Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN)

 - Class of 1958

Page 4 of 102

 

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 4 of 102
Page 4 of 102Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 3
Previous Page

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 5
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 4 text:

I . 4 I . "'7- "L Z 1 I ' I . l I u. ,- ski ,I ii 3.3 V ..

Page 3 text:

1. . ,J ,Q-.W ""'l.,- 1 - I U 11 .1 in u "4 ' 'ff-I il . 1 I ! L, he 'if-r i I -I J '3 4 r-Page 5 text:

VX' , , Vz- grl flUlf"l'wff,g!V , K , . XV:V,MVX-V ,V A,.,4j!. .V VO..-V.,XV-V-'1.1 f X-V: . 1' 1121 149575,IWAIJI',VfA1'V?-'77i"',f1 X .V V. V5-7-,'.LLl,fj-3?571EVn,ELf.' ffigi-.1 X V, V, V11 ?V"3'.?f'jV .,-', Szf ' ' . ,X K-'E.'Vr3li,H ' WJ, , V ,V AWA '7jf V ,Vf . 12. .135 1 , ixfr.--:Seri V. :ffm .V XXX.1ff."V X1 nf 1' V VV, 'Y ' fff.'VV,V V- V!! V' uw V 'Vi-?-.-:2?l?Qf1- TQ :e-- VV 3155-kbixpg M! MVN ' :Yiwu , Y V V 'K 'l:W'fWX""' 'D if?-i5fiXS5fT'2ii5'fV"45355".""i1:175'?7T rf?-",'l':f'Exif'19"'Q-glfQ5f1i23' gc' T93 X' 'x . :FX 'Y .' VV!-WV"-"P "V.'f0':l' V'f V X V X 'Y 'I VY XIX::'gXI..' V ff 511.-.:V V. ,fb 7-5 ?f..'N..' Tl Vx, , -IX 1 , ,V ff? , ' X' Q11 A V fy .V ,:,V:'5,g,Q-2,-VJj-1.glViiVg215LeL1S1 4 V 2.V2, ' ' ' - , X.-,fxxi-V,VX, -lf ,X V 4.71 ,ff ,V 'V 6 V' , ' ,V .il V V, tai"0'4Wi'l2fv6v72V'XV' VVXWXVLVX V'VW7X?9WfWWQM445fVfff'lX'X"fVVXVVf X r7ZfTXGV?VX1' CYIXWVJV XV5'VflV'5f'X ififi :V:,Ti: V.,1.'-fi'X4?iV W X1127,1WV?U1VVffVXf'W,-yiwgf , X QVVV' XVffV,',"- X . -i,VZf1l'XX'f,',XV9Vgfr6'Vf g. V"4-V'.' V'-'V z'iT'.::.-.. ' N- --5 VV ' 1. ,..V.. V 'X-V. ' Q"VV'E- HX '. Til.-LV ' V ' " VX . .' '. 1 - X5 'X' V . , -1 X"V'V-' 'VVVC VVF':V52-2'-VVQVVVi'-fvifiIV710-J74'fy'fW?'74ffVf "' fb ,lr X XVflWW"'X"'XWV4'f"Wf7kX 2411, VV W -, 31ny'f'WVV7!V!'.VW!f'ff '51 CV .-fkVkZXyffVa'fXV-VV??XVV'Wj7yQfiI,VXX'HVq,WV' VX 9 XV'XVfXWCV. X 'f'ff,f,YQ5xfy.WQV" V' VVVj,fjV'gwffWML!JffVrV,VZ'7AffV',V,,V , W 'X5fXfXlJiVS"XX,-f' " V.,1:fV,, X f ,Lf ,fl X VF11V?VfVVX ' VX X .Jf".fff'ifVfV VV.X,'y7f'XV:g 219, 'f1,f'17flf5VVV'V2Af'Cy.4M ff! yi ViXV'E1RwNwEi.5?' TVX,ffV'J4'V'?f!Vmf1'V'V X'fff!4'X.VV.'iXb 1361 -'V X' -'ff V "'9?7V!'511'i7751479 'X,'i"XfC fVLvfXX""Zf?f-X I Qsbgxg ,XV.-sVi.,'-V71m..xXX1-j,,qj,QX4,VV,.1zVVff5-f-. X V-51 . X V ff H-123, My V,,V,VV, ,M I, , 2f,Wq'V4g,,' '14, my ' QVQEIQTQQQYRX-V'V, :1VjfaJ2VVl .j--,50if5f-' X- PAXT V XX ff:i,,,j.fgJ,V V, , 'QV Ng' K, , ,4 ,M gy!! '.VTXkE4gV Hfgfg,V:, Nfl. :Vl15w,'Qf,j'g'f,VjZ"' VX ',-'l,,V X W, Ei,VDEER!,VW?7,'1,Qf,f-gif'-VTQXVQ-.,5 ,VXXXV X-3 'VX i,:,q7gVX5y,ViX .ggi fc- Slftlqxlfjfxgsl VV! MVVXVWWVXQX7 ,, Vf,Vf,,,V,JXVV V Sf- V MAN ,X Y :-XVVLVVV:7'XVVV,V:X' XV ' X X X 'TXVNF-X:-'V -FQ: .V V' Iwi. ' arf-ZVXV,' .V 2 VV.: V - -FV 'V :L 1 V "YIXXXTXV:VX57'5!!'XZQ27f5f5"QSVV AV XY' X X ,X 'V -V 7 V, fiiislffx-fXX7'X-SSTL' Wi-"5ilf29'4m ?9"77V,XVQkV " X 'W 'I 5971266 -I MW" V. ' ,WI,,,4gf-JVX g,MzgjYkV,WiS?.?5.,-A XVV! V X AQ.5!k.g--l ',!,41,.V ,. ,V VN: V VWIWZ,-, V,,VW,gVfljjfQfh ,bfi V gf WiQfV5fi.2!',X'V'WJfV3VIVXX44Xf74f.a2r.1.RfV1-.XVV2Vw.-VX XVQVXVQNFSS1-T X V.X1'fi'VfV1f,XVL',V. 2.711 'fuk AVN. "VXWfzV"V?fffWfV My 'W r,V V Q-VX, -VVVX 5 YV?-1 VVf,XVfr,ffff,V,,v,VV1V X VMAV1,VVV.,-VV,VVffVnf,V,fVVV,VV3, V,,yyQf,VVg.5V fVjZi.,7,Vj76fQf6ffW5! V' , V VQVVV i'fL'V32,:5::YV9V5"'?7?t"X -V -CV 'f VW 'V X .1':1?ff'5!!'ff VVX.'1f'X-XWf2'V,' Cv. XffWf'ffXV'ff:! V- 'Xfffff V -VV'Vffi7V' 771 V?fV2'.f?'f'3'X-' X . '2f!fJf'..,,V fZfm,.,.,f V,VVAVV,,-,,.,f, .Qgw . V, ,, V- V,VVV!,VVV, VVV, .KV . ,,V,V.ff,,V.,,,V .,,,c f.VV,V,,,,.. , ..,f,4VyVV XVXVVJVX VV fa, V X XV VVVVw..VVV'VfV,X4fygf,' X Xp ff ..f 62,iw-',V51V:,VXl.-2,1-Jf,",VfV V, , V VX VV V 'X f.f:V1fg-,,,VV V'fVV1J 'r'Q.VVQ. XV jf ,f 0V'1.VV l'fy,f-VVf wp, V'ff1'V,,"'1f'.-'fi , V, .1XVff-X-VAX ' V ffflls XV.:-J ,VLIQUVVJMXiV'VAKz,:,-3.'3:-QQLX , X ,. ' XfV ,V ,. , X,,X-5Vg-7 V f51!f,5g X1-,XXQ g- 0,5 fj,,,X Q-,,,7',,,'V, V1 fl , fY,f7,y,,.'ff png, .ffV, ' :,XV',fV--11 4"f,V'V,VXVx.X V ,X , VVVVXV gff"- gk , '.V,:'5X,Vvfl7ff-'V V1 V1V'V, Vs. !'VV'f'ffy,6fV ':l,!fyffA!4f' .fff5V.'f:-v.X VVV'.!Vif:-f-:3:fX f,.'.7WL1:"Q"x' IX ',' V X V ' XV V: -.-Ex, xx , V NV. Nwfb :ff -7. :1:1f"flfK:-ff-ffn'-.V-" 1 ,' XV ' - -pyfca, ,, E ,:!g-Q,-142442.-:Z.1XxV:.VVV V1.XVV V V ,, VV-,, V1 -- rib' ,, .Viv V-.X VV f ff 'V V- -.ff VV XV.:,4,f'VV .fV w.V1-fJ,,- VV VVV VIZV- V, V . , X X X'-Ff1XsXXVVXXlQ..'VX'0':VV4f,.'ffV' XV VV 772- v'y"zV'X' X.,!fVf!J V V'.Xf'f- X V XX-VXI , ,V j ' -ri -E3 Agiqfiiqiggg ,g fggjff' , ,y74,:j.VZ?,44'f,g,,,-V f.'X'XIf V ,Vggf f4,1,,V,7g,,-,'j.kQfVH 1, ,,f,,. Y M?-.VVV.WifiE2XlEiiifi1:i5ir15Sb1fQS4+SfE3fF-N'leg V.51V:':,LX+V--fFV'X .VL -QSQSWV af-J. 'V V V Vz,Vf4ZMZ'b7w- 'VMQQMXLXVV-1 c, ',VXX.lfXV,,X,,Vjf ggg52y',iQa'g..QT. QQ 1fgg35f'Q'Xj-T.-Q f,1QfVri'. A 1" UV, ,Vjj Q , I 4152.-2 Xxg V 5'-'fj,fj'V f,V ' 7,X ,V f AV V 7 'XX V.XfJ'f'.--,Riff 1,XVflX'2Q?""' X'fV527V427,f,'Q VVV47V:ff' 524 :'VZ'fMff9Qff'ff f7'fAV'f'7X'VV!' X "" V X 5 'X 2Qfi'VfV',iA X'WQw'f'yfl52ZT?f' VXQVV4'-' V X- X4:+-V VX IVVXW, VVZV.-XG:f'4VfV.w,f"-XVVfqVV'X' VXV-,V':, X ,.. V V. V .41 W4 VSV X- x ..N2-VVx,gV1:gf5:aaQ1qai1efx,a5fflgg-za:.1-Vr:X.:,,gX11fgrffgz-f::gVZfXfXf X,-x.Q3sQ,XX gs: sig? my, !.V,6cVV.,','-,I,AM.fwfg-fxsz?17'Z:V4!gg-yn .V,V,,.v-!VX2- V VV:-A V- .V ,, ,gg xQ.3bS5qN,2X,g- ,VV f,V'VV1'r -V VV-. .4X,f,Z,'ff VM,yQZf7,f7'V7QV,4f'!ff!!fff.-f X X V V-"f-.Vf-.aff -,NV Nw: -X-- Vxf---..V:V.-.V.V..:Q5V -X59-F-.--.VN ,xx ,V-xv , V,-hfrx--NNQVV V.VA.f-X', ,X if V ,01710--5--1Q.VV,V,fl7ffVlffa- f Via:---Vf,.fs-VVVVV:.x-VN:V.f:V.--ms -xx sNk,xxz-xV Q,..V .V ,, ff-V,-.,V,,,V4fV'V 1fV:1,fVVV4,f.f-fi X X VL:-Za'12441-07722,iVE,?ifQrEie11Vigil:::v??i1i?i , '.2S3X: .FfVf..V'.X- jVff'XV V' f'X'Z-4z741X"E',: 3-f',2VVV'fVQVX'V'1"- . . ' 112' X ' V . VV ' uf?-fN,i5i?lt'VrlV .I?iiXLS1r52:?VEQ- VN: 'VVVx3v.lfNSX? VXIVPVV 7?7f!f.y',4:V.f'ffT:. ,- V i- -if--" X XVXVVXP-V-.-was:-., ,X -QQRSF-.V10VVlyV-X7 9: -.VXff'21',,11ff4. 1 fwr' . VX -:gS33?ir,kXKs'.Q-.V-1:54,XVNXVXQFSSQ V NRKQTQV,-VXXXX:V"f'fV'1 551 M5221 ,af4,frf--,-mf , V V: 1 -V ISQSQVF XQXVXNX XlTYlRTXX""V'D'6- XS'X"'?k4f?f'ffXE5531-l?f"'fi727'VL,: ' - ' M V7 5,,fiQVY1N,?iRV,gFN,S.f,5V. X , ,l XVVXSQ qw? V ,Af ,V gVf.Q,,Z..,g,,-7VM,.1V ,, f,Am,Z1fg4.,.: , VV:f'2z2w3E:-f::f'f Q-V- TIT -f-Vs:VXi:'i---V-1-VH VVRWVVV ,V 3. msn :-: , V' X. wx?-wV"XV'V f 21? 7VX'V1Ji-'fb.f-X-'VV-JVCV ' -.V4ifE3Q4Q7,,.tfV-V:g TrNfi.xg:XVVV1 2a..g-QAEQQVQ--V-.,-. V, X.f,VVVnVX-Q VQVXQ-V.qYVa-XXV V-1,71 MX VV-V,4'V'X.-'.f V, .vf V V ,V V1 4. VV .V,fs.g:N,:. V .uw A Qi.,-N :.,,V.4V:,,v:V : V-V, , V, V- -V-V, X V Rl V V--V 'i V,,, ,V -f,sf4VfAf-V.-f,V-V .wp .Vw-f Q51-1 V-XSkEiVk-Vxb-TQ XV.-QQ. wx'-i.VXwVVXyQfx ,y.f.,VV-, , V ,VV , ., ,V -Vs F5211 ' 'f41w::2f:.E gg1::rf-V-1:1-V.vkNTVVgyTXVg4SR3V ,-'VNXQ MV. V ., 2 V, XN V .f,V. , .'f,,V,A. X ,-,, 3,.'4V,,1.,ff'- A -I , ,,4.ff- ,, V1'44f'Z-1141121-.E1S.w?1V:Ex:V- V-1:-if-:11XB XVVgeCw?SffV','X X 'XXAVF I'Q55QO' XVVXX .X V C'::4f--X.- . VV V: If for XX: Xb- I'if1kfiXXv'VgVX ECVNV Q-,V 'PZXVVK 'V"45.:2V.-X34 ' if: 'iairi if . i?V'XY1'N'955 VV -iff' 'V VI' ' V' .V -121,5 A 'H' 'V z if 1 ,, N ,V gf. ,S VV. Vx, ,V X, vx,V,,,'!,5.,,y, !.,:9,3:fV.j1ij,j:. lql. V.f,4W, . -V , VN VVirV:fb.gix3tV.-'fVV.vVX:1Eiss.:ir--1.2, X V V. VVVV V 'fV:2f':bf.-vV2-vff,' ,V-iwlfi' XVXf'4'l'V ' , .P fifffifklifVX1?3Li35??Egi?41,Fi?EQS41xV-555555 221. TiE5agf5'f3gK? V- XXV X:V.FVJW,,X,' .'X.Sg?VW.X.Q ' X "'f"V'?V'-'f.XXu-' 1? V K fiifi V X , ,, . NN-,, .' V V-fffkfiirfir-2:4 5vX.Vpxszzfz :VVV:1iiQSiV11r1-ilfffwiifi--sbzxrs-WVVXQNV XVW XXVX"Q1X-V1V'x'?XVQ-f' .V'95'f,0f' " 2l:'V f-fi' . - -- .VXxVyQwx,QX.,x 4,VwH,M.A,7V,f:,f,,1V.,r,.q.,.,N, V ,V,,f,V-5. i --lsVi -, .V .V2L14:L-Ai-f-31-V-14 --1,1 -fVVh4s.'m1?VT,5-V -41,1 2.11 'XV-fx isa: . ' XA.-T X V' J XV V , ff: 'fX"Vf-ff- 'fn-1V5', ' 2 n K4 fx-V " f,,VX,fff,V1'yQ'42,2-fyfg TSQFQTQ ipkx---gg-:QV--.-,, V.-ji. V V -Q NXVWV , W-VV ff, V , fi., fAx, :w,fQf: V::::-zikxxv S--:NN-.N...,iaf1VV V3 rV..X'-NfV1V5-.'V--rv V3--Q75 V X-Vrw--V-V:VQL ,X Vfwf V,v.f,pv,V,- fr.. ,,-2451 , .f ' V . -Vi NG?4'Q:t::"Vr'V-Qi: vfqvr, - --Xqix N- V , V. 516-.,' ,V VG ff V , . f:.:,,-7 Q., ,ggfifkwb-VV,,Q V . V X u--wer.-51' V: h1.,..-,.,V.f,,:,.1Xq- ,wg :QNNVNXNS , .fn .,5ff4.,.f4, V, an Q, .V V .V ,, 1 E-:Sify-1 id-fxN35m:SXV X,-VmX9fX'YSf:f...V- .1 . :XV-V V.1f-2 a-N-P'--W- XXX-'S V VX"f5' -'f'2'l!f V VV V X 'J 'V'V-ff . " L- - . iffy' 11::VfX2SYVX::::fX" V--if1f,V.if:VVXfz,VfAsf'V -14151-014 12-ini 3' - :LV V ' 4-X-THQ, 'ff'rTf?l,:Lfznzi-Qrfff-'35:.V:ii l'.'ZT-'-- . " 3175- .,x' "Qt XSS ,L 'X Qi-QV, ,V - X V,' ,54:"E .fP1'V,: 'YQ-,LVL V' Eff- V 'T ?5LXYx,XV'5NF2XVQY g15'2'V'Q1 '.f'3Zf?Z3'2f4i.'E1ef'fQV Vfil: 'S . V V' "f9"'TilEI'4-Tl4'3Xf1?.'3'.:2:'ZE-fi'Vi-f1'i:,"X"X-Y-fNV'w7Lg,,:'AiIi:':X,-V .V kxif PSV ilVr"3qx VXV 'VN 'L aff? V, ,VV'f 7 "V4Lf"L'.'Q. ' '- , 'Q' ' 5 Q s -V-:V-le,i,'V-i:f..ffX::V.,afXXeggQV -QW-. PEVVQ if X V V4 1 f 1-V X :QV - X ' XX ,,-'M-HT-21iff::iqE-:'?f-VVV11:pq .,.-:QVL-g.i3a,ireg.--figffffef-VQ.X V' 'X tsp V -X'V'V 'X V' ,' j:'VVgr.j..L1 V' ftp' . .VV FV V V V: f ' 5',XV :+i1 iq:iQ51r:giiQ11:fVg-A-:L43ij:4QqX:5::115fgapgg-QifXV.ggg,Qgx":,f:1,-Q-.nxt --V,,'Ngf,kQW,XVNVRViVQ 1' r,,,,.V.'-.,,QC-'Vxig.x dingy 5,.5,9.,.3,,:24, V, VJMK X ,-X,I::3,Viga:f--fiigfiigcn1fQ.E.fVLE,a2.iEf:fV:.jg'fgV::'1mQ 5-19 x"':1L" Ig' Q V ff., a'XXXX.V V251-',?Lg,gVX 9,413 'V , QVX ' , iXVX'VV 'EEfX5'3R15ff"V XVNNTNVXTXH' 'ViVf'534V7Zfi5iWC974'i7y7ffZf'27VV5fWV"''f'X?f,.- V ' X X' .ZV.+?fif?vf5XffVf' V VfV XVXVXXIV '! f V VXXVVVXHIXV 'viffffifi'-W V' ,QV V .VV :X XVXVX Xf X:VVX V "WfVffVfVffffiffwilsf X-i ,X 5'?4?.VZgXHiI'Qf:.SVVsfi3Lt-4iQV::NLfiu141,1r+QirVVV.T4-V 'X', .VV XVXXfV X XXW7WVXVQ,X,,QVVfvV'VJV!QVyK X VXVfV'. VVQQNVXVV XTQXQT , V VV, 'XX XV V' XX X X' V VVX X .XX'X'V .X X XXVXWXXX NXVX1XV"sf9VXX5 NX-VVz4VXVVVVn.V.,.VXWXXXV . , V :V I , VVQNQLV., V,,.,XVNxxVl,V N MV MVVVVVKSX. ,WVEYVQVV . W ,Z V ,I , , V XXXXXVX X53'NSN'X1EQRQa:L,Vyf'fri'VXX ,VL31VXEEXiX-.-lXX2VXVi:,,V NN: V X V :Vy,,V 4,,lX,XXmEgeRXXK Mlqf X X-XX-,VYVVBNV5 X ' V.,f,V-gVV',,V Q., V V XNXKSQES-Nxbb-.Q,iQQx5QEV.xVxVXwY,V,V1V1, bXVxxwXV,.:xfNXXXmweNQ,Qw .X xJffV'1W,4XQkQXQbk ,N .N V'zX V, .VM , f. .1V V I V , . ,XV ,V 'X'f'ff4fi.VXVViv-VXQVVVX V V V--vViv-VXVXVVx'VXMVVVV:Xf'XXMVXX ww XVV"X"VVVXt NVXVVVVVVVXXVVVXX,Xf.VlfVVVXNXXXS1XfXVXM JVXX fV V XXVV ,,.'WiXQV'V-,SQQV ,X my VV-M.QQik,JVUVfQ,.QQVx?NxbS!i-.53-,E'gk Ii5Vf,k5QgV.QXjxNK,,VwVK-Xwk 9 fi. VVVX' ,A ,VHQ ax V 1 NW l f , V, X, W, ,X V: V N VQWERXV XIEVNXVVV f27A'Q4.7'NX5 WV 'Wk XVYNNVVV-XXIXVVXXVXVVFNX'QRNXQXVN XN.sV..1?gVTgX5XxXgVm XVXVV Z, V, , ,XVV.xV,V 1XV,VXXQN,VV V1 f V Xu X V VW,yf5VVV.VVVV V'.Vf'1f1fVQ+.NVNNXXVNX -VQVNV VVXVXVXlQ:f QWV1XVXVXVV:XNXxvXVX-yx VX NmN3VVFN,VXswS- X -XV VI' .V Vg' 4' VVV VX V QQ VV,V!,,w.VV ,N ,WM ,LVM VXQZTEQX VNVVVxVV,f, j1Vw,',,?,V:gX, .g V , VX.i VJVV A ,IVVVH AVN VM, V .V ,XV M1 VV X V XVXMXVK 'fXV-wr. . V. XVVVV- - . VV VVX XV VXXVVXXXCNWX"'VXXX?V 7fVX'7V'V4V3VVVXVNVWXV VTXNNXXVX V ' Y VV X'-1fa471XVVVwVVVVVVVXIVVX,,,VV,,.fVfw,.,r2?xvNXyV-VJVXXJ XHVVV' VXXVX:-VXXXV 1-41, XX.XR,ff,VfysV,j,VVVVX3XgV,,VX1Viy5VQ5 VNVVVX ,V X V .V V , VO,-VVfffQw,VX,X.V VXVVVVVVV-Nfl MV ,VMVVVVVVV ,VWH X M11 M bw xg V fVfV,VVV.fVXrV XV,V ,V g,., VV VV , V , VVXXVXV QXXV X V,'V!:XV 1Xz1,XV-XVXVVffVVXL'V X4AfVfVfV7-21 iws V N, VX Vyw: ,V-VX1'1'V,X.jfU Vx X V 1 v wx XV'V,XfV -VX V, VV -V X .-., ,1,V,rV , VV,,v fVfVJf.,V,fi,.:4fiQ V,-VVVVK 'X xl V V, Ju, VMV Nw 5, , BMX V V XX Q ,,Vf, f V N V ,V,,.V VV V,V V.,:3VXX fx, X V ' Vwflm-X VVVVVVXX X, U- X, XX! -LX-XY.,XQs'2XV'V1 ZX X: V' g-I X , -VV X X. V ,XX ,VV V X ,3ffVV lK..VXX,f XX X KX'fX5i'XWNW 'VVSQSXQXXXJVVVXVV1E353iQXVVV1aWi'fX"XVfV:?V4MX XXXXXQVQXVVVXV X X V mf ,'V.R, XVVV X,VV',V.XVSrgVXX-X,5 g.,,-Xu' Vvnqqwlml if- VVVV:- , ,XVX , ,V V3JNWVg,1.mk g X VVV, ,,.ViVRV , VV'X,V,XX"VriXxXV V-XIV 'V fX'XXVVXXX,',V X- V2 VVV, V-q1XfVVvV:V1-Vvtxu WN ,VV X VV V V V, VXVVNWVV VV X V NVVV. V ., NM NN XVVVVVVVVXV V VXVHVVVVVY V VX X V 'P ,ggiifijzfiifigfrjfiifgvizgi15Qf3f:Vkfg3XgC3,Qi-iii ,jg V Vik ,V .,,Q'1r5g,WjV. ' V' VW, Vg, V X 9 ,V if I V VX, ., VVV VX kv Vwkgim gXV,,.V', ,VV XXX, . , V A X V , XXX XVNVXV , X .VVV V V V -.V.- Q ggi,-:g1:.fV:NRVQ31.f.VXQQNXX XM VX X VVVXV . -' VQVX Xw , l Xf 'V X" V 'X Sf VV V,X.,XVX1 , X ,X V .,Vf1'?ifV:'iVV..-TT?-Vi-:5ffV?+i-Qiifif-T.fXrEV5Yf1-F25N V' '1?fQSff31V1-V QT XNVVW , 3Xe.xV XQIVVXV ' VXAV ?35fi5L'W-FLW'NXYX-12:3-439-V.X VXVJ MW- 'ff XVXNXVXXSX , ' ., full- iI:5FfH?.,.1f1lfff' xf.fNX XQXVXT-5. 'fX ZIV. XV LV V .V V VJQXX? , x, V. X Vik? 1-'XM V. XV' XXVXVXNV X VV , A V ' . .1ff'-X-V:V.:g,,.:V,:V V Xi'-V. XX-XVV.1.:,V: . ,X VXVLxVVVV , 1. . X VV RXNVXSVV XV VXXVVVVXI V X X V, .12 V X.g.-V1:wxVVXSXXV V:Vrf,lVXQVV.VN X , X X. :VVMV X LXVVVXV 4115.3 X ,X-ygeT:j1j'X' VN '-Q-1,VVV ,.X, XV V, XV-,x V- V -1- .XX V V TTT? ' N -XXX ' X "X XM 2.52-gLj.ff'V V NX.,-V3'x'nXV . V... ,

Suggestions in the Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) collection:

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Riverdale High School - Riverian Yearbook (St Joe, IN) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.