Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS)

 - Class of 1975

Page 1 of 288

 

Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection, 1975 Edition, Cover
CoverPage 6, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collectionPage 7, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collectionPage 11, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collectionPage 15, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collectionPage 9, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collectionPage 13, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collectionPage 17, 1975 Edition, Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 288 of the 1975 volume:

P g, T V m f. sQ Mf,f'4f ?Q:?'.i 'f5- '5.'V?f,'J? ',' f - ,QV i q ' ,J . Vmqg, if , ml, ...H VV if :Ay ,Q .X M W x gggw Q 4 r ef 4 J , Now. gm ,V Lage ,M V 'V-f. V 1 g V1a,',1-4 ' ' . '. V--V .. Vg. ..-- V-5. -V ,k,, 1' af. -11,4 21- V , 7 1-34 ,W ,VM Ie gV,n,V,L.,, gu..41 ,2r,V, ,5W MV, Q , . ,K fm V, y3a.a 'Wm -,.,,-..-g M.VV.1 V , VV ,V.,g55.,,VV..,fVVgV,, V ,V -. SSLVQ M V V? r gf . 1vf..'. -',1a+w Vg V., 'qv Q:i5f,+3jgV"5,fVs- . 1 -2 21-1 53.5 'MV V 5, Q W f , , 5 35 Wi V :fm . W f V-. 6 54 fs '4 L vp V F 5 if 5 ve. Y if f' ' f " 555111 V' . A as V Af Q V a ... ll' , " f, " f. el .V V-e6,4V.ff"'tV .W'fiw V " V , V 1'fZV'vf. .- - .. Vw. ,Nz -' -Hi:,,g .:,g3fg15g-gig!-11 zgwgfg, VL - -, ' - sf:--,,jg3,g.e7a1'g,, g ,PV1f.:.Vgf.V 'png' ,Q? ,,5-'-1:?14Vg ,'f32,1 ':eif7'4iV4Vi f ,wVfd.lg1.5.5gQy7w,?,g MVR V13 f'G'5iVi7 - Q VW, nw r gV,faVV,3-V,Pgi,gV,f1VVe,k Awww.---.H V swf ,Vw ,-.V-1,-fm.m.V -Siigiw 15 :m555a::km13 ,,V . +V.,. .N':lVT,'9r,A " w at, 5f1Vg .ga11.guf1 f fS3,g,f,W E,.:5.'e7,i.g- gf, f.3'g 3:.5gg5s'J1.je-W M- s EY if gg X xx 4 3339? gmt QL A at, . g sift, Qi! .V - Mg Pj, i 'P i fi ' y ,fsgg , ,K 3-6 LEW WMM. .f1fV,-...gf-zf,Aw My ,. ,.,1Rf wi ,. V .9 1iw:f7.5f:.5,g,Vf Vw ':1:v"m- V2 1 ,Ver .- V -f' 'Fl gr' kv -'--fVV1ff" FW ., , V 1. VV' f. f-- g l 4 'V A-,su - V.,-7 W: V. 2,23 f?Vff"f """' 'X 'M f' ' ' Qfff' 3 5 f"-'fu 6 Q 'A ' f ii--1 'f M 'L' ff- 'WI-?:,f'V1?i'Tf' 'x 135"P7YV lfffi'-vf4V'52-'fe.V5"'1'i-... ?TFz,f2?472VV1v! , f V, , " W-'L+2.I.:-gfva 222 . fifel ' V113 'yi' ,sk " ' ,QV . 1 ,, .4 ., . VVVQMJ.. w. ml, V4 He,..w,. -. . ,JW-EV. L. . V,,4fgFQff,3L5M, ,WN 1 ,V.., JM ,fV V V ...-V My . V.-wr , Q WT ,jggvggimg :'?'w3?'-.f Vg:-,:g:gQ5gM'4:gjyg+-1, g',-f,i,:f44'MV ., .L-g,,my5g xii-,ij .,5,Vgz1gg.,Q.,,?,jV,.1i,'L3:5 r .1-pwg, rQ2z2..g. Vgfffgf' ' JW -, ... , X az.. .f5aVVf.V, 1VQ.Vnff+ W: Q' , " 4 u:w:14vMVwf- " W if M. QM ,win ' - . 1 if G ' "1 Q v s 4 fi D .,,,gg3...x:igf-',,:,,,?vi35 ?g5q,'j.g Y . V 552: M 2 Q nw, V w.-y wil: risk' -, yvffi as , , sf V,-gl, em-V'pp.,1.??V,V,fVf,ggg kv-if 3, . If Vs.. A , ., . .1 .. .35 x.V' .VMI .. . . .V ,4f2..V.V5.,.i1V..QV,f..-v11V'4'7. A ., I , ,, '-lf VAN' ,a 'V QV. , '- ..VgVV,f,:aPVfV : 'diy ,raw-:V-'a -ff"'e:Qa?TfVV f. .:, -, .1341 Qxzff -gguf ,V V f -I V 4'3" ,Trcslffgz wi , Aw :Car Vkxsasf QV:-1 V',:2'51A4Vf,,Lf4 1V.:Jgr.: V V ' 5" ,VV iz i ' ' V, ., . 5 Q 34:T"!fL?5llf33g'?M3?f'iflififlif-ii 35" ' 75435 ?5a335Wm,Vf "Q 'W' w.wf53'a4w+" ' ' V AVQW' W2 W awk' ' - , ut' .2 '1 JPV-'E12--2 V1 "EV WJ R if 4 'V JV JJ'-1. " ,Sf i V' WK? .Xu-V-.'1rq.'v N VV., .VV V. V, .. , V V. .VV V. f ' V 7f.'32vl" 'R'f.V.".Ag V,VQ,:--Isa,-:z:1?3.s::ffm: N .. 1- 4Vp2g--wi. '-1'f3:3?Mz!.-'.V'vlr5'VA -' E' , AFA?-35"3iV" TTL' W-,ff fi!-':. ' " ' . 9i'L1 wfggfflxgi -V,:.,.',VV -ETL.: :V .VV ,:-'4 ul.. ,. .. . .. ... V21 ,. V -31 . ,., . ,. -1. Q45 iV,n., Allie. 'kim .4 ..r.43,,,,: . WL F . . xl? my A ,gf ,if . V., V,: .V,'g ir -' -wrfgz ,H 'ffiyfffl fPfigff:w?f3,e--gi:,l " if V, .. G V . , . J? . 2 , , -. S w-' 5:e.V45,.::zr,f ma if V: ,,,'QfiVf'lf.'f 1?-3755 M 1 1 ,T ,R 1 ef 5 5' JV . Q1 -f If 'QW .V 9 AM.: ' ' l2:4"x,'. V. . W., 3' J rw A A -LM . RJ! qv -x-in 1 YM., -X,' ' f MV K V VVV ... VVVVVV f iq sfz VR V Vip. 'M f...V,. , S f w X wx 'V ff""i4f ' ff 15's-HV . Vi- . NM. 1 , 3.-f.A,,-,fuk-.if VV UVM P F -. us ' I -H 'fn VB W 1 K 'N -1 f 'Qi . A V 'Eu H' 4' 1 if V1 4' 1 Fix?" V . ' 'f'-.f '1V.br I,'i.Vr':V 2:73 f' fc'-Q71 'iff 5' ' . . mi' ff 'U 1fV?'253' 1? " 24. fx :L 'fc:1'+I?lPj',aQ5gagh..A,f:?' ASf1M.'4:l 5.-c .-,Q -Vw ww.. E1-1:gf..,fs2-rVfi:': gn' I f wf1gVQgQ 5- g bw- fi lx ,gil V 4 5- V- , f , Y 'M '5'f'53J"'1'V YZ- 3 .3 , ,fS?!'S5 I . , , , . .V - . V -, ,, ,M '.'-- .f?W-Wtflgglf 'fi33ii?V:'.-. 'LV' :wws:..,V.fV- ,ww 'ai W , 1 -'V .5-, 'MJ 4 5EF'i5.,p,- f , xizfiii .V.a.-i- -w w-:QV Hi .V ,a. , ,Q-sew, -MMV ,,,"Y,53 1 .f Y Q3?,g1 V .V ., V ,. , ew. .4 fV , VV - .V V..- ,g url-41. gl.-,i,,,VV,Qa,,g:,-Q., ., .. -QV. Y V-jE?.fVzi,ii3Q,k,,,w-V Vg .V..W5,,V VFW. .M .-MW. wg. WSH: VVV VV-.4-SV- Hz, V -Q . VV,:,. 1rng.,'..,:'i . V,jQ1f 414. L .,.,.X4Qf, .,...,E,x. V V,...VX.- VV Y? W?w.'QT'-if'-5 12161 "lf 1-VIf"'f"'G" 5 5Y:ZZ'1ew,l5. V T-.9--PV .nf-V VV . 1 ng Va M . ,ef 555' -H" gif' 2-WVQVQQV Q' f VV 2? l' ZA Egg? iff? " ' " ff " 1" .W -in Jw F Z yv . f 1-9,25 ... f .g- V' , . , . , f 1 X, wvax gxafwgtj 8 V V. W' Wi Mi' xv fgf, 'f s. , . K1 as if ku X ,G K a 4, 255 -.,v ,pi tx -Wag zz. Arm, 'I' , wi Vsx ,X -3.-P' EW:-r A . + .1 JN Avi' .QM-"V 'H W' klxiimmisf. 'L ' . V , ,... , v V . :Lrg mg, .V-. Y V' Vu QV 5 V V . ,-, .1 V VJ,-,J Mg., -V.-V-gn5v ' 'Tas W, 5, .. ,, .NW M MQ.- ,, . L5f,,,.,,. V ,C,f.V.,,.a... MV, jj . ?xV13ZV5fQV.2 Simi QVVV5. ,wg ' r i' .zwflif M93 wwf IN L H,-: 4 - ,..V.Sr,V:VfVV ' f ,mu ..f - V s c 1 i' V "V FV. V 4. - fn ' ' v i 531. ' " 35, V ' V ,sag V34 3 , , 4 fwi. . .9 75' in M AV. 3:53213 fx my V gg VI. ,SV W . . . , . Pg., U. ,.. . 2530, , ,,V,f 9. ,Ig ...P VW, ,M,,,wV.VV L my, Vi., ,KW " E . z.,e.a Vvfif, . .a,1,,3,.,g,,,,,V- . ,-V .Na . , 5' -Qi-?fjQx':fv'f' fK',fVg V'2:' V24 1,.,Vfa'f'a ,AV 1 Q4j :VVff,g,5:LV V Q F S? f-v 9.wg,1.q,., ff -'Q ,Li wqf v - fm .VV - ,,- . 5'-VV. Y 53 w 91:1 T- M J., -513 'A - fa vi' VV . 4 , V ,,,,,. .ff ' V s--.Q ,,- Jfffvi. 'gf 1'iV,.a'1' -:-N295 " rua. ' bww fix?-I fn tiff-We . 1111 - efws. 's 4 'H 'f1'f,::V - -it -'Lg V ,.,,.S2,,. V , ' aa-fr' .1 ,V""- :.V . - 13,5 32' .1-f ,'gxu:s5jgQ'5y-g,'7 Ginn, If in V -' 1552 A , V' ' f V -Vww V, M. -f V ' .V V . , ,U N -X-1 Q' V V. . VV-If-, '-'. z""Z?'Lbf'. .. 'fit ,Www V -M-,fi fi, 'HH' V" f A 'ini f -P--gy f-1' -fs inglMVf4f.1gi,.,:V4 fV.--gggx' V Vw ?ViV.,1i2m:fgz V ,1g.1vg.fi,.f1,g vf X w in Y 75,5 J " gg Q W' J? E --'ff-M wav , 3 R 'A M3333 L 4 'Az,5gVfrf,gsguziflirvg-m?V,.fv1+H:,,,fe,.VV.f 2 M i 9 fx,-1wVVyV.f,AVg.j,f'4-V gals- gigfgiig- fgm'-'-fiiafili Ge' , V-. V421 f s .. -:V ffm-v42VVV.-faiw-ilfff?'a,2r1iV ffvff'V?'i,f'?. Q14-'Va 'f I i f' V r . ' H f ' "71,,f.V:g Jgnir-"wV,: V V.-" iV1,' -:pf 1 V ?' 285' V Hffrf' -'J' M . I " 2, iw WV V f V F 'g:fi1'9.,rV,4?fe'V,M?gVQ3G1 V Q Vi ' -. ' .V. '-'z' V 'V L' 'F T-2513! n M7 5'1""' 'affdf-" H1 " 1 V V ' f' J.. . 4' J-V.. ' 313 I ,V'Vl:' '3"..,"'5,f , ,' V' 'W A-,134 111 Q1-'V-'f2.w3x. Z' ' 75' . ""Wi'ff3'2:f17 V "fir 5' 4-' -"" 'Y4J-'QV ' "1 N VX '-5' 'VNS-A. 'QW1 ' 'W' ' W W' ' 75' ' 'A " ! ' A" Q' ' gww'5?M'W.i. Vasu? Vw1VwW'iif'fV?35Ry i'f':FAf5V 'vmnfw ' f -:,VVgf5fl2'aaf. E 3? -1 3.:y"1?1'5V.wi V f gi fi? ska if 59,45 .Mg A 5895+ 4 3 a '62 TIM V V F ' F212 fwfwwfi ww . M- ..fTif's Qf, 4- 1 V V, V233- V Wsw. fy, mi g , :,V.vf'V "W WE , HV ff. ,..V MV V.',..,, MY. , .V 11 F .V Mp-...-v.. V. V -. . V 'Y 'V'M?SI'7fi'Q?,v'1Nfif' :f1x?l" ' kJ1gVf'fffl6,iZ!V-.gf VAR , .,V. Hui .fi , . .. . Y W J VV -rig 'PS , .X ' , . ,V ,N'W1A.' . 'V ,LfM?VV,5L,iVjV.V 5 .. .-. . 1. .V ,,. ,V - V V-.. ., V .. , ., V - . ,... . - .. 'Qgyy f V13-ny .a:e"iS.L5, gf: ' sf. 2, . , - J-gm an 416.1 439. lima x ,GQ 1 rg? r Mahi wma A, L , gg, .EI ag-if . , .w3E.,R H ,gg .ap V... ,aw Mg? .eff '- . " , 2, M -- 'V-VJ::..,' 'V 4 ,. n-.,,,.1V:V - gan, V, VV, .qgf,QkV., .VV ,- .51 .-.fy ,.,V, Q V ' - 1 -I. , um V . ., :,.'.V.iiI fffw 5. -w , , A Va..-ryw w:,'fl" lvsgww V'1,..V,fVE., ' aww VV,ff,y,:2f' V- 2 1: --'EM '-V.-V f Qf :uw V ., " V wif .fl if-.VJ ww an-' ' f- iw . . ,.,"f '-Q 2 - .. Q. ' V "'-'f- S".-AV -- V " , VW -A V '. . .. Q V" V,?fV5lVV via? ' - fi? fiiiifii' -N12i'Sf" yy 77' Q f f? V Vg Q , if, ,K--:Vw-flag, asf? L ,H ' V VK f - ' VV--' 33 ".-fyff Q,-552V ,, VV? ..':V,,Xf, Vg.: -VV,-1: hiv:--1, 5325 " 1V WHS, fi' WQfV'iffQ3f4f gil. 4 ,. , ,V ai Vgfziw. warg ,, f V IA V MH' V bg 3' V main A +3 M 4 f- -wkxpw fig 335 QV :.V'f5'f92 V- 1, '35, 'R J ,f if Vg ,gg-. V ..- 4.5 wg 'A V553 .vi - .if 4: gftgnfrfi'--Vit? hs, ' , - -' V VV-Vp V .V .V,f V V. .,V -V , V ,N . A, ...., .. ,, JS., ,,,V,,.. ,, 3 14 4-5931 H 5. v,. 4 ' Af.: +4""" ,Eff f 1 my W1 J JM,-f ' aiu .V 'V",.:Vo:,Vi QQ:-QV: V..,gu Qu, ' ,',,LVf'.V1 , 'ea ,fy -ge gnvw, 45. , nm., , V,,1.. -- 5g,.VgA., ... Vf X,,,,w--VV . -V ff fme., Q my-af I VM , V, A-'g.::g,V,f,VQ -fVr wgVV'?S fQ f'i, .. VY 4, b 'O it ,kk-V. V . 1 wud, 4 U WV-V, ' V- :V Y , .gat .1 YM. .. ,aw ba .iw , - V , W"-, 4 ff? 3519 sz x' xr.. ... Va? HP? ' 6 V.: V WWW? V' iv hm. ww MW V55 Fil, ff "1 5535. "W if .i ':?3fvhF?.f?2E" M2 "'4fQ'L,vQ 'Fifa . jii J X 3 VV?',:fL,1 QQ, Qiiwv, ' 6,11-.3-,. -' Q '22, ,137 ,rf5Vl"fj5VL 5' '3Jjf'5'J, 'J' V' - I H , Y QW ,Vw . 1 an V4 .VW by , pq Q3 ' 'go if M M V 9 w Q 1 V , e 4 .Egg 'Q m gf 4, W . 1 .V V , I ' ?' fx'.'Q E , ,W My gi SVFW' 'S-Q ,T W ff- H VL 'fl ' .U wwf' Q' Egg' H X M ' 94. J, vs 5' H' vig Rfk , Cr xi 1 Q. df 1' 'gi Q r ' A 3 qi! v Q " G Xp .V V. W, ici xy? Vg, A ,Egafx J f. ferfx V I fs if f 5 I J: tiff ?-V:21iffe1.:V'-3 ff Aff, fi . ,. . if ,. .p ,. , . . , . , V W- T Tffmfhfx'-ff: .11 -Aw.. fLVVf:eJ5?- V.--Aw fa ,' Y" W" " ' ' ' ' ' ' 'g g ' " ' ' ' ' ' " ' RL? M Z L Y J -' 2 W, VV I fi A af V, V4.2 QV -J , M Vfbxtq gi-fini, V 'il 1 ff 'M A3 X f V 3,25 gym? if ww? ' A L" K ' H 1 I C xg w VYQV t lk J xrvfmifa '4!g'?'?1., Li 525 LJ e sa aff v ,Efiiger ef ,fx :fi rl , .5 ' A X Vi wf Q if 'J Q A 'U me 54 i Mg' wif? ' W5 fe' 5 Y A 4 I W' 'JM F :A f V 1 L V, '35 Q f sl ' wi' L5 V :fx-'kai' " 4 ffiM"."' XF A W ' 1 if L. " , a 'Q H, -QA 4 7 V wr V' , u Q ' . .V fa V- 1- - ' A VFVV MVQ-Mi'L '- '- W V M V X ,x vi . :'f-225' fn 'Q A-'-' ,LV ' I Qg: ..'. V1V.L , , . . -' :fi ,iw Aff 1 V in V H' A' 'Q' SL A if W ' ,gn ,, H., . ,V Vp. f..g,,.,,,-5..V .VJ V. . V- . -V , ,V . V , .L , 4..- '1f'.Fi,3ff?4 ' ,. g :V?,WE:4fI- . 111if'fVZ .Diff-s:3?f:,'!,Jmfewg. Ld:-'LV 1 A VVQVL. V if 3ii5?4V?tW'fis5Vi g. f?'ff?9Q"' ' . . -'Fila V fff' PM ff' , V V1 vw' my , 434, 6 W If gh, , Ugg, . .V mf zrawfiqf H 9-fb, V i,, :45f',,I , . -Vf ' if.:..g.,,iw:.g:2.wf.-V VV-1VVzag ,,VV,.xfVV. V V. f:f71x:V1Vf?5ff3: ' ,rVv 2.g.g3,41--:ff-a?ii13.3 f,:4q11w,gw: 3 . V' - f'Aff"k?,?fii5"'1f?S5NfrV'?KVi5c'L'2sVVVaf24f"'. V VV N ff' 'WX 4 n v - 4. SW .uf 1-W ,IQ -'nw .-V.-V .- .'V ,2:.wV V V. :-:V:-V. V- 9.6-ff rg, ' .. ' VV, Q ., .VL ,V-M f' VV.':1".,Yl .- :iq ' Vsf.-P .igw V- r -V-if ' -wx Vw , W-i.479f'V-+ .V -- --VH SA 'S'-Vff 'WViV,w.-Vp -rg .Vzrfigfx-.VVg,tLf ,V 3, . .yV 51.-,zJw'i'f . V75 sf :assi-,.3'?93Q4paVif4Q1' V-k:1y'5fr'ggV:Kfi12'V - " 1 ,1,,,VZg55fwfV:2 V, MV. '?""'-'?Y2-'ifiifm'-H-M, ,: " ' -Sag a , . . A-.V-,f. ,- ,,V,VV V' ,vr ,gn .,gX,V-,V- -, V 3 VV 44 V V XV -, Vp.V"'g,,, fz-1V...g?zija4pr-'-aV-- ' V win- ef... with- ' - if . Vx., -V .V V ., -A VV, V- .f - 4 V 'AQV V1 'C A aw eww-f-V -f., 1--V.a3wf.,: Jw H-.ffvl 2 ' " V A ' .HK-:hike -VV542: -fr' -r k 'Rf - sw- -I .sw : : af V1 f..:V nic ?' "E .rf.V:V1f,-'rVV1sV A-J' Qwm 4E,,fK,..r- ,JNL kgxxi .cw ? 54 SS, L, , .- ,Q 4 ,.. 4,2 5I.,s-xg, Zi MQLM , .. ,tk . VH, .v Affig, .- :H 41 .,aV.. . .T .?a,5x,,u. ?"FB' A ww 149' f H, , gal, ,Hg 3 V L ,V ,im my 2 w EM ggi? 353 wx 1V aww EVBQV- V fgf vmffm V 'n V'-fp V V, -V 39,4 .8 '4 .Qi-ff fi: ff- - V fa, Qi. Vw-,Vu .V V, .. .W ,y,hm, ,V ., .W -,gf V w- V, yfgh.. , K V VV-,fum .5 ,.LV.,.,. , . 3" 'NW 'F , 'i':.TV'5ff5?:i2g Q- S' Wfafii, M I 1 5 "ia 'w 5'f"'VX"g'33f 5 95V?M"?i?i2" . ef ', ' "3???f3 A - V' -?"VV'-, 1.Vf,5.-f-:V-.,V-- 5.1, ww - 5 5,1-,': . 4' V'2VfVV- .. . T an '.5':H:wr1' WS-V1 ,SV"-AVN turf- -91 V -W 24 'ws'-J. -9' V1P2.5ffv,1M'Y,j ' 1,5':fifVG' '- " "'?3'f!" - 'j3395m'eiiw37fV"f5 f.'n.VV 'if' H:-"4" ke-fig-.5 '52 -1 M, Q 34 wi. '.V.rifVV-f A 'f t ' . .Q ,ggip-f-f.,.gg w -4 A 1Q wggfg Wg' Q -' 'f AQ ' fg, MV. 3215, mf 1. V W A w.V.., V5V '-.L ALL Q vifgew, QEREQKA x?'2.,lW ,L ai m 4+ ,lgawwiicxw V , N 1 QW 'V R f' f - v ' P' ' --" mf 1 4 L' - " .45-' ' ,. '1V- C -. V 2- '-'Z' ' -f " V ' - 57' 'uv . . ' ad Vm'fV f-L T L' ' Q. ' '?ifP':l5--fiqi'-"1"' '-' 3" V .5 '- w a , 1 V - ' - 'V 1: . Vi Yijxxqfsfxni w 12' -4 W WFP V ! X ,rf i 55' 1-s.f"Y,5 H ,NM Qv.xV+R?""5K gli-f V A is gstf-ggfm ,V ,,, VV K 326' gg " ,Q-wa'.,,QA ... A ,F 533' ,VV s'-fb xliff-L5-g.,g' +. 3.,V.V1 C' V ' ' " 'id -1 'V -, -UV V0.V- - 1. , V+ ... -H WN H :QV , 0 V, V .,,'?if?4f"ff:Qf. 'X gig S' 2 , ,Y +4 L 5 :Y N'qFM":' f it ' ' N 1? X 2 ' Wig' h tv R 'vi if E, 'rvfbh MEA 1 yA,vat..,, 53v ?Q.gZ,3 'JK ' ,rdf Q ,, ,QW . 3' sf M ff" .1 . W 2 Q e M V f fa, WV - ,n h 1 Q V .gf , . ., ,. if , ,V V - FV-.J VV." 3:- 1, V -V14 V .V ,... .. ,... ,V .V , 'in A S V .. "1 3 Q ,.,'gl...,,-3-"H A, 4-iw tf2?11i3Q.,..Q?i5fT.5?'riVx.f'3S jk -La-. gif ' , sz A v P' Hr. 3,5 - 5 . V .-gy ,yy ' V V-1 1 ,-355 V..ii::'w.A-.V .H .-.,Q V fs V-f V U kg ,. . X 56.5 ,V,..A- tv ' 4 '.:2l 3?HYaf5fffL:fH' fVff5'52ff':4 ? 2 .mf gk ff' '3 'L 22. if M ' V, 1? V A-V F' 112 . .'V.T1E'1'CQSVVza R5'iNM'21fwf' x f + 1 ' K H' V .--, x , ..F,W?3.33 VV . if 4- , , Vi+fEsG,r fnjiv ,ff mf,-IV ef, M VA - .1Va,QVfVVQ.:V.VfV fa. y Ii , :gf ,ygzwa V:-:rL,3Cw6.,j :-:QA-V1 VV. 2 V A 1125" ,.-x' fY4?1?4i1.l,'3L ' A ' , nf' My 3, . . . , , tg 'L 7 , 1. , . - 'Y..Q.'fg,3gm, V1--yay V . .V ggggxai 5-5 u. 1. .V ':V , '- , .zf :si-wffnraf Q. A-.f v. VT1k'1V V-M fum- WV. Zv qi , e- V V 3? Q ' ' J if + f' -fl' 9331 -vw., . - 1' 1 i- V' :Qfw V -1 Y-gr . ,Q " . .. , . f V. xr -g'V:fe,wf.V,imf' 5-+.QLf'V'f,Vg?,.L'.-Y, 4QfV:f,,.-1"p -Vi. '-,ff-5 V -2.1,-VL,"V'Iz,fV. .. .':i.V11J1'. fm' ivf1..,fVf1'f?' lf QVF1 M .sf V- JV -um 3. WP Ja. 'H 12. .1 -QV. XHVV, ..A: . . 35 xl, gr EV .Vp ,:- fx +-,Q fr., -j,'fff.i?7'C-3 'iw ,:fi1gVq1,.f V,.,.1..q1V,z.ff'. fy' ' 81 :uw Vf'AsfQVV,V,,,f,,,q, Q . . !.,w5?w.la3V2fff V VgV:ff5f35giigf?:V:i ' fi 'V , , .. H+- , - :'f"l'W"- Q' ' ' g , 11.14 f.L,,.Q , 4:9 vgf-..V,..,5.fM1.,aV,f, .. fn-Q., ,yu Y: -gp. VV ,1t,4,,?V:H..x,.,,., 'N N. ,A ., W A , V, , A-V,VV.-,. ,. .- V .L , ' " . V , -.V 1 .+1'V.e1,, em V pix" 3-1, Vp' Aff" fV.,g yt. 3.-.lf5., -V. - V T .Vzluff-v.91f , gVg,,',.,i.'2f3:'T-11. 1. " . b iiS'iVT.'Jg "i?i?f?2VL55 ggqf L-in VV W f-'Qzwi'Af ? :V2Va.e. , ' . f1 5 . ..V-lf., V A VVVV . V:-V-...S M VV V Vp 1-:V VV. Q VV? - V iwi iff , WWVV .: i11??'1"1,"?K C-EQEWVL ' 1 54323: wifi 1 Fw VV V ,V -V " we t QV. if il 2 Q NVQ. , -,ff gf M, 'Hugh Vw ,fi ,gs J' .4 f 'afifff i V' '13 :f"5 ?i" 1 ' ' . gh 'FWZ 1 5? :fm V fffawil wif:-AZT ' VV, . , ,fl E, M53 1 My IA' .1 ig" : wk.v?f.., y .g3'?g,Q5.-gp.VLV9,wi2I?-mg 2:3 if Elm. x,5?4,73.V5 V-,- , V V f'1'41'1iY- ' if-A54 TS? ' -w..f' .h"UW . 'fm ' V V hymn QQ 5 Q 'i ,R Ek,3Z,Ws I gf, , q .K W, Nr wh.. , , .-gf V.:??.V.5?.-ye, V s gg ff -V - :WMf"2ffVf1f- g f .. ?'5.iFiivn . f ' ' V ' 1'-ri'l7.'f" ' . 1 5 if "-- if" Q V-' f??fi3"1 -Szmif' 'L P' Y' 1, .011 .V-L ,, f ,ba +-V 2.3 ' ' mm. .. li ., . . iw 1 ': f ,wh 55,952, V-A V Egfr 's H 35,8-wf Vg: .w'Vf" " 44" " fam VgfiV ':.yw Q x - ga, wr. gg .-5.5. 1' 'Y""fi2'fKe.u4"?,.v "C',,. 34, ,fd t' bw, Y ,ar-' -. ,12jf1'4j' "i, 5 .vi-'jV'.... Var'-' . . V" .-.VV - QW! . ', uf '. 57,4 -Fi: "fm" 'xv 55 " if . ." . fab" -vV, .EJT- IU .,g" V Zi. : Y Y J- , ,y- ', .uw 'Vf.'41fgaV - ,V .-.- '- .. :J?y3q.,t'. it--Vp 'f t,VifV,1i+P3f:f'nV- 2: 1.5.5, i v I. - Vg. , .V ,,Q'a'i,:V 'V-Y .-.Zvi ,Q 423. ,' ,FVfV:,.,..-?:,f.,VV,-:4, :QV-f 4- .g. 2. . .'V..1,- . ,QV -, . . '44 V . Q ' ' 8 nw. ff M J A 6, rg ' M3 in T ,Wi -3, ,qv -V'1'l!,1'. i -'zfff' '- ikhggl.-ws,V - , V -frfizlbk V' 51:54 T2 ' 5,3-5rv7'i5ii'.1 . , 'V y-91.55 -. fyyg. : V, A AE 15?Vtf+i'A V Sf, V' 72,51-1+2fa15"fff:V5V',9 '- ,egrmff 35- , '11-+11 if if-3 1' - af' W Q3 ,X 'K W . if 'fa . f,,'fi ' H ' 47" ff' -.f ' - gn . f - up . ren., i.7!vf .,55:f'wR:b. V - A-. NV' . . M. - :. wr, V: A A, 1, ... -,bfi V . ,:Az:. - Va-V1,-v - M 'V ,yum .V-4 -...ag VV- ' Lf' MV Q.. .2134 .wi-,M Maw +V 1 f -'fir-MN f" " . -' 1 . Q41-, J. ' I .x ' ' - . -v J- --V -'r'-- .5-4 -1 ' .x -4' ' ., If - , -was . .J "Via 4- Ti' ' 1 - VV . QVV -M.,.? X -WV . . 4. J-Vg: .. V. .,. M' . WF X 4 . , . . , lwzff-...:KV .V C" 11w'..4gaVV11f2:Q1519741 'V Hit? fvV-155' if--Q sf: QVV VVHV ' ' 'L " ' V. ."f'- V 4: J' - 2 J.-aL J V 5 - '-V TMS ' f .4 ,QF '--VS '- -fi ,-fa, V 'il " ,' 'V w., Vf 555.92--' , ' , L ' -. afrwsc-w 2g5'.w' my.,.p.g:gxg'lq,.Vi.VwwQr1 :V Vxjaf 'fif1.4rfVj:,- vgwmg -V-452 ' -iwfgwi naw' ' V wfi32"1'1'YAW wifilf f 3 -144QsaY23'FfV1E,gr1'f5r4ga5:,Vpg.a--if-.rags-L3gm-eg,-V.V: qgifggl ff -Q M --W Afgiggqvzu.-.-,7..g'V31V.V4-W' ,I fc, 5 ,V,,l.',V1.,, ' wfi-'L-19 . 332 - .nk AV, - :hw V. W. s63F1v ,1'-iq.: f',fVg-vii'-V'c'ef'.'-:.1,'t15,m . - - , - V A ,V wg- .5,,:., P ,MW .QV VVQ,,wVf.fVVi55,,V,,-sf,.,-,1. fVf yV:V., V V A M ww as . ,N , M, K. WW, Mwfi W NW -V V4 Q Vg ,MVALHVVWQVQ uv , Hx ... f. 4 2 is JH, . y ,Mi Q ' Vggfff '. 'if H Q ,. . X if VV,5'Hfs3 :QV ' ' . W W .V 'XV gf Q., zu, ",f"" . f- ivffff 5 W' Wax ,J W do M i 'lf'g,.:'r25 is ts, ai? gil ,H Www-5:2 gk .fn :V 4. ,V 1: 5 ,li i .f VV VGVY, V ' .D 1, .. V . .V 'Jw '- , bien.-rffqm.-. :NV-141.V'VV 'F . ,003 ,.1f4+:V,v'a -wr"-5 S M . ,,.,,,.3,,3?g4,.. QA sf15eVf:V' V-VV? 3 . f" .atf VVQ VGV- ' - 'VV4' -5'1" 'V-V"'-2.54-' . W"+f-iifrvfi if'-"' I: 1 " 1'!1"" . .if1"V,, ' 5233- VM?- " 1'f 'V ' 3??V:.3E2'!1555Yfe?.s+4."'?'ffi:i5"'Vi - Q ., 9-'515 "Y -A ' 'Vw-V I w,..,g-an W?-i,NZ'. V 5-- 2 V w f Q . g 555 , N., ,fV m,x V.kV :V V-' me V zz., 543574 .ff ' ' -:V-.wa 'Fm ' . ,r fi E501 ' - NT ' ' fu . , . , . . .. .. ,Q ,M . . V. ,Q V, .Sf-Qgv . fV,V.-q-gqgwgsgrf, : -2. 1 -an , 2' w- 1 .4 V J' W : , 4. 51053 ibz .V.'1.f" V 4, VZ' '1 -H vs ,T W '5 v 'A '4 , 39 Ve M L F mm 'fi W , . T H N' V 5, 0 5 1v 1 y rv . r. 'I ,,. .3 fx ' - -w.a3f1:,Vf.V:- -,1 ,- V: V- 1 1,1 ' K . h ,..V 541, 5 I W .. V ' .,,V.':f-V .' if-fi .5 5, V if , 1 3: gi' Q ju f 3 'W V 53,5 . X V , . iw' V 51 " 1, fi' GBI TQQ if 1 A' "' Q-5 -1 'IU ag P' NF' T "- .. gf' V , ., f ?,..+f,..V . 1 fl ,A ,. V. f5:9,?V,:Vffw ' V E. X ww V unfmgu 513 .-V.. ... V 1, Q as N V HV if '- -fmi n- Vi3?1i5,,g'? V ' -1 V, , ' " 4 4 V W L r ,M Ha xgm. . . 3, V Q .Q if ff. , aim, FQ ? V25 F-11,1-."Q bzgyfl' ' fx, VgL5ir,Q.a,,Qff f 'V-I: ,ai , . ' ' in -- V- . A . Q , F V 1,3 , L V ' A645345 h.' " -i.Vgi":e pw-Va ievqr' .ff .2 V. 12' E3 ,VV-Lui nib V ... ' Jaffe - .5Vf'??ii'AV3: V: 5, Vs: fi- sag 1 fx V, 2.9, 'f Ni??4f?l5? 21 .e -5 .V viii: '1 1 1' 5-,i,gL5.fT,s JJ! V . " hs qs- 4, diff W 4 N is ,V3r,f..Se3,,H -,u?,.qA.V,.1.Q3lZh,,S. ' V Vg: fm V pd v-A Sig yr' AW ' .- 5- , I Q ' V Q-4-n'-1-f,'V czg V 5 fu rj. fg 123691 , '2i,,.,.?5""."f'V2 .,"Q" ,, 2 5. - I-Vs . if " . VH ,. W1 ,af 4 X MWV., H, as F 1 V., ,,. 'x'-" ' ' Ai ' - 'T 3 gg :'jj'J""",,-QSM .Q- . , .V . V , . ., , ,. .. ., f. VV , . . . . . . . 1 .w re f 6 , mga." 'f ' .V 4 -. ' 4.1 . X' -1 , , . . LW V, z ' V. fr- V,,.',V:, V 31 Vw,-' fo' Vrfth Vi ' 'J' " V 2"'- ,w ' .' i1","e-.-vw 1V".f"V' 5""V" A"-' ' .V E-1 Iutfsfi' Vf 'lizdwiu---' V A VV.- x 4 " MV- Aix V" ".2N111.AV.va " ' V ,awry W 'WWW s V V ,, 1,1 , ,, , ag MQ, V ,f 3 , , ,n ..ErVV.V'f.,:. V M wr 'V4,.qi'1v-1,,V,y , ,ezi Sf., 'A V I 6 V. fr ff . X F V ff ' 9.gV.f,... VfV ,w w V4,..,-my A 5 -M5 - '- V . ' ' .VV"- ,- Vn' VV . - V 2 1 ,V EQ .., J. . wy lwgv ut . 3, V31 .., , 1 ' Q' gg' fx A I Pu A' nf' W I X 4 1' , 1 W W cf r A , 54+ Y 1. XR .V.V.,v,g,. -Vg, rV Vg. ..3.fV,,,..,-....V.Q., . . 5.5 , V 1.61,-V1.V.- M521 r 4- V 'Vw TV. -- -V , "5: 'zijx-Lf, . 'A is-95 13.1-, V:-,gig A .Q ,:. gin , .":f:.J ,Q V V -.M , A " , mf 149-V.:,r 5, V1 ' -,f 2 VV-ag. -V-wi "' T " Vw ff?- fi, ww-V". wf4V 9Ewf'H V1-25. Vf .- f f-fe V .if VW Q- x V , -1 Mm ax Vw. V. W V. .- V ,. J. . .V-4, V ,H 5 ,mm V,V .Vw -QA., V --, wVV:QfVr -Vgl f w-V.f ,ua-My? ',1w:V-f Vw gXV V. .5 w mp V 4 5.5 ai K. '5q.,,v, , . . 'v-1- 57. Vegas! .fun .ufifif V- V' V V V , L , gb -. VV .Vg,Y..7Vwf. 'Z - .Vw Va .gx11zw'f ,uV - V- V .-V . -.1 V" ' .f "iff -'-V".-F V- V - V' .N ,, . . .km - - 5'.2.,4,,.V- .An A' V- , f .Q U, V,-.x.f. -"ff:-r .452- V . - HW' ..". 1 "-fi.-A-' .' V N .aw 1. .V V ff! 41 w . . , - Y zv,3yei,'w ffr' P N w nfl, VM Hz' ,QV r q,,V,k.q,V 5.3. 5 WNW A V .gg-M , ri fy VBVLQAX VV, wV ,ga ' ry 1. S' N 'nv 3 I E' U 3. . 1- Q .f 55-5 'rf -V . ,' . ,, ff- ff, -:. . .1 -, rf tw . '2",.f-fV.se, ,.: Wir - 'I if'! .4 H"j.. V.,??'1 V ff , Q' -?fWX" f .' '. Vfg. " :Vg'1', f.fs':Vf5Qff Q19 "'3"g15'3f A'fi5i5?i?"'fA111q .' A .. ,,. .Vg ,f .1 Vw ,gf 14 H., 431- Ja 3-H. f- .. V V- . ,.a,g3,,.: s1v,f.w:1-K , W- Vu,,Q,e.V- V., ,W ?5V .. .M "hw 6, sf,-. ,-W, Wwfix .g 3? 1,155 L- Vg. gr. -Q 'msg A A, ,w .. 521 r LL 4' , f MVN' mf 'VV :Ve M ' ... f VV., V . -V ,V. , , , , . 'i . " W. . -.V -L M-7.9 . V 9' ,," V-...Q ,V - .x . x ,.V,,,,. v ,' " 'V 'Yi.'T'V,'f- ,Jia ...:aye - .,g.,-. . V.Sv45?PX'53tf-.. 2391 F, :,.,?.- V. 4.1.-2: '. . V.4,A3,'W. .V ,V , , ..- ..,3sn.V.,A-5.1.-V1,VV'n-V. ,VVPQJQ V-V, . ,V:59,11,h 5,1 '. V 1. M f W- Ve, 1.. mf. 4- . , V -a v-. ':'- -,.4 : ' .:4.- + 1- if f.. 1g55,. 2ef . 1.v+gw g w ary ...:SA ,G V. 'Vf 1 f n ew " ff f.V fVfif?whi" ms ' 4 .Vf " 'A QViVf"fr55gff1y ,. 1 M Wai : V- -V T, ..g,4?m ,H ,, ,.v-NV. 'az ' if :,.a ...,X ,,.+ I ,,.,25! ,,,, . r. ,,,,,V., . - .. V. .l M' ' , . V1.5 'Y,f,,.,,m5u.V ,. ,. 'Paw .V .. V V. - -V Vf. V ,VV7.,... -1Vf2C'?k . ' ' W P .' 'f Im -' fVL .f 572- ' 'ff V V ., 4 V A ' ' Pfiy 'I L Y - I fi " '.-V --"f'f59:'1.f- 451 V' hs 52 - , i Q V' 1'-2.5 -fniifil' 'Tl ' T, ' f1"2'i ' TT" if 'Jr V31 11-,.:"f43:22,V 2 r n- ' 'Vw 1V '- '53 ' K in 1 . ' Pa V-V7 1, 'T 4 f A ,' , .IV ,:m.J ., M.. ,, Q. .. .J. ,, , ,ggi A . V 7 1:-14 F : ff, X YT' ' n sq 'W Vw 'df " fi-:Wy Mg - ' 4-isa wx iw np W ,K aiu f R v,f,,:5gsV - Q I' J .,Y 375.55 V 5V V vsp I 4,.5gf?:'fY - f ,.s'f.25JQ-1?-Y: P ' A Y , 5 W mf, Jfqic-xi 3 ,Vx '7 J, V ,. ' ug,-,.v V - 1 ' f V .A -12' M'-R Va. -,-Y,ww...i:V.f : '- 2 Af 5911 .w3':fQ:w- A " '- 'f ,, Q-rR5VffVsVv ', mf,- VV N , iil , VW. M. Q. .ep , Wi? . J WH ,- -f,Vz'i,V,11' VV ? ' ' W' VM V-+ fmiQa42zV,f. :.f'f-?5V.V' ff? V : Yin Q' A ,, X 1 117 " E m VK V .V Q., ., 5, ,F i"wi : R '- M iw V Q 3 ' T55 Q V, 5994 ff' Eli- ""'3Vi.? - . -52 nf: A 5-, 6? MM, V VV. MV-r 553 -fy V V , X-521, -' gpm -. " 4-VJVVV 2. 'Hr Fsaqmf 4 1 .V gan., Quiz, ,Mg V- -' V 1 .wzV 'V . . 1' -1'5"-V . 'Y-55 ' V - ,L .U af , I' . V ,YV ,g - , ' --. iw VV. ggx- 'f 4,336-is" 1:wf1gV3:"f, V, .. V - . . 4 was +fAgi,V,,-V?,E.?AyV1: 1 agglm-- ..a. ,fffiff VV . . 19:-1-mf, ...Hz mv P .V 1 W 'Y' 'T -.1 ,V 26. ai"!!Y :W q 1 V111 'Yr m AV 4'9" ,Vw ,, V f V V ., -V ,. .. ., .V ,- , ,, .. .. , ,V -eZi :C4"V '1'i11w,"23 L'7?V,EQ53gf3.i?i""' 2 Vffkiff' Q' Va. Q7 ' 2 1:0-'H Q -gp-3 vV'V..VV, wgfgff f- -y, 21' VV fl? fm. 'fwk g,j1,,, W , " 'ff fs U-wqfqf , ,, an .vf-'Eff- "' 3, G' R ' fl' ig? 'g V. 1' V ' V1 Q' 6555-1 "K s Vv IH., -11'-w -ww, V, V 1' '-" ww V - -.1wVV. ' w Vw . .- Y . , f ,VVV .J-mv.V ,: 'B?.5,,1-2.-,fxgzw-"fan .,,1'v"'45f. wfgl cf J-W, .JW 415' . ' ' V ,Ji 115 .1-. ,' mi V- ' r. Q .,:VV:. -V 1,4 ,g,:.,4:,g51, why . ':f,5VVV'y.V:,VQ,V-VV A I .13 -fs-4, .V V., .V .gipgzgwgx . M "?3P V.fkf.iV A Q W7-di s?-V 'W 'W' 'aw25"RJ 5 iii -ff? ,ga "fuzz MRF- VJ-Qpggigg-f"Viq f, LV af 1 gi au ? V 1 . V. .ff vp '4 ,V V A 5 . V .4 ..., V .V ,M , V , ...J A ,..4. , X F -RS V .. ,. s.Vrgw1i5'V:.1f"1' ' ' if 5 "J V: 'V Wg.. '-1 -YVTH2f'f'41- ,V ' V- al ia 4 Aga " " I ' ,QA Q 1 1kf'3iifW " x L4 ' -His-' Pwr qv gl x .-5,1 .IV N ,.,,LL4J,,-Q' q,V.VV55 A f-L, V 2564 ' -Nw 1V asvw:.Q.mf.1!z+ ,VA qv." . ,134-.:', N422,, ug5V, Vx,--gf4VV,y:VQaf, F- 061-1, QEQY' .gf fa jk' V ,.,-,. .1-Q A ,- 'V VV . -VJ - .. I-. . , v.,..4- Qu: .LT'i.1f".V.v. .lg r i"'fv.4- .. pw!" Q ...xl 4' J,-2,m' 1VV a.,-' -1 55+ V , ' V- V. - ' M V? : ii. I: in xii I ': in 221 'W ' fixmib -5' V Lv-3 "t:'li4i7 . ,R A' U .4V,7 V 5 "6 'Ji pf-lr! 'ff 'iitifi -1 4 :Sn if' L 'I' v Haifa 5 M?-fgv b ,. VP ,FM M fa WU, .N 'muck M SS: my A is ui -,A 'HV 1. . pg gif: Qgwgj-mvKjgS-Q39 V -:3 A-1, ivrsgi' 31. ww .EFL ggi wav -i-,Q , ' ggi 1 -4 V . . ' -i',"'f.-l2:52.- 'V .Vw fVwV.-wg' V., 1. e,1 .1.gV.mV ?'. - gv ,. ,:' wg J: f 2, .Mp , . 'I , ,' Lyn- LL 5s'?'w- f3f'2L5.-V,:',V5' 2f,5, h " 611 DV" .29-." gs. , 'i?V'75 ,1. - . j w e V w' -V .V..,,v,W,,., , gdb? ai.. V-5:1 ,..,.K,.M, 47 Ml. . . . , M..,.KyV, Mui. . V y -' , . V V V J. SP, f,., N. E , .4.55y3.,g5j,L ang. V , ,. . 7 .. ,JVM .V,,,, .., . . Levi ,t Z! . ,.. . ..,. , ,. V . ..,, ...., 1 .,.. V -V A . --,VV V fp,-A , . V 1. 2: up w- , VV,v Ania. WV V1V.'V,:,-5 . , V Vy-Qp,,1,,?.. , me MV- V1.1-f1.mV: .r Qi... .fiuw V S.--bww -V M .fV??V'V " " V-1 Kansai' A5a7:J'1VV'VJggJ2 ff',V,g::fw.V V- Y Vs-"T "Mi r-Q,-Jr F," f',V XV. " . -. ma -M ,I i.gy'g?g4g, , V,-,.,,, VL-,.,.gm,wVV,3,, K-V W- -V,Vn., : , Ag., . 4,,f1,5q,,5LfV.3w,,4,n'VW .ww he fV,:f.,g.:,e,,t :- .w- , V , V- ,nk N .9 ,H + 'f v '5,'f?.., x f' LQ, N mg 'M AWE. V5 I V is-4" gang 2153 fa 'VU '?,.lf?fE. 157351 ,S-V1 Wm "Vw, F jz vw VVVVV ... -we VV -aw ' 'Six-VJSV ww fe., s 9' 54 4' 'I if ff? 7"'7'T:,,,tfvu "',, A .V , 7: n..-qfV:':V:g'w ' ff' :V Q ,ggi-Qvr-aw' . W - V- 5 15' .' 11"'L2' - 5P'4afL,?" ' gVx ,?' m1fiTf1':' JE- Q ' Vq ? - . ' 'fl Vs .gf , --.,-fg,g,1,., ,pq MV , ,V. V ,... ,,, ..f . 45 X -. 3 If .V V. 3,3 31 ,-- gp A . qV, ...3Vlw VR,,.?.VV,V ,, V 6252. ,V 3. .. .Ai ,,.,M, if M 563 fa: - ,,, -V . Vt " V V rv A '--T, ai. Vig.t1g1g,i': lic.: e, .--V :,g+.,493fg',V"'-1V . , .- V F, qw V ' - Q V? ag ,. A55 if 5,g,,4 Qs V-,V - ., ..A. ., , I .. :ish 52515, me 5,3 ,iq ,t .,, , V?.5Vy ...af ,V ...VM-,,,. ,.Qg5.Qx, ggegglff . A : 'ai' -'f' .V 1 Yew? aff V4 ',:V.'21g, izrsf , . V' ' ,A V .izTfV1f'E ' x ' f 'T"w,VV" M 19- Q . ...sf WY gmfagwf QM" ,wg ff . mia: f Vw Vw Wf '1 f f H ' "' 'Y' if Vw W 1 ' W JE' 4 M? 3 . V ff fy 1' 1 V 1' ef fn' v gg: . '-wif' 1 ' 37.91 V ...,,,.J: , 1'f ew ? , 4 J' we 3 , Q' ww is 2 .. ' N' R pg , ,sv '? W r - , - ,V V . VJ 433-WV, - .ff 17 " v w V? VR.-:VY-7.WV VVVVWVV V N w. ' w ,V2QVs.f?wv'VV V' ,Vw W? WEE F ml I N W WH Ein ggi? J Ms fi-.V I- ff ", " '.'4' Q' ":' 37' " '-1? . VV 'rw fin ", A 5 "4' ' N mg gi :F vw V 'nw' Qs. :di W gang 4 tfsgxp SQ , QF ,D ,f"!7'f- 4 ,Q 41. if mf -sg ez- Ji, Y fy gf ,pg is J W , W 2' M V -'Q' A' V V an W If ww VV , V V Va ww ff V. 4 V A Q , . 15? 'fig .vga f. ,fxt iwgss w1 rf'?gfi q,ga+r ,. x.. A, ,... -.13 ., .. .an V, r,VVa.1, ,V V, ,,., 5-V .,f,V..2,, . V Vgg,-vw V , .. 4 ..., , :Ars 61' '17 . , ,gif 'Agtf' 'Liz 'wig HU, Q! ' wr 'Y' WE- v Am Q, ff 'l Q3-'. i x UH' ',4-.V:1. ' H 1 V ,V ...---2 ,L z ,V V ..3 W.-gf 4 , . .,'f- , , " ,f AQ ' -Q '1 , fV'.gVV,.',.f. :ga V ' .1 .- "Z,-58- 1',:k'1j'F,"j.g, Ig ,, 5.4. fi .1',g.-.J W ,A-Li,--5 1' . g':: ,'f'- VV V up- 'K V' - , 42, VfVi'-.sw . .- V+ . V-.Gm ' if V 5, ig 5':w ff' fN sigfii ,asia wg, Q' ,V 3 ' ff 3,2 1.23 ag-,,f :V 'lfvx V 1 V-.-' V 1 1. fa - - new '-C :mah wax - VJ.:3V.:ff V 'M' nz . iwifllg Af:-:VV 'em-V 'Q . - my :VV Q,-V15 'VV' - ,?, Aa:.f 4'+ 'K rl v', L 17 Sf' 'Ki uae gm' If-QQV. 'ful' Qgvr-'ish V-5+ c 1-Km ,. -'uae ,K bf wif? ..'.g.. A br. w "' V 'f "'V .2-'J nv.: " , H R519 ,'f fV'EA3'PVT- VH." ' L' -'2 'N A Y-2' V 121- ,v 'VV V " e .LW 'Q 'E 1? ' .' 'ni -1 ' Z .F "-- 'JU' f ' F' -"1 f .. ' -if,- 4-'--V' ' ' . " 'V 5' Q- T . V V- .... 1' V - ' V ' , fi, ' V gf - , -IV VQ VQJ AgQCw,,,,,,.- 1- 4sVw:,::,V, i?1.w-iVn',,V:,V,5j ,JV-,,,, Nm. ., V-E 51 1- , . tw., rm LQTJS3- 'gba '1 :fe V- V A 5- -5 . ., . .. , . .. , ,... V ., V, . . . . . wi 'V f V VV 1 4 T 'sr av-153 ? .x 4 1 X 15, .fy 1...' ., V. ,f...f-ff V ly? S , 5? 4 , Q V119 1: "V.V,w:1z9S1- . ,,.Vf:,V,i19-Zfspfff: V:zf1..,.-EWVCQV, 4 Vf f 1 at f H PV.. V- L. V' Vfsfw- , 1 1.35 1, f V f if ag... . ef- :wa -.Var V. ,L gixgzgi IVF, is AJ, L-Mk. 55 ,5 X V 5 V I-1 Eiga Y '15 , il?" at Lf Q VA r m- V V V :V-H V - '- VV V ' C 1 ' ' 'L ' f- M .n f A V -Kpsk:V:.fVf+Vws....V 1. 11- Vw 4 V A ' fi? 5? 2 if L,,,,., .. VV... 4. .V .mV VV.VY7.x .4 'R ,V Vg W P . 4,:V:1:.f2m :psf-Vg-ewvggfa Qi W. ' A +' P V f V T, ui, ,f,VV+- '14, ff ' Q 'Q 1, V ., 1 . V P'-v "LV , VM - ,Lew ww VM-frw fm- : 5 .gag 'ff' , 1 Q. ' ' 1, 'f H ' J 1 ff ' Y ' 9' 4 , ,XV N 1 -W V V V HV 'i?2ViH.g, .V-w gg Ca-"""fbgf A - 4 ' V ff , 'ff ' 5 if .L - ' ' , Q' W 'v , ., J ff A4 1 ?,..:,,.l ,., . 1, .V .,. I .M ,, rw, ...,Ng M DEN J A ,,. 5 V , ik it ,H , , . is-Q 'ff 5 get awww 4' 4 " 1 ' 'N' ' 'Sf V 53,1 'Q '5"fQPz !" M "" My fl ,ix A ,,,g21"'fA ' ."'fiVV1 5, 2,032 " if ix 'f'-'F L 1 Xu-V 9 'W' 5.4 E 1.-3 if QV S., g .0 '.E2H,"f M wi'-. 1 V iq Q' W A-3, .fu '1 1... 1 Q n f 4: 'W MM ' 'WV J .'?f"5'H' 'WK N " 32 X V VM :Vs MM4'5f92W" Vfifiifzf. V le A9 " KE iff .1 3 'WW V as 9 fv 5, 'P','f'- -1.-M rv' .az-:ww . g, f a wel 1 f' '23 . - .V V:r.',3:g VA..,V1-f ' V: " V 3: ' V i w"fm,i.'4f-wM,1g.0HVxiV .' "' ' .2 - V.. ASV ,,f',v.,V V 'Rf-f .. .fb A 9 sv- 'H '- f313"alV"5:aV 1 ',i-.V P iw L, ., my 1.5, V Q :qi'M? ' Z S"Z:rQe l' H ww ALL' 1' EM' ' 'tai V'f"Yf'2V,V4:f22?5?'Q'i' ' '- if -V'-' ' .V ' --,V "Vw- 1 , V:f 1V2 N-'?'W'- M , . . "4 V2 .. .V mf 19 QW ' V 1 V .umV.?l'92 '3 3:19 I I i I 1 I I I 2 I 2 I I I I I I I I 1 . I I I I I I I I I I E I I I I I I I I I I I I I I I I I I 5 I I I I I I . I I I I I I - X ' 'Mu M 1 in , . H5 ,. at 4 ' 1 1 - af' I W' A K el. pr Ig. . .z 1975Rocketeer NorthweSt Missi sSippiIu11io1' College Senatobiag Mississippi K 'H' I kwzmqp. . Ei 1- ' 2 , f .eww-f,:: f. 4- ,5 7 1975 Rooketeer Volume 36 l Gay Gaines, Editor Campus Life . . . Faculty . . .... . Features ......... Organizations .... Sports ........... Classes .... . Directory . . . . Registration brought the campus to life, a little World in itself. l A fx , 'W wmv ,eg-ug Q an 'mm mum sf. xc ,. ---. f, ,wo -ul V 4,4-..f...f......, H -. ..-.4-.. vg ly' Y, rr-J, , . ,X , . v , X , -.....i..,. A 7 ag S Students came from many places, big dreams, little dreams all pursuing goals in their own Way. -sis 0 M. 8 M Q .ai ,Qi iqgg-uifvdffft' 'R j W we-,. , at J' W J,-Xu gf i ai' ,A- Classes escaped no one's attention, all charged with anticipation of the future. 'Q I ' 1 1. ' n ' ' I -E an ' 5 . , + 1 . . g:..!,f,1ifzf ish I f I , .5 , l it aft.. 1 , .nv ' The College gave freely. Each had to learn when to study and when to party. 'Ulu IW? ,, an M.--f"""A Warm days lasted into the fall. Everyone pursued different activities, each allowed to be himself. -ai 13 V' - - -- . .fill is I Tl' ' -Q .3-.-an zszszsg ' " ' QA .: .' i H-?'m'TS.."" "llln,...,,.M Nm """"Nmua I4 x Jimi 2 if- W, .5 Qi The Union housed the heartbeat of activity. ri-g a' ,K 2 , . - ' "sn ' K 1: :::. m wezsw' + W ' W ? ' W "'N"' iw ++ ,,,,, 3 up fwwwwumnax Football brought cheers and excitement as cool weekends began. Rangers gave their best. Sw M. V xrffij ' Q I. ' , k Q 2 Y ,,. - . uv - f A Q .tv - ' , ' jing kr ' ' ' 1 D pi I I I I I I I I I ' -. - -1"'v MQkm ,v,' ,.,wfx..,: ,.,,, L f, , 9 XX H k ' 37,4 ' W - I if K " I I ' I O Elections sparked every0ne's interest ashdlneamxihsend. -U' 'fix- .i., gs ,. + Basketball, Thanksgiving break, Classes Continued in strong session ...-.l.il1 Finals monopolized thoughts and actions With Christmas just around the Corner. 22 9' 'Sr ,M ""5' 1 5 wil 1 7L.f,, f f?wG"i?i . 'W 'S' W. ,Q 7 , ,V J, , I f vu-vqp 2, ,,,, N f A new semester brought new Classes, new resolutions. dbx Qfif , .s i 4 I if nw Mmm- Be yourself, strive to be happy, no rules for women enjoy! 5? X.. 3 S. 1 N N ww ,nw W H '- ., f' f , ' ' rm IV fl W! , b ,, , , 1, I , . , , 4 by .Q -1 94? X' 9- r R if gif VM A 'Is 11, my '+o. ,422 U' 5 f . 4, .- 5 ,, V. V ,g ' L V. fp. , K ' 1, 2 -J Q ,wg H, -'zu Q ' L, , V V L W , Y mfg? Q ,H Q-ae Y., 1 E-4. 3 2 V K 4 ,Iwi ff ,,. we N-' -'A V is gr' 1 'fax W. M ,.P":" G 'S . sv. .T , A- , , , .sq , Q-4. , ,A rv 'vw-rug, ff' v-vw .. ,fy 's ik av ,M- -l- Af .1 1,11 i. 1 . .h ., -1' 4 795' N M .ul,5,.. ' S u t. if?-5 5 . .gv,a 3 prmg 1me turned thoughts """' ' ' to outdoor fun. ' 1 f' , 1 f,f 3 -1-"""wWMM .4-""'M,,' Graduation, Where do we go from here? Zfxfwgmi if I Xu. A uf f I' vm mf, 55 4 ,?' ' ws., . Qs. ,hw M , , .1 ,-f..,,5'3' wg, 13,53 as , 71 it Administration Q and Adi ' Faculty Supervisors Northwest students, administration, faculty, and staff would like to take this opportunity to acknowledge the contribution made to the college by the 11-county boards of supervisors. Their excellent support has helped build Northwest in a variety of ways. H..- TALLAHATCHIE COUNTY SUPERVISORS - fclockwisej Iulius Roberson, Walter Burkhalter, K. B. Bloodworth, lack Glautt, president, and fnotpictutedj lim Pennington. BENTON COUNTY SUPERVISORS - Istanding, 1. to nj Bobby Iames, Tony Farese, attorney: Glen Cos- sitt, Iohnny Wilkerson, Curtis Hines, Chancery clerk: Iseatedj George Davis, president, and Wyatt Thomas. CALHOUN COUNTY SUPERVISORS - U. to rj Elmo Overby, presi- LAFAYETTE COUNTY SUPERVISORS - U. to rj Will Hickman, attora dent, Iohn Warner, Bill McGuire, fnotpicturedj Lon Pryor, and Bill Blue. neyg Thomas Ray Gunter, president: Charles McGonagill, Franklin Parks Knot picturedj Iohn Tatum and Frank Ramage. DESOTO COUNTY SUPERVISORS -- II. to nj William Renfro. L. A. Scott, Walton Scott, president, R. E. Darby, and Iohnny Wallace. TUNICA COUNTY SUPERVISORS - U. to r.1 C. R. West, Larry Butler, county road managerg W. A. Leatherman, president: Wallace Franklin, Charles Austin, and Knot pictured! Paul Battle. .3 a :gs I ,Q . of . YALOBUSHA COUNTY SUPERVISORS - Istanding, I. to r.j E. Doke TATE COUNTY SUPERVISORS - Izrlockwisej Leroy Crockett, presi- French, Fred E, Moorman, Richard Ross, Iseatedj Thomas Swearengen, dentg Charles Caines, Delma Baker, Emmett Hale, and Bobby Mclver. president: and Dariel Koonce. MARSHALL COUNTY SUPERVISORS - fstanding, 1. to rj loo Cooper, president: T. P. St. Iohn. H. L. Boiden. lsea1tedIRobvrt N0wniaiii.z1mi Mrs. Bernice Totten. lj! f "J v.-49. ., . L.. xg., X I PANOLA COUNTY SUPERVISORS - Kclockwisej M. N. Aldridgc, pres- ident: I. B. Anclurson, Bob Risur. attorney: Ieimcs L. Travis. Ir., Horacf' Matthews and Knot pir:li11'frdI Bill F. Knox. Z Q--J QUITMAN COUNTY SUPERVISORS - fstanding, I. to r.1 Bren M. Caldwell. attorney. T. C. Simpson. Harold M. Chrsrstinzin. Izimos A. Martin. czhanccryczlorkz lslralrrrljFltwttLhf21'Hayn4?S, VV. B. Moore. przwsiriunt: and Knot pirzliinrdj Iamsrs Recd. I e fix M. um, www wr' QT 1-mm. - as-ami' x ' ' cuaaul 'CnwAlrY 'jM bg' X! NN IZIIH Ill!! . ,, , V , '- -fx 3-H-+f:1v1i .xg . ,K CALH5fm 1 ' . ,, 4 7 zhr I K I ' j f z' l is 2 1 11:42 T' 'Q x aw A "' M5 . , Q Il. - l 1 all ,1', - -- W, 'HHH 1 . Y N 'MM'-NKWN X 2 'Xxx ' .. . id" xi ,ff .Xk N XQTM L: rf " R., Ei'1?P7 X if , L ,A -is X, '! v:gr.,,,,1 Harvey Ashe, president, Tunica David Bennett, Ashland Mrs. I. L. Campbell, Lambert Walter S. Carter, Ir., Hernando it T Mrs. T. P. Howard, Lake ,we t't' - Cormorant sttrt i Mrs. Mildred Meacham, Senatobia ff' '13 Stanley V. Mullikin, Holly Springs M' N 4 I K 1 gt Qi my 5 V' ,, ZX .. 'W 1 , lk ' 4 6 M1 I I is . if ii I I 3 fl W. P. Sissell, Batesville Thomas E. Smith, Ir., vice- chairman, Arkabutla Ioe L. Tennyson, Charleston H. Luck Wing, Sledge Henry Womble, Water Valley Ben G. Wynne, Coldwater . g ame i n ff 3. 354 . - H W' . f z, -3 f s ' l f: . , -- Lf?-gf' 1 . ' 1 iss 1 f F ? ii V' . 1 " 1 A fax, ' . "' 5 QSM! tri-,555 ,Z 51 if KPTYQ iv Wa gi f A lihif' A 5- rl i I 4 '?xi3Sg'.is ' ' .ggttkg 3 -, - . . .5-.Q .. . , ,fzt ,if4.7-EMM. ...ar X., alv. lil 'A 5 , ' J . ,ivy-..1.:s:-34 -'P . i .gm 1 Board of Trustees Max H. Billingsley, Sr., Senatobia W. L. Brewer, Charleston iff, . ,k,,. gi! -. X. . ak Q A Q , XI Q :fs . , , ' gg' its ,I Z -fiwfl . Q 1 ' 4 X William A. Gee, Marks ,ii raii ' . Paul Hastings, Ir., Lambert il., ,' X ' 'i B. H. Papasan, Tunica Bramlett Roberts, Oxford Cecil O. Sharp, Marks X.. , C. B. Walker, secretary, Senatobia 5 'X l W X Q 2 , f, . c ol El 'X 'Ill , l ,Q Q7 A ,- W-lllluy XL El' Q ggi! 1 sw -My N li , X-, .X 'Q . - 0 f,.,,yaf.x , K F M1 I I 8 X I ' 2 H, Q 5 ?' Q 2 3 m I fjl 'Ei E ft' H. M. Wallace, Coldwater I . J, - M. f,1C.Jl Bill B. Williamson, Water Valle M at? y y , ' O X O . Q 1" ' gl Q F ev, i s ' 1. ' l la Y a z.. . .eitr Y. 'lf "' ' d Mrs. George Yarbrough, Red Banks Sam Yarbrough, Oxford 4' 1 b 'f B.. ,gs R jf ,, Mrs. W. M. Young, Ashland .:::7f19' 2931 ? A.-f..iqiSjs7fz'.::z Not pictured: Iohn Burt, Vardamang C. H. Caffey, Lambertg Mrs. L. Stacy Davidson, Batesvilleg and Billy Gibson, Bruce. 'Q if . iw P wt' . 5, 54 Q Wi. , rf' 'vii' 1 ' K-iw 5 M55 Henry B. Koon, President On Iuly 1. 1974. Henry B. Koon became the fourth president of Northwest Mississippi Iunior College since the school was founded in 1927. Change and progress were soon evident everywhere -- from the landscape to the newly-redecorated buildings. The new president brought many new ideas and fresh approaches to old problems with him when he took office. Progress to President Koon meant student-oriented programs and a faculty and administration with goals to better serve the needs of the student. Top priority was given to recruiting during Iuly and August with emphasis placed on the student who rated high academically. The results of the recruiting program and other programs directed toward the student during the fall semester were reflected in the enrollment for the spring semester. For the first time in four years, the spring enroll- ment showed an increase over the previous year. A new era of progress had begun at Northwest. Carolyn Ainsworth, Secretary to the president if 1 'VCP infix , A if ,N iris, 'I iz: ,xx ::'fZf4f7 '7 ,T ff . I X , . f f . g.542'iTi?" Ai Executive Assistant for Administration and Education Dr. Iune Gardner Mrs. Hazel Edmondson, Secretary ,Q C , Administrative Assistant for Vocational-Technical Education Price Darby Nifx 1 S X Administrative Assistant for Academic Education Ierry Bynum Carol Blend, Secretary Administrative Assistant for Fiscal Affairs Kenneth N. Brigham Clara Burford, Secretary Donald Brewer, Business Manager Iohn Randal Parsons Assistant for Public Informa tion Diane Sanders, Assistant for Public Relations Administrative Assistant for Public Relations and Information Ann Whitten 47 Administrative Assistant for Research Walter S. Carter III Marvin F. Reid Associate Director of Research Leone D. King Director of Federal Programs Mgr' William E. Shelton Director of Student Development Iames P. McCormick Director of Curriculum Improvement Max S. Walker Director ofDeVe1opment Donald R. Eure Linda Iackson Dean OfSfUd6'I1fS Asst. Dean of Students I. K. Mote Director of Northwest Coliseum Iames Trotter Director ofMcLendon Union William Hardin Director ofManpower Walter G. Stiglcr Director ofAdmiSsions and Records G f ffm ,ar A-wp... i,.e, i . , ,.., , ,A Helen Meredith t Curriculum Coordinator iiiiii C ofHealth Cluster x 1 -x .TP X Q we in ABE and Evening Classes Edgar W. Boggan Director of Community Service and Continuing Education Howard Carpenter Coordinator of Evening Program lim Isbell Supervisor ofAduIt Basic Education Ioe Elliot Counselor ofAduIt Basic Education l xi, -x , um! Z '24 'I 'P iw . P i S ,Q 1 - l 5 K lack Allen Director of Cattle Resources and Development Tommy Dabbs Superintendent ofMaintenance Dennis Fondren Director of Distribution and Marketing Technology Polly Perkins Veterans Advisor Camille Poag Director of Financial Aids Cecil Williams Financial Aids Officer and Recruiter it il 014-Q Sue Kelly Director of Guidance and Area Testing Center Carol Stigler Guidance Cathryn Hyde Guidance xl .Nz N. .Sf 4 FF 54 'uu ' W ,,,,:1ff""' ,...,..----' ,M Wm, ...af Secretaries E , xx 1'-P 4 - 1 ' , , gk J W. ra .fm 4 - 'J A2 4? fi a ., eee Q: N1 ,Ef,.... '1 O Ianis Birkhead Bobbie Darby Ann Glover fSIudentDeve1opmenU fV0-Techj fKeypunch Opera torj Kristine Hertl Marty I-Iolloman Pat Melntyre Mclministrationj fRegistrarj fAdH1iI1iSfF3fi0Hj Marilene Sealy Dianne Waldrip Rhonda Yarbrough fStudent Unionj fAdmjnistrationj fFine Artsj fi Ann Bunch ICashierj Nina Deaton IBOokkeeperj Margie Maddox fAcc0unts Payablej Flossy Patrick ICashierj Sallie Patterson IBOokkeeper, Manpowerj Bobbie Smart fSwitchboard Operatorj Business Office Personnel Iames Keyser Class Voice, Elective Voice, Music Ed. Voice, Voice Major, N WIC Singers Ieanette Keyser Elective Organ, Music Ed. Organ, Organ Major, Basic Music, Theory Rosemary Simmons Music Appreciation, Class Piano, Elective Piano, Music Ed. Piano, Piano Major Katherine Furr Private Piano, Private Voice, lVIusic Literature, Class Piano, Accompanist for Vocal Majors Ierry Lightsey Elective Instrument, Music Ed. Instrument, Instrument Majors, Band I . 58 if it M X I 1 ,, ff, , ,, 1 fi, JK X if, Fine Arts Department lac Young, Director Ceramics, Introduction to Art, Dra wing, Design Lane Tutor Art History, Introduction to Art, Modern Cultures, Advertising Design, Painting N. S is ,E ti 'ti' time .ist t Emily Ballew Hunter Cole Mary Grace F01-et Constance Gallant French, Spanish English Composition, Basic Composition, French English Lit- English Composition George Kelly Frances Smith American Lit., lohil QSl6I' Igmigg P31103 English Lit., English Basic Composition, English Lit., English World Lit., English Composition English Composition Compgsjfjgn Composition Fay Iohnson English Lit., Basic Composition, English Composition Ian Womble Basic Composition Liberal Arts Department gs.-"' Viv -4...-.ah Carson Holloman, Director Humanities, English Lit., Basic Composition, Directed Reading Business Department IHCK Butts, Director Business Math, Intermediate Typing 62 'F'Ux i ......k MN.-,Ns I Q: SAVBX NIV 'B Q 'bag togn Q ri' sg-w xxx if ,Q WK Qt AE it X L ' n .ti r i Bobbie Benton Business Communication, Filing Elizabeth Bobo' Introduction to Programming, Introduction to Computers, Problem Oriented Programming Robert Campbell Economic Principles Marie Gray Office Machines, Elementary Shorthand Denton Iackson Accounting Principles, Introduction to Business Leone King Office Appliance Iames Petrea Data Processing, Keypunch. Sorter and Verifier, Business Math Claudia Porter Accounting Principles, Elementary Shorthand, Intermediate Shorthand loan Reid Accounting Principles Bill Thornton Business Law, Introduction to Business Economic Principles Kathleen Wait Accounting Principles, Advanced Shorthand, Elementary Typing Ronald Yancis Principles of Management, Principles of Marketing, Business Math 63 George Hertl, Director L :gi WWI? pf If Kllyfgffllig l i ll if1m?f1i:::: Myra Barber Pamela Edmondson Margurite Fowlkes Reading Improvement Reading Improvement Intro. to Education Educational Psychology Education Department Sanford Powell General Psychology Noal Akins General Psychology Dee Anthony Production Manager Robert Boggan Operations Manager Sam Christ Iaines Iaokson ADD Webb Oral Communications Program Director News DfF9Cf0F Paul Copeland Randy Parsons AUD Whitten Engineer Layout and Editing PFfI7CfD19S 0ff0UFUf11iSm Communications Department WNIC-FM 90 Steve'Cobb, Acting Chairman Radio Production, Introduction to Broadcasting, Mass Communication 2 Social Science Department Emrnie Ellen Wade, Director Western Civ., American History -rv' 'inner' X. Robert Brown Army ROTC Iacqualine P. Collinsworth American History, American Government, State Government Ro bert Cox Police Administration, Survey of Law Enforcement, Police Operations, Criminal La W, Criminal In vestiga tion Tommy Eaton Bible Constance Gallant American History Forrest Lax Western Civ., American History William Oliphant Principles ofSocio1ogy, Introduction to Social Work Raymond Rogers Western Civ., American History Robert Seay Principles of Sociology, American Government 69 Fritz Breland General Biology, Physical Science l Science Department wg'-., Io Adams, Director General Chemistry, Allied Health Chemistry 'Q Q' wtf' Chris Foret General Chemistry, Organic Chemistry jerry Hollis General Biology, General Zoology, Microbiology Minnie Mae Nowell General Biology, Anatomy and Physiology, Microbiology Ronald McCalla Engin eering Physics, Gen eral Physics Nell Tipton Medical Term, Gen eral Biology C. C. Williams General Biology, Botany, Anatomy and Physiology 7l F 3 Mary Cronin Tanya Hart Vicki Parker Katheryn Richburg Kay COIBIHHD, Secretary A if f -me S 5552 -al - N Q.-'S mor picruredy Pamela Perry ursmg Department Mary Emma Piper Director Technical and Vocational Education Department Th D C I Director I B C1 y f d 4 it t if .af Charles Ainsworth Machine Shop Bill Beck Radio and T. V. Repair William Borthwick Electronics Wallace Buchanan Horology R. D. Carroll Electronics Leroy Gallant Auto Mechanics Billie Bob Gray Technical Math Richard Hamer Welding Freddie Harmon Auto Mechanics Mike Livingston Off -set Printing Mary Sue Long Cosmetology Wayne Newman Air Conditioning and Refrigeration Ioelene Rideout LPN lnstructor Barbara Risey LPN Instructor Felix Robinson Drafting and Design Malcolm Venable Tool and Die 3roadus Weatherall Remedial Math Marcus Willianis Civil Technology Ann Womble Technical English Margie Woolfolk Cosmetology Sandra Beken M College Algebra, Calculus E1 A 'I' W'1b College Mathljggllege Algebra, D e p Calculus S-f , C ,, ,Z X 3.3 X Zula Glenn, Director College Math, College Algebra Trigonometry, Calculus Ron McCa11a Engineering, Mechanics, Electric Circuits I A ' , ' L . . , , lf gjf??l't 'L ' ,, ff , ,ff:f.,w-.pw V, ,. .2516 V , , , ' ' I' f " , 'z :,g4.w'r , ,f1g,eg ,, awgz,fvg,'f15Q':a7f? WJ. tiifwiwf W ' w , Ei V Y, - tag ,,, N tw E duo ation l Department George Hertle, Director Intro. to I-Iealth, Physical Ed. and Recreation, Individual and Team Sports Officiating, Swimming, Intro. t,t ll' Community Recreation, Recreation Z A y Q, for Special Groups, Basketball - 3 ,"l Softball, Football- Volleyball ' I . ii' IJ QQQF III I ltl' ,. I A ff t , x Ni., AQ ki ,,"iw1 wage - Q. an Tryce Barber Football - Volleyball, Archery- Badminton, Cond. and Weight Lifting, Recreational Sports Lee Bramlett Football- Volleyball, Tennis, Con and WeightLifting Mary Ann Burkhead Personal and Community Health, First Aid and Civil Defense, Tennis, Gymnastics, Equitation Connie Earl Personal and Community Health, Swimming, Folk - Modern Dance, Square Dan ce Carolyn Palmer First Aid and Civil Defense, Individual and Team Sports Officiating, Soccer - Volleyball, Square Dance, Recreational Sports Archery - Badminton 1 Agriculture Department Allen Holliday, Lowery Dean Ioel Schoggen Lawrence Young Director Livestock Technology Farm Machinery Livestock Technology Agriculture Technology w""""70 . ww Home Economics Department Q E fu Betty Carroll, Director Principles 0fNutrition, Family Relationships, Food Selection and Preparation, Clothing Elementary, Clothing Constuction argaret N R. C. Pugh Library Rg b 49 X Betty MCCOHough, Asst. Librarian Mary Claire Puryear Library Technician Lula Bell Daniel Dormitory Hostess Mary Lane Dormitory Hostess Sarah Nall Dormitory Hostess Annie Neal Dormitory Hostess Elizabeth Reeves Dormitory Hostess Nellie Sealy Dormitory Hostess Eloise B. Toole Dormitory Hostess Paul Baker Dormitory Hostess Luther Brown Camp us Police Campus Services Wendell Geeslin Chief of Campus Police William Irby Campus Police Maurice O'Neal Bookstore Manager I-. W Q 1 H . 5 is xi 5 ia Earline Copeland Bookstore Lillian Brown Post Office Clerk Irene Self Snack Bar Iorean Corkern Campus Nurse Iames Brents Union Came Room Manager Pearl Covey Hostess, MoLendon Center Shirley Young Manager, Union Came Room Wayne McBee Cafeteria Manager Tommy Hawkins Cafeteria Ieanette Brents Cafeteria Iva Robinson Cafeteria Mamie Wells Cafeteria LS? J, 'T if wr x W Q , . I T - 1" f ww.. 5 I . i V '11 , .5 rfb Egxffwif Features Hall of Fame Torti 19' Amanda I-Ioneycutt Connie Brandon Stewart Woods 90 Shelia Brviscoe Ella Carol 'Doll' Dunaway Hall of Fame Bla ., is X J Nancie Goodwin V N, w"fsM M . 5 'R J-K,,? 'Z fin , vi x es 'F""""'mM 'W f , V- , ft' ,i 4-iwwf , ' T1 12 f 'W -' 'N 'mir' 15' ,g . ul! 1 W' an 'iw sig-f"'4Sm ' , W5 I , Q3 ,A"' A klugaxi' L X ' Wgml Mix -...P -- -aw I N' ff 'gif yggand Cqtt Q Q1 1 l "fx CQ! N..-' x'Q': 'ktvx .as qu 'R ,"'Qffl X ,M Q' was - W, l , Wm an an -4' 5,-Af. Wgpds 4' Miss orth est Pageant Spring '74 1,4- ' Jill? 4 E is 3 . . I ' ., , . 35? li R QM V Q s X an 1 "' 3 is , Q gill' ,L K ' "'i'w"f ,ii C ,gf-12231 i ,s,,s W A ?. ' pwif 9 ' 135. . 1 . 5.1 19' e . s' Ji - W fiii-'P' F45 T , Q ig?-V3 ' 'E' 'wiv . L N Y Vx, HQIXQ K U 4' iff 'Vs 4 Kathy Coole, Miss Mississippi Y ifgilfi J E . 1 3- x . ' A Qi' P ,. . - 3' QW, 95 Miss Mississippi Crowns Miss orthwest The annual Miss Northwest Pageant is sponsored by the McLendon Union. Experienced judges select Miss Northwest after a personal interview, evening gown, swim suit, and talent competition. The winner represents Miss Northwest in the Miss Mississippi contest. Emcee for the event was Kathy Ann Coole, Miss Mississippi. in cfs Finalists include Il. to r.1 Libby Dorr, third alternate: Kay Tutor, second alternateg Amanda Honeycutt, Miss Northwest: Dawn Perry, first alternate Shelia Briscoe, fourth alternate. 96 lx j 1- ,iii y T.. ti! mg rn f .v Q ,Q 0 , Qt' ,ivw 'B Q ,wiv . x A' 2 i and Miss NWIC is CCCNCC C CCC C iiiiii C C CWCCCW , Mr. and Miss NWIC Charlotte Ford and Chris Childress Most Beautiful J-ar' funding sf-'xx Iulie Manning S 'I lf. 1 ' Q! s 'J lg. .,' l an it .'O J' gx s,s?.: -A ,nf 'is-P" S3 QW he JWH an 4,,.4J 'Flw Mmm, 'W QM Mm' 4- 0' D' Beauty Teresa Camp Beauty Amanda Honeycutt 106 . jk ei .J ' ' E s 107 451' Beauty Iacque Patterson 0 3 V34-f WNW dmv' 'QQ 'S-Gb' ,fffl Beauty Pam Ferguson Ranger Week Students and faculty participated in the events of Ranger Week in preparation for Homecoming Day. The tobacco-spitting contest, greased pole climbing, and a muddy tug-o-war provided excitement for all. K V... .. Nu N- , N 'gb .M K 9 . K W .W A Q31 .M if +L J f'f'-.gf V .ef '-"vi , .,' . Jiv- K ., . . ,, J!" w 5. -:Q k 1' -r, , M35 J, Q r 3 5. ' if 35' ff Q fx R V fi! L Ill SKS gr P fl MA 9 tm at WM H2 . ,Q ax W I Q 1 if vA i . W , I - , Q I I in 5 'L 3' g .7 , Q .v im s 2. ,M my--f a gh Q ' ' , , 1"'ffFk9-,- w -W, .K W, M 3 . ,. v LA 'Q ,,.X"X,,1' 4 Q ISM ' if I , + A W . ' 1g w',jf ,.vw- .. :+w,Qf - w .24 eTfE:,,g- flVe.f44 V-wliff f 'fhfg 1 'X 3,39 I ' P ,I 1fki?:f:?Egfgi'vsfw-f -' l v w 'E an ' ww ,mme I ...V 5 l P r--'rl 4 ef i ' e- we fki. n JE o . B 'L Q can nr 1 A lux Y- " if ,L Sa, H gre. . 31323 K ' K ff, TQ 'vi 'K " h K ' XE L' i ,, ' 'R' T olong luffle DOGGIES J Wwe GP S Y rev? 33 o Homecoming Nov. 2, 1974 Campus decorations set the scene for a successful Homecoming Day. if 5 if ,, if In-, Av, Pb or G e Y 115 1 'fe - J Q1 Q 15' . of . fn 'V A kat? om AQWNN ' i 50569599 TREE W Doss Afternoon activities included a performance by The Entertainers, presentation of the Homecoming Court, and an art exhibit. Homecoming '74 President and Mrs. Henry Koon were honored at a reception sponsored by the alumni, before the annual alumni dinner and business meeting. Two outstanding alumni were recognized preceding the football game. Mrs. William Winter and Dr. Paul Copeland were presented a plaque by Harvey Ashe, president of Northwest Board of Trustees. Q 'ws YYY QX s 'S si ai, Q aw a Q X Mist l gi' ?f1 ? '9 " 2 ws. if' ,. , . , ,. , - -- -. K f - K ---f- .1 K xiii " Q Q ,Q- , f A ii XX W X E MN, iig K. JP .1 Y " ""'5',"" Q Q gb , fl, ' Q 'B Q is Q , Q , T- if 34 N Q. ' ' J W, .s 5 W h ' Q mi'k1 N ,O 1 . ,Y M 'W I ' l Q -.CQ S .-L, . L' 1: MN si QQ ' ,f-,W ,,, -4- l I , QQ - Q SN f , , ,,B, Q'Q, M k. i Q , if 1 : 3 X ':-,, -. I-in Q gg- .-2'k .. - K J ., ...Q--w-f"'x' ' 'W l Q. Y.. A if ff ef, 55 - -M' 3 . 'D Q' QQ h QM, is . K l 5' 1 tt , A .. 'NYN ' ' 3 :.,,, . , 1 vw, J' ,vb WM Q s sg . ,S , . I ,K I 1 . ' w-. :J fx . in . s- 'A . Q --si: T V 4 Q ff' gf W Q, ,.- in X, .k,, , i Sophomore Favorites W6 Mike Poley Linda O'Nea1 . . Nancue Goodwm Gary Edwards Freshman Favorites W. 'N a 3 x Carol White Cheryl O'Nea1 Vince Long N orval Sykes Qx Union Entertainment Series The new Union Entertainment Series, under the direction of Iimmy Trotter. provided dances, concerts, movies. coffeehouses, Card. ping-pong, and pool tournaments, and various other activities for student participation and enjoyment. -Y' 'QR 1. Q.. " 45 K Q- . I 'WV as , rt.- A 'lf GQ" 1- 3 -I gf me if' X " X i 'Q X 'ff 5 ek V-ww... AN A :' T 1..- ,. 126 W 0 'If IIX Dances, Xml was Tournaments .1 5' , L L gg. Fine Arts Department Presents Art Exhibits, W F?'? 9 'YZWXW LAM 'K diff zffw , . i I , f ' r YL 5 1 'I I ' if 5 1 . f f? ' ? ' J 19 if 3 3 2 'C 5 I 1 5 1 3 5 f f 1 1 6 v 3 Concerts, W I YT E5 li? 2 Q 2 .gg x 1 A v imap! VV,, .. E, 5 Ajay, w "" h'mX W 4 WRU' 4 1034.7 ' . Drama "Godspe11', 3 i E xii. , fl f ff 9 5' FJ 'V' V P .7 fix e PP ,ft Q.: X5 . 5 ffl X K i XX X X as X xr f S ,.,f ,, P.. R. X. uit' S I Festival ofthe Arts F5 1 A , S camore Fair 3 , 'ig t In the spring of 1974 Northwest celebrated the second annual festival of -4 S the arts, Sycamore Fair. A rich variety of programs emphasizing fine arts, folk arts, and other cultural achievements were presented. Iames Seay, i authorg Iames "Sonny" Ford, blues artistg Zwi Kanar, international pantomimistg and Tommy Ferguson with the Memphis State University Iazz Band, were among noted guests appearing at the fair. S . J. gap 1, ' ci? ' , ' . eq 2 Ns.- Q .rf it I 1 v Q v f i X Tommy Ferguson and the Memphis State University Iazz Band. ' ,Q 'Q E is ft f. . 295 David Frank Burton Callicutt if 134 'av , ,iz rx x Q Ti ... Qi X I -. .gy 'gh .. X A :gg 5.1 ,RX A,mxA , 3 Sycamore Fair Appearing at Sycamore Fair activities were Burton Cal- licutt, instructor at Memphis Academy of Artg David Frank, artistg Margaret Walker, authorg and lack Crocker, folksinger. v Q . Margaret Walker lack Crocker ggmjuml A D011 Dunaway Law Enforcement 4 Mike Hill Gen eral Businfffss r P 4 Robert Alan Meredith Social Sludifzs Sarah lane Carter Secretarial Science Mike Poley Drafting and Design 7 1 R0bGI"i AkiDS, Physical Education N, 4 -"' , :NWI Af' A Carol Dye Cosmetology 4 Ken Roberts Broadcasting ky Amanda I. Boren Modem Language fx Ioseph Coscia, Science 'X ix : 1 'A x S., i.',y x . ,L 4" ,,. ', ' i lf: 5' '..-e 12 'Q . , ,, M, 1 .f K. N , 1' " ,, Billy Rider, Randi Crawford, Theatre X 4 Steve Burford, Math affw . I N ,., , 4 . VJF 4 r U N U , Mimi?-v F 7 ' f 4 " S. I 1'-'Mm S- Marilyn Brasher Business Education Iohn Hollister Trade and Industrial -.N K ,f Margaret Russom A Da ta Processing Mack Iohnson L Agriculture and Bun lfflf' I sr 9 LGVGU, journalism Grace Moore Home Economics -4-sr kv Education aww I Q if s fi .3 X aff 2 5 if N 'X af, lx 'ff ygx Lkwt . ,iff 5 X fx if " YZ f 1, ' , XA, 5552? Organizations Student Government Association SGA officers include Gene Torti, pres.: Ierry Hamilton, v. pres.: Amanda Honeycutt, sec.g Doll Dunaway, Senate, press Nancy Goodwin, parliamentariang Stewart Woods, sophomore class pres.g Susie Fite, freshman class pres.: Miss Zula Glenn is faculty sponsor. Q 'Off ,fit le 1 Members of the Senate are I1ll Alkens Patrlcla Mohammadx Aragh Eugene Arrmgton Shella BFISCOB Becky Burford Steve Burford Mark Carmxchal LISH Carpenter Ilmbo Crowley Debble DeBerry Pam Ferguson Reba Flemmmgs Randy Henderson johnny I-Ierrod Tony House Wanda Lawerence Scott Lmdsey Boyd Mann Iames McEwen Danny McK1ttr1ck Steve Murphy Lena Newson Angela OBr1ant Gwen Parks Mlke Poley Karen Seals Cecella Shlrey Debble Smlth Norval Sykes and Stewart Woods OfflCCFS are Doll Dunaway pres Iacque Patterson sec Llnda ONeal publ1c1ty chalrrnan Rosemary SIIHDIOIIS faculty advxsor and Robert Cox faculty sponsor 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -1 1 11 . 1 1 . . . . 1 1 1 1 1 - Senate Ash, Captaing Liesa mA Northwesl Rangerettes 'nc ude I'1l Ak'n, Pa W HB The UD -i-9 -4-9 L4 -I-J CD -I-9 S-4 -aff If f kik, , , W? 5 4 Vg? .Q l FQ ,,,, ,,,k, ., . 4 1 'f A fiinf -,Q g. 4'w:w4"'W -' ,YZF ' . Y .ww ' '- , "Ze" ' 4 : , . W., , b ,, f 25, ff'-fNl M e ,,7,.,,m Mmx 3 1 e 4 A-:iv ' - 'ffl 'fr 'f9'gB?M4,f2 1' ' '..,gx' , "Z ' 'VQSW' A 1 , -Y' , fn , 4 ,v QU . M e .4. ,.,,v.'f ,. , .,:1"?jva.lf 53331 My 'i,fff1.Q,f,,fW?q 2, fr J ww :V ew: ef .1 T ' 'W c J i" XV' ,.,'A,' '24 -' r 3, , . e fy g.y,.,,,,5. ,,,V' ,, fm? ,', 'fy , . f egg: 1 ff 4 Vw, K. , ., A K, wZMKW.VilE sew, , . , . W" ,,xa'g,3" 3 Ks- 'al-3 ' v l, 5, V.. - ,fgaif 1. e , V rf' W 4., s. ' , ,wk .L-wwg JH' -J5?ggQf, f"'f ,U ff' ' "lf'.f6f'Qma'a!Wg, .u V. " ff", A neg A 'K I , 13. VA... E, , y .gs-T x-5. . -. N . .., , I f , 43" ' ' ', .4 V Q . " Q' , ' . f y . , X L ,K , 3 Q ,yew JE. me W f " .H gf ' ,, 1 4 , 3,4 Z . I ,ff , vii 'Z +9 Q 3 ' ' ... U X J 4 VY 'Qu Q E . M' t 1 'gif W , , is ' Y fi L 1 'pa fr Wg: ggi fl I 4, mx Q Z 2 if Q ' 2 5 , M' J 'E W ' ji , sf. Q 'QQ ii ,Wi Q 5 gr '11 I 5 94 ks, Q 'I Q ? ' Mfg x,,.'Fb Q v 9' , f 'Y' I if? T :, qgvJ1,5ff 4,312 , V, - A 13 Q 5 7 I J , Qe.v.,Vw?1.31fW3 A 5 gf I ' V ry, .xfasiz 3 y 11.ZgQi1VR,H,s. if f . I k Vx gs ?:e?3'S 3 Q, 4 e r I fs Q-i K ,rg .tg-'L E .6 nf n Q .wgk 4 'L yi. 5 xi 1 ,gm N. .,, ,,.. , , px . A Q, X g a 1 uf .. . . :ff - 9 , f 'qw ' , 3. 'igwgh J 4 . 4 x ,MQ i W 5' 1 div K 1 Y' ' in , 1 5 LQ X B qv ll ' I !' 5 K 'S' , 4 , ' ,312 1 dp. . , , , , X' gm gi q if - .ae i' . A. V. 3 .,,,., , - 'Q -3 , 5 . . 5. -et ,V.,4': -A Q - f '. Q., .. , - 'J Q' no .X 1 1fw'i...fff ' e ' 3.1, ' -W J Me, M ' 4. H: , ' YL Qi 'E A , E ' , Y, WHS. 2 a 1,3531 'Sify 'F , 7 2:7 .3 W " is - , , , K . ., 4' 1, ,. , L Tlx 3 I X- V Ai.-'YK ' "' 5 L Sw :Publ i .4 1 If X " Fri' 3'-'C' .' - uf. .-i K ".s'-7,-, .Q V--fx' a' 'iifspli AQ f.w.f::-e:, ife'x!'1 ' g ,H f- gh . f, Lug 4-jf ,xv eff -' 'ii -' ' 'l'TQL"f'j',z'L, a3,3"i",".H R, 4 All L ke-vin 4 i . I ffh,.f ' ' q.pt.4 a 45 WH-j N , X 1,3 . v xr.,-th.: Q 51.5 ,4 - 'ff 1 ' 3:-".4" H- , , 'L A h E?fQgfk. i:.i:1 E359 , ,',,2g "g V ' . ' ' -' lf. 'H ,gi ' my' a ' . . . ,Iv ...fn 4512. . ,Agfa f . ' z. H ,i .j.Q2xe3,:"2Q,'a'guw,y.L 4 1 R 5 ,. .gif t -I ...X . Agktkgxn ns N Ly Q 0 . 'x' '. L ff'at'1 : .- 4 5 , , '.Ri,fn,g"' I V -. V Y 4 3 y2f'.ff4'1 fmiur - . .A atv' ey-1f'f:'?3L'9P" 'whip 1 I Q '- xx .. ' Qi! A ,xl fl'-1,5 ! fix 3. - V '. ' f -V ,y f-1 LM'-e",-2m1f5,j2,q Z-Sq X 3' L aff-H 4 ' v ,-3.-x.5'gee!,sex?e:,g-M,'q.-2 - 'Q ' A - V " -21. 'A -1 "tv ." I QQUEVL If ll ' ' A7 1--' ink .'h 1 u J j 43 ,.f-K ,Q 23' N, 3 3"Q',5, ,254 Z. ' fd g f.g?g.5,,,oL5::,1A.1-.mf-.ii 'Yr ' Ls - S Z' wa- IU!-1 'z--11"'ffr's?f',V 4 f-I 9 fl, Q xy 3. , g 1-.gg-.i-v..'g-.pg-"'5, -.. i? Zap, 4 -' I 'Q ' M fx "4-vI'i"i, Vin 'Q-gg:-N 1?51!t' .. +94 fl , 1 ..:, -1 f -. -'f'lt"2 '-'-'a'g4qQ:..":,1g"4 f veHWa5, x r ' ' w :'-g' fkw, ..'f3143kS'1'4LL?' , Q., ,, ., . - ' Y v M .I 3-' ,V 5 ,. , Q I 'Q e gg.: . . V Q ' ': , 1 -V ka- 2-1 ggfg sy ff: Q 1 . K , gtktgxo -'fig ' + ,K 1 f. ay-gy: - . g, "eg Q. 4 2::l?' 1 Nz , , Y W -I-. 4 S .- "?v'w' - M y .v I- g Q , W ,Y w. , 1 g , .Q-, M -5: ,2i..q2qr L.'. V A H W fx ' I' Q -I T355 W 'Y QE 58Q'QLehiA2?f-' 'p g,,'f,gy,5 1- 1 4 - ' L' IQ' 'A' , , -5-f.,'5'Q n4'1QF.iiw, , .gh gx ' i C , W st 'Y t x Y N 1, ,rff . F " - 5' K- . X7-41 f. 432, .ff ,br,,. ,,y,.,, - p,w Ss f 3 , 4 if 5 'L ag. , ' M1315 55.315 uf 113 N LF 22 Q ' I le '. wg ,- 1 sw ,"7n,2a,,eY ,,,,i f 1 , ' , -an . " 5 we M 'Yr ,gkrtfhqfy 'Ri V ' g ' . 4, uf .11 sf. gxtvfrfya-Q aww . . X M S e m Q9 , M M, zy 'z -x MA' ,,. EW . ig, 5, - ' w , f 5 , Ww..5sf5qA:a-b,Q -+555 f H e ' Q. 'ri ff y - I . ' ., gl f x fx ' ,rv V IM . . . A L41 mx '-:f.1f?'i:'e -Eiff- awww, w,,. ,. ee vghvwakix zgWwv,1 .-,M ed. ? Qi f A-wmemermwf A 5725 ,ie 1' M .Mags 2 5. h T'fQg5g,.gg,3.g2S5w51'e- E V. , 6 :EA 2 A535323 H jg "F :Q A WC 4 ,...- 5 vpn zijn ,fin Q, 512, X 5 . ,'1,,' Q ., -4 1 v .gig ,g ef, gs, , 'eg wkf'-l': '?sg5'yQi,Lf JVM, 1 ,2 ' tl,,f-gf . .K 4 . A, , Q A 1. Q, .wtf ,wb iigf ers Q1 ,AN ' 1 , if 1, m y ?' V: ffif E: v. V, I 1, .W , .' 5 ir :I , ..r " fig : Xt l"f.??f3r? My .-jf, gif v . 4 He, 3., 1 ,q 353 A .K ' Qxjghyf I ui' .2 7 N ! f v W 3, FQ ? 6 , " I , 'fi 4 v m e XM? W3 S Y L1Q4C'i1 ' w, . vu ff ,- ff. h GHHG er, K ak hiB , P Aus 'n Wi iam Aragh, adid h'1mm M mhzrs are Pa 1 m Bam UIHS, Lu Oy , R eresa L0 Shelia Lamb, Dav'd Lee, T Koonce, h F8 Key, Debo mes Ed i OI' her, C0 eman M' am, Sandra M EH mes ine Merriw , E McEwen c:C'lz in, im M Shelia nks, and Iudy Youngb ood. il ' ?1'?1 .-32,9 PE.: .J-gig 5 U .r: 56mm cn ich QM 522 E Eff' .. as viii' E cu L: ,. 'DCE -1'-4 oo Hz Q50 Q, HQ 'U .. -iii 5 -'C-' Q52 -Li QCD: 2 5:E.-1 Q.-. ,..f-fU'E G v-1013: Q-1 .LI - ,ag axe ,1 ME- 2 5 33 59 pg: 'U .Sam Q' OJC ,,, ..c: ii? 1 1 r-1 Ein mf' 'IES 23 0:1543 gc? bi fu .:: ...:"'ZII is rub CH -ua.: qv ODE :S X10 ,-S-...CI 73: :wg -EFX 5 ...EA MEC'- D N 4'-QPl::":: ,S E4-:U :UB :nl 'C' .1 - mi M.. J-,E CD Di :Af-' i L4 2 -i-9 CD -F-9 P-4 phere for OS vides color and atm I'O P band arching IU CSi orthw The N unity events. IHII1 C0 and pus IT1 CH 9 tic le ath 149 ...f .-4 .-1 -4 -1 H D5 A4 F-4 E -A 0 U .-. zu U E SI D CD 'Ci cu as EZ VJ UI cu no F-4 D CD E so CI O D5 'U F-4 O H-1 D CQ ru o u as .D no UD S-4 'V-4 -H CD -+-1 51-4 j' u-14"- Gloria Avent Rebecca Buford, Reed s in, Au YU ia Wil HFS bers 8171 IT! oir Ch I'E:lW and' C rs, Deborah Con ee, R be IT1 ha Mark C ll ico Ca Bunlin, Wi l 1 OHS, ITIITI Fe nd ey, Reba Fi Fa rigger, K' C Dvvigh ford W fa ord, Rona d C f r14 P44 Ioseph Iulia Fletcher, Cynthia Gower, Debbie Hardw'ck, V'ctor Iones, v ela O'Br'an US oore A M SIT cEwen, M M SS Iam id Lee, HV mD E1 g,wi11 Kin d Pa ric HI' Edw arker, Tommie Gai P l. Pannel orne, Bever y sb O ber Ro OI' rb ndra Sca Sa bie R'der, Bob ary Ray, G Che rles P0 S, Marcia Powell, ough, Rosanne Schwalenherg, Cecel a Shirey, Susan Spencer, Laura iams. and Linda W' Wal ers, CS kes, Iam Sy orval g,N l t 1 ll l 1 l l 1 l l 1 1 l i 1 t t l l t k 1 it 1 - Sug t 1ll E --4 ,... 5 'au W b ukg 95 kvs R0 wr 9 Jcnrer Nom San Carr S Tb rK1R C "::cg EEQ':5 5'CcgHG: 'EQECEF' Uifim, F-' ms.. '1Q'a.fE, 2-:5.:-- M '.. D5-1 ::...2P... Hn: A E -Em 1':. Uiizl- C. .- aww 31555.-. U - 5-gfC': -sem? QQILM f4m.2,Q 5-,:::: -TOQQQQ' 562:05 53235 ESQ ' M mx. " 3'5- EXEC: GJ?-xv Qibi- ,-....a,1 . 25251 .Ejgx W1izQK ?E-EUQ. Q ., ag no : .. mm :G-Hu' 1:2-35 " ILJ4 2'- g""::Cc 545:59 Q-igc' CC-'-'E-- , 23355 -,-:,:L.:' E.':1:-5-L-F.: 1:51552-' W Y.- .QCIOCC UD 'r-4 -419 -+19 Q is To an 5 i lard, H , George d'e Hggenbottom, M'ke H' Ed y R'cky Ha Ske U1 y Shaw, Pa SVST eresa Savage, B enda Rone, T Re-'d G I E Dn,L .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. "' v-1 .-1 .-. ..- .-. .- .-. .-4 .-. E .. -1 Q2 +A r-4 Z., QM! E, is , ,FLW V it .,-fi? l Nl 5-C Mfwrj 23 , I .xy cadet p a oon to rjMke Adar OTC members nc ude fl Cadet p atoon sergeant Roy Coleman, Scott L ndsey ader Immy Hood Char es Markham Iames cond squad eader u pepper Dav d Candy Iames Wa ters Bobby Blu tt Ve m Barry Ienk ns Dav d dson HV Char es D den an Cad Ie I' n Rona d Drungoe Caro Hendr cks Mary Barkley and a n Robert Brown HP R il . . i i, lt le 3 i , l 3 se l gi , l , Cl , i , l , i, la 1 , l i , i, iDaw- so, l l, l i , , C ti . UH my H1 bbard, T im x Miz Y orsham, Tomm sieW Le Don Hardin, 'ci P24 'U P fC Ds- dmv: 233 33 cn O Pam -EQ-, -EC ET! lo-4 E5 E 5? CWS: -WU : Q,-C UUE :cn 325 qs. HE: D4- A43 UE' EE Sn: OKI Ecu U1 MMM ,mm ' , r My ..,......-. ff-4 -,4 ' 5 1 5 . ' -in 5 t W gm, , - i 'F H.. 'Ml .V , . ,. . Mfgfmfi' , h I H Al-f..'i SJ l I , V , . , , ix W by V , A f. I K V, - J :M flaw ' 1 ,,Ag ' .4 V, , A I I 1, , .1 , . ., . if 'I M A ' , 2.3 v , , . ., ,,. V ,A :fy ,Q-MMM-A-fb We T fffff-'fr gf 1 M if A JM..,,,lv 1 f f' ' H A A ' A ' - .,.' " 'W ' 'ra JSI.. .."4... .Jwm r' 'wc 5 UD UD UD CD -+13 -+3 v S I1 Members are Gail LaHatte, pres.: Pattie Turner, 1st v. pres.g Carolyn , , Dietle, 2nd v. pres., Rochelle Smart, treas.p Barbara Armstrong, corr. 1 sec., Teresa Cole, recd. sec.: Celia Roberts, scholarship chrm.g Dot McAlexander, Mary Io Hardwick, legislative chrm., Martha Smith, Iudy Raley, recruitment chrm.g Sherri Abbott, Ernestine Allen, Elise Allen, Rose Beeler, Teresa Blanton, Ioy Burbeck, Nora lean Carlton, Sheri Carban, Kay Cochran, Carole Davidson, Ioel Edmonds, Evelyn Ellis, Mary Ferguson, Iudith Gordon, Pam Curley, Linda Haywood, Ianice Iones, Barbara Ladley, Linda McCullar, Tere a Mayer, Wanda Morrow, Phyllis Mullins, Myra Murchison, Barbara Owens, Louise Owens, William Owens, Marquerite Peeler, Martha Potts, Robin Rob- erts, Doris Rogers, Susan Scoggins, Marie Simmons, Ian Trotter, Terri Tucker, Liz Tyso ,Carole Worthington, and Myra Wray. 7 Sigma Tau Sigma Members are Scott Llndsey pres Doll Dunaway sec Gla dys Lester v pres Kathy B0rthw1ck and Gwen Parks y -s v -u 1 - -v v - :fl I , ,,,, We-f K M 3 Q Members are Randy Henderson pres Suzie Fite v pres Mary Peacock sec. Ian Seale treas. I11lAk1n Sandra Atkinson Carl Bibbs Connie Brandon Barbara Chafin Mary Coleman Randi Crawford Ann Duke Iames Dunn Beth Farley Polly Faust Debbie Foster Lillie Fay Hayden lean Hodge Gladys Lester Marilyn Lesure Donald Logan Bess Neal Marquetia Parks Vivian Taylor and Irene Whit- en. Les Fauves Art club members are Iohn Chapman pres Roger Pearson v pres Dlane Huckaby sec Renee Clark treas Patr1c1a Moham mad1Aragh SGA representatlve Sammle Armstrong Margaret Kmg Nancy Loftln Henry Long Annabelle Meacham Denlse Mltchell Pat Qurllen Danny Reese Larry Shlelds Paul Wlllett and Laverne Wrlght 5 6 9 9 , .5 , . .z . .: , -9 - - , 3 . BSU off1cers are Danny McKxttr1ok pres M1ke Poley v B t 1 Sherry Berryman Mlke Stoval Debble Hensley Iohnny Herrod and Reba Flemmmgs Membersh1p IS open to d t everyone u O A l ' V -S V y - pres.: Iacque Patterson, sec. and council members , . O Umon .dw,,,.....-...MM Rodeo Club NWIC Rodeo Club members melude Sam Blaylock BruceBolen CllBr1dges Pam Brown Debbie De-Berry SCA rep Ilmmle Ferguson pres Conn1eCladden Sandra Cladden Velma Gladden Ilmmy Howell DdVId Lee Warner MCBr1de Tony McCorm1Ck Lee Roblson v ores Dan Row sey Karen Seales reporter Lee Sm1th Tommy Sturgm Tma Thompson sec Dale Whlte and Davld Wolfe 3 , 2, , ' ' , , A - fi , -1 v ' , , A , . -' v - , '-Z ' -. -' , -1 ' 91225 El ef? Q 4 if Officers are: Iohn Smith, pres.g Billy Rider, v. presg William Correro, sec.g Mike Holden, treas: Steve Murphree Senate rep: and Billie Irby reporfer. Members include Steve Allen Don Boyd Lesley Busby David Fuqua Wilber Godsey Wesley Haas Don Ioe Bill Kiddy Ken McDaniel Allen Mitchell Bobby Moore Bill Pounders Andy Robitschek and Randy Wolfe. ational Soo1et of Profess1onal Engmeers i - , i Y O O Y - , V Y v . . V , i , 0 0 M ne ...Q . ,S ,M , ' 'P . kk -,.. 5 Q -. . 6 n X 1. Q ah: f x 1 I Qc: . ,ml L Phi Mu lpha Sinfonia Phi Mu Alpha Sinfonia is a men's fraternal group promoting music and b 'I ' H 'll 11' k h ' t t ' ' th Mem ers are Wiliam Austin, W1 Ca lcott, Mar C am an ln eres in muslc on e Campus bers William Correro Ron Crawford Dwight Crigger , l , , l james McEwen Bob Osborne Butch Ray Ken Roberts and bership is by invitation. Norval Sykes and in the Surrounding area. Mem- Music Educators ational Conference MENC members are Wllllam Austm Clorla Avent Reed Bunt1n Ron Burgess Mark Chambers Ron Crawford Dwlght Crlgger Kay Fmdley Reba Flemmons Cmdy Gower Trudy Haven Ioe Kmg DHV1d Lee Iames McEwen Bob Osborn Charles Potts MHFCIH Powell Butch Ray Sandy Scarborough Rosanne Schwalenberg Laura Sugg Neal Tucker Brenda Whxte Becky Burford Eddie Patrick , L, R -'bh M.- l ii U acl Q l3arlaci'sl1fiFFc Pla ers Club Players Club members are Will Callicott, Mark Cham- bers, Debbie Conlee. Historian: William Correro, Randi Crawford. President, Kay Finley, julie Fletcher, Cindy Cower. Trudy Haven, Ronnie Hill, lean Ann Hodge. Kem lVleMurtrey, Beverly Pannell, Marcia Powell, Bobbi Rider. Sec,-Treasg Betty Rikard, Ken Roberts. Sandy Scarborough. Cecelia Shirey. Vice-President: Susan Spencer. Laura Sugg. Norval Sykes. . 4 Campus Cold mcmlwrs are Ernestmr Allen Hclcn B xlfour Cindy Chandler Sandra Dru: r Emma Dud Clovs r llndi Haywood Cuyn Innes Bermce Lou Cxwndolyn Parks Palsy P1pk1ns Irma Self DClO1Sl Sm1th S 1r1Tale Brenda Wlntv Campus Gold m,, hx 29517 . 37 -, s ---.4 'XJ' - x . - l C 1 , f V ,Q I ...v ' 3 , . , 2: 25' 2 , 2 2 5 . V I l ' I 'T , ' lcy, Verlinc Dudley. Phylis Farr, Ioyf1f2Creen, Lexcnc: ' . 2 2 . ' .. 7 .., ,.. .... v- cn rt Ha R'chard Y To OFC rim W Lirette, M'ke Lo joseph Cosoa Kathleen Cra'g, Secretary: Burney Dar ty Nancy Goodw'n C aud'a Gray, Chip Hardy, Iames Haas. .., Iva L'ghtsey, '- Richard Lemmon, C att ce Lester, Terry Carter, rg Dav'd 1- UFC S Burford, Trea hr s Foret Facu l ddy, Ki 5, 'P-1 Parks, Ioe P'tts, Irma Self, do yn GH , Pres. GW 63 O'N ael McKibben, L'nda ch m'ck, M' OI' M OO- W 0 fe, Eugena W andy son, R Wi C ence Club members are 0 Adams Leigh A lc nson C ber Br dges Pam Brown S eve 1 1 1 yl C l 1 l 1 1 - le Don Hardin ohnny Herod Bryan Hogan erry Hollis Facul y M ton House William l 1 1 1 n CC 1 1 1 1 l 1 ana t 1 ill id l l 1 HV iams, D Wh'te, Ioel W' HS en, Thom FS Syve Di fi ark Brewer, Charles Burks, M bba Anglin, Sharon Booker, Bu bers are: Pam em In Club EM Cati n I14 CJ -r-4 UD 'am Gra Down'ng, Wonder G'pson, W' Cindy Chand er, C ff Craven, Rober 1 armichae H. 'amso W. and Gwin OI', h, Huber Turnage, Terry Tu U Mike Smi onn'e Rodgers, v P C l 1 l1 t 1 1 1ll1 - cey W1ll1am Graham Donald ray Marty Harmon Clndy Hearn Debble Hensley Ph ll1p Holden Sleety Lew s Palge Mart n Reglna Mart n Fonzo M lam Cheryl O Nea Loulse Ren- 1ck D 1 t t t 1ll1 .Q P"'4 U cn f-4 -SQ G or a Bo den, Connie Barne nclude Eugene Arr ngton Cec h The u Kappa members Ioe Cosc a Hens ey Cox Rar d Crawford. Ianice ranc on Mar yn Brasher Steve Burford ancy Coodw'n, Fra? er N B HF M F sher Rosa GHS Ar dy UHHVV D OF I d HX D hn Io Cunn ngham Iohnson. Mar' Ann s W lborn Freddy Ho a es Barbara Ho den H Pa FEED Ann C 85 Peg Mered'th, Bess HD Robert A1 93' UT CC M Paula lane 3 ODE mM H W BT adys Les sen G HF 'I 'P-1 Lee Rob son C ndy Segars, Irma erson M ke P0 ey Char es Pounders que yn Pa Ia P8 ngton th Wor 1 oodruff and Caro W H eathers Eugen Ed thW L f Pa t e Turner P i t' i : i , , 11 tt, I i 1 B ' I , ' il , , . i , . 1 , 1 1 1 , 'i , , ' , 1 1: , ' 1 .1 , ' 1 ' . 't 1 ., 1 , , 1 Hi , i 1 L , I , t , illi 1 . l , . 1 N , l. 1: l ' tt , i 1 , 1 ', i , i S21 . t 1 , , i , , 1 , i . 2 f WK' llll I rr ...- ,- ..- ... E --4 4.- -1 .., Cf! E i U 3 TE' d C7 L1 .-CI v-, -- E -z: .2 ,- L+-4 -Q12 E 5 r...I L11 2 Q 6 ,,.4r-4 UD S-4 'r-4 .J 2 argn Cathrim Rob Clark, G nn1e M whea her, mmy rry :slim M Havn rs. Earn D8 hi USE E? son. lean Camp O m mm rs r I m sA orc E rn Ist neA en Set, Herman Allen Mar yn Anders n m Ars n C ra Av 1 Car B blx erryBJyd Dorothy Coll er Ass Ser a1dTr as I hn Cr nah vv rn s Cu 1 pper h Q Divs Eugene Davs Lyne e Gu ns M hea I Jsly Gen Ha rs Jn n s Hamwton Chrs ne Handy Barbara Hayes Ka hryn ayes , rg H rd P r I hn Wtync H rr d Pres dent Ph p Holden Clyde H lma D v way B bbw kscn C ss nd dekson Robert aekson Rowena enk ns D bmra I 1 s Rmdn y I n s V -P s Rrs ones Rubylmhnson Tomm K g Cacys Luster y Lumas Dex r M r R nr r R1 he M er Wnford Neely Cleather O x r L sttr x r Dan Orfnf., Gu n P rks Ruger P trson Leon Ph pps Da sy Rams 5 Dane herson I an R b rsml Na h n e Say s rmu Se Charle Mae S1mmons Ca h rne n h B x Sm h L nd Thomps n Ode asTurman Thomas Wa ace C ement ne ea hera B nc a Web Der: hy Wh 0 Sh a Wh e C n on Yarbey Debmrah Cc ff I p M c Q t I l1 1 - in , b v OD on, R echn cal Assoc, anon members are Thomas Baker Bobby ratton Barry Corbett anlce Cunnlngham Chuck Davxdson 1 an Ellzey, Benny Hamilt - n 111 1 0 Ri 1 I ik t Mike Po ey, M Ioe Dunaway, Bry v-. T B Iohn Dav's, r-4 'r-4 -4-1 cn -4-2 L4 e Pres age, Wayne Saunders, OS, ch Ni anny D -Q13 'r-4 G -be 1. na mein' Campbc Wmda Car udeiy HFQI FS msrmb osmetology Club W C I L - 1 en r C r Dye C' n ogan, Sh rry Lovin K hy M 11 r Nan R r L nda R J r '-. Debbil Rowan F s Sdndr dg, am Skg Nan 5 W n r -J 'J CJ -. , U C C 2.- 11 ... .'?l.xC1- r14 r-4 -O-9 GJ UD X M mf? f 1 , 52,41 "ds rw J n ' , QI 'fr I C CD I Pix ..4 I SU broadcas ing aiming BS r0v'd .Y l C, NW O Ce i SC JJ wa.. U -cz ru o 5-44-I ,Q 'U 4: o .. 'U 'E Vg.. -cs so I-1 u -Dr.. :HUC Q. s: U f-3 :ng-Y: : EMS 32 Q O zgm .. 3 H w Zi: 3 -U if! ,f NP'-'N QQ AXA. 47,1 V Dv 'S 2 F? N. , , r hm fi Rv L 4 ,f 'fr M? ?f h.la6uo.l aqf' 1- -as F L l X A3254 V, 2 sh ,...W.,..4..W.,.,,.-.-9,-v SUT NHVMEN I f ,gr OC CI' t tttpthfl Low e f e CFS c: Z P: Cu S-4 Roger ...J K 9, Pt rgar Ma Le cky R I' F5 ffW 2 .5 T d ksl cl beS eb D HS 'ink rrv H T 4-1 'Ml IPWPI' Ty her ...J ffAd S dur ng 5 ek W d sh s pub THE RANCER ROCKET X .-J h of ents H Th Mss E1 ob cl CH 'X e curren n strat IT1 h d ...J .CI ...J ...J L... Q-1 KQV" q 4' T 1 L , ' Qi , , 'N T ' L V Y Mississippi's First Weekly Iunior College Newspaper he H, 40th Year, No. 19, Senatobia, Miss. 38668 J Editor-in-Chie ...,,.........,.....,.. Io i ' tt , , I J f Ma aging Editor ...........,......., Stephen Walker fi ' ,J N ews Editor ..,....................... Liz Dick t on ,A g Advertising ................. Pat Hales, Ian Billingsle . A ik 5' Sports ..................... Bill May, Cheryl Aid idg , g 3, - 1,7 Photographers .............. Coley, David Lowe ' ' Circula ion .....,.....,.. David West, Carolyn Nelson -I Sta ite .' ........,...... i' ,e, , in e D . i , , i t' c ', erry od , , y 4 JJ 3 Lillie Fay Hayden . Q' fn' ,,'-.v 4 I Q - Q 1 1 if -J-1 1 5' 59' " R Production ............ Lisa Carpen er, Camelia Koger, N g i, , V, K, S , B , L, L g f . J .TQ ' R If ta viser ................,...... Mike Livings on "A w i , i' li e e, lf i regular academic sessions at Nor hwest Mississippi W A Iunior College in S ' t i , i . e co t- t is C f publica ion do no necessarily represent h ' t T o icial policies and views oft e sc ool a i i ion l ' eci ically indica ed. ...J F4-4 un ess sp r 'V ' I , , . T wwwil ,f 7 . "WZ ,, Z S i I I I 2 O 1975 ROCKETEER stuff iIlIlll1di3SI Gay Gainus. zwclitmt Kathy Horthwiczk. rV1ilI'ilB'Il Iimshswr. Ioan Colcwmzsu, Pam Cumptrmn. Sherry Chrustulzln. Mike King. emml Nmwal Sykcs, KX! X26-GC gb, aff' QQ'- I 6 1 ffl, 'aww 'gifs'-ef2 -f 1 ' X N i A - 1 . ' "z.:sl - - fi- fix Q, 2 'S i is I I l82 Sports ' l Ween siecxer 'V rv- 'irt 1 marsh 94974 Nw 591' f0l' COIIU. C N Q0 UQUlllS'l Is.. He saidN .,TOnight,S game-agains,i getterttekiiem Flogtheast as well as 'next week s tgvefefd ton fame will be a turning p0i11fO1' 9 1 , 3 downfall for us," said head fa? my by :oach Ken Bramlett. The Ryan- Yet'-2581 gers and Northeast Wet tonlghf 'sqm 9 122 01' W - :onight against 'WUT fi' :ording to Brar neat Hiiuis 353-3 f mdlos o ' Bramlettf 6 gave usal They have. 'osx-32. Eisiesem Q 'om ,ECL Wfq-45-"-21+-.1""mcu3ek 9155-fgfii-2f',eees?,g 4 0' , ' .-+""' 53? QSSVJE CD SJ-V tv"f'5r-' 'r' 09:-7? G MIT! . Um C l. Q -P - U G -'33 L W thigh ' 25'-" su- Ui' zwgggg, eff.--,ESQ 5, Swan' Q ,fa '4v-:ESPN-I 0995 EQAJB:--U 550' M og NP- P1 999: 5-1.-Q42-2 Bi: Q-am GUY! Hmm: CL 5E5S+"5'D,g, .':1'f"gg-5 O . . m H nm Egg -:mam 3 L 0 5-W ,UQ fD'1r-am G me O:-gn M562 as B33 SSEASSSS- 5 ga ,ezev Sana :J f Us sefemv W5 Q N v:og"'g"'EUU5 :gash C-m'-sm""-' 'Qmom gnmswmgv 142 Sa -5532832 egg 'fm 59:2 'fm' 5-Q m 'W S Q an -'D ms- fb 'TCSPDN HE "".-'T-' gm?-'Q' mi 5:1 ooqq Scnmnmi. og -pf-D. D.E,Vloggs Q ,l-.3 "" S5 g.ee?.ese as QQ ,Sagem Yo it G2 gs: SHO-ci gm rf 422-':'f-f'-1f.':1 .- s as W- OO S N U gUg,2,g- '15 QQ ff3,5'm9mlm mm -vi w they li Junior College Conference frontrunners i and Gulf Coastpvere idle last Saturf' 1, into second place behind G"' 'wsetting Hinds, 6-3, 1' 7 iird in the divif' . S 9 -ch Div- Q 'asf V , ' . lIlt8I'diVi- S gain sole posses- : Q .ne Northeast dumped ' Or' X , e some shakeups elsewhere arounf' . . 3 I HOIh1Dt rr.:-'ning L fo By Will lelimt sy' 3 1 RH Y avenge SSM iramle Altho , was last -o 'lass blockmg to Wa. 32.2 Cb . 511' QE'- rdtok t db ,NS21 . the Rangers I Wlmews, a 2- .9 ff' -...r C ""'--X yi ' Q I ' S4 QQ. r 1., I :s gains some bruising yardage for Northwest 1,...:-- ...nn ndainfd Hnlmes. The Rangers Bull- 4 M ,,1, mfg 'Uk NW rr 'endif for EC -Q5 Q S v, A XY" If ' - ,. W... ,W , ,,,.,, M., ,.., , msaumv-MW.-wmwwwfw K Wad N4,' M ,-,aqi-,-, . ,,.,, . .. , V L ., W r uf.. 'H 1974-1975 Ranger Squad Ist row. Dexter Murphy. Mike Poley. Ioey Dobbs, Steve Yarbrough. Derrick Dahl. Kerry Savage. Chris Childress. Fred Carlisle, Robert Akins, lim Dickey. 2nd row. Ioe Rizzo, Greg Rogers, Willie Hill, Mack Rudd, Iames Draper. Robert Coleman. Tommy Barrett. Levon Flowers. 3rd row. Gerald Wallace. Tommie Green, Pete Williams. Ricky Taylor. Willie Ainsworth. Gary Edwards. Ed Reynolds, Roger Thomas. 4th row, Fonzo Milam. Victor Iones, joe Dunaway. Iames Thompson. Stan White, Gene Williams, Kenny Hankins, Thurman Love. 5th row, Paul Burch, Tommy Mize. Kenneth Harrelson. Lawson Christopher. Calvin Edwards. William Orange. Vince Long. Danny Cox. 6th row, Danny Aldredge. Doug Hickey, Randy Fair, Steve Presley. 186 5 COACI-I'S STATEMENT: "The total athletic program at Northwest is, without a doubt, one of the best in the sixteen member junior college association. The year 1974 brought us winning teams in all four major sports. The football program was successful in the fact that the past two seasons have both compiled winning records, which has not been done since 1968. Out of the thirteen team junior college football league we finished with the fourth best overall record in the league and the number three place team in the North Division. "I think the total program at NWIC is well on its way to being second to none. I think the credit goes to a fine student body, an outstanding faculty, an excellent group of young men and assistant coaches, and the leadership of a progressive and concerned administration." f .wa its September 12 Co-Lin 13 Northwest 12 The Rangers' 1974 season had hopes for a winning start, but it proved to be a setback due to fumbles, mistakes, and bad kicks. The team never really got a start on the offense because of the abundance of problems. Poor kicking, in addition to the mistakes, help insure a loss. Defense was the only bright aspect of the game as the ranger defense hoped for another chance. 532 v ,, f M A , , ,,,,, , , , ,, . ,,,,,,,i ' "WW"""' ti' f September 19 Northeast Falls Prey to Mighty Rangers The Northwest Rangers picked up their first victory in a 28-7 battle with the Northeast Tigers. Recovered fumbles, interceptions, and touchdown passes highlighted the victory. First quarter action was purely a kicking exhibition until Robert Akins intercepted a NE pass. Early in the second quarter the Ranger defense recovered a safety. Ricky Taylor scored the first touchdown. W. L. Iohnson scored on a handoff from Chris Childress, and Greg Rogers scored twice for the Rangers. K E t In Y hm. . September 8 East Mississippi orthwest In a game dominated by hard play and heavy penalties, the Rangers were downed 7-6 by the nation's number one junior College team, the East Mississippi Lions. Although Called for almost 100 yards in penalties, the Rangers put together one of the best efforts shown against the Lions. Hard blocks and good football Caused mistakes on both teams. Neither team scored in the first quarter. A second quarter quarterback sneak gave the Lions the edge at the half of 7-0. The third quarter turned into a repeat of the first. Amid the rain of the fourth quarter quarterback Chris Childress went over from the two yard line for the score. A two point try was missed, making the final soore 7-6. 190 bw 5 . 3-. 17' 5 ,, X , al October 5 Hinds orthwest The Ranger offense just couldn't "get it going" as the Hinds Eagles defeated them by a score of 7-0. The Ranger runningbacks totaled 150 yards rushing, yet the score just wouldn't come. First quarter action was completely defensive for both teams. The Rangers and the Eagles were both plagued by fumbles and penalties, and the first half ended with the Eagles leading 7-0. Northwest got its first break in the third quarter when the defensive team forced a fumble and recovered. This break and an interception by Iames Thompson, which started a drive to the one-yard line again proved no good. The game ended with Hinds ahead 7-0. .l i ,tdfg 191 E ...E Gctober 12 orthwest Delta The sun finally shone on the Rangers as they defeated the Trojans 9-0. First quarter action started with two major breaks for the Rangers. The Rangers won the toss and elected to receive. The Trojans kicked off twice, both times out of bounds, which gave the Rangers better field position for the third kickoff. The Ranger defensive team pulled together and blocked a Trojan field goal. First quarter ended with the score 0-0. Ioey Dobbs kicked a 30 yard field goal putting NW in front 3- 0. Fred Carlisle gave the ball to Gregg Rogers who ran 76 yards for another Ranger score. The half ended NW 9, Delta 0. The Ranger defense continued to hold the Trojans scoreless throughout the remaining two quarters. The game ended with the final score of 9-0. 192 Cctober 17 orthwest 18 East Central , East Central's huge defensive line couldn't hold the Rangers as they rolled over the Warriors 18-8. The first score came early in the first quarter with Paul Willett taking a handoff from Fred Carlisle on the three yard line. With the point-after missed, the quarter ended NW 6, EC 0. After a fumble and major penalties, the Rang- ers moved on with another touchdown by Willett. The great Ranger defense held the Warriors scoreless through- out thr first half. In the third quarter, Carlisle handed off to Tommie Green who made the third NW touchdown. East Central scored on a fumble by NW. The fourth quarter saw many fumbles and interceptions as it ended NW 18, EC 8. 'Wt af X at f I 7, i l . 3 1 ig ...Q-9 fall' fauna-4' i' 'K 4 is Za vis. October 26 orthwest 13 Culf Coast The Rangers brought their record to 4-1 with a victory over Culf Coast Iunior College. Tommie Green scored both touchdowns for NW with runs of 22 and 72 yards. Defense was the key for the Rangers as this was the sixth time during the 1974 season that an opponent was held to only one touchdown. Contact also was rough as defensive tackle Gene Williams suffered a dislocated elbow, putting him out for most of the remaining season. W 194 fungi' Homecoming November orthwest 16 Holmes 12 The typical Homecoming spirit was exhibited by both the fans and the team. Once again the Rangers proved victorious against the Bulldogs from Holmes Iunior College. Trailing 12-3 at the half the Rangers came back during the second half full of life and fight. Tommie Green gained 133 yards in this game rushing, This victory gave the Rangers the third best season record in junior college play. It was their fourth con- secutive victory, being the first team since 1966 to win four straight games. r. i .v J fa G it g: rg . Q ff - we 4, -fual gf? . i W- Q .6 in ,ff s R . 1 November 9 Itawamha 20 Northwest 7 The Rangers went into the game with Itawamba hoping for a piece of the North Division, but saw their hopes shattered hy a 20-7 loss. Turnovers once again were the dividing factor in the game. Tommie Green scored the only touchdown and gained 42 yards for the night. The rest of the hallgame was dominated hy a fighting Indian team. One player, Sonny Whitsell, received a hip injury asa result ofthe physical contact. gf 'Jt ' 3 ,x ,re T T is I: 2: :..- 1'- y ryili i7,,i W me ,:ig.t,,ie, r,by , VV yy 4 uma . we I96 3 pi l Iames Thompson Pete Williams Gene Williams Lawson Christopher 7 The Team OFFENSIVE GUARDS - Front, Ed Reynolds, Kenny Hawkins, back, Ioe QUARTERBACKS - Fred Carlisle, Chris Childress Dunaway, Randy Willis. L.. R H51 . 11,5 V WINCBACKS - Creg Rogers, Ioe Rizzo, standing. Danny Cox. TICHTENDS - Danny Alldredge, Randy Fair. 198 MU 'UNI' CENTERS - Willie Ainsworth, Gary Edwards. Wag, W i n i l 1 .7 ?aul Willett, fullbackg Sonny Whitesell, linebacker. OFFENSIVE TACKLES - 1st row, Victor Iones, Roger Thomas, 2nd row, Tommy Mize, Kenneth Harrelson. vf, I SPLIT ENDS - lst row, Doug Hickey, Mike Poley, 2nd row, Ioey Dobbs, Dexter Murphy, Vince Long. 199 OFFENSIVE RUNNING BACKS - 1st -Iames Draper, Levon Flowers, 2nd DEFENSIVE LINEMEN - ist - Stan White, Paul Burch, 2nd - Pete - Tommy Green, Ricky Taylor. Williams, Iamcs Thompson, Steve Presley. it si DEFENSIVE LINEMEN - lst - Fonzo Milam, Lawson Christopher, Calvin Edwardsg 2nd - William Orange, Gene Williams. Thurman Love. 200 DEFENSIVE BACKS - lst - Kerry Savage, Steve Yarbrough, Gerald Wallace, Tommy Barrett: 2nd - Robert Coleman, Mack Rudd, lim Dickey, Willie Hill. Derrick Dahl, Robert Akins. ALL STATE IUNIOR COLLEGE 1st TEAM - Iames Thompson - Linebacker Thurman Love - Defensive Tackle Lawson Christopher - Defensive End Tommie Green - Running Back 2nd TEAM - Pete Williams Gene Williams Robert Akins Paul Willett Basketball The 1974-75 Ranger basketball season proved to be one of the most successful in the history of Northwest. This winning season was primarily due to an outstanding group of players, dedicated work shown by this team, and an experienced and determined coach. The Rangers earned an overall winning season, posting victories over such teams as Dyersburg State, Shelby State, Miss. Delta Iunior College, Crowley Ridge, and Northeast Miss, Iunior College. The season could he best summarized in the words of a member of the team: "Our record speaks for itself." E? f 'Q 4 U Rangers i lst row, lack Gadd, Robert Larrimore, Bond Christie, Kenny Robbins, Charles Isom, Hubert Turnagc. 2nd row, Philip Holden, David Fugua, Curtis Spann Cenny Mullins, Darrell Orman, Larry Powell, Charlie Robinson. ,MH Coach Noal Akins , 5 203 'S 20 David Fugua 4 Phillip Holden Curtis Spann 352' Darrell Orman lack Gadd Kenny Mullin Larry Powell Bond Christie Robert Larrimore Hubert Turnage 206 i 5 i s 5 2 E 2 I Charles Isom 5' X 2 Kenny Robbins Nov. 18 25 30 Dee. 2 5 7 9 13 14 Ian. 7 9 13 18 20 23 27 31 Feb. 3 7 8 11 13 5 6 Charlie Robinson SCHEDULE Crowley Ridge Shelby State Martin Holmes Coahoma Crowley Ridge Phillips Co. East Miss. East Central ltawamba Northeast Dyersburg State Phillips Co. Northeast Delta Coahoma Shelby State Holmes East Miss. East Central ltawamba Delta REGION Vll hdarnn Elizabethtown Overall Record: Won - 20, Lost MANAGERS - Iewell Iohnson, Billy Iohnson, Ricky Nelson, Thomas Wallace. Kneeling. Curtis Greer. 102- 94 102- 95 83- 99 75- 70 114- 88 105- 85 94-101 123-106 102- 66 73- 69 76- 73 96- 91 109- 95 99- 94 64- 55 114-110 70- 71 85- 80 93- 75 93- 50 72- 60 78- 87 97- 76 65- 66 --6 vi W7 20 ' ' Y' i 208 sa if Al . yly,wa 6 Zgpvtv' - I 5 , 1 ,'.', . . L O . 1974 RANGERETTE BASKETBALL SQUAD Left to right, Doll Dunaway, Manager, Barbara Hayes, Karen Buford, Louise Renick, Teresa Rogers, Cleminline Whetherall, Cindy O'Neal, Cheryl O'Neal Luan Flynn, Miss Palmer, Coach. 212 2 l 3 31 HE an V 5 1 'H 4 .W ,W ,, V ,gg W f, lm 4 1 'Y " A-,Q ,5 A A 3 f Q 5 .11-:ff K 4, 5 M' 5 'm ,gf k I I as :Z 4 I 35 'V If : 3 3 " , K1 """ i "" N ,l,Xl, W rf 'P - " K 5 4 Cindy O'Nea1 ,Q f . Luan Flynn Louise Reniok Barbara Hays Gracie Moore Ida King Karen Burford Cheryl 0'Neal Clomintine Whcatherall Treasa Rodgers 1974 State Track Champions S K - - ,r - -- " Y ,,..........,..,.,,....,., W, . . , f . , ,gf if if . 4 -, X JRC Q v . 1 . - , . at f 'C 'Mft ' ' 335 955-Mb, , x. . K, 2, 4 8 f.",..s.. ' 'sv' 47' w..itSv . , .. - .Mft A, - 8. '-, -.r 4. f. . 'U' Vw, - 4 me-.fic-x 'W Kneeling, R. Akins, I. Dickey, W. Hill, M. Poley, I. Avant, D. Murphy, C. Givens, I. Brown, back row, T. Green, I. Myles, K. Mullin, T. Love, C. Robinson, C, Hardy, H. Morgan. The Northwest Track Team of 1974 won the state Iunior College meet in Clinton. Out of the fifteen events of competition and the ten teams competing, Northwest won first place in seven, second place in one, and fourth place in two events. This is the first time the Ranger Track Team, going as the North Divi- sion Champions, have won the state meet. The field events team proved especially powerful winning twenty-four out of a possible thirty points in the state meet. The field events and 440 and 880 relay teams were the strongest of events. The 880 this year was undefeated and the quarter miler, Tommie Green, was also undefeated. Out of the five meets the team participated in, they were the overall winners of four. April April April April April May Meet 2 Northwest 5 Tupelo 9 Holmes 16 Delta 27 North Division 4 State W,,,,,m Place lst 1st 2nd lst 1st lst 21 7 1974 Baseball Team Front row, Roger Washington, Mgr., Paul Twilley, Robert Coleman, Larry Walker, Richard King, Gerald Wallace, David Baldwin, Tommy Crumby, Randy Reiter, Gary Edwards, back row, Coach Tryce Barber, Mike Bowles, Iohn Grisham, Danny Alldredge, Steve Hale, lack Gadd, Tommy Rodgers, Walter Denton, Iimmy Ioiner. z"""" Date March 12 March 13 if March 15 15 X March 16 N March 25 1 March 27 March 30 April 1 April 2 April 6 April 10 April 16 April 19 V April 20 dv?- April 24 - - S" April 25 3- April 26 ' , . Baseball Schedule Opponent St. Ambrose St. Ambrose Holmes Forest Park Forest Park Coahoma Northeast Waubonsee, Ill Waubonsee, Ill Coahoma Holmes Northeast East Miss. Delta Itawamba East Miss. East Central East Central Itawamba Shelby State Delta 'WIN it nf 1, was Score 2- 1' 7- 5' 4- 2 7- 4' 3- 2 10- 4' 9- 0' 7- 4' 7- 1+ 13-11' 7- 4 5- 2' 4- 1 3- 0 3- 2' 2- 1' 10- 2' 14- 1' 11- 1' 10- 3 3- 1 bm 3 9. gl Q" Intramural Sports Ygffflg' rr A if Qi' is "' ' if M' W .K r 'V if 1 -gg, M X.. In-Q O ,gi- ., , .T , , , N rf J f ' Q dy, 5 , 6 M a 'Qi 0 QQ' ,,,. v 3 i Sgr ' 1 f aww. .N 1. . Nga. Ah. 4 1 hw' .. ,N-"1 x'-f-sl -L A' I 1 0 vm 3 xv A af' Iw:-Ss-. X , L ,bfi- XL ' 'H ' 1 ,, ?'Q.QQ.mg V UQ I xii X . Q ,gy Q-1. . ,, fi: - Q- S: -, w.,jf.f".k ,.""""'ix"if' If - ..-. - 4:1 .V '.Q-I-.1 Q' ' , ..- 4 I . ,j, kj V , ,V ,1 sf,,Q,,,, :5 ' ' K ' " :wi-' , 'ff f ' fs' :f,:,, ' 'nfl ' ' f 5:15 S ' 'fa,,.,."'safff Cheerleaders nf' is 1 99 1st row, Lynn Williams - Memphis, Teresa Camp - Olive Branch, Vicki Ainsworth - Sentobia, Sherry Smith - Southaven, Nancie Goodwin -- Sentobia, Ceceila Shirey - Southaven, 2nd row, Shelia Briscoe -- Batesville, Connie Iohnson - Southaven, Micah Smith - Memphis, Dever Miller -- Oxford. 223 il? I S suv: S si 'Ninn All -ode..-Q.. 4. ., .wwf .fv iwvsihwmwww, J feud. 11,5-Q 'JE' , '-naw f W ' 'L V A 1-1 3-55' ,,......-0--v ,ww 'iff' swf' ,,--sv" ,,gnulllll"' Yanni .7 0 M LW" ,A ..,24+mW- . ix Ap, ,fi S .5 S' ..Q-w""W" A iii 'W' ,u, IH'i5 131 if 511 S. -1 5 .L ' j afiffx. V. fx' ' Q 6 Sophomore Class Officers Stewart Woods, president Debbie Smith, secretary Boyd Mann, vice president 'M- v, 311. Wit? XM F 'L . Q . We Q...- E i qu. WY""'v or-...,, U, William Adair, Senatobia Steve Adler, Memphis Paul Aiken, Senatobia Miley Ainsworth, Hernando Vicki Ainsworth, Senatobia Robert Akins, Holly Springs Ioe Alexander, Coldwater Danny Alldredge, Bruce Earnestine Allen, Oakland Lisa Allen, Olive Branch Nancy Allen, Sardis Marilyn Anderson, Batesville Mary Anderson, Hernando Barbara Armstrong, Southaven Deanna Arnold, Sledge Eugene Arrington, Coffeeville Liesa Ash, Potts Camp Betty Ashe, Tunica Leigh Atkinson, Hernando William Austin, Oxford Debbie Avent, Memphis Gloria Avent, Oxford Brenda Baddley, Hernando Sandra Baker, Senatobia 7 Thomas Baker, Bruce Dianne Barmer, Senatobia Patricia Barnhill, Batesville Rose Beeler, Water Valley Michael Bell, Batesville Carolyn Betts, Nesbit Carl Bibbs, Winona Clifford Black, Oxford Carolyn Bland, Sledge Sam Blaylock, Bruce Diane Boettcher, Calhoun City Gloria Bolden, Holly Springs ff' X .l -4 . YQ: vw Bruce Bolen, Senatobia Amanda Boren, Tunica Don Boyd, Sledge Ierry Boyd, Hernando Sharon Bradshaw, Sardis Connie Brandon, Independence Darrell Brasher, Pittsboro Marilyn Brasher, Horn Lake Rohert Bratton, Southaven Stephen Breault, Coldwater George Brewer. Southaven Rebecca Brewer, Batesville Sheila Briscoe, Batesville Angie Brown. Bruce Glenda Brown, Crandjunction Calvin Buford, Senatobia Willie Buford, Oxford Paul Burch, Holly Springs Bernard Burford, Coldwater Rebecca Burford, Sarah Steve Burford, Coldwater Ronald Burgess, Wilson, Ark. Deborah Burke, Big Creek Shiron Burkley. Nesbit Robert Byrd, Memphis Iean Campbell, Como Iudy Campbell, Vance Mary Donna Campbell, Nesbit Lisa Carpenter, Moscow, Tn. Robert Carr, Senatobia Sara lane Carter, Sardis Cherry Certion, Oxford Cindy Chandler, Coffeeville Chris Childress, Senatobia Lee Chrestman, Holly Springs Charlotte Christ, Sardis Bond Christie, Memphis Doyle Churchill, Potts Camp Homer Cole, Hernando Robert Coleman, Lamar Cary Collier, Hernando Pam Compton, Sardis Mary Conley, Grenada Theresa Conley, Gore Springs Dianne Cooper, Oxford Barry Corbitt, Calhoun City Ioseph Coscia, Southaven Carey Craft, Senatobia Kathy Craig, Nesbit Billy Crawford, Hernando Randi Crawford, Southaven Ron Crawford, Southaven Teresa Crawford, Como Iohn Crenshaw, Crenshaw Ianice Cunningham, Charleston Lee Darnell, Coldwater Carole Davidson, Sledge Charlene Davis, Dundee Charles Davis, Grenada Debra Davis, Crenshaw Don Davis, Batesville Eugene Davis, Dundee Ianet Davis, Hernando Pamela Day, Potts Camp Deborah DeBerry, Hernando Cathy Denley, Bruce Barbara Dew, Charleston Ioyce Dickey, Batesville lim Dickey, Water Valley Benny Dixon, Oxford Deloiso Dobbins, Neshit Verlene Dudley, Senatobia Eric Duggan, Holly Springs Carol Dunaway, Tunica Ioe Dunaway, Lake Cormorant Iames Dunn, Robinsonville Cheryl Eads, Crowder Trilby Earnheart, Hernando Ioel Edmonds, Senatobia Gary Edwards, Bruce Shirley Edwards, Marks Bill Ellis, Senatobia less Eubanks, Southaven Bill Everett, Lambert Pat Everett, Lambert Jimmie Ferguson, Senatobia .ml v 1 Pam Ferguson, Coldwater Glenda Fernandez, Hernando Scott Fernandez, Hernando Rebe Flemmuns, Batesville Iulie Fletcher, Sardis Sheryl Floyd, Florissant, Mo. Meena Flynn, Sardis Charlotte Ford, Marks Ierry Ford, Hernando Christa Foster, Batesville Randal Fowler, Memphis Alice Fox, Charleston Rosa Frazier, Batesville Iames Freeman, Coldwater A Arlene Fisher, Olive Branch Wendel Freeman, Senatobia Iohn Fulgham, Senatobia Cleotha Garrison, Collierville, Tn. Iohn Gee, Tutwiler Lynette Givens, Oxford Velma Gladden, Robinsonville Earnestine Gleaton, Enid Shirley Glover, Como Sonny Glover, Memphis Naneie Goodwin, Senatobia Iohn Gordon, Senatobia Tommie Gordon, Abbeville Harold Graham, Sardis William Gray, Coffeeville Ioyoe Green, Oxford Peggy Green, Lambert Tommie Green, Brazil Nina Griffin, Ashland Pauline Griffin, Enid AP if if A Hr- M , Y! C..- '55-Q Qu... X ,l gl ai fees fy. - E9 wxggxgg is-9 Ng' 'U' it W Qfgifi S, a sf, L 'fe is Hal Griffis, Batesville Pam Gurley, Potts Camp Gene Hairston, Memphis Iudy Hariston, Memphis Pat Hales, Southaven Randy Hall, Southaven jerry Hamilton, Vardaman Dennis Handy. Sledge Terry Hankins, Sarah Iames Hanks, Webb Donna Harbour, Coffeeville Mary Hardrick, Coldwater Debbie Hardwick, Senatobia Chip Hardy, Pope Bobby Ioe Harrell, Falcon Kenneth Harrelson, Bruce Barbara Harrison, Olive Branch Holly Hart, Water Valley Lucy Hart, Memphis Richard Hartley, Batesville 6 Mickey Harvey, Enid Barbara Hayes, Tunica Kathryn, Hayes, Tunica David Hays, Marks Herbert Hayes, Pace Deborah Hensley, Southaven Bobby Hentz, Pope Linda Hentz, Batesville Iohnny Herod, Water Valley Eddie Higgenbottom, Senatobia Mike Hill, Tunica Willie Hill, Olive Branch s ,, x W , X ,191 g M all l if FW F 4 mlb Q . S t I 3 :Sir ty. 1 X C. ...i 9' W 4 X . Ji C itlwg 51?--f 'WN '4M"""" sl. vw 'if' -S.. 15 in f A i0iv6 X'-s., t Charlotte Hillhouse, Bruce George Hilliard, Hernando lean Hodge, Southaven Bryan Hogan, Batesville Mina Hogan, Batesville Thomas Hogan, Senatobia Ramona Holbrook, Holly Springs Olin Holcomb, Memphis Freddy Hollis, Vardaman Iohn Hollister, Water Valley David Holloway, Crowder Rex Hollowell, Oxford Clyde Holman, Marks Amanda Honeycutt, Calhoun City Carolyn Hood, Sledge Phil Horne, Sardis Bobby Howard, Potts Camp Iimmy Hubbard, Calhoun City Diane Huokaby, Banner Deborah Hudson, Coldwater 7 Susan Hudson, Batesville Glenn Hudspeth, Ashland William Hughes, Red Banks Charles Isom, Lamar Michelle Iackson, Hernando Robert Iackson, Marks Denise Iamison, Independence Linda jenkins, Batesville Martha Ienkins, Water Valley Bankston Iohnson, Hernando Billy Iohnson, Tunica ludy Iohnson, Batesville Willie Iohnson, Glendora Bobby Iones, Oxford Donna Iones, Lambert Rodney Iones, Hernando Tommie King, Tunica Susan King, Olive Branch Michael Knight, Coldwater Deborah Koonce, Coffeeville Barbara Ladley, Hom Lake Sandra Lahatte, Walls Winston Lamb, Mineral Wells Con Lambert, Sardis Sharon Lammey, Southaven Terral Lance, Holcomb Barbara Lane, Olive Branch Marilyn Lane, Sardis Mari Ann Larsen, Southaven Wanda Lawrence, Batesville Billy Lawson, Batesville Robert Lee, Coldwater Gladys Laster, Courtland Marilyn LeSure, Coldwater Linda Lipford, Coldwater Cathey Lloyd, Courtland Thurmonn Love, Houlka Virginia Love, Coldwater Ioe Lovett, Webb Iohnny Lovett, Webb William Malone, Hernando Boyd Mann, Bruce Richard Mann, Bruce Iulie Manning, Hernando Glennie Martin, Falcon Ianice Martin, Oxford Robert Martin, Hom Lake Anita Massey, Marks Arthur Massic, Sardis Linda Matthews, Sledge Dorothy Mt:A1exander, Holly Springs Ken McDaniel, Coldwater Anite McElroy, Hernando Iames McEwen, Senatobia Danny MoKittrick, Batesville Robin McMurtrey, Southaven Dalton Mc:Ninch, Memphis Robert Meredith, Hernando Tim Miller, Yardley, Pa. Randy Mile, Oxford Tommy Mize, Tula Randy Mobley, Olive Branch Ahmad Mohammadi, Senatobia Patricia Mohammadi, Senatobia Brady Moore, Olive Branch Robert Moore, Somerville, Tn. Cecil Morgan, Bruce Arneite Morris, Batesville Q Ni wg-.5 'K' .GQ Sandra Morris, Merigold Kenny Mullin, Oxford Myra Murchison, Como Stephen Murphree, Randolph Dexter Murphy, Ulive Branch Bess Neal, Batesville Carolyn Nelson, Marks Iohn Nelson, Senatobia Carl Newsom, Coldwater Lena Newsom, Byhalia Cleather Oliver, Dundee Gayle O'Neal, Coldwater 42 Linda O'Neal, Senatobia Dianne Orange, Oxford William Orange, Oxford Martha Osborn, Olive Branch Deloise Owens, Olive Branch Walton Parker, Coffeeville Gwendolyn Parks, Southaven Lois Pass, Calhoun City Ginger Patterson, Oxford Iacque Patterson, Southaven Mary Peacock, Cleveland Roger Pearson, Taylor Patsy Pipkin, Senatobia Amos Pitts, Coldwater Mike Poley, Lake Cormorant Alan Posner, Earle, Ark. Martha Potts, Water Valley Charles Pounders, Hernando Larry Powell, Calhoun City Marcia Powell, Lake Cormorant -XX , 6 N www-W . Bobby Pratt, Calhoun City Ioyoe Pratt, Calhoun City Mike Prestage, Lambert Vicki Price, Memphis Iames Pulliam, Calhoun City Pat Quillen, Bruce Daisy Ramsey, Coldwater Debbie Randolph, Batesville Nan Raper, Clarksdale Bob Reaves, Hernando Mary Reid, Hernando Randall Reiter, Memphis Mike Renfro, Memphis Louise Renick, Hickory Flat Ed Reynolds, Memphis Billy Rider, Coffeeville Bobbi Rider, Coffeeville Hugh Riley. Water Valley Celia Roberts, University Paul Roberts, Batesville Charles Robinson, Hernando Lee Robinson, Hernando Doris Rogers, Como Deborah Rowan, Batesville Betty Russell, Batesville Margaret Russom, Holly Springs Elise Sandridge, Hernando Robby Sartin, Marks Robert Sasser, Germantown, Eddie Savage, Coldwater Velera Savage, Como Sid Schuh, Clarksdale Susan Scogin, Memphis Karen Seals, Oxford Irma Self, Senatobia Marsha Shackleford, Hernando Stephanie Shackleford, Independence Beverly Shaw, Holly Springs Eugene Shields, Grenada Larry Shields, Memphis Bettye Simpson, Ashland Iackie Simpson, Senatobia Larry Simpson, Hickory Flat Garry Sinquefield, Senatobia ie? Sheree Small, Tunica Ramona Smart, Senatobia Anthony Smith, Senatobia Charles T. Smith, Coldwater Ervin Smith, Waterford Frances Smith, Arkabutla Georgetta Smith, Holly Springs Martha Smith, Coldwater Mike Smith, Oxford Vicki Smith, Senatobia Polly Sorrells, Batesville Ester Spearman, Glendora 24 46 William Stanford, Memphis Louise Stanton, Tunica Harold Wayne, Steward Michael Stovall, Belen Verdene Suggs, Tunica Diana Syvertsen, Seattle, Wash. Sissy Tanksley, Batesville Earnest Taylor, Coldwater Kathy Taylor, Coldwater Beth Thomas, Batesville Tripp Thomas, Batesville Anthony Thompson, Hickory Flat Iames Thompson, Abbeville Lenda Thompson, Darling Lemuel Threatt, Hernando Ianice Tolbert, Coldwater in 5' -'Q N iii'-hi Gene Torti, Clarksdale Ian Trotter, Orrville, Ala. Terri Tucker, Memphis Pattie Turner, Bruce Elizabeth Tyson, Coldwater Iohnny Vaccaro, Memphis Rebecca Voss, Ashland Gerald Wallace, Independence Iohn Watts, Potts Camp George Weatherford, Holly Springs Belinda Webb, Coldwater Dale White, Sardis Thomas White, Batesville Eugene Whiting, Como Terry VVhittaker, Southaven Nancy Whitten, Batesville Kimber Wilkins, Lake Cormorant Paul Willett, Memphis Paul Williams, Pope Pete Williams, Oxford Gene Williamson, Memphis Steve Williamson, Water Valley Iohn Wilson, Senatobia Stewart Wingate, Hernando Kenneth Winter, Bruce Eugenia Woodruff, Courtland Stewart Woods, Tunica Myra Wray, Olive Branch David Young, Memphis Iudy Youngblood, Southaven 48 ax! 4 s 'tv' ,rf 4 ,if r' I' 9 Sir' QM' 4 G? X. ai E fe , K, v . ,. . .A .f.,,m.v--1 0-..- Ii 5 Q ff' A as ,L . va K Q" fit: v fg- g ef, my ' 4 F ,Ayr ,A M' 43' fm, 4 ,V I , fj?'3!W"'A ' f fix' + E ' 'J525' 5245 ' ng . Y .Q Q.-I. 'YW' , , 4 Q, , As5,,q,,,, I s W I ,, 4' E. ' .1 ' , ', 0-, f Q, . A , -1- ,, al? A . 8 A - ' , f s ,f iw Q ,f , I f, L ,fr H 4 , 1 'N . f . .,f . A 5 V , ME Luv' A fa H if - 23, ff 41 J V ""' ' ' L , , , K, . YV' Q f ,Z :MF V-1 ,Zi , LJ. ,wa- Mf -b," , ,, ' I ' 1-gy, , 4 ,f "f fm mf' ,..,,., h J Z V 1 My .iw fr iff',, -we 1' , ,MW Q ,Q ...,.:.'!' M vj.1f" ' reshman Class Officers Susie Fite, president fseatedj Iimbo Crowley, vice president Kathryn Robison, 2nd vice president Ueftj Micah Smith, secretary frightj Sherri Abbott, Southaven Bettye Adams, Olive Branch Myra Adams, Marks Willie Ainsworth, Senatobia Iill Akin, Batesville Cheryl Aldridge, Sarah Ruth Aldridge, Olive Branch Dean Alexander, Coldwater Kathy Alexander, Water Valley Iames Alford, Charleston Herman Allen, Oakland Pam Allen, Batesville Patty Allen, Hernando Sandra Allen, Olive Branch Steve Allen, Bruce Gary Anderson, Byhalia Teresa Anthony, Water Valley Macel Appleton, Sardis Sammie Armstrong, Sardis Danny Ashe, Senatobia Sandra Atkinson, Batesville Vicki Autry, Ashland Willie Avant, Senatobia Butch Baker, Coldwater Phil Baker, Hernando Audrey Baldwin, Courtland Helen Balfour, Holly Springs Andrew Ballentine, Sardis Cathy Ballentine, Batesville Mary Barkley, Southaven Dale Barnes, Marks Iolene Barnett, Oxford Tommy Barrett, Byhalia Henry Barringer, Marks Karen Barry, Olive Branch Robert Beaver, Horn Lake Linda Beck, Pittsboro William Beck, Hernando Iohn Bedford, Memphis Billy Bell, Waterford Kenneth Bell, Coldwater Ina Bibbs, Oxford Martha Billingsley, Como Cindy Bizzle, Memphis Clifford Black, Oxford Doris Black, Como Veda Black, Como Nancy Blair, Coldwater Carolyn Bland, Sledge Teresa Blanton, Coldwater Bobby Bluitt, Maben Debbie Boatwright, Holly Springs Annie Bobo, Derma lack Bobo, Sumner Ruth Bollinger, Lambert Sherron Booker, Oxford Kathleen Borne, Oxford Cathy Borthwick, Senatobia Howard Boshers, Syracuse, N. Y. Billy Bowie, Shelby Anthony Boys, Holly Springs Max Brasher, Bruce Deborah Brewer, Senatobia Sherry Brewer, Batesville ,AQN Gilbert Bridges, Courtland Iames Brock, Pleasant Grove Lucille Brown, Water Valley Pam Brown, Coldwater Marilyn Browning, Courtland Rickey Browning, Batesville Brenda Bryant, Nesbit Perry Bryant, Batesville Clyde Buffaloe, Somerville, Tn Karen Buford, Southaven Reed Buntin, Batesville Ioy Burbeck, Collierville, Tn. Charles Burks, Dundee Daryl Burney, Coffeeville Billy Burnham, Bruce Betty Burns, Pope Cecil Burns, Pope Dennis Burton, Olive Branch Leslie Busby, Sarah Tracy Busby, Hernando Garry Butts, Oxford Robert Byrd, Memphis Annette Cain, Banner Donnie Cain, Bruce Mary Calder, Coffeeville Sherry Callahan, Southaven Teresa Camp, Olive Branch Karen Campbell, Memphis Aileen Capell, Oxford Fred Carlisle, Holly Springs George Carr, Charleston Mark Carmichael, Ellendale, Tn. Howard Carpenter, Moscow, Tn. Wanda Carpenter, Batesville Michael Carroll, Ashland Barry Carter, Olive Branch David Carter, Senatobia Wendi Carvan, Oakland Iohn Chamberlin, Hernando Mark Chambers, Mt. Pleasant Iuanita Cheek, Memphis Bobbie Chew, Hernando Carol Childers, Southaven Sherry Chrestman, Holly Springs Lawson Christopher, Nesbit Peggy Church, Hernando Iohnny Clark, Senatobia Kim Clark, Hernando Denise Clayton, Southaven va 5 ard- iiit ' Q Y sd Kathryn Cochran, Nesbit Nancy Cochran, Coldwater Debra Coffey, Calhoun City Crystal Cole, Courtland Robert Cole, Charleston Bunnie Coleman, Calhoun City Ioan Coleman, Sledge Mary Coleman, Oxford Roy Coleman, Sardis Dorothy Collier, Dundee Linda Collins, Bruce Iohn Conn, Marks Marilyn Conrad, Como Michael Cooper, Senatobia William Correro, Senatobia Audrey Cowan, Byhalia Gloria Cowan, Olive Branch Danny Cox, Hernando Laura Craig, Hernando Dwight Crigger, Senatobia Cary Crockett, Coldwater Willie Crockett, Byhalia Iim Crowley, Batesville Karen Crump, Olive Branch Iames Culpepper, Maben Becky Cummins, Hernando Alvin Curry, Waterford Derrick Dahl, Charleston Brenda Daniel, Bruce Sandy Daniel, Byhalia Frank Darouse, Senatobia Chuck Davidson, Hernando Debbie Davis, Southaven Donna Davis, Batesville Edwin Davis, Coldwater Billy Dean, Senatobia Ruby Dean, Batesville Gayle Dees, Hernando Cheryl Denley, Coldwater Mack Denman, Charleston Mary Dickerson, Senatobia Carolyn Dietle, Senatobia Ioey Dobbs, Holly Springs Dennis Dodd, Sledge Charles Dodson, Oxford Sandra Dooley, Memphis Robert Downing, Memphis Sandra Driver, Holly Springs Emma Dudley, Coffeeville Ann Duke, Sardis Arlie Dulany, Batesville Charles Dulany, Batesville Dodd Dunavent, Sumner Iames Dunavent, Sumner Iames Dunn, Robinson ville Samuel Dunnigan, Sardis Curtis Dupree, Southaven Carolyn Dye, Bruce Patricia Dye, Crenshaw Lee Wynn Eads, Grenada Kalvin Echols, Tunica Becky Edwards, Hernando Nancy Edwards, Como Evelyn Ellis, Walls Stanley Elliot, Ashland Donna Embrey, Independence Mike Evans, Nesbit Sammy Everett, Courtland Ted Everett, Senatobia Randy Fair, Sledge Beth Farley, Southaven Phyllis Farr, Boyle Anita Faulkner, Water Valley Lisa Faulkner, Ashland Pat Faust, Lambert Polly Faust, Sledge Donna Fellows, Sardis Kira Findley, Napa, Calih Suzie Fite, Batesville Thurman Fitzgerald, Walls Allen Floate, Senatobia Tommy Flinn, Hernando Luan Flynn, Horn Lake Debbie Foster, Batesville Ella Fowler, Como Thomas Fowler, Memphis Sandra Franklin, Sarepte Donnie Frazier, Abbeville Beryl Freeman, Holly Springs David Fuqua, Collierville, Tn. lack Gadd, Hickory Flat Gay Gaines, Coldwater Iames Gamhlin, Senatobia Iamae Garner, Memphis Merrill Garner, Grenada David Giddens, Sarah Ioseph Gilliam, Hernando Deborah Giles, Walls Wonder Gipson, Oxford Connie Gladden, Robinsonville Lexine Glover, Holly Springs Michael Goosby, Hernando Wilber Godsey, Red Banks Indy Gordon, Pittsboro Tommie Gordon, Abbeville Iennifer Gowen, Batesville Cindy Gower, Southaven Craig Gracey, Cookeville, Tn. Roy Grady, Senatobia William Graham, Coldwater Sara Graves, Batesville Claudia Gray, Sardis Pam Gray, Senatobia Carolyn Green, Oxford Iimmy Green, Water Valley Curtis Greer, Holly Springs Leroy Greer, Holly Springs Danny Grehan, Senatobia Sondra Gresham, Ashland Zina Grosser, Memphis Donna Gullick, Oxford joe Hale, Sledge Sheila Hale, Water Valley Richard Hall, Memphis Ben Hamilton, Lambert Iames Hamilton, Tutwiler Iames Hampton, Holly Springs Christine Handy, Sledge Cynthia Hankins, Holly Springs Kenneth Hankins, Batesville Eddy Hannaford, Senatobia Don Hardin, Pittsboro Phyllis Hardrick, Lake Cormorant Dolly Hardy, Senatobia Billy Harrell, Hernando Steve Harris, Hernando Billy Harrison, Hernando Kenny Harrison, Coffeeville Ray Hartman, Senatobia Trudy Haven, Olive Branch Lillie Faye Hayden, Batesville Linda Haywood, Coffeeville Iosephine Hayes, Memphis Cindy Hearn. Byhalia Ruth Helms, Batesville Dennis Henderson, Potts Camp Iuralean Henderson, Crowder Carol Hendricks, Hernando Doris Herrod, Bruce Edna Herron, Oxford Milton Hickey, Southaven Leo Hill, Webb Ronald Hill, Water Valley Iohnny Hinton, Southaven Randy Hobby, Oxford Tim Hogan, Hernando Linda Holbrook, Holly Springs Barbara Holden, Coldwater Phillip Holden, Potts Camp Charles Holder, Water Valley Mike Holder, Vardaman Marie Hollingsworth, Greenville Nora Holman, Oxford Sammie Holman, Oxford Iimmy Hood, Eupora Ronnie Hopper, Batesville Charles Houck, Senatobia Tony House, Memphis Terry Houston. Sarah Iimmy Howell, Calhoun City Beatrice Hubbard, Bruce Lisa Huddleston, Ashland Diane Hudson, Coldwater April Huggins, Hernando William Hull, Batesville Maurice Hurdle, Holly Springs Ioan Hutson, Memphis Brenda Ingram, Senatobia Connie Irby, Batesville William Irby, Senatobia Ruthie Ivy, Oxford Ray Iackson, Senatobia Frank Iackson, Sardis Fannie Iackson, Hernando Ellen Iaokson, Senatobia Cassandra Iackson, Hernando Lynn james, Bruce Lorrette jefferson, Bruce Rowena Ienkins, Oxford Carl Ienkins, Oxford Marc Iennings, Batesville Bertha Ieter, Senatobia Don Ioe, Sledge Ed johnson, Batesville Ieanette Iohnson, Crenshaw Mark Iohnson, Oxford at Q I 4 'ln 1 if ft B V . , ig ml , ' it Sheila johnson, Derma Ruby johnson, Como Marylin johnson, Dundee Gail johnston, Coldwater Dianne jones, Sardis Deborah jones, Nesbit Vernetta jones, Senatobia janice jones, Batesville Mike jones, Bruce Rosie jones, Oxford Gwendolyn jones, Water Valley Kandi Kane, Hernando Carolyn Karr, Water Valley William Kelly, Memphis, Tn. Kathy Kent, Nesbit Stephen Kerhy, Walls Eddie Key, Oxford Ida Keys, Tunica William Kiddy, Hickory Flat Beverly Kilgore joseph King, Olive Branch Margaret King, Batesville Mike King, Lambert Nellie jean King, Crenshaw Rita King, Vance Sharon King, Oxford Wanda King, Livinia Bill Klyce, Sardis james Knecht, Olive Branch Camelia Koger, Lambert Kim Kreunen, Olive Branch Andrej Kuvers, Batesville Howard Lamar, Como Sheila Lamb, Southaven Debra Lance, Senatobia Darlene Lance, Holcomb Wayne Land, Batesville Alan Laundre, Coldwater Robert Larrimore, Nesbit Patty Ledbetter, Bruce David Lee, Calhoun City Gwendolyn Lee, Batesville Betty Levy, Oxford Ieanell Lewis, Crenshaw Robert Lewis, Water Valley Mary Liles, Marks Debi Lillo, Oxford Robert Lindsey, Hanover Iva Lirette, Southaven Gerald Little, Crowder Connie Logan, Sardis Donald Logan, Bruce Glenda Logan, Batesville Vince Long, Hernando Rickey Lott, Oxford Teresa Lott, Memphis, Tn. Bernice Love, Enid Gayle Love, Southaven Danny Loving, Ashland Ioel Lowe, Senatobia Mike Lowrimore, Coldwater Kathy Lowry, Olive Branch Roy Lumas, Coffeeville Kathy Magee, Hickory Flat Micheal Mann, Ashland Nancy Maple, Germantown, Tn Dennis Marion, Waterford Linda Marion, Potts Camp Charles Markham, Potts Camp Lee Martin, Batesville E K , 4 Q9 5 Karen May, Ashland Sharnee May, Coldwater Brenda McAlexander, Holly Springs Diane McArthur, Senatobia Warner McBride, Courtland Iames McBroom, Sardis Mary McCay, Oxford Sheila McClain, Bonneville Sherry McCollum, Senatobia LaNelle McCormack, Walls Tony McCormick, Bruce David McCoy, Horn Lake Iohn McCrary, Senatobia Paula McCurley, Nesbit William McDaniel, Sledge William McDaniel, Batesville Ianet McDonald, Ashland Gloria McDowell, Courtland Charles McGhee, Como Iames McGhee, Crenshaw Iames Mclntyre, Southaven Micheal McKibben, Bruce Kem McMurtrey, Southaven Susan McNeil, Senatobia Ieff Meek, Courtland Ernestine Merryweather, Batesville Carl Milam, Coldwater Coleman Milam, Hernando Roger Milam, Batesville Fonzo Milam, Batesville Ruthie Miller, Hernando Dever Miller, Oxford Allen Mitchell, Batesville Ierry Mixon, Batesville Teresa Moore, Lake Cormorant Gracie Moore, Holly Springs Marc Moore, Calhoun City Bobby Moore, Coldwater Iimmie Lee Moore, Water Valley Mickey Moreno, Memphis, Tn. Iohn Morris, Memphis, Tn. Walter Mullen. Walls Carla Mullins, Southaven Phyllis Mullins, Monticello Ronnie Mustgrove, Courtland Ierry Murdock, Memphis, Tn. Sherila Myers, Independence Terrie Nabors, Walls Iohnny Neerguard, Hernando David Nelson, Marks Danny Nichols, Olive Branch Heidi Nelson, Senatobia Rickey Nelson, Forrest City, Ark. Debra Nesler, Southaven Fredrick Nichols, Byhalia Angela O'Briant, Senatobia David Olds, Olive Branch Lester Oliver, Olive Branch Cheryl O'Neal, Senatobia Cynthia O'Neal, Senatobia Ira Orange, Oxford Melba Ormon, Hickory Flat Danny Owen, Hickory Flat Barbara Owens, Hernando Louise Owens, Senatobia William Owens, Holcomb Willie Owens, Olive Branch Beverly Pannell, Southaven Gail Parker, Calhoun City Marquetta Parks, Southaven Mary Paschal, Holly Springs Beverly Patton, Batesville Robbie Payne, Senatobia Dawn Payton, Southaven Linda Peacock, Charleston Sondra Peeler, Ashland Diane Pennington, Hernando Danny Perkins, Batesville Boyd Perry, Memphis, Tn. Rose Pettengill, Hernando Ira Pettis, Oxford Maudie Pinion, Lambert Cassandra Pinson, Oxford Angela Pittman, Southaven Ralph Pittman, Coffeeville Pam Plunk, Memphis, Tn. Annette Pope, Coldwater Io Porter, Tunica Linda Porter, Mason Charles Potts, Water Valley Ioe Potts, Earle, Ark. Bill Pounders, Senatobia Lynn Pounders, Coldwater Ioel Prather, Mineral Wells Steve Presley, Olive Branch Marilyn Price, Senatobia Sally Price, Sardis David Pryor, Holly Springs Karen Pugh, Coldwater Paula Quillen, Bruce Iudy Raley, Memphis Carolyn Ray, Southaven Marilyn Ray, Southaven Thomas Ray, Lamar Twyla Reason, Fort Lauderdale, Fla. Artha Redmond, Abbeville Bobby Reed, Batesville Iosie Reed, Senatobia Iuelene Reed, Oxford Anne Reese, Sardis Danny Reese, Oxford Kenneth Renfro, Southaven Mary Rice, Batesville Ieffrey Riggs, Southaven Betty Rikard, Olive Branch Ioe Rizzo, Southaven Kenny Robbins, Oxford Lois Roberson, Hernando Nancy Roberson, Courtland Ken Roberts, Senatobia Robin Roberts, Vardaman Diane Robertson, Hernando William Robertson, Hernando Andrew Robitschek, Pearl River Iohn Robitschek, Hernando at ttosa f W 2 x 7 32 -if 1 M 5 , if Vu..-1 li, -far ,fi fx.: 'Inv P, 4 s D 'ir' i '51 ff l if 'Nga 'Q'-"I N A ies ,x wt, if 'Q- 7111 Q ll-fi 2 wif? 2 'Ri ffm 2 , i vm fi- 2-2-1' fix Vx X. Cathryn Robinson, Oxford Bob Rodgers, Oxford Donnie Rodgers, Collierville, Tn Ernest Rodgers, Courtland Theresa Rodgers, Byhalia Gregory Rogers, Oxford Glenda Rone, Senatobia Patricia Ross, Byhalia Dan Rowsey, Pope Donell Russell, Crenshaw Victoria Russell, Batesville Cindy Sanders, Water Valley Donna Sanders, Sardis Tommy Sanderson, Ashland Cathey Sanford, Courtland Connie Sain, Olive Branch David Sartin, Marks Marvin Saulsberry, Olive Branch Wayne Saunders, Hernando Nathaniel Sayles, Tillatoba Sandy Scarborough, Memphis Terry Scarborough, VW'iitehaven Tn Rosanne Schwalenberg, Calhoun City Paul Scott, Hernando Cindy Scruggs, Batesville Ian Seale, Batesville Karl Sealy, Abbeville Cindy Segars, Marks Iimm Shelton, Water Valley Ruthie Sigler, Southaven Charlie Mae Simmons, Tunica Dora Simmons, Charleston Pamela Skelton, Ashland Pamela Skelton, Holly Springs Sharon Skelton, Lamar Alan Smith, Lamar Albert Smith, Swan Lake Barry Smith, Batesville Billy Smith, Hernando Carl Smith, Hernando Catherine Smith, Coldwater Cecil Smith, Batesville Debra Smith, Southaven Delois Smith, Water Valley Hazel Smith, Oxford Ierry Smith, Tunica Iohn Smith, Banner Lee Smith, Charleston Linda Smith, Sledge Mary Smith, Batesville Mattie Smith, Sardis Micah Smith, Memphis Mike Smith, Olive Branch Tim Smith, Horn Lake Melinda Sneed, Memphis Ronald Sorenson, Adams Ce Ianet Sowell, Coldwater Curtis Spann, Sardis Susan Spencer, Memphis Geoffrey Spicer, Senatobia Bo Spier, Senatobia Hilda Spratlin, Pittsboro Debbie Stacks, Coldwater Mack Stallings, Marks Larry Steele, Water Valley Xavier Stephens, Batesville Stacy Stewart, Batesville Mark Still, Senatobia Wanda St. Iohn, Byhalia Dan Stone, Holly Springs .noi -tb ,m K www 1136- Cv 1 liw f 5g,:f"1: b Iames Stone, Holly Springs David Strickland. Senatobia Paul Stroud, Memphis Tommy Sturgis, Enid Laura Sugg. Eupora Charles Sullivan, Water Valley Norval Sykes, Senatobia Sarah Tate, Collierville, Tn. Eva Taylor, Courtland Leland Taylor, Water Valley Ricky Taylor, Senatobia Steve Taylor, Coldwater Vivian Taylor, Como Bobbie Terrell, Oxford Debra Thompson, Memphis Lamar Thorton, Sardis Ronnie Thrasher, Southaven Shirley Threat, Coldwater Patricia Tidwell, Oxford Iimmy Traywick, Coldwater Neal Tucker, Marks Elaine Tullos, Marks Odellar Turman, Crenshaw Hubert Turnage, Holly Springs Randy Turner, Banner Donna Turner, Houlka Terry Tutor, Memphis Tommie Underwood, Memphis Oretha Valentine, Coldwater Calvin Vick, Pope Max Victory, Walls Laura Vrooman, Memphis Wanda Wade, Calhoun City Carla Walker, Senatobia Stephen Walker, Potts Camp Ronald Wallace, Sardis Thomas Wallace, Hernando Iudy Wallis, Southaven Howard Walton, Waterford Beverly Walters, Calhoun City Iames Walters, Southaven Stanley Warren, Olive Branch Patricia Washington, Walls Keith Watson, Nesbit Edith Weathers, Senatobia Charles Webb, Oxford Wanda Webb, Coldwater Lettie Weeks, Coldwater Shirley Welch, Sledge Buzz West, Sledge lay West, Sardis Billy Westmoreland, Bruce Iames Whitaker, Batesville Brenda White, Tunica Carol White, Senatobia Shella White, Hernando Stanley White, Marks Susan White, Memphis, Tn. Linda Whiting, Como Irene Whitten, Cascilla Mary Whitten, Cascilla Sonny Whitsell, Crenshaw Robert Wilbanks, Senatobia lack Wilkerson, Senatobia Sheila Wilkerson, Walls Barbara Wilkins, Lake Cormorant Tyrone Wilkins, Tutwiler Phyllis Willard, Holly Springs Billy Williams, Batesville Cathy Williams, Southaven Deborah Williams, Memphis, Tn. Ioel Williams, Vardaman Linda Williams, Holly Springs Lynn Williams, Southaven Ronald Williams, Southaven Sharon Williams, Senatobia Theresa Williams, Thaxton Gwinner Williamson, Memphis, Lenita Williamson, Sardis Paula Willis, Memphis, Tn. Randy Willis, Enid David Wilson, Ashland Pam Wilson, Ashland Curtis Wims, Horn Lake Iames Winter, Bruce john Winter, Oxford Randy Wolfe, Cascilla Larry Woods, Hernando Magalean Woods, Olive Branch Linda Wooten, Senatobia is f ev! say 9.4 N71 M ff? Carole Worthmgton C'0II1erv1Ile Iames Worsham Cascllla Pamela Wrenn Emd Laverne Wrlght Sflnatolna W Steve Yarbrough Water Valley Faculty and Staff -A- Adams, Io Caldwell- 70 Ainsworth, Carolyn - 43 Ainsworth, Charles - 75 Akins, Noal -65, 207 Allen. lack -52 -B- Baker, Paul- 84 Ballew, Emily Mae - 60 Barber, Tryce - 79,185,218 Beck, Bill Ward - 75 Beken, Sandra - 77 Benton, Bobbie - 63 Biggert, Robert Birkhead, lanis - 56 Bland, Becky Blend, Carol -45 Bobo, Elizabeth - 63 Boggan, Edgar - 51 Boggan, Robert- 66 Boling, Diane Borthwick, William - 75 Bramlett, Lee - 79,185 Breland, Fritz - 70 Brents, Iames - 85 Brewer, Donald - 46 Brigham. Kenneth - 46 Brigham, Sandra Broadway, Bobby joe - 75 Brown, Lillian - 85 Brown, Luther - 69, 84 Buchann, Wallace - 75 Bunch, Ann - 57 Burford, Clara - 56 Burkhead, Mary Ann - 79 Butts, lack - 62 Bynum, lerry- 45 -C- Campbell. Robert -63 Carpenter, Howard - 51 Carroll, Betty - 81 Carroll, Robert- 75 Carter, Walter -48 Christ, Samuel -66 Coats, Thomas - 74 Cobb, Steve - 67 Cole, Hunter - 60 Coleman. Kay - 72 Collingsworth, Iacqueline - 69 Copeland, Earline - 85 Copeland, Paul -66 Corkern, lorean - 85 Covery. Pearl -85 Cox, Robert -- 69 Cronin, Mary Lou - 72 -D- Dabbs, Tommy- 52 Daniel, Lula - 84 Darby, Bobbie - 56 Darby, Price - 45 74 Director Dean, Lowry - 80 Deaton, Nina Mae - 57 Dee, Anthony - 66 -E- Earl, Constance - 79 Eaton, Tommy - 69 Edmondson, Hazel- 44 Edmondson, Pamela - 64 Elliott, Ioe - 51 Eure, Donald - 49 -F- Fondren, Dennis - 52 Foret, Chris - 71 Foret, Mary - 60 Fowlkes, Marquerite - 64 Freeman, Marcia Furr, Kathryn Young - 58 -G- Gallant. Leroy - 75 Gallant, Constance - 60. 69 Gardner, Iune - 44 Geeslin, Wendel - 84 Glenn. Zula - 77 Clover, Ann - 56 Gray, Billie Bob - 75 Gray. Marie - 63 -H- Hamer, Richard - 75 Hardin, William - 50 Harmon, Freddie - 75 Hart, Tanya -72 Hawkins, Tommy -85 Hertl, George - 64, 78 Hertl, Kristine - 56 Holiday, Allen -80 Hollis, jerry- 71 Holloman, Carson -61 Holloman, Martha - 56 Hyde, Cathryn - 53 -1- lrby, William - 84 Isbell, lim - 51 -I- lackson, Denton - 63 jackson, Iames - 66 jackson, Linda - 49 Iohnson, Faye - 60 -K- Kelly, George - 60 Kelly, Sue - 53 Keyser, Iames - 58 Keyser, Ieanette - 58 King, Leone D. - 48, 63 Koon, Henry B. - 42 -L- Lane, Mary - 84 Lax, Forrest -69 Leavell, Marilyn Lightsey, Ierry - 58 Livingston, Michael- 75 Long. Mary - 75 -M- Maddox, Marjorie - 57 McBee, Wayne - 85 McCalla, Ronald - 71, 77 McCollough, Betty - 83 McCormick, Iames - 49 Mclntire, Pat- 56 Meredith, Helen - 50 Mote, I. K. -50 -N- Nall. Sara - 85 Neal, Annie - 84 Newman, Robert- 75 Nowell, Minnie May - 71 -Q- Oiiphant, William -69 O'Neal. Maurice - 85 Osier, Iohn - 60 -p- Palmer. Carolyn - 79, 212 Parker, Victoria - 72 Parsons, Randy - 47, 66 Patrick. Flossy - 57 Patterson, Sally - 57 Pelton, lanice -60 Perkins, Pauline - 52 Perry, Pamela - 73 Petrea, Iames -63 Piper, Mary Emma - 73 Poag, Camille - 52 Porter, Claudia - 63 Powell, Sanford - 65 Puryear, Mary Claire - 83 -R- Reeves, Elizabeth - 84 Reid, Ioan -63 Reid, Marvin - 48 Richburg, Kathryn - 72 Rideout, Ioelene - 76 Risey, Barbara - 76 Robinson, Felix - 76 Robinson, Iva - 85 Rogers, Margaret - 82 Rogers, Raymond - 69 -3- Sanders. Diane -47 Schoggen, Ioel - 80 Sealy, Marilene - 56 Sealy, Nellie - 84 Seay, Robert- 69 Self, Irene - 85 Shelton, William -49 Simpson, Ed Simmons, Rosemary - 58 Smart, Bobbie - 57 Smith, Frances - 60 Stigler, Carol - 53 Stigler, Walter - 50 Sztanvo, Richard -T- Thornton, Bill- 63 Tipton, Nell- 71 Toole, Eloise - 84 Trotter, Iames - 50 Tutor, Lane - 59 -V- Veazey, Burney - 185 Venable. Malcolm - 76 -W- Wade, Emmie Ellen - 68 Wait, Kathleen - 63 Waldrip, Diane - 56 Walker, Max - 49 Weatherall, Broadus - 76 Webb, Ann - 66 Wells, Namie - 85 Wilborn, Anita - 77 Williams, Chad - 71 Williams, Cecil -52 Williams, Marcus - 76 Womble, Annette - 76 Wonble, Iannette - 60 Woolfolk, Margie - 76 -Y- Yancis, Ronald - 63 Yarbrough, Rhonda - 56 Young, Iac - 59 Young. Lawrence - 80 Young, Shirley - 85 Student -A- Abbott, Sherri lane - 157, 251 Adair, William - 154,155,227 Adams, Bettye Ann - 251 Adams, Myra Elizabeth - 251 Adams. Oscar Lee - 168 Adler, Stephen Howard - 227 Aiken, Paul Edward - 156, 227 Ainsworth, Miley Eugene - 227 Ainsworth, Vicki -92, 222, 227 Ainsworth, Willie Charles - 186 198, 251 Akins, 186 Akin. j 251 Akin, j Albers Aldrid Aldrid Robert Tulon - 92, 139, 201,216,227 ill Suzanne - 147,148,159, ohnny man, Frances Veleda ge, Cheryl Ann - 251 ge, Levie Ruth - 251 Aldy, Roy Mitchell Alexander, Dean Miller - 251 Alexander, joe Miller - 227 Alexander, Kathy Lynn - 251 Alford, james Albert- 171,251 Allen, Elise Beverly Allen, Herman Lee - 177,251 Alldredge, james Daniel- 186, 218.227 Allen, Earnestine - 157,167,171, 227 Allen, Howard Steve - 163,251 Allen, jeffrey Lewis Allen. Allen, Allen, Allen, Lisa - 157,227 Nancy Lynn - 227 Pamela Dale - 148, 251 Patricia Katherine - 251 Allen, Sandra Kay - 251 Allen, Tony Glen Anderson, Gary Lee - 251 Anderson, Marilyn Marie - 171, 227 Anderson, Mary Alice - 227 Anglin, Pamela jean - 169 Anthony, Teresa Carol- 251 Appleton, Macel Vernon, jr. - 251 Armstrong, Barbara - 157,227 Armstrong, Sammie David - 160, 251 Arnold, David Wayne Arnold, Deanna Elizabeth - 227 Arrington, Virgil Eugene - 92, 141 Ash, L 156,170,227 iesa Clare - 148,227 Ashby, Nancy Lynn Ashe, Betty Lois -- 227 Ashe. Danny Ray - 251 Atkinson, Leigh Louis, jr. - 168, 227 Atkinson, Sandra Helms - 159, 251 Austin, William Earl -- 149,150, 151 Autry, 162,165,171,227 Victoria Gaye - 154,251 Avant, Willie james - 216,251 Avent, Debbie Lynn - 227 Avent, Gloria Armandia - 150, 15L 165,171,227 -B- Baddley, Brenda joyce - 227 Bailey. Cynthia Gayle Bailey, Pamela jean Baker, Baker, Baker, Baker, Baldw jerry Savage, jr. - 251 Phil Arthur - 149,251 Sandra Bryan - 227 Thomas Edwin - 172, 228 in, Audrey Dancy - 251 Balfour, Helen jason - 167,251 Ballentine, Cathey Lavern - 251 Barkley, Mary Catherine - 155, 251 Barmer, Patricia Dianne - 228 Barnes, Sidney Dale, jr. - 251 Barnett, Cecil Doyle, jr. - 170 Barnett, jolene judy - 251 Barret 201 t, William Tommy - 186, 251 Barnhill, Patricia Ann - 228 Barringer, Henry Mack - 251 Barry, Karen Bernice Beard, Delia Faye Beard, Pamela Raye Beard, Sherry Lynn Beaver, Robert Dwayne - 252 Beavers, jeffery Girard Beck, Linda Lucille - 252 Beck, William Earl- 252 Bedford, john Lee, jr. --252 Beech, Kim Louise Beeler, Annie Rose Pryor - 157, 228 Beken, Sandra jean Bell, Billy Ray - 252 Bell, Charla Darlene - 148 Bell, Kenneth Bernard - 149, 252 Bell, Michael Floyd - 228 Bell, Noble j. Berryman, Sherry Lynn - 161 Betts, Carolyn Ann - 228 Bibbs, Carl-59, 171,228 Bibbs, lna Louise - 252 Billingsley, jane Mote Billingsley, Martha Sue - 252 Bizzle, Cynthia jean - 252 Black, Clifford Michael- 228,252 Black, Doris Ann - 252 Black, Veda Rena -- 112,252 Blair, Nancy jo - 154,252 Blanc, Carolyn Faye - 228,252 Blanton, Teresa Ann - 157,252 Blanz, Debbie Fay Blaylock, joseph Samuel- 149, 156,162,228 Bluett, Bobby 1. - 155,252 Boatwright, Debra Diane - 252 Boatwright, Eddie C., jr. Bobo, Annie Delois - 252 Bobo, jack Lewis - 252 Boettcher, Dora Diane - 228 Bolden, Gloria Elaine - 170,228 Bolen, William Bruce - 169, 229 Bollinger, Ruth Ann - 252 Bonney, Linda R. Booker, Sandra Gale Booker, Sharron Diane - 169,252 Boone. Kenneth Winford Borthwick, Cathrine A. - 149,158 178,252 Boren, Amanda jean - 140,150, 229 Borne, Kathleen Taylor - 252 Borthwick, William Boshers, Howard Milton - 252 Bowden, john Meredith Bowie, Billy Gene - 252 Bowles, james Michael - 218 Bowman, Myra Lynn Boyd, Anthony-252 Boyd, Charles Edward Boyd, Donald William - 163,229 Boyd, jerry Louis - 171,229 Bradley, Rebecca Foster Bradshaw, Sharron - 229 Brandon, Connie May - 89.92, 143,159,170,229 Brasher, Darrell D. - 149, 229 Brasher, Marilyn Annette - 141, 154,170,178,229 Brasher, Max Owen, jr. - 252 Bratton, Robert L., jr. - 172,229 Bray, Virginia Lee - 149 Breault, Stephen George - 229 Breshears, Donald Ray Brewer, Deborah Kay - 252 Brewer, George Albert - 229 Brewer, Melvin Atkins - 169 Brewer, Rebecca Mae - 229 Brewer, Sherry Ann - 252 Bridges, Gilbert A., jr. - 156, 162, 168,253 Briscoe, Sheila Kaye - 90, 92, 98, 147,222,229 Brock, james Edmund, jr. - 253 Brown, Angielene - 229 Brown, Delores Brown, Glenda Diane - 229 Brown, Lucille - 253 Brown, Pamela Gann - 162, 168, 253 Browning, Kay Louis Browning, Marilyn Faye - 253 Browning, Rickey Gene - 253 Bruchman, Wayne Robert Brummett, Christine Marie Bryant, Brenda Louise - 253 Bryant, Perry jay - 253 Buffaloe, Clyde Hess - 253 Buford, Calvin Franklin - 229 Buford, Karen Rene - 212, 215, 253 Buford, Willie Cleophus - 168, 229 Bumpus, Harvey David Buntin, William Reed, jr. - 150, 151,152,165,253 Burbeck, joy Carol- 157, 253 Burbeck, William Howard Burch, Paul Hurdle - 156,186, 200,229 Burford, Bernard F. - 229 Burford, Rebecca Ann - 147, 150, 151,152,165,229 Burford, Steve Allen - 141,147, 170,229 Burgess, Ronald Young - 150, 165, 229 Burke, Deborah Carol- 229 Burkley, Shiron Deloise - 229 Burks, Charles -- 169, 253 Burney, Daryl Gene - 168,253 Burnham, Billy Keith - 253 Burns, Betty Ruth - 253 Burns, Cecil McRae - 253 Burt, Gregory Burton, Dennis Wayne - 253 Busby. james Tracy - 253 Busby, Leslie Clarron - 149, 153, 163,253 Butts, Garry Clove - 253 Byrd, Robert Michael- 156, 229, 253 -C- Cain, Annette Rose - 253 Cain, Donnie Paul -253 Calder, Mary Ann - 253 Callahan, Sherry Marie - 253 Callicott, William Edward - 150, 151,152,162,166 Carney, William james, jr, Camp, Royce Burnell Camp, Sarah Teresa - 104, 222, 253 Campbell, Christopher D. Campbell, jean E. -92, 148, 171, 230 Campbell, judy Gail- 173, 230 Campbell, Karen Marie - 253 Campbell, Mary Donna - 230 Capell, Mildred Aileen - 253 Caraway, Ann Purvis Carlisle, Fred Lewis - 186, 198, 254 Carlton, Nora jean - 157 Carmichael, Mark Winston - 147, 169,254 Carpenter, Howard Reid, jr. - 254 Carpenter, Lisa Beth - 147, 154, 230 Carpenter, Van Nathan Carpenter, Wanda Hall- 173,254 Carr, George Alan - 254 Carr, Robert Wayne - 230 Carroll, Michael David - 154,254 Carter, Barry Glen - 254 Carter, David Wayne - 149,168, 254 Carter, Robert Bruce, jr. Carter, Sara jane - 137,230 Carvan, Wendi Sheryl- 157,254 Cash, johnny McMinn Castle, Donald H. Catlett, Linda Lynn Certion, Cherry Lee - 230 Chafin, Barbara Anne - 159 Chamberlin, john Arnold -254 Chambers, Mark joseph - 150, 151,152,165,166,254 Chandler, Lucinda - 169,230 Chandler, Rita Fay - 167 Chatman, Bessie B. Chapman, john Murry - 138,160 Chatman, Evelyn Cheek, juanita Eunice - 254 Chew, Bobbie Ann - 254 Childers, Carol Diane - 254 Childress, Christopher L. -98, 99, 100,186,198,230 Chrestman, Marion Lee - 230 Chrestman, Sherry Denise - 178, 254 Christ, Charlotte Cherise - 230 Christie, Fredrick Bond - 203, 205 230 Christopher, Lawson james - 186, 197,200,254 Church, Peggy Ann - 254 Churchill, Raymond Doyle - 230 Ciarloni, William Charles, jr. Cicalla, Anthony john, III Clark, john Robert- 171,254 Clark, Nancy Kim - 254 Clark, Phyllis Renee - 160 Clayton, jackie Denise - 254 Clover, Lexine Cochran, Kathryn Ann - 255 Cochran, Nancy Kay - 157,255 Coffey, Debra - 148,171,255 Coker, Cynthia Ann Cole, Crystal Mae - 255 Cole, Homer L. - 230 Cole, Robert Carson - 255 Cole, Teresa Ann - 157 Coleman, Bunnie Carol- 255 Coleman, joan Ann - 178, 255 Coleman, Mary Paquita - 159,255 Coleman, Michael Howard Coleman, Ray - 155,255 Coleman, Robert Curtiss - 186, 201,218,230 Coleman, Sue Lee Coley, William Roger Collier, Dorothy Mae - 171,255 Collier, Gary Lynn - 230 Collins, Linda Brasher - 255 Compton, Pamela june - 178,230 275 Conlee, Deborah Lynn - 150,151, 152,166 Conley, Mary Alice - 230 Conley, Theresa - 230 Conn, john Randall- 255 Conrad, Marilyn - 255 Cook, Bridget Lea Cook, Nancy Ann Cook, Steve Roy Cooke, Rose S. Cooper, Irma Dianne - 230 Cooper, Irma Dianne Cooper, john Esco Cooper, Mattie Pearl Cooper, Michael- 255 Corbitt, Barry Lee - 112, 172, 230 Correro, William Gresham -- 152, 162,163,166,255 Coscia, joseph Victor - 140, 168, 170,230 Cowan, Audrey Evon - 255 Cowan, Gloria jean - 255 Cox, Danny Howard -- 186, 198, 255 Cox, Frances McGurdy Cox, Hesley A., jr. - 170 Cox, john Charles Cox, Kathryn Ann Craft, Carey Alan - 156,230 Craig, Kathleen Susan - 168, 231 Craig, Laura Yvonne - 255 Craine, Saul, jr. Crane, Billy Sanders Craven, Clifford Abdrew - 169 Crawford, Billy - 231 Crawford, james Robert Crawford, Randi Nell -92, 141, 15O,151,152,159,166,170,231 Crawford, Ronald Lee - 150, 151, 152,162,165,231 Crawford, Teresa Lynn - 231 Crawley, Melvin Edward Crenshaw, john Edward - 171, 231 Cresswell, james Sanford Crigger, Dwight Edward - 150. 151,152,162,165,255 Crockett, Gary Lee - 255 Crockett, Willie Albert- 255 Cross, john D. Crowley, jim Wesley - 147, 250, 255 Crump, Karen Renae -- 255 Culpepper, james I-lure - 155, 171, 255 Cummins, Becky Ann - 255 Cunningham, janice Ann - 170, 172,231 Curry, Alvin - 255 -D- Dahl. Derrick Anthony - 186, 201, 255 Dancy, Bette Lou Daniel, Brenda joyce - 255 Daniel, Sandra jo - 255 Darnell, Robert Lee - 231 Darouse, Frank Edward - 154,255 Davidson, Carole Bishop - 172, 255 Davidson, Charles F. - 172, 255 Davis Davis ,Charlene - 171,231 ,Charles F. -231 Davis, Debbie Ann - 231 Davis, Debra jolyn - 255 Davis, Donna Rose - 149,255 76 Davis, Earnest Mitcher Davis, Edwin Leon - 255 Davis, Eugene - 171,231 Davis, janet jill - 231 Davis, Thomas Donald, jr. -- 231 Dawson, David Wilfred - 155 Day, Pamela joyce - 231 Dean, Anthony - 149 Dean, Elizabeth Dade Dean, Ruby, Alberta - 256 Dean, William Warren, jr. - 149, 256 Deberry, Deborah Kay - 147,156, 162,231 Dees, Gayle Kay - 256 Delille, Thaddeus Glen Denley, Cathy Marie - 231 Denley, Cheryl Lee - 256 Denman, Mack Louis - 256 Dew, Barbara Dale - 231 Dickerson, john Earl, jr. Dickerson, Mary Elizabeth - 256 Dickey, james A. - 186, 201, 216, 231 Dickey, joyce Ann - 231 Didlake, jo Ann Dietle, Carolyn Sue - 157. 256 Dillard, Isophene G. Dixon, Benny Ray - 149,231 Dobbins, Deloise - 231 Dobbs, joseph Wesley - 186, 199, 256 Dodd, Dennis Neal- 256 Dodson, Charles Michael- 256 Doggrell, David Albin Dooley, Sandra jo - 256 Douglass, Gregory Allen Downing, Robert Wray - 169,256 Doyle, Tara Stephanie Draper, james Herbert- 186, 200 Draper, jane Gentry Driver, Sandra Bernice - 167, 256 Drungole, Ronald Haynes - 155 Dudley, Emma Catherine - 167, 256 Dudley, Verlene - 150. 167,231 Duggan, Eric Evaniel - 232 Duke, Elizabeth Ann - 159,256 Dulany, Arlie Vecil - 256 Dulany, Charlie Cecil - 256 Dunavent, Arthur Dale - 256 Dunavent, james Hubert - 256 Dunaway, Ella Carol -89, 92, 136, 146,147,158,212,232 Dunaway, joe David - 92,170, 172,186,198 Dunlap, Randal H. Dunn, james Earl- 159,232,256 Dunnigan, Samuel - 256 Dupree, Curtis - 256 Dye, Carolyn Rose - 139, 173,256 Dye, Patricia jane - 256 -E- Eads, Cheryl Sue - 232 Eads, Lee Wynn - 256 Eakin, johnny Earnheart, Trilby jean - 232 Eason, john Burrow Echols, Kalvin Onespheus -- 149, 256 Eddins, johnnie Kay Edmonds, joel Faye - 157,232 Edwards, Gary Eugene - 121, 154, 166,198,218,232 Edwards, Calvin - 186,200 Edwards, jimmy Dale Edwards, Nancy - 257 Edwards, Rebecca Lynn - 150, 256 Edwards, Shirley Faye - 138, 232 Egerson, Vermacy Diann Elam, Shirley Annette Elliott. Kirby Louis Elliott, Stanley Craig - 257 Ellis, Evelyn Marie - 157, 257 Ellis, William Carl - 232 Ellzey, Byron Carl - 172 Embrey, Donna jo - 257 Entrikin. William Brooks Eubanks, jess Claxton, jr. - 232 Evans, Michael David - 257 Everett, james Patrick - 232 Everette, Patricia Rivers Everett, Sammy Lee -- 156, 257 Everett, Ted Dwin - 257 Everett, William Larry - 232 Ewing, Helen Theresa -F- Fair, Randy Lane - 186,257 Farley, Beth Karen - 159,257 Farr, Phyllis Anne - 150, 167,257 Faulkenberry, Lisa Carol- 257 Faulkner, Anita jo - 257 Faulkner, judi Ray Faust, Patricia Anne - 257 Faust, Polly Ann - 159, 257 Fellows, Donna jean - 257 Ferguson, james Austin, jr. - 162, 232 Ferguson, Karen Gayle Ferguson, Mary Elinor - 157 Ferguson, Pam Sue - 109, 112, 147,233 Fernandez, Gary Scott -- 233 Fernandez, Glenda Nell - 233 Findley, Kira Patricia - 150, 151, 152,165,166,257 Fisher, Arlene Helen - 170,234 Fite, Carlon Suzie -146, 148, 159, 250,257 Fitzgerald, Thurman Floyd - 154, 257 Flemmons, Reba Ann - 147, 150, 151,161,165,234 Fletcher, julia Ellen - 150, 151, 166,234 Flinn, Thomas Bailey, jr. - 257 Floate, Dewain Allen - 257 Flowers, Levon - 186, 200 Floyd, Sheryl Elaine - 233 Flynn, Edna Luan - 212,214,257 Flynn, Menna Lou - 234 Ford, Annie Ruth Ford, Charlotte Sue - 92, 98, 99, 100,233 Ford, Fred Louis Ford, jerry Michael- 233 Foster, Christa Mae - 233 Foster, Deborah Carol- 159, 257 Fowler, Ella Ruth - 257 Fowler, Lula Mae Fowler, Randal William - 233 Fowler. Thomas Howard - 257 Fox, Alice Marie - 233 Fox, Mavis T. Fox, William Bandy Franklin, james William Franklin, Sandra Kay - 257 Frazier, Donnie Culley -- 257 Frazier, Rosa Marie - 170, 233 Freeman, Beryl Denise - 257 Freeman, Bobby Ford Freeman, james Paul - 233 Freeman, Walter Wendell -233 Fuqua, David Alan - 163, 201, 20 257 Fulgham, john Lloyd - 234 ... G .... Gadd, jack Gilbert- 92, 203, 205, 218,257 Gaines, Cynthia Gay - 178, 179, 257 Galbraith, Robert Allen Gamblin, james Taylor - 257 Gandy, Marion David -- 155 Garner, jamae Donna - 257 Garner, Merrill Ruth - 257 Garrison, Cleotha - 234 Gee, johnson - 234 Giddens, David Wayne - 257 Giles, Deborah Louise - 258 Gilliam, joseph Alford - 257 Gipson. Wonder Lean - 169, 258 Givens, Lynette King - 171, 234 Gladden, Sandra Kaye -- 162 Gladden, Velma jean - 155, 162, 234 Glassco, Sumner Bentley Gleaton, Earnestine - 234 Gleen, Laurie Ellen Glover, Ann Lewis Glover, Leonard Freeman - 234 Glover, Lexine - 167, 258 Glover, Shirley jean - 234 Godsey, jeese Wilber, jr. - 163, 258 Godwin, Marjorie Ann Goode, Kenny Hawkins Goodwin, j. D. Goodwin, Nancie Lyn - 89.92, 121,146,168,170,222,234 Goosby, Michael- 171,258 Gordon, john Richard - 234 Gordon, judith Ann - 157,258 Gordon, Tommie Ray - 234,258 Gowen, jennifer Kay - 258 Gower, Cynthia Denise - 150, 15 152,166,258 Gracey, Edward Craig, jr. - 169, 258 Grady, Roy Edward - 258 Graham, Harold, jr. - 234 Graham, William Rosenvelt - 25 Graves, Sara Faulkner - 258 Gray, Claudia Elizabeth - 168, 258 Gray, Pamela Renee - 154, 258 Gray, William Donald - 169, 234 Green, Carolyn - 258 Green, james Richard - 258 Green, joyce Ann - 167,234 Green. Peggy Ann - 170, 234 Green, Tommie, jr. - 186, 200, 211 234 Greer, Curtis Mather -- 207,258 Greer, Leroy, jr. -258 Grehan. Danny McLaughlin - 25 Gresham, Sondra Marie - 258 Griffin, Cynthia jane Griffin, Nina jean - 234 Griffin, Pauline - 234 Griffis, Donnie Hall - 235 Grosser. Zina Keryl -- 258 Gullick, Donna Rae - 149,258 Gurley, Pamela Kathryn - 157, 235 Guthrie, David Samuel -H- Haas, james Wesley Hackelton, George P. Hairston, Gene Earl- 149, 171, 235 Hairston, judy Ann - 235 Hale, joseph Barry - 258 Hale, Sheila B. - 258 Hales, Patricia Gay - 136, 170,235 Hall, Michael Alan Hall, Paul Randall, jr. - 235 Hall, Richard Edward - 154, 258 Hamilton, Benny Victor - 172,258 Hamilton, james Totten, jr. - 258 Hamilton, jerry Keith - 146,235 Hamm, Robert Milton Hampton, james Earl- 171,258 Hancock, William D. Handy, Christine - 171, 258 Handy, Dennis - 235 Hankins, Betty jane Hankins, Cynthia Lee - 258 Hankins, Kenneth - 186, 258 Hankins, William Terry - 235 Hanks, james Cecil, jr. - 235 Hannaford, Leon Edward, jr.- 258 Hannah, Gary Lee Harbour, Mary Anna - 148,235 Hardin, Donald H. - 156,258 Hardrick, Phyllistean - 259 Hardwick, Deborah Kay - 150, 151,152,235 Hardrick, Mary jo - 157, 232 Hardy, Dolly Beatrice - 259 Hardy, George Franklin - 168,232 Hardy, Rita Harmon, Marton Hubert- 169 Harrell, Billy D. - 259 Harrell, Bobby joe - 232 Harrelson, Kenneth Dale - 186, 199.235 Harris, Helen K. Harris, Steven Michael- 259 'Harrison, Barbara Ann - 235 Harrison, Cecil Perrin Harrison, Charles Kenneth - 259 Harrison, Marjorie White Harrison, Michael C. Harrison, William Henry -- 259 Hart, Holly Elizabeth - 235 Hart, Mary Lucy - 156,235 Hartley, Richard Allen - 168,235 Hartmen, William Ray - 259 Harvey, Mickey -- 236 Hasting, Zack Rabon, III - 163, 168 Haven, Trudy Darlene - 150,165, 166,259 Hayden, Lillie Fay - 159,259 Hayes, Barbara jewell - 171, 212, 214,236 Hayes, Herbert james - 236 Hayes, josephine - 171,259 Hayes, Kathryn Vivian - 171,236 Hays, David Lee - 236 Haywood, Linda Marie - 157.167, 259 Hearn, Cynthia - 169,259 Helms, Ruth Hawkins -- 259 Helms, Terrill Lee Henderson, Dennis Hayes - 259 Henderson, juralean - 259 Henderson, Rebecca Susan Henderson, Teddy Randolph - 147,159 Hendricks, Carol Ann - 155, 259 Hensley, Deborah Kay - 161, 169, 236 Hentz, Bobby Ray - 236 Hentz, Linda Faye - 236 Herod, johnny Wayne - 93, 147, 161,236 Herring, james Leslie Herring, Gwendolyn j. Herrod, Doris jean - 171, 259 Herron, Edna Ilene - 159 Hiatt, Morris Paul Hickey, Milton Douglass - 186, 199,259 Higgenbottom, Eddie R. - 154,236 Hill, john Leo, IV - 259 Hill, Michael Lynn - 136,154,236 Hill, Paul Wayne Hill, Ronald Kelly -- 149, 150, 166, 172,259 Hill, Terry Lynn Hill, Willie E. - 186, 210, 216,236 Hillery, Betty Ann Allen Hillhouse, Charlotte jan - 237 Hilliard, George Edward - 154, 171,237 Hinton, johnny William - 259 Hobby, Randy Lee - 259 Hodge, jean Ann - 150, 159, 166, 237 Hogan, Bryan Lee - 237 Hogan, Mina Elizabeth - 237 Hogan, Thomas Wayne - 237 Hogan, Tim David - 259 Holbrook, Ramona Gayle - 150, 259 Holbrook, Linda Gail- 237 Holcomb, Olin Thomas - 170,259 Holden, Barbara Lynn - 170,259 Holden, Phillip Keith - 163.169, 171,201,204,259 Holder, Charles Allen - 259 Holder, George M. - 259 Holland, Buster B., jr. Holland, Gregory Ray Hollis, Freddy Charles - 170, 237 Holloway, David Edward Holman, Clyde - 171,237 Holman, Nora A, - 260 Holman, Sammie Kaye - 260 Hollingsworth, Agnes M. - 148, 260 Hollister, john Willard - 142,237 Hollowell, jamie Rex - 171,237 Honeycutt, Amanda Faye -89, 93, 96,97,1U5,146,154,237 Hood, Carolyn Ross - 237 Hood, jimmy Dale - 155,260 Hopper, Ronnie D. - 260 Horan, john Michael Horne, Phil Stanley - 237 Hoskins, Robert Dennis Houck, Charles Leonard, jr. - 260 House, Milton Anthony - 147,260 Houston, Terry Lynn - 260 Howard, Bobby Lynn - 237 Howell, jimmy Lee - 162,260 Hoyer, Cheryl Louise Hubbard, Frances Beatrice - 260 Hubbard, jimmy Smith - 156,237 Huckaby, Brenda Dianne - 160, 237 Huddleston, Lisa jeanette - 260 Hudson, Deborah - 237 Hudson, Patricia Wells - 260 Hudson, Susan Morrow - 238 Hudspeth, Glenn Autry - 238 Huggins, April Diane - 260 Hughery, Bobby joe Hughes, William - 149, 238 Hull, William Wade - 260 Hunter, Kathy Lynn Hurdle, Maurice Lanier - 260 Hutson, joan Alice - 260 -1- Ingram, Brenda jean - 260 Irby, Connie Yvette - 149, 150,260 Irby, William Armstrong - 260 Irby, William Blount- 163 lsom, Charles D. - 201, 206, 238 Ivy, Ruthie Lee - 260 ij- jackson, Cassandra - 148, 171,260 jackson, Ellen - 260 jackson, Fannie Stewart- 260 jackson, Michelle - 148,238 jackson, Ray Vincent- 260 jackson, Robert Lee - 154, 171, 238 jackson, William Franklin - 260 jackson, Williams Michael james, Dorothy Lynn - 260 jamison, Monica Denise - 238 jefferson, Loretta - 260 jenkins, Barry Wayne - 154, 155 jenkins, Carl Earl- 260 jenkins, Linda Gail- 238 jenkins, Martha Ann - 238 jenkins, Rowena Denise - 171, 260 jennings, Marc Reid - 260 jeter, Bertha Lee - 260 joe, Don M. - 163,260 johnson, Bankston McCain -40, 238 johnson, Connie Dale - 222 johnson, Ed -260 johnson, jewel D. - 207 johnson, jimmy Edward johnson, judy - 238 johnson. jeanette - 260 johnson, Marilynn Twona - 261 johnson, Mark Derrick - 156,260 johnson, Ruby jean - 171,261 johnson, Sheila Ann - 261 johnson, Wilborn Delane - 170, 172 johnson, William Glen - 207, 238 johnson, Willie Lee - 238 johnston, Cynthia Gail- 261 johnston, Charles Alvin joiner, james Edward - 218 jones, Bobby- 149,238 jones, Deborah Kay - 171,261 jones, Dianne - 261 jones, Donna Fay - 238 jones, Gwendolyn joanne - 167, 261 jones, janice Faye - 157,261 jones, Louella jones, Michael Louis - 261 jones, Rodney Derrell - 171,238 jones, Rosie Lean - 171,261 jones, Vernette Caryl - 154,261 jones, Victor Daryl- 150,151,186, 199 -K- Kane, Kandi Lee - 154, 261 Karr, CarolynAnn - 261 Kelly, Velma Sue Kelly, William Hunter, jr. - 261 Kent, Becky Lynn - 261 Kent, Kathy Ann Kent, Patricia Corine Kerby, Stephen Maynard - 261 Key, Eddie Luster - 149, 261 Keys, Ida Mae - 215, 261 Kiddy, William Walter, jr. - 163, 261 King, Brian Lendon King, joseph Martin - 150, 151, 165,261 King, Margaret Irene - 160, 261 King Michael jerome - 30, 178, 179,261 King, Nellie jean - 261 King, Rita Inez - 261 King, Sharon Sue - 261 King, Susan Wismiller - 238 King, Tommie Sue - 171,238 King, Wanda Lynn - 261 Klyce, William Walthall - 261 Knecht, james David - 261 Knichel, Sheryl A. Knight, Michael Carey - 238 Koger, Camelia - 261 Koonce, Deborah Anne - 93, 149, 154,238 Kreunen, Kim Henry - 261 Kreunen, Kristsa Lynn Kruger, William Patten Kuvers, Valters Andrei - 261 ..L... Lahatte, Sandra - 138,147,238 Ladley, Barbara Annette - 157, 238 Lamar, Howard - 261 Lamb, Martha M. - 149,261 Lamb, Sheila Lynn - 149,261 Lamb, Winston Ellis, Ill - 238 Lambert, Con Roy - 238 Lammey, Sharon jean - 239 Lance, Darlene - 262 Lance, Debra Kay - 262 Lance, Terral Carl- 239 Land, Stanley Wayne - 262 Lane, Barbara Ann - 239 Lane, Marilyn Louise - 239 Langston, Douglas Fred Larrimore, Robert Earl- 201, 206, 262 Larsen, Mari Ann - 93, 170,239 Latham, Maxine Waldrop Laundre, Trent H. - 262 Lawrence, Wanda Louise - 147, 239 Lawson, Billy Ronnie - 239 Leath. Terrell Brooks Ledbetter, Patty Donette - 262 Lee, Gwendolyn - 154,262 Lee, Robert Dewayne - 239 Lee, Robert Lewis Lee, William David - 149,150, 151,162,165,262 Lemmon, Richard Scott- 156 Lester, Annie Diamond - 168 Lester, Gladys Geraldine - 158, 159,170,171,239 Lesure, Marilyn joyce - 159,239 277 Morris, Sandra Sue - 149,152,241 Levy, Betty Ann - 262 Lewis, Ieanell - 262 Lewis, Robert C. - 262 Lewis, Sleety Leona - 169 Lightsey, Terry Lee - 168 Liles, Mary Anne - 262 Liles, William Norwood Lillo, Debra I. - 262 Lindsey, Robert Scott - 147,155, 158, 262 Lipford, Linda Kay - 239 Lirette, Iva Anthony - 168,262 Little, Gerald Wayne - 262 Lloyd, Cathey Iean - 239 Loftin, Nancy - 160 Logan, Constance - 262 Logan, Donald Wayne - 159,262 Logan, Glenda lean - 173, 262 Long, Gary Vincent - 123, 186, 199, 262 Long, Henry Earl- 160 Lott, Rickey Dwayne - 262 Lott, Teresa Ann - 149, 262 Lovan, Sherrill- 173 Love, Bernice - 167,262 Love, Frances Gayle - 262 Love, Thurmon - 186, 200, 216, 239 Lovett, johnny - 239 Love. Virginia - 239 Lovett, Barney Ioe - 93,143,154. 239 Loving, Danny Ray - 262 Lowe. David Lowe, Ioel Tedford - 262 Lowrimore, Barry Lee Lowrimore, Dewey M. - 168,262 Lowry, Kathy Renee - 148, 262 Lucus. Eddie Lee, Ir. Luker, Michael Walter Lumas, Roy Wayne- 149, 150. 171, 262 -M- Magee, Kathryn Webster - 262 Malone, William Daniel- 170, 239 Mann, Michael O. - 262 Mann, Richard Lee - 172,239 Mann, William Boyd -147, 154, 226, 239 Manning, Iulia - 101,239 Manning, William Eugene Maple, Nancy Lynne - 262 Marchbanks, Bonnie Sue Marchbanks, Ieanenne Marion, Dennis Ray - 262 Marion, Linda Anita - 262 Markham, Charles Edward - 155, May, Sheila Ann Mayer, Teresa Suzanne - 157 McAlexander, Brenda Kaye - 263 McAlexander, Dorothy Lee - 157, 240 McArthur, Diane Owens - 263 McBee, Edward Wayne McBride, Warner Finnie - 162, 263 McBroom, Iames Ulen - 263 McCain, Charles William McCay, Mary Rankin - 263 McClain, Sheila L. - 149,263 McCollum, Sherry Lynn - 263 McCormack, Lanelle Pierce - 263 McCormick, Tony L. - 156, 162, 168, 263 McCoy, Michael David - 263 McCrary, Iohn Boyd - 263 McCullar, Linda Ann - 157 McCurley, Paula Iaye - 170,263 Mobley, Randal Tapp - 240 Mohammadi-Aragh, Ahmad - 240 Mahammadi-Aragh, Patricia - 147, 149, 160, 240 Moore. Moore, Moore, Angela Dickey Brady Edward - 172,240 lerri Lynn - 163 Moore, Iimmie Lee - 264 Moore, Marcus Randal- 264 Moore, Merri Grace - 143, 150, 151,214,264 Moore, Robert Calvin - 240 Moore, Robert H., Ir. - 264 Moore, Teresa Ann - 264 Moreno, Michelle L. - 264 Morgan, Cecil Dean - 240 Morgan, Chester Earl Morris, Arnetta - 240 Morris. Iohn Robert - 264 McDaniel, Charles Stanley McDaniel, David Kenneth - 163. 240 McDaniel, William Allen - 263 McDaniel, William Stephen McDonald, Ianet Louise - 263 McDowell, Gloria Dianne - 263 McElroy, Anite lean - 240 McElroy, Gary I. McEwen, Iames Lee - 147,149, 150,151,162,165,240 McEwen, Willie B. McFerrin, Randall Collins McGehee, Dennis B. Morrow, Wanda Faye - 157 Mosley, Major Clarence, Ir. Mullen, Daniel Lee Mullen, Walter Allen - 264 Mullin, Kenneth Boyd - 203, 205, 216,241 Mullins, Carla lean - 264 Mullins, Martha Phyllis - 157. 264 Murchison, Myra Io - 157, 241 Murdock, Ierry Neal- 264 Murphree, Stephen Charles - 147, 163,241 Murphy, Dexter Ray - 93, 186, 199,216,341 McGhee, Charles William - 263 McGhee, Iames Taylor - 263 Mclntire, William Michael Mclntyre, Iames Tays -- 264 McKibben, Michael D. - 168,264 McKinney, Harold Michael McKittrick, Danny Ray - 147,161 240 McLain, Carolyn Sue McMurtrey, Kem Elizabeth - 166, 264 McNeal, Edward McNeil, Susan Vaneesa - 264 McNinch, H. Dalten - 240 Meacham, Annabelle - 160 Meek, Ieffery D. - 264 Meredith, Robert Alan - 137, 170, 240 Merryweather, Ernestine - 149, 150.171.264 Michelletti, Wanda Kay Milam, Bernita Milam, Beverly Ann Milam, Carl Gene - 264 Murphy, Vivian Hancock Musgrove, David Ronald - 149, 153, 154,264 Myers, Sheila Denise - 264 -N- Nabors, Theresa Sye - 264 Nash, Nancy Belle Neal, Annie Lois Neal, Bess H. -- 159,170,241 Neely, Winford L. - 171 Neergaard, Iohnny Clyde - 264 Nelson. Nelson, Carolyn Ann - 264 David Lynn - 264 Nelson, Dolores Ellen - 148,264 Nelson, Iohn William - 241 Nelson, Rickey Dennis - 207, 264- Nesler. Debra Carol - 264 Newman, Mary Ann - 154 Newman, William Thomas Newsom, Carl- 241 Newsom, Lena Mae - 147,241 Neyman, Inez Reese 262 Martin Ervin Paige -- 169 Martin, Glennie Lee - 239,262 Martin, Ianice Carol- 239 Martin, Lee Coleman Martin, Regenia - 169. 171 Martin, Robert Allen, Ir. - 239 Mason, Diane Marie Massey, Anita Faye - 239 Massey, Beverly Diane Massie, Arthur William - 240 Matthews, Linda Gant - 240 Milam, Fonzo, Ir. - 169,186,200, 264 Milam Mark Leslie Milam Rober William - 264 Milam, Thomas Coleman - 149, 264 Miller, Dever Ann - 171,222,264 Miller, Katherine - 173 Miller, Kenneth Everett Miller, Ruthie Lee - 171,264 Miller, Sheila Suzanne Miller, Timothy Daniel- 240 Nichols, Deeanne Cecilia Nichols, Orville Daniel- 261 Norwood, Lynn Lorraine -Q- O'Briant, Angela Lois - 147, 150, 151,152,265 Olds, David Gary - 265 Oliver, Cleather - 171,241 Oliver, Lester - 171,265 O'Neal, Cheryl Ann - 122, 148. Matthews, Margie Ann Maxey, Mandy Carolyn Maxey, Melody Iauice May, Frances Karen - 263 May, Ierry Scott May, Sharnee Marie - 263 78 Mitchell, Lina Denise - 160 Mitchell, Ragon Allen - 163,264 Mixon, Ierry Laine - 264 Mize, Gary Randal- 240 Mize, Iimmy Thomas, Ir. -- 156, 186,199,240 149,212,215,265 O'Neal, Cynthia Lynn - 24,148, 212,214,265 O'Neal, Katherine Gayle - 241 O'Neal, Linda Louise -93, 120, 147,168,242 O'Neal, Marsha Elizabeth Orange, Dianne - 171,242 Orange, lra Iames - 265 Orange, William Luster - 186, 200, 242 Orman, Darrell Patrick - 201, 201 Ormon, Melba lane - 265 Osborn, Martha Sue - 242 Osborn, Robert Kenneth - 150, 151,162,165 Oswalt, Richard E. Owen, Danny O'Neal - 265 Owens, Barbara Fowler - 157,26 Owens, Deloise - 242 Owens, Louise Gorman - 157,26 Owens, William Gaylor - 157,26 Owens, Willie -265 ...p- Padgett, Gaddis Terry Page, Frederick Alan Pannell, Beverly Kay - 150, 151, 166,265 Parker, Maggie H. Parker, Oliver Parker, Tommie Gail- 150.151, 152,154,265 Parker, Walton Young - 154 Parks, Gwendolyn Fay - 147, 158 167,168,171,242 Parks, Ruth Marquette - 159,265 Partridge, Cynthia Ann Paschal, Mary Ianet - 265 Pass, Lois lean - 242 Patrick, Edward A. -- 150, 151 Patterson, Iacquelyn Sue - 108, 147,161,170,242 Patterson, Virginia M. - 242 Patton, Beverly Ray - 265 Payne, Robbie Lynn - 265 Payton, Dawn A. - 265 Peacock, Linda May - 265 , Peacock, Mary Lucretia - 159,241 Pearson, Roger Dale - 160, 171, , 242 l Peeler, Myra Marguerite - 157 3 Peeler, Sondra Elizabeth - 265 Pegram, Debbie E. Pennington, Diane Marie - 265 Perkins, Boyd Daniel- 265 Perry, Clinton Boyd, lll - 265 Pettis, Ira Dell -265 Phillips, Michael Darrell Phipps, Leon Patrick - 171 Pickering, Donald Odis Pinion, Maudie Lavelle - 265 Pinkston, Iohn Thomas Pinson, Cassandra - 265 Pipkin, Patsy - 112,149,242 Pettengill, Irene R. Pittman, Angela Lee - 265 Pittman, Darryl Zeb Pittman, Ralph Wayne - 265 Pitts, Amos Leon - 242 Pitts, Ioe McCoy - 168 Plunk, Pamela Lunette - 265 Poe, Benny Donald Poley, Robert Michael - 93, 120, 137,147,161,170,172,186,199. 216,242 Pope, Annette - 265 Porter, Io Ann - 265 Porter, Linda Ann - 265 Posner, Alan Martin - 242 Potts, Charles Lynn, Ir. - 150,151, 165, 265 244 Potts, Martha Dean - 157,242 Pounders. Charles Alan - 163. 170, 242 Pounders, Melissa Lynn - 266 Pounders. William Carrol- 266 Powell, Harry Lenn Powell, Larry C. - 203, 205, 242 Powell, Marcia Ruth - 150.151, 152, 165. 166, 242 Prather, Ioel Kent- 266 Pratt, Bobby Ray - 243 Pratt, Cararie Ioyce - 243 Presley, Iames Lloyd Presley, Steve Wilison - 186, 200, 266 Prestage, William Michael- 172, 243 Price, Marilyn lean - 154, 266 rice, Sarah Carolyn - 266 rice, Vicki Lynn - 243 ryor, David Wayne - 266 ugh, Karen Ann - 266 ullen, Becky Iune ulliam, William Flint ullium, Iames Cleveland - 243 iQ, uillen, Patricia Faye - 160,243 uillen, Paula Kay -R- aggett, Mary aley. ludy Scott- 157,266 amsey, Daisy Mae - 149,171,243 andolph, Debbie Ann - 243 aper, Nannie Marquerite - 173, 243 ay, Carolyn - 266 ay, Gary Alan - 150,151,152, 162, 165 lay, Marilyn - 266 lay, Thomas David - 266 lay, Thomas Lee leason, Twyla Gaye - 266 leaves, Robert Allan - 156, 243 1edmond,Artha Lee - 266 leed, Iosie Ann Brunt - 266 leed, Iuelene Kelley - 266 leed, Robert G. -266 leese, Emily Anne - 266 leese, Danny Mel- 160,266 leid, Mary Ellen - 154,243 leiter, Randall Kirk - 218,243 lenfro, Kenneth Lee - 266 lenfro, Michael Wayne - 243 lenick, Mary Louise - 169, 212, 214,243 Leynolds, Ioseph Edward - 186, i 198, 243 lice, Mary Ann - 266 lichmond, Iames Earl .ider, Billy Wayne - 14O,152,163, , 166,243 lider, Bobbie lean - 150,151,152, 243 liggs, Ieffrey Lynn - 266 likard, Betty Elaine - 166,266 liley, Hugh Michael -243 liley, Iames Rudolph ,ives, George Dabney, Ill lizzo. Anthony Ioseph - 186, 198, 266 obbins, Kenny Kim - 201, 206, 266 Roberson, Lois Iean - 171,266 Roberson, Nancy Gail- 266 Roberts, B. Kenneth, Ir. - 139, 152 v Scruggs, Cynthia Ann - 267 Scruggs, David Allen Seale, Ianyth Anne - 159,267 Sparks, jerry Wayne Spearman, Ester - 245 Spencer, Kam Ellis 162, 166, 266 Roberts, Celia Anne - 157,243 Roberts, Harold Wayne Roberts, Iames David Roberts, Linda G. Griffin - 173 Roberts Roberts Roberts Roberts ,Paul Ray - 243 , Robin - 157,266 ,Thomas Randel on, Brenda Kay Robertson, Diane - 266, 171 Robertson, Garland Spann Robertson, Roy E. Robertson, William, Ir. - 266 Robinson, Cathryn lean - 171, 250,267 Robinson, Charles Lee - 112, 170, 201,216,244 Robinson, Michael Ray Robison, Walter Lee - 156, 162, Seals, Karen Michelle - 147, 148, 156, 162,244 Sealy, Robert Karl- 172, 267 Segars, Cynthia lane - 170,267 Self, lrma M.-93,149,171,166, 170,244 Shackleford, Marsha lean - 244 Shackleford, Stephanie - 244 Shaheen, Bobby W. Shaw, Beverly Anite - 154,244 Shelton, Tommy Shelton, Iames Edward, Ir. - 267 Shelton, Ronald Shephard, Gary Wayne Shields, Eugene Powell- 244 Shields, Larry - 244 Shirey, Cecelia Ann - 147, 150, 151, 166,222 Sigler, Ruthie Marie - 148,267 Robtischek, Andrew Ioseph 163, 266 Robitschek. Ionathan Ioel - 266 Rodgers, Clarence Donnie - 169, 267 Rodgers, Ernest Wayne - 267 Rodgers, Robert Wayne - 267 Rogers, Doris Mitchell- 157,244 Rogers, Gregory Albert - 186, 198, 267 Rodgers, Theresa Marie - 212, 215,267 Romine, Claude Chalmers - 267 Rone, Glenda Nell- 244 Ross, Patricia Ann - 173 Rowan, Deborah Kay - 156,162, 267 Rowan, Debbie S. - 173 Rowsey, Dan Todd - 156,162,267 Rudd, Mack McKinley - 186, 201 Russell, Betty I. - 244 Russell, Charles K. Russell, Donell F. -267 Russell, Victoria Ann - 267 Russom, Margaret E. - 142, 244 -3- Sain, Connie Marie - 148,267 Samuels, Ioy Carol Sanders, Cynthia Lee - 267 Sanders, Donna Arnold - 267 Sanderson, Tommy Hugh - 267 Sandidge, Elsie Lee - 244 Sanford, Cathey lean - 267 Sartin, David Earl- 267 Sartin, Robert Glenn - 244 Sasser, Robert Lee - 20, 244 Saulsberry, Marvin Henry - 267 Saunders, Wayne Edwin - 172, 267 Savage, Edwin Gann - 244 Savage, Kerry Martin - 186,201 Savage, Theresa Gale - 254 Savage Velera Diane - 244 Sayles, Nathaniel G. - 171,267 Scarborough, Sandra Kay - 150, 151. 165, 267 Scarborough, Terry C. - 157, 244 Schuh, Sid Manford Schwalenberg, Rosanne L. - 267 Scogin, Susan Elaine - 267 Scott, Linda Gaye Scott, Paul Randolph - 267 Simmons, Charlie Mae - 171,267 Simmons, Cynthia Marie - 157 Simmons, Debra Gail Simmons, Dora lean - 267 Simon. Patricia Murphy Simpson, Bettye Iean - 244 Simpson, Iames Larry - 244 Simpson, Iacqulin Avery - 244 Sinquefield, Garry Paul- 244 Skelton, Pamela Elaine - 267 Skelton, Pamela Lynn - 267 Skelton, Sharon Elaine - 267 Small, Sheree Ieanine - 245 Smart, Ramona Faulkner -245 Smart, Ramona Faulkner - 245 Smith. Albert Lewis - 26, 268 Smith, Alan Charles - 268 Smith, Anthony Ray - 245 Smith, Barry Andrew - 268 Smith. Billy Gerald - 268 Smith, Billy Ioe - 171 Smith, Carl Anthony - 268 Smith, Carol Sharp Smith, Catherine - 171,268 Smith, Cecil Wayne - 268 Smith, Charles Thomas - 245 Smith, Debora Ann - 268 Smith, Debra Kay - 147,148,226 Smith, Delois -268 Smith, Erma Lee, Ill - 162,268 Smith, Ervin Ray, Ir. - 154,245 Smith, Frances Moore - 154,245 Smith, Georgetta Lynn - 245 Smith, Hazel Louise - 268 Smith, Iames Michael- 169,245 Smith, Ierry Doyle - 268 Smith, Iohn Burton - 268 Spencer, Susan Carol- 150, 151, 152, 154, 166, 266 Spicer, Geoffrey B. - 268 Spier, Robert Earl, Ir. - 268 Spratlin, Hilda Ieanne - 268 Sprayberry, Paul Andrew Stacks, Debra Anne - 148,268 Stallings, Billy Mack - 268 Stanford, William Earl- 246 Stanton, Ella Louise - 246 Steele, Larry Dale - 268 Stehens. Felix Norman Stephens, Xavier Arendale -268 Steward, Harold Wayne - 246 Stewart, Iesse Howard Stewart, Stacy Len - 268 Still, Mark Allen - 268 St. Iohn, Wanda Gail- 268 Stone, Daniel Willie - 268 Stone, Elaine Susan Stone, Iames Arnold - 269 Stone, Stanley Arnold Stovall, Michael Edward - 161, 246 Strickland, David Earl -269 Stroud, Paul David - 269 Sturgis, Thomas Hardin - 156, 162,269 Sugg, Laura Lee - 150, 151, 165, 166,269 Suggs, Verdene - 246 Sullivan, Charles David - 269 Sykes, Norvall Lee - 112,123,147, 150.151,152,161,164,166,178, 179,269 Syvertsen, Diana Lynn - 168,246 -T- Tamke, Iohn William Tanksley, Karen Elizabeth - 246 Tate, Sarah Mae - 167 269 Tatum Taylor Taylor, , Lynda Kay Doris lean Taylor, , Earnest Eva Mae - 246 Smith, Iohn Michael- 268 Smith, Iohn Stewart- 163 Smith, Linda Faye - 268 Smith, Martha D. - 157,245 Smith, Mary Helen - 268 Smith, Mattie E. - 268 Smith, Micah Gene - 222,250,268 Smith, Richard Adams Smith, Robin Eugene Smith, Sherry Elizabeth - 222 Smith, Terry Earl Smith, Tim Dewitt - 268 Smith, Vickie Diane - 245 Sneed, Melinda Kay - 148,268 Sorenson, Ronald Scott- 268 Sorrell s, Polly Riley - 245 Sowell, Ianet Lynn - 268 Spann, Curtis - 210, 204, 268 Taylor, Grace Vivian - 269 Taylor. Kathy lane - 159, 269 Taylor, Leland Aaron - 269 Taylor, Maria Louise Taylor, Ossie Lee Taylor, Richard Warren Taylor, Rickey Rozell - 186, 200, 260 Taylor, Stephen Allen - 269 Tedford, Robert Ray Terrell, Bobbie Iean - 148,269 Terry, Randy Bruce Thomas, Beth Polk - 246 Thomas, Lent Ervin, III - 246 Thomas, Roger Glenn, Ir. - 186, 199 Thompson, Anthony Allen - 154, 246 Thompson, Debra Diane - 269 Thompson, Iames Edward - 186, 197, 200,246 Thompson, Patti Denice Thompson, Lawrence Wayne Thompson, Lenda Fay - 171,246 Thompson, Tina - 156,162 Thompson, William Michael Thornton, Edward Lamar - 269 Thrasher, Ronny Clyde - 269 279 Threat, Shirley Ann - 149, 269 Threatt, Lemuel Girard - 246 Tidwell, Patricia Ann - 269 Todd, Iackie Lee Todd, lerry Ronnie Tolbert, lanice Leshalle - 246 Torti, Harry Eugene - 88, 146,247 Traywick, Iames Calvin - 154,269 Trotter, Ianice Shiver - 157,247 Tucker, Neal Quentin - 165, 270 Tucker, Terri Lynn - 157,247 Tullos, Peggy Elaine - 171,270 Turman, Odellar -- 169, 201, 206, 270 Turnage, Hubert Morris - 169, 270, 201, 206 Turner, Donna Kay - 270 Turner, Pattie Lynn - 157, 170, 247 Turner, Randy Buron - 270 Turner, Sheila Carol Tutor, Catherine Aliece Tutor, Terry Lee - 169, 270 Tutterow, Lauri Dana Tyson, Elizabeth Laraine - 157, 247 7 .. U 1 Underwood, Tommie Dale - 150 ...V... Vaccaro, Iohn Benedict, Ir. - 247 Valentine, Oretha - 270 Valentine, Roy Anderson Vance, Bobbie Sheron Vaughn, Ovitta Vaughan, Roy Kenneth Vick, Calvin Conner - 270 Vick, Connie Vaughn Victory, Max Wayne, Ir. - 270 Voss, Rebecca Ursery - 247 Vrooman, Laura Iune - 270 Vrooman, Roger Vrooman, Linda Lee 280 -W... Wade, Wanda Kaye -- 270 Walker, Carla Sue - 148,270 Walker, Charles Walker, Stephen - 270 Wallace, Gerald Lance - 186, 201, White, Dale Lamar - 162,247 White, Deborah lean White. Dorothy Ann - 171 White, Iohnny Mack White, Shella Anne - 171,271 White, Stanley Russell- 186, 200, 271 White, Susan Elizabeth - 149,271 White, Thomas Page - 168,247 Whiting, Eugene - 247 218,247 Wallace, Ronald Clarion - 112, 271 Wallace, Thomas D. - 171, 207, 271 Whiting, Linda Ree - 271 Whitsell, Fayce Porter, Ir. - 99 Whittaker, Terry Lynn - 247,271 Wallis, Iudy Maurine - 271 Walters, Beverly Ian - 271 Walters, Iames W. - 150, 151, 155, 271 Walters Robert Franklin Walton, Howard, Ir. - 271 Warren, Stanley Dale - 150,271 Washington, Patricia Ann - 271 Washington, Tony Angel Watson, Keith Wahl- 172, 271 Watts, Iohn David - 172,247 Weatherall, Clementine - 171, 212, 215 Weatherford, George H. - 247 Weathers, Edith Wilson - 170,271 Webb, Belinda - 112,171,247 Webb, Charles Edward - 172,271 Webb, Wanda Ioyce - 271 Weeks, Lettie Sue - 271 Wehmeyer, Richard Don Welch, Shirley Anne - 271 Werner, Wanda Yvonne West, Barbara Ioyce West, Sandra West, David Alan West, Iohn Ioseph, lr. - 271 West, William Granville - 271 Whitten, Whitten. Debbie Mary Blanche - 271 Whitten, Nancy Clara -- 247 Whitten, Virginia Irene - 159,271 Wilbanks, Robert Paul- 149,152, 271 Wilkerson, lack Eugene - 271 n, Wheila Kaye - 271 Wilkerso Wilkins, Barbara Ann - 271 Wilkins, Kimber H. - 247 Wilkins, Tyrone - 271 Wilkinson, Shirlene Willard, Phyllis Ann - 271 Willett, Paul Darryl- 160, 199,247 Williams Williams Williams ,Betty Lynn - 272 ,Billy Boyd - 156, 271 ,Cathy Lynn - 271 Williams, Deborah Anita - 272 Williams, Doris Ann Williams, Ioel Inmon - 156, 168, 272 f Williams, Linda Lee - 150, 151, 222,272 Williams, Paul Clifton - 247 Williams, Ranold Ieffery - 272 Williams, Reba Caldwell Williams, Robert Pete - 93,186, Westmoreland, Billy Ray - 271 Whaley, Richard Delma, Ir. Whitaker, Iames S., Ir. - 271 White, Brenda Sue - 150,165,167, 271 White, Carol Ann - 112,122,154, 271 197,200,247 Williams, Sharon Flay - 150, 172 Williams, Theresa Kay - 272 Williams, Warren E. Williamson, Gene Gwinner - 186, 197, 200, 247, 272 Williamson, Lenita lean - 272 Williamson, Stephen A. Willis, Paula Denise - 272 Willis, Randy William - 153,15 198, 272 Wilons, Elliott Bruce Wilson, David G. - 156,168,272 Wilson, Iohn Arthur - 247 Wilson, Leroy Wilson, Pamela Kay - 154,272 Wilson, Stella Gabrielson Wims, Curtis Allen - 272 Wingate, Newton Stewart -247 Winter, Iames M. - 272 Winter, Iohn Bartley - 272 Winter, Kenneth Ray - 258 Winters, Nancy Louise 1 Wolfe, David Michael- 162 i Wolfe, Randy Scitt - 163,168,2 Woodruff, Eugenia Walker - 12 170,248 1 Woods, Larry - 272 Woods, Magalean Nora - 272 Woods, Oliver Stewart- 90, 931 146, 147, 152, 154, 226, 248 , Woods, Patrick Lamar ' Wooten, Linda Faye - 272 Worsham, Iames Leslie - 156, 2 Worthington, Carol Walls - 152 170,273 ' Wray, Myra Gaye - 248 Wrenn, Pamela Dawn - 273 Wright, Laverne - 112, 160, 273, D -Y- Yancey, Barbara lean Yarber, Clinton - 171 Yarbrough, William Stephen - 186, 201, 273 Young, Arnold - 273 Young, David Hayes, Ir. - 248 Young, Mike L. 1 Young, Timothy Lee - 273 Youngblood, Ernestine B. 4 Youngblood, lames Allen Youngblood, Iudy Lynne - 149 248 P' V is .-.V ,,,.- ff? VV M V. fa. . V mf.. V 2 -' K--l - , . V " ' ,V ff- - E,iggefVf.:m?f41?v?i3-MV-: gg ,V -f .T f-a-gizfggg,-321 " N1 I -4.-5 'f"'5J5i' We 'XM .aa w. V4wa!4Q4 'P' 44 AEM 'fivvbqf pf-H n ,mf 1 X Y fd Kiki! ,gf us '25 vffqz' 4 1 fa.: f4'T :fViJ'Z""W'-F I " -i-W.'3f3'7Z:n WT F" "V35f5"il' "'E"'f ' yriigirffrirkfzg vw ,WWQV ?QV5:.T5?I2V'? 'ETF 55555 T i?" 5757" W9 I 1 ' MJ -f i in ' ,V ,Vg-., Q Q I--Vw .3-AV. ,MV-,,,-V-VV., V. ,qw fp-1,,, -. . V- . , V -. ..,. V., ,XV ,,-V.-,,V --5 1- 1- ,,, V. I 1 ,wr 1 . . ,,,.f .VV . hm., , K ., M V 4, 4, .,,V,z-V V,,,,.sV-1.9 W-,gfy. . -yawn, , ,VV V, ,QV Qs .W ,- 4, 5 is VVVVQW tv, T 1-' f in 1- . ,V V uv 13,1 wfmiiqw W -Suffvl .V ,. V?-fS:?l?f'3e f if - -:f,, .Mg ' -V V -V fgfflll -X V W i-A VV - Vt- MW V ...g if f,-5 V V 7 '?"'1.-,QL Niiiiiiv-fiffff, 9 V. X 'qgigsfg -:V-:gm V fqfii? " fig-'T' 154 ' I V at kgQ'ff57l7-fkvfixg 5 ' ii5fE-427' V. Hz,-, igffgfii V V Vq'L'YV,rV. V-4V."'I: ZW' .V':V.V Ve' 1? Q 5' , 3 V 14. L.:-:g .3Q.'JE"'1l'J-V viz- ,--'.f:f.-1 'N - -gi . me-Q S ' -"EV.?f"" va V, ix ,K I b C In i A V . :wp V-grvif' V ,. VV . V - . . V tw, -V Vw' L- f : Lk VV- V. Vf .x" "4 . uw- V 'ff .1-1- V '-. V::.'.'. 1- H -'W 1 ' W- KVVV- L-'V 1'-fi N' E '91 'H "'-ffifii-FEV if-QE' A 'ff 342: '51 "T, Vg 4 5' 'f?3W" 57 V' A '5'fi?l 'A' 'Wu' if' Q " N7 .wg . 'C N. Wuxi. 54 wx N551 Q-'wk + in W' YW? 'S' W- ' 'X 1' x VV' Nm, nw-4 Yfwgji ws +V- QQ? Q, F3-xg, 'ig Q X ,V I W ,A-.11-A "HRW, . V is 7 5- , V ,STVQ .- -V ,V -sf-:fg'wf 'Y 3 Vw j- V, 35,2 V- 4. ' V' ,S " jeg tg .f 31" 'z -. 51-2-:1 'V- 'QW . V- .J-V gas? X V lrfflzi' R 2-Wi?3ZaiY" -lyk: gfw- Q45 M 1' R Q gggdyssitlifg kgjiai 'gif- MX wi W W 3 E12-Q if? 'S 'fu ' 'aid ' 3' ruff? . x It -V V V, 2 X 4, A I X g xg 9 . 3: sz- 3 . V 1 Q 1 ME ' V Ma-a4.V wifi 1. 3 ' V ' gbaw ig Q wg' it ' ' ' A' -ig ,533 .1 ?4'f? 'ff V w - 'G '--4: Q1 , 112-V V . V Vf VJ ,Sf Y' V .-'M CV-"W 'V-VT?V1W."M:1iA emgf 'inf " X if M5159 , . VV V M V. .. a , . ,V V . V. , ML, Y ,n WVX flgiwalfgd V If 5 'IE R, kwa ,QV 1-I V fi :R 3 px iw 6 N , s 4 1 V 3, Y 41 . uf, W X, Yr fy M34 .W x . -.AV .5-1145 X- -,,,'j'U..:fC 1' Q Vx:--V5 . V 5, - .A ' ' fuss, .gr , J- Kgwx. -:- r fwbgf- 'Sh' ' 'V .' -. m--V. -V. 'mx - 5. -5. .. ',. '- K - ' V gwu' :V . H- -gf,-V.:.,gf,v-,a .' f.-cgi. V . -. ', ,nv yseqa- 2 V.mV1,1', . 1V-LV-w V' V ' S55 " :V V 555' - V '-V1 VV Vf ' 5 - -:V -- V A VV Wi? ,M V .g-H - . 1 '.:'V"' QL.. ,,.i - e z- -- s 1. u' V-:Ve - M ,-V4 41 wi.:--N F 1 V wx . f' 5 - - : - '1-V?f.V,.1: -. F! 2- 11-sVf 'V.'- .MV-3' " V - -2 : " -F Vg +A -Lg: 'gif-2'i4 1sa2H1-Ifg f' V VP-f m-:Q-'firgw -. S'ia,z' s - V V sswpf-fre? 2- -UV..,. Hi -3 5 V-me www-V'-if-w-Q23 ,Hg Vuf " ' ' -xi-3 WY 15 'WV' :-efF1i' 'WF' 'F ff ' 4551-'-'Mm V-fVVV V 1- V I 1 6 fd VVJJBE' : -' aw QW " A V- --sQ'iV'2g'fz-- .Xb--w . ,Q'fw2g'4 'Q 5' N,V ' ' LMA fi is ,V QW 'gf -K, MJ, 'EF WV ..1'f?..5 'vig V 'WWF' V-1"-"' ,N 'ff--'vi ' V4 ff- ' 355 V . V .V-. -V. -V-V V- -,- . , V, V, ,V , V .V Vg., V-V Q, ,-,, , .VVVVV fy V, +VV,V V. Vw VV-V -- V .M V, ,. gf . '47 ,..--1. gnu, . .V, aw, MV- , ,V 5.5. V, MV.,-V, ,X W, -Vy, JV' .V V ,, ., Nr: - 9 .. , ,N -7, Vi,g..1. M- V,VV1u .,., :J V1 1. - -.Vgq-f,!V-g L- ,K '0V..A.:V , V V. VA-1, V, ,V.-,NL .:VvV. V1 .,.V ,,. -L '-Y---W 'Tim-:ff - 'MV Vx- ' X: ' V: V - -VL f - -IW -' ' Er N ' V V - 'ff V ' V " -fwfr- Vfffg ' Jin M14 1, 9 4 -VM sg! -I , K' . 'Q V, 52 I' XY- ,T MV, W " , " M- '53 rlVf4'gr4. V . .. A .V,!.. QW? .14 . VV. V I V 3 ,V . ,A,, VV V 4-,,. k V J .,V,V..,,, ,V N . Vp. .V+V, V. ,I - ' f V Af - , - -2 -sig V-zr V. ' 'CALL , , ...N . . ,,. . V, V ., ,, W., , V, ..,, ,, , . V . 4 VN.. W iff 'Life xgififim V V 'f rsi " 4 .X1 :"?if WV Z' Q S ,X V1 QM lf " , gV.V',d V , L ,X 1 'J it wx '55 2,4 A N1 fs -'Jaan' A Q' ? if Ni , 1 2524- , . v ",- 1 X 'V Jin? V , Yafv W , 93 F' Q I , V5 's V rw V , V 3, V X, ye . f J V V . 4: .8515 A- 9 Vlisq, -4 , fit ,AQ .V Nfl V ' rf-Y.?fk.V ,V V " -V - a- wi - X- .VfT""7Vxf-Q' V, ',ggai3Qig-iggggeg'-Q 113. 1 4- f ' ' - 'gk' 4 Q 'v 'mx ' ' -9 X - f vi a 'xfeivwl rvx vf-1?gxV , V. Vu -V 'f ,V . gkf,:511f?s?2:3?5.g. 'r Q92 5fmFQ.ggQ5jVQ T 'V "?J'z"f'i 5f"'ffF-' .34-2,60-Ili , E :-Q-1'VVe'. 'ff-1 -V -IYSSW' ' il-V-V' Pffvw- .V 'i f V1-ggi? ffVVf-ff--4 f'f?Y-:- f ifizgl.-f,Vj?gw J.,gf5?Z::V,gV ,:qgl?1,giFV.. L is .VV A 11 '- ff-V a n fi ' VV1'-sig I :V ",52i,,11-- g eff - .-gf - ' V ' Uni 'Exp ,if f V ' -7' 7?-S - .if ' V . " V V' " '- ' Vr .'Q5fsSL? l 'sv-1VL'.,f: ' 3 1 get- A-f .V 3092 'S- VI. ' "f A ' ' 'fy - ,. x. -- -2 L ,. -.1 ,+ ,- ,ff --- ,.,-gg fs- - .7 -. H:--V, 1' . ,- ifT'.f A ,,.f 1 - .P 1 -c uf, -r-3. V ",,- , ,g -V f' .V3?1?,s-2 'YQa-i:Va. Vi-Vw ' f - fLRf'f56mrl5,L,g f'f fi VV.g,. .iz ..g, V we-FA. V- V' -mix . 'Eff-' - . V- wQ-'55, V. :gg -, w , V f.. V V. ,fi-e,,. ,V , 'A :,.V,-1 V f W, V - -'-.1 V - Vw - ,V ,V .V was . nf- 4 V -' -,V . 1- V -Q-1 9' - wi. -A V Q,,y, -V ,V.- .SAV ,K-,. . VV- ,g 535 V-- -'ff , -WV' Pf' 'viii Y 'fam 'V' W? 21939 1 ""WV?-'FWM W'-1' if 1' M -'?31W'i' wifi-'W -' " YJ-1"f'?w7"" "UQ"g' 'V ' .ill-:VL V ' ' ' V - V-fi5E"f .V ' -V V' f'V 'f V., IW - V- V- V A x "VA TW 'li MVBP ' 'Vff ' V A ' 1 V ,V V lv SQVV5-V1 .Q-VV. -' 2' V- -+V V- , , ff-i'12.a1:fQgJp9r-f W, 4 has V? mg, eg-if , ,,, wg V NL K . 43 5 Jil'-.iqw . .. , V W M? X. Html, ,. , W .V . ,K W VVS V YQVVQVS, ,VM NV VF V '- V- 1,15 ,V ' . VI?-1 -gr-'iw .Q:. Q V sf ? 1 ' " , xzlfiilfl f, gf .awww ,V , U v-, A ""' " yfnkkw' ,. L: V " V-E' -1? 't' - 'i gm, :Vg .. .-:gg al . V , V L lr 5 - sgfigg 'si - ravsgf IS Q2Yi?iwig'fy 'Vf rx -V W f ig 5' 'I 5' V f V V V ,V if-BP . , -VZ Vgf' -L -Li-'tl'F'-:"V:iQV5'f--5 V -k ' ' J-3' ' if 'TF' 4' LT V A ,. .. V Q-Vw .,SV3,.k wif fa .fwgi-i. . .,:-,MV NV, V an 'Qgrgg -Lg gg. -EV-f .Vx-'ji -gf 1- 4. zppf: ,' ,uC f,'1:'iV. ,gf A 1.x 'fx 'f 3- .pm-V- .,,-.VV -,g VVS- i, -- W- V1 .3 V rg. ,gf-,V ,gg-.,g,1'f? -V ' V -V9 , :'.' 1V-+ - ,-V 'f Zz. .,,7:,5wVaViwV-VVV4, MV , . ,iff 2962 .'-V - -, VV ui-9. Hyismx ' --gg - 5 A wg- 5 V V G cf.5g::VV:.,V'VfV-' - ff ,VV -V ,'r:.V .-ff V -V.-K f zz'-wif-L g , - en -4 1 M: Q. - .qi .af-Y5i,V" ' n i: , 1 -VW V' 4"2'f..wa, -1,1-1 fr-.f Q-'f V A-'-4 . ,vf,, :gf g,WV,e..'. .f.. 2-AV' - V 5 - - - Q5 x ls?-9 3.1Ix..v..E5QV,p. V.VVV,V,.V .'H.' V VV V 1 if P .1, . .1 .Vw 'tw E-VJELVQ ., . . m g., Sew. VV vu Va.. Viv-.M ,. . . ,V-V':.f:vV. - mf f-'V-2 'Z'-1g,5fJz'fH-V ,- A w ' 3 41' V' V' V- VV - agfera, N' fV my dvsfif T p9:."fffV 'V..LVVV--fa gg. - , V- 'E ' ' - - QV '- A ' V4v.3f'!5?. fb,-sf L V 4 WV-'55-v2.V9VeiVi 'W:?f?' W V u- Vxviiwviw. -VA fQ -f-W i' V- V - - V-4. " ,-"' 'Ma V . . .V . .. . V ,, , V .J ,. . Q.. .V . - ,-VV -, PQ," -11- iav wi -W K 'E Q - 5 ,1 win. Q ' F A 31 ' ,qs .V S 25 " ' : .P ' 3 PM W '? .,.f.a.-45 'ix' is? 12:5 eq' Mis' 'MES A '-312 + ' 1 V. V1 my V4 wg? 1 W 3- 5. VV V V Ei V W 7 -, --J' V if 5- 1 45'-4'ff W'VEuX,5V Tff- M if V N .-SQ ! V . V .1 -feb? X L . ' VY f. V. VN, V EV V . V. ,. V -Sim .- ' gsm- .QL-:2f'spg.e'e:4V3-as-1-2 Vfiiivw' V V1 ' -1 .,.V' ' Y- V f-"iw fi - V VV V-z..:. 3, V. , -1V ,M -g1fg.:33,Qsgmavfg,k , H,ih,v,1.x.h,V,V53V.5AAZ,i:k.?,:,I,1,y,' VV 3,65 ,VV 91-V VV V, QL, , .V.-W ff? my ,tw it ,Q is 3, , ,g ap ,:g,.,?iLsg , , LV . A li: V2.1 ,,. AE-V W:xVgVl45.w5,V1:,gjiwgQ?L.H.:gwV:1.V,e-,,,: I, 'I .V-'V .4 A-V, V 5 Q4 V,i,915,V VVXVGYHHL ,gi Aw JL, 'J I : WM,-it L, D , V y A' f' '.:V':U. Vim? -Tm' -- +R- si, ,Vw V 4 Hr, ,VV V 1- 1--r2QmV,.,-V mf! f-3-MV ff , 5-V::iVV'gfV iw Mn-Q-1'W ft21fam,,V 75 -wVV'M"'?4?P5Sf'ie:?3f:eem.,VV Vs "2 .-V9 -q1i:t?Hx?:iN:r1:iV. .,Yiff-wif'-mi V V 4 :V ' V -V TM W 'E M 'M ' 5 V ' Q??5f??I'h' . 255'1f5'7 V? '1 "'g,2VVff.4f',1ig:mt'1Q'2airVL Vg? 5251 iciiiggi,-SRV, MQ? L if - QV- A i tg'-gif' 4. if-f Q4,Vy'l.2:-gVIf- '14 ' ' 9455 K V A Y 0.55 ' V- 915, 'V 7W?5'f5l.9:"', U .-- " 551731 V xr' J - if . Vx mf g -sw . V -sm.. fr' - , . ' ' v' -g '- --V' " M-. V. - ' - V wr .V -42-.V ,Q VM V , VL -Q . -fm fr VV, an Hfmgggf I i if ,Vg WVgp? 35g if Vg, Kb - i li-W 4'-XVVSMVWVR. 1551? f ' Mgr H fglz.-.v1.V 3, - . V301 V- -' f '..1.V: A Mm'-f.,:'. Vf:?- . 2 2, -' D' ' ,V- wb-f V---A 'fl 5, 5, -,V V 5 .G'-'fy fag 'Q 5-355 V" V- ' Q - -' V, V Q- 'i-dew . nf'-'A' V. ' 'ah 1-5 :VH ,- V - :Q Tlfydf, ,rs-V ,. 1.1 :A :V qyr - ' ,V,.V, -V-91" Q V me :Sn br Fgfyq, R g 4 8 K, Q, x-V43 wo k ,wb K5 4:5 'gpfhftg 3,2 N540 -x-. 5 nm! ggxy vf -y suffix, li 2 Wifi: :WM-Huisww -'V -W" ""'yi1"' WW-aka,-QV 'Eu 'rc - M-.V-. V . V- ' ' V 1-. -,V J -, V fm' V 'J ' A Q33 .'5'5,,2 -VVQZQEQV , f 3 ' V '- . " 4 3, .V ,, . is 'it' f P Qi VWWV5' A X ,gg N A ,if , . 'Q V l N " if l -1 X I' 2 Qs S W 9 'z ' ix S4 lv gg' V - Aff , ,V 3 ,L -.5 -,F-Q71 1' 'M , X ' ,575 ' A , V,L,g:,,g:x:-ig, sa' ' V ,, ,f,g,'pV 1' ,.4Q,V.'1:f,gQ'QQ.-Hifi Lg 1,3 'gig' 2,1 ff QV. V 51 " fQg.,'i:'qi--V':,J e - V - vw?-i""J' ' Q 3 Wax' YQ Wm? 2+ 11,13 H' X-?'ff!'Fia'f'W-NMS? Vw- --YE ww WW V ' 0' vw-913 ew K "' "Y V: 'YK' ' Q' its in - R '?3N A v' E -'V 'jf my fig' ,V,,,w"'5?? 3 5 .E ' 3-'iff' 'fall 'VR' a -f ,, J in V? W , pf awk ff QV"- Kg ,Vg 'J W'?35 137'!,qn5-i- V ,fl -.wVf.,'VVZ5' 'i2,H3fW3V,Vj',:s3 V. t h . Vg- V w ig. iz?fEmVA.,Qf,VV,Vf+' iflwydijig wig. V , .01 ,gg RLT. ef -af vw - ,f.2.:1,v--V. VV V x- " VV -V L-agus 1 V 1: Q3 5 pf 6: 'ami sf 'i'2if"Sw.g9' H A 262' 'M KN, ,fw-V442-U it F Ml xg ' I mx " . - : ' V- f 'Q bfyw .1jE5'v'z, " 5-H' fa Hf"j"f,i,k gf: Sag,-my 'sg -1 M 7 " " ' Y -5, VX wi 5 ,if A' 5 ffia YU? XM ' . .V V+, -A ' J-: Vast A - f'9?iV,5VSJEv, 1-352,33 - - lg -2yf,:?T:I5,s, ,, -f Q -1- Zim L- VSVVV,-VH ,mm , W 2-2 ,wiv Q6-, MQVV 3253" 'J . -fa-1: V- .V Msg V ,H-bg Mfg we- V4 ,W V 1, + V, 1,41-wa Vw--fm ,,V-:V --V 1 f is Vi. -2 -,gi 4 J -rr J -.5 A W 4. 1- . . V, 1' 'V V V . .V A . V V V V 55? .. Vs .w,,V ,V V .V KV .. f . - 1- "JT-,T ,C f' 'sg-V.. . ,V ffm wif: ' ' I fF.,'g 541: -4 -, -wi V ff--1 V V ' jf J- .:fr'1V,:V'y? -1 . J ' A V V VVa2W" "IV..- -W'.' V Vs if V'- " L'V': ' 4- V 'ZN2,sV.:V 1- V- ,ww V . 11 mf '. -.' 575- " V K I" g ,,"' If . -A ,J - a' , KQV , 131' J 'K V," ' ' . Va 5" ,- ' .1 ' :AV--13 - 'ig 4 , , "X "'fQc' .4 V125 " 43 "EM "W5ML3A E,X 5U f 1LIQ " J-5' Jifd, 'K -V2 " V3 'Y' Iii "ff 2' " I A fd-" ' ' " 52 'J ' W 1 A 4 f ,xx Y 1 .V 'vw ma V: mlm- V -H Af f val VW V -V :V -5-3-32 qui- VV X' 1 Q Vw V., M, ,V 1'1- V . V 1 V V Mn, T A XL A4555 WX' 4 V 4 V sg 4 K, 1391 V, ,Q-Ee ff' sg' ,gjlh X53-yr mg F Q, ek? x 1 a hi 7 -V 'L if 9 , 'fi 1 ,af ,fair mm R241 3-XFN ,W AI I J P i va r Va 4 is 'G i,,gLvB.'M M tk ,ig . 1 M, W N :V ,A 1 fig, ' 'gf :V V 53, , 4' ffigfgilll-Lg-SSM. ff Q4- ff-'I 't , V ..Vq ' -RQ " 'F 1 V lffg ffiff-if?-3,5 .V V4 V I ' W -gf P H,w' V'-V --- 494 gif 5V nw 55233-2 -if 'sie ,V i 9 K"V'3gs3J'23Z"5ff'C'V-+x-Vvff-V113 W'-Q2,Z'T'iV'fNf " Ai x' t 353- YV A? 'lf iw 5' VV M ig is ggi -VH " VV V VV if Agmvn 1.-V - f A Y ' V-if V -V Eff VQVVV- l hr, 13.5 -if Qv.v.,a v. V V , 'fu ,y ffigjf MMV ,J MU Jw, my V 1 'W' Y'-9?-fW,h,,,,?N-. W 31.2 fl? V 'I-,'.f?V,, 14. 'IV -E? V V. , V'3f55TV'3v . .... . V fff' f' V 9' VV if VV V13 'fgeVPV.VV:'1f1'V---- fl3f:.Vfe-if-'r5ifV:1ff V:VV.Vf'-fi? -1- - mm .Vw - AW V! .,. If ., V V, V. -f . V Vxigfgiafgg, V avg W, ,, L, ,Q MBE, ..r ,.-3 .lggrmw-42. .. .K , A Q. Q. 72.343 ,,,,,,V,VV V. , , . :SW "'f ' if V-. f-' fV-'ir' ff fvivei-lWV,V'ff' ni, ' , .-. V -.-v L' L- . , - V-+1-' .V -uf V . .,. .,V,-V, -. M VV. f',V.Vi.s ,V..k, , ,f an-V.. V vw 7- . Vt ' " f f- ' -' -: -- Vyqf.-.V - I 1, V3 Qf . a2'wf1"PfV'f5 xT r' . J- ,V - . . V V - -1 in-,V A- .,-,,,,,x.V,1fV- -.V1V, , - .. -. V - V V. fu -5- , B Vq . f 4, , Vfu ,V N ,V H- V ' ,V, , VTP' ' ' '-9" 1" '2-ff 'K flE.'n .JJ - - V" V x"':-"'-bf' ' fit- " -11 -YT-'?' G' 1- 'Tir ' ' V- '-1' 3 - 5 if ,'f?fW:"V.,.w " Y -'fm-1 V V' 2175 V -x - ' Q 5 58 . ' ff' M V 'V " L --f 'V 1 UVV .-V+ I--- Wx-'E:'V 4' ' ' V lf' ff 'F .Cer 5' :'aJfE'?'3- ' VV V1 -as -- ..ffhLb'sy- VV :Pa VV Vg: Vw V VVV 'H ' 4- .V ' V ,,,V:.f1'g V V Lu, Viva---, SFF ak, V --- -V-. -'- VVVVUV ., .-:rx .VJ 2' ff. , ,fm fn V V-A--V ' . -wwf V -' .V ..k-.T -M, Vw .VV if V 'V - - :V , -VV vm . --K - Z V, me-V -- V V V--V ..-.My !:gg,::'v,- ' - - VVEPQ V .QV . -1 'V -i..4.LV'jV' " V. ",-U"f- . . A -.geif V MM' su-gi 1- g" ,.V!: 177:51 " - 2 ff f. ia EW' z 'Zip-asv., 4, eg, .1 Vi H -' -H QV K Vffifwme -f 51 -Vg- " -V lx -'V-if 'su'-:W - ,V '1 mg: ,V ru V.-' f- .Vey ff.-,f-.V 'FV . V 13 's-'Ml' ga- --X - V 4 3--V ' 1 W7,,' H' , -Q ' . V,. .V ,.,-1 2 -V--'--V V ,VV,g.: wg' w H -1 1 - 1 1 4 I -. 1- v . 2, I pg? 1 ff 1 if :Si ,Er ff, -E Vs H' " ' M 1 5: Wk 1 ' X Lf Ev 'ffl' '25 Q ,J rmfl w ' in 'fn Us '54 A N' i ,QV Y . V .gf gl ,fag 2' ,' Tuma"-ff, JS V QQ ,m L - ' 4 'rfb 'W f + -V V V 5 A X N 5. up fy, w - N vs ,S fx Q ,, , x V V, ffq, .2Zg1?f-L2 3 f V.14J 1 ' 1 1 Q, - I 2.2-5' :QF 1? 'QVV- :fl Z -Q ',-- 'kg VA s.V2,."lff?-.gV ' iff -1. -MTR eq-.-.If-1 V 9- -. V - Vw-in 4- L,,,q:.- : . . ,V . - .vQ,,-- . :WVU M-, A- V-.. V-..V,-N.V5uV n :EVE-V g Wf-. g k - V N' -V . VV -,E VV if gy '1 ' ' Mi wssif, - --VW' .V9f'-WM' f- VV-V, ' A--V0.4 V' V - -v-AFV ' ga ' ' 41VV V 1 Hx Q s: -f":'1Va VVh V4- 1' V VK'-'FWSV - V, VVQV'-gm-:v'f 'w V.-:Vx-:VV-VV' 'A-,rw ' - .ei-9 -'Lf - Va- KV - "Vw L TQMKVVE1' 'sin-. - ,L :V V .iv Vs V V' Q 1.2-ref. ,V "Z, ' "BV ,' V :wif V. VL. f- Q ' -. V 4'-. V 2, . ' Z 5'-' " f 1. -4 ' . 12-x VH V, ' N r V,.,:",V'-'- Ex-g:Hf2V'?2 'DQ,iM ?NiKfzf: - 'Q -1- .V M . 3-Qf--zVz?'Lf5:ViSi -JV WVVV VV- -V -' V - - qw - VW G1E'fqk?f'f .. . ' ,, ft 'V-s.V.:.3r .. fe ' i s :f'5v.21w ,V V. if' -:'V 5?,v, :iI . 1 .J-W :V 3 V' ' '54 Wil' Vffff- 'bf' muff, fx 1- 4 WVR 5 911-V img ,J M 'Kr 1, 4 4 ,3-Q V4J'?"VV'5z?i Vik - 'F' 1' A ,V . ,. 51 V ' 1-HWY H 1 V. J if :V -V 'V -V ,-V-V "kS1W.VV,4, , , .?. r. Tw it.. 'HV' ,I V H414 -5' a,.,D. rf' V5, I 5' 'f X .1 ,VX V 'V V . , . . - Vp ,' ' ff- 5 f , ,- V mf , Vfw Av.fJ4 1V, '- s. 45551, 25? Vwmiimgzggaa Nm, , , 552-.fr'5'fS'5 351 -1 ,Z g f U., ly 1, gif? gm .fwg t zgf Kaz V uv? V Quik, M l V L,. ,?39qvQfj,Q, 4 ' gm- - - 1 M V- +lf'W" ' ' V QL, EQ, V V V,VV,MV6g '64, AX L 9 'ii' Eg nw VVV 3 5 V, .. H rx' fm? .N ?niya VVV",, " ,w 1- Aztggr 5 33: 8 3631+ 5 i nf? W' N W 35359 ii 5 8 'Lg ' M' Wg X Adi x 3 ' 'h 'Yagi V '75 .Vf A-' ilfiffif if "if I-' V. ' :F V, V355 3"'K'35wV- '-zV:f, V .V,q.. 'ga-:V-.X 'I 'fan f 5- Q- - Q -VM? if A ww? LE rx, 51 V 5 h. 'M L Q j, L, P VV: W Vg- 51 A- Q. R ,Q fill' WAXQ. Q., ,rjif N ' ,1vVa" " ,-Q-757V-1-aff 1-:V V1 A ff: "Aw .iff 'M""1'1l?L9'lVwf'-VfE.VV 3 .V.VVi?1M-" . P 3'-41,115 we .V V" 4--fe+c,f-51-'V -V-57-I-'-V1 Vw- xy Vilkau V,V-v-- if- 'Ya-V-aww-'-r V X N fl: 2"-4.1. 'Y 2'-bfi' -2 i ' ?'w.- 1. ,V V- - . ., ---N, - . .V iw' '-fn H- - f'f1 " 'aV - V. . . V V , V V , V V . V , L5 ,V W in A wg-54 ZF N QM E, 24 Qziww if " ' 'is' xgfun 1 xi 1+""f 1142 V! v'Ve'f1' 12' . ff'?"'ql-A5 V "'1-f-- V V112 V-N 'V V VH.: - V -im-AV '5'Zf'.ff", w fm " 22-4:15 if -L:-frm-Zn-V"' mm -ff -A1152-T f .K ww V ' V V TWV- V-V H-,adv-V, "fr f-'Vw' .2 ,eff-WV, 'V.u-'PEA 1 5: '14Vg,w. ey . V, ',..g H '-VV- - Ma. -:V f- a--nff. 1- .r ,.-11-'-1 "1 V, r wa. V +V- , ,JAH .V V1 QV V V1 V -'.V ,VM vi 4 wg . iam s,,.V!Q.Q,, Q , Qua n RWM g3,,,.,qx,5-VQW QV ,Vx-1 ,Jwav. wrV2Q,V,.,VV gi nwdiyaa ,VVQQK rg Q -1 'V' 'J N Af JV K 'Lei l t 13 -fx r - V--Vwr. - Vlvfflag, -V V fi.. fa 'Q-1 12' V. 1-, V. V- 'g,?S,-A5313-:fr 5 :'m!27si2:"-Vra'V-Saw.-' " . 'Tiff J. 5 if V. -V' Lf - V V V V .V ' 3' 2 , bFiQ'l'1 1 51- K-3. i'wQ'd4Vi,:f'w- '45 'Eli-I mr: -. f'5fQV:f'i2.3ffiSl 'Z-V4.3--5" '. ,J 'IV,'lf'1W"-l,f'V-,V,,,4 41 '-" 5'V ?- " 1 V 'X ,Ve 5135--V. if LJ. V'N5'fyVN-' -tfqvfff' A ,,. 5. , Y- JVVVV ,fre V -. V- V --f-12 ----sn?-Lp Y V f ' V3'e'f:f-Flivifrv 1":'I'f -zVf3'5:f'Sii" 'iGQ"f"f'x"4i55'-11 '?'I'Qf,f35f"'?a- A V- - f Q fn, 'Q ,.j,."1l" 'Cn '53 """ 6. .5 ., YM, .' ,,, hw ,E ,, , ,,,, , 4? . ,U,, ,, V , 'ces I' " .AYV 'af W 'Q QW 'QYVJN lim: Q g 'Z 'Z N952 ,wx V-'V ' " fy ' 1 mf ' 45' W Lb 3 MR? M KV 11 Tx , V 1 i mg 6' W4 iw' gg V " 44 I -im Q5 'V -fini ff-4 -,A 4339 :SSL ' V- -VV: ,vw Vp pg 4.g.g,.V. '-H CYSYH1. 232 . Q ' V V- ' gm- -AV ffm- f- V -1 AFV -,f 4.11 - - - V V 2 . M ,M MV, 3'.VV1gQ:.gLVfiilyzazii,-.5V V, - V 5 gig' AP 4' ii if ' ,YW ,fl Wi' Vfiffg ff .Fx-. V ,-,:. if . 'V' ' MV 5, - " sf, l.,f:V Tiff 5' .3"V'Vf:',11 L, V 1-5' .r 1 , - , . A"x1f!'1,. i6 V I- w,V,i'2 V L- 'fx "' f iff, .1 'S ,,.,lP1- V Y'- 1 V " V 1 S- wan 115 " VVf1V-rf wt -' J--'f'1V'-A -U V11-lf f gr- 195 4- " bf -,Zi is -- - V:ff5uf V- "V1 .1f V?.- Vs.-2ff,Q '- 'fa' -isffwlg--. li., V 'QV 2-'if"'V ' V - ' -- Mi Visas , V- fb-5 1 I Nf:'."1:-9 V 252 . 1V,PV"'- VE' -,,.,-V 1 5' -. -- V' 1' ,at wt, I '-fxf ,I v -gy., Q' 4.5, , VV I-V jg., M71 f ' -V V:'s'31.L-Q. - '- M ' Y' 'VNV . Ei' wr - VV A .Vw V -1 aw, V-'V ,' 'xr' 1 VE, .As g , "- sf- TWV ,. - VV Q- ., ,V ,V .V V,. .: ' MJ -V ,f-.u.uc'V is M is -'f 2-' V W2 --.ff ig' 'Ri Tiki 1- -.A f V- W "f gm-91 A-fx -9 V -gg - Vg S 1 ,JV ?,V1V9 . V f f ,iw 5 V u V N ,ik .1 . - wif' 'f ff -:Sf-f "jet: -aw 1-. ,,V,j.,,,.,VVVXV,,VSV QWQV ,Mi .5..,w,w,,E:,,, , bn V, bm? 1 xygfsfz V I QV vft f ' -- VV.. KV:-V V . V . M, .- .Vw . 1 'WI -V -'1 V ' H "ff 7- 2 'Vg-W. ' A V- V 'g-V ' -- V ,Vg Q23 :QM V -V V. 5 M L ,. . ., V WL. his .Vw V . Vg. . J, M- ., .. , VNV- .x V .ff-"' -ygk5b,?s'3l 'gs' gfa- j ,:V,.s.n VM ,f-E3-r 4 ' fa V , wt. V VV 'jg g,5,w':Qf?V'K-w"""5' 53,1 K V? V' Vw Kpgflg -454 iffprayf ,4 V- . 1 if sr, .' . .VV. " -1' 2 2 5V"if5sM'-it I--'BMW' k"3i'?4'5's'-f"3'-, 'QM - F'l?'i3tl Q V- JM-2-V:--4 3:-f f , V- , in -f we EQQQIVQV .inQ.j:".,i -f . ,,.. VS VV, .V V V if -L'S22f:l2li'!'2-'M V . . V ,U ,V Q, wg-Eg ' """'f' 1 4 A ' ff' E-43' '5-MQEIQQQS 'W 1, A' " ., ff' W " ' - :Viv-H . "'S'isVV',.bV1u'i'fgv - - ugff-5 - ,Q A V V :ff--3+ V-4 hjfqjg P- Q , V ,V VaVV 2' V , 5? :fig V , sq- V -fy W5 HW, '- '-6 f xfy-fy -ff giaxg-Q, - --Y -flzf i-f?5R. :V '- Ev 5if.fQi'4k lv :QV . xikgidfgg V 'VQJV V,,..yV, 3735. -A V Q... ,V .M nga? -52.3 ,,- M y V 'Q ga, W, aff, , ...V m-,Vw if H Q 5 . V .su M E Qi 9 was ig? n V V 3 ' M 3- wgqxgii V 5' z, A x Q W ji? .1 K 'Y' '?Qi," ' 'ff qw J .M gf K Q ,1 rl: W by if-,ff ,nw H gweaz 1? Eg!! A Vwgsgnil M M V. 5 ix. sg' ee- , 2-fag , V V -f ", -V ,AJ ,V A- V- ' V- " 1 1-2 u iff.-M " f Vf:.f z 'ff VWEVV "gr: -wif' V -A ,-1 V - V ' V - 4IyV1,.,f,..m,V l - r + -1 , w V...V ,RV-mg!-. 1 P 1 gm V -. Q V K K QQ' f- V, Q, f-ful"-,V--" Vg-V:-'-.Ls W . V V Q 'V .1 "gf 1 fig , V V- Vf2f'1,"' Q :V7 7,153 fam "x 5' ', V' :qQfa':V , M531 -f L- ' ,f :V1,A,!. ,SAM - .- V5 ,,v .Vj::,f1:V --Q.-V.:V e V-4, -'- ',L:g V. .VV-19 ,ry 'ff 'VA' -Q - V, 4 V3 " P1 , f- V 1 V. "W V- 'fi V . 5: 9.1 , 5 5-WWW! M -Mia, 'a ' 7A x.1' f QfW'-f'!A.'- -V V- Q f- q,f?'Z-za + "ggi-I 4- .5-V 1. , ' 1:-ff QQ? V VW Pg: ,-QX SVQVVV gp V 'i-Q-',,jiu51'1r 'Wg VJ' - " - wtf 'wV6"'L. f.,g.f!' Vw gf ..- -. qggd ..6egggw2g5.1' 1. wg. -w 'f'V-,vazifqs 4 , -:VsV:g,:-g4'V- SV V , 'wr' fb' V V- ,- 2V., f'f. - 2--1. -QVVSW' -iff ' V. Vw- 'V - V1 V-21- .V gg: V V' M f g? "e gg wit 1 .5551 'fighbf -V -' - V 'Q - V " 'fn -an 'M . -5-in ff' ,..g X 'E - - ,IVQ4-121592 'W 'Q' mf: '-' ' " fHfif'V:1 i' Fl'4'f'? - W W2 g-f'3f?- VV V VV 'GJ V Q xiii V fkiv. V- . f'V,,f,gI' '-v'f2'V-'- ..' f V362 'Ve fiafffk ' L 1r?VVf-3:25-. . V--1-Va-T3-Eiligsy - ?Qmxm5:.V M VC .- 4. 1.21 -V 'IEE 32210 " - V 'I V- - V - f?52ewf3i-VVV. , V V-YV' Vvegidz 1 1.-. 5, 431 '-Mfr xg? 'TK T '1 w 2-...V '-,M - 'fVVs J L 'Ji'-:91'ik?f:iV- Q ki iiaigag. .-4 H amp, ,,,g3!.5lgVV,- 1, .- WAV h V V 'nf 3,2 V, M ww VV,-af V, -1 V QQ, a and S If if 5 f 3525? 2 r g tw ' XV., if M vig S , gi. Vw, -.gh-nf .1 3-:MR P "aa V - fa, Q-V 3 wkgfgeigi V: -H' 1 ,ff-2 if-V - 'M K Q ' Q V V :iif i 1 ' wg . " 11- U 2' -'.:f-rr? 4 ' , QQ- .. 'WTI' V2?2J2iVfVg11V g, 4,4 -V VVQAQQV: gm -,gf 111. V 41- -' 'if' " M , -1" -5 5 ,2 Q-','5iif 1'f. 7 .Kham y Vilgigvgfz-I gh' -- - JV. 'A "5 Qs -if ' 'f M 2 ,QR ., . ,V fx -:V iw V , q i .,,q,,,V,, ., , -wv f'V 'iw , ,,. V .3 Qf' f A'tqfi'5 B ' 'J ' 223 MJ? Wjgl-,"r" f iif f3 1- jVV, f2 ra V G 4 fl? 4 45, ff A-. f .Q 5 -7. 'j'?f,. y,?5Q19'2.,,fj+Jj35 1.23 :VV V , .V V ' 1 r 'V 5'-16'-,g..g'1 74-.age 1aL??s:1'-V,fVV,5-Wfh--f 'efeilwxkfz ri'-' asf? -' 05,4 . N , i.5p'q5ig,,.5 " Viil,-gn 2, ETC! iSgV'Pr'f7:Hgg4y!f- 'V V- 'D' 4, w5J"fWi5wV.f V a. "BPV5fs1:V" - Vl2ig1V-1.1, -3'Vg?:1R1iY'V4Q,-My -ff' f14:'4if,,pxV?"' ,l "fa "T -"1!. :' g C f.mwxyeF1. -ffr.IQ" 'wP , 7- ef' 1 Q -Vg- -V V .VV- ' ,irq MMR .fa V , A 311. fn V,-W , i q1,VV,1wg,l A U., wifi M-qgyvh "'-1 ffm-+ V mgwifvfi 55- QW ,W '13 V ,vital wr A 5-it ,gf Fig! Q ff- 3 it gm 51" .V 5-ff S- 5 . V ' Vp . , JUL Y :,:V-vVV'1iLvfrmx5v:f if 2-K- 5 wk v ' p s V.5.,1xVe V. ,iw V, .. V . V V, Q34 ,V G,,..,V.,,V-V .rf .. -V -Vw:-.V-I -3-2..,,V-VV--,VV,:V'E.,V. .A ' VV,4V A -.V-Vw A if V- F V.-is VV Vip- VV - ff -Vx VY' V V fy,--ggi ? ,mf U- A 2255 ,:f"VL V - ,.VV- -Vf.::.,.,'- -1 .'-Inf'-- VV 5 'za' V -' ' VV - J V, -'VV1 V :Vfgf-V.,fafV--'ffl-V "1-VagV,V A. ,- , 5--'L .7 :..,. 'f H1 . TV 7 f V , "2'Uf.. f V - V V'?5"'V-iff' Q,--V41 'K V-" N f gk 1' '3VLvP."I,' s2f,,:,V- QV V 56 E lf? V 21 'MV VV - V Vw.-V-flf--uw: V " 11- - f--.-- .V 'K -V' V -V , wf 11----V - 1 2 V- - - H 5'-' -iv'-' -H' : -Vf.-"-- 1' - VA" ..' , V+ f V 1 .VV:VL" V - V- .ff .Vr.Vp.4-. V , I-,V-Vfw ' V-V . .- - ' - - ' ,V, .p fn- :V .1-x. a 1. fm f-5-fwixmff V'-er-me ' V'- -,zzz-Q 'lgi-'19, 'QQ ' Jkjgf 2: in ' ' K 'f"'f' -:JW H 3 :L - V V -f-V- 1 V V., V, X ,gy V -. V y- If ws.. A H rv- y- -r-MV -E ,gg ::.,.?f:.,V, :-:mia 35 - .Vi 1-:fa 1 -A k 441552 ' V 'rf' A z y.0Y'-'fran V -5,-GV ' x ' Nik: -f"'--V--VPN "f'- - 1 42--533, Wx . ,, f :EV - 1 -1:41-1 f if .,.,,,1m .. +-if -1 , :Lu-V1 V V -' - - . .,1-4w::V.:V-,V- --s V"fVg,f3fgiV?4J ,+L VM ,f'?i,.v, - -. .,V1-.M?-.'PSJt.mV1.-g..Vx?,.5,,. V-45,-YV V 5 4,-G-:f5f1fgA.Qg1if',1i1 .sf ,2g5i,igf?1,'PV1V.q5-V A .a my-V-fi .Vg 3- , V .. .Zig LV J - 2 -- VY-? VV--35 V-' .V V ' Vspfm- Qxgzffvx. Nr '-Jmvb P'fS.,N'- 461 4-1g:f"VV ,V 'fgAg1g.a,, QT? 53 ,H Q"',gfA sf av .Vw is X f gif V' QL QW 1 f?X 3?ba3'hi'fs' ,ta Q .H :wk ,QQ 3 V 1.-x A' 53353 4 1:38, Q' if rv V V 1V fm- Z1 Kf ,fnegv .V V , p,:. V Q..p5,gg,. Aff-V5 12 , .my-VV V, Vwafggg, ff--if ,, V: V- Q' VV V V -ex--1-'af-2,11-'-VCA Lu-1 V '-ff: V' 'fx V'-- V V V M-'V,'V"V:f s ys" .. V, - 21 '35, if? 3, -av.-L V V 1 .ig,g,w.iV.V :MV-I-V,r V- .Vw-,V-2-VV'wVfVf Q4 Vff: .A V VV, Y '- '15 g,Vi 5" M3235Y'5351:f'i1i-V"Zvi,Y?'h54'M5!'5"--'WW'-'92,W- "f-'+ f'F"eW3f25 - -4:-EM? M 5 -fa ' "V ' inn,--'.f1""L -. V- - ,Vf , .,:V- ,.,,,, 54-VA-V ,V . LQRV Vu-V VVpw5.,M--Va-,.,f: V4 h 'Vai ITVV V 131-'4' ,g,"' --En, -2,2 'V , 11 -V- VL-2' ..'. .1 W V - sf 1 , My , A-3 V,f v,. MV- V, J?W' 12 Q 5 i pi ng' a r :QV Minky? if F amiga ,5'V"ZL13P1, ' in m v' I Wig.. Q Ugg fy 'L HV- afar 75' if 41 .Qu-,gyg ,v'VV V' NMS fi'-X ,-V V, W my ,QM ,fig-M5252-5. H pw- V-V-Vw Q W- E- .. Q ,Q 1'.qVV?k-,-?N"fii4fVQ" VV Q Vw ' V5 +,fVV.VV.l1 "Pf .VV-V-V?-V5 L5' ik VV-51? fffiwbk f-f"'ff4Vf'Z'ffZ42W5Ef"'13V,eVQ' V1-f -gf A- fi- -"f42, Q.-:3r,,,,, '4 5 ,Siam 7 -., 97' -.4-.syr vw!!-5512 We .f X' wi ,,,y,k,f,iZH-f igfif-Y i, ' V511 ,V l Z, iff" 1F'5j-,WV-,,-:Q,V 1. -1 - -VV -, ?, ,:j,V V li, -V - -,:,.Vg, :q,q 'jj -' ,QV 4 5 It A X 1 t A t I -, 'V ,VVQV 5,15-.VYV A A - .,..,- V V. JL. M V,,.f4.,,,,. ,J1M,,h 3 V? s V -' . . ,ru '- -Lf V I Vzaf: ,K ,.,4E1' ,J Q-A I- V V, .- V . . -Ta QV, Qscgyl' V5 LN V V- new N Ygkkag L fi VH ,JF ::,t4w.skgQzf,i,iQi VV 5,5 ,Ya Mix rss? FV. A1 , xg V Vg W, flag ylvad My X v r 1 V y x K if V, V' A 'MW 13' his y -ew" -in .F-'vigwxg 'gi' QW? -5"-'ff Q5 fbrxai- v ' 'js Q- N LP' '5'513ff f' 4 if age? WY 1 .vw 5 f---. 3 .,-.Vw W .G-L 5 QS :fin L ggn fx -V ff gf ,.,"' ,,V, 4. vfw, V-Sf, , , hyfji-VV 'yes9.251-12':1V.21-Irv-+3 'f ? VM ' Vf- 1 4, -gfE,,,V,,V-WV' V5-5 ,V V, ML, V ,Va - -f,'5g-,iii ,fF,V,:5-V.g,g-., 1 i s, V-.swf V3v45fi'4-Mfg'-2e5:'f-3-38151 I f gif' " 'S Rv, Vx V'-'.zN,iii-'iii-Q VF: -c uff? V' F "gR,:"1"gi3Lj ' 'W-2' ' 1f.'--'V - W-f::1"D -JL-+gZfilwKif:"1i-.R---1-if 1f::E2'1?f .' -w:.3'55f-'-- ,1 , 4 V3 5,5-V1 .,V 3' , my- 1 ' .1 ,V 'army . f ' wgvfniflg V' ,1V,sJ-gr'-Q. f-H-ggi - 4, :L,VV,,V' V','V:f:'Qg-. rr, 1. V- ,VV 3535, ,Q-9,-V QV, -V VVV .,VV--.5V,V:1,fV A ,V.g 1 I-iw-5'VF'-M-ff:6f:r1'Z:'.f A. wr P' 1:V- Ver. L 1:1 swf VY"-25:92-V -W. 1 :V, ': Sm- V 'ss' - -' X ' " " 2-'?re--Jw '-' VV ' ifvlff -+A' 4, 15 Af 1-4, 1. X- 1 f Q4 V A, ' , A ,ff , -- - - ,,.,- LVV FQ WV V-,- J...-1'-.-Q, -.g,V,2-'I 1-:fy I 1 Q -V : , -. wb' V-XV A N V? Q. A V f .ag .j -V. -gf y V, wr' I-3, . ,f-, VM", " Q, , ' ,ff-.-X :j,- Wfwlefff' L VV V, :VaffVpZl ??L.m-Q?1f"f V Niaw-. - nf' i n-V4 VV? 2. VV- W W . ,fy-gQ VV-Q, 4535? .VViQ3VV42,4i V ., 1-V "ff 13,5 nQV5 '55 4 ' ', "0 iw--V-59 :V ,fghwv 'd f' fe!,,k"i9fw W' 'Q f 1 kj, Q9 Vg V42 W : if ' ' iw 1 Vs-V-VV ggwwfgiggy Nggfqff 1 sfi4 Q3Zik,, fqxi bus? M 1YYLwigaf2,'?u AW Vw ' W ig' v' E9 ,flff PIQARYQQ 9' 'G+ Sv' V23 ' 'ww 'f if nib' V r,-V ' -S ,Xi-U1 VV ,V V .,.. .V .V VV , ..,. ,.. ,,V, V V ., ,. V . V V. V VV V V . . VVV, ---:Vw -sa -V ia--V .V-VffVV,V,:. V. - -V'-VV-V M, V V .V rr Vu- 2 V --VV! ' V--1-' - - V V z--11 --ff v PV -a . V-fVgmV w an , - -was-VVGV,fv,5V-1 V+ - -F'-W Vggvbmf V V w- mf, ,QV V . -if-1 V Vw, . .f,V -.Vw YPQMA. ' 559- ' - V24-fGw:95f1'x455 awkrzalf- -"Ve-1? +J' ffi:??L s1 xii?-L-wif . V V 23' Vi ' i i


Suggestions in the Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) collection:

Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 1

1972

Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 1

1974

Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 1

1976

Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

Northwest Mississippi Community College - Rockateer Yearbook (Senatobia, MS) online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.