Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH)

 - Class of 1944

Page 1 of 128

 

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1944 Edition, Cover
CoverPage 6, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 7, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 11, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 15, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 9, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 13, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 17, 1944 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 128 of the 1944 volume:

THIS RED AND BLACK DI! Hzlh rfspecl and qralzlude reepecl for h s abllrlv qrallludf' for lhe' zzrlorzoas learns he hm molded and jasl a small churkle lor hL.s ezer readv lilafk lo l oarh llarmre P Parker llls lwenlv war alhlelm :word uzdzcales beller lhan uords Ins serzme and success al Slerem H 0 also dfdfcalc lo H1081 IJ E I A T I U N rfpurlee, we dedicate lhis ixsuk ol' lhe Red and K NNIH x 1 3 1 -Q 'flllf Iilili XXII IH. tk Pa: - . . . . . . . . . . . . . ,..1 I l I.HI'llI1'l' IlIl'lIllll"N wi' um' wluwl mlm x.:nf-n'iIiw . Inpl'1'4m'l'xe'wllI'Ilwufliiiwllxanllll iflwaulx illix IUII Q . ' HI' MII' "lin-rl :mrl l5lm'lX." il Ilmliliwrl in Y ulwlf. Xlauy llw mm: :nml XUIIIIVII f'r'ulll SIVXVIIN- I llalllx uhm am- xr-rx ing' in Illi billtll' f'HI'ii1'llI1l1'l'il4'X . Villf. ill Ill:-xv p'u:'1'Q Munn' 1-xplwwwiful ui' ilu' dvlrl Q xwmw llu-mum! 'IH'lH'UllliNl'XXl"IiX1"4ll'Jl!'l'f -nr. f U max 1 . . . . . . Q . . . . . , , Ig IIII' Iilfll IND lil H lx ll ll nm lla Iimx 1 ll d x IIII- 10l NI Ill' Ill NUI IIII' IN II11 x11111111 1I1111I x11 1I11rx 1I11 1111I xpulk N111-rlh1'I1xs II11'x 11r1 hz-11r1I 111 lhv sI1IIIu111wf II I111 I111v 1111! I11'11r1I II11'1r1 1 II11-x I11111 11 v1IP1111 II111l xluukx I111 II11111 111 11111I1l I111I 11I11'11 II11 1I111k 1111111Is II1 x x11 x II1- 11r1- 111111111 II P I11111' 1I11'1l Il'11111111I1f'r v lhwx sux H1 h1111 1I11111 11I111l 111 11111I1I lf11I 1111I1I 1I 1x I1111xI111l1I 1x 1111! 1111111- H N 1 I111 111111 our 1 Iful 1111I1I rl 1s l1111sI111I1111 11111 11111 k111111 11I111I 1111r I111's 111111 11 x s 1 0111 1I1-11ll1w 11r1 1111l 1111rx 11x 1111 m1 s If I K II lII11II11-r nur I11 1111 I 11111 1I 1lI1s 11111 for 1191111 11111l11 11111 I111p1 Ur Inr 1111lI111111 H1 111111111l x1 x x 11I1l1 l1111xl mx 1 x 1 II 1 run x1111 our 1I1'11lI1s 1 1' IIIN11 IIu'1r 111r1111111v7 I111r lI11-111 1111 and In Ihr 1111r 11111I 11 lr11e pvmr- II11111 11 1111111 x II111I 1'111Iu II11 1111r 11111l11 111111 11II1r1111r1Ix I 111 II1111 lI111r 1111111111111 1 11911 x111111q II11 v vu 1 I11111- 1l111l If11111'111Iwr 11x I11I11I111I1l 'l4111I11xI1 I1IlIfIldYl N 1 IM1 .mx 11 x I'Idll1IS I lNIIlldIl ns ll I- PM Iiuxu f Nhue 1111.1 4I4'I flaw nl I' num nnnt 0ugl.1s .nulmn 3 N 1 'Z X p 1 I P4 rm 0 ASN l'11l11rm 1111! 111-111l11I1l1' x""""" 21111 'INN 11x lx II111Ig:k11lN I1 I II law HI 'fx 1 I dxx III if I " 1 L 1 9 . :lf 'K 3 ,, ,'.'. t. , ,..' A X - ,VXI ' . . 1 MH , . i ,' , ' ' - 1 11. X ff. ,az , . . , . , , , W, M A ' TI W ,-uv. I " 1 ' II 1 11 -1 1 1- I l'1's If in . . Y , TI ' ' .'1,v. TI ' ' " f 1r.'. I I'I11'v 11'1'II 1111-1111 11'I111I vnu 11111k1' II11-111 . I,l1'lII4' an Ihvlollvl ,H I, ' ' ' ' .'1 ', IU- - C, - , ' , - ,., , ., IT II. II' .' ' filfgg UI' 'IH , . " ' III Q, II' 'fIf1 1 - .'1.v. If 11111 ' .' .- f lI11'.w I '1'1. -.11. A 111- ' ' ,. rm- 1 .- - - ' u----1 ' U ' ' V . - . L , .. . 1, Q, L A f 1 "ff ' 1 I 1 ' P I' IHH I D up .Ijn-Q' I . D ' U 1 In N I. .W , Ll- .n 411 I, I. CI: I' 'I- 'I'IlI' H611 :IIIII III:1I'k STEVENS HIGH SCHOOL JUNE 1944 CLAREIVIONT N EDITORIAL STAFF IIAIII IIIII 1lIll'lll' Ill I IIIXXIXIIIIII I IIIIII I III rurv I IIIIII I I I ll I I I II UI N1 IIII I I IN III X Npurlxl Illur llrf Spnrls I Ilrlnr IIIIIMI IIIINHIISS Xlllllllfflf' IXSIKIIIIII XIIIIIIIIIIFN ll IUII NIIIIK IIIIIIIIII IIIIIIIIIIII' I I ISXINIIIIII NIIIJIFIIIIIUII IIIIIIrI:f1r 1 IIIIIAI Irllrllrru X ISN IYSIXIIIIII Irl I flrl r IIIl4lI1lI1IIljlIlll'l IIIIIII' II NI II lll I I olrlvr rjurlo I I II III: 1fI1IsI rx I Il III II4m SCHOOL DIRECTORY I l PIII ' I I r IIIXX Ju X I I I I I I I n I :III N x IIIII x X II III U01 I I IIII I N ll N I l III P I IPX HIIIII PI Ilfn 'III ll Ilrlulllluslcr Nulrrnuslrr IIHIIIINIPV I III1IIsI1 Irlnch SIIIIIIIIII Innrh I II IIIQII XIIIIIIIIIIIIIIIY I. llzicd KIIIIPV IIIVIIIFV FIIIIIIQII IIIKIIIFV IIIPIIIIHIII Iris' I Il ISI IIIPIIIIIIII Irlv IIIIm0I l1llIUIIllC3 Surlul Sauna V5'l!'IlII flllrrllmn I muh Ir: Ill II I IIIIIIQII II Flllllll I I IVS'Il'fIII IIIIIIIIIUII 1 nrzrh 1IIIlIllfl'l'IllI II url. III mr I l'UlIIlIlIl1 I IIIIIIIJIIIIIIIII um mfr: IIII II nrI- IIIIII IIIIIIIIII I IIIFIIFIIIII I IIII? IIIIIIIIIIIISIII' x UI I X lfkl IIII' " 'XXII IL'II4 -' -.'I'jf' .II :III I,IIx:-juy , . .... .I 2' 'I ' XII 'In I,:IX: IIIII' I,II1IIN:l.IuIII1wIlI XII 'h lhlllgx-' I'IlIIl I I' IIIIII I XI: 'X XI 'XIIII'I':lIl IIIII-II:'I XIIIII'I' Ix:lIIlI'ylI I"III'II IIXIIIIIII IXIIII I. IIII 'II:ll':I I":lII'I'II'III I'1II':IIlIII' I'I4'l'I'4' I'III'ilIlIll' IAiXXl'l'lll'l' IIIIIwI'I II:IIII'y XI:I 'I I":lI'IlNmII'IIl .' .' 2'r ' I I SI X II'l ' I'k:I . , -' .' 2' ' IIIIII-rl XIII'II:IlII l ' Il:II'IIII"I' IXI: 'Imuy I,:mI'I'IlI'I' ICIIIN I'1I1'1Ill1ll' I':IIIII:Is IAIIIIN IV .' .'f' " ' ' 5IlI 'I 'X I.I'gI'I'I' " .' ' ' ' U ' III'I :I ".. 'ki ... , . . .. . I 2' ' ' .II'N"I' 5IlI'4'Il2iII . . . -fl I'IllIl'I'X IIlll'l'I4'I' E ' ' 2' ' 'I' 'II UI. III'II'Il,I'1nIII XII 'lllI'IbX II'II I'1Xl'IXIl IIZIIIIIIN .-XI' 11 sill- ' ' ' , X111 ' " Iulwy, II1l'IlilI'li 'I' IIII. .' .vs ,I ".': .' .IIIIlI' II Ivlm II'II: XX IIII'5 IIII: :' 's XII: SlI'IIIII'll X. IMI: II5. XI.-X.. , .. .. ' ." XII: I'lIII::II' I.. I.III'II. XIA.. .' '. I ' A XIX, I7I'IlIsI' 'XIII 'Il1lII. X.Iv.,'., , . . 2' I . " ' Xlixf .II':lIlllI' III'l'lIII'l'I. .X.II., . ,. I' . "" XII: IIIIIIIIIN IIIIIIIII5. XI..'X. . . , . ,. Srfwlrv, Il'l'0Ill1lIII.ITS XIl'N..IlllI' IIII-Im. A.II. , .. .. 2' 5 '. XIISX .'XII'III:I I..l1IIilIIN. IXI.IX., . ..... .,. . . . ' XI ..I III , I I: .XI.A.. ............. . ,..,,. I' ' .I ,. . . XII: I,5lI- XX. ITXXIIIQ. . I.Iid ,,,. ,. . .,, ,... , .. , 2 U '. Xl '. IIIIVII III I"IIIIl, II.S.. - ,......... ,.. .. .. A XI '. IIIIII'I'l II: IIII'y, ,,,..,, , ,, , , , ' '- . XI X, I'fI-II' II:II'IIIx Ill. ..,..., . 2' g,'I'.'I XII: IIIII 'I'I II:IskI'I. IIS , H, .U ,, I A' .A , XI lx XI:I '. 'I' .IIIIIIIwIl. II..',. . . .,...... . ,. , 2" ' XIINN HII I' I,IlXXl'I'IlC'l'. II.ICII.. .. .' ' I XIIN5 II: - II. IIIlIIl'.'XI.I':1I . ...PIII .' 2' ' . I ' XIINN IXII'Iillll Uallls II.fX.. . " ' ' . 2' '. XII: XIIIII 'likg I. . .... rl " 'x XI 1 III:II'I'IlI'I' I'. I':lI'Iu'I'. . . .IIIQ . ' C ' ' . 1' XIIss I'I'Iv'III:I I':III'Il: IIIII' II.I'I4I.. ..., ..,. , , .lf ' ' ' XIIsNII1'I1'Il IIl'1ll'IHI'. IIS. I ' f, XII: XXIII: ' Il. II IIIIIIN. II,.', , , ' ' XIIN. XIi-- II. -'l'Ill"IN'l', ,,,, ,, . . ff I " I ' XIIxs Il'lll1l XXIIII'5. X.II.. . . . I, . I . f Xlkf In IIH II. 'I'l'1'IllI Iuy. . . .. . .. .' ' XI N, I'II:IIIlI' Ii. III' XII A.II. .. , I f ' .' ' '.' Mflr' XIisN'XI 'I I ',IIN. ., 'ig lI'II Tlll-I Rlill KNIT HL.-Nik RE IJ IND lil, 1C K ST IFF e llwl 81111111 low ul II h 1 111 MIN 1 ll1l lx1 1 rg: fnx UI n 1:1 usa lolms n 1 ll! N 111 f1 n ,ll 1:1 511111 . 1 lim 14 . ns . 1 mn 1 1 , 1 nx 1 ll x . up A 111 3 I 1 um 1 1 1 . u or .1 1 n 1m Ii.uhu1T1n11 -as I KNDHIHR 11' 1111111 111111 1111111111 1111 llzfw 11111111 ll 1 1111r l1'111l11rx ll1x IIIINNPXN 11111111111 fl 11rl1l1111'1' 111 1111l11l11111l1lx l111111 1111111111111 1 x 1 ll 1l 11111111 W1 rs 11 1111r 1111 ll 111 1111111 llllfll Ilffllf' lu" l1111111'11111L 11111l11llll11 11ll1111 1rr111l11111 I1 1111111 ll111l 111111111111111x 11111 In "'1"' Nl 11111 sl111l111lx 111 ' 11' I111 1fl1r 111w1x If 1 11111 ll 111 111l111f11s 111 Hllll IS l1111f' I11 s 111111 111 1f11x 1 111111111 11111111 llll IIIX 11111 I1 l ll 1 W 111111'1xl11111l11111 111111 l111l 1 llI1'IlIll 1111 1 X s II fIl'Il I'1 gurl Iunl hplnn K Ilnodw N 11Il1I1ury ISK N1 II V 1.1014 1. Azz! in V 0--914 1 1nn1 II1 rl1u I1 lrI1n I Ilnwlln 1Iwn I Ilrlnll Illnl nllfkll ox 11 N1 11r 1 1 1 xx mlpx 1 ro 1lIl I In 11 nhn W uw v 1 W I'u I unlnn I'Ilnl 1 xx X 1 Ihu I1111 II I PIiIUx as 3. .404 Rnlu rn lludlf x H lf"Il9Ull I nnlxunrth " 3355? ,v f wf 1""'-'w 35.-. U. I IN,-1,41 lhnrnlln 'Humor x un :rm dl' '7' 'Q' I rn-ul I I :li null I1 II. I4 n I nu-lur If 1..f's""' 'NI :Incl nhllv-sun IIIX I IIT! Kuhn rl II lnlul IN IN I 11915 95: 9-no-N M ww 'W mlffmx m,..,..d 1 I1-f -r in : E I I 1 I an QF' A5-. NN Jr 111' IIIIIAIHI ll Iinlllnrd rl II Nqhry nr h ul 4 xx mm nr: IN Nj, Q wCZzzM. Isnn u ll Ir: lnlulaw 'H--uni' XX .1 Irmn Y III1 x XIIIIIIIQIDIITW X H 'I'IIIi IIIfII NI . II ' I, -A"" H 1 ' I. af' , f , ' fr H , I Q u .rm I i 3, ,. va W' Vg I x I Q 1 A 'ip' ' " , F V ,A I H . . ri..-r. .' . ,.. I-.I I . ' If A-Ivrn Xl :nin-' 'l'n-:mln-r-al' llvgv wi is ll ,.l-tm., "'m.h. lg 3, I ' ul' Nou Il: mpsl' A I4 S 71: " ' - 5 Ql' "t . Q fun- SJW, VE' I ? .5 3.1, A Q' t if In I xv.. ' .. ol' - ,Q ---- . - ' . . - . fihirm' '1',"ji,'. IU, ,,,. 'l',.,,,-IN.,-S 11.,ll4-go li lid I nl N- IInlnpQInr1- Xl.I'.1I PIU' In . ' 'N U' ' ' F ei f -..,.j: ,fb I I K . Ni ks I I 'lv I 1 I M L f Nj ,. 4 .-.-H,-,. ,. .. . , 'h . 'n ' ui5v..'- 'll- I lxlnuulh 'I'f':u'Il llull I4 HI Ifrznnin illll IK S I ""- N ' ' VI ' I - Nlal -n Ia-:mln-rs! nlln-ga' 'nf .I 8' f. 'l'Illi liliil KN!! llI.N1lx l,llilflHl NN I Ill I1 1 1 1 I4 lol yN I N rl' 1 llNll I XKN 1 1 1 N 1 ' 1XlNllll 1 1 1 1 ll ll ll l N 1 NIIN 1 N1 1 ix yy NN u ilu 1 ,. i. ll cl if y N un yum . ll S XM III! . xx lllil 1 Nli .'.' l,1-1 nn 'l'r1- ll-xy. l,ilir:n'i:m ll-iw you 1-wr XX'lllfll'l'l'll inlu llu- sm-lmul liln"u'y in s1-:u'1'li ul' :i lnmk :xml sud l -nly ' incl yum yymiclm-ring: zllmul llu- lulznl numlwr ul'lm1mI ' llll'I'4'il V111-ss liif li. for lliusg- llunili' slim-l liulrl :ulinul llll'1'l'lll0llS'lllll lnmks. 'url in mlflilirm l11lli1-s1-'u'1- ilu- Iwn-lw l1in1l.' 1il'p1--i1uI l1'2llS'lllll lln- lun 1l:iily n1wspnp1-rs yyilli yyliivll llu- lilu"u'. 's .' Hlim-1l. 'l'ln1- Sllll-l!'1'l m'1ll1-1' lx yzirim-ll: lln- U1-yye-y ll4'1'llll2ll l,lbI"ll'j Syst:-m is us:-tl 'intl in-slr-riul is uyaiilaulu- un1l1-I' 1-yn-ry wuliyiu-nl l -: ling. llll ' lilirzxry is :ls lIlll'l'1'.'llllgf 'is il if as-l'ul. 'l'ln1-willy-in-1-1l1-mi--1l1-1lysilli1-xaunplvs ufsl cl:-nl 'url :xml ilu- numa-runs silya-1' l1nin-f-1-ups yxllim-ll Sl1'X1'llS I - 5 nn. Nli .'.' 'l'r1-mlilziy is hi sl"': lily pruu nl' llu- 1ll'l'2lll,,l'Illl'Ill ul' plunls in llu- wil -' ' lmy. lm'lu1l1-1l in lliis tlisplwy is an 4-1 'lux yyll' 'll lll1IUlllSt'Xt'l'j y1-:ir ul fllll'lSllll2lSlllll1'. ll um gin-n ln-r liy an lmy yylu-is mm in llu- foul 1 l':11'il'i1'. 1-re-ly uppl'1-1'i:1l1-lln-srlnmunl liln"u'y :md Iln- ln-lplul ans.-ipl: '-1il'1iurlil1l':il'i'm. Illl' REID VND Bl U lx 1 x N I1 5 w tll N H15 .1111 wx mt lm Il I1 lor xx1 lltx 11111sp11111111slx l.11l1111g 111 11110 rc um 1 to .mx gra ll 1111112 1l 115 1.1 1d11 1t1 1 xx llllNl 1 111 'lp tl11 1l1r11111 ll 1 lllt lll 45111 1111 1111u 1 1 ll KL 1111 .11 11s1111111 111 '11111 1x11.1g1 11spe1 .111 1111111b11s and ox 01l1111l1111g those xxl111 001 111t111l1fl11 ullx x11lhth1 1111111 11l11111 xx1 kept 11111 .1x1f1 1111 115 11t1ble Illllllbtl lllllll tI111 111111111 v1 ll 111 111.11111 1 x . 5 111 Stu 1115 b1blsxx1t1h1dl111111b11111f1111n1l111s ol th1 J11111111 1l.1sw to b11111f IllLIlllD1 11 111 tho L l.111 mont xso1l1111g 111 5 F111 111xx 1ls11 took 1ts 1ut of x1111111g 111.111ho11d fl0IIl 1111111 to Ilmc .md INlLX and 1o11 lo.111l X11 1t 1o11t ll5lll4' l lt 111111 xxo1111 1111111 11x 1 x1111x 11x 111 11t 1111 1 lllglll sc 1 , xx1 111l1tx odd xx 111 s 1 1 . Nt '11 Ill 111111 11 1 ol ll11 1 t 1111111 xx1 NK l111 ll 1 xp11s1dt11s1v1'1 1l1hll'11111t 111ll r1111nd11l ph1l11o11ph11s W l11 ll11 1' xxe IQIILL mth lllLlIl Ol not x11 1cwp11l thcm be1'111s1'tl1ex haw had txwntx xealb or Q0 to d0x1-lop N 1- NK had llllll and ll111t 5t1ll 1111111ls l'111 1 lot And xxh1t 11111111x xx1 1111d11l xxe c11111d 1lt11 NL o11l S ll 1 Ll 1 . s N1 oxx 1x1 IL 1111lx to 1.1x1 5ltWQ'IlS nfllllkllll hung 1111111 x QbNlIIllNll1 xx11 1 111 Sll s1x 1' N A11x11 xx x11x 1111 1 1 t11b1 l1l1111l11l l1x thc 111111111 ltlIllllCN But xx1tl1porsQx1'rf1n11 .111d.1 lot ol l1z1rdxxo1l1x11 xx1ll1.u11111l 111 xxl1 L11 11 X 11111 1 Ill 11111111 1111 ll If D I 7' U It I tl L lvlt S '11l111' 1'l11s: is llllltllll' in nt l1-1111 11111' '-.'p111't. P1111 lllily gaze 11111111 11111' ' .'t1'r ' i:1j."Nx'l1 . 'tlzt Il?" '-1 ', ' .' " JU' ' ' QI 'ft' ' I' 1 d 1' f'1 a ". N11 ' 's 1111t 11 1'11i111-i1lc111-11, 11111' xx'11.' th111'1' 1 y 1 p1'111'i11bl1- d1'1'li111' in 1 T: 1 111t, h"tl '1 1' UL' 'tll'-al ts. W'.'t1't1l t ':l"1:l ' ' 1, l.: 1. 'l'll- 'iipva vs ' 4' ' 1' -1 '. 'lh' 1 " ' " 1'1-1111111 1l.s 11g.,l.' h1-:11l. '1111l '11v1'1'11l 'w xfx 1' 1- -" 1 1 '- 1' 1 1-1 ' 1' ' '111' 1' 1 nm ' w.v. . . 1 ,, , . .1 ,., 1 , - Y .V' , 1 SJ' ' , 1 ,ll 2 L. ' K- 1 .- 1 1 ' I' g , tb1'i11g1i11g us 11p to dntol ll good Illtllly' of us are g1'a1d1111ti11g 1111ly tl1r1111gl1 lh1' 1111'1'1fy of Gc111r1'11l llctl ' . ul 3' ' A . Ill. W' l , l ' '- ' 'I' -l '1 l. "tl 'I 'll b- .' tl 11' l'l ', l" 'sl ' ."l111Jl " - 51, .'- l ":l11'l1" 2ll'1' ,glad th'1t xx'1' did. Wo' 1' g, 11 1 'l va ti1111 -- Il ' ' 1 l1 vs . llul. "lll1lIl that, 'f 'F 'A sr 1 Q' H1 " "' . " - ' ' ' '13, - 1 x"r . 9. 1 -' 1 K- N-2 . R 1. 'x lx 1 " 1- 1 a',- Q -I1 . Q11 l'l'- l111s1 'l b1-'1 SK bud Ihr thc l'1.'1 lltllll' u"1ll'S. X ' '11 K 'l1" " 1' . V' ,. 1' l lj p ", ' '1 'll ft if that thc l'11t111'1' is 1111l 11111 b1'i,l1t l'111' lh1' 1'lllS,' 111' '11 ll. K 111' '1111l1l 111'1'1l to l1z1x'1' ' 'I 111' 'yu' ' ' ut 1 41' xx1' set 11111 t 1l11. 1 IIl"' '1 '1 " . tl 1 t. 'I'IIIi RIGID IND IlIAlfIx f 5 f 6 INN X-K IIUUU 1 gg Shcakaw NI KN Ix4III ll X 4 N 1 I1 N4 II N4 p14 I141 I 4 x I -f 1444.114I 444 4 1 4 S4444 414 N 'f x I' III 11' IIN X I I I I N4 I 4 4 xx N X Il' I 1 4 4 48411 141 .I 4 ,, Nl . x4 444 x XI x 41 Y' 111 .14 1 1 ll I 4 4 III 44444 1.1111 ,. 114 441 ' 41s " 11141 4 I IN IUI UN I Ullll 1.11114 441 N44 4 II 144 II 1111 4 4 4 IN 4 N 4 N I I II N I S fx IISII ' I I1 4l Il 4 U' I 44 ISISN 4 NINI INN IH W 4 44 ll . s 4 -I 491441111 1Illxs4 x X- , 6 y D , ,, 'sw III."'I1III 1II"'I'III-1121, .'S11l"'ll I14 IIz11'4 III S111 q 114441 IIvIlI'1'I'ISiI1I'iII I1III'1II'IlI'IIv il.' S1111 :il IIII' IIIIIIII IIIIVI 441rSl4'44-11: llig .' 'I 444I in 'Ill -' 441' 11111, ,-X1'1'1' p1'4's4'11Ii11g144111'g1'1'z1111111z11'x4-1144441 p11ss4',', 444' 444-1'4' p4'1'111i114-41 44 ,44 :I ' ' . ,Ns ' 'l'1'pI IIIIIIIIIN up111445111141-14lz111I4.4-44-V444114's4'4-1114'1I1'4--1414 Il1Il11lI1I1'1'I1llIS. .' ll 444- 144111141 44111's4'l4 4-s 441'g1a111iz4-41 1111414'1' 1114- :1I4I4' I1'1llI1'l'SIllIJ III' X4I111i1':1I xI1'XlIllIII'I' Ii111'1'i4". 44111' II is4-1': II11pl:1i11.I44s4-1411 IN:11I44-1': I"i1'.'1 XIZII1' I,:144 1'4-114-4- Ifllisz 144-4-144-1' III' 1114- 1.44, 11:14-I14-I XIIII4-1': :111'I IIIII'.'1'I' IIlI1'I'f II 4' I4-',.:1s1. I144111l11:1114I4'1' 134 I. issu '41 441'4I4'1's IIIII' 44441'14 44I1i4'I1 444' 444'1'4- 141 1'44II4444 II1"'4"S1"Ij. ,Ks '4'Ii4'1n I'I'Il1II 44111' 11111114'1'44l1s 141315, 444' l1:14I s4'44-1111 sl1ipI444111'4I 4-1114-1'1s1i111111' 11s. IIIIII' 1'i1'sI 44'z1s'1 I'I'1'l'llIIIIII g.5i4 '11 us IPB II14' 4'I:1.'.' 441' 'III IIIIII' sl1':114-514 i11444I44':I 44:11 I44 41-4-1 1111- 1'l'1'XI I41-1l4'1' :14'4I11:1f1114-II. I11 1111s 44:14 444'I'441'111:1II4 1'4'4'4'i44'fI IIIII' 114'44 I'll11I4 ZIIIII ss-III4-:I IIIPIIII 141 1111- lzisl 441' I4:'i11g1 1'1'4-4111114-11. NI4' 1IiI1II'l'S, 2lIIIlI11I,,II 11441 IIII' 1'I1llII'fIII1?1lilI II1IIll'l'S 441' 1111- 44-1113 444-1'4' IIIZIIIIX INI'II'11llIl'1I :Is i11- I44-I4 4-4-11s I14 44111' 4'1'4'44. 'I'l14'1'4- XXI'l'I' Illilllj I'XIl'il 4'1'4'11'-1'i4'11I-11' :14'li4ili4's in IIIlIl'II 444' 4' 411141 14'11'1i4'ip:1l4'. 'I'III'I'I' 444'1'4-- I1'1.'I ' 1-11, s44I'lI4' I1 GIIIII II1I1'I 4-4 I'441' II14' 4-'i1'Is. ZIIIII I4:1.'-I1:1II. 111141141111 '111iI I1'1'14-lI411II 1'441' 1,111-I IITIIIII IIIIII l'II1Il'IIS 444'1'4- z14'li4i1i4-s i11 44l1i4'I1 I414ll1 IIIIIS 111141 gi1'Is4-4411141 l11I44' p:11'l. IM' 4 '1'4-g1':111I4-4I s4'44'1'41I paissi-5 4111111141 IIl1'1'IIIII'Sl'1II'III1' y1'1ll'. I111l 111111114 i11.I11114'44111'l Ilf, 4144: ' 4-41 "I4-' 4-su 444"4' g1'z1I4'1'1II4 :14'4'4'l4I4-II 144 4'44'l'444114'. XI1'1-:1s11441'4-, 444- l1'i4-4I 144 11s4- I'XI'I'X I4il 441' sf-41-4441111-f I'I1Il 114--114'4' 44" II'l1I2l1'l l1'I1'1'1IlIIlI'. --' 44111' . . .. , , -. P -. I . ,. .r "I 1 I" 111--'. 5441 ' II14 4'1'4-44 44I4l:11114-41 44441'I4 4414 4:11'14411s 14144-s 44I11I4- 44lI14'1's 3114.1 ' '141s '1114I I'I'Ii I' 4's. Iiul SI 1. :1I111 31 XIIIIIIIIII 44:11'11i11g:. 44111' 441'1'i4'i:1II4 :1pp1'4444'4I I4'z144's 444'1'4'11p. '- :1g:1i11 III' IIIIIIIIII1llII'S1'IXI'SIIOZIVIIIIIIL'UIIVSIIIII.'I 1115111114-444-1'4411114lp1'4411144li4411s I44ll14' " 11144- IIII '4's: 1.1.1 us. .-X1'1-1' II14' SIIIIII 4- I.I'11Ill IIII' 4'44111'Ii4'1 UI'I1lI1'S1'l'U1IlI 11111-i441' I4:1llI4' 111141 4'I4-:11'4'4I -1444 l . 444- IIIIIIIIII 44111' I'I'lSS IIIII-lI'I'1'S 144 I44- IIIII' 11414 i '4-1', X1I1l1ll'2II Ii1'IllI1'111lI IIEIIIIIIIII ll111'4I1114'1' xI'I1'- I.4':14: I"i1'.'l XIIIII' ,XIi4'i:1 I,z1X:1114I4-1 144--144-1' 441' II14' I.44,1' N:1114'4 II 41514-1 IIIIII II111'.'4'1'.I44'111 I,4444-1444, 'I'I1i.' 44'1.' II14' 44':11' i11 wI1i4'I1 444- i11ilia1l4-41 II14-114-44 sl1ip111:1l4's1441I14'1'4111I4441'I"".'I III 11. II ' 444- ' - gl' 41 144 I1:144' 1114-111 z1I444:11'4I. III 'l114'1' 441' 11441 IIll'j XH'l'1'III1I1I 144 I44- iIIl01lI'II 1I1'11 lIl,,IlI, 444- 4'iII Il I Ii."11.'.'. 54-4 '1'11I III' Illll' 4'1'4'44 444'1'4' I'I'IllII'II'1'i I-III' IIIII' sliilfs IlI'IISIl1lII1'I'. II14' NSS. fl' 'IIS N- II44 - -1'.:1s II14' y1"I1'I'II'II I44. 444- 1'4411114I 44111' 1411144-1' g44i11g 44111 441' 4'i1'4'11Ia1l14411. INIII1 III1' 1 "l1lII II14' sI1441'I:1g:4- III' 1111144-1' 111141 111143. il 44'1s II14' 41'1I4 p11I1'i44li4'lI1i11,,1414I44. In ' 'II I Ill NIS III QI 3,1111 ' 1 " 1 1. 1 1 1NI 11I I1 If 1 1 1 111N 111-11 1,,11111 11 III 11111g1 111 1111 111-11 III 11111111 NN1N 1 11111 ,J Il 1111 1 1 1 1 11 1 I xl ' ll Illl 1- II -- 1 N 111 1 1,. 1 IIIII 1 II 1 w. 1 111p 1 111 N 1- IU g 111111111 111 1 1111N II g1111 1 1 N N XI 1 1 IN N 1 1 1 NI III 11 1 N 11 IN 111 SI Il 1-1 1 N111 lx 1 11N1111 1 IN S N 'I I 1 111 g 1 III g 1111 II II 11v1 N 1, 1I SI I II II wI111 I1111I1 111I1N w1 - 1 1 N 111 1 1 1 XI IIIIJIIII I NI I II IXII Il 1 II IUI 1lN1 X I N U 1 1 - K 1 I1111I1-N I31111Ib1 Lapl.1111. II11b1-rI 'II11I111111I 11NI I1 1 11111 11111 111 I11-1-11r 11 II 1111- N1111 1 D11 111- 1111I I'111N1r I11111N IIIIII II ,.1111 1 1111 11NN1111 1 1 ' N ' N 1 H111 11 1 1111 1 II 1111N 1 11 II 1 1 1 1 II1 - If - 1 N II 11151111 1 1 N 11111 1 I11 Il 1 IN N QU! 0 IIIQNI I I ' 1 xx ll 1 IIIII NMIN I I I III IXl1lI 7' 1 1 I f' III 1 ' N ' N 1 ,, 1 Ill Nl 1 g 1 1 Ill 1 Nl 11 - 1 1 11 1 11 1 11 IIII 1-1 IIIIL pub 1 1 1 I N NI NN1111111 I ,,1N N N1 NN11111 II 1N1 N 1 II 1- Illl Il NI111 . 1 I I IIIN lr, I I I Il N 1 QI I 1 I 1 III Ifxd I I III' IWIYKI U' ' 1 If If X II ll I I ' N I ' I I I III II lllf l I 1 1 1 1NI II 1 Ill N ' ' '1 ' IN 1 1 1' 11111 II 1 11NN1-1111 111 II 5111111 II UPI'-78 IIII IIIIIII II IIII 11 N I 1I I Illgl ' 1 1 Nfl 1 1 N 1 ' 1 I gl 1 N111 1 1 1 1 IIII1 II 1 1111I xltll 1111! ll ll 11 II g 1 II 111N 'l'llE ICED NU 1-HIK II11- "X1- II ll I1. II 11' '- II111s1 II1'1I "1I1111'I ,1-I '11'1111111I IlIll1'II Zlllf 111111'1-" Il 1'I111111'1- I11 1'z1I1'I1 up 1111 I1:1pp1-11i11fs '11'1111111I II11- s1'I1111I. NI1: 'usszy-I1iII1II11-sI1ip1111I'II-1 ' '-111" ga I1-1I. 1-XIII I '-I' I I 1 gi1 - ' l' p11.'.' I " 11 II 's1" 's1-, IIIII' I1-11-111-1-I1 I1-'111- I1'11I II11- g.1'1-'1I1-sI 1'11Ii11g 11iII1 11r '1'1-11'. II1- 1'111'I -1I I1z11'1I 1I111'i11g II11- s111111111-1' 1111111II1s, IIIII' 111 I1111I I11 I11-1-p i11 sI1:1p1- for 11111' 1-xl " is . :XII -'II11'11 1111111II1s sI1111'1- I1-z11'1- 11111I II p1'1111111Ii1111 I11IIl1' I"IIIIx 11I'.l1111i111'.', v11- 11'1-1'1- II 11-I - "111 1'1'1-11. IIII' sI111Ii1-N I11-pl IIS IJIISQ 11I1iI1- 111- 1-'1111-1'I1 11'1iI1-1I I1111' II11- Ii1111- I11 11'111'I1 1111 IIIII' . i11r I'1'1111. Sin'-11111'1'1'1-11' 1111s :111 1-11-1-pI,i1111 l111111'1Ii11111'1' sI1ip111'1I1-S, IIIII' 1I:1111'1- "1s '111 1-3 '- Ii1111 I11 II11- 111'1Ii11'11'1 1 '3IIl. I"1'11111 II11- .'.'l'lIIII I II" I'I1'i111 ' ' 1I, '- 11'1-1'1- 1'11111i111'1-1I 'I '- ' 'I1-1I '1NII1-I11-'I p1'11111 1-11-1' gi11-11 :1I .'I1-'-11s. II iN. 11iII11111I 1I1111I1I, II11- 1111Iy 11111' II1'1I 1'iII I11- 1'1-1111-111I11-1'1-1I IPX 1-11- 'I 11111-. I"111' 11111'1- II11-.I1111i111',' 111-1'1- :1II11111-1I I11 11'IIIlII'1' i11I11 IIII' p1'1-1'i111'IN11I'II11-S1-11i111's. S1-11-1'11I 11I' 1111 '1'1'1-11 111-1'1-1-111'11II1-1I i11 II11-S1-11i111'1I1"111111Ii1' 'I11I1. A .' - " -N I'1I111'.' 1:1 - I I I 1 ' 'IIIKI I3 .'I' 11s iI 11-as 1':1II1-1I. 'VIII' Ill1.'I .'111'1'1-N.'f11I 1111'- II11' -1- 11111--'11'I plays, "III AII 'I'I '1 "'I'I1-UD-1'111 11I' II11- IJ11111',"1 I "TI - W' I III'-'I 'I'I111.' - 11'11111' 1' '- ' ' '-1'1 L:1111"-:11"- IfI'if. II11I1--1'I Ii'1iI1-1. C111'11I D.-11N111'11'1-, II1-:'iI1- I,JIIl'II'l', XII Q II1 1Ig1-, 'IIIII SI11111'I IIII ' .' -1 II 'I I'111' s111'I1 - 11' -I' III'IIIy I'i1- ' IIIlII'I 11" 3 '1 I1-:1 1- 11I' 11I1s1-111'1- I'1'11111 II1-.'I1ip. N I5 111- 111-1'1- I'1'1,-1- 11I' 11111' 1'11111111'1111Ii11g., 11IiI'i1'11's. .- 1I111i1"1I C ' ' 1' gg I .1 ' L' '- - 5 I"".'NzI'.Iz I 1' I'II-I, '. 1I,,:: '1'- 1 '1. IIII '- 1111" 111- IIIIIIIIII 11111'N1-I11-N 11a1II1i11g 1111 II11- g'111g-pI1111I1. IDIII II1is Ii1111- 111- I' I 11-1I il 1111111'I111I'111I N'1:111l1-1'. IIII' 11II'i1'1-rs IIIII' II11 I'111'lI1-1'11111i11g 1'1'11i.'1- 111 1'1- .fX1I111i1':1I1' .IIIIl' 'I1 , II'lIIZI I1iII1-1. :1111I IfI1:11'I -s I3 'II1y. I311I NI' 'IIIIIIII 1111'1- :1g1i 11111' II:1pI'1i11. I"i1'sl NIIIII' 1'1s Ix.'1II 'l II I'iI1'I1: IXI'I I11-1' 11I' II11- I,11,,, ff1-1'iI1- I'11i1'i1 1': 'IIICI I,III'.'I'I', I ' 'I '1",1I1'l1:1. II111' 1-1'1-11 p1'11.I111'1-1I II 1I'I'j 1I1-1'111'z1Ii11- I'1111II1'1II 1I:1111'1-. 'l'I1iN.'I1 '-1I PIII' 1I1-1-p 11pp1'1-1'i11 '111I'111' II11- llliillj 1-11'iIi11g g:11111-N z1111I 1'i1'l111'i1-s l'IIKiIIyI'lI I11' us II11'1111gI1 II11- 1-I'I'111'Is 11I' IIIII' sI1ip11111I1-s 11'I111 111-'- '11'Ii11- i11 II1'1' .'IIIlI'I. 'I'IlI' II111111- IC' 1 1 I1111-1-, 11'iII iIs SI. I':1l1'i1'I1 II11-1111, 11':1s NI'I'j NI11' '1-.'.'I' I11111I1-I'I'1-1-Ii11-. IIIIII' 1-1-1111-1' 11I'11II1"11'I' '.' NIV. I31111 II11. 11I11. III II 1I:11'1-. '11 1- " 'ing '111 111"111g1- Ii1-. 'I'I1- I-I31IIII'I'. ,,i1'1-11 I11 IIII' I1111's' 1 1I girls' I'IlIb5. 11"1s SIIIIIIIQ I111I 11lI1'111'Ii11-. Il 1111s II11- I'i1','I I-II11111'1 I11 I11- gi11-11 :1I111111'1I 11111' .'I1ip. YIIIII' III1111'11s. 11111I1-1' II11- 1Ii1'1-1'Ii1111 11I' Miss I'IVI'Ij'II II1'i11I1111. 1-'z11'1- il I'IIIIf'I'I'I 11'I1i1'I1 1111s 1' llll- pIi1 -11I1-1I I11 1-11-1'-' IIII'. II111' s:1Il1 11I1I 111i1'1-N l11'11l11-11111 i11 SIlI'II 111,-1'I'1-1'Ii1111 :1111I I1:11'11111111 II1'1I iI 11iII I1111 I11- 1'1-1111-111I11-1'1-1I I11 I'XI'l'.IIIII'. TI1- I'lllIlI'I'S 11I' II11- N1-11i111' 1'I'ISS 11I111 111-1'1- I'ill1-1I I'111' II11- p11."Ii ll 111-1'1- :1II111111I I11 IIIIIIIISII IIII' "IJ:1'I-' I'11l,.Il'u I'111' 11111- Illf. II1- 1 -1'1- p1'11111I 11I' II11- 11'111'I1 1I11111- I11 IIIII' sI1i11111: I1-N. 'I'I11-1 1111I IIIQ gui -I l'XIII'I'II'lIl'I' I111l 11I II11- N111111- Ii1111- p11I 1111l ll 1' '1' " - Ii": Ii1111. X I'-1 11I'11111' 1'1'1-11 i11 XII: IDIIXX I1iNI111'1 1'I:1Ns 111-1'1- gi1'1-11 11pp1'111'1-1I I1-111'1- I11 11lI1'111I II11-.' 11-1'i:1I SI'.'.'. I' I11- I1-11'.'I11I111'1-. 'I'I1i.' 1' -.'. " '11' ':1Il1-1I I111I1-l11-1'111i111,- I1IlI'IIlI'I' 111' 11111 .'1-1' " - 1' uI1I 1'11l1-. rI1III'j 1Ii1I IIIII 1'1:11'I1 il 1I11'iNi1111 11I1iI1- 111- 111-1'1- IIlI'I'I'. IIII ' S1-11i111' 1 I:11, "Mn .'I I'I'1fI l1111," 111- I 1111-1' i11 II'III' sI1ip11111l1- .'I1'I1-. WIII1 I,:11'1'1 Iillis i11 II11- I1-111Ii11g 1'11I1- '1111I il I'i111- s11p11111'Ii11 1':1sI, NS '- I1'11I I11 I111I1I II11- 11I111 111-1'. I'111' 111- IllI'Ill'II ZIXVIQ il Illl I' l1-111I1- II11-N1-1'11111I 'g.I1I. II1 - 111- 1Ii1I 11111 I'111',1-I II111s1 11I111 111-1'1- l111'1I1I1- I11 'IIlII'. II1- gl: II1 1'11 N1- I--1I I11 1'1-111-111 II11- p1-1'I'111'111:1111'1-11I II11 11-I1 1'1111s' II11.'11iI11I in III1il1- Ii'1'1 1'. W1- 11s1-I II11- IiI11':11'1 :1111I Ii111iI1-1I I'z11'iI'Ii1-s. .XIII III I1 11 1'1 Ii1-11-- 1111s II 111111'I1 s11111II1,-1' 11111', 'I 1'1s IIII .' 1111111 - 'i11li1 1-. II1-. '15 S- i111'.'. 111 1'1 i11 1'II2II',L1'I' III' II11 '1ss1 111I1Ii1-s IIIII' II1',' 11-'11'. II 'QIIX 'I"11I ' II1 Nlj II1II1. 51- -1'11I 11I' II11- I:1I1-11I1-1I sI111I1-11IN i11 IIIII' 1'I11Ns 111-1'1- II11- 0llII'l'IilIIII'I'S. I1'-" I11-II 1,,'.' '- 1I' ' I' Il '--' fI'II'.'UII 11s "NI:1I-111- If111'i1-" I11'1 II I1111'I1 1111111111'i1-N I11 I'XI'I'f s'1II. ,'-1i111'. IX -. '1I,'11. I1'11I 1-1111 1'i -111-1-1I "I"11111' I. III I1-'11's." IIIII l I IN -'i11i111-1I II11- ll'IIj' I11N1-1- II11- 1111'I1II Y1I I111I I111I 11111I II I111llI1- IIII IIIIIlII'IIjIl'iIIIII ' I Tin -I'111' II11- 'IIIII ' . -' 'b 1 p I 11 I I- II11- g1'111I 11Ii11 ' I'I'lSS. Sin '- 11111' 1'1'1-11' I'.' I11-1-11 I K 1 xr K IQIII ux XI xx x1x1xI1 1 I 1 1 N 1 ll IKNINI 1 N I ' XI1IIlII I 1 Ill LKIIIIIIIIQUXXI L ,1 I III I I I 11 1 x xx xlk 11xxxt xxxxs x111xNxx1 xx I,l'rl'lI .xxx . ,, N x D1x1x1x .xxxc 1X 'll x' s 1xxxx 1 uxx FI f'1xx llllll 1 ' 1 1 N ' N rx Il I' lx1 l l x lx1xp1 1 N UU I ' Vx sxlq xx -ltif i6l f X xx xr' Ixkg Q. Iyllllllgl llx1 p.xNl IIIIII Xl xxx llx EXX 1x1 lx xx N1 l1l1xxx1 lx11 xx x1l xxx1 1- xxx11xxl1xfxxxxxxx1xxl 1xx xxx xIlxl1'Ix1 N NIIIIINN l1x x xxx1x1I1xl gxxl xxxllx It xl xxlxx 11xxxl1sl xl NIIXIIIN xxlxx1lx1Ix1Ixx1xl1xxx1 Nllllli 1xI xl dlxxlxlx N111 lx lx lnxxx xNI111ll1xgxx1 IQII xl 1l1 xl 1xl Ixxxx1 lllll 1 ll1xxl l1x xx1xxl1x xx1xxlx xxx1l1l111xx xlxuxxx NIII 1lx xxx .xlxx xxs1'xx1xx "1xx1r1xxxxlx 1xl lx1x xlxllxlx I 1- llx1 11xx1x 1lx.xxxxxx-f1xI tlxxx INNIII xx xx1 ll lN1xllI1I 1lx xxxxxxw xx1 lx1 xx I Il lx xxx1 xxxlx1x 1xl llx1 NN 1xl ll1xxx1x N1xxxx1 wxxmllp1lN1xxxxl1I1lxl l1x Nlx NN II1 xx x lI11x 1x1 l1x 'I'III'f Illill XXII II. l'Ix diff'1-'x ' 1x1xx'xllxIxx,. il lxzxs 1l1xxx1'. you xxill lx:xx1- t1x axg1x'1-1- llx'xt xx1' xx1'x'1' 'xl.'1x Cliff1xx'1-xxl In xxxx' 11 -1 , XX - xxisl to 1'1xxxxxxx1xxx1l tlx1- sl:xl'l' l'1xx' ik 1-x1'11ll1-xxt xx1xx'I xxxx1l1'x' llx1- l1'1xclxx'.'lxixx ul' xxxx' Ilxrx' 1 lx' 'l'S. XX -1 -1 -x ' 1, I x llx x wxxxgx la Ix x1 xx. XX1xlxxxx1-111xxxx1 l1xllx1'1xlx1l 1xl'1xxxx' f1xxxx'-L x' ' "x is1. Ou' 1 ' ' 1' 1 '-s 111 "- 1Ixx1':xx'1xx'1xlxx1'lzxxxt I1x l1x-xx1- llx1- l'l1x1-I. II1fxillsxxil'1f1xixx bm ' '1x 1 x ill b1 ulllll'lxzxl'l1xl'1'1I31:15. XI1'xxiflxt1xllx:xxxl1 NIV. 'l'x'axl'l1xxx. I I '. I, ' I XIV. I,1x I ' "'1'x'1xll1xxl I1'2lfI'l'Sl1Ip. To KIIII' l1x1x'lx1-xi' xx'1 xxislx to Jaxx. "I51xsl f'L1'l1." ' 1x l ' ixx1-1xxxxixxg1 1-laxss. xx1- 1'ilII oxxlx :xxx "Sm tl szxilixxgf' Hxxx' 1'x'xxis1- lxxxs Ix1-1-xx xx rxx1xxxx1xx':xlxl1- xxx1'. II uxxlh' 5 tl :xl Ilx1'irl1xxlxxx'1- x'1xx:xg1x.' xxxaxx lx1- xx: :xx ' '1','.'I'lII xxxxrl xx1Ix1'xxIxxx'1xxxS :xs ours. lbw Tix 1',fY'f I X 'xx' aff' li 5 1 fl: 1 -, L fp. I N x-A 1 1 XR x 1 x Qi Nfzi x 1. j '1af:,...' '. lxl 5 lx I 1 gi: V lf x'N 1 x xx L 1-1, 1,5 I ! f - - xxx, , l kk ,' ff- l 1' ' x 'xx '1 xx , if ,I lx ll' ll 1' lgfalhx l ' ,'Ixk-jy Llg x,g+: Q xl r I 11 1 '11 1 1 1x 1 xx 1 X 1 xg., x. xv ,f g ,f lx .X 7' 4 I C,--'j,f' ll X f I "wx f - Q--f . kk 1 '1 X- Q, 1' f Wgxu xxx I' p 'XL' 5 ix, XX I IV 1 X fx x 1 X , -. I X I X X 1 X x ,R 1k i, xx X X Xxx xy., '. I IUMA, x -1' - . xx 1 XV F3 I 'I'IIl-I III-II? XXI! III.N.Ix oollim Ilmlbo 'IIIWII A k lFILUlI,II.LIIE D 6+ ISI X I I XIX '4 1 N I x Ix x IW x I N IIN ll 1 N I P I I IIC XI I I x N ' III N I X x X II If A X I . I I X IL X X Z l' I , I ,II I .D ' If l, I S S I' If U I' ll lf If I IIN Xx ' INIINJI-I xxn .lmx I,mI-:Im I Il Inu- lln' ljuurnsnli Ill II1lllI'3Il'I'II'Il .lunn :NNI HN- IIIIII nrmy QI-wliwnxw ul' IIN- Nurlfl IINII IN-l'm'v IllI'I'IIII ul'IIIu'lrl Wan' II IIIIII IN'I'II.1llHIIINl lllllxll Nu. XlIllII'IIXs'I'2lNUZIVZIQ-IXNl'IlI'l'IIlI'1I- III IINIININII NI- :N-I-III-Il xxawn I'm'luIml'lu1 num! lwlirlany. II -llanl Il':1xI-la-Il I-xII-rlsixe-ly, lrul pun-ly lm' lm, in -N. I'I'iINU!l9. Xu mm, NI15 lllbl lanl I- an Iripjml Ilu' IIN-l'u:1ul'iIf' 'l'lIi4 NI- 2lg1'l'I'I'Il 1,1111 INII xxlN-rv In guf' .IllIIllSl'lllI'1l Illl prulwle-m Ivy wIlI.i'g1'I'NIlIlQ'lllIII NI- xixil IIN- X -xx IMwIcII1:IpiIuI. Illl' IIHIIII' III' mn-III IjIlXI'I'IlIlII'Ill. In--:III-II :ll ll.'I'll. Su, lm-:lx ing our I'l'xIII'I'IIXII INNII -S JIIIII Isl-In ITIS. Imam QIIIII I M-I IIIII on :I Irip IINII wus In IN- Illll' III' IIN- IIIUII IIIlI'I'I'ilIllQ.f :NNI rn-xl-:nllngf we- IIIIKI In-1' IIIlfll'I'l2llxI'Il. XII- IIYVII um' IIUIX lIIllII'IIIIlI'I' In ge-I In XVII Iurlx illlll plumn-rl In Ianlw IIN- I-lippw-1' Irwin lllI'I'I' In lluf-11. Iluux I ulliu--' um' lI'iIXI'IIIlgl' IIIIN' clmxn In IUIIIII' IN urs. III- INNI am Illirly minulc-s' Null IlIl'llI'l'IlllI'5IIIII max rlm- III If-nw. ZIIIII su XIPSIWIII our IIIIII' XHIII1lI'l'IIIIliII'IlIIIlIl IIN- ulrl XXIIIIJ ul' IIN- urluwrl. VIIIII' rwunzw NIIUIIIVII muvlu sm:IllI-I' ZIIIII IlJlI'IxI'I' Ilnaul llll' IIIWX aulflilious IINII IIJIII IN-I-rx Nlcln-Il NIIIIW' IIN- I-ml ul' IIN- SI-I-Iulfl IX n'lIl II Jll'. Sm - In -rv il Vauliu xx-rs playing, :xml Nm- Ilrllum-rl IIN-IIHN-lmlilm-I':mN-IIIIIN-l:NlN-Qlnl1llg1'I-.NIN-rvINN-nl'IlN1rN-NI-NII1-lu-xlwiml if-I ' ww in upwar- Imn 'IIIII' Il-::Il1l'I-Il Imml Nan IINII nl' XIN-sim liufll. NINI lI2lIl Iurrn-:I lu pupulzu' sl-II-I-Iium :Il'II-I I lung I'IIIlI'I'I'I I'2Il'1'I'I'. Ilix llII'IIIl" sung was :nu nlrl l'nx4N'iII- Ilml IIJIII IIUVIIIIII' pupulzn- IlIll" gg' lui.- Nu' yr-nl' ill Ixlull vlNNml, YIIIII' Iillf- mx "III'I'I'-N III Illlclalfb I DIIIIIIIIIII IIII xx . I I II P, rs I 1 gx : +I. I I N 1 I- I N U III N IIII I I III' I I N IIIIIN Nl N III I IX III I N NII IN IIN x III N ll I 1' ' NI, X N "NI x N 1IxNII IIII III I IN N I x NI " I N x N I X Ix I N I II hx ' xl N I INN1 N I I I N I I II -' I N Ill N III , : N IIN N ll x N N I I I N N N IIIN N I N N I N I N I 'UN N II IxIII-- III.IxIx .III III IIII XII XIIII I-I .III lx I N N INN x I 'I'llI-L III-Qll XXII Ill, lik CI ' ' If I ' :IIIx. .IxI'III :IIIII I NIIIIII IIIIIIIIII xIIII'Nx-Ixx-N IIZII'Ix III lIIx- III:IIII xII'I'II'x- XIIII'I'I' xxx- xxx-rx IxIIII III'II IIIII' IIIIIIII' IIIIIIIII Ix-:Ixx- IIIIIIII-xII:IIx-lx, IIIII'I'xIIIII III IIII- I'Ix-IxI. xxx- xxx-I'x- I'xII'x-I-II III xx'III xxII'I - :I IIIIIU"'Il'1IIIIIII2'IIIlIIIIINIIII'III'I'II IIII III IIII- I'.IIIIII. SIVIIIIIIIIQ' IxI sx-x- IIIIII IIIII' IIxIIx-II x'x -IIIN- I-II 'I' xx'IN III III-. xxx- N:Ixx III'I'III' I,IIIl'II'I'. xxxII'III-I':IIIIIIIIs IIIIIIIISI :IIIII x-IIIIIII. N'-I1 I'IIIl'I'I.,I' I'I'IIIlI IIII IIINIIIIIIII-II III-IIIIIN. :II'x'IIIIIII:IIIIx-II IIx III-I'x-:II'I'x-III N 1-.' I'-I:II'x. I.IIII:III IIIII'I'II'I', :IIIII :I I'I'IlIIII III' :IIIx-II- II: IIIN. II:IxIIIg IIIIIIIII IIII IIIIN II:II'IIx'III:II' I-IIIIII:-I' II.'I'IlI'l'. xxx- IxIIx-xx III:II IIIII' IIxI'I"I+ IIIIIIIII II:- SIIII'II'j I-xxx-I'x-. IIIII xxx- xxI-I'x- IIIII' IIIII' il s:II'III'Isx- xxIIx-'I SIII' IxIIxI IIN xxIIxI IIIx- III-Ix IIIIIII xIIs. II NI'I'IIINIII1II II:IxIIIg :Ix-x'IIIIIxII:IIx-II xIxx-I' II.3TII,!2II,'III5 II!lIII'N :IIIII 5 IIIIIlIIIl',' xII'I'IxIIIg IIIIII- :IIIII III'lIIxI'II QI-xx-I':II Ix-I- I'xIs IIIII' rx-x-Ixlx-ss I'lxIII:. "Sn 1Ix.'u IX.I'IIIlLl'I,I II:III I'III:IIIx N:-IIII-1I IIIIINII III I'IxiII4u' I'I'j.!'III2lI' IIIIx-I'- II.lIIII'I2Il'j IVIIIN. III II'I'IIIg.! 'Is III IXIlI'IIIl'I' III' IIIII xxx- NIIIIIIIII IIIIIIx-I'I:IIxx- N'II'Il :I II:Iz:II'IIxIIIN I'IIIx-. IIDIII :III-I I xxx-I'x- QIIIII.-xxII:II Il'II'II'IIII IIIIl'II fIII"IIIIIlI IJIIIIII:II'IIIx- sxxixl III:II S IIIIIIxf II:IxI x'II:II,x-II Q'l'1'IIIIj :IIIII II:III II'III xI'IIx IIII -:Ix'x'IIIx-III III III:- ll1I'I xxx-.-II. :III1I III:II :I xx-rx II'IxI:II xI:I:- IIIxxIIxIIIg IIIx Il'IIIII'I' III- :I x-:II'. SII Ip .'I'II IlI'III'XI'II III I'IxIIIg IxIxx. 5x'IIIIIg IIIII IIIQII xIxx-I' IIIx- II:-I--III. xxx- II':Ixx-Ix-'I I-IIIIII'xII'I:IIIIx IIIII' :III:IIII :III IIIIIII'. VI'IlI'II xxx NIIIIIII-IIIx III-:Ixlx-II IIIIIIIII II sx-x-IIIN III:II SjIIIIIIxN II'III NI-x-II :I NIIsIIIx'IxIIIN IIIIIIIIIIQ' XI','NI'I xIxIxxII III-IxIxx IIIIII III'I'IlII'II III IxIxx-NIIg':IIx-. Sxx' Qfllljl' IxIxx xIxx-I' :I sII':IIIg'x- IIPIIIXIIIQ' x'I':II'I. xxx- lIII'III'II IIIII SIII'II IIIIIIIIZII'I.2II'I'N2lIIllIII.1' IIIx- I'I'l'IN :IN II:IxIIII IIIIIIIII. XII'Sl'IlIIX,VI1IIlIj Ixl 'IIII'IIII xIx-1. "II :I III II:Ixx- I.III:IINII. :IIIII 'JIIIIIIIU 'I'xIxxII'x-IIII. SIIIIIIIIEIII IIII IIII' III'IxIgg'x- xx:IN If:IIII:IIII If. IIIII'I'Il'I', :IIIII IIx IIIN " II- xx:Is I-IIIIIII II III-II x'-QI "IDIx'x" .IIIII JIIIII II NI-x-IIIN III:II III x- XI:IxI:IIIIx- IIIIVII-'N II:II'IIIIII IIIII I':xxIIIIIII. "IJIx-x" :IIIxI "NIIII 'lNI'u I'l'I.IlNI'fI III II- N -II I:'.II -I. III- I:xIIxIx-II :II IIII' :III'IIIII'I III lI,x'x-lx: :IIIII. :Is xxx- NII-IIIII-II IIIIIIIII IIII- :IIIIIIIIIINIVIIIIIIII IIIIIIIIIIII1, xx - xxx-I'x- :IIIIIIINI IxIIIx-II IIx :I I:IIIIIIIIg' III'IIl'IIIIIIII'. II N -I-IIII-II III:II IIIIII II:IIIx xx:IN 'lill fIl'IIXI'I'III,Q sp:-x-IIII III'IIXI'I'II'S :IIIxI xx:Is IIII IIIN xx:Is III l'x lx'lIf-lxlx-fx lill:-I' l,:IIIlx.lr.x' xxIIII :III IIIIIIIIVIIIIII IIII-N 'I--'x- I'I'IPIII II:I, IIIxIIIxI I5III'IIx-.-. II:IxIIIxIIIxI I'xlII :I I:II'g'x- IIIIII-I :IIIII I'1III'I'I'II III NIII-II I':IIII'IIIN III'I', xIxI:Ig.x.' 'Is II :IIIII:I II:III:II'III. III-:III xII':I Izxrgx- IIIIIXII' IIlIIII.'II'f, IDxIII:IIII IfII:IIIIIIx-I' :IIIII IIIx'Ix I,x-I1I:III'. IxII sIIxII'IsIIIx-II IIIIII II'I'IIII'I'I'S. :IIIII NIIl'II IIIIIIIIIIIIIIN :IN .IIIIIII IJ.IIIN:-I'x-:III. .IIIIIII Ilix-VIIII, XxII'III:III IIIIIIQSVIIII. IIIIIII'I'I NIIIII-I', :IIIII 'I'x-IIxIx NI:II'gg':III. Ix!I ' g' III:II xxx- SIII IIIII III- xxI-Ix'IIIIIx- :II IIII' I'xII'III:-I' I'I:II'II'II'.I I":III'I'Ix-IIIN II:II:III:II III:II .IIIIII III NI-I-III III:II IIlI'I'I' xx:IN IIIIIII- :I I' III IIIPI' III,II'IIIx- I'fI4l'IIII'I'I'N iII.II'I' IIII- xx:II'I, xxx- x':IIIx-II :I III-III':III :IIIII NI:I'Ix-II xII'I' xIxx-I' IIII' I-Ilx. I'-IN"II, IxIxx xIxx-I' IIII- NII'I'l'IN. xxx- s:Ixx NIQIIN III' xilI'jIIIgI IIIII-'x-sl. IXIII III.'I1IIII'I'.Ilxl'I' IIIx- xxxII'IxI'N I:II'g'x-el IIII'II!'I' III--I'x- xx.IN IIII- IIII'2'I'IiIIIIIl1l' III'II NI:IIx-II III:II I.:II'I'x ICIIIN xx'IJ II IX III:IxIIIy' IIII'I'I' III "PIII" I 'IxxI'x-.Ix-x-'N xx-INIIIII III' "XI:Ix-II'-lII.'A III- IIZIII :I NIIIIIIIIVIIIIQ I'ilNI xII NlII'II :IIIIx- III-I'I'xII'III'-Ii' -IN "I.IJI" I,:II:I:I:Ix-, III IxIrI-1' I,:IIIx NI-II'II.-III. Ilx-III-x I,fII'I:IIIIx-. I.Ix II xx:II'xI IIIIII NI:II'.IxII'Ix-III I x-x. XIIII IIIIIIII :I IIIIII- NIIII- slrx-.-I. :I IIIII'I.-NI SI,.Q'II IIIrIIx':IIx-:I III:II IIII'Ix III'xIxxII 'IIII Iiillx .':IIIxIN I'IIIII xxx-rx-NIIII II'xI:Ig III I'I'XIXI' x:IIIII--x IIII- xxIIII IIII-II' NII:--'I:IlIx. HIIIIIIII III 'IIIII' I:IIIx-x.. IVIIIII' III'II'II xII':IIIIII'.':'I III... III:II! xxIIx-:- I'III1IIe-:I :III III III, "IN IIIII--IIIIIII-II:IIIy IxIxx :I-IIjx lxxx-IIIx-I'Ixx- II'IIIN. xIIIx- I'xIIII'III xII':I xIxIII:II'I" XI'I'IxIIIg1 :II "II:II'IIII-U I'1IIII'IlII'III.4IIIIIII'I'N'-III' lIxI7IIx-. XXIII'I'I' "II, I. 'I I." Ix:I N--I III III-IIII IIQIIIN xIxx-I' IIIx- I'I'IIIII I'IIII'ilIII'I'. IIIx- IlIIIIi'I', IIx:III. 'xx-NI IIIII IIx:IIII IxIIII IIN xxIIII :I sxxx-I-IIIIIII IIxIxx. NIIII' I:IIIx III' IIII' IIxIIIs.- IN IIIII III. XIII IIIIIIII. SII - IIIIN QIIIII' III x-IIIINIIII IIII' IEIIIIIIIIN :II'II.'IN. II:Ix-III-I IIIIII-I .IIIII III-IIII Iixx- -xxx-III, :IIIIIIII IIIEIVIIINIIHI' IIIl'1'4IilII'1'IIGII',N Ibis: pp IIIIIII. xxx- xx:II'Ix-xl II:Ix-I, III IIIx- III-Iix-IIII, xI:IIx III I-IIIII xxx- xxx-I'I- NII:II'I'I.u' :I I'IIII'. 'IIIII IIIIIIIXIII'IIL.YiII'.-I xx:I.' IIH1II'IlIIII'I'IIIIIII IIIIIIIN IIIIIII. III'IlIII'II'IIII'AIIl2III2IQ.1'l'l'UI. "ll.x-- IIIIP.'I IIVIINIII-' II. IIIIIIII x-IIIIILIIIIII II'I IIII- I'I'IIII'II I'IxI III IIIx-x-x-IIIx-I'xII'IIIx-x'iIx III- IxIIII IIS III:II. III I-xIIIII"IsI IxI IIII' I'I'I'I'III II'x-,III IxIxx:II'xI se xx-in-III:II .4II..xx grls. III' x'IIxII'IIs IIIx'IIIxIf-II Ifxx-IxII III:IIxx-. I1:II'xII III'IINIIIIII'I'. IIIIII IIIIIII II A. III- s1IIII III: x-IIIII :IIII':Ix-II-II III IIII SI'I'XI4'I' IIII'II I.I'IIIII IIII- IIxII'III XI' If :III'I X:Ixx :IIIII III'II III- xx:I: I-I'4'IlIlI'!IIIj IIII'IIII'I'II IIx xIrIIN I.I'i.III III-:II-I':II IIIIIIIIIIIII NI:II'IIIIx-:III. I"IIgIII IfxIIIIIII'IIIIIx-I II. IQ. 'xI:Ix'I,x-:Ix. :I:IxI III:II :IIIIIIII':IIIIx- XIIIIIIVIII II:I:'xIIxI IINKLQIIIIII. IIIN I4II'I'II-NIIII.I'I'I' :IIIII III:IIII :II II"ll'IIlI1I. III- IxIIII IIN, xx:I' IIxI:Ix- 4IIIII'I' III:III II:II'x XII-XIIIIIIIII. xxlIII. III xII+I'x-g'II'xI III' :III :IIIII-IIIIIIIIII .III.'IIx' I:Ixx '. ' JIJII-II IIIIIIII I-IIIII'II:' '-xx-rx III-I'I'xII'IIIIIIx':' xxIIII "XIIIVII II'I.'II I-lx:-N ,'XI'I' SIIIIIIIIQI. I.IIIII' xx'I' III-x'IIIx-IIIx I-II:IIIgx-II I'I'xIIII III.1I'xII'IIII-I'xI1III-I I'x-N--I'xx-II IIIIIIIIIQ-I'. :IIIII III- I'II2IIII'I'I'II IIII Im-I-,I-IIIIII IIIIIIIII :III IIIx- I:IIx-NI llN.f'll I, NIII. IIIII- III'III I':IIIIx-I' NIII'IlI'INI'II :III IIIIII IIN. II JI-I-IIIN III:II 1 ' , ' -" ' - -- "I " -: IIIN III: IIIIIII' xx-:Ir :II IIxIIx I4.I'I , IIIIII NIIx'II:IIIfI II'III III-x-II llll- RH! NND Rl kflx .1 tul rx . 1 . N ll UVHIILT us IPL ills ls' 1 nm e lge m x an llwn .md was now vlnpluxl lg sm ll plmlugm mm ms. 1 mu 1 mm wr s Ill n I I K . 1: ' lux wloppvrl on lop ol llu lor fl 5111 111 mm gc 01 nz 1 y 1 XXII lui 1 4 lun 1 on xv mum un 1 null mme we mr nu n -v 1 UI u o - 0 0 um lunar nl lu u nu .ur ll tx lu Sllllll x . ' 0 Ut 0 . ll pn-x N nn u ' 1 Il x su. nun Nl mm u ml n me N u.n u 1 uc 1 nu . mum l sln en IL vw ou . ox vu x 1 :umm e Of mr s lldsl LI lo from 0 4 nw .lt Nt ns' o xx IN 1 - 1 mx up In rm n 4 ll mn Ol n 1, x s ll us un 1 1 4 wi ng: -tmnf' mn nu f usrum AIXSIIIIIIQISUIIIL rm lm mln' u ll ll 1 +m.u gg x 1 1 u 1 - mx . xx. IX 1 I mum um an 0 . iw vm 1 1 - X I 1,111 hun A x . n ff 1 1 -mu I mu X 1 xx c ll mm: grum n nous 0 .1 1 NI 1 - g. l . KL H x ll 1 mm ' nu ff lf. ll Hll . mxuuu mf nn xo un mx rm N uc xx N ll Jn x . nc 1 Nllili 1 nl . ,J . x mls 1 ff X nu no or IIN - . 1 no nuff n s 0 'en f un n,, I .lx In Il mc 1 umm ov llIl'I 014 s 0 .1 ww mf 1 u 0 ff' I 0 mc x 1.11 xml X 1 ff Ill s 1 1 I l'lN.l IIN' 111.1 Ox m M . X 1 1 gl ' ll lllN HI tlgflx ill N N Nl I U Illl DI l SKI gf I ' f H 1 N 4 ,. 1 up uld ln c ' ff 1 1 1 ng, c m H-N, . gr , UN! 1 Nl ., Q' S S' I D 1 I 'S I , U llll V N ' " ' llll x I s 1 1 u .sa s . ,, , lt IINIUII 1 1 1 4 lg:-fly , u u 1 sk: 1 u xc.usu .ul 1 u xml Wlll rmtgmncrx Ill .md I umm x ' X l l I ffl U Xl 1 1 N " lf umm. N1 uc 1 mx loo um f I N. 1 ll P K l X x H' I 5 lf i K il tix' I , Hb T N 5- Oll 1 l H 4 l x 1 . mm . . , X lNl N dr-f ' lq llu- lllflllt' lnduslry :md lrlfl lwc nm' lllv N'xll"xlllt'I'lK"lIl lflol of l"rvflnn:m liirlsf lf ll 'x ll':.l Nlall'.'l dz d'la - .' ' ' ,': f' fur'-.3 'ls lluusv ul' "lie-1' nic-" Wilt "lx'. lm Nr e-vr3l "A . l'lll.lj xl'll'SlI'2ll, lxay l"il1'll. Claire' l,q'Ir1-. Zlll-l "l'flv" 'Q H1113 XX 0 g ' -X 'l .' ' 1 K ll .' -, szlicl m 'll' ' IL Louis. :md look llll vlv :lor do ' ll-svnanlv 'lr bar. Bvf '1 ' llgga' ad ' 1 ' " "1',9"' 21 third fll',.l"'Q' hy II111-cc-lv1'ksil1Ill- ll 1' ffim. Un fll x l l -l l'l' ' M' ' ' T If ".' ll ll 'ullwr xo ".'l'Ill- ln-4l.' " -5 lf:-:n1Illin:1::d l'lYt'lyIllj'llIlIlS. 'l'l1ey4'vl'iui11ly www' ur Il la1ssll1'llvs.lmllf lluf' ' svn! pol K' farms rliclrft 1-urn Spllllll to Illosv wv l't'llll'lllbi'l'4'll. Su ldv ll' lllv dum' from tln- 3 x rm' cl: l Nl 'el I - 4 lf! A 'l WI .fl l- la sl xlin. "'l'l1v lima- is mm vvwlly 8:1-S." lwsun Nl. um 3 slill at ill" Tlx' l xfl ' lllffllll. lrxll. ll x' "ll v' 'f ' bw' l Stl' 'tl' "rl inx fvvl in tl ,. fl lcl l: 1: ' .' cw But :1'11 :J sl'Il :ll ll'lIfIf? Tlnn Slfrl - la ' 14-fl. lid ' l':lllm-V. l'4-pix-sm'llt.:1live lu ilu' We 'ld Suu l ' f' 1 if '. 'sl x z1.'f"l'b fl lg. Sh ' l il l l vl gui ' ,.l', 'll li-.' ." ' 3 2 " 'g ' .. Wvx ' I'1lnll:'1'l1:unlwr, r' "kin al lam 4'on1l'uI'lulmlv llu svnzllors loulwl uslng in ilu-ll' lK'illlll'l' l'llllll'S. Vrllflll. for i fl-1m'e'. 'ns llu"vp Xxlllll'lI'll s " gr ' l' l dly. Il-1" yl Mis lpll XM' 'm1lrln'l lwlivn il. l"ll"l Pink Q sul x itll luis fm-I on his clcslx rcwml' 1, sum - ,loud nova-l. llc " 'lm Sm'ib0'c'lx. 1 lln r svr:1lur'. 'aw -I - " . Ubl' " 3 I ' ll xlf '. .luyw Slll'4'll2lIl :xml xlillf' Wilsun Wtl'Q'Slil'l1'll- in " ln- an':'lnilc1'lul"ll l1si,,ui in ll ' 'l' bar. lfullu "1,, lln-ir',.'n'n, wc'r1uliw'1l Iwo! 1s'1ul :xml alllml-liw lu l ' lp l ll' gr up lllc Q1'H'2ll Slam- ' I 1-'. WW' Ill:-pl My 'llll' 'I' lil t ing l5'1'l1 'z 'I l ll 'lvn. .' l' 5 :I pw-0 clllsllcfl lllY'0llLIll lln' nulvr' llUUI"0lll.' il '.'u'l il ls1,,v. It waw , lil1l1'c-el Ixul Sl I ll 6 llmt slu had stwrlfd ' rl' ,, '1 Ill- lrl l l:lg.m1l3 'lfli gf il W' qlu' gm , lJ.l1.,a l ll: cl I. ' "ls ff' " lt II1 llmlfll ll' dl s 1 '1rl'l"'lutv lll,2I,lS1lf, f.x'11.: l flu' l- l 'l i l,,l1Ul'l -'su -I11 ble' 'mm 'J ' s A I Nm-r1u'm'ivll.ln ' sl' wrli. 'md xlt'I'2l crm-fwia-ln. l.v:lx'ing: Nlilclrvrl lH'illSlllgI ll1'l' pzlgvs proxnlly, we pl'o1-vm-rlm-rl lu lCxp1'l'irm'x1I:1lion Wluliun Xu. I mln-rc Slwnlvy llantrh -xml .Xldvrr Bvtivz wvrv tryin mst-lICluIf-l'l1I 'I 'ft l"' ld " :il : ulrl flv ivc fm' Q: 'ng gr: s l' 'I 1 'zu's. Tlwy z1s."'lv4l llull by puttin s null wlwm ls on llnv l'1'mlt nl' lln-c':n', :xml lzxrgv xxlwvls on tho rm'u"1xlv, tlnuf pl'1c'inf' tlw mr in Zlll im'lins-cl position, l' u no . ' allxl' lu Suu ,,1lSUllll1' 'ls lllv van' wnulfl 'llxvlys bc- gui ' l xnllill. Fm' swim- ' an n llznrrx mu rxlllu-1' slwplivnl. By this limv xw ra-ally wvrn- mllu 1' hun ry. so xw f'ouml an nivv quivl l'4SllllIl'2lIll. llw "Ill-rf-'s ll 'mtl x xnl in. lnmjfin o1n'.'1u'pr..'m ull 'xl wc ll uml t,l1'pr'cpl'ic-llwisI1 bc' nom' ullwl' Ilrm .luliu ll xw. Wl ' x 'lmcl finifllul 01lllll,,. Slll mlm-0w1':u1cl tulrl us Yill'l0llS inte-ws ' g gifil-- ligl lx :loul our tlwl' cl'l.'.'ll1:lt1-s. Slu' :aid tlrll "lClli" l'i1'l'm'0. Imvin-1'clisvcm-rl-rl ilu' ww :Ill din ' . lrul fin-ally vl':n'kn-fl umlcr tllv strain 'md wxs now l'04'11pvl':1lillg1 all "IA-l3:1l'oll's l.c 'z for I nw-ly l,: lim." .I li-lf '. 4 l'l " I' ' l'l"' ll' l ' 'lx " I Nl Q' W: 'l' I Inn lnaul filralll opvllucl lwr msn tSl2llillSllllIlIll in llsffn, alml Viv Szzuluvlm ll-ul or 'min-ll luis ull no 'lly lrulfl -nul haul lPilIlIl0l'.' svalllclwl llll'llIl,,llUlll tlu' worlcl lu-ra l ling "l'zl I'1 .",uluu'lm 1 1 l ll's X ll: S lm." .Ks '-I-f llwl1.it'1l l'2l I. lrying, lu small urlolmslrllsiw ly by :l fllI2ll'll'llt' ul' llwmimlznlrlv-luul in, lmum-ws, we l'4'l'0,,IllZlfl llwm 'Is 'I' r A-1 lflmsv. limit' Wim-ll, 1,4-my l'zu'rollu mul liilmu Xiil','ll2lll. ull l'm1rsIill in mul zxllalvlim' trim. Su. nur trip, xw I'1-mliswmw-r'vrl ull our olrl SlL'Y1'llS 1'l'lSSlIlillt s in lll1llI'llllW vm ll'UllIll4'IIlS. XM' x' -rv firmly l'UllX im-1-cl, llmwwr. llrnl wc- wm-rv llu-only um s Ilml llzul lurnvcl out :ls p1'c'rlic'te'd in lllll. liul. l'l'IllPllllN'l'llljI tlu- old Qual Q-1' prm'vrl1. "-Xll llw xwrlrl's an lllllt'illlt'4'I'1'X1'6'llllll1'4"lIlflIlll'. 'md s 'linws 4-wn llu-nfs -1 lril que-1-r xu- rlc-vicln-rl ln km-p quie-I 'md vnjoy lln- rvsl ul' mr 'fl ul ilu- Xlorlml Capitol. l1.'1'l1. 'I'III'l IIICII XXII I!l.UIIx l 'Tl 5ENloR5 l N- 1- X4 ni V .ALJ WML, K U 1 I I I N l NIN1 x N QNIUIIN NN IIII P, I Ns 4 xx I l Q xx x Il 41 x x xx XI IN I IN lxslx I x I :ml X Ulm all x 4 mx ....' ll l I lll l - 4 4 ll A I x' ' flll, .uf A .hx I ,I ' I ff ll, 1 1' 1' . , X ,Wind f 4' I l f f lll ' f :- r ' f X, . I ffl ll lv 4. l , ff 3 ' f 1 I f f " l l ,l I I , 1 l Y , fag!!! Xf' I I Y I. ,f 1 ' 1 J xl W 1 C A ff fr, ' Q I 5 9' f ' 1 L in l 1 f l I -'Y 4 xy Q53 1 ' I Il I .I fx A I xx - x - I jf , fl ,- . f C3 A 5 CJ 'l'IlIC I.NS'I' VI ll,I. XXII 'lIl'IS'l'VXNIl'1Yl' UI" 'l'llI'l LXSS UI" 'II- Ii. ilu-sr-:im'wll'Sl1-ww Iligll Svluml. in lln' lm an nl' lllilI'1'lIIllIlI, wnlllly ul' glllllkilll Slam- ul' XVII ll:ullp,l1irv.ml llaisl'mlx'h-1-lull: KIIIB ul' .lunw in Ilu- 51-zur' ul'nl1r I,m'cl. IlIIl1'I1'l'Il lun-flu-cl :uul I'UI'Ij-IINIV. llalxing' lIIl'lllI'Ill .Vllllillll in I'lll'llllIl'I' .wnm flu Ill'I'l'IlX mulv :mtl df- .' um' lusl will :xml I1'.'IfllIll'lIl. :null flu llI'I'l'Ibj nulllfy :lull mulw xuiml alll pl" ' S ills: I I1NIillll4'lIIS xxlxivll um' many lmxv ln:-l'e-Iul'm'v rlmxxn up. Ylilu' llilfllly vsl '1-mvrl vlan." ul' 'll IITWIIIPJIIIIN ilu- lltllllhkllllf l. XX -,ll1n'1'l:n,'.'ol'l'Pll,ln'ql1m-znllnluXllyllmlly:xmlXI1'.I,m'1l.xxl14mluv llulfl lllgjlx in 41 ll' vs! 'l'lII. UIIl'lI1l1'llt'SI Xl'Il1'I'1lIIlbIl mul :lppl'1'1'1'zlII4xIl lm' IlI1'Il'1I2IIlIIII4',"l'I.I'4ll'ISIIIQIIIIIIIIIQI u' In Ilu- mzul lu Sl -'-ss. 2. 'IINUIII'1'I1ISSilfINI,'l'I'S. Nlrs. lluvl wr, Iliff Will--5 :xml XIV. lflmrln-4 Hu Il I. uv In-qlwallll ou' vxvrlz fling gmlifmls- lln' 1. "Il ILL ll' in um' 1-xlm-4-11l'1'i1-ills: an-lixiliw-s tIlll'IIlgI cur Nl 4'l'l.lII sl-niul' ye-zu: I. To Ilw llwully xu- lvzlw um' NIIlI'1'l'1' 1lIilJI'l'4IIIIIHII llu' llwir lnaml xwrl in QIIIUIIIIIIIIIII to - ': - mul lim- vnu- llIllxII4 xing' llI'l'NllIlll'Il ul' llllll. Tlll' RHP IND Ill H lx I N 1 1 Ull lllllull I I 1 .1 vu mu Int we noun mn. ' 4 .irv Seniors I I. v I 51 I 1 1 Nl ll v 4 . ' ,, 1 NI 1 I . in I. I on mu Inu whe n xl: pm ol . N . s ' un in minor xr s i I ni n pu I n IN NI IIIUIN olvs su 1 f I i - . . illll pusslblx surpass I ns mm 1 IIIIWI IIN nl 0 ii ui um uulsl me in i 1 I ul UI ' in wi . so i xv Ol CI iv vi lt IIN ul lo bi ouli UI ,. s x u . II mi in S N I0 X 1' gz ' . i iihe n gf 1 ng oxp in Il i 1 r .ni 'I ul I -shin.: s in ' IB I xi I NRI Ili ion 1. Nh ' N I IN mu Il fines In L iv. in I :Im 1. Wlllldlflllg II' iw I'Xl'l Inu ai is II 0 Ihr fulurv sIucIvnIsoI'N I N sw Ions an mhc ill mu Ih II is ru h in honor nbli Imcl Illll mr that n 1 s no bi si ii .I UNIUIISI ll ms I 1 ls no nm I If xml 1 W III NWI I I . N' QI s mp I ph mm ' I N nl ,. . S uuks Iv Iliw-1 nm N .ix ,mi I ,Ji 1 I mx ,JUIIII UI ggi mg. f'II s wir ini x in sn g .iv X1 ii on in hir s gn N ill nw Dui hlrnn I ni ll in 1 . . i no iii ml UIIIINUII Ii lu-X 0 0 in in I vixuif un qi Inrux I I N . I Niikii' PS4 I III I in Io no mi ui s ii I ionsi I N 1 mrl 'VII Nlurrm wills hil sulm mu 0 - UIIX 'I N ll I I i ug, nidul Ih.1I mid 'VIIII s . 0 ' 1 n XII hind ' N IIN., irmg: pu ilu mn is no in .x . I ll III i is in Ill'l1 s N I in silggul lmmi si whim Iielksi .ind il.: NI 1 ms in ni x 1 pl, in mic I3 :mu mn ex ff K ui To Ihv 4-I'is.' of 'I5 iw Iwquvzllll our II'IH'III'I'S whu Irlvi- bi-vu zlpwlli-II by 1 ' " ' 'ka blo- IllI'III'1'I. To NUI , ' Iso. 'I" " I: '-II-Ii II "ISI, "VI ' ' .' ' XX - lu, 1. you an p:iI:iIi:iI Imllrumn Ithv yin! for yllll' IIILIIIVII CIIIIIITS. 'md an I'HllIl'HI'I ith 'I'ui lIoi':i5 In play :II Ihi-sv IIIIIVUS. IMI you Irivi In ilu is Io 'wt him I1 .",e,n Iho- vul II"ll'II. We' ails I "I 'Q' you our slim-s In I'iII, Iml do nul Il'I'ZlII ' - .' - ling inI hvm. I.'i.'I huI not If-'l.'I. wi' Iizivv In U 1 url ,1IigniIy.l I-.Ig-,a :I '- I: tin 'I'u Ihs' supllom ' .' " Ivaive- our Iig,h si'ImIz1sIii' 'z ling :Incl hupi Ih'iI you may :iIl'iin ' I I' J ' I'.' In - ai' ' '- - . IM' ails b-1 -nth In you ' Sz Iing all I -Iii' a b'liIy. Oi r .I li 'Ir n -'llc I-:if y 1. II am' 'h' 'I Q- ' I iv. I 'VIII , x' - Ii-'iw Ihv ri-rnimlvr Ihnt you hun- sz-rw-:I your uppl'viiIim'i-sliip: ImI, " - In-r. Ind: :md Iaissivx, Ihi- worst is yi-I In - me-. Tn Ihv :ipplv-vlwvl vii IIVPSIIIIIZIII buys of SI vous Hi h Sclmol, wi Iwivi' the- 'li " :Ahh- l'i hI Io i uI un In 1 Irousiws. In ' l"'l'Il" lIwIIlr'IIiI'II1i-fi st sh' ". 'u ni 'rig 11 girl: ' Ie-:avi our OXIII IiIIIO I'Il'IlIlIiI1' . IVI.I. VI ' Iva '- Ih' ' ' I".'1I' II'1I .I -ve Il,' II'gI."l IisII".'l'Ih"'1I. Wu. I"ivi' ' I' ' ' " I,-I II' ' IIT! 'II - 3 3 .I. I..'.' :'?' ' " 2 " ' ': - 'I'I' . hm z nfl I - s illi 'I. -1 id r ri A b II 3 II :II n :sl I In-: ' 'd -d. I g1usu'1I Ilii-sn-nm--iIm1.'Iy for Ihusi' who in IIIIIII' Iurn musl I'uIImx FUII.IlIlIl4lI'illllIIII'IlI1'Xl' wut. uill In- your '- 'n'cI. Thi- Ihllmsing 1Iig:i:iI:u'i4-s Ivmn- imIixi1Iu:nI Iwqm-slsi Url -I Iii-Ifvz Ivwvi-4, still neue rtiil Ihut his llillllt' vain In' pi'ui1m1llm'1I. "SI: " I hir ' wills IMI Call lui nu. IIIIII vnu hlzimi- him? I . IIi1'Ii I,-Iflaiir Ii-ziws. .'IiII do :Iiiw his rc-purl c':u'cIs In thi' wish' pupvi' driw. ".'n I ' ,,,.. .I z .I' I' I '-juy :md Yam 'y Und' -Iwqu 'ull Ina U -1' ' md Imk' ' ,,"I.' II ' zI'I'I. I .' :I ,, sim' , :md hold thi-ii' SII1ll'l' ul' Ihi- III'I'I'll 1 uunlnin SHI A A' 'I.'. "I'? J' I 1 I z - In '-s I 's In I II ' In 'my I'1'm'iI4' VI :ills si In-nu. I.ofI'." .I .' ': ' .' ll I I I"X'sI' 's ll'III'S ' ' g, p i'I who new-mls ai ll-is Iugr: Iimlu, Tu I ' Pailim-r, Ilubi rl N'IiII'i' will' lhail 'iwful l'l't'N 'ul 1- N14 .' ails: Ia-nw-s "nuII' I uh." I"r: vii I"im-Ili wills his miiIiIIm' zum: "XIII Im'Ii lo hi: I':1lIui'. Sli' : ' .' " Sz' 's I: 'Ii I Ihi' Navy. whivh has IllUl'1' usn- lin' Ihi nl. 'I' l "IxI1 ll.. wiII.' I NI'II Tuyh r his bv:mIiI'uI c'urIy Iiwks :ind his way xsilh IIIUII, pn " - f ' 1 ' x iII huy an UUIIIII 'md gin' Iihn' IIlll' supliuiimn-s ai uh: Ilt'I'. IMI R- - If-aiws Il fine' l'I'i'xn'iI. ph illy OI' I'i'i4'mIs. IIIIII uI'I'ii'i' uf' pri-.'iiI4'nI HIIUII .' mi' asp' ' I' . 'I 'II h'i 1' ai h:u'fI limi' In I'iII il :is voiiipclvillly 'ls Ioh hzis. Tm "I3ziIi'Il" wills his mr, four md lirvs, mul ai mnlm'Iu'1nyinu- 'I 'IQ one-, fhg Il I 'II IL? .lox 1 ' ' - ' I'II".' I ' I II 2 'I "Il lI1e'il'qlli4'Im"sln BOI'IlII'I' IIilIlIII'Ill 'I 'II-II ."'I i""' zIw.',,iuI s'uI'iI. IIII' RPI! KIND Bl U lx 1 1' 1 11111 1 xl I1 1' U' DN 1 UN I W" IIIUIIIIN N 1 1 I Ill N N11 11111 I1 N 111 1 11111 N11 III 1.1 s .1 I5111111I1m11 1 IIIIII Ill 111 1 1 N111 I N N N 1 QI ' N ll 1111 N If 1 N N II 1 ' II N II I 1 I 1 I 1 1 1 1' I QI ' x 1 111 1 sw 11111 1 1 '1 IIN Ippl III IX IIIIII 1 1 s 1 p IK 1 N ' N N III I' N N ' N' U10 IIIIII rs s - s 11111 ,, III II 1 1I1l11 U 1 111 1 ,: II II In s N ' I INN II III Il N I U0 N PI 1 UI Ill IIIINUIH l 1 UI 11 I I1 I NN1N If N IN s 1 I w 111 IN 1 N N 1 ' I III XIIIHN II Ill! x I lllliil II11111-wiIIs1-11-1'ylI1i11,,I1111 I11-1'I"1iIl1I'11l111'ssI1111111-1111111 I11II111'II Ish11111. II1-11 1 In-r, I51-ri . Ihv NZIII s II11' lllI,.. "IfI1i1'l1" lIs,,11111l wills his l1'1'l1111'q111' wiIl1 II11' 11pp11sil1- s1-x I11l,111i.' I,11I 11111I1- i11 1"1s1- I. ui," lw1'111111-s sl11l1'. ' lftl lil I'11Il111'1' I111q111'11ll1s IIPI' 11-I11-I 1'tIIlIIIlf'XIOII In l'1',,,.y lI1'1-1-1I prm i1I1-1l she' ' 1111! I11 11111I11- 11115 1111sl5 I'l'IIl'lI'lxS '1I11111I 111- ixh. I'11I I111w1'1'111'1- wills l11'1' Iwirling 11I1iliIy lo X11111111 I,11111h'p IIII 1-11111Iili1111 Il111I 1' - l11's 11111 1I1'11p II11- IIQIIIIII 11: llllIl'll 11s I'11I ll2ISIlil. 'I'h1' "I i1-'sf' Sl ly ' I .",1I 'I ' , I1'11x'1' Illl'II' 1'1n1.'I1111l 1-11111p1111i1111sl1ip I11 I11n1-juy 1111I ' "l111 I11'11w'l1-s. l'llIlIIIll.u Hill Iiusl . 11111si1'i1111. pI1il11s11l1l11'1', 11xi11l111'. QIIIII 11111-I I11111-1-11I1-11I'Sl1w1-11s. wills l1is ' pus- si1 I' ' IIixi1-l11111I illlll il 1'111'l'1i11 girl 153 111lh1-11Il11-1'liIll1-"fl '1I1s." II11 'll1'I IIill1-1' I11'11111'11Il1s I11-1' 1I1'Xl1'I'IlI i11 SIJIIIIIIIQI s1'l11111l I11 1If1-11.'111'1-1II. wh11 :1h'1-111Iy ll1l.' IlIlIl'lI 'l1iIl lll lh1- 2ll'l. 9hi'I'. I'iI'2lIIlxlIII I11sl11w.' IIII Holly II11111Iw111'1I Il1'I'1' I' -ss. II is I'IIIIIIII'l'II Ih11I H1-Hy I111: Rl ,1i111l sh111'1' 11I' lhi: IIIIJIIIII 111 II11- III'1'.'4'lII. .luy '1Sl11'1'h1111 'IIIII II1':111 IIZ1-1'zy1'I1i I11-slow II11i1'111-lis1i1-11I1iIily 1111.I11y1'1- IIQIIIIIIIIII' p1'm'I1-1I lh11l II11- 11I'111'1-11111111i1n11-1I I11-1-ps II11- liI11'111'5 IIUII III'I'IlI'iIII'III 'lin IIZIIIII Il1'1'I,1111'l. .l11h11113 lIIIII.'I'l'1'i 1 Illillllu In-11111-11ll1s l1is I1l111- In-'11'1l IIII 1'1r111Iili1111 I,h11I IIII 111 1'111I1'11i111's l11 l11'1-p iI IIOII sl111i1'11. I9111'I 1lI'2l 11111I IIt'Il'Il 'I'111I1I I1':1x'1- pri i11grIl111I 1111i1-1111-ss is 11 ,,11111I 1 i1'I111' I'111' 11ll p1-11pI1- Ix'1l I"il1'l111111I NIZII' 1 li11I1w I11-11111-11Il1 111 I11111' Ix1-111I11ll 11111I lI11s1-1II1y111'1l11+ II11-ir I11-1111liI'11l hlu I- lI1III'. Iiul 11s I11 lh1- 1Iy1'. girls. l111.'.": lf' li111'1Ii11111' II111'I,1'11y I1-111-s 11111115 I'I'IIIiIll' IIIIH IIAIIIISII lllllllx 11I'1v'11l lllilll l i - I' . 'I-'II 'Ii' ' Ifllis, "Iii" I'11i1'i 11' lII'II'I'S ll1'I' IIIIl'lIIIIf'.iII'II ability 11I'pl11yi11g:1'l Il sl' 'I1s. 'I'l1'1I's IIII 1'h11p .'lIl'I. III'IIllII'I'i I'III lyn IIRIIIIII' Il'2II't" with I1111' IIIIIIIIIIIIII ul' In-1'11 i11,. .'I'1'I'4'I1II'I In I'1'1-.'i1I1 III II1111.'1 x'1'Il i11 I T . IIII 1 ulliIIIIll1'I', 1111 'l I111.'l1I':1l. I1IiII1S.flIll p1'111-I1' i111': "I'111 only ll pffhlalr Ill llI'I' Q' ungzl I'-. I111l111i1 I'111 1111iI1- II I1il 11l1I1-1', I511Iilil111l11w'i11l11'1'I'111'1115 iiI'1-. I III11111-111I11-11 Il l- 111 l1l1'1'." Ifl11i1'1' I,1'piI1'1' IIIIII II111I11lpl1 II111'li111'1111 will Ih1'i1' II11I1i1111l'I' IJI11 1I lu IIi1'l1'11'1I IX1'IllIl'lI pr i1I1-1I I11- I1--11'11s 111 1-l115 s111111-ll1i11- 11ll11-1' II11111 "II1 I 2lI.'.-1 'l'1-1'1-s11 Iillilfl' l1'11x1s 111 "I+I1- " II I 1 'I I11-1' 3II'I'1'1'lI1III I'11r S111 'III Iligh S'h I, for ,Il1'I'I'S2I.S i, IIUII hi' I1 i11 Ih1' 'I 11ls. "'I'1'111y" 'I'1 1 .' I l'11x1-s l1is I'11111ili111'il5 wiIl1 IIhiI1' Ilix '11 I,1'I1:111o11. I ip rl. 1111I sI'1'i11grI" -I I I11.I11I11111y I311l1'l11-I1I1-1' prm i1I1-1I I11- g1-Is II11- "Ilia: Illx. 'I'l'lIIII II111',.1111 I11'1g111'11II1s his 1'11I1'111'.'s I11 II 1-sl1'5 IIVIIIIII with Ih1' p1'1ixisi1111 IIIJII "II will 11:11 his '11l1'111-ss i11 Ifl111'1'1111111I RIIIII 11111 in 1' I 1'I. II1I -I l'i'lI'Il.'IIUI'lll, IIiI11111 Il111'ql1:1Il, D11 IIi1'1'1-ll. I,1-1111 I'111'1'11Il11, Zlllfl I1'1'11 N11111-1ni1-I1 will ll11'i1' 11Ihl1-Ii1' pI'IlIIl'SS I11 I'il11'111111' II111'Il1'II. .I1-1111 l'i11l1l111111, I,ill'1 I ' QI Il'I, 1 I Iil1111'I11II1- Ifl111111ll1-1'. - .I11l111 Iii1-1'I11 l1'11 1-s willl EI sigh I111111 Ih1- I.iIl'IlllI. X IIN I UNI x N I IIIIIH a a 4 ara N ui ma h IIIII 'N ll x I ar II N U l I N r x N II I r xa ig I s s a xllab s I abs Xa N a 1 DI N sl' Nx a Il N .Hx a la.1als I 1 IIN xx 4 N N 2-4 X I N 1 N N IN LII! P l Xllaunaxs. . 'I'IlIC ICICIP XXII lil, fllx IIT. IIl'l'Il2l1II'IIl' NX illamslai I4'ilXl'S lia'i' lbzlIl'a1ll2lg1'a'avl' I'a'a'la :anal l'a-a'la Iav XIIIVIIIZI XliIa'lia'll. 218. Ihlaiul llavlxiil wills luis I'II'I'Il4'Il :Ia-a-a'llI lma'la Ia: Ima XII. W. Hill Hyun :anal NIilali'a'al IXlIIll'I' la':ixa' Iau Iflia'I Hia'lim'aIs :mal lflizzalwlll XVII sli Illa'ii' lua':IlIl1y ,ixa' :mal an lranaila IIII TIIPIII TIIWII' mf. III, 'liar Hill l.ana-jaiy. lfma'i'y Iiurriaw'i'a'linaluisl1a'sluisIiIla':nsa'l'Isslmlul'l'a'l'. II is I'lIIllIlI'I'II l1a'ra- Iliz1I Hill is rla'zIi' Ilia' Iapp anlra-aaaly, II. Xli'i:i I,uN:iiiala' uills lia'l' awrmlrinauliam all' IIUINIIIIIIIIIB. ,anal lanarla.. illlil iiiIa'llig'a'ua'a' II: lllnira' llauiilliziral. Iiuiry ani. Illuiran If. Sli' 'la'5 I.a'g1a'l'a' II'2lXl'S lla'l' a'axi'll5 janlws. xilzalily. :mal a'xzIsi 'l'2lIIll"' gfiggfla' Ian Ha'IIy Ha'i'i'y. lil. Xa ' :ui Il:lug.'.'l'l1al la':Ixa's Ipa'i" fall. ll. I':XI'IfIl Hlailaa' :mal Xllllll Na'll1a'aIxia'l1la'uxa'Ilia'ii':lIIa'lllixa'rla'ssilla'lzls,'IaiIfflalia'H:lla'li :anal .lailm IIIIlI'III'. IS. l3ia'la Hram I :mal lima' I,ilmIsli la':axa' Ilia'il' I'I'IlIlN5II4'II xxa'a'la-a'iials In Hill Sa'anII :anal "Xi,' Fm lnila. II4'Il!I'IllIN'l'. lmyp. wail 'Iil sunal ml. ltr. In IJia'la llamlmlaiil. liulvs l":Iii'l'ia'laI la'aaxa's lia'l' alrunls. lruI nail lla'r' IIIIIIIIIIIIS. lan' H: ls' IIIUIIIIIIIS sara' :II NIl'I'. IT. Hulli Harp :mal LilliamI1an'ria-rIa-:axa-Ilia-iraiaiivl m:mna'rs Ia1.Iama' l,:al.ilxa'l'Ia' :mal XIEIITIIIIII lla-ll"mal. Ill. Haillam SSIINISIIWJIII wills Iii' plawisiiigg' pa'i'sam:1liI5 Ian amyama' mlm is znlila- Ian lwvp :I smila' am Iii: liIIa'I'aIlIl'illg1aHla' xxliaila' III'l'0IlIlIllIl'h pvrinal. IU. Xl: I ll:aIa'i'. Xli 'a' rIIlIflllI'l'. la':Ixa's an lawi vupials IIIIIIQIIIQI zxramml sa'llaIaIl, lan' na' lia':I1' Ilia-5 will Ullllll' in liamaly lin' Ilia' a'l:lss all' IS. SII. l'lla':mau' llzrppaxs :mal Hill l'inlalmm will Ilia'il' "I alaniil ga'I iI" :lIIiIuala' Ian :Ill Ia':ia'lia'rs. Sl. Il:1l'xa'y NN ilmzirlli wills liis xa'l's:IIiliIyilispawlsaliialllisilla'mavil'sarl'lxa'a'l1.' lar IAPIIIQ l,:IX :mala- xxliai isa' IIllfIl'l'NlIlIlII alawsiiil lilaa' i'a'allia':ials. 52. 5I:niila'y ll:aIa'li :mal IIa'm'y l,:iI'l:lnIa'. XlI'Ixill' :II Ilia' SIIIIIXIIII NI:la'llilla'i'y Ifannpaulx. la'zlxa- uilll liariws all' ulIim:uIa'ly na rlaing' Ilia'ir may Iar Ilia' lla'zial all' Illi: OSIEIIIIISIIIIIUIII. 53. Xirariliizi Xlzui Imll la'zixa's lia'l' ma-man'ia's 0I.'I1ilIllXIUI'III Ian :my llIlIII'l'I'I2lSiIII'lII xxliai I xx' xxlia'i'a' Ili:II is BI. NI: iialzi IIZIIIIIIIIII la':lxa'sza l'iila'i'a'a'an'al. an IIIIWISIIIQ' pa'i'sanl:iliI5 :mal I If all' lana' lan' Sla' 'ns lligli Svliamaul lan' Ilia' a'llllall'rn in Ilia' linmily la1a':1l'l'y ann. 33. I':II'2lllUl' I'ia'I'a'a' :mal Hula H:Iila'y la':Ixa' an l'a'xx sanir navIa's in lIla'I1:IllfI an Ilml Ilia' lmauial all' 'IS will lla'xa'i' Ira' sau HIIIII- 'ls Ili'lI all' Il. Sh, IIIINIIIUIIII IIlII'III'l' la'uxa's Ilia' Iaala :I "i'a'a'la." ST. Ifairawl lJa'iisman'a' la':axa's l1a'i' mama' am an sa'a 'a' all' ala'slas liusl lan' ra'ma'mln'zma'a'. SH, 'I lla' sila'ilI lull a'xa'i'-pl'a'sa'ilI ma'mlma'i's all' auul' a'l:Iss. l,avui.':I Iar.',.'a'i'slii:11i. NN ilmaa I,a'H:n'aul, I,a'll:lIIsIl'abII,'l i'1llaI III'Ill'I4'lIElSI'IIlIII'I'Ix x 'll llla'il' lnanailay. p:apa'l's. pa'i1s :mal pa-na-ils Iam Ilia' saizip alrixa'. BU. Nl' '4 Ilils Ill lJa'qua'z1Ilis lwrzilmilily IUPXPIISIIIIIIII' In Havlia'i'I llumi pi'aniala'al lla' U laisa' lllllll I DI 'I'l1is uill. lmxing ba'a'ii aluly signval :mal sa"Ila'al in Ilia' pra'sa'na'a' all' uiIna's'a". is lia'ra'lmy ala'- a'l:1i'a'al la'a"'il. -Xu, pa'rsam xxliar ziIIa'mpIs Ia1a'll:mga'arl'sa'I zusiala' Ilia' pmxisianis Ilia'l'a'arl'. IIlI'l"IlN pills IIllll.'I'II'. llls lia'ii's. 'mal liis zassiirlif in a'annIa'mpI arl'a'anii'I :mal mu 'I NIIIIIIVI' Ilia' pa'n:llIia's all' Ilia' I'I!lll'l s aIispla': 'lII'I'. Si " 'al. sa':Ila'aI, :mal ala'lixa'l'a'aI :II Ilia' lam a1l'I'ia'a'a1l'Sla'Xa'lls IligliSa'Ina1all.am Iliis a'iafliIli aluy all' Nlny. in Ilia-5a'ul'arl'arai1'l.an'al IlIIlI'II'4'Il IIIIIIKIIWWIZIIIII l'au'I5-l'an1v'. l,auuis II, IIIIII .liz I.:ml'a'ila'a' I". lfllis , ' '..'-'II-Ixaxx Ill U KNID BLU The Class Son INN 4444.05 J- ill Qj,,,,Q,,+v.4uff',Zqr- M :Mwj li .,......... .. mffqf l1. ww mgffififli V NA X fm 1 a 7 j 7Lf7 fu r N f77f gs fnd and deaf 0 g u 17nd 7 xx mrch fffumpfvaml L ng Th road fhaf I add fo ff e f mnder of Sfeveno High School WW Coma: fo U md 5 ru e 'rmi 3 J , Il 7 of ' fly 1 - J 21 74 Ho 4 A I 4' W-il- l-E-f'4 gv qv ev rv 1 -1 ' iv I , "' F51 " '1 " fag? PY V yv yv YY Y - . - ' ::, 9' n E J , ' 417V Q 'KV EY V YV 1 A , . H f j if ' 5 H 1 5 Ei i gag, ' 4 w xv Y Qv FV ev R2 e 'Q 5, Jaw 5fm an5g Tim: 0 Come fo .m 9 mffcug Lang fmz we vga 'ef' 'MC O f O . LU C '7L P 0 Q ' , 5 , 167 'QD ,V g '6 I Lf f 'IIIF Rlill NND BLACK ?' ' ' "' Wonos nun Music ny VI . 4 JgJJH JTJ5HjJ A JJEQJf1JJaQa4J.1.QJJ Ill LEL FIJHLE J 4,Q4f44'WE'3ip4 4'Er.r.LrJU H14 LJ: JQJHQNJMH5 Q U 1 XCIIG H I 0 ng O fffllo 766 + 535+ we iff cz we v nf me boaof Hn fCOCf7!7I Pmuf gf may we emu hm! f Und im Ware qfaff Hmm offs fo Ufllm y- - - - -51" Q 5 E 9 . 2-- -- va N ' s I J . PNN 4434 iiffa ' -o- ' 1 o 3 WCW 1' czvc Jon , fqfcf' , . XA' f"f 7' L 'Q x fp z for ff 5 Our ,Wfvva ,A,jJ7LCV lx? .bf L x ff A xg . iw wi, f 1 f ' f ' YL f L fcll7'7f?a Win! mf!! my wfffv ,1 Tfzzc- 2:4 ' fp I Q' , n ' ,, I .1 ,X . 'I'III-I IIICID IND III,HIlx UI"FICIiHS UI-' 'I'IIIiC1IASS Ulf '11 ru lla Pom: Nrfrrvr u or N11 um I1 IHVINII nxn I 111 lrml ' nu 1 fl I run N 1 1 1 III UII IIII II l 1INN U IK N IN! of I 1X1 x ' 1 1 1 V' 1 mlloul 1IIKI sm. no 4 fss u Le-fl lo "glut: Cm-'e ' lzrtv X"l ' I 'I 2 . .' l'f'r lxutl 'I Film-ll, "- J .' dull IIrI "I XIIl'II'llI . ' '.' l"l1' This vlwss ul' 'II lrls Iwvn I'UI'IIlIl'lIl' in sm-Im-I' 5: Isl: I' lg 'I' ff" 'elm 'I'h fi 'Q IN '1 - tall vu ilu-ir wspo.lsiIJiIili4-s svrimnsly 'mrl Inu- gruirle-cl llw vlwss II1I'Ullg,II a busy penn' of' - ': .' 'Ewl f'un1'l' us. XM- IIl2I!lIx llwzn for Ilwir vI'f'ul'ls III 111-lmlfuf the' 'l'1.'.'. wow WHO5 WHQ fffd ff-'V sr I-Xkgflx ky -Ni My-Q MQ ' jx- fB'P5 X f tk M A QT X xkxll kk J JM E5 'Wx I K 1X ,WNWWWWWO Mfr 4 L+! leak fax x. M NVQE 'Q' Xa U QQ GX X if NNN MJ 7 Cv ml EJQ N LQ NJN Ixxgy X jx J ,.,....1f Mn LM Qgwvv f N MLV1 Q GN MIX A X V C A XNNN 7f?2V ,fb Q JL 'Aux M M Z ON? WM Q Jw S X X W Xifwfm my 4 K is vm, K1 LX F if 5' vX Q fi Aff I I Ev -'i X X. , ,f .ffifwfa W w f N V gi b L ,, ' fg , ,r' fu, X' W fc. 3 K f ' A xx 717i It l f , IVLK, I A if I If N " 1' I 1' " v ,, 727 , x 5 fi, il, Q r: ',MAg ' 17 1 ' xp I N VV4I 4 ' 5 , 1' A I ix E 4 Hx W I Q f"""' x ' f -'ff ', M xv! If K . x X , kplyw 1 v f f 1, ,fK.2j,.7, ff , L mmf K X f xxx wtf! f X ' - f ' l' XM A - .. 'Q N 'wif A xx .fX gr N-.f fx' XX I , ' Q X X ,d 5 f x QQ I f -'- ' ' X 1 fH f v f , x X ',4c'4,,,,I X . 4 13,3-?'?i ,qlix I N X f , fx Q9 - N ' f fr! "1 , , K' ,XX J " it L, fl f . V ' 'I w lg wh r? X i' A f"'x X N ,Q ' 3 A-'!":g ff' u N ' ,Q vu lx K f f 'j -:X LMgif" if K XX " N If - -- '- ' L, Z6 . 1 A! I 1 , XX ,R X , l A ff! 1 X " If QQ X QQ ! ,f dx? I, ff I X zyk ' in -7.1- Q f- 1 2 X xx ,xi K 'rxxl sk-AQIQTQ I M ' " K K J x f . X' A - :Q 'ff y ' , 1 X Y .4 . Y57, F3 '-,J ,' ' M X 'Q ENV N ,W ik Q f -ff f A Xl 'l.f, 'fi VV! lr flffxx y,lfsl2Nr U Q X "x, XXX ' 'X 2 v Q. Qf'y S., do, V f X Q , X X , , f V f X -1 s 5 1 , X gf J w X yy 1 if X K f ,f - W X Q X f ,M i V i ww ' 5 Q ' WL' X L ' ,H M 1 fMi mx, X f l fi: , ? ' f""' ' ' ' f . A ' ' X f C' H- .' f K ' ,ff ' X41 ful! ,N C Q' FN A 'fxfjjalif ' 7 Xf? f V ,. , V,-X X. Y: if 'f. Y K 1 'lm X M, wx 1 vp, xg' f - x.-i,,' JA QI' A Kg N , , E 2 " ,I X I 15 ' Q Y., xl N y il ' x Vi' 6, 7 Q 5133,-SR '?jfi'I gr! j .,frf+iQXX ', . X W, H fjk wwpivg :ir 1:5511 ff, 5 , X 1 v ,f arg QM' , W4 N K Eff X A -fn " QM' J V I J? X ' mf X X f - J X V2 f f LA' , X X' f I I xx 4 ' W X41 A ,I 1 jx TR' ffff' ' I NY ' f 1 xl KX A U Q Og QQ! fqgvl , A NX-'ff 'I an T 'LY f 'fi N44 jf X ! X 53h VPLQ fl Nl www, w E af Y, lik D xx sg-f fix fQg x Xi xws LAX I THE Xa-XR! N35 3 Yi? X2 RRZEC Ycyg, xjffx, NJ! Q D! 7:1 A f 3 L X f' J f Y, K2-NX U 1 S Q Q53 'EF W gh .f7ARx,x XKQ J f X I f' wif if 5: V' ,ff NJ! X Q 4 NEW , ' X f ff --x CV g, A ! I V4 'X ,XI M 5QliSL R K X , , I XIQX ff - N J X fs"ff ,N P - K f, EM xx x XI ff , X if y 'XW l ffl Oy!! M J F I If ' 1 ,QQ in 2 I , "' 1 , ff I U I N , Clk QQ,X QF JI Q 110 W M i M ef x l I7 4 ' 'I V, Xi' X 7 . "J .lx K V ,xA 4 X " f IPDXNDI! K lil HI nz at 1 x N1 N num ll um png. Il N 8 x Y II u N 1 1 'VI in ufrllnfm ru 4 x f IH li u 1 1 nr N u fb I1YfN NN N I omni x U mm il In vm ru N an u x :mum xr R114 n m u 4 nur IHIIX n 4 ll NIU H x 1 I n NN N f 0 lllllllu s 0 l HI rr f-mor Humpty n Dun ,. NO N'NlIlN Nu eu A N N ,, uv ml fix xx xml 513 I lfrlh IIN! ll1ll ' I C i. N HL- C 4' ...I 4..' ,..... lv. QI .-I. A 'mnin ' sm " ' , ' ' -' Vadim ie . lwlin 4VjIllbI.2I1tIllll'llS 1 I - C- ' - P 1-1' -if by llll' RHI XXII III U lx ,nga IINIIII ISIIUIN link N N Il I4 Il I IIN QHN II IIII ll F nut I N w In 4 nml L, It mnme rn nt Il u su fm1,,.lnp. I 4 ll I 'NIUNII 'II an II If 1 llil Q 4 It I I II fl IIN I lxll IN 1 N I 11 1 IIUNI ll! 0 llilll NIINK N Ilan IIIIIIIII IIII I I NIIII I I II an an ll N 1 NN I qu ll 4 I I 0 mulls 0 nm I x 1 nnxl 'NNI II mn III MII 4 NN x I St lull lux TIIL RED RWD Bl ALK TI III SN 'WAI IIIANI I1rrY ll IIIIFNIII, 11111 NN11111 Illl 11I1 1I 111111I111111 11 1 1 lllll 1111 1 1 1111 to IIIIIN ut LI111 Ii11r1111 111 ll Il 1 1 Wllfl tl lm 1111111 1 1 1 ll NN s 1 111 II111 1 11111 ll w N I SI41lllNI IW 1 s 1 I ll ' l'l1v I 1111 1 1 NI lrlllf I31xI11l DH T 1111 I I' 'NI I Iml1r11s1 I I1 N 11 11111 11 I'1r Ins 11lI1l1L11 IIIDIIIL gr11n1 p11x11111I1l1 11111I I111tI1I11I111 N I 111111 ls 1111rI11111, I11r Ins ll111IL Num s 111I11111t NI1111111 IN , nm' Xurxutx I1111tI1a l I 1 I X111 My IlasI11tI1f1II I I I III! 1I1HII M111111g1r 111111111tt11 1- I1d11111I B111 Ix 'I111I11,,1 1 DIY fl 11r A Banc 'I B II1111I I 7 II111I11 I11r f I11I1 I D1 I1f1l111v CIIIII 'V Ass1111I1Iv Pr11fv111111 1111111111 N I 1 ll Ill 111111111111 111 1111 111I11r 11I tI11 N111 Il 1 11 1 1 111 11II1g Illll 1 I11111w 111II 11 1 111111 N 11111 1 I 'VI11 IN lllll 11 I r1sI111 1 C IWPIXN IUIIIIAIINI DAIIMN 1 ze 1 1111111 1111I 111111 I1I1 IIIIN 1111111I11I WILII ll Wllllllllg s1111I1 111111 1111 1I11I1tw I11 ll II11 I11111111r1111s x11I1 11I1111ytI11ng,, sI11111I1I makL 11111 su111w111 1111 1111111111 1 111111 11111I1y KK 11n1IliI11I1 IXPII 111111 L DANNEIII 11 1,.1,,,,,,e J11I1nn11 11 LIIII 1I111I1 and Imndsomv 11 I'r11nd to all II111 r111dv xslt and I1n1 111 1I1utL1 r wI111 I1 I11111 mad1 Illlll a I11111r1t1 I11r1 11tNtL11nx v11II111s11r1. Ill: 11u11uI.111lw vs ltIl I11bl111dd115111 the, 51 rx It 1, N iw ,ll MWM' I I A I. w 1 v 1 1 w 1 4 tL'Y 'Y W 7 , .. .... . I Ivrry a1111I II ' . " - I1-ss 11r1- -1 ' I11 Il, I'I1 ' "I1:11' 1 I vgxgsf' 'UI' Try" 1I1 J S, -' I 1 Ii II .'1.I I. I ll. ?I'Ill'3, Ins I I' ,I II I' vI1111'111111'I X 11 'sity IIZISIQ -tI1ll I.2.33 fII11.'.' II:1.'k 'II Il I.2.fI,IZ 'I1 'y M1 gf' 23 Y111'.'ity II111'I11'y 3,1-1fII11s' II111'I11'y 2.11.1 3 ,' ' ' .' 'V ' 'sn l,23IIl11ss S11I'tI 11Il 1.2.3,-Ig I'I1y:i1r11I I'IlIlll'HI,I1 Il I 1' 1,1'11111 II: 1. Day 2: 111111111111 III' " V -s" Zig I3:1'I1'lI1:1II 'I'1'11111 33 ", 1 ' N" 1: ' MI lk I, 'IIIY CIIIIIIICII sf" This t,11II. 111r' .'1'IlI r is 11 1 , 1 " ' ' y. I 1 M A " -. M1-' I,IIl'I'l' I11- 1111 11111-'I1 111y11g1's in lifv I'11r I' . 1 " I .I ,13 's' J 1, ' ,I .- 3 4' 1 I,2.3: Latin QIIIIII I: .l1111i11r I,l'Ulll C11111111itl1-1- 3: I"1111I,I1z1lI IJHIICQ' C ' "1:"I ' 1:"'I ,1v'11IN'I'II't 12" " il,.g fI4Il ' 1' ' I. I I.II.I,IA.' I'IS'I'IIIiII CI' IIIIICII "I11" II1- I1'I'I'i1-i1'111'y 11111I11's "Lil" 1 I' 1.5 - 1 ' , 1 ne i r 'I Qs. SI1- 11l1111s I11 11111-111I II11lI11111I IIll'Ill C 1 1-, I w- ' ' sI11- " I "'tI11-111'1'I'1'1'I N1-1:1'1'I Wy." Sl- - ' Iligll .'1'I11111I: II1 1 IC1' I,2llll'1' fill 11111itt1-1' . . 'I1II11- IIll'. High S1-I11111I: I'Il'l'4Illll2lll II1-1-1-11111111 C1111 '1,11- I: " 11111 I11il':1li1111 C11111.11i!L1-1- lg S.111I11111111r1- D11111:1- C11111111iI,L1-1' 2: III1'1- IIIIID 2. Q l. . 1 . "l .' "11J"' "I-1111-"'s '- 1 ' 1 -. 'I ' ' ' ' ' .' ' 1 I i Sv 1 -. .VN ll. .- I-'-I "-II s- 11' -. "II 'I 1 ' 'h 's -I. IN III I Ill NNN 111,111 It u nu 1 1 1I11x nlp unxuu X x III! Nxlll I xx IIN 5 ll lnuu Ib I nm nl N I 1 N I I ll x x Iss lN1lI I 'wx NIIIII I NNNI 1 lun II Ill! x x x 1 I s x N, 0 lull lullllll lx s 1rI1 nl nu I1 u N NIAII I N N N 1 1 x N N IXNII I N IIN :rn I I N W llxl N ll 1 N 1 N 1Il1vr Illl RIN li I lirnllnr I Il N xx H1 l UN N xxu III! N xx III N N I NN II ll lux U II IX1 IU I . 'I'III'I RIGID 'Il . Iflx IXNIIUI, NI,-Ui C .'.IUIII'1 "ff MII v uh mim1I.1- ul' slulum-. "If1mI1if-" half Iwvn II NIllll'I'l' UI' vn- juy 'II for our Inu, IIN' huppx I'1bIlIlI4'Il2IIII'i' :mtl IIlI'I" ' us gigglm' xxIIII' hm rgz I , "1-Q.. "Su1'I' 1 I Iiufl' U IS: Iil'l:1'I'ri-III-I ZI.II.I1 Ilrmu' ICI' Ilnnmx If xm- millvm' l.2.IS,I:I1l1uw II1INIxl'I.IIIlII l.ZZ:I1ln:' II1n'I11'x 2.25: Illuwus I,Zf.II. IMIIIN I 1 II IIIN " . Ifm' php :md 1'x1'IIm1'nI. 1'uII Il "I,1vuI1'," VI1Ill'l'4' is lII'xI'l' :I lull Illl ' In hi' IlI'I'4I'IIl". IIIQ rvmlx xxII :HMI gold Inumur will Illilhl' hill il xlrrvvws in xxImI1'x'1'I' lu1'1'I11x1n51-Q. I'Il'1'.'IllllIlII III' I3:nl'1- I1 I'il'4'4IIIllIlII. II1'1'1'pIi1vn 2: Juniru' I'rmr IIIIIIIIIIIIIUI' II: I"1r1rIIruII I7:il11'1e I11m1llliII1-1' I: I31x',' IIIIIIVIIS I.2.II,IZ Ili-I SI'I'I4I'I1ll'j SLI: Ili-I IIIIIII 25.11 If1nlll'u1I4'N l,2gf1l: '. ISI.-I '- INIII I.2.Zi.If: "II1-1I HIIII III:n1'I1" SI: II' I: IIIH 'I'r1':isl1I'1'r II: Ixnl, W I11mn1'iI1IgI5:I1'I11'IurIII1IrI.2:I31'ImI,ing:IIIuIx2. I 'Im IX IYIIIIIIIC QI Tull :ml gr I I1 I king: Nz 'y IQ um- UI' Ih1- In'.'I llI'Il'I'i,'I',' Ih' I I I s1'I1mI hu, pr1uIu1'1-II. NN1- m'1' .ul'1- flu- xx III In' :I g:l'1-ul ,'1111I's'4+ :lx ne'1rI' V I lh1- nal, N IUZIIIIIIQI ' : I. I.. I X X NL: ' ,If1nm1'iI 2.25: NI1'mIn1-r1xI'Ifx1-1'uIiv1'II1xmmIII1'1-2: .xSsI'lll- xx- I ' xlx IIIHIIIIIIIIMI' II: "Ii1'1I :md IIIIlI'Ixu 5IuI'l'ZS.I-1 "SI,1'x1'I1s Www" I.2.Ii1 1, 'I , ' - "Nh sl ICigIxI1-vu" I1 "N1 'Ix :mal I5 Qkinn II: Claus. SI'f'I'l'I2Il'j 2.3: ' I ijbk X All-.' ' ' 1Iun'u.' I1 Ilhuru. I.I: X:n"iIx Iiusk 'II1ulI l.2: N1-ni ur Plum I: I I'-l'I' 'Illllilll X I1' I3:m1'1' I1 I"r1' 'hmzm lim-1-I-pIi1m If1mm1iI,I,1-1' 2, .1 CS N CLNU ' Illflf IINIIC ".l' " ".IIn " ix ths' IIIIIPIIIIIIIN nu- lIIlI'I' ui' our vluss. xN1'III'l'.'llI'I' IiI'1' ill In' ini-'1': ing: I'1n' him in Ili: IIPNS mln' as il Nzixal IIINIIU 'IT 'I ni1'izm. III"IIl'NII'il I.2.II.I1 XIlf.'IuI1' III"IIl',Il'Jl I.2: I'r1nj1'i' lisI 2.3.11 lfun -:II1'ul XuII1'x IIl'L'Ill'NI,l'1i IQ. ' I ' I.I ICN IIC I"IIIX'N'IfIN I'1I.I,IN " it "IIN: III'I'.. ix nm- III' Ih1' mud 1I11p1'rl1I:IIrl1-. UIIIINUIII Iiullf 1 'I I-rs H ' 1xf1x11I-vlmx, NN - I1n x x 1' Villl 1I1'p1'u1l ulmn him I'1xr SIIIIUI' I1-xIiI1-Q I'11l' ' I ' Ihw' VIIIQN I'uIur1- -WI '. 3 Iflux Xiu'-I'l'1-xi1I' I I1 VIvl'IlIlI.' VIYUIIIII I1 I'wl'I'.4IlllliiIl IInn1'1' IZ nn- II 5325 , Ef,Q3l, . mitla-v lg IfI,l." II2lxIxl'III2lII l.2.II.I: I"1mIImII Nlzmuggvr l.I1.II.I: Ili-Y I ,A I in 1, I f I.2.1i.I: "N1 -I1 :emi I5 NIxIIlu 15: "XIII I Iiiglmtm-11" I: .Iuni r I"xm I Kai I ". A 4 ' . i ,, 4 3, lI11lIllIllIII'4'fI1 UNI' -ue X- N 5. KN III JW IIIXII X A! lfurlm I 4 NX IIINHIIII I ll 1X1 I I I I I 'NI XIII KIINN Ilulfh I Il I II NI N N I 1 I N IINII r- N I I Will: N un X N XIII I I I X I x N I I4 11 u 1 4 IIKI lftll I ll N. I N III II II XXI Shir! N N I 4 x x U N In I Ill TIIIC RIGID Il .Nik Q I A I I ll.-XI - l"XIIIl"llfI,Il " I "lin 'lrimf' is vm- ul' lllv pvlilv mzwnln-rs nl' Ilu' 4-lass llvl' ' ' ' I xmil ' lI2l4l'IIIIl'2lI'1'II In-r In us fall. linml l.22.II.I-: Ni:-1--I'r:'sil1-ill.. lizmrl I-1 .XII-slanlv Ilnml I: I Xlg I :I 'l'ri-Ili-I l.2.fS.I: "II1'1l :uul lIl:u'lC' Slull' I1"5I' 'IIN N1-uf' fl I Illuwm I.5: .luniur I,I'HIIl Ilmlllllilli-1:31 I'iI'l'NIlIIl1iIl II:-I-I-51':m 21 Ifmml- ' Imll Il::n:-:- IIHIIIIIIIIIP4' I: I,IljNIl'IlI l'iln:ws Illslrlwliuri I-1 Ilaurxirlgg lfluli I: Claw Ilnelwllmll l.Z2: Ifluw Ilm-Imp l.21 "II" IIIIIIII l.21 S1"l'l'IilI'f. 'XII I u Tri-Ili-I ZS. . I il, I" .'IHIII'I'll " ' " "l'IllI flu" is um' vlwiw' lin' All-'xIlll'l'I4'1IIl wp VN girl. Sli' is l'gI: s:'m'v:' in lwwlwllwzill. lliggll -:nw-r in lm:-lwy :mal Iniffln . mum' xilln llIIK'I lI,y n mul NIIHIPIII-. "ll:-4l :infl IIl:u'lf'Sl:uI'l'I1 II bllll' lim- D: um- Cullllllillvv I: Inrsily Ilaislwllnull l.2.I: IZIIIJIIIIII. Inrsily II::slwI.lmll I: Xmmily I 11-lwy 2.3.11 Claw Iluvlwy I.2.3.I1 film-r Ivaulm-r 2.25.-I: Claw .' 'lull l.2.II.I2 In- Ic'rmur::l II3Iilxl'IIJ1III Ill: I,llj.'i1'ill l"'l.11'v I"1g:r::n1 SLI. lx:X'I'IIIII IIQUIIX I'l'I'1lll "I "lu: U I'ilIl IIIIXII. N ln: rliii lrlllb-lIl'll in il lnrgrv vruwrl by Iwi' gigglf-. Sli' ix ilu- pr:-Hy lvluule- ynfu- wvn IIIIITQIIIQ ILl'llllI um' :uvli ily In N ' . N mu llwr in ilu- 'ml Ilnur yvnrs. 'l'I:ruugI: 4-ullvgv In llu' tvanvlnimz i' N pmlk-vim: Ii:-N "lun R" Iulurv pulli. I -I 4 I I"r:-slun:m Xin- I3:uu':- limvuvzailli- I: I'lI'l'SIIllIIlII II:-I-I-pliml Cum- I' mil 'I' II: .luni r l'r III Ilunv' Ifunilllillv Il: SUIIIUI' IIN-4-plinll Crm- I mill:-v II: llluv XIU4'-Ill'1'NI1I1'IlII SI: I- I Iluunvil Xiv:--I':'1-iirl-lil I: IIln::irm:m llunu' liz' lla 'I I: "HMI :xml lllzwk' 'Stull' I: I"uut.lmII Ilan 1- IIHIIIIIIIIIUI' Ig S1-nim' II:-1-vpliull Currllllilh-1-CI: Nurcily II: slwl- Imll l.I: Inrfily llnwlwy 3.13 Pllysivinl I,l'02I'HlIl SLI: lla: I 2. YIII l,l'lI I" 'xl,lY ' " "Shi I" IIHNIIIIIII' mln-ll will: lI1'I'JlI'I Imszml inlpruxing: llu' prinla-rl puuv: :lx il IAIIIIIIT' lw:n:Ii4'i:m Nlll' plnni In apply Iwi' :lrli.'Ii4' :I ilily lm :ml llln' IIIlIlI'0X1'lll1'IlI ul' llu' Iuumzm Iizwv IIIIHIVIIIZIII ol' Ilulnlivily :incl I'u'l1'r.. II lllt' lfc' Ilanlm' I2 -KVI Illnlp I.2:11Il:n-:nf I-:4I:n-xingflluli I. .lull Hllfllxll .lulunl vu-1'-lx:-zlrzlirlg 1'u:lr1l4-:1::ln'v is um- llml is Sl'I'II in any fx IlIJl1'l'N. Ill' ix .mtl -vial:-:I :li In xxlml ln- will :In 3illl'I' g.ZI'1lIlllIlIIflIl. IIIII. lu- - ' I lm' z: kv:-n int:-rr-sl in Iliiillitlll ,, N Clues liaixlwllmll I. it 'B VXCMX 1.61-W' X THF RED AND BLAFK N l.l0ltll ll ftllxl X Nlurqe Marge s loxely blonde han wlueh 1s tht' envy of many wlll evrtalnly llllgllltlll some of'l'ue upon he r graduation trorn a eolnmvrual sehool orus I lhe Seeond Hurrlcme l f horal I oncer Home l e Dame Q lllllllllltkl 1 Red and Blaek Stall' 4 STAN llA Stan After lllhlllzl seen some of Nlanle y s well built model airplanes we levl surl that when he h IN the opportunity to study to be an aero IlHlllll,Hl or llltllldlllk ll engineer he will be successful llleel most ol th other nnle mem uns ol tlu eluss Nlanle y expeets to go into t me Army soon Anrplauesleu llome l e Dulce " lumen Prom I NORMAN IIALL-NRUD Nornue A quut nature and a happy dlsposltnon em areomphsh a lot Noruue has the se plus a de sue to assist he n ral lVl8LAI't.lllll and the United 5tate s Arun ul tossing, lo-jo into the Paula 1 henus .IUI IA HUVH Iudv Juha plans to attend a musle sth aol Alter glanemg through the musical actlwltles she, has participated ln durmg the last four gnars we lmel sure she will be 1 sucuss ne llI'I'lt1lIlt he Fl s I 9 4 l atm Clul l 9 a a K S ate 1 norus 7 Bale 5 1 Driving o rse 7 Baud .5 a rlu l Noek une us III Nnw UI ur l o e Damn clblllllllttll 1 lwnotlooz flllllllllttkil S l I IYABI Tll l'LORhNCl' HOWARD Betly Betty IS a qulel shy semor whose hlush adds to ruther than ell han ts from her attlm the llP's's Her LlfllllltlOll IN to do her pant Ln a de lmnse- plant so here s Wlblllllg her the. bust ul luck lAl 'I . I ' 'I ' " I y " ti - x' v" ' i I -' I h 'W I . . K . .,,, t , x ' v ul 1 ' I ii 1 ' ' ' i u' Ch .' 2.3.43 " 2 .' 2- " ' ,z 2" 3 1 I .2 t 4: ' 221 ',2--3" 2 :'.,""'. I 'l,l'IY 'l'Cll 'H' " ' 1 - v' 4 - 1 1 v 1 4' - ' 1 -1 , ' 1 ' - 2'2 S 'V 2 2 zu, 2 ' .' ' 2 2 - ,'- lj . 'vi . ' -. 5 V' 5 A. . .A.. . 1', I A, ' " e- 2- 1 2 2 l ' , 2 ' 2. 2 2:9 ' l 2 ' ' 1 2'...:. " I. I , , N . ..J V - ,. '2, z , 2 Q' ' Yi :' . " ' 2" .2 , 2s 2, .' , '2 12' - - 2 ' . y 'T Y , .. H ' .' , 2 . '2' 3' , 1 - -' ' ,' ' . . , . 4 ' ' . ' ' - - , . , .A x ,Y 'g V- 5 V- 5: sv u btw.. "Tl 2 II ' ' "' lt C I lf .... 1 , ' . 1 ...Z S' l'te2y P trol l: f ll'.'t 2 fl .':.1 "A" ll I .21 " " C ll.'?:.1 "ll" 'g Bot "'- li-Y 3.4: 'T' " l li sk' " 3: 2 ' Y 'le Cl l 31 l mer li: ' -21 ' 1 ' 22. F 1. . - . , , .. ,- . , , . . . " 2 '2., 5 .'2 ' ' S2 . .' , . ' 2 , . 5 A, t , . ' V . .- ' ' 1 . ' lil 1 . ,I X lvl' '.' I l' x lv ' r I I- Rlfll KND BI X UIJINK W Illpy KN 1 luum N IN NILN 1 x 1 1 NUI nn wut ml 4 4 H It U New N43 lx Nun s N S :alle Iltllbxll I I x x f 1 lligf N II NIUW llpm II lxl 4 my s x N JI! lllllll It 4 x 1 N 1 X 4 NllIlllX 1 I Nl ll N NPI X llurl. x x x4 y 1 L A ul x yjnn tln X nl wifi S YIM PHI' RFU AND BI ACB XIII IA MAI IAXAIIDI us: :wig I :wh on: of th: mmf. urxatml: sc mom at St: vens IS p: tlte and hrllllanl but nut qlllII Nu Ln:l:1::l' Sh: plans to go tu unll: ge tn tak: up umnuu: r: :al adn rtlsmg Il:d and I5la:k Staff Int: rarv Idnlnr 4 Product :su Staff Almost. I'.1g.,htP:n 4 Nu: Pr: S1Il1"lll ' .Ium:rr Prom L:unrmtt:1: 'I St tens Ncws I I A :ha In Ill 1 l '14 Student Iuunul I Xarsltw I'Iaxk:Il1alI" I I hurus I 1 I hurusl llmrarlanll- I atm I luhl S:n:k and liuxlun I P11 sluuau ll:c: ptlun IJlHlIIllI.l.l'I 2 flask: thall II:uJI: w N PII I IAWIII NII Pa Ilan must gmuful :lmm nmjurxtte plana In flrllnw th: flf: and d um rl ht into th: I: S I ulvt Yun: I.mp ll: d and Bla: L Stall I. Stud: utI nun: :l 7 1- Almost l.1,,ht:1: n 4 Assunhly IIIIIIIIIIIIII' 1 l':mtIraIl Dano: IAllllIIllI,I,II 4 Ihorus 4 llitllllg Drum Majnr 1- A I4 n:l I I4 atm Iluh 14 Jun r: m I:mmlnltl:: I Dfhutlng., :Iuh 9 l'al:nt Program " NIIXIIIQ Num starr 'I Plllglilllg, I'uumaux:nl ' I3a:llnmtun l:rurnam:uI 0 mlmlnl: Dunn I :nl rt: VIII MA 'WI IITII II IIAIIUN 1 ze n Although Willa: lx un: uf thou small :pmt p:upl: you ulwavw knuw when sh: s amund W Lthuut doubt sh: ll malt: a must. : I.l::u'nt N : FI Im y I hurux I IIII IIAIID I DWAIID III'I AIII D ck Duk has always Ixfn a guud :gg-,, and IN th: lxlllll :rf p rwn that you nv: :I ln :lull mum: nts II: s planning :m a :au Pr In th: Armx Carry :nn I mural I,0I Ian' Xarslty Iwuutlmll 1 XIIYSIIQ Ilzwlrall '14 I law, If uk: Ilnall 'T IIlI'X III ihzrl AIIhuug.h Shul LS n natural :Jn th: NIINI r Imlad: ilu has asplra Ions Iovsaul a 'Vuwy nm ln :ann We an sur: that sh: II :mm through Ihr th: Blu: and Imld I'rf-shmun Nl: Dane: I,mnnutte: I I'r:shman Reuptwn Cum nnttu 2 .Iumor Pmm Illllllllltlll 'I I'oothaII Dance Iornrnlttw 4 r: sul: nt of Latm Club I4 I h::'rI:u:I:r ' S Head Ch::'rl:ad:r 4 bvcretary of Stud: nt Councll 4 Alpha ln H1 Y 2,3 4 bemor Assembly 4 I ummlttee Lhnrus l 1 THE RED AND BLACK CLAIRE EVANGELINF LEPITRF Slim dark-eyed and pretty Claire has quiet efficient qualities that will carry her far ln secretarial work Best of luck m the business world Claire Orchestra 1 2 3 4 Connecticut Valley Orchestra 1 Table Commit tee Home Ec Dance 4 DAVID LIHATDH Dane Dave IS that loose jointed fellow with the beaming smile who has been ambhng from class to class for the last four years We we had fun with hum in school and wish him the best of luek in ew erythlng ln the future M0bF b LIHATSH oe Moe has managed to keep tlllIlgS moving in all his classes this year As long as he does nothing drastic when he enters the Armed Forc es we won t mind Class Basketball 1 2 3 4 Football 4 JOAN LOW LJOY Jonah Jonah has a sense of humor that s strlekly from Cornish With all obstacles on the road to success in Journalism Student hdition of F agle 4 Stevens News Humorl ditor 2 3 btudent Council I 2 3 Class Vice President 3 Class Treasurer Junior Prom Committee 3 Senolr Reception Committee 3 Freshman Dance Committee 1 Class Basketball 2 C lass Softball 2 3 Trl H1 Y 1 2 3 4 GARDINLR MACLLAY Mac Fweryone knows Mac His athletic ablhtles his curly black hair and his friendly ways have made him everybodys favorite We all know he ll make a swell aviator Warslty Football 254 Class President 2 Class Marshall 1 3 Class Basketball 12 3 4 Basketball Mana er I 2 3 4 Chairman ol' Assembly Committee 4 Football Dance Committee 4 Junior Prom Committee 3 Senior Reception Committee 3 Freshman Vic Dance 1 Latin Club 1 Class Hockey 1 Class Basketball 14 Z . f , , . y H . . S . . . . S , . ' , , . z ' ' 1 ' - , .. y ., X ,IL J 3' ' sk. . .I I' , 1. I, IJ . J , HM .. I f, c 4' V' s ' s ' ' '. 1 Y '. . ' , - X 3 , , . ' . , , 4 ' . .J Y , .. .. .4 .. C , ,, v -I .1 . this and her versatile personality and ability, she's hound to overcome s - . .. 3 .. :nts ,. i . 'I J ' ' , , 5 ' - ' I ': 2: ' 3 C , , , Z 5 ' t 3 . 1 1 , S , 3 '- '- Y Y- ' ' J 3 - U H . 4. H .N . . . . . 4 ' . . ', , ,. , .. ., . V w' 1 ' 4 1 s' I s . ' . . . 1 fi g . , , : ' k 9 : ' ' 1 : , ' 1 - z . -- 1 llll- RFID KNID Bl K1 lx M NI NNN I?1l!1e II II11 1111 11111111 11 111 111111 1I11 W Rf 11f11r g1':11I11111,11111 21111 1,,1111, Illllll 1 1r ll,.f 1 I111 vu F1 11111 sh1 11 s 1 Il 1 1 I1 wI11r1x.11 31111 g 1111 111 111111 IS1 tl 11 71 ll111l113 M.f1n1v1 N l1111 1111111 1I li11l111I11II S 1 11.1-.5 N1111I1f1I 2 Nxll I 'X N N N l:lIIlIV 1 1 N1 II lllll 1I1sp111 lllfqlllkl wa s 1 111 1111 I 1 111 1 N1 ll had I11111 w11I1 IIN I1111 41 ll w 111 Illgll 111111 1111 31111 11 N11w1 1 1111 111 111 llllls , 111 11 111 l1l1Il 1111 11 1111 111s 1 1 111 1 1 7 N11I1I11II I 7 511111 D1 II N Rudy 1 1 1I11 llllllg, I11' w1II lliivl 11 11111 I11 111 Ill I1 X411 11111x1111111,g 111 1,111 ll B151 11 111 1 I ll 1 111 1 11 NII I N11 NIOIRI Xlkkl 1111111 111111 1 1 1111l1 IIIIIIIIIIIN such dk 11111 1 111111 1 111 1111 Ill I1 1111111 I1 N111 slug I1 lllllbl 11 X1 111111 1 dl Ill 111111 Il 1 1 I4 1 1 11 I NOIIII It N IlIIl ll x 1 1111 31111111 N1f111 I71Il1 7 I'f111 P1 I CI1111r 1 N 11 1 111 IIN 11 1 II 11111 1n1 1r11n1I 1II 1I1r1111a!I111I11111I II1s 111111 115 III 11l1I111 1111I 1 I1 11111 lII1l IIIN 1I111111111g p01s11111I11y wlll I1e1 p 1 Il I111 111I LI1111111, 111 g 1111 1 7 I111lI1f1Il I 11111 11n 1 111+ 11111111111 S 4 511164 1 llllkll X111 llll 11111 Ill '1 N111d1111 1 11111111I I 11s11I1 111 I Bdbelmdll 2 .5 4 I411l111I11Il " I4 NI1111111 I lgllll 1 Il I A111 mhlw I'111g1a111 LOIIIIIIIIL11 ll 1111 I3 1I1 I1 1 lux N111 I11II 7 .Iu11111r P111111 C11111m11111 N1111111 II111 111111111 1111111111111 1 I 11111I11lID.11111 L.111111111t11.1 4 I'11.sI1111.111 I1111 111111111 1111111111111 I IIIIAIA Nl, 'I 1 .'IIAl,l. S' ' "' 1. i.l.s..z VV. V i .I 1 Nl V 4. Q L j11I1f' ' " ll1'I' z11I1l111i1' 1-1-1'111'1I all ,I 11 1I1 51: 11I, ' 1' 1: '1 .- w'lI I11: 21 1'1'1'1Ii1 111 II11- C Vps. f'111l 111:11 1,11 yllll. "II'lI"." 1 rv' ' 11! I1ll'.'. ll 'I11'yI2.II.41X1 l zsI1' I1IIZ..1l :'r' ' 15,142 Class II111-I11'y 1.2.3.4-: 'z 'z if ', 1 2.1 3 1' ' ' I ' .3,4g l'I1l -:1l I"i1111-Nw l'1'11g1'z1111 31 II111111- IC1- l'I:1111-1- C11111111i1.111v I,2,3,4. X INIINI1 I1l"I'lI ,l1l1.'lIAI,I, " " A " "1Ii1111y" 1111. ll1'1'Il 11ilI11111,111Iy 1 Q '1 ', 1: 1 '1, " yf sI11' hu: I11'1'111111' 1lI lx 1111. Y' 'sl K' 1 ' 11 1' g1'. "1I' III- 111111 ' I111111- y1111 1x1111'1, 1-x1'1' I' '1 '.. ' 1 1 '-' -1 1' 1 ' rns. 1'1 II 'I1' ':i11ff! Nurs' Q I311sI1 ' hull 11: "II" B11 I -I1 lll'l11l 'l'1'i-Ili-I -13 " .hall D11 -1 C 1111111111-1' 1. 'I':11111' '1,h Iligrh S1'h1111I: O1"l 1:11 I,2,3g lllll I" 811111 I1i11g l.ZZ.l'1: XiI1'SIl1y 1515111-1111111 I.L: 1' ' 1 ,Lg 1' 11111, 111111111-il SI. IIIJI ,PII IN. NI.NlI'I'I: ICAII " " ll'1lKlj1lIl1'S1ib'.' 111111 ll'tlN1'l 115 11i1' is 11111, L' 1 , ' '." , " '11 11111' "111"I1 Ip." wh -1 I1 - " 1' 1 ' I'1 1"-I11. I' I111-I1 111 yllll III 1I11- Air C 'p.', " I 1I. ." 01' 'I1 's 1'11 I. I. MRI ' 5AI1"1 I IAN ". f "' IEI1 '. llI'1'Ily, vix111'11111s. Il 1111I:11' ' 1 1 ,HS S I ni ' NN - lx "NiI1I1"' 111 '1. I1' ' 21115 1,11 Il-i11I11-r ' , 11 i'11. is I -re 'ti 11. N111 -ns: "Ah s l'lIQ'Ill1'1'lI" 113 "I11-I 111111 BI' fI1"f1g lI111111e lic IIE! '11 1I11111111I111'1- 11-. If ' I II'gI Stl 111I: SI1' 'l"1 Il , '1 f':Id 1'1'l ' 211 "N11'I11 II JI' " Ig1"g,1 2124" 'lg ' I.2.3g 1II'1-1fI11I1 I,2.31. 'III'l' II, NIl1lII1l3D "B I" "lSI"I1:I-- rf'-1 "s"' 1 , A . 'I'1y '121"1 1-1-'1 1" ' ':Ii1 1:11-1'y1,1111"s ' 'I1 ' Ill' 1-1 IIII'1-. I"1111I111II l.L.fI: "1 ' I 1' 1: 11." Lx" ' 12, I-111 I11 -' '--- r 3:-' - I " 1 1: " ' 'I1 2 41"II-I: I I11"'11 I1.'.g11'sz Lg " ' 1 ' 1139 TIII: RFID VND BI Rfk UP It i 'I I ll :ml ru fl I ll WI! I Nui I il x IIUHI ,, H N 4 ou NI IV N lun 4 s null: n I IXIIXN an Il il N N Il U Wit 07 M N 9 X nl Il I N Nl sun xl bl ANNK lx X Xl If X,,,l,,,v HI if ll I 4 IlIll IIN P, sl IIINIII4 NN x Ill! N 1 IILI I N IIIII xx 1 1 I I N 1 lt x pu N mm N y ' ' I ' 5' ' ' ' '. ' ' -' -' ', ' H " ' ' SlI1'l'l', ,- at nursin,,. 'r'. '11 ' :uw ' .L.' f'1MS'- .gf- I,'1linCluIrI51IIf C -'-A . ' ,- , -ffxjw fm KN -'S 2 I1 Il KNID lil K IA IUI 1511 11111-1 1 Ill 1111 11111 1 1 1 r111 N 11 N 1 1 NK UNI IRUINNI1 Slruu III III lv Ill 1111 sr 111 Aw I 1 1111 sI11 1 xx s 1 1 mx I 1 1 1 1 1 1 011111 1I N A 1111111 1 1 I1 1 1 1 I1111x 1 1 S 1 1111x 1 X N I IA I K ' '1 11111611 ll 1 LI N1 1 I JIINII xxt ltl 1 ll 111 111 Il 111111111 N111 1 1111 4 1 111 I PP I vr11l1v 11 ll 111111 1 111 11' N 51N N111 1 1 111 1 1111 VN 1 Ix 11111 1 III1 1 N1 nrx 11111 ll I s I sxIl11,1, Ns 1111111111 1 511111 1 'l'lII'I IC . ' . CK I , I ,II I"I'I'1fII .' 111113 "1 ' 1" JXIII1 1311 "IfI111'I1" I111.' 'I p111'I11111111I1'11 lIIII1'Il 111 s1'I11111I 111'I11'1I111x, I s111'1IA 1111 111 I11-I il lIl1I. II11's 1'2ll'l'IlI'1'1', j111111I. 1-11111 1111: 11111111, l1"1I1:- Nil 1 I'11r I 1111. I"11111I111III1:lYI11w II11sI11'II1:1II I-. V I.lf1 '1 .' I 'I'I11111gI1 1IllII'I 1 III 1 2 II 11115. INI1' " II2ISIlI'I'll!-I g!11111I 1'I11s.' Ili 1. W , I E NN 1 Ixll ,' 1 111II 111 11 s111'1'1'ss 111 11I11111'11'1' 111' '11p11I.11111 sI111 l'Il1lIHI'i. ' , 1 11111: I511.I1'II111II 1.21 Claw 141111.11111 I1 CI1. ' I'1I1'1I II111'I111.' I 1 II11111- IC1' Il11111'11 1.1l!IlillIII11'4'. I. 5 R IQII . IQIAIYIQ I',-XI.NII'lII " C 5" IIII 1 111' 11111 I'I'I1'IlIIIIl'.iI 111111 11111111-I llIl'llIIll'l'4 11I'11111' 'I1lSS. 5' 'lI1I11," 1111' s11I1 I111.111'11111. 11l:111s 111 1:11 1.1 1'11II11g1-. II111' 1-11111I111111I11111 111' '1 -Il.'. I11111111y. 111111 111-1w111111I1I1 11'1II1'111'r1 IlI'I' 11112 "II111111111 IgI1l'I1N .4L111'I I: 0111111111 I'11gI111'1-11" 111: .1Xss1111I1l1' 1f11111111II111' 11 511111 'III I'llII11l1ll 111' UI'11lgII1'H I111I1111'11a I1.I11111111'151111111111111111Il11112i: "SIP 1 , N 111 " 2, Il, l11I,l'1.N11l 'N X '1 I I KS " W " "P lf" I'1II'IllI 11' IIIIY 11111111 111111 111' IIIII' I1'111I111g! 1'IIIZ"!I4 1111.1 11514 11111111111 111 slil' 11111-1 III' 1111' I1."I.ll11x I.I111I. I11111- I11'I111I 111 Sl.'1'1'11+ 1IIll'IIlg I11'1' 1111111 s1'I11111I 1'111'11111'. VIYIII' I-IILIIF1' Il'3I1I.' 1111111r11 ZIIIII 11p1'111'.I. I.I11' 1111511 1'11II11g11' 111111 I1 Rl I ."l 1'." '11'1'1'. "II11I11111I I5I111rI1" 511111 11 I'1'111I111'I' SIIIII. "Mn 11 I'lII1lI.'!'ZlH I. I"1111II111II I,1lIl1'l' 1f111111111ll1111 I: .IllII' 11' I'r11111 11 'II111' ISL 'H' 'I' I 1 I I .IQ " I11'I'1'1-II1-I 11.11I1'1'1'sI11111111X11' 11111111' Ig I,111111 1111111 l.2. fikyj. 1'I 1111111 I.Z2, I' "SX IIIWA I'1XIIII4YI"I'U " . " " ,I ' A " -XII I 1 I1 "I1111"' IIIIII 1'I1 111114 ll 1.2 111. ".'I1".' .' '1II." ' "I.111"' II1l.' I11-1.111 il 111011 1lIIlI1'II'. RIIILI 1'1'11 .'111'11 I11-1' I,1'1 - '1 1" 1 'I'I-' 111111 Rl 4'-Il1'I'1I ,1II'4'2lI 1.11111 111 I.Ill'Il' 5.1111 1111011 SIII' 1.1111 's IIPI' 11I111'11 111 il ' l1l'I"IlS' sI111l1. V ' x1ll'.'I 1 II111-I11-1 I.12.Z1.1: 11ZIIl11IIIl. II111'I1111 1: N1 .1111 151111.11111 1 X I.2.-I: II1111111 IC1' IJ11111-1- 11111111 1111111 1.2.11 I Ilj'.'Il'1lI F1 IlI'.'1' V 'l'Ulll II, Ig IfI11." 1I111'I11'5 1.2.3,-11 511141111111 I.I2.II: III11s4 II1s' 1 1 f 1 1' I'I I. I 'I I1I11'11LI1111l11111 I'.l1lXKI'l' f1111111.111lI1111 II. 1111 III Il VNU BLXFK N III HIANI I N PII FI I' Il? 1:11 .1 a N nxt: 1 1::r::1 ::I:: ll I:uN an IK INK 1 .:N IlllII S ll N ::I:::::::: 11 I4 x and Ian: I MIINII I ISIHB SL1 N1 ::N N1 WN ::x I Il'lNIlllldll X11 Dm: ,I 4 ng 1 If N111 It und IsllN Ju r :ly Il tI::1I I 1::n::::tt1w IIIINKIIII I'INIxI 'ukv ,, N 1 :::::Ier:::ff :r1n:ud1NrI:1m1:Iwuarlngzt :at 1 1 x ,IILUP ,, xx: I::1I1:::II:1 Mun 11: N :: : I.I :nd : ge: :I :n1 I11I:11I1I vm: ::,. ::: Ill: 1xI:2: IIIFFICIIIIT dl I:x:t:1N. vm 1 'll NN I::II:::1I N1 I: I 1:I IVIIINIK ::: New Mark C :Lx w:IIh1 N0 :u::1I: the In 1: :sI:1:: ,. N N N1 II :u I 7 I4 I I:1vr:: 3: I r1N:1I1:: N 1 1 I2:::11 1::::::: N ::1:: I In I:1n1I::1 Lmu Nl :II I II1:.I und 'I3I:1I1 Niall 1 AS!-lIl.l :Iv 1::::::: POI rr: I 1:x11 rw I ll IHllIIQ'l Ill! nd ' un: N 1m ul: 1 1 :um II11 I 1 1 N 'II:1 Mm: :un IldNl dlIIfHIlI.lLIlHN :I X III! NX PIII NDI IH NI' r:x 1 1: ru: I1 I :::I:':r11 1 ':N ::::I1 I1I'l ::N 'Ill Marr: xx 1 :am ,: at IJdlIIllUIl : F1 15,1 We Iul HNSIIIO. that In 1I::I:lw and ,, 1 nature :s:II1 :ru NINI r t I::t::r N 1n::: I I:NN I Il 2: :::1: I I IIUIIIN I Wul:1:naIAtI:I1I:11 NPIIIIIHFNIIIII 51:1 If tw ilu bl IJ u1: I D 'I ' ffif iIl,f A'1I"' N1-.ef .lustl I: 'l II: I Iixl ul' - '2-' :::NT "I'III' -" .' I 21-:.: um' 11I' our mos! 2 vt' '- rl' :N 2.,'s ..'I "Q 2 ' gg In gn In -:Ilvwx Uv NI: In ii!'1'Il,II14',l'IIIl'4L Ii- I.2.2I,-11: "II" I ' I : 1' we ,' ' IIZN1' "2 S ' -'I' Il.: H1-Ia Tri-III-X 2.35.11 'I':'i-III-Y S1'I'I'l'I3 A 1 'I ' "1 1-ef I: SL: I- Inu: 'il 2: .I::::i1:r I':'u::: ll1::u:::iI,I,1e1+ 33 'Y' v sk' " 33 X2-: N' I Iluvlwy ILIJI1' .J 1 IJ2:u:'1- I ' '4. IANI ,Q I' ' ' ' IAIVI "IV: II1-'N III1- Ili-f Iad yu::'x1' .'1H:: sz .r ' ,,,'1 -1 H' ' I v:j1I-. 1-2s.'-1' ' 1' "I'II1. WR- 'Nh you tI:1' Iwsl ul' ' ' , - , ' J' Air If -p.."I" :I1y."'I'I:1-5 si : -- 2: 'ug Md: 2 A I Bas:-I:2:II Nl1:11-g1u- I, ,Ii NI. I'UIIIIIfII "Cz" Ifru - .Iisl of 1:1-r "-' 2 ' " ' "J i :: 'an 5. 1-." II:2:t "Ci" In-Ni1I1'N In-ing 2: g:'2:::1I girl is mu' I1'2:di::g IIIIISICIBII. 'I'I:1- . '2' .':1:1I '. ,"'I P I 1' I' 'Q 'H 7 . 'III' off' ' "III" UM: IIlI'I'l'. IIIHNJ -I'I'.l'4'IIlI'y 4: III .V N Iiamisl I.Z.42, 3 I N I 'Q' 2 L41 -IYI:1::-ul fT1:::1-1-rt I'i2:::i:I -I: IIHIILI I: II ::::1' IC' 7' 7- C iI,t.1'1' -I: .'1-:",2. " " fi"-J' ' 2w"'.',"'1g'."- In II III1-1' I, I. f' 'X IN "P-38" D1 ' In-1.I1-1--"-I II' AI ' " ' :II ' 'Ii ':n1'. "I -II8"'. IC " 'I'I:c' IN JI 2:1 IIIIIPS. I:1-'N il I1:I ul' I'::n. III! I W1 ::I1I lil: ' In l' ' 1 Aja' C1rfN.I,r::lI.:'.'21ys." ' -. ' .' 24' '.' "H" ,' wx," ' '. C IA." I II2: 'A .1r::1 l'1 'I -s -: 'I vI2.'N 2 'N. - y ' A II'1yr Nil Q' -Kir II::'p,N I"' in: 2 1 " II .:IIgv1, W -ld . ' .SE " -' Hur 1.I 2 1 1 " Tl Il' 'I'2: In Ilf' ' 1' Jvr. x i1'11 III' his 1' try. :I :1 ' ' ' "1I .' "3 2: I2::'Nity I"1v1rt,Ir2:Jl 2.3: 'I':'i2:d "5 " I b 2gCI2::'1-:u ul ' ul: 'II:'1'u- JJ: 2.1. KN III I IIII I ullm N I HI1 4 N N1ll4 1 1 1 11' N II X III I 141NN4 NNll1g, N llll Il N Ill HI 1 I I IIII l?l1r1 PNIIXI N N 111 ll 1,1.1N 1111' I4 4 I1l4 N41 I lllllllt INNI li NKNDNIIIHIXI Suulv 1 xx N mare 1 4111, N I N I N 4 I Nl 1 N1114 x ' N 1 I1 Xl N 1xxN 1 llklll' Ill N I N Ill llunrw xl 1 4 1 I UIHN 1 I14 1 'I'IIl'I ICICI! fl! , CK III IIII "7 IIIIIII llil,'Il'l cl41111' 11111.fl1 "1r1':114INl: ling" :11'4111114l Sl 'VI'Il., IIIII .41 - luvlq p11Ii4'11l will NNl'II'1llll' lII'I' I,l'll'IlllIj N111ll' XIIl'Il "II .Iris-' 1'IlllIIlll'I4'N ll1'I' IllllIll'1' l141 pllul I1'11'1i11g. lIl:1NN IgIlNlx4'lIHlII I. VI II l,l NI KN' "HU" A'IiiII"INI111-41l'41111-lika1l1I4-4-:11'4-l'1-4-4-1114'111l14-1'N.:1114Il1viNI'411'I1111:1l4-in 1 f 21 guml N4'11.'1- ul' I 114112 lIiN i11I4-1'4'NI i11:14-1'1111z1l1l14's my :tu l l1i111 i11 gn I NI,4'z14l x1l14'11 I14- 4'IlIl'I'S Iln- S1'I'VIl'l', 11, 113143 :Q Zlxl ' -- N4 .' - 'll. 4lz1114'4' l1:1.' l14'v11 llllllfllvlf' 'Il wul "IIII " 1,,"s.E slxill 1l11'ig:l1I4'11 Ilzl- N41 II1'. Pl1'iN 411114-I. Null SlNIIx1'fl :'1114l 2 'im-rl ' 11114I wu- p1'4'4II4'l 11 Slll'1'l'S'4IIllI I'2ll'l'l'l' l'111' "lI4'11:1" IIIVUIIIIII url Nuluml and lu-b IIII. ,Nrl IIIIIII l.Z2.1I.I: .Nrl I'IllII4ll' "lI4'4l mul l5l:11'k" I-1 lfm I,l1:1lI llam- C4111 ' -4- I1iIl1411'l1N I. INlIl,1. .ff I "IQ A l'1xi4I4'r1lly llll' "jul: l.l14' Nu 1' In :4'4' Ilu' II" i4l4-11 IIIIIVZIIN slr "IA Il lI1iN 44-1'N11lil41 ,'i'IlI4ll'. Illll' I14- 'lI'IIl.' I 14-11l4'1' Illl' Navy in .I 1114 l'14-.1 nl' IIl'Ix, lu :1114l may ull lil'4"N x'uy:1g,4',' I141 SIIIII4 ll bll4'Xl "Str -11: N' Nl: Il' gl ,'X11L1111141l1il4' ll" " 1, 1.1 1124- 2. Ill YIII 'I'I"l'X SIIPIIIX flf 4IIIl'flx " K' Nm- jl'IlI' xxill gnrulrailrly l'i114l IIl'lIl'll'llil l1z11'4l ul 114 rl I14'l1l114l an 41l'I'i '4- IjIN'NNI'lIl'I' 411' i11 Il 4I4-I'4-11N4- IPIEIIII. 'l'l1z1I'N II14- N11i'iI. "II Elll lllilb ln- II14- 41111- 1114111' 1'ix4'I,4'1' 114v4'4I4'4l In mln I, ' Nur! III' Il XVII III IHXI I x 1 N Ill n 1 nn H1 N I N 1 Il 11 IT: 1 ll Ill um N nm! x 1 ilIlll N 'NN X UII NIU H Ifllffll K I N N I N UI 0 H4 I I ll I I N I N Nl h N 1 NI 4 Ill l UI I HH l 1 DI N r x1sx1ul NI N IINIIHNII X X 0 Harb I I I 1 I N N N know N II ra zu 1 N I If NI1 pplllgl slum s 0 N 1 x 1 s N 1 1 I 1 11 Il IISIIIUNN - - - -- 11 x - - 1 -' - -, H1 y .-A '. N - ' - ' -1 A I i Il musiness um '- -, " .L.I.1: "- ' " - ' '- " 1 .' - .our -' ' ' ' ' U -' ' H 1 I '- '- - -1 1',,' rr'1I Urvlus ' 'LSC ' -.' ' ' " J " .IZ ' ,'IYIIlQ., .0 1's1 I3 'I' V' "1 ' " 1 , "s 'N ',g-A 'V 1014-I" 2: -J n I lf NP R VNU Ill IIUNX K IUWNI ND Inmnv I mmm N Ill n 1 x p :mx nu N IN 1 0 N um 1 n VS nu ,. S N lin! mln A ll BNI I ll P ll l l ll lt x x x x I yup! N1 INXNI x IN 1 us llm llllll s 1 IN XOSMI IINII N lurv QW ll U N tl 1 ll Ill 4 N1 JU sun N of 1 mmm I x N tl an nm I horns N IIMKI ll N u lul I4 Hill 1 n,. N IP N ll w flx ljllllllt um U fun 1 mul nu HHIIN Rf heorqe 1 xl N 1 4 xy Au 1 mu 1 nf illlll than vwuld n llllillhtlil 4 I HHS' I N P ' 1 N , , lmruuf 10 Ski Inu IP UNI III 'N H NXIINN lzz I I Ylll 1 l X 1 x x 1 l I I I 1 X H111 I X4 NDI lINNNx ffcrnn Q n 1 rx N 1 11 ll 1 1xl tl 11 1 xx 1111 N 1 xx N I N 1 I D IX llrfflf 1 ll 1 w Ili 1 mul I NN N x IN N NN HI INN N 1l1Iu U uw XIt111i lqx I III I Pl N IIIIHII Nlllr I1 Il ml I In I I u Il I mu I I I Il XIII XUIIINIIII Il NI IIIIIII I N lfml Iliff I UN Ilurrlr I IIN vm x IIIIIH HX HIIHIIIIII u In I rx Ilrlllll an X IIIIIII I ll xl I I wx N I I I I1rlI1m1 IJ lmx 1 I N 111 1 x I1 Il I I N x I ill 1 I III Il In I XIII I llll Hlx I I I I I I ll IIN I 1 I W N-B M- ---Mvlvllli. ICICII XXII IH. W - If II I N X X 'I' I I N I If N I: IX N IQIIII N .A I'-N" I'II1-IIIIIIII' Xlwrgam ILM-In--IXI1II1fI I",'I IIl'r'.v.w'II' IIIIIIIII XIII'Iu:urI1I III'I'IlJIII'XII4' XXIIIIIXX II A' 'NI IIIwn:xIII IYIIIIIIIIIVI I.iIIi:m I'lII'I'IIl XII l.N' I f IU A I.?'XXI1'IlI'l'I'IIIIN I.Iv1IIN:r .IHIIIINHII II J i.'II11I I'i:uxmfnuI IIIII'IIl'l' Imzm Iklumxlxl fl xx fl' Ax IAIIIIN IIIIIII XX:nmI1I I'.:nII:rIu1 ,'I1.v.vI"I"I II:ulvmIcI IINLLIIIII XI:nr'X XI1'XIml III rx .' ,I v'III'IIv XX'IIIJIIlI IIIIXII X: IIVX IIIHIQI I".' 'I Xivlwu' Sfi IllI'Ix:u XIQIII'-I If: 'I xx IIIII I'1'.'l , C' ' IIIvIn'l'I XII1'II:nlnI YIIIIIIW In':I'I'I I ,'I 'IvlIIIC'lIl'I'I' Imuix IIIIIII Ix:IIIllXlI I"IlI'II ' '.vI II UI'Ix'4IlII' Ilzury IlII'IIIII'l'ilJINI I.f11IIN'u .lullfwvl II ,xv IU '.f'. 7 ix! Iii'-In :III III' mn I'III'TIIl'lI I'iI-II IiI'.'I I "r Imuix Ilifm XIIm'I:u I,:IX:nllII Il .'I I 'V A II:u1'lX IlIl'IIII1'IL'IINI IQII-:ur1fvI'I'I:'lwf Ilml Ifrhvj :f'f 'IMI IIIwIr:'lI XIII-Iluml IAIIIINI .IHIIIINIIII Il NI I '1lIIIr'rI XX illizum IIIINII II2l1'Ir 'I XIIII--I IlI.'I IH I ' IIHII4'I'I XIII'Iu:ullII NII' 'Ivy I."!I'l'I I"'I 1 "I IIJIVIX I,I'I'IIIIl"iLlINI XXzmII:n Ifznlml III I", rfwwl Imuix IIIIHI IfIIIl:l I':lIm.'!' Xul'. f'.XI XHIIIHIIX 'IAHXXIIXPIIII Iivrnzu IIA-I' X II 'II'r'.vI IiII'II:rv'II Iirwxxn IVXIIIIIIJI IxI'IIu l".'l -'IIIIf'lII Ifivlnaml Iirrmn I.IrrIIx:u .IIIIIIINIIII XIINI I,I4ICr'I.v In XVII f'I'I'1'r ll IiIvIH'lI XII1'I1.1ll1I I.4lIIIN1l.I4II'IINHI Xl 1:.' I l'I I' MIX' IIwIu'l'I XIIVIIEIIIII III- , IA'I'Icf' II:H'III'I XIIIII-I I"r'.'I I 'Iv' I,:ml'I'Iu'I' I-IIIIN IW-pl If-I-'X ',I. Nauru III IIQI IIII Ilfrlw' XII 1'1' IIQIIIIIIPI II Il .'llI lIflI'f XIII'--I III-llvf 'Il 'r'. N" IIvvI1:II1I I1I1zuI1II1'l I'I:uil'I' I,I'piIl'1 Ifiyf 'xl liI1I'I'r'f Itmvrx I.IlIIIl'I Xa my ILIIIQ- I.'I1,v.x' Ifn wI'r1!I XXIIII:uIlI NIIIIIINIIIIIII IXXIIIIIIH IxI'II4r 'xv .517 4 XXIIIILIIII IIIIXII I'1'I'III' I'uIl'Ir'l K I I K X N IIIII I I N I N um I IIIUKI INIIIII 11 IX xx x If Ill III x nplun III 1 I 1 IIIIIN II II 1 III IIIIIX Hfllllll I x nllx 1 I 1 III NSXIIII I N I I Ill n r IIII xprf I I nl 1 :III NNIIIIIN rr Il II x U 4 ll nl x If IIIIIN III I III I IIIII X III II ll III! I Il In ur 111 I 1 I IIIIII 'l'lII'I ICICI! XXII III. I1Ix IIII Ulf X III, IIIIIIII-' I IIIIII:'.N' III" 'I'I If I" lf I I I I XX xulwl lry lln-wl1im'm'l:uv 'lllI4'll limnlyz Hur I f1'. 'I rIr'r'.v.'4'1I. 1' r'.' ff" 'I JIIIIIII1'IlIIl'IIIIlIlIV. IIUIHIIIIJINIII I IIQHI' l,r1l'1l1 Xluxl Il 'If I-III. 1'Il.'-V Hlr1l'IcIfl1 npIImI,'I in wlnwl I ln:u'l4'x I' Ilvx: Il 4' .' Irlr' :mtl flI',ll i'.'IImr'fI1fw'L'vr' I: mum' Ii:-zlmvi: 'I'In'I rff. v I :Irv '.'.' ml. IIIHIIUII xlizlllly 1 1f'.'. v flllfslir. r 'I I xvlyn llrinlun: Xlixvl. I ixl IIIIII' Iillvlmi Thr- vllfviw' lln' "II- Irwx.'f' I. UIIIU mul u'fII.v Il'lII'A'!'I', xll'IllSl Vllilzlxi X If IfII"'1lllll 'A l' V Ixl, Illllll IJ wx S Nr'ImI :ullfl 1' 'Spf' 'lf-fl. lull! ze Ifr1r'rI Il1lI'IC.lIf ISI. I wlflml Illini: 'I'Iu- lnvwl r1flIf'I:llulrIff1l1l'IlAf'fII1lr'1I-lllrlrIJ1'rnf'll:4u'. I xlv lxxxlllui 'lqlu' Il'IIlIAI'SIIlII1I nn 1.-r I IuIL'r1Ifr,' .w'ImIrlr' url IIn'NI:m1'If IC-'lu-xl Ilmllvyt Ihwp-flvlnml Ilf'IpI'llIlu:1ll. llwlu-:I llmlwl: X Ill'IlIII'IlIIIIII.V UIIIIVIIIIANI. XIulrr'l,lwlurlv1ll1 Illi- IlIl'I'XI '11 'If' ,1 lsuly l1':n'l11'rlx11'r'IIr':'.' "IMI Hliw I,'HXI'l'll1'4'I 'I'h+- pr'ppIr'xI IIWNNIIIIIIUNI um vnu lln- lmlivx, II4ll'4IIlIf Hin ui Hur IIIII-V Il'IJ1', I'lIN4VlIllI'A'l'IIIl1IfllI lllwll'm'lm'. Nlilll-Iwi Hxgfwult Iju " . lm! :I uw 'Icrrx I l:n1'm'r' IIJIlIx1'If I1:II.' r'r'. lu' .'.' ,.'I ' m'11 :wll ul' XXIIIIIIIILI IVZIIIIN Pliwillu l':nlr'r1:nul1':', Iluix IrlII: Il " lmly lu xxx ll nu l1n1Il'r'xx 'a'II. IIl'Il'II I,I'Hl'l4IlI Iju '.:mtlrIIy1rll'IA'l'r'NlNfv1l luv: lr' vu Xl illurll IIIIIIIIINI IIIIII' .'I 11' II'n HIV. :xml II4'IjlI-III 1'lX4V- f'I.'1'r Xliw- 5l'llI'IlN'I'I Iff'.'l -'l'I. :mtl III-V-Ilbkf. I lwir' Ilulwlixvvlu, X If 'I-l1'ul'I'IIly1 :uml IIlI'I - ll1II'A 'If' jj .-:: 'I .f:, 'f:.'. I IHIIH 'lIr+'lnlnl:ny: IM, I .Ilr'I1-I' I. :lml 111 IIIIIII-XII '. IIIlI'1II'I3llI Irma ll illvy: Ilu'HmvlIMI-vAII'Icr',:ll-nI14'If:I'uI:mrl Nlisgllllx rrlxv Ull 'Lx XIINN Uallwv X1-ry .W'IfIIIllI'I.V1IIlII un Ilan' qflfwl xirlv K N N N N XX I I I N N N I NN I I I I N N INN I N I I N IIIII VIII XXIII IN N N N N x I N N N NN IIIIC IIIIIII XXII III, Ilx I f. I Il X f X lf II N IIIII' Ivy IIII' III1-11I:I-N1IN1II"III. 'Il IIIIII-IIIIIIIXI' I1-I'I IIA II III. III1-I. Ihijl' I'1II'III1I' IIIZII " 1 I.NIII:II1-N. IIIIII II1-IIIIII III LLIIIIII' II IIl"IIlI1'II IIII' I1-.IIN :II YI1-I1-II., XII ..1N III-, III11 .-IIIX-I IIII 'II .II1' I1'zIxIII11 FI 'x1' I , II1' IIIIIII1 III' IIII'III 'IIIII IIIIIIII IIIIII xx1' III':3 II1- :IN NII1-1'IIN IIIII :IN IIIH3. II111-'NIIImg-1-11I'II1111NiIINI NII 'NIIII IIIIIX II-11m IIII1-III :I IVIWI IIIAIIIII :IIIIIIIII1 III1- :IIIII IIIIIII III1-' ::I" IIIIIIIU. IIIQINN III' .Iii II-11II?:II"'I-F1II1III.I1I-EIII1IIIIiN.11I11NN.'I'11II1.III5IyI:iNII.1II1Il XI.I.'If1I1I 7 III II L' II1 I.III :SI E 1 II1'II. II1' I1 III I1II'1IIINII I.fN N1 I I 1 II 1 I1- II -I II 1 II' z'I 12 II 1 II I1' II-II I1- III II,1- XIII I If 'II'I'XII'IN. I'II3IIIN II:III1'y I'IIIIINI:1,II:IIIIIILIIIIQII:1I1'NI41II1L1'IIII1-II'NI1II.VaIII11'. XI IIS IIIIIIII1-II1' III III IIINI III- IIIII' 1'I1I, 1 --II1' I IJIIIIIIQ III1I VIIIIIIQII T'II'II I':II::I I'1 I'I'sI .1 I1 21.1, ,IIIIIIIIV I',1III1':1'. IIIIIIII IfIIIN II1'III1IIiI.1-I11I:'N1,II1-11I'III1'I.II-1.Ig:II1IIII1Nl IIIIIIIIII-yII'I-1:1I'I1-x1I'NII.I'1I:I III I'11I?I':I IIIIIIIIII' IIIIIII-131' III III1'I 1'I:IIIII. IIIII1I.I NIIIIIIIIIQI1II:1':IN11'I:IIx',1,II11I'. l'IIlI I"I1'II "XI1I1-H IN :II VIIIIIIIN II1m III IIII' I 'Il I'I'1-xI1II:NIIIIIIINII1I:III1-II1I11I IIIH I IIIx1II'I!x III' X1-xx IIIIIIIIINIIIVII. NIII'I1'y vI1III:III IIN ".I1I"IIIIIIIIIIIIINI,1'I1'III1'IIIII1-I1'IIII1I'I:1"--II:-1-II1"1N1III.II1y FII1-I 1:w'.IzIiI'-':1I 111 55 ':I1'IIN1' I IIIx1'I'NIIy :IIIII II1III1'N l1III1'1-1IIII1':-'I1IIII'I:qIIINI. 'I1III11'I:IN -IIIIIIINIIIII 'IIIIIIQHIIIINNIIIIIIIg'1I1I1I:IIIII1'I1'II1II'1':II9I1'I1'rINIII.1I IIWII- NIII11 III 'N II1-I'Iu' I L1I'I'EII III'IIi l1I I III'II' N:IIII III IIII' XVIIIB XII I'11'I-N. lI1II'1IIIIy I,1III1I1III II1- III IIII I'1I:'g1'I "IMI" III III-I II1I'I'1 :III:III1'fN III-Iv :II I1'x1-IIN. Nm NII 'I SIIIIIKIIIQ 1II':IIIIrIII1-N :II 'II'zI1'IIN1-. I IIWIINII IINg1:1I1I Il-I1I1I-II:IIIII'1-1I "Ix:Ix1I" IN IIIIXI zIlI1-II1IIII11'IQI1-IIII XIIIIIIII IIII .IIIHIIIY I'1III1-gp :pg X1'I'III11III. II1'I1III I'IIx1-I' "I'II" IN III III1- NIIINII I'.zI1I1-I IYIIIII :III1I IN Q1-lIIIIg' IIIII' IIJ'IIII'I1,' III III. NI IIII IIII' grII:1I III Xvxx NIII'Ix. XIIIII' 'I'II1IIII INIIII IIIII' III' IIII' IIIIISI I11 IIII:II' llII'IN 'II' II1-I' 1-I:INNI XIIIII' IN II1I.I NIIIIIXIIIQ :II III1- I IIQI1-I1 I t I I . I Ilx III' XVII IIQIIIIIIN--IIII'I'. II1III:II1I XI: IIIII "XI1II1'II.'I IIIIII'II IIIII' IIIN :IIIIIIIN III I:II1II1Iif1:fI1III, 11I'zI1III:II -N I'I'1IIII Ii1IxIII1IIII IIIlIII'Q'I' III II:IIII1' IIII .IIIII1-. I II:II'I1-NI,:II.III1'I'l1- III:II II XIIIVIIII' I'II:I"II1- IIIII III:III1' I1IIII::II III III'IIIIy' II1"NI1"!I5'I11' III II':IIIIIIIu' :II IIZIIIIII I," I1'IIIIII1-I X1I'III I :II'IIIIII:I. :IIIII IN :I'I'1-QIIII JI II1-III 11I'I'I1'1-I' II'II'1I IIIII . II ,I I1'III'IIxII1II'lII "I',II1-In IIIIIII1-II III II1- LI NII1II'I-1':II'I1I1IIII I, IIIII IIIIIII III' IIQII'-IN III1-' IlI'AN II1II1IIIg IIII'II' YIIIII IIIII III III1' Num III1-II:II'1I IIN?i'1I1I1I I'I'1'NI1II-III IIII III 1'I1INNI'1II'IxI11xI-:II'N.II1-'NIII III1- Nm x IIIIII 1I:I1I IN I-IIIIIIIIIL: :II 'I'1II'IN. IIII-11I1I I'II1III I II1III gI':I1III:III1III I'I'1IIII gII'II'II. II:II'1II1I NIII.II'I I-1IIII III I'I:I-N 11II1I III :IIIII1'II1'N. - I1-I' 'I'1I1II. II1' jI':IIIN III :I':I1III:II11 I'I'1IIII III1II'1- IIIIN x1-II". I N 4 INN I I I I II N II IIN N X ll I I N I s I lulx xx! X I uNx NN N I 1 NI I I 5 N1 I l lll-ll II NIIIIIIIII Ill N Illl Illlll llllrlll Ill X I pm IIIII x NI xx NN 'I'III-I IIICII XXI I5I.U1Ix III:l.x1lIl'If2 Illllll I:III1'IIl'I1It'I' I'l'l-xillllx In Ilix XMB l'2lI'4'l'I'. "II:lIl'Il" lvl IIHINIIIQ' xIl'1'Ilf"'I"i'I I'1IIil""""" :ll Iflul'lll'II. lI1IIIIgIIXI'II IIIx2IIlIl"'S4'l I'I"' INlll2lIxIIlg1 IIIIII' Ill':l1Ix :ly ill IIl4' XIIXN XII' I'4ll'lrN I:1"Q:lI IIlllx.ln1Il IHXK. Ilvlx IIIIIIQII' 'I':lll zlllml IIZIIIIINHIIIV. .I2Il'Ix IHlIIxN I'Xl'II In-Ilvl' ill IIIIINI' Nelly IIIlll'x. Ilvk ill Ill: XII Il 'ps Inn GIIIII is IIIIXX :ll IIIIIIIIPI Ilill. I llxxill Illllvllwlll "IlllIu'll" QI:ll'Il-rl lull :ll SFITIVIISI' slllllyillg' .i1llll'll:lli Ill. IrllI Illl' Xl' If ll4l1IlfI Ililll. I,IIIII,UX1'.illf IIl'IIII'IIIIN'l'l'II Illl' I , Ixiillu' :lIliIlIy, "I'uIly" IIIIN Ill'l'lI ill Illl- XII 5 IIIII' Nunn Illlll l lu. I':l'lII'l'I Ikggullll IIIull1I4':lllrI wlllv. "II:ll'g'1l" Il:ls Iwl-ll zllll-lldillu' IIII' I llixvl' ily lvl' X -xx IIIIIIIII 4IlII'l'. ll II'4IIII'I' I,II'I'l'4' XI I'll'NI Ill' XXIIN Illllyillu :II I,3II'Ix4 Xil' IIUIII-gil' ill Illilluix. IPIII IIIIXI Ill N II Ill :ll'llly. IIIlI'Ill'I I'lll'illlllll XIIIVIIIIN Sll "Q lll:ll'l'il-II IIIIXI Illll IN I-IlllIIllllillg IlI'I' NIll1I!z-x -ill I. Illz- NIIIII ll lillllly .Illllilll lillllllgl-. I lvli SI:lI'I' Ill- IIIINIIIIIIIIIIIIIINHI.U'4IIIIL.1' IIIIHSHIIII' I'ivIlI llI'IlllxIlllMalrllllillixllwllillrl. Iuxll In Ill Iillll- Ilvillu' QIIIXXIIIB. III' yiwilll-ll Ills- Illllvlx ill llvlpillu XXIII Illf- xml. IIS Illl- Xu ' XI:lIiI4Izl XVII xx Ixi xxl-II-4Il'u-M4-I :lll1I I'llII ul' IlI'l'. "'I'III vu IN Ilvlllu' I'eliIIlI'llI Ill lflallwllllllll .1 ll! ix XIII'IxIII!1 :ll Ill1'4lI'I'il'l-III' Illl- Sllllixslll Nlall-llilll'l'y Illlllgrllly. I',I'l.. UI' III I IIWIIIII I'IliIIip5 UIXIIIB.-IIIIIIIIFNIIIIIIUIIIIIIII INIVIll'IIll'l'IIlgLIlI'I'1'1Illt':IIIIl!lill EIU' I llixl-ullx III' Xl- IIIIIIIIINIIIIAV. IIll'Il:ll'fl XM-IIa I lllil Ili illrlllvlillll illlfl Illl' xI'IIlj. IIi'Ix mls slllilyilg vll-f'Il'il'qlI l'.I"Il1IIIIl" :ll Iflll'lll'II, IIi:lllIll:l XXIIIIIIIII' IQIIII' llllll xivlvillllx. QIll"N IIHNX I'llIlx1'lllllu Illl' ll:lIIx III' Iill 'Ixlll-II I .'IXII llx Ill I.l'xxisIllll'g. I'1'lllls3lx:lllizl. I'l'if 'iII:l I,:lllAufInll NIIIII...GIIIIPI'III'I'1'IIII1'IIIIllIIIIISJll'g1'.llI ill I':llllIll'irIg'l-, XIIIS El 'llll 1-II- IN ll' III IIIIIQ1' In IH'l'0Ill4' :l IIIIfNI4IIII1'I'IIIISI 'IIIIVII I.fll'rI 5:lIllI:lI1ll'illll 1lI'lli.'l'I::v 'lllrl xulvll IIIIVLI lilxl-I5 IIiiIII'I'I'I'II, "SI -xil-" l'llIl-lu ll II I I zx: a' '. "Jk" " If Af ""': gm R Q 4355 Q7 3,2 i fflv 55215 s H3 5 5 :ii X5 21 ll if 5 . Q M .5 x ' if i N513 F AEE Q95 yi Q Q., f 13 23554 'Eng Efgiihfi? -A aiu? ESQ A g Fi f fi iii? Ei. E , ff .AV , ' : m :ga fx 2 : . in ft , 'L We .fx HLEWH w . 563 Tn ounder ,W f , . sy. 1 wb, 'W xc niMf.1 r'1ul uv. KG jg! nf HCL im 4 ,IL rf. Jnorflz fa idx I Q4 lxlfj W w1,1'rL5ffLJ . I Of! , OH , 0. , "' - 1 .N - V u -, :mv-H: mf fy.. fl! f f ,,,. ff fi , , , W . 3.2, , Nik " W2 ' " ' V , " CW! j ,' , . Y , , , 1 2, iy X 4 ' V1 2 , A ' 4 x 5 1:1 , V fi? 2 , ,Q Lex? ,L 351, AE xx V 1 . 'zf.,,, , fr ' 9 , ' , 1- , , . 3, f , ,..,, ,fi , ' A, , ' 2 j Q . 4, 61, 7 , L I I , A ,r LJ, -nL.',w , ' K WM ' fi' .W 15,41 517 ,-.-,,- ,,,.,,- , N 5 PLN' QF M2 it LM ,.,J,,,,M c,.,.,f .. '-53:31 ,,.. 1 ' , I- 1 ' . x." , lf -ti f? Z A , ffli-AWA ,M V, KM " ' L ww? I ,-T . rz fx, fi :MQ 3 A A M1.,,...,,l,.,. W? V " ., C. ,Q ' 3 ..+ C ' U 5' f CJ . -wmv, VW 'Q 1 nwwm wlmwm gym wr 4 3' ii' 'V bund- Q., Q5 wid, Y 'Fi 'Mk ilI"1- fi, f-'M-vvnW4nl'f"""'A WW-"""'H3f 'E l Q3 P N 9999 fax! Q, my -gm, fit -agp., vc. 'Vw' Y"4' gh. 41 ly Il " 31,1 Zum Mg, as 61,432 4 4? 5 'T 'SW' A QSYMQQQQ ,wr of 50 long 390 4 -lm- balmk E1 me u.v,KcP G .x, ha 1, 'fha W 6 U KFC :Ku mf aww fax X 6037122 Cyrwi LL :ww Q 5? Pu ' Qi if Wu Wai L.fQ ng 15? HL WL, Jfwf .13 ay V! , l 1 9- . N A ff G mf f , . ,.,. ,M K, Er , 1 A I T m f - ' . L, 3 '11 , - ' J . - W , , Q W 1 l- rhw a: 'J ":I'I5I.gfI' .-,- ei . x MLW ,V J Qkefsm Q , Hztym, V ,N R , fn - A 'v.',.:Q:,g:jZf: ... 4 , R I M sf ' ,. , f it , 1-ir: M V f' Q B. x' 4 .. 1 . iw Q1 - P f , N54 Ang. ' 'AS' L ,V , f""1'f'i.- R 5' ' L I ' . X E?Q'A7i ,znixx " A' ' ,V ,:- iw wv X ' A -1 :A V f , N - 44 f, im '. 2353241 M '-sift ' . ag. ..... 4,,g4,5l?Q5 Q S . li ,fly I . , ,W W M W h ---- - -, iw ik - g ' ' ' H 1 IM R . . he - X I 'H' 6 J 5 , f 5 ,..: .,.., .,.. Y 1 3. ', , . - O ,, F n r x Y 4 L, J? s ' . Z A LQ 'iii '1 :Sfmf W wiki 5, ' , . A f.,., E M ...V . ., , - 1 .,, . a ..:,. 9 , x ' ' Q Gif Jw wwf, A ' S 3, 1 K f 9' H h - V A 1 1 f . M, 43 : , ' V ' "' 7-A-V Y , . 'ay I 4m ,, ws 1 1... an , ,T iff J., , wgaigw W AF! ,..f Q ,Q pffQL5E,n?1 E ma fa s. wr W WML. O mm if Lf P' U4 ,W , 1:52, ,, Q.. Md, -Q,-.Aww . , ,.. .W ,pi 'M' M-4 1 ,M QW? V N- ag MM x sky' ,, ew 1 ,ww fr My ,W QM W' Msg 445' xl fire. " WV 'S W, wx H' ,W A N 21'-wif. Hara me fm .ammo vw M, Mk '47 ew f H0624 ff! CM., W ? VM 1' l ' A wwf Q Q 5 Y v. V" may I gig'-252' Zigsxt may fgqqm, ' Y .Q Q 1 Fivfn MW' , if y W 1-49,1 .gw I 1521 Q ,ffqgj , J 1 -nf M, ,gy W: A,1,w 11? 2 hx ,Q wb my 1.4 Qwf VK 545 3:5040 Q Lf x :Ju .A Fm K, , , A ,Mfg MII J 1 u 'D ,gm V7 La fa U Q A f vig INK-YU ,, 1 3 -4 I K lll! S I xl lll 4 lllxxl ll N NN ll x x . x xx XM N U x NN DN x U I1 ,r ll N X N ll x I4 x x x x P x l Il x , lr X U N lll' lx 1 , X xx V N H lllll lllll 'l'IIli lilfll XXII fl, iflx L' lll.'TIl? l' UI" S'l'l:'ll:'XS lllllll ffx IUI, NN lsllulllll lilll- lllllllll- llIlSllIIl1'2lIl1lSfl2ll'4' lllzll'lxllllllll-llg1l- lll1'llI2lll lllllm lllzllll- lllll' Sl'll0lll l l. l':ll':lll Sll'X1'IlS,UlIl'l.UlHl1ll'l'. XHlSlbUl'll ill lll1Il'i'IlI0lll. ill IHHIZ Qlllll l'l-sillvll lll'I'1' lm' llmrly xvllrs. l3lll'illg1' llllf llllll- ll1'Xx'lS1Plll'll'lllH' l0XXll.Sl-4ll'4'IllllSl willzlllls Zlllfl llllxilll' .'.' lIl1'll illlll 'ls fll'Upl'l4'lUl' :llllll XlIl'I'Ul-llll' ll'QIfllllj1'lIUll'l. rl1ll1"l'l'4'lllHlll II ll.'l'. l,l':lx illg: fllzllw-lllnlll. lll' 4'XIHlllCll'fl lllSllll.'lll1 ','.' lllllll lll' lll'l'2llll1'1Hll'Hl'lll1' lwsl lxllllllll :lllll Illflxl Slll'1'1'SSl'lIl llull-l 1lIHll'2llHl'S ill .'Xllll'l'll'1l. l1lIl'Xl'XN lflllflilllfl. ll4'W'l'l'1lIlIl 'l'l'l-llllllll llUll.'1'.'lll l'll'lull. illlll llll- l"ll'lll XH'Illl1'llUll'llIl Xl-ll Mull lilly lll-lv only il llwx ul' lllll lllllll-l' llllmlll llllll-ls lllllll-l' llls lllilIl2lQl'l'lll1'lll. Xlli Slvxlllls. l'l'sl1ll'Il1'4' l'lSl'XNlll'l'l' llfll lllll Villlxl' llllll lll lllll'QI1'l lll: llflllll' I XNIl.1lllll ill Iliff lll- lll.l.4'I'l'll Slllllllll lla llll- lmlll lll'l1Illl'l-llllllll In lllllp ill llll' llmllllllillu ul' il llif ll sl'l ull. 'lwlll' lm lxllll-ll lu supply ZlllNfllillSIHIIfll'IllUIl1lf.llIlfll'0IlxlI'Ill'llHIlWSIS sIlll'Il-rl. lll llll- l':lll ul' H408 llll- llllilflillg' mls l-l lIlllll'll'1l. 'l'llv lmllllrllllgg' mls ll llrlvll Sll'lIl'llll'4'. llII'1'l' sluril-s lligll :lllll l'UlllIl 2ll'1'UlllIllUfl2lll'Ulll' lllIIlKll'l'4l lllfl lXH'lllj lixl- pupils. Vlllll' llwlzllvlmsl Ul'lll4'Sll'lII'llII'1'H115 Nffllllll, illlll xlI'.Sll'X1'llSllll'1'1'1lSl'1l lll. lll'lg1lll:llgil'l lllllI'lll'I'lUlN'2ll'llilll-lllC'l'XlH'1lSl'Ul.llll'l'UIlSlI'lIl'lA4l!l. Illlllllliliml lilllllSlll'fll'1'Sl'llll'Il lllll lllllllsslllll llrlllzlli' lll llll- lUXXll :ls il fN'I'IIlilll4'lIl ll'llSl llllllfl lllil' llll' sllppllrl lll' lllll Sl'lllJUl, Nlr, gli' l'IlS1llSU lll'l'xt'lIll'1l lll1'Sl'llllfll xxilll lllv lill--.'izl'll 'lUl'lI'2lllS1ll4ll4'Ul'Q'I'xxiISlIlllQ.l'l4lllilll1l l,illll4'l NM-lls 'l'XXlIl1'lllliIIlg1'lrll llli'XHlllSUl.llH'illIflllUl'IllIll. lll lll' lslll, l,ill'illl Sll'W'llS lillllll1'2llll4'll llll' wl ml lllrly lllnllsalllll lllnllzlli' lll lll' lllXl'.'ll'fl Elllll llll- llll'lllll1l ll,'l'll lllll' llll- swlllllll. lll alll. lll: ..ll.lSlUlllll'N4'lUlbllUlilll'll2IlIUlllN'X1'lllj lllmllszlllll llullzllv. lll l'lf18:lI llbllll lll1'l'lllllL1'. llll'l'lI",l'lls xulvll In llllllll' llll- svlllml :ll'Il-l' lls lll-lll'l':ll'Ilml'. 'l'lll- svlllzlll llzl. llllfll-l'glvlll- Illilllf l'lI2lIlgIl'S SllI4'l' lilhll lll Illi'l'l hull: llll',,I'UX!lllUl.lll1'SllI1l!'.ll lllblll illlfl lll1'Il4'l'Il lln' illlplwlxllll i'fllIl'2lllUIlill lllwilllills. lll lflllll. lim lll.' I2 illlfl I5 XH'l'1'illllli'll, Illfl in IUIS lllv lllllllll l.!'Hlll lll' llll- llllilllillgr xlals 1-Ill gl-ll. lll IUZZU llll- clllrlilrwilllll. Qjllllll silllll llllfl l-ll'l4'1'lll'l1lNSl'1NiIllSl'1ll'llIt'.llIIllUI"llIflSvllllll' lll"llSl'llUHlXU'l'1'1IIlll1' 1-fl. Vllllllf 'llllllls 514-xvlls lli1,ll Sl-llulll llbllilf il lllUlllIllll'lll lll il lll2lll1ll'Xl.'lUIlJlllllQl'Ill'l'4lSllf illlfl Elll iISS4'l lll lblll' I XXII l ',l'lIN. x I x N I I I I I X I I s I x I s N l l I x I x ll I I I It . .N N I INK N I I III N I I I I I X,lI IIIIIIN 'I'IIIi IIICID XXI! liI,UlIs 'Nix-I 'lj III X I.lIlI.I l'.l XI I :ll 'XIIIIIIII llll' girls. llll 'HHN mill, l,I.it,'xl,l. IIII Illl Iml-ly Ililf lll .IlIIl'I'l. IIITIXIIIIILI IIIIIIIIILIII ll,,. l'1,,.,.,, II II-lvy l-lllllll II4'1IN In-llllllllll lH'1l,.i4.,l lmmu 'MUN XX IIIIXIVIN lll Illl'II' IllIIIIIIl.l flying- Lf,-4, ,md m.,.,jN. XXIIII llll BIIII Illilllx lll, I IIlXXI'Ix lll:lI llpl-ll-I-:llly llnm, HI MNH. lllmxl lll gill..-I Illl- IIIIlIIIIIl,LI .IIII I xml. with MNH. Nllininu, FMU II.lw I'I'2lI:IlI:II llll-.llllllrlll Ill INWIIIIF Xml glwuninu, Immun ,.5,.N:l IX lII'II Il gllll N Ililj N IIII. I Ill'I.llIII. IM fllll Illllllx lll' xxllrlll IIIIIIZIIIN. ll ' I, III' llI'l'Il'I'S III, NI2lII'. I"'lN 'A'."" "f'l"' l"'l" I "L" I 'mlb Ill' flrl you lllllllx lll' :lllllllllll ll ps. llllll ?1II"f' Ilffllfll l"'l"'l5.- III' flllll' lilly. lllwmll-I-Il-ll IlIEIIl'll Il VIIIIIIN lll lllllsl lll IIII'IlI III wa ll' . X. ,'. A, I . . . . I IIIIIII Illl II lll .IIIIF IIIIIF. II I :ll llu ylill llIIIIIx ul, l'IIl'lxl'l,l lllllll-l'l II. XIII'lIiIlIIl. 'II IW' NWN' N" UHF- -"' I""" II I l-lllllll IIJIXI' IIII l'lIUII'I' UIIIII llrl lll' II 4'l'I4'IU'I N llll' IIIII' llll'. IIIISIIXIIi'I'IIIXIi Nslllfy Illlll-ll II IllI'0lllfXX1If lll mln II lllillgf. lx llll ll IIlIl'IIjIbIII'2lII1 XII l llll ll I'lII'I'I'I'IIIIB. :lllrl SIIIQI XIII xulrlx :lllrl lllilllx :lllll IDIIIII. 'UT' N 4 4. Illl- Illlly I'l'iIl IIIIIIIIIIIQ HIlI'. IN lll- xxllll ll:ll'l-s Ill illII'lxl Illvl' Illl' lllll. Illl- llllly ,I-:llly IIJIIIIIN lllll' Ilxvl' llll' ll:lll'. IN lll' xxllll I'1II'l'i Ill lxllrlx, I':lsI IlI'I'N ll IlI'I'I'Q , A Ill-1' Nlll'I'II IIIIINI Illll I':llI, XIlIlI'l'Il IXlIllI'I', II Xl'I'2Il'lx lll' Sl Qjllll. I lHII'lx III' RI IIIIQ1, VIIIII' IlI'l'l' is ill IHIIIII' XIIXIX III llzlllll-IQ Ing. 'IIILI llll. 'HIIII' Ill XVII lfll-fl'lll1l . NI - 'T' XNIIHIII1lIlIllIIIllI'I'I XII I Illl- Illwmlw 2lI'I' VIIIIIIIIIQI II'I'I'. H . - - - - I lll' llrllll lll-:llslllIl1'l'l'. XIIII IIII' IIIIII girl-x SIIIIIIU' II'UIIl IIIIVIIIIILI L: 'uw , . . . 1 - I f Nll-sl'llllllllll1.:lllll I'IlIIlllIlL1'. "ilIIN'INI1lI 'l Illl- I-xv l':lll ,I'I'. '. ' M Illlllvl- XIIIIIII' lll-:ll'. I lll- 5lI'IIIl4'I' ilI'IIIS lll' II xllllllg xlllilll IbII'l'lI ,. . , ' llllu' NlIl'IlI'I' lll xxllllllx. 5II"lI'll l Il ilI'Il In llII' ylxx. . . - , - - - - , llllll' Ill wll lIlII4'lx. XII I lll IIIUIII lll'2lIlI EI IIIIIIIHII lxlllllxllllg ' . . it It ' Ill' IIl'2IIlI nlll II l'I'IiIlxl' Illvv. xi 5 . . - - II l'l'XlIllIl' lII'lI I llllll-5 il l'I'II'lxl'I 5 lllllilllf. H ' ' ll 'X - I Flu' Illvllils INIIII Illl' IIllI'I'NI. X lll-xl lllllllll IIIIIIJN III llll' lu-Nlvlll gl III , . . v ' - Sll ' Iblvlllls XXIIII Illl' II'I'l'i. In IIISIIIIW' llll- pm-I N IH'II. ,. .. . - I I lll- lilly vlllllllll IIIIKI Ill-l'. N ' lL1'lIil, VIIIIII' Ill Xl-xx Ixlllilzllll , A . '- . V ' l'lll' xxlwlllu' IN Illl' III'I'l'Ll'. l I III III lUXI'ilg.1'IIIIl. ' ' ll-5 llllllgl-'II Ill'I'IIiII'll lxzl ' ' X 1 N N I11 1N 1N N 11 XXII 1N N 1 N 1 ll X N l lx N N 1 1 N 1 1 1 lllf 1 ' I1 1 P N Nxtf 1N X11 N 1 ll N 1 N 1 1 ll 1 P- 1NN IXX1 . 1 .,,. 1 1 N II1 N II1 1 P, 1 1 1'1 N 1 ,.. 1 1 P N1N.N ' H1 N N 1 ll 1 1 1 ' ' N 1 1 l1l1111 I rlllllll ll 'l'lll'1 ICICI! XXII lil, 1Ilx .NUI Nfl I llfff'.lS,NfllXS I 'lllI1'l'1' I xx'1.'. silllng' Ill llll'1'I'lS1l. xxl11111 l111.'111111l l1111l, 1'1llllllx 1111111111: 111 ll1lX1'lllx 11111s1ls 11111 N11 11 I xx-1: 11111 1l111 I11-151 l111 111111 1-l1x..111s1 1'111'11111N. l 1-1111I1l I111111' :Ill 111111 NNIIN g1111111'1111. 51111111111 1111 llll' l111ll xx-1: 11111111111111 illlfl 1'1llllIl1l' l'111' 11 111115111 1l111 lllll'S1'S xx111'11 Ibllflllllgl' l1x 1l111 1111111- Ill. 111x l'11UlllI1lll1l. l'111'1llx.111111l111'll111l l'l1l'lIl 1111lll1l1lIlII1lll1'1'1l lllii l11xx. 1111111111'-111'-131111 Xlll1'1'. "XII 1114111 11x llI'1lX1'Ix I lllI'1'XX 11111.-1i1'1'.11l111111sI1111l I1111-I1 Elllll sl11l l'l'1blll 1l111 S11lI1'1llxf l1111l. I711 ll 1l111 l111ll 11111l llllll 1l1111111111'1111111r1'1111m 1111 111'111111111l111l. xx11l1 lllj s11'11xx N1'llI.l.S , XXIUIIIIIQ 1111 llll' ll1ll'1' l'111111's llllfl llll' 1l11ll. llI1'lllll1ll1' 1-I11-I1 Ill- ll4'I' l11111ls. 'l'l1111'11 x111s -1 s111'1 11l' IJIIXZIIIJ 111111111111sw 11l111lII lI1111111111'111111-1 1'1111m. I11 11 11111'11111' 1xx11 1l111'1111's Slllllll IlllIllllbll!l1.I Rl l'1'XN xx111'1ls 111 ll1l1'll 11ll1111'. l111l'111'11 l l11111xx 11 I X111 1 ll 1l1111111111'11l11111' lllllll' XNIIII 1l11111'11w lll1ll'l'l1'I'11'11'I' 111x 1111s11 11111l lllfllllll. X111'x s11l'1lx. il 11111111 lllllllllllllgl Nllllllll l111g1111 111 lllx l111'11l. Nl11xxlx 1111111l11111l111'11111lI11111l111'.xxi1I1111-I1111l1111g111111l11I11sl111111 s111 I m1x1-1l 111. 1lx111'x1l11'l1l111lg'1x'1s lll1xll1llN1'. x1l111'l1 xx11Q 1,,1'lllllQ.! xx111's11 111111 x1111's11 1'X1'l'x 1111111111111 XXI 'll I lllflllgflll I1-1111l1l Slilllil 11 1111 l1111.u'111', 11 11ll 1'11llI1' 111 il 1'llIlI1lX. 1lIl1l 1Illl1'l' 111111 l11111l 1'l"IAlI 1'X1'l'f II111111' I111111111111 Sll1'lll. I 1111: ullll1l1'l',u ll1111l111l lI1ll111' 'II '7 11111 1'4llllllll.l I111111 11ml 1lI'111'11111111'1111111'l'11111 llilx. 'llll1'1lll' XVI' xx:11'111 111111 1l1'x. VIIII1' Sllll ' Nllllllllgl 111 11 1-l11111ll11s, 1'X1l11llS1' 111' IJIII11 111111 1l1111'11 Xx'l5.lllNl 1l111 sl1g1l1111s1 lII'1'11llI 1111111' 11x 111' 1l111 lillxl XXI 111 xx11 l'11'.'1 1111111111 11111 111ll111l111'11 W1'1'll1lll1'l'1'1l 1'11:111t11111llx. lblll lll1'll xx11 1'11111'l111:l ll111l11111x 1lII1l 1l1'111111111l 11111-I1111' 1111 s111 Ill Sll1'Il1'1'illl1l 1111111 111 IITIII.-ll1'1l'l1'1l 1111:111111111':1l111 1. 'III111 Nlll ' XKl1l'lll 1111 11111' l1111'l1s. illlfl II111 11l1111-11l111111l'1I111xx11111s11g11111N1 1l11-N11l1111l'1l111l111111 ll'11l21lIj11ll11ll1 1'l.I.1'1'l. Vlllll' 111111 1'111Il111l l:1z1lx 111 1l11111111'-l111'l1s. EIS lllllllglll lIl1'x. 11111. -11151 X1ilIIl1'1l 111 l'1'l1lX 11:11l Il1ll'Q'1'l l'll'4llll llllll' 111 l1lll1' 1x11 xx1111l1l 1-11s1 flllll l111111111l I-ilI'lll1'l'1llI1l 11 1x1111l1l "l1111" 111111 1l111 xx111111'. 1311 1l11 l11'1111z1- 1-1111111 N111m1lQ 111' IIIIINI1' 111111 111ll11111g', lllll 11111111 111' 11 s '1'llIl'1l 11111111 1'1111l. ll1l1'1' 111 11 11111111 X11 xx1 1l1l l1111I1 111 11z1"l1 11Il1111' 111111 l1111g1l1 lll'1llll SIl1'1'I' 1-1111l11:11m11111. illlfl lllY'll X11'.1l s11l'1sl1 11111' lI1ll'1' l'1'1l .11'1111111l1111l1111l111ll111x XX11l"l'lll 1l111l111111111111l'Il111l111:11. X111 I111111'1l 1111 1111111111111 1'll"'lll1' I'111111Ix. I1 u'1'11x1 l11111l111' :1111l llI1'll I'11fl1'1l :11111x. 11111111 1l111 lilly Sllll-lll 11111111111 xx'1 ' ,'ll21ll1'1'l'1l l1x 1l11- 1'l111g1'-1'l111g4 'll-illl 11111l111'11'1l 111111111' 111111 llll'lI 11 1x'1s 11111111 '11111111 11111 11 s1111111I 11x1111111 II111 1111x11s l111111111g' 11g'11'1111 1l111 111111 111' 1l111 l1111111 III1' 11111111 1'l11'l1 11l' 1l111 11111'-l111'l1s. Zlllfl s1111111x1l1111'11, 11 llilll lHll1'N1llll1' 1xl11.1l1 X51 Q l7111lg11.'ll fl S111 'lllII1'N llll CI 1'11111x :1l'l11 11111111 I x11111l1l l'llIllll 1111 1l111 1'l'1'1llxllIQ' N11111'N llllll II111 XX'll'lll 111111 111111 1l1111'11 l11111111l11 Illj llllll' l1s1111111111' '11 1l111 11l1l 11ll1bllllj.l'l'1lIllI. l'Illllll'1lIl1'1l 11111111 11 1l1s11111'1l111l l.1'1IlIl1l l1111l. l'1lxx1111l1l111l111111ll1-1m11l1l111N111'111g'11l11'l1111lxx111'111114!lx.lI11111l111111l1:111l11111111l'111'111l1lx 11N lllI1lX 111111-111111111111111l 11 I'1Illl1'I'11ll2lX1'l'x 1'11111l1111111 11l"'N1x 11 .llllllllll 'IIII1' 1'111'111'1l XXlllI'l'1'1l 111'1111111l llll 111 lll4'l'l'f 1'll'1'11ll. Elllll 1l111111g'l1 1l111 S1'I'2Ill'lIlll11' 111' 1l111 1111111ll11 11"1x11 l1111lx 's 11111-11 11 s1111111xx llill l.1l1l1'1l 111111 l11x.1111llN1111m111l1'l1111'111111g1111mx11111'1'1111'11l11'11'. llIl1'1' 111 11 xxl11l11 I 111111l1l lll'1Il' 1l111 l1111'1'1111l N1-1111111 lllllllgf 111' llllj Il1'1'l 111111 1l111 Nlx 1'11s1l1111f 11l'1'111'11 ll11.'l .' '1' 1l111 1J1'11x Sf1lllI'l'1'l 1l1111 l1x111l 111 llll' 1'111'1111 .11'1'11111,'111I lI1'I' ll1'Sl. U111N11l11 1l111 NlUI'lll I'1'l1IIl1'1l. l.111l111111s1s11l'xx1111l1:11111 x I'11lll1'1l 1l111 1x1 l111x 11:11111s. lllll lll.'l1l1'.1l XK1I'4'11Zx.2lll1llll4'Nl1'1l1lj 11:111111'111g111'1l1111111111111II1111'1111l's1111111l111l11l111.111111l I'l'l1' 1llx. lII1'Xllfllllx Illj lIIfDlll1xl'XW11ll1l l.lll1lIIl1'l"INl 11sl111111. 1111111l11111111:1'1111l111111-111111311111 is I11,l l'11l1l11 w11'11111s 111' :111111 l1xg'111111 11111l 11lx. .1 . 1, 1 X x 1 R x yur: 4 I I 1Nx xx 1NxI 1 1 IIN x 1 x 1 x 1 N 1 NU 1 N I xx III I x xx I ao x x 1x II I 1 x 1 x 1 I x S 1 I I x N 1 x I SN 1 I N 1 x x INN x x P 1 x x I ,. I I 1 x 1 x N I- 1 xx III I II N I4 xxlnll I NN 1 1 1 I I I I 1 I x x 'I'IIIC ICI'IID XXII III, Iflx I III:Is:III:II11'II1-1IIIy IIN' IIIIIII. xIll'III I'IIIglIIIg.l' III' IIN' I 1-II. IIIIII I II:NI LNIIN' III sIl'I'II III SIIIIII II.III yI:I.' :I IIIyiII'l'y III lIII'. I pN'I1I'4I IIII IIIy IIIIIIIXS 'IIIII xI:Il'II'1I IIII' IIN'1'IN'lII I:III. XIIII II:lII':I, I1'I'p IIIIII IlIIIII'QI'1,.Q'y. I II'IIIIIl'II IIII IIII' I'IxI III-xI1 III IIII' Im, 'I'1IIIl'I':II1 Illy I':III. I Q'I'2IIIIII'II I-III' IIN' IIIIIII XNIlSI'IIiIIII'I'II'I.'I1'I.l'1IIlIIIII'II'Iy IIixI'l'g1:Il'IIillg1' llly IIIl4IIxN. yIIIN'Il XXVIII I'Iyillgg III :III rIII'I'1'IiIIlls ZIIIII IZIIIIIIIII III NIII'I'I k,',' iyI'IIzIIlg3xIIII IIII'I-IIIUI1 IIIII III III' :II:IiI III:-IIl1I1lIIIIIxiIII:IIIIINI. 'IQIII' Iy:IsI1 II'I.'I 'I I'IIIII'II IIIIII :I IilIIIy s1IIIlNI IlI'I'4ISS IIN' I'I:1IlII III' IIN' I'IIIlIII. II'IIIg.fI'II :Ig':IIIIsI IIN' yI'III. IIIIII xI:II'I1II l'1IIIiIIgg' II:N'I1 I1Iyy:Il'rIs IIII'. X1 I'IlIIy :IyI:II11'lN':I. I pi1'I1I'II IIIy.'I'II' IIII IIIIIIIISI IIN' IIllI'xI III' I:lIlg1'III1l ZIIIII sIll'N'I1s IlI'IIIy 1'I'lssIlI:II1's INIIII IIIIII IyIIllI's.'I':I IIN' 1'xI'llI. I'I'II'Il'X4'fI Illy SI"IIII'I'I'II INNII1y. l'Ig'IIII :I IIN' XN'I.'II'IIIIIII'I' II'I,'I 'I. JIIIII :Ig':lilI xI:Il'I1'1I IHIII' IIN' I'III'III I:III. XI'I'y IIIIN'II 1'llIII:Il'l"IxxI'1I ZIIIII :IlIg'I'l'I II I:I-III'I'I1-III'I':IlIli1-:llly IIII IIN' sI:Iil'x. II:lxIIl'1I IIy IIll'IyIIIlIgl'lNIlIII'l'1IIIIIyIIN'IlIIlllIy l'IiI'I1ilIg1 NIIII IIIN i, I -IIIIIIII.:IINI1IlI1'lN-IIIIIl'x1Nl':II1y IIIIHI' III' IIN' IIIII. ,ill I :lx IIN' I1IIl:I. xIII'iII I'I!II1'IIIL1'III.IIII' INII :IllINIIIIN'I'II IIN' IIl'I.l'IIIIIIIlg.l' III' IIII' IIl'XI I'I:I,'. XIX-i I I.:II :l:NII' 'I I SI XIII IX SI YIQX If XII ilN'l'I':I 'I'1I IIII. III' III- :N'IiyiIy LL'I'I'I'II'II IIII'1IIIIIIIIIIII'l'IIII'III IIIIII IIN' I:Il2II'I'1III Iilllf'. III 1'IIllII':IxII1IIIN'1'l' IIII. lIN'xIl:Iyy-II:IIII'II. IyIIiI1'Il:Iil'I'II g:'IIIIl'III:IlI I'1IlII1-II IIIx III'XXSII2IIII'I'. 'IIIQIIISIIII III: III'I4'I' I"IxI', EIIIII sIl'1IIII'II I':I.'II:IIIy I1.yI:Il'II II.I' II:III'1.IlII. I"I1':IlNll' xII:I:II IIy IIN'1'yiI ILIIII' IIIIII NN'IIl'III'lI IIIIII IIIIIJilIII'IIIIy. III' IIIIIII.I III yyfIII IIII' I'l'xI III' IIN'xf'll'l'yfllg1I'l'IyyII, IITIII III: I1'i.'Illl il'liI:II1'I' IIl'I'. 'IIN' III:Il'ilIg1 IIIIIIISIIl'IIIyl'I' II:NI IfgIII1'IN'II IllIIN':Il':II:Iy III'I' :IIl'1-:I:Iy I1'lIx1- IIIlISl'IIx I'iiII'II IIIIII' SIII' Q.l'I2IIII'I'II :II III'I' yy.III'Il l'II'I'II'II' Iillu'IIx l':III IIII QIIIII IIIIIIII IN"' :Il'lIIs. VIQIIIII' IIIIIWII ilN'yiI:IIIIy IIII II yvlx I-IIIII' II'1'I1I.'I1 :IIl'1': IIy 1IlIIy IIIII IIIIIIIIIPN lIIIII'I', IIIl'I'1- :II IIN' III Isl. IIIIII xIN IIIIIIIII l'I' IlilII :Ig:IilI. II1Iy II IIII'IIlIg.1'II IIN' III II'Iy I'III'I.IIIIII'4III.I'II'I'IIIII llIg'IlIx 'IIIII II.Iy SIII' IIIIII I'IIIIII' III Illix IlNIIIN'IlI ZIIIII IIIIXI SIII' yy:Is Il'l'l'iI'f1'II. II'IIIIiIlg1 III I'IIII II:ll'Iy IIIIII IIN' I':IlIIiIi:II' III2II'IxIII',,' :.I:lIN'lIr:IIN N. .II,I1lI XVIN wlllillg. .IlIIIII. 5II'I'1Il'lIN':I IIII' IISIIIII' IIIIII IlI'I' Iipx. I'1'IIII'IIIIlI'I'IIIQl IIII' I'Il'fI IIIII1' NIII' IIEIII 1':III1':I IIIIII III:II. II1-II:NI IIIIII IN I' IIIIII :I ISIlISIIIIII'I1'I'III.HIIIIIIIIIIII IIN' l'1'xI 1II'IIN- I':IlIIIIy 1':III IIIII '.IlIIIIIII II'x'I II:IIIg1IyI'l' I'I'f.lII yyIN'll I II:I.' :I IINI. IIIII IIxinlly1IIl'1I1-:IIIIIN-.I1IIIN.""N1 IN' Iy:I I-IIIIIIIIQ INIIIN IIIIIISIII'XXIl.'1II.I'IlIII :II'l':INI III:Il IN' IIIIIIIII II:Iyl' l'IIiIII42'I'II III IIN' IIIIN' IIII'y II:NI III"'II :Ip:ll'I, III.lI IIN-IIIII1IINN'l'lIII':IllI III IliIII yyIl:lI YIII' II'lII III'Il4II'l' IN' yII'III :Iyy:Iy. XI Iili I IIN' IIIlN'IiIN'x.' IIIIII IN'I II :I II IIIII' SIII' :III-NII-II: il 1':IlIN' III II1II'I1l'IIglIIII'IIIQ'II2IXI'x III:II IIl'IIllg'IlI IIII'IIlI'I' :Ia 1'xl'I'II1-':IIf Ig IIiIIIIIlIlI'I.'1IIIy pIlyxN':IIlIIl'IIIl'I'I'1IIlIIIIN'. IIIII IIIIII' x1II'I1'Ilx 'III Illillgx IIIIII IIN'l'I' IIII ' IIII' INIIlsI'IyIII I1 l1lI1I'1'p Il1'l'Hl'I'IlIlI4'II. II1"NI1'x. II Iy:IxII'I :lx II' II yyI'I'I' II1IIlI.1'4II'IIIIS. IIIs IN'IlNI' :II IIII' I':IlIIp1 III' IIIIII 'I .',' I ' I IN'l'1IlI IIl:II sw 'I' III Ilix II'III'I'Y "'I1III'I'I'-S :I ,'III'II IIIIIIVII 1II'g'Ilyx ill Illy II:Il'l': 'Ixx III'II:NI:lgl'l'I':II IIIIIISI' '," IIN'IIIIN'l'l IQIII I IIII ,'.' VIII 'A 'I1II4'I'I'I VINIIIII Ivlx IIN-I'I1:II' III'II IIII'2IIII IIN' Il':IilI yvlx IN'l'l'. IIIIIII' IIIlI'I'Ix I'IIIIillgJ IIy. I'IIQ,'I'I' IIIII I x III'I"IIIIf I'l'1IlII I'llIilII:Ill IIIIIIIIIIIS, III1-1'1IIII'IIsiIIII III':I IllIIIIII'I'II IIII4I4I'I'I'III QI'I'I'IIII,l'S. IIIIII IIII'I'I' sIl':IIg'IlI IIIIII I:III. III' IIZI' :IINI IIJIIIIISIIIIII' III IlisIlIIiI'1Il'IIl.xI1l1III.I1IIIII. III' IN'IfI III'I' III IIIIII ill :Ill I'IIIIII'IlII IIl:II yy'IsIN'II :Iyy:Iy IIIl'1'I' IIIIIIIIIIS III-IIHIIIII IIIIII I4IIII'IIII 'x' IIIII' . IIII. IIIil'I1'I'lI. INIIIN' IIIIIII :I SIIIIIIIII I :II Iimly F1'I:IlI 1'::IIIII. .IIIIIII I.IIyI'j1Iy, 'II I K 'll N l IHXN NIIHXI N 1 I N4 NNI INN F N I X 4 INNIIIIIN I ,. I I N I 4 IX l N NH 1 N NII IX II I 7- N N N 1 N III I III I N I 4 Nll N I 4 Illl N 1 N N III NN XI lIIl.llll H11 'I'III'I IIICII XXI III, IfIx SI4I'I'Q' SI'IiINIi VI:ll1-Il'1'1Nlll'1-ll1lll lIlllI1- gllll :lllll Izlll. IIIII IIIQ ,I fling. I, 5 ,IIIIILII IIl1-11-1111-ll1lI1-11111,1l1ll 1lll1', I IIIIUIIIIMIIIIHI IIN 'I'Il1- I IfIl1-l'1-1lll1'1lplalyl-1llli1I1-:lll1IN1-1-II: If' " , "' IIIII4' lll1-ll ll1lxl IIN4' QI Illlll. I "W""'li IMI' 4.:llIlllg' IIN IIIII IN SIIVIIIIII 'IIII1-gflwlllllflIN1-1ll1'l'1-1I1l'1-l'llilllr 'IIII . ll1lll Illl-Il1lll'1l1'1'l"sIlllgflll. IIIII III! 4' IIIIIQ- 5 NIWIIIUI YIIII4' Il'4'4'S, SIII'II :1l'1- :ls g -I1I1llll iI'I'II. 'I'll1l 1-1lI1I 11inI1lI- Ijglfr' -.I IIN' "I " Im' I5 N'Fl'I' IIJII11' llsly I1ll'lll1'g'l': '.'1's. . Ifzlllillll' II. 1llll if 5 rilllfl XIII Nll llll1I IIIIN Il1-:l1-1- Il1- :lll 4II'NIl'4IyI'Il ' N Il " Illia 3 ' -ll l e1IlI'1l' 'l' I la fi - -- . , . N NII 1. Ill 1 -1 .l I 1llll p1 INIIII IIIH mu, II IIHWQ IS SWIIHEI By IIII' 1l11:lIIl 1lI N1llll1- p1l1ll' 1lll1'I1. III'I'II5l'4I. ' III' Q I IIl'1lI':l I4PX4'If IIIIIWISZIIIIII ' I " 1'l"'I-"Il-lv XIHIII' l'Ill IIII' ll'lII lll. XXII ,Il1lllI1I Ntlllll' lllllll 1'1lllNi1I1'l' lllis. Iialllillg' us IIIII. is SIIVIIIIII Illl-1I1-:lIIl1lI Il:ll'llll1lsQ IIIIIIQS. Ns fl 'IS.1lNI'lIII.'lS g'1l1l1I IIIIII' .'IJ4'IlI, llall illg' Sl l'lillg'. is SIlI'IllI.Z'I xxIIII1III Illl Il.llll ll Illlllp. NIIIIIIIII IIII. IH. IIIIII . Im' .I I I Is 1- llzllvll III4' llillI1-l' fu, I lllsll IIl:lI I. Ily N1llll1- IIII'llIl5. 1-1llll1I, I, H, , I , ' XVI llllll s1llll1- llIlIxIl4HXII pIzl1'1'. "I "IH 'IN 'ml' 'N SI 'HQ' IIllil1I lullls Illzll mllllll IxHI'l'XI'I' lll1ll'1' I,I'flIl'l'I Illll lllllll1-rl l':11-1-. II1-Ill' IIIIITN, I5 Ill1'Ilzll'fl IIzlil1'y.'IT XII 45IlIll7IlI'SI1 XIlI.I'.'I' I'liXIiIi "I'll:l.' Il ':l1l1lI'1l:ly llll1-ll IIII' Il4'XX.' l1l:lI11-1I 1llll1 'VIII HI II HW IMI II -I-I I - . I l ' 51" 1 I 1 -I I ll'l1I I1-all'1-ll ll II'4llIl I'IlI'IX lll4lI'II, - '. "I Il' I 'I IU" " I. . I I . ' . Xml I I1-Il llI11- il 4'Il4llNlII up Ill-:lll-l': Ill1-lll IIIIIIIDIIN ll1ll1-ll I 1':lll,1-ll II'4llll s1lll1-l'I1l':11lI III IIIH II III I II I I I . - IZ ze '1- 1 - -'4 -- Ill'Il'1lIll IIIHXNIIIQ I1l1l ll:ll'1l ml il ll4lI'Il. ' II II. 1- lm 'HI 'mln' I ml 1' II - . . II -I - 4 N4 'lf I1l11II11-llllllIl1-1lIIl1-1-1lIg1l1l1I1lI IJ ' N mg II 'N HH IIIHH' Ml I 'HH-Hd mlwll H Vlmnlz Sn IIIIXI I AIIIX Ill l1l1':lll 4lilN II llalwll I l'llNf I1l XI2II4'Il Illll 1'l1l1'I1 I 'NIH III II I. II- - " 1'1'z '1-1l XII I IxIlflXX lll4'IlI IIIIIIIIIVS XX4'I'l' llI4'l'4'. I ml mf., I' I ' .. Fll' IX1-1'Ilsllll'1-I1-:lll llll' IIIIIJ xlaly lI:ll- --' I 1-TI I ml' llllxl llll1-ll III4' 1l1l1ll' sllllllg 1lIl1-ll I Mm I H' 'IMI my HHH" XIII ill llzlllwll lllllll Hill: ,I-Il XIII II III . I .II . . 1- 1' ll ss " - I ll1-I1l Illf lll'1-sllll JIIIII sI:llI1-ll IIHIIIII IMI I II I I' I 'WIN H .I N' , I I I . .- . . , NIB Il1':ll'I lm. l'X4'Il yllll. - ,Il Im 'HH' "IH I ' . I1lllIl1'II1'l'll:lI1'Il rlul I1ll' you fl ll1'l1-l' gg' Ill1- my ll1'1llll1'sI'l'1llll:ll':lIlIlII. ' " I.'II, 'II lil 1 N 1x Nl N N 1 x 1 l N ll ll XXI N HX N N I N WI l llll 1 N l l N X N 1 N I 1 1 N 1 N 1 , s 1 1 N x I . N 1 N N IIN Y l N N 1 N ll N Nx Nx 1 1 N N N1 IX NN x x 1 s ,. .xx 1 IIIN1 N l 1. N Nl N N I x xx x lxl 'I'III'l lililb XXII I. lllx 'lllllllilf IMI N Ill Nlflf l1x1x :xslxx-xl xxlx:xl lslx1xxxl1l 1l1x :xml llxixxlx ill lx:x1l lxxxl lllI'l'l' 1l:xxs l1-l'l l1xs1-1-. llx:xl Is1lIl'l'i1'xxlI l1x :xxx 'xxx-x'. lllxl' l 1':xxxxx1xl xxi1'lxxx'1- lil'1- xxillx1xxxl si,'lxl. lll'1-1xxxx's1-. ixxl1xs1-xx-xxlx lxx1x lx1xxxx's 1xxx1- 1-:xxxmxl l'I'illII llll'N:QlllNlll'2l lil'1-lixxx1-. :xml. ixx lxxixxg' il xx1xxxl1l lxx-1-:xsx l1xlx:-1-1xxxx1-1-1xxxl'xx ' -1l. lf: lx'x l1x x'1-xm-xxxlx 1-x' l1x1x llllll'll. illlll. ill. g':xixx mxllxixxg: :xl zxll. 'l'lx1-xx1l1xxx1xllx1-1-xxx'1-xxxixx1lixxg1xxx1-Ilxfxx1-s1xslx1xx'l:xlixm- l.1-l Illl' l'1xx'g'1-l :xxx1l l1x.-1- xxxx -1-ll'l'1xx' :x xxlxil1- ixx llx1- 1-1-sl:xsi1-s 1xl' si,'lxl :xxx1l l'lIlllI' ixx llx1- x'1--xssxxxixxxx xx:xx'xxxllx1xl'1xl1l l':xxxxili:xx' llxixxgs. l"1xx'g'ix1- Illl' il' I l:xxxs1-1x1-1-:xsi1xxx:xllx ixxlxx:xxxxxllxx-x','1-xxs1'. Nix -ll, s1xx 'xxl :xml llxIll'lI lx1xl1l xxx:-xxx1xx'x xxillx :x IIlllI'l' luslixxg grip llx:xxx siglxl. 'I'lx1- xxx: -I' xxxxxsl lxx-gixx-xxxxx1-l1-1'lx:xxxxx'1-N1-:xs1xxx. :xl xxill. l"Ix'Nl. xxx:xl11-il sxxxixxg. I,l'l xm- Ixxxl lxa- ixx :x 1'ilx xx lx1-xx il is sxxrixxg' xx lx1-x'1- j1'IlIll'l'N x'xxxx xxillx l'illlxx xx:xl1-x':xxx1l1lIx'lx lxl1xlxr:1xllI1'1-x'1-lxxzllxx ixx llx1- slx:x1l x s xx1xl ixx :x 1'ilx xx lx1-x'1- llx1-x'1- is mx lixxxx- l1x xxxxmlx-x' :xl llxx- xxxix':x1'xxl1xxxs 1-lx:xxxg1- Illll' 1l1-:xllx l1x lil'1-, lXlIl'I'l' sxxrixxg: is lx1-x':xl1l1-xl lxx xxl:xsl1-x' xmxxxilxixxs xx1-:xx'ixxg' xxi'xx' 1xl' x1-il :xml :xx'lil'i1'i:xl l'lllXll'I'N l xx:xxxl lxx s1'1- :x g1'l'Illlf I'lllIllfIl'll lxill. lx:xll'1-1xx1-x'1-1l xxillx xxim-s. lilx1-x':xllx 'xxx'ixxlxl1-xl xxillx x' xvlxs :xml sxxx- 'xxg' :x lxx'1x1xlxl1-l, l'1x:xxxx-xxlxil1- :xml xxxx-xxx, 1l xxx:x ils l'lIIII. 'lqlxxx slxx xxxxxsl lxx- :x s1xl'l ligllxl llllll 1 l1'1xll1xzx lxzxllixxg 1'l1x'x1ls slxxxxxlxl lxx-l'1x'lx-xxx-xl lxx llxx- lixxs1xl'lIg1'lxl gxx-1-xx lxix'1'lx1-s X lxx'1-1-x1- l'x'1xxxx llx1- s1xxllxxx1-sl 1-:xx'1-ss:-s ixx l'ils:x:x1l sl:xx'ls :xll llxx- m-xx gxwxxxixxgr llxixxus :x'x1l lxrixxf-s xxillx il llxx- ixx- l-s1'x'ilx:xlxl1- xxx1-ll xxl' Nllll-XxZll'llll'll. xmxisl 1-:xxllx llx:xl ixxx.xx'i:xlxlx xxx1-:xxxssxxx'ixx:'Ixx X--xx II:xxxxxxslxix'1- ll1-x'1- :xml llIl'I'l' Nllllll' x i1xl1-I 1xxx1-:xs ils lixxl1-xl lixxs lxx l iss llxx- xxxx. :xml xxxlxifxs :xml 1:lxi1'l-,:x1l1-1-s lx'x l1x 1xxxl1l1x lllll' :xxx :xxx1xllx1-x' ixx lxxxxxxxixxg' l'x'1x'xx lxx':xxxx'lx l1x lx3':xm'l:. l,1-l Illl' sil :xl1x.x1-, l'l!ll'I' 1xl' xxxx 1l1xxxx:xixx xx'lI'IIll'll lxx llx1- 'xxxx.l1xlislx-xxl1xllx1-.i1xx1xxsxx'xI1-xplxix'1l1-lxix'xxs'xxx1ls1xl'lxxlxIsxx1-x'1xl'llx1-lxx'1-x-x1-ixxxxxx 1-:xx'. l,1-l xxxx-sxxxx-Illlxf-1-I1-:xrsxx1-1-lxx1-s11xl'il.:xmllxl--xx1l:xlI llx1-siglxls NHIIIIIIN. :xml 'xxxx-ll-lxxgx-llx1-x ixxl1x :xxx xxxxl'1xx'g1-llfxlxl1- xxi1'l-:f1- 1xl' N1-xx ll:xxxxgxslxix'x- sxxxixxg. 'l'lx1-xx I1-l il lx1- xxixxi1-x'. :xml xxrxx llx1-x'1- lx1- llxx'1-1- l'1-1-l 1xl'l'ix:1- xx1-xxlx-l':xll1-xx .xx xxx, l.1-I Illl' s1-1- il l'ix'sl 1xxx :xxx I1'1--1'l1-:xx' xmxrxxixxgr, lf:x1'lxlxxxxxglxlx1xl1ls1-:xx'1-lxxllx izxils1'x':x1ll.-l'1xl1l:xxxxw-1-'1xxxslxxxx'1l1-xx1xl xxl:El1- six xxx. 'l'lx1- 'xxxx l'lllIll'N sl1-xx lx 1xx 1-x' :x lIl'4lII?ll iw:-xx:-:xlx :x-xxl ixxslsxxxllx. llxx-sx-1-xxx-isll':xxxsl'1x!'xxx1-1l llxxxlx :xml lxlxxx- lixxls:xxxxx1-:xx':x:x1l xxx:xl11-xxxx N.xxxxx xxlll'lll i:xl1x'x:x !liIlD.'lI1'XlIllll'llllllfillllll. xxll'I'l' II'l.lDI'l' xx:x.' :x 1':xxxxx-xx xxl' xxlxil1- :x xfl grxxxx is rx I-,:xlx-i1l1x: uxxx- 1xl'4l.-li ' xl1- slx x1li :gs I xxxxxfl :xlxx:xxs x'1-xxxx-xxxlxx-x'llx:xl lxx'1-:xllx-l:xlxIxxg1' xi1xl1-! :x'x1l s1':xx'l1-l :xml lx1-xxixxlx-l'x'1xl'-xlxxix1-. Nix :x llx1-fxxlx'll1xl xxim- :x.x1l llx1-1'1xl:l xxxxllxixxgxxr-ss llx,xl Hxxxxf-s l1x xxxx mxslx'ils1x'x:x1'lxillxxfxxl1-I'xxxxxxuxirxqu'xxlllxx'Ixx1'lx.x:'lx llxxs sxxxxx'I.'1-. 'l'lx1-sxxxx1'lIxxxlxslxig'lx1-x'.1'1xxxx1-sixxl1x ig'lxl.:xxx1l :xll1-1xl1xx'isl1xsl ixx llx1- x'i1xl xxl'Nxx:xl'lxlIxlg1' 1-1xl1xx's lIi:xxxx1xmls l'l'xslx :xml x'1-x1xlx1- 1xxx 4'Xl'I'f II'l'l'. 1xxx l'Xl'I'5 xmxxxxx1l l slx:xll l:xlxx- llllll Illlll'l' Illlllx :xl llxx xxxxx'1-:x1-ss llll llxi: lxlimlixxgx xlx'xx1-1l:xxx:x. lx1xl1l l1xxxx1-l'1xx'1-x1-x'ils:xxxl'xxl lxx-:xxxlx. :xml xxxx'lxxxl'l'.1xxx silx-xxl .'l is. l'1xx' llx1- :li lxxxlgx- l':xx' lx:-l1xxx. VI'lIl'I'l' I1-l xxxx' l'ixx1l :x l'Ix'1-xxl:x1'1- l'Ill:-1l xxillx lxl:xfIxxx1'lxix'1'lx lugs. :x xx:xx1-1l xxxsxxxlx- l:xlxl1- sx-l xxillx x':xixxlx1xxx xx1-llx-x'x.:xxx1l1:l1l l'x'i1-xx1lsxx:xilixxg'. l,1-l llIl'I'l' lx1- llxx- xxm-ll 1xl' lx:x1-1xxx :xml 1-1xl'l'1-1-. l,1-l .'xxxx- liglxl slx'1-:xxxx llxxxxxxglx llx1-xxIml1xxx.1-:xl1:lxixxu1-x1-xx gxxx llxx'1-:x1l ixx llx1- Nxx1-1lislx xxxxlx1xlsl1-Vx. I-xx-Vx 2l1-:xxxx1xl'llx1-xx:xx1-1l xxx:xxxl1-, Nl:xlx1- llxx-1-1xxxx1-x's:xIi1xxx gzxx l'xxll 1xI' l:xxxg'lxl1-x' :xl l1x1l:xx's xxl:xxxs :xml xx-'l1-x'1l:xx's :x1lx1-xxlxxx'1-s. 'I'lx1- xxiglxl lx'xll lxx-sxx1-xxl ixx llx1-1'ilx. ll: l l'ix"l 1-1- il lll'lXKl'l'Il llxx-1':xlxl1-s1xl'llx1-gx'1-:xl lxx'i1lg1- l'lxxxxg's1x xxx:x'i1-sli1':xllx llXl'I' llx1- Ifzxsl IlIXl'l'. l,1-l l'Xl'I'f liglxl ixxx-x1-x'x lxxxil1lixxg1'lx1- lil. I,1-l llxx-x'1- lx1- lI,:'lxl llx1-lxx'1-:x1lllx :xml I1-xxgllx :xml xxi1lllx1xl'llxx-vilx. llx1xxxstxxx:ls1xlAsxx:xx'lxlixxg' xximluxxs. :xll gg'l1xx ixxgl. llx'xl I xxx:xx Nl'lI.'l'llll'I7lll5IIll". ixxxisilxlx-lx1-:xrl 1xl'llx1-xxxillI1xxx lix1-s1-1xxx1-1-:xl1-1l llx1-x'1-. Xl-W 'liixm-s N1xxx:xx'1-is g:xl:xxx xxl'xx1-1xxx l'l:xslx lllxI'lll ixx :xll ils glxxrx l1x x'1-xxximl xxx1-1xI' XIlll'I'Il'lI l'll N-xl. lx1-:xxxlil'xxl. xxx':x1-li1':xl. Slllll xxxxxsI1'. lxxxx lixxlxlf. l'll'lIllIlllQ'Ill' lxxxlxlxl1-s Vlllllllllll' l1xsxx,,'g1'1-sl sxxlx1lxx1-xl g':xx1-lx. II'llf'I'l' is llx1- sxxiflx xxl' l1xxxLH'. vlixxgfixxgg' gxxxxxxs. :xml 1-x1-x'-1'lx:xxxg'Ixxg1 xx:xxx1xx':xxxx:x 1xl'1lx'1-ss :xml xx1-1xxxl1-. 'l'lx1-ix' l':x1-1-sl' 'I'lx1x'-1l1x xx1xl xxx:xll1-x':l':x1'1-s:xx'1-sxx1'lx:xxx1x1xx'xxxix'x'1xx'l1xllx1-:1xxxl. lxm- 1':xxx Nl'l' xxxxxx-lx xmxxx- 'xl':xxx1xllx1-x'xm-x'1-lx ixx lxis l1xm'lx1xx' lxi' x1xi1'1-. X1 , 1l1x mxl 1l1-lx':x1'l xxx1-. l xx:xxxl l1x s1-1- il :xll s1xxxx:xxxx lix1-s xxxl l1xg1-llx1-x' l'1xx' 1x 1- xig' I X .N N 1 1 bl N 111 1 1 N :- 1N N 1 111 N . , N l ll 1 IX N 1 HNNI I1 IX I I1 I1 I ll N N N 1 N N I1 1 1 " I 1 1 N 1 1 1 I1 XX1 1 N11 11 N 1 ll X1 NN I 1 1 N 1 J 1 I 11N 1 I' N III 1 1 N 1 111 N111N1.11l11I1-1.111 11.111 11.1111 111 I1 11 'I'III-1 ICICI! XNII ll, lik 'I 111- 1-1 11111y IIIIINI 111-111111111111 EI 1'I'IS11. 1-11-111' X1-11 I':Il1II1III11 EIIIIIIIIIII. 111111 1111- 11-1111-s 111111111 111111 1111- QIII' S1lI1'X 111111 1111-11' 'III1'II. 'X1I:11'11111111-NI1y 111111 II1'Xl'I' EI 1'I1lll1I IIIIISI 111- 1111-1'I11-1111. 1.1-1 III1' 111111- 11 N11-1-I1 111111111 III2I1'1'. 41111111111 N1l1I1II1'. :11111 :111 11'1y 111 XX1I11'II I1Il'11I1'. I N11111I1-:11111-1' IIII'1PIIg'II 1111- 11:11IN 111. N11'11'11-1 :11111 X1'1I11XX. my Il1ll'S1'.S 1'11111s11-11s 1111111-11 111 1111- 1I1'1'11 1'1II'1l1'I. I N11:1I1 N111 11y EI 1-1'y.'1:1I-1-11-111'N111'111g 11111111111 111111 111111- my I'1'I-11'1'I11lII. I s11:1I1111-41-111111-11I1y 2111 11111111111 1111 411lIII'I'1'I 111111-11 I1 I1 11N 1111- Il1'UIII II'1'1' 111 Il'1'1'. 1N111111 111- '11 Ih1'1'1' '1N III1' 1111111 :11111 I 1111111 111-1'11:1N- 1111-' 1111- 1111111 I N11:111 1'1'X1'I 111 1111- I'2lIII1112lI' .1111-11 111' I1'2lIII1'I'. my II1II'N1'.N NXX1'1II. 111111 III1' 111-1-11y111g I111X1'N. I'11II'1I1X 111 IIIQIII. X11ll1lll1'I 11-:111 1111- 11111 I11II1'Iy N1--1 1-1111. 17111' 111-11111 Q1'1'2II 1111-11111-IN 1'II1II.I 1111- 1' 'I1s. 1"11g111'11'1N111 XX1'1IN 1'1'11m 1111- N1-'1. II1'III1.l'1IIQ 111111 11 1111- N:111 N1-'1 1111' 111111 111J11IIN 1111 1I1'S.I'1' 111111111111-111111 111 1111- I11s1 11111 4", 1111. 1.1-1 III4' SIZIIIII 1113111111 11 111111- 1'111'I1. I-1I1'IIIgl' 1111- N1--1 IIl1'I'1 111 1111- 11111'11-11I111'I1. X111 I 11111111 1111-1'1-Nl1'11111111g: my 1-y1N11g'z1111N1 1111-111111-11 X1l11I. 1111111 I.1lI'. Illll 11111111 1111- 1-11:1s1 IN1-1- 21 1111-111-1' 111:11 1s II1I1'1'IX 1IIS1'l'1'II211II1'. 11111111111-1111-1-1-ing1111-11111-11111-MQ' X41 11 iN 11 11111 11111111 111' 113111. 21 1.111811 I'1'11m 1111- I11.Z'1IIII11ll.1' 111:11 g1'11a11'11N 1111- 1111111111: ,l1I'III I,1IX1'.111X. '11 I,I'I"11I,1f 1.X1X 11 I' XXI 11N 1111- 111111- 1-11111-1' XXI 1 1111 1I111N1- 111111 1I1'1' XHI11' I.I'I1' l1IN XXI 1NI111I'1'11-N 11111111 1111- N1:111's. 1.111111-1' 1111 1111-11' 1111y XXI 1111-111'N :111 111s 1I1I'11lIII2IN 11111 '1'11 11-11 I111'iI1'II11I'III1'1l'I'I'11'11IN. XXI -1'1- 111- 11111-1-IN 111 '11y I11'111':111-1" - XXI 111 y1111 .1lI.'I 111111 111 '11yf' XXI 111111-111 1'1:111s -111111311 111 1111. X11111111-11111111 I-I'11'II1I. 11111111111 111111111. Nllll 1111111. 11111-1I1111gN1111111y. X11 Is .'11 1 JI 111111-111111-1-. XIII2I1j111l1I1IIIlfIlIIII 111' m1N1-1111-1' 11111. X111 1111111111-1111-1111-111111 XXI -11XI11mmy 1s il -1y X1y, 111111 IIl'II s1111'y ,'1'l1S: XXI IIl1'X1'I'1'1lI5 111'N11111z11'11 X111 11111-11 y1111 111-111' 11 111111 :111'11111. X1 '1 'IS1I1'N 11111 I11S1'i11'S. 1111s 11111- II1l.' ,'l11'1'IX 1111 1111 111-ls s11:m111-11 11111' 1'llII1II1I 1'11111-rw. N1, -11-1, 11111. 11111111111 11 1'11-,-1. X1111 N11y111g 11111115 111- 1I1"1I'S 11:11'111y 11111 11 11 1SX1ll1l'1XXI11 XX111:111111ys 1,111111..1111111'1.111111. '1f"""1'- ""1"-- 1' XX I1 ,1'III.I-S I11N 111111- 1 11-N X111I111-11-1'11:m1N1111,11111111-11. I 11111111- X111111 y 11' 11-sl' 1,111-I III1II11. 111-'Q '111 '1 11 111111- l'II1III1 II1- 1511.1 I'1'1II1X 11'11I. 111-X y111mg1m11 1l1'1'1lII'I 111-111 11. X N , N N N N I N N I N N l I N I N I N Il I I I N N NIN N I N ' 4 I I 0 I N N l NIN N N N I XI IIN XI llN 'I'lll-l lil-III XXII III. lflx Ill li l1llXS'l'l'l'l 'l'lllX 'lllll' lf4lllNlIllllI1lll III' llll- I lllll-ll 5l:lll-N :lN JI l'1ll'lll:ll lllll-llllll-lll IN l'l'llIllXl'lf lll'II. lxilll llllll ul llll- IIIINI Ill' llllll- IIINIII Il. Nl-I llll- Icll-:llN Il I'XIII'l'NNI'N :lllll llll- l'Iu'lllN Ill' lllr-ll lIII4ll'l' g1lIXl'l'IlllIl'llI l4llll:lIlll-II llIl'l'4'lIl. :ll'l- ll' lllll 'l' lll:lll llIlllNl-ll'. Ixlll' IIlll'll llll- lll-:ll'l Ill' lllf- I'Il"l lll:lll NI7Il'Il'lI lu II12Il.XNIllIlll lllall lIl'lIl'l llxxl-ll :ll lllzll Ill IIIIII.IHXI'Illll.I'l'l'lIllIlIIIIIINIIIIIIIII.I'l'l'lIllllIIlllll1lIl'2IIIlIEll lllll'l-Nll'Il'll-Il lllll l'l'l-I-Qllllll In Illilllx II!lfI I-xlll'--NN IlII'll1lII. l'l' 1"' llllll IlllII'l'JIllI1IlIlI I'l'4IllI 1ll'l-:llllN Ill I ll'1lll', l.I'4'l'!IlIllI Ill1If'XI'I4I:I2I Nwlll :lll'I il llllllll ll'll'l-Il'-l'.-ll lly lu-Nll'Il'lIll:' l'll:lIllN I'lIl'Q'1'iI lly Illl- ll: IIIN Ill lIIIl1'l'IIIl'II. IIIIIII If XKVIIIQIII l.lIl'Hlll'l'l'l'l'1IlIlll lv-NI II .1Il'I'l'I'Ellllllllllilllilll. 'l'lll- IIIIIIXI' :lllll lII'll'l'lIII7Il'lI lll'-'l XXIIII pill IlIll'IIII'I' llll- lllll'.lN NXllll"I l'lll'lll lllll' Xlll--l'Il'llll I rlllsllllllinlll lllu-lx lllll Illllj l'l'lllll IlI!'Il' mlll Nl1Il'l- Ill' IxlllIXXIl"IlL'l' :lllll l'Xll1'I'l'lll'lI lllll IIISII IIIIIIIII Illl' Illl-:llN Ill' Xl:ll'lIll I.lIIlII'l' Ilan-.. IIlIIIl4'I,1IlIlIIIIll'I,lIl'II, gl all ll lll--I Ill'--lx l.l'lIllI ll'll lllIllIllll IIIIIUIA IIIl'II.IIIIIXIIIIIxlI Isl llI'lll"y. xxllll llI:I rllllxll llll-Il' llxl-N lllll' lllllllilll I'l'l'I'II'IlIl. 'INIII' I llillrl Nl: I1-Nlllll lillllinll ll:lN IIN l'lIlIIN lllll'Il'lI Ill-l-Ill-l Ill llll- ll-ll lll'lll l'l'l'lll'll4'lI llINllll'y ll'lN l'Xl'l' lllwllll-ll IIIII IIII'Nl' l'lllllN IIZIXI' In-l-ll llIllll'INlll-al lly llll- Ill-Nl lllllllll lll':lll lllllllllllllf. II l :ll llgrlll ll:lll- Ill- Ill 4.lll Il HIIIWIXIIIl'l'4'2IlI1IlI:l IIN 'l'l'llXXIINIIIIIIIIVIIIIUINlllllllIlll'lxlIllXXl1'lIQ'1'lllllllilll. xX1'l'2IIIN1'lIl'llI IIIIl'Ix IIIII EI lillll- lxzly. II ll-ls lllIlllN:lllll 51-:ll'N. l1lNI-l- IINl-.ll'ly grlllllll III llI'Il illll'll'lll llllll-. NIIIII - llll'lI NIIIIIII lllll lllHl'l' l'Il'JlI'lf lllllll llIlll'I'N :lN Q.1'lIl'ZII lllill--perl :llllll" Illl- lllzlll Ill lllllllilll lllll-fly. Il1llll'll1'IIlNXNlINiI 11'l'I'2II IIlllI'1Il Il'2Il'IIl'l',2IlI1I llI' NllIIl'4'llI!' ll'IIl'IlIll,., xwlw- llIN g'4ll1Il'lII'llll'. Ill- Ill-lil-xl-ll Ill llll- I-llllallily Ill' IlI4'll lllll' Ill' llll- ll:lNIl' l'I'lIIl'IlIl4'N Ill' Illll IIIIINIIIIIIIIIII 'I'lIl'l'l' Ill-lv IIIIIIIIIIII. XIII -.:lllrl llzllllf-I, xxllll 4'1ll'II Nllllglll IIIIIVIIIIIIIII'lIINl'l'IlL1'l4IlI IlI1'4'l' lI:lN il lIIl'l'l'l'l'lI1'l' III l'l'l'l'lI, Il IN lllll-:lllll INIll:ll lllll IIIIEII XIl'iIl'l'I.IQ'llIlllAL1 I-UI'I'1'lll.l'lIblINl.I'l'l Illllll. llll- l'lQllIl l4lxx1ll',llIlllIIlll :lNlllll-Nl-I-Nl'llQ' YI'lll'!I IllI'I'l' xx:lN glll'I'2IIl'Y. 7I IIl'l'l'lx pllIlllNllplll-l IxllllN - l'lll'llIll'2IQ'l'llIl'IlI Hl'NIIl'I'4'll lI:lN :llllllllg llI QI'4'2IIl'Nl ll-all-llIll,1N. llll lu- lllll :llNll NI'I'Ix lu Ill'0II'1I Hlll'l.I'4'l'lI1IlII1ll'NIIl'l'4'lIIl Xllllllllglll lllll' llllw-l':lllll-l'N. lllllllll :lll pl'llll:lllIllly. NIl'l'l' lllll I-llllNl-illllN Ill' llll- l':ll-I. llll-5 l'1lIl l.llw l'l'l'llII IIIIII Nl'-llw-I-ly llllllw- llll'll l'I'5QIIIIIIfIIIflI XXIIGII lu-lll lll'l'4Il'l'. 'l'lll-Il' lI1Il'llIll1'lIl. llln- llllll NIIIIIIIIIII. IN llll- IIIIIIIIIIIIIVIIIIII lllll lllllll- I lIlIl'lI Sl:ll -N. ll IN llll- lllglll-Nl lllll lly xlllivll lllllw-llllllllx lN L1'4lNI'l'lIl'lI. ll xI:lN:lll1lpll'4llly 4'llIIXl'IIlllIlI4llIgl'flIl'llIlIl'I' IT. ITIII-.JIIIKIXVI III-I-l:ll'l-ll l-l'l'l-l'IIxI- Ill llnll, ll gillzlltlslll-l-N I-I-l'l:lIll I.llIllIiIIlll'llIiIl l'Ig1lllN In l'Xl'l'f XllIl'l'll'JIlI l'lllU'II :lllll l'Ixl-N :l l'I-l:llInll NIII'I Ill'IXXl'l'lI llll' I.I'IIl'I'III IIIIII Nlqlll- Q'1lXl'l'lIIlIl'III. Xl'll'I'IIl'lIl!l'Nl1IIlllNlll'1Il'llI'4lXl'I'SIl'l'IllIll'fIIIIII l ll:lll'. lllIN Illllllllf lllll-llllll-lll ll:lN IlI'l'll :lllll-llrll-ll llllly lxxl-llly-llllv llllll'N. 'lllll' IIVNI II'll :lllll-llll llll-lllN iII'4' ll'l'Illl'lI llll- Iiill ul' lilgllls. 'l'lll-Nl- g,1llIII'EIllll'l' I-I-l'l1lIll IIIIIIXIIIIIJII lllll-l'lIl-N :lllll llll-x IIIIIIB Ill :lll lIl'I'NUlIN lixlllu xxIlllIll llll- I lllll-ll Nlzlll-N. l,I'I'IIIIIlN llll- l'l'alllll-l'N Ill' llll-Nw l.lllIlIJIlIII'lIIiIl I: XI NlI'llIlllIl1'I'lIIIIlIII'IIlIl'lIIllblllllI'lI'l'1II'l'NlQ'llIIII lol- llll-Il' :lllIlIly Ill l'I'?IIllI' lll:ll lll lllll XIHIIIII lu-ll:-:ll IINI-ll. l"4ll' lllr- X1'l'j Nzlllll- lIl'lIIl'llIl4'N lllzll Xl: l'lIll I.IIllI4'l'. Nllvlwlll-N. XIII - :lllll llllllll-l llllulll Ill NIIl'l'fI4I Illilllf l'4'llIlIl'Il'N IIQII, ul- l'Ig'lll lllll lllflsly. a 'V ' 'llll 'll 1 II4 I XXIII N INN 1 N I' I N I I1 IIN 1 IUXN I I I N N N I N I N I ' N N ' 1 II NN N 1 I IN N ' r- 1 1 Ill 1 1 N N1 1 IIN N N I Ill I I I ,NX N I III N XI III Iny I 'I'III-I III-III XXII II,U1Ix III,I X IJ IIXIIC 'I1Il4'iIII'Il'I1I4I IIII'I'2III'IIIIII.1'. :IyyI'lII slill -ss. 'I'II1-I'1Ig yy:Is Illivly :mfI IIl'IIh1' fmII yyIIiII-. In 1II1I Imuse- IIIIIIIII-II up on nm- si1I1- III. III1- III'SI'I'II'II I'1I:IcI yyIIiII- III: IlI1-1IlII1-rsIcI1-yy:IszI IIlI'IHI'II IIIII1- I'0II2Ig'I'. Xfigv VI- VJIIIII' SIIIII Iy IIIVIIIIQII III'-I'1IgI'l'4IlII IIl4'rIil'1-I-lim:IIIIII1- 11IN. XIIIIIIIPI' I-IlI'III IIlIlyl'II sII-zIIIIIiIy III m1-I-I IIII- I'il'.'I. III:-mm'lm-I'1II'I1Iyy:mcIsuII1Im-1II:IIIy1II'iI'II-1IIIIIIIIIQIIIIII-lmalyam' X Il-yy IIIIIllIII'NII'I.'.'4'lI II1-I'1w1-lyw1IIII1-rsII:IfI1IyysIIIIIII1-III1-iryyny 2IIIIIlg1'IIl4'I'4I'lII IIIYIIII IIIl'IIII'I'I'IIfIII III' IIII' 1-1IIl:Ig'1-. VIIIII' group QlIIIlII2II'Il4'fI III III- IIIIIVIIIIIQI. IIJIIIIIIQ' Im' SIIIIIVIIIIIIQ' III Inzmpn-ll. SIIIII-xlly :I I':IiIlI IIQIII slmm- Im' up III4- I1I:I1I. 'I'I.1-lyyinII1-Iullig-lIt11II'IIIIIQIIIIII-ly1-IIrIII1Iy1-Il 'yyiI'IIy IIIVIIIIQII IIII- IIIP,.. XI IIN 2IIIIII'4I2Il'II. Iyy111II'III1-fI:II'Iy I'Igur1sm1Iy1-1I.-yynIlIy III IIII- IIIIII-I Ni1I-1II'III1-I-I-I1I. SIII ' IIIIII-1-IN I'I:IsII1-rI. :mrI :Is IIII'I'2II'SII1I Incl slup. III1- IlIl'II NIIITIIIII I1Iyy:Il'fI II :ImljuIIIp1-1IiIIl1IIII1-I-:Ir-IsIIII-III-iy1-I-g-I-1-I-I1-1lIIII-IIIyyiIII."Ii1I1I1IIIIIIIIIIIIQ. I U '. II -II n:Iy1-A In NIPII nn il iI'yy1-'r1- QIIIIIQ III III-1III Iimn- III um' III-I'1-nsv plaml. III-yn-rly IIII yyn. 'II ILXIIIIIQXICIVS III'II,IIQII'I' III'II1'QIIlDI'I IN il SIIIGIII Iv yyll. I m4-:m um- III' IIIIVI' ,'IIIilII plum-N yyII1-r1- I-y1-ryIIm- IxIIIIXXN I-yn-ry IIIIIIN I'ISI'-S IIu.iII1-ss. III-II. I'm mul III'IIg.1'Q1'IIIg1' XIIIVII I my II'smyIIIIJIIII-NNIIIIy1-I-pmI4-1II'IIlI-II-f I'IIIy 1-I' QIIVIII-:Is in IIl'lg1gp4I1'l. In spill- III.1'IIIIIII'I'II. 1I1I,4-s. I'iII'Iy I'r'1I,'I.' amfl :III IIII-IIIIII-rIIzIz:IrIIs1II I.I'2Il'II1'IIIIIQ.l'. I III-I:I:Ig'I- I1IIl:ly1' IIII- I'2II'IIl'SI l'I'1II'IlSI'S5IIIfI IIII-I:II1-sI I'III'yS'IIIIIII'III ms yyiIII :III III1 IIIIIIIII IIIII ,4Im' III-Iyyn-I-II. Ils'III:I1-I-I-III1-II I':II'l III'II I'II IIzIy1- IIII- II-'I g:Iv'1II-rl :m1I I'm tml In-mg: 1-IIIII-1-iII-II IIE juxt VXI!-'lIl'II 1II'm1-. IIIIVIIIIIIIII'y4'iII'N,1Is4lIlI'I'2IIIIIIl'l"'IlIl'. I'yI-I-yp4-l'iI-111-1-IIjus!:IIIIIIII1-yu-rylllmgrlllzllvzmlumps-In I1I:I 11:Il'1I1-m-l'1IIuI I'IsI yyI-I-ly I V1-I-I-lu-II III4- 1'l'rIyylIlllg1 IIIIIIIIIIQIIIUII. Ily l1:Il'I-issusyy:-V1-mlumg' I':Iil'Iy yu-II IIIII I IIJIII II4'I'II 1-Imylllg' IIII'III III1IIIgs1IIII1-. :md um- IIIHVIIIIILI' INIIPII I yy1-III mul I IAIIIIIIII III-II wr -um-1-ISI-IIaIrI:IISIIII1-1-n l'fIilXIIIQ.l' IIII'lIl, III IEI1-I l'IIg1I-Is I-2II"lS In 'any III-II:IfI1-1I:Iy1-II III1-m 1-1ImpI1-I1-ly :I y'Iy. IIlI'I'I' IVISIII um- I1-I'I. M I lm'm-II IIIyym'rI III4- II uw-, N1Im1-yylIIIl 1IgIyI-1I. I yy:I.' me-I Imy um- III' my II4'IQl'IIIIUI'S III' IIII' QIINIIII-I' I. pm-. "III-:Ir Urs. SIIIIIILH NII4-I-y4'I:mII1-II. -'IMI I' g'l':ImIQ1IlI is IIII- IIIIFIV yy-xl II mg. III-'N IIHI on III1- 1-IIVIII-I' Q1-Iling QIIIIII- 1IlIiII1Is III' gm-yy in Iuix yn-ry 1IyyII g.l'JII'III'II.u I"r4Im pu! I'XIII'I'II'III'l' I Im -yy my I.l'I'2IIIIISIIII IIZIII mIg1:I1'fI4-llillg IIIVIIIISIIIUIIN. smrI I IIIIIlIIl'I'I'II :II III1- SIIlII'I'I' III' IIII- IIIIIUIIS. I IIlII'I'Il'IIIIOIIII III III1-1-Iurm-I'.:ImI III4'I'1I in :I II'I,'I4'I, I-ypnsf-II I1IyyIl11I :mrI Im. Izny my prim-II IIIIITISSIINI IIIs, IIII 'III-1-I. III-zur. IiIlI1- I-IIiIfIl'1-III 'Il' - I II 'l'Ill'1 REID .KNID HIACK THE 0I4'I"If1ICHS Ulf' 'I'IlIC CLASS UI" IQIS I - 111111I1I 3111t1tt I 11111 1111 ID1I1I H1111s111 Inf Irvs: Pnl X11111I1I SIIIIIIIIS lrf1us11rr1r I I11111 Ii11111II1111I Srrrrwzrv 1 1 1 N 5 ul W I 1 I N 1 11111I 1 111s 1111 1 x t11 1 15 1 1 1 U, H1 t ll1'l5 I 1 V 1 1 if f U IIIIIII 11111 1 1111 1 1 s II1 1 1 1' 11N I IN I 1 1 1 I111 II1 N ,, 1 111115 X 1 I I,11I't In 'fgfflli ID' I"I1,'11.'ll 1 1 . 1- ' .1 d I ju., .-X11 1111111'L:11ti11 1111111 J UI' '1111i111' 1'I11ss 0I'I'i11111's, with tI111 1111I 11I'tI11-ir '11Ixi.f111', Mis: UIix'11 I 1 '- - . P I 'I . . . . . . 1 .11111, I1'x11 lItl'1't'IttfI II111 11If1111's 11I tI111 I:x11I5 -lltllltll' 11I11ss 'IIIII s11Ix111I tI111 p1'11I1I 1111: xxI111'I1 '1111 I111' I11 'll'ISI' 1111 1111 1' 51011. 'I'I111 j1111i1 rs. this fl'Ztl', 11111 1111 11 s11111'11sQI'11I p1'11111, xxI1'1I Il II1m111I 1111 "llltfIl'l'-,'t'2tu I 111111. II111 I1'1II 1111: 1I1111111'11t111I with tltttlty SIIHIIIIIK' 1'1i11'1t111'11s of II111 1I1111p, Ixmg X11pt111111, 11 t'1' .'ttl'1 1I111st '1111I itll 1111t 'JllS. M1 '1 IIIZIII tl IltltlIIl'4'lI 111111pI11s 1111j11y111I tI111 1I'fai1'. I11 1111 :1ss11111I1Iy p1'111.1'11111 111'11s1111t111I In tI111 st111I1111Is 'IIICI I'111'11Ity, 11 t1 I 111t11I 5311111111 If 'WS I11'1 ,Il 1I1m11 tI111 I 1.s11" will 1 Skit. 'A Ijity 1111 tI111 11Ii11'. 'I'I11111 .Itltlt' 111111111 with its1111tix'iti11s 11111I NNiIIi'1111 Svntt 11115 x11t11d 'I'1.'s llit '.'I111II. To FIIII tI111s11I11'11I j1"lI'. tI11f S1,111i111' Ii111111pti1111 sms I111I1I 1111 .I111111 I6tI1. '1111I with IIIIS 1I11111111. II111. IIUI' 11s.' 11I' St11x1111s IIIUI1 S11l11111I, 1111111pI11t11I 11 1113 Sl 11 'sf11I .11'11'. K I I N xx ' II N x Il N I I I I I x x I IH lxxt I I 'I'IlIC IIIIII XXII III, Illx 41I,X4Slllf'I5 XI Iflilllfl Iiuilvy .Ifvlm lxzrmvl I Ilxxcnrrl Iinll-lu ,lznm-X lxflnlwy f.umI1,I3nIfl4u-.-i Hliw lxinx' llmmlfl llzurlln-ll I.1n'l':lilu- Ixnl -mln I I1-mum' llurllu-II Xznuvy Ixuxmivls Iwlm IIiIII'Ill'IIlI'I' .IiIl'4Ill1'IIIH' IIMI: "I I llmln-II1 lil-rrp Imnix I,:1'xzu14I:- Il I4'llI'I IIl:lII1'll:lI'Il Irr-rw l,2lXXI'1'll1'l' XI lI'Q'2ll't'l IE:-I-I-fl Iknmly I' IA.-I IIGIII' II ljlllllllll Ilrunfly x.Il.l'l'IlfI I..-W-Im 'Vlvy IIllI'I'III Ilplu-llc: I,l'9IXII'IIII'7 Iinvlmwl Ill ll I1luin-I.imll4- I 1:-Ilkm' II:nrIn:nl':v IAIIIQ' I NDIISI Ilzirl' .Imam lm-II I xlf- Illmaumllvr' II illizlm I,m1'f1v5 I lam Illn-llis l,4n'e':uim- XIJIITIIIII' I Iyfl- Ill' Ill,l'Il2lIIl XIRIIIVIIIII' XIGIITU liuxlm- IIIISIII ,I1llIll'NxI4'IIlNIl'I' IX4'IIIl4'IlI IIVJIIII .l:u'qlwlim' Ilvlxvra .I I ln:ll'l1'NIIllI'l'Il'l' Xlnrllm Xlin-In-I! l'i:'l'l'1IfII1'f'II If,.l+llul1XIm'in 1.1.1-llmnllmix ling- Ihlpynmlm Illlllillfl IIPII-GHIIP llzlrx'-5 IIIIIIIIVI' II :lvl IIHIIWIII Xluy I'1-rldn XIIAEIIIIZI IIIIIIII Ilm'u:ur'1-I IN-rry Nxlxlzu Ifrlxxsxrclx lyllplmu IH.-glrql IIUVIPIIIF IQIIIUII .IIIIIII Illllvllv If Ill I'1N"V"II .Irma Illlllxllillll lil nm-luv lfwnllzlillf' Xlzlrilxrl I'ull1-n IIHIIEIIII I'4Hl'IIlI I'Il':lll4'1'x IINIIHIIIN lHIlllIi:II'1lIl"l' 4'Il.-sm' Iii.-Im -fls NI Wxllilll II"ll'4""l I'l:1i1'm- Iilluillzml IIIIJI III'IlIll'llII X Xllllgg Sgglxqyx if-I, 'HIFI IIUIWF lin :nlyn Nzulfmx lil-III' IiHIfll""'4l' .Iwlm .'2IXIl'IIIIx ll msllll III'4'l'IIXI1Illll XII.,-j., I SVII,-r II 'VN Wlllfl XlIl'4'S1'III'IIl:'I' I1 Nlfl1'i"l1IlHfll"r xx illim.. s--Hu II XIIPH lI1"ll"5 IIIIIHIIIJIS Sllfwllzln I l111I'IH'l"II1'2'H' Xmul1lSIuuliv1Q Xuclrwy Ilaull IM,-QQ gmglg, I--illI1'1'f"fAlX Xllllllllllfl Siuufvlnilx I nl-qu!-lin Ilaumlly wM,,,,l,, gnlmll llalul Ilznnxvu lgu,-lm,-I gg,,,,,. I7 'Ill' IIVIIIWIII II1'I1'Ilw SIIWIIII H l'3l-I1-M "MN I-'mil Ilmill-iglm Xll'lw-rl Ilulflanlll I irgillial Ilzullwr I"""l"" ll"l""'S II:nr'lr:u:':u IX ilmanrlll lx:-nm-Ill Illml- HM',l,'5 W i 'IWW' Ijlbllillll Iluaml IpIm.,,m,l, ZMHNHH In ryl lxlmm Xli Hit, ZHHH lilly'-1-4-:I .Im-nlw I mily .IHIIIIYUII Tlllfl REID AND BIACK 'l'III" Ul4'l"lfIIiI'lS Ulf 'l'IIIi CIASS Ol" H216 II, Illl 1 I HI III l'1r'sIr llulxulex Swim f vpn 1 IFWINII I lu lrul V II 'I' l IIS I IIIJIII' N I I N :II IIIIII I I ff I UIIIIIIIII me 1.1 IS . ,, 1 II Wllllllllf N IIIUII Il UOXNIIIIVN dISIIl If I Il Il . ,1 In ll IIII Il cc dill II um ,, ,. IIII 1 4 HU rll 1 I IL IIINIIIIIII III sa 1 ' . . . I mlm IN N l l lN'I'l In 'flllli IIim'll'u'cI lima' 1 , '-'Al'!'II, fll:1'l " lIl"I .luv l l.:lI,iIN'l'I '. H .' rffr lil-mlcl Iflm-il, ""- I '."flPnl VIIIII' SHPIIUIIIIIITI class UPUIIUII IIN' Sl'llUlII yvzn' by I-l4'c-ling. am ull- mIv,.rm1pul' 'I' rs ol'l'N'z'l's I IIKIPI' IIN' QIIIIIIIIIIVI' ol' Nlr. Ilurflon lflinl, :Is vlwsw zulvisvr, Na' slrugrglvcl our may Il ' ,ll IIN Illl :nl l"l'e':lNn'm lII'i'I'IIII0lI 'llICl1'ZIlllI'0lIlIllIItlp--IllllllI'I'II'l','lIIlll'lI' NI I" ' 1":1lly. 'IIIN' m'I'1ss has IIs sluclvnls, ils xmrlwrs Zlllll prnlmlmly smm' CIFUIIOS, IJuI IIN' UIIISW sclmlzlslic ' 'ra 5' ' p'll'. Un IIN' ullllvlic' side' ul' IIN' IMI vr, IIN' mvn of ' I6 mlv high 'IIICI llzlw' 1- " IMI l'u'w'l5I Ivq' gil 'II'I' IBI: 'l ll' ' ' fxiclv. .N gll ',,l " .'I' Il ':Ill'I' sky ' " l'uurNl Slll'lI nN'n 'ls I,l'lIll, I'I0IlIillIlI', IJ. II dm' 1, li. Nlcnnlnrm, I"l1'iI, I':QIl4'I'I, Pu 'lu'r, 'lllfl II2IllI'JI'Il'll. VIIIII' IlIl'IIll'1lI'S ol' IIN' suplmlnmm' vlwss urs' l'llIlllISI'ISlIl', Iuyul, 'lllfl N4-II 'S ' ' .' 'I ool 'glllizznlixrlls of :III lpvx. I XN I III III X IIIKN N4 X x 'I III N N I N N I 4 IN INN I I X HXXN l N HI I N Nl I IN! N I 1 N N N I X N I N IN IN! , Kuhn f.m4I4l'4 Immllnx Uvmx 'I'III'1 ICICII XXII III.UfIX III. .VS III" 'lla Xvlliv XrI:mamI1'l1 liflum IQ1-mlrfm SHI lah- UNI' xxxlxr IIl'I1'll2l Xilwn .IuI1llfII1'lI INII X1-rn Iklv' 'Li In1'1Il'Q'1' II2Il'l'IIIIIx Illvznrlm' IIHQQIIII Ifzrrl I':rm-r':1l,6 III-:nl'In+l'n II:uiI1'X XI:ll'g'all'4'I IIIWIIII .IHIIII IIIIIIIIEIN Izmrzu Iinlwr I3l':n1IIlu'sIIIznrllm-X Iiuln-VI IIiII'Ixl'I' llmxanrfl I3:ul'l'r'l' Iinln-I-In II2lfIIl'X X:-I1-:nf-I'if-nz-fi III:-r'4-Nan Ill-lzllryu-I' Ifln-:u14u' Ilzm. 'II I,rn'1':uim- l'if-pwfl I'v:uv'I III-rg lim-Iwl II1Il'l'IllL.1'IlIlI lim-In-waz I'ilwl' I Iauirv III-llf-1 I'1l'1'4I4'l'I1'Ix II2lIlIII'I1'II IIIl'IliIl'lI I'l:ulI In-lu' IIIillll'IliIl'lI ll, liuln-VI llzxugf- Iii1'I1:n'rI IIHIII-I' IIiwIum'rI l1mmIf'm lframlx Ilu xl im SI 'rlvy I'ul11:um II1'X4'I'IX IIN nn XI iIIiN IIIQQIIIN II1nnr-1+ IIHIIIIIIX I If-zu1ur'I3l1l'In-v IXI'IlIll'III Ilurlgl- IIHIII-VI IIJIXHIHHII X4 'nam IIIIVI' Il'l'II4' Ilfrfllwl' Ifflxxin lin-1-rI IIIQ-mIul'4-IIl1x'r' II::1'I1:ul':r Ilwupi Xirgirlian Iiix Xlzlry III Il I,lIl'l'iIIIll' Iluupi' I"I'JlllIx IIug'4'lN Paul IINVIIIIIX IIXIIIIIIEI II: Xu- .l. Iiivlmzwl IIuuiII ml I JIIII'iI IZIIIXIIIN Weary IIIQLVJIIIEIIII Xrlvm- II ,X IINIWIIIIX IIQIII XI1'I'I'III.I1lI 'HH IIrrIn'l'l:1 III 4-II XM Itl-1-411-nwl Iillanrla-N Ixw-If-X Xlurif-151-Iwr I Il2II'IlIIIP'IIIIGIll1II1' Xrmn- lxvmI:uII lknllilpq- fllgm XivI1n'lIIll'lNI ,III 4la'l'I4-X Ixvilllvll II1'lll'X SIIVIIIHII XI 'lla IRIX XIi1-.-.l:m1- lxirll XI:ul'r1'n SIIIIIIII IIN II:ul'g1:1l'1-I Iirulw 'IIIll'lI'I4II'4' Ixilllwlgw II m:ll'1I Sim' nl Iam-X Vrwvrnnzuvn -,In -plz I,:uI.iIwl'i1- l'i,ili,, Nmjgl, I'amlinv I74' II1lXl'I Ii'-111-I,4uI'I:mIv Xlm-S.I,1,ll II:lm'Il1'IIIIJIIIIHIHI 'f I1ICIIl'l'I,1lII4Il'Il' Xllu-rl Nlmllxi.-Xu., II:nII:nN IIurIg4' in IIJlI'IIiIl'1I I,:uxuin- X,-I,-,lp Nl,-,mg Xlnry IIul1- . N111 I.:ml'1-mu' I xunm- SXIX4-N14 I IIHIQIIIII IIIIIIIHIII ".A I'iI'4'fIJI I.4'III2III' IlIwn'i:m Sxxliaur' nm.-,I lm., , N' n....-m.- ll.-1111.a.' xlm.,.. 'r',,,l.,, I I'2IIl1'IN IIIIHIIIIX F - Xyg'I'j1I I,wn-Im Xi.-Ixulaux Tlmlgl -IH, I IEII't'lI1't' I':fIXX2II'4IN xi Va IIIIIII Imxn-iuy Xlrflllil vIIII4'Ixl'I' I . IIiwIm1'rI Ifglwrl 1' IfI:nill1'XI:lillxiIIn- Xl,,l4-,,l,,, XX5,1H,.i. I, wi, I'I!ll1'I' Hll Ihvgl-I' Xlurw-IX Nlfyl,-X XX,- gm.-, II illfsnm I'vilI'll. xuvrlll I':Xl'IXIl XI:u'I4'II Xl,,,-i,Q,-i,. XX Imp Iwl'z1I4I Iflf-il Iimuwu IIull1'II:l XI., Ig, XX mg,- fmwlwln I'1Il'Il'Il1'I' .IIlIIl' XIIllll'lIl' 1,-,,,,, XX'l,-,,,, lam-I I'1l'2llIIxIIll I"l'Jlll4'IN Hur: :Im lil, Xql XX,,i,-Hx XEIIIVX I'II'l'4'Ill2llI I.ImIur'l' XIIIVIIIIX II1'XIl'I' IXIuuIm4m IIvl'll:n1I IJIIIIIZIIIII' Iiurlun N:mII Hunlma XX4ImIm III Xif'11illi:nli:1g'll1-4' I,:uuV:1 Xvslw-rx fs'Il lit-HN XX,,4,,lW,,-,Q ' 'z - - ' ' ,In ' 'I'III'1 ICED XXII IBIACK III"I+'ICIiP1S UF TIIIQ CIASS Ulf I9IT I Pg 111111111 1 I1II11 Sure 111 11111 XIII Inf' Ins: PII I'I11111I1111 I II1s rI'PllSIlf'PI' IIII x1 11111 lrffw 01111 11I1Ix 111 1 1 N 11 1 s I I I I K I 1 1111 5IfIIIfIIIIf., ftISNI'N 1 S111 1 I I II S IIII1III 11851 III III 'I V51 S VI' SKJII If IIS KUIISIS Ol 0 NI Nl I I I I I I 0 ' 1 IS IIIIIII II 11 I I 1II I NI0III1I UIII 1 IU! NI I I 1II III, 1l 1 S 1 I I ICIIISI III! I1 I lf I 11x111 1 N1 111 111 111111 1 1 1 1 Nl1111111,, 1 111 1 I11I'l, I11 'I I1I: II11 'II -II-I - - '11".v Ii' 'IT " I ' gr. V"- ' fra' I IIi1'I: 'I I 1 -II, ' fn' 11I1e'1f.1lJ C1111 ' A I.'l'I'II'I by '111 1111I111'p1'IsI11gr ,'I'I'I' 11I' lII'I'IK'I'I'S, 'IIICI 11i1I1'1I I15 'IIi.'s .I1'11111111 I31'1' l111"'i 11s 111Ixis:f1'. II111 I-I'K'QIIIII'III 1'I'1ss II'IS 111'11I1- II g11111I EI gr11111I SI'lI'I I1111"11'1I I1111'11111i11g 111111 11I' II11 I." ' 1 'I' 3 1l 1' -'111s. 'IIIIQ' I'1I'1'SIllII2lII Ii1'l111'y II11111'1- was s111'1'11ssf11IIy sp1111s111'1-1I EIIIII PIIKIONIIKI by QI I111'g:1- g:1II1111'111g1 I11 NI111'1-I, 1 I"".'I ' bIy p' gqam "1: p I,-Ig II .1 - ssl I fue Hz! 1x1-11II111 I11I11 I 1111111I1111's, 1111'I111Ii11g1 I1 lI1 v11i1'1 'md i1.'I' ' I' I, 1-1 1I ' 1 1II- ' '1 1, - '11'l sI1iI 1xI1I1'I1 V1-1'1'11I1'1I ' 1.'1I11'1I1I11 -- 'I If I" I1-11I. If11II111si'1.'Ii1' '1111I p1'11I11ng1d 1pgI- I '1 I 1I 11111 II1111 s111' - 'I' I -II111'I. IIII1111'111'Ii1'ili1-.' '11'11 being pla1111I I' ' II11' I.lIIllI'1'Q s11, 1111 ' 'I f'11sI1111 'II, 111111'11'1I I11 QIII JIII 3 '1 I' 1' I1ig,I1 s1'I11111I "1'1'11'. I I v I N In PII PII I IIIN I 1 I HHN INIIINx x I ll IN IH!! N I N 4 Il I IX II ' N 3 Il II I X N I . :IIN 1 Hxx IIII x N x I lx N x, I Nu Nxx X I N N I x II NK I HM' I I N I I I 1 I N U1 I II lx I N III I I I NIM! INN. X I 'I'IIIi IiIfIl XXII III.XfQIx 1iI.XfN1lI"IT "I:'Zjf'I'x:j:"II Huy Ilaasli lgs IIiIcI:1-.lznyllv Xnull """""," """"' X4 'nz1II:1IIl:lxs:1y .lwlm Xi'IIII'IlXIl'Il. """' "A""" ' Ilzumzulwlllf- III-III-r III-:Ivy X1 'nzumlnn ',"""' """." II11g-vr IIIII I,I-IIIZIII Hlnymz Im " """"' "M," Ilunallrl Ilumcl Iiu'In:ul'rI Ill' flap "AW """""' IIIIIII IIIIIIQIIIUII XI' ry Ikg1m4I "-""",' "Wu, IIIIIII-rl II ms- I',Ilz:lIwlIl INV ""',""'," """"',""'," I,l14'lII1' IIIIHI I,Iuy1I I':lgjr' "H", ""N" Iiinlpln Ilunt III1lIuI':u'IIIllnwl """',L," """"',"" IIIVIIQIIIII II.lII'II- XIl'I4.II'.IlIll'I'lIII1l """""' "V-,"" II:-my .Ia J 'Il III'Q'lIlIfI I':ux'r'wIIu """"',' " , N" IIful:uIrI ,lull .'llII II4nl:uI4I I,iIIl'IIilIIfIl """"'," ", "N Ilumllly -I1lIIIl.'UII 'I'iI'2lIll'1'N l':nllun X" "M "H "H IIl.'I'Il2II'fI IXIIIIII :IQ IIl4'1lIIlDI'4' Il.l'I'I"IN 'MIS' I' "V "H Iilvllaml Iv.-mn-Il IIIIIII III'S'lI'IIx "mls" """"'," II:nr.Imr:u IXIIIII Irvnf' IIIIlIxIIIIIII Iflnllix Iiullan-lx IIIQIIIII- IXIIIQSIIIIIAF N"vn:unI'Iz1llI """'," ""'."""' I'IIIIiIII IXIIIQSIPIIVN Nll 'Ir-3 I'nl'l4'l """' ',"'." "' ' In1'll1IuIyll I llmxllfnl IITJIIII I'uIlvr ' "',","" 'J A' ,H I'vr'I1-5 IXIIIIVI' Iln-nw: I'fmIm ""',""" """','."","' I3:11'I1:Il':l I,:lI.:uw4- IIvmI4'II IIIIIIUII ""',""'." 'f"""""' XII' lil Ijulww IIIIIII IIIIVIIIIHII '1"m"""' "H" 'HS Inu. I,:1I' VIIIIIX 4 Illmrlu-, I'uln:lm N". 'M ',"""" I,IumIIl5 I.:n1'zlmln- Irm- IIIIIIIUI ""'w"',"' ""',"',"",' Il'-wi-ly Ipnxxlw-ll1'n' IIiII'I'f IIl1iIl:n'I.'1m """""' """"""",""" IIIIVVIII Imzoluy IIUHQIIII IIIVIIIIIIIIIII ',""' """"""",""" IIIlx4.- IA'II2Il'I.lII 'XQUIIIIII IIIQNII Y """,""'," """'u." Ilzlruvll IA 'Illl' I'III'I'l'. in SI. AXIIIIIII ""',""'," "IM Iluwllzn If-sus ' I',NI1'I'.'J IUXIVII ',',"""" "'."""'.""', I',fIylI'u- IIIIIIIIIIIINI I1IIlII'..I 1-tu -..' X' ,mu "H" ',',""" Ilaurxm I.ln I 1.15 I,2'IIl'l1'I2I 5IlllIII ",""" "pull", Nl: nl:-5 XIIIIIVIII XI:-I1'n'I:I hI1'X1'Il.' ""',""'," """u,', Ilan XI2II'lIIx 'X'lr'g'1l1l:1VNlf'xf-'Qs """"."" """"""" I'IIIII'IHIIl' XI:ulIu-xw I Iwlmau I2II'lIlII '-"""""'," '4:"'N In-urgf-XI:1II ww Nw' :url X-','vl'sIn In "' V' '4-"',","" I'IuyIIlN NI:nIII -xxx I. nl: IIQIIIIPIQII N" """' '4-"V" XI: rg':u'4'I XIZIBIIUXX Nil 1 rt IMIIIII-I' "",""",","',' Ile-my XII-I sI M' I'IlI'UIIlll'1' NI zillwl' ","""'N "VM IIHII.-rl III-I Al NIxl'I' Lznmlyll IX 4-Ile N" """" "',""""' Iiwlwrl .IIvI'In'l'.1ul .IHf1'l'-IxIIl'l'II'l' ' ""',"N "','-:S XI2II'l'l'IIIll' xIl'I4'III'I' II: l'I1'I'Xx.IIIIl' """"'." "HA", .IPZIII IIlIrw I I'jllg4'lIn' XIISIIII '1"""" """',"'." II:ly1ll1nlfINIm'lll I'r':IllwlwINl'w1l ", ""',',"'U,""' II: ry XIRIVIIIIB XI: mln-I umls. ' F 3 ' 4 "'III Iiurulll' ff'Ius lf' U U 7' If I I, I, on I4 ,nv- II If I 1 IIIIII Nlxu X N N PM I K mm IXIIIIIIIIIHIII N ll I Nu I 'N III ll IUIIX UN IIN It I IPI lin I IN N I I IIIIIII Im I I Ulfllhll xxlllllllll III IXIUI an I UI I lnloy gum NN N N II NNI u ,. I NI N I III 0 Nlx IIIIIN dm Ima UNN N Xl N 1 I gr I K N har II 1 ' Im IIII n I Nu: N NMIIN N XI N 51XlN NIIIIIIN N4xIIIN N IIIIN New N ull IN 1xIN NIllIlg..Il1IlI ll 43 1 lx IIII lx llll INI lx I IIN 7 IIIIUI Ill 1 1 III NI 1 1 If flll 1 Illlf U IIS IUUIII N N IIIIPIINS .Ind Io Im N Xxllll IIN I UU :I 5INI11 lbI I rm Im I Illl I I 7 q 1, 'fu' .ff E ,1 .L AA bl .. f 4 .M I 11. , f A ' 'gif 1 ' I"II'NI 'III SI-1-IIIIII 'III 'I'IIII'4I 'm IIilIXl'l'lll'1' I':IIIs 4'XI:IIIzI,,,4'I'l Ili 'Il2ll'iI I,I'IfI'IiI' H4-VIIIII l"lo-it N" '.' II- .llbllll I'iIII-I!I- 1'I-II'-H I 'I Illx Ylwlllblllilf lIilI1'Ill'I1I1'l' II III':IIII .' 'III Illllllllli. flu- -I Hll Xie-lm' .'z:IIII1'I1II lin -up I: ' :Ia D4 I " 'lin IIII 'rl Nlivlla IIII IM IIIII IIIIIIIIIIIM' IIII 'Ivy IIIIIIIIIIIII . IIII l ' ' I "z 'XIIII l 'I' .I-ml I ' ' I II:II'IIiII1'I' YlzI1'I.f'zIy Ill: V I Pl I I':llll'l'j Illll'l'I4'l' lll"IlIll'fl If III IIII' Cm 'II IIIIII'I'III'1- I'I 'lwl' C i' 1 in Y -1nI'IIu-IIIIINI NIII11' .'.' ful IkmtlmllN1-II.1m:innmny il yvur. Cozwlu I,1'll'Ix - "J .' I' IIi"I .' 'IIuul's SI'll'I'1IIl IIIIIIIIHIII II-:IIII l'IllIl'1I its ,'l'Il1'IlIlIl' mill: II re- -I 'I I' ' ." I I Sh- -II, ' tall I-IIII. I':llll'l'j Illll'l'Il'l'. WIN ll0Illll'l'lI ly' In-in I-Imsvlm In llw f II-ftatv - II. Illll Ililflllllll Iiuln-rt XIII-IIIIIIII :IIIII Xivtur S',:IIIII'l1aI Iwrv Lixvn IIIIIIIIIIII - fun. fl ' 'IL I3 III-II r f IVIIIIN 211 .'I' 'If 25 ff " fu' Il .'I1- -II.' Ill li: II- rd II .'I.- 'Il.' I-I xl'l'Ill ml M-mlv It lm .' ' ' .' I0 1" '. III .4I' ' 3 III I" - LII fh- - ,' III 5l..lv "lIl.S h fl ' 'II.' III 'I'1xI- 0 II In I, VI 2 ' I I' SQUISUII nI'sp1n'lN 0lN'II4'il :II SI:-Ie-IIN: il Illlllllll IIUIIVII I,'ll'lxt'l' 4'uIIIpII'I' 5: IIIN I In III Wan" -Is fIII'1-I'loI' of IIIIXSIUII I-IIIII'aIliuII IIOIJIQIII' II ' I' cII3I'II'l1. TIN' I1-' 'I I'I':1 - .' is illl ' ".'.'ixI- unc, ' ' II ws: I. :I Tie II I" III' Il 03 30 I6 I1.' ' ill Illfl Iflf I5 ' Il I II I TI ' ' la I OT' L I0 I6 Tllli RED AND IIIACK G I If L S ' Ii fl S lx Ii TH fl I, L iisl 0 I, mi 1X 1 inn 1 f nl IIIISXHH liilma M uslmll I nbiri Nhlmut 1 L ll Pumtto S rnncl lim ll Ni fill luis B tm Bern :guna X I icclilunlii liohiiii llussell :gm x N J' x S X f nc ' Vlll Hlill imni 1 we It llu fli img s winning tm games incl lmmg, lim N Xlil Q x 1 sl uc io as nd non bolll l4dNui1 with L e Nu n une in 4 4 s 14 J mg ' lf' lluw ff" l ' loft t r"flil lvfl ln riglil lilc :mor l'i4-rc-v Com- ' l'nor Alifzi L: 'Q udo lil' 1 Y sun lxzill l"'lcll ol ' M-al i Fe ' .' ' 'Ill Yr ' 'z il: rsliaill ".':'.'. Alfwz ,"z Zvi: V' z'l -'z via 2 " 'ilu' 2 "l l3r1-e-cl liil 1- larsl yvzl'.i"Q girls' basl 4-thzlll. llii: yv:ir's mis mfliivflp inlrzlmuml lfiw ll'2lIllS 0I',I2llllZf'dl iimiivly. the NXACS, with liilma Nlzirslmll :is vzlptainz Ilia- Xl ,-U IQS. with All l.s-uvlizi ew rnptaxinz the SI AHS. 'tl li: 'ls 'z W'l 2 'tl as rzlptziinz Iliff Xl JXVS. willi lil: l'ivr'4'v us Vilpliillll and thi' MAIHXICS, will: Nlzibel l":il'nswm'lli :is vziptziin. Tlic- . l,- -'z rs. ' Sz .' f '. 'l'l11 'z rfty pl: l' Jil li' gram rs H ' . ln llic first gzum-ni1i'g1ii'lsclvf'4-an - - ' an svori- nf I3-8. ln Ili ,jwu d ga - fl'flZlll'fl Bvllmv.'..l":ills. llw 541 r- lv' If 'I'IIIi RIGID XXII! I!I,.HZIx STIL'I'l:'N.S IIIIIIISCIIUULHINIJ usl in N 11111 Iimx IZOIIIIIUII 1 Bum x 1 1111 I3 Ill 01 msbx I 11I1x XIAII Ix B1l1 If Bm 1 IIU s NH I I111rI Bush X lull 1 111 Bfulex Ilolmu OKI 9 111I111 NI1I1x QQVIENJ c1anmo141 --5 sci" II1 Bum is xl H1111 I1 11d I ll 111 111 I I 111s1n11 I lfth H011 SIXIII Hovs 1 I IIII II1m1 II1m1 Iyllllll H1111 I 1lI1ll Bulu ox 1 mu 11 1 1 no 1I1I1 IIIIKK pu 11 II III Il N u ,J lp ll IS llfno Nxl f es SI x of 1 1: hunl 11111111 11111 3 Nl IX 1111 bm Ins IIIIN g 1 N II 1II1 Illl I S 1' I1 I1 x I1h11111n XIII 111 lim 'R I 4-6,61 . Q If' I 11 .'e1' I 'I' ' ' Iimx IDUIII' II1m ' I1-fl Io riglll I11I'I ln1'ig:I1I I1-fl to right I.-II I 1 Hgh! I1'I'I l1n1'If1I1I I1-II In rig. . ' I":1i1'I"1-III Q I1 arc III' - g I,-1 "111'1- 1 II: :I 'I Ii 'II 1' -- 1.." IS,-la gm' I,Il'I'I'l' '- II I' ' 9 I " Q I 'z ' " l'111:ll1r 52 ' ', Iill -' Q C111'1'i1'1' I ' " I. xjuy NI: "I1 1 - 1 Ia 'vi .'1'I " " I'III'II'IN'l' IIIIZIIIIIIUI' ' I,z1I,iI11-rt1- xl IJZII 'vn I'0I1'I1'1' I1' 'I NIV. IIi11.' M1 z l .' Zlll 1n111slz1n1Ii11,1r 1-xl111-1-111'1'i1'11I:11' 511' up. IIIIII' IHIIICI of I9 ICI-l0'II has IWUII IJ2ll'IIl' la '. I 111I1'1' lI11- 1Ii1'1-1'li1m uf' NIV. NN iIIa11'1I ID. Hollins II11' I1z1111I I1:1s111z11I1f1 Ixwnly- 'H app 1: 11111-vs 111 S1-Imul IIUIIIIIIIIIIIIQ jl 1'l' mf. I Ill :lf lI11's11 1-1111 Iw Iisl1-1I 1 p1'11r: 11' 1 :md Im.'I -1ImlI 1.11111 ilS."IIlIJI- pl' Q..I'illllS. IIUIIIIIIIIIIIIN CI11-sl I71"ve. .luni 1' If z C1 -1'1'1- Play, Youlh NN1-1-I1 I,2lI'klCIt'. S1-1' ' I'I:1y. SQ I 1'1'.' 'IIIQIIIOII of AITIIX and Navy "I lo SIIIII Rlll NIa11'I1i1111r5 C1n111p:111y,CI:1ss Da1y,:1111I llw Am al IIOIl4't'I'I in Hay. 'I'I11- z II 1 1'l.': II111 Ill2lI'K'IIIII Imnd :md 1-0111-1-1'l I:1111I III'I'I1'1-1's I'1'1x' 1I1111I- ' '1 Hush YI1' '-I'1'1-.'i1I1-111-I3z11'b111"1 I"a1i1'I" 'III Sw' ' -tary -'I'1'1'11.'11l'1-1'-IIi1'Im1'1I IIIISII . . z -f ' - - If I S lx' la' 7" If I I, I, 1, 'f 1 a 4 1 Q, ., 1 1 ,W I Il 11 lI,I 11.11 1 Il If 111 N11 Ill .1 11 111111 II 111. If 11111 . . .1 ,, XII I111 N11 IN 1111 I If 1.1 IIIIIII, Ill 1 IIII Il NI 1 1 . . 1 111111 111111.51 N gr I11 s .,r.11s . . 1I11111p11111s 4 1 ' 1 I IINII if IIIN 1I U II 1 I III V IIIN QIII Ollll 1 1 I 1 1 N 1 1 N1 N1 1 1 1 NI1 N N 1 N N N X N N X N X N I11s1 1I s 1N1111Is111 I11111Is111 NJN 111.1 Nas 111 1 1111 1 I1111 I1 1 11 I XIININI N1 N1 1 I N N 1 1 I 1 N N N N N N N I Il X1 XI p111l III 1 I1.11 1 I 1 III I11 I1.1111111 sl I 1I1.11 1111 I 1.11 I SIIII N X ,, .11 , ,M,M,1A if I I . 7' Q, 7 I 1 I ' I , 'Q I I A 1 ' 2 7 2 6 25 2 3 l E 3 1 , I 'K ' I , V ' A 'QW Q 1. 4 Y 4 I I A 1. X I . I I Z f 1- 'X' ' I"1'11 I II1111 I11I'I I "1 I1I N11 ' I II111 I1'I'I I11 "gI1I I ' 'I I 'I1' C111 'I1 II:11'I11'1' .X11II l I1I1'1111- I 'i1'z ' Il11'I' 1' II'11'I,1-'11, NI'11:11f1'1' '- 'fl 1I. II11I " ' I'-I-1111 I':lIII'I'y If111'1'i1-1' III ' ff 1 1 s 'wssf I.--1s11111ilI1s1-11111slr-1i1:I1I 11i11s. II11- NI1'11-11s IIig1I1 I1111111sl111's 1111I1'I11'1I IIlII'II'l'Il 1 i1'I111'i11s i11 1-igI1I1'1'11 sIz11'Is, RI 1'111'111'1I 11'I1i1'I1 111111 II11f111 Il I1i1I I11 IDIIl'II'llIl I11 111111111-I1' III II11- sI11I' l11111": 1'11I. .XIII I I11.'I11 I'111'I.'11111II1 i11 II11- 1111-Ii111i11111'i1-s, II11-1 SI111111-1I up 111-II '11 -1'1 :I II I1"llll lI1'1I l'NI'IIIllIlIIj 111111 II11- slz1I1' ' 1 ' Ship. 'I'1111 111 111'Ii1111- g1111111's, 11111- XI il I1 SI. .IIISPIJII-S 11I' NI11111'I111sI1'1' 11111I :111111 I11'1' II iII1 NIISIIIIZI. p1'111 1-1I I11 I1- II11- II11'iII1-1's11I'Il11's1-'1s1111 :1III11111ggI1 NI1111-11s 11'1s 1111 II 1- I 1, 11111I I11 1':11'I1' .'I' II1'4'. :XII II -1' II11'iII1-1' 1111s '111 1111-1'11I 1'I ing, 1 i1-I111'1 1111-1' Ix111'1111 :1I'l1-1' I11-1'111' Il'llI I11I1-11 II11- 1111-:1s111'1' 11I' N11-1 'IIS I11 EI 1111-1i1 A 1 - If-1'. NI -11-11' III 1NI1it11 III1111' .Il'I. IIlII'I'Il4'S II SI1'Yl'lI.' 50 - ' SI -111115 III! SI. . 511 1'.' III! fl '1I'II.' III I l'I'lllU 'Xl'2lfIl'lIl. .'I '111'1.' IIII ' .' ' III .'I'1'1'11' IU In ' llll NI1'1'1111.' III ' .' ' 25 NIr11-H, 232 11" 1 SI-11-11x ZIII '.'I 1 I0 Nl -1'1111.' ZII 1 ' fl' 1'II.' 32 'QI 1 IIT .iI1"1'll.' T33 II1-5 1- ' 1 .QI 'YNIX III BUII S .III ,'I 1 11115 XII H115 I,11I' 11111 NI '111:1s IIII H ' IT , , Y Sl ' '1'11' 29 I1'1'1111111I 1X1':1I Illj 20 1 I""""2"'I""I f-1111' SI , .vm 251 IU, ,nv 27 NI 'XI'Il.' III A I'111'I.'1111 I1 I' WML. 23 U., 311 II! I,11.'I D A '41, TIIIC RED AND BLACK GIRLS' IIOCIQE Y ,HV I V., , ww If f f W , ,fm f , 92 ','BZ.a z " W' ,I :W I mul xx to ll Iiu I1 I ox cpm Imnm l'loum . nun I U I1 rvsd I fm IIlIllld IXI.1lxI1.1II I lf af . A Qi 53, A W? , W, W My f 3 . W .. Sr gf. f 1 T , W , --1 Sammi lion 0 ll muh N 1 m Nlabfl IHIIHNVNUIIII .mdn l 1hu.m Xe In Xdfinxmn nd: 104 lfl ll! vx Ixvnm 1 0 0 1' s '1 as mmf mu lu s IOllU'lS Ildlll xllanlplf 1 P, 1 N 1 I I L V 14 mm x, 4 un mums Ill m un x u smmxs 1 :wc Iwo QXllIlllgl' ,'2'dllllN WI I sw or f. nc us mu 4 x or s u lmxn .md tI1I'1 md lhmu opponff . ta "' , Ho ' .I - ' Ivft 'gllt left I 'ghl I , i C iI'n ' Ix,'al.I Ifiln-Ix IN' z I: z I' IA-na I':u'r Hu -I " ' "Il Thu" Alf"-:In 'I' ' - . ' ' SI "I 1 -ll li oI'lI1f- ywu' I' 1' i1'I.' lln 'I' Us of ' Hg ' I '-I ,I ' sl ,. Im llu fourth lUllSi'l'llIIVl' .'l"ll'. ' gr 1' Il' I" glajfl L num plawd ul Clam-nmnl. vmlvd in an tic: IIN- sr-un' bm-ing: I3 It lll the sm .ll X 'vp 'l, nur girls rvzxlly wvnl l ' ' ' 2: '1'111: 111111 1x11 111.11214 liliT.I TRI-Ill-Y 1111! N0 11111 11111 I1111I 11 IIII . 111 1 11. 1111lI11 1 1 .11 llllll .11N1 Ill ISI 1 .111-f 111111 IX 111 N . 1 1.1 1 ,.lIlll 11N 1 1 N.1 ll IIIN . ,Illlll . 11 N 1l ll 11.11.1 1 f 1 I1N.1 N 1. 1.111 IIIIXIII 1 111N 1.11 ll . 1 Ill 1 Ill 1 X.1 111 ll 11. U' 1 1 S '1 N I4 1 1 1 .ll N 1 . 1. ,., ,, . . 1111 ll 11N . I1 N 1 N .1N . ,1.111 Iitd I I1 N 1 ' ' U U 1 . .1 1111 ' I1 111111 . 1 .111 . 1I1 ll S N IKM If' 1 H1111 .' 11 I 'I' " H1111 If 112 II1111 I'fI1"111111' I'i111'1'1- I':I1'2Hl1lI' I.z1111'1'111'1- N11 -l I"I'I'l' l'lTl I71 ' . ffzlll I5:11'Iz11': XIIIIII' 'II1 X1 ' 1 ID'1 . "'- 1 ll T1-1' -sa I3 1I- ,1-1' IJ ' In Z-I 1: f'I:1i1'1- II1111iII'11'1I Nl11-tl- NIil1'I11'II Yr-f' 'Q NI: '.'I1: II Full' I1:1111'11111'1' I,111Ii." .I I '1111 I'fI1':111111' I5'11'lI1'll Xirf' 'z I,'lI'I' II11 CI1:11'I11ll1- I: I ' H1111 " I.111g, Iiull ' 1.'- 1'il1 I,11i.' 'X1111 I.a1I" "lllI1 I.111'1':1i111' NI:11'1-11l11' I,iII'- l :1I111 I'fI1'11l111l' Il: .'1'11 CI1111'I11ll1- ffl- lKIIl'l' Mi '-.I'1111- I i1'11 All 1 I .1' Iz1II :XVI 'III' IIUQ IIiI1I:1.I:1111' ' ull SI1i'I-Q I' I 'llll 'I'Ill' I31-In Tri-Ili-Y Club I1z1s I1z11I 11 11-ry lll'0,,l'1'SSIXl' 11-'11' 11111I111' II11' 1111-11II1'11l Il"llIl'l'.' II11- 1'I11I1 :11I1is1-1'. Hrs. I'fI11:111111' 'I'I1111'1's1-11. :1111I II11- 1'I11I1 11l'I'i1'1-1's: I'1'1'si1I1'11l. ffIz1i1'11 Ii1111iII.111I, N11-v I'1'1-si1I1-11l. I.111Ii.1'1 .l11I111.'1111: S1'l"'I'll'y, I3:1:'I1'11"1 IUI111' 'lI1: 'I'1'11:1.'111'1-1', ICI1--111111' I,Illll 'I'I11- 1'IllIl 111'11I1- up 'l'I'111l1N1fi1i111f '1111I CI11'isI111'1s I1a1sI11-ls for -'1I1 ' ' fam 'I' sold If'1sl1-1' lill' for 'I'I11' X.II. C1'ippIe1I CI1iI1I1'111 '.'s111'., A 'IIIII 1'11111pI1'I1'1I :111 :1I'1fI' I'111' II111 1 lwss. , 'I'II4' l'IlIIl NX '1s jninl sp1111s111' 11I' II11 :1111111z1I 1Iz1111'1 ul 'I'I111 I1 I 11i'1I 'IIIKI ul II11- s1'I11111I I D' 111-1-. I,ll " 1. ll ' ' ing: 11-'11' s111'iz1I 1'11-11ls 1iII 1? NI1' " 11iII1 s111'i'1I s111'1i1'11 1111 II11' 1"11b 1': 1 lI1'l'. NIP.: IfI1':111111' 'I'IlUl'1'.'1'Il. 1-XI i."1'. INI IIN I 1 Il, I' IINI XIIIIIIIIII N N Ioml XI I I Il I I3IIsII OIIIINJI I IIIIII III N Illmx IIIIIII II I IIIII III If I IIIIIIIIII IIII x Ill, IJIIIIII Ish llll I XIf1rtLII ,, XI IItoIIsIII I I IN I sun I I1 I N x ,. IIN III II H , I I Ins II uxmx DOIIII :mms s INNII s XIII s I I .1 III . III I Ima . l, . N - ' , IIg'1II: ', gl .' IIII' ' ' 'III -Ir: 1- " . . ' ' .lI'I". XII " ' ' SQ 'A . S, 3 ' IIINIII THE RED AND BLACK T HE S TE VE NS ll I- l' CL l, If Front rem left to FIUIII, qfflfltllflg' left to rlezht I Ulllb LA xude lVIr Bovxlbw Adviser I ardlner M iel ern Hobert P irleer Hfzrvew VhllIY1dlIIl Burton Nault Lmrenee lelh l'le asuler Rlehfard Rounll ud ltobe rt Nllehlud Pleeldent Fheodore Itllle I ours Deon See retfuv Robert lVIePherson I harles Kee le x I Presxdent Iohn Qleewee I dveard Bale h D atlas Dodge Robert Dunn herald I'lelt ltte h nd Bourdon I eston Barrett VI llllrlfll I owe rox loseph Idl lberte Stuart Ytlupple Cabsentj lVIr Wheeler YIXICIA Dnee lol X NI C A Flubs have been III exlstenee et Qtevens High qehool for many we us but h ne operated more 01 less Independently In I940 there were three Clubs for bows of WtI'l0l1S the s and by l912 thebe had merged into the p1esentqtexensIl1Y Flub Tluou h the effe r s of 'Wr Ilowlbx and Mr ll heeler the club his groven from 1 nue leus of we to lts present strene th of tveentw two me mbers md out goxl for the future IS nt le txt flftx me Illbhl s The elub IQ open to ill se nlol lll,f1IlStllU0lb0NS xx ho 'ure 1lSNIYlpdIllX xx nth our 'um exe and mfunt un Illgll SIHIICIIFCIQ of f llI'ISlliIl eh irle ter throughout the sehool 'end QUIIIIIIUIIIIN The elub has been fxetlxe III m enx feelds and III the pist wear sent delegites to the annull Older Ile xs Conferenee n Ifranlehn N ll to the Ill Y tl lIIllIlg' efxmp at Ialee Vhnnepesxule u d to the ee ltI'JIrlIl0tl ln lllanehestel ofthe one hundledth mnlxerearv of the founding, of the Y NI f X It we lb through the efforts of the Y tl1 it Mr f 'IIIIPFUII Bee lx made fl ne wer to be forgotten speeeh IH the auditorium Illlb spring the Ill Y md two lu Ill X elube sponsore el 4 sehool el inee WIIILII mfiw bee olne ln ulnull soe I.-xl fe tIUlt IS It Qlneere hope of the but QZUIIIII members thlt the future will fllld ltl lt ne 1 ugenoux e lub at qtevens doing Its, but tow ird enree lung, ee hool hfe ind building tees of eoope r ltlon and llIldfISI xndlng between sehool and eornmumtw s -' rw ' f a ' . '. . I, 1 V 1 7'1- 1 . t , . II, E- '1 if,1'j 1 1 '1 ,,. ,' .. 11. K K f , 1 e , ,I 5, .. , ,e e J A . e , .1 ,, J K .1 1 ,I ,J I , f I Y I 11' 1 . ,11I, . . . . 1, , , 4d 4 4 , f L 1. .upv iis I h ' I e1 ' . 1 I' 1 1' 1 I I 1 1 ' 11.11 -1' .1 1 1 'r 1 - 1 - :1-N 1-1 ,.e , 'J , I. , ff 1 Il. c 1 1 e,, 2 I' ,f 1' ' 1'f1 1 ,. V1 - , . ' s Iv I. 1 f I 1 1 1 v 1 1 21 1: te , . . I ,, ee 2 1, J 11 Q 1 3, '1 ,I'- ' 1 ,:,e ' 1 1, zsz, 1:3 I' 31. . 1 e .1 . I. e 1 .I ' I f, . . o 1zatev . I. ' K Y .W .1 I KI I w I -I' e c e . A 1 e e e le f I'. 11 1' 1 .1"' QI" 'Q ' 1: .11 111z,1.' we e . 2 ,,I.' . 121 : , . ., 1 - 1 11 1, 1 1 e1e1 11 1 'f' ' , 1 e' ,, , 'f 2 " , ' 1 'f 1 .I.r. 'z' Ft .1 1" " e .le , ' .' 1'1- - 1- , L n e Q ,f C - ' ru n, . A ' e 11, 1 .Ij 1 11- e e A 1' zz It.tle.1r 1 ,e ,- 1 S.,f 1 1 . ft 1:u1d " , ' 'e 1'v'f1v '11 "e's.' 1 12' f 1112 I q .1 1 f ' 1 'I'III" IiI'ID NND ISLUYIQ C ll If ln' I? I, If .I ll If H S ,, 1 .1 . . . IOIIIN III I I SIRI A um 1 N I U0 Il IIIC x II cw .1 . If ls mus ll L mm x 1. xc x oocxnu . f el plus 1 N . I III lo I'I4'IIII Bvtly fI'oIfIbur'f II:-vm-l'Iy Wmul-ml, Ig'lI'I'JiII'Zl XYIIIIVIVIII, I II' 11, AII"mIu Iuwlrl, II:-ryl Isl' Il, nn I9 Iz1II. IIIIl'1'l'Il'ZlIIUI'S nrv l'4':glliI':'cI In :lll1-nd :III g'n1w,' 'md wvzu' Ilv' svh I 4-olurs, rkl 1 I bleu-I . IIN' In-:NI 1'In-ul'Iv:1cIvl' is vlmscn by IIN- grmzp :md is IISHIIIIX zz ss-nior. lllis 51-:1r's le-:MII-1' Iwingr "I g I,1-511-rv f'bSe1nI from pivlurvh. In m'4I1-r In obtain Ilwir In-Itvl's1'lu-1'l'Ie-4 Iv xl 1 I-nd .ull P- vs for Ivo y,"'ll'S H0 -rlj II I ' 'cl -md SIIIVII-5' I,e,-gq-1'1' lmu- l'v"m-ixvrl llwir Iylcrs, .' : stan' for tho third -'0'll'. 'Ilfl-l Rl"ll.1N1llilA1IK U H If ll If S 7' H -l 111.1l4l 414 414 1411 I4 1 X1.1114l.1 qoball X ll11111 41111 .1111 l4 1 IL 131111.14 1 T414ld S 4411141 NN llll '4 111l1 1 1.1141 B411114 1 4 111411 14114111 N 1111411141 N14 141ls Il 1 ill U 1 ' U4 Il 11 ss Nl Nll L H1111 X 4114 1 111141l1 4 111114 41 B14 1441 N41111.111 Bllll .111 1114 llllll 11 Slllll 11 ll l 4 1 l5.1 4 1l1 . 1 1 1.1111 llNl N .111 llSll lf 1 .1114 Xdll 1.1111 14011 4 l114l111d Bush I1 ll Ins M1el11111 l'1.1ll1111 4 IS 11411 1 .1 11.11 1 1l11 4 41 s4l14141l l.1sL 11.11 I14 11.1s I1 pl.1444l b1 Nllss l414l111 L B111114111 141111 lx441114 N111 ll1111psI1114 ns B1111l4111 1141111441 11114141 111.1111 d1ff1411l114s lllls 141.11 4114 s 1.1 11.s Q 41 1 1 . , . . 11111 14l11.11s.1ls 141 l1lllllS1 414 mugs 41 4141 lt us I1 1114 14s ra 11411 lf 1.114 111.1l1111 S1 14111 1pp4.11.11111s l141l1 411 .111 4 54 4 1 s 1 llll INI 11111114 411 14.1 4111 ,.1 4111411 '.11 1441 1114114 rlll 1r1 111 ll . 11 . s4111 1 1 411 1 1 .s VN 114 llllfllt s 14111 4 f 1 41 4141 s N11 4 U 144 I1 1.1141 1 1 s14l4111 l41l111 l ll llllt l 111 l'414l4l 1 141f111 41.1 1 411 . 11.1154 1s 1 l lfirsl I14111' .'411 H41 ' 'l'l1" l14111 l l1i41I' 1 '14 Il lil 1: ' 1' g,,,'1 ,l' " 1 '1l .1 D4 1 ll 1,1 ll41l1 T 4l4l lfl41'11141:' l'i411'4'4, l141l 1' l111'4 Nlif' li '1l.' . " 14111 1 l'l1 1 l141" 7 1. ' w'l :ll1"' '1" " Xi 'z B l-1'l41 ff 1 ll1'l' Ali-1 "1 111 lul Cl- 1 1p'1'1 l111ll 'il411' .l41s-1 l,-1l,1l411'141 NN :"'z .l1' l3.' Will' ' lj Wl 1 N 1 ' ' ' ' l31'1 1: 141 ' 'li i 1 ' ' ' plant 1- 1. 1 1l41s4 NIH' " ' 1' ' 1 ' '1 l' 4 1. 'l'l141 '1l141.' 1l1i1'11 11141111b411's: 1l14,r41 11'41'e f'll' 14141 f4111' slrings' '11141 sl141 l1'1d 141 l' '1 '1 -1' f 11l1'. N1'1'1l1l1::ll1 '1l1i1 'li'll"1, 4 'ala 1 ll141 p11hli41 1 4l for tl11 .'1l14141l. Tl11 4111411 41.11111 1' '1'.1l ed 1' ' lid1 11 11 S1 ' 1llg,B1 11: la 1 111.1 d 1' 141 :1'111. 'l'I141 1111411111 '1ls41 play 1l 111 11s-1 lIl'l.' C1JIl1'1'l't. Ql 'l ' sl Id b-1,1114-11 Miss 131111114 Il 1' 1' l1411' 1'l' 1'1.'. XII-f' 4 1 1 fl" 111's li' 'l' ' B 1sl l,l'l'."' -1 -. 'i11411141 .l41l1 V 'llC X 14141-P1'41si4 41 -ll41l4111 ' S44"1' Q'-.l '1 l. 'cl 01111111 1 1'.'-'xll1'1' S41l11'il141 '1 'lI'd lf 'I'IIH IIICIP IND IHA T II I, .S I, N I U If I' I, I I' S' T I If' I" IIS I xg Imrir 4 III III Imx 1 mx in ,, In s Iulnismi Imn N wax! ml N Ir- in Ill Iim Illll I 5 x I I I md: u N 1 f II ull mi Bush I"".'I Iiow Fwrmfl limi 'Iliirfl Iims In-I'I In rig'IlI I1-I'I In '.'L'IlI I4'I'I In I'."'III ffynlliiu I wll 1,,,., I'fI1-mini' Lam I'1'lI1'l' SI: : rl I fpplv NI:1'5 XIc'XIm'l'u1 I5vi'imrIv-II4- 'I ski Iiivliurcl ' mi I' lc-mlm' I'i1-i'm- .lug 1' SIIPUIIZIII IN ill'a I3 ish lieu-In-I IIiII1-I' Nz: 'I Il flffm' Hrs. I'ur'I u 'Ili 'in I,: zudv IH-vilv IIHII'II'I' I.:mr'1-in-v Ifllis Ifla-zuim' Pzlppzis Vary II ilsun Iiuln-rl Nlivliznurl Ifflmn I':nlma-V Ilnrwy IN ilmzirlll , diss: . .' Prmlum- ' ."t:uff': z Ilirw-Im, Iezdisu .lcrlmxmiz III'f'llIIlIl'l'S, I':II'IIIIUI' I'uppus, Mn Il I.:1X 2llI!If', and Cfwilv I'f:ii'ivr: III'IJIjl'I'Ij Nlziiravgi-rs. .Iopw Slum-lmn :md Nlury Iilsnn: Pu vli II: 1 fInImIan. IIl'I'Il1lfI4'III' IIIII xsxlii. Sliirlc-5 I,vg1Q-11-, :md Ifdnzl I':rIlll1'I'g Slew' IImm,. 2 3 . 'I'III'I RHI! IND IKIAIIK S la' N I U If I' I. II Y UNI Irfr ' I Pr- I 4 I I I I U I I I . I IOS I . . .s IIIII N 4 I I . . . . I N I 0 UH I IIIIN IIS III N 4 I I N I INN N N II I I 1 I 7. Im I I . I I I I I I I I N I xx IIIXII I . III 9 I. ' 'I' .Iv . . Q ' I1 , Q 'S - , ' - 7 I "ILM lCIfilI'I'lCliX" L4-I'I IuI'ig1IIl2 .Im I IMI-.i0I. IIIIIIIIIII III-IIII . I':I1'ZIIllll' I'ie-11-43 I':II'iIIlIll' I1iIIII'I'lI1'l', II:II-III Nlillrr, IIIIIII-I'l NIiI'lI'IIIII, SIlI'll'I Wllipph, II:II'II-I IIiIIII'II'III, X'lIl4'j ID flgv, II1 'I XII-NIm'I'.III IiiI'lI'II'fI IIIUIIII. I.zIIII'1-III-II ICIIIS. TIIII IIIl'I'l' 111-1 IIIIX. "MII sl If'g1I1fvIIII." III'illI-I1 by I,'lIl'l rIIIl1lIll'l.' :IIIII IIiI'I-I-lc-II III NIIN St: II- Iillvlm. IIzIszIIIIIIIISIIIIIIIIIIQQIIIII IIII-II1III':II1Iv ful' 'I-ss. SVII It IIIPII In III- pl'1'SI'llI4'fI .XIIVII I7 'IIIII I3. il II:Is IIIIIII mm' :IIIUIIIIIV fI'lj bI'I"IIIsII of pUplII'lI' IIIIIIIIIIII. I lllI4'l' IIII- IIIISIIINN III llln' .IlIIIIUI' III-II Urns '. lllm' pI:II IIzIs 'Ilsn pl'I'Sl'IlII'II to illl :1ppI'I'c'i:IIiI'v group III' I 1'II'l'ilIli :II II Irlls Iiiu-I' .IIllll'IlUlI. VIIIII' slury in Irrie-I': ICIIIIII-. IIII is "mlm fl 1'.g.!IlII'f'Il.-I :msg lu train lu In- il l'l'1IUIII'I'IllII l'I'l'I'IXI'S IIO suppnrl I'I'0Ill lf' pe "IlIS. III :III 4'fI'm'l In HIIIZIIII Illr' tuition for .IIIIIII X1-II I ,III svlmul. III- IIQIII-I's :III PSSQII VUIIIPSI IIIIII bvmlllvs IIIIjIIslII' 2lI'I'lISl'lI of pIzIgi:II'IsIII. III' IS I'mI:II-IIIIII II IIII III luis rIplIII1isII4' I IlI'I4' II1'flI'Q.fl' l'l'IllI'IlS IIUIIII' I'I'III1I 'IIIUIIII-I' I':1I':1lioII ZIIIII wir I-I1-I'I'II ing right. 'I'IImI1Iv'f-In-s'I':1. fIiI'1I1'lvII by XII." ICIQIIIII I3I'iIIImI. :IIIII IIII' IYIIIII. IIiI'vf'lI-fl III NIV. IIIIIHIII IIIIIIIIIS. I'III'IIi,'lI:-II llllISIl'U1l IMIIIIII-srIzII QIIIII 'I'IIIII's1Iz1I I'1-sp4II'IiI'IIII. Cust of I1lIzII':I1'lcIt's: Ifrlfliv IIilI'l'II'. IIIII III-ru. I,:III I1 .Ia-v Iillisz IN illisam I3:II'I'I. IffIfIiII's dad III1'II'II'II IIIIIII Il: IlI':14'I' II'II'I'I. Ins IllUIIlIl'. .I0'lII IAIII-joy: III-:IlI'iI'1I Iiurry, IIII' rI:IIIf'IIl1'l'. NI:1II XII-N. ':':II1: XIQIIII' IIzII'I'4I:I. il IIIIISII' II-:II'III-I'. I':Il"IIlUI' I'iIII'1'I': Xlrs. IiI':IIIIiIIv. III' IIIII IImII:1IIN IIIIIII. XIIIIVI IJ yclgn-: HI-IIQ' .lm eq, IIIIII Il'lS :I IIIIIIUSUIJIIB. IIIIVII-I xIIIlll'il'IIlZ ,NIIII SI I'l'lll' IfIIcIie"s IIIIIHI. II:II'IIvI IIIII -I': 'IYIIIIIIII fiI':IIIIiII1-. :I I'I'iI-IIII of ICIIIIII-'s. IIuIwI'l NIIVIIIIIIIIL .IIIIIN I7:IIIcIsr1II um- ul' IIIII IAIIIIIII, IWIIIIIIIIII' I.:IIII'I'III'1-1 NIV. NI4"l'IlI, :I pI'oI'cIsr'm', Sluurl IIIIIIIIIII NIIQ I :lj I I III-. zllsm il I-IIIII IIfIIII:In. CIIIIIIIII Ixvll , '41, 'I'lII'I RED AND BL.-MIK CII U HI S I lrst llow It I to rwl Frurnan Soball W nlson Sheehan II :gut Burrlll C arr Dion IVIISI Brunton I ovqox IIaVaudv Sobqll Ilanroc It hoggln Diamond holdburg P1 rrx Tut lu r Quond lion It fl to right I ou JN lVIc lVIol r an Nlunrot VI Intex IIOIIPIS IIOIIPIS Ilowv Bt rrx Alkgn I uard Palmer Polrwr Pmntttc Shu han I uppt 1 Nlarroth Dunn Bartlc tl St her 'VI1 lu nm I 0Q,Q'flSIlldIl lVIath4 ws Brown l'Inrd lion l1fttorng.ht ta ndlon Boulhald IN hm It r lc kos Bushvx IN lung I4 It rodd Nr hrlbu Fudd I arnsxxoxth I40IIIdlIll Llgllldllll Ndarnox :tt h l I oku I wort It Ubwnlako I uaxuk I handltr I nott Ilodga Slum s Iouxlh Bm ltft lon hl B4 Itt 1 Blanc h Sc hu Plrard Lesh: I rolu Xvslm rx u h Blu IW II: I os a L IW llldl Iuurfu ld Lux ha IX llmarlh f ah alan VI lltowskl I avsrt nt P Plc rt 1 ulld I olI1 I 1 ,Ol 1 Ilu IIs Burhu lhe lalgebt st hool 0I'fIdIllldIl0!l, lhm nnxtd thorns IS compose d ol' zpproxnn llc lv V50 xouts IJIIFIIIQI tht school xcal the group prese nttd Iwo concerts one for 1 FIIIISIIII as avr rnblx and tht other nn the form of'1 Qprlngconcul I ndt r the CIIFHIIOII of Mass I ulxn Brunton, mum Qupu NISUF, the nu mba rs han mel for rt heznsals tmu '1 mek and h ut dt xt lopcd unto 1 xull lralnfd has been Lstablwhed from thc proc c 1 ds ol tht sprung 1 ont ul If I ',.It 2 ' ' ' ' ' "gf I Call . '-jc 5 " ' -I vu I I I 1 - ' 2 ' ' 1 . ard I' I I ' I ' - ' 1 z 2 " I ' - ' I I xl er . . K' 11 5 - l h 1 'll " . '. " ' Y " ' 1 'a 2 I . V . I 1 B ll I 1 1 1 I I I I I I - I' 1 L l ' ' ' ' ' :' l"'l1cI1 . ' ' I I C ' , ' ' 1 'tr , - 1 I 1 1 - I ' , S K' . , 1 Ir. 1' D , X , Bussell Stone Blake . ' ' ' '. - I - I.zI 'le . ' all '- .' A . M , ,, U Y .' - ' 'nr ' ' . 1 1 1 . 1 '1 1 ' I ' ' I - - I I 1 1 I I 1 - ' 1 , - ' I ,A1. -1 1 - ,SI I - 1 . - Q 3 -I A -A, 2.--N-I .- , IL- yI I -kv' lv "-I. -I 1 I -I I-I I ' 2 -I - thoral group. A musit' fund which rnay be drawn upon to supply tht- nec-:Is of future voncuts AY 1 I F L U XI! A' . I A' l ' I i ' . THIS REED AND HIACK I3 1-1 S If I3 .1 I, L 11111 1 111111: 1111111111 511111 11111111111 1111111s1 L1 1 111 Sll1l11 111111 1111 111111 111111 1'1 Q1-1111111 111111' 1 111 Il 1 11111 11111111 111111111111 111111 1111 511111181111 1111111111s 81111111111 11 1111 P111111 11Y'1 1-1 P11111 1 IIC1111 1111111 ll 1111115 1 111111 111181111 11111111 11111v 1111, lll11g,1l 13111111111 1 111111 111115 l111111S111111s 1 1 1311111111 1111111 11111 lll 1 11 " f 1 11 1 S 1 " 11 111 "'ll1l1Sp11C 1 N1 1 S1 1 N 1 1 511 1 1 1 l11l1Sll111SSfl11 S S 11 S 11lN 11191 1111111 1111 111 111111s1 11111111111 11111 11111 11111115111 B1 1111s 1 111s Sp1111g.f11111 X1-11111111 1111 111 11111115111 1111111 ll, 511111 I1 111 N1 11 N1 lllll 111 11111 11111 N1 11111 I1 1 1111111111 1 1111 x111Il11I1 1111N 1 5151111 111 5' 11111' 1 ,- ' " 101-1 " 111 1-ft '1111 11-fl 11 ' '111 ' '1 .' - C11:11'11 f11:11'1-111-1- P1 '1 -' 1111-11 '1 if-b -'1, 1111-1111111 1,1-1111111' I5 -' 1 ' ' - ' 1 . " H 1' 'Il 1 ' 1' 1111l'l'1' 1111' 1 '1.'1111 11.1 1 .ku " 1 x. A' 1 1 1 ' f 1 .A- 11 1 -' . ' -1- 1 111" 1 ' -' 1111'1111'1 1,11111'l' 1111- -1-1 11 Il21'111 1 1 ' Q' :1 -1' ' C1111 11,11 11'111l 11- - - 111111 1' 11111! 111, 1111' ' 111-1-11-1' 11,1-'-111111. 1111 1111- 1111111111111 111' 111111-1' S11-11-ns 1111111-1i1- 11-'1111s, 1111111-11 1,1ll'1K1'I"S ?1s1-11:-111 11111 11:13 111,-111 111-11 111111 1111- 11111 1-1111111111, 11'11'1r11, 111111 1-1 111 11111 111 1111- 1- ,s 1'1.1'1 111 11111-. 11 1111- 181.111 1-11111111111-5 111 111111 1111- 11111- 111' 111111 111111 1111s b1'11111:111 us S1-11-11 1-1111s1-1'11111'1,- 111-1 11-11-s 111 11111 -, 1111-1'1- is 1111 111111111 111111 1111- s1-11141111 11'1111J1'1 'I .' '- 1 1111-. 1':11 1 '11 .1-11 111- 1' 1 1' .'- -111- fl 'YPIIS 3 11'l'lll 1 .-11-1 1-1111' 5 1 1 , - 1 1 Q , , 1 ' ' - 111111: 11- ' 211 111.-1-11 lx.. 1 . 11. 1 1 115115 8 11... 1 . A. .1 , - ,, 11 1 -1 , , , 111. 11: -9 11 -rc . - - 1 1'11?l1. 1 . . - 11 , I I -i 2 TI it x i S1 -1'1-ns I0 -' ,- -' 1- 1' 5 'I 'I X L H 11.11 Vx I S11'1'1?1'l.' 2 " .' ' 1 , .1 ' ' 1 in Q - . . . . - 1'l'l. .1 - 9 111'l'1' 111-11 'C '1111s 1 11- 111, 1 -11 1 1 . .1 , , . .. qt, ,V T 1 .- ,-, n 111. .1 1 111 111-1'1- 1 ' 151:11 S1. 19115 21 ' A ' 2 S1 -1 - . 2 ' -- - 5 1' 'YOIIS 11 ' A ' 1 Tllli RED AND BLACK J IINIOR VARSITY B14SI1'ETB,ILL I I 11sl R011 D'1I1I II111s111 TI10111 IN B1t1I11Id11 H11111 VI 1I111f11tI1 M IISIIHII Cmlfand 511111111 H1111 XIIIOIII NI1uI111x NI 111 IQLI NX lIIl 1111 II 111b111 I1 II1111 11d S1111ps1111 Ilobert Parker 1111111 IIlg,Il q1I11111I I11111111 X 111111 I111I III 1111 1 I111111 IIIIS Sl lb0Il 111111111151 11111 11111 sllw 5 1111111111 11I11s1 11111 ,, I1 1 1 ss CI11111p11111sI11p 11f II11 st1I1 1111 of II11 QIIIIIQS 11111 1I11s1 1 11 I II Ill l 11 11111 Illllg., ,llllt 1, uns! K II A 11 IN wo , 1111 1f1111I QI111t b1 Hoe L1eII111d111 II11 flll 1I s111111d 11I11I11 A1111tI1111 IIIIIIILI II111 W wt Iebanon 111 11'tI1r11I111 11 1s11111Q1d11'1d to b1 II11 glllll Ill 11I111 I1 NI1 Xl IIS I X Inst 30 2 I11 1I11gI1l1 I'clN 0r1d Y 1Ias HIQII q1I1o11I QUIIIILI 1 11I II11 s11111 Illll I1 IIN 11I' lI11 IllgIl SK If IGIIII C XII I' U 51611115 S Xl N 'I' 111 I I qItVtIlb B1JII1111S I' 1IIx 511 1111s N1I1s qtevvns Y lIdS N11 11 IIS I 1ba111111 I qtevens 'I' 11I1 I X SIe1111s 1b 11111 QILNIIIS It N911 I Ulldlbll NN 1111 11 11s 'Z 1 1 :'. 21' 2 ' ' I' .' ,1z' Il' , 1 . .. . . 1. ': 1' 1 :,11a", z a ", 1 .1 . I '1 SV111 'f 1" . " 1 'S' 1' 1 1 'wg' 1' 'SJW' , " ' "'t' Vklll' l' K11111111' z1111I 1I1'11 1 1 ' 1' ' ' I11 X1Ia1s II11fI1 S1'I11111I. 11'I1 fI1 Illllxl' v11:1 lI1' Clan' "C" 1 1 S L Sz '. M1 j 1 ' 1 '15 ' 1. 011' I' I 1 , I - 1 ' 1 'fa '1 ff: ' 1' '. . ., Ii 1' Il 1 1 " ' 'z ' 1'z ' 2.1 ' " ",1' 1" ga-111111. was W1111 by fivu f1111I sI111l,s by 'I'11111111y I'111t,1-I11rI1I1s1' I11 LI111 Inst I'11111' 111i1111I,1:s of play. The 1: 1:"' 1" ' 'fa V .33-T 2' 1 -p L' n K I 1 ' ' I I"i1'1 ' 1 1 '1 .I. Y. pI:1y1'1's 11iII I'1'Illl'll 111'xl 111:11 I11 I'1,11'111 lI11f ' - .' 1 ' 1' 'I 111I 2 IA1 'IS I,.' 'HD 1' , '1 ' 30 K. II. A. 20 .II1"'11.' I8 11 1I:.. '. II 1 - 1 1 26 '1 'z A 27 1' 1 1 1' 27 'zu 30 1 , ' 25 ' '11 311 .' 21 - .' 33 NN. 11 ' . . X . 413 1 , 1' I2 11 ' 1.. . 5 1' " 1' 38 VN.I,' 111 .I.X. 37 1 1 ' ' ' I' 1 , ' , 20 -7 I, JI-I1 I X1 x IIIIIIX Xflllllvll In IMI 11111 ' 111 X I X bl IXXI 4 I XX N XIIIIIN I x N X j N X x X I x X V I 'I'IIl'1 Illxll XXI III, I If - fum ,- -.If,ff,1.f 15:1 N'Illfl'lllfX X. IJIIIIIIX. III-QXllXlXN'I'I'III II lx mx xIv1w1'xI' II fvvv 1' IIIHI Ilan' IlII'llIlhl'I'X III' II1f' n'I:ux- III IUII xxill Inlu' ulx ml x 1 4IIfx1I :pp :Inu Ix Iv: rwxrnlinlln' Ilnviv 4'4lll1':uII41lI. IQINQXII I. IIIIIII. xl llXlXX'l'IfII ll-III' Ilnillxx I xxsml lhlll v':u'I1 III' XHII zur' l1x"I'l1I amrl ir1I"rf'xII11:'IlvfI1x. xxlrII IHI II I ml Ixx 1' III lvl lla XXlf l5l'.li'll4II1I'I I-XIIIIIIIIIIIII. IIIII xm'lIvxl:Il'xlll1x. lx Ilu- I'IlxI illlll III' I'4Illl':IIIHIl U IIllXlil.I'.N I., lil XXIAIIX "ll Imx nlxxuxx lu'1'r1 Ilfxru- Ilnix xxzxx U ix I'1'2INIIll I'r1:u1LrI1 Ihr r'In:muf' .II XICI1 lil III II 'Nr III' IHIIIIIN :uv Ifx lu' Izxxlwl. I'III1'1'x In lvl' xxx:llI1 'Il :mtl xlvllli' IV xx I I In sm xxwl Illll III I I II XI,IC'I'lIX I'IIII.lIN "XIII x-In xlmll Ixnnxx IIll'IIllIII.JIllII IIu'lI'nIInxIn'uIIm:xIu'x4+l1I'rf'I-, .IIIIIX XX, IIIXX l.v'I XIIIII lill-In-I-ulI'IIl1x IIIIIII IIIIVIIWIQIIIIXI' lil'HII-lIIIlx xxllf-jlf' xxllx xxlnu xxln I l.XlAlf XX. Ii IXIL Irlxxmxv. l'UlllIIJlll'. m'Ivm'I1I1l1' Ilwn :u'I' ILIIIIIIIIX li IfI,IX'I' "l,I-:lining xxilluxut Ilnirxlxingr ix IJIIIIII' Iwxl' Iiainlxinc xxiIIwuI lo':u'uin4 I I 'Im IIIIIIICIIVI' If, IlXIll,l'QX I pun XHII xlIII4:1II Ilu'u1'xg--xllxilxilix I-I' I' rllmfvllrxg' Ilu' xxurlnl I'Ql,. IIC ll IIX "l'1IIu'xIl11::I1'If,l 5.uxx'l'41l Ilu- x1'r:'ml1I1' Im I:1'II, l.m'I Ilulx In' Xlvlll nwllfv' 'III-lx llll xf1lH'x4'lI'.4 I'-I' XXllI'IlllI' Iln' lim lv za rilulmlx In' IIll'1blII'. 'lllw xivlm ix In' xlm vnu uw II IIIIIIIIHU lIIlI5ICII'l' XX IIX I lil. "'I'Iv-mam xxIn-In:ux:n+IIuII1LIl11Iu'uL1:ul1IxllI IIIII Illx :ullf'1'xI1:rx lx IIX1' an If I I Ilzv In I pn! I I In In lllIIII'lQlHllIlIl 4' XlXI1IfI,.II IIX IIX Ixlf-'uulx aw' wiv Ifxx III- xlwvxx l1l1'lwwxl'1: IlII'IlI7lllINIIXX1'I ln VIIIIII Ill III' Ill IIIAIX If l,XXXIII'QNt'I1 "I1mIllIIIu:aI1I1Ix Iwxl xxlvxxf-Inxx.III-xI"r1.Iir1Qxan'u xi4'xxxIIl1-H1 II1x Imml uw xx fntlnx III rx II In: IxIIIIlYI'IIX Xll IIII "IlI' xxln- I-xvl: Irulvx lxllnwlx ix xl: vm' III'xxlwfxxx-II-11:11-xII9m--lI'i- IIII IIII I III XIlI.l-'IIIHI II Il Iguulm ' Xmnuxxitlx-1uI milllnixlilwnxx:1wn1xxiIIw11Ixprinux: 'xvvx 'IIIl1'Il1lIl In Ixlu: I1lAXlIIfXIflf I'. I'XlIlxl'QlI I lxn'Iw:uIlII'x1'lxll1vxl1'1Iu1'IxI':l IIIIIIIVXNIIIII uv :I 1111 uliwn Im IIN' lilllll I II umm lxxu III xvrxing III-rl mul xewivlx :Ix :I umrgu'I4'ruI :mil mf-u:ulIx IINIIPIINIIIII'l'lIIlXl1lll1l IIIIlNI'll,l.X l'X'l'lfXXI III' "In II11' Illlllxlllf -II' IIVII 1-v- xxill 1'1x1n1':u III1'I'IllI!I'lIiIII4'I' Im IIII' I' Inlwx HI Ill In III I I lrm I II1 xx II ' Iwrr'--Iwxlr'Ill:-I':uIIIx,:m1l I1rlllIII!IlI'xX Impv II- IIN' XI"l1l ' lIlfl,IfX l'lIIrI"l'IIlX "X xlilvlx ln IIIIII' xzexvx mlm' H XXIIIXIIIX ll IIIII. .IXS "XII Iuim! g:l1':uI Xxilx I-xf'l zuvlnivxf-Il xxillmul 'IlIllIlsl1IxIlI.H Xl,lI1Ix xI'IIIIIIiI-III 'Il Imxe'lI irlmx Il1lI4'X..-XXIIXXXIIJII Ilwxtvs' fxx' rnpl xw" :lifl zl"1I xllf' I:uxIe I1xIl1xIIII 'I vm II nllu IAIQIIXX 'l'IIlIXlIII.XX "X gnxlwl lmfxk ix Ilu' I'1'xI III Ixivmlx IIII' xzunn- In I-12 IIIIII-1II'fX1'I'.u IIIXIX XX Il,l I'fX ll--rm IIIlI'I'lllIl 'x1'IIl we xil xwxluu. N I N X S KX gI'UXNU N H ll In I l'Hllf Il' ll .' ' Nf I" 'I'lII-I Iilfll RNIB IH Xl Ix I I.If."I'IfII 'l'lZXI-"IRIX UIIHIIIIPIIIIIVIIIN HI Ilmw- wIlfmI f:I'i'iwv', lXXX!iliX1'IClC I'fI,I,I9 I IUm:'luI1lI:nI4- IIII' IWII i.'I'2IIIII9IIIlILI vlzuv- HI' N! ' ' Nlmul :xml xxixll 1-:urls ffm' NiI'4'4'NN in :mx I'l1'!12'1- lI!lfI1'I'IIIxYI V. XI,I!IfIi'I' II, I,I-IXIIN Xlilf IIN' 11l':uIl1:nI1'- lvl' 'II H-q11"a IIN' :wal 1rI'!Iv:'fl'1I .1 :HI IHHI lux 'HMI xlpww-xx :1xX:1IIIIli1 IIl1'lI.. N XIII! XX. l,IfXX IN f'fnagf:1!uI:nIi4mN lu lIlv'1'IzlNNuI"II' uillo :I NI!I4'4'I'x' ur In IIIII .MI l1v':nIII1 :UNI :mul I'+n'Ir1m-,uilwvul fllll, XXIIIIXXI X N'I'IfIlI,IX4i IIN- Iwxl ul' In-zzllh, Inaupgwilrf-:X :ami pmxpl-:ity llama Ixfful Xulll' I-1 Vw i -X, J J HHJJJJH JJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJHJJJHJ lJJ1JllJJJlJJJUlJJJQjQQJJQ-UYUJ JJilJJYLT1JilAUjJYJJjYlQJJY1JJVjljjrjjlllrl JJQJJJJ 1 x1nf'f'1'1'l1'1.vl1f'.N' flu' .' I' 0 l' ,I N 'fir l1lX f1x'.vlufflI1'A" SD W O I ll ff N F R S P O R T S W E A R 8 PLEASANT STREET, CLAREMONT, N. H. T llanmlrl mul Ire-nv Wim-r' T Nirgi liz: lizxrl' lslxi Iidilln Imxis Ilumlhy Uznlnivls KTTH Mfrrrrrrrrrrrrrrrorfrrrr I 11111l1l1n1111ls 1 11111111111 nl CLARFMONT 1 S9 MILL END STORE NXINII I NN RIYUNS x 111111111 Sales Inc IIIHI N0 51 IN N, I'IIOI NI " "I 1 I I S N ' II N1 1 l1111111l1n1111ls 1 l11111f1l1111r11lx 1 IKIIIIIIUXI INIIIIIN1 UIINI 5 l I IIIRIIIR5 IHlUIv.'1IUIIIf 1 IIKNS I I PIIXIIN 1 I I II N l1111111l1111r11ls II I IIII I 1' ' ' ,' rf f1'r1 ' ' .v of -' I IIII3 1 . . I I LC I'I1Y I lI'I'II ,, 4, , 1 1 . l .:1I 'S :1111I 5l'I'NI4'l' I I LI1.'1 NI11i11 'I -1-,I I1I111'1-1111111l. N. II, l 1 " 311 5lI :1111'1' QIIl'l'I Xe- ll1l'I, N. II. I III-'JI'-I!I.I I111l l'Is111'1111111I. X II. I 'I'4'I1:--1-.flux-11'I1l11 FIN 'I'IIII1I1 P4'I'lCX ICN. I. . SIIIIN1iI"III1II X dm-I1-1'111i111-1I NI1-11-11x 1111I11Is1y1-1I :1111I 1111Iw111'1-1I 11 I':1x111'1'1I N111111g:Ii1-I1I 1'I4'X1'II I11 IIII' IIIII1' 111' 23 I110. I111111 II11' ki--l111I'l'1111,i1 wus :1II Nh-x--11-. X IIIII' 1131111:4' I1y N 1 I111'L:1, I'11II11n1-1I I1y 11 g11111I 1-111111-1'NI1111 I1y Nli-l1:1111l, IIIII NI1-x1'11N:1I11-:11I T 1110, X I1-xx 11111111I-'N I:1I1 r II:1I1'I:1-I1I1'1 I'4'l'I'X!'I4'II II I'llIIlIlIl'11II II11-211 5:11441 Ii111-2 11111v If1 141111'f1'1' II11'Il :11I1I1-:I II11' N"1'1lIIlI l11111'I11I11u111 XI II11' 11111-1111111 11I' II11- I1:1II', Nf:1I114-Im luv:-1I :1 IIZINN I41 I 1l1'1'i1'1'I111:11111II14'1v'1111'. IIII illl 11111-1'1'1-11I1. Il w1I1y flill 1115 y:11'1Is l'111' II11- IIIl1II x1'111'11, 2J11,114Il11111lx1111'!xI5 XI11'I 1':1y. I'I111'll1'. IxI1-1111'11l11xI1'I1, II'41111I111111:1111I IIIIIIIIIQ Iv-pl N11'11l1!II1'I1I I'1'+1111 '1 '1' L:1'IIi11! NI:11'I1'1I. J v.-11' J ' '.'1f 111 I H "1, 1 IQIII 1,71 .VIII U ITUY 1 . . 1 -I"X"I'I' MUNI 1-11115111 T11 I'I1-:1fea111l NI1 -111 IfI111'1-11111111 XII x11111' III'lI'rS'lI IIi111111l111 I'1'i1'1-S 1. ,. . , .. . -- ' 'I "IU IIII1. 11 .. UI' III l1I1 IIIC. IUNI .1 .IUIY XI11i1111111I I 1111111 1 II'l'!'IN I I 'I "Ill U14 I'llI'l'.. U 11 1' QN11 "I'IIIf5 ICII"I'IllNS I NI I'1l1IKI.'I'I" INI IN Boardway 85 Cowles I xc I DOMENIC BOCCIA X Ilrrf I I Sqn: 1 P N DN ll I I I II if fnnfpllnlrnls FRANK BUSH su su Ii Boynton 85 Elhs I Pl NI II In1npl1n1mIlI ll BLAIN MOTOR COMPANY N ' HHS n PX xk I!lIKN1llIs N ll ill ll 'l'lr'.s'l ll '.vl1P.'Ig ,f III' 'l'II'm-III! 51IIIiII'I' lfll I 'I'I' IIIIII fill! H ilili II S lilljll, gxII'l'lI::lIl. fi XIII IZIIINIII IIIS II1liI1IIlCXXl IIIIII-xl XII 'III I'l1II'I'lnIIr1l. N. ll 'I't,I,',II,,m, Ht " lm I Nw f'1l7'Hf'F. nn Ir' l FIN 'I'IfKI,I, ' SIIA HNF Y '. 1:1 In III, 5.I.II'l' plI ning SI l'iIILI'lII-III IIIIIII-r on IIII' pII'xiIIIIx xI2lIIll'4IZlj. :I III-ll pIIliXlII'Il SIl'Xl'll54'Il'N1H pl -,III lx may YII :I lil III Il Ilvrixlull IIII-I' IIIIIII-IIIII. WIIIIIIII'lim'IIIIIIIIIIZIIIIIIIIIII:-l1IInI'IIrIlIml'l'I'lIxlx'I'.Nl I'lII'I'lI'l'IIlIl IIllJIllHl'I'I'IlilII?C1'I'x IIIIII lIIIIIIg1l1l Ylvxvllxilx NIIIIIIII win III' IIII- NI-IIMIII. XIII :IIIII :IIII-IIIII II mln Ir IliI-I'-. IIIIIIIIII' :IIIII XIII I'lI:I: urn- Il:IlIIl.I-lIlI'I'. I'illI'III', IIIIIYIIIU. lxl-'lllI'IIlImII'x, NXHINIIIIHII NI XIIIIIIIII, XIII-IIIIIIII gIIIIl NIIIII, 'I'IIiN lllI'I'lX HIT I-I-IIII lIIIImI'I'Il 23 'l1lNNl'NllXl'I'. IlIlfI1'I'JlIlfIJIWIIIIIII I Im Ifl 'I III' only IIIIIILIIIIPXIIJIIIVIIIHIIIIIIHAllIIlI'NI5lI1'I'1IIIIIIvlII'ElllIHHNllll'XXEII!'!'lIlll'Ix1'I,-JIIHIllll'rlIIlIlIIl all If-7, Y, , ,, 'Off' Wir T-" 7,7 ,,-.,. A ,I I , . ,f I l I ' ' i I I I Il I Nllj 3 ms I l4l:IlI'llIIInI. You IIIIIIIIINIIIVI' , I ITT XXIINIIIIIQIIIII III-I'l II-lvgnll Il Il W 3-1 ,'iL, ,,, , ,,',,,,, T, ,,,, ,W W, WWY W j Il . 'Y Y 1 I 4 ' I IUN , .. 1 HI ALI CUXI. mul I', IYI' l XV 'Ill' IIIIIIII- XIJIIIIEIIIITS II IIIIII l'iI'I'IIIzIII flr I'lIIII's I 'Il Illlllxlll Hil IIlll'lIl'I'S , ' I Ii If X - '- ' I ' ' I I 'X H 'VIII H' 1.05 I FIII'irI:liI III, XIIIIIIIIIII XI N vI II-II m.Irl.:lIlI- I I 211 II:-IIIIIIII NIIIIJIVI' l'I:II-IIIIIIIIII. N II ' IW' QQSLQ L'i:.T4,." 'iigg ..f"fKf -f I-73 I Claremont D1on Brothers Market Cleaners 8z Dyers I IIIIIIIIS Mlm :lean flolhu rlffaml IR SIORU IS lfill u Ill I r 1 OHHKI X NNN UH Xl O IX 1 IIIIP I I O u 1 I f 1 411 I fomplumfnls o ENDICOTT JOHNSON SHUE CO ENDH Ol I JOHNSON SHOES Houghton Sz S1monds If lc C m NN l nn I . nn mu su ox j K Houghton 8a S1monds Nlv: ls - ll1'm-1-l'i4-s- lfruil - Y 4, -I: I O ff: lily - lm- flrvzun - 'l'olrzu'4-0 ' I , ,... y . . ,'. . ,." Soft 'inks - Soda lflllllllillll Serum . r Pull-nl Xl:-rlimfm-s I" ' . SIC 5 V Q A ISU l'l4':uNzlnl Wu-vl fllHl'!'lll1Ill, N II Nl " NIV ' 'I 1-lilI'l'll11 nl " 'l'4-l1'pl11vIln-'Hi l If 1 ' ' ,l. S'l'IC lfxf Y ICICXIONI' U4 'WIN Sh- 'IlNlllil1l1'll lIll'l'Q'ilI'1IlQJlll :ax ilu-5 cl:-fl-ull-ll Xe-rim nl XVZNIUIIIN ul Suxmux llixvr. l'l:u'l5 in lln-gg: Hl.ll'I'1l lllirty jilfll run by xlll'lI2lllll. 54' l I plunge-ul llmvmrll for av Nl'4!l'l'GlIl1l lxI1-rm-mfmivzmlale-al ilu-1-xl:-1 puinl. lilllllllll Sll'iIXl'llN mul in frrull T In 0, 1i.uninglmvkl2wl N. X,x1'1vl'e-4lml:u I3 paul drlu- lay fl4llllll'I W ill 2l4lll1'pIlllll I4-:ul SZZIIIIVIUI lluw-xx :n Npr-4'i:al1lf'lix1'l'y l-1ll'Nill'1l y:uxIn1flll'l'i1-lx mlm. ll'll1' In his Iluwl lliu ll'HlIllllQI.4l4'llN1'l'1'1l llw lmll lulll4'1'nl'l'4'1'l z4l4ll' 'N-. Xflvl' :o sll4'41-uf! l VUIIX -I ion. lllt' NVUIAI' uux ll In lillfl ll l'l'lIlillIll'll fu Iluruuulu za l-:ml Ilnngrlml wr' nl half. NUI -1 Sw- Iill4'-lllbtbll Il4'Xl pum- , . , . f . NN 1lllN'll.S :xml lflli l wus' llc-:ulp lo XX 1-'nr ' Pu. NX our Nl illinvry llmlc-rm--u' I I Q Q Ile os :vs f,lII'l'lIllS Ural 'rn- . V ,. - , . flu: 'livs .lv 'lrx lil vs flllhlll Alla IN 5lNl,lu ' llanml Pzngs NN IQVXIR U Banlster Studlo IIIIXI XINN IHIUNI X1 XIII QIINFR Xl XI HMUNI PUBLIC SERVICE I HDI P0141-XIIUN SX II IIIXI I Xi ' I XXIXIINUII CU Il Pl. I IIILIXTS UF . U IH I IIIQNIUYI' 5'I'IIIfIf'I' 'I'Iil.Iil'II1 IN IC ST XI If! N ' ' ,I, STIC ' C. YS. VIC . , " ' I CWI Y lfurri:-r I.I'I IGI:-X XX1nu1Inmrl Ifl' I5ln'fIe'IIo' IXI1'IIll'IlIUXXI4'. IAI IIHIIIIIIHIIIII IXIill'I.l'IlX I1 II:aNIwII I'Illt'IIv XII-1 :ily Quimby II'I' Il:-nd:-r I5:1Im'In'I1I4-r IIIQ IIHXIQ 5IurIrX IXIII IIHHIIPF 54'1rII IIIIUIIIXIIQ 'Xlivlmurl IIIIII XX:uIf-4 SnsIm'L:l Ifli SIIVFIIIIIII 11,1 I' , If ' A I" 1 I .I 'Q I I IIUI I UI NI II XNHIQS IIXIXICIISXI, IIXNHI-IS I I'IX.' XXXSIIINII XIXlfI NHS Ix IfI,X I N XII III Iililflilti Q 1 ' 'UIIS IHXI Xl Iilit il XI, IIIiX'l'I X41 X N I7 Il N PIX I Nfl Ii1jl'Il'XI IQNWI ffl IXI Xl Iilifil XI, IIIfI"II Ililili X'I' IIIS I I,XIiIiI I INT SI IIIN iI"lI'II.D I I o111pl11114'nl9 0 I I.u4 nlont I 01 .1 I old Buttllnv Lonlpanx Inc Claremont Steam Iaundru SXNI IUNI IJIIX III' IXNIIYI UDIHKI NIINFNN NN kII'NI' N II 41 tr 4 lil I I F II N N I NN I I rl vx n Nu 4 14 I III 1 4 nI NI x m4 s II 1 II DI 4 4411 1xx4 III 4 4 I III Il4I41xxnw Ilx lllllllll rman IXHIAI N I 4 In 14 x IP I N 4 4 4 liII1lINIlllIIxl'lIl III I RRUII Il R NII H fl llltb INII N0 SIIIII NPR! II I- I 41114141 8114141 RPIIIIIFIIII1 4 xl num! IKIIERX S NINRKPI I 4141414l pllllf' 141 11414141 III IIXN l,41111pl1111P11lx 41 IIII' COKIN SHOP I I N 4 Nlru lan IIIUIII I4I4p14 I 'xx I .Y , , , f 1 . . . A .. ,, I . H N 4 V 0 A, 'If Ii:lI4Ix4'I4I4'r. "fr 'xtur I 0 'II.l. ',I Q IIII'Il'fhIlIlIlI' 573 S!! Main . Ir'4'I I'Iur m1nI. 'Y II. I" I" .I.---."'i If CI I 'IIII4' l'I'IIII'IlQ1HIlll'IN'INI'l'Il SI:-x4-ns and Ix ' 'nv xx as 'lIIljI'II 4Ill our Ix IIN' gr IIIIIIFEIIIII Il I:x1'g4-r1'xxx4INmx an 41x41 44xnI' I 'nl SIl'NI'llNII'3IlllIll'1'IlIxIlIIUIIVQLHIII'XXIIIIIIIII' xIr4':aI. :1n4I I41N4- IH2l1II'II'IlIIIlI'II IXl'l'll1'I'I1'NI'Il1IxIIII'IlI'HIllI'I' II'IlIlllI in II14' ,I'l'UllII ImII' In I2iIxI'III1' x4'r4Ii4'I :II 20-III, IIIIII' Iir, I ImII xnxx 'XIi4'I :md Iulw u llII'I' pu and 514-I 4I41xxn III4- Ii4-I4I In 44 N4-4111-, I.IlII'I'. III-II'I' vx xrking: IIN- IxlII In : '4I IIII' g1mIp4MsI1x un :wx rlm -nI 4xI'g414 Ipluxag 511. 'Im xx 'nI IIll'4xug:Iu4'4-nI4'1'I'4n'1ls4'4'4 ld SI'4lI'l'. .M Illis p mi .' l'xI'llS IIIUIIIIIII III4-x I14-and II14- I'ix4-411-I411-II xxhi. III' Inlmx z I :I ll -II lla ying. Iv--nx' 1 III4 41IIn4'rImn4IIIl41ug:IlI il xxmIinl4'I4xg41I4 wk: xxl'-I1 IIl4'j Ii4I: I41l'IIll'4'- IP - ' l' X' z . In4I I l'IlIHll. 114 m4'Iu I'm'I4 ' ' svn! in Ill: SIIITIIIIII un Ilr. I,iImI4'Ix xx II41 III4Il'IIlllIl'II NUIIII' x IIIIIIIIII I3 pills I4xI ' I III4' V4-'HIIHIII rvxixnl mum- Inn Iam' and III' QIHIIl'I'llII1'II In IXI'I'IlI'.N fm nr. N'I41mI1 "N In-:un II: I -. , xxIx ' II's Iivk -II. is Il Imr4I II'Illll In In-ul." 41-1--f"1-I--H+ IX x 5 me 1 Lrzs K' KI ' WI' ITF 1. A 4 1 .' J hx IfII.'NIQ"II1S D A N 5 'I'IIILI'fI' -XIi'I'lI1I.IiS 7 373 3' I'fX'I'ICX'I' NIICIIIII NIQS I j -- - ,' ' ' I5 I I'I4- xunl SII'4'I'I III 11- nl 1, 'l',-pm ,I gmlun. qjlaw, 45 t- 4- vw 1 A Y sr 1 1, . , . 1 4 - V I. ff QI'AI.I'I'Y NI Ii If - DISIQ HW- W VM 'I1I'l'IIlllllI .'4IIIHl'l' , , . V 4 i , , 6.3 I I':!x:1nI . "I If ' ' ' I xl4' LII CLAREMONT Claremont Paper Companu MOTOR COMPANY 'HXIIS SIIIYIII N ul Nlr mmm Ilunu mlluvs o il UIILNIUNI Ixlikl I I xx nnpx IIIIKI XINN S IIIII ss I mn lu N une I f 4 0 N1 I I IIIII nm xr I s I N U I I IIIVHI 4NIIu x I I N Il I IIII UNN I I I :III I IIIIV II I mu 0 I I In 'Hlst Ill lunlpllnnlzls 0 IRI IN! I II XNINI I X I Is N NNI lhnucls Ioggf ru SIIUIDIN Home of LIIIIPP flnlhe I I v II 4 N I I I I 1 I ' IIIIOII .Nun Ill., Il: 'II un II mow N allow I I s III uc Supl II11 Iurncr Book Shop I1 . . I 1 V I f A 41, I J 4. , . , ' l I I: 'I .' cut Ulm" ul I1l:m'mwnl. NI' II: 'llirv VIN ' ' .I, 5'I'I'f "I, If. IIYI' 'I li KI. 'Ilan' IIn'aI IIHIlI1'I'Sl'8IIII' Imfvk intulln' WIIII'lDIIlIIIII1ISIIl1'y nrnh' up zu ITI-6 lu un Ilan' r1'1'n':I of SI. .lmvplu nl NI: ' '-Ivr. YIIIII' Ilrxl sum-nI'Il1v'gun1f'r'mm' wlwn Smluvlm puswewl In IInIr'lu'l1In'r. IIIIIIIIIII- Iwpl pulling: Im I In Irunl uI'II1+' nIIu'r ulllil lv' vrnssml Il1r'g,n:II lin '. IIIIIUI' in LIN' ,.mn1'. IIIII f '4 II l'1'II Ilu' urgra' In Ir:lvm'I: xp!" 'II I3 QIIFIIN Ihr Iln' svn I 5 'urI'. IIIIIIIl'lII'JII Irir'II :I Iiltlr- 'In1'u.' pmwlw' un our In yx as IYIIIII' pwwxl I I I Ivnx ni ulu NI-ulwl. Ilan' g1IIIII'1II'XI'IIlIi1'lI Ir1II1fnn'0I'Iln' Ixurclvsl Ilnlgzllt ImlllewerfIIu'w:1Nm': :lx Ifanllumlrnl H Vgln' I .4 " rm xhlvrz III.. 'I'lIr' III-II IInirlI'rN ma I ' up In llgrllling Qplrll wlml IIl4'f Im'lu'1I in m'i::lII: IIIIII'II In II1I'rs'gre'I IIIIII1 I 'IlI'NIl'I' II Ilu'l'f'glllzlrI1':nl1. IIuIm'I11'IIIn'r. OIIIIIIIU. I'lm'II1'. xI2II'I.l'IIj. IXIUIIIPIII m'if'z.IYu1Ilmsm.I'IunI.5ImIr5, XII1'll: . und Nzuluvlmz wore- :mill 'II Ivy Iilwrul use' Irnm r1's1'r'w' I K vrs, SIl"l nn. II il 2 'Ill, If rlin. I"unI: im I luunml'1'r. I.ilmIc'll. 'Hui IH. Im " I mul I'Q,gln'l'I,, , I L I .' . .' A 4 54 I l v t K lv Sv- Illi H ."I'IIY - l IIT I'lw'uxunI SII'I'l'I .8 IIIPFINJIIII . Ir'4'c'I, S. II S. Illn ' II' 'IT 'I'1'I IIT-XI Ifl:u'r'ln ml. N. II. XII III Ilwrc' is 'I .'lun'I:1g:4' I' I: ft: ' 'ry xx I x ' x .S , I 2 ,, ,. , ll Illnls I Il my I nk, L, ,ds yn I-un 'always clvpc ml I h 1 , V . IIII " . yllvs I.'0'X'N '.X'I, IM: lin' :md Il 'z I'ngf Uils ' ' ' ' ' L 'f f ' Sly- - -I 'l'q'Iq-'pI14png':I1. I I'lm'uQ:mI FII' ' 'I fII2lI'2'IIl'rIII J I IIII' ll ISS UI I htlbll tl . . lmtx Ixlllbl I l l sl I Ilxll I I I Claremont Savlngs Bank III s I. n IS uvx 1111 1lII lls 1I1 pus: PIII NINNNN IOWI I I 1 I 1 an n III1 sIldl1l Il I 1 N INI4 x 1 1x 11 1 x N1 the I' in IlIIxI 1 IX nnxux Inu J Inxp Klnlfy s Hardware Store I I Sporting f,1m1Is II1.1dqu.nrt1r- Xl X I 'UN I SI I'I'I ,J S ISI U KIMBALL S l v - I i - G UI Il I. I' IK! 'IIU ' ' I 1 'I 194- ' W1- uw- II 11 xuu LII'-um-i1-nl xirtlu- ul' I rift - 'I'Irnl you nrnx In- pl'1-pam-1II xx lu-In upporl 1 ' I 'ks -- - II1- xxlm 'rays Ilims1-Iflirsl mu- I,I'IlIIl p-url UI' :III llrnt I11- 1-' ' Q is "1IlU. " ' . , Tl S1 If flL'l'.'lf' I 0 This l1l1mIS:1x'i11g1: I"1 I1 - I ' II UIN'I'ilIl'II s1mI1-Ix for ' .' - ,"t1n's I-'IN ' 'I I,I, 5'I'I'l 'I .' ' ' ,If 'I'II1'1'llI'IIIIIl I1-II11n 1uIlzlall1'1-5-I'uII'1n1vlImIIs1':mvnxxlu-n'I'11xxI1-In11'unl'IIu-xi:-Iim1xI'1nlrl'1'x1-Ilgzr-I'1n'I:1wI x1-1r's de-I4 'HL 'I'Iu-I1rw11I'IIu-'II1xxI-g1:Ip11wlxlIl1'nigIlIIu-I'1n'1-lIu-Iuigg grunu-.Inng1l'1ulp1xI'llI1IxIl1xxnrui1I1-rs. '1 '--. ' I w- vd mn g1m1I for 'I'1:xxI1-. 'I'Iu- gzmn- xxus un 1-xlru S511-1'i:1I II'l'iII I11lIl1'5l1'xl'llNI':lIlN xxlun xnxx :1 SI1-x1-nu NIPZIIII-l'1PII1'I'IIHIIVIIIII1' N1-xxpurt Iuvxf lIIllIl'l' 11 III-II M1111-Ix. II1rau'll II1II'Ixl'l'II4l'II IIIII'Ij-IIIII' IIIIIFITN and x an juxl rw-mIx t1xs1-nd in tlu- ImmI: xxlu-n III1- xxIx'.' I-III1-x .1-mlingIII1-gum-.1-lulingrilu-51-usull:md1-rulingilu-'I'1xxxI1'Iuqu-N. I,1-I il In- mid Il xx , luIxx1-x -r, I nt, Ilufugll1I1-fx-:II1-1I.'I'1ux I1-xxnxnfn Ii1'I11-1I :m1I In-pl l'i,uII'1-rlIIQIIIIIIUIHIIM-1-Il1I. Iiill .' -oil IlI'1IIIf,ZIII Ilu-1-r1xxx1I In ilsI'1-1-I xxIl1-In lu- 1111-1-1I IIIINII IIu- II1-I1I UCI FHIWIS I1vx1'1brQ'. Hx -tinw I: I., 41: I 1- 1 and XIIVIIIIIIKI Ilzul Sl'lII'I'II. III1- fum x11--1-X11 IIUIIVNI' l'r1nn x1-Ilinu: tlml zz N- 1-ns 'I. 1- Il li 1-' 2 I nc 'iluntimu-1I 1 n 1- I 11,21-I ' ' I GIiliIi'I'lN1i If IIIJS 1 . . Q H , I Q lilI"'l'S 1-nw Ul"I"II1i.' w ,IES FISIIIXII 'l'M1lxl Ii Q "lImtq I"iI for l"'.-I in," . f III1-uwllll Sir--I III1lI'l'IIlliIlI. N. II. In IIIWNIIII 'INN' Izlunhnl' nl' X' H' lll If Xl Clt Bowhng Alleys DIIIX N I 4 I I I NON! XXI I II RBI I' H I IIIFNI XNIlHlIIxNI'SSIXSlRkX1If x Hs X XII IxN I 1 I IIIINPIIIS KRRXXI Ifll IUSIII NUI R NN IS ILS I It TONY GUILMETTE 0 I4 IVIONARCH LIFE INSURANCE CO IHA H8 flmmonl N II Ilu Ill! I fffll' ll If "S Ulf 0 0 Q III-my Xlivllzulcl III Sl LIAII XX S'I'IIIfI'Il' I1l,XIIIfXIllN'I'. N. II HN " I,I. SHCI ICN.' IS. 'I'1 IN LIC In vu XUIIIIIIII IIIHII il IIUHIIIII ululwlln-. 'I'Iu-:1:um-U:lIIsII1'Xs'lru'.u"I'I'4mI" I Ilv- u1':llxIllp'lMIIl':. Illillxlllgl' H rl IIIX I pu nu! IIIIIVIIIZIIIIIlllx1lXIl'2lIx IIII'lINIlIIIjI1NlI"l"3'I yuwlx xx:-rv Uallnvrl Ir15Il'x1'llx 211. Ilu- 1-nlirv Nl -xvux Nquxurl uffl in Ilu- guru' :mrl un! u lIIII" pruvlil-w Ixll'wlxix1g4Iw,xrl N:-xxpm'Ia-ax Ilu un In ll1XIN'I'II'III'1'I'III'xxbIlIllIIlbI'1'ZIIIIIIllIIIllI'IlI1If4'l'N ulun nvxl wm-willIn-I-xp:-vlf-:Ih.:n:uIw'I'1mIf-jumpllu III In ilu Ill I Ip uuuln lull uilllwll' lln- lI1'IIIlIIlIPIIIIlI'HIII'IN Sl'iIIlII'lxli. Xli 'Ilf1'l.l. Sr III. vl srl. II N41 III.-Nurnxl-px :ill2IIllhIII1'I'NK'1lNlIII.HIl2lIl'Illl'l' If-:um nllivll IlHYJl'Ill"Il gflvmrp lu SI'-xvrlx. 'XII nllul m ll ml :lu 'rx will I+-:uv nu. Imll-. Iwllvr' l"iIIIIIIll'1l In plan Ilu' lvig gzmu' 'u-1-'mlillf lu llu- Vulw-N ulNp:+:'I m In Imp Ilu In gurus- 1II'IiI'1- 'IQII .1 .1I,".. TIIIYII I E I '.' If I'l'Il IIIII IIQXIQIINI .' I IQSS IIJIIII ICXIQIIYI IXII IIN III Il 1-aan IIPNIII' Iw Izllwn :many I'rum pull or znllvlwl in I'orm or N lil If u Imlrl llw riglll ul'l'1-114-mil until yuu re-an-I1 Iln- :1g1vul'03. till IT:-nllls vzumul In' I'l'fIIll'l'4I I.UI'il vllwllgrc' in uwllpzlliml or lin Ill Iurivs r':-w-in-cl uulsirlv you I' mul um-Inpaxliml. III 'I Ilvrm- is no Iimlls Io llw :mmunl ol'4'Iz1ims. I ll 11 'I .' 'I .'ll'.' In 2lfII'lIlUIl In xxx-1-IXI5 :xml IIIIIIIIIIIN In-r1vI'lIs.mlmunIsI'l'fnnS5 IUSISIIIIIII I I pznirl Im' SIII'j,,'Il'2II upvraul' ms.. I If 'IIIII f I: " . . . I ' fl I8 XI Guadreau Furmture Inc Howe Motor Co Inc IIULSLIIUI I1 Il1IiMIUIlI 1XI s XX S 1 IRON xml 1 Q , Sak s and Servme Il II' Illl 1 I II 1 1, N 1Il 1I I11 IN 1 I' 4 PX 1 111 N 1 1111 1 N Il N Nl S I11111pl1111111ls 11 1,,,,,l,1,,,,p,,11 I NHIUX SHUI lx 1111111 111110111 11111111111 11 II1sl1111l11111 X ll I I I 1111111l1111011ls 11 IUIIIIIILIIIIIIIS ll ll 3 I, llglf lx IIUIN I' S RKDIO SIIUI 11 1 1 111111 N11 I 1 ,1 T- W, .- . . O, P j , 4, 4, , 7 V X v 1, QT PI1-111 Stn-et A l J 1 1 1 Q, . U J. Ia II1111-"A II. 5. ii' s'1'1 as IiI'Ii.' X IiI.Ii11'I'IlII1 NI'I'l,I' CHS f,,1,,,,m ,,,. ,,,. . , 7 V Y 1 W 1 I 1 4 V , ILI,l2I1. XX NHIIILII. X Iulih 1 I I 71 Z YH, . . I111II L1111- 11l' II1I'I1s -, V 1 - - II1 'I'l'1'11111llI 5Il"'I ffl: 1' ml QT GX, . 'I-vllhph ml, who I1I:11'1-11111111 N1111 lI1111111Ql1i1'1' II1'111111'l1:1I1I1' l'l Il1Il'IxN1 II11111:111If1' NI: '1I1'11: II' I I1:11I 1'1'I'11Q1'1I 54111 Im'- NI12 II x1lI1x 1'lQlIllli II1:1I 1vl11-11 I11- war in I1i"l1 limi- W' I NIH' l11111'1lfi1"'H N""r"5"' "VT III" 'ink Nl.1Hm1 1H. ,hub ,NM U Amin U, dtwillt. uh .I1H.,. 11I' II11- 111'111'i11i1-1', 1I:1xI1i11gz Ili I111II1 i11I111'I"1'11iIy. I'k ' in MIME M. KU Um fm. 11... ,.x,.,,i,,!4 11' HH. 1.,,i,, II11- !lINI'l' 111' QZIXX lIl lI11' 111111l1- III1' 11II1v1' IIYQIIIL' I'ilIIl' 1111 I11':11IN. 1:11 I11 II11' 1111 ivs: il' il 1111111- 1111 1.111115 X11 1111-111-111-111 111111 1r111I11'11l1g 1, l:11IN. go 111 II111 Ia111'1-: II It 1111111 1111 1-1I1:1x 1I ,mt thi.. HH, 1l,,m.5' yum 1, .q 1'x,.-in!! 'md 11,0 II11' l1111111--1111111 11vig111111'11II HTS H,h.l.,,,1,.,1, 1 ' I h f 1 u . 1 . - . , N V 1 'I - A -K UR. l'. . . ,lPb ' 1 , ' ' 1 ' . ' 9- . 1 1 .1 1 "II - - 1 1 I 1111 IIHI NI: 'y NI11111'1111'l1ix. f:l:1xx11I"f5f1 V II l'I1-:1x:111I Nlr -1l I.I:11-1-111111I. X. Il. II I'I1-:1s1111l 5tI'l'l'I IfI111'1'111111' J ' .- f 1 ' -' J 11. 1.. 1111 1 is " I 1 'ING 1:11. - 1' - 1 y IT I"1':1111'iN 4I1'1'1'I I'I:11'1-1111111I. N. II. , J A' ' X vIvl'l1'llIIllIlI' 11417 X xx H di I,111'11I '1111I I II, I'sI11111'11 ,-1 . . ,. , . . I'111'111I111'1- I 1 mg f1I'llI'I"ll 'I'1'11'l1i111 I U 1 Osgood s Pharmacy I' I N Merlt Clofhmg Co pc oth Nc IN II I r us NocI.1s.1nfI rc . I r I I0 lx I I N I N N N I I N N I NIH! if I N NNIII I ll 1 N N I N I NN Ill INN III I III! I I1 4+ um Nu 1 II sm I X N X frn-p'1n1Pnls 0 III Xl S '5hRIIf IL SI IIIUN mud bu f ,AN I I I I HF WIILNS SIIUP IIN N II Nsrm S11 I ISII liuv s In-ln ul llw Ilvn s nu N ul N. urmsm Inmplzmfnls 0 UR PURIER 0 UFXIFR D 1 N um Imzaplzrlzfrrls 0 x I ,, ll Ill!! N II NI oepnmu IHII mf 7 Ou Ile-.xr In Sl ffm I 1IuI.lImnsIuI.lc- W Mx 'L l,,g,M,. ,,,,,W.,1,,m. IIIZISC of I JI I. , , If I . --I -- IPI-Ii 'io S .I 'Q ' I -- CI'0'lIIl C "I'I1I- Ii:-sl nl I' Jllc-I 'lc-S . . , . ' III: I'I1'uN:m! F-In-I-I IIIJIITIIIIIIII . I 'XIIIHITIIIUKI 'X::4'l:I Ian' III-II-nan Iiulrinslf-in 'md I,4-I-III:-rim' IIIIILS I 11'IC'r 'I'Iu-S11--1-ll--girIN gnc-I-In-Ii Ihr- 'I'msI1- UIVIN IIVHIII YI-xxpcfrl in um' fir- I Vi'-III Iuwlwy 4'IlI'HllIlIl'l' IU- I VII. 'I'Ixf rI4'I'f-IINI' III if-In im'ImI1'1I 'III14'V4Nzl ffI.u.'u-. IIIIIII I.lIIl'Sllj. XI'IIi1- -MI:lnlmFr'Il. Iiilmzl NIHI2 Imll. XIIIIIII' I":ll'n. xx nwll and III-I'I'II1i I.n-uvllsa I'4lIlIlII1.I N4'I'lIl In Nlup IIN- 'I'mxIn- I:-,Nil-.' in IIN- lil'-I Il:lII', VIIIIIZN IIN- ImII' 1-mlm-II HIIII III' NI- z 'I :il-IN In-4 ling! I2-II, Sn -,xilln :f Nlem-nulnle-ning ul' IIN- ds-I"nN1-. mul ,unlv Iusl :mul :wx-l1l':elv pus." 51115 IIN Ilmrx :IMI lim- I.:-nal I'zu'ruIIu. Wumlu IIHIIHIIIII I"l1-mlm' I'i1-nr-fn Sli' 'I -5 kI'llIl4'II,IX1If I"iIa'I1 Ilu- lide- un lurnul I1uuIN -H'-'v Ill2lKI1'IIIII'IIlQ.Y Illv- Iu.I pf-riuvi lay Ixnx I"iI4'Il. I'III'1lIlUl' IIII-rr-1-. und II:mrIu Iiulmulam. mul Ilu- gum- xx u 1-mln-II -xilll :I lim- ,4'ru'I- IINII. IIN- Illllmxillg W1-I-l,IIu-1II1'IN .IUIII'IlI'B,l'1I In Nm--pnrl 2l1'f'UIlllHIIlII'II Imp Nli' II NI',',' NI' Ir. 2 I Nl Iflinl, III III II'zm.Nxwl1-mix'ruNIwmm-l'z'irIvIln-II4-Nr-1u1--,I'IIn-pn-x IuN gjillllvk Sh' 'I -5 Ixl-nm-ll. an .' I I IlUl'I': IIII' right inm-r ui' SI- I-ns. vmm- IIIIWIIIIIII nrvInIy Ivy IHIIA ing' Iln- :mfg N1-m'I-I-I'Ilw QIIIII-', S1 I,In--S11-H-mg:ilIN r'1-Im'lu'rI In Ill'-il' Inman- Irmn pruurl III' III'-Ir I-II xivlury. 'I 'N I I 1 lv! . I li .f 4 . . I I .I N .1 - Dollq Hells I 'I ' ' ' ' .IiII'Ill2lII fl ws - ml., , ' I - Ia, II. I.1.lN.ml NIIIII Ju' I, X I VIS --C ' 1 I- Y-Sl , I III- vm- IIFANI III2lI'l'I'l1 nl HONG. S Is .UNI IR ,I LY! IQS ' ' III:-uNzmI Sir:-I-I f.Izm-m.mI. N. II I Y I 'I f Y ' J i f' ' I V Y 0 JA VV X J F I III TI III ICTII ISI I . 20 'I'--'----111 -'11 2 " ffl:---1--r--ml IC .--ymiwf i.. xnuss.-ul xl.---I2 Ii.-v ! I-I IIIPHSHI ,' rv:-I-I 'I' If I ' I Iflzm- ml Northampton Commerclal College o In I 1 lhe Srhool n llmrlrnllqlzm' III 'ISI INDINI RPI IDRIIS IRF IIII' Rhhl I I' IDI Ill ISI INDINI INSIRII IIIDN Ilmcllmlfsof 5I,INIlIb,IIIQ'Il S1 howl h ue fonlulmtecl gcnuouslx to our npu muon and m so domg h nc brought mruhl upon lhunsf lx es md then' Nlma 'N ati North nnpton II nssu IIIISIIIS card ln IJ I Inmxs r d 1 r nl u 4 N Il Stevens Greenhouses II llc nsmore I RI' I ,I I nnzplumwls 0 IRI IDEXI SISIERS XIIJNII N S XPPMII L Iumplllmnls n HIFI S BI' Il IX SHOPPF nm I I I u I me Q - I I . . . I I I I .I I .. I II'IxI'II,. I unc' pal nf I I , I ,, i i f - I If I - - I I I I . J , . 7 A I . J 4 f I I I I 4 , I I J I 1 I IPIVI - 4I,I IIfI - L 4' . . 1 . L 1 . I' 'l I X ' . I K ' L ' ' . I I I ' n V. X I -f I L A I I 1 , .f ' I ' ' z'z'S I is-sz 2 Ia a . U ,z I , assi' II? ' ew. Im-xI's T ' 'st y vluss -' . ' " Ix ' 'I-'. . - IUIHHD 'Unk 'hm ul nd H II r' sun- may tu IHII IIIHYII url a -IUII .IIIIIIIIIS l'iuIIs nu :mm-, , IIh.Iiv1ImHl1mII. III: .lnlmny thu grht, was II2 U IIQQ Ili! .'II4I ..-. ,,-. ,...--,,, , W ,- .Y,V -M-I , . . , . f . , , . I I II, I . .A L, K. K. I 41 Q 1 4' I, I I I I I I. L A I 4. I J B. I. NI ILI IuNh. .2-I I ' X , - ,lg I0 'I'r4-mem! Squaw' IIIZIIWIIIIIYII. N. II. , I . . I . ,, 'A' , . , 1 .' f Oh Plvasanl S11-vi Ifl e-noni , I -I I -, I I NI ,' 5 if k J ,. IIiI'a 'I I I xunnu Hvrv' -run Io-Ivpllmlv -If I ' ' ' 33 H-ns: nl S rvvl Iflzirv i ' 'A' "W W' " ' ' "1 W" ' " I L fumplznzvnls o I nl fella! to grain O4x0CY900x9CYx5 DAVID HELLER CO Hadley 8z Hofstra f ' I I I IIII I Kilxl IIIKI I N I0 INIIICN I I I I I I I I I Illf I II Illl I I X Ill' XXI' K IIIIII ill nlov nmplumnls I DR IIUIIGIXINS I n frmlplzlmflzls o ,IUNFS IUUII SHUI' Nu nn I UIIIPIIIIIIPIIIS u PRED I' KINI llilflx I XIUXINI Ill.. ml lust flmrm , .- f --r-0 --- ---I tho it " for mvn ' - XIiI'I:4'II II1'IIa'r 'LII Sn lvl II:-II:-r '20 II SpuI'I'm'mI Sfr"l III9ll'l'lll mi. N. II. N ujlnhmn lhluw -:H Il .' C' ' .L SIIC Ifxf IS. NN III'I'I-I lil! ICI! .Il NCT 'N " ' 'I 'ICS 'IIN' IUIII-H Imxlu-lIm!l Ne-:mul npe'n"1I. uw :my wzmux SIIIIIIIII npvn. IIIIII il xivlury Ihr ilu' III-fl N IIIHI IIII'II'HIIl1IIiIIIiljl'1IiI Irrzaml uf play lluul Ibl'lblllIN1'lI xv-ll IIN'I-llIlII'K'!filIll"vilNIIl1'X 4'lIu'1iz 'I lIu'm1'n in uhilc In 1 H-II www- XIv'l'ly in In-Ill gzuzn' ling: mul pnwing u:n51IispI:ny1'rI :xml mm:-In I'm'Iwr nppw':u'1-4I In lluxm' 5 In UI l'4'xl'l'H' rlmivwinl :ll ll: IIII, Szsl In. I"vvl'lin. 5Ix1lIbj. IIIIIIIJIVIII. IIIll'l'II'I'. IIIJIIII. XII'IlilIllI. NI: i4 In. Ixlvmnr Im :lnrl IIfIIl'Il1'I'I1'I' sam i!l'IIUll in IIN' QHIII '. uilll svurillgr Ill IIUIW :nbuul flixirh-II In'lu1'1'l1 IIlIl'l'Il'I'. SZ1lIlllIxl Iunlry nm! IXIl'lIll'IlIlhXIf'Z. T, , ,, , ,,.,. wi - 1 , Iv - , I O ' A. . J 4 I J A . 1 I L II: - ' UI' Oplmm'lry . ' ' I' filglxx UI' I025 in Y ' f 1 . I Y 1fI:1sxuI"ll . 4A 1 I1 A I r x ' 'w ' w ' v , 1 . I 'I .' llixzm Slrvvl Iflmm ml T' "ze: fs" mf. X. II. 1 NN 1 tim lll I UIII X Ill IUUUH IH I If fllllll N NN Claremont Natlonal ank I I IH NN IINIOX eps1 Cola una lm nfl: ll hm 'I V 'W i ' T 1 VI In 5 A I, U I In 'I'h ' Ru. Q and flirls in nur Im-1 I s 'I :Is H If n Ilflz' 'l'lllz' IHLVX IXIJ II L' " H HUII XI 1- xxisll ilu Ill sl'm'wss In llwil' sl-Imul yawn' :mtl in lln-pmI'1-ssifm Hwy I-I us:- xxln -n llwy gjrzulllznla- I Vu :rl lfrlu 1 I' in ll l,l'I.i'l'!l'N.N' Isxffl 0 "Ill llfl' UN PQICICY Ilili IQICUX I Q UN .'ICIHI1Il'1" 'I'lIIIH1'l'Il I' il NU'4'lI., I5 If-lm' IHIIIW I3-Il in Ilu- In-II. It mv' I' II x:IlrNIi:'x nu IIHIIIIJII Il!'l'lI. 'Z XIII IIE:-fl xsillumt an Ill mu, I md, nl ll.- Nl,,.,,l,l INN- I.-mi,-,I I., ll,.- xi,-lx, II v11:ulIf-Nyux Iluin. il nmlwx yn: I:-ull. MII Ill' HW will alum., 1 II I:1Iu'x III1'IHlII VIQIII 41lI'mu:-In In IIN IIN' umxl 1I:u'llxI11II I xv vu-r Nl'l'Il I Iikf- Ir. Ifunglwullllznl' ns Ifluxp ul' 'II I C H I . . . . . I Imf- ' .v' 1- 1 l'IlllC Louis D. I ' I Innzplunenls of ,IIMN NI KIIIF IORID I I mls S :Im .und Nulm upum s II N Ill LIIIIIIJILIIIEIIIS n RUSII IPVI IS BI: Xl IY SHUI' pnvedf I I .Incl SI Ui S II u x POWERS SHOE CO R01 K I ISYP IHIH SIIOPPE, Inc I NINI N X , usnm I 0 IS hum In mls Io 5, I IIKSKIIIIXII NIINS NS IKIIIIIII a x I ack Nlsu x u I Inf n CII: I 1 II If x I N II 'bpm s 'S x 4 N I Ill HH Il I xv I Nl vu I smuru mu I mud I 4IIl n I ,, s rc SI IIPIII Xfzllzm do ue TEVEN I UIIIPIIIIIPIIIS 0 IIIIL XNUNIIN S SHOP llnnzf n llolnhs llals N an Ilmnm Tumble Inn Dmer NIIJSI NIUIJ XXII DI I I N I If mon! Nc ua I Ian num! 1 ,.' v - f I , I A Q J I NI -XIIIIXZINIC .-XII QNIIY I' ' ' J ' L ' Xl Q3 I ' ,I , ' 'I ' lf 21 I'4l'IlIlIxIIIl5II'1'I'I III IxIIIIIv'FII'I'1'I 'I'm'I1'pI'nm4'T118-IN 1.010 M H .. g i-wr Clmwu ml. XA Il. Clurm nmnt. NI- Xu xywlnrn- I IIICSS- ." I 'I'.'I HCS ' -I - J I ' I - - - 'I'I1v IcII':1I Store- for If 'I Irs-n hm' 'I bl IvS xIUIII'I"lIl' I,I'lI'I'S ,, , , , ' ' ' IAS. '.I. I II-XIIIINILIS Ifxm-I '- sly Ivs for IIIIII I IIIS . six " IE J OX IIIn'ux:lnI gIl"l'I IQ: - nl PIWNHH MINI' 'nm-li HI I':u'Ixin' Fpn -1- in IIN- III-zu' .f 'C' ' . . STIC "I ',' I " I II-KI, In TIIKI HIIIIPXVIIIIIQllXI'I'IIIIll'LI2iIll1'.VIIIII' IINI und III 2 fin' off ' ' 'n' x' 'n flux' I nfIv'I's-:II In ll finx- Ivznn I 'Hun -Nh-r. KLI'Ivr"I'mrx' IlI'l'IUIIs chrirg wll' 'Il nvilhs-r fam wus IIllbI'1' Ihun il point ur Inn:1IlI':lII: IIH' -nd III IIN' Ilw rvgulnr IlIfffIlllI Iimv I'nun1I IIlf- Iwnn' Iim-rl 2 L 'nI,'. TIN- uv:-r'Iirnw pm-rind was nu lwlp In .'Is- vns fur IIN- IIHIIIQIIVHI II yy I'mln1I Illv Im-kr-I for IIll"1' I ink I I I-spilt IIN' I-II'urIs uf I'Iu'1'r I4-:MII-1' Diur und IIIQ I NIM: nis: nur Imyx In-rv unululr' In vlrm' IIN- gap. .-ZZIIIIITIUI 'ax Inigl H' fur Sims-rls. full 'II by IIllI'I'II'I', -I ' . Swlmy. IxI' f'nI4 I iw. I'I:nnI, IIHIl'IlI'IIIl'l' and Huimxlzi, You nmlw no nlistnlw in II-Ilinff up I"iII I our I' ' H' ' " 'ms ' . , I , I I ' IIIIIII STUIII-IS A1II'I'rvrmw fag arf' I If uinf r'1'1'I "II""I"""' 'Im 'IIIIIQ , . IQIIN I A ' f III' - 'III - I7.-YIIIC - I NBII , , . I N " A I, A '1' L' NUII' ' IIQIIN XICII li II ,.-XXI? II. S. IxI2lI'I'I'Il " ' f .- 'l'-- J, Ir- Ii' - .x. ll, I'IvusunI flr - 'I fz '- nl K IRIFND UI IHE 1944 SENIOR 1l XSS SlFNI+NSIll1llS1H1l1ll IKNKIIIKKII 'HIININN NN WINIINUI 1 1 1 1 I1 1 N A W I N1b 1 N1 I Imnplrnunls nl SXNINIUN S I XXI llilllwlil XSUNXBII Pleasant Restaurant 11 Ill v ll 1' Imnpllnzf-rzls n l I' Sl NVQ X I mo N um nun! - S - Q 1 1 , , 1- 11 1 1 1,1lllll,llll, NIA Ol' I 1 1 1 1 1 , 4 4 J , 1 1 - 1 1 1 A 1. I 1.1 A 5 UF 1r- - 1 1 1 1 n 4 Aa r I s A A !.' ,, C .' .' I 'l'lu- Sh-x -nx HiiNlx1'l1'1'l'i2l1l1l'1l llIlHlll1'l'NlIl 1llllll'l!'1'I'l'1lll us ilu-5 wulpn-rl N lml-ur 2525-Ili, -Xl! 'l'1iNl m xl ul "ll ullrmu-ll Wirlxlwr ln 5:1-I Hlll in l'runl: lla- ll:-ml H5ll1ll'l'Nl'21Hll' lvzwk -xilll un ultzwk xxluim-ll ximplp mu-pl ll: x1I'lll1lIll lNlfNHll-lll1'll'l.1'1'l :curl ulnwsl ull' llu- llf nz 1lllllll'I XS2lslIl,LIllN1'1II'1'l'.1'l1IN1'lf lhllf ul-xl by Szulm-lm: 'I Siu -4 XY2lNllI1'xxlllllSHl' lllI'l'Ill. ln an pw-liminurx 'un -. Xilax lligll xlnm -11 Ilu- -illllllll' Xursily lnm lu slul l all Sll1bIll1l ln- plum-rl 'l'lu- ll'x4Ull1'll1l1'1l :al C51--423. Y ' ' L .A . A K .I A 1 1 l 7 Y 1 1 1 1 4 . , 4 i k J L . J A . l Q Nlmn Nix' - -I 1:l2ll'1' 1lll l 'lie-ls-pl lm- lL1l . n 3 l l ll'-rullny Xl: N151-:lu 1 l t , 5 , , f 1121.1 .r ws: f ' - l . l , , ., , ,. 1 . . it l 4 V Y 17 1 i Iuka I l Pll-:wunl SllL1'1'l liizm-umm! 1'l'rv nl fq z '- 1ll?ll'1' l ,N, ll. ALLIERE ,HL I H 4. R NI AC X XX IRRILN RIN Y IN IIINIL 'llzf' Hera!! Sion' 5 I I IIIU Inc Ill J 'W I'lm nt NII14 lllnlll kQ'4IlIS for 4 1 , ' I HXPII llllllflll s I dll . 11 ll ll hm I lsll mu flllllllfllll fum' lmullls I , fm IIPIIIIIIIIN drinks P I IIKSKFIBKII SIIXI-NNNN Ixl'INI' H4 e Q 1 x s pt r 4 X11 mx x NN re 1 llle l llc kl v lre ll n x u x 4 x on nw ll I I0 xx ullll Fl ll lllll INN UII IU ll N ffl l IMS c I CUIIIPILIIICHIS' 0 L Ill UIIUIIIV lands The Wlnner Hotel I ltlllf YOUNG S TAXI IF 47 Uppnsllr' lllf loun IIUUI' I IW nl I Nll AIILI Nlls John N Ll PQIDIIC' ill llll - - - , A ' 1 K f IIIIU ' fllll ..l 'alsll , '-'I Iflzlrf' t U f I IS l' SCII I ll, 'lllll CUI,I,lCIlIi W ' -' 1- dns I'llU'I'f cs .L lills lCliz'lI -lll :Xl'lIl-ll 'I' ilk ' llls . I. D - I U 'I lflll I1 lylxlull Slrwl Illsl PII. Nlllsx. H 'glillll' IIIl'SI1'Y1'llS Ilunlsslf-rslik ' In win. ix thc' K4-1-llv LI1lIll'I Illlf lllif lIIllf'. liking: In win was not 1-llull Il an I I '-nv hulk Imp Ilnllnrx :ll ZT In 23. 'Illll' gzllll - I IVIIHSI5HllIi'l1Nl'Hl1bSI4lI'IIN'WHX1llIlIUIIIN in tlle- third ' llill .' -xc-ns unlplalp IXl'1'IH', ur -zllly Illl' '?iIl'll lu gf ll wall. Szzl ' : I'iIIl Ill Jill IIIII -ssiu' twvlw' p i I, . lll rl- lll:lll lslw- Illl sl- -- ul' Skl I I' :' Illllllll Ixl- -lllmsil-z :lnll 'Nlivllllllll XX1'I'l'SU Illlfl' " . Illvil' gllil li 5: lllllil-sg lllzll IIll'y llirl nu! Imlll-l'wit,ll lIlIH'llr1' Illll'l'I4'l'.A Hlllgll' IIINIPI' llzlll ll Innslw 'wllilllu pill' wllivll llvlll ll'.' sl' 'l I wn, '- so I ' fiiyil Iltlll, 'z IIIIEIIIUIIS lo lllv C ' IL lf I JH f , . I". WV. W'.KIII,EICII Y CU.. I '. . , 0 I'Il-:lxzllll SII'4'l'I Ill1il'l'IlllIlI 'I'1'l4-I Ill ' nfl!-W 9 l U. Il, X 2, ' "'lo ' I ,In -I7 IOII I'l4':lN:llll Slrvvl Ill: " lf. ,- X" V 'I'4'f-In ' U17 Bl HREF I ARK F H Iill D I I If His 1 'II SINIIVI If II SHOP 1 N1. 11111111 H III' 0 mul W II.xsI1eI 6. I-.sm .atc I 1r1 lr11l1rl:11n l 11111111111 llllllllll SI III NN II V-1 I UIIIIUIIIIIIIIIIS 11 NI VI IIUFN NIII IRILSS I O 1111 lylu of Ilnllrrxy H1 nur I III!! I 1 ISISRIIISKII I S S IO X4 I Ill 111 1 1 1 I4 1I III nf I I 1 S F IIIIIQ 1111111 1 y IUIIIPIIIIIPIIIS 11 FSERSIKY S Il!! rl I Illlll SID!! If IIITIF VI INN .md the Rhythlll Mala r fylhnu In nur 1l111111l111 plasuref I 5 Illl 11x IN1111Ix111 IIII1 I I OVI PR SHOP Irmzplzmenls of x lm I ,I XFVIBFRRY IO SI11 IIII I111I III1 1111 1 'X 1111IIy 7 1 1 v N 'Y y Y I 1 :A A 7, ." I J Us I fr S IIOI ' C 'XIII ' 'I ' ' 151131 1 In-S Ligl I I,u111'I1 111' . I "IIS Ill 1' 1N11s:1.1, 1141111111 5 NI ICIi'I' YOIFII FHIIQN DS IIICII 'l"'l"1"1'H" L P-II II IC SICIII IC YI III IIICLL II'1wI1I11g1I1111 SII'I'I'I I1I:1r1- I'I1':1x:111I 511' ' -I. I'fI:11'11 'III . . 1 . . . 9- , 1 K- f ""' 1--1 - 1 rv. 111 . 41 ' J 4. . J 1,1, 4 Ifirv. I'11Ii1-1' und 'I'rzlI'I'i1- Ii ' 1-nl I. . . ,. 311--1 -1 1 7 ROI C ' ' . .'IiIfI. II'I'II'llIIlI 11- . -W 12I0 I'I1':1-Lmll SIl'I'l'I l1I:11'1'1111111I. N. II. W1 I Hill 5lI'1'1'I I1Ifll'l1lll1 Ill. N. II. ,' C' ' . , SIIG ICX' I " NY I.I'I 'I'I11' SI1- -ne II1'1I :md I5I:11'I11111i11I1'I :11I1I1'1I II11- IIIIIXIII' I1:wI11-ImllQ1-:1IpI11II11-I1'l1'11pI1y l'IlI'SI IIIIII I IIIIQ Il I11 II11- 'I'111yI1- I'1111II1:1II s1'z1I11 I'111' s1-21+ 1i11g. 'I'I11- N1-xyg 111-t -rx Iuwt II11-ir IIZIII' In II1' 1111 1 11I'2SZi-IT. IIIIII' II11 - "rm fIz11'1-1111111I I1:11Iz1l1111g:I1II1111-IIIII1II11-i1'rix:1Isi11lI11-IIINI Iyy111I11:11'l1'1'w: I1':11Ii11g: Ivy llIIIy lun pninlx ul II11' I11II I'11x I- Ins! lI11-g1:1111' In II11' II1ir1I 4Ill2lI'II'I' yyI11-11 lI11'y I':1iI1-1I l11x1-111'1- :1111I I.1lIIl'II I11 I11'1'p SIIWPIIS I'1'11111 ,'1'1 ring: ' s. SI11l1. I:EtIl11-j:11'I1-1111! with lf1p11E11I4.I'11II11111-1IIvy 5z:1I111'I1:1yyiII1 II. , ,. . 1 Y ' I I' J ,I 1 . . . v V . V I S 'W V Y, Y ' It A 1 UIIIL' .' 1' .U 'li 5' .' H lIu'I il 'IIIII I'I Iing .IIIIIN 1111. 'I14'II'IPIlllIIl' Z8-NI II1 If11I11l1 SII'I'l'I IIIIIIT' 111I V. If O. I5 T00 .' '. XI I' I,Il,I,l N OI'ICIi ' " 1 1 ' I ' ' J J ' ' N If11rx:1g11' 'I'I111 I,I'I'I,4'l'I IIIII. 22 'Iwiz Us" IIII M ' II 1I1-I I I I1'I. UL I.Im'1- 111 nl, N. II 2 Qlnlnnrzrl IIOIII UI' R0 IWRI xv U HIS :xml N II I N N un I N sunk: I 1 I I IIIIX I' II N III II Ilk GENE S MARKET IIJIIIN II: nt- and crl'0Kll'lfN III: 1dNlu dl Complmzenfs 0 F1shman s Dept Store -X V! o ll 4' 1 V A 'li ITI'I'IiIiIX1i III IAIIIIIC :XXII SNIALI, II,-XXQI I'I'I'S IIEIIIII' C' .'xIIIl'I'Ill2IlI, I'l' prim-I I'I0z Q: fir'-I Clam-rmnll SIIG 'ICY' I' '. 'l'0III.lC Iv IJ SCUIIICS STIC ICNS I5 I" 'I' ' IIII . f II I" 'I' .'7:I ' : VI' 3 I II fp: mx I 0 2 Sk why II' T If Ib XIII' In II II fr I'IiiI1'Il4'IlI4'l' II' II II II Silw-rlllull I II 2 IIIlI'I'II'I' 1' 2 2 fv Ifmrngzm-Inu: 0 I I I'.Il'IIlf'IlIllIIIl'Z rg II II II Iv- w 2 II I Ili 'I mul Ig I II 2 Tsnylur I II 2 XI: iula Ig 0 II II II 5 33 II IT i..,,,-1,., .,g,,,,... ,- l 7 v - f 0 ' 7 Q II, Ilrnp. . 32 IIIPIINHIII Slrvvl. III r- ull, N, II . 'I'l'I1'IIII4DII4' IIIQII Img ft'-'I III' '1-IIIHIII, N. II. EMERSO " ,IFNNLX SI' RS Il I' STAIIUW I XSUI INI J L IPII X UI XSSI NNUIIII S XXII HL PPI If XPP I llfll NIIII Sl HIIII Sl Il 1 91 NI Nlxl IIIKI N IYINN Ns lxl' 'NI 111 x 1r I' at lll e 1 1rI11r HI tI11 N1 'xx 11111 Il u 1 1x1n pc we In NIIIII In with nm Skov IN I I IXIII I1 ll 1I ill I ls111l11ld1r ultl su1111lp111nt 11 I1 IxI1u11nhm111 was so busy ku pun, his opponl nl. fiom Scoring, at In I1 ad no tum I 1 run up Ius msn su KEATING LATCHIS Insurance Agency THEATRE H IHNCI Ht SHN, ,NIH I If llnllwu 801011011 I,llIIIlf'S 4 I 1 1 I lf 'I'.'1'll.'," . if .' , . Q I I CON , i'I'li I.I If I " .- q .' ' ,IES IIIHIIIIIICII 'IIIIIICS IUICUIO IM'I"I'IiIIIICS 'l'llilC II C ING IIICNICIIXI, IIIQI .NIIIINII ,NND SICIIN IIIIYII 611711: 1' 4 ' , "luv, I2f I'l,lCkSkYl' S'I'Iil'IIi'I' 'I'I'Il.. IIT-WI 1ZlAl!lCN!ID1"'. N. ll. IRL' .- .I, ."l'i'C .' 'Ili 'I X I'l'X1'IlIII'IlI M1-11-mqnli I'I SN IIIIIIWII Ixe-1-11032-III. nfl' lmvinul:1sI1'd1I1'1-1 ' K vm' -z " ' ' Ju non. Playing nn I':1mIli1u'ggrmlnd, IH'I.Ul'l' an Im'1g1-111111 ruI1i1ICr1m'1I UI-1ilIIlIII'l'l'S, LI11+SLuv1-ns I'iv0 pivkvd up sp1-1-11 in vvery qu ' 'r' xwIl'I '. un II11-11lIu'r Imml, lx:-1'n1's1-1vr1-1IIvwsunclI1'ss.1'u1'I1ql1z 'I1'r. IIllI'l'I1'l' Ivud III' Iuonu' Imys WIIII vI-'- mints, I'HII1v "I 1 c": " ' 0, Iy with S3 01. Iwn '.'2lZl z'- 2 'sm-, ' ', 55',7 ' ' .:" th' ' z ' - 1 Q-arc. IN.'I .1 fi IS SI'XfI'III'I'Y nf v v ' -1 CU, .1 ff' -fnfn I '- II8 IIIPJIWIIII SII'l"I I'I1-zuzmi Nil" I ffI:1r11ln11nI. N. II. I'Iumv I2-NI III:1r1-umm! N. I , I urrzplzrrwnla of Rand, Ball 8z Klng Co f"l1I1lIIllIll'N 0 :rx I Ihr- Sporting I Inc II.ardxx.1rc Ixllx In nxx .nn I .uni A I dl'lllN 1 I Ill! QUIMBY 8a QUIMBY If I 1 In ru Il HIM Il IikNIxI'IlIxII N N 5 NIH lx IN X Il V 1 N 11 x u nm N I IX I I nnzplznu nls u mnplnmnls If Q,nlnml lllllh Illlll I I RIILNU 1 I xm I IIN llu lrflrrrrrll url I blllll drcnmnl Gd- lwht 0 4. Sv Ilva u N r ar ml ,W , ,1 1 . ' .I Iflx I'fI.IfIl5 :xml HI"I' I QXNS Il. i"'fl'l'x'vIIIIlg1IIl . f . . A. I . -. . " . . V. . "Hif'l.x' I lf 1. Rl" 1 ' . 'Il-If-plwlxl' III I Ill! I'l1':uN:ull 5Ir"'t Clam' nl IIIUIINZIIII 5lI"1'l lllurv ml H ll-Ivpl nm- SHIT-W l - -.' 1' ' A . 5'I'li I'fX.' If. I ICRNIUYI' KC IICX 41- VIIN :ulnlo-fl lxxu xi1'lm'if'x tu ilu-Ir gn xini wwrvl HI' xim: xxl 'n Ilwx 1I4-I'w':nlwI Xvrrw In XVHIIUIIIN Ixutll lim: llxul ilu- Ivaunx mvt, IM il nw! ln- IIIHIIILIII llrnl X I'I'IIlUIlI xxnx :I IIIINII-llX1'I' IIIHIIQII. lln' in llu' Iirxl umm' IIN' IIli!'Ixll nu-n xxe'l'1'I'1u'4'1-rl IIIIHGIII1IX4'l'lIllH'lN'l'Ill1I irxurflvl' In xxinul I0 In fllx. I'. I,1lxINlll.xI'l'lllHI!INl'1ll'l'1IIN'Il!'I'IIHIII Il :II nl' llix In-mn! lnlul puinlx xxlwn In-rurzuthvl-1-II I'+n'lxx1'r1Ix px-inlx. Nif-Szulm-kupvppwl innlul'1'IIl:1rll1:xII'IIl1' .4 1'll5 54' xx- xxilh 23 pfxilxlx, I"ixl- mln-r fvlluxx mum-fl Elf nlxlwl Nic' during Iln' Q: '. 'I'lw ntlu-r Imxf. 'I ml SLUI l . I'IIl'l'I4'I'. Ixl -rm ntuxx im :mal NI5m'lmxuI: 1'unlriInm'1l IT puink In llu' :Izumi lulul. fffonlinm-rl nn nvxl pmzvl If ' ' .' 1 Cl v X I Q Q . I, ,V , I h f , 'I I I Tak- Full cl 1 Iagv of V- ,lf .I 'IIIlI'l ll,SIIl XIIIIIPVII Klux 'Kp' IE 'vs Ll- - 1.. 'I'1'In'pIl nm- ,Ib If V NI xl .II4-1-I Ill 'mm , N. II LEWIS CO PANY If If li lx PI llulrihulmn of 0 r n mdu I n III, S IHICI SIKI N AS xX ISU x I I I X I N XIII 1 ill N I III! III HI I United Steelvvorkers of America C I O 71 0 PIIUPCI ll XIIIIIIIIII1 lfml H11 Illlllfr ol nur Iunnllx I IIPINIIIIN rzpun r Inull flmm N N II I I ixxhn In edu: IIIUII ul I1 IIIIIIIL, II mx Illlsd ipus 0. . OFF il and I'L F ,NYT flf ' Ii ', "l0f EIT N'll'l.IilClIliI S'l'Iilfl'f'I' III PI ICASNNT S'l'IIlCIf'I' ' I I - I"IIIIf f1lIII'II" fi, .'UI,INI'I Tm'xz1r" PM nh-in I' 1' 5 SI H' ffhivf G: Q lim' II 'ai 'I ff Uils x'iIlI.1IIx I.IIIII'Il'2lIIllII I'III'l'.'I1llII''IUIPS Iiailli-rim S'I'IC lfxf YS. NICIIYIUNT X11 'IYIY In II11' vw' xml gzmm' xsiIIl XUVIIIIIIIII I'u- Xilllll' nm .ind :IN 1-xvilirly. Inu! llw wwru' nm :IMI :lx vlfw-. :luv i'I1i4'l'lw I I I nwik Neiril qusnrlc-r Ivy '.4-rrmnaI. Thi- Q'QlIII'1lLYIlIIl IUnnuI l'. limi: NIIIIVIVII vying lui' In-:un nitII1-If-vvnul than Ixwnly pl-ink, NL. Ir. ww high I'-Ir Ilia' III-II mul Hlzuvlx uillu III-1-inlx .Thix LIIIIIIPNHNK If-rilic-dliaiilm-1 I lu IIl4'I'I1Hrr:lI14I Iluwm lhvir xx1'ig:I'l '-rwlilnl 1-III-I-Iiw-ly, Ifluxlun l'IzmI plufml vm-nil-r' IIILIPI' fIlIl'I'I1'l'. inj ' Ill llIIxI1'. in II11' IilNI fllHlIIA'I'. SIIIIIIVINI. Huh In-III:-r. Nil mill. Nluizvlu. IXIVIIIVIII I iw.. I"fvrIin :mil Nlivlmluli ull fl: aiu- we-rlit Im' xi mi- Nimnnlli am I-II'1-vlixv IIilNIxl'Il'l'l'IllLf. O O Q I,m'uI LIII Iflam-mimi. N. II. , . Th' 1.,"'1,f I'IIIi1T.If. SEX' I . I"l'4:1' I'1lbIi1'Sc'Il1mmI cfliivziliml I'or:1ll. I'l1IilI'IIIt'S' III, Vau'1'. e'l'vmI ur fm. 2 I"re-v Sl'l'UlIfI2lI'f NIIIUIIIIIIII fur all flew-rxi gl sludv nts. 3. I II 3lI'2IllI4'l'lIIiXIllI'Ix in lIl:1I Iii-Ill II' 'A - ': ' : 'z' ' f as ' - 2 ".'Ull. Dartmouth Woolen Mlll, Inc Parker Wllder LVHHFFLFWHWHHHWWHHPVWHHHWHHH+-Xf+-5ef-KfHf+-XfHe+-YQeH-Nf+Yf-NvtXf'-N1Het+Hf+-NfC-k'-Nf'rNf+-XfQ:N'+-X1+-Xf43ff-Xff-X'4-5f+-N-PN-+-Nf+-Nff:xf . 'Q . .. IUICQ I9 52 - l,:uI':ay-llv Str:-1-I 'll-l, IIS! f1lSl!'l'lll0llI. X. ll. Xl 1 lx I-J I: .s Q' II I-' If 1 x If I Q' I' I, 1 I II N I slil,l.lxc: ual-jx'l'.' 11 . , - I :IIS Ill: M1-. -- XFX! wHI'Ix " X. N. ' i UAL R11 F ll PIRLSIUNIL mpo ll 4 Nun mu ill llll XX illlpx lies! ll zslms PERSON ll IINNNI F 10 7 N I IH Illt Lomplunenle 0 RAYMOND W FITCH lmllrrnlnl and liurldfr lll Ill! 1 likNIxl-llikll N N S K xcnx sl uh xx e 2, 1 mm ll U llx plllll has UH N U Ill N I f rnnpl1n1f'nls 0 HOTEL MOODY f lurunmzl s Pllllllllll nhl Com pl mzenl Q of Ascutney Dmer 4 N um me ,, nn, nrfwr Ihr pzrsmul fllffllllhll llr fmrl Urs fllflliifl llIIl1lIIlV l I mul Plum' lu Fu! u x S 'Vlunagu - Y I - . w Q W Q - 1 , . f A L A 4 . 1. , . Nlvl' l' zm Lil- Inf 'z -- Cu, O file '- ml Nm- II: xllirf- Q T0 'l'lll'1 CLKS5 Ulf' IJ-ll 6 ,H I 'Af A 5 A 'A , V A 0 ZS Walnut Sire-1-I ffl: '- ml. l1'li'IllI0lll' .l2.l ,lblqlll ,ml mann 55 l'l1-:mill Sll'1'l'l CI: -- bill. - I ' H 1 . .' l I" , , -- STH lfxf lf. lll'1l.l.UW5 If I,I.S Sh- - .' .' 2 ' -cl ull' ilu- Nc' ' X 'ur riglll lry ll'lllIlll'lIlQ 'l "um4- lil-lla xw Ifzullx liu- lay as Nl'Ul'1' ol' lull-250, li fllll'l'll'l'. lln- lull Sll'N4'IlS 'nm ulnull I xsnf hulk lup lnmnrs lay llmuwing: in nim- lim-ld goals und ll-ur l'n-a- tr' 11 lulzll ul' 22 ' ls. 'l'lu- Str-xr-ns g.Zll2ll'llNlllll mlm-x1-1-lle-nl julnn Alum n lay lllf- l':n'l llml llu- dur lfnllw play-1-r Wm lu-lil In uns- z 'lu l lj. 'l'ln- nlln-r lll1'llllN'l'iIbl'llI1' ll'ilIll. Nlali la, lxlm-:lu-lllrmim-z, SZHllll'lUl. Numlry :mil Ylivllzlllfli all fllll lll1'll' If in mldim: to Sh-u-m 4-1:1-, i-, - nn- Y ' I' 1 . . 3 1, g ll 'l'l'f"'1"ll -'fl l " l:ll""' 'nl 13 Nlnin Str--l lilnrz- nl - , . I , , V., ' . ' af I, ul' A. .Then-l'r-r . I ' 2 V L B A' P EVA P V A W SVG z. ONIRKIIIKII1 IKSS UI' 4 THE DAVIS and SY ONDS LU BER C0 PA NN x I fRl+Xll+R Ullflill 1 1 X BILI l'l+li NKIIUN U IIIIWI' FHISC 2' E of 2' Z' 'X N fx m f A V '! R n c n ijl-1: 25141 2103? 55922 5551? gif.-5 510-Eg 25032 51222 iff? 11 A Q .f " ,,- " DNS 254952 ,. ,, . 35025 I0 Illlu 23057 521153 Egffff . ,, . 3516 iam MA-P "H 22922 Eioi? 3942 Zf.', 2' .-ns 55052 2550.22 ,il-1 5",'i giili fgilli aww fiolsi if..? Efxcg 21:15 Elgfg :ig ' ZIQIQ- 51155 f.lul'u-lnmll. Xl' lI1lIllIl."lIl'l' FSM? gwfs 9111? 5111? Qlif 2593? f-'1? Er'vE .WHL ETF? fifli 1955 i?"?S . . , . 55-5 ?,"?f Mm. lIll'XllllllQI'UHxlll lmlux.xsllllnlvl1l gjsli fzisg ' ' ifif I IE , , 1 . , A gzgi? f-'fue 593.2 H- V, EF 3945 Qzizi 2593? 1039 -V45 r. . .. . ff.--mg Eff? I IIITNIQII your 1-Hur! 'xml S2l1'I'lll1'l' xw will 4'lllt'l'gIl' Efwfg gjzfg V V - - f w V ?'7i: - J - -' ?q??2 'Oli EYE: mgvfg 33-E EMM: 5f...,mQ .tgzg Eiva? Esofzf 2123? 5523? EVE? 2:5932 5"rfE . .. . . . 53115 XNvIrum- lmpln-ll 4'HllI1fl4'lll'4'Ill jUlIl'iIbIHj ,.,,g ry 1 w - 1 f -1 w 5 ,g,E I0 ,V . , , . ,UXL 5 ii HWS 3153 5503? - - 2 i".-fl E122 Exp? 3 'Gai EMU? .-+5 Y 3,:,g The PEOPI ES ATIO AL BA IIS lull: url IW UNI SKI IN IUXSI I N N Hlxl U U X IXI XI XXI I IX Ill I XI X I X DN I lllll GARDNER S GARAGE lllll' lilll I s - H lonzplzmflzls rf 'I It Roger s Servme Statlon IIDINI ll I X Iglli I I I I IIIIIN un Il In 1 ull: s Y - I I - I fqw - ' J Y IIIJIITIIIHIII. X1-xx Ilznm Jluire- lfs lfvl ' I'I' L 5'I'II I Q. "If Il I 'III IXTII li III"I"I'IIC.' ICI ICICI If KNIQINIQ I",'UfII,I'I'Y , Nllfxllllfll HI" Iflilllill XI, lJIiI,IJNI'I' IN, I IIXNVIC I1HIII'HIIX'I'IUN HL' '1'I'I!kI.I, S'l'I'.X FNS NS. 'I' XX I.If Ill llw wwvlflzfnlln'11I'll11'xv:wnl XNIIIIJIWIIX If-.NV 'llx1lllIl'lilNNI'lI Ilua- Xu- KI 'ull l"'nn nnfl um: in uunr- 'mm l'1INIl5 In In- NI'l'y inle-rm-xling' an may ln-yulln-1-I-II llllllll lln- N1-4:l'I-wl'3II II' IIN- Ifmlu- play-rx IIl'XI'l All ppa-:I Ir. in Im wvr. :alll I.I'IIIllI'llIIf ygul in Ilu- may NllI'IIN1llIll'SI' vu- plum-1' warm- rlfmu lIu'Il4n1l'uIlIv lln- Imll. 'I'Ilixi rvI'I4'n IIl1'1lIlXI'llI"IlI lull lll'INI lu-1-xpl-I-14-II uilll IIl4'XI1I'IIl'IIl'l'II IIIPIIIIIIUIIIN. Vw! 1-I' ilu- Nl:-u-Hx Iwinlx N-I-px.-1,1-wlln Slmlry, Sm!-lvl-num! I1lll'I'Il'l. uIwm-m- in I'lll'Ill1 I, nl' III ' 5:1 W il :u'IIl1':nm-unllu-II1,m':nul'v'II1'I'pl:1yl'lslllzlxm-Im-elIixwpllllx XlPlIlIIl'IxIjIIIHIIIN'VI'4HXIl'1'l1JN'IlIIININIUIIIll'lll lvlllvmxvcl IDI' xlllrxvrxi ' zuvlixllil-N. In Iwmlv. 'I 1 ' XIII .IIHI. XIII Nl LX' l1xnf.1.lm..-.1 ww l XX: il Stn-I-I Iflzm-rn nl. N. II. ,V ' I ,' f Ivln- I um- T 4 l , I l I'.l,I',I1'I'IiII1 XXII KIfIi'I'XI.ICNIi WIC. L XXI! Ifl 'I"I'lNIL . . ,. 4.1u'. Il:-nwlll :md Ii:-I :ul NI: "IN IM- mild zmyllninu H I IIIHITIIIIIII. N. II. 'I'Iu- Iirvuk ul' Day "lv Hr, I I few .'lr.' . ' Iwn II:-art" f,flIIIfIIUII'lIfS nf DR PAULINE G SPEAR f,uInplInI1I1lx II Barrows Beauty Salon I I III I I I I I II I I X I I I IIIIIIPIIIIIIIIIN u INIIN II II I' fmrlplllmlllx n I4 IIPXSN 0 I SI UI N III I III I I I N 111 xx I Illlllllll I I N I I v , . . I - I , . , . . . A , I I . . , I I Q I I I I'I'I'IIIuIIINIIIHI1- 'I'-I' 'T"' I I:II'I'IIIvIIII. N II I 'III' Im 'I 315 I'lI-IIXIIIII SII'l'I'I I1I:II1'III1IIII. N. II. I ISU 'S IQSSKI UN IQ IHS YI'IlI'Ill'II Ill In III: I'III IIIU' IIIVIX 7Il'1' In-I5 'IIll'IxIIII :IIIrI rIIuIIIIiv'II III III-III lll'IIIII"I' zI:I1I IIl'II'III'f4IIII''I.II"f, III5:I'I IIIPII' I-1'rII'I-xx IIl'IIl :IIIxIIIIIIu :IIIII IIQI-x IIIII- III III:Ix INIIII II MIX. 'I'II"y m'I'x il' III"y N:-" il 1' mx III :II'zII IIINIIIIIVI' :I II III- III'I':I3II -II' Ul'lI-.VIIIIPI Xian :II IIIIIIII' :III IIII' IIIII1' :I II un III 4'IlIII'I'II vu-ry XIIIVIIII 'I'II1'y ill'I' :I'xx:Iy- IIIIII. fIIIII IlIiIIx'llL" IIIIII III' II Ip II: IIIIN :I I my II wIIIiI'Iy. 'I'Ix1'x I-:Inf phuy III:II'IvII--.I pily IIII'llI pn Il' IIIIIIZN Il'f'x IIIIIIII' IIIIIIII' Imp IIIIII IIIl'lI IIIl'Il :IIIIIIIIII :III.IImI' III:-III I IIIIIII III-II-:Iw III4-I I'II'I IJII-II :I m':II ur I IIIIIILI III'-5 Im-II IIIII 4'XI'I'j nilm- :ml --:ny :II :IIII IIII' III:wII In lx: 'I'IIII' EQ Inv' lIIiIIg I hmm- IIIII I4 III 'III1I III:II IN IIIl'y :II xxalpx num IIIl'II' II"w-'IIIN II"III'ILlI Imyxu. , . . , ' .' I I A, ll. II ill -gllII'I'l'I'Nf II 'slim ,. If-Hn' nI'ImII-II ISI " " " 141 l',1ll'll I I.I'4'IIIIIIII NIIWIII IfI:III-IIIIIIII. N. II, ' N ,If 1 'I'III f,KS,' Ulf IIII , . , A . 1 1 . 1 I , - I.. ,. ...I III',I,. IX I". II, I,2II'IlII'IIII'l. II. If. NI II .I-1.'kI,Ii1l I I1 'INS III I'I1':IN:IIII QII"4'I I IiIl"'IlIIIIlI X- II:I IIpxIIiI-I- 4'I:m-IIIIIIII E L Leffhasseur N r 1 N X Fontame s Market li 1 RI1 Ulf! I lllllllll . U IU jl'.ll'N1'XIll'!'Il'Ill'!' uilll Firm-I' Nvxxirlg Nlmfllillf' . IIICLI KIiI,If Slili IIC XXIII I XI IfI.I'fXXI'fII5 I'XII'I'S MII. 'I1l'Il'IlIlIll4' 2152-W 'HNIi1I4IIvSluw-I-I Vlanlw-llwrrl. X1-xx IISIIIIIINIIII4 I 1 l Q I XXIIIQN'I'III'fIfX1iI,INIl5HI,IDII'f.INXIIDII XNll'.IIIf.XN 5llI.I3II'.Ii . I.XX1. Iligglulu riglnlw. rigfllln. xxI ntl :Ie-xmuu X'I1i:Iur.nlI VIQIII, :ull r'igInI. uIl:uIl1-nlill: XMII -,III 1'ImppIw'f' X-In l'IHIlII In Iv- IIN' IXIIIN MMI Mm. HH, Vu'-N MNIIUMNE um-I MMIII Illliljxllj m1-rululsmq II.. yn: HMI-:I'.I,vrlIlIlI I' , , . , , I 4II1IllI funn- mln IIN- xuu'I4I ul um llu- In l I 1 Il ll I new Iv-rll M-Nl1'l'1I:rx, Im! Inu Imn . . . , - - - , m ' . ' I I Iullnlgnl Ifuum- Insl I'rull -II'l'i'. Niall lr mu ull' Nmlulll'II.l1'Il1'l1'lf'N.:uII:'lLfIuI :III IILQIIIL IIN' Ilxlvlxlm-Iwllie-N. I muxl zuIHliI pm: Ixn nu Iml Xllll ram I I1uII:1Iuu um- guy. lim' In-rr: -X. lm! 5,41 vm'l Lullgznuv 4. ,.l,fl,,, ,l,g,,.,.- dun' I u Inu NIIIIA. pull in xw-ur mm-I Ib'j:u uv! llml um hmm uI4I lwunf' 41.4-Imanrxllhf Mm Ill Ag Mm, ,,I,1,,Hmf NII'fPlI'. lzlllignlwu I:nI1Ii1- IximIIy pull In yum ' nnxnl HIQIIIIII IMI jul! lv-:-ixv l'ml nI:I 1-L I Nlllll' l':lIIl1-I' ix lfmf ' , li. X. I'1fYIII1lIlll'I I'l'wp. NIIQYI' I qplimili H425 I Iflf I f.-XXI " .'l'IlllI.V IVVIIIN rf ' 1 lulnla' .W'l'I'l.I'l'-A Claremont Waste Mfg Co PXIFVII IIIHIIIONI IIXII I 'XIIUNS ANI! BPSI XXISIIPS I0 IIII' I I XSS UI' QM III un Imp-. IIIIISIIXNKIIIIXII XINS 'XI IiI'IIOWSI'KI N IIIIIII I I 1 I I nu Im 1 XXIIIII I PII P II II III ll I U I It COY PAPER COMPAN IN I ' IIUllllIlllIllIf'f'N Il 11110 lmue paper XXI NT CI XIII XIUNT NI XX IIXXIINHIIIIA - Q . . V, . - , . . . - , V . I f . , . 1, 1- I I . ' .A If . x AI -VA, M I I ,f I I ' 'I'I'Im'g I mn- 250 I Xla' SIN-vt CIau'vlmmI, Nm IIa .'I1irI- I - - - L .' ' . . - H'I'IC L.. . L, ' ,I..' III, 'I'Iw I'irmI IQIIIII ' of IIN' QUIINIIII IIHIIIIII III I IXIIIIHVIS fIl:Il'p-sImuIm'l'spI:lXIllg1:IgnIlliI IXvIIf'xu Ifznllx UIX " I I I. lim Il IUIIIII had za LII nl' I't'QIll'l'I ilu'Ilia-uII1I'l'II11l'illLf IIu'I'irNI IW: pwincis :Incl IIII' Sl'llI'IIIII XXZINIHXXI II1fnlgllStn-Xvllx naw in frunl. In IIN' sf-wmzl ImII'. II ings XX4"I'1III'I.I'I'1'IIIllIIIlI IIH' fmt. IIIUXIIII1 III-II Squurl mf -I :muy I'rum IIN' ' 1 ml ' ' '.'I'I:ig:I1' lfyv' I'I1Il'IISXX'1il'IIlIIUIIIIPIIIIIIII.I'XX'lIIl'II'II4'1llI Iiyv IIII-IC Wilmurilu gui IIIl'IfI1'iI and rnngupw Ill! '-gp 2lIx. III-Itingz in! IIII- Npiril nftluinge. 'I.zu'rl1ping La X uuclv' I,-ImIrilurIe-II smm- Il hula. XXI 'I ' all Ilni- mug ll: QIIIJIHIQ If, I'i+-rw. X, XIIIINIIIIII. II. 'XII INIIIIII. I,. I'1'l'ruIIu, Ix. I"iI4'I1. X I.e'oI'Im and lllxvlluggg Iivi Ihv xisilm up in nivc. IIIIII- purpln- :mil wllilv Ix 1 vis I':wlz1IbI'.'IlI'I IIIT9 , . . .. . .. ' Q v Y Y' ' ' Y I Y 2. - 4: L, . A '. Q . . . ,- , , , W , , STANDARD AUTGMOTIVE STORES unu mek I I ulnplmlfnlx I 1 I Ixll X SIU num Il rs Kun: N If lunn rl Ilmlmlnf Ilruxu 1 ISM!! ll mlul N I IIN K x llxxxs " U I N I III x N ll lxx I0 Y, IKNII' Il I 1 II IN Nll x x x I Nl UIIIPIIIIIPIIIS of I N W ru Im Iluulnsl r Vllrlil Ill Sl W INIII H X55 I I Xlal Im S8zOOILCO HN lxm V A, . , 'I ,I JUQICI,-CIIICII XY Ifl iNl'I'l'il+1l'0 , IIII Illwgegqnl Sli' In-1 I'I1ll'1'lIl1IlI. 'M -H f' ISICR C ,IC HIC9 Il: Ilmulsluau' -rs I u-V Q 1. I If V mf. II' 'fl Q in V- I N. Il. U ""l'l A I 1, I .P 1' 'l'llI'l ll a I ul Umm' Izzy mu-r lln' I: ml, V i , , HN. DUN Olglxiimr MN l,,.,',.: I rvvs Ill'-xx Ivy :xml slulnps Il1.'-IIIIIIIDUII. I p on lop ofa snr 1-uwrc-cl llill, V fl IIN I' Il."f I"4"I IV' fllfl 5103. Xl,-l Bm lby Sl1HNl'S4hulxpH with ftm.. Inu mlam-I l'4lIIlIlIlUll,1lllfI Ilnl HIIlllNIIZl1lx ' ' . J , ' , , Ill Iuulu-cl all ilu- xullvy, xsluvll Izuy I.2lI'Il'IUXK ul' lm ll' H Lum' 'H IIN ' lm' lIf4'lll'PUI1'fl2'I IWIII UI I V -'-I I-'Z Xml mm. my vlnilflrml. l'msm'1- yuu :ull llc IIQIIII-'IIUII llaf- llEll'IIl'SS. lu"llgllLm-m'rl luis In-ll: Ks za slxim-r ln' I4 ax Ilup. IIIS Ililll' Ill-xx Ill Ill4'1'HIll NNIIIIUI' Ill'u'l'l4' X531 lg-glpllg-'fl yu-ll. 5qyu4'gq11'l gn rc ng lin lily. gm! svl. uma In . llm-uf. gall' III Ill- VIIIN. Mr. I sl'-vp Iilxl-11 lupl A xoiuw-1'llm-ml Irnlcl :mtl slra ng: 'IIIl1'U'l'IIl0Xk.IlI'1blllIIlilI llany In Illi.-W XI4 r5 XXIISUI1 'II Wlzlll was lllul lu' rlul Illul xx: .' Vu". ' Q n 0 'F I I IIIIIXIII Unlwx. I'l'ugn'I4'Iul' I 0 Ulfffgmlf' I' 1 ' "P I I I' l . ,. . . I lII',XllXI. Ullb I - f --- A-5-----M-Y ---f-Al' UII, lil' ICIIS I" f lil IINICII SICIIX ICIC lull -I x 'ru 'l'IIl'1 2 I CI, U" llll' . lI:lruI1I Iflivl, 'II IfI:n'm'lll4 nl, N, II 'I'c'I1'pIluln' full! ' ' ' I'4Iis-I 'IK - I CLAREMO T AXI WIHNIIIII I X6 C Y5 YQX g 6 W XSIIINF 9,6 GRP ISINI GQ I P01 ISIIINC QINIUNIIINI 'I IREb HEI' URI D 10 RRUKII SIRI FI I I IRI NIUNI N II IIIIINIIKNKPFIIXII IIN'-1 IS IOXI 1 In 1 XI IUII rllll 1 1 NI Ill AI rn wx 'N 1 Ill 111 :mul ny 1 x 111 xr x 1 lIIIll l Il I I H I H I ILM! I VI IOIIIDIIIIICTZIS 0 NFXX II U FX NI I I IRILSS I0 lun Nl! Im HIV Isp: uf Ilullrzss lf! 1111 I UIIIPIIIIIFIIIS 0 J P GODDARD SIIILEII XX S IIILSI ll RXXI III Spumlz 1 rn ll 1r1r11 fookuzu STI KRS L IIOPs SI' I P0111 ll 1 ml N111 m IOUIIKRII RI- KITY K BKIXI' R1 L0 Mdph Mlnul 111 unl N , -----f W -Y ,-- ,A-.,..... ..-,..,W --. ,,.. ,..l.,,,,,.,.,,,.--,....?" MH. 'IU ., 'IiUI'. Q 6 ' 6 I1 O L Q 0 I 5 YQ Y f - A 1 l 1 Y ' Y l JI' x . I V 1 ' Y 1 0 1 1 I f , - V 1 1 na 1 . A A f 1 11 1 1 .5 J A I 1 I I ,' ' I' , . STIC ' ' Y' ,If Tll' U NI wlrxity lm1l11'llv:ull QIIIIII ' ful' ilu' grlrls IPZIIII um plzx. -fl ngulrhl ,l'4lNYll' Illgfll S1'll171rl all N.f'NIJllI'I. N. II. Mil gli playin! llnflr ln'1l,gzun ', III1' girls Nlun '1l1'x1-1-ll1-ul gzmrcl' ,Lf :xml 51' ring: l 'lily lylll aml I:lnl1- l"EiI'IlN- xu ' vlmlk '1l up I8p1winI.sl'1n'Sh-x1-111liznulxmWilmurlhwasr1wp1msilrl1-ilu' Iilmwnn-p1nir1l1, Su 1' l': 1 'y Q' ' ' - mg I. Ililnm Ll'Itl1'.l'lll 1l mm Klan. Imll. lA'II2I l,ilI'I'HIl.U, IXIIX l"il1'I1. l'lll'ilIIUI' l,Il'l'l'l'. MIN-iz L1-u1'I1:1 mul Ch lllliu I 1'll1rg1g:: lwgl llu- xlNll1u'5 s1'1u'1- 1l1 wn I1v :I slillgy lllIl1'1'igl1I ll lnli. lin: 1'l D1 I NI.Il0I'.S ullnl kr 5 '11 any ll'1r llll' Ivllllll' , . I. I .- f , . , I I .1 f - 1- 1 - f 11 1 1 1 1 . J 1' 1. L I I, 5 ,A O Uh X 1' f '1'1'l lllZII't'IIlHIII. X. ll, . ' 'I'1'l1'plnm1' 4-XI 1 .Y u 1 1 1, 1 1 1' 1 1 -' 1 ' I . I. . A ' .- V I ' ' . 111 1 1' ' 1 , , ' -1 - ' Ll: "ln ,. . . H. '1-1 1: f "vi fflurv out UI 101 IIN xv- K 111 1 1 Ih1 Ill 1 M 1 - IIX1 x11 s11111v II 1111111 r11111 11111 1111111 111111 111111 11 ll 11r1 1111811 1 1 11111 '11 1111 1111 1111111111 1r11111 II 111 1111 1111 11 Ill ll 1111 s Ill 1 11 ll 1 11 1111 1 I S IX llfl 11111 I 1 11 111111 X l 11111 1 1 11 1 1 1 11111 l I I' 1051 1 1 1 1 1111111 1111111 1 x 1111 1 1111111 AGNET THEATR TELEPHONE 378W I 1111111I1111111I1 lllf. If lr IV N lllp 1111111111111111Is I' lSIxl' 1 1 1 I N X4 Ull P' IU NN ll Hi 1 PINK I N N 1 1111111111111-111s 11 GREENWOOD S TGXICO Statlon QRI KSINI XX XSIIINK XV K SHUI 'l1l1 111111110 l 51111 1111111111111111x 11 FREDERICK S xx llllpx U I1111 51111111 1111111111 1111111111 811111111 1111 I S KNNI ll S IDRISS Sl ' 111111111-1 I,lSIlllf11ll1 18' xldlll N111 11 11.111-11111111 N ll 1a1m1MNuHN1,U, 1 'im mum N II - W-- -- f--. 1 rv '76 ' ' H-. f' lla.-lil-,n-1-11.1 I 'l'il'2l I , 'll - Sill - spiril 2 I 1 ' ' " UTI 1 1'1111 .'fI.1'I1 1111' .'1I 11I'1 1 ' ' 'I' ' v1 H - .1-F18 ' I 11'I1 - .' 'f'l'1llf 111' ' II11' ' Ivrx If ' N 1 l"' 1 I H111 .' .' 1- ' 11-111 Vx '11v1- I 111r 111I'1- II11 luv 1111 1- 1-I Ie -'.' II 1 -- -- --YY - - - IlI1'.' 111'1- II ' 11711 V11 I' Ill-1.1111-'.' 1IlIV' 1111 ' 11'1' 11111111111 11' wx 111' 1t'1I' I 111-111 A 1111- I " Ill 1111 111r-1-11 1' 1.7. 11r - 'I 1'1Il' 111' 111111 '1'1l 1 1'1'1ll,H'1 11'1- Il 11-I1- .1111'- A' ' 1 ,- 01' 1'1'11'1' 1I.'1jV 1'r1' Illfff' '111 11111 .' ' ' - I 111-1' "l'I11"Il 1111-111 I1111111- .'11"1-Inv 1 - - - - - I" .I f11l1Hl11Ill. Wg' l"lIlll'l'ilI illlll xllllillhlllfl' S1-:wit-v . - 1111111-1111 111. N. Il 'l'1-I1-1111 1111- 13'-.I Pl. 'lvxflf 11111 Illilll 1911111 II1-1131111111 1 1111 H1-111-1' 1'1-1- S1f11'l' Is 1111- s111'1 1114 Qlllj 'l'iIl1l1-111I1111111s111111. 1111 1111111 51111 0111- 11s 111 1111: NNI ill11111I11- s 11'I1 1111, NIV. l"li111 X111lI11l1's11lllll1'1l1l1I -111111 l 11l1l 111- 1111- lI:1x1- il I11-:111 X111 1 1-'ll :1ll III11- . 1111. XIEIVB XXiIs111'II , . ff ' ' -' I 1, , 1 9 91 1fI111'1-1111111I- Y1- lla .'1l1I'1' . . ' ' Y 1 Q C, .' TL 'I .' ,'l f A- M--- - .1 ,' "YI" ' Q IU? 'l'lC1 1 10 Q1 .' ,INIC 'S1.v11, It" , A .4 ' ' 1 " f ,,,, ,ph ,,,, llfx j cgfou zfolza 1 Why, 1 0 Ill I Ill I UNI PGN mn ll 1 , 1 1 xlx nn v um: XI: QUFIFI S f NH BHHIIES IIUUIIIHIIII ZIHICPHEIISUII Ilu Us of KI 1 KN INSURANCE CHHGLEYS CANDY SHOPPE Illl JN 4 I li - - I I - f ' ' .' QI' I I "I 55 fp U I I 2 - Q - ,, . . . . , "Iii rI1' I'I'HIll h mI"' llwu- IS za NPIIIIII' ln NIV. II II s nlge-In-za 4-law H H , Q I 'I ,ll , I think Ilmt I sImII rwxvr ww. mln li Na rlmaI4-at I ml x uf' nl. nut do llllf rpm A mark Um'-S higlwl. Hum H --ly- Il'H1'IIHIlrI :md in NIV, IJ 'Q vlznss Qln- I1IuxI11-fl HH' Ab and HN m"IgM'II5 IWISSMI I pun IIN' 1'm'm'mIs :+I llu- II'.'l: xiuI4'nlI5 xsIu-n Iw Ill4'IlIIllll1'II swine- Imru' I'ur'Is UI' IIN' 5. 3'-V" WIN' IU" IIIQII IHWI' SWF ' 1 XII s jus! Imam-I5 ge-lung: hy: Illxiuryi ull I' Hrs, IIII 'Ivy 1-uuI1I :vt In-r In um- TIN- "D" iQ mud., 1,5 fu, I, lild- mp: . . . . ,NUI yr l Iiorl lll2lIxl'S nr "II" null g Inlt prnpvr nuunw Ill Iwr rw n 5 5 lions. 4 I A . NX IIHII4' I-I T I I J J Y N If 4 I Y I I kj 'I - I X,L:u-nvy m'xluI1IIsIn-1I IIITU Ql' ,ITY I . DY Q ' I Y fII'11'm-rluull. New II' 'hire' , I I I In T Iimlrlzml Iiifwh l,Iurw-nl my N II. Currler Electrlc Shop I IIXII lm 1 1 xx npx 1 ml ll ul 1 I 1 X Xl NIH I Herbert E Klmball llI'X'N I kNINf il I Nl IHII KX 10N I IKIIY I I on pl nr I I 4 Nulfrm mmf nr I I In Pr I N I I N Nl I rxalllx Nfl! ll ll'i ill . . lxznrl l'. IAIIIIIIIVN, l,l'HIII'l4'lllI' I'1I,lilI'l'IiIllI.-KI, llllxllllllllllllwll , XII 'I ulllfs 'llclz-Imllrnlv' If-II I' l'l1-:uszml Srl 'ul lIlilI'4'llI4lIlI. NI Nam Jlliw' 'IM vl l : -5 -'l:ll' p:"l. I-' nw,- I by l H W ll' H H' l I I l "II: llwl lin NIIIIIIIIVI. aa mallangw lm an Ylllilll lu Yu' nrll: willing: lu lulw l'Zll'l' ul' In 1 1'llEl4lr4'll t . , . ' lcumly ull: guml 1lre1lll:u:4', mal zu guud N:xll1n"' llIl'I.N I. llfll Nlllll . llN'. ' 'I llxll l , IIIIY 1,1 ISU , Ill li lll.l'1 I I'l I .Ill llflill 'llxlll 'l'f-la-pllulw TTL! A i lxll 'I 'I' .' I Sl l,"lN'l' 81-87 llun nxvr Fir:-nfl !.lul'w'1lmrll I NU" ' l'l II,I I , . li A-.fr 141, 1,l ' x. A lx. .l. Ill ll,lll',UX. ll... " " " rlf"'."l ff H1 l'. I, "l' zunl I ll' "I'l. I Sl I'I'l.II'IS 'l',,-. p,.,pl. Q. ,, A' ,,.,Hv WH, , I' IICI l'll1IllvI I-II 'Fl l'l4-:Null QI llI2Il'I'lllllIIl. N. II, the nvxt tinw y0ll.l'0 buying I printing Y-117 PRINTINU PHIIIIE 200 .md sou w.lntlog1 l out .1 good looking 'ob wut 1 out sp1n1Ilng 1 mll lon 10 .nr-. 1.1 uw HP ll Wk U11 XUIU' NNI! U ll! Ill P Mosher P r e s s 56 Pleasantst Claremont N I'l N151 I U' IINNI ll N I :lu lux If 1 N xxllt r I 1 If 1 11 5 - ' " , f 2 l 1 . 1 . I. , , c . ., -, , If l,.f'. ,. 1Imcm'r, kklllillli fllll-QUIT Is lblllf Io lh1- lie-rl :u11I lll2I1'lx slul'l'. u1lx'i.'Ir.' 'lllll lI'kil'lll'l'S, I wish lo 1-xpra-ss un siu '1-V1-ll1:u1I1sl'orIlu-opporluuiI5 uI'l'or1l1-1lm1-iupriuliu, ll ' -2 'I wok. ll haw Iwvu mos! g:l'uIil'yll1g: lo hun' Ihr' 1'x1'1-pllmlully llllll' 1Aoop1-unliollol' all 1'HlIl'1'I'lIl'll in IIYNII 1-' gl I I lol. 'I'll1-fluff. I1-u1'lx1-l's, illlll m1-V1-luzluls llzlw- Illllllt poflll'IIIHV1'pI1'llll'1'S.1l liIl'j.l'l' hol k. :uul uhow' all IIlHl'1' l'4'2IflI'I' lIll1'l'1'Sl. Nlu 'h 1'r1'1lil should ,o lo III1- solivilors l'ol' llu- spl1'u1Ii1l work IIIPN hun' Iou1 in more- llnuu douhliug III1-u1lx1-rlisiu,. IIZIIIUSIII-l1l.'l M'1lI'. NI5 siu1-1-r1-wlsll I0l'1l1'llUllllll'gIl'2lflII1llIlIjI1'lilSSISIlllll you muy h1' als su1'1'1lss luIII1-xovuliouyoumuy1-l1oos1-1ns5oulmwiupro1lu1'lug:Ih1-II1-1luu1lIilzuvk ol' IJII 'l'h1- Iypiflx haue' IlllI'lllSlll'Il 1-x1'1-llvul 1-opp Hllfl will sur-ly In- Slll'l't'S.'lllIl as Sll'llHg!I'iIIllIl'l'S lu :un lim- fl 'llhls fl'2lI'. ou' Ill.lll1'j1I'RllllI2IllIl1L1 1'l:1ss hus VIIIIIIIUSUII lllilllj ol' III1' 1: ,vs lu Ilux hof l. ou llu' NI lypv. 'llhouffh ilu- 1-l'l'ol'ls ol' lh1- I1-zn1'll1'rs :ll Sl1w1'u.', llllx young: lauly lm: Ulll'llIl1'fl EI l1uowI1l1lg,1- of'Iyplu1'lllul lliISt'IlIllJlt'Il h1-I' lo ul: :lu ou- ol' lhv IIIIISI 1-1nupli1'ul1'1I lyp1-wril1-rs IIZTI kvyfj 1'x'1-r1l1-si u1-1I, Illlll I um plvu.'1-1l Io huw Nlisx Shirlu-5 l'lI'1lIIlxlIIl. u 'll Slew-us IEHIIIIIEIII' in my - glox Xgraliu.lhuuksl'1u'1'x1'ryllnlug.:ll ImsIl1-1-ux1-ry 1'lljUyiIlJl4'XHll'lxl I with l ou. :. , li. .'h1'r l S N 1 S 0 IIISIII NN 1 Ill! 11 ouo F s N 1 ' P IN I N IQ N N lllll ' u,,: x Ii IXIIIUINI klos if V AT LOWER COST gf mme Lfssous ll! I IW INNUIIN NI I l N Ill ll! Vw lllll I l I ll lls -. llllilll IOM - nplx :ml 1 1 w l - lll x IN KIIVIIIXJ umr msn 1 I nu mx r un llmul our low so-I wing. IIINIIIHIIUII p In EASTER IATIO Inc ' FNIUNI 1 I KRHUNI KIRPURI Il-I IIONI 1 XIII X 1 ll NUI 4 Q I 1 I lllllll lll I omplunml s n I nnzplunenls 0 J E PALMER McKuskers I ' lumn nt IPYYPIPR pn - 0 1 1 Funeral Home 1 1 f U 1 . . - A ,Q-4 A S , ,gl g U , ' llisiliaznfa may mm lc-urn lu fly. in 0 l.' 1 l'- ' "th ll sal'-. llvl - lall- nv ' A4-r 'z Sulvr Cl ic-f. Yo 'll ln' .'ll'l - I 'Jil - 1 '1S.' i iu to lly uv! zllh' as 1-aryas l" " f -' ' 'ax Ill' ' - out and sm- us lmluy and I1-l us 'lla' z , '-'c fl." "." " la . I X : ' l 'I'I'I .1 ,VI flllf CILKR 1. '.. N. ll " xv," Nillfl Hur ---- Nl: 'l, ---- . pnlin-nl. We-ll. Illull ggvlling out ul' as liglul plum "I'm in lun' uilln gnu. l 4lon'I mm! In gn-I rf-rnzsrlwel ilu- lruu-lvr la-:ning l'Irlinlrurg,ln xu-ll." nfllll'l'I' up. you xx: ffl." wlu' 1lNNlll'l'1l him. X ." vlnmnn xwnl intra his rn nm in za lumlll "'l'lu- 1lu1'lm"N in lm ' xxilll rm' I lm.. :mil lu' Yning u vlcwlx un lln- null, lla' Nluppvrl ln Nam you ldv mv lllls 'l' gr." Hillfll il v - . N ' l , l l. f , l l. f 9 I . Q 'llvlz' l ml l -1-Nl , Ill: lirnwtl 5lI'l'1'l L v Sq, lll'll'1Illllll, Y. ll. lll'il'4'lll nl. N. ll. I rv IX1l 1 1 1 I N x Sulhvan Maghlnery Compan .mx K lmn . ,1 Il Sull' 'n Ill'lllIlf'l1'lIlI'1'S mining. 1-1msll'1:cli4m 'md inrluslriul IIl2N'llill1'I'j. IIN mlm tbI'Q'1llli'.2lliHll is xun'ld uidr' :mtl il has il lim' l'1'lllll1l'i1Hl f'HI'1IlHl'ilX pw iuvls, 'llulzny Sullixzm ii lll'Ilflillj1l'Xl'l'j 1-H'1n'l l1rsll1Jl'l1lll II11' xml' will! pl'1ulu1'lQ lIII41llX ld illdil'4'4'lly xilanl In lIl1':n'ln1'd l'1n'1'4-Q. l,l'I'II2lPS you wan In-lp III1-n:1l'1Li1'1n'I :md hvlp yullrsa-H' by xxrrrl ing fm' ilu! o 0 ' -'1 Xl- I Slvwns g.fl'1ldlIIll4'i nn- t'lllllI1lyl'Il by H11- Sull' ' xI2l!'hiIll,'l'y CHIIIIVIIIF and IIIZHIN Imm- risvn in lrhh plzurvs in flu- 1n'gnrl",:rIiull. ISINI WINIIIUH IIN 1 1 NU 11 1 I INN 'HI f rn If nu! I N rs 1 I N 1 1 I N If x 1' lhrulqh n I mfpllnflll 0 S mmf: my III Inlzqru fufll :ll M 4 IKSIIII sl ' Il I N1D1I Ililll III1 gil Ill I I II I I DIUIII 1:0 RI11DNllIII1lNIN1 1 N11 1 11 4 N 'nn 'I'1D SI 1 1I'fSi'I'1I'I'IIIf f , .'.'1DI 'I'III'f 11, ,S IF IH-I I . . . , I "X pulrrm 411 N4-wus Illgh Svlnml I I "II11nlu-rl X l'U1lIll Ivy Ix Lfl'IlIIl'IIIl'Il :uh nl H li. l.l,' 'fn Il IJ Iilirlx I,I'1'I lung :mul lm-mtv I'1'1'I Inf-ml". , 1,71 'Hr ll I I'fI'I'I'1 .. I SS "HIL 111-urg:4'. 1I1'1ll',uYIIl' XIIlINIl:'I'l'1I XIIIPII In- A N D . I XliI,'1,.1j IIN- ,I,,.f,,g.-,,,,-,lg ,-ing ,,,, l,,.,- g'i,,u,-,- Ilmlxl If-un: llungg' ul :ll Nur! .II Imnl 4I, "Il ly NXK1'1'I 'II' yn: I1II'1'IlI1'IlIIN'l'Ill I Hn' Nur! yu: il1IXIN1'lll1' I1vl'ilI fm' II14- fir' ' I'1'xx dn HI nl' dum' I IH'1'I.l'I'I'l'lI N1iIl1'1lI.III1'IIIIIVINHVI1' HH, Umm,',:, 1IlIII1' Qu IIlHlILfIIII'IlI.u ' P ' 4 IIVIIIIII SIl'XIill'lIf XIIIL il dm-N mul vu ahh 1.1-urg1' was NI1lQLl1'l'1'II lm' il Illlllll"IlI and I .I ' I It .I III1'Il lu' IlIlNXX1'I'1'lI. "Nut ul ull, :Ie-an N1llI5I'I'. "I I U" I' N "N I up lhix ix Ilan' un' I ZIIXHIXN amz" 11-' 1 f xv. .l. :fu I'I'I"I'Ii 1' f ' -f KI 11'I'I1INI'IICII IND IIICII,'l'1lIi XM 'ilIN1'l' II yvnrx l'XIiv'I'Il'IIl'l' fp 7 Aff ' ' ' 1 ff .' 1, Nfrlrv . . HIIUIINIQ ix mx p.,liw" I,'1-K Wm. I '. V' ! , .II.I 9 '.' 'I .v I1lI Una IIu,1iIIinrfI. I"up - I"I Ii ."I' III Li I I IQXI' 'fl 'I' kl.'I'I'1 ' 'ION 'Il-Ie-5 I ' II-VN 'I'1-l- :Il nn' I! NI 'I I2 vIIll'IlI1lIlI fqumrz- 111, "lll1lIlI N II I3 XInpI ' Str--Q 11I:m'm ml. N II. Lonzplznzenfv 0 -lv I lil' Cuqhlon XXISIIIN HDR N ll N Iss NI INS lik I Insurance Agency I x J 3 x HARRY HORNICK HY I f L. fl' I IHS' ""' l,llflf: Tllli lil, UI" 'II NI11lIlI'IN'l' XXI? IIIfKl.'I'Il UH VIRKI, .ll NCIS Iiurlrlznrrl I5uiIIir1g .II'INiI'l IJCIXIIN I1IH"I'H"ml' N' H' IJ IX,lIl1xIliull X. I, fu Illllll Iluirlvr v'I'Ilis. Imlivs :ml Q1'IlIIUIlIl'll. is lIw gn-:nlvsl wall:-l'I'uII in IIN- Ups. Huy I usI III4' IZIIIIIN In slff lull ing for ax Iilllr' xxllils- so uf- muy Iwall' IIN' IIIIIIIIQI XHlll'l'sl' lf. ' '1 I' ' 'ny HUHI5IIl1Tlx.'l'U'!'Illi4Z IX X'I'l1IIliS - .IIfNIIfI.IU - IlII"'I'S ' III" IIIII 'IQVIPIIIIIDIII' TTI! I 1I'I'r4-umm! SIIIIHIW' fIIHl'1'lll'iIlI. N. II. lUS'1If lllslmrlmn R L PROVOST I Arch1e s Market N I Il KI! 1 III! IllIIn 1 4 I I I Smlth Auto Sales Inc II XX 'ND KIIN unk Nall llll Nc un num fomplmzffnls 0 Army Sz Navy Stores N nl H mm: Immun! N Q N xx Ilnmp mr 1 1 V4 1 1 1 ' 9 1' v v 1 - I . SIIG 'I' "I I'I' . . I I'1IlIf'I' I.I'1S QIIU If IICS ,llL'II I :'l,lL'H Q 'I-l'II'IlII4lIIl' III 09 N 'I'I'w SIl"'l'I I:I1ll'4'IlIHIlI. N. II. II1' lh'l4l':'r I'wI'n'c- In' IllHI'I'Il'4I 'XIIIIIIIWII4' lint 2lI'Il'l' f"'ll'N HI' W'1I4I'fI Iiflk II4- mb In-r l,umpl,in pi.-h 'I'I1ix IIIIPIIQIII In- IIIIIINVII In uH1'r: Ilvr Ill'l'l'IUIIN pvnvlu. In-1' lm le-5 I:nmIw. I Iiml I um IIliIl4'1iILIII4'xt' lhingze, Ilan- uppl' nl' In-r 4-51-, I'm lux! In-r Inwznl :mal Iuuilvrf N ' E , , . f Q a IDPRIIUIY in NIC H M' ISICII If .' n'-In 9 CI: '- ml, I'Ie-:ra . SHUI ffl: '- ml. I,4'Iu: IUII Im-4-luv fquur' 1' sI"3 FLOWERS ,lcl ill: TELEPHO nm o monchtu oi ia is pow: r llnw ml x Nl ix s mix s flllllf I' fl l Pl UVQ RS lor ull UIYISSIUHN sion Ouahtx lnl How I'HUg,Ill7td ies IDADDAS GIQEENHUUSES llf are as mar as mur lf'Ir'plmnP elm phone 96 lu 1 I 1' I i 1 dm 1 x uw I 4 i N ii Hoi enlx , His DH in oof xi 4 , Isl ,, p nits Rube l o xnp mf 1 DAIDDAS GIQEENHDUSES if our plan' xou lull fznd Um spring romplfle NPIPIIIUII of leqefablf pI'lllfN for x our llfflfdx BY I D - lo labor sh rtaigv, :ind our ' ' ons, l W0 ui'H'm- lhul xou alum- xour 'dvr P' . u For l"lo"l liwfls :ls e-early ax .'."ln'l Fo '. " I givv you be-llvr sm-lm-1'Iion l"lox hrs am' not on thx' the- rzilion lisl lint :ir l' itvin: arm' Jezirve-. I II I ' , "li .' ........,. " .- ln Claire-nionl iw urn' mi-lnsixv ch-ull-r ol' "Arif X z ' . i ' 'vrsuf -' ' 'A lvl il " I 1' f I 'lI- llill 'l'-' - 8-Xl filnwnonl. N. ll llllllz' FUJI! PIUIJIIITIIN N1 l n 'l'lZllxlIlQ on Ihr- horn- front in WISE mi: more- sur"'.'.'l'1l than lhe- Xivt pn grann. with llli-:'x4'1-plionol'llie'sule'ol' Nz ' ids. Tw 1 l million wan'-linw f'ill'l'l.' I 'ul -4-fl an zislounfling vigfhl million Ions ol l' l. llo nm 'h is lhzalil lfnonvh lo lill :in vslillizilvfl 100,000 l.l'1'lQ.llll mrs. 'lihv job has just lwgnn for in lllll lllt'l'P llllISl bv lm-lily-two million Yivlory li n de-i N Q' hui v in our part. an-wple-ml this 1'lmllf-i1g.:1- hy ii11'i'm-:usiliff our procluc'l ion of xx-gi-lzllmlf lz Yvs. the- h 1111-g::il'4li1vl'nill linfl us rvzirly. liome- mir. voine- pl-:ic-1-, gin- your 5 I in Mvry may lo lhv Nivlory li:ircl4-n 'll'orl. ' ll lill fflarvnionl. N. II - - - - !


Suggestions in the Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) collection:

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.