Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL)

 - Class of 1913

Page 1 of 232

 

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1913 Edition, Cover
CoverPage 6, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 7, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 11, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 15, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 9, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 13, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 17, 1913 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 232 of the 1913 volume:

r"'w v-..f " Yr. ws- 'M' 'f. .v-. iw -1 sv gg," . .Sm ,L 4- '29 . ,Q T' A, ., 1 xg, , ' 1 .4 , 4 L, "LY, ,. J, ,152 fl-it'? W' 31. ,.e .AY . x v 'K fp WUI-14 ffzieg lv 1, V- AL R J: X if 1 rw . -a-,. r 'I' 1 .x ,, -Tv 'mf jim. VJ vm fx, 52" .., '41 . v A-4.1 1-flllfxnlvlv , , ,- v , 4 , sg.. vlruvv-:us v- Vrwfy -W wwf? ""f6'::v'q yvw P --- -VVVV, W 'L me 3i"A"' F ' 'C--yr-.VV :sim "fTg"V4V fix, 'sf25H'rwvV:,vV5-VV,V..V V Vw... V VVVVVVF ."'V1'1?'VFWi:.v7" VVVV.,VVV,VVVV . , m fg, .VVVVV.V,',V-Q5-,:-: -,Vefg.Vg.Vf'.rV':giVfXgg,?-',yVV,A,V5I-gm Vwgigvrqay- ,V,V.,V , . ltirf'7V.'f:.gVV5'.f?V--Im V 032.'5'2m'gf'V.ksgQi'11Vgx,::ig'f,V,S'fV.-aanis'f1 y V.,,.V A Y V V V. V 'VVsVVVV.V,: Q. MVTSV-w2'zV-2wVw'fF2'ff'fV:iVif-'+V-:VVVVV .V ai qw--wVVVV":::M?:-Vw . V-WV 'A W 'VVV'VA-2:- ' 1'1.Hf'.k-522.5-if 'FTS' Qfiiif P'f?V'9'QfPQ-EV?'Hff?W"V 'W 'A339--'.Vw'i5Vi51-WV-iff! "WS 'Q'-'3s:44'Tw' 'f'?fWf "9-'V V.VZ'?'1ffV - ' 1 V V A-'af' 12g,.?ffVf KW- V.,t+V.f.,,f,5V,V--fz.1,31-.JV i:e,.f23g?Vr1V5g ,V-VV S: Vw..- Vy-, , 3 .-.- N. 'V .Vg if ': .rw--',V,V V -, ' -V 1"" 'iff' 9 ., : 1 VM.. 'E rV"4,',VV'VVVV Q. VV YV- '.w,i-.:"f'V. V 'V -Vp gxraf Tr., V, we ma :VVTVV VV VV ,IV :,V'Vs.V Vw: 'VV'f-VF-VqQ?fVVV "V-sa-Q+VVV.f?i.'gi5.fW VV2VVr'V.zfs. Va-:VPS-as 3?'2iVgs'iVxm2 .VVV5tVVgVV-.-wps?f?f,1VVfV'i-gf-kV sf SEVVQQV-vu?-gfVV5im-fwexV1VV'-V fs fp 11? VV.-VxVn2Vi2'VV.w :'- V- -f -ffm -V . 'Ty-f":.'?"' ' " V-V V- --1 V "HV: 5 V VV'-VV '.-"1 '4,iVW-wfVWwVx":af VV'V'1 "MVN -Vfff Wiygrg-ef:-V "iJ,2'f5fE5C'ufF-H:':Ve1's?isV'-V sw aHfViw.-VV. VVVfqQ:V' WAV? .guage . 'V VVVVSVQVV -MVVVQVVVV-.V--Vg.fR":VV iffy My if-Vu 'KQKQVVV--P -V:r",waVgfyj1'VgS-V1 Vw- V- 'ffl'?"'f'?V:V51wW 'V'-1fa'fw:V fi' rf' Dm"s2.3f?S'V:s-'ff-?f"S wg - " VV- 'V -.iffiiifbf UW. V V VV - VV VV '. 'nf-gf.: fifff? Vffwlf-2-V 5 fa 1'-V 5ViV'-- V Vw fda Vwaf Wffqtifl . V VVVVWVQ V 4- Vyiksqx ,V Qztlwgkw 75,51 Q.. :hfgg.,vg.49v Q.-V SEV .N,M'VV,,V4 TH. 1.44544 - V-FWQVVAV V' -S:-N-95, ,,,g.Yg.:V.'.. V,,,3b'2,1f, ,K vi g N, g, 1- Mgrgefgg , LV'-251:-Sf' AYJ-KQQV, My V.a,r',yf-'SM My 5' V?:3'31tV"fV'SfI1'- .QF 'rg MP: "' V if 'VWVSETX 9-Af" . T- --':VV32i9f-cV'JzZuap"- V, wc' 'J?'cw,-1251-1-,.V's, ,V "VVV,1p:'3s'gfR-V-11V1 .3 ,V Vi fl VV VwVV.V'gg-,,ffVeVV '.25!'Vw2"V-fa-VVFVVQE-bks:.'2-1. ?' V . WVVVEL9 '-- '-'Sw GM- -s 1--'-mf. V' V?f'VwJ4.'1' Vw." "f'1fV-'infw22--':5Vr?wf"V -, -if-Vf-'Eg Vw .-.mi V .. Vs. ,V + V .,m.VV,, 'Q ' 2 VV - if 'af Ve F. V A+- ' " V ' -V vis- V- if-EVREQV' ' mVfiiVIw'W'Vw3gVZV,-gcifig.-V'V-,Ve fwggmg W V Qing., , gym VM. QV, - -ff L 2 -V.-V., V1 Vfw V-:Af -14313, -we 1 , V -V Vf ' -V V- QV-.,V. .Vgf-Vf,,1-.V-i1wg1'Vfg3.,5:.g.V. ,, 5?4.x::fffV. 4- Qs' ' . ' V .y'fm.f, V km-' V ... ffm V' 'NV :X-'S --V -V V V ' -"'J9Vf:f aa. gm..V.VV,fq :DV Sw-f??s.VvCV,. V.:-.zhfy-VV: A wpiflvg V . V 1ggTq..,Va, V ,V-ff' VV' ' -3 5.--. . : ' 'V Vw - iff., .k V. V V . 5- .. . .V . V,:V ku if:4,,A7fS,34f-365V-QQWNV E3'i4-M:x-a-Q"'rG'WEQ2'f'- L?'1ifPFi V -1"f - "FE-fEVX ..f" - - 2 - H -V "T V 3 51 5: i i. V' V -:V-VV V 3 A ' V ' -' ' -Vi " ,V " V - J' ' ' V . V - V we VV!-'iq' xg,-gv'Qggvg:QMg--,VVVV, ' "2. ?'5Vge1 ' ,A Q ..f." ,V. . "- Vg . f r' '2 C'-H , V V 3'keVvVV .,,:g15w: m e -V M3 .Vf -J' .VIVVVQPLQ :VV -5?Wi1Q?:a'spL,'fqV,esfV 'gy'-' 'V.:?? f1 ,. -f V- Q ,. ' .-V VV.1 Vf'ri-V VV V- .g a V.m4,pet ,ff V A f f Q V V 'fm V' V P"9"1i'i'f.?f3W'52M'3Eu V: V V' 'V , V: ' .V 121- L- V V . wi- Vvxw 'mi 1- VVVV ' - ' VV. '- ' - aw- - V -?'VZfVmf"?-VE? V.:,5f4'aqA-'V 9-W...,Vx., V V yi? . ,.,,V ,,f, 'r 45:3 . V QQ- wWwV S 'V inrjffzl N? 4-V'f?,f.g, --VV-,,,Lg,V-nh 'VYLFQQQQK-,GW 4 wi " QM V ' '-1335. -'f'AfV"'f"V ,gh 4 N. Pifv V' V.. V- - V V, VV , :V,V- V Vx, .V , -V af' ,Vf -VVVVVVL 'J-5 gun?-A'5gV V ggmff-' Vw--ff-" WVV J? -A' V: 'Zh ,V '-VV- Hu., . '.VV- V fm...-19'!,Qe. . '-'.f?3VZ,'jg-V ' 'bgsg-V.VV?z-iigyhn-"'2'.i is- :wi 5 VV"5fV VV- uw, ' fcvif .. 4 V Q-- Y,V,3S1':w-V 'Piss-ij: ,LVM-V.'ig3,V:SnVV,Vj AN f V Vi V a f' r' 5211 in VM 'E'5"1'Y- ' mil -.wp V V . f,.g"ff3fV'5f. '9Vf"E ?"" fx V' --rifw' -G " "' .'. ,'Ai'UsV . V ' '?1"Y'- ,T +V'- V -' " -' 3 ' 1VVVV fxs f 1 'sq " VN V JA f V vi V 1 V ' QW -' H VV .uh '.w'A"fg. .VV f 'www V Va. -V ' f. . LV V ,fm L MQJQQV 'V ' :- 51 . Vxggrg, V gt' - , f , wif: fiwastgyygsf, V -'vfifv' 31 ?135'r'i1-a:,ff?g:gf-VVVV? Z ", "m f : . V' ' VA mnag U V' ffVa2c?V V V':i ' A V H . A' Af VN g p: A -53425-EP .. : 'V - sig, nik 422415-eflfgw E? mf.. is Vfgigi' 13?-3n.fl'kf-'E 0511- Huff'-1- Q2- 'V . :VM ' 'F Vf MVVV4 wgwf f In 'VV ', ' . 'V,y ', ' 2 :V A . V :V -13- wa 'Q I AVA wiv VIH wtf ' ?1gpe-XQQKV . '- . i V 'VV5 - 2- ,V-Va. - -QQ , ,HQ '1,.. 1, Lf'V'V'fjV V 7.4, QV., , xx Vg, ,qv -S .,VV V - -LW 4 V .-VqgW9,-Zigi,-g4,? g5, H-9 'f"-fkV:'- H?"-1 in 'iii VV' Exif' 75995 '- ff- A V If ' ' Z 1 V 315' x ' 'W ' ff 'iv' 'V- V , A , V. ' . 1: Vw!-.-'QTP-' FQ, VV'V.Vsf1f1 ' ' f f' :V iwersw V K mi' -V QE Vs f -I VS. IVVQ-2 VV 'njlf Q' -V -V ' we V . V' M. VA: ' wif-2-V:-aniffhx-1:+,gpV'hf?-354. E-VQVVMQVV-geV'f-1 V-V V' V..?eeM IKQMJ -w .V ' -sky, V" V Vw- W V . wig..-z--1-V '-4 V- -,wi V N UV" NA V ag, '11 ,. VV. .V , ff' frz'Vi2g,',Q-VVV!f gn- " V :, ,gV:'r..-Q, .jgVV1-3-fj.Vf,V Q,1V:Vg-.55 - S-V 'Q' f r' ,v,,7.VVV ZHQ, KQ V,-i gin - '-V: VFW! 3'-aio V 499-,p,,f' V ,jzygfekm-, V ,V ' , .Ax -4, . -V i. if "-ggg,.V.V,1xr- pst,-f,-'H-,AV 1-fl, . ul VG-.,V H . - . 'V '- 1 sf Q-wg-LVQV V-Vw-3 , V. VV, -1- -- -- ,g-, V Vey, , an ,V , VVV f 1 - V,-. V . V Ve-S... ..V....?VV V-SH W .2 V V , gil V. ff 1'--V gfbw-.V Vx, V" 2--.-.QV f- 'QP-'frfs-if-GQ- - wiv f4V.'V V ':'f:-.Sw W YV, .pfsmi-FEV,-'-. Exam :V V "f m t mp ? ' K 'wigfiv'-. V.f sw' VV has -Qtr W Vw:-Q VV- V " S w-1- J V V f V A .g.V'Vg0.." 51-3 ' I... :VV 5' Vg " ,W V 41 1. uf- ' '., ", Q, "'.- W A., A ' -,. . 'V ' ." '17 ', :M A V4" ' '6"" '1 ' 5 Ig 7' 4' Q k E-. aw 4' C v 'wa Q." , V Y' - V ' ',T '.-V ,-"Vi, 'V,"'fT-J:.Jf.:U3 vin' 'F:'u:!? ,' V. X 'L' ' ' 3. V . . -' V' Eaiiiffg-Vwfrf' Pffffqf' V' wf f ' 1 'HH Vffvlw V Vvziiifw V4 'QQQHVVV ' A 'M Y' is Q-ggggfw. -qgV1V'-:"VV:r?4'.- . ' HV' 'si' ' -- V. V Q' .VV ' QV VV f . " V .V V ":ff'f'f"e - 'H if'-f -1- f',i""-H5 fF" - 'W W er 'Iv'i?Y5 " '-2- ' KV Fazw- ' if 'LQ V-wvx-1-' esafifi - - VV QV - ew yfw-' -- -vm' ff? Jw M -1, ..V,yV5i23m-wg 1 VKVVVV-f1.,VVV.qR55,V a1Vg.gw,,,V5- 1 Q. - V. 'JV-VVQVTV VV M- 1 .V V g . V- .ee V.. --2. VV- 5' .-mg VzVu:VVaf Vvgwy. .V - V . - .11 VRVQVA-9531 MV' V if -G' ' .5743 f ziixxif mm vv HV 579i.ve.,- r-w.. V ws 9. ..'- wk .z-'Q V 'qu-V.. 9 -V,+u-,fmfvzm V-.V..ms5f.f-WVl'+AVVV-ff!h.VV -.QQ":1"'- ' -Vrswkwffywf V. .-V 'fm-N 1 VM: -. ' . V F- -V V " ' V1 'HM "'-" V345 V'-,Vit "--in V-V"x,fV:f5?f -,fV?f'-'f - mb g..g.V V-QQ?-'Vva V'V,d1J'-Vw. gg-'V--f. AQQA:-fawVHw:'11f'Q: V Ng-Sf' 'f .J mb, V ,V ,V'Q,VV ,V15V..2?,, ,AQVV , . - 5.-V-gg,,k,V,,'..q,. V.. . qgp Q V, u e- V 4 wins., p,..3-gym, V,. -Fa wf-V-'RV-V ,QV --'vm ,gmt .5725-fv QI1:VraV,VJ-ggxlgfw-.m-.f'V5aHvi'p,1f5g?g,fV .k8V:p75?8fa.,QV--,-:V:fQF?'n- V-?Q'r1qqiV 2'-'wtf V F- -V - 'V ' ' V VVVV,:"1V1-aid ,W "M, .Vtvmgg 'QE fat gf .ffm .V .:-. V- gif- -.V WV V? VV Vf 'V-:N --V V lv gm? 'im Vg.--ff. mm- .391 f MV. WHA .V'-vw-VVVV V F ug- . 51-1.1. V-zixf,.VV,rg5fg1. ' .ew -Q-Maw:-'-. vw .Vx -' V ,, Vz --1 - vfgpyg, Vy . VVV .Q 'VVgs.1.Vg,,5.1mVV Q -,y,?1,,,.,,?,VVE,,, ,g4E.:Vws'-FV - atfivwai. VV-' IP-Q3 V -, , -V -V fl- V,,'.VVJ" -,. . - Li.. wma V we HV- V5 ,Mfr-1,.FqV. V w.. . fag, ...ff ,V V Vz. . , V Vw., .V -1 xiV,.V W, -V .V ,V,V y. -' J ' V- S 'V VV 'i7!?PS5,,Q331l-'AV P - 3VL2a??V ESV me 'ff' ima- V my r ef V- V .:- VV2: .-Kean, w. V Vw --nz!-Q - Vw -fx?-V3,'9f-m e v54s'5'5?5:"Wf 15'-12.'31.4 sesekxil 'f hui - V "V :V .YV V'-'.f44:1--' -'-N" V. .rvw--'P 1-' B- a A 'af f- 1"w V""-V' -3? V Q 4. ,V ,.,. ww . -V , 9 V.. -,,VVzig., V QV , . V .rV,.V1V..V V,,.. h'sb.jVV:sr , . .,.,V..VV..,VV-VV, V 15,6-p,qf,zQV,VgVq, . . lx, VV,R.,VpqV1.Vg- V . ..yVV..3..f.4V. fum, V ,.1. V, '-hw.-V'r" nilgi-41' VVVM -.1 - ie:-51,5-V V V! ,Vg,1,3JI2f+2V'V-fm, V V:g...:- 15. 1..5fVV,J1V -,LV...QQ-QVv2w2'ak5'6ma,1'..:.wk.':VVQEeQ5V:s-V,f:.g-,.2-- A-'rV:VfwV,4V. -V4.:e'.4.ff1V1--.wgwg 1 .V , V QV.. QV ' me-V-VV,'f Q V ,V w,.,,.g-V-V Vqw,EMgy22gAg:VswViV43,25-V3iV+V-Q-:QV-:Vg-'-ff. V V V aug, Vw-xg, 1. Tin. fr' 5 ' V1 " V ,-'Vn ,. ,V .11-' 'lil ' ' -gn V' Z.: V ""f 7' Q " . .VLQ .,,'V Q:-QvVf.:1p"' N ,V -V' V ,VL y, " ' - '. 'fv5'ZEL U. if ' L-gs-'Q A X 1- ' -"' 455 P' 'L+ J2J'a"V!' . .', A, A- PI- Vll-" V""':-3, ' 1 'V VVCC. 'Vifiw 'XS' ull: "k L V V A ' V "-'--'Vim VV! 'Tsai if Vwgufil? 4- 5?qT-Jfgf'5kgg'fs'?f'bii,-,SVL-135V---r:'f3,,'k-VV ' 'W' 1 '-V?55E?f'fx5fiVfmV.VV3Y3!,,V'Qi'PffV'I4'i'::pVV,'!?"Q-Vwliiff ,ipg..VsVQ:a1WV ' -1MffEr'uf3W5fJ5i,f 2-,QV VV-MV. s' ?!?5v"4fv1.'5g, A149-VVVB: - VV 21-Q VV:- 'W-VVVVVHVVV,Vss2,VejS.L5'zi'--VV'f'- - af , . .3 .' V iguf'VH- ' . V'1'V'r,,5,l 8 V V-,V 14V"-'...,V5.Vg- ,,--T: QQQQMHV' V1A'!,1x'1'1-f,pVVj'.4-1 5,..fVv,,,Ap -5- V ,V-...V , VV -5'V-:VV-Vw"-.AQ!VwV',f,-QVA' 4. .A'1Hr'Vig,gf.!-pwg, ---.9-5'-f,3.:Vf'QVEQKMVVVVWVOVV 'mg-,g.g:.-'.xVVV:f-iqqr-,W-.Vr.aiY VV"o"3i- gag"-V . 1 'VV-M,-e .LVM W' -VQFVQR5 V f-hk"Q'?V6f-wV?E'i"ff-VaV.a-e.V---V'kVk.fVf1'Vf?FwVVQ-2:3-'wif' 'V--my .5-33335.-VV'3:NV mV1,3E3,53:.Vff'--313145-we-11' V Q-veia.-VVV2--BQTVVKQV-ev w,V:Vafu--QV-V-'tg PY? f?rV"2V'.:- S", . V' V 691' -V rig..-gieuf fM,',J'fzw 1-,5,,fVV..,..g2VrSf?gm5VgV5 V .V- 2iE.V.5k..Q: 5,-QCQVVVQVJQ-5VV-W.,qqrgm-.VVQ,fgrrdgfa-5,3 A' " Vi 'KV V'-V-V X- T - :V V V'i:-1-VM--f1.VV'frf'-xsf' .gp-,gg'2YV " -6-'?"3.i42'5'1-wV.-a1iE5:s-Va' VVMV-V: V... V-.JVVV .-2--V..-VV,-3. -V' V.-ggw-VV,.uVV,,5i 4 ip W: 4V. x- Qfsff fqg V way -'f V: -VV'.2H55. files-wgzliw "g55VV'fV'?ffVwV' .g1.V..ga.gV..,.gg.+V2j93V-"'5EE- Vrwgf iq :SH M-,LBVV-2- V-V".VVn .ve-'Q -twin.-w:l4Q,..,1iEi5 4 1 ' V 7. fs: VV V r QV V .VVV2 V QV. V -:Q-:fl-w'Vf'-iw MMV:51:3-s'f1V4SVfVV-:rff3fcVa+wJ'Y--1415-f.'NW 'ff in +'v2SV"vf3:'mgVaVi-Refi-VV-V''v"'5fVVSV-ai':.V'Vs'a,+v2:sVm1zy7,g3,gVr4i--.yan V'V::': 4-Vywa-ZV :VVM-fffmVggzrwegpf-,wsfggyf-' Ti ng. 2' V,. V V 1- qw? 5, ' f.'iV.I,L. ,Q-V "ha Vf'Vi"1. -alan .fi'1 V 21' 'va 'V is' dei' . 1Vf1VfwV'-1-5.9"'VWNQVLQ'V eg:-fi 'QKV -V is 'A' uv-rpg -f - Vw? ,V -wwf -V. V- 3Jf+.---V- N:--w pw?-wg-QV' -Sgfkqa. 5459 'M-1325, EPMI VAYF V. s'gfiV--1222 qg'VVV'+i7lwV'f -'-'V --9.1'iu'f- V- 'WV 7' V. -'VVVVVQVVVV VVPVV V---5-mf -f 'V.VwifV,VVf.a - 1 'Q V- V A i!i?"Q -VQQEF'-"1VV - - R V 5 f' A55-fm "gf??iYf'f?"5aa?f"i9,'6v4.V Vw-?f'1"afVw?gl2.fi "5fQfV51ff V " 'wifi',6v-:.sVrs.cV.w:Vg x':V:1VV7,'f1V: -.'V'!12i,VV-fs'--'1.aV"5 ,-V--V .-V:'Vgm'Qe??1'f 1 V ' wi "N:.W3 i'fi1'3l S :'+fPQq33,?' 'V V , " ' ' fr- 'A ' V-.- " VA -VV Hfw - .PB . - 'f' ' V J 'fu 5-15' ' " V .-f3xI"" ,if'?l V. J if .V 'PVVVVVTV V' J ff'-'f"Hf -'-1l+1s'vfai:31':?V,,q':'f: V- .ww '1V.'V " V V ,.uVVe'V, .. LV+,VV ,6V Q A, + ,qg!S.V.g'nTV . -figs? .- r-zQ?5e'1tVf' V51 YV'-V 5 Vrihg . - -Vf5n"'sV525e??A:fV,":'rffx "wt, fi i9n1.9,qVVa 3gf.g'zV?f59324Vg:V.:mV-.f.rV5g.VV4-gg :si-.'f'1-.Q min V-V. :rf-V-fam - QV VV a-f' V,1q',ggVVs.34g mf iff'-'R+Vg'VamVV 5V1-V922""w.fZm2s-ewfa.. EV'-' Yi QPR!-V4e,3sVqdVsaVeV -"-Vfssrff-'-Vf+LasV:::v--V -,.-V-fi-.V:V-'Ez-Vfx mVVV1+ga.' ' ' -V -VV-mi. 'V f . rV.. -VV fx, V.:V-VV,,:Sfy'ifQ-wg:-Haffwgwwi.Vv'f.VzW5y-f.:-3:5"Vm:'1Vs:'-Mraz'.V.:Vg-wwqggzlfa'zfasfnism1fVfawVf1fm:"v'-..VifQ4.ri:4V.5V.aw -:V V QV f as - V VV ' we -1V ' VV V' VV fa f+'31.l'H' 3ti,f"T9J'-'Ji'1"Hf?"'Lin-1f'fE -fVs5T'V?V3-. 1vlEE2fSfv:?:'?5V:a1-V'VV .''.-FIVur-V'1A'v-F'.fV1-i"!+tAV'fwa'1-2-255-riVVa'ws'v22'w:-QVQV:f1s1WR'lVf"'V V4 xv, , w, .2 , ,,2?VvVa. ii: any g,y,g,, Msg-.,"gS::fV'f.3, ?"V.f- VV:-133' V-:r-wtV3?,wx'f1fV'w'.. .Vqeffsagf -A .5m,Vr'Mc.--vffecrwfgV"e:-r,-.Via-Vw- 442-gui. Vyvm gw:VV.x1VVV?' VVf:f,.,fNV-ziyQ"s3?" Vs' 1 '- V ' 1 -V . VVfrf5?'fif-. "P-:VVV 'f 1 QQ., wf.,,,4 v'f3"f xwwfhff,-"' -ff-if Swear"-' wr.-gf-VV.Vfwt'f"'Vd-iV:"'11Q "'e-'fig'-'-TVA ' sg-'V':V:-Q,1 2:' -4"-:M-'.Vi'11: V fl5?if1Vi. wfV'V2z,Sw-Vw?" -Mir? gs- 'K?MV:'ViS'?:V-9fV?'x'is6-Q'w95Ve2Q1.QTesiz'Q "ii,fH"'ffV.:e2''VVf-z"gi,Qf?VV.a'2141,-vim'5"-'Ysfw' 2. :VVf-ww VV . 1 Y ' ,gr QM! - Q. 'V Y-:V-Vw .VV-- "1Vy3v'f'1Va'5wV Vim-V'q.q,P!'se1'g:ztel-:EV--gqr'aVVgwVfVvffV:-:LV Vaiigfif' V V ' .A 5 V V1 V V ii V-xx mf-V45 VVWV-"wi :aeV'V:Rfr5Lf::1. x,i1'5'.,V.V.erf??ggzwHY?'tVV:.?,S.'955fuel,V'-V-513. 4VfVJ.VVg4.,,.z,, png. VV -V 1 ' V V- z'v.VfVV' --Q Vw224vf12'- ' VV' -if :-Vw-:?5f.-w -.--fam--1212 -fi-Kea.-2615. "5 1 'a"5"VfQg-3f'x- F2134 ' V' 'f' " V- 26' "'gzV"' ' V 4 syifnf A-V.V'fw-V-VR'--aQvQ5vV:,f'.-V-.gan ffaiaakecgwi'-5S1T?5giwaV'y.ggiV:VV?EVV,"-Vsav-M25-r:'me2r'fV'nfs-F6fVgfVsf-Vr-VVEFVMQQQ'2135-Vw:V-fVg+M'V3VzaVEw-.QW--fi.: V V. V , Vx N-fuqg,V.V V , .Vi Q91-3sw5.gV:wy,V, V ,pf V .V., iVV ,,g, N- V., .H ,Q V.,5..1,?,gw,a313,,nV,.--3, 3,555wx5-g3v3QgM5gfV5g,kV,'5..g5,3'V,,V5!ag55:.igQgg:5gg4,3ak5-5.6. ' 4-3 VM V- 'Mr' mg' HV , .',ii5.' ,.Qgr'1'iq-VsQ.I:?fVVfE..g MWQN. mgqqzsiwyi, gm. at - VV, ,I V V : V +agVV..1.fW ffm,VaViW,5,V.-grawaefwiffuf'-Kiwi-1 V .. ,. -NV mn ' -- 1. " - -V V QW- ev?" ' "2 '-" . 'fifrf-f1'fs.9Y'f ""hf"5"" TW Vyfgfi-fi"-K9?11wE'S?"'s? 'VWJM 1 NV? 51m-fi'h"'n'm 'gh -fVV-V- Vfiypikl- lt"'?::.5"'2'fKV: "l"s'J'f's 'V::'f,2.-- ..-15'-4'.1-gV.q:.gw' Vg QV. g,ffs-'gli' way, , 3. - .V,s2f -'33VwVg.5a.p.qjV.3,,V3VV,.--3139-,5'5awx' VVV '-2-:agar-N05 up-.V'X2Y:.1Vp .V1V:.,--,gh-V-.ff,?qV-zuV.wVVVVV'-Vvmgfzfy -Inger,-uzw-"rV"Ve.-VfVVf V V. .,v'V,.V V,-V V: ,V eg- ,VX VV' V, r V. "My V-V -. -,LV -V V f- ,.-VVV-:Q V. '-eV, V- - V' ' -'VV':V'T:aV2: Vw-:ez-f1V:wfVV'15VQ4f.Mwrwf, Q-iafzzafbfhw'iwsfiuwf-i1iM-iv' R1-V.-,V,vVV.V:+V-f,g,V:ew 'iw -mf V 'fi' V3--5 -V ' wg-iVV -- S 'SH -' ""Tgg,-iff? fl- xi QV-if V- Vw- V'i?f5.VV:m5 :-ffm-V1 V4-V'V--V-VQfVV.:p:-eff,-2 -'.z1V-VVVVV. 1 VV:---4 - 1 Vfgfi-.wEu:.m+ .aw-fV.w VV- f ffxx'--1'-QQMTQMVfiviam-V:'f-+.+:::w..-'-V 'mi-2' '.sw:N?9s,gg1-4fw'wVH'V -' V-"1,a.wig V -V . .g,:5y,gg5zVw'vf1h.13.Ve542'fw-. 5ggS,.ffV1wV-.'VmfGf'4fSn1!EhS2i'g,' 'VV -V'-wVz.P',V11ffifV-gggwifswVVV-.Vw-'wzvfrff--mV:,e.:V fn-VV- 'VVV-iV'VV:V-wr. ' -'VVV - V. V V -L , V ,V VV V-ffm V- VV, ,mf Y -..-Vffh Vw 1: V?iV9-,-V.Aa.VV..:V--Vw-gp5,-,V,,:VVy.-2.3 ,V,V,,3..V,,V,.V5f,-3.V.VVVV V.,V,L,xg.,,,V5,V ug V.in-3?,:Q3'di'V 5657. ,fr SV- +P 'VV K 35- -41-3V-V 'Q.ewes.fir5fV4Vi-VQ.:Vr'z-4sw-Vfs.-'Vaiigffmffvsww-1-'-VVVV-2-Vf1VV'w-fffw-Vs-Va r'VV.,f-.QV5E7f2Vnr1-?!wfJv V -V rg-"TNQ L-1 --VQSTTL VV A -- V,f'i-Mwwi' 57-V 3-'VasfgH,VV WL. Wim-V V . ' V QVVVV 'VQN-142 15 f1a?V:- -21 wa..-4.-Vgtzxt-wh' 'ms-'2i'?V'V V--3' A' f? VV -P-VV ' ' ef.. 'A 1:-, , j ,. V-VXQQJ-V',VL.fVViVfVy,?VVVfVr-VV, Vi VV vii' ,QV':'---ASQ,-fa-f1,gs.4mf2"Vv'V'1ViV '- :VVRfH'Z'wwZlf4M:?Qf1gf3VgwVV-'1Z4gVVnV.Vdw '-JffwV'Vsvsm.w'a'Wsf,,aW-MER.,V1wVVfVVr+.V,V.,of.. V521 .VV V3 V ' V - :fp fr. , 'Q-'ff 4533- isa- 'VVVQgwVV.VfV's:'Vf'fVs 5 r- 'WHL' 'Y' ..:.-W V R' 'fVV:V:'V- 'L 'fri' S51 'VV 5ff"Q1:'ifaix!v2'V-f- V' ' - ' . .gg f f' V rw f x V: jf 515,9 55 QV"v1Qw V- - :ag-Vj"?V.' m V , .V VVVVV V Fay. V:,,":?gkf:,ag-V' Va 15553-,gi xg 2 mxeaafwim-.rgsev -iq: 5' Vw79555-51':lg-'Vwvfg,gYwVsfit:QWi'1?33'?f:v"'',:gfaq,?'?V' ?f3P:'ff-2 1 W ' 4 6 1' VY' :V-'sw 'fwiwiiw .- 'W-vie! 2112? 1 -V V V. 'f-VxFgVV'V'V?Vl'P V . ' m f .Ve . Q V VV .V Vw ' 12724:-V FW- .wh kk-va.: HVV-'V wfgif - V-VV 'w VVV-V ..VVm,VV'23,?mf"V:fV :MA a-rV.-Mc::1-- f-mwfff-hV'::2Vfv-'-5g's'H:??iV-Viv rV?VVf""'x'fVwiS1v P ' Vi9N-'ff'-t-r'1- V,iVVf'V. ' ,,,f1VV.VV ,-:MMV 1: f' Q Q V,'mr,v:. 'V .fm fra iw- Vg:-Vzwm' Vw- w wsii-'V-Sa-rVVVQ..vVf1'-fm.ff Ve: 'SV S . ' aff' 5'-" F V- V 11' Qwf'-MV -V-V ff- ' .MV .mfVfwfl'-'f-svH2'1':-2VV'.:'- 'V --View V V' V . 'sei wwf' wi -1: VfQ1'ff'f5s12V?fw?VfV3":ssg'-.S+VV ..V,:f. . , T-'K ga:V-5Ei3LawfV2L,V.:Vfgr- ff- : - -V .V -V--Vw. 'V' V afs-V35 wwf:-2g:'1nV:-mf.ww-:V-.VV'.i?f?4,..V in -15 'V -Vsgcic V Va-f'f?'i:1f?iV-'VT'affwftgibglm-'-awk-i . LV V. ,Q , V1 Q nv- ' 3 .jj 4-gg V 1 'if ,I'7'5TEf3. .wk 554' " L' VV VV 31 H L .5Q1"1'vl 'VMPZAYS' '-.-Iwidiiz I-L W - -PM id' P53 7'VA.5V1-V H' 'Vw'?FE5z73?ffV'vi.'-fi 3722 .VVk'f"6"'3.1.f?5i5?-"-LFfa. Q - Z 1 ZVLVQV-."-vi?1fV-23,Gam?-.2:V - v ii V 'xii 1 fr: f xfy. 'Em H33 "M -V J W- '-Vw Vx'-LQ Q- V'V"+"' wwf.-V 1-w xw4y+V- -V ,VV-Q 'fng.r1'fBs55V5H7p' W"3Aii-"g'5?'?Vq?VwH?-V-1:-'IL!x,gVp9W.df'm1'V's5'h'1 Vwift-VV -QW: Vvg-H. V-V-VWV V - iff V. VV 'MMS mgwfiwiaf av? -'f' wh g"?fi4Q?'gf,.f'..a?QVe -.:..f35fv,V:fzf1:-gfwVV::Vif?S:-f VVVrVV,Qe1?Egf.sV'V.ff'.wi5i?VV-'gevaew' V VV- " si VV'-g. . V. ' ,gm " VV. ' 1313, ,..,ee. f hag??A-is'2.gV,f:gV,V'i,'.V.' wg, " V- V 'A '- 5 V af V A- f' V'1'.V .:xl,z?u,,7i5:?!fVW-Vff'-- iimh, wr' Vw 'V-'-V-7 ff -r-'KJV' .-Vyxfiff V V . V- Q' 'H3'1:fr'- vw- -NWA A F- VfigVg':V!fV::N . "4-VVg?'4j4'VQ,Vf1':u?f1?.:',' "1afV1Pff+r:"w?'-43 ' af.'zV..V1L'553:l?.u!:EI'Q.f 'V, V V 'SQ - V V- -- V' V' --.V ' V1 fb' 1 ' '. Vf 'V 'V' VV, " V. ' V ' '- ' 'h 'f V-Ml 'MV 1' V' - ' Vega .- . VV , f' 'V "zV.:5G'w 'f sg V, gf 1- 3.1 VVV.- 59115 V. . .,..-" -.Q fzffwgyarf-s?2'5fV1?:ffwks:- Vip V 1V 'VVV VV yV: V VV- - 7 V gg NVV1,-V Q, 5 :Vp . V - V Vg-V ,V R , -,. ., mv, V-ac31A1. ...ua552-S-VV-:VV1-4:u,'z'e'asia-VW' " -A242115-eV fr--'-54"-'.:,'-g 'F-.icy-.V'.-.1 MV, V. ,V, V- V-1 '- ff. Vu, - v H VV -,V V-qVf"q'Vw-1-VV?" ' 'sifiz' V,L-.Vv'-' . -i-f-'- 55-39+ v" Zsx'f-V VV, Vlaavfgfiiwf-'-W-CVVSI!-.L-V-Q 521-12' Qgiwgfi. VM' ?5f'Qi"5Vf'g'9S95'w!2wTkHwVV 'Gr V-VV-V,V,-V.Vp4,V- 1.1, 5V,,,'f- VV- V. vb 1- V Q ., Vw 1 - R- ' 1'w71'5VY' V.: .MVN -41323 .-md -V612EfgVV:w:-4-2eJ?,QssmHj- Eefqgiki V -w,., wV1wr:"-V 2 fg5.',5V9gF -.1.V71WQLV:.qEi3, . 1 ,,f- V V . QVVVV - V V.VeVV . pz"VV. i 1. .1Vfgggiyd,-QgkmykgV':VVVV?a?sVVt-:mg-fm ..s2V3'S1v5V1.V-a:.V SSW- - V-:Q V . -V ,bw v VV . V .V V. .' n,?'- -V ,m-J-1-:rw-V " ff -awk-9 gif, '-Vw. Q'afVs:2qm-Mis '5' 'rf'--'L-122-V.Vf2-wwf. - 5 W V- wif- .Q 'fm 5, --V V ' V VVV nf- Vw- 9. 5551 fr.. . V 1- VVVV- ,g frying -V, ,Vw Vey . .:VV'V,-V - V-V VVV- -.2-LV .-,1..- V " Qgiw?-Ef f' V - 44,1 31. .Vw me Vf, ,'S"21 V:VVfm'v..g V .kiwi-MV , LQVQ,--.4w1vVV.'f-Qiff-dew, 31:5-wgrfm MV5-a'1VfV-' Ve fi x, -1, V ' -vwzvfw, V wg 51, f ,V , "-V141-Q21-Vzg,fV -A V V 'V ' V- V P ig'-i?"'7'-M wi f 'VV ff""?V'w - V-2'-3: - wf'34KWVr A24 V V i-ax Vgqjsgj fgf ..-'- .Vf, V-VVVV ff., ifvgg f -' f i r' V ::VV.fV-QV-V -- : V V zV. V ' V VrV 'V-.V - N V .. V V: VV-'V V - JB VV '31, 's V 'W' ,VQV-fME?'V,ggxfV,.V.-rwsw--Vsww'-gglb' fi? V - 'Vi-.11 V-Sf. -.f zf' 'V 'V .V in -V-vw 'VV fV-V-,-V'-xg.-"r. 1-.V-VV,... 'W",?v5ffVV fn' 'f iiff SM 'V SV J. VV WVQEQ?-GE1Qc5Q1fV?'9'V V-1. 1. f .Vg '-ri .3-fMW,,VV-VE.Vf-5-25 Q if f V- ' ,V A' ' A- i f .VT:f'vxv'V1i. 1-. ' V..VV"'f..fcasf:!V fa. 4 1' inf .. ":4q'V . V. -WV,-VV.. gfiwiawf . . 3,1115-:LV -VV.,j V-sm' iv " 'wr 5- V new 4" KVQQ-vii: V. . Kfgigg-2 V . Q XV Vggfm, '-gm-SV, Vw' '545.,gV'f"'.QV4 afwg-931-QQ??5afQ:V'gi4s-V'mx' A-2 .V V 'wifi g -:ga ' +JtV'V5.V . 1 V " . - 253214 '5-V932 VV--5.,azq 2.51 . .s V 111 - 'Vg ws? -V A Pb: Arr 2 ' 'V H 'J 1, -m.?V'5-V -344 Vxgagsf fanmr- V 273V ,QVVV3 'mf -1- H'-V V Q'-W. Vw-.QV V fr V 4:V?AH-'1,VE?'m5h .V ml V ' 5 Lf, V ' ' Vim' ':V ,Vu V'-VV.m-He. V.'r:V , "- . .g'n'-f-- " f VV' 'mr-V WE-' -'W 1'-. L :?ff3f1lf'V1 " 'fs-'ik 'ff?'2V"'- 'N-.V4:" fi --V V - . , Ls' -V2 . ' V' -' V .Ci V 1.3, V NVVVV , TV. ,l,iJfV:.VEVg,i, 431:13-A3 UV, 1,323--im PV,l::3iNV- 413 HV,-Y ia. V Q .V 0 55, W ,gi 3lVvVV,.:5:3?V,V:2t..5 kg , VI . . :l,w3,V, 63.553 .f V . M- V.: ,,,V.A,V.-gf V,.VVV..,V,.., .WV s .M,g,.5firVV,.NV V .am VV, . - 'M V K .garb-.VV--.,Vw -,VV.g..W,,V .Q - ,Wk Vw..- VV VV.. -VV fi L- V V VV V -,.V-Vr XVVVJVEVVV xfn fi- MMV!-V.g.V!V bf-xV'VV-V.V+ V ffVV'V'w!VV Vs- S:-'SVT V V -V - A VS V 'AW . - V VV--gws. 1 - Vi pffqwgff - wuz- an V V 1' MVEV'-,QL1:V2,as erin Vz'w4:' VwV.VSV'F5re5:V'+u , f f-.VA Vmgwm. HV- ,,. ,,.gV, V554-.5 'V .V WDw.3V- V.,iVf-eu,.gW., f 4 ' ' f V ' - ' " x ,VV V, VV V 72.4-.VXVVV - VV .,, V.-V:-.VV VVVgV-Vffwm 'VfmV'Q.. . -V , ,. V V V V V V-aw: V- wwe- 'WMV'-P - :ff MV Fil ' ' ' if vu. 1'-'1"m1'i "QI Q 356 3 5 H S The orther THE BOOK OF THE SENIGR CLASS 1913 Volume XIV Northern Illinois State Normal School DeKalb, Illinois 3 s 3 2 Q 3 51 4 Eu Er. ,Q-Tjnhn milliztun Clfunk QBIII' master Glearher we hehirate this hunk in lngaltg sinh affertinn 3 , 4 fy ", E J 1 'mr' i ' f' I X A ,, .N Q .-r v Y ,l 0 9 I XI? S Q Glu gun, -the teahers uf unr huuk, , ,' ' X mhu e'en in sume lune, far uit nuuk, : 4 5? , wunlh finh again the hunts nuw spell, ,, ' A A Ere half these pages gun haue reah, ' 5,7 me give gun here a rerurh mahe, Lrg Emu sturg bright in rulurs laih. ' 2 illur as uf ulh sume grag munk lent 6' lo 6 31-lis luning rare, as u'er he hent, Glu tuliu ut seriptnre sturg , X QB1' saintlg legenil, ulh anh huarg, -"' A Ann with gl skillful mmm illnmeh Ehe parehment, nntil thereun hluumeil M ' A tangleh garhen-'teh anh white, ZH:-um which sume hrilliant hirh tuuk 5 N ll flightg' ' i Su we haue lent unr luuing thut - F Zilhat all -the hunts with glahness W fraught 1 I illllight he illnmeh as mexnurg's light ' Q ihas mahe"eaeh traeing rirhlg hight. A ' .W 'N I Q 0 e ' ' 1 ,. op deg u Ll - V W al' yt., i 5 I, f ......,....1.....,g 1 , Gln the Nnrther Zllahg Nineteen Uhitteen Now as the time of year comes 'round again We find your picture still upon each page Of our own book. Your waving hair, wind-blown, Is fanned by northern breezesg yet is your face Aglow with warmth and love. How came you here To this fair land of ours? And were you held Enthralled, responsive to the beauty of our towers? Or was it the frail tendril of our vine That stayed you until we could come and claim You for our own? And since that day we meet You every winter morning as we climb The slippery wind-blown hill. Your chilling blasts Strike roughly 'gainst our faces, yet wake up 9 The sluggish blood within us. Then arise The thrills which make us start and race as if Our spirits would keep pace with you. And will it be so when our school days here Are past and in a place yet strange to us We take a moment from our care and steal A precious glance at our own book? Then from Our store of memories may you waft back The dearest ones. And then into our hearts Will come this thrill of life, endeavor, and Our spirits rise and race again as they Were wont to do in days before. 'Tis this We owe to you, dear Norther Lady. EDNA KING. t E7 Page Number Seven l .J V ' ' 'W' N V V x i , I E N i L w W P , . P X X E l 2 J V. And when the shepherds sought the little child y jk is il f gl j Xnbggf 1 f XXX 1 ' Y X D t X, ry il I v X .ll-J V iv 5 M 7 4 , , HERE is an old and marvelous story that came A 'Jw I out of the wonder and the mystery of the if N, 93 EH East. It says that shepherds were watching Rf C' their flocks by night when suddenly an angel ap- if SP pcared to them and a noontide glory shone round QM N about them. He had come to tell them that a little X A babe was born who should transform the world and X ' X bring ineffable peace and joy into its tumult and fx Ny yy strife. When he had spoken, celestial choirs filled f fix the sky with rapturous singing. Q XJ' N 7 Y ,I they found him cradled in a manger because there was no room for one of such humble estate in the inn. And ever since the world has heard the story, the If' teacher whose heart is quick to answer to the call X of the loving spirit of the universe has fancied P iz? V that again the angels of the night might be singing ' when a little babe was born, even though he might be cradled in a manger because there was no place for one of such low estate in the inn. The vision 3 has crowned each of the little ones to whom he 2 y ol Ci X' may be privileged to minister with a new and " w l beautiful dignity and sacredness. K JOHN COOK. X if Q X 5-Ige , f Ergw E I j- : 4 A B 1 W C t f f if 1 4 , , -X -4! i Page Number Nine nf Nfffhfg Page Number Ten L. Louise Boswell . . Bertha M. Cramer . . Irving L. Peterson . . Eugene D. Whitmore Hazel M. Olsten . . Bessie E. McNeil . . Carl Littlejohn . . . Hawthorne D. Adams Edna M. Fitzgerald . Alberta Selter . . . Walter L. Jenkins . . . Editor-in-Chief . . . Assistant Editor . . Business Manager . . Assistant Manager . ............. Art Organizations and Alumni . . . . . . Boys' Athletics . . Girls' Athletics . . . . Literary . . .Barbs . ,. Calendar 5-xigf ,, . 4l,l 5 as A 3 Enarh nf 'dlruateez l Leroy A. Goddard, President Hon. Francis G. Blair Hon. Adams A. Goodrich Jason C. Ayres William L. Ellwood Alexander L. Metzel, Secretary John H. Lewis, Treasurer Page Number Eleven 5 L A 5 Page Number Twelve auf Ninvtren Gihirtrvn HGIPHTPYB nf Strength" Centers of strength and towers of might, That stand so tall in the dark cool night, The stars that rest on your summit shineg The arms of the ivy about you entwineg And forever about you our fancy weaves Thoughts that cling like the ivy leaves. For we, as we gaze on your rugged strength, That stretches so far in its shadow length, Have measured our love to the top of your towers And the reach of our joy by your dial with its hours. LOUISE BOSWELL. Page Number Thirteen v mifqe i x wa ? A q ii ' :hu ki , I ,,. , ,B 1 . :gee 4 fx-ps 14515 1, 3. , A ,s A , :KX . . Q ' e tf. , 8' N. 1, Page Number Fourteen xW' O l , W I ' ills,- ,, -17 Nineteen Zilhittcen , - f Mm' winter Qlampuz We lingered each day on the bright autumn campus, Reluctant to give up such colorings rare- 'The mingling of reds, rufous, golden, and yellow, All sobered and blended through hazy blue air. We thought, as we gazed at the meadow and woodland, That nothing in nature with this could compare. But early one morning we came to our campus, And lo-was it magic displayed for us here? A glistening whiteness had mantled each object- The terraces, river, each tree far and near. In the background, enhancing this Vision of whiteness, Were the gray walls and towers, to us the most dear. TERESSA SULLIVAN. Page Number Fifteen pn, l - ..., - Sr Ellie Nnrther Page Number Sixteen lin the New Green muah Into the wood, evasive, steals The spirit of the spring. Lightly a humming heralds her coming Where heavy the dreams still cling. 4 Soft is the rousing of buds gently drowsing, Under the spell she doth bring. Light she glides through the sunny air, As free as the swallow's wing,- Flitting and turning without thought of spurning The smallest or humblest thing. Gaily comes leaping from hours long with sleeping Life at the call of the spring. Into the Wood, evasive, steals The spirit of the spring. Life is pervading the lights and the shadings That she in her bright mood fiings. Warbling and glowing and new green a-growing Answer her low murmuring. LOUISE BOSWELL in --arf...-.. ' - :iii-41771.--123 : 1-I x 4.4 E,..Qi.h 7 i. sly: 431, Q ,,.... 4. . Q 1 .-x X .:g.1:: r, -V ff ' "H s.. , 4--.,- 4. . '-: .,. -f1'.'x'!. ' -47 c x we - X--... ..g:g e -L. gf V. -,r..,.-, -...ans-v ,T:.- . .g ., -5 -,qw 3:f.'.l'g - 3 SF' ' .f:f'.l75fIg:C?9. I 1 'jiv. f.,: 'saith U J :I ,-, 9 '. -1 .2.'Q.,1. ' e gn. -5 :5.. ' I --VJ v .. -- lr-gg .. 'i'4., rf ':..,f - 'Z-2 eel' . ,-L., :QA V A. as . ...g.... . ' ' -- u .ww . ,fr r ,,...',..,5 , 5-4. 7 if . A. . FP-' .f H' f-Q-' --',,1,..,s. '-3 15.1-' '.1Jf'ii: 2 Zigi?" I ,I . ,, ! I l . '-1, -In Nineteen Zilhirteen - - 1- .. 15-11, .. " .-vw. -511' 55-1'i"5'.' - .-1' -. --.- - ,-1.'.-..-.,. .g. uv 1..-L. E' ,:. ,.-.jeff , 'f' -.11'i',-, i-v3-- Q-4, ' " ' - - -- 44. . .,f : ' , 1- . 5.--,,.-,.-Ag: f. :' f.. -mf '-pg4.:c:4g.g-ga gg' I1 1 -"ff,-'15 :-.i-,,.1:!.-14214 l y- -igjig., ':5f.4-QEfHa- f Qu .- :iz .4 111 3.1 1,1 '- ' ' "1 :sr zsfe' - 1i'f-91: f...f1f'. ' . , A, .. .. 'Y 11, :T-"'V3.!3a121 3.4 1,g,f'f,g" 14.34,-,L-4 . , ...J 's,q5f.A..,., ".,- 1 1-S"' 2 -EL-.L-'12 nf: 1 4- rn.. V . if 'F f:..5 "g-.J':5-fm rzsr' ai'-A-figfl..-lie.: .-gh? f' H..-,v. 2.1.5. ,141 'lf'--'-I 4,5 3 -,.,,.:.'p R, :,':,E "1:5g3'.'gi,-,' .9 " - 1-1---+V' 'fgg--31211: 1.115 Q' .f. .,.ii'x,T-I'2,..-ifiyfv'Kj ' 4:-.3--y,-:3y,-.-.-.' 1. -, Q g. .v K 1 , .'.., 3.-, - v. fx '.,: . .- 5 1- V.--,,,,.-ge'-5,4 M , 1, -25.12 f. '." 32,1 f, jf...'-I..-11' 1 -' ,", ', -' 3 .. ' I-1 ' 'f' 'A ' ". Z'-" ,-f-"ff-Y'-157-'i:'jk.-.' I wr, .Q-aff -1- -'-- 1: -Q. 22 : :.-3 - " fs.. .. '. 1 K . 'rr g .' ".'frs1s-1:.Sf' .. 4- if . H , I n I ,when mill' Buses Elnnm Their beautiful soft, soft petals unfold in the dewy May, To the glories of the spring-tide, they add their bright array, ' The breezes softly stirring, their fragrance waft along, And the passing life seems gladder, When our roses bloom. They are one great mass of splendor when days grow long and warm, And the petals overflowing, on the grassy lawn drop down, All hues and tones, the softest, in their velvet fiowers abound, And the world seems far more lovely, When our roses bloom. Their colors bravely greet us, after other blossoms fade, When autumn trees played by the winds, give their farewell Serenade, Still here and there a bright rose glows in its foliage dark and green, And though winds are chill, we're happy Because our roses bloom. When winter, white and frosty, has covered all the world, When the twigs and thorns and branches are with glistening ice impearled, The redness of the rose-hips stands out against the snow, And we know that though 'tis winter Our roses still may bloom. EDNA FITZGERALD fmvz "mv, . U X . -wr.: -':5.3-'-"wr f -. .- ng '- .15 4:13-,gg Q .hi T. ,.-.356 J.. W 1 3 -Q.. J 5' MQ 'A Iggy. ...gig 1 Q Em- 4: I I .Qld ,--4,-.5 - ,f-"iv:f57s1:1-...gf fi 51'elfQ'31555l.'IQ'v g-'I-.n-f,1.,1.f tx "ei, 7: .f'-- I 224 PEE. ' 313-'i:",-v:4,e:',, , i' -1:1 V .tl 1:36. - ., WF 9 -.V-2 :.7.'s".!',it-:Lg ,251 Q. .:' -Q ' ,Q--UF 5.,eX:r 514,22 FZ.-'ai--'-.....11?1 'f'-5'me-qfr.-1:'-qw'-1.12 51 f ' -' '- i -052. -:,2.k::gi--, fax, .A fe- .1.g3:f5j'i',3 ., viz - L. -5- .r .-1' ,- . .. - -M-'.', -:.:5'1'5-EE..-T ,'.'1?v:FgI . ,l -.-. -. . -, :err , ' 2:5 arg:-gap . ,Z . ,.-.,,5.sq,,. A.: "-zz'-:za-.V-'L-:.'i'?. 5.1 -5. Q .. T, 2 . R., ,, 5 '-f-.,:.'-..1e',q.1.. 2.31. 2 .iq . '-,gf ,J-', , gf. QpQ,'g,i:2',ffIE:Ee,A F" "Q 4 tina. LyZ32.m,,'g,.Q',Aq!13f.g,.x 1' , .5 21.11-fzfk ff'w.,1.-mi :mn-.ffz-.Q-1--5-'J -. U. ,.1,. 3 -1' -12:-.. ., .1 .. . Ng: ",,.'g.:. . 1' M- 7112. if Si I 1 .5 HL- ua., -.za 'T '-",:'ii,-- ' ,sc LU' -5 L . 15i,ffE4f5: J., -- .-'- 1..N. . .JE5.?f',It '14 " ..,g1.:. snag.. , l 'r-'-w,.,-m-5.1. ..-.751 I . -.ffivai f' E , t N 1' , ,,..-,111-'-yi " .-.-1j.r'j1- -"kg: ' ,. I. ., rf. 1- -r"+ W- .-- , 1 wtf " . ,. ,.9,.. .,..,,,,, A H R M 1 s ::,,,'.,.:,., . . bv-5? hx v 7, . , ! ' 541 'L4.f:i43f.-sail 'f-5753 2. gg., .- , iz- .'.:1- ,gf :.'.,'.f2 Page Number Seventeen 325 142 GVDQEQQ S 1 f WF fp 39 fl D' W s W .Q I N 2231 5 s M Q i Gln the Hlflnthrr Srhnnl M H Little winds surround me With bloom-sweet scent a-wingg And quick I see in reverie The wonder of thy spring. Night-hued clouds are massing sy 'S Vt N 9 7 .N lf 1 L H V 'a l A ml? ' f , ff X95 ,Q .f f K ,, A 0 0' ' Xi . ' Huge battlements in playg l fx , And straightway rise to memory's eyes ., . Thy well loved walls of gray. A A sunny child comes singing, ' Untouched by earth-horn doleg And suddenly there comes to me X - 0 The vision of thy soul. ll 0 n ,- B. MAE SMALL, '12 ' 0 all W ' e ill! 5192 7 ' if '29 4 y T05 A V F0 X vo Q 1,6 W I no 4- wi -Q ff t i It l s ,T c 1 43 Page Number Eigh teen pf-'sf Vg Q17 'Ffh Q 4 K., Jn lx J f . I ' i I y i or fe, 4--1' BJ- 'L W ' - I X, .. 1 , - 1 1 . iilreasureh memnriez we're hnarhi11g,' Anil the hunts are snags affnrhing, l Az intn 1:21:11 enheaunr ' A H flames the glah light nf a fare. ' V 2511211 these memnries mag he strnngerv- ' ' 1 Anil thnsnnga he sung the ltmgrr, ' u f f 'Bm-ein we haue azzemhleh ' ' A111112 ppqple nf nur wnrlh. . .,, X . 5 ' ' 2 he ' .L I 5 6 ' ' Jviutg! ' :Q O I 5 A gf .ni ,W Nineteen Zlfhirteen 1' Aliarnltg lNames arranged in the order of the pictures that followl CHARLES A. MCMURRY, PH. D. .......... Superintendent of Schools and Director of Training School Department. NEWELL DARRoW GILBERT, A. M., Professor of Pedagogy and Assistant in Psychology JOHN WILLISTON COOK, A. M., LL. D., President and Professor of Psychology and History of Education. LYNDETH C. LUND ........ MARION WELLER, A. B. .... .. SWEN FRANKLIN PARSON .... EDWARD CARLTON PAGE, A. B.. .. ANNA PARMELEE ........... EDITH L. PATTEN, PH. B.. . .. FRANK K. BALTHIS ......... MARY Ross WHITMAN, A. B. ...... . Secretary . . . . . .Professor of Geography . . . .Professor of Mathematics . . ........... Professor of History . . . . . . . . . . . .Assistant in Mathematics Assistant in History and Pyschology Gardener .Professor of Ancient and Modern Languages WILLIAM W. WIRTZ, A. B., Assistant in Ancient and Modern Languages and Direc- , tor of Men's Athletics. JULIA E. GILBERT, PH. IDA S. SIMONSON, B. L. ..... . CLYDE L. LYON, A. B. ...... . CHARLES W. WHITTEN, A. B.. SAMUEL J. VAUGHN, A. B.. .. RALPH E. WAGER, A. M., PED. JESSIE REBECCA MANN ....... LOLA ERNESTA SWIFT, A. B... JESSICA FosTER ............. A. NEIL ANNAS, B. S. .... . HARRIET NILES ......... L. EVELINE MERRITT ....... VERA M. WISWALL, A. CHARLEY TIDD, A. B., B. S... JOSEPHINE MARIE JANDELL. . . EDITH HALL, B. S. ........ . OLIVE L. SWIFT .... ......... EVA ISABEL MCMAHON, B. L. JAMES ROY SKILES, A. B. MRS. LIDA B. MCMURRY .... ADDIE L. MCLEAN ....... ANNA E. KING, A. B.... MABEL L. NORTON ....... E. LoUIsE ADAMS ...... FLOYD R. RITZMAN, Principal CARRIE B, EDMONSON. .. TILLIE C. BAIE ......... BERTHA F. HUNTSMAN. . . MARY FITCH ...... EDNA M. TAZEWELI.. . . . GEORGE W. SHOOP.. JAMES A. CLARK .... JAMES MCKEND .... CHARLES BLooM .... CHARLES CARLSON. . MAY MCCLANE ..... VIRGINIA WEINHOLD .... . . . . . . . . . . . . . .Assistant in English Professor of Literature and Rhetoric Professor of Reading and Elocution Professor of Physics and Chemistry . . . . . .Professor of Manual Training B. .... ..... .... P r ofessor of Biology ..... . . . . . . . . .Assistant in Biology . ..... ...... A ssistant in Biology . . . . .Director of Physical Training .............Professor of Music .. . Assistant in Drawing . . . . . . . .Professor of Drawing .............Assista.nt in Music . ..... Assistant in Domestic Science . ..... ............... L ibrarian . . . .. . Director of Domestic Science Assistant Secretary S. .... ................... A ssistant Librarian ...Principal of Normal Training School . . . . . . . .Critic Teacher, Primary Grades . . . . . . . . .Critic Teacher, Intermediate Grades . . . . . . . . . . . . . . .Assistant Critic, Primary Grades . . . . . . . . . .Critic Teacher, Second Grade, Glidden School . . . . . . . . . .Critic Teacher, First Grade, Glidden School of Glidden Training School and Critic of Eighth Grade . . . . . . . . . .Critic Teacher, Seventh Grade, Glidden School . . . . .Critic Teacher, Sixth Grade, Glidden School . . . .Critic Teacher, Fifth Grade, Glidden School . . . . .Critic Teacher, Third Grade, Glidden School . . . . .Critic Teacher, Fourth Grade, Glidden School Superintendent of Building Engineer and Electrician . ............... . J ainitor Janitor Janitor .....Critic Teacher, Grammar Grades CNo picturel Nurse fNo picturej Page Number Twenty Page Number Twenty-one Page Number Twenty-two Page Number Twenty-three V v i D r I L.-W- A Page 'Number Twenty-four Page Number Twenty-Eve P -1 l I V W V W L I 2 i i F Page Number Twenty-six Page Number Twenty-seven Page Number Twenty-eight l it 45, .1247 O I , Nineteen Ehirteen E112 flbnlg mag I heard two people talking , In the hall one day- 'Twas a certain Tuesday afternoon. I heard one of them say: "From my faithful student teach-ers I must soon be going awayg It is hard to think of leaving But it is the only Way." "Yes," the other said and colored Just the faintest tinge of red,- "Teaching isn't interesting, When all one's thoughts have fled To a house that's to be furnished In a sci-en-tific Way And a-" But she never finished, 'For the other had her say,- "Oh, Why doesn't ev'ry teacher Take the only Way?" RUTH PHELPS. - "lSL'ff'1S X XJ ,Vg Nj. 1-,,,Ja,.-f. ,I l LZ V953 - I- ,f fm f A 7-Q' -5 -N ls ' Wil., , K Q 5 , Wg! N My oi g A I, xi L M Q 'TZ gi Y-nl 1 lg!! ,ADI bi 'L k F an like ?Xq.l ' l -Si, www' U y l 1 ' 'A my we - as as Page Number Twenty-nine - Sr Ellyn Nntthet iliarulig meeting Aa S2211 frnm the Bllumhle Gbutlnnk nf the illihrarg UESDAY afternoon and faculty meeting again. From my seat 'l l , in the library I watch them come, short and tall, fat and lean. I have chosen a good place for my watch, for the library liter- tm 0 ally swarms with them. When the bell rings for the close of ' P the seventh hour, the usual peace and quiet of the place is transformed into a general stir which might almost be called a hubbub. Five minutes! and some of those teachers have the nerve to come in for a History of Ed. book. What of the proverbial "hour-and-a- half l" Others flock to the desk and, catching a glimpse of some book or magazine, insist on getting it out at once. Some of them come through, looking like moving vans with their books, their coats and hats and rub- bers, and walking as though life depended on their "getting theref' The scant five minutes pass and all make for "room 29," some of them look- ing just a little uneasy. History of Education probably accounts for it. You've Worn that look yourself. The doors close upon them and the library settles down while the librarians take time to breathe again. What a relief! Look at that! Somebody-"s late. She'll catch it. Will she hear "Stop right where you are?" But I suppose they all have framed up excuses for use in cases of emergency. Oh, they're opening the door, and We can hear the hum of voices. They're laughing. Dr. Cook must be telling one of his stories. Now they are quiet again-talking about monasticism, scholasticism or the humanistic idea. Do they ever get "Stand please?" What if someone has to say, "I don't know?" Fancy one of the teachers before whom you stand and tremble saying that! What if she knows a little but is unable to make "a sustained recitation." Then she contrasts herself with others who have "organized the paragraph well." Now we hear Dr. Cook's voice-he seems to be reading. It isn't so diHerent from our His- tory of Ed. He reads along in just the same way. Do they have to bend every nerve to keep up? Now the voices become louder. A warm discussion must be taking place. Tomorrow, in at least five classes, we shall hear, "As Dr. Cook said in Faculty meeting," or "As Dr. McMurry says-I" They always say it with a guilty little start of self-consciousness as though they were re- vealing state secrets. What interesting discussions have gone on there. Page Number Thirty 4 -iq, li, .M Nineteen Glhix-inn . ' Could it be possible that the sacrifice of one hair from each head ever had to be made by them to demonstrate the "hair-splitting dialecticf' Do they have to worry through "Special Speech Topics ?" What memories the room must hold for them as well as for us. The door is closed again. A Freshman, passing just as the door is closed, sees one teacher standing, the center of interest for the whole room. In her swift glance the Freshman takes in the whole situation and reports it to you. "Someone has been up to something and they're getting told on. You should have seen the way they all looked." You remember with a guilty start that you were out after hours the other night. Yes, it was nine-thirty when you "just had to have something to eat" and went down town for it. When you came out of Holmes' there was Mr. Gilbert and he didn't say a word but just gave you one look. You could have gone through the sidewalk. After you got over your astonish- ment, you began to think that home was the place for you and the "eats" were untasted that night. Now it's all come out and you'll get "called." There'll be a long dissertation in General Ex. and everybody will have to get institutionalized all over again. Mrs. Lund tiptoes across the hall and stands irresolutely on the thres- hold. Then she knocks and enters. She comes out with a quick air of duty bravely done. Behind her comes one of the faculty. He follows her to the office. When he comes out he goes downstairs and when, "just for curiosity" you look out of the window, you see him going toward the bridge. You look at the clock. Nearly time for adjournment. Was he glad that there were so few minutes left that he did not have to go back? There is much of mystery about a faculty meeting and for this rea- son it is fascinating. We look with wonder at those who were once as we are and who now have come into greatness. If we dared ask them-would they tell? Will the day ever come when we can go to a faculty meeting and really find out what it is like? RUTH PHELPS. Page Number Th irtp-one - .Sr g i A 2115112 Nnrther - '. 5' -I .-iiiT V - -7 i.-5 ell Y, In K . ' , 5 4 , 1 ' 2 ' I' My ' fivfff' 'V Page Number Th lrtp-two My thought today drifts far away O'er prairies white with snows, My thought hath joined this wintry wind That westward, westward blows. And with those airs about thy feet, That sweep and curl and play, My heart returns to pathways sweet, Dear home of yesterday. The years that pass are crowding fast To stand twixt me and thee, And one long gone, of thy vast throng, Forgotten soon shall be. But thou dost crown the highest hill That my horizon knows, And, looking toward thee, mine is still A love that daily grows. Nor shall I own in song alone That love, fair Northern Queeng Nay, soon to me thy scenes shall be A vision, not a dream. For hark, faint echoes to my ears Across that snowy tract An all resistless message bears. Hear them, "Come back, come back." MILDRED CAMPBELL EDGAR, '09 --Q N net n Eh risen if Wg .QVOJQ 0 ? W 00 I P 9 5 -, , 000 wb W A Q WAT? W, 55? M9 V ' -N" ee 0 ww SENIOR some I I , x MMI! 5. mf! 1 I I AlN ,4,,W Z9 l I E J - Q U U " -- :' 5 o I sm 91,-fd r: 5 i A' ' fEfEiE' 5E ? ' '?'+ ' J E 62555335 - a sg QQ W QB! I ni ifgfixg 5?4V2lf2A5ff:?if2z'?'2f111iV 0 is 453 mf xg g Q gg a 00 ds!! i ! S F a 1 Mask' 353 ' A I 9 A I 0000300 3 W hows, Dew--er ey-er gf-aw-i f Q Lfgfyf 2 S9243 bA I 1 I Z b I xl " "'::'-5'-::'4"':::-::-' ss'-" Fm 'V ,E 5 'E I-'N I L 2'- S' I I w M 1 Q 1 CI A - 0 ' LV Q- ' Q91 Q.. 'S-'Vx YQ 5 9 553 5 b g g Q5 . A Pg Nb Thtyh --1 Y ' E112 Nur-ther A A, ,fs x 'Q' -I-Nb, 35434 A ' X mmf SENIOR soma L, ' 22 G1-E FT l'mp:1 5 7 fffgf V ,nam-fQfy,ffff me fmilh-14if7431 0156 fm ifff SW ,mm Way, md Us Dr, rg U fa,-9 cf ff noyy e . v OU mi-2-?E5Q- - g f.,-E:LnF:.,,5E5 :,L-. K 1 ' -, ' V JJ 3:3522-:g sasaa'isggg5ssEEsag Q ' mum Z . ak if 32 ix tg g-1 wa s if aCR? P1?3mf ?'i2f'3T N WJ W! , 2' g . i QS-Tac J P .-, '-:Eze - if -saziiasi-"': 5'3 qi if 500 F bffl l V -:.::liI" My X M 0 001505 . v f wt W , Q ix F I : 'r W 'QU E 55? 52543 5 1: QQ XE1 ' m h aa a fsssasse .KW w J 1 1 LJ V p f, f afgai aas E5 a f:-HEEL :YT ,, Y N X ' QM A 5 vf + fx ' ' Q9 1 . .-LQ?" GQ gif? v WWW iQ: AS W Q f 0 I Z 'F w 6 1 q f. Av 9 4 J W5 px' - , A if 3, Page Number Thirtp four --Q Ninggteen Zifhirtnn x 1' S QQQOBDY +, S.g?,083Q, SENIOR SONG 5 N ISIS ooo Z, J Q52.igi5g:Pg'Eg, 5555525 , LINQZF-fflg now our' hzarfs fiffll back, 729 me ,my 171075 yo Q wv ' P F , 38 bg- 0 1 fbffgrgirfgiql , , 5 1.,., , - Q1 igiaxigigifiig ,M E X Q go-fnag H33-jg 1776125 up-011 aocfzfmurg ffl E y , T3 P 'V ' 'pm fbb?V'g2EfQ11Flv- Q QM mmgaegg 555835 ,N CV E l'5i-zfflaigi 'F J 1172:-0 - rg be-srow- Lfazvoy may-5, rmf A N is if-gg wg! W 23 X : 1 4 X-1 Q ' V Q , ' ' i 1 . . 1 . "ry Ciifgff-jiqfxff '51 l 6?ff : J M5751 re-giefs, vH Wgdny fhaffzgg V I 0 aw C ! I -If f5 30 0000 V I I , , ? ' . :w i W he LJ C' + 4 X A ' 9 '4 QS x g 1 j X 1 is f X Q , 0 S 'GQ 7 m Q N K f SSA 2 SK 11 fg Q X S -zu g gi?- ,, QU 3 Q2 9 Pag Nambe Thirty-fu - gr I Q E112 Nnrther Page Number Th lrtp-six Our dear school home with towers As we go forth from you today- We'll oarry memories of you, Of friendships rare, of happy hours, As sweet with fragrance as the flowersg Gleams to follow through the years To strengthen hope and quiet fears. We love your ivy covered walls, Familiar rooms and spacious halls, The sunset skies against whose light, Your stately image fades at night. The thoughts of you will with us livee- May we your spirit truly give, And do the deeds and live the thought Your master dwellers in us wrought. BESSIE DEWITT. Your stirring life, your people true, gray 4 Il ,,, ' a Nineteen iilhirtevn Jennie Matina Aberg Sycamore, Illinois Hibbing, Minn., High School Domestic Science Course Ellwood Society Mabel Christine Anderson Batavia, Illinois West Batavia High School Two-Year Course A Ellwood Society Hawthorne Devereaux Adams Riverside, Illinois Riverside High School Two-Year Course Glidden Society, Treble Clef William Wilson Anderson Ohio, Illinois Ohio High School Three-Year Course Ellwood Society Clara Louise Anderson Elgin, Illinois Elgin High School Two-Year Course Glidden Society Edith Vesta Aurner Kingston, Illinois Kingston High School Three-Year Course Glidden Society Florence Irene Anderson Genoa, Illinois Genoa High School Two-Year Course Ellwood Society, Dramatic Club Eloise Virginia Bailey Elgin, Illinois Elgin H. S., Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Dramatic Club ,3,--1- Y Page Number Thirty-seven l lr 5 I 1 L Page Number Thirty-eight Uhr Nnrther William Rice Baker Rockford, Illinois Rockford High School Manual Training Course Glidden Society Nellie Mae Bemis DeKalb, Illinois DeKalb Township High School V Two-Y-ear Course Ellwood Society Ethel Emily Ballard Aurora, Illinois i East Aurora High School Two-Year Course Glidden Society Lillian Luella Benson Kirkland, Illinois Kirkland High School Music Course Glidden Society, Treble Clef Elizabeth Pauline Berry Galena, Illinois Galena High School Two-Year Course Glidden Society Olive Ruth Bird Belvidere, Illinois Sharon High School Two-Year Course Ellwood Society Ivy Rose Bates DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Ellwood Society L. Louise Boswell Odell, Illinois Washburn High School Two-Year Course Glidden Society "V I w in - , 1 - F l v ,Q 1 1 l H, B Nineteen Zilhitteen Ella Josephine Bowler Rochelle, Illinois Rochelle High School Two-Year Course Glidden Society Anna Loretta Burke Waukegan, Illinois Waukegan Township High School Two-Year Course Ellwood Society Alice Butterick Bradstreet DeKalb, Illinois Byron High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Louise Mary Burke Waukegan, Illinois Waukegan Township High School Two-Year Course Glidden Society James Fay Brashears Hannibal, Missouri Hannibal High School Two-Year Course Glidden Society Florence Amelia Buzzell Sycamore, Illinois Scyamore High School Two-Year Course Ellwood Society Louise Alreca Bristow DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Glidden Society Miriam Esther Caton Aurora, Illinois East Aurora High School Domestic Science Course Ellwood Society gf .il Y Page Number Th irty-nine -'21 O I I Elie Nnrkher Page Number Forty Winifred Mabel Chaffee Milledgeville, Illinois Cass City, Mich., High School Two-Year Course Glidden Society Bayard Hand Clark DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Ellwood Society, Dramatic Club Herma Lucile Chapman DeKalb, Illinois Walnut High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Mildred Mae Clinch Hampshire, Illinois Hampshire High School Two-Year Course Glidden Society Thomas White Chapman Belvidere, Illinois North Boividoro High School Special Science Course Glidden Society, Dramatic Club Bertha May Cramer , Mount Carroll, Illinois Three-Year Course Glidden Society, Treble Clef Anna Belle Chase DeKalb, Illinois DeKalb Township Two-Year Course Ellwood Society High School Rachel Harriet Cummings Rockford, Illinois Rockford High School Two-Year Course Ellwood Society I I I , ' . Nineteen Gilpin-teen Mary Margaret Cunningham Joliet, Illinois St. Mary's Academy Two-Year Course Ellwood Society Margaret Evelyn Doyle Manhattan, Illinois Three-Year Course Glidden Society Bessie Amy DeWitt Rockford, Illinois Two-Year Course Glidden Society ' Edna May Fitzgerald Bozeman, Montana Gallatin Co. fMont.J H. S. Two-Year Course Glidden Society, Dramatic Club Blanche Lucile DeWolf Belvidere, Illinois South Belvidere High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Lillian Sophia Forsberg Rockford, Illinois Three-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Agnes Marie Donovan DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Glidden Society I Mary Emma Foy Geneseo, Illinois Geneseo High School Two-Year Course Ellwood Society Page Number Forty-one 1. Page Number F orty- two I I V il 6.1112 Nm-ther Norma Luverne Fritz Rock Falls, Illinois Rock Falls High School Two-Year Course Glidden Society Marion Frances Hayward Beloit, Wisconsin Beloit High School Ellwood Society Rae Glanville Sycamore, Illinois Clerment flowaj High School Two-Year Course Glidden Society Hazel Iva Heath Rockford, Illinois Rockford High School Two-Year Course Glidden Society Margaret Gunn Lake Forest, Illinois Two Years Uiniversity of Mich. Two-Year Course Ellwood Society Ruth Eldora Heath DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Domestic Science Course Ellwood Society Lydia Pearl Halsey Pecatonica, Illinois Pecatonica High School Two-Year Course Ellwood Society Alma Hendricks Morrison, Illinois Morrison High School Two-Year Course Glidden Society ' ,, V ,uf -lr Y ,, Nineteen Uhirteeu , Lela Hickcox Spring Green, Wisconsin Dodgeville, CWis.J High School Domestic Science Course l Glidden Society i Vera Edna Hull Aurora, Illinois East Aurora High School Two-Year Course Ellwood Society Tomina Olena Hiland Steward, Illinois Steward High School Two-Year Course Ellwood Society Ivo Mary Jeanblanc Lee Center, Illinois Four-Year Classical Course Glidden Society, Treble Clef Irene Cecelia Hogan Seneca, Illinois "' Ottawa High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Jennie Gertrude Jenkins - I DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Music Course Ellwood Society, Treble Clef Mabelle Alice Hoy Naperville, Illinois Wheaton High School Two-Year Course Glidden Society Walter Lott Jenkins DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Glidden SOC16ty Page Number Forty-three -fi 1 Zilhe Nnrthn' il 'Tl Esther Adina Johnson ., Wasco, Illinois St. Charles High Two-Year Course Glidden Society Garden School Alta Mae Kiester Prairie, Illinois V South Belvidere High School Joliet, Illinois Two-Year Course Glidden Society Egan, Illinois Two-Year Course Glidden Society Julie St. Joliet, Illinois Two-Year Course Ellwood Society Domestic J I Page Number F arty-four Two-Year Course Glidden Society Lillie Amanda Johnson Joliet Township High School Edna Jeanette King Genoa, Illinois Genoa High School Two-Year Course Ellwood Society Helen Catherine Jones Wheaton Academy Betty Knudsen Charles, Illinois Sit. Charles High School Domestic Science Course Glidden Society Maude Gertrude Kelley St. Mary's Academy Elsie Larson Austin, Illinois Austin High School Science Course Ellwood Society -Sig l l r 4 n , QT? fl Nineteen Zilihirteen Robert John Lascelles Capron, Illinois Capron High School Two-Year Course Ellwood Society Jessie Ruth Love DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Art Course Ellwood Society Edith Light Leaf River, Illinois Leaf River High School Three-Year Course Glidden Society Mabel Eliza Lyster Harvey, Illinois Thorwnton Township High School Two-Year Course Ellwlood Society, Treble Clef Carl Littlejohn O'Co.nee, Illinois Special Course Ellwood Society Editha Jane McConaughy Rochelle, Illinois Female College, Jacksonville, Ill. Domestic Science Course Ellwood Society, Treble Clef Alta Gertrude Love DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Glidden Society Bessie Ermynne McNeil Rock Falls, Illinois Rock Falls High School Two-Year Course Ellwood Society x Page Number Forty-fue Page Number Forty-six I C rj Elie Nun-that Grace Sarah Mack Oregon, Illinois Oregon High School Two-Year Course Glidden Society Herman Frederick Minssen Lyndon, Illinois Two-Year Course Glidden Society Mrs. Martha Mann Sycamore, Illinois Elgin High School Two-Year Course Glidden Society Paul Cyrus Moon DeQuieen, Arkansas DeKalb Township High School Glidden Society Mildred Lucile Mercer Waterman, Illinois Waterman High School Two-Year Course Glidden Society, Treble Clef - Helen Hortense Morris Rochelle, Illinois Rochelle High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Neva Birdena Miller Davis, Illinois Davis High School Two-Year Course Glidden Society Evelyn Gertrude Murray DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Glidden Society, Treble Clef V 1 r I 0 , fl Ninvtnn Elhirtnn Gertrude Esther Muzzey DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Ellwood Society A Myrta Osborne Rockford, Illinois Rockford High School Two-Year Course Glidden Society Mercedes Wyanna Neahaus Waukegan, Illinois Waukegan High School Two-Year Course Glidden Society, Treble Clef Edith Martha Pegg Creston, Illinois Creston High School Two-Yea.r Course Glidden Society Paul Thomas O'Brien Maple Park, Illinois Maple Park High School Three-Year Course Ellwood Society Irving Leonard Peterson DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Special Science Course Ellwood Society, Dramatic Club Hazel Olsten, DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Dramatic Club Ruth Caroline Phelps Oak Park, Illinois People's Tucker School, Tenn. Two-Year Course Ellwood Society Page Number Forty-seven - if a a 1 ' 615119 Northu- Jennie Alberta Powell Big Rock, Illinois Plano High School Two-Year Course Glidden Society Lily Irene Root Sycamore, Illinois Sycamore High School Domestic Science Course Glidden Society Ethel Anne Raue North Crystal Lake, Illinois Crystal Lake High School Two-Year Course Ellwood Society Anna Lou Schwertman Freeport, Illinois Three-Year Course Ellwood Society Retta V. Riley Mineral, Illinois Mineral High School Two-Year Course Glidden Society Alberta Selter DeLand, Florida Downer's Grove High School Domestic Science Course Glidden Society, Treble Clef Melita Roefer Elgin, Illinois Elgin H. S., Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Dramatic Club Gladys Louise Smith Rochelle, Illinois , Rochelle H, S., Western College fOhioj, Domestic Science Course X Glidden Society, Dramatic Club Page Number Forty-e ight 'v Qi. V , W X J yt U 5 W Sl' ii IS I 1 jig -A Y S Q35 i I Q 'a A F1 S GL SUPPLEMENT TO THE NINETEEN THIRTEEN NOHTHER NORMALS IN RUNAWAY---DEFEAT WHITE SOX, SCORE 8 TO I Nornials Bunch Safeties, Nine Passes Isssued hy Three Pitchers SHAFER STOPS CALI,,AHAN'S MEN ANDERSON STEALS HOME IN THE SEVENTH QBY G. GosH.J DeKalb, Ill., April 20 CSpeciall,- Port Shafer swung into line today and pitched the Norrnals to Victory over the White Sox by a score of 8 to 1, giving' the Normals the first game of the series. The Normals drew nine passes from the three pitchers trotted out by Manager Callahan. The walks were mingled with just enough hits to make the runs come easy. The Normals grot nine swats, al- though two of these were wasted in the I ' 1 M l 1 lt . F ,' li Syl J E 2 ,X,,3i5,,y f fy Vsflf' A. rx K ' 1744 exe 42 x Hliflfmff-fl K' H ' I " ff!" x -e-fef " 'fi' N' ,g QC' ' -- X fm l QQ! T Q ff K !,,!il f ff it tyre., 1 f 2 - I K XX it X! . fi, I R1 ff f- ff"' if I 'fr f- I- I , , " S "rw X O S, ' ,f X I" I If IIII fx! 4 t Y MOI if r, Football Enthusiaji. k P 'JM 9- SPORTING REVIEW ninth round. In the Hfth it required onlv one safety to manufacture three runs. In the seventh Anderson bagged a tally without the help of his team mates. He hit a double to left, took third on a passed ball and stole home. ONLY FIVE Hrrs OFF SHAFER. Shafer held the Sox to five singles, no two coming in the same inning. He had a hard time locating the pan at first and started with three passes. After he got his eye trained in the direction of the pan he had the Sox at the mercy of his crooked ones. Only twice in the re- maining eight innings did a Sock reach second base. Bnodie reached the key- stone corner in the fourth on a double but was killed off trying to steal third. Rath reached second in the seventh on a pass and Schalk's singles, but there were two out and Lindeman robbed the pinch hitter, Easterly, of a hit by a good running catch. Weaver and Lord also shone in defense of Port, NORMALS SCORE IN OPENER. The Normals sneaked a run over in the first round. Lindeman was out when Carl Littlejohn bagged a triple ov- er Jones' head. Lascelles scored him with a long Hy. Donyes singled against Weaver's shins but was caught steal- ing. The lead did not last long. The Sox tied up the score while Shafer was locating the plate. A double helped Shafer in the second. NORMALS GET THREE RUNS. The NoI'mals were given three tallies in the Hfth. Shafer and Lindeman walked. Carl Littlejohn bunted with a sacrifice and Lascelles scored Shafer on a long Hy. Lindeman stole third. Lord muH'ed Donyes' foul and Tub walked. Donyes started a double steal and was headed off but escaped by butting the ball out of Baron's hands. This let Lindeman score. Donyes' reaching sec- ond. C. Littlejohn walked. Anderson obtained a pass. Brashears got a scratch hit in left, scoring Donyes and Little- john, Anderson taking third. Bras- hears out trying to steal. COLLINS, DOUBLE WASTED. From the second to the seventh only one Sock reached first. That was Col- lins who doubled in the fourth. In the seventh Shafer passed Jones after one was out. Weaver hit a Hy but Schalk singled over second. Kuhn was sent to bat for Walsh and slapped a Hy to deep center, but Lindeman made a pretty running catch of it. Benz took the firing job and blanked the Normals in the eighth. Rath opened with a sin- gle but was forced at second by Lord. Shafer caught Lord napping off first and Collins was disposed of by Jenkins on a foul into the stands. The Evolution of Gossie How many know Gossie, the popular star of athletics, dramatics, class room, and of the Rickard Club? Little would anyone guess or anyone realize that he is the same bashful, awkward, country boy who entered Normal three years ago. A younger son in a large family, he was brought up in the good old fash- ioned way. "Early to bed and early to rise." In fact, his people looked so thoroughly after his welfare, that until his pilgrimage here he had never been more than twelve miles from his par- ental fireside. So when Walter arrived at the age of eighteen his parents came to the conclusion that he should go away to school in order that he gain a little worldly knowledge and become a man among men in his community. After much debate it was decided to send him to DeKalb, it being a mannerly school and free from many of the temptations often found on the path of knowledge. Accordingly Walter packed his belong- ings, kissed his folks goodbye and with a brave but beating heart, started on his journey toward DeKalb, and educa- tion, and the world. The first day was filled with excite- ment and Walter forgot himself for the time being, but, toward evening, when the pastoral call of milking time became strong. Walter Cwho had already ac- quired the lasting title of "Gossie"J, succumbed to the common malady, home- sickness. This disease was an entirely New one in Gossie's life and he labored in vain fand in tearsb against a severe attack. For an early recovery he is indebted to Messrs. Chapman and Kirchoff, hon- orable room-mates, who offered to Ushow him around," and incidentally got him some "chicken!" Now Gossie had never seen or heard of chicken, it being rather a negative quantity up his way, but if chicken was of the world, then chicken it was for him. Being but poorly versed in the necessary art, it was necessary for his friends to coach him. This they did in their usual effective style and Gossie immediately put his newly acquired knowledge into operation. Now, imag- ine, if you can, our quiet, mannerly Gossie intercepting two entirely un- SPORTING REVIEW known and unseen lowing to their enor- mous hatsj girls and politely asking them if he might accompany them for a little stroll. Can you form a mental picture? But how different from the Gossie that calls at the Rickard Club three times a week regularly and nightly after the supper hour for a few moments of quiet chat. After several futile at- tempts to annex some 'tchickenn in every one of which he came out much wiser, it dawned upon him that some- thing was amiss, that his room-mates seemed to be having more than their share of fun while he had none, and he immediately forsook them and locked himself in his room for the remainder of the evening. However, Gossie was not to be easily put down. He decided that girls were not in his line and he determined to try his power at athletics. He announced his intentions to Coach Wirtz, who sized him up as some pretty good raw mater- ial to work into winning teams. But alas, although Gossie had broad and massive shoulders, muscles of iron, hardened from continual toil in the har- vest fields, and a capacious brain capa- ble of ciphering intricate plays, our coach had not reckoned with his feet. They were continually in the way, no matter how hard their owner tried to control them. In football they insisted on tripping his team-mates as well as opponents, in basket ball becoming en- tangled with each other and hurling their luckless owner to the Hoor, and in standing one on the other instead of allowing him to complete the circuit of the bases. Little would you guess that this was the same Gossie that now plays at football until his skull is split in twain and who plays with such fervor as to endanger the Umolarsw of all who engage in the sport, and little would you guess that this was the same Gossie that now romps up and down the basket ball Hoor like a never-tiring race horse. Not only has Gossie improved along athletic lines but also in literary lines. Here his ability has grown continuously and miraculously from the time he marches out and loudly proclaims, "Ha, ha,, her majesty jokes," until now he takes a leading part in all dramatics, hell? scarcely second to the Lyon him- se . Some of these changes he attributes to the advice he has received and the association he has kept, but mostly to the perseverance and hard work, espe- cially in athletics. He lays some at the door of a certain acquaintance he has cultivated faithfully and for several months. This perseverance has not been with- out its reward and anyone to see him now as he proudly exhibits his "interest in the art department" and looks the whole world in the face, would never recognize him as the shy country youth who entered the institution three years ago. Who will be able to foretell the change that will take place in the two years that will elapse before he blossoms out a full grown graduate? WIl,LIAM R. BAKER. The Gist and J est of It Come gather 'round me here my friends, If something you would hearg Dost know that Arnold Griffin Has to third a title clear? Why, boys you ought to see him play, It's wiorth a dollar bill To see that boy stand up to bat And knock the cover off the pill. And when he tears around the bags He leaves a trail of smoke, And half the catchers in the land On him their wings have broke. But say, it's great to watch him field, To see him scoop 'em up And heave 'em o'er to Littlejohn, Or back the others up. Yes, boys, I guess he's got it cinched, And now just mark my word- If you want to see some classy ball Just watch Griflin playing third. A. R. FERRIS. A Strange Experience Oh! sad news and heart rending tid- ings. William is in danger of losing his hand for the cause of his team. He was spiked on the wrist the other evening while playing ball and the saddest part of it all is that one of the Normal team men was the cruel wretch who did the deed. When running rapidly to stop a "grounder," William put his hand down to scoop up the ball and the runner stepped on Billls wrist. We sent the data to the Chief of Police at Sibley and he says, 'tWilliam Anderson stepped on his own wrist thereby spiking him- self, an experience which few big league ball players have ever undergone. He is to be congratulatedf, We are indebted to the Chief for his brilliant solution of such a puzzling mystery. As Ziggy says, "Whoop snacks, we knew it all the time." When you meet Bill ask to see the scars. PAUL MOON. SPORTING REVIEW The XICHITS Play All was in readiness for the big game! The unfaltering faculty team headed by their Chief Coach arrived at the field early and went through a stiff signal practice. Many were the intricate for- mations which they had. The Philosoph- ical Grammarian, their ardent quarter- back, had even gone so far as to make a trip to Europe from whence she had returned laden with new plays. Then there was their bucking full-back, the Weather Man, who betook himself down to the Illinois river. There he developed large and hearty muscles with which to batter the enemies' defense. The raw recruits of the student team soon arrived while the veterans came trailing along almost too late to get their names on the score card. Goals and positions being assigned, the game began at eight-thirty a, m. Both teams were on their toes. The Tall Math kicked oi and the students carried the ball into the facultyls ter- ritory with a rush. They, however, got their signals mixed and in twenty-five minutes' play were hurled back for their "fourth down" and lined up in the Study Hall. Their 'tpunt" was blocked and they were "penalized" for "advancing" in the hall during class hours. Just then the referee blew his whistle for the first half. Between halves both teams took a good rub down and were fed "dope" consist- ing of stuffed turkey, plum pudding and salad dressing. The "second halfn started with a rush. The Philosophical Grammarian in a line plunge .knocked out six sturdy Fresh- men within a monthls play. The stu- dents soon retaliated and pulled off a scandalous play around the north end and held the ball on the seventy-yard line. Time was now called while the teams changed goals. When play was re- sumed the faculty were hampered by the illness of their Head Coach. But the Handsome Man led the team on with a rush and the faculty succeeded in break- ing up several "bluffs," while many fouls were called for unnecessary roughness. The students were desperate. Win they must. Several of their sweater desiring male members donned full dress, blacked their faces and with many harsh witti- cisms and blood-curdling wails of un- premeditated melody stampeded the whole faculty. The game was won and after the veterans of the squad had been given their emblems both teams bade each other a cordial good-bye and agreed to meet again. JESSE DONYES. Coaches' Want Ads A movable prop for Bill. Two or three crabbers for the 1913-14 basket ball team. The suppression of minstrelsfThey're fatal to practice. A toy sprinkler to settle the disputes between "Chet" Littlejohn and Ferris. To see a board walk from the dress- ing room to the football field to keep our shoes clean. A good coach to train the boys in drop kicking. A megaphone large enough for Linde- man to use in telling us he dropped the ball. An embroidered pillow to rest on when keeping the baseball score. Wawfcrl-Anything but advice. A day, without a critique, for base- ball pi'actice. The adoption of shovels for bats before the Northwestern game of 1914. A valet for Jenks. A pair of football shoes large enough for Guy. A label for Griffin. For the nursery-the baseball lost in the brush on Port's face. All bids, for the construction of Donyes' belt, in by September 1, 1913. A competent competitor for carrying bats, as Ferris is loafing on the job. Bill's Troubles Oh, I beg your pardon, old man, I'm awfully sorry Pauly Oh, please excuse me Mr. Wirtz, For missing that low ball. Gee, but this here glove is rank, Too bad my finger's sore, If my right leg was not so stiff, I know that I would score. That pitcher hasn't anything, But the sun got in my eye, Or I'd have made a home run sure Instead of a pop fly. Bob Lascelles is a kind-hearted chap. He felt sorry for the Dixon fellows and tried to be-tter conditions by donating his raincoat. The Beloit fellows grew suddenly hilarious as the Normal fellows trooped on the, field. When asked the cause of their joy, they said, "We know the game is ours, because Horan, the heavy half back of Cortland College, is not here." Too bad we didn't Nellie along, eh? i . I K ,..- n Nineteen Zilhirteen Ida Ruth Smith Cedarville, Illinois Cedarville High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Lucy Thomas Charleston, Illinois Faiifield High School Tvvo-Year Course Glidden Society Florence Mable Stanley Aurora, 'Illinois Two-Year Course Ellwood Society Deedie Tiiany Antioch, Illinois ' Antioch High School Two-Year Course Ellwood Society Teressa Evadne Sullivan St. Paul, Minnesota Three-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Daisy Anne Tiiy Clinton, Missouri Clinton, fMo.J High School Two-Year Course Ellwood Society Ruth Arine Taylor Elgin, Illinois Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Fredericka Toenniges DeKalb, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Ellwood Society Page Number Forty -n ine Page Number Fifty I I , j Elie Nnrthzr Nora Eldora Vandewxalker Belvidere, Illinois South Belvidere High School Two-Year Course Glidden Society Jennie Alma Whitten DeKalb, Illinois Three-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Florence Ruth Wagley, DeKalb, Ill. DeKalb Township High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Dramatic Club Jean Paul Wirick Nachusa, Illinois Dixon High School Manual Training Course Ellwood Society Grace Luella Weter Hebron, Illinois Hebron High School Two-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Dale Winifred Wiley Warren, Illinois Warren High School Two-Year Course Ellwood Society Eugene DeForest Whitmore DeKalb, Illinois Three-Year Course Ellwood Society, Dramatic Club Grace Dorothy Williams Rockford, Illinois Rockford High School Two-Year Course Gliddein Society Q D 1 U I I . . Ninztzzn Ehirtnn Emily Steele Wilson Elgin, Illinois Kalamazoo QMich.J High School X Two-Year Course i Ellwood Society Esther Sarah Wright Malta, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Glidden Society Charlotte Harriet Willrett Malta, Illinois DeKalb Township High School Two-Year Course Glidden Society Mary Grace Wright Rollo, Illinois St. Clara Academy fWis.J Two-Year Course Ellwood Society Matie Melvina Wood Milam, Illinois Edingiton Normal Academy Two-Year Course Glidden Society Gerda Sederholm DeKalb, Illinois Three-Year Course Ellwood Society, Treble Clef Lenore Mary Worcester Genoa, Illinois Genoa High School Domestic Science Course Glidden Society -lim Page Number Fifty-one Page Number Fifty-two - 2 W -fe -"' fM--- J ' Uhr Nurthzr Qiigrtle 5-Xhella Brurg And grieve that death should come so soon. gf She lived her life so bravely, sweetly, gladly, 72 2 mil ER life was all too short. We say it sadly, fl? J 4, as y ' Her morning had no need of noon. Some other hand must do. . ' X r She did not know she did 1ife's best work daily R M HE work her ardent soul had planned so nobly O L 'I 'dl - By being kind, and sweet, and true. OD must have other tasks than ours, the earthly And it may be that somewhere, joying greatly, X11 Her spirit takes up work anew. Y' J, . fmg , 3 , K6 e. l For eager souls to do, ,N f . JESSIE REBECCA MANN AVR fa .lim I , -Sf Nineteen Uhittnn Zalman iiihea Sviewert i shut in the vision of a mind which yearns toward truth and freedom toward knowledge and power. Out of DVERSITY, however great, is yet impotent wholly to ' Rfk: il 1 v fa ' 4x P fz hard, untoward conditions, she aspired to the best life had to give, to beauty, to joy, to strength-to all which makes for beneficent livingg of her ardent spirit. T011 undue to her years disap- pointment weariness weakness disease--through all DVERSITY could not beat down the God-sprung impulse J S l K hgh! , , ., , Nr '9x her hope led her buoyantly on, her desire clear and un- faltering to the lastg Heaven-born aspiration holds dauntless to its high choice. Break the body may' but the free unhampered lil DVERSITY may not too rudely touch the soul whose , Q ,K r v spirit, we must believe, strives on, aspires, attains to that which it would fain become and dog FQQQ' 'DVERSITY-her dark adversity-transfigured by her M aspiration, blossoms to-us-ward with truer faith in 1 human kind, with joy in life and its noble reach, with NVQ? longing-humble, reverent, ceaseless longing-to life's fullest realization. NEWELL DWIGHT GILBERT. Page Number Fifty-three l b l I l ,E , --Lv 9 nil X-'-" 61112 Nnrther E112 Hrngrezz nf lluztitutinnalizm As the Result nf Scientific Zltesearrh Olnnilurtnh hg milhrrh mutter, Qlhief Researcher ,jluuinr Stage FIRST SITUATION. Confusion in the Addition-trunks, cabs, suitcases. Confusion in clubs and rooming houses-strange faces, a maze of unfamiliar voices. Troups of anxious people in book stores buying numberless books, pads and pencils. Rustling, clamoring, jostling, laughing in the halls, an indication of the turbulence of the multitude. Lost in the intricate passage ways of hall and building. Long nights of homesickness. A SOLUTION-PROMPT MEASURES. Series of lectures delivered by the Master of Institutionalism and assistant specialists. On keeping mind as well as body in General Exercisesg on the use of the door matg on the best method of remov- ing rubbersg on the folly of thinking one has rented the Addition for his or her voice g on the proper deportment of a study hall resi- dentg on the instructive use of a pencilg on the etiquette of letter readingg on the destructive influence of short cutsg on the cost of regalvanizing the lockers. FURTHER STIMULI. "Angell'sg" contact with highly institutionalized Seniorsg apprecia- tion of the beautiful by making portfolios and teaching songs in music classesg the atmosphere of work and good fellowship per- vading allg long lists of history referencesg Friday night restric- tionsg stunts in General Exercisesg advisers' meeting in which rules are expoundedg the changing life of the campus Without and the gay social life Withing contest spiritg enthusiasm of Junior Nightg the highly subduing effect of "exams," SEMI-INSTITUTIONALISM-OUTWARD SIGNS. Page Number Fifty-four Power of accurately defining a psychophysical organismg for cor- rect location of peripheral neuronesg of locating and minutely describing all the canals of the worldg acquired habit of rising I , :gf -li Y ...G Nineteen Glhirteen when called on, and being heard by at least half the classy attend- ing societies and parties occasionallyg bird tripsg first mod- ern Junior play: takes the initiative-no banquetg though semi-in- stitutionalized still retaining light-heartedness and buoyant spirits. "Oh these halls would a sad place be Had they been without the Juniors, Whose gladsome song is light and free. The happy, loyal Juniors." Seninr Stage SECOND SITUATION. Very halls surprisedg added dignity of bearingg no Seniors found on the roofg all engrossed in assisting raw Juniors through the halls and with locker combinationsg busy with type studies, plan books, criticisms, teachers' meetings, thesesg settling "hair-splitting" ar- guments in History of Educationg attending society regularlyg writing for Norther and school paper, attending all athletic events g deciding on electives, writing poetry for literature classesg sitting for Senior picturesg organizing notes taken in General Exercises on Faculty lectures. FINAL ACHIEVEMENTS. Personal consideration at officeg ability in the high art of teaching: marked success as a social mixer, invitations to impressive inter- views with superintendentsg consultations on affairs of state: the school teacher airs, school teacher thoughts, school investigation of child problems from psychollogical viewpointg conception of one's place in the universe, the universe being a child's mind, a child's heart, and in the light of this universe fully realizing the power of institutionalism and means by which' it has been acquired. Breathing again in song their appreciation. "O towers that stand against the sky And silent watch the clouds go by, Thyfame is known through deed and story, We too would bring thee added glory." Page Number Fifty-ive 4 , Zilihv Nnrtlger Page Number Fifty-six Nineteen Gihirteeu Page Number F1729-seven ,, The Nnrther Page Number F if ty-e i gh t ' ls , 254 f fi 'if-Y wif, 4.4 Ji C U . " 1. 0 F gat! r S' 054 2" ?? 55135 ,352 3:8 I 1, 'N i ' 'N ' I 6 vwwslg ffsnmf' F 0- V jf, I ' r I p ' I A .I , 4 ,,. f Glimpses ate here. ' ' 4? '5 Glimpses uf the geat as it speh 451 I I its mag qu ' with its hunts uf mutk aah its 4 I hunts uf plagg 3 ills ftulits ani! fnn, its fullies we tne, its thunghts ani! its hteams, anh its hathships tuu. Glimpses ate hete. Glimpses uf hunts uf qniet ut sung, Glimpses uf rhilhten, a mettg thtung. 2Bitlnte ani! slutg ani! uetse all tell - Gi passing flags we'ue luueil su well. ev ,, 'O 1 1 PK D L rafninjg'-gfA1lEiI3 !"N s .J ig? ,W K A ' 4492- S70 I 6 1 og fi ,Q one 4 what Zifheg 'tifhink nf 155 We're like the old woman who lived in a shoe, have so many teachers We don't know what to dog can't give 'em broth without any bread, can't whip 'em soundly and put 'em to bed, just have to stand 'em and do what they say, We We We We Though they want us to work when we'd lots rather play. They're a little afraid of us-we don't know why, And when we are naughty they look like they'd cry If they only dared to, but they never dare. We guess 'cause they think that their critic will care. They're a pretty good sort, though, and when they go 'way Weill miss 'em a lot and wish that they'd stay,- Until we get used to our new ones and then We'll have to go over the same thing again. 7 RUTH PHELPS. lllairglanh Take me with you, little maiden, To the land of Make-believe. Whisper softly, little maiden How you go and how you leave. Will a twinkling fire-fly take me To the land of Make-believe, Or will the shining lantern wake me Ere I reach that fairy land? Does the brook flow through the hollow To the land of Make-believe, When it calls, if I should follow Should I find the wishing tree? Take me with you little maiden, To the land of Make-believe, Whisper softly, little maiden, How you go and how you leave. GERTRUDE E. MUZZEY. "Ii LS 'QA' X X f O C Page Number Fifty-nine 2 61112 Nnrthvt Page Number Sixty -, Nineteen Ehirteen d 4 011 the Green 'Tis the spring! 'Tis the spring! The voices of the children ring With the spring. As in a joyful dream Fairy sprites and their elfland queen Dance and play till dawn of dayg So frolic the children on the green. Athrill with the spirit of May Each child in his joy seems to say: "I echo gladness, I forbid sadness, Come and play, corne and play." On the green! On the green! The voices of the children ring, On the green! PHYLLIS SMITH. Page Number Sixty-one -'Sr 111112 Nnrthvr E112 Glragehg nf the 351111 Germ 15216115 V fl T'S been a long term," sighed the Genius of the Fall Term as he walked slowly down the Mystical Road. "I hope they'll let me in at home. I'm so tired! But it's hard to tell. I wish I didn't have to answer their questions. I don't want to wander around the earth for another term. And anyway, it wasn't my fault at all," he concluded angrily. Now the Mystical Road leads to the land of Strange Places where the Genii of Terms have a wonderful palace. The Fall Term Genius walked more and more slowly as he came near the great gates which would open to him if he were deemed worthy. "Well, well, brother, it is good to see you again," called the Genius of the Spring Term 1912, who had come to meet her tall brother. "Yes, indeed," said the Genius of the Summer Term, who was some- what short and fat, measuring in fact only six weeks by six hundred stu- dents. But even as they spoke the 'Fall Term looked apprehensivelly at the Great Genius of the First 'Fall Term, who presided over them all. The Great Genius and his attendants marched sedately down the passage-way from the palace to the gates. "Is your Work completed?', thundered the Great Genius. "It is," was the reply. "Are you ready to make your report?" "I am? The Great Genius looked to see if the secretaries were ready, discovered the Spring and Summer Terms outside the gate and ordered them within at once, and then began his questioning. "Your attendance?" "Very good-four hundred people." "The societies ?,' "Excellent Big crowds every week." "I never had a society meeting," said the Spring Term wistfully. "The athletics ?" "Never better. Nearly two hundred season tickets sold." "What kind of stunt did they have to advertise the tickets?" asked the Summer Term. The interruption was not heeded and slowly, slowly, the great gates be- gan to swing open. Relief was evident in the Fall Term's face and the Genii inside the walls nodded their approval of the things that had been reported. , Page Number Szxty-two 7 -f 7---W - .A 5, 31: -W ...fi Nineteen Uhitteen , The Great Genius referred to his notes. "H'm-Your parties ?" "We had the best Halilowe'en party that we ever-" "How did you get the money for it?,' interrupted the Summer Term again. "You ask too many questions," said the Fall Term severely. "I-I just wanted to know what stunts you had," the Summer Term whimpered. "What's that? What's that?" said the Great Genius. "Oh of course -stunts. Did you have any stunts ?" "Oh yes," the Fall Term replied, "the Seniors played Sleeping Beauty for the chil-" "Answer my question! Did you have any stunts?" The gates were now motionless. "We-e-ll, we-e-ll-" "You didn't have a single stunt this term I" accusingily. "We did too! The basket ball girls advertised the Wheaton game. It was a good advertisement too." "But did they give a real stunt?" It was the Summer Term again. "Up on the platform with the curtains down at first, and a big surprise for everyone ?" "Well, we had a big surprise but they didn't-well you see-or-a-a-" Cwith an inspirationj "the choir and faculty were on the platform and of course the girls couldn't go up!" "Humph, that wasn't a real stunt,', mocked the Spring Term Genius in scorn. "I never called such a thing a stunt. Didn't you have any others '?" The Fall Term Genius had not the courage to answer the question. The Great Genius stood with his head bent down in thought. Suddenly the Fall Term realized that the gates were not yet closed although they had never opened completely, and he made one more appeal. Anything to avoid that terrible term of wandering alone! "We didn't have stunts, but we had some girls tefll fairy stories one morning and the choir gave a cantata, and we had a vote on the contest, and Dr. Cook read us some good stories instead of talking about the heads, and he let the students go to the skating rink, and the class of 1912 gave three new pictures for the library, and for a few days there was fine skating and-" "All those things make no difference," answered the Great Genius. "you didn't ,have any stunts! You must pay the penalty." There was absolute silence. The Great Genius raised his hand. The Genii inside the gates faced toward the palace. He let his hand drop, and the great gates fiew together with a tremendous crash. The Genius of the Fall Term was left alone. JENNIE A. WHITTEN. Page Number Sixty-three - 7 2c.,.,,,h D Elie Nui-thu' 2-Xrnunh the linrzezhne A Zilrauelngne A Qluntinuatinn uf the Zierturwa nf the Bear the' most interesting of any in all my travels. The people live all together in a street the shape of a large horseshoe and the unique thing about them is that they have a single aim in living: to be- come educated that they may educate others. To better acquaint you with these people and the sort of lives they live I shall first show a map in which are located the different places is I of interest and the peculiar adaptation of the i environment to the people. This map is so ff small that perhaps some of you in the back seats cannot see it, but if you young ladies and gentlemen from the choir will kindly move forward you can see it better. Follow this line around and you will see that the place is rightly named "The Horseshoe." Q' AM to tell you about a delightful community which I have found '5137' Tv, E H ,f 'lihe most picturesque of these houses are the g ff c ub houses, where the people of like inter- H my H QQ? ests live together. My first slide shows one si -- igj of these clubs, the Kilmer, so named because EJ B I L5 the residents kill more time there than is cus- jf S Egg tomary generally. You see it is large and Q jg EW square, has many windows and wide ver- E f T andas, and is typical I believe, of all the ig gl U Q clubs. This picture was taken early in the .:gg-.1-eg:11g:::Lt::::-.- morning and my companion and I were 'Q "' amazed to see so much confusion at such an hour. Girls' high voices were calling loudly through the halls inquir- ing what o'clock it might be and what there was for breakfast. The house seemed bustling with people. There were doors slamming, telephones ringing, and eager looking people hurrying toward the street shouting back in derision at the slower ones. All seemed in delirious haste to reach the street but when they got there they sauntered along idly enough. The house next the club house Cin the map mentionedl is the place where the three healthy members of Treble Clef meet each Qse.:g"s Monday night and read the sorrowful notes M j from the ailing ones. is Another of the clubs, the Rickard fNo. 35, is where the girls have such a splendidly or- ganized march, down to the front of a social lf? g ,Q, ,i '4 s center known as the Blomquist House and back ly! Q again after dinner on Sundays. This trium- .'f,51,7, ?ii,iQ phal march is witnessed and applauded by it V74 V admirers on the front steps, and from behind Q mt 'W' I curtains by the girls who pass judgment on their club sisters' Sunday clothes. No. 4 on the map is the Promenade. No. 5 is the home of the Page Number Sixty-four ,Q fx: yi O ,, ...a Nineteen dlfhirteen adviser for the girls who dwell in more remote parts and the only place by which they do not parade their privileges over the more conservative section after hours. No. 7. Dwellings which house more noisy girls. No. 8. More noise. No. 9. The little patch of garden where we saw a little woman with a queer pointed hat, digging the little worms for one of the scientists to 1.3, wriggle before his terrified pupils. -., ' No. 10. The community rising alarm-the -MN! Benson chicken coop. No. 11 is the situation of a picturesque swing, beneath the swaying boughs of an apple tree. We understood that it is always popular 4.55.5 .- I at any time of year. ' No. 12. Another place of noise popularly called "The Doll's House." No. 13. Where little Bobbie Roberts lives, and the girls discuss ethics far into the night . to the annoyance of their neighbors. ' " " No. 14. See No. 8. No. 15 is where one of the ruling class lives. She has traveled much and has collected many rare and expensive blankets, which she puts out in the rear of her house to make her fellow-travelers envious. No. 17. The tall stately house whose majesty and dignity so splen- didly befit the eminence of the great man who dwells within, whose wis- dom and leadership have made famous this community. No. 19. The Dadds House where the Star Athliete doth love to ser- enade his fair one and the bark is worn from the trees by this idler in his adoration. V No. 20 is the Hurt House overlooking the beautiful Kishwaukee. Here are the dwellers studious and no won- ,.- der, for here in the very shadows of the gray towers X 'twould be sacrilege not to study, and here too is the lg ,. continual inspiration from the little winding stream. - 1 ff h No. 21. The' bridge. Here we may see young stu- f dents on a clear night, endeavoring to verify recent information about the stars. No. 22. The gray stone embodiment of the great ideal of the com- munity. My next slide is of my Valuable friend, Dr. Shoop, whom we quite accidentally met coming down the street with his little white satchel. He is a person of distinguished appearance and of no little social importance among the people. His distinction from the valuable services to the com- munity since time immemorable, gives him supreme prestige, and it is --- - -'-- - whispered that his word is the law which really rules the institution. In his little white bag he carries, it is said, choice perfumes, powders and Q 'iff all the little accessories for a complete toilette. One 9,14 mm - of the inhabitants told us that the great building Ying, , " - A has in it, many hidden closets to which only Dr. I u 4 .m ,Il efiff?F!' 01N t ...K 7 gqv 9 1 ul: 4 ' 5 S YQ, lla' 75,3 W w.... ll, gl X- l link f s l P- , :lg d 1 L ff Shoop has access, and into which he retires many times a day to diligently brush over his index fin- ger the beautiful dark curl, which you see here on his forehead. Page Number Sixty-five - 2' l 'I E112 Nnrthvr Here are some of the conveyances by means of which people make the ascent of the high hill or cross the broad stream to the school. First, a primitive two-wheeled flyer, on which we saw often, a very blonde young man, wearing a green sort of coat. It looked not unlike the Indian blanket fashioned to fit the civilized man. This young man whistled as he whirled by and we were told that he was so precociously bright 6 , that he needs to spend only half fxwvx 66 6, the time the others spend at this - I 'I -'I-I-'lull - institution. i '1"-"""" The next picture is the elect- I f g 3 f ric automobile commonly called WV N, the "Peanut Roasterjl and lately struggling along under a new coat of paint. Inside is concealed a mem- ber of the faculty who takes much pleasure in changing the bell and nearly running over another member of the faculty who is usually chas- ing his lively and enterprising dog homeward. The Sycamore people and other ruralists are conducted to the Mecca of learning in a "Dinkey." The fire wagon is the stately means by which the Star Athlete and his chosen friends get to their appointed place-s on time. The roller skate is the quickest and most efficient means of passing the faculty on the narrow walk, and thus avoiding un- pleasant explanations or atoning to professors for late papers. ma The interior of a student's room is interesting be- cause of the pennants on the ceiling, the giddy pictures, and the general careless beauty with which these people surround them- selves. To reach this room we passed up a flight of stairs and down a long hall, carefully picking our way between over-turned waste baskets, cheese-baited mouse traps, and sticky fudge spoons and platters. The Club Dining Room. Because of the extreme confusion and hilar- ity, was unable to get a good photograph. My last picture is of one of the young women loiterers and her faithful companion. I hardly had the effrontery to disturb so pleasant a little scene as their meeting was. The coloring is not good. The artist declared he was not able to procure a tint such as I described, but the scar- let, blood-orange crimsonness on the right is the young girl's hair. The same color is echoed in her wonderful eyes. Garbed brown as she is, she seems a walking symphony of harmonious hues. The lad is a pretty, shy youth, the son of a prominent piano manufacturer V in the village. These people attracted me because Q og of the radiant, gyouthful look of guilelessness and M 6 ' Q'j,'.f innocence that pervades their faces, and their 93 -37 f-.F i supremely simple joy in each other's presence. ,f I have not told half the interesting things about , i l l this remarkable community. Before you can fully TNT 743 appreciate them you must visit them yourself, then you will know that there is no other place in the world like this commun- ity of the Horseshoe. - EDITHA MCCONAUGHY. Page Number Sixty-six ,uv iz- Yi ..-. Nineteen iilhirteen Smnhag Night Biuereiinn if NOW you the ways of a Cub, gentle reader? If not, come to our parlor of a Sunday evening. Girls are everywhere, on the music cabinet, on the floor and two deep on chairs and divan. Sud- denly the bell clangs twice. The chatter is hushed, breathless- ness fills the air. The door opens and in comes the butcher boy-big jovial Joe. Cries of "Hello Joe, did you bring some pickles?" greet him. Bess calls out, "Do you remember me, Joe?" "Sure I dolt' "What's my name ?" Joe scratches his head. He ponders a moment but replies reluct- antly, "Can't remember just now!" Squeals of glee and a reproachful "Oh,,' follows. Joe lingers to talk until the door bell rings tremulously. The girls assume hawk-like attitudes to let no chance of fun slip by unchal- lellged- IS if 3 DSW guest? One look establishes the fact. Whispers, wise nods, glances of anticipation pass the word along, "He's a new one I" A small, well-groomed man with a clean-cut face enters. A room full of smiling girls takes him unawares. He smiles weakly, twirls his hat ner- vously. His eyes take on a hunted look. The agonizing moment passes when he sees her coming toward him. He grabs her hand and spurts out, "I'm delighted to see you I" She leads him around the circle intro- ducing him to all. He smiles, nods his head and says, "I'm glad to know you." He repeats it to the next. Then he tries "Good evening," for awhile, but finally merely nods recognition. The dreadful ordeal is past. He sinks wearily into a chair The door bell clangs again, noisily and quickly. All eyes are fixed on the hall door. This time a tall, debonair youth walks boldly in. With him comes a round faced boy in a long coat and slouch hat. The former recognizes the girls and jests and introduces his friend right and left. One girl, bolder than the rest, glibly asks them to be seated as she pushes forward some chairs. She seats herself at the piano and calls, "Come on, everybody, let's sing." The debonair youth takes a seat in the corner. He answers in mon- osylllables when spoken to. His smiles become few and far between. One sympathetic girl goes out and calls to the others to come too. A few linger to make necessary adjustments. Soon a quiet settles down over the house and the halls appear silent. Suddenly the first strains of the Sunday even- ing concert float down to the parlor from the upper hall. "Drink to Me Only With Thine Eyes," "In Old M'ad1'icl," "Let Me Call You Swectlzea1't," are the selections ofered. The house again assumes a quiet Sunday even- air for a long unbroken interval. Then the occupants in the parlor be- come disturbed by a sharp click, click on the window. It continues in- cessantly. At last an investigation reveals a gleaming button hook dis- appearing overhead. The hall and rooms above again are charged with sounds of hilarity. The girls pour down the stairs the melodies of: "Goodnight, Gentlemen, Goodnight, Gentlemen, Goodnight, Gentlemen, You'll have to leave us now." The music ceases suddenly, as it began. In a few moments the guests depart. The girls wearily ascend the stairs, only to find absolute quiet and darkness and sleep, sleep, everywhere. LILLIAN FORSBERG. Page Number Sixty-seven i A , ,ll Ulu Nurther 55154 , ,mf Nl l awe '- X j2'Tf?, -,J r N A :ww AU . Q ...-.Q lmao, -E ,Sci 'XQ53'Qv3fg,3'.- TL-W ' ig LW Page Number Sixty-eight 61112 wazhinginn Fartg We who are garbed in modern trim, Who, if we walk, must be quite slim, Little believe in the tales that are told Of skirts that were full,-in the days of old. But 1 saw a sight on a winterls night, QThough alas, we are satisfied in our plight, Nor wish to accredit, or even to deem That magic pageant more than a dreaml- A sight which was only a memory Of the day when a maiden's step was freeg On the night which from every year we take, When out of the past its folk awake, And the semblances of its squires and dames Walk abroad under other names, And Dolly and Martha, and Molly and Sue In their grandchildren's children may frolic anew. Hung with our nation's colors, the rooms, And sweet with the musty, faint perfume Of flowered garments which, till that night, Had blossomed sadly, hid from the light In grandmother's chest, or the wardrobe's gloom, And just for the evening had freedom to bloom, But were fated once more to be buried away To joy for a year in their one holiday. 1 , xii --fu Nineteen Zillfirteen Lo! the lights were all tempered to soft candle glow, The Iiddles, decorous, sang swaying and slow, And quaintly there marched, by stately twos, Our grandmothers' gowns and the buckled shoes And the satin waist-coats, ruFHed stocks, The powdered queues, and the stockings with clocks, Knee-breeches, and long-tailed coats, and all The Vanities of our sires at the ball. Hoops and patches and silvery curls, The trimmest of stays on the trimmest of girls, Like roses with faded petals their guise, They passed-were a dream to my waking eyes. Then the old-time dance took a holiday fling, And the Grand Right and Left in its silken swing, With its courtly swish and its grace, and then- The Sir Roger de Coverly struck up again. The dame who was poised at my right in the Reel,- fIs it envy or vague regret that I feel?J- Courtesied low and had room to bow, Suddenly smiled, and I knew her now, For by day she sat in the History class, In a Balkan blouse as a modern lass. But shade of Washington, who are these That mask in your name at age as they please? ' L,ENVOIZ But it needs not the telling for we knew them all, Or somebody told us, who went to the Ballg Verse aims to be pretty, though truth may be lax, So I'm begging your pardon, O overlooked facts! .ir KATHERINE PHELPS. fm SEN X, it lv fc-S' IW' 55 V . T cr? G? lg y NIP 5 Page Number Sixty-nine - gi u A ii Elie Northam' S"'Yf5'W if , QMS, ' X ou. , TA it rf?-4 m ay .g s Page Number Seventy with the Zgirhz NCE there was a man who wandered through the woods and fields, and journeyed over the meadows and through the swamps where he could hear the clear, sweet call of the phoebe, the cry of the blue-jay, the twittering of the blue-bird, the whistling of the bob-white and the drum, drum, of the Wbodpecker, busy making his home i.n a dead stump. He drew many pictures of birds and followed them long distances that he might make his pictures true. Many hardships and long fruitless tramps he endured to make his pictures life-like and true to his knowledge of our songsters abundant, In the spring of the year must come to us the thoughts of this man Audubon, then when every heart on our campus is full of song, and our senses are alert like his to detect the presence of any cheerful little bird. Here our eyes catch sight of the robin hopping about on the grass looking for worms, and yonder in the distance we hear the meadow-lark whistling clear and sweet. The noisy Hicker down by the Normal gate sends his echoing call across the campus to let us know that he is happy and content. The glossy blackbird lights by the Kishwaukee and takes a drink of the muddy water. A little bird in blue flits across the path to a tree in front cheering everyone with a song who pass beneath him. And then there are the beau- tiful orioles and warblers, welcome back no less to our campus. But before the birds come back are We seeing them too in our imaginations as we gather and talk about them, and in imagination we hear their songs. Then most do we feel the life of this great man Audubon, coming back to fill us with his tender bird-love. And as he was the first to open up this great field of study so is he still keeping open the paths of investigation and research and keeping alive the spirit of enthusiasm. E. EMERY HOUGHTBY. 1 . f ,sf .15 Nineteen Zilhirteeu -if Y Ei Q6 i 13. m. ar. A. "A charge to keep I have"- A happy life to live awhile And sacred to the trust I hold, My heart shall ne'er withhold The kindly word, the friendly smile. "To serve the present age"- "Help To answer gladly duty's call, To feel the pulse of the world's great To bring the cheer that is my part, And reveal loveis radiance over all. to watch and pray"- , hold my charge a sacred vow, filll my days, my time employ, live and serve with quiet joy The eternal through the now. me To To To BERTHA M. CRAMER. heart, 2 lr Page Number Seventy-one - Sy J 'if wr! " 'Q JE xg' M633 Q5 iilhe Nnrthern ltllinnisa Editor in Chief . Business Manager Faculty Member . Literary ..... Professional. . . Locals .... Exchanges , Barbs ...... Alumni ..... Training School . . Melita Roefer . . . Arthur E. Norberg . . Samuel J. Vaughn Bepartmenisa ...........L.LouiseBoswell . . Floyd R. Ritzman . . Hawthorne Adams Miriam E. Caton Raymond Ferris Mabel J. Dewey Bessie McNeil Glidden Training School . . . . . Edna M. Fitzgerald Athletics, Boys' ..... . . . William Baker Athletics, Girls' . . . . Helen Arnold Departments . . . . . Hazel Olsten Organizations . . ...............EloiseBailey By the light of the midnight taper Working with might and main, These people are making a paper, But not in the spirit of gain. U Page Number Seven tp-two Saturda Evenin Review "'i-TSi.2'?5 AnyDay Charlotte Sheehan, Editor . ,iinl 'IU I --fs .P T ty j if, --- ' Wit 1 ff' M if e -- r L. iii' 1 ' f fmf ' .. fi If " A I' C E ,minimaanuuunumnnwmmrlonmfmnnum'frwwwlrrmmmmmvnsfzuavginmpynppvi PRESIDENTS' MESSAGE Joint Contribution of the Ellwood and Glidden Supreme Authorities To the Student Body at large: We salute you in this, our Land of Scholar- dom. It is the "Era of Good Feeling" when wars and troublous strifes are over, yet not so far subsided that we have forgotten the heroism and un- daunted bravery of our Master Critic in this, our realm of jurisdiction. Fellow students, you are aware that it is of our honored school president we speak. Nothing so momentous have our societies witnessed in the history of their development. Truly we are fav- ored individuals to have been the par- ticipants in the annals of this red letter year. What has he not undergone in order to witness our humble attempts? Think of the sacrifices he has made- the interesting evenings at home with friends and books, the delayed interviews with seekers of knowledge, absence from affairs of wider educational scope-all these he has foresworn for our sake, Brothers Ellwood and Sisters Glidden. Think of those nights when he has breasted the wind of Normal Hill or has trod the icy pavement which offered no comfort to timid feet. Yes, We owe him much for the stimulus he has cre- ated for our greater existence. Yet, we think, your share has been nobly accomplished. You, too, have spent those Saturday evenings in liter- ary congress when you might have studied lessons for Monday, you might have joined in thrilling ragtime in the Club parlor, you might have been the honored guest at a spread across the hall. But you turned aside from those enticing allurements, to breast the ele- ments, and so take your place at the front. We recommend to our United Societies that the same unswerving fidelity be shown through the opening jurisdiction. We recommend a continuance of your worthy journalistic efforts. We recommend your hearty co-oper- ation in financial affairs that you may further prosperity and happiness. We recommend the possibilities of de- bate which if frequently tried will make for more forceful expression, that in the end will enable you to carry ofl' equal honors, in contests, with your predeces- sors. WEATHER FORECAST Reign, unlimited amount, throughout terms. Period of calm from June until Sep- tember. Page Number Seventy-three SATURDAY EVENING REVIEW Notes From the Court Reporter's Journal First Women Jurors - Intense Interest Prevailed Twice, in these few months, has the East Music Hall served as a court room in which men have been tried for crimes, heinous and horrible. Sad were the hearts of the spectators as they listened to men and women solemnly swear, "To tell no truth nor nothing of the truth." The jury box was the center of at- traction. Immnense hats with drooping willow plumes gracefully festooning the broad Iorims or, in some cases where hats had been discarded, there were the beautifully arranged coilfures in the stead of bald and shining crowns. The room was filled at each session and often when a vital point was reached a murmur of approval or dissatisfaction would surge through the court to be quieted only by the sheriff's "Order," The venerable judge, as well as the attorneys on each side, were men and women who thoroughly understood the law and many and heated were the a1'gu- ments between the two sides. I Some of the most noted persons of the times were to be seen on the witness stand. The professions and trades each presented noble exponents of the cause. Perhaps it was sympathy-maybe love of strife-nevertheless there was an in- terminable length of time spent in that secret, secluded room where the decisions were reached as to whether the young men were to pine behind loathsome prison walls or to be allowed to roam in freedom once again. Persons who attended each session of 'the court have been wondering just what the men will do when those suff- ragists come unto their own. PERSEUS IN EXILE Is the Age of Eloquence Dead? Above the blare of the trumpets, or the cheering of the multitudes the loud cry re-echoed, "To the victor belong the spoils." Thus wild with excitement, surglng crowds vociferated their appre- c1at1on of those mighty gladiatorial con- tests of the early ages. Great honors were heaped upon the winners' headsg the ladies of their choice did smile upon them, rejoicing was in the air, The time was when contestants warred within these very walls-but now Page Number Seventy-four the cry no longer rings within our halls so stately. No intellectual graduates appear to battle for literary triumph and proud Perseus is there alone, un- noticed and unsought. In his left hand he holds aloft the head of his enemyg ln his right, the sword with which he per- petrated his deed. But there is no glory shining forth, no draperies of royal purple or green become his august shoulders-for mighty Perseus is in exile. Why lament we thus? Ar-e the days of eloquence over? In this vast assem- blage of men and women are there no heroes to combat for his honor? The hours, days and months roll by, leaving him in solitude. Methinks the age of heroic contest is dead. Meantime Per- seus bides in exile. ON SATURDAY NIGHT Hear the merry clatter Upon Normal Hill! Young and old together, Laughing, never still. Troubles of the Week Are forgotten quite, Everyone is happy- Saturday night. When the meeting opens In the Music Hall, All grow strangely silent, Waiting for the call To read a lengthy paper Someone else did write, Then shiver while the critic talks- Saturday night. THE PERSISTENCE OF A COLLECTOR A Brilliant Future Predicted for the Young Main. Special to the Review: Our society reporter considers himself very fortunate in getting an interview with one of the young men who acted as collector dur- ing the year. We quote his exact words: "The life of a collector is weary and sad, no thought of the times when it renders you mad-so pleasing to meet a young lady fine, amd sweetly and smilingly ask for a dime-to be told just as cheerily, I knew then how true, that sheid bring it tomorrow and give it to you. Such wandering about halls and the library through, the task was enough to give one the blues, not thinking at all of 'the wear on my shoes. The rebuffs and delays of people have tended to urge me to say, 'Collections suspendedf " The reporter expected a fervent amen, but he only murmured, 'tNever again." SATURDAY EVENING REVIEW A FIRST APPEARANCE Could you forget it?-that first time you ev-er appeared on a society pro- gram? Do you call to mind the wait- ing through an interminable preliminary programfat last, 'the calling of your name, that sudden choking sensation in your throat, that sinky feeling inside like taking a quick drop in an elevator, the supremely brave act of rising and walking down the aisle to the platform, and then the awful shock of turning to that confusion of faces? One feels his face grow warm, and then hot and hotter and he knows it is passing through all the shades of red to a brilliant scarlet. Faltering he begins-or more likely she. How startlingly high her voice has climbed! She vainly tries to draw it down, but it shrills on in its willful way and frightens her still more. But now she goes faster, spurred on by th'e thought that more speed means quicker release from this consuming torture. The back of her brain keeps Wondering if she can really continue to exist longer, but always the front of her brain keeps making her tongue rattle away in yet Wilder haste thinking only that the faster she goes the sooner she will be through. Sometimes her tongue will not move and sometimes a word gets lost in her throat. Sometimes the right word won't come and then the back of her brain sees all those people staring, every one of them waiting for her to say something, but the front of her brain goes chasing around as fast as can be to find a word that can be pressed into service. The halt past, she makes up time, for always the front of her brain remembers that to go faster means to get done sooner. On she goes without break or pause for breath, until she gets hold of the right end of her concluding sentence, takes the whole thing at full speed and-it is over! HELEN BROOKS. MISS KATIE'S OPINION OF "THEM CRITICS" "An' what air critics? Faith an' Oi don't know how Websther wud defoine thim but accordin' to me way uv thinkin' they do be min or wimen carefilly alnny- lize yer fateures, take a mintal survay uv yer shoes, wid a final note on the way yer hair is done up. If ye air a ladv perhaps it will be in the little knob fash- ino that luks loike as if ye had no ears, or in the case uv gentlemin, they won- der how mooch staarch is rayquired to kape it in pompadore stoile. "They air a coorageous payple who have the ability to stand up forninst an eddicated collecshun of stoodents an' tell thim their faults. Some uv thim air diploomatic an' mak ye feel as though yer mistakes were pictooresque, whoile uthers shun diploomacy an' tell ye fair an' square that ye nade correcshun. "They air a woise lot but Oi troiy to avoid contack wid thim joost for th-e pace uv me moindf' Brief Notes by Wire A.n inundation of emotion caused a Hood of tears to engulf the eyes of the spectators when the Young Men's Quar- tette had finished their pathetic little ballad, 'Silently We Steal Awayfv A telegram was received this morning from Leonard Parson, asking us to please rese1've two seats on the back row for the Saturday night gathering as he wished to make the back row "fuller," The latest word received on the sub- ject is that the tariH on cloth will be loweredg hence We look for a contest next year since the societies will thus be able to buy draperies for Perseus. An authority mailed us a report of observations on the yearly crops. The Normal has a fine prospect before her -the people are even now budding des- pite the cold spring. Advertisements MEALS AT ALL HOURS Home Cooking. HUNGARIAN RESTAURANT. S. Ostegard, Proprietor. Students-For brain disorders. consult D. PAUL MOON. Office-Anywhere. Hours-Anytime. If in need of money, come and see me. GASSMAN, At the sign of the "Three Balls." Those desirous of earning NAME AND FAME Advertise in the columns of the SATURDAY EVENING REVIEW When any of your rich relation die and leave you 'nothing-consult me. A. NORBERG. Attorney at Law. Aspirers for Literary Fame Always Have a Chance in EAST MUSIC HALL. Page Number Seven ty-Eve 7 I .Ji V l Q SATURDAY EVENING REVIEW THE SPECTATOR The spectator had occasion to visit a society meeting not long ago. Upon his arrival at the door he was greeted by a busin-ess-like usher who offered to lead him to a desired seat. No sooner had the spectator seated himself than his peace cf mind was unduly shattered by an excited whisper in back of him. "Don't you hope this program will be short so we'll have a longer time to dance?" The spectator wonders if the literaryimeeting is regularly followed by a dance, and if so, how the students manage to dance up and down the nar- row aisles. A rush and a murmur near the door attract his attention. Looking in that direction he beholds little maidens decked in party array come tripping lightly into the room, followed by their little boy companions. An exclamation concerning the decorations in the gym, comes to his ears, and the spectator concludes that there is to be a party in the gymnasium. The spectator's gaze wanders along the back row of seats: here it is shav- fferjed off by the smithg there the row is made fuller by the parsong farther along it is occupied by liver guys, but not until he beholds the western ex- tremity of the row does he find the fwj right place. The chatter and laugh- ter inithe middle rows quite disconcert the spectator, he sees only a few solemn looking individuals, and those he con- cludes are to take part in the evenLng's program. The spectator observes that the front row is filled with dignity and power and influence, faithful faculty members, one of whom he mentally selects as the critic. Now a young lady follow-ed by another young lady hurriedly mounts the platform, the former glances up quickly, lifts the haughty gavel and brings it to the desk with a thud that makes the spectator jump. A hush falls over the audience. The minutes of the previous meeting are readg "the first number on the program tonight" is an- nounced, a-nd the spectator settles back comfortably for an hour of enjoyment. In the meantime he hears whispering behind him, people coming in between numbers, and he wonders what the crit-ic's report will be like, and what sort of a party 'there will be in the gym. NORMA K. STELFORD. Wanted: A Wife-The elaborate pant- omine in which Mr. Lascelles so nobly enacted the role of the hero was most entertaining. Mr. Lascelles will make his next appearance in, Wanted: To Get Rid of a Wife, Page Number Seventy-six HELPS FOR LITERARY WORKERS Fads and Fashions, Past and Pres- 0 ent .................... Miss Ephng Rules for Lawyers ........ Miss Casey Revised Edition of Webster's Dic- tionary ................ T. Chapman Life on the Farm ............ J. Kaluf Why the City Appeals to Me .................. Miss Forsberg The Shadow Lover .......... R. Ferris A Country Woman's Idea of Life .................. Miss Halsey The Trials of a Sheriff. .W. Linderman Why I Became a Lawyer .... J. Eldridge Drawn Into ........ .. ..Miss Rowland WHO ? Who is the man in Normal Town Pleasant without tryin', Who coached us all, that eager were, Who but Mr. Lyon? Who showed us all just how to breathe, To gesticulate so fine, And how to hold our books and notes, Who but Mr. Lyon? The timid Freshmen in debate, The Juniors rather tryin', Who helped them both, the Seniors too, Who but Mr. Lyon? Who worked so hard with might and main, To keep our colors flyin', That he lost his sleep and appetite, Who but Mr. Lyon? The review of the book, Freckles, by Miss Moses, was so complete that those who have since read it have been able to tell almost the exact location of each freckle. Frederick Toenniges is a wonderful violinist-why, his hair even grows a la musician, The young men on the back row had great difficulty in refraifning from executing Mam1rLy's Little Shujlin' Dance while Mr. Lyon drew forth those melodious strains from his banjo. Gay and free, Full of life, Pleasant hours, Plaudits rife- In the fall. Winds blow cold Out of doors, Meetings then Were bores- In the winter. Flowers bloom, Interest wakes. Better stunts For Normal's sake- In the spring. Ninrtven Zllfhirtnn vi f vfo xlikgif R Branmtirz Qi ,L b e 1-if-ismgia Et? L + 5 T fwfr juan nf Arr Quiet amid the clamor, joining not with the dancers, Joanna, the village maiden, sits apart from the others. Quiet, We say, but within her heart Reigns the deepest excitement born of unseen voices That float and eddy about herg Voices that Sigh in the breeze and the Whispering Murmuring grassesg voices insistent, commanding,- That resemble an edict from heaven: "The kingdom lost by a woman Shall be regained by a virgin. Arise! go forth and conquer, Joanna, daughter of heaven!" And Joanna, the Village maiden obeyed With glorified courage. ETHEL KEYES. Page Number Seventy-seven 3 Zifhe Nnrther Page Number Seventy-eight 45, tl: 7 Ninetevn Zilhitteen Page Number Seventy-nine Zilhe Nnrthet E112 juninr Flag LL Normal land fairly sparkles with the infec- tions jollity of the Juniors. Even Seniors have forsaken some of their dignity to yell and cheer and play with their balloons. But the most elect-why, they're up there being some- body else. And a fine mess they're making of it, too! There is Robert Lascelles trying to play the part of a husband who worries because his Wife's maid has eloped. But here's a new maid. If it isn't Melita Roe- fer in the roll of a college girl studying economics and hunting for exper- ience. She's here as Ellen, Mrs. Ford's maid. Mrs. 'Ford doesn't know her though and doesn't suspect that she's the girl her brother Bob fell in love with at college. Paul Moon is Bob and he certainly knows how to be a lover. There they are now-Ellllen and Bob-playing golf. Do you recognize Dorothy March? Yes, Hazel Olsten, engaged to Max Eyck who is Loyal Eldridge. He proposed to Melita at college and when she said "No," he said if she changed her mind to let him know. And he's going to visit the Fords! Well, he'd better hurry or Kenneth McMurry, who's letting on he's the new rector, Mr. Hume, will get ahead of him with Dor- othy. Mr. Hume is very much in love, so much he's limp. In fact he's written out his proposal and it's a soulful thing. Why, there's Max now! Poor Mr. Hume! This is a fine mixup. Max recognizes Ellen and thinks she's come for him. This will spoil it all! There, sure enough, Dorothy breaks the engagement the first time she sees him alone. Why did Melita ever decide on economics! Oh! there's going to be a garden party to- night! I hope Ellen won't be found out and spoil it. There's Mr. Hume again and here comes Dorothy. He's-yes, he's proposing to her. Oh, if Max would-there he is! And Dorothy's telling Mr. Hume that she is en- gaged to Max! There's Ellen and Bob. He's as much in love with her as Max is with Dorothy. Why doesn't Ellen accept him and disclose her identity? What's the use of waiting for-Now she won't have to! Mrs. Ford has discovered them! She doesn't mind losing Ellen because she's found a new sister. I am glad everything is all right. And now things are just the same as ever, and these people are still- "Jolly Juniors everyone, ... . They like gay times and lots of fun." MERCEDES N EAHAUS. Page Number Ezgh ty Ninetevn Elhirtnu Page Number Eighty-one - :.- 3 Uhr Nnrther Shifting Svrmwsa frnm ibut Qlampua llizatnrg IGWAMS in among the trees on a pleasant greensward through which meanders a little stream. Indians lying around asleep, and Nokomis awakened from her "seeing into the future" tell their own story. Then arrives no other than "DeKalb, the white explorer, with his guides and his companions," and a little later Hiawatha and "Minnehaha, Laughing Water." Then there is the wedding feast and Hiawatha's prophesy of the coming of a "noble school of learning." The scene changes. Instead of Wigwams, we see small cottages, and in the grove two men are working with Wire. Dressed in overalls, their sleeves rolled up, and no hats on, the one with a cigar in his mouth, they are trying to make a wire that "will turn a herd of locoed cattle," but the "blamed barb won't stick." Finally a few quick turns, a loud "Hurrah," and a triumphant looking pair of men have finished their work. But what is this in the grove? Why is that man pumping so strenu- ously? And who are the distinguished looking men crossing the bridge? The charming stream Cwhich is helped materially by the man at the pumpj, the verdant greensward, the beautiful trees, all help to decide that this is an "ideal spot for the school" and that "Polo and Rockford are out of the race." Hiawatha's prophesy has come true. The noble school of learning is standing before us. King John, surrounded by his band of gallant court- iers, is holding high court. The plaintii is Dr. Shoop and the charge that of "making footprints on the marble floor." King John sorrowfully be- wails the fact anyone can "so violate the spirit of order." 'f if 'F The pic- ture on King John's face as he beholds the rubber that made the prints and recognizes it as his own is indeed a sad one, and time it is that we play a few games and do some old fashioned dances to cheer the King's heart. The sad look leaves his face as he hears the gay voices ringing over the courtyard and sees them trip merrily over the grassy lea. As We come back to ourselves once more we feel sure that Hiawatha's prophesy has come true and that the Freshman class has "been boosting for the Normal, ever adding to its honor." RAYMOND FERRIS. Page Number Eighty-two Ninetzen Glhirteen qs- .12 ,, Page Number Eigh ty-three -V: -- -1 1 """'c' Elie Nnrther E112 Srhnnl fur Sraniml RESTO! Change! Where Mr. Annas stands with the stick, there is Lady Sneerwell, curling her lip and working havoc with the characters of her "friends." CThink what peril we have been in all year with her as editor of the Northern Illinois lb How frank Mrs. Candour is! Joseph Surface entertains such noble senti- ments! But how queer he looks! Can that be-7 Surely not-! Yes, it is Mr. Peterson without his wig! Who is he of the ghastly countenance? His name is Crabtree but where have I seen him before? I'm sure I should never recognize that faceg but no one can doubt to whom the voice belongs. How he beams with pride over his nephew, Sir Benjamin Back- bite, who is so clever that he can write poetry in the crack of a whip and on horseback too! tPerhaps this same Benjamin has had long practice in the art of writing for appreciative eyes.J Poor Maria appears like a timid deer amid a pack of ravening wolves in this company of scandal mongers. Lady Teazle with her naive extravagance wins our sympathy at once. Who could be such a hard hearted husband as Sir Peter? Why! It's Mr. Lyon! Good accommodating Rowley, so ready with advice and suggestions. It's easy to identify you. You are Mr. Fossler right over again. Isn't Moses the worst looking Jew? He certainly knows how to coach Sir Cliver in getting money of his nephew. So lenient of him, too, to charge only fifty per cent interest! Why you don't say that is the young Parson! His mathematical heritage is of good service now, surely. Sir Oliver plays a versatile role, posing as everything from an exorbitant Jew to the irate uncle. Where did Gassy ever learn to talk with his hands? How easily Charles handles money! Now we can understand those frequent appeals in General! EX. for Northern Illinois subscribers to pay up. What a difference a wig and a colonial costume make! We should never know Mr. Ferris in the guise of Snake if we didnit recognize his voice. And there are Careless, Sir Harry and Trip, everyone having something familiar about him. But down goes the curtain, Sir Peter, Lady Teazle and all the rest step back into the book and Lady Sneerwell's scandal coterie is broken up for good. HELEN ARNOLD. Page Number Fzghty-four C I1 H. ,gf rl: hr, -In Niuetnn iifhirteen THE AUNT FROM CALIFORNIA Sally-"I just saw this one take your fan, Rosalie. She has it in her muff." THE SCHOOL FUR SCANDAI. Sir Peter-"Madam, Madam! I beg your pardon, thereis no stopping these good gentIemen's tongues. But when I tell you, Mrs. Candour, that the lady they are abusing is a particular friend of mine, I hope you'll not take her part." Lady Sneerwell-"Hal ha! ha! Well said, Sir Peter! But you are a cruel creature-too phlegmatic yourself for a jest, and too peevish to allow wit in others." Page Number E ightg-five l - .uf . ' 4. E112 Nm-ther Page Number Eighty-six Bramatir Qllnh Margaret Sheehan Edna Fitzgerald Eloise Bailey Raymond Fossler Irving Peterson Clara Nelson Hazel Olsten mr. idgurfz will nf Expense PAID OUT AS FOLLOWS: Curtain raiser ............... 35.00 Turkish toweling for making Crabtree sizable 1.25 Wrinkles for faces ............. .10 Circus lemonade for drinking scene . . . . 6.02 Talcum powder for ladies' heads . . . . 3.00 Benjamin's pink cheeks . . . , . , 2.23 One yard of rosebuds . . . . . .15 Carpenter work by a Baker ...... . . 45.00 Charles' curly head . . . . . . . . . . . . 2.80 Reserve seats in audience for drinkers .... 4.00 Charles' red nose ............. .35 Grease for snake . . . ......... . .75 Pale face for Crabtree ..... ...,. 2 .00 Refunded to Mr. Clark for occupying only one seat ......... ......... . 50 MELITA ROEFER, ELOISE BAILEY, Collectors. 4' I l , Q Nineteen Uhirteen Bramatir Glluh' Helen Amold Melita Roefer Katherine Phelps Clyde L. Lyon Arthur Norberg Irene Anderson Florence Wagley Flag lgrartire 'Twas the night of dress rehearsal And every one was gay, We'd lined up for Sir Peter To say his final say. "Be careful of the glasses. They're very thin you know." lBut when the drinking scene was on Bang! Smash, a glass did go.1 "Don't forget the door sill, For you might stub your toes, And it would be most impolite To enter on your nose." "Don't say, 'Here he comes walking' Gassman, that is not so. A man into his parlor On horse back does not go." Girls, don't forget that you have trains And please act properly: If Shafer stands upon your gown Why, pray, just let him be. The play at length was started And everything went well, Till Pete came in without a wig, His desperate love to tell. Then when the play was ended, We round Sir Peter flocked, To see in what new places He had been freshly shocked. M. R. E. B. .QV .l:f.n-- Page Number Eighty-seven v -T1 WM! E112 Nurther zJNp 'Wg kfx gy' " :"f'il fmlf! ks f - g 1-7-rf g xvgfr I flllluairsi il 'Sa '3JQZi 'fv 4' Page Number Eigh ty-eight Munir in GB111' 31-Iallz O have you heard the music softly stealing ' Through all our spacious corridors and halls,- Low music, that is sweetly penetrating?- In welcomeness upon our ears it falls. 'From towers high the gay, bright songs resound, And bird-like trills come wafted on the air, And then the rollicking, ragtime minstrell round Floats down with its buoyant freedom from care. New strains from operas full and strong, Violins' high notes, or a band's martial beat, Blend with the notes of a bird's joyous song That suddenly floats in, melodious and sweet. HELEN MUN HALL q P ,p, iii, Nineteen Gilpin-teen A Sing, A grand rush at supper, waiters flying hither and yon in answer to quick spoken orders, a speedy donning of coats, and a rapid exit-these things betoken that it is Treble Clef night. A hasty passage down the street, a rush up the steps, a jam in the diminu- tive hallway, wraps thrown in a promiscuous heap, then a free scramble for the coach. It 1S the night for our sing. Then we can sing best. The disappointed in the fray console themselves with fellows on the floor. Talk is rife until a sounding chord enjoins absolute quiet. Our grave president gives us a few words of needed admon- ition. Last week she read a letter, the week before also and the one before that. Almost always there is a 'letter for there are a great many notable people to whom the Treble Clef sends flowers. Then we begin to sing. There are some difficulties. It is hard for five people to attempt to gaze intently at one small sheet of music at the same time. This is harder if a neighboris jaunty feathers are always jabbing one in the eye. But anyway we sing. The windows are open and the wind blows through in a mighty gale. Even with pillows the floor is hard. Yes, there are diffi- cuflties. Groans and sighs are heard on all sides. The tall girl who sits on the fioor by the doorway always looks as though she were giving voice to a funeral dirge, so sad and sorrowful is her countenance. Yet we sing. Our conductor freely expresses his favorite injunction, "Follow the stick!" He who does not follow is marked. For in an impressive pause, while the stick is halted in mid-air, his voice sounds forth with startling boldness. Our famous second altos astonish one by the baseness of their song. It always makes one feel as if the bot- tcgln had dropped out of their voices. But for all our gazing at o ers, We still sing lustily. It is unfortunate to sit next one with too ample a voice, for then there is an uncomfortable feeling that perhaps one is herself mak- ing all the discords she hears. Yet she cannot tell whether she is singing or not. The only expedient is to sing louder. And we sing on- surmounting all hardships and trials until we end with a grand finale. Treble Clef is over. To extricate personal belongings from the melee in the hall requires dexterity and skill. This is a gen- eral rubber exchange and she is wise who gets out in time to carry away a better pair than she left. But we are imbued with the spirit of song. We cannot cease so suddenly. Out in the open we still sing on. "Some people put their windows down," but what care we? So we give voice to cheerful song on all our homeward way. For we cannot but sing. HELEN BROOKS. Page Number Eighty-nme --if 1, mNm,w 'UU 552725 J N l TIREIBLE GEEK? I Page Number Ninety N ll een +I, 'ff LQ V! D ,Z 3? D gh 'Qi .p E l B 5 IQ ww' QS gh, w. Iv z H I ,vi b 5V ' R y 1 f ,fi I Qmmx Q 9 1 SW , gi f , Q + , 7 Mai' 'Q Q ax ? f' S' 5? 'W -N 25 T' .4 v? 'T M-A w QI s,, .vC:lLiif?' xv ,Q gf fn KX D..,0 XA Pa mb Page Number Ninety-two - :f - 1 E112 Nnrther Eli-Inw Ehvg C611 High and low, away they go, Choir of the Northern Normall Over the notes they tripping go, From upper C to Z below, And the bass bursts in like a roaring train, While the beauty row from a smile refrain. Envious ones, oh fear not lest They won't be thru by noong Remember the faculty do their best And the class bell will ring soon. Tho they make runs that would startle a guest, Choir of the Northern Normal, With voices only by "stars" possessed, Yet they "follow the stick" with untiring zest, Sing, O ye gifted ones, singg Sing, O ye smiling ones, sing. ELLA J. BOWLER. Q li.-KRT l'I'l'TE Zllrnm the Elrehle Qllef illilehlvg Now when the Clef begins to sing On every Monday night, Some people put their windows down And shut their doors up tight. But others when they hear our song Their hearts with pleasure thrillg They give three cheers for the Treble Clef And the girls on Normal Hill. Hail Treble Cletfers, Jolly girls are we, True Treble Cleffers, Forever we will be. Q fwgffwk ,.., Wang nagz aah mglyln :rf prarhre Illull mang an hunt nf tml, 51 - hrutze, ' A fare all rnuereh unth sand, 1 Gllyat 5 athlelus ' Qlyrrllmg mlpztle, tlyrullmg rrnm , - Eugrg muscle straimehg . A game tlyafz a fight, an aim 1 '- tlgafz right, ' - " A gnal that must he gainehg Ellyafza athletirz. . m. m. w. A - V Mft' Q -,-QI. Q...-. "', .' 'V ' ' ' V-1 4,"'.':2'- ' -. - v ., . - 4 ' 5 ""' ' . V -. ::. V. t. A F L, -3.1-,Vu -.',,: ,JI L .:' ., .-'. . ' --'fu - . P.. .Q , Y R.. Q -, I- - J, .. 13.5 I ' ' , f , -' - 1 --'-.2-YH. 5- 4 5 ' jg . ' ' i.. ...M ' ' u v , ,Ak ' .. 0 I 1 .-. '- nn' ' - ,.'7" ,-. . N. - 1, A '..- .. uw. Ap 4- -- .. ., ,-... . -- S , . .- - r N I . ,- '. . 1.4 X.. 'Q , Q -...A A. AL.. , -.: Q. ,:., D b : , . .1 I ' - - ' " " ' ,. " '... I , .' - A. - . - .. . ' -: - ' ' ' - . . . - e JR . . F I - , I. , -g -rl'-7-. 1 .- ' 7 3 122' " - ' '.' 1112:- -"' -1' ' . .'- '.'.' ' - . -0 ' 1 I . , . . L ,'. l x . ' ' H - - . - , I I . , ' ."' ' Y ' ' ' .1 - . -, Q .f g . . L. C Q . " ' Y , . V - . , . 1 . . ., , , ,' v' 1 , .'-. , .. N.. . 1 0 0 - . . .u X I' ' . . Z ' I . '. 1 -s Q ' ' " O b Q. 1 . . , ' , . , C ,' n I .A , . . - . . . h - n ,f .'. .,, . . ., S ill a aa a . . . r 'CDM , .. . . . , ,,. - ' A' - .fu-'f f, ff - in J . :bakigl . :vga-15: -:.- , I ,- S iphcaqckg u ,gg-,il-,-:'..:1...,f...-u-..j...wi 2 - ' ' - - -',-,:g'.-:w "J V' ' .' , s . -. . ..'-'- . . I' A with mang a hump aah mang a A l gf Lim, Nineteen Zilhirteen , A Hear in Athletirz HE school year now drawing to a close has been a successful one for N. I. S. N. S. athletics. Nothing sensational has been accom- plished, but no disgraceful defeats cloud our records and a fair number of victories place us in good average with other schools. Coach Wirtz is to be congratulated for he has had to work under difficulties, chief of which was the small number of men availableg and yet he has developed teams of which the school is proud. The football season was least successful as far as victories are con- cerned. Two things explain this: first, theeteam took all the available material so that no men were left for a second squad, hence, the "varsity" could get little real game practiceg second, a schedule fair to our team could not be arranged because so few schools of our rank are within reach. In spite of these handicaps creditable showings were made even against some of the strong teams of the state. Basket ball has left a brighter history. The small number of men demanded by each team enabled the coach to divide the material into squads. This made possible all-round practice and has developed some excellent prospects for next year. Graduation will remove three of the first team, but there are strong men to take their places and we look for- ward to another prosperous season. The Normal five defeated at least once every team it met and won all the games on the home fioor. The failures abroad, three in number, were all because of small gymnasiums. Two games were especially significant. Batavia has had a state cham- pionship team and it came over with a large company of "rooters" to administer our boys a drubbing. After a hard-fought battle the visitors surrendered their swords and went home wearing the brand of at least one defeat. Evanston Academy sent a fast team and the coniiict was the greatest exhibition of basket ball displayed on the Normal floor during the season. The game was close from start to finish and intensely inter- esting to the spectators. It was no small event to defeat the represent- atives of a school which holds so high a place in interscholastic athletics. The baseball season has just opened. The two games played have not been first class, but it is early and errors are to be expected. Most of the positions are well filled and with more practice the team will take a worthy place with the others of the year. Two things through the year have been observed by the writer. In the first place, a sportsman-like spirit has prevailed among the players. The play in the main has been clean and manly. The victory is not always to be had at any price. In the second place, the students have been given a generous support. The basket ball games were especially well attended. Even inclement weather could not dampen the enthusiasm. Athletics in which fair play is the rule and in which all take a hearty interest hold a large place in student life. CLYDE L. LYON. Page Number Ninety-three i 1 l l l w I J i 4 1 mhz Nnrther Page Number Ninety-four Nineteen Zilihirteen Page Number Ninety-five Page Number Ninety-six -2' 5 0 I mhz Nu:-ther Zliirsi Squah Center-Carlson Guards-Jenkins, Moon, Chapman Forwards-Shafer, Anderson Sernnh Squad! Center-Littlejohn Guards-Gassman, Donyes, Eldridge Forwards-Ferris, Brashears Zliirzt Zifeam "Yannigans," 163 N. I. S. N. S., 45. Sterling High School, 32Q N. I. S. N. S., 31. Wheaton College, 215 N. I. S. N. S., 25. Sterling High School, 19, N. I. S. N. S., 47. Aurora College, 17j N. I. S. N. S., 59. Mount Morris College, 33Q N. I. S. N. S., 30. Batavia High School, 113 N. I. S. N. S., 28. Alumni, 203 N. I. S. N. S., 41. Batavia High School, 34g N. I. S. N. S., 18. Evanston Academy, 263 N. I. S. N. S., 49. Mount Morris College, 185 N. I. S. N. S., 45. Wheaton College, 233 N I. S. N. S., 29. Sernnh Zileam Tigers, 193 N. I. S. N. S., 16. Batavia M. E. Church, 83 N. I. S. N. S., 22. "Yannigans," 293 N. I. S. N. S., 16. "Yannigans," 143 N. I. S. N.,S., 16. Batavia M. E. Church, 15? N. I. S. N. S., 13. Sycamore High School, 83 N. I. S. N. S., 20 g . ,-gf Qui -Y Nineteen Zilfhix-teen Ti? fin. 4 ' L. s Elihe Glnarh nn a Rampage 4' OW get over that ball! Hustle up and don't stand around as though this were a picnic. Now get a little more pep into your play. 'Fall on that ball! Don't be afraid of itg it won't bite. Get lower in that line! Goodness, you fellows stand around there like so many step ladders. Let's see you charge. Get up on your toes! Come on now! Imagine Dixon College is in front of you. Let's see what you would do to them. Well if you don't promise to do more than that Saturday I won't get up in General Ex. and prophesy a victory. There, that interference worked a little better. Rather ragged though. Get that man out of the road! Donit be afraid to hit him hard. It won't hurt you as much as it hurts him. Now let's see that line hold. There, that lea,d's better. Move around there as though you had some life in you. My gosh! make those passes good. Keep your head up. Now charge! About three more downs. Cover that ball! Fast! Hit low there! All right, everybody in!" RAYMOND FERRIS. Here's to the boys of the cardinal and black. Here's to the ones who were on the attack. Here's to the bumps, sore muscles and bruises. Here's to the dope that the coach always uses. Here's to the thoughts which were never expressed. Here's to the quarrels, now dead, and at rest. Here's to the pep which the fellows employed. Here's to the sideline cheers they enjoyed. Here's to the Big Chief and his strenuous aid. Here's to the manhood the game may have made. CARL LITTLEJOHN. Page Number Ninety-seven - -Tv E112 Nnrthet The first team and the second Clashecl in many a fight. The first teamsit was heavyg The second-it was light. Page Number Ninety-eight 1 a 4 The Hrst team-fit was scrappy The Second was scrappy toog S0 every man on either team Had all that he could do. F., l - I ilinnt Ball Fingers Center-Guy Guards-M. O'Brien, Gassman, P. O'Brien Tackles-Chester Littlejohn, Minssen, Carl Littlejohn Ends-Lascelles, Brashears, Ferris Quarter Back and Captain-Baker Half Backs-Jenkins, Anderson Full Back-Donyes Elgin H. S. 7, N. I. S. N. S., 6 Beloit College, 655 N. I. S. N. S., 0 Town Team, 143 N. I. S. N. S., 0 Alumni, 03 N. I. S. N. S., 47 Wheaton College, 73 N. I. S. N. S.,114 Dixon College, 373 N. I. S. N. S., 7 E. Aurora H. S., 103 N. I. S. N. S., 33 Clinton H. S., 27, N. I. S. N. S., 7 Page Number Ninety-nine pI , .J 61112 Nurther Gmail at a frght hut hetter at a plug Jolly. Fastidious. Tumbling. Adorable. Qanhznme is as hanhsnme haw Authoritative Ornamental. Spoiled. Fat. ulileatrh hut in at mnmvnif' Talkative. Grouchy. Sociable. Popular. Page Number One hundred QJ .ig Nineteen Zilhirteen 1 X . G6 ' 1 9 G smtle- f!9ne uast suhstantial Heavy. Fast. Firm. Deliberate 31-le hath ex lean aah hungrg lnnkf Loud. Studious. Slim. Musical. Eappg am I, fx-nm rare am free why aren i fathers rnntenteh like me Quick. Scientific. Wageronian. Witty. Page Number One hundred one Zilhe Nnx-thu' Page Number One hundred two t ll ,Y .Sf a Nineteen Glhirteen i +11 gf, M.. lm Elini iilhirh Strike Port Shafer undertook the task Of teaching Linde how to bat, V He said, "You step up to the plate, And hold your bat like that." He said, "You keep your big blue eye Peeled on that pitcher's mien, And when he throws a 'nice low ball You swat it on the bean. "You've got three chances at the ball, And when you make a hit, You drop that bat and with all speed Down toward first base git." Then Bill stepped up, the pitcher threw, The ball sped toward the platee. It looked so small, Bill didn't fall Until it was too late. He straightened up and faced the box, His face was wreathed in smiles. He hit the second on the head, It Hew as if for miles. Two men were scored and Port looked Expecting' Bill at third, Instead he found Bill at the plate,- The fellow had not stirned. "A peachy hit," said Coacher Port, "Why the dickens don't you hike?" "Dry up," said Bill, "You can't fool me, I want that other strike." WILLIAM 'round, LINDEMAN. 1 Page Number One hundred three 9 .. .ti Uh: Nnrther Euan Sweaters "Did yose heah dem niggas sing at de sho de udder night?" "Yes, nigga, I spent de las' quata I had. I huoid dey made lots ob money." "Dey sho did man, an' I'se been wond'run wha dem niggas gwoin ter do wid all de money." "Why deys gwoin ter pay fo' dose sweatas. Hain' yose nebber seen dose sweatas? Sho is swell, nigga, dey sho is." "Pay fo' dose sweatasl Well I jes' cain't see why dey couldn't pay fo' dose sweatas demsefs for dey sho's got de "Bill" and de "Jenks," and 'sides I nebber see'd wha' dey wanted wid dose sweatas if dey couldn't pay fo' dem deysefsf' "To keep demsefs wa'm, nigga, and ter make de boys look classy." "Say, nigga, who was de fat whoit man, all dressed up in dem swell clothes, wid de classy trousers and de straw hat ?" "Why man dat was de inter-lo-cu-ta. He is de light of de whol' school fo' his roun' face is de face ob de moon." "Nigga did yo' notice de kin's ob occupations dose niggas had? Jes' think, dere was one nigga dat was a Baka and a ba'ba, and a nudder a Shava, and a nudder runs one ob dem wheels dat goes way up dere in de air,-oh yes, de Ferris Wheel. Lauzzy man, I jes' tho't I'd die when dat dere nigga got up dere and sang about de Blue Eyed Baby. I nebber see'd no baby and nieder did he fo' he jes' sang to de ceilin' all de time. "Nigga dem swalla tailed coats am mighty becomin' to dat Carlson. It makes him look long and slenda, and I bet yose he'd make a good Axle fo' de band wagon." ' "Yose know man, I'se been a scrutinizin' 'bout de bootiful woman statuaryg what do yo' reckon she was?" "Why she was Libraty-man." "Shua nuff. Man didn't yose tink dat it was cheap fo' dem to gib dat minstrel, magics, readin' and de side show jes' fo' a quata ?" "Sho was man, but I jes' couldn't ketch dat 'bout de carrots." "Why man, it was too green to cut eben wid Brashears. "Say nigga, did yose see de shape on dat Jelly ?" "Oh yes man, and did yo' eber see anybody so fatchinating as dat er Missus was to her ole man and how much de ole man did think ob her. No doubt he knew de squeezin' point to be two in de shade." "Yep, wasn't she graceful, she sho was graceful on her feet, and oh, dat form. She had such round plump arms, like a baby." "Well man, it was sho grand and came up to my expeculationsf' "Nigga, I jes' was dispinted in dis one thing. Dey nebber did bring out dose sweatas. It was mighty fine, but I jes' wanted to see dose sweatas 'cause I hep pay fo' dem and I'se int'rested." Man, yose can see dose sweatas Hyin' 'round up dere mos' any day if yo' look." "Well, nigga, de whol' thing was succissful eben tho' it was under de d'rection ob a menagerief' ' MARY BUTLER. Page Number One hundred four -lim 1 . .Q Q ' l , f i, mul he U fx -Eat Minstrel Shaw Did'je 'ten dat minstrel show? Yoh mean tuh say yoh didn' go? Why man, yoh missed de big hit ob de yeah! Dey had a dozen black, black coons 'N ah heard some mighty nifty tunes. De audiuns, dey jes' laughed from eah to eah! Dey shuah had some classy gags, 'N dey sang a couple of raggy rags! Ah laughed so much, ah jes' wanted to shout. Man, fah'd walk more'n ten miles 'N ah'd go Widout mah three squarah's evahday Tuh see sech dope and heah sech smiles! Yoh nevah did heah or see Sech coons 'n harmony Handed out in jes' dat sort ob way! Now, in closin' ah mus' say, . If yoh ebvah stay away From a dark 'formance like what dey jes' gave, Ah'll jump right on yoah frame Yoh'll shuah tink yoh in a football game! X PHYLLIS SMITH. Page Number One hundred ive v Zi' 5 D I Uhr Nun-that 61112 Basket Ball Stnrg HE story of basket ball started with the beginning of things in the new year. Then such questions as, "Are you going to play ?" or, "Will you make the team?" were as important as, "Where are you from ?" The Freshmen hover about the gymnasium door getting only a look in as the more confident students leave and enter. If they are fortunate they see the aspiring ones going through their stunts for Miss Foster. These Freshmen, growing more daring, see again about two weeks later the same girls at a practice. Some of the players are rushing upstairs to dress while the earlier ones are already practicing baskets and free-throws. Other aspirants less adept with the ball are throwing it swiftly in a circle or passing hard thrown balls to each other. A student teacher rushes in with only a minute to don her attire and takes her place. The whistle calls the girls together and after receiving some instructions they line up for the practice game. The Freshmen on-lookers enjoy this game which is played with all the spirit and enthusiasm of an outside contest. In a few more weeks the desired places on the team were won, and Florence Wagley had been chosen captain and there were crises ahead. With each game came a turning point. This is no less a tale of vic- tory because of the loss of the first game with Wheaton, for it aroused a determination and enthusiasm among the members of the team, which prevented a downward story of defeat. Now loomed ahead of the team the Alumni game, the game that was in the minds of all the players dur- ing the coming games and practices. One of these games was between the Juniors and Seniors and since most of the girls were Juniors they were victorious. Soon followed the game with Hinsdale. When the team arrived they were served with a delicious dinner in the domestic science dining room, while our team was at home dining on bread and milk. But it was observed that the Hinsdale players did not indulge in their desserts. Afterwards Hinsdale played a good game but Normal played better and was triumphant. Then were we glad for the bread and milk. Now came the great crisis and culminating event in the story-the Alumni game. Toward this game all had been working hard. Now the question, "How shall we beat the Alumni ?" was well answered. During the first minute of play Normal scored and kept this swift playing up until the game was theirs. But the story does not end here. For those who stilfl wanted "more" a home game was played with the Gliddens and Ellwoods. The green and purple ribbons worn by the players showed the spirit and rivalry of the contest and the on-lookers soon joined in with the enthusiasm, and cheered their players on. The Glidden girls as well as the Glidden boys won amid the cheering of both societies. Thus the season and story closed with enthusiasm and pleasure. HAWTHORNE ADAMS. Page Number One hundred six play? The signals are many and hard to get y 1 4 41, -li Y Nineteen iifhitteeu - Elie Game E play it we like it-the basket ball game. We, the girls of the team far and wide spread its fame. It's a pretty good game. If you feel kind of wild, you can play it like fury, and then feel more mild, so you work in a quiet and calm sort of way, for you've had all the fun that you need for that day. Sometimes you're cross, if your practice is bad. If no one makes baskets, then each one is mad. Miss Foster looks solemng her eyes seem to say, "Oh girls, what about that next game you're to straight. "O" and "five," crow and "yellow" get mixed in your pate. and hear them in time. and gap at the line. Then, game comes around, you some skips and a bound. heed not at all. Your eye ket ball. You wonder who'll win till the shriek to begin." Then you run lines yell too ! Never they shall never beat you. you surely will drop, the know you can stop. "My, You try both to call them More often you just stand when a long looked for mount Normal hill with The faces around you, you never loses that one bas- and wonder, and wonder of the whistle says, "Time and you yell and the side- mind if you're breathlessg Then just as you feel that whistle is blown and you I'm hot! Where's a blanket 'V I'm just about dead." "Never mind, side is ahead." "You did well, girls. Be sure you remember your dope." Of course we remember. In it lies our hope of success, for without it we never could win. We'd get out of breath and we'd grow pale and thin. As it is, we have health, we have fun, we have fame. So here is a cheer for the basket ball game! that's no matter. Our YH, 'Q' ELEANOR FULLER. Page Number One hundred seven Eh: Nnrthvr Page Number One hundred eight .13-' Nineteen Gihirteen Gln the 0511111 Suit O the gym suit! O the gym suit! What diversity is thine! Long and short, full, skimpy and chic, Blue, black, and one of rare wine! O the gym suit! O the gym suit! What joyous freedom is thine! Freedom to Walk, run, climb or "shute," Or in a relay to shine! O the gym suit! O the gym suit! How We are hurried along- Buttons snapping, hooks a-catching- To be dressed ere sound of gong! O the gym suit! O the gym suit! What la sorry tale We tell When the powers that reign in Gen. Ex. Say, "Didn't you hear that bell ?" l ADELINE EPLING. Page Number One hundred nine - -if I Uhr Nnrtlyer Bark fur the Game ELL! here we are again. Same old gym and the same smell to it. Yes, and there comes Miss Foster with the dope. Same stuff. It must be time for the game to begin. My heart's a thumping away like a steam engine. I'm just sure my hair will come down-and, don't talk about shoe-strings. They never would stay tied. Yes, I'm ready any time you are. "What were those signals? I can't think to save me-x, e, o, e, r- What were those signals? I remember. There goes the whistle! Dear me! Everyone is looking right at me. Shall I ever get to the center of the floor? Yes, and stand there facing the balcony of people? Now, if I only get that bat OH! There, I knew I should fumble with that ball. My fingers are all thumbs and buttered ones at that. What! are they that much ahead already? If I get beaten I just won't go to that reception tonight. There goes my side comb! Never mind. Let it gog I'll pick it up afterward. That Normal team has some life in them all right. I know how Miss Foster told them about our special traits be- forehand. Well, they'll find out. But they did look scared at tirst. Here, I'd better wake up and take notice. No wonder we're getting beaten. Oh, why doesn't that ball go in! The time is nearly up. Oh! won't that ball go in! We're beaten sure-Yes. There goes the whistle now! Tired all over. Especially up in my head. We never used to have to play like this. It never went worse. Guess that hearty supper we ate counteracted the dope. The rest of you did fine, though. Was there any candy left? Good! Save some for me. But those people on the side lines! They acted as if they were attending a funeral. Perhaps it was ours-But I could have stood a few yells. I've almost forgotten what they're like. Oh, let's not hurry to get dressed. I don't want to see any- one. Oh, well-I'll be game and stay to the reception. Scratches! I don't care about them. I want something to remember the game by." MARION COREY. Page Number One hundred ten 3, -li V ,, Nineteen Zllhirtnn After the Elihhen-iillmnnh Game Oh, side line fans, and did you hear the news that's going 'round? The Glidden colors waving are-the Elflwood hopes were drowned. Basket ball no more we'll play, the Ellwoods won't be seen, For there's an awful scare against the wearers of the green. I met the Glidden captain and she took me by the hand, And says she, "How're all the Ellwoods and how do they stand ?" "They're the most disgusted people that ever you have seen, They're hanging back in class and hall, those wearers of the green. D! Last night, oh fans! the two did play a game of basket ball, The Glidden boys did make their score in numbers big and tall. The Glidden girls did do the same, were loyal to their team, But 'twas a shame to do that same to the wearers of the green, We cheered the Glidden winners, as hard as we could shout, And rallied on the Ellwoods to knock the Gliddens out. But though our teams did lose the games, there was no awful scene, They're biding time until next year, those wearers of the green. CHARLOTTE A. SHEEHAN. Ellyn Basket wall Zhrnqurt Here's a toast to the basket, the banquet, the ball 5 Here's a toast to Miss Foster who fosters them all. Here's a toast to our colors, the black and the red. Here's a toast to the High School girls, guests of the spread. I-Iere's a toast to our own team, sturdy and bright. Here's a toast to the toasters, whose knees shake with fright Here's a toast to the girls who prepared the repast. Here's hoping this banquet may not be the last. . HELEN ARNOLD. Page Number One hundred eleven -H2 615112 Nntther Page Number One hundred twelve ilu the Swimming lgnnl First you hear the water splash, Then you hear the laughs and criesg Then you see the bobbing heads And the girls of every size In the swimming pool. Here a bright red cap bobs up, There a suit of brilliant blue, Here a brown cap, there a green. What a gay sight meets your View In the swimming pool. Some are kicking, blowing, puffing, As across the tank they crawl, Some are floating, some are diving, Some, poor things, do nothing at all In the swimming pool. .Y In serrieh ranks the gears have seeu us pass , ' Alnng the rnah ani! hnwu arnuuh ,. the heuh l Ehat leh iutn the future, new, untrieh, h where tram the brash ruahlhraneheh the separate paths Zlrnw which we rhnse sur nwu aah passeh nur wag. But, rnugh nr sxunnth, the inurneg has helh ing ' llbf wnrk well haue, nt high iheals uusnileh. A Auh thnugh each passes nn his may alnue, me are get members nt a hrnther- hush - Uhat hiuhs us all, Alumni, tn the enh. Ethel Keyes. 1 ,gg Q13 v Nineteen Zillyirtzen - 2-751'-we I Qputbeuuluuma ' f N x And we were Freshmen too, Our mother-school, observant, And pitying our bright hue, Set shining lights before us To guard our waywardnessg Unfurled her banner o'er us, Of N. I. S. N. S. As Juniors and as Seniors, The Faultless Faculty Rebuked our misdemeanors And taught us tenderly. Till we, in wisdom peerless, With naught more to attain, Forth setting blithe and fearless, Vowed we'd come back again. Now we have seen and conquered, We've made the Globelet ours. We'll sing our songs of triumph 'Neath these familiar towers. Our laurels, we'1l bestow them, The wreaths of our success, On her to whom we owe them, Our N. I. S. N. S. MILDRED CAMPBELL EDGAR, '09. :Win Page Number One hundred thirteen Zllrnm mr- Gilherfa iivspnnse at the 151-ezentatinn nf the Grail liirturvs bg the Gllasa nf 1513 - N the room where you and We have daily met, the institution has been bold enough to place over the arch of the stage a worda-a name--the name, as we trust, of the presiding genius, of the indwelling spirit of this school: Veritas-Truth. We have craved to know her and the liberty wherewith she makes free, we have craved that you, too, should know her and be enrap- tured with "her divine completeness", that- "She send the deathless passion in her eyes Through you, and make you hers and lay her mind on you," that in her spirit you should go into the presence of children and lead them to her, that they, too, might be free. I recall that as Sir Galahad beheld the Holy Graildescend upon a shrine, he saw also- ' "The fiery face as of a child - That smote itself into the bread", and that in the strength of that abiding vision he rode on, and broke through all, and came again victor. As you sit down with children and break with them the bread of knowledge, if only your eyes are enlightened with truth, if only your spirit is clothed upon with- 'tTrue humility, the highest virtue of them all," ' then shall you drink deep of the pure wine of lifeg for you shall find its unfailing chalice, the Holy Grail of daily living, in the joyous, loving heart of childhood. And in the strength of this shall you and they who after you shall come and go on the noble quest, fare forth- t'Shatte'ring all evil customs everywhere." And thus shall dawn on the glad earth the day of the Teacher, the day of Child- hood and its unmarred human heritage, the day of humility and its deliverance, the day of God and His Christ. Page Number One hundred fourteen 4 g R ,gf .iz-, Nineteen Ehirtnn Helen illilariliilillzm Align Qllanz nf 151311 X, , . . 54 NIE? HEN she lived with us through the years of our . W beginnings, she proved herself a sturdy pio- fpss, l. 'Lit neer, bringing to us good measure of eager en- thusiasm and devoted interest. EVP lr 1 she became a teacher, she admitted her lit- af h ' tle folk to sunny companionship and, by her Q-glflv understanding of their childish needs, led them Q along delightful ways, helping them to learn and to grow in happy fashion. Gftrjgjfg , flefffof. 1-Q XTX 6 f 7 tp X!! - F If 1' f ox V7 HEN she "came back," not long ago, to our family Y ' . ' K gathering of alumni, she gave us anew of her +1 E nag NW li It f A,LlE. loyalty and her faith in our ideals and strivings. we 'faamf that she has crossed over into those "sweet fields that ever stand dressed in living green," her gracious influence lingers. She wove into My her web of life many a golden thread of love and sympathy, of purity and sincerity. Cut from the loom all too early, yet is her weaving ample, its texture fine and beautiful. ANNA PARMELEE. Page Number One hundred fifteen - 2 3 JS Q. M aWaW ' En Keep the Zgalanrv Erma May there not be too much of Work or yet of play, But just enough to keep the balance true- Nor of either be too little, Which is Worse- Too much of game and sport, Too much of going out and coming in of friendsg Too much rnusic, too much art, Too much philosophy-but yet enough To keep the balance true. May there, besides, be just enough Of going out to woods and lakes- To quiet nooks and quiet thought. May there be just enough of all of these To keep the balance true. Of all of these We ask Thee just enough, dear Lord, To keep our balance trueg But of another We would ask thee more. Of love there cannot be too much- To keep the balance true. MABEL JANET DEWEY, '05. Q W W 'Wy Q W W ., W S, 1, xx ,lb - A MMM Page Number One hundred sixteen The Alumni Jester Homer Hall, Editor Vol. V. Published Intermittently by the Has Beens No. 1 THE UNIVERSITY OF ILLINOIS FROM A DE KALB VIEWPOINT f' CWith V .. I ' f'T'a1'g9l.,vll f f apologies for -nfs-.l..j,. f 4' , fm,-, ,, lin jg, . . ,KX V 'V N, rl., YI-: ,- picking " Ui ng f 5 5-Qi George FW-"sf I Q U ll HW' 11 Ver' Fitch's vest- fflrrer ,fl-I 11-'l svjjif ,-U' pocket,J lem- , igieryf The U. of I. is extended upon an an- tenuated green ribbon of campus that is stretched by Providence between the twin cities to prevent them becoming Champana or Urbaign, according to the survival of the fittest. The campus is so abstemious in width that students playing one old cat in Urbana have to use care about fracturing plate glass in Champaign, and so long that motor- cycle service has been established be- tween classes Qexcept for co-eds. who use it only in the eveningl. A motor- cycle is to be substituted for the engine on the seal of the University. Incident- ally, since "Bud" Farr was here they wish to substitute a ball bat rampant on a field diamond, in place of the present hammer and anvil. The principal dis- sipation of the population is arresting students for illegal voting and then re- leasing them. It is considered a social triumph to have been in jail, and at one time arrangements were being made for club rooms at Joliet. The "U" owes its place in the Hall of Fame to the fact that its Prexy is in the numerous con- gregation of "An old pupil of mine," its vice-prexy, "an old class-mate of minef' amd one-fourth per cent of the students are from the Northern Normal. The student body can be segregated into groups, those who have been at DeKalb fsmall and selectj, those who have sis- ters there fsmall and assorted-no one has brothers therej , and those who know people from there flarge and variedi. The remainder are even less numerous than co-eds. at the Junior Prom. You can identify a Normalite by striking a pose in front of the library, and making a :noise like beau-oo-oo-ti-ful! The sus- pected victim, if genuine, will at once exclaim, "Yves, but you ought to see our," etc." No Normalite ever Hunked after registering, but some girls Csuifragettes please copyj finding the near-Australian ballot system of registering too compli- cated, have succumbed before the treas- urer could collect their fees. We Nor- malites are welcomed with two years' credit and an icy hand from the Rhe- toric department, which gently but firmly requests us to endure Freshman Themes. At the University one feels that the other 3999 would never send out a relief party if one fell into the Boneyard fthe Kish to the Nth powerl, but at DeKalb the departing Senior has a dazed won- der how the old place can keep on insti- tutionalizing raw material when he has lost his place in General Ex. THE BALLAD OF THE HAS BEEN It was an ancient Normal man, Who'd been some time away, Who in a journey through the state Came to DeKalb one day. He waited there to change his train, Yclept the fast express, And had two hours yet to spend In utter idleness. He said, "I'll go and take a stroll, The old place I will see, Mayhap I may acquire a friend, To gentlie comfort me." In sooth it was a lovely night, And scarcely after eight, But oh, the quietness he found, I tremble to relate. He wandered 'round the Horseshoe curve But not a soul saw he, He walked the campus paths along, But found tranquilitie. The tall gray walls he circled 'round In peaceful stillness rose, He said, "The old place seems to have Unusual repose. I'm sure that things were livelier When our class were in town. The Doctor must recently have used His most emphatic frown." But the Benson Club, and the Kilmer too Showed scarcely a ray of light, All wrapped in studious quietness, For it was study night. And he hastened back to the Waiting train, With one sad and longing cuss. "Were we really then so awful gay, Or did I dream it thus?" Page Number One hundred seventeen THE ALUMNI .TESTER AT THE BANQUET Marx said as he rose, "I'm glad to disclose, That '08 just twenty Are here, 'tis a plenty, As I note by the count of each nose." He failed to note the vacant chair, Q98 li ' H ! The mustache no long- I Er was in the throng, Bert Kays had gone fussing somewhere. THE FABLE OF THE FINANCIAL THEORY THAT DIDN'T WORK QWith excuses to George.J Once upon a time there was a Youth with an Erroneous Impression. He had no Pedagogic Talent, but he Imagined that the Way to become a Malefactor of Great Wealth, was to Teach. Havirng Frozen to this Idea he Perambulated to a Normal School, and Prepared Himself for Mounting the Ladder, Crossing the Alps, and incidentally strewing Life's Pathway with the lingering Flavor of Gasoline. When he had Cornered his Share of Ivnstitutionalized Intellectual- ity, a Position with a Salary began to Look Good to him, but there was Nothing Doing but Ordinary Jobs with mere Pay. So he said to the Dispensers of Positions, "Put me Wise, why is This?" and they remarked, "You Must annex a Degree." So he went Forth and in a Deuce of Years Salted dowin another Neat white Roll in the Bottom of his Trunk. But again he was Stung, for they Said, "The Standards have taken the express Ele- vator, we Demand an advanced Degree." So he burned the Midnight Juice once more, and Came again to the Outer Sanctum. And the employers of the Altitudinous Brows said, "It is Well, Now gather Experience and we will talk Business." So he took a Taxi for a Distant Place aind gathered Experience but little Else. S0 once more he Hit the Old Trail, and They remarked, "Now you Only need a Ph, D., and any plum is yours." Which Jarred him Some, but he was Game, and while te-mpus Fugited for awhile he annexed the Needful, and for the last Time Bought a Return Ticket, and they Looked at him Sadly and Said, "How unfortunate your Profession is Overcrowded, You Should Have Taken Ceramics." Then the Would Be Male- factor of Great Wealth went forth, and Beat his Head against the Wall thrice, and Hired himself to a Purveyor of Page Number One hundred eighteen Groceries, and waxed Rich, for he was that Kind. And he married the said Purveyor's daughter and Papered the Front Room with Diplomas. This Fa- ble teaches us not to Keep all our Eggs in Olne Basket if we wish Them to Gather Moss. The inqulrer having a e- e - ualistic seance, propounded the following query: This serious question I sing, And to vou for an answer bring. Is it better to "Come Back" again in autumn Or to see the old place in the spring? Upon which the shade of Swinburne appeared to rebuke the perpetrator of such verse, and asked it i-n his own way, the shade of Tennyson replying: Like the lisp of leaves in the larches autumnal, When the frost-colored groves are most gay, Comes the call from the cla'n that is clearly alumnalg Shall I list to the longing today? Or when softly the song birds of summer are sighing, With a sense of the passing May, Shall I haste to those haunts, to the homecoming hying? An answer I pray. The reply: Bone, bone, bone, At my books eternally, I would that I could visit The place where I used to be. O, well for the Prof. who is teaching Not far from your ivied towers, O, well for the teacher who's married And forgotten his fussing hours. But the loyal ones "Come Back" Through October's balmy haze, Ind come again in springtime To spend commencement days. Bone, bone, bone, Or teach assiduously, But we shall be returning At each possibility, one ON THE FIRST MoNr1-rs --EARN" Thou still unsp-ended check of salary, Thou product of long hours of time, Promise of fortune, and alumna-3 hats to be, What inspiration thou givest to my rhyme, What-"Ho, varlet bring the hook." THE ALUMNI JESTER EN UNCIATE CLEARLY How I love my dear fourth graders, Even Gretchen Eisentraeders, Chubby Emil Wozniak, Pretty Olga Srebotnjak, Stupid Johann Benjailis, Also Essie Dolasinkis, Margozota has, I wager, Got a note from Gustav Kandjkor, Even Millie Kayimejz, Misbehaves like Olaf Tazevz. But the one I love most dearly Is Jaane Pbfizsenjakski. Advertisements EXCEEDING THE SPEED LIMIT or NAVIGATING SCHOONERS Expressly prohibited DAVID B. MADDEN City Attorney. Rockford, Illinois. LAST YEAR'S BEST SELLER Two Girls with But a Single Thought or The Unexpected Guest The Problem of the Prom. By Warren Madden. NOTICE: If the Normal Alumnus who persisted in conversing while I was bidding farewell to my lady friend last Easter in the I. C. depot, will communicate with me he will learn something to his disadvantage. GLENN H. TYRELL, U. of C. See ' E. O. FINKENBINDER IN HIS NEWEST SUCCESS 'ATHE SECOND DEGREE" at Clark Starring Last Year in "WAITING AT THE CHURCH." Read the "HELPS TO THE HANDY," or How to Furnish a Home for 87c. How to Make a Library Table of Three Broomsticks and an Orange Crate, Etc. M. L. HEITTER fManua1 Training Press.J' YOUR LAST CHANCE QPossiblyJ TO ACQUIRE A complex, complete and comprehen- sive knovwledge of Domestic Science, as I shall soon retire from public demonstrations of the art. JOSEPHINE ECK, '09. Ai Alumni Glime 'First month over, Pay day come- Alumni hat at last. Time to show it, Let folks know it, At alumni time. Eyes a-shining, Lips a-laughing, Tongues a-wagging fast. Jokes a-going, Spirits glowing, At alumni time. Glad you're living, Glad you're teaching, Gladdest that y0u're back. Oh it's fun to get together In the zipping autumn weather, At alumni time. ' Page Number One hundred nineteen I ,Q , VA like Nnrthn' Glhe iihgez nf the mnrlii All thru the shining meadows there is morning in the air, And with arms flung wide I run Toward the warm heart of the sun, And the wind runs thru the grasses and the wind runs thru my hair. The passing of the sunrise leaves a fresh new sky uncurled. And a long, long day begun: I will hasten, I will run To the edges of the morning, to the edges of the world. B. MAE SMALL. Page ' Number One hundred twenty I IH . gd M l n 44 5? 6,1 . J 1 A 3 1 1 Z X U ' , f ' t f. Q t 7 , I 4631! , V, , .fl Hygw' If I1 llfn ' ' ' f n Hear Ee All ge whn lnue an kinhlg verse nr ztnrg! Elfihinga are num nent fnrth, Jlfrnm the castle nn the lea, Zilhe raztle nt the lnftg tuwers, Elan-est in the Nnrth Cdinuntrie, Zilhat the minatrelki sheaf nf met-tg snug iilhe hits nf iingling rhymes, iilhe happy tale nf arhunl hug heehs 'Neath the wall where the ing rlimhs, Are here insrriheh- Earn hut the page aah reall. 9 .gf .xr sf v .. Nineteen Eflyirteen 6 GB111' Puppies "Bright crimson poppies, Growing in the sun, Just beside our pathway, When the summer has begun, Tell to us your secret, Why you are so gay When the days are sunny, When the skies are gray ?" "When the sun is shining And the day is bright, We catch the glory in our cups And help to make it light, If the day is gloomy, Then We're happy too, There is fun in helping People when they're blue." fegQ.ffi? RUTH PHELPS. Page Number One hundred twenty-one -Sv oo A Uh: Nnrther , 3 , iii if E . g ., I' la! I Zilhe Autnrrat nf the Glluh iilahln BEAUTIFUL spring morning, and I am late again for breakfast some small matter of ten or fifteen minutes. A very small mat- ter, my tardiness is to me, but seemingly not to the little deft waitress whose mobile face has lengthened some ten or fifteen degrees since my entrance. My cream-0'-wheat dish and toast plate come in contact with the table with a resonant plump! With patient resignation I calmly soothe myself with the thought that surplus energy must have a vent in some mood or other. I do not deign to notice the amused looks of some twelve or fifteen pairs of eyes, now revolving in my direction. "A beau-ti-ful morning Deacon Longface!" bubbles from a laughing, fresh, blossom-'like maiden who signs herself "Twist" "Yes, you would think so, if you had to get up at the beau-ti-ful hour of five, to trail around in Annie's woods, a-listening and a-looking for birds to be where they ain't!" grumbles Miss--, no matter, I cannot recollect her real nameg she's just the little "Chocolate Pudf' With a dexterous movement she slips me the pitcher of the club cow's cream and at the same time guides the fruit plate down to another tardy one. Great woe is unto him for the waitress has just noticed his entrance and iixes upon him a strong glare. Here I deem it time for me to grip the reins of conversation and with a preliminary a-h-e-m, look about at the variety of physiognomies grouped about me. I note the plump athletic student Cwhose musical tal- ent lies concealed beneath layers of fatl writhing in his chair. Like a war-horse, he scents the coming battle of words, and brings his knife with a vigorous down-beat, nicking the plate which is a real imitation of Haviland china. Dramatically he exclaims, still beating martial time, "Pessimists who persist in pestering people should be put in a two-by-four cell and be allowed to argue with none other than their other selves!" Aghast at this reprobate's chalenge, I pause for a fitting reply- here the irrepressible, slim, blue-eyed, innocent imp known as "Little Earlie," ofiiciously passes me the cat-sup in its little snub-nosed pitcher. Its contents I gravely pour into my fragrant coffee and stir, idly wonder- ing the meanwhile why the cream does not come to the top and turn to a gracious tint of brown. The mouth of a skittish Freshman Cwhose fa- Page Number One hundred twenty-two x-gf -11" . ...fl Nineteen iilhirtsen vorite garb is brownh quirks up at the corners. Her approach to a smile is caught up by the round-faced orator Cwhose lungs of late, have won him prominence at the barb and transformed into a species of cachinnation which becomes infectious. Cries of, "The absent-minded professor of Eighth Grade up-to-date," arouse me to immediate conditions and for the moment the impending quarrel with the athletic-musical student is for- gotten. "Queer what funny mistakes people will make," I quietly remark. "That reminds me of the grave mistake of a dignified Senior who called up one Sunday evening with mind seriously bent on making a date with one of the Club girls. The adviser happened to be calling on the girls and upon hearing the telephone bell ring, and thinking it to be a call for herself, answered it. A masculine voice queried, "Who is this ?" and upon being informed he hustled the receiver back into place and beat a hasty retreat. Then he hied himself back to his room with the comment, "Books are far better than girls anyhow." This is the contribution, doubly welcome, ffor it turns the cynosure of eyes from mel of the little brown-eyed mischievous "Pest" Her sobri- quiet suggests strongly the disturber of the peace reigning in the moon- lighted parlor of a Sunday evening. "Wasn't that a joke on the sedate Senior ?" merrily laughed the gold- en-haired, sympathetic peace maker of the Club table. The long, lean, cadaverous shark student has actually taken his nose from out his book C"Dink's Diary" is the title I spell outl and busied himself in the heroic rescue of a fly,which with suicidal attempt, has tried to rid itself of this wide, wide, world in the golden bed of syrup. With a fatherly gleam in his keen eyes he balances the dazed creature up- on his index finger and advises it to go home and work out its salvation in a more rational way. The baby-blue eyes of tiny Moses ftrue kin of her ancestor of the bulrushesj peep out demurely from beneath their long lashes as if trying to divine how much of the shark student's discourse bordered upon irony and how much touched sarcasm. "Poor thing! It's trying to fly with its wings stuck together and one leg gone!" cries the scientific girl with pugilistic name. Happy Arnold sends out glimmers of humor from his blue eyes and hums in a decent undertone "Good-bye-Everybody." The f'ly has meanwhile succeeded in its attempt at flight, makes a drunken zig-zag path upward, only to fall, exhausted, upon my locks a la pompadour and there buzz away contentedly. Breakfast is over only too soon. But then all things have their compensations, for I signalled to Miss--, she of the golden hair and tran- quil spirit, for her permission to walk up the hill with her and received a wireless assent. It's truly queer how many varied and odd shaped pieces go toward piecing the patchwork quilt of life. MATILDA ANDERSON. Page Number One hundred twenty-three - 2' I I I like Nun-thn- Bn Nut Brnp CTO the Senior class after sundry experiences and insistent advicej HEN you stand up to recite, v Work your brain with all your might, Try your best to say What's right, 'Fore you drop. If you can't think what to say, If you haven't worked today, Do try something,-it Won't pay Just to drop. When through school, you've made your score, You'11 review what you've gone o'er, Thank your stars forever more, You didn't drop. Page Number One hundred twenty-four EDNA FITZGERALD A LINE-O'-TYPE OR TWO The cramming began in the twilight, And busily all the night ' Kept heaping room and hallway With fools' caps long and white. We hope Lowell will forgive us for that. The poetry that is written in our schools by future greats, is mostly bur- lesque and, gosh, how the smart alecks like it. A favorite diversion is to mur- der anew some poem whose movement is on the lips but whose meaning has never Ufreshened the inner life." B. L. T. has said fhere's where he gets in his three per centj that our cul- ture is nine-tenths sham. You're right, old top. The Messiah was given here recently in a wonderful manner and the promoters lost twenty dollars. And we boast of being a city on a hill! The drinking scene in the School for Scandal was the driest we ever exper- ienced. When Miss Barry got lost in the Field Museum the rest of the science depart- ment Went berry-hunting. "Chappie" asked for a "Sycamore Belle" and was asked if a Liberty Bell wouldn't do. An extra guard was kept about Miss Swift so the squirrels couldn't get her. Ain't it fierce the way our folks carry on when they go to taown? The Cannery- Ellwood-Glidden Contest. Seats in Study Hall. School Spirit. Paul Moon's "Vox Humana" Stop at a Basket ball Game. Delinquent Subscribers. Stulnts. Life's Little Irritations- Gen, Ex. fWhen our sins reappearj Victrola QWhen dehorned.J Rubbers! Rufus! ! fBut he camel Rules for Ab-Normal Students-Eat, sleep, study. GOOD THINGS WE'vE HAD. Talks by Misses Whitman, Simonson, Weller and Merritt, Dr. White and, perhaps best of all, Dr. Wirt with "Three strokes on the right and three on the left." Dr. Cook's reading of the inventory of bottles-capital ! THE MAIDEN WHEEZE. Hve-"I worked a difficult problem in Geometry by drawing the figure on a dusty window pane." She-"That's why you saw thru it." OUR VILLAGE. Miss Whitman got excited in Rome and kissed the Pope's hand instead of the ring. Floyd Shafer lost the belt on his N.S. Miss Powell of Peking, visited our vil- lage and gossiped of the far east. Fred. Toenniges is trying to buy an old fiddle. Good luck to you Freddie, say we. Kellerman sang in our midst and all the ladies took a shine to him. Miss Dowdall got married to Doc. Riley last April and many friends ex- tend congrats. Bert Fay showed his Lincoln pictures to us February 12. Come again Her- bert. Our Aunt from Califonnia nearly threw us into a fit. so long, Miss Hall, take keer o' your- se . Mir. Donyes invited the Freshmen to a meeting and reports a good time as hav- ing been had by all. HOBBIES OF THE FAC. Mr. Page-To rummage old attics. Mr. Gilbert-To have Mr. Lyon lead the singing. Mr. Parsons-Remaking seating charts by higher calculus. Mr. Wirtz-Keeping score. Mr. Wager-Photographing a gnat. Mr. Annas-Direct singing from be- hind curtain, Miss Whitman-To get a "crack" at the Junior grammar class. Miss Foster-Counting thirty-seven steps in gym. Dr. Cook-Looking for another pocket for his specs. Mr. V.-Finding a contribution in "the box." Dr. McMurry-Letting Evangeline practice on him. Cometh soon the sweet girl g. This column is 97 per cent pure. No J. U. H. can enter here. The last line. A. E. N. Page Number One hundred twentp-five ' 3' I 1 E112 Nnrthet -Being ax "!lHtxer" Uilyapter 09112 AVID came home from the Junior party with a long face. A week 4 before he had been advised never to be a "wall'iflower" at a party but to be a "mixer," He was assured of not only having a better time himself but of helping others to have a happier time. So at the Junior party David had been a "mixer," The evening began with the Grand March. David gloried in marches. There was something about them that gave him a noble feeling, a thrill of importance. Off in the corner stood a lonesome looking girl. He asked her to march with him, but afterwards, he heartily wished he hadn't. She couldn't keep step with the music and she couldnlt keep step with him. She either wallked too fast and trod on the heels of those in front or walked too slow and they had their own heels stepped on. David was wondering if he couldn't get out of the following danceg but just then the chord was struck and his partner turned toward him in a half expectant attitude. It was already a case of do or die. Now David disliked dancing as heartily as he gloried in marching. In fact he knew very little-indeed, next to nothing, about it. But he was being a "mixer," and to be a "mixer" he had to dance. So he gave his partner his arm and they were soon whirl'- ing away, or, at least, starting to. They had waltzed only a few feet when they bumped into a smiling, care-free couple. In getting away from them they stood in the path of another and they finally fied to the sidelines glad of a chance to escape. During the next waltz, David stayed behind a bal- cony post. But this was being a "wallflower" and that would never do. So when a two-step was started, he was again on the floor with a tall girl of stout build. For the first few rounds, all went well. On the fourth, David unwittingly guided his partner into the center, and not knowing how to get her out, they two-stepped around a circle having a diameter of about five feet. They not only two-stepped around but they bumped around. Both were glad when the music stopped and neither wished to wait for the encore. The following dances went off with similar disasters. It was with some misgivings that David had asked a dainty butterfly-girl for the Sweet Home Waltz. Everything went splendidly at first. His drooping spirits began to revive. He even found himself conversing quite read- ily. At the most animated moment, they rounded a corner and he swung his partner violently against a couple just ahead. The gentleman tripped and fell to the floor. Just then the music stopped. Both girls and the fallen man glared at David for a moment, then walked haughtily away. This was too much. Rushing to the cloakroom, he grabbed his coat and hat, marched stolidly out of the building and down the avenue to his board- ing house. "Being a mixer is all right," he soliloquized, "if you are sure you know how, otherwise it is better to be a wallflowerl' Page Number One hundred twenty-six I ap. -ll. Y Nineteen Glhirteen ,dlhapier Ewa HE ten-five bell had rung. The students poured into the great auditorium, and quickly found their places, David took his seat with the others. He listened listlessly to the announcements until he became conscious of someone saying, "Don't stay away from the parties because you don't know how to dance. Come to the gymnasium at three-five today and learn how." After continued thought during history class, David decided to go. When classes were over, he was foremost in the merry scramble toward the gymnasium. An ingratiating lady of the faculty, noted for her feats of energy, undertook first to teach them the Virginia Reel. How easily others did it! But David, although he imitated well, came to grief when it was time to do-si-do. When the reel was finished, David went home and he felt as though everything was reeling. His room-mate noticed that something was Wrong and called out, "What's the matter, Dave ?" David tried to make his room-mate believe that nothing had hap- pened. But he did not succeed and a recital of the disconcerting events of the last hour followed, .with the result that the boys at the house who knew the Virginia Reel took upon themselves the task of teaching those who did not know. And what a time the jolly teachers had teaching their no less jolly pupils to do-si-do and side step gracefully under the arch without bumping their partners' heads! And yet how fast the pupils learned! By supper time the delighted teachers saw perfection written in every action of their pupils. A week or two later when the Washington party was announced, David was easily persuaded to hunt up a costume and order a Wig from the manufacturing company of the institution. On the eventful night he came forth resplendent in a purple velvet suit, rufiied sialk shirt, silk stock- ings, buckled shoes and powdered wig. He carried himself with a new dignity born of external appearance and internal assurance. As usual the Grand March came first. David could find no fault with his partner, but the girl in front wore a costume having a three-foot train. Do the best he could, David couldn't help but step on it once in awhile. The other girls tried to persuade the wearer to carry her train. "I simply can't do that," she dedlared. "It makes me feel so silly carrying a part of my skirt around on my arm." Suddenly David stepped with his Whole weight on the offending train and nearly a yard of the dainty lower ruffle parted company with the hem of the skirt. "What a-! Ex-I Oh! I mean I beg your pardon," stammered David, conscious of several pairs of eyes turned in his direction. The owner of the costume sent only a freezing stare toward him and gathered up her train with an injured air. Page Number One hundred twenty'-seven - if 31112 Nnx-ther After the march David obtained a refreshing drink and then went back to the gymnasium with a grim determination to go through the Virginia Reel without a single mistake. And he did! lt was with a feel- ing of glorification entirely new that he retired behind his favorite bal- cony post after the Reel. Only two dances had passed, however, when he saw the smiling coun- tenance of a gracious member of the faculty before him. "Why, David!', she exclaimed, "Aren't you dancing? Here, I have a partner for you, and after this two-step take this girl up to the dining hall for refreshments." "This girl" was a new girl of the ultra-talkative type. David felt that he was doing the honors of the school as he led her to a place on the floor. The conversation grew in interest andllavid did not notice where he was guiding his partner until he swung her against the music rack of the first violinist. The racked swayed, balanced unsteadily on two legs for a moment, then toppled to the floor. The draft from the windows carried the loose music sheets hither and thither. David hastily excused himself to his partner and began diving after the music. Under the stairs, behind the piano, and in between the dancing couples went David, losing his wig during the performance. He intended taking his partner to the sidelines as the other fellows did when he had put the scattered music and fallen rack to rights. But when he looked for her, he saw her just disappearing through the door with his room-mate. David's brow darkened. He was angry and yet a feeling of relief came over him as he thought of the refreshment ordeal which he would not have to go through. Just then he saw the gracious member of the faculty approaching, followed by a stout, awkward looking girl. David made a dive for the door and disappeared down the hall. "No more mixing for me," he said to himself. 'Tll' stay with the rest of the decorations." ' i EMMA FoY. if . gm Q. T., 412, if 1 . D f' Page Number One hundred twenty-eight I .., ,QV -I Y Nineteen Ziihirtzen i 15.1 XA! .fl Nnrmal iliakv O Normal Lake, What frolic you make for each girl and boy, As over your surface they glide in joy. They merrily skim, Over your glistening and silvery Wayg Laughing and singing some light-hearted Way. They speedily go, - Cutting queer figures on Winged steel. Contented and happy and hungry they feel. Alone for the night, With the moon shining down so friendly and bright, They leave you, O Normal Lake. A HAZEL M. OLSTEN. Page Number One hundred twenty-nine - If 01112 Nnrtlin I I j E112 'dials nf the ZKPII Ania A Glalamitg anh- List to a tale of the red ants, Crawly little things, With eyes and ears and horns and tails, And claws and fangs and stings. Red ants in the carpet, Red ants in the walls, Red ants in the lockers, Red ants in the halls, Red ants in our lunches, Red ants in our books, Red ants in professors' desks, Red ants wherever one looks, Red ants in the butter, Red ants in the cheese, Red ants change our menus, Confusion then is great. Fussy little red ants, Eat and eat and eat, Of Biology drawings, And do not leave them neat. Wriggly little red ants, Strutting over things, Make such red ink marks as we see in dreams. "Oh what can we do to the red an-ts for thei A Glataatrnphe The Faculty sat in solemn council. At length the Doctor broke the silence, "Gladly I'd give my auto away Could we rid our land of these ants in a day," As this he said, lo what should hap At the class room door, but a gentle tap, "Come in," cried the Doctor, and his eyes grew As in did come the strangest figure: His skin was bronze and his eyes were blue And a coat he wore of a greenish hue, "Please your wisdoms," he said, I'm tired of standiing in the hall, Life is dull and tame for me this year And a new adventure I must have. I will rid your land of this diresome pest If you'll have once more a brave contest." "Agreed! We will!" was the exclamation From the Doctor and all the combination. Into the hall he stepped, Smiling first a little smile, Three times he shook The gorgon head. Then from all the rooms, Swarming, running, creeping Up the stairs came crawling Great ants, little ants, old ants, young ants, Fathers, mothers, uncles, cousins, Families by the tens and dozens. Brothers, sisters, husbands, wives, Page Number One hundred thirty r utter banishment? JENNIE ABERG bigger F 1 O ,, ,-g,.1: Y .. Nineteen Gfhitteen Followed Perseus for their lives. Down the steps and out the door Over the terraces they tore Till they came to the brink of the lake, so deep And into it quickly, they swarmed and leaped. There they all perished save one Which a Junior captured ere set of sun, And took to Mr. Wager on a run For a place in his famed museum. You should have seen the Normal powers They cleaned the rooms from ground to towers, And left in the land not even a trace Of the loathesome ants. But in the midst of their sudden joy Once more appeared that uncanny man. "I have come my adventure to demand," "I've done my best," said Dr. Cook, "To get the contest, for which you lookg To those meetings I've gone every Saturday night And I've told Mr. Lyon to keep up the light." "Besides," said the Doctor with a knowing wink, '1Our business was done at the lake's brink, We saw with our eyes the xery ants sink. "No telling now," cried Perseus aloud, "I'll shake this head another shake And you'll get what you don't want to take." But the Faculty cried, "Do your worst, Shake that head there, if you durstf' Then out into the hall he stepped, To library door, he quickly went And ere he shook the head three times- Lo, into the library tumbling, Down from the high shelves rumbling Came histories, dictionaries, Psychologies, biologies, Story books, all the books, Forth into the hall they came, Jumping, hopping, skipping, running, The Doctor was numb and the Faculty stood As if they were changed into blocks of wood, Unable to move a step or cry To the books as they hopped crazily by. Down the road to Kishwaukee's brink Wherein they plunged and away were borne, All but one, whose cover was torn, Then Mr. Page, as he watched them go, Keen for a relic, he was not slow, But captured the book in a bneathless race, In his pet museum gave it first place. But the Faculty and Seniors all looked glum For now ideas refused to come. Buried and gone Wrere their thoughts so clever, They must seek new ones, or be lost forever. ALICE BRADSTREET. ,1 x Rs X ii Us 'lx Tir 'N if l all N, Q' J wwe" , f b ik, sf Q, xlmfpd! J Ng 'Ov WY, - swf of Page Number One hundred thirtp-one 'N 2 I j Eh: Nun-that 6 Cgjgmi 7 JOLLY care free fellow is Jyml No depressing cares or over worked dignity about him' When the Junior with splrits Y 5 ' . -. . . ' . , . . . n I drooping after the day's hurrying round of "lab" notes, of if - - ' ll ' ' aa cc - - delving into the mysteries of dendritic growth cortical neu rones, and supra-esophageal ganglia, seeks recreation from the strenuous necessities of knowledge-gaining, joyfully she hastens to his welcoming domain. "Away with your books," he says. "This is the place for joyous spirits, for a happy time. Let us have no moping or sadness here." And a royal good time they have, for Jym is a splendid host. No one can feel dull with him, for he believes in mirth and light-heartedness, and none know better than he how to make merri- ment for his guests. He dearly loves a joke and shakes his sides with laughter over some incongruous situation or merry prank. Jym reminds us of a fine old English gentleman who likes good cheer and hospitality. He wants everyone to have a good time. Especially does he love little children. As for them, no greater treat can be promised than a visit to Jym's home. Such games as he teaches them! Jolly, rollicking games, such as Fox and Geese, Three Deep, or Last Couple Out. He believes in dancing too, and smiles at the pretty steps of the Swiss May Dance or the Virginia Reel. He enjoys sports on the green and in the spring time often gives his little friends a frolic. He loves to see their enjoyment in the May Pole dance, their games, the contests of the older boys, the happy play of the little ones. In his own way Jym is somewhat of a philosopher. "You must have a sound body if you would have a sound mind," says Jym. "Let us have all around development. All work and no play makes J ill a dull girl." So the little children and the Juniors are not the only ones who enjoy the benefits of his good nature and generous hospitality, and we are glad when he sometimes sends ,to the room above a herald who cries out some such proclamation as this: "Oiez! Oiez! Be it known to all who are weary with the week's ceaseless roland in Search of knowledge, that on Friday evening Jyrn invites you all to a frolic. Cast aside your cares and come for an evening of 'fnerrlrnentf' Jym is the spirit of recreation in our school life. He never grows old. His unfailing good nature, his merry tricks, his generous hos- pitality, are ever new to us. We are grateful to him that among the hap- piest hours of the week are those spent with Jolly Jym. ' DOROTHY WILLIAMS. Page Number One hundred thirty-two ,sy -1:'v Nineteen Zilhirteeu 6 6' 9 9 iii! rms ISTORIA Educationis is his real name, in Normal he is known O W by the familiar appellation of "Ed" When a student speaks 3 of "Ed" he himself probably could not tell exactly what he 0 0 '4 means. "Ed" is thought of as a 'spirit or presence which re- sides in the Normal halls and which is dreaded and revered by every student there. For everyone knows that sooner or later he or she will come under this spirit's spell. It is unknown whether "Ed" has ever been seen in the flesh, but the theory is advanced by some that he is rather robust and that upon his capital extremities nature has not been 'lavish with her gifts. But the mind which dwells be- neath this sparse thatch is known to be too wonderful for the ordinary student to ever imagine. But far be it from this humble writer to pre- sume to describe "Ed." It would take the 'inductive reasoning of Aris- totle to describe him with justice. When the student first comes to Normal as a Freshman he receives his first initiation into the mysteries of "Ed." To him the thought of "Ed" is a sort of pleasant fear for he knows that many long years must elapse before he can stand in the August Presence, and that many things can happen, such as death or disaster to avert the final day of reckon- ing. But still he hopes that he may eventually pass under the spirit's influence. The Junior is of a more serious frame of mind and he soon realizes that the day is not far off' when he must reach the position which the Sen- ior now holds, and while he envies the Senior he still feels that his pres- ent position is at least safer. But it is yet some time before his vision materializes and his thoughts come back to the sordid affairs of the pres- ent. He has so many Biology notes to write up that he has little time for reflection. But all the time he is unconsciously preparing himself to put in his best licks at "Ed." Luckily the Senior is given a short period of preparation in the fall term in which to recuperate all his energies for the coming ordeal. Any observer will easily detect the marks of worry which the spirit places upon each countenance. But if the mind of a Senior could be opened like a book, some such thoughts might be found there: "Now how can I sub- stitute a course in History of "Ed?" or "Do you suppose that my eyes will give out before the beginning of the winter term ?" But when the winter term at last begins every Senior is found firmly planted in the tabernacle of "Ed," On this first memorable day Dr. Cook is found presiding at the chair. If he were asked he could doubtless tell of many a face to face WK Page Number One hundred thirty-three - L , A k '-" Ellie Nnrthzr interview with old "Ed" himself, of how "Ed" took him by the button- hole and familiarly accosted him as "My dear old friend," but as yet he has failed to give any definite words from "Ed," The reason for this reti- cence is said to be because every word of the spirit is reserved for some future question when the Doctor has completed his' "Great Didactica' and has given it to all the people to come. Let us hope that we may be present at that time, and have all our puzzling problems explained. Let us pass over the first few days of class work. The student finds himself in a sort of dream in which he fondly hopes that his name will not be called. But woe to him if his lesson is not prepared. The five-min- ute bell may have rung, he may be just settling back for a final wait, when his name rings out, and everyone now knows what a vacant blank his mind is. He will not come again with an unprepared lesson. Where Dr. Cook gets his uncanny powers of picking out the lessonless student we do not know but it is generally thought that "Ed" himself hovers over the unlucky one, invisible to the human eye, and points him out to the Doctor. At least we know that there is something more than human in his method. It may be well here to give a few instructions to those prospective fol- lowers of "Ed," In the first place it is always well to study one's lesson-not that it does any particular good-but it is pleasing background from which to work, as our pedagogy might say. Next in importance is to present a bright and intelligent eye, as though one were deeply interested in old "Ed's" gym- nastics. To volunteer reaps its own reward. When one realizes that one's time is at hand, and does not know the next speech topic, one must wave one's hand wildly, and then try to talk long enough so that the Doc- tor will think that of course the rest of the lesson must be equally well pre- pared. And in such a way even old "Ed" himself is often hoodwinked. "Ed" is like the game of roulette. No mathematician has ever been able to work out a system by which the game can be beaten. So the stu- dent can never be sure that he is not going to be called on. Many other helpful little things might here be enumerated but it is better that every student shall work out his own salvation under Dr. Cook and old "Ed." But when any student has passed safely and honorably for two terms under the wing of "Edu he is to be shaken by the hand and hailed as a man of intellect. KENNETH MCMURRY. Page Number One hundred thirty-four l l if ll f Hi, H f W ---H 17 .gf .ii V Nineteen Zilhirteen Ellie Qeahz Around the auditorium, Above each tall embroidered column, A famous head is looking out To see us as we go about. But this is what has puzzled me- Where can the rest of those men be? The column is by far too tall For one small man to fill it all. But maybe these men were pulled out, Till they were long and thin, not stout Each one pulled out a little more, Just tall enough to touch the floor. But think how funny they would be If we could get inside and see- Their little heads away on high, Their shoulders reaching to the sky. Or maybe five or six feet down Some little shelves were fastened on, And then these men could stand on these And look on our activities. Or maybe underneath each chin A long smooth floor was builded in, And they are lying sprawled out flat With both their elbows on a mat. But anyway it seems to me That they would very tired be, These poor undying, famous men- How could one be so mean to them? ALBERTA SI-JLTER. Page Number One hundred thirty-five - if s Q wg GIheNn1-that hat minhnw Sill in the 31-lull FTER a longing look at the window sill, the Junior passed out of the hall. Never had anyone known this jolly Junior to be so silent, so impas- sive. Indescribable longings were tugging at her heart, while in her mind stood out one vivid image, the window sill in the hall. With fears and misgivings, with sensations she could not label, she passed from class to class. Periods and ages to her seemed parallel. When called upon to recite, she could only utter a few meaningless words, sink dejectedly into her seat and cringe under the censure of her teacher. When the gong sounded for General Exercises, she slowly picked up her books, walked into the auditorium, looked around hopefully, her face one of anticipation. Lingering, she passed the groups of girls in the rear. On she faltered down the aisle, while with each step her expression deepened into hopeless despondency. What cared she for these lofty thoughts floating from the platform. How could she sing The Skylark when her voice could soar no higher than her spirits! Next came the period of pyschological problems. Yes, she surely was a visualizer, for did she not see before her that window sill in the hall? But those forty-five minutes passed too. She rushed down the hall to the cloak room elbowing her way to her locker. She flung it open with a clang, grabbed her coat, jammed her hat over her head, snatched her gloves, left her books and away she sped. The house seemed never so far away, her feet seemed to track backward in- stead of forward. Up the steps she went, two at a time, threw open the door, and again looked at that window sill in the hall. Then the hot tears rolled down her cheeks as she stumbled up the stairs. She thought of her room-mate. Oh, she must not make her miserable too. But despite all attempts to choke back the tears and force a smile, she was still a dismal-faced woe begone Junior. Her Wretchedness grew with each moment that afternoon. There were draw- ings to finish and notes were due. What more! Returning a book to the library she came face to face with that long row of history books. Yes, she could just feel John Adams staring at her. But a stranger charm than his, an irresistable thread, was drawing her back to her room, back to the window sill in the hall. She did not hurry now. She would get there sooner or later, she cared not how or when. List- lessly she opened the door, resolving not even to look at the window sill. But look she must. Yes, there it was-that long, long looked for letter from home-the letter on the window sill in the hall. AGATHA SCHNEIDER. r' 1 f . if f ,f l ,, , Y H , 'rf J ' l alll 1 I 'IG .!,!5fy I rj, ,L l l NI, A, lf 'Q lfffff' I fe' if df fi J a ,MX ,III MN' yin, If 'ff f X . El ,N ,N lyxrilzl lui Sv. I A g 717W f . e i'l"lii'Wf lf wrffif in ' . li fffffl W Q774 l.'l 7 Z . Rx- , 1 A l iv Vi" "" ' " Vail- LJ Q 5,5 fl" Y-A X V 1,42 .1 J ai an lp- gm 4 f ,fypj 'Y I, f if---+7 ffifi f- -H rj. " ji 1- 'T -xflhi F954 f'f.,f. ,l, ff., . il.. .V . , X. l 5 i .1 i'.ffc'w.f:ff f W --' fe 1! - ax :-'W 9 ,flhflgl 7Mi 'gy A Wiki -T :J-A, it gr Ah JUL? 'it' 'f - if " , f 4' f 'X N '13 'ir gi. 3, A43 f l it 5 1 9 k'+ '. q"f . 'I 1 'risk .A 1' eg-'f17.-,v ,l1F,'V"XQ'x." Y f h A - X- i, -,ima L lkg 'ex- J ... ,y, -1: Y Nineteen Ehirteen Elie Hnplar fifteen ' "The poplars must soon be cut clown to m elmsf'-The Gardena'- Oh, poplar trees all in a row, Along the way, We do not Want to see you go. For the stately, graceful elm You a sacrifice must be, O shining tree. Oh, poplar trees all in a row, Brave have you stood ake room for the Against the blustering Winds that blow. With the lightly swaying elms, Would that you might live Good cheer to give. E THEL A. RAUE. Page Number One hundred thirty-seven Y Sl' I I I Elie Nnrthn' Elie Spirit nf Qbrher HE Aspiring Soul entered the wide gate and followed the White Way up to the door of the House of Wisdom. Others were trooping across the threshold, guarded by the keeper at the door, in his spotless white, whose eyes were taking note of the feet of the passers. The Aspiring Soul looked downward instinctively as she stood on the door mat. The others were loaded with books but in hand were umbrella and rubbers. Pausing a moment, she pondered, but only a momentg the white coated figure had glanced at her feet aind something went into the glance that impelled her to stoop and remove the innocent and dripping rubbers. Hurrying up the wide stair case she thoughtlessly traced her way on the wall with a pencil. It was quickly discovered for in the assembly which followed, the spirit of Good Order told how he had been summoned to decipher the pencil marks on the wall and of the indignant surprise which had followed. Loudly and much did the Good Spirit decry the offense as the basest injustice. Fain would the As- piring Soul have fled from the presence of stern and awful rebuke but being hemmed in by the many about her sank down in her seat ashamed and uneasy. Glad when the Assembly dispersed she hurried to her seat in the Hall of Study. It was the hour she must spend in conning the fissures and fibres and the trans- verse segments of the cuneous convolutions. But in this place she was pledged to the best of behavior. Soon through the hall came the Idle Stroller under no written bond of behavior. Soon a lively conversation ensued from the whispers and louder grew the tones and the laughter. Smartly a rap on the door at the rear and they turn to behold the Spirit of Good Order. Suddenly a consciousness of their own disorder seemed to be breathed from his very presence. Then he asked for the pasteboard card on which is printed the pledge and name of the owner. The Idle Stroller was obliged to admit his transgression and after a fruitless search the Aspiring Soul gave hers up for lost. Meekly and humbly they asked to be pardoned. The Spirit of Good Order withdrew the privilege of sitting in the Hall of Study. What should the Aspiring Soul do now, no seat to call her own, so Where to sit while she pondered the "mental activities." But the Idle Stroller len-t her aid by suggesting "Library." So next day she found a pleasant location not too near the Place of the Silent Watchers. There had been no agreement of conduct here, Might she not venture a remark to her nearby co-laborer? Remark followed remark and then a loud titter was heard from the corner. A sharp tap on the table roused them and they saw the frown and foreboding air of disaster on the face of the Silent Watcher. Everywhere was orderg its spirit prevailed all over. But the giggling mirth was beyond control and so the two sought a moment of solitude in the hall near the door beyond which presides the Spirit of Good Order. For a moment or two the sound of voices held sway. Then a "Sh-!" sounded out from the door-way where stood the Saint, one fin- ger uplifted for silence. Flushing, the offenders hastily retreated to the Locker Room Where SOIDB C0UVeHient ledges aiforded seats. Here they decided to sit on the morrow. Here they hoped to escape the Guard- ians of Order. When, then they had come from learning of locks and canals they betook themselves here to prepare their problems in Numbers. But this required discussion and their voices were raised above a whisper. But what did that matter here? :Then a voice was heard above their own, "This .is not the Hall of Study, nor is this Page Number One hundred thirty-eight y 1 3 . 3, .11 Y fl Nineteen Glfhittnn the Library. "What do you here?" Silent and fearful they stood again in the pres- ence of the Saint. Everywhere, everywhere, order! They again betook themselves to the Library and with her book upside down the Aspiring Soul thought on the things which had happened. Truly, she must be silent everywhere here. Why in the Assembly which followed did the Spirit of Good Order always talk about her? But at last it was over. Perhaps after all no one else knew of whom he had spoken and with a skip and a slide on the smooth marble Hoor she gained the room of Numbers, just in time to meet the exclamation, "Good heavens, what next?" and she knew in a moment the presence and at once she forgot all her Numbers. That evening to forget all her troubles she went to see the pictures that move with the friend of her heart who "wasn't busy." Cares were forgotten until on the return home she was told of a caller-the Adviser of Youth-who was disturbed at her absence. She had said it was out of Order. Next morning when the telephone rang in the class of Mental Activity, she was requested to appear at the oflice of Wis- dom. It was here she learned of her narrow escape of worse judgment, and the Ad- viser of Youth pointed out her shortcomings. At last after pleadings and promise she is released to tune her spirit to harmonize with that of Order, without which she can find no rest. Now wherever she goes into Halls, Libraries or Locker Rooms, even in Theaters, Homes or Schools, there is a very atmosphere of Order about her. The Aspiring Soul even lifts a finger in warning to others, or breathes forth a Sh-I to the thought- less. She removes her rubbers on 'entering a street car or restaurant and never goes out after seven-thirty unchaperoned. ' B1-:ssm DE WITT, "Sh-sh!" When you're talkin' in the locker rooms, So's they can hear you 'way upstairs, And 'stead of studyin' in the Study Hall, You sit whisperin' 'round in pairs, You'd better stop that noisy chatter, You'd better think and mind your way, Er you'll meet the Spirit of Order And "Sh-sh!" you'll hear him say. When you use Gen'ral Ex. for studyin', Not helpin' with songs that are sung, When you go chatterin' down the hall, Just after the last bell's rung, You'd better stop those thoughtless actions, You'd better think and get your cue For the Spirit of Order is watching, And "Sh-sh!" he'll say to you. Bassm E. MCNEIL. Page Number One hundred thirty-nme ---v-..-ggv-- -1 61112 Nnrther Page Number One hundred forty ' M l 1 l ll ,, xv- .lffe ...H Nineteen Ziihirteeu "Num" in the Glhemiestrg Zlierhnrainrg OW, the buzzing bells, having held their noisy tongue-s for the whole of forty-five minutes, break forth in a nerve-racking chorus announcing the close of the fifth period and the beginning of the sixth. Now, those priv- ileged few who constitute the class in analytical chemistry hie them- selves down to the Chamber of Horrors, known to the unsophisticated as merely the chemistry lab., to dabble for two periods in "unknowns" Now, the class having assembled, the instructor gives directions in stentorian tones, after which he retires to his sanctum sanctorum where he concocts mystifying mixtures, presently issuing forth to present them to the pupils to analyze. Now the oil cloth apron, black and shiny, and serving as a sort of back-stop for omnivorous chemicals, is donned, fastening with two long strings tied in a rakish bow beneath the owner's ear, and the work of devastation begins. Now is heard a great babble of voices like unto a meet- ing of the Ladies' Aid Society, and there is much running to and fro as the young would-be chemists arm themselves with countless bottles of evil-looking solutions with which to begin assault upon the unknown. Now begins a lengthy process of boiling and stirring and scraping, interrupted occasionally by the crash of a hot piece of glass as it falls from the hand that unwittingly picked it up. Now the joy of the ener- getic maid who has spent much valuable time in boiling out and filtering is turned to deep pain when the bottom of her test tube containing the precious liquid falls out and the contents meander in a muddy rivulet down the front of her desk. Now the unfortunate student who has failed to keep one eye on a near neighbor juggling with sulphuric acid finds herself minus a portion of her sleeve. Now another aspiring young chemist having left a baker containing her unknown solution to boil while she seeks to extract some information from her neighbor, makes the discovery, too late, that her solution has boiled over and as a result a series of fireworks resembling an ani- mated Fourth of July celebration is transpiring. Now the hydrogen sulphide generator with many a snort of malicious glee, resumes its odious occupation and sends great quantities of indescribable aroma up into the library. Now, We know that the librarian, enjoying a brief tete-a-tete with the new Ladies' Home Journal, is compelled to pause and make a tour of the library, opening every window and pronouncing anathemas against chemistry classes in gen- eral. Now, too, the unwary student en route for the mathematics room via the lower hall, comes to a dead halt and betakes himself by a long circuitous route to his destination, preferring to do this rather than to expose himself to the danger he scents in the air. Now the locker room, the rendezvous for certain uninstitutionalized peo- ple not attending classes, is a "place not to be thought of." Now the air in the laboratory itself becomes redolent with the odor of ammonia, and the student who is near a window is in luck. Now the combination of several unknowns plus a small amount of energy in the form of heat produces a geyser resembling Old Faithful, disfiguring the ceiling and the raiment of those in the immediate vicinity. Now the atmosphere is dense and a white smoke fills the room so that objects in close prox- imity to one are obscured from sight and the right hand seeth not what the left hand doeth. Now the process of breathing is carried on with much difficulty and there is a great noise of coughing and choking. Now the instructor sniifs the air with hap- piness supremeg he is in his element. And now, when it would seem that another five minutes would see the complete extermination of every student in the room, comes another peal of the bells-oh, welcome sound!-and in the ensuing stampede for the door and fresh air, the tribulations and disasters of the afternoon are, for the time being, forgotten. CELESTIA YOUKER. Page Number One hundred forty-one ' if I i Uhr Nnrther museum musings Could these candle holders worn and tall, Have witnessed Washington's inaugural ball? What scene did this lamp cast its faint light upon? Was it of pomp and splendor in the years long gone? Has the little low trunk so faded and worn, Held a bride's priceless gowns in years agone? What weary mother swayed the cradle low And sang to her babe as she watched the hours go? What olden festive board did the royal blue make gay? Perchance they were the treasures of Rose Alden of Plymouth Bay? And the andirons old-what tales they may tell Of a l'oVer bold and an old-time belle? And this sampler-its stitches faded and dim- Did thus my grandmother patience win? ANNA STEVENSON Page Number One hundred fortp-two 0 5, .i:g,, Il Ninetnn Ulyirtnn Kuhn Nauigatnr nf the Zliiahwaukee On a Sunday April morning When the sky and grass and flowers, And the river and all Nature Were awaking from their slumbers And their winter-long sequester, Down upon the old Kishwaukee 'Floated lightly on the surface A canoe of wonderous framework Called the Midget, made of canvas. From the bridge beside the campus Just above the blue-topped forest, Just before the mighty woodlands Sped the boat upon the river. In the bow, with paddle lifted, Sat a mighty pale-face chieftain, Big Chief Whitten-you all know him- Cause of all the evil odors That outpour from 'neath his casement And disturb the busy readers. As the boat approached the woodland, As it neared the thick Anne woodland, And new scenes thus spread before them, Turned and spake the mighty chieftain To the squaw who sat behind him, And who likewise bore a paddle,- 'fSee, my dear, these mighty forests ' The abode of our ancestors, Who so many years before us Roamed among the stately pine trees." But the squaw now lost in wonder, Spake not once nor winked an eye-lash, But with look both mild and patient, Viewed the Water of the riverg Saw the muskrats disappearing, And the heron go afrogging, Just as she had seen before this- Seen upon the Illinois. Page Number One hundred fortp-three - Sr 613112 Nurther Down the river, past the graveyard, Past the links so green and lengthy Where the rusty water enters From the south into the river, Past the shady parent depths Of the Lover's Lane so Winding To the city on the river- Sycamore beside the Waters. Not till then did either gesture, Nor converse, nor even Whisper For the magic of the river Filled their hearts with tense excitement. Then they paddled to a landing 'Mongst the rushes of the river, And the chieftain packed the Midget- Packed the Midget on his shoulders, And they turned their faces homeward. To the interurban railway, Stalked the Chieftain and his woman, And the car soon brought them homeward To their tepee by the Normal Where their children had been guarding. Eagerly, thus spoke the Chieftain, To his closely-gathered family,- "There is much potassium chloride, Oh, my children, in the river, And the sulphur kills the fishes, Kills the fishes and the minnows. But, however, it is similar To the river I once traveled. I have told you very often Of the Illinois river Which I sailed for many seasons. 'Tis the same as this you live on. Hark my children, to the bustle! I must leave you now a moment, For I hear the chickens calling, For the corn and barley kernels." Page Number One hundred forty-four BAYARD CLARK gg, -lg, Nineteen Gilpin-teen Elie master nf the Srhnnl ,,,lfgfy X 0 YOU fhiflk that Dr. Cook is the head of the y Fa SCh00l? A11'he does is to sit in his oiiice writing fgdil and enteftalning callers. To be sure he steps T ?fC1'0SS the hall once or twice a day to get the Sen- 'illilff TOYS' VISWS On educfation, and tiptoes down the lg-Ji hall OCCHSIOHHHY to Say, "Shi shin where two or three are I l gathered together in the name of sociability. Every morn- Cf. yi illg he QOGS 11'1t0 General Ex. to give us a few bits of advice if ' 3 or to tell us a funny story, and to tell us when to go. But lt 4 that isn't running the school. 3 A lil Who is running it? A stranger might say the schol- ..fT11"lf'jfflff arly looking gentleman, whom we see walking up one corri- t3142F?f11l'f,f dor and down another-always making it a point to pass r"t'1S-if 'iff f "i' 'g,i in through the Study Hall-and peeping into all the rooms as he passes, were the master. But he is only Dr. Shoop looking to see if Madam Dirt is lurking anywhere, or perchance looking for the person who forgot to take OE his rubbers, tracked up the front hall and marked the walls with his pencil all the way upstairs. The important air which the faculty wear as they take their way, on Tuesday evenings to the faculty meeting, may lead you to think that they are the head. But when you observe closely, the hurried look and the hastening step, tell you that they are taking orders from the real head. You would have harder work convincing the Seniors that they are not running the school. Perhaps a Freshman would tell you that the lady in smiles and pretty dresses who gives orders to all who enter the office, is the head- And though you find her a friend in need and a shelter from the storms of wrath, she really isn't the head of affairs. Who is the head then? Who is it that tells the Freshmen when it is time to stop giggling and time to tell their troubles in Biology to Miss Mann? Who is it that tells the Juniors that Psychology is over for another day? - Who is it that tells the Seniors they must hurry lest they miss the very session of the School Management class which will enable them to make next year a career for themselves? Who is it thfat tells us all when it is time to preserve the silence of the tomb in the Library? Who is it but the Big Clock which keeps Mrs. Lund company? Every time that he says "Pooh," the long minute hands jump forward a minute. When he rings the bells, students rush out of the doors, in at the doors, into the Library, out of the Library, through the Library-students everywhere. And they are all talking at once, having a recess which would satisfy even Mr. Lyon at a society meeting. The faculty, having dismissed one class with a sigh of relief, get their charts and their smiles ready for the next one. Or, perchance, one whose classes for the day are over calls at the oflice to see Dr. Cook. But, lo! even he obeys the mandates of the Big Clock and has gone to keep his appointments at its behest. But the real head greets you with gentle courtesy, and as you turn to him you wonder why you have never noticed before the letters of gold which tell you he is the Mas- ter Clock. He it is who becomes the head of the school every morning when Mrs. Lund turns on the bells. ADELINE EPLING. Page Number One hundred forty-ffve 2' I gl Elie Nnrthn' lln the mnrkzhnp N the northern portion of the Normal home, between the domain ruled over by the "Dispenser of Grace," and that occupied by Jim Clark and his engines, lies a strip of territory presided over by a diminutive man in a dark coat whose pockets bulge with all sorts of data, whose step is short and quick, and who is also easily distinguished by his short exclamative chirp which some times broadens into a genuine cough. His chief annoyance comes from student teachers and others who run off with his paste pans. They are always asking, "Where is that man?" To this, a rather sedate personage in side-burns, pinch-nez, and discarded automobile coat, answers, "I don't see him anywhere." After some shy maiden has vainly sought in every nook and corner, he will call after her retreating form, "But, oh, I say, isn't there anything I can do for you ?" Just at this point the Little Mogul himself appears on the scene and the would-be-assistant immediately fades into the convenient obscurity of the stair cabinet. Then an urchin from the room upstairs enters his wail, "Say, you, Bad Eye swiped my chewin' gum that I had stuck under my chair. If you don't make him give it up I'll-" "Well, never mind a little thing like that." This is interrupted by, "Say, the junk man is here and he wants to know if you 'godt any of dose copper and brass scrapts' for him!" "Tell him No-ol" Then taking advantage of a momentary lull, he seizes his unoffend- ing head covering which adorns a screen in the wood-shop and makes a hasty retreat. The department now is at the mercy of certain hare-brained fellows who often take advantage of his absence to impersonate him and thus work themselves into the good graces of unsuspecting people who come seeking advice. Oftentimes the situation is enlivened by bronzed athletes, the "Pride of Normal," as they wend their way in and out of the mysterious little door at the head of the stairs. WILLIAM BAKER. Page Number One hundred forty-six X, in: 7 Ninstevn Uhirtevn ls L1 Page Number One hundred forty-seven - .:- 1 E112 Nnrther Elie will Ellazhinnnh tgarhvn HE marigolds nod their heads of gold, QQ The daisies, their bright faces lift, 0' Gay columbines dance on their slender stems, 0 And the heartsease grows low in the midst Of the old fashioned garden. There's the phlox, the verbena, the larkspur and mint, And petunias of every hueg Each flower in its place adds beauty and grace, And they all have a message for you In the old fashioned garden. Wild things on the wing, how they ilit and they sing The winds at play 'mong the flowers Seem to say to you in melody true, - "We're happy down here with the flowers," In the old fashioned garden. H. ETHEL ALLEN. Page Number One hundred fortp-eight ll . ,ur fl'- Ninetven Zihittnn , Mm' Garhener He is the man who knows the Woods, the trees, the flowers, Whose life is spent with outdoor living things, Who to our prairie Wide a Wealth of beauty brings And makes the rarer joys of nature ours. Beside the lake the reeds and happy blooming things Reflect the beauty of the 1norning's calmg And bird and bee chant gaily summer's happy psalrn, While o'er the broad greensward the Chi'ldren's laughter rings. BERTHA CRAMER. l. , Page Number One hundred forty-nine Y ' -if 1 A wg 61112 Nun-ther rinre william Ps Zliairg Stun-g Long, long ago in the time of feudalism during the unwholesome dark ages, there lived a handsome, dashing, fastidious prince and a beautiful princess. This prince dwelt upon a large estate in a magnificent palace surrounded by gardens that were more beautiful than any you or I have ever seen. On this day a host of retainers to the prince were assembled in readiness to accompany him. Betty, the beautiful roan horse in the front rank is without a mount. How restless she is! Now champing at the bit! Now pawing the air with her hoofs. Now raising her noble shaped head into the air and whinnying. But why are all these men and horses kept waiting? Simple enough is the solution when you remember that the prince is fastidious. Three times have breath- less attendants hurried and scurried to change his coat of mail, each time bringing forth a new suit of arms. Doubtless the armor would please but the tie would not suit and consequently the mail would be cast aside with the tie. Finally an ar- rangement was made that pleased Prince William, for that is the name of our prince. "At last," he said to himself, "everything is to my liking. Three times have I changed my costume. My princess surely ought to like my appearance today and especially my tie." At last the weary, waiting throng was rewarded. At last Betty had a mount no less proud and spirited than she. Long before the procession was ready to start from Prince William's estate, the beautiful princess ascended the stairs to the watch tower of her castle. In vain did she cast her glance about the road for a glimpse or sign of a cloud of dust that would indicate the approach of Prince William. "I do hope he won't be late," she thought, "for I have promised father never to receive a prince that was not punc- tual." As she caught no sign of the approach of the prince, she glanced at the sun dial on the battlements. The story it told was a sad one for Prince William. It was a quarter past four. He had promised to be there at four sharp. How dared he be even a second late when he came to see her? She went down the winding stairway and flitted across the lawn to be at the entrance of her castle when Prince William should arrive. When she reached the ,gray imposing draw-bridge that guarded the entrance to her father's estate she again thought of her promise. Oh, if she could only retract those words. Retract them! She might as well attempt to make those old gray battlements tell the story of their many sieges. At least she would hear his explanations. A gentle knocking informed her that he had come. "Prince William, why were you late?" she called in an injured tone. Prince William related in detail his efforts to please her. After considering for a moment she very quietly said, "Prince William, if you think more of the exact- ness of your attire than you do of keeping me waiting, then you may go." Arguments were useless. Prince William walked away from her slowly, down- cast and sad. "If I had only been satisfied with the first arttire my servants put on me," he murmured, HI don't know but that it was the most becoming after all. Still this tie does look the best. Alas, that of which I was most proud, is that which causes my undoing." DAVID COLE. Page Number One hundred fifty - ,gf .11 Y Nineteen Glhitteen Anxious iliinmentz Two girls with open books in their hands walked slowly down the hall. "I haven't looked at this," one seriously remarked, as they passed into the recitation room. "I hope he won't call on me today," said the other, "I couldn't tell a thing about it." There "he" sat with his big class book on the desk before him and his pen in his hand, all ready to begin. The girls took their places with an anxious air and fearful glances in the direction of the seat of authority. The last bell rang forth its summons and "he" announced briskly, "Take the first topic Miss Apt." Miss Apt struggled through her topic, managing to consume four minutes and 'fhe" made a commentary which lasted three minutes. "Now," breathed the anxious girl-ebut he began on the opposite side of the room and she settled back comfortably in her seat. Listlessly she listened to one recitation after another, glancing at the book now and then, until all at once she heard, "Miss Lackstudy, what was the nature of scholasticism ?" She sat upright and looked at the clock-just ten minutes left. Usually after Miss Lackstudy came Miss Kant, Miss Meander and then herself. Would he get to her in the ten minutes? If Miss Lackstudy would only talk a long time! But she is saying, "I just studied that far,"-she is giving up, she isn't going to talk at all-one minute gone -oh, Miss Kant, make it five minutes-but Miss Kant canit recite-two down-one minute and a half gone. And the hands of that clock-are they caught on three minutes of ten? "Well," she thinks despairingly, "I'm in for it." 'Volunteers on this," "he" says. What's that? Volunteers? New hope! There's the first bell-it makes her jump and she laughs nervously. One minute after ten and Miss Meander is reciting. What a good thing it is that Miss Meander talks so slowly and all around Robin Hood's barn! Four minutes after ten- now she's safe. Safe? Oh, no,-"That will do, Miss Meander. Now, Miss Repentance tell about the development of scholasticismf' Desperately she looks furtively at the clock-one-half minute- tremblingly she arises, "Well," she begins, at the same time remember- ing that "he" dislikes to have anyone use "well" and "why" when recit- ing, "Why, scholasticism developed for a few centuries fglance at the clock-ten-five-what if the bell shoulldn't ring?J until it flourished-" Oh, friendly bell! Had she ever accused that bell of jarring on her sense of harmony? Had she ever wished it muffled? It was all a mis- take, and she wished the bell to understand that she meant no harm. "But tomorrow," she thought, "Ill have my lesson if I have to sit up all night to get it." MYRTA E. OSBORNE. Page Number One hundred fifty-one Y If g it like Nu:-thu' E112 1Br25ihv11t'2- lgrerngatiue HIGH tower rises from the center of the Normal building. At the foot of the tower is the porte cochere and beneath the porte cochere stands the President's automobile. Every morning, whether snow or shine, we hear a deep purring in the distance and presently up the hill comes rolling a black car with a loud exhaust and, after making a graceful circle comes to a panting stop beneath the arch. The President springs forth, opens up the throttle to the limit and, after numerous roars and grunts from the car, he is satisfied and shuts off the engine. Then he tenderly wraps up the radi- ator in a blanket, if it be winter, and disappears through the door. It can hardly be believed that the President's car has ever had a rival but in one case something very like a rival appeared. During the win- ter the President's car was attacked by the grip and was laid up for some weeks. The very next day after the news had been announced a little insignificant go-cart of a car was seen only a few paces from the porte cochere. Next morning it was a little nearer, and at last took its position furtively beneath the arch. At the end of the week it was giv- ing a fair imitation of the voice of the President's car. But its dream of power was short livedg one morning as it made its way joyfully up the hill it heard a terrible roar behind it. It had barely time to creep around a corner when the President's car dashed by and now the little car never ventures nearer than a block. We all know the tale of the whizz buggy. When the President's car was young there may have been some question of the right of way, but now the whizz buggy is content to take its humble station at the corner. The Superintendent of Schools approaches in his Chinese Mercedes. He may have all the appearance of bravery in General Exercises, but now his courage fails him and he stops short at about fifty feet. There is no question in the minds of these simple-hearted ones for the porte cochere is the President's prerogative. KENNETH MCMURRY. Page Number One hundred fifty-two i . Nineteen Ehirteen gf.-1 W Ellie Ernwn Zihrasher Midst the hum of propositions, Came a burst of melody. Can you chide the mind that wandered And forgot geometry? From an unseen source it issued, Entered at the Window there, And the strains, like rising incense, 'Flooded the transmittant air. As the stone thrown in the Water Sends the Waves against the shore, So the gladness of that message Ripples onward evermore. FLORENCE MOSES. Page Number One hundred fifty-three - gf 51112 Nnrthn' iilhe Zilrain Gihafz Ening 1-Inme Out of the dark it comes rumbling, With smoke arising like foam, Waking in us such a longing- The train that's going home. The roar of the engine is music lWith the refrain forever-Comeg The light illumines the pathway For the train that's going home. I see the light shine on the faces, The shadows play on the wallg Oh home and our own dear "homefolks," We love you best of all. In from the night it rolls slowly, With its trail of smoke like foam, We welcome it out of the darkness- The train that's going home. BESSIE MCNEIL Page Number One hundred fifty-four ,7 - fl? 1 1 u -if Proprietor .... O'Brien M. Casey Spareribs ..... Little Sausage ..... Veal ..... .... Beef . . . Donyes Neahaus J eanblanc Fagan Mousse ...... Angel Food .... Devil's 'Food ...... Moonshine Cake Opera Sticks. . . Gln Nineteen Eihirteen , Nnrmal Qntel MENU. POTATOES. Gahagan MEATS. MUSHROOMS. Matie Wood DUMPLINGS. Sevetson CARROTS. A. Book D. Wiley DESSERTS. CANDY. . . .... DR. COOK Fagan Mahaffy .. . .I. Peterson . . . . . Mullen .. . .. Veale . .. Jenkins Knudsen Moore McMahon Stocking Gilbert, Simonson, Page Jenkins Shafer ...P. Moon .., .S- F. Parson, Chester Littlejohn There's a bunch of girls will miss her, And the faculty will Wish her Back before she'll be again her place adorning, For at all the teachers' treats It is she who makes the eats, And she leaves for Philadelphia in the morning. Page Number One hundred fifty-five - if I D I E112 Nnrthet E112 mhg ann what iliur nf Specializing F you have been at all observing you will have noticed before now how every person who takes up a special course enrolls therein for a special reason, and that these reasons are characteristic of the people themselves, good or bad. But nevertheless they are the fundamental motives for embarking on any par- ticular rosy path to knowledge and ultimately, wealth. In music one would naturally think there were enough sensible reasons for its be- ing an object of attentive consideration without any recourse to such reasons as some of the following. But judge for yourself. One usually quiet and modest girl says, "I like Mr. Annas. I think he is just a dear. Anyway, I always did like to sing, even in school." "I took the music course because I like it and I expect to teach it." A sensible answer and far different from most. "You see I need the exercise I get in running up and down the stairs between the music room and the Training School." "I might get to play for General Ex." The same irrational trend can also be observed in Public Speaking, an art of all arts that should be commendatory of high ideals. "I thought it might increase my vocabulary to the size of Mr. FOSSl6l',S.n 'tIt's a cinchf' "I want to get into the Senior play." 1This seems to be a favorite.J "It gives me poise and enables me to be a good mixer." fFrom a favorite with the gir1s.J One specialist in History voices himself and his ideals thus: "I want to be a politician of note in the Bull Moose party." In Biology and Science, likewise we find the same irrationalities observed in the other courses. "I just love field trips." "I expect to be a butcher some day and that course offers such opportunities." "I want to get a collection of bird eggs." tSounds like Pete.J Then the very idea of art, the sublime, the elevating, the edifying, being made to answer such questions as: "I take art because the class gets trips to Chicago." "The best course in 'the school to kill time." "To get my name on some designs in the Annual." fYou probably will. They take most anythingj "Because it requires natural ability and oifers so much room for improvementf, In Math. "I took mathematics as a special because it trains one to be so prompt with all engagements." QThis from an auburn-haired girl. Her voice had an in- spiring ring? Page Number One hundred fifty-six Y. I I I . M Nineteen Ehin-teen ,uf .lv Manual Training and its twin sister, Domestic Science, fare no better. "I take the Manual Arts course because it gives me an excuse to go through the gym at least four times a day." 'AI did know why I took it when I started but I don't know now." fOne guess.J "I heard Mr. Vaughn let them make La Vallieres and furnished the material gratis." fYou heard wrong.J "Nothing to do except make things." LMaybe so.J "We get something different every day. Such a change from the clubs. That's why I take Domestic Science." "Hazel was going to take it, so I did." "I expect to get married soon." "Father advised me after he had to eat a cake that I made." WILLIAM R. BAKER. mhrfa mlm 2-Xmnng Zllihrarg Banks A Selertzh mist nf Singular Jlaunritea The Right of Way ........ Sentimental Tommy .. Great Expectations ...... The Man Who Laughs .... Innocents Abroad ..... Old Curiosity Shop .... ................ T he Main Travelled Roads .... Our Guardian Aingel Night and Morning .... The White Company .... Embarrassment ....... The Light That Failed Captain Sam .... ........ Types of Tragic Drama... How to Prepare for Europe .... In the Forbidden Land ...... . A Son of Old Erin .... Bob, Son of Battle .... A Modern Chronicle ...... . The American Naturalist .... Hard Times ........ ...... Our Mutual Friend ......,,..... Far From the Madding Crowd..... Greenhouse Management ....... Passages From Virgil..- . . . . . Faculty . . . .Chappy . . . . . .Seniors Baker ., ..... ,,,. . .... N ew Freshmen Baby Museum ....Road to Normal and Lovers' Lane The Adviser Bayard Clark ..Treble Clef , .... After Seven-thirty , , .. The Parlor Light Sam Ostergard .. . .... Dr. Cook entering Study Hall . . . . . . .Miss Whitman's Lectures . . . .The Faculty Meeting , ,M. O'Brien . . . . .Lascelles The Northern Illinois , , Mr. Wager . . . . .Pay Night at Club Cook . . .Alone in the Woods Mr. Balthis Listen to Griffin Page Number One hundred fifty-seven ' 3' I I 1 Uh: Nurthzt Low LOW .imma Prnvinne Slfdlun- , Famgepmblle I 1 uLLab f STa1ion- ' Kxdifnvium , Plglfwvm - . Rowmq Freshman e Sfalion C 4 1 l WEATHER MAP FORECAST TILL THURSDAY, JUNE 19th For Seniors: Generally fair toward end of termg not much change in work requiredg variable chances to obtain positions. For Juniors: Unsettled, but good probabilities of inheriting the Senior dignity. For Freshmen: Fair except for occasional spasms of concern for the Freshman play. For Faculty: Calm, clear weather. ' SUMMARY OF WEATHER CONDITIONS A storm area has just passed which affected the Seniors. Theses and History of Education made up the principal disturbance. A storm similar to the one affecting the Freshmen last fall is now prevailing in Junior Province. The center is the grammar department. Veritable tor- nados are reported at some observation stations. These are accompan- ied by sudden changes in temperature. A storm is approaching from the southwest which may affect Fresh- man territory. Warning is hereby issued that all Secrets of the Fresh- man play shouid be carefully protected, lest they be blown into surround- ing territory. Page Number One hundred fifty-eight 1 , ,ef 1 w, ...U Ninztevn Gfhirteen The Enchanted Land of the Faculty Republic is, as usual, free from any indication of storms. - READINGS OF THE GENERAL EX. BAROMETER I When the large brown horn is the most conspicuous thing on the platform, one or two Victrola records will be heard. When a stranger is seated in the front row on the faculty side, a talk will probably follow. The amount of time stolen from the third period depends upon the fame and courage of the speaker. When the central section is occupied by the Training School children almost anything may be expected. When the choir fail to take their proper places on the platform and are called for- ward a very short song may be executed. When the little green book appears the students may listen in peace to the fortunes of Jean Mitchell. All notices, exhortations, songs or stunts are ended for that day. fNote: To interpret the barometer correctly one year's exper- ience is required. Exceptionally brilliant students may be able to gener- alize at the end of two terms.J JENNIE A. WHITTEN. "Z?Ll1nug,ht2ring, Swiss" Pictures at the Haish now and then, Home spread in a room-mate's deng Then to bed on a bumpy cot To dream off and on of our hard lot. It's a life where difficulties run Forever interspersed with fun, For what we've learned in all this clatter We shall' ever thank you, Alma Mater. In the class room did you ever find Facts without an endless grind? Say! did it ever strike you, Joe, There are some things we ought to know? Did you ever in Biology "Lab," Biff at the organs of a crab? Doesn't it seem to you, Juliet, 'This little knowledge you ought to get? When you come to History of Ed. And sit engrossed by a blushing co-ed, Wake up or else you'll have to go- For theories of Bacon you must know. D. C. Page ' Number One hundred fifty-nine - -r Q! I I I E112 Nnrther .. 9 x X , ,L UV W -,x.w'f if' ' Q li' ff r T vi 'S ll -1-.,c:,? Q Page Number One hundred sixtp Elini Glnai Bill Anderson-he lost his coat, A great calamity! He couldn't find it anywhere As far as he could see. He looked around the Kilmer Club And in the Kishwaukeeg But not the very slightest trace of Could he see. Now Bill became quite angry When he got in this plight. The day was cold and Bill was hot, Just mad enough to fight. His troop of gallant followers He put upon the trail, The search proved unsuccessfulg Our hero, Bill, grew pale. At last he looked upon the porch, Not with expressions mild, And there he found the treasure, With joy he grew wild. One flying leap made through the air And Bill was safely landed Right at the spot where his best coa Was on a door mat stranded. Bill Anderson went gaily home. But this is not the last. Disasters from this deadly joke Came in both thick and fast. That night the telephone did ring And bad news did it tell, Bill said that he had lost his wealth, Which out the pocket fell. that t And then the girls took up the search, But nothi-ng could they flndg How they could lose Bill's money Was what filled every mind. And then they looked upon the mat, To find Bill's affluence, And there they found our hero's wealth, Consisting of three cents! coat af -it. 'T ...Q Nineteen iilhirtnn lglnzz-arg nf Eferlmiral Zilermz PSYCHO-PHYSICAL ORGANISM- A clan of intellectual infusoria which abounds in Normealdom most of the year, occasioning a great loss of sole leather and sleep to members of the faculty and creating perpetual annoyance to Dr. Shoop. CATEGORICAL IMPERATIVE OF IMMANUAL KANT- The Doctor's prescription for all Normal students. A tough dose but one that does the Work if taken according to directions. SPECIFIC INDUCTIVE CAPACITY- A pernicious proclivity of Normal students Which, if allowed to develop, would plunge the club managers into financial oblivion. TETANUS- A deplorable malady very common to nearly all aspirants for member- ship in N. I. S. N. S. alumni. The first symptoms appear shortly after enrollment and develop rapidly. Upon entrance to classes the victim is attacked by spasms of fear and trembling and has an oppressive lugu- brious physiognomy. In this state 'he lingers indefinitely. The approach of the crisis is announced by an inordinate loquacity and in some Seniors even approaches mellifiuent prolixity. DANGLING PARTICIPLE- l Rhetorical elegance, indicative of a highly developed imagination, a genial poetic temperament, and astounding boldness of poetic genius,-especially desirable in theses. ERA OF GOOD FEELING- , A portion of the day dedicated to homiletics, advertisements. of lost and found department, dramatic stunts, lecture courses, eleemosynary enter- prises, such as Y. W., Treble Clef, etc., poetatory remarks and numerous other diversions calculated to give a respite from unresultant laborg commonly known as General Ex. GM Gluuraae llt'z Nut Zilrue, Ent iilheg Sag- That Miss Hepburn is a shark at History of Ed. That Kenneth McMurry is not always punctual. That Miss Tidd is good at opening barrels Cof flour, of courseb. That Paul Moon boldly announced at the alumni banquet that he would like to become a member of that association for the purpose of find- ing a home. That there were certain boys in school Who tried to register with score cards. That the world always turns in the same direction, no matter which way the Wind blows-according to Harold Griffin. That G. Smith chops up potatoes to freeze ice cream With. That Mr. Whitten doesn't approve of the great display of mathematical ability in the organic chemistry class. That E. Ballard has lost a valuable collection of somebody's likeness. Page Number One hundred sixty-one l . f Sr 1 Y Q Uh: Nnrthn Zllrnm the Bulletin Enarh at the Zllerguznu Bunyan KK Could not get a date."-Cole. J "Flirted with 'Feed 'em to Stevef "-Wirick. "Arose at 3:45 a. m.-Off to Algonquin."-Moon. Bill Went down to 7:00 p. m. train. No girl. Back at 7:30 p. rn." -Bunch. ll KK 10:30 p. m. and no Moon."-Bill. "Hid the alarm clock."-Wirick. Went out on a fruitless attempt to buy a Cosmopolitan to verify Dr. Cook's statement in History of Ed."-Bunch. "Wirtz wants us to read a hundred and fifty lines in Germany." -Cole. "Have to get a safe to keep my smoking tobacco in. Cole has started again."-Wirick. General ruff house now on." 10:30 and the Moon is under cover."-Bill. Startling announcement-Dave has a date."-Bunch. Fat carried off the Goddess of Liberty."-Dave. To Bell's after some sinkersf'-Bill. Brashears on the job across the streetff "The Moon rises in Algonquin tonight." "A real laugh is good providing it is not a superinduced affair." -Wirick. Met Brashears and Hazel alone-Where was Brother Fowler?" Got a calling in the Library today while trying to fix things for Bill."-Dave. Bill Lindeman reported lost in Aurora."-Bunch. "Heaven protect us I-Minssen is reported to have a real date."- Bunch. "Miss Miller is dealing in Coal."-Bunch. "Moon rises in Algonquin next Sunday at 9 p. m."-Bill. ll ll ll ll KK KK IK Cl if just Suppnze Jennie Aberg-noisy. Georgia Robinson-quiet. Rachel Cummings-orderly. Lucile Miller-unsophisticated. Herman Minssen-daring. Irving Peterson-artistic. Kenneth McMurry-punctual. Walter J enkins--mournful. Mary Wyman-stingy. Mr. Thompson-silent. Jennie Powell--loquacious. Emily Wilson-sorrowful. Ray Fossler-modest. Julie Knudsen-dignified. Edith Light-musical. Olive Bird-optimistic. Paul Moon-studious. Josephine Eddy-coquettish. Ruth Erfmeier-petite. Bessie DeWitt-frivolous. Page Number One hundred sixty-two I ' 1 V . 45, -1- , Nineteen Zifhirteen mg Wigwam Have you seen my Wigwam ?" Said Mr. Page to meg You'1l see the first barb-wire- And I charge no extra fee. The slippers worn by a Chinaman When he swam Manila bay- They're in the corner show case, For I had them soled today. The helmet Worn by a politician, The last ball Donyes caughtg They're wrapped up in silver paper, And, my friend, they can't be bought. Each year my pile grows bigger, And not far ofs the day When I can stlart a junk shop In the regular licensed way. I've maps and flags and badges Of every size and shapeg I've got the six brass buttons Aaron Burr wore on his capeg The shin-guards worn by Moon, I have them both, a pairg I've even got a tiny lock Of Rockefeller's hair. But of my great collection, This brings me most renown- The picture of a Normal girl Who never went down town. Let people laugh about my pile, Some folks are mighty gay- But here's my tip, invest in junk- Tom Lawson says 'twill pay." ELLA BOWLER. Page Number One hundred sixty-three - If 1 Yi Ellyn Nnrtlyet Bumeatir Etienne Eunrhvnna 1. Never enter the forbidden realm until fifteen cents has preceded you. 2. Never hold your plate nearer than three feet from the serving table, or you will not get all that is coming to you. 3. Never mind if it's cream codfish and the measure small. Why? Oh, the butcher failed to send the meat early and the gas was low. 4. If the ice cream is soft it is not polite to say so. Why? Gladys Smith is just experimenting to see if she can use powdered potatoes to freeze it with instead of ice and salt. fSenior economy.J 5. When baker's biscuits are given you instead of Domestic Science biscuits-never ask any questions. Esther Ives is probably trying to see if she can make baking powder biscuits without baking powder. fJunior 1 economy.J 6- Never help yourself if you see a white robed figure if you are within five feet of the dish. 7. Bring out the dishes if you want to run the gauntlet of Miss Tidd's withering glances, with safety. 8. Tooth picks? Perish the thought! ! I They are unsanitary and vulgar. what illlirz. 711111121 mllflf fmfl 551013 Kngwg BlJP5l1,f Klillllll What church we go to or don't. The boys who smoke and shouldn't. Maiden names. The boys' heart affairs. Who don't file excuses. Give it up. Why we "go home." What Mr. Shoop carries in his satchel. What the Supes think of us. The flunkers. Page Number One hundred sixty-four ! U I v ...,. Ninetvzn Ehirtvrn x Y. .,. X Mn R . V' , .- Q 1, CX wif? ' ' 1-4 1 Page Number One hundred sixty-five - Sr Wil Eh: Nurther Seninr ?Bimz-eriatinn Suhierba, with Glnmmentarg 1. Incentives to Study-B. Clark, I. Jeanblanc. "In numbers fup to twoJ, we find strength." ' 2. The Departure of Recreation-J. Whitten. This subject must have been treated both analytically and quantitatively. 3. Grammar as Developed by Arithmetic in the upper grades- Paul O,Brien. Inspiration probably derived from Public Speaking. 4. High Pressure in Education-Melita Roeifer. We conclude from the treatment she gives this subject that she must have made constant reference to a modern edition of Daniel Webster. 5. Why Girls Leave School-Herman Minssen. A study based on observation and investigation and not on experience as were numbers 1 and 4. I 6. Personal Appearance of Teachers-William Anderson. If the time he puts on his dissertation is in proper proportion with the time he spends on his tie, it must be a final treatment on the subject. 7. Breaking the Habit of Forgetting-T. Chapman. Experience is a dear teacher, but--. I 8. How and What to Feed a Man-Gladys Smith. She may be con- gratulated upon the practical application she makes of her scientific knowledge. 9. Sewing Clothes on the Third Floor-Alberta Selter. No doubt it's bare enough up there, but why make the matter public? 10. Who Did? Woo Did? Who Did? Woo Did ?-W'alter Jenkins. Too mysterious a subject for such a frank open-hearted young man. 11. The Follies of Education-Mercedes Neahaus. Or why Individ- ualism Must Fall Before Institutionalism. Interesting data collected. 12. Developing Social Courage in the Grades-B. Lascelles. Charity begins at home 13. A Teacher Should Be a Mixer-Ruth Heath. Because we knead the bread in case the cook gets sick. 2 High Art "The Return of the Head."--After vacation. "Age of Innocence."-Freshmen C. "The Tapestry Weavers."-The Faculty. "A Scanty Meal."-A Domestic Science Luncheon. "Baby Stuart."-Bayard Clark. "The Power of the Law."-Dr. Cook. "The Three Fates."-Psychology, History of Ed., Biology. "Abandoned"-Mr. Fossler. "The Council Chamber."-Room 29 on Tuesday Nights. "Gossip-"-The School for Scandal. "The Wish."-A Position by the Seniors. "Our Busy Day."-Before Finals. "The Iron Guard."-Dr. Shoop. "The Coming Storm."-Examinations. "Brother and Sister."-The Fowlers. "Low Tide."-Spring Fever. "Trousers"-Shafer's. "Tired Out."-Everybody. 4 - ,gf .-: fc , Nineteen iiflyirteen Iixrerptz frnm CB111' 'Bunk nf -illauu HOU shalt not talk loudly in the locker rooms for in the day QQ when thou doest it, the president shall steal upon thee quietly 9' and administer a stern rebuke. 0 Thou shalt not trespass on the greensward of the city for multiply thy act by three hundred and thou shalt see the evils of such a habit. I Tear not thy waste paper into fine bits to scatter abroadg for St. Thomas may be following thee to pick up every scrap. Thou shalt not cross the halls with muddy shoes for the labors of the janitor are thereby doubled. Give thy thought no tongue in the Study Hall for by so doing thy word is perjured and thine honor smirched. Thou shalt provide thyself with a Brown Book, for singing is a part of the Course of Study. Honor thy adviser and her precepts that thy stay may be harmon- ious. Zllegretz That I have studied so hard in this institution.-Kenneth. That I Wasted so much time on that contest oration.-Jenks. That I didn't capture that burglar-Miss Simonson- That I am not back in dear old Rockford.-Edna Schmauss. That Charles' suit was so unbecoming.-Katherine Phelps. That there is such an utterly useless mixture in existence as sticky black mud.-The Janitors. That the young men haven't more discretion.-Dr. Cook. That I didn't get a chance to go with every girl before I got set- tled.-Brashears. That these golden N. LS. N. S. days cannot go on forever.-Ivo and Bayard. That Ethel is not coming back for summer school.-Carl Littlejohn. Page Number One hundred sixty-seven A l v f L Ghz Nm-thn- Euerg Cllaume 1'-Ian Ilia iiffert WHEN PAUL MOON WALKS- Windows rattle, Books slide off the library tables, Mr. Page's hoop skirt begins to dance the "Boston" All the girls look up with knowing glances. WHEN RUTH HEATH SINGS "IN OLD MADRIDU IN THEASITTING RooM. Miss Tidd groans, I. Root departs for the rest room. G. Smith runs a machine to the tune. M. Caton joins in the chorus. WHEN THE ADVISER CALLS- Novels, candy pans and playing cards slide under the bed. G. Robinson lowers his voice one octave. History of Ed. books and Psychologies suddenly appear. Everybody begins to tell everybody else how hard she is work- ing these days. WHEN A SUPERINTENDENT COMES- Juniors who are teaching hope he won't visit them- Everybody asks who the man is with Dr. McMurry. Seniors who pass him in the hall put on their company look and most dignified, pedagogical walk. WHEN THERE IS AN EXPLOSION IN THE CHEMICAL LAB.- E. McConaughy claps her hands over her ears and jumps through a window. J. Knudsen's heart stops beating while she tries to decide if it will be worth while to faint. "Professor Smith takes on a dignified air and tries to be calm while Mr. Whitten rushes to the rescue and saves the day. WHEN YOU TRUST TO PROVIDENCE FOR LESSONS- Dr. Cook tries to impress on your mind the value of study. You lose your most valuable note book and spend so much time hunting for it that you are late to General Ex. Your're sure to be called on in Geometry and find to your sor- row that Providence has failed you. You go home at night with several new gray hairs and decide it's easier to study. when Br. Qlnnk Asks fur Apprnpriatinnl QIan't 3112 :manage in Supply- Mr. Page-With a mastodon for his museum. M. Caton-With a gas meter. H. J ones-With some school spirit. Ferris-With a stenographer. E. Brallard-With just one more picture. I. Root-With a studious disposition. R. Heath-With a love for music. Page Number One hundred sixty-eight ,gf -l:', Nineteen Zllhirteen - Zliernrh fur a Bag. whose? 7:25-7:30. Mad endeavor to get dressed. 7 130-7:40. Thirty minutes late for breakfast. Scurrying around the kitchen trying to make the family appreciate his heroism in having a 7:45 class. 7:40-7:55. Bumping into leisurely walking students, who will not be ten minutes late for their class. 7:55-9:15. Eighty minutes of bluffing in College Physics. 9 215-10 115. Attempting to follow the account of his favorite team and smile into lovely brown eyes at the same time. 10:15-10:35. Keeps four hundred people waiting five minutes, or in the aggregiate, thus wastes thirty-three hours of time. 10:35-11:25. Fifty minutes of indecision. Shall he read History references or Ladies' Home Journal? Does latter. 11:40-12:15. Thirty-five minutes looking intelligent in U. S. History. Ten minutes spent talking to the auburn-haired girl. 12:15-1:15. Making up for hurried breakfast. 1:15-1:25. To school very slowly. 1:25-2:15. History of Ed. On time. 2:15-3:05. Class in Economics. Complete record shows that he is on time in this class at least once a week. 3:05-4? Watching Training School entrance. 4?-5? Walking home with her after she appears in the entrance men- tioned above. 5?-6? Calm and peaceful evening repast. 7?-9 100. Reading fiction by Harold Bell Wright. 9:30-? A variable. ' ?-? Innocent sleep? ' magazine Suhnrripiinn mist Little Folks-Paul Donnelly, Earl Anderson. Scientific American-Mr. Whitten. Ladies' Home Journal-Jean Whitmore. Kindergarten Review-Bayard Clark. The Craftsman-Mr. Wirick. Good Housekeeping-Dr. Shoop. Country Life-Mr. Gassman. Everybody's4Fossler. Youth's Companion-Myrta Osborn. Review of Reviews-Mr. Gilbert. The House Beautiful-Miss Hall. Cosmopolitan-Dr. Cook- School N ews-Marjorie Bowles. The American-Mr. Parson. Field and Stream-Mr. Wager. Bird Lore--Miss Mann. Charities-The Advisers. Page Number One hundred sixty-nine 211112 Nnrthzr I 4 I Birertnrg FIRST FLOOR. Room Four. All combinations of figures, letters, and lines explained. Chemical Laboratory. Soap, candles, arc-lights, carbonic acid manufactured. Gymnasium. Awkwardness overcome. Strong and healthy bodies developed from the most puny frames. Room Fifteen. A thorough study of the great, wide, beautiful, wonderful world. SECOND FLOOR. Biological Laboratory. All kinds of surgical operations per- formed here. Room Thirty-six. Authority on good values. Excellent lunches served on short notices, Study Hall. No flirtations allowed. Room Thirty-three. The brain-our specialty. Room Thiry-two. Good English guaranteed. Courage, grit and perseverance the only require- The Office. Consultations and advice gratis. The Library. The atmosphere of achieved silence. Room Twenty-seven. A speaking acquaintance with all the great authors. Themes, briefs and de- bates corrected. Red ink always on hand. Room Twenty-five. Information on any happening at home or abroad for ages back. The Museum. Wanted-Hoop-skirts and spinning wheels, army caps, guns, old newspapers, planks, buttons, candle-sticks, snuffers. Room Twenty-two. Good Germans made from any nation- ality. Apply here for season tickets for baseball, basket ball, and football. THIRD FLOOR. Music Room. Ears trained, voices cultured, tones scaled and everything put into har- mony. Room Forty-oue. Bashfulness conquered and public speakers developed from the least prom- Art Room. A thing of beauty is a joy forever. ments. Ising' Auditorium. A family reunion daily. 0' UW Wm X Allaruex alyure. R C-vvlglisur neue 4 .. ff T-Q I .HJ WG? sp oy .0 +A A- r or ' if I ,Jin VM .. 1, j ...--5 l X jeff - X v i ..-fq if Q X They are waiting for the mail, Crowd by them as best you may, For no one must say them nay- They are waiting for the mail. Page Number One hundred seventy y F ,-5, lim, Nineteen Ehirtnn iiihe Svpnngefa Qlluh CLUB RooMs- Stack room of the Library and Lover's Lane in the Study Hall. REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP- 1. Avoid original thoughts and accept others' ideas. 2. Always copy your Biology from one who burns the midnight oil. 3. Get inspirations for Algebra problems between bells and as a re- sult have superior knowledge in the class room. 4. Have your tired room-mate rack his brain for the ideas on which to base your themes. 5. Never spend a perfectly good dime for paper when you can just as well borrow it. 6. The class treasurer can just as well wait for your dues. You may need the money for necessities, such as spreads. 7. Look over your neighbor's shoulder and read the "Northern Illinois." Motto-If you should happen to learn anything by yourself share not your learning with others. Meetings-Daily between 7:30 and 8:30 a. m., and 1 and 1:30 p. m. . Members--All those who have the proper spirit. A Illew Zilhingz me Keep in Qbnrzeluez That Mr. Annas said to the Treble Clef girls, "We will wear our reg- ular costumes." That no one in the Senior Literature class knew anything about "everyone's a little mellow" except Kenneth McMurry and he wouldn't tell. That there are some Seniors Who have never read a dime novel. Our teaching grades for the first term. Blue Monday criticisms. The time we take from our other lessons to read History references. That ladies' choice is allowed in Geometry this term. The "ands" and "thes" we counted in our theses. That Mercedes will persist in kicking Dr. Cook's desk around. Where we get our privileges to migrate from one side to the other in the Study Hall. Page Number One hundred seventy-one r,, cL , A-ffection. B-oy .... C-rush .. E-asy . . . F-east. . G-ym . . . H-ymn . . . I-t .... J-oke .... K-ilmer .. L-anguage M-oney .. N-othing . P-ony .... Q-uiz . . . R-eports . S-ympathy T-rade last U-mpire .. V-ariety . W-irtz .. X-cuses .. Y-ouths .. Z-oology . Ghz Nnrtlper Zlirnm flbur Birtinnarg Link between Brashears and Fowler .....Latest cause for excitement at Glidden House . ...................... . . .Common occurrence? . . . . . . . . .Nothing Cso far as we've gone? . . . ..Lemonade, pickles, cheese, ice cream . . . . . . .The most popular man in school Girls' favorite P. C. Moon, L. L. D., Ph. D., A. B. The stirring spirit of the Russian National Hymn ............The wearer of the green ....................Heardonly1nclass .......................Aminusquantity What's left of that check father sent . . . . . . . . . . . .The way to Caesar Csieze herb Parson's favor1te . . . . . . . .To the ears of advisers Not found in this dictionary Exchange of lies . . . Center of gravity for pop bottles and epithets iilhe math. iilwat .............Aspicenotfoundinourlife .... ..Wel1! Well! Well! ...Lines of hot air More or less . . . .Nuff sed Is this a "forty" which I see before, the zero toward my hand? Come, let me clutch thee- I have thee not and yet I see thee still. Art thou not, O red inked vision, plain before me here on yellow paper, or art thou but A picture of the mind, a crooked phantom, proceeding from the too devel- oped brain? My eyes are choked, my throat is filled with tear drops, and fast I hear my fond hopes sink beneath me. But while I talk I think: I go, and I will study, ere faculty entire does rise against me, and I am lost forever. Page Number One hundred seventy-two e I I I 45,11 W Nineteen Zifhirtzen . Bluffers' Fussers' Behind T imers' Talkers' Ticket Ticket Ticket Ticket For President For President For President For President M. CATON WHILSONMORE K. MCMURRY G. ROBINSON For V. President For V. President For V. President For V. President B. BAKER BALLARDJOHN N L. HICKOX R. MULLEN For Treasurer For Treasurer For Treasurer For Treasurer M. NEAHAUS SMITHERSHAF F. COLEMAN F. BUZZEL For Secretary For Secretary For Secretary For Secretary W. JENKINS MILCOLER H. ARNOLD A. BOOK 2-Xtmnzpherir iilnqwenre On almost every Warm evening as you walk through the streets of the Addition you may glean fragments of conversation that suggest to you your whereabouts. "I hope Fay doesn't call up tonight. I have to go on a bird trip at five o'clock in the morning." "Wirick said he was coming home on the first car." "The Moon is shining at the Benson." "You kept Bob Waiting a half hour." "I did notg it was only ten minutes." "Do you know that type studies are getting to be the most advanced method of presenting a subject ?" "How can I impress upon the minds of those students the great value of organization ?" "Don't bother meg I'm studying psychology." "Say, Bob, I called up girl after girl last Tuesday night and they all refused to have a date." "I wish I could get someone to Write something real funny for the Barbsf' "At last, I have a piece of the first barb wire." "Girls, Wirick told me at the table today that he was going to quit smoking." Page Number One hundred seventp-three - Za-- Ulhe Nnrther "Of all sad words, of tongue or pen, The saddest are these-It might have been." Seniors all are looking for a job, Keeps our other doctor on the bob Look! there in the hall, Stands a stranger dark and tall, Wonder if he"ll offer me a j ob. Come on, let's go down that way and chance to pass. I've a minute now before I go to classg I Wonder if he'1l mind If my shoes have lost their shine, Or Won't he even know I'm going past? Just wait until I do fix up this hair, For those men look you up and down for fair 3 Your heels, they must be straight, Your waist-of latest date, And they're so particular about one's hair. I'm ready now, 1et's saunter down the hall, I expect a thousand dollar job this fallg 'For if he only knew- Welll Wouldn't that jar you! He simply didn't look at me at all. Gln the Ahzent Something is lacking, Something is Wrongg Tho' everything's orderly, All the day long. The days come and go, As they always have done, With occasional ball games Lost and won. We all have our lessons, And our parties toog But there's something forgotten That We used to do. What is there missing That no one expects? Where are those old stunts In General Ex? Page Number One hundred seventy-four EDNA KING EDITHA MCCONAUGHY Nineteen Ziilyirtzen gf -it , 65112 Binh Glharint With stamping and pawing and shaking of mane, The chargers arrive at the Normal againg Of passengers riding to ultimate knowledge- To know the rest you must go to WALTER JENKINS Who would have filled this blank but for the immediate necessity of building a chicken coop for his mother. We hope the chickens thrived, if the poetry didn't. Page Number One hundred seventy-ive - .Sr Uhr Nntthzt Tillie ZEhitnr'2a Elife When the Norther's rather slow And all jokes are very lame, Where is it the fault lies? A Why, the editor is to blame. When the Publishers are slow And our book comes back so late, Then everybody knocks him- The editor bears the weight. And so it goes on all the time, They call for more and more, But if you really Want good stuff- Just help your editor. Page Number One hundred seventy-six QUEEN RAUP A . "T Q 'X Elin-eh reuher, imn't setup here, illeah the ztnrg nf the gear. Euerg img a heeh was hnneg Euerg hug gnu'ue hah annie fun. Guru the page aah gnu will see Glhinga that zhnulh aah zlynulh nut he. 1 e - 4VUy'K'77xJM l'vqQ'gfP Uhe mails nf the hnmeairk make a uniuez-sal shiver. 'X 'H ,I . P r if September 57: LF Jin j ' Yr 4. X .iwwo xiolqfxcxl of 5. Ivo Jeanblanc arrived. My! how eager in pursuit of her studies Ivo is! 8. The girls at the Rickard Club stay from church to see what boys arrive- but alas. Eugene D. Whitmore returns from the wild and woolly west. X k1l0. Seniors ' time' Jun- aq -I ' ,- , ' lors study and f Freshmen sleep. SA K in ' Q4 V 7,1 12. Rules and - If regulations ex- - pounded by Dr. Cook. Get set- - - k tledg get study ' K habitg get insti- J tutionalized. X. Y. Z. etc., etc. THE FIRST DAY. 15. The Seniors achieve their programs. Now, Juniors, fall in line. 21. Chappie gets bothered in collecting :5 money, but he's a good ,iff 14',lt., steward. Only he's just rounding into form. 22. Rickard girls have a five-cent spread. . ,4- Visit to the Kilmer 'W -' Club. Weather indica-A neX,rn?'f11'Eng tions: first sunny, then J ' cool, finally cloudy and lastly stormy. The much battered up football team entertained by the Rickard girls. Gass- man's black eye and Bob's swollen 11p cause the feminine instinctive sympathy to fiow unbounded. 27. Everybody goes home to see Maw and Paw. 28. Lil and Ivo go to Beloit with Bayard and Papa. Did they see the game? What was left of the f- ir 'H .. ... N -7' uf- Y' . Lx as vi i 1 .,.- ., gjmniwll . ' "g::vf GD' U an N' 2 M -gb' V.. ,. . ..... :Lucas-vs rw- 1 1 .-,. f 0 0 t b a 11 m':'.:1,..1':.i ef' - i team was 5 f shipped back 4 home by W. ' W. W. on Y., ,U the 5:27 fr Z .... J r n':f.u..2m X . ' . ':i,g,g4 ,.-,-' P11 R train. ' 'T Q2 30. First . Ev K fl ..-f call of the adviser fat Q Kilmerb . W.. 20. A Junior Psychology lesson. Startling Gbrrurrenre Ghserueh Sam Ostergard Seen Without His Satchel-Onlooker Faints. Sept. 14 fSpecial to the Northerj.-Last Saturday even- ing at about 4:30 p. rn. a student was the unwilling Witness to a very startling spectacle. Sam Ostergard, one of our distinguished foreigners, was seen crossing the campus with- 'L my-i Q' YE '-an H, , 5' H El H J ,E M 2 out his satchel. The victim fainted at the uncanny sight and restoratives had to be applied in order to revive him. The K XM N cause of such conduct on the part of Sam is at present unex- ll 1 plainableg however, detectives have been working on the case M 1 since it happened and the mystery, it is hoped, will soon be i . ..i.. run to earth. Sam was detained but a few hours by the local X " police, sufiicient evidence for his peculiar behavior not being at hand to detain him permanently. It is hoped that Sam's mind has not been seriouslv affected. Page Number One hundred seventy-seven Mrtnher . Eelke gnur huts aff tn the Alumni fur thrg aure tame hath- jxlo woymnxltfcfx f9'kf"'f ft ,jim 'uf , 3'-J IJWNO R101 3. Dr. Cook takes a stroll around the Horse Shoe and incidentally put a crimp in the Shafer Club's nightly vaudeville. 5. Mr. Wirtz ap- , AQ peals for the poverty- stricken Athletic As- ' sociation and draws us a picture of the foot- ball team. Anderson and Moon become poets of note. 8. Orion Wing is requested by the Rickard girls to come back. Perhaps he is still reading that letter. 12. President's and Faculty's recep- tion. Our arms nearly pumped off. Alumni football game. Miss Wel- ler takes a nap at the banquet. .. lil 'Q ll !LJtlllL"- Q 5" mi' xr l 15. Monday morning after it all, Mr. Whitten springs a test on that glum looking bunch. Bob renews an old acquaintance. 18. Everybody gets a skate on and rolls around the Armory. Mr. Annas f KGY,l0J'XLk says it's his first attempt. We believe him all right. The Shafer Club has a marsh-mallow roast. Such innocent amusement. 19. Wheaton College. "Nuff sed." ' 21. All aboard for Ohio. We own some swell ships. 22. Dr. Cook returns to the fold from the Northland with the cockles of his heart warmed, N Was it ?--i-l? ' ...XJ wi ich XX F - A A S, A M 3, X , 23. Pirates at the Benson. We won- dered what the disturbance was. 27. The fly-paper at the Rickard makes an unusual catch. Chappie and Jenks burn midnight oil. 6D.M' 4143K if V t , -L ft ' 1 iw.. - t'And the Scots were still eating three meals a day." ' 1565 X What is it makes the students stare, lla QDAXAZ' Makes known its urpose everywhere? V4 P , K' "X YDOONWT That purple shirt. Q 'gehl What changes day by day, ' ,K Yet brighten dull life's cares away? What is it gleams with a That purple shirt. radiant hue Bright as the violets fresh washed by the dew? That purple shirt. What causes all those subtle smiles? Don't worry more, it's not worth While- We now assert that cause for mirth Is our Prof. Page's purple shirt. JQy'x5xl10l'xQ,w.Irf X 'w 41 - I I U QBlI'fUhP1'...QInntinuzh 3 7: s. V A J J .J - QIXO V-.1u1lqfWLoX.1f f',4' c'k, Hume Glnming Svrenw , W' ' W L5 . fl 'j Hi 4 U wg, -- ' 'f 3 Ulf 4 ' t A1 cu nsvb " 1 LL Tvmm-W X ,l,-f?V J Tiffin P X fn, , X 0 1 "xiii io :- EN K if IX - 41,-1' ff"i,::b:?.,4sr f ' , .,f Wil G 5 0 Elm M 0 Sy - ff 'MB ? e2f7 1 L' ' '?f' N L l l f! 477113 .-- 'i A : f Y mfs, A 'WV' R IT :M .sv s M-A Page Number One hundred seventy-nine Nnuemher A Emerg bag we get a clue when nur theses will he hue. X, 51 Xl x'v4x.ro yfsoxll fofu onnrf ft 51. ,ff 75' J Q 1. The Rickard girls take the boys for a hay-rack ride early in the morn. 3. Lost: The Rickard a 1 a r m clock. Last seen suspended from the porch by a rope. 4. "Don't put ' your knees on the seat 1n front of you-put your feet there." iElection day. 8. Miss Simonson breaks up Bob and Grace's tete-a-tete in her Lit. class. Hand, tooth and foot society at the Dadd's. 9. Definition: A bore is one who keeps talking when I want to talk.-Dr. C. 10. Some Dadds' girls walk to Cortland and deposit some of Dad's money in candy, EXT 1 il H Jigga -fm. to 11. At last We hear Danny Deever and M-y-R-o-s-a-r-y. 16. Clinton team wallops Normal. 19. Dr. Cook takes a nap in General EX. f, EPM? f-X 1 X X is S' xxib btw it 22. Peterson in the Mikado makes a big hit. 23. Largest society meeting ever. The Glid- den Quartette ofqfxq. yn P f t-lt A , Q ' .'3l lf -il ml fill ! if f scored the hit of the evening. C. Littlejohn presented with a couple of candy kids by the Kilmer girls. 26. Turkey dinner at the Domestic Science rooms. Oh! you early birds! 27. Cessation of hostilities. Home- ward bound. 1 K I .-Ufjf1EIf1Ql? 1"' 3 .lxlnii V Lil-1' 1 5 7 57 U , Q, ' .ALI , F ' 28. Eat, drink and be merry. flbhsnruatinn after 1Elertin:m F tra J A La g l hi Qzzamnmma. "Mr, Whitten with the smile that won't come off. Mr. Page dignihed yet worried. Mr. Vaughn, oh, so pale and sick looking. Page Number One hundred eighty ,. December Xwe-ive rxoxllfofm oumff Bu gnu: Glhrintman rramming early. Vt 51. 5,9 Q: J.,.1w-ox.1o1qfxc.x.lcf t4lL 2. We take the train and speed south- ward over the level plains to Thorsby, Alabama. JST X g ' Everybody returns from the farm. "l'li'fQ. "KH 1. l 911' 1' 1 l'il" g ' mlllllllll 1 1'-A Q Q 1 'Miva ' ilxl- 0 ff L 2 1 l 1 3. Bill Lindeman makes a visit to the Dadds House and is given a tender ser- enade. 7. Paul Moon vis- its the Kilmer Club. Three o'c1ock sees him saying, "Good Morning." 8. The seventh hour is declared a study hour by rg .T me W 'Rf ' l ,iam A i l 5-Defi-54: -El "doa ..,', f. .- R 4121-' 1 U31-as A 'Q Ng? fr y ' ., lf, ,tv -Alf! l-all 'J "U rf-'.-.-1 if--ihi-s'f,,n 17. Miss Tidd again falls on the ice. 18. Mr. Gilbert puts the Monday class through the heating plant at the Train- 30. Mr. Annas does the powers 33311 that be. Lov- 5552-. l N erls Lane to :pl ill, 3 ' B! 19. Star perform- be depopulat-V,,,ilLl-if-iifai Yi 6 f EA gncei thy the Islhoir. d. " f' " -'f1 - J . sr oo - ye. erry e ' I 9,55 fl?-R Y tr Christmas. Who says 9. Lights strike and all studles are ,ff 45 lib! Happy New Year? reviewed by candle light. fe, S . its . U 1 1, F' . 11. The center of gravity appears 4 : 1 X ?E' -fa L" , on N o r m al Ifl f dm W l .1 - F ,P 'Tidg 2353 my Hllqinfl ' a ----- --.. -- ., . 1 .xxwem ' 1 as HAD Hal! 'JQl'U,-,117 Cumbs' .L lu' E 1 r 13. Mr. G1 x .Y rv. .V dx U U U il WMU U 1' fl bert takes the l llc? A M ax S C - J U f UDHU WHL' Sociology class N l ll ,Wise 5 . 5 .lu X3 CR to Chicago to Lg J -1 V ' b, see the sights. Q' . and Vida dis- 1 gl Qu ix Ken. gets lost appears but it turns out all right. 14. Weekly society program for Mr. Brashears, "Who'll I take?" up. Auhitnrium Glluh 6' 4 QQ, 1 SDTFYAC B Motto: We love seclusion. some anxious unpack- ing. She told him to be sure to hang 'em Wlif 1 Q Favorite poet: Wordsworth-"She dwelt among the untrodden ways." Daily meetings at 12:45, 1:30, 3:05 up. Chaplain, Dr. Shoop. Ushers-Mr, Carlson, Mr. Bloom. ' Members-Hazel Fowler, Emily Wilson, Loretta Burke, Ella Bowler, Fay Bras- hears, Jean Whitmore, Paul O'Brien and Axel Carlson. Sergeant-at-Arms-Dr. Cook. Reporter-M rs. Lund. Page Number One hundred eighty-one Xwfgfo 1'x1xllfofx onxvrf -f .-yanuarg f Bib gnu start the New Hear right? CQ - JL 'gf' . WJ JQQIW-0 N.lJ1QfYGX.l f',4' e'iL 1. Peace reigns at the Benson Club at last. They have buried the hammer. No more knocking. "I hereby resolve to study my history" -Chappie. ' 4. Sterling didn't have much on us but what they did have counted. 5. Horrors! ! l Miss Simonson en- tertains a man in . - her apartments ! I How we should like to have seen it! 6. What rivals an oyster stew in giv- ing you the nightmare? Those Kilmer girls. Dr. Cook says the indi- l vidual can't sing on his 1 his own hook. ' ' -- MIP gp 'N in 10. Those Junior girls 'ff' if 1 '17 certainly wore horseshoes X when they beat the Sen- 'Q ' ., iors up. 11. Bob is hunting for a perfect girl. Better dress up like one yourself, Bob. 16. Mr. H-L H-L- Wirt gives us a sleigh ride 'lp K ' behind some Alaskan dogs. gk JT 17. We'll sing-"Home- ,Q 5 made candy and salted , ix Peanuts at the game to- ' night." We showed Sterling a trick or two. Our yell leader is sure a bear-I mean a Lion. We ask Carl L. to take a message to Ethel. Says Carl 'tEthel who?" 21. Big smash up in the Study Hall. The steer- ing apparatus on - . 1. one of the seats f' "1 went amuck with 53 l , William Wilson -- f--f at the wheel. William was not hurt but the seat was demolished. X ' 23. Dr. Cook says the girls make an awful racket when they I leave the fifth hour. He i could hear them if he , were clinging to the Hag ' pole. 30, Mr. Wager tried I to capture a living speci- men of primates and he , locked Miss Osborne in the museum. Mr. Carl- son unwittingly thwart- ed his plan. :LJ2547 ' W 'lla She's a sprightly Kilmer miss, Ethel Who, She lives in perfect bliss, Ethel Whog She sits up Sunday nights, In the parlor with dim lights, Ethel Who. She has a worthy swain, Ethel Whog He would sail the boundless main for Ethel Who. But if you chance to say, "Did you see Ethel pass this way?" He is sure to answer, "Hey! Ethel Who?" iExtrartz frnm Gln-ZEh'z Biurg Jan. 1. Some hopeful young enthu- siasts tried to persuade Dr. Cook that the show at the Armory was educational. His view, however, differed and they re- treated in confusion and spent the even- ing in the usual way. Jan. 10. Shafer loafed around town went back and resumed his occupation. Jan. 8. A fearful shower at noon soaked the girls' hair and they had to change it so they Wouldn't catch cold. Jan. 12. Carlson and Donyes sit about in the Study Hall, holding hands until his hat made his head ache. Then he went home, changed it for his cap, all day, and we wonder what they are practicing for. Page Number One hundred eighty-two A Zlinnliah Iintrrluhe Gm' Glnnfihenre mth Beautg Bepadment lima Zlfakn, Ehitur Some of the deep stuff Q ' Miss Ima must fathom IR f - ' ' DEAR MISS IMA: . " I am just a lad but I - exe . . J OI 6-1 If I'-'if i I 1 f ' f x x . gg Removes 'I QS, WRINKLES A INSTA NTLY UR '-Soofueg ,-,, 7-r1neRnIvT I . ns n Qi? nn Dyes. -Noni-VBNISHIN5 GRYBM. am sorely troubled as a man. I am in love with , 0 QA: each day and every day. fl f gk the sweetest creature that ever trod the green clov- e1'. But the boys, Miss Ima, tease me awful about my girl. It seems sometimes I shall suc- cumb. Now, I am awful strong for her and she is crazy over me, but all those horrid boys tease me Hhllvflovs TRPNGH lNVeNTlgN, BQH UTY N., O X Kwkbgcw, J' "' Mt-mg,35g:' - llnnllllllll- so. I want your adviceiontmns Dv. Kgflsl Muf- BOUNCING BABY. if' NWS P riff n IIHTII-.nr-. P. S.-Is it proper to hold her hands if she sits in front of me in the choir? Yours, B. B. DEAR BABE: You poor unfortunate. My heart is touched by your terrible affliction. NH IQ- 'LQ BCHUTY TRB e X TH? ON! u NATURIIL ' raven Tl NT Riiflf X q I hardly think you have outgrown infancy yet. Be content with a cradle and malted milk for awhile yet and the boys will pity you rather than pick on you. Holding hands, feet, heads or any other like disturbances are bad for the circulation. Espe- cially Dr. Cook's. IMA. DEAR IMA: What shall I do with a fiaky complexion? It simply will not stick to my face. My nose gives me the most trouble. Fay says it's always shiny. Yours, WHICH HAZEL. DEAR HAZE: The root of your difficulty seem to be in a badly mixed composition. Try the fol- lowing receipt: Two cups of rose tinted calsomine, two tablespoons of starch for stiifening, one cup of Mr. Vaughn's special non-slip belt dressing to make it adhere, one-half cup of sulphur for a dull finish and ten drops of Lily of the Valley eiferves- cense for flavoring. Mix with two cups of water and' apply with a camel hair brush. This is guaranteed not to flake and I think Fay will like it better. I MA. DEAR IMA: I have been afflicted with a strange malady, which is consuming my very anat- omy. I find I am in love, but the object of my devotion, oh, bright star!-it is said, loves me only for my auto. Should this be true-oh, faithless one-my heart strings would be torn beyond repair, and I fear that I, oh, youth of love and happiness, should atrophy, oh, dismal fate, and disappear. How can I test her? CRAZY CLIFF. DEAR CLIFF: I fear that fast speeding has sorely affected you, for you are indeed, a bug. Drive your girl a long distance from home some time-say, Cortland or Malta, have a breakdown and tell her she must walk back. If she refuses she loves you not. Should she consent she loves you. Then take her home on the train or fix the auto. Yours, IMA. Page Number One hundred eighty-three 4 I I I I I 4 I I I I I I I 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I 4 4 I J Hehruarg I Chia is the month nf Big Eirthhugs. 'XA '7 I v I 'D well f f- I' -1 cy x 1' c ft 5' Lf QQ JJWNO Riolyfxeyl ofwcl 1. Could there be any people left in Batavia? 3. Jimmy Eldridge and Marion Hay- ward hold a conference in the library. 4. The Rickard Kitty loses her hat in Bell's restaurant. 5. Jimmy and Marion at their usual meeting place-the first alcove to the left in the stock room. 6. A great disturbance occurred out- side the Shafer Club and inside the Moon. Mr. Moon goes rushing frantically down the road yelling "Whoa there! Back upli' 7. A desperate effort was made by 7 GNN L? NJ rf 1 an ies J Kenneth and Chappie to keep Arthur Guy from the pen. He was convicted, however, and now must spend the next three years in a checkered suit. 8. Alumni song: "They shine amongst the stars that grace the gallery of fame. They add new lustre to the place and honor Normal's name. Six weeks morevof teaching. 9. When that midnight choo-choo ar- rives off go those old school ma'ams. 12. Who dropped the dish-pan of dead ones down the Benson stairs at twelve o'clock? Later-It was just a spread. 13. Mr. Cox and one Rufus visit us. 14. Mr. Parson picks cucumbers for pickles. Gets pickled the first thing! We mean the cucumbers. 16. Baker picks up a dog on the street. The following conversation oc- curred: Bake-"What's your name?" Dog- -.lfMeaning silence.J That's why Bake now has a dog. Little Fritz sighs to be like her sister and have a man, too. 17. Into each life some rain must fall. It fell at Batavia. T El -4 2 ,...x 20. Boyless History of Slavery class. Chappie, Moon, Kenneth and Jenks get Mr. Page's Irish up. 553, .li . P A 22. Washington Party. The thermometer took a drop. 23. Mt. Morris gets theirs and then some. Glalrum Qlluh Motto: "Little grains of powder, little dabs -1--1 of paintg Make a girl's complexion look like what it ain,t." CLUB SONG. " How dear to my heart is the little soft from view. Password: "It,s all for you, frecklef' PRACTICING MEMBERS. Anna Chase, Ivo Ziegler, Theresa Patch- Fowler, Florence Oberman, Lucile Chap- man. Herman Minssen. HONORARY MEMBERS. Bill Lindeman. l 77, iw' 'ffl - 9 r IW' r mm, X X chamois, I keep in my locker quite hidden -Ay' ',", u' XY X - Q N ilu ll J ff Wi? fig ,M 5 S2 ul, Mercedes Neahaus, Hazel Olsten, Hazel ,IL X4 'NE 1 N Qi . ' E ll o - FACULTY REPRESENTATIVE-? I sv '1'Ws.ro y'x'rX folkoulvf , illflarrh Cb dl.. 'QQ what is an rare as a hay in March? Zifhnse theses nutlinez- J' f J . oe! x-0 .I-J1QfWsuX.lf',4' o'l, 1. The Treble Clef are there with 7. The basket ball team finish the the goods and season with a whoop. Poor Wheaton. against the Ip' al L-Nre 8. That humorous , 1 . 1. Ay 2. Imagine the 'N .- society meeting. 9. We swim to - 1 b ' G ' chur-ch. 1 llgliiiiig I cgurleh, 1 ' f MISSA Miller' came especially a si- lx l l l pgcggjln umm In t e Q 4? NPA' Pr to l f Q. lent service, as - ., ,Q Y they say they ' ff 'ne' did. 3. Miss Willreltt-"It costs the state about 3525 a day for every student to at- tend this schoolf' QCan you beat it?J Dr. Cook's advice-t'When in trouble, Hnd sympathy in the dictionary." 4. Carlson and M. O'Brien start a wrestling match gg' ffdagj 10. Riot in the Study Hall. P. Moon stampedes the cattle. 11. We are transported on the wings of Miss Whitman's vivid imagination to the sun-kissed shores of Italy. 12. The Gliddens won the only con- test of the year. Bill Lindeman was so riled up that he went down town, stuck his thumb in a ci- f -"-+ in the Study tt d t L2 Hall. It is nipped ggi Sid ilifian Cu .-Z-H x -1' .L . M "Y eff, ' A ill the bud by the 14. No. Four pre- 1 ll, entrance Of N- sides over General l 1 X 'X' A g lb --f I f D, G. Ex.f A fewlheath- 5- Who swiped Zniserlllclm Be oit are r-lmhm 'iri,,N,,,lQ, all the candy and cookies at the Kilmer? ' D C ktll th s d b fw 14' School fer things afiiooutepfiitiei We 6 oys a e Scandal' Pete gets 6. A Sycamore belle takes a coast down the bannister and gets rather lost from his wig. 15. Senior day at Normal. School Man. books due. jarred. 17. Dr. Cook without a necktie- - V- fussed. Mr. Annas to the rescue. PAYWL 5 Lincoln visits the Auditorium. l 21. Good-bye everybody, good-bye A f in -- -. everybody. W : gig fs:-....J-.... W.. 31. Oh, yes, here we are again. What a jolly bunch we are. Ear Binhing Qlluh QA practice similar to foot-binding in China.l Motto: We have to hide them, 'cause they're big. Emblem: The bunnie. Colors: Any one in the rainbow. SOME OF OUR BUNNIES. I 'aging Blue Bunnies-Lillian Mattocks, Flor- X 1 ence Tyrell. X A I '55 5 Red Bunnies-Lucile Miller, Myrtle , Se.. Stocking. K Q ,, Green Bunnies-Genevieve Moore, ' 4 Georgia Robinson. ' J'Q Pink Bunnies-Lillie Anderson, Kath- V f erine Phelps. ' a K Brown Bunnies-Florence Sevetson, A . Mabel Oswood. -ff Black Bunnies-Marion Hayward, ' ang, Mary Burke. . JQy'K5xJlfn1'gQxfv ' April nhnwers nf refreshing lectures. 1 W - ' r It April '31 'uf 313 j f I - X JWNWRJJI Kcx, Orkvs. 1. fWe're going to leave this blank just to fool you.J 2. The sneezers visit the second hour grammar class. Bruce Lundberg and Gertrude Berry compete for first honors. Chapman was disqualified for attempt- ing a double sneeze. f w 466. ff 4111 Q in 'i f X " , e 1 w 9 tunnis ie. 3- " 4 f 2 . Y , . 'J f-AX3' 3. Signs of spring at the Dadds House. The Birds have returned. 4. The open porch season at the Ben- son begins. P. Moon utilizes the fine nights and easy chairs to good advan- tage. 5. Mr. Gilbert says Mr. Annas is a Lion. Miss Simonson, P. Moon and Shafer play Hide the Brown Book in General Ex. 6. Mr. Wager runs away from the baby to go to the dime store. 1 cerd' , 'fwuvoow V is f. 2 . 'V' - fl -'-, .1 'W YNX gig, fy? if ig 1 -gi A 12-- Mr. Lyon-Skiles-Annas leads the music in General Ex. Mike makes his first visit to Normal. .. ..., vg 8. R u f u s A 7 Y fools us again. ' -- - -1 1 -' 5 He says he was nailed down. They tell us that a certain guy at the Shafer Club is fond of Salmon. 9. Strolling 'round the shady cam- pus begins to be popular. 10. Mike makes his , second visit to Normal. ,S-,A-,D 11. Minstrel men ap- UAW 13. Mr. Whitten navigates the Kish to Sycamore, and on Sunday too. g? H-7 14. Mr. Foss- '7" 7 " ler reappears and X 3Q,1L..b shakes hands Q ,jr M X with all his ,431 Xi! friends. 'Zi - -115 2 VT . 16. Mr. Par- son-'tBuy your tickets today. If you haven't the money today bring it this noon." 17. Mr. Page is showered with barb P! wire. if ,Xb Rufus is com'ng Hoo Ray! 1 i iw 18. The Victrola strikes. 7 ' 20. Pete tells us , - X how to conserve our 'U national resources. fy ' 21. Is't possible! i fm at 1 , Q Ai.: is .W ,. 1 ix. ' 3 TN . L . , A iii 3 U... .... .J L-r'l'Ff- " ' lui- A party! Foiled! It's postponed. 22. Mike makes his third and last visit to Normal. Frisking about under the library tables, Cavorting about in the stock room or hallg Eluding his master who nimbly pursues him, . Mike frolics and scampers, enjoying, it all. aw , Y is x M fNote: Mike is the name of Mr. Gil- bert's dog. Michael Angelo is his cog- nomen.J pear in the spotlight. "You're a Great Big Blue gggxilx Eyed Baby." Page Number One hundred eighty-six X-v4i.r,9 ,TGXJKIPYR osuxvff April nwnntinueh ' ot ' jal- J.,.1w.ox.1ofqfw x.lf'f .' 24. Frederick grows public spirited and undertakes our musical education. Great! Even Bill was there. ,Viv M:I,,3ix f r fi N V f f 1.-' V M i- 7 T "' 25. Dixon Col- lege trampled on. That old fash- ioned society meeting. 27. Chinese? Dr. Cook requires a sample mission- ary talk? May- be she swore at US. 28. Don't talk to your girl when the lights are out in the Auditorium. 29, Same as yesterday was. More pointed. 30l Jean Mitchell takes charge of General EX. The High School kids show up Normal in baseball. Hump Glluh ,, NW' fuffflm ,K ,1 5-.R ,' ' X 'K "4 . V fr l l la? ' I l 'X 'I ..s... N Q , , .-f- N 'X 1 X ei' N . 4 l'iE15:'1f2 7 an I s.-1 fl 'A , 9 1 ' ' ...I V ua iffy 1 3 158 - ' . -' 6 'P Motto: Wear pomps and be pompous. Emblem: Skull cap and bottle of glue. Pledge: We, the members of the Pomp Club, in order to become great and social leaders of the N. I. S. N. S., do hereby establish the wearing of curly, slippery, shiny, bristly and bald pomps. MEMBERS OF THE POMP CLUB. Curly Pomps-Bob Lascelles, Windy Baker. Slippery Pomps-Chester Littlejohn, Floyd Shafer. Shiny Pomps-O'Brien Brothers. Bristly Pomps-Sam Ostergard, Walter Gassman. Bald Pomps-Oscar Fowler, Mr. Lyon. Qbm' Hump Zilnast Here's to the pomps so handsome, Here's to the pomps so rare. Here's to the pomps so curly- Made of masculine hair. Here's to the pomps so shiny, Here's to the pomps so grand. Here's to the pomps so slippery- Seen on every hand. Here's to the pomp so bristly, Here's to the pomps so bewitched, Here's to the pomps so unruly, That our dear boys all try to ditch. Here's to the pomps so scanty, They scarce have a hair in at all. Here's to the pomps that are withered, And here's to the pomps that are bald. Then here's to all pomps so common, Be they shiny, askant, slippery or bald, Some do on the level look much like thei! But our boys must be in it, that's all. Page Number One hundred eigh ty-seven Xwfgfs yxoxllfofx ouivff 1 fb mag 53 ef' Qlhen up- M23-2 nn the last lap. me j.,,,vx-ox.1o1qfxc.x.nc.4' s.'lL 1. Mr. Donyes appears with a black eye. Same old gag. You ought to see the other 6:92-3 fellow. -- 2. Ivo was seen walk- xgx ing home from school alone. See that it does not happen again, Cla rk. X 3. Normal wallops Batavia midst a sea of mud. The attendance record was broke-n. 4. Miss Foster has lost fifty pounds in weight. Finder please return to the scale as it is out of commission at pres- ent. 5. Dr. Cook takes a run down to Springfield to make arrangements for a little spending money. Sam was charged with stealing a suit of clothes but t e - goods could not be found on him so he l was dismissed. ,f ff A 6. Miss Hepburn - - f barely escapes cap- ture by a bug chaser in the library. sw -512 ,. s.. ., , gpm V- ,dw-.1 Af i .fu if ,w Q 4. U ,B g Z i ?. " 7 i 7. The condition of Martin O'Brien seems to grow continually worse. We wonder if he will really ever settle down. 8. Mr. Page spruces up the hall with maps, documents, museum treasures, etc. Among the contrivances, a new device for guiding Freshmen, wandering thru the halls in a semi-conscious condition, in the right direction and thereby puts himself in a frame forever. HISTORY MR. PAGE i 9-. Superintendents appear. We never Page Number One hundred eighty-eight before realized that our Senior girls were so bewitching. 10. Dr. McMurry appears at History of Ed. room door. General whisper: "Wonder if he wants me?" 11. War has been declared by the King upon whistlers. Cut out the bird- seed diet, says Dr. Cook. 12. The Benson Club Co. has placed the following articles on the market: Whitmore's Blacking, Moon Cars, Soft Cole and Pete, Baby Irish Doyles, Lys- terine, Miller's High Life, Port Wine. 13. Tennis bugs are beginning to appear on the new courts. Make a little noise like a racket and serve the ball. 14. A Kilmer co-ed discovered at 6 a. m. studying History of Ed. on the cel- lar door-canyoubeatit? A good patient for the Psychology class to analyze. 15. Noise, laughte-r, 'H smoke, talking, oratory, hot air, jokes, kids, aut- omobiles, lunch. N! Q Dave Cole, the teacher. What was it? Nothing : but the joint 1 sub committee. ' Li s. - , Please keep out Q9 W . m r K fxii 5 'S , Ai of the way. R 2' "' ' 16. Take a slant at our friend Wirick's mustache. Try some hair tonic, Jean. It may improve it. Miss Merritt starts us fy -52-,xv ..:. ?g1 through the world of pic- tures. Watch us grow! K5 17. Nothing doing in the ' line of baseball today. Dix- 'NW on backed up. 18. Clifford Adee's last stand. No more dates till next Friday. 19. It's not raining rain to me, it's raining daffodils. Oh, you optimist. 20. Seniors make a rush to the recep- tion room. The committee has a hard job explaining why the announcements cost more than expected. 21. Pete is at it again and shows us his itching palm. "It is positively the only 1913 North-er that will be printed." x'54'KJ'xD yxexllfolx expr-I flung. Unntinush ' PQ dl yr' N To j ,, .y s- o v. .1 J I rqf K c. x. I P A' u 22. Hurry up! hurry up! hurry up! Move faster, keep coming, don't lag so! Get a move on you. as 22. Bill An- 'E f pi Q. derson beats I 44,5 A around t h e 1 -f A fgkgjfy F- ,, b u s h after Y Q , gg-W ' hours. Don't X Tj ' A let it happen A A hifi, . fa! 914, , L. again, 1 Li, - " F 5 ham- . 4- ,g 5 23. Daily 3 .Y T -2-jg meeting of -e H i s t o ry of Ed. class at 12:30 in the library. 24. Athletic day. Baseball, socker, tennis. John Kaluf was awarded 55500.63 by the jury for being brutally assaulted by one Leonard Parson. "Hello, Bake! How's Dr. Cook feel- ing today?" "Very well, thank you, Mr, Lascelles. Just starting on my soup." 25. Miss Weller going on to Great- ness. 'fSee our poetic supplement. 26. Seniors take notice. Her dreams- gg 1c21 5- X 5? , Q fx! iii' Gkiyw v il, -1 N ki YT +9 Actuality- , ' 30. This concludes our program for the year. Now We "graduate in n-e-W c-l-0-t-h-e-s." This way out please. i'Leaving? The lady with grace in her step ? Say that the rumor's ungrounded. She-who directs our frolics so gay, Plans for our parties and helps while away Hours in the happiest manner? Somebody stop her and tell her to stay. Mlaybe she'l1 not be hard-hearted. If she but knew that the time-s we have had Made all our work more carefree and glad, Then surely she'd not be a-going. Page Number One hundred eightp-nine P iq, W W N W N ,H gmm "COME BACK." I P V Page Number One hundred ninety . A-+A 7,71 1 -1 . -V7 T 'ifs-f . 252 ,nw g . H Q I .nh ' 1 fr Glhe rest nf nur hunk, if farther gun lnnk, mtl! zhnw gnu inure nf nur kin, wha welrmne nee eheerzlg when we are new, when fenthfnllg zenh nz nur hulls when theg re hue when hug nm' treketz anh emne tn nur pings mrthnut nnre nzkrng nz whether It gangs Anil then Ahueriwe . In nur Nnrther Q ' - V Ahuertiz-ementz ,fgf" T 'fi H W LAN E. cle E3 R E s 5, CCTLLOWINC these few lines, you will find the advertisements of DeKalb's leading merchants. They are men who are loyal and Hrm in their belief that the Northern Illinois State Normal School is a credit to the City of DeKalb and the State of Illinois. I ask you to give them the business courtesy of noticing their "Ads" and allowing them to serve you in their capacities when the occasion arises. Irving L. Peterson, Business Manager. Meet me at-. Ii2ll1l1,S Dfllg StOI'6 Iqifghnel-,S Drug The Busy Store Store S'd L' -... ee 99 1AgEendyIllI'Iirtl1uWasllingtonandHuyler's The Rexall Store Candies. Kodak Supplies, School Pennants, etc. Wiswall St Wirtz Books Drugs Stand for Good Goods Camera Right Prices S Square Deal in UPP les House Furnishings Brooks Pharmacy DeKalb Malta 1' Null ff Kal If rl' 11 I ff! 1, X Continued Page Number One hundred ninety-one T. H. McAllister 81 Co. J. L. Stephenson, Manager "DeKalb's Best Shopping Place" Sheets 81 Knodle Co For Quality Hardware Dry Goods, Wearing Apparel Footwear 323 East Main Street DeKalb, Illinois The Highest Grade at the lowest possible prices-consistent with quality I-Gulliekson C. A. Anderson Something New in Photography all the time. We keep up to the Hardware and minute. Our pictures have qual- ity. And we give you the latest and best. Stoves Full line of Pocket Cutlery, Shears and Safety Razors The Gulliekson Studio CLASS PINS AND Rl CS THE D. L. AULD COMPANY COLUMBUS, oHIo WE REFER YOU TO THE 1913 CLASS OF THE N. I. S. N. S. Page Number One hundred ninety-two A ,I l The orthern lllinois FOR THE PREPARATION OF TEACHERS FOR THE SCHOOLS OF ILLINOIS .. , tate ormal School Summer Term June 23d to August Ist 1913 Complete Equipment Tuition Free For Particulars Address Northern Illinois State Normal School John W. Cook, President DeKalb, Illinois Page Number One hundred ninety-three 5 I I I Electrical Supplies Engage Board and Room at the , , , . Rickard Club lf it s Electncal and Good we sell lt I 305 Augusta Avenue Swanson's Electric Shop DeKalb Both Phones Sycamore HUIIFY RiCk3l'f1, Pl'0P1'iCt01' I I See us before engaging Board and Room Paints, Oils, Wan Benson Club Paper and Glass 443 College Avenue DeKalb' Illinois J. B. Benson, Proprietor Board: 33.50 Rooms: 36 to 38 Per Wt-ck Per Month H. H. Wagner r The Dry Goods Firm in Business in DeKalb Since 1875 230 Main Street Kilmer Club 355 Augusta Avenue Mrs. S. 0. Kilmer, Matron DeKalb., lll. Normal Students! The Best Candy You Buy is Sold' For eleven years we have led in all our lines. Pure, Clean and Wholesome Bakery Goods b y tile I Delicatessen and Confectionery Barb City Confectionery Y K W the Place Ou DO - Company Dale Leifheit, Prop. DeKalb, Illinois 1 l x N N x F Anderson Brothers DeKalb, lllinois , Headquarters for Hart Schaffner 81 Marx Clothes 5 Longley and Stetson Hats. Walk Over and Stetson Shoes Manhattan and Monarch Shirts Page Number One hundred ninety-four 1 Le- El . .E 1: MII E II!INIlIIIHkHllIlIHIIlIIlIllIUHIIllIUHIllllHIIIIIIIIIIIIIIIJHIIIIIIIHIIEIIIIIIIUDIIIII!!!IIIllIlIlIllIIIIIIIHlI" L' 'llllllllllllllllIllIllIlllllilllliilllllilllilllIllllIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlIIllllliillllllllllllllllIIllIl!lIII!ill N wx X Y ' N X. , xy y , f 1 y r ygrypf ,, '.4-,, .,.,! 5 2 f lv HwH Qw4f3,1Qef:Q1x 2 E X. X P W e --ff .f,f 1' V , ' 3 2 N v x - A .mf f'1M.,v E 2 WX? X W4 W A 'A L 1 wf ' 'A ' E 2 -Nc" 1 LLL L ' 2 in : 7m'1?:'L X I . 'L 2 L N ii g . LL L 5 2 U E E 5 5 H - if-Qi: 1 1I1?5f1i2'-0 , E E 'L Qf"9:""M!1fmE9 ,. N Athi-, .,,1 5 X ,f73235f' " E, 3 2 ,H U 445 99 Miiffi -JM i 5 "H L' 'WZQ ff 57" ' Q 'f ff I5F?,l'?5 5 J Y' Vx ':.. W' if I E Q , 1 2 E fi'g5QfYRgliaf422mfwIgl151:me E i 2 --- "- -'2 2f -- fm Lizlllmezifig -fw E Q54 -,,, 2-jig . Q :I 1 5152? W! ' I A l on! ul w',w,q! fn. iikgnk EE IM "'EEHs:.q1mT ,l'g,,,v1g 5-1 ,mm,,g -1 :L 1 .--f if ' L - fuxlifil 7 135523951 - i'lf151rl'-- F5172 L!fg,'-fav' fa-':'i12.+v'.'lq:r -m ffffilff -"if i.i5?W!l:fg ?EilHf'2if'.7-ie.Qff." 4 1,i- -.g:,,a6!? x- .M - -us --. -..-'.... -1-uw: .X -- XA . 1 ' -' W The Laxgqsi Engraving Esjablishmenl m ihe mied S cies speclahginq inv QUALITY ENGRAVINGS for COLLEGE ANNUALS BUREAU'OF'ENGRAVlNG'lNC. DAY Ano Nncl-11' ssnvncs MINNEAPOLIS ig , oMAr-:A ' oss Memes Mu.wAunu:z I L ZEIHIHIIINIllll'IIlHI!ITHHHIHIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllNHHIIIIIIIIIINIIIlllllilllllllllllll llIIlllllllllllllmllllllllIIIIllllllIlllllIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllilIHIIIIIHIIHIIIUIIIIIIIM Page Number One hundred ninety-five Gheney's Grocery Purveyors of Fancy Groceries, Fruits and Vegetables Birthday Bouquets Graduation Bouquets Wedding Bouquets The Flower Store 311 East Main Store J. L. JOHNSON, Proprietor For the best variety of Fruits and Groceries Call at the Barb City Grocery A. J. PETERSON, Proprietor That are sweeter than love. GAMES c W GARNER POP CORN ' ' Lusciously sprayed with creamery butter. SOFT DRINKS Drugs and Medicines That are bounded by snow balls on o side and ice bergs on the Other. WES SN YDER Corner Main and Second Streets DeKalb, lllino Wl1o's Your Butcher? Lon M. Smith 015 Main Street Corner Main and Third Streets Page Number One hundred ninety-six DO YOUR BANKING WITH THE FIRST NATIONAL BANK CAPITAL AND SURPLUS 3300,000.00 9 Q COM PAN Y, E. J. POIVERS, Managing Partner SOCIETY BRAND CLOTHES C. 81 K. and KNAPPFELT HATS INTERWOVEN HOSIERY RED MAN COLLARS EMERY SHIRTS E? SODA PARLOR Ries Has It PHONE 162 The DeKalb Shoe Hospital Fourth and Main Streets Yvork Called for and Finest Yforkmans D 1 d I P e ivere iuwesl rices hip Pritchard 81 Dickerman Leaders in Normal School Books and Normal Supplies Eastman Kodaks Eastman Kodak The Onlv Real Kodak Films and Supplies Wallace Nutting Pictures Framing Book and Music Store 149 Main Street, DeKalb, Ill. Both Phones Page Number One hundred ninety-.seven BUSINESS DIRECTORY BAKERIES G, H. Holmes BANKS The First National Bank CONFECTIONERY-RETAIL Wes Snyder Ries CONFECTIONERY-WHOLESALE Barb City Coniectionery Co. CLOTHING Anderson Brothers Vaile KL O'Malley CLUB HOUSES Benson Club, College Avenue Kilmer Club, Augusta Avenue Rickard Club, Augusta Avenue DRUGS J. H. Kahn Kirchner's Drug Store C. W, Garner Brooks Pharmacy DRY GOODS T. H. McAllister H. H. Wagner ELECTRIC SUPPLIES Phillip Swanson FLOWERS The Flower Store FURNITURE Wiswall Sz Wirtz GROCERIES Barb City Grocery Co, George Cheney C. W, Garner HARDWARE V C. A. Anderson Sheets 8x Knodle MEAT MARKETS Lon M. Smith PAINTS Hiland Brothers PHOTOGRAPHERS Gullicks0n's Studio SCHOOL SUPPLIES Pritchard Sz Dickerman Brooks Pharmacy SHOE REPAIRING Shoe Hospital yplllwllllilljiiiiiimiyix iiiiewbw Page Number One hundred ninety-eight M ' 1-' ' 'Qt .ry bf, , . , w.- .. V- .fi r'3i?':'.f. TEC, - , ' -3--'N 2.1 '1,- 111 ,. 45-1 - -1 7 2. 4 vw, ' f'-1 ' f '-V- W .-LQ., 3,11 . V W1 fx ' f' 57s"' ,, q W V 5: fig 53 Wwe' -:. 'C'5. ,,,xQ," 1..,' ' M ,r,- . ww: 21 -A-.g , A-f v' yi: -Nmy? . if W V w' .ki ,. 'f Il K . 2 1'9" 1 ' if r 1' k . f 1, , ,V ,.U.:,.,Y - lv W is V - A 1 Y v W f L 1 , . 5 r qi y ,px f a 4 1 1, 1 ff. in r, s K ,K B. .YN -f 1 a 'ff , in W' I 3 4' ,pm - , 5-93-, y ,. I' ,sy ,J , 4 4 5. V , 1 sf y 'H ' ' 5- P ' 'H' V " If 4 'NX , 2 5- fy v- ' 1 1 AK X , V . Aung , ,kg ' 7, .. f . .- . f 1 f ff' 4 2 5 1 f 3 .,g ,z Q 1 :L . : , 1,'4M.igi' :L 'F oQt5"t,r Jiri? n. I .dill 1 by mg? ,, .24- , -if 432' "'3f?gL.g V df 'fr' " .QQ 1n?f,v,.-4' M ., .1 k i." ., A z L WQ'-' A A -H 'Y' .r -r-ww , VW: 19 N, gm, , : " U' .WWI .4 :ii 'fn .. H. . ,,gxQ,jA f""B ,, ,my ,J 4 ,L ,S M K. V, .v 'X rf 2 4 ' . mt , 'u .


Suggestions in the Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) collection:

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1904 Edition, Page 1

1904

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 1

1909

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.