Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH)

 - Class of 1925

Page 72 of 202

 

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 72 of 202
Page 72 of 202Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 71
Previous Page

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 73
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 72 text:

had xxx' 'lb' -...ss Y!-A5 E681 ,, . ,,..,gy.,, , ' Q ev SLA' Y L , , I 3 1 ,, 4 g uv k' . 5" . - , Q x. i - , , I . gi - , 15" , I j .,.. yt y , -7 1 L' 2.2: K - ' , I , 1 1 - Y W .v,CA.v' H ' f-,C .- 'V' . x- """' :Ya V '- 1- f , -.. ,A M135 ' 4 -. , Ev' ' , 4

Page 71 text:

X XX X XNIIX XI XNIIX PI lx 1 x TH I XXXIIIIII X I XP IIIX IIX IIXIIX IIIXXII IIIIII I XII IIXXXII II II III I II I II I I I II I LHR IIIIIII I IIXX II IIII ITIX I TIX IXX XIXROLIT! XIXRX III IIIN IVIIS IIXR X XfXIx XIXX XI XI XX ILXI I III XIIIII XI RIIPI I X IXXIX RXXXIIIXII X XII PI XX XI X II IIXI R XII XR I IN IXI' XXI II X IRIS III!-XRI-III IRIXI IIIXIX X RI X I IIRISTIXI XILPPHX XIXRFI XII RRXX XIXI XIXI R ISIINNII I I X X XI-I SF Xl-XRX SIIX X IRI'X XISXXIIXI I R XIXRX XIIBIF XII1RIF XIIRRIS I R-XII XIIHXI-XX IIXRRX R R-X X II XIIX IXII X IITIX RIISS RIITI II Il-It wI1Xx IIIXX 'INIIXN I NIIX XXII X IX IIIN I XXIII NX XII XX X IXII XIIXRIII X I XX X X NS ISII I XIR XIII X XI XII IR NXXIIIIIN III II NX XI PI RXII I I XXIII XI IIIIPI I III I IXIT! XI IX I RIIP II X PI IIXI I' XX XIXX I IIXRI I IIXIXIXIR IIXI QHII I I'I0 IIIIROTIIX S IIII Ix XI RX SIIXI R IIIIIIIYI HX SIXIXIIIXN XIXRX sIIIX1-XII XI IIRI III RIISCIII III I III IIXX SX ITII IIII XX SXIITII RIIPI RT S III R IIIIX XI II SI I'XI I R II-XRIII II SIIITII R HIIVX XRII I I5 III II N XLIIIR XIIT P S PRIII II I R XII IIHI S S Nx X X N XX IIX N l'I X IIIINIII I s IXI XIXPII I XI I IRX X XRIXI Xl XX III-XIII III IIII X IIIIIXIXS IIIXITI SI IIIXIINIIX XIIIIII I' X IIIIXIPSIIX III X III IIITN XIXRX NNI I x X XII X T IXIR XI-XI IIIII' J IXI X III XXI -XTIIIIII X I I' II XXI-I IIII II I Ix IIII. N XTf XXIIII-XXI XX I' RIXXII- INII I XIXRIIIRII RIIIIXXVIX III XRX X SI' VXIII IIXX R IILII XXIIFI IIR III I XXIII XXIIIIXXIN X IIIIX ls X IIIX N IIS SIIX XXIXIIII- IIIRISTIXI XXIXTrR IIIIX XID VXIXIXIIAIIIIIXX IIIII-'XX XX Ixx I I If XRFTH XXIIIIII RXXXIIIXII XXIIIIIIXIXX IXRL VXRII HT XIIIIIRI II X' III RX XI I-II XIII XI I XNT X IIXIXIERXI-XX XIXRI XRI XIII IIRI II XIII Xs XX I' NTI I X IXRIII X III I 111111. 1-3x'11:1.1'x l'.-XIVI-'. XX'.XI.'III':I'I 1UI'I'II':I.I'I. Ix.1X'I'II-I .IIIIl.'.'. 1I11:.'N11:'1'11 I'.XI.X 1:11, 11'.XY113 ."III'1IIIII':.I.I, IIIIX.XI.I1 .IIIII.'.' If 111111: I'.XI.X 1 ,w11.111f11 .I'III'IIIIII':NSII.'. IIII,III'IIIIII ,IIIII-'.' .' 11113 ,'311.X 11.1111 -3 QXRII ."I'I'IX'II.'.'. 12. TRII'I-1 .IIIX'I.'. 1-:.-11.1111 I'.XII.' -31.1z.X1111:'1'11 .IIIIICXXR-X I'I.. 1111:NI'113 141-3111113 III,I'II.IL'S III'I.-XII.. IIII'INI': s'1'I ' 'N' .1.. 1.1w1-31.1, 1'11:1 . .II'I,1XN I'IiI.II.XXI, I.L'LIf CTI .' 3.. . 113. 111111. .X1.11111c'1'.X 11113.-1111111311 11I1N,x1.11 s'1'111:111.. I'I.XIII. IXI'I.' ' 1 '. 113. .1. 1'11'113111'11'1:11. XX'.XI,TI'lI-I s'1'1JI'14. 1.. 71..X 111' 3, 1.1.1 1111113111's. 1:'1'111-31. s1'1.1.. 1' . N1' 11x .'.-II'I.XNI'I'IvIII'I IIIIII.I.II'S. I'lI'I..X sw. 1. 1111. '.XRI-II-IX 1' 1. 3' IIIIQIIIAIC. 11.X1'1111:1. sw . I11313N 11111 1.31, 1111:1313N 1111131z1'11:. 1111:1111:I'14,x11 sz.X1 .1'11,X1:1.13s I'R. 1' 113 '. 11 1 111'1"1's. I'.x1c1. 'IIXX 1 I"1111311, ISI'IR'I'II.X III'III.. 1: NX 1'111'I'1-1. " NN13 '1'.X'1'1-3. I'.XI.'I.IXIC 1.,I1'1g1 1311-311. 3 A.I111,1.3g 1'111:1:1'11:. 1i11:.'N1-3T11 III.XIIII':NII'IN. 11,x1.11: I..XIi 'IRR 11: NA 1'1"1'11:1c11.X1JI111.111.1:.'N.X '1',x1'1,I11-1. I'II. 111.1-is I..XS3'I -3 I'vIIIII'II, PY" .'1 . . X IITXX' " . . 3 . -:src I.I'IIIXI.XN. XX'II. ,I.XXl III'II.'I"I'I. 11'I1111c11:s'1' IIIIIIIBIIISIIN. 1.111'1s 1.111s1.111:. IZIC I"II.X 111-3."11.1311. .13 1111. 11113'1' 'I'I . . 3 1311 I,lI!I'II'.XI'. SX'I.X'I.X RII'IC. XII'IIIIl..XS '1'11111111s11x,11.111:13 1. 131-3 , JQHT RII'I-1. I'I. 1113s 'V A A- A1-133 I,IIN 1. I' .1 x' -3 11211 111131 31 I'II. 111.11:w " 1, 3 . . ' 1.11x11. 11,113 wx 1111 :11:11s. 11: .'NII-I '1'I11.1-3N. .111s1131'11 1A11NqgNf.jq'Kl1jR XIA.xR'I'II:x PIIIQI-IRS. XIILIIRICII TRIBIBIII. 3II'fI,X'IN XI.XI X '.XIfI, 111111113115 .1. 111.1-3 '1'1c1.'.'13 3. I'IIX' 11.X1-: .1.11:s 11I1.'.'. 'I-'II'II.I..-X 'I'I'I,I.X'. .1.- 11.1 111131' .. " ' 1I1'1I.. 1TII.' I'I.'I...' 1: XI.-XII 'I'I'X., .IICIIII 11I1x'11. 1111.xI'1-3 XIIII.IQI':II'II. .111s131'11 XI.X' I' . 13115 RI.'.' . 13x11 X'III.Z. 3I.XIIlII'I'IIII'I'I': .1.-7.. ' . . .'1.'-1 .' 2-I II SI-I w,x1.'1:11 Ii 111.1 111-In 113. .1, .11-is XXII I'I1XlII'3NI'I'i 3 . ', 1 IIII 11A 111-I' . 1, 113 RISI-I IT . 111 .' 'Z W1: '3-z. 311.11 111-111 11. , ,1:1'1' HI'III'3I.I.. GAY XXIIQIAIIC .1-31'111:N1.X .11-11. . 1 A' sc'1113113 ' .1L'R w11:111131. 3 '14-1-i .1113 T1 1. 1 . .XR ' SI'I1I1.XY 1'-TN. - ITIIY XX'I-ff ' ... . 11131 'IIIIIIIII 11w1r:11'1' SI'III1I'3INI'l'Z. XXIII, '3 '. 3."'131 .. . XIII' . 131.. c111113R'1' SI' -I I XI- A, XXIIC ' ' ' XIIN.' 13. , .I'I':I,I,.-X WIII1'-TIYI'I"1 11-IRI x'11:.". ' .. .-1.'.'13 XIII.I.I-IR. 11.11.1111 SI'IIRI "II w1131 I.Ilz WII -3 ' .1311 I.I.'I'II.I'I XIII. ':.'.'13'1'11 SH113.. 3 IITII 1 ' .13 .12 .. 3 13 NIIIIIIIIII':I,I,. .ng S111-3 '. . ' . XXIII, ':I.NI z1'.'.'-3 .. A1111 13 A gf- SIII -1. . '11 .43 . 11.1-:S ' A A A A AA A- XIIII-II .' 1. ' . ..11:11 - 1 , X' X-1 wi ' .11' 111 .U , A11 Q' ...X A Y X'I ...11.'.1. ,II . '. 2 .. 33 F . 11 .V ' A XX'II..Q'. c'133 1' 13 . ' . ' AA ' q .1 Y.. A. A QXXIIIAI 111111313X U N.XI11f HI6 .I-I.: sw" ,I'I. 111iYv '.' i . . NA11 '. III'II.I':N . . .IgIXv 1 V . . .' N131.: . 1'1 3' . 1 A A 'A A' f :NY -1. f 3A 3 9 A 1.3 Q '. X'IIIf.'.3, -3 .'IINI': .' 3. . . ' STA 1 ,AX X'I11'-'1. Ill R111-I 1111.13 . . IIII-I -ff., -A ,A II- ' 1. I1.' M IIIQII. v11,111'11 -Th-A11-3 ST '. . . ..... . 1. 1, 'R ' AQ .1 nj AYA' STH DIL , IL.-XPage 73 text:

'Q ,315 N .-fx, ff ,ff WN r ,Z YH Q-Q-N. X 'ii VU' 'lL.IL1.m. I xr' --5,.,+f X X ii' S .JUNIOR HIGH nw l ,X,f"g fy , www! fffxil' g ,A ,ls . V 'Q Q ' . K "f'11'if Q ,-i Lf, y-f 1 f '4"Q"k ,944 A I , . "Tri -Y V-f' - ?VY'v" -v N -, 4 1 --3 ' 4 N fb ii GQ, H W 1 V+ -4 1 ' ' ' 3 g N - g- L, --' ., . MN ' ff - 'L ,wx W NA N, - - I W 1 I XIV sa 1 A 7-L7LiA.f HQLVMQ Lim L..- -5 QM -a 'P+ fx fx Qi W fx Lqfk 4, ,I -- V wi i ' . .XA , f f Lv fx 1 IV' N A A , E ' V' Q I . a vm I QV ' 1 5 1 Q J: 53:1-ff 3. Q , gimli 'Q "'A - I' f ' i-A rim 4'faL VITY +9 EJg1w'm'+Q ' l 'TL ---- ., ' A-T -'W' W TZ Rx Nf ' fQ ,. -J

Suggestions in the Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) collection:

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 198

1925, pg 198

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 102

1925, pg 102

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 154

1925, pg 154

Roosevelt High School - Teddy Memory Yearbook (Dayton, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 12

1925, pg 12

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.