Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY)

 - Class of 1923

Page 1 of 84

 

Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection, 1923 Edition, Cover
CoverPage 6, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collectionPage 7, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collectionPage 11, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collectionPage 15, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collectionPage 9, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collectionPage 13, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collectionPage 17, 1923 Edition, Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1923 volume:

Y r ,The 2 Beaten CK0ad to S uccess Educatxon and a Bank Account WE PAY ON INTEREST ACCOUNTS The Hzghland Natzonal CBank Water Street Clmton Square E- in ee ' ee e ' f H-L 1 O Under Supervision of the United States Government The Academy Graduate Monthly Magazine and Official Subscription 60: the Year O f the Senior Class New Entered ns second class mann at rgan o burgh Academy the Post Office at Newburgh N Y Vol XXIII JUNE 1923 No 8 PUBI ISHING BOARD F IIOI'IIICII1tf AIIIIN I Ix XIII S X XIRIX XXIDII IxXIIIIISX NIIX XRD I N IIII III NIIII x il XI N IOBIIIFX NXIXTII Ix XTIIILIIINI IOIIII I I ' 1 I , . . . I . ' ' W . . . . . X I . . , - J AI' -' - ' " CII ' . I. '. ' 'iii ,Xewwizntv Ii-iitmw III , Q IVIWS. 'gl '." ' , , '23 Cir'uI:1Tifvn IXI:u1:1gv1' .XsQist:1nt, Ui:-1-lllaxtirall -IZIIIIIQPT WAI ' 'IN s, s.XNII'liI,S, ZZ. .XNIIIII-ZW Wl4IlIiI'III'I', 'iii Vrvsic fl! of the SI-niul' Vluw .IOS C ' ,X. AIUOIIIC. 'iii 1'g1011I1.v ,MI 'NON II.I CLI, VII. 'IIAX I, C" , ' ' , , , Y 4. , , , I 1111-, 111111-,1111'.1iX1J1'.X'1'1-I S EDITORIAL , 111 S. I I 1 L N 1 N 1 -X N 1 111 N x X lk 11 1 4 N K 1 N x s X I 1 111 1-1111'1111111q 111 1111- L'1:1M 111' .J1 1111- 111111' 111. 11111111N11111g 1111- "111':11111:111-" 111-x1 11'1ll' 11 111:11 111- 111-11 111-1'11:111N 1.4111 11 111 1'1-111-11 111 Il j-1- -1:11 11:11 1111- 111111-111 1l1- 1111- 111.1--'1,f1111-. 111111' 1111111 11111111 121.11 111- 1111111- 111 1111- "111':111" 1l11111LQ 1111- 11111-X 111- 1111111-1111 11111111111-1111-111 1 411' 1' 11191!11111111'I11111 111111111'111111'1-1111111111 :111111'1-1'1:111-11 111 111l' 111'1l'111 1111111. 11141 1111111 111'11411'L' 1111' 111g11 Nk'111l'I1 1'11111111111111 1111'111'111:1111111 111' 11 - 1.11111111l111111111-11111qN111 1111'111Q11 N1'1111111 11 11'111,1111'1'1-:111-111111111 N1111'1t. 1111115L111NN111 11N1-11111111111 L'I1111111I1N 1111-1111111 111111111'1:1111111 -11111111-111' 111-'11-11 111111 X1-1111111 1111-, 111 Nl'1A11' :1 :1 1111-11111111 111-1111-1-11 1111 1111111111 :11111 1111- 11111111- 111l'Nk' :11'1- 1111- k1111l'1- 1'11111'111111- 111- 11 111--11 N11111l411 111z1g'11- x11 1-, 111111 1111' gI'11XX11I 1l1.1111' 'fX1':1111-1111 1111111111211 1111 1 111- I1IL'2lNIII'L'11 111 :111 1111-1'1-:1'1- 111 l1I1'Nl' 1111111'I'N. X11 11111111-111-11 111111 1111- "1.11':111'1 1111 j,1-1114 11:111- 1-11111-:111111-11 111 111:11111:1111 1111- 1:1116 111311 1111111111111 N1-1 111' 1-111' 111'1-111-1'1-M111x IIII41, :111111111g11 11 11 111I1L'1I 1111- NJIIIIK' 11Zl111'1'. 111- 111'- 11'1'1'11 111-111-11- 111- 111111' 111'1111g111 11 :1 111111- 111-:11'1-1' 111-V111-1'111111. Klan 11l11,N111111'111N111AN,1'1, 1,11-1-1:111-11111-11111111111q1111q11-1-1111111111111-111 1111111111111111-1111111111"'1111-1111111111-11',":11111111:11 11111-:111-X1111111111112011 111 1'!1f"'1-11111-W 111 X1'Il1'N 111 1111111- 111 11111X1' 11-1111 11111111 111-1 111111' 11-I1'111'11-11111111 X1'.1111'1111 1111-11 :N 4111111111-1' 111-131111 11.111111 1-111 11111111N11111g .1 1111111 -1-1111111 '..'1q41f1111- 1-111111 1111-1111111' 11" 1-.1 11'1f1- 1-21411111 1J1-11:11'11111-'1.1111- 11.1':,11" 1--:"111"1-- .'1 11-11'1'1:' 1"1v1"111 111. 2:21-1'1-:w111g 11111-11-X1 111 1111'l' 1111-1 :11111 1'111111111X1111111. 111111 11 1I111'1'N :1 Q112l1 111111111-:111111 1' 1111-11' "11-1'1:1'-- 111111111 1'.11.1' v "1' -'X v" 1111T'1"' if - 'nf' 11-511' -'f'1'1'X1! 1 '11 11" X 11:1 X13 l.:11" 111 1, 1'1':f1- 1-11:-111 15. 111--11 1121111 N111-111111-111-1111:':1g1-111111111 1. i11 1111:t1:'A1,1111111111111-1-11111-11131111111111 1'111111-1-11111 ':1f1-1111 11" 11. '11 '-1-' :11'.' 11'1f1--- 1111 1!.I 111'l'Y' f--1'1-1111 1'-1' 1111-1111 1'1k1I111"X1N11"1' 11. 11.11-1161111-11-1'1-v1-1 11- 111-N1 '1-1111, 111111'1'1111111I'N1Z1111'11'-111111'11'1111111:1 111 111111111 -1.-1111111 ' '1-- 11- 1 - :1 - " 1- .r '111-,gm Y1-'.111rt1111,.1- 111111111-1' "1 -3111111111-1-11111111111 ,1-1,t1-v1.1- .112 111.1'11'1.--11-1111-11.1. 1'111',11' '1.I'1'11'11111.1'11'1"'T' '111'- .111- 111111 11,11f"'1-1'v'M"- 1if11f1 1.1111f1L'11'-111V1111"X1111111"1' .1--,11f1111'N 1.111 11111-11 111 -111 1'11 11'1 111-11' 1'11111':1I11111.11 111--211111-11111 111 "1-111111g11-- 1?g11X11.1111X 1117 11 -'v '."1.I111fQ11x1'1" 111111111111-. 411, 11 N111-11-' 'X .11-1 11:1 1-1-"111,-.1--' 111411, '- i111:11'11.-111-11 1.1111 1-:1 :1 111- 111111' 111111111w.11'1-111- 111111-1111111111111-1-11 111:11 Y1-1-11111'gg11l1'111 f1 15 1111111111 I'1"111'111 1111 1"1 111111111140111111111111J1"'11'E'1'1'1111 11.1' "1N1 N'11'11i 1111- 51.111-11 111Q. N.-711.11 '11'11-111 111 1111 I JU E 1923 LI N N N 1 N 1 111 111 N 1 NN N 1111 S111 KN lg 1 N 1 1 1 11 N N 1 1 1L1L11NN 4 N ,N N N l 111 1111 1 1111 1 11 1 11 1l111lN 11 N 1 1 It 1 1 1l1 ll 1 1 N NN 11 N N 1 N 1111111 X 1 Nl xx .X 1 1 1 1x 1 1111121 11N Cl111QN 1lXL Q .N N N 1 1 1 U x fllllg NX 1 11x N YN 1r 11111 N 1 1 1 ., 1 111 1X111N ll Q 111111 Ll 11 1 1 SL g N PNL N lN11 X 11N111 1111 111111111 1111N 1111 1114 1 111 1111111111111 kf 11111111111111111 1 N JL 1 11 1111 rN111 1 N IN 111111 1x1 lllg 1111NN1 P1 11 11 1 1 1 1 11111r IIL 11rg11111111111111N 1 1r1 ll 111x1N11111 1 Nl 11111 11111111111 WIrN 1NN1 1rt11111t 1 IN 1111111111 1 N N 1 11 1111 xx11 1L N11111Q 1,1111N, , 1 111 X11I'l1111N N11111N 1 1 ll 1 Cf K N 111LN 1 L U NKNNIUI 1 1 'N 1 NL 11 J 11311 11111 xx1111111 10 IN 111 N 1111111111 111 11 arqc 1111111111r 1111 1111 1111111111r.1 1 1 11 IN IL X111111111x 1 N 111 I111111111N I11r 11N 1X 11 111N 1 N ll l1L 1111 1 111 X1xx11111'11 11111 1x1111NN111 11111 N1111 11111111111111 1 .I 1 111 1111111 111 111N1111 111g 1 xx1111 PN 1 1111 'lhus 11110 11111r1 111N1111 111 IN JL 11 111 1 IL 111111 1N1 1x111 11111 1 x'x11VV11A'N1LH1'11'XXl XXI XX 1111 HNLHQO1 lx 1 4 11111 .-XC.X1J1QN1Y 1'1Q.X1J1'1X'1'1f 9 ,Xft -' 11-11 1111111111' 111' 51131 L'l1,L'. 111- fl'i1l' 111- 11,133 lj 11z1N 111111115 1'111 - ll 11111- 1x'1111 C1-1.: lyllf' 11z1N1 111111 111t'11111L'1'. 111-1111' -x' 1111' L'1z1.ij 1511111 111' .'L'Z11S x"1'21-1 115' 1111- C111 N 111- 33. .X 111-xx' kx1ZlS.. 111. 151-N111111-11 11z1x'1- 11111-11 1111- 1111111-N 1112ll1L' Y'lk'2ll11 111' 1111-11' 1V4'1 1'-' j111'N. :1111 2111 1111- 1'1:1NN1-N 11z1x'1- 11111x'1-11 1111 N111111:11'11. '1.111lf 11:1N 1111111111-r x1-111' 111- 111j'11 5l'11fl4I1 1111- 112l.'Si'l1 :1xx'z15. 14110112151 11-111' 11:1N 1.1-1-11 11111- 111' 1111-11. 111'1- 1111XL'l1 xx1111 ll g111111 1111'- 111 111' 1111111 rl-. X11 - 1111- N1111L'1115 1'1-1111' 1-11 2l1.1L'1' 111- 1xx' 1111 I 1' ,111111111-1' x'1C:1111111 111-x' xx1-'- I'Jl1111'l' 11152111111 11111-11 111 111111 111' 11 - 5111111171 11:1x 11'111 111-1-11 11111111-11 11111 1x111 .'1 -,-.' 1 11.' 111-1:1111 111' 111- QI'Q'1111f 1111-11-:1.1-11 1111111111-1' 111- N 1- 1N. ,X1 1111- 111'1Q11111111f' 111- 1111- x1-:11' 1111- x1'1--111x :1N. 'l111111k'N 1-1'1- 111'111 :11 I'l'f"1l1lll' 1111-1'x':11N. 11111 111' 1z111- 1111-5 11z1x'1- 111-1-11 I"l111l'1' 1'-xx' :11111 fill' 111- x--1-11. ,X111 11 11 -J1- mc ' 12 '- 11111 111-1-11 115 1'1-1 '111:11' 21N l111f"111 11:1x'1- 111-1-11 1'X11L'L'1L'11, xx'1- 11z1x'1- 1-1111111-11 N1-x'1-1111 V1-rx 1l11C1'1'.'1111Q' 11111111-NN1-' 11x x:11'1 1115 11111 :111 111- . N111-z11'1-1'N. '111 ,-11 1111- 1'11111'l1-5-'11111' 1111- X1-xx' X-111-14 '11C1Q'19111 111' L14l111112111y. 11'lL'I'C w:1N 21 1111x'1-1 1t'1l'll1111IklL' 111-1111111N11':1111111 1g1x 1-11 211 1111- :1NN1-1111111 1111 MQ' 2f111. .X1 11111111N1t1- Q111.' 111- 1111- 1111111111111 Nxx'111'1111111 11N JC1 1115 '11111 1xx'1 11111-r'11111's 111111 1111'1111j"11 1111- 111'111'1-11111'1- lb- 21' jf 1 111 11is1' 1- 'z11N. Tw, 1111-11 r-11'1-.'-11111111 .'111."r111c1',' 11.' jfz1x'1- Cx- :111111-.' ' -C111 'itz '-N: 1111N'11111'11-N11-N ' - - - '1111- '1'11- .XC2l11L'l11f' 1':11'1-11t '1'1-:11'111-1'N' ,XQN1 '111 1 11. 1'111111111s1-11 111 -111- 111- 5 '1111- 1':11'1111x 111111 111c x'111'11111N N111111-11 N' 1121Tl'I11,'. 11: .' 1- -'-ry- 111. ,'," 11- 1, 1 -111 11N, '1111 111 1111-111 111111'11 111'211N1- 'N 1110. Y 1- 1- ' ' 'S 'Q -1' 1 S111 -' "." 1 P1 11 ' ' .- 5. F1 M1 '- , 11.' ' -1-11 21 .'l1LxCk'.'S1-111 x1-111' 11' 1 '11. 1 ' rk. '1'1 1 x'i:' ' 1' 1111111-111' 1-' .' 11'1x'1- 111-1-11 r11x'1111x 1-1111-r1'11111-11 1 " ' I 111:- c21." :1111 21 11111N1 1-1:111111':111- 511111 1-1' xx:1N N1-11x'1-11 1111' 111111111111 '21111 '11111' 111- 111151 ' ' 1f1111- 1'. '11. .X, '1'11- 1xx' -5 -.'," 1 11'1x 11'lN 111:1111- 11 11111111..11111- 111 1111111 1 F1 111 1-xh' ' 2 1 j1:1'- 111 1111 1111- c121NNc.' 1111 1 11 ' lcir 1 1' - . 1'AI'1 11 - 111 - '11- 111 11.11 11 - . 1' - -' 11'1.' 110- " J ' 'Q -.'1 '1' 11111 1111! x1-2 ' 1 - 1 - 111- ' .'- ' 1211 1' '- ' -,'.' - 1 111." 1 ' - :1 111-1111 111-11r1x'1-11 111 111- 111111'- 1 ' ' .' -'t' 1' 111- ' '1 111. 1111- 1111 I :111x':1111'1-11 1111111N 111 1111- 1 1-'1-211-11111-1 '1': z"11j" 'r vt. Y." 1 1 ,"" .. - -17r:111 ' 'l'z1y111r. ':j. W I 6 'FH li .XLKX lil-231 Y G RA I JL'.X'l' lf I 'f, ff, 4 5 2 lllly Xl Xlll-Xlll l'l'llll'X'l'l' . . 1 Officers Honors Colors Nlotto Honor Roll, K X 'N Hower l' Ifl'l Xl4l4'lQl, l"fX1l111' '1"lHVl.lfNlV: lf l"" 'lilQllX F 'lX'xlwl1 ll.f'l.lX..l Al' llll lQlifl lA l l"H 'll l l lil,l X l,"l lf lxXl'l.r N..'m'1lllm.,'.t. l'lF.ll'lQlil1l' l1lN'N'x'lx .flmlxli 111 7Klfl,"l,ll lv-ll l l'l 'ill l-Q' IQSIHS lill1lQXXll1lll Xl Xl' l Vlllf k'lllal!l,l',, l-Il X li'-Xlfls lNlE'?1lQl1l'iQ'Xx'I1Sl2lNYlk'li lxXllllS'. Kl'l,-ill ,X'lXNMil1 fi-llill. l'-l.V ll7'l,l.. -'.l1LiI"Xk, ln l',l.l.l li l'l".X,! .P l.'x.Nl1"fll XX ,ll '.llll,lXXl l',lVxV. Nf-ll' " Jill' XCXJINIX C1 3 X JOSEPH ALLEN MOORE fClass Presldentj ll X lft IIS 111! L MARY FRANCES CLEARY CC1ass Vice Presldentj 19 1 l 11 l 1X L11LL1 1 1 1 'l S111 111 WARREN SNYDER TAYLOR CClass Treasurerj 1 1111 HARRIET ETHEL BOWMAN CClass Secretaryj SILT 1 1111111 13111 1 1 L1 s1111111I11 LESTER F REICH fClass Cheer Leaderj s 11111 111 1 t 111 ISAAC HAROLD MCKEEVER fF1ve Letter Man the Second Student m the H1StOfy of N F A to Acqu1re Th1S D1StlHCt1OHD 11 1 1110 111111 A . 1 '11 ' ,VXI Lf 'l'1f f "151rst 1 var, f1rst 111 nrt. 211161 11rst 111 1111: 1101 s of 1 01z1ss zt's" 1 u1'1l'Olll 01'0ry 1111511 t1 :t 11' 1 110s 111 11" A ' 1-as 'I101 111111 5211111 111110 11 x'0s .1111 g1'z11'0s '111 1'01'01 111 1110 1'11s1-s", "H110 VENT s1111st:11t1:11 s '10" "1101' g'111ssy 11z11r was 0111. ' '11 l'CI' " 1Tr'f 1'1t1 1111L'111Q"1CL'. 111111 1-ll1I'. 'l111 "1 11111111t11k0 11113 ' 1' g':1t111 1cL'1i11Cs I J . I . u u I . ,Y . . . . E 4 - un ' "l111- strc 1111 111 ' nty ' XL XDI f'xXlDL X11 CHARLES F ADAMS jr 1 I L DOROTHY S ADAMS 1 WARREN B ANDREWS U ill H14 C HILTON BELLINGER llI' K I FANNIE ROSE BERKELHAMER L L tx lll ' NIFRED FRANCES BEWICK XX I1 ll L Q- Ein IHL AC XDI MX CR-XDL XII' DORIS FLORENCE BREWSTER wutx lts oxxn ex e tor m DeLANCEY THOMAS BURKE I mr t Hlr permmt me to obserxe th it tht u 4 nt forte alone 1 but l,LlllIWOI'lI'X ISABEL EDWINA CAMPBELL Nlx httle belle xou I'1gl1tlX spell me truest xx ord xxe xe Lxer l1C1I'tl lor Soup th'1t Ill t Qlelxu mu ALFRED H CHACE X nuhle heart 'mrl lmrwxc mmpetunu hind GENEVIEVE CLARK X pensxxe maui clexout md purt Solver StCdflllNt ind Qltmura PERCIVAL E CLEMENT X tt hes gentle uex er sthoolcd E xet learned H 'A 4 2 ' 1 . A 'A M L "l!e. 0' is ' Q ' ' .'CllFx ' leing' s' ' ' ' - 's x 1 A - I 1 ' ' I " 5 lhe happmess you xx'1sh us--f 'l'l - 5 ' ' ' ' "' z 7 3 . 'S ' S X "R swf H. ' , 1 c v x. l X F ,.. . . "A 1 V-' vu ' V - 2 . ' nn ' Y . e ' C , ' ' . :mtl Q Y ,. IHI ACXDFNIX CRADUAII EMMA GRACE COLBURN ws om 111 must In trulx rnhncml to xxrlta IX llrx m KATHLEEN M COLLINS smut and good IS xouug, Ixithlun A I xc hctorc har full ANNIE ELIZABETH CORNELL Such hlrmom m motlon spec-Lh mfl alr at wuthout turns S Q ua mc rp than fur CLAIRE CASSCLES CORNEY Dllthllllxlllg, llc x lml 'mfl xoun gh rl ml 1 l1Cfl un sun MARION ELLA CRAWFORD Xlmblc ot toot luke thc dur ml kmfl 0 un llkg thy flow GRACE LOUISE COOLEY lhosc h lppx SINIILIS thut plax c-rl on hnr rl rc xp 1 H 4. 4 , . M 4 A f 4- Y 'X-X ' 2 5 ' " ' ' ' - ch' 'z -' in thc In-:nrt of am" ' - if U' T I " . S f ' -' - X 2 K 1 , Y l ' . , 1 . 1 - , . , 1 Th " 'L' -ss, Sh- ' 5 r - 1' , Y . . . . ' f, lf , V1 , . 1' g. lau ' z 1 lax ' and talkll 1 I A U, . ,. Lf' . ' ' . ., . I , .' A V1 ' I .I A !u ! 1 WILLIAM EDWARD CURRY 111 1 1111r 11111 RITA E A DE NERI K X1 XX I LUELLA R DeWITT l LL4 WHILMA FLORENCE DICKSON Q MARION ELIZABETH DURICK 1 ANNA MAY ELDRIDGE L1 11LI' 1111 1 ll 1 1111 XL X1HfBlY 111Q,1X1D1'.X'111f S0111 '- is11111 1111111g1'1111111' 171 ig 1 1l1'1' 111' '1'1' gL'N11114K' Yii 1'1'1111'111-11 '1111 111g'11111 111141 11 11-" "S11' ix Q1-11111 111111 1111111 g1'11t11 11-'15' "l11-1' 1-105 118 xlzuw 111' 111'111g111 fair: 1.1k- NlII111Q11l. 11111, 111-1' Qll1l1L'11 11211I'.H 'IX l111l'141.A' 1111. ll 111111111 Cyn. ll 1111ss111g. 1111-11N111g 1111 g1'1111" "'1111l'l'L' is Il Q-111-11'1 111 - f111'c. N11 -' 1 1'11, cf 11111 11111111 111105 g' 11 GEORGE WILLIAM ELG x m MYRA LOUISE EVERITT LLI WILLIAM LOUIS FARINA mu 1 MARGARET DOROTHY FOSTER JANET THOMSON FREW l I I ANEITA A GEDNEY L 1 "1 1H1 ACL-XD1 XIX f 111171 X11 B' IRENE RUTH GIBSON X 1113111611 11e1cr bold of p 1t o 11111 lk 11 It 11Lr 11101101 111 MOE MURRAY GOODMAN 11f.rr1 111o111r111 11111111 11' tort1 MARY ROBERTA GRIGGS D 55 dt,-Qi ANITA FAIRBANKS HAMMOND 1 1 MARY B I HASTINGS OIIC 11110 18 111xc 11111 num 11o1f1tL t11L IVFUIITILIILN ut 11011131111 pcoplc ANNA ROSE HAYES C1 L 1 1 ac ,. 9 . :A-.,A 4 'L 4- 7 A - 4 32597: -I 1 fffilfi h , lllr .h v S Sir. S 111111 111171 1: ' A 1 111us1 '1 A A 111 110f:401fn - ".X1- I' 2 ' IHS' '-'1 " mc' . Vg .3111 .. - . . ,193 ,X 11:111g11tcr 111 1110 gods: 1111'111c11' 11111, 111141 111151 f11Y11IC1j' fair" , 542.1 A 1. "1.1g111t uf 11l'1lI'I z111f1 11r'g11t of 'accu :V L1 2,1 . Q 1 A ' - m x xv, W ' "'1'u be gcntl 's thx t-sr uf 1 1' 1y" of 1. 'b fespf.-, if., ' V.-1-JUL-' XC Xl x XIJL MARY CLAIRE HAYES Ixnccl not gcntln Portia ELIZABETH HENDERSON run polltcncss 15 the outward 915,11 ! thQ mot LCHLTOIIS 111117111 1 ESTHER LEVINA HEY r ll llf ultmr 1 Lontrul JOHN BELL HILDERBRANT I my uorcls I xxourlnr when xr u tc lc them HAROLD WILLIAM HOLLENBECK mclx 1 J CHARLES A INDZONKA L s I t n f 1 Iorm 1 fr xll nhsnrx 'ia THIC .- ,- JICMY GP: I I.-VII 15 F A . 'A ' I y-1 I 'Z N .,,':ljg .5 ,UIQ l . :S v T U. I1 In .'4u,.- - s fl - 5 ' sw" 93 "HQ la gh, full of 'L-, "I rut za my .", If We- 11515, ' big., U .. A Y h Y ,gn 4 , Y kg . , v , i S 1 ' H .4 "If 'IX co mem, as busy as 1 Ice" is "'l'h- glajs cf fzuhiou :xml hc wcrll pf 'l'h- uhscrvcfl 1' z mrs." XIX 1 RUTH DORA JOHNSON I' X HK I 011 ANDREW RAIN JOHNSTON 0 lbllll 1 IIL S I ELSIE BERTHA JOHNSTON 11111 CHARLES LOUIS KADES I 4 L 1111 USL FREDERICK EUGENE KAHEN 1111111 1 RUTH MARTHA KILPATRICK XIJICA ' C1'.X1JL'.'X'1'1f 'H'0r 110 1'z11'111 C1ICL'1i 1111 '-s 1110 1111111111 111' 11 11110 111-S1111 111111 111111110 110111 111' 17 "'I'11- "st 111-111s of1111's1' C111 - 11:1.'11i11g 1.I'U1I t110 119111. .'11L'1l1CL'1 111 lJL'I'Sll111lQl'. 01111111111 1111-1 011 ' z1g'0" '110 1111111 0y0s 1111 110 500s 11 11: 110 11:1111 1-:11's 11111 11 - 110z11's Il A1111 110 1I2lI1l :1 1111111111-. 111111 11'111'N0 1I1L'1C. 110 ."S1I.u 'IX11 1112111 " 11110 ll 111'01"' H111 1113111011 111c111tz11i1111. 12ll1L'J' fr00" MARTIN LANGER K l MARGARET CAROLYN LEIFHEIT 1 L Q ESTELLE E LEVINSON HARRIETT ELIZ BETH LEVINSON X JEROME ISADOR LEVY IL I FREDERICK W LIVINGSTON my 1 the rc 1 I thy 14111 'I'IIIf .XCAIJIQKIY GIQXIJI XII I1 "Ir: Im xx'iw:l111I Inu- QNX' 'IIN mam' mig'I1l" "XX'ln-sl. virtuuuscst, Swv -t -st. In-Nt" "III-1' IIIIII' wus, uh, so :IL-uw :I IPIIII' UI' 1I1II'IiIIl'NN, SIIIIIIIIQIII I-11x'iQ-II II1'I'u l "III-rl-1 11 I1c:IIlI1 tu thc Inv with IIII- mm-rr5 lflzxuk 0-'L-sf" "UI ' UJIIIIIHI Immx' t'X'4'I'I' Imiugu "I mu-111l1cI11 I Imvc' thi lg: I gim- ' 'N In ' n Vu X XIDI XIX Clx XDL X11 JENNIE MAY MARTIN vi I L1 L ALICE G MCCLUGHAN cnt X 1 x MABEL ELIZABETH MCCURRY mlulu ANNE RUTH MCLEAN r rem FRANCIS LEO MCSHANE U L 1111 C HILTON MILLER X lu XXl1x . . , v CL 2. J . . Z "Like Zl -:srl llrrpt from the lqwmiu qwlllls uf Ilxc 11101111 lllwm llw lmslmful 1msc." "Sw " , lim: wl msn- lmix' xxus sw ll1'HX'11H "Y+n1r wisflmll is cunsulncrl in Cc l WCC" "llc lv ' ' is like llmcsnlm-1lrit'11 llcr tllruzlt is lilac ilu' rXX'2l11.n 'Al :lm Z1 mam m 1" S1l111.1l zlgzlinsl lllzm sl inf' "Xml the little lvlrll pipvllm 'X' I1 X X KATHRYN SAHLER MINARD 11r1rc 1111 1111 1rn 111111111111 111 WILLIAM TEMPLETON MOHR thur 1111 111Lr1t 01K t C11 1111 ALLETA FRANCES MONELL L1 1 mcrrx 111111 Ilfflll 1 EDWARD WILLIS MOORE X0 111 111 11 tc 111e1S11rc trulx 11 10 1 111 L 1r11 111111111 1 1 111 1c MINNIE GER'l RUDE MORRIS ere 1 111 11Lr Cu her 1 11. 1 r 111 ANNA DOROTHY MOSES 1 111 11tLr make IIC uorld gn r 11111 1111 rc m1111111 111111 lmc '1'111f . C. UFMY 111 "1s she not 1 , 1 11: 112' ting' C2111 1-X 1 -ss, Ur " ' 1111cts fill 11'111'11 t11cy1111'c?' "Of -' 41 ' - ' s. B1 1fs 111 arc 1 I11J.U "S11'1 1 ' ' 111c, s ' ' g' 5111111- "-' 2 as s ' .3 s 1' '1 1 'N not 11 1 - ,' 1rcx'1o1s 1si1 -ss" "Th 'S 1211 fzuage ' ' ,' ', ' 11 -ck TC ' 1s" " 4g Q - ' 5 1 ' 41 4 1 ' I I r' 1 ' H X MILDRED FRANCES MOSES I HELEN KATHRYN MULHOLLAND IRMA COLE MYERS 1 NL L JOSEPH BERNARD NAWN Q MARGARET ANNE O CONNOR N 111111 GEORGE BERNARD OLEARY 1 1LlL ll 111 U IL I oitnr t 1 111 1sLr 111 1s 111111 0 llll XL XlJlfKlY l'.l'1Xl5L'.Xilllf F f "l1l11sl1i11g is tl11-1'11l111'11fxi'11117' "l'1'i1l11-1-. liste-11 111-ll" "Ufz1ll 1l1c girls1l1:1 1lI'L' su s111z11't. 'l'l11-1'1"s 1111 ' lik- 1111-113' l1'111:1" 'i,lll1'l'C' w:1sz1ll 1l11'w111Al1l llllll l1is wife" "Ns fair lli .'l1: bll'S siflm-" "Tu l1c l"1z1l11-r lil'c's ll si' 1111, 'll 111 4 Zi' i's 21 11-sl. 'll l 1 Mf' lu- my, Hut to tlic hlukcr i1's Z1 jcstf' J X BERTHA OPPENHEIM C um Ifcrx QL xml CHARLES DOWNING PATTEN jr Cat Ik up JEANETTE READY X J JOHN J REDNER I KATHRYN ELIZABETH RIVERS C ltfkk WILLIAM RAYMOND ROGERS :ll -Q51 W' sift , , ' MY- 1111 XL XDIINIX FRADLXFI' LOUIS RUBIN 0111s 1 C It1s 0 1111ttnr FRANCIS PATRICK RYAN L11 1 1 11111 ta111' WARREN SIGMUND SAMUELS on JL out oi 1111 11011 IS O11 1 I1 GWENDOLYN FERRIS SCOTT 10 mas 100x111 11011111 1 r 511111 sw cet 111 1Lct morn tikc-111 1111 1L 1 Q EDWIN CRAWFORD SEAMAN 1 1 ELLSWORTH G SMITH llc 11110 11111011 N 11111111 1115 1111111 L'1rLs 'x S 2 1.1 1, ' J 1 '11 ' 5. , "11o1'1 1. 1--'Fast ssl cp? 11 P Qfgig . - " ,J IK5 N "'1'11' 110 11'i11 talk- 1:11151 111111' 11C ".-X151 111- " - ' 111. t 5 1 uf 1151 1111" A "1"1 1' " if, 1:11 as frcc! 4 , IN 4 5' - i- v, .g 1 Y . Z Y 1 , I '1'11z111 1111 t1 - z11111tcri1s uf art." ' "11c was zz 11-ry pariit QCI1T.1 g11g11t" Vt"2't',! fri' I, 5 .X . '15, DLX ROXIE N SMITH I' KENNETH TUCKER STABLER Slrr nh x 1 I n MARION EMILY STEWART 1 l L X FRANCIS W TAYLOR 11111 L LILK Xl 1 in L JOSEPH FRANCIS THOMPSON 011611 ' ' 'mf 1 .C . 'C -' s- V . . . '. ,' G. EDMUND TUNSTALL L92 X ,Q-f E' SALLIE SLOANE TWEED lll 4 L L JOHN PATRICK WALSH 111111 IL 1 11111 IN L JOHN H WARD Jr 10 1 MARY LAMONT WATT N 111111 tu 11111111 111 101 1 1 1 ANDREWJ WEIKERT mu 1 HEDWIG BERTHA WELLER 'A " ' I ' s ' 14' 111 lu-111-' ' clisc 1lL"ll BEATRICE IRENE WHITE KI' LXL I' ll I' L ILL ICI' lk IIUTL Il UK ll l FRANCES JANE WHITE mln Lmrrm MADELINE ESTELLA WHITE ll L C I' lll OX L MILDRED CLAY WHITMORE 1 CQ :ml I uph x LAURA ELIZABETH WOOLSEY nlmun L unrrul IL J MILTON WRIGHT 'l'lllf .'XL'.AXlJlfRlY Glx ll- -S. hc l'1s.llf: 'l --ks. hor slumpe- l "2 N. sn-cl to lm flrzlwu lly l 1-'sun' l12l1ilu Nfl - lwy llL'IAll2lQC, g- - S. zmll I-l'l'k'l. Il: lflin , tcmlc uf llczlrt, Klacln-lim' lllc wcll-flcwcmlcll. il lroumiful llczllcr . I "Hail, thol gurl l 'ss fair 1 frcv, ln llczlvcll yclcpt f us"nc" "Cn ' al 'l -' ' 1 -ss is Il Qigu ln' wisflrlmn Out 1lI'Il1L' XXX-Qt came young l,ucl1i11x':lr4' '76 'lll l lf XL'.X l JIQXIX' ll lQ.XlJlfX'l' lf GLADYS MILBURN DECKER X I' L Class Song, 1923 Words by Hedwxg Weller 23 Musmc by Dorothy Adams 23 ft 1 IXX 4 K 11 R xk 'X l L 1 llllN N Y XXL lmllll NLI 1 l 75 "1'fr':lu-Q XXZLN in lu-1' FlK'll. :m+l lu-an cu iv ,V lu- -Xl-H l. Xs ilu- ship llwtlw ll-:uv ilu- lmrlwri ,Xml ilu- xwyzlgn-IN lmclqxxzu'-l gut -. 54 XXL- lun, 1l1'1lI' ll-llnxx ulzlsslmlzmll-N. X1 11-Xin-xx' mms llilxl sclwurl flzlys. lf lm' lung Xl-:mrs ul k'1ll'lll'Nl strixing, XX - llzlx 1- Xl'l'lll in um' sclnml sw elm-411: 'ln llI'k'lD1ll'L' IM lm' ilu- lhlllllfx' XX ' lm ilu- lxllliXXlK'llgl' f'1llllt'I'L'1l ln-11-. -. Su lil' ships that sail -Ill su-ally. lrlllltl' skin-N wf 2lXlll'k' luv. Xlzay mul' jwurm-X 4111 lifl-1 panllmzly 5u'l an ll1llDIrX n'lllll'Nk' 1 ' un-. .Xml :ls Xl-:uw 1111- llllwxlllf' lmxzu'-l. Nlzny - luyqll lu- am-l ll'l11' 'liu mul' sl-lwul Zlllll In lull' 1-ull-xx M - '-ll nw zm l ilu- llluc. Class History, 23 NL 1 L 1 .NI N Il III1 S 1 N x L ,fl x x x 4 4 N N x IL x x 1 LII g K N I I N 1 1 IL UAIN I IIN x 1 x x I' Q xx g xx x 1 1 1 x 1 1 x L x x I ILII If L 4 x 1111111 xx FHL' 012 1 L 1 IINIIINIQL x11111111111111 x ., x 1111 11 x 4 LLl ll N 1 1 xx 1 11 LLFIIX Lx LLII 11 x lIIL NL11111 x L 1 x 1 ll 1 ., 11 L 1 IIIY' L x 1 lL11 11x if NU N11 1 x 4 x x L 1 II' N L' Mix ' x x x1 L LNILQ x 1 x1 NN NLL1L11 1 IL lxllf xl L 11 x1 II, LL 1 xx ,N Il JLIL x 1 x x L N 1 LLI'III" 1I'L 1 11111 ,XL'.X1J1-ZKIY 1lK,X1JI'.X'l'1-1 ' 9 ' X .' -11-111111-1, 111111. 111111111 11111 1111111111-11 111141 IXX'L'IIIf' Ibtfx 111 . 111111 j' TIx. "1L111x"111'111L- g1'11111111111 xL-1111111x 111111 11111 1lL'L' 'YL 11 1' SL- 1lI'x1114 11113. L-1111-1L-11 1111- N1IIYI,II1'f'11I 1XL'1111L-1111 111 11-1 ' I I-111.111 1111- 11lII1L' 111111 L-111111 111L- 111L'ZlSIII'L'x 111. ll 1115111 xL'111111I L'111'L-1-1. 11111-11 11'L-, IIIL' ll1L'Ill1lL'I'x 111. 111111 L'II1'I'IIIQ jf P1117 111-x1111L-111111'11111L11x111L-11111x111111x1111111 L'11lS.1 III 1111-111 11111' 111. X. 17. .X. FIIXY 1111 11111x1- SIYZIIIQL' 21111 1111 '111L-x1-111'L- 11L'll111L' 1111- I'111L'lI1If'. 11 - x11 1'1111L-11 11115111111-11 SL-111111", 1111- IL-.x S111 11-111L- 11-'11-'x, 1111111 II 113 ,I Il 111Fx 111111 Z1 II1II1lL'l'l1ll 11111111g111' S11111111111111'L-x. 111141 -1 S 11-11111111L-1111 11111 111111 1111 111L-xL- 11L-111111- 11'L-1'L- 111 1'111L- 111'L-1' ll., 1,111 ll 1111- IIIIIL' 11211 L-11 1111 1'L-111s "I'L'X1' 1L-by 111111. 111 11-11.-1111, 11L- 111-151111 111 11Il - 11111' 11L-11' 111L- 111 11L'ZlL'L' 111111 L'11111L-1111111-111. IIQIIL' 111111- -111x1 111-11 IILIFIIIQ 11111' 1'1I'L' 111111111 1'L'1lI1 11x L-1 L-11'111111g' 1111 :111 111-11' 21111 1llIL'I'L'x IIIQ. '11111' 14IL'Il 411. 111111111g' Il 11111-L'l'L'1lI IL'llL'1IL'lA 1' 11 K'YL'I'5' S1111-1L'L'1 1111x Il 11111 L-111' 1111' IIS. 'IQIIL' 2lSfL'IIII11j', N1'11L'1l 111- 111-11 L- Ill L'1lL'L'I'IIlg 111 111111111 111' ,11111L- 111111111111 Slill' 111 1'1x1111111' x11L-111'L-1. Wil 1111 L-xL1L-11111111111 11L-111. '1'111J 11'11x IAC111 L'1111111 s111111 1lII1I WL- L-11-111yL-11 11 XL'I'j' III1L'11. 111 - 1111' x1-1 D111 5'L'2lI' L'll1lI' 111 ZllI L'IIlI 11111 111L- III'xI 111 - 1111-11111111 11'11x UXL'I4. 111L- L'111J 111 '23 11-111 -1, III1 1 1K'L-1 1111111 1'qI'C','1IlIlL'lI, 11111 11811 gf fl -1 ,' c,. 1111- '1'111111kxg'1x'111j" x1-11-1111 111. 11,1311 1 ' 11,111 11. 11 51 -'1 11L-1'.g'111 1111- 11l'IX11L'f'L' 111' 11'L-'11111,4' 11111 L-1111' 11l1X'x 1 111L- L111 -- '111' C11111 -U1 11L- 111" 111L- -ILIIII 1J 1 1 A FQ XX'-L'1111111 ILJI 111-111 L-1111151 If1L', 1111 111111 3111 111 111L- IIIIIL' 11L-xt f'L'21I' 11'11L-11 111- IIIIAIII x11'L-115-'111L-11 111 111 111-111 L'I11111x 115' CIICQTD ,Q ULN -111s 1111 111 111. 111 ' Ill 1111 x1L'11111 111111111L- 111- 11115 r11L-11 111111L- 111111 111111c of 111L- .XL'1l11L'lII5' 51 '111 21111 SL'111L'III11L'I' 11131. I-llllIIf1 II 11111' 111L- 111x1 1i111L- IIII 1111-'11111zL-11 LII1l,'N XY- 11'L-1L- 11111111 rx, U1 111.1 1111-L-111154 1111 111-111 1111 1111- 111111 ,L- 111' L'IL'L11I1I4L- f1I11IL'L'I4N '1.1I11.'L' L'1111.L-11 111 g111'L-111 llf 1 -1L-: 1'1- 11'III. 1111. L'111I X. l111'11c1 X11L'L' 1111- 111-111, H1111 11. 11I'1j"f"x1 - Sf.. I'.I-1lIIL'L'N 11111112 '1"-1 ' L-1 .111 -1111 XZIXIII. XX -1-1111xL- 11x L'111 1x I:11Il'1lII11 S1111-1, 111141 111 1111- '11111 111111- xL-1-'11-1 I-IDI' '1111' L'IIl 111x1j-'11111 ll XL'I'1 1111-111 11111. X111 111- III1 N111 -'-1111111x SL-111111' 11'1-1L- x1111 11L-11111111g 11'L-1 :1 1111g', 1111- .1ll1l111lIII 111111111 111111- 111L-11' IIIIIN. .XI L'1111 1111211 IIIIIL' 11- HXL'I'XX11L'1lIlIIIf"11 11111 1111- 1IA1l411I,IllII1l1 L'11-- ' ,,' L'11111L-xl. XIIIILNII X111xI1lL'L'11I1111Xl11-1111'L'11IL'1A1Jl1I1111L'lII 1 'L'L'41 1 jf' 1'11L'1111 PII. llll XQXDLNIX G1xXDLX1I I R 1 m N1 111 nu I mo l x l rx N NN 1 L N 1 N N. W 1X1 Ll, W 1 1 -I ll N .11 n .lx . , NLIHHI 4 x S Nu ll X I ll IIL N 4 . N. ll 4 1 . . l x 1 LXR fl xma N 1 N . r 1 k lx g 1 Q 1 . N N .N L lll ll 1 nmx N L L N v N . lik unllucw. ll KJTX . Nl ru S L L llll N HU N INI 1 X wx N 1 1 u,N.1 1 lx N kt N , ll N 'N v N a N N . N . NN 1 L K .1 - L m N N Sumun .4 N nu N llll 1 x l .ll L NN N ll l 1 K dl L N 1 NN N Il1NlL L N N N1 blllk N LL 1 N NN 1 4 A Nu v N N lg Q . . 1.111 xxlvm yum 1 l.11 x QQ 28 H fn rg 'v--, '4"5 X11 lung" zxfu-1'xx':11'-lx, rm Klarcl 30, ilu- kluni wx j"'u'Q Ilu-ir ll mill 1l2lll" :lt Lvllllf' llzlll. XXllt'l'4' L'YCl'yllIlL' mzulc lllL'l'I'f 'till llw Wu' lwmw UI' l1c rn, ill 1' next lllulm-1'l:1l'i1f" xxzl, pulmlislmiug um- i, uc ull ilu' "ll1':ulk 1141 l"ullrmi11g'1lw ll.ll1ll CllSl1llN.lllL'SK'llli1' Ulm. jwu- lllL'Vl1lllll11' Clay Illc p1""l-gc nf l ,',' ning ilu- ,Xlril ll11Illl!L'1' ul' ilu' hllxlul mls," 'lllib wllliwm ul- ilu' lllilg' Qin - xx" 'm llllflll' ul' llw cxccllrm um- llml xxx l2llk'l'lFUllllNllt'll115 ' N. lfu-ry yn-zu' un .Xl'llll' lluy ilu' Elly ul' Xcxlmrglw imiuu Ilxu SUI' IN zmfl ,lu11i1+1'N lu zu plvuic ill Xlsnxllingllm l.:1l4v. xxl -rv ilu-5 plum lI'L'L'K lm' llu- lu-mln! ul' ilu- XX1llt'l' Nlllilllf. 'lllmc flaw uf '35 an 'luuh Vw. in llmc 1 muznl L'X'L'lll. lu-lpn-1l In plzml sm vlulmryl l-ul'n'Nl .ll 3.01141 ' -c . AX1 mum wcxxx-11-fc1'x'wl xxlllm :ull kin lf ul gmwl llllllQN tw mt. 1wv'll 115' wc wc' ll1lllj'1'j'. lull zmnl all ilu' uluw ul mlwy XYVVL' 1lll'lI1llNHl1S in 1111' Cfl 1' -.'.- i mx uf vujn- '111. ln fum' frm fr yvzu' llu' rl--lx 111- Il1i.' llwy wcrc V01 l'1IL'll. ln 5qm'111lw1'. lqgg, xxx- lmcjzm um' Svuilu' 5m-:nr xxillm grczll cz ju-11 uws. lmlkillj 1'm'w:11'4l tu llmv lwpc ul' Qfillllllllllill in m z 'l'l1v lll'Nl Ulllcizll 'mctiu11m'1l1c flux' ul' '33 llmi yn-111' xx'1 llw 4-lc 't' g ut' calm: 'us tw pilul ux mx' lllc su ' " SL'1llll1' .l'2l5. XY- 11--clc'1wl .lv Cl lm X. Xlmm- as um' clxicl' nlllfc-1'. AX115- fu1'llu'1' l'l'lN2lI'liS L'UllCL'I'lllllg1' his un- lil1C,'llUIlC4l znlrilily to 'wt as our oxccutlvc 1 " " -.'. wry. Nl: 'y Lll " -' xvls clwy -11 Yicc-l'1'cfimlc11t: llzlrrict l' wmzm. ,'L"1' 'lzlryi 2 l 'XX-lll'I't'll 'llilflillf l 4-In-1' lmowll :lf "lf Vic," 'l.l'L'2 l1'CI', 'l'l1c lmlu ul' glury Zllfkllllf' Sll1'l'llllI1llllj" llw Cl: ul- .lj xxzny :'111'1l1L-1' lv1'lgl11a-mwl lay llm- umxplclv Fulj fvllllll in ilu- flu" Illlil L'l1'11'i11g kllllllkll ul' llw jc-'ll 11s.luniwr5 lay llw -Lmlm-1'lu1A ,K-nil 11. lhr Ill' llrfl tilm-inIl1vl1i.tu1'ywl'X.lf..X.1l1cflvcisiu11uw wlhlllciwl, lu-my fluliu-1'c1l lay mn lc. J ll pc1'fw11'ly'C llwzm Ill- Sclmfvl Llllk'L'l' l,c'l lsr. ll1'S 41 Nlzm' .QTQI l ul "l.n's" if zalpu ' ' Lllll'i'I' l,c'1lc1'u. lu Fucizxl znrlixillvs :mlm 'llXYk'lllf'M'lllll'Ck' -fcllwl. 'l'l1u fem' 1' lyflllll lu-lll in ,Xpril 111 "l7:1m'clzn1l" ual lllk' umm' wi' pwll-cliwmx mm' zfllzmimwl ll sm .Xv l'my clam ,. 'lllm . :mr SL-ui 1' yum' -lu-xx' 11, sm null in Nl Nall lillw. llll 1w+l'l5.-lum- Jj. llm' Xu' l'mif l1i.1l1'5' srl. llw Cllr. Ui' '35 ll xl ' l -ll. XX' - :111- zllnlul lu IL-:1x'c1l1i.' llL'1ll'lllll X. lf.AX,.l1u1 lluum z1ll ul' Uf turn ZIXYZQ' an little ful ut lwzlrl? Sm ' ul' ui will gn llll In cul- ln. "-, sunny' out '1' ilu- lmyiuc, 5 wm rl l. zml . mc Q0 imc, rlillcxx-111 cu- In-1'11'ifv . lwul ln-I no unc fwjcl Ill- lmppy mlwys wc lwvc xp- in Xa- 'glm .Xcmlm-ulmy. zlml tlw f"' llx wc lmvc ms mln-Y N ' li,lE1'i'5.':5. '1'111C X1'X111fX1X'1'11QX111'.X'1'1i '7 X Semor Dlrectory Q x l l XLX 1 X 1 1 1 1X l X 1 X 1 1 x 1 X 1 I 11111111111111111111111111111111 Q11 "111 1111'11 111111111 1111'11 1'1111111'111111'11 :1x 11f XX'-111111111x11111111'11 111' Q'111l1111l'4N ,1111. 111 1111'11 111111111 1111'11 111'11111111111'1-11 111111111 XX -111111111 x11 11111C11 4l1. X111 :11111 111111, XX -11111 11111 11:11'1' 111 '11.1lXX 11 11111-, 111'1XX1'1'11 1111' 11111, 11111-11' 111111 111141 11111," 1' -1 111 1x X11'1111:11111', 131 1x 111'1'1111:1111111, 131 1x ,X11111111111, 111111 141 1x I111' 1":11111'111' S:11111g'. XXfX1'1i1fX 11. 1XY171Q1fXX S .Xxx111'1:111- 1':111111I' 111- 1111- "111'z11111:111"' 1'Jj11 1111-11 111 111' 1111' ,X1':111 -'11rc111-x1r:1, 1'.Z.2,'Jj1 111111111 111111, 111. 1111111111111r11, 131 XX1'1111IQ'11'11C1'X, 1-11 'l'1l 111'211111'111x111g 1' 111A 111 111111111111111g'1'1111:1111:111' 1'11X1'1.1CS11'..X11X1S 111 1'1111'14, 131 11111111'111111-, 131 '1'11 111' 111- 111311 111' 1111- 1-11-11111g 111 X1- 1'1'111l1111X111111Q 111711111 111:11111111':1111111111-1111111111, 11111Q11'1'11X 51.111, X18 111 11111, 131 111'N1111Q.1-11'1'111l1'211-Zll111111x111'g'JIl1xl,1111111x111 XX 1X'111'1i1f11 17. 111-1XX1L'1i S:11111:11111'1:111. 111 1"1'1-1111113 131 1':1xx111q 111I1L'N. 1-Q1 '1'11 11:11x S1:1111x11, 111 "X1 111 U," 1', 1111,'1'11X 111f1,1,1X1'11f1i 1511111111121 1'311, '31, '33, 'J-Q11 1:1lX1fL'11F1l11 1'311, '31, '33 ,1 3 '1'1':11'k 1'311, '31, '.2J, 331. 111 111111-1, 131 N1L'L'1111Q X111'111-, 151 111 1-1X1l1 X11-1'1'111'1, 1,11 1 1111'1 1i1l1 111 11 '11Q1111f'1' 1-1. 1111XX.1XX 51"'1'1:11'5 111' S1-111111' 1'1:1xx, 1'1'K'X1'1l'111 111- 1,'X111:1111'1' 1"1':1111':11x1' 111'1111 1'.3xQ1. 111 11:11'1'1, 131 11.141113 F1'11211Z' 1111111111'x. 1.31 '1'11 111111 .1 1Q111'x 11 1'1' 111"1,1111"111'1',1'x11"j1x1"' 111111151",11111'1XX5'1'1f11 111 11111. 1J1 XXq1114111g 1111- N11'1'1'1N 111111 X1:11-, 1'Q'1'1'X111Q111111'1" 41" "'1. "4:1 111 5131: 'N 1 1 1 1 x X xx 1X 1 K 11 l 1 1 x N11 ll 1 1 1, 111 X L 1X 1 ,N Ill 1 1 X11 11111 ill X 1 X11 I T'X 1111111 XC'.X1J1fN1X' 1'11Q.X111'X'1.1f 111- 1.XXQk'X 11111111111 'X". 11111-11 1'351. 111 111111. 111 1111111111154 L':1X111-X. 151 1111! 1'1'l11171' M111 .-l11X111'111N 111111111111 411- 111111. 141 1.811111111111113- 1S.X1ZIf1. L'.XK11'111f1.1. 111 1 11. 131 .'1'11111Q' 1131- 1'1'1'11111. 131 71111 111'111- N11111'111:11111. 111 1111 Q1-1'ff" .XI.l"1Q1f11 1'11,X,'1f 111 .X1. 131 111':1gq111j' 1111 1-11-51 -1' 111111112 1-1,1 11111 111:1111- g111111. 1 1 X11'-111-11 1111111-11111 111-11." X1.X11X' 1'1.If,X1iX' X1'1--1'1'1-111111111111111- 51-1 '111' 1'1:1W 1'351. 1'1'1-11111-111 111- 1111' k'11:111- 11 111 f1ll11. .111111111- "1'11'11111" 111111111 1-.2111 X1 '1111l1'14 1111 1111- 1.'.X111z1111'1- 111111':11x1- k111'11'11iA 131.132, -151. 1 I1 X1:11'1. 131 1.:111g11111g, 151 11.11 g111- :1 51111111111-X111-1-1-11 11111111111 111 11l1'1'X. 111 "111-:111y?" 1'1f1QL'1X X1. 1'l,1fK11fX'I' 111 1x1'1'L'X. 1.'1 111111511111 XX1l1'1i, 151 'I'11 111'1-N111- 111111 :1 1'.11I'11. 1fN1Rl.X 11,1'11l.111'1'X 111 ,11 1141111 131 '1'y1 '1l1Q, 151 1111! g1'1111 11111, 111 "1111g111111X1- Ii.X'1'111.1f1fX L'111.1.1XS 111 1111. 131 141-111111-. 151 ,141l g1'z11 1111- 111111 1111' Xi1I1NN 111- 1.25. '1111. 1111-1'- 1ZI'.XL'1f I.. L'11111.1fX 111 1,'XX'L'NX. 1J1 1 1-1' N111 1X1l1Q 1i'1. 131 '1.1Pl11A1Xk' :1 1'1-1111111 L-111-, '1N111:11 1111'1-W' C1,,X11i1f k'. L'l1lQX1fX 111 11111111-. 131 111g111' QQ1-3,1 '1411 11:111- 11 3111111 111111. 1- 1-1' 11111 111' 1X 115. 1,11 "'l'l1g11k51g1111111111111111-11" .XX i1'11l1Xl-11.1. .X11 11 1qk'111Il41k'1' 1'351. 111 K.1ll'1N. 121 1511-1 l111Q'. 1111 'l'11 11-111-11. 111 "1111. 1-111' 1111- I1111- 111 1 , "A X1,X1i1.XX UI' XXX 15111111 111 x1111lQ11' 11:11-5. 131 111b111Q 111111111111 151 '1111 1P2lNN . 111A,1K'1111 ' 1 111 I-X121f11L'1'l'l'1l2l1IN1u 1 K x XX l N 1 X X 5 111111 1111111 I4 11111 II11l 111 'IIIIIf XL'.XI1IfNIX 1'.IQ XIll'.X,I'If 31 XX II.I.I XXI If. UI IQIQX' II1111111' IQ11II, I'1A1'N11I11111 111' II1 X. III I11II,1g1'II1'X111g11111.1M S11:1111XI1III.1.11'I4111141w F11:1111XI1 III. 11 "X1X11411' I"A Ii111gN11111"111'1111111," 1lI..XIDX'S XI. I1Ifk'IiIfIi 111 I41I:11I. 131 'I.1'X111Lg 111 gui I1-w1111X 1111I111111 NIIIIIBIIIQ, 131 I11 I11- X1-1'1'1-1:11'X. 111 'A5I1:11I1-N 111' IIIX :1111'1-XI111'f' IQII X IlIfX IfI!IIf III "Ii 1"'. 131 'I'11 1111w 41111111111 I11N1111'X. 1111 'I'11 I11- Il 11-:11'I11-11 1 "IlI1.111-X 1111111'I" I,I'IfI,I.X IQ, I111XX I'I"I' II1111111 IQ11II. NI1-111I11-1' III, XII1:11 11'1- I71'11111':1IX1- k':11I1-111 I-JI. Q-. '51, 111 IJ1111. 1:1 XX '1I111g I71'1'111'I1 X1-1111-11111. Ijl 'IQ11 I111111111-11 I'.I't'IILLII 1l1'1'111'111-11 111 "XT 1'11111111'1'111-X x1111X 11:1X?" XX IIII.XI X III 'I'S11X 111 I11II11'. 1:1 XX IIIIIIIQ 1111' XI11',1.1-11 'I'11 I1g1111 QI I11p41- H11111111111. .11 "I1I1. Il1'1'I" XI.XIiI11X lf.I1l'IQIk'Ii 111 .XIJ1-11111. 131 I.1111Ix111g .11'11111111. 1.11 'I'11I1'g1N1111111g, 111 "f1I1. IXXNIH XX' .XI.IfI,I1IQII112If 111 X1111. IJI XX :1II11111. 1.11 I11 1'11I1'. 411 "II11111-xt 111 g11111I111'w.'A 11151111111-Q 111.13 xi 1'11 I'1'1'N11I1'11l 111' III-X, XI-111I11-1' III- X1'z11I1-1111 II1'1'I11-X11':l 1211. 31. bg. .J-11. III IfIgj1. IJI .'t1'-111 IIINI7 1'1' IIIIA 11:1 1I11' IIIQIII xI,11't. 151 IIIII q1A:11I' .,11- 11'11111k'111'111-II. 111 "'I'I::1l N1lIu .XIX'I'X I.. I-ZX I1IiI'I"I' III I'1-q1J1 I1111I1I111g1:111'11':1x1I1-N1lq1.'I'11I1:1'11-x1I::1'Q11--I1'N11'1'X. 11 IQ1'z1IIX' XX II.I.I X.XI I., I"XIQI.'X 111 XX1I111'. 1:1 .'I11-:11'1114g xx1I1I 11111111'11. 1131 'I'11 11'Q111X1111'111 IIXLIII 111111: X:1I1'11i11111.111'I4I1z113:11'I11X1'5:1x1-. IfI.IZ1XI1If'I4II I7XIQXIIfIQ Ifx1'I1:111q111'1I11111' Qlg, ,XI1-111I11'1' If XII1:111 1'1' I"1'z1111':11N1- k'.11I1-1112 111 I71'11:.. 1.'1 IQ1':11I111g"1-x1'I1:111g1-ff11,1 'I'11I 11-1 1111111 QI 1111111 1,11 , I., .I-,...U',, X x 1 N1 K 1 ,N 1 1 X N 1 1 XX1 3 N11 N 1 1Xc111X Qlll xLX 1 11111X X N 1 111 1 XX 1 1 X 1 X X X x 1 X 1 1 1 11 XX 1 1 1 1 1 XL '1'111f .X1f.X111",X1X' 1'11i.X111'.X'1'1f N1,X1'1'. X1Q1f'1' 11'11.1'1'1",1i N11-111111-V 111. 1,'.X111:1111'1- 1"1'z1111j:11w Cz1111'1111. '3-. '35 111 1'11g, 131 X1'g11'1'1111g 111-1' 1"1'1'111'11 11'NN1111. 151 11111 11111111 111 11r:111'11g11-1'11111.111 1'111N11l'1'X,X11NN14'1111. 1 111111-11'1 11 11111112 ,11fYX11f 1-41i1fXX X1 '111111'1'1111 L'11Jl1'111I111L111111. 111 .11111L'. 111 XX :111'11111 1' 111111'1" I'1"111'. 131 ,1'11131' ll 1'1'1X2l11' 11111 ur.. 1,11 .41111QQ11'11111111L'5. .XX1'1'.X 111f1JX1fX' X1 '111111'1' 111- .X1':1111-1111 1,1-K'11K'N11.1l. 111 N1':11, Ill 11111 11lf' 111'1' 111111 11111'11. 131 '1'11 1111111 N151-11111. 11 .1 1- 11111111113 111111'11111'11. 1111-2X1f1E111,'1 X 111 '1 111 ,1'1'z111s1'r111111g' 1- -rx. 151 '1q11 1111111111 1111: 111:11 1'-5. 141 ff X11 1-1121 .1.XX 111 X1111'j. 111 1'111111l11. 151 '1411 111-1 111 Nk'111l111 1111 111111-. 1,11 N111 11111'.1i1111 N11X1'X 11.1214112125 X11'1--1'1'1'N1111'111 '111111111' Class 11121. S11111111' 111-1111111-1' 1-111' 1111 "111'z111" 171351. 111 1111111113 1.31 '1411 111l.'5L'NN11 1111111111111-11 "111111111Q". 1-Q1 ,1q1111I1 11:111' 1-1 'ry 111Q111, 141 '1.112l1'N 1 15115. 1.XN11f5.1.111' .4.' 1X12 X11'11111-1' 1?C1l111111Q X11l11 1'3-11. 111 '11111111X. 131 1qL'11l111111ll 111N l111K'111.11l'111!141111. 1Pk'N1 115111111 1 111111", 1-11 '1'11111:1N1111' 1111- 111111-111. 141 11 1 g1'z1111z111' Null' 11,XS'1'1'12S 111 K1:11'1. 131 '11l'2111S1Zl11l1Q X11'g11, 131 '1111 1'1-1111-1111111 111' 11'1l11N1 111111. I-11 111111111 1'111XX' 11llX111111g 111111111 11. 1'1lX? .XN1",X1-'.11.XX1X11X11 111 N11:11, 131 X2l1111111Q 1111- 1 11 N. 151 '1.1l1l1'I111 1-1111-111 11111, 1 .X11 XX111'111 .XX. 14. 11.XX11-124 111 X1:111, 131 1iK'L'111llg.: 11111111111--13 1,.2111XK'111-111111-N. 131 111'111-11 111- 111'11'c111'1-. 141 .X111.1 111:11 c1111111':111' l1.X1QX' if 11.XX'1fS 111 K1:11'1:1. 121 XX'1"1'11g 1L'111'1'X, 1-QI 'IQ11 1':1111111'1' 11 1'1'1'1:1111 111111 1'1'1111X1. 1,1111111I11111Q11 'in Ixx I X K x flxx xi I l X I'lIIf ,Xk XIJIfKIY 4'.IQ.XI4l',X'I4If 55 Ifl.IX Xl1If'l'II IIIf.XIJIf 'f44X 14 I.1f,434,I:14-144441111111141444454'I'44g1'4444 1114,I14 II1'j4 "SHI IfS'I'IlIfIQ I., IIIfY 44 434 S1-44141119 454 'I'44 N1:11 :1xx'z1I44-. 414 XX14:1141 14411 1114'z111i' ,I XVIQ Il, IIII.IJlfI1I' XXI X" I744441I4z1II Illl, '33, QJQQI. III I1-x, IJ4 4144111g144 I:'IIIi1II-II ,Xx4'11114-. 454 VIQII 14114 ,1 S:411tl1, I.,1J II44l I344Q' g 14'NI II XIQ4 4I.Il XX. II4 4I.I.IfNI1IfL'Ii XI4'111I44'1'44141I11' .X4':14I4'1111 1114111-N11':1. 14 II44II14'. IJI I5111111g XI1444-X. 154 I14'11111g 44114' 144 IIE. 4,14 I,L'I.x If 441 JI x4:4II4. L'lIXl'I.lfSlXIJ'.4 1l',X YH 111 I44441I4:1II IQJKQI, 111 I4:1NI4441I1:1II IIJAQI. III I11I' -1, 434 I,4444IQ114gI'441' 14:15. 454 'l'44 411111 14:1144-VN. 4 ll I I144141' 4 I14411, Iil"I'II If JIIXFI IN 414 IQIIIII, 434 I14-111g 111144. 454 'I'44I44 4411 114114-. 414 I4441' XIIQIIIIVI X,XIJIiIfXX -I4,IlXS'I' PX '111I44'l' 44I II1 Y. 414 X114I-1. 434 I'14'I4111g 14:1144'1N 44I'I 1I14- II444411 454 'IA44 4444'1'1'44141c 11 I111I1114M, l1I N11 4I4411'1 N215 541, Ifl,SIlf ,INIIXSIKIX 444 Ilggj, IJI F11l4I:4111g f14't'!'44. 454 'IQ14 N4'1' II11' v.441"4I WL' I4l'k" 111 4114I Il:11'1111111 A Ii:41I4'yF. 4,14 14.11, L'II.XIiI.If5 I.. IQXIJI-15 :114'4114'1441'1:111. If4I1144:'111L'I111-1' 44" "l'41':14I". IJ4-141111113 ll'fIIII. I14 4I4-111 IJ1-I4:11111g L'f11I4. VII k'z11AI44X. 414 S44114':1111g 144:114-1A::1I ZI441' 1I14' A'I'41':1-I", 54 I44 141'Q44'- 141 1141I411N14'1'111g 114 k'4411g1'4-M. 414 XX4'I1. :1111xx:41 I"IQIfI4IfIQIK'Ii Ii Xlllfxx N". l'44441I4:1II 4'354. X1I1I44114'x I'1'14441'T4'r. 444 I'41'1I!. 434 NXz151114q 1-4415 I"z41111f4g 454 I44 1 www "-11.- 4111444411 4 II 414 114411 IIN' 444113 III III IiII.I"4,'l'IQIk'Ii 4 4 ,I11Xi Ii111I., 434 I':1:111111g, 454 ,Ik'P:YI1.Il"4'4 .lIAI. 4 14 414444-I14:ggI11f k 1 1 11 5 XXL IXN 1 X X INN K X 111 l 111 1FL N 1 LI' K 1111 tl 111 11k 111 XL 7 1 11 1111e X1111 111 11 11 1 K K 1.1 '1'111f.XL'X111f.X1Y 1'111,X111',X'1'11 l1.X1Q'1'1N 1,.XN '.1f1Q A11'1L1111'1A 111'11:11111g'Q'1111. 111 N1:11'1. 131 11111112 l111111111Q. 1x21'1.1l111111xk'Q111111J11 11. 1,11 11 1 L1114151111'11K'1-1 X1.X1' 1X1Q1f'1' 1,1f11"111f1'1' 111 114111131'I'1'z1.i11g1'..X.S..131'I'111:1-z1111'11:111-11111-11111 1 11111L'1111l' 111111 11':111'1X :1 gftill 111111 ' -1113g1'x1 S:1111:1 1'1:111N 1.11 1 1111-1 1fS'1'1f1.1,1f 1.1111 .','11N 111 "1f1". 1311111-1'i11j'g11111. 1-Q1 '1'11111-X1'1'1g11-1B 11111-. 1.11 Nv11111K L1'1'1111K'1 11.X1Q1111f'1' 1.1f f.'11X -1111111114 C11-1111 1,L'll11K'l' 1'331, 121115 111lN1fK'1111111 11.231, 111 111111115 1.31 11t'Y1S1l1Q'I11'112lX1iL'1112l11 I'l11L'N. 1j1 ,11U1XX111x11 1111 11-1111L':1x1'1-, 1.11 1N11.1 111:111Q111111g? Iflilflblflilfli 1.1X'1XGS'1'11N 1fx1'11:111g1- 1f1111111' 111- "l111':111" 1'3-11. 111 1:1-V11. 131 '1'z1111i11g,g31ixs 511111111111 1111111111111-111111. 131 ,1q1l11L 1 111'f111:111. 141 111111 1111yU11gL'1 111:11 11:11 f' ,11fNN11f N1.X11'111X 1I1A1L'11. 1.31 111-z111111g'. 151 X1111f1-11111-111. 141 11111-1-1111. .l.XK11fS X11'.X1'111.1f 11- 111K'1- 111-11:1111g C1 1 11331. 111 -11111. 131 1,111llX' 1f11g'1ii11ff 1-1' 1f11g11N11. 151 111 1'1111 :1 11111 1 1. 1.11 ,.l1l'1'. .Xl.1L'1f N1 'L'1.1'C11.XN 111 11111. 131 L' Tillg 111s1'11 111. 131 ,1.1111L" 1111' :111 :11'11N1 111 1 1111111 1111, K1.X111f1. .1' 'L' '1'Y 111 x1llk'. 1.31 12111111113 1111 11111 1.I'11l11 11111 :11 11111 11111-1111 15111111 111 1111111 11'11:113 13,1 111-5',1is11-11. ISK. 'X11'1i1f1fX'1f1Q 111111111111 1.19, '20, '21, .231 3 11111111-1111111 1'111. '311, '31 1 Y". 1111511111111 11141, '-11, '11, .2312 11':11'1c 1'311. '31, ..2.2. .351 X 11'11z1111g 1'331. N1k'l1111L'I' 111-1111111115 C1 11. 1,1-KAN111L'111 .X. .1 X. 1.111 111 11111, 1.31 L':11'r1'1g 1111's 111 1115. 151 'l'11 111111111 1111 l'ri111'1-11111 111 2' " 5'-11111'1i1'? 1 x xx I1II XI IIQXIXIZIQI111 I I NXVIF XI1-fIIXx. .1 , i 4' x"1I 11X If II1 1I.'1'1I' II I111X Xf?I,I,I , , J1 11 -1 I-,'1-1'11, II I-N S. XIIXIXI1 I'I11" 11: MII: I. X X, fm II1111111'1I1':1x1.11 1 Ix,1j1I1'lx1.QI 1 1 1 X1,IN11!111 I 1.IXI1I .NIIIII 1 II,1.g1'!"1.11 11 X115 XI'PXI'II 1,i1:'g1'!X I'11 1 l1XIXI11I1x11111' 1 I X 1 1 1:11'J1f. 1.1 I III I1'I' I1.XIIlI7IxI 1."X""1,11II11I1 T lJt':1x.'::g -1 11:1I11111' 1111111 Uf1X1:1fv, 1 1 X Il XI11. II '11:11X1' k':11I1-11 Q11-1' 1'1-5. N I I-1.1I1 I.I11rlX 5 III11 1'Z'1'!1I1 1 1 IIUII-XIYI1I'.' 1 I1 1 1 'fjx'11 1AX , I1 I1 I1 XDL NI X X F11 11 11' ll 11T I ITU 1 1111 111 1 14 11 HX 1 1 I 1 1 111 111 If x K1 I 1 1x1 X HX 141 1,4 111 1111'- 1 1111111 1 1 1 11111 11 N11 1 111111 1111 1 1 X1 11 L111N X x klllll., 1 11 11 lxl f 1 I ll 111 L 1111111 1111 11 1 111 1 1 xx 1 1 X 1 IxN 1r1111x lx lx 'L 36 'i'IIIf .XCKIJIQKIY 12 ', . '.X'1'1l ,IU.' fI'II I-1. XYX 'I' -z 3 rf 111- .1 111 Class 12:41. "1'1r11111" 1-111111' 111- "F z I" 14231. 111 .1111-, 131 Ibfll ing 14' If -4. 131.111 Q1-1 11121111-I. 141 Is 1I1z1' 1'IQI11 .' MRI' 3.1111-1'I'11'1' fN1JIi 111 I'1-g. 1J1 11:11 'I11I1g' 111-111111 5111I1', 131 'I411 I11' 'Q 111 'Y111' N1-1'1'1-11111. 1.41 IJ:11l 1121111-1'1'11-X. 121-11111121-1 11'I.If.-XIQY 1.111 111:111. 121. 22. 231. 11113111-1111111 1231. 11:1 -11 1231. C11 -1' 1.1-:1111-r 12: 1. 111 II11z'. -. 1:1 IJISl1I2lf'111Q wit. 131 'I'11 N1211' 111 1'I:1Ns1-f. 141 ? I IZI-1IQ'I'II,X 1 1I'1'I-QX1 I ICIKI 1 I1 13111111-. 1:1 121-11111g1111 1111 11111gN. 131'I'11112lNN1'XI1111N. 141 II1-1 I 1I11I11'111:14N. L'II.XIiI.IfS IJ. I'.X'I"I'IfX 111 I'111111-. 1J1 11211111115 111-1-I1 - 111 11'111s111X. Y.1'.. 131 III11 l112l1"f 21 1111111111 1L'l1CI1L'l', 141 UI1, lI1211.S 111- "IZ1-1-s ,11'L'NuI .ICJII.' RI-QI .'IfIQ 111 ID115I1.1:1SI1-- i1 "1 131 I1 1' ' .l1Il 1111 1. 141 Y1-11I ,Ill-XXNIf'I"I'If IQIQXIJY M11 -' .X1':11I1-1111 fJ1"I1 'S11'il. 1I1.Il'2l1111k'. 1:1 I,I1l1'Il1g juz! 111 N. I-4. .XS 111'1'I11-51111. 131 'I'11 111- :1 N111 11-:11'I11-11 141 F2153 1I12l1IS 11 - J nk -'S 1-5' ' xx Q. l.IfS'I'I-ZIQ If. IQIQICII Sul 1I 11111 S1-11111' L'Iz1M Q'I1L'L'I' I,1'il1IL'I' 1231. NIL'111I1L'l' . 'J I- F' 1I1'1'I11-31111 1.21. 221. 111 1.1-N, 1:1 S1111111i11g. 131 T11 111:1111- 111111s1-11' 111-:11'11. 141 I'1-z11I5? I.1-1.4 QHI Ii.-XTIIIQYX If. IQIYIQIQS 111 I.llIL', 1,31 G- ' jf 111 w1'I11111I 1111 1411112 131 'I.11I11'11 N -11 gg.. 1 11 1111 1111' g11111I111'XN' S1 I' 'I 11. ILXYKI JXIJ IQl1GIfI'S 111111111111 1231. X11-1111 1-1 111' 1111- U1-11111111 C1 I. X11-111111-1' III. I.'.XII111111'c I"1'z1111'z1is1- 'Q 1 -. 111 ,ItI1Q I:111- NIY. I' ,1- S. 1:1 1-11-i11gIz111-. 1,31 N1-11-1' 10 111- I:111- 1111I 111' '- 111 111- 5 11111111 -3 1'Zll'If'. 141 I say. '11z11's 11111 QU11? 1514, X 'IS ' 'KX 51-' -Q 111' VIIUIIIIIIA CI:1w 1221. 111 I'4T1i11Ii. 131 'I'zI1'i11g'. 131 'I'11 111-1-11 12II'111Q. 141 Y1111 111-11-1' 11111 1-II. X 1 XX N I N I Il 1 1 X I X I 1 I I 'I'IIIf XUXIJIQXIX 12IQXI1l'X'l'If XX XI'IQIfX S. S,XXII'IfI,S k'11'c11I.1111111 .XI:111:1g1'1' III. "II11':11I" 11.231, AXI1-111I11'1' 111' II1'I1:1l111g k'I11I1. 111 SIIIII. IJ1 XI:111 41I111111 111111, I-QI XIIXIIIIIIQ 1'1111IiNI1. 111 5:15. IIHII-N IIII1' IQIDXX IX Lf SIC, .I.XX X1I1I11111w IQ1-1111111-1'. III X:1xX, 131 IJ1'1xi11g' If:11'IN, I-QI 'II11 IIlIIL'I'II IIIX' I111X1111-M, III I '3111-NXX1111'1'1'1'1gI1t, XI, 1'.XX I'IXI1I1I,X X' fL'IVI"I' XI1-111I11-1'111'I11-I1:11i11g CIUI1. 111 1211-111 51' III, 131 .X1'j'11111g. 1-31 ,IIID I11' Il N1-1-11111I XX -IN11-1g 111 .XIX 1'111111111X I lil.I.SXX11IQ'I'lI SXIIIII III . 131 I11-111g 1111-'I. 15 VIII! 1lXL'I'L'l1IIIL' I1:1NI11'11I111'M. 111 'I'I111IF g11111II Ii11XIIfSXII'I'Il "X" I1.'lNIxl'II1JIII 1'31, '33, '3.g1. XI1-111I11'1' III- I,'XII1:1111'1' I"1':1111':11w k':11I1-111-1'31,'33.'3.g1. III Ii1x11-. 131 IIIIIIIIIIIIQ II11'I111Xx, l.Q'I'11I11'1'11I111' 1111111-11-111I1111111, 111 II:1xx:111 I111If Ii IfXXIf'I'II 'I'.S'I4X11I.If1i I'1'1-Ni1I1-111 1114 IIIK' III X' I'I11I1. 111 IILAVAX, IJI IXQ1'c11111g N1'111'1' 111 III1' I1:1XI41'lI1:1II g:11111'x 151 I1- gr:1I11:1l1- IlL'IAlPI'l' 111313. 1,11 XX I11-rc 1- NI11','I11I111i' KIXIQI XX If, SIIQXX ,XIQI 111 1XI:11-, 131 'I'i1-IgIi11g1I11- I41-X N, 151 VIII! 11':1111I, 111 X1111 1l1111'1 NIIX X11? I"I'.XXLIIS'I'1XX'I,11lQ .XI1'11lI11'I' III. I71'I111II11g'X'I11I1 IIJAQI. 111 I'.I'llIlIi, IJ1 I111111i1'111g I-III' I1iN I11111Iw. I-XI 'II1 111-1-1. 11111-IX 112' Ii11gN111111I:1111'11,111 I'11'I11x111, XX ,XI'IQIf.X S. 'I'XXII,11IQ 141111lI111II 14311, '31, Q3-. '3.Q1. I111NIQL'lI111II 1'311, 'JL IJ... IJUQ1. IIIIXUIJIIII IIJIP. IJI. '33. lljl. L':1111:1111 I141NI41-1I1:1II lvllgl. I'1'1-Ni1I1-111, X. X. X, IIJJ1. 51- 1111r' XIIIINN 'I'1'1'11x111'1-11 Ill I"11111xi11, 131 IIIYIIQIIIQ 11 11'I4. 151 'I'11 11I111'Ig I1-:11I11-11 I.I-IPIII 1I11' x'11111g111'I411x1-,111 I 1.111111 1111-11. 1 l X The Blggest Man V2 ill I u N H fix in 4 1 xxtti A 5. A I L gf' t ll it it ii ixiir lui X ri ' tml ri L Q t ii A ta U ilum u mug out mtr i L it I irc xxx Lt, it at 1. I L I Kill L it 11 Q tiiw INN in x I N nut iti N wr it ., ,, xx tx at DNN - 1 Nl ith N N un tr in x 1 1 1 Q iw in mi 1 I . N N . N N 1111 N . L ui x 1 g 1 L ISI xLLl N N ii u . N 1 1 1 U I uuqh t mu I tu t nrt tm' htm tlflx 1 . . 1 mi in rn Xutlr N tri I'1lXXIII't s tm txt N rtlx I ic X N I - mi it mriiiggii, N ii nu mm Q ., I in I it x .N in in tv xx I . ltllkl t 4 tht txt ll I t mi lnntr Lirtlt N N nur that 1.14 un Lrru cm int N ti tit iixtr 0' it xt mo oi .im c irc ug I un mm lx x in Ntur tn m 1 . N xi irom thc :I mtt cut mix m itritu ation 'mf tim xx.1Nli1Ql.1NtxL4r 'tt lprcxx S gr , N I Q not .1 im Q . N turtx XXLYL ri t X. xxgl A lit x , N I Ill 1 x 1 KX murt t N . x fllltbfw L XXQLII h N 1 N 1 l N k M N tu N - L H1 U 1 ix lx tin N 40 'l'lllf .XCXIDIQKIY UIQ. DI'.X'lIIf 3 'I that lummyl ft-II xii 2 gnu ,go at it tl uflz it ' ,I I Qrztt- of L- gs! llmx' :Io you cxpt-ct mu 0 izilic 2 'I 'ti - I pitn .SI '1 ffmtliall tt-:lin wut ul a launch of :liQ.'-wli nrt- I i utr' t I-uv tht-ir IHC-t tul t ' 'cl4lm,,' Nlyfu 'l'Ii 5 ' . " tht' zltl I 'I' ' tit-Ifl ui I' 1 'Stl-I' Coll QQ, tl - viii - nt' C1 'ich Il: kcr. II - h'ul I -- 'nz 'I 'nl' Ifmtlmztll :tt I ' :titu- timi im' mt-1' Iiftt-L-ii jL'2ll'S my :ml thii was thc Izut in-:tr that hif 1 'Ilt cm -:ict cztllt-il for hi , - x"'t-s. llc- was jfcttiiipi' ulel, :intl if ht- 'z ' to 11-ct-ix'c Zl iii-ix' crmtrzwt, lic In-It ht- must win tht- C1riilL'l'- t-i1'- fliimipii Jhiiv. It wax nut for Iiimfclf, limit-xt-i'. th:t hm- ,I im ' tlt-.ill-fl that Iii, scrvict-S hc 1'CI2' CII. link- R wilt- hzul iliwl FUI "'L'ZlI'SI1t'I-HI1'Zlllll Ivftz I'ttl ' i1'I 3 tl girl hzul gruwii iiitu D' img W1 :tithe ml. :ml xvti now zlttt-mliiigg ll 5-'irls' wulitml iii thc Xurth. It ww. fm' Iii: il: f'IIICI". s'1Ic- that thc cuz 'I wzw Ytb'liIlI."5lll2lY1l. II - mt: I'--1 hi: poiitimi for za few itrc yn-'iii' llllil Ihr tly wats thr Q vl I :ml zthlf- 'z - ' - pt-lf. "L'l' ', 'f you c:m't mlivt- :my h'1r4It-r than th'tt ini 'ght bi ft as well tu in -' Quit, II- '. C ' 'A+ I.k-Ah ' thv- lumix' hmm' :I rt-al tlmtlmall plzlycr tlivcs at that c:nix'zts." Cztptziiii frzixx'1'urfI ram tw wa 5 I -clumniy with his msg, f'T2lCL'I-lll stri It- :mtl wluvt- with :ill hi. 'gl , I ' 'A' 5" cw-ry ouiict- of hi: Iiiimlrt-tl :mel nina-ty putlntls 'item ll' C 'QI I llc hit tht- swink iiiff' Imily :mtl tlmvn it wt-nt in 11 'I ufl ol' lust. IMI L'rz1x't'm'4I im in-vt-1' kimwii tu ilu zmyth' g 1 I-1' ht- flicl it 'L-Il, Ilt- was thc- ialnl ul. tht- Stuclc-nt Inuly :ml h'uI ga -1-cl to hims -II' ull thc lirmurs that his cullcjtv haul tu will-r with - 'cp- tin of inc, uzuiicly. L-IL-'ti ii tim thc " - " ' 'l'hi.' wzif :tn lm ' I' I h-- conf- -I hut tl -- :tucl -1 ts in I - If mry ftl - 5-I I. It cuultl only he It" cl tl I -Ii 1 2 ' wif 'ott- of thc faculty : II J I- t I fly. liul h'ul hzul thi' liimur in 'cw " -2-'lf :"'I:' .. Il'. "Pt I '- -t- . llc h'uI trictl yu hurl. :tml it IK'K'2ll1 tw I 'I' 'S tl Il'lI 'III hi ct? I " -t IV- in "1iii. 'lIlI2lIIl'.."'XII1" llzny ut' that yt-zu' me-:uit pimlmzllmly iiiurc to I - flll' 'It-ut hmly :mil frmntlmll tt-:tm ul' l'rt-wftcr Cullt-g,'c than :my otha-r flag' lizul cu-r mt-:mt to I -iii. In Cozlcli I'zlI't-r, Iiuxxm-vt-r, it int-'uit -'cn -. 'l'h - rt-5"uI'u' sclicflult- uf thc Cuiitbrt-iicc hzul i't-Jultcml in 11 tit- for Ii 5 Im-t l'I'cw.tt'r 'mtl l,incoln I'iiivcrJit5', 'ml thi! ti- Ize plziycfl ntl. If hi' Imyi won, thc 'hz ipi nshii 'Q 5 I -iri, ,QNX Lux 1 N N N If X x l ,Nil xk N xgx N llllll m ir NUlff N N ni ig N Q 1 IL L 1 4 XXL ary I k IHS Nl y M ll sr 111 r N r I N . ili xi QQ N ,, vim 1 : - up L r x 1 iuirx 1 1 I iii Ill NKXP N 1 N 1 ilk nxt UAL I X Q I xNQxxL4 , lxl x N LI' 1 N : L 1 . N l 4 1 N lx I' l f 1 4 fl! L N 1 1 L Ml mri i X . lin in N N N 1 fl x Q n xi X .mn L N ii N X ix mn: 1 1 . ff N .N 1 Xu i R 1 ,, u .it :iii 1 . X iti x X I lt F' l , im x 1 L 1 uf' N in l N N Q 1 1 K iii mi iiiix mtliir Ili. iii., llllf .XL'.XlJlfNlY CKXIDI' X'l'lf -ll :aiifl tlivy umiilil iimt rn-iiiw liiiii :iiimtlicr cmiilitwl. llmrmtliil wliivzif limii wmiilil bu' 1111-fl. 'l'liv gzliiic iimxt lu' wmii :it :my ' l. Czipluiii Crawl irfl li:ul lu-vii ivlzayiiig lii' 11 uail bi'illi:1ii1 QIllllk',1lll4l liif Supl. rtc-rs l1url'L'il In liiiii Iimr iiiiicli llizil +l:1y. 'lilicy lii 'xx lli:i1 tliv l,iiwmIii In-:mi wmulil iilziy liiiii li:ll'1l, :mil tlizll llicrc wzix :i xx-ry jfi'-:I lil'-lilimmfl ul- liij lwiiig iiijuiwl. 'l'lii-5 li:ul mm- vmiixmlutimii. limi'-'vii iii tlic kiimwlc-fljw llizit llricv. Ilia' N ls ' ut- fiill-bzicli. wiv .1 tiiic irlriyvi' :mil :ilii wt :V ,gf il :1 L'i':iwI'm1'4l llllN.'L'll-. Ifiilly :iii li ur'l1Qt'm1'L-Il 'jfziiiiv w:i- sub -ilulwl im lm-gil tlic -tzuiilx uv- 1i:ickwl witli xiivlzilf rx. 'l'lic rixzil bziii lx "rc tli' -, iilnfiig Ili- smig: mi' tlicii' rcii L-'tixc sclii ile, 'l'lic- clicviiigg' 511: lx uf lliv iwi lllxllllltlilllf un-rc I 5-Nj" lu miililm c-'ncli i l ur. lim-r.' im- wax mn ull". wi liiiigf fmi' tlic wlzirl ml' tliv Wi - :ull yvt flrcwrliiig lu ice- it ' iii-. S1 iiiurli ilcim-iiilwl mn wli:1l wmiilfl li:1lqicii iii tlic m-'l tw i l i ,. 'l'liv iilwyciw, iii llic 4lI'k'NNlllQ rmmiiix, li--:url lim-sv xml il-, :iiiil l'k'2ll ".' iigg what w:i "1 culwl mf Ilii-iii, 11- mlvul lm gn :alll :mil play Ilia- qziiii- :ii Ili -5' lizul iia-ici' plziywl it ln-t'mi'v. Ci: 'li l"il'-r iii-rxmii-li :iiiiir "liwl kliplziiii llmlr :mil lmlil liiin lic w iiilil lilw- tm cv liiiii 1 iii- -iflv tlic flmmr imr :1 fcw iiiiiiiilcx. limb lizul lim cr rl-vii tliis cmml, sn-lil inf, -.'. 'l iii:1i1 'li1j"'lZllK'fl :1' wlicii lic was fmllmwiiijf liiiii lm llic ilmmii Nfl- ilu-5' wurc 1ut'i4lC, tlic rm'i'li lmi kwl nrmuiiil. 'VCL-rt:iiicl tlint lim mm- w'1' Cru' fl miiifiig, :ml llu-ii, irc-iiibliiig' fr: iii lic'lfl lu fmmt. lic- gr' l li -il limb by tlic arm. "llmw mucli ilmce tlii' gwiiiv im-:iii lu imii. limb?" "Xlmi'v Iliwii :iiiy milivi' vvviit li:ix L-vcr iiicziiil. '1 'cli. l -lm limit w '53 limi 'vu-r, limi' l :mi Lira- wc zum-gmiiig'1mlrc'lt l 'mf' 'l'lim- umucli su-iiiwl tm tu- bln' Nlill lmrflvr fmr :1 lllllllllv. mpcm-il lii mmutli wx'ci':il iiiiic :lx llimugli lws1vt11li,lillLl1U muiiil rziiiic fvrilt. lfiiially, with mm' siliirciiim' cllmrl, lim- blurtcfl ut: "limb, l kiimx' wc ':m by-:I Lliciii if full will ilm :is l in-lI 1u. 'lilii gi " iii -:iii ali m 1 mmrc tli:iii lirl- il ull' lm im-. If wc l1.L', it "mx nr new L'fI1lI"lL'l fmr mv, :mil mi fl:lu,,liu-I' will lizix Q lm givc up Zlllj' iflvzi flic li'i: fm' pf' t'iij" :iii cfluuzitimii. l li:x'c tlimiifflil :ibm t it :i gn' 'lc-zll. 'lilin-5' lizixc :i Qrnmil lc' 1, but ilk :i mn '-ll1'lll tcuiii. Y' l - m'iL l'icc, tlicir qiiziru-rflucls, il 'y wmiilil bc lrt. lt! up lm yin lm gm ilitm Iliilt f"2L ' :mil lvl l'iu-." limb! fwcc tiirii-fl rwl :mil tlivii ilcciwiiwl iii cmlmr uiilil it wzix :iliii ml ll plc. llc Ilimupflit lwi'mi'v lic Ni lic, limwvxcr, mt' wlint Ili- cmzicli lizul Imlil liiiii ml' lii limiwx limi' lii' ilzuiglil -i'. :uil liix I iii- xxzi- .- A ' 'I ' - 'iii mf: jwr. 1 Tried and T 1 1 N mg N 1 rumu f 'Uh r N, 1 10 unlnnnlr. , N1 l 1 N u Ilru f L S. -. N . 1' Uf 1 Xl Xhnu 1 X N IH! X rth llg mu 1 N X N ll, INN N wok mlm N N N muumul po L N N N L NX 1 L nm Q xx llkll' u nxdmx xx 1 1 lL N1,,1 X11 xx tu Q 11.1 1 1 xx L 4fKll X N I nt 1 1 LN A 1 1.1111 . 1 N Q N ll v mc ruuxull11NursLrN IL ms, iour of mx mm! truxtn lLUtLllAll'l tu 1 mmm mm L .1 x or 1 mm tr L . x 1 n ll 1 1 fum N Ill un ,Nm 1 u IMXLI' rug n 1.11 L m 1 m g .Qu rm mn mu 1N .11 111 tu rw. x N14 llkll x lk N . gl .um mul nu X .ix tlmuglm frlghtcuul lNlllUllllUl1QlUJILICYIHIIIC ills QAUNL 111 llN IUINL lflgl llltdlll 'IHNIIIU ouml l1lll1NClT murmg mto .1 XdXXlllllN L 1.1N111 ilu mldr m C NN N r U x ULF N Um my rm mmm . N 1 lux N x QNX xl ss 1 L IN . Q tnun mv 1 L tlun X . L Ln . X mx 0 1 XX ll .N mn u ftlll x an .N xx M. IX 1 If L dum 11 tu l1 L ot tm Ldmmn on ro Ju .mll xurprlw tlm tluuw xx 10 had ummul on thur lomw the tr.ul lln uw 1 N 1 lr ns men un unc ev 11N ll'lCl1 .1 Lfmnx um L 1m.m N114 mn 1 0 N 1 uc Ln 1001111 S S L IIIINI mul lm sushi .lllxlnq X N Hloxxx mm ur lll mu man x N illlll rucvnx ut lmxollkll ra .14 'lllllf .XC,Xl7l'fKlY f'li,Xl5l'.X'l'lf Q! ' rue!! fsi kfl. l..XXSlXl' r'm hi: tl qt-ri' xxx-'nrily thru his llcl hui for tlxc tllhllfill ltlw timc in vain cl't'rn'1 ' '- 'itu- fm the lmnk 111011 lm-l'rm1'v lim. ll .ccmwl In his ' 'l igig iiil mini Ilml lu' lxzul lmcc-11 Qiltinj' tlwcrn- rm :Uv I1'f'lllj" In lL':11'11 XL-xx'lun'i lxm' of l'q1llllIl:,' ll lies. llis 'U"llg' j"l'l '-flll fm hi' lmuk sllclf llllml willu cxciling .'ltlI'lC5 of thc lf' 'ACH fo . ' wi l 'l tl at hc mijflml clmcl' lui: gcmll-fm'-lmtlui 3" l'l F' 'in l ' ' 1 ll corny-r zmcl fullmx' the mlx'c111urL-5 uf hi: lu-rm -.'. thc .. ' lic". llc rcczlllcfl lmimiclf. tu l'l15'.'iL 1,'. with 21 Tk. 'l un lv tl L14 'ht lm ' 'z tl ' '." 'crm 'llwu llzysf "Ol . l ' fjfl ul. l l' mr ' l'll ' rqvt l'1S 1 'J gt! Ull L-x:u11i11z11im1 llily,-I llc then luc- gsm tu wfmlcr if lu- cuulml pu .',' ilwly gI'zul1z1lu. Full' ll' hi' lllvllil wc l lz nk. rlqlllllff' lzcvzm tu lmppcn with :wt 5lll5lllllg I'Zllll1lll5. Cap " l"ul l.zm.'inl', uf thc liuyzll XH!'lllXYL'Ll Xl unlcll IH licc. l"l l-5. "Hri11,Q' back tlwsc fur tlmicu-sf-alix'c or mln-:ul Y" P"k4j" 'lf' J J -lllV 1' s, l-C21 " 'l' r0'1 l" f 1 l 4' ck. 'l'l1' tllicvcs haul lmll il tlilylf Jlzu' , 1 1 thc Arzfl thc policc fx ll x"4l Wai zilrczuly ' 4l'.'1'1c1. Xijflt haul fzllcu, but tl - police mlifl not rlzlrc slup for l.l'1lI' they coulll 'jai thc I" 'l. 'l'l1- 1 ' Il lcjzm to fl- 'ky Sr tl hull umnplctcly l njl 1l1C 1r"l ' l ' 'kj il '1lQ. Su l l' l" Il ' forc1nrms1 lwrfc I'k"ll'k'1l 'ml hz. l.I,.1.. ,. '. Df' ' ' l" ' 'l'.'l -q-'s"l1.L': " l..."r,'f '.""jf'l'.'."-'k-ss ol- th aluy ','.1 waf 1iQrC'l hm'-" lay the liffht uf ll " mtirc fur l il '. Qllil " lflllfillg kl ' ' thi: was the tl1iQx'us' camp, zmll lw l'n- ' ali 1 that thc only pzmfnlmlc 01111111160 lu thc czlnun was ll 1lzy's fill' fllfllllll. lf they rullc 'irnuml the lunll way 1110 l'-'-s 'ght mzlv 1-fc'1p' by some utlwr ' lmncc unl'n '11 I lim. 'lit wif l ' t mln? Su ll- l-' ' illczm llwflmcml into lif l -'ul. XYI -' mt Sl'lX " l-il' 'l"' 12" J f 'l ' R X -' Ig ' ". ' ,l l l if plan nicily to lf" . Tl ' , 'fl'.' .' " t'l ' .:z'l."Cz11' .al' 'lm :hall " lv 'l l' '1 '1 'CST 'l'l1i.' Qccm 'rl :ln L11' mlzl I' lf 'Glu l,' I' l'nit l1i.' l ' t ,Qtl - ' tl glmt. Su ll' l-' :1 lrriglmt light ll1lfllL'1l in thc ' H -.'.- ' ' 'U' - lu 2 ll 1 1 4 11214 1 x 1 1121 111111111 1r414111114 l1111lI1N 1 4 ll 141111 Mx N1141111 1111 11 N 111111 11 Qr4111111 x 1 11111 11 2111Nxx 4 1 N 111114111111 4 1 1114 F15 1' N 111 41111 41 I1 N Q 114 x N 1 1 N X! 1 1111 1 11111 21111411 1121111 2 2 N Q 1 1N N N 11N 21 1 N 1xN N 11xx11 11xx11 4111 1 I1 1 1 1211 It 1.14 11111 Nl1l1'1 11r1x1r 111 lI11xX 111.11 IILNN 1 1 21N 11111 -Y N 1 1 4 1 11 LX 2 1 11 111 1 4 11111 1101 xx111r gl 1 I P ll! N 1 4 11 r1 llll N 1 lug 1N 4 N N 2 ,N 1 is N 1111 2 N 11 1 if 1 N x41r111 xx 11111 117 1 1114 1141 1 111111 1 ll 4x1r 111114 x ll X111t The Alumm 1 1111111 NN - 4 4 N 1 1 1111 r r211111N N141f1r 1rr1N1 f IX lllx r 111 x 1 ITNL 111 111 1121 4 111 1 1 11r111 2 N 1 11 x 1 1 1 N N 11 1 N N 11 1 4 N 41 1 l Q I I L 1 X NN II' V 4 ll'UX lf N N , if 411 ,, 1 2 -1 ,,2 . 4 1 111 1 ' N111 1 - 2 1.1 IX 4 1111111 1 ll '1'111f .X1'.Xl11'fN1Y 11IQ.Xl1l'.X'1'1f -15 "Sr: 'J 1111." 111- N114 1lK'11. '1'11-x 1114111-111 111111 2111511111911 1 ' 1. "f"1'- 1111' ll 4'1c11." 111- 1-41 2 41141. .X 111111-1111-11 xxni 1 '-1. XXX ' ' gf 1111- N1-14 111 11211111. 111- 411 11111-11 El N -. . ",' 1N 12 -' f:1 " 11 -A 1. ,-X1111l"i111g'111-f11r11111121111- 411112' '1111 -' Q '1-V. "1"i1'1- 11111141r1-1 '11141 S1'Yk'l11f'-.'1Y f1'1'1.u 111- 2 '1- 1. "I'i1-1'4- 141111-1111-r 2111 1111' 4- 'tL'I11'f' 11111-.N 11215 1110 111-xt ' 111- 111' 1. .Xf1- 111iN xx'21N 11 111-. Lq1ll111l1ll 1.2111.'i11K 1'1-211111-41 111211 1 -r1- 121- N1i11 Rl Nl1411'1z1g'1- 411 1114- 11111111-U11 211141 11x'1-1111'-,ix 11-4-1. 1111' 1111'T'L' '1-1'4- 11111x' 1111- 141114-N 111111-tx' 1.1-1-1 4-21111. lfx'1-rx'111i11g 211 11111111 xx'21N iIf1IPIlL'41 111 Z112l1i' - 1'-41 ' -41 ' 1111. LQZII " 1,1111 1.'111.'1114 x'z. 1111- 11r.'1 141 411-311-1111 141 111'41xC 1 f' 1111 111 111- 121xx'.' 411 l'l 13 ' Nf41 ' --1 x'11f I1 N1-1-1111-1 1 11111 .1' 1-1'11-- .'1'1'gZf ' "k -.'.'. 11'f'11'.' '1151l 111: 11211141N xx'4-r4- xx'41r11 4111. 111- x1'4 ll 11-rc1 xx'111-r- 1l1'.11 1111141 if 4- -'1-r 11111 r1-'1111 5-'1'4 11141. 111- 1x'i111 Il j1-r1'111-112111 12111 11-41. ' - 1- 111- 11'11 1-X1 1-1'11- 1 141. 1111 1111 1111- I141411' 111 111N N 115. I-'411' il 111411114-111 111- xx21 111xz11- 1. 1C1l 110 -211111-41 111211 111-'41 114-1-11 4111-2 11111. Ili' 14-1 1i111l'l1 'I1111 112141 11l'l'l1 11C1i' 4 11. 1l2lll41N xx'111111 2lCVP1l111.' f411' 11i.' 11I1'1f'111K'11 51.f1111K'Y. ,XN ffl '13 1 - Cl1l11f1 111111-11 111111 I1111lA 111s 1111111-111' 111- N21141. "1'11x','icS is ll x' N"- N1-11-'t 2 1 1 k x' 1'11 14-1-11-1' f1'-'- 111211 V' 1 Oli" -Gxxw 11 1 . 125. .X l11K'1'11I14' 111. 1111- .X11 ' .X -411121114111 xx'i11 111- 111-141 1111 -111l1C J1. 141 4-14-11 H1-11L'L'I'911111 211x'21r1 1111- N111141121rN11111 1411 1111' L1121N 111. 'J-3. 'l'l1-ru xx'111 114- 2 N '11i1' . 1-A' - 11: 'f411. '-11, 112 " j" c'-111" 141111111-11-11 21 11111 ' 1 - l'1111z141C1111" 'l'1-x1il1- SC1111111, xx'111 1lL'L' 11111- ll ' c11:11c' 411 111- ' 411 1l'1rri 4111 Y C4111 4111 .I111x' 1. N12 XY11I'l1L'll, XV2114-4111'141r12111 411 1114- L'1z1NN 111 '14, will '14- ,1114111- 2111-1 x'i111 111l141I' I'r41111 XX1111- 11-x' C41114-11 1111N bl 1111-. 1:1111 11L'f'l112ll1. 11111111111 1'1'4'L'll11f' 1-1111111111-41 111 XX'11N11111j-11111, 11. C. x1i11 '11 ll 114-4'411111- 1111- 11r114- 411' 1,1111 XX111Nc1141114111411' X1-xx' Y rl' V111 'l'111- 11121111211 1- 111- 1'.fL'11'I'14'1i 1111-'11I'j' 1'r41 111, 'Ij. 211141 X11 J 11 211'4 If. 1.11N1i1 111- 1'r41x'i411-111'1-. li. I.. 111114 11121CC 1111 11211 JI1. Klr. l' x11 114 11N il r1- 114111Ni1111- 1117111111111 111111 l111'.X1111l1'1t11 L1l1..411-.X11P 211-11. K. 1 'l'11- 111'1rri21jf- 111 11l'1k'11 X11-51-A'1111. '17 'll11 C1ill'1i 81111111 xx'111 21111 1-1'1'-111111111-511. Xlr. .'1 '11.2111114111,g1111411 '111 l11lll11Ill1Nl11-1111' .xX"l1' 1-11 112141 17111-1 111 111N 111g11 N1'l141411 1'41111'Nc 111 11111' N1'l11111. , " 1'Z11f2l11l'111 C4 1' 1-11. 'J-1. 46 'I A ' ' IIII'. ,XL.XIJIpXIX 1',IQXIIl'X'I'I-1 Patrons of the Prize Fund IJIi.I'.k'.I1XYXXX .II PIIX IXXIQIQHXX X N Exchanges I K ffyg I I vu LX I I 4 I 1 I num mx L un X QI ur I IIXIL nm X I7ICIIfXIh IIIl',III,,XNII XIX'I'I1rX,XI. II XIQ IJIQ. IXIDIQIXN 'I'IfI.I.IfIi S. Xf .'k'IIH1rXXI,XIiIfIQ IfIQ XXIQ XI XI'IfS .I.XXIIf5 IfI..XXX1Z,XX X IfXX IIYIQUII XIQXX S I'AIQIfIIIfIQIkIIi XX, I,IXIXl1S'I'lrX'. 'J-1 IfI.IX XIEIf'I'II I7 XIiXIIfIi. 'Jil 'I 'I lIIflIIIx IIIm' IiwII11xxI11g IAIWIIII XXIIUIII XXII Inu? I'k'L't'IXl'4I nx .T -sim. vlmnqw 1I1ll'lIIg'1I1' Ililxl Xvnr: IIILQII FVIUIIIIN MI111 I I'.1lIIx I'tIv:l. I.1IwIqlm1'1. XX :afIIcIgI1, -IQIKXIXNIIII 'XIII-Im, XII v . . . ' 1 k'1':Iu-IIN ScIImI, IX. Iv. IJXI-1'NIurq. I7:IytmI:I II'I:1r IIllIIllIII1lI. I':1Iu IXIIII 1k':1I.I .XII 1Illk'I'1llI1' IX. XI' ku-c11xx'icI1 4L'I+11n.l, XI mtiu-Ilu, IIlllIgIIIil'k'IINIt', II1-rmml IX. .I I Ik-II I. XX:Ippix1gv1'f. XIiI1IIc11wn, I':IlIlII'2l. IIIIXNIIIU IN. 'I.1. L'11'mx1III ISX1':IcL1w. CUIIL-Q05 UI Imin, X-' X'm'Iq I'IIIXl'l'XIIX. it -pl ' 1. If1m-rwxl. 1XI:lw.l zm1I I'k'IINN'l " If l Ar' R: M wx 27 JUN! Z T! L :IJ Y' XXX J wiv? mp gina f J IX - :lil I ' X Y 2? WS , M :gf 1 Q 1 X WN KX' 'Xi f ff Z .XXX 3 g , .E 1 I Y. M.-XXX' E Y 2 5 L 45 -- , 1 nf - " ry 1 -29 1 37 "K X E 42 W ri -'E ,Q 47 x L if if , X . 'iii k Q22 X N f , xx ff' ICN X S X Z A ? I Q 1 1 Y XX 5? X X A .TT Ili-,VN f X X vlfalvh X, W! N . f SQ 1 W.. V - nf"' Q' '::5A-5x ! E ns, A-Q ' , 2 sw - T' I X Ex? Y I 'i- C' X ' 'Q ' r f x lc 15g x . , ' s lfihmk - A K . I fs.. ,N If A , 5 mf ' tt: 'fi f WA: WN x 'fff X 1 ff X N 1 ' . ' X f Q! f sz.:- ' C . X ix JW'-fl-'zr ' . X umor Officers fLNI4 1111 I I1 XXLIN IXI IxXX IX 111 r1N11 L11 I SLLTLI ITX 111 1N11r1r X x Xl Xlx umor ffGraduate Staff 1 1 L N 1 111 N x 1 x Colors VIN! lll4 XIIXIIIIXCI 11111111 1 NX QI-...U 1 N 11 1111 Jlxlll 1 f'1'r7 Q5 Ifxt PLIILI 11111 II P N UII11 NN G M 5 l K1 I 'IIIIIIU' XX IX I lNN U I'kN1I1 ui 'N N NN 1 U 1 1 iI'L1 1111 1111 L4 1 1 N N IIITIL HX X I' 1 JUN. NNll N L Q r1NI1111111 ?'N 1 NN QL xl 1 N 1 111 111111111 , 11 1 N , 111 11111 lllll N UN N 1 N N KJ N 1 1 XX T N 11111111111 u111l1r fl 1 1 1 N1 N IIIIL 1l11 1l111r1 N N 1 N l X U N KXLIII A U A Il N tl 11111 111 1 1 11 Xl ., rx 111 1 N X1 J lr L11 Nt QXLYX 1 1 N 1 Q2 ff 1 111 Lllll Q XX I1Lll X Illf ll lllll Q. 1 llllx 1 PK H111 I1 lll ll1r1 48 'Illllf .-XCKIJIQKIX' 1ll'.-XIJL'.-X'lIIf 11 ,-.' - JA - J'AA"1' 'iv X" ' --I' -." l-1 f - - 'l I-QXX lllf QI3I'flQ'l' -2 V' -'-f XI.-Xlilfl. l-Zlillblf "A -2- - -'-- l-'.1'I..- l'li , 1 "IIN J ' as lf1li111r-i11- 'I icf - - I-AILXX 'If ll. S1'Il.Xl-II-'I-IIQ.bll1, 1XNs111'i2111- IC I' 11: - 'I'lllffJIDOl'l-Q Xl.-XX' 2111I X'I1Jl.lf'l' I'lIfl'Clf CQ- 1 l l111l1l I fi f I 121N: l -lf' Illlgf. .X gllllll l11111I1 l11-j'i11.' 1'i1l1 1l1- Ilffl 1'l121t1-r. ,X I11-21111i1'11l "1111'1- l -jf' N wi1l 1l11- It 5 1 - 'I Nl' 'l. U1 '1T1'fl'lIl -l i 1' L'l:1. 5 l1111l its l11-N 3111 ' , 11' I12 ck II1 111311 XX'llL'lI. 115 ll 1-11 ,',' 1 "If -pl ' -N" wc 1121 .'.' 1-I XX'Ul11l1'I'Ill.,'lX :111l ti111i lly tI11'11111g'I1 1I1c l121llN 111' X, I-'. .X. 51-2 -I 2 I I1 1 -I l111,1kN 1111111-21rel 1111 11111' 1:1 '1-f lllllfl 111' tl11- i -. ll 1'1-'1-r. 21N 1l11- 11-21 1r1 ' -,',' -l. 511111- 111' 1l1i. If 1 'lltI'K'L'll1'i. H 1liN2111111-211'1-1l. XY- 'llllglll 1l11- X. lf. IX, N11i1'1t 111 w11rI' 2111l 11l21y 1111l 11-z1liz1-1l tl1:11 1l1i. wus 1111l-' l - I -41" '11g1'. U1 ' S1111l11111111r- 51-211' l-flllllll 11, XX'Cll 1111 11111' XYZIX' with 1111 11'211'1- 111' 1111- I'.l'L'Nl1I1l2i1l 1i111i1li1y 111' tl11- 11-211' l11'l-llI'l'. S1'l11111l N11i1'i1 21111l 1'l21NN --11i1'i1 1'1-if"111-1l ' 'l.'t. 'l'l1 with l111tl1 I'4I'L'.4I1lN2lll zlllll S1111l1111111 r1- 11-z11'N l11-l1i111l 113, wc 1111111111-1l 1l11- ilIu.'tri21l 11211111- 11f hlmii 11' lllltl ,iq 111-l 11111 111 Nec 'I1211 1l11N 11-21 l1z11l 111 .'t111'1- fm' 11N.---"'Il11 Q11 1'11rtI1 21111I ' -' - tl11- C1- 'N'- Zllll G 1l1l." I-'iff 111 tl11- 111'1I1-1' 111' k'X'1'llI.i 112 - - 1 -- 'ng' 1-111111-N1 211 L'l11'i.'111121.' 111111-, x1l11-11 hl1111i II' N11irit XX'1I.' 1-x'i1l1-1101-1l witl1 il w'll. N1-11, il ,l1111i 1' 1l21111'1- w21.' I11-l1l. XX'IlIL'I1 '1lI'llX'K'1l 111 l11- 2111 'ug 111' 1111-1'1'i1111-111 :11111 11'l1-1-. l"11ll XX'lll"A 1l1iN XX'2lN tl11- 'lt111i 1' i'N111- 111' 1l11- ulll'1l1I..' I111I - -1I. 1-1 L'l'X' 111111111-nt I121N l11-1-11 11111 111 NI - 11N1-. ,Xlz1. 1111111111211 .l1111i FN l1z1 '- 51211111-1l 1211116 111 .X1l1l1-1i1'N 21111l 111- 2111- Y1- U' 11 ul 111' 1I11- 1':11't tl1211 11111- 111' 1l1i.' I'-21r'N II1111111 I 1'21wi11g'N w21N1l11111-I11' 21 .l1111i111'. Qllll l1111c Q lvil. ,lux as "1l1i1g' l llf 1 I1-I-111111111 N11 has 't 2 - l'114'. ' - 11111 ' 1 - 11 11111- r11IlN 211-1 1l 1I1-.l1111i1r LIIZISN will 1-1111-r 11111111 tl11- l11-- gimi jf 111' 1l11- 'llll. l,1-1 IIN I1111 - 1l1211 it will I11- 1'X'1'I' l.2IX'11l'L'll XXllll 5 -z - l1'1't. '.Z,1. Class of 25 my ' 1 KL N X. 11 N 111N 1 flkx 11 N 111 , 1 111 1 11111s 1 ,N 1,Nx 11 11 N N 11r ss 1 N 1 1 1 1 N 1 1 1 1 N 'N Il 1111 C 1 N 111111 1111111rs 1 11 1 X 1 1 1 1 N llNL NW 11 N Xll I 1 1 3111011 Class of 26 1 11 N P U1N K L 1N ' D lNNIl 1 NN L X 1 N 1 LN1 1 N I 1 1 ss 4 I NS X N lS" C1111 1 1 1111111111 N '111 1 1-I XL' X151-H11 1'.111X1B1',X'l'1f 9 1x , 11X1'1 1lQ111l1. 111111 1111- 5111111111111111-X 1111111111 1111-111N1-111-N 131' 111'- 1 111g ll 111111' H11111.X111NN 111 1111- 111'11N11-'1 111- 1111- 111 1 1- "1111- ' 1 1111111 11s. ,111I1' 1111111 111 ".'1l"' 5' 1- 111111-1-11 N11111-1111111 If 1 -1'1 :11111 l'1l1lQ11 111 1111111-N. 11111. 111- 111111, 111- 11:11 1 111 115 111 l1s1 l'llL'1l 11111' 111- 11111111 111-'1rN1111- - 11-r 111 1111- 11- 1r11 "N "-' Nu: '1111. '11 111- 1'1 1'.' 111 1-'1'11 111-, 111- 111111 1111rJ1-11'1-I 11'111111,Q' 111 111:111c 11 111-1 - L'111'1lI'l 111 1111. 1111- ll111'IA. 1111111 111- 111111- 111121111 r1-'11-111-11 1'11- 111s1. '11111. 1111- L'111'1 111111. 1-'111 1111111 11111111 11111111 ll "131-11-'111111- 111111-11" '1111-1111111g'111s111111 11111 1 1111 111K'1111l1f15f314thC ",'1111Su 111 -S 111 11r- 1111- 1111l11f'A111S 111111 111- 11111 111- 111 21 11-11' '--' Q "1 ' 111 11' 1 '111 1111111 1111-1-1111,g's, 11'111- :1 1'11'1111'1- 111111"11 1111- SL'11141l',', 111111 1'J '11, 1'111ss 11111-. 11 11111111s1 11111111-N 11- 11r1-1111111-ss 11111-11 111- 1'1-1111Z1- 111111' 1111- 1111r1:1111 111-'11 111-. :11111 1-'1-11 11111- 111' ll 11-1-1s 11111- s11"'1g'. -L.X1l11 it Il 11' 111111-11111 11.111111 fu L'11:11-11111- 1 I r-123. 7 U1 1'-I'111Ilj'. X11 33,1111 11s 1-111111 '1' 111-111, 1111- s111--1111 1.1'1l1llI'1'1111 11'111'11 11 '1, 11 11c1111111s1r11111111 111- 1111' 11lI1L'I' xX1P1.1f111gg 111' ll 11-11-11111111- 1-1111012 1111'1'Y111111I11J1l 111-111g'1111- N111111- 11- 1111s gix 1-11 1111- 1111111-1' 1-11 11-11. 111 1111- 111-x1 'l,.'1'llI1715' 1111 '11111' 1, 1111- 1'1-1'. X111 C11L'XX' N1111i1- 111- 1111- 111-11 1111s 111- 1111s1-1'11- X11-1111111111 1111. 1-'r-111111-11f fflll' 1"11-1- 1 1'1111. 11'1X1' 51111 f1'1N1l'Q11 '11'1'11 1111- 11111' il 11111111-r, 111' 11'11'1- 1111 1114--4--1-11 111-1111111 fl 111111 11111 11111 1 1'1111 Zf"'l1l11' Xs Il gs- -'111 1'1111-. 11' 111- 111111' 111111- "1-11-V1 111113 11-11111 1-1'1-11' 111l5..' 11 - 111111- 1l1'1'I1 g1'1111111111-11 111111 1111' 1'111111N 111. 5111111111111 1'1-X. " .'lll1111. 211. QI :'----- A 4 , . -- 5 '1 'J' 1.f. 1-1 - L A' y U1 -' 'l' '1 LI' r- P. ., fs' fi - ' ' 1' '44 ' ,- .. .. ' 1121,-NL' 4,11 1 I, L -1 , 1- -QL 1 v . .. 11 11 ,, ig F. 2 1 1 1 . Q, Z R1 f S 11 ,T T 3 'l, j , f-A 11 .1 , . 1 lil : . .1 .. mx' Q, 2 , 5 1 111121111 11 I--I 2 51 .. 1. ,. .. 1:1565 Lf- 7 3- - 7' 4 .. . Q -A., L -1' 1 " -- ' : L Av- '-" 1: Z" rg ... at jf 1 401 Q' f- .. ,I L4 - 5 Q 7 2 1-L--- 'I - - A 1-A'-L ff-'12 111: - - 3, - ff F z . I 4 A., -1 -' ..1 , 1-1 5 - F 2 1 - .., .1--ff 1: . 1- -- .zf -.f2f1-'- : 1-1 1-f f, - :Lf 7: 1 ' - " E J. L ' Q Q : 4 4' -1' : - ,f H, V ' Z. N 1 :Z 4' 'T Q 1 7- ,- 1 H 3, 1- -1 4 3 'I T-' 1 . ,.. F, 4 . F- .. ,. ,L - -. - .1 ' -j f 1 1- 1- 1 ft 1 - - -f - - .. - L -1 A 31 ..- r-v 5' ,I 1, F, :II I 5 F ,ll . -' -, f- : 2 7 1 -.-1 . -' A , ,-4 , - . ,., 1 M I Q ,- ' -1 2 - 4 . -- fx f- A 1 A ' ,- C' 4 1 ' ,-, -' 'J' . :S "' ' fl ' -' f -' .. - I' 2 fl E P 4" -1 CJ ... - rj -- . , 1- ..- 1- -- ,.. , ... ... A . .. - ,.. - 1 ' -. f 1-A ,,, -1 -. 1 1 .1 1 1 . ,-. -1 - N . 4 1 - -1 - ,L ,. I , Z' -A A 3 1 A , H 4 ..4 f-' , .- ' 4 -- 'f - ,- -. - - V f-4 I : :' M ' ' '- "' - 11 :' 1 ' T Z 77 L ' ' 1' . F .4 -a 2 1, .4 H ll 77' : 5 ff .. L4 Q f , ' .. .' - 7-1 . -' ' T - A -1 I :, .. 1 : - :.'- " 4 C . 17' I ' fx -' "' v T- L., 1-.1 - - 3 .. 1 ... - , - . -' ft 7 - - 1 1 v - - - - -- 1 V . ft .1 .. . , 1 ... . 1: Q -U H .. ..- 4 u - A 'J ' in , .'. 1 - - .. - 1: T- 1- 2-I -,, 1 '- , " fi .1 ' ,-l " r "" .. f- 2 1 Q' IT, ,, I -7- 4 Z 3. , I, Z -1 3 1-2 :- x 1 S . M- 2: 1j 1, T QA 3 rg 1 'f 'L' Z" Q 7 1. : - 1 1 J . ,., , . - H - 1 -, 5, -, A: .. - - 14 1 .. -- 1 -1 -' . gg 2 1 H - 5 1-1 - f -1 3- , ,-, C ' . 1-4 f- ' L - 1 .1 ,T .L. "1 ,A -1 -- C -f T 'T 1 A 1 35 -. S' .. 1- -1 L 1 7: -3 :L Q - - 1 r, ,: 1... 3 1 -1 1 1 ,- -J - 1 -A .- .- .1 - g A 3 7' .- 1. .1 1- ? 5 1 ' .- E -, jj 5 ,j 1 .. 1-1 - -7 :Q C -A , 1 1- ' A -1 .' f 1 ' . ' ,,, ' ... .J 1 ' , H 7- C 5 f: -. ' 7 P ,. 'J - , - A 21 7 -1 N 1 f Q 1 ,L - . -1 - ,. .. , 1 3 ... 1 1- ,-, ' 1 T - Z. .. , H - Q f 1 y - Z : ' -f -4- . - f- , - H- 1 - - A 3 F H -A -,, - 1 ,- . .. H , - - .. - - - . ... -. .. .. 4 . - .11 , 1 ,1 ,, 7, -, M 7 A -3 v -1 ,4 -. A A - 1 .. 1 .. .-. 1 1 ,. Y 1 . 1 , , N A 3 -' I 3 7 .. .1 1'1 E 4 "' .. 3- 1 '1 : ,.. ft 'f -., . ' 1 . Pg , ' 4 -, Q .1 A - ... f- -1 ' -1, A - -4 E 'I F4 "' 'x -J , -I . 1 1- , -3 -4 fi .. Q A' - I -- . T F, 7,3 -, 1 'Ti ' ... ' ' - 7 ' :', - -1 :. -... 1-3 -T' -Z 'T 3-' '-' -1' ' . , -. -. .- . v -, . , - D f: A ' '- ' A :Z 1 fx - 7 -1 ' .. '1 'T f- :. 1 :' - - I ,, - . 1 - .. - - ,. -1 - - ,3 ,-1 F- ,L Q -1 .. rj -J ., .. . -' .1 ... ,.. -- - --L, ,- ,.. Q -' 2 1, ri ... '4 . 'I' f ' 2 gj 7 - 1-0 'T 11. f-Q .. Q 1 4 -- ' -1 - -, ,1 1- .. :A 7 Q .. :J .. 5-1 1 A 1' ,Q H ff 'T I -I -1 ' -1 . 1 F 1: 7' g . 1 4 -1 - ,-. -f 1 .. C - - j - "' 1 ' , ' ... .1 1 - 7 . Z ' "- 1 , L Z' 1-, 1 ,lv V ,V . 1 , A lv If 1 ... 1 -U Z: 1 -5' 77' ' " 1 . " Q4 - R. 3 ft : :Q 7- Ili 1 'l- ,.,' 1 14'-U M Q -5' A 5 : . 7 -1 .1 ft .3 nl 1 f-1 rg - 5: .. - ' -51 -- Z- .. 5 5 1, 1 "' Q 1-1 T .1 11- ' -. ... , ... - -1 .' - 7 f: ft . fx - ' ' I, 7 -1 ft 'f -' 3 2 'I I -. -' nun 1- rgam ations Chapman Club 1... I IN L 1 K 1 N L1 1 l N011 XII X1 rluL 11 1 r1r1 Ld I 1 1 1 Ill I 4 P H1 Y Club 5 xx lkil N N XL W 1 YL m 1 L 4 L LX 1 L U I 11 XX P IALN1 K Q N xl KL 1LL rmL N Llk llx m1 x,, It nur llbllgl xxmx xxLrL 111 DFUQQYLNN L N 1 N 1 11 lll Lo L 1 L 1 1L1L1Lx L L 1xx1 1 nu L1 IIN Nllkll lxL nLxx x lltkfkkl L1H1LLrx xx N11 Cl UILT I Ll L 1 N Lnlox L xllklll QUIUINI S 1 L L N 1 Lk Q urm 1 IXLIIIILIII l 1 L Alllance Francanse Cadette Q NN1 1 K U 1 UN N 1. N .1 N N N 1 . N 1 1 1 1 ll 1111 1 1 UNK 1 I 1 1 Der Deutscher Verem N X 11 N 1 lll1N1 N R 'N fx 1 11 g ,1 IL 111 NK 1 1 1111111 .lKX1111L111 1 1 1111 1 1 1 1 11111111 111 1 1 , 1 1 N11111111 N 1 1 1111 N llNfl NN , 1 The Orchestra 1 PNQNN 1 I1 K1 I LKQNN 1 ,, 1 11 1 1 N 1 1 N 1 1 1 1 kI'1 1111 N N I1 X1 l ,11 1 I' K 4 , 1 111111, '1'111f .XL'.X1J1-ZXIY 1111.X1J1'.X'1'1f 51 9 ' - 1,' N1111111K'l' 1:I41l11l11l15l' h.2ll1l'11l' 11 11111113 11111- 111111171- 1111-11 11l11,'l' -,'." 11111' 1-I 111'-1 111X11-11l'11XK'. 1X11'1'-1 1111- 11 111 1111 IIN 1-11 111 1L'11lA 11'-11111'1-1 Jlll. 1111-111- 1111111 111 IIN 1'-1111111-1' 111 111- 111- 11111 11-1111 11111111111-1 11-3 1'111N 1-1-11-1111-1 111- 111 1-'111111-1-. 1111111 1111111111111111 11'1111111'1'-1-11-1' 1111 1rL'll 111111 11- 1111111111111 1111111 1.111 1111 111- g1'1111111 1-11111-1111'11111111-111111- 111 1111111111-. 11 ll 1311- 11'11' 11- 1-1111111 111- Illl1I'L' 1111'-11 11-111. K1111-. 1111111111111, 1-1 111- 111111- 11111-11- 1-111111-111'-11-, N111-. 51' 11. 11111- 1111111 ll 11 1111111-1 1111-11 Zllll 111-111111111 111111' 1121111111 111- 1'1-11'11- .'lT14'1111L' 211 1111111 11111' Il1l1l'1' 1'1111f1'-11-111'1- 111'1111 111 1111 1111 11'l'l111' 111' 1121111111-0 111' 1'1'-1-1111-. 1-11 1-1111 S1111111, '31 151-1 111-111 1'111- X1'1'1'1Il 111-1' XL'XX111ll'Q11 1'ql'1'1l' .X1i11l11'I1111' X1ll'111'11l11'1k11 1111- A11IXX'1l'1'llI1g' ll11'1lI'L'I'L' 51111111-1' 111-1' N111-111111 1-11, 11-1111-11 1111111111-1' 1X11'l11'l' 111 1,1-111-11 g1-1'11I'1-11. 13:1 111-111-1' X1-'I 1111111 1'1111y. 111 111-111 51-1 g--111111111- 111I'1lllll111'll 11111. 11111111-11 1111- 11-1111111111111115-1-11 111 111-1' 11Xfl11111111gl. 411'4 1,L'1lI'1'I'.4 11l1f,l'111l11K'l1, 1311- S11x1111j-1-11 1.JlI1411'1l 1-111111111 111-1 X1111111l1. 111111 ZXXIIIA 211111 1J1111111-111'1j- 11111-1111 N12l11. 1i1H'XL' 41l'11tNK.11l' Nvlllllllmgf XX'l1I'41L'll 11111 11-1'11'1111-111-111-11 8K'1li11K'1.11 1111111-1'1-111-I 111111 11111 111-'1-11 I-'1-1-'-1 -11. 11- 1, '11- 1,11-111-1' 1'1 - j - . 11111 lll111'I'1' 1'1-11'11'11- 111111 11111 1k1l11X111L' 1- J '1 - gr 11'11l. 1.2141-1.1 4f111111f'YCl1 1111111 111-11111-111-1' X11-1 1- 11'11'111-11 11- 3 'l1. 1111111- 11111 11111111-1 1-111 Q'L'lN1111111L'111'1' ,1111-1111 1'1-111-111. 111' 11111 111 111-1' 1111114 llj'. 111111 111 111-111 11111111111-11111-11 .11l1lI', 111'11 Q1 111111- 1- x1-15-1-11 111111. 11111- R111 1-11, '31 '1'111- .X1'11111-1111' 11I'1L111' 1I'1l 111lN 111-1-11 11-11 11111611 1111111111'1111111-11 11111 11-111' 1111 111'1-1111111 111. 1111- 1111- - 11111-11'11 1111111. 111 111111- 111' 11115, 1 111- 1-1 L'1'. 1111111-1' 1111- 11--111-1-111111 111' K11. XX 111111111 111-1111, 111- 11'lX'L' 111111 ll 1'1-11' 111"- 1111 fk'211'. 1121 1I1j" 1111111-11 11111 111111' 111 1111 -11111111-1, 11111 111 1'1 11l1lX 11-1111111 1111"111i. ,1111l' 1'11111'1-1'1 j1'11'1-11 111 1111- 111'11'11111"11 .'1'111111. A1'lI"11 35. NXQIN 111-11 1l11K'11'1l'f1. 111 .X1I'11 1111' 11111111 1111- 111111-11 111 1111- ZlllIl1l1l1 Il'1'1' 1111 I'l1f' 111 X111 111112141 1.11111-. S1- -1111 11-11-11111111 111-11- 11-11111-11-11 111' N. 17.,X,'111111111-1111111111111-111-11111-111111-1111-1111111111- 11'1111111. 1,111-1 '11 1111- 111lll11'I' Q1X1'll 111 1111' 111111111 C11111 111 1111- S1-111111' L11 at 1111' 1'111:1I1111- 111111-1 111 w1l1l1'. 1111- ll 1-111-11111 111-1111111-11 111 1l111111l1.N 11'1l11 Il 1111111- 11-111-1'11111'1- ID1. 11111111111 111111 11111111111' 11111N1K'. ' - 'j-1- 1f1g'. '35, FK' LENIC .sw 9 EGAU. grin I fn ' N - E 1 1' A f 'RSX HA'SEMf2ff 5 X 2 T 'HHH' 'll ,g if I I X nb C i- I gl -y. ga' o If A in 65 4 W xl? I Q E' 5 V! l ,I Lf I' .Uni -v 4 - 1 Q , ii ,X UJ Al' ta' F wr ' al, ,Q Inky ffl 1 E KT- ip U X X- a Z mg 3 H ,.f. V ' h .L 5 fbxx l M X ffl Lk ,. Qva f' f J 5:5-Q FOOT BALL K X9 sac 0 by lk WN OHicers of Athl6tlCS A A A X Footbnall Bqsketbwll Bisebill Trick IIIIQ Xk'XI1IfXIX IQIQXIII XII 'ww I'.I','IIiI'.I', XIX I IIX I VI' IXVISIII XII I XX IXXIII XX IX III I XIQIIII I I XIIXI XI I I' 1XI I I XI X I I-'IQXXII IIXXI XII 'IQXXI'IsI"IXII I XX II I I ,IXXIICS IXIIXIXIIIIX I I IIIXX XIQIJI X X' IIIX XISIQIQX I IIIX I XX? I-Ir IUI IX I I' I'I,XI Ix XIXI IIX y'IlIy I X I X I VIIII. 'II III ' -'II.VI I I IX I IA IIXI lx I IX lII4'I'I II I IPX J Wearers of the N Football N11 11 1 kk Basketball Baseball 1 KS11 11 111 x I1 ll Track VN L X l K X Debating X 1 x 1 1 The Blggest Year Yet 1 K 111 1 4 1 1 111111 '1111 111 171111 1 1 1 g, 1 1 N '34 1111-1 ,XCX1 1-111 l1lQ.X1Jl'.X'1'1f QQ 77 N111 111142 rllllflfllf 'l'1111N1:111. 111-11111g1'1'. 11:11 '11, 1i11111:11'1111. 141111111 Q11 1111, ll.1,1'Jl1'f. '1'111111111s1111.l11'1111. XX'--115, N11111111. fV1':111:1g11:111. '1':111111', N1:11'1111, N1:1s11'1'N1111. 1l.1,1'1ll'j. 'I'1111x1:111, fVL':111:1g11:111. 1'1111'I'i. N1 211111. LW111-111:111, 1.1 1'11. 'I':111111', 'I'1111N1:111, S111 41'l'XX1 , XX "11N. X1z11'1111, UAi.11z11'1. ,lllll'l111,.lfll. X1 '1' -11 1-1'. 51'11111111111:1111'1'. 1.1' X1 XX 111111. 1111171111111 1111I'1it'. .1'1'1 '11'1'. 1i:1111'N. X1 '11i1'I'l.fI'1111'1'11. 0 .X1'111'11-111'111 Ill. N. 17. X. z 111A11's. N1':1N1111 111' 1113341135: 171111111:111 L'11:1111111 71114 111' 1111415 111 X1ll11L'j. 11:1x111'111:111 C11z111111i1111x11fU1'1111g'1' C1 111115. 1L'1:1N- .X1. '1'1':11'14 L'11z11111111111x ll1'lJI'1llQL' ' 111. 11:1s1'11:111 C11. 1 111x 111' '11-sf. 1vlN1l'l.. 81111111111 4111-1 1fI'1ll1Q1' f11111I11'X 11,1 511 1.1-111111-.1 111-21111 I1 1111 "5 11111 fu 1.4lI' L'11:11'11 .l1L'XL'11N :11111 1111- 4 1'11z11111111111 11':1111f. 1,1-IF gulf Q 4 X X Football 1 Y N 1 x Xu 1 C L PIL , H 4 IA ,ml X rllll UNIX L 1 WL x III I rr! 1 1 R V 1 N K x x N1 1 N A 1 1 L I .N I 1 N 1 k lll JK N Xl 1 a 1 1: L 1 1 xlxmx Tlllf XCNIJIQNIY 1'.lQXIJl X'l'lf IflJXX IX C. Slf. .l.XX. '35 l"lQlfl3IfIQlk'li IQXIIIQX. '-', 'l'lu- Iwi: Jug Ilm11mU N1-:Num un- lim- uwxl Nll4'1'1'NNlvL3' an Wu- lxw Kuff uf Y, If X. 'Hu' Nvllmm :xml llim- xx I11 lin' "LX-.xlzf V!'llNHfl X :ML-5 K'l1:ll111fi1+11Nl1Uf' :xml lH1lf1L'Il1N1l Un- lu-X1 xIwxxi11g 1.1 M1 RMU'- If l.':v'uv mlm' llmv. 'lxlw I11'-l gum- wx' ilu' XL-11-1111 1'1-ivilx' 111 um xiQlm'5 wx 1-1' lliglmlzmfl l'.IlHN My 1lNk'llI'l'IiIv5N' s, In 1211: Iv ' gum- uv 1lL'fC2 1 'fl 51.5111 -11-'Onlh-f"L' 1 ucmwln lczlm by LINL' lI'C1ll.jJ'H, 'IAM- mhi fl f"'ll1l' with I'm't 'lcrxix Zl u111'um+f -mx, utxicizllly fqwm-fl mln- Cw I ldillgll' ruwl xw umm thc 11141 xictffry I-HI' U1 uuty lwnwxw by :I NC1 -mf :ww Xt li1k't'llIlHfllli. gmm- mush l'w1't -In-rxi+ 1-11151-r xlwwk hz, -ls with Enix KDIPIIHIICIII, xxhivh xxux :1 Ntildxmg' cxzllmllp' wi' Ihldl' N1 r1wx:111Xl1ip. Ilmwxvr, uv' xxwlw Ixnlvr ffm' clumcv I-HI' vfvuwy vh'11111viw11xl1ip usb Nl1lllICI'l"l xxltn-11 Xlilllllvffxxll 1lk'I.x'1lI'1l ll- I5 gm XL' wI'm' HN' .JH 11. 'I'lu- IRIN! gsum' ul' IIN' Xlllllf wlmwlmllm' l't'NllIlk'1l in mu' Xil'I4II'f 11YL'I'liiIlQN14rIlIPf Il -v+n1'1-nI'j-U, 'liIll'QJlIll1' xxn- I-Hllf'I1lIl2lI'41 IIIVUIIQII wut, zm-I in tin- lil-l fllIIlY'lL'I',HHiL'1if-. l:l'Hi1lQL'l',lrL1I'N1lL'k'1lf l1:11l'Im-'L. k'1lI'I'i1'41 III1' lull fill' l11i1'l5 ymlx lu Xifllllf. 'ltzljlwr ki'l'wI llw gnu? 111111 ww' In-:nm r'n'll1x'11v-I xiulfwiflmlx. ,iklzw ihlilnxxixxg Slllllfllilf l,liUQIl1l'k'1PN1l' 11-H 11, 111-I1-111 Ilk'?v4lI'k' Ifn X1-Ilwxx :111-I Ulm-115 21 wwrw' wr' l,14v. Um' I11-xl qzum' X"l!! limg-Imw :.11+lL-fl Jnwtln-1' xiv1w1'5 104 ur' l:1L1I'vlN:u1Nl vlllillwl llx :fl H 11+ ilu- "LH-11' lI"l Iluflxmw Xslllm-5 k'lm111lvi4nllxlmipf' TIM- Iillill gum- 4314 thc x:4l'vy NL'h"I1llL' xxzw plzlywl in l'w11glulwvg'f -is :xml l'll1!L'll with l1ll'XL'UI4L'7'7. l5Ll'iI1L1'lIlk' 11 I Hu- 11i1 me uf lin- Q"llU z the Ihllglwlgw-1-Niw tc: x wiv ln-H fm' 1-ight fll vu Vthiu ilu- y:r-lx M' fum' Quai lim' Illlll XXEIUH ilu- xxlxi-Uv lrlm-xx' thu N1-U1 xx am!! llllla-I1-111:1i1wvvl mxlnlvfvzxlwl IQ ilu-ir u11r'ix1-1' -,mmln-xmtx. 'I'xxHpm1 x1-znxfnm gzmmv- xx -rw plxqv-l. 'Vluw ilrxl, Sl lmzmi IAHLILQEN1 lwtllv xxilh Xlllzmx lligll, Iwxllllv-I in Hlll' Aivil-nt, by ll 15-1,4 -vm'-z "'ltl1m- Xmlllllf li11iukv1Alwvl4'1' l'n-XJ' in ilx wlilwlizml UHILIIHHN Vlllilllil Illuulwi N. If XX xx:u'1'iur'-1111 ilu-ir vflvlxflwl Nl-1+I'Ix111'u1xl1i1f in lllix Qzuuz 'Wav Ilnml gsum' with Kznyummfl liiwr1l:111 I'rQ-ly mm rlqllllllix 'I " llzsy ux:1X:1hvvllj t'HIllt'N!1'1l :1tkl'.1iI', vwlmg in il I 1,-I,1flI'21XX, J flx-XD OIXXXFI QOLXIX CIIYXIPIOXS LI XSS X 1 Xklxl lc 56 'Nui QXCAI mu' 3 2 LTATIQ HUDSON Y,'XI.LlCY CHAMPIONS-1foO'1'B,xI.l.. IQ22 A A Q ' YIXIL-XIll ,, ,gg SIIIIIIHIFY of I u ot 1 t ISO lidskerb all PEM XVXIW XIX- fIl'XlW V 1 5 . 5 1-lf., hQllS-4 1 ,- r I in , 1 V , ftuk' +' -im' P ' Wm 'f N 1 V ' ' 1 , 1, . ' i ' 1 A' IHI MXL HXDLNIX Glx XDL X114 NO ' IL QXXGIC L'fJL'X'l'Y L'Il.XNlI'lHXS 'l'li.Xk'li. 14935 f " l.If:XGl'lf CII.-XMVICJXS--l5fXSIfI,,-Xl.I.. 3 3 7 Summary of the Bislu thall Semon X N 1 Track L XX U N 1 L K 11111 X14X1111.X1X l'11QX1'1'X'l'1f ffl 11.lIIll'X 1111111-11 Q11. 111111111X 111111 1-1. 11.111-1 N14IX1 Al 1'1'1'1'1111.1L31' j'l'11 XX17, X.. .. .. .,,. .53 1'111111.1111' 5 X. 15. X. ,...,... ,..,...,... J '1 k4111'N11'1A ..,,...,.....A. ., .'l X.17. X. .,.........., ...... J ll XX 111111-11 ...,,..,..... 1 .N.1-'. X. ...,,.. ,.., gg 111411112 1'1f1 .,,.. 1' X. 17. X. ...,................ 1111 1'111-11111111111 ..,......... 111 51. 1-'. X. ........ .. ...... gk, 11.1111-X11l'. 11 ............ ..... .QQ X 17, X.... . .. .... ...... 1 1 11111-11-111fw .... -1 fi. 17, 1 ....... .......... , 11 1i111qx1111. .........,......., gg X. 17. X. .............. ..... R 11' S:111g1-1'111'x .............,... ll: X. .................... .2 1'1111Q111111'11N11' ......,,..,.. . Jr X.17. X.... .. ........ 111 1i111gN1111 ........ 1. N. 17. X.. ......... 51 5:111g1-1111-X .,... 111 X117. X. ..... ..,. -L 1'1111Q111111'11-1' ..... .. .. 11 X.1'A X . ..... Q- 1'1111,11'1'E-.. . 111 N. 17. X.. ....... ........ J 1 X1111I1111 ................... . 15 N1-A. X ,. ..... ..,. ..... 1 1 1 11111111 11'1 .. ...,.. 111 X. 17. X. .........,.... .,... 1 S 1'111'f V11-1' ix ........,... ..., :Al N. 17. X. ........ ..,.. ..... K ' .2 X111111111 ................... . ,F X. 17, X. ..,.............,... JJ XX 111111-11 ..,.,............... -J X. 17. ,X. ...........,,....... -'1 XX:11'1x11'11 ..,,......,.... .... 51 X, 17, X ,... ,.............. 7 1111 11l1l1111.1'l1X .....,.....,,.... 111 1111- 11135 11'J1V1x X1-z1N11:1 xx:1N 1,111-1 N1111' '--1-111 11111' 111'X1 11.1'11 XX11v i1.1- X1-11 X11111 X11111g11'-. X111111-1111 111131-11 X1111 ll 111- X1'111'1-. 1.4 W. 17111-111-111'N1111111-1111111-1111 X1'X1'11 11-1111. X1- 11 1'j'11 11:1x 11 111 1111- 1111114 11.1-1-1 111-111 1111Q111N11k'11. X1:11'1111. 11111' 1111114 l-:1i11Ql111, xx:11111-11 ZlXXJ1:-. 1-111111111-11111-141111-1-1111 XX111111I1Q 1XX1111I'N1N.llNL'1'11l1112l11112111111'I1111111112 '1X111l'111'1111111'1111111111I1111'111111X1'111Z111'111'14H1'1111NX1'Q11A. 1111111' 1'1111g1.1111-11N11-1111-1-1.111111'1111-1111-1'1-111-11 111'X1111111'1'. X1:11'111. '11 1111- 111Q11 11111111, X1 '1i1- -X1-1' 111 1111- x11f1i. '1'1.1-:11'X 111 1111- 111111- 1111-1 '1'111111111N11111111111-111111-f1'111-1:11111-1:1x11. 11:1-W1'11111'1111-11xx'1-11111151111 1111111111 1.1II' 1111- FH111- k'11:11g11111111N111-1 1111-1. 11111 X11'1f1-1-211' X'.J1N 111- 11I1'X 11111- 111111 1111111-11. X -.J HIT I-Ol lx LH XNIPTUX IT'-XV L XPI XIXS GIRLb B XSRF FB XLL IF VXI 60 Tfwflf .XCXUICMY Cl'.XDL'.X'l'l': . ,. I X q L L f 9 ,. Baseball x x N 1 N l x l XX L XX 1 1 r 1 K X N Sunmmdry of Baseball Season oxx IXl i M 'l'llIf XK'XlllfXlX l'.lQXlJl'X'lllf 61 rlllrlx Xanax' sn lllll-Alu-M l F11-t' fulllxzm lW:111"v kllfuxmlg lialwlwqfi lwzngul ll'll'lxllZl!lll'4l llu- Hlluxlf' l,t'JlQ1?1'I xxzmx 4:1111-ll. k"Yllll'll ml wl- Xl-xxl1Li1"'l1. l'1u1gl1lu-vlfxiv. lilugxllm. llllI'l -la-rxlx :mll Xlllllllvtlmsl. Xwxxlmlqln xxvm Illlwmglm ilu- wluwlmllm' fl" llllx lvzlgm' xxillwul Sw ing :4 g:l1m'.:111fl xxlm mln' cluzlwlmlnwxlwilr Q-up. 'lllw wal-mu xxnx wpn-lxwl xxiilw J: qnmn IlQQllllNl lizmylallm-l iiiwr'-lm Srl H-ll ul' lliQl1lQ1111l. 111: mu' lllblill' .,i'm1111S. llvw Xvxx'lf1111l1 wma lvj ll f--I XL'IIl't',1lIl1l xlswtul will Il -lring 1fl"xll'lHI'lm'x xxlelvll lzwlwl mall' ll1l'x'lflNk'IPl-lllk' Xiflxllll, :mll lwlalwl l'Xx'l11ll1EZlilvk'1'. lifll' milf llllxl lllIlk'1ll1lllll1X XVJHAN Xl' lmrglu lll'l-Vlll -ll liixzqxllmxmlitxl1fm1v4ll:111lfI111l. ln lln- Xlilllllvlwxxu Qillill' fill Sxlllli' Cay. blmn- IM. Xl' lmrglw umm IAVHI1' lwllilwl gmfl climuvlmu-l llll' slum.- ylfmxlxtjl lvy 21 f-.R Nrv+1'L-. lu Llxlx gmml ilu- llQ'l-L'll1lk'l'N Hz' ilu' X1-llmx .zifl lil 14- l'l4lPXl"l lllk'lI' ulwzlmxlpilfluxlwip llltlllk' lay 11'1lrlf11gg ll Xlilllllum mn I'11!lllL'I'l1l ill' lwxml lflzm' lvy an !'L'l21X I-THIN llill' Vlylwl Ill-lll,xxlwluY1 XXlllll'l Qxaxmwllflmvllrxllvn'lfvxllmmjwl'lvzlguvlvxmrlw,Jzlltm'Il1v.XXXl11111Llilj' ln'-X .ml lm :un :lglpzllm-lst llHllll'l'. Xl1:vl1 vrwlll l llm- klmlvll Sim-allx mul fn lm-n.lll-ww'mluvlm-:ma fm'Ilvl1rw+1'il1n-X lrqnxw lnwmlglml X11 X. Vnm 1 N 1-lgnywf 3. gm 1- vwml1.g:um'xluX14+.1,-'1'-'L-lxlzmgv l.c14w. N. lf X. ......,,.......,,.,., If li:1X111fn1ll lqllillflilll l'1'1"w.. . . . .. l X, l", X. ...................,, EJ l'1fI'l,l4'I'XIX ll. S ,.,..,.,,.,4 , g X. lf X. ..,.....,..........,, N l'wugl1lQc'1f ln' ll. S, .,...... .. 'I fi. lf. X. ...,,.,...., ........ l Q llixgxtrm Il. S. ...,..,.,. i fi. X. .............,......, 7 Xlill-Ill-umm ll. S. .......,... . 5 X. If X.. ........,........ Q-,'l 'lpn-lm:-lux ...,........... ...I-2 , fgllig, 532' .ix l- K I . F, lHI XQXDLNIX Ck XDL X11 NC TF VX TUE DTR X rw 44 1, 4 - , - f- 4 4 Q f , A A L KL T-Lf Y L.. , 51' ,- P"'1 Z' Z , . ff. 'f. ,f vi. ji i . Z ,, PT .,. ,- F! ... ,.. P- f 71 I +1 . A. . ,. P . P14 f .-. . -lf-4 Debitmg Q1Vf ,Ar -5 .3""' Qziec T111-f XKiXl71",XlN UKXI11 Xli fyw C ' 'ji jj 1' 1 ' 1111111 111 I1'11,1'111,,g1'E111-11q1- Lhllfw ,is . ,, 1.' ,. ., , 1:,1yiv,Nh,frj- 11-11 11' ,111111 ,1 1111, 1 1E'1,Q'. ' 1 . . ,. ' '- 1,1,,f 1 ' '11 1 1 1- X1,1'1 1!1'1',,11'11 I-1,' fu-5' A N 3Qf'LW1,gI5gw 1 '1,1'1Z T11--' 1111.1 .111 Uni, lx:11f11 11' 3131111111113 511111-141 1 'J11'1 ' - 'I' 1 -"' 1 11' 1711- .11' 11' 11.-1x':11ig -1 .11'11.12" 1 N1 11317 1.111.111 11N1X 1' '1x1.1'I1'I1 11'1V1':'11.1111'1' 1-111 11!1,1' 1'1111 ,1'1111'.X21-1l111L'1'1111'X1IV111 111- 11 11 1 1llI11 1Y'11'N1.ff.'-4. ' Hivl'X11111'11V11'111'11I1'1X11"!' IQ11141111 11-'1-'1-'1 X111 X1 11-1 111111 .1 s1".11 I 111 VUI111111' X -"2111'11 "IU-11111':4 Vlvill' I 1 11114 9115 113A '111 11.11 '1-1.x11"111- X1111 11W 51111'111,.111-1l111' f11n111'1X 1-I. -'-I l11l'NliE1' X111 1'1,1AX -111l1'1l.1f Q '11111I1. 11'1' 1111111111 111-11-1111-11 IA111 1111- l,1'q1g1r1' kAl1g11:z1111 11z1111.117111"'11'11g1'111'11 Kl1111"11N11111111' 1. X1 1'1'111x,1f11'1'1'1v 1N1'1"'Q1111x"Uf'11?1'I1ll1l 111N1 1 111 1' 11-11 1wH1r14'r"?rI 111.1 N11111----111 11111111 I'111'1l :ag , 11 1-1 1 '.f,fY,1V:Q: AT : '-141 I -1 X-, Y Dj 4.'.,"t' f ,f' -f gk, T ,ffflfk .EWQ4 ulys 'YvCr'a WKQ, N 'N Twenty three s Be 1 x 1 1 X st Twenty three X I w as Ihus 1111-1 Nk'N11IfN1N 1'11QX11l'X'1'11 11,- 7 xl1,'1'.1'11X XXX. 1Q11X111 5X11'1'I1, Q-g I. V1.111' -1':1.1 1-M1114 11:11 .11 :1 -111111' 1'11'1Z114 5 1'1111 111 X1111 11511111 111111 111'11'.1'1 111'111'1' 11'J11 1'Ri11'1111111111X, 131- 1'11g1f 1111111 11111 1.1, 11111111 X11'1'11'111-1111121 111t1- :1 1.11111 1'11l111ll1 1111111-1'1111-11111'1141'11 1111111.11111 11:1 1111- 111111111, X 111111' X1q11 11. 1111rI1'111'111-111 111-.1'1-1 111-1'11j1x:1- -1111gq11111'1.111'1'1114111111111111111'1'1 1111. 11111. "X1.1f- 1 11111-11111"111-1..'11..:11 111111.11'f X' 1'111 f.11111"111 1111111111. 111111111 11-111'1llXXf111x1111'11. H. k41J111'1'K.111'111. '--g '4Y111111.1 1 111111 1111111I1'1"i1' 11111 '1'111f, 1111"1' 1111111 Q1P1P111l1lllQ11"U 1'x1ll1I1x '1'4fw1'111' 'Jxl "XX1f1 1 111-,1-1' A11-11-1' 1'1'.1X11111 ' III. 1:11 '1'1111N1:111, 'Jig "1 11111111 1111'1'1' 1- 1111 111111 11111' '11:1' '111'11111g:111:1'1'111g 1111111111111111111111-." "11111'1uj1H 11,J1'1' 111A YVKR 1l!11'f 111111'11'1Q1I1f .iQ1'1 ' . IV. .X1:11'1 111' gqx. 'Jig "1111l.111-:1111111-11111111-111111-111111X:11'111:11111-11' K' 11111. X11' 1'14.'J3 "XM 111111-N 11111111-1111111-111111-11111111g." V. .X1111XX1'1q111,'J.g "1:111::1.11g11N111111111111151-1111111114111-1111Q ,111.1'- 11111 XX1l1r1N111f 11111-111-15111511 1111-1-1'1111'." 11111-1111111-111 F1111' Q-Q "1 '51-1 111 -.V 1111-1. ' 1-1111111 g1'11t11111- 11:1F'1:11"' VI. ,'1, 1'1" 'I' "N11'! N.11 111? '.1'1'1' k'.1'111'I'X11" 111411 XV111111' 1'11' '1 11 111'11111-1113" 111l'. .Jj "'111'x .11 1'1'11'1'.M il. 1,1'11'1' "f'1'11 111111 I111' 1"-" 111111. I111'!lX1' H IQ11-1.1, 'Jug "11-11 111111111111--11 g111111A"' N1.1'1"'1' "11111111N:1'1q11'1'1:Q1g111111111z" X VI 11 111111 1111111 1 K l VIII N1 1 111 1 1 lt x X11111 X1 Ll s 1 11 .11 1 11 N 111 l111k I R X 1x 1 1 XIII Ark BIC N11111 X 1 D11 1111 111 1 , x 1 ll 66 '1'I11f AL'.X1D1ffN1Y CIY-X1JL'1X'1'1f I . H511 2lI'l"'. '13 "1 1111'1-:111-111-11 111 111111111 1111' 1111- 11111111111 11 111 1 ' 1112lI'I'f' 1111-," "1 '13-"111-11. 11111 r11L'?" "S111111I'1'.' 1'Nl11'. s11- 1i11l'X'1' 11 11111 111111 :1 1111111. .1'l'1f. '31 ".'X1'- 1111 'l111?" 12. XX --11111. '34 1'Nl.1111ll11i 5'1ll1..' IX. 111-11-11 ,111 '1'1'j'. '31 "Kay 15111 1llN1' 111111 11111," .- -. 25- 1v111r'1.'1'1" 111'1l'1l "'1'11:11'x 1111111 I 1:1111 1111 '11 I 1l1'J11'l1 11." AX11 1- "111111' 11:11'1- 1'11111" X. 1"1'1-11 1.1X111Q511111. '33 "111-1'1'1'1:111111 11:11 :1 1':11'-sig 1f1, N11'1,1111f'11:111. 'JA1 "11 111"s 111:11 1"1'1-11111 "111'111111 1111-1-x11 g111s111-11 11111 1111 111111111111 XI. 111111 S111' 11'1111- "XY 1 '11 1l1XY1lf'N 1'111111':11111'1 1111- 1111111111 SL'l'1l11'1 ,':11111- "1'111-1' 1111 11111." II. 1"r:111' 111311. 'Jig' "111111 11111 F1111 1111111' 1 1':1111-11 1111 1 11111 .11111 1.511L'11. 'JA1 "1 S1111 flblll' S1111 111 1111'1'1L'1111'I"N .'1 - - 'U1'11l' 11111 1112111 1111gl11 111 111111 11111 1' 1111-11:15 1111111111111 .1111 -111 -"Il ' ' 1111-F" 1111l11' "'1'11L"'vl'C 1111- 1:111g111115" .11 ck 1' 1111- ll1'1i." :IX XIV 111 X11 , R11 1111 11 XVI 1i1IhX N11 J X111 1 X 1 'IIIX NIUIILX 1 1 K1 11 XVII L XLLX N 1 N QI' I L 1 x 1 XVIII 11 9111 1 f lk 1 II 1 1 1 1 N L XIX 1111 fl 1111151 I 1 1x11 1 1 1 1 N 1 1 1111 l R 1 1 X X1 1 1 Lfx 1 111111 ,, 1r '1'111f .'XL'.X11D1fN1Y 1' '1X111'.X'1'1f 61 "1J' 11" N1lP11I'1', 'gig ".'1 ' 11c1'11111111' 111111- lf11 ll 11111111' U'1111I'Z11l1u 1111111. 'JJ 111 ' N113 111111 111' X11 1111111-1111 N111- ll '111 N111' 111121. XV. I:1lIIl11L' ll.. 'JJ "171'11zf .XI'l' 11111 1':11111111g 11111-11111 1 11111 lll 111 1':111X11 111111 g11'1 1111-1' 111111- 11111 UL' K111w1C1f 11, 'ly "X1 1' 111111 111111 L'Y1'I' IIIZIT-' IIIL I '1'11111111' ,xXl1, '33 f"1 1111 '1-11'1 11111' -411 "111 X11'1' 'A '1'1. '35 "111, 11111 1I'111l1Q 1411.111 1' 21 l11l1N1Zl1'1Il, 1111 11111 11111111- 1l11fXX'12lI 'fl14ll' 11 11111111-11'111'11111'111111-N1111." "1l11'1'1-1" 1:1'11111gl'1'. 'J-1 "111"11. 1 X111111111 811.111 1111' 11111' 11 11 11-glfx 111 111' Q1'111X1l1Q.H S211 ' 1111K1'1'l1. 'J' "11 11111i1 111- Q11-111 111 111' 11 llI2lI11 11I1L' 1111 N , .1 . .14 12145 511111 14111 'L'2lI'N 211111 11'2ll'N. 111141 11 11111111111 1111111 11111u :1 11111 L1N'II 1111' 111-11' 111 111 11111 II" XX1l1N1l, 1.33 ",111I1l1.N 1111 11111 411'1'NX -1111 1111N ll 111111 111111N 111111 1' 1111x." 1fx1 ' '1 1-I' 111 "1'1-11" X111 A 1 1111. 1 "1'1.- , III 11" 1 1111111111111111 111 111- 1111' 5111111 N11Z11i'i111.111 A Illll 1111111 It 11411111111 1Q 11111-11 F911 1111 11111- 1'111' -14 111111 1151111 I'L'11 1111 1111 1111111. 1 141111 N111' 1 11.1 11111N1I1II1l1... XX. 1'1'1 11111111 '2-,VHIJ11 11111 111 - 51-11 '111111' L'11X1111 XX1211i-?U 111111 1'I111'1. 'lj' "1111, III1' 111-111, 1111. 1111' 111-Q11 1111 11111 11115 111 1 j"1 111-f11N1'1111111." X XXI IX X 1 kkf XXII K Il KI XXIII XX www mamma EEME 'FREE S 1 J? Q12 no Nm f af 1 J 1f'Z"'7 41090 4 , ffm1WfffW any ,ff f 1 4 9 ev in UN 'U L 68 THIC :XC.XIJIfllY f"1I'1XIDL',X'I'If lI1N1111'y 'Il-z11'l11'1' HXYIY 1111- 11111 Nli1l1H1- AXQ1-N IQIIYFXII 11x 11 - IJ:11'k 1Xg'1'S?" "llc-flflyn XX 'H' . '-, whyly 1 "IM-u:111w 1l11'1'1' W1-11' 2 if 1111111 L111g'l11:" "IJ11:11' lf+l11111': Ilfvx' 11111 I lu-1-11 1115 1111-5 YI-47111 g'11111g 111 sim-Iv?" "l'ickl1-s" Xlilxl -ll, '35 "l7v:11' 'l'11'l111-C: l1R 1 "5 51111111-. lJ1111'1 I1'1 1110111 1111'11 in." lffI11r11', '-l, 'l'l1Q Clzlsx 111' '34, V 0 lp 'ln' ""' "Ll?"' W 31 I .5 1- hw 5 'J , Q A, 5"'M I X ' 4163? Q ' soc lxxx 'fix S' ,. H 1' - 5" v ,,f- L' .Q , 7 xi X 1 Ill XIX x D mUU E BRO mv xx HE Irma MONDAY TUESDAY JUNE 2 BETTY COMPSON TOM MOORE IN THE PARAMOUNT PICTURE OVER PHE BORDER A THRILL SWEPT ROMANCE OF THE FROZEN NORTH WEDNESDAY THURSDAY JUNE 27 28 WALLACE REI LILA LEE WALTER HEIRS IN THE PARAMOUNT PICTURE THE GHOSI BREAKER FRIDAY SATURDAY JUNE 29 50 ALICE BRADY IN MISSING MILLION b BOSTON BLACKIE AND HIS WIFE MARY IN THE MOST EXCITING OF ALL THEIR EXPLOITS BY JACK BOYLE .Yoczety Brand and Kuppenhezmer Clothes Slg 85 Max Samuels "The Home of Smart Clothes" ' ON THE CORNER" WATER AND SECOND STREETS KI G COAL CO. TIII-I .xux -ZA ' GIHXI Lf-X'l'li 1,9 xA4f-NANAA.,-Af-fvxaf ' ?45v 1 Nwfvv'v 7vvw vw 'rv-Tv-v vvTv'v1SFvTvfv-v'v'Tvv'vf7'V I H5 I , - 5. 26 us V E E .9 D , - - U 1 w w w ' 99 su f R 1 ' I Y I R 79 0 'I HE ACADEMX GR ADUA I E Every Academv raduate JN A w1L1 soon reahze that the klndred spxnt f' of classmates 1S a. bond of umty Lmk mg one Semor to another ln an endur mg fnendshxp through the years Thxs memory With Lts smcere Congratula txons and Wwhes for Success 111 the Commencement of hfe s pursults SCHOOINMAKER S A RELIABLE STORE 94 106 Water Street CLARENCE F HOEY Sucre i 1 t I orge W Str ng Agent for Devoe Lead and Zlnc Paint Wh les Ile and Retail PAINTS OILS PUTTY GLASS 6? Ann Street Corner Liberty Street Gharles J Stones FURNITURE OF QUALITY 71 23 WATER STREET NEWBURGH N Y RUBEN S I-IEADQUARTERS FOR International Ice Crearn Sporting Goods 90 Broadway Newburgh N Y Comphments ' 'QUALITY FIRST ALWAYS" C. F. R E I I.. I.. E Y PUBLIC ACCOUNTANT You May Be Sure It Is Rxght 50 Thud St 70 W ' A 71 J 0 C N. V SX 7 jy . . . . .. 'ef gs . . . - my ' 5 . . . n I f 5 jr " 5 store would also Iink itself in our , y XC' K' Q I . , . I , 7 9 .. H C I 'sn' cr-he .I fx C C 1+ 1 , ' . 0 , . , . . THF ACADENIX GRfXDUA'lT' A L J ller Real Estate Issues Insurance Contracts Merrltt s Drug Store Equal Hugh Grades Except m Prl c Telephone Connectxon Wm F XLF R Small OPTOMETRISTS 66 Water Street Newburgh N Y See Us and See Better Q DANCING 3 In All Its Practlcal Branches CHARLES T ALSUURF AUAUEMY E A ROUSS 12 MEN S FURNISHINGS 29 Water Street Zllllg 81 Buss FUNERAL DIRECTORS AND EMBALMERS 2 MONTGOMERY STREET Telephone 1408 Ask Coach Stevens what HE tlunks of systematxc exerclse 'md play M C A Boys Div NASH SALES and E R V I C ROBERTJ SMYTH Llberty Street Sweets for the Sweetres PREVIDI 44 Grand St Newburgh N Y The John G. Wllkmson Co. Wholesale AUTOMOBILE ACCESSORIES 6 and 8 Water Street Pollyanna Art Shop HAND WORK IN ALL ITS BRANCHES 133 Water Street Newburgh, N Y L 'l 7 . A 2 0 0 0 l ' ' ' ' M' I a 7 ' 9 O O JACK HORNER CHOCOLATES, 49c y . . ,C 0 0 . - L ' I Yo O D O , . . S E 2 0 1 7 2 - 1 7 8 'I HE XCADLNIX GR XDD A112 When Your Boy Graduates c you want to see hxm looking hls best so do we It s rather an lmportant tlme for lum and when he stands up before the pubhc you want lum well dressed We 7 5 have some very attractive styles and values Jn GRADUATION SUITS Wlute Flannel Specially Przced 25 00 Whxte Lxnen Kmckers Trousers S6 S7 Whlte Collar Attached o1H'5 ' Golf Hose A-4 F ou,-u,rrv Cl fl! l I Yi 5 7' Sfliilllilflllill Home of Hart Schaffner 8: Marx Clothes Prompt Courteous Samtary Servlce SI-IAVING HAIRCUTTING A11 K1ndS Toxucs Palatlne Barber Shop LAWRENCE LINER Prop 83 '1'h1rd Street Palatme Hotel GET YOUR SHOES FROM DAVID J ROSS SECOND AND WATER STREETS F1tz Gerald's K ASH KARR Y THE HOME OF GOOD E A T S 103V2 BROADWAY DIAMONDS Werre :Q Brundldge Jewelers 70 WATER STREET NEWPURGH., W 7 Frledman s Shop OF WILLIAM STREET Is an 1deal place to do shoppmg Al ways somethmg new Prxces reasonable Hllton, Gibson 8: Mlller Wholesale D1Stf1but0IS White House Coffee 'Txw I I - 'I 1 1 f'ViQ ' ' C I 51 . . , x' X -X or s K'v4 .1 , 0 , ...,.... , S5, ss g . 1 Y, 'I : .......... S2 .. x 'i Sh1I'tS .......... 32.50 Sport T1es ..... 75c, S1 , X-f9 ' o'F?"T S - 1 . ! I ! 3 A . , . ' 7 - IIIT XCXDLNIX GIxXlJL X11 The Home of Fme Furmture Servlce and Satlsfactlon Llberal Credlt Terms UT BT NEWBURGH POUGHKEEPSIE 26 28 Water St 407 409 Mann St LOUIS KADES Jeweler and S11versm1th STYLISH CLOTHES for WOMEN and MISSES 'wil B G 55.1. N GIFTS THAT LAST , For the Graduate 33 Water Street Newburgh N Y SEE YOURSELF PERFECT AS YOU WANT OTHERS T0 SEE YOU BY WEARING N U L I I' E The Rejuvenatmg Co et T"E6?.,22?l.3"0" - - CUATS gomwlsta Restaurant Suzts Dresses and Furs A Goon PLACE TO EAT phone 1699 149 BROADWAY NEWBURGH 108 110 Water St Newburgh N 18 6 SHAPIRO S Stern9S Sporting Goods Co Headquarters for Athletxc Supphes Headquarters for Nayvee Bob Evans 32 34 Colden St Newburgh N Y and Jack Tar Mlddxes Evrclusxve Agents for A G Spaldm Sport To s of All Sorts 8: Bxothers M . 5 . , V ,. . ..., . . A , ,, . , . A . . . . ,j O I . . . 5. H wiv! . .cl i nn X,--. , Y . ' ' ' rs I O Q ' s'o . . 3 H H - . . . Y. Y J. - , 5 7 C O ' 7 - ., , . . . ' rr . . , U . ,, . T4 Tlfllf .-XC.-XIJICMY GIQA-Xl7l','X'l'lf COMPLIMENTS OF Orange County Traction Co. Newburgh Pubhc SerV1ce Corporat1on 'Tune to Start an Qffccount IN THE QUASSAICK NATIONAL BANK CREDITED JUNE 1 t AND DECEMBER lst uassalck N atlonal Bank Wmiield s Home Town Bread MADE IN THE MOST UP TO DATE BAKERY IN THE STATE Ml ed Mo lded Wexghed and Wrapped by the Latest I p oved Machme y M t mals wh ch together w1th the pamstakmg We use othln but the Purest a e e f r cl anhnes akes WINFIELD S HOME TOWNT BREAD a, body d Wmiield Bakmg Co Inc 420 424 Broadway Telephone 535 CHARLES CLAPPER QM Xeet .amzz D U R A N T poAovvAv , 'om 57 EWBUQQH S T A FUNERAL DIPECTUPS 'rr C W tl the 0 4 I 470 s o 0 ' 9 'x , u , ' m r ' r. n ,g . Y i . . . car 0 e ' s, m U ' I " - buil er. ., . moon Tzu. "Just I1 Real Good Car" X B ' ' DK R ,r, . H ne ar or 1 Money' J X KIXXD Good Luck to the Class 0 Z3 THE FOUR E W Jansen R T Pugsley 19 Water Street T A Farrington N R Powell N Newburgh 'N THE PARRUTT MUTUR U0 Inc eUQ1JoeE1NUffVwJ MUHEJF1 WW SHAMPOO MANICURING FACIAL AND SCALP MASSAGE SPECIAL BOBBED HAIR DRESSING MODERN HAIRDRESSING PARLORS Over W H Murphy S Birber Shop Tel 111 J 42 Second St Phone 2119 J IF IT S SILK WE HAVE Dayan s EXCIUSIVC Szlk and Dress Goods Store The Store That Sells for Less SILKS WOOLEN DRESS GOODS of A11 Descrlptlons in Colden Street Newburgh N COMPLIMENTS OF Crawshaw Carpet Co Newburgh N Y TH li XC.-Xl 1i-IY 1 '. L'.X'l'If f , 'l'T1.--V IIN 7111? "ls1l1Ixxix-Ilgv ie yo ':"': N , llwrv Iwxxwz' I-I 'IL '23 :un-I 'Sli Tj 2Yi i if lvl, V V E N I ff 73 if ' I . . : : . . : ' , . Y. I, I - ei: eff irfr U v ITm s fi a - '5 , . Y. . . '. . v . 5' . , . . 76 THE ACADEMY GRADUATE "JAZZ DE LUXE" BENNIE KRUEGER'S ORCHESTRA FAMOUS 10 RECORD ARTISTS Nationally Noted Dance Orchestra ORANGE LAKE PARK FRIDAY evenlng, JUNE 29th CONCERT AND DANCING Music That Wlll Make Your Toes Tmgle k t t g O 1 d dj 1 10 TICKETS ON SALE AT BURGER Sz MORSE S MUSIC STORE 82 BROADWAY NEWBURGH CAMERON LUMBER COMPANY INC SOUTH WATER STREET PHONE N 9 AGENCY GENERAL INSURANCE MORTGAGES REAL ESTATE B ew t Blllldlllg T 1 N WOMEN s AND Mrssns APPAREL LANGER s PRICES ARE ALWAYS LOWEST Max Langer C ld QUEEN QUALITY Footwear G A C Van Buren 0 61 wat 1' 6 ff 10- - 0 O Tic e -Admi tin ne qtax inc u e S . Y , . o. pf-I fp A ,Is J it THE PELALETT f -AA A tg. ., LA, 1 'T VT 'fi ' I TAL . A5 12 0 en Street O I I r s er ' ' e . . 3 e r e THE ACADEMY GRADU,x'1'1L 77 Boys and Girls-- MAKE SOME MONEY DURING VACATION We will give you Ioofo cash, on all sales you make for us. If you sell 31.00, you get IO cents. If you sell SIOO, you get Sxo. New York Furmture Company BROADWAY AND GRAND ST NEWBURGH N Y COH E N S OZERABSSZSE The Best ln Photo Plays md IQFAI Y AI DP Y II Ll Phone168O "Brown the Drugglst R00flHg CONTRACTOR AND ENGINEER EARL W SYKES CHOCOLATES In Newburgh BROADWAY AND GRAND STREET Boston Candy Kltchen Headquarters For The Most Dehcxous HOME MADE CANDY AND ICE CREAM 72 Water Street Lawson Hardware Co Sportmg Goods Basketball Supplies Fishing Tackle 69 WATER STREET Llncoln Garage COLUMBIA MOTOR CARS 4 Lxberty St Newburgh N Y Phone 187 O I 3 , ' 7 A I 7 0, 'I ' 99 Healing ' Plurnbillg The Most Exclusive Lines of 78 THE ACADEMY GRADUATE FREDERICK SMITH, D. D. S. DENTIST N. F. A. '07 25 WATER STREET Phone 300 NEWBURGH. N. Y. Columbla. MUSIC STORE 82 84 Broadway EVERYTHING IN MUSIC Ulyssesl 80 Simon? Alsdort Teachers of MUSIC AND DANCING 93 Lxberty Street Phone 2020 Establlshed 1849 The LENNI CO Inc Wholesale and Retall Dealers m SELECT GROCERIES AND FINE TEAS 87 WATER STREET 31-I QI .Uenzen I Illlilll IH X J E W E L E R Water Street Newburgh N J Percy Hanford 05 ARCHITECT 75 Second Street Newburgh N Y B YAFFE THE OLD TIME SHOEMAKER Work Done Wlule You Walt Reasonable Pr1ces 141 Water Stree Robert C Whltehlll Dealer m H1gh Grade PURE MILK AND CREAM Baby Mxlk a Speclalty 47 49 CITY TERRACE N Y Phone 1448 Res Phon 171 W Comphments of A FRIEND 1. ill? -'-'-2-il' 'vw Ana FURNITURE QUALITY and DEPENDABILITY Barnett 8: Buck I HOUSE FURNISHERS I 12 18 Water S+ Newbarzh N " - O, O I I vu Q 4 A. 7 "rw .'O.' -15 n 'Y. , . . ' - 3 . , .. e FL'- lz! ff . gl. - I ' ' QL, ' ,, ,R- 4,L.v..L ' OF I - 1. ' - . l.. IHI XC XDLNIX CJR XDUXI I PARK TUNSURIAL PARLUHS 135 Llhlriy S1 2 Durs Below Broadway Most Sarutary Equipped Barber Shop 111 the C1ty Man1cure Table for Ladxes or Gentlemen W C CORNELL JEWELER AGENTS FOR GRUEN WATCHES 39 Water Street Newburgh N Y James Carnrlght L Douglas Baldwm Phone 1202 Carnrlght Sz Baldwin EXTERIOR AND INTERIOR DECORATING 117 Water St NEWBURGH N 'Y Tel 907 J Open Day and Nlght Chauncey s Restaurant G A CHAUNCEY Pl.'0p LUNCHES PUT UP TO TAKE OUT 101 Broadway Newburgh N Y The Mlsses Gleeson s 119 Fxrst Street HIGH GRADE CANDIES Plrrka s Lowney s Whrtman S Hlgh Grade CIGARS AND TOBACCO Telephone 1303 W THE STAR SHOE REPAIR SHOPS MAX SIEGFRIED Prop It W111 Mean Health Comfort and Economy 9 Colden Street 80 Second Street M FOGARTY J WOODBURN 3 4 7 Calls A TAXI Anywhere Any Txme TAXI Sedan and Tourmg Car Seruce Fogarty E Woodburn 95 97 ANN SFREET BUY YOUR HOME MADE CANDY AND ICE CREAM CANDY LAN D For PLUMBING AND HEATING A:-k M I T C H E L L At 73 Second Street Weed 8: Bagshaw H A R D W A R E House Furmslung Goods 100 Broadway Newburgh N Y Telephone 2348 B REISS CLOAKS SUITS AND DRESSES Ready To Wear .31 Colden Street Newbur h N Y Quality Shoes WHITE GOODS A SPECIALTY JOHN E WEALCH so COLDEN STREET WHEN PARTS BREAK REPLACEMENT PARTS Hudson Valley Auto Parts Co 6 South Water St Newburgh N Y Phone 814 M 2 I .1 71 f . AA I Hi 79 . . , . . 1 O I . . , - . , . . ' ' ' ' v . y U ' ' ',, ' , ' ' , "Give a Thought To Your Feet" ' - 7 "'1lfT ' N , . '. , ' cr 1 v' 7- ca , f M- . I , . H 7 . . . . . JN IXDL T e Dally News E J y p t t f GOOD PRINTING fil t H Graduate Prlnters Gutters Roofs Leaders METAL CEILINGS Quahty Always ATLAS ROOFING CO l1tyR W1 b NY Our E tlre Attentlon Gwen t The Drug Busmess ELLIOTT S DRUG STORE 36 Colden Street THE IDEAL FUEL GA as 8: Electric Co. 'E'- 80 'NHC -XCAI l2-lY G Q. '.X'1'1f I '.' "b1reu ' and3Yy '. f p ' plus the mes equip t long the udsonl lpt pl dk p tl kc f O I The "Qua ' oofers" 134-136 as xington Street New urgh, . . H . . . 0 I 9 YHE NEWS CO- V NEWIURGH. Pl. Y. For Graduatzon Blue Serge Sunts wlth 2 Knlckers S1250 to S1950 Blue Serge Suats with Long Trousers S25 to S40 White Flannel Trousers Salk Shirts Silk Hose Straw Hats and the latest m Neckwear Alex Goldberg PURITAS 'Vaupqrl C 2 T C G 111 Is Just the thmg for your Graduaucu Party In order to graduate you must excel m your studies and in the same way PURITAS ICE CREAM has achleved such excellence that it IS AT THE HEAD OF IT S CLASS "Has No Equal " 'ifaU1Rfl5Ef1SE r 3 .V gl '4f +2f' I 6 jyxjf' 9


Suggestions in the Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) collection:

Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection, 1890 Edition, Page 1

1890

Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Newburgh Free Academy - Graduate Yearbook (Newburgh, NY) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.