseball Varsity, 1935 Secretary-Treasurer of Class, 1935 Advisory cl0I'l1Ill1ftCC, 1935 Assistant Advertising hlanagcr of Res Gzrslar, 1 935 ICTE came to us with the distinction of being a New Jersey all-state fullback. This reputation he entirely upheld by scoring nineteen points in the St. Paul's game and hitting the line capably until an unfortunate leg injury placed l1im on the side-lines. Beneath those heavy shoulders which he uses to great advantage in football, shot putting and bed wrestling, beats a heart ever longing for society. Until late in the Winter this desire was of a general natureg but during a week-end instituted by Dill, Pete met society in the form of a light-haired girl who writes excellent letters and makes her ardent admirer consume a great part of his time mopingly picking plaster from the walls of his room. This will solve the mystery why Pete has forgotten so frequently to take the train back to Stony Brook during a week-end visit in Paterson. Although he does have a love for society and extended week ends, everyone must admit that Pete is a diligent worker-constantly toiling with physics or trig while Dill and Vickers are making the room tremble With an uproarous bull session. Pete claims that he is going to' Yale or perhaps Wharton College of tl1e Uni- versity of Pennsylvania, but many who are less optimistic fear that his room- mate's influence will land him finally in Princeton or Kingis Park Asylum. YALE Fo rfy-nine -.. Ll v Al A Am A l..l l EDWARD ARTHUR VAN ORDEN Basketball Squad, 1935 Track Varsity, 1935 Baseball Varsity, 1935 N making his debut at Stony Brook, Ed Van Orden started oil' on the wrong foot by letting himself be seen fighting for a lost cause-namely, the faculty basketball team which during the mid-year week-end lost by two points to Johnsonis pick-up team. Since that evening the school has heard of sports and only sports from this rugged Baldwinite. Although he arrived too late to make the varsity basketball team, he was nevertheless a great asset to the second team. On the track this ham-legged individual has a surprising way of coming out ahead of the other contestants in the hundred and two-twenty yard dashes. With the addition of Van Orden the senior floor is beginning to regain the noise and confusion which it lost when Kesler departed to more lowly regions. But this can be expectedg for scarcely does this hundred and eighty pounds of beef need walk through the hall to make Hegeman tremble and rumble. Thus, one without a highly receptive imagination can understand what a terrific dis- turbance there is when he works out on some unfortunate third floor resident. Next fall Van Urden is returning as a "post" post-graduate to finish his course and to hit the line for the Blue and White. Fif 111 ALFRED FREDERICK VAN RANST Football Varsity, 1933-3-I: Captain, 1934- lYrestling Varsity, 1934-35 Track Varsity, 1934-35 Baseball Varsity, 1934--35 President of Vlass, 1934-35 President of Athletic Association, 1935 Advisory Vommittee, 1935: I'hairman, 1935 Business lifanager of Hrs Umluc, 1935 VRING the entire year Van has been a veritable dictator to the school. Starting with the football team of which he was captain, Van has consistently been issuing orders: all the classes, including the Senior Class, the student body, and the various committees of the school have been the objects of his instructions. Not only does this heavy, muscular Brooklynite dictate, but his earnest and persuasive manner brings him a remarkable amount of response. Although he does act as an overlord to the school a great part of the time, Van is seldom considered by the students as a dictator. Instead he is recognized as our friend and companion. On the football field he has shared in our triumphs and defeats, he has been with us on the mat, winning and losing: during track season he is the big, genial Van who heaves the shot forty-five or fifty feet. In a marked degree Yan Ranst is responsible for the publication of the Res Gestac. Only by means of his constant plugging, persuading and pushing has the year book been able to finance itself. It is natural that a fellow who weighs a hundred and ninety pounds and who labors so vigorously in student enterprises should eat a great amount of food, but the immense supplies which Van consumes make both the chef and the school treasurer wonder from what source the school's next meal will come. However, it is better for the school to be without food than without Van: that is our reason why Brooklyn, in the form of Alfred Van Ranst, is still represented in Stony Brook. CORNELL Flfty-o ne Al v 'V -I 'V i HARRISON WILSON VICKERS, III Football Varsity, I932f33-fl-1-1 Vaptain. H133 Basketball Squad, 19553: I lass Ilaskethall Team 1934--35 Tennis Varsity, I934--35: Vaptain, I935 Executive fominittee, 1933-EH Secretary-Treasllrer of Student Organization, I935 Vice-President of Vlass, HHH- Associatc Athletic Iiditor of lfruv ff4'.vlr11', H1235 ARRY hails from the good old state of lNIaryland in which, it is hinted. he has gubernatorial aspirations. It was three years ago that Vic walked hesitatingly up to Foach ltulfncr asking for a football suit. Soon after he quietly took over the varsity guard position. There he played the following year as captain of his eleven. This last season, however, saw him playing at center with the same vigor and regularity as during the preceding seasons. Having finished his career at Stony Brook as a gridder, Vie has been starring at guard with the senior class champion basketeers, and is high scorer on the Hegeman bed-wrestling team. Vic's love for rough housing becomes most evident to one when one happens to see beds, mattresses and bed coverings flying out of dormitory windows to rest peacefully on the lawn below. Realizing that Vickers is the perpetrator of the offense. the victim smiles to himself and gathers up his belongings. Even though Harry is not a scholar. he has a personality which can raise any mark of fifty to a passing grade. VVe have grave premonitions that with this assistance in life Vic Will soon be holding conferences with the legislature at Annapolis instead of with the Dean in Johnston. VIRG INIA Fiflfjl-f'l,l70 DONALD MERWIN WATT Football Junior Varsity, 1931-325 Football Nfanager, 1933 Wrestling Squad, 1933-341 Wrestling Varsity, 1935 Track Squad, 1932-33-31-3 Track Varsity, 1935 Handicraft Vlub, 1931- Thespians, 1931- Glee C'lub, 19343 Secretary-Treasurer, 1934 llead Vheer Leader, 193.3 Associate Sports Editor of liullrlin, 1935 HIS tall, lean lad from Lancaster is noted for his struggles with Vicero, and with Poly Prep and Columbia grapplers. Un the mat Don, following the Yvatt tradition, has thoroughly subdued his many opponents, but one must lirst consult Mr. Armstrong in order to learn the outcome of his struggles with Latin. lVrestling is not the only sport in which Don is interested: in the springtime he is to be seen industriously plodding around the quarter mile track in preparation for the mile ru11. He is an unfortunate being indeed, who asks VVatt for the time of day. Not only does the inquirer receive a precisely accurate answer, but he will immediately be given a sales talk on the superiority of the Hamilton watch over all other makes. Besides boosting the Hamilton Yvatch Company, Donald spends a great amount of his time with a little instrument called the violin. It has become a habit for him to amble over to the chapel away from all critical ears, and there he produces, much to the chance listener's surprise, sounds which are not at all displeasing to the ear. While at home, however, VVatt's interests are directed toward debutantes and debutante parties. VVe have very little knowledge of this far-distant sub- ject. but occasionally in the midst of a rousing bull session he lets slip a few words concerning his occult affairs. Next year Don will be visiting France and Switzerland. After learning a few French idioms and after delving into Swiss society he will settle down to something more practical in his own country. B0 WD OIN I"1ffy-th rec Al A l.. A A l.. V 2. ., . . y, . - Baseball Varsity, 1935 EVERETT ADAM WELCH Football Varsity, 1934 I! isketball Varsit 1035 Vice President of Nthletic Xssociation 1036 LTHUUGH Rabbit arrived after school had opened, he quickly caught the Stony Brook spirit and immediately began to make a name for himself on the gridiron an elusive halfback, a hard tackler, and a fine Sportsman. In spite of the diftfculties which he finds in French, this rather short, muscular fellow must be classed as a good student. During detention periods when the average student has not the least thought in his mind about his education, one will fnd him deeply engrossed in textbooks or industriouslyy writing: but, per- chance, his literary efforts are not the kind to be handed in to a master for mark- ing and criticism, but rather to be read zealously and lovingly by the Baldwin girl whose mere presence has inspired him to make touchdowns for the grid team, and to hang up markers for the basketball team in his position at forward. VVelch is ever popular with his fellow students: for, when he is present, there is certain to be a great amount of joking and jesting. However, the greatest virtue which Rabbit possesses is his tolerance: who else could live with both the noisy Keasbey and the bed-wrestling addict, Vickers? Next year at Columbia, we are certain, Welch will be thoroughly conquering his French and will be proving himself a genuine asset to the freshman football team. COLUMBIA Fifty-four DAVID BRAIN ERD WOODWARD Football Junior Varsity, 1933-34- Basketball Squad, 1934 Wrestling Squad, 1935 Track Squad. 193-1-35 Tennis Manager, 1935 Outing Club, 1935, President, 1935 Thespians, 1934--35 Glee Club, 1934 Vice-President of Christian Association, 1935 lflllfrffll Staff, 19114--355 Editor-in-Chief, 1935 ROM the Philippines We obtained this lad with the aristocratic forehead, rather haughty eyes and elongated ears. He is accomplished at most things, certainly interested in all. but some things in particular attract him. With Woody the greatest things in life are intellectuality, the Bulletin and wrestling togs. His hours and days of wakefulness are centered around these three passions. For variety's sake YVoody holds down the otlice of president in the Outing Club, his place in the Christian Association, and the distinctive position of student librarian. But for the Filipino lad the real vision of heaven comes when he can enjoy his three great whims in one day. There are few who are as genuinely busy and yet as genially care free. There are even fewer who are as active in campus enterprises: proselyting, persuading, coaxing and leading. At times Woody is merry and witty, thinking of odd things to do: ringing the village school bell, pulling strings, effacing signs and fighting for Sunday breakfast. But more often he is quietly busy with the Bulletin, its staff, its editing, and its successg or seriously contemplating any subject, especially the plebianisms of this orb of ours. DAVIDSON Fifty-five AA Al Uv As Others See Us H0 Wad some Pow'r the giftie gie us To see oursels as ithers see us!"- Burns - Favorite Name Appearance Expression Likes Dislikes Pastime Ambition To write ADAMS, . .. . . . Cosmopolitan Gad Sleep Morning Writing a best Watch seller ARMSTRONG. . . Foolish Getting The A wet bed Grinning To pass tough, eh? deaness Latin Putting BUYERS .... . Innocent Whadda ya Kentucky His peg Riley To make a say, there? leg to bed varsity S Mountaineer- To stop CATHER ..-- - ishly You all- Games Spinach Arguing getting hurt sophisticated Away in athletics CHIRINOS ..---- Gilded Dat ees Girls Personal Sneaking To learn not right contact butts English . Pecking de ARMAS ..--.. Little Don't Hair oil Mr. Isham a typewriter To be an Caesar-ish mention it aviator Beating up "Folding" To be a de BEAUCHAMP. - Overfed You whack on little Keeping in Port basketball Chinese Turk training theatre player DILL .... V Collegiate Tally-ho To Holch Bulling To rnake Cblankb! exaggerate Princeton Being told Acting DODGE .,... . Important Mail's all Wassing to stop as Head- To succeed up wassing master Farley The Detention ELLIS, E .... . . Persian You'd weekly Interracial and To better- letter wrestling Study Hall graduate Getting Mr. ELLIS, P. .... . Pouting In To talk Washing Jousson To' be a Persia- his hair excited big shot , ,I ,i - Leaning To be u FLEURY .... . Rural Dill did it The Big Boy out of darrl' farmland windows farmer -- - - ,, YY, - -- L.-- Banging HAZLETT .,.. . Suburban You're cute Mrs. Ingles Room that Qblankj To get inspections typewriter home Reading TO' PIHY JOHNSON. . . . Poached Haw! Haw! Athletics Defeat sport bl! 1038119 Haw! stories baseball Others Talking To sell KEASBEY .... . Sunny Hello, hun Weezy borrowing back to asbestos his clothes Dr.Gaebelein Fifty-sir As Others See Us "0 wad some PoW'r the giftie gie us To see oursels as ithers see us"'-M Burns. A Favonte - - 3 Name Appearance Expression Likes Dislikes Puslime Ambition Working I KESLER, , . Awe-stricken You fool! Football Room mates for the To go to Dean College To learn LORENTZ. ., Bewildered Buck-nuts! Orth Others playing Peddling to play his organ papers the organ Give him Making To LUKENS ..... Diffident a "pink His room The brats running hibernate bellyl' comments eternally Giving MERIAN ..,., Condescend- Say there, Testimonies Swearing impromptu To throw ing son sermons the discus To get to MILLER, , , Roguish Let's get To show Fights on Sunning New York in 'eml his wit his bed his hands one ride To succeed MORTLAND, Superior Done your Donora, Pa. Noise in Trying to Paul Solid? next room croon Whiteman Getting Playing To be per- NORD ,..,,,. Frozen Pass the Music pinned in his French mitted to go blood! wrestling horn to Dartmouth To convert CLIVER 4,4, Over-worked just the Deputations Furnaces Selling Peterson first verse candy and Dill Getting Defacing To pass PETERSON. . Bloated Don't get Week-ends up for 'News-Wcvlr College passionate breakfast covers Boards To take VAN ORDEN Tough Gees, I His legs Physics Talking another dunno football P. G. Getting To be a VAN RANST. Dictatorial All right, Bossing Fire drills Year Book hotel man- you guys! the school ads ager VICKERS .... Gubernatorial Hey, J. D. Writing Geometry Wrecking To govern letters rooms Maryland WATT .... Priestly You're His Leading Fiddling To sing crazy! Hamilton cheers like Dodge Talking To make the WELCH, . .. Cocky Watch my Baldwin Rough about Baldwin Columbia bed housing High football team -- v . - PP 'ro inhale ci- I think - Rolling garette smoke WOODWARD. .... Gassed you'll like The Bulletin the tennis Acting without that book courts worldly choking Ftft y-steve IL AA Al A Uv l..l A 'V W Gm lxliflfjl-ll im' Ai l'l Al v WV l"l Q v - I Senior Class Favorites A Uv I-I Al A l..l in School Activity Virtue in a Wife Occupation after Sport . . . Class . Novel . . Newspaper . Magazine . r Movie Actress Movie Actor . Dance Orchestra Popular Song . . Shooting bull in Senior Vlass meetings . .... Fidelity college . . Loafing on the bread line S irly . . . . Football English literature . Goodbye, lllr. Chips .NVPIU Yuri: Times . . Esquire Ginger Rogers Gary Cooper Fred VVaring's Pemlsylifanians . . Lullaby rj' Broadzvuy H5565 THE JUNIOR CLASS ' v III'I'.S'1.fll'lIIi .lulix t'. S'I't'll'lilCli - I'1'1-v-l'rw.w'flm1l N1'r'rr'I11r,11- Trr'1l,wl1r1'r l'.x1'l. S. Lxxms linwlx li. lxlf'l,,KNll'Il. 1'lfl!'IlH.lf . I rl1'1'.vnr Blu. C'll.x1u.1cs IC. XYlf:l.r'l1 ,U 6111 hvrs .Iollx J. BUI.'I'I4lN lIl'Gll S. l'll'RM.XN Iitmlsl-lm' A. Bmw. Ju. Chun. IC. Ilolmii lIl'1Wl'I"l' C'imsm', Ju. Kl'lNNI'Z'I'Il Il. Ku' linwix V. l,I+1M.XRI'1H'l' F. l'Insix1.l. liinm' Ill The .lunior Vlziss ul' this your is uno ol' tho smallcst in the history ofthe svlmul 1-onseqiicntly they halve takcn hut :L small part in thc sc-howl zu-tivities. Pfclszill Riley is the only tbuttmll letter maui in the Junior f'l:1.ss while FIIVIIIQ is the sole' l'0fll'CSl'lll2lllVC ol' thc tmskotlmlt tozim. llowowr. with thc usual supply ot' new st-niors next lull thc Vluss nl' 19256 will - llllllOlllDlb'flly lwvoliic tho ll'2ttlll'l0Il2ll lczulers ol' tht- st-limit. Ni.1'lyf-Izrn THE THIRD FORM Hz'rr1'r'11rj1- Tr1'r1.s-ur1'r DICGICIAIN 1'r1'.v1'1l1'l1f l'h,114: V. l,l'MAH I Yl'l'l'-l,I'I'.S'l.lfI'Ilf IPAYIIJ S. lY.x'l"l' ll.xlaoI.n S .lI1'n1brr.v f'11.uz1.lcs A. .Xmsorr G11.1s1c1c'l' V. Moomc. Ju XYl'IRNl'Il.Ll'I W. linen Ilowum M. Omrcx IJ.xx'1n B. GRIICS'l' l3ol'c:1..xs H. K1lcs14:w'1c'l"l'l4:n RUIilCR'l' W. lrxllm Iilf'lI.KIiD II. Irxxms liolsllzm' ll. l1.XNGNV0R'l'llY l51cN.I.m1N l'. lhI.m'. .Ile 'I'l1oM.xs W. lioolcns Glwox XV. Sr'llw.x1az1c I,1s1'1f1N.x1m Sl'Yn.xM WI1,1,1.xM A. 'lll"l'lllLl. WA lumix IS. Wlcu ND 'lllnv Tllirfl Form is without ll floulmt the IllOHll0lIlSl2lIl1llll 1' ol' thc lower c-lusscs. . 5- In refvzml to SK'll0l2lI'Slll 1, Yocffelin for two vcars has haul thc lliffllcst stamxlillw' 25 H . N Z1 in thc srhool. I,lllll2lS :md Olsen. stalwart guurfls, well represent the football twun. liotll Dyer zuul lvzltt lmvc lxccn varsity wrestlers for two years. In lmslic-tlbull. Lzmclis aml Rogers wc-rc outstzuuling on the scvoml team :Lml mul lme l'0llSlllC'I'G!l uspossi- bilitics for next yn-z1r's varsity team. N I.f,l'vl1-fllffl' Al Al THE SECON D FORM 1 llICNVI'l"I' .L l3lxl,lm1nul': lil'lNNl'l'I'Il L. Bronx, RIVIIARIJ D. BUl"l'ItUS l'lliI+IIJl'lltIf'li N. liwcnm' T IIUIXIAH li. C'o1.m' Ill ON C'oN1f'om'l4: ll1'N'rlNc:'roN YY. fll'lt.'l'lS l,.Xl'l4 W. l,l'liI'IHIlIlil'I 'l'mm.xs A. l4'1,.uux'1cN .loslcvll S. flI'1ltARD clll.XRLl'1S A. VVICISR .lI1'nlb1'rs .lmlx W. Illm., Ju. Wu.I.1.m lt. Kmilx, .ln ,IUUN A. lNI.xc'Kl1c Twin li. lxI.KDDUf'li llowlxnn ll. lXIr'C'U1,1.ol lV.uml4:N P. lx1l'lilCXNA C'11.x1u.1cs li. ATICYIGRH lt.'x1,1c1c:11 M. l'm'K .loslcvll A. R.xNn.x1,1. Wum R1m.14:Y G1l,Is1c1c'l' vVA'l"l' The largest of the lower vlusscs is the Sevoncl Form. Since they fue IC lll'CSllHl6Il, little can be expem-te-rl ol' them. llowt-ver, Gcraml and Ram L fflll me vounteml upon for servic-0 on the l'ootlm.ll team and C'onl'ortc slums pronnsc .is .L - l'2l,LI01'. l S1'f.1'jjjf1l1l r THE FIRST FORM I 'rm iflffnt 'I'umus T. limslsm' All rm bars lilf'll.XlilJ A. Blil'Nl'l.Xl' vvllllfltldll U. RIl"l+lNlilTlHiIl liu1s1'11c'1' W. 1'u1.m' limvum H. L. Smrru W. l,lI.XliI'IS l,l'Kl'lSllIlil'l W,u,'l'lc1c J. Sl"I'Ill'lliIANlJ Axli'l'Ill'lt II. lCm,lu'r l,l'1'I'l'lR l'. Yonixlmlfl-' .Xl.Ifm:lm S. IIAM .L f:UIiIJOX lY1clss'1'1clc, The Firsl l"orm, amltlmugln small zuul noi outstzuuling, lms scvcml prmnincnt rm-nnlwrs: ln wrcstling Elliot flistingllisllcfl lllIIlSCll. by Cill'Illllgg' llw varsity S3 lxcaslmcy, too. was il clopenrlulrle memlrcr ol thc wrestling squzul. Yuiyzlkolf is bI'lll1V ol' me-nlion lm' luis work on the lkmtlmll squzul. E. Il. ll. Smllll, in sc-llolustic zu-llicvulllcllt, is to llc wrlllllncllllccl. S lA.1'fjljffl'l' AA Al l l 1 THE JUNIOR SCHOOL SEVENTH GRADE ' v xYlNll'lil'lD li. l'x'ix'ris llorrznxs S. lilxrllx Rolsixxiri' J. l"ix.xNiilx1 J.xxilx:s iXll'lJl'llCNIU'l"l' llcon Illlili .Ionx S. Munn, J'r. - lloixwr Il. YIlOL'l'I'IRIiOSI'll Kimi, .X. l'ixusi1.xl,l., Jlx. Jnlics R. JIIVGIIIGS YY. VYIVIQIIAIXI li. SHIT!! Jonx R. K1-zxrox l,lIll.Il' R. 'l'iuvix11x lllfzixisixlm' YIQFIICILXNIJ SIXTH GRADE llixzrxwmim Nl. Bixoxsox Joni. S. lrxwsox lnxxia l". EVANS Ronxm' J. Nlf'l,l'lRMU'I"l' lioinxzirl' F. Ilixm. Jonx II. S.w1l.i.ix: YYil.i,i.xx1 l,. Sl'n.xc.i lx. 'l'he Junior School shonlfl not he regaxrrlecl zxs zx unit sepzxrzxle lronx lhc lippcr School. Il is incleerl ax pzxrt, of Stony Brook :ind is therefore zxllollccl lhe Silllli' zxmlvzxiitzxges which are otferecl to those of the l'pper School. linder Mr. Fuller and Ur. Suclizxu, the younger fellow is carefully prepzxretl for the more flitlicult zxczxcleinic work presented in the upper forms. - On the :xlhletic lielml axnrl in the gynniaxsiuin the Junior School stuclent is tliorouglily trzxinefl zxnrl couched in foolhzxll, hzxsketlxaxll. :xncl hzxsehaxll thus heing enzxlxled to lzxter win laxurels on the Varsity zxncl junior Varsity athletic tennis. .Xm-corclingly. ezxch June there are grzuluzxtexl into the first lorm ol' the l'pper School ax rlozen or more hoys who. llCI'2lllS0 ol' their Junior School training. have un excellent opportunity lor heconxingi the lezulers ol' the school in the classroom :xml on the zxlhletic fielrl. S i.1'lyAxl',1' I At - l"l Al tv 'AV Al Cv 'V '1 L fa i N l'.l'l!j-Uijllll I I !6lLZ.6.S' I2 Af iT W W N W W, if W 4 M f ' H ff W I JH 1 H JH H W Hy M M M V M U W5 My N V1 ,N M M 'w 1 4 I AQ 'V l-l 4 m AQ 'V I-l 1 rv Football N the fifth of September approximately a dozen football candidates arrived at Stony Brook for the pre-season training. Evenduring the frequent late- summer showers, led by Captain Alfred Van Ranst the squad containing five lettermen worked continually under the mentorship of Coaches lluffner and Brohard in building up a strong Blue and White eleven. Twice during the two weeks' period the candidates were afforded the oppor- tunity of seeing larger and more experienced teams in action-namely, the lVIan- hattan Jaspers and the Brooklyn Dodgers. At the opening of school the team began to take form. Yan Ranst started at center, Vickers and Dumas holding down the guard posts. Kesler and Ellis seemed to find but little competition at tackles while Hazlett and Cather were predominate at the flanks. The halfbacks were Jules Ward, previously a varsity end, and Swede Johnson, who was moved up from the Junior Varsity. Ivor Peterson, all-state fullback from New Jersey, bucked the line, and Alder of Salt Lake City completed the line-up at quarterback. As the season progressed. changes were made in the line-up. Van Ranst was moved to end, Hazlett to guard, and Vickers to center. After the first en- counter. Rabbit Welch appeared at Stony Brook to take over the halfback post. Later on. Xord quietly took over the position of right guard which he held to the end of the season. Sw'r'nfy-rmw 4 Al v -- Al v 'V - X L.. , -Si V mv ij' , 'A Q, N-1 A' 'IIS 3 W 1 'X 1 I I qw .?i'41'4EEi '7 Hg. 5. 1? , , P gig '22 1: L3 S 'S lr 4 I ff: A Y ' F S 1 W, 'Wm L M... X NZM. Q 1 'iv fig :iw Sfwn ly-two W . 6: U- 4 2, gy! LVAV ,fl , , ' X UN dfx llll "4 "E is nd in 4 A gt ll K Ai I'l Al tv WV l"l Q TV I-I A Uv A A it Stony Brook, 0 Bay Shore, 6 Playing amid rain and mud in its initial contest an inexperienced and slightly disorganized St.ony Brook team let down its pass defense for a few seconds in the second period to be downed by the Bay Shore High School eleven. Although the Blue and VVhite opened up its offense in the second half. the ground was too slippery for Ward and Peterson to get out into the open. Near the close of the game. Stony Brook worked the pigskin down to its opponent's eighteen yard line, but an offside penalty frustrated the attempt to score. Stony Brook,-19 St. Paul's, 6 In their eighth annual clash a lighter but sturdier Stony Brook eleven downed the St. Paul's grid team by the score of 19-6 before an enthused crowd. With efficient line blocking the Stony Brook backs found little trouble in tearing holes in the left side of the Maroon line. The first tally was made in the first quarter when Welch and Peterson carried the ball down the field, with the latter taking it over the last white line. Peterson scored again in the third period after St. Paul's had fumbled deep in their own territoryg and then on a Stony Brook fumble deep in our territory, St. Paul's recovered the pigskin and plunged to their lone touch- down. In the final period the Blue and White line cleared the way for Peterson to hit the linc and add six more points to the first thirteen. Stony Brook, 7 Greenport, 7 Taking the Greenport team off its feet early in the first quarter the Stony Brook aggregation marched down the field into scoring territory where Peterson hit the line to score a touchdown and Welch place-kicked to convert the extra point. .Xfter the first tally the team became lifeless and was finally scored upon in the last period when VV. Olstad received a pass for a touchdown and Wells ran the end for the extra point. Although there was a noticeable slump in the play- ing in contrast to the St. Paul's game, the defensive work of Kesler, Ellis, and ffaptain Yan llanst and the offensive work of VVelch cannot be overlooked. Stony Brook, 28 Garden City, 0 Before a crowd of five hundred spectators the Stony Brook gridders ran rough- shod over the Garden City High varsity. Peterson climaxed a consistent drive from our own forty yard line by hitting the line to score, after which Rabbit W'clch dodged and side-stepped thirty-five yards for the second tally. In the closing minutes of the second period Hazlett tackled Thomas of Garden City behind his own goal for a safety, making the score at the end of the half 15-0. The third quarter had barely opened when Ward outsprinted four Maroon players fifty yards to the goal line. In the final seconds of the game Van Ranst caught a short pass which put Stony Brook in position for Ward to score again before the final whistle blew. Srvrrrly-fmzr I Stony Brook, 6 N.Y.U. Freshmen, 31 An N.Y.U. Freshmen team outweighing the Stony Brook varsity by two hundred and twenty pounds thundered through the Blue and White line to chalk up twenty-four points in the first half. The Stony Brook gridders thereafter held the man-mountains of University Heights to one touchdown and they them- selves scored in the last period by means of several passes the last of which Van Ranst completed for a touchdown. The hard playing of Peterson was missed. but Olsen. VVelch and Warcl aided greatly in holding a much heavier and more experienced team. Stony Brook, 6 Port Jefferson, 0 In the most keenly contested game of the season the Stony Brook varsity avenged last year's tie by humbling the Port Jefferson eleven. A first quarter attempt to score, after Nord had recovered a fumbled punt. was unsuccessful: but in the second period a long pass from Welch to Cather paved the Way for the only score. VVith an off-tackle play VVelch managedto cross the goal line. Although Stony Brook played a somewhat defensive game in the second half, they worked the ball down to the Purple and VVhite two yard line where the ball was fumbled: on this fumble a Port man picked the ball up and ran a hundred yards to our goal line, but the play was called back since the oval had touched the ground on the fumble. Near the close of the game Port, for the first time, advanced the ball into Blue and White territory. and threatened to score with their passing attack, but the final whistle blasted their frantic designs. Stony Brook, 45 Flatbush, 0 Topping off a highly successful season the Stony Brook team, consisting of ten seniors and a sophomore, thoroughly trounced the Flatbush aggregation. scoring one touchdown in each the first and second quarters, two in the third period, and three in the final period. VVard was the first to score when he crossed the line on a reverse play after Cather had caught a long pass and had been downed on the one yard line. After the first tally the Stony Brook eleven marched down the field for sixty yards at the end of which VVelch hit the line to score. Early in the third period VVelch on an intended quick-kick play fumbled the ball, picked it up, and squirmed sixty yards behind hurriedly formed interference for the third touchdown. In that same period the Blue and White drove down the field from its own forty yard line: and Peterson, who was playing his first since his injury in the Garden City game. hit the line to score. The fourth quarter was the climax of Yan Ranst's captaincy. In this period he scored three times: the first was on a line buck after another unrestrained march down the gridirong the second and third tallies were made by means of long, accurate passes by Swede Johnson to Van. An unusual feature of the contest presented itself when our hard-playing center, Vickers, came into the backfield to drop-kick the extra point after the sixth touchdown. SI'l'f'HfIIljff1'l' A V Al v - 1 'V THE BRUCE F. VANDERVEER TROPHY ACH year there is presented by Mr. and Mrs. Stephen L. Yanderveer a hand- some football trophy in memory of their son, Bruce, who on September 20, 1932 was killed in an automobile accident of which he was entirely blameless. Since Bud Vanderveer for two years played football for the Blue and Wl'1ite and since he stood steadfastly for good sportsmanship, this trophy is awarded to the member of the football team who best represented on the field the Stony Brook aims. Thus, this year the Bruce F. Vanderveer trophy was awarded to Captain Alfred Van Ranst, who during the grid season conducted himself always in an admirable manner and constantly displayed the genuine Stony Brook spirit to fellow players and spectators alike. Listed are those who have been awarded the Bruce F. Yanderveer trophy since its first presentation in 1932: 1932Jf7lI,xRLEs R. BIXLER 19334JonN F. G1LM.K1t'I'IN 193-lwf,X1114'1i1C1J F. VAN R,xNs'r Numz' IIUNI-flillll -lyfr' llrfyhf W1 iyllf flaw Yan llanst Ql'apt.D. .. End 17 li' 185 Kesler ..,......, Tackle 17 5'10" 175 llazlett.. . Guard 16 5'10" 150 Vickers. , . Venter 18 5'8" 150 Nord .,.. . Guard 18 5'9" 159 Ellis, li. . . Tackle 18 5'8" 169 Va ther .... End 19 li' 115 Alder .,.. Back 17 5'9" 151 Wvard ..., Back 16 5'11" 150 1Veleh. . . Back 18 5'7" 150 Peterson, . . Back 18 5'8" 175 Johnson ...,. Back 17 5'9" 155 Keasbey, ,X . . End 17 5'7" 1555 Olsen ...,... Guard 16 5'8" 165 Riley, li.. Back 17 5'8" 185 Svwwlfy-si.r Basketball SING Frwecle Johnson :incl Fleury :ns the uueleus. Voueh liullner flevelo neil . l ai shitty :Lncl eupuhle lC2lIll. Johnson, Varsity eziptuin, eontinuerl to flush the hruncl ol' huskethull whieh nuule him :L real threat to any quiutet's rlelense. .X neweonler, ltzzhhit lYeleh. ex-liuhlwin stair, from the hefriunine' mroverl to he - Q., P, I :LS speetueulur on the huskethull eourt us he wus on the gridiron. John futher, :1 linrl from lYest Yirginiu, eoverefl the pivot position iu gruiul style. Fleury. eu,pt.:ziu ol' the highly suc'eessl'ul teunl ol' 19554-zuul the only letter Illilll other than Johnson, wus an wizurcl on the clefense unfl was ulwuys to he eouuteml upon to eonie through with il few point I ' s when they were most neerlefl. To eoluplete the first teznn line-u J, Kesler hehl flown the I'0IIl2lllllllU' U'l1ilI'tl Jost, usinff us his frezmtest assets I rs rw rs is his size :incl Among outstzuuling unfl .xfl2lIllS 0CK'ilSl0llillly his ligliting spirit. those who flifl not sueeeefl in llltlililllg the first live there are severul c-215,51-i's, l'lllI'lll2lll wus used frequently in the guurrl or 1-enter positions, eoulcl he reliecl upon at lorwurml. Yun Urden zuul Kay, too, were thrown into the hreueh. .Xnionggj the UCOIIIGVSN who showefl up well us the season progressed :uul who eun he eountefl upon in seasons to eonle ure: llieli liunalis, 'l'uthill, Rogers. zuul l,CIll2ll'CSl. Srrruljf-s1'I'1'n Al Al 'V ..l ...nw ,,,f.,....-M WM wr-..WMW f N ...MM.-.....6.,.f...f-f..,1..f...M.N........f..f-w...... Svlwzly-z'1'yl1t 3 s 2 i A v ,.....s-.aw Stony Brook, 31 Smithiown. 11 In the first game of the season, with Smithtown. Coach Ruf'l'ner's varsity came out on the long end of a 34-11 score. Johnson tallied sixteen markers to lead the home team after VVelch's five Held goals in the first half enabled the team to establish an early l ad. Stony Brook, 29 Riverhead, 15 By the score of Q9-15 the Blue and White quintet scored a decisive victory over a fast Riverhead Hve. Johnson starred for the victors with eleven points, and Flenryis consistent work in taking the ball off the banking board staved off many probable field goals. VVelch's coordination ol' mind and eye accounted for seven of Stony Brook's points. Stony Brook, 15 Bay Shore, 22 Accurate pass work on the part ol' the snappy Bay Shore five proved too much for the Stony Brook players Who, unable to overcome an early lead, sue- culnbed in a gamely-fought. contest, Johnson and Fleury shared in scoring honors with six points apiece: Cather and ,Kesler's Work on the defense prevented the ltlaroons from running up a high score. Stony Brook, 30 St. Paul's 17 A11 early lead which was never seriously threatened enabled Stony Brookis varsity cagers to sweep over their traditional rivals, St. l'aul's, by a 30-17 score. Captain Johnson again gained scoring honors, and Johnny f'ather's whole-hearted playing buoyed up the team from tl1e beginning to the final whistle. Stony Brook, 14 Garden City, 9 The Blue and VVhite quintet travelled to Garden City where they were forced to come from behind to win a thrilling game by the score of 14-9. The Stony Brook defense was unusually fineg the offense was led by Cather and Welch, each of Whom scored four pointsg Furman Was a vital factor in the passing attack. Stony Brook, 40 Collegiate, I0 The Collegiate School ol' New York C'ity was the next victim ol' the Stony Brook aggregation. In the first half the Blue and VVhite offense rolled up a 30-5 score. The second half' of the game was played by the second and third teams wl1icl1 allowed tl1e Collegiates o11ly five points while they themselves tallied ten. Stony Brook, 17 Adelphi, 26 The Blue and White quintet journeyed to Brooklyn Where they were con- quered by a smooth working Adelphi team. A strange court plus a gallery of Women seemed to break up the team from far-off Stony Brook. St'l'l'II ly-n Iilll AA v W Al v A l A A A A Stony Brook, 11 Brooklyn Friends, 16 To complete an unsuccessful week-end for the Stony Brook cagers, the Brooklyn Friends took the Blue and White's measure to the tune of 16-ll. The sluggishness of our team plus the fine playing on the part of Friend's flashy Wilkin- son cost us our third defeat. . Stony Brook, 27 St. Paul's, 26 In a return encounter with St. Paul's, the Blue and White nosed out its rival 27-26. The Stony Brook attack was led by Rabbit Welch who scored eighteen points. incidentally, Rabbit won the game in the last few seconds by cleverly tapping thc ball into the basket directly before the final whistle blew. Stony Brook, 50 Alumni, 8 The first. second, and third teams all contributed in the annual defeat of the Alumni. At the end of the t.hird quarter it was a worn out group of former Stony Brookers against whom Coach Ruffner sent the first team to do the final cleaning up. Brohard and Erwin were Alumni luminaries. Stony Brook, 35 McBurney, 19 The Ruffnermen with a great offensive in the first half bowled over the favored McBurney team by a 35-19 score. The city fellows had a fine passing attack, but with Welch and Cather sinking shots from all corners of the court, and with Fleury and Kesler holding up staunchly on the defense it proved a one-sided battle until late in the game when the seconds were sent in to complete the slaughter. Stony Brook, 35 LaSalle M.A., 36 Stony Brook lost its fifth game of the year to the LaSalle Military Academy five. Going into two extra periods this game proved to be the most hotly con- tested of the season. Towards the close of the second extra period the Cadets staged a slight rally to win the contest by a single point. Shifty Rabbit Welch was the star of tl1e event, scoring eighteen points for the Blue and White. Stony Brook, 20 Chaminade, 22 The Stony Brook aggregation continued its losing streak in being defeated by Chaminade QQ-20. The game was exceptionally fast and closely fought. At the close, the seconds were sent into the game where they scored four points, thus decreasing the Chaminade lead to two markers. Stony Brook, 22 Sag Harbor, 16 The Stony Brook cagers brought their campaign to a close by winning a Q2-16 decision over a highly favored Sag Harbor contingent. VVith twelve points VVelch was the high scorer of the evening. In this their last game, the varsity played unusually well, displaying a flashy attack and holding the smooth- running Sag Harbor quintet scoreless in the final quarter of the game. Eighty Wrestling 'l' the opening of the wrestling season the outlook was in every respect favor- able to Voach llrohard and to the five letter men who had returned from last year's Suffolk Vounty championship team. However, as the season progressed, with the loss of Dyer and 1Vard, two valuable letter men, the early-season zeal and eagerness to win disappearedg and the team finally completed its schedule with a rather poor exhibition of determination. In the 108 lb. class Elliot outwrestled Tom Keasbey. Gilbert Watt, and Boyd to cinch l1is position. Dyer, an experienced man, held the 118 lb. class undisputed, Donald 1'Vatt. likewise, was alone in the 126 lb. class where he gained the teamfs high scoring honors. faptain Keasbey was the outstanding candidate for the 135 lb. class with Lorentz and lVoodward following. Dave lvatt, overcoming a ten-pound handicap, snatched the 1415 lb. position away from l'aul Landis and Pete Yoiyakotf in unusually close competition. -lulius VVard. Suffolk Vounty champion and a grappler of three year's expe- rience. held the upper hand in the 155 lb. class with llazlett, Nord, and Griest as worthy competitors. li. Ellis, having several years' training. was able to overcome a ten-pound handicap and wrestle in the 165 lb. class. .Xt this post he ran second to Don lVatt in scoring honors. Al Yan ltanst held the unlimited class undisputed. I'fiyl1 ly-on 1' Al Al 'V lf1'yfl1Iy-llrn Stony Brook 195 Columbia Freshmen 14M Opening their campaign in New York City, the Stony Brook grapplers de- cisively defeated the Columbia freshman wrestlers, 195-14-M. Dyer. in the 118-pound class, set the team off to a good start by winning a close match on time advantage. After seven minutes of struggling, Don Watt slammed his opponent to the mat in the 126-pound class. The succeeding bout between Vaptain Keasbey and Vorineck of Columbia ended in a draw. In the l4-5-pound class, Dave VVatt held his man under control to win by a sizable time advantage. Julius Ward lost a hard-fought encounter in the 155- pound class, and Ellis was pinned in the 165-pound class. Then Ward came back in the 175-pound class where he was pinned by a former lVIassachusetts 175-pound scholastic champion. Yan Banst clinched the lneet by throwing his opponent in three minutes. Stony Brook, 11 Poly Prep, 19 In its second meet, the Stony Brook wrestling team met its first reverse at the hands ol' a formidable Poly Prep mat team. Taking the first two matches by time advantage, Poly Prep innncdiatcly went into the lead. In the IQ5-pound class, after two extra periods, Don VVatt won a referee's decision over Foshay. In the feature bout of the meet Uaptain Harding of Poly Prep downed Captain .Keasbey in three minutes of fast, tense wrestling. To make up for this fall Dave VVatt cleverly put the shoulders of his opponent to the canvas. In the 155-pound class. Julius VVard was throwng and in the 165- pound class. Turk Ellis defeated his man by a decision of the referee. Van Itanst, in the final encounter, lost to Latson by a small time advantage. Stony Brook, 2515 Westhampton, 4M ln this meet the Blue and VVhite thoroughly vanquished VVesthampton in a one-sided encounter. The feature match was Elliot's pinning his opponent in thirty-seven seconds. In the 155-pound class, after the withdrawal of Ward from school, Hazlett made a successful debut by defeating Rose with a five minutes' time advantage. Ellis gave a fine exhibition of wrestling strategy in his draw with Conklin. Stony Brook, 12M Flushing Y. M. C. A., 155 For their fourth meet the wrestlers journeyed to Flushing where they lost to an older and more experienced Y. M. C. A. team. Elliot in the 108-pound class was the only Stony Brook man to throw his opponent. However, Don Watt and Keasbey won by time advantages and Ellis drew with his combatant in a hard- fought bout. liiglrly-I ll rm: -- Al v Al I-I A Uv -l Ah A l..l i Stony Brook, 18 Bay Shore, 13 Ending the first half of the wrestling campaign, Stony Brook came out on top in a close contest with the Bay Shore High School matmen. Ellis threw Ahern in the deciding match to place the score at 18-13. Elliot and Don Watt also recorded falls while Keasbey won by time advantage. Stony Brook, 5 Amityville, 27 The Stony Brook wrestling team was overcome by an undefeated Amityville mat team, 5-Q7. The only Stony Brook winner was Ellis whose opponent, Drew, illegally slammed him to the mat and was thereby disqualified. In the 1928-pound class, Don Watt lost his first match of the season to Baxter in a two extra-period en- counter. The feature bout of the meet was a close tussle between Captain Keasbey and Captain Harris of Amityville, which resulted in Keasbey's losing by a small time advantage. Stony Brook, 17 Patchogue, 15 Winning live out of eight bouts the Blue and White subdued the Patchogue wrestlers, 17-15. After Stony Brook had lost the first two matches by falls, Don Watt, Keasbey, Paul Landis, and Ellis put the team on top. Hazlett clinched the meet by getting five minutes time advantage on Pat Raymond, later a finalist in the county tournaments, In the feature encounter Broski pinned Van Ranst. Stony Brook, 135 Bay Shore, 145 Bay Shore, in a return meet, avenged their defeat by nosing out the Stony Brook grapplers 145-135. The Blue and White started off strongly with Elliot, Don Watt and Captain Keasbey winning, but losses sustained by Tom Keasbey, Ellis and Hazlett gave the contest to the high school matmen. Al Van 1tanst's victory over Tony Cantella, who later won the 185-pound championship, was the feature battle of the afternoon. Stony Brook, 65 Amityville, 235 VVith Ellis pinning Zappi in a fast bout and Van ltanst drawing with Cook, the Stony Brook team, in their return meet. lost to the Amityville matmen. Keasbey again succumbed to Harris in a closely-contested match. Stony Brook, 165 Westhampton, 95 In the season's final contest, the Blue and White matmen conquered the Westhampton High School grapplers, 165-95. Don Watt was the only Stony Brook tussler to throw his man, but both the Keasbeys and Hazlett won by large time advantages. Turk Ellis, in the season's final varsity bout, dropped a tight decision to Reggie Conklin. Eighty-four Track Illi outlook for this year's track team is entirely favorable for Stony Brook: letter men. new material. and promising members of last, year's squaml are all combining harmoniously in preparation for the first meet on April the eighteenth. The prospects forthe various running events are lair. The 100- and Q20-yarrl flashes fincl Yan Urflen. Peterson and Welch fighting for top honors. The 44-0-yarrl slash will flepentl upon the legs ol' Dodge. Furman and Armstrong. while Don lVatt.. .Mlams anwl lvooclwarrl will wear the Blue in the 880 and mile runs. Thus far Father is the only contender in the hurdles, but there is a possibility that Dave VVatt will rlevelop along this line. The relay team will probably be represented by Yan Orflen. Father, Peterson anrl Yan ltanst. The field and weight events look even brighter. The shot put will be a close race between Yan ltanst and Peterson with Fleury and Hazlett struggling for thirzl place. Equally as Cheerful is the cliseus with Yan ltanst, Fleury, Johnson anml Merian tossing the platter. Johnson, Father, Peterson anrl Adams will vie for honors in the javelin. The three jumps are not as bright, as the weight events. However. Fleury, Rogers anrl Peterson are promising in the high jump: and Fleury and Dave lvatt can be tlepenrlerl upon to upholcl their reputations in the pole vault.. The broad jump is the brightest it has been in several seasons: Yan Orflen, lveleh, Peterson ancl Fleury will unfloubterlly make the sanrl fly in this department. lYith such encouraging material in all events and especially in the weights, Voaches liroharfl and lYelch have the right to be hopeful of defeating ltiverhearl and St. Paul's and of placing high in the Long Islancl inter-seholastic meets at St. Paul's anfl lia Salle. l'Jfflllf!jjffI'l' Al v Al A Uv I-l Al A -l Lv Tennis HIS season Coaches Jonsson and Ingles are confronted with an unusually great problem4that of filling the vacancy left by Johnny Myers, who for three years played first man for the Blue and White. To add to the problem, last year's graduation left only one letter man, Captain Vickers, to form the nucleus of this year's wielders of the racket. It is unwise and extremely difficult to forename the members of the team which shall represent the School this spring on the courts, but the most promising candidates up to the present are Vickers, Peterson, Dick Landis, Johnson, Rogers, Buyers and Paul Ellis. From these seven will be chosen three who are to play the singles. Then a Vickers-Peterson and a Landis-Rogers combination will probably be organized to play doubles, with two of the remaining three candidates forming a third doubles combination. Manager VVoodward has composed an excellent schedule for the Stony Brook racketeers. The most outstanding ol' the contests listed are with St. Paul's, Poly Prep, lVIcBurney, La Salle, and South Side High School. Eighty-si.17 as g l Baseball ITH six letter men returningfflaptain Dill, Aertsen Keasbey, Johnson, Kesler, Fleury and Van Ranst-and with eleven new candidates reporting, Coach Ruflner is looking forward to the fastest and finest baseball team in the history of the School. Kay, Demarest and de Beauchamp will all furnish close competition for Kesler at the catcher's position. Dill, VVelch, Fleury and de Armas will constitute the pitching stafi, with either Dill or VVelch at shortstop. Johnson and Keasbey, veterans of three campaigns, will hold the first and second base posts, respectively, with little dispute from anyone. Third base will find Van Ranst and Nord battling it out for a regular assign- ment. In the outer garden, Fleury will be the mainstay when not in the pitcheris boxg and Van Orden, Chirinos, and Steuber will be contending for the remaining two outfield berths. Many diflicult games have been scheduled for the Blue and White nine. It is not at all improbable that the team will make good showings against such teams as Newark Academy, Riverhead High School, La Salle Military Academy, Adelphi and St. 1'aul's. Eiyllly-sfflwz A Al v Al v A Uv I-I A I A l..l l Class Definitions Most Populardlfeasbey Best Athlete-Van Ranst Most HandsomeYCatl1er Best Dressed-Dill Most Brilliant-Adams Best Natured-Armstrong Most GenerousAChirinos Most Musical-Norcl Best Build-Van Ranst Most Optimistic-Hazlett Most Pessimistie-Lukens Done Most for Stony Brook-Van Ranst Most Likely to Succeed-Nord Most Likely BachelorYLukens Biggest Drag With FacultyAAdams Most Typical Stony Brook lVIanYVan Ranst Most Likely to Marry Money-Dill Worst Woman Hater-Lukens First to Marry-Welch Best All Around M3,H7Xiitl1 Ranst Most Absent-MindedfVVoodward Most GentlemanlyAWatt lNIost Entertaining-Keasbey Shoots Most Bull-Dill Most Influential-Van Ranst Quietest-de Armas Biggest Grind-Mortlarul Most Pious-Oliver lVIeekest-Lorentz Biggest Eater-Peterson Luckiest-Vickers Unluckiest-Dodge Eiyhly-cigllt Sept Sept. Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. The Daily Grind l8-New boys arrive: all veterans view the newcomers in search of football 19 20 Q1 material. -Old boys return. Johnson holds first bull session of the new term. -Classes begin. Dill and Benz stagger into Stony Brook to assume their positions as football managers. Mr. Isham lays down the law to Hegeman. -i'Barrel" deBeauchamp declares that he is not fat. QQ-Mr. and Mrs. Isham seen taking early morning stroll. Shipley declares that the get-together party is a fizzle: he managed to get away with only three dishes of ice-cream. Q3--Dr. Monro surprises the congregation by speaking only thirty-five minutes. Q4--Senior class elections held. Oatheris southern accent wins him the vice-presidency. Dill discovers that he is no politician. 25-The tiny Smithtown tots show the Stony Brook gridders how to play football. Q6-The triple-threat cheer leadersMWatt, Ridley, Adams-make their debut. 27ANord goes into hysterics when he finds Big Boy nonchalantly occupying his room. Q8-The scouts-not Boy Scouts-get first hand information on the Bay Shore grid team as their alumni hold them scoreless. Q9+The football squad sends the New York Aggies back to the farm after trouncing them 2-0 in a practice game. 30-Cary VVeisiger, an old grad, gives the Sunday morning sermon. 1-Coach Ruffner defeats Dean Armstrong for senior faculty advisor by one vote. 2-Vickers and Alder run wild as the Blue and White trim the Smithtown team by a four touchdown margin in a practice game. 3-All Stony Brook resounds with the name of "Dizzy" Dean as the Cards beat the Tigers in the world series opener. 4-A pep meeting is held on Fitch Field: no one present. 5-The squad gets a few last pointers before the Bay Shore game. 6-Bay Shore 6-Stony Brook 0. Rain and mud predominate. 7M Mr. Woodbridge gives a sermon filled with fire. 8-Kay curses, Woodward breaks nose, J. V.s lose to seconds. 9-A new hobby: Mr. Isham takes up shoe collecting. 10- ll- 12- Peterson seems unable to find one of his football shoes. ltlrs. Jonsson makes her debut as accompanist to the school as they wander through the football song. Coach grooms team for St. Paul's game. Eighty-nim: A . Al v 'AV r A v 4 A Uv I-I A M A l..l iv Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct . Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov. Nov Nov Nov. Nov Nov. Nov Nov Nov 13- 16- Q57 It took a derrick to move Fowler QQ40 lbs.D, but Stony Brook defeats its traditional rival 19-6. lVIuch rough housing in Hegeman: Mr. and Mrs. Isham leave the dorm for the evening. Holch arrives from Scandinavia. The entire school is puzzled and somewhat upset at the introduction of a new salad: cauliflower and peas on lettuce. Demarest buys a radio. Demarest is found using a radio illegally. By authority of Mr. Isham. Demarest loses his radio. Many Hegeman residents change their abodes: Buyers must bear Riley. 19-E. Ellis spends the evening in painting a "Beat Greenportu poster. QOJIC. Ellis unprepared in Bible. Greenport 7vStony Brook 7. 21-Shipley and Woodward amuse themselves hy ringing the village school bell. Q2-lNIuch rainfmuch sleep. 23-Junior varsity smeared SQ-7 by some unknown institution of learning. -Vickers and Van disgusted at the Dean's election as senior faculty advisor. Powerly bets against the Blue and VVhite's chances of defeating Garden City. -Powerly calls off bet. 27-Stony Brook 28. Garden City 0. Langworthy seems under the evil effects of cider at Hallowe'en party. 4Ellis, Ellis and Vickers star in huge touch-tackle game. 29-Varsity gridders surprised with a day's vacation. -"Thou shalt not" heard all over the campus as memory verses fall due. -Holch goes to bed with a pound of mutilated crackers. ADean goes off to a convention: Latin and German classes rejoice. -Demarest seems unable to find his bed. -The N.Y.U. beef trust overwhelms Stony Brook, 31-6. 4-"VVe shall now have a sentence of season prayers"-Was Hazlett's tace red? 5-fFurman's peanut butter overwhelms math class. 6-Mr. Isham springs two fire drills. Hegemanites highly entertained. -ltleeting held for the proposal of bigger and better orations at fire drills. 8-Riley receives two letters from the same girl. 9-Riley seems a little hazy in signal drill. 10-Port subdued by the Blue and White, 6-0. 11-Seconds down Friend's Academy eleven, 6-0. 12-Dodge is seen industriously posing in preparation for the senior pictures. 13-Extraordinarily loud groans as the month's marks are posted. 14-Dodge assumes the position ofheadmaster. 15-Van tells Dodge to stop wassing. Ninety Nov Nov Nov Nov Nov Nov N ov Nov Nov Nov Nov N ov Nov. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. 16-With the use of the stars, planets, moons, and charts Powerly predicts an 18-0 victory for Stony Brook, against Flatbush. 17-Stony Brook, 45: Flatbush, 0. Bulletin received and hastily sent back to printersg a slight typographical error. I8-No depression in Dill's family. Dr. Vickers operates on Dill's secret ailment. Nord learns to swim in Hegeman flood. 19-Football team breaks training whole-heartedly by guzzling waffles and ice cream. -Many football men visit infirmary. Peterson proudly announces that he has newly become an uncle. -A famous Vickers-Keasbey bed-wrestling match is brought to a speedy close when the blackboards in the math room begin to rattle. Q2-The laundry business reaches its peak as Bolet's cat visits Hegeman Hall. -A revised Bulletin appears. -The Dean reads The Alifdflflilf Monilzly: Dr. Suckau plays tick-tack-toog John Gurney warbles. -Water battle thwarted at the appearance of Mr. Brohard. Exit Alder, varsity quarterback, to Utah. -Faculty votes students an extended week-end for Thanksgiving. -Mr. Isham begins to collect waste baskets. -Excessive frivolity as students wend their merry way home for Thanks- giving. -Students return. -Infirmary filled. -VVash-Your-Hands-Week proclaimed. -History book reports fall dueg library business picks up. Stony Brook cagers swamp Smithtown, 31-ll. -Senior hats arriveg much wassing. Adams looks cute. In basketball Stony Brook trounces Riverhead Q7-15. -Bread baskets introduced into dining hall. Dr. Gaebelein finds a frankfurter in his topcoat pocket. -Greist unpacks his fur clothing as the thermometer drops. Cagers fall to Bay Shore, 22-15. Warrl introduces a new outdoor sport: bailing ice out of Mr. Curtis' boat. -Dill's gang conquers VVoodward's gang in the struggle for Sunday morning breakfast. Football squad see themselves in action at the Dean's house. In Hegeman inspection Olsen yields six milk pitchers. '-Steuber takes bath: Dr. Gaebelein's oflice flooded. ll-Lorentz bewildered in finding himself to be the ranking eleventh. -The so-called more intelligent leave school. -The angels Cunit freej depart. -The rabble drift off. 16, etc.-Scotty's excess uniteers stragglc off one by one. --Olsen returns home. Nilzrly-one A l"l Al v 'l Al V In A uv l..l A A -l X Jan. 3 Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. J an. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan Feb Feb 16- 19- Q5- School reorganizes. Peterson returns. Whereis Shipley? Crosby comes out of the drizzle, asking where Mr. Isham now lives. Dr. Wilder speaks in chapel. McDaniel moves to Johnston. After a prolonged winter vacation Vickers returns to school. McDaniel returns to Hegeman. -Ward leaves school. Basketball: Stony Brook, 303 St. Paul's, 17. -Adams and Armstrong get affectionate. Senior cagers take over juniors in easy romp. Ward decides to return to school. Varsity basketeers take Garden City, 14--9. Wrestlers take Columbia Frosh, 18-13. Second and third teams used all second half as the Blue and VVhite wipe up Collegiate, 40-10. Peterson bends lamp post badly as Hegeman repels Hopkins in snowball encounter. Special English class journeys to the city to see Hamlrf. Mortland claims that Mr. Curtis' car is breezy. Daddy Hall entertains brats. Stony Brook romps over Smithtown, 30-14-. Exit, Debus and Rasquin. Olsen rates a pair of ice skates. Seniors topple sophs in class basketball. Cagers defeat Garden City, Q5-10. Wrestlers lose to Poly, 19-11. Hamburgers and onions served by the Dean to the senior class. Onions evident in class rooms. Conaway and Wells show off their skill as wrestlers: Big Turk trims Wells, Dave Watt takes Conaway. Miss Van in chapel pleads for the milkless doughboys. Holch dumped in snow. Nudism prevails. No mail, no newspapers-school snowbound. Langworthy and his stalwart gang dig the school out. Mr. Isham in his glory as the Solid class take their final. Basketball game and wrestling meet called off on account of snow. Q6- 27- -Many severe headaches. Cramming for examinations. Bible and History exams held and failed. Petition handed to Dr. Gaebelein to have Math held earlier. -Petition disregarded. English and modern languages down the few survivors. -Mathematics concludes examinations. Pocket veto policy explained by headmaster. Majority of school leaves for week-end vacation. Remainder of school watches the Setauket cagers lose another after Dr. Gaebelein uses a little diplomacy. Johnson's pick-up team defeats the faculty 52-50 in an extra-period game. Puzzle: Who blew up the worst-Coach or Swede. N incly-Izru Feb. 3 Feb. 4 Feb. 5 Feb. 6 Feb. 7 Feb. 8 Feb. 9 Feb. 10 Feb. 11 Feb. IQ Feb. 13 Feb. 14 Feb. 15 Feb. 16 Feb. 17 Feb. 18 Feb. 19- Feb. 20 Feb. 21 Feb. QQ- Feb. Q3 Feb. Q4 Feb. 2:5 Feb. Q6- Feb. 27- Feb. 28- Mar. 1 iThe students straggle into Stony Brook after a weekend entirely void of mental exertion. Midyear marks revealed. VVard drops out of school. Mrs. Isham visits Stony Brook. wJoe and Tony arrive amidst outbursts of Spanish. -Grapplers down Westhampton 241-3. Ellis does a little inter-racial wrestling. Four Hegeman inspections-Mrs. Jousson, Mrs. Hopkins, Mr. Welch, Mr. Jousson. Dean does a little stretching the truth in chapel: claims he can read a hundred and fifty-page book in thirty minutes. Seniors Wipe up juniors in class basketball. Cagers lose 26-17 to Adelphi. Grapplers lose 152-IQVZ. to Flushing Y. Basketball team loses to Friend's. Girls wreck teams' morale. Holch humiliated by Mr. Hitchcock, six feet three chapel speaker. Basketball team avenges its week-end defeats by wrecking Winnwood. Wrestlers down Bay Shore. To celebrate Lincoln's birthday Dr. Gaebelein reads a story to the school. Petition for radios handed to faculty. Peterson and Hazlett campaign for radios. Mr. Isham Won over. "Radios" is the chief breakfast topic. Alumni come: Hegeman begins to reek with smoke. With a fifty-point handicap the alumni defeat the varsity 58-50 in basketball. Marion Orth breaks Holchis heart. Smoke begins to clear as alumni depart. WSpring is here. Snow falls. McBurney loses to Blue and White cagers. "Four score and twenty years ago"-P. Ellis. Holch Ends bed on quadrangle. Mr. Isham turns orator-harangues in chapel for fifteen minutes. Seniors get radios. Wrestlers down Patchogue 17-15. Bay Shore downs basketball team Q5-19. Familiar echos from the lips of Lukens: Where did they get that preacher. hir. Ingles makes history and Mr. Fuller frivolous as faculty five defeat Friend's faculty, 33-17. In two overtime periods, Stony Brook loses to LaSalle in basketball, 36-35. VVrestlers lose MM-ISM to Bay Shore. Dr. Gaebelein does house cleaning work in the Hermit's room. Seniors trounce uniors for third time, in class basketball. Dodge does a little sleeping in chapel. Ellis pins Zappi, but Amityville wins QQ-5 in wrestling. .Viucfy-three A a l'l Al v 'l Al V A, 'V -l Al A l..l .xv Mar Mar Mar Mar. M ar lVf ar Nia r M ar hfar Mar Mar Mar Mar lVlar Mar hlar Mar Nlar Nlar liar Mar. Mar Mar lNIar hlar Blar. Nlar. lNIar. ixpf. 2 3 5 6 7, 8 9, 10 -Do you think it was worth the trouble? 11- 12- 13- 14 10- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 8 -Basketball tea1n loses 22-20 to Chaminade. -VVade Smith draws Satans in sermon. 4.. Meyers takes advantage of radio permission: brings one into detention. -Stony Brook 15y3, Westhampton QVZ in wrestling. -Hegeman goes to bed at 10:45 after watching Setauket High drop an- other basketball game. Spring is here. Two inches of snow. --Senior eagers meet their first reversal at the hands of the third form. Juniors win first game of their campaign. Van Ranst, Riley, Hazlett and Buyers walk home from Patchogue after seeing Amityville take the wrestling championship. "Begging rides is forbidden by state law"-Van ltanst, Riley, llazlett and Buyers. Do you really think it was worth the trouble? Coach cleans up lower classmen. Fleury decrees that the eats in Johnston are to be exterminated. Seniors filled with doughnuts and coffee at Mr. Curtis' home. Furman chases eats at 1 A.lVI. Seniors defeat freshmen to take the intra-mural championship. Roman play goes over big. Everyone enjoys the assembly singingC?j -Dr. Gaebelein calls Hazlett and Welch down from the water towerg Hazlett and Mr. Jonsson come down. --Mr. lVIcKay, an old Webberite, gives the Sunday sermon. Fl1I'Il12LlllS tooth brushes are scorched. -The vandals are convicted of arson. -Dill and Keasbey hold a talcum powder fight. -All imbibers are given fair warning in chapel by Dr. Gaebelein. -Ranking ten list posted. McDaniel does a little squeezing. -Peterson finds his well-used ash tray missing. --Seniors lose to faculty in basketball, 35 to 24. ----Vickers-delfeauehamp experiment proves success. Fire extinguishers brought into use when a blue flame sweeps across l'eterson's room. --Van Ranst and Keasbey return from an extended week-end. lNIrs. Jousson forgets to inspect rooms in Hegeman-that's news! --Van and Aert tell of wild life at Cornell. -The school is losing its life-Mortland has stopped singing, Dodge has stopped wassing, and Boutros is keeping his mouth closed. A-The Ranking-Ten disappear. At the athletic banquet Coach claims that he is unpopularg he is possibly referring to his trouble with the exercise class. -The unit free leave. -The students return. Fifty percent arrive late. Miller does not come at all. Olsen and Big Boy found missing. Who belongs to that big LaSalle? Ninvly-four Apr. 9- Apr. 10- Apr. 11- Apr. IQ- A pr. 13 Back to reality, as classes begin. The Wheaton huskies entertain with their singing. Objective tests begin: Mr. Armstrong in his glory. Union salad heads the evening menu: the school begins to pay for the athletic banquet. Tony's Film Fun and Ballylmo pollute the second floor of Hegeman. Dr. Gaebelein makes rash offerg Oliver collects one dollar. Nine boys caught hitch-hiking: business is picking up. Apr. 14-The Dill-Holch feud breaks out. Holch loses his Sunday breakfast and Apr. 15 A.pl'. 16- gxpf. A pr. 19 A pr. 20 Apr. Ql- Apr. 22- Apr. 23- Apr. Q4 Apr. Q5 Apr. Q6 Apr. Q7 Apr. 28- Apr. 29 Apr. 30 lllay 1 Ntay Q May 3 May 4-- a bushel of chestal hair. --The dean throws the first ball, Keasbcy gets the first hit, and Babble knocks the first home run of the baseball season-'Stony Brook 8. Setauket 1. The motor fuel business booms as the Joussons steam about in the LaSalle. The Blue and Wliite nine loses to Riverhead, 8 to 7. Apr. 17- -Year Book pictures are taken. Several Hegcman residents enjoy the evening guzzling ice cream. Good Friday. VVho said we would get a day's Vacation? Miss Van discovers some icc cream missing. Dr. YVl1ite l1Cl'f0l'lI1S a few sermonizcd demonstrations. Dr. Gray gives the Easter Sermon. hliracles do happen: Adams does a little work on the Year Book. Stony Brook smears Riverhead High in track, 72 to 28. Spring finally arrivesg VVoodward Works on the tennis courts. -Dyer claims that he never gets sunburned. -Dyer exhausts the infirmary's supply of sunburn lotion. -The Blue and White track men conquer Bay Shore 58 to 55. Miller returns after a lengthy vacation. For a change Dill is not guilty of taking Holch's food: The mice arrive first. -ulncidentally, I bought this book on photography for only fifty cents," says McDaniel after boring the school for forty-five minutes with his amateurish experiments. -St. Paul's falls to Stony Brook in track, 81 to 27. -The baseball team takes the measure of Islip High, 12 to 0. Dill allows only two hits to shut out a favored nine. P-Coch starts to look around for a football team. -Coach finds fullback Webster. The faculty fall to the varsity in baseball, 5 to 4-. May 0-John Powerly objects to peanut shells in Crosby's room. May 6 May 7- May 8 -Scott be ins to ut u screens: no more nocturnal esca es for Furman. Y g P P P Chapel changed to morning. Rising fifteen minutes early is somewhat more difficult than anticipated. -Res Gestae goes to press. Ninz'ly7fi1'r' A .- Al v WV V 'V I-l S Q36 N BE S .. -my, QP Q gi 3 E: E56 N V13 EQ 2:1-5 cn 90 4-' 0 .Mo -H va, 1- E us bbw gn uq: fu- ea.. as HE o is .Ea lm 0,5 U13 ,Eu Q.-U o,. o aa, mall Q 0: 34 Om V12 gum .HQ H '-' upq 'OJ ii SQ 5 52" QD 2:41 229 ws 2? 2 S 'as M +411 'UP +-'cs -95 C1 'H ' N C' .cv- I m Hu va -HC ,mm 1. rv 0 25 on WJ!! to N'-' .Q v-1 ,iv maxi 80 32 Q, 'Z' H: gg .ct ,Q :ug :s P' m 'G' 3 C: by E. 5-4 H S "' L4 o '- bo br 4-' E we E -E-5 Ag. Q 2 'E S+.. 'Z 75 gg .. 5-L QC-1. S Q' 'D 'S o 'Vo u 18 gd bb an bn E -cs wo ,gn .G .E Q C1 -H 0517, 'UQ W Hu 0 ii.. I-9-0 2 H I1 :wif oo eng .E bow 'E NW LD gg 0 'H gm mug Q 4-v gh 1-'td X w .ci 0 --0 -.4 --fa, o --.Q bn ww- fn D' E -5' EQ 'Ee 3 'Ea .E Q15 O H --1 ,VI oss.: V1 'So 3-4 0 R' 5 U' "' 'G' .-. O .II H-Q ca. W m U U H od Q ua 4 +3 3: U 'S' P 'C I U3 2 -'gg gs 3 Z E .3 -gf Q Q 4-'gg --'S 'B' -2 QE on QE Gs CSU y.. I- ma, t: V, .-Q O,-4 UD AD GJ -1.-4 ug., ,QQ by Ho. '50 he CI- dn O -10 bo :um .-. O Via is O ,B O 'QU Q C1 :Q 4 A 4: 3 0 'vm WSG -E .95 Q -Ci Ebb ,UW gg Pm Q-4 E-4 U2 H ual E fu QQ M D m S B :sg I un Qu .,. oy! M Q 'U'-' '-3 on '- if on N 5 .E ,. 'JP' E 5 n.. 55 o E45 an 2 EQ 0 3 .aa -9 ww P' 5. ""4' 3' 'C' O in L-4 ct 4: 0 'mf' GN- ,.q .:4"'X'-o 'Ho as GJ 'D " T' 'Q' N3 me aa O Q N mo 'U 5, zu-Q 3,1 as 'li-.4 C11 5' 3 0 8' gr: 2: wa 296 ' "' 5 5 E33 25 EE if QQ 'D .sz L-4 an 2 an X l-4 me ,, W 2 8 31 W .S , I: Q Bm Q, Q :wg Q' Pr 17,-:N 1 kk S .1 ff' 5 " E 'ca rv, '+- -. 9 "4 9, -cz m E E 3 rv Bw' O W u:: w '20 '- Q-Cn' ,Q Pm m "' -'Q +- 0 o as o om N xg use Q, vc: Q B .,, 'U 'U 1: p w U .-G' -M ,, ,H .,.cL. 5 H Cl 0 H X ,ca Q ...sz ,Q-2 Q, as 4-' O L2 24: -1.3 9 E .rn m 7' "' "' Q '- gi Q ig : 4, pq Q H ,.. L-1 E 5 E' E -cs Q- '5 'J '5 P-' -u Q' 'B D- ,U O we 2 ,U 8 2 'Q 3 ? E -g 3 Q 41 O o es 8 ra. an .-. Q .2 Q Q Q - mr Q M A H l ffl D 5 an 2 r W a I .2 '51 ae Q 5 F 2 Q 5 . Z , ' 1 . 2 Ei f 3 Q3 1 I 1 2 2 E a Q I 2 Q A - ffl an 5 pf. 2 2 4 ' 1 z : 41 p M ki 41 A m U1 IZ Q CD o D m U W D 4 M U3 O O r-1 A 3 4 Q ' . v-4' Z D1 LY-I v-1 D M M . v-1 M CQ 3 'D Q 2 2 M si - " 3 El 2 2 E M pa . E 5 2 Niwlll-six M!! ggi Actz'zvz'!z'es 1 1 1 H I U U M y M n M f V Y n ! 1 1 . 1 ..,., Q . 1: mv .1 l 1 1 i 1 1. ' -1:f.,:.yAQ . I.. My 11' -211:33-. Ltitwff' can THE EXECUTIVE COMMITTEE President G. .XRT11 UR FLEURY Vl.U6-l,7'UStIl6Ilt Sccrczfrlry Llciaox' B. OLIVER lI111c111soN WY YICKERS III .ll 0 nz. bers CARL E. HoLc11 .X1+1n'1's1+1N P. K11As1s1c1', JH. Jo11N S. C,1'1'111411c l'l1,11'1 C. Dmms Iluou S. 1+'UR111i1N T11oM,1s T. Krmsism' fi1LlSER,'l' VVATT Faculty .ilrlviscr NIR. P11cRsoN CURTIS The Executive cl0lIlIIlltlQ66 is the governing body of the Student Organization. The otlicers and members are elected by the student body for the purpose of up- holding school spirit, promoting good fellowship between the boys and the masters, lent activities are so run that they reflect honor on the IIZLIIIC of the school. The Executive Committee this year is especially worthy of praise for having administered its duties in such a way as could only brmg about the finest sort ol' constructive school spirit and good fellowship. The committee has been largely responsible for instituting and carrying out many projects which whole and which have added to the tr11e Stony and seeing that the stum have benefitted the school as a Brook atmosphere. i N i n My-vig hi 5 Yl I I..,IQ I It . 'SIL'-I... I 1 I I , , sl ,, ,I I-I ,RE 9 ,. -'gal I' :'J,xg: - I THE BULLETIN STAFF W 'Y Editor-in-I 'lrief Ihvin B. VVOODWVARD . lssociazfe Iflclftors IIIIIIIII' Ii. OLIVIIII CII.IRLIss C. AImMs LI'IfcrrIry l'f1l1'ior Feature Editor 'I'III-:oIIoRII: M. ARMs'I'IIoNcI WILLIAM H. HIkZLE'I"l' Sports Hflfiors IIOISICIH' A. BUYERS, l'lI1'qf .xI'IIt'I'!iI'IN P. KIQIISIIIQY IJONALIJ M. WA'I'T J un for I'Ifl1'1for.v IC.I'c-lI1I1Ig1fsfe- fJoIIN J. IioL'rI:N .lllrmnie'fIIAIxoI,II S. VUEGIIIN TypizzgeeliIIWITT CROSBY If ll31.ll.8SS Managers CORNXVALII MILLER EDWIN I.. ELLIS Szlbsc-rz'pI?1'm1 Manager Faculty .ldr1'.9er G. -XR'rIII5R FLEURY DR. FRANK E. GAEBIJLIQIN' Since its founding in 19941 by Mr. Arthur Ile I.. Ayrziult the 121415611171 has grown iI1t0 El well-written newspaper. Being able to publish two more issues this year than last, the Hulleiin has proved to be :I finunc-iul sum-essg and by means of at newly inaugurated system for the inelusion ol' underc-Iassmen OII tIIe stuff, at much finer school 721 Jer is assured for next ear and the ears to come. I . . .Virmty-rzim' ,I In v 121, I ,pffftgrhfi if ,V wg: , I: xv I I l I 'V .-I-3 .3, ' Iffix. -fm: Y I el, J ' I :mi .. In I I ' 'f t E ' W "-in ' me I lgillll I gs, Iwi xi. ' ini .-, .'7L'?:1.'vIf1 31.1 . EI, ' ,13:I..I-51 1-I' 4- ?-: I -FI'Il,',f 'S QF' -. rf, aw.: ' , fiv- "I,1':N'--- 'I- I L. I, .... HAI- I 'V THE ATHLETIC COMMITTEE l,I'I'Sl'fll'Ilf .h.Llflil41IJ F. VAN lhxsi' l 'ir'w- l'r'1'.v1'rl4'11f Nccrclrlry-'I'n'r1,wl11'1'1' lCx'lfLim'l"l' .X,. NYl4:l.cii .X l'2li'l'Sl'1N P. Kifzixslsrxi. Jn. lincli winter thc student. lllblly selects lor the .Xthletic flonnnittee the three letternncn who lmvc shown the most interest in athletics and who have hcst repro- sented, hy their athletic prowess :ind sportsnninsliip, the Stony Brook School. The duty of the .Xthlctic Vonnnittee is to meet with the couches and decide what athletic awards are to he given and to whom they are to he presented. All other matters of importance pertaining to athletics in the School ure referred to the Athletic Uonnnittce. Um' ,IIIIHITVII W A A THE CHRISTIAN ASSOCIATION 1,I'I'S1.l,I'llf I '1'rf'- 1'1'1'.s'1'1lf'11I l'1'r'1'- 1Jl'l'Nl'fll'llf lhvin li. Woonntxno ti. ,xR'l'lll'Ii l+'l.r:1'm' Sf'f'I'l'l'lll"Ij 'llIllCUll0Itl'I L. llonul-1, Jn. I l'lIll'1Il1"lf , l1l1t1'.s'1'1' lin. I+'n.xNii li. fl.XI'1lilCIil'IIN . The Vhristizin Assoeizition, whieh meets every Sunday evening, is eonnposed of the entire student hody. The otlieers are eleeted, ueeordingly. hy the students at the end of' eaeh year to serve during the eoniing year. X The purpose of the organization is to further the spiritual lite of the hoys and to give an opportunity for sell'-expression in spirilnail things. .Xt eneh Sunday Y evening meeting students speak und otfer prayers. This year 21 seeond meeting is held voluntarily lay hoys who feel :1 need for .1 deeper fellowship. This has proved to he very populzirg :ind with singing, prayer, and testimony it has helped to bring joy to nniny fellows. Ueezisionully ontside speakers :address the students: not infrequently do the morning ehzipel speakers stay :ind give talks of interest. The Vhristizin .Xssoeintion fills 21 need on the ezunpus which ezinnot, he filled in any other way. Um' ,lHlI1fI'l'lI um' 'V THE ORCHESTRA Vl'UIiIlS 'l'l11f:ono1m .XRMs'r1coNc IJQNALIJ VVATT lhvluulm Blil'NIC.-Xl' FI'l'Ilf'll llnrns K'11.xm,14:s Noun Iinwlx Mr'll.xNmL Drums HI'lWI'l"l' l'1msm', Jn. 1 f'Il.XRl.lCS Mums f 'vllu Tru III prix S. Rnhum lNl0R'I'l..X Rum-1lc'1' lhxllm Ijllflllfl Gl'lIi.Xl,lJ l,0Rl'IN'l'Z This year the f3I'Cll0StI'2l hozlsts of the largest Ill0IlllK'I'Slllll in thx lllSl0IY 0 lhe school :mal invllules :1 number of highly experienvcxl IIlllSlC'l2lll5 Xllilllgll the 0I'gI2lIllZ2ltl0ll przu-tic-es collstzmtly. it has made only aa few ZIIJPCRIFHIIQQN play Ill .nt llll'.Xll1lllIlll,lIlll0l' in l"0hruury and hefore :Ill .XSSOIIllDlj' IIH'0llllg.f in thi c ll holh limvs umlvr the direction of Mrs. Jonsson. Ona I1 umlrml Iwo , Ju. THE OUTING CLUB Instituted and directed by Mr. Curtis the Outing Club is one of the most active organizations in the School. In the fall the members take hikes or motor trips to places of interest on Long Islandg the winter brings skating at Lake Ronkonkomag and at the coming of spring the School sail boats are put into condition and thus the club members are able to enjoy many active hours on the bay plying their skill in handling the sails. President Secretary- Treasurer DILKVID B. WOODWARD ' CORNWALL MIIJLER Director MR. PIERSON CURTIS CUM LAUDE SOCIETY The Stony Brook Chapter FRANK E. GAEBELEIN, A.B., ANI., Litt.D. ,..... President PIERSON CURTIS, A.B. ....... ............. V ice-President FRANCIS G. ARMSTRONG, A.B., A.M. .... ..... S ecretary Elected 1935 LEROY BENDER OLIVER CHARLES LONVELL N CRD CHARLES CLARENCE ADAMS, JR. STEWART RICHARD MCRTLAND AERTSEN PARRY KEASBEY Cum Laude is the national interscholastic scholarship society, corresponding to Phi Beta Kappa in colleges. Founded at Tome School in 1906, it now has nearly eighty chapters in leading preparatory schools throughout the country and a total membership of over six thousand. The Stony Brook chapter, formerly the Optimi Society, received its charter in 1930. Membership in Cum Laude is the highest academic honor the school confers. Standards for admission comprise leadership in scholarship and irreproachable character. One hunrlrerl three A . l"l Al v WV rn AA V A Uv y -l Al A -I Lv last will anh Ulestament lllllhertdgt We, of the Senior Class of 1935 in this girl-forsaken Stony Brook School, having a premonition that we are soon to depart into a world, cruel and indifferent: Illlibttwit We, of the Senior Class, being in a precarious state of mind and on the verge of becoming a "split personalityzn Uljefefurti We, the afore-mentioned Senior Class, do hereby make, publish, and declare the following bequests: To the class of 1936, the privilege of taking Hunt Curtis to the top floor of Hegeman for purposes of chastisement. Van Ranst's rugged physique to pot-bellied Abbott. Adam's English accent to Ridley. Cather's taciturnity to Boutros. Van Orden's legs to Webster. Little Turk's steel wool to Langworthy. Kesler's boisterousness to Laird. Vickers' vocabulary to McDaniel. Nord's bed-wrestling ability to the Colbys. Fluke-'s modesty to Paul Landis. Lukens' cynicism to Bruneau. Hazlett's love for an untidy room to Mrs. Jousson. Mortland's crooning ability to Big Boy. Dill's religion to Bolten. De Beauchamp's plump form to Boyd. Dodge's suavity to Peck. Peterson's football shoes to Mr. Isham. Welch's athletic prowess to Baldridge. Army's grin to Mr. Welch's cat. Lorentzis airplanes to the brats. Keasbey's Wrestling ability to his brother, Tom. Milleris social life to Steuber. ' Watt's dignity to Kay. Merian's "Amens" and "Hallelujahs" to Coach. Woodward's Bulletin to the ashcan. Tony's rhumbas to Dr. Gaebelein. Buyers' peg-leg to Dave Watt. Big Turk,s scholastic standing to Voegelin. Johnson's javelin to Jimmy Duncan. Joe's smile to the night watchman. ' Marion Orth to Holch. A Planetarium to John Powerly. Twenty-four units to the Dean. The mentorship of the wrestling team to Miss Van. A bath to Demarest. With Weary heart and mind and with fingers trembling we hereby affix our hand and seal to this our last will and testament. The Class of MCMXXXV. One hundred four Adfzfertzkements 15 OUR ADVERTISERS N ORDER to be represented in the Res Gestae of 1935 our advertisers have found it necessary to extend, somewhat, their advertising budgets for the year. By means of a special effort on their part We have been able to publish this book. You will find it true of each firm, that, whether locally or nationally known, it has proven itself reliable. These, our advertisers are deserving of your patronage. Una hunrlrml six ESTABLISHED l8I8 of iCQ2?3i?? ,X Erma rniahingsngats 3,-Shoes 1 nmnlson AVENUzEaRQc3zI:'Y-FOURTH smear Q, ff .,,fQ,gfl , HAXQLPA Yi.: B ,m x Special Attention to fi flu! i7'M , l xfqf N' Ili x' ' f . Q -fs Nile! OutEtt1ng Boys and mmf! Ag if 1 U ,a"---- ?l I Young Men Brouwer- C 'e .. at Private Schools and Colleges BRANCMES NEW YORK BOSTON: NEW Hampden-S dney College 1776-1935 onest VVork Doneg Nothing Haphazard. onor System, based on Gentlemanly Conduct and a Gentleman,s Word. olidity in the Courses of Study. tability in a day that needs it. hort-cuts to a Diploma Not Permitted. hrist Held Up as the enter of Qur Teaching and Living. hristian Character Regarded Here as the Only Worthwhile Foundation for Life. These are not pious platitudes for advertising purposes. They are in reality the ideals on which the College was founded and to which it adheres. 1fVfzy zmr wrilf for Cafaloguc and L1-l6'7'!If1H'!'. REGISTRAR, HAIXIPDEN-SYDNEY, VIRGINIA One lzundrefl seven lug The Dime Savings Bank lncorpoiuted 1859 of Brooklyn Deliallu Avenue and Fulton Street liit'lIj'!I7l!Iuf',l'f lil'II7II'!l 86th Street and 19th Avenue Avenuej RESOURCES OVER 3200,0 Depofitorf our 200,000 l"Ir1tLu,f!1 Rrfznrfl and Coney Island Ax enue 00,000 MII.'1'ON AYEN XZAN RANST GEORGE AYEN Stony Brook School ,32 University of Pennsylvania '37 200 ALFIQED FREDERICK NTAN RANST Stony Brook School '35 Sterling 3 Mem01'ial Chapfl 55 SEVENTH AYENCI at Lincoln Place BROOKLYN, N. Y. -0060 Iron Fireman Saves Money The Stony Brook School has three of these machines which have been giving faithful service for the past live years NASSAL7 ENGINEERING C GLEN Covn OMPANY Une I1 unrlrwrl viyllt Bree Eillage ea Euuse STONY BROOK, LONG ISLAND xii A quaint tavern run by the Three Village Garden Club. The profits used in roadside Work and general improvement of three villages. Eamble thingf to eat, and drinkrzblr thingy to dfi11f6.,,-DICKENS One hundred nine ldfleld South Tha 7671651 rwidmztialcluz'fflop111m1t in Stony Hroofen Homes 156,000 to 520,000 Term s to suit CARI. J. HEYSILR, JR., ,24 Builder! JOHN SEXTON fr CO. MANUFACTURING WHOLESALE GROC ERS CHICAGQ BROOKLYN' Complifmvzty of FELTMANS CONICY ISLAND Ifamous '1'11roughoul thc World for Good Food Un 1' lz u mlruzl ten BANK OF SUFFOLK COUNTY STONY BROOK, N. Y. YOUR ACCOUNT IS SOLICITED SPECIAL 1NTL1R1cs'1' ACCOUNT CHRISTMAS CLUB XIICMISER SAFE DEPOSIT BOXES IVEDICRAI, RESERVE SYSTEM WITH EVERY GOOD WISH FOR STONY BROOK FROM TWO DEVOTED FRIENDS ROBERT WEEKS 8a SON Creators and Producen' of GOOD PRINTING C1 14 RAILROAD AVIQNUIQ PATCHOGUE, N. Y. Tclcphoncz Patchoguc 1995 Om' 11 unrlrwl wlrmvn No distance is too far for us Community Steam Laundry " House of Cleanli1zes5', WetXXasl1 - Full Finish - Rough Dry PORT JEFFERSON, LONG ISLAND PHONE PORT JEFFERSON 23 Compliments of A. WELCH COLONIAL BEACON OIL CO. ESSO. STATIONS Compliments of GRA M MA'S SWEETS A FRIEND OF THE BOYS Home Made Ice Cream and Sweets Everything the Bart HUDSON - TERRAPLANIQ ARCHIE GRIFFIN Stony Brook One hundred twelve Star Ball Bearing Motors D. C. INTERPOLE Kloroizs for hard usage-fHoR1zoNTAL or XYERTICAL types-1 to 250 horse power. Sparkless Communication at all times. A. C. SQUIRREL CAGE 1NDUcT1oN XIOTORS, Two and three phase, all Commercial cycles-M to 250 horse power, 110 to 550 Volts. Slipping Xlotors 1 to 150 H. P. for speed Variation Cmachine and fan applicationsj. -L C. AND D. C. C1ENERATORS up to 150 KW. to meet the most exact- ing requirements. l o ' ' l ounting with HOIST AIOTORS A. C. and D. C., lnterchangeahe m magnetic brakes. RIOTORS with planetary speed reduction units. XVORM CIEAR XIOTORS, Right angle Drive. Ark For Tfzfm AR ELECTRIC MOTOR CO Bloomfield Avenue and Grove Street BLOOMFIELD, N. J. Our lzunrlrf-11 lllirifwz IA,Scho0I PId13t Is IDnIerent A Cfz1'f.i'z'ia1z Cofffgf , K YVHEATON'COLLEGE WIIIi.X'I'ON, ILLINOIS I"uIIy Accredited Class "Aw Rating -:- Yaried Program of Sports Cosmopolitan Student Body For Lifffflfllff' Afddrffff VIIHE IQEGISTRAR, Box 2665, IYHEATON, IL1.1N01s .IOI-IN R. SWEZEY, Inc Cvmplimfnff Of l',YI'CHOCUIC, N. Y. INIrs. F. B. IVICCIILYERYY Pavkard Chrysler - Plymouth Better Places to Trade MERCHANTS' DIVISION of thf PORT JEFFERSON CHAMBER OF COMMERCE Port ffjerson, N. If Um' lllHll1I'l'Il f'0lll'fl'l'H For Greater Comfort-Winter and Summer INSULATE YOUR HOME ROCK WOOL ROBERT A. KEASBEY CO. HEMPSTEAD NICW YORK JAMAICA COMPLIMILNTS HUGH R. MONRO PENDLETON 8: PENDLETON, INC 135 Montague Street 130 Broadway BROOKLYN, N. Y. Agerttffor Niagara l"ire Ins. Co. Queen Insurance Co. Hartford Fire Ins. Co. Providence NVashington lns, Co. Great-American Ins. Co. Phoenix Ins. Co. of Hartford Royal Insurance Co. Metropolitan Casualty Ins. Co. Royal Indemnity Co. EMMETT B. SIMPSON Dealer in Sand, Stone, Gravel, Cement and Blue Stone Screenings QUEENS YILLAGIC, L. I. Phone Hollis 5-10,000 GALLO STUDIO, INC 42+ N1.xn1soN AVENUE N. Y. C. Artist Photographers Specializing in Portrait Studies of the Highest Type SP15C1AI.1S'1'S IN YEA R BOOK PHOTOG RAPH Y O1"1"1ClAI. PHOTOGRAPIIIZR FOR 1935 RES GESTAE Om' hzlnrlrrrl fifteen 6 Established 1811 A GSHEHWUSQ39 , , Is the sign of qualityfwhenever you want the Finest Food Products ir1The World- Be Sure to Secure This One Relrable Brand cgB image fbmiPnnhuKs The signof R C WILLIAMS 8: CO., INC. flgallt ess TI NTH AX LNUI ixuw YoRK Tvorlasz South Norwalk, Conn. NEPTUNE HARDWARE MFG. CO. .Manufaf'turfr.f of Nlariuc and Awning I'IZ1I'tIWZlI'C 70 IJUAN15 S'r1zuE'r, NEW Yoiui 1hx'1'RoNI7lf2 YOUR 1fR11QNDs OIIN T. STANLEY CO., I ' . I IC F.T.BRUsH Fine Toilet, Laundry and THE Tfxziile Soaps BARBER 30th Street and North River Stony Brook New York NEXT TO POST 0I"I"ICI'i Olll' humlrczz' Si.Ufl'f'I1 Stony Brook Dairy Stony Brook 'l'clcpl.onc 355 or 321 Producers of Better M I L K Grade A Raw A Pastcurizcd B UI!!! D. T. BAYLES 81 SONS Dfalerf in BUILDING MATERIALS OI" ALL KINDS Hardware, Paints and Oils All 14171615 of Mill lV0rk at Short Nolice Coal STONY BROOK, L. 1., N. Y. TELEPHONE 290-291 A FRIEND COmpIimcuts Of MR. E. FRASHER 9 I I2 6 136:29 .L J 15... Have' you a New TAYLOR CATALOG OI" SPORT SUPPLIES THE HOUSE T AT SPORT BUILT zz Eur 42:14 sr. nzw youu, n. 1. Ulu' llIIllIII'l'l1 1'1'ghl1r1'n Compliments of Bolta Rubber Co., Inc: o LAWRENCE MASSACHUSF'l"l 'S Ullll CUNNINGHAM BROS., INC. WIIOLESALE MEATS 444 WEST 14th STREET NEW YORK CITY Tclcphrmc IVAtkins 9-SOS!-2-3 IVritc for a Copy of "Ten Lessons on Meats P- Mailed on Rcqucst , - gs ,. , 1 0 1 I I ' T 2 f sfjf I I for ver Ninrty Ymrf tm ' F". V1 ' f' Lg, A f -. L N Slandarn' of Exsfllenfe up x .. ' ,ettlt ee , nc. f f, I A N ., , Established 1836 ' 'J X , 01:1 as 40 NORTH wloolz ' ' " vi-Wwec GOOD' AH' 'Y I P, STRLEI 5 Wan 0, fav W Wm. 4, N NEW YORK CITY 195 Qovvtu www ' f . x- ' L ,, Q HUTTIQR, EGGS AND CHEESE fy IQ'k:u,G HQ wg ni 4 I Y , Q I 'V I Pwveyofs lv A 3 WWi:ccQxu'V5'xx?InAK'my I Iintols-Restaurants-Steamship Lines L' If 15 Pls- WM A ' City and Country Clubs-Institutions X SVALDQ1-I5 W Telephones , , WAlker 5-7412-3-4-5-6 GOLD SMITH SPORTS WE STINGHOUSE and LEONARD EQUIPMENT REFRIGERATORS SHERWIN WILLIAMS RADIO and ELECTRICAL PAINTS APPLIANCES LYON BROS. CONT. CO., Inc. Phone Sctaukct 162 One hu nrlrml twenty ARTHUR C. KAHLER DIQALICR IN ALL KINDS OF SEA FOOD LOBSTICRS, CRABS, CLAMS AND OYSTERS Blue Point Oysters and Ijscallops Fisli from our own nets daily 'lk-It-plicme H86 Islip Comiplimevm' of Pazmmizg EDWARD c. BARKER BR0WN'5 210 jones Street Port -lcllersou, N. Y. Telcpllone Port -Iullcrson 239-166 Candy - Stationery - Soclas STONY BROOK Successor of Prince UP1'ti9ino- ig 'J 9211-t-19 0 0 Tala Trinting Plate Makers Dependable Service Reasonable Priees .llvlanlnttnn Hole ll'ugavin5Cp HARRY L. ROLLENS CARl,lil'l'ON AYFINUIQ ICJXST lSI,lP, N. Y. ,ll1l11z1f11f'l1LrM' fgf TENNIS RACKETS and RESTRINGING Nlakers of the Famous Si' Karel Kozeluh Rackets New gon-lc City Our' llllllllffll llrvnly FRANCIS VEMORY FITCH Publisher ann iprinter 138 PEARL STREET NEW YORK, N. Y. COMPLIMENTS OI" A FRIEND Compliment! of LEW MALONE ATHLETIC GOODS CO 180 lVIOl1t2lgUC Street Brooklyn, N. Y. Blain -L-0180 WM. S. WELLS DEPENDABLE TAXI SERVICE Complimentx of DAY OR NIGHT SWI1Q"11 gc Telephone Stony Brook l-18 M.Xl'Ll'1 .XYI'2NL'If, STONY BROOK, N. H , COMPLIMICNTS COlXIPLHXI1QNTS OF Ol" , , ., PORT EFFERSON RLHLANUS GARAGE M J I .1 1HEATRIL Uno ll I1Iltll'l'll I wczzly-tzvo JOHN ADAMS HENRY, INC. fVlioZe5aZe Fruits and Produce 58 HARRISON S'l'RI'lI'I'l' NEW YORK CITY Telephone II alker n-uw O. B. DAVIS, INC. Furriizfure Rffrigerators Radios PORT JEFFERSON Complimfrltf oj THE BEE HIVE DEPT. STORE 4'Patchogue,s Shopping Ceuterv COMMUNITY SERVICE STATION I3E.XSl,I'1Y 8: COLE Firrftorif and Sinclair Prodiwtx Phone: 317 STONY BROOK, L. I., N. Y. A FRIEND Compliment: of SWEZEY 8: NEWINS Incorporated PATCHOGUE HUNTINGTON One hundred twenty-three 1 E Ti cf E Q J 5 2 x


Suggestions in the Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) collection:

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.