Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA)

 - Class of 1932

Page 1 of 176

 

Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection, 1932 Edition, Cover
CoverPage 6, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collectionPage 7, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collectionPage 11, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collectionPage 15, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collectionPage 9, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collectionPage 13, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collectionPage 17, 1932 Edition, Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 176 of the 1932 volume:

2:6 Lzvbzvz 1 1 f f N , -.:- Q, ,.., '1. x .65 12 ,pn '. AS, J, 1 4 QE! A :A f1-- 3170- - 1 ' If " -il' -V. V' VVV, .S LV, V. 9--V, , , , VV , Q? X ,I .h ' 31.317 ,V FVVAVFSTN QV, xl., 34, 33,.:3, ,.l 'asv K tk b X - xv . egi ixih IVWB , 1 V V V 3, 1 Z5 W r ?t 1 1525+ Edifgifgjff 5' 3, f wrt 9637? ,V-,S YA Kim :rgw 4 .-Q' 'Rim A1 -,ffm xi fiwfgau " i gawk YM A ' Q4-A 1456 A ' 5: ' T Q5 If KWVL ml-141 : M U JV ' ' an? W B 'qw y lt . 1 . " M R V, 1 f' Y wx W 'PLVFJ 5 LQ" ,V V "U 5, VNV' , k m ? ' gf, WV ' 5 f ',,T V F-'11 2 VVn,,xfI Y L ef V, V- ' 'V Q1 - ,. V"'V,iV'V Q" "-,, V- M VVV V VV .. f' I .Vv,, MV ,gifm 31 ,V , V VV?" .4-,i" AU' wL " f'1IY! 543, 'V VV '1.-4'jV'f.- " V ' V QV V-,V,.VVf - VV ,V :LVN V L V V , , V 5 V ,gpm uV,, My V V ,V-A 'qw vg a, Q5 'xl VV. f,Vn,y e V xv L. M 1 . 1V ,Vi V, 'V V R V , V, , V.V W 1'VViFVv'6. 43:5 "V :V 'WV 'M fffiela w F- iV?w':'i"S VW U V V 'HSN V "H ' 1'fV7l'!i" Y. H flii ', YV 'fV '4 V MV V ' -' V ' Xl 1 1 ' X '5f2'if9:'J,'MFV'?V.'Vltff V QNQMT' 12. 5-it' wg. f f i X -'fi-73-' ffkMV HV- Q A 1 Y V ' V. V.. V V " ,, ' , t, H , Vu ' 'V, -. i ' 'Vg 1' 9 wyiw ,Agri my A ayr,:4VV 5 if W I- M V, ,ru V 5 ,Q f it V, V V V V, Vff'fW'111V,VVV ,V ,V V W ' V. w VV., V 'Vt ,.,.' .W Wm, M VQVVVWVVVV-V.-i. V -f!?'f,H'iV2 VV V V V V, VV A Viv, V V 'VVVVV 'f 'fwmv 'f 'VV 'M '3V'm'ft V1f'5Vr V V WV - 'iw r T kg, v 5 W L, gl fig we nb Ky, ,R .1 J . "N" ,Mig wiwrg Y if it 3fVx'?'Eq gEw Fig gfwb at ga W g k Qiifgrekr VEVSVHV F., V,5'f,:"f9gVVVV ig' Vv"5FVV'f'?Q,'fW"'j3V,v, Efvssgqh Q V VQHQVW "H Hi '97 ' -V V " Vx' 'V 157 ' :U 1 TQ' V NV: f - .V .. V Z' Jimi 'M-V fu' V VV.-,war 'M Q-"1" ' " -VV VV' VIVV2"gy."Q53. V' V Vs? :VLAN V , V uw V 4 - 'V V, v SQ' V V 141 . :V V 3,'V . ,,V . Vgfwai-V ' V. , : , F- '?"'3VVaVY ' ,.-,V V.V--V541 ,V.V V V V V ' 1f"2,3'-.4-'V' .V V yi - - HV, 'f'GfE,a' ,gn ',,VVVV.VV'f. U, . Vs 'V': 'fx-?'V'VVV: 3-mf 1195! -V '.f.fV , .V VVV' -gmi, ' v., ,,,,4 wah xVs"fm5 Qu, V545 . ,.:" ,V -FV V, ff' !'ii'V,VV:54., .Vu Q. fhf--'V V 'iff A' 1 -'X 5," Q",V,,V. f ':?H'f54E V "V91 ,3f:11g3i'YV3"','fi: U' A . VV Le -V.,'V' -fV, , ,V , . V , ,V V L ', V V ,.,,V V V VC. V , V- V. V V ---,- ,V V -, V -,V ' V V. V, 4, 'V 'EJ , z 1' -V VV: ,V 'mf V V rim? ,V ,VV V V41 A 4- ,,VfVAg ' V, VV Q ,,, . Vt ,V ff - fig. V ,V VV, V7 V, ,.,.VV V, 5,44 , V7 V ,INV 11,5 V' VV " V ,V JA. V. : '.VwwV. VV, f?V'f..' V 4- fVV 1V1VV'1 77 VM e It V-er 3 4 V 'W 4' V N f . ,gg V V . V V . V V, ,. if , 1+ 'Vw 7 11' 555 V V VV L-WZ, k,3sg,jjqj' Jw -K'-' Vfw ,wg yil+rV ' ' Ve' lr , V M -V -V' "f V4 .V-z n fgggw VSV ' 1 5 V9.5 :'f',,12LLfVg- Vw' , -.V ,em-V 4 I1 L . '- V . 'V X' ,vf ' ' ' ' 4 as 1 xv 1 ,I 1 f P ff an E ' XL I 'QM J il:-V I 1 "Al N? ,, I i V Q I wiki, by 'PVS iw lb, VV :V I yy ., V n V I ,, i -.W 4 - - m v . y,r!.5M VV. .V V .V 1.5 ,V V, u '- , V wfgfq V V? :f'V'MV.. -' V ' xl gu?':iQ'V'1f-4-' M VV 'N " VQ QVN VV ,V V",,5.!'VsV ,' V . V V. n V Vw' 'V: ,,, fn Nm -V Y D A 'QV V M za 4? 1 A 'f'2M? " L' - A VV? V " V 'V 'D'-'z".V"1'?'V.. V'V V QQ V' VVV- +' :'V V V VV.V,. Vip Mm , W. , - V - VV1g..V 2V9'g92f,ValP+vq5,1 25,50 "e- .5 , . V V 4' V VVV-14g,,. 'pw'-, V V- I I rg.-M .V ,V -1 V 5 V VV Vg H ' ' ge, 5' , , 'g4VV:i"':gy , ,,, Vf-V, V. 'ff w ' - V V V VV V A ,'V4f'f 'f - 1 . 3'.?ieV V,Vf4"'3i' -ff 'fig ' 33 ,H VLVVQV VV2f?fV 1 .V '., , 11' f . V V . ,V eff-M sg, V i 363-363535. ' kQ+. w - 'gh in nl' HRW ii , - .V V 'R E, K ,WS lf V rw-ii V ' "V -:VV f V V VI- L VV. V. ,M , , A V, , , , 3,-pg VV.. +3 Vw if 5 ,nge if 'V :PQ 4 It - -X V V 1' - ,Q V VV VVVVg.V.Vf25VVVVVfsV-Vf'4lEVVVVw,ffV5?VVV VV V: 'BV Vg V V. . V V V 'QT VVVVV 14 J ,A I 9 I 4 'Y..1l5m H X V ef 1' h xi X .V 4 , '54 'W' Qli"': VfV1:fe VV 'j ilrffgy ,V iV'V.? MVf , Vi ' V, V"F 51, ,V 'Z WT -EV " V, ' V' VM ' V V 'F' A q'Q,arl yxqfih f M l MV 'MW v xt-2 VJ 1131, f afxikhxgk '. 2 Hi' :V ffV ' V i- ' '+'V'VVMVV' Y- 'Vwifi p . . , W . VVMVVV-V1,V,w,V.,s.A. VM-- - l V Viiaff ' V VVVVVVVQVVV Vi TE ' 5 N' V2 V -wif, VM W -V .N V A Vw, W Vlfvq V X -Y :V 1 V V' VS V V 73, V V ,,"VV V'gf+V,V?3VV., VH? V, ,V X - V V V V M' V ,fi wg if-i?iminiiV.VVfV J? , .W 'VV x1V'iVVV Ju QV Q MM .VV Vzm ' , 7-'i -, FQPUZSKVJ V vi 'X 1 E A I' 'B 1-faw?Q'VV ish'-'lif' V+ 3 t 1+ 9' " " V MVVAVV 1 1 VV 1 F "f V, ' AW 5 33: Q- E? wil M i. 3 ' W V-, Q, , W M ., 1 r V, A ,V V QQ V V 43' A t , 4 A Y x I fmv, Mfg 2 V W -. V2 .V If V 1 1 s 2? .ef VV -F 1 5 ' km-,V 1 V .f ' , L f 4 'L ' V ' VV.2V" WET inf' VL .' VV ' ', ,, V V, ,gg 11,530 ,Vg fix VV V- ,fig ,V 11 VV 1- N -' k eg V '-W V V-fl' 53 gf .Vi 'VV V'V', V, ' V ' ' V 'J V- V N1 L M l 'V 3 1" V 5-1 VFW Vv 'ry 'V :ff lf LUV , J ig? 'V 'V 'wifffjg' f"1,f':T"'V1V 'IV wm 4 VV ijt ng Y' C 1 'LMQQ W? ,QW gf V WV QR K QQ, .r K li awkp Q fm in Q Lily it QL UV 3 " 'K hm! V ' 'L A gi 'im' if-' ,V 4 V U 'V 'HV' 'Ai-1 V V, MV- 5? . .,U.ijV"ffL: i3 ' ,, -:QV ,'gVj'- V '-lf! 1- I V- ' um- fm 'M V V T 1""",V"1f'?'l'2" V f' . 'X f .1 ,VM "' .V i .. F V VV,Yqj5"', VV a- VV, V - K- -1 -- V It-L,,,,, V .-.Vi ,N TJ in . V Q-WV 3. V Af V 3355, 1 ' YQ gr ' in wry? E' if ,QI f VM a sn, V Q WH 'M 'gmc 'Q' fiwfgw ig any 'V 12? Jw, VV f Ms mfsix Hifi? N31 A-Q 1 U' egg bin, i WC. N Vrmawm 4? R fe. 'Wag 4 'cw' 4 , is Lv y up 4, i ' C Fk A xv 4 x 1 I E J'5'xMi 2' J ltkrik I TB -4 X F G' V Y!-y www' T 5 4 V ' V ' - 1' M . ' V V p 'WYE VQAVVVV L +I. 1, r, V, 5, 3 .V -135, if ,Q KVV NV 4f'V,5Vp'f5. '19-QWV' ', , f.?5fx ' V f' 3,6 'Q "' Rf' f ""' 2-4" V . ""- V W ' .V WV-F , w. ' V . '.V'f, " :VV , .V .V QV , -wg, " 11 2-VV'V,2 jV:fHt, ' gl 4, 'TT , GW-- WV, ' . 1-FT' f 1' 'VV' .7 V- ,gi V4 . 1 -.V"ViVV ' 7 Vw- V . VVWMVVV ZV M V :M-VJVVVV VV' w h V- VVVVVVQ :.H7- grufal - fVVVVf:VM: -WR Exgiziy' :nd LSP.-V 4,v.5,: .I:.wA29t. xl 3 ,44 up i gfsqgk 'Vim :Eg V WV rfjfVA:i:,M:ig,5g--?Qk,.V, r VVi 'Q V C A VV-.i9j,?,U.AvVD.,--pix, A U. .11 YI V n F1 VV VV V- V l V' 5 V - V V:Vz'V1m5V ,xvniwx V H1 "q 'ffg'5A Vffgwf - .Ve 5 V - , VV V:-533 " V,.IV2y V .g:1.,,VV9 7122 3951? VVVVV- 1 V V .V qv 3: Mg, ' .V g ,. ,,V. V :iv QV 14,1 VM. ,ziqVV V Ve e zz. WT.-V-V'-V ,Va 5 gV,,,jYVfM fV, 4 ,XV ,n k a m V it YMVV aaggf -MV M as iniiwm V W-b ,hir "' ' "E -' "H H V'Vf'V!E 'ff +V LQ' ' ,A i, 'VV 3 ' -'A ' ' LL, AI 'Vi' V1 .44 VUVV , A V, , ' ' ,VV :fV., 5 jx vm f' ' V V V , K ..V,,-A mu-. V ,V ,- . - QV ,VA V. V ,V ,'. V4.1 1-":'.5'q 'V' y ,ri tV.,V,V Vw.,-1 VA VK- , 4, VV V5 ,V 'V ,,VV'. , ,VA rim' 4.50. V wt "'i. V 'V' EJ 1 V 'N 1 V 69 N fn Q nf 'Y ,vu W Q 2'l"?zfV fx 'VV Q M hd? was ' ifwgi' Hi fggw +V Vs, if J? 'I iff 5 gawk? vf 4Wi?5W gg'mWn3EW QW '+ iii? IE 'm?V3V'??" R'd'l7'k l'L..VV'v - ' V. Vit Vg, a .' nfjw 'V ,, , , Ks 'tg AV WQNS ,A-WV, '.'gvV,QVV5!V.VV' 'K ,LV-VwVV'f QW V. ,V V.V V- 1 JF' 3- fy g 132 X If 1 V' MVVV3 AVE- Vw ' ,,-V, .,a. "3 -a n L,1 rn,: v: 'VV, 5.143 A5 V EV-,VV 513. Vg FV Vffffijg NM- 9-61" , 'Vx " p W V, ,gg VW V 555: fe,jgfsjggiiflfvggsV,.s,1-NQQ,-25 ,VQV 1 V 'V "' V 'V 'V . ' , V :V '4V- -' - V V .' ' . -V ,V v .Va v V ,VVV-.-1,.Vw ,V W," - ' . 'A ' JV V.-Var V 1 ,' V564 V- 34' V 'VV V: ,V V' ' V ' V :VV V- '15 ine . ' "' 'VQVV V' ,.: 'rV 'V W' 'Vein' 1 Vwfffn 'Vf'V'wVif, ' VV 'ff' ' ,WV SEV ' :T'1, V f s-'E VV' V JYVV r , V 1 1j4kfaaJ2:'gD,r4 425, if im, ,efalffixf Vagjgjif baggy, 'fx ,L f 6 ,tm ,fp-,VV-SVA, US" ,iq rail' it gy f A' 'N 2 fu A J? r ' ? any x EM :Pg ' Q if ' ' 'gf ' K? A It gm MQ M ' ' flag! 4 ' va V QQ P Ve if Y swmzhkgbmtg 'UWM E394 'ff 'P VV. QM 49 ' ,Vw k M 'L if ak W5 'f52""-4' ,L 3, I ,Rg ,939 5 Jw ni W' W, X 'ggi Va MQ, V V , ,Q ,':'VVV- : :VV 1 V. 'V ' 1' ,L V, ,V VV' ,, V gf' g4fVfVV f, V V M V4 , -A , , W, I VV V A ., , X V V V .VVVVVV VV, Vu ..,. V , . - In M, V V , 1, L. ,V WVV H ig w V,52,5' . , VL., V. J V , X V ii .v3,,V,.V V .xi Kg ! I L? . 1 1 ,V an Q, V -wN!E'V.,, if V QI. ,,,..Hi Q M V6 X Mwxkj fU'1'E?f'4GV W' ' ' 1 V V V-.- 'W' '1.--NL! -' eb 'Q?"V..V L' " V V, VV' - " 'V V ,rf ' V 'V V M V.' . ,if ' 'mf' 3, 1 JY M' V" '2 'Q lui 'I ' '73 V." . 4 1 " 'H "var " .JVV3 V ' V 4 K' V ' 'V' wh- . VV' V . 1 ' V, LV 'f v' V' 1 V 'HPV 11 ' " '1"' -V HAM " VV. v. 4 , ' 'V " -ff? '-'fav' -x 'V V ,.- wVqg,,++"!VVV. V V - V Vf.,,V - V ,-M VV ,VV ,V-V VV, , ,V V V ..V,q: .u B- .L VV .VV -V .V V X V , 4 Ig, . ,V nv , ,VsV- V,V1,V5,.' V hx'-"f"'WV!,1'? 1' V V V V 'iff V ' V Vw-VV .V JV af? V VV ' 'V V V VSWVVVVVVV Q I li' X 'iff fvd' w L' Q" 'VV V x ' r -V." "V k3'3l + ,53 1 ff WV ff' F . A V, . 31, 11 5 if '95 ?l2Q?'f'5"f" .V VV1 Sv Aff A W' ffffmq' VV" "WrV"'V V fs pf yah! Q wig WTP' A If Viugiv agw in i I less: mmm -V J!,b V-W if V 'Pvx 5+ .avian gags? 393 x Vw VN 'pt M r , Ui M .V 4 . VV' .V V V 576 x fl' 'wif fp, V ' V V V 'a ' 1fffiV' V V ' ' VV V . VVVVQ.-if 'V' V'f'T5':'V.Qf4 'Vhfif ff 'FP .W R f'V ,957 vp 'V ' 'V J if Q . Fi Q. rw . V V ' F V a- V -A 'V V ' ' VVEV 314. 4. . 'VVV 8.55, ,- My if H-V'-5WVq,qaW ' "-VVYQ5, 'kVV4'u- 2 Nf'n"'5 9' A -'VM' 'VU -5rP" d'Ff75!3-VVVG V 'W AY' 5 V ' M 'Vt ff" " 'VVx"?fFt"x: '1'4Q?'F'54-59? fs 551031 Y' Y f WA? '5 'f'n1 " 'WEN V T' i?3e'3m"'V5 '5'V5f"V'9"77'?Fl'3'1Q V94 New K' r V 15 . V V V ,r V 1V VP 4, , V Q V C1 V fs. x . . Q ,V .,. a'V .V il ,,. 5 va 4 "L V '44 ' "U V ' ' 'C qu, a M W in 1 - 5 " 411' 1' A 4' '04 L 51. 1 W 1 w in V 3 y L V VV? . ' 'vt ' 1 P' - 1 'W VK' f'x"1lLiV VH' " 1. ll 4' V., V A W-'y wh" H 1 V .1 H :V I 'V v Vi 'dr I H V SV- I 'Siu x. v ' Q , VM 'V' ,VL T' gf' 'A'- 15h.1:Aa,,, X V -1 in ' Z A , ,V N M' ?.k4'1Ig?V- PA X -V is ,V K i JV.. XX VV'1ggQvr?1."V'Q"T.3jV QW' n mifkq 1? mg, 1 P 1 gms yr bmw! YP, Vim' 1 Q? mv- N35 N51 s qWA?'7w 9 'M VVVV VV Ve, V VVVVV' 'VV VV S,,W1'f3 ' WV' 'V ' V V . r j , .V 'HV' AIM' 'Q V" 'V -k'r1ZV H- 'Z v V"" ' V 'V 5 f' V V4 V : Va- SV 'V V.l 'VVVN I V .V W N LAL 1 ff :' . " "V.'l'f'I, N V1'V'M" ' ' V 'Y' V J" V' lui EEK W 1' ,V , VVVI' H 423, + A515 335:21 W VV ,i g W . E935 W 1, N 9' 'v N ,H V y wwt I ,Nil fJ,x1wtSlQYVf?,,3,?s,xk!'q A Q Lycamsnzag X u., ,V - V V. 12,4751 ,V , " V -V ' 7- V 'V 5V 'V 1V 1 ' ,VVV , V. V V.V"' jx! if " V mf, " V -.Vu V V -xr g., V wigs V' ,V i 2V4:Vwff-',G,.Vg3 -V, ' " 'M " KV, 4:1 V' 5, V kif y V, 5,55 -'QL kVV ,S , ASV ""f VzV .3' ' f" 1S'V-2793 . , -d'V'2"'4',':.VA '-KW if X' , 'MF 53 ViVffazVLVy,.Z'?tTgfV9Vfz3w i'3ff4'5f-if Tw' I i 'yva 1 .V 'W M' , V,Q2V'VfV 2" Q '. V :Q ' Em si" V Vg f, 543921 VM VV VV V - "V-'E' ' Vwhi"'V'EV'V V' 4' ' 94 W lwfu? VW' .V5'wS92'V 'M 41 'U 3- V VZVUEMV 1 , V543 if- , V ip V 4:37 'HG V- -if 4 Hfwi I '. VVV' 'fs ggi- M ggi,-V,Vl a 'V I VVVVV 8 QW? igffvizi V V ' V219 5' .5 353 an y V .Lp ,V V ,Vg 6' 'JV P V J V -V, :rl 19' -A Q V, V ' -"x. ' 5 A' "0 ' ' ' fu ' ', Vg, "V ',: r'V ." VV15 V 'V 'V V V. .s X' ,V V,'V.'P V 'N Ni 'WT - ." , h e V sy HV' I "" .' ' ' V ' V mf Y " '- VV UV WV ' V VQV ff V VH' 5 'VV-V v V , V VN " , 'V ,V . .I.V- V Mb ' 11" V My D W ' , ,jc V V ' my, -V 45ef'!'6fQEV EJ XVIVVM X ,H V, V,idTA t, J im.- -igVv,4 ?:3ff ' ,7Si3m71. N 3, V Q ! 1 VJ: , VV.,i5 A,ig . I, VY V . ,-V 4 . 1 .do M ,, V 'V .9 4 K' . V'., V. V-, L H' :E VV9 ,gm ,a ,.-51 V.V.iG. L. .,V,vV fix 3 V 'V 4, VVi,,gVgV3 .V VV1.,,5 f' Vu, ' -V: fi W R 4 3393 Q gf at Wi:VBi'Si 4 , . V , ,. , ,. .. V , , VV, "' V .VM V4 'G Y , fmlfe v W ERR 'v' ff Vu' 4? i'i fmI-9w?'MVg'V 'V 6 V: ,Q W" ' w vj 11. 1 'Mfg' A 'Hi WV S 1 li N' Y ' 'K 'H xi 3 N554 .E Qt' K- 'V 1 V m 1 H! 4 ' "' .V .Vw -V ,V Yagi Y V 13121 mr 11 A W q 'gl A Ui Y ,gb M ml Q l, 'ax F Ep X K, H lxgnb 4 1 :Q I VV 5 yi! wr. 2 V c M H I ,L Ag ,V ,X 'f i ' V V, ,V M? . . ff, A X 'V ' R' V' Vfvlf V' VSV 'L 1' 5 RJ 'Y N 4 'ii' ?fv95?fVJ5?" E-JV V1 55, V VY VY' L iw? ' 'WA wx W t ' , ,X V -w. w- 5, V-EV 4. ig. V. -V' V ,Vip uw: ' 4.1 V1 , Vt. , 1, fffifw, Hgh M 'vga :Riff-'mK3'W ar W 5 u i' QW-V N ' ' wggpulax 4 V ' ' V?ggf-,.Va++VT3V,VV, . ff. , fii V . V' , ' V, Q- VVVVVVVa-VM y 'A n S' vs M by 'J' 'QW an ws WA wig 1 'iss 1555 A W 65" 5452 K' ui ,an A Q 5 RV 5 'W ff I-V X ex in A 1 5 .V ' VV ,V -v i' -. 'VV' '-Q VV VA V ',:-Vvf -V VNV : .V+ Vt . VV -:VV V- - V , VV V, 'V "' ' V, 3 VV K,. FgV" 1f'?5 ' VV ' -'JI' 455, V V' VVV' " Q'-1 ' V,,,'L",'KI'7,?Vv5'l1':'V'V'1 "1 .... 'i lk - WL, U ,,i-y!"fWifV' ,ffgyfy-:'g j'TV':, 'x-5955 , ,ju klf ' Vj Q 'J',f'f3'JV Q1 513 , ' 'i 1: ' 5' . ' ' 'H t a'g:.V:- N? ' My V 9, -5 g, 1g:pmQV4 4 - V' Vx-V1 , -v .J 5 LUV MV V r Q A ,X am- .4 A ails w.VVsieE3VEVrV4 V 4 ' , 2.y.L "g, . . f3'f,ij,::L,,Nf V ' ,1Vi,1 fAv'VV JV- ' x- -V 4 5E" '..',.,'4'V VVU'-gk. '33-R V. NV? " ,V,'V'f:V -.qw-V " ' fV, V V ' N g, ,V ' 'fl '1 ef "Y-VV VV V -V 'YK' 'Fla ' V "'iZ"V ' ' XV s Q .'f'+VV 'KVVV ' -N ' , V 'VV' 9' V !,, f ,f f 'I - 5:-j'?iV',2:V 1--ri f"5V? "VV-V' ' Val: 'j"' 1Sf'V " V ' ' 'J K VET' -'L " "' ' V "li" " ' xg " uf 'VV W? 'V VVi'f' ??"fri' " ' 'V :?'73"'ff' 'F 4: ,VV -.. "'17?K Vn V" 1' W." 'Q ' W1 F 'f , ' Xf Q f' 'T Vv""Q J' Q' qi W "V ff?1w3" ' Vq1"ff'F,'VVw5Qa'A3 V "g1QV' i" ' VQVV ya?" tw' fn'--V V6 -Y xfl "' W . V 'Q' .21 V 5- WV M V X V V. 'VVy!, , ,vglV5i?f,V, , , H W with UAISLVE , ml, -h .. . Q . I V ET VV M ,V -id vi VUQVVV M - . Is E QF: ' ' - fVw -I.V' eww .V Gi? S 5- ,55 2 'i ' Eff mr gn? 54- tg ,rag st V R WU .ix 4 57? L 'V " 'V ,g Y 1' '31 C ' 'Q' E' 'Vt W V " t ' A1 5 Q 1 .QH4 gp WE is un Viv' J but my 'gp nf. if 'iw 3 M 'ugh -iff TQ Mains' V Q Q31 ' k' V Q V "VL 4 A ' pp, V: ! ""-VF, wig ,515 V 41 '. , ' VV, IV'-4,4 1,3 V pf, EQJVQ 'A ' w w f' ',i,VR"V r' ' V x if , 'TVA-V, V51 , V 4 'V ' ' ' , . ,V " ' V 'V Mxfga' V ' .2 V w . ,V - ' ' Vi 5: ' -4, un' ,Q U 'Vg . ',' ' V Q, I 'L v,.V 1 c ' ' V' ' ' , "w'1"x n , , ' - 'QU V 'ln Vr, .'V-' " V .V VM ,. V V- .Vai . --V. ,V V . ,x :VV ' ' 3' V. N-1-.. V.' 'V V R - , ',VV 'K V' - ' ' .rw-VV' W--V-: u,.,V , , V4 'SLIM ,Vw V.V . 'J ?uE5gVwV ?V?.EQ,', up V.-,arfmu 'Wf2.WVVVVx,.L5j5kV VF W: 4 .N QV, Vw If ,G mV'5gk:,M?VwV 31 wwf VV , VV VV ,V V :gif Mm,,V , .V Vg .R VMLQV, V -. -V31 ,: Vz,.s,'.,vg 5 ,V - 'qVa,b,1V:j- V: .V V ' 1 , VV : V - ,V V , ,V-V5 V .. -' V' gin. V VV i 3, 'Ggbf VV lfg V91 V 143 I VVVV. , L M Eg- L-Q, , '- 'VV V - 15 .f , .VV x N4 V?3,+' m,,V TV V mg,.,.,,Q-ff V Vtwil-Xiggyffa Q VVVVVV V V'1wVVi?i'V V ' 1 :VVV V--V V VV' V VVAV VV WV"fV VTVEMSI -iSfVf,V'g LV VV V? VVVVVQV 1 ' , fq Vg,'Vg TV S4-we iV'VZ3riWg,5.f.'25t"5,"Ag' VVVSM 9' V, Q5w,,ff"'ift'?r'4S??'Vg':s V gm , ,E 'im V' gffxwfg' 'fH?5:.VV- Vy , p f 5?-'V Q-V .V w' Vi ,gf V' VV ,V 'V . Ve 5, A. , V ,, WV ' -Vx-VV. A 13 21 V it If V Y . , ,gg ,,V, u' 'V ., f 'VV .1 M , -VV. '--' r Vn V. , V , , 7 vw- VV V . V V V , , , a ' 4 A ' g ,VV -V ki1'g..i.+ an X, fx? 34 :Af at V PJ f ' V 'wt V r CM ., RU"':' if ,Q ' 'g V! we V if V3 ,L+ ,gm u tu g .uf 1. in STB 2 1. Asi f' M',52GV5iV35sV V .nw V1 V' V V V. ', V VV V V V V. , Vu VV V , V A 3: , V ', v ,LV ,V gg Vi V. . V V, , V .V ., - ,v J ',. , V -V .1 4 -' ,.. V V Vg . M -V ,VV F VV: :Vac it 1-.,3k'VwVn ' Q V. V V,,, Jqf V, VVVV V ,V V V V V V V. V 3ww " E? rg' an 'Kms Ki bg' I 3 4: 5 1. fly' :A wa' 'i afnqak fb Pg My 154 ?'yEQ""l' V if V' 1 '35 5 QW-:if Vfflkis' JK 'iff' -V 'F' . -V? 'L - V ' 'Q Hz VV 2"2V?'VV'VVrVf' ' 'WV 'rfww fl? 5? WV W VV if 'W Jw :ww V .Van 4' 4? y 511' M K 6 1 ': WiQVxYNJ?Q5 QE is 4 V " ,N V-g f' VVVVV at Q A WJ 3' k 'W 'lg A gi gf 15 Zi., 'bu kgs? gi ni? ,Q..! V? 1 W n-4 VV'V V. V V .Vx ,Y ,Le wi 5 V A Qi i J., Y V , X I 1 a ,Vw PVVVUELLV 'W '3H7Hyi? 5 H M' 'W f 1, WV 1' V' W1 V2 M 'lf . " if f 1 ,the WV e 'f Y V1 A I VV ' WM , I V, Q ' 'Q " L' Yu, MQ Wi ww' f' 4 inf' Q5 'xi W ' M Y f": f VVV' eu, ' fi? 'V VV n, ' ' ' ln- -V V V w V 'V L, VV' T :VV 'lyi fk 71 '- V V E V mV- 'I Vw 2 V VV VV"aV V ,V i V V-V ffV V V.gg V ffgfw V' V , z,VV::V .VV V VVVVV V , mam " -f V ,fy V VV ' VV VVV VVV WVVV V., s n: " nf. M,-1 K! I Jd!9!Q,,14 QTL .I f gig? 1' Q s, V . H1 91 4, wc 3.mf:,5Mg.. .tr Vx rg, lwf , !,,,Mv,3 4E14' ..3VVA ,. VV-wif, V, V V V , VV , V, ,V Q, , V, V V V JV 1 V, ,g ,Q V! V., ,S 314. A I n ,V , IM. 3,3 L- ,,-V, H V VV , V, ,, ,V I! , V4 ,,. WV, V 1, M , V QV 'V V V ' J ' .JV VV . ,VV if V. .VV V ' ' V VVVV V V V Vf . .V V' V V - V - ,X ' 5 'Z fc an P WV ' VV VV 'gy .4 ,vV,.,' Q ,V A -:EV VQ - h 'Y1 QV 3 '- gi' VV Sur, 111, W ', ,V Wfl'g -'V- h , V- li N U if I Y xi! A, K ' V :gig-l,gigV,.V Q L Q ,M 4131 3 f ,,1:ZE,: L V VK V 'QW -iw MV " " VV: 'flffff-Viv f' UEFA 1 V - H . 'fi' 'S :Hifi WV ! : willy WQ V 'V Y' 'Viv re 11 wiVV?T'K V fkwvf r VM ' ' Jjiu, 215 gh. 1 ef?-V.. ,I QVJQ if WM " VV M ww Q av V'V Q V A, ,L t t f' V ' E' Q Q VV Af ,J M MV VV V V 1 S ,. ,,.V ai ? -AV 5 14 Qs A gg QV! M-I 4- 'Q1-'3 Wh VV V ,V 4 Q 1 . ,V ,, , 44 V ,V VV- - V , V : ,V V 'V V .' , VV VV, V V VVVPV VaVV VV V 'iq'-.',Q.?'u71'i-L 1,--V VH V V .V V , Q ,V ,1-VV ,U V ,Vnyg:V+,,,. ,V ., ,b-ff, .V VV 1, 'V V, , V, , gb- Vg.-,, VV,VV V,AVVlq.u .4 VVV- VV - .FQ I U VV V Vw . . . ,W -V V, V:.VN. N V . ug- 'V ' VP , 1,:c,',VLV- 4 'V ,M -b ,, 1 VV V. V AV.-N,.MVV,.! V-VV n.,.VI, , V51 Nj?-i4Vv,. , V -EV 5:1 V V 'Www' 'L 'F Va V fy 'f' . 'WB ' ' 'V'ii'R' V MQ N , VW gn, '95 : V TV -YJVHVLV-QQ, sfwifn 3.7 Q? 'Mi' ffkiims , ' mme :Vw 'Vs 'vm N 'bfi fgggkvgbh FW pkg k ri X V if 1 me "V ' W, p 9 !'i-,V A , ,Rip nw 5 ,W , v maxi' R"i, .4Ih1, Q VJ f7"w5!': Hs' V WNW tw md!! ,wx 'iii is PNK 'st' in X A MVQJJ 6 . . fn Q'-V g V, uv My ,Q,.V,q, ,A W V I , , , N Q .gy 2 X M,,1,, V. Q, H ,.gQ'V,-jr ! 35 .VX 1 is V VV V + V w' .r?'M. V"Vf'z!f' w:V:,. Vx V V V ' m V. , V FP- ,I Cc" V1 ,K ,, Q, WQV NL , m'v , 55, '-,fffi X 955 AV. x 451 ,V K.. "'m9ikVV ,V W1-,ga fk , 'L' EJ 2325? it 'A ' fn r T z15V'?5'if"'5vif'5'w ami: xfwww ,IWW V-V VVJKZVW vm' EW V' ' ZX TT 'Q . VW V' . l if Nl?-VVVEVVV -.' .-V ?5"iQ',V Vg. w I V+ 'V.M'v : WV Y qgiiggfgiik J HV. Q? .Q ' V V V V . V ' " A , ' V 'K' 'VVQVVVV 'wif V. VV. VV .V VV 21i'V452V" ' Vw ww ' 'V Ya 1' Fifi? 1 A 4 W? 1 V T ' dy 4 I if Vfv V' Wi' 'i q'Fff5f,Vf?i fgfVV1g ' , 1P , V,f V ' ',j,',j15 Xj. i, 5'? V 'ggi V 5 13 . fy ,. H ff. J" - V -W - ' ' qw, f f 2- ' f 2- -fx-, g w hy- ,...' .w-461 M J '- ,mf ..v ,I L ., ,HW L . -w..' nz' -,Ama nf- .K ,hx ' 1 . M. 'F W Q W3 iff M' f M bvwwf , at E, if M Y -N Q ., ., 11? 'il juiwfw l Y A vqbr V 'lq L !1k-4 .!.A' 13.2,-q, 1. .iJ:, ' ' f V. IT ' i ,, ' - 417 . x " A N gi? 2.4 '7 , 1:?'5f'4Q X, ,, D .1 I H5 ,, Q 5, X w g as K f l qhgiw' U W N. 5? ,R ' xmwpkqj 35 1 Aga ,, gm, 4 A m 5 9:5 'Q A 155532 19:8 V N. W Q 'xt 1 ,NE M HQ' ' W 'X A E533 :Mil-Q is nf 4155.5 'R f A R ff? ' Q., T' Y ,.fv'4i'1 'mf MVSM 'fiiYiQ'M"i 'ig mf 5 "" fm -L , f A - ' ' f ,, ' , . 1 f'4'f fvljql L :E Q, Q SE! 'Q H V - mv if J fun 1 ZR rww. 'E 1 51558, Wrwj gi hm. ' lngmaqni W 4 -fx H, , ' , Q40 2" QQ' ew V 'fax ni' ' SLT? iq sua'-I 4, 'Bo Q if 5k Ul m 1 Lp A1v'A::r iWwr : gas 'Y it ::4"gi?'t"x6uI5 T A x , E: 5. 'ff ,S kr x v MQ K L ,S .n S 5 .A X1 7. W Q s :fit X .L wi' ,Li K! 1 w,.,,3M ,St ,iff 15 5. Per: :Mu M QW rg , , i .. - Q , vb Mm wvxrig g wg w xg ,Q Q: . 4 w w 'Fqp"P' K A 4 -' H x 1 it ,fag H fA " 5, ' 1' fu' uf 2 4' .A . f 4,3 4 W , - V Ai W .qw -1- i f' 45-Q 49 :' .'X ' -' .. ' 53, J, S A ' ' as - ., mf- F ,-'ix fifm 'Q , "s .i"11 1 , fkfqfjlfv -rv. J F' -gr' 'wx mf .,, sh ., 4, 5, 1 . ,L ,A ww f A 'g g ' 5... :Q .gm ff, ' vhfi. .4 .5 I ' 1 EU rg "tg, im g Il Vs: I, imglgf, 5,35 i ff ,535 4:,s:y,5W -, ,, , A . --,I ,.,:. ',, , w ,ff ,. A, f , In . " ' ,. ,,' .- - ., f ' ,JJ A 4 ,M V N 1' -k ' ' Av : - , A - cv, fe' L -. 5- WWE ' . "+ - 5 49' ., 4, veg- -1 . ".:- ei V W '. ' , v ' Q ' A 1 f'L'y: . 4' A FL -:M iff F4-sf N 'ei fai f- ff L wzfi' " fum. H -'fqgix ffiviw - '?-.-a f . wi ! df " wi K 3.4. ' w ,,,.faE,-Q ik' 3A'HF?1w" f i ' ' "1 fr M6 V bl my - ,,,,., A I A ,L V M -1 AH., x , N , . . V., T ... .L . .Y H, V, H4 , 1, K ,V wit - if . 1 1 K a fe fmfini ZSWMAS Wfgfgfvg .gil :MQ smgmlgg., 1 X ,fgxa M ,MI W , ,a wi v 4nQ J K ,E N A .apex K 5. M ' ' ,k Q if ,Q 1 1 I X 1 Y 533 . 7 ,A r N Q, 1: v 2 HL .f 'E we, If 2 . 'EQ' 1 1 L x A 'v 1' -. M 9 Ht' 3 "5 X ,TP 1, 1 w pk gl '52 6 Y I " 1 ,A r, .wh Wa' i ' . Y ' w , ,, 6 51, A ,W Ewfw Q 3QWvkmA,,, , 9 wg 53352, is A51 , Ek Q. if' Wav: Q, 3 1451 ni H 4 Q A 'P W ,Y L.. r ' . ' -1 'ky v , Q, 1 5, fr- +5 . E+ . I, n 'GI' J , - , -1 M. 53131 R W ,EWLA4 ' 4 lin: x E f y' wbagii k 3 Hi' +R! aug' , , ,. ' W ' ' ' 1 -.' .. ,, Q 1 K Q in EM I Q f 1 25.15 sh ,Q Rx A 4, iff W 3 1.1 air 2: , iv? wigs ,gr if mtfxm ,J ,A 5. xx Agni .3 9 ug .. -,4'?: w i1 -3 J ,A ff 2? 350 -ff ,if ii W 2 m ft Q in 45' 535' Q1 'SWF 36? J. 4 x W.: V-xif! ,M QQ -A 1 L gi' , ,fai i g ." A ", .. .. ffilf w f , 4 ' ,..'. .'., f 5 A.' if ,if K rl, Q 5 x, KV, lt r.. 6 S ww fa , Q, 5 xh-4555 R qw 5 45 M 47 V vksgglw Q. ., Q, uw.. .4 .N , ,.-5, ,arm 4 ' , ! fl - .: ,' fi' , ' 4' X- is . A f ,I , , I , f , , .L A Q .. E: I -M JM , 1 1" "5" in" 5 I 1 ' :"'Jf ' W. ' ' - TY V 'L ' w- .... X 1: 1. ' f' f ' 4, ' , " Wiki " TN' 83 'I' ,kk ,, We ,.'?1 5 ., ,W V, ,Nu Y .. ' ' -, 5, ,Q , ., g l ,Q-1213" -wk, 4--Q ' ' ,,1. - '-,fx , fp. M I ,, fy--1 :4 1 65 1, -4 f ,g, K- .. "2 ., 'A "'3f'5 11- - H. f if "rf '75"'A'g-.1 'rl' -' ' ' . '46' ,,gJQ 'YF X W' ' S ., . "S"jlX-5' , 'W ' 4-2 ,55 ffs ' HZ' 1 - 4 A 'L mu' 'A Z: "F9:5 m,fQ5.Q.1 7 34 ,1fff!9f0"' f' ,','-L- a 'wf,,Q fAg1:, :ci 'Q ,5-1'+f3TQ- " 'i- 4 V nfmk-. ' L, V' .4 qv, ,K ga g , ..- .- r . -. f-5, ' ' 'Y 1 - N:-f N rx if M yy ,Q-, A , w k , V 1-if rf e f' Ag, M7' f ,, 'W 1 f hr. ,'gg'gf - J W W ' ' if gg, A , M M V '- Yin 'wi 'naw H ' ' A -as Q P- E 1 "Lf x igw J g Q A 1 X ' 1 ' 'yin ' f J wx " 4 1 Q 1 X ' 4 ' 2 'Q ' - -.e -. ...1 , ,, . .Q , 1 , f .1 w ,., H ,V -. .. Q.. 1, M X - 4. ,-J, --'- r- 4:,.:,'1 -. ' , . ,, .- , WS 1 . 'M 171 I-L . "' . il . -N " "f r" ,f .J I R. A gw i. 2 - "7 - H N K. '- 4? Q , ' f., n my 5491? , 5' v 1 ,L k ,U , 31 ja, -I' '- eg 'fiwlgi' - g' ml " ,S 5 , 'fy Ei.. .X M 1' Fi ' . '1-'S' L. f-11 ,f dy, ., , ,,,, s..q.,,' . it , 1151521319555 93 35 7 F T33 5152: Q mx, . , f l A. g 1, -n 33'm13., , H .':- " 1. 43' 'fr Y .1 'V 1' W TIW . , fy , A 2 A v ii-. P ' SPH' f' waw f MB., is R Y .S Q e 3' K4 v:." , '1i ." 2d ' ff ? if -Mig: 5' ig Je . x liiffyaghgbfgfal Q fr 3, abit? ' f ffl , x - 1, 1 . - ,L . , W xif fqv- 1.4 3, - 5,5-N . qv ,1v ,. 19, , .1.k,,3,. ,H K U 5 A' 'Irby ,,.?z, ,. 1 ,Q mi fifqr i1LfMWigwfa,v M,4,' xwfw vQ Q.rf . mgw2fw,QQ 1- Nm K ' ' ie-L ,sax W Wa x? wg? in A fi' ag Q-V ' I -vwggff ' 155, , '- , L " V .., ' 5 . ,- ,. 3 - rf - V If U . ,fi iv A Ahh 51: v .-My if, , w w .K ,klww wa x.-. f 'wg ,, -1 ww :j f 1 v, r gl, - .rn ,mn W s A A wax ,. if 5 "2 5 ww - m, H if f' 11 ,"Ev' W f f we, , .aa Q' ' fx :sv , Q M" ' ,, A Wk.- , .-, . 4- , f. L , A ,' 1 -L, I ! -My ' . Aff . 3 V, Q - -. ..1-"an W .. 4 .xl W , - ,VV :- :. '. , g, , 1 V 2-wg , ,tw f - "S 'S' 24? +4-Q " A 41 13' ' 913 V Y ' Q25 i?qezi' W?ff!'lw-- MW " ' , . , ' , -f.1',- ww. 1 - ,gn ' -'H X, ' a n 4' f QA -wp," ,' ' we 1 m if-H 2, .r" "g fm'- .S ' A ' -1 5 , "Lf ,5. , '2 'Vy-'F ' ig - X XA , -J A 14, 5 g1,M'f9,9f', Q: Eh 1 WA NF' " P1 .ff 12, , w o, ' dig : f-A., W . B V. 4-' W - gvlffvv fa dgghw x jmpgikfg f' V fa! 31 a. K , 21- - 5:2 " 'K F" '- - .' 'I ' - ' 5' 21' K 9 4 J' ', H L -. : f" l 'V f V -. bf. -.3 4 fl' , a s- 15 4-fig' T' 1-5 3Q1,5f.Q,,m ,- f" I .1 Z! 1. A w. -.4 ,- ,Tv ,z-2'?f..f w,535i3 if-f ip. ,fx z r g .v , :aw , - .v fm , 229 ..- gg, E4ffi,xBXlfuf -f5y,?,.V5i,3.4: , Q.. :Wx BW rf 45- 4' ax M' 5 Jr, 'W gif 'L hw 1 Q :."j A P5 P ef' x H ax XM am YA, QQ If . 5-f - .A - c fn' X .- . 1, - vw-f-f-5 . A ,, - s . - Y " X., , 1. , ,n fu V H f mu- , z 'jf' ?,M ., , mm f J , X, ,. .4 . ,Z N . 1 . , .1 ,- .. .. 1, Q .Q 1 a,,,3. , ,r M K WEN ? ' 5533 vi? ., my ,g rfiifi ly ?1 "'f'2K ' W Jie is if 5? will "- 1 'f f A 5 1 ,iv y-12, e f., 4. -.L ga a f qw y fu u by faq! V-Q! , -,vi , ,, , -g f- ,hwiil u z 4. A 5,-jv ix ' N . -Z V-Le. , , U ,M F -Q A .. N large, f W ' A q . 5 41 N2 i x f, I., 53" ,Lg- 'fag 'fi 55 42 'fa , v"!" 'HT Z - v ig. 11.3 :Q - -' 2 ' f Q - J' ' 15 fu. f ' '1' 532' mg.: U1 ft Rf, gf' rl , ,., -E l 1 - : A , w. X-' . 5 - ,- .u 'U ..A Q., :E ., t' ' h .f l ,v Qmf'i': 4:'r" S '1f','5Si,'.','. , Y' 4, 3 KH We gf 3' wg , 1 1 W :Q f 1, 1 X fx .,.zV +. J., , ,. 3 4. N , L ,n ga .x-gf . 0 151 :.f'g1"E.-f.a.,. Y 4: ,, '1 1 ,f i U 9753 '-YM 1+ " N ' .' :W "f 2: 'S' g 'Mfg 5?'v." 'f ' H If 4 , "',xJf' -1 .- .wi f 1, wg ,ig 2 5, ,-fiag ?Y ?5yF f:, G EE M, 4 ,, W' Q Jf fnyq yef Q' . 4, - M. . ,g n ' ' A -. , ,gh Q , ,,,- ,.+ u,. L., , ww- M 51 ,Q . . x ' ' ,, M, W, A 1 55 , 5, ff., M fvf . f 5 'N 'SX' W V 4 -f, .fl ii.,-V e- ,, ..f. f1-- M35 1 'W ' -12 ' 1 3 ' f '- 'lg'wiC'fi"'5gQ" 'X mf wif , 41530: 1 , hm ' M " . ,., ,, ,dl ,,. ,. ., .. .4 Q , , .h W ,. , ,. , - T ,Q . ,. .... Yk , ,1, h..i: ,Jn R, ,hx , W A ig? KW if 'fr I as ri gk ,' 4 W , s ,gfvgfg ' if ,, sees' Shiga Eff A 'f Si li? .2 51 5 fi M , , A iw Q gp rs asf KE is q gi -X WE A , Elin i L : uf j Jdiifi 1Yi3s,,lAEg52-al A I , I mx fb vi? W V Q 1 " 'i4H:..i?'f! fe w. '-gf ja 1' l i 155 -v S35 13 ,-gf , .1U"- ' -'rw 1 , . My J iw .-1.2 .4 -, f .451 , - 'UN I ,-'- 4 - .k1:: w-MV 5 , gi '- ' ,. -4'-A 'jg M13 -' ..K.3 1:5 QW k '- '-Lgqiffqfg r 'H N 11,1 - gk t N If 'ff "1 - , " '97 j J . V fw f . 'F' 4' " MEL? 7 ' W A 75 'gk gJ15" 5- ."f '?9fJ f.i"ffx4Ah- 7' I - ' 1' ,sfgg,. : L, ' nmlvxg, ,- 1 ,5 x' 1'?,.' fg.w ,QglQ.'f5'. 1' ii? 14' A , 'qr . A .p wfw f'?H . ,:, . .' , f" 3 'il V 5Q1.ga,,. 5, , -, ' N 't 5515- 4 Qr152'f .'g 'AU ', !52'gf'f , if V 'V I f ' Zak- A in ' 935 'FAQ '!5'fi+,3?rLQE ,?QM,,L,:.+ M-,ff . 935: ' 'L w5T5sk. V X N 'EMEN W .f ,f i uma: I- '53 95 1 53. ' -zgy-f?f!,- 1 sfafa'-My W 'M' 5' MW ff i 'wifms A ' 1 53' 1 Aw 'H2l'3ff41 f s m ' VL ' A M If ,bf 4, ug: L W HIE, f1g A xv 1 f3,4 2. ,L a-lN ,z5':g4-- ,I my 'R QQ 55? ff' ' 528 1 3 z'3f'fENfI 'P 'J F5 Ri f 1112 1, wx m ' Q ME' A 46 QA' 2 v if-x 'W F F vbbfi' 25 il HL MUJ Q H Q Q Q ew A , xg .Tm ,?t'f?t+ 4 :E A My vi r if mite Q! gif 3 n E' H 1 xv! ,df 'I N , ,. hy mg 'gh , fl ,f 4 ggi ? W ,F H f ,M Rmcbgd Q Wy " " ,, Jgu gg-' xi , ' g1,Q3f,:. ?v xii, 5 ,ggfqnf w qx y ww ' V , 1 - f','?v'Q 9 ' I u f... Ji. :b r V W R-L, In 1- ,- H Qt ziil p ig- , ,.g , wig-2if51?W,,3 -+J??QgEF!,q , Z iii' xv t. .V gig: Ik 5 P9 ' 17" , Ark? kg! Y' L "A , 'E" m f' -4? 23 ?-fi -'M V. , . H ,. ,V 7 2:-,MQ '- 'Q " , " "j -Aj' N w w, ' z, '. hi- , ' '1'3""" 1. ' P- -- 1 f'- H - Aff 4. 1 W ,, A, IW".-Q 4 W. v, p :IW W ' -1: Q. , - J . .' rj f. ' 'qfutlgiig "f, It 52,12-2"'Q51cY 'i f ' ' - R- -24 53 " A, EVE-, uv, 'Ag 4 'vgff-.V lgwis 525 -.- . Q - wixgif L " fy' . . , - 1 f, ,Q S K ,pq , iii i K wi gs Jpjp 9, E 5 iii ' ,Jr 75" 12: K X 'z"'1f U3 gf if 'iii i X X Y 12 r , N-ga as . Qff,ay4QQQ5 Q! Q fww, -Q 'R ,Zi 3 ,gg E1 2? 9515-1 -M ,. 5, A x. 1,,N ,tx rf L qv In '+ i ,Ap 'ig if gmt 1: ' S MW ' L JP ? ' if L15 W ,fg- ' ww s , ' rf' . , G '-f 1. " ,. ' K , -id. Q1 sw' '-54-' M - 1 ' ' -fx' i q .' 1' ' X ' ' .- 'uw 'N' J: V ' ' vu: if P-V' 5, , -34 f ' in 7: 1 V , ' " , 15" K '4 'Arif " , 'x -1 "Uk V' ' ' J' "Y L 1 " 1- I' 1' ' -x. - A" F ' ' F' 4 wi . ' A ,L ,n ' 'P - -x Hd ' , " fi- V - ' w 4' W ',1-. ' ' ' 3-H 1 FW '1 ' wa. '-I 'hi .LW I Q- : ' L J:-5, . gh D- .v -5 ." V' '-,JJ .5 Ab . 'V -'-flu c" I ' I V H vw, f'- .' 4 , ,. , 'P .2 N ' P - ' 4 - 4 . . 1. 1 if 5 ' 5' 'Q ' '9 'f"' Af XQQ 1' '!ae7"f'Q!fNf E" far' f' ,. - W 'ffm J if " W w ' . 4' y ' " ' D5-'1,,4, y f- ' A 5, I 1' '. ' .F 1,g,.,.f" N ' L ' ' 'Aft ' ' 1. 5 . 1,05 ,, , '.f,f-,..h-, .J KV -,Q , ,J - wg, -1+ , .,.iv.qA, wx, .-, , I. .f. ,, w., x--1 it f ' -4, wx- if 1' ,. -' . J. r . ,, , - 1.5 , - 5. 13, ,J f M , ., Q: f L. :..,itV,,,.!, 1' 4. U wk 1 , , 'A N , 4 , ,I . 9 Wg ,V H 5' - --T. . I H Vx . V54 Q A J , -,K ,. - . , 4 'Sys'-'1-5-g' M Y Yr f-, ,- Q Tim . ,. f , . V. m x , M D ., M fl S 5' 5, Q, A ,J 'L xt Lv m y ww 4.. W i KQW 1+ 51 M55 F-j V W . Vs ,, , S ,, .B , imma if ga Q' H,iP 122 Q we x . 4 Y, E X' .uf 5 '5,y.,i4,1,', 345 1 N Kev 4 1 X 'H 1' 1' 1 V t U tx! ywffgg 4-. fb , J A FQ w ni x r 4 s E 'I . f, ig... wi , W if X .tx am H nf L wk ii N364 A WEA , x 1 kr ff 1: x uf 1. f 'L 4, A. ' -I1 P k sy, f fm 1 ,Yuki--'YJ4 "Ti 1114 24, - " - fi , w a f' V, ., ., : V ' ' QM' i i. 4. V. Y . Jf - fi gina- -.., .35- " - jn ffww' ff- w 1W'f wi 33 W . -, .W - gn, 1 ,,.-1,3 Q 7 -3:1 uf: , 1 '- swf 21 T , Qfggx, Vw-', , jf 5 Y :fig 'f ,, . Q 2 t w . 1 ' Q my ,J ' I' W H 7' . ' X siyxj . M "rv 2 -,r. ' u-H ", f FL g,'u..' ,f . P ' I .'.v " "fs '. v-:' 1 '- ' - " 4 .Ll ' 1' 4'4" -4' 1, '1L. . "v'5' 4..ff ,' 4 ?l A , '- . A-film w c 1 , ff I x HP- , 'n n . ,A ,T . - 1111 ' if f a. 'WH . 535- 91 V. ' 'f ail 'T 1 f' 34 igwvq-V W -c -J i- lv' I-ff ' A-W .is " 1 an 'W,ff'f my T is f 5:1 6332 " '-f 1 - ,f- ' '5f16J1ie53i 'A aw - "W ' A M -4' , 39 Q' N --"1 as we --1-fE:.'1aaQj5 - ' z . " 41, Aiff,"'s5Sv1 1 FS, fc, :v ga 'wi' if '4-Z, '-,313-Q2 :W J mag- QM , H' Q , w ax f N j' 2 L 1 ' 4fE'wf"fjg'3lf ,Af X4 4 - ,:. :..ky,,,w '17 ' I 1 A f'L,,j , 7 A 1 ,1-2. -1 ,J -, .. , ' - i V ' .- I X ' :Qui 55 - x':5Q,,,, .-,3Kt,'LMV-.,L.,i ,ijffin ,-- 'fin WJ?-., XX it 2- gk, m v ' g.. --u.-Q X . 3:1 A' '+-- , , r--nag J, xg, 5 fig-1 lima 9- 1' , X. f 54 U!! xg 1,-Q , 355iEsiWfgZQ1lT?'.LJ?1iVE'5i,iYfq!Q an RM I? T yi Iii 1. x 'QQ' " ' , ' 'Q 'lf-4,71 ' 12' bf' f1:'7'wZ K' -' ' ' ", " -fg -1 " ' if ' 1 "J -Y L -J 'I . 55 'W I n' - -- ' Q5 1 'Q t-3. , ?Y .- J. f 2951 1 ff, 15.5 xii ,V 51-.f T if ' - ,yfmfvl L' :I 'Lf wk-!3:?5?1f-f ..-:I 753?'4f- za. Li-453 ' K' '3 2 .'1fniWf'k3 k .,. . .. v, f..,: ffsw ,myw hav .M .g .fwr.Jn- -ff. A . iw 1-Qs - M.. 1 i3'r,g Mp, , Y '55552fi2 ' a ' Y 22 5 1 " ' 53555 ,Qi 5 cj ' - ' 'H , . . '14 ' "ff 'Pwr ' 1 f 1'-,L . .- 1 . 1 . '-"- ' '. " X' , ef 19 ug ff. 1, -1.'9,' , N- A NEP. ' . V w Q' "S QW 3, ,, gin ww 1 -ff., 'X .1 . . 521 - ,. Q31 Q. K, was W.. ffl: Wah . 9 4 'Eu 4 , ,,A?!s1.,h I-.J . , -,fp .35 f, 5 Ah N,-.w , x -z gf L ' H V , 5 , may 4' Y. 7' '. Q- ,, -Q , ' ,Tl 'ft' 1 . fic? A g.,.5-33: f, S-1' :,biffj .f-'hg'J.L N z g ' ' T 44 ?G?f5KfQ 4?f",7 v!' 4 T 4 f'-Q H ff? A- wfw, hifggviagtf i 'ggfhgfml '?l'?f1f'f'L V' W , M t X ,F qw, ,525 1 V am -f if -M N W ' ' 4.1. fx 1 'H gg QQ. iii ' if vi -+422 fu A 1 MJRWA Q ' MMV W " 6 f ii gil W1 -' 31 if-9 e Q die' N Q Mall gi? 1 ,Sf 131554 Q5 ,Z , as ,gg way ., 1 ,pw vmigw iw' -11 M Mm W ,mg . rg mf? lv A1 " Wigmi--i'w"'Hk. "' H X' 'MBL W gk MW WA f W1 ,, wi :,, , . '. N ? A A. ,, 51- wt -A -I --if 4 ,,,.-., ':5'.'w -ia,-f a, 11 91,-, A-',w f U .Agp , ,Q 1, "r, . ' .Q xl' ,car 'l?4.w,,-' juiggibgfl-3g ,m1,,mf. , ,, f' - 11... figzwm- ' :qw-3-Tw mr,-'Grief' Ls, '14 .wif ' 155354 f' 1, psf-A ,, -'H if f z nf. my .1 , 2 A f f f w w.. '- gm M- -11. N.-v -,- .gun .. 592-4, M, 4 --fgc 1? ff-rx V , ' 1-Q'ffWg,5e'a ,Q-2' '2gfw?i,u,'w Li P 31 R? ' 1? X5 '21 aff L ., Q 13'fi?4Wf,,Q 'aww f1"iSi,' 3 H 'SSX ' X Q girfz ff 1-W4 Fi - ' . 51 'g . 'mf -i. f, Y l., , u-11 -s,i.4,g,1 fg 5qy' - , 1,- .d iff uf ,- :gi gifs ' V,i.,' 3'?",' U 2,,5fpgfj'., 3 x1,,?5A 5,a,if'hH 7:" ' -'W :fi Q 1, t y, .A L. N V .' N'-f , ,. - 1- ' f'. Q q wj' iw -,,, xi f p, Q- ' f i. qv-gn' 1,.fi' C 51 'L,"'Q, w gf NPV' B ' Wm, nf" ' 01, I ' L 21 .1 ,Ava P21 ' ',.g, 4, , , ,xx . ,AN . ,ff A 1, X .4 -, ,M-, ,N ,K .,, . 1.1 1 ,,., , ':,,,w, ,,. ,.1, , , A, . , ,gg V , At- ,wdgg gy, Y, A' ,gm 5 1,3344 ri ,, airy- 'Vg 'f4,Q,f? kf' . " .' ,Q un- ijt -mga Zi 5 ,I A f wfr '- f ,.,,- 7 p w f u 14. Q Q, yy . 6 k . .' .:'3,Qg A-s ,,Q'5, f' ' ' , u . 4Q ,,fMg3m ' 53 5 gp Ib L .4f,i 17f2f ' ' M ' ' J, ,M Awv fm af? ,Q W 'Wai fflfh MA Q mx .x l M T, ...AA W - n AA . EMM Lg?-V W X H1 ---- I, 5 iq- -VF,-f '-H? 1 Ju ' -4 ,- iw 7 is 'f 5 H2 if ' W Q fm sw 5541 2 X' f 1 4 L 2? . ' af" at ., I Y xl :nut t . i 'NN HI' lb, .W - . W ww 4' , , A , Ai ,nav y -7EM ' A ,15 tm K X -IEA? .M --.--,.1 '?f ,. in -zz? . ' M Mhtwv me in i 'L F M it is X wut' 'ffiv' f. ., . - 4 H' Wt ' ,. mg me va., gm! ' ' . , ,. F ".., A yn g ' ' f - - .. s - 59 ', its L ..-. if f: 15' - ' Q V ' :,fZs 'A"h1???:fV ,a f 11? 1' wfa-,.., ' figx My w Huff :wh - M wig: J'-? 11Q, 9Q?"" XYEQ z". -L' ' K5 ' HM ,f ff E 1, af ,. msg, f 1, gyfqfw. eq .wma 9 1 1 1 'ss ui49f 'gig HWY 2 1 if ' 'RQ M! av M AJ ' if Jw iff '?'f'Q ?.' i',gg..:fX4k i3f?f+'3 '-f jwf , H Q- . if , fs 1 we -ew 42zlgg2ff.1,T3 w."x4w.4Eff -w': .Q ' - wwf- 3 Y N L -A W-,N Y z va? 4.1 V , -1 .' - I iiw-" iifi f 'S MT ' ' -'tai M -: R55 1 'g X 1 54 .317 QC 1 f 4 ' W a MQ? 'ig r a I 1-mf' ' 4 Nik -F A nab w g 5 +1 wf E, ,'. , 3' ji K. A ' , , lv 'HQ' 'ff H ' V 5 '44 if H 4 'U 1 x s 'v--- ' A Uk f w ,X --,' Y' . riff? igiigfggznuwg Te . fy , 'eff A5532 .T ii ' 41? 'fffgf ff 'Win in , . , "HF .HJ We 5'i?"35QiiMfik , 'V ' Mm' 5 pr' 1, ,F , A f Yum: if ,, fy W x t . 4 .1 fix Rug V365-4, -1. Af . , el N 'N .M vgxywf I x iu " x k Y' 311 ' J W' H 5142, 2.1 Niki? -' Wm + 'f H V55 5 'N 'Y-'fi 3 2? 03" an 3 A V - 'F Qwfedvfw. Q -f fr M x wi W si HL x M :iff "ni i M, ww sim- 'J : si A:1 !,w,,. ifQ?f.1,klfi, A 5 LW 96.4,Qi5"i , 4, M uir", ' Ti uf. ' A is 1' ,Faq v. x-Rik ""5n,BQWw ,pp A aw use IK 'h E wg., wi :jfs if W Agn 'W' ge 4 sq vying- H' alma 45, 'U' ii' fr My A-'-fm ig 'Qu-fwP.3A"f sfjn q 4 " E fEQ?fr.f:,1v,1 ,F f-. 1 " w i, X' A ' 5 T . -, ff P' " fx fl 5: '. - Q '- fy ' "' Q- " -- ' ' ' -'f,-'fwfy 1 ,ji ,. 2-- . ., - 1 ww kdgxw lfvq-'H L I ' fly" win ww- ' Sf X- W- 1 f M at ,, if V5 M5311 xx 4: Ffxxgzi laws: '34, E , t N I , Jr Q H Q11 ,M fwlwfgx x ' .,. f ' 73 215 Hwsgdi '-fgfVf": :' ' wiqwfngmfi, .513 4. --1 ef' ,1-1 ' q'i,v ,, ,557 " .':vE34" f U5 X- ffm 1 ' W' ' ' vm? gx I ,K Mix jgkgbgiv X,?5Yy,f""'-' , 1A?'5iQ'm 5'?""-- WT ' Jw i m - f' ,fi -.V ' 1 Vu' 1 lin :-it , "fH,:!: sua' yqgM': ig. S S ig? Hg, af t,-,i f ,-ka,1 ', '1 - g f- ati? Zjf ii 4 1 h 521 R! Q 'f ' HMLK? ' M' YWH M5232 ,T T351 , R , v V ff Y 'K Y . '-Q'W,,S'1Wf 's ,g M,' gl, "" ' 4' f if 4,5 M f . 'M 3 N i . ,. 331' i F x N"-limi IK if 3' 5 5332 'ng + n-ln-, J ww ' ' ' Qgqtizimgax. ?-?m NW? S VS v y 3? iq A E , in vi W if L 2, ,F gmggi W 'M 2 ff, ag 'gy 4 ' sg Wk Q55 f' 'f ' My 'iifgiff 'Nui' f- if iff x ff My ' ' ,af 1 4 1 , 2, y 34 'Y lin I A 'A" A ,A 4 - ' X is W fm ' 3? ' 31 ' S i 5 i Biggs y Y xz f fl it P 1 Q ' w 4 REQ' Y' , ka 3' 1 , I " ' 'LX , - , ,, ff ff? '52 Kfijav-ig ii iw v S H , 'Q fs' .f QMS 1 " M v ' 'Fl' y, awww by ' B 'W " 1 f Wx . UN I' 5 ., QW? l'f?4, v4+L. 'ff.1 . 4 r??f1li3 5 ' H Q-'f xii fv 'P' A 4 'Y i n ' G , A , - .AH fr? ,V mi, ,f,. . 3 'Sw -X -gy. .. .. ,, ,S N , 4 .Q ..a- . I .,y.,, ,, ,,.- -5 . , .Q 1 ,V , 4' " 2" if-.1 . ' qw? ' f:.:x.- :' :iv V f Man. .- 5 Y '-1, yy 1 1 ' Ir V " f ' -A 1,5 ',' X '- H, 1 Q 1 H, m 1, gt EL .Q in 'f QQ ' 3 giixln fx ' W igr qif X R + ,ifL'T3f5' mfg, wah ,aw H ,ge he M A +1 f v Q 5 L 1 1 J is V, ,gg X Q rv- f , 6 Ag .U , f 'ti I 4 3' '22 gif' 11 W ,VMI 5 1 'f , ah 'K X 35 4 at up , r , v 1 " QI-T' ' Z Q. V 'gm Y U '-'- JC . 2 .N , vf ' .Q U Ke : iw . X jf -.5 - ,- ., P' V H ' mf .-- k . . . , Amp' Mx , Y . V1 L'RXa. -- v - Q ' V. fp. ,.. V W, ' . 9 wh- f- 1' Nh '-1 sf .- .M -ax -, 1. -L fx my -ww w , K, Q, i ff-, ., fm, V-.wfvfv , A NL ,ww fm f -HQ ' 4,, ' 5 f :ff H ' J. 'Q f -I. , Y : J " :J Q," g l, - ing, YQ. -' 1, Q53 w Wi..-'-.'r -1,1541 X-Q lg" .-'f ' "1 4114- Kuff' 5 f ,, ,, 5-' ' x ' zffazzfiaff vez, me-rMm?oLA - '7,:ff,l'r6i , -A, Q, 1f frw r w f , .f ' im - '-mm, was .1 .. 2-',men.22,. ..' x. ,tiffbfzf -1 me gms ak. .1 , 3 :iffy eg v. fr W A ,X w i iigmfg ww'- Oi wh. :A xr Wx' 1 A, V ,A A .rx . A..AAAA,7fA,, ,LAQAAAAVAV A , ,. ' . mf? L JiV1fVZ1'12 "' Y' A-y ' . Ay- Vwfzf? ' f I .u,',fik,. '.V.GL"1'. ' ' Y' Lv .-fl ' '95 QQWV-'i. V. - ' - ' 1 .' 'A V yt-.1-1 '-is A A1 MA. 1 . Q . 1 A s 15. ",VA V A VA , AM, A V . A Q Ai A,A,,1Ai..,,A A A AA QVAA H A, nl Q ' K 5 .A, A I A ' V' A 4 ' Ah v An- ' ' J' VM AA. ' ,A wi Ap, - ' AA .V 1 - '- A ' ' 4 K ff' ie, 'X Q, in 'Q""11 "AA . j V , i ' . ' w Y. rf . --- il . ax ' . " A -f LQ. li .,5A .,C, A. . ag, ' ' V' 8 A K' 'M ' .fi V ,?iy"..' A , FWF .L - "wi, VV,-' wr ' .- .V . V x K-'Ib Q Q ' ' v, A' . I'.,.". .' I .Aft . " -5,4 -5' ' f '--'yyr 9 ., V,,,. . , .1373 -' A -V? x .M gif! :aw,fA,AA.AA:. v' A5,pJVf.fA,: w .A-'yy V-. - -'QQ' .J '. f Ar ' AJ- ' 41 1111A fi-H. Ajmier- - -.ff ,Ag 4--A A133 4 1, ' .' ' , if E., 'A "' ,gf 1 A ,, ,, AVAVY A: Q , AA,..ATVia . . J , xiii Q, n 7 King'-ik!! Q in X .1 .J-, A AAA' A V v VA. .EA A23 V5 A , f':, zap, 4 s -,.VAA: - .AVHAV . ,'F , . Q: ' Ju.. ' .Lf ,V-r"' . H .1 1:f'.,, 1.4 , -1" - A V14 ,A V Q fx Q- 5ff'f,'fT . '11 I-'Ny :Ms 3 L. 16 AA..Af:'AA! !gA..EjtNAAA AKAAA A A wffpf 'QA A V A mA i .. V :. - -W. Q1 va 5' . Vx-V. - , ' 4 I , ,, . Q55 IYMA' ' - N Nfl' gf- ' e '1 4'-.V 3"-1'1" - 155,-" -V4 .1 ' S. ' ' V V. 4' ' Uv ' -'Q .,U,,A :Q A ' ' Q- A g A . ' A A , ,!A, Af: 'Q " A fV.L -f V ' '1 wr, .391 Mfg- V' .1141 5 , ' , fly, -.fit A .,5.:vVL' a,iy.aV.V 43.-,A ' .- 4 f ' ' ' .V -V Ay, rl. :ay jw 2, W 1 gc V "1 , ' ' ' .-, . , . . :gf '4,,Ff,Qglf V' , ft g ' " ' , H' .. A V. Vi . . my ,W 0 'f , 'af A, 'Q' w , A ,V,V1 y.r,V f Vf 4 V- . , - V Nina? " - 1 Q 4? . " : V - " 'W ' YL 'N F . ml V ' 1' ' 1 lf' 'L " K - . M ' my-Vf ' Vw.V5-Vw x --- 'Q' 5 1 M .U v YA,Ak, V:,VA5.A?,.--y-A, WA Av A 'kv 9 A A 3 ,V V ,A 8. AA:A,,:AAA ?AA.,A AA AVA , Q- Y f: J A V , 1 ,Vx 5 A Q, - - -' r A-V. Ag .-'.' 5 4 - W' - wr. VJ. h"4,"' , ' . V..V , V 3 . A., Q ., f. Y V- 1 .Ng - V -., Q A , AEM? V .A::wtgiAQf',A3A: , 1 , '23 VJ " x A , 'f Y I '. -."A. VV ' ,-mari: ' sv' Va - S . .x: 1 M' Q E " ""V5'f'5'g'f'fV' 1 -7' F' 1 -A ' H N ' V: 1 -,.5,EJv Jig.-r pi-fm'-V-y,A . 1516-"A .nf " , sip, f ' . fp.. ' . ": .f'f ' .v A A :A Ag. A iffy' AKA AA A' ,A 1.A,:asaA A A A ,D . A A AAA 'M -V ps ,,-Q ' ,. .v 1 .' 'A 1+ AAA W: V -A A ,. NAL, AA..' , A A , A ,Q A,,Ap-I N 'g' , , , yi 1 '4 4- ' .f ' W R . . -fy ' fh"'w ,1gT'4+.11", fr., ' .4 Q - A. . . V A 1, 'A ,. V A V - VA . 6 .v '8f- 4353 Q"' ' AA t J. .' ,f V ' .V f FV- ' .,. , , 4 . 4 vu - i-1 ' . ' , ' ' A ' t- a' . ' , . . , .K V1 , W V I VA, - Aw, i A. W, .A A v, g. 1' ' " ,, .fi-. . A.. f ' AV' .V 'ww ' '1 ' XXV A. " .n 4 'Wit - '1i1:,IV1i.U .' V 2- V -. ' "if . I' A . AL' 1.41, AA 4 Mi: AA ll, I -f A 4 '- mf ' 'K .AA A ill karl- ,I .A A4 ' -9 In A. A Q 'V v. .- 4. g V ' -,J H , .Vw 3 e ' A 41' 7 ,V , I , ,j . 1 , .V A 1 I - .M ., .."- M N V a f 1 "' , K Ar: ' I f 3, E APA, rr-'x .A . A AJ 'Qu . V V +V V V V f-I., ' . M- ff' vw, L 1 4-V 'y,y, I 1 .,Vs,, 1 1. , V, 'K A A -A: A 'RA .".f3g.r ,ff 1 Ak AA A, in , : ,- .. f ' ' A 1 ,, ' V f fig: -V Wu ,Hr V k fr. V P ,Aw , A .1Q.5.,V ,A V, Q.: -- 1 --5 , , , ' .r f .nA'q:-14, V A,. A,V1v 1, 14 - f 4' ff K. A . V w ,, A? .:'. 'q . Iv' ,J a A 'gn , fe, Mk A - .V wr.. gs , 31, V QV ' 5 gi-1V V -'feAc'.w-fwf'4-1 ' . Sfiilgli. K 4 .,'..,,, V Lv : A V ' z ,gf 1 r " - Q 'Q Q . I 'r :Ni + A- V f IA ff' , AWQAAV ff' V Vw' . ' , ' V w "V ' ' " 1 A , F 5 ,yA.A.fgf, M75 A.1i5A..?:A,AA, A, AA A ,A A A 'K 1 - a' Jr' ""' ' '5f:ffs3'i: 14 1555- .fV . .. .V .X v AAn?A: AAAS 4.:,r- V ie 1 . tA . f. QAM ' V ' ' ' -. ' ,, J' 1 v J , ' . , ,,4 'Q VV 1,.A'hAA'. V P A Af ,vg.,,,...A'g.! . V ' A ' ' -' Q , V . . :W V A . X 9' V' ' ,K .gas .A A v avg,-M' ,... , ,.n..,, ,,,m,,. ...,,..,,,,...,..,,,.m....,M.....h,..,,..,..,...,....,....,..l THE NEWTUNIAN - 1932 - Annual of Newton High School Newton, Massachusetts S S" X 'fn' ' " FQ' 1:wX X L , f f S xvwvm, VOLUME TWENTY-THREE EDITED BY THE CLASS OF NINETEEN THIRTY-TWO ' inland nur W'-' . , are-annum.-sau:::::::unIwnmmlswmunwmunmumwwuunummuuMmu ""' Jfff?-353 g d W i 5 l .5 3 ' ' .ass , W H . . ,xi -.12 4 N N IHVING O. PALMER From a painting by Wilbur F. Noycs Cflift, of thu Class ol' N325 Two DEDICATION The class of 1952 takes pleasure in dedicating their llNewtonian" to Mr. Irving O. Palmer, retiring principal. Mr. Palmer has unsemshly devoted himself for thirty-five years to the interests of the school, and all who hnow him as teacher, administrator, and scholar, accor d him tribute for the work which he has so admirably done. Threc Four FOREWORD , graduate of Newton High clierislles Qzii 11 the year 130011 as the finest souvenir of his Q.,,f,,7' sclxool life. For this reason the staff of the NSA eq., "NewtonianH for 1952 has worlxecl zealously to prociuce a complete picture of L0fl1 acaclemic ami extra-curricula activities. As has tween the custom, the twenty-third school annual is in two parts. One portrays the mental ami physical pursuits, sucli as stuclies, athletic teams, and clulasg tlme other, ofa more Sossipy ana humorous nature, pictures the social life. The reader will be impressed, lxowever, lay several changes, time most important of which is the cover, a striking innovation that is certain to please time owner. Despite financial conciitions,tl1e large subscription 1188 marie it possible for us to maintain lliqlm ualit , to increase the numlner of a es, and to s. q Y P S enllance the Look with an improvecl format. To time members of time Newtonian Staff anal to all teaclxers ancl pupils in Newton High School who have given gladly ami unstintingly of their time ami energy, time eflitor extemis his rleepest appreciation ancl tlianlms. You have before you the literary U.MaSnum Opusn of time Class of 1952. May it please you, ancl may it afford you many pleasant reminiscences in years to come. Five .'-' ' 7 ., . f . 4 f ir ' 27 g k-ef-1135 ri? K .fi l .. XNEWTG N I A Nl g . - A-,za Q fzwy ,. .. Farulfg , :a.."'-.'1":Y -..-. . .. , A , gg t , , , -LQ:.2e:1zff,.:,. :s ' ' 'r sf 1 ,'.' it iw ffsxfffsi :Sm 'Pie-kit -- 'Arg' -'lie ggi , Y. ' ,Q QL, ,L gc: 1.35352 gglw ,fgggiaiawgzgti rf Ee.. it- qQe,Qs,.- -ii?sgg:f,.f ,, we - tk ,- . A , L ' , ' -'L,gq,-was " .riff I .yy :ESQ if- ,asa if 1 Tm. , ,, Y , vi- , --W, ,1.,,,,f-,W . g,'i?f3wi,1 gas. .4 'B :iw 1-wif 'YVP52' y 'W , . ' -1' -1 'S 1 - ' K K "-' :5ES 9Q ef. ee: , ""' -f,-".-yy--:-,---fgwe"?e - . 'rs K - Ag k.k. . .Q?2f...sw's 2. s. sf- . Aff-'f1f.s.-f Jana-ENB. .px ay PAUL E. ELICKER MB. PAUL E. ELICKER, the newly elected principal of the Newton High School, was graduated from York, Pennsylvania High School. From here he went to Ursinus College where he graduated magna cum laude, receiving his A. B. In 1922 he received an A. M. degree from Columbia University. Always interested in educational pursuits, Mr. Elicker later was awarded the Master of Education from the Harvard Graduate School of Education. Before coming to Newton High School, Mr. Elieker was assistant principal of Malverne High School, Lynnbrook, New York, and later head of the Mathematics Department of Franklin High School, Hacken- sack, New Jersey. On leave of absence from the Franklin School, New York City, he served as an oflicer in the Infantry during the World War. In 1918 he became head of the Mathematics Department at Col- legiate School, New York City. Mr. Elicker joined the faculty of Newton High School in 1923, as a teacher of mathematics. He was on the Administrative Staff, and since 1927, has been Assistant Principal. Among his many activities Mr. Elicker listsg Phi Delta Kappa, Honor Society of the Harvard Graduate School of Education: National Education Association, National Association of Secondary School Princi- pals: Sub-masters' Club of Greater Boston: -and past-president of Davis Club of Greater Boston. This year, climaxing a career of success, Mr. Elicker has received the appointment of principal of Newton High School. E ighl psf by f-I,,""f FQ, rx Nwga kfi f - + ' N 'UEWELLX iwmfmmmig E L N I AX, ET ' , - ..-W..." "K , ' " ,f ..- A.. ..,1 I . .. T 1 . cm, ,' - W . ,, 'Z-4 I-Z f 'E - Y -: 1- ' - , 'lf' ' - ini, -Y ' m 'HJ ' ,ws .51 5 'LJ fliiif' as-1 L P'.:.f.'1""d' "uf 2 - .f P is E1---' -.. I 'H '- wv xgjtq .- ' 5 , ,' .:.-11315: 5'-4" 'E Q' . 3: 16, v " fl S rw 'J A ' ' A, N . -1 :J 'f .' ,m, Q.f:Q,,QQg-Lia Qflw bfi nf ' .H "'CiiQ-r. Nine aa, Amis H.. '- - .fr ae' -' L' ..'-.-15Qj.g,F?4 s is i 5 i t 5--S.--r:'4': e" ' A: 5 Jag.:-ca:.:.gwg . ai 'sf "" L,A.. We IRVING O. PALMER . PAUL E. ELICKER . JAMES FORBES . . MAYNARD MAXIM . Alice A. Alden , Francesco Argento . Beatrice L. Bates Joseph Bedard . Blanche F. Bemis . Gladys M. Bigelow . Carl P. Birmingham . Edward P. Boulter . Madalene Brackett . Hazel Broad . . Emily P. Burdon . Lucille Burnham . Maude E. Capron . Gertrude VV. Carleton Hortense A. Church . Charles B. Consodine Helen Cotton . , . Eleanor Cox . . . Gladys Cunningham . Katherine Curtis . . T. Jerome Cutting . Fred H. Daniels . Gladys F. Davis . Caroline M. Doonan . Lawrence G. Drury . Albert A. Dulac . . Elizabeth M. Eaton . Margarita W. Ells . Donald G. Enoch . John F. Fitzsimmons Maida Flanders . Francis J. Foster . Cecile E. Giroux . May B. Goodwin . Raymond A. Green . Ten it fed: .ww ?"-' AUM-' .4 A .sa 4. . ..., .ss . if -. ,i . . ., :W-:f'.f:.af 1551.32 1,-.r ., Faculty Teachers . . . . Principal . . . Assistant Principal . Director of Vocational Division Director of Business Division . . Clothing French, Spanish . Mathematics . Social Studies . . English . Librarian . . . Commercial , Related Printing Work . . Mathematics . Science Assistant . . . . French . Physical Education . . Chemistry . Social Studies . Commercial . Social Studies . . . Latin . . French . Commercial . . Science . . English . Design . Foods . . . . .English . Related Machine Work . . . Woodworking . . Science . Drawing . Mathematics . . . Electricity . PhysicalEducation . . Social Studies . . French . . . Latin . Social Studies Edward N. Grillin . -Ethel Ham . . . George E. Hardy . 'Charles B. Harrington Herbert F. Hartwell . Arthur G. Hildreth . Frederick O. Holmes Mildred Hood . Philip Houle . . . Frederick K. Hussey Arthur C. Johnson . Helen P. Johnston . Lucius P. Jones . H. Anna Kennedy . 'Jeannie B. Kenrick . 'Horace Kidger - . . Daniel F. Koughan . Grace S. Kuntz . . 'George A. Land . Anne L. Leathers . . Helen B. Lee . . . Elizabeth Linnehan . Frances V. Lund . . Oscar Martin . . . Elizabeth L. Mayo . Ethel W. McGregory. Marion B. Maguire . 'Charles H. Mergcndahl Jessica F. Meserve . M. Roberta Miller . Catherine A. Murray. 'Gertrude E. Myles . Edith E. Newcomb . Helen E. Nute . Mary C. Owens . Forrest F. Paige . . Harry J. Patterson . Charles W. Peterson . Elna Peterson . . Edwin R. Pitt . . E. Louise Richardson "' Hgaiot' Department. . . . . . Music . . . . . French Related Electrical Work ,, . Science tNon-college preparatoryj . , German, French . . Science . Social Studies . . . Commercial . Related Woodworking . . Mathematics . . Mathematics, Latin . . . Commercial . Social Studies, Coach Baseball . . . . Science Home Economics . Social Studies . Social Studies . Phys ical Education . . . Latin . English . . English . French, English , . . Science . Physical Education . . . Science . Drawing . . Commercial . . . Mathematics . Science, Continuation School . . . . French . Clothing . French . Commercial . English . . Clothing Social Studies . . Machine . . Nlathematics . Phys ical Education . Electricity . . English Eleven 'Wallace E. Richmond Edith M. Rideout . Cora E. Riley . . B. Floyd Rinker . . Gertrude Robinson . Cora W. Rogers . . George I. Rohrbough. Ralph M. Sanborn . Maude M. Shippee . Frank M. Simmons . Charlotte M. Simon . Margaret South . . Jessie A. Southard . Charles R. Spaulding. Andrew W. Steinhope Elsa W. Stone . . John L. Sullivan . . Carl L. Swan . . Nelson C. Swan . Walter M. Taylor . Alma A. Thomas . . Harold W. Thomas . Frances Thumin . . 'Samuel Thurber . . Edwin R. Tripp . . Adele M. Waldmeyer Ida M. Wallace . . Thomas G. Walters . J. Joseph Ward . . Louise Wetherbee. . Hazel White . . Helen L. White . Leon L. White . . Daniel P. A. Willard Lester E. Williams . Sterling L. Williams . "'F. Ewing Wilson . . Flora M. Smith CSabbatical year? . Ruth C. Wise . . . Evelyn M. Hammond Ginevra H. Smith . Daisy E. Pillman . Phoebe Bell . . . Mary-Rose F ratus . Delia M. Mulligan . 4' Head of Department. Twelve Faculty QContinuedj . . . . . . . . . . Science fCollege Preparatoryj , . . . . . English . Visiting Teacher, Guidance . . . . . English . . . English . . . . . . Mathematics . . . . . . . . English . Physical Education, Coach Football . . . . . Textiles, Elementary . . . . Physical Education . . Hygiene . Social Studies . . English . . Music . . . Commercial . . . . Science . Related Electrical Work Mechanical Drawing . 'Machine Practice . . Mathematics . Commercial . Automobile . . English . English . Electricity . French . . Latin . Mathematics . Printing . English . . . . Commercial . . . . . French Related Automobile Work . . . . Social Studies English . . . . . . . . . SocialStudies . Director Health, Physical Education, Athletics . . . English . 0,0'ice . Ofice . Ojice . Ojice . Office . Office . 0,0'ice V 1 Q H , i EWTON L , , , 3, 55? .Q . , ,...-., , .hh , . ,-, un ..' ..' -1. , , L. .. .. I, .Qi it. ,Qu ..:..,x:. 'J' '.'-. .' ' x.. . nz. 1' ' 4 , 5 n i i ' if 1 xl' 2 1 I N ma J! f x a..' -"5 'x Crm nf'- xfik x ' 2 I ll Ia' pul" K1- .Q- QM1efae:1?Qk ' , 'tf if I. . ."1 142' 'rf' ' o ' jp" 'ug 'I ,Q ,ff K' p ,ff 11" 2. :',. Q ..1f X ,:g':1g.1:-'ex - 5'- f -. 4Zj' 5xsN iHsLQu,,Q,L 'M q.1QNlw 1-If.: x Y Qfexv-2 1fl'n?5X.M 'v14NxlPxiM1' . -- -11:--- .k?:'2i'??21f1ff4"i? . INN. :54'.fZ1,i S J ff f 15573 '51Tf3i3?2E5 5 1 71-ft ,lf VA NS ' N4!!f'fM4 Ex x, fr .1 1 E "' 3,5 ' :Hai ,"W.f -Af " ' ' jfiif K M , --in .v-'-A - ---' ,113 xt sg 'U 5 41' 15 ' ' L A 'Q T'm""-'-ni flg-is X " 'f il' if - q,Y,Q ' A-ix A JP S X... X -X-- .. W ' mm 3 :kk 11 , pp . N- 2.xf - 'X' 125113: 'iv-Lv J' is ' if ,v V X wc - 'xi ,-H,--X,-if-sflg 2- f- CSE? W E 'T 'Ax'i'Q'3 jg' Q .lg -B -' ' A N F X f x 5-ll YQ. 1 35 2 ' X f ,,if'fN'?:f-QNQQNI 9 N 45 Q 2- if fr-:TSM X X' 4 ',- K X-Y 'igg:ff- ' J L' v- wg' --J, 5'-jx?-ix ffix ,,1f-gf-T +?fGE?-Qi Thirlcvn H"f1"' " f , ':-Qi?fQii'fm- , v 2151-if 3 Eff J -- 2. .- ai: I ge' ' -4-3' " 55 "" 4' e-irrrzwx 37: - '3,.':?sf1.:2a"::-:A 4 in :f2fH:. :Q-:z--my :..r::' .g. Y 352-. i" i 5'--14552 ga- -,I 5 ' . V - ..,, x ' EEN, My -.wi n .f:. .. ..... lbll ,L ,ig-AL ,A ,. T. , . X, Samuel Adams Margaret Allardyce Hilda Allen Roger Anderson Paul Andres Robert Ashley, Jr. Chester Babcock, Jr. Grace Bagdasarian Harold Banks Richard Bartley Leslie Barton Laura Beebe Austin Berkeley Evelyn Bessey Virginia Bloom Harriet Bowser Helen Boyd Doris Calvert Marjorie Clark Madeleine Collins Janet Colson Fern Cotton Barbara Dales Carlene Dalton Elmer Davis Margaret Denton Douglas Dryer Mary Louise Eddy Phylis Ensign Mary Fanning John Fitzgerald Mary E. Foley Mary Ford Franklin Fox Thomas Frary Dorothy Gallant Charles Gentile John Gilroy Fourleen Senior Honor Roll Elizabeth Glidden John Gowen, Ill Thelma Gray Lois Hall Barbara Handy Chapin Harris Julia Harvey Harry Hatchell John Haughey, Jr. Mary Herlihy Marion Hinkle Barbara Howe Robert Hunter Hope Hunting Frances Jennings Anne Kendall Nina Keppler Ruth Klayman Jeanette Larnpert Elizabeth Landers Ruth Latimer Robert Lawrence Catherine Lawson Arnold Lefort Dorothea Leydon Margaret Lill Edmond Loughlin Ernest Lucas, Jr. Isabel Lynch Miriam Macusty Vincent Madden Dora Mancini Wilbur Marston Clement McCarthy Mary McDonald Julia McKenna Warren McPhee Elizabeth Miner Pauline Munson Katherine Murphy Eleanor O'Connell Margaret O'Leary Silas Phillips, Jr. Thurman Philoon Arthur Poinier Katherine Randall Jane Randolph Louis Remond Bernard Rolfes Paul Ross Amelia Santilli Carol Shattuck Marie Skanen Stearns Smalley Caleb Smith Virginia Smith Warren Springer Eleanor Stearns Katherine Stout Thomas Stuart, Jr. Robert Sullivan Warren Sutherland Priscilla Swan Theodore Timbie Janet Tuller Francis Tuscher Janet Tuthill Elinor Vaughan Louis Viscoe Jean Warring Vincent Wentworth Eleanor Weston Julien Weston Charlotte White Roy Whitehouse Mary Ziegler Fifteen S izteen G. HARRY ADALIAN, JR. 230 Lake Ave., Newton Highlands And he is oft the wisest man Who is not wise at all. Harry: Born September 25, 1914: Business: Hyde: To be a successful business man, be a friend to all, and maintain a high standing among my fellow men. MARGARET WILSON ALLARDYCE 8 Mechanic St., Newton Upper Falls Many daughters have done virtuously, But thou ezceedest them all. Daisy: Born October 8, 1914: Ollice Training: Emerson: Undecided: Scholarship Roll, 1, 3, 4: Gym Meet, I: Alpha Beta, I: President, Commercial Club, 4: English Club, 3: Senior Banquet Committee, 3: Baseball, 2, 3: Soccer, 3: To be the Lady Astor of America. JAMES EDWARD AIIERN 1401 Washington St., West Newton Modesty becomes a young man. Jim, Taffy, King: Born June 9, 1914: Business: Levi Warren: To be an ollicer of the law. IIILDA MARGARET ALLEN 20 Bacon Pl., Newton Upper Falls Studies serve for delight, for ornament, andfor ability. Peggy: Born August 18, 1914: Language: Scarsdale, N. Y.: Mt, Holyoke: French Club, 3: Social Studies Club, 4: English Club, 5: Make-up Committee Senior Play, 5: Honor Roll, 3, 4, 5: National Honor Society. LOUISE VARSON AHERN 183 Walnut St., Newtonville An honest countenance is the best passport. Lou: Born December 8, 1912: General: F. A. Day: Undecided: To he a second Katherine Cornell. ROGER BROOKS ANDERSON 14 Thornton St., Newton Hear ye not the hum of mighty workings? Andy: Born July 29, 1914: Business: Bigelow: Boston University: Scholarship Roll, 1, 3, 4: National Honor Society, 3, 4: Outdoor Concert, 1: Usher, 3: Aviation Club, I, 2, 3: Usher at Graduation, 3: Senior Banquet Committee, 3: Newtonian Floor Manager, 4: Legislature Alternate, 2: Newtonite, 4: Assistant Business Manager. 4: Camera Club, 3, 4, President, 4: To pass the C. P. A. exam the first time. FLORENCE ALBEE 1062 Beacon St., Newton Centre All her faults are such that one loves her still better for them. Al: Born December 27, 1914: Office Training: Hyde: Baseball, 2: Commercial Club, 4: To do as I please and win. PHILIP MORTON ANDRESS 67 Clyde St., Newtonville In Mathematics he was greater Than Tfvcho Brake. Phil: Born June 24, 1914: Mathematics: F. A. Day: Cornell, M. I. T.: Vice-President of Alpha Gamma Tau, 3: Aviation Club, 3: English Club. 4: Dance Committee, 3: Senior Play, 4: Cross Country, 4: Indoor Track, 4: Outdoor Track, 4: To argue with Einstein. ROSE ANGINO 303 Nahanton St., Newton Centre Sweel food of sweetly ullered knowledge. Rosie: Born January 19, 1915: Ollice Training: Mason: Undecided: Al ha Beta, 1, 2: Social Studies Club, 3: Commercial Club, 3, 4: Field Hockey, 1, 2: Baseball, 2: Gym Meet, 2: Senior Play Candy Commit- tee, 4: Senior Banquet Committee, 3: To be a second Fannie Farmer. ROBERT PAUL ASIILEY, Ja. 284 Woodward St., Waban Whence is lhy learning? Halh lhy lvil On books consumed the midnighl oil? Hob, Ash: Born April 15, 1915: Scientific: Arlington: Bowdoin: Newtonite, 2, 3, 4, Editorial Editor, 4: Newtonian, 2, 4: Newton Quill Literary Committee, 4: Shakespearean Essay Contest Winner, 2: Scholar- ship Roll, 2, 3, 4: National llonor Society, 3, 4, Treas- urer, 4: Debating Club. 4: Le islature, 4: English Club, 3, 4: Graduation Usher, 3: .lrunior Dance Committee, 3: Senior Executive Council, 4: Senior Class Secretary, 4: Senior Play, 4: Tennis Tournament, 2, 3, 4: Tennis Team, 2nd Varsity, 2, 3: Varsity 4: To acquire a larger vocabulary. PATRICK ANDREW ANNESE 56 llawthorne St., Newton He's u hard man lo zronvirwe. Legs, Pat: Horn March 30, 1912: Vocational: F. A. Dam Stanford: Legislature, 1, 2: Chorus, 1. 2, 3: To , orchestra leader ol' "Annesc and llis Polly-Wogsf' CHESTER IRA BABCOCK, Ja. 9 Clallin Pl., Ncwtonville Wisdom here is joined lo peace. Chet: Born July 11, 1912: Mathematics: Western Junior lligh: lVlllSSlll7llllS0l,l.S State: Aviation Club, 1, 2: Alpha Gamma Tau Secretary, 5: llonor Roll, 1, 2, Il. 4. 5: Essay Contest, 4: National llonor Society: To conquer chemistry. JAMES ARBUCKLE 15 Pennsylvania Ave., Newton Upper Falls He lhal hulh knowledge Sparelh his wards. Jimmy, Scottie: Born March 13, 1915: Scientilic: Emerson: Northeastern: Freshman and Junior Varsity Basketball, 2: Junior Varsity Football, 2: To learn to play thc tuba. lllLDA BADGER 16 llradford lid., Newton llighlands Hiring wisdom wilh each sludious year. llildy: llorn August 8, 1915: Language: llyde: Mt. llolyokc: Freshman Dance Committee, 2: Sopho- more Dance Committee, 2: Varsity Orchestra, 1, 2, 3: Class Orchestra, 1: Chorus, 1, 2: Outdoor Concert, l, 2, 3: State Music Festival, 1, 2: Camera Club, 2: Honor Roll, 1, 2: Library Club. 4: Social Studies Club, 4: Candy Committee Senior Play, 4: Nationulllonor Society: To be a tailor's assistant and sew buttons on a coat ol' paint. ELlZA1lE'1'I1 ARGENTO 80 llighland Ave., Ncwtonville A willing helper does nol wail unlil xhe is asked. Libby, Lilelte: llorn March 19, 1915: Language: F. A. Day: Wellesley: English Club, 4: National llonor Society: To have dog kennels. GRACE BAGDASARIAN 12 Durant. St., Newton Words shine as beauliful pearls. Gracie, Blackie: Born July 5, 1914: General: lligclow: Finishing School: Neophytes, 1, 2: Drama Club, 3, 4: Newlonite Staff, 3, 4: .lass llockcy, 3: Gym Meet, 1: Freshman Talent Assembly, 1: Honor Roll, 2, 4: Outdoor Concert, 1, 2, 4: To be calm, cool, and cautious. Seventeen .w."'.f.. '4 "' 1553" - - -4 ' "2 ,."" ' pp ' lf kkkk l K ' l .-Q-ff-L51 L' I is Eighteen imma. Le. gan -sexi: .t.,2.2C5'2,ii:. .gi ,f. ' 915 -' gfgjj i jf -,-L kg , ': v .f J Lt y - ' '4 ,, fzglif, , M 1151 1,,j ,:gg.,,...: 1 DONALD VINTON BAKER, Jn. 686 Centre St., Newton A studiuus tad of serious rnien. Don, Bake: Born July 16, 1915: Language: Bige- low: Harvard: Newtonite, 3: French Club, 3: English Club, 4: Lunchroom, 3. 4, RICHMOND FIELD BANCROFT 24 Loring St., Newton Centre Such a man within him lies. Richie: Born January 2l, 1914: Mathematics: Mason: M. I. T.: Traflic Squad, 1, 2: Usher at Gradua- tion. 3: Captain Newton 2nd Tennis Team. 3: Captain Varsity Tennis Team, 4: Committee of "YS," 4: To beat Tilclen. PHYLLIS MAY BAKER 686 Centre St., Newton Not very small, not very tall, But cheerful and sunny and loved by alt. Phil, Fishy: Born April 26, 1914: Language: Bige- low: Wellesley: Treasurer of Class, 1: Basketball, 1: Field Hockey, 1: Baseball, 1: Freshman Dance, 1: Gym Meet, 1, 3: Class Vice-President, 2, 3: Legisla- ture, 4: Alternate, 3: Chorus, 1, 2, 3: Outdoor Concert, 1, 2, 3: Honor Roll, 1, 2: Committee of "TS," 4: Newtonite, 3: Alpha Beta, 1: French Club, 3: Library Club, 3, 4, Secretary, 4: Executive Committee, 1, 2, 3: Data Editor of Newtonian, 4: Lunchroom Squad, 3, 4: Senior Graduation Committee, 3: Gym Meet Committee. 1, 2. 3, -4' Board of Finance, 4: To be a graduate of Harvard College. HAROLD CARLTON BANKS I5 Standish St., Newton Highlands I am Sir Orarle' when I speak let no dog bark. Hal: Born October 15, 1913: Scientific: Hyde: Wesleyan: Freshman Party, 1: Executive Committee. 1: Declamation Contest. 2, 4: Neophytes, 1, 2: Drama Club, 3: Glee Club, 2, 3, 4: Legislature, 3: Alternate, 2, 4: Home Room Manager, 2, 4: Stage Committee, 3: Senior Play Committee, 4, Property Committee: Senior Prom Committee. 4: National Honor Society, 3, 4: To go way off and sit down somewhere where I won't have to bein a rush all the time. S. HELEN BAKER 60 Crafts St., Newtonville Frankness is a natural endowment. Sally. Sarah: Born August 21, 1914: Oltiee Training: F. A. Day: Burdett: Chorus, 2: Outdoor Concert, 2: English Club, 4: To be successful in everything 1 undertake ELIZABETH GERTRUDE BARBER 12 Wyman St., Waban She btushes - all is safe. Betty, Libby, Lib: Born June 28, 1014: General: Hyde: Vesper George: Class Basketball, 1, 2: Captain, 4: Field Hockey, 1. 2: Outside Music. 2: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Social Studies Club, 3: Aviation Club, Secretary, 4: Glee Club, 4: Lunchroom Squad, 4: Senior Talent Assembly, 4: Outdoor Concert, 4: To invent a remedy for blushing. MARGUERITE COPP BANCROFT 160 Oakleigh Rd., Newton 'Tis nice to be natural when you're naturally nice. Peggy. Peg, Snooks: Born September 16, 1914: Language: Bigelow: RadclilTe: Baseball, 1: Outdoor Concert, 1, 2: Business Staff of Newtonian, 2: English Club: 3, 4: Gym Meet, 3: Home Room Manager, 3: Publicity Committee of Senior Play, 4: National Honor Society, 3, 4: Otlice Duty, 4: Lunehroom Squad, 3: Honor Roll, 1, 2, 3: Chorus, 1, 2: Newtonian Data Committee for English Class, 4: To sell hinges to the Eskimos for the doors of the igloos. CLEMENT BARISANO 460 Watertown St., Newton Quiet and industrious. Barry, Baby: Born September 29, 1914: Printing: F. A. Day: Dartmouth: Chorus, 2, 3: To knock them dead. , if 'fw fr '-M if "'?J95' 1- xx x. 4. A A r , if Tri- , N I A if X ICN ICLYN IC. llklllxldll Zl- Ulis Sl., lNlYVKl0IlYllIl' , Uuivl. -w'l uv' ICIIOII' slu' ix llll'l'r'. ' llunnv, livz Ilnrn April 0. lflll: Svinnlilivg I". A. , Dny: Junior Cnllq-greg Gym lllucl, 2, 3, ldnglish Club, Il, Il, Arvlutry, Il, 'lg 'l'u sz-c the Cnlnssculn in llw lnunnligbl. CllAllI,ICS SICVICIIANCIC liASSIC'l"l' 50 llydu St.. Newton lligllluuds Yuur1glfr'll1nrs will be yrmngrf1'llmnx. Churlio-, Dwight, Horn .luly 25. IUI3: Svitrnlilicg Ilymln: lllul4-vimllul: Class Vim'-l'r0sislm-Ill, lg l"unI,bull, I, 2, Zig lluskm-lbull, I, 2. 3, Nuwlunilu, 2, 33 Lunch- rnmn Squufl, 22: flilllllllilllfll nl' "TS," 55 To drive un Auslin nrnunil Ibn drill slwd trunk. I,Ul,llSIC lCl,I,l'IN liAllIll41'l"I' IT Cubnl Sl., N1-wlnn A ylvful gifl, puIirlu'r'. W4-an-3 linrn Dm-4-lllln-r 25, 19123 Gcnvrul: llnslnnz lllull-villmlg Smzinl Sluelivs Club. 5, llumu Iicnnulniizs Club, 5, Glve Club, 1, Chorus, I, 'l'n do X-my wurk. LUCY FRANCES BATICY 83 Iligh Sl.. Newton Upper Falls I Life lvillmul laughler is u dreary blank. Lou: Iinrn01-lnbc-r2I, IUI4-2 Gs-nm-rnlg Iiun-rsnn: Pvrry Kimlvrgalrtvn S4-bool, Outdoor Conor-rl, lg Gym Maul., I: llusn-bull. I. 2, 3, ll-Q llnsknlbull. l. 2. 3, -lg Snmwnr, Il. fl: To sm- cluvnlurs installcrl in the Newton lligh Sullnnl. IIICIIAIID 'l'lI0lVlAS l5AIl'l'l,l'lY 0l,lill'l1'I' Sl.. Nowlnnvillo .fl rolling xlnnr' gulh:-rs no moss. Divk, llunvn, Burl: Ilnrn lw1ilN'll 26, l0l5: llusinvssz I". A. Daly: llnivvrsily nl' Snnllwrn Culifnruiug Gulf, 2, Culnlmwviul Club, 21 llonnr llull, -I1 To bn nn llllilllf- Inkuris ns:-xislunl. LAURA Illilillli -I0 Clyllu SL., Nvwtunvilln Shr xal like pnlirnre on a mnnumrnl, smiling al grief. Luuricg llnrn Juno 8, lOl-1: Suiunliliug Nlvuflvilln, I'0nnsylvuniu3 Allngllnny Cnllngng Social Slullins Club, Zig linglish Club, Ll: Gym lVInot, 3, To be nn alumna of N. ll. S. l.I'ISI,ll'2 GICUIIGIC liAH'l'0N I2 K1-mplun Pl., Wlwsl Nuwlnn Suffering unrl llrulh uw- Ihr' yrrul lf'url11'rx nf llmnkilul, I.:-st linrn August 6, IUIZK: llusinossg F. A. Duy: N1-w liuglauul Inslilulm- ul' I':IlllHlIllllllj.!Q Sum-inl Studia-s Club, 1:'l'uln-anna-xp.-rl mnrliviun. , WAL'l'l'1lK IIIYING HI'Il.L. Jn. CIT .I1-lI'o-rsnu SL.. Nr-wlnn Tulk lo him 1J.lm'ob'x Ladder and he lmruld ask lhe llunllwr Qf xlrpx. ' Wall, Ding: Born Many 28, l9l2: Smfiullliliui Bigelow: Ilnstun llnivnrsityg l"untbnll, l. 2. Il, 4: lnrlnur Trunk, I I, 2, Il, 4: Onlllnor Trzuvk, l, 2. Il, 11-1 llnsnbull. l, 2: Civics Club, I: Snuiul Studies Club, 53 'I'rulIiu Squad, Sl, -L 5: l,nnvIlrnnm Squad, 4, 5: Glen Club, I: Out,- I minor flUllC1'I'l., lg Tn Lulu: the wrinkles oll' n prunn. N ineleen . .,.A Siifziiqf, 1'-35 'g ?E"f1'H ii 'ig 'ii' 11? R, , i W : ii fi . 4 gg 4,,, ig 'f ffififii -"' 5.Z':E.'isL.'5 "41Qf1?r?S"iS?Z 2. I C1 1 .Ti , 11112 ,Q 15'i:f21f.2'2 13' re Twen ly ELIZABETH FORD BENCKS 3 Elmwood l'k., Newtonville She looks on lUe wilh quiel eyes. Lib, Libby, Betty: Born July 8, 1914: General: Boston: Undecided: Home Economics Club, 3, 4: Social Studies Club, 4: Outdoor Concert, 4: Chorus, 4: To do what I want when I want. JOHN T. BERGESON 885 Beacon St., Newton Centre As merry as the day is long, There's lhe humor of if. Bergy: Born September 9, 1914: Mathematics: Mason: Brown: Legislature, 4: Executive Council, 4: Civics Board, 4: Drama Club, 3, 4: Play, 4: Social Studios Club, 4: Debating Club, 4: Newtonian Circula- tion Manager, 4: Football Manager, 4: Neophytcs, 1, 2: To be able to cross my bridges before they are built. BETTY BENSON 44 Hartford St., Newton Ilighlands She lrips a Iighlfanlaslie Iae. Born May 15, 1915: Language: Hyde: Class Hockey, 1, 2: Class Basketball, 1: Class Vice-President., 1: Ilonor Roll, 1: Alpha Beta, 1: Outdoor Concert, 4: To walk fast. AUSTIN VVEST BERKELEY 82 Oxford Rd., Newton Centre His modesly is worthy of imilalion. Aus: Born September 2, 1914: Scientific: Mason: Bowdoin: Legislature, 2: Home Room Manager, 2: Shakespeare Contest, 2: Stage Committee, 4: Honor Roll, 1, 2, 3, 4: National Honor Society: To drive a rattle-less Ford. DORIS MABLE BENT 84 Adams Ave., West Newton Good nalure is one of Ihre riches! fruits of personality. Dot: Born January 2, 1915: General: Brighton: To go through life with a smile. LILLIAN BERNHABDT 1669 Centre St., Newton Highlands Silence is lhe one greal ar! of vonversalion. Lil: Born May 13, 1914: Scientilic: Hyde: Simmons: Band, 1, 2, 3, 4: Class Orchestra, 1, 2, 4: Varsity Orchestra, 4: Outdoor Concert, 1, 2, 3, 4: Newtonite, 2, 3, 4: Social Studios Club, 3: English Club, 4: To accomplish whatever I set out to do. RUTH MAY BEHGEN 79 Dalby St., Newton She has sparkling eyes lhai mulch u sunny smile. Ruthie: Born May 8, 1915: Oflice Training: F. A. Day: Secretary of Commercial Club, 4: Gym Meet, 3: To grow some more. EDITH MAE BERRY 150 Beethoven Ave., Waban I mean! to do my work loday. Babe. Edie: Born November 24, 1914: General: Levi VVarren: Miss Chamberlin's: Class Soccer, 4: Archery, 4: Basketball, 4: Glee Club, 4: Aviation Club, 4: Home Economics Club, 4: Secretary Social Studies Club, 4: Newtonite, 4: Senior Talent Assembly: Gym Meet, 2, 4: Outdoor Concert, 4: To lly a rocket plane to Jupiter and bring back a Jupiteritc for a husband. EVELYN ALICE BFISSEY 321 Cabot St., Ncwtonville A sense of humor is lhe sall of life. Evie. Bess, Sknezix: Born October 20, 1914: Ollice Training: New Bedford: Chorus, 2: Soccer, 3, 4: Lunch- room Squad, 'I-: Ilonor Iloll, -I: Gym Meet, 3: Outdoor Concert, 2: To be u hoofer and to run a cat farm. JOYCE BLUMIC 57 Southgate Pk., West Newlon Silerwe and rejleclion cause no dejecliou, Jack: Born October 9, 1914: Mathematics: Allston: Wentworth Institute: Indoor and Outdoor Track: Social Studies Club, 4: To be kinglish in the Mystic Niles ol' the Sea. KATE BLACK 62 Grasmere SL.. Newton I um lhe very slave of impulse. Bunty, Blackie: Born August 31, 1913: General: Bigelow: Peter Bent Brigham Hospital: Newlonite, 3: Alpha Beta: Senior Play, 5: Legislature, 4, 5: Social Studies Club, 5: Senior Dance Committee, 5: Basket- ball, 2: Home Economics Club: To see new places and new things. FLORENCE HELEN BOISCLAIR lil Dalby SL, Nonantum Things were firsl made, lhcn words. Flo. Jenn: Born April 4, 1914: Ollicc Training: I". A. Day: To dance until dance halls go out of style. JULIA I'lLIZABl'I'I'II BLAKE 227 Lincoln St., Newton llighlands How lhy wil brighlens one! How lhy xlyle refines! Blackie, Julie: Born February 12, 1915: General: Ilyde: Simmons: Freshman Class Dance Committee, 1: Basketball. 1: Ilonor Boll, I, 3: Senior Dance Committee, 4: Social Studies Club, 4: To see Babe Ruth but an eyclash. NELSON DAVID BOUDHOT I9 Faxon St., Newton Sleepesl or wakesl lhou, jolly Nelson? Doc. Baudy: Born'January 3, 1915: Business: F. A. Day: To sleep ut all times. VIRGINIA BLOOM 2 Newbury Ter., Newton Centre Perxewrrance marks lhe firxl mileslone lowards success. Jinny: Born -June 24, 1914: General: Mason: Boston University Music School: Ilonor Roll, 4: Chorus, 1, 2, 3: Band, I, 2, 3: Outdoor Concert, 1, 2, 3: Class Orchestra, 1: State Music Festival, 2: New England Music Festival, 3: To become a real musician. NANCY RAY BOWMAN 938 Centre SL, Newton Centre A word filly spoken is like apples fy' gold in piclures of silver. Bae, Nan, Nance: Born July 19, 1914: Language: Mason: Vassar: Baseball, 1, 2: Soccer, 1. 2, 3: Track, 2, 3: Alpha Bela, 1, 2: English Club, 3: Social Studies Club, 4: Candy Committee ol' Senior Play, 4: History Committee of Newtonian Staff, 4: National Ilouur Society. Twenlysnnc - . A we A 'f ,ir-'S-4-2-,xt W ' 531 , : ' QS 4-oz!a:Z?'5iEiS:x :i2 - Twenty-two J EA N N E'l"1'l:1 BOWSICR 9 Charlcs St., Newton Highlands Good deeds are ever in. Ihemselres rewarded. Born June 14, 1914: Ollicc Training: Hyde: Base- ball, 2: Scholarship Roll. 4: To be a successful business woman and to sell Yale locks to IIarvard students. VVARRICN LESLIE BRAY 16 Fairview St., Newton Suv hr' is shv wilh much reserre lin! never say he larks good nerve. Vlfarry, Moose: Born August 12, 1912: Business: Bigelow: VVentworth: Junior Varsity Hockey, 2, 3: Junior Varsity F'ootball, Ci: Varsity Football, 4: Cheer Leader. 4: Hi-Y Club. 4: Outdoor Concert, 2, 4: To direct a boys' camp. IIELEN LOUISE BOYD 20 Albion Pl.. Newton Centre Th0ughUul and wise she yoes her way. A: Born January 27, 1915: General: Mason: Fram- ingham Normal: Social Studies Club, 4: English Club, 3: Gym Meet, 1, 2. 3: Varsity Orchestra, 1, 2. 3, 4: Band, 1: New England High School Festival Orchestra, 2: Outdoor Concert, 1, 2, 3. 4: National Honor Society: To have people stop asking me, "Why do they call you 'A'9" HICIIABD DELANO BRIGGS 21 Saxon 'I'cr., Newton Highlands His eve begels occasion for his wil. Dick: Born .Ianuary 26. 1914: General: Ilydc: Massachusetts Normal Art: Aviation Club, Treasurer, 4: Secretary of Junior Class: Home Room Manager, 1 4' Ne-wloni-in Cut Still' 4' To be -1 iron-rt man ,.l1,.y in a beauty show. EVA GRACE BOYER 55 St. James St., Newton Her zeal, none seconded. Born December 9, 1914: General: Union City, N. J.: Boston University: Alpha Beta: French Club, 3, 4: National Honor Society: Scholarship Roll, 2, 3, 4: Newtonite, 3: Basketball, 4: Soccer, 3, 4: Hockey, 3, 4: Home Economics, 3: To know what I want to be ambitious about. DONALD G. BRINE 412 Fuller St.. West Newton A docile disposilion will, wilh application, surmoanl every dwicully. Don, Donnie: Born February 28, 1915: Language: Levi F. Warren: Harvard: Junior Varsity Football, 3: Junior Varsity IIockey. 2, 3: Newtonitc, 4: Out- door Track, 4: To grow straight bananas. MARGUEHITE META BRANDT 277 Dorset Rd., Wabau A l1ook's place is in school. Miggy, Peanut: Born October 20, 1913: General: Peirce: Erskine: Newtonite, 1. 2: Class Baseball, 2, 3, 4: Class Hockey, 2, 3, 4, 5: Varsity Hockey, 5: Gym Meet, 2, 3. 4: Class Orchestra, 1: Archery, 4: Band, 2, 3, 4: Outdoor Concert, 2, 3: Soccer, 2, 3. LOUISE A. BROUILLETTE 494 Watertown St., Newtonville Sing away sorrow: casl away care. Bee: Born July 31. 1914: General: F. A. Day: Out- door Concert, 1, 2: Social Studies Club, 3, 4: To go to Hawaii in a canoe. . '1 ' .. 'i V , , , W iii N- A 555. X "v,"lf lui? l n.':.'Y: ' ll W Rf' f . 1 -I WW' f "4 'gym wt., 3 f 4 XX : e N' - E' -:M I 5 , ' 1- .4 ii-5-f 1 1 , 'F-X. f A ,Q 1. -,-.A as f X, x N fi., Q, A9 gg: 1,4 W 4 K rzg. hr- Y ,lr - 'l ,Q ,, ., , :H fvfvffi Clll'IS'1'l'IR fll10SYl'lNOR BROVVN 3 I'ron-lor St., Newtonville Ile only is n grrul man Who can Ill'!lll'l'l llle applause' :J llw mullilude. Chet: Born May 15, 1912: Malhalnatif-s: F. A. Day: Northeastern: l.egislal.uru, 2- 3: Travk, 1, 3: Basketball, 2: l..nlu'hr1xmi Squad, 3, 4: To see Samoa. WALTER BROWN 25 Riverside St.. Auhurndulo A quivl mural A Irurfrirnd. Brownie. W'a1la: Born February 2, 1 Levi Warren. JANIC BROVVN H Eliot Memorial Rd., Newton Lively and goxslping, and I1 xpire :J mirlh, loo. Plain, Chicki. Jinx: Born May 22, 1915: Language: Bigelow: Finishing School: Chorus, 1: Outdoor Cou- eert, 1: Class Soccer, l, 2: Class Basketball, 1, 2: Class llookay. 1. 2, 21: Gym. Meet, 1. 2.. 3: English Club, 3, 4: Second Vice-Presalent ol' Senior Class, 4: 'lio sweep the eohwobs out ol' the sky. 914: Business: JOIIN A. BRUEN TT Fair Oaks Ave.. Newtonville I dare do all llml dnlh bernmc a man. Breezy: Born January 1, 1912: General: Our Lady's School: Massaeluiseths State: llome Roum Manager: Lunehroom Squad, l, 2, 3, 4: Trallie Squad, 1, 2, 3, 4: Ncwtonito. 3, 4: Sports Editor, 4: Newtonian: Drama Club. 4: Debating.: Club, 4: Football, 4: Baseball, 4: Track. 4: Cheer Leader, 4: Lepzislature. 2: A1l.9I'lI1llvl'E, 3: Ili-Y Club. 3, 4: Civics Club, 1: Iloswn Globe School Correspondent: To make Rlalter VVinche1l and Bill Cunningham look sick. KA'1l1RYN MARY BROWN 215 Mill St., Newtonvillc So well In knmv I ller own, lhal wha! she walls lu do or say Ser-mesl uvixf-sl, nirlunux, di.w:r1'clcxI, basl. Kay: Born November 25, 1914: Language: F. A, Day: Smith: Class Basketball. 1, 2. 3: Class Soccer, l, 2: Gym Meet, 1, 2: Outdoor Concert, 1: English Cluh, 4: Drama Cluh, 3, 4: Program Committee, 4: Senior Play, 4: Drama Club Play, 4: Newton Quill Literary Stuff, 4: Nowtonite, 1, 2, 3, 4: To go forward: and, in going, listen, ALFRED WILLIAM BRYANT 209 Austin St., Newtonville Small in slalure, lmmvnxe in mind. Flanagan, Snooky: Born June 14. 1915: Business: 1" A Da ' Business' Social Studies Club, 4: To be a . . y. , - business man and travel. MARTHA JEAN BROWN 25 Riverside St., Auhurndale Youlh is full of xparl. Marty, Brownie, Blondie: Born July 5, 1915: Ollice Training: Levi Warren: Baseball, 2, 3, 4: Soccer, 3, 4: Basketball, 3, 4: Gym Meet, 3, 4: Tennis, 3: Class Varsity Basketball, 3, 4: Captain ol' Baseball, 2: To design clothes for Ghandi. NEVIN LIVINGSTON BRYNING 2149 Commonwealth Ave,, Auburndale Longer lhan u day wilhoul bread. Nevy, Skippy, Gaybug: Born February 28, 1913: Business: Levi Warren: Undecided: Lunehroom Squad, 3, 4: Rand, 2: Outdoor Concert, 2: Trallic Squad, 2: To supervise the aerial suhways with Marston as bottle-opener. Twenty-lhree Twcnllv-four MABEL CLARA BUCHANAN 76 Elmore St., Newton Centre A friend in need is afriend indeed! Smitty, Maby, Born March 24, 1914, General, Mason, Undecided, Gym Meet, 1, Home Economics Club, 2, Social Studies Club, 3, Basketball, 4, Camera Club, 4: Assistant Secretary of Aviation Club, 4, To put one over on my step-brother. CHARLES WILLIAM BUTLER 49 Kenwood Ave., Newton Centre Urge me no more, I shallforgel myseU'. Charlie, Butts, Born December 28, 1913, Scientific, Mason, Brown, President of Senior Class, 5, President of Junior Class, 4, Hi-Y Club, 4, 5, Varsity Football, 3, 4, Varsity Hockey, 1, 3, 4, Varsit Baseball, 1, 3, 4, Senior Talent Assembly, 5, Glec Club, 2, Outdoor Concert, 2, Graduation Usher, 3, 4, Newtonian Floor Manager, 4, Newtonite Manager, 4, Lunchroom Squad, 4, Traflic Squad, 3, 4, To pass all subjects and thus stay eligible all year. ROBERT EUGENE BUELL 50 Harvard St., Newtonville Nolhing is impossible lo a valiant hearl. Bob, Abie, Born September 1, 1914, General, F. A. Day, Coast Guard Academy, Intermediate Football, 3, Hockey, 3, Baseball, 3, Varsity Football, 4, Hockey, 4, Traffic Squad, 2, Lunchroom Squad, 2, Hi-Y Club, 3, 4, To fire the shot heard around the world. ROBERT MAURICE BUTMAN 11 Hale St., Newton Upper Falls The glory of young men is in lheir slrenglh. Bob, Born December 5, 1912, Vocational, Emerson, Football, Baseball, Track. CHARLES C. BULLOCK 550 Chestnut St., Waban He was like the cock who lhoughi the sun had risen lo hear him crow. Chuck, Born December 17, 1914, Scientific, Levi Warren, Brown, Basketball, 2, Drama Club, 4, Soph- omore Dance Committee, 2, To be a judge in a divorce court. HELEN L. BYRNE 417 Centre St., Newton If silence were golden she would be rich. Socco, Born September 17, 1913, General, Bigelow, Sargent, Baseball, 1, 2, 3, 4, Tennis, 1, 2, Hockey, 3, 4, Track, 2, 3, Soccer 2, 3, 4, Social Studies Club, 3, Home Economics Club, 3, Lunchroom Squad, 3, 4, To find another fool, who in folly is equal to me. BARBARA BURR 127 Dickcrman Bd., Newton Highlands Sweel girl graduales. B. B,, Barbie, Bibs, Born September 26, 1913, Language, Hyde, Cornell, Alpha Beta, 1, Executive Committee, 1, 2, President, 2, Home Room Manager, 2, 4, Soccer, 1, 2, 3, 4, Basketball, 2, 3, 4, Baseball, 2, 3, 4, Track, 3, 4, Gym Meet, 2, 3, Camera Club, 2, 3, Outdoor Concert, 1, 2, Legislature, 1, 2, 3, English Club, 3, President of Social Studies Club, 4, Chairman of Drama Club Workshop, 4, History Editor of Newto- nian, 4, Business Committee of Senior Play, 4, Lunch- room Squad, 4, Scholarship Roll, 1, Freshman Talent Assembly, 1, National Honor Society. MARY J. BYRNE 417 Centre St., Newton Her ambilion soars high. Burnzie, Born June 20, 1912, General, Bigelow, School of Design, Aviation Club, 2, Baseball, 1, 2, 3, Field Hockey, 1, 2, Tennis, 1, 2, 3, Class Basketball, Captain, 2, Lunchroom Squad, 2, 4, Outdoor Concert, 1, 3, Gym Meet, 1, 3, Lunchroom Monitor, 4, Soccer, 1, 2, To be able to pilot a plane. A AGNES CADY 18 Ilalo St., Newton Uppor Falls She danced right into my heart And locked lhe door behind hcr. Aggiog Ilorn March 9, l9lIl, Ullioo Training: Emer- son, Ilusehall, 2, 3: Field Ilookoy, 2, Commercial Club, 3, 4, To wash the windows of an open car. it DORIS Ill ICN li CALV ERT 53 Elmwood St., Nowton Sha is rnvffk and xqfl and lllllId0ll like, A young uvmmn fair lo look upon. Dot, Doltio: Il-urn .Iuly l2, lfllilg Ollioo Training, lligclow, Katherine Ilihhs, Ilonor Iloll, 3, 4, Gym Moot, 2: Ilasuhall, 23 IIUIIIC I'IC0lIOIIlICS Club, 2, I'0 bc- an hacholor girl. MAIKJOIIIIC CAIIY IIB Upland lld.. Wuhan And l1e'er did Grecian chixvl lrcufr, A Nymph, u Nuiad, or u Urure, Of finer form, or lovelivrfm-11. Miclgu, Cad, Ilorn July 19, 1913, Language, Angler, lllulooidodg Ilaskcthall, I, 23 Gym Moot, I, 2, To laarn no spell. IAIUISE LANGFOIXD CAME 5 Kclvmlcn Rd.. Wahan Who hears musiv, feels hix solitude peoplcd ul olwe Camoo, Wearing Ilorn February 2, 1914, Scientific: Angiorg Consorvatoiro National do Paris: Outdoor Con- uvrl, lg Now England Festival Orchestra, 2: Varsity Urohcslra, 2: Gym Moot, 2: Chorus, Ig Nowtonitc, 4-3 Alpha Gamma 'I'au, ll-3 Ilunor Iloll, l, put ofl' until tomorrow that which can JAMICS CAIIILI. 39 Ilillsidu Ava., West Newton Fleet ure thy fer-I, Uh, .I immy! .Iinnny, .IIIIIQ Ilorn Juno 2, IIIILI: Ilusinossg F. A, Day: Nort,housl,orn: Track Captain: Junior Varsity Iluschall, I 5 Junior Varsity Football, 2, Senior Ilanquot Committee, 3, Varsity Football, 3, Alternate to lxzgix-xlulura, 4-5 Basket yall, -I-Q 'I'o lnako tno United States Olympic Team. 20 IIIEXIIIIIIUIII. Avo., Nowtonville A xlrony man: 2, 3, 43 Not to ho dune today. ICDW A Il D LEWIS CAMPBELL Fur where he- fifl his hearl, he sv! his hand To du Ihr thingy Iur milI'd and bore il lhrough. Hd, Born April 30, l9l4-3 Lunguagcg I". A. Day, Williams, Sc-nior Play: lmgfslaturu, 3, 'Ig English Club. -I: Iloarsl ol' Social Alluirs. 3, -I: Varsity Band, 23 Board ol' Musiv. Il: Newton Quill, 41 Senior Prom Cvmnliltlfv. 41 lfllulish Cluh Play, 41 To have a date with Marlene Diotricll. FRANCIS IIICIIAIID CALN AN fm-I lloof-In-r Ill.. Nowlon Contro Thr- silent r1'penI1'Il1 nnl. Ilutf-h, Cal: Ilorn MIlfl'Il I6. l9I3: flonoral: Mason, Undvcidmlg lla soball, lg Football, lg Trnllic Squad, 3, Outdoor Conoort, l, 2: Clnorus, I, 21 Iisnvr Outdoor Concert, 33 'I'o ho a I'0l'0lgIl l'0llI'0St!IIIllIIVl' Ior some Inrgu Iirm. IIIICNIC FIIANCES CAIVIPIIELL I2 Ploasant St., Wvst Ngwton Shu' is prellhv Io walk milh, And willy In lulk wilh, And plvusanl. too, In think on. I5 Ilorn Dooolnlwr 5. lllllg Gonoral: Jamaica ' ani: Martha Was.ningt.on Sonlinary: Ilomo l l I t I':l'0IlUllIIK'S Cluh, Il: 'l'o talu- up aviation. Tu'enl,v-fire 20 Ware Rd., Auburndale -'T-'-- Y' 'T "4 I ,252 , ii i , sn'-rf-1--I 'l 7-. n l ' it i'if5i7ff5su il? fflf Vflilh i : .1 I:'f2 't - it iff: pear- life . E l T' ' .Q . "' " . if K Ei: 'Q 5 ' all 545 A uf' 'fihalfl -'ff'. nfl? 3 Q 2- -- M 3- 1 -I.:-eww . A- -- A ,af ., we -f'- 1 V 44 I t -- ,.,,'i' -A Ef,,,gg,,,s5x,g , ,, z ,- .5 E Fug - 09' ,Jw ' Sw- "" Q55 'Xl I..'i .:-:" f 'i5f'3':i'1:. A . Y Q 1 1 '5I5e"'5'--K, ' 1 fy? gT?!.'S'f:i-: K .x V ,Z 1 34,35 zffiizg In ziggy gfe ,,, ,, H f' 7 f N 'ff'-e 1 Twenty-.r ia: RALPH WENDELL CARD 902 Boylston St., Newton Highlands He always wears a smile. Skippy, Slim, Wiggle, Born September 16, 1913, Vocational, Hyde, Northeastern. ALBERT B. CARVELLI 62 Auburndale Ave., West Newton Sound lhe lrumpels Roll the drums! See! the merry sporlsman comes. Al, Ding. Carideo, Carvel, Born April 15, 1914, Business, Levi Warren, Dartmouth, Chorus, 2, Band, 2, Outdoor Concert, 2, Traflic Squad, 3, Lunch- room Squad, 4, Intermediate Baseball, 2, 3, Inter- mediate Hockey, 2, Intermediate Football, 2, 3, Varsity Hockey, 3, 4, Varsity Football, 4, Varsity Baseball, 3, 4, To be a professional puck chaser. DOROTHY MARIE CARROLL 17 Eliot Ave., West Newton Music has charms Io soolh the savaye breasl. Dot, Dotty: Born September 23, 1914, Language, F. A. Day, Radcliffe, Newtonite, 2, 3, 4, Exchange Editor, 3, News Editor, 4, Glee Club, 3, 4, Class Orchestra, 3, 4: Alpha Gamma Tau, 3, Gym Meet, 1, 2, 3, Outdoor Concert, 3, 4, Senior Talent Assembly, 4, Newtonite Charm Receiver, 4, National Honor Society, To astound the scientific world. RAYMOND JOHN CASE RICHARD A. A few wards well-chosen serve where a lhoasand may nut. Casey, Spec, Born February 9, 1915, Scientific, Levi Warren, Stage Committee, 4: Attendance Duty, 4, Track Squad, 3, To be an advertiser in a big way. CARROLL 167 Cherry St., West Newton Were lhere no women, men mighl live like gods. Dick. Pee Wee, Born March 22, 1915, General, Levi Warren, Purdue, Junior Varsity Basketball 2, Junior Varsity Baseball, 2, Tennis Tournament: 2, 3, To be personal valet for Mahatma Gandhi. HELEN R. CAVALLO 54 Oak Ave., West Newton I was promised on lime To have reason for my rhyme. Cav, Henny, Born July 7, 1913, Office Training, Levi Warren: Miss Chandler's, Gym Meet, 1, 2, 3, 4, To be able to sit out the St. Vitus Dance. VIOLET MARGARET CARSON 302 Langley Rd., Newton Centre Why lake life seriously? Vi, Born June 26, 1914, Office Training, Mason, Baseball. 1, 2, 3, Soccer, 1. 3, Gym Meet, 2, 4, Com- mercial Club, 4, Never to be serious. WILLIAM GEORGE CAVANAUGII 110 Parker St., Newton Centre He who slumbles, bu! never falls. Bill. Cav, Born April 24, 1914, General, Mason, Massachusetts State, Social Studies Club, 4: English Club. 4, English Club Play, 4: Home Room Manager. 2, Lunchroom Squad, 2, Traffic Squad, 3, To prune trees in the Sahara Desert. ' ' vi 'VTP M J - ' V ,Lf I 275:52 -"' -i-5155 'ffw , 'galil-Ewa sm QL. 'Q' "' 53, X. . gif? . 1. - ..-rr vi-El rv :rr - . l, . 'A a t 1' G 5 A N' f mai' , y 1 " 335 M -L ' fi Q L L -. L ' Y l-5-ill?-.Stl ii -..fl LLLL L , L. , -if - ff 3219-i-iiel'-fsl EDGAR A, Cl'IN'l'l'1ll 22 Glenwood Ave., Newton Cenlre Sail nn - 11'hnlr-ver happens. lid: llurn January 4, l9l-l: Malhematies: Mason: M. l. 'l'.: Lunehroom Squad. l: Junior Varsity Foot- ball, Zi: Aviation Club, 2, 4: 'l'o bevome a naval archi- teal. lllCLl'lN KA'l'llIilNA CHASE 64 Summer St., Ncwton Centre flame -- sei - mulrh Tabby, Tabitha: Born September 29, 1914: Scien- lilie: Mason: Bennington: Varsity Tennis Team, 1, 2, 3, 4: Captain, 3, -1: Gym Meet, 2, 3: Usher, 1: Alpha Gamma Tau, 32 Ser-relary. 3: Soccer, 1, 2, 3: Archery, 3, 4: Tennis 4: Field lloekey, l, 2: Girls' Assembly, Tournalnent, 1. 2. 3, 4: Runner up, 1, 2, 3: Tu turn the world upside down. MARY LINCOLN CHAMBERS 25 Nelson St., Framingham Varirl-v is the spite lj lUr. Link, Mul: Born February 25. 1915: General: F. A. Day: Colby Junior College: Varsity Orchestra, 2. 3: Outdoor Coneerl, 2, 3: Gym Meet, 2, 3: lflnglish Club, 4: Le islature, 4: Chairman Senior Dance Com- millee. 4: social lloard, 4: Chairman of Executive Council, 4: To lix my hair to suit everybody. NATALIE FRANCES CHASE 20 Phillips Lane, Newtonville l.lfe's loo sharl lo frown al. Nut. Nan: Born February 24, 1914: General: I". A. Day: Colby Junior College: Band, 2, 3: Varsity Orehestra, 2, 3: Outdoor Concert, 2, 3, 4: English Club. 3, 4: Gym Meet, 2, 3: Chorus, 4: Class Basket- ball, 2, Il: To go to Waikiki. l'Il.lZAlll'I'l'll STOHRS CHAPMAN 943 Commonwealth Ave., Newton Centre Tranquillily, lhou bell:-r nnrne Than all lhe family offame. llett , llel, Libb : Born July 24, 1914: Soientiiie: I". A. Day: Sweet llriar: Field lloekey, 3: Soeeer, 3: Tennis Tournament, ll: llonor lloll, 2: Archery, 3: Basketball, 3: Baseball, 3: Alpha Gamma Tau, 3: To eat eraekers in bed. NIAHLE CIIESLEY 351 Waban Ave., Vllaban Care lo our rrjlin adds a nail no doubl, And every grin so merry draws one oul. May, Chessy: Horn January 16, l9l3: Stenographic: F. A. Day: Gym Meet, 2, 3: Be a sueeess in some olliee. MICIIICLINE MARGUERITE CIIARTRAND 159 Sargent St.. Newton By her laugh shall ye know her. Moo:-ha. Frog, Mousse: Horn September 29, 19131 General: Private Tutor: Outdoor Coneert, 3, 4: Newtonile, 3: Class Soeeer, 3, 4: Spanish Club, 4: To become an author and to swim in the Olympics. MAIUORIE ICLEANOR CLARK 23 Davis St., West Newton Tiny: bu! whal about small packagex? Midge: Born September 7. 19142 General: Levi Warren: Scholarship Roll, '11, 4: Gym Meet, 2, 3, 4: Social Studies Club, 4: National llonor Society. Twenty-seven Q 1255 g. Wigf-sg: 1q"'4-155--if an 9 4,1 f 14. -4- Ya 41? wwe-'-can 'AJ if lll S' ' W:.,..,M'MJ5Q:,. ngg .'... , ,,,:..... ,., :.,. Y,,. , .. H .... , ., ,. " I uf. 1 ,. , be 7115? T tz' , ' llmtl , L- 551:11 7 gases' f1z:.1......s.. ef 2 f My it if .au-xxk RICHARD F. CLEVELAND 40 Chaske Ave., Auburndale The survival of the fittesl. v Clicky, Dick: Born January 23, 1914: Scientific: Levi Warren: Boston University: Junior Varsity Basketball, 3: Camera Club, 2: Social Studies Club, 4: To reach the moon. BERNICE W. COHEN 205 Ward St., Newton Centre The play's the thing. Born July 11, 1914: Language: Brookline: Wheaton: Alpha Beta, 1, 2: Outdoor Concert, 1, 2: English Club, 4: Workshop of Drama Club, 4: Costume Cznrmittee for Senior Play, 4: To do something worth W I e. IRVING GEORGE CLUKAS 253 Cabot St., Newtonville LUe is just a bowl of cherries. Cluke: Born October 26, 1912: General: F. A. Day: Bentley: Hi-Y Club, 4: Vice-President, Social Studies Club, 4: Outdoor Concert, 3: Basketball, 1: Baseball, 1: Lunchroom Squad, 3: To whistle like Bing Crosby. HOWARD L. COHEN 76 Arlington St., Newton I am one of those genlle ones that will use the devil himself with courtesy. Howie: Born March 16, 1915: Scientific: Bigelow: Syraeusc: Newtonite, 3: Camera Club, 3: French Club, 3: English Club, 4: Lunchroom Squad, 4: Traffic Squad, 3: To be as "smooth" as glass. EDWARD FAIRBANKS COBLEIGH 60 Forest SL., Newton Highlands LU'e is a jest and all things show ill I thought so once and now I know il. Ted, Ed: Born January 9, 1913: Business: Hyde: Undecided: Band, 1: Chorus, 1, 2, 4, 5: Trallie Squad, 4: Lunchroom Squad, 5: Committee of "75," 5: Social Studies Club, 5: To do something really worth while. LEROY OWEN COLEMAN 14 Avon Pl., Newton A man of parts may be hid all his lU'e unless fortune calls him out. Nick, Roy, Lerwa: Born January 30, 1914: Scientific: F. A. Day: Harvard: Chorus, 2: Baseball, 2, 3, 4: Track, 2: To sell green cheese to the man in the moon. ELEANOR MARY COEN 22 Columbus Pl., West Newton She who speaks little, goes farthest. Born September 5, 1913: General: Mason: Prince School: Home Economics Club, 2, 4: Gym Meet, 2: To be a stylist. WILLIAM HENRY COLLIGEN 444 Highland St,, Newtonville K Some lore Io roam, Q 0'er the dark sea's foam, lVhere lhe shrill wind whistles free. Harry: Born April 19, 1914: Business: F. A. Day: Undecided: Tratlic Squad, 3: Newtonite, 4: Social Studies, 4: Senior Play Business Commlltee, 4: To rove the Seven Seas. 5 .4 i TIIJBlI.t.V-C ight 5 Angicr Circlc, Auburndule MADELEINE MARIE COLLINS 20 Ilcechcrofl Hd., Newton Pen ranuul wrile, nor brush pain! her slerling quuliliex. Mad: Born February 25, l'-HS: Language: Bigelow: Ilndclille: Gym Meet, 1: Alpha Bela, 2: Outdoor Concert, I, 2: Legislature Alternate, 2, 3: Lunchroom Squud, 3: English Club, 3: Junior Class Ilistory, 3: Honor Roll, I. 2, 4: National llonor Society, 3. 4: Social Studies Club, 4: Chuirmnn Program Committee, 4: To have curly hair. GERALDINE MARIE CONNINGTON Lore. :nm-elnesx. goodness, in her person shine. Jerry, Gary: Ilorn.July 30, 19l3: Ollive Training: Levi Warren: Undecided: Outdoor Concert., 2: Gym Meet, 2, 3: Commercial Club, 4: To be a nurse. JANET COLSON 336 VVolcott St., Auburnilale lVisdom is brlivr Ihan rubirx. Jun, Jane: Iiorn August 1, IUI4: Language: Somer- ville: Wellesley: English Club, 4: llonor Roll, Sl, 4: National Ilonor Society: 'I'o learn how to fall otl' u horse gracefully. t1A'l'I I lil! I N Ii Ca th: liorn HUIIEHT STANLICY CUOKSUN l36 .luukson Sl., Newton Centre Gr:-ul fmkxfroln Iilllf' ur-urns grow Cookie. Ilobbie: llorn November 24, llllll: llusiness: Mason: Aviation School: 'l'rulIic Squad. Il: Lunchroonl Squad, ll: To ride a motorcycle without any acciilcnts. VIIIGINIA CONDIT 97 Morton St., Newton Centre llrr air. hrr IlllIllllPI'N, All who sau' uflmircd. October 25, 1913: General: Musun: Umleeirleil: Gym Meet, I. 2. 3. 4: Field Ilockey, I, 2, Il: Basketball. I. 4: Aviation Club, 4. PIIOEISE COUMIIS 44 Marshall Sl., Newton Centre Thr saving lhul beuuly is bui xkin-deep is bu! u xkin- deep say ing. llorn May ll, l0l4: General: Mason: Iiraclforil Junior College: Gym Meet, l, 2, 3, 4: Soccer, 2, 3: Class llockey, 1. 2, Il: Class Ilascball. 2: Neophylcs, I. 2: Alpha Beta, 2, Il: l"reshman-Sophomore Prize- Speuking Contest, 3: Chairman ot' Junior Dance, 4: Drama Club, 4-, 5, Secretary, 4: English Club. 4-: Library Club, 5: Drama Club Play, 5: To writ.e a novel. ll Dedham St... Newton llighlancls KATIIIXYN CUNLEY -M Russell Ild., West Newton A young ilIflV cj high spiril fmdfull offun. Kay: Ilorn .Ianuary 26, 1914: Ollice Training: Levi Warren: Massachusetts School ol' Art.: Sophomore Baseball: Gym Meet, 2, Il: Junior Basketball, 3: Connnercial Club, 4: To improve upon Einsleiifs theory. IDA EMILY COPELAN D lluman imprm-rmcnl ix fflllll within oulwurrlx. Stretch: llorn May 1, I'-JI5: General: Emerson: llndeciilcll: II1lSllhIlll, l. 2, Il, 4: llome ECUIIOIIIIUS Club, I, 2. 4: Alpha lleta, 2: Commercial Club, 4: Soccer, 2: Gym Meet, 2: To livc und learn. Twenty-n ine r' b r MARGARET FLORENCE CORMIER 232 Watertown St., Newton A Iighl hearl lives long. Peggy, Born February 26, 1915: Oliice Training, F. A. Day, Commercial Club. 45 To be on time. BARBARA CRAM 98 Crofton Rd., Waban Noi everyone can blush. Barby, Born September 14, 19135 General, Angier, Vesper George, Gym Meet. 1, 2: Baseball, 2, 35 Soccer, 2, 3, 4, Hockey, 3, 45 Varsity Hockey, 45 Senior Prom Committee, 4, lst Vice-President of Class, Executive Committee. HAZEL FERN COTTON 167 Lowell Ave., Newtonville A daughter of the gods, divinely lall, divinely fair. Fern, Born May 30, 19155 Ollice Training, Allston, Drama Club, 3, 4, Scholarship Roll, 1, 2, 3, 4, Soccer, 35 Newtonite, 2, Gym Meet, 2, 4, Baseball, 35 Drama Club Play, 45 To live in a penthouse and know as much as Walter Winchell. ROBERT JACKSON CRAM, Jn. 287 Waban Ave., Waban A Iad of mirth, a good boy. Bob, Cram, Born May 5, 19145 Language, Levi Warren, Harvard, Junior Varsity Baseball, 2, Track, 25 Tennis, 3, Aviation Club, 2, To sail around the world on a thirty-footer. FRANCES JENKINS COVENEY 31 Fisher Ave., Newton Highlands High up in lhe air Her wavy lresses flare. Fran, Frannie, Born February 19, 1915, Language, Hyde, Finishing School, English Club, 45 Alpha Beta, 1, 2, Outdoor Concert, 1, 2, 45 Soccer, 15 Basket- ball, 1, Hockey, 1, 25 To live in Waikiki. HELEN LOUISE CROSBY 42 Jerome Ave., West Newton Small, yes, bui who ever complained about lhe size of a slick of dynamite? Susie, Pal, Born March 7, 1914, Office Training, Levi Warren, Gym Meet, 25 Baseball, 2, To drive a car without stalling in the middle of the street. RUTH IRENE COWELL 230 Walnut St.. Newtonville Senlimenially I am disposed to harmony, but organi- cally I am incapable of a lune. Ruthie, Rufus, Born November 20, 19143 Office Training, Syracuse, New York, Outdoor Concert, 33 To be an interior decorator and to whistle a tune. EDWARD CHARLES CROSSETTE 259 Homer St., Newton Centre The busy rruzn has lilile lime. Eddie5 Born October 1, 19115 Business, Mason, Undecided. Thirty -4 I' :Ji . 1 A - E ' 1 Ig 'ifin ' ?3Qfii'1 4 'ff--s 5 11 at A O L A M- if 'ff Zf,ig5QQgrgg5'ig .qg,dt I'II.IZAIIIi'I'II VIIIGINIA ClIOSSI'1'I"I'I'I 259 Ilomcr St... Newton Centre Virueil-v is the gUI ry' wunu-11. Ginny: Born September 14, 1913: Oilice Training: Nlason: Undecided: Ilonor Iloll, 2, 3: Not to plan. .IOSICIIII N. CUNNIFF 33 Parsons St., Vlcst. Newton LPI lhvm cull il mischief: Il'lu'l1 il is pas! and prospcrrrl, 'Twill be virlue. ,Im-, Guiseppe: Ilorn January IS, IIIIS: G1-nernl: I". A. Day: Massachusctts Nautical School: Football, 2, II: Basketball. 2: Outdoor Track, II: Alpha Beta, I. 2: Aviation Club: Usher at Outdoor Concert, 3: Scholar- ship Iloll, 2: 'I'raIIic Squad, fl-, .IOIIIN S I IIOSSIC'I"l'IC 259 Ilomer St., Newton iCcntre A gf-nllcmun in all ways. Jack: Born October I, 191 I 3 Sciealiticg Saint Bernard School: Undncidcd: Ilaseball, I: Cross Country, 3, 4: Senior Ilanquet Committee, II: Cheer Leader, 5: Legislature, 5: Social Studios Club, 5: Home Iloom Manager, 5: 'I'o study surgery. 30 Ilicker Ild., Newton FRANCES LOUISE CUNNINGIIAM 8 Ileach SL., Ncwtonville A frzbml may well be rrckoneel llw maslerpiece of nulure. Cunnie, Fran. Pele: II-ora May 27, IQI4: Slenouraphic: F. A. Day: Ilusinn-as School: Commercial Club: 'l'o become a successful slenographcr. I' RA INC I- S CIIOWLEY ll is gnod lo lenglhfn In lhe lux! 11 sunny mood. Fran, Frannie: Ilorn August. I-I, I9l'l-: Language: Bigelow: Katherine Gibbs: Ilockey, I: Outdoor Con- cert, I, 2: Girls' Gym Mcct, l, 2: Ilonor Iloll, I, 2: Lunchroom Squad, Il: French Club. II: Social Studies Club, 4: Chairman Costume Committee of Senior I'Iay, 4: To dance with Buddy llogers. IIOIIICIVI' ANTIIONY CUIIIIY 22 .Iolm Sl., Newton Ccntre Smiling urul uyrr-riny lu- Aboundx in gr-rwroxilyv. Ilob, Bobbie: Ilorn January IT, IQI4-2 Ilusincssz Mason: linda-vided: Intermcdiatc Iloclu-y, 2: 'I'a hc a successful businl-ss man. ANN CIIMIVIINGS -HT Centre St., Newton An ulhlf-lr has power inborn and Ihr' courage lo carry ou. Born Ma I0, l9I4: Scienlilic: Bigelow: William and Mary: Ialockey, I. ZZ. II, -I, Captain, I. 2: Varsity Scuad. 3, 4: Basketball. I, 2, II, At-, Captain I, 2: IIIIIIRS Varsity, I, 2, 4, Captain I: Soccer, I, 2, 3, 4, Captain. I. 2: Ilaseball, I, 2, II, -l, Captain, I, 2: Tennis 'l'ournam4-nt, I, 2, II, lt: Outdoor Concert. I. 2, II: Iland. I, 2: Class Orchestra, I, 2, 3: Aviation Club, 4: Gyln Meet, 2, -I: 'I'o be a dudeca. IIAIIIIY IIOIIGAN .IOIIN CUIITIN, Ill I0 Pond Ave., Newton Mmlexly ix Ihe l'0lIX4'IPIll'P of lhe lmdv. Molly: Ilorn .lanuary 27, IOI5: Ilusiness: Bigelow: Ilcnllcy's: Chorus. I: Class Orchestra, I: Outdoor Concert, I, II, Al: Varsity Orchestra, 3. fl-1 Midwinter Concert. fl. 4: I.unt-hmom Squad, 4: Social Studies Club, 4: To read hair raising stories to bald-headed men. Th irly-one A . ,ts, lt:.e 'f it -'M K avg .KZ . H ,, W ij.. K kkk-: K rikky , I 7, BARBARA J. DALES 14 Exeter St., West Newton A happy heart has many friends, Barb, Bobby: Born June 2. 19142 Scientific: Levi Warren: Katherine Gibbs: Hockey, 2. Il: Varsity Squad, 4: Library Club, 3. Treasurer, 4: Basketball, 2, 3: Baseball, 2, 3: Senior Dance Committee, 43 Senior Executive Board, 4: Orange Book, 3: Board ol' Publica- tions, 4: Honor Roll, 4: To be a success in something. FLORENCE DANGEL 917 Commonwealth Avc,, Newton Centre Every woman is a volume within herseU, U' you but know how to read her. Flossie. Flos: Born April 2, 1915: General: Winship: Art College: English Club, 2: Camera Club, 2: Gym Meet, 2: To eat, drink and be merry. JAMES B. DALES 119 Waltham St., West Newton Every man at his best stale is altogether vanity. Jim, Jimmy: Born June 9, 1913: Scientific: Sudbury: Colorado School ol' Mines: Junior Varsity Football, 2: Legislature, 4: Traflic Squad, 2, 3: Lunchroom Squad, 2, 3, 4: To be able to study in room 2200. ELMER W. DAVIS 51 Crescent Ave., Newton Centre Mathematics make men subtle. Sunny: Born June 23, 1914: Mathematics: Mason: M. I, T.: Aviation Club, 1. 2: Orange Book, 3: Senior Play Usher, 4: Camera Club, 4: Alpha Gamma Tau, 4: To see the other side of the moon, VIOLA CARLENE DALTON 48 Harvard St., Nowtonville If eyes were meant for seeing Then beauty has its own excuse for being. Carl, Carly: Born March 27, 1914: Office Training: F. A. Day: Business: Legislature, 3, 4: Honor Roll, 3, 4: Alpha Beta, 2: Senior Play Committee, 4: Baseball, 2: Shakespeare Contest, 2: To do always, to the best of my ability, what is expected of me. DAVIS STUART DEBARD 87 Highland St., VVest Newton 'Tis not in mortals to command sueress But we'lt do more, Sempronious, we'tt deserve it. Stu, Stuie: Born May 13, 1915: Language: Levi Warren: Ilarvardg Class President, 2: Alpha Beta, 2: Camera Club, 2: Junior Varsity Football, 2: Class Executive Committee, 3: Football, 3: Orange Book Staff, 3: Varsity Football, 4: Legislature, 4: Home Room Manager, 4: English Club, 4: Debating Club, 4: Feature Editor Newtonian, 4: English Club Play, 4: Business Committee, Newton Quill, 4: National Honor Society: To render Kenneth Johnson speechless. MARIE ELIZABETH DALY 64 Bowen St., Newton Centre I tire in a crowd of jotlily, not so much to enjoy company as to shun myseU. Ducky, Shrimp: Born .Iuly 8, 1914: Business: Mason: Home Economics Club, 2: Basketball, 1, 2: Soccer, 1, 2, 3, 4: Baseball, 1, 2, 3: Gym Meet, 1. 2, 3, 4: English Club, 4: Commercial Club, 3, 4, Vice-Presi- dent, 4: Tennis, 1, 2, 3, 4: To grow up. ALBERT DEGEORGE 23 High St., Newton Upper Falls I am the master of my fate. Al: Born August 16, 1914: General: Emerson: Art School: Intermediate Hockey, 3: Varsity Hockey, 4: Junior Varsity Football, 3: To stay eligible. l T h irty-two A,, A,,,,,,, ..-......,,. H, , 4 .2.1. T' , - 43' .. . QL 'L K ' J' ' ' f"' ' '92 '-'ff-71 , . 25? . in - r- f, H V l li H f - .1 K2 kgve, - -A - w --'il .' lf'!t'.1... .. 1 Y f .ffl 'X , A 'vc alfa - 1 'W N . .. , . ,, ,. , ., .. .. H f I Q ' ' ' ' JS, , A, , 4. ...., A , .o vmrtwu, . - . , ANTHONY TIIOMAS DHMAIO 667 Boylston Sl., Newton Centre Even lhouyh runquished, lu-'d argue xlill. Tony, Tone: Ilorn January 23, IQI3: Printing: Mason: University ol' Southern California: Footlrall, 2. Il, 4: Ilaseball. I: I.:-gislalnre, l, 2, 3: Outdoor Coneerl. I, 2, 4: Home Iloom Manager, 2, 4: Newton- ian Data Committee, 4: 'I'o be Mayor, and have steam-healed sidewalks. MARGARET COLE DENTON 487 Ward St., Newton Centre Nol loo good: for lhe good dir young. Madge: Born .Inne 24, l914:OlIiee Training: Clinton: Scholarship Roll, 3, 4: English Club. 3: Gym Meet, 3, 4: Cunnneraial Club, 4: National Honor Society: To make class when the bell rings. FR ICDEII IC K I". Di MA'I"l'EO 34 John SL.. Newton Centre He doo-xn'l know whnl il's ulluboul, bul his uyainsl il. Dee, Fritzy: Born February T, 1014: Vocational: Mason: Bliss Electrical. JOIIN A. DESIMONIE 180 Chapel Sl., Nonantum Infinile rirhes in a small room. Des, Jnd: Born November 23, I9l4: Business: F. A. Day: Business School: Baseball, 4: Social Studies Club, 4: Glee Club, 4: Outdoor Concert, 4. ANNIE IJl1:MICIII'II.Ii 22 River Ave., Newton Upper Falls A sense of humor is u valuable possession. Ann, AnDe: Horn March 26, 1914: Business: Emerson: Outdoor Concert, 3, 4: To see a fish swim backwards so that he can keep water out ol' Ins eyes. EDWARD RICHARD DEVLIN 309 Langley Rd., Newton Centre Why should lu manAwhoxe blood is warm wilhin, sil like his grnndslre rul In olubasler? Dev, Ed: Ilorn An nsl 6, 1011-1 General: Mason: Northeastern: Sub Gull' Team, 2: To be an engineer. .IOIIN .IOSEPII Di-:MICIIELE I6 Sullivan Ave., Newton Upper Falls Merrimenl in ef-ery look, Cara' and worry him fnrsook. DeMike: Born September ll, 1914: Business: Iiniersun: Business School: Lunehroom Squad, 4: 'I'o accomplish everything I attempt. DOROTHY CAROLYN DIN N ER 32 Mayflower Rd., Chestnut Hill Her llnvelv looks u sprighlly mind disclose. Dottie, Dot: Born September 22, 1914: Language: Mason: Connecticut College: Soceer, I, 2: Iloekey, 2: Basketball, 4: Gym Meet, 1, 2, 3: Outdoor Concert, I, 2: French Club, 3: Alpha Gamma Tan, 3: Social Studies Club, 4: To cultivate a real southern ace:-nt.. ,. .geo 4 LQTLIUAQWEQIQTQI' s . 1 1 l Thirty-lhree 5 . f' H' ' TT s . . ' fr .1 3 5"-ff 7 ' vi ,. .. ,.,. ,,, fs- 5 . 5 ...,. ,. . 1, ot, . .Q ., sa.. ...Q . .f, . . rl at 'X . Si Q Q- : - Lu. Q .4 : : V TM. M 'M -7- iz' is 1- fe ff is 551 125 ' if 'lx WHS-..lh'-"r with-11-fifrglfisr 11- W2 : 71 - ' fam. -we 2 was air were x1 1 V- lltiil 9-S 1,3 '4 1 . ' f lllliliiiwi . . ., ., , 3. lar. gf 1. vi 'k'f,.jf,.-.-,.1.Q.g,..,.fnk1si'?l E:,:lfl:-Lmj3e.,:v:1 523.7 L,----, f. . s wf .. , , fs,a. :: -f f:-' f-f-4' ...oi liar. 'ay Sfmt? 62... L1 5 ix .S ,t'.',f,,-'1 41,3 ,QQ j-.,jw,v,'-.f'-.'1 Th irty-four MABELLE FRANCES DOBYNS 525 California St., Newtonville She is truly happy when She makes others happy. Fran. Sassy, Born February 10, 1914, General, F. A. Day, Framingham. Normal, Alpha Beta, 2, French Club, 3, Social Studies Club, 4, Gym Meet, 2, 3, Outdoor Concert, 4, To be the premiere danseuse of Hayfield's "Pleasures" MARY TIIERESA DRISCOLL 17 Warren Ave., West Newton The best offrlknds. Breezy, Born August 12, 1912: General, Levi Warren, School for Buyers, Outdoor Concert. 2, Hofne Economics Club, 4, To become a well known sty lst. ESTHER FAUSTINA DOGGETT 504 California St., Newtonville Fair play is a jewel. Tina, Puppy, Born June 15, 1913, General, F. A. Day: Undecided, Outdoor Concert, 2, 3, Home Economics Club, 4, Social Studies Club, 4, To be a stylist. DOUGLAS P. DRYER 170 Oliver: Rd., Waban Ol' man logical. Doug, Born November 27, 1915, Language, Levi Warren, Harvard, Class Orchestra, 2, Varsity Orches- tra, 3, 4, Band, 2, 3, 4, Orange Book, 3, English Club, 3, Social Studies Club, 4: Debating Society, 4, Honor Rolla 2, 3, 4, National Honor Society, To be broad' min ed. CHARLES JAMES DOHERTY 15 Broadway, Newtonville The work praises the workman. Charlie, Born December 29, 1912, Language, Our Lady's High School, Harvard, Newtonite, 3, 4, 5, Assistant Editor, 4, Editor-in-Chief, 5, Newtonian, 5, English Club, 3, 4, Essay and Properties Committee. 5, Drama Club, 5, Play, 5, Graduation Usher, 4, Board of Publications, 5, Chairman Drama Club Publicity Committee, 5, To install express elevators to the Newtonite office. CLAIRE DUANE 31 Salisbury Rd,, Newton That man that hath a tongue, I say, is no man, If with his tongue, he cannot win a woman. Eclair, Born October 27, 1913, Business, F. A. Day, Boston University, Gym Meet, Social Studios Club, To go to New York and find myself a man. ELIZABETII HELENA DONALDS 20 Orchard St., Newton A lovely girl is above all rank. Bettie, LuLa, Born September 25, 1913, Oiiice Training, Cambridge, Social Studies Club, 2, Baseball, 2, Basketball, 2, 3, Soccer, 2, To be a success in the world of music. WILLIAM O. DUANE 216 River St., West Newton For what great purpose was this manly athlete thrown in our midst? Bill, Moon, Born July 31, 1914, Scientific, Levi Warren, Harvard, Football, 2, 3, 4, Captain, 4, Base- ball, 3, 4, Hockey, 2, 4, Vice-President of Associates, 4, Hi-Y Club, To have more beer and less foam in the lunchroom. Neal, no! gaudy. H0 Putmnn St., West Newton 982 Beueon St., Newton Centre 5' f A. , 5 -- , f , . : f -. , 4 it Q, DURUTIIY ICLICANOR DIIBOIS 22 Pnrker Ave.. Newton Centre Eyes ure lhe pearls of Ihr fave. Dot: Born Februnry l, 191l:0lIiee Trnining: Mnson: Seholnrship Roll, 1, 2, 3: Soeinl Studies Club, 21: Glee Club, 4: Outdoor Coneert.. 4: Gym Meet. 3, 4: Bnsebnll, l, 2, 3, 4: Soeeer, Il, 4: To take dietntion from Floyd Gihhons. WILLIAM BRADFORD DYER 109 Cenlrul St., Auhurndule Arms and lhe man I sing. Brnd. Bill. Iiee, Zeke: Born Februnry 26. 1915: Sc-ientilie: Levi Wnrren: University of Alnhnmn: Bnskethull, 2, 3: Bnsehnll. 2, 3: llermit Club, 3, 4: 'l'o be nn All-Amerieun bnek nt Bemis Prep under 'l'om Molloy. DORUTIIY ELlZABl'1'1'lI DUN N IC 20 River St,, West Newton Dot. Dottie: Born November 10, 1914: Genernl: Levi Wnrren: Forsyth Dentnl lnlirnluryg Soeinl Studies Club, 3: Gym Meet, 3. 4: Busebnll. 2, 3, 4: Buskethnll, 2, 3, 4: Soccer. 3, 4: Outdoor Concert, 3, 4: To rend u book sueeessfully. DORIS ETIIEL EASTON 25 Clarendon St., Newtonville Truxl lhul une in nolhing, who has nol a conscience in ereryvlh ing. Dodo: Born Mny 16, 1914: Genernl: Novn Scotia: Undecided: Soeinl Studies, 4: To be Walter Winehel1's seerelnry. MADELINE DUNNE 159 Wnshington St.. Newton A merry hear! rnukelh a r-heerful zrnunlenanre. Mndie: Born Noveulber 9, 1914: Lumzunge: Bigelow: Wellesley: llonor Roll, 1: Alphu Betu, l, 2: Neonhytes, I. 2: Ellllllrlll Club, 3, 4: Drumn Club, 3, 4: Nntionnl lIonor Society, 31, 4: Outdoor Coneert, 1, 2: Gym lVIeet. 1, 2, 3, 4: Perfevt Attenrlnnee. l,.2, 3. 4: 'l'o be uble to make everyone laugh either with or nt me. MARY LOUISE EDDY Clear slnlement is argurnrnl. Mnry-Loo. Mem: Born .Iune 18, 1915: Lnngunge: Levi Wnrren: Bryn Mnwr: Hockey, 2, 4: Legislature, 2: Soccer, 3: Gym Meet, 2, 4: Honor Roll, 2, 3, 4: Social Studies Club, 4: Cnndy Committee Senior I'luy, 4: Nutionul Honor Society: To write u historical novel. RICIIARD LYMAN DUNNELL Une acrfzlltplishes more by silence lhan by speech. Diek: Born .Innuury 11, 1914: Mnthemnties: Mnson: Yule: Vnrsity Tennis. 2. 3, 4, 5: En lish Club, 4, 5: Lnnehroom Sqund, 3, 4: Aviation Clilh, 2: To be n second Bill Tilden. IIARRY FRANCIS EISNER 2 llighlnnd Ter.. Newtonville The caulious seldom err. Snieker: Born Mnreh B, 1913: Business: F. A. Dny: Business College: To press fenthers on a lnrge scale. Thirty-me , ,.f,,-.,,,,,. N - -. -Q ' ' .Ji . -5 .fi H1315 'f?,Qz'QQ"1 l 1 F 1 of t A ,2 x, :ig few, W 'Sw v. to ,Ls r , at if . a..: fl' X f Thirly-sir VIRGINIA IIELEN ELLIOTT TT Arlington St., Newton N01 evervone who has the gif! of speech umkrslands lhe value of silenre. Ginnie: Born January 11. 1915: General: Bigelow Undecided: Class Ilockey, 1, 3, 4: Tennis Tournament, 1, 2, 3: Spanish Club, 4: Aviation Club, 4. EVELYN ELIZABETH ERNST 24 Paul St., Newton Centre Her eyes are charming. bill zjlen gel her inlo mischief. Evic, Evc: Born September 13, 1914: General: Mason: Massachusetts School of Art: Art Editor of Orange Book. 4: Art Editor ol' Newtonian, 4: Aviation Club, 4: Gym Meet, 1, 2, 3. 4: Glec Club, 4: Senior Talent Assembly, 4: Basketball, 4: Outdoor Concert., 4: Senior Chorus, 4: To dance on top of the world. IIELEN PRESTON ELLIS 551 Chestnut St., Waban VVh0l ri variety nf lalents she hasf Happy, Ilellie: Born January 21, 1914: General: Levi Warren: Bradford Junior College: Girls' Vice- President of Associates, 3, 4: Civics Board. 3, 4: Baseball, 3: Gym Meet, 2, 3, 4: Outdoor Concert, 2. 3: Prize-Speaking Contest. 3: Legislature. 3, 4: Glec Club, 3: To be able to tell a joke straight the VIRGINIA ELIZABETH EWART 525 Winchester St., Newton Highlands A scout I0 be proud of. Gin, Ginger. Ginnie: Born May 3, 1914: Scientific: Hyde: Freshman Dance Committee, 1: Alpha Beta,l, 2: English Club, 3: Home Economics Club, 2, 3, 4: President, 4: Gym Meet. 3: Honor Roll, 2: Home Room Manager, 3: Lunchroom Squad, 3: To be matron of an orphanage. PHYLLIS EN SIGN tirsl time! 295 Central St., Auburndale Gil-e me u book and I um happy. Phyl: Born November 24, 1014: General: ltlason: Katherine Gibbs: Alpha Beta, 1, 2: Neophytes. 1, 2: English Club, 3, 4: Prize Speaking, 1, 2: Gym lNIeet, 3: To be able to sleep in the morning after 7.30. MARY FANNING 31 Auburn St., West Newton Genlleness and kindness ennnble the most simple actions of women. May: Born July 23, 1914: Oflice Training: Levi Warren: To be able to get up early in the morning. SABRA ERICSON 56 Eliot Ave., West Newton For she was sludious -- of her ease. Born November 16, 1914: Scientific: F. A. Day: University of New Hampshire: Varsity Orchestra, 2: Outdoor Concert, 2: Spanish Club. 3: Le Cercle Frangais. 4: Field Hockey, 2: Basketball. 2, 3: Base- ball, 4: Archery, 3, 4: To chew the wrinkles out of gum. JEREMIA11 JOSEPH FARINA 17 Murphy Ct., Nonantum Nowhere so busy a man as he there was. Jerry: Born November 9, 1915: Business: F.A.Day: Boston University: To be St. I'eter's business manager. muq---- IIELENE M. FAYE 64 Eddy St.. West Newton Myfeel urefrisky urul uirlv, lUr'P1l'iKlf am I. Helene: Born October 8, 1911-: Commercial: Need- ham: Secretarial School: To be petite. JolIN FRANCIS FITZGERALD full W'ashington St., Newton To him Lalin is no more diflivilr' Than lo rr hlurkbirrl 'Iix lo whislle. Fitzyz Born July 8. 1914: Luuguutgez F. A. Day: Harvard: Band. 2. 3, -1: Nlid-Winter .oncert,- 2, 3, fl: Orchestra, 3: Sawing Concert, 2, 3, 4: Newtonltc. 3, et: Social Studies .lub. 4: Debating Club, fl-: Ilume Room Manager, 4: National Ilnnor Society: To be a big busi- ness man. ELSE CHRISTINE FENNEBERG 19 Davis St., West Newton A rleur fire, u clean hearlh, and Ihe rigor lj U10 game. Snooky, Chris, La: Horn October 4, 19143 Stenogruphic: Levi Warren: Burdett: Gym Meet,.2: Commercial Club, 2: To. have a cute little house with ginghum curtains lluttering in the breeze. LUCILLE E. MARY BARBARA FITZGERALD 17-I Temple SL, VVQ-st Newton Whal ix sweelrr lhun an easy smile? Barbara: Horn August 16. 19l3: General: Convent of Sacred Ilearl: Katherine Gibbs: To be a private secretary. FINN 24 Muyllower Rd., Chestnut 1'Iill Nolhing is imposxiblr Io ll willing hcarl. Lu, Cille: Born Fe-hruury 27, 1014: Scienlilicg Mason: Simmons: French Club, Ii: Gym Meet, 2. 3: Outdoor Concert, I, 2: Lunehrooln Squad, 4: To have u large collection ol' poet's autographs. MARY K. FITZGERALD 10 North St.. Newton Centre She is small, bul oh, how nirc! Fitzy: Horn May 8, l9lS: General: Mason: Finish- ing School: Gym Meet, I, 4: Aviation Club, fl: Ilome Economics Club, 4: Outdoor Concert, I, 2, 3, 4: To grow eight inches between now and graduation. DELLA FISI I ER I9 Park l'l., Newtnnville Oh, lhul I were u bo-v. Fish, Del: Born October 10, 1014: General: Emerson: Finishing School: Outdoor Concert, I: Varsity Ilockey, 4: Gym Meet, l, 2, 3, 4: Aviation Club, 4: Class Hockey, I, 2, 3, 4: Class Baseball, 1, 2, 3, 4: Class Basketball, 1, 2, 3, -1: Track, 1, 2, 3, 4: To pilot an uirplune. LOIS FLETCHER 230 Plymouth Rd., Newton IIIKIIIIIIIKIS A .wilful longnu' and a lrue hear! are ilu' max! admirable lh ings on Parlh. Born March 15. 1014: General: Ilydcg Russell Sage: Ilome Room Manager, I: Alpha Beta, I: Soccer, 1, 21: Chorus, 2: Outdoor Concert, 2: Camera Club, 2. 3: Gym Meet, 2: Ilasebnll, II: Social Studies Club, 4: To see no more ambitions in the Newtonian. sf Th irly-sez-en 1605 Washington St., Vllcst Newton 147 Plymouth Rd., Newton Highlands - . - A V v 1 ' ,aw e-1 - fx.: ' A 'f 'Fwd' , 5 , 51 fl ,.h h ' A h if . I -i 7 Ulk?L,t,L,H k,,ML5YS, Q .I L-,V In K l ig.-hr-2:41 . , 1'-5-1.3'1-fa? IIAMQ-:Q A 2 3, fame ,. A , - ' ' 'ry Thirly-e ighl MARGARET FLETCHER 42 Calvin Rd., Ncwtonville Il is lhe canlesl lhal delights as. Fletch, Peg, Born December 23, 1914: General, Levi Warren, Boston School of Physical Education, Varsity Hockey, 3, 4, All Boston Team, 4, Soccer, 2, 3, 4, Class Basketball, 2, 3, 4, Captain, 2, 4, Varsity Basketball, 2, 3, 4, Captain 3, Track, 2, 3, 4, Baseball, 2, 3, 4, Band, 2, 3, 4, Outdoor Concert, 2, 3, Tennis Team, 3, To run a farm with Miss Peterson. MARY JULIA FORD 435 Albemarle Rd., Newtonville Deep rivers run in silence, Shallow brooks are noisy. Born May 21. 1914, General: F. A. Day, Undecided, Outdoor Concert, 2, To live a happy, successful life. ADELAIDE FOGG 262'Lake Ave., Newton Highlands I envy no man who knows more lhan m,vscU'. Foggie, Born October 4, 1912, General, Peirce, Art School. FRANKLIN HAROLD FOX 23 Richmond Rd., Newton How lhe hear! lislened when he pleading, spokel Bunk, Born June 12, 1914, Mathematics, Brook- line, United States Naval Academy: Drama Club, 4, To work in a graveyard with 500 men under me or be doorman to the Hall of Fame. JOHN WILLIAM FOLEY 951 Vllalnut St.. Newton Highlands Words flowedfrom his rnoalh like silver. Plug, Born June 28, 1914, Business, Hyde, Massa- chusetts Nautical School, Freshman Basketball, 1, Manager Junior Varsity Basketball, 2, Freshman- Sophomore Prize-Speaking Contest. 1, Neophytes, 1, 2, Manager Tickets Sophomore Dance, 2, Traffic Squad, 3, Drama Club, 3, 4, Senior Play, 4, Legislature, 3, 4, Alpha Beta, 1, 2, To become an actor. JOHN S. FRANCIS 140 Cherry St., West Newton For he is the qaiel kind, whose nalures never vary. Born February 6, 1913, Vocational, Davis. MARY ELIZABETH FOLEY Words lraly spoken are always heard. Betsy, Mary E., Born October 5, 1914, General, Levi Warren, Boston University: English Club, 3, Alpha Gamma Tau, 4, Gym Meet, 2, Chorus, 4, Vice-President Home Economics Club, 4, Honor Roll, 2, 3, 4, Newton Quill, 4, Prize-Speaking Contest, 2, 3, 4, Outdoor Concert, 4, Book and Newspaper Project, 3, National Honor Society, To travel the whole world over. THOMAS CRESWELL FRARY Sir, I was coarleous, every phase well oiled. Tom, Tommy, Born October 28, 1914, Scientific, Hyde, Worcester Polytechnic Institute, Orange Book, 3, Ncwtonite, 4, Alpha Gamma Tau, 4, Vice-Presi- dent, 4, Alpha Gamma Tau Play, 4, Camera Club, 4, General Stage Committee, 4, Senior Play Stage Committee, 4, Ilonor Roll, 1, 3, 4, Perfect Attend- ance, 1, 2, 3, 4, Chorus, 1, 2, 3, 4, National Honor Society, To invent a non-home assignment U. S. history course. 'i-'M ' -"WF 'A' A 'A in ' X '- M ,4 ,,'1 il' C 5 .7 F f un l""' xiii? S flu 45 Y Mi.. "1 Q rv----'N si mm g Q A-sXXx ' -'.-t f -vw if' Y fwffdif ' : -' . s s - . M . Q, f '-- - --U - l12gtfj:1 ' Wi. 1 . , If-l. gif., ,il , 5 m-3,5 S .R . lil ll 'fi ' ' 1- i'?'4"i ,silk 1' " it 2 fl . ff 'fx ,ii is ff: ..."":'Ifm -P 5?-'ff:.'f.:Q:fg:...ffliI: 15? IG' . '- - 5: - ' i"'W' ' 't :'fi'L..,.i?:?1'i3ff'1 . : l:f...5i:'giil-s l - ... l i ff::'i"l"',fEf il' '- use VEHNH FROST 15 Dullield lid., Auburndale Deulhlesx hfumr walls upon genius. Frosty: Born March 30, 191-1: Mathematics: Levi Warren, M, 1. T.: Aviation Club, 2, Il, 4. 5: To have Tony Fokker and Willie Stout at my feet, each begging me to become the head ol' his engineering department. CIIARLICS .l0Sl'Il'll GENTILE 67 Wildwood Ave., Newwnville ll"aul il wrll done? Give il lo Charlie. Jake: lloru October 15, 1013, l'rint,ing3 Our Ludy's, Columbia: Baseball, 3: Civics Club, 3: Safety Council, 4: Chorus, 1, 2. 3, 41 Outdoor Concert, 1, fl-1 Legislature, 2, 21: To be a master printer. MARGUERITE C. Flll,l.1'I11 19 Balvurres Rd., West Newton A good clirixcirrzrr rruikes u joyful f'uunlenom'P. Marg, Margie, Mickie:1lorn.luue 17, 1915: Scientilic: Levi Warren: William and Mary: Basketball, 2: Gym Meet. 3, 4: Glee Club. 3: Chorus, 2, 3: Outdoor Concert. 2: Neophytus, 2: Track, -1-3 Baseball, 4: To ily to the moon. FRAN K GERACI 216 Elliot St., Newton Upper Falls HP roliqlufrx who endures. Frankie: Born November fl-, 1911: llusinessg Emerson: Northeastern: Football, 1, 2: Golf, 2, To he able to make a hole in one. DOH0'1'llY SYLVIA GALLANT 299 Centre St.. Newton Red hair, good fun mul lnls of pep: a favorite with all. Dot. Giggles: Horn March 12, 1915: Ollice Train- ing: Bigelow: Boston University: llonor Roll. 1, 2: Commercial Club. 4: Newtonite, 1, 2: To fall in love with someone other than myself. ELLEN GIANFEHANTE 391 Cherry St., West Newton And elves lhnl ure flashing deliyhl all lhe lime. El, Ellie: Born January 3, 1912: General: Levi Warren: Prince School: To become the successor of Mussolini, RHDMON DAVIS GANNON 6 Adella Ave., West Newton Approved valor ix made precious by nalural rourlexy. Red: Born October 3, 1914: Mathematics: Levi Warren: Undecided: Junior Varsity Football. 21 Junior Varsity Baseball, 2: Aviation .luh, 23 To pass English. JOHN ELENOT GILES 243 Waltham St., West, Newton And when a ludv's in lhe case You know all other lhings give place. John: Born December 25, 1913: Language: Fessen- den: llarvard Medical: Football, 1, 2, 3, 4, Baseball, 1: Band, 1: Track, 2, Il: Graduation Usher, 3: Honor 11011, 3: Senior Play Usher, 4: Drama Club Play Usher, 4: lli-Y, 4: Junior Dance Committee, 35 To be a track star. Th irly-n ine Forty WILLIAM PARDEE GILES 243 Waltham St., VVest Newton Virluous and vicious every man rnusl be Few in lhe exlreme, but all in lhe degree. Bill, One-hour-Giles, Born December 25, 1913, Language, Fessenden, Harvard, Junior Varsity Football, 1, Varsity Football, 2, 3, 4, Baseball, 1, 2, Track, 2, 3, Band, 1, Legislature, 4, Executive Council, 4, Boys' Board of Athletics, 4, Graduation Usher, IS, Hi-Y Club, 4, Senior and Drama Club Play Usher, 4, To catch a greased pig. JOSEPH GODINO, Ja. 64 Allen Ave., Waban So sweel and roluble is his discourse. Joe, Jiggs, Born July 17, 1914, General, W'arren, Spanish Club, To play a banjo in the world's leading jazz orchestra. ROGER JONETT GILMORE 21 Rockledge Rd., Newton Highlands Eal, drink, and be merry, for larnorrow we go Io school. Rog, Gil, Born March 1, 1914, Mathematics, Hyde, Undecided, Basketball, I, Vice-President Radio Club, 1, Hockey, 2, 3, Legislature, 2, Football, 3, Secretary of Aviation Club, 4, Tennis Tournament, 4, Sophomore Dance Committee, 2, To be Mahatma ADELE GOLDFINE 449 Commonwealth Ave., Newton Centre She was ever willing lo help. Goldie, Born June 14, 1915, Language, Mason, Bernard, Alpha Beta, 1, 2, Freshman Entertainment, 1, Camera Club, 2, French Club, 3, Drama Club Work- shop, 4, Social Studies Club, 4, Outdoor Concert, 2, Honor Roll, 1, 2, 3, To he an international polo star. JOHN GILROY Ghandi's valet. 46 Morton St., Newton Centre Common sense is not I1 rommon lh ing. Born November 7, 1915, Mathematics, Mason, Harvard, Aviation Club, 4, Social Studies Club, 4, Literary Staff, Newtonite, 4, National Honor Society, To run an outboard to Mars. DORIS ELIZABETH GOODNOUGH 30 Thaxter Bd., Newtonville Il is not necessary lo light a candle lo lhe sun. Goodie, Born November 3, 1914, General, F. A. Day, Boston University, Outdoor Concert, 2, Social Studies Club, 4, Home Economics Club, 4, To stop the manufacturing of alarm clocks. ELIZABETH GLIDDEN 142 Hunnewell Ave., Newton I am all the daughlers of my falher's house, and all lhe brolhers, foo. Libby, Born May 18, 1915, Language, Bigelow, Wellesley, Hockey, 1, 2, Basketball, 2, Alpha Beta, 2, English Club. 3, 4, Camera Club, 2, Library Club, 4, Legislature, 4, Music Board, 4, Executive Council, 4, Essay Committee for English Club, 4, Senior Play Candy Committee, 4: Girls' Gym Meet, 1, 2, 3, 4, Publicity Committee, 4, Honor Roll, 1, 2, 3, 4, National Honor Society, 3, 4, Program Committee, 4, Chorus, 1, 2, Outdoor Concert, 1, 2, Lunchroom Squad, 4, To be a success in life. FRANCESCO JOSEPH GORGONE 70 Smith Ave., West Newton Men of few words are lhe besl men. Blackie, Gorgie, Born April 4, 1913, General, Levi Warren, Art School, Varsity Basketball, 2, 3, 4, Inter- mediate Football, 3, Varsity Football, 4, To he a commercial artist and a radio crooner. DOROTHY WINSLUW GOULD 36 Oxford Rd.. Newton Centre Thr nzerriesl, lhe mos! joyous :J rrralion. Dot, Dottie: Born July 30, 1914: Scientific: Mason: Colby: Alpha Beta, l. 2: Outdoor Concert., 1: llonor Roll, 1: Gym Meet, l, 3: Field llockcy, 2: English Club, 11: Treasurer French Club, 4: Archery. 4: Data Com- mittee, 4: Senior Play Candy Committee, 4: Parlor connne un franqais. MARGARE'l' JESSIE GREEN 38 Woodward St., Newton Highlands K nowledae comes Io lhose who lravel. PPKHY, Peg: Horn August 31, 1914: Scientific: Newton Sehool for Girls: Rollins College: French Club, 3: English Club, 4: Field Hockey, 3, 4: Soccer, 4: Archery, 3. JOHN KNOWLES G-OWEN, Ill 348 Lake Ave., Newton llighlnnds The workmon ix known by his work. J. K., Johnny: Born May 10, 1914: Scientilic: llyde: Military College ol' South Carolina: Newtonite Assistant. Editor of Editorial Staff, 3, 4: Outdoor Con- eert, 3: Social Studies Club, 2, 3: Short Story Contest, 4: Home Room Manager, 3: Tennis Tournament., 2, 3, 4: To write und edit. ADELAIDE LINCOLN GREENE 430 Centre St., Newton Good, but nol loo good. Posie: Born November 14. 1914: Scientilic: Kendall Hall: Katherine Gibbs: Drama Club, 4: Social Studies Club, 4-: Basketball, 3, 4: Sower, 3, 4: Hockey, 3, 4: Senior Talent. Assembly Committee, 4: Gym Meet, 4: Committe ot' "75," 4: Graduation Committee, 4: To open a baked potato without burning my lingers. HARRY COOPER GRAY 10 St. James St., Newton A gmail head and induxlrioux hand are worlh gold in any land. Coo ner. Coop: Born August 25, 1913: Mathematics: I". A. lllay: M. I. T.: Aviation Club. 2, 3. 4, 5: Orange liook Editor. 4: 'l'rallie Squad, 2: To pla miniature golf in the Goodyear Zeppelin hangar at Akron. JANET GREENE 107 liezunnont. Ave., Newtonville Deep dark eyes, so warm, so brighl. Jay: Born April 5, 1914-: Scientific: F. A. Day: Miss Wheeloek's: English Club, 3, 4: To meet Sherlock llohnes. THELMA llENllIE'I"I'A GRAY 164-0 Center St., Newton Highlands By audacity greal fears are conquered. Thcl, Thelby: Born October 2, 1914: Scientific: llyde: Framingham Normal: Alpha Beta. 1: Neo- nliytes, l, 2: Drama Club. 3, 4: Drama Club Play, 4: llonor Roll. 1. 4: Baseball, 1: Gym Moet, 1, 3, 4: To be a second Sarah Bernhardt. FLORENCE LOUISE GRETIIE 97 Austin St., Newtonville A girl of greal 1'il'lll?il-Y. Flo, Flossie: Born April 6, 1913: General: F. A. Day: Finishing School: Glee Club, 3: Outdoor Concert, 3. 4: Social Studies Club, 4: Aviation Club, 4: To be perfect. l Forly-one tj? K :Ninn -fe Q M is Forly-lwo 24" ls ffNf A"'i""' ' -2 'A Y ' ' 3-'Hifi' H Q-1--if-za' Yfiwzzr ' 'M F- f. ' slr: A : - 1' ' ,M :sf A --Tig, .gee if 1: . ia Lg..-:.-:..-..-1 i r ' e Q. . o E?-...Vw ' 24.5 2' ' ' zap: ?"" ez, 1 ff o W, fy' !13g,fillil-RQ, '4 . ' . . ,g.:Q: I .. f--- , , EDNA GRYZMISH 74 Commonwealth Ave., Chestnut Hill Gay, bewilrhing, and jollv of hear-I, Oh, how we'll hale lo sec her deparl. Eddie: Born July 1, 1915: Language: Mason: Wellesley: Soccer, 1: IIonor Boll, 1: Alpha Beta, 2: French Club, 3: Social Studies Club, 4: Make-up Committee of Senior Play, 4: Gym Meet, 4: To develop a sense of humor. GEORGE GULIAN 12 Russell Rd., Newton I was ever rt fiyhler, so one fighl more, The besl and lhe last. Mike: Born May 29, 1913: Mathematics: Water- town: Harvard: Lunchroom Squad. 2. 3: Honor Roll, 1, 2: National Honor Society, 3. 4: Newtonian Sports Staff, 4: Chairman ol' Athletic Board, 4: Legislature, 4: Junior Varsity Football, l: Varsity Football, 2, 3, 4: Basketball. 2, 4, Captain, 4: Usher Senior Play, 4: Track, 43 To earn a dollar. DAVID ALLEN GUBERMAN 36 Lothrop St., Newtonville Oh, why should life all labor be? Gubie Socrates' Born A ril 29 1914- Lan u e' 1 1 v I7 - v 3 331. F. A. Day: Tufts: Tennis, 3, 4: Drama Club, 3, 4: Social Studies Club, 4: Debating Society, 4, Secretary, 4: Trallic Squad: Drama Club Play, 3, 4: Newtonite: To be a "Quack Doctor" or a second "Garrick." JOSEPH J. GUSTOWSKI 1049 Chestnut St., Newton Upper Falls He'lI eleclriv Newlon Upper Falls Paderewski: Born April 16, 1914: Vocational: Emerson: Northeastern. FLORENCE GUILD 203 Dudley Rd., Newton Centre The sweelesl garland lo the sweelesl maid. Flo: Born June 29. 1915: Language: Hyde: Wellesley: Alpha Beta, 1, 2: Neophytcs, 1, 2: Legislature, 1, 2: Gym Meet, 1, 3: Basketball, 1, 2: Field Hockey, 1: Newtonite, 2, 3: Camera Club, 2, 3, President, 3: Drama Club, 3, 4: Play, 4: English Club, 3, 4: Chairman Eng- lish Club Play, 4: Committee, 3: Library Club, 4: Ex- ecutive Council, 4: Honor Roll, 2: Committee of "75," 4: Newtonian Organization Editor, 4: To be somebody's travelling companion. ROBERT GOETEL GUTZLER 440 Albemarle Bd., Newtonville A rugged, rascally, alhlelicfellow. Bob, Lefty: Born January 17, 1913: Scientific: F. A. Day: Junior Varsity Football. 3: Traflio Squad, 3: Lunchroom Squad, 3: Intermediate Football, 4: Intermediate Baseball, 4: Indoor Varsity Track, 3, 4: Outdoor Varsity Track, 4: Spanish Club, 5: Newtonite Sports Stall, 5: Newtonian Staff, 5: To be able to write poetry as well as Tom Malloy. LEO ALBERT GUIMOND 3 Orchard St., Newton A genllemang firsl, lasl, and always. Gimon: Born September 24, 19l4: Business: Bige- Trallic Squad, 3: To travel the world in a Model ord. ROBERT GWILLIM 316 Central St., Auburndale Be a good man, my dear. Lefty, Bob, Quilfy: Born May 10, 1914: Scientific: Levi Warren: Colgate: Junior Varsity Baseball, 2: Intermediate Baseball, 3: Varsity, 4: Hockey, 3: Junior Varsity Football, 2. i.....4i3F2 it 5- I -w yy-----, , 'Qin all fa H "Y, Q.. for -iw . 4 is , g Q an S igfi -l .. 49: -'f". ' 2 .L-52 ' " JL Q2 4 . ii? ' , Er'-9911 - 'f-Z Qi , - f at 4 Kerf . ! C1IARLO'l"1'E ISABEL HALL 666 Center St., Newton A volume - if read uv-ll. Charley, Izzie: Rom April 10, 1912: General: Bige- low: Chandler: Home Economies Cluh, 1, 5: Treasurer, 5: Gym Meet, 2: Outdoor Chorus, 5: To travel and trave . RICHARD HALLORAN 95 Dedham Sl.. Newton Iliglilamls Why worry? Cure is an enemy of life. Jake: Born February 5. 1914: Mathematics: Hyde: Harvard: Indoor Track, 4: Outdoor Track, 4: Little or no ambition. JACQUELINE MOODY IIALL 2 Albion Sl., Newton Centre Like angels visilx -few undfur belmeen. Jackie, Jack: Bora March 3. 1915: General: Mason: FIWIIIIIIIQZIIIIYII Normal: Gym Moot. 1: Outdoor Con- cert, 2: Graduation Committee, 4: To be a millionaire. MARY IIELEN HAM 872 Watertown St., West Newton Mary, Oueen of Sporlxl Flash: Born December 22, 1914: Language: Levi W arreu: Boston School of Physical Education: Class Basketball, 2, 3. 4: Varsity, 3, 4: Soccer, 2, 3, 4, Cap- tain, 4: Field Hockey, 2, 3, 4: Second Varsity, 3: Var- sity, 4: Baseball, 2, 3, 4: Track, 2. 3, 4: Gym Meet, 2, 3, 4: Senior Play Cand Committee, 4: Legislature, 4: Girls' Athletic Iloardl 4: Newtonian I tall, 4: Newtonitej 3: To be u good swimmer. LOIS HALL 24 Windermere Rd., Auburndale Sweet smiling, and swecl spoken. L0: Born November ll, 1014: Language: VVarren: Undecided: Gym Meet. 2: Outdoor Concert, 2: Library Club, 4: National Honor Society: To be a good swimmer. ALICE BARBARA HANDY 146 Crafts St.. Newtonville Merry, merry all lhe day. Barbie: Born August 27, 1914: General: F. A. Da : Massachusetts General Hospital: Social Studies Club. 3: Home Economies Club, 4: English Club, 4: Honor Roll, 4: Gym Meet, 2: To live up to my ideals. WILLIAM EDWIN IIALLIDAY, Jn. 33 Churchill St., Newtonville As prone Io mischief, us able lo perform il. Red, Ed: Born IDCCDIIIIIOI' 22, 1913: Scientilic: I". A. Day: U. S. Couatguurd Avademy: Trallic Squad Ollinial, 2, 3. 4, 5: Lunehroom Squad, 4, 5: Aviation Club, 4. S, Vice-President, 5: Social Studies Club, 5: Baseball, 2, 3: Band, 2, 3: Outdoor Concert, 2, 3. VIRGINIA -MARY IIANSCOM 544 Grove St., Newton Lower Falls Iler winkable, blinkable, merrily lwinkable Simply lhinkable - eyes! Ginn Gin Gee' Bora A rril 27 1914- Ollice Train- Y- - H' I 1 . ing: Levi Warren: Commercial Club, 5. Forty-three -'rv "rf f-1"'H" i ' g 'iiiqitiafw ' ii:-:75i75?z': ' . ,r 1. t- -2 ,.v-fs, gt Kiwis- semi 5et.t,t 4:,fp,,, sg? 71 i,QQ f 5 L,.- L. ..-s,."- v -. gl' A" " . 1 H' ll ' .1 , -, -- ' ' ,,,fwxg, fs, -iw, 21- 5:--....!',,55m V ' 4 . ,, . . Q. wi, LMILQ rf: W .af . ff ., , , ' , - .. .e i 1' 21 2 fiflgiftsbsisf' 132212. ,East 2- - 1 '-. . .lla . 5 ' . - ,, awe,-Qiffsia' .1 ..wt.Sfsf1'P5 agree ?1fgPag,h ,nm za.. ,:g1'1,v ,, -V 1 , ..,...,....,. ...- I 1 .--LJ 5-is -', i"'7ii'l5Qi?53, ali, QE? A,g,iQ"lQ5F1 "4" 0 .ffsfx sg 3532. 3, :gg :s?e', : gs, ,s,-'Ax 1--,r:"TZ:"T'q' ,. , tf -'ki-Q.s2fs,?v1:s1 ' s,-3 -afigi gf. it vnu, ,,1.fi.,st:z'i.,Wis,, a' ,. R,.. .-St, : iYfw'f2+'iJ f-11 as 'HR J. W. 1 1-W4 ., ,. ,. ,. . ..., -,.. .. .. Foriygfour RUTII ELIZABETH IIARMAN To be a second Le Longe. EDWARD IIARRINGTON 12 Glenwood Ave., Newton Centre To wnmen silence gives lhcir proper grace. Ruthie, Born December 20, 1913, General, Mason, Colby, Drama Club VVorksh0p, 4, English Club, 31, Newtonite, 3, Gym Meet, 2, 3, Outdoor Concert, 1. 2, 114 East Side Parkway, Newton Speech is greal, bu! silence is grealer. Chape, Born July 20, 1913, Scientific, F. A. Day: M. I. T., Camera Club, 3, 4, Mathematics Club, 4, 5, Mathematics Club Play, 5, Debating Society, 5, Science Club, 1, To be a chemist. 73 Perkins St., VVest Newton For courage mounleth with occasion. Ed, Eddy, Harry, Born May 4, 1914, General, 4, Levi Warren, Northeastern, Usher at Senior Play, CHAPIN A. HARRIS 4, Social Studies, 4, To be a farmer. ELIZABETH HARRIS 114 East Side Parkway, Newton Golden hair, like sunlighl slreaming. Betty, Born July 20, 1913, Scientific, F. A. Day, Perry Kindergarten School, Newtonite, 2, Glee Club, 4, 5, Outdoor Concert, 4, 5, English Club, 4, 5, Drama Club, 4, 5: Candy Committee, 4, 5, Chairman, 5, Ushering Committee, 4, Chairman of Drama Club Play, 5, Business Committee, 5, Senior Play, 5, Senior Talent Assembly, 5, Graduation Committee, 5, To live happily ever after. MARY LOUISE HARRINGTON 570 Centre St., Newton Silence is the perfect herald ofjrrv. Born October 31, 1912, General, Bigelow, Perry Kindergarten School, Gym Meet, 1, 2, 3, 4, Camera Club, 2, Outdoor Concert, 1, 4. JANET DOROTHEA HARRIS 121 Allerton Rd., Newton Highlands She's anolher quiel one IVho has had her share offun. Born February 13, 1915, General, Hyde, Miss Wheelock's, Camera Club, 3, 4, English Club, 3, Out- door Concert. 2, 3, Scholarship Roll, 1, To be able to BRUCE G. HARRIS I have my own opinions. air service and see stars. finish a sentence after it is once begun. 4 Walnut Ter., Newtonville I care no! what the world thinks, Schultz, Born May 22, 1913, Mathematics, Upper Darby, Pa., M. I. T., Trafiic Squad, 2, To join the JULIA BERTIIA HARVEY 215 Temple St., West Newton One Ihing is- forever good,- Thal one lhmg is success. Julie, Born April 12, 1915, Language, Levi Warren, Vassar, National Honor Society, 3, 4, Secretary, 4, Alpha Beta, 2, Outdoor Concert, 2, Home Room Manager, 3, English Club, 3, 4, President, 4, Library Club, 3, 4, Vice-President, 3, President, 4, Drama Club, 4, Drama Club Play, 4, Clerk of Associates, 4, Honor Roll, 2, 4, Newtonite. 2. 3, 4, Assistant News Editor, 4, Newtonian, 4, Senior Banquet, 3, Class Bas- ketball Team, 2, 3, 4, Captain, 3, Varsity Basketball Team, 2, 3, 4, Varsity Tennis Team, 3: Field Hockey, 2, 3, 4, Varsity, 4, Baseball, 2, 3, Tennis Tourna- ment, 2, 3, 4, Girls' Gym Meet, 2, 3, 4, Executive Council, 4, To organize a girl's West Point. l.,- v 4 v q"m-1' ' 'gy X qldi. . i fi - A A s ,T -P . ff 3 f of . 1 .A V il as? " 'L ., .s 5' Q' KES? -Q I. . L . --' ff- TLS 1, , .25-3TM"i.,9f ' .7 ii 'Six 2 5-'-1 'f 'il " ilixgl, ' i 'f f A . ' E . W .Q ' : H, ' A ' N A. 2 f .sr Q . , -ns-,..,.l1 4 '4-7. s-U-1'T?'- ' 'r-r--Q 1 2"-?1f-xx Nu! afraid rj work, bul ual in S-VIIIINIHI-V willx il. llurryg llorn .lannary 21. llllllg Sr-im-ntiliv: F. Day: Darlmouth: L1-gislalurv. 23 Trallir: Squad. ' ' HHN RY CLICM l'1N'l' llA'l'Clll'Il:L Til XYashing:l.on l'k. Nowlonvillv A. 0 Football. 2, Il. fl: lndoor Track. Sl. -l: lli-Y Club. Il. 'l- Nrwlonian, 4: llonor Roll, -lg Sovial Sludivs Club, -lg 'l'o sc-ll llashligllts Ill lladvs. RICHARD MARTIN IHEFFRON I0 Chvrry lll., Wasl Nvwton And hz' will disroursr mos! 1-Ioqlu-nl musir. Riull, llc-ll'g Born Oulobar 4, 1912: Business: Our l.ady's llighg Nort.luwast.orr1: Class Orohvstra, 2: Chorus, 23 Outdoor Concert, 2: To play a saxophone. WILLI A M JOHN HATTEM 1560 VVashington St., WL-st Nnwlon Mun is lhe merriesl species ry' lhe crmlion: all uboz-e nr brlow him are serious. Bill, Jack, Hairy: Born Fnbruary fl, 1913: llusinvssg lA-vi Warrun: Unlvvrsity Soutlnvrn California: Chorus. 23 To snll snspcndors to Mahatma Gaudi. JOHN HANCOCK IHCNDRICK 309 Crafts SI... Ncwtonvilln Boys will be boys. Jack, You old bag, Born Dmzmlilmr 24, 19143 Mill.lll3llllllllTSZ F. A. Day: Yale: lixmtulivo Connnitlve, 2: Band, 2: Outdoor Concert. 2: Dance Connnittee, 2: .lunior Varsity Football, 3: Varsity Football, 4: Spanish Club, Treasurer, 4: Legislature, 4, Senior Play llslnvr, -1: Dance Comlnitlcc, -l-: Assembly Usher, -'lg To introduce Kenneth .lohnson's harbor to Palmer llorn.lun1 20 l'-Il' Ulliu fl York. JOHN DUNCAN HAUOIHCY, Jn. 93 liOWllOIll St., Newton llighlunds Genius is one par! inspiraliun and ilu-ee paris pvrspirulion. .laokg llorn March 22, l9l5: Mlll.ll1'llllllll7S1 llydo: Prinv:-lon: Hand, l. 2: Outdoor Concurl., I, 2: Class Orclu-stra, l:'l'rullic Squad, 2: Intermediate llockey. Il, So1'ialSlndivs Club. Il: lpgislaturn, Ll: Aviation Club, -l: Orange Book, 3: To be a wolf of Wall Street. . RICHARD THOMAS HENNESSY 29 Carvvr lld., Newton llighlands Thr arlisl usrs lhe hand, lhe hrud, and lhe hear! logelher. Divk, 'l'x-xg llorn June 18, 1912: Scivntilic: llydn: Massacllusx-tts School of Art: Frvslnnan Baseball, 1: Junior Varsity llasvball. 2: Varsily Squad, 33 Junior Varsity lloalu-y, I. 2: Trallio Squad. tl. MARY-ANN lll'IA'l'll 26 Walnut Pl., Nuwtonvilln Her lorrliness I lll'l'Pl' knew nnlil she smiled on lllf. Pal: llorn Outoln-r 2, WIS: Gvnvral: F. A. Day: Alvivnc Dramatic School: Social Studios Club, 3: llonn: livononxivs Cluh, fl: Gym Moot. 2: To bc in Gaorgc Whiw's Scandals in 1934. BICRYL CECICLIA HICN N IGAR 62 lloyd St., Newton Misrhirf sparkles in hw' qves. And hrr lauyhler llclwr rlws. H .. , Z.: me 'I'u'ning: Bigelow: llrynnt 8: Stratton: Clan Club. I. 3. -1-3 Social Studies Club, -lg llasknthall, I, 2: Outdoor Concert, 3, 4, To go to liuropo with an intcrostiug companion. sa ,f,"' if Forty-five " 'K 51" V' Vg, . A . L .i.fii' 5, ' 2 YV ri ., , xiii -A ,. . 1 . . , , . A 1' , T-T, .3 , il i Aj I j,5fLE3ET5S, Itisik'-'Q-agp. - J 'E . 71.4 . .gf ' " V ' " ' a -A H1 . .- J ,my f .gtk . Q, grim .llxgpg A ' ! ' ...f-ii? A -1 ,ST X 1 ihtagygsgsffi fi 1 . .' 1 Q -' Z fe -A-- fi 5 'wif ef, ET 'ella 11 ...:...,..,a L' .f- um: "N ,lug . ifiswff - 1. .. ,i'PfEs5gf?55G?'f iwffgg. f .ut-'f"fgf'2Y' Y5qsAt x, 4 Furly-siz ' DANIEL JOSEPH HERLIHY ' 724 Watertown St., Newtonville 1 A bargain is a bargain. ' Bud5 Born February 24, 19145 Business: F. A. Day: Outdoor Concert, 1, 2, 35 A laudable career in the business world. FRED IIIGGINS 25 Hale St., Newton Upper Falls Noi loo fax! and noi lon slow, lzul sure. Freddy: Born December 14, 19125 Eleetriealg Emer- son5 Northeastern. ELIZABETH HERLIHY 747 Watertown St., Newtonville Could swell lhe soul lo rage, or kindle sofl desire. Libbyg Born October 25, 19145 Stenographie: F. A. Dayg Gym Meet, 2: Outdoor Concert, 2, Commercial Club, 45 Chorus, 25 To have my own way in all things. THOMAS JOSEPH HIGGINS, Jn. 105 Pearl St., Newton My longae wilhin my lips I reign. .Iunior5 Born August 6, 19145 Business: Bigel0w5 Bentley's1 Lunchroom Squad, 45 To sell peanuts to the monkeys at the zoo. MARY ELIZABETH HERLIHY 12 Richardson Rd., Newton Upper Falls The arl of arguing is bequeathed lo few. Mayreeg Born May 12, 19145 Generalg Emerson: Bridgewater Normalg Social Studies Club, 45 Outdoor Concert, 2, 3, 4: Scholarship Roll, 45 Baseball, 1, 2, 3, 4: Soccer, 25 Hockey, 1, 25 Tennis Tournament, 45 Basketball,1,3, 45 Gym Meet, 1, 2, 4: Attendance, 3, 45 To travel, and to travel, and to travel. GLADYS FAITII HILDRETH 203 Lexington St., Auburndale Surne-limes gr-are and somelimes guy, Helping all on. lheir way. Hildy: Born April 22. 19145 Ollice Training, Levi Warren5 Baseball, 2, 35 To become an aviatrix. ELEANOB MABEL IIESKEY 50 Jefferson St., Newton A maiden, modes! and self-possessed. Ella, Elieg Born November 12, 1914, Ollioe Train- ing: Bigel0w5 A school of .Iournalism5 Typewriting Demonstration, 25 To be a writer. MARION E. HILLMAN 59 Trowbridge Ave., Newtonville A merry hearl dnclh good like a medicine. Born July 7, 19145 Language: Detroit, Michigan: Mt. Holyoke: Library Club, 3, 4: Alpha Gamma Tau, 3, 45 Gym Meet, 1, 2, Honor Roll, 1, 25 To he ambitious. l":i"i"2'P7Es':'i3 Bi. 4+ T 3 v, slit ag-'Ki I 'min TZY: .S v-----we is sf' as .ous g "",QNXYx A 1 . ,fn 4111- - " f- ' fs' , i f f ig A 'Lv -,. : ff' "R , " ng. ' . is 1. v 7 af: . 517 ii mfg' f fi" WSQQF """ ' ' ' ' - 'W "' '- F if" wi ' . Q- "-" 'f' '- ..":A- -rn-'.-1 Y'-.' 515 M , WZ -V if " li ' V """ ' -f .rt f. if. A . ,wt-+1 .- if 'QP' ' -f W '---U-' ' i " ff E-"-"-'-HM' WL: 1 ' ' We ' :J '- ..- i iE'1'?5'5.-.':if'::i53ff'.'1- " " ":1"lf..,I'.i . :?"-':'.ji:'i .,L:f'.'f','i5,'53-:'1:tf?i'Xf'if ,:"i':?'f-!-M " ' , 1, ,- . '- ' MABEL MARION IIIN KLIC 26 Dexter Rd., Nnwtonville Come show us of your quulily. llink: Bom March 30. 1914: Language: Bigelow: Simmons: English Club, 3, 4: To be able to see a white elephant eating marshmallows in a snowstorm. MARGU1-'IRITE IIOLMBERG 616 Watertown St., Newtonville She is not merely a rhip of lhe old black, bul lhe old block ilself. Mig, Mig ie: Born April 7, 1014: Language: F. A. Day: New Ilampshire University: English Club, 4: To shrink a few inches. BARBARA BECK IIOCKRIDGE 228 Langley Rd., Newton Centre Modesly lhul besl becomex u woman. Born August 21, 1914: General: Mason: llonor Roll, 2, 3. WILLIAM LE MURIEL IIOOPER 51 Davis Ave., West Newton The greulexl pleasure of lU'e is love. Min, Flip: Born June 22, 1914: Oflice Training: Levi Wzlrreri: Boston University: Gym Meet, 2. 3: Track, 3: Archery. 3: Alternate to Legislature, 4: Bas- ketball, 4: Camera Club, 4: To grow gritless spinach. ONARD HODGES, Ill 200 Crafts St., Ncwtonville lVe were learning while we laughed. Bill, Willy, Billy: Bom April 20, 1915: Mathematics: Mason: M. I. T.: Aviation Club. 1. 2, 3. 4. President., 4: Track, 2: Newtonite. -1: Trallic Squad, 2, 3: Dance Committee, 1. 2: llome Room Manager. 1. 2, Il. 4: Football Usher, 3, 4: To he a bos'n in the Swiss Navy. PIIILI P FRANCIS IIOPFE 39 Indiana Ter., Newton Upper Falls I would do who! I please. and doing wha! I pleased, I shall hm-e had my own will. Phil: Born June 2, 1914: Business: Emerson: Parlfs Air College: Baseball, 2: Chorus, 4: Outdoor Concert, 4: To see Alaska from the uir. ROBERT CASIIMORE HOFFMAN 20 llighland St., West Newton Lel me dk lo lhe sound of dPll:l7l:0lLS music. Bob: Born November 17, 1914: General: Levi Warren: Curtis Institute ol' Music: Band. 2, 3, 4: V si O r 2 'I Cl1l51SIIl'Illl"SI,l'll 2 'I Out- urtg rchesta,..,.:,. :, , ,.: door ouoert, 2, 3, 4: Lunchroom Squad, 2, 3: To conduct a symphony orchestra. S'l'l'lPIllCN GRICICNE HOPKINS 9 Applegurlh St., Newton Centre Swifl to hear, slow lo speak. Steve: Bnrn March 2, 19121: General: Huntington School: Undecided: To design high buildings. F or! y-seren . 1 - - .esastywr H ,Lf 5: gig , fig., at n 'LA"C"':?"" ' " --f-Z-4 1 it : ' o sk' HAT,-MWMTHT jg K A .. , ,.g:,,gg,, ,. :nf s-3 'i i ---- 1 , g.. 1515 . ff7Tlf'ff it-aff 5. -Q, .. 4 ' A A 1 ff mummy o 4- ,. U' ' Q' gi RUTH BAYLA HORBLIT 61 Ellison Rd., Newton Centre A girl In whom was given. So much of earih, so much of heaven. Born July 19. 1914: Language: Mason: Wellesley: Alpha Beta, I, 2: Outdoor Concert, 1: Gym Meet, I: Baseball, 1: English Club. 4: French Club, 3: Newton- ite Staff, 4: Drama Club Work Shop, 4: National Honor Society: Basketball, 3: Tennis, 2, 3: Alternate to Legislature, 4: To travel to the moon. ROBERT II. HUDSON 92 Brown St., Waltham If il concerns women, ask him. Bob, Bump: Born February 3, 1914: Vocational: Watertown: New York University: Baseball, 4: Basketball, 1, 2. ELIZABETH H. HOVEY 10 Oak Ter., Newton Highlands Talenls are besl nurlured in solilurle: character is besl formed in lhe stormy billows of the world. Libby, Tommy, Betty: Born March 17, 1913: Scientific: Hyde: Colby Junior College: Gym Meet, 1: Outdoor Concert, 3: To live the Golden Rule. ROBERT CHARLES HUNTER 347 Albemarle Rd., Newtonville A man cul out lo do big lhings. Bob, Bobby: Born June 26, 1914: Language: Leilehua High School, Hawaii: Ilarvard: Honor Roll, 3, 4, 5: National Honor Society, 4, 5: Business Manager of Newtonian, 5: Newtonian Sport Staff, 4: Legislature, 4, 5: Constitutional Amending Committee. 5: Finance Board of Associates, 5: Social Studies Club, 4: Treasurer, 4: HiAY Club, 5: Debating Society, 5: Vice-President, 5: Board of Publications, 5: Senior Ex- ecutive Committee, 5: Senior Play Committee, 5: Golf, 3, 4, Captain, 3, 4, Manager, 4: To get nowhere fast. BARBARA LOUISE HOVVE 176 Oakleigh Rd., Newton She's not grave, nor yelflippanl, nor a grind. nor a clown. And we rannol say justly we've ofl seen her in a frown. Bar, Barbie, Babe: Born October 6, 1913: General: Bigelow: Chamberlain: Honor Roll, 5: English Club, 4: Home Economics Club, 5: Gym Meet, 1. 2. 3, 4: Basketball, 1, 2: Hockey, 2, 3: To live by the same roads forever. HOPE LOVEWELL HUNTING 28 Champa Ave., Newton Upper Falls ' She is lhe soul :J induslry. Hopeless: Born December 25, 1914: General: Emerson: Outdoor Concert, 2, 3, 4: Honor Roll, 4: Attendance, 3: To be a nurse. MARY FRANCES HOWE 70 Allison St., Newton To see her is lo love her. Maisie, Mae: Born January 27, 1914: Ollice Train- ing: F. A, Day: Boston University: Commercial Club, 4: Outdoor Concert, 2: Chorus, 2: Gym Meet, 2: To do what I want to do. HELEN-ALMA INGAHAM 173 Crafts St., Ncwtonville Though! alone is elernal. Born September 29, 1914: Language: F. A. Day: Wellesley: Social Studies Club, 3, 4: To nab a pair I ol' Seven-Lcagued Boots Kmente coporequeb. Forty-e ight DONALD MELVILLE IRWIN 855 Commonwealth Ave., Ncwton Centre Hr lhnl runs fuslesl gels more ground. Don, Speed: Born May 7, 1913: Mathematics: Mason: Undecided: Alpha ll-eta, 2: Varsitly Band, 1, 2, 3: Orchestra. l, 2, 3: Chorus, 1, 2, 4: unchroom Squad, l, 2: Newtonite, 1, 2: Freshman Outdoor Track, I: Football, 1, 2, 3, 4: Varsity Indoor Track. 2. 3. 4: Varsity Outdoor Track, 3, 4: Gym Meet Ollieial, 3: Outdoor Conccrl. l, 3, 4: Drama Club, 5: Drama Club Pla , 5: Spanish Club. 5: Chairman, 5: Legisla- ture, 3: Debating Club, 5: Home Room Manager, 3: To iind a school having smoking-rooms and study-halls with beds. ELSA J EPSEN 11 .Iepscn Cl... West Newton Things are not always what lhey seem. Ell, Jeppy, Els: Born May 25..1914: Ollice Train- ing: Levi Warren: Pierce Secretarial School: Commer- cial Club. 4: Social Studies Club. 3, 4: Gym Meet, 2, 3: Baseball, 2: To stand ali' in space and watch the world spill around. MARGARET MARY IRWIN 855 Commonwealth Ave,, Newton Centre Gentle of speech: benejivenl of mind. Peg, Peggy: Born March 31, 1915: General: Mason: Katherine Iibbs: Alpha Beta. 1: English Club. 3, 4: Camera Club, 2: Social Studies Club. 4: Gym Meet, 1, 2: Baseball. 1: Home Room Manager, 1: Lunch- room Squad, 3: To be tall. ROBERT N. JEPSEN 297 Cherry St., West Newton One country, one conslilulion, one desliny. Jep, Bob: Bnrn December I. 1913: Business: Levi Warren: Boston University: To become a wolf on Wall Street and master the business finance of our country. DORIS ISIIERWOOD 49 Irving St., Newton Centre Handsome is that handsome does! Dot, Dorrie: Born January 18, 1914: General: Jamaica Plain: lligher School: Iomc Economics Club, 3. 4: Outdoor Concert, 1, 3, 4: Social Studies Club, 4: To travel around the world. PIIYLLIS A. JEWETT 43 Union St., Newton Centre Coqaelrlv whels the uppelile. Phil, Shrimg: Born April 9, 1914: Stenographie: Framingham: oston University: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Ilonor Roll, 1: Newtonite Stall, 2: Home Economics Club, 2: Soccer, 2, 3: Senior Ban uet Committee, 4: Senior Dress Assembly, 4: Social Studies Club, 4: To drive to California and have a clean windshield when I get there. FRANCES MARGARET ST. GEORGE JENNINGS 218 Temple St., West Newton A woman modest and self-possessed. Fran, Frannie: Born April 23, 1915: Language: Levi Warren: Mt. Holyoke: Scholarship Roll. 2, 3, 4: National Ilonnr Society, 3, 4: French Club, 3, 4, Sl'5l7l'0llll'H: 3, President, 4: Gym Meet, 2, 3: Senior Play, 4: o play the organ and teach Latin. BARBARA LOUISE JOHNSON 44 Ilunnewell Ave., Newton She has Ihr power lo change the hearls' of men. Robbie, Barbie: Born September 27, 1914: General: Bigelow: Finishing School: Outdoor Concert, 1, 2, 3, 4: Gym Meet, 1. 2, 3: Class Iloekey, 1, 2, 3: Class Soccer, 1, 2, 3: Class Basketball, 3: Camera Club, 1ElVIicef'resident, 4: Aviation Club, 4: Social Studies u , . V -.J-p - 1. .- -.1 ll-lie-Q 1 ' 4 PPS -we x Forty-n ine fi. .N-.Y Fifty HELEN G. JOIINSON 4 Charlotte Rd., Newton Centre Her voice was ever sofl and low, An excellent Ihing in. woman. Rorn November 23, 1914: Scientific: Dorchester: Simmons: French Club, 3, 4, Secretary, 4: National Honor Society, 3, 4: Camera Club, Treasurer, 4: Hockey, 3, 4: Tennis Toumament, 3, 4: Outdoor Concert, 3, 4: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Honor Roll, 1, 2, 3, 4: To be a mattress tester. STANLEY THEODORE JOHNSON 167 Morton St., Newton Centre Yea. he didfly upon lhe wings of lhe wind. Stan: Born August 7, 1914: Mathematics: Mason: M. I. T.: Legislature, 4: Indoor Track, 3, 4: Outdoor Track, 3, 4, Captain, 4: Social Studies Club, 4: Honor Roll, 1: Alpha Gamma Tau, 3: Hi-Y Club, 4: Home Room Manager, 4: National Honor Society: To be a business magnate. KENNETH ALGERNON JOHNSON 162 Elliot St., Newton Upper Falls How forcible are righl words! Wobblejaws: Bom March 7, 1914: Language: Emerson: Bowdoin: Junior Varsity Basketball, 2: Outdoor Concert, 2: Glee Club, 2: Social Studies Club, 4: Senior Play Publicity Committee, 4: Data Committee of Newtonian, 4: President of Newton High School Debating Society, 4: To bring about the downfall of megalomaniacal district attorneys. GEORGE HENDERSON JONES 76 Crescent St., Auburndale Try lhy eloquence, now 'lis lime, Jordan, Jonesy: Born April 24, 1913: General: Levi Warren: Undecided: Basketball: To say the right word at the right time. ROBERT W. JOHNSON 16 Woodrow Ave,, Newtonville Good nalure is one of lhe richeslfruils of personality. Bob, Rob: Born May 14, 1914: Scientific: F. A. Day: Aviation Club, 3, 4: Assistant Manager of Indoor Track, 4: Manager ol' Outdoor Track, 4: To pilot a rocket ship to Mars. MARJORIE BELLE JONES 1801 Beacon St., Waban Be wise wnrldy, bu! nol worldly wise. Midge, Marge: Born December 4, 1914: General: Levi Warren: Junior College: Soccer, 2, 3: Basketball, 2, 3: Baseball, 2, 3, 4: Gym Meet, 2, 3: English Club, 3, 4, Play, 3, 4: To dance, dance- and dance. RUTH MARION JOHNSON 90 Mill St., Newton Centre Silence is lhe eloquence of discretion. Jud: Born July 16, 1914: General: Mason: Nursing: Aviation Club, 4: To go abroad ln an airplane. WILLIAM RICII JONES 490 California St., Newtonville Come lel's go, while we are in our prime: And lake lhe harmless folly of lhe lime. Jonsee, Peg: Born August 25, 1915: Mathematics: F. A. Day: M. I. T.: To get a sheep skin and to free the slaves. l ' . - ,,1-,.- - - v- , , ,,,. y , , V..--.-. ....- ,- "l y ,V 1 A .4 'Qi . L . Y x ---', vff'f.Q iii-ya? fatal-.-sir- TEH 1, 1' if f - e . l qi?" if ff lvffebg-'jlliii 3.1: . 1 1 ,by-iq A tl .,,, it . 1 ' - Q 'V " ' . ' wiki" P' A? , . 5 A , ' , ig,--,,::pQpY L .5 . --I . . 1.-'gf hg I wwiiv. :zum fn.-:'i.c,fQyL3AxfiS2".iAf, lCl.lZAlll'1'l'lI JORDAN 32 lflmliuolt lid., N1-wton llighlanmls Svc wha! u gruee uwx xrulvd on this brow. Libs, llibbie, Liz:-: llorn October 0, 1914: Soil-nlilio: llyde: Simmons: lfnglir-All Club, 4: Gym Meet. 4: Chorus, 1: Outdoor Conccrt, 1: Data Committee, 4: To eutvh lny lost sleep. ANNE MICANS KENDALL Til Parker St., Newton Centre Hffnre. min, fleluding juyvx. Born June 4, 1914: Language: Mason: Vassar College: Honor Roll, I, 2. 3, 4: National 1Ionor Society, 3, 4: Alpha lieta, 1, 2, Secretary, 2: Nenphytes, 1. 2: Drama Club, Il, 4. Secretary, 4, Play. 4: Library Club, 3. 4: Newtonite, 2, 3, 4, Literary Editor, 4: Organiza- tions Staff, Newtonian, 4: Chorus, 1, 4: Outdoor Concert, 1, 4: Class Executive Committee, 1: French Club, 3, 4, Vice-President, 4: Lunchroom Squad, 3, 4: Senior Play Committee, 4: Archery. 3, 4: Gym Meet, 1. 2, 3: Literary Staff, Newton Quill. 42 llomo Room Manager, 1: Legislature, 1: To exchange "tall stories" with the Sphinx. VIRGINIA JOSSELYN 7821 Beaver St., Waltham She's never houghlhv. never proud, But popular in Prery crowd. Jay: Born March 12, 1914: Scientilic: Waltham School for Girls: llrenan College: Tennis Team, Il: Class Treasurer. 2: Gym Meet. 1, 2, Il. 4: Basket- ball Team, 1: To be thc nnly one in a family ol' six. NINA FENNO KEPPLER 270 Mill St., Newtonville The world belongs lo the enfrgeliv. Ninz, Ninzie, Kleawpiez Born July 8. 1914: General: I". A. Day: Miss ny's: French Club, 3, 4: Camera Club, 4: Ilonor Roll, ll, 4: To see an Army-Navy football gt1lllB. l"L0l1I'INCli l"lLlZAlll'i'l'lI K ICLLICY I-1 Bowdoin St., Newton llighlands She hux u hfarl uvilh ronmfor every joy. Mig, Flo: Ilorn December 21, 1912: Ollice Training: North Troy, Vermont: To keep happy. ELIZAISETII MARY KER3 I5 Alden Ill., VV:-st Newton Same say she'x quiel, bu! - Kirkie: Ilorn December 14, 1914: Olliee Training: Levi Warren: Commercial Club, 4: To he u successful bookkecper. I1IClIAI1D .l0SIiI'II KELLICY 2100 llomer St., Newton Centre A good rrpululilm is more valuable lhan money. Dick: llorn August 22. 1912: Business: Mason: llockey, l, 2, 3, 4: Golf, 2, Il, 4: 'l'o bc a professional hockey player. ILAWRICNCIC J. KILLIAN F W 44 Norwood Ave., Newton Centre 'A 1fl1XhfUIlll'XX is on ornamrnl Io ynulh. Larry: llorn February 9, 1914: General: Mason: Art School: Fresllman Basketball, 1: Junior Varsity Baseball, I: Intermediate llaseball, 2: Student Usher, 2: Home Iioom Manager, 2: .luniur Varsity Hockey, 3: .luniur Dance Committee, 3: Varsity Baseball, 4. Fwy-one 2? Qi 5' 2 Q . . ". W , J - t r' iii' Q-f," H -gr L p :.N,.!isf v - ,gi i, 1, 455, R. gs fi, sz, 5, mee-if ea, ,sew .- E- ..... .-all!1iF,,?M.'l-. g F3 -fi - W o Y c1azl,1iPss'lf..f,.-M 1 he of I ,gg s- . is sgesflse fig- f5215,,,,,g2,,,,5 4,v5,,:,i,.2i5iV 55, lg, tw, 1.5, Fifty-two MORTON SHAW KIMBALL, Jn. 329 Ward St., Newton Centre A learned man can only be apprecialed by anolher learned man. Mort, Born September 12, 1912, Mathematics, Country Day School, Yale, Legislature, 1, Stage Committee. 2, Aviation Club, 2, Manager of Tennis, 2, Junior Varsity Football, 3, Varsity, 4, Lunchroom Squad, 3, Trallic Squad, 3, Social Studies Club, 3, Home Room Manager, 1, To become educated, if possible. ESTIIER KLIGMAN 456 Watertown St., Newtonville The world is a wheel, and il will all come around riyhl. Bluebird, Born October 12, 1915, Office Training, F. A. Day, Gym Meet, 2, English Club, 3, Commercial Club, 4, To be a secretary to the Big Boss. ANGIE P. KING 5 Ripley Ter., Newton Centre Africa is always bringing something new. Pam, Angel, Kingyi Born September 12, 1914, Scientific, Mason, Michigan University, Glee Club, 3, 4, English Club, 3, Class Hockey, 1, 2, 3, 4, Varsity Hockey, 4: Basketball, 1, 2, 3, Baseball, 1, 2, 3, Track, 2, 3, Archery, 3, Gym Meet, 1, 2, 3, Outdoor Concert, 1, 3, 4, Chorus, 1, Senior Talent Assembly, 4, To dive like Georgianna Coleman. GERTRUDE AMANDA KNIGHT 45 Park Lane, Newton Centre Jolly, good-nalared, sweel She's a girl you'a' love to meet. Tibby, Tibs, Born June 8, 1914, Ollice Training, Mason, Finishing School, Senior Banquet Committee, 4, Gym Meet, 1, 2, Honor Roll, 2, To stay single. FRANCES KLAYMAN 50 Whittemore Rd., Newton What hath God wroaghl! Frankie, Frannie, Born August 24, 1915, Language, Bigelow, Radcliffe, Basketball, 2, 3, Baseball, 1, 2, Soccer, 2, 3, Tennis Tournament, 2, Archery, 3: Gym Meet, 3, English Club, 4: French Club, 3, 4, Honor Roll, 1, 2, To have a pent-house apartment on the Empire State Building. ZABELLA VIRGINIA KONDAZIAN 569 Commonwealth Ave., Newton Centre Tell me not in mournful numbers Life is but an empty dream. Babe, Born January 10, 1915, General, Mason, Outdoor Concert, 4, Home Economics Club, 1, To buy my gowns in Paris. RUTH KLAYMAN 50 Whittemore Rd., Newton Her lhoughls and her crrnduel are her own. Bom August 24, 1915, General, Bigelow, Boston University, Basketball, 2, 3, Soccer, 2, 3, Baseball, 1, 2, Archery, 3, Gym Meet, 4, English Club, 4, French Club, 3, 4, Social Studies Club, 4, Honor Roll, 4, To drink tea in London. ANNA JOSEPHINE KOVITZ 58 Auburn St., Aubumdale She makelh sweel music. Covo, Huss, Ann, Born July 13, 1914, General, Levi Warren, Institute of Musical Art, Glee Club, 3, 4, Varsity Orchestra, 2, 3, 4: Outdoor Concert, 2, 3, 4, Senior Talent Assembly, 4, To make my pro- fessional concert debut at twenty-two years of age. MAR11' CI ARE LACROIX 289 Watertown Sl., Newton I illle said is soonesl mended. Cluck Cluck: Born .lunc 25, 1914: Stenographie: Boston nlversity: Honor Roll. 1: Home Economics Club 2 Commercial Club, 4: To travel around the world Ill a rowboat. ELIZABETH RUBY LANDERS 256 Tremont St., Newton Iler life has many hopes and aims. Betty, Libby: Born Septmber 27, 1913: Ollice Train- ing: Bigelow: Home Economics Club, 2: To be a successful business woman. MARY 1'LI7ABE'I'H LACROIX 161 Chapel St., Newton Promise is masl given when lhe leasl is said, Born March 12, 1914: Olllce Training: F. A. Day: Scholarship Roll, 2, 3: Gym Meet, 3: Commercial Club 4 To reach the height of six feet. CORNELIUS FRANCIS LANE 863 Walnut St., Newton Centre Happy am I, from care l'm free llfhy aren'l Ihey all conlenled like me. Connie. Neil: Born October 2. 1914: General: Mason: Tralllc Squad, 3, 4: Lunchroom Squad, 2: Chorus, 1: Football, 2: Outdoor Concert, 1: To see the beauties of the world. PAUL M. LAMBERT 99 Clark St., Newton Centre Endowed wilh lhe capacity for big tasks. Born May 10, 1914: Scientilie: Hyde: William and Mary: Basketball, 1, 2: Band, 1, 2: To be a surgeon. l , , . l l ' 1 - ' MARY ELIZABETH LANE 863 Walnut St., Newton Centre The menllh rd' all lhe stores logelher Was never worlh one smile lhal lighls The dimpling face benealh lhe fealher. Mame, Maylane, Mayfe: Born April 2, 1913: Ollice Training: Mason: Baseball, 1, 2, 3: Soccer, 2, 3: Gym Meet, 1, 2: Field Hockey, 3: To be able to do secretarial work or to be u kindergarten teacher. Jl'.AN ETTE LAMPERT 61 Brooks Ave., Newtonville Of all lhose arls in whilvh lhe wise errel, Nalure's besl maslerpiece is wriling well. Born December 20. 1914: Olllcc Training: F. A. Day: Boston Universilty: Outdoor Concert, 2: Class Orchestra, 2: English .lub, 3: Commercial Club, 4: Orange Book, 3: ewlunite, 4: Quill Committee of 8, 4: Scholarship Roll, 2, 4: National Honor Society, 3, 4: To have n happy life. EUNICE FRANCES LANNO 18 Broadway Ter, Newtonville Her cheeks were Roman roses, and her deep I Ialian elves Were dark as limpid como When lhe moon begins Io rise. Franny: Bom November 17, 1914: Ollice Training: F. A. Day: Business College: To get there on time. l Fifty-three 1 inwxin' -"1"-T ' af' i .- Y . ' ' Y , '- as 'flfww i 'efaa-1 -,,. ffl' fi . ' '-" - - - if 337,-f f 1- . 1 L... ',L' ' iz- 'W ' 1+ - ' -fer' "Sw 4 wi' lY'.....f:"i"f" ' 231 -'.- , 5 A" A ' . f 'f k'L- - . f wwe if -I..-me f.. E' if 'rr'-'N' In JUBR 'Ex ' Fwy-four RUTH LATIMER 72 WVilliston Rd., Auburndale Such heavenly figuresfrom her pencil flow Su warm wilh lighl her blended colors jluw. Ruth, Born March 25. 1915, Scientific, Levi Warren, Katherine Gibbs, Basketball, 3, Gym Meet, 2. 3: To sail the Seven Seas on a four-masted schooner, ending in the Orient. SALLIE LAWRENCE 111 Waban Hill Rd. North, Chestnut Hill Whose smile or frown is able wilh lhe change lo kill or CUTE. Born December 6. 1914, General, Mason, Miss Wheelock's, Gym Meet, 1, Social Studies Club, 4, To stay young and happy all my life. MADELINE LAW 504 Centre St, Newton High erecled lhoughls Sealed in lhe hear! of courlesy, Born October 12, 1915, Language, Bigelow, Rad- cliffe, Newtonite, 3, Alpha Beta, 1, 2, French Club, 3, 4, Soccer, 1, 2, 3, 4, Baseball, 1, 2, 3, Traek. 3, Outdoor Concert, 2, Basketball, 1, Honor Roll, 1. 2: To sell silent automatics in the Tropics. CATIIERIN E ELIZABETH LAWSON 110 Jackson St., Newton Centre Woman is the rnerriesl species Qf lhe crealion. Ibby, Blackie, Born May 9, l9l4, Oflice Training, Mason, Boston University, Baseball, 1, 2, 3, 4, Soccer, 1, 2, 3, 4, Field Hockey, 1, 2, Track, 3. 4, Basketball 2, 3, Honor Roll, 1, 2, 3, 4, Newtonite, 3, 4, Com- mercial Club, 4, Gym Meet, 2, 3, 4, To find out what is the matter with that last drop ol' Maxwell House coffee. OLIVE MIRA MAY LAWRENCE 3 Cannon St., Newton Highlands No legacy is so rich as hvnesllv. Olly, Born March 11, 1913, General, Hyde, Deaconess Hospital, Home Economics Club, 1, 2, 3, Chorus, 1, 2, 3, 4, Missionary nurse in India. PHILIP D UMARISQUE LAYTON 37 Shaw St., West Newton Every rnan is ezceplional. Phil, P. D,, Born November 28, 1912, Language, Levi Warren, Bowdoin, Varsity Football, 2, 3: Hi-Y, 2. 3, 4: English Club. 3, 4: Legislature, 4, Executive Committee, 4, To be a world's champion ski-jumper. ROBERT GORDON LAWRENCE 366 Newtonville Ave., Newtonville Good men are nnl cheap. Bob. Deacon, Born October 12, 1913, General, F. A. Day, Boston University, Football. l, Glee Club. 4: Newton Quill, 4, Newtonian, 4, Anti-Bumming Ride Committee, l: Outdoor Concert. 3, 4, Orange Book, 4, Chorus, 4, Legislature, 4, Honor Roll, 4, To be a judge. PAUL JOSEPH LEAHY 11 Warwick Rd., West Newton This genllernan is learned and a mos! rare speaker. Snapper, Born March 28, 1913, Scientific, Levi Warren, Drama School, Neophytes, 2, Traflic Squad, 3, Drama Club, 4, 5, Play, 4, 5, Social Studies Club, 5, Newton High School Debating Society, 5, Prize Speaking, 4, 5, Decorating Committee for Banquet, 4, Senior Play Property Cornmitlee. 5, Christmas Play, 4, Newtonite, 4, 5, To find the missing link or the lost chord. WALTER RICIIARD LEAIIY 67 Jewett St., Newton I um no! in ihe roll of common men. Bud: Born .Innunry 18, l9l5: Business: Riglelow: Undecided: Chorus, l, 2: Outdoor Concert, 1: rallic Squad, 3: Lunchroom Squad, 3: To travel around the world. RUTH LEONARD 17 Cushing Rd.. Wellesley 1Iills Silence has been given lo woman, lhe belier lo express her lhoughls. Born Ma 15, 1912: General: Cushing Academy: Undecided: Narsity Field Hockey, 43 To grow. MARY RENA LEBLANC 131 Crafts St., Newtonville A slill, quiel voice. Billie: Born March 20. 1914: General: F. A. Day: State Tcacher's College: English Club. 3: Commercial Club, 4: Gym Meet, 1, 2, 3: To have my own way - always. GERALD JOHN LEONE 212 Adams St., Newton IIe'lI pu! lhem on lhe spol. Jerry: Born October 6, 1913: Vocational: F. A. Daly: Stanford: Chorus, 3, 4: Outdoor Concert, 3, 4: o seek success in printing. ARNOLD JOSI'II"I'I LEFORT 4-04 California St., Newtonville Where easl is ensl and wesl is wesl: Sieve will be lhere doing his besl. Steve: Bom March 5, 1915: General: F. A. Day: To see the world. JERRY A. LEONE 29 Bridge St., Newtonville You can make a garden on lop of a stone, bul afarm requires spare and deplh. .lerr 3 Born October 12, 1914: General: F. A. Day: Glen Club, 4: Junior Varsity Baseball, 2: Outdoor Concert, 4: Intermediate Basketball, 2: Varsity Basketball, 4: To see the world some day. WILLIAM A. LEIGIITON, Jn. 23 Williston Rd., Auburndale How muchfoliv lhere is in human affairs! Hill: Born September 1, 1914: Scientific: Ixvi Warren: Northeastern: Band, 1, 2, 3: Intermediate Baseball, 2: Senior Play, 4: Lunchroom Squad, 2: Senior Dance Committee, 4: Tennis Tournament, 2, 3: Outdoor Concert, 1, 2: 2nd Tennis Team, 3: To be a brain specialist and work on Newton High students. IIERBERT M. LEVENSON 863 Chestnut St., Wuhan Sportsman and genllemnn. Doc, Bull: Born January 4, 1915: Language: Levi Warren: Harvard: Football, 4: To be a horse doctor to a poor old shaky nag. Fwy-five 180 Rear Adams St., Newton " us"'m:1f"'- "' Q 'timmy W . n-Y ? !"5 ,.g'--..--,- Y, E: s ,is s '25, it ,f V'V4"' . Y ' ' 1 - Y we isf. "ff-' - ",-9 s2i 1 S ' :4. -22,2 'I ' az. .l-. .-P L V -J. 1 E? 9 ,- sf -v-t,:,g.,,1.-,,Q:,v:w'+: 4 - - ,, 'xi i --L' . ,S " 111 K ,,3,fY, n . . aw- -- . as .of Assn X 4 , F Lfly-six 3 PERCY A. LEWIS 123 Norwood Ave., Newtonville A molher's pride: afalherhs' joy. Pal, Perky, Born August 21, 1914, Language, F, A. Day, Bowdoin, Alpha Beta, 1, 2, Ncophytes, 2, Camera Club, 2, 3, Drama Club, 3, 4, Debating Club, 4, Orchestra, 1, 2: Newtonite, 2, 3, 4, Legislature, 2, 4, Track, 2, 3, Tennis, 3, Home Room Manager, 2, 4, Traflic Squad, 3, Social Studies Club, 4, To grow trees in the Sahara. DORIS ANNE LINSCOTT 125 Nehoiden Rd., Waban Keen encounler of our mils. Dorry, Born April 27, I914, Language, Levi Warren, Wheaton, Alpha Beta, 2, Legislature, 2, Gym Meet. 2, 3, Basketball, 3, English Club, 3, 4, Chairman Program Committee, 4, Library Club, 4, Orange Book, 3, Newtonite, 4, Senior Banquet Deco- rating Committee, 3, Newtonian Copy Editor, 4, Newtonite Short Story Committee, 4, Candy Commit- tee of Senior Play, 4, Tennis Tournament, 2, 3, 4, National Honor Society, Never to lose my sense of humor. DOROTIIEA LOUISE LEYDON 20 Staniford St., Auburndale She's beaalU'al and lherefore lo be wooed, She's a woman, lherefore lo be wan. Dot, Dolly, Dorry, Born March 29, 1914, Office Training, Providence, R. I., Business College, To go into business and become a secretary and accountant combined and to learn to keep quiet! DOROTHY SUMNER LISCOMB 137 Auburndale Ave., West Newton I am in love wilh high, far-seeing places. Dot, Slim, Dottie, Born April 28, 1914, Scientific, Levi Warren, Simmons, Basketball, 2, Alpha Bela, 2, English Club, 3, 4, Home Economics, 3, Glee Club, 3, 4, Library Club, 4, Senior Talent Assembly, 4, Outdoor Concert, 2, 3, 4, Chorus, 2, To always be a good sport. MARGARET MARY LILL 23 Smith Ave., West Newton A dash offun has never hurl anyone. Marggie, Buddy, Born May 27, 1914, General, Levi VVarren, Alpha Bcla, 2, English Club, 3, 4, Social Studies Club, 4, Newtonite, 4, Outdoor Concert, 4, Honor Roll, 3, To be ambitious. ROSETTA CLAIRE LITTLEFIELD 117 Mt. Vernon St,, Newtonville She is youlh -full uf grace, force and fascinalion. Rosie, Litt, Born August 9, 1913, General, F. A. Day, Copley School ol' Dramatic Art, Home Room Manager, 2, 3, 4, Treasurer of Associates. 4, Lunch- room Squad, 4, Gym Meet, 2, 4, Senior Talent Assembly, 4, Chariman of Committee, 4, Candy Committee, 4, Civics Board, 4, Outdoor Concert, 2, 4, To dance 'till dawn and sleep all morn! ISABEL H. LINNEY 140 Auburndale Ave., West Newton Happiness is her highway, and all may walk thereon. Is, Izzy, Born January 8, 1915, Ollice Training, Levi Warren- Business School- Scholarshi Roll 2' . , P 1 , Basketball, 2, 3, To be happy and keep everyone else the same. LOUIS LOCHIATTO All good lhings come in small packages. Locke, Kayo, Born January 15, 1915, Printing, F. A. Day, Harvard, Chorus, 2, 3, Civics Club, 3, To own the Lakeside Press. lEBu"f5"ri - ..til er . -.,, . . mum Rm' 25 'QQ E r,is,lY"""""'F15E 5 - M. ,ifahll mmm' xxxxkik .. - -. - A ' + r E ,., 'Q . 3 The gf'-it w if 12 -A t'l1Ifa5i " - -- . 'Q 'lf , 3 if iff ,J , HL .- . -L" My ,,.f,,' gs.. 3. : ' iff -2 1 S 'I P rss I-.YY Q- is '- Q-5 M. ., 11 iv Y 1" SAMUEL ALEXANDER LONGBOTTOM I am rich 244 California St., Nonantum beyond the dreams of rwarire. Iloney, Sammy: Born October 5, 1914: General: I". A. Day: Business School: To sail the Seven Seas. ERNEST WILLIAM LUCAS. Ja. ll Belmont St., Newton Ile lives lo build, nal lo boasl. Luke, Ernie. Lukie: Born July 15, 1015: Mathemat- ics: Bigelow: M. I. T.: Aviation Club, 4: Honor Roll, 4: Legislature, 2: Aw nertsl BARBARA LORD 25 Saxon Rd., Newton Highlands And all lhal's best :J :lurk and bright meel in her aspevl und her eyes. Barbie: Born .Iauuary 4, 1915: Scientific: Providence, R. I.: Miss Wheclocks: Tennis Tournament., 3, 4: Drama Club, 4: Drama Club Play, 4: To live life to its fullest extent. ISABEL DOROTHY LYNCH 538 California St., Ncwtonvillc Ouielness shall be my slrcnglh. Izzie. Iz: Born April 17, 1914: Scieutilic: F. A. Day: Framingham Normal: Alpha Beta Club. 2: Newtonite, 2: Shakespeare Essay Contest, 2: English ,Club, 3: llonor Roll, 2, 4: Band. 2, 3, 4: Varsity Orchestra. 4: Class Orchestra, 4: Midwinter Concert, 3, 4: Out- door Concert., 2. 3. 4: Senior Talent Assembly. 4: To race St. Bcrnnrds on the Sahara. MARY LOUISA LOUD Thr T5 Varick Rd., Wuhan quiel win in lU'c's long rm-e. Ma . Weza: Born February 2, 1914: Ollice Practice: Levi alarrcn: F ishcr Billing Machine School: To be ol' service and create happiness for others. IEDMOND B. ELEANOR LOUISE MACCAREY 43 Victoria Cir., Newton Centre Give me permission lo reqale llu' CIIIHIMIIIAV, Will! a small crash :J Inslrumenlals. Billy, Mac: Born December 13, 1914: Scientific: F. A. Day: Colby: Band, 2, 3, 4: Varsity Orchestra, 4: Outdoor Concert, 2, 3, 4: Mid-year Concert, 3, 4: Alpha Beta, 2: English Club, 3: Social Studies Club, 4: Newtouite Stall, 4: To lead a jazz band. LOUGIILIN Garland Rd.. Newton Centre I musl down lo lhe seas again, To lhe Ionrly sea and lhe sky. Ed: Born January 22. 1913: Business: Syracuse, N. Y.: Committee of "75" 4- Lerislature Il- To sail around the - - I- 1 - world in a sloop with a companion. MARGARET MARY MACKIN 25 Grant Ave., Newton Centre Where sporls are, There am I also. Peg Peggy' Born Au ust 9 1915- Language Mason: Undecided: Field Igoekey, 2, 3, 4: Basketball, 1, 2, 3, 4, Captain, 2, 3: Sophomore Class Team, 2: Junior Class Team, 3: Senior Class Team, 4: Soccer, 3, 4: Baseball, 1, 2, 3, 4, Captain 2: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Track, 3: Alpha Beta, 2: Varsity Basketball, 4. Fifty-seven Fifty-eight PAULINE ANNE MACMINN 710 Walnut St., Newton Centre LU'e is short. Why not make the most of it? Polly5 Born May 5, 19135 General5 Mason5 Katherine Gibbsg Alpha Beta, 25 English Club, 35 Social Studies Club, 45 Legislature, 25 Altemate, 35 Outdoor Concert, 15 Gym Meet, 25 Class Baseball, 25 Basketball, 25 Honor Boll, 35 To be a journalist. JOHN FRANK MALLEY, Jn. 188 Commonwealth Ave., Chestnut Hill With hues of genius on his cheek. On finest tones the youth could speak. Jack5 Bom March 9, 19155 Language5 Mason5 Harvard5 Class History, 15 Legislature, 1, 3, 45 Honor Roll, 1. 2, 35 Neophytes, 2, Treasurer, 2, Play, 25 Senior Banquet Committee, 35 Class Presi- dent, 35 English Club, 3, 4, Treasurer, 45 Drama Board, 45 Drama Club, 3, 4, President, 4, Play, 2, 3, 45 National Honor Society, 3, 4, President, 45 Committee on Amending Constitution, 45 Debating Club, 45 H1-Y Club, 45 Newtonite, 2, 3, 45 Executive Committee, 35 Senior Talent Assembly, 45 Home Room Manager. 25 To do something nobody else has done. MIRIAM MARGARET MACUSTY 171 Cherry St., West Newton Knowledge is the foundation of eloquence. Mim, Mickie5 Born June 27, 19155 General5 Levi Warren5 Framingham Normal5 Commercial Club, 45 Baseball, 25 Soccer, 35 Basketball, 35 To he my own boss and do as I please. CATHERINE AGNES MALONEY 1071 Beacon St., Newton Centre What woman knows not her own road to vibtory? Cakkie, Kay5 Bom February 3, 19145 Office Train- ing5 Mas0n5 Baseball, 1, 2, 3, 45 Soccer, 1, 2, 3, 45 Field Hockey, 2, 3, 45 Varsity Field Hockey, 3, 45 Try out for All Boston Team, 35 Basketball, 15 Class Basketball Team, 15 Gym Meet, 1, 2, 3, 45 To be a good boss, ELEANOR RUTH MADDEN 26 Dale St., Newwnville As you coil your locks, so you snare your man. Elly, E15 Born November 2, 19145 Stenographicg F. A. Day5 Boston Universi1g5 Basketball, 15 Band, 1, 2, 3, 45 Class Orchestra, 1, 25 utdoor Concert, 1, 2, 3, 45 Gym Meet, 1, 25 Track, 25 Archery, 35 Chorus, 1, 2, 35 Newtonian Staff, 45 Senior Dress Assembly, 45 To direct either a boys' or girls' band and to gain prominence. FRANCIS XAVIER MALONEY 311 River St., West Newton He speaketh not. and yet there lies, A conversation in his eyes. Baloney, Mow: Bom March 18, 19155 Business5 Levi Warren5 To succeed Will Rogers. FRANCIS X. MAHONEY 8 Wetherell St., Newton Upper Falls Why muse you, sir? 'Tis dinner time. Frank5 Born November 27 , 19145 Languageg Emer- son5 Boston Collegeg To be able to wear a "beer suit" gracefully. KRIKOB MALOOMIAN 50 South Gate Pk., West Newton A true friend is forever afriend. Georgie, Puric Mallg Bom December 12,l9135 General5 Arlington5 Northeastern5 Baseball Manager,55 Glee Club, 55 Social Studies Club, 55 Senior Talent As- sembly, 55 Outdoor Concert., 4, 55 Lunchroom Squad, 4, 55 To be a chemical engineer. dm l '.jY"""'..I"" K F"""V'l, 'A '- ' " " - 4 , f -. 41 .- is ' ' .'T'1 ' 1 1+ f . . ,,,..3 ,-F. . . N.. . - . ., ,.. L-A .-.,.-..1- .l, -.V . ' 'A--' . Q of i' ' it S' vw- Q :H fvl . P -K Us V ,, ' .. . -. DORA RLANCIIIC MANCINI T8 Crafts St., Newtonville A rheerful look makes ll dish l1fPI1Sl. Dee, Dorie: Horn July 2, l9l4: General: F. A. Day: Mmuaaeliusetts Normal Art: llockey. 2: Chorus, 4: English Club, 4: llonor Roll, 2, 3, 4: Outdoor Concert, 4: To be able to stand not only on the dotted line, but on the dot. WA LLACIC P. MARSHALL rl-86 California St., Newlonville Il is well lo know how Io be silenl 'lill il is lime la speak. VVall :llorn May 30, 1913: Mathematics: F. A. Day: M. l. Class Orchestra, 2: Varsity Orchestra, 3: Newtonite Stall, 2, 3, 4: To sell ice cream to the Eskimos. JOSEPII L. MARCIIAND 907 Chestnut Sl... Waban The hunler seeks and seeks bul nerer finds. Joe: Born October ltl, 1912: Business: Emerson: Avial.ion School: Lunchroom Squad, 2, 3: To icrfect a suit ol' hunting clothes 100W bullet proof llor the modern hunter. WILRUR ELLIOTT MARSTON 15 Knowles St., Newton Centre llc walked as lhough he slill despised The world and all lhal in il lies. Willie, Bill: Born November 16, 1912: Business: Mason: Northeastern University: Trallie Squad, 21 Lunchroom Squad, 3, 4: Football, 3: English Club, 5: Senior Play Usher, 5: Honor Roll, 5: To be n 'DD sergeant and make Bryning dig ditches. l'1lll.lP JAMES MARGOLIN l2Zl Norwood Ave., Newtonvillc Unless above himself he can ereel himself, haw poor u lhing is man. Phil: Born February 7. 1913: General: F. A. Day: Massachusetts Art School: lnlerlnediate Baseball, 3: Varsit . 4: Intermediate Football, Il: Tennis Squad, 4, 5: Tinglish Club, 4, 5: Newtonite, 4, 5: Drama Club, 5: Debating Society, 5: Treasurer, 5: Drama Club Play. 5: Prize Speaking, 3, 4, 5: Committee of "75:" To invent a permanent unwaver. DOROTHY BEATRICE MARTIN 27 Milton Ave., West Newton Agreed lo disagree. Dot. Dottie: Horn February 25, 1914: Olline Train- ing: Levi Warren: Chandler's: llonor Roll, 2, 3: English Club. 3: Commercial Club, 4: Gym Meet, 2: Shakespeare Contest, 2: To be tall and stately. MARION ADELAIDE MAROTTE 93 Charles St., Aubarndale Rare rompuund of oddily, frolir, andfuu, lVhn relished u joke and rejoiced in ll pull. Addie, Baby, Pete: Born July 20. 1913: Olliee Training: Levi Warren: To become Nell Brinkley's double. LOMIRA CAROL MASON 49 Duncklee St., Newton Highlands All I would see were sofl, glislening waives M velrcl brown. Pam, Mira: Rorn June 27, 1014: General: Hyde: School ol' Physical Education: Class Basketball, l, 2, 3, 4: Varsity, 4: Varsity Field llockey, 4: Captain of Second Team Field Hockey, 4: Class Baseball, 1, 2, 3, 4: Class Soccer, 1, 2, 3, 4: Track, 2, 3, 4: Tennis, 2, 3: Gym Meet, 1, 2, 4: Drama Club, 4: English Club, 4: Executive Committee, 4: Alternate to Legisla- ture, 4: Freshman T alcnt Assembly: Outdoor Concert, 1, 2, 4, "1 RIM t I sf- -N l Fwy-nine s ?""' ' 1--m - . 1 I ii T m,,., 4 iff. Af ., -1 " if'-.V -f-' s ' ' si. .. 1 g - F , ' 4' ' ",.g,. , ..-:.s1.., 51 1 i P.. afQE'3E':-I ::,!1j!a:i':fQ,fQiEE' iv? .ww f Q 1 M W - -'J ' 'iii si-"..1Z -twain K k vkkk 5 , : F , s: sz.,xe: . l ,:,,, , ,., m e ,kk, t: :c':sKisi . g2.,1Q, ,file .,M'1.':g,"1J',ii ,asa 3' 'fx tw: , S irly WILLIAM WILKINSON MASON 652 Chestnut St., Waban Ile likes himself a lillle bil. Why not? He always makes a hit. Billy, Burp, Zilch, Born November 19, 1912, Busi- ness, Angier, Baseball, 2, 3, 4, Hockey, 2, 3, 4, Hi-Y Club, 3, 4, Traflic Squad, 3. CLEMENT MCCARTHY 52 Channing Rd., Newton Centre Failh is necessary lo viclory. Clem, Born. November 14, 1913, Mathematics, Mason, Undecided, Band, 1, Varsity Football, 3, 4, Legislature, 5. MARION MAXCEY 432 Newtonville Ave., Newtonville The lrick of singularity. Born March 11, 1913, Office Training, F. A. Day, Gym Meet, 2, To be a success in the business world. MARIE GENEVIEVE MCCARTHY 19 Wildwood Ave., Newtonville Thai load becomes light which is cheerfully borne. Mac, Born January 3, 1914, Stenographic, F. A. Day, Boston School of Advertising Art, Outdoor Concert, 2, Commercial Club, 4, Gym Meet, 3, To draw like McClelland Barclay. JOSEPH MAZZOLA 61 Eddy St., West Newton Pep willfia: il. Pep, Born October 28, 1912, Vocational, Stearns School, Dartmouth. LOUISE GRACE MCCONNELL 65 Parker St., Newton Centre Beauty, in woman, is power. Modesly is lhe grace of lhe soul. Weezie, Born November 10, 1914, Scientific, Lowell, Simmons, Honor Roll, 2, 3, Camera Club, 3, 4, English Club, 3, French Club, 4, Gym Meet, 3, Newtonite, 4, To excel in something. DONALD JAMES MCCANN 48 Circuit Ave., Newton Highlands A young Marconi. Mac, Born February 24, 1915, Scientific, Hyde: Northeastern University, Junior Varsity Football, 3, Radio Club, 4, To know what it's all about. HENRY JOSEPH MCDADE 194 Winslow Rd., Wahan Simplicity of characler is lhe nalaral resull of pro- found lhoughl. Harry. Mac, Born October 5, 1912, Business, Hyde, Radio Club, 1, Glee Club, 2, Newtfonite, 1, Outdoor Concert, 1, Social Studies Club, 4, To succeed in anything I attempt. MARY LOUISE MCDONALD 156 Warren St., Newton Centre They saw her charming, but they saw not half the charms her downcasl modesty concealed. Hom August 6, 1914: General: Mason: Framingham Normal: Outdoor Concert, 1: Chorus, l: Gym Meet, 2, 3: Tennis, 3: English Club, 3: Newtonite, 4: Camera Club, 4: Social Studies Club, 4: Honor Roll, 4: To be a success. ZELDA NORINE MCINTYRE 249 Highland St., West Newton I only feel, but want the power lo paint. Born May 1, 1912: Scientific: Angier: Bradford Junior College: English Club. 4: Drama Club, 4: Work Shop, 4: Gym Meet. 1. 2. 3: Honor Roll, 1: Home Economics Club, 3: To get an art scholarship and travc . MARGARET HARRISON MCGAREY 132 Harvard St., Newtonville Good nature is the foundation of all good things. Born April 3, 1914: General: Littleton. JULIA MARGARET MCKENNA 10 Williams St., Newton Upper Falls Physrkalty fit. mentally awake. morally straight. Julie, Acer: Born November 2, 1913: OlIice Train- ing: Hyde: Hockey, 1, 2, 4, Captain, 1, 2: Varsity, 3, 4: Socoer, 1, 2, 3, 4, Caetain, 1. 2: Basketball, 1, 3, 4: Class Varsity. 1, 3. 4: arsit 3, 4: Baseball, 1, 2, 3, 4: Track, 1, 2, 3: Tennis, 4: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Associates. 2, 3, 4: Newtonite, 4: Honor Roll, 1, 2, 3, 4: National Honor Society: To sell sand to the Arabs. PAUL JAMES MCGOUGH 424 Cherry St., West Newton A pleasant youth. most genial, frank: A character of highest rank. Man, Shorty: Bom September 14, 1914: Business: Levi Warren: Boston Universit : Football, 2, 3, 4: Baseball. 3. 4: Hockey, 2, 3, 4: Class Orchestra, 2, 3: To be six feet tall. CAROLYN BEATRICE MCKEY 131 Grant Ave., Newton Centre Think not that I am what I appear. Cauky: Cleo: Born April 20. 1914: General: Mason: Orchestra, l: Hockey. 1, 2: Baseball, 1, 2: Gym Meet, 1, 2, 3: English Club, 3: Social Studies Club, 5: Newto- nian Art Committee, 5: To weigh 150. MARGARET MCGRATII 1617 Washington St., West Newton She hath a way, viuacinus, jolIy,free from care. Peg, Peggy., Pat: Born January 1, 1914: Othce Training: Levi Warren: Boston University: Com- mercial Club, 4: To travel and see the world. PHILIP MCMORROW, Jn. 25 Fountain St., West Newton Here is a man to catch the hear! of any woman. Phil. Mac, Tiber: Born September 13, 1915: Language: Levi arren: Harvard: Honor Roll, 2: Neophytes, 2: Drama Club Play, 2: Home Room Manager, 2: Football Usher, 4: Tennis Tournament, 4: To be a beer baron. -ft. .un an 4... Atal S iftyvune S izly-two WILLIAM HUGII MCNAUGHTON, Jn. 904 Boylston St., Newton Highlands. He scratched his head and kept on thinking. Bill, Mac: Born May 14, 1914: Scientific: Hyde: Massachusetts State University: Newtonite Staff, 4: To be a gentleman farmer. HERBERT HEATH MELLUS 15 Clements Rd., Newton Rich in thought and character. Herby, Melly, Hehe: Born May 29, 1915: Language: Newton Country Day: Harvard: Cross Country Team, 4: Newtonite, 2, 3, 4, Exchange Editor, 4: Varsity Band, 2, 3: Varsity Orchestra, 2: Class Orchestra, 2: Outdoor Concert, 2, 3: French Club, 3: National Honor Society: To travel. WARREN DOUGLAS MCPHEE 11 Nonantum St., Newton A fool may talk, but a wise man speaks. Red, Mac, Roscoe: Born April 23, 1914: Mathemat- ics: Bigelow: M. I. T.: Mathematics Club, 3: Aviation Club, 4: Newtonian, 4: Legislature, 4: Honor Roll, 2, 3, 4: Trailic Squad, 2: National Honor Society: To be station-caller on an ocean liner. PEARL KEITH MERRIAM 35 Canterbury Rd., Newton Highlands Let's do it after the high Roman fashion. Muffy: Born January 17, 1914: General: Hyde: Colby Junior College: Band, 1, 2, 3: Class Orchestra, 1, 2: Orchestra, 2: Art Committee for Newtonian, 4: Mathematics Club, 4: Committee of "75," 4: Gym Meet, 1, 2, 3: To be a successful artist and have a studio in Greenwich Village. FREDERIC CLARK MEANS 55 Bowen St., Newton Centre I'm not a politician, but my habits are good. Fred, Shorty, Shrimp: Bom April 15, 1915: Scientific: Machias, Maine: Bliss Electrical School: Home Room Manager, 2: Debating Club, 4: Social Studies Club, 4: To be a garbage collector in Scotland. ANNA MEYERS 258 Cherry St., West Newton She commands who is blessed with indwerence. Ann, Patsy: Born September 9, 1913: Oiiice Train- ing: Levi Warren: Accounting School: Commercial Club, 4: Baseball, 2: Soccer, 3: To travel. BERNARD JOHN MEEHAN 26 Linden St., Ncwtun Upper Falls Comparisons are odious. Bernie, Chick: Born May 17, 1913: General: Our Lady's: St. John's Prep: Chorus, 1: Tennis Tourna- ment, 2: Junior Varsity Basketball, 2: Home Room Manager, 3: Intermediate Basketball, 3: Intermediate Baseball, 3: Social Studies Club, 3: Newtonite, 4: To be a second Bill Cunningham and to have a million dollar wardrobe. MILDRED ELIZABETH MINER 15 Claflin Pl., Newtonville Her smile is sweetened by her gravity. Betty: Born April 10, 1914: Scientific: F. A. Day: Miss Wheelock's: Alternate to Legislature, 2: Honor Roll, 2, 4: English Club, 4: To raise oranges full of marmalade. LEO MINGACE 89 Elm SL, West Newton His open eyes demand ihe lrulh. Minn-gmce, Lee-oh, Born November 9, 1912, Scientilic, Levi Warren, Northeastern, Band, 2, 3, 4, 5, Outdoor Concert, 2, 3, 4, 5, Trallie Squad, 3, 4, Lunehroom Squad, 5: French Club, 4, To be or not to be an electric flash of lightning. RAY MON D A. MOORE 4 Auburndnle Ave., West Newton Clever men ure good, but they are noi lhe besl. Ray, Leo, Born November 2, 1914, Ollice Train- ing, Levi Warren, Undecided, To enter a U. S. Army Aviation Ollicer's Flying School. JOHN .l. MITCIIELL 34 Clarendon St., Newtonville Lel me soar along the high road. Joe, Mitch: Born June 1, 1913, Scientific, Our Lady's: Undecided, Hockey, 3, Baseball, 3: Social Studies Club, 4, To climb the highest pyramid. WILLIAM IIEN RY MORDO 139 Oak St., Newton Upper Falls None bul himself can be his parallel. Whitey, Born August 3, 1914, Business, Emerson, Trallic Squad, 3, To be a millionaire philanthropist. TIIOIVIAS G. IVIOLLOY, Jn. 31 Emerald St., Newton Though modesly be a virlue, lmshfulness is a vice. Zeke, Libba, Born February 26, 1913, Scientific, Our Lady's School, University of Alabama, Home Room Manager, 1, Freshman Football, 1, Varsity, Il, 4, Freshman Basketball, I, .lunior Varsitg, 2, Freshman Track, 1, Varsity Indoor Track, 3, 4, utdoor Track, 2, 4, Junior Baseball, 2, Cross Country, 2, Winner in Poetry Contest, 4, To coach Bill Dyer as an All- American quarterback at Bemis Prep. on the Charles. WILLIAM ALLAN MORGAN 16 Richardson Rd., Newton Upper Falls Slrong in will lo slrire, lo seek, lo find. Billie, Born November 15, 1913, Business, Emerson, Business School, Chorus, I, 4, Trallie Squad, 2, Base- ball, 2, 3, Lunchroom Squad, 2, 4, To be a big strong Inllll. IIAZEL ANNE MOORE 179 Ilunnewell Ave., Newton Smiling always wilh a never failing serenily of counlenance. Born October 22, 1914, Language: Bigelow, Ohio Wesleyan, Alpha Beta, 2, English Club, 3, 4, Ilanor Roll, 1, To climb the North Pole. MARY JOSEPHINE MORRISON 16 Lincoln Rd., Newton Sober, sleadfasl, and demure. May, Born February 15, 1915, Language, Our Lady's Schoo , Undecided, To dance on the ceiling. S izly-three H-512: -El: ,EL.... Q -5 Y O "1 ' i,f' 2f" ,' 1, ...sf fa ,Z H ' W egg H ' 1.--' 1' -- W4 is 'Q N ,W K -2 "' 15 f, "ff , "li ' 7 .- A . 153 'ffsesa f s- igwtlifi fffffgeif if M wi, 1 5 25 2,8 S 1 , 2 ' 'E+ -.1 N31 Tin xiii? J f f l ew I , K " ' M V an -J E. we? N an at Q 1 seine, nw' A ' "' 'E 2. ,. as mi se? EW W S at 'W is ex 6 -f ' ' 'i ,L -x W ag, W S ,Q Y Saga "wks as 2 'W f 12 g, up 5 1 . ' s N 5 . . 5- A. 4 f is-1 . lswf? 3 -1- -fs, S- 7 : - K.. x O f . , . . if l' ,yo S irly-four MIRIAM WILSON MORROWV 70 Arlington St.. Newton Silence as rleep as elernily: Speech is as shallow as lime. .lVIimpsy. Mims, Born April 5, 1014, Language, Bigelow: Colby Junior College: Outdoor Concert, ll, Chorus. 1: To have people like me as much as I like l lem. MARY ALICE MULLEN 69 Cummings Rd., Newton Centre Wise to resolve, And palienl to perform. May, Born December 22, 1915: Ollice Training, Mason, Home Economics Club, 4, Social Studies Club, 4, Scholarship Roll, 1, 3. HELEN LOUISE MORSE 65 High St., Newton Upper Falls Vyhere is any aulhor in lhe world leaches such beauty as in a woman's eye? Skippy, Spanco, Born September 9, 1913, Oflice Training, Emerson, Katherine Gibbs, Commercial Club, 4, Baseball, 2, Soccer, 2, To wash the windows in an open car. WILLIAM J. MULLEN 56 Kensington St,, Newtonville Joy rises in me like a summer's morn. Bill, Bom December 10, 1914, Business, F. A. Day, Varsity Football, 2, 3, 4, Varsity Track, 2, 3, 4, Varsity Baseball, 2, 3, 4, Hi-Y Club, 4, Luncbroom Squad, 4. CAROL MOSES 155 Sumner St., Newton Centre As good as lo be oul of lhe world as oul of fashion. Moses, Bom February 25, 1914, General, Mason, Business School, Gym Meet, 1, 2, Camera Club, 5, English Club, 5, To become a strong person upon seeing candy. PAULINE MUNSON 15 Emerson St.. Newton Her low jirrn voice and lender government. Born December 15, 1914, Scientilic, Bigelow, French Club, 4, Home Economics Club, 4, Home Room Manager, 4, Newton Quill Business Committee, 4, National Honor Society, To superintend a hospital. ALFRED JAMES MOUSER 15 Highland Pk., Newtonville The silence thai is in ihe slurry sky. Alf, Al, Born May 2, 1912, Business, F. A. Day, Northeastern, Freshman Outdoor Track, 1, Varsity Outdoor Track, 3, 4, Varsity Indoor Track, 3, 4, Lunchroom Squad, 2, 3, Glee Club, 2, Radio Club, 2: Outdoor Concert, 2, 3, Newtonite Room Manager, 2: Orchestra, 1, To make faster men. ANNA ELEANOR MURPHY 19 Wetherell St., Newton Upper Falls Deliberalion is not delaying. El, Born July 17, 1914, General, Emerson, Fram- ingham Norma, Baseball, 1, 2, 3, 4, Basketball, 2, 3, Field Hockey, 2, Outdoor Concert, 1, 2, Newtonite Staff, 4, Home Economics Club, 4, Social Studies Club, 4, Chorus, 1, 2, To acquire money so that I can donate a swimming pool to N. II. S. ..., vw Yi: ,Y 1-re I Ki Xu-40.41.43 Y- M var'-wax kts! , 1. '...'.. ff ..,3"'iflF'ff+"ffii5'ffif-1 f E:-, , ,,,, of ,Q M, , , , , , A 1 -Q 3 A. Vlrv , I .VQI xt, ,,S, B .v,. ,Ex by ,,-. 1 A w f - .,,, Z.. HELEN JANE MURPIIY 48 Pettee St., Newton Upper Falls Sweet is ever sound, Sweeter your voice. Blondy: Born September 27, 1913: Ollice Training: Emerson: Undecided: Commercial Club, 4: llome Economics Club, 2. 3: Baseball. 1, 2, 3: Basketball, 3, 4: To keep up with the latest fashions. VIRGINIA WADLEIGII NICHOLS 240 Plymouth Rd., Newton Highlands Slyle is lhe dress of lhoughls. Ginnie, Nick: Born October 25, 1913: General: Ilyde: Finishin School: Legislature. 5: Glee Club, l, 2, 3: Gym Msoet, I, 2, 3, 4: Class Basketball, 1, 2: Class Baseball, 1, 2: Senior Prom Committee, 5: Outdoor Concert, 1, 2, 3: Chorus, 1, 2, 3: To model for Patou. KATHERINE FRANCES MURPHY 51 Bourne St., Auburndale Sweel il is lo have always done lhe lhing one oughl. Ka . Pat: Born Ma 27, 1914: Olliee Training: Levi VVarren: National llonor Society, 3, 4: Scholar- ship Roll, 2, 3, 4: Senior Play Business Committee. 4: Drama Club, 4: Business Committee, 4: English Club, 3: Orange Book, 3: Commercial Club, 4: Shake- speare Contest. 2: Alternate to Legislature, 4: Newto- nian Organizations Stafl. 4: To grow up. WINSTON LEROY NICHOLS 77 Fair Oaks Ave., Newtonville liul I was only lhe slave of an ljlen-wwndering mind. Nick: Born December 18, 1914: Mathematics: Arlington: University of Southern California: Home Room Manager, 2, 3: Aviation Club, 4: Lunchroom Squad.. 4: To Iind out why God made women and mosqultos. MARITA GERTRUDE MURPHY 124 .lewett St., Newton Good lhings come in small packages! Rita: Born February 14. 1915: Ollice Trainimr: Our I,ady's: Undecided: Honor Roll, 3: English Club, 3: Program Committee of Commercial Club, 4: Usher Gym Meet. 3: Baseball, 1: Not to grow smaller. PAULA PATRICIA NILES 36 Greylock Rd.. Newtonville Brimming with life and laughter. Patty. Pele: Bom March 17, 1915: General: Mason: Bouve: Field Hockey, 2, 3, 4, Second Varsity, 4: Basket- ball 1, 2, 3, 4: Class Varsity, 1, 3, 4: Soeeer, 1, 2, 3, 4: Baseball, 1, 2, 3, 4: Track, 2, 3, 4: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Varsity Basketball, 4: To be a floor-walker in a tele- phone booth. VINCENT BLAKE MURPHY ll Rogers St., Newton Thou arl o merry fellow and earelh for nolhing. Murf, Vinnie: Born June 7, 1914: Scientific: Bige- low: Brown: Junior Varsity Baseball. 1: Intermediate 3: Varsity, 4: Drama Club. 4: Spanish Club, 3, 41 Lunchroom Squad, 2, 3, 4: Outdoor Concert, 1: To help Butler pass Math. CHARLES VERNON NYE ' 9 Aberdeen St., Newton Highlands Condemn the faull, but nol lhe aclor of il. Charlie, Vernie: Born December 17, 1913: General: Hyde: Boston University: Home Room Manager, 2: To own a small yacht. Sixty-jizz 1 ' - " 1!'f1K'T9'-K-2 - 9 if ' 1 ,35vlllfAlQ4lflf'fi3f'1gf'i, FG. g . . L 1' 3 3 ' ' -. ' lg 5 'Y .l 1 s .. M f' 1 . . , . g L ,fl .sa - H. f - Q S ix ly-sir ELEANOR LOUISE 0'CONNELL 245 Auburn St., Auburndale l'VouId that I a cadet could be! El, Ellie, Born March 15, 1915, Ollice Training, Levi Warren, Honor Roll, 2, 3, 4, English Club, 3, Social Studies Club, 4, National Honor Society, To attend a West Point hopl JAMES EDWARD O'I-IEARN 174 Elliot St., Newton Upper Falls Suit the action to the word, the word to the action. Jim, Jimmy, Born June 22, 1914, Language, Emer- son, Boston College, Chorus, 1, 2, Outdoor Concert, 1, 2, Honor Roll, 1, 2, English Club, 4, To travel. LUCY OGDEN 57 Perkins St., West Newton A violet by a mossy stone HaU' hidden from the eye! Born September 3, 1914, Language, Levi Warren, Radcliffe, Band, 2, 3, 4, Alpha Gamma Tau, 3. 4, Ilglongr Roll, 2, 3, To be drum major of the Swiss Navy an . MARGARET MARY O'LEARY 23 Wetherell St., Newton Upper Falls Her smile is sweet as honey. Peg, Peggy, Born December 3, 1914, General, Our Lady's, English Club, 3, 4, Home Economics Club, 4, To train ducks to use water wings. MARGARET GIBSON OGG 85 Montvale Rd., Newton Centre Happiness is woman's rarest cosmetic. May, Marge, Margie, Born April 28, 1914, Language, Mason, Undecided, Gym Meet, 2, 3, 4, 5, English Club, 1, To shoe a eentipede. ELEANOR O'ROURKE 949 Chestnut St., Newton Upper Falls She is calm, for she is mistress of her subject. Ginger, Pat, Jakey, Bom February 21, 1915, Business, Emerson, To go on the stage. MARY RITA 0'HALLORAN 101 Central Ave., Newtonville A goodfriend to all. Rite, Bom February 26, 1914, General, F. A. Day, Undecided, Chorus, 1, 2, Drama Club, 4, Play, 4, Spanish Club, 4, Committee of "75," 4, Outdoor Concert, 2, Newtonite Subscription Staff, 2, To sleep rather than eat. MILDRED O'TOOLE 21 Rogers St., Newton Silence is golden. Born June 20, 1915, Language, Bigelow, Alpha Beta, 1, English Club, 4, To be successful. XE ,iw-'--'M ss 1 'Mx a I I z:s.XX':' N' illlle r-".f'lllllll'?4'r M I t A. A A+ ffl?TTf31 ANN LOUISE PARKICII I63 Ilarvard St,, Newtonville I pain! lhe lmrld in, rolors yay. Lon. Al: Ilorn December 6, IOM-3 Scientific: I". A. Day: lN1lIl4SllCIlllSlYIl.S School of Art: Basketball, I, 23 Ilonor Roll, I, 2: French Club, 4: Field Iloeltey, lg Gym Meet, 3: tlym Meet Usher, 21 To be coach ol' the Ilarvard Football Team. IIOIIINIIIT COLLIICII PAT'I'l'IRSON 5I Ilolly Rd., Vllaban Vivluryv follows me- . And ull lhiugs fullnw rzclury. Pat. Ilermit, Scrapperg Born May 28, l9I4g Scientific: Levi Warren: Exeterg President of Asso- ciates. 4: Orange Rook, IIE Sports Editor. il, Junior Varsity Football. 2, Varsity Football, 3, -lg Inter- mediate Basketball. 21 Varsity Basketball, II, 4: Intermediate Baseball, 2, 33 Chairman ol' Senior Play Ushers, LI: Usher at Graduation, 33 Decorating Com- mittee for Senior Banquet, II, National IIonor Society. To play the pireolo in the one-man band. ALICIC DRAVO PAIIKIN III Ilomer St., Newton Centre Lire, nol die. AI, Allah: Ilorn Us-Ioher I5, I9IZlg Scientilicg Mason, Goucherg Dralna Club, 3, fl: Freneh Club, -I3 Lunch- room Squad, 3: Clee Club. 3, 4: Outdoor Concert, II: Newton Quill Committee, 4: Newtonite Stall. 4: Senior Talent Assembly, 4: To ascend to the heights without descending into the depths. BARBARA MARILYN PEI-IK 23 Wiltshire Rd., Newton Where rlid you gel your eyex so blue? Pecky, Barbie, Barb: Ilorn February I, l9I5g General, I". A. Day: Deaconess School of Nursing, Ilome Iiconomics Club, 4, Archery, ll, Social Studies Club, fl, To be a superintendent ol' nurses. EDWIN IIAIIRIS PARKIN III Ilomer St., Newton Centre l'm on the xeu! I'm an lhe sea! I am urherr' I would ever he. Born March I7, I9l2Z: General: Mason: Gettysburg Colle eg Track, fl-g To travel around the world on a l'ull DAVIS E. PEIILMII'I"I'ER 487 Watertown St., Newtonville True as the needle lo Ihe pole, Or as lhe dial lo the sun. Perly: Born December 23, I9Iflg Language: F. A. Day, Tufts: Junior Varsity Basketball, 2: Varsity Cross-Country Squad, fl: To become a second Iiill Cunningham. ANNE BALDWIN PATRICK 61 Putman Sl., West Newton Jusl as long ax you dorfl say. I'm always 41 good, senxible girl! Pat: Ilorn February 1. I9l53 Language: Levi Warren: Smith, Class Ilooltey, 21 Class Basketball. Zlg Gym Meet, 2, 35 Senior Banquet Decorating Committee, II, English Club, 4: Workshop of Dralna Club, 4: Candy Committee for Senior Play. fl-5 Newto- nian, 'lg Senior Banquet Committee. 4: To go lish- ing in Lake CIIUFKUHQLIQUKIllull-UIIUHZUKKOIZKIZIIIIFIDUII- WILLIAM IIICNIIY PERRY 2527 'I'remont St., Newton Sils lhe uviml in lhal corner? j Hill: Born September 19, 19t2g General, Bigelow: School ul' Illustratingz Legislature, 1, 2, 3, 5, Ilome Room Manager, I, 2, Il, 5: Varsity Swimming Team, I: Treasurer ol' Class, I: Trallic Squad, 35 Boys' Athletic Committee. 5: Senior Play Usher, 53 Senior Talent, Committee, 53 Newtonian Feature Committee, 51 Newtonian Stall, 2, 3, 4, 51 Cheer Leader, 4, Ili-Y, 4, Secretary, 5, To see Europe. . riggei ship. IIKIIIIKXIIIIIIIIKK. Sirly-.seue n if EY' lla jjlja ,ff U-lb-Alum sw- an 2Y'1"" 'WN A W as ieH"Hf 1 -A--f A A - . f S- 7. A1 We at M ...f'.s.1. fs. 1 A. . . . . ft.. - l- . .jr - stif f . .sif t :ffaz ff "ii: ffiia. 4 if " .f ff- . '2 I s 3: leglislgw. J is i Q- 5,1iE-5,5 1 i mg? Tl if Si 'Q 395: ""7'- ' 1.4 A I 'e 9 A f 5 fs-msn ,. sap. ., ..,,.,s,5 :wi 0 saw, - . . gg 3 ,, . ,. .. As :U T" 7,4111 . PQ .,-L .. if Dfw ei' .1 is ,Q 5 W 'si 1-. 11" ,sv ,If ia- A 'H is I A Liaumullwswf-5 S irly-e ighl lm ELIZABETH ANN PETTIBONE 159 Nehoiden Rd., Waban A prelly, willy darling she. Betty, Lib, Libby: Born July 22, 1914: Scientific: Levi Warren: Finishing School: Basketball, 2, 3: Tennis. 2. 3, 4: Band, 2: Orchestra, 4: To visit the island of Samoa. LOUISE TIIERESE PILLION 17 Auburn St., West Newton She isn'l very oblrusire, Nor ycl, ezacilv erclusive. Lu: Born November 30, 1914: General: Levi Warren: Framingham Normal: Outdoor Concert, 4: To learn to drive. SILAS BENT PHILLIPS, Ja. 72 Oxford St., Newton Centre When I became a man, I pat away childish ihings. Si: Born February 3. 1915: Mathematics: Mason: M. 1. T.: Tennis, 3, 4: I'Ii-Y, 4: English Club, 3, 4. Vice- President, 4: National Honor Society, 3, 4, Vice-Presi- dent, 4: Senior Play Usher, 4: Chairman Prize-Speak- ing Contest, 4: Newtonite, 4: Newtonian, 4: Junior Varsity Baseball, 2: Aviation Club, 1, 2: Business Committee of Quill, 4: Honor Roll, 1, 2, 3, 4: Assembly Usher, 2, 4: To be king of a Cannibal tribe. ARTHUR DEAN POINIER 990 Walnut St., Newton Highlands For I am young Lochinvar, come oul of the west. Art: Born July 27, 1914: Mathematics: Highland Park, Ill.: West Point: Basketball, 4: To be an Army engineer. THURMAN EVERETT PHILOON 35 Pleasant St., Newton Centre He will lalk - good gods! how he will lalk. Susie: Born August 9, 1914: Language: Mason: Bowdoin: Neophytes, 1, 2, President, 2: Alpha Beta, 2: Class Treasurer, 2: Manager of Tennis, 3, 4: English Club, 3, 4: Drama Club, 3, 4, Play. 1, 2, 3, 4: Senior Play Committee. 4: Senior Play, 4: Legislature, 3: Scholarship Roll, 1, 2, 3, 4: National Honor Society, 3, 4: I ome Room Manager, 3: Editorial Stall' of Newtonite, 4: Debating Club, 4: Tennis Tournament, 1. 2, 3, 4: To get an A in English. MARY MADELINE POLAND 181 Lexington St., Auburndale Her sir icllv permissible, Turn-up-like-ih issable Urgenlly, kissable pug! Maddie, Babe: Born February 11, 1915: Ollice ' Training: Levi Warren: Undecided: Home Economics Club, 1: To take a trip to Europe in a canoe. KATIIARINE R. PIEPER 249 Homer St., Newton Centre How near io good is what is fair. Kay, Peep: Born May 15, 1914: General: Mason: Undecided: Soccer, 1, 2, 3: Basketball, 1: Outdoor Concert, 2: Social Studies Club, 4: Membership Committee, 4: Home Economics Club, 4: To be president ol' the W. C. T. U. EUGENE PORTER 31 Jackson Ter., Newton The lrulh is always the strongest argumenl. Pinky, Red: Born February 2, 1913: Business: Somerville: Northeastern: J uninr Varsity Football, l 1: Radio Club, 1, 2: Home Room Manager, 1: Chorus, 1, 2: Aviation Club, 4: To own a wardrobe like Douglas Fairbanks, and to act like .lack Oakie. F EEL is-Lfw-.1-.C 2" 'mu'-'v-' aw mi X "J'yJ.nnNX':xwa. , ., . - . . Q , . ' ' ' . , if via' ., ., .5 we? 7 ' ,' fg-3 - 1 - W. 1, 1- 'rm , V ' V was .L Q win . , X 3 I A t Y.- - .... l-" H -' 2 F- 1.-ie A ' ' f A I E1-'-f 'vrlnlll Q - . :Nm U U 1, ight . A .. Q y . . , , .,.i.:f.3g3':'v" 1 wg - gi, ' X Q f" ff'?if?i1:4' 1. - ,. A Ai. V mf. A - W Q f-., : if :L,f1-'- L. , .f-' , ,. -1 . wif.-,Qi M ,fm v. My . s. llAllNl'1Y Dl'1X'l'lCll l'Rl'Illlil.l'I 993Clnesllu1l SI., Nvwlon llpper Falls q Thus I slnvr my lmrk, unrl xuil i Un l'l'Pll kfwl. u'ilh genllr' gulf. l'r1-bg llorn Angus! l5, l9lfl: Mullu-mulies: Emer- son: M. l. 'l'.: llonor Roll, I: liuskelhull. 22 'l'ruIlie Squad, 4: Muthemnlies Club, -lx: 'l'o luke :I eourse in publie speuking in order to gel n ll from Miss lliehurd- son. h JUNE vnowrv 63 Nr-hoiulen lhl., Vlfuhnn lful 0, xhr' drmrrx xurh a zuuyf liorn .luly 4, l9l4: Generul: Levi Wurren:l"inishing Sehool: Alphn lleln, 2: Outdoor Coneerl, 2, -l-: Chorus, 2, -l: 'l'o live in n penthouse on Park Avenue. MAllGl'IllY l'lll'1SCO'l"l' 278 Luke Ave., Newton llighlunds Viulorrv xmilrs on Ihnxr who dare. Murge, Midge: Born February 20. l9l5: Seienliliel llylle: Cormeelieulz Soeeer, l, 2, fl: Glee Club, fl: llnss-bull, l, 2, 15: Gym Meel, 2, 3: Legislature, fl. WARREN l"lll'lDl'IRlC PHOVOST 209 Austin Sl., Newlonville Oh, lhul a man may know Ihr rml :J Ihr dny's work hefore il CUIHPS. Nipper: Horn July 26, 1913: Mntllenuuivsz l". A. Dany: Norllu-nslernq Glee Club, 2, 3, -1, 5: To be n llllllllfililll. OLIVER ll. l'Hl'ISCO'l"l' 278 Luke Ave., Newton llighlaunls Um' wilh more :J :mul in his fan' Ihan uvnrrlx un hix lonyur. Olie, 'l'oobe: Born November 8, l0lZl: Svienlilie: llydeg Wesleyan: Alphn lieln, l: liund. l. 2: Manager Tennis 'l'f'lllll, 2: Avinlion Club. 2: Trnek 'l'eum, 4: Cheer Lender. 5: Lunehroom Squxul. 5: To prove lCinsloiu's theorieea either true or ful:-me. FIOIII A. l'lll'A 99 West Sl.. Newlon A good spender QI' ulhrr's lime. Porky: llorn Moy 2l, l9l'l-: Voeutionnl: F. A. Dny. li l'I'l"l'I N A M A ll I E Pl Yl"l' lil! 70-l Center St... Newton llfhul plruxnrf- lhrre is in knowing her! llelly: lloru Deeember 4. l9l4: General: Bigelow: llluleeided: llome Economies Club, l: Alphn lielu, 2: Newlonite, 2: Assembly Usher, 2: Clnss Field lloekey, 2: Usher Gym Meel. 2: English Club, 3: Drnmu Club Workshop. 3: Avinlion Club, Soeinl Studies Club, -l: Outdoor Coneerl. -'la Cundy Commit- tee Senior l'luy, fl-: To win the Kenlueky Derby. llAlll.AN l'lllLlP HAMEH 22 YVurwiek lld., West. Newton The hex! lhing in lhe world ix llfl'll'lII1 and Ihr' nrarl bex! lhing ix unulhrr fri:-nd. llill, Willie: llorn September 30, l9ll: Genernl, Peirce: Undecided: Outdoor Coneert, I, 2, 3, -l-, 5: Glen- Club, 5: Football. 4: Lunehroom Sqund, lg 4, 5: Soeinl Studies Club. 5: fil'llllllill.l0Il Commit,t.ee, Ll: To find out whnl. eleolrieity is und get n big shock. Silly-n ine f . reei ' . . - H -..-fear at Q W? l 4 f- H f algal- 'ire f fl 1 af - an 'W f-'Y--- ,, 4f"1i2:f12'f.- si r- 1 -I ,z.':nJjg,igQ6f-ef., Sevenly KATHARINE FRANCES RANDALL 179 Allerton Rd., Newton Highlands She has friends because she is one. Kay, Born July 9, 1914, General, Mason: Undecided, Scholarship Roll. 4, Newtonite, 4, Publicity Commit- tee Senior Play, 4, Neophytes, 1, 2, Drama Club, 3, 4, Social Studies Club, 4, Alpha Beta, 2, Baseball, 2, Tennis Tournament, I, 3, Gym Meet, 4, To be a millionaire. HERBERT LYNDON RAY 21 Mountford Rd., Newton Highlands I don'l sludv, bul I aulo. Herb, Born July 1, 1913, General, Hyde, Undecided, Football, 1, Social Studies Club, 4, Anti-Bumming Ride Committee, 1, Outdoor Concert, 2, 4, Track, 1, To lly an airplane. HELEN BRADFORD RANDLETT 201 Sumner St., Newton Center ThoughU'ul and sweel, she goes her way. Lena, Len, Born April 10, 1914, Scientific, Mason, Colby, Alpha Beta, 1, 2, English Club, 3, Chorus, 1, Baseball, 2, 3, To get into College. NORMAN FRANK REED 35 Ware Rd., Auburndale He sillelh lhere in silence. Jipper, Norm, Oscar, Born May 3, 1915, Scientific, Levi Warren, Undecided, Newtonite Home Room Manager, 3, Camera Club, 2, Honor Roll, 2, Social Studies Club, 4, Traffic Squad, 4, Spanish Club, 3, To succeed in business and to be happy, JANE ELIZABETH RANDOLPH 30 Tarleton Rd., Newton Centre Beloved from pole lo pole, Janey, Born June 7, 1914, Scientific, Mason, Colby Junior College, Gym Meet, l, 2, 3, 4, English Club, 1, 3, Basketball, 1, 2, 3, Class Team, 2, Baseball, 1, 2, 3, Civics Club, 1: Hockey, 1, 2, Honor Roll, 4, Outdoor Concert. 1, 2, To live and not exist. CATHERINE HEGAN 923 Walnut St., Newton Highlands A graceful, brave, and amiable woman, her choices! gift an open eye and hearl. Kay, Born March 8, 1915, Oflice Training, Hyde, Baseball, 1, 2, 4: Soccer, 2, Commercial Club, 4, To own the Woolworth Building. DORIS EVLYN RATZBURG 85 Warwick Rd., West Newton A girl of such delieale grave: Tender, all laughler and love. Dorrie, Doc, Ratz, Born February 26, 1912, Gen- eral, Levi Warren, Boston Occupational School of Therapy: Gym Meet, 2, Home Economics Club, 4, To grin as much as I wish. DANIEL REGAN 11 Capital St., Newton Lel lhe world slide! Charlie, Danny, Born February 29, 1912, Business, St. Mary's, Notre Dame, Social Studies Club, 3, 4, To sing in the Chicago Philharmonic Symphony Orchestra. . l ..J-4.....- 'Zi' I fu Lal it A it ' -'rg , ' , ,. " 5 5 4, " fff'iA"i':f':--'if' ' . .lilfw -1 Y Ag. : X' ,Elise 'I in E' ,li Q, . .--sat .. H mm3Q:,tY.gA4.3L,A:i: ,, ily ra I S ii i n Xu S is ' ,Amis WTB! ROBERT CLATON REID 1 lil Vineent SI.. West Newton Wards are women. deeds are nzen. Bob: Born June 23. 191-lg Seim-ntiliv: Levi 1Varren: University of New llalnpshire: Newlonite, 3, -l: Drama Club, 4: Junior Varsity Football. 2: Senior Danee Committee, 4: 'l'o be editor ol' Ballyhoo. JANE RILEY 4 Bradford Rd., Newton Ilighlands 11"0lll!1ll1S ul best a eonlradiklion xlill. Born January 18, 1915: Seieutilie: Hyde: Cornell: Alpha Beta. 1, 2: Camera Club, 2: Outdoor Concert, 1: Chorus. 1:Soeial Studies Club, 3: Gyln Meet, 1, 2, 3: English Club. 3. 4: Drama Club, 4-:I Legislature, 4: Class Treasurer, 3: Executive Committee, 4: Drama Club Play, -1-: Chairman Girls' Athletie Board, 4:'1'o live forever and die happy. LOUIS C. REMOND 10 Ossipee Rd., Newton Upper Falls Quiel and reliable. Lou: Born Marvh I6, 1914: Voeational: Waltham. TIIELMA GER'l'l1UDE ROBBINS 4 Wind:-nnere Bd., Aabumdale A happy smile goes a long, long way. Thel: Born June 12, 1915: General: Levi Warren: Ululevided: English Club, 3: Soeial Studies Club, 4: Ilolne Economies Club. 4: Gym Meet, 1, 2, 3: To always be as happy as I ani now. ELEANOR RHODES 126 Linvoln St., Newton llighlands Beaullful but nol loo dumb. Bnrn February T. 1913: General: Jacksonville, Florida: Framingham Normal: Basketball, 2, Il: Base- ball, 2: Tennis, 2, 3: Spanish Club. 3, 4: Secretary, 4: Junior Exevutive Committee, 3: Outdoor Cone:-rt. 3, 4: Gym Meet, 2, Sl: National IIonor Society: To always have something to master and be able to master lt. ALBERT ELLIOT ROBINSON 54 Lakewood Rd., Newton Highlands As proper man nx ever lrod upon neafs lealher. Al, Robby: Born April Il. 1912: Sei:-ntilie: Ilyde: Colgate: Ilome Boom Manager, 1, 2, 3: Legislature Alternate. I: Ili-Y. 4: Senior Play Usher. 4: Senior Banquet Committee, 4: Debating Soelety, 4: Junior Varsity Football, 2: Captain Intermediate Football, 3: Varsity Football, fl: Intermediate lloekey, 1, 2: Varsity Hockey, 3, 4: Junior Varsity Baseball, 1: Intermediate Baseball, 2: Varsity Baseball, 3, 4: Senior Prom Usher, 4: To build bigger and better benehvs for ball players. PAUL IIOLMAN RICHARDSON 164 llighland Ave., Newtonville Measure your 1-lalh len limes: You can only rul il onre. Rich, Dick: Born April 10, 1014: Mathematics: F. A. Da : M. I. 'l'.: Football. 2. 3: Newtonian Building Kllanuger, 2, 3: Track, 4: To get into an Austin. WILLIAM J. ROBINSON 30 Nlontrose St., Newton A broad expansive smile. Bill, VVillie: Born October 16, 1911-: Business: 1 Bigelow: Lunehroom Squad, 1: Assistant Football Manager, 2, 3: Assistant Iloelney Manager, I, 2: Junior Varsity Baseball, 3: Intermediate Baseball, 3: Chorus, 1: Outdoor Concert, 1: Golf Tournament, 2: Baseball, 1: To he the bolder ol' the Boston Po.-rl cane. Sevenly-one Seventy-Iwo EVELYN ROCKMAN 41 Nobscot Rd., Newton Centre Here's lo a girl whois bound lo win. Ev, Rockie: Born July 15, 1915: Scientific: Mason: Undecided: Chorus, 1, 2: Outdoor Concert, 1, 2: French Club, 3: Basketball, 1: Soccer, 1: Drama Club Workshop, 4: Member of Committee of "75," 4: Gym Meet, 1, 3: Committee on scenery for Drama Club Play, 4: To attain a worthy goal in life. JOHN ROMAN 33 Sullivan Ave., Newton Upper Falls Give every man lhine ear, but few thy voice. Count: Born November 10, 1914: Business: Emerson: To he successful for there is nothing to lose and all to gain. GLADYS ELIZABETH ROGERS 9 Church Rd., Newton Your wil makes others willy. Born Augist 17, 1914: Scientific: Bigelow: Field Hockey, 1: Mathematics Club, 3: Aviation Club, 4: Chairman of Senior Play Publicity Committee, 4: Honor Roll, 1, 2, 3: Member of Entertainment Com- mittee for Freshman Party: Gym Meet, 1, 2: To keep my distance from "Ye Olde Bridge Table." ANNE ROSCOE 10 Hereward Rd., Newton Centre My mind lo me a kingdom is Such perfecl joy lherein I find. Ross: Born August 19, 1913: Commercial: Brighton: To be a government worker in Science. MAURICE DAVID ROITER 242 Adams St., Newton All lhings come round lo him who will but wail. Maury: Bom June 8, 1913: Scientific: F. A. Day: Boston University: Basketball, 2, 3: Baseball, 2: English Club, 2, 3: French Club, 2: Newtonite, 3: Social Studies Club, 4: To be an editor. PAUL ALEXANDER ROSS 76 Bennington St., Newton A proper man as one shall see in a summer's day. Swig: Born August 11, 1911: Scientific: Bigelow: Boston University: Class Orchestra, 1, 2, 3: Track, 1: Outdoor Concert, 1: Legislature, 3: Graduation Usher, 3: Feminine Follies, 3: Spanish Club, 4, President, 5: Honor Roll, 4, 5: Home Room Manager, 5: Senior Play Usher, 5: Newtonian, 5: Usher Senior Prom, 5. BERNARD A. ROLFES 8 Jepsen Ct., West Newton Il is not ihe oalh that makes us believe the man, bul lhc man lhe oalh. Bernie, Barney: Born August 26, 1914: Business: Levi Warren: Boston University: To accomplish something in this world that no other person has. WILBUR HAMMOND RUSSELL, Jn. 122 Temple St., West, Newton Gaily lhe lroubador touched his guitar. Russ: Born July 12, 1913: Language: Mitchell School: Williams: Committee of "75," 4: Usher at Drama Club Play, 4. WILLIAM CIIARLES RUSSELL 267 Cherry St.. We-st Newton A sock, a chip, ll pull, ll birdie. Iluss: Born February 5, IOI4: Business: Our I,ady's: Undecided: Golf 'I'cam. 2, 3: Intermediate Iluckcy, 2: Chorus, 2: .lunior Varsity Baseball, 2: 'l'o be a good golfer and live upon my income. MARJORIE MARY SAMPSON I9 Dalby St., Ncwton She smiled and the shadows dixnppeared. Marge, Margy: Born May 21, 1914: Ollice Training: F. A. Day: Commercial Club: To be a success. LUEI.l.A FRANCE RYALL 19 Francis St.. Newton Centre To be quiel is lo he happy. Lu, Lulu: Born November 16, 1912: General: Mason: Beaver: Ilome Economics, 1, 4: Alpha Beta, I: Neophylcs, 1: Basketball. 1: Outdoor Concert, 3, 4: ' To be a pre-school trainer and have Kick coach our plays. RUTII SAMPSON 83 Pembroke St., Newton Hurd lo learn io know but well worlh while. ' Ruthy, Sammy: Born October 8, 1914: Language: Bigelow: Ml, llol okc: Hockey, 1, 2, 3, 4: Basketball, 1, 2, Il, 4: Baseball. 1, 2, 3, 4: Track, 1, 2, 3, 4: Gym Meet, l, 2, 3, 4: Mathematics Club, 3: Honor Roll, 1: National Ilonor Society, 3, 4: Legislature, 4: Secretary of Girls' Athletic Board, 4: To be a jockey. PETER EDWARD RYAN 96 Ilarvard St., Ncwtonville Maxlerly inuclive. Pele, Speed, Furd: Born August 8, 1914: Scientific: Our Lady's: University of Alabama: Junior Varsity Football, 2: Indoor Track. 2, 3: Junior Varsity Base- ball, 2: To sell a suit of clothes to Mahatma Gandhi. DORIS PEARL SAMUDA 9 Jackson St., Newton Centre Lel lhe spiril befrer. Away wilh care! Dot, Sam: Born June 8, 1914: General: Mason: Chandler School: Home Economics Club, 2: Gym Meet, 3: Outdoor Concert, 3: Social Studies Club, 4: To become a great dancer. lIERllER'l' CIIARLES KUININ SALTER 55 Mandalay Rd., Newton Centre Music is Ihr arl of lhe prophelx, Ihe only url lhul can culm lhe ayilulion uf lhe soul. Jake, Izzy: Born .luly 2l, 1914: Seientilie: Brook- line: University of Alabama: Band, 4: Orchestra, 4: To be a stage hand in Earl Carroll's Vanities. ETIIEL LESLIE SANDERSON 56 Hartford St., Newton Highlands To hrr, with her quiel wavs, we say Y0u'll lrrwelfar along life's way. Dimples: Born January 6, 1015: General: Ilyde: Finishing School: Alpha Beta, 1: English Club, 3: Outdoor Concert, 4: To sail and sail and sail. Seventy-three -.1 'ir-" 'f' f K if Lm', f 434' ' ... - A A : 5 1 L-W1--L, Q 1 -' infill :tin "-f-4 A be mtl. 'WI A rim. :.'F:': -. se "" 'f"": 'W wt if :'fW'f"'X -:Es uf 5 2S - l:"- 12 aa, ia . . .,.f,:i 1,-1 12? lik Jw MW: mai w.,.:i.: .5 . ' f' "fri: "1:"""'1 ' 'f e fs- . . Seventy-four AMELIA SANTILLI 4 Vlfarwick Rd., West Newton The true, slrong, sound mind is the mind that can embrace equally, great things and small. Amy: Born December 14. 1914: General: Everett: Framingham Normal: Home Economics Club, 3, 4: Honor Roll, 4: National Honor Society: To be a globe trotter. DOROTHY SCHIPPER 12 Fairfield St., Newtonville I will look at eldfs and clouds with quiet eyes. Bunny, Dot: Born November S, 1913: Scientific: F. A. Day: Undecided: Basketball, 2, 3: Track, 2, 3: Tennis Tournament. 2, 3. 4: Outdoor Concert, 3: Soccer. 2: Gym Meet, 3: To catch a wozzle beast, or show point setters at a dog show. PRISCILLA SAWYER 17 Woodward St., Newton Highlands Cheerful, snappy, always happy. Cilla, Shrimp, Pussy: Born July 25, 1914: Language: Emerson: Chandler: Baseball, 1, 2, 3: Basketball, 1, 3, 4: Hockey, 1, 2, 4, Second Varsity, 4: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Committee for Gym Meet, 3: Drama Club, 2, 3, 4: Outdoor Concert. 1. 4: Attendance, 1, 2, 3, 4: Legislature, 4: Drama Club Play, 4: Senior Talent Assembly, 4: Tennis Tournament, 4: To be cashier for a blind millionaire. RITA E. SCIPIONE 146 Walnut St., Newtonville Oh! To dance all night and dress all day! Skippy: Born April 25, 1914: General: F. A. Day: Columbia University: Alpha Beta, 1: Glee Club, 2, 3: Chorus, 4: Home Economics Club, 4-: To travel, meet people and learn things. GEORGIA MYRTLE SCATES 66 Randlett Pk., West Newton Happiness is no other than soundness and perfection of mind. Betty: Born November 19, 1914: Language: Newton School for Girls: Northwestern: Varsity Glee Club, 4: Assembly Usher, 2: English Club, 4: Soccer, 2: Base- ball, 2: Basketball, 2: To draw like James Mont- DOROTHY HARRIETT SECORD 31 Wesley St., Newton Good nature is stronger than lomahawks. Dot, Dottie: Born July 25, 1914: General: Water- town: Bouve: Basketball, 1, 2: Track Meet, 3: Soccer, 2, 3: Baseball, 1, 3, 4: Gym Meet, 3, 4: Newtonite, 2, 4: Senior Play, 4: Drama Club Workshop, 4: Social Studies Club, 3: English Club, 4, Play, 4: Usher for Drama Club Play, 4: Scenery Committee, 4: Outdoor Concert, 1, 2, 3, 4: To prompt a successful play on Broadway. ALFRED JOSEPH SCIIIAVONE 16 Keefe St., Newton Upper Falls Easy, obliging, not mueh speed: his is a cheerful, kindly creed. Ski. Al: Born November 2, 1914: Business: Emer- son: Junior Varsity Football, 3: Chorus. 1: To go to Europe. gomery Flagg. RUTH SELIGMAN . 66 Linden St., Newton Upper Falls Get thee behind me, Satan. Born April 1, 1913: General: Emerson: Simmons: Field Hockey, 1, 2, 3: Baseball, 1, 2, 3: Basketball, 1, 2, 3: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Outdoor Concert, 1, 4: French Club, 2. , Q 2' . ,., T.- 4., y, ,. -5,1-:fA---.. I ff,EiQiLiE53S'w?- ., -.vr-1' " ' , , mg- ' f-: fig? iiigfh - . . - . , ' Q. g ' gg' .u5Q5.iQ.,, X I-'32, .L Y -- ,LL .., :aff 1:9-ff , 'S ,, .Q - ,. use .QQYQQQ w 53 ,.L""' Q 'gllmlllltxu'-gg III'IR'I'llA I'II,IZAIII'1'I'lI SIIANLICY 102 Ilunuowvll 'I'1-r., INIYWIIDII Shefll nu! bzulyr un inrh. Iiorl: Ilorn Murvh IT, IIIIIIL Ullioo Training: Rigo- Iowg Sovial Sluclu-s Club. 1: 'l'o bu a nur:-in at Massa- olunwlls Com-ral llospilal. IIARRY LUCAS SIIEICIIAN 50 Ilalvyon Rd., N4-wlon Conlre llrurls of ook url' our ships, I llmrlx of oak are our men. llueg Ilorn I,l'K'I'lllIll!l' 12. 10111-3 Lzulguugzoz Mason, P Oxloralg Iiaskolball. I 1 Junior Varsity llaskctball, I ' 2, II, 'l'rallir Squad, lg 'I'o gel, on Ibc honor roll. I"lIAlNCl'1S SIIANLICY IOL! Iluum-wvll 'll-r., N1-wlon A smill' lhul gluuwl, lfelexliul ruxl' Nfl. Fran: Iiorn Marvll -l, l'Jl5:0lIi1'oTraining: Iiigvlowg 'I'o I-wll sand Io ilu' Arabs. AGOSTINO PETER SIGNURIC 361- Boylston Sl., Nvwton Cr-nlrt' lIe'd love lo knuw e1'er.vlhiuy. Siggy: Ikorn Juno 27, l9lI: Vocational: Bow:-ug Nortlu-ash-rug Indoor 'I'r1u:k, I. 2, SI: Uutiloor 'l'rau'k, I. 2, II, Cross-Couulry, I. 2. II: Lunobroom Squad. I. 2, II: 'l'ralIiu Squad, I. 2: Outdoor Comfort, I, 2, -I-3 To bv un Olympic champ. CAROL liI'INICDIC'l' SllA'l"l'llCk ISI Ilarvaril Sl.. Nowlonvillo II hal is wvrlh doing nl ull, ix worlh doing wrll. Cal, Caro: Horn Juno IT, IQI I1 Com-ral: I". A. Duyg l"ramingliam Normal: Snixolnrsllip Roll. I, 2, II, -lg National Ilonor Souix-ly, ., Ig Iinglish Club, 33 Soviul Stlnlivs Club. -I-: Ilolm- I'1conolni4's Club. Al: 'lio Luuuli lirsl graxln. MATILDA JOAN SIMEUNE 15 Thornton Sl.. Nowlon 'l'u lhuxv who know Iliff- nnl. no words run puinl. And Hmxc' who know Ihre, know all words arf' flllllf. 'l'il1lu, Sinuno, Bain-: Iioru November 20, IUI-I-1 Ollioo Training: Iiigvlowg Outdoor Concert, Zig fl0lIlllllIl'lTIllI Club, -I: 'I'o bo an nowspupcr ruporlor. SIIAW 26 Maplv l'k, Nvwlon Cvntro A man for ull lhul, IA-n. IA-ony: Ilorn July 28, l9lIIg Svionlilivz Mason: I'r4-poration Srhoolg N1-wlonilv Slall. -Ig Nowlonilo Manugvr, l. II: Junior Varsity Football, Ig Aviation Club, I, 2, English Club. 2: To lllillltf tht- gradu, LICONARD I". HENRY WILSON SIMONI I0 Ml'l'IIlllIIl'S SL, Nvwlion Upper Falls Small in xlnluz, yrml in mind. Siuuuy, Silnonizog Born SIFDIPIIIIICI' 20, l9l53 Marla-nmlios: Iimnrsong Norhlneastnrnz Ncwtonitc, 4: Aviation Club. 1, 2: French Club, II, Dnbating Society, 4, Home Room Manager, 3, Freshman Basketball: Junior Varsity Iiaskolball, 2, 31 To retire Wllll SfI00,000, Sevenly-fire . a.g1,,f..a-.' 4 11 2-.. , .: .,-W. 9' h h -- ' "' rf. ra, 1-. . yi, ..,, QB .af ' L -L ' i ' 2 '- 1 ,i i i' ' ii l La? - V V ' - ' - ' 5-ff, 1 5' ,gl - r . .ici i di , L 'f t v' M. i Seven ly-s ia: ROSE ALICE SIMPSON 18 West Pine St., Auburnrlale If ladies be hal good and fair, They hare lhe gif! lo know il. Al: Ally: Born September 9, 1913: Office Training: Weston: Boston University: Gym Meet, 3: To travel and see the world. STEARNS HIBBARD SMALLEY 109 Auburn St., Aubumdale ll The lruesl wisdom, in general, is a resolale determina- LOU.. Red, Stits, Snagger: Born June 23, 1914: General: Levi Warren: Nichols Junior College: Manager Indoor Track, 4: To be a successful J. P. Morgan. MARIE LOUISE SKAUEN 15 Maple Ter., Newton Call il by some beiler name, For friendship sounds loo cold. Born June 30, 1914: General: Bigelow: Boston School ol' Physical Education: Class Hockey, 1, 2, 3, 4: Varsity, 4: Class Basketball, 1, 2, 3, 4: Class Base- ball, 1, 2, 3, 4: Track, 2, 3, 4: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Spanish Club, 4: Aviation Club, 4: Honor Roll, 1, 2, 3, 4: National Honor Society: To be a plumber in Hades. CALEB ALLEN SMITH 54 Shorneclilfe Rd., Newton Poels are born, bul oralors are made. Smitty: Born October 10, 1914: Mathematics: Bigelow: Haverford: Freshman-Sophomore Drama Club, 1, 2: Alpha Beta, 1, 2: Band, 1, 2, 3: Drama Club, 4, 5: Drama Club Play, 1, 3, 5: Debating Club, 5: Newtonite, 1, 3, 4, 5: National Ilonor Society: To be a second Steinmetz. CATHERINE AGNES SKELTON 5 Channing Rd., Newton Centre You'd scarce ezpecl one of my age, To speak in public on the stage. Kitty, Kick, Kay: Born October 10, 1914: General: Mason: Leland Powers: Gym Meet, 1, 2: Outdoor Concert, 1, 2, 4: Neophytes, 2: Home Economics, 4: To coach plays for "Lee" when she is a pre-school trainer. CATHERINE HARRIET SMITH 1136 Centre St., Newton Centre Women of few words are besl. Kay, Mooney, Katrinka: Born March 6, 1913: General: Mason: Normal School: Newtonite, 2, 3, 4: Baseball, 2, 3: Gym Meet, 1: English Club, 3: Camera Club, 4, Secretary, 4: Social tudies Club, 4: To become a friend of little children of all nationalities, JACKSON HERBERT SKILLINGS 51 Hyde St., Newton Highlands His limbs were casl in manlv moald, For hardy sports, or eontesl bold. Jack, Dwight: Born January 10, 1915: Scientific: Brighton: Yale: Varsity Hockey, 3, 4: Greater Boston All Star Scholastic Hockey Team, 4: Varsity Baseball, 4: Intermediate Baseball, 3: Boys' Tennis Touma- ment, 3, 4: Tennis Champion, 4: Social Studies Club. 4: Football Usher, 4: Hi-Y, 4: To scrape the ice in the Boston Garden between the periods of the Bruin's games. EVELYN LOUISE SMITH 1392 Beacon St., Waban True ease in writing comes from art, not chance. Ev, Smitty: Bom June 5, 1915: Scientilic: Natick: Finishing School: Secretary ol' English Class, 3: Alter- nate to Legislature, 4: English Club, 3: Gym Meet, 4: To "out-Winchell" Walter. Ji C I N-lo-adsl I " ' """"' ' ., Ya 13553. 1 -4, 3 - ,W 1. 1 ..- . - ,I . f....,... ... ,.- , ww. " 1 Y -f -f 15 1 ff! . " --Q -i ' - , V ". tn L- , f A - ,Raef lf -V . . ,Sings - ,,,- - --up QS 1 is V .3 gif V ' lb.: E: ,. " s i ',- N ' ' jp, 2231" . ' 'V ' it . Q el ig . . 1 he E f' -M - ef M . + - - . f""" - .... E ' fb F'-5 ig. 3375? s tt, 451. 'S ra "I 5 1 I 5' Fr' .- I' 2 2 T :cw GICOIICIC SMITII A rniyhly num ix hcl Deck, Slnithy: Iiorn February 25. 1014: Ilnsiness: Bigelow: Business School: Social Studies Club, 4: Outdoor Convert. I : To be a SIICTPSS in Inn-liness. MARJOl1II'ISl'UR 904 Watertown St.. West. Newton 'Tix goodwill lllIlkPX inlPlligf'ru'e'. Born May 8, 1911-: General: Levi Warren. VIRGINIA CLARA SMI'1'II II4 Eliot. Ave., West Newton She is prelly lo walk wilh, and willy lo Iulk wilh. Ginny: Born May 26. 1914: General: Levi Warren: Ilryant and Stratton: Ilome Economies Club, 4: To bc u jockey or expert polo player. BARBARA SQUIER Il9 Parker SL, Newton Ccntrc A horse, o horse, my kingdom for Il horse! Bobbie. Barb: Born December 20, 1914: Seientilic: Mason: Colby Junior College: Newtonite, 3: French Club, 3: Drama Club Workshop, 4: '1'rulIic Squad, 4: Outdoor Concert, 1. 2: Ilockcy. I, 2: Gym Meet, 4: To own a string ol' Irish hunters. IIOIKICIVI' ALEX SPEAR 16 Anita Cir., Waban Why lheu lhe worlafs mine oyxler: Which I wilh sword will open. Bob, Bobbie: Born October 4, 1913: Business: EIIIIHFSIIIIQ llnclecizled: 'l'o travcl. CllARLO'l'TI'I MAE STEARNS ll Eden Ave., West. Newton Smoolh runs Ihr waler, Whrrr' lhe brook is deep. Charlie: Horn September 20, 1914: General: Levi Warren: Outdoor Concert, 2: Gym Meet., 2: Soccer, 3: Camera Club, 3, 4: 'l'o train for a nurse. VVARRICN SPRINGHR 22 Clill' Rd., Newton Upper Falls Men 1Jfcw words are the basl men. Dink: Ilorn January 9, 1915: Matliexnatics: Emer- son: M. I. T.: Ilaseball, 2: I,eRislat.ure, 4: Ilasketball, I. 2. 21, 4, .Innior Varsity, 2. 3, 'are-sity, 4: Scholarship, Roll. 1, 2, 4: Matliematit-s Club, 4: National Ilonor Society: To give castor oil to the originator ol' Col- lege Board Exams. ICLICANOR RICHARDSON STEARNS 101 Nehoitlen Rd., Wabnn The queen of lhf' rourls. El: Born May 5. 1914: General: Levi Vlarren: Arlington llall-Junior College: Iinglish Club, 3, 4: Library Club, 4: Scholarship Roll, 3. 4: Legislature, 2: Newtonian Proof Editor, 4: Tennis Team, 2. II, 4: Class Basketball, 3: Outdoor Concert, 4: Stage Com- mittee for English Club Play, 4: To play tennis at Wimbledon. V I .s Xxyfx 1 4 Sevenly-seven ..".:: I. '1 u"m" - ' i :as . tw? ': I '?x'7?" "f"Y"' . 1 . , . ,, ff. 1 N. ,.. s a. :,sfgf11' 1 f",. I4 lvl -H - Q. : 2-- ' . l e r--. 1 Q Z Q . A ,mf ly., fix Q, fave' 5.7 Dilas - gg-Y' Q Q ,. . e . a sses .., fsmse w. tl gi i 'gg '-ws.. Z Seve nl y -e ight ELIZABETH BLACKMOHE STEBBINS 21 Knowles St., Newton Centre Thy modesly is a candle la ihy meril. Betty: Born November 2, 1914: General: Mason: Miss Wheelock's: Chorus, 3: English Club, 4: To become an accomplished musician, DONALD STIMPSON, Jn. 115 Allerton Rd., Newton Highlands Look un my works, ye mighty, and despair. Don, Stimmy: Born September 19, 1914: Scientific: Hyde: University of Michigan: Freshman Basket- ball, 1: Spanish Club, 3: Aviation Club, 4: T0 hear the proverbial pin drop in a classroom after the teacher had spoken about it. HANNAII RUTH STERN 29 Cotton St., Newton The inconrenienre or Ihe beauly of lhe blush, which is greater? Skippy: Born August 13. 1915: Language: Dorphes- ter: Wheaton: To invent a way to ily over trafiic in an auto. WILLIAM P. STONE 25 Elmore St., Newton Centre Wrile me as one who loves his fellow men. Bill: Born September 19, 1913: Mathematics: Mason: Junior Varsity Basketball. 2, 3: Trallic Squad, 2, 4: To have a short history assignment. JULIE STEVENSON 95 Dorset Bd., Waban Her hair is no more sunny lhan her hearl. Jule: Born July 6, 1914: Language: Levi Warren: Wellesley: French Club, 3: To own a stable full of hunters. KATHARINE ELIZABETH STOUT 219 Lincoln St., Newton Highlands Quiel minds are generally most happy. Kay: Born March 2, 1915: General: Hyde: Colby Junior College: Sophomore Dance Committee, 2: Honor Roll, 4: To be a permanent wave in the ocean. E. KENDALL STILES 15 Page Rd., Newtonville Devise, wil: wrile, pen: for I am for whole volumes in folio. Ken: Born January 14, 1913: General: F. A. Day: To travel to Singapore. BEATRICE WINIFBED STUART 264 Horner St., Newton Centre Nonchalance is an arl well praclised. Bee, Brown Eyes: Bom June 10, 1913: General: Francis Parkman: Lasell: English Club, 5: To travel and see the wide open spaces. 33 3' Wws 3' M l "3 -a-.na sw I if 2' as s. L-lg5"1Q"8f'yfw:i'I'i W W fm, W' 5155 1 1,41-4 Y ll Kg in -w 'I ' xr ' xxXv,. 4, -1 ' '- ' -'f 1 M'-l?"C'M'f-" W M rf ' ze" , . " 11 ---f- .. y.. Y .tm ,I EM-gt Y , -A fl 3 ' :ng ,A , A Tl,-ia ',jj.fig,ft'1'.:k M is" ' -'. -' '- , 1-33'-.il B ' Q.. I Pla 1 ff- t gf! Q' G.:-TQ ' " A MSS - f'f::5 2 5, -13 ' Wh 2' -, , 173 ..g gm H, . ,A 3' 1, , ,sh-1-, 'mpg .4 1. - ' - EK . Y 5 -- lp 4 1 L.. .5 -fi w 1. vs 4 . 3 - X . ,, 9, gf. ...,,..... 5.7.1. ,..g:..s,..,,,g5.:,.u.fg2,ar .L .,5,.,::,, , Pg: THOMAS WIGHTON STUART, Jn. 2 Nottingham St., Newton Centre Nothing passes him unarcounled for. Gerty: Born October 13, 1914: Vocational: Mason: Undecided: National Honor Society. VIRGINIA PEIRCE SUMNER 42 Greylock Rd., Newtnnville Far Q0' her coming shone. Ginny: Born November 12, 1914: General: F. A. Day: Legislature, 3, 4: Social Studies Club, 3: To be as tall as Charlie Butler. JAMES FREDERICK SULLIVAN 103 Los Angeles St., Nonantum Whnl more lhan mirlh would morlals have? Jimmie, Pop, Sully: Born April 1, 1913: Business: F. A. Day: Bentley: To be n successful business man and end depression for those who come later. JAMES SUTCLIFFE 112 Charlesbank Rd., Newton Had tongue ul will and ye! was never loud. Sut, Jim: Born April 29, 1912: Language: Bigelow: Yale: Football, 1, 3, 4: Basketball, 1: Hockey, 1, 2: Track, 3, 4: Baseball, 1. 2, 3. 4: Civics Club, 1: Lunch- room Squad, 3: Hi-Y, 4: To take the wrinkles out of a prune. ROBERT DENIS SULLIVAN 253 Winchester St., Newton Highlands ln lhe poslerior of lhc day, Which lhe mullilude call the afternoon. Bob, Sull : Born May 23, 1913: General: Hyde: Undecided: Band, 1: Outdoor Concert, 1, 2. WARREN ALEXANDER SUTIIERLAND 150 Melrose St., Auburndale Men of few words are lhe best men. Sullie, Suthie, Jock: Born December 13, 1914: Business: Levi Warren: Bentley: Newtonite Delivery Staff, 4: Newtonian Floor Manager, 3: Assistant Business Manager Orange Book Staff, 4: Lunuhroom Squad, 3, 4: Legislature, 4: Junior Varsity Basketball, 3: Board of Civics Alfairs, 4: Honor Roll, 2, 3, 4: National Honor Society: To be a chairman of the committee for softer chairs for study room classes. VIRGINIA SULLIVAN 164 Ward St., Newton Centre Thy modesly'x a candle lo lhy meril. Jinny: Barn November 4, 1914: General: Sacred Haart: Finishing School: IIame Economies, 3: Social Studies, 4: Basketball, 4: To remain poised in embar- rassing moments. ' ALLEN N. SWAIN, Jn. 261 Upland Rd., Newwnville I mused lhe widow's hearl lo sing for joy. Al, Swninsky: Born August 10, 1914: Scientific: Deerfield: University of Alabama: Honor Roll, 1: Home Room Manager, 1: Tennis Tournament, 2, 3, 4: Trallie Squad, 2, 3: English Club, 4: To find a place where there are no women, and then keep away from it. Serenly-n ine i!'N G 7 A, yi? L 33.4611 E135 f'7f-SQYQE S ee 1---sm -,.gx- -we-,., v -rg. .A - - . fi -iw. -:sf u ,N v, f .. ., - . , G' ., . , , . ' :-1--sf" ' ff - .ff sf 'I A W 0 ""' ' 4 L' : V i X F" ' 5 ,E N-lf, 7.15: ..,,. Maisie? i vlvfrifffyl .1 N"5:x."--fa.. Eighty PRISCILLA ELLEN SWAN 9 Fair Oaks Ave., Newtonville Her cheerful spirit turns all it touches into happiness. Puss: Born July 9, 1914: General: F. A. Day: Deaconess Hospital: Honor Roll, 3, 4: Executive Board, 3: Outdoor Concert, 3, 4: Lunchroom Squad, 4: Archery, 3: Track, 2: To have my cake and eat it, too. THELMA MATILDA TERKELSON 12 Bradford Rd., Newton Highlands Bother me not with trifling matters. Terk: Born March 5, 1914: General: Hyde: Forsyth Dental School: Gym Meet, 1, 2, 3, 4: Glee Club, l, 2: Class Basketball, 1, 2: Baseball, 1, 2: To retire from school. MARELYN BILLINGS TAINTER 20 Taft Ave., West Newton A woman's own opinion is never wrong. Born January 14, 1915: General: F. A. Day: Finish- ing School: Band, 2, 3, 4: Midwinter Concert, 2, 3, 4: Outdoor Concert, 1, 2: Class Orchestra, 3: Legislature Altemate, 3: Junior Dance Committee, 3: Not to be forever misunderstood. THOMAS HERBERT TERRIO 29 Faxon St., Nonantum A little nonsense now and then is relished by the wisest men. Tomie: Born December 6, 1914: Business: F. A. Day: Law College: Lunchroom Squad, 4. LILLIAN ELIZABETH TAYLOR 693 Beacon St., Newton Centre And as the bright sun glorUies the skies So is her face illumined by her eyes. Deed, Lillums: Born August 11, 1914: Language: Mason: Wellesley: Chorus, 1, 2: Outdoor Concert, 1, 2: French Club, 3: Newtonite, 3: Workshop of Drama Club. 4: Lunchroom Squad, 4: Honor Roll, 1, 2, 3: Senior Prom Committee, 4: To know me. DAGMAR ELEANOR TEWKSBURY 41 North St., Newton Centre When she smiles the world smiles, too. Born January 26, 1914: General: Mason: Aviation Club, 4: Class Baseball, 3: Outdoor Concert, 1, 2, 3: Gym Meet, 1, 2, 3: Senior Play Committee, 4: Com- mittee of "75," 4: To meet a real cowboy. FRANK MILLETT TEMPLE 94 Berkshire Rd., Newtonville He was a man, take him for all in all. Q. Z.: Born October 21, 1913: Language: F. A. Day: Harvard: Orange Book StaH', 3: Honor Society, 3, 4: Committee on data for Newtonian, 4: English Club, 3: To lead a jazz orchestra. VIOLA ALTHEA THOMPSON 106 Lexington Rd., Auburndale Does well, acts nobly - angels could ask no more. Vi, Bobby: Born December 27, 1912: General: War- ' ren: Framingham Normal: Varsity Band, 2, 3, 4: Class Orchestra, 3: Social Studies Club, 4: Outdoor Concert, 2, 3, 4: To go to Europe. A MARY EILENE TIIURSTON 146 Forest Ave., West Newton She may be quiel, she may be shy, Bal see the mischief in her eye. Marty: Born October 29, 1912: Scientific: South- west Harbor. Maine: Simmons: Home Economics Club, 3, 4: Social Studies Club, 3, 4: To play a useful part in life. WILLIAM EDWARD TOMLINSON, Jn. 819 Watertown St., West Newton Like a poel hidden in the lighl of lhoughi. Bill, Tommie: Born June 12, 1913: Scientific: F. A. Day: Massachusetts State College: To live long and die young. ARTHUR C. TILLEY 37 Homer St., Newton Centre Ye slrong, silenl man! Art: Born June 21. 1914: General: Mason: M. 1. T.: .lunior Varsity Basketball, 2: Intermediate, 3: Varsity, 4: Trallic Squad, 1: To be a marine architect and engineer. V ERNEST IVAN TOOMBS 103 Newtonville Ave., Newton His words are bonds, His nalhs are oracles. Jimmie. Jim, Toombsie: Born April 16, 1913: Business: Bigelow: Bentley: Newtonite, 1, 4: Legisla- ture, 4: Basketball, 1: Football, 3: Chorus. 2, 3: qutdoor Concert, 2, 3: To reach the top and stay tiere. THEODORE RUGGLES TIMBIE 295 Highland Ave., West Newton Silence is more eloquenl lhan words. Ted: Bom February 16, 1914: Scientific: Warren: Williams: Varsity Orchestra, 2, 3, 4, 5: Outdoor Concert, 2, 3, 4, 5: Honor Roll, 5: Winner of Senior Essay Contest. 5. MARJORIE TOWER 82 Madison Ave., New tonville Where ignorance is bliss 'lisfollv io be wilse. Marge: Born September 17, 1913: General: F. A. Day: Miss Chamberlain's: Basketball, 2, 3: A profound secret. CHESTER WILSON TOBEY 194 Bellevue St., Newton A man of pleasure is a man of pains. Chet, Charlie: Born September 16, 1913: Business: Bigelow: Boston University: Newtonite, 4: Anti- llumming Ride Committee, 1: Lunchroom Squad. 3: llianor Roll, 3: To climb the ladder of success success- u y. LEONA MAE TRASK 456 Craft St., West Newton Ye are saber and dull lhrough ihe common day, bu! when il is nighl -. Billie: Born July 4, 1914: General: F. A. Day: Miss Chamberlaiifs: Basketball, 2, 3: Baseball, 2: Hockey, 2: To always be on my way. Eighly-one 5"""i'1"YF'x.3' S' ' -. , , flffikllrfl 1 Q- fsrfffiiiss 4-5 i i 5 i f KT' S is r L J I or ,fog .,, " ' se Sari , E ighly-two ss, -... . ...ie--er ,l A Y' A ,I ' P' Ll. ., . t ' 4 ek , ' I rf , wg S f git 5. Qii.. Q 555, sw- ss, E f , ,W.. A.., im' , WT- 2 2 J F D jripmwml . A , ff 3' + Lia . .T...f",ll N5 4- 1 V- - '- Z ,sq K' 3 if 1 4 N 'Q PHILIP HENRY TROWBRIDGE 77 Erie Ave., Newton Highlands Napoleon was also a great man. Phil: Born August 28, 1913: Scientific: Hyde: Boston University: Social Studies Club, 3, 5: To make a by-product from a pig's squeal. FRANCIS G. TUSCHER 1522 Washington St., West Newton Worry? Work? Worry? Hm! I should worry. Tusch, Tut: Born September 1, 1914: General: Levi Warren: Purdue: Football, 3: Indoor Track, 4: To manufacture cellophane curtains. RUTH J. TROWBRIDGE 117 Beaumont Ave,, Ncwtonville She that was fair and nerer proud, had tongue at will, and yet was never loud. Ruthie: Born October 5, 1914: General: F. A. Day: Deaconess Hospital: Gym Meet, 1, 2: Glee Club, 4: Outdoor Concert, 4: To go places and see things. JANET DURYEA TUTHILL 602 Centre St., Newton There is no truer truth obtainable. Jan, Tut: Born June 17, 1915: Scientific: Bigelow: Oberlin: Gym Meet, 1, 2, 3: Newtonite, 3: Drama Club, 4: Play, 4: Spanish Club, 4: Vice-President of Spanish Club, 4: Tennis Tournament, 1, 2, 3, 4: Class Soccer, 1, 2, 3: Class Basketball. 2: Class Baseball, 1, 2: Honor Roll, 4: Candy Committee for Senior Play, 4: To have a career. JANET ETHEL TULLER 88 East Side Parkway, Newton Thai is the part, that which a picture cannot express. Born September 9, 1914: Scientific: Providence: Simmons: Archery, 3: Gym Meet, 2, 3, 4: English Club, 4: National Honor Society, 3, 4: Honor Roll, 2, 4: Traffic Squad, 4: To realize my ambition, MARGARET VANHORSEN 53 Marshall St., Newton Centre It is the quiet people who are dangerous. Peggy, Van: Born May 19, 1914: Scientific: Mason: Simmons: Varsity Orchestra, 1, 2, 3, 4: Newtonite, 3, 4: Library Club, 3, 4: Social Studies Club, 4: New England High School Orchestra, 2, 3: Gym Meet, 1, 2, 3: Freshman Talent Assembly, 1: Outdoor Concert. 1, 2, 3, 4: Home Room Manager, 2: Varsity Band, 1: Chorus, 1, 2. 3, 4: Varsity Ensemble, 4: Lunchroom, 4. MYRTLE GLADYS TURNER 95 Bridge St., Newtonville Good nature is one of the richest fruits of personalily. Myrt: Born March 5, 1914: Business: F. A. Day: Commercial Club, 4: To he a tester of doughnutholes. CELIA PATRICIA VARA 1085 Chestnut St., Newton Upper Falls Give me some music of these most brisk and giddy- paced times. Cele, Ce: Born March 17, 1913: Scientific: Emerson: Colby Junior College: Outdoor Chorus, 1, 3: Field Hockey, 1, 2: Baseball, 1, 2: Gym Meet, 1, 2: French Club, 2: Glee Club, 2: To have my cake and eat it, too. "Ia --vw' ' . . , ,- ' ,'::'caf.s'rj.3v' .... I . I. I ll F-Mmtmm' Q ' ' ' 41.5-5' TI ,, ,fl -Ng? 123, ., K, I . . . E-egg H as. A , wflgi-f::+4Qfa .inf . m 9 5-,. fv gf: 'f ffl tz.fyf.iJ95i ia-iii?-gy I'iI.I'lANOIl .IoAN IAIIA 1085 Clwslnut St., N1-wton Ilppvr Ifnlls A u'nn11m's Il'IlI'A' fx n1'lv'r rlonv. IC.: Ilorn Novi-mln-r 0. I0l Ig Ilvnvrnlg I'llIll'l'SOlI1 Wnrrl. llulmonl: Fiulrl llorlwy. l. 2: Outdoor Ilonrvrt. I: llnslu-tllnll, I.. 2: linglisli Chill. I, 25 To pose for M1-Ill:-Ilnml llnrvluy. I,OIlIi'l"l'O L. VISCO 258 N1-vnrln St.. Nowtonvillo Krmws Ivls, bu! ke:-px il quiet. Mugsy: llorn April I, IQIII: Vocntionnl: I". A. Duy. NICHOLAS VASSAl.O'I"l'l I5 Mnlhournrw Avn., Nowtonvillu A miml well-xkillml lu find or forge' u fuull, Sixty, Yussg llorn D9l!t!Illll0f 7, 191-Ig Vocational: I". A. Dny: Boston Univursityg Chorus. 3, 4-3 Outdoor Conn-nrt, -lg 'I'o mnluv an slmvnss out. ol' Iifv. LOUIS J. VISCOI-I T3 Allison St., Nonunluln llix rronomv is u lvhinlxirul kind. ilx rhifjf ubjerl bring lu dvrzsr how he' muy qlford to be e.::1r1wuyunl. Looiv: Ilorn Mnroh l2. l9l5: BIITIIIIPSSI I". A. Dny: Notn- Dnnu-: To spank perfect linglisli will1onL Iinving to study grurnmnr. HLINOH HUDSON VAUGHAN l28 Iiliot Avo.. W'0st, Nvwlon Mllxif' hull: vhnrm alum' for pf'ar'1jful minds. lil, lilly, Yvunnu: Born Mui! 3, 1915. Ge-nnrulg Levi Wnrron: Knl.Iu-rim' Gibbs: .Inns Orchustran, 2, Il: Gym Mont., Sl: Iingliz-ill Club, 3: Varsity Orivlmstru, AI: Mid-winln-r Comm-rl, Aly: Ilonor lloll. 2, 4: Varsity Iilislwnlhlv, 4: Soninl Studios Club, 43 Srvnior Talent Ahlhlvlllbly. 4: Outdoor Concert. 4: To bu n piano lmuzlu-r without going ncnr thc piano. IIICIIIIICIKT ll. WALLICY, Jn. 61- Ilillsixlc Avo.. XVI-st, Newton I przffrr xilrnl IIl'lllll'lIl'l' lo lnquucioux jollv. lla-rbg Iiorn I-'vhrunry 4, lfll-I: Mnt,Ii0mnt,ics3 Suuthboro: llurvnrd: Aviation Club. 2. 3. -I, Pnesident, fl: Ilonu- lloom Nlnungzvr, -1-5 'l'o got out ol' school. DONATO IT. VISCO 258 Ncvauln SL., N4-wtonvillv If it ix lox! uxk him wlwrr lufind il. Iiggy, Illrslion: Ilorn April 30, N113 Vocnlionnl: F. A. Daly: llllllvffirlvll. IIICOIIHA WAl,'l'llI'IIl T00 xA'IIl1'I'l.llVVll St., Wlvst. N4-wlon Em-ry hmrl hulh ilx own xnrruuvx. l,u4I4Ii4-3 Ilorn Ontolwr 2, l9lIl3 G4-nl-rnl: F. A. Daly: Outzloor Convvrt, 2: Lunullroom Squanl, I-3 'l'o live tmlnyg for tomorrow I may die-. Eighly-lhree -' . f. ff f. . 1 :ff " if 123, fizfsssr 's L. S' A get-f - -3 3 'w safe:-Q, .9 .g 1.2, Qs -as 2,-fe, as as is 1 ' ' 2 ,A E ighty-four .3 its YQ!! ifgi .- HW' Eff'-ga ---- Q. l f'f K 4. V' 4.123 . ALMA DE FOREST WARNER 331 Highland St., Newtonville You lhink she is all fun Bul lhe angels laugh, loo, at lhe good she has done. Al: Born March 22, 1914: Language: F. A. Day: Wellesley: National Honor Society: English Club: Library Club: Gym Mect, 2, 3: Honor Roll, 2, 3: Legislature, 3: Senior Play Committee, 4: Newtonian Copy Staff, 4: To do a jack-knife dive without cutting EDWIN FREDERICK WEIDIG 109 Charlesbank Rd., Newton Young blood rnusl have its course, lad, And every dog ils day. Eddie: Born September 28, 1913: Mathematics: Bigelow: Undecided: Legislature, 5: Varsity Basket- ball. 4: Hi-Y, 4. 5: To get an "A" from Miss Wald- meyer and Mr. Walters. JOSEPHINE IRENE WARNER 10 Newbury Ter., Newton Centre Molionless lorrenls! Silenl calaraelsl Jo: Born November 30, 1914: Business: Mason: Honor Roll, 2: To become a well-known artist. myself . WILTON GASTROU WEINER 18 Nottingham St., Newton Centre Happiness can be buill on virtue alone, and musl of necessily have lrulh for ilsfoundalion. Willie: Bonl June 10, 1913: General: Dorchester: Tufts: Band, 2, 3, 4: Varsity Orchestra, 4, 5: Head Cheer Leader, 5: Legislature, 4, 5: Debating Club, 5: Circulation Staff Newtonian, 5: Class Orchestra. 5: Senior Talent Assembly, 5: Drama Club Play, 5: To he a famous physician. JEAN VAN HORN WARRING 4 Braemore Rd., Newton She likes lo be precise. Hijean: Born June 17, 1914: Scientific: Bigelow: Colby: Chorus, 1: Soccer, I: Legislature, 1: French Club, 3: Essay Contest, 4: Social Studies Club, 4: Igonfmr Roll, 2, 3, 4: Lunchroom, Squad, 4: To find my 1 ca . GERTRUDE FAITH WELCH 61 Broadway St., Newtonvillc When woman has no answer .sea has no water. Gert, Welchy: Born September 13, 1014: General: F. A. Day: Gym Meet, 2, 3, 4: Soccer. 2: Class Hockey, 2, 3, 4: Varsity Hockey, 2, 3, 4: Captain, 4: Class Basketball, 2, 3, 4: Varsity Basketball, 2, 3, 4, Mana- ger. 3, 4: Track, 2, 3. 4: To grow 10 or 12 feet, BORGHILD ANNA WATHNE 1136 Centre St., Newton Centre A cheerful counlenance belokens a good hearl. Buggy, Bugs, Waffles: Born April 15, 1914: Scientific: Kodai School, India: Boston University: Senior Talent Assembly: Glee Club, 4: Class Orchestra, 3: Outdoor Concert, 3, 4: To climb the heights of Mount Everest. VINCENT ELLIS WENTWORTH 221 Woodland Rd., Auburndale A rnan with many irons in lhe hre. Vin, Vinnie: Born May 19, 1915: Scientific: Warren: Dartmouth: Editor-in-chief of the Newtonian, 4: Business Manager of Orange Book, 4: Hi-Y, 4: Foot- ball, 3: Hockey, 3: Mathematics Club, 4, President, 4: Drama Club, 4, Treasurer, 4: Senior Play: Drama Club Play, 4: Legislature, 3, 4: Honor Roll, 2, 4: National Honor Society, 4: Senior Executive Committee, 4: Board of Publications, 3, 4: Literary Staff Newtonite, 4: Mathematics Club Play, 4: To help Bob Hunter get nowhere fast. 458 Lowell Avc., Ncwtenville Wa ' A Y is ' V 153- AS X A 1 J ?"'Aul ' 'Sa 4 'M A .5-.'3 A LAY' 'N , 152.-52-'ff f .E fi' ,'51 e .L y Q 't ICIJCANUII W ICSTUN 56 Vulentine Sl., VVesl, Newton She xpeuks dixrrw-ily when shr lulkx. lil, lillieg llurn April 4, l9l51 Lnnguuge: Levi VVnrrun3 Vussur: Alphn livin. ZZ: Newlunitm-, 2, 3. 43 Gym Meet., 2, 3: English Club, 3. fl: Chnirmnu Essay Cunlesl Connnitlve, -1-3 Drumn Club Workshop. 4, Secretary, 4: Chuirmnn nl' Senior Pluy Property Cummillee, 4: llonor lloll, ZZ. 3. Al: Vursity 0r1'ln-slru, 41JlldjKl'1llNlYWtl!llIl1' Shnrl,Slory Contest. 4: Nulionul Honor Society: To elimb Il mounluin l0,000 feet high. DONALD JOHNSON 9 Mt. Yeruuu Ter., Newtouvillc Il is quulilics lhal muke a man grml, n Dun, Horn December 2. 19121 Gener Museum Sehnul nl' Art: Senior Plny To be xi second Miehel Angelo. .llILl1'IN V. WESTON 15 Blackstone Ter., Newton On lheir own merils modes! nurn are dumb. Junieg Born Murch 13, l9l5: Scientilicg Bigelow' Harvard: Newtuuite. 31 Cumeru Club, 33 French Club, Il, English Club, 45 To be Ghundi's luilor. W lll'1'ElllLI. ol krzrmvlvrlge. ul, F. A. Duy: Committee, 43 ROY F. WIIITEIIOUSIC 1 Sunset Rd., Wellesley ' HP alum-vs lrcls lornnrrow lukc cure :J ilsv-lf. Hruvu:-xg Burn Augur-11.5. 1913,Vueutiunul:VVell1-sleyg Northenslern: VOI'1ll.i0IlXll Safety Committee, fl-1 Nall innnl llunor Soviet y. BENJAMIN M. WIIELDON 516 Commonwealth Ave., Newton Centre II ix Ihr- wise Izrrul Nm! makes Ihr slill lnnglun Bong Horn A ril 7. 1913: Scienlilieg Mason, Durt- lllUlllllQ Footbulll 23 Buschull, 25 liusketbull, 1, 2. lll'ILl'IN l'lLlZAllli'l'lI WIIITICMAN 450 Dedham St., Newton Centre The bluxhing beaulies :J u modes! mn id. Burn September I, l914: Lunguuge: Musenz Welles- leyg Hllgllrlll Club, 4, Legislature. 45 Gym Meet. 1, 33 Tennis Tournnlnent, 1, 4: llusebull, 1, 2, Il: Soccer ZS: Truck, 4: llome Ruom Mxnnnger, 4g Hockey, 33 Buskethull, 2: To be able to go unywhcre 1 wunt to. CHA ll LOT'l'lC FHAN CES WHITE I reap lhe lxurresi M a quiel mind. Horn Mnreh 28, 1915: Lunguuge: Levi Warren, llndvlilleg Tennis, 2. 3: Gym Meet, 1. 2, French Cluh, 2,31 English Club. 4: Newiunite, 3: Lunehroom Squud. 2: llunnr Roll, I, 2, 3. 41 Nutionul llnnor Society, To keep up in life with Elly. ARTIIUR C. WIKSTROM 27 Cheslerlield Rd., West Newton Ile'1lfullmv the leader, also. Arty, Born August 14, 19135 Vocutionulg Robert, Gould Shawg Northam-stern. Eighty-five Q f ' Z ' ,r -LfL Qfifi ii 1 ii 1 ta , a' f gf I I '- -,aes ' 1 e r l l E ighly-sir OSCAR WILLIAM VVIKSTIIOM 27 Chesterfield Rd.. Vvest Newton Noi a leader but a goodfollouver. Swede, Willie: Born August 14, 1013: Vocational: Robert Gould Shaw School: Northeastern: Football, 2, 3, 4. HELEN JEAN WILLIAMS 44 Frederick St., Newtonville llfhose smile we shall nal soon forgel. Born December 6, 1014: Scientific: Arlington: Skidmore: English Club. 4. BOLTON WILDER 80 Ashton Ave., Newton Centre Lel lhere be lighls To guide lhee on. Born January 14, 1915: General: Mason: Bliss Electric School: Football, Neophytes. 1. 2: Stage Committee, 4: To he an illuminating engineer. MARION ELIZABETH WILLIAMS 44 Elmore St., Newton Centre Easv lo look al- Dwicull lo imilnle. Willie: Born February 5, 1915: Scientific: Mason: Middlebury: Tennis Tournament, 1, 2. 3: Camera Club, 3: Drama Club, 3: Class Baseball, 2. 3: Class Soccer, 3, 4: Class Basketball, 2. Il. 4: Class Hockey, 3, 4: Varsity Hockey, 4: To draw like MacLelland Barclay. WILDMAN, Jn. 33 Summer St., Newton Upper Falls A proper secrecy is lhe only myslery Qf able mm. EDWARD B. Ted: Born August 28. 1914: General: Emerson: Varsity Band, 1, 2, 3: Varsity Orchestra. 3, 4: Class Orchestra, 1, 4: Outdoor Concert, 1, 2, ZS, 4: Chorus, 1: New England Festival, 2, Il: State Festival, 1, 2, 3: To be an aviator, DONALD LYDECKER WILLIS 21 VVashington Pk, Newtonville And slill I gazed and slill lhe wonder grew Thai one small head could carry all he knew. Don, Willie, Shrimp: Born January 29, 1915: Business: F. A. Day: Boston University: Debating Club, 4: Glee Club, 11: To become a millionaire. MARION WILLARD 5 Bylield Rd., Vllahan Ay, Irulv, she lakes her lime. Willie, Emma: Born February ll. l9lfl: Language: VVarrcn: Vassar: Drama Club, 3, 4: English Club, Il, 4. Secretary. 4, Vice-President. 3: Honor Boll, 2: Gym Meet, 2, 3: Library Club, 3, 4: National Ilonor Society, 3, 4: Class Hockey. 2: Senior Play, 4: Prize-Speaking, 4: To be a second Katherine Cornell. MARION LARKIN WILSON 48 Park Ave., Newton Full of good rnerminys and wishes, Mazic: Born August 19, 1914: Scientific: Bigelow: Simmons: English Club, 4: Newtonite, 3: Outdoor Concert, 2: Basketball, l: Chorus. 2: I have no ambi- tion to prick the sides ol' my intent. 'I ' r1"f'vw' " .1 F ,. 2. ,l ,. .. ., , .t X.. . . I l 1vf"".. 1 ' 1 ' fe .V Citi -if' Q Z-77' 'url-?'ii?'4 -' ' ' ' . 41-H-"F" . . " amz- Rig, ' 4 1' F -H M L.i'1gx'-- ,4 A' .. . 1 N :A . 'Rai 'VAV -. .w l MAIITIIA FIUCNCII WING 15 Magnolia Ave., Newton I would be lrnefor lhere are lhuxe lhnl lrnxl me. Ilorn September 29, l0l-1-: Seientiliv: Bigelow: School ol' Occupational Therapy: English Club, 4: Glee Club, 4: Lunehroom Squad, 4: Freueh Club, Il: Gym Meet, 3: Outdoor Concert, 2, 3: Newtonlte, 2, 3: Alpha Ileta, l, 2: Ilome Economics Club, 1. IIl'INRIE'I"l'A C. NVITTENS ll Lancaster Hd., Newton A laugh is worth u hundred groans in any market. Etta, Belinda: Burn April 29, 1914: Sientific: Bigelow: Colby Junior College: Field Iloekey, 1, 2, 3, 4: Varsity. Il, 4: Legislature, l, ll: Newtonite, 3,.4: Soccer, l. 2, 3: 'I'raek, 2. 3: English Club, 3: Social Studies Club, 4: Aviation Club. 4: Gym Meet, 1, 2, 3: Ilome Room Manager. l, 2: Chorus, 2: Baseball, l, 2, 3, 4: Executive Committee, 4. EVI'iIlI'i'I"l' C. WINSLOW, Jn. 550 Parker St., Newton Centre All nature wears one universal grin. Ev: Born Uctober 24. 1913: Scientific: Mason: Dennison: Ilaskethall, 2: 'l'o pass English. IIORACE DHNTON WOOD. Jn. 470 Chestnut St., Waban The besl of lhe sport is lo do lhc deed and say nolh ing. Ilad: Born August 9, 1915: Mathematics: Levi Warren: Annapolis: .lunior Varsity Football, 2: Intermediate, 3: Varsity Basketball, 4: Junior Varsity Baseball, 2: Legislature, 4: Social Board, 4: Senior Dance Committee, 4: Costume Committee of Senior Play. 4: Senior Prom Committee. 4: Ili-Y Club, 4: To be able to go sailing without getting seasiek. LUIS EMILY WINSLUW 37 Ilillside Rd., Newton Ilighlands Laws are nn! marie for the good. Loie, Lody: Horn July Ill, l9l5: General: Levi Warren: Perry Kindergarten School: Alpha Bela, l, Treasurer. I: Gym Meet, l, 2, Il: Glee Club. 3: Drama Club Play, 4: Drama Club. 3, 4: English Club, 2: Camera Club, 2: Ilaalu-thall, 2, 3: Ilnekey, l, 2: Outdoor Concert, l, 2, Il: 'I'o be a perfect teacher. VIRGINIA WOOD 15 Ilampden Ter., Newton Centre She speaks. behaves and uvlx jusl as she oughl. Gin, Gina: Horn July 4, 1914: Language: Mason: Smith: Basketball. 1. 2, 3, 4: Field llookey, 1. 2. 3: Gym Meet. l. 2. 3: English Club, 3, 4: Social Studies Club, 4: Prize-Speaking. 2: Assoviates, 1, 2: Home Room Manager, 2, 3: Ilonor Roll. l, 2: Committee of "YS," 4: National llonor Society: To he a drama critic. ll. CLARK WISNICIK I5 Dunuklee St., Newton Ilighlunds His mire wh ixpered like ll summer's bree:e. Il. C., Cliek, Clieky. llarpo: Born December 20. 1914: General: Ilyde: Chaaneey Ilall: Glee Club, 4: Aviation Club, 4: Anti-humming Ride Cnnnnittee, 1: 1931 Favulty Play Program Cover Design: To be an aeronautical engineer or designer. 'I'l I EODOR IC I". WOOLSTON 38 Mosslield Rd., Wahan Thnl man with a grave malhemulical look, 'l'ed, 'l'eddy: Born .Iul 13, l0l3: Scientilivi Levi Warren: University of Nliainei Hand, 2, 4: Aviation X Club, 2: Camera Club, 4, 5: Newtonite, 5: Newtonian, 53 'l'o convert Wellesley into a Co-ed college. E ighly-seten 'ji -fjffgg ' i 6 H ' ' -sf -: 2' 'i f':Ifi5-Iffiii. H., ff'.ff'Z' ..E1..5:Elf7,'I 2-I 1-92 :2 if ' '-' Wi L-f f 1. H:-. V' "' "7--Q ' ' l-lay ' ar? . . ,Stats . N' l ' s : 'f asf rf. .. -A E 1 ' gr+5.,..,,:ft.,:L..'..R"ff""'... i e , H: is '13 f 'ivLiE'3if'...f Q-.13 Q , S F, , A gg.. K.-5 A ' . ,:.'1,,j' 11. ,.,..,. 1- sp .. . .-4: l. ,lf -, ., 1 x. w, A Eighty-e ight RUTH YANCO 222 Pearl St., Newton A sweet, attractive, kind of grace. Rufus, Rufie: Born August 23, 1914: General: F. A. Day: Boston University: Alpha Beta, 2: English Club, 4: Legislature, 3: Honor Roll, 2, 3: To awake some morning and feel like going to school. VITO CALABRESE 1089 Chestnut St., Newton Upper Falls All's well that ends well. Cal: Born January 16, 1915: Vocational: Needham Junior High. MURIEL A. YOUNG 139 Rowe St., Auburndale A lover of nature sees beauty in all things. Mim: Born September 30, 1914: General: Levi Warren: Physical Education School: Basketball, 4: Social Studies Club, 4: To become a camp director. BETTY DOIIERTY 158 Auburn St., Auburndale Her eye was large and dark, suppressing half itsfire. Betty: Born October 11, 1913: Oliice Training: F. A. Day: Gym Meet, 2: Outdoor Concert, 3: Treasurer of Commercial Club, 4: To become an expert buyer, who goes to Europe each year. MARY KENT ZIEGLER 291 Otis St., West Newton Serene of thought - Unhurt by thy own flame. Katrinka, Zee: Born October 5, 1913: Scientific: Levi Warren: Finishing School: Executive Commit- tee, 2, 5: English Club, 4, 5: Basketball, 2: Chorus, 2: Senior Talent Assembly Committee, Honor Roll, 5: Newton Quill, 5: Dance Committee, 2: Legislature, 5: Home Room Manager, 5. ROSE E. F. FREIER 26 Nonantum Pl., Newton The profession of art is to conceal art. Snappy, Snooks, Pegper: Born March 14, 1915: General: Bigelow: Art chool: Outdoor Concert, 3, 4: To be a great commercial artist. RUTH WELLINGTON ZOLLER 19 Vincent St., West Newton Thy voice is a celestial melody. Ruthie, Susie: Born December 23, 1914: General: F. A. Day: Colhy Junior College: Lunchroom Squad, 4: Archery, 3, 4: To manufacture stringless green beans. WILLIAM ROBERT GIBSON 50 Braeland Ave., Newton Centre A true gentleman makes no noise. Bill, Gibby: Born January 31, 1914: Scientific: Mason: Dartmouth: Alpha Gamma Tau, 4: Camera Club, 4: Aviation Club, 1: Chorus, 4: Math Club Play, 43 To have a Harem. IIELEN IIARRIET HADD 100 Randlctt Pk., West Newton Why should lhe devil have all lhe good limes? Harrie. Hash: Born November 17, 1913: General: Albany, New York: Albienne School ol' the Theatre: Basketball. 2, 3: Class Varsity Basketball, 2: Gym Meet, 2: Home Economics Club, 4: To become a successful blonde. MURIEL FELLOWS KELLEY 29 llope St., Wuban They conquer who believe lhey can. Born August 6, 1914: General: Boston: Boston University: Chorus, 2, 3, 4: Glee Club, 3, 4: Outdoor Concert, 2, 3. 4: Social Studies Club, 4: Prize-Speaking Contest, 4: Tennis, 4: Senior Talent Assembly, 4: Archery, 4: Newtonian Staff, 4: To teach ,history in the Newton High School. DORIS MAY HAWES 28 Carleton St., Newton Sensibility is the power of women. Dot, Dotie: Born May 25, 1914: Ollice Training: Bigelow: Undecided: To be a dietitian. ELIOT HARLOW ROBINSON, Jn. 54 Lakewood Rd., Newton Highlands He'll find a way. ' Robby, Great One, Eli: Born September 1, 1914: Language: Hyde: Williams: Secretary ol' Class, 1: legislature, 2: Junior Varsity Baseball, 1, 2, 3: Varsity, 1 4: Junior Varsity Football, 2, 3, Ca tain, 3: Varsity, 4: Basketball, 1: Manager, Varsity Ilbckey, 4: Usher at Senior Play, 4: Hi-Y Club, 4: Usher at Senior Prom, 4: y To make the Mexican border pay rent. SAMUEL ADAMS.. , Greenaad Lane, sciumw He slands for fame on his forefalherkr feel, By heraldry proved nallkml or discreel. Sam: Born February 21, 1915: Scientific: Hyde: Annapolis: Baseball, 2, 3: Newtonite, 2, 3, 4: Aviation Club, 3: To swim the Atlantic handculfod. PAUL RICHARD ANDRES ' 61 Kirkstall Rd., Newtonville We grant, although he had much wil, . He was very shy of using il. U. Paul, Dutz: Born February 17, 1915: Scientific: F. A. Day: Dartmouth: Junior Varsity Baseball, 2: Intermediate, 3: Varsity, 4: Intermediate Football, 3: Varsity Football, 4: Varsity Hockey, 3, 4: To retire early. PIIILIP BARKER 42 Eliot Ave., West Newton Youlh.al lhe prow - pleaxurc al the helm. Phil: Born November 23, 1912: Scientilic: F. A. Day: Undecided: English Club, 3: Basketball, 1: Legislature, 1: Trallic Squad, 1, 2, 3: Lunchroom Squad, l, 2: To corner the gold market. JEAN DUSTIN BATES A 472 Walnut St.. Newtonville 0ne's conduct is a true mirror. Born November 20, 1912: General: Belmont: Home Room Manager: Social Studies Club, 4: To be a Stenographer. WALTER H. BLACKLER 241 Austin St., West Newton Be silenl and safe - silence never belrays you. Red: Born March 25, 1914: General: F. A. Day: Undecided: Football, 2, 3, 4: Hockey, 3, 4. ERNEST NORMAN BREZNER A I 44 Mandalay Rd., Newton Centre Silence is lhe answer lo a wise man. Ernie: Born November 30, 1913: Language: College Preparatory: Dorchester: Harvard: To have an ambition. RICHARD JOSEPH BURKE 51 Cummings Rd., Newton Centre He was nal a man lu be lhwarled. Joe: Born March 29, 1913: Business: Mason: Boston University: Lunchroom Squad, 1, 2, 3, 4: Baseball, 2, 3: Foo1.ball, 2, 3: Hockey, 2, 3, 4: Aviation Club, 5: Hockey Manager, 5: To see Mr. Iarrington get real mad. NORBERT ROMEO CHAMPAGNE 278 California St., Newton On the feld or in lhe school, He always kepl lhe given rule. Nud, Champ: Born October 5, 1913: Business: F. A. Day: Boston University: Intermediate Hockey. 2: Baseball, 2, 3, 4: Hockey, 3, 4: Chorus, 2: Outdoor Concert, 2: Lunchroom Squad, 3: Class Orchestra, 2: To run the B. A. A. marathon with rubber- boots on. Eighty-nine 4 ' . A A W' ' at it .ii , : N-1 ROSALIE FRANCES CLELLAND 34 Madison Ave., Newtonville Fairest gems lie deepest. Born September 8, 1915: Scientific: Watertown: Undecided: Varsity Orchestra: Senior Talent Assembly, 4: Legislature, 4: To be a social worker. GEORGE DEFREN 289 Park St., Newton The first hundred years are the hardest. Speeder, Pop: Born December 1, 1912: Mathematics: F. A. Day: Harvard: To be the head of Standard Oil Company. LOUIS FRANK DESTEFANO 15 Quick Ct., Nonanturn The rectilude and patience of the clyf. Louie: Born December 31, 1913: Business: F. A. Day: Boston University: Legislature, 4: Treasurer of Social Studies Club, 41 Glee Club, 4: Senior Talent Assembly, 4: Honor Roll, 3: To master English grammar. EDWIN GILMORE 7 Rangeley Rd., West Newton Ability wins us the esteem of the true men. Eddy, Will: Born October 19, 1910: Business: Easton, Mass.: Bemis: Lunchroom Squad, 3, 4: To get a good position in The Curtis Publishing Company. , JOHN FRANCIS GREENE U U 90 Floral St., Newton Highlands He dreams of a land of no principal's rules,- Where the wisest are just as good as the fools. Dutchy, Mort: Born June 13, 1914: Business: Emerson: Traffic Squad, 3: Hockey, Junior Varsity, 3: Golf, 4: To bluff St. Peter. HARRY H. HAM, Jn. n 121 Windsor Rd., Waban The temple of our purest thought is - silence! Born May 20, 1915: Scientific: Warren: Dartmouth: Intermediate Football, 3. THOMAS F. LYONS 190 Langley Rd., Newton Centre And lo, the conquering hero comes. V Tom, Tommy: Born.December 6, 1912: General: Mason: Duke University: Junior Varsity Football,.2: Varsity 3, 4: Junior Varsity Baseball. 11 Varsity, 2, 3, 4: Hi-Y Club,j4: Freshman Basketball, 1: Traliic Squad, 2: Intermediate Hockey, 3: To win Massachusetts Ping-Pong Tournament. VINCENT P. MADDEN 19 Hallron Rd., Newton Lower Falls A little shrimp but a tasty morsel. Vinnie, Maddox: Born October 21, 1913: Scientific: Levi Warren: Accounting School: Aviation Club, 2: Aviation Entertain- ment Commlttee, 2: Home Room Manager, 2: Traffic Squad, 2: Camera Club, 3: Class Orchestra, 2: Honor Roll, 5: To find the guy who invented Algebra. KENNETH ARTHUR MACKAY 41 Wade St., Newton Highlands I think all I speak, but I speak not all I think. Mickey, Mac: Born January 21, 1915: Business: Mason: Toronto University: Junior Varsity Hockey, 3: Varsity Hockey, 4. BERTHA IDA MCPHAIL 595 Grove St.. Newton Lower Falls Nothing endures but personal qualities. . hHauls, Berlt Born January 23, 1913: General: Hamilton: Outdoor Concert, 2, 3: Gym Meet, 2: To be a companion to the man In I. 8 1l'l00Il. ARNOLD CHARLES OLSEN 526 Lowell Ave., Newtonville Safety lies in a middle course. Olie: Born July 4, 1913: Business: F. A. Day: Boston University: To be a quack liar. MARGARET ELIZABETH SCHRADER 103 Webster Pk., West Newton Good sense and good nature are never separated. Marg, Miggie: Born June 15, 1913: Office Training: F. A. Day: To attain what every woman desires. EDWARD JOHN SULLIVAN 207 Elliot St., Newton Upper Falls He stood dozing by the roadside: . . ' Little dreaming of the bustling times awaiting him. Sully, Teddy: Born January 24, 1914: General: Emerson: Lunchroom Squad, 2, 3, 4: To establish Baby Austin Taxi Service between the buildings in Newton High School. SELMA LEE WEINSTEIN 39 Priscilla Rd., Chestnut Hill I love an argument. Sel, Punko: Born March 10, 1914: Language: Mason: Gym Meet, 1, 2: Neophytes, 1, 2: To have some ambition. STANLEY EDWIN WOOD 214 River St., West Newton A quiet tongue shows a wise head. Born September 30, 1914: Business: Levi Warren: Boston University: Outdoor Concert Usher, 2: To write a novel. CLASSMATES WHO HAVE DIED JOHN J. BARRY FLORA B. LOTZ Born August 29, 1912. Died November 29, 1930 Born June 4, 1914. Died November 30, 1930 Ninety Senior Class History AZING into the mirror of time, we see four milestones stretching out behind us, emblems of our high school career, by which Newton High School has guarded us. Ours is the last class to pass the fourth milestone under the guidance of Irving O. Palmer, who has been associated with Newton High School for thirty-five years. Arriving at the first milestone as freshmen in the fall of' 1928, we elected Ralph Bixby as president with the following officers to assist him: Betty Benson, vice-president, Phyllis Baker, treasurer, Eliot Robinson, secretary. In mid-winter the Freshman-Sophomore Prize-Speaking Contest was won by John Malley. Throughout the year many Freshman joined clubs and athletic teams where they made a good showing. Farther along in our journey we came to the second milestone engraved "Sophomores." Stuart DeBard was elected president this year: Phyllis Baker, vice-presidentg Elizabeth Ellis, secretaryg and Thurman Philoon, treasurer. The class had now become a vital member of the school since the Sophomores won both the girls' and boys' prize-speaking contests: the awards going to Phoebe Coombs and Harold Banks, Valen- tine Day the class held its annual dance. The girls of this illustrious group won the cup which is presented to the class having the largest number of girls participating in athletics. In athletic clubs and various other activities, we Sophomores made noticeable records and progress, so that at the end of this second year we had gained much toward our goal of' fitness for later life. The third milestone brought us to building two, in which as Juniors, we carried on many activities' under the leadership of John Malley, president: Phyllis Baker, vice-president, Elizabeth Ellis, secretary: and Jane Riley, treasurer. We were represented on the Associates this year by Helen Ellis, who was girls' vice-president. ln the social affairs of the school, the Junior Class sponsored the always popular "Feminine Follies." Many Juniors proved to be stars on the athletic field. Letters were won in various sports by both boys and girls. Those members of the class who met the requirements were admitted to the National Honor Society. Harry Gray was editor-in-chief of the Orange Book and Vincent Wentworth was business manager. And now we come to the fourth and last milestone of our high school career. Charles Butler was elected president in the fall elections. Other officers were: Barbara Cram, first vice-president: Jane Brown, second vice-president: Robert Ashley, secretary: and Marjorie Cady, treasurer. Robert Paterson assumed the office of president of' the Associates, William Duane became boys' vice-president, Julia Harvey, clerk, and Rosetta Littlefield, treasurer. The class officers and Henrietta Wittens, Lomira Mason, Philip Layton, Vincent Wentworth, and Robert Hunter made up the Senior Executive Committee. The Senior Class opened the school social season with the ever popular Harvest Hop. By this time many of' our athletes, both boys and girls, were sufficiently skilled to gain places on various varsity squads. The next event on our calendar was the Senior Play, "You Never Can Tell." The leading roles were played by Betty Harris and Vincent Wentworth, with Marion Willard and Edward Campbell as the ultra- modern twins. The other characters were Kate Black, Robert Ashley, Philip Andress, Kay Brown, Thur- man Philoon, John Foley, and William Leighton. Shortly after this our most popular class assembly of the year was held, the Senior Talent Assembly. With Jack Malley and Rosetta Littlefield as host and host- ess and Priscilla Sawyer their lollypop-loving daughter, a very clever and amusing musical program was Ninety-one enjoyed. The next event in which the Seniors took part was the Drama Club Play, "Beggar on Horse- back." The leading characters were portrayed by John Malley, Lois Winslow, Julia Harvey, Paul Leahy, Thurman Philoon, and Philip Margolin. i In' athletics the Senior girls started the year with a successful hockey team captained by Gertrude Welch. Margaret Fletcher brought much honor to the class by gaining a position on the Honorary All- Boston Hockey Team, while Eleanor Stearns won the fall tennis tournament. Ruth Sampson was captain of the Varsity Basketball Team which defeated the alumnae and the faculty by large scores. All the boys' varsity teams were captained by Seniors: football, William Duane, basketball, George Guliang hockey, Richard Kelley, indoor track, James Cahill, outdoor track, Stanley Johnson. Charles Doherty was chosen editor-in-chief of the Newlonile, and Vincent Wentworth of the Newlonian. Jack Malley was elected president of the National Honor Society. . Above all we remember the thrilling plans of graduation festivities. Harold Banks managed the senior dance, while the committee for our banquet was headed by Albert Robinson. At last we see before us a huge stone marked LIFE. Many arrows pointing in different directions show us the various roads we may pursue in the world. A N inely-Iwo - . 1- Q zz,'f,sfvsfE22 . f 5 ' 'Y vaifw A V Mtg bf 1 'Xi uf' 'fx Q --a , 1,5 , ,, , 'Q "--s.fQfi fa-..g,-N, .,-.1--.pq-x.,. km,- Wg , 'Z-Q'-'f"'R ,A YY--EI Y 1-xii? ,-f' xv' -ep, 44 V x V , 3 Y , 55,10 CDC? IN NN I ,A lv--. '-In hxv ' 1 ' :' 'f1f.""lHl',yf"11?' J, ,A z . if ,,c.. ' J '- G 3 A ' J"h I gi ks.. 4 , ul. x V Q' xl JCE?-9151 A1-" v ' 3, 5 'QQQ -fa fa-QQ -2 9 X I Ninely-lhree Junior Class Officers I , Preszdent, ROBERT BANKABT Secrelary, JANE F OBTE Vice-President, FREDECE LITTLEFIELD Treasurer, JOSEPH MANNING NinelyJour Junior Beacon Lights " You can always tell a freshman By his greenness and such." Bewildered and proud, the freshmen wandered rather uncertainly around Newton High for the first few days. In the whirlwind of the new class were many outstanding characters. From these the following leaders were chosen: Richard McEldowney, president, Robert Dunn, vice-president: Betty Buttrick, secretaryg and Carolyn Raye, treasurer. During the following months we surprised the upper-classmen with our dramatic and athletic ability. Thus our career in Newton High began. "You can lell a sophomore, Bal you can't tell him much." We newly inaugurated sophomores greeted members joining our class from junior high schools and proudly escorted them to their classes. We chose the following as class officers: Robert Cotton, president: James Leach, vice-president, Joseph Manning, secretaryg and Stephen Baily, treasurer. This year the class put on a much remembered dance, on Friday, the 13th. In athletics the boys were well represented, having members of the class on the varsity baseball, intermediate, junior varsity, and even varsity football, hockey, and baseball teams. The girls did their part, taking second place in the girls' gym meet. During the year, Virginia Kretehmar and Richard McEldowney won the Freshman-Sophomore Prize- Speaking Contest. The class maintained second place on the honor roll for the entire year. Perhaps, after reading this, you will think the sophomores hardly need to be told much. " You can lell a junior By his swagger and his ways." Once more we meet, but as upper-classmen now, still the class of 1933 and proud of it. Robert Ban- kart led his class, with Fredeee Littlefield, vice-president: Jane Forte, secretary: and Joseph Manning, treasurer. After the classes had been organized, the boys reported for football: Huston and Kevorkian made the varsity.. Shortly after the girls began soccer and field hockey. They upheld their athletic record by winning the soccer contest and having six classmates on the varsity field hockey squad. Then the winter sports season started. Six of the boys made the varsity basketball team, while the girls made an excellent record in this sport by losing no games and tying one. With a score of 30 points, the junior girls were victorious at the gym meet. The spring season found many out for track, baseball, tennis, archery, and golf. Five of the nine positions on the baseball team were filled by juniors. The annual dance, with Rosalind Bigelow, Harry Diman, Jane Forte, Katherine Swennarton, Lawrence Abrams, Richard McEldowney, and Carol Bloom in charge was a success. This year Virginia Kretehmar surpassed her opponents by winning first place in the Prize-Speaking Contest. Of the boys, William Bittenbender, also a member of our class, secured the prize, thus giving us full honors. The class was further honored when the first two prizes in the Newlouite Short Story Contest went to the juniors, Virginia Whitehead and Joanne Wyman. Twenty-four members were admitted to the National Honor Society. In April, William Durbin and Roger Myrick were chosen editor-in-chief and business manager of the Orange Book. What more will happen? On to victory, juniors. " You can lell a senior -." But that is next year. N inely-five md n"'w 3 rp M351 fi E 1 'Q '51, yldaluvq it ,P 5 i -'Egg sn' MJ fz":a:':',,. 4 .- ,-' -,,,-':,1 iA -5 w if vgffw K f fi, l v ,, Aj VHA 5 5 K V 1 -.. f .MJJ ..- T2 --mf'-1 ,ew , 3 " ' 172 " ai T? ffqiii' e f EA' 235.5 4 sa. f 'Lf-fm? ' 'W"'I'1L"f""" Qui' . W ig- .,, aw' - - fi! "1"-::1:5Fi'YeI'4::: Q - - , " ' I - :E 'E'::IZsi..'554a. K :Fr-i ' :a::."f2-"' 55-l - 5" F TL :E '51 l ", ' """ '7 U' "v, . v ,gg ,. Q . , RW -- Wag- , wx. ww- M .1,?s+ gf2 , .. ,siflflaf i,,- N, "gy mi k, , ,w..1u.,"' hzagx-r A xiii? .5551 xg ms, , I '91 N inely-six . ""Nf"f ,T S NEWTON! A N N im' f o' ' ' . . ,. 'Y 'rt-5I.f:?f' :V Y i V . ,-,.u- :iv i -, , :r """':Q ' Q :HJ A 'X W' THC K 1 4' F 'M' I " - L j F , R' K ,nik W of A., - - , . A :trim ' 1 rt- ,,,2'j?-mf, ,f , ,.... - Lx, ,, '- "."':-ff.Al. 2-.:,.. : ' "W V MA ' X A ls My 'gp ah T kia Q if ,Q 1 2 1 fi. 6 'T' fm N ? F 5 fa,-apliiaf fl- - f fi 3 3 as 1- ,L Eff E ,, HL, ,YE E-R Q fx f- fa E :W-fm of + ,X X X .f 5 I' dx mmf' f L JP A- 2 . R ,! " R Y -sg, K 3 'Q Www' E gh I .1 " 9 Sophomore Class Officers President, J EAN HARVEY Secretary, J AMES HIINTER Vice-Presirlenf, PAUL FELT Treasurer, MARJIDRIPI TYLER N irwly-eiqhl W' -' la w W ,Eg , -: 'I--ww My-' -I ' E ff: ' ,W . f' M 7 V f' V .- - . fi i f x ' ,, ' I ,SE In ,Sim 51 , ,, .Y-..-., ..11..f,. Sophomore Class History HIS year saw the second act of' the play which opened in September, 1930. The cast has increased in number. The curtain rose last September on the group of' Warrenites, Daytonians, and Newton High School freshmen getting settled for another year of hard work. The first piece of' business was the election of the class officers. The result of the elections was as follows: Jean A. Harvey, president: Paul Felt, vice-president: James Hunter, secretary, Marjorie Tyler, treasurer. We demonstrated our initiative in being the only class to choose a girl for a leader in its general activities. Also, James Hunter had served as vice-president of the class of 1934 the year before. The members of the executive committee, appointed by the class officers and Miss Riley, the class adviser, are: William Spurrier, Jane Arend, Ruth Ulmer, Deborah Wing, Robert Adams, and Helen Brandt. The Neophytes and Alpha Beta, the two clubs with membership open to Freshmen and Sophomores, were soon reorganized and the vacancies were filled with many members from the class of 1934. The annual prize-speaking contest was won by Paul Felt, '34, and Louise Kerr, '34. The Neophytes presented an excellent Washington play at a meeting to which the Drama Club was invited. In the field of boys' athletics, our class was represented on the intermediate and junior varsity football, hockey, basketball, and track teams. We had the distinction of having Robert Young on the varsity hockey team. The sophomore girls made a fine showing in field hockey, archery, and basketball. At the gym meet many received numerals and shields for their ability. The Sophomore Dance held on Friday, February 12, came up to the expectations of the committees in charge, and we hope that those who attended had as good a time as was planned for them. Details for this dance were arranged by the class officers and members of the executive committee. All in all, the class has a good scholastic record. We have rated second on all the scholarship rolls so far this year. We are all trying to be first for the last two marking periods. Do we look like the same people who entered here in the fall of 19309 The idea of such a questionl And now, as the curtain falls on the second act of' this most thrilling play, we say good-bye to sophomore and freshman days, for when the curtain rises again in the fall, we shall he Juniors - and upper-classmen. Ninely-nine One Hundred Jr' by : i N NEWTO N I A N f u l I 'if 1 ilffrr mm 9 f Y , K X-xxxwxxxxxxx swm f V ,,,,,,,, ,,,,,Q,, A , IS ' lim' lllmfllf I I Freshman Class OEICCTS President, MARTIN ROGERS Secretary, NIJRBIAN ENECESS Vice-Presidenl, EDWARD DAMON Treasurer, MARTIN HOG ins One Hundred Two ., i .a'jfg,e ii . ,A . . -Y ee . - . - V- ff Fefe i ' ' I ' '. . ' ls 4 ki....t .l, ' -:ww f" Freshman Class History ESHMANl In our carefree youth Clong pastj, we thought that to be a freshman in the Newton High School was as diflicult an attainment as having a perfect report card. Now we know better, for our lowly position has been carefully and repeatedly impressed upon us by upper-classmen. They continually greet us with such words as "Hi, Frosh!" and "Oh, so you're a Freshman, hm!" Although our numbers are very small, we pride ourselves on our reputation and our hope of future success. Our competent class officers are: Presidenl, MARTIN Roceas Secretary, NORMAN ENEGESS Vibe-President, EDWARD DAMON Treasurer, MAn'rxN Romans Freshmen have enthusiastically joined in extra-curricula activities. Some of our class won coveted places in Alpha Beta, the freshman-sophomore English Club and in the Neophytes, the freshman-sophomore dramatic organization. We have had no notable victories in sports, but we have done our best. The records of the classes which have gone before us have been very high, and we intend to maintain the same ideals in the future for the honor of Newton High School. In spite of the fact that our numbers are exceptionally small this year, we have participated in all extra curricula activities open to freshmen, particularly in the Girls' Gym Meet, where the entire number of registered freshman girls upheld the honor of the class. Although we did not score an outstanding number of points, the performance of the class of '36 was enthusiastically received. The notoriety which we received as the last freshman class, was little dimmed by the fact that there were less than 150 members in the class. Still further distinction that has been ours - is the method with which the two lower classes have co-operated. All assemblies have been held with sophomores. who acted as very cordial hosts to us. . As to our scholastic ability - we have shown well that we are not behind the rest of the school, having had about 1192, of the class on the honor roll at one time. Our class is proud to say that not few of its members have at various times received absolutely perfect report cards. While "No Man's Land" has been our home this year - we are looking forward to an important place, as sophomores, in the year 1932-1933. One Hundred Three .-iv.........,.5-r 1 1 -4 - - . .. M " ' """"'?"""x"T"" -ia? 2: :JJ- .l"'2, .5551 .15 ni: Tffi- :-"r?S'f'5!?I'- ,f:.f.5:.feHf"---- i::"f5F,I:f:ii 9 'f'-1: 'I dw mG.a-"3 One Hundred Four Q L WTCDNIAN '-fgrn anizaiinnzl C n.u5 'S A x I AVIATION FRA-xNc,Au.:-E. we - V 1 mia -42 1: , Levy CCEB' Um' llIllllfl'f'tl I' X55 21- - T , . L ' ' , gi,-'ai ' - v:zZk'fWfT. WT-5' Niiswiluih, ' . V 3' 573159 Egg? .V Q51 Y-""',,,' 'L-.. - -1 SM III' i I n v IIILIHIITII Sir Editor-in-Chief VINCENT WENTWORTH Building I, ROBERT ASHLEY Building 2, ROBERT COTTON NANCY BOWMAN PHILIP AN DRESS DOROTHY GOULD KENNETH JOHNSON ROBERT ASHLEY ANNE KENDALI. CATHERINE MURPHY JOHN BRUEN GEORGE GULIAN RICHARD BRIGGS LAWRENCE KILLIAN PEARL MERIIIAM WILLIAM ALLEN RICHARD BRIGGS HARRY HATQZHELL WILLIAM PERRY WILLIAM LEIGHTQIN Newtonian Staff Circulation JOHN BERGESON, Editor Business Manager ROBERT HUNTER Building 3, WARREN MOPHEE Vocational Department, FREDERICK PERKINS Histories BARBARA BURR, Editor Data PHYLLIS BAKER, Editor Organizations FIJORENCE GUILD, Editor Sports ROBERT LAWRENCE, Editor ROBERT PATTERSON Art EvELYN ERNST, Editor Features D. STUART DEBARD, Editor BOLTON WILDER Copy DORIS LINscOTT, Editor ANNE PATRICK Proof ELEANOR STEAHNS, Editor MADELINE COLLINS ANTHONY DEMAIO MARION HILLMAN FRANK TEMPLE JULIA HARVEY PHILIP LAYTON SILAS PHILLIPS BARBARA BURR MARY HAM , ALBERT DE GEORGE CAROLYN MCKEY BVILLIAM PERRY MARGUERITE BRANDT CHARLES DOHERTY EDWARD KENT LILLIAN TAYLOR ALMA WARNER One Hundred Seven S5 'iii 51 iii y ii W M K ' - - iff ' . ' Qiilf fi' g M AX I L k W M I ' d"1"N"':" L' ' ' "'L' M ,,1,.i, i f f, ,-w h, ' ' , - .. 1 qw. i is-..' -N A 5 if X sei. T A1-1' r5.5-'Z'4:Ku-dwggiji. .... QR gt HEI Fi if Qu as If at AFI. '5l"A..y- if! '21 A- '- V. H 1 f M: W Q ,aw X, .sf is we QM as " A """"A Lg ff ' N 53 If 432' aside Ei .5195 Y sm Q get . lgvpfxr 1, : Q -"-'-' ' wit emi. I , , 3 Qi? is , jf- er ' 'ST sa -4: , -- ei 4 -Life'-W9 ,. ' X " 3 I A I ' -fe fwfr pfisj'-.1. em M'-I: 'Cv 1 The Associates Presideni, ROBERT PATTERSON Boys' Vice-President, WIIJLIAM DIIANPI Clerk, JULIA HARVEY Girls' Vice-President, HELEN ELLIS Treasurer, ROSETTA LITTLEI-'IELD N DER the capable leadership of president, Robert Pattersong Boys' vice-president, William Duaneg Girls' vice-president, Helen Ellisg clerk, Julia Harvey, and treasurer, Rosetta Littlefield, the Newton High School Associates completed a year of active and successful legislation. Seldom has the constitution undergone such radical and propitious changes. The Legislature, comprised as it is of delegates elected from the home rooms, represents the voice of the student body and it is their duty to enact such legislation as they consider necessary for the welfare of the school, subject only to the approval of the executive council. By far the most outstanding work of the Associates this year was the sweeping changes in the entire One Hundred Eight ""' ff num,--. .- Q EY? v""-'1 L Y JY? ixxfx . ri, v 1, AAI. KA - I uae gi Lp: , l . f KY Q Qff Z 0 N I A N AVN 1- p . fx ,A 1 A-':ff', fiigq 'Q Q - .. . s- f 5 K. 'xp 'K 'fix Q s Q g , voting systvln whim-h had fuilvml to nwvt tha- constantly incrvasing nvvcls ol' an aclvnru-ing school. To pri'- vvnt thc' swinging ol' the' 1-le-vtion hy u powvrful, though inuxporic-nvccl sophomorv vlass. thv voting for Asso- vintv ollim-rs for tht' following yvar is to ln' dono hy thv prosvnt sophomorm-s and juniors in the lntv spring. 'l'hut is, thi' juniors und sm-niors ulonu will 4-It-ct tht-ir Associate ollicvrs nt tht' closv ol' tha- prvvvlling yvar while thvy urv still sophomores and juniors. ln u l'lll'tlll'I' attempt to improvv tha- system. homo rooms arm' allowvd to nominutv 1-andimlntvs from any otha-r room, whilv in thu second primary. two nznnvs arv to lw vote-il upon instvucl ol' four. Othvr minor hnsinvss ol' thx- l.e-gislaturv invlndm-s thu granting ol' a Dvbating Clnh Chartvr, an amend- mvnt to thu- Chart:-r ol' thi- Drama Club. and tho regulating ol' Artim-lv Vl to pvrmit two re-prvsvntativos from ull sc-nior home- rooms ol' morn' than lil't4'0n members. Credit is dum' to Prvsimlont Puttvrson for his alison-tion in appointing connnittvvs and to thvvntirc I.:-gislutnrv for its time' and work. Une Hundred Nine The National Honor Society President, J ol-IN MALLEY Secretary, JULIA HARVEY Vice-President, SILAS PHILLIPS Treasurer, Romani' ASHLEY HE Newton Chapter of the National Honor Society has now completed its sixth year. This society, selected from the upper fifteen percent of the Senior Class and the upper five of the Junior Class, has no part in social functions but offers its services to the school whenever desired. As its members are chosen by the faculty on the basis of scholarship, character, leadership, and service, its purpose is to offer recognition to those having these qualities, or, in other words, those representing the school in the highest possible ideals. At the first meeting of the year, under the able direction of Miss Edith M. Hideout, the following officers were elected: president, John Malleyg vice-president, Silas Phillipsg secretary, Julia Harveyg treasmer, Robert Ashley. Assistant Principal Paul E. Elicker then outlined the plan in which the society would serve the school by officiating at the open night session held for parents in November. Another meeting was held in January to make arrangements for the induction ceremony, which was held in April with the inspiring ritual used in former years. Mr. Henry Pennypacker of Harvard, the guest speaker, chose for his subject, "School Life and School Purposes." Principal Irving O. Palmer awarded the pins. Une Hundred Ten The Newtonite lllllNG 1931-1932 the Neuwlonilr, under the editorship of Charles J. Doherty, has attained through its many new features and improvements, a higher standard than ever before. As in the past, it has continued to rank among the best school papers of New England, and of the United States. Credit is due to Mr. Lester E. Williams, Mr. Carl P. Birmingham, and Miss Gertrude Robinson for their valuable advice ami aid to the stall'. 'l'hc News Stall' has been under the eflicient direction of Dorothy Carroll. All important news events l'rom September to June have been covered by the reporters and written in interesting and entertaining style. The Editorial Page boasts several innovations. Among these are appropriate headings and a feature section which contains "movie" reviews, tall stories, and the weekly "Incidentally". introduced by John Gowen. Probably the greatest improvement is shown in the Literary Page, where the Short Story Contest in particular has aroused new and increased enthusiasm. The quality and appeal of the articles on this page have risen continually. John Bruen with his "Breezy Bits" has edited and enlivened the comprehensive Sport Page. Competent staffs have been chosen to carry on next year. and volume eleven promises to equal, if not surpass, the standards set by volume ten. ln April the Nrwtonile stall' was fortunate in procuring Mr. Whiting, formerly of the Boslon Herald. to speak at the school. The English Club, Social Studies Club, and Drama Club were guests. At the May Assembly, Newionile Charms were awarded to the following for long and faithful service to the school paper: Charles J. Doherty Anne M. Kendall John K. Cowen Dorothy M. Carroll Doris A. Linscott Catherine H. Smith Julia B. Harvey Eleanor Weston Herbert H. Mellus liobert P. Ashley Kathryn M. Brown Caleb A. Smith John A. Bruen Roger B. Anderson Um' H.mflred Eleven The Orange Book Edilor-in-Chief, Hmm' GRAY Business Manager, VINCENT WENTWORTH HE Orange Book is edited by members of the Junior Class under the supervision and advice of Miss Caroline M. Doonan. This year Harry Gray was editor-in-chief and Vincent Wentworth was business manager. The aim of this book is to provide for the entering class and for all other classes necessary information, such as: a record of the school government, traditions, the Constitution, activities, publications, and a calendar of school events. The records of all sports and the names of the team members are included in this useful handbook. All track records, equalled or broken by pupils of the school, are given. This book is the undisputed judge on all questions of eligibility, rules, and regulations, and guidance. The editor and business manager for next year are William Durbin and Roger Myrick. One llundred Tu'el1'r t Q,,,g 5.1 ,K N' ies.. ... .-:- vm- ' '2 ' - , A - ":T. ,J ' "er ik xy o r ,ggi- as '- YY?" ,F N.. g,......-:if--Y., :- Q,- , , A, . , ,. , X, A., Q. , ,. . .. , , . ' -" .13 :. L: -' .ww 23 ig-5 .E igjfiits ..iii"Tr-'Lf'1,-.Q f ' - l ..'-" . 53 . 3:i..:,'-fig-I .gi 3" Q, " 5931251.53 1,aQx.q "' ' ' f- ffj 2 Z "" K P . sf-'YE ", or w'v.f-a1'- '1-ga' 5-2' 5 a si 5" -A N- '-N 5' Q "You Never Can Tell" NC li again Miss llelen Nute proved her coaching powers as she led the Senior Play to a howling success on January 22 and 23. The title was "You Never Can Tell," the truth of which the audience became well aware as they tried to reconcile the people before them as their classmates. The first act was laid in a dentist's oflice, and it was here that Vincent Wentworth, playing Valentine, the five-shilling dentist, started the play oil' with a bang. His first patient was Dolly Clandon CMarian Willardl. a most talkative and inquisitive young miss. Edward Campbell, as her twin brother. Philip, who had a remarkable knowledge of human nature, was well matched. Betty Harris portrayed Gloria Clandon, the elder sister and heroine, to the admiration and satisfaction of all. But it was Kate Black who kept the audience chuckling, so precise and haughtily practical was this Mrs. Lanfrey Clandon with her radical ideas. The part ol' Mr. Crampton, the long-lost father and bitter husband, was well taken by Robert Ashley. Finch MeComas Cl'hilip Andressj, the old family solicitor, spoiled a possible reconciliation: but when the dominant Mr. liohun C'l'hurman Philooni appeared, matters were straightened out immediately. John Foley. as a philosophizing, ultra-tactful waiter, certainly merited his applause. Katherine Brown aeted as Valentine's maid. and William Leighton was assistant waiter. Une llunrired Thirlrrn English Club President, JULIA HARVEY Secretary, MARION WILLARD Vice-President, SILAs PHILLIPS Treasurer, J OHN MALLEY HE English Club completed its twentieth successful year under the competent direction of Miss E. Louise Richardson and Miss Edith M. Hideout. The first meeting was held early in the fall with the following serving as the new officers: president, Julia Harveyg vice-president, Silas Phillipsg secretary, Marion Willardg treasurer, John Malley. During this year, the club secured several interesting speakers, including Mr. B. Floyd Rinker, who spoke on "Bridges, Being the Confessions of an Old Man"g Prev. Herbert Hitchen, exponent of James M. Barrie, the playwright: and Mr. Samuel Thurber, who sketched the history of the school in 1902. The English Club presented Mr. Edwin Markham to an assembly of juniors and seniors on March 16. Other programs included a play, a party, a picnic, and joint meetings with the Social Studies Club and the Newlonite. The entertaining programs were arranged by Miss Bideout and Doris Linscott, chairman of the program committee. The annual Prize-Speaking Contest, sponsored by the club, was held on Friday evening, April 1 in the auditorium. Virginia Kretchmar, '33, and William Bittenbender, '33, were awarded the cups as the best speakers. The essay and poetry contests were won by Theodore Timbie, '32, and Rosalie Clelland, '32. The one-act play, Tarkington's, "The Travellers," which ended the program, was for the first time coached by a student, Anne Kendall, '32, a member of the Drama Club. Marjorie Jones and Edward Campbell played the leads. The president of the English Club, Julia Harvey, acted as the presiding officer. The club presented to the library fifty Gold Star Books, especially suitable for seniors. Prospects for next year are very bright. William Bittenbender has been chosen as president for 1932-1933. One Hundred Fourfeen 'l X, " 'q ':.:7:,.2g.'.':., '- W r5:t..L4.... '.::::"5'Y 5. if ffm. is nf- - as :ng " f A -.l , 5 , in M '- " ' ZA' W 'If' 'J sl f' fl ' M ' ' Wil Ti: ,T 'E' 5'j5fi':". TQ? P f FE 'fi , -Q!! E "T"f' ' " -1- f ' " iv :M ' I' "."5 1 , " I U? " , "1 :-2" ,lift 'ffl M. is - 'L' 'J ' ' 'ig gi' 1 ' xi , f Q 2 Q ' 2:-7'-X , . - - la l e mf w O , sf" -. X ifglie Q-I QNX .x.'-1 l ! Drama Club President, JonN M ALLEY Secretary, ANNE KENDALL V ice-Presialenl, MARIKFN WILLARD Treasurer, VINCENT WENTWIDRTH HE Drama Club has just completed its eighth successful year under the capable direction ol' the faculty adviser, Miss Louise Wetherbee. The club oflicers elected in October were: John Malley, president: Marion Willard, vice-president, Anne Kendall, secretary: Vincent Wentworth, treasurer. The outstanding accomplishment ol' the year was the production of "Beggar on Horseback," a two-act comedy by Kaufman and Connelly, presented on March eleventh and twelfth. John Malley admirably portrayed the erratic young composer, and Lois Winslow, his charming neighbor. Other leading parts were taken by Julia Harvey, Winnifred Clark, Thurman Philoon, Philip Margolin, and Paul Leahy. The play was the most ambitious which the Drama Club has attempted and called for many dillicult stage sets. 'The Workshop, which this year has been enlarged and organized under officers of its own, gave valuable help backstage. The year's program has included a one-act play, coached by a member of the club, for nearly every meeting. In November, Mr. Raymond Green, just returned from a year of travel abroad, spoke upon the theatre in Germany. At Christmas time, the Drama Club acted as host to the other organizations of the school at a presentation ol' the ever-appealing one-act play, 'iWhy the Chimes Rang," by Elizabeth McFadden, coached by Philip Margolin. In honor of the bicentennial, Paul Leahy coached and produced Percy MacKaye's "George Washington at the Delaware" in February. Kay Brown and Thurman Philoon were in charge of the April and May meetings respectively. One Hundred Fifleen -'- W' -"--L T .V , ff , f'l'f',.. . - Wwffzlts - X' -.sv w- -'gm 4 - ,- Q ,:i.:s.spfs ss1:fr'Lf.:.v -its fs fsxwzigl: P ig 'gy fu - -f-" an Hi 3, "'1 ,z .sf--,. f. g a 's sg 1. :M f- Yaiega V -,fest is ., at X E ' ' ga-..: ,M ,i 'Q ' - ' I ill W jaw. . . --5,-iz - Zi-R, 5 A,Ls .s1ps,.f. ,.,,,5sgfs'As. it 'iff' we .Q 5512: - ,pg,ftg,44,y,,jYv, lf,-xl, Alpha Gamma Tau Presidenl, VINCENT VVENTwon'rH Secrelary, CHESTER Bfmnoex Vice-Presidenl, THoMAs FHARY Treasurer, CARoLYN RAYE 0 be a member ol' Alpha Gamma Tau one must maintain a grade of "B" in mathematies. and passing grades in all other subjects. By this method, it is possible to have as members only those who are interested in this subjeet. At eaeh meeting two or three members are ehosen to demonstrate some ofthe fundamentals and some of the eeeentrieities of mathematics. These talks have proved interesting to both the speakers and the audienee. Early in May the elub presented a play. It was entitled, "Falling in Love with Plane Geometry," vvhieh afforded its audienee numerous laughs. The adviser. Miss Nladalene Braekett, and the interested partisan, Mr. Charles H. lVlergendahl. hope that eaeh additional year will arouse more interest in Alpha Gamma Tau. This elub provides an opportunity for members to inerease their knowledge ol' mathematies in an entertaining manner. Um' llumlren' Shriver: Social Studies Club l'r1'si:lml, BAaaAaA Bunn Secrelary, Enrra Bannv Vice-I'ra'xi1le'r1l, lnvmo Cuuus Treasurer, WILLIAM CAVANAUGII llli lirst meeting ol' the Soeial Studies Club was held in Oetober. The following ollicers were elected: llarbara Burr, president: Irving Clukas, vice-president: Edith Berry, secretary: and William Cavanaugh, treasurer. After the eleetion Mr. Greene spoke on "Andorra and Customs of Spain." He illustrated his talk with pietures he took last summer. At the November meeting lVlr. Kidger spoke on "Youth Move- ments in Europe." Dr. Samuel Lindsay spoke on "What the Eye Hath Seen and the Ear Hath Heard in Russia." At the remaining meetings motion pictures were shown, one on "Daniel Boone," another entitled "Washington and Valley Forge." For many years now, the Social Studies Club has proved its value and interest to the school. Um- llluulrerl Sew-errlcwn H 'Qui -wifi 5 H gig 'Lifes is it 5 'E e--as M-1: x ,.f',h A .3 s+?fldf'-1f-5T- rneayiw-' " - "fi 'H .f gs it 2. -:rival me .Amr :ge 1, i ' : - W Q ". ... .. -1:1 :. -- f mia . if 'ive .- ex is ft' 43? sw. 'EW f s S , l .......-,15 X, gs, Q -is . -.Q . ,KW by -A W ses. .f .. v . mi. W.. yi-253' ' - 'f-h ' !,, --,.4-m,iv-f1',,lWh"f L . ,. . ff g5 Ewa-1s 1 'Z .100 'wk Le Cercle Francais President, FRANCES J ENNINGS Secretary, HELEN JOHNSON Vice-President, ANNE KEN DALL Treasurer, DOROTHY GOULD E CEHCLE FBANQAIS has spent a most profitable and successful year under the direction of Miss Roberta Miller. About thirty members were enrolled, and the officers chosen were: Frances Jennings, president: Anne Kendall, vice-president: Helen Johnson, secretary, Dorothy Gould, treasurer. At the regular meeting in November, Miss Miller entertained us by showing and describing several beautiful posters which she had brought back with her from France. In December, the club accepted an invitation of the Drama Club to attend the play "Why the Bells Rang." Later in the year several of the members participated in a short play entitled "La Faim est un Grand Inventeurf' Those taking part were: Monsieur Crabucher, Robert Cotton and Norman Dupee: Madame Crabucher, Frances Jennings: Marie, Dorothy Gould, Colette, Louise McConnellg Pierre, Roland Jonesg Dick, Mary Hillg Bob, Edna Mitchell. In March the meeting was in the hands of the club members, each one contributing a special part. In April the club sponsored a moving picture, "Cyrano de Bergerac." One Hundred Eighleen Lpqhd h V X 4 e - '- - N L ,.-Af '- .3 'a 1 " 1 -'fL 2 A ' '--' ' ' - i Q - va V H Ai, 1 I iiw - Y ,y V .N , ,X ,rv tvgfiii 'F rr :niwf Q -V iblxxfx if fs is 'f ,s Spanish Club l'resifl4'nl, PAUL Ross Ser-relaryv, ELI-:ANon lluomss Vice-Presidenl, J ANr:'r TU1'uu,L Treasurer, JouN HPZNDIIIIIK HIC Spanish Club of 1931-32 has spent a most enjoyable year under the direction of Mr. Argento. As all the meetings were conducted in Spanish, each member derived a better understanding of the language. At the first meeting the following ollieers were elected: Paul Ross, president:Janet Tuthill, vice- prcsidentg Eleanor llhodes, secretary: and John Hendrick, treasurer. Donald Irwin was elected chairman ol' the entertainment committee, and George Hall, chairman of the refreshment committee. At the February meeting, the Spanish Club had the pleasure of hearing Mr. Francis Quinn, a former pupil ol' Mr. Argento's, who has been visiting in South America. His talk was on the conditions on that continent. The various types ol' entertainment presented at the meetings, which included debates, plays, and jokes, ulforded programs which contributed materially to the success ol' the year. Une Hundred Nirwlevn F3..s.f..'i........-:-...-'4us'.: N 4 F' 1 if-Q A www 5' me 2 Q41wAfiiQ-I L. -.-xii:-f..Ez.ff' A - 'fp 3-A' f- ' ' 'fr-' ' ' ,Ii ,, E: if rm.. L xg . N, A P' 'rf fur if E 1, 251.1 A '- ff ,el .Hi 55 A A A , --- +r- 1 , -eg I J 5 -10 1 it The Camera Club President, ROGER ANDERSON Secretary, CATHERINE SMITH Vice-President, BARBARA JOHNSON Treasurer, HELEN JOHNSON HE year, the third in the history of' the Camera Club, has been a most successful one under the guidance of Mr. Sterling Williams. Since it is the club's purpose to benefit the students by increasing their knowledge and skill in photog- raphy, the year's program consisted mainly of' interesting speakers who discussed topics relating to the technical side of photography. In November, Allen Worley explained the fine points of' picture taking. At the February meeting, Mr. Peterson spoke on "Motion Pictures," demonstrating both the camera and pro- jector to the members of the club. In April, the subject "Aerial Photography" was discussed by Mr. Hartwell. The trip to the Baehrach finishing studio in March was one of the outstanding activities of the year. There, the entire process, from the development of the exposed film to the mounting of the finished portrait, was studied. The final meeting in May, which climaxed the year's activity was Of' a social nature. The starting of an album, in which all the pictures taken during the year by members of the club were placed, proved a new feature in the club's work. The snap-shot contests received enthusiastic support through- out the year. The subject for November was 'SVacation Scenes," won by Roger Anderson. The December contest, "Local Scenes," was won by Theodore Woolston, while in February Evangeline Buttaro exhibited an excellent picture which took first place in "News Photos." March and April were devoted to the taking of Newtonian pictures and the results proved conclusively that the yearis work had been most beneficial. Um' lllllllilfd Tw!-nly ,.' .M-vw' ' ,,4Fq5j'51 T .1 y ff . P +5 t e F1 4---11 , , , , 1 1 i-4 , -' , " " hr 'PLM ' it my ,Q p,-.---q i- I-3 ,J E3-L5 . .,, V if ,i Q 1214! - - ' "1 , X51 555' -1 N ' 5 1: ' 13? in S 'A 3 3531. M Sim p 1 X A -N W .Q W fd,-1 ,Y, ,- X- 'u f -W ., 2. -, . ii S Q X f s The Debating Society I'ra'xi:lr'nl, kI'INNl'1'l'll .lmmsuw Sffcrvlrlry, IJAVID filIBl'1lHIAN Viw-I'rr'.w'1lr'r:l, ltumlzwl' HlfN'l'l'Il! 'l'ra'asur1'r, l'nll.w M.uu:m.lN N mitl-.lzmuury the shut, that was hm-ard 'round Newton Iligh Sulmol tm-specially in the vars ot' its feminine- llll'Illilt'l'Si was tired hy t,xu-nty huys, who. with llllltfil 0tl'0rt,. had vulnpusvd the ctmstitution und l't-tviwcl in rhnrtvr for tht- "Nt-xxton High Sclmul ljlqltllillpf Sm'ivt,y." An outstanding fvatllrt' of the suvim-ty is thi' tntul t'Xt'illSitlll ot' girls. kt'llllt'i,ll Juhnsun. unc- ol' tht' illstiga1t,ors ot' this U1'Q.ItllliZ2lii0Il, was t'it't'i,t'd llI'l'Sitit'llit1 liuhvrt Hunter, xivu--pri-sitlu-nt: Ilmid tiulwrmzm, St't'l't'lilI'j'1 and Philip Margnlin, trvzisurvr. Mr. lhrlnlvs. I'm'ult y aulx ist-r. in his illtlllglllfili mhlrm-fs stutvrl tht- purposesul'tl1is1'llllH'lvm'ly and hrim-Ily. Tha- pnrumnunt, :lim is tu Ihstvl' tl:-hauling illit'l'l'SiS in thi' Num lun High Svlmol. S1-wrultIm'Imt1's were plnnllvd. 'l'h4' inilinl mu- uns. "lim-mln-xl. That. tht- xlt'Xil'tlll Weir Was za Blot, on the History ol' iIlt'liIlilt'liSi1iit'S.U The uttirnmtixv siilt-1-mnprism-cl ut' lioht-rt Ashley. vuptuin: Iiogrvr Muyllzml :mtl Wilton Wivmw' dt-I't-zilvd lht- in-gailixvsimlt-1-mnpl'ismI ut' Ste-pln-n llulmn-s. 1-uptziin: Mlu-rt Walker. :md Chapin Harris. Thi- jiuigvs in-rv IS, lfloytl llinkvr, vlmirnmnz I"urrn-st IC. I'uig:4'. :mil th-urglv I. HOIll'iltlll,Lfll. Nu t'm-mininv 1-lub Iris xi-I lnw-n I'ur1m'4I to an-1-4-pt tht' vtlzillm-llffv ul' the how' wut-it-tx . V ,. l . . l . Um' llllrulrrvl 'l'lt'rnl,v-um' Q f-J! I- -- 'rw , A-. .4 ., .I -I, - -, at ,... .. . .1-,Q A . . - I sw. ' L I ft I. "- - ' . l E ""' 215553. iwtlflflt' Fi- -ifrzg' A 5 Q 4 r AN - M ..-4113.1 - life s.. ., . .ts 1 " ' lp f 7 . .. - 'N ' Aviation Club President, WILLIAM HODGES Secretary, ELIZABETH BARBER Vice-President, EDWIN HALLIDAY Treasurer, RICHARD BRIGGS HIS year, for the first time in its history, the Aviation Club allowed girls to become members of its exclusive circle. On October 22 the year's activities started with a bang. A Newton representative of the Goodyear Rubber Company gave a talk and showed a motion picture about the U. S. Akron. At the second meeting the club officers were elected as follows: president, William Hodges: vice-presi- dent, Edwin Halliday: secretary, Elizabeth Barberg and treasurer, Richard Briggs. The members also cast ballots containing suggestions for the yeaI"s activities. Many experts spoke to the club on different phases of aviation. Among the most interesting were: Mr. Hartwell of Newton High School, Mr. R. T. Hambolton of Curtis-Wright, and Mr. Bullard of Colonial. Some of the club members had the opportunity of taking aeroplane flights, and others visited airports. Everyone thoroughly enjoyed the interesting club meetings throughout the year. One Hundred Twenty-Iwo I Varsity Glee Club HIS year, the fifth season of the Varsity Glce Club under the direction of Mr. Charles B. Harrington, has been u very active and profitable one. The club has fifty-five members of whom thirty-seven are girls and eighteen are boys. The Glee Club. like the Orchestra and Band, is a regular sixth-hour class which meets every Wednesday at 2.30 in room 2200. Credit of one-half point is given. As usual, the Glee Club sang carols in the school corridors on the day preceding Christmas recess. It also provided a Wednesday morning program for all classes shortly before Christmas. The club again participated in the Outdoor Concert, offering two selections. Although the opportunities for public performances have been few, the members have shown unusual interest, have done much serious work, and have been pleased and gratified with the fine progress which has been made. Une Hundred Twenly-lhree Library Club President, JULIA HARVEY Secretary, PHYLLIS BAKER Vice-President, ELIZABETH CAMPBELL Treasurer, BARBARA DALES HE Library Club opened its season early in the fall with the election of the following officers: president, Julia Harvey, '32g vice-president, Elizabeth Campbell, '33, secretary, Phyllis Baker, '32g treasurer, Barbara Dales, '32. Throughout the school year, the members gave their services freely in aid to the library and indirectly to the school. In the middle of the winter, they attended in a group, Katherine Cornell's production, "The Barretts of Wimpole Street." The final meeting was held in the form of a party to initiate the new members for the coming year. The Library Club, under the faculty leadership of Miss Gladys Bigelow, librarian, is devoted entirely to service to the library and the school. The membership is made up of fifteen senior and ten junior girls elected primarily from the Honor Roll by members of the club in the spring. This year, the members voted to buy and present to the school a set of pictures depicting scenes in the life of Washington. One Hundred Twenly-four ' L EY - A W l is r-- -3-lbw V' . 4' ws- f WTF , 1 1, f If ' -1" R 13 - ,I g Q .- wg , gkqzr, ,N k .. L ALL?- I r e K " - , -- -. 'nz , , , ' .gp -. . V'V , EQ M- 'f" ., 1 f ,.. N.,-it gwv- irsi '5f'fi,lf'l'kiQfQ 2. 1 . f ,Jill Zig, 55 ' l Isl : 'Z :CW 'A-V 1' , Tk if 'L "S S194 iii. . f2""'1 I L'-f MSNNZ' 4 !,. -7- "i7f1'.gi1,,,s,,i5 lie? 'L T, - A fi " e gat XEQQS "'fl552M Commercial Club I' M run ml, ARGAIIET Al,L.uxm'cr: Treasurer, BETTY DKDHERTX' Secrelary, RUTH BEHGEN lllS is the Commercial Club's third consecutive season since its reorganization. Under its faculty adviser, Miss Gladys Cunningham, it has proved both interesting and worthwhile. The club ollicers chosen in the fall were: Margaret Allardyce, president: Ruth Bergen, secretary: and Betty Doherty, treasurer. The club projects for this year were "Vocations" and "How to Apply for a Position." lleports, based on outside research work. were made by Dorothy Gallant on "Filing Clerks" and by Elizabeth Lawson on "Teaching Physical Education." At the November meeting Miss Jessie Stewart, a graduate of Newton lligh School and now a teacher at the Prince School in Boston, gave a very fascinating and instructive talk on "Fashion Advisers, Buyers, and Personnel Workers in Department Stores." At another meeting Mr. llaymond Greene spoke on Africa, and showed moving pictures. At the April meeting and party. the play, "Diogcnes Looks for a Secretary," was given. 'l'he club presented the school library with six books as a nucleus for a Commercial Club book shelf. lt is hoped that each succeeding club vs ill contribute other volumes. Une llllmlrcai T11'enly1fi1'c l l I Home Economics Club President, VIRGINIA EWART Secretary, GERTRUDE MEADE Vice-President, MARY E. FOLEY Treasurer, CHARLOTTE HALL HE Home Economics Club is open to any girl taking a Home Economic subject. The object of the club is to increase interest in any subject connected with home making and our meetings are planned so as to be both educational andx social. This year eight meetings have been held. At the first meeting the club was entertained by a speaker who told about life among the girls in the mountains of North Carolina. She exhibited some of their hand- work and sang folk songs. At Christmas a party was held and plans were made to sponser a project of children's clothing to assist the Red Cross in the welfare work in the city of Newton. About sixty garments were made with the help ofthe clothing classes. In February the club collected a large exhibit of beautiful hand-work from all nations. This was explained, and at the same meeting a speaker told us about her life as a girl in Switzerland. At a large open meeting for all girls in the school and their mothers, a representative of the New England Dairy Council explained how to feed a family adequately on a very modest budget. She brought interesting films and foods with which to illustrate her talk. Throughout the year a spirit of interest and co-operation has prevailed among all the members. One Hundred Twenty-six Jlgriy gk l swag? 5 W A 'rm ' ,, V ..1,..g ' f ' A' " " "' ,ef ' A Q- A+ ,, 1.73 ' '21, g -, -, ,- , ' ,I fx - 1 Y - is J'-'fill ff si-" Flaw- QH ' L f- 'H .. v, Y " if " 'fill 3 . rl-"'-li X " A ' -' ii ' .Arif-1 ls sat' F A' -"' A ., ' . . """" "'Q-M. W ...XR Alpha Beta I 'rf-sinh-nl , PA ul. l"l-1 ur Secretary, l,LoY n l3mxoasoN Vim'-l'r1'.vial1'I1l, J A N i-: llA Y naN 'I'rmsurer, J Amas NA vLoa l,l'llA lllC'l'A. the English elub for freshmen and sophomores, held its tirst meeting, with lifty-six paid members, in Oetober. At that time, the purpose and aetivities of the elub were explained and ollieers were eleeted. ln November the guest speaker was lVlr. Samuel Thurber, who spoke on the beauties of the English language. 'l'he Deeember meeting was eaneelled to give the members an opportunity to see the Drama Clulfs annual Christmas play. On .lanuary twenty-seventh during assembly, the Freshman-Sophomore Prize-Speaking Contest was held. When the two winners were announced, elub members were delighted to learn that both belonged to Alpha Beta. ln February, in honor ol' Washington's birthday, six pupils presented a short play entitled, "A Stitch in 'l'ime." The March meeting was celebrated by a talk from lVlr. Hinker. At this meeting prizes were given to Paul Felt and Louise Kerr, the winners of the Prize-Speaking Contest. Un the third Thursday ol' April, Alpha Beta, as guests ol' the Neu'IoniIe Stall, heard a most interesting talk from Mr. Edward Whiting. Alpha Beta has eontributed, not only intellectually feven though in but a small wayb to the life ol' the sehool. but has also done its bit materially. lt has given prizes to the winners of the Prize-Speaking Contest, has presented to the library a framed pieture ol' George Washington, will furnish prizes for the Washington serapbook winners, and expeets to devote most ol' its balance at the end of the year to buying books l'or freshmen and sophomores. One Hundred Twrnlwv-seven . , HI , l gfz, Q E W M rigs ff E, V"'N""l 5 'I .,,r5 1 .' fig". ., ,-1 '- f lfii' first' " 'lvigweie 1If.sw,4e,5 9 . ' f- ,1 1 5.--3-- 1-K nl - e. - . 5354951 A .:..,rfff9 -Q , uf' I 4 ' lf". ' 'f ' fa. 4: W i . ii J xiii f fs- L'-If ' , s , p ff '4 .P "" A Q 1 'zltisii -lv . W'-- Wsgteiit 5? W - -'23 7 if 1--f-F --1---J ' f' .W-N ,:,f,f.':f.gfgff . -. 42,55 if -51 :Q 7 -'CF .1'1r':-' -' . ,. V . . ,.... , , 55:2 k-. M, , ,-. V ,.1,,s1fsf.f., ,-41, f -,b. w,f,2e7.- K. 'gygg 4 A U A -an xl Wi HJ'-xxff The Neophytes President, J OSEPH CLEMENT Secretary, HELEN O,CONNOR Vibe-President, J AMES HUNTER Treasurer, LUCILLE HOLMES HE Neophytes, the drama club composed of members of the freshman and sophomore classes, has been under the effective leadership of Miss Jessie Southard. The purpose of the club is to prepare its members for the Drama Club. At the first meeting of the year, the following oilicers were elected: Joseph Clement, presidentg James Hunter, vice-presidentg Helen O'Connor, secretaryg Lucille Holmes, treasurer. At the November meeting the Neophytes were guests of the Drama Club. Mr. Green gave a very interesting talk on theatres abroad. Two try-outs were held during the year, and at all times there was a full quota of forty members. In April the club purchased six pictures from the series, "The Progress of the Nation." These pictures are to be available in the Library in Building One for school use at any time. During the year the club was entertained by several one-act plays, including: "The,Man in the Bowler Hat," "The Fig1u'eheads," and "The Mother of Washington." At the December meeting Mr. B. Floyd Rinker spoke on acting, amateur, professional and "movie." At the April meeting Miss Bigelow spoke on, "Plays in our Library." The Neophytes presented a Memorial Day play at a Freshman-Sophomore Assembly. One Hundred Twenty-eight if f 'J351 si. xi We Stage Committee llli stage has been in constant use during the school year for plays, rehearsals, assemblies, and motion picture programs. For each of these affairs the scenery must be set up, changed, and removed, and lights and curtains must be handled during the performance. This is the duty of the stage committee, whose members this year were: Austin Berkeley, Raymond Case, Thomas Frary, and Bolton Wilder. They worked under the direction ol' Mr. Raymond A. Green and Mr. Charles W. Peterson at a task that calls for a maximum ol' time and muscle, quick thinking. and concentrated action. Those on the Stage Committee gain a great deal ol' valuable information on what goes on backstage and learn to do it well. One Hundred Twenl-v-nine V .J " J 3 ig fl EY-"M 'g i N N:-s.. v7w'r'm" p A gi 'Q 4 1 - ---- - . , ' K . 1 4" - '- f w '-,. Q- www sv www: -sam ,ff,z5,x.sgf-, 7 .jk , I - -41 - f. 1: -fi: 51- ii, uisfm' ,ww ', f 2 ' ' ,,, A 1 , 753 -4 - , .4 .f .uf V, 14,392 K V 1-g"S2E'2g.v Jflv X wi iff: sir , fwfm :mi ,zibwiw Q ' 3 g 5, . .ng f LUNCH SQUAD One Hundred Thirlkv TRAFFIC SQUAD Newton High School Band Director, CHARLES R. SPAULDING Drum Major, Fnsnacl-1 LITTLEFIELD F acully John Allen Lillian Bernhardt Patricia Cavanaugh Jean Currie Dorothy Currier Wilma Danforth Elviro D'Ercole Douglas Dryer Robert Adams William Bassett Carolyn Collin Evelyn Devasta Florence Green Helen Hallas Thomas Anderson William Camp Alvin Caplin John Bevan Eleanor MacCarey Roxanna Martin Walter Abbott Albert Brooks Altos Paul Henrich Adele Landan Madeline Merritt Leo Mingace Fred Mouser Cymbal Robert Hoffman Oboe Joseph Krethley Clarinets Norman Foster Cynthia Kenway Everett Kruger John MacCarey Lucy Ogden Robert Rudy Forbes Scott Richard Simonds Trumpets Hubert Harris Jane Hayden Louise Kerr Isabel Lynch Barbara Mildram Mary Pattee Saxophoncs Linder Hamblen Roland Jones Lillian Peterson Drunls Luigi Mingace Joseph Nolan Andrey Smith Tromboncs Euan Davis Arthur Soule Bass Horns Edward Connelly Joseph Leahy Douglas Marr Leonard Martin Baritone Bella Bernhardt Piceolos Gordon Wilkes Ruth Wood, lst Assistant Adviser, Fomussr PAIGE Nettie Stuart Viola Thompson Doris Twigg Edward Ulrich Jean Walker Gladys Watt Jack Wilson Robert Young Edward Sargent Mary Schirmer George Steers Fergus Upham Lillian Wigod June Rogers Herbert Salter Marelyn Tainter Charles Steinsieck Edward Stevens Allan White Allan Worley Bass Clarinet Frances Green Flugelhorn Jane Forte Sarousaphone Julius Kovitz Flu te Janet Brown One Hundred Thirty-one 5, W' ' hm. Hx if '1 -Um-:M B " " H fx- " , . , .rigging . 4. W fs :far if 2 gpg., 6Q""",,miE 1 at if gg E ' rw ' M gg wi , Q2-rf: ws as m-.ffw e - -- f WV ' 5 Q .1 - -2 we . .L :emit t- . - b we -2, -at f w W :Wu - tyzflfa ss .3-.gy . 1:45 Ia. an ,I R '1 ,A sw Q -3 I sr ,-'L "'k" g ,ff ' ' ' 'Y-' fu ' 12- is f. 'Wifi "L-Sage 2 "' , ' g-.ffm v..g4, Favs was-.H-'ILXSI W 5112 2' Y :mv we f A , Q, Jr Fi H fri ' ' ,1 P ZNSQQL' 'yl?5S??w'ff 1-:EM W' Hifi fy 2-'ii5?f. ' .ML------N-1 ' F J The Varsity Orchestra Director, CHARLES R. SPAULDING F acully Adviser, FORREST PAIGE Walter Amesbury Warren Barber Helen Chelland Muriel Cohen Ruth Colville John Cooper Harry Curtin Margaret Durkec Clarinets Lillian Bernhardt Jean Curril Frances Green Gladys Watt Forbes Scott Edward Ulrich Edward Wildman Piano Bradford Greene Eleanor Vaughan Drums John Devan Eleanor MacCarey Boxanna Martin Charles Steinsieck String Bass Helen Boyd Peggy VanHorsen One Hundred Thirly-Iwo Violins Barbara Gibly Frances Guion Margaret Hodges Mabel Worth Anna Kovitz Joseph Leahy Luigi Mingace Lois Rockwood Flutes Rosalie Clelland Elizabeth Weston Trumpets Jane Hayden James Cook Isabel Lynch Leonard Martin Harp Mary Doehler Oboe Joseph Krethlez Saxophone Holland Jones Bassoon John Allen Herbert Salter Vaughan Shedd Elizabeth Thorogood Barbara Tolman Theodore Timbie Sumner Willens Allen Worley Trombones Albert Brooks Allan White Cellos Betty George Eleanor Lord Frances Guion Mary Ryan Eleanor Weston Alto Horn Madeline Merritt Saromaphone Julius Kovitz Cornet Mary Palteo One Hundred Thirty-three Y One Hundred ThirtyJour :: - 73 0 1 Q . 4 A ZX. M . +-:- M "' ' wg , 'tffii ,,m'k, iz. if Ha-1 f... .. , 1 ' if- ' f-. F1 . . Fi' ' 7A,. L 5 ii 'i-VL? i ifx' " ' "T 2 in ' " il Q 2 J ef' W Er'-ff' ' 4 -. ' , Y gtgiieifggiig ' I 'fl ff' lil B , -2-' ... - :TI ' :eg-1g,ii,, 2 at q ' '- l 'si r 1 . "' "T 'iii-f 's'1'g-as 31,3 k 5fs:??.?s5,..:1.f1. - ' c a in 7 - . bv. - : . Wi. 4 , 3, if-"3J3f? gnxkx-SQA l Football Caplain, WILLIAM DUANE Marzager, JOHN BERGESON Coach, RALPH SANBORN HE 1931 varsity football team enjoyed a successful season, winning six of the nine games played, being defeated twice, and having one scoreless tie. The team scored 140 points to its opponents 27. A large number of boys participated in the games, as many as forty-four entering one contest. Thirty-one varsity letters were awarded at the close of the season. The season opened with a visit to Arlington where the Newton boys helped dedicate a new field with a loss for the borne team, the Orange and Black bringing back a well-earned 27-0 victory. Cambridge High was the visitor for the first home game and was defeated 28-0. Then came the Everett game with the visitors snatching a victory by the score of 7-6, after being hopelessly out of the running most of the game. Against Quincy the veterans of the Newton team seemed to be in a slump, but the large number of reserves played exceedingly well and won by a 20A7 score. The game at Somerville showed Newton somewhat below its best form, Somerville earning the 7-0 victory. Woburn, a newcomer to the Newton field, visited us next, and the home team ran rough-shod to a 34-0 victory. The Hindge game at Cambridge proved to be a rugged eontest, although Newton won 6-0. The big home game of the season with Waltham was a real school-boy contest, with Newton opening the game by scoring, and winning 19-6. we . . . . . . Efffibx The Thanksgiving Day game at Brookline was a contest replete with scoring opportunities Xl, for Newton. Although the game ended in a scoreless tie, the Newton boys certainly outplayed the Brookline team and deserved much credit. -i.......,'-' One Hundred Thirty-six V TAA-YvMAW'1 Fd V -11' H X ,A zz.- 'r' '1 'Yf""""? 'Lug 4 at V i + X . z V t l f. ef-'. V- .. V 1 t fawmumm s v it g: 'FQA-was ggi? Q ' 'K tfrfgys, - -.,5.'a:ga. ,.-M, , -W ,,, , 4' Y V-MV Y ' ' "L ' .P1,.v'.x, , , . W - ng, .2 25515 xv, -. Baseball lfupluin, 'l'noM.As llllUllI'IS Manager, JoHN ENEGESS Coach, Lurilus JoN1-ns llli reeord ol' the Newton Varsity baseball team at this time is four games won and two lost. English and Dorehester were the sueeessful teams against Newton by scores of 8-0 and l2-3 respectively, while our sehool has been vietorious over Quincy, Braintree, Somerville, and liindge fthe latter two being Suburban League opponentsj by the seores ol' 10-l, 9A3, 9-5, and 10-9. Although more than 150 boys have reported for baseball, Coach Jones is having no easy task in his lirst year as leader ol' the Orange and Blaek baseball forees, for the only veterans around whom he has to build the team are lluston, shortstop: Mullen, eenter-field: Giles and Captain Rhodes, pitehers. ll' the interest shown in baseball by both players and students this year is at all significant, the sueeessful future ol' Newton High School baseball teams seems to be assured. Besides the Varsity team, there are also the Intermediate Varsity, Junior Varsity A, and Junior Varsity li squads under the direetion ol' Coax-hes Sanborn. Swan, and Willard. W One Hundred Th irly-seven A 'SA' -M it i E Gi Q ie """" ' I ' ' . ,,. ., . 4 va uf-A -Q "3 15 - Ng 5 ' ' fa - M21 ' :fs fifpf P14 gl, , af' ' - -v - ff-f1"'1:' ' FS! 91. 1 -1. A- 1- 'iff J if . A - ' 2 ' 5 ' i53?3T2?3'L K '.'i?.1 ' 2. .il f2iTiff'f1 Wwi fi? 'li K -'Q 7. fl f- J -J' '1 f:7'431'::" . .K ..iisifi.g:f:Miz-fzfi 1-,Eg 1. ff .gmt lv: K vfiff. .aw ' 'f 3 . ,, 1, 5 A , J, , y sg we as X ,M Tfwcwwzfiwsa H Ice Hockey Manager, Euor HoBINsoN Coach, Oscfxn MARTIN HE 1932 ice hockey team had a very successful season. losing only one game and tieing one. This aggregation will go down in Newton sport history as a team of high calibre. Due to adverse weather conditions resulting in lack of ice, several scheduled outdoor games were cancelled, practically all of the games being played on the indoor surface of the Boston Garden. Newton fared unusually well in League competition, sailing through its schedule with a series of wins. After a terrific tussle with Medford, a new member and the dark horse ol' the League, the game linally ended in a 3-3 tie. Newton continued its winning streak until the final tilt with Melrose, the defending League champions, for the title. Newton was overpowered by the strong Melrose sextet and was easily defeated. The League ended in a tie between Melrose and Medford, with Newton in third place. Jackson Skillings, the Newton goalie, and Charlie Houghton and Sostilio, the Newton defense, were picked on several All-Suburban teams. Newton's chances in 1933 are very good. Houghton, Sostilio, Waters, Kevorkian, Manning, Hennessy, and Young are returning next year. The letter winners were: Andres, Buell. Carvelli, Champagne, DeGeorge, Duane, Houghton, Kelley, A. Robinson, Skillings, Sostilio, and Eliot Robinson, manager. 'l si 'P W X One lllmdred Thirly-eighl 'Q"'T'g,'T" 1 ' ww 1 I ' klbzr . B If T lim , ?'T4"fQ5gfEl if f 9:35 if , i Q , -- ' . 5-Per" B1 S, 4 iffi 'H 1 gs : rllmfjfiiag, V'-ff . - 5 fy., 21.1. ,t H fy.:-1 i s if gif l Us P l f l l Indoor Track Ca nlain, JAMEs CAHILL .Mana fr, STBAIINS SMALLEY I fl Coach, DoN ALI: Ervoeu HIS year's indoor traek team opened the season with a strongly contested victory over Medford. The final score was 39-38. The team then met Watertown with renewed confidence, and ran up a score of' 52-24. Brookline gave the usual stiff opposition, but was outplayed by the splendid work of Captain Jimmy Cahill, Stan Johnson, Doug Sloan, F raneis Tuscher, and Bill Cusumano. The final score was 40-37. At the next meeting, Brookline came back with a bang, and got its revenge to the score of 4-OLE-36V2. Newton met Country Day in a fighting mood which resulted in a walkover. Although there was some opposition in the relay and hurdles, the final score was Newton 48, Country Day 24, Letter men were Cahill, Johnson, Sloan, Molloy, Fitzgerald, Maynard, Tuscher, Cusumano, Bradley, and Stearns Smalley, manager. Newton placed high in every meet, and won the relays at the Northeastern meet where she beat Everett, the relay over Brookline at Andover, and the relay at the B. A. A. meet. X K4 E' Onr Hundred Thirly-nine NEWTQNIAN 11 . l 1 t E ,r . ii Basketball Caplain, GEORGE GULIAN Manager, WILLIAM BAILEY Coach, FRANK M. SIMMONS HE basketball season this year opened up for all candidates not out for football two weeks previous to Thanksgiving recess. This gave Coach Simmons a chance to size up the new material coming in from the Junior High Schools throughout the city. Immediately following this recess a call was given for all candidates trying for the varsity team. An immediate cut of the squad was soon made and material retained was divided into three squads under the leadership of Coaches Simmons, Rohrbough, Taylor. These squads worked in concentrated effort until Christmas vacation. This year's team set up a new record for the school with seven wins and eight losses. The team showed steady improvement throughout the season and a good nucleus is left for next year's team to build upon. Among the high-lights of the season was the defeat of Somerville and Rindge, the League 50 leaders, by the Newton team, something that has never been accomplished by a Newton basket- J ball team. The success attained by the team was due to the splendid co-operation of the entire squad with the coaches working toward the point of better basketball for Newton High School. Those receiving letters are: Captain, Guliang Manager, Bailey, Patterson, Huston, Jones, Poinier, Taylor, Winslow, Flagg, Vassalotti, Gorgone, Leone, Quinlan, Roy, W. Tilley, A. Tilley, Springer, and Wood. -L,,,v-vw One Hundred Forly f 1 i -- ' 4'm-v' ' ' as , tg,-.f , .' W' , ,jg 1 " " ' " P-:il A A 'ii iff I A M f.J".--H5 " ass. ... - ,5' .- , " A A i I A if ' K 'V w-'ifj T,-ii-T K. m H4 1-QWA t gi: . tk' Q A 1 i f 5 . ..., i i ' 3 ' si ,ga Cross Country Coach, DONALD ENoc1-I T the close of its third successful year, the Newton cross country team has risen to the front ranks in spite of strong competition. Although still in its infancy, the team has in its first three years produced some fine runners. The stars of the team have been Fitzgerald and Connelly, while Ridgeway and Amesbury are good material for next year's team. The barriers repeated last year's victory over Stoneham, and the Concord team also bent to Newton. llowever, the average was lowered when the Quincy team scored a victory the following week. The Arlington meet was the most bitterly contested. In spite of the fight put up by Newton, the result was a victory for Arlington. In the state meet Newton upset the odds by finishing second, although she had been predicted to take sixth place in the finish. The letter men were Fitzgerald, Connelly, Maynard, Amesbury, James, Ridgeway, and Sproat. X -B-an-. vi One Hundred Forly-one E Outdoor Track Captain, STANLEY JOHNSON Manager, ROBERT JOHNSON Coach, DONALD ENOCH S we go to press, the outdoor track team has participated in one meet only, the Worcester Interseholas- tic Track Meet. This first event of the outdoor season resulted in a tie between Lawrence and Everett while Newton, the defending champion, placed third. Newton appears to be as strong, if not stronger, on the cinders as it was on the indoor boards. This is undoubtedly due to the excellent new track which has attracted newcomers in unprecedented numbers. This fine track surrounding the grid-iron lends the finishing touch to Newton's excellent athletic plant. Although last year's championship aggregation was badly riddled by graduation, Coach Enoch has discovered new talent which, with a little experience, should give Newton the impetus to elevate itself once more to titular ranks. Coach Enoch is depending on Stanley Johnson, a senior, to give many points to Newton this season. Those most likely to receive letters are: Johnson, captain, J. Blume, R. Francis, R. Quigley, F. Tuscher, W. Cusumano, T. Fitzgerald, W. Mullen, P. Andress, D. Sloane, J. ff Cahill, T. Molloy, M. Gulian, P. York, E. Bradley. .agg One Hundred Forly-Iwo Q gi s- F t fiif? i 2 WW M1 .X M as Golf Captain mul uwaruxger, lluou Cosuiuwr: Coaelz, l4'lu-:m-:mek llussm' OACII HIYSSEY this year was plaeed in the position ot' having no veterans left upon which to build his team. This apparently did not alll-et the usual high standard for the golt' team. however. as a wealth ot' new material responded to his eall for try-outs. 'l'hua fur the reeord of the team has been highly sueeessful, starting otln with a win from Watertown. Weymouth fell under the nibliek next. being overwhelmed by an llsft defeat. The next two battles of the llying divots resulted in vietory for none ot' the eontesting teams. t.he points being split evenly with both Arlington and Weymouth treturn matehl. Thayer will be next to feel the explosion of Newton's trap shots. llugh Cosgrove. the new eaptain. is the most consistent low seorer, while Nelson Manning provides the long drives and neeessity for oeeasional brilliant recoveries. The remainder of t.he team. eonsisting ot' lliehard Melildowney, Charles Quinn. Patrick Hagerty. ltobert Gwillim. and Emmet Murphy. is not far behind on the seoring proposition. With one exeeption they are all juniors, so the prospeetot' a powerful team next year is very good. A l t X it XX k nw! YYY- la , Om: Hundred Forty-Ihrec Tennis Captain, HORACE WOOD Manager, THURMAN PHILOON Coach, WALTER M. TAYLOR LTHOUGH there was but little veteran material from last year. the team, headed by Captain Wood, has been on the whole very successful. The first match, which was very bitterly contested, was lost to a superior Milton Academy team, as the 5-4 score indicated. After settling into their paces, the Orange and Black trounced Country Day by a decisive 5-0 victory. Those who won their matches were Dunnell, Cobb, and Ashley in singles, while Brennon and Ridgeway, McKissock, and Guberman teamed up in the doubles to score a point each. Malden also fell victim to the Newton outfit in its first League match scoring 4'-2, with the whole team turning in a creditable performance. There were nine other matches played, three of which were League games. The boys on the first squad in the order of their positions are: Dunnell, Cobb, Bancroft, Houghton, Ashley, Ridgeway, McKissock, Wood. W N aim, One Hundred Fortygfour '51 " 4 Hill! - UWM 7 ivJ,'f?'9f2 iiifxxi EW TCD N IA N Girls' Field Hockey HUM thc' ont- huntlrotl anal twt-nty girls who 4-ainv out l'or tht- first, hovkm-y pravtivv, thirty wt-rv vhoson for tho lirst, and st-voml tvauns. 'l'ln-rt' wore- as usual tho int,4'rt'lass vouipotilions which wvrl' won hy tht- st-nior tvsun, 1'npt,aim-fl hy Lolnira Mason. 'lllll' lirst gtllllt' ol' thu' girls' lim-ld lltlt'kt'y svason was with Nt'0tlllEillI. whivh rs-sultvd in a 1-l Liv for hoth thi- tirst and sm-ontl tt-urns. llowxwvr. thi- nvxt gzunv was a complvtv triumph for both tht' N4-wton varsitivs, tlu- lirst. tt-am winning 343. and tht- si-1-oncls 4' 0 ovvr Waltham. The Watvrtown gamv was il scorvlvss tio l'or hoth tvams, partly flue' to thc- slippt-ry liolcl. The trams thvn journvy to Brookline, Ulll' grvatvst rivals who hail not ht-on svora-cl upon up to this vontvst. 'l'hv "Wvalthy 'l'ow'nvrs" wvrv vonlplvtcly ova-rw'lwllm'4l w he-n N1-wton sc-ora-tl lirst. llowt-vm-r. thc-y rvtalintvil and tho whistlv blow at tht- hall' with tht- scorn' I-l. 'l'h4- st-voml hall' was a lu-on tluvl with Brookline' winning the game' hy tht' scorn' 3-2. Tho svvontls also lost, l 3. Tho annual vlash with tht- Alurnnau was a t'0lIlplt'lt' vivtory for thc' varsity. vnding thvir st-ason with tho high s1'or1'ol'5 I. As usual, the- All-Iloston Fit-lil llovkt-y Assoviation hold the- animal tryouts for tho svlovtion ol' tht- honor- ary puhlii- and priintm- junior svhool trains in Nm-wton. Uur roprt-sm-ntativvs in tliosv tryouts wort- tim'rt,rurh' VVQ-lc-h, Axle-laiclv Fogg, and Margarvt Fit-trlim-r. Although Nlargarvt l"lvt4'lwr, who vapturvcl tht' m'1'ntvr position, was tht- only ont- from N4-wton to gain thi- distinction ol' making thc' l.t'tllll, our othvr two 1-ontvstants wort- not 4-lilnilnitvtl until tht' linal vuts. In tht' all-girls' usss-inhly. thi' following rt-t'viv1'1l varsity awards: Captain lit'I'l,I'lltlt' Nt tinthvrini- lVlalon1-y. llarhara Crain, Angie- King, Marguvrito lirunclt, Atlvluitlv Fon. , Wi-Irll. lilizuln-tll Quirk. Margarvt l"le-t,t'li4'r. litta W'ittvns. Mary llaln. .luliu lVlt'Kvnna. H-Q . ltuth lA'Ulltll'tl, untl Mnrgun-ritv Crm-anxvr. Um' llunrirvu' Forly-fire ,la , ,.,.gA. . ,if glut? F gf 'E MK 4 VF'-"TH HK , . X ,. fm. - - -rf asm'-ir. to fa ,..V -has -L-it .L ,.a.s-:-i-- 7- rf - 7 .,..,. f ,1 N . . X-- : 'lf' . - f . -r - Q s i,-at l- , . . . , -.mr .. f, , .. N.. .r , w1,,, v . ' . i., ,g ay , , ' El ,- . ,H L - I 5 T' 7 an ,, A -. L 1 -- 1 5 An ,- 1--:Q 4 ., 2 ' ., 1.irfZ,'Lifi7l3'J'E?-.3 Tw e Girls' Basketball Captain, RUTH SAMPSON Manager, GERTRUDE WELCH Coach, ELNA PETERSON IBLS reporting for basketball this fall were placed on teams which formed a league, the winning team receiving numerals. .lean Harvey, Katherine Olfutt, and Margaret Fletcher were chosen captains of their class varsities. In the opening game with Cambridge Latin, the sophomores and juniors won by the scores of 22-21 and 22-20, while the seniors met defeat by two points. ln the game with Needham, the juniors were the only victors. The seniors redeemed themselves by defeating Waltham 51-10, and the juniors were again successful, but the sophomores bowed to Waltham's stronger team. The last game of the season was a bitterly contested one with our most skilled opponents, Watertown. The seniors, for the first time in four years, defeated them, 35-16, while the sophomores lost, the juniors, however, ended their undefeated season with a tie score. After the class competitions had been won by the seniors, the honorary varsity was chosen. This team played the Alumnae and the Faculty, overwhelming the former by a score of 65-0 and the latter 4-0-31. f At the Girls' Gym Meet, the following were awarded varsity letters: Ruth Sampson, captaing Gertrude Welch, Patty Niles, Margaret Fletcher, Mary Ham, Julia Harvey, Lomira 1 Mason, Margaret Mackin, Julia McKenna, Elizabeth McCready, Katherine Offutt, and .lane F orte. 33 One Hundred Forty-six Girls, Tennis ENNIS, one of the most popular sports for girls, had a most successful year. Early in the fall the tournament was opened with many tennis enthusiasts entering. In the finals of this contest, Eleanor Stearns won a hard-fought battle from "Kay" Olfutt with the score 6-2, 6-4. The girls who reached the semi-finals in the fall tournament are automatically members of the tennis squad. From this the coach, Miss Maida Flanders, selects the tennis team. The following girls are members of the squad, Kay Olfutt. Barbara Foote, Betty McCready, Janet Tuthill, Carolyn Whitaker, Virginia Eliot and Minnie Spiersg and members ol' last year's undefeated team, which was composed of: Helen Chase, Julia Harvey, Eleanor Stearns. Margaret Fletcher, and Constance Ober. A spring tournament was also held, and the usual fine matches resulted. Contests with Arlington, Winchester, Watertown, and Brookline were played. .N One Hundred Forly-seven One Hundred Forty-eight NEWTCDNIAN G EATURE 9 3.52 , ml lx f Iv' Q: 1 -- X Hfgw f 4 'RN X 3? . A x 9- A l , ll 'C' .I l Eulnl H --ell-A Il ll llfgil I ,llll.!4,llll' I ll iltillfll -as -gf. Mui-2-mv 'miriam 43- Q . A ,f'...".b .115 , l 56- s was - 'S wif ' P 4 '-'-Bh-:Rnny- Um' I A 'A HRH' gig? bt 5? QE? A ,His-f -E31 4 4 - - ,I - ' QE 34 L ' I ' ' 1 25 -BEEN? SLEEQSQSFQI Qs- 55" Q 5 if-f-A-'W " 'Is--nl fe- 'I -- ' "' - ' K IAISEIIQI- I' 'ki New -WSW -e I.I'.f-'wr 'Ze -1? X' vw- I - - :I I I . Wei? I ' I ' . I " I '53--'-25:15 I ' ' N 'I . ..,.. ,, ,... .IQIZ-IH ' ig I 21.-FSI.--,"' -' T551 me Se A E sw E ,Q-.f '?1nw.w Class Statistics Vox Populi Most Popular CHARLES BUTLER Second EDWARD CAMPBELL HELEN ELLIS , Second I VIRGINIA JOSSELYN Most Versatile JOHN MALLEY Second THURMAN PHILOON JULIA HARVEY Second ROSETTA LITTLEFIELD Best Looking EDWARD CAMPBELL Second JACK HENDRICK JEAN WILLIAMS Second MARY ZEIGLER Mos! Alhlelic WILLIAM DUANE Second WILLIAM MULLEN MARGARET FLETCHER Second GERTRUDE WELCH MostLikely lo Succeed JOHN MALLEY I Second ROBERT HUNTER I JULIA HARVEY Second PHYLLIS BAKER One Hundred Fifly v, . 1m" 'M' A NEWTQNIAN Ju I IIMC I IE , Y ,XX-W1 pn, gflflkftl Nf ii'2??f S5f , fifwiss. B EBM' :':??5It1gL?: Q UTLER -P' RY Q 5rd ' ' RS " , - 'ig RN F' Cnoongadgi nm dm-nc -Kms A- Q G-'ILIST ,Wi fwkllnht W Q 1 yb Thuuml :ab QYULIRN 0 0 BRUEN 'HS RN' 5 Q9 :S Wvl w W HS - ' X Euausu . H N 05 Fl ,Qu at Loma 'I Q Fmt f 'Rapomen 433 ""'3" W M 'ff Hr-rn I-RTTER30 ' , "", , f, Dunne - R5 FRANK- ' pmt- MoN5TER ' 4. H1-'wi -I-' 1 u Flu-:Dy ,ff ll f , , 1 ff4 ' Q cf flmlz, I O ' I whi ff A Q N' 1 ll drvd Fiflbv-unc .2:'E3ias.ii.s..4 ...L"..n'JE'J ME?-WWHM3 J is ns... I "iii 'gr' 1, nm I 1, ,mr .,.. - , ,i - - - 1151, 1' - f" FL. 'ff' GJ ,.fP'1i3'4 ,lalgfi :- 'I 1- ' r' ' if 'r r . .aff ,U .. 5- -f - F ,. - Y .A N fir: V .:- -: : -:iv - 3. ..,, , - " fa , , -: i- : . rig.-:E- ':" '-E if :f lii 'bf 'ET ' A Ei' -5 lf- ' J" 7' -Sr' Qi "-i 'wi Favorite author .... Favorite character of fiction . Favorite newspaper . . . Favorite magazine .... Favorite motion picture actor . Favorite motion picture actress , Favorite radio performer . , Most admired woman . Most admired man . General Statistics Vox Populi 4.i . Thomas Hardy Sherlock Holmes Herald-Traveler Salurday Evening Posl Robert Montgomery . Marie Dressler . . Ben Bernie . Mrs. Lindbergh Colonel Lindbergh Definitions Concerning Seniors A SENIOR -is an individual designed to keep teachers in a constant state of worry because he has not been sufficiently polished off for College Boards. He is in most cases a college aspirant who does the maximum amount of home preparation in the minimum amount of time. SENIORITY- is a search for something exclusive and different by belated under-classmen who hope to reach the acme of sophistication and knowledge of the world. It is a most convincing demonstration of world-wiseness and affluence. MAY AND JUNE - are the months when the best of them strut around as though they owned the premises, trying to outdo one another in fashionable splendor as they tarry in all conspicuous doorways. A TEACHER -is one of the group of four to six people who care for Seniors' wants. Since the folks back home can't manage the senior, they wish him on to the miserable pedagogues. MANNERS- are social usages generally required to be known. Seniors should refrain from pouring salt in their neighbor's ice cream, bending his straws, or hiding his candy barg they should sample soup silently as well as set an example to under-classmen by not chewing gum or passing "slam books." PHOTOGRAPHS - are the pictorial records of a Senior's physiognomy which appear in the year book as well as on his girl friend's bureau. Made during ten minutes of exquisite torture, they have the faculty of making one blonde, brunette or gray-haired, as the customer desires. SENIOR PROM - is the affair in May for which the Seniors bedeck themselves with meticulous care. obtain the family chariot, and proceed, programs in hand, to the Gym with all due reverence. GRADUATION - is the happy moment in June when they march like sheep in a fold to the stadium, sit under a blistering sun, get beamed on by loving parents, and listen to a lengthy dissertation by a didactic speaker. A DIPLOMA - is documentary evidence of high ideals, sharpened intellect, and ponderous masses of information gleaned from the high school course. 4.1il This line is dedicated to Philip. "Philip who?" you ask. "Philip Space," We answer. One Hundred Fifty-lwo V ,.' - , I . ' 'Y ----'- I NEWTQN AN IN BOTANY YOU SUDDENLY DISCOVER YOU'VE BEEN USING 77-IE 1 UVRUNC-r 5lfDE WHEN me o1zcuem2A wave Goomueul 6wccTHCA12n nv M X P1 ,J 44 gre, E? d d N'Hl Q ul' W3 gp 4365- vel? H gay X if ' UW if g j X f ,A E 52 YOUNG W MM 59 MAN ' X ou vs Bef N 9 X moKlNCz af' 59 4 W fm If ani, 7 mofkd w fm 541 N0 CAR HDR 00 70-N164-I I WHY WHE I WAS V0lfK'5 A66 CTC af 51455 Xl gmuzuzmum L gd Z, ,, .Za 5, -V Q, K N .ED lfEN7"'-35 u A A " " gifff- ' ' , -Q " D U 2' yn -'-" tt F lf' , f o J ., f , l- -' ' 90' '1 , 3 .L . Z -5 Q' 'iffy I Po -f: f . W' v , G' 0 W2 -f 1 is 8 . , Y 0 PV. V. ,fy If.. 'Nl A - '1 I ' X, .S L R , f , . ' 1 ' J f ' 12 - Q f ' W ,+""1, T- - .f PX ,y , K if ff, 1 My LY- , -1 -7 5 ,. H ' - ' 33 J . 1 Q 5 N0 .swf I ' Z I-7. 'W ' 7 2 ? Z I 3 j LUNCH , ' Q 1. 4 gy 6 1 6 T 0 1 1, x ' 1, A f 'f ' xc- E 46,11 1 ',.'?:l , ,, , - , ' 1 N fu 1 'Q 'Q J V u AA x 1 lk 1 wuvm, K 6 I f f J X f. - N , xx QR 'K' 17' 1 L f r I W fq ,fi-5.x ry r I ' Y 1 iv al "ff, W! fly, gif -1 -XL.:-:J-,1 F sp ? ' .i ff Ji 1, f. -2 1 Q22 A ' D 5. E' HN Y i - -4 71 " ' 0 ll rlrrd F fl f a " " M i f l rg5.f'4m3iml1gj . . - f lb N ww N ce Q f N Q C X 0 L GEY j 0 ' gwiyz Auf- .1 1 , 5 X . F-. :Qy,W'f1' - ' ' . , A rfqpj W 3.15353 I I ' I QI .41 L. U.. V , r3 V' . A 8 'X 11 v 'hx 4.1 Zig QV G? FW " 4 ii ,Qi 5 'Z' .. - H 1 fr rf! X 2 A X 'V 1 .M I aff! .9 1 zu if' 4 W Q m xggtdw-G.,," . I AWS' 3 '-'I c ' 4' f iw gf f Q72 xxlluu ' ' .1 f HY M ' 5 X GI 'f' X ' , . - vv - ,iv "1 O e 1 f I H' . 5l,?l,so:0tlJ X 'Thu . yt V1 X r . I Isfbo 34 v , " ' N112 I 'r '. . g ' ...Lg Q ! N A. -. ':':4:"4'f -iziwfv 1 v '- '- u ' my Q 1 ...X X , 1, ,Q--L, . V - - if ' wp v 4, 1-ff ' - ,L ' , +- gage, 5.5 f ' ai fff'x'31Qi'a' 5355 E ' - ' viii' Z 'f 1 4 x ' ,' ,U Q n gg y-X 3 A ,Q 5, Wbfrff 'A f ff ' -. O 6 I' QJKA , M , f ' 40 14llllI1l , gd, ,A - , uw f f 1 k ' ' X ' M I lx! ' 21: N H: . r, x 1' I - N .41 Q V Q if! I N f N if 4 , ' , ' 1 - N J . .. . . ,S dpi an Y! 4 ? was A 'qw , . G' I I? H A -' ' 1 f1ll' f5 lW', Giving!! 4 1 U , f h G00 5570'?! A ' ,'TTve C1"lSl5""' 0 HA 'm s'..- .- 5 '+...42f Q' One Hundred FULV-four The Class Prophecy HE class of 1932 celebrated its Silver Anniversary last night at an elaborate banquet. Rear Admiral Robert Buell was guest of the evening. Following the tasty delicacies C served by Campbell, the catererj of beansfsardines, yeast cakes, stomach-ache and pepsin, Robert Hunter, famous ping-pong artist, intro- duced the first speaker, Miss Etta Wittens, who is now corresponding columnist of the Bemis Herald on "What the Best Dressed Men Wear." She said that the class should install as a gift to Newton High a television set. Charles Doherty, the song and dance man of the Shubert, approved this idea. "Yes," said "Cackey" McKcy, noted cooking expert and wife of Joe Roach, "that would be of value to the headmasterf' "Certainly," interrupted Phil Layton, Esq., "All that he would have to do would be to press a button and observe what was going on in a classroom." Brad Dyer fwho married "Posey" Greene, an old classmate of hisj said that the Principal could find out what the teachers were doing besides drawing their monthly salary. But "Chet" Foley, the prosperous fruit man, criticized the fact that all teachers would then eavesdrop on each other's classes. "Well," replied Jean Williams, the maid that lacked technicalities to grab a partner in life, "that's impossible, for how could a Latin teacher understand a French teacher, or a math teacher a sewing class?" General approval tittered across the hall as the modish Miss took her seat. Shattering' the illusions of the gathering, truck farmer Jerry Leone said that it was a crazy idea, and that a garden on the school lawn would be more profitable. Stuart DeBard arose and with a political air that cast a spell over his audience, thundered, "The pupils in a study period would peek into their next class and get the test questions that the teacher is going to give that class!" The rich and extravagant banker winked at his pretty wife, Anne Patrick, 'and sat down. Silence fell on the class of '32, Not being patient enoughto bear the silence, Dr. Warren Sutherland of Thomsonville exclaimed that he had a new idea. But before he could expound it, Frank Fox, the romantic lover of the screen, majestically arose and with his usual coarse voice yelled, "What this school needs is a statue of Elmer Davis, the honor man of our class. He would ever be an inspiration to the students as they gazed upon his hand- some and noble features." "Tutl Tut!" whimpered Monsieur William Perry, "Allow me to paint instead a portrait of Thurman Philoon. His features are more distinctive and benevolent." "Fellow classmates," interrupted Wilbur Russell, celebrated stylist, "Do you realize what an expense this gift would be? A statue or an oil painting would cost thousands of dollars." ' Meanwhile Ann Cummings, a pretty little maid, sat in the corner, and as she hummed, "If I Had a Man Like You!" gazed fondly at Paul Ross, the fussy, still a bachelor. Barbara Lord abruptly arose after Aa lull in the debate and said in her southern drawl, "I really believe it is a good idea to install television. Make it a private line so that only the person in the principal's ollice can see what is going on in the classrooms." Tom Molloy nodded his head in approyal, as did Mr. and Mrs. Clukas fMarion Hillmanj. At that time Arthur Tilley, whom we often see in collar ads, made it a motion, and the revolutionizing innovation was unanimously passed. ...-.-....gb. Richie CSrnoolhyD Bancroft : "Seen any change since you got back from vacation?" Eddy fSheikyD Campbell: "Not a doggoned nickel." John Giles: "I wonder how Latin-America got its name?" Bill Ditto: "Because no one knows anything about it, sap!" Professor Gulian: "Explain a vacuum." Scholar Vassalolii: "I have it in my head, but I can't express it." One Hundred Filly-fve 5 NEW TO N I A N MN if QMMHWSIF '4 ::ll"' u:::a:iu::::::::::::::::g!:::g!::::g1--gil'funn-an-lnlllliiaiiiiiulllll I1 "f::::::: -1 -em. sr 1- K I..'ll!IIEIIIIIII.-.nm-will "ull .1 ' 'E ' V l . 54:57 Bill!!!"'!!5!""llIIHll! Q f 'BILL.-.h.-.iJ.-n-li--If Allll' tlllkll lk 125:'f2i:f---:glllulllllllllll Illllil ,H K , wr !!!:::!-lll:,P ...ul "-, f f ... 1:5559 1 "" my 1 f S23 ..-. :H ll! X I X l -1' I' fi M. QQ ,QL 6 , ci , , ' S ef fi I 'ff fx' za. M QQ ::::. -' ' S My N- IIIP' X f EE xx 3 N ' ' 1 uni 4 ' .' 1 ' 5' ...I :L fi Elia. ""-f- 5 Ain- - jg: !!!!EEEiE::::fg5::.. ..::i. .g::25i5iE5i!EgE'- -MT ----diggs! ., . QQ kj! 7 Clava 'H 'eff' X 'Q lm' ,J Hundred Fifly-sir 1' Our Own Statistics Highest Aim Mos! Original GINNY JOSSELYN CHUCK BULLOCK PHIL LAYTON KAY BROWN Mos! Flirlatious BPS' Dfemd .RICHIE BANCROFT GINNY NICHOLS MIDGE JONES DON STIMPSON Laziest Class Tease CHUCK BULLOCK CHARLIE BUTLER Williesl MIRA MASON JACK HENDRICK JACK MALLEY Wilh the Mosl lo Say THURMAN PHILOON Humwgsg MIDGE JONES PHIL MARGOLIN + .... Pat's Adventure ' ' y GALLANT Bob Patterson was BENT, one KNIGHT, on taking Midge Jones to a dance. He drove up in his GRAY GREEN FORD. "I'll WARNER no PARKIN," he mused as he waited in her HALL. "I SAWYER coming," said she. Do you KERR for my new WHITE dress?" "Aw, SHAW, it looks like COTTON," he said tactlessly. She SEATES herself in the FORD and they drive merrily over Newton CENTER RHODES to the dance. But a STERN, STOUT BUTLER-DEBARD them from the door. "VVS WOOD like to come in!" begged Pat. The BUTLER said in a LOUD voice, "Don't KIDGER self, sCRAMl" So they HADD to TURNER round and go home. Midge said on the SPUR of the moment, "Come to DINNER and I'Il F RIER piece of HAM and BAKER WING of a YOUNG BOYD that's in the ice chest. If you want some MOORE, there is a BLACK BERRY pie with BROWN crust to DECKERate the DINNER." When he finished this, he uttered a MOANE and on the MORROW when the ROBBINS began to CARROLL, he was FULLER reMORSE. He thought, "This is the FINNish of Patterson." But he did not go to STONE cold TOOMBS5 finally he came out of the FOGG. "I've DUNNE with you!" he later cried to Midge, in a TOWERing rage. "I'll HUNTER n'other girl. I know a lot I could LAND!" "Don't be BARBERous," she begged, "I'll be GOODNOW." o "All right, and I won't be a BLUMEing dumbBELL, next time," agreed Pat EARNESTly. CURTIN Owe Hundred Filly-seven , M The Last Will and Testament of the Class of 1932 E, the class of 1932, on this the first day of April, being of sound mind and abiding memory, and the most richly endowed class mentally as well as physically ever to be graduated from the Newton High School, do hereby publish and declare this to be our last will and testament. By this instrument we do hereby give, devise, and bequeath to the Newton High School, the class of 1933, and other individuals as here and after specifically set forth, to have and to hold, to them and their heirs and successors for their use and forever, i.e., lo wil, viz.: The buildings ol' Newton High School to the Faculty and the moths. The playground, the recreation facilities, and the lunchroom to the pupils. All the P. Gfs to Mr. Jones to impress for the Lunchroom Squad. To the class of 1933: Julia Harvey's efficiency Charlie Butler's original Latin translations Bob Ashley's four A's to all who may find need of them To the Newtonite: Charles Doherty's iron will Anne Kendall's writing powers Dotty Carroll's "bug" for work Bob Patterson's stalwart physique to "Doc" Martin. Bob Hunter's golf to Mr. Hussey. El Stearns's "cannon-ball" serve to Miss Flanders. Marion Willard's acting to the Drama Club of 1933. Peg Fletcher's hockey to the All-Suburban Team. Kenneth Johnson's mastery of the English language to the Debating Society. Phil Laytonis "pale dazzling limped eyes" to Miss Richardson. Willie Russell's deep baritone voice to our public speaking teacher, Miss Lee. Phil Margolin's harmonica to Mr. Spaulding. Barbie Burr's initials to Mr. B. Floyd Rinker. Rosie Littlefield's dancing feet to Miss Burnham. Stuart DeBard's eyebrows to the bust of Chaucer in the library. Flo Guild's nice disposition to a number of people who need it. Edna Gryzmish's gum to Mr. Kidger's waste basket. To those who will accept them: Phyllis Baker's personality Silas Phillip's bashfulness Anne Patrick's "What say?" Lillian Taylor's eyes Alma Warner's new Ford Eddie Campbell's pockets Doris Linscott's "petiteness" J ack MalIey's keen wit Helen Ellis's smile Lois Hall's dignity Bill Perry's cartoons Harry Sheehan's love for the briny deep Ginney Josselyn's good-naturedness Midge Cady's spelling Jackie Hendrick's jokes Richie Bancroft's winning ways Having confidence in the judgment of one Paul E. Elicker, our new principal, we do hereby constitute and appoint him to be our sole executor of this our last will and testament. One Hundred F Wy-eight ,Q -1 ..-,-,- + Hy' - .. . Ka, ' f W'. ff ,,,,,,,, EWTO f . wma . x,,-ifif7ij.'i.1qqqx::t 'W NX if ,-, ,Y , KAN, Y 1 Z ff" W TT? REQ sour: men Mmm - K ., X f f f X , W 4 f ,. .. Q ,f "' P7-'L , M 3 IM 101' f fd 1 Q 1 f g . y fe Q T Q Q Q D ' XTX 1- I H j N ! ' D 1 Q14 K cn' , Y n l 1 I K A X X 'I A g Q P! 'xl ' 1 D X x ,,f.,g" , N "" 0 qu - V. ,. ., X ,,, , , ua NB QXXX-SMX 'Xa X5 Xa 'c 0r5"f:.' f -Y Ggtmavpbiw 6,331 cis :av 9 www Lomax f W W 'Nl RN fans Saw 1 K K S3am'?S X Q- Semi. . ' x 'N Q. M , 'Qc ' sql. 'lv 'N if Vw 7 N n2sfi"mfo,Q:vg5 Skaggs I S- N, a kkmiqxkon won GU 'Xnqxm X N Sam '01 of SAGH. K . A WT X X Egfmm., , QR X -.1 Vlivmv w Q , 'un f " N -x Z X . 'X G5 ' N 1 . N p f X 1 , 1,,,, N f ' ' X x X X x fn P5 ' ' ' - Q ' Z . - B 1- I -- V 1, ..- tkg, K X . A Vl!b-5 QM, x . ' 1 K K ' ' - .x s PM Bw Shana Ou-r dom 9231 'Unk QYBNQ UM Ah vain BM Jumgll fx 'Y N :R M3 GNU MW-RxKl1l --'r 117 X X les? WMV ncaa mam aamS Sch 1,1 M 0 II llhll at at as as sf if ss Our Interpretation "H1andLow" . . . .... . . . . I've Got Five Dollars" ..... I Can't Give You Anything But Love". O-oh That Kiss" .... "Dream a Little Dream of Me" n as "And Now You're in My Arms" . TwoLoves' . . . , . , "Where Were You Last N ighti' "Was That the Human Thing to Do" s Let That Be a Lesson to You' One of Us Was Wrong" Time On My Hands" . "Can't We Talk It Over" It Must Be True" . . as as "Between the Devil and the Deep Blue Sea" . "Rain On the Roof" , ff1t'StheGir1" . . I E I E H I Paradise" .... Too Many Tears" . . "Cheerful Little Earfullu . "Just a Little Closer" . as You Rascal You" . Too Late" . . . . "One Hour With You" Dancing in the Dark" . "It's the Damndest Thing" I Promise You" . . Try to F orget" . . . . . Concentration" .,.. . . That's Why Darkies VVere Born" . Mood Indigo" ,...,. , . You Can't Stop Me from Lovin' Youi' . Just Friends" ..,... . . Freddy the F reshman' ',.. . 'KWhat a Life" . . . Through" . so as at fi it if it if it . . Charlie and Flo . Before Senior Prom . . . After Senior Prom . Wentworth in Senior Play . Diploma - Before June 10 . , Diploma - After June 10 . . . . . . Latin and French Late for Saturday A.M. Trial Exams . , . . 4A's....and1C . . . Home Work Me or Miss Waldmeyer . . . Study Period . . . , . . . Miss Riley . . . I Saw It in The Newlonile . Between 314 and the Main Office . Did You Take Your Shower? Why I Can't Do My Homework , . . . . . , . Vacation . . Pay for the Book CCatoh onifi You're Excused This Time But . . . . . . . . Line in Lunchroom . Willie Mullen , . . 8.31 A. M. . . . . ,Detention . Before Cards are Out . After Cards are Out . . After Dad Sees the Card . Results of the Report Card . . . . . Next Term . K. Algernon Johnson , . . Blue Card , . . . . 2.15 Bell . . . Me and Mr. Palmer Yes, and All the Others, Too . . . . . 5.30 - Newtonile . . After Seven Years in N. H. S. N everthelessn . ..,..... .... W e're Sorry to Leave .MMQM Once upon a time Roy Benoit wanted a mustache. Before retiring, he rubbed his upper lip with salt. He placed a glass of water on the floor and fell asleep facing it. In the dead of night he felt a stir. Like a flash he awoke, and seizing each thirsty hair that had come out for a drink, tied a knot in it. And he lived happily ever after with his fine mustache. Philip Cfieneasj M cM0rro1v : f'What do the Sing-Sing convicts read?" Francis CV1'rgilJ Nlahoney: "l,ll be durned if I knowf' Philip Cfieneasj McMorrow: "They read their 'noose' paper of course." Latin as she is spoke: Scramo, getoutere, leavi, beat it. One Hundred Sixty ' ' -'M' H' 3 , l . wsfqew . ,, wh ff iff 1 ':.:r,:.:.'L.: rf" 1- V- A A 'X F? Mm I X t Vim vain XL krky I,-L MkLMg?Le?k -.- 6 ' . . ., . Y . -l P lk A V 1-7, W uh, ,M 53" oo 'Q 1 M X H Www, L N , Soc-'meveme XJ TO A h , , I AX 0 353320259 Q- Lf Qeesioiom , ouea evo, 1 R525 'ft-D6 PGCGDCIGQL 5 Geucslcwb oe Tee 'renova -- 1 L A ,- ff. Q 'Q' tl gsm? x r , r' k f I I K i , ,X x,f"' 76.95 c, 33 4 gg 1 'Q' f Jlllseq ll '55 . 6 1 X GoTf Q I 'Sf Mya U L X is '4 ' 1 2 Guess woo . S QL Gm' me!! L 11, w at 'Q' Qi XE ' ca-mea G 6 DEDICATED Tp I cceoee-5 ' FQGSQOKQQ ceo-x eco? X -x Test? X D S6-Luelsa X I . ' 5, Cl' 1 f ia 125 X ,, xv k u Gooo rsye Sce-IOOL - 3 ,J .K 1 0 IIIISI GW ,,-s1.t,,.YA,f.,.- A xi wig ,,:., 539 H , 1,5 u-- 2 " I fi f FT va P 4 . NHNNUIXL VI I AT' 'Because I1-Wim-'BE UDOIIT Go nwwnmg Q' 'Long Ng-V I I' " Y .QL . I nl s I . L. 5 5 N11-is 9 'll W , A -'::.. ' I as 2i 'A' x ff-'f " 1?'5?3:1 1 -7 + A p -QNOTLQEQ-1 P m K-Jef' A vRCRTl0Nwtnu X Z9 R fb 'Know E-aecormovx 1' 4 1 Y?" X qs' I .. f L 3' LM ebwryggn fi rw f:"""3- 2 H-T' 4K ,,4A..g"Y 5 ......n... 43 rf'--'N i 1 ' 'CizWYk'3 gg Y'-TJ r- XX-.qxci-L . , .- ,,1,,,,- E ,X,f,,-I yy ,ji .wg X WM- f 3 :ff : I -I H -n-y - nt- .- Q-1 4 3' 1- -' 'J ' K: K' A ' ' MY '- EY A 7 -1 ragga N U-:T :M 4 L xp L LTL A, Qu a hh, '23, ,,,. W K .5521 sv E:'.,'..',' 44 5. .HQ ' , "Mm v ' ,g , f ' '- x - Pg - y , mx 1' .H-'f-::::A A 'tu W,:z:1:fi. LL uf. nf., V ,. 1-21-b iv Vg-q,",",i, ' 21, Q J v-1-vTv- L... 11115 One' llun4lrr'1l Si.rI.v-llzrvf 3i3'3MHWQ A ex . f gWnu-r, -2 ,, 1 '--"' . ' - .ifgagiiif ' ' ' 1 -ffgiw ww- ' ,f ' - - . ' Q .-, Safili In - 4, - . J'-'V 'fiff S1 -, fl ,f 'V Fifi ' f 1 ,ka J... i :I , .' A ' . Y my T ,5 Lfggh K , , 53 ' " , 4 N W ,gy , T1-IE, E TO ITE '- - MISS WA we S v annum l Q 74 S KX ci-f' LM my in 4152 G- M03 Va11fiorTEggi?E:lmim,mu,nl,,,,,,, 4 'V::ayg7fr.1'4gn44. E'fl4Nn5 B?pQf,,WASHW!fQQgggg 5f'f,,,2"'15NWf,N,l BREQEZI QEJEIS .Tr:.:,?f.f'f4I:Z.QZ"'q.,,,m C0:n?rg'ilf0.:cgfl1,p rim 35-Af N., :N COLUE WINS 'rp f """""""""E Newton man scno0L I Li'5Sm l' 2'?fsf"'mgg m,.5gxx0Lh5 ea P41 775750 Ynff?f'f34"25h125Tfg7i',::r'2 HULDS 0PEN SESSIW' 'iu34LKb Q' 40 E Qxgfklef-aqdmxx f n "'0'1m- g'E1f"'u' rngngo.Pa1mQYvf1mmesP. 26.4 aaa, K, Q C"'vxixE:E':3JQK.:,hxi1Sffg1w STEZZFBESII Q W nun lilickerflommenlsn 0, . on ff' f If me '-.MII Smffiflm 'WJ 4 9 W 0VsY"f1f'we Wm 4530 W Arnlgiygs QQQQWQEWk,:fQ ,SQ'fWgfizf,gL,,9 'Wy W AR gJpxQo X e 65 A ELEC IIl:1Q,I.0be,-12011141 . is By MR Ds ANN 4 Q 4- QS y-U5 N Ts 0 Class Wgffls, 5 si 5 .nu UUNCED MB QW 'QI-L ff ffm 1 N' f f Q' fi., Rf,el'5'3 AT ASS f' 9 .wf33f'Ewia1240KS""?2E fo Sw: Letter.-highfses of gl' Abel-':1Je,,1,s Ad X ,Q J? Q49 ?'Q,o?ge,,neY!QW f T sf ---MW ' - J 1- . - '- a : Newtonian Siaff Choosgs' Feggfgfz 151132151155 Q1 Q 6 EAW 8: -6 f Zggjvlvalw S X? A- Covers For 1932 Edluon eerlng 'Y 0 ,ft 9 mggxrol gadg lotvocou X? he me nfan guinea: aw -fully V' L ' 0 A 9 ' , ' 2 X' QQQS mbfm W . ..,A, ... .M nm fd .1.11 n Lfffg, if 6 Qual Q56 6,02 Q 3-C, Sy? ' Q5 5 egg .wgmnswmwmwv m5:w,, Qi s va z Q, Cv 'Xi Y ik fx ww 3 u 5 Q: E gyyf Q, 65, - LY: QQQXQ X S v,,,.,f , 5 E smsff' N x M" K 6'lb+'Q""9 " E -'--P Cz Y 'sgvycom K .6002 Q A Q'-o 52251: M 6 mx N5 Qs 2 0 :EG Q E -F' xl 1 M' 41 mf. Q Ng "5VQxxQmf3!w .252 2: 3 -g "-gf S Q 5- N000R7.'X'x 991 , 8' X .,0g,4,'b?,a5 3 -53 . ui E-1 Q.-E if bfofseogj echoxg D115-T0 RACK? Q xb9Q?,,bo.9yv nts L: E 2 fm Ph We 0Pfffr,. 'Wifi eww- .6YW C11 ,' S Q 54' 'ly fo -.ZFHHHM X H0030 0 v"'-,qw ff W U '7 Q 5 'X N Q lllpd any, N W xv be 4 f mmf U QA Z S ,f Qofoy 'fav Q Nxbue 95 fYm.u50m,f. 21 , -1 eng Q M1 if S gs We . 4299 f 1 1: Q C-" iv 5, if gb 6:9255 Q S35 f '??Y1'em.c .X Q M43 Q. 6, 63,3539 at .fr,,,jl2,q, mm G N ANI!-Q6 ogg aoaofowyl ,ah 5 Jw Q 'a is -Q is DS V1 si ff-1 Q QQ 5 xy ,, Z! if 'S S fa?-1 - mf? +55 2 Q X99 Y "1-ww. W 5' . 2 E ff-2 YUWYX Xxmgzzfsssass 04,40 E Q gan. mlhluv' AQQKQQ, 0993 wiwaaxwngn BOMA 0 . E 3' ANN1f'4'f"Lf2'NAhfA5'5 99 ,x,gC6g'Qf3f'f' yi-lfgm,W flaw mwuxv vu' efisxalqxh -N PII z'A"'5 YE 'due dede 'WS 4 we Mqffemg' .shi0l' : Sea WQZZI r V2f'5.BXi 1B5I:gdTgGJiELi Q2 49 N 'Y ARGLK SES W EW ff'W'-'f"m" X353 Y '0fW Sv-Kpxnasarrtifggra1 0 'Q WN - - Sa TX K BBQ? iron, ,, 1 5 Lu 1?- ' 2 E , , 1 EDWARD WHWNG Nm mmxzz' B 'TF srolry SE -' mxs AS cum 1 Gwzilwgiiwx-Wx'C , Y VIRGW C0lVIESf ' f ' a r ,,f X of 1, 0F NEw1oN11E ?ewW-' ms Xf vignflwnn W 14 W 0N l:nlfdwh"'l.Kf ,fly MSA !5Xf K:EKxkXXv'P55, Xflllbr gsfh Mm? 0 , 1'f'f':.5,,....,AS-f I I , ourna , ,, f ' i QXSYSL f.u:,:L"j bf-'?,151?.:Q.rrE1:3grl Gives T 'ASQYWXRXX Swag., vKF?fw.9xnnm1ESQ-wXfiflifruffff- El1..f'.?'1LPTfZe: Ms ' 1 33 on JOEEWNT 'wxi' vp-'Q Senior Class Leads on Hormr Roll l'f0be:Z':Ifiu1,l,urd 1Lffq.ff'fxL5.ff'fIIQ1'lClam-'f,lffD'ljm'g'fl:zEfE. m,,?j:KQffff'-3'X.A-ix 'Other Classes Are,Well Represented' 1' Praised lei. ' Zhi W5-Q One Hunrlred Sf.1:ly-folu' ,- 'WZ Ig E ,FMA ka Ni? ,sv- m-1 - '. .- Am- 7 H A W ' 7 V q ff' U ' N-' w" " 'f 'F' f -YEA .- ' A A ff? ' - W rf 1-vm - ,.'rQ".Q Y. I ,Y it ,f I . Engn g - L - fr- 4 . ' iff' no M f i if . . .Q if .. : - '14I'..' V , f K -. ' -4 Q 4 4 ,virr-2 111.:f- eff if 'f . - A, G'L.1'-- 11 A v f Q Aj! fx A .jiri A w ig -'Q ggi .W fi-shefgriy . 1-Wjl.f.......f..-J ,, - - 1.31: i:',.53i:A .si . f:...:g.. -4 .z 1 1 I JJ :, 1. X Ufnvjgh- ' E WARREN KAY VANTINE OFFICIAL PHOTOGRAPHER TO CLASS OF 1952 160 Boylston Street, Boston Hax1cocls 0745, Garclen City Press, Inc. Lincoln Engraving Co. Official Printers Engravers. to Class of to Class of 15 Boyd Street - Newton 170 Summer Street - - Boston 0 uddszf One Hundred Sixty-sim Autographs f 'ff' -ff isfwg' if hw ww' w ,W 4, 'gf , 1. fm,-ff4,4 ,f Lae4fwff4f2.a4f 424 4m ,W is ' 4Qff'.u.v' '?e'41j1""-Wfjtf W i ff dj gg' as fi, K. F 53944 Qfikw 'Lia 'Q M ff " fif w m -4' 1 -ga. 4 . . LY L , , ,, ' ., ,4-1 4 " .4 42- 4,1 ,4 ,uf ' 4 4, 42 1, , ..4 ,, 4 Q3 ,P-'eff-, ' , 1 pl .vA,A1+ shi' ,bfi I gr. . , . wr' ' V V L, Jo. infrwi r x. . 4. -4- it , 0, 4,4 W 4" ' fly ,':r ' ' , R, '!, " . 4 ' 4 A ' .J V' .'44 .' 4 " ,. A5 n - f" "",, ' b k' ,L .nig.,,,54 ,K.4,,, ,4 , L.,,bg,, 5 M 4,4,, ,, 9 . Q y-tgiqspry,- y44"lf4,.ggg,4'4ig, ,,S1ff2g4f 2Q 4:1 1.1251- I - z L4 ,3'e 3, Q. , 1, ., A W if A, 'J ,YM W, alsf-N35 M .tip '4' 'QIQL w 154 , 1' .ws 4 M . .4 25,3 -,1,'?,4' .?'44 4. h 4F 4t 4 , 4 ww ' 'Qfsifw fr 55- W ' '22-if ' 1 , B' . ...,. 'fr 'K A, W4 ls 44 4Z'244 W QQMQN 'gi 1, A b 74, Vi' tf"" f,,7r4f-'f',lh'if ' 'f'.": 1 ,N ' -,- A3 ,, f" ' - A I' V ' 4, ,-A ff-E"2,' ' .4 , " Ag nw' Y -1 9 'Mn-,4'Jcw.f"3 .,'f::?41ff-':f"r' L, Wi W I , Sf , Q.. , f Wir' 1 ws-4 . '4 Q.,,.1t ., 4' ' iff - fguwgzt Wah, , . X 'N ww 4. xi , 4, I, ,. ' gi., ,V ',, f 434.1 .wwii ,vu L , ,. q Hmm I. fp A .3 .3 ,efv ',g-267' "' 4 W. J4 - ow' ' 'L 7, -fm, 1','1 f ., ' , 444- 5,4 " L 414' 53975 ' 'J -.' 'Q :V Lp " - , 4 , +H ' ,?3qQw, " 4 fx J, 1 ' 53", if 'E gf Ayr 375 ,444 -QP 155 QW-H ,, iw , Es, :!g.,,,A MM W ' r I if J' SQEJW " H ' 'L '14 " +'1"-' 45' 'ik 'L re , . fi 4 4 Q4 W' ' fm, 4 4 ' L- 43" . V ik. M 0 4 Ee X .1 mg ,J -if 6. t A J, , ,, . 1. .yy 'SQ -jab ju 59" 'fi' 5 "ri fikf 44 ,. rm? . ' ef . W e 4 r.45Z,'445' 40' , ' 3 3' mf 1' Q A- ff' '. ' ,, ,Y 4 2' 4, , .. ,U ug' 4 X 4 - ,. nf .Q , p 44 44 1 1 3 G p-4 Q"44 ' N -is-gafrff JT" JW, f, 7'I.5sf?a4 4 V14 fu W 1'-' A 54f '. 'fb' , ', fix. , ' " Q if M ,LN .b 7? W W 4 '- Q QQ,-54,42 Quit: 4 -M 4444 4- ' 4- h 4 fa, li A 44 44- Q44 W ff AQ 4244 A W few 4.45 v '1 Ef- fs 1 41. -A ,g .A4 4 4 K ., , , A , 4, 5 4 g V. , 3, , W .4 -,,-,, .- 7-,, . A ff 4- ' 4' 2 " -:va-43? 3- W -53' - .EY k "L-' "4.'r' 5 ' ' Yihitlt' ',-1.4 EY- 4 3? "'5'4"' N U4 4,54 4 4' ' ' " 4, ' .,1w.' F'-1 ,fi 53- VY- " "'s' 'tg' fav ," -rw 4 391' 1'."? " '1 5- 1 3' 1 ,kg iv 4, , ,, ,, . 4 -, 4 U, --4 ,4 4 A . 1' , f ' 4 - . -4 Q .v J. , A ', 4- - 4.'.-I .I N 5 :A 4 9,5 43 A ' Y1?--.f , , fi I4 40 :' f"11?12 'ff' f, , ,uf 'ffgflv -M' , ,gg , Sw 315 fl Liv c jpg , Q5 cy RQ' 'if .4 W, My vagx? f1' if 7 1, 1' , , r- -7,73 ' J' 'W Y"'4"'3. 1 .2-' 4 ' f'- 'S w' 4 L4" 114. 1 V ai " QR '- ' I L"5f,m "5 ,Q ,fag . "E, bf ,W .M ' i ?.y'W" k, Qniifir . 4 4 ,,', .-. -4 ' 4 1 ' ' 5. 4 .4 'e 4 4' ' . 4, , ' - , .' ,, ,A ,, 4 4 4' 1' 1:4 4 ' 4 ww . " ' " ' f ' 5' ' L' N' ' -' ' ' 3-JJ. +15 4 4 -' 4 " '-W4 '. ," 4V"w 34 - . H, '- S4 .r 4? 4 'f 4 - 4, , : , -' -- , 4' - -4 f , ,f -41.. '4-:Mm 443 ff - .1 '1-V ' -' '. 'V Q ' 9',lT4.'4 1 V . f' 4, A ' ff' 3 WN 4 4, 237' iM"fwr f' 4-,4f4,14f4 4: 4 if 4- -14 4 ,4 4 4 ff 5' .4 -A -.' "4f?"gL4 ' , ,li l 'T 4 ,f-215, gg, ,mg A 44 ,, HQ 44 . .gm ga: H . 'Q li '2 HH My 5 bm! 44 . 'Q -- , ,, I., - " 4',. , , - . 3 ' , - ,. v ,A :' -,,' ,4 qw '- , 4 4 4 Vw, 4 -, ' '4 Q ' Af , '. 1' , - 4 , - , 4: -.-V 4, - .a ,- H . xi' ' f 'A ' - 4 .. f-' - :.', 'h " JU' -1 ,Q M is r VJ if 4 5giH: f'553? 5 gf!-f5?43?'17S5f4'4f',f'41Q39 24 'ff K 5 'qw ' ' W" , , ,,"- 9 fx ' 44 'f M,iviE1-1" 'fi'el,4f?v wry Hwk- wiwg. z 'M nh 1 , w4,,.afif, 4 -,k ,. 4 ' " 4 ,QV if" 44 ' Ps i-"Af'4'-344.4 ,A+ 'iff 441 4, "f'Wf1f2' K3 ' V 2 4 .. - w: 'i444" iff 44- '4 -HA 4 '- 4 gf4-A-'ww -, 4 - ww A , 44 -4 4. '- 4 , 44 , .VV' ,.. .. - A WE f Q f -.V. , 4 44 , ' sts: ., W4 Qi? , xx L 54 t Q .fi g -15:54 , i k-' "' ,y d H K. .U IQ -93n' ,: 4 ' 4 f.4, ,K V121 W ' ff -s4 ' 4' if, !,.,Qg,f .j4,x,- 4' HM ., '.,4 33,411 A., -V , ' 122' Sr, it B, ', Q' .-ff,vff'X V. 4 Q., A4 4 4, ' 47, ' Q "Q", Q is ,,g4fL:4,S,,-5-:?su.1f5SA4E1,f'-9ifmf1f,. . '?, . .x?i,m4 . L E . 7 N : X 44 ,Q M I 5 x 1 r as J X l uf' 'li ,J l . at 9, 3 5 Q ' ' ' Ma gnkxa W , 4 ,. 'gi 3 m 1: 5? , A Plgzm f ggi L, 2 wk 4 ,, I", . f if 'H 'IJ"'a -'A M ' gf 'L V "' i jp 44 fp "J if 4f,,4:"'.'f af' Q x l '-1 S ' uhm We " Kb 5 qs' 1 'A h "' 3 H Nm tl. 1 4- 1 Air' .x WW 1' 4: Rig? 41+ 4V W5 J 1' " t 4 W 'X r ," FE- 47 R ." f 'ga'-,351Q3,fEK,t4 of ' ,i u Plfx 53' ' ' ws H 'Jn EW X - .xy wr W M 2-:gif ' 6 is-P .E ' L' 25- age 'H 7' ' 4 ' A ' s rf, 4: A ,433 F 'QA 3 L -H x 1' 1 ,xc f t M 1' 3 f' J "' ' 4 " '-V m, 1 5- ,fwjff i W., .J .ul Q, 1. gf , f f, -44, ?:.,4J, 4. Q- .qgeifgt .-1 " , ,..g7l5j. 4: 4 s,hrQ'.!'+4-e4 4 'I f 2'1" V wgtfe If gzgffqh 1 35 12 Svqgk A N' 2, a s n Q. N Ir -y 1' v ' -4 X , , T ' M' xg' y 64,6 4-7 N- 9, Eff ,QA ,K w 4 4 .14 'n .-K Q. M' 4'5,f5 '?f3f34' L my 'W' Q' :P '54 f' 15 Milli! wwfln ' W af m wg' 1 ig ,Q f ,Q 4 4 4 fi !' 5 S I J' 3 it wi P i i 13, QL 431- " i R 1 W Pfwjfq n 12M ik 4' 2 , ,M 4, p A it bl li-4? 4 95' 1 , Nxiglx u 11 i 4' " gk A s 1 n 4 :gg Jr J' wi fa T 1-Q Q-' 4 3 U' 2 T ' M , W P B: x ,A M 1 F A with 'W' A A i' x 3 4 V -4,.4 f-4 4' .., '-- .- - ,. - - 4,44 4 . , .. 'ws I gm' LKB t? wa M"L"'gLPwx 42' A fwxrf' ' " if -f v 4 I' " wlhklxz . " E FQJQMQ :f 7 ' in kHiq.e4'Z1F Ng, .A 1541.1 Q 1 W' '43, Eg,-l .K , S. 6 f L,f:ff,4 ',.1.,44A I' 1514. 2 -' Yi n K ,' . AH ' , r 'X' 4.,. ,,"f:f'4 4H'1- 4 'wl4:. 'f W' 4 . , uf w a-f 2 , :4 - gg, 1 4 4 gf if iff? M fig, ,su ' i?fx5gKgfix':g tx- !f.5' Q VV,' ' A ', r g254g5L, 7 :,.,4 T 'D 'qw Y' ' , -rl -4 , 'Qi 13, Qi' wr 'W ' 5 ' q I1 .ni F' 1 e P 4. g 4 1 ,"'1, .ay mf? 11"va"a,'5"'i QQ' E ' A gt , sw ff 424 Mwytzhqhf '44, ig nag bln If jim. If ww aw 4452 ,A gk s, ,sf fa -4w,,4, 3 TY ' .4 w':5r,,,5'4" 5, M ' ' 1323 Q., Rf le: W , H wig ' '- 4-.,i' V ',,,f 'tg L' 1 - '4 " J3,, 4 Sf .J K - ff g , ' .-,4!lk'4,'i 1Lq'bag:.Ws-aizyi, if r:'lzx'.vbW?d7,k ,xl 1- f ' . XL - "hm ' I," 'gg if X ggi, 4 Stagg ' U i f 5 E ' , 7- gf. , , 'T . Ily a? ' -,314 6 lin fi, .pil Y"44-F , ' 'NAV 'A' " . V x 4 A - ' 'TI i' - '44 ' " W - ' -5 'V 7 .' ' 1-fl '-" 'E,gg,7',,'5' 4 , 4 ' 5 ' -FW". .,fjiQ1QfQ!v:lL-.1454 AVQEYQ. ' ?,,:,Q54L4k 132 , ' , T.,'Ti5j,, NAV' ,,, 4 A .4 ,i ' Q94 Lffkwg ,.Q,h,w5.4 A 154 41, - yy 3 .1 ,I A N k fr. 3. lyvx , 4443, .I Rf, 5-gig? Vw 4 H in ,rl .4 ,'.g.m . Sf, Lil! HF, JM , RFQ' V " - ft f Ziff:-4'4.,f444L W: 'L f','. '?1 .5 .f4',, Q' . '- F", ,:f'fi,:4 V "1 " ,, N ' "' ' A "Y 61 , H , '-L .. J w! 'ff' Q' f' Q 42 ,,-.Q wily! gb he Wy if fag" eq 54' mu 51 15 JV: ,,541ff,:.f,,':,fj.,gj"ff. ,xwq 'A W, , 4 A, , ,, 4 - , iff -6 A 4 gi A-w Maw QA. 'iw xl'-' "N 3 A A Al, yu-M , -.-, 1-2. .-. - ,i' I E43 - ', fi .-!! g .MH-1 4 V -fjpyf. ig? 'asp .4 g' 5 Y, 4 45 dig 11 47 4 5,4 sim. , . 4 .4 ff ., 4 4 V .4 , 4, . ,.:f44 4 . , - ". 44 - - -4 . . 4 fr, , I . +4 , 4 ' ,4, ,. xv . ' 'w w 4 , . . '4 5 A .4 14 ,',-Y 5.5-'3,4B1'44' wift c-J' "0 Wi, ,Ji ,. 4.-, HT 5-4 in ' ' at . V. gf- ig. L 445 -'4,1',Q ' ' ' H fig ' - L ' , "1 E ' -N , - 'f. - ,kg lf , 5 ' 4 W 'ff ip 1, ,. - , I rv ' 4 AJ , fig s J. 4 L A I A0 jg 4 3 mf , J PM 4 1. 4 L fs. jx- :-A 5 1, 3 ,K 1 I V my .. , . v 4 .9 i A 9-Af: 4 , A. R. fra n 'f Q, nw f 9 A n , , 5.1 x 1 35 1 ' 9' ' 4 F5 eb , fyaf L ., In g, A p 4 f KSU few- ,, 4 Af-W4 , , .4.',' YfW,4 "4z' .44 , ,M H- +1 . 1 Q b u 1 W ' A 'iw I x ' ' 1 8 W' I 3 I -:R V .QC 4 vw., 'Z' M-1 'A 1-4 :pw 7 k A if I:- ff.: 1, 5,4 'M I L : 6, 45 ' 65-35 M 4- an 4 VA-V 4 4 4 3553 4 'iQ,:44341f2,'4e-g ff?-,,1 ' 4. f15 14 'G? '-,iff 1 1 1. 42, 4- ..4 R' ' QQ ' H ' ' its . .4 N 4. fn 4 JF vlgafgr ., -4444 4 1, 402414553-,4f++ , " KA A XV. w is .X- ' "" mg: ,4,, ,,, 4 Mkigipp Rmgzqffi .f 225, , Y 'Vi W P 5, ,,P3 WJ ,i3egQ3:g?'A ,F Q, qw , Y?" xmig '24, ,N kdm- A N 4,4 193, ' fi -ar ' rv 1 fa Q -'J 'r gm 2' f JI" 91231 'Q J '14, SE, 4 444 ff":fV"' , , . , .4 J, .4 lv 4 1- ., zif W 4 , . 7 4 4 ,M gp m- .. , , ,, 5, , A , . .' ' ,. 51, ,m tv i' S. ' ,. S ww, '44, I , , K . .4 Q W? , "s 55w,-,r.,., F., I 1 4,4 'J 41' , TMJ- WW ? " K ' ' ,ff 'mf Mp- 'li 'Q 52,635 if 449 -33 f" '., 17 , ff 45- 4, fait A ' F w , gi-4.35: ff, 9' -4t"a U. 'Hi' 'W I ' ,- ' 4,-4-f ' "' 3354- 4x ' 3.1.4 , V .. HS- ., - A 4' 4 V 4 4 4,4 . 44, . , w ,4 fa -- V A 4' ,,,- V , Q ',,- ,-4, ,. 4 5,333,335 ' QQ, , ,1 , gf ,d 41 L, 4 44 , ,4 ', ,Q -x Qvzef' F , M., .Y ?,4 . I ,V ,N . ,4 , .wi fx N 3 -, ., :V H . , 1 . ,ng 4, .47 V ' ,NN I, 4,24 . L 4 4- A -rl: ,A 14, ,,, N 1 , xx., 2 vm., i., J f 4 f 4 n t ,4 4 .T ' M, 4' A 4 ,A 3' ,4s.4, j5,2cM?.Q A afigfvpis , ,51QQ,vv" 4 ,w,,,aWiw1f544 "4- 1..4,,'g4 . , 4 . , 43 A. Aff' Q 4 A lflf' ' 'U ww' qi "H- 4Iv"'f K 4, 44, 441' f gf ' 'Y' 4 ff ' 1. ,fx 41,1-1514. ,'?" fu' H1353 , .y 4 A -,IQ 45"-X ,, '41, U ul 455-f MQ . . iygv 5-' 4 ,phi ' :my A a ,,v, 7 -. gk, 5: N if 76-1,,,4,,4f' ,Gf"4i4,-c,++4 A " 1gvr'f 4 .1 ,,f5,'E'f 4- fl?,,-4? 24? 1 ' A ' 23g,,,aMp H 4 if 1 fa 1- . 4 4 ,- 4 -a - . 4 ,,, . :A , 4.45, . f y 'M 'W ' .4 4 ,- A - 4 4 b , ...Au 4- . -4-, M J my L' 4 i -Marv' . M ., V ,394 4 LV 4 ,4fY',V. M4 , , . pl 4 - N ,, ' , ww 6' . I t ld W Q 4,L N ,,,,Q.! .4 V, 1.5 in gg. 475 , k,'f,g.f3 ', - , ""w.'f"?g,y g, my ,, ,,,g ' 4.4464 4 45: gji ,g14Q.-4. , f . ,Q W , 5 ,,4L.,,.gt,5A:5, -4 442444, t Q -, Q Q a W 1?5J?'s 44 EM 'f Q ' " flzfsssgnt' E? P Q Q Lgff' ,4- 3? A , ' ', -4- f 44 - - ', 4' z , 4. 4 . ..-,,,-, , 4 '4 -N fr -' 4M ,4 - 14, -,L ,, , . ., .,. 3-Y.,.', -,,, -If..'- .' fl' fkwfjl gm-14' Maw- T" , ' 1 1 L- " V - "Q 4. " g H Y. ,QM "WAN ., , ' . t n Z. , ',1'-f-qQf'.wY'g',"Lf,3 ' . X' ' J V 1 '9 P A , 1' 4, - " ig,-TQ. 4, - , ' - '15, ' ,4 ,fa 2 '133' , 'V 1Q x P i,94,'nx, 41 ', au. I ,5 ,fi 4- W' M' g 'ff'-,7 4 Zigi Q, . ww 4 , ? "'4ew'i- 'fig' , Y-4Y?3.H'4' 1-4Y'41,:7.Jf44a.,f mlm 4 ., .. , , r 44 4. V 4 3, . .4 , VN. . fy-- 1? 4. 4. .., 4 .Ji 1 J! 'Y 4 4 ,f,.,,,4 .f-4 '.. H419 1 A54 AXP 41,-1 1 .f,, w e-.4 44 - . .1135 mmf. :ml -4 N Ib f 2 - ' '4 - -. H--41 H' ' :4 -'-rf ww f. "U .4 -Q ef-1' x ws F "xl +'- 4 M 7' '." ,m 41, '5' 1z h" 5i4.gmK 'Q' new 195 " 14' 'lik' 'ff , V in V 'mfelfx-55-s.,". .av Ag i-4 I: X . x ,- 'Mr 4 551- -1-'J' 1 4- -4 1--,.q .W 95, .4 , ,,,, . .LQ X,-4 , .Ay , yn "avi A? 1 KW H! .5'.'if,' - ' " 4 , ' W ' W A I '3"'x'?. TV3g244'?vqf- q' tix 4. Jtiaff '24 Jw if QT: rw ' xgefviky- ff ,Jr y, 1 M, 4 4 H3 'M + 4, 4.s,H,,,y 3444 A ,QQ , , - sw 4' 45, 3, 415. 4 -.mf vw , . A . f' A ' -4 , 4 ' , 4 1,39 1 . -4 "", 4 V "'- 4' J? ."fV' E , M" " 'Q jf: '13 ' , 4 .UF 'ag' ' L-?f , ,f,','Q ,Tv , "" 4 ' , '5 ' .LE ', in 4-H522 A ,,.,,. ,, 4 ' ' ' , fr. " it 241 4-1 gkZ4Qi" 2I " ,i'1, ' 4 "Al ' '?4 YQ uk B Q3 5 A w mf 4 322, s yi .. lg? r -,i Viv rlf "' " 3 ' 4 42 'AW EXP r x J- :QQQ fi 4 A I 14 44 fi-'gf 1 l'::5v"-471'f - -f"4f f1Q'- 414 - Q W'1f.5fif'if9?? M M4 is hi 3 5 uw, yzpmjgfl ,W Q N '11 , A '-gf. ei, V , 33-J' f ' 'V 4 44 . 4:4825 ' ' ff- "fin ' :1g44.'14 fm "W 1- ' .fn ' 4 P" Kw.4JW + 'hw' 'L 'W'u 'vii 1' 4,25 'Q' 'J' sgggwgfpv wfxw .cf 'H 4 4, ,4 Q' W , I , mi ii? Q' i' wif W' gg 9 4' 44 M ' A Y F"4f-I 'es WRT-5' tg i .gS'k'NE.,514uH"'v: , . , .. 4 4 k ' 4- , k I , 4 .4 N ,z i 'Q , f' x 4 1 f ' 1 4 4 1 4 u f 44 f. '- -- -, 1- - 5, ' ' '5 -, w- ' 1 ' ,. , j , u , - ,4 -4. ' , w4 - -, -M 1- 4- .' vu - -Nm' 4, 41: ', 44 4 -fr def, 4 , 44. 44 4 . ,, f?'k22z- 4 44.4 n44f4,4f,f ,iff f 14,4 , ,- 4. 4, , 4 ,'4,, , M --+.4 44 44- , 4 , 4, 44:3 V , A , ,4 44 f 4,4Q1lFjE',f .- .4 K 44 , , M ,4 - . .. .,s ,,4 1 4 Q 1 ' 'f,1W:m".' vi ' . r' 'WL 4- 11 , , 4 ww vb u 1 4' ' .-4 H ' 4 N' f - . ff' - Q., ' , . f-P ' 4, if 4 4,-, he. m e . . . - . Q. 4.-., .. ,Q 44 , ,, - -4 V 1 rt 4 - Y ,S .. K4 .Quik 'I .J .,, . ,xt JW Y 4 ' 4 ,, 4, 4, ' V . 4 4 ' . -4 . 5, 8 4 , R" 2 ' "yu-QM - .,., v, 4, 4- , 4 , 4 4 1 fp ,,,a.,- 4, - , 4 14 4 4 ,Q -- , 44.- - 51 ,1 ' ---W4 '4 4. 4 , . Ju - I NX 5 4 5 'A 4 ,, it . , M . .1 . . . .14 ' a .f . 4, U 1 K J' ' 'Aw 2 . 'W' X' "RHF Q' g 9555 G W? M, 'H Q M an if " 4 4 4 in 5 bwvgvgiwfa , .- A- 7tf"""i4: W 'L' 'Wim L 'fi 4546 vw, i 'uf -f ' A " Q 944555525 ' ' ' , " p ' 4 ,,f44.4: 4 - 45 - 4 .. 4 4 .,4 4 4 ' 'H 4 4 My ' 4 Qg , , f if 5, G F' 4m . ws . wi' +R' ff'...n ...,, H 4, if , 'fer . . , Hg ' .lm 4 4.1 .4 . , 4 ' 1' 12 4 '4 -'-, 'f J .J "' ' , . . fr 4: ' " 4- " " T -4 -' 4 ' , f ' :,, ' T ' w, '4 '4 ga ' "4 .ii 4 ' ,Z Y- -- 4y1f'.i":5g 4 is f ,ff pilr. 4 :L ' 2:15 ' ' 4 ' ww V "f,-1,4 4:rw1" ,.' - . I ' ,' fr 4 1 'ff 4' rn x 0 lr L4 f 5 " 4 ge if 'B fx 9 if 4 ' " 1 ' gg, 4 1 a 4 ' if '44 N ' ' I H' 5' Q 14' X M ' W 1 ,L , .- v I A 4 Q ,, 2' 'la 4' , ' 'V vw -fgq'-.1 EQ? 4, ' ' gt +9,!."E!iWQh fa-'Yo ng 14"-4:,G'i 44,7 4 ",, mf 75,1 'y 4- 4 ' '4 , 4" ' ' VV", 'iv . "f . 4 " x ., L ff? I gil ,Q J gg fx L ,,, fm: . f,u ,, J, b -V. , ,V tg.-I L 1 I J. 2. 1,4 M- Q- 4,1 44f,z4w44ff r14-vfw 2214, , ,,,,g 4 4 , 44 4 .3:1,.wf ' Q' 1- , wwf' 1 4 , 4,+'.m,,'H-'i'p-il,-flf' '21-'Ei ' 414 4 4 4. R Q 142 .1 ,4f 4' i. 4' -fat..-4f,gu4:4.2,5 w,.f4T"5 q ff' fam , '-4 H :'2is"f 1 .4 U., ,rf Y , ..','.,...41xgv-,vf '., 44, . ,, -. K ' lg, u w- do v, ,Q A- .4, 44 . ,, "4- .y 1.9 5 " f 'fgfg ' 1. 'L +1 if he 'S 'F'-J--af H A 'wg 'iii A vi fi ia., if if M , Q Ill it - ' "' www 244 4 4, 44 M4 , 444444 ,442 if Vip 1nWH+ iigip, ,Q 4? 4 15? Y ,f 'XM 1 Q. Q .v " W .wM2- .5 Q .wifi 3291 !"'v,-nc W,-s N 4 W ji 'Emp ,W ME' Pffihsgw , 4 , tl, -'A , 4,5 , . -- , :,,, ,N .. ,- H. ' -4 4 3 .1 .4 3, , '4.,,,. .W U... . . ,Q -,4. 34 - 7 4, , , .fm ., A 133113 A, Q' 44.4 -, 173 x 1 .1 4- . , im . 4 by x L r,--.45 , H-4 4i,! 4 44 'L ig:--M1,',3 ,. ,., M5 ga? 4- 5 4 ' - 7' - if " i f WU - J "fl -"1-2-. Y A V Q an .,: -, f., Li'-,-424, I ,ax 54 . 4' . , .4 4 V , , L , 1 , Q 4 " 4 3 1 4- 3 , 4, 4 14114, 273, tv 5 5,14 H-ff, 4444+ fr 4 44, .44 , 54, ,44 4 4 4 f '-4 -Aw 1 4' 44.: . X931-'73, 4.1-'."6-i'1"f Rl, 'TA - '."!Q "f.'.-,H ' 4' ,-, ,,' ,' . 4 f'4. ' 4 Q' .' . 4' "'-'ff4,' x 15 . , l w -4 s 4 '1 Pr - A w 4 ,- . 'Rs-' E "' '4' Jig ' ' ' 1- F ' , K 4.4. ' 11' '- ,x 574' Q . W ' '- 94 . vm. 1 3 . .., 3. ,H J 44 H 1. IF fx. 4 0 W, 4 ' 4 fg n 1 Jule l ' . 4' , , v 1 . J. , ., . . . F., 'f , ' ' M' 4,4 ' '4- ' A V' Q 3 , l"4 'lv 'Q nA' - W- If 4 M' - ' 551' -4 Wy ' ,Y ' X ., F, ' ' ',Q44sQ1': , ,af , J Sack . .4 Q, , I ,WEE A x .A , r ,, .4.V Q :bfi EM, N xrjghxn mg- in FFT' w, tf'i3f.44,"': 1: 1-W' .45a'k,g.i fy-Ve' 15 "vt f wa, . . fi' ' 43 r 4,4 S if I A ,4 14, ,4 ri VH? 1 W U, YF gwyvaai -iw? 115, .fm :JP ,z W mm ,Q ,,, 34 ,wa . tr. ,?4, , 4 A ,Q .,. ,E W A 'Ip M Lx., I 4. , ,4 yn' if 7, V. ,1 .,,VL. M 495 ' .. ,, Q, 1 f ying, 'W il ' L12 LPN, ' NSY a"'.'1t 1 ' . ' . "1 fi--'I . ' 4 4' 4 4- '9 n H " ' ' 'Wim' '1L!Q5.p-fff , iii ly gf- 4,'+w- Ag ,Mig'fj4 X, N 1 7 f ,,,4JP?!fm45" '4TS'g, Q' lg",f:3g,,ag 14 4, ,, ,,, 4,34 4, 53 y ., an .44 , ry 2 . f . ,,,. ,4 mv w .94 W in 2 41 4 , ij? 413114 ' 5' ' " 5, 4 'gg 'lf' N ,L g - - 'b4.,J xf. 1 4,Lu",f1": 'ET .""" -i Fxnufmliplk 1' QR 142' Q' xii if df? 1 'Lfw ,Q ' A -4sL . 4 ,55 4 -.3 , if 4 Hs F, ' ki fa 4' ,B ,. lg 44124 4 f i 1 .f 4' Na 1 QI.: W rx w fa- , ' , 2 ."'ff'qu V' , 1' T' M5 ' 4' ' ,' 'X' -I .. 4.1.-' ., ' 'gk ' kt" " 45 " "Q ri? ' '- 5. 1 4 , Eff . ???3i.MKf5fi Wi?-QA ggvf,5i6"'Q5"!ff4 ,.g , T, . 1' 111' . figs , lu 4 Q, ' 44 A 1 ' Nunjfibig 41, 'LJ nf: 4' , Mi ,ki :,,l 4 .:, V W. N1 X 44 ..,v',.gyp4 I ,-4-4 4 - 2 1. .rf If '4 M " ' 4 4 . . - - , 4""- 4 f'- -'14 4 1 9',p"'Q,!gif4gfgg51v4.3 ,..',, W, b.9Q,,g'," 4. , 41, , ,x v L, .7 94,:,4ft2Y vi ,vga,:4. in Wil pfff.,-M MLW .tfqvw sip A? 5 ' iq, gg' .-. x 42 , W'r5Exs4r":4..S" if ,'4's2.' 4 'L'ff's-,?iMf1"2f'W- W 4" - ,' 4, r-,4,4.L -,x - s, ,. 4,-4 y F,-pZ,AwJgW'bK,, 14G 44 U'-KHWM, H -wr, H 1 'fk its ' 7 if 1-4 4 L nf' a " v 44 fs 5,9 1 4 1 J 14 'A in it P y 4 1 "'471vf'-4. .-:vu 4' T1: .39 SEQ. -, ,tw , 4 H 4, Luv- Y, f ,3',,f'm3wl.'3 -3536?-Z Q1f" 4 I353 1 .' 4 - H'1f,,,. E r -...Q '- I'-.. W' , 'f "' :' f' iff 3f4i"?'+s-' 'f 4?'FY-411-M'fi'4 M'1"4f.,""-' ffild-4 's,3"T'W-Mir vi: J. .1""3a?M 5 Puff ' QF, int, 44 .,. 3 .I Y Q. aw, J' Itwpn, . 'fa S 9? ry 1 F , 4 'jj gjfrii, 'X ff' 444: -r Q41 Q ,4,x , ,y"l'K.1qA3i7,- vp a 11 L Yrnxygh wt 1. V.. 8.1 t . . 4, , ,. 4,4 - 4r-.sq 4ff'5r'. , .. ,N 4624165 M434 ,4z4.mz4: ,a4.4,.a1,44f, MV, M."F-'IL a5Q41'7QQ1Ei,f:Qf31n' 1 V J ,J Q im." "'4f,443wff424ir-4 i ':4 '+'4 'A 'P I 745' ,".4 'PL 1-'QU LL : L iv 4, ' , W 1s4wf" , 4 4r4,m4:.? 4-4. 4? 5, ,xwiigiu 'QSM 4f:Ms':,e,'1g-,, A , 34, yn-LJ .54 k Qzgnq vu W-4. ,3!"?Y M af' -. 1 4 52 1 -V.: .'?n3y JI.-' Q ' .,. ,A lwffj, -f i5-emi? . H4, Q 44 Q, f- .1 ,- -1 ., . 4 4 4- 4- - s ' fi- J " Q" -14 4, if gf? tl' A 4431 1. ii 15: k ' J ak..3H""'il'9?:Lvi:7'kf? fs.: -"."'4.'3Mf .. 4,. i4:-vf kr 41 ag , ! n,:r,i"-,,i QQ swf? ?,:g7E'f21?w771,'?-5Hf.,1?tf5?f.P,3?'L "' 1431, Tgggf ',,, 2'f'7'?f,sgfE , in -1 2. 7 44 .ig 21, ,Ag ,iz I .I-'ffhg-4114 " "f ' -1-'PH " W WH ' "U i ' -W2 '41 , 'Wf"" ' ' Wfhiiiif. ,f'?',s'Wf,-iii. W1 4.3-91? my alba' ,gg ' Qi' L 9 9-?J?4',-'FL'?5'lZ -1 . . ' 4' -' '4 4- 4 ,W fig 4 .b : l 5'g" l'-4 i iz 4 , -444 44 4 ef - fr, ,- L , 44 J,-a . 'MS gg Q' ,. V V ' V A V , ,S . V V1V.VlE:4.- Vg: V.'.M'1,V 'Fr V: Vaksggfjf' ' A 1355 V fi: N ' V .,, ' V, f,Egf ,V 3 ",' Q ' V 3 Vw V 1 V' 'L 5 V13 W.. V.. 'Q YSL 'V.,qQb,r255,X?.,s qVyA nil.. ,'v9gV,!VVV'g'V 'Vg-?L' . VV j'Jf', .4 Q v mgst - ' VV -V ' f ' A V- , ,h 'K' if V 1,5 Q, ,VV is. . E in wifi W fungi? E5 V+ if. f?'?3jVf-VV "M gt V2 f m" 55 ' N F5 r r V V WH, fu s Q, vu 3 1 5 I V 7 1- A 44 VV, ml ' H -1,3 ' " 435' iMV1V'11.,"i 1 539' ,M 'wigs V K Us V. Q in V AS, gl V ' I 5? Vw , ,S Sa 'Ag' M '55, K 4,4 :QQ af Us " 'V 'WL V Raj 7 v V V. 5 iw ' v im ,Af 'W 4, 1 'Sf :V V :FM 51 ,V 1 1 rg ' ' K V 3 144 ' 1 3 QS . V ,Vf 9 VH' Q ' V22 zu' Wifi? v'i4"'K'? 7"w '2" ? 152 ' V . V V f ya X1 Bibi 4 50 ,Q A 1 Y I .NV V1 Gian :iz ai: vw ,I it hi M A -4. it Jef xc JUL :Q Tl ab' w W F? 'DQ I A5 Y ' 'hai L V V 1 , V V, , V V VNSL. X gf 'Q' gg' ' 2 :V V Q QVLJWNI QEQIVL 'E ? 4"gw" 'ki V A "RW 'KEN' Q JV 1 ' V il? Q V V35 wg V VS Vp, Yw V X- ' V -4 ' an V ' . W VN ' JM V 5, ,VV wwf Vp J, Q WL 1. V, .1 'H VQSLSV, ,. 'V 5 ,V 1 P V 4 .pw VV' AV x l .L VV"VVVVV:VVVMVf VV ,. E.. V L ,. , '1 VV.VV VV V V V VV VV s V 4 f. V. kwkifi' V1. 'V tis' VV VSV ?VVVff-V M VVVEVV Vq.VVVViVV. -.VV .Vw . V V 'M ig, 5 u gg., 'Vi x, V I ,Vw L its Ma V LF VY ggwtm W, 15 , A R J of 51. ,cn is Q. P D' V 1'r 3' V 5 Qs N- . Ak' ,fs 5 5 gf M x 4 Q? n J P , V Hg V "QL V 3 V: V V L Z" ' :V 41 M- 9374 . -fgwx af1fiVg1,VA5 ,IVV W4 .V XV V fd . V-,- Vi, ,Q V."'w ' i ,- .LV - . V a' y"V "1,LJi :V. 1 A ., 'Q I 'Iii' ?"'f'V.f'E"Vr-f'V5'V Aa.. 'Q Ml A lm 5953 'Wpf' ' J fi V : W i 5' VVVV'R-"" :-V " ig 45'CV'5-VVEVQVWZQ iw ib. W. . 'V 'VV54'if'f?V'-l'i'1?fiS'5 ifV2 w,fff55155,,f3f"izVV : .. . VHVV ff V wV g' fV 'VSEU eb , i E ve- VV -: 'er 19 , -Y A. Jviliztf V V. 13- mf-V.Q'VV .f VV f' V- V 'sn VV 'JA , .vw mai as ia Vw if-if V - VV V' --1 ' WH- " - 1 -+VV,.' VH- . . . V1 V x ag, V-.. V, V, , .4 4, V. M V. V ,. V, Vp,xV-' V .V Viging Xfyf- 'Q , .fm .V,i1VwVfV,V .. , M . 9, , QM V . V. .- . V s V MV V gl r wa, -V , V I., wb.-VV. E V , V kg V, ,QV V... . ,V V v.,wwM...1.V1, ry' .1 ,VV4 --' f .V V4 , ,K VV, ,333 --1, ,Vp ,V .pl , B if u- gi ig' , '4 1 K' at 0111 , .5 'Eff Aw, a Til ,V I ,ku lr- , A1 u ' , '54 r hav M31 'gm Sir jest? N 4 3 Q in V, 8 lv wg ,kikffm W ,K 'H M4155 31 3 1? any 1 25, E lag! A fb ga ,VV I. VV V- V ggi ,J Vs -X4 , Ei, i 5' . 1 AP , K2 k kj wx X gi Q .jf it xg, I Q f rr A . b -gi n v u 5 n v L v 5,141 V 5 WV. V5VrVVVff" VV . VV.V VV VV VVMV. f. Q 'kfm J .4 L I -at f 34- , M ibxx at Vfwfiuu VH ' I X 5' , N ' 6' 4 N 6' W2 J 1 Q x Vi Ai ' V Wg 'a VV: Va V 1 gr 3 'HQ A- ' w 5 v gli 5, V- V ,L V A I' 4 ,V .5316 Y L V ,A 1 ,,vV V .R 9 ,QQ . -1 , , 5 5 L QL, -Q ig 'QM film: U W - 'V QV V gk, I is f VV 'rv v J: 3 .V 1 ' yi, 'VPN r if ' V, , , dx S' 2' ,,',4-3 Q 'Ha y -r' " 'V' -fm. "' ,V V- 'I Iwi' 1 Q v 51' . iv fag " ii 52- A , '1 5, x , r 1 '43 f 115' L 1',SE'R' ,iw AU M c .jx THQ E Y, " k ' VHF! V. by , gnu' 3' E- V " we is-V ' ,ei 3535 sV-mm, V ., ng V H A" , ' V V V H- -x V 1 1 V M 835 V , . ,Q - 1 g 4 AV, xg Q . 'Q if 'fl EV HE-6 ' J? 4 KI . Y' V 4' ln 'gs ,gk If Z 'V wg 91,3 'f 1 X V W V, Q V ,Y 4 MQ s L gt , ., ff, 1 , W Z , 'MV' , , Ve v 1 ' V H .V V 4' VV JV V 'Vw 2. Vw ff 2' W. f'z+E3f MV Y VV V' V' 39' V H V -V gf' W '-if V ' " V V 'g ,M E ' 1: x a V fi vh gg- ,H l 1713 ' I ik? 'fx if Lf ix g t 5 rg' A, :V Qi., M g Vg Bl I ,F rw 2 QM hai 15 fi A ,K JR 1 ax is as , l I3 .V V, 1 .V ' fig f ,Lia 5 . V af VN Y. , .3 V5 1,1 qi, V X ag, w 1 f. 54 ' 'E sv x A Q ' t ki Q v 2. xv 43?i,.,15 N1 'IN Kf , A gg Q J E 1 1 c , V Q M fg VV V Vg V Vf - 5 1 : V V Vg, f V V V I V V f rl if .V,., ' J' 1 r -ax T , I Q R 1 , R 25 I 1.4 Q 4 s , t ' V ' JEL' 1: a V ' n " " mv M x Y' A J 1 V . . V V - . L. . V . Vf J H. -. V- V V ,. . ,V ., ,I . VVLV V ., VV V , .. A -,V .W , , ,I V . V . VW .. 5 Fi 1' 'J ,- 1 Q4 Q? V +5 I " -C5 '1 L4 ' gui-ga' R21 my r MJ ,M Rig' in tml Q 1 U 'vi fm M ' . 4 ' 1 V' 'V 1 ' ' f 5 g, -V E 'FVVV ' ' V Ji- 5 , UW '5i5'f - 57 ' f' f5'j' 5TfTV V Wil' .V V 'P A ' ' ' ' V':3W'!1fVV , V V V .V . VV. V V V VV 55 ' 2 "in ' w h T' V V ' ' ' H ' if Ryu ?u3"5V'.' 'V V '25 'iv ' H '-'V V- ..Q3?" ? f'QV"i5f"V V. "W - V 'Q' Y' .V ." ff. ,V . V- Q V919 HV ' FV' 7 QT? V5 ive " KJ' 433' .V V.'f'f'VRVfcfi- L .:, I' '. gf lf f 'Viigff-LV1L" 'A r' ' V VVV iV V"4 'ie'9I4 ' 34.2.3 ' fain 'E --'f . "' ' V ' 4 ' ' ff Q f maxi? 5 7' iam M I I Vg A wifwx M-5' 1, -7 ' ' k i'-4? 1 V' .1 I V VV , V- 'V. F' N H 'VV 1 ' " fn V. mf V- ' " V1 V' 1-"' ' VfV' VV'-' 73271 , V" 'wi a 1 - -A 5 'E "L ' V' JV-'i' f', V. .'.' VV' 2, fm f t 1 V 3' ff"z g' 5t33' ,V ' V VV ' fin . ffniig 1. x 'ft -1, S3574-'f,,i V '9'-V - , X 3 4 - VfX:E' wf'fQ1ff',,- 4 , 'rank ' RA , ' '71 :V V, ' , J V ' ' fVp2ft' Vf i VV - , mn" V ,. 'wg V '- Q, 'VLA ' VVMVV---1,. 4 V V -H a ff" V' . is ' V. V V. VV :V -VS, L ' Vg f V 4 A rg: zVVV'i"iV,F2V.-Ag' VVZQV V, fvfg:j'Vf7'NVV ' V. -V ' if 1fVg V.V .. " V."?:'iV'V f:V f ' V+ , '- ' V"VVV - 1 V " V f -V "Y W 'A ' ix "' V V 7 - V g . E' JU". VA V ' t 1 , .lb 'I' ' -' V' 'V ' 'VV . V-,..- ',4,' -"W ' XA-' Hz" V. ,. ,. 4 M H V,-V .: ,. . Vu: :V . V-- f m ff- , .VN W El y.. Wg, 2.3 V 13,3 Y .,,V ,. , W. , ,N 'HQ' 55: ,V H ,gd QV .Vit If rj. QQ 7 V. , V 5 A J j im. '- 'FWH V43 if' A 'wiwg if Ms 'gh' Hi ' 3 'Y wif? ,L g n fgkg s ffiv V 'VV MV 'QQVV V V VV' HW QV? Y 9 2 .1 g , 4 5 had Q, fs 'igfisgyw J yr ,t , , N' x fr N' 84 ' ' 'v 3-pl, 1 ! A V p 25 :l v ' MW il, 1V V V' . 'V V ' Vx VV V LQJV' V V' ' ' V' .qs C52 ' V' 'AVI-IV V' , ' " ' . VVV4 V-Vi' gg, AV .fl . HS 'Fw-5 4, V' :' V' ' K 'A-fV, A ' A 'V V' inf? Vw 'f':'4i7.'!'3' f'a'iiJ" !1""'3fVVV'fb's'f:V " AL ' V - ' "V 5 'QV' 4'3" V A 'YL-' K M: 'QV ' ik V.-., 'Q:1,' ,'--5 V w, f,+, ff: ' ii ."'VvVix f Vwif. Vu", 'V V - Q W . 1 , Vx V, -V Vw' VV. 1Vl iw ' '53, " Q . ., , , V L, ., L , , V, , 4, xg in , A V .'2,V?V2,, ,Mug ,V , ,Q . VrV. K. ,. M, V t ., .. V :,,. . ,, V- fr V- .QW -v VV VN if uf- 41 ,. l Vw V 1 ' 'K 'fic ' ' ' " 'g - f!.Vv5freAY1Q,f -'QE ' FV 1 1? V' -' 4 9, H 'C ' 'f-"ff "V-1V'i'4"f' Q9 , - VV . VV -V-- 1 VV I V' W H .- ' if V 'V ' " V V: 53 55 1 VHF' 4 5 ...Q ' 56' V Wigzfal 'ig-'.+fVWfg7F'. ' "'gf f"f-k 'LVV' V. V . .5',i+' is Asgvkgf. .,V ,5M,. w 2g - e u:x.T:. 'VQVJVV V :bg LQ. V V. ,,V:,1.gVV gn.?.,.F Vg- VRML., sw. V ,4Vf:.:k,V L 3 If 3 Q 1 5 H 1 , ' f s .-.k,n -2.iVn,,- w g-.V , '-53, 'L ,gyiw fi-"2 H5715 V Mig ' :QQ il .- '2+f'VVf' x ' 1 :QQ 'QV f'?7f.VQ' 3 . V f . .Q 'iliim-' 13, V' tiiy-kj4f1',"'i5'V ' gl . V'Vfg5wEifg I . T31 VU -S+ V? ' -V " Lfif? -V V gli . !.'511'h"" vi 1 32 2 22 H51 -'Sig 3 , LV'.g.4 ' ga 4,,..my5Vf fy" - Q 1' Wig ' ff XV 'V M W V. i s-V mV g 1 Q V V 5 QF MEL , ' ' gf 1VV,s'2VV5,7QmL , HE' -V V 'aVV 'V sp ff 3'-2z, Q7. 1.Vf535-s Nw iVLf"'V' V' 4 V V Y! ' 4'1" " f' Z GW QMHVH wM'.' if A5 x u " v a' I2 Q ' N" . 'QTJG V 5 A '1 Hg' WS' V x 'NS 'gt Wikgfq 1, 3gQi'fQ '43gi -15, 'A :Zy l if gsgd nj 13 1 4 416' F If A .9 WV uf A , vw , V 'n ' ,H Lx 1 V 1 in 4 V- x fm , K TV 153 x N53 , X ,K 5, wa Ks 2. , 'VK I 5. Sv, Y-M A QEQNJST' K f I V.: wig :L ,fi 4 V4 L 5' Ven, A 1 1, V VV., . . 4' H V 4 2, , .- y , V? VV, V , ' V-QV ' . ' ' '. . . 1 V -V ' ' ' ' "" ' " "' " ' ' " uw :.. g z" ,'-4: uh. , I' 'Q -,,', . 'X "-, . ' W V , ' A in .V . , . . , . . . ., .V ' f ' V . '5 'xffz-urn' ,lghVi,! VH rVlQ1,V-V Lg- P ji"fV: .- V ' ' 19 ' ,VV V : ,'VV,V'V ,gi V, V- r" fi,','. - ' AV' 131: ' V V 50? gag? it 6 V v MW It Wikia pi xg wg, ,ima 'w dsf' ""' S5 VM.. .Q , ., .A V J! . , V Q J V . VVV , - . V 'V V V, .- V T .V Y V V??wV VV fi "' fm A V Vi' V 'I' ,V QV 'gf ,Sf V' V ff: if V f- "Mis H VV if we : VV 5 , V 1' ' V W ' ' ' ' ' 'f " ,, V-, W ,Egg Q V. ' V MV -w .- VV VV - +V V :V V , .,,fV V . .-V 'V '-'VV V' f V 1 " V. Mr. " " s , L, . :'V.V .1 'V ' ".f'V . V+-Vw. V " V Q " 'ffl w 'V' 1 FL' - ,, -' v'L,gf'5f , r' V 'F fa . QM jffv' .4f. 'bs -Vg. Lvl ' Vg V J? '7V ' , . , V V, V -. VV"-' '- - .VfVV,'. g , V 1. ' V. -5-V i"-'pi-V' Q2-V':'V. 1V xi VE . A P5iVf1,E2-wi . Vt, H . A .,, 5- A ,I L, , fy W, V544 V V.. 955 if up A 2 .VV Q ggz. ,VJ-41. , V Y .'.f-6,1-5 Q, A . . f e V -. if V V ' 4 1 -V . A Q .sgftrqar ,Van 1-30 - V V , V V ,.V.,zV.Vf. , ..V 'V . w i. J,-'l" :.wVV.,,' V, .' ..f'f3 . . . ff-1 , .' Vi' , 'V X ' J' , if V 'Q 'My L VV . ,Vipvw 'is-1 ' w ie - -3-V V fi M 35 VYV JV, . VV'V1,, ,VV'V4.Vqf V K, iv V VN 'QL . .. -V , V , 'flax .L V.V ,VV VV -V V, J V 'U W o w V' - 22.1, N-V V V 'N V V VWVVV VH .V VV VV " 1 d'1V 'E '7 ' AV . gg V ' w x- Va , , v- If .VVVV 4 VV VV , VV ,i t V- ' ' V ' Q ,Vw -sqm ' "ga y, ,. .-- ,QVV, .,,g, V, gms fi 'V M V Vps, M . -' V, V z.ggq..V. 1.4. 3: fx- W ' ' if Vw Q16 f'1: 1 -'i+'V V 'n 'VVhfx 'Q f f ' VV V . in. 'Va .?gV' ,.'f V VNV' 'V ' ff V I ,Q V "V 'Inav , ' V f 1 V .V N 'F' 5' . V V L 1 3- Q5 'V , LL. V ' . ' . ' V 1 , -1 Y ,V .VV , ,, t L Q H ,. 1 V V, , V , . VA .. ,V - V -. ' QV- ' V, V fn ... .-1 VV - .Va .,'.,.V,.-V ,,.,,. M,V V,V V if 3.5755 'QV ' VVVV . HV nf' V VV V V VVVVV V A V V r .VVVVV . V: ,IV . . ' " 1V.fV'f3ff,VVf Va? . V. - V . VV Ms? ' 'Aff' VV " . . , 3' ' 1 4 B "'W'f"M ' V J f V V.ezVv-'- w -V .VV . ' P Q '- V '??NVVg5g?E"Jf5"?Q A' V V .4j3V q. w... ", Q 'viii' :MV rib: VVV I ZQ' V, .VV VV, if Vw' 'V ' ff ' " VV V' : ' - 1 ' -'fb V . 1 LV 'V.V:4 'ifal xf ' V " fin- -V ,V VlA51x ,x 4, iV.U W, RN' PX fm ,.: WfklgM V .QL V , K Z , VY, i. V- Q ,r V fx .U- s 1x, Z Qrlgi vfgikigif V H W. " 'V 4' MLVV S' 1. 5 S 19 , ,F V ' " ff , . . .Vwvwff V. 5 M5 V, Q .V,x, KK V. '4.' ' I' "" ' VV H 'V ':' 'JV V. ,V"V . EWU Q ' Rffsg 'Y4 Vii , 'Vs'1, .5'1"LL. 'I' Q V. ,Mmm M, 45, 1.:f4'v , , -,Q ' br 'Y -' , Vi' 5iWia?F'?,.:gV: ,gfix V. ,'V-' ,:f ,X A in Il JL it Q-g,,g.rQI-5 .V.VV.TV 1 . :Ss x1 .V, V,. I,y .VM Hg, .-,. .AV V .fe -,VH gig M 5.7 . V V V Q32 F! -1 -qtw g, 'IF .V K'xf5 a k "x xi V ' - V "V: 4 -.sq M Mk 'SAN 11551, .La A ML fa VV K V ' . fi .' I 1 , " hifi .. . ., .,x,, ,V g. V -, V , V., V' VV V VVV ga g, A - " V75. . f 04554 M Mn .Q a lv V.,,,,r ,IW ,. i ,, , . t , V' VW: ',y.V1f me .,f21a. VV .VH ,V VV1.s4 n , .. . , 451' J V -V . V VV -V 'i gg V' 3' zf1",zVV VV' ' .VVV VV V V ' H . , V.. . ,V , "V, V l n.. I V- '-ff V !- ff V- 'Q V . Q V- 1 " V ' l:M " :f1i.jVi?2 f' A J MT .. " ' ' 2'9" fwfuigz '57 ' ai' g??E13"' ir'-'L C 14,551-555' V ' We ' "ga 1f? 1V Q M KVVVVVVVQV VV VV V . V K LY 'Lf VV' VL ' Q..-n' t'. , , V' VV 'wk L". V' rl?- e n.V3,H,: L A xl? 'L' V+ , V V fy V f, Q - . x x ,-HMV" x 'YVf1 w W -f' 914. " A V 5 ,, me lf, ?,fw.m1 A 'ankaey '4,g'W 'digit K in 'L WJ V V-VV ,1, V - if- fr -VHV ' V. V -5WV,V.V :V ,V V- VV 'V.,fS,V,V wh' '-'-, M- V':'VVVqVf:.V V- .V'-:N -. 1 V , V VNV -5- . -V ' gy .. 55:V:"T' .j f Vw ' a f, - .wx IF W E N , , if' ' 55'-Z 1, f, VV 'N f':-ftY53f" j f r 5 3 A , V V VV 1 'V .VQ,g'?i'gf1 - ' .gg -,V P. VV, VW, -Q45-ifV '- " . VVV- 2544 V'.5f .VVP?f '. Qii" 11 Zs'VV'5'V' wb Qi. V" ' V b i ,ga Q. 'gf'-', ,'5ff 5, A'wf, 4'3' H ,,,x .,,':, v ig ,VV QVFVWVIX .. .Q ' , VDJ V QVAVVVE HVQTVZ fa, V 4,9 ' ' 39,?l Vx , h- " :V Vex QV,-E gg, V 1 1 Hwy! 532V '95 xi i- ..,uVa,'?f , 'fist ,J '- J " w i-SV V 1" f 1,5 Vg V ,FT V. :gf M F. Aw?-f,4',,,rVQ 4 .Vw W' -f' - L V - V ' "'-V ' fs - ' V- V ' ' 1 V V . V .V V V VV VV V . .. V V ,. V VV1--iw 'W' '-.ss 'V A ' XV. ig V , VV 'V V V- 1 . VL 1. H 1 V V f VV gmt ' me-V-V f.QV'V:e- ,q5?Tf,VV'V?wVVeV V .g ,"LN V 5,V.. VV fVg " VV ,. , .g,VVf1 by Q 5. Vqgfflf.-Vg.g' VJfV V :Eggs 'Y mi:-Vg'Q ,F51" 'If 1. 1 ' G ' V ' 2' 4 ' 51 352 Q5 1 A f V. .V 3',r1,fgg. UQQEVQ M,-l if . VVVM. . V. .: V V V VV ,V . Vw V-V - f .V..,V. me V .. .AV SE V 2. x, lkgvm fx l X ' ga y, V V I by V V V V BMV .. V. g f' ,V VV VVQVVVV in V V VV JH mg , , I, L 'X vi' r ek 5 51 Rx V R N 3 x f 2' f VV . 1 VV V? Q " V' V' V. -V: VV . - VV 'A LV ' "" 1" " -, ' . 2 ' "V : V 5 VV. 'xi wg. VVV mf- f , V. '. ,' ...VV VV W V VV Vw V H521 Vw V- V V V-51 " a V V' .gVVVg .aV 3 3: VQQaf2Q,5,.','5' .?1V?VVy'5ff?ag5V 'F i ' 1 V' V ff - V - ' V " .wel Vi Ea I . -fn 2 ,Vgvqrg -'N M A1 .. , , , 'NK 131 Fir! EzQii1LixvQ' af 1,1 '5 a7'V I J JY' :HQ PRX R, W A 5- ' ful' fmt . . T, figag Q .Vg V MV' -W V . VV X-:V V V . .. V J V V if' ,H V -V V, 5' , ! .46 V .V:?VVVf V 1+ ,V :-if V -'s wf V,V'.3VVw..a- . ' 'fra mu. Q5 1-1, : .V:1zV+- 3-'V -rfwwf V 'i' xv? fl- 25 I 'i f w V .M m . MV A 1-'Um-A " ' QV Q V ' '. FV mb' V '4 f XV'F' V . V v .V 'ggi-4-ma .' 1- 'V V"""f? 1' 'V y sz' V'-V .G-.gV VV . 'VVQ V . - V':'5'15V f V-'ft V '1 M - V. vV 1 V f , "rg:' ,: V V.. , Wa VV ,' ', .V-fa'-1.9.3 " "Vg k" ' - V .V VV . V . V if V .V - V V ' f . ' ' "L 'i f 'VVVE V .'. J A V 'V IQ :-ff 3' ' 1 M :- 9?" ',V ' ,iff 4-:lx.5f5gwQ.Vf3-spin-3 'Q4,H.VftAL ',1"-wi, 'fVm'J- V 'f' Q. 93' 'iiwgw 454 M "' - X in VW V U A P lr .ws gal' 5 t 7'45V"5"'fJ'? W Fir " 4 -r'4'i': any rw W VV V, V. 1VV. V V V- V- HV " V ' V - - wp V Vi" V 1 4, TVV .. M 'V V' V' " .V2 -' :T 1, 1"""'2n. Lf- g,4 4V ,HV- ' A V VV V 'HF V V- Q.:,,1VVrgV:-I.. Q VV V -3 ' VV WV M " .MV . Q, 1 -:J A -' ,VL V, 4-3 ,, 553, Lilgfiggfp V QQMVV ,V f wgpkw ,.yf3R. .. -J x X dl, P R Q m V 0 y V V K .IPM FF' K V ,em V,V "QV wV.'V.f : 1:9 FV: V' H Q ' ' 5 flu: 'teas V. 1? V .VV .. V . ff' H. .V , . . , WW? .UV V Mi 3 , . Q v7 VV . V V V V " V W ,ng ,VI ...tty TNQ V - Q :"VlV V. j' ,V ixp: V E L. fV. V iyf nr' 1 'Aw , u Vg, V .1 we -'TW V, QV , 14.4. iii .m mf "2"'wkVV '1 'W an-' 'vi1'ldi,v"!V ' -. " '4' 'V I-f.V:P'-70 V-V A ,ugh -V ,R V ,lim '!. , ww , V -V V, -.1 -,, , , V 9-4 'F4.,., ,Z-g g RNVVF- - t -V--AM K V , VJ- Vgfgs-VH,eV. :.V A, ve fl., 9. V . ,"-V '-a, V 3,121 . ' ' f3!iw'ifzif ' -F V 'Q 'V 1 ' V 21 ,-H z , V VQN VVVV V" V ,ay g5EFVVf1Vx.QS: VV 'QL ..V:+ Y ' V 'a,,, . V? V -Vg -ij, .,V :V.dfMs, 5 j rip 'i Jlfff V- 'Ft - V V . V '33, wi' 1 :VV ' AH V1-. ' V1 V' ,V - ww pg V ' -V 5 fffiv, Z ph fl ,fps -V lui- gx xff x v 1 I V. LVM545 i igm gi' -4'xxkx'Vk'f. V' Q14 5.--J V, ,,fV.Vg,1I3,1V::5 -I 55, ' Q A- QS my 3 ff V-r 1 xg n w V 14 Q' 'E ul " 7' Q X 'J ' x fini. -V 114335 I Y V. 3 H1 X52 K ' , V r J'5'W5"'f, 1 ff N' A 1, V Q QV Va: ' ' ' 'ffwwa V in-df " .. V g: Q V , " VV " ' -J 'Q ,,:, V. V ,f:lV:VV,Lf' 'i 7-?' :'VQf 'iL?'h. 51""'?' V -Nix 1- . VT' V AV 4 VV3 - 1 . VF-1: 'wiv 115 1 . W -L ' V 'fi!141HVV ' .:'V V-Y 2- V: .swf AV 42136,-V +4 '55 'I' V ' - 1 A V' V' 'MV 'Vey VVWVVVV VV Kim V V"'V'ftV!P ' V352 'sk '54 V 'MfvV V' VV . V V V ,EV V Vw FW V:VVf .,:QVL 5i2fl -V. R f . NVVW IV 'ff V fsif 1 'T V few A1 I' Z' " V 7 1 fl! air.,-, gr , 'f:?.5AH575ag.-r-.if ., . 1,.,-:.':AAAf.1f- - , r:f-n'.:"-- 14 A4--1S.f?F?r . i.v-APE-4-A-lgJ,-r. J-c--,xA fu -1. -. "r,--,if ,ff -' :H ,,-g'aJ.3fjS,.,1g,ip. iii,-J, '. -ix:-'-ny... , ,gre-Q 1 . AAf11,Ps- mf-fu 4241? ,yu ,mfF:'i1gqfAf'm 4- :A,1wi:f EWEAQ.-Afzwfgvgpf, -: TM , A . .uf 1 -gn u . A--'.Af-A-.ef5'-m,5P5v1LA-f?!g-wifi. s'g,A,,-.:---gi.-,.1.,, . .. - 2.-J..-,4.a,mQ".... .. .gi-mfg L-1 -, if ' 'Y' 431:--MH'-' . A as-+,i-1-1.3-1--2 - g a Am. A, . A-1-wi A :A .-using - . N af-:A-. ALA'.:vM'Hf-125' -f'- 4" ' A.- 15:2 .slpg m ms-1-..A1-, --ebay, . , - -iff'-.ze :Eff -.AL-A f f- sm.. .15 " wi f.. . '-Q ': 1 . A .m:'y'1jx2:g- ':y5,.:',-fg,.iff9.1-Age?51-. 3.5 ' .. Ta if 129111 W"" 52gg.A7wS'--3'i':.,3A ,, , . ., . -:lf '-1Ts'a.':4if.AA,vgg1z3ii5L5rit?ffx "ff,-:AFL " Qiwzw' ikwh - , A' ' . . , .A - , A A Exam?" ,. ,. 4 .. A '. ' , ,, ,i aigaifilsk gfgifg-rf . . .1 'HA MA 'fig Af, .Mui . 3,5 "'1?L-V'ZH:i"7ff1f'i:: 1:--sig .- 1 - . If.mA-H. A-A-'-'Lv : rw Wg. 'Z1f':'?"'gfi4'-5-:Q-531-A333 1' 1125 -f-il.:-: J.-fx-'-A A:-fy .:.Ji'1IL43z5' .A:M.-.-- . ferry,-.fe.,.1::.-L,:ivA'.w:wf:1f1' -f"'2rLi'-a.,!-9.15,--H-.':q+AffuA,ia-ha.-5 '--,1-...fed-l'1-:...., --5.4. A- 'Q .-,A ' IA--5,-frfr-A. : Qu- '-e'f in Wa 'lf-1 uf e, 5-5' wif:-' .:1:?mu5.Af'. n i-ef 111541-f.'5'-', T' 4 ':.:',AF1L1.1f.L.. , ' - -,... ,,,.- ,.f,.:J, . -2 L5,y5.,.. -,SA-. 1 wp. .p..wAA..-ff.:L.A1-:..q5.:?f W :q-wwf. .- --:.,g,,.Tr5A..f.f... -7:-:sgfvg -rm-. , w,.1iL-ffmfipisn, if ala-w.1-fff3,,,,g4 w,.,,lvAsw.n-5. mv A., 4. .. AA .fig-fiif'-Fi :'Af'?'-:isis-1 -fL'.':.i'wfEfi+3E"' Qf.?l'.W'L 'hffifgflff' Ji? -"2f5?EEI'f.KfLJf5h?:R."-wl"f'42225432-?3g2..:,Pv!1'21 5:43 .-'F'1'?Ix3,"i'X2'7.' . A' F' 'F:'Ei4g5,-fkgibb .-kJ3y,:J3:gLQigfgfagg-Q'-'1f':Sf.3ZgA ,,qj,g?gf-,+i4,5,,s"2iA-,f?egh'v,Q5'E"'f42A5Lff?'?i1iigggifgk?wi-Aig.-avg!iAwS,f4r"g,3v5.ni?,.f,:'F--. , ,gig-grgQ?h1.,j!H,iQ3AxA'l-,?+,gifjfhfbgggtAS3-QgffggzfAfgrgfzf-2,k'g:-5,-with F -F TC'l.j,Q1f-221 7'F'ii'T"iff 1,-iW'9?-F '7- K ' F'-ii "fEvi'f., L-.FHA 'W'-' ""xv.-15 2 A-iJIW5L."if'iI VuE?i,'jJIiL,5 5 .' fi". Vsgmvyze 1911?-'-6 'f?F5P'.,g.,,-E?!:f FQPAQ-5 Ef'gfiF..Q1 'Ali-.Af1?i+if3K Q'-FP.. 'UF Q-',.' " 'l ' A. gzgfmdff-fi:'?Wf-"1wfi3AA--15594-'Eg . 5:5524-.wr 1. AA 1G'fw1-he-5Swan-55-gs-if:?.7w,RLf-QM-5' . .,pz:-eq. -QA...-jf ,g Lg.. .. A . M5142-,....:5A2-A:.,g'fFsigge?-gsm. -im.: .- A.A--gg,-giim-.-.A,M, A: ., ,-4,1 QA Afea::,q5Fgj1Q-f:5fffg5A:,-sag.,.111'::f1f1f'ff,A liiE.ii95Q1Z:El ,1f,'A!'f:-,if-'--Eg diff 51.654553 'I-,A ' Augie: EL Mrhfiir'-1:-A 'lt-QP52253352-ir?,'1sW' 1'-w ' A A'+ 1 T T. 'gm . 4 AA J A- '.:.,-.- .A Ajax, :Asn bf.-1.,1.., rug' -.gA.A.A.ff, Q.,-'Aj -'-1 5-4, ,....f... , ' 155. -1'-f e-.2 J1.QI'1' H ,--.1-zvfrwqi.-2512.1 1-'Ai-1-7 4 f' .3-.,,AfgA3.it1'gL' A? -'-'jf X A' A HPAfal'5Z?'53?'..1i.1f.i.4.w4P'+A4rfE.fr5,ffw,erli2if?f? ,,A"w-I-.,. ,Lf.-if'-.g.-1-A..".,' ,ffr..'v,i,:R fo. ,xA.,4He'f?5ijfAE.E.j22 ,.g:5Q.:,..:.'1 ff .h . A- A f- :PA-:H A-A-14-,1::U .,,..g 'ff'. fx: , "1-.7 -1-.3 , '-"'.U9:g 2-1.5: . 1 ff- lg. 15.0 sg: wg, . -1".1-1 5, 14,5 .A 1121,-P-.ii 'A .-i:,:"fT A4 -UT. A 1, -, A-,A -. 1, M . Agp.-Q.:-rg.ia-sffA.-,w,.L,4g1H g:5?.g-ggi-if " A 22.-?aQ:+3--562 .. fin, fwfr' :Tag-.,5g.1+g,.eE:-G1-.i.-.gm:gif ggggm:--.,'afqef5:g.g,..Ref-:Q5:.1-1:1'-2 if: gAA-.gf ' .-' . A .H-,L amp- A-A -rg Aff,-y5gf3q,L'5ig..g.,x.,,g, pw' A-LA " -'qw Aff 5275- .ivy M-Y: .ga Am, -- ,gn-,.A,.jPfF'.g,' -1: 3:31555 nAQ:7'1r.,1-,aigfr-3-L 1,:'v.6'f A--.rf-fgjg'-Tr- .ragga-432f3A ,gg -T.-.::.,L -.me - . fs L5AK-2':I-- 't F--+--. 455- A'AL.f'A-'iff---, ' rig, "?a7,,fg'Li:g'1P' -,Lx 'A--g.inf3gg73?s1',4' H:-A'.':1::-:a+J1AA: ,',j!-,-?3.f,wQgw?'45-+v'.F-fig. ,, 'Af' -1 S- gm,-4-'f-31:--..11.:: A,1Aff..A1-5:..' 111' MA ,L A. .. -fy,-,217--fig . 41,5-'11-5+ ,gg .I--?!Qa. 1- , it-'-.' - .r -L , - 'I .A--4-:AQ -g:,.,3L: -. -A,,--115.3--yyqv, '-'vjjyl-.5391 .A.-fjAyyA--5-:5543s1,,ri.A5 ,3 ir.-A,-.' :..1"5:g -' - , -. .. f ,. ,,.:,,-JA. ,A 1. - ,sf ,-,. . ..,,4g .- .we , . ff.:-5, L F - -A tv .-,-- . .-. - .- ,-mf 5,515-.Ag 5--gg.: 5-J.- v 4553. r mg. ' -.gpg-7:3354-35. ,QW 31- if 1 :L.i,!-K 1.12 .13 My-.3-...-Q -4- .Y .-1, V A-M, . Q. gig: ff A -ff .A A f,5'7+1i-'-i,C1?j7ff715".'mlm Q 'Q . -ii fi-3. fff A133-.Tfiffw -fi wif.-.. .i .. .- xi . .. , J .. ,A E:af1A?2L552- -1A'v3L1-?.?91 53577 "54+5f:5?'A'f- 43 ' '25 1,11 -A.-43'--TEH.'4-IJ-FSHifAf-5El,2i2-f3ii2FfiA'-'-4 :' " - - QI? -. ,AQHJEQQQFQUA 1Ws4.?,g,i-"j'AFi?42Lq,5A:,..'jz2'?T3''.23.,T3?-WJ--x?rigr?5',E.iiilkffgQ'f'2..vf'."..'if'f if ,. . ,A 5 'A ' ' A' 4- -- ri 5 ii f-QA:-fab-A2...,,-..f,-3i27'.11pi:1i2l3..-,vf3f: awp . . ' ,irc Ja, I. 3 -f' -. AfEk'. . ?:AA1A5-:55,z?Pm-.ssbsffr .g:,...,viiiA,33,,yA--f"9'-i52A'a-E':.1.:AQ- Aff.-el5,:i',fQ.fr.--,Ag 5, .Lf-A. 45- -rx, , 5-n,,,g .., in-.,,..-,.r 4- Q, -. gye.-45 .--wfvu: 9-,,.gf.,,-. ., --F 11--.,-.-g,f..42.Av .-.. ,.,,4:,,,m ,,,,3,q ...M -:...4-,,.-Af,3f::wSi-V..-,-.4 .W . ..-Mic--.,--...Ay ,Lf , , 1-, QM. -, ,L-. eA ..ELe1:5+v3iff'4igQA-miglg 3fiQg"? f 'A " L. Ziyi .,-ff' 'TLA wif ' 'WIA .week t ' A IA A Y- . ' 53' !s'3sf..f :gig-.A . ' fig. F, gs,-:A ,- Am ...Am1AV.-wdifxi 1,21-if:-ff: 1.5233 gf 45 - ' x .y flume., Ia, 3 .- Aff we-, ' 5--z.A"i?-,Q4ii'iEf,AQ' A11-5 .A 5: 2:32, ff T ' u-'Q-M.-1215.5.Emf,?-'-ii15':AWK A . f -A A 4' H, ,'fA,iQfA"iT,E:.if'1x1M will-., .-if 'Sinha-5.43QfQ',T,"5?f9i1-5'-qgiimlh -19:51, Agri- A-1,5 A-".Sfff r,AaffA--'ir Af- -, . 'A , ,g1f55?'5-Egi515???gi'g5P"AaWH+Sify.:-AQ-,.g?g-,'2LM5Aif?-wfr-Sg.f....fm'f-H.g1-'--'MA f'5?:fj-.'QNi:f.--Ai - ' gigiwi- 1' - .1. - .,. A AM ,fi--Qi ,. A 0 ,5-.5--A,,.Qrg:q..,i'Tig:-GAjr55Qg1i53.L,. 13. - - .5-5 -Q25 gggiggu - I:,5k.m:1jq??f,.-A,3g3Hlr:1 Q.-.,gf1.f,TFa?:i 1 E5-.:Ngj.,3.-Lg95.133,-,, 13,3 ,E 653:-.:'sQ...iL,,g.g. g.VAAg5,.Q - Q- ff - 5 114251. 351533335 3 L.5.aegfQ'aE7j2-5g3lart5.,',a.:aw'sA' Ag??2'sg.1i:5,4,-Q-Egg-g3'f?'.115za' -. ,gig-,' pi.ge:.,f.1t,:5f-Agisgg 5.igr,3fwff2v1Q-1.3351-'?.3,-AA .. Tiff - . ' . A-1 fe .1:.1e,-A A: ' 5 1. .. .- 'WAT A.-J-.Lug " 5.3-F11-iff' we A5. 31:1--'11 'f -' 5115551 .. fp- Azf-':f:1:24.ay-igggfgfa'-Af:4rg - :l.g,,11 ,nga u 5 1-pw -ina ,V .1. ,A -- .. .Qi ' ,f42i':,fw'?'Z-9-,1-f'w,3k2-I-'-'L,,1,55-igfifffi-w:AA1i.jI,f-H3 A- .Av A :.-1 1. .pg W. gs- - - . Aff: - .-i A , A- f. A 1- ...sa--,:Aff::' -..-gg, an ,. gy- ,. - Lyn .15 - 2, rg: .sfegfjr-,'r:,gA.:g'fg9A.3 :-QA, 4.-1-,,, '-THAQ.: ...-.p3f.1-iq'-3:4 a:.:,yQv.4,..1. 3,1 511' Lszf.. ., - : 1--1 ' L. -A M:1?LL-ffr.-'fqgfzgifwff ' -flifw .9'i'fff?'m:::3??!ZgS"5 4+ 1'f4-Ely -AAAGA-f .-Qffsifws,iufifca..Qw,E,ge1aagg 2-29E2ff2:f.Aiggfg-fa -1.',iA.f?ff2,.':.w", ' -.Ly -A:,fAAif2ib1,.E2f:gizz-, .m-5 fl- gg, .451--. . 'iHr:F'5fQ7i1-Pilar ,g 5: .geggwf .L. 5,31 1? ':I1EALAA: w5AP?Fh .Ai'fs4a1?f4:Aviv11AAALf.:h4-wgA'?eL2.. i-wwfe4fq?1i.., ':.H,,gA'14a:Ai--,wie ,swmziei2e-+mfA'aw,Ff'.1:1a-frkfegsg fdfs 2-gA1:Aw5:4, .,..ax.Qfgzf,f.Q4.i'Q:v,,geAp: :':.f.,3f- -vpaffvwfz7?1.2.QQ.,fggix-karl-fig..ifffvwrigqrngsae-Fam-,5..-:A.4 -ev-ff :,f- w " -, A-rF,,3:'-.ff4i'-.2-1,,f-wg:-qflx-d,,r'FA?YAA'vf,?Aw..A-agjgir-1Agf'Af'ffA."V-:Qu .- uf-AA A :' f, 'af-:A-- -, ' if Awgf'-5.++'1r1--r.eW5,313'.1g ' .A-2."Sw:4'z ff?-wg, . -111---f-1,a'.',1L2'inHgf, Af ,1,'g: iii? :gg022153-AA".':,-3-1A-'rf'1A..w5' uf - ' Q '.f:5,if,.'A iz'5f?'5E.?':,g1,,':zff3G5':5--1?-5:1 E' --k3g5,3gA i1Ti15'-'-gg-'gg.-:Q .f W1 ':5'AA-' --1 34-Q-.:4'7AA-., -:.:-Jr: Q 1154.-3.3" ,qiqg -2-A-fu. - ., ,gig-p-14A?-1'-:-1592 .. QA- -'1:,.A, ,. A' wg A , 4,9 V- - - , A M -Tr. w-...,As-nv:-fL-,,:w . LH--. - 'F :-1--. . 1 R51 -.A-A wfifw ,- -' .. 4 -4- --.. I- .f, f ., A. - in - .Jw-A -. ,..:.L. , cz-MJ Mi.--.. -.-413,-, --w. - .A .:- iw 3, q,.5gi.f,...A ws., A.f,A.,1-A H, A.1-.:,-f- '- Afn.,:, rf.-JAQQ4'-,pg :9-'-1.1.LE.,,- A- -gig J-3-e-aa. 5,-s-1-f,..,,zf Af.-A, p.f.sv,1:--,T .-H.-1-'..4e. gi.:-Am -.A..-2.m..AL .,:E'f1v. r--..- . A gk-:Q - vm A 153- I i s ,J - " "1 " Fi"i'E?T'1-Sf-'1'75:- T., Ti?-'ull -. --ingfr: Q Q' ef -1--5-ts-'7Q7?"4'F57' A' " V317 "f'.':F?7A'-32 -'-5 L1.ij'7"A' ,E 'FY-3" , Shi! "j"Ti1':?If?i'.lfU?f'7 '.'!Y:-"3l'!Af2Q-ff C-'Qi-L,E-?3'.1ff'5:F-'iif5'1'1 'irlflmi-fn ' A-S1 g . -. "f.Af':., -?f5f2fi.,4g5fi3+4?Paif?Q-A , .wffsff-Afgggg-ff"EaFF':pi7Pf-if-QQffm-g,--9f,,.:51gf3ff'Pf:1f4g 2 A-L fi5IbFA1Q"5niqQgg?Lim11J3i5!,1f:a',i,'fh5l?5ik,?'3Zi7-fJ5.i:'!T'5-,fl-Aq"5-'?QgE5fQ'3W45-gfg?,y1l?2'ggH1"-f" Al ' .gi 1 ' A .. WA -. AA 1--,yrZim,-,,'A1-fd5-f.fwa5,2f3gA,s-f-A,.g,z-wi,wg.f.g,.A-gm?.1efm:-aff.:--em: - 5773.153 ,KSEQQ 4' 5--KEY Afihiiiafg "'3'fAF,:gf','1T'2EQ-4ffgggg2f!:,-Wf5f,g-5lxffwv-,,l"'L':2vf5"eW?1ggN"'L5"'QQ.-LLSTTFEQQWYKQA 'A A- +A- .+ aw . , A Aw- .' .' .4 -Aa-.ri asm.,-.-. :-,.. 12-'K :Aff rrfs.. -A .-.SA-'iefrl ,-:1 - 'fffE?-Lfiiigs'fsgA.,Af3x:f E2'f'1f.A igg...-up Wifi 45 iffyg -1, -55,.g3gff,.-N-'f51:egA.A W- :gf-2 mai?--,I - -Br. ' '1'1 -,- 1-E95 225.5 A" gf.. f:,AA.f'-ig a?gii:f?3'f,:1Asf?w.-hf- .5l,?::55Av..A.,5:s5i-Ae 4525: A1 .. . ., ,'n1T:, H."-'?",1' f? 'ft' Q '--..,f , ff' . fif 5 ,'n--i.'Q?i:Tjuf:3!- ,Q-'grin-P' ""I,,f'5gi,L 1- ' "':',..4f J-af - g'H:,-435, -IEEE '5vI'5,'1-jj.ff'ff" E?'.4.3' PAA-5? ' . . fi?-:ff-,"fTT-gf iff'-3.2, MWA" iff- if-g1F'2L:7j flpi'..,fFiJa'4 Q10 ' 2'2iAj '-2 A kmil .Q .. .gwfwi+Y,L:,.'..y?':Rfi'f . " EFL .f"51L,i5 elif'-, "",Eif':iAI2.1ll:lE:2i:f3i'?-9.1,'iiwkifi-fr-HP'5L1lfTA7'A? i,ifggvJ':1A-Aff-r-"E'df' Alfir- A 2--fe4-AF'f--A-.EY.-wa5x',f1f'.'YA1'An'-S.-F'ffAA LA "wig 'f 'ws if Bar'-Agwf?Am'A'--hifi'Q-Af fwfr-,1Q5.s'A?1-awffw1g:A,gVA-'-1 A.,.:.,a.nAr"Is-f7A- , 3-1I,fFQqg:i:R'-f'-9,1hfE"i1i:Q::-fE'Zif"''J fb, , 21. : fp Jf:-ffL,1,gf...fin.,"-+3111-f. -45,559-, 1. ww - Q AAF S-TV. .1 eww: im. in 4 -uligf-j3g,5':wm'11-:':-1'-'1 vrwfgsv:.W--w..9-ufri-gf'-5.-.-1'us..g-,25li1'fa.1':'.ff:g.ggg,,i2: .fa uff:A,:..-AA.wa.-"rw-g:A.15124 s.:aag'.g.,"-uf-A-. A A , - f-Q-f,gf2j'f2":2gg:1Q351,WfzA52wAs,gi1'14?r:igg-A123ELL,A..,,Srvlqg"-Qtr.,'PA ' ' A , , 1' .fig 'ff-A1551f',2k-zg:'I'1i'fjkf 575. '1"L,. l-f" A ' 'az' A15 .I --Sf 'FQ . . F- ' -1 l':., Q,-if 57" E.fHlQF5'fi5f21g5 7-L-UST z'3V?5,:'Fx, gi:-5'-:3F+21A5' JQ1-1'i-AW " 3 Ali. '- diff' -gi'-T U.. 'A JJ, , -'qw'-2r,.,.1A,1gie'., , 'Am'-:"'A-:.,,2:-af-, 3- .. ' 7- Jlvzf- ,ggi 433 ,M ag- ra-Gin,-3 :gary-'r'7LAivAAf':A A , FF --Q. -.':mu:, - gay!-w-,.k.5-1,q?,gL5.u4:f??-J xQ.?--4-Eg' ,Eg,L54,Amg-.v .af-,.,-il ,.:Q.5ps--.mf-E1-A 1-.-1-4.-5, .,fff+:.:f.--M.. -Ay'1--f9:- r.-.:A..,.fA aff..-,gi yn-.Q .5125-'-"Q-1.35 A5 , E I. . gf-L.,-A. b ,fy ,-..f:3-gif-5:-11.--ij., 3 -1.-:fr55.2.1,:5..At.-1,-A.:fj4i-55.1 '-,jggiff1A5A1A:,.gfr1f " - A 1 . . 'f.-ig",.s.w1F.".., -' 11"" 'if 5 4, -- . 'fn ' im. 7 4-,. ,4,"'L'213'1 G ' A fe- ...f"'1',, 'gf' 1.51.1 I1 - -Hin--. A:-.- -L '-.14 ', 1f"f' -"+. "-Wulf ' 'fZ"1f -"J-Ai' A. e3i:.1T'2'l.'..2-" '. ' - hi, , .. wgzgag, 3,1 5 'A 1 A 1 -A A NI. Aging?-4',.3rf..IgP-sg. A:r"'A'- 'H ,+-v'f'z- 3-A-2f5.a.21fa,,-,A-' 'A.:.ff1 :Ma -1: :A'wfA,.AA-:wt f - , . . A' ' . - ' 'aff his v .saw '21Q5.fQ'.w-"T'65f Efep fs-1--' Aaizfvf' - - A 1 E55 :ew Ir"AigfA2m' FSH- ' ..iP'1'ff1fF"wgQ7LfffFQ1i Q, QA' figffgfgfg-'fii123-hey.-2"-fai5uf.3gjZgg,?I-QWYHM'-,?v'5'f3i'f55Qg..'-if?-A.VL g-?'N,ie:,QE', -1, . Qgg 3515 xxx, 1' W - -A dui Q4Q2'gi fi+-3f,2Qjg,Q,::,..q,,,.g5ig,-2f'i,A5g-t,Q-j5-:S'e5..f1-:Anvil J-q555..AfgigYiA - 515.-im.. , .jiaiaiyfa wp- - AA A . Af . 21 jgfj - 1f'iJr3wI"AA,-if-i3,i?'1:.eg-15,1 :T ,lie L ,f-wfltgw,'.a,,,."?,A-5.,.ge w,,gLf:?2,,zF.3.A11Ag,g.-w:A..-3--A.j.1-vii.A :Aff " 5' " . .. .gr .f,3fA: .-3?':.Q. AA A-:ag A 'nip W ,A .5--,r:.- ggylpf., .55 1- ., A 1!?Pi.?11fE.f7fQn7, - fig- files ' 1.'Q ,3!:.,,g1j"4'-' 3155-R2 - 'L1,i4ffii:a,'A,1A-1:?' ,. ' A ,g Q73 sf. geiegf' -12, .fri Q- yan, 'M-'fligmggf P22494-A ,-,-:- FLA- :gig-5 A ' L' -ua1r,fbvH1'a'5 'Ai-ff.. ....AEfi:'-1.211-:A-3f"',.4gif1i y-.5 . -335 - T- f Alfliigaf TL .WS-:F ,...,i4... . , wh. .. .Y ..,, . . , Q., NL- Q-,Lg .xg ,Am ,s, ww, 1 .-fp ,Q A. . , -X .,f.,,.,j, ,. .A .. N ..c,..,'..g':.,,w:,E,,g:,f,,,.,.,n Y.. .,,.. TL mf, .V . - Aw,-. ' gay? .ash w x:-- :A gway-,Az -A'efy,,-ff-- -A .1-. .-..::Q,-.Rg.abw me- AA- - iff . fv. A AA.-'fAs-25A,A--ms-1,AA.-.iw "ff1AA1:. . W. .5771 .., oi I., li- . . . nn J., 2ug .:g.5,! 'L gf. EEL?-L55-gil ? ,ig -al .gQ:c.,,L',1gf'iL:,A'f'-ifgm ,.J5f5.g2,,:A -1133,-.H 5,,igr,.pvir3,7f1l57.?1 .55 .,,k5.r,gig4-QA:-,A - ,rfffj-?1 ... 35,5 ' 311 -+ 1 . .. 1 .a ' :gf -F 1552?":2fgi53,faCQA,'f1'-.--:EEL-fQE5E.i5f'f,'Q'7,f+Afi " ru.,-3 . V-'.f"Q'1f l'ig,s23', kr... 'A-3- ' -' Qgfggmns ie3f'?.p2igiE1iL.4g"'+?i-1.51,5 5 ---.qngguizxxgfw gi7,f7-A555 A ESg3i.'.f's2'f?f'71g.,,?g:gv :. A . I 4 3'2-1Q:'f?4451 iff-E-grff g:A.Q3rti- A- -5,4515 Y zi,,.,.,,,, 1. .. , ,, ,. , . ,f..v 1- ..-. rg, ri, .. , 4, ,wgiism -.- , .1 , ,f . X " '- . " 'ff' , - .::.x-' q'iu .g:-,G A 'f r52. ' ,5 'Ty 'giief-51.3.43 Er- . " wifi: .g5H1er:1f5Aw,E-' 1f5"EE"'E2h?3'f??'7EW'!1IA'-,Tfijr4?'TfE-gfvfzfi' 7 :':.5f9:?'5'f:3g'i,f'i Q" -A . -A... f ,..,,, - M- ,. .. .,. . 3- ,f.,, .-,. H J, , 31, - .9-3, -51 .-Mime, Jf:,,,.:.. fl ,-.,.,.. .m.,..f,,.,- Q.-,, ' 1-A1.,:Arf' . ---af .M -11 . ., . Azuggf-.ggi-5,3 -A ,.,n.-1.. -.r-Q, 5,..:-- - - wg' M ,mu--.f..'.nv9,A,. ,,.,rN.-vi, ,fxq.,,.:,4",1 .-Z...-J' .-,:- .-.4-.:-1-6 -- H . .5.wf,QL:5.g-z.f.gm55f.a1f3:i?' .F-LZiffb?'i, .Ex fra 11.-A 41. YQ- ' '- ,yi-. ' 'J'.as3f:f',1?..,zfzf-99 .. AQ .mg,,h....,. ,E ,L 'bw-nw-aif,4A1aL,,z-z:..- v ,' gig-".1'.x ' 'f... .51 X1-fF?v:f'2fAMTW'5lf11f2uA?.'125?3?9'' QW- if-5 .f+. -,-EMIS? "' ' ' Af iwfi H : -494553. '1'LAf35ffg,"I1 A' Af" :.i.:-Y, if n--:A 524421, ":5'fa7TQ'i'if4-5.17 ""' Jr 1:--:Q A--- 1 ,. 4. MA, 2 A. Y .,... Q ,,


Suggestions in the Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) collection:

Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Newton High School - Newtonian Yearbook (Newton, MA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.