Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA)

 - Class of 1942

Page 17 of 78

 

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 17 of 78
Page 17 of 78Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 16
Previous Page

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 18
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 17 text:

-v NNE-Q' 3"- 'T-0, A If, a w- .gp Y ! U X -'wx Qs' :gg 'iq A u 461' u XC 1f"Q' .X S . ml, KI X1 N vw 9, is Q-4 -ii EY v 'fir to- -A ' 'Wfv HN, YQ x Q2 'N1 f ' 43 Q, Y f- ,A , ,, W -..Q - 'J 1 XX 495 lug: 'E ai 2 " E' vs, v,.+n- 'X ,,,, X f I ,- .N - 2 '5- .Qf , , 'xr .1 g a --'---. 1 V , W f ,Mn , V X' 'VK xf""" 1- f kv-ax .ff Ea., JV ' ..,..' A .E , MU ii X 4, xx. - fiyyfty' f' AFQQ- Y .Arm ' 34 14 AN f , 5 5 5, 6 vw '- Y' ,Q In ' C' 5 y ! g. Q Trl 4' A hx fx sd 5' V x lg WI 1- fb ,,,, r 5 ' X - 'S lv' 'CI' ?,, 'S- ifc- no .- 40' -1- if

Page 16 text:

EN NN I LI I I I X N I I IIL X XIXIOXII II :L I IX II' In RI XIX L 1 I Lu In I I I X ISIN I I I L 7 N14 II I In I I Ix Ix IJUNNX I I I In SIRI I 1 I I xl I LII w IXII J I N Ix NNI I I 4 Xl II' II II-. 0 0 0 S I 0 R S 0 0 0 IIIII I II' IIIIIII I, I ' IIIIINII. III' IIIIXIIII IIIIIIIIIII' X4II'I'.III.I.f.-:N'.',-III -.I,Q.1.I'I,v II IXI. .-II NIII..'. -. I.fI,I'.I'.-1.4 - IIIIIXI4I.,I:I1'..4.'.3.II wIIli'.'Ia. I.3.fI. "III.II II.I'I.3,I:II.1. IIn.I.III-Iq,LI"I.l. IGIIIXIIIIQ. I. Q. -1 I: I'II ' I 'I"zIII1... 1. II--. I II..I'1I. 4: IIII.IIIII. '- Iwm-.1 III XIIII.III.'XILI-II II X -WI' III'-1 I. IIIIII, I 1. II'.aI.I . p I:I:IIIII.g::INI-II.-.NI I'III.1 IQIIII I1lI'I.9.I.IIIi.I-1.'I.Ir I" -II- I'IIIII.. 'QYIIIIIIIIIIIIII XI.. '.'I.III?IX III.-I IIIIII'I III II.. , I . . 'k a.1-',I.I.- """'I' 'I IINIII'I5IX.IIIIIXx 5,,'gI:"X' LIIIIIV. H 'XI ,,..,,., :II ... ' ,-I-III - . ' 1' IIt'wIII, '. . V. III.I. I. I.'III'. Q. Il MW, 1 Xihlwhth 1 4 I.,VxI!,,.x.k M I- UIII IIVIN. 5. I. II:I :'I 1. lg I:::'zI'x I II.II. .A. "IX I'IIN" I1 mf. I. 1. 4: Nz. go' I. 3: IEII'I,:':4 SI'I::I'.:.1.-- .E II IIIILIIE IIIXIIXNIIIWIIIIIIIIIY I.IIzIIIIII1. II IIIDIJYXII X II. I IIN IIMIIIIIIII IIIIIII. I. 1. J: XI-IMI.. 9: II-IIN IIIr'I1I1r. I. . IIIII '.1IgIII'. CNI. I. I. I: I I . Q. I. 'IZ ISII'.X IIIIIIIII, Q. 3. II -1: IXJIII CIIIII':'IiZc.. I. 1.-1: N'IIII.'I1III-IIIIIII. I. -1: OI' IIIWIII. I. I. 3. I: IYZIIX.. I. I:. I'I'II:' II'III INII - I II I I IX CIvIIII1I.4II-I Ir.: IIII-II IIIIII. 4: III'l JIIIIII. 4: I'II1I.I"I. I. 4, XI.. -I: NLIIIINI' III:I'. I. 7. -1: UIIIII Ii.III.,III.'.:uI.1.1.41II:IwII.III:IfIIII... III IIIIIIN. I, Q, 1. I: III I IIIIIII. 4: XIIII'II 4: l.1III. ISIIII NI1I.I IIIIII. -1: IIIIII II.1gIII NINIII. 1.1, ?,.A.1NI.QL IIIIIIIIII I' I.III I. I. Q: lI:'.I'.-Z:'I. IIIIIXIIIIIN II 4I.XI'I3IlIII.IIiNI IINI X. ,,IIII,IIx'. CII:II l.'.I.gnII N7 I. Ig NIIIHIIII I IIIII, 4. IXI'II I I4 I -IX IIIII IIQIIX IIIII: K. 3. -I1 IIINIIIJII. 31kI:I:I.gu Ii. 3. IIIIIG lIIL1I,IIw Il V I IIIN IIIIIII I"SII I' IIIN IH ,NHIRHN IIIIIIIIIIIiIIx IIIIII' IIIII. I. 1. 5. -11 ILIIIIIIII. I. I, I. -1: XIIIIII- X ' IIJII- 1- 1- 1: Xr,I1L1'I IIIIII, 2: I'.lI'1IIcII1. 3, .L3 IKIILIHX IZIIXIIIII, I. Q: KI-Vrwm-I'.I.II .XILN-VI. -1 Y - SQL.. -I: IIII:IIIII:14.5.-I: I'I'w.. -1: SIC C I.Ix. Sm.: III'-IW 'II IIIIIN III'I4III' NII I'I' I' l' I' 41 IIIIIIII' 1,11-1.1.-Hi,,N!,.II,I. I-Q-INA: Il,.,IuI.g, I-1'3v .Iz I. Z. 1. 4. CIIIII- I IIIII. I. 1. .X I .Iux'II.z. .. 1. -4: IIIJX IMI C.IpI.. 4: C II:I1IIIII'I'I.II 3. -I: Ii.1III SIT' II4 IIIIIIIIIIII- :- CIrImI11IIlI'I'. -I: X I.IppuII.1. -I: .Ir. IIVIIIII Cum- IIII III' IIIN I, I If IX N'IIIII'I1 IIIIIII I':I-I., -I3 NIII.IwII IIIIIIIIII. -3: IZIII XIIOIIIII. II IIIIX XIIIIIINI I III, I3 II-Iv IIIIIIIII. I. -I: IIIQN . II.IIIII.I.Q.I.'4.kII.II.NII.1.l:II:II.1.1.1.-1, IS I QIIIIII'IIIIINCIIIII,-wII...3,41If'-IIYHIN NI-IIXIVI 'I 'III lIIIII'IIIiiII', 1: Xi.1II -II.I.1. I. 'IL IGIIII III.-I.1. HI IIIIHIVII I IIIN V i 9.-I: Ii.IIII KIIIIIIIIIIII'I',-I3NIJIIINIIKIIIII. I.-I15I. IIIIIQIIIIIX III NIIII IIIIII 'IIIIII I I I' II I III II l'I.II. 4: II. I'I'-IgI'.mIfII.1IIm.1II. ?:SI1'IngCIIII- XI II4I,II III XIIIQ I'fIIIlI1.1II.'I: ISIXRQIIIII. I. l, 9.-I: III.I.II. 9. FI. IIVI. Q. 1. -4: III C II.IIiI'I'. -Ig III-Iw.ILI CIIIII. J: I.IIvIIIIIX Il IIN I iIIrII1IIg..X l'III4: IIII, 4: IJIZIIIXI N1.IIIII1CI':11ItI1- .IIIIX II '-I X II c,IIxIs. IIIII IMI' III-K II.IIII:. I. 1: ISIIIXI IIIW. I: .X I .I:w,II.I. I. H X . . X . . I . I IGJIIH- II.II. I, 2, 2, -IgXIIIIIuIIw.III, I, Z. 1.4: lum- III' I -If XX III-I-.III I. I. I. I. -bu. I. 1. I,..If. 1. I irII CII.. I. 1. 3, -I: IIY:.1.IfI XIgI.. Q. IIJQIII- NIIIIW. I. Q, 1. .Ig IIIIIIII, 4, II.'XI II. .I X Ixl X.XXI.X. 'aI N IIIIIIIIJII, I. Q. 9. 4. I1.IXIII'III.III. Q. -Ig II.1IIX, I, 1. IIIIII' 4 . I SI. I. 1, 3. -I: K IIIWIIIIIII IIc.1III.3 1-X xy INIYII Il 3, -I: IG.IwIv.III. I. -1. III'.I3IIgI' Ii. I. 1.1 3, 'Ig Ii.III'. NHIRN, MX- L- IIII"..'.I.l N:I:I II ar' ..Q.I:IS , - II,IIIII -IN ,p, I . ,.f'I.,'Q1' lm, I I XIGISX. IIKIII IIIIX III Ix LIXII II.IIIII,-I. III .. IIA .II.. I. IA II. X -l Q A V I 1 I X N 4 M :MXN-,lhml r NI I:III IIIII. I. -. I.v4. I., S . I. ,. .1. 'HHN PXUNNU M HVXYIH N XYH X1 IIIIII' Iyxxw. 4l III-I II.I11,:'.-: II'IIIIIlIm1I:1Ii1II'. M N U, UA. ' " I ?3kII:'IxII'.1Ig -NIIIIII.I.f.3.4:III-IInII.I.1.3. II CI II Iu.IIgLIc sa III, 1.1, I,4gfSI',1. .Il q,,m.fM-lk-,JI X.-C, 4. IIO .Nl IU? IIINIRAY II IIIIIII IIIIIIIHZ. '.Q: Im IIlI.1iZIIIwl1-.:. fi III' IIILI.. Q, X3 KI-,,,35.1Iv. fum, 15 UIQL1' I3 ,. IFIIIN. 1.l:fI.:'IxIII4I1I XII-II-. I. L. 1. 4. III- I.IIgy.g-.--AI, 4. law.. N:I:.. 1: IG II. IIIrI.:rI. 4: .X fII.III.'I'. 'IL CSI. I. 1.lIIIII'IIII.III.X.I'w.3.-1: I IVMIIIL .44 ILIIIN IIIIL II.IIIIII'II.I, 4. IIIIXI Ii. IXXII X IIL'I,IIIw. XIXIIIIXI-LI I lm K bww NI L ,Q ,Q K U.,m,mH .NAP M II-' 1 III X1!?IXIL'I45U'N' -I. 1.2. 1.'l.III-I II-. I IIIV N1I:IgI II.I".fQ: Xl1':y.III.-2. X'.II1:I. Q..1I. IIII'I IFIIIV IIMIMIII. I: f fI'rI:' ,'...II .X.IN. I. -1. 3. -1 IF' 'I I' 'INIIIX II I IIXII I. IIIIXIII .,. 'III I IVIIIPage 18 text:

RIIJI IDI 112 11r1 CL IIN X S 1 1 Cu 1 NLN 11 111111111 X 1.r 1 NI XX XICXNII S 11111111 X 11111 111 XINI C L1111 Il1 L 1111 1 111 C mv. IIII 1 1 1I 1,111 nw 1 NXIXICII X r 1 11 XICXLIXII IX RLSSI I 1 1 i11x111L S 1111111r IR UNXC I 1 L XILIIXR XX Ins 111 QR XX 11 I511 X 1111 1111 1111C1 1g 1 11 x 111111 11 1 1' IORS 'C LC 1 1 1 NI 1I1 1 I'111IC111-1 1 C1 1 CIX S r 1 III Il III C KINX LL IUIXXI I YIIIIIX LS CI XI 1 111 S 1 111 I C L 1.1 C 1 HI 11 l 11 A CIII 1 IXLCYS U I LTL k ILI IIC 111 X Lt 1' B111 11 1'11r1 X 11 1 S111 CIN X C I WI11 1 111 1 K I' I L 11 S11 N 111 11 IC C XI XNI ICH 17 IN NIK I XIX X XX IIIRM X N R1 rx I s X 1 XII :CR XX X XILR XIIIXR IX XIX N XX XRICI N NISI-IIXII N X NI XIC S NSI Im ISHN JUN I NI II U XIX II1I XIXIII RIN . . . . . . I-I Ni X11 I I4 IIIXI X11 I' 1X N XII IIIC II I'XII XII 1IN XIANI- 1 , NO C7II II, I I'I"I'I I III I' 1111. I. -I: CX:'.111gC' IX. I. 4: C11111:11 :11.1I C111111111'1'C'1.1I .'X'N. I. 41 C111'IC I1-.1g111' SI11111. Q, ', .'X'-1. 1.43 X'.1r111x II.11IC1-1I1.1II. 3. -I. -1: II1-I 11Iv. 2. 4: II.11IC11I1.1II. I. I: XI. 1111'1111. 5. -31 C1'1111 A S. 1I1II1'. I. 1. 3, 4. XI.-XI IXIXII C111'I1l1-.11g111 I1 111. I. l. 4: II1-LI11k1, I. Q. 1. 4: 1111. 1115! 1y.,XN1,1 1 1X1 I'T""""""'I' 'I " 'Z 'I c"I"'H:" I-I1 I""- I- IIi 111111. 1. 2. 1. 4. cs1. 1. 1. 11.11. 11.1.1111 I1I11'.11'x C I11I1. -1. . . , SI1111x'.I.,. X.-12 S1'.11111I1CI11I1.1. 1. 4: I 1'.1r1' 711.11 VH Xl- v Q CI11I1, -1: :X C .111111'II.1. 4: C111'I1 C1I11'. 4: I111111. I. MMR WX! .Hulk XIC XI.X. .C1INI -1: II1fC I1.1111-r. 4. hvwwx XHIHIH CSI. I1 X'-I'rc1.. I5111C XI1111'1'I SI11111: I111x1'14 5,111 11111111 S3 X: I5 II.1wI1.1II XIg1'.. I, lg .X II.111I1.1II ,V 11.11 11.111 1,15 .Ig.,1,-1:.'XI5.11IC1-I1.1II XI1g1'.. 4. I'If III S. I1I,I.fX R1 WI ll XIUVRH R . -I.I.l.2,1.-1.C.pr..1113.1 'I1.II.I.2.X. . . . . . 4: CL.1111,. I: X'11II1-1I1.1II. I. 2. I, 4: 'II' 111 . 1. -I: X C.. ' '. . 1 ' . I I 1H'h C111II, I. 4: S11.11111I1 C I11I1. 2, 3. 4: .-XII C11 I1 C 1111- 7 W '. X 1 1 J Ik1.1wI1.1II. Ii. -. 1. II.11IC1-1I1.1II. I. -. 1. -. I11x111g 1111-1,1111 4: 11111-111,-1,111 .11 X 4.111141-12.1. Qs 1. 45 V- '- S111'111g C11111c1'I, 2. I: Ir. I'r11111 C111 111111-u. I: S11'111' Il C111111111tt1'c. 43 CI11'Is I1.11g11' SI111xx. N1I 1111 11, I NX1 II. 1, 3.1-Il: II1-kI111IC1. 43 11 'I1.11c1. 4: I1- CII1'IK Iu.1g111' SI11111. I. 2. 9. -I: II.1wI1,1II. I. 1: ug 4 sl I' 4' I U N' I' 4: cl NIC ISNI1- 1.11. 1. s. Q. x'.,11.1111.111. 1. 3, 1. 1. U: :L ' ' II11N'I4Il XII'IR 1111.1 ua. 1111. . I'INI s 11. .1 .1111 . Rm I'-11 Ia 1111. Q: II. I. I: I-I'-II' Iv. 43 C111'I1 I11-SI1, C I.1w I'r-1.: CSI'. 2. I. 4. I'11-1..4:S11. 11I1 1111 1 11' I,c:11gL1' SI11 '. I. 1. I. 4. C.I11I1, I. 4: III11-s1,1-.1g11cI'rQs., 4: II.1 Iw1I1. II. I. 4: X111 ' 1115 IM -I1-avw.X. 4: 'I'1:.11IQ, I. 2. I.41I'1111I111II. 1. 111.11111 X111 9111111 MH I I .IHI I N KAW YX :l1111I111g1'c1.1I .-X1'l- .I -Il IE-I CI1111x C II.:IfI.IX.IlI. 1: 111c11 111111c1. . 1. : 111 1'1111.-.1. : BJ IWI1- I1I-3---4rX-1II1'1I11II-1- 3-I-41II-IW CX1'.111gL' IC. 2. X. 4:I1I11'.1r1'C,I11I1.4:Ii.1IIx C1114 I1.1II. I, -1 C111111111-111,1I .-X11-1. 1. 4: C1-IIT. 1: C111'IC mi 11.1.41 ill.. 11mm Q mlmuux 14 I.c.11' -SI11 ', I. 2. 3. -IQ I1-111111. 2, 4. XI11111'-111-. 2.1. IC.'XC1I.IN. ISI N I XII.'.' I .I..IXI,fX CSI, I. 2. 1. 4: I'.1r1I1-11.1. 4: II1111I1.1 -1 . 4: 011. 1cNM.511m.' -I Ck 11111' '1.1I .'XC'u1. I. 4., SVI. 4: C11rI1 .-.Q SI11'.I.2.X.4:I'1.1IvI1.I-.I.2.5.4: .1I.II. MVN NIH. V K 1.2.3. 4: C I.1w Sc: c. 4: II1-,I111Iu. 4: C I I'1' , , .. R ' I' ' I CJIFIS CI111I'1.'rc11cu. 4. sl X H I. IFTVX I-111I1.1II.1: I 1' Q. ' .3.-I1 CI1'.111':1' Ii.1,4. mm M1 1- ICIIIXI.III'I'IX' Nm XUXIX X 4' ' ' 1, 1 1111 ' IIIIIII IL 'II 'ID I11111I1I111:.2. 1.4: I'I.11' IJ.11.2, 1,41 XI.11111'1111'. I M HMI II.11IC1- I.1II. II1111 X1'CI111'x. .X C.111111II1. I3.1111I. Q, 3.-31C111IX I1'.1g111' I11 .1, 11.11 X,,IIL111l11I4 II-IX I'-III 1, I1 II.11I-11-lI1.1II. I. I: Ii.1wI1.1II,1. I. . , .1 '.C.-XRI . I I C1 . I .- ISV 1.11 11.1.11 I1'.11IC. 1. 1. 41 11.111111 1. 4. Hmm " H NH V IS.1 -.II. 1.2: II.1IwI.II.3,-1gX11II1j'I1,1II. I, 4: v V , 'I'1'11:111. X. 41 I3.111I. I. 2. I. 4: CX II11.-11121. I. 1: NIU ' 'HI IIN III-,I :1I1w. I. 1. 1.4: C11IXXIH'l'Cl.lI :Xu-1. 4: C11rI1 CI1rIxI.c.1x1: SI11-xr, I. 1. X. 4: C11111111.:'.1,1I X,11. Img 1- I nv. 4. I Mm HI HI . 11 11 1 I1 .11I, I' II1-I111Iw. I. 1. 3. 4. I 1151111 I 1 l NNI 1x1.1.1.111x1 1 I 1 . 11' N1l1RR.VxNN LAX! 14111311 I.C C 11 I 1.x111N . . I'.111I1111.1. -I: I1.111I1 1-11. 4: I1'. I'111111C111111111111'1. I " I"I II I III C1I11II.411.I1I11,,11,NI1.1u.I.-.1.4, RQMHMIM1LUl1..1,11.,.' 3- 11.11 11,.11,,1,1..3' .41 1:3-.1-111114 I'I,1-. IJ.11. 4: Ir, ,X111-1II1. 9: IC11111 In. C-1. ': X111-1 I'INISK Ill NI I I XI. ISI 'III X C1'1111 SC s.1.11.. I. I. I. 4: S11 X'111.11111C'-1111-11. IIILX I'HI I 1XX lg,,,,kA .UM 3' 1- 4' Il,-KMA 4: R . 1k,H1.' 41 l1111111111111-, 4. S11. 'I CI11I1. 1: C111I1 I1',j11' SI 11. I. 1. 3. -3: C.1 ICI'CI.II .Xum X: I'11111111 I I'xlll1I. I: III-I1.1tc 'I'1.1111. 4: CDI IC: C111'I4 C 11111-1 1-1111-. 4: I'I.1x IJ1-1. 4: VU - - IIN .'X C .11111uII.1. 31C1I1-1-. 1. 3: CSI. 1, 43 lr.I':11-11 I1111:I1.1II. I. 2. 1. -1: I:'.1.IC. 1.2. 5.4: I5.1-IC1:I1.1II. C11111111111LC. 3: .'Xr.I1111 CI11I1 1. 4: Iiuf CTI111 I. 2. 1: IS.11.I1.11I. Y: Ir. 11... X l':11.: CITIYILI' - C111111111li1L. -1. Ii, 1.1.3,-Q. I f1I'1NIIII 111.111 IN .1I I IX ICI IIXI ,1:'I II ICI 11 IN . :1fNf'-.ICIHII ' I I11ILI-I NI IIUI I X I1:1X Im". X.

Suggestions in the Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) collection:

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Roseville High School - Rose Leaves Yearbook (Roseville, CA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.