Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN)

 - Class of 1941

Page 1 of 126

 

Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 126 of the 1941 volume:

,v-VRLF. T, 1 , , '.?,':T'f x...y.,Lk , X ,,.' .FF-w1ei'?mf"if:v-"-P-w,-.---1,5'-Ufficff.-"vt-1-ve-mf-v---fw af'-1 -,1-mfg :'wi?"Frf2':1 1, -11733536-gwgf-wg,5,7r--kffpa-1 fr-rf"mrS"g'gvfr7:f-'wgv,.:lf ,,: , .:?f:f'ff?v"':w"v1 ,Mg-,.g. I. , ,V - . , wx -- -- 2 ,1 3 - Y ,, -- u N :gi ,13Jf,f..g:Q ,gg kg- :gf ,.y'.w?.1. ,Rf , 1 .wfqf M, 191'-wf' W, sl : vw, U ,I 4 5 - -V f f' ' . . ',-'+'u-f-- ,, , u 4. 2.1.11 ..s5'..,f -V . - .. ..4 - -ax .' - 'A X Q, - -.ME-f,,,a :-.-'J , '-Q-. lr-.:gf':,,' '-5,5 ,-3, , '. f- 'gg . .,.,.:j, I - .pq-'f , . -H , ' 1. lg K . . "lv 'fi V- 'ww-"2n W, , -J ., h lk, V .V ,H V , ., , . f , X . , , 2 ' . . - ' ' V, 4, ,L ,,,,, A JM ., " ' N ' . , 3"z,z-mf 1' '-' .. ' ' 1 Y li.: '13fz,f. A '-1-' 5 .-., , l - F-.qi ,vf .1 , ., X , fx .,.,, 1 , ,. L" 1 - ',l.. ., 'L 393: I .. ' f" 'A " -. , ff " A U, 4115- "' ' - -x ' ' ,. , I X ,,, X, I . .W , . ,Q f 1 'I 4 ,, ,. Y ,Jw -k N ' X Y 'xiii ., ' y 1 ' . vf, ., ' 1.1 ,I , , , 1 ,, 1 ' " A ' a X - ' ' 'I X . . ., ' 1 . P X ' -' g .. E S. L. . rf. , ka 1 , x V-. 1- U-4 --1 , ,,13w '- .sg 4.3, f--,N-.4 nf 1, . , ws,-:. nf ' . X 1,1 - K ,-w.. - , K h 1 v. ',,7,X",' 'ii X. ft . Q .. an . i "j-g...: g ' , f 1, . .:, , ,:Mf': V '. ' L, V- Q .-1 .l -N - 1 . ,r ms-gfw ' 5 fhgggaggivff . 5.55-1 , I P ' xy I 5 ,- VX , ,hh mg-'1.-.,,l'-"' . fgzrfrg-1ig?5'Q ,-,. - Y.. I 5 x 'F ' ,J mf- me f nj,-Bu, , .,,, 4 y ,L . 1 W' f A .f 1 , X, A A ..Wf x .vk Kr ui 14-1 ? gf-4 ' Q , x, , 'x 'X' 'MS ' 119.45 'F Q... - 5 NT' 1' . x v - , . , .T .,.r M n, . ff ' ww ,TJ "2:'fm f sf SQ , V"1f.l A . 159241 v fini :A.- . , , . .Epi-Q M . 25.31 - -.-H555 'sad , . 4, iii? 4155, '15 .1 Q., ., , Qnv V 3931?-3 . VFJ. ' -Q-5 bfi' .W f nge, ki?-if gg figs, . . ,.-Wh, JF ., , -X 3 JN gn-U-iw-ls: ,, , - ' 1 ,IM bw. P-Hi '-A" Li ' : Eff' 7" , 1-'Gil ,VVQ5 ' ' .. 1-f,f"i?5"':1 .' , - - . Q X 1:'L'I:f-21-',"fs-.2 . A vc' , iii" 141.1-,.--Sr.:-xfff' H+' b p 1' 5, A - If an Y. if, k.- t ., , ..-J ',....x, fx - A 123: ji, vi Y ,V V .5 - - fi.-'AVF' "-1f4-'- f+-'fig' ' gzfiutlifxl-' ' U ' HI.. - X .1 . L ' a 1 H I1 H F1715l'V'3i?F3fWV"1iFTr1 If I- , ., .. If ' ---'pn.Q.'T-'f , 3 'A 'Q-'V iI13Ir-51 1.:wg1 W I .. -,V V --1 V- 1---.W r.- .-2:V-I- I ,.... . .... . ... . .I FI V' gf., I 1- . ' .1 I' .. 1. ' ,V1,.'1I,1 I . -' ' .5 ' I " I, V1 -. 'qi fr 45 I-:Ig 1115- WB-, f I .Z v, gjq' 1 'ME 'Q' ' ' , 'I1. . g . IV Vim , r.,?V Viifga 1 I? V... :F V.. IIIIV L! I.. gif v IVV. L., ,I V V VVVVVVVVV V- I .. ,VVVV V31-IJ-:gli-E V-I Ii ...:VV.5..I.f.III. 5 :SIIQVV VIII, :J V V. I 1 , -. . ...I -1I.,I IV . . ,. ,JV V., ..I1.V,VI . .11 - -.-11 31 "i'1"5I 1., V-5 g-... -.gg V.-- 13: Ip- . M.. . - JI-f .15 1.11.-. Yi- II iif-gg. 4-1' izgf-5? 11-A5 'T-ff 1 1" ',:Ij'I-'HV' 4451- 4 1:'1?-"CJ, I ' Ep, 7'5" Qfgf. VI .. -LI.: Ip. QI'-'.v1I V- 1' . Vi- ,If I'!1, ug :E .mi I .I ," 4.7 -1.59, - I V , A Q3 ., j ,1I -. If., Y - '54 -1.,IV,, II .1655 V.-7 ' iq- Q1 .l , '51 pw., - -1 Q 5,1 1- .- I 51. . If 1. cy' mp. N -ww .."V1,. , 5 Q- -1. 1 .. . 4- ,W - .- 'Q 11.5. I I Q- IV Pr . I -1 '-I-1. -1 1...-' .- 4 r---21 1 T " 1'-9- .,-1 imf .. 1 31 , -1-gf - H , , v .-'f'.'n1'- fr -1 . V -'A-1 ' -AV. -fvf ..-V- f- .1 -- r' 1 V' 4. V VV1 iw - -- Q 'V .. 1' 1- A. V .:.1 SV ' w-J, .- -- Y 'xW:'. 5 ' .I ' 7- -' .1 ' is 'V K?" .' V " H' li ' 'fini -1' fm. . I 1 Ip. I. I ..5. 1 . I 1..v,.,. ,I A I. :V -..1 g1,z'- .1 "V- --' .2 .QI ' -f 311 ' .r ' . 1 -' 'I Nj- Y' 'T . .. V -If, L: -I 1. . NVE". '11-"f I. --if-.-I QW, ' - ,.I,"2l1I. " 1 I I V,-I,: "' ' .,.. 'r I' 1 ':- f""' ? i - 1.1125-.5 f 1 V 'ffl ef. Q ' -V, ?-r- 'fi . .-V-1.-21. -.. . v -- 1 . . - - '51 -1 -' V.VV.V. :ng Mr V HQ VVII I I VV. - IV-.. ah -. II . I1 'IVV LV .QV x". i1 --V - Vs. .1 - '- --.9 ' 21-V1 V1 V11-1' F --sf - -V -V"" 1 Y- - V 1 - .V-4. 1 --.1 - 1. F. I WE-'v. -'Q-5, ' '12 . " 'P' 5- L -L .' fi av ' "V A 1- "II iw' -433 WIN 'Q .V .. . . ..?.11". X IV?5 SIRI If ISLE 'x . II, 31, -'f "-1 1-551-.V,.' Tw I' 15- ' 1. f-gf Y 11rgvIVg,-fCV,IV:,:-1-'T V' , 'I1-2. 'V .. VJ I, fr ra I 111' ,.,j.IV.,yI33IH in- IIIV V . VVV VI .VVI L, ,- I ,EA V 1 V - 1 .iV"4- -. . 2 -1- -1.- - - . ' 4 ' ..:.,e V-H -- -. 9. 111 . "-sv. -V -1 751-. 1-.1 . 4 A' -- 1 . ' " . 1 . :xv-P1 .. -- JV- ' -1' 21. -5. -- 1 .. 412.11 .. fi?'J'52 f- -. .2 -V i.V""Y9 "ILS - 'M -V,-ff' MQ- . ,EV VI" ' ,"'g.i-' " 1.2 Q15 - S 'ig '- -'I ' .f1.f J' '.WV:-7- A' ' - -'- V. II' L r- :Q V4 -.lP..V' " 1- -5' -. 'f' .V 'C if 41 ,, gb - n..'.. ' gr 4. ..- V. ' I-LI. 1 If xi 1' '-1jI ,I Q- ...Ian V . . . L V V 31 4- m1 -V? In ,-yi? I ' 4. H 11 -53'E.L- ' 11 - . .-.. ,. - -1 V' . -I ' H "' I' 3 1 7 ."t. '11 '- " I.. T'-' 'I ' If' 'ic l':-5' 1 . f - Jfk -1.1.1-. fi" I .W ..- 5, .IF ,11,f1V1-A : V1 -' MMF ' - - - M: ' ' ff: -- - V I r , f. 4 1:- 1 5. '4 4- . , -fl- . " . V -V ag -Vi .I' A' 5. 'EI' '79-f . I 1 .. VU V VVV1? I.. I .V VI4 " ' ' - 'ffl fn 1' . . - V V-'if . .: -.1 . . ET- 1 I-T'-ff, 'AV-' F I V '- ' . 51- - 'II 'T QL 17'- ' .. '- - V ,: -.V , me-1 . .-, 1-.. . --V ..I.. . .V - --.-,-,1- 13.r ,..1fI:'--.- '11 - 7- 'L' ., V .I I , .1-I Q Ii' 'Q " 15.-.-Im.-Q , T- Q' S1513- --, . A fV f V- , -4 V- ' .1 f I 354' f'-M I- '-,L 'V . QT 1, . 1 -.f - A-. Ivy -5, H-.II 'I 1.-., . .J 1 1- - I. . V ,11V. . 1 .1.,- .I ,,- -,,1, 1.4,-:..I -V2 VI,-Q :-IIV. . , - QM.. .if-I - if-...H - rf'-.,-V y'IV V I -V 5 , QV. . . V- - ,Vp ":IIV,., V ru QV' -Ig .5 gig wi ' - -9.1 1'-1' 1 V- ,1- .'a-:1- -V 'N N -fl' 2. 1"'1-I v .. W . In ' . I1 1' -- 1' Lf' 1 V ' V .'.- :IA-15 J 'fr ' - -' '. -17 w. -...1I-.I1',,g.,.j-1.'- . , -I' 2,-I V .M I ,- I-4 'I 11.-1-11 -' I. g,'I.IVg,, - .1 . . I- ...IM .IL '.,. ' ' J" " ' -I Ab' 'K I' 1-V--T Y' "V ,. -V -.... I -' 'Q if I HI.-' . 1 - 1--.g. -"V -' 1 2'V.- 'jf I -3.9: xTi33?3"V' ' "1 EXW'--1. . ' . 'fill 'V " 1 ' .- '.- ' 'V I N '51, N" 1 "1" 'S - L ' ' 'Y ' 1 .' ' L J . -,,1-- I 1,,.,-- '-.1 I-.na . 1 I -. -- .. -1. -. -:iff--V -1.1: . V- 1 ". ,-.1II-V- . . .- --gf. .j,.1I .V 'I... - V - .V-,LIIIXV--V lv IKE' V 1. I ,'4-.III 1 .I s -5- I.. -V . I -:. -. II QV.- -' I A." ' ""1,1. ', 'g " - ' . ' - QV1 7:1 ,V 1-I 'VI V. - VV . 5 I .1 I I, -- 4- V- -,1'1V.1 -V.:' 1 '16 - ' 1'-L '-V..1l. '- . 1- f- L+- '- ' 5- I V " fa 1? "L ' -'1 A if -vii? '. 'M .1 - . 1 - 0. .. ' . H..--.1151-' 1 1.- -V -'1.'I'.VV ' -I 1 4 IVV,-.VV . IV. -I.: ' f .S-V -1 , .1 .. - V Men - - 1 1 ah.-.1 f, .- . - 'Q . 11' - VI, 3-mn. .V . 1 - H- :'- V ' V. ,W '-L.. -ue H-YM.-.-V 1: - ,-.'.V.,:.1'gV.-" .- '1 A." ' 1--'-'WZ T"'s1, .f '21 -. .- - - ' 'QW' .5 . .. ' " "F if "--'gl' ': .. -- ' " . lf' 5 ' 27' ,QVLII ' x "i 2.1 '-if ' ' 1"' 'rf ,fl - " . r 1 1 ., . V --1 1- 14,11 " . ?' .LL .. 2. .' , . I, , . V,. ,V ,V If 1 -. V - . , ,VI , -5- IQ 4. Jfg- f , QI. . -3 if VI! .. I,VII .. I, I. V. ., If V -,,, A . ' N. ' U if N ,V V.- I..V L j I I - jj- - 'I 1 ,,V. I 131. EV I I- -I 1. A ' ' -' I, I- 1 gV I 1 . V1' 3.. ' ' gi ,IL V Y-.-f I1--' f 'ru , .J .- -V 4, 1 . ' . A ' - 2: Y: -1:3 ,. A,..VII .31 1.- III-V . . , -.. -V... - -. -1.- .- ' 1' ," va: .1 '. ...?l,-I ' J . 51- 13.7 V 'Ig . "gif A 1 ' 1 ' wx Vg ig 'V 1 Ir. V ?1l'f7 ' " X 2' 'X - ' I' 1' " J, if 'Q' . "ls we f ' 41:- V. ,V 'V ,f- - -. Q ,. -VV V V -V - 1,,.I,.1 I .- pf '-r'- .54 . V- 1-' 'V1 f f -' -..,-1? -. 'Ev' keA:VV1VLVVV VVI V in I V ,V .I I. VVV1 1. ,I .51-IVVEVV I1- JV I-:V 15 J V I. . VD.',SVV4f1 VI. VV' 1.VV,V'1 Y 115 'I,V'IV Iu5V,VfVI QI V, - 3 I .LI I IVV .IQ V- Q I W ' A ,. II V V, .,I- -Lrg 1.. ., 1' 1,1 1-61. V I .-2' , L p 41' AL, .I . -' V II -f ' VQ - . . V., J.. .. . .1 . 1 ... I I . mu I ,:V1mI5k I V .fgu VIV.I ., L .VM 1 V XVVVI II :I ...IMI . ' - 1 V V. Im, . g VVEIIV VVVV I . I V. VV V..VI 4': V .-'B '-' A-'Y S, L1. I-' . 46 -- -,'1'51-L59 ' - 'r ' 5 Q"-'i 1- ."f" fl -..f1- 5- 5- " -I3 - mg '11 ."'Lf ' X ' ' .112 "' Ti?-5'V Vif 51- 'f x 7 FU' 5l' 7 -V - .T "4 51-' '-F p -I.-EV GV -VSHV ,VVV V V EVIL. VV,V,.I V-1 I , IIBV , 1 V 1V V1 VQI VV ISV PI: gf V V VV II, .VVVIVX V- " 1- -1.1. -+ - '- ' Q2 i 1-. f .QE 1 11. J' 1 1 'L V ' il ' '- ' "' " 1 Vx'-' 174. 3 5' ' 3 ' 'dll - -, -3 - Q -ai 1 ' 5 " L 1 . f -I X' -N-Q 52:1 -' A, " 15 77 "W . - ' ", 1" 'I-.'-. 41 '.---" V-.HT 11' Q X ' 5" Qi? ' "T 1' it W Q- rv :-','C1"' f -'VJ -. fi" 'fn - " 131. . .2 " i f'.I 1 " '- E ' -2 ' -Tu . ' 1: , Vx' . ' ' Ib' ' . . - I ' g'VI.IIVVIg3V5 . Q.--1... V -X JV jfgn. ,Q A . "3 ig 2 - "' V V I V VV I VI V V V V . I .QI V1VVV.V . at V VI.: .H -V: ,I.V V 2 .VV V 'IVVIVQV Vf. 1 VI 'S "1 VI' 1 -. ' L-'-z'-'-- g.- ' "9?fV."f'11" "LZ ff '-A 2153 - -51: PFI"-1.1-4. -' . ,I , "NI 'L -5 -4 .V -Z1 A .. J .-1.,- N. 1 5---1..,. . -,1.,V:f. --...Q -. 41,9 . 1- -V, f ., -13.1 V V -SM. .ww -' ' -, .I I-1 9, V 3 . .V -- ,VSV -.L.,V ,1a. ,NIV -VV,.,VI V4 I..V .. , I .VVI-.1 V ,IV-,VV I 5 V .V V. V. . 1.. .VV 3 xv.. . VV 1.IaV .V ,WI E--FII-EI, --I I .IIf31I.-A.: .,I--.1-1I.I-.gl-,gqgm gg,-1.IILI1 I1-I .- - IV1-I.. II- aff. 4 K. 1- - V-1 5' ...rf - V.,-' ,-I It -Q . 1 ' .-1 -Q. V:'V:- -. 4. 1 ..J -.P '.-. I 51- ,II - I ,IV II., II -. ,.I .1 f f- II- - -I -V V. .1. 5i1.'...'E. 1.,,.IVfV I ff,-iq' 1 .- -Q: V.-I IVV VIA 7 '.11 IQIVIQVQ 1-1 '. II'-j V ...QI V55 .fir 1,-in-1 I ' ' 1 V22 " "-4-'1-- '..'.-, Iv U - ' -. V- ' 1 ,V - .rr f -,r- K 1 -'. -I,-.J w":'-'13 19 F' . :I J . LM ' , :- . 1, .1 . , V. I V 1. Q ,. ,V V,q..1c. ...., ,V . .r . .. . 4. -, V V . ,. I. I ..V -..,VI21m ,,I,.V., INV .I .I-I-I I, I, .SI ' ' K' -H f'.' - ' CV' 2 'QS '. .."a ' 9' ' ' --E: 5-1 -1 L. .,.1 .LI -i4 .ij ff- K 1 'J fi. r "L :IV ii- 1" 3. -.VV -P. Ir 11'- fp. :ff .L .VV I1 YJ' EZEEKUNIAN eciiteci lay time seni Stillwater high s in I St ll t M f i Wa er, inn i ff-1- :El V ' .,p,' . X 'rd Q 59 ,f Qfr 1 , , K ag., '41 I 'Ai ll- 1 ' - . iq, K ' at Q , fl, 4,5 .L Q, '1, 4 K xt -,xl A x 4. " Q M . : , ., Na W" 1 . '-Hrf +91 W' 1, . -. -F - W W Q: , . t, ,,- , vcu . '- l',' ', '-19" 'n H"or" - .,,,, ,gga v ' ,Q Y l- ' " ,f ,.t?,31 ' if Meer" -.1-' -V .438 :T 5' -. ' W .JF V R '23:.95i. xr A 'uf " if I ,mph-.. wg ' 'nu 1 :- A Y . -.ww-a Q- .. VVRQTJI, I. U: L ,Q .X 7 .aff- qf, 1. .fi lfgiw "1 ,.-W '32 . Sw Y M' f c-. wx ., if Q,K,E-,.,Q5aggIgN ,. , U N . hw . i ... J, A., . 'NAEQP lv 3 . Q S i 4 1.7 9 , f : r x - , Q 1 " sf ' 4 6 ' 3 S 4 , ' Q3 s --xy, 35 ' fdlf ' ' IT .?Tis'a"I A ' -V , I 1:3-3-'V .. . 4 1 -- m4..TAc ,.'-Tim ... ,E:.f..:' f T . W ,L 'sua .1 "A, s My 5 , L in -, 'M' '5 w If F, Q f f f 1, M , ' 4- -. A , f , wQ',.6fJ 6 34335. . - ,. , :Ns i ' , lex Q I I ' Q 'Q 5 N -5 , W ti 1 Q I I' 3, . s LM V , .M Xkmx , ,,,, ,Q 45,6 M! if H Ivy, 5, 13' af ,F Q, , K 1 f i. ' 'Bn . Q a Students enjoy a few minutes out-of-doors TABLE OF Wi co wa zi . Wo mdi he ca Ho ski yo pa CONTENTS . . . . tribe . . . activities . youth Mi ta ko da . . friends Seniors rejoice over diplomas Editor l Business Managers l Adviser I Helen Backe Richard Barker Beth Bishop Marie Croonquist Y . Q ,. 'rm X 1 ...Zl r 2 "' nv ,an X 1 Reliable Seniors bid SHS goodbye Saddened by the thought of leaving high school joys behind, one hundred sixty- five seniors will soon graduate from the ranks of Stillwater high school after an eventful four years' stay. As dramatic enthusiasts, we presented our three-act play, "The Phantom Tiger," last fall. This was a mystery comedy star- ring Babette Johnson and Gale Randall. Following the breath-taking South St. Paul basketball game on February 21, we put on our annual class party which found us jitterbugging to the jive of a peppy or- chestra. MP, Leo R Orfna Th adviser In March, we staged "Kiss the Star", which one first place in the one-act play contest. Featured in this were: Mitzi Row- land, Peggy Carlson, Leonard Bloom, Ed Conrad, and Vincent Oredson. April Fool's Day found us rollicking as representatives of song titles and comic characters for our annual Senior Crazy Day. Top notch honors are also to be given to Jim Rowland, Howard Hanson, Frank LaCosse, Ben Hackett, Buster Hildebrandt, John Beyer, and Joe Beaudet for their fine work in athletics. Left to right: Bill Bastien, Melba Schroeder, Warren Bloom, Marie Croonquist, and Vincent Oredson. Absent: Jim Rowland. , i i as K Q l.. Helen Barnholdt Student Council IV: Commercial Club II, III, IV: Home Economics Club II: G. A. A. I: Girl Reserves III: Open Forum III: Sec'y Home Room I, III: Shakespeare's Dream Chorus I, II, III, IV: Reporter for Arrow III: Chairman of Recep- tion Committee IV: Shakespeare's Dream Committee Chairman IV: Sec'y of Commercial Club III. Joe Beaudet "S" Club III, IV: Biolog Club: Senior Hi-Y: First FootbalII Sguad III, IV: Physics Club IV: Hob y- Woodworking. Robert Bell Science Club: Biology Club: Hobbies-Hunting' and Fishing. Betty Ageton Chemistry Club III: G. A. A. I, II: Open Forum III: Foreign Lan- guage Club III, IV: Math. Club I, II: Sec'y Home Room I, II: One Act Play I tChairman of Stagel: Choir I, II, III, IV: Chairman of Property Committee: Shakespeare's Dream Chorus II, III, IV: Student Teacher I: Music Club I, II, III. Ione Anderson Commercial Club IV: Science Club: Biology Club: G. A. A. I: Girl Reserves III: Library Staff III, IV. June Audett Commercial Club III, IV: Science Club: Biology Club: Hobby-Col- lecting names of orchestra leaders. Margaret Backe Science Club: Biology Club: G. A. A. I, II, III, IV: Foreign Language Club III, IV: Math. Club I, II: President Home Room III: Sec'y Home Room I: Arrow Staff III, IV: Kab Staff IV: Assembly Committee IV: Pres. of G. A. A. II: Girls' Bowling IV. Wllllam Bastien Student Council II, III, IV: Pres. of Senior Hi-Y: Band I, II, III: IV: Orchestra I, II, III, IV: Photo- graphy Club IV: One Act Play Contest III: Chairman of Flag Committee IV: Junior Council: Senior Council. Robert Beebe Commercial Club IV' Science Club:. Interclass Basketball I, II, III: Sec'y Home Room IV: Arrow Reporter III, IV: Biology Club. Bette Benoe Commercial Club III: Science Club: Biology Club: G. A. A. I, II, III: Library Staff IV: Home Economics Club IV: Pres. of Home Economics Club. Norma Akey Science Club: Biology Club: Home Economics IV: G. A. A. I, II, III, IV. Norman Arndt Commercial Club I: Biologiy Club: Chemistr Club III: Woo - workers' Club IV. Helen Backe National Honor Society: Student Council IV: Science Club: Biology Club: G. A. A. I, II, III, IV: For- eign Language Club III, IV: Math. Club I, II: Editor of Kab: Assem- bly Committee IV: Vice-Pres. of National Honor Society: Sec'y of G. A. A. II: Bookstore Committee III: Student Teacher French II. Rlchard A. Barker President of National Honor So- ciety: Student Council I: Math. Club IV: Biology Club: Foreign Language Club I, II, III, IV: Seni- or Hi-Y: Junior Hi-Y: Sophomore Hi-Y: Physics Club III:. Shake- speare's Dream Staff III, IV: Bus- iness Manager of Kab: Arrow Re- porter IV: Tusitala Staff II, III: Reception Committee IV: Tusitala Editor IV. Gerald Benson Commercial Club II: Science Club: Biology Club: Chemistry Club IV: Phgsics Club III: Choir II, III, IV: hakes eare's Dream IV: Shakespeare's Bream Chorus II, III: Ogveretta II, III: Student Teacher I . John Beyer "S" Club III, IV: Science Club: Biologg Club: Senior Hi-Y: Junior Hi-Y: ophomore Hi-Y: First Foot- ball Squad III, IV: Second Football Squad I, II: Track Team III, IV: Shakespeare? Dream Chorus III, Warren Bloom Student Council IV: Science Club: Biology Club: Physics Club IV: Math. Club II, III: Pres. of Home Room III: Treasurer Home Room IV: Interclass Basketball II: Chair- man Scenery Committee IV: Pres. Senior Class: Vice-Pres. Junior Class: Junior Council: Senior Coun- gl:YSec'y Math. Club III: Senior 1- . Dorothy Brochman Commercial Club II, III, IV: Science Club: Biology Club: Sec'y Hqme Room IV: Vice-Pres. Senior Commercial Club. fm, ' . 'C' George Berggren - "S" Club IV: Science Club: Bi- ology Club: First Football Squad IV: Second Basketball Team III: Track Team III: Junior Hi-Y: Sen- ior Hi-Y: Physics Club III. Leonard Bloom Science Club: Biology Club: Sen- ior Hi-Y: Junior Hi-Y: Sophomore Hi-Y: Thespians III, IV: Pres. of Home Room I: One Act Play Con- test I: Junior Play: Senior Pla : Shakespeare's Dream Chorus IV: Yell Leader III, IV: Senior One Act Play. Willard Bodlorick Science Club: Biology Club: Sophomore Hi-Y: Pres. of Home Room IV: Interclass Basketball IV. Margaret Brown Commercial Club: Science Club: Biology Club: G. A. A. III, IV: Girl Reserves III: Student Teach- er: Home Economics IV. Raymond Brown Science Club: Biology Club: Chemistry Club III: Senior Hi-Y: Physics Club: Photognra h Club IV: Interclass Basket ali, III: One Act Play Contest II: Choir I, II, III: Junior Academy of Science I, II, III: Hall and Building Commit- tee IV: School Electrician. Lucille Burgess Commercial Club III, IV: Science Club: Biology Club: Bookstore Committee IV: Student Teacher II. Peggy Carlson National Honor Society: Declam- ator Contest III: Student Council IV: Foreign Language Club II, III, IV: Thespians III, IV: 'Library Staff III: Junior Academy of Science III: Junior Play: Editor of Arrow IV: Reporter of Arrow III: Chairman Homecoming Committee IV: Pres. Junior Class: Vice-Pres. Sophomore Class. i'f.?-Wifi' il 1 . 9 -9 f' -'av G- Q' . !- N .J 3'- I . L as A mf ' I i . 'I ' 51. 1' ' '.i3i:3i'iF:2 gg : 'Oli 6' 1 vi NNN' 15 I -as f ,. " 6 A gf V , 3 V'kyV , -i , -',- . u ' Gs- . :I 1 ' 'I , :Ci X'-, J' ,A 'gt . Mis. Carlton Burgess Commercial Club: Science Club: Biology Club: Woodworkers' Club III, I : Hobby-Woodworking. Harvey Carlson Science Club: Biology Club: Fu- ture Farmers of America IV. Robert Carlson Science Club: Chemistr Club: Physics Club III: Radio Club II: Photography Club IV: Junior Acad- emy of Science I, III: Hobby- Woodworking and Metal Working. Genevieve Casanova Science Club, Biology Club, G. A. A. I, II, III, Girl Reserves III, IV, Foreign Language Club III, IV, Math. Club I, II, Photo- graphy Club IV, Sh-akespeare's Dream Staff IV, Bookstore Com- mittee III IV, Arrow Typist III, IV, Kab Staff IV, National Honor Society. Arbella Chitas Commercial Club I, II, III, IV, Science Club, Biology Club, Girl Reserves III. Douglas Christensen Student Council II, Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, Sophomore Hi-Y, Physics Club III, Radio Club I, II, Band III, IV, Or- chestra II, III, IV, Photograph, Club IV, Pres. Home Room IV!! Sec'y Home Room I, Junior Acad- emy of Science I, II, Junior Coun- cil, National Honor Society. Wayne Clay Science Club, Biology Club, Sophomore Hi-Y, Sec' Home Room I, One Act Pla Clontest I, Choir I, Il, III, IV, Sliakespeare's Dream Chorus I, II, III, Sec'y Hi-Y I. f, ,fy , 28 62 , Y I Q' L 'sv 'B' Clifford Cedarbloom Science Club, Biologfz Club, Woodworkers' Club III, V, Hob- bies- Golf, Skating. Mary Chltas Science Club, Biology Club, Com- mercial Club III, IV, Home Econ- omic Club IV, Pres. Home Room I. Dorothy Ciesman Declamatory Contest II, Science Club, Biology Club, Chemistr Club III, Foreign Language Club III, IV, Math. Club III, Junior Play, Shakespeare's Dream IV, Ar- row Reporter IV. Ruth Clemens Science Club, Biology Club, Girl Reserves III, Foreign Language Club III, IV, Math. Club I, II. Francis Collopy Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, Physics Club III, Math. Club II, IV, Photogra- phy Club III, Sec'y Home Room II, Second Football Squad III, IV, Kab and Arrow Photographer IV. Marle Croonqulst Sec'y National Honor Society, Student Council II, Commercial Club IV, Chemistry Club III, Girl Reserves III, Math. Club II, Sec'y Home Room I, III, Junior Academy of Science III, Subscription Mana- ger of Kab, Arrow Staff IV, Sen- ior Council, Pres. Commercial Club IV, Bookstore Committee Chair- man IV, Sec'y Student Council IV. Fabian F. Dalluhn Science Club, Biology Club, Chemistry Club III, Sophomore Hi-Y, Math. Club IV, Woodwork- ers' Club IV. 95 'VY ai'-9 Edwin Conrad Arrow and Kab Photographer III, IV, Shakespeare's Dream III, IV, National Honor Society, Second Football Squad IV, Interclass De- bate II, III, Senior Hi-Y, Math. Club I, II, III, Physics Club III, Photography Club II, Open For- um III, IV, Thespians III, IV, Chemistry Club IV, Biology Club, S:ec'y Open Forum IV, Science lub. Pat Curtis Student Council IV, Girl Re- serves III, IV, Open Foru.m III, IV, Foreign Language Club I, II, III, IV, Photography Club IV, Shakespeare's Dream Staff III' Shakespeare's Dream Chorus II, Arrow Staff IV, Chairman Assem- bly Committee IV, Sec'y Junior glags, Pres. Girl Reserves IV, Kab ta . Emmy Lu Daly National Honor Societ , Declam- atory Contest II, Open Porum III, Choir I, II, III, IV, Girl Reserves II, Thes ians IV, One Act Play Contest Senior Play IV, Shake- speare's Dream IV, Shakespeare's Dream Chorus I, III, -Interclass De- bate III, Reporter for Arrow II, Welfare Committee IV, Kab Staff IV, Operetta II, III. Gertrude Erickson Biology Club, Home Economics Club IV, Chemistry Club IV. Jean Ann Evans Science Club, Biology Club, Chemistry Club III, G. A. A. I, II, Girl Reserves III, Foreign Lan- guage Club II, III, IV, Math. Club II, Library Staff III, President Home Room III, Junior Pla , Shakespeare's Dream Chorus I, Helen Freeman Chemistry Club IV, Foreign Language Club IV, Library Staff IV, Homecoming Committee IV. Dorls Darrlngton Biology Club, Open Forum III, Girl Reserves IV, Foreign Lan- guage Club II, III, IV, Photo- gra hy Club IV, Junior Acaderby of Sjcience II, III, Arrow Staff I , Vice-Pres. Chemistrg Club, Secre- tary Physics Club, tudent Teach- er II, Student Manager Shake- speare's Dream IV, Publication Board II, III, National Honor So- ciety. James Douville National Honor Societgf, Science Club, Senior Hi-Y, ophomore Hi-Y, Foreign Language Club I, Editor of Arrow IV, Arrow Re- porter III, Vice-Pres. Freshman Class, Pres. Sophomore Hi-Y, Sec? Senior Hi-Y, Student Teacher , Sports Announcer IV. Eugene Ecklund Science Club, Math. Club IV, Biology Club. Marilyn Engstrom Rush City High School I, II, III, Foreign Language Club IV. Gloria Erickson National Honor, Societ , Science Club, Girl Reserves III, Dpen For- um III, Foreign Language Club III, IV, Thespians III, IV, Sealy Home Room, Choir I, II, III, I , Shakespeare's Dream IV, Shake- speare's Dream Chorus I, II, III, Arrow Reporter IV, Pres. Foreign Language Club IV, Sec'y of Thes- pians IV, Operetta Lead III. Edward Fravvley Declamator Contest I, III, Stud- ent Council Iii, IV, Biology Club, Chemistry Club IV, Sophomore Hi-Y, Senior Hi-Y, Physics Club III, Qrgeh Forum III, Radio Club III, espians III, IV, Band II, III, IV, Math. Club II, III, Pres. Home Room III, One Act Play Con- test I, II, Shakespeare's Dream III, IV, Junior Play, Senior Play. Richard Garbe Science Club, Biology Club, One Act Play Contest I. Lester Deaner Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, Physics Club III, Interclass Basketball II, III, Woodworkers' Club III, IV, Math. Club I, II. Suzanne Douvllle Science Club, Biology Club, Home Economics Club II, G. A. A. I, II, III, IV, Foreign Language Club IV, Sec'y Home Room III, Student Director Junior One-Act Play, Shakespeare's Dream Staff IV, Arrow Staff IV. Loren Ecklund Science Club, Biology Club, Chemistry Club III. Betty Lou Erhorn Commercial Club III, IV, Science Cilub, Biology Club, Library Staff I . F C . 'Win L 1, 'Q ' I' e ' I xl W I '.'9'Y, I :kk M 'jig N , A . - ' . ' ,I , as -if 'fix XX H 1 Y P, 'Ffa 171-'U Kitt Nq,K . K fig 1' 4 U- Dorothy Hagen Student Council IV, Commercial Club H, III, IV, G. A. A. I, II, III, IV, Girl Reserves III, IV, Girls' Bowling IV. Howard Hanson "S" Club II, III, IV, Student Council I, III, Chemistry Club IV, Physics Club III, Second Football S uad I, First Football Scauad II, III, IV, Second Basketbal Team I, First Basketball Team II, III, IV, Track Team I, II, III, IV, Golf Team I, II, III, IV, Academ of Science I, Pres. "S" Club Ili Alice Harvieux Science Club, Biology Club, Home Economics Club IV, Girl Re- serves III, Foreign Language Club, St. Joseph's Academy, Crookston I, Somerset, Wisconsin II. Elizabeth Graham Science Club, Biology Club, G. A. A. I, II, Student Teacher II, IV. Vivian Granberg Commercial Club III, IV, Science Club, Biology Club. Margaret Greeder Commercial Club III, IV, Science Club, Biology Club, President of G. A. A. IV, G. A. A. II, III, IV: Student Teacher III. Ruth Guslander Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, Foreign Lan- gfiagfl Club III, IV, Math. Club I, Norman Hammergren Biology Club, Math, Club I, Chemistr Club III, Radio Club I, Second gasketball Team I, Inter- class Basketball II, III, IV, Arrow Staff IV, Student Teacher, Bra- ham, Minnesota I. Pat Hart Student Council I, Commercial Club I, II, III, Science Club, Bi- ology Club, Senior Play, Shake- s eare's Dream Chorus I, II, III, lgelfare Committee IV, Pres. Com- mercial Club II, Sec'y Commercial Club III, Student Teacher I, II, III. Mlldred HHTVIGUX Commercial Club II, Science Club, Biolog Club, Sec'y Home Room II, Syhakespeare's Dream Chorus III, Sec' Home Economics Club III, Girls' Bowling III, Stud- ent Teacher II, III. Evelyn Graham Commercial Club III, IV, Science Club, Biology Club. Donald Granqulst Student Council II, III, Science Club, Biology Club, Sophomore Hi-Y, Open Forum IV, Foreign Language Club III, Thespians IV, Pres. Home Room I, Football Student Manager II, III, Choir I, II, Scenery Committee III. Kathleen Gusle Commercial Club I, II, G. A. A. I, II, III, IV, Girl Reserves I, II, Shakespeare's Dream Chorus II, III. Everdus Hackett "S" Club II, III, IV, Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, Sophomore Hi-Y, Junior Hi-Y, Senior Hi-Y, Physics Club III, First Football Squad II, III, IV, Basketball Student Manager II, III, IV, Finance Committee IV, Pres. Chemistry Club IV. Bonita Haynes Commercial Club I, II, III, IV, Science Club, Biology Club, Girl Reserves III, G. A. A. I, II, III, IV, Sec' Home Room I, Student Teacher I, III, Student Bookkeeper IV, Girls' Bowling III, IV. Ruth Henning Commercial Club I, II, III, Biol- ogy Club, Science Club, Home Economics Club IV. Ella Hodnett Commercial Club III, IV, Science Club, Biology Club, Chemistrly Club IV, Girl Reserves III, I , O en Forum III, IV, Math. Club III, IV, Junior Academy of Science II, Senior Play, Student Teacher II, National Honor Society. Bill Huestis Science Club, Biology Club, Chemistry Club III, Sophomore Hi-Y, Junior Hi-Y, Physics Club IV, Radio Club II, Band I, II, III, IV, Orchestra II, III, IV, Math Club II, Photograplg Club III, Sec'y Home Room IV, ne Act Play Contest I, Shakes eare's Dream IV, Music Club III. Bernard Helmann Science Club, Biology Club, Physics Club IV, Math. Club I, II, Woodworkers' Club III. Frank Hildebrandt "'S" Club II, III, IV, Science Club, Biolog Club, First Football Squad II, HIS IV, First Basketball Team I, II, III, IV, Track Team III, IV, Interclass Basketball I. Jean Hooley Science Club, Home Economics Club III, IV, G. A. A. I, Girl Re- serves IV, Foreign Language Club II, Math. Club I, Junior Play Staff, Senior Pla Staff, Shakeipeards Dream Stag III, Student eacher I, Arrow Reporter III. B111 Hurley Student Council I, III, IV, Chem- istry Club IV, Radio Club I, III, Foreign Language Club II, Band I, II, III, IV, Orchestra III, IV, Math. Club II, One Act Play Contest I, II, Junior Academy of Science I, Shakes eare's Dream Staff I, IV, Pres. Sltudent Council IV, Pres. Freshman Class, Pres. Sophomore Class, School President. Edna Jagg Science Club, Biolog Club, Home Economics Club III, IV, Chemistry Club III. Babette Johnson Declamatory Contest I, II, III, IV, Girl Reserves III, IV, Open Forum III, IV, Foreign Language Club II, III, IV, Thes ians III, IV, Pres. Home Room I, Sue Act Play Contest II, Junior Play, Senior Play, ShakesEeare's Dream IV, Shakespeare's ream Staff III, Hall and Building Committee IV, Ar- row Reporter II, III. Dorothy Johnson Commercial Club IV, Science Club, Biology Club, Girl Reserves III, IV, Math. Club II, III, One Act Play Contest III, S'hakespeare's Dream Chorus I, II, Girls' Bowl- ing IV. 1 f gi.: KV! ff' F' in at-Q C' . hx. I 74: Frances Jagg Commercial Club IV, Biolog Club, Home Economics Club I, II: III, Science Club. Clarence Johnson Declamator Contest II, Chem- istry Club IV, Physics Club III, Open Forum III, I , Foreign Lan- guage Club II, III, IV, Band II, III, IV, Math. Club III, IV' Or- chestra IV, Photography Club III, Second Football Sciluad IV, Track Team II, III, IV, C oir IV, Shake- speare's Dream III, Arrow Report- er III: Junior Hi-Y President. Kenneth Johnson Science Club, Biolog Club, Physics Club IV, Math. Club III, Second Football Squad IIL Lois Johnson Commercial Club III, IV, Science Club, Biology Club. Harriet Kelm Commercial Club II, IV, Science Club, Biology Club, G. A. A. I, II, III, IV, Vice-Pres. G. A. A. IV, Student Teacher IV. Joyce Klmdworth Science Club, Biology Club, G. A. A. I, II, Shakespeare's Dream Chorus II, Arrow Reporter III, IV, Tusitala Staff IV, Bookstore Com- mittee IV, Kab Staff IV, Vice-Pres. Home Room, Student Teacher I. Albert Krueger Science Club, Biology Club, Chemistry Club III. Marie Kalk Commercial Club III, IV, Science Club, Biology Club. Jessie Em Kern Student Council III, Chemistry Club III, Science Club, Biolog Club, G. A. A. I, Girl Reserves Ii: IV, Foreign Language Club III, IV, Math. Club II, IV, Sec'y Home Room I, Tusitala Staff I, Chairman Reception Committee III, Vice- Pres. Foreign Language Club IV, Student Teacher III. Romeo Kojetm Commercial Club II, Choir II, Music Club II, Chisago Ctiy High School I. Ralph Kutz Science Club, Physics Club III, Biolog Club, Junior Hi-Y, Senior Hi-Y, C en Forum III, Radio Club II, Math. Club I, II, III, Student Teacher. Frank LaCosse "S" Club I, II, III, IV, Science Club, Biology Club, Senior Hi-Y, Junior Hi-Y, Sophomore Hi-Y, Math. Club II, Pres. Home Room IV, First Football Squad I, II, III, IV, First Basketball Team II, III, IV, Second Basketball Team I, Track Team I, II, III, Arrow Staff II. Vernon Larson Science Club, Biology Club, Chemistry Club III, Physics Club IV, Sophomore Hi-Y, Band I, II, III, IV, Orchestra III, IV, Nation- al Honor Society. Jeannette Lequea Commercial Club II, Science Club, Biology Club, G. A. A. I, II, III. IV, Foreign Language Club III, IV, Student Teacher I. 5:3:f"i5l15v"' '1 ' - ' ug I, 4 ' ' I ' 9' X Y --hx-R , A M 'WT . 1 xiii? otxfg ' GJ ' 'Y Vern Larson Science Club, Biologv Club, Sec- ond Football Squad III, IV, Stud- ent Teacher I. Marcella Lentz Commercial Club I, II, III, Biol- ogy Club, Science Club. Dorothy Llnnell Science Club, Biolog Club, Home Economics Club IIII, Chem- istry Club IV, G. A. A. I, Girl Reserves III, IV, Physics Club IV, Pres. Home Room III, IV, Sec? Home Room I, Choir I, II, II , IV, Shakespeare's Dream Staff III, Shakespeare's Dream Chorus I, IV, Operetta II, III, Pres. Home Econ- omics Club III. Jacqueline Magnuson Commercial Club III, IV, Biolo- gy Club, Science Club, Girl Re- serves III, Pres. Home Room III, Sec'y Home Room IV, Junior Academy of Science II, Shake- speare's Dream Chorus I, Arrow Staff IV, Chairman of Bookstore Committee IV, Student Teacher I, IV, National Honor Society. Dorothy Maxwell Commercial Club II, III, Science Club, Biology Club, G. A. A. I, II, Girl Reserves II, III, IV, Photo- graphy Club IV, Library Staff IV, Secy Home Room II, Shake- s6eare's Dream Chorus I, II, III, I , Sec'y Junior Commercial Club. Allan Melsner Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, Physics Club III, Math. Club IV, Interclass Bas- ketball III. Roland Lofgren Commercial Club I, Science Club, Biology Club, Woodworkers' Club IV. Howard Llnner Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, Junior Hi-Y, Sophomore Hi-Y, Foreign Lan- guage Club III. IV, Math. Club III, IV. Leonard Lohman Commercial Club II, III, IV, Bi- ology Club, Science Club, Pres. Home Room IV. Betty Lyons Science Club, Biology Club, Home Economics Club IV, G. A. A. I, II. III, IV, Pres. Home Room II, Shakespeare's Dream Chorus II, III, Arrow Reporter III, Yell Leader III, IV, Pres. G. A. A. III, Girls' Bowling III, IV. LOIS Magnuson Commercial Club III, IV, Biolo- gy Club, Science Club, Girl Re- serves III, Pres. Home Room IV, Sec'y Home Room I, Bookstore Committee IV, Student Teacher I, II, III, National Honor Society. Jane MCISHGI' Commercial Club III, Biology Club, Chemistry Club III, Student Teacher I, Johnson High School, St. Paul, Minnesota I. Lois Mekkelson Declamatory Contest I, Commer- cial Club II, G. A. A. I, II, Girls' Bowling IV, Student Teacher IV. Marcla Llnner Biology Club, Home Economics Club III, Chemistry Club IV, For- eign Language Club III, IV, Choir I, II, III, IV, Operetta II, III. Robert Lohman Commercial Club I, II, Chemist- r Club III, Science Club, Biology Cslubg Math. Club III, IV, Physics Club IV, Radio Club II, Interclass Basketball I, II, Choir I, II, Shake- speare's Dream Chorus I, II, Stud- ent Teacher IV. Richard Lott Biology Club, Chemist? Club III, Foreign Language lub II, III, IV, Choir IV: Publicity Chair- man Junior Play, Publicity Chair- man Senior Pay, Shakeriqpeards Dream Staff IV, Student eacher II, Arrow Staff IV, Marshall High School, St. Paul, Minnesota I. Betty Madsen Commercial Club, Science Club. is Q? 1105 Lillian Nlederer Commercial Club II, III, IV, Bi- ology Club, Science Club, Shake- speare's Dream Chorus II, Book- store Committee IV, Music Club II, III. Vincent Oredson National Honor Societ , Student Council IV, Senior Hi-ll, Junior I-li-Y, Thes ians III, IV, Band II, III, IV, igrchestra II, III, IV, School Artist III, Interclass Bas- ketball II, Junior Academy of Science III, IV, Junior Pla , Seni- or Pla , Arrow Staff III, 'liusitala Staff III, IV, Chairman of Finance Committee IV, Kab Artist IV. Francis Pennlg Senior Hi-Y, School Pianist IV, Pres. Home Room IV, Baseball Team III, IV, Choir I, II, III, IV, Shakespeare's Dream IV, Cre- tin High School, St. Paul I, Mech- anic Arts, St. Paul II, Phoenix, Arizona III. Betty Moody Student Council III, IV, Com- mercial Club II, III, IV, Biolog Club, Home Economics Club Ill! G. A. A. I, Girl Reserves III, IV, Open Foru.m III, Library Staff IV, Shakespeare's Dream Chorus I, II, III, Chairman of Lost and Found Committee III, Reception Commit- tee IV, Pres. Commercial Club III, Bookstore Committee III, IV. Dorothy Moulton Declamatory Contest I, Science Club, Biology Club, Chemistry Club IV, G. A. A. I, Girl Reserves III, Foreign Language Club II, III, Math. Club II, III. Roland Munson Commercial Club III, Science Club, Biology Club, Senior Hi-Y, .gilnior Hi-Y, Interclass Basketball Fern Nelson Commercial Club II, III, Science Club, Biology Club, Library Staff IV. William Norgren Science Club, Biology Club, Com- mercial Club III, IV, Hobbies- Hunting and Hockey. Archie Patrick Commercial Club III, IV, Biolo- gly Club, Science Club, Junior i-Y, Sophomore Hi-Y, One Act Play Contest III. Lois Peterson Commercial Club IV, Science Club, Biology Club, G. A. A. I, II, Shakespeare's Dream Chorus I, II, Student Teacher II. Dorothy MOTd1Ck Commercial Club, Biology Club, Science Club, Home Economics Club IV, Operetta II, Choir II. Valerie Mae Mueller Commercial Club I, II, IV, Biol- ogy Club, Science Club, Girl Re- serves III, IV, Library Staff II, Student Teacher IV, Treasurer Senior Commercial Club, Vice- Pres. Home Room III, IV. William Murray Science Club, Biology Club, Physics Club III. Earl Neske Commercial Club IV, Biology Club, Science Club, Interclass Baseball, Student Teacher I. Betty Peulen Science Club, Biology Club, Home Economics Club III, IV, G. A. A. I, II, Student Teacher III, IV. Jean Pretzel Science Club, Biology Club, Chemistry Club III, Girl Reserves III, IV, Foreign Language Club III, IV, Band IV, Orchestra IV, Math. Club II, Sec' Home Room II, IV, Choir I, II, IIII, IV, Junior Play Staff, Shakespeare's Dream Chorus II, Operetta II, III, Nation- al Honor Society. Gale Randall Student Council III, Junior Hi-Y, Sophomore Hi-Y, Radio Club I, Foreign Language Club III, IV, Thespians III, IV, Student Man- ager Football IV, One Act Play Contest I, II, Choir II, Junior Play, Senior Plaly, Kab Staff, Pres. Home Room V, Shakespeare's Dream Chorus II, III, Sec'y For- eign Language Club IV. Carl Rlsendal Science Club, Biology Club, Sen- ior Hi- Y, Junior Hi-Y, Sophomore Hi-Y, Math. Club III, IV, Senior Play Staff, Junior Play Staff, Ar- row Reporter IV, One Act Play III. 1 Cloyde Pierce Science Club, Biology Club, Chemistr Club III, Sophomore Hi-Y, Physics Club IV, Senior Play Staff, Shakespeare's Dream I. John Qulst Science Club, Biology Club, Chemistr Club III, Ph sics Club IV, Math. Club III, IV, Second Football Squad I, II, Sec' Physics Club, Student Teacher John Ries Biology Club, Junior Hi-Y, Soph- omore i-Y, Interclass Basketball IV, Golf Team II, III, IV, Wood- workers' Club IV. Florence Roettger Commercial Club I, IV, Science Club, Biology Club, Girl Reserves III, IV, Math. Club III, Sec'y Com- mercial Club IV, Bookstore Com- iiuigtie III, IV, Student Teacher Mitzi Rowland Declamatory Contest III, Girl Reserves III, Foreign Language Club II, III, IV, Thesgians II, III, IV, Math. Club I, I, Pres. Home Room II, Sec'y Home Room I, IV, One Act Play Contest I, Choir III, IV, Senior Play, Shake- speare's Dream II, III, Shake- speare's Dream Chorus I, Arrow Staff IV, Kab Staff, Sec'y Fresh- man Class. Carol Ruline Commercial Club III, IV, Biolo- gy Club, Science Club, Home Economics Club II, G. A. A. I. Lucille Ryland Commercial Club, Biology Club, Science Club, Home Economics Club IV. -':11L??"rEl . I Wai g 'I of' T Qan- C' 'Ul- J im Rowland "S" Club II, III, IV, Student Council IV, Science Club, Biology Club, Junior Hi-Y, So homore I-Ii-Y, First Football Squag II, III, IV, Second Basketball Team II, Second Football Squad I, Student Manager III, IV, Chairman Noon Hour Committee IV, Sec'y "S" Club IV. Mary Jane Rydeen Science Club, Biology Club, Home Economics Club III, IV, Girl Reserves III, Choir II. Muriel Schaar Commercial Club III, IV, Biolo- gy Club, Science Club. Helen Schnell , Commercial Club II, III, IV: Bi- ology Club: Science Club: G. A. A. II, I I, IV: Orchestra I, II: Libra- ry Staff III: Junior Academ of Science II: Student Director Jluni- or Play: Sec'y G. A. A. IV: Book- store Committee IV: Student Teacher I, III, IV. Melba Schroeder Chairman Lost and Found Com- mittee II: Reception Committee III: Girl Reserves III, IV: Chemistr Club III: Foreign Language Club III, IV: Math. Club II: Photography Club IV: Choir I, II, III, IV: Seni- or Council: Shakespeare's Dream Chorus IV: Student Council I, II: Sec'y Senior Class: Football Tick- et Committee IV. Lorraine Segelstrom Science Club: Biology Club: G. A. A. I, II: Girl Reserves IV: Foreign Language Club II, III, IV: Math. Club III, IV: Library Staff IV: Sec'y Home Room II: Shake- speare's Dream Chorus IV: Lost and Found Committee III, IV: Student Teacher III. Marvin Slmon Science Club: Biology Club: Sophomore Hi-Y: Junior Hi-Y: Senior Hi-Y: Math. Club III: Pres. Home Room III: Second Football Squad IV: Baseball Team III: Ar- row Reporter III, IV: Hall and Building Committee IV: Sec'y Jun- ior Hlili-Y: Interclass Basketball I, . 9,6 nv-A ttf o el ,I -' w a v 7 K : . -' --'f iv- .t Q. Ha. S f '2" E' J ie. 1, 1 1. G ,Lx fx I' 3 . Violet Schrank Commercial Club I, III, IV: Bi- ology Club: Science Club: Home Economics Club II. Grace Scullen Commercial Club III, IV: Science Club: Biolog Club: Home Econ- omics Club III: Sec'y Junior Com- mercial Club: Library Staff III. Lois Seldler Commercial Club I, II, III, IV: Science Club: Biology Club: Libra- ry Staff IV: G. A. A. I: Vice-Pres. Commercial Club III. Bronson Slmonet Student Council IV, V: Science Club: Biology Club: Chemistry Club III: Senior Hi-Y: Physics Club IV: Math. Club I, II, III: In- terclass Basketball I, II, III, IV: Finance Committee IV: Reception Committee III: Board of Pub- lications III, IV: Hall and Build- ing Committee Chairman V: Base- ball IV. Susan Stephen Commercial Club III, IV: Science Club: Biology Club: G. A. A. I, II, III: Girl Reserves III, IV: Choir I, II, III, IV: Junior Play Staff: Senior Play Staff: Shakespeare's Dream Staff III, IV: Shakespeare's Dream Chorus II, IV: Operetta II, III: Student Teacher IV. Betty Strand Declamatory Contest I: Science Club: Biology Club: Chemistr Club III: Foreign Language Club I, II, III, IV: G. A. A. I, II: Girl Reserves II, III, IV: Open Forum III, IV: Math. Club III, IV: Photo- graphy Club IV: Sec'y Home Room II, IV: Shakespeare's Dream Staff III: Arrow Reporter IV: Student Teacher I, II: National Honor So- ciety. Madeline Sullivan Commercial Club III, IV: Science Club: Biology Club: G. A. A. I: Operetta II. 'YO . viitfli. 4 U' J? ff' he-f Pf' . 'VT f y,'!k"r:' , ii. 5 tt. Leonard Stlles Science Club: Biology Club: Chemistry Club III: Open Forum IV: Homecoming Committee IV: Student Teacher III, Patty Sulllvan Science Club: Biology Club: Chemistry Club IV: G. A. A. I, II: Math. Club III, IV: Choir I, II, III, IV: Shakespgeards Dream Chorus IV! Girls' owling IV: Operetta Chorus II, III. Lucille Swanman Commercial Club III: Science Club: Chemistry Club III: G. A. A. I: Foreign Language Club I, II, III, IV: Math. Club II: Library Staff IV: Pres. Junior Commercial Club: Sec'y Library Guild IV: Kab Staff. 1' Y X Y X l iii, L' I X .nr-gl: ,wgafpy A .Aw I ' s 4 .594 I- , 1 - ,A-ry 'C W" R 'hor - X DF ?"' Cl,-sf' l- . 5 5 'rg 'UGS I S I k' i s Y ' . '21 N5 . ',k i J we - jg. -.:. Q ,. X- ' -1' He A 'cl li H ld' V-lf JN-L-5 Philip Whitbeck National Honor Society, Science Club, Biolog Club, Chemistry Club III, Sophomore Hi-Y, Ph s- ics Club IV, Open Forum III, YV, Math. Club I, II, III, IV, Inter- scholastic Debate III, IV, Inter- class Debate I, II, Arrow Report- er IV, Pres. Math. Club, Pres. Open Forum. Nl Eva Swanson Declamatory Contest II, Com- mercial Club III, IV, Home Econ- omics Club I,' Amery High School, Amery, Wisconsin I, II. James Thompson Commercial Club III, Science Club, Biology Club, Interclass Basketball II. James Tlbbetts Chemistry Club III, Senior Hi-Y, Junior Hi-Y, Open Forum IV, Thespians III, IV, Photogralphy Club III, Choir I, II, III, IV, un- ior Play, Senior Play, Shake- speare's Dream IV, Interclass De- bate III, Chairman Yell Committee IV, Homecoming Committee, Stud- ent Teacher I, III. Virginia Weckwerth Commercial Club III, IV, Biolo- gy Club. Patrick E. White Commercial Club I, II, III, IV, Science Club, Biology Club, Sen- ior Play Ticket Committee, Treas. grime Room IV, Sec'y Home Room Doris Yale Senior Pla , Student Teacher IV, Buffalo, Illew York I, II, III, Hobbies-M-usic and Writing Poet- ry. Chester Johnson Was born January 5, 1924, he died September 28, 1937. "He whom the gods love, dies young." "Q,-P Dorothy Mae Teske Science Club, Biology Club, Home Economics Club III, IV, Sec'y Home Economics Club. Carolyn Thron Commercial Club I, II, III, IV, Science Club, Biology Club. Betty Trainor Science Club, Foreign Language Club III, IV, G. A. A. I, II, III, IV, Math Club II, Girl Reserves III, IV, Band III, IV, Shakespeare's Dream Chorus II, III, IV, Girls' Bowling IV. Howard Weiss Science Ciub, Biology Club, Chemistrv Club IV: Ph sics Club III, Math. Club III, III, Second Basketball Team I, II, Interclass Basketball II, III, IV, Vice-Pres. Math. Club IV. ,lv--wr f HF' 1 , 3' V - 1 --ef' 'E ,H x" f M l ,Y nt. . thrifty Juniors v QQ' W9 4 X14 . F A ' f - rr- W. ' 'fir' b t ,gg J l ' G .li rw., i f M13 at QL - 9' , '- -1' " ef- rr- rv- . ---- A .. . . ,J fi? 1 l ity "'- A , Zfvy, - , 4 , ,, Y: 5 Y Q it W ,g . f' E' , 3" ,J 5 me if , if cf. ll f-. - 1 W..-aa 1 it . 'fd .. . , 'Q' ,- , :- ' 4 K vi 7' Aaah , M41 A f F.. , W JI, i n 3'-Q Pi: N. , A . , V. f gif! ' , A F' 1' " 2, . 17' 5 gg' ' ' A- ' - 5 i, 1' K. Q . .. 5' W' il-51? , fi , 'T ' X A 15, -, iz,-e, V . "f , . , ev ' ' ,lv K J , 4-..,,4 ,Q 1 - i- T ,Y , 37 L, 'QW' ' N an 'dit' Y W- 'QA , i w W. 1. , ' 'QWA ft New Q ' ' 'f ' l ' LH Fi? 5 ff if 1.1 1,pn, YW fasa , W- , uf, Q31 f ' -we L , 'V' V' 143451, ,. - gy.. ,- 7, Q i?" A adj, ky B 23 ! -'-npr' ' L- " 5if1yrlgj9veiQ7u?W Q . - MQ . A ' K J l A ? 'X' is I , Q f ilil' " , ,,, ,S-rg, N 1 sf ' ' El Nl-if J 1 E , J . k 'LZ ' 34 l 1: . V-' L bt R , ,, ' "" Q' . g! 1l'Q,"H J if 'f 'F' - '22, 1 ja Q4 524 "-' fum lirli f " lr , Q , .1--. , i' A 1, if J ' ,Q cf A I t WJ " A ' fx, " , r r .-1-.lin at , :W K , ' yu. L' Q 13 Q ' , , -9 5' w -1, u' is Y ,. W . , .L -' ' M wi 1: A fi' W i s fa 1 nfflslkf-nl-3, 'W' 'Q' 'Q- QP- Q 3-X? Ackerson, Duane Akey, Shirley Becker, James Belisle, Josephine Bell, Jack Brochman, William Brookman, Marion Brunner, Eileen Chial, John Chiconis, Mary Clarey, James Crimmins, George Dawson, John De Curtins, John Dunlop, Donald Eastwood, Milton Edstrom, Robert Erhorn, Roy Erlitz, Hazel Ertle, Patricia Fellows, Eleanor Fischer, Betty Flowers, Merrill Glasbrenner, Harley Glennon, Jack Goetschel, Esther Harvieux, Francis Harvieux, Wilfred Hayner, Robert Horst, Vivian Jackson, Hollis Jackson, Natalie Johnston, Henry Kilpatrick, Nana Kollander, Robert Kuehn, Frank LaCosse, Leslie LaVenture, Bernard Lescarbeau, Richard Linquist, Lorraine Lohmer, Rita Lybarger, Mary McAlpine, Leo McComber, Jeane have Anderson, Helen Marie Anderson, Laverne Arnesen, Dorothie Benson, Charles Beutel, Mildred Billy, Roger Buckley, Evelyn Carlson, Evelyn Cedarbloom, Alice Clark, Condell Cohn, Sherman Cook, Betty Jane Dilley, Maynard Dix, John Doyle, Ruth Ann Eichten, Barbara Elness, Herbert Emanuelson, Jean Farmer, David Fazendln, Donald Fehlow, Rosemary Gast, Margaret Gatzke, Dorothy Gilbert, George Grant, Mary Lou Haak, Mary Ann Hall, Joe Hedstrom, Marion Heifort, William Hooley, Dorothy Jenson, Carl Ronald Johnson, Barbara Johnson, Lorne Korth, Eleanore Korth, Lorraine Krueger, Robert Lenartz, John Lenmark, Marcia Leonard, Jane Lott, Beatrice Lueck, Russell Lueken, Richard McComber, Joan McDonald, John flair McGlinch, Robert McKnight, William Major, Richard Masterman, Royal Maxwell, Jean Mechelke, Russell Millarch, William Miller, Honore Miller, Marcella Muller, Richard Nelson, Betty Nelson, Eleanor Olson, Richard Oltmanns, Mari-Alice O'Brien, Richard Pabst, Phyllis Parnell, Edwin Paul, Rodger Peterson, Winfred Piculell, Virgil Pieu, Arvada Radke, Lyle Raduenz, June Radloff, Viola Roettger, Betty Roland. Howard Rowland, Tom Sage, Marian Schaar, Doris Schaffer, Harriett Seifert, Leonard Seim, Mary Rose Selm, Shirley Sherrard, Harold Sherrard, Joe Shores, Beverly Smith, Dorothy Sutherland, Ruth Swanson, Dorothy Thue on, Robert Troutner, Maurice Ulrich, Francis Welander, Bertram Wihren, Robert for drumatics Mardaus, Frank Marty, Gladys Meister, Russell Michaelis, Ella Mihos, Cecelia Minogue, Mary Mondor, Yvonne Mordick, Robert Nelson, William Nippoldt, Marian Nordstrom, Carol Olsen, Mermond Owens, Giles Pabst, Adeline Peterson, Betty Peterson, David Peterson, John Ponath, Albert Pozzini, Gratia Pribnow, Warren Relder, Irene Rhode, Robert Rice, Betty Russell, James Rydeen, George Safstrom, Alyce Schell, Adeline Schneider, Dorothy Schnell, Richard Selb, Robert Shatto, Marjorie Sherrard, Floyd Siegfried, George Simonet, Joseph Smart, Mavis Swanson, Manley Swenson, Mary Syring, Richard Underhill, Margaret Urtel, Vernon Van Meerten, Clarence Wilson, Barbara Wolf, Frances Ann Yerka, Kathleen 'QVQQ v' 'fvfx W!! Q1 I Miss Ann S Junior class shows 'fa fine prospects for future isel' acSOY1y adv Class of '42 shows remarkable talent in dramatics. Rodger Paul and Nana Kilpat- rick played the leads in the Shakespeare's Dream production in true thespian style. On May 2nd the Junior three act play, "New Fires", was presented, directed by Miss Mary Almen. John Dix and George Rydeen were win- ning: essayists. John, a debater, won the an- nual T. B. cssay while George placed first in the contest sponsored by the "Minneapolis Tribune" on the theme of "One Nation In- divisable". Journalistic talent was displayed by Mary Swenson and Mary Rose Seim, who have been selected to edit the "Arrow" for 1942. Junior boys on the basketball team were Giles Owens, Hoy Erhorn, Dave Farm- er, George Siegfried, Lyle Radke, and Duane Ackerson. Those on the football team were Henry Johnston, Bob Selb, Manley Swanson, Dave Farmer, Bill Heifort, and Giles Owens. Left to right: Natalie Jackson, Roy Erhorn, Charles Benson, Alyce Safstrom, and Ed Parnell. Absent: Lyle Radke. Sophomores line up activities for the year Activities for the Sophomore class be- gan early in the year with their annual par- ty held in November. Their one-act play, "Henry's Mail Order Wife," was well receiv- ed, and likewise, well acted. Those partak- ing in this comedy were: Sally Sommers, Iris Kolbe, Eugene Grove, Walter Sawyer, Con- nie Rosell, Kermit Dornfeld. Dramatics was not confined only to the one-act play, but the following sophomores also had roles in our annual Shakespeare's Left to right: Eugene Grove, Katherine Darrington. Fred Barnholdt, and Mary Welshons. Mr. George J Dream production: Miriam Palm, Connie Rosell, Iris Kolbe, Barbara Clements, Ker- mit Dornfeld, and Shirley Johnson. Many additional students also had parts in the song and dance choruses. Deserving equal praise is the "B" basket- ball squad which is composed entirely of athletic sophomores. They rounded up their season without a single defeat. Delmon Thompson represented the sophomore on both the basketball and football "A" squads. vi' 3118 en: adviser Enthusiastic Sophomores Baker, Eugene Barker, Alton Bloom, Dulcie Bodlovick, James Broecker, Audrey Buckley, Stanley Burkleo, Richard Burns, Richard Casperson, Virginia Chatterton, Gale Collins, Mary Jane Conley, Donald Cover, Kathryn Dawson, Mary Ellen Dennis, James Ekdahl, Leona Elfstrom, LaVern Engler, Kathleen Gast, Shirley Gehrman, Joyce Glenn, Ann Mary Graham, Dewey Grove, Eugene Hagen, William Hooley, Jack Huestis, John Jesse, Jim Johnson, Delores Johnson, Dorothy Mae Johnson, Shirley Kalk, Lawrence Kollander, Orville Kunde, Eugene LaBarre, Roger LaVine, David LaVine, John Lawson, Sherman Lott, Robert Lutz, Gladys Barnholdt, Fred Bischoff, Ruth Broecker, Mary Jean Brochman, Laurence Buck, Eugene Carlson, Harry Carroll, Mark Cartony, Alice Chidester, Jane Clements, Barbara Clum, Paul Crotton, Irving Dalluhn, Robert - Darrington, Kay Dikkers, LeRoy Donahue, John Dornfeld, Kermit Estelle, Robert Fazendin, Kathleen Franssens, Jo Ann Goetschel, Leona Grady, Betty Hall, Harriet Harvey, Rhoda Heiman, Lawrence Hulf, Frank Hughes, James Huhnke, William Johnson, Howard Johnson, Leona Johnson, Norman Keller, John Kolbe, Iris Kolbe, Ruth Ladd, Melvyn Larson, Orrin Laventure, Howard Lenmark, Lorna Lescarbeau, Patricia Linder, Shirley McDonough, Margaret McKnight, Richard set basketball pace Madsen, Doris Magnuson, Jack Michaelis, Herbert Miller, Joe Miller, Mae Moen, LaVonne Moore, LeRoy Murphy, George Nichols, Lavonne Nolan, Anne Noreen, Betty Pangrac, Philip Patrick, Billy Parkhurst, James Peterson, Ellen Peterson, Harold Petersen, Lois Pratt, William Raddatz, Jack Raleigh, Clara Rosell, Conway Rowland, Mary Rose Sanderson, Wesley Sanford, Dean Saarela, Wayne Schell, Marcella Schnell, Marguerite Schwartz, Donald Shelly, Patricia Sherin, Jane Sherrard, Jewell Sommers, Sally Stevens, William Strand, Marilyn Thompson, Delmon Thompson, Mary Jean Thorsen, Robert Welshons, Mary Westphal, Alice Whalen, George Wilmes, Donald Wilson, James Major, Bob May, David Miller, Zita Moe, Harold Moelter, Pearl Nagel, Wallace Nelson, Betty Nelson, LeRoy Olsen, Earl Palm, Miriam Pauley, Billy Paine, Betty Peterson, Carol Peterson, Mary Ellen Peterson, Rosemary Ramey, Joseph Richert, Helen Richert, Mavis Rude, Robert Ruline, Betty Rydeen, Marion Sawyer, Walter Schadegg, Helen Scheel, Paula Scullen, Myron Severson, William Skramstad, Robert Smith, George Smith, James Sullivan, Jerry Sullivan, Lauretta Thueson, James Utecht, Mary Jane Wall, Grace Wheeler, Joe White, Richard Wiberg, Russell Worden, Arline Youngqulst, Marjorie S 'Gln , T5 lv-ff, Q-A "'-1'-ne" M PETERSON Alulwr 1 onornl icwncz- lX I vnvrwl 'Vl 101 lxxnl B i lu tlv ill Co ic s-.is A Nlxxr uf Gi ids IK R ROY RORMAN Sncvn f S vulture in Tumor -11 XA Mies JOGEPHINE Pozzml in MR LEO nm vii vm Flllllgh VIE So I Q Q Hgzfgfltmfffsd Aim tr P 10 l iil icunu Adu-er of ixde :Iwi qmgiop ch I High mmm' qmence 7 an 50' liar? -uni' l Science I MR H AROLD md X 'qu MR. WENDELI, MRS. ROBERT BURGER CMMS MISS MARGARET TOURTELLOT MISS RUTH VRl!WlNKf4Hnn1e gzyg Gone-ral Science Shlrlcyj Sven-t:xi'y of Son- f-Latin l. Up French I, ll: Advisor Economics I. ll: General Science Phntm:rnphyClubp of For:-igzn Languzxgzv Club. lX: Adviser of Homernakers' Club. ual Education in Schoolp Advisor of Betty i0l' High Scliuol. MISS VIOLET YVITT-4Expl0rnw.,, ' ' - Training: Adviser Typingzg Oificn nf Junior Cmmnorciul Club. MISS JOYCE of Senior Hisrh CUSTODIAN5 ,Mr. Axel In '0' MT- Ole lun , d, Mr Fred ' Ohnsted M 1 A , 0 r le Skrsmstud, and Mr vi ' vm' Watson 'sm fps, VX ff "--' A., , if .,,,.-gf, '-I-n e fn' .-..,.-'1 ru 'Vw i L....J 'l"s v--...TS F5111 1' T, QQEQEQ ,g 'iff fT5VEl1:f.:l'J? if' H ,I 'X . , rf' i fa , K ,an .,,?.. fl . 4 -1- 1:43. FN -ul 'N M , g U vf-1-wry ' r P1 Ii.,-QtM:3 .Jn , . . . li' 'fi ,. 1 ,i'?f.V- -N it: I "5lfiif'?'l - " l . . :ii ' Pia : .9 4, if Seated Marie Croonquist, Helen Schnell, Doris Darrington Jacqueline Magnuson, Betty Strand, Lois Magnuson, Jean Pretzel Dorothy Hagen. Standing-Grace Scullen, Helen Backe, Philip Whitbeck Gloria Erickson, Douglas Christensen, Genevieve Casanova, Richard Barker Absent!-fMari1yn Engstrom, Lucille Burgess, Dorothy Brochman, Lucille Swanman lVin.eteen eligible seniors ehosen for honor roll Valedictorian-Jacqueline Magnuson - 94.419 Salutatorian-Lois Magnuson - - - 93.060 Douglas Christensen 93.081 Marie Croonquist - - 92.871 Genevieve Casanova 92 673 Helen Backe - - 92.183 Richard Barker 91.855 Marilyn Engstrom 91.367 Betty Strand - 91.290 Helen Schnell - 91.276 Jean Pretzel - 91.196 Lucille Burgess - 90.931 Gloria Erickson 90.768 Doris Darrington - 90.645 Grace Scullen - - 90.500 Dorothy Brochman 90.310 Lucille Swanman - 90.133 Dorothy Hagen - 90.143 Philip Whitbeck - 90.125 28 X. mx Mr Vx'Q 5"- tLf1 in E buxttd in front: William Hurley, president. Fu t row Donald Fuzendin. Dorothy Hagen. Pat Curtis, Marie Croonquist. Clara Raleigh. Qncond rovi stzindingw Sally Sommers. Barbara Wilson. John Lohmer. William Bastien. Bnrbuiu Flomv.-nts. Alton Barker. Third row Fdvinrd Frziwley. Vincent Oredson, Pemzy Carlson, Helen Barnholdt. Betty Moody. F1 nr row John Dix. VVurren Bloom. Everdus Hackett. Helen Backe, George Siegfried. Absent Rlnhiicl Major. Bronson Simonet. Mavis Smart. James Rowland. Tap, tap, tap sounds the gave! "The meeting will now come to order. The secretary please read the 'minutes of the last meeting." De- tailed reports from the standing committees are given, followed by old and new business. "Mr. Chairman, I move that the Yell committee look into the matter of new uniforms for our cheer-lead- ers and make a report at the next meeting." "I second that motion." "Any discussion? . . . all those in favor say 'aye' . . . Opposed? . . . Motion is carried. The Yell committee will have a report ready by the next meeting." Following a heated discussion on noon-hour rules, or maybe a fiery de- bate on the price of 8.35 or 8.40 for Shakespeares Dream tickets, the chairman of the Hall and Building committee invariably moves that we adjourn. "All those in favor say 'aye' . . . Opposed? . . . The meeting is adjourned." William Hurley, president of school ' V 5 Mr. M. H. Kuhlman, adviser alnbitieus executives Finance C0mmitteeMSeated: Mavis Smart, Natalie Jackson. Standing: Ben Hackett. Absent: Vincent Ored- son, chairman. Welfare Committee -Seated: Sally Sommers, chair- man. Standing: Pat Hart, Emmy Lu Daly. Noon Hour Committee- Seated: Jim Rowland, chairman: Mary Swenson. Standing: Rich- ard Major, Barbara Clements. Absent: Ed Frawley. Scenery Committee: Dave Farmer, War- ren Bloom, chairman. Absent: Delmon Thompson. Hall and Building Committee-Seated: Bronson Simonet, chairman: Babette Johnson, George Siegfried. Standing: Joe Si- monet, John Dix. Absent: Marvin Simon, Ray Brown. take time out to pose i rf ' Lost and Found Committee-Seated Robert Wihren, Lorraine Segrel- strom. Standing: Clara Raleigh, chairman. Yell Committeeee-Seat ed: Nana Kilpatrick. Standing: Al- ton Barker. Absent: Jim Tibhetts, chairman. Flag C0mmitteeWHar- ry Carlson: William Bastien, chairman. Absent: Bob Selb. Be- ception Committee-AS e a t e cl : Helen Barnholdt. c h ai rm a ng Betty Moody. Standing: Rich- ard Barker. Assembly Commit- tee-Seated: Barbara Wilson: Helen Backeg Pat C urt is, chairman. Standing: John Lohmer: Margaret Backe. it 1 1 .1 if' X A-"' 3-vi 'VT 6 'Ibex -, M. H N X f fy. 1 -fl". 1 ff, Wi., "L 1" QA I . X' fl i -' M I ' , ,1 --w-1... ,ii "I:-. Lg: - 'Z l 5 l s I D ka ,cn 3 f an ' K yy. Ls' ' if X ,Av , ,vm ': h 6145+ v. Y. x aff fx 'JA ' . ,V P1 QM 1, . nr U we K . " 4 0 , , P3 if h V . . 1, -. K H I, -I 1 .J X 1 W' . ,L 'f' . .,.. 'XA I is N N5 Pt spa, g5,m ,',, ' vw 'Q ,Q 1 . I Y .Q 0 ' Q A U ' 'W "Wig . ff..-gx we .1 it W' Q-aw. ' '-iff ' li, n. 14 12 :Q . Q " R. z,'.,Q W Elm' 5-V . ,, , X, 7. QW, . ,, ,, fi' WS? zgtiwx fy! FN f Q.. 1, 'Se i 4si??1" I E 2 at . U N I f 1 P all-4. , Q 1:5 g - FMT: E . Qi- Q J! vw"- . , L q ,gn QI' 9 1 il ' s-.1 Typewriter keys clicking and typewriter bells ringing . . . such are the sounds which greet a visitor upon entering the Stenography classes. Eighty words a minute for the first year classes and one hundred twenty for those in stenography II are the shorthand goals which are aimed at. Typewriting rates also range anywhere from forty to sixty words a minute. Chocolate cakes and vegetable salad, two- piece suits and school girl dresses . . . these and many more were accomplished by the girls enrolled in the Home Economics classes. They have mast- ered the art of reaching a man through his stomach and, like- E wise, are thrifty dressers in that they now can sew for themselves some classy styles. P Literary editors of Tasitala get their start in English classes "Tusitala", meaning "teller of tales", is an appropriate name for our lit- erary magazine. Containing poems, essays, and short stories written by the if l students of both senior and ' i junior high schools. it goes on sale in the late spring. Richard Barker heads the staff as editor: Mav- is Smart, assistantg and J o y c e Klindworth, business manager. Standlng-Iris Kolbe, Dick Major, Joyce Seated-Richard Barker, Mavis Smart, Joan "Now you have a few minutes left to get a good start on tomorrow's lesson", reminds Mrs. Gower, so the class begins reading to see what iinally becomes of MacBeth, or maybe the life of Chaucer, or the next day's assignment might consist of some poems by Burns. In addition to English literature, we studied grammar and also some art. Exceptional orators rate high honors while debaters cop regional title Stillwater High upheld its usual high standards in declamation in that four contestants tied with South St. Paul for district honors. Winning for Stillwater in the district contest were: Mitzi Rowland, in the interpretative reading divi- sion: Babette Johnson for manuscript reading: Phil- ip Whitbeck in extem- poraneous speakingg John Lohmer in or- atorical division. Standing-John Lohmer, Babette Johnson, Robert Selb, Mitzi Rowland, James Douville, Seated'-ffPhilip Whitbeck, Emmy Lu Daly, George Rydeen. Seated-John Dix, Mr. Marcus Bruhn, coach, Philip Whitbeck Standing-Alton Barker, Harriett Schaffer. John Dix, Philip Whitbeck, Harriett Schaffer, and Alton Barker comprise the squad debating on the question "Resolved: that the powers of the federal government should be increased." Debate routine includes debate tournaments with Eau Claire, New Richmond, Macalester and Gustavus Adolphus. The team, coached by Marcus C. Bruhn, is financed by Activity fund. ,Jif- 3'3- i, Left to right, First row f-LaVonne Moen, Kay Darrington, Barbara Clements, Marcia Linner, Kay Yerka, Dorothy Linnell, Lorraine Linquist, Nana Kilpatrick, Gloria Erickson, Emmy Lu Daly, Second rowff Phyllis Pabst, Betty Rice, Betty Roettger, Jean Emanuelson, Mavis Smart, Lorrayne Korth, Harriett Schaffer, Carol Peterson, Pearl Moelter, Marcella Schell. Third row' Clarence Johnson, Francis Pennig, Richard Major, Leo McAlpine, James Dennis, Joe Sherrard, Kermit Dornfeld, LeRoy Dikkers, Ed Parnell, Joe Hall. Candle light processional headlined the Christmas program . . . Four senior members were chosen to represent choir at Northwest Music Clinic . . . Choir surprised Cafferty with strains of "Hes a Jolly Good Fellow" at district tournament mass meeting . . . Annual banquet climaxed songsters' season. 0 1 I S 1' Quarternotes-- Mary Lybarger Gloria Erickson Emmy Lu Daly , Betty Roettger Mavis Smart Helen Marie Anderson Betty Ageton Beverly Shores Jean Emanuelson They shall have musie wherever they go Vocal representatives at Music Clinic Mrs. Bastien, at piano: Melba Schroeder, Gerald Benson Absent' -fGloria Erickson, Dale Skramstad lnsetf-fMiss Marion Fairchild, choir director Left to right, first row Shirley Johnson, Pat Ertle, Mary Lybarger, Barbara Wilson, Melba Schroeder, Jean Pretzel, Helen Marie Anderson, Jewell Sherrard, Dorothy Swanson. Second Row Marilyn Steineck, Mary Rose Seim, Mitzi Rowland, Susan Stephen, Pat Sullivan, Betty Ageton, Beverly Shores, Eleanor Fellows, Adeline Pabst, Ella Michaelis. Third row' Dick Burns, Eugene Baker, Gerald Benson, Orrin Larson, Wayne Clay, Richard Luekon, Dick Burkleo, Delmon Thompson, Floyd Sherarrd, Robert Hayner, Loren Johnson. Band and orchestra, music masters of SHS X The Three "Bills" attended Music Clinic Bill Hurley, Bill Bastien Bill Huestis, seated Inset-M Mr. William Bastien director Front row-Douglas Christensen, Vernon Larson, Evelyn Carlson, Joan McComber, Mary Lou Grant, Bill Hurley, Bill Huestis. Second row-Rhoda Harvey, Dolores Johnson, Jean Pretzel Mar Jea , y n Thompson, Ruth Anne Doyle, Audrey Broecker, Bill Heifort, Vincent Oredson, Clarence Johnson, Frank Mardaus, Dick Schnell, Jean McComber. Seated in front--Mr. William Bastien, Ruth Vollmer. First row-Rhoda Harvey, Dolores Johnson, Phyllis Fisher, Jean Pretzel, Alastaire Ehnert, Dolores McLaughlin, Jack Anderson, David Hurley, Salley Sommers, Al Ponath. Second row-Edward Wendt, Mary Jean Thompson, Charles Humphrey, Merrill Flowers, Joan McComber, Dick Schnell, Bill Heifort, Vincent Oredson, Albert Ranum, Jack Magnuson, Frank Mardaus, Jean McComber, Bill Huestis. Third row-Dick Kearney, Frank Steinmitz, Ruth Doyle, LeRoy Dikkers, Douglas Christensen, Bill Bastien, Mary Ellen Dawson, Ed Frawley, Bill Hurley, Marilyn Strand, Clarence John- son, Vernon Larson. Orchestra provides the musical background for dramatic productions . . . Pep at athletic contests was inspired by band . . . Miss Isacson's advisory group sponsored the band in assembly . . . Spring Concert highlighted the activities of the instrumental music department. Dolores Johnson, Rhoda Harvey Mary Jean Thompson Jean Pretzel J lilac ' OXUQN OO VQRM ai ' Standing --Gerald Benson, Nana Kilpatrick, Jean Ernanuelson, John Lohmer, Rodger Paul, Emmy Lu Daly, Ed Frawley, Connie Rosell, Gloria Erickson. Seated- -Francis Pennig, Mary Swenson, Ed Conrad. What would you do if . . . you had a date with your best girl and you couldn't go unless you passed the history exam . . . you just told the principal your mother was sick and she walked into the office . . . these are the problems which con- fronted Henry Aldrich. Sluzkespearefs ream features QQ 99 enry ldrich in hut a ife Standingff-Kermit D o r n f e 1 d, Shirley Johnson, Barbara Clem- ents, Mary Jane Collins, Iris Kolbe, Babette Johnson, Dorothy Ceisman, Bob Wihren. SeatedWDick Burns, Miriam Palm, Rodger Paul, Francis Pen- mg. 42 .2 i. WV H Song and dance chor- l uses add color and vari- ety to the annual all- B school production . . . Bob and Beatrice Lott danced the rhumba . . . Betty Apgeton featured as a vocalist. ff- Waltz chorus, featurlng Lorrayne Korth and George Crimmins Grand finale Rain chorus 'Three Cornered Moon Left to rxght Ed Frawley Leonard Bloom Babette Johnson Jean Ann Evans, gy Carlson Gale Randall Jlm Txbbetts. f'-5335 , 4 nip :ggi 5 1 .1-K5 , gg.. E?-wi 99 'Phantom Tiger 9' selected I as senior three-act Left to right-Leonard Bloom, Ed Frawley, Mitzi Rowland, Don Granquist, Pat Hart Gale Randall, Babette Johnson, Emmy Lu Daly, Vincent Oredson, Jim Tibbetts Ella Hodnett, Doris Yale. 5, :,, Standing -Moen, Richert, Noreen, Peterson, Schroeder, Emanuelson, Strand, Casanova, P r e t z el, Schaffer, Safstrom, Steineck, Lenmark, Peterson, Shores, Wilson. Seated-,fHodnett, Linnell, Maxwell, Hooley, Trainor, Peterson, Curtis, Dar- rington, B r o e c k e r, Sage, Jackson, Moody, Yerka, Seated in fronte- Clements, J oh n- son, Hagen. Miss Ann Isacson, adviser Standing--Gale Chatterton, Robert Lott, Sherman Lawson, Herbert Michaelis, Mr. George Jansen, adviser, George Smith. Seated--Alton Barker, Dean Sanford, David LaVine, Walter Sawyer, George Murphy, John Huestis, LeRoy Dikkers, Kermit Dornfeld, Harold Peterson. G 51 Girl Reserves discuss yearly project, while Sophomore Hi-Y seleet eonferenee representative 46 Junior and Senior Hi-Y Clubs talk over annual service program Standingglildward J' I kg X 1 i e 1 ' W. , Frawley, James ' 'X J 1' B' 'J Tibbetts, M a r v i n Simon, W a r r e n Bloom, Vincent Or- edson, Mr. Roland Beck, adviser. Seated -- Richard Barker, Carl Risen- dal, John Bey er, Everdus Hackett, Raymond B r o w n, William B a S t i e n, Edwin Conrad, lFrancis Pennig, Leonard Bloom, G e o r g e Berggren, Roland Munson. sell Meister, Rich- Loren Johnson, Robert Mordick, Rich- ard Olson. Seated-eRoy Erhorn, Joseph Sherrard, James Becker, Herbert Elness, Duane Ackerson, John Dix, Rodger Paul, Mil- Eastwood, Manley Swan- William Heifert, Rob- ert Selb, Robert Wihren, Floyd Sherrard. ton son, Mr. M. H. Kuhlman, adviser Standing--R u s - a r d L u e k o ri , George Siegfried, Dramatic Thespians Standing-Leo Mc- Alpine, James Tib- betts, Donald Gran- quist, Edwin Conrad, John Dix, Francis Pen- nig. Seated--Leonard Bloom, Gale Randall, Emmy Lu Daly, Gloria Erickson, John Lohmer, Babette Johnson, Rodger Paul, Vincent Oredson, Nana Kilpatrick, Edward Frawley. During the year, the club has pro- duced a radio play, "Sixteeng" a govern- ment skit, "Mr, and Mrs. America Buy Their Groceries," presented before a county meeting of grocers: and a one- act play comedy entitled "It's a Racket," which has also been used in several ex- change programs. Officers of the club are: Babette Johnson, president: Gloria Erickson, secretary, Vincent Oredson, treasurer: Mrs. Gower, adviser. "Resolved: that the United States should declare war on the Axis powers." Upon this topic twelve debaters present- ed their views in interclass competition. After a series of debates, the final out- come was a three-way tie. These debates were coached by faculty members, name- ly Mr. Harold Haugland supervised the sophomores: Mr. Leo Rorman had charge of the juniors, Mr. Sherman Iverson ad- vised the seniors. Standing- James Becker, Sherman Cohn, V e r n o n Larson, J a m e s Stiles Seated Edwin Con rad Barbara Clem nts Rita Lohmer, etty Ageton, Kathryn rrington. Thueson, George Smith, Leonard e , ' l a I sent-John LaVine. Argumentative Debaters V Tx.. ...I- J Scientists Standing 7-Helen Schad- egg, Douglas Christen- sen, Robert Carlson, Barbara Clements, Clarence J o h n s o n, George Rydeen, Mer- mond Olson, Duane Ackerson, John Dix, Mary Ellen Peter- son, Mary Ellen Dawson, Rhoda Har- vey. Seated' 'Pearl Moelter, Iris Kolbe, Edwin Conrad, Ray- mond Brown, Doris Darrington, E u g e n e Grove. Absent' -Joe Ra- iney, Miriam Palm, Ro- bert Estelle, Harriett Schaffer, Gladys Marty, Barbara Eichten, Philip Whitbeck, Francis Collopy. No liner recognition can come to a person than to be selected to be a member of the National Honor Society, and to wear its pin, which shows the standards on which they were chosen, those of scholarship, leadership, service, and char- acter. Gfficers of the club are Richard Bark- er, presidentg Helen Backe, vice presidentg Marie Croonquist, secretary-treasurer. School quist, Carlson. Flasks and beakers, fish and insects, weights and velocities-these, and many more, are terms which the twenty-five members of our Junior Academy of Science are interested in. These young scientists all contribute some experiment or project for being' in this worthy or- ganization. As a reward, they are favor- ed by a banquet in the spring, and, like- wise, are awarded a trip to the state convention. D Honor group of SHS Standing-Ella Hodnett Lois Magnuson. Betty Strand, Genevieve Casanova Philip Whitbeck, Helen Backe Vin cent Oredson, Edwin Conrad James Douville, Marie Croon Seated -- Jacqueline Magnuson Doris Darrington, Vernon Larson Douglas Christensen, Jean Pretzel, Gloria Erickson, Richard Barker AbsentfEmmy Lu Daly Peggy Editor Peggy Carlson assisted by members of the Arrow Staff prepares dummv for an early issue Babette reads copy vs hile Mitzi proofreads Cuts should hang at the top of the page or rest on the bot- tom," said editor Jim Douville while discussing page layouts with reporters . . . Co-editorship proved successful in its first year in the school's history. Creative Arrow writers prepare :assignments if ' ' . ' Q J . .- . g, ' ' Y E l l l Standing-eEmmy Lu Daly, Betty Strand, Pat Curtis, Norman Hammergren, Jac- queline Magnuson, Gene- vieve Casanova, Joyce Klind- worth, Richard Lott, Mary Rose Seim, James Douville. Seated - - Doris Darrington, Ella Hodnett, M a r g a r e t Backe, Marie Croonquist, Kathryn Darrington. StandingeRichard Barker, Miriam Palm, Gloria Erick- son, Nana Kilpatrick. Seated-Mitzi R o w l a n d, Babette J o h n s o n , Mary Swenson, Peggy Carlson, Mavis Smart. Absent-J e a n Emanuelson, Harriett Schaffer, Barbara Wilson, Mary Welshons, Iris Kolbe, Helen Schadegg, Mary Ellen Peterson, Bever- ly Shores, Suzanne Douville, Bob Beebe, Natalie Jackson, Paula Scheel, Alton Barker, Eugene Ecklund. Kab staff sets perfection as its goal The "Chiefs" are hard at work. Any more subscriptions, Marie? Airbrushing on divisional pages progresses . . . Isn't the gun clogged yet, Vince? Standing-f-Margaret Backe, Francis Collopy, Pat Curtis, Raymond Brown. Seated' -Vincent Oredson. Absent' -Jim Rowland, Gale Randall, Bronson Simonet. Standing-Lucille Swan- man, Edwin Conrad, Rich- ard Barker. Seated-M a r i e Croon- quist, Helen Backe. Phe "Braves" congregate in the Kab office Standing Y--N a t al ie Jackson, E m m y L u Daly, Milton Eastwood, Lorrayne Korth, Ed- ward Frawley, Clarence Johnson. SeatedAMarvin Sim- on, Joyce Kiindworth, Genevieve Casanova. , fu.. , J' xi ff - , Ki 5- - i 5 ' 528 E ii Yyls of! ' 1 ,., ff ff' if? yas-191 A -uwbfxgggli E M 1 K I N, , ,V zz. .!...A 3 mf -- 4 M I b M: 'N 3 Wi' ffif' ' S 1, 4 . ' . I ' W m 3 ,sg ' QW 1 ' ' Y sw.. 'L me' +- - H H iiM,.,W.. +' . 3 '. 2 4 it 1 .qw 4 5 'if af' H Q1 'Y!""'f mai' K 'TK :ii 5f" TW? 1 , M- 'Q xawxih X -fa nmiv NL 'li xx fl P794 N4 "gi ,ff 7' hgh. u Y 'a I. - P fl M! 3' 9' 9' ,sy " 4 Q 1 '33 -1 .-g x' XX iw X X. S. ik f ' ixigqwi -sf s ,,.,gQ55l55.l , , ' if ,.,. , - ,, Li: b A K H I I H X I I 5 Grullron Renew of 1940 September 13- Approximately 2300 people saw "Friday, the thirteenth" unlucky to Ponies when Mpls. Roose- velt swamped Stillwater, 33-0. George Berggren made a sensational 35-yard run. September 204 Large enthusiastic Lumberjack crowd saw Ponies trampled by Hastings, 20-0. Berggren, Han- son, and Radke played fine gameHJim Rowland suffered dislocated shoulder. Qcontinued to page 573 SHS Football Lettermen Delmon Thompson, Giles Owens, Robert Selb, William Heifort, Howard Hanson, Manley Swanson, Henry Johnston, Everdus Hackett, James Rowland, Duane Ackerson, Joe Beaudet, Lyle Radke, Frank Hildebrandt, Frank LaCosse, George Berggren, Robert Edstrom, John Beyer, David Farmer. 'NJ --fi L gp" Q if , v 61. I- 'V' . wf ng' 1 x 7 , arm-g,,: l Xl 1 1 I ' i , oi, ' i ,L i Q , 4 QTU " l ,n i WH., , r 5 ' I ' ' A ,,, ,i., , , hi ' V X4 'll 7 13. iw . 1 f Y xl." ' k In, -xxul r kv 75 l 4' f' 6. ' I Y, EL 'XVI iw 'X L 4 ! ,mu-M V.. A f. 4... 1 .4 ff an is Q ui.. lim 'L l X ' 2 1 1 J l Q 4 ,,-- - - Q. : o Clarence Johnson Donald Schwartz Jack Raddatl Marvln Slmon Dlck Olson Francis Colloby Russell Meister John Lavlne Bob squad shows promise QQ-B99 C for first strung berths .4 , W i 'QF A -p, 'gg 2.4. Mr. Phil lg lfiori, ' , ii ? head coach f: Q ..k ,- - 1 , ,z .5. 2 of ' Mr. Leo Rorman, I assistant I Mr. Sherman Iverson, assistant Another football thrill as Howie takes a touchdown pass 45 ugh :I Q 'Q 1, 2 5' R ..-fs 'olf and Baseball Golf is a somewhat minor sport, but we have some fine golfers. In the State High School golf tourney at the University of Minnesota Joe Simonet placed eleventh with 83-84 for 167. Howard Hanson had 84-84 for 168. Despite the fact that baseball is an infant sport of one year in our high school, we nevertheless came through with a number of victories. Following is the schedule: April 18- May 6- May Ili.. Stillwater 6 Stillwater S Stillwater 4 Wilson White Bear 0 White Bear 3 April 22- May ll- May 23-- Stillwater Stillwater 5 Stillwater 8 Monroe Eau Claire 7 Monroe 7 April 25- May 13- June 1- Stillwater Stillwater 3 Stillwater 3 Johnson Eau Claire 8 Mcnomonie 13 1. Joe Simonet. Tom Simon Howard Hanson 2. Phil Eastwood 4. r 3. Lyle Radke 6. Left to right. first row- .L wt. Bill 0'Brien. Elwyn Glasbrenner Roy Erhorn -Roy Erhorn. Phil Eastwood. Al bert Ponath. Second row-Ralph Zabel. Harley Glasbrenner. Lyle arch. Third row-Mr. M. H. Dennis Sullivan. Bronson Whalen. Vernon lnpzcrsoll Earl Wamzerin. Radke. Bill Mill- Kuhlman. couch: Simonet. Robert 1' X . , N A? 9: 1-sq-fl - 1.5-Z,-1,-5-51yq,,i,,f-W-1-f,f'.-H H wrwwr- i '--' WV l iz 5 I 940 Track Review At the first track meet with University High on April 20, Spad Lee heaved the shotput 45 feet. 7 inches and the discus 118 feet, 105 inches-Howie Hanson set a new low hurdles record of 26.5 seconds-H Hildebrandt tied for first in the 100- 'S' yard dash. District meet, May 44 I 4 Stillwater came in second--Howie Hanson established a new district pole vault record of 10 feet, 834 inches, smashing the previous record of 10 feet, 6 inches-Howie won high jump also-Brad Castle placed sec- ond in high hurdles-Spad Lee heav- ed the shotput 47 feet, 15 inches, for an easy win over Kulbitski of Red Wing. May 11, Carleton college meet-Spad Lee set a new mark by heaving shotput 49 feet, 95 inches -Howie Hanson tied for first in pole vault with 11 feet, 6 inches. and placed fifth in high jump-Still- water scored 115 points in the meet. 1. Frank LaCossc 2. Howard Hanson. Bradley Castle 3. Richard Lee 4. Richard Lee 5. Howard Hanson 6. Left to right, first row-Mr. Meffcrt. coach. glchardLL6e. John Beyer. George Berggren. k ran a osso Second row-Bill O'Bx-ien. Morris Palmer. Ray Collopy. Robert Mordick. Edwin Parnell. Third row-James Jesse. Dick O'Brien. Clarence Johnson. v'.i fa N 1 Kiel gf ,,....-:- XII XII ff- L" Q 1 .. W'-I ,gn - x . , his LA .fm ' -' , 'Q 2 f: f J 'I :I .N ,V E ' A513 l ' 'yu wg- v'a' f'.. 4 if 5 5 Q F 4 Hag: xi Q Q V DQ iyxgxk 1 x X51 1 I, ,xii . n f -.v .5 vw. . 1.1. . , w e " :fl X'-n-1.121 -. 1. X 1 Irfcfzrz: W"-M Wzyisfgif- fa, ww:-.44-,-, . ' ' 3:2-w'V.w'.', - 1-,f ' 4 . X I h..f:fgJ3f:wY H .,,f,,. . A A. , A-.1-: -. J' f1f..iw.'g,- . 7" . we-V' , .- ' '- -. .,..l-rl A f I ":: K X g,.f.f- , I F ,,, , ' V- .1 'S ' 'sl Wm 1 f f 'VWWW " J,f'fj:g Wd! N H" M E ,A lim y s i SE 1 1 41 i . u V lm . . , ,nf IV"-,xv " -'l ,J ' W G' 1 -. 1' ' ' " M: :fu F15 'QTJTJ 5 . 1 k .iff ' e- ,5jf-Sf.?fLifu2 i1,', . if J Alf iwvung Mb.. u...,m iK'4""+'ww a'x""w-W "-1.1. 1, :'f"fxm!i'." J, .uma -f Ji, N -:2:ffee:,.:, - f 3 Ejimxgqqm. ., xx h M K '2Yi'z :'Ki?f 5?:2: ,' W. , , ' - 1 '- f . ,-w1L5wwarQz 15. , J A M J! ,ji M 4 5' , X 1 , H Q img! 1 .X - 4' 5 . . . , fy - p ' f Vfmw.. r 'W iw . Ai: - ll " Wa' x 'i 5' :II QA ,. ' . i3i', 4 Wi' W is-Q ,i, J' r ph: , H Q ifing, ,- New be :pu wh ' M L Q' V . x h ' gill 1 ll Sim .wh v I Ill ll g nu 1 Q, ns mini l LQ W R! E0 H N i' ' g wk, X 1 -jg?" f , 'wh ,W gag, - -.. 3 " I I V 4 ,R , Wm hgunw If 1 w' u' v . fa" fr, J .lx f x 1' U, -s iw, 5, 4, I fd 'Q-S , " 'un Su - Q.- Q vu 5 K is,- Q X f 'N reach district finals F . LYLE RADM, RKNK Lacossi: GEOR G - P' S11-:GPR IED ROY Hanson captures a rebound EL .140 N r 11o.n,,,SON Crozbc basketbaff summary December 6---- Ponies edged out by Chisago City in first tilt of season, 29-28. Howie Hanson and Roy Erhorn set pace with 10 and 6 tallies, respectively. December 10-- Stillwater's cagers victims of another one-point defeat by Anoka, 31-30. Beautiful shot by Hildebrandt sent Stillwater in- to 30-29 lead in final minute only to be taken by Lindsay of Anoka with the final count- er. Hanson led scorers with 10 points. fcuntinued on page S21 i 1 f ' Q 1 I k V 'T 'I ' f ,I 5 l Q Inman , , V- 1 , Q I a Q , . ,TQJWW Www! ' ' 2 aa 1 f W u A 228 hu '-.4 ' 4 K I ' . ' 5 gg, 'R X . 7 Q51 wa 1 '-1 4, X vw 'I ,, May '1 4 u,..- I! Q!! 5,1 Qlxnfl I Juan X ,- 4 al.. S13 l F' 4, la .. I1 J KZ Ll YQ Junior high students prove their executive ubility ' Designing an attractive school seal and pur- chasing a new record player were the outstand- ing achievements of the Junior High Executives Club. This group functions much the same as the Student Council in the senior high, but differs in that presidents of advisory groups are auto- matically representatives on the council. In addition, these executives sponsored sun- light hops and supervised the various commit- tees. Another feature worked out by them this year was the purchase of badges for the mem- bers of their standing committees. To summarize their activities, they are the over-seers of all the school's functions, and handle with discrimination any school problem that may come up. The imitation stained glass window was designed and made by the members of the art classes of the seventh and eighth grades. First row-Michael Hurley, James Kriesel, Wilma White, Kathleen Finnegan, Charles Ponath. Second row-e4Jane Conrad, Helen Mae Ackerson, Donna Roettger, Helen Ann Johnson, Ruth Vollmer, Marjorie Smith, Beryl Anderson. Third row-Bruce Johnson, Leslie Jenson, William Bachelder, Thomas Simonet, William O'Brien, Mr. G. D. Robbins, adviser. 66 ik . . 15 3 W "' A 375 ggi , " 22 ,. V 7 f ' Y"7 is lf f J 49 lfilfi -rv", we ""'f' bow- fr ', ' s' lg: I 3 ' 142 , f 'f' W va- rl 5 usa va, 'F ie Ni! or uqf' Q- ' .44 'eb V :fi js. X, W , J N ,mrl , 'S is ,MI A A I K so ' . ,, L , k fs 1 gal' gl , , . J J nv 40 - H Q A M X l . x ' - 7 Ex . mi, ' 4 , ' 5 ' ' Sf , ff t . f i J A 'ht A' I , Hi- Q' 35' '- W my N l 3 .,. Q p- H aff K -Q Y 4 s 49 . + , - f 'Sl 2 ff? 4 ,L Nz" 'e V- 1 " 5 3 5 Y, ' ua!-9 , Q ,'.Qx., ' ., 'fall A -ff . -gg , 4, ,Q f A f V . . sfimg , - gi w Mig, A Q' : ' i B' r, 1 A ,. , J' 2' , an A ,i if M ' 4 .n 11 1 - - J ' as 'QQ' -3' T' N f ,"' 9, J ' K A. 5,,, .r,a, A 3 -'Jr' A J M. AA' , A .42 9? 45 49- v, 'J . Q 'ff' my 'jf' 'ia Y 4 fe , ,T , , 5, Jes-vrmi , l 1 i' il 9 "'5' ' 'fl 'J - if .- L Al DL I if Active ninth grader Ackerson, Helen Mae Alcorn, Myrtle Alcorn, Ruby Anderson, Frank Anderson, Gladys Anderson, Jack Bahneman, Phyllis Bailes, Cassie Barnholdt, Ruth Beutel, Arlene Beutel, Donald Bevens, Lorraine Bloom, Mary Braun, Donald Brochman, Jeanette Carlson, Bernice Carlson, David Cedarbloom, Margaret Connors, Jean Conrad, Jane Conroy, Mary Lou Deaner, Robert Dilts, Dwalne Douville, John Fischer, Phyllis Flandrick, Richard Foley, Jeanette Garbe, Joan Garner, Charles Gerner, Edward Harsh, Marilyn Hart, Carol Hecht, Robert Hoops, Corinne Humphrey, Charles Illa, Mary June Johnson, Bruce Johnson, Dolores Johnson, Elizabeth Kramer, Marjorie Krause, Donald Kress, John Lefebvre, Dorothy Leslie, Josephine Leslie, Mary June Anderson, Arma Jane Anderson, Beryl Anderson, Eugen Anderson, James Anderson, Lillian Bachelder, Willi Beebe, Marvel Jean Bergstrom, Jean Best, Leslie Beyer, Charles Billy, John Bixby Vivian Brown, Richard Bruette, Harland Buckley, James Chidester, Sally Ciesman, Shirley Cohn, Caryl Curtis, Thomas Dalluhn, Elaine Darrington, Mar Ehnert, Alastaire Erickson, Laurel Fenske, Jean Foley, Jule Francis, Jean Friday, James Grobner, Helen Groth, Gerald Grove, John Hennessey, Jack 'Hinz, Idell Holmes, Betty Jacobson, Betty Lou Jacobson, Neal Jensen, Leslie Jesse, Mary Johnson, Lloyd Johnson, Phyllis Kearney, Rlcha Kilty, Richai Krueger, Alvin Kuehn, George Kollander, Norv LaCosse, Sta Leslie, Ralph Levine, Barbara Lohman, Gerha Lohman, display remarkable talent lwell, Eugene Lucken, Virginia Lueken, Dorothy alone, Stanley Mardaus Helen Masterman Russell iller Rose Moe Helen Mondor Donald cGl1nch Joseph McKusick Ann McLaughlin Delores elson Lawrence Nelson Myrtle OBrien Mary Modesta atrick Margaret Peterson Aloha Peterson Donald ribnow La Verne Raduenz Theodore Randall Burton elder Phyllis Reler Allan Reiland Marcme oettger William Root Mark Root Russel chrank Betty Schroeder Eleanor Schroeder Phyllis herin John Shoholm, Marion Slmonet Thomas Smith Marjorie wenson Dale Teed Ernest Thompson Howard Thompson Lloyd edder Marjorie Vollmer, James Vollmer Ruth Wagner Dorothy Veckwerth Fldelia Weckwerth, Mary Jane Weiss Dorothy Wendt, Edward Vogahn, Jean Wohlers Lillian Yerka Eileen York Gloria MacDonald, Daniel MacDonald, Emmy Lu MacDonald, William Meisner, Roger Meister, James Michaelis Ruth Mongoven Kathleen Morris John McCormack Donald McPhetres Eugene Nelson Elmer Nelson Joyce O Brien William Olson Lorraine dropped Otto Bradley Peterson Phyllis Ponath Norma Prescott Robert Ranum Albert Raymo Phyllis Redman Frank Richert Lois Roepke, Geraldine Roettger Donna Schaefer Glorla Scheel Stanley Schneider Patricia Seaman Dellos Selm Kenneth Shattuck Norman Stohlberg Paul .' - --' '3 . 4 n 500-7 gp-F -an -ZF' 45 uw: 1 ',--i ,, ' 1 w 1,.. '41, 1 ,, Apffi Q ' ' lmfvfw lv I. A ' Q 1 f Q" 10, x"'5' "X -0 'Y g aj: at e 9 U 45 Q9 yd' I- N .Sl 1' wif nhl 3 N' -9 I' .. 55 ,, IR-Y we-, " Q-QP, Ay? Y-.J :En 1 li 'Cf .aa 9 4' F91 F 7' , -vt xx 4, so QAIILII Q V s A Swanson, Doreen 4 , 79 Swanson Richar T ii -1 ll!! Thomsen James Thomsen Lowella Thorene Ellsworth Waidesko Beverly Waldt, Robert Walquist Jack White Wilma Williams, William Wilmes, Lorraine Zarske Marie Zeuli Louls Zxertman Robert 'Qi 41- 10' X 3 VOC 99 fsfd YP' TU 'z.Qf31El.1,'. ' I 'F -'QW 11' ""' , IN ! 0 1 . . 'Qi ' Q T, 4 , ., ' ' 1.55 hx" - if I JG' S il 7 . , ' , Q e 4. my pi , , ,, if ., , , J. ' -ry i- . nr- - A-by C ' ' l"J,.f.. i. , If I, fbi .. , , A - , X . , 1 . is 1 ' Q 4 us. . , '. ,, U ,- ,--s . ti -i V g if F V. 4 7 1 1 ,Q , " E, J, 'N il 'C 1 P' Qt.. , , . , . . K A , '. ' 4 'Z - 'J 1? Q-5 of 2 is Y i ' Apu JS- K I i' Q 1 1 '9 A - 4 Q. K A N 0 0 N 4 0- as V- , " M K I ' it ' . '1 N 1 7 'I' t f N l 1 7 W I y I ', - .' Q ', 'cl , Sgr - 4 , 5 X 1 Q in Q, 1 . , ,,. w - f, 1 . Ai 4 h an I' L , A R 8.15 Km-J ff X , ' , ' t x . , . T 1 I- lg I 4 Q T. ' I '. O , 1 1 X W' 1 Q QV . , Q i - ,1 I' ana' - -'X 1 -- . -i :' .' :- 1 y - A gg, I g' . 1.1 In Q ' ' , , 'V' f if 'sl '. I' v Fi -A 1 1 7 117' 4- ' y e en ge- K ' W -'W' ii ' ' 'llt 1 51 ' ' pw, 6 , - ' -, , '. n' 1- 4' ' ,J 1 I ' d , WQHLLJ K is ,t '. ,, :Z .Y il J 1 k x ' ,Q 1. " ' J v ' 1 'L ' . .1, 16"- , 'Gall . V 1 ,K ,U - 2 D' ,I - J i 4 O K, 1 , 55, K J 1 Q ' y . ,J In lvl S I , ' F' " J 'U 'I' 5 li , ' ' 1 1 - Ig l 4- .5 P I ' fl M M uk-X 7 1 ' 5 A - if ' 3,5 1 1 - .1 . " E Lp, -- I A... J 1 .' 3 L, -v f A ' -:' T , . S V e as I X1 , 134, , , . 'S 'W L is A.- 1 ' f J 'K A A'-F A - .P -.1 -L Qjlllj 'T 5 , X' - ,Q H li 'Ex Y . ., , M . K ' I l x N Loyal eighth graders find First rowiRobert Anderson, Rich- ard Junker, John Ertle, Lucille Bahl- man, Elinor Alexander, Dorothy Anderson, Joan Saarela, Elaine Lar- son, Lois Schmidt. Second row+Miss Louise Kunde, adviser, Ivan Roettger, Frank Schaffer, John Jackson, Albert Dahl- ke, David Hurley, Dolores Meinke, Dorothy Ann Bloom, Phyllis Kutz, Shirley Carlson, Wanda Cook. Third row-Dolores Humphreys, Mary Brown, Jerrald Brown, Harlan Bernstein, Albert Beaudet, David Johnson, David Chial, Saranne McGrath, Patricia Curley, Geraldine Blomquist. First row-Betty Hudson, Mary Dahlberg, Ione Roettger, Erma Dahlberg, Marshall Wangerin, William Tuenge, Wesley Under- hill, Verlie Spjut, Shirley Rivard, Mary Seifert. Second row-Jean Ann Olstad, Betty Raduenz, Jeanette Roettger, Dorothy White, Alice Thomsen, John Crimmins, Charles Audette, Marilyn Steele, Jo Ann Cole, Mary Connors, Phyllis Groth, Lola Garey. Miss Adena Kallestad fMrs. Gordon Smithj, adviser. Third row-Dale Register, Dav- id Otto, Marion Teed, Frances Radloff, Patricia Bergen, Barbara Anne Charlsen, Donna Mae Jacob- son, Marguerite Firth. David Sullivan, Gerald Rylander, Mar- garet Hallquist, Patricia Gast. First row-Rosa London, Margaret Sanders, LaVaun Warner, Palma Scullen, Elaine Knefelkamp, Jean Nelson, William Hurd, Robert Schell. Second row-Lois Lohman, Cheryl Mechelke, Roger Kuehn, Lyle Hudson, Margie Thompson, Helen Ann Johnson, Elva Kollander, Betty Schwartz, Joyce Hadrath, Miss Mary Nolan, adviser. Third row-Russell Johnston, John Hallquist, Frank Erlitz, Paul Crozier, Ned LeBard, John Morris, Ruth Masterman, Gordon Welshons. W3 ,kxigilifi ,. N ?-pi ,Q 4232? 1 With, xi W .W we 'M 5 ,gm Q .A 55 M A . az 3,4 i ' Q Y V4 i Vywg .4 h 1 ai nb 'IK- 4 'Q aj? x Q x . . f: 3 . 1, as L Win., , W4 S' "AA ,s,i'. ', Y, ' E If 4 11 13 A 5 1 ,A M H ' V . ""' 'nw 5 'W 1 . t IE. .2 F: W ,, .. 1' "LS Q . f' i 'f"v'.y?, 2-v -. ,eu , ff ig a 1 Y J u, - , , 2 594' ,, ,I .,.Z,,f di M , M iw ggi "W, ft 3 'EE W A ff' T5 ,MFIIQ-figiiiax-6 wk N ' ,W- ww Above-Operetta cast poses Right-Students at Activity banquet Junior high students prove their talent The Junior High students proved their musical and dramatic ability when they presented their biggest and best talent show of three years on March twenty-seventh. The activity banquet was the theme of the show. This was worked out in a very unique way with the boys' and girls' ath- letic, home economics, art, and music de- partments taking part. There was also an exhibition ping-pong game by the winners and runners-up of the contest that previ- ously took place in assembly. Gym classes in action An operetta, "The Dizzy Baton", was the main feature of the program. The story was about the fantastic adventures of Mr. Jolly's singing school. Some of the other features were: a pirate dance by Palma Scullen, Kathleen Mongoven, Delores John- son, an acrobatic dance by Joanne Cole, a baton specialty by Franklin Steinmetz, a rope stunt by Tommy Curtis, and a tap dance by Jane Conrad and Shirley Rivard. and now We would have been had 115 not been 1501 . M1 ta ko da l 'Y:n1'oke" l 7 V l V Compliments ol' BEST OF LUCK Class of 1941 y ANDERSON ' SHOE STORE manufacturers of Quality Shoes for Less Andersen Noiseless v Sash Pulleys l 0 O. E. ANDERSON. Prop. Bayport' Minnesota 2220 south Main street A STILLWATER, MINNESOTA A p 1 Best Wishes from f i . I . ' r Your garden of memories will ever blossom if given eternal expression in flawless granite of fitting form and feature. Our show-rooms af- ford eloquent examples of the best in memorial art. Let us aid you in solving your problem in a man- ner that can leave no regrets, now or hereafter. J. E. BEAUDET Tel. 268-L Stillwater, Minnesota l E Y , i 4 Y Lee's Economy Bakery Compliments of Stillwater Book Store Gif Graciuates o 5 SIILLWAILI2 HIGH SCHOOL CABLE'S Secretarial Civil Service College For Girls Ashton Building--1547 University Ave.--Near Snelling Ave.-St. Paul Tel. MI 9644 Enrollment Strictly Limited To GIRL GRADUATES OF HIGH SCHOOLS AND COLLEGES Enroll only with students OfCOll9g'GQ,'1'ZlCl9 . . . your high school graduation has earned for you this distinction. ENGLISII ARITHMETIC TYPING ADVERTISING FILING SHORTHAND ACCOUNTING BUSINESS LAW DICTA PHONE CORRESPONDENCE COMPTOMETRY MACHINE OPERATION Summer quarter classes begin June 9-16 and 23 Fall quarter classes begin September 2-8 and 15 All our graduates have been placed. No previous commercial training necessary for entrance, but you must be a High School Graduate to enter. No contract to sign. No set length of time to attend, but don't wait. Enter now. Many new positions are being created. There will be one waiting for you when you are ready a few months later on. Tuition S18 a month, payable one month at a time. Many classes from which to choose. We especially recommend our Civil Service courses. Visit, telephone, or write for complete information. 75 1 1 Congratulations anci Best Wishes to 1 time Class of 1941 0 erg rug Store 81 Berg eauty Salon Bayport, Miiin. V Gfl.ll,l7'072 Review M1940 September 27-- Ponies shut out Mpls. Vocational 6-0, to win first game of seasonf--fine performances given by all. October 4-- Stillwater's Suburban League play opened with 6-U victory over Bears. Frankie LaCosse went over for touchdown after fine passes and plays paced by Buster Hildebrandt and Bob Edstrom. October ll -- Robbinsdale spoiled Ponies' Homecoming with 18-6 victory-fBob Edstrom and Howie Hanson turned in standout performances. October 18--- Ponies closed home schedule with decisive 14-3 victory over North St. Paulf-Hanson and Ed- strom go over for touchdowns--Hanson converted - --beautiful run by Edstrom. October 23- - South St. Paul's aerial bombardment proved successful for 12-6 victory over Ponies----Bob Selb blocked punt to run 25-yards for touchdown- George Berggren played best game of season with sensational run. November 1 a Locals suffered fifth defeat of season on a wet, muddy field when Red Wing rolled over Ponies, 26-12--Frank LaCosse and Howie Hanson were fine ball carriers, November ll- Bad weather caused cancellation of final foot- ball battle with Columbia Heights to decide Sub- urban League title. CUMPLIMENTS to the class of 1941 I-IOGI3El2G'S SERVICE STATION BAYDODT t PHILLIPS 66 High Pressure Greasing and Washing Tire Repairing and Polishings BATTERIES 0 90" W X -W COMPLETE WINDOW UNITS WINDOWAND DOOR FRAMES gli A. 1, ROBERT lil-II.I. lrrullu-r nl' lrxing' :xml Knmlzlll Hn-ll IHCTTE MENU!-I xlsivl' 1-I lhlli Ih-mm W'll.l.ARll llUlll.URll'K nvpln-xx nl' Louis Gm-mlulu FRANVIS l'Ul,I.0I'Y sisln-I' ul' Hzuylnoml Fulluplx FAHIAN llAl.l,l'llN sun uf lh-Vnmn llznlluhn l.HSTl'IR DEAN!-IR sun of lim-ol'p:'v Iivzllwl' MARILYN ENGSTRUM dznmrlxln-1' of Alfrml l'I11L:xtr-nn BETTY l,0l' I-IRHURN mlzmullh-1' oi Ouxallnl l'.l'lmrn Rll'llARll UARHE son ul' llillu-rt Gnl'hv W'Il.l.l AM NORGRI-IN Imruihvl' of liulu-rl Nnl'x:l'n-n ARFIIIH IHXTRICK Non ni' Mzuriun I':xtri4'It IHCTTY l'l'Il'l.l'IN dzululllvl' of .lulm l'x-ulvn l'I.0YlDl'I l'll'fRC'H :sm ol' l'1lul l'i1-rvv .l AM ES ROWLAND -you ut Jus. Il. Ruxxlanml MITZI RUWI..-XNIJ 4lalm:llln'r ol Jana. IL Iinxxlmxmi UARUI. Rl'I.lNl-I mlzullllltvl' ul' Emil Hulim' l.l'i'll.l.I-I REILAND nlznuuhlm-r ol l'.4Ixx:nx'1I Rvlluml LUIS Sl'IlDl.l'IR slzuurlltl-V ui llms. hm-nllvx' Au! BAYPORT. MINNESOTA May, 1941 Dear Graduate: This is one of the big moments of your life - another will be when you get your first job - still another will be when and if you get married - another big moment Qand that's where we come ini will be when you build a home. But we didn't start out to sell you on windows - we just wanted to get in a word of congratulation and best wishes upon the completion of your High School course. lt might interest you to know that 752 of our office employees are grad- uates of Stillwater High School. And it is interesting to note, too. the large number of this year's class that belongs to what we like to call the HAndersen Familyu. Their names are listed to the left. Some of you will continue your education - others will go to work, but in either case, we wish each of you all the success and happiness in the world. Sincerely, President 77 V BEST XVISHISS 'lin lin' cilzlss oii Compliments of l p l BEN FRANKLIN V ..,. 5 1 ,i ,rlffggi STORE 194' "HeudquarLei's for 8 School Supplies" p CARLSON BRO'S. SUPER SERVICE STATION A TEXACO l'RUllUC'l'S l l A C t lf 1' . , N Ongra U d long V Our Sincere C1001 CLASS OF '41 Wisiics lo time class oil IQLH Q COMMANDER IQLEVATOP CO. p TDM CURTIS Dealers in X FUEL AND FEED CU. V l+'lou1' Feecl- -Grain Y 1 78 V We do not l'I1'LI1llf1CtL11G loowts m ou1 Plllltlflg Plmt but the flbove IS 1 llttle szmple of thl ee colol D1 ocess wolk XXIHPI1 lmong mfmv othel fine hues of Colm plmtmg we do for ou1 customers bhould you h we p11I1tlIlg Jobs of the bettel solt we WIII be pleased to Woxk Wlth you and for you to the end of 1 bettel finished job A THE BAYPCIRT PRINTING HCIUSE BAYPCI RT, MINNESOTA 79 Building Supplies . . . We have everything from Foundation to Chimney-top IM ..,..,.. Mul.--Iliclf R .,., limi .... lSI1a.1gI.v, 4 BLUFF CITY LUMBER CD cuixl, l,l mlslin WOOD Greetings 0 flu- g .-1.l I 1.111 ing .VIN Ulf CONNOIJLY SHOE COMPANY 80 Consolidated Lumber Company BUILDING MATERIAL AND FUEL Planning, Estimating, and Financing of new homes . . . also remodeling 319 North Main tSreet Tel. 312 T IC Successful WELL DRESSED To be well dressed you must have your clothes tailored to your indi- vidual measurements. There is no person who is physically perfect in all proportions and it is unreasonable to expect to be fitted in a suit that is not made to your measurements. SAM ELIAS East Chestnut Stillwater Medium and High Grade F U R N IT U R E and HOME FURNISHINGS at Reasonable Prices and Convenient Terms Erickson Furniture Co. North Main Street Stillwater V Coniplirucnis and l Best Wislics Class of IQLLI i l Farmers Xi Merchants , State Bank of M Stillwater A SEE l L FAZENDIN Croix B11.r,l'r'z'611fl Sllllllllrlft' llcvcinhcr l3- - White Bear trampled Stillwater 31-17, after taking' early lead in first part of game. Bear's Fleming' led scorers with ll points. Ilcccrlilwr I7 Ponies defeated hy last quarter scoring spree of Wingers despite battling' spirit. in first half. Maurie McGraw and Jim Maetzold led scoring for 3-1-25 victory. .'LlIlllill'y 7 Hard lighting' and superior rebound work gave Stillwater 45-35 victory over Forest Lake. Howie Hanson, Frank LaCosse, and Roy Erhorn played line hall for the Ponies. January 10 By virtue of Polars' star, Jerry Carle's 21 points, the North St. Paul team literally trampled over Ponies in a 313-12 victory. .larnuary 14 -- Stillwater team defeated Forest Lake quint- et in overtime victory. Roy Erhorn was high man with ll tallies held off lakers in overtime to win Zlti-Il-l. January 17 - Packers literally swept Ponies off their ff-M. Vihirlwind attack resulted in Sill-2l victory for South St. Paul. Gallagher led Packer scoring. January 21 - Stillwater's Ponies nosed out Anokans in last few minutes of play for a 25-24 victory. Douglas Franke and Howie Hanson led scorers. January 24 - Stillwater quintet took an early lead but was overcome by numerous scores by Selfe and Williams of White Bear. Hanson and Trautz each counted 11 tallies for scoring honors. January 31-- Using height to its fullest advantage, Still- water romped over the Willmar Hve for a 30-25 victory. Hanson scored 16 points. 82 Congratulations class oi' IQLLI Mziy success he yours on your journey through life, :ind reineniher essential to success is thrift. Funds invested with us are invested for safety up to 5B5000.00. Current rziie of dividend 3j,L. Washington Federal Savings and Loan Association of Stillwater C 5 Jongrutulations Friendly Vzlllcy' M0tcJ1', Inc. Ford - Mercury Lincoln-Zephyr Stillwater, Minnesota The liest place in town to trade cars 1 1 1 1 A ? ' :STlLLWATER'!l0NNES01'A DIAMONDS WA'llCllES Sll,X'liRXY'ARl3 Wzitchniuker und Jeweler Est. 1906 Registered Optometrist We fill any doc'tor's prescription Pliune 224 Stillwater. ixlinncsotn Congratulations and Best Wishes l AS-YO! I-I,lKli-I'l' llilllll IQUHCLI tlIIOL'0l2lfCS v l. A. GOGGIN Candy Co. i i, , Y , 7 i i V i S iIeartiestComr1Iiments T110 Gfilllfl Car V T0 The 9 i SENIOR CLASS OF 'AI congratulates l rlwllc Class of S41 H. W. HANSDN MEN's r::r.n'rr-HER i A HANSON MEAT CO EST. 1875 Complete Food Service A ALL UNDER ONE ROOF A ,X Spccinlilillg in Quality Meats Meats - Fruits - Veqetables - Groceries Home-Made sausage Fresh Dressed Poultry v H cr cr r. E Y r s 4 v sczufr-r r-rrr.L MEAT MARKET TELEPHONE 211 Tr2r,r2r'rroNE 2 . rfrzhra rmrsarnrzm' V i - 84 The First National Bank af Stillwater STILLWATER, MINNESGTA P COMPLETE BANKING SERvlt:E V c:c:MMERc:lAt. ACCOUNTS P SAVINGS Ac:c:cJuNTS P SAFE DEPOSIT DEPARTMENT P TRUST DEPARTMENT P LCIANS---COMMERCIAL, AUTCIMDBILE, ETC. 85 Free Employment Service Graduates are assisted in securing' desirable positions. An active Em- ployment Department keeps in close touch with business offices. Busis ness executives seek our graduates, because they have found that they are trained lo make good. Further Information on Request To help you in planning your cart-cr, at your request we shall be glad to send you complete details of courses, rates, and time required. Write, phone, or visit the school, without obligation. Globe Business Colleue 7th and Cedar Streets SAINT PAUL, MINNESOTA I Inter-State lumber Co. BUILDING MATERIAL AND FUEL Q Yards in Washington County . . . Lake Elmo Mahtomedi Withrow Hugo Afton Forest Lake LO 1 JA DAFCO. For almost 25 years we have enjoyed serving' the people of this community with the best in Wciiiieiias, Misses anci Ciiiicirenqs Appa1I'eI SILK, RAYON AND COTTON DRESS GOODS SHOES AND MEN'S WEAR HOUSEHOLD FURNISHINGS Our store specializes in merchandise at moderate prices . with quality and style appeal g THE KEARN EY FCI D D MARKET ' congmxtulzxtes tlmc class of IQZU Complinwlits of v We can solve your pzwents' 1 FU N E RAL H D M E ffllfl 'ffifileuQZ5Ii,T'2',',.fIi1112531 A A Exclusive Birds-Lua Frozen Foods CONGRATULATIONS TD THE c:n.Ass or 1941 0 KD LLI N ER ZIRZREDJZ CCI M PANY S7 ATTENTION! SENICIRS Cash prizes will be awarded to the first five students who find their names in the advertising section of the Kabekonian. All prizes must be claimed at the Kab office on the day that the annuals are distributed. No prizes will be given to students appearing after that date. Kollintr 5 f First prize ad for Kolliners store, won lllmrfnq W by Peggy Carlson. in a contest sponsored ,ffyegawl ' Q by Lloyd Kolliner. Other winners were Pat jqsw. osoawu in Inli 'ill is Curtis, James Douville, and John Beyer. 2 Y KCDLLINERS 88 1 BUY AT V KRUEGEITS l l to tlic class of IQLLI F0041 Market Lleanu Conumtulations Cleaned and Coolasi Market in i l , John J. Kilty Co. Complete line of . . . Meats, Groceries and FFBSI1 F1'ui'tS and Jack Steve Reg, Vegetables. A Telephones 561 ' 562 l HEICIEIOHIIDS YH I IW G R E E TIN G S to the class of 1941 LAWRENCE W. LINNER DEPENDABLE FUEL BUILDING CONTRACTOR Fire and Windstorni Estimating a Specialty Phone 276' 207 N. Main St. 89 X W" J "i li i 'l l i Step up in Sf,-If Bcst Wislies X' X , Q , in a class oi Ll! l l Stuclclwalecr Lliampion LINNEI2 ELECTRIC CO. lfllectrical Specialists l l l 2:13 south Main uuslnuuxnlllgl lunar X Y , L Y , l l l V l LOTT MOTOR CCD. W H11.rCt'1'baff--- Cv07ll'llHll'1f l+'rln'uary 7 - Paced hy Erhorn, who scored l7 points, the Croix nosed out Columbia Heights, 36-34, in an overtime period. Howie Hanson and George Sieg- fried started a scoring' spree in the third quarter keeping Deanovic's men battling. l' l'l7l'llill'y ll - Hastings rallied in the third stanza breaking the halftime tie to defeat Stillwater 38-33. Han- son was high point man for the locals with 12 points while Erhorn, Siegfried, and Radke all donated buckets. l't-hrllzlry I4 - Ponies collapsed after three and a half period lead to the battling Polars who forged ahead in the tinal period to win 28-23. Hanson and Carle shared scoring' honors witl1 12 points each. l"chruzl1'y 17 - Jim Maetzold tallied last minute points to give Red Wing a 23-19 victory over the Ponies, despite Thompson's bucket with less than two minutes to play which brought Croix within two points of Wingers. Stillwater's free throws lacked punch. 90 February 21 - After leading the Packers in each of the first three periods, the visitors downed the Croix in a last minute thriller, 30-28. Outstanding per- formance of the evening was turned in by Del- mon Thompson, sophomore, who started the sea- sono n the second squad and then made the broad hurdle to the starting five. February 28--- Nosing out the Ponies by one point, 40-219, the Blue and Gold basketball team won in a close contest at Hastings. Both teams scored quite free- ly in the final period with the lead changing hands frequently. Siegfried and Erhorn were high point men, scoring 133 and 10 points, respectively. 6 Our high school days are over, And we've had a lot of fun, We've worked and played together The Class of '4'l. Oh, we haven't always studied, As we know we should have done, But. still we feel we did our part The Class of '41, We all sat on the mourner's bench, Sometimes it weighed a ton, We didn't know how to behave ourselves The Class of '41, And, oh, those late excuses That we so proudly won, We never got to school on time The Class of '41. Skippin' school was part of us, And around the town we'd run Always afraid of being caught The Class of '-11. Vacation days were welcome, We waited for them to come, We always had a "good-old" time The Class of '-ll. Q FEW p We worked on committees together, Our days were bright as the sun, And we'll forget them never The Class of '41. VVC had dark days along with the bright, But No, we tried our best to do our best The Class of '41, did we give up and shun? Our Freshman year we were quite new, And I'1l bet they thought us dumb, We wern't as green as they all thought The Class of '41. As Sophomores, we were smarter, And in class, we dared chew gum, "VVe were learning fast," they said The Class of '41, Then we were 'tsophisticatedu Juniors, Our life was a continuous hum, Everything was "O-kay" with us The Class of '41, Our days as Seniors were happy, The victory is won, And so we say to one and all, "Farewell" from The Class of '41, 91 R Northern tates Power fompany 9 -gytolsirlllilmm fy T? A PUBLIC ,sf ti SERVICE 0 - .Of . Q7 fl to e ff Y Q J-bf W ' ,X Plowli H7 S Better Light Better Sight NOSNYMS LTINVN Yes, if you drink four glasses of Oak Glenn milk daily, you can have radiant health SL beauty! acliant Health and Beauty can he yours MILK CREAM BUTTER Get the Oak Glenn Habit, keep it and your figure, complex- ion, and vitality will become your greatest Charms. OAK GLENN DAIRY 1663-L lX"IVrl KVRIIIX' 92 TE CIIIIPEIIA T0 EMIIIEST DESIRE ll SSESS P0 WITH Y M.1l'-l114 U 'A' FIDE PRINTING PLHTES 'A' 93 0lI IIO:I TII I.lV IIIIIH 31 SIIVT Ld 5:2 M F-' 4 L C V 7 l to tlie class of Qyrcclson ljrug Co. 1941 S H , M P I l our Best Wislmcs V . li wuicr s os! opu ur l,llIIL'll Spot V The Prince-Jou BOOTH SERVICE Aq Prescriptions accurately filled T I I lo- l l ROY F. CURLEY L' Cl, lilllk' fy A GENERAL INSI lRANf'l Personal Greetings FIWU ill! Of t'l'lC C1388 ol FClrty'iJIlC FFOITI 0116 ol tlme class oi ll0l1l'tCCl1 l Clmrles Peterson Q PETERSON MCITCIRS NASH 114 w. CHURCHILL PACKARD alnlnil l.vI.xnliJ JI ' L y e S 1 S STlLLXXfAETR'S I P U R I FF Y SUPER MARKET Ice ream an l 4 i everages A iioniplctc lioocl lxlurlxct V All l WNIJIZR Rfxjli W clur lmcvcragcs arc mmlt- lrom ', Stillwuteris liincst spring water T f A lxlost pleasing Drinli Pulolic rovision p t A PURITY lee Cream l I11 an 1 ' cl P y K Beverage cJflIl1paI1y S on ,..i, 31.5 I EHHE Ai' HP ENRDLI. FUR nun PRACTICAL EDUCATION Our training' will add to your efficiency, prestige and opportunities for the better business positions. Study in day or evening school under ideal conditions and expert business teachers. Individual progress. Best of equipment. Actual practice in elementary and advanced accounting, secretarial training, shorthand, typewriting, business law, salesmanship, husiness organization, penmanship, office machines, civil service. Free employment service. Start now. Open all year. Visit our new building: central location: no solicitors employedg bulleting 41st year. 63 East Fifth Saint Paul, Street K-'I A Minnesota near Cedar ,f Cedar 5533 nf ,A S PRACTICAL BUSINESS SCHDDL Accredited by the National Association of Accredited Commercial Schools 95 ff j 'JIS 1: 'Q ,7 ' --- Z ,, , W ,X " H "Qt, ,Q :V L -A1-j-'Q f we extend hearty W N S5 3 5' f . f 'L f congratulations we 'K Q S class of 1941 l V 7 . THE REX and cl-EANERsl,lTa DYER5 Tzllvlc rrcnnis Courts 112 soU'rH SECOND STREET UIIRIIHKIIIS Pill' SCI'ViCCN UN1 VINUH EINTIU1 lil C LU B H D U 5 E , uc wisll to congrutulnic FANCY BANNED ' FRUITS AND time class of VEGETABLES 1941 W cos! no morc! . . .su wlxy L f I -I -f? illlll YVRSII 'IICIII HH SUCCCSS H011 IIC!! ll? t1L ,gst IIUITIHIICSS in tllc ycnrs alwaul v + V ROBERTSON RYDEN Sz HOLQUIST GROCERS P Compliments of SANITARY DAIRY "Baby First" 9 Perfectly Pasteurizecl Mille, Cream, Butter, Supreme Icc Cream BIRELEY'S NON-CARBONATED DRINKS Stillwatezp Minnesota NFIIHSLO 'VIISI V the best of good luck and good wishes to tllc class of IQLLI Q V. WILLIS BLOOM Save-U-Money Store "Just What The Name Says" AN INVITATION Come in and see how we make your clothes look like new again Stillwater, Minnesota W' 1 +1 it A THE CLEANERY Bc Thrifty . . . Phone 250 I I A Y , u LR Y 97 6 ongratulate You C ass of IQ 1 .. .-.' -:N:m5- -' ,A fr 5 ,,-5 -.Q ...'g.::,:-:vw . . Lx,.,..l 20212125- gc 'So 1 5 'R L :Q:1:5:?i' 5 :Ig Lf. ,.,..... N '7 gi .... ' jg ix w L ,E gs! I .:.,.z k:-:-1 N. Qi -.-,-.144 --ao- :,fg.:.:.. .-.4 011:1- -. K x SIMO ET urniture: 81 C arpet 0. f N w - , V-I Ile Best 011 Luck 45???f5fi5,:'iQ,g'g'- f ,,. - ,,,, . ,..... i glzfififff-Q',jg,'M5255-i3efQ"fk 0 Cl il ss 0 I- IQ41 Q.. ri ' : . , 1 ,-.- :-:-:-:" 1E5f'i7"1' 4" ','f':'b"' A4" QU, " ' T-5GiflW':,"Zf-f ,- 'Z'-F ' H5 H-11? X' i ,vtz-:itil 'QE -gmt . ,VT . A ' lv... :Is-1, Qu' I N . B C "5'5fffiff:5:3.x.3.. , N t rolx us 0. ,, I hat 550,000 Chocolate Syrup Gives our gulf mul llconounicnl lransportation ' that smacking' good flavor N nys Two Riclc 'Flu' Busts .7ll!1XVNl JIIIIHIII ' w l I S TWVO PHONES 6 and 4 7 1 1 98 . . T V Llearttest Conuratulattons 1 - S TILLWAT E R glass of LLI T Insurance Agency Audit0fiumX1Mqjg5tiC T Theatres T ' MAYNARD R NELSON SHS IHS Complete . Insurance Service Hiqhliuhtmo everu uear with more than T a full share of ton-notch attractions Q 507 East Myrtle Street STILLWATER, MINN. LYMAN su'r'roN ls. L. PEASLEI' I w LINNIR A V CTUIIIPTTIIICIITS of Stillwater Tlarclware Company LOCAL AGENTS - A. G. Spaulding Sz Bros. ATHLETIC EQUIPMENT 1110018 u yy JJ Plione MOJCFII Rug Lflcanlng Ijry Cleaning Ibycing S V . Stillwater n Ixoc Repairing Manufacturing Co the largest cleaning establishment in the wislmrs ilu' Ivcsi UI: Illl'Ix In St. Croix Valley IIN: class of IQLU Our trucks cover a radius of twentu miles , smLwAmz mummy, mc. brcnnzI anxI Clxcslnut Stillwater. fxlinn. A AS BUICK AND CHEVRDLET ARE LEADERS IN THEIR FIELD so we look forward to leadership from THE CLASS DF 1941 STILLWATER MDTDR DD. INOO ISIIIX II I 7 CIHO I II IJ enior opuiarity Poli Most Popular-- Best Dancer- Best Figure, Physique- -- Most Athletic- Class Baby- Biggest Bluffs- Wittieste - Biggest Case- Biggest Flirt-- Most Active- Happiest - Best Dressed- Prettiest Hair- Prettiest Legs- Prettiest Eyes- Nicest Smile- Girl Helen Backe Peggy Carlson Babette Johnson Helen Barnholdt Helen Backe Peggy Carlson Gloria Erickson Margaret Backe Margaret Greeder Dorothy Maxwell Betty Strand Babette Johnson Emmy Lu Daly Emmy Lu Daly Margaret Backe Mitzi Rowland Jean Ann Evans Ba bette Johnson Lorraine Segelstrom Helen Backe Peggy Carlson Emmy Lu Daly Helen Backe Jean Ann Evans Babette Johnson Lorraine Segelstrom Helen Freeman Peggy Carlson Babette Johnson Mitzi Rowland Mil Harvieux Peggy Carlson Helen Backe 101 Boy Bill Hurley Warren Bloom Howard Weiss Marvin Simon Jim Rowland John Beyer Howard Hanson Bus Hildebrandt Ben Hackett Don Granquist Jim Thompson Don Granquist Howard Hanson Jim Tibbetts Warren Bloom Howard Hanson Don Granquist Howard Hanson Bus Hildebrandt Don Granquist Wayne Clay Bill Hurley Richard Barker Don Granquist Howard Hanson Gale Randall Ed Frawley Jim Rowland Bus Hildebrandt Jim Rowland Bill Hurley Bronson Simonet Warren Bloom V l 1 Send your orders to the Florist who is sure to do credit to your friends and to you . Flowers by wire anywhere FRA K TOBI H, Florist Bonded Member of Florist Telegraph Delivery Ass'n. A ulmxnus .vuiulxx l The lmrber is a friend of ours, iv gl He makes us look real classy, lQ -,'- l",, fiiimi llwl lll l' 'l ' .jfr p fu, I - f. 714 WL' And Cuts those "Heinies" so they fl, " '7-AT1'- M-1 Lf ' X , if A align, . llil' " gli L l,- 1 steal 1 ax 5- ill' H se, 3-gQ:Lf,i,N' , ' ri: 1-14 The heart of m'inv 'I l'1ssie' is -Mill i," 4 1 1 1 , 1 . ',,f"' .. i, Iam'-' in l :iffy :Jin l jk ldeal Barber Shop W ,. ,V . . . Sidney Wihren . N f y' .- i ' O l l Nutter Barber Shop WlJlfQ IDG hh . . . O. D. Nutter W , i l Rice Barber Shop . . . Vincent H. Rice ' lie Curtins Barber Shop Extemls . . . John De Curtins , N Congratulations Mable s Beauty Shop y . . . Frank Skramstad to the Pauley and Torsch . . . Edward A. Pauley Torsch fir l S S be 102 .- . M c .. LEADVVAY l Compliments of . . . und ' - ,M HAXXIEN Stillwater Recreation BRANDS BOWLING PAR LO RS 7 "Bowl for your health" Q Distributed by Special reduced rates to high school classes MERCANTILI3 Co. Y - Stillwater- Minn- St llwater, Minnesota l if i i i Vi l l Washmqton Countu V Dental Societu l l . BBS" I' S 2. Ur. R. G. Brodeen l 1 W bHES md ni-. in-ea Keilinofl' COMPUMENTS Dr. W. E. Bunce from the . . . Dr. H. N. Magnuson l Dr. W. C. Collinge Dr. R. J. O'B1'ien Dr. 'l'. lVl. Dil1'l'll1g'lQ0ll l Dr. G. A. Sheils Dr. Paul Font A Dr. L. W. Taylor 103 V CUMPLIMENTS to the Class of 1941 OLSON 'S IJEPZIFIIIICIII Store Alain A V PHILLIPS 66 Controlled Volatility Quick Expert Service in Greasinq and Washine Madden Oil Co. A V V Bcst xxrislxus mul Compliments of ' Bcssclqs Pa i nl' Store Stillwater Taxi AMBULANCE SERVICE A. RIYARD Phone 309-L llxlly YI-lillll' IXIIFYYIICTL' Quiclx, Plcasing Scrvicc PASSENGERS INSURED Compliments Strands lairwau Stare The advertisers on this page are from Marine and Lake Elmo. Friends of the Class of '11 in these coin' munities also include: P. O. Schneider Lake Ehno Motor lnn Twin Points Slate Bank ol' Lake Elmo George IC. Beers Marine Garage Georde Seiufried Contractor QQ Builder L k Elmo, Minn. Pl 929-R AIbertson's Standard Service congratulates CLASS DF 1941 Consolidated lumber Co. Ma neo St C Compliments of A FRIEND from Lake Elmo lake Elmo Hateheru Xi Droduee Co. Poultry'Eg'g's-Baby Chicks Boyd L. Ehret, Prop. Tel. 391 R V Our Congratulations, Tloo May the Post-Messenger always be of service to you whether you remain in the community or go elsewhere. Ours is the pa- per that keeps abreast of the times. Post-Messenger A Compliments to the Class of '41 W Q , . ' clrillllflll S c,UI'll'CCt l0IlL'l'y Bayport Everything' in Fine Foods Light Fred Gramenz Groceries Prop. Dr. Xxrtliur Taylrir Osteopathic Physician GENERAL PRACTICE Stillwater, Minnesota Mower Block Tel. IHNSL Compliments A. W. STENLUNIYS GROCERY Buy port eniors Look for . . . CASH PRIZE CONTEST . in this ad section l i l 1 We gratefully acknowledge the contributions of the Business and Professional men of Still- water, Marine, Bayport, Lake Elmo and the Business Colleges of the Twin Cities. Without their aid in fin- ancing the Kabekonian, this book could not have been published. riencls of the lass of 19 1: G. l". Brooks, M. D. J. H. Haines, M. D. Carlson Grocery, Bayport l4lrnie's Barher Shop, Bayport George Witti F. A. Carlherg' Shell Service Stcwarts Confectionery Bloom Motor Co. Monty's Confectionery Jerry's Service Station lfld Simonet Roy F. Johnson Ed Thelen Mrs. Luhman Johnson 'Fohacco Co. R. W. McGarry Q Son, Agency I. J. Daly John Schulman 'l'. M. ll21l'l'lll,El'l.0ll, D. D. S. Ll. Kalinofl, M. D. H. N. Magnuson, D. D. S. Sue QQ Ethel Cafe Becker Service Station IC. P. Bruce Andy's Cafe Cash Trading Co. Huhner Jewelry 8a Music Shop l4'rank's Radio Service Bronson-Folsom Zolldan Grocery Shannon's Beauty XL Millin-ery Shop SchaIl'er's Grocery Loretta 85 Myrtle's Beauty Shop Karl Neumeier L. E. Torinus Albert Lemicke Chester S. Wilson Reed Cut Rate Drug' W. T. Johnson W. R. Humphrey, M. D. Milton Lindbloom R. J. Josewski, M. D. Leonard K. Doran, Bayport Huss' Bakery, Bayport Walt's Barber Shop, Bayport Ray Berger, Bayport Linquist Auto Service, Bayport L. C. Acklin, Supt. Schools, Bayport Bayport Root Beer Stand J. W. Stuhr, M. D. E. R. Samson, M. D. 107 INDEX CIF ADVERTISERS Andersen Corporation Albertson Standard Service Andersen Foundry A Friend Anderson Shoe Store Barbers Bayport Herald Beaudet Memorial Works Berg Drug and Beauty Shop Bessel Paint Store Ben Franklin Bluff City Lumber Co. Cables Secretarial School Carlson Brothers Commander Elevator Connolly Shoe Co. Consolidated Lumber Co. Consolidated Lumber Co. of M Tom Curtis Sam Elias Erickson Furniture Co. Farmers Sz Merchants Bank Fazendin Store Federal Savings 81 Loan First National Bank Friendly Valley Motor Co. Peder Gaalaas Globe Business School Goggin Candy Co. Gramenz' Confectionery Grand Cafe Greene Engraving H. W. Hanson Hogberg's Service Station Hooley's South Hill Market Hanson Meat Market Inter-State Lumber Co. Louis Janda Co. Jones Funeral Home Kearney Grocery .lohn J. Kilty Co. Kolliner's Krueger Food Market Kolliner Garment Co. 77 105 74 105 74 102 79 74 76 104 78 80 75 78 78 80 81 arine 105 78 81 81 82 82 83 85 83 83 86 83 106 84 93 84 76 84 84 86 86 87 87 89 88 89 87 Lake Elmo Hatchery Linner Electric Shop L. W. Linner Lee's Bakery Lott Motor Co. Madden Oil Co. Minnesota Cleaners an Minnesota Mercantile Northern States Oak Glenn Dairy O1son's Dept. Store Oredson Drug Store Peterson Motors Post-Messenger Prince-Joy Agency Public Provision Purity Ice Cream Co. Rassmussen School of The Rex Robertson Grocery Ryden 8: Holquist Sanitary Dairy Save-U-Money Shorty the Cleaner George Siegfried Simonet Furniture Co. St. Croix Bus Co. St. Croix Drug Co. Stenlund Grocery Stillwater Stillwater Stillwater Stillwater Stillwater Stillwater Stillwater Stillwater Stillwater Auditorium Co. Book Store Hardware Co. Insurance Agency Laundry, Inc. Manufacturing Co. Motor Co. Recreation Taxi Strand's Fairway Store Thompson Hardware Arthur Taylor, Osteopath Tobisch Florist Shop Washington County Dental Society White Pine Inn d Dyers Business 105 90 89 74 90 104 96 103 92 921 104 94 9-1 106 9-1 95 95 95 96 96 96 97 97 97 105 98 98 98 106 99 74 99 99 100 100 100 103 104 105 103 106 102 106 1022 Autograpli Autograph Autographs , . if' VV MV-, liz rx " "f7'7'F1"f""vVf-V ..,, . .,, I VI.. V5 -X 1 ' ' V ,VfT7?'iQqQfffVV---,Ih,,,II,,IIII II X I MI QI 'I if. V' I V " ' V .1 I . ' :I,.IffTEg'1j7:f-.VVV- V.,..,. I V V . I . III5 Y V I I I.. II ,I , II... PIII., III II I I V lf' ' ,JV V f ' V ' Vg .2192 .V,,.,,, I ff . - II - -- " VV :V : 'f . "'V Ip- gi ' II:-. ,TN -I . V,-g.7f.'-9.7-fa? Vf--VfVV,V.. . ...,... A f ' S ' - X - ' -4 'N ..- " 'QV "Vi-'W'-1' " ,, . ,- V V V Vw V :V -V . - , by -- .V- ,.,VzV- .. ' . V V. V V -V .2 W5 .I V. ' ft ' I '-Q-ATE'-fRT?'?fl-f3P5.nl Vg V ,I , ,'4.I , I , V ,L I ' - :,. ' -upirpf 5IjV53'Ij1IgQf'.I VV . -,V , f. - V: I I I IVI . , - MI. . x ,, j V I V' I V ' A, L V V' .1 I 'MV I' I' . V 1 . VMI I ' V 'V- T ' ,IIE . 'Tig I ,II . .. - ' ' , 'VV V1 '-. ,V V , .I , ,. V V V IV ,, - I K K 5 V ' ' ' ff ,Ly A-'V' :yn-g, If 543 I , V. 4 'X , RJ, V V I I IIII--5:55315 V-,.'V2I,fV if av:fGVVf5'VV,.- ' ' V xi: ' "1 V II, gd I V V I4 . V- , , .V V.. -V - '34, Q. ' 'gg g Vf' VV' iz ' V- '11 m . - L.- ' Vfx ' V. ' ' -V ' 'f' V Vi '1IQ I ,I II I V I '. V' 'V I g ,,Iq'IQI F- Aff . 'K ' - E' - V , ' -V: " 1 V ' - - L':fF951.f"'TQ H ' V, ' V . V ,V , 11' I , " Sty.. - 4 V --fs V V V V IE .Q . .. v :AI IV .III 51 .I I , V I, IV V I ' V' I .g- V ' I-3 gg 2'- 'L ' V V V X '. 1' ' ,Ig 2 , I 'VL xII.,,-' V ,mln '- 'I "f 1 ' II I IVV:-f' ' V, CII II Iv. I -IIB I .yy , V V V, . V V. N Q. y ff' :V- A' ' ' ' ' .I 3 I ?-.Lit 1 5 I .INV I V 1- V . V-VIVVV1-Q-Igg .VII I I I I , E , SI .-Img, j,., -'. ' - Ll :fl ' V V9 V Q- S' . ..I ' ' ' '55 V I 1, V V' ' V . , . V V,V ' -'E 'V ' VV 7. ' x' -V ' ff? I I I . , ,V ,1', -1 - V - . 'xVIV Hug. " "f f , . JV: - 'VV ' ' 7" " , fin' ' 'VVVQS N V .' ff- . 'fl ' ',. '.-YQ'-Ti V' ' , ' 'V .gV I, V VV ', 'IMI I, IPL'-5. V rf ' 'V Vg VI V- II I I I I Y, " V- -V57 - V,'.vIi QMI5! 5 V.,,.I V I II V fp-I-Ia' V ' "" V 5. V V I "VW I V :V -,jg l Nag' ., I xi " F V: ' V' -3 f i . 'W' ', 1 f Q az H -5 ' ' ' 1 e ' . ' ' V i Vi 5, ,. , .55 ' FE" HIV. . ' fi wif. . I ' X L 'TH Q I I I ' , ,S-'27 f' Zif W . ' ' I. H. . I .VI ' - ' . V , ' 1' ,J ' Q 253 , V- , ' V, '. ' ,,. ff - . 1' '.V W '- Q 4 'V1 V VV V Vs V 1' . 5 ' Y H - ' . A. ' -V , 2' I L A ,Q VI f ,L -1 ' QF 93 . 'V 'V-' ' V1 . ' ' - "'fV 1 V .-.F5.'Vl I V 1 X' -.I -' ' , '-,g'II, 4, xx, I , V V IVVV1-I-V1:I-' 3 '34, I f'V?': VV-V.. . I, V V I I I I ' :Vi ' 'Ti - ,, ,V"I.I VI ' ,sf-V .I 2, . . Il .. V111 - I V V. . . ,,i1.I5' gn I I., 3-V II ' 'V-Qu? - II 35' .I 'I-:I V' ' I IV ya? If, II I I ,V ' V V I gt .IV IV V V V I ' V ,jj ff V . , f .fV:, :VIA ' VV . 5. V V iaV:,rVV QV' -V V , . V515 '3V,' ' Q- , I xii' V " ,Iii y 1'2,.V 2 - . V V V V -1 VV:VV-1V.:,: ,V - '. , - V r -V " " ., V ' 'yfgt 'V . VV, Y "' VV Q43 A' I VJ E3 UV 1 V ' 1',ff.'V- V Y ' 'T - 7' . 'V V ', .ffm '-. -' V. . 'I "g'VJ'I, ' . VV., ' T Q' -- ' '.-21-'ray' S V ' . VV H, V , ggi . 1 ' Z, . 3-'VEf3,,L,' Vu, . .1-Q . -1'4 ' V 1, 1' ,, " 501-.r,f..V ' V Lf , Q . 1' g'I - , 'gy ' QJLQ. , ', ' '. if I - I IV VV V I I . , ,- ' ,I V,':V V I . V I 5,5 I .,,.,. V V -MI, I ., . I -5: I V I.I I LIIIVII, .I I..I,g. . wap 7' 1 V V , fm , :557fjIIVgV V g-I ,V M13-1-571--f " VV - .V gg., 11? V ' Ty", '-5' V-V?VzVfj-V V " f .ff I Y- .V ft.-iff ' , ' V' Wiz 'VV'1ffV', V . Ji " V'.V.1w'. - W , ' ' ',,I,3yd'N N ' ' Q'xi5i51,r'-iwgl W -'V p 41 4' 22", '.',V' WV' "PV: -' V - VV 9f234:1I,5fQ.2V ' V. V V 6' 'szri 3, f--V , ' V ' - V21 V-'uf' 'V gVg.,Vvf.V": V V ' - ,'. V 'slifr-V2'fL A "QV J'V,-, WH- ' V V V ' ,. 4 ' ' V -?wV?VV1V'f V V 'L' . '. V . ' . "": ?2fl5f?'-22111 7 ' " . ' ' 9 ' 2 " I. .V J- .' 7. ., f V' 'V V 5-JfLej5E.gT5:??12EffR f R ' ," N, , . , 5 -- .V I ,II V 'V' I' 'z Vlfi' " V V1 '19:fVV3'1.3:',mZ'5J Z 1 V ,, , .' ' - . V "V. rVV'I::iS'f:f"ff3g: ' dgwy ' V V V..va' V- 'P ' 1,55-"-Vriif-ffefkflsif' . , ' V-1-V.V--. V V , V V .- '. V - - ,g:2I'-:V-L',V:vV - VV V :V- .I V-V..I V ' 45' I V' .3 - V. V-'g ' ' ' X'-'Is - 1 ' . , . 'I L- - Y' 'V-V. gf. ' I V ' 'SQA - 'v ' K .541 - ' WX V '. V ' V " f'V 'f' 1' ' 1 , V1- ' .. ":". -. I 1 "' "I5II1 V 1 I 'V g "fi, VV ' 5:2 M5 ga' - - . , I V . I, I II ' I I ,- xi .I I, ' I -51 V, 1 ' V- 'Zi 'iiiff " Q f' 5 IV , u. ,VL II -IV ' I ,IJ . a 2ZgVsV' -VIQIVQ-ug I ' -V: I, , ' ' II I I I .gg ', V15 , I ., I , .I .. VV .I I,,I VL V, .. I . 1 V I I Igf, V -V ' V ' -V.i7V 7 xi Z' ' EFL, V' Q ' Q. V. 1 V' 'WV I .,-Ig I . 3 , If V. ",'f- V1 -. ,aIQ'Igf V V I-V-HV I QV' II I ,I I I,I.III QI I . ,. IV I ..qI.I AV., I II III,,IVVI,I V -' V,- I .. I".,,.rgj ,-IV' I 'f II V ' . ,I' " V V Q' ' ' V , ' ' . V. V- .V . I. .... IIIII ,I .W V, V . 'A V- A V .V V. V2 V - 5.1. V 'V , ,Iv III ' -,ff '75 - V .- I . 7- 5 'J1 ' V V - M'.'VVf 'V -V'V 'Vs -I IV 9 V . 't G., , .I 1'f,j.Vf1' V ', 1,1 ,Vw Q3 .e" ,Z1:l9.V f. 411 ,1'. 3 -, " V , I I- .III I ,IIV I VVI 3- - I VV: fu , V . - - V . xx W'iSw1V.ii.wx .LV -4555--15:59 UV- " -1 ' ' Y f- . -1 ffyyfsfi :.Vg:'. I1ikf,VII3g,I '13 II, , ' ' " ' . ,IV- ' V' Y ,,J.' ' V V


Suggestions in the Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) collection:

Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Stillwater High School - Kabekonian Yearbook (Stillwater, MN) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.