Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH)

 - Class of 1982

Page 1 of 142

 

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1982 Edition, Cover
CoverPage 6, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 7, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 11, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 15, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 9, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 13, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 17, 1982 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 142 of the 1982 volume:

V,-, N... -. - - -. ., ,. ... . .,. ,., .V. ... .V,. A ,..,.. ...VA-,, V .,,... .A lm ,.V Vw.-V-. V. VVV-VVVV 1. VV . V.. ....-. VV., .V .V,-.VQ-..VV V:VV. - V V -V V . i A. ,. V ,' Vx. '-W . VV I -ff ,- , ..V:1'.V F557 .VV 3... ur.: VA:-Af 'V'V :VfVV. ,VVi:.r 'V VVs1'?f:"V!wj ffV'V"'fVf-5-V1 V"'--'S 'FV V' fun .VQVVWV V Y . V , V. V '- V V ' '.'QVfwV .-.9 .fi -,.1:-V3 ,gp . VVVwVL.?V'Vg .V,V-:.5VV.,.5 Vp. .-kfif FFWQVQ-:VV3a'ag?,ig -.. V . . , .' V. 1 V , ' - Q12--V us' VV VV. - VX eng' : V 4 ? -f'Vs.2..i 1- 1,9 ,V, ...if gr V- .V .V .VVl,L,, Vx .:..qg3.. ,,..V .-3. VVVXAEQ1. . Q! N " .V . X ,. V . .V . Q . 4-V -. V. leafyVg'-.VVQXVVQV-V'.:,.:s3 V . -2 . . V. , V . V ... -V V V ,. V ,V . . 2s.....e-.-., VV V .F V- . '-,.- .:1V-.1 .-'Q-Vs .V -,. , V, . - . - 1 V . .. -, . ,Q .V .5-XV. .L - 'V-Q: . 2- , VV..-2-.f.., -V V iff-.Vi-, ,.',V VV 1 ,AV ,- 1-.5 ,V .-.rv . . ..q.Y,V 2-S Vw, V 1 . ' f-VV. - ff. 1 V' V ' ., V ' , - -VV:. ' I: .:, "f pfgf'-., 2-'iii .. V1V', " , -V, fi ,, V :,-M'- fin. -rfrigf'-",V''Y'-?ij'fiVQ K V- ' VV .Q 9 'l -.V , ,Xe . . V -yn, FL, . V. -fs ZLQV., .1-gp. Vf. sV:VE.,f.VVVV'.-V1 -fVf'.,-f.Vg:gV' ,1VV4.:'Vfr'?f'1'2Vm-3q5?e:,V.f wV"..jV,, V V -V ' - - V, V VV .VV.: .V VV ww -Jr. VV.. V V 1 VVV. .zqa-QV "'fHV?VV,ffaV'VVVw ' Q, -' .V V VPV 1 V V .V V- . V- V ,. VV Vw-.+V.Vif ,V.V,.V.V .- VV F VVV.,VV .-Veg.. V :-VV z.--V- y..1.V,9a':V-s,Q+V-,Q V. V.-VVMVV ., , . , . V .V ..,.,,V-1 MH. ., . . 3 V. ,V ., .. VV. ,V Q-.V - w .K-sr. V . , V-.Qty -V .., V :wg Vu -. ,jfs-..,V:. ...V...eVVV VL.':.V:VVV,.sVg1 V - V .5-"::V..' -V V ' V , I V 'V-'V -.ru -' jf 1 if-,.V 'V , iff -QNV L. 4... V-V' .:.VJ:1Q'fQ4.f2j4.fg,l.kQiif.IgL3:.'Q Q . . .V A 3 ,V, Qf j'V-VV . J. .. 1.5 -V .V .V.-, VV ,,..Ae, ,- , V, U V ,,.g..."t5 ,gm -- ,.yVVV 7 .Vfwv-. XY. VV 5 ,Q V. ,V V 1 .V-,V A . z., ff-V. VV V .. .V , .:, V..-V-Q.-.nfs . .-..,g2:,.V.-VVw,1....t. 4 . V :Q Q . 1 V. V, QV... Vj' ffm -ij", , . fa . .' S V , f Q ,,,.:.,V'.:,TI . . .V fVVVVE.iV2.,,.. . if- 'f74'V'!Q5Vf2s .., AQ:-1: ffl. ., f,,Vf'V,3:LV'-5,li..V'l.V'.Q.,Y,'g.,I,Vf'2.,.,.fl.V'li.Jg3 .,P,'-: 'V' ...V V Vs V V, . 'V V,4,.Vc.,.g .VN ' ,, 3,-iifglxf' 'T - .1 .LV 1.75 f- V3,gV1'V , f :',,'VV'V, 12sVV..x.-. V'l.:iH.m--'.V1'V'vV3.-V ,Q .,1 J...Vkq.. 'MGE-'Va2vf.'VVlaVV .VvViy.-, fa'fV'-'L2fVfVff+.y- 12152 1 , 4, N .K xy, V, :f.:..5,' .,V.3..VV.V,,,:I.5,nv ...yn ,AVk.A..,i.....g.. I, W VTHMM. , .A ,..,c,i.QIQ. f,M..,.....5',:.tM V V Q - if V,L.5V ' ' - V U.,5"31V Vp 351.53 V' .V-fag 1' ,, -V V VW. VV . ."-VVVi X .Vit V . VV. 5125? ,VVV-V1 -V' "'V 1' CV V'.:fff:.',, ,y' V,QV::f.V? 53 0 " V- . 'Q' if 'V '. V V ' .1 af 'VV V' V. 1 . .V ' K ., ., ,'g1. .. ' je' VCV. Vii-'if '..VT'..,' " gggigvrh. ,,.VV1,--VPE1f-51-5 . 'wp '. .V P' ' V i ', - .' - V . 3. -V V 'qui , : 1Z'.V'4 f,1VV+.VV. ViVVV...wf 1- f.-ff. 'V'.,V.:,V.: tu. ,m.,J24i:V'V1 Vg.Vef.Vv,'zs:eVffg V - . -i' V ,' V - 'Vi :Vf1.V- V-1.'f- V . xxx-' - V VVV' V . , - V:V. .e.wv-,wVVV'f- V -V ' V -A .lf iVVff.V':V V-V-V V' A-VJ XA K N Q K " V 'H X 1 2'-V? Q In fe . ' .73 +V' Vf:ii5'?:?v.iF'1'.fTvL?Vfi if 'f Li'E:-FL V -V ,Vu K ' .. ' Vi V ' V. V . YV gf , V . 'VV-'V ,Z R . . f 4 ' 'fi , " V 'A V ,yi VV g,yV3qV'.-g.,fg2.4,,,. K .54 ,3,:,'g,V., .YV . -.VsgVVgg,..k,.., ..:...V.',,V.fV. U . Vg., . .. V-. .-V,- ,.. V V .Ei .V,VVi.,.,.,,, -all ...Vg fm l Sy5-Q1VV,1V,,V.,vj--,g.V3VVVfV4RV3zfVw.,15V1,.,,Vj',"V,f ',34,af1Vg.L:.-,V-' .,:ggigV35V 522?3z,:V1QLS5 -'Vc'VVV - ,. V .V ,V - V , .V..f,V V fI'V'V.'k""Vf'V-4-V11 VV Vw :Vp ,nm-3.VVVg:.,..VV-:..VVV.VVVV 2, .,. V .-N. -....:.gV,., ..a.VVV?Vf-fm ,f..1.-MV., ,A , V V . VV V V 'V...VVV. 'V V- . .QV--'aV.'f-,-V 1. ,YV.V'V'Vi,'V'.:V 'WV-If.-.VL ..:wVVV1qf'V. ..sV'V: V.. V' . -V Q.. . 1.1. . V -Vff?Vgf'Vz.z.,- VVV Vqi -. V,i.V.21V:fg I V " .. -V 01' - ' .' A V Z. ' fri-.VV:V1.'VV?"f.YV 5:2 LV, ' HV ' E"+' ' 71':mv'V5 ' 3GV.Ji..i " N-p?:,V-VE.. .V4?51'?..-V'?.ifV'599! fx' ,'fV .V , 'V 5- Vg V, ' ' Q .iq 5' 'VL ,. YL' V' i ,' Vi, 7 1.Vi"','- V f V. -,V.,.V--fff..VxV'V ' Vaift' VV 1'Gz.5eefV,V,. X, V. . . .. V . ' 10. . ' 049 . . ' .- ,V:,V.Vfa ' E-1 .'f1Vg.i2Q3?.'1fV :VV ' .Q.gsS:i5.gffff.'.V ifl,':'Q:VfA1-153' VrV,:..., jg.fj:,'3ff5HZj:.iV . V' -. ' VV '. fi: A 'VV . V V.. LT gf, 5, 'gg 4.2, . . ,Q ,L ,Q V . . .,V,-s.1 1QV'.5V.-,jkQ,'?V'-Vf.i Ns-.. .1..fV .' ifiif' .A ,131 ffsj,5V?f.fI.' Q:.-gf' ,1giV39,V'E .V X 'M D .-3 ' , , -- .155 M V.. -ilffiiv . Q..i"VV,..3 K ,lfifffi f 'QVIV Q Q13 5-15'Q'.'.wsLiVi?Q.Jff2.gQ4'iA'ViQ 'Egg "V.V3fg'ffQ1"fi". A "If L' YXVJ., 7 ' 1 TX' V .. VVVHVVI-f ' V. " 1. 72 i'1fVIVV A-Vw-V: 1::VVfV VV:c:r5f'f?V.5VV..,'ViTw.. ,' :sV?V 'figwV-,'2Vwzg'.V7.5,.,..,VVg? Vf,21i.i-get V. -V Vf 'gh ' 9.4 -V .V ' N VV V . ff? V' VV.VV1jai,V.VWfVVVl,-FIV'-VQV.-.mfVVVf,5V:'V."VQ-'u'f.f?v.i2.43M,.1.v""VWi-'..a,',,V..fm,yVGf-.HVlv,-fLST1j,mjV5-ag?aid aV.'VqVGiAf2.Vi??'5?V?'V:g.V.g.Z'fQL-G?51.3,-.4 mVV.V'V .p,.g. QQVQ' VSVAMW ,fxrrsii-V'l6'a,. V. 162' !V:VV?.Q.g Vfhib-+fgV,V3-ey. Vw 0. -. . .1 -V zu- V'V V .-gm: V, VVV. 4fV.V.-.,3V4y.'FxV.. .V-'Lux 'M'-'VVf.5S'Vz..,M:.,f. V.V'x2V 5-tw... .Vkp...VVVV: ,1,f..e9V.5e,'Vw.w:tVV9:. V.:V,.V,,-.qwrwV:vVk.'.....,,,,11Qs.4f.V-.gygyvxVwwfwwV1VVV,fyt-Q.V,w-an 1 25 .,i..wV.V4, V .'v-V151 1 ep-VVVVV,.5,V .Ve VVVv,'Nq.f4 2 - .. ,V V Q, .gV K. 1 - - In 'V . a.3.VgV4.?-g Vg: j'VjYV.e..Vs..,V5.V - V Vrk..3,4V.3?-'Va V x,.VV,:gpV-Vfg5.V.5VfegvVV",1v:g1f'EfVVMgwfg.j.1,.-3.PfVVrV,-NVAAQV',...,.,V2VVVifffffys-My2r.ZV',VVue"VVgvx5fi,q:,Vfq.-y.5g,VV ig, L ,,.1.-qxVUf',Q-,Vwgrf ..Vg.V!5,,VVg.t--V VV,-g"V . , .g V- A 'V - VV, i, V . -, V-V 2, - 'VV V 3 .mV '--V ' ' 4 ii-f' . V- V: .151-'V-5.14 .:75'.-'-'V- '::V-,V emi Pri: if 1V'i iv 25,30 N. 2.4, ,gpg sf ,nf-fx-5. J..-V1'aQ'v"V'4',5.V',i1Y.auY' ffni.f:'.fV4 ,.".gV,V'V V31 -Tag t,4.,V.VV -"V, ,- V . V. V . . . . N . TV.. 1 , . . ,. . 5.1. .. ,. .V , -. LUV ,, qs.. . X. . .., , ,lt A .M ...,,.f.VV V MN., M ,,,.V. . .3 .,.Vg ...W ..,. . .. A, , A W .,1,n,,, .xvf..,,.,..,-W. ,V . .. V, N, Q J . VV K . ,V.,,...-. .V -5 ,Y -, , ,.-. in 1 . V. ,ii V ,V V .-Aw. IVV. V., M- ., - fVV1...1,V.!, . V .,:-M-,Q-. B, V ,...,,..:. , ,Q 14. J-. .Mg L.:V::V:,.:V::-- CD' .V .. . Q V V V V .. ff.4'V V'f..:V22V:, H. V. -V 'f',...,-nw -vw. VV..Q.- -V.V.i.g.iVVf1-:VV Ziff' ' Q. sf, ' , 'Z - V fZsQVxfpg,.fQf'. If .ig Fx? VVVT ...Eff . ., 2'VfT'.?.f5f 5:S5Z1i?3.. Vflgiiii V " V - " Vw QVIVV V- V f'1VffV' -' -1V ,'a'P'Vl:Vf..::V. A Fw'--"V2,'-VV-VV'VVxf'f V'VV1-nf 3..:.. --V.1-n:,VV ,..V'VL.Vf'iV'. "-V'V'JV,3.l:rV. Q- .'V- -VJ ' V:.. V 4.55 1 '-V . VV V , - V V. .V . V V V V. V. . V. :V .. .wV..VVV-.V.:Vx-.VW-.V'.ifV...z+ViHeV,.1V4gV,wV:sVV-.t-.Vw Vw-V f V.-Vf?..QVf-VVVQVVQQV. 0.26-.VNV-VJia.gf:VVM3+Vff9?1wVVwVmffzQ.wV-V .'VVVVf'MVf5n. 'VVVEYVVQWMV . , V M..Vf,,, ., .N ...s..... ,,. V. ev.-. .V. .m...w.,V..1.V.x. . V V.: VV...a.VW..V.VV..f..VVV....w..Mf.,-.V -.-cf... . VV. -.f 5, V , V.. , . -. .. .. V .V . . , . , . . ., , ... . . VV .V 1 . . . .... ... 5 . -rn V . H.. .V VV .V X.. ., . . ,. .- . .V .u...f. V . .Q 1. VV.. .Vw ..,...p.,,.,. V... ,-VV., .V5V1...., .. ,M -v Vf1,VV.q. Q ' 'V 25'-':-f-ig.: :V.V ..i1L.VJ,'?V41':2a VV.:-Q...w.gQVz:1,:.213i.VL-Vagff-VsV:f3V.VwVVQVWwg.Nui?-V2'fQ wi?va:g1VVfV..V:5,''V" "VV V gays.. VF.-f,,V. +V, ,fsifxpvyw V VV M- . V .-1. . Y... V,V':V , JV. -ta.-.nw V .' 1.22. VV 1 ', VV V-VVf.V ,wwV.wVL-,fpsl-g,g,:5,,.. ...ggg I-1,..qV,1,VVVg, V V., .fy VV. V.V..,5.V-1, V V..?4-.wwf , V . .. . -.f.. V, .- , J. . . .. . Q.. .. fm .Jw 1. ,?N,,..q,. . ggi, .. .,,,. . L.. 1. -MV, 1. 4.51: V ' V VV ,V ' ' -- .V -91.3 fm. LUTA-MVS? Vw fn? i' "V 'V 41 X -,wV'fV-1',.E2i'iV. .V-T, ' 1.1 2. 'f?",dV:i'f2kV1.:V.f3gg-iM5:Vi Qs rein.: wf.-VY' 1V1iVViVV.,:L5.1. Viiffrfrqq. V -ififkvx . V A -V 'V -. 1 , f 'Z'-V1 V' V' V 'ti f- Vf'.1 ,vim 1 Vs V .V V- 'VXVi:.g J I V. wi:-.fx .JV-f V wav. ."gV.f.Vg:3V,-m"' :HQEVV-V Q-,Q 3, . -w , VV VQV V. V 1 " if T51 i:QV?i-V'. gfl V Qf191fgT'2QS5Vf-V' a'-521.-VV VLl2?3IjQ',fff "Z" 2'5???Vi3?Y -.Qi A V . '- E i Vv 'V V ,VI.V.3,,w, .J ., .'3.'.,VgiaLVV,.V..fMV13... VV... fVVV.3Vf,qV.3.QgVfi5VVa..3V,Va1V1iaV5VX3V '5nV?VbVVf:fVa..-.ggiiggfbffqgff-VIV, VV.-LVVZfifV3x.1s51'51Q,K3f:?:V..?iA.. VW,iVVV:.VviVa. VM"i,gVfV,sVV. ,, ' 3 " is .,ffVV 'gs V1 VVVJV ,' . V,:,VVAq .1 J. VV-V'1s',Vl.'VV-V.-.:, f:,wV-:'f , '-f.s:.V 3. V 5 , ,Vp-V , , . Jfgg.-1, V .5-5 .5 - .,V,.V,:V-V... VV4.4:.q.5'3 VY 34,3 , gp. . - - . t V V ef .VVL.g,75. V. : . . -. , V , ,g -if-.. .. :wi . 1. gg.. ,.V1pq,ff'v3.g gg. ,V 1.-, 'LV .251 V rg. pw-.5513 2 ,-A-fx, ,f...:, T .,,V:'.Q, 1-". V' . 4:2 Vg.-5.35-,V Vwpzr-e-V . V..V, .V, ...x.1r.VV V.:VVL V2 Vw V' V - wif F 1-aaa... .V V v :V-, . "'r -i:VV'.'2 11. r . .wVf...,' --,-wg: .- .-.-Vuagfnwf. .V.1V,-.1VVs.V-H. V-f V-VV.. --'-.C-V tbl. V :QV --.V-.ff ,.,, - VV ,.: -.. V-- V 'V.4'.Vf1":-'Q :,V ,-, V -. V4 V- VV. --V-,'.efVV Vfa.. - 'war-V.f.'-aVV.eVV' V.. 1.1--.: ff .VV'x1,V,V.' 'VJ--.Q V -V-Vztf-VV-W-gi: V-',-V-: -f 2 S.J2i,V-.VVV,,1-.1V4,V- -V.-f - V:'V f . 5 V ,.:g.VfsV. - .V V,..V,.V4.V.. ,, . .':f3'.k V V 'V:",r V.5.1..1-aaVg,-V'.5.x,'.- .. as' .35-, -s 'V .5,Qggw-,,f-fS,VV"Xi. .gfwV.-.-Vs .VVf,1.,Vf,V.i,.V,.,..g: H ,S 'V ,LVQVVT-. f-:VUE VV. Vfzi, A -V V 3 K ' VV 'gV:,. r Vu, V-ff.-. -V 'V fr-VVf.,5,p,-.V ,V .1 ., -aff? LV. K, ., V: ,Vf..,..g, -1. V-.rj V., V..,Y'.qgf: . rf mln V - .V V ,V .- V V. V f,VV' V.V.11V ,. ,1 ' ,. . .-. -.1 g,V.VV- JVe:gwg54:V.7'g .,n' F, 'Vx . , 0 .V 1V.-1TA1Vn.a2:,:,?,:..:fVy .. .. .4 V'-'J 5 .. VV. .+c1fVLn ':.,rV, . f '?:'f2'r'a . .,.'..fVW,J' it , , . 3 7 S gif. iv- V 4- Vie. ,. 4. . . 1, VV. .V- .V . qwy-.-.QV "ma .VV 4. f VL. :V.f.AVfW.V11..:1 m.-, -,L .,-. .V ,A ...Z 4.V-.t.,g5.-Vv.- ...VNV-V 1 ...Vw 1-Q . .V ...Me .1 .V V -, -.V1,. V .V,. .,.. - .. V ., .1 .. . .. H V, ...-MV1-V,,4.,.,f 1 A.,-aQ..VH-, AVW, QV Q. -f,JnVp:. .9 -.,,.f. V f VQ.V,,,..V..,.,f. V mga., ,.,.Q.,,:, V1 ..VVV.'7V jf. ng 55,5-QV. VVf,.V:VV.-V"F.-ViV72'f'.!.wQVV?fVa5fz3.i'-.VVVz.ri3Y'fz,v,.'uw: .xV5gV.V55-.V.fVVVV-:ff-ri'--VV 'Wy-V+V.V-gVig ,. . VV V M: ww.. W...,Vg1-,VailfV-VfQ.V.zVV'V .V.,-.V:zm.Vf.'wVwfafaa. g:VV.?:izf:. -2 gV.57,F.m14:.S'V?V. 'VV V-'I.giiV'V'V.V2f3V3!.V'11yYV'3f?Wf'tyh.'n,wQ.fV1?gg5V5af54a?! . v,.u,V,.V V V- LV, 5V'.,V.V,..qV.V.VsV.f:f..1:..:V..gVL j-VV... fPf1'.imgj..fVi1V..f.V,-1::VVV1fah.-V4'.qg.gr,g,5vVQLw,VV,fE-:f.3?5.,3V- m...,V..Qaqg5.si.2,Mu'Q?V'efV?32'5V i15.Va57+VJ,f.j' .425 iwaigwi.-73155.'21Lg.asfwV. V ' N V -Q., f ,VW V, V-fV- " 1- A Q-Q., .A 0,fVv.V,fg ngilxfiy, 3,.,-,QVf.,- ,. V-Z "-1V"rVVyg'f,f.',.4fVV V..,3fwP ,QQ ?5g:zf,V..V-gV,yfw, .r1"Wjg3u2f V'..,,V.1V pf- '1V.v,w. ,V'Vw.V-.V V' V' a. V: , . Say-,:,,'..,.-Vx. -rw.V5QMVQ,KVf..V.,:V,5.V1-,jffq V , 'V ' " if f " ' -. V5VV'?,:g 'V,f'::J.fViiV::-Vfa' 'ffl V. 'Yi-5 V' 5-"V'f',' i.V'fV'V.gfV' A W... 1-Q' '1 5? .T'VQf3'Zg V 'V,rife'5y'E:a,V2.P?'VsgjV'i'5?igjggg -. - V V Vg V- -' 11VV'.. VW' . 'V -V V1 -Veil V- VV. V V F V' -,x rf V ...Q ,Vxga-VV.V,.1" V 5- 2- f:uV,'-Vfrf. -N A . J V ' .. VV.Vg ' ' -1- eff. YVV fi -Q.fi"'- fm.- . Viv -,-VV'VV A251 'V'-4'V,VVVqfV. "2 igxfizv if 1, -Vi 5 V'.1VV-'H'f .WVVX V -'-J .M fVV 'V',gi"fxVV'Vr.c5f1feV -V1':g'i1V15g,VY'51'19P L . -V' V.r , ,V V ?'Vw":4?-VM 1 .,,.-.fr .2':f,,:SV--.,.1,u '12 1:2 fm -.mira-V-:Q -,V-f,fV ,VV1VL- 'V 1- M--if-gg 'VV '-V' . 2 .7V:frf.V'2zVi19a-5EV:?.V' V as-ff .4-f .SP 'f-gg ' 'V V 'V VV - V 5' 1 V V :QVV.gg..V--- -,gag-.V. .11 .IV-VV Igw fm- Vfm. .Q:VVV-.V5'.:1..- .Vw-11'5g5,V5jafV V1.?'i. ff ,, V QV.: V .1 . H... V -V psf. .V V3 V.. VV-. ., 1-: .3-V.Vs'. Lyn. 5.2. V.,:,,g:y ring, . V-V..,,fj....q-3115, ..'7f' V Vvf vm., ,. iff. . 5: - V mp ,wx-,.Vg,,Vg'f,.'V,., Vl..h1.VV-gp-.V f :W EV --:?V ...V VaVV:V.E'V'V-V1'.. . ff'-Vi:V:1".fV?T?fE-5'i 'Vu 1.91.1-.V 5i.7QS. V'-V117 .VVa'i1Ek1JQ?Q5eVii. 35? '?1,.VE:ffgI'YV-V371'5.'1.lw:i3bgE5ii?i?H'lj!i'Lmf7:"Vg:gfK39?? ' FVQV -VV,-, X7V'V1V-'1,ft1fV3f'.'V-9235 59.3r5VVV5Mf'??. g V ,Q Viffwml - ,af ' "?f.VqV-VVV-1V we Vrf WV! -.V..!Vf.'.V.V.V ?:ff1VVY'VrV . "" Vf'1aVLf?' .K+ V::I'5sW35gJ4WfxV1Q 'NIV SV-':.VVV'f.' .VV.f1Q'f.m,-1:V.V.VVvV":V V.v.?1-'N-' uf-ww -f.V-VNV.: xbimiix V+.-fiagf-JVKWQQQVHVETJ 2211.1 - "..V-Wx. . V..'4'fV'VV-':'. fif,fdV3V'fVD'g3'1w'11H1ix'. VV FN' W : V' fV:.:i'V'1V.ViV. cl' V VVVV--V5...r.r:-i4.VVwVfr.VV-VaVV.' .-Vie VV+V,V.JVMVf2fV:-NTI-VVQVV.V'r.VVV?f-V'9-.ithJVVV-Vfw?-rQH'V4ffVV 5V-A-V1.55-Wug.VweVfmymw1bfV5V2V,V.f.m.6.VVQ ' 'V V VV ':f:,'Q.:F+. V,.VVl-'VV"12i17'H!"5'jfL'MVv3gp,53415-""V'ZS'ETV'L3.3 3 V' V.,V1,' V If-J Va J, ,1".'.,V.KV 2.-'VV.:fj:gV V Vg r V',fVV.g1XVW QA-LV'.-.,pV1V4-EFV .'V,'.Ak,-V.Vi'Z'15fa1f:Qf5'r KJ iff-Af'-if 'f3'nVfiVdVVl.s"Qg:..1f5:M, -'-QQCFV'-.V ff1.ekS.35gV, FC'-':?s.V'u'Vf2iV V V""'-1 If wfgv-Afqfff'-:'Nd1,'VW,'VVf1L.9 651-5 V4 .VY gm, ' . V V .zfa 1, -VVV,-45,1-,,:,: 5.,ygVVg..V3.5.g, :.V'.-1V.,4f,t'-.f?S,.,-V,..11V5.?V5g.g5S -.K-gg V 'fffv' ' ff K V' 'V' ,VW V "V -Vw Vl"f5f5?iV'7A V ' '?3:'gV?.-714. '1'Effi?..f?2S'i5i'a"2Vef ' . V V' . 1- V V . , , 5 V ' V V .V V . V-. ' - V V' 'V V L ' E 'fr . .iz ' V YV V. V V.-Vw V i'- 'X' " 'X-ini-" Vi? 1' V.1i':'I.i"11 'f'1'?5iGViV, Vi 1" za -5 '.V N2-V' W' sfiivf -V V V V V V 1 V V 4. f .. V. 1, QV., . Q.. , .K ads. , .':.Y.3,?: S . ?i...:f 5 I A. 4 V .r .4mj..,?. ..1'k,S.4:,-Avi :.:AQL.AS 4. Y. 7.6 ,,.V,i, I Q . . :U V23 A51... ,f.V.?4:!:x ' ' V. VV . --V- V . V , . k A 1' -.lf Aj ,-,,,.?y:" 'f.f'.V - ff? .' ,I'7gf4,.1-W' , f'.V ', .1925 QT' ' ka V.V,-.fJ...?'V, "Q V. 4 V.: -V V. l V - 'A j.4,rVV "-'syn M " A ' , V- 'V 'V 35 'l. gi--pf. . V ... .. .,.. ., ., . ,.V. ...f . V .V wr -.1',. lv- '-:.V. ..- .V -V- V , V :VVV:- V -'.V.VV' V. .VN ,V ,. Vi-V .V1V .-,-VV.. . XWKV.: , V. .. V,-5,y.4 V,fVV - ,. V- .,5:Vx ,- 1,4-, f V , . fy, X A mx.: - V ,K-wr VV ...z V,nV5.V .ya V - 1 ...ng yu, V. , V , V, V, b VV- VV ., 5. .Vg-,yi V. ,- . V1'V..-,:.,.Vf.14 , . - , - K, 'VVV-ug L -f .V ' 1 Z - s..L,V1. ,1-V ' V P VV: '1' '-1 E-1. VG: V Ui. 5, F5 ' XF' 3 '- -f-V " Pfggg-:,Q.V.':mlV',f" , .-V.V . . ...QV-. , . .,-.y.- VV ,A 1 - V - , VV. ,.f,,,,.,, ,,..f,.,, - Q-..,V ,..-.-.NA 4 ,V V -- ..u..Y.,i-.5 , .M-V.i35ki'V1.-I-, 5.15 Q Vt ,- 515- I .V K , , gf' 5 j , VA. , . -.1.-:Nl P-.VV :V V 5.af:,.y.,A-gQQ?55Qg5,35fVx F V, ,V x- ,V . . ,V '. .' .VV.V11VsV:Vga . " S15 V. V ' ,V,V"VVf'if4 . . V fr-. ,- V, 'V. :.V . .. -1:4 1 V :V-1 . 1V'-if-. - 4. .11 wk V. X 'xv .4591-,i 1 gg? ,,.Sf3..f.,mV gf:-.".f1 ' ' Ij,VzfVg51H 552. . ing..-':V: , T" V' ' jf'2V3Vff'5?-"..-,21,5VVTV, i . .Wil 'V' .QLV,.,V"1Vc "fp, .ff ' ' wi" :-:.4'.".. " .V W' V V -5" . 'V 3, f" ,. L PA-' 'X' , 'V "V," 'QA V.V. V 'iffy-:f'1if - V. V . V V VV . , " V . ' V ,..-aff. mi. .g..g..fV' V i V . lg, . ,- ., ., V . V k V. V. VV V - .,- . .5 V. i . ,, .- V.V, 4 ,.-,E -.1 1 fu, , ,,,2S..,.V,jk. 125. ,V,,,.,.,.V MV V ,, -,vg3?,,V..H.,,, .,,gQ-V,9fyfV1L V f V V' .. V . ia.. 1211 ' , -. .f, ..l" rg WE. , "F,-14 1' 3- Qff.f5?f-:'fW1W'Vl ft' A' . .IV?,f1f'Li1' . - 1 '. 5-:.'x'ff'f. " ' fff- '..it.'V 'V ,"" 3 'i3?.VQi.1iJF-f '-VN 41 'Cf' N. 'if X'iW75gzV.3f:??'V1'QL'e'V.V'??f5'Ql' ' " 1 . -. .V , V .V ef QV. .. ' -' ' V... .1 "VV, . 531.21 '.'V'Af- 'S-'.V:?gV.jj'1 fix.-.. 1 .. V' ,- , VV V .- VV- - V .. V.. . - 31 ..'QmVV...-VVV--- s,VVram..Vg.:f.r VV 'V f V' f ..V5.,:,4.35 .' V QV, A N, V ,ggi -,V HV. V , J . -V .x,j::.b ,,., .J V: , in jfzxvz. g7,VA f. 7 ,gj,,yfVf,,. ,VV S. ,jgAV.5,,,zgSp.jQ-gizfgg33: 1 .: VV '4VV'.. V h 5 V"V'3V3 V. VVTV 3. Ly" ' V A Xrfzf4l.Tf",V'V..f V' 'W ,- fV:'. . . .154 iii' 45' 2 af LL- ,, ..VV'.V'V. ' 2?-11" 'VV' bU."Q2"VVf :if , V , V34 . V .-V,-V. ,VVNQ A - . , V .V Ve.-. V , .,,4- , V Vg., VV,,mf,V,,. wk-W,.., - '1 V V ,f..5.V.-K.-M LV.,5g3,,.,V,3:V-.V 4V5.E3.:1..3,5MA.Vs. .g,.,,-gg. L , , - ' -,.V.., ,V..,Vi'K -' '.f,.g 'VK' ...Q . . .V , f1.1'-V- .. f'Vf2 .V V5 :!ff4.,:VrfV,, EW !1'mV'V- ' VV4x.m,ff,?ZzVVfQVs1Bj V ' - Vt' ' ' -+V! ' 'JT V- w 1 , V' 4 'fr if -, V rf- ,V, .V., Ve , .V ,, sgrfx VV-Vif1VV"'S5-vi... . ' V V 5. , ? .Q 3 VV Q' VV ' -. V246 -. V' u V 151-, . 15914 ,. 4' 1 xg: - .. . 5-fy . f1Q1V'-'VP?fQ'fVe.' . , . . , 1 ,V ., . .- V3.9 ,, vVV af ,, 1--V -VK, 1 ' , ,.. +:V.'Vu3:54gjgV- 5 ill V-',LV:.-'VfVV,Vf.94',, ,gy 4.-V wg.Vpffxgavx-ggiff.-f.'f.3,,:gg52 'V .' . 1.V ' VV V14 1- QV - ..'fVVf?.'Vf. ff :,..',f!ff:.V,5-+V'gf-V,V.w--.1 'V1,..1VVgq5W- isfgfx-wi flviiasi.V,-.3..VVVffVViiffxirm . V V K VVgiV,,,V V .. V '.','V'.V?.','f',g' 1.1.1 ' .V gfjfv, ' ,5 55.3 VV.:-4 QV? '13 Af., ., ,y1V.Vj.Vf1?.jV,,.,5 uiliq i,,1q,1V3i1 ' is 5,56-.1-,.V9'5'V1-isp-twig ' VTVFY- x V.Vf..'V ,. -- V , 'bV.V1.'W""V?,.' W5 5' , I. . V 'lin' Jlffi, V ' '. ,Sl-.3 -LVVffi5'VV.QifV1'V., ' :'f'.'.E'.. V,fVf-IffE2iM'.,f5?fi." . ,,- ...V 6.4. 'L-1':,. V5 ,Q l".1 lr VV ' 11 VV S 'fy' V5 ,ffi.?W7?f'Q.-QV'V.V,g1T'?W:iQL,1'55g55:'iujfi5'fV-g,Z?i??E5Hii ,V .- . V V. ., V .ff.:..V-,V . 1 ,1 V ', V -V, .. .VV V ., V my , . ., .. ,W -115.3 vnu... .gs 9V.:zP,V.1v,! ,A vfy- Q.: gpg X 'VfV, .fff - V , .:..V. 22V , V, - V . ' . VV V . -VV ' V. am -MQVQVQVV' ,- VVVEMTVIYF-.sfi .VVeV 7VVvf.'f5k5fV1TV . V ' -'V , V .rap V JAVVTV k ,Q .1.V 5-Vim" Q VV ,r VN V V1'1.Vf fZrZ..'V"14'l"-if .'s.Vf,'.V+:-g .V'.V',ffVs--51-.MV-:VV K Q. . V V.. .. A. ,.-. . , V 1 V. -.VL-,. , , .,V. ., aw. K, V.-.-:1,,.....5f., V: .-1211, 3- ,Vx Mf- . . . V ' '. ' VV' 'f .. 5-fi ff- " ' 5 f V- .. 5,13 V . ' 'A V-.,--.'fV.,V 1-Vglzff -.3 1-.aV,V3gi,fig,5 .,lgV?"...g 1 Vf- 'V' ' . .. ' 1 ' ,V V, V.. E T1 .- qVfE'1'- ffih .. .V -af., '?,1:fVV'Q'lX' . V- , - , .-,V -. 1 .-. .2 . Y . 'TVA ., " -V A. Q, . , -' V1.. . . . P Vfz. 7, .1 Vg- V574 VV .5 V55 QVV:-fV:.,.f V 'V ' 'V"i'V'V'lf4f - ' " ' ' . V - V VV - ' V. "gi . V' 1 I' V J ,g V 1" -. V! '5,'i1'.V V1-'Wifi' Vff' 1' '52 '? I . ,. , .V N .. V ,. V V . ' EQ, .. 'V .V . "gV.f ' '-?f.:V.'.gg,g..V 'z4:,V,.5 :iw , . 'V V VV . ' V my V ' V 5, 1 ,. -' . ' ' . gi. V. . v' ,.',z Yaf, Q VV' VCV- , V 1-JI 1"5'VV2..1 f.itV1,1'57v5-M,y..fam V..q.:, V5-.YQVQVQ-22 - , V V , . 'Vg .V+ .. M.:.1JV' V V V VV V V V JV V , . ,V Q . , : ..: .V f 1, . fm V .1 V: V... V f V .. '-ff-V..-.+V.V,wV V,V.V,.g-Vm1:f..- -eV.VVV,f..V:a,VVVV.V.VVVVv 1-,zvV:!'VpfV'ViVw:..Y . . . . .,, ,,. ,. . V , ., . .- ., , . ..,, , ,, Q A, .LVN V. .,,V , V.,,rV,,,.M5,f..V,1,., .4 M,,,..... ' L- 4' -V .2 V - ,, W Q A ' VWL21' :VV V - 'f f. 'T V V' .. A , ','?VL.3'f.21 A .. ji Vzf K' 3,3 XV I V, ,V Jfs,Q.f1.y'3. 'V-3f'iV7 jQV.ef.1Q.:, 5 ,,'5-Vf9',QT',-Z??f2aE?S .- ' ' .r " 751 :M 1 V V V ' V. .VA 1.2 V"VVf3V"V'Y5-fa " V .2 V V. ' 3 -' v'QIi-2V.V-VV-5755142 .' V " fm, . .V ' V ' ff-1- '-713 . " ' f 5 .V f 4-,. -V I Zs.'1.,. VZ'V1,'.J V. V V.33fV3V-x'V1:T.z,'i Vt. - -1 .V-asf VV Q , VV V. V .-V VV f V. 5 ,.- .- 2. V LV! .. . 'V , . . .. . -. . VV . -. M 5.1.5-' .h VV5g,:a5Jgy...-L2.i:V.gVg 'wif .V14..QF.' . V,g5gg:..VV.,.:,wV.,.Vi f:r13iiVg. ...E . V '. V . 3.7:-. j.VVYV,i- V,.f.. gg-,TV 'fu 'VV.f .rrgpzf VV-'Tw Viaif-VM. ' V2K9l'L.Q-' A Vf:V.'.-V-,?V'.VV'-V..f5'1VvEV'w: V Vf- V' .V . A - V -' 1 I ' V' 'V .V 'ff' 1L.1f.,V " '. " V . Q. ' L. V 91.1.3 -V 3: 4:?EkVVfF-C', , V VV, .V .. .V 'V f 'ZW Eg! .F A V ' E 2 "'V'2'f.V "'Xi.'f ' ' . :Q 5 V ' V' Qfgt f VW 'iE3",'Z:f:-X' 737 ' - . . . . . ' V' . .. r 4-iff V ' V v,:,. - 'fV.,VJe' I ' 'V ' A VQ.f'V ..L,iVV.'.. -V'V1,.l.-V Y . . -, .V,.L :V . .V . ' .-,i' ,V . VA' :V'VmV".' .V --if- . ,QV uffic-f 4 V :fV ,,,Vff.'w. . V ' 13.3.-, V'.f:f-afgs., .. ' ' A 1'- -'GLX V ',"' L ' ':V . 'f 1 .. 1' V " V ' " 'fu 1- VV. TH:-?,"' 'Rv V if . V J- V " V' "3-V211 , .f5'i1" Els." -mfg. 'VV- .' -LV V V V f' ,, .V V.V Vi if-' J .V+ .1591-?,.V.q My i , .- -4 , V , .L-'vi if .V V' V V 5.4 V V-VV, - Vg -V1.V,eaf.?z"q?V?'?5f' . fGVfVrQ'ff?1fVi2s2,rf' "V:V9?V2 ,. ,. V .. V.,..,, f. . V , . .. , , . . .V ...V-.VV . .. -V, ,. V, V. 3 , ..V .VV , V V . V V. .-. ,. , - V. . .- . Q, ,, 3. H. ,.....,,A 'V ., .V , V. ..,1,V.1 qVM.,Vff,...1. -V " ,- ,' V " ' "X f-if 'fn 'V V: ,.?,,V'.:1fVV ,. , VVGW. 3:::V.,,f'.,.5VV'g,VaffVQ V- V .Ay .L "' V, ' . , V. :V ' . ' E. ' VVVV1- - X. , fy Fw' V, ' V -. Y' I -in. .-f'.:fVQ,i-g'2VV:'y ,'-'Va ., V , V V ,., V V V - Vi- V -, ,. .1 f . ' ,V .LffVV....f kg .ga NV .1 VV -ag 5. V :fVw.,gf,1- ! ' V V. V it ' .A -:VV A V' , ., -K VV' V V,x.S?v'A 44 N I V V .V .?f'-jug., V .V ,T ' VV. ' V , - ,V ' V' ' .1 V35, , , f,g.VN.91. VVV V. V.. V VV 4 V '-ffgAgFf?. V ' L V 1"' V -Tw ', 44' :V E V-1"" 'z.. - ,V ",V .fV'V'.. .V .. ... gl VV "'jLf.1:s.f yay. . .gV-:pf ,. -. -V V . V ,V,V-5V.:.,. , Q, . iv. 1 .:,,..,,.V!,5: A A- . U , :VH-ffVV V V ...yn - . ' , . :.v.1VVV Lf V. VVif.I:-.:'. V V VV -V Q -V 'V . iff 1 ' VVJVV M' , .V . -V V V V V V' f. .:fi:V , , V . :V ,He - ,, , 2- ...V ':,V4f.fy,2 ' V.Vf.v2 ng V ' VS . .. V . V-V 1 . ,, Vpff . V, .Veszmz 'ai:V1VV .. . : V.V.V V VVVVIVV' , - V X. . ' . , ,. .. , AV , -Vw, ...-,V V.. ., Vf15..V,. -VVg.V2.,.V-5,-,Q c,'H:,V.V-fVfg.,..5a.4 .Wa j' mx-7V1.Vi'V 4.-f1V'Tc.VVQx5f,v..--VgVlmiilifgi V' F ' V- ' V 2 gig.. . , J ,V.gV.zf"V V-Lv . LVV.j:VV.'V ' fy- Fir V-gl-,gf V ww . V KQQQQS4 ' . V," . V' V .V . V L , . V VV ?-sw-V.,V--V f4V.2Vsf.a -V . xii ' , Hcwsf' ,A - ,f.., V Q15 ' Vf .2 : --Q I 451: 1:4 lffiiv' : ' .fkfilg V 4- - VV V V V 5. ' - . iff: , VV V, VV . : . .V - ' .1 .1 ,, 3 VV .f 1-.psf ' , ,V xi -. , i . Vx ' X ' gl. ' V, WVA 4 V .f .fi .,V.Z.,,Qx. ,V ,nwaj . .' , .. VVw"2L'L 1: ' V4 , -1. IVR 6 :' V-,VXHQVVVV V ,fJ,y ' -V V7.- , , .rV1p,f.m..V: ... V ,. K ,Q . - I LM. .9 X.. , .V .L V . W, X ...Q-..-V..f " . . M I' K L ...V V V. Vg: V L VV ' ..LQVVf?V jjV,V-fi.. :V.. V- V - V V- .V Q97 - . .V 1 V Y iw , 9' Ji! it . , i , .. Q I .jfs-V I VN? YT V . f if-V 5:2 EV Vgg,.VV ' Vg. V ...Q J ':V . V. V . L Z. f X ., -Veg . V g -VV V...VILx5VV3?ViV M Y V 'V , -YV " VZGV ..:'Q..VVV22iV. . VV'f5f',+is?. :.L,.V , . .. . - VV-.l4:VV..' VV -V wf.u...,,.V' V- ?.r z w a tmsii s imitate MISSIQJNS DISCO lil ' Editors-in-Chief: Anne Cloutier Loroiie Goss Art Editor: Louro Aivorez Activities Editors: Amy Keone April Dorr Seniors Editor: Robin Goudreou Sports Editor: Beth Sicorcl Donny Dionchord Heather Goudreou Lori Krueger Kirk Hutcheon Soroh Hutcheon ,L :- Abby Prever "" Devro Prever Cyndy Rietscho Bethony Rooker Bern Simpson E521 ag FACULTY ........... FRESHMEN ........ 15 SOFHOMCDRES ..... 23 JUNIORS ...... .. . . 83 SPQQTS ..... . . . 115 ACTVITIES . . . . . . . 73 SENICDRS . . . . . 99 Cf X e ,I x ff- 0933, N- , , , MQW! . -I , -f'. X- 5 A fi? it ik Q Mx!!! 0?fQ5?5gqfw wfffdf Q3 ,Eff ALLQ Q? 'c f:6ff5f l!l3jv,g'35X I 222 Q ax GG ak JK A EFACULTY DENNIS BOLDUC FRENCH BEA LARAMIE CAF ETERIA STAFF CAROL BASTIAN CAFETERIA STAFF GAIL HARGROVES CAFETERIA STAFF HOLLY MOODY FRENCH .CHERYL FERLAND HOME ECONOMICS CHARLES ARMSTRONG ANNEX PRINCIPAL JEAN GEORGE CAFETERIA STAFF MARION SCHETTINO JUDITH AKKOLA CAFETERIA STAFF CAFETERIA STAFF NANCY ROSINSKI CWRE PATCH ANNEX SECRETARY fn MX 'N fi X wr P1 J X fy X ni Roberr Condon Sociol Srudles Come, back wan, Noose, plans '1Wi'T4a'f'0rf Richard Goder Direcror of Music I 'mon Bi Fronla C Busi- 5 0109Y ness Low 5? ! ff .13 Q Alfred Koplinslsif VY I lets-nil' fha leader QF 4-bg, qivle, up! know who was S Q54 011 PQPPQIS n..,,,,,,,. b""'I 'Rf 1-:Y dad? knew, , W. Charles Breiner Engliih Depr. Heod 1 -'Tl -.,q. QHEHUQ ' b X NLLNNO ' 4' Q oqmnj Hdyggp 2'-Q 06' f 1 Q, X 24 1 W iff? ' Sa W X Xin X Q K 9 xv Y X f 'P N A K 76 Q QI? 'w Ill 5 -, 'E' 5 ,9 ,xv f 94,94 X JUHN G0ooRvcH JUDITH MHCULIEWICZ 1 ff fog Voc. Dnaecron 1-IEAz:rH Occwfmows W 4 ,, , ' ----f , 73 -LLL . X .- W PI HCf3S?Op A ' X 4" n A W 'L Q X QQ, Q vfs, if, N9 S X X 4 . 'll' w I! W Q m I m Q! 55 S ,,f - Q 5 A X X 51 WH S W I A! x ll W ffoi e j eh? f gixz iii 5 i' iii is .1 Eifn le-eg ipdu lsds is c'e pp 2 Mic? 'ii H N W it 'X John Scron on Sociol Srud' s Depr. Head Driver's E . -... ...... Lourel ond Hordy Look- Alilses 9 , y Deboroh' eos Business e X ' ' be V um, mf'-X-1X lobe 'K-x.,s -...,.Wv-WN--M MTMW rly Dev ff Y NNW 5' 'X N f I clvbn Preppiesr Mosr Dromoric Cnonge ff f f , fy cg if W ,f 0 5 L QQUQE W 1 , J s I i 5 4 f 3 Q , ,wg f 1 5 I Q Q' 3 Q' i z , Q in QQ We z f If ' ' xfisgirss-:fri ., H H 5 e , MQ U9V'?Ef 4 5 1 , ', f Mor nfs ,epr. i F VFW 549: Head E 2 E 7-' Jfw- 23? ,M--3: , E 1 . ,, 55737. W 25. ' 2 .Y 47',,AQEl,i 1 ! i Leewmmewf-MeemQmv,fi aww? A 1 A 155.15 . A A-I "' 52 'if f" Res, oom Ande many 3 E123 If f -fwexi f1':G::4r ,Q 313.5 5 f Mosr Miscnievous Mosr Pnorogenic 1853 . mom w uma : C :sm : iii!! i azz: : Mosr Srudious o i ! waxy X . V A Coolesr MBE H , .f' f ,, , fly' f ,iff X ff ff f 1 ' jf ff ,ff ff ' 1 ff X I ' X ,X f f X M 5 owpv P012 TAK50 QCD 6900 A. Beclser M. Beloire D. Beliveou M. Bellerslsy M. Bergeron D. Bishop W. Blish L. Bly R. Bly J. Boiscloir R. Bonneou E. Boone M. Aclsermon . J. Agresro B, Alslsolo A. Allen D. Ambrose V. Augusrinowicz P. Ayer S. Aylword G. Boillorgeon L. Boril J. Boremon M. Beoudry C. Boudreou W. Bourne J. Breed T. Breen K. Brown J. Brunel! - J. Brunell M. Buclsrnon , L. Bueno M. Bump W. Bushwoy M. Burnerr D. Coccovoro R. Cordozo R. Corey K. Corpenrier A. Chornpney C. Chompney M. Chose W. Chose A. Clough D. Clourier R. Collins K. Colson L. Decoreou J. Dernond D. Deome K. Descoreou P. Desmorois M. Dexrer W. Dezon M. Dillon Pl. Dole E. Donohue M. Dube W. Dubois K. Compo A. Cook B. Courrernonche I. Crore J. Creopeou P. Croft S. Currier K. Doniels K. Douphin S. Dovis I. Doy C. Decorur Dumont Dunham Eorly Eberhordr Elom Evons Evons Ferlond Ferlond Ferlond Fletcher Foisy Homel Homulron Henson Honnoh Horrimon Houbrich K. Higgins D. Hoog H. Holmes P. Hopkins D. Houde T. Houghron K. lngolls R. Inmon K. Jocquier S. Jongel S. Jellie D. Johnson M. Locloir J. Lofonr A. Lofreniere N. Loliberre R. Lomberr D. Lomorr J. Lopoinre B. Loporr M. Loroche M. Loslsoslse S. Loslsoske J. Lovigne J. K S. R K G. R C B J. H. C. Johnson Jones Kone Keane Keep Kendoll Kennerr Kidder Kimball Kimboll Krueger Locloir P Lowrence P Lowernce B Leohy J Leblanc W. Leblonc S Ledoux Lemieux Lemieux Lemieux Lepire Lynde A MocDonoId Morse Moulron Mozden Muhlbouer Murphy Murroy Nelson O'DeII O'Horo Oliver Ouellerre Paige J. Polordy L. Porry H.'Peorson M. Peoslee M. Pecue D. Pellerin T. Perkins N. Perry D. Phillips K. Pilor W. Plonr C. Piourde E. Sonborn E. Schneider D. Schnyer T. Scronron R. Shorney P. Sheory R. Simmons M. Simoneou R. Simone-ou C. Sinorre A. Slock P. Slode Proury Rerzloff Rivord Riverre Robor S. Robor K. Roberts C. Roberts J. Ruggies M. Sr. Pierre S. Soils D. Sampson L. Tebo R. Tenney D. Tewksbury S. Therioulr R. Thibodeou M. Tinker P. Towle R. Viens S. Walker M. Wollenius C. Worermon N. Wighrmon J. Agresro D. Smoll B. Smalley D, Smeod M. Smith M. Spaulding R. Srommers L. Srevens A. Srillson T. Srillson E. Srone T. Srone D. Swenson W. Willerre J. Wilr M. Wirkkolo T. Wood L. Yurei-1 kt SEN.. as ILS, Q? if ,Y M 'erm 'W iii fd-tj A E3 Q V 0 .1.-Iv:-I-I-I-2-:-:-'qz-.-. Q 'i f' l '1.:.":.f.g.g.g.g::,-:- I D f 'f o E Z1 ' Z B I X Q HE K Aboorr M B AI4JsoJo Addono A Alfieo M Alvorez E Aogosmoowwcz B D J J 5 Aosmm J Boxley J Bowley 5 Bowiey J Borron B Boss N4 Bosnon Beknoger J Bemms T Be-nr R Bishop Bloochord I4 Bmsh fl DW Booromon P Bogie G Bonsverr L Bowm E Boho D Brooks D Brown C Brooom Boclsmoo L Bodsoer v 'ff .MC in vf ' f Jai? I J-ful. 'vm I ? -qw? .f 44+ ' Q ' :fl ' 'Kgzp 3 ' . F: X, X In Siiff F 1- - 33' ,535 9 ,, 2 S Duwmdsy I4 Dumrwew S Burler C COM-am A Compbe-JI T Cordozo S Corpemner J4 Corr J Corrom K Chodomd M Cfwodorwd D Chorrxer G Chose J Clwrwoff L Come M Cofwomr W Connor A Corwefsef M Cook D Cope S Compu K Cowemomcha E Dovns J Demsmore R Demsmore G Defloberns D Devemey T Devoyd W Dwilom J Diorenzo L. Doollrrle R. Dorr T. Dorr R Downing L. Dubreull R. Dubreuil K. Duford L. Duling K Durnonr T. Dunn R Duplessis C. Durilley D Duvol A Eorle N Emonuel S. Evons M. Ferlond D. Fiscnrnonn B Florence R. Ford R, Fowler M. Freclwerre S Gordinl S Gorrow S Gorrow P. Glrord V. Golsey D. Goldberg K. Groy T. Greenwood lo f Jf TEM Y 1, ar V,.1,w f .W . an-QL I ,." " '-" ' 'Q .aug . 1. - as 'WJ' J I4 Grenuer L Hoxnos D HOTT P Hewser S HensJey A Hwboord J Hoog 5 Honney D Home A Houhnon T Hunr J HUVJDUVI T Horcmns I4 Horror D Isnonn L Jodsson M Jackson S Jongel B Jorvrs T Jorws S Jenne J Jonnson T Johnson E Kona M Kearns A. Kibbie K. Isrrlsparrrclr L Knapp R Labelle D Ledawr L Lamorr J Lamoareax M Lancasrer E Landry L Larnan D Leblanc L Leblanc L Lefebvre A Lemieux S Lenwreux H Lessard D Lrnnoges M, Limoges T Lrmages D, Lurnbra L. MacDonald J. Madeja M Malarrcn D Mann C. Marcorre D Marsh D Marsh D, Marsh T Marsh gk-ef L L 1, S L. 5.-4. 4 Qs .k, lv f r J, - ..-SU 64-h Ei? ? ., fx- Jzq ,Z 63 N . Q '21 s rx ji ,- ii., I L r y if M ' XV Mosom 5 McCann D MCGrverrw D McNomoro R Mercher T Mrcholerworda J Mrddlerorw J Mries C MrHer G MrlNer L M1Her K MINS H Mrmcl-aler D Moore E Moran T Morrm K Murphy C Murray C Nodeou T Nngrwnmgoie K Norrorw D O'Bomon C Osgood D Pocem S Poclsord J Poremr L Porch J Phwihps K Pmord N PsoreHo L Ploof S Prior E Pnrcherr T Raymond S Reed B Reynolds S Rhoodes B Rschmomd 5 Rwiezzo M Robo .I Robblm L Roborms M Rooerrs M Roberrs R Rzecyclsu A Sr, Pierre P Sorgenr X 5 of S' T as . 555 an S at Y., V J' .fa A Ez-E 2. 1 BH ,ff f tv- MMS if 4. , 'f Saunders Scneffer Scnnewder Scruron Sears J Snow R Shepard C Smcox C Snmfno J Slnnp5On P Slack L. Srnurn A Spanos D Spaulding T Spauldlng S Sprague S Stacy J Sradser S Srockwell J Sroagnron L Smnger S Sullivan L SWICK G Sznr P Teba T Teba T Templeton W. Tenney T Tewksbury G. Tnarcher M Therrrouh J TJ1Orr1cJ5 I4 Thurber T Tucker J U12 TR UJZ M Usko A Voshow D Verborwcoeur L Woryos D Weber M Werdler L Wear J Wrgrwrmerw S Wrlkwe T Wdsorw H Wrrhom 5 Woife D Woodbury S Woodman R Wrrghr C Youderx D Peophes .'i K r.ig ifs r ' fs . ,YY 4,1 In ,,L "9 ,lf ' AA I , H 4. , rr J 2 ,. 4 ,X ez a, VQA' -in if in EF mmf, W 5, 5 , A My ,F J., rr J ' - W -iq, F 9 2 'H it ,' "ff S ? 54 ,El J wi ii , jig 1 Q Q 9 ..... I .. lql ll ll ll 4 Ill- I Ill.. ? ':': ' ' 4 ' ' " : Q Wu. SP sen AHBQD .O E D V-5 l:V , ' I Q ,Mono .o.o .o,6 'g 3133.3 xii'- ::-I-I-'I-Z'-'it ' -F ri 'S-'J 'Z' -NI' cz . QCD P Q 3 2 2-JUNLU M. Adams M. Ahern I4. Alcorn K. Aldrich J. Ardinger 2 2... E 9 . ,M '33-r:5'U6f4,w wg. -r 'fu 'f 45 45" .Q X ,,,r1 ,Q . 1 X .. fl! P R 1 G A H ,K Q A ,g . ..Q W AQ'- T . Q' i Q: ggi 5 1 ,f .I - ,ws X44 tfsfwz b V . J rrrrr eff ,Q V 54 J. Ardinger T. Ausrin R. Avery K. Aylword K. Boillorgeon D. Barron W. Bosrion ff. Q"r A 1 L. Boremon fi 'P P. Beam "'- "' B' Deon P. Deon J. Belonger K. Benoif ' -'si-21" A J. Bergeron A. Billesimo J. Bloclsburn V .... . .. , igg. 5 S. Blow . . .. : D. Boordmon ,v me 1 H1331 ffl , , C. Boudreou , ,., I gg W . I j 'A 9- J 3 . . " Y 1 Lp 4 1 ' . X I A if hr v ' ,g of . ff 4 ' tif' uf if 1 mu: 651' S L, Vkig .5 M. Brousseou D. Brown S. Browne S. Brussord R. Buckmon R. Burke T. Burke T. Burrows G. Coccovoro E. Compbell K. Cordozo J. Coruso R. Covocos R. Chicoirwe L. Clork W. Clork J. Clorke J. Clourier D. Combs C, Converse S. Cook T. Cosro B. Courremonche C. Doniels ., i ,,.,,,, gem D. Dovis D. Decoro R. Decoreou C. De-Tworrh S. De-ome M. Derosier D. Desmorois D. Desmorois T. Desmorois R. Dom K. Duford S. Dunham B. Dunn J. Eberhordr T. Forris A. Ferlomd B. Fluerre T. Fomroime D. Fosrer D. Fosrer D. Fowler K. Fowler J. Frecherre H. Goudreou 'H' -v X K I Ln i M. Ge-il C. Girord J. Gogon 5. Goss R. Gould A. Griffiths K. Hooers C. Hoclserr L. Honson M. Horris T. Hoynes C. Heod I4 Higgins P. Hoog K. Hoisingron C. Howord J. Hull S. Hurcneon D. Jocqoes C Jeweii S. Jonnson E. Jones I.. Koinu J. Kone ' fi!" aff rw .. ,. ' 0 "W"-I-0-an agjw' -,'i' TT , I y 9 i' '. 5 fa . v .. V V "" 5 A ff 'V ML5?W,.,..W,w,hr..1... ' " ,L ww ' A. Keene W. Kinson L. Krueger M. Loncosrer K. Loplonre S. Lofliccio J. Louschonce L. Lawrence J. Leovirr S. Leblonc T. Leblanc K. LeCIoir M. LeCIoir V. LeMere P. Levesque E. Lizorre PX. Love D. Lucio M. Moculiewicz A, Molsi S. Morcorre T. Morcorre L. Mordorwes R. Morr Morro Morlwesom Moyo McCrossim McGory Merrifield Miclwoud Miller Mills Mirclwell Moore J Morin P Morin V Morse Mulwloooer Morroy Nowell Nowell Osgood S Poge M Porenr L Porlsimsom L Porrorro S Porch K. Peorson J. Perkins K Perry C. Piior I.. Presron A. Preyer M. Quimby M Ronney L. Ronsorn C Reed A Rivord I4 Riyerre M. Robinson B. Roolser C. Rooiiiord W Royce T Rosseli A Ryeo S. Sanderson J Scoio P. Scnooicrofr R. Scroron M Seroion G Sesin ins... fii . Q. Q Q I I IJe D IK . ,ELK .bs S.-1 f ig if I v J if fi gxr' D Shepord C Silvo A Smimo C Smirh I4 Sreworr C Sriclsmey P SroweII 5 SocIworzewsIsI C Sollivoo D Swmyer G Tore C Tewksoory G Tewksoury I4 TIwIoooIr D Thompson D Tobey I4 Tomom J TowIe J TrloorofIIIou L TromoIey J Tucker I. VeIIIeLJx L Violo W. Von Dolrzer cn dh Mfiff- 'fif , 5 m , , WL 5 r L4 whiff" S' R, Wonrlicn J, Worren D. Weirlsunor S. Wenger M. Wilkins D. Wilr S. Wilreroinls M. Wood T. Wood M. Young K. Zullo G. Zweeres 'W ffffx , if' X..- vi' I , r, I' v-S5 Q if Q l 5 yawn,-, wwf 1 1,3 Ik ' ,,.,,'V vqipg z ,. fif 152 ss-vw Vi -un.. wQ"ls- P 0811: JSM J Q' N .. in L if- Q w Bacls Coach Prallo, Coach Polrseno, Coach Shaclsleron, D Harr, D Smrrh, D Clough, J Parenr, D Wesrover, M Ahern, R Chrcorne, T Landry, J DrLorenzo, S Goss, D Blanchard, S Evans, I4 Duford, I4 Duford, J Murray, C Durrlly, I4 Zullo, A Lanzer, J Mozden, B Dorr, S Bogie, A Ulz, S Corrupr, B Adams, Cu Burnham, H Gaudreau, J Srmpson, P Grrard,J Barron, D Mayo, D Mrller,S Sanderson, A Lemreux, C Prior, W Burr, M Frecherre, M Lancasrer,J Sroughron,S I4earlng,L McDonald, L Spanos M Alyarez, D Searles, D O'Banron, L SIsoby,J Lapornre, A Dorr, T Baymond,J Scala Mealrimel ' 5,6-1' ! ,G Sprung Track was olrye and produrrye ln rhe 1981 season even rhough A 5 rhe record of rhrs many membered ream drd nor really show rherr rrue 5 ralenr and porenrral Because rhe ream was young and lnexperienced, ' 5 much new ralenr was drscoyered Under rhe dlrecrron of Mr Prcrllo, Mr f Polrsena, and Mlss Shacl-zleron, rhe rracls ream was able ro become 5 f well-deyelopoed and srrong f glvfy N.: J rffjf Hold Everyfhing! """I,l.D" f 4' 2 117.5 W-W .f""Q hh Bock row I4 Cordozo, U Molopolsko, D, CIwoHee, C, Pverscno, K, O'SIweo Fronr row- I. Duling, B. LoBeIIe, L, Srringer, I4. AyIword Anriciporion . . 1 , '15, I . .....,. , I nr. Boy, I gor rrmor mosquirol The gm rennrs reofn under rrwe supervrsron of Coach Knee, boresy messed 0 SOO secson wfn C 7 O recorri Ine rear' woe 5r'n0I' cnc very yowg WITH no :en orx or rne reern, .r was rec oy fcer rep SGGUQUJLJWIOYS Crnoy Rrergcrro, Ccpmrn, wuz frrsr seed, Iiorny O'SIneo, MVP, was second 5eed, cnc Deonno Cnmffee Gnd Ursec Mo opowc Mere 'nrrc cnc fnenn 5 5 55 E:::2:: 5:::::' dk' I- 'X 1' 41 A Z2 E '52 132' " " 'zt- The ooys' rehhis reorh hod oh excellehr seosoh, ehdihg wirh o 182 record, The reorh possessed severoi srrohg vererohs ohd showed deorh rhroogh iis rohles wirh severol very good ohder CICJSSYTTGO. The if1 seed, Cooroih ohd MVP wos Brodley Bechols, Gory Cooioh wos 942 seed, Joh Lorssoh, oh exchohge srudehr from Dehmorls, wos 43, ohd Jim Todser wos iid. The ooys were coohced for rhe Iosr rifhe oy Mr. Grehier, who rerired or rhe ehd of rhe seosoh. They wifi soreiy miss him our will fry rheir hordesr ro Ieeeo UQ rhe wihhihg rrodirioh he helped rherh eorh for so lohg. Bode 'ow Assisi Cooch Tddcer, D Coois, T Mohheio, M DVQQO, G Copioh, J Boss, M Todser, B Bechois, T Micholehoicia, J Lorssoh, Gooch Grehier Frohi row D Tobey, J isooe S Pom, G Dorehri, B Borise, P Geohey, T Cordozo VARSWY Bode row P Aooorr, M Derosrer, C Hurd, I4 Jocoorer, A Srmroo, W Clorls, S Srodswerr, Cooch Brody Frorwr row IQ. Orvis, B Srcord, C Yoorwg Cao coor D, J Sr Prerre fco coor D, C Boiley, S Rook , 3' " we ,,Q,i.,,ppJ' ' 4 'fl I 1, . V , ' zfgyfz- r C ' Q'5T?1i'f if-W" "" .wuffyff 'G' MSM. af Hwy Move over George Brerr' Tomorrow I eor my Wheories' A 1 Q ,r. rom ' rrrr .wer K 1 Q ,, Q" Y'T ."k'.Yf 1 L L 1 .LV r CDW? u rf . JA' r 1 r pe- :fr o'friw1"M',xr. K 1" 1- gn 1. rg" -' if n Q ' Ay "XG 9 m "VN x 4 L f L so Yf'w9CL,U N oo, on 'Hr' Nor - .r., r. -1 r we 'rv "Ne Cfrrrcrfors TMO rr mf N "ow 1, r ' r'XA.r, Q wwe' Sp "'r rgforo rvoogo' rg' oo' L , Q - 1 1' .1 ' ri' rC'A I. 'oo wr 0-,TOPPS "ree i,.v5r' ' wr rv, 'HJC fwor,11-Voc 'L I r r'or"r Srfwe ",A r Bporrfeo Sy fi :Ot rr Soyo H ' ' " v C for YSL' .vo 3 CON, .Q oow' Ceferzrrrxo 'fe C 4 .f .fc . 'jvc o . f' -, . Nor mis mme you dom' Dooo ir! IV, Softball: Dacls row: Coach Furrado, B. Fowler, L. Ransom, K. Grenier,C, Silva, D. Cnarrier, D. Duval, I4. Damonr, J, Durpney, G. Delkoberrls, M, Conanr Fronr row: S. Laramie, S. Laroucne, J, Bergeron, E. I-lalevan This is wnar I use on my hair! H MW Wg, if W. ' ,,, , -H-Qu ,, Q0 I v ,-MMM. M WMA I rninls I missed General l-lospirall ,Y .. V-'WA--M.. ,, .lf lv fs, T VARSITY Bode Row T DGSVTTOTOTS, M Forfhwchellu, Cooch Swvo, J Comer, D Looo, M Tewkesbury, G Wwsihslsw, B Dovws, W McETreovy, Frohr Row J Lohcosrer, E Fovwer, A Lovoue, A Trwomofiikoo, S OI-Toro, I. Lowrehce, TX Sr Souveur Q I - -www., - 2 If . W V. ' N1-..,,..T, , ,Q ,K j ' IA' , A.,vw,W, N ' f fvI1,'zf,11f'4f 4:14 -1, - 'T f N 'V 4??,ii5a'32Z??3g25,l T. f' A ,, 44 .,.,f,f,,k,j,,, 5 ,, .1 ,I , . f 'fe w,23,?L?,,,L, T ' - I +l'TM.4.ea2:l' , :13lfxi32f"" 'W ,Sl D I 1 fx X , A , 'X , ' 5-f l nl Q- .- 4-' 53 Q ' h '31 ' T, T' T' ek ' f Aa!'AA,,f'f:. A ' .,, , , G , 2: ' 55 35 Looks Lilse Wave Gov This One In The Boo' .M cvs. TRl-CHAMPS BASEBALL - lfffil The varslry baseball reanw won rhenr second CVL Chanfmplonshlp TO rhe pasr four years, when rhey defeared Newporr on rhe lasr clay of rhe season 41 3, ro flnlsh 8 and A ln rhe CVL and 12 and o oyerall John Lancasrer puclsed up hrs orh ylcrory of rhe year and hrs 141rh as a yarsrry plrcher, whlch earned hind rhe honor of CVL plrcher of rhe year for rhe second year ln a row Jolnlng hlrn on rhrs presrrgroas ream was secoad baseman Mrrch Sampson who hrr 1155 on rhe year and flnlshed wlrh o career average of 329 Also hayung an excellenr year and being selecred ro rhls rearh was Andy Trranrafllloa who hir a ranrasrlc 528 on rhe year and a Career hlgh of 395 Thus season also nnarlsed rhe end for 7 orher sensor baseball players Gene Fowler, Doug Luaa, Gay Wlsrnslsn, Mllse Tevvlssbary, Joe Carrler, Wayne McElreayy, and Bob Dayls The lQ8Q rearn plnned lrs hopes on flye rerarnlng lerrerrnen. Scorr O'Hara, Tllch Sr Sabyear, Andy Layole, Leo Lawrence, and Russ Balch F , L.: rx! ' 'TT' Guys, l can'r wair any longer Pewwwm DQSQDQM Bock row D Terwmoyl De-msmore VR Wmgrwr E Down! Msdd1erom,T Tewksbury, E Com, D Webenl Hoag Fronrrovv PN Dovwfg S Wfwfe D Mary' VR Momma-r T Temseror 'tuyii iii: I rhmk I'm gerrimg splinters! VARSKTY Dodvow PMQHQ M Mecuhewxcz, W Gerixl Srcwqhrom Cocch Awmf Dum D Dewi S SVOCSVVQH M Leeccgre' Fwmr 'om W Pony D CM:'feXe B Vemcmx 14 Orws, H Mmdeer K Arm L Mwrey, A Spehr S Romero ' "W',1 I "'f V 1 Thus Qome shoukj be 0 breeze! Two 1081 Voc? MW. why M, ., ekfweg .A 1 cw-,L I 'Qs We Vixvy 'e.,i"' v .!., 'wzcje .,, . xorwcwrwymvrk, www -,evem ymrwwzxmqg wx me 0mc'ves We AM Am vm ix Won' rw, Cfiw ky " ,'xfXe"m W4 " X, ., fi KW" Bev Woegw :Ney evcmrvc Q Zz, ' ww' cmd and w0fx"wer IVV UTYQFCA1 uv CNC CXW'hU5M'I',N'X were :imma-rar The rw ENOQN4 SQCSFE' 'OC J. "Vx " U 'iff' '. 1 wiv. W: C AVO., , V. A .,- , rwfneiu for ww! your This one 5 mme! Youfre mor gonna corch me Big Momma! Yeehaw!!! J V Freia Hockey Dads raw Coach Brody, A Hoamwan, L Spanos, D Dayal, D Brooks, S Garrow, P Gnrard, I4 Purwora, L Woof From row D Dayrs,L Come, M Laocasrer,J Bergeron! Dayrs, K Aoborpl Sraaghrar in Freshman Freld Hockey Dads raw Coach Teaoey, M Haabrmch, L Eyaas, S mage! T Dreeo, K Pwor, M Laskaske L Decoro Froar row M Dexrer, M DacLsa'vaa,J Gaaao, E Daooe, D Morrow, K Carperwrrer ..-v' Fronr row JScoio B Simpson is Aylword Cco cooi D, D Sicordicocoor 5 C T1ieischo,D Sheoerd Second row L Dorn mon P Chenn C Dnnii is C U ncri eoser T Merriieic' Assr CuocrNT TQTCUGV Thirc: row C Doriiiey M Rooerrs D Hoser I McDo"i.,d c Cooch Grurmor Docs row A SriTTson M SOOLJiUTVTQ,J Lopoinre, A McDonoid, L Goss, L Diy, L Frechoir S Aiywoc Msr wi The foil of 1981 sow rhe oirrh of o new soorr or Srevens High Dy virroe of going Linoeoren over o nine gome schedule rhe girls showed rhor nor onTy could rhey ploy soccer our couldiosrly coll rhemselves rhe "Lody Cordinolsf' Berh Sicord ond Isim Aylword served os Co-cooroins ond led fhe rwenry eighr member sguod Offensive' ly Kim, Berh, Srephonie Aylword ond Morie Derosier were rhe Ieoding scorers The defense, onchored oy goolies Derosier ond Chris Brunerri, wos oorsronding os ir held rhe opoosirion ro four goois in nine gomes. The hope now is rhor nexr yeor rhe "Lody Cordinoisu Wili soor ro even greorer heighrs in rheir firsr vorsiry seoson The giris ond cooching sroff cerroiniy wish ro rhonls oll rhose who helped moise rhis seoson o reoliry. 1 Look Morie This is how you do ir' Yhms IS BALL CONTROL' .. , , W. ,. ,,,,,, gp gn LLLL,,. L, , ' 4- 7F V, aA'li, , N 1 I , 9' " - iLL,L LLL -" Y f A M y ' L ' ML 1 , L, L h pg I . N, Comcemrrorvom OOOH, Thor was 0 sfvoorh move' Worcho' rommm bow? See my boo boo? HU QQV QOQQQ VQH YOU QQQIQI WHOTVTG YOU LOOISLOQ OV MOVIGD? VARSITY Front Row R Landry, E Templeton, D Grogan, Cco-captb J Murray Cca-captb, L Lawrence, D Smith, Middle Row I4 Dumont, D Barton, G Caccayara, M Ahern, L Preston, J. Lesnicla, Bacls Row T, Landry, M Blair, C Kidder, S Clough, T, Burrows, Coach lladbill ' Himsa.- ,,,,-,Jw U if ' A 7 M I ,V This is what happens when you ride a horse to the game. Watch this move! 'H T J rr I n u The 1082 Stevens Soccer team ended its year with an eleven win, three lass record V a 2 play our were defeated by Hanover in the second round The team ended their ' 1 season with a brilliant record of twelve wins and tour losses. Trophy winners this year were Mike Ahern Cmost yaluaole playerD, ca captain John Murray Cunsung herab, co captain Dan Grogan Cbest defensive playerb, Gene Templeton Coest ottensiye playerl, Darren Smith Craolsie ot the yearb, Richard Landry Cmosr improyedb, and Leo Lawrence Qllruce Deumon Award' best allfaraund underclassmanl Also this year special honors went to Dan Gogan who made the All State team as a tulloacls and Leo Lawrence who made honorable mention Against the wind during regular season They beat Berlin in the first round of Division AA tournament 1 Mom sold rhered be days like rms' NX X W1 ...A 1' X W 4'b5 s w Y ' W' ff l .Al MN cu hm off or me pass' In yo' face' ' 3. f' R ."w' 1" fsi .,' ,z- D 'P .. F, M' W-' ,' I GO -K." D UT l SHOUXQ 1fOf!-QjC'QJf3! ' ""- ' 4 'Br' WF' fb f"V!'kFk'i1 . . U ,. . . , , .V .V Jinx, T "uw ' L , If 3, f lE1'f V fi' ff' VARSlTY AND JUNlOR VAR5lTY Fronr Row S Reed, D Corrapi, D Wilson, T Conroise, S Ohara, M Poirier, R Carrier, G Bergeron, M Downing, R Balch, S Coirapi, J Ulz T Desmarais imgri, R Ulz lmgrb i4 Thibideaa, Middle Row Coach Picillo Coach McCormicls Coach Silva Coach Drefner C5 vwaliser, D Levesaae, ls Daford P Haag, ls Thiaaalr, R Avery, J Trianrafilloa, S Parch, D Thompson S Page, M LeCloir, D Fosrer J Dprch, M Bonneville, S Magnuson rmgrb, Coach Fowler Dacls Row 5 Fares Crrainerl, G Wisinslsi Cirainerll Middleron, D Pacerii, A lsioaie, S Downing, E Doisveri, S Will-zie, D Weber, l4 Doford,E Dolin, D Hari G Daisverr R Darr i r Here l come girlsl The 1981 Srevens Cardinal Foorball Team recordfwise was only Q-7. They were a mosr improved ream. The offense showed considerable improvemenr from rhe pre- vious year and rhe defense was much srronger. Evidence of rhis was rhar 4 of rhe 7 losses were only losr by a roral of 19 poinrs. The rvvo vicrories were over Springfield and an overrime win over Lebanon. Graduaring only Q seniors, rhe prospecrs for rhe farure lools good. Wheres my mommy? Thompson, how many rimes do l have ro rell you, rhe cheerleaders are for afrer rhe game! f v , , X.. "iq, - ' This is o good oloce for o sricls op! Z' The re-om of me fororem X , ex Q D X1 P' X Joy, ore you an rhere? Fre5?w1ooFoo'Do1 Dock row Gooch McCofoood4 C Mowoooef S Tbewoor, K Compo B WMQWQ D Joofsoo R Vex K Rooerf P Crof',J VlogQ.e5,J WMS Roooy M Kwfwsom, B Fowsy, Cooco Polio Bode row D O'Horo, P Hooism R Co'Cozo PN Svofooos D Gwroro J Doremov 1 Doy, C Wowde, T l4Gooo'oo F3 Aye' S Kooe L MUCCFQS S Loseomse I'm glod rhis is our Iosr ye-or, sorro Agnnn' Loo!e or rnis wimo' peek O 50011 ,f ' 1 Q ,.. , af 4 A x J of 1 x TOUCHDOWNU i Y . I-Iere's Ioolslng or you lsidl ,,, . Presenting 5' I , - 1' A WR, T ' Fronr Row: Cooch Porter, C. Doniels, A. Dorr, T, Roymond, H, Goudreou, B. Royce Bock Row: J, Porenr, L, Goss, A, McDonoId, L. Srringer, .r fs P' 2' 'Sw' Q., ,A as ff f Q., as 71- Q 1 W 1 I T -'.1sw3?,:'i4fj'7+ T of 'tgyifigf ,3w"v"I?:iWw 1 .k .5 A 'N SOCCER From Row: K. Mods, S. Sooderson, XV, Burr, Bode Row: K. Boillorgeon, C. Reed, S. Srodser Q .fm ' -un., ,W,- FOOTBALL From Row: R. Bishop, J. Gogon, S. Suchorzewslsi, Middle Row1 C. Silvo, K. Dumoor, L, Lefebvre, T Srowell L. Woryos, D. Mirchell . 4 r- ' -A s, Vw"HyL4'kvvH1 L Nwrw.','cm1.," Vs Sww1Hw..,w 'y LL- 1 3 Lx hw 1' " J 7' , N' 'X "L mv Lv FQ f L f . , , . A - L OWN-ww L U Mwvw M Dnvw.u" L. l1',:.4 Uw,wnw. K. Www! Q fu-A-V41 lumix 1'wLuU'VLw rg s LV M LV.1'r41'-NO' M U c-mf' L MLDUMM1 I3 LNUVLL1- IX L1-rwrwwf IX Mwrlor M 'vi Pwwrw- H Wc11L-,c'r L Spmw, D WMU V LMKLCH 5 LK' '1 rw SFTOQG Fm? row J l4xmbQlL Svfcnmdmvv L Frefrwnwiv A Mf:c'DOm1Ld D MOfg1!',A FVL6'C1!TTi!f'-LLTLVOVCJLN M Emgfcx .. CQic,iC'x L5VfFC'y S lunge: D CVUVHC' Fcmm' ffm C Hefvy C Yopdwry Ll AMLMLIQ S Smuh PM rn vv L V2 ef Q L fx - P CWC D BQ wx L3 SVWT7 0 5 LWCQ Two birds of o feorher! L fr 24" i Led by coproins Lynn Murroy ond Beth Sicord, rhe Lddy Cordinols posred 0 successfui yeor, One of rhe biggesr wins come when rhe girls hosred Foi! Mounrdin. The inspired ond confi- denr reom broke rhe Isirrens for rhe firsr time Ploying wirh o fuller bench rhon in recenr yeors, rhis seoson wos rruly ci Ureom victory." Congrorulorions ro Cooch Sroughron ond the reom for Q fine record ond seoson. Give me rhor boil! , .QQ l Q - VARSITY. Dock Row K Corr, D. Brown, L Lowrance, D. Thompson, D. Terwney, S Cook, L. Mordones, B Tobey, M. Ahern S. Poge, Coach Grenier, From Row. CMQOR. CTorI-2 M. GeiT, E. Templeron, M. Foy, R. Sr. Souveur, Cco-Coprb S. Haines Cco-Capri S. Purnom, D, Cool-2 um ,mug mug Qmu, ,oxsvfys XKVEN5- Z D -QLVE Ns vii N5 .3g'6z, give nf I 5. . JUNIOR VARSITY: Dock row. D O'Horo, T Cordozo, T. Srilison, M Chose, J Bemis, D. Tewksbory, S. Wolfe, Cooch Tucker, From Rovvv L Doillorgeom, M. Jockson, C Kidder, C. Donlley, T Lorwdry, M Dobe, J. Middleron, D Gobdberg Cmgrb 1 2 igjj . HAf ' i W .-ff Sazf.-"Tb 5253 W' LJ ,mes .J tw! .- FRESHMAN. Dock Row D. Mills, T. Wofker, K. Jocquier, R. Bly, D. Elom, R. Cordozo, R. Doie, Cooch Andre, Front Row. D. Glrode Cmgrl L. Mordones, D. Hoog, B. Tenoey, K. Leplrre R Miller, S. Dovis, R. Svommers, M. Yore-K Cmgrb Boogie Down" I dom? womro pwcls nr up' Here we come' sh: I' if 1 Whe-re'd you come from? When do lger ro go mn coach? VARSITY BOYS. Mrs. Lique, L. Lorhen, L. Lefebvre, M. Buclsmon, From Row: W. Burr, S. Suchorzewslxi, J. Gogon, R. Bishop, D. Mirchell -fa an f anna VARSITY GIRLS- E Boone, J Gogorw, K. Descoreou, M Houbrich K. Norrorw, S. JorwQeI, Mrs. Lique, M. Loslxoslse, S. Poclxord, C. Silvo, S. Corpenrier, S. Sonderson JUNIOR VARSITY: Mrs. Lique, J. Agresro, L. Evoms, M. Gorrow, L. Bly BOYS' ALPINE: Back Row: K. Tnibaulr, J. Burch, J. Hoag, D. Blanclnard, D. Weber, K. Rooerrs, R. Dorr, Mr. Blan- chard, J. Wilr R, Avery, J. Ardinger, D. Jacques, J. Wignrman, G. Walker Kneeling: T. Heiser, J. Clark, C. Plourde, T. Scranron, S. Wilkie, M. Wilr, P. German, C, Sullivan, S. Sears I .is gt GlRL'S ALPINE. B. Bass, T. Breen, P. Girard, C. Decarur, K. Brown, J, Scala, K. Abborr, W.. Clark, A. Dorr, H. Persson, D. Brooks P. Heiser, H. Hensley, BOYS X-COUNTRY: D. Weber, R. Avery, R, Dorr, J. Wilr, Mr. Blanchard, S. Wilkie, S. Sears, C. Sullivan, G. Walk- er P. iid!-1 lx S?-f GlRL'S X-COUNTRY: A. Dorr, T. Burke, L. Simcax, M. Rooerrs, H. Guadreau, T. Raymond, C. Girard, L. Srringer CAPTAINS, R. Dorr, R. Avery, A. Dorr, Mr Bloncnord, C, flee-dCn'1grD, K Goo- dricnirngrb missing: C. Rierscho Cco-coprb y- an on I X XJ Mrs. Belski 'Q JUMPING TEAM G Welker, R Dorr,S Wilkne, Mr B!oncnord,S Seors, R Avery, D Weber GZQQX dk J fy if 2' ww-W Bring on rne srrercner!! Wxrn coocnes Irke Mrs Berslsr ond Mr Uoncnord, frrsr class monogers Corlene Reed ond Korny Goodrich, coororns Aprvl Dorr, Rodney Dorr, Burch Avery ond Cwndy Rnerscno, o super bus drrver nornes "CW" who buys rne reonfm donors, ond mosr lnwporronr of OH, the reorn sprrur rnor rne skriers nove who could osk for more?" I' v 'fi 'T' ' f , Aff 5 1 V "1-WSH ? " W .-,, N., ., , K1 ' Tk v fff ,. .X A , ICE HOCKEY Dock Row Cooch Murroy, L Miller, D Doordrhon, M Addorlo, K LeClour, A, Sr Prerre, K Fowler, S Clough, L Gilgun Cossusronr coochb Fronr Plow M LeCIolr, D Dlshoo, D Gogon Cco-coprb, J Morroy, Cco-coprb, C Scolo K Durhonr Con'r srop us howl Foce off The Stevens' l-hgh School Ice Hoclsev reonv encounfereo conslo eroole ollflcolry ln orrolnlng o conwperlrlve posrore ln rhelr flrsr seoson of Vorslry corhoerlrron Thls condlnon vvos expecred however, ond rhe rhony Qhollenges our oefore rhe reom by hlghlv slsllleo, exoerlenced corhoerlrloh vvere reodulv occepreo by rhe Srevens' orhleres, vvhose enrhosaosrn ond splrlr never folrered Our reofn rhode o good elforr ro comply vvlrh rhe nnonv dernonds of rhe sporr ono olsployeo o vvllllngness ro ploy wrrhrn rhe roles, ro openly shore rhelovs of vvlnnlng ond rhe frosrrof rlons of loslng Thelr efforrs were cerrolnlv 40 lseeolng wlrh rhe rrodlrlons ond h.gh loeols of Srevens Hlgh Schools orhlerlc pro gronns N ,,., 4, ., . , K "' 11 1 ' S 'f I f 54 124, ll v V , -,s JZ? , , .S , ln 7 A S, , e l m ll 'J 'Q' ' ,rl ha! . 1 - W vb 'Q l.. Ir's now or never goysl s. df if in Q7 Ld 1 I' l F-ea Worch rhis slop shor! Mlfliiw' IM .E 5521 I l.:..E. 11 Q ll x 1, 5. viii!!! .au X lE'1'f F0 B. x N I Y -,ffqgig 'Ii'E', I 1 .X -rv: Y A ,' I ' ' 3'3" f - 9 Wm 1 lllli 'W' " gif gimgsil flak :ig E 'ulqwf .71 ' 1 F' e:. 35 3 li Q Ai fl? N3 , S - 1:6 x x . '- D--. . --nun' X KX Ler's ger physical! I need 0 cigorerrellll Look or rhis form! im' A . 1 'va I --1 l , A x f , U I f ,X A gig nfl Q :1 . y- N N: It . Q. :Wh a gg, ffl 9 A-'K 49 Mr. Grader Colorguorci K, Norroh, M. Chorlohd, ROW 2, C. Girard, L. Buckner, ROW, 8: K, Ml-'SiC Difecfof Thurber, M, Robb, T. Burke, C. Delworrh, BAND MANAGERS: BACK' Cassie Gi- Wendy pggkord ford, Mr. Bissonerre, FRONT: Chris Drum Mcyor Duhhom, Mr. Goder X QPMU5 1 'Y ' "A FN I r , r, Q , awwfhlhi H mr Q, A , 4?,rlti3N.gr4i4,K fl? 9 i ,XGWMSQUQ fr N29 ,W Q I i ' W A 'A "" -i 2 , N . ' "fWh-Q ,W 'Ev -, IU ",.- -4 MAJORETTES1 FRONT. C. Bowen, ROW 2 G. Hlobik, W. Burr, Row 8, K. Alyword, K. Cordozo, C. Pilor, ROW 4, R. Duplessis, A. Mefrler. TRUMPETS1 FRONT: S. Whitney, N, Rocker, ROW 2. D. jocques, B. Leony, D. Fischmonn, BACK: T. Breen. CLARINETS1 FRONT: C. Hoclserr, L. Stevens, D. Rook, ROW 21 M. Adorio, FLUTES. FRONT. C. Head, R. Buckmon, 5. Wiirerdink ROW 21 G. Tore, W. Bosrion. PERCUSSJON. FRONT: M. Poppos, S. Bogie, H. Peorson, B. Loporre, P. Bogie, ROW 21 S. Wenger, R. Keane, R. Viens, J. Johnson. WIND: ROW 1: S. Pockord, K. Hurcneon, J, LoRocne, T. Devoyd ROW 2. B. Moson, C. Mock. X . 1 ll XX ,Q',,-E, Ft? M a, MQ QQ O .. In 'xml X E W STEVENS HIEH J ll II gf ffllfcuinlx Y . hw- ,A 'gr' ff g , X ia,aE3: FLAGS1 Row 1. K. Fletcher, J. HGH, A. Becky, ROW 2. T Nighringole, J, Blockburn. XYLOPHONES. ROW 1. L. Evons, B. Boss, L. Lizorre, R. Goudreou. BAND B Rooker, L Bennerr, J Bennerr, L. Stevens, C. J-Ioclserr, M. Addorlo, T Devoyd, W. Bosrion, G. Tore, S. Wiherdinls, R. Buclsmon W. Pockord, C Head, ROW 2. K Hurcheon, S. Poclsord, J LoRoche, N. Roolser, D. Fischmonn, V Leohy, T Breen, C. Mock, B Moson ROW 3. M Popps, J. Hull, J. Johnson C Girord, S. Bogle, L. Lizorre, L. Evons, R. Goudreou. WIND ENSEMBLE. B. Roolser, J. Bennerr, L. Srevens, P. Bogie, B. Davis, T. DeVoyd, R. Buckmon, W. Packard, C. Heod, ROW 2. K. Hurcheon, S. DeVoyd, J Lo Roche, N Rooleer, B. Leohy, B. Kinson, S. Mognuson, C Mock, B. Moson, ROW 3: S. Bogie, C. Girord, J. Johnson, J. Hull, M. Popps, L Lnzorre, R. Goudreou, H. Goudreou ' CONCERT CHOIR - Back row L, Bennerr, W Packard, B Bass, L Lrzorre, K Tomon, J. Bennerr, B Rooker, S Devoyd, K, Hurcheon, S BogJe, J LaRoche, 5. Packard, J Hull, D Shepard, R Ford, L Turns, H. Gaudreau, A. Clourier, C Head, MrddTe raw C Hacleerr, T Nrghnngale, J. Blackburn R Gould, D Adarns, H Pearson, T. Devoyd, J Warren, C Mads, G. Tore, P Bearh, R Marr, S Marcorre, A. Prever, D. McGnvern, H Persson, A Becker, K. Fletcher, Franr row: Mrs Taloor, Direcror, C. Girard, L Kruegar, P Marro, C Kearlng, C, Poulos, R BogJe, B Leahy, V LeMere, R Gaudreau, J Clinoff, L Alvarez, S Wilrerdinls, D Prever STEVENAIRES - Back row: S. Bogle, P. Bogie, T. DG- NOTABLES - Bacls row. J. Clinoff, T. Nighringale, Front voyd, 5. Devoyd, J. LoRoChe, N. Roolser, DWGCVOVQ row: D. Adams, R. Gould, J. Blackburn, Missing, A Fronr row: K. Goodrich, P, Morro, C, Kearing, L. Turns, Prever B. Bass, R. Roolser ' MEN STENTOR STAFF. ROW 1, D. Cnarrier, A. Prever, C. Daniels, S. Corrupi, S. Garrow, ROW 2. C. Kearing, B. Dunn, D. MODEL UN.. C. Rierscna, L, Goss, A. Clourier, C. Kearing Shepard, R. McFadden, L, Alvarez, J. Ciinoff, E. Davis, M. Roberts. . Youoen, M. Al . Malapolska, A J. DiLorenzo, S DeVoyd. S. Magnuson, D. Dunn, D. Thompson, J, Par- enr, L. Goss. MATH TEAM. ROW 1. H. Lessard varez, K. AIywarcJ,, A, Keane, , C U Prever, ROW 2. J. Ciine-ff, S. Jenne, Red and Black Business Staff: Row 11 C. O'DeII, T. FI-efcner P. Gogne, L. Goss, K. Hurcneon, M. Day. Row 2. V Bugbee, L. Turns, Ll. Malapoiska, B, Fishman. Aalq rs- ., 3' is gf? f 1 ,.x, x, ,X ' W W5 r .,,Lf.,4 Wi., -1, 5' STUDENT COUNCIL, ROW 1, E. Davis, M. Alvarez, C. Piior, B. Sicard, K. Aiyward, J. Bemis. ROW 2, P. Heiser, L. Alverez, 5. Hurchean, B. Roolser, L. Goss, A. Ciaurier M. Jacl-esan, J. DiLarenzo, BJ. Dunn, ROW 8, A. Spanos, L. Turns-V. Pres., M. Ahern- Treas., P. Brunr- Sec., C, Kearing-Pres., Mrs. Cums- Liaue- Advisor, G, Hlobik, V. Lemere. YEARBOOK STAFF. ROW 1, A. Keane, A. Darr, A. Ciou- rier-Edirar, K. Hurcnean, S. Hurcheon, B. Roalser, C. Rierscna, B, Simpson, ROW 2, L. Goss-Ediror, H. Gau- dreau, D. Prever, D. Blanchard, L. Krueger, L. Alverez, B. Sicard, K, Aiyward, A. Prever, R. Gaudreau. RED AND BLACK HOMEROOM REPS, ROW 1, C. Keating, K. Pinard, C. Plaof, ROW 2, P. Brunr, K. Benoit, J. Eber- hardr, B. Davis, C. Yauden, ROW 3, J. Ransom, D. Jacques, S. Garrovv, K. Carr, ROW 4, T. Jarvis, J. Simpson, G. Zweeres, B. Rooker, ROW 5, B. Veil- , Ieux, E. Boiin, S. Marcarre, R. Lund- ,rf fb ,Z doren, V. Lemere, B. Fiscnmann, . .LAM . if V I f M- s. 81 CLASS OFFICERS SENIOR CLASS OFFICERS: Morr Phillips, Pres., Lynn Murray, Sec., Ursulo Molopolslso, Trees., Goil l-llobilx, Vice Pres. JUNIOR CLASS OFFICERS: Chris l-leocl, Vice-Pres., Porry Morro, Pres., Kim Alyword, Sec., Jennifer Gogon, - Treos. SOPHOMORE CLASS OFFICERS: Joy Middleton, Vice Pres., Alexis Sponos, - Sec.!Treos. Marcello Alverez Pres. NNN li A A X 'db 1' ' X , f' fjfii JAM- .,,,,,, ,,,,, """"""""'-Mfwe-M -M-M.,-W. .WL,,,,,,-,, , E M. . ,,,,, , W, , ,,,, .,,,, , S.,.w.,m.,,,,s.,..M , i 5 .........,,,-.- ,, . J s : ' Q sg ,gg A4-lsr "lf'4 ra 'ill .. g 15: "' A wr. 2 44 'if . ' ' g -:wa 5 G Srudenrs in rhe Heolrh Occuporions course or Srevens ore invired ro odd ro rheir clossroom curriculum by joining ihe norionol orgoinizorion of Heolrh Oc- cuporions Srudenrs of Americo CHO.S.A.D. The course reoches srudenrs in H.O.S.A. such heolrh slsills ond neces- siries os odminisrering CPR ond firsr oid, rolsing blood pressure, ond using medi- col terminology. The club rhen uses these slsills ro porricipore in srore-vvide comperirion held every Morch in Con- cord. Mrs. Judirh Moculiewicz, rheir od- visor ond insrrucror, olds rhe club in sponsoring on onnuol blood mobile ond o bil-se-o ihon ro benefir orrhriris, The Disrriburive Educorion Club of Americo CD.E.C.A.D is o yourh leodership rroining progrom for high school Disrriburibe Educoe rion srudenrs on the locol, store, ond norionol levels. D.E.C.A. provides on opporruniry for group porriciporion ond coreer srudy esseniiol ro developing leodership quoliriesl D.E,C.A, members orrend comperirive conferences ond do individuol ond group reseorch studies inrhe odverrising ond soles field ond orher vocorionolly-relored oreos. liems such os condy, posrers, ond school supplies ore provided or rhe school store, operored by the D.E.C.A. closses or Stevens. DW' Zfiwf' Annex Science Club - M, Bellerslsy, D. Swemsen, K. Flerclwer, K. lngolls, P. Mode, C. Poulos, Mrs. Scronrom Annex Morlw Teom Members - Korhle Flerclwer, Wesley Plonr Norrh Srreer School Turors - S. Wolker, S. Smirh, H. Pearson, C. Dunham W. Plonr, K. McNomoro ,fx 2 Aff ff' 1,4 Q M , ,M 7' - . X 'L , fag h 1, jaw A 5 'nw LEX L 6 , V fxx KX Xxx 5 S47 u, X - . W Q . X R f 1 4, , ' L' is b W ' f , ' fff' f A XI A A V . Q 1' 2 XJ! , ff ,., SSH ' ' ' W In CQ? ' iv ef if?" fff I f W , 2 'Y Sf- if ?4gc'5f 5 ill , '- ,, .f A 'QV rx, ' ' A tg, " ,X ,J I Q , A A W ii N ,x:, L I . X, V V, A ag., 4 K I ff, all 1 "R :Q ,ff XM X gzfgwx A f 2' -. gl! rf' ca, WX 1 ff! E ix ff A f J- w N A N, 1- -f v x f f X N09 , fJ' bqffif U U dr 'W 1 X xx .afar . g if gfff M' 2 xx .- R N52 NE J ,,...,. , vp-x'."A'l V 4. . ,. L , ,R J f cfm 'T wwf NN ff? warn. True PMTX' ff x .x 15 ovaii S0 T""' T 2, V cfm wOfLvx ON 'W N few.:-1 PAQLR' TWU Q, 11: GOIN C, rv GE. WN' K.. v cwass VW W5 X vig? Ti jill! ' Q .l:'A.fMm f ff 4., G V Q5 g 1 r Q' n 5 1 N Q Q H C , ' f xxx., X fm "MMM EM K' A 1 ..f , Z -f"'s.,f I E Fx g,Qt3'1'x,Clv'v2foly-lf '..--...+.,,-A C ff ff H 1- HONORS 4,-, fl NAUONAL HONOR SOGETY: ROW 1g C. Rierscho, C. Bailey, D, Boron, U, Molopolslso, L. Goss, L Turns, ROW 25 M. Denis, W. Sreenbergen, S, O'Horo, A. Clourier. ' Y xx i s ' ' ' I ,L .mia-j" 1:1 J Z' -in F.. NHS Store Officers, U. Molopolsko, Regional Dele- gore, Anne Clourier, Store Secrerory. fi!! l f r- ml, 45-'il .ff fwfijffj us 'A 1. at i V . -' Q h s 8' A . . :IZ N' T ..,.. I NA, ., D at ' X ' X E- .L M 4-r -K flu . BOYS' STATE: Scarf Magnuson, Sreve Devoyd, Nelson Roolser, Rich- ard Landry, Scarf O'I-lara, Walrer Sreenbergen, Dan Grogan, Davicl Corrupi. ilk l I DAR GOOD CITIZEN: Anne Clourier Z " NATIONAL MERIT SEMl-FINALIST1 Kim Brady Girls' and boys' srares are conferences sponsored each Veg' bv me American Pe- GIRLS' STATE: Laura Alvarez gion. The experience is in- tended ro reach srudenrs abour governmenr, leadership, and cirizenshio in our caunrry. lr is a chance for srudenrs fronn Srevens ro ger ro lsnavv orhers from orher high schools around rhe stare. The DAR Good Ciri- zen's Award rhis year vvenr ra Anne Clourier. The nomi- narians are made by rhe senior class, and rhe faculry makes rhe final decision. Ar rhe srare level, Anne was chosen ro be among rhe rap TO DAR finalisrs. Narional Merir Awards are given by rhe Narional Merir Associarion ro sru- denrs vvirh high PSAT scores. These sro- denfs are now eligi- ble for rnany scholar-- ships given by rhe Narional Merir Associ- ation. NATlONAL MERlT LETTER GF COMMENDATION Kirn Brady, Loralie Goss VARSlTY S CLUB. Cloclswise from back cenrer: M. Ahern, M. Poirier, D. Go- gan, J. Murray, S. Rouillard, W. Clark, K. Orvis, B. Sicard, P. Marro, C, Pilor, K. Alyward, D, Chaffee, U. Maiapolslsa, K, Aimi, L. Murray, L. Goss, D. Thomp- SOO KM 2' i LWw,,' tex K AQ I me L V ' J all ' 2 X " J' 1-I' .J ' R A Russell Balch Lynn Murray Danny Gogan Berh Sicard Unsung Hero Unsung Heroine ., He-ra Heroine y The Sr. Joseph's Sports Award is the highesr award presenred ro any senior arhlere ar Stevens, The award winners, chosen by rhe arhleric director and a panel of coaches, rnusr have shawn oursranding ahiliry and dedicarlon in rhe sporrs in which rhey have parricipared. Receiving the honors rhis year were Beth Sicard Heroine, Lynn Murray - Unsung Heroine, Danny Gogan - Hero, and Russell Balch A Unsung Hero. St. Pauls Quolrfiets Docls row M Loncaster, D Thompson, T Costo, Second row, l Kone, M Geil, J Clorls, D Coccavoro, J Lesnrcls E Jones, Third row C Reed, K Alyvvord, P Morro, C Heod, Front row Russell, A Prever,S Hutcheon, L LeBIohc, H Gaudreau, S Morcotre, V LeMere lr Tlotorions Dock rovv C Scala, L Alvorez, C lseoring, K Aimi, G Pecue, L Murray, Micidierovv L Goss, L Turns, G Hlobitfi, S Devoyd, N Roolser, D Gogon, Front tovv A Clouteer, M Denis, S Rouillord R Goudreou,S Putnom Honover Conference Respresentotives e Walter Steenbergen, Loralie Goss St, Pauls Attendees - Lorolie Goss, Anne Clou- tier St. Poul's School Advonced Studies Program is o six vveels summer school experience attended by 200 students across New Hompshire. A pri' vote school during the winter months, St. Paul's School, with its ivy-covered buildings and rustic compus, provides the setting. After a student hos quolified, on opplicotion, interview ond rec- ommendotions ore necessory to be considered for occeptonce. Over o dozen courses ore offered, ond along with his primary course, eoch student musr rolee English ond also porrici- pate in o structured athletic progrom. To breols up the intense ocademic routine, dances, mov- ies, barbecues, and other sociol events are offered. Since students live in dormitories, it is necessory to odjust to life awoy from home ond olso to molse new ocquaintonces. One of the best ospects of the program is the long- lasting friendships formed between students, interns, ond faculty members. The ptogtom, which be-gon in 1958, continues to be on enriching college-preporotory exper- ience to oll who attend. SPACE SHOTS L 5 s l f"V W 'ww f 5 I-. , , g I i ftqfzfiwwwf I- .1 . C3 -, !f 'E 'ni ROOM SERVICE 'km Ger ld? The ODD couple. A ,,,. 'XX Bur Goil, I didn? mean ir! 5 EAT YOUR HEART OUT! 77Mm,, NC il..-...l 1. Held Hostage! Girl Friday, Paula Drum, Room Service, o 1930's comedy, was performed De cember 8, 4, G 5 by Jen Newbold, Don Gogan, Marry Downing, James Lollouch, April Dorr, Laurie Turns, Chris Scala, Walrer Sree-fwbergen, Wendy Foisey, Loralle Goss, Mike Fosrer, Mike Lemieux, Scorr Bogie, and Anne Clouf rier. Mr. Koplinslsl was direcror, as always, and Paula Brunr was our Srudenr Director. Ger down. Walrerl 1 iz.: JUNIOR PROM .. rt Y' ftifvir qt kv' "Wish Upon A Sror" wos rne rnenne of rne Junior Prom por on Iosr spring by ine closs of '82, Bern Simpson wos chosen queen, ond ner dore wos Scorr O'Horo. Her courr, ond rneir dores were Porry Heiser ond Eugene Fowier, Joonne Ardinger ond Dovid Dovis, Cindy Piierscno ond Jeff Srougnron, ond Ceiesre Bou- Cnoro ond Greg Limoges. Louro Snow, rne reigning Queen, wos oc- componied by Kevin Giloerr. THE SCJUND CF MUSIC .A 1. . fx, .7111 1 5 3 1 s 5 322+ A7225 When we soid rhor knowledge should be obsorbed Alben, we didh'r mean if lirerollyi 3 Ahh . . . Our or Iosr! e A M' 'X bf gi , .,, fx ! wg., . ,fx My X fa v A-ty NEQK I' :V ,Y " ,fy x 'X fs Qc X xo ,Lx by 7 it ., , f"f7 Q x o A Look our Michoelongelo, here I come! 'YF xv W. . ,,, Ji, A 'Cf fiwi 9' ' af Q4 , 2 J I f Us 1Q.x Ak, - ' it Youve gov ro be kidding! You mean I WASWT supposed ro mix rhose?! T! on 5 f N'TX'J'? fygivgf wg x ' V ' A 3 x f 1 .,. .... , M QI, M rf l 57- - -sl MN.wW.mm.W...SMmN. - Leis see . , . if I mix rhis rogerher with rhis , . , ? 'x 1 f ,., ' y 1 , -il, "1 .I 1 ggwf it 3 , K . , I-1-4, - ..,. , .y - . .. . Y , 4 , ,WA , -wk, A , ' J- .mf . Q "Q1.-QM:4fJH,,.- W Y .aww A - -4- K' ,"1-"R-J -. , WIT. ff' - . - f ' 'Cy-,J ' ' ig. s , ,' 'Qu' " , ' ' .-, ii k , ,K .. .' . 2 X A ,J .PN 'ig is , Yi-4 . . U vt +P. K gi- .A . ',:5'-.xlxf . 'Q Y 1 - ""'f4f,, ,H LJ-rg' -g-f. -I I S, . N: :LL 5, X f..-:' 'A 'V gl ' AR. - ? ,-:f . -5,.1 K' ' .-.---l-I-l--l- l.l- u, o X -21 ,' I, n I L ' if J' an W 6 K - f V .i Q ' ' Q l L ' 0 +j' X X O " 5 3 K "Vg, I 0 O. "- ECU O A' G ' K yx f I A-,ps if E1 I 1 I J x ... .. .. X L V N -nv ""' " J- ,4-f' tg? l ' ' U f 4 mow A MPU5fff - w'l X 00 A' Q Q l 0 'g' 'n oO0'O'00o O 'n", Illlll I-I-I ' SI--H-I--F l' 1554? 6 O Q Q Q BRAKE 6 V 66 55172 1-:lin-l-1-1,1 QQ 5 i lla fi 9' ,feijg J I 4 , ' 1 .lm-u-ul Ln, 5 THE WAY WE WERE . . . .ff Look our Sreve Morrin, ir's Wolrer Sreenbergen, the "Unknown Cornic"! 1 . F 5 V f Z Q' 3 I W .Q-4? V, ,,..::,-"',,4f A dob here ond o dob rhere should do rne rriclsl If o picrure poinrs o rnousond words "My bologno hos o firsr nome . . . " l- gnfl' . s,f ' 8 aah",-""" lr's the Junior High Roclserresl Look Mom, no fe-er! Q 1 Ach . . . the proise of on oppreciorive oudiencel SENIORS PAMELA ABBOTT JANET ADAMS IQRISTIN AIMI LAURA ALVAREZ CAMILLA BAILEY LAWRENCE BAILEY -ez My RUSSELL BALCI-I EDWIN BARDEN JOI-IN BARIL ROBIN ALDRICI-I TRACEY BAILEY DONNA BARON TONI BATTAGLIA LOUANN BENNETT 7501 TAMMIE BEAN MICHELE BEAUBEGABD ,,441n,... GEORGE BEBGEBON LAURA BLADEN TAMMY BLY THOMAS BOABDMAN SCOTT BOGLE JOANN BENNETT KEITH BLISH CHARMANE BOWEN KIMBERLY BRADY VALERIE BUGBEE PAULA BRUNT RAYMOND BULLOCI4 DARLENE BUCKNER STEVEN BUNNELL RICHARD CARRIER if 5 MW fs DEANNA CHAEEEE MICHELLE CHARLAND MICI-IELE BUGBEE JENNIFER CANDON RANDY CLARI4 ANNE CLOUTIER SCOTT COLPAS DAVID CONIDS TERRY CONTOIS DONALD COOI4 JULIA COOI4 RENEE CRAWFORD LYNN CURRIER LYNNE DAVIS AQ ANDRA COMPO DAVID COTRUPI MARI4 DAY ffm :" TERRI DECKER MARY ELLEN DENIS THOMAS DESCHAI I VSV, STEPHEN DEVOYD NE SUSAN DOLE KRISTAL DONAHUE TINA DOW MARTIN DOWNING ALLAN DUBREUIL Mmyxif ""1D51'a W II MICHELLE DESCOTEAU APRIL DORR ROBERTA DURIQEE JOHN EARLY RAYMOND EVANS KAREN FAY ELIZABETH FISCHMANN 9153 TAMMARA FLETCHER WENDI FOISY RITA FONTAINE TODD FORD MICHAEL FOSTER RACHEL FRECHETTE MICHAEL GAGNE PAMELA GAGNE BETH GARNEAU LORI GAUDETTE ROBIN GAUDREAU KATHERINE GOEWEY 3' DANIEL GOGAN KIMBERLY GOLDINC5 KATHRYN GOODRICH LORALIE GOSS MICHAEL GRAYSON SCOTT HAINES RONALD HALL TAMMY HEINO GAIL HLOBIK PETER HOLMES KAREN HOWE DEBORAH HURLBURT KIRK HUTCHEON TINA JANGEI. CATHERINE KEATING DIANNE KIMBALL N 3 v Q - v THOMAS JORDAN DONNA KANE KENNETH KRIPLIN KENNETH LAFONT PAMELA LAMOTT SHARON LATOUCHE NANCI LORD RICHARD LANDRY ,pru- if -' 'E ,iii if ANDREW LAVOIE fa LAURA LOVE SIMONE LARAMIE MICHAEL LEMIEUX JACOUELINE LUMDRA JAMES LAROCHE ANN LOISELLE RUTH LUNDGREN KELLY MACI4 ,lv 'L K ALESIA MARTELL MICHAEL MICHALENOICK SCOTT MAGNUSON MARJORIE MARTIN ALBERT MINCKLER URSULA MALOPOLSKA ROBERT MCEADDEN JOHN MONETTA JOANN MARRO 41 I S -+441 AMNJ-"'S g11n - -rx' L, CHARLES MICHALENOICIQ COUA MONGEON SHERRI MONGEON FRANK MONTEEUSCO LYNN MURRAY fffw, JOSEPH MORIN 1? ' S, V N Er "L-' Z WH L Aj H JW' "Fw f' 1 H Q A' CURT MORSE JENNIFER NEWDOLD TERRY NIGHTINGALE CARRIE O'DELL DANE O'HARA KATHLEEN ORVIS RANDALL OUELLETTE WENDY PACKARD .2 MICHAEL PAPPS GREGORY PECUE IANICE PLANT JON PARKINSON SCOTT PERRY SUSAN PLANT DEBRA PARRY HELENA PERSSON I Q- MICHAEL POIRIER 3 I , +5 a'Iig'I 9 '9. if KEITH PATCH fl 5 is T vs.. 1. ' MATTHEW PHILLIPS DEVRA PREVER N 1 Iv SCOTT PUTNAM kfp CYNTHIA RIETSCHA ,gf NELSON ROOKER JULIE RANSOM f Ax RICHARD ROBBINS Cx 5 , SUSAN ROUILLARD ROSEMARIE REYNOLDS JAMES RICHARDS DWAYNE ROBINSON SHERI ROOI4 ,fm KEITH ROUTHIER SANDRA ROUTHIER MICHAEL RUETZ DARLENE SEARLES 435, CECELIA SIMONEAU BRENDA RUSSELL RICHARD ST. SAUVEUR au!" M5 -f I Q1 xx 9 . 'TXT' F' fag X- f - F, "' I I . . .,, If ANN SEYMOUR ELIZABETH SICARD DONNA SIMONEAU BETH SIMPSCDN CHRISTGPHER SCALA TERRY SIMINO W., DARREN SMITH 'bs KAREN SOUCY ALLISON SPAHR KEVIN SPAULDING TINA STAMMERS ,4-pi-A M41 WALTER STEENBERGEN LINLEE STEPHENS LISA STILLSON SUSAN STOCKER JODI TEBO TERRY TEBO BRUCE TEMPLETON EUGENE TEMPLETON BONNIE TROMDLEY SANDRA WAGNER DONNA WHEELER CHERIE WHITE STUART JAMES SMITH WHITNEY LAURIE TURNS DONNA VASHAW ELIZABETH VEILLEUX MELINDA WHITE .XM 5 'wt-2 595:55 I3 AT I f , CHARLES WILSON MICHAEL WILT JANE WITHAM JULIE WOODMAN GERALD ZWEERES ZA . .. .X K E Y Y' NAOMI WOODMAN IYITA YUREI4 WALTER ZISIQE ..--""""-'-,- ---""""1' ff' -l Lf xv L , x IN MEMCDRY CDF J 1 f iff .ss EM' A 1 lf" MICHAEL GILSON LYNN ANN BQYLE Yeo, rhough I wolls Through rhe volley of rhe shodow of deorh, I will feor ho evil: For rhou orr wirh rhe, Thy rod ohd rhy sroff rhey corhforr me Surely goodness ohd mercy sholl follow me All rhe doys of my life Ahd I will dwell ih rhe house of rhe Lord For ever, Psolrhs 2814, o SENIOR DIRE TORY PAMELA ABBOTT, JV. Sofrboll 1, Q, Vors. Sofrboll B, 41. JANET ADAMS: HOSA 8, 4. KRISTIN AIMI, Fresh, Field Hockey 1, JV. Field Hockey 2, Vors. Field Hockey 2, B, 4, Vorsiry US" 2, B, 4, Inrromurols 1, 2, 3, 4, Prqecr Chollenge 8, 4, Jr. Prom 8, Ski Teom 1, 2, B, Sr. Poul's Ouolifier 8, Tennis 1, QI ROBIN ALDRICH, Prqecr Chollenge Cl, HOSA B. LAURA ALVAREZ1 Choir 8, 41, Fresh. Field Hockey 1, C5irl's Srore 3, Red 6 Block Edirors B, 4, Srudenr Council 4. CAMILLA BAILEY, Vors. Cheer- leoders B, Vorsiry HS" B, lnrro- rnurols 2, B, 4, Morh Teorn 2, Nor, Honor Soc, 8, 4, Jr. Prom B, JV. Sofrboll Q, Vors. Sofrboll Q, 8, 41, Winrer Trock 2, LAWRENCE BAILEY TRACEY BAILEY RUSSELL BALCH: Fresh. Boseboll 1, JV, Boseboll 2, B, Vors. Bose- boll 4, Chess Club 2, 8, Fresh. Foorboll 1, JV, Foorboll 2, B, Vors, Foorboll 4, Winrer Trock 2, EDWIN BARDEN1 Bond 1, JOHN BARlLf Projecr Chollenge 1, 2, 8, JV. Soccer 1. DONNA BARON: Fresh. Cheerf leoders 1, Vors. Cheerleoders 2, 3, Nor. Honor Soc, B, 4, Sr. Poul's Ouolifier B, DAVID BASSO TONI BATTAGLIA: Fresh. Cheer- leoders 1, JV. Cheerleoders 2, Vorsi Cheerleoders 8, Color Guord 1, Vorsiry "S" B, Jr, Prom 8. TAMMIE BEAN, Red Cu Block H. Rm Repr, 1, 2, B. 0 MICHELE BEAUREGARD, Science Club 1, Srenror 3. JOANN BENNETT, Bond 1, 2, B, 41, Choir 1, 2, 3, 4, Musicols 1, B, Orchesrro 3, Red G Block H, Rm, Repr. 3, Red Peppers 1, 2, B, A, Spring Trock B. LOUANN BENNETT, Bond 1, 2, 8, 4, Choir 1, Q, B, 4, Musicols 1, 8, Orchesrro 2, B, 4, Red Peppers 1, Q, 8, 4, GEORGE BERGERON1 Fresh Bose- boll 1, JV, Boseboll Q, Civics Club Q, Fresh. Foorboll 1, JV, Foorboll 2, B, Vors. Foofboll 4, lnrrornurols 2, 8, 4, Jr. Prom 8, Srudenr Council 1, 8. LAURA BLADEN, Dromo Club 1, 2, Fresh. Field Hockey 1, JV. Field Hockey 2, Vors. Field Hockey B, lnrromurols 2, B, Prqecr Cholf lenge 1, 2, B, Senior Ploy 4, KEITH BLISH: Chess Club 2, 3. TAMMY BLY THOMAS BOARDMAN SCOTT BOGLE Bond 1, 2, 8, 4, Chorus 1, 2, 8, 4, Drorno Club 1, Musicols 1, B, lnrronwurols 4, Or- chesrro 1, 2, B, 4, Jr. Prorn B, Red Peppers 1, 2, 8, 11, Sr, Poul's Ouol. B, Sreyenoires 4. KEVIN BONNEAU CHARMANE BOWEN, Fresh. Cheerleoder 1, Vors. Cheer- leoder 2, 8, 4, Color Guord 1, Mojorerres Q, 8, 4, Jr. Prom 8. KIMBERLY BRADY PAULA BRUNT1 Jr. Prorn 3, Red E: Blocls H. Rm. Rep. 4, Senior Ploy 4, Srudenr Council 8, 4, Srudenr Council H. Rrn. Rep 8, Srudenr Librorion Assr. 8. DARLENE BUCKNER MICHELE DUGBEE1 DECA Club 4, F.H.A. 2. VALERIE BUGBEE, Red 6 Dlocls Bus. Sroff 4, Srenror 3, Srudenr Council H. Rm, Rep. 8, Srudenr Librory Assr. 8. RAYMOND BULLOCK1 Projecr Chollenge 4. STEVEN BUNNELL JENNIFER CANDON1 Bond 1, HOSA Club 8, Jr. Prom 3, Srenror 4. RICHARD CARRIER, Fresh. Foorboll 1, Vors. Foorboll 2, 3, 4. XVENDY CARTER DEANNA CHAFFEE: Fresh. Field Hoclsey 1, J.V. Field Hoclsey 2, Vors. Field Hoclsey 8, 4, Vorsiry "S" 4, Tennis 1, 2, 3, 4, Winrer Trocls 2. MICHELLE CHARLAND, HOSA 8, 4, Jr. Prom 3. ALLEN CHARTIER ALICIA CHICOINE RANDY CLARK, Vors. Boslserboll Mgr. 8, 4. ANNE CLOUTIER1 A.V. Club 4, Choir 1, 2, 8, 4, Closs Presidenr 2, Closs Secrerory 1, Closs Treo- surer 1, D.A.R. Good Ciz. Awd. 4, Drorno Club 1, 2, Musicols 1, CJ, Nor. Honor Soc. 8, 4, Noro- bles 8, Red 6 Blocls Ediror 4, Red 6 Blocls H. Rnfi Repr. 2, 3, Senior Ploy 4, Sr. Poul's Adv. Srudy 3, Srudenr Council 1, 2, 3, 4, Srudenr Council H.Rrn Repr. 1. SCOTT COLPAS1 Fresh. Foorboll 1, J.V. Foorboll 2, Vors. Foorboll 8, Winrer Trocls 3. DAVID COMBS ANDRA COMPO TERRY CONTOIS, Fresh. Foorboll 1, J.V. Foorboll 8, Vors. Foorboll 4. DONALD COOK: Fresh. Boslserboll 1, J.V. Boslserboll 2, Vors. Bos- lserboll 4, Tennis 8, 4. JULIA COOK: HOSA 4. AMY COOPER: J.V. Doslserboll 1, 2, 8, HOSA 3, 4. DAVID COTRUPI, Fresh. Boseboll 1, Fresh. Boslserboll 1, l3oy's Srore 8, Fresh, Foorboll 1, J.V. Foorboll 2, Vors. Foorboll Q, 3, 4, Vorsiry US" 8, 4, lnrromurols 2, 8, 4, Jr. Prorn 2, 3, Senior Ploy 8, 4 RENEE CRAWFORD: Drorno Club 1, 2, lnrrornurols 3, 4, Prqecr Cholf lenge 1, 2, 3, Jr. Prom 8, Senior Ploy 4, Sl-xi Teonfi Q, Spring Trocls 1, 2, 4. LYNN CURRIER1 Vors. Cheer- leoders 3, J.V. Field Hoclsey 2, inrrornurols 2, 3, 4, Jr. Prom 8, Red 6 Blocls H. Rm Repr. 3 Senior Ploy 4, Slsi Teorn 2. LYNNE DAVIS, Vors. Cheerleoders 2, Jr. Prom 2, 8, Science Club 1, Senior Ploy 4, Librorion Assr. 2. MARK DAY, Phorogrophy Club 1, Proiecr Chollenge 1, Red 6 Block Bus. Sroff 4, Red E: Block H. Rm Repr. 3, Science Club 1, Librorion Assr. 2, 8. TERRI DECKER, J.V. Field Hocleey 1, Proiecr Chollenge 3, Science Club 1, Librorion Assr. 2. MARY ELLEN DENIS, A.V. Club 4, HOSA B, Nor. Honor Soc. B, 4, Red E: Blocls Bus. Sroff 4, Sr. I3ouI's Adv. Srudy Ouolifier 3- Srudenr Council 1. 1 THOMAS DESCHAINE MICHELLE DESCOTEAU: Chess Club 3, 4, FHA. 4, STEVEN DEVOYD, SII Eosrern Musif cols 8, All NE. Musicols B, 4, All Srore Musicols 2, B, 4, Bond 1, 2, B, Vors. Boslserboll Mgr, B, Boy's Srore B, Chorus 1, 2, B, 4, Morh Teom 1, Q, B, 4, Musicols 1, B, Orchesrro 1, 2, 8, 4, Red Peppers 1, 2, B, 4, Sr. PouI's Ouolifier B, Srevenoires 1, 2, B, 4. SUSAN DOLE, Proiecr Chollenge 8. KRISTAL DONAHUE, Fresh. Boslser- boll 1, Inrromurols Q. APRIL DORR, Cross-Counrry Teonw 4, Drorno Club 1, 2, Proiecr Chollenge 1, B, Red 6 Blocl-1 Edi- rors 4, Red G Blocls H. Rm. Rep. B, Science Club 1, Senior Ploy 4, GirI's Slsi Tedrn 2, B, 4, Sr, PouI's Ouolifier B, Srudenr Council 1, 2, Srudenr Council H. Rm. Rep. 1, 2, Spring Trocls 1, Q, B, 4. TINA DOW MARTIN DOWNING1 Fresh. Foorboll 1, IV. Foorboll Q, Vors. Foorboll B, 4, Senior Ploy 4. ALLAN DUBREUIL: Vors. Foorboll B. ROBERTA DURKEE JOHN EARLY, Civics Club 2, DECA Club 4. RAYMOND EVANS KAREN FAY, Dromo Club 2, Morh Teonfi 2, Projecr Chollenge Q, B, 4, MICHAEL FAY, Fresh, Boseboll 1, IV. Boseboll 2, Fresh, Boslser- boll 1, IV, Boslserboll 2, Vors, Boslserboll B, 4, Fresh, Foorboll 1, IV. Foorboll 2, BETH FISCHMANN1 Proiecr Chol- Ienge 1, Red EJ Blocl-Q Bus. Sroff 4, Red G Blocle H. Rm. Repr. Q, 4, TAMMY FLETCHER, FHA, 4, Pro- iecr Chpllenge B, Red 6 Blocls Bus. Sroff 4. WENDI FOISY, IV. Cheerleoders B, IV. Field Hoclsey B, Vors. Field Hockey 4, Inrrornurols B, 4, Projecr Chollenge B, 4, Jr, Prom B, Senior Ploy 4. RITA FONTAINE, HOSA B, 4, TODD FORD MICHAEL FOSTER, Choir 2, DECA 4, Drorno Club 2, Prcjecr Chol- lenge 1, 2, Jr. Prom B, Senior Ploy 4, Srevenoires 2. RACHEL FRECHETTE1 Fresh. Boslser- boll 1, IV. Boslserboll 2, Vors. Cheerleoders B, Fresh. Field Hoclsey 1, Vorsiry HS" B, 4, In, rronwurols B, Ir. Prom 3, Spring Trocle 1. MICHAEL CIAGNE1 Fresh. Boseboll 1, IV. Boseboll 2, Fresh. Boslser- boll Srorisrics 1, IV. Boslserboll Srorisrics 2, B, Vors. Boslserboll Srorisrics B, 4, Vors. Foorboll Srorisrics B, 4, Jr, Prom 8. PAM GAGNE1 HOSA B, 4, Red G Blocls Bus. Sroff 4, Librorion Assr. 2, B, BETH GARNEAU, IV, Bosleerboll 2, Choir 1, 2, Closs V, Presidenr 2, Dromo Club 1, 2, Fresh. Field Hoclsey 1, IV. Field Hoclsey 2, Vors. Field Hoclsey B, Inrrornur- ols 2, Moiorerres 1, 2, Musicols 1- Jr, Prom B, Red G Blocls H. Rm Repr, 1, 2, Srudenr Council 1, 2, Srudenr Council H. Rm Repr. 1 1 LORI GAUDETTE ROBIN GAUDREAU, All Srore Musi- cols 4, Bond 1, 2, B, 4, Choir B, 4, Dromo Club 2, 3, Musicols B, Norobles 8, Orchesrro 3, 4, Red 6 Block Edirors 4, Red Peppers 2, B, 4, Science Club 1. KATHERINE GOEWAY DANIEL GOGAN, Fresh Boseboll 1, Boy's Srore 8, Vorsiry "S" 2, 3, 4, Inrromurols 2, 8, 4, Prqecr Chollenge 2, 3, 4, lr. Prorn 8, Senior Ploy 4, IV. Soccer 1, Vorsiry Soccer 2, 3, 4, Sf. Jo- seph's Sporrs Aword 4, Vorsiry Ice Hoclsey 4. KIM GOLDING: Choir 4, HOSA 3, 4, Red G Blocls Sroff 4, Senior Ploy 4. KATHY GOODRICH1 All Srore Musi- cols 4, Bond 1, IV. Boslserboll Mgr. 1, Vors. Bosl-zerboll Mgr. 2, Choir 1, 2, 8, 4, IV. Field Hock- ey 2, 3, Musicols 1, 8, Norobles 2, Prcgecr Chollenge 1, 2, Jr. Prom B, Senior Ploy 4, Sreven- oires B, 4. LORALIE GOSS1 Choir 1, 2, 3, 4, Closs Secrerory 2, Closs Treosur- er 2, Cross-Counrry 2, 4, Drorno Club 1, 2, Vorsiry "S" 3, 4, Morh Teorh B, 4, Musicols 1, B, Nor. Honor Soc. 8, 4, Norobles 2, Orchesrro 1, 2, B, Project Chol- lenge 1, 2, B, 4, Jr. Prorn B, Red Cv Block Bus. Sroff 4, Red 6 Block Edirors 3, 4, Senior Ploy 4, Girl's Soccer 4, Sr. Poul's Adv. Srudy B, Srenror 3, Srudenr Council 2, B, 4, Spring Trocls 1, 2, 3, 4, U.N. Model Assembly 4. MICHAEL CJRAYSON, Cross-Coun- rry 2, Spring Trocls 1. SCOTT HAINES, Fresh. Boseboll 1, IV. Boseboll 2, IV. Boslserboll 1, Vors. Boslserboll 2, 3, 4, Fresh Foorboll 1, Tennis 4. RONALD HALL KERRIE HAWES, DECA Club 4, FHA. 1, Prqecr Chollenge 1. TAMMY HEINO1 DECA Club 4. GAIL HLOBIK, Chorus 8, Closs V. Pres. 4, Mojorerres 8, 4, Jr. Prom C3, Srudenr Council 4. PETER HOLMES, Bond 1, Prqecr Chollenge 1. KAREN HOWE, IV. Boslserboll 2, HOSA Club 8, Science Club 1. DEBBIE HURLBURT, Prqecr Chol- lenge 8. KIRK HUTCHEON, Bond 1, 2, 3, 4, Chorus 1, 2, 8, 4, Musicols 1, 8, Orchesrro 8, 4, Phoro Club 1, Projecr Chollenge 1, B, 4, Jr. Prom 8, 4, Red E: Blocl-2 Edirors 4, Red E: Blocls Bus. Sroff 4, Red Peppers 1, 2, B, 4, Senior Ploy 4. TINA JANGEL, Norrh Srreer Turors 1. THOMAS JORDAN, DECA Club 4, PVCHGCT Chollenge 1, 3. DONNA KANE, Inrromurols 3, Morh Teom1. CARRIE KEATING, All Srore Musicols 4, Choir 1, 2, 3, 4, Closs Secre- rory 8, Inrromurols 2, B, 4, Musi- cols 1, 8, Norobles 1, 2, .Ir. Pror'n B, Red G Blocls H. Rm. repr. 1, 2, B, 4, Srenror Assr Ediror 4, Srudenr Council Secrerory 3, Srudenr Council Presidenr 4, Sru- denr Council 1, 2, 8, 4, Sr. PouI's Ouolifier B, U.N. Model Assern- bly 8, 4, Yourh in Gov'r. 4. DIANNE KIMBALL KENNETH KRIPLIN1 Prqecr Chol- lenge 1, 2. GORDON LABOR KEN LAFONT, Fresh Boseboll 1, IV. Boseboll 2, B, Fresh. Foorboll 1. PAMELA LAMOTT, Srudenr Coun- cil 1, Librorion Assr. 1, 2, 8, 4. RICHARD LANDRYf Boy's Srore 3, Cordinol Moscor 8, 4, Jr, Prom 3, IV. Soccer 1, 2, Vors. Soccer 3, 4. SIMONE LARAMIE: JV. Softball 1, 3. JAMES LAROCHE1 Band 1, 2, 8, 4, Choir 8, 4, Musicals 8, Orchesrra 1, 2, 8, 4, Phorography Club 2, 3, Red Peppers 1, 2, B, 4, Senior Play 4, Srenror 8, 4. SHARON LATOUCHE, Fresh. Bas- lserball 1, JV. Baslserball 2, J.V. Sofrball 2, B, ANDREW LAVOIE, Fresh. Baseball 1, Varsiry Baseball 2, 3, 4, Fresh Baslserball 1, JV. Baslserball 2, DECA 4, Fresh Foorball 1, Jr. Prom 3. BRIAN LEE MICHAEL LEMIEUX, Fresh Foorball 1, lnrramurals 2, 8, 4, Proiecr Challenge 4, Tennis 4. ANN LOISELLE1 Civics Club 2, HOSA B, lnrramurals 2, B, Srudenr Li- brarian Assr. 4. NANCI LORD: DECA Club 4. LAURA LOVE, All N.E, Musicals 1 2, Band 1, 2, Choir 1, 2, Nora- bles 1, 2, Red G Blacls H. Rm. Repr. 2. 1 JACOUELINE LUMBRA, Fresh Cheerleaders 1, JV. Cheer, leaders 2, Vars. Cheerleaders 8, Varsiry HS" B, 4, lnrramurals 3, 4, Senior Play 4, Sr. Paul's Oualifier. RUTH LUNDGREN1 F.H.A. 1, Red G Blacls H. Rm. Repr, 4, KELLY MACK: Fresh Cheerleaders 1, Vars. Cheerleaders 4, Prqecr Challenge 8, Jr. Prom B, Sci- ence Club 1, Srudenr Council 1. SCOTT MAGNUSON, Band 1, 2, Boy's Srare B, Fresh Foorball Mgr. 1, Vars, Foorball Mgr. 2, B, 4, Marh Team 1, 2, 3, 4, Musi- cals 1, B, Orchesrra 1, 2, 3, 4, Senior Play 4, Sr. Paul's Qualifier 3. URSULA MALOPOLSKA, Class Treasurer 4, Marh Team 1, 2, B, 4, Nar. Honor Soc. B, Jr. Prom 3, Red G Blacls Bus, Sraff 4, Science Club 1, Senior Play 4, Srenror B, 4, Librarian Assr. 2, 8, Tennis 1, B, 4. JOANN MARRO1 Choir 1, Drama Club 2, Projecr Challenge 3, Jr. Prom 3, Science Club 1, Librar- ian Assr. 8. ALESIA MARTELL MARJORJE MARTIN BOB MCFADDEN, Fresh. Baseball 1, JV. Baseball 2, Vars. Baslserball 3, DECA 4, CHUCK MICHALENOICK1 Tennis 1. MIKE MlCHALENOlCK: DECA 4. ALBERT MINCKLER JOHN MONETTA COUA MONGEON, F.H.A. 1, Sci- ence Club 1, Senior Play 4. SHERRI MONGEON, Fresh. Baslser- ball 1, JV. Baslserball 2, Vars. Baslserball 3, Fresh. Field Hocls- ey 1, JV. Field Hoclsey 1, 2, Vars. Field Hoclsey 2, J.V. Safr- ball 1, 2, Vars. Sofrball 3, FRANK MONTEFUSCO, Fresh Bas- l4erball1, JV. Baslserball 2, Vars. Baslserball 8. DANNE MOORE JOSEPH MORIN, Fresh Baseball 1, 2, Fresh Foorball Mgr. 2, J.V. Foorball Mgr. 2, Vars. Foorball Mgr. 8, Projecr Challenge 1, 2, 3. CURT MORSE, Fresh Baseball 1, J.V. Baseball 2, Fresh Foorball 1, lnrramurals 2, 8. LYNN MURRAY: J.V. Baslserball 1, Varsiry Basleerball 2, 3, 4, Class Secrerary 4, Fresh Field Hockey 1, JV. Field Hoclsey 2, Varsiry Field Hoclsey 8, 4, Varsiry "S" 8, 4, lnrromurols 3, 4, Jr. Prom 3, Red E: Block H. Rm. Repr. 1, 2, 3, Sr. Poul's Ouolifier 8, Sru- denr Council 8, Srudenr Council H. Rm. Repr. 8, Spring Trocls 1, Sr. Joseph's Sporrs Aword 4. JENNIFER NEWBOLD, Senior Ploy 4, Red G Block Bus. Sroff 4. TERRY NIGHTINGALE, Prqecr Chol- lenge 1, J.V. Soccer 2. CARRIE O'DELL, Bond 1, Jr. Prom 3, Red G Block Bus. Sroff 4, Spring Trocls 2, 3, Winter Trocl-2 2. SCOTT O'HARA, J.V. Boseboll 1, Vorsiry Boseboll 2, 3, 4, Fresh Boslserboll 1, J.V. Boslserboll 2, Vorsiry Boslserboll 3, I3oy's Srore 3, Fresh Foorboll 1, J.V. Foorboll 2, 8, Vors. Foorboll 2, 8, 4, In- rromurols 8, Nor. Honor Soc. 8, 4, Sr. Poul's Ouolifier 8. KATHY ORVIS, Fresh Doslserboll 1, J.V. Boslserboll 2, 3, Vors. Bos- lserboll 4, J.V. Field Hocleey 2, Vors. Field Hoclsey 8, 4, Vorsify "S" 4, Inrromurols 2, 3, 4, Pro- jecr Chollenge 2, 8, 4, J.V. Sofr- boll 2, Vors. Sofrboll 3, 4. RANDALL OUELLETTE, Chess Club 2, 3, Fresh. Foorboll 1, Inrronfiur- ols 2, Spring Trocls 2. WENDY PACKARD, Bond 1, 2, 8, 4, Choir 1, 2, 4, Dromo Club 2, Musicols 1, 8, Orchesrro 2, 3, 4, Red Peppers 1, 2, 8, 4. MICHAEL PAPPS, Dond 1, 2, 8, 4, J.V. Foorboll 3, Inrrornurols 2, 4, Musicols 1, 3, Orchesrro 1, 2, S, 4, Phorogrophy Club 1, Red Peppers 1, 2, 3, 4, Senior Ploy 4. JON PARKINSON DEBRA PARRY, HOSA 3, Prqecr Chollenge 3. KEITH PATCH, Phorogrophy Club 1, 8. GREG PECUE, J.V. Doseboll 1, 2, 3, Vors. Doseboll 4, DECA 4. Foorboll 3, 4, Vorsiry "S" Club 3, 4, Inrromurols Q, 3, 4, Prqecr Chollenge 1, 2, Jr. Prom 8, I3oy's SI-ci Teom 2, 8, 4. DEVRA PREVER: Chorus 4, F.H.A. 3, Red G Block Bus. Sroff 4. SCOTT PUTNAM, Fresh Boseboll 1, 2, J.V. Boseboll 8, Vors. Bose- boll 4, Fresh. Doslserboll 1, J.V. Boslserboll 2, Vors. Dosleerboll 8, 4. JULIE RANSOM, J.V. Cheerleoders 1, Vors. Cheerleoders 2, 8, 4, Vorsiry "S" Club 8, Jr. Prom 8, Red 6 Block H. Rm. Rep. 1, 2, 8, 4, Sr. Poul's Ouolifier 8, Sru- denr Council 1, 2, 3, Srudenr Council Horneroorn Rep. 1, 2, 8. SCOTT PERRY: Cross-Cfwnffy ROSEMARIE REYNOLDS, Fresh. Teorn 1, Inrromurols 2, Slsi Teom 1, 2. HELENA M. PERSSON, Slsi Teom 4. MATT PHILLIPS, Closs Presidenr 4. JANICE PLANT, Inrromurols 2, 3, 4. SUSAN PLANT, Fresh. Doslserboll 1, J.V. Doslserboll 2, Inrronwurols Q, 8, Prqecr Chollenge 3, J.V. Sofr- boll 2. MIKE POIRIER, Civics Club 2, Fresh. Foofboll 1, J.V. Foorboll 2, Vors. Cheerleoders 1, Vors. Cheer- Ieoders 2, 3, Mojorerres 1, 2. JIM RICHARDS: Cross Country Teorn 1, Jr. Prom 3, Spring Trocls 1, 2, Winrer Trocls 1, 2. CINDY RIETSCHA1 Cross-Counrry Teorn 1, 2, 8, Vorsiry "S" Club 2, 8, 4, Inrrornurols 2, 3, 4, Nor. Honor Soc. 3, 4, Prqecr Chol- lenge 1, 2, 3, 4, Jr. Prom 8, Red G Block 4, GirI's Ski Teorn 1, Q, 8, 4, J.V. Soccer 4, Srudenr Li- brory Assr. 3, Girl's Tennis 1, 3, 4. RICHARD ROBBINS, Fresh. Baseball 1, Vars. Soccer 1, 2, 8. DWAYNE ROBINSON SHERI ROOK, HOSA 8, 4, Jr. Prom 8, IV. Softball 1, Vars. Softball 2, 8, 4, NELSON ROOKER, All NE. Musicals 8, 4, All State Musicals 8, 4, Band 1, 2, 4, Boy's State 3, Choir 1, 2, B, 4, Drama Club 1, 2, Musicals 1, 8, Orchestra 1, 2, 8, 4, Prqecr Challenge 1, 8, Red Peppers 1, 2, 8, 4, St, PauI's Qualifier 8, Stevenaires 3, 4, SUSAN ROUILLARD, Band 1, 2, Choir 8, Fresh Field Hoclsey 1, IV. Field Hoclsey 2, Vars. Field Hoclsey 8, 4, Varsity HS" 2, 8, 4, Intramurals 2, 3, 4, Orchestra 1, 2, 8, Project Challenge 1, 2, 8, 4, Jr. Prom 8, Red E1 Blacls H, Rm. Repr. 2, Slsi Team 1, 2, 8, Steyenaires 8, 4, Student Coun- cil 1, 2, 8, Student Council H. Rm. Repr. 2. KEITH ROUTHIER SANDY ROUTHIER, Civics Club 1, Intramurals 2. MICHAEL RUETZ BRENDA RUSSELL, DECA 4, F.H.A. 1, 2, C3. RICHARD ST. SAUVEUR1 IV. Base- ball 2, Vars. Baseball 3, 4, IV. Baslsetball 2, Vars. Baslsetball 3 4, IV. Football 2, B Vars. Foot- ball 2, 8, Intramurals 3, 4, IV. Soccer 1. r CHRISTOPHER SCALA, Senior Play 4, IV. Soccer 1, 3, Tennis 4, Vars. Ice Hoclsey 4, lr. Prom 3. DARLENE SEARLES, Fresh Cheer- leaders 1, Vars. Cheerleaders B, Intramurals 2, Majorettes 1, 2- Jr. Prom B, IV. Softball 1. 1 ANN MARIE SEYMOUR, DECA 4, Student Librarian Asst. 4, 1 THEODORE SEXTON ELIZABETH SICARD1 IV. Basketball 1, Varsity Basketball 2, 3, 4, IV. Field Hoclsey 2, Varsity Field Hoclsey 3, Varsity IIS" 2, B, 4, Intramurals 8, 4, Project Chal- lenge 1, Q, 3, 4, lr. Prom 8, Red G Blacls Editors 4, Girls Soccer 4, Varsity Softball 1, 2, 8, 4, St. Paul's Qualifier B, Student Coun- cil 3, 4, Student Council H. Rm, Repr. 3, St. loseph's Sports Award 4. TERRY SlMINOf F.H.A. 1, 4, Jr. Prom 2, Spring Tracls 1. CECELIA SIMONEAUg F.H.A. 1, 2. DONNA SIMONEAU: F.H.A, 1. BETH SIMPSON, All State Musicals 1, Q, 8, IV. Cheerleaders 1, Vars, Cheerleaders 8, Choir 1, 2, 8, Class V. President 3, F.H.A. 1, 2, Varsity HS" 4, Intramurals 2, 3, 4, Musicals 1, 8, Project Chal- lenge 3, Jr. Prom 3, Red C: BLacIs H. Rm. Repr. 1, 2, 3, IV. Soccer 4, Stevenaires 1, 2, 3, Student Council 1, 2, 3. DARREN SMITH, Fresh, Baseball 1, IV, Baseball 2, 8, Vars. Base- ball 4, Fresh. Football 1, Intra- murals 8, 4, Slsi Team 3, 4, IV. Soccer 2, 3, Varsity Soccer 4. KAREN SOUCY, F.H.A. 2, 8, Jr, Prom 3, Spring Tracls 1, 2. ALLISON SPAHR, Drama Club 1, 2, Fresh. Field Hoclsey 1, IV. Field Hoclsey 2, Vars. Field Hoclsey 8, 4, Varsity "S" 1, Q, 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, Musicals 1, B, Jr. Prom B, Red E1 Blacls H. RM Repr. 1, 3, Senior Play 4, Sl-ai Team 1, 2. KEVIN SPAULDING TINA STAMMERS WALTER STEENBERGEN, Boy's State 8, Class V. President 1, Drama Club 1, 2, 8, Intramurals 2, 3, 4, Nat. Honor Soc. 3, 4, Projecr Chollenge 1, 2, 8, 4, Jr. Prom B, Senior Ploy 4, Srudenf Council 1. LINLEE STEPHENS: Fresh. Boskerboll 1, Choir 3, F.H.A. 1, Fresh. Field Hockey 1, lnrrornurols 2, 8, Jr. Prom 1, 2, Ski Teom 2, Sr. PouI's Quolifier B, Srevenolres B, Spring Trock 1, 2. LISA STILLSON SUSAN STOCKER, Vors. Cheer- Ieoders 4, F,H.A. 1, HOSA Club 8, 4, Jr. Prom 8. WILLIAM SULLIVAN: Fresh. Bose- boll 1. JODI TEBO, J.V. Cheerleoders 1, 2, Fresh. Field Hockey 1, JV. Field Hockey 2, HOSA Club 2, B, Pro- ject Chollenge 2. TERRY TEBO, Fresh. Boskerboll 1, J.V. Boskerboll 2, Inrromurols 2, Prqecr Chollenge 1, Jr. Prom 2, Science Club 1. 1 BRUCE TEMPLETON GENE TEMPLETON, Fresh. Bosker- boll 1, J.V. Boskerboll 2, Vors. Boskerboll 8, Prqecr Chollenge 1, B, Vorsiry Soccer 2, 8, 4. BONNIE TROMBLEY, Civics Club 2, F.H.A. 1. LAURIE TURNS, All N.E. Musicols 1 3, All Srore Musicols 1, 2, 3, 4, Chorus 1, 2, B, 4, Dromo Club 1, Musicols 1, 8, Nor. Honor Soc. B, 4, Jr. Prom 3, Red G Block Bus. Sroff 4, Red G Block H. Rrn, Rep. 1, 2, B, Senior Ploy 4, Sre- venoires 1, 2, 3, 4, Srudenr Council 1, 2, B, 4, Srudenr Coun- cil H. Rm. Rep. 1, 2, 8, 4, Spring Trock 1. r ROSEANA TWITCHELL DONNA VASHAW, DECA Club 4, F.H.A. 4. BETH VEILLEUX, Fresh. Field Hock, ey 1, J.V. Field Hockey 2, Vors. Field Hockey 8, 4, HOSA B, Vor- siry "S" 3, 4, Inrromurols 2, 8, 4, Projecr Chollenge 1, Q, B, 4, Jr. Prom 3, Red G Block H. Rm Repr. 3, 4, Senior Ploy 4, Ski Teorn 1, 2, Spring Trock 1. SANDY WAGNER DONNA WHEELER ALLEN WHIPPLE CHERIE WHITE MELINDA WHITE, Fresh. Boskerboll 1, JV. Boskerboll 2, Fresh. Field Hockey 1, J.V. Field Hockey, Vors. Field Hockey 2, HOSA B, 4, J.V. Sofrboll 1. STUART WHITNEY, Bond 2, 3, 4 Chess Club 2, Moth Teom 1 Red Peppers 2, 4. CHARLES WILSON, Fresh. Bosker boll 1, J.V. Boskerboll 2, Vors Boskerboll B, Fresh. Foorboll 1 Vors. Foorboll 2, B, 4, lnrrornur ols B, 4. MICHAEL WILT JANE WITHAM JULIE WOODMAN NAOMI WOODMAN: DECA 3, 4 F.H.A. 4. RANDY YATSEVICH, Projecr Chol Ienge 2, 3. RITA YUREI4, F.H.A. 1, Q. WALTER ZISKE, Choir 1, 2, Orches fro 1, 2. GERALD ZWEERES1 Chess Club 2 CJ. MSUPERLATIVES N. MOST ABSENT-MINDED: Walter Sreenbergen, Pom morr MOST LIKELY TO SUCCEED1 Scorr O'Horo, Anne Clourier T Lo MOST POPULAR5TM Tgynn Murroy, Don Gogon PREPPIEST: Krisrin Aimi, Nelson Rocker 37 MOST ARTISTIC1 Dove Corrupi, Allison Sponr BEST ALLVAROUND1 Scorr O'Horo, Lynn Murroy MOST ENTHUSIASTIC Corrie Keoring, Richard Londry XJ MOST MUSICAL: Neison Roolser, Robin Goudreou S 'XXX L, vJk.D ll 'UID l vi A ll UOCOQIOOO g - 4 r 'r a "sw"vWs'- inn sl 0 ll s O U' ,, f Innocents. Joi ulwwiiti W , UU L os ,JJ L J V V V A -qw-Ali, rm ues-, W A. N,,L. g1"""""' H V L. 5 "' ,,,,.,ssW,S,,. N so is , sem Tom ,L is he -LL li i l l l i 'N l I I J l ALL STATE: FRONT V Lemere, P. Morro, C. Keoring, B ' MOST DEQENDABLEZ Anne CIOUHQVI SCOW ' Boss, BACK C l-IeooS Dogle, il Goudreou, N Vkoolser, H , l Goudreou, B, Hooker, S. DeVoyd. SDHGVO f f M 2 fam 'Mill L ls fi R L l my A, l L 1 , , - ALL EASTERN: Nelson Roolser, Sreve DeVoyd 1 CLASS COUPLE: Chuck Micholenoicls, Louro ---l f'AJi Love S--..........r Q CLASS PARTIERS: Mort Phillips, Line X l E ga., lee Srephens , . . our porryimg 3 t s -Q . i lil A L A lj M l 2 K 6 ill + 1 il ,il X ii in - 'ff W JP Y v W """1 55559 T, , X . , X v - I, ,z A , Li l ' ALL NEW ENGLAND: Berhony Roolser, -L V Nelson Psoolser, Porry Morro G13 B ...,,l l ...fi ll fel, as . PX ' T 'I U, .,,3's'J X 1 lf PJEX A f J. sL L iff , Vf . Tv l ,L l oi Lssy i B A Mosi ATHLEUC Dem sagem scoff A1153-J Xl Ms U PWM f Q A 4 .iL X, , 5 Q X!,f1ffX A fl , XX I H s,if Nye Y I fl S ! X l f 'il' il? ll its ff! Ol Allxiffiffff' 'l li? Ll i l f ' i 1 iff! ' ' I5 f X log lf' l i ff,1lll1 lk? sl i lliilmiihf L if 5 f ...--.. L.-J Mr. and Mrs. Brian K. Bogle 100 CLUB Mr. And Mrs. Fred Putnam CONTRIBUTING MEMBERS Mr. and Mrs. Charles Abbott Mr. and Mrs, William Balch Mr. and Mrs. Norman Baron Par and Kathy Battaglia David W. Bean Victor and Linda Bergeron Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs Mr. and Mrs. Ernest Boivin Paul Bunnell David F. Carver Thomas Charland Robert Cloutier Major Gary Colpas USMC Susan B. Cook Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Charlotte M, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs, Dr. and Mrs. Mr. and Mrs, Norman M. Denis Robert Deschaine Dole Daniel L. Donahue Leo J. Early James Fischmann Lee Fletcher Arthur Ford Beverly A. F oster Mr. and Mrs. Mr. and Mrs, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs, Mr. and Mrs Mr. and Mrs Henri B. Frechette Sr. J, William Gagne Leo R. Gagne Albert Garneau Donald Gaudreau Frank Goss Jr. Roger Hlobik PARENTS Mr. and Mrs Charles G. Hutcheon Mr. and Mrs Lincoln Jenkins Mr. and Mrs Edward T. Kane Mr. and Mrs Raymond Keating Mrs. Loretta Kriplin Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. J. Robert Landry Alfred Loiselle Jr. Neil Lord Robert M. Love Ralph and Jennifer Lumbra Mr. and Mrs. Mr. and Mrs, Mr. and Mrs. Albert C. Marro Thomas Martin Albert Minckler Mr. and Mrs, Terry Mongeon Phyllis Montefusco Mr. and Mr. Daniel Murray Mr. and Mrs. Jon C. Orvis Mr. and Mrs. Ralph Page Michael and Irene Papps Wayne and Betty Parry Thomas and Joyce Pecue Mr. and Mrs. David Perry Mr. and Mrs. Paul L. Ransom Donald and Suzanne Rietscha Mr. and Mrs. Richard Robbins Francis and Joanne Russell Mr. and Mrs. Robert Sicard Mr. and Mrs, Robert Simineau Sr Robert and Joan Simpson Mr. and Mrs. Alan Spahr Mr. and Mrs. Robert E. Stone George and Suzanne Veilleux Roger Wagner William W, Wilt Mr. and Mrs. Charlie Witham 100 CLUB of 1988 of 1984 of 1985 Putnom Hol Johnson Photogrophy Closs Closs Closs Scott FOUNDATION MEMBERS Auto Ports of Cloremont Americon Legion Post 329 SUSTAINING MEMBERS A. G A. J. Hutcheon Inc, A. 6 M, Automotive Inc. Americon Ports Systems Inc. in Medicine of Cloremont, P.A. NA. Gos Light Co. Associotes Bonls Eosr, Cloremont Cloremont Community Federol Credit Union Cloremont Gloss ond Corpet Cloremont lGA Cloremont Jr. Sports Leogue Assoc. Cloremont Pediotric Speciolists, Prof. Assoc. Dixon's Food Center Connecticut River Bonk Connecticut Volley Electric Co., lnc. Mr. ond Mrs. Robert G, Dovis Dormouth Woolen Mills Inc. Supt. ond Mrs. George F. Disnord Eogle Publicotions, Inc. FRIENDS ElIie's Croft Supplies Elmendorf Boord Co, Eserl-:y's Hordwore Fred Allen Jeweler Co. s lnc. Green Mountoin Motors Grobet File Co. The Holson Co. ldlenot Fomily Rest Levi's Sundonce Je OUFOOTS O05 Dr, ond Mrs. Edword Kone Michoud ond Sommon lnsuronce Pine Hill Mobile Home Court The Pleosont Restouront ond Tower Lounge Rebco Construction ond Auto Repoir Redi-Print Toylor Rentol Town ond Country Reolty Assoc T,V,S. Applionces Volley Artesion Well Co., Inc Worner Amex of Cloremont Woshington St. Gulf CONTRIBUTING Agel-Cormon Furniture Co. Agwoy Inc. Allied Toxi Americon Plote Gloss Co., Inc Thomos Bocon D.D.S., P.A. Ben's Morlset Boccio's Fruit Store Bourdon's lnc. Corroll's Cosmetics Century 21 Highvie w Reolty Chose the Mover City Bonk ond Trust Cloremont Beef Co., lnc. Cloremont Trovel Service Cloremont Triple Cinemos Clossic Designers Solon Cloremont PGC Coco'CoIo Bottling Co. Coloniol Florist Condon's Morket CPM. inc, The Corner Book Shop Mrs. Arnold Cutting Dole's Rodiotor Service Rev. Gerord V. Douphinois Dove's Chevron Don's Shoes Dick Moody's Borber Shop Del-e-Motel Duffy's Lovv Offices of Wm. Howord Dunn Dr. Philip D. Estobrook The Foshion Boutique The Finishing Touch For-Sight Opticions Golden Cross Ambulonce Dr, Lothor Guttschuss Hoir Boutique Hoir Foshions by Kenneth H.D. Horris Co. Horry's Shoe Born Inc. Dovid Heller Co. Ronold C. Hill Opticions, Inc. Hitchin' Post Restouront lndion Heod Notionol Bonk Of Cloremonr Joke's Diner Jim's Tire 6 Auto Wholesole Joe's Service Stotion Joy Monufocturing Co. Kimboll's lnc. Kings Deportment Store Dr. 6 Mrs. Stonley J, Kuk John Lofont Lotchis Theotre LoVolley Cloremont Building Supply Limoges Oil LoIo's Beouty Shop Lorroine's Beouty Shop Mr. ond Mrs. Chester Mogoon Mople Lones Inc. Morion's Apporel Shop Morson's Army ond Novy Mourice Auto Solvoge Robert G. Moxfield, M.D. McCuskerA Stringer Funerol Home Middle Street Restouront New Englond School of Hoir Design Novo's Horn of Plenty Poul Cu Son Auto Soles Inc. Pool Villoge Povver's Shoe Store Pyrofox Gos Co. Resource Room Stott Rin's Chevron Stotion Roberto's Fred W, Solvotoriello, DMD, Somonthoys Seors Roebuck Inc, Shuling, Inc, Subs-n-Such Sugor River Sound Sullivon County Tronsit Systems, Inc. Stevens Drug Store Mr. T's Solon Georgiocodis Theodoros Tom's Restouront Tumble Inn Diner Twin Stote Gloss Co. US. Army Recruiting Office Villoge Pizzo Western Auto Whitcomb Music Center Hlll JUHNSUN PHOTOGRAPHY All Photogrophy in this book vvos done by:


Suggestions in the Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) collection:

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1979 Edition, Page 1

1979

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1980 Edition, Page 1

1980

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1981 Edition, Page 1

1981

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1983 Edition, Page 1

1983

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.