Saguaro High School - Sentinel Yearbook (Scottsdale, AZ)

 - Class of 1969

Page 258 of 278

 

Saguaro High School - Sentinel Yearbook (Scottsdale, AZ) online yearbook collection, 1969 Edition, Page 258
Page 258Text from page 258:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

Gary Laine f'XWXx:f4XXqM.--4X-An 42-fXX.4X-1 AXXXXWXXX.,-X. .X ,X XXXXA-4XXXXIXg -1 X A Agg.gX1 -2-2 543235--?Xf2Xf?3?2L A' XaXX:Xg4s11XXgL-XI 445--X-MXSAX4-4 - -mf-.X-GX--X--s. -.XX-X-XX1-as4?.XM1---4XXez4XXXX.XX-.1X--gy-X4X-- KA --X-XQXMA-w?m44A1X 4eA11,s4XX-X XX4A.XXX-X QRXX41-Axxi aff, .. sA51g1314X?zXXgU Xi.--3--75 Xe-XA :.XXff1444X-X . .-s ms.. .,. :, X 4 we - ,S Xf X s We "Il'.jgf5QX2 :X 5121? wifi EX-X Mi: A -files . XXX, M4-X bmi -- 551' 'f i XXX,,IXX X XXIX X- X ,X X X f f X 24X X- X 3' jg S X I l -4-XX-X-Xen 1 MX' IX, I ,I XsL51II I X S X g ,X EIS, Iss- II XII X Qi 4 3 4 -X X X-E545 fi X l 4 -bfi r-- X .. .. X ,,.9s?As?XXff1-' G SMA 489: : X, X .., .LX--X.XX..IX.XI1 .I X 'X l J 1 XX 4 XX XIX. L X XX X X X X XXI I I S XX X X XX I IMIX X 3 1 K X 5-if 1 ff' 1 ,1 3 -f-1jXiL-if X- . .X-1Xz4XX-4 e.XX-1-X: .sew-is-v:.f1X:4ef1 . Xm-4XeA.4X-fA1X-:1X--1- -4 -X . . XX, ,X,4XkXXXX5X.1 ,Q-X5-XXX,X1IIeX.,X-gray X 1, 44--11X--X----XX-az .XI.- ---1-,f-X --..X--X-X-X-X-AAA ", ' -53 , W Aiiiiifigs-ESLSA isiiisiiz-XX g.4f?L23fE- 4.5-f XL-is-if? 213 12X-sX 1XX.fXX4 XX 1X-:Lam-sA.:X1z4X2X :X.- X-fXX-4--Xs-sXi44s2zi5.-- ff-XX A X XXX,--..X-X ,-4X:z.XXXX ,X-Asaeeggaggiss A 1 -.XXX-E X,-4XX4XXX,X. -X ,XX Ni- ,X5IIXXgg:g.X-53X.Xf--,,- -,XX-I --QI, -Q fig'-SX if 952558 -4s,1XX-fn : X-.X,.X-fX.,X,. A XXX .X -W X xl X ' P 'XI X X. XXX X-4X - 1- --X fur ak 455 Xspf?4X2is1- - seg XX --.4--X,-iXg:1X ':X --X.XX1X-f ail. : I XX - gg. - fX-2X42Q'X- XXX45S244--- X ,A 1-AHA.:-afi--w .X-4:-4-XXX--X-.43-.X4-X.- .. X.-X-fA.4Xz.X,-X 1X-- ..XwXX-X..... k,.. ,..,, ,,L X .X .,,,XXIXX,X, .,,h,k ,. ,,.. .,..,.L. XXXXX.. .,,L X,---X--.,X-.XXX ,-- 1X-X.4X-X--X.4X-X.- . ----.1X.-' .---XX1X---442VX--A141 4,----1XX-AzA-:-A--- fA--511--X--4-X--XX-1.XXX---sei -KS-gms---e-1Xsa , A.,,h,,.: XXX ,,qh,. 4 2,.M. -,,. - X..XX-WX. ..,. .X .XX -X,-XI,X-XX--X. X X .,4f-,X1X-.X,,.XX1XX2X,X.4X- . X.-XXXXX-4-X,XXXiX,s ' .X ,,L,A., X LA.W,. . .,AW Q ,. - -- -X --X-,X .XM . wig44225is144Xsz-s-:X-ig-si-X-is-1A-4-WX-f2f1'-AMX -4XXXX 5-X -2 ..'i15--145-X,-eA14i1XX-ig34s-1X- X .5 f-XX4XX-sX.XX-X4iX-4f'i.X-.X-X.44Xf.-XX44X-.---XX.4g11X--- XXX 8--X-25 - Wg XWXX XE., ,,.,,XX1,,:XX,,:EX--,nu -,1s,XX.X X-L-,.X-ff'.,.f,,X wjfgiss X Q f 'X X ,X Q XXX I I I III, 4 .ff X X guy? x 'S 'LX if X5 IX 4 I II X 4- X X X xl s QT K 5 L NX X X4 3 NAQX -se-14993-4 --S--X -44X- X--X-KXXXRIXX A X I XL sf I 1- X wk 3 ' I SBS? X, :X -2X 5 X X -HX im, U1 Xiu, XXX- fi' in X- X . 35--XLXX .XX-X -1 , XXXXXSM KAA4si?i:wq4-fi -'A-X ,ngi-.flfiff X:--1SX244Xig 491 X--401.19 X4 ,I WX-:Xe XX, ,XXIII '.3?i'74e5-fgilfi-4 -ffjgggifnll . 'Xi-441-53 '45-jX.1s1X4". A ' . ' , i:.'jf:.'A IXI-X-1-:z.g5AZ5E y,4XXXw-ii-is-X -- - .q4X14aX22:4X.wif4iA.'-.X 44'-fir' 4ii4XA Xfgisgieiif SLY4'-Aiaf-4232-44-- X--g11XeXXX4XsssXg.41.X-XXX. 11XXEisX4gw4X-QX-2 435-54,421A.jQ,,SMf-Sfi45iQ-' i:5M:-1Xi-g51-siA.1s- X,,QII.II XIXW .XX Q? iw' :iS?I43414f'-f4eS1Xsm1-A521-4QssfLs4AG-4X Xfz-XM-TXX-P-Ags: 2--X1Xw4Xf.4X:X 444 M.--XX-.X . Qtiifgrigiiis-XieX-fgsx-9544-gsgiXgiX-fig-4-422 Q32iwagzsX?XXgX?sFiIXgXis?XXXs5X-fiX--X4e5X42iii A -X-.X,.,X. . ,,A, X X-X-.X,..,.,XX.X.X X-XXX-2-.XX-.X,X-fi -sn .X---XX--X -.4XX4eX 1X .1X---X-X.X11X--Q 4321933894435 X -" 759-H Qgffi'-32-iiQX4iEV Y : Ai?"-4EfLA5?'4 557'5i5LXeiT?a-3' ff- L42-fsiiiliffgk . T: 'XAZ-QLXSEHXA ffiXf?A14Xa44f ES- ' iii- --fll-A1-44---A -1'-42.--14--4 --A.a2.sfiX442f1 4,-A X,142A.iX-W ': .,..,,iXA'.:ifX.:-f- --gim- - X 1 A ..Zaa:.f..::sEEE:"'iffi.: LTV XAA-X-f :k5fE"'?'-ff . A g1XX-214- HX X --i'X4-an-4XA.ll-A' S5.?Ef?L4iEgg5gZ,4AA'i-Q. 'fgA17TS4sf3Q1- 'EJfA. g-5?f5SAfi??bLffSi?'?55I9i'Z,!6'T4-A5-5'. 5---1,--QXXAZXEX .1XA---A s---1 :X--4AAfkX?2X-Xgidgi-5595 11:1.4Xa1X-fg4wQ4:A.XXgf3152- - --XXX- XX- MA4 A-1-ww X.X IX. S., XXIX. 4- X--w Q wr: --XX--X4 - --IQLXAA-X124-224-Sim ' - I IMQXX-.,..X-XX-XgXA4ef s..XX-X.-Q.X.--X.-X -- XXXX,X,.,X.4XX-X,.X-1X-X XXX? Xi- .-- -X ,Aew--Ai.4X--1XXY14sfis-514-512--5XiT,.XzfXN-52.412 iiii9W'???"f4f'-Z'fS?5Wfisifgiii-445211514-QSZYLQVAW4 -XX-X X-X--XXX---XXXXXX--XX--XX XX ----XXX XXX.. X-X X -.XX . ,. .X 1,1 -,.X1g,X, NX- -- .X4,.X--X. egg.--4X--I--X A- X Af 1A -- X A- 1- XAAX3 AX 1-A-S+ A+- --1344 Afll-'elm--X-14 gf-2122 - wA--X-1ssA1L--1-4eA14f2wYXg14-iw---AWK 'AAA-:XA- MXli5g3..5-.XX-.X I,,,,,4,, sm-g.--AA ,-25251545-NQSAH 'A?A--A--445-E-iff? 261 -2594552552 9's'?'mv5'i-Aiiisiisifsi 3i?XEfi72A?zif25f-s?As5'wA4Q3X-WQSA iss---XX--1--: .-asAi-X-4144f24'-wfA-422--114a-73-4-1.X -XX-'XA .,,,z54XXXX.XI, ,X-XXXXXXWXX-.X-Q1 X245-.1X,vXX -.XXXXXM--XX1X-,XS-X4X 4 - f- -Q---X4-X XXX:-1--s i54vf4X-2521-we '-SZf5!aii'l.'fi,XsaX 2-Sfiezeiiissif ' A few'-Q75-4 is-Tlilw' '?i1XAf-Wm iiXfP??b??a3?4ifEi f ' . Xisfii'--1531X42ii4-Q'-W4-2'f "AY4AA -:!ktA.zA:S15X ..1f.:a5 E-Gu SMX- .?..4sA -- g.1::AXw-'XX QAHGXQ5194 XLS-Ig?--91X --1Qg?z.s--3191-91 5:-is 45:-w--w--11sAL-r7.- 'r-X I,1.., -A--f1'121Xs-11' -'X-1-X'-.':r2 WA-szgii-' ' + . ma.. WALQAYE- .-Xi :Qa4AsXmz fisfff ...--Fa:-:.-,XX -SiA1.fS.1SA1 -.4X'2XX-sX.X--X -X-XX-Xp .XX.X-- .-X.X-2X-4- -XXX-2: .f-- -- X-1X-QXXXXXXX4 -.4--XXX-XX-XX 1X-- - ZNXI-535:-XI. XX-,X..,,IXX :IX . --:.X5:1',, :,f,,I ..--,-7... XgXX3.3-XX-.4- :A--g,::gA -35: -XX-A .111X-2-41424 XX-sg-sais ---sn . -1,X. I --1.4-Af1....X-A - -X N1-fA1. ' X ,--gIIX,a:I- 1 .- ,3XXx2EX.aag:XX-2fi'SX" .IZ.,:-X-ssar:.'X2:'-.-- -4 'lk-5-AQ4Xs-4--I - A X ' --" 1 " .A A .XX-4-12 . SXXXKXXX X-SXXXXQPXXQXX -.Xq - : 1X-145:-.13--X-:aaa---X - M - '- - 'A1 ,:2f-24-AiXf.4ziX--- X Iggy- I ..- XIQXKXIXXI gig-3545.5--IIgIf-X-.jX.., XQX-X33-3,1XggXgfj 4 -,,. fgffg'-55-XX'f-Xgslif Xa, -1--fy -55.7451--' fa-PX.-fi-iA9'IiAX-fi' iift-Sii1:?gfAp.4-g - ,I ,,.X . -g,,aa XX .Mu I- 15--3 gXgXX-3X1Xqggg,--55.4531.gy Ag-X2-gg-.1X-1:A1XigX-wi 553255-gs-14i34?wXi'f34i':X-XWXSi4X3?4glQ?f H 4- V- -AX 'Q'-E---"'rf,.-f -1-11 42213.-5A--..4X-4-ifff.4wiX?'Tf1i .4s2A.iA-2'-4ii4-Ai A 42-4 -ek -- MS X- s ,gk , EW SQ-XXQXXQQ. iw- - s-XXSXXQQXXIQQE -X -aa-sXXX,.-A A5??1Qf?r192 xx? ,X .X Xirszfssi-5X X X .X 2 9449 A?-aQ55'1sx1A if X31 yfeXA-iiiiiqw -' IH, -QXXX.. . .Q-qL54saf2Q,54,5-3,3-st4533?-1.sXf5Q242z eAS:tgq5-I51:X.asA-if ..,,. -'A- 1XX-XX15-s-.1XXXiXXXiEX-XXM XM-3 X1-XXX XXHAX wi 14X,X25h4sfrX?XXX- 7Xg4sXX1QXXggsv -X --fs -2113-X19-X X. - - - Xi?g4XQS4 X X -- .sw S1325 ---XX-W X .W 4sa-Aw ....XeA'u.XX--:.X-a':X-- HX Y XX- g I XX XXII ss 191 2' A XX .X X ,X X XXXX x . X::.-::.1g:x- ,1::AXx- iv' 'X-fsgf j ff 5 'X X , SI XF A X Q 4 W as ,N X X -X 55245 f X-22-48-A . X X- X- S' -Sis-zg4zA4.24i 4s1X -1-Ai - '-Aff?-.1 AA as-.44XA-4-s14s'X--5gXaa4L4sQ' X- 2X--si 555TEX2S2Q4X?XQ52ZSiiX--Sg4Si.fAXX1.X2-X4-- .9--ffs . X .,.X -XX-S2444--2-Xg2a?sX4-X-iw2A.4sgX,-wg.---X - - X -X-QA-4222XX-XXX-f3,se314i3,fsg.4--1- sASXs-visfwz-4-A?Xf2A45522215-X-'--5-14 -iii -X?L-.eA.4Qs?m4sAis-Q,-sig--X-XWX--X.1---pez 5---XX-X ,X-- 1X--,.. . Miriam Lenznor Barb Leininger Tom Leiferman :XA-A .sy 5? ' E35 -4s 21431-2244 .,.X. A.: 2521599225- X.sA-X-515-1X4X--X..-.X X--X. . -XX X. .se-1---sXX1XX., , .. LS-4-XXX.X..X.X. ..,,,. .1 .k,.., XX X .,,.., X ..k,. XX 4-12-QXZSA.X-57252.-2214A -A- .4X-5AA,2z41Xg-3 ,--X45-X 45.4-X . -. -SX-X---W----S .X5g.4siX--Xg-sX.XX..Q- 1 is X X l ,XXX S .X ,ff 2 X as X X- X X SX XX XI XX " A-ss, 5fX44siX-E-14-AA ' X 1.XXi---4X-Q.4X- .X,X, XX.1XXiX., . ,,..XX XI.,e..,,.s1-.- .XXX-II 2 X 2- - X--.X1-. 115.41 Aims A' . 212244 - 4- Xqg ..-s.-:-sl . .1 X-54m-9 A.1QfXi1i?1-XX:-X5..-f4- 5-2.-X14 - XXX.. ,,, .,, X X . X ,.XX-.-,.X EX, XX-11X-X -X-.XX . . - -.sn-X -Qiii'-Af-wi. Axes- -. ' ' 'z-z.4ezA-si, E5fX--ffTwgX-2L44z?Xw-A -A -X-Q--111-4sX-X--X11X-XXXX1X XXX-XX-1X--------Q--4-X.1 -g:4a:X-af :4XXfX.4Xg11X---.X-X4--1 M--X --.c----X-1- X-1X--X.-.--11-X-4X-.-X 1X-541 44:w14X:z-.fXXX-5- X,--543, X,--XX:sS- - XX -X.XXI.XX..XX4Q2X.X- X- X W X ,X X S X R?-X ,IX T XS X 5' ,il L ,I ss K SX TX S 5 S 01- 4XX ,-,X-. XX .XX,-X..4:-X---.XXX1-4- X--mf-K XXQ--X.1X-X - X111X-- .X XX .14-m4553159-ailiilsaisfiq Aff- -f9fizXXa sXX ?S?4i54i4s--saws X Stuart Leibovitz Scott Neff Katrin Nelson - lf- 1 . -., X. ffq -- 1 A- . . 1455? A ' Michelle Nelson Lynn Nemeth Bob Nicolau Christie Nielsen Greg Nigh Cathy Nowlin Tonilee Nyhart Randy Nuss Danialia O'Brien Jan Oddo Steve O'Hara Wendy Olin John Oscarson Judy Osen Fred Ostrem Glenn Outhouse Paul Radabenko Kathy Ranson 254 - FRESHMEN XQIXXXQ-4XX.XXX.XsX4XXsfQXX4 -XXMX,--AX 1 II X X if -155-AA 5 S 3 Q, XA .X ,X. XX .gage fXgsX -Siege -A XX -X X Gases Xa, X XX X X XS 25 S X- -- .sw,sgIaXg2g.Xs1gXg-gssifss-31-ss?Lg---avg----X--X.1XI IXXXSEXX1-XXXQX.gif.XX-15852--mg-:44s1XX-X14X,,.. A - 13525.4 4 . - .X-as 3455545-XfXIgX 55?XX4sa1X5X4 -4214+ :XA ----2A-4-.X--A-.X- 1 X .4-f--F .:. sf-Q X-Xg44-X--w --SXXXXXXXS-. - - ' X-Q25-2- AX-S1.- 4-ei.4AiX----QA " , X-My ----wr X-:..::-1? : --41.2-.XX-Q -XXXX44XX,w- Qty- MXQXXQAXXFX X Q Ng 2 432 X .XX IX , X XII? Xia -X I ,.. X,.,. I .... .X .XIX III?-I SA in X, X X ' 1 wa? XX XXS, I I s X159 -X XX XX XI X I QI IIXXQ I .XIX Ms XX2 X fb X KX XX X, 141 :1- .. X,.X1A--X45 'ASN'-X - ': 1 U ..XX -X X - . - . --X-5:--:X X-as 'Aff . .. 1 QS. is .. X . .X... " 'i-3149 1 X-EM .se . I.. . -I XXX-1- X,-X- X .,,. X., -Xe-is-XX. . X, .X .X G A . ,, -New Xfsa-154 'W fi X S T Y X X gy? 5 'ws' X X- YS .X .X .... . vs is - X X -f-. --Xa- :XXs.-.X-- f X-QM X. . , f -XX.4A- A4 44 -M4 --A-A-.Af-X - 54535-4g3X.XXgg3Qf2,X 4 . 2ggI3XX2X4sf.3sII. X .,,X 4'--2-4 XXX:---'s E. X. -XX-43-26:22 fX44X:1-:sez-Q4 . -4-Awzsf .. .X , wigs IfAIIII X X 4 4 si Sf?- S if X X XX III X E mix L3 S S -:I -- 1-PM XX lsr:-X Liz Lack Terry Lam Laureen LaMay Tim LaPrade Karen Lawerence Cathy Leach Beverly Leech Don Lyman Karen Luehr Kris Lougee Helen Lott Tom Lopez Jeff Loose Carol Lomastro Lisa Locker William Liock Kate Lincoln Bev Lewnau Sheri Lincoln Dave Levandowski Larry Lerdall Leopold Sam May Leonnard ' -'i5. ::5:-AM i55f'i?K'i? 5'555iE'S'WAA 3-WWZQSW' 3433, I -N 'sWH?"t2i"-Xu uXgX44QXXs4Y,mS4-wg1'1?'feisv Xf-Av AH A5 es-4 M: - --X -- -- 1 X- ., " :XM ' -- -- 4X.Xg4X-...X - X,XXzX4XX1f'XXXXM.X -XXX-fi:-r XXX.. XXXQXXXX-sf-XX XXX-XXXXX XX-1X-iX4X.1X Xsf-X--XX?--Q4 XX 34552555 .-2 SXESXYSSA -- -- .X ig-SA4ezA'4g4 Yigigwiigi . - .rin X-:'. . ' Z' W:5'as1Y'-5 -2.::AwL..I- A"..EI!"'-A' '---.4s9AH-.I 115-N 536.1 ' 1- i'.f.s..:X 4:1424 X:,:::44XggAI- -5--s":r-X :.':"-- ' AAU-QI -5.439-I-451 - VS.-5 ASXWST- 'M'-45 A-'i:."i"EkEs AfS'4fZi'5X?-- ffl-3325 - . 'iii--452'-X 1945153 - X AAGZFA -:"4J::X'1.. :-4525. 'Ai .. -. -: --22'-few -54294953 -2 ..: asia: 129:51 -Hg-423--21.2 2Ag4XjgX-Q1 je- sf-. ,--iA.iL?Si54X-- M2 Af2iiALf2i'Z4z Efifi -ii2AT:-AV fsifii- .4 XS- II -I --13 I -.-XX. , ,XI X-,.,..IXI.XXI X . Ing---:XXX---1. ZXIXX--1 4 X-::. IX: ..5,,g:sXX - .A :95:f.rr 'W :XX 1 --w144'1A---W -- --5.5319 X - 'A A' -- .assi-'zaiimr12.1-.i5::.sgiibs X53 - . :i:, 1-, "" A .41-51? ETEAL-QYT4: 'iv' M'Xsf-2'44S'TX5?-i ---mai W' V i' ---.iiii ii4X?S ' "E: . -:- -riff is-iii - X II -vw A- . Xm, XXIII Ks X22-X-fsfiz 535232-SEL sz- isis--.wiA. . 'A SQXXX X-I 2 X X , - X X 4 4X X X X 5 5 'V' .XXX .X Q' :aw R B '- X i X X-A x- 4 XJ' XXII. X I XX A , In XX -- .. X XX.X3.,. Sw XX 942. SXXQMXXX. -1 X - :saggy ss - thx-:f5x1s 1- 5-44-X 95--9 .1 -XXX. X -XXX-R X-3--sexi - - 1-3-. A w Q X X ..XXXX XX-. -- .....- 4 -4- ,XX--. -:ww - ,-XX-.X. --X.X-w-XXX-1X-qXXggL.-- XXXX rise r X, vp X XX AX X 5 as XX .XXX XXX. X XE.X.XXX.X ig X X, Sv 44 is .II ,IXXII-XIIII X XI X I :W Z w X X X -XXW XXXXX - MQSXXS- -XXX- . A214s22X-::14fL4111X " .. WX- QXX- 5555 'fl'-r55..:.X.-. -si X' X5 .1 -Xggjm ' s..,Xz42 A5232 - 4- --. - -2553-5255154-'X ' X- 4:Xg-5, X XII X, IX VI Y Q 8 ye gf' QX I X 55 Sf S s :XXX 2 4 X fs X X X-1 X XX X 42 ,X X, 5 X-A--XXIXX EX X, X X XX X, V s K' 91 as X 43 as Q XX is sf 3 2 31 XXII 14XXXwei2X- Xggsw -X. - Aseasziigassgz 15 . ,II -3 Q1 T8 ' - I 'X ssT5fsQf'X55LESAiXgw21X2Sva4wiei2,A?X-H3i4:fg4v2 - X---X--me-1-X-X XX.vX-XX-XX.1f-X--X--X1-X-A--XX-XXX X X ---448W XX, X -- X X - XXX. W-X X - .XXX -W X ., sf -X -XXX?--s1X?:XsXgX?XX4 if--f3fX4X -RX Q -XSAX-fi? AXSiis-gXXi'1X-- X XXe-sigXaAXsge:XX5-ZfX-uXiXX21sa5----XXSQQXX1 .I,XSIIsIX3m,w X X.X as ,,,X.XX..X,XXX XXQXSX-,X.Qs.X..W .XX X--End--. we -4XX - - XXXX XS,--X,-.XXX.X,.s W, ,X 9-5- 2-X. XM sg 51 gsQ.X,XWXX ,XXMXX 94XXXX,X- m5ifXX.X5+4XXXXXX- I XSXXQWXXX gs-WX--XXX X I X -'?fXXs,54X4m4siX,.gF-5 " XXQ XXQIQXXXXXXXE-XXTQQAEX - -IQ-wIII.fXX 1 M, I XII 24IsgggX,g 5.ggA.5-I-5123.5 III,,55-- 'i--..,A'fg51T,: H2253-XgiA.1Eii ' 'i':5IX' 'QYEPQS IHMXX, if-XXI Nami? Yi!!-izL1fZgE5A.S-A125 'rsiilz 'ilk-Eff- : XX-gy. I -X,g.- QXXXX- 1.XgXXX-7.,-1XX- ' " 4- if-X.. S--5543--1Xw Wm 2X?e,XXgeg5-:,,,fk . A 4114- . -- ' X. 42213--X-X XA':aea:3sf2i,,.'::x-XX-XX.-A -gin--X5 .442fwg,4s1'34X 'a'E5XX'E''X"f.X2."f!'.- 2446253144: 1--we-s 1 Q45 ' -. -7545 X?--,Zi-ezij 55.1 , .., X ' i4XXsX-ezs:X-X.- zXi:-2.41.-4-.Xe-A AA AsfX---.sm .'A 424-f-gas: X-me-X- X .1 --f ' -Xza:AA.X-X.X- X-i1.- XA.4s-X---gg ,gg-X-pug,-2,4,-4--,.s1iX,-X ,X .3355--X.4w A1211 .11X.:..111X3.--X--X -4214--AX-szA.44 --X-.A-f:,X .:-. GX , ,,X..:r,,, I , ..I,,, 1X1.,X X. .X -- X. X..-11X ,, X I X. I . X- XX.III4Xqg,X-:,X---In X .X--g,-X.XX-X,g:- -..gXX,-:1.44-X-X.:saXX-S:41-,-1z--',-.X g.Xgig-as-5 ,sf ,XI-EQESAX-31-125 4' 1'a--XXX'--, ..gQf-A :s..X-- -EM A. -mXiif1ea4,Xfi'4 A'-AW: ' '-.H- A-----fife- -wI,,X. QXII--qXXssaX--XIYX-,X, 1sfXXXx,4. 53:1---I1,--31.,.X----.vii-Sa-f2i4 XQA'--12114-1 '.'5--,ef--I--4 - 2--X3---A?4XX-wg:sXg sE?X9-A -EXWQAH-4-i -1. L4?f4s11--- -- .. X-an-. ,w XX-..X-.1---.XX.1--,XX X- X XM--sf-1XX--XXX-X----XXX. 1X- -----X -XX1---X -- 'A '-if -9 - A-A4-9-AW .12-4514-Y--ii-wi.-244:41--5.442 ' A --244-14 'i5f"'XAAs??h44XAw1XX- 'A' A?1'A:-YM- -F1-SASA M213-Xi 1 12i4'XfI9iQAf-Aiifiss X - X .X gg mmm- fglsmgwaqsfggfwagm: svssv---vga-mis-anXX-A4:sX'XX-4X11XXz:-4sg4--- -X--.X-11-Q--XX-X..XX.X .1X- XXXXXXXX---.,.,,X.X,.XM. X- XXX- X . M , X X ,,kIgXA-fII,mI ISIXXQXX X. MXXM ,X--I.X.XX---45X.,X----XX.,--IX..-,XX-4-X..4---XX.. ---was-X1-Q-XX1X,.fXX.z--f-MQZX-W--X -X-X----XX -- .X-XXX--XXXX1 ,I - IXWSIIX XX- Xs1m,sz1XXXSX11aX- s,gXsgX,gag:,.- - gX,f2L4Xi11X-- 5,--gi---L1Pgz.:4--it -12-.." XX,ffg4X--3X4eAg.XX-- A 'W--52114---AA H- X XX-XX M122--waz V -41-15-51 1-5-mei -: P 1:4 Xgggafa .II,.. 5-2354-IX,-qIgX,j33 .In-,.IjIIE.g35-..X: II 4Xgfgfg1X gI1Xg..-45.5--X 5s.A-549214-551 "g5g44-X-f?AiiziX-- ei-H -21 :.i-.-1251" . .X X .XXX '- X X-XX-ff-1X4Q-w ---X . Sal,-1X-XX-11 4--X,.X-- Xssvxagffw. -XX.-QQXXXXQ -X-XX:-Xfai-'f.' 2-Afeflbirg Hfff ls, 55--gX,, .XX-Xg-fXzXX- ,X -Xg W--. .X-'XJ ..X, ., I -31-X--X-fr .- --X-41X 15.X,Xg444X4XXXfX 14X-SX-211 - Q41- X--.X.,,.4X--X1 X:-1 ,--XX-: XX1f.::.i '.1- -fi-.'r-AEM --z'--'----- assi-X-2: - --X-A-42 -is-.--A-.we .. -. :ez .. X X- XX1 -1 I- I .M ,.XX, XX- ..-XX.1-X ,.XX .X,.s? ,M .. 4, ,,---,,-.X-44--X,wX..- - -X ,ss --X 1 ,. X XXX---4 -X. -- --X-2-X-X-XX. X.-IXXXXX "'-24-2 .- "AXE-J 'El'X'V 'AW .... 3. E:-.5X: :..2'1':"..:E!: -AE-is " Lis-1'TAE.iL--A .-.-S5355-1'iX..-" '-:"l --1 W'--f-fz::A -'nb-2 iifffb-V535ViA'1l, --W if-'Pm ..,,X .. . ..,..,. X . . EI II ,. I X XX X. .,,,, .... -- - X --XXXXXXX-..X-XXX AA -- ,- - .tA:-XX.: ',-'f-vj':.'5"F,-.u XX'---1., - .91 "iz: . 'X.115'1X.ii : ' : -- :- :XX'-A 1.-4X' ".X.251 '- 4514-f"fA:AX "l:::Sx?if51S " XXWH-'A ..:: Xu: .ns-,J is'-W-Y77-jf' ' -f:': TS"-5715?-5 .1ve'V5i--1.-'z.53fQ,.A' 'fi' X.-4 'XQIX' "'PVif"ef ':'El"E:,:::,f: '-i1:.'.X' :-'1:"l- A"--Qg4f3A '--VZ X- X-' iff 'siY'4f' - H GH ''--'Z.UX?rLXfE1fasA-1 A'WV2Q7If1U--Elite " '72-2i4.AA--SA'V9z7: 1 A -r-HT:.:4::XX -1.-:5,,.gj,:..5 Y 32114 - EA'Ef?5i:4-fi?iiizzg--1-MXL: WXIIXLIXX. Ii..-IX..XIIWXXIIIIII II I mfg- .gII.,,XX,-gi55XX-IMXQQ5-XI. wgglggixg,--4eAAf:sI.X,Q.g57 -4c:544gn-szj1.qg5-X.X5 X.A.I.aagI5.5:g4aax?fIFgIjEX:?:f3i:?Ii'X:EE'X.a5"i:"C:F5ff-:::'X.f1' I,,XX.,,X1-QXXIXX-XX5.g,,,X , sX.1XfX.,-X-s.X---X.- X.X,----- XX- X1-X 1X--X -:X f -XS:3Jg-5-- ,-X Q--L4sI511X--'X .1,--,1X--- ..--L...41X--fQ..X--X-X.,-X X-:.---XX-4X.s---w?X,-- -.Xa-1-.--X-asf-my-'.s:a:waXX111-f.XXX:.-X--Xa.nc'-1'A -.4 IX3,fXIXQXsgI5M..X1 -., -,I.X,-XX--,,IX.sgXXIXX.XI IX,.,..-IX. X X-.XlI..III,III. I X.,I..,-- IXXQIX WWE-XI. -155.4-, IL,X.X-- X,-..-XXX---X5XX.4-MX1a XIXXXIX,-II,.X.X,.X.44iX1. ,was3-5gX5IXX5X,W,X-X335-I,,:f.-XX,I-,X-XX,gag-,X ,X X, X--XX-52.X,I,,- XX..3I- ,4,-X.-,-9mXXSX-4.X-- ,-1.15--4-X.-XXX.X.-g,.X,.XX4-I1X 4---X---A-X A- X XXQXXXSQXX -.XXX-,QXXX-wXg1XwX--2-14rX --Avviizi---XX,--ms---KH A1-A-X--X.X-a.42A-W4 -A'-...-:::---.fssAXXX--.1XsfXX:2mw-'Xe--fXX::2:-a-ASX-2-z.X-1' 1 ziiigsgig-i'1Q'4-55iXX,qg44XX IA,?YSZi92gi2iYL-32515559 tiff!72?RX:-ii-.lag-,431.'a fw1'..i,g X Xpgfesxg-fQ7llfsIIIf235I-?ii5X:3:gig ai-S-fgf5gjIIL55E.s?L,!s: 7452-4-Sgjiigg-7.15521 ' ,XE-."i::i5f2 , l g 'EL as 5-XX:sGA -71.1 AA 'I 1..:31-Q53-122445-314,-f .1,ffE--f2.ffztg4XgAj'f'I'2,--IX I Q-IQI51X I, -EI .I :II :. 3jj1AQXgL.III X--g.fgg55I1c -,gg--gg-4fttQg'g3E?2145355 3275559551-44-X-.4a27iT55 -A ,-A-','S2:"5: XX-::"-.!5E:'E.:f5"Q2" :-4'E:7'J.'i'f. Atl 2-AY --XX..X'?-f2XXQX.X5--?- X. -X- -X1 X--HX--Xi:-A--1:s.12 -X--X1 X4-X. -:'s.A.X1 4Q-554444X4X-fffgfiii--3'-sei -34-f'LS2gX-hi'-zf153' M5-322-1' all

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!