New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book

 - Class of 1990

Page 1 of 220

 

New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1990 Edition, Cover
CoverPage 6, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1990 Edition, New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 220 of the 1990 volume:

,XV X--1 X . .XX5353?X,-xiiikifgiff ff.GS3,:H'iac'X-,rm-f,. , - . . 4 ,f-:few-df ,-X-X-iwfX,w:XX,:-'X-w1X.5XX, X- - ,. H25--'X5fX2X ,.--51,-gX.XX.gXiQ.V5 .V , 1 :X V - X,.X.Xa,.V. .fV.,V . ,- ,- l QL- - ' '-'Xi-3Xt'-'14-EX4X?'U ' , 'G' ' XXv'f'?1...iX-X1":, ' ' - ' -.X,,qC.fp,g,- I , --,.V.,, , X XV,,- f , X .1 X X XXQXQ-.QS-fxii2jX2X1441, Vx- X X'f.XT'.5 'X X 1 . ' V'1X5..',fJa-H.. nf?,f-ffffffi'-mflf,1'WQXX-'ff'X X ' .X -2- X ' ' X V X Tgfqtaiiyj- ,:yi.'fVgj??,fL4,f,5.fXrf-' 1 H ' V -1 i V5-jg! -" EAW" i-'QJrX'f':, 1-.ifl-1HUgi" ". ' ' V , Z, 1541 "'-'5 'M X' ' .5V.Vu,X VVV3V.4,jg5.V4:V?.V5VV.,X...V,,, V . , VV V. V VV.. V ., VV, X V.X-im-5V .':,Vj 'Vi - . A X V V- - :Q ,,V , V-1V,.-431' XX'f1335?.-af2,V,. .., ,'f" 'X XX ' ' ,, 5 , V 1. "Fw X 'X ' 455.1-',Xf,-'VJX-'XX-1 f'::if?,E6:' ,. .E-'15-J,f,X'325 ,fX' X Xii4X.'1aEs Qfffy ' . 357 ' 'V V .. X' -X X XX -- 1' - A tv , -gf ' v, , V. 1.-X V.',.4V,-5X--'f ,XXV-7-'-QEFXXJXX -51312, :jaw 4. :qu .-3 . . - X-'C-L 5. 131' :X '1X.' , V. 'QL-Vg - 'VVXV-V--.'f1XQ.' 3 ,ZVJ ,-1-Q , . ',XXXX'Lf5-:Jf?5XX1X1'.XXXg'fX1XXz-Mer 1-:X X -..g':' Xe-1' 3 X X'Xf-.'9,iP::i.,.- QWM X-1-. .u m-V ,fXf,1' -Xf' -X . '.'fB1'f' -X X.VLX,-fp HI. 1-:X Mraz'-,GL-X,--5. XX'-.L-,"fx11M. X M' -X V. ,GRXVIVzlly:,X'V:gVXj.gg1.X-.i,VXVimfiig, 3' . :riff g?,5f., . 4 .gy ,-VX, X X, .4.'1f'X.-n,jaX..V' : X' ' .V V 4" S V- .pX.X7zX--Vw-,-1..V,4-- X: VV L VV ,. . Vw., V..V , VV XX V. - V ' V -1 1-1.2-4-,-. Q A 3-f - ,X ,- awgs, ' 5319- 533.15 -ga' X' X , -Wig.-Wg'?gfXpv4' 5 'i!'5.',Q 1 -1-pn.f-ucaft-vm:-L15-bfQX, X -Vp-X: X-my X- X X -, ...fr ML --.ffm-,-, .3 . f,X.aw--:':X-XX-X,XXX'.X5aX'-fzfXf-X49gifX ,Z-fear.-gV .X. .X X X. we , V VVVEEVV 3-XV XV Vi- , V V VV V VV V V ., f VVV.:V1iXm,ga1et.':. .L t-VV. V 1VV5,1.- VV- X V',,V:.-VV , Z'f.X.VVV,VX:VV1XVVVV V 4 V V V ...X , Vg . V .-5',f'?X.'TXf7' ,f?J?K3'5' .Jl?2T,3AT' '-QQ? V' 'TW--ll -'X ' . 5 X X .'.fX!:-M'-3X.3I"'XE ff- Xfffi' ,mf-f f-X'P'?'f X " f X XX :.X:,f.XveeffX:g-5 .. 95. VX 'X X ,X-4" ,.:f' , X-.X,XV,XX' X. X"f'1-'lf'-'VXHXX -"1'.:"'.-MA,-i'4f 64' "rf: Jil' 'ND X en ' ' ,. ' ,' e', X: QXXQJ V-X94,-,X-icirivxfg, '1 -25:5 -."'X-AX fue'--X X ' Xi" X- X X ' -4 'X-45,1 'X X 1'711'X.-if-icif.f.7.21'f'Z,3fff"L' - X ,'-we Z" .X ' ,X'j'.1 - ' gi- .cffX?1'.JX5X-1?g,XQ-,gX'f-'iijgfflfi X' X.-p,i.,:'X. g?gf'X:',1.3 , , 3 ff .f IH- .XL ' - 1' , -' " 'X X.g:f,i- X. X'qX"225751--.3P"X'ai:--Xj:-f?L3X,3,LE?z ."'T41ff'H , ,-il:-'-14' ' , :F f -4f1?5!Li'- ,, . X Xi-Y 1-5:-2,111-ag Q, 1.'.,2f:--5:-Q,-JfX1rX4rf-X-X,Xg'f'VV-'XXL .1 Z- ' "' ,' ' ' -4 ' 'X f X X . . X X .,V-,.,X..VVX .fjjL,.xff', X V., V ., VVV .X.,. -- .-..f,Vg,:...-X -5.1 ,. . 1 fm 1 ---Xp: V X ff X,-M ., X., ' - .- , X X . - .V , - XXf.,X - X-.1 P. X ", 4 P? . .f :try 12-1 -f 4 X-,-- :ww XXH--' . .X M .- .. V- V ,BF-gf :fr'c.:v5'ifX1p-1?'fEf25,3ff '43 -X Z-XXX:X'5i57-':,?,f'J,7 g ,.V 'I X '10 '-g:- if ' . X..," 3 H351 ., f2,X - ' ---X-iw ,-Xuf XX X J ., gm.-J- X,.Vp,ff,-XXfffX:y5x...1X:um ,Q Xa' ..-'fy-vw -.finX-nj-XX-Xf:X.VJ.VfX.---f ,ka:XXf . ' X . V -VJ VV .V- ,V.V:3 VX.Vfg.3,X,,,VfcXXX?.,.,X' ,V-,V -.:,,:x:X'.gSr 5.4.1igV1.V LV. , X,-Xe, XVV- VX.VAV,,V.. ,p,, V XVXV,V33-1.756..-aX:aj4,,gg-,g2XXggW5gVgX XX6+z-'S-fW'3ffX1.g.XV ,W-X1!fLJ.1X,-:I X 1-154 :L'.',1X:V-1 X V . .- X. Xw,X'-XXwfX'w 'X+f- eff- -X -XgV:jV'rpgP,z+X-L-'gX":',haf-w.-'XX.X-ui.Xh " expr- , , X 3711-IXrX"x.'XP:-,ni ..-1-.Xgmbw-fig.-"'r1f1! ,, GX4- X 'f - "'4h3X-'pfi'.2.Z:.'X?' :Ap-b,Xf'.X"--' , X f V - , .1Xg-X,'X'f-:':f?aXX -ff' -.4-QQXLXX-5i,.L'f?fnX?4f ff" + ff,-5-XMLziiazflbi-X1,-HVXXQ-T3' PX-1 , X- X- " "' V , , -- fr V. .- 1 X - f X ...-ff .. X X - .,XXV,VV2 ...vV.-IJQXEQFV . VVV .V,?j1 V.i5gX,., .V,5Xf,- V5ygZX'V1V.,3 .VVV.XXzX-,QV-V1V,,.,V -X . V ,. V V "f 5:3 5-53,3 5.7-15-29-w " ' 'QTXU NHSE f..Xgi'- :fl-E 5 fl--'SX - X- . ' 1331 , 1,5 iVV'i'.,Ma? "l.2iifg 11ff!l.f '3i'. , "-fa-V XTR, T715 X ' I XVQ LQ, - 7-,, :Xen ...vs ,-.,Xl2.:'p .3 3 Ai- J 23:5 .X'.5Xw-QM, 1 pa ,- -+.r:'fX"' ' ' '- ' J ' X J 1 X y NU! ' 'LQJW'-"'X:-,.1' 'WIYXXJ L12-'Z' 5 if'-if'f74:'iwif': ':A:J-'FIX " 'f ' X fi' if "QE ' ' X - gffg--sgg..-V.. X , X X.-.i-' - ' a, 4 ,- X1--QV:--.ff f.. 5.14, -1, V,- - ' VV, 5 1X--' V3 ,,,X.V-X3 - 'f .iw-V -.V X-f .-Q,-., 'V ' , , j ' X,'X'1f'.1--5"-5,43 -f-12-"5.5'957f Ai'J',w'!5g 234' -5 .ff XX? X-NX? '1',,X1:.: :-TU-i1.' 'Af X ,: . X X. X X,fX -..,. 1,g5fV,.X.5w.X. rpm, WX V, VV ul X,,,.44-55, fy.. VX., V. :.-, ,-.-V,. X. X- X V ,. - .-X X' --XXXXXXX X - , ff nz- 'X--1? ' as-fXAw"'+f ,, ff- 1 X , - X , , , ,X iV'-AQQVQQJXL - - . XV: : 'VV,'1VL FZ, ,Qui V. X- . V V , -Vzfgfn-.,m?f.,,V-fXg VVVVFV4. - VV,V A . gXX V - X1.:v'.,,:,.ef,X'V up ,zf X, .X-S Q ,,-:J f X' -' .- . X X' . '- nz,-5,,wg1:X:Lagfg i .gvf " -4. :' , X I , ' X ,-fiRf3ff7RT'X'i2:XK .n2 -'?fX 1s3"J"' -as 59 X- . X - - ' "h"Q 11Xf512lX,.. Mi- X-Xfff' X " ' X ekffffff' , ' . L55 1299 15531-fl-5?7" ' ' X - X' X .X ' me--XXX,-X4 , .X ' zu - -' X' -X , X . :XX , -'XX'a'X'--Xrfzqe .X-p viizi, X, XX ' .-'fi X: .21-X -pf.. f 1 T -r.Xp'pX WX ,'X , ,V - 'I ,- XT' si. it-Vgiwfi 'fail' 4?3v?XXgQ1X ' X4',g5gff"i15'-lan. ,,K"1" - ' f I f f 'if ',f?',f'Q?f'-wif: " ,5liLf-2'31'Vj 1' WFF X' 'igl-F133'31'b23ah'f:j " ' X 'X , -1, 5' ' , X X, X . L X ,-X.1'X,Xw1.:' -' HJ.:-, 6-Q ' gf - 5-' .up 'l,-A' 4. X.- V .XV,V5e'2,,g,jV ff-X V 23 ,ga5g4XV53 ..53V,,VfX J?VgfV?3.::. -Vs:11.Vz:V X,XV . X ' -.aX,X,-JZXSX,-3 '--XX-1,?.'fXX-if-X '-J if 21.1" "L .1 .:"XXf? MY' -' 1-.X ,1g,-fwfr .X,gXX'4gg1X.-L,r- X-X X , ' Q V ' . ,Swv-.wf:'X .Xzffw ,Xy11XXfX',X.XX-XX,,. ' ' X . ' 65, ifigjjgflfzif '.,Xi+g1'-:SN3.2: V , X . X:1f'V -X Xc1'VXVjj'3X1'gf V?-'.'av'g::?,X-.g,X 1, ,, , ' -. X, :xg X11-1 .12.,,fgir1V ' V V '-24 L... X f-V .1 X .4 fel- gyiv dy . , ,XX"iXLi'-ffm -' V - ,XX -1-.ga -4X'+X.-:,,X',X-,,yfgX.'..zqX X1 f ff . X - f:X 1 f l' N,-:e2.' Xv.:f.-:X-'XX-fg ,X .X:X V V . -:XXi.-f dz--f,f-V-:X4X-X'-X-fa-fyvw f. X-K :X..X..w F544 X 2-gf X1 X' X. X" ' --X V -, 1.-Vgje' ., ., V ,XX,7 X-V,-,VW . ..X,,X..V,, V . .V, . -. gn, -. WY , ,,X,-.V,JXV pm, ,.,X,,, , X. V, 5. . V X V 'U AV,-.SYITXX , X.X,.'-'XPg,XV-.we vm- Jw V5.5 ,g3,G3.. .V 4214 VV 57, ,Jw 'XVL.:?1-MX i,,3gX-44,-Xf.. X ,f X, ' :-V,X- Jil' Q H . f X- J-'we-.,:-f.X:f'5X'-1'.vXXX-X Q. ' X " f""f-pf-w -41? 7' .fa-XmXfX.f-1'XX 'Xff--ivm-X f,X.XXXX' ' 1 J' -,ws5.4,-V--,,e'rXy.gg:X X .V V ,mr '- - . 1a-QV XV ik.-ggg5Xwrf.X' ,-.1-, X xl. VXA ,Jil-,V'Xiff,XM--XZ'g",fXf1' ,115-ffm. " 1- f-'lf' ' X -'X 2fi-'-'145'f,fXfH.-:cfffff-,E Xi' fX:.VV.X5-'XS - XX- VX .X X ' 5 -5751'i:Vr71:1Q7fl2AXi2:?:2 aalqlgti' ' -'5r r1?XX'f X 577113 2 2525549 H-irc .,. X . , ' --XXX .X . ' f, ,X V ,-- .f - .X...., X X-'-X,.X,..V:XX-NX.,-,V XX . . -X,-XV-,,X ,X-4 .,,-3 ,A ,, V - X- .sv .1 XXg?ewfX2wfX-:X.'.fX,f!-me--,:' X ' X F- .VXXV.V5V:Q-VQZVQX-V. 7, VEVVVVVQV. VVVV.1..,XVV5V X:X, VVVVVX V VQVVX VXZQVQVIXQIVXXVXLQVVXX r,,,VX,,Vg5XV?52.X:X- VV V V VV,'VVVVXuV-- 1 V , Q ..-':"'L'f'- HX, :C--X' X-:X .f an-'XV 5 VX ' .JLJXXX-11-X V - J. ' V: X .'q.XX'XX,,Xw XX :V X .X'X'i4' ..'fTjXX,jn7X-,-, . V' -X , . . FwXX3.-,aX-wX.XX.M-XXX5 Q, -'-im, .fwzff av? XX . - 1 fziafifig?..'T'j.XiX'2XQ-551+ 9. .1 ,Xa :H mf-2215 ,ji-c 'Sam - e., FVXVmg,Xg.,.i:X,g!5-5.-'3X",y151.52-iXE'X-:2??- .IX-'ii-fX: ",gXj X X' Xq.X-X - X-'1kX 3-DV XV..VVVVGV-3,V,VyV5Q5bX,fg23VVQVVV .. V V, g,..VVV ,.. X,, X:j335,VLg. , Q V 3,52ggyai-554-dV.i.V..V5V.VW,X.X:f,XV V VV X VV.-,XVVVVV-V V V V , ,V - X. XX Xf'-X 1 X- ff ' ' ' " -- .' 2, Q . X 1 , -3 ,gg - . X'- ,V -X":7X'-1,4-pV,1,X, ,-'V.,,1q1XVq1XXXXV,-Q, -1--" X. ' f-,.'x'g'.X.1X. ' . f X, X-4- V 592 ' 1-4 - 'X -'M W3 .-tw? .X X.-1 gf V- X PF ,X X. V'I?y'."5"'1, . F X . F3 , L?f" '?--f.n fi?" "Hifi ffn'v91 TW?f.. f'4fi?4?i'X X P4 iz? ,Xf'ifWXSiL?X'f:'LX'-7'Xff1:X'7' V' , X - XX""1X'f?' X ,X..V, , X.,,. f , .,, ..,,, - X . EX 5. . V4 ,gV,VV,X, V , .,.V , ., wi V V VXV.X,. mf-,,..,...,X, , V ..,.V,X,V . J. V 1 . 2- -XX X' 4X X uf-f ?1 '1f2f " - i- X , . .Xc-X,-Xa XX , V. . - ,- -W - MX:-. .XX ,X' X,-Jw -X X-05. X-. ,yf.xnf . 5, .X X-X XX,.,f.,, X ,,X9,X.- -L . X . 'V X.:, - FLW ff,"E,p'1fXX1 X T w? W pg '12-v 17'g51!" ' . LY 5 I. "- fi -.X2-X7-X T,.'L1'..X, eX.'X'Q7'f,?X .' 'X V'-e1 -' LQ ', , :X 5 -151- " X-:Xydaaf - XE-55-gVg?.XX X?, Vgg-X .- 5.- mf- - .."1 2f'X X- X' -- .X . ,X . . . X - . X. -Meri.. ,. - . ' ,X-T f ' f. '- 'MZ LX-"XS - HX -4 , ., ,, X. ":'X - X X. , ,:XgVfHrX:'fgX-1,4 , -M-X1 " XXX?f'qx- if .:+ X'y X - X. ' E 7 , X. , J 3,95-J' 'fxAg7fQ,fV,VV' . - - X , '.X,XeS --ww ' ' J ma. X- Jn '- - nfvyiygs ,X V.:,XgXg-L X -V.ff,f-'xx-1-, . , 5 ., ".VXX-'--,2'X 'X V- 'T-:i-M,-4X,"' , , 'fL'- ,. - - X X' .X X. X 1 fi' W, V f X1 Q, ,X XX, .X -X2-X,:.p - X X - '- .X . 'X V '- -if , Q X X' X X ,X ' ','.'X:,1X-f , - XXX'-12- -'WI' 1. X L -'M X'- 'I .X-,- ' X -' Q .-11X1XrXXwtizX, J,-X , :"'3-L'Xi1.X3 ,zm -. 'f'I'I':vPf.' '- ' ' '--14 vgifu'-'f-g.. . -:'2-.fm-"J-. X HX ' ' ""':'m'i7'- 43' 4'-as-Xe:--1-,X-Vg M w r' ff' X. fix- Bu ,ABE my X- ,-XX: X- v!9Q',V1",1Xi,7,fy X.f-.X--PM FX'-y,Lff"X1 X. ' Q X- 'm,.. .'..f3..X..,emfi,:ziV, ,X V V X- - X,-H-me .nim 51 N 5 X-1, 16,3-' '-f-E"-' Eff. 41-1, -X Vg- L ' X,.' -my X'vvJ1X. XXXXX-' ,X yah'-in--X XXXQCX ,rf 1- - ,-df! X- 'Vi ' n" V ' -' XQV-XJXX ', fVeXZ1:'f'gXfg'g,X- -':7X--,V ,Mag-' -X f:t1y!'NXn1fMf- 14' ,X XX-MZ ff., V V --L , f, GQ :wa-, P- - . ,'- X-11---z-XXX -- X '- -?XfW3"'..X - . -. Xrfw-X'-. -,-ey.--.. '-ww. -. ,.. X .wer X X X X XX- 'X-XX Xw-11'-f,XX-::XXX X' 1' if iff . XXXi.X1XX -XZQXQHB ',p-ww. . - -XX--'X-Xfrf 'X - XXX- V M X, 5' . ' X XX .- X. - X5 , X-.s-rg ' V ' :XXXSXXQ X-' XX - 31 'V :XL-XX X- -'.X-fy,-V X ,. ., .X .X .. - s-Xi,-'. , 5 .-Xfhi: L-w-g,X:X , X X ,, ,gsm . 'gm Gig?-Z5-f7fi25'5H1iX9:ekX429a X X-411, X-.,!Qgz- - ' 'I -3VX':'YB-" 'l'fy167F1X-- '-- - -x.f-.1vAy'XX+1- ' X- 1 XX- -X'--11f.g4-1-2-wp--3' 1 , . . .jf 1, V4 -,fin-.: ..gXX ,-it-rv . X X -Mfg, ..: . ,"'X'-hz:-1.3. Xyflifffitf?-,gtX. ,fe'g?g? ',w,i.4.V - .-,SLQ-aQ"f,1 ,.X'y-q4s?uX:XF 'XXX--,5.gMgfX:X:X.u V , X. 'XX' XX5rf-X"-TI .XALJQXLXX-lV1u'9VXi,,,yiX-Xg-H , V .,X.XXX, .-.':'p'5p . -.mfr in 3,Qvia,R,-.-Xmzix:',i7aff4v',vQ, 'gi' J-r'-Q34 ,XXM-f 4 , Hr-,nX-H 'XXs:'VfIJX:i iv-cX,.-L f. f X 1g:ffX4.', -F'T'Xf:X -wr 'Vw-'Xy'-X'X, , , 51- -2511 5'-X-.n::f -5 af... X ' - '-'Pr V 4, Vg, Q13,fXVg,'X:,Vg'-gagmgg? fxgw 'V T bf,,F5,,J'f VV.yf' L 'u::,,,Q -,y 1ie',m5JXa-X .X:.:1m. V V A X Xf:X :-:XXV-if'-.:XVfr,e?.1an-irq-34"':-1,,.+",- ---' ' ,-'T ' -Ae, 'VIXX-"fQgX.,1X5 2, ', X ,-7, e-af, -1 X: ffiff. -hy ,pyVfX,,X j4:,H7.7'qrXaX1-Uaqivff VXX?-32,9-:'55if .6. 'g-W,,X '-LX':-5':X-fG,:.- ,VM-wjzq .fm X+.1','-gf V 4113 V V ',,f ,.-Lg! .1 ,,, ,Q X ML:-X--XGA" -1-X' ,1'f',.. :1X-'i5'iu- :V ' X .' - --:li , "-' ..rX'X- ,XX:- 7' V -in .511 .X VVX,,V 1 ., X. X 'rx W- '. X -X -X .X X X--'Xu , X. 199 -1 X: 'f-X3-, 97'-AXP, 3-f:f',51E.'.5t XT- f- 'ive' Xm?s,X1s-xv.-31 -XXMXXQXX X Xia. .'X'f:wfX-:X .X wp-1':.,XgX. ,.':Xg1.'--,-Y-if VX1'e-'.,1wrq-fm T5 'f ' ' 5 HRX: 3-41-.:XX'w "'1AX-'-',L7!M'I'X X X 1211-lf? 4 1:-X-XX-wc' f. -4-A XX.X?,-. -.'XXf?rX:XX XXX-X,f.-..'14: , ,-RX:'W'-'ff'-XX?-'XX'7IWgV1S5N31' X X X "' V -:X---1,1-. XX, " ' 'i'fWf'X1 fX5'L?- 5 '-5:77 ' v.?3:'5S"'hfi- -XXXMXSYY X- X'Q.1-JXXXJQX 51,111 J , ' X f'J"iIJ1 " - X ' f' ' X 1 ' ' 1 ..-55 4. ,Q X-ff.: .L-f A281-X.-W , . rf-, . V me - X ,AX X- .X'7,X-' .Xr-1,-X-Vw 'X Y-XFX." XXX ,X gXX.. -X .Xr ,X X-X XX- H f 1 -- X ' X ,V ,gn .,,.V.,V4VVV .V,?g,44yW:,4::.y. eg., HIV, -. VX ,- V ,VV V 43,V,,X!2XV.,. V, ,,f1i,:.,XflV,.VXXfVX.g.,, V . ,V Vi .QX V , ,.. . ,,X.,VV,V V X . . V ., -.5 --X, --.wig X X,1' ' 513, 11 -aw w:lV,X,g,m:,.-'-:XX..f'X, V -' ,,f s::'Xg-.X -X X, V7.0 -. X ' "L .- " " . '-'-:.X1'-7' X' My 2 .X ' -X-,-QXX X- a":K7i-ig,-r.2,'f,X ffXX ' f af 'X XXJX' X'X-. FX-':1!,f'-"XXX 'X 'I' X'-, -'Xff V, ,V - 'mil-T' 3' X , 4 :5ffff2?4-.H X ' "XXX,rXXi-,. 'ITMJ' X' -V -X5"f'n 1 V V X ,- X 'X' ' - X X . 2 V X X-VV,,Z.Q,VVVV ,aw Hwy, H T, ,.X.4 ,,--V X ,5Vj, V Yqm . MLVVV, .J , , .. VV. ,- ,VAVVVV5 V V , .. F -X " , V "XX. ' cf: me-'-"X .- Xff- --X 'fri .XXX- 'Xf':X-' ' X,X - -' . V ",X ,--X X1 f X.X..,-XzA'.-fp . 5,:,,3.q.:- V f' 4m,Xwf.52FQg," Y-X15 ' 1- -5 -XX,.XXX'X XX,X,XX.iff,Xg--itf::2,V4,i+ff -1' V', .X 1Xff3TE53ffX?',Q-lV1'XfV' V, XX 2114. ,.,,. " .5552-'if7,y?fX:5VfV'.',X - , . ,X ., , W wif' 1 " X' " 'N XX""'W'X 'X'5 fZq..': :W X "1b"iXgiL4,.'."' X V V, V' ''5f?f5X'?L'?Xi-lQ':,'X5f2''iV wif' :aw--f . .H X: X Q- -P f X , Xu X- ' wwf fv""' ' .X -X ww- .. ,, . .X . ' ' ' , ' 3f.X'r5'i:1'Xh fb-,X ,, ., -e.X-,-X-wi. -XIX .X X-1,91 ,V .W X- . . , V- X.-.1- 1.41-, X-V-,.. - XX V ,, - X,X,,-:xii -.X-Xg.1': Q -X. X u'v,.. ,X .f . sf -U' ' X ', .-:MEX XX! .,,1'. w- V Y-" .' ,' ZFX- I-nm, X' 4-ff. -- -XX,,.z. 1- L-Q .. 'X V --,J ,X X -+1 , tire Iffff-IL"5' 7 '. fi!-X '5' X fiw P' 'Xvf' ' Y i' "-"ll - ,. .FT?""5X1v7 ' , " 2.- ' "'?:'5Ir- 5 ' 'Dfw-, ",,ff"3 'El1'.6'. ' 'ifvh' ""ir'J41V""?'-X..' WXEHS-QF? 7X-7011" X' .-Xv'X'3mii5.-:XXX.VVf.,,,5 - ' " .3 -f .MJ X' ' Xt ff"-13 ' A, X G -X :wife X -rg, A ff ,,. -- X'-L 'X 4fX"f'E,"--,gn '- 3541554531 - '-X., -lf. """"X'X'5,p--'4Lii41"'g"..1 . .gh-4 Q-ffXX::::-X,5VXff.X,f,,5 ,XX 'L1e":5:X,,xQ',,- V , -mf? iv- -X:- " ,aff . - XX-, H RX .wg . ,X X1 'fiagwa L'-f.fX.X. -, IX,-,'Xv:X, -:wg-X,, xi.iXXX XX ---en, X-f,...,: - X, Jw 'XE J, -.-.,. -LP?ueXXf.i-1 X. , -X-X X 'X-HX 32+ . f 6'e'8k1,...-.XXX':' -X--MX.:rXiX., -vim. Xw-- --bm. N ww 1 . X X-we--,f:XV 'uma V X XV.-.'-my-w..-,u,, .. iX,-- I XX V -,ff -Jw--XX. .X X -3,-In -X XX wife-gh,-X ,.,:., , -,X,X. ,., e.X.,,XV, nw. f-4, 412+ -,X--.q -fm , X -X7--.7v'f1Y,, .X - xfvfifai-,lgiL'!f:igV,Tg-, fu V XTZ:T'XV,:.,,, ,.V "'-- V ., ' , 1547. -X , 4-31 ,ga-'. "-' .'iV:- , '74,rX"X""-'M' X ' lim' VV'V,X'-::,.g" V igiwff-gd,:Q'VV- ' VV'h'yV" .. -Wgjir, 'V V ,. V' g,.y,1X,V-,ig.QVgXV4eX-.: , ,'V,'X.V -, '.V--am:-.1 -f...-41,4 .. ' ,-f,XfX:i:1'XXX,5:-Q -3 X- . -'i 44-k'X..Sv:"ff-XY1r'X,':1H-X,X -1 -X 'P' " .iz,1zzf. -X X'fXXXQfTX"f'-'W' i'J'f"f'-5".3'.X'3-Tsg ' , 'VY' , XXLYIXSL'-X5 .X-fvf' XXX . " A-, W X . -QW---: F ' X . -" ,'-iiwfgi' X. VV .,XJX:f7. ,Y-"?i:XLV . .X 4333-riff.-X..-ggi? .XEQQJ-fu-ky-1.'X':ff, -X - F '71'f '-5X'a.1'21Xl1 . ' 1 " ' 'M--Xu' -f- fr' X"- ' f'-Yr 1 'XXXXQ-' -' ' - -.MX wi 59 Ms:mf'fn-X-'X- . HW- ' -' ' 21X --Q-2.1 'Xi X - ' - X,xV,V,VV X,7?,,VX9VX.,, 5.,..,X'f. V, ,V,..,,V,r Vh.,.X.XHsX.5X11'X,x-' A, 1 ,, A4 inf- V. VX, V V .VVVXVVV . ,V,,VV..Xf.X,VVVV,VV,,V fV .X,.,,g WV, aq,.,.,V. WAV, ,VV V . VV, V V, ,141 g-.XV X102-.-Vg. , , .ug V Vf.fV,VV, V V V ' 1:4-:fo'fX-X-. fg..fXJ-,.1,X'X,Vx. V ',.1.XVX 141. -.V ' Xu' -'- , ' X-- X-X X K,,.V.Xf" ' - X' ,,- 11:51 - ,XA - ' V. .X ' ,VL-X X '. fr V 5323 X , . 9- 4-J fra- X . ' X , . -3 -ig ., , Riagg,-z5eV:V,5VVg3wX,.. qf,w3,5?,.V:VVVMVVV X-41...-May a'-,,.faX,V VV .1 JX V5 45 V,.XXxg-5 1. VA Vg.VVV5V.X.,,, .LX V, X lg? .V VQVV XV -kggzjgq, V ,V,VXw:VVgV,V5. vQ: fgV-VVX1VXVLQVV-.GiV34., V VVVPVVEVVVV A - .V ,.--.43XxXX,1.V: XXVXXV X. ' -' .- XX- .vV ,X ' -., , V 4 - V-H . Xi: , ' 'H ' V . 3 ,- 4 --,A VV - :- 2' V - . ,'f-'X X L .LX-1 , , ' 1: ,-. ,- XL,--.XV '37 -"VV-XX-1,1 f -,-, .Q ,, QVX X X.-L X-:X' - 541' -'XW?f-'ff -X-"ae-1:-"Lf ' hi ' -HM W ' -MX' '+w2'.6'47: X - Y X 1 5-'fN'4f--X. iz- ' - .W X X-un 'fvgf-'r--X5 'fm "X-, L '- " 1eXX,'- X-12. ' ""+'.. s-Y'--X: wt.: -ef 11-'1iK'9f"F-'w - - X '? -: 'X - 5X 'ff X-'-'X.f ' -'-S. -'f-.315W:f.Jf,wX.-s'2XVVgg- 1, '.54'X'-,5'ff4"-"ly X .X , X,", -, , X! J' .glib 3, 4' cgk 1"7'uf.jX'31L!7 m- ,Kgs Jai?-W 2725 .. I '-X- .X Q.-z'1g'.XM:?: XYX- N2 ' " ' ' ' Xx4-lf-.-gXX-'- . Nl' X 1 2-'X' wgXfX?X' fff' , , X X' ' X-L X 4 - '- -- 3fgy:':i'X'1af:.,X -3-i'X1sw,f" 556 11 'fHi'f,X" 'Y1V5jQ5X734:51'3"' X f-gf-'-,,i'X'5':25 Vf1.x':-GH., 574- .f ' H'L .1 X 13,73-WQ'?pWwJ51f I . 'Q 4' 'f' - '1- gg, 5' ' 'XXX'I: -ff.-T41XXl"?vXX:'Z.X4f41' w I Lf . A X ff-Huffgwku f?"g152fk'A,X'X'i.?f7".--E f -.-.-,ww .X ,..-ff- 'YQ " '4' - .-X-Afw ,,:.x,f-,.14df X.. ,-1-,Xnaffw-.arf ,mn XX'X.:,gX.,.Xg.r . X51 SP." X X ,zkw Xf-X-.f-XXX'--A .. -X .X 'f--. X :X XXEf.X.- 1 '-- 54,--X ,Q 1" EL?-f'svi1?F5+2-F ' --X--Xwi"'.fX-is XfX"--'-'W-"Xf X-,'h9"',XEfX.-X:"2 X. XXXi5":'f--'-X--'-'.b-1' X- ff"1-XX+'f-.3--:,X--:- '-.:11+-'XF1f'w2'3.X.. X 'w3k'i?"f5iF , " 'X . ' Xwi---m-1-si' X 2142- ', J A .1 -- -. -f.. -.--3:XQbiZH"f'. .!i4- :',:,X-.--.-i,Q',Xl:'Jg Xflfff Z.""XmX'V..,,'fX1L. fXVX,X,i-Xia'-WX V,,:!.'Xg,-X XV F174-Q'-".57':mw',"?',P9Z X:"X'V ',,,.-7 X. ---1" ' ' 'XX . X 1 -X'--IX XH':-X:,'-kXf'l?., , XP- ' -X-,C-7g."' :M 1 -ff-,X X . 'Z . , X . XX: -:11,4.XX.'ELi44faX:-5,21 'ii-'--f"r :X ,L ,- gf, --' Ag. Qi ,VV X' X, :yr -',1fX:'X'X..-,X ,-f ,-Nj.: Xa, X , 'X.VVX 43,4-.-2-M ..,Xf'fiX',X-gg V- -f ,- ' .Xv:X. X. X- SM- 3,-21'-7-,dXfXX.. .-.. ,X .. 54-fx, X-1. -wg-,.Xg,Xpj 5 ,W - , , vw. ,. ev' . - ,.X'-2: -' :V.iy'2:wX.-.QX Xp: ' ' -f-XI-,',,:f'e-'cp ,XXXXeX-'Epi-WX-,X ' X .X 'T X. "'?': at--fqX:'X: 3 fXL1'-,1:'.X-XX-,'XX,, -1 XX'.-nf, X .. ' fy -WX li 1Q,L9vQVg33Qg4-.- if-ff-X '. gf..-'VfX5.X'-'ffX 45"-'-",X,:a1-X,,XX,1 'X ,.- I1"' 'Xi-XX ' X. X XX -, ,. 1-gh-Qgggg :K'X' ,- 4 ,fX. ni 7:1,'XX,: 'g 5.3: ,H ,:j-.,:,g":'. X'X,f X,,,.'.- VXXVVX V, X' ' ,. -'XJ X' I ' -X,X.....,X-,.X ,4XiXi.q','- V X X. .ng ug' ,KZ-Q".-X . f - 'N - XX, X -' ' " X W' X' ,f f:?vXXf"L7Z.X1C4 X- .-.-iv, , XX X, -X X"X-XXXXX-asff-XX-1-:few--4f"ff'-XX5 ., MwfX XP . f m, " . X . ,X 'X " w w- X-f--ww-X-X'X X X ' X . XX - . -- XX- XX- - ' X5 , - V, 1+-,IX Xt-Q . 'X'--X,. -. X,- X. .,X V X X' ' 'X' ff- ,--X.- - XX--,. . . X - ,H fa: .' '!'- X' ,F ' -1-'w X -' "" .-'Xa -'-X '. X Le? - ' X1':.X ZX-Q.X1'fX-73'X-fi.-J-A-::sXp.v:XX X - .. X Y N A ' " A" 'Q W' L 'X'-X-.,,l1XXi-15fX, . ' M . ' ' :RX .X ,X V I, ' ,X . " ' ' '- ' 'vm-V'v:'-'X'.1-1.4 X ,...X X ..,,. ,V.,-X VV 1 X' VX,,X'j 'X a.- - ' fr ' X, ', if - 0151 X. .X -f ,Q4-gy--.:,.XX':X' ' X - - TV-, 'f " Xi " 'g-ff. V-X-',,i-im: , X2 yi. XQFJZQX. ' ' .X3XV,.g.--.y1X?'fWfkf5 Xgiix X ,,'X--zmf, " X .. HXf,5'X-:L ' X XX -12 .1 X X'Xc:..f,'.-9X . ,X.X.1pe,-rf-XX,5mX,rg2'aXfX Ai 'X 3,-.X f-. ' 'iw'-.1 X ' ' . ,a,'J.:X:X , 'X ii "fX-f!y.:1'-'- XX X' ,,.:':t.fX1Ea-:.X--X-.f- X 4. .V,V,V.I5f ya? . , ,, VVXVVX V , XE., .V , , - WXTVVV5 V. V V . - fry.-X X' -,X-w. 4 - ' '- ,' X X V - w'41f1,lz" ,, X X,,- fg --gs -'wr-1 , fr' X: X ., X X XV ,, X V- ,:--. ' '-Xz",X:,Xf X' - Q, 'li 451 , - wi - 'X' , - f XX.- , ' ',,'fX"l'51ef?lWi2if1+'ff X X. f . . .. X- -X VFCXE'""f,'5Q?i3Jfl U' i ' ' - "X' ' 'fi "j,-'XX.XX' " ,:.f1' 'Z . ' 1' J . ' XgX:XrX -. . ,,, ,: ' -, ' X5,r"'Xf-' "MSX E . - :iff X X - .1-f iii" ' - , - - , Xi ' gg:.f-'IW-g-'X X ' K '-JLEXJ 1 X -X XiX' - ' h'1f'XX'X17' 'X ,X,f3'1-f 'ff-'X " X, -1.-J. -X X -X .--X-ffil 'f:"7 -'va XX ,., X . . . ,,. -. V . . ,XX , V . V .,gx V N X I , ,- - . , X.X-,., e.-,:.V . ,, X ., -y-z1'.-Xp 'iw .- X ., V, W . , X' 1 VAX , .f.-'ii-X .XX- bw- 1 " 1 'X X XX X JX- ' X' -XXQ-711 " lf.. 'Xi-fi ' TFT E L. :X'1Xi,.. . . j.::' V X 'S iQ"f...,kf 354. ' ",.-X.VX1-'lzl X ' X X - XX XXX. " W? ' X- '-:Xvf'Xe.1X X, fn , Xffw- Xu... 'X 'pf .X 4 VV .V V VV V ,V :SV-Vi V g.,,XV,.,V- , .X VV VVV V , :lXX47,X,.V:,V .V VV V , V F ,. VVVV,V,l.VVVV.-VVXVV,,EXVVh VV , . X!.UgVXVVV , V IVV. AV ' 5 X W .1-1' ' ' yi" .V X',XyV,r.. ' -' - ' .,j , ,,L A- ' -JZ V, V . '-X4 -1-:::'fe'fQX.,-VX: V -VM LL.. , . XXX'gi,X:p ' ' ' ',ff.-'-'fX,:XX XX , . " 1 , I X ', ., . X -,XXfXfXwQ:T:ff.,'-DWI35, 122' 1' VV: , V XV fX"' -5 X V ' X' -X .gy 1 X - -.QVQ-21x'!f-,',X ,X jrfj Vq ,-Vg-.J Q ' ,LV,:H1,g..',bVy - VX.V XX ' ' - - X f .X A X .- V . X L'-X'--f'1rXX-X1 ..X'g: au, ,,-:.'. ' ' X-X ,:, X--:XXX:.X-,wg V' . V x- X X , 'X ,Xg '.':z,X i1V,X - .- .f ' ,X-VV-5: ,E'X4:'V'sf'VX,X,3g!g5yX ' XX'--,-iwQ23-ggqV5f2g5f5V..Va1XXX Vg ,"- VVVV V, V V VV-,. V , - 1 V VVV,g VNV V- V, V VpMwyM.V.VV, VV X . .V-XVfXf,VhVigiX.-X53 31.37, .- ,, , ,f- - X "QA, V X .. V ' M .X rr .2 :V '.-V: kX ' i -,X ,".,1"1XX . X. . V , TMQSXB. .' , , 'X - -'XX' XXQ.-X, 2-fm , . . -X.,Xq-f:'1XX7f:Z-'j.- X 17 ' , -11. X .. V V X :,.2.,:Xm.r' . ,.- -QF.-. XX -. X XXX, ,- X.V.-.2 . 'f1.-- X X.-f,-'X-.nv X Xw . .. -.X . ,, -X . -, ,X. XXV, .Li fs , X ' .X XFX V iw.,-XV.-X V VX -L XV.,,,VgKV-j,,,, X V 5- V V ,V-V.-V,,.VXXXVV V, , V V XXVX . XV ,VVVVI V:-VVX XX, HV -VL ', .Y5a'3"M , 35' , EM X--.:-f . X--4 , -V X- 1.2:-ig-fXgXXgXXf fX'E ," f',. Q, V ' V ' 1 -V,iVEV,V, , ' V. ,Vpg-VVgXJf5"",,V"X ' . " ' -' gf- "' . , V 2 V7-MX" ., ' 1gVV Lg! H , ,. --XV 1 X. . 1-,ff X - - 4 , XX - ,, - V .X.. V . V, A Vu- , .'.'X--v-,.:- XV..Aj,- V 1 V. .yr X ',X-Iwi. "XV MM X X53 f . X ' ' -. , X Q..X6':f-,fgz-,WX-f5,,g3fy M , Wai' iii, .,'if":ZffX"E7'5f , ' " '- ' X I ' . XA 'V X X'--XS'fi-1'-'xr'-"'5ii-'Q.NY Pi Vigviq VX VV . 145,-, fi, V V , :LV V , V V VV V -V VV' V V :VV VVVVVVVLVVVVVV XV VVQVKVV-:ly f ' X '-"',1?5n1?"' . X '- A ' i A ran 'Q '3 -'31 "ix " ' V ' X My X ' X ' .X ' I 1 ' ","'7'.'57'1s'3"'f'J"7?2'f55X'i' W f ,gf ,igZ,.X3f gnm ' .X X ' 'N 1'g.Ei',QX,'-'ff.','iX?f X - ' - " Z X' i4X5:"1 2' ,V TWE-' ' ., WX " "' ' QWLLVX X ' X - ' ' Xf'1 X -- X? ,,..Mv:f'l9H4:' sf X' .11X,XX,um-,-.Xfv.:XfX,,,.,V-7134-'tw 'X VV, . . 1 X - ,wwe- X X.gX'X X:VX,fL2':::'Xg,X--JfV'V,-.Vfz-a',:,UQgfXff 1 ,- wp f, VX1 X V ' ' ' wg J, .9 X L,f,'X..z. , V X'51L,i'?f-'5'Lgy.5-1? 5-' ' . Y qw-,f':iX'-,"X' 'V X , jf' VV ' V .- , ' ,,g1V: J, , aj F5--'V'g'-Zilffl :X :i11""VX 'X-XfXX,Xf ,,-X:f'rX''Xi-554'6X-5:21112-355'r4' f 'LX ' " X .XXfX'i .X .-'X' X . -ff ,XX" ' 1' "-,'::.1X-'kia' .V X. X,,V . X V V ska, V V 11. VV ,X V V V. X V V A - X X 5EH,fgV:VV :Q ,V 35' Egxfcfiiffifir-'Q-X fi':f'rf,ff54ff """'X7C X" .. - XX J' - N 1 X ' ' V " X.I . I X 15 X. "':VQ.1Xh'f-Xp'X.Z'l '-f,4.fc',...'33',-V3-vAX5!frIf?,g,7-' ' ' 'ig' VX , , ' ,VNV " 5 .' LJ - -' , ., '- X "',fj3f?V A V X '-453-X1'-IXE'-1344-kia-W" 714 X , X. 5 1- . X-" " ' - X X - , b."ff""ff-fi-XXX'-'Xin' .I " ' X ' X ' fix- V X-J- -XX - X X...-.Q-j,,,.,, V: XV V V V VV V VV , VVVV VVV A V V V VV, 1 X,'X X-X - X ' ,,,. --fx-,H '- 'X , ,, .V - . ,,. X X X , V- - 7. 5. X -,,V -V V :V V X X V . V 5 V X V.. V ,,, V,.V5,X V- V- .ff V A -' ' 'ME X V, - VV X X g:X,V'-7 I f ' ' V i 7.5: '1'iXX'X1152.1fXgagi5'?Xg,f."T37"7E5!sgf3Z-X-1X-XX-X-,+4.f.,-.:XX J . . ' U ' ' ' " X , V 52:55 ' ' X' X'- - X -XX' X ---,L mcf'5.U:1 ar.'f11:55',!2Xpf',wgV:Q!wg,Vj1f ' Arif' 1" pg5,,,f-.-W X--M , 'X X . . X X X- tx V A W - - -XX-M--X-I -X4-wiv- XXX. h.XX. .. ,, . 3.4.3 X. ., X - X X . - , , . f.ei2.' 23-X A XX--.,1X-.. X' 1 XCX 'rn .,, V- ,vf, X.,, 4 ,.,. V. ,- ,X .arf , , ,V- -, . , . V V .X .V X VV, X, ,XV .VX - -M Lg.X.1f..-i1..1,..1b.L.QfLQL..'QXg'7'V ,L3.Xf'i -Xf'.i'-'11'.X,:,::' 1'-lXX'XXvf-fVf1'f'X1'- , LL ' X' L ' ' " , A 1 I V V V V-Jfaxf' ' glg VV.,-0 .,-.V. . . . .. V ' V X T- ' V' rg if VV-VV' i.VfVf.3'3'i g3'V-,yjV1,.,.G.,fi1-555. -V f' V ,Vee - .V ' .. X 'V.'Vfugi?ef:-fe V. -V V 5532- - , HV" - -- Vf-ifawz' ff H ' '7'v31-V ' ' 'LV 11253 JV51ii1i- 3-1V122?f ' V 'V 9 " 2-1r3f5n'!i'-'Mu V: FE: V' ij- V NEA- -. . 5 -:'-V if P71-'VJ1..i?LVV-. ' H59-,QV 35512-Van.--VLQV: V . J' - B - f V1uavfV4z?s V wilt. X ' 'A 'VEP"4'3?:2?-V5i?'i3V'i.-Q1--355 V V ifkgi QVQVG- iQ1:,'Cj2:f!j2ffiX'f V .k . V '- are Vw.: Quo-1-2, V. -3112 - 'Q - . VV I ' V -1 . 231335. - . ' V Q . V 45? V -3' 3: V . Vx? . V V ' V: -. V1 gV-:'a.'5 ' ' 1 ' 153.1 5522+113 .14 V V . V. V V. -'f-'V-ff-.iw hw Juli-ir V' . H f 'V VV. . 14+ 11V--7?-VZ-Jigvsi f" 55 Cb V-V ' JV.. V . V . ff, . VV ' 'gslffif V, gr-rg V ' ' 7?"'K V Q , 1' V2- V' - VFMVVQV 3, 3 . ' . V V , V 1 1 . V 3:1 -- jr: . ,fV-P: 33 3S,4i'5YV'Vi f - - ' ,.-- I-, 15, V V ' 'z' 'gin 5: VtlV1V', V 1 - 1. 5, -gg . -.VV gs M2 V - V VVV V V- -L --Vw' JL- :V ' -V 2 -533:13 V - L , f 1y,::g' -- U" iff' ' f ' A sm'-P33 V 'VV V- , 'VP'-. V LV 'V V 3, f:VV TLV? 'V 1. . JEIXTZTXV iff 9: V . -VVIVV V11 V j,,,'5:q5, . V V ix V ' 'ff.i."f' ff, if , V V -iff 172' IV?-'X V1-. 1-- ' Vgfali. -:Eff if. -ll 'V . ki f'.i31VV5?-Aa? V V Yi . gk , 3 VV V VJ.VVV-Tk, . V . V A . 11 V 1 I if-1:VfVg-3-V 7V V' ' :VV-'ff' 'L' . .1 V . . "VD JV 'J' f lf.: 1- f.V-ggfiij -V A' V Lg ., Q 151 Vx 1 ' V, '-iqfff-519 ' 'Vizgr-V3 fi 7 -". V - Q' ,S5 V 1V'.'.5Vf I ' 31' V V ' 1'.V: '- ,11V'V-'IV-. V gtg 1' f 1:51 f' V. ffff- 122223 V 'VL '. 5 V V. A' Q1 ' Q Z?f3:"7'V1f'5'1:T"l ' feff 355. V V' fi:V'V9f?4ii??'i'lf 1 V -'r V .V-.525-5:5 5Viif.?..5 ffxfl-:fT'V."f gif?" . V . V V: T.. ijfaiggfgffi Vi':VfyV15 f 5.ig:bTQ5f"j.3c3?V-V 557 V V: K ,L -- V gig, V .cqtr V 1 ia: VAV:gs.VVg5Vg- - ,V 'rg V V -Lyris. V- -:?iV. . 4 -V :-'-Vt: Q., Vi,q.,..V Vr,-.amz Lag, Jffiffp V , V VV - - V+ - V , fVfVVVff24P1 ' '- Vfwasc-ff' -my V V f si T? fi-,g,-.. . - -QV'2-if-QL' '- H ' 5 -Vl1TV,-i'a'i1.'I?3-4'ViL .filmijrf " 'SQ -if V fm VV 41:f"':V" :Q ' V'-fV2Vf,?f'Vgi 5fk'V"VZiV-"V 5,4 - V: " -V ' ' ' A V -' - , 'V-V--f:fj.V,2:'-:fb --Sf V., P Vit 34 I - jf? ,. V -411' VVQe5A5V55"T' Vi? ..--VV--VffVffV -5 V' V :-JV V ,.V'-'V-rf-'ifvfa ' 411526. F1 Y V V fi .gf V V - ,tV:f-3532.-VVE' F"'-W" , V : '.. 'CJ 4.321 i ' J .1 4 ' ' ','1- "HTC --V . ,I gf-'V::V'V,3,1:7-ij-1 -955 ,JV N - 'V "7 '-V - V T-V.?j'g1::' fs: -ff' it VV. -. 5 V ,.V Vi., 3,2 ::.fff.gg:'.255?Z':,4iVgi- ' 1 - VgV:,V.V,-r- -:.VfffV434V V V 'S 'V 'V ViV:V1xVf-Vw?'2?f5f,5,-V-V 455-l93"i' .V V , V 4 ':- -1V,VV-1.apt-af'fE:sg:,:f,Fg:1wf . . V.: . V V - V--i pil.Jig1-Q1,.Ve?gV3:-rf,--qfyg ,u5Vg1fV V V . V V V ' fi51':.r1'f2.i'?'.5r' -.41 ' V- ' " V 9 - . ,QA -jg'gf.j:.yfV'V.,.:i'fLVf':?f' .. .V 1 V V . ' 3 1 315,51 .,.- ifg.-1314.-'B V ' V , , V ' , :.si5gfQ3+'V3'S.i?if- 55535 -1: V 51 3f".', ,V 'IV V V - - 5 V, 1.""2i7Y"p.T"?i' ' 'A V, A i -.13 .i3"V?3ffg5??5?" V.1-992 ., 5 V V' 1V 1 V - ' l -:Ez jf'V V .5135 -3' - V 5 V ":VE,gg-:ggi ' -31: .V FV V . 3 V V V. VV .g,-3333? -3 h - V "' V-fi' AV 5 3 J Q . 2 W KV 1 . - fri, 2l25"" f' .f' ' V I 4 V-:-'VV:g',V:VV:g2,- "gf A 1. , n fig! 'V J' N. K ' V , Q41 V,. ' BMJ, 'T ,fu A j :V f . ,VVV . V 4 ,T""7i'gi2?23?x?5'A wizslhy.. - "T: S VZ-'Tal ,fx V .:f" V ' 5 A -2 V Q: 'V-,rkvnv f- 1 .IV 3, V V.-1f-,'!uV,ig+V',..11i- ' ? 4 -V.V.,- f .1 ,-'-- ' . V . V . ' " V- J . 3 ' ' V.: V V VVTV, - ff i Vp-V V ..: V V Q LZ 'L J. . 1 -'F .H V- -P4Vli',e""iV-Q., V -: V---VV . V' V' 1 VV V V 4 V11 PV. - V -ff gg.,-if U gf: -V - , .fre V ,. -15 V- V-.-V -EQ iw-:Vf.E':f5V :fV-fs-f1.VkSif'- - 1 V- - V . -V .V -va. ' F , V :1 V-,gf - 5 1 Vg- - -.":i:-51 ,:.g,gtV:yV: -.ha-.f+ wf- ' ' .V V f' -2 V-T:-1g4,, I V V- ,gg , V 1: V , +3 . ' Vg-5':V... mf' V is-:Vx ig. Dfw' 5 ff:-VVVF: 'V--. 5 , .V -V . , ., '- :ctr jf:-,,2gV.V1-:xv .iqgf V '"1.1lVI,-xii.,n:3'.7'5-LET V H 'VX . . V - Fig MSIE. 'G-f. If V :xx-51 V -. ' f. - ""'d2'-'lf -Jw: vga fQ5V:L.a,'-5145, ' f ' , 'V V ' V 1- ,aff-.f".:-:i5.13.-':JjV'2f,.:gf.VF uv , 511, '1 IL- j-gfxrs. -- 1' 'VVT"'f-V Vf - .10 K+' 3-'. V n: I-eil:-.gm - . tv V V'-V' .:- '-:ff-5-VL,---,VL -.gf-L -,gpg -- ,J 4-I' V3 V? V V 5 , WVR Wg , V V c f...-.nv V i- -r : - V. 'V -'-:"'f-: VZ ' : , 'LPM ' ' 53-, - :':::' .V , - .V ' . 1, -, li' - VV 'VV V 'V V' V- 2 Z..-!5sLV'3-' Hai. -1-.VV 'V V 'zum 33. ' U '. ' ' V1 ' . 1- Tffiffff-i?L'7'iEi55 -5. Swiiffae Q? 1 :VT 2-zfidbiiawlpfti-,+'g,, Va--1VQEr,gLf1i2"" V- V 'V -3-5 55551-Vtmz..i . .If-V1VV'fQ V 13- .Cy .,Qgg'-A, A-ith.-1 4 M "2 M VVVVM- ff .,, V ,, 135 rpvf' ,2-RX 4 -muy ..JVV.V VV A V 1 A -Vffifi AEGUATQRVVV '51 .V V -- V V- . V V V 'wa-inn V ' . - - 4 V I , V'- I V A V VV . V A 4 N V L L - . .. V 1 - ,,.5,. .V .,,,,,V.V. VV j.' 2:2-3--,V-:: :fe -E '.Vff!fX1V,r2fV-igij-agVrivyf . ' -V V V "V" V -V N vf .S.S. EW RS ODEBN DREADNOUG T We t ac 900 15 SEPT 25F . ., V ,V V ,.VV fn- - . V 'A ' 1 V V .Y 1 ,..,.. ,V - -- fiff V .-VV ,. L V VH, ex 4.5 VV V V 1 VfVVV:g.V Yagi VV M, QT? 'V 'V"k:l:. .p,,V':. V .?V,YV:-V fll'-fmiliiga-ji-5, 9 gr: .V ' :V-.HIV W' N-ff-V 'VT 'fu V- 'V V? :V-gm! V L: '.fV--f-QV., V.-ml- rv' - V-V,- 1-V. MV. -.QV V, VV :QM V . V- -VV' . V ffrrrj iVV5?!:5s33 E '- VW-'VVl"' V '.mV'?V"--Vlawaa:-'S " VV' V - V V :.-3:,,VV -VVV, . gy- V V V7:V2V:' . . ' ' V -V ' 'V .-'3-1.f,TV4?- 'iii - 'V-Tffiflt ' V V VVVVVVV-VV, . V V , VV L.VZVQ,VV"QsgaVV ' .V . . :"'5'V:ffi. ' I X 1' 15 li V-:yr ' :fir 1 V ,AV -,V ' ,-.--1 Q. K ff, " I V V V V VVIHV V V - VV .V I . V VVJPA,-,.V.V 'J'f'5V"-.-gg,V,u.-f",V'1--Vf V V V , V V V - VM, . . V --V,-. . M V QWFILV ' ""':"9V- , , . ": -. . , - - . . 5 "" V V ' V " V' . -'H V V- V, V - V ' , 'V-', VgVV:V. . V V V ' ' V ' V ' .-,.g--V-. ' ' "V -V -M V V V .- VV VV VfV.- -f'-J--Vw. IVV- V , V V V .V . , 4--VV , ,,,,. ..,.-.V.....V.V, N .q....-. N . V....V.VV. . .,.. V V..., . f """'4----I-1.........,,V .. .ago-,VVVV,, rm-,,,5,, V .....,QQQ,,,,,,-Li V' W" -ri.l-.,4.1"L,.V...........,...-a1z.An.u..4--' J-n-V 'V.-...au-.w.N--VMLM.......A.4.-.1..-.-.......-..Nf.-....L....m.- .. V W 5 K l E si 5. ,X I Q N S N1 .Q 3 X Contents People 17 Places 109 gm 5-'53 W Gd Qmise ff MEN-X l6?Xi'7f0 Q Modern Dreadnought 'GA battleship is truly an engineering feat that is nothing less than a man-made marvel. "But a battleship is much more than that which was just described. Any man who has ever walked her decks has a secure feeling for her endurance under punishing at- tack, felt the rumble of her engines propelling the massive vessel through the worst of sea storms and feeling a pride unequalled in other naval services, has truly lived an ex- citing lifef' 'fHour of Dreadnoughts in the Pacific War" by Ed- ward J. Colina, Copyright 1983, Develle Publishing House Inc. Cincinnati, Ohio Pre-Dreadnoughts The use of armored ships can be tracedto the Korean navy's 'ftortoise" ships which defeated the Japanese invasion fleet of 1592. But the era of the battleship as we know it has lasted less than a century. Once con- sidered the most powerful ships afloat, hundreds of them plied the seas freely, conducting bombard- ments and anti-ship ac- tions as the capital ships of naval warfare. When NEW JERSEY CBB-621 was launched, she repre- sented the apex of the evo- lutionary cycle of these battleships. Sadly, she was also one of the last. As submarines and naval air- craft also evolved, the be- hemoth battleships began to fade away. The beginnings of the dreadnoughts can be . found in the advent of iron 1 I plate armor and finally, 2 iron hulls prior to the I U. S. Civil War. During the war, naval rifles were developed which could penetrate the armor. Engineers, in turn would make armor thicker to withstand hits by the largest guns fthis required using rough- ly a one-to-one ratio between inches of armor thickness and shell diameterj. The armor would require larger hulls to keep it all afloat. Consequently, bigger guns were developed and a cycle ensued. The equation was further complicated by the advent of the explosive shell. Meanwhile, the Civil War presented a classic engage- ment between the "ironclads." The Union's NIONITOR and the Rebel VIRGINIA, or MERRIMAK, battled at New- port News for several hours at point-blank range. Little more than dents resulted and shore batteries were entirely ineffec- tive in turning away the VIRGINIA, which had earlier sunk USS NEW JERSEY QBB-16, 2 I Modern Dreadnought a wooden Union ship-of-the-line Cwhere the term battleship comes fromj. A new respect for these iron ships began an inter- national race to acquire them. As was sail for steam, wood was traded for iron, cannon for long-bored "rifles.', Dreadnoughts Guns, armor and hulls were much larger by the turn of the century. At about this time a British warship of revolution- ary design, incorporating the latest features, was launched with a name taken from the family motto of British Fleet Admiral John Fisher of Kilverstone, which was "Fear God and Dread Noughtf' Shortened to HMS DREADNOUGHT, it was the first battleship to carry only the largest guns shattering a previ- ous standard that ships carry several sizes of guns, not necessar- ily in turrets on the centerline. It was believed to be the most powerful battleship and so excited the world that its name be- came a synonym for battleship. It even inspired one American congressman to suggest changing the I name of one of the U. S. battleships to "USS SKEERED-O-NOTHINJ' The first encounter between batt- i leships was at Tsushima Straits in 1905, when Japan destroyed Russia's Baltic Fleet. Later, in one of the most memora- ble naval battles ever, 58 battleships, dreadnoughts and pre-dreadnoughts, slugged it out in the Battle of Jutland in 1916. USS NEW JERSEY CBB-161 The first New Jersey, the United States, 16th battleship, was built by the Fore River Shipbuilding Company of Quincy, Mass. Her keel was laid April 2, 1902. She was launched Nov. 10, 1904 and placed in commission May 12, 1906. She was one of 16 white-painted battleships that sailed out of Hampton Roads on the morning of Dec. 16, 1907 on a world cruise as part of President Theodore Roosevelt's "bully" Great White Fleet. The successful cruise proved to the world that the United States was emerging from former isolationism and able to project and sus- tain power overseas, giving Teddy the ability to "speak softly, but carry a big stick," while conducting international diploma- cy. ieiiiv Fi hoto Ironically, NEW JERSEY and other battleships were sunk in experimental bombing runs by aircraft serving under General Billy Mitchell, who used these tests to support his ideas that the battleships were obsolete in the face of air power. NEW JERSEY sank off Cape Hattaras, N. C., Sept. 5, 1922. While many agreed with General Mitchell, some impor- tant facts were overlooked in his argument. First, these were dead ships which could not maneuver, put up no anti-aircraft fire and had no crew to exercise damage control, often the dif- ference between life and death for a crippled warship. In addi- 51 r. 5 ii il li l tion, the ships had been previously pounded by naval gunfire. USS NEW JERSEY CBB-621 The present NEW JERSEY was authorized by an act of Congress May 17, 1938 and the contract was awarded to the Philadelphia Navy Yard in July, 1939. Previous battleships of the five prevailing naval superpow- ers were limited by a 1922 Washington treaty to stop the mad- dening gunsfarmorfhull cycle of increasing size and thickness to 35,000 ton hulls and 16-inch guns. An additional 10,000 tons took the shape of NEW J ERSEY,s long, graceful bow. This made her much faster than her predecessors, giving her the classification 'ifast battleship? She was built forjust S1 10 mil- lion. Launched Dec. 7, 1942 Cexactly one year after the bomb- ing of Pearl Harborj, the ship was commissioned May 23, 1943. She was fitted out at Philadelphia and departed on her shake- down cruise Aug 9, 1943 in preparation for her part in World War II. World War II NEW JERSEY took to sea Jan. 2, 1944 bound for the Pacific. She participated in operations in Truk in the Marshall Islands, Western New Guinea, the Marianas Turkey Shoot, the battle of the Philippine Sea, the Caroline Islands, the battle of Leyte Gulf, Luzon, Formosa, the battle of Cape Engano, Iwo Jima and finally Okinawa, earning a total of nine battle stars. The ship operated with both the Third and Fifth Fleets and was flagship for Admirals William F. fBullJ Halsey and Raymond A. Spruance. Even so, her World War II career was somewhat disap- pointing. Already, strategy had changed to favor the aircraft carriers. The battleships escorted them, serving as anti-aircraft platforms. NEW JERSEY never had the chance to prove her- self against the Japanese fleet, which was rapidly being sunk by American ships, planes and submarines by the time she en- tered the Pacific. At one time, during the American invasion of Leyte, she narrowly missed a confrontation with the Japa- nese 70,000-ton super-dreadnought YAMATO. NEW JER- SEY was detached from amphibious escort duties to pursue an unloaded carrier decoy force. The YAMATO's group advanced, then retreated from a miraculously effective, albeit mismatched defensive force before NEW JERSEY could re- turn at top speed to join the fray. YAMATO, one of two of A postcard depicts NEW JERSEY upon commissioning. HING Fine Copy E U BATTLESHIP ' S' S N . EW 1 R NAVY y-AR ' 1942 E-A-li ADBIIRAL "17, IA -4. J. C p U.S.1v zz., -. zvrnxf. Jn., U.S.1:i?,L31:nANT S AGER ARLE S EDI HQN- WIFE 0 C ovleklvon DISON 'Pura Sz-ATE 0:11-NEW JERSEY PHIL ANN0 the l3fgCSTDELPHIA Navy YUNCED BY battleships ever built, ARD DEvEL0 was sunk by successive waves of PMENT ASS unopposed air attacks by more planes than at- N tacked Pearl Harbor. One Japanese battleship, the MU- SASHI, was sunk by at least 16 bomb and 21 torpedo hits. The last real battleship-to-battleship confrontation took place in the Atlantic breakout of the famous Voss-built Ger- man battleship BISMARK which sunk the HMS HOOD. BISMARK was disabled by a lucky aircraft torpedo shot and was subsequently engaged by massive naval artillery strikes 12,876 5- and 16-inch shellsj and torpedo C601 attacks. Brit- ish Rear Admiral Tovey, as he left the scene with his battle force signalled "cannot get her to sink with guns? Whether she sank or was scuttled by her crew remains unclear. One other fact remains, however. While the ARIZONA and OKLAHOMA were sunk in Pearl Harbor, no U. S. bat- tleship was sunk in action at sea in World War II, despite massive damage to several. In fact, the ships proved so hardy that in the Bikini atom bomb tests, the USS PENNSYLVA- NIA was still afloat after surviving two nuclear blasts. In 1947, NEW JERSEY was attached to the Atlantic H 1 Fleet and on June 30, 1948 was A decommissioned and joined the A reserve fleet at Bayonne, N. J. She and her sister IOWA-class battleships - IOWA and WIS- CONSIN - were put to rest , with the exception of the USS MISSOURI, named for the i I home state of President Harry 'W M Truman, who probably favored 1 . her. Korean Conflict NEW JERSEY didn't sleep long. She was recommis- sioned in November 1950 to as- sist United Nations forces in the Korean Conflict. During the time the ship was in Far Eastern waters ffirst Korean tour from April 1951 to November 1951, l!l.....nuu! A .. ...Y ADM IRAL l. HALSEX .. , 59 5-Q i f ' ,,Np5f ' 5 F , 11 L R 3:2 -F I CPR ' - 1 5 iiaifefib 5 3-4591 if fi Q ' 'T-iff f f f 'li ipl .. 1 W u. 1 x., 'bee- VOL. 2 PO. I3 U. S. S. -NEW JERSEY SEPTEMBER 3, ISM'-l LWEQKL iiiliml-Maisie! H.iiSEY'JFf- Admiral William F. Halsey is one of the few military leacers of this var who has become a legend in his own time. And toda the U.S.S. NEW Y JERSEY has the lucky prospect of b t f th t r fl ecoming a par o a au a o eg- end and history which lill surround the name of Halsey as long as Amer- ican naval traditions e remembered. - When the history of :Eg var against Japan is lritten, it wi l be in part the story of the achievements of Admiral Halsey,America's nfightinest Admiral" since David Farragut of the , ,, . s ee - Civil war. The fa-ous Civil war AIIIRAL HALSI-Y h s long b n one of gre legit Ad-irq-L ordered' Damn the torpedoes imlte heroes of the VFW JERSPI. Reason: he is l and full speed. ahead"' It is hard to native-born-JERSEYNAN. He was born at Elizabeth. :' . N.j., and lived there for live years. The tate say 'blah of the -any Halsey 'clung' of New Jersey claims him as its own, although 'ill be re-e.bered. It -ight be "The his legal residence is Cnlifornis. When the NEI . l ,. . JERSEY 'ns searching for n tradition to live up only good Jap 1. G dead Jap' It to, the state of New jersey proudly handed over .ight be one of half 5 hundrgd Qther Admirlsl wllulleybnlock. lstocz usd barrel ss the gutty remarks.he has made at high ftfie i 2fL-- -....--,-. moments of our recent naval history. Admiral Halsey has the priceless Or it light be some order he 'ill genius of being able to put into give on board the NEW IERSE! in the cold and chiselled vords the burning months ahead. , gsmotiona menvyf-fl in lar ----- tlnei-it ---RE'I'RICI'EDISSUE-Nottobelailedhole-Foruseonlyonship--- File The ship's newspaper "Jerseyman" welcomes ADM "Bull" Halsey. and second tour from March 1953 to November 19531 the ship was flagship for the Seventh Fleet. Duties in Korean waters included gun strikes along the coast of North Korea and gunfire support at the 38th parallel "bombline." Targets included bunkers, bridges and even moving trains: a true test of 16-inch gun accuracy. In Korea, NEW JERSEY fired over 7,000 16-inch rounds. On May 21, 1951 the ship took its only wartime casual- ty. A Korean coastal battery opened fire when the battleship entered its range. A near-miss, one four-inch shell exploded aft of the ship fportj. The shrapnel killed one man and in- jured two others. Also, the ship's forward 16-inch gun turret took a direct hit but the turret crew suffered no casualties and the turret sustained little damage. NEW JERSEY maintained her reputation gained in World War II that she was a "lucky', ship. Uponreturning tothe UnitedStatesanduntilthesummer of 1 957, N EWJ ERSEY. operatedlwith the Atlantic. Fleet out of her home port, Norfolk, Virg. Some of these operations in- cluded two midshipmen cruises to Europe, short reserve cruises, a five-month cruise with the Sixth Fleet in the Mediterranean and participation in NATO operations during the fall of 1956. In December 1956, NEW JERSEY reported to the New York Naval Shipyard for inactivation and on Aug. 21, 1957, she was decommissioned and placed in the inactive reserve fleet at Bayonne, N. J. She was moved to the Inactive Ship Mainte- nance Facility at the Philadelphia Naval Shipyard. On Nov. 5, 1957, the world's last active battleship, the WISCONSIN was also decommissioned. V1etn am Era But surprisingly, on August 1, 1967, the decision was made to recommission NEW JERSEY, in the best shape of the four battleships, once again for duty with the fleet. A debate had been spurred throughout the battleship's hiatus between proponents of rapidly advancing missile technologies and tried- and-true artillery, and also the age-old argument between naval and air bombardment. At the time, an average of one American aircraft per day was lost in Vietnam and an "all-weathern sup- port capability was needed. The ship was outfitted inthe Philadelphia Naval Shipyard for a cost of 821.5 million in Navy operating and maintenance funds. Eight months later, on April 6, 1968, the recommission- ing ceremony marked the entrance into the fleet of the world's only active battleship. She left Philadelphia in May, transited the Panama Canal, and arrived on the West Coast in early June for refresher training. NEW JERSEY left her home port of Long Beach, Calif., and arrived on station off Vietnam Sept. 29. She conducted gunfire support missions for allied forces fighting in South Vietnam and shelled enemy coastal positions in North Vietnam before Lyndon Johnson's Nov. lst bombing halt. The effect on the Communists was enormous, physically as well as psycholo- gically. Her actions were lauded by ground troops. After deliv- ering almost 12 million pounds of high explosives onto Commu- nist targets in Vietnam, NEW JERSEY returned to Long Beach on May 5, 1969. Her new life was cut short 20 months after recommission- ing by political sentiments which attempted to limit the devel- oping war machine. Much to the dismay of many naval experts, Marines, soldiers and especially crew, the battleship was de- commissioned Dec. 17, 1969, marking what many thought would be the end of the battleships. The Commanding Officer, Captain Peniston, retired her with the words "rest well, yet sleep lightlyg and hear the call, if again sounded, to provide fire- power for freedom." Throughout the '70's, NEW JERSEY and her sister IOWA's experienced several close calls, both for reactivation and for being struck from the Navy list. Feasibility studies de- termined the ships would be too difficult to activate on short notice during surges in the Vietnam situation. Some in power believe money was being wasted on ships that would never see ' .1 V. , 5 I if , ,,,+Qr,,',,,..,,:f.W1Jikq'.11':l:l'1'..Zw,1 jg 1 ' 1 , will J. , , .rwga W... 1- -' ,.fi,,'f1i,,,,.,,..,1,47'.flIJM:f.w4i,1rW'f:'fi,wwmfiwvii3'I- ' , ,, ', ,":,g','i '1,1j.'w,',i"ifffff,nlg.2u,'-."g,f1' iw i,,., ' . . , ,i.,wfi,l47fimw 2,MyWf.4v'wwwtlw0.fy.m1'-lmw-i14hw1'l1-f,- , Nw ,. L ' 'iw',WMni,-itpnl-,'fwif-1,97lJ.+'-1,-1if ,,,,. , W, Nm W, WWW..-n,,f,i,w fi t.W,.,yf fi, 1 it fu. ., . 1 , fi , .-1 .cm my-m...g ..I,Nm,,5Mj17lMl,,,,1.,57gg-ygw,qw ,,f4Mn,,f.y,.f I my . , , , M W M ,,3,,y.f,yv4, 14. MW, WM V, ,U . ,iw . .M , 5" ' ' ' ' . la ,J , . . if M NEW JERSEY fires a broadside off the coast of Korea. service again. Museum societies prepared to accept and pre- serve the battleships. The Carter administration opposed New Jerseyis recommissioning. 4th Commissioning But in 1982, NEW JERSEY was commissioned by one of her greatest fans, President Ronald Reagan, who said the Navy gala reminded him of a film he acted in called "Operation Hellcat." He said he had to confess that while he was still in love with his leading lady, Nancy, he was developing a "great respect for the leading lady in these ceremonies. Sheis gray, she's had her face lifted. but she's still in the prime of her life, a gallant lady: The NEW JERSEY." It was the first time a President had commissioned a ship in over 40 years. Secretary of the Navy John Lehman was also there to sup- port the 514th of his "600 ship Navy." After much congressional deliberation, NEW JERSEY had been the first ofthe IOWAS to be recommissioned for a price of S326 million, on time and far under budget, in fact, for about the price of a new frigate. The battleship was inundated with requests to serve by over 4,000 volunteers. Only 1,550 men were chosen, 300 in crit- ical ratings: a far cry from the 2,500 men who served in World War II. The battleship was reconditioned with capabilities for car- rying 32 Tomahawk missiles: the most ad- vanced of naval missiles and four times the num- ber carried by any ship at that time. She also carried 16 Harpoon anti-surface missiles, four Vulcan-Phalanx close-in "gatling-guni' weapon systems for de- fense against incoming aircraft or missiles, a modern electronic countermeasures sys- tem, a cruiser-style NEW JERSEY lies at anchor with the fleet at Ulithi. File Photo -EKMQW communication system, aviation facilities and operating sta- tions for SH-60B helicopters, updated air and surface radars, and conversion of the fuel plant to burn Navy distillate fuel. Beirut NEW JERSEY was on a three-month Shakedown cruise off Southern California when there were political flare-ups in Central America that demanded her attention. Then, the Beirut crisis began. She transited the Panama Ca- nal, having been designed to do so with a clearance of approx- imately two feet. The battleship remained on station with the Sixth Fleet for six more months in support of U. S.fMarines W Y In , g 5 mlfifll wr as , -f Y af., Mtv File Photo CAPT Peniston departs the ship after decommissioning in 1969. Modern Dreadnought i File Photo 5 V Y Y -l in the Multi-National Defense Force. On three occasions, she fired her 16-inch guns in their defense. On February 8, 1984, she fired 288 rounds into the surrounding hills to effectively knock out Syrian anti-aircraft missile sites. The accuracy of the guns was questioned by some critics, but the mission was clearly accomplished. Toward the end, volunteers began relieving many of the crewmembers, but in May, 1984, eleven months after departure, NEW JERSEY returned home. NEW JERSEY proved herself during that deployment. Her presence in tandem with aircraft carrier groups was significant in that it couldnit be countered. Her rounds were not flown in by vulnerable pilots in ex- pensive jet aircraft, and a one-ton bullet could hardly be deterred from its target. Had the Syrians had the capability, conven- tional countermeasures against the ship would meet extreme resistance, and if not shot down, they would meet with armor over a foot thick in many places. It was gen- erally thought that an Exocet missile of the type which split the HMS SHEFFIELD during the Falklands War, would merely bounce off battleship armor, causing the ship to conduct Msweepersf' While this may seem far-fetched, it does make a significant point: short of a direct nuclear hit, a battle- ship is likely to sustain relatively significant damage and keep on operating. The history of battleships supports this. Battleship Battle Group NEW J ERSEY's next deployment was to be significant for another reason. It would be the first deployment of a battle- ship battle group since the Korean War. As centerpiece of the battle group, NEW JERSEY and her escorts operated from Hawaii to Thailand as The battleship battle group included anti-air and anti-sub- the only United States Naval presence in that area from May marine warfare capable cruisers, destroyers, frigates and support to October, 1986, relieving a portion of the much-strained carrier ships. It was not intended to replace an aircraft carrier group. commitment. However, in areas of lesser enemy air and submarine threat NEW JERSEY fires a Harpoon missile during tests. ,.-....mfvw-.uw mf' vffffvw. - - - . ,..,. E 21 4 -. 1 1-. " -" v'-Cvu ., . 'ff 'Q '35 A av WR ,ff . P fp,,m,,, Wx? ww -ni. ff 'S vw ,, Q. 4 W, w 54 MF U, ,,3 'SQff, , we U3 15v4,w 1 A qw? 1 Ng: Y :- 4 -M AQ. c JN' Wu v. . Q M x v 5.-. -K kiss? wssiuglfll 4, JM 1- WR W . hw 'ie MQ 4 ?,5'g? ,?f'c e H8 'Q Nigggij' b rd ,X Wi' ffl' ,A 57:31:11-f--,.' ,,-235 -. : .- '- . . .. gi m2?Ei?:?v22vaf3kffef2wf'f Rjzg 2:,A:1f1fgQ,1fi1-2 xv V -21.-:ww 15: rv: ,q.,5Xz,::-" '+L E- -. ,w.... 5+ Y -. " ' miami' ,-f:,.-,TSM -.e-Pj' , .- ' 1' .If V A-wg.. 1. g-4gA,g.:,g.g ,Eu , - .g,,,-',,f Msg,.:k, jx -f,,w:Q:' eilgwzgfiiwijff-inJ-f-QQMQK':paJi.'?g21kSj ,ju H-:j'vyg,g :" H 36 ',f-,,i:,,4i1:x- .ti E: SIT-L, " f"Jxf-Y ' '1533'lq13W? 153333-ff L N 1 , ,fag-5 31,111 wg fy AL,g1,2fL'A f.-'tm pafvq, , wa-"-.ffzfsf 0 f' , :M H 1 41 ,.ll:"f '. M151 -. "f3w'15: r 55: mf f7.':'15"Etg..i1,.1. 1, ::f'g'Q2l:fefg,,. . ,W M4 4: . l gif: W ' -2- ' x T'?5"f:34s::iH,.":.g'llzfiwifsli ,X , ' 'L 3:4E1:V?fg,,::L:92ii!PiP'.+5'.aiPfl1 '1 4' iw , ,PE f3:1:31w:" N "Q f, 51p,1':?:V"'1:H .qi:j:1:S:f:1:?lqZ:2:i:f:e.-zmfizw 'vw 1 ff w 'N mx .V 1-wx: 'V 4' 4-' - , fa S A 3'-vw ':!f?iZS???i 13'.Q:L'i2:E - :iv R, "H fzzfk mv F:-21 W-2111, 'wx-ff ' ,.,.1, M- ,- :fe 5' L-" 1 . , M Fur X P ef gg. . N ww wg ' A . ' W ' cm - ,qp 2 Q -.L abd'-A:'2:,wu. .,Q:3E?-3q- wx 'A -Q 1.55453 fy ag Q. -15,-MF? , 1. ,, . Af I Q f- , Mu -.si.'...., . fu, ,....J.5Wn 5 . an " il'-fx! 1 MV W LLM Wkffr- -ri-iliff' Q' 1- v. 4' N.-wQ1.'9!f'sy JL ,a J -f"4"" uw , me " " .. f "T" - H Class J W All 015, Yum www, S'5'4, .lull 2 X ao' is W .W fm S "MX out :usual bl . X 9505 Wfillvl ' 4 wanna mucuamlml I -5 . "N" "'1'9I 3 umm mm W1 A amy, Q-. 1, 4: mm cmumv uoununom . - ' 5 ' .lik 5 'Q H' W9 HLCPTH CONT GOOTHW . mill 1 f - - -itll 'r.lI55"'E.':-- 1 woesmrnoowomn 2.3-I' .-.: """2:2f-235'-' 5512" . 1. . .- - ' --.-- ---- -- 'Er " : tg "lL:- ..56.!-..1!ll' .3-.gag U Q sl 'f4'.!'f! 1 F I . . I ,--v r ' H----1-F ,li , .-1 A .-.-.-.-.-- .....,..q.qg4Qaooocoosoann qoqgoooo 0 IOIOOO 2' 1 I 9000000 050000: n Q I 1" "ml an nur unzlnsl V, +4 Ship's Characteristics Length at Waterline Frames Frame Spacing Height Beam Draft Standard Displacement Full-Load Displacement Boilers Main Engines Horsepower Propellers Rudders Speed Cruising Range Tank Capacity AhCl'lOl'S AI'l'I10I' IOWA - class battleship 887 feet 7 inches 859 feet 10 inches 215 four feet 209 feet 108 feet 1 inch 38 feet 45,000 tons 57,200 tons Eight 600 PSI Babcock and Wilcox Four geared Westinghouse turbines 212,000 shaft horsepower Ctotal all four shaftsj Two five-bladed 17 feet 5 inches finboardj Two four-bladed 18 feet 3 inches Coutboardj Two 21 feet high, 340 square foot sur- face each, turns up to 36. 5 degrees In excess of 33 knots 15,000 miles at 15 knots 2,402,922 gallons fuel oil CF-765 64,966 gallons diesel oil 32,644 gallons aviation fuel UP-SJ 209,076 gallons fresh water 132,133 gallons boiler feed water Two stockless anchors, port and star- board bow, each weighing 30,000 lbs. Each anchor chain is 12 shots or 1,080 feet long and each link weighs 110 lbs. The main armor belt is encased in the hull from the aft turret to the second forward turret. It is 13.5 inches thick and tapers vertically to 1.62 inches. Aft, the steering machinery is boxed in 13.5 inches of armor. Other armor thicknesses are: Conning tower sides 17.3 inches Turret faces 17 inches Turret backs 12 inches Turret sides 9.25 inches Turret tops 7.25 inches Second deck 6 inches Anti-Aircraft Guns NEW JERSEY once carried 20 40mm quadruple mounts and 57 20mm guns during World War II Personnel 134 officers, 2,400 enlisted Today: i Navy: 70 officers, 1,400 enlisted Marine Corps: 2 officers, 61 enlisted 1982 Refitting il Eight armored box launchers for a total of 32 Toma- ' hawk cruise missiles. il Four quadruple canister launchers for a total of 16 Har- 1 poon antiship missiles. I Four Vulcan f Phalanx close-in systems. Advanced communications systems. SPS-49 air-search radar substituted for the less-capable SPS-6. Aviation facilities, including an enlarged helicopter landing pad on the fantail, parking area, helicopter control booth on the after end of the superstructure, and helicopter glide path indicator. Conversion of the engineering plant to burn Navy distil- ' late fuel in place of black oil. A sewage collection, holding, and transfer system to comply with upgraded habitability for the crew. Removal of the stern crane to avoid interference with helicopter operations on the fan tail. I Modern Dreadnought l W an NHS! Q I bf. .4 '-4' 'l la CIINUIMSYK P "ff l S .Q Q Z i . i -5 W D U I-3 - D i i i 'i 4H'Ix r:':'z':1'r::1':':':1':':':1-ra-:-n-n-:-:: . . ' gg TBOARQ X f moms I I MODIFIED! 25252 ,lhtllhx V f i fs f 1, Q . . n -5. f i -ar: . :- . zf ur . I I ' M me 'G l Q 7 Y o - no Q 1 The New JERSEY underway. Pmaremner 0 Refueling rig on the starboard side to facilitate transfer i QQ- ii 0 It of fuel to escorting ships. A W SLQ-32 electronic countermeasure suite. Satellite navigation and communication antennae Mark 36 super rapid-blooming offboard chaff .fri " I 1 Yi i l '22 .Vx FQ lu U 5 H --xv M4 ia B C3 QS? 1 1 , I CSRBOCJ launchers. O Removal of four of the original 5-inch X 38 twin mounts -:Jn to make room for the installation of a missile deck between . the launchers. A ' i !g.,LiiE:-,g,.- ' f O r: n ' 0 'I E o Modern Dreadnought , , ,, if 'S ,-,,.-lgg.,.:4,,wMk , as Xia- ' wwf.. 'N 'wg V ,f y JK . .5344--,'gLp2',-"' I . ,TT"w, yrlfiqqgf gf ,msifw ' f- . 1 . .mf 135.69 vw .T ,-gvfgln, gg, w f . , ' Agigpg. 5,9 , . agar .Dv ,Q -+-vs ' l- '-wx' ,.ws9ii5.if"+f-g5L':fMN ,f 7'-M . f 'ii- V.:-ff' " -11- . . .fr ...rw -- ' f:f'1"f' --'Loewe pig-f..-n,.m.f. M.. --- TL.-."'f" ' f wx: L . .MELit-.,.Q."'f?H5?it5v:1??5Pr?Wi1fE2r2'1iii.',:-51.127114-Y N l' L 1 -rki-Mis,ifC1'E,LY'11y?r.,f.-'-.L,,f'12ip:"'.f:?i My :,g,'.j'f1 .gy .U-1 4 . s,15'f:ff', itdizal' ' 5'-,ilu...i'.'1I4ll'-11:1-,LY-211 99' 4 .fly-11' xi'I1'f57'i+.v.:-swf-. 1059 5" .A "" -"iw ,14"f,fQ'f1" l"3,-':, 4,5 HIM- ' . jf' V 1- . ,HL ' UL- W ,,.s,..1v-,' H 4--gm-,+:,,.-'f 1d.',f-.-.i,-,- V. 1 ft tg ff a --xv +39 --,:.1Hw,11,,, 1, L 5"i,glf?f".-2-f-wi--A-Ws,1.ss:c:-Q2-m- -ff.-Q.-1.?.,sr,:gw-.- 44. ff " "-'vp-'::Sf:..:f'f1g,t1.2, 57,94-,ni3...-:wa-t...-7 fa-4' fa-.rw .wg.-,N-rw., lm . 473- , ar, .ft f' , m:,an,,'n,l,,.,a,1,, U .Q-'V fm.:-f w1:"f""' :'1'1L "'f':l2?!"--IE'tff-'1"9?l?'f-" M4553-. .rf ffl? sv ' , f- - L- "--if----'Af-f-12'j u.,L".g::,.f-.'.,amug. 2357 J.g"f7?:'IJf1T'f '-1,14 2:14, ' .r l . fr ' 'fi'-Jfl7iTl!:Lf'f"' af:ff4g1fv.,tf,:m-4w:4a.4rf.: --321-'za-f27F7,"i.-,Q -M-rqzew 1 - trash-is. . :fa fcf,gfr:f4,rg,.::e.:a5 f v.-1 -,-. 41-.4-1 r.,-. --, -1 . -Q-in-,-1 Cf' Jf- , ...,, .+,..., -I' i. 1 ,f 1 ,1- K4-rwifi1i'..,i44..-:41 2" P. --Wilkie-' .25i' ,,..-43. L ,M 11 35 firmly ,gn af' 'l . 'img Jw:i'fr:4'1'A'- "ii"-'Q-Rdf' ,,i1Z'5F -. is' 2" ?'T1l'1L'L'V' z.'w5'?,d ' A at f'41u---,JL-'Q 4- .4 .at 'fx-Q15-.1 ' 41- , 1: ,tsagzi .. - -. : 1 ,Wg -w-ral -' . , , 'f A. , . ' . -LL.: :Jw 'tl .fZZ.S-5-gamfedl:lin-.1V wma- 1-esltmsuf ...f w-ff iasuwlbtzsliln-9 ., QH.,....l.t.A The Remote Piloted Vehicle flies within the line-of-sight using a sophisticated television camera to spot for NEW JERSEY's arsenal. It flies up to about 15,000 feet, is propeller driven with a rocket- assisted take-off and net recovery. Www , -fa r - . , W w- A W y zz. . ......:r,z.s,m': if 'im . " T ' lflw r . Y 'T A. f1f"'5T+. T tf.i2li.gt" "" l 1 T ' rf 'fin 'T 0 '5.f"f'?.. l '-,Q Q,g: ' , , 4 !,L,7, ,J'Wfff7' 3 - :',. I H rg 'V' .15 r T H 'aralrfilgawiw-1-M' 'ia - "1-?,' kg'2 ,.,,s-..s,.c..i..gg,1,.4,f5z.v il?Ml1l3lli3!.."'2'.. if Y? z g f fwwr f f yi 1 a . .M , . pw l NEW J ERSEY's electronic countermeasures suite is highly classified. The SLQ-32 system in- stalled is considered to be one of the best. Tomahawk missiles are the Navyis most sophis- ticated ship-launched cruise missiles. There are anti-ship and land-attack versions with ranges up to 250 and 700 miles respectively. NEW JERSEY can carry 32 of them on deck: four times as many as oth- er surface ships. '7 T ,J-'E fi"":"'-'-A A lg ' , i ,.,.4,, ,., , , , ' ' ' ' ' , f , s -yfyffr-'?,,+fg.f ui X.,,Q'5'l"'-S ' H' .iq -, 41,5 Q K my X 1' , ,r W X t x , , , ' iivf ' - 1 W-if-N oNj,.,91w -,Q , " i,, ,, , ,if it , .Q 1-'ici 1 3 ', 1 , 1 N . K ' . W, ' '2'W'-iff'-fra? ,- "W"-"P v N Q , N M' w iv: 'K ' " " i. ' ' A it 4, ,,,, ., - , , . iff?--z-:1W1rt"""":"i , 1- - -, if . -, ., 1- -, v f - - I i - ' A fg.yf:a,e-9:2 5 'f.'2:i'g-:wir ?73fEfAfQ i , g , vi? , 1 M" wr-'a M w,IQf'f ' " A' ' y - - H f ' . L , is-093575 W-wiygfwwwre-2P,:N1.,.,Jw..affi'j'1a.'2 C1j"f!' ' " 'V ' , . . . it r V r T - i9'1i'fQf'75:2?f'5-51 'Q15if",,21a-1-f,, iff, ' N" ' " ' "' N' f it-'gf N ,, . .,-.m,,Uq34, H ug - g ' ..- RM v. 154, 3,1 f Q A. -I w:, ,,..M .mfx ' ,. a n -045,5 gpg, ' . .- U V " --fry-14+-Q-tlfef.Mf-elivvv-9AK4-inff-my--1-vra...zva:-.k2zm:l4.i,d94M..4f,+1l.iA::Lrsa,u,44..:.a4:,:u.u4:..:1gL.z4.za4.:..,.:.L' 1, if 3" 9 ' 5 1' ' N N .X 'T ' K N V. The "NIXIE" system is the battleshipls only de fense, other than from other ships in the battle group, against submarines. It is towed behind the ship, trans- m1tt1ng sonar patterns that attract sound-seeking tor- pedoes. Harpoon anti-ship missiles are quite capable of fighting a naval battle in their own right, though not as sophisticated as the Tomahawks. Their range is up to 60 nautical miles and the battleship carries 16 of them. The Close-ln Weapons System is the battlesh- ip's last defense against incoming missiles and air- craft. It is a six-barreled gatling gun with its own radar and computer onboard, which can track, prioritize and fire up to 2,000 depleted uranium rounds per minute. - - -:iv .-1 --.--,K ., ,-....- - -1----.,-.-.-.-N-...-,W - NEW JERSEY has 12 five-inch guns in dual mounts. They have a range of nine miles, firing 55 lb. projectiles up to once every four seconds each. They are used against aerial targets and land targets not suited for the 16-inch guns. 5, ' . . . . . y The Super-Rapid Blooming Offboard Chaff The nine 16-inch guns, long considered the launchers fire a substance similar to aluminum foil main armament of the battleship, have given this tl to confuse and attract incoming missiles. tle to the Tomahawks except when targets are within NEW J ERSEY,s security patrols carry .45 pistols and Marines train and use a variety of weap- ons from .50 caliber machine guns to grenade laun- chers. This provides the ship with a close-in capabili- ty when the ship repels small boats, light aircraft or boarders. ' their 23-mile range. They fire 2,700 lb. and 1,900 lb. shells at a rate of two per minute. iw- 'NY 'fi- -"" 'S--.f f "'7--,..4,.Z25.f' ' as-,.,"'.5m.af 0 -'ft'-fw 41-Q -4 -, ,,,. "T -34 4 fgig'-' 7-...- Ng. ,.., 316.9 . a, ,, , . ,M f""""NN,. T 1 Wg .1 H -mvqw 3 J' l 1' 'K fl?-ff, A X Q . - in . J M Q 1 fr155'f-f 1355 .. fA..,,,?A , .... -was 2' , ' HM-' ' - . '5.Q,,. M, , , . " FQ-1' J -""4"p ' hh ' Huw - 'W . "H',.L1ff'f . ,,-H -, ' . . , wr.. , :QL 3. ' .. v 3J, M , " ' M f lil 1 jsCH 63 1 1-. - Q 331,133 ' K 'fn' ' E+.. ' 4 . L wfif-Mx '.-.., fqv-X 1f..,,...w-W Q' ,,,,. , .. M --'gf " L! ' , x . ' K , fy ' ' ' 'A if ,,,' ' WV. 1 ' 5' 53'??z.1m 1 . r . :k4:.,,Vb ,, , ' 1 Taxi - ,, ,V W, X ,,,,, ' , ,.,, ,,,h , ,.,. ., . W. .,,3.,,,g4, , 1, f , W. V 5 414, ix. 1.5!g., l q.c.":. -H',..A.,n. pw- f:v:v:..- f' K, ' ,f"."..2i, ' 4f,,,v,, 'A -.f,f"-" f ' 4, ,muff 7 61,4-W' ,- f 1-i-,aw :V , -.,fa""'Lpws: , , .' ' ' K ' K '7'fw.,Q::"' W M .W . ,. 'ig ,.f""'.- ,ff qw F, I' , Y 4 X In Summary Awards 7 ....,........g..-..w.-,J-W . -A::ma-Jaffe:-..::v:-ms:-A-4 ,, Since she was recommissioned in 1982, the NEW JERSEY has been the most decorated ship in the U. S. Navy. Her awards, from the top of her ribbon board, left to right, are: Combat Action - I Navy Unit Commendation wf Bronze I Q Star , Battle Efficiency "E" H 5' I 5 Naval Expeditionary 1 ' l A . 1 1 China Service IW?-ff. I -f' ' - American Service 41 - J Asiatic Pacific Campaign wf Silver and fi' "H History September 1940: Keel laidfDecember 1942: Launchedf May 1943 Commissioned at Philadelphia Naval Shipyardf January 1944: Joined Fifth Fleet in the PacificfAugust 1944: Became ADM 'fBull,' Halsey's flagshipfAugust 1945: Be- came ADM Spruance's flagshipfJune 1948: Decommission- ed at Bayonne, N. J. fNovember 1950: Recommissioned at Bayonne, N. J. fMay 1951 Became Seventh Fleet flagship off KoreafApril 1953: Rejoined Seventh Fleet as flagship off KoreafSeptember - January 1955-1956: Joined the Sixth Fleet in the MediterraneanfAugust 1957: Decommissioned Modern Dreadnought , , , 'r-1, t is QV ,z .. aa-...r " . f I Four Bronze Stars i l . l I 3 WWII Victory 1 I 1 A , 5 Navy Occupation Service National Defense Service wf Bronze Star Korean Service wf Four Bronze Stars Vietnam Service Medal wf Three Bronze Stars Sea Service Deployment wf Bronze Star Philippine Republic Presidential Unit Ci- tation Republic of Korea Presidential Unit Ci- tation Vietnam Cross wf Palm Unit Citation Philippine Liberation United Nations Service Republic of Vietnam Campaign at Bayonne, N. J. fApril 1968: Recommissioned at Philadel- phia Naval ShipyardfSeptember 1969: Began tour off coast of VietnamfDecember 1969: Decommissioned at Puget Sound Naval Shipyard, Bremerton, Wash. fDecember 1982: Recom- missioned at Long Beach, Calif. fJune - May 1983-1984: De- ployed to Western Pacific, Central America and Mediterra- neanfMay - October 1987: Deployed to Western Pacific with battle groupfJuly - November 1988: Deployed to Western Pa- cificfSeptember - February 1989-1990: Deployed to Western Pacific and Indian Oceans. ..s.Y.-f.,....,,,......,, Cruise Statistics 34,500 Nautical miles steamed 174 16-inch bullets fired 481 5-inch bullets fired 2,869 CIWS rounds fired 2,800 Gallons of paint used 40 Underway replenishments 5 Vertical replenishments ' 310 Helicopter landings ' 93.1 Flight hours logged l 6,275 Messages received 7,855,466 Gallons fuel oil consumed 1,248,333 Gallons fuel transferred 8,623 Gallons of JP-5 transferred 5, 6,218,108 Gallons water produced . 11,337 Plant hours ' 74 Sets of casualty control drills 1 . -nfnwvmf .-v.1- fB696,834.l2 provisions consumed 420,627 Meals served 28,188 Gallons of milk consumed 580,320 Eggs consumed S462,000 from shipis stores 314,000 Cans of soda consumed 412,000 Lbs. laundry washed 16,408 Haircuts given 33,250,000 in paychecks 8,400 Lbs. paper printed 500,000 Lbs. mail received 413 Personnel received f transferred 343 Personnel advanced 39 Enlisted Surface Warfare Qualed 560 PACE graduates 4,320 Ballcaps sold 764 Public releases filed 8,551 Official photographs taken 2,981 Television hours programmed 20,000 Dignitaries given tours 194 Tigers hosted 4,185 Medical outpatients received 114 Medical inpatients received 4,876 Medical lab tests processed 8,161 Medical prescriptions filled 116 Surgeries performed 2,192 Dental patient sittings 1,143 Dental examinations performed 13,800 Marine miles run 916 Chaplain counseling sessions 6 Project Handclasps functions 263 AmCross messages received Presence Each link of the chain weighs 110 lbs. The battleship battle group is particularly well suited for establishing and maintaining a naval presence. The battle groupis broad range of offensive capabilities, from long-range Tomahawk strikes to accurate, sustained naval gun shore bom- bardment of Third World military targets, gives it high deter- rent value. The BBBG can be deployed to directly balance, counter, and offset Soviet naval deployments, to provide a pres- ence in areas where U. S. naval forces have not traditionally deployed, and to participate in operations with allies and other friendly nation navies. The BBBG should be used to introduce an element of unpredictability in our forward deployment pat- terns. Its substitution for Carrier Battle Groups on a case-by- A seaman mans the rail. New Jersey fires a broadside. case basis can help reduce the operating tempo of aircraft carriers and make them available for other operations. A Ma- rine amphibious force has often been the option of choice for providing a U. S. presence in Third World areas of political and military instability. Employed together, a BBBG and a Marine amphibious force can provide a highly credible U. S. response to such "splinter war" situations. The battleship itself is visually impressive and has an unquantifiable umystiquew which enhances its deterrent value. A battle group formed around a battleship can be a tangible symbol of U. S. maritime supremacy. Modern Dreadnought QI 5:3:g'5Jif??E?f:3x-P V L F ' hi' ln- People COMCRUDESGRU ONE 22 Administration 26 Dental 32 Engineering 34 EOD 52 MarDet 54 Medical 58 Navigation 60 Operations 62 Religious Ministries 72 RPV 74 Supply 76 Weapons 84 RADM J. Paul Reason Commander, Cruiser-Destroyer Group One Rear Admiral Paul Reason was born and raised in Washington, D. C. He graduated from the United States Na- val Academy with the class of 1965. Prior to being trained in nuclear propulsion engineering, he served as Operations Officer of USS J. D. BLACK- WOOD CDE 2191. Upon completion of training, he was as- signed duties on board USS TRUXTUN CDLGN 351 and participated in her first deployment to Southeast Asia in 1968. Joining USS ENTERPRISE CCVN 651 as Electrical Officer in 1971, he deployed twice to the Southeast Asia and Indian Ocean areas. After service as Combat Systems Offi- cer, again on USS TRUXTUN CCGN 351, RADM Reason commenced a tour as nuclear assignment officer at the Bu- reau of Naval Personnel. In late 1976, he was assigned as Naval Aide to the Presi- dent of the United States. He served as Aide to President Carter until mid-1979. Subsequent duties included Execu- tive Officer, USS MISSISSIPPI QCGN 491, Commanding Officer, USS COONTZ CDDG 401, and Commanding Offi- cer, USS BAINBRIDGE CCGN 251. Prior to assuming his present duties as Commander, Cruiser-Destroyer Group One, in September 1988, RADM Reason served as Commander, Naval Base Seattle, responsi- ble for Naval activities in Washington, Oregon and Alaska. RADM Reason's personal awards include the Legifm of Merit with gold star, Navy Commendation Medal with two gold stars, and Republic of Vietnam Honor Medal. HC also is authorized to wear the Navy Unit Commendation, Navy "Ev Ribbon, RVN Armed Forces Meritorious Unit Ci- tation, RVN Campaign Medal, and the Sea Service Depl0Y' ment Ribbon. RADM Reason and his wife, Dianne, live in San Diego Calif. Their two children, Rebecca and Joseph, attend col- lege. A CAPT Ronald D. Tucker Commanding Officer CAPT W. H. Smith Executive Officer CAPT Ronald D. Tucker is a native of Santa Monica, Calif. He received his commission as an Ensign in 1963 fol- lowing his graduation from California State College at Northridge. His first sea tour was on board USS PICTOR CAF 541. He subsequently served aboard USS CO- CHRANE CDDG 211 as First Lieutenant. He served as Op- erations Officer aboard USS LEONARD E. MASON CDD 8521 He returned to COCHRANE in 1973 as Executive Of- ficer, and again as Commanding Officer in October, 1979. CAPT Tucker's shore assignments include Field Com- mand, Defense Atomic Support Agency and Commander, Joint Task Force Eight, Officer Distribution Division of the Bureau of Naval Personnel, Surface Warfare Division of the Chief of Naval Operations, serving as a member of the CDDG 515 Study Group. CAPT Tucker also served as Special Assis- tant CSurface Warfarej to the Assistant Secretary of the Navy, Research, Engineering and Systems, and as the Spe- cial Assistant fSpecial Programsj to the Director, Navy Pro- gram Planning in OPNAV. Prior to reporting to NEW JER- SEY, he was Commanding Officer, Naval Station Pearl Harbor. CAPT Tucker's decorations include the Legion of Merit with gold star, Meritorious Service Medal with two gold stars, Navy Commendation Medal with Combat "V", Com- bat Action Ribbon, and Humanitarian Service Medal. CAPT Tucker is married to the former Christy Crahan of Reseda, Calif. The Tuckers have two sons: Jason and Shaun. Officers 20 People PH3 BFSITIDSI' People Fleet Information Oenlef, 1940's if it l 1 l CAPT R. T. Myers COMCRUDESGRU ONE Cruiser-Destroyer Group One, commanded by RADM J. P. Reason, is the 4'Number One" Cruiser-Destroyer Group in the Navy! The Group has two principal missions. While deployed, it functions as a battle group command responsible for the planning and execution , of battle group operations. As such, the group commander exercises operational and tactical command of air, surface and subsurface forces at sea, in a multi-threat environment, in the pursuit of national h objectives. While operating in the Eastern Pacific, the staff serves as the administrative and sometimes operational commander for a num- ber of cruisers and destroyers homeported in San Diego, Long Beach, and Alameda, Calif. as well as Bremerton, Washington. COMCRUDESGRU ONE formed Battle Group Romeo - COP' sisting of the battleship NEW JERSEY, the AEGIS-equipped Cfuls' N, the guided missile destroyer LYNDE er LAKE CHAMPLAIG MCCORMICK, and two fast frigates, STEIN and LOCKWOUD - a cohesive fighting force. Group One is the team behind the team. fr CAPT Berns CDR Davis CDR Edholm CDR Fini CDR Simeral CDF-I Valencia I i I - I Pi-ia Tierney RADM Reason enjoys a book in his leisure time. LCDR Dickey LCDR Getchell LCDR Guisewhite LT McDaniel and LCDR Smith discuss message traffic. COMCRUDESGRU ONE 23 6 l K I l l K X I X X I S I in w print Shgp, 1940's as ra f LCDR Chuck Kirtley OSCM M. P. Williams Administration The men of Administration Department comprise the shipis si- lent support force. Behind the scenes their mission continues 365 days a year, in port or at sea, to provide quality service to the command and all Jerseymen. While not nearly as exciting as 16-inch guns blaz- ing, missiles soaring, or the hum of the engineering plant during 21 high-speed run, the quality and timeliness of the work performed by these quiet professionals is just as critical to overall combat readiness. During the course of this deployment, the battleship Administra- tion Department: processed over 200 personnel receipts and transfers, printed over 500,000 pages of material, processed in excess of 500,000 lbs. of incoming and outgoing mail, sold over 7,000 money orders, shot in excess of 5,000 photographs, administered over 450 Navy-Wide Advancement Exams, and aired in excess of 1200 hours of television programming. ' Yeomen, postal clerks, lithographer's mates, personnel men, CQ- reer counselors, journalists, photographeris mates, interior communl- cations electricians, master-at-arms and the welfare and recreation personnel make up the Admin silent support force and are always ready when needed. I I um, K aww W if ab W-,fu as 'Ye'- 1192455 ik, iff 'i , 35: Q4 gf N! 'Nm 'El 7 ,-V I ,.: .ww-, ,,. ' 7' iff 'ir-tw A lips and PH3 Bremner take a self portrait. JO3 Touzin broadcasts the evening sports report. lFrom Leftj PH3 Tiernay, PH3TayIor, PH1 Phil- PH3 Bf9l'l'll'lBl' JO2 Teghtmeyer lays out the "Jerseyman. WWWW' l Guam. LCDR Allen answers queries from the press in Administration LCDR Allen lC2 Roman JO2 Teghtmeyer JO3 Annis PH3 Bremner IC3 Hertzenberg PH3 Tierney PNSN Doiron PHAN Taylor JOSN Touzin 29 X-4 LCDR Rouse F. H. Hernandez MACS Roberts MAC Waldrop GMG1 Ansley MM1 Breidinger EM1 Cabrales GMG1 Dunn FC1 Williams OS2 Obando BM2 Perry MA2 Sam LN2 Thompson BM3 Risley i BT1 Cuthrell processes a urinalysis. eff PHAN T3Y'0" PHAN Taylor 1 LN2 Thompson reads an instruction. GMG1 Dunn inspects a rack. PH3 Bremner LCDR Rouse prepares his notes. 30 Administration X-8 BM2 Heald BM2 Troth BM3 Fritz PH3 Bremner PH3 Bremner BM2 Troth fills out receipts for cruisebook sales. MS3 Mohr and BM2 Heald stock the Special Services locker. .4 BM3 Fritz checks movie out to a shipmate. PHAN Taylor Administration No Strain . . . No pain, 1940's CDR Robert Loar Dental WestPac '89-'90 was a good time to get your dental work done. During the deployment, the Dental Department completed OVCF 1,143 annual exams, 658 fillings, and 332 extractions during 2,192 patient sittings. From fixing leaky pipes and faucets to wardr00m plaques, from welfare and recreation to lottery ticket sales, from surface warfare qualifications and college correspondence courses to conducting battle dressing stations, we did it all and we did it well. Thank you gentlemen. WETSU! i6l' Dental DT3 Sims updates a service record. ' A , 1' . rvmmwr - Xi. ,A i 4 F' A I F 9 Fi 71 - Rf 0 , I wg wma PH3 Tierney gif-Wiiiz - Iii ' ,.',:z.w.,. W 2-w:'.,g4-iq.. .. ' ' '1 ,. V 1, "'V'iltHfh, 1 P"i' U12nrf"rff vrv- fi. ,, LT Lyles cleans a patient's teeth. "win wg ' D tttttttt i it D i DN Davis prepares a syringe. I sg ibF45'ffgf.i..y LT Lyles DT1 Loe DT3 Kroll DT3 Sims DN Davis DN Gregory Dental 9 -ff' Q -fe rf S jg-1 Acm- is s'3fiI',' 'dw X X x xx i A-:Gi 'W , ' 'X MM2 Williams MM3 Armstrong MM3 Barclay MM3 Brantley MM3 Buelow MM3 Hernandez MM3 Jones EN3 Jones MM3 Kelley MM3 Ludden MM3 Mays MM3 Mitchell MR3 Perdue MM3 Sneed EN3 Steiner MM3 Stoner MR3 Thurman ENFN Altares FN Banks MMFN Belcher FN Carter MMFN Hunter 36 Engineering Au lfwllfvi PHAN Taylor A watchstander checks the Forward Diesel salinity indicator. MM2 Pallas makes a Snap ll entry. PHAN Taylor 4 r N I 1 I f rw Y 'E 3522: ov, Q':L,,z Y gif Av E 'wa NSU Y 504 BT3 Brown BT3 Cowart BT3 Delao BT3 Deutsch BT3 Dones BT3 Espin BT3 Faugier BT3 Fernandez , BT3 Fernandez F BT3 Fischer BT3 Flores BT3 Gallaway BT3 Hamer BT3 Halverson BT3 Heintzelman BT3 Horan BT3 Klassen BT3 Larsen BT3 Lollis BT3 Lopez BT3 Nguyen 40 Engineering I 5 a r, 1 l r Q s Y W Y f ? H BT3 Bestland opens a valve to the Main Feed Pump. PHAN Taylor A S 5 L 0 I I 1 I gix x X. r ,X 7 3 4 o 7-x Hy J 1 E - . ? ,-gg. I Q 5 1 fx' Q N E J v rw 1 , tw , ,. ',f"'gf'f. u " 'U ,Z QE 1. .r if EM2 Mateo stands watch at the 41 switchboard In the 4991 Engme Room. Tierney Engineering LT Polk ENS Hubbard EMCS Catterson EMC Enriquez EM1 Ayende IC2 Brooks EM2 Campbell IC2 Chambers EM2 Davis EM2 Mateo IC2 Miller IC2 Pepper EM2 Sanders EM2 Sy EM2 Urbano EM2 Venturoso EM3 Arguello IC3 Behm EM3 Beldin IC3 Carpenter 43 I M 1 1 I I ! H -4 X r f QQ' o 7 , 1 f X f f1B1WSHiiM'nT5-W4 ' X N K Q Wynn-:I yy' X A X 1 O N X 4 K f 9 gfw ff - -4 'W EE RW" ' Y iw y v A W I 4 STAND BY T0 SHIFT FROM SHN? TO SHORE POLJER IN5 wmv UTE5 1 . -' Z 1 gn 3 2 ' W s , if J Y IC2 Brooks "turns to" at a switchboard. ICS Sand EM3 San ICFN Ge FN Powe FA Ande EMFA B FA Okpu ICFA Pe FA Rank S M LT Jennings LTJG Gibson CWO2 Palladino MMCM Baker MMC Hagen MMC Hinton MMC Paramore MMC Reid MM1 Canaday MM1 Gilmore MM1 Gray MM1 Lopez MM1 Rice MM2 Ahlers MM2 Ellis 46 MM2 Barclay inspects a lube oil pump. PH3 Tierney MM2 Ellis checks the water purifier. Taylor MM1 Gilmore and MM3 Powrozek discuss maximum heat exposure limits. LTJG Gibson updates a PMS board. PHAN Taylor MM2 McGeorge MM2 Ramsdell MM2 Smith MM3 Alba MM3 Arana MM3 Athey MM3 Boutell MM3 Cabanilla MM3 Cruse MM3 Dawson MMS Hallstrom MM3 Husted Engineering MM3 Lampe MM3 Longworth MM3 Nickel MM3 O'Donnell MM3 Oney MM3 Ortega MM3 Redetzke MM3 Ross MM3 Russell MM3 Samuelson MM3 Tanner MM3 Thompson MM3 Thorson MM3 Thurston MM3 Tossey MM3 Trent MM3 Volland MM3 Wolfer 48 Engineermg - A dial indicates "turn and burn FN Adams MMFN Allen MMFN Alvarez MMFN Anderson MMFN Coleman MMFN Crisostomo MMFN Gester FN Glenn MMFN Green MMFN Jelks FN Krause MMFN Lenss MMFN Missel MMFN Souders MMFN Swanson MMFN Yount MMFA Aguilar MMFA Bascone MMFA Beach FA Boyd FA Clevenger MMFA Garner MMFA Gillespie MMFA Gish MMFA Ingram MMFA McCalvin MMFN Powrozek FA Wellard MMFA Young FR Barrington FR Congdon FR Decker FR Diebolt FA Gutierrez Engineering R LCDR McNulty LTJG Shaffer CWO3 Burks DCCS Romer HTC Vercammen DC1 Mayfield HT2 Boggs HT2 Olivarez DC2 Quimby HT3 Burkhart DC3 Frerichs DC3 Gantt HT3 Hansen DC3 Hendricks HT3 Holtquist DC3 Nagle 50 Engineering HT2 Tunstall and HT2 Hanco PH3 Tierney HT2 Boggs and FA Welliver cut wood in the carpenter shop. Ck work on flanges for fuel oil pipes ' Mermaid Pin-Up, 1940's CWO4 Gary Mock Explosive Drdnance Disposal Detachment Explosive Ordnance Disposal Detachment 13, Mobile Ulll Three, is based in San Diego. We're tasked with support of the Ciltlf battle group for the duration of the deployment. Our Purpose 'S ti? detect, identify, render safe and dispose of surface and underwflle . . . ' cal ordnance, nuclear weapons, chemical munitions and bl0l0gl agents. 5 1 f Marines, 1940's Capt. Rick DeGuzman Marine Detachment The Marine Detachment provides security for SpcCiHl VYWPOIS and physical security for NEW JERSEY along with being an mtegf part of the battleshipls crew. all During general quarters, Marines man up .50 cal. and M60 m s chine guns and provide back up for repair parties and stretcher bififfefs when necessary. Composed of two officers and 53 enlisted Mar1neS, these warriors in dress blues also provide a color guard, an honor guard, drill team and orderlies for the ceremonies aboard. ' f Some of this deployment's highlights include performing. ,Of Commander, Seventh Fleet and the Flag Officer in Chargg, Phlllg- pine Navy, in Subic and guarding the battleship in the Persian Gu The Marines of the Detachment proudly continue a tradition tha dates back to the Revolution and gives added meaning to the tefm' "soldiers of the sea," WETSU and Semper Fidelis! Marine Detachment 1stLt Brooke 1stSgt Herndon GySgt Snouffer SSgt Gray Sgt Bowling Sgt Gonzales Sgt Goodrich Sgt Lambert Sgt Lucius Cpl Avery Cpl Mertz Cpl Roman DeIGado Cpl Rose Cpl Truluok Cpl Yoha LCpi Conley 55 LCpl Richotte shoots a M60 machine gun during a "wall of fire" drill. LCpl Fetchko LCpl Gonzalez LCpl Jean LCpl Jones LCpl Kaiponen LCpl Kennedy LCpl Kessler LCpl Lauderdale LCpl Leonard LCpl Lozano 56 Marine Detachment 352' .,.. .haf MRT: 2, fiiifffiii PHAN Taylor Sgt Lucius leads 3 PhYSiCal training group on the fantail. JT G D , O 0 v 9 E P -1 Q 9 Fa' ,p a .'E 9 G 1.1 :QT ,.., X f 9 'J , . A Q' y sn Q 0 p I r n 1 in an i. 1 H . . 'El .-V 7 1 1 P. nn -up ES" 1. .f- Z., 11+ 9 VM, , .GSU D ,A if .5- Y' No Strain . . . No Pain, 1940s CDR Neil Hagan LCDR Tom Paluch LCDR Al Shimkus Medical Medical Department is 26 individuals qeiiipe company and TAD personnelj with skills ranging through nursing care, laboratory, x-ray, operating room, anesthesiology, surgery, physical therapy, lfflumal cardiac life support, health care administration, pharmacoP0?1a,a,nd the accumen of family practice medicine. Collectively, WC Cpltomlze the concept of the front-line Navy medicine team. Code Charlie One' u l Phone Talker, 1940's LCDR Steve Curtis Navigation When considering navigation as an art or science, it is essenilal that the prudent mariner have a tremendous reservoir of facts, hlflls and common sense .... The navigator, his assistant, and eight accomplished Cluarfef' masters embody this art and science while determining the Ships position whether steaming in the vast reaches of the oceans Of Pllo' ting narrow straits and ports 0' call. Departing Long Beach, we sailed north to Alaska, throughnthe Unimak Pass and into the Bering Sea. During this time, the naV1Sa' tion team collected vital sounding information which will be l1Sed to update charts and publications for future use by mariners W0f1d' wide. Pusan, Subic Bay and Hong Kong were building blocks of ex' perience that would prove vital through the Singapore and MalaCC21 Straits and the Persian Gulf as we fixed the ship's position CVC? 15 minutes. The "gang,' was further challenged at each Port untl we reached the familiar waters of Long Beach. n During the deployment, Navigation made 2,200 celestial Ob' SefVati0nS, logged over 12,000 fixes and corrected over 350 Qharts' With "water 'neath the keel," and "head between the bu0YS,, New Jersey was "on track, on time!', N 4 LTJG Hayward QM1 Fischer 1-ISI R PHAN Ta lor QM1 Fischer looks for navigational aids. y QM2 Thom QM3 Crouse g QM3 Greene SN Young F QMSA Barroca SA O'Brien ii 0' . if 3' lf? ad d, X, 11 ,U ii iii U. I .aylor V PHAN TaY'0' SR Edmiston uses an "aIidae" to give readings on the shlp's position. LTJG Hayward plots the ship's course on the bridge. Navigation S 61 Lights and FIa95, 1940's LCDR Frank Martin LCDR Chuck White Operations "If you want to know what's going on, what happened, Of will happen tomorrow, ask someone in Operations." This, 111 characterizes the mission of the Operations Department. WF fingers on the pulse of the ship and battle group. Whether it b6 ning the schedule, conducting an exercise, tracking the of the ship and others around her, predicting the weather, our sensors, communicating with other ships and shore, for electronic signals - Operations Department does it all. P to fulfill the battleship's mission during PacEx and Persian Gulf0 ' erations was the accomplishment of Operations during Westlzace '90. Keeping the battleship on the cuttin ed e of Naval war al' 3 g . . the future - this will forever be the mission of the Operations Depart H1S1'lt. OA AGAN Neiman uses a computer to determine weather information on the O-8 Bridge. PHAN Taylor ' PHAN laylor AG1 Nichols takes a break from weather forecasting. AGCS McClure AG1 Frodge AG1 Nichols AG3 Burnside AG3 Waring AGAN Armbruster AGAN Colbert AGAN Wayne AGAA Partain Operations 6 3 OC LTJG Gravatt RMC Bjorgo RMC Rodriguez RM1 Castle RM2 Brown RM2 Dawson RM2 Diak RM2 Reeves RM3 Anderson RMS Burton RMS Kinghorn RM3 McDonald RMS McGIothIin RM3 Norman RM3 Perez RM3 Taylor RM3 Terrell RM3 Thompson X Htl: RM2 McDonald checks new message traffic. 64 Operations PHAN Taylor RM1 Castle, RM2 Brown and RM2 Walker work on a board. l l Q l l : RM3 Townley RMS Warts FKMSN Brake RMSN Livaditis RMSN Sohwendler RMSN Sporrer RMSN Stewart RMSN Ybarra RMSA Bledsoe RMSA Clark RMSA Simdorn RMSA Smith SR Kidwell Operations 4 4 I i 1 is . A x H jailv'cf"'-" Q4 X 1.-1 .., B'i'1m': f U-.1 . JM: - g:fis"QE 15352536 iaylzzy , it 'Q w v AC ' ,Qin f fri 133 'G ,f X Qu! 'ite' --LJ .1. .K Q .f Qu 4 I V s i I 5 I L Z i 9 I J 1 E F I hmmm 1 9594 fM.n.' 4' OS ISC Lanham SM1 Gallahan SM2 Rutledge SM2 Schultz SM3 Casey SM3 Cohn SM3 Edwards SM3 Gallano SMSN Baumgartle SMSN Pritchett SM3 Mclntire 70 Operatlons OZ EW1 Soulia tests equipment. PHAN T-Hviof fi' EW3 Knutson, EW2 Cain, EW1 Soulia, EW3 Debernitz and EW2 Burkha LTJG Ganahl EW2 Cain maintains the SLQ 32. EWC Christiansen EW1 Soulia EW2 Cain EW3 Debernitz Q 0 EW3 Knutson r EW3 Neunlist Iter are the battIeship's electronic warriors. Operations Prayer Service, 1940's 1 1 1 CDR James Nickols Religious Ministries The Religious Ministries Department ensures that the Jersey' man's spiritual needs are met. Its presence is visible throughout-thC ship as chaplains visit work and berthing spaces and the Medical Ward. The chaplains are assisted by two religious program Speclahsts' who, among their varied duties, administer the ship's newly Cam' logued library of 2,500 books. The department is also assisted by lay leaders for the Jewish and Latter-Day Saint congreg21U0f1S- During WestPac '90, the department handled over 300 AmCf0SS messages, more than 700 counseling sessions and over 100 N21Vy Re' lief cases resulting in the transfer of a total of S6,060. U 1 I The Religious Ministries Department strives to be 21 Splfltua , , . al powerhouse to offer the crew religious, emotional and Person growth. RPSN Jones inventories library books. Ph""p LT Melley RP1 Noe RPSN Jones 'S X A K V eww' V' PH3 Bufemner LT Melley administers Cafhdic Mass' CDR Nickols delivers a sermon. PH3 Bremner Religious Ministries I F I l h RPV tn'lfJL.lJ AZAN Stewart The ground crew makes final flight preparations on an RPV. AZAN Stewart AT1 Steucken enters a schedule. AMS1 Wallin prepares the RPV for a net-arrested landing. LT Schmidt ENS Chapman S. P. Harris T. G. Soboleski ATC Richardson AT1 Barton AT1 Gordon AT1 Stuecken AZ2 Allen AT2 Avila ASM2 Everhart AT2 Giles AT2 Hogue AK2 Lavergne ASM2 McCauley AE2 Miller AO2 Russett AMS2 Wallin AMS3 Bool AT3 Clowers AT3 Schlauch AT3 Vucetic AMSAN Gabele AMSAN Sharp AZAN Stewart RPV Detachment Gedunks, 1940's l I i , r , , CDR Mark Easton LT Mike Adams P Y ' out this deployment, the Supply Department demonstrated they WC up to the challenge. From extended at-sea periods without shore SU1 port in the Northern Pacific to the fast- aced in- ort visits SPCHU , P P loading or preparing to host important VIP functions such as Sevenl Fleet's dinner party in Subic Bay or the CINCPACFLT change command, the Supply De artment erformed admirably P ' -, On the fantail and thre mess decks, our food service team dill ered "steel beach" cookouts and morale-sustaining "pizza Illghts ' addition to daily meal service amounting to over a 500,000 mg? served! Watch out McDonalds! Our storekeepers issued 5750, worth of items needed to ensure our small city afloat was prep? to answer every bell or call for fire The shi 's servicemen washe 1 - P . - c dry cleaned over 345,000 pounds of clothing and linen, provided 9,6n hai rcuts, sold 322,000 worth of merchandise from the ship'S store, a more than 275,000 cans of soda. The disbursing office malaga? nearly 1,500 pay accounts and paid the crew over 333,000,170 X Provided for great liberty and gifts for those back home. On NE JERSEY, the customer is 541. mba, A well-deserved congratulations goes to each of the 220 me oo CSK'S, MS's, SH's, DK's, MDMAA's, mess cooks and lal1I1dfYP of our Supply Department Team. WETSU! The Navy Supply Cor 's motto is "read for sea " and througl lx t n f 1 5 I 3 5 1 1 A 5 :Z i I i y -6 B i J Y I 4 ei a l I x - wi J S-3 X-wr Ne HH l l l kg: 'il l PH3 Tierney SH3 Wilson loads vending machines with iced tea. SN Mumm cuts BMSN HibbIer's hair in the Crew's Barbef 3 hop. PH3 Tierney ENS Cissell SH1 Mitchell SH2 Garrison SH2 Iler SH2 Robinson SH2 Tatum SH3 Abuan SH3 Bande SH3 Castle SH3 Cotton SH3 Creacy SH3 Forguson Supply SH3 Kennepohl SH3 Wilson SHSN Gonzalez SHSN Guardiano SHSN Jennings SN Mumm SA Coy SHSA Eyre SHSA Oliver SF! Patterson 82 Supply I i Tierney ENS Cissell breaks out a cup featuring favorite cartoon characters SHSN Gonzalez rings up cash sales in the Ship's Store. E l. S-4 ,EF 1 5 1 I I 1 I HIE- PHAN Taylor DKSA Albayalde verifies an LES. - . PHAN Taylor DK2 Ognacevlc processes travel clalm orders. PHAN Taylor DK3 Roscoe types paychecks. ENS Purves DKCS Magno DK2 Ognacevic DK3 Quiroz DK3 Roscoe DKSA Albayalde SR Hoessel Supply . , ,355 :' v ,552 fm' 1 -.qf,.'..,,, ag +e,,,,., ,, ,4 5. 1, nm ,J , ., 1 bu. 1vf"v'E ,. fn, V 14 ki. v 0' ,V mf, , V 1,6 x, is , .sian HZ 'T fn ,,, iff: AB .J f .. vqgu-. I-1 ,qfivhi 413: W M. f 'H-1. LM IA ,f Q 5' ' 37 'lui , Mg,-57 1 V ft? LT Ware FCC VanKeuren FC1 Hayden FC1 Mlano FC2 Braybrook FC2 Farber PHAN Taylor FC3 Prutzman and FC3 Bass work In CIWS Control FC3 Bass FC3 Epperson FC3 Jablon FC3 Prutzman PHAN Taylor GC Division hangs out on one of their mounts. FC3 Shearer FC3 Smith FCSN Heberle FCSN Smith Taylor FC2 Shearer troubleshoots a CIWS mount' Weapons 8 5 -,mx :YE 5. fr-"C+-1 M5243 wggfgirfgihi .gn ,mtg ,fa 'RIV- . qiqiiig an Q '7143fJf7i'iCf Z QW 4 ff? ' lqifvre ji -'vw 'I I .gf ai IBIEFYIZJ '35 Yr if 'EIU' U- -'eb 'Q-I Y qgf Ii 'K QV :lir- G3 LT Oubari GMC Bowman GMG1 Lodwig GMG2 Petty GMG2 Robinson GMG2 Smith GMG3 Cravens GMG3 Galbraith ,. Weapons GMG3 Brown discusses projectile rotation with GMG2 Cravens GMG2 Scherer polishes powder trays, 1 LTJG Biever LTJG Clawson GMCS Wright GMC Mitchell GMC Veach GMG1 Wheeler GMG2 Bowersox GMG2 Graham GMG2 Meyermann GMG2 Plunkett GMG2 Schindler GMG2 Selby GMG3 Gross GMG3 Henry GMG3 Johnson GMG3 Powell GMG3 Steenblock GMGSN Mathis GMGSN Hubino Weapons FA LT Keys FCCS Tolson FC1 Eason FC2 Feazell FC2 Foster FC2 lmhof FC2 Lester FC2 Nock FC3 Allen FC3 Ayer FC3 Banner FC3 Cheney FC3 Davis FC3 Farmer FC3 Good FC3 Green FC3 Handy FC3 Heaphy FC3 Kersten 90 Weapons FCSN Torrez and FCSN Gazaway study their Personnel Qualifications Standards. rl'-i-'H -Af' ""' f 'Www y i . l l l ii. PHAN Taylor lx ix FC3 Heaphy and FC3 Turner look for air contacts in Sky Tierney MEM. vt A , -rg. ,Q .afz m li FW: FM LTJG Seifert FCCM Frank FCC Garnett FCC Yarbrough FC1 Bilak FC1 Ritchie FC2 Longacre FC2 Wade FC3 Birnie FC3 Broussard FC3 Cates FC3 Christensen FC3 Comstock FC3 Martin FC3 McRae FC3 Norton 92 i its fiifi FC3 Tesoriere looks through the rangefinder in Spot 43. PHS Tierney 7 . 1 - GM ENS Lundquist FCC Gonzalez FC1 Owens FC1 Flooters FC1 Vernon FC2 Birkholz FC2 Lindquist FC2 Schumack FC2 Sherman FC3 Carroll FC3 Frolund FC3 Huskey FC3 Kollman FC3 Michels FC3 Stringer FC3 Truebenbach FCSN Chennault FCSN Fedor FCSN Frizzeil FCSN Jess FCSA Livella SR Sogard 94 Weapons f-,..... C , 44 PHAN Taylor FCSN Chennault sands an ABL. PHAN Taylor FC3 Howard and FC3 Frolund use a Toma- hawk Digital Weapons Simulator. Pl-IAN Taylor FC3 Sampson, FC2 Maxwell, FCSN Feder and FC3 Stringer straddle Harpoon Mis- slles. w, la- " lr-, PH3 Tierney .Q A seaman's work is never done: sanding to repaint a cleat. Weapons ENS Finby BMCS-Rigney BM1 Walters BM2 Bond BM2 Keys BM2 Kinard BM3 Etkins BM3 Green BM3 Moore BM3 Thompson BM3 Wilson SN Dawkins SN Harmon SN Kaibiling SN Kern SN Marino SN Robertson SN Schiller 95 7 fl' z ' ff k -. ff f. gms. f ..,.,..-f k ,. YMQ:-in sv 7 A G S W wQ1,vvv . , ,ft..5.kgx,.,..A, 4, wig? "1 M, 1 x- U Q s 4 , .mm wmv: A ,W. 1 ., "M-Rf 4 v ' .N xwm... . X Mx va w g . PH3 'He fi -nu 4 LA , - , A.. Ir' -er 1 W. V f.,.. 7 I , - PHS Tierney SR Daniels lays out a mooring Ime. SA Goddard paints on the fo'c'sle. l 1 1 4 i i PH3 Tierney ,,.nv"" PH3 Tierney BM1 Walters takes a break on Turret One. SA Wilson SA Shafer SA Taylor SA Vinger SA Wilburn SR Cooksey SR Daniels SR Hamilton SR Howard SR McGurn SR Nunnally SR Peterson SR Tucker SR Williams Weapons 2ND LTJG Joel BMC Porter BM1 Southard BM2 Christopher BM2 Clautier BM2 Richard BM3 Angulo BM3 Brown BM3 Dennis BM3 Marshall SN Burchett SN Harp SN LoCascio SN Martyn SN Marin SN MCG-uigan SN Parks SA Ford SA Hunter SA Pascua 98 Weapons lf' r"f' ' Nl l l SN Marin paints a ladder. PHAN SA Mason steers the ship at the helm. PHAN Taylor i 1 , ,,,VA A, , ,. S l l Loon Allen SN Jones, SN Edminston and BM2 Cloutier prepare a rig for underway replenishment. SN Cobb cleans the Iifelines. PHAN Taylor l l SA Slayton SA VanHoven SA Verges SA Anes SA Davis SA Dunn SA Jones SA Mason SA Pillow SA Sonnickso SR Allen SR Angione SR Beard SR Bernam SR Edmiston SR Smith D Weapons 135 Wim 'ik- 1 A , . 'W X I PHAN Taylor 1 Z X "'9"""""'Wqr 13. Pi-:AN Taylor BM3 Young and BM2 Kurland conduct a foreign-object check. C Z BM3 Peterson performs maintenance to a piece of the refueling rig. PH3 Tierney I9 1'vE5d' SA Archilla SA Brock SA Butte SA Dennis SA Dunbar SA Halcomb SA Hille SA Kelding SA Knight SR Dupuis SR Ivex SR Layos SR McGrory SR Sievers SR Villanueva E Weapons 1 I I I w ? . BM3 Hicks wipes down a bulkhead. E A seaman waxes the compartment passageway. ies. Bfemflef SN Smoot SN Wisner SA Castillo SA Hicks SA Jackson SA Preston SA Uptain SA White SR Aban SR Baldwin SR Chaffin SR Kerner SR Hunter SR Meadows SR Schmidt SR Wade SR Young SR Zheng 103 5TH LT Shipley BM1 Johnson BM2 Baker BM2 Murray BM2 Odell BM2 Rieger BM3 Melstad BM3 Walker SN Alvarez SN Currie SN Farris SN Garcia SN Givens SN Litanski SN O'Bryan SN Roland SN Padgett SN Shively SA Charles SA Conner 1 Weapons . PH3 T' Seamen secure a Iiferaft. 'emey i K .Vi Ts I -4 1 ' .41 V. ,ll RI . x 1. l . .it i, Li M 'ww we S ws. J Silllli E Ni? s-.WM ll A s .4 , NIJ - x App--g , :-TL :A K. 3' R ' 1, Q Isl-' .V .f ' ii-..1f' yjigf- .T A SA Cummings SA Douds SA Duffy SA Golz SA Halvorsen SA Luckeroth lyme PH3 Tierne Line handlers brave rough seas during an UnRep. y BM2 Murray conducts career counseling. PH3 Tierney SA Morse SA Sika SA Tice SA Valverde SA Walker I n CDR Nickols A seaman cleans Irfelmes. SR Brown SR Cullotta SR Marin SR Mercer SR Stephenson SR Taylor Weapons 1 -T w X I Y f if f .JJ ,I 1 I 1 i Iv li x Y: H 2 1 1 1 X 1 W It . iii I 3 v I E E E 5 I 3 I I I df E N i V I P I , , 07...- l 1 ,4,Wr,, , 1-.gp N X ' NWN... .X 1.4, '-.,K,,V ,. " ..,' -,,,, r X M M' x ' . "V i MMU fy ' , w..1.,, .-M' ..,' L , M 'V f 'T Wm:-w 7' X gnw 9 ' fs. ' A .,, , If 1, -M I . ' iff-,Nv,,,' ' W, , 4 , ,. , ,W ,,1. .F W, W. , H iw , , Y , . ' ' N mx -A N , " 4' 4:-v x w-AMN "z ' ..,,, VV -YQ: W , . fm?f.ff?'g 4 -- 4 W, f Q A ' f g '--- -,.. X f If Y W ., ., S Places ving Home 110 124 Bay 132 Kong 138 pore 152 and Dubai 170 ya Beach 182 Harbor 194 mg Home 200 MVWH A-MQ f ?55? 7jQAfQ fsYf if ff. A JETS 'I PH3 Bremner tg: E7 S v w k 'AW uf rn' W xy ey sal or says goodbye, kisses OSSN Gayles his wife goodbY9- . , ,-...-, gf-, + f f f .I gm 'V Xfyyfe . Hfmcrjyy if W 157- ffm- V ,W 4 I-Uflw.-W 0 .W ,X ,,,. 5 ,,,k.,W,,k ff , W., .W ,W f A WV' 4 h--- Wf 4, nh-yi -'ffl ', wif M5274 , W f , NW jwffxwf 5 -'wwf QVWXW4 iW4 f W -1, .. WWW . X270 WWW ,W lf! -fif WW We f, V' f f f X WZ WW -MQW v7WfM'7yWf,fWfWW5 yy 5 f4.v74 'X -'ff f' -fix' ,fi-wff .fffxf ,f ,wx f, -7 A ff L- wx, ff. fff4w-4fvffxWk'ff! ,N W. gf yo f X Aw' Q, Wm Qyh - W . , fi- f ,-, f ,f fl, f A ,W if f M rim f 4 'H i,W 'V W' -WMZ "X7'f.: fxf UK KW fw7"'f 'f,l,'fk .fv fkf 'fl' 'W IX' KQV' ,fff -y fw' fx, "WC fa ',--- f .X , '-f' ,mK, 1. f'Lh X ,- , 1 1 A f X i Q X' 1:2 'ikxflx f 7 X 7s f A SW, f W! M vii? X ,W Aff If Vfff 'Sf , -N ,PV sQ fs W!-A-if , 1 , .xx,, , W , , 1 1 1 , W, ,,,, 1, 1, 1.7 1, .ZW 4512 X, ,V ,, . , A X ,,, ,, ..xX I W, A 7, 1 WX ,Z x X ,WL W ff! 5 SW! Q, 45 RQ qw! M A-f fygnsx. M gl 4, Q , ,kv Mfg n-,45f if 4,145,451 i 1 N ' f - y . f i l-l37Bremner' 1 j W ...- ,X M N ii Wi 4' 1 , ' ' , f J , -f, f, Xj,A'f,5-455 fyggygfflg r F . 7, ff? ff ff ,w 14 MZ mf U71 ,4 , MW nf , , ,M ,f f, A ,, ,, , ,M ,V - M, xg, - X, fl , Q iw, U A N- W ,,.fvf,-ff gpg 45' f f f .- Z, iff 'WX wg :- is Z fi! Q, is , Q W f , J03 Amis f 1 P JO3 Amis Leaving Home HAN Taylor SN Baldwin hugs his girlfriend- 111 AA ,B if .i.ai.M. , . A wife says goodbyo to her husband on the pier. SN Honey plays with his son PHAN Taymr , I I Jos Leaving Home A SHIIOY and his fiance get a last look at each other. Annis iq X U I at W of mi it Y 0 it S. 2 X ik S r ff. QQQM y X ,W :ff Q57 Q fl 6 f X 7 gg pf PH3 Brem Uel' fo his wife f , , f 7 W y f f fffiff ,MXH YN2 Sheldon has a last cnnvm-,a1,Q,f 20667 fwi lsffdniliyff Xfy ff? W 7 7! gf? f f X X f f y7jff!WyZf7f 7 f f W f 0 Wy wwf f2Qff7!Zfff,WQjgQ f My Z 114 gl' Theecolor guard stands at attention as the shlp goes underway. - . , Q , I JO3Annis Aslgnalman ralses theflag. g u ' g g n l ' l JO3 Annis MSC Agullar waves to fnends. Leaving Home X A tugboat guides New Jersey toward Queen's Gate. I ix , L K Y .L.a.:ze.41.... f-X-f W- f' f , ff S I K , ,g ,w ,f f-,Z ,W I , ,X M yy ,f , ,ff -9 , f , f yn mv- W f f ,,-,, ,H ff ,Y , m ff fffvf ,aw Q if f 4, ,, 4, J. f , " N jf 4' y ff, f fc ge! 2- ,f "G W fy inf Q fm - f' f' ff' M M ef 7 f ff nf, -,Z-J . 4 , gf M If f,,,,,, ff ff 7 ,f . ,f 1 ef-if M 7' M 7: .W ,f w. ,ff W 'gf 7 Q Q2 .g,,,1f,,WjW ff f ,f af' Q7 ,,,f'f,ff'!c X' w ff-gf-,f'if,,ff V f ,, gn. ,gf :cf ff ,,', 2 f. - w M ff Q-2-agf ff.-fo-aff ., , ,f,f ff Q f,,ff ,X W 7'-Vw f 1 2 41,5 4 W-J ? Z-fx'- ', Q , f ,f ,f f ,-of 1 my ,:.y,.,,.f f ,., ,, f , 4 0 ,W ff-ff' 7 ffl! -M f f . ,f ,M ,ww QQ J, any , 5' ,,,. 4 ,, f Q , Z gk ,ef-yf ,gg gf ,f ,ff ,yf if ,, ,ff My V 4-if-,M , , ." uf fy W if ff ig.f .-xy -yf , ,f X ,ff -7. MW ff ,,. ,, f, X 4,, .17 7 Z ffm 7, M 'ff nf M'-w ,fi M ,4 H V - f W, ,f M .ffff y gf ,ff 1 If ff. ,, ,554 K ,W -WW W-f V ,, f, in 'f if 0" 'f ff z X WCM? ,K 2 ,f ,mfmff fr -,V .nf 4 W 4 , f M ,W Z- ff .yi , ,f jff.-,ff.,x .w f f4..,.,,.j. ff wyyfff f. f ., X K yy f V ff Q af 7 M ,Q W ,ff-Z.-y-.,fjf f f' 4, w.ffj.,,f' , fy' fn -ff ff' f . fy . ,W Q ,ff -, ,jyf , 4,56 ff ,, , , W fwy 4 ,fyyj X I 1 W.-,W-M., .f yy, Z ,gh yy Z ,X -ff 'ynwjfffwff'-iff' f yffaffyf 7-W ,ff ,f M M ,ff W Z1,.,f ,www fn ff J K W, ., ifwyi Z - Wygwffy W ,M ,W ff ,f-af f ff M HW, ,ff f ,f .W ,f M , ,!,!,,f mf ,f ,y.4.W.,,.W -f ffff vf-ww ,-,,,.,,,.,f fwwffwfy, f- fer- wwf- W - 74. ,,g ,g, ,W ,V ,U y 7 , ,, ,, ,f V f f fm ,.ff.f.., gn -Z- M 5 - . g .. ,7..W3 Q 1,5 f f ff ff ff , pq, .,Qg:,, . 7-W-M , L f, ,Z...f,.,Q.f,.4.mff-,1-ffflh ff 1 W W., A : 7 ' f ' Q ' JO3 Annis Downtown Long Beach slaps out fof -viewq .yff-, 'Ufrffff PH3 Bremner LC9.ViI1g Home 1 .. Viffd' Man Aloft A rope secures the pH3 Bremnef 1 1 6 Leaving Home MM1 Rodriguez works on the platform on the 11th deck. i- --W ' f-'ek' "W ' ' WN- V ,-,,, ,, ,,-, . , -1-::.:n,fy-umm-,,, , - i H J Way Up North fe 1 1 w , f f f X , f f f X f , X f , f ak over the bow off thdlilehfian if fl 7 f . ,, ,, f f f ,, f .. , ,f , , 0, X fr W ff. f X ,A f K f 7 f K If y , ,f f, 2- fa X 7, , X f XM X X X f 1 f X 0, w X W ,Z 4 ,f 5 ff 4 2 7 W fm 'f 1 Q . W . Taylor ,,.f ,, qffvf . V W 5 f 7 Q Zf : V Puajieme , W 1 USSXLLM k' Ddi f hfwfb 111W f f Z PH1 Phillips V fw N the Arctic. ' PHAN Taylor Leaving Home f Af S 6bii1anffbLkndI6S qpioivfork on deck. PHAN Taylor 117 Underway Replenishment f x f .r f ' f f ff ff f f-4 wiiwf ' 3 Pr-:AN Taylor , 4 PHAN Ta, , f 4 ff fuel frdrfsterred. e Third Dfvision prepares to refuel a shrp. f f , f "U w. f f Q, if 'V L- f 5' ' vi ff- ff--, , X , , f we f ,Ci ,Wpfmh ff 01,6 7, I f fi filfmf- w Q,,f-nf. ,lg WWW f7f5,,,f ,f C M. Qyf! if ,WL ,.Q, L., 'V X Lf ,V x ,W 0 ffy L 'NWI f . f--W X "f Z. ' W -fx f , f 74-ff.-Q' ff' .-4,'.Q,W ,gf mfyf ,ZW ff., J ff W-yr Vg V ,f ,f QW M4. 2 iv W- W -2 ffgf?-ffff 22-ZWZQ Q "", f f' H A mefvff fm .." f, Zf ff M , ,, f fy f , I PHANT I wwQihmvjvlsvonrr9etsWs,oqked.w f av' l......1 new .Jerseys reruellng team. -1-nr Taylor 1'4" ,Z Yw547f'F.f,?'W.Nf'7'ifliffbiii'W' ' ,,,,.. ,,., ,' Q s 3 ' res to the flight deck. PH1 Phillips -.4 'A conducts an UnRep during darkness Jerseymen at Ease O Zfffffffg f f g,5,yXf,wf,f!f fffmw ,' 5 fy 1 ,, gy ,jffyf ff 27 M f 4 f 1zffw4fwffffffyWffffwpf f ,fywygff-fy,fy47,yeffffvf,fffff 4,,ff 7 X MK! MW AM ,, f ,fm ff A f f f f f e 131' . V t m Blngo was Leavmg Home BM2 Rleger takes a qulet moment to write a letter home 1 . A-mnzgvc - S S is iiiii ,Qgzvsf if zsff - . ,, ' f izs f 4 ,Z 7 is vi W Q 7 'Q "4 S5 TX ef, Q. S fy, Q ff A fy, S .Q S. 1 cm .J- aw 1-.-.. . pi' , X f . Y, Z. M f .. Q f g XQ-U Q. f, , 4, M . ,, M . 4, . ,, , ,.. WM kkkhk. , .mfmhw X9 lj. U sm ,Panefson 11353033195-A at tbeafamormt, f ,, .S .1 fi f' 97? .- .R as 0 si '4 ifiiwa 2, s wi 'ff-si ff-5 !W.s Q W iff X ws Z 7. 'W ,. PH3 Bremner W i I I i .E 3 Y . is K N 1 V Y PH3 Bremner A Mess Specialist shows off his cake for the Navy birthday. CDR Nickols s. SV 'V g gl, , we , fm 7 14 Q Q R 4 a lf ' 1.1 Q W , w X w 7 X , f , , r , , R cnmwku OSCM Wiilgagrueg geiefgafgoog yrevygofyPracEx '89 -+- the biggest exercuse smce WWII. lc os '4.,ff',WX " fi ,' fk 17: V, -f ,V ., , .-W7 W m5,,W'ifo nf! f' mouff W. ,f W , , , New Jersey joined over 40 other ships for a pass-in-review. max: .lnrr--11 . me-nz-:ml x f L32 v PHAN Taylof .--... , :fiV1 ,g,.x.xx ,ro V A A f EQ ww- F W o 1 aw: l . ' 'S . 144.gif TL... j-:- 4 , , 26, shgrxfx ,vgjgxhy i V 1 .z3z5,L41.J'.g:gr,' I , I A , 2 Y' .K RMA 2 K - .. 1, I, .F ai-fffgg2ri?1 - Y' ' . .,,j,5",'1 '-ff 4' 4- .. V H f ' ,f.'1,v.,f'g PHANTay1or 3 o Q w e he M714 i, -A w 4- M. 5, . 1 New Jersey shows off her WETSU flag toirevuew ship USSfE,nterpr1 se4 ff of fe of ff X as-www Jili- VW' The 16 mchers cut loose PH1 Phlllups A rear admiral shakes hands with New Jersey's flight crew. pus efemnoep Leaving Home K I I 1 2 C New Jersey steams into port. x 4 F F mmzcqm .. X... .L 4, .AN- ,f 'g ,444.f , ,,,..44.,W , 4,4 44 ,, ,, ., 4' if 44 V44 44 440 4444 4 1,44 4 4 4, 4 4' 4, f '4' .4, 44 44-4' V' 44 4-44540 ,4 ,ff 'ff 44 4 '4'-4,f,4" 444 "'f4'4' '4 44 4,4 '4 44 f' 44 44 . ,, 4, , , 4, , 4 44 4 , , 4 4 4, , 4. -4 4. 4, 4 444.4 ,4 ,, 44,4 4.44 4, 444W ,,.XrVW,,y4 44 4 ,4 4Y44,,Ww4,4 0V,4Q4f4444Q4444 .. '44 44-447 44 ,4f4f4 X4 44f.445X4441,4' 4 4 4' 444 4'-44.4444 ,4"4""44 244 4 .4 ,494-4 ,' '44 ,444 44 44 44 44,44-4 444' 4' 44454-0 1, . 4. X " '4!f,V4 .X4 4'- 44X 4-44,74 W -44,5 y74V4'W 7' 4 44 44 4f4454'4!' 47x44 4f4f'74' '4 ,,," 44 -4 - 4 4, " 454- 4 4.4 4"444,4 4, 4 44 44444 4,' 4' ,4 ,4 44-4 4 '44 .-444 4,7 4 44 4 4' 44.4.4 .-44',4,'f, QVQ4' 44-4 ,4 4,"4',44',44 44 4 44f,f4' '44 44 445-44 4X44' 4,.'4 'VKX Q CUWWXZ4 ,Z44.,ZW4W,4 4, W4W4!474kU4y,4!,WZ,W4,W4!4, W4,W4,y4!4' W4,W4V4! X '. X ' X ' .X X 4.- 'i 34' 44 4-4",44,7,,'4 44 4 414'4'.44444'44-4544-44.4 44-4 4. 44 .4k .-44 4 -44 K, 44 44 4 4 4.4, 44.45444 44 4 4 4.4 ., f-'4, 'f 4 4 , 4 44 '-4-4 ' 4 4 44 4-44 44f4.44444444.,4 4,4-4444,4,441, -'4 ' .4 ,44 ,4 44 44 4 , ,4,4-4 44 4 4' 44 44,4 4-44-44 44 44,44-4 4 4 ,4 44, .. . 5, .. X 'i ' ' 4 . 4 . 4'4 . 74. --44 - 4 - 4544 44,4 -4 4444 4444 4X fy? 'W-4 4"44'. 4,1 44.44454 ,44"4-,4-4 '4 44-4 44 .- 44. 4' 4 4 4.4'.4 444, 444, . X, 4 '44 - -- . 4 4' 4 4 . X 44 .4 44 . '4 -4 .4 4,4 44' Lf f 4, 44744W',f,44-4 444 4-4.44'.4f44W44' .. 45 .X 4, ,, Q ,X 524 kg ,Z4..4fW'4V44f? 74474 !4.4,W4Z4?4V!,4f Z4.Z4j4Z -- 4, S. 4 4,, ,, 1. 4, - 4' -4, 4 44 4,.4 ' '4, 4-44.444-'4 4 4 .4 X 4 4 44- 4 44-44.,.4'...-44.43444 '4 ' ' 4 4 44 4.4.-4.-44 4-'ff-44-444.444 44 4 .4 -4.4 ,44444 4, ,,, 4, 44.4-4-44.4 4 4444-444444 4444-44 ' 4.-4 4, 44., 4 X ..44.,44.4k4 44 44.44-W.W,,4., 4, 444.4 WkyM:444,,444Z4y,44 Nu. , -4x4 fX4.,4-4f 44' 4.44. 4-4..4y..4..4,.4,x44,4-,4g4,4-4-44, 5 444 Q ,4 ,W '4 1.4! 4X X 4. - WV' M4, .044 l X- 4W44 . WfWfW474WZ 4 M4444 X ., .X 4 44' 4-4,.4f ff 4,-44 4-X4-4-X4-44.-4414..4JW.'44.. ,4-4,54 4444 44.4.444i4V4 444 . . , 44:,44..4 W4, 4, 4.44 ,W ,4 4, ,4 4,44-444.44 4- 4. -44 ..44U44.,! 44.4 4, -4 4.4444 4,444444.,4'4f,414-4 4-4.44-4-44'444.4,4 444 4.N,, ,Xu 4'-X44 ,f4Q'44 WXQk.4" W 4 sf 4 I4 4 4-4 M.-W.-Q-M.XZ..!4.7f,4'4',fy!-W.W.'Q.77 f , fi 4' ',4 4,. .S . . AW. 4.,k ,. 4.4.4. 444!.4!f,..4 4 ,, 444,4 4444444 ,444444444444 X Q Q-4, 4, .Q 4 'X f X- 44.. 444 4 4 4! 4 45-44f4!fW7'744W74 44.-'W 4f4W447 QAXQW 4 '4 WX74-'4 4-44 'I ' X f ..- 4 ' XX , 74, 4 '44 .4 f'X-4 -44 4j 4-X 4 -44 f44f?4Wf f4f',4 .4'.44'f.4'4'444',,74,'g4 4-4 44 44, 4 - 44, ...4 ,, .X 4, 4, -- 4, f 4. 4 44-4 4,'4-44.4.4 4 4 'f 44444, 4-44-44 4 4 4 44 4 4-44-4-44444 44'4' 444'4 4-444 44444 444 Pl-S1 Phulllpsr, 4 -, p PH1 Ph""PS ' fi 4 X 4 w 4 4 ' 44 " - 4 -4' 4 , .. -X , L4 -- 4 X 'i .4 4 4:2 .s4 U 4--4-'4'XXf 43 44 -4.-4,.S4f 1,4.f4.. , . ' . 44 4 4 4' f44.- 4 - 45 .4, ..44.- 4- 4 .-'4 .- 4- 4, . 4 4 .-4.--4-4- 1'4,.4.f4-44444 .-4 .4.-4.4141444.-41.-4--4444, ' X 44 4 - X ...4 X- 44- ',, . 444 4 4, 4, . 4 -- 4 .Q 4- 4't, .4 4X44f 4- 4 4' 44414.-4-,4-X4 X 4 - ", 4 - 4 - - 44 .. 445- f 4' -4 - . 44-X f 4 .44 - 4, .4 ..4,.-4- 4, ..4.. 4.4-X 44 Q4..-44-44404 44.'4..4..-4.54-4,.-4..4.., 4.-4 44 54 8.49 f 44 7.x , -4 . .4. 4-4 .4X ,.4- 4.. . , 4 4 4.4. ..k44,f-54:-'4XS4f Q- s4', 4 -4- 44-44 X4- .4 4-4 .. ,.'4f..4f-X 4.-44 Q" K. K4 . 4 .4..k 4 4. my f, 4 -f I ., 4.4 4.4 iw. W4 X4.. M4 .,4. .,,!.,, A4 +A f9i?0f, PH3 Tierney 4 . 4 Q PH3 Tierney Pusan 1 1 Pusan ff 7 W fi ' f .. X 1 W f ,.,, 9 fi 'El' , r PHST. W f A Korean? worngn! offers drunks to passersby. r 'emey Z W 4 A lobal VBl'fiSf,Pf0dUC6S, ddsighsf r r r PHS mme, , Sp :'.w',--- ,V .. , ""' " i 1 ,,, . o G 1 Q o m m M f i, Qf olo ' ' A crewman buys a gaft. Now what's he going to do wrthoit? o o o i 5 of ,flforean gigkgngglgg2age,foupgf6poA 5gle4y 9 , f -, ,' ff 'ff ,Q ww 'f.!,!, X., 7 W Q ,f 4,1 7.-,M-yw..,4 Q , , ' , ,, , ., f 2 cf H f .,,-w.,n.w 1 4 f ,.,f.,WM-Q.-zfxfff ,, hw fi V f. of i zz' .., Everythin9's built compact in Korea. o oo o o ' PH3 Bremner The best buys are found near the Army base. Pusan 'W PH3 Bremner 127 Q Cr ew m en en lo v a night ix--KA, X fff , W X X X , ,,,f,PFi , 3X T. 5, 'Gf,fey,, X X ff onfi J he X f 1 X ffi 0 , if , wn ff jf! f X f fy ff ff ff? X ff X XXX, af X Of!! 2M M XXV ff! X QM fkff X ff!f!Xi?Zf fff ff ff fff QZWW ,ff X ff fff ff ff ! WWW ffff X ffffffpzf, MMQMQQ ,WMZXW ff X Wfyyy ff ff fff ff X f wigw f ff ffffwy ff f fy ffffffffy X W KQV WW W f ff f f ff fl W W ff Wy Q7 f ff? f,,yffffZf , ff X fgffffif ff ff!! f f fyff fyf X!! f ff W f f fffff ff X! X X W X X X 'N' X , Nc 1, W5 seman,-I , fe aa bu sin es Sm en eng a 9e in 9a m bl- 'n 9. f X if 7 if I' M ,3, V f J, rw, if J , fr' . f, X ,wgyfff ,,,,yg,f,f I ,yy ,NWN ,K ' I MW' ffj yffyl Mex 1 fb NW!! W f ,Qf,,,y,,7X,! , ly W MW, VW? ,y ' ywf -- , ,ff ww 'f L - ,fffV'7Yff'fWWf' ,f,fwZf'W4! V, f f 3 f ' ,,j,C0f?'Q' ' -,W K X ,, ,,,,f 7!?,,,,5ff,! W , ig! X X ffj X X! . ?3GifZ,fg,zz'f9M- ,if I ff, ff f W f .X ffl," X L 2 X X X , ff ' , , gm? W' ,wdf f ,f,, , X M, X , !,W,,g,,, W , X , ,,ff , f 4 f ff W f " ,: p1,fffff'f VO f V ,542 ' ,fi 7 1,45 W' 44 , W f ' Q, fmfff X X' ,,, ,,,, ,M 47"7f!!L 0 fff' X5 f,,,,ff ,W , ,,, A jfffy U07 W ' i,, fmyfff ,Q fy? 2!,,,yf,, ',!,, ,CTW 55 ff' f' 'f ' Wy, ff CC ,,f,ffff" , ,!, ,,ff'f,4Z? my ff gg, , WW, T W Wfzf yfif Wy, ,yf,,ff! Z , ,I ,,,, ,,,,L XM! 2 ,fm,fff,:,g7 " gg f ,,,f 1 f 'V , ZwifyfT,Wf'7?7 M642 I ',,,,4,, fa ff f . , A' nawgmfffyjff W, Qfe,,'3,',zf1,'ffMfWf5 ' M" ' - Ufpf! fmffffgp ,, wwf, I ,gf ffffmffff H , 128 P I X Wwff ,way X X 4 W, W ,wyfg ,cyz,,f4f:,pWfj M fy, ,WW,,W, ffgmfmfwwf ff V ff xJfwf7f,fX!w, M' f,wWNf,Wf,,W ,,,f,,, ry ' f,,,,,,,, , ,QW I ,,gWgn, X X X 1A if X r , X PH3 Brernner A Korean dignitary steps onboard to full honors. r r , ,, V -.- Q., 1 , Korean midshipmen tour the battleship. mi PNSN Doiron Pusan W ,Q rY'7 Trng. ... . .., 23 'fx NC1 Wiseman M! I n e e e e e , w 4 1 f n Q, nn ee n N01 Wiseman The New JerseynClown Troupe makesan appearanceg Q if 1 fi een e neeen z 7f vQffjf!f Q 1 ' . ff e ee e n ...E ' 1j,' ' V ' , V PHANTayIor e Clownsnkeep school children occupied, NC1 Wiseman Pusan 1 fn' is ,,,,,,,,,,,..l H' cfs! and SN Bridges pump mall- ENS Erickson looks at the breech of a Corrigedor cannon. I-CDR COY I6 , 1 wiping gsm: Tf,5 f! x V! ' il U. ,V 'N " N X X PNSNXDOUOD Y! . - f Q fThe'lQcal taXif will tagke ypu ahywhQreq 1 "Taxis" and "buses" stop in a run down but busy VendorsQ selIhrgakfaQt t0 gqmmutef5 1 3 Subic Bay I ,wh iv i H 0 '1 I is PNSN Doiron tr' 4, mmf ff' iii: :L ,iv a J PNSN Doiron A woman sells vegetables, r r r A basket weaver brings his trade to the city. NC1 Wiseman NC1 Wiseman Subic Bay mv. ww ,:4 v 1" Y . ...vi 1.19. , V ny' ,As ' 1 -iff. , ,I '-' I ,VV 72 ni'-Fvm' f' ,,, A , x 'iff 31 4- f. .gd f L" M UWT. ' f' 1 'Wg V -.. 'Q' .. 4-MA. lu 'W '1 g ww- 'K ,, W If wif rg Qs i , V 1 -...,..,. .fy .-Q 1 11 5 1 3 . K u "' n 'ivan . 5--... -.. -W- glhfvffr hw ' J M' -- 1:1352 Fr .fsqf A W . atfffibl zu .- ,. .mi ,.,.gg,, 1 Mikinez-Asfegfri-5 , ...L Mp., Q-:qW..:J::2: yr :3f3z1:ix1:.zE4sR:Ez' rf N f U 3 2- '. I J,fAW'f??fL ' 'SQL :N ' 4' ' 51514 " ' " Q5 M -QQ, ,Q K, 1.1 MQ' -' 3, Q' 2:f5jif5"iQ' ,A gp ' Wiy V I -. nr , ..X 2:3 ' ' ' 1 409 'N 53,31 5 ' Eff: f ,Q Q' Z, '5-A, , 1 A E125 I ,T A , 2-if . ' ' X! "XY cv M . , ,Lx ,. R L .SNL X : " QUE'-S wx. 'ff 1 rf' 'Z -.5,'q..V x VV Hong Kong's skylme cllmbs steep surrounding hnllsldes . fvL.y,....- mm GW? HIL! Lf Ria W n. 7, .,.,.-:V --Lg ff-V - it 1,1 Kewl: .Qffagg 2 1 Bar Q, 3 , IL gn lf HY QQ. ' wg- wr-N '-'-1.1-W if .1421-z-sm 1-1151- 1 2 ' W 9 i ? 5 if 4 v i v v 4 fi -1'n"I-X4 ,W , . Y ,qv Z5 PH3 Bremner ,V ,A human I-ting 'ill 4 ,,Q,.,,f,.,,,,,. -.M A 1 we -.W ., ,., . . . , ..f.f...4-wk mf... .-,UQ-.-4... an, 9 u--few .',.,..e1w wl nw - on Q K 8 . .Q 4. .Y-,nb eL?9 if .xxx -If - 4. x. ..,,- ,,....M,wW -my ,M 4 Q-Q or M,-6.4 v, an aj lg . 15. i, Q LE l as Qi 4 4 i3 'i + 2 mA wi L+ ff 1,4 I in 'Fyw f- 'V5 21: pq NC1 Wi Hongelrrgng 1 i--.. A Jerseyman tries to get it all in one frame. Hong Kong pna aremnef ' Architects consult spiritual advisors before building- ggi M it - Slxigfgpmig - , ' 31M f "W'i:w,. ,IQ-Tfgn i in. Q t Mm ,Urbania soaks up the sun. NC1 Wiseman NC1 Wiseman PNSN Doiron ust stop for maps, money exchange and information. wi vu-i :im lib eg, ll! 'I The waterfront presents a massive skyline. Ar PH3 Bremner Hong Kong 1 . ..l.---Q-1---it ' fi ft Y er it if ii Y PN5NC5F5if5' A Chinese praqticesecalligraphy, iiri iiet i V 1-Mgr F R NX NN I S. xl 'Q X xxhxi 'illlkkiytxgx ss X h XV3uQxxxfv i- 1, 6 x KR PNSN ooaronv Snakes by the barrel. t 1 it i ,Qu .4961-S' 'mud-543i-Iv' ,jeff I- ' 1 ffl' 1-:Lv 91522 risks- ' PNSN noarch Incense burns in a Chinese temple- C is is C Hong Kong s A. . , i., 1 , af b 5- Mft, '. M, . An ancient pot greets visitors to a Ch inese temple. G .Ji 4 Rafe' i "Q .f . 4, ., V. .e L . K' '- .. ,H E' , , ' , 1 , ' V 'N ,'PHAN.Taylor. L ' , , 3' p .-2 :Y 241, H PHAN Robert Taylor PNSN DOiI'OI'1 Old frescoed spirits protect the walls of a temple. P., if ,,,-'-' T T ,..,, :1,.wM-WJ' " PH3 Tierney has a seat. -dx PHAN Taylor Tiny characters took years to make. LT Lyles Hong Kong 5 If K- N S ,iq if -'W M, W? 'IJ wx 'A' fig ., , WA HM1 Kuba shops Made-in-Hong-Kong thingamajiggers. PHAN Tayfor i C h f , W r Nc1wfsemH rewmen s op or crystal and h- - - ' f 1 ' 1 A' Hong Kong c Ina ln Chlna. Y! pull , 51- : ., u f mn. '45 Nl4l'-HJ-1 vv-Cllatt- . .-4. .gs--A arf. 4-uu.g 41 A1 M Q ' X ',.fg5:g,'1f'fif3f2f 'yn A " Q ffm' Q , A , X 2 W' -Q A 3 11 "V' 3 Y H M f f7f1,: 43 vw ' V Q. H iv' W' P QL , 11 N' if A 5 X 5 x lf 7 3 ag K Q .fl ff 4 K 6. . e r y ,A 3 H .M., ,.,,..........,...,,,m, I W L f Iwi EJ, fsf Wi, :QQ ,f is 4 -' . ., , -If IV ' -Q 'ffk fx, . ',v 4 5 v N-ii 'FAN , S K ,.,xk,,k 1 ., ,...M. ,,..,,, iff' 4, ,,, .,.,,. ,, + , .N W , lsg g yl li , il., 21+ rv: may. , 4- A lg ': M V- '3 ' L A1112 "v A n M H ,, .W 41, ,db Q , . 0, , , - . ,y. Y. J 'M 7 H--ww - E.. Rf! 1 r Y Fi' x ,..y -h v ww, KUNG, mai ow THE my mam Q-rf 1, 32,9 '4 ,S Q L fam M K fe E l r F- .zgxa F I "GJ A I LV, j NJ Y a 1.3 Y x4 kin 44 'x x w 1: ,1 r i Q 1 I i 5 u , ii" I in '4' wsu. .xe- ,,.. Q 212. up my ' Q S -Q -, 4 L, t . R 4 1 ..., ,ll ,ull ng. g A., Q . 5. if QQ H .Q , , uv. Y X in ,mn-f"c pq, ,. f.,, Q .v ' J.. ,, ri 'A ., gg if -f ,.f 1 ,gf 4,35 1 U94 , ' Q ,sit ,1- mw, , 1 QQ, , R4 'L' fi 'Q , 1. li A W Q 'SW ' f l I H Ls' X-v.. fu. ,,f -....,,.,,,, S W -u ., , , 1 . ,A fry.. u-NW N I 5 ,, L: f NV' . W l rjq 7 ff' ,f -uf ,P ff 4-L' P 1 'I X' x-,x ' f ,Wg 1 h-MMMAQR J mv 7 , ' ' W?7:,..1rqp. s 1 v 'wanna if' W if mr x ww M pang' qum"mwhvwwPmvvm H 5, -ami M W wk -M, .aan .-,. my :gif "Z 'fi :ex am- ' 5 -1,359 'fs ' '71 A 57 53 W' - " flrjvl Q V: PQn WJMQ' v 91,1 f lf ?, R -' lb' f ?f?g!5 . A l . .1-, VY' 1 J ., 17 X,-wif. A .milf , gf 1 x 4 f - -Ski x '-.gf ' V . 1 f' 1 .,.. K.-,M 'worm , ' ll l in x , fi, - ' ' 3 3, 1 1 1 1 1 1 1 5: 5 1 1 I , 1 1 fi 1. 1. 1. 15 li 1 I 1 . .P Yi 1 1 2 H fi I 11 I 1 1. 7 g! l I 1 1 7 , , '1 11 . I 15 2 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 Il rl 11 il 1 if V ,i if ,f if 1 5: 5! W1 41 I I 1 1 A 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 11 '1 1f '1 E 11 11 11 I 1, W -1. Qan- wvw 11 . ,,,, .H " ' W'1s.. 5-. ,'N., ' 'Nm 'Ng .xssg 'Q 'in 9-A 'is ag - 'X I,,,..-f Q51 sv .59 .pin ,- X.. My I I . 1 fm .', X - Ev' rw, 1 'M ,A ,,:,.1- 'Slew 'L-11. ,:- 1- ,. -.. Q xy.-1. ., 31 t 142-e.---WM wr'-"1 W:-1 ' -1, 3 rib. -V f-.1.11 ..,".-,Q-511141. . 1 1 ,"!'. da 113,51 - 4. 1 1 1 .. ., ,.1,.,w. A . ,g J,,,f ' 1 1',i?ffA'. fx- 1' 1 f.. M .1 ,, 4,,.v.W,,h ,, i V' ,rm-7-,, ,Q V V Y wvgj 3 :"1'f,i:-,,,,,,'1 ? - , -,1.:3:g,Q1:,,,qycf-f ,ff Q , 'Eg ,W , W ,fy ,fwf :Wy 7, ' , -7 ,A fy W ,, ,, ,, ,uh ,,,4,,ffff ,ff ,, f y M we ,fm ey f " ,W ff hw' ,M ,N M ff , H M, I ,WE Q - A jf Kjf., y I , Z Z 0,4 fi? f f ,W af, j Q W, M EWS ,W W 07. Y ,,,,, Y Kr 31 -1 , 'J Q I '04 Si - 4 ' Q L - ' PH3 Tierney W- We --, f . f- 0 f, qw Q W 2 A-W 7 F "I fi 'WP'-Vi ' W YWIEJ "5 5 Wk ,' f, 'f " , , f ", ' , f We ,f ' ff - f ,Dorf W fy Z- f M, ef if L f Q v ' f f ' V ' ,Z-,,,., ,J .fs yw,,Q 2 ff ef ,W , , Q ef - ff wwe , QQ. MQ- af- if f iw - f , ,Q , .rf X X -ff -ff , X gs X 2 XL W 57 5, XM WW I ,!5,,M fm- iX,,?f,yV V, ,X , fffyw, f six Xwx !kWCw'W7".W.-,f,, b-we-f.,Xf,-uf .7 f .f.. , We ghiffv.-r f , f - , ,- , ,gf-f , 42-f f , , gI7hpeevaIuatron,1eam,an , oatzafralse , e -1- -W W U , -' W ff my - Z - ff. MS 'i W, f' iq., "4"fx 74- f,,1,,, Q ' R' M5720 5 , 'Z W WXMWS Wfysfisf 'Q 'W QA-Wi XTQSWQ Www- f - 7 ff, Q, - f' .,, , 1 f, 'V ' f-W-'ij 7 -- 'mf Q : f A ff -pg, - fe f .1 W ' ,, V ,, ., , W ,,., , ,, , ss ffhe sy .- - Z X-X ,f 1 me 474, if fa ev' . 1 w g' 4 L x 4 I., Q 4. ' N ' , 4, 4 A , T "VW" "H, W , 1 J f ,,,,y9?'f'+""'0,...1A- .Q , jv'-vw---9,4 F! f" 4 . 1-f--,wh N- . ' :""'?f , Y cf-.W-1 k 5" ' K PH3 Tierney ,ef imfigsf: - f drink V A - Seamen hne up or a - PH1 Phillips Hong Kong Major Conflag Drill Marines formahose team andijoin in "fighting fires." f i f r I i i ' fr if 1 Hong Kong Pi-Ia Tav'0' Firefighting team down! ig, 1 'Qi Q . . - -Q --......,, W 5 A.. -n-irrnw-fu-H 11. T, Wifi, gk 11?'TPm . ,N,ws....:- A firefighting team advances in a crouch. 4 - 'N ' V '4 - f P :tJf.LJ 4-"""Zi-K V '.:1 ,..,..- I 'N -an PH3 Bremner A scene leader offers his nozzle-handling expertise. 4 . YY 5 wr., F. PHS Tierney A A A PH1 Phiilips A A medical team evaluates casualties. A hose team stands ready. . f 1-ng-1' A ...'.7Gf"' . 11:-:Q mf- . . ...,gg5,35A-- .wafer HRM-' 1' we-nf-elle'-9' ax, ' f Hong Kong 1 PH3 Bremner ' kvhw- 1 in K I ., eggs l-cpl Conl9Y A Singapore, the "lion city," greets seafarers with a fountain statue- mr:-rgg-,gf , ff X-J ff 5 f QW 2 J .S 'Q-'v 4 ' 'A XWS V es? f""1 nfl.- ' W0 c"f"" "K ,., Y' Q -,'- rw" ,W r KKA, V, . V' 1 ""wi.ATv f-' " fr..,-- N L, NN 1 NNN kk? 'In' """ lllgg. Flu.. ugh' :-'-- Ullgq uhh ullu nit Ullqt. 222'-52 nu,- UIQ... :mln 'IDU' Ulljgt "Flin 33" 'li Beg. nv -X ' Y' r' V, ....-- . ri W :Nw-M r H rf i'QQQf. 5- 1- gm ,-Mr-'f riff 'T W QM, V :Q , Z, A rf, ,fe we-V W2 f Y' ,ff-ew ,,,,.,,fV1mw 95'- ---.. gee 4 X-W, A f ' WX f PM f X V f W Q W X WX W X f' :Sw V X , f f f 712 f 4 X ff X S? X091 CQ 62 yi J LCpl Conley f X f M V X7 X wX, 'TL ' QXM5 'U ff fx 1-if 1 ff- f f wer: f' ' ' aw 1X4 WX WX f X M Q XWQWX 1 X A m,Q,fWrwwX,fp,u,, 0.-me frwfn, eff- fm f f Q Z 1 M X Q X W XM?Zi1T965l09apQkzSk9lfHeSismlaisvelw KMZSXPQPUOIQSHnwsectionmfeeffX r r .X nw fp ' XX: fX WX cw f M XC? M f ,gfhy 'ew ,X ,wf gpg Q' gms 45 gk-354-ff Qg,gxw,g ,-X j " ,f .f .w,.: ff 0 iff'-ff A X f f f f Av W J W X W X 'f Q W X W X W XX W 3 Z Q M Z ,'i.,,,f4m 'f',:Q,,X ,, A M A M., A A N-1 we 1434? 3 1 f if 90' 6405! ww! we-P +4-'4 -I 5 . :UQ W R, iw, M " 5 ai 1. ' 'NUKHIU LCpl Coniey I l ii YQ g M ' f I ershowrr here in the city theater. W 9 P re as preserved its Vnc orlan av Smgapore X Ex I 1 1 I' 1 1 I 1 I I I I I H I I 1. H II ,1 1 'I 11 1 1 1 ' 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 I I H 1 51 Q 1' :I ': 1 1 1 II 1 1 1 1 I I . 1 1 I I I 1 1 1 I I 1 I I 1 1 I 1 1 1, ' iI IifXFFI..ES IsIO'lI2L , gi-J-' Q J at Q an fi T I I u NC1 Wiseman ,mm .. ,,-f"" 1 153. . , , 1, --.. Q -. - 'Q if - iwm ,411 s, , Raffles Hotel is a notorious saiIor's inn. I The closest cluboto the liberty launch point. I '41 1 ,- 1 11 1 mt , , 1531111 ,A . . 1,14 . 1 A 'gf 1 QW? ,1 51- " Zi 1 I M 14 , W 1 111 1 t . I 1.1, '- a xg fxk I , , 1' 1' 11 'fi M we , I-1-1 1.15 f i W 111wx'4 1 W Alf' 131-.H 11 . " 111: ' .1 111 4"Q?"IU 1-v':,r':n' n' -f9,aF arhf8F' 1 -aff 1 3WvQQ,h 77717541141 vw -' -' -:W,fgul 7T1?ws,' TTZHQQQI 5 mg: 1 "7?'??"zeQi 1 Thug ' ' ' .,s, 'HQ-.' TWW-4-g 'U !!!ln' !!!!!!g !!!!!!n 1 !!!!!!H !!umm1 1 I wg. 1 rf ' ' lv-flzfi 1111111 111. p I P111 IP11t1111 ps 'HWw 1.1.11 7 ,.....-I Crewmembers pack into every possible spot to go between Singapore and the ship. N01 Wiseman 1 Singapore ,.....,.... Y ,- V f fl l ,Ffa 4r"'3 -,ng f,' . 9 1 ' fx I, ff 1 f X E l ,Q A Q l , l 1 Even the post office is Victorian. I W 90" The old skyline contrasts the new. LT Lyles . A new tower in the old style goes up. S1T1g21P0fC LCpI Conley JO3 Annis 155 -fg- A salesman PH1 Phillips makes PNSN Doiron A Chinese craftsman paints a delicate statue. 1 Singapore 1 me Y - 'Q 45 A '-fllfiffiiirilif A 5:25i5"f':ijf::E4Qg. , ' A I " ' ' ligiaiigii : Wi 11: ' T?" A f as f A lik ' M-' A crewman goes for a "rickshaw" ride. L All PNSN Doiron Q . Q-4znz.-Y,f 1 ,f, fi ff 7 ' , ' , ' PNSN Doiron ,4k fSi!n gap9reanscome from many backgrounds. ff ff :Z J , W 4 nf 3 if-I W.- Ew : 5 7 Q . ff Z 1 5 if ,yf 5 A912 94.7 , , - f J ,K-+,k L1 , :QW A ,- 5 ? . 5 i 1 ' Pi-ia Tierney kfb5fifa?UY'f39fe-i F , 1 23pl217f.yies: A4 , , W- WNW, W,.7 ,.,,Xmi if if .ywf 1' --!l1dU-Mfeddlf! V ef5'fUIlCfefW8 U ff I W f Q f' f f 25 ' f' A hi M Tiff X- 47 1 K 'B ws fn, ' -f ' X f fu W. , 1 1 Z 1 Kfxf 1 wx if Q ,asf -- 2 4,4 Www S Q ff -' X W ,ff , Q:,M..1Q ,fd X 4 xi N f - M A, Q z,f,.:,, ,f 1 , ix -, 'Mx if ...My ,f Vis.. AML- ii A Singaporean igets a trim. f SWM, W .Q fig? ,,V.,fg, .. wi Q, V, f A , -V Lf , , - i PNSN Doiron ul Cafff 9 PH3 Tierney o back like this," a crewman says. Singapore 1 fi fr E n 5 Q J 1 r I 4 w s 4 n I I in 1QW wi L!!!Vi W A ay: ,Af x 4 ,4.,,A J Wap--'rfw s - . PNSN D ' and offefmgs he at the feet of this prayer Buddhafmon ' .yew , .l 1 .,'-e 1.4--4? ,V L F' ff I ff' ' kwa B' 32 J 'H 'Q 1' Ii fp-!"'A?'..a Y PNSN Doiron Singaporean temple grounds. Singapore 4: I l 1--4 , I 1 X 4 .4 , m 43 LI - Q 51" 1 1' idx If 1 1 .rj I.. , Il ,X - ' 'e-nf' l l if , l l 'K H ' ' , .X - f 1 " V' , f v , I. "3 -' ' V f ' l , 'fa V , P . A l s. -' af 'L 1' ' , K, ,- W. ,A,, , 4 . .. f ' fg .V H., L-shi Eel The landscapes Botanical Garden's I Artillery pleces LT Schmid! 1 6 Smgapore Cl Y l l ll l hiv Q. X l f' A. ...W i Y -I' Lv if fi rm , . W f. ,. v , b ,,,, A, 1 PHAN Taylor ,404 il Clowns clown around on thenr way to an orphanage GMG3 Frazee cheers up a nurse. QV .I ll 1 l T T , 5 T A X 'J X A : ' .,..,, . ,,,,.Y T T, T T, N I1 rr r T rrrr - 'T f rrrrr ,rrr T r rrrA G EQ r'r1r rr r T T w l Jr T 'rrr rrJr'rr iQ r ' r iff! r4' Wfjlil'f3'95f'i f 2 T . A mow" Pilelz New Jersey's Clown Troupe at its b651- PHAN Taylor 14 1 U 1. . .I I- zmssfsssssr . g:::g::1:::::::I:-.'ac:'5:'5::::::::' : S:5.Z.:":2Q.'IZQ.".II!!!ZSlZI!2 E. S pq . s.-1' F'-i-3,5 s .111q..1o.1. n1uoa1.oosns1.1...11111111111 1..1111a111.1.n.111.-111.11111nn .....uns1...11a1-1.11nsu1n1.1111 .1.1usno..ssnsna1o1nn.n11.1..111 .anns1nq.1111ns..11111..11111ns1 11.11.11-1.1n1111n111a111sn.nnnq 11.1.1q11q.q.1q1.111111111111111 .na1.1111.1..1a n .11..1..1n1.111 .ue1...noo11.1n ...11..q1..1.q1.. 1 111..1.1.g1..111o s 1.1.....11q11.ne1 11.1..-...nnqnona .1.1....1....11n1 111. 11..11...1-1.e.1...1.11. 1 11. .111.1...1.1.1.1111111. .1 1 . .111.11...1111n1111..11. 1 - ..n...11...1m11..11..... 1 . 3 1.1...1111q...11.1111111..1s1 .1. 1111.1.1.11.11.11..111..11.1 111 11111111111.11..1111.1.1..11 ... .111.u11.111.11.11n11...1... 11.. -1.11...111..-..q111s11111..1 . 1. .11.11 11 ... .1111 1. 1... 11 111.10 1 111. ...111p . n.. ..111. 1 .11 1.1.11 1 1 ..- .11.1o, s 1 . .1 1....1. 1 1 11 1 1...11q..a.11.111.o.1n111 1111.1 11111. ...Q 1.1. .1.osn nun.. 1111: 1. nu 111.1111 1...1.111.n.11111su1naun11 11q111nasunus1.111a1n.n.1u11.s11 n..1.1111.11111.11.1111.nu1111.. .1n11n11111111.1.1111g.11.11..11 111..q1.11.1.1111111q1s.1..1-111 usnn11n1.1.1.11n.1ns1.111.n1..1. 14ln1nnan1u..1111111.111.q.1.1.1 1111.san1.11.1As.g1n11-11.n11.1. A 11 111s.1.11.111.1.1 1 11 1 1 11.1 1...11.-.1111 1 1.11. 1 l.11111o111.111 s1.11..1nn11.-. 1 1 11..1.n11u11-1 1 1 .1 use-111.lsa11.1 1 1 una 111n1.111s1111-111 . .,. .11.111a111.111 11 1 1.1 111a1.11nn1-11 11. 1 11. .111ss1n.1..1n-all 1 ,, sl- A U...., -9- .-'. 5,11 i .'. g . E' , .ju 1,15 'Is , ., -3, 1. 1. 'P .il I It 5,5 . 32 F . , .ut oq', ,V , . - hH'f ff! Hg ' W 1 , r , nf,,1 ' --TW., ' . 1 1 l 5 14" - 1 ' l L I. ff 1 . ,ligff-" :.! 1 ani.: f""'Nf ,g .,',"x'X X,,f,'Q'f..f,.'-'-M. ft N xf '. . X- -1 Y u.?'X4.,l . LN N.J ,.,., , fx 1 in S ...nn- HJ' . 'ss . " " fbi IilTi5!lf!!4i'5?5FSW'!925?9W5a9f'939??W2i?9J5f95?iQL5!F9?f?2+f9fi3i9?939?P9F?e l .1 esi Q Q, f i an in Vines! g 2 1- 2'-. in 4 In 5 i a n-nw' V i i I C O M . Qui ' if Q 1- 'NO 'Qs Q - H5 'Q A-53 JO3 Annis 'fiChristmas display spreads cheer during the day . . . 1 ' gd., X I 'QjfQfii,fQ i f ?iTff?ifiifisiaierams Qi is i i 1 . u PHS B,e,,,,,e, 2 ee wg, p Shipmates spread cheer and sing Christmas carols on a liberty boat. gi! , W K 4 Zi' '55 . il QA M W Q' 4 .. 1' 4TW"af Mm QW mi . . A -'ei x :Q 2 v W i . I ' Q Y ar, W if J 4 4 ' f 'W Q ! I-WL M L ny, ? 'l Q ' 4 'Vs in ' 4 4 'i , Y 1 W I ' ' Q Q . if 5 ' 'W z we 4' f X Q t Q tm . I ' 'Pm ' 1' x A " Z ' r 3 x 12 ai L , . 1 - i wg r is X J ,S L " We 1? we X. W x f 'ii ' Q f .49 M ,, 0 - ' 3 I 3 -'iw' D N., cp 'jx 2 M ,I , ', Q 3 ga Q , , Q fi' 1 ,, , , U , , .7 in . M 0 i ig M W 1' M, u f ii. , f W 'V' - ., :ff Q Mil i 4 i 0 s 1 , N i - N s"h fi V ' 5 i L V' A U f - A M N wb. 5' pr ,,'-r ,sgmqm V4 K we 6 : L' K ,Na ' ' Axxv W I J ' MT HRA it T N t l. 4 , K 4 il M wig 1, 9 Q' Q .4 ig 'fa -.ws bg I l rn Mx F Champagne wishes and caviar dreams Singapore: Merry Christmas' ... and night. ' A i h W K H NC1 Wiseman SiI1g3.pO1'C NC1 WiS6m8r1 Thanksgiving Mess cooks This Mess 1 Singapore Ship N. ner mates "chow down." PHS Bram 1 Christmas i l E , ' f xj + X ' 1 351 'M"' X f' H ijg . FvQ lf' ' f ' ff wg , -' - . ' Vi 51313 'J - 4 Q, . u xv N bfi? 31-V11 t' V A . 4" , R '- N 631- .T HY 4 Y' 9 :Q ., :Q Rgkzff ' .- 'N if 'E .,P"' Q" , , 1 Q5 W' A A If - 5 .L....,-Wn . ,L PH3 Bremner '17 , ' 5 i??2 f i fT A 4 1 A ' ' ' Q , Th h ' h ' ' ' "" 'T' " 1 A A ' ' ' ' ' 1 ' A k Xi A ' A A M ' A Crewmembers scramble for "Amerlca Remembers" Christmas cards. 1 es 'Ps C 9'f'5!n95Cami?1FF'?m7ff.,l HFF'+?, ?Ai3i,A.f1W 1 + 2f W , , , i Q A i5flf f , 772 , A - 'w N. J..kJ A' f f ,ii , , , X 1. ' " ' , PH3 Bremner ' l l A A . , M ,PH3 E'Ff'?"Y'fe' Medical had a tree. other dnvusuons had irees as well. gunner adds a qmque orngmgnt to theushlp trge. Singapore i PH3 BFQFTINSY 165 Lisa Daags Show ll: Ej21 f.A1 3 'fvjfff it X".-u.. i f f s PHAN Taylor s'ssf 1 7 l f Membefs Of The Crew 961 infork:th e1 apt: f :,1 s s A 'Qjfi Qg1gj? J s s s Lps f jL s Ff A LYQSY sss lQQs9Y f ,1j: s s i? 51YlQfyQ s 1 Singapore l -TQ? 5 is ra W 0 5809 I I Q my '-ns 5, i.:,.4:.l1iLALQgQ..QQ5Q .,Lf Q,,,, Y' , PHAN TgyI0f xr - , . . . 'eu Llsa Daag s steel guitarist jams. - gi , 4' , - "':1 ' ' r it F r R 1 ottr V ' rro f A r PHAN Taylor " ii395?9??93E3F995 39354ifmmuso'+!F?9feUF9!T?'f'5,3h?f9f?WfdF'f!99fFh?"fQi9592i?9W74 A Q 4 g2M9mPf?f5ff9frr?h?f'9"?WQ5h9W1f'Te"7fen'hUSFa5m- 7l""l"V'7'5,,-"'ffg,',if,Zfi2 ffifgg,i'i2,z'f ifif' Q, , , , V - gi 4 if f rfl-,1 , ' , J ' 1 4 f" r r, 9 1 ' ' 1 -' , ' V ,, -' - - V .f 4 , - . ,A , , ,. - ,V V ,y , o to o , r r o PHAN Taylor ' Th ' t t t t H PHAN Taylor ' ' th monizes atop Turret One. S- G lead vocalist belts out a country song. A 9U'taf'5 af 1118-QPOTC 1 s W Smokers "In your "Too fast for you!" 1 Singapore I ,f . '- A , -A ef . fl: Q .. ' , g o A ilfw '-.f f o rr- oo 1' o 'v 4 -' I5 .4 , L' L..- ., -, ' fir, " JW,-,-.NNN X. . M - Y'-MX w,,,gsr.L. a sho 11 ,4 Nline Watch 1 fi fm, ,Z 51 Z V,,, i 11 , an fp 1 ' 35 , z' W V Q, 'fax -.,1' ""' I k,', ' ,,1 'Y ",v j,1f5iQq-'-E'y"'I-'gif-Q?5fiff1gf'Qi'ggffQ,1,Q'f '-,J jfggQ,33531RHQLBQQMQBK'ffgf5Eg:f7i- mocked, loaded so can V, .Q , A l00kout watches for mines and speed boats near the Straits of Hormul- PH3 Bremner Y Singapore I X agiiiiiiiiw . 1 4 1 53 i525?EiSi 1 14, I 1 f tw :if?W52?Wi' f 1 aakimiiiw M, f:.: Lg: -.M gg,a-fym-J'-yr'-Wi. .1 '1-cf .dm ,,'.-M -I , ,., 1-mn.. , , , ., V , , , I , x K ,.,, L 1 .u-, , . W L, .- 1 L.-. .. 4' J 4,-w.. .Y M: ,,... W-x1 M,--9. fy my, ,3 ,f:fgq:-,- ff Wm V -ng- A , , " ,,. 32 .Hit .1 1'-42,5 ,f 5 af QF!!! uf? ' - aj 1'L,3sq',,iggw,r: , , , , :.gi.gg if 15 ,ww , ,,,, x 1 bf., W V: , 17,53 X N:-v,,5, 1 + . '51 I , ..,4,h, 'Ps , . "N' ' l'?'i"'Ei 1.1 V1'?:f:,L,,'-:L Eral'-sw' M - .?z,iY:.gf'-',i,3V4f:,, ' ,E 1 ' , ff-Sv,2f'W4f'f,.,f',z'wfff ' , I 1':,:':f " "1 1':i5XEil'55' ' H' ' , ' .3 ,..,J,,. W Vg 612912 , " 4 , 1, 1 v - w"x , m f: Q '. if - X 4 " nr:-7 ...- ,.. ., 5 , , .nm-an , W, nw ' .W 1, .fx f 454 V., i ii 5 A .. .1 - fifiq.-xiii -- Q X- ,f P51 QV: E531 W ,f.s,.4,,. gs M ,V W, ,L ,V .v,+.f. Sitrah and Dubai s ' 1 7 , ,M 0 a M ,,,,-E W? V ,,-.,,1 .- . s f 1 - A- M'3?'?' 1' ,.'fa51kN:l'M'? ' .- -'Z N "f 'Y ' fn .-my .JT ..,.-,gg 1 ' if I -, 1 'ii ',- 2. -.-". K 'NWQ 7' .Fig-fs? '?v."l'Aui:u-P. ' 1.1 -A fr .'uef1. , ,-1' "1'1W:xkgrz.f,!f,i 9"-11: jg? - , 'iq-V E' '19, ,QL +C- L '-qi ' Aff, 4 Q Q . - H ' mf'-r3:,,. ill? "' - :bfi-.:x,'1. ,,reim,' Q5 1.-2,5-vp 4 -. ,!,,,l-,.r,5, 1, , K ' ,gy .ti -aw: Qs, - 1--1 -.divwel 3 J-1-ff' if I I 1 I' www Y K 1fm9f5'f"f:g+ nm -.sf 1 0: N5 ,Wi .J J 'W -D Q A NC1 Wiseman Sitrah and Dubai A Muslim prays in a n Sitrah and Dubai I ,. I ' n.'m:-- .,, 1 wr Tierney JO3 Annis h d D b , DR Allen takes Arabian dignitaries on a tour of Broadway. ltfa an U 31 PHS Taylor 175 D. C. Olympics -4 HIUX Uv nf ns ,Q I PN X A X Nb Zh' A-l A "How long can he stay "A P-250's like 1 Sitrah and Dubai The 'atest Standings 90 UP 011 the score board, PH3 Tie"'eY H : Y I P New Jer ey Spor -wg, avr ,gf A 'luv Jf b PH1 Phllllps 3 SWBSL D01 Mayfield PH3 Bremner Sitrah and Dubai .ff 4 Ju i .W ff! v I 5 V ly, 113 if Fli M, I -fi Captain's Cup A Marine reaches for push up 100 somethmg PHAN Taylor Capt DeGuzman will the Marmes wm'P Sltrah and Dubal PH3 Bremner bil-S -l The Marmes falter In the tug o war PHS Bremer 1" .,... . i"""AN O ' x A sailor strains for a final pull-up. PH3 Bremner Sitrah and Dubai PHAN Taylor 179 Stee gem is . i V, wa' as er V' H i I NC1 Wiseman raises MSC Gomez 1 80 W elimfwgi I Beach Picnic as 47"" Wax . -U' W . . PHAN Tav'0' ' Surah and Dubal RADM Reason can eat whatever he wants. . . -.m-Lu Wrestling Smokers 1v1 .mga 5, ,. f Taylor Sitrah and Dubai PHAN Taylor PHAN Taylor 181 r A i . ,n n I s A 1 I E i I 1 4 1 1 ' f Sun sets over Pattaya's booming hotel reso 'if SHED BCM: FR US NAVY OWSLH WEDKRT LHEFQEN if 'P-4 25" - ff P H3 BFSITIFISF PH3 Tierney ,.-Q 'iliiw -iw' fflffaiaaaf WW! f f PNSND f 0 ,f 7 Z X yffffzj W f W f W , X X OlI'0l'1 eafood Isa sta Ie ffhailand f Y y Q! 2 f S p "Q, f f 2 Y ax f Q f X f S und draesonthedocks Thes I1 fffffawaw fffff f ffff ff ff f the s 1 f Pattaya Beach X f Shoppers bargain in a bare-bulb Thai grocery store q me IS everywhere In Pattaya 3399 H-' x. - if .. - if f D R... ' E? 'il TPI: .. fiis. '25- 1 1.1. , 54 511, 11'-i mg 1 -1- ' 5? gzjg: V ,N sg . gg .. hr.- flffgf , f i' .2 211 A ,P 5 if l -, 1,4 ., , ,, ,W--5,3 r. 3: Q 4 Q 4- -' Trl". .- a 3 - x 1 -. . . . .. ...N 'Y- 'i K ,ugavff -E. gi zu ' .. , r , W. .V 1 A ' HJ I ' " ' 1 P 1 yr N L PH3 Bremner Elephants and their trainers roam the streets. ff . x ' .Hi ' ' 'aff A street vendor commutes to work. W 'hw . .F PNSN Doiron PH3 Bremner y-..,, Motorcycles are the preferred mode of transport. Pattaya Beach PNSN Doiron 185 1-1 1 - ' ' ..,, ., , ' 5142! X E' p 'W " ' 'L 7012 5 I' ,, ,, ' 7 Buddhist monks a s N 1 QLQ ' 5-322.-5 , X1f.,--,., 5 C 1i','u.4: . ,,,, X Mau , , ., ,f Q. Q V .M 1 , V -, fx yd 1, - Xe za -w:,,:,x 3 Lff"'i-is ' W Mx ,, 1gf.1f5,,y,5 , V I '- T-ig X 'Tl -X . fvbffbh A sssmsffsss ss A Q W flftiie Q YZ Q , 4 2 5? Msinfsining aaaa Pattaya Beach ff Xi .. h ET' ...wm- I 1 I I S - PH3 Tierney Hakes are the pets of choice. I 1 Q14 rf Xp V -4----....,....,.,,,,.,, DOITOH M market. PNSN Doiron E4 3 wa, 'Sv gk fi , 1 I fi eff! ,gi Pattaya Beach PNSN Doiron 187 .W x F as iw -5 W W S if 5 2 gf' ,wf-x 15-:ffvfgff,wG i 'Lkfll fg if 2 ' , 'W fi ff ig Bremngrf X . . . -, .-aqws , Q, 4 K.. -S, f. A f 5, 'af fx 'Z y, N ,,,f, Q fx aff ,If . Wg i MSW-5ff'T,,f3QS7XM,X-U15 Statues abound In Q S ,A ,. x,,,S,f Sw,-A f Q f fa ' aff f-ff sg, N H, ,, F X Xfw Q xx L' ny v FW 2: QQ! sv? 1 .-f, x 7- fx W' ' if ,away f , fffffy -- WA waxy.--y :W Q f, ,ffffQyyWy,f,, fa ZQQ WW! Qi fg 5 :iw ? M M ,ff . ,, V ,f ,fx V. X7 'WHff7W-'Zf W jmzfyf ffzw-fa x--k Z X W5 may xx 4....M.,. . q,a,y,,.. hr 1 , LW , E+-Y ' , P k. Mm - f ll Q' . ff Q' fm... W W fx ,, Small gifts adorn a , , -X ,yr ff-K -34,1-M VQIQ Z f f W ,ff ,ffg X I X 5 3,34 - 4152 W' .Q ,Qygf ' ff! '-aa -A W -X 'aaa f X 'y i,WQ J K 4 ,W fi Wi f' j, ,f :W - M' 3, Ay jj ,Q-,ff 39,13-ilyyzgfflgyi-XQ, ff, I ,,, 7 -My Hn hc, -,mf-L 'yr ,,... M a a,a,a '-ha f -A - f Q ' f ,fhyff .ff ,W W' W fyfw Wf-W ,W 0 ff pw '4 'if ' ' , f x x af a f a , a m a a LT was a ,fxyf ',-' yi-af, '52 , W. M- ff-3 f 1, ' p ' 'f " f a A ' A A ' 1 H3919+,9!!!f'WOfk,,d60orates a temple. , , X ,..,,, ,4.- f ,X , W .M W. mf .W ,mf-,ff ff? QW ' W ,W f" ,mf MQ. I f f' " :V f X X f x XE- Pattaya Beach X533 xwmrr ,.,. R 4 To fair lj v UfiSiS crowd around hundreds of temples. Pattaya Beach PH3 Bremner ,N "KX"7""W'?'7'f'9'f?zf "W "3 'MK 5 ' "KW" W5 5 V"w"'1"" K 'P' 'i'1"" 1" ' K ' ' ' ' ' if ' ff" 'f""7cf'f" ':Y':?l-F2556f'?i':32'1.ffx' If14:'f3f'-!i'2i5Y- 'ii' Pl: fi fi 'a ff,-nW'w'1f1l 1 "lf"-',1'f,U'ff, 7:2135 I I V 1.22 -P EQ , -,. ,,RR.. 4','-- 1 1 Egsuxmi V ff'l'Sff-Q w 4 " L Neifff-if V f 1 V X ' 1 1 .X 1 5,gf,.gh:3 1 'bffml 1 kfi-fxfii V ,,.g, , ., .,,.., A iQ-11515-Q A V l . , 1 a aa 2 4 aaaa - a a fgcJQSaJfsx1s1iS? Sa"0'S Visit a ,a 'A' f Qf 'aaul ,af Q ff fW a a ., , ,V - V, , V f -- a V, I Z ,, 553 wh-vw-112: 5511, :nw 5-L .ffm-1 V, H 1 , 1 , , , . . - rl:ik:LLLL:El12.vaeik3l3xT.i5r5:2m.1::'af,wLLfiv,-n1i4.:m+n-g.tis'Lh.mwrlfffuwc-,f2',:mL:,h:1i.a,L::,,, cg ,-"201.,wv,w,'.+3f1L-yudcLv-,,AVL, w,g,g.':.Q ,nam s, -' Ja, , L- ,, Q. L, ., L ,.-,VX ag,-, 1 A , J, , , , , , , , , , , , V , V , V , , V , V , , 1 n,,,,,,,,V,,,, a aaa aaaaaaa X a a , a X 'C2 Roman aaaa aaaaaa aaaa eq:s11wl512tl1::acsva::iaaewsEaa a:my aaaa aaaaa lsxszaiwyw , aw--:ax aaaa a s aaaaa 5 aaaaaa aia a aPH3T'e"'ey Mx mm N. L, 'v'X."Nl'1l A,-C'-ZH' Nm-'1. L1Q3w,L,2. ywwnl g .w,.,, 5 ,Y:w:'5,yf.5,j, Pattaya Beach .,,, 7'Q" ' lf W, Y W, in 7777 . , , .....-A-"F""w 1 ,Q I 1 I lx , -v Guam ,Z M W!! if 4 f 7 , fn X ff!! XM 6 f, A shuttle takes Jerseymen shopping. if PHAN Taylor f nil., , 1 H A PHAN Taylor Pattaya Beach 1 PHAN Taylor 193 UAPT Tucker reenlists five in the Arizona Memorial 911114 1 ' ' x 4 K - 1 h N...-fx-, , 1 2 1-v '1 9 S 1 PH3 Tlemey 'hgh 4-.AR D 5 Q M ES: . ei-xyyg, cf if huh, M 1' 2'315"Fi"?4' 1 , Qyfiiyml, . L.- , ' -warm, A , X , - Www-v Pearl Harbor PH1 Phllllps 195 Mwumu 42 -i,-Lf:--ug. .. ,H mo. o X .XQ Q Y XQ Q 1 + f a i ii i - R1 - am, fam i ao 'ff,', mm, 1? , -fff:fiibMw" Wif25f"' H ' i- 4' fi? l i wt'.:ViE21... ' K - My Tourists cover Waikiki Beach below Diamond Head. I lbw agp!! ' fi! iff 433 - K! Summits! an ,V Mem. . vm' uJ'i..,....-1 u-In lbrilefm A...SrafSlnrHawall. gLT uynes LGPL Conley Sails and swimmers break the ripples Off Waikiki- LCPL Conley in e-e, ,.-1-.,, 1 LCPL Conley ,- ! R kg my XZ Wsvqw-ffff-:xg"H7f "Wg ' 17 ws WWW -WW Q , 1:43, 555 ff! fXi X f"' wx x I - , fy f X-:XX -V , ,f , . X , X... ,, ,, Q I W ,,W,,,,X Wu ,,H,:W 55715 ?wfw?XwX-W WNW? J, XXW as f2'w,ffF f X f if ' ' X V XX X K Q' ' 'x x iv? A "E S 'I Y ' WS ffhq fin-V7 iy X WRWLX Qu ws V' Q V ,fs X- f f ff, N 'f Ni X f f f , :Q , , A XXX XX X I Wifi at Ti ers invade New Jef5Q'3sQeQQ 'fffi giNgf,,XX Qi X X X If-5 ws yifxi MMXXMXW,XXfmXMXMX.mXXmXMXMXZ, XM, mxxrvm 1.Lz,gX. x QNX f xfXsiq:.'g.. x... X If VSXXX XXX .X P r X' 3 RSX? N X X if 3 L1 I 3, Q' X FX g S X Hs s ,, Yi XX . w,:g ' :X f' :XX-.X f X H X Q QQ . The ship's band J ,ff yf' ,ff ,MVN if 'M - 4, 5 X Q7 Q ' f X X ' J -X 4, W X ,HW XL , X ff 'f fri if ',X ---L - M f ' M M I M! X ,f ,f V: A' ' .. - X , AN Pearl Harbor Tigers figured out the mess line fast. Sw sqm--,,., Tl 'U E K I PH3 Bremner Holystohing gets old fast for these tigers. PHAN Taylor Tigers watch a CIWS fire demonstration. Pearl Harbor PNSN Dolron PH1 Phillips 199 M W . if 1? Q Q V gv 's9'g5?3s. w-wa Y 4' ,M Ol" W M" , f ief- the p on . faces al' ks fo' fam' I I0o rew The C I 1 , , 4 ., 3:11 VAN. ,i 1 . ,N , - ' .nn:T:'mv1-fu'---v-Y' M-, N 1 T ff 1 4 X? ,f X Y' - f :P - , f. ,, X , I, Aw, W, ' V X -'dag' A ' dp, N, , WH ' ,.A,-1-aw ,, iw X qi gif" , A' ' L A ,Q QFWWFWHWPWWM 'wuwwwvm'---'-'Y "fr f'f1iEii.Mf' 'f ff,-3 fifff? W ' f'??f? 'M ' ummm-wmmmmmmw 4, i ,gawfigi if L. ,r 5, ww '-1"m-wsw'm,.w,I 7 gray-.,.?,,.1,,s,, an .. , H F , , - , , .W A M. W F4 hmm An nw -1, r ra. , , mall-fzuw W nw ,,-:3 I M. F ..N,. , Wye may -f-n-mn NWNHM xg T3f"'?'3l3,g,,,, A N- I ...lunar - uv-alum mutans: Ap., lbs. mx H N. 'fi Q--an-vp--. v 1. A., ,. -.nr . it-W ,,,, N .M-W-M,-w,, .,,..w-my-n..N,.,..f, ...v,..--, N wwf-,im ,ww ,Mr AUIV LMP, wx, Us V ., x , .. I ,, V lk. ,W .I V X 5, W A A If VZ .T ,,, !rQx W, Mi z Awkfyz 2,,,E,,,.M,75.,i,2L,Z,:5 Wk K, I :,,.,3 L, 4, ,f y ,, . ,: L, L, , ' X , f , xl . ,X " A Y Q of f 27 W ff -fffffl X m 'f fb M ' m ' f m ' f ' PH3 Bfemnef 1fgE3ff'f-,g,f,:fl:,sr1 ,.',..' ,fl 'gr Q, .f w. , 4 X X 2' W 1 if 'A w f 752 ' , Q X? WM, f f QQ-Ihepvaewffrom,the,shlnl Ome Swee X Owe, f X ,, f f , f , , , f f f , f , f f ,, , f 2 , f Q fx f , f f f f Q , M , , , Lf f, H , f f f f f f f ,,, , 1 ,,,,, q , , ,g , Wd? 1251 A., ISKJW W 1,-,f ,W 1 'iii' My 1 1 . 1 1 flllluggmv It 1 " sr-N -elim PH3 Bremner ,WW .i-K ,WX -1' v- :W w1 1 ",V,,b1f' ,"'X , , - , + l ' , N., , 5 t , Mi ff N ' " X - 5 'mf ' 5 ,,, if H, .. X Y, K if I Q 'L ' , , Y I fe' QQ? X X X WM 4 ii" , X A I M W NC! Wiseman PHAN Taylor L, .L7'J4, 'Wi ax Y. ,1 un X W X X j f f 4 f f , X NC1Wlseman PHAN Tayl0f f y , 'S- xwgg 'W H NW ,, -, K-.hggdm M 5 3 3552, 'VA .fu U ,yM.'rw A3 My lam, Mike Y Pmmfwf MQ. wk 4 ff: .gl 4, u .1 wif' 'f mi V ahh-4 ff' , AU 'elf 4 M-nf 2 WX, fffii f f ,Q , rgofwlseman , f f , f f W f , X X The crew saw sugns amorzgfthey growd fi Q4 X X ifyfiyyyf fgff NC1 Wiseman 'H bmw-m ww-mwrm WWW' x W ,pw 'cr Erlc Chennault gets a bug welcome f f V V N 1 K i M V, Q ,Q N V , I :MW N X L' ' if ' , 4 ,3L"'4f'3" 'X ' f75'E1f171:! 1 5 ' X ff X ' ff'-f 1 ' ,X 'X - X ' ,fzlliw K f. 'f' Q f , V ,111 ',. X f ,g'1L3:g:gf, ' , f - 2 X aww ' X' 51gg?z5Z,X-f" ' f' ffffffif ' 1 I 3 1 f 3 Q" ,Q3T,55f1i'5- y ' ' f Wi v ' N' i - - 5' mf -X3 QM-' .lrI5E?Qf"'i7 E1" XXf- y X Q M iw " ' 5,4-'f , , , X X X ,Q , , X J ,X E V ,V -, ,, ,, My , ' j X1 ef x X .I 5 'lg wr ' 'A 1,1-5' 1' f A , ' 'Q r 'V f' ' X W A K W L x XX X ,.f1 44 ,I , , f, X --y f f' - ' Y' ' Y K ,4 in 4, In f X if X X I, , F Awww 0 W .,.,- .- - L V 1 'v ,fX f': W wif ff I f' 4 L 'E Qg X" ' 5 ' ' "" , f ' f - If f X ,, ' , X 'QQ ,X .X XX wifi f" ff ' ,f 5? , " f f f - X' f V f- :f U f ff X ,, X 1 .f ' ff ff I f ', f , , X X Qi ' I ,gf-X, .9 , X, 1 11- ' X , ,, 1 ,, X ,, , . XXXXQH 5, X If 'R 1' Q 3 i : , ff, 6 929 'N f X , , XX,,,w X X ' ,. 'M 3 , XX, ,,XX XE KW , X ,, XX ,,.1ee , X he K A K i x V ,, ,, X , V, I ,, X 5 T Q iS,3i, X g ' PJ' f ,,,, XX ,, ,, ' X , --ff ' ' . ' fw 'f3giX' XfX l X 5 4 Q: , gs , , F1 ' X ,Wg Y ',f ,gn1,-g,:f1153,1,,:g1g:2 -.,:5,g,w'4,5Lj,Qa,:a,X.N:1:Xxgmm '-'-MF my-s -'-- X , ' 1 'X -:1,i:,5.4fff11:3fg:1 we-' '-,J,1:3:31g:f:-iam:wil' 'w e . , . Xl 1- fc pwpi.-+:3gg41,,ii1f'E1xe,'1, N 1'y',r-1:1e1?2Ef3:i:k9Xi9f-W'' ' ' 21 we .X f 5wa'5:1aff,:aiw1anwsX1fiaf'X::,:'::Xwfw+" X- ' X X X X , ' F:1:1'fE1:m1',fiEwere-X-X-4 V f X, W f 1515112513.g,I:gn'-ff' , ' k 'Xp E My :VH .r ,X 0, X ' .,,' , , 0 F LV, 1, N ,ya .V ' X -' H 'X 44227: ' ' f . XX 1' X4 . 4' , e. LQ W , ' dwg' I f I.- X ' i r' - 3 4' .,3, , N, qw- h A .5 A , - f, 5' VA, if ' -2' XR fig' . ' ,4. Q X G rx' gt: V4 ,1 X X xr ' x 5' K J , , ' ' If 'Y N S' s X mg ' p ' ' R, ' jf. , , 'L , X 52555- -?f-E251 , - f W ff ' X Lips' X ,, ,,53f:i.,. ' ' , g , Xgiz " 1 41 ,,f5ig?E:E,: X 1 5, g?f3?31' 3 xt, 'fx ,Qf'2fQEffi"- ,- A 0 ,,g7f'3fi29'??f'N gg W 'Q fir, Lk' Y: Jgtitfyjsf' 1 v XX . X Wil' 15" ,5:9"'iiii't" . 55 f -- .W--, -'-:7zij.,,1:-13, 44 erm' m ,,X11X X N N .,..24- " '11 ,aiyirgz-2,J' FM " f ' ,,11isEif1' . g' ' e ' ' g 'Q ff: 1:4155 ' N ' "ff w , , .155 ' J ' , Qz:f1fgX:"' ,f X W f "' ,g,:fXi',f4' V, 'fgrrf ' , ',f X.f1-"2f'i:X'L?M ei ' ' 3? Aufxgg f, 4 wh, V iW,,:,J,MZ:y X Y,XXYjg:,, E . X iw , 9' fps ' ' X X ': i,"::313' 'L ' W f gf' J . U " ' X 'K if -W3 w: ' 1' A' :W , ,,,, W X , in - rw- , . .X - .. X,,.,X .XXX X, 411' j U 2,5 ZW, , ,X34 X XX,7 ,ig J VI, 7, f XX K M f X 7' ,VX W K 125 , ,X ,K My f Z K I X X , K , X x - f f ff M gZfy,X,9 -,ff f ' - X X, 'ff ff, XX7f f if rv ff, ,of fffff 5' f XT 'ff X 5 QQ f 'V x JXS lf, L fjg X X " O' 7, 'ff , ' X ,, ,f , f , h 4 -' ff ,, fa XXW ' W Q XX ,, " 1 ,W X ff, X , V' XX: ' - ,f K X 1 , , X Q 12 "iz FQ ' " , X ' ' . ' :W-',-X, '55, 4 : "Ye Ei? A , , , , u.. :Xp . ' 5 ,, , 4 , ,L ,, ' 1,1 ap, 5 ,mf V: 'gf ' A X X f l Ii ,fgfw W,- : X A ff! if, L 'Jfi , 'X , X - - ,, e.,,fpw,X,,,XyAe.,m-AXM 5-7 .Liv 'V " r , 1,,, , X ,V , ,g ,--X ,,' X. gc", '. A 4 A wg ' fx ff' 2311 V5 , A ' X X, f " "f?""f" ' ' 91 TL: ' '- l.:mX 'yEX5j35'f'!l'!j,gg g, ,V , ee V if7if75"7, ':,Xjil3, X' X I X, 56 x X H ' Q , L '- ' , ,TQ:5:'-1 -in ,'X1,:f' Q 1121 X , ' ' XA 2 f z , Q' X, p 'V f 'ff N 'I ffff, - egzz' f ' X1, 'Sw X A L3 'X N,,g31,'X gil," ' y Q X- Q ,, "-my 1' T 'SSS' 1 X I 1-3' - 1 X! ' ws E, ,'W"'ff h ' 'aaa X wfl?fELg 'VX X X , , XXXiif1:,,'11'f2Y" ' ' Ii - X X fe XI' 33, My if ffvzfa ' tilixw k Y Y W X ' rf" .Xie X, .1Xff?2XQ,X, -. , ' QQ" 2514, 4 5' +29 'V-'V if .Qii1g1"":'X 5 , Y A ' ' , " '41 " rf- , 'rjzizff 3 1 ,e Q fx .mv ' , if 'L X, fl?-'11 211' ' WL ' X "vi," 'W W 1 I M 5 n , -V155 211' , A Xzfy, :se " , e 'X ,A , , ' ' ' ' X 'f:fi51?'1 , , Y ' M M-,v il' XiEE"- ,QQfEffQ V371 S 4552, , . ' ,V , V - ,. ww f' N 112.5 X - ' iv' ' ' Q if " Lv, 2 X L f X 'lf-E' fff' ' it ' ,ff ' U ' , ,IZ1 I eel ' A NC1 Vflieemenf' '57 .wx i f 5 ee e NC1 wisemane X X,l 'fliwlhsl . ' wwf' 5,315 3 sitiii? i ' SUE -xv PHAN Taylor I 'A . -w i . 'ini -. PHS Bremner PHAN Taylor th b PHAN Taylor f X f f X w f , f M f f ff fff f 7 ,XXW7 , af! ,fa X? ffmfffvffifyff , PHANTBQQWX f, Q f X The medragntewlews new fat ers. , f f if W f f ff f N x f N f X .Dx 55 2 53' '4 3 -1 CAPT Smlth joins his family X , .f f X . of wx f f i A father rs umted wrth has dau hterf W W f f f Daddy's home! ff4ffwXX ff X ffffjyyf fXfX7W77ZW7ygXyX 7 W,fffXf7Wf Wflffyf XyiyXfX77W Z 7fWW4WWjwy If XX fx Q fix f f f f f Xf X 7 f A ff! , Xxgy W j 0 W X,Xf Z!7fW7 X XWX7 Z if ffff Z! ff ff fX,X W fffffff X f W Q f fy W MW f X, Z XM My 7 M ff ff ffff BW' X L by w K. on ' m,A'W' ,f f X X f fPHANfTa X X X X PHAN THYIOY fmfaff f W LTL esfmdshnsson W y yfgyjyfffffwfgwjwpw f f y ,ow ,of ,X if X away!mfffyQfXfXXXXXXXXWff XWXXXXXXX XX fff WWWXW X X PHANTay WWW? yXXWfZfwXw f f .Q-fr f f f 1 W s f 3 PHAN Taylor PH3 Bremner lor MM1 KeIIy's glad to be home. A proud BM1 Ward holds hrs daughter. X. , . , . ,Q VX LQ ,f M f, f , f 7 T, X . f , .. r Z 7 gh 7.2 LYS. Wygrgify, M754 Q 4 fx 1,7 to if ., 1, . f,X,f Q. S ,g V ki. pi 7, iz .!, XV A 7 X. Z, ff Xgf M W, Z ,, Q f ,, ,, X My A f I Q.-,v mud 4 L. fm in X XS-f,, wma X A 2 f ,f X, ,ag . f X , f, : , ,g .-,cf gf , fr ff ,x..,f 7, f Q, ,Z H, ,, , X, . ff ,fy M, , jf ff jg ff! .- ,f . Q-WX? X W . -X, ff I X , , ' X , , h MX - Xff ,If f, fe' ,fif ay , f WX , ,fX2,fyf,cf2f4 ff X. Q f X' ' X fl Xl .S X--2 Wg "Q .wi W L .- Q X X . S X' X X". Q Z S X A WXXX Xff i Y ',1 f. ,f X Q 'XZ ,fX.- 'fr , f XX' fi fX ff ff' XXX 47 WX' ,XXX , f LX,-'Xff 2 X XX F X. f . ZS X gf, wig? Q f X X 4 z swf S , X. f Y mf XXX X-hw.. K" 11 f, ,f f f ff' XZ: W X ff" W ff f ff MX ,M XXX if 7 ' N ,f SWRX X, qwgwfwf- .wxrwxif ,f ,QQQX-,f f.- , .fm ,- I, .wgfgf-,4. Q ,ffm -ff f f , .ff ff f f ff, Mfr, ' XX WX A H ,-,1gA,,A,f.f.- ,P mf , A 1X . ,4,5:5f2:g:3:5Q,::rgg5gx'-f . ya ,f , r.V2"f'2lI?2iila3zFW35'N' --Hi:':X9?f' 1 ' X , . h-. 3.5. X 7 ' . 1,1-,'J11l:?r?a5:5:ZE.t f1'f'f71""' U- 5 W y , ' ,vQ.j41i41"iW'E v,'f.-UN" 'Null .ff ,f . r ' wwfgw W i 1 -QW 1 . f"21f:g:g15. Q Hifi: fd Y vw . f ' .ex i, XX I ,f ' . ,rrfrfg S A gif 'E Sz Z E X V S 21 iw f X, W vff ' fs. X5 X M N 5 X , 4 Q .Q ' Q 'Q fi? f Q . ', ff f. X ,f , f Q 1 - M ff -- ff f A ff. 7 4 1 f ff -ff f .. , . ,I .f, -If ff ff,Xh X45 ,f ,Q ,f 7? fg IQIZ f fx ss ig ff, Im.. .. 9, .Q .Q ,F W S.. 1 X jy j' A zf X . . . .fv,5.wx,4.'f1 X fm-kVg,. f,.-,M f,.-ff,-f f ,. ,f K-,f Q ', ,fff,,ff, f ,ffjlgfv fsm, gy, y g X , H i I I K I s. ,A - ,f A , Q yfifiq 2 X X ff fffv i,,gf,f,f' ff 7'ZfM1,Q,--7,--f ff.ezfQW,.,f. X- 'Xf X Z 11 :SW-QMQQX-zzXy,a,f ' "" - f X .v-ffgwii ,TJ ,jwk,v3,.. ,QKSIWVF A . y!5,QM5Vi Mg XCX5. ,ff XX ,,! A .A .3 4, fffkovy, UW ki A WS ,IQ is Q, ks kg he 5 W xx gf A M X X X S Ly M17 X ,f.! . Lf.: M.. 1 f fx .P 10 vm .af M S w wf .. M M W Q.. f .. , .. ' A .1 .. , ,9 ff rfb Q SZ . :W V W f-.I x . , f X1 qv f f 4 -X4 4 .' ie X 7 f 2 4 SQ I f 5 fy 2 ' , V4 Xi? I , Q Q ak, s f Xa , 5 X? ' , ' if? ,- Q F- A yi I gi 'ff 'Www Ln 'l f ,, it U wx 'f A W? In iw I if N? iv' 1 ? if mt V 3 CY 2' 7 ,QI XX: X hy! 1 X . R X Y 9 I I ,C V x N , YI x x 4 1 5 1 I This book would not have been possible with- out the full support and participation of the crew and specifically: SN Douds, assistant editor, who contributed his experience and many of the layouts, leading rated photographer PH3 Brem- ner, who exercised his photo editing skillsg rated photographers PHAN Taylor, PH3 Tierney and PHI Phillipsg leading contributing photographer NCI Wiseman, who proved to be a reliable and prolific camera buffg contributing photographers PNSN Doiron, pLT,Lyles, CDR Nickols, LCDR Coyles, LCpl ,Conley, AZAN Stewart, DCI Carbray, GMG3 Galbraith, DCI Mayfield, MSSA Johnson, MMCS Townsend and MAI Sam, leading artist JO3 Touzin Ccolorj, who per- ARC0 Marine, Inc. Salutes the U55 New jersey X Its 40 Years of Smit Q 09 To Our Country ARCO Marine, Inc. 300 Oceangate Long Beach, CA 90802 sisted and survivedg artists CDR Loar Qletteringj and MS3 Mohr Cairbrush and black and white sketchesjg layout help from NCCS Jose, cutline help from PH3 Tierney, JO3 Touzin and GMG2 Thompsong fundraisers NCI Wiseman and HMI Kuba with the First Class Association and Wel- fare and Recreation Committee, project officer LCDR Allen and the chain of command: Execu- tive Officers, CAPT Smith and CAPT Beason, and Commanding Officer CAPT R. D. Tucker. There are far too many others who have volun- teered a moment to mention here. Instead I would like to thank you all for your time, your help, and especially your patience in seeing this project to the end. Enjoy! WETSU. SR Sheehan SR Stevens SR Strauch SR Tanglao SR Wallace SR Washington I i : 1 .IOL Editor With Thankful Pride to the USS NEW JERSEY fBB62j and All the Officers and Crews Who Served Aboard Her in Defense of our Freedoms A Distinguished Leader in the Maritime Industry From ' T ii .. Z W UNITED STATES TOBACCO COMPANY Newcomers and Retakes V 1 -X , A, , K V Y .1 . MEL, 1 I. I 1 - 1 ,,,,,A,,N ,,,A WY, I 4 I v I n o 1 A I x I I I I i I 1 1 f J 4 3 1 2 1 DI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BACARDI 8- COMPANY LIMITED Q mmv 3 7f4"'Wmf f gfmf.mv4.mt - ' ' .NI-CM f ' ,cw ff 181,35 gif , 7 '7'7?i?k59'fI Q' rw 'rififffz I ,f.,i,ffyJ,, f f I , WM Wrpgji- wg 4 gf, .f .V -, ft '-Pez 2.-5 'Qu . 'cart'-MM. . I. e rx ff , f5.,,:,w 1 W ,Q J- 5 I gl-,.:gf, ,.,f.t3f1mf ,wt Q ,, Ng 'm.f4.fqn ..t www ':vW.,t. AZ? ,X Q-521392 S, A, .N 5 l ., , .f , , . 52625-if I .1-:,f,ff,1,,L wt oct taste IS len what as 00 5,5 'V U4 'Wwi Mi ixgfjfgqji '2WY"P'?v If W 9. fig ff , ,-4.31 av -:X Qfbffvf vim ff f-rm 4... America's best deserves the best. And the best just got better with six new flavors from Frito-Lay: Doritosfg brand Cool Ranchfil Flavor Tortilla Chips, FritosP brand Chili Cheese Flavored Corn Chips, FlufflesP brand Cajun Spice and Cheddar 81 Sour Cream Flavored Potato Chips, Lay'sP brand Jalapeno 8 Cheddar Flavored Potato Chips and Lunch Pack - nine bigger single-serve bags for bigger appetites. Take home several bags and packs today! GIVING THE SERVICES THE SERVICE THEY DESEFIVE THE "BATTLEWAGON" In peaceful times, in hostile times, throughout the world, the Mighty J and her crew have distinguished themselves defending the American Spirit. For General Dynamics Convair Division, the New Jersey attests to the l Navy's foresight by being the first battleship to deploy a Tomahawk cruise missile - a milestone that revolutionized naval warfare. We salute the New Jersey and her crew for their commitment to excellence in defense of our country. r GENERAL DYNAMICS CoNvA1R D1v1s1oN 1 e are proud to have been the publisher of the USS New jersey cruisebook. Walsworth employees, along with all other Americans, are grateful for the dedication of g the many officers and men who have served as crewmembers during her long and l distinguished career QSKQ R Sxxx S 1 5 X nf' Q? I nf? 4:1 11? rf' A s 65.0 ru 'fu I -0 To as ff a T Z ir qt E I 5 1 if Q..-, gi V' mf ' 0 '83 NNFH FB9,.' 5Xss0'. Walsworth Publishing Company T PUBLISHERS OF OUTSTANDING CRUISEBOOKS T XVEST COAST EAST CUAST Vic Ni g 1, 0 V Barry Brown . . Suite 201 Egggsingllleggz, 41 janaf Office Building C619D666-8101 Norfolk, VA 23502 , 18041466-7575 ,V m ' ' -'V V VV " ., V 1144- sf , ,MY 1"YV"VfJfQ?i 1 -JV5 V.'7T'rf??7V'f'ff7 V . 'N 1,-TWV' " 1 ,..g fag-rj.. ' - V- . .4 V VM . V,:f'j I-972 , J f . cf, 5VV1 .Vij:f2,VV'.' -V11 fa... . 1'-Lf' Vw? .Z 1 -mi Vw VV - ., ...sd .3 .lfV.T,,. 2.3 - . T1"' .FW 1" Ply' .jyrw :Wai 55.3 .AV .V ., 4 we-7, . ' 'Q' 'lwf 'if ' ' i. .V qs... Nz, 1, V V 1g'725,g:7g5f,"?g',,Q .VV Q ' Wffr, 7 'V VV s i-V lza Si , YH ,: 2.j.,..g,. 533,65 ,. ,bij V I kj Q, ,.f21V,p'.' .5 .'V:V't1:VfVe .QV zlw! -' ' '.1 779- wwf, V S-1:,VV':V V -V . 1 vi. f I w V" , -V 1 , V4. ly V " ' -Y 7.' Q-.1 .V-1-ap ,Wg V' - wr 'V,.:,f':, ',J,'f, t-'jf-. : .U-"4M,1,4ie?. LzV:.VV.VVVQma47zf,g.11V V f:-1.-.V qw , ' ' If - ff Wjih-Iii.-LW" QV.-.V-fi ...Lv .f:1,q..V - ,VV5,, V 5, . V 7fV.V.Vf'V"'V."' i-rf?-' ' S'- ' V,V.t.-V ,. VV 'W' V 1 VV... NEQEQ 'ywflgf 5V. 47.wfa:, L, ,1gx,n?,-.dfgfii Qgfey, V - V.'iQ.,:i-.V-"R-r i ' '.f ,.: V, ,, ,, A .cg 'L ..'Ly' -VV , 11 rmQzQni0T IHLJVVIV .,,., . ,,. 'VW If-M-N, . Vu. V, BQVJL, Mg... ,Vmm 1 "Aix, 4 ' V,-'wi-,'V V ..., - V, - V A ' V fV'2f?1 V, .', -V V f . .V wifi V VI ' if 'kim' Y . 1- , -V. .,.. ,.-.5 , , ,. -'VW' V-A VwV-VV V:-4: ef? xv' ,. ,V " W' ix?-V VA... .HH V i "9 ' M-40 .'513.r' 1 -V :,,y',f-2555, MHWQ' L ,gf ,:,-.fp -V, , ?'ViV'."ffll':V' .VVV-FVFJIY-Via?--V - 'V 'V V: L fi " gms s it F V4 11 5 'N I f' .QV ff lag. iff . Q V1 . 6. . .,,.-, -. 1 1 13 . 5, , ' 3 rig, ,Q 1. i'2,,'R, . , G, Vw. 'N ' VVV-4g V ' 4' V .. Q . 4' , Q 5 1' 'Q A y--:V11ff.:g' V1,:4Vx,h. . ., , .' , Q- .. . . ., 'S.'w2V,,'VV 3 4. +7 V .V wr TVV , ,. . .. M ,. V . 'V ., ,,,.f.,.ff. ..-.Vi I Qc . .W ..,,s M J " A' V 1 f9i' :.7:1g'-' V 1 'imgl'-lk gf'V .V :VV , .V .-,..,V.':.,f.xfVw'V VV:-2 V-...W-V37 V ' V V 5,-,VV.,Xip :I AV V' Q - ' ell ,,,,,, ,, ,, , . , .. ., , " iff "V - - .V V .,.gV.f.aw4V .3 V,,gg.1,',.,5V5e,,, , . :fl nh., .4 A' M .' 1 . ,V !' M4fg- W ! ..L'VVj,,',Kaj'1,V 72:5 iff , X., tx . V V,--95 7 . V Vw. ...Vp ., -VV V df, .r JI p.abExFg?3 WLT3?fw."'ui,5, V-". -zz.. V. fx , H , F .W .hw ., :.- ,Q . ,,.. A, :H ,ry I V, fa 'kxwfm 4 4'1" . ,,W2 '?QyJv' .:f ' .x w'g"f3.:V'- V V K rf' ,V ..rV ,. ,,,,!W, . 4 V 'H' EV . T ix-f:i,V "fiq1,Q.gV'.V-'1V'i 'W' EV VJ 1:,V.:V.fff V'-V li. -V KJV I. .vi . .rf P .i5'.,'T4, V. - . .H , gg ug. 2, 3,-. V V :- fb "'V3f. 1lf511'Tf1:Vf'i.V.Q f'+ViVVw .V. V1::,, ' ' WV. TTT? 3x, V'l1'fssWtVVfVf?1 f- " 'V .L ' -VM.-'..m . mx A V- .1 il.-V-QV1fr V V V 7f'fVi'fi:VVV , xx ,, A r - 5 f x ff? ' T351 .4 , V - VJ--,.'3V..2K5 .,f. Va 7 A., .ww 1. 1, 41 .. 5' QQ . . , . ugh V ..- V... .J . .FZL3-,g,QfV., 'g 5 .jig .yi 52' VV..,., . .ig-.3459-45'. V1 V Y 2. Ye-9 --Sfwgi 4. ' rffig 'A :-tif .xQg?3::i3gV,g-,.Af:.fV .. , ,V -1, , .. 1 x 1 V .-.Q qv., -V, .- . . .. V ., x 10, V -. V- .ff V. .. W -Q. , .. . , J NV ., ., xg ,V Vl,g.rVVV V M . .. , .. . V- . V. 4 M- VV. .. V V. VV'fVn-.V - .fV. ,,V- V VV . V V ., V ,. V - V.. Vl A VV3..m'f6'5?f'+"?. Fi. VL' E31 Q' . 'Z' 713.4-51, 'V , lm, M . sic ., ' ,uf J V?-. J A I gigliffig V. .2151 4, .. ,Q Q. ,M -WARM? 7 qv Q .I v 87 4, MA u-A Q . ' 'AAA ,..- "V V VVV V,'f V1-. . , g.xmg , gil, V: V.. , V, .V V+ ' Vw. .V. W'-,Vw ,. 1, , F- V-' V , V.:,.,qaV.V.aj,f,p., V V . 'WV 111. ,,V .. V -,mn .5-ug ..-VV, - , 4 .M ., ,,, V W " 11. ,QW 1,-VV .4-'..pifr',lZ1,F4tjQgV P 4 e 4 lg ...V-12' nf V. . 0. , , aaa... A- ,VV:5L:.,u:,' .,41, JW. V . V . V -Vw---Q-1.2 7 ' .VJ V 'PV -?:.i':g:VLVjV-' .--Y:""' V . ' Q. - . V . wh--X ,. at I A ..,,.1V, .KH-I ' .,1-XA, '.. VV- V VAVV ,g,VV,:, X , ,, -' ,- '. V EF.:-a' V7Vggg,,jgg ,y 3,-N VJVVWVQ VV, , V 'Vf"' "5" -1" -"9 Va".7' g ' 1 T V:VV V VpV V 'VF' ,fz Vp: -VFVQIV. , .V V, . , V.. nv' K VVVNS--VVEV'-VW .vigft 4 ,' 5 1 . V .V 'QT-.' ::,LLf'Z -:i:VV, V , V-N . . , ?!s..,,,,,, 'fVi.--4-ii' . . 4' 1' . Q' Ig- ,W . ,K V , x,',1,U la, -A . vm .ff lily A K, NR VV . Q ,J k"-:VAQQVZE ,I 3 I 5- 1 , J N--5 , -Vg .4 QQ .H X "'1J11?.Ti, ' ' 3 ' QV, i . 1 iF we '7 5 Y? J Q. ' :P . " Ji ya Y, V Q uf ' J ' 'Zi' 57'-v ' R 5 Q W' A' ' P .Q S w f. .V 4? w 'I . y , f V ,.V 1 ' '1 1 5 L 5 X X I Y 77 I ' ' z WY' 6 6 V 1 -'A 9' .M V .. "' ' eV -V ff-VV. V.- Ww W . 7,3 ,ix J, V U-,.aQt,. YV -V, V VV . . V ,V...,-f . . 'V 'A X 5 "-'VBVHVX-. ff. - I A A. 4 A .1 4 q,,x 'Z4..,,,-in V ..."- K, ",,',' -f f . , .K .3 .4 w A Q f-'T I-4-V r ,VA-L-Tffvvt .LV 11- 1 Q 1 ,r ' X ,J . 1-, V :-fn-. V: N. -.. V '.,. J L Vzierijch .V..V -VV. 61 4 , .. ,, .. , Vg, ,M+W.Mr,51i Q V H 1 A .3-R00 it . N 1 Wig. f 4' V VV' . . I ' .V ,H lg N V A! 1 Q .. V ,M Hy . A .J , . V . . 4. 5.-Q . V 4 .V Q W . N V f . fsufgk . ,, ai V- 1, -. f ,V 1 5' M51 g yv ' Eff' fe 1 . 'f V1 V . nf' . A, 'J 'ii7vi1,j-A ff N V. Q' J. 5 H V ,, nv , lfpkz. NJL law f ' . Q . 'V V.. f T5 1 1. .NV . XV. an V X x , F ,. V HM. ,JNL V' 3? ' QV .QV f .V V ,.V.V,b VVWVW. wr. .VW V V. .V V V , ,. . ,r lv, ww . A NL :f'fn,ff' 1 1 ,f 'V X'- " 1 V4 fr . R L 'Q L, Vt ,Jr V. H V L. ,' , ,g V A n .. L N f x s fl-QV V M14 ' 42 ' . W5 x iyv wb"'.,1" , 'R W ' A" V V. VV 1 V ... VM --ff VV . -2... N WI!! U Lp' 'f . H24 S '4 I X f V Vf ML r f 151. 4 QQ f'- . gg.. Mfg, 5 gf? A xx , 1 'Ti N' , Hwy A fill fi: ,M ft: Q V V.-.V-V. V. ?AV4?,+1".J1'f'5 c 1 23. .. . 1.-. . ' W V V, , ,Vw V V 'V w V M 5'9" Q gl f H I 75 ' xx I X35 fM,fVT.'mu I' r. it N 3 I 'QV .V , y .V f 'ip vi' :K Q95 . f ds, x . ww .ef Ku . jj' 'li , X V .V VV MV., ,W V ,V ,w.- , V - , .gg wif. J HT.-V ' , . .M Vf, 4 , 4 K 1. S WJ. 'fl iff' .V V V 'aw-V . - if V + mm 5,3 uw? . I ga, -VV 4v'f'V1':,.'w Vw 4 4, , ,. V 7, f x v N a L A A . v 'l ug ,ij VR 5 V' . A ,WV ' f .hw 'ixyf X 'ia ' .5 7 P N A if ya bmkih' L W' i ld Wm a -4 dv L Q Q3 X K -fag wk.: vf VL -,sf VV V. . . x V ' . 3"L WV. ., 9? ff ,V - V .. .. V V VV ...WV ,- . A, V... mv! " M ' -1 Vg, VN 4 , V 1 v fv f 4' T Vg' 7' fg ,, X , x Q . .. ' V' .mg ' 'LNQSNWVQ . ,, A H A ,. QV ,Tw 3, H ?vVf5,,Vf3"1"t ' kvkh 5 V .1 fr gf- ,Zim rs 475'-XPC 'Aa eh 3 ,' VA4 ,.v. 3'-1 8. . - N . ... V 7 Vw w V 1 X . V Lv x I .-,..'y5is1f4"' J, R' gk Yi' 1 'eva If 1 W ',"'?1 WM ffl? fr S :.'vV4w- 4 Q Vx X V .Vg A,,'1l'Nf". ff. ,, 5 KL 5, . .I V V L QV-RV. VH' V- 'V WV . WV 3 V 1 V V,"N'1 .QF 2 " X7 CN 1. .Q y , . V . . gb f '9 . 'I W MC 55" fr' .5 -:W V E Q V V. 1. ,fgd .,' ff . .Fi - wg?-9? LL 5 4-.' .'. ,, 'QV , . m u. 0. .f u JV .QQ -V 3 . X - V. ' 'Mkt -.M 'W at " MF 1 V. V .V V 1 - . . :V V x L WJ Nt ' Nm-V , 39 I 9 5 YQ A f . . NV, .,3g.,,,. 'Q ' . . ., :Z , M, 2 W , .v ,. ,. . I Ik - V- X z Y 1 -. w, V V I .0 7 K Nw I M V ' A 1 W 'f 4 ' 'iw uf le . . I 1 MV AV V A V Vi. , H'-M. AV'.Vi.fM V.. 2. f --uv 4 VV V in in 4 . 4 K v , -. L Vw ' 1 + r P . r . vs, 3. V V, H1 .V V - . . .V .-V V ,V V V. VVV.,,.f5s V .. .V , V. ., Q V .V ,VA ,M V , hiv .1 gt R+. M M F, x . ry, W V QA V 3 'iw W. . wg? .4 V V. f . L1 . 'w V . N ' '. 'MV-. . n al Lg? ff' " N NVQ if ib?kgnHd73 3193+ mia MQ N 'Q H . xx 1 M Q AX A Sk' it . . . . A ' fgi. 1' H, ffqtgq ff 93 V .36 7' i'3"q K- ' .Q 5 '.5!.'s ' 4 A 4 ff' 'Y ' .. W gulw 'ga ff ' VW L.. L. -4 X '- 'fxwwf " W j1 !3,QV' F ,QESEKM4 ' K Y , ,Na :imp 'la fx ' V V 1 v V.. f Q A Rv. awww M N ! .1 iii? im, 3 I if W ,V W il, A 4 WK lg Q, xx W 1? P A 1' f R' R -. R fgl . W . .1 4 V , I 0 .ky " 'M L52 4 , . , EV H :Pg N'-4. .V .if '- ,r X 2 5325 A? V' V 'FANSQ ygfiiy Ab M A-. LU! I ig? wilt .QP ,gm +,M'3A if.. W A My V, in Mk 4' . vi tg.. ig ' .41 'ww JN4' -.1 iw J A f " .px an s'-at . -P' afywlx " 1' ' 'A Q7 L. F' 49' Wg f 'L ,Vw . N Vr x Nix. vii! Q- .Q .W Lg , N5 , -5 ,My Jn. 'VH' , Q V 5 . Je Q R H ,N W Q. A VV . V , +V ,Q VL, .1 YW. .Q r A, . qu N -. 4 Y., 41' 1' Auf 5, ,X N N1 + ywujg Q, W N V. . V. ..-. W VV.-U ' WV 3' s-. 3 1 ah' W' ' Y QU. '1 ',.,. J. '14 nf V .T A .V 96' , Wi.. . f ,1- V .3 'N' 'Q ,gf A 4 1 V' A5 V - 5 if x JQX, 'af' 5' VY M' ' W ' x 7 V " .Q Un .VV, VV... V., ,, , . ,.. V .. V VX .V ., I ... 2 M 1' 4 m ' ' Y ' wpA m A 3 . .3 z MV X . 1 Vw '5kQ.z'V Q., -ans y. ff' ,A"if'Q.. . YLX QQ 36 fxe.".xR ,px ,. I Q J J V. V 'X - V., V KV M .X 4 , .x . . . . -. Q, , V . V 354.gif ge gi' , 'W 1 6. , 'LA 'Vt ' nk . V' m V wiv X VV "' QW? N! A 5? x 'X 9 've My 4 x " h1K'5"a" V . ' V V: J 1- xywvlgf fa 'H' V355 L' " KW' A mx G' 'H W L N mu A " ix V X Rank' P My fig! VW :ww H N. j, W 8 ' ,iw .i .V W Qt J , f.. Ng. ' V A ' mx ,V VX ...Sri J V ,Q u 'Q if f ,Q 4' 11, ,V . . ' 5: .V w H -1 . X 4 5 x :V x w-W up . ,qbiaigg V. " ' .V 'gr V 5 N X 1 X xr x w at V. V -'M V . .V V Sf V. : .V -V.. -V Vw fx- . . V., ,. N ,,,, ,gg-td 1 Q., , ,M 4 A, Q .19 iz w L ,L . , .W wiv N . . . .U 5 J L K V 1 g V ".. 'N K x-. S . X "Tm . .Q '-,FQ VV Wx + . VV. J 'ww 'Q Q I Q ...X .' Eff 1 - N .1 'ha' x ,, A N V V V y V 4- . 'ncw f . V . W V-fx- J fm Y V gg, R ,,. ' eg, . :Q 't gi. .9 ,Q ., ,K K, A N' N ah, QV NN S 'N x ww' V. X ., V ,M x' , + . . Ml , mggwkr. vw. Tbym,wh.Q.M L sg. K i .vk w .3 .V 5 . QWKX T V , I . N V .WV mg-ga. . Qui. Y' ' as M 1'-W.. 45.5 N 9 V ' Wt" VV. 'vuf fax' 'Fx NK 1' N' 'N V x gg ' 5. U, , 'f ,rv ., - . 1 mr? . nw ff .V x V. S-,X , 5 4, .f ' f Jr Eflu f WV H S4111 A XQVZAX ' , J A 'X N3 V,.,t1V .. X-.XS-' ifijkg "Q, . 1 -. Q' .V 'N , f . ' .V D 1 ' .V If. 'VE . V- 'M' V3'I1' -. . . " V ' V K 331 , 1, .fha by L , A 6 .Q W 4 NV, k 12 s N , I . V' we -.5 L 1 UV V v' "4 .1 " QP ' 'XV' f x' 1- .u 751, V9 CV' 1, , lxp? R Vx xx.?i , , x K 3 'Q jf gV1':Z-, I-,III V-T A :R Q .VL V , 1 ' V f., "' . :Vs VI ' V ' . ' .QVQX . .. , V -.V ... ,, V.'e-'Vw -.ui VV . V ' ,. "1 Tv . ' '- 3 V- gs." ".V. V .w " ' " V . , .",-4'-V:VV 5, .V QV' Q, 'ff 'Q V151 , -V X V -V - 4. ., . W." I H " 0422 15542 1 ' f9VY,5f2-V42Vi'AV d1.fT, 212534 V .EV- f:. V V X' VL.4,., X"V"TP" 52.534 " V- ''VF-f57+".I,?Z.C?1'6T'gf-"QW? V -'?Y'i?f':f1g" -V ' JV4'Qzg1-gg, 15,1 -.. 3125 V , .Vf f ' ..VVQeV' V1,.:V,.gc,..:f wjV'gV' VLV1,-fu. VV'LV ' V ' iv w?:V45'HgQ',j, K . X VV' .jV.,Jl,QV L,. ,, - '-'.,V ., h.,..,hrp5f,x 5131, ,-..V.V J, V ... if Vx , Vx V- " H- MVP-VV. HV . ..','.,.. z.w VV V , ' Y Vhfvg' .V+ -V"V14 V' -VV-" 55Wfwwib" "'-'--wa - LV V' .Vx-V-'V V.VL.,:mq,t-'VV , 51. , Vg, 59.351, A - , Y VV ' - 21 4:j .,s1jg :gn A 1 ,fqjV:, V ,VV ,. Y- 'QQ--'kfwsk Nu K-'Q , -Q:-QV V-TW ..xL1,J',.4xl- n si N, 'X VV ' " ' - ' V N . . ' if V-'- az.. 1 -:V '7v,VxQ .rr-nw ,119 , me-'a??5V:' Vqwfmwf fr- ,.,. -- . .V X -V J Exif- -VV-'wx -' -. . -'N . . A, .g-.124-.3....' V . V, , , ., V V V ,KV '+" .Vf-: VP VVV,,.3 5: .V,,,,,,.- Vu VJ , V - ,.l.v1.pg.,f3' V r- , ..,. V ' WfgfVV3:?ii-.A.,, , U AJ: .g f -V ,ii?f..i'E?z ' ' QV. Q A ff' iw VV, T. V VV ,A'Xif3f"QTV.g-V.-VV iii-g, .. .VV f-If 3 V - . ' V V , ,, , V V .- 1 '- . ' . VV 'VVV.fV:zSv1V"i : "ff -"mi"q4l- V 5.-MW-, 4.1. -'rf-nef.V":bVVSV?Y'f MVA "W-V 'V' V- V: -V7V'Qr'N -V'+ V - ' ' V ' .PH--VP 2- . V- K - -1. , '1,x.'xy- -Vgy,-Vg: .2jg,VV,g3.-.1 VVgQ.VLV'1:g5-:,,rV: ,,' . .' fl , P V '-Q , "-MV V TSP.. av'-H::5'vVg' ,213 jtv' ' V , 'K VJ-W V. V- X . , V- - x , . -V Vw . V, ww , V' ,f,.V1 I- sign. V. ., I-Vg-5 A .. . 52 .2, vV V .. ,r. .23 Y : 'AV' .A P . WLS., lx L.: My ,. in wg- K :iii vf'g'-SZ?-X jx.: A ,. V -lf Q-' EV vglwaq.. V952 K , A V qs' ..fVa,,V.SSwggV1V:f-- "ff !'.. wV: 5 1- VVMV. V..V-r-:MV 'ff' 'A - - V -, Vvmz- V- ' VV4' . 6 - V. V...t..,.Vf:. fir -VK 5- . k, - Vw .mr 4 A.-,433-f-, V,.. V'1,. 'z'K-11 V. WV .14 WV- 5.VeW2ij3g'VV.V VQFSVV ..V.,5.f, 1T1"i'3 ' V . J' .V 1 'i'.V..V1 Cm: 'V 'Vaitilffl Sw" Q2 -K V V ' LAW., 5 If ilmg gy., . L 5 . 2... 1. 'V x V Q N V T I, an 2. ,F . A. ,iw ' . IVV LV ' ,V '9V.VV:. V :' M, V ff!-V-':+,'1VV.V.V:w.'V-iVV 5--ek LTf7,.:1VV.: ,gL2u,.,.QV WV- .113 ' f. 'VV+ V. V:--1-.V.,V V Vt: xg, 2 'mi .:gs1 , ' 'i f. n Q V , '- V1 4 5 a . V . -. . V-PV - " V. -, -A 1V VI A VVff'f.--f. ' TV V V V V ,, 'c .:V E'Q',n'VVfVfijQfj25"Vf-Z: fit -V Q A gtg. . AV. V' 'V V. ' " , "'p.V"' "' ' -ig . . . ' Q V . 1,,.,. V : ,,,,j V V , -V'V V 51 VV V V - f .,-::V.-. 5 ,V ffiigif !VifLVfi7'279iV?W'VV V" .V V V V, VE L , A' VAV'-L-l"f'1V'-5' V712 '57 12531-ff- 'i fa? 'V 05,gV'V55V' if.-51P2fg',V1-Vg V., .asv I ,A - VVV2 ' 'N lryr -' 'E X - V ' X 1 .K-'.. 3 V' -.,,.,... ,.. ,w .-..,. , , ' 4 ' " "V X ., '- ' ' 1 3, V. . 'V V V ' ' V' V AV ' 'V ' Q .'ag--- 5.142 ' V' " 33 il' ' M V -' V' 'NNY 'mf ' -,.V. V "VV 'VV,'V.' m 5-,,V ff - . K- :VV V. V . 4 MF?:Q - V1.V ..5. I gawk VV 3,-5' . :jig V, Tifi' ' . 'ff'-'Ni ,V , V, 's fi' 5 Q. ' ,, 7 V , ' ' 3 . V413 VVVIVVVVQ-.:2.-' ' . L V .La lb - 1 vw - , . V V 1. V.- 1. -' .. VSV- , , V . 1521? V ' "Sq, --V g VF .g:. V V V V ,, .gf . V -V V. ark.. Vx. - V- V . 7 . ,p r V R X. Y my V, . h .Vu X V.. N K-1, . Y -' T i. .Q ,. 'VV .' . ' Lf: . 1 "' ' Y -' L' Ni. V ' . . V T 1.72.?'J?i2WiE A 9360- V . 'V-:Vw V .. V V ' 5 ' . V1 ,J V' :rn N" - mfg. V. .qi "V V K ' V I '1.,.,IQf:V".xf,EP'-,Q l 15 .2 NVLV ji , 'VVVVVV4' V ' V' VVV VJ V ' X 'XX ,V .- ' fi inf ' V- - ., - V, , V -M' ,,,,',..-'V -- 1: , V L , VA . lg, ,, 512--.,j.VV, V' , K I' , . V, , . V V : V V - w-Afyfq-Vigxgi.--g1.f, '33.:Q I: V , 'VV' VV ' 35.1, 9 . ,VJ "'f'Wi-W A A W" V V' QV V .V '-.VL .VV.V:fV. X V. ' ' 'mlm V. ' V 411.3 if , wg Q - V 4 -- 'fig 4, ,--. - L ,vt , . , 1 '- I' K , K 4. ,g , V . V1 1',,V4,.-f. X 'WVA,:.a,, V, V ' V7.K.5jg3'tQ:1 V -V 1 V ' , -".'-Qwlij ',X.,33k3Q'.-91 g V - , e-.VA-Mag . ...'a1,V.V4'fV4 W' V. V :.- . 'xg ,, . . . ...M -.V-Q?:.:.-4 Un.. V --sz-. , 5- , V V- ' gn V:-f V.:VeV V., V.,,V,,.f'fV .ff V 1, a aka: . .ggi L, ?Z5',V.,,Vy I Q 'V 2 x X U, Q . ,. V , . ' V 1 .V . g . - at-1, 2+ V- f I V I K ,X .Q I X wrf' . V 1 X ,MV ,, V ., , . , xV VV I V N ,I 'San 1V ,. 14-,':.f 1 ' ., . --, V ' ---"' ,-M 'f 'P' '- VV,"'V3VQ-wflf , '1'kV .IVY H 'V , ." W5 "M"-" ' VNM- ' W' -ff-' --L-fzvx-V2 1,-inf x" . s, ' ' V J Vx . - V VV ' V,- fx- :. ,- V . .VV -V +..V-- W. V V, .QVVf:VV-mjgeziif'--'VQ9 , - V K ' V Vx ' - V . 2.-,. .V , X PWQ V V: ' Qg'E3gS,V.Q.j,2zt.vfV1A -- V . .4 V V' -' ' '. V 't' .. , V +V 'f gf A 0" - - - '- :uv-1-.:.. Va, . , 4 , , V. ..VVVVV.,Q-,,,w-- V , V V V V. , V1 .1 gV V V- ' ' , ,V " V 5 S Viiapf-,-.,., , , V. .. x .V . 'Vw '. ' X' - V , ...Vx 1V VV V .V . , , "Vw V z. ' 'L' "'-WVEVVV A ' ,f ' V 215 f V wp f V N "P - U . M. EAW aw k' , .Eff ,," -' ' -. N V ' V A ' V . - ,A ' , 4. J JL Y V V V V'- V V- " V '--H .. - V .-fam M141-L..fkf,.V'7."Vff. KV.. .VV m3M,13'3gf1,7ff4 VME, ff V-. J,-V 5 , V, A , Y. .V K- .. M, . . . V 1 .5 - V 'VV-- -L -Vw-V ' .. . . Q V',yVV' - 15:2-rVV.mVV.? ,,.,, Q., ,Mi-VV., ... Ag-,MV I .V V-1-VV -.1 V V - ' V- ' :Vp ' 5 V -' V V V - WX . VV-JM' . .MAL .mu ...Amy ...1..1....:z....z.1."3?fA5Rfi:A..,g...3,.kg,,.VggfMBg3:Z3V 232..g5L.l?.3??.q42, L H Aww, V, .. , HF VM X T N 1 V -'Q 5, .kxxb,,lxk.iVi-fiFwgfQt'f 1 iq - --V-.VV-.-........,...-.....,.....V,.V..V..:....... .W-g..:..H'.,4.,L...Q.,.1Q.J...1.,.,.........,..gwt..L...,.,..a............-0 V . X f "3'Tt'5,-',s.Q-A XX X, X X ' - X, AXXX :X XX X, ff Xt., X. X-..X - u?X X X X::X' 4',?c4fr4-9 r' V -qXf y,X X,. ff' XXSX. ,X. G23 1 ' X-,X 1. -- :-- ,MM -' 4' . 1-X -if, VX- L . irxff-,Wa-: .W ' 'f' , ,X X Ei " R' , ':'h1'1' MJT--X -f X XJ ' ' 3' -' if W q:i.'ffrg35T'2hfHFlg Q "' A125319 :J.,:E'i-bb. p-V' QMWT' -' .':'gX 5,3 XX v., '-fggm.-if XX X .153-ff' X " Y ' 2--:X X X Xvg!3 1gaqXp9ZeX, 1ifi'? Q ' " f X f,ea.f1g et, .fy x -g,wXXX:fff X - " Q , X ' - . yfw-.",X J-W -f -XX .' . ,X 4-Xr' yr M X X- " Mu X " X'7'f5fff5- .X fn' ,. ' 5' 'X' - 'I -if ' 4 X 'X wp- ,QX Arg -1 -1-, H , 'K""ff' X 'lf ffm ' in ' X -.. , 5 f 4 - - ying . A- ' 'M X.. X-X -HX . ': -.-1. X' "A"x5"f7,1:fr, 1X 4 nd' "Nw-.X X, X X . E X I .1 , 1- -X.. ,XX 4-X X X X - ' ,..,' X' V . ' W --1,-W, ' X X A ffm-'. X , XX XXX: - X .- XXX WXXXXXXX X X.XXXXXXXXXXX -, X wmxa X IXQXX-X . X QX X X XXX V XX -X :X31X:QX',f2gi1' X pg 5' " Q " .s1"gf:"Vqq:NXX.' "" :fir - X-I '1X-',-Lx'X-"WX 331'-X,g.-35 X f K ' I -- .mu I X - .,,,X. ,., 11- 1 . K X IX "' W 3 J""ji X,." Y - X' ' fi . ' ' I ' X' 5, X X X." X " Inf -X " 44 L, X , - U 51 bmi Y' X x Lv ' .1 '21 , ' Q 'If 52.5 'I - Xj 3 1 XX, 7 ' XXX 'QFD .ii ,fX-X . ' .?XXX'XXf5' A ' ASF" X I ' u ' ' ' flffl i . A E 'jx X ' X X. I X 5 - ' ' df Lo' - -4 1 1 X :g'7:igif:,, X' 'N CH v - X 4Xf'X'T1Ig5'?-5'5,7?9f X X X X .. .... .-'ag fs- X . 'f w"1b'."s?. H "' ,iqpfic X 'Xf"X'fLA-:fs 59451 ' f 'tm-v., X X .wfnf -mfsfff-fX . X iw... ff.. x gf' ' - X-.vg-vxfslcvlwim -f5'f'5"'-bf?i'V ' If ' " WXSQA' X ,MvwM"n' ' ' w i 713 . A ix X mmm: - X .XX.,Xx19F"Elti'hmJN 1 K .X 95 Wk: Q" lf WR - 'MX ' ,fn-fF"""' A ' Lfv -fN' XE:1" L' ' 'N " r f--.2 ., X U . ' 1 1:5 . wtf-"""' ' "Y 45, X Z- 'f - NJ ", X'-w " ' V . Vi ' ' 'Ea-X' ' ' -vvswwff' ' ' ' ' fi' Lf.-L: Ai-. ' - X X' ,f- - ' " XXX.: A ' X 1' ' 'Y X mf? V 1XX XX X' 1 I-X .- iff -2. ,XXX . -.HS .. " ' f'r""?!. X- X -' '.',. f'x'1.. f--1 H 1 F'5NlE'1li'f' i - fl 5l,X, ' X " :E--f l grfk , X 1 " -. iw X F 4.-,af -' 23 H5-f XX wwe . X as nhjgff A X X - f,gf5Q5v ,.,. w,X 23 X X . X XXXXXQXXXLXEQEX-QQSSX .XXX X XwXX X TQ XX-,. wg X. -X: ,XL - 1'-?+:':ai,mKf3:.,1.ffX 85 4 ' 1X -X , XX -N 21 5: .- X .A . "3v-:Mfg-5-5:3 - f , ' 1 452, .. - 1 .,X.'- qs. v,X fl'- 1 ,XXX . XX p U, , .X .X 4 QM. X. g,X, X ..X " ' .: X f - tk gg - -'ff-1lf5'5f-i'2e'9f:35q'5' X1 H v fl ' ' Qx rx : '1!45g-fvw5'2w-XP' Q X - H-iw MQQQESYQQ ' I RW X - Q- . qu' XX 'X' . X -YA .1,'Q, ,lj f':-4fXXi4.'1 .X , Xv -'2.f"Xifg21 X' X .-as -,X-X JH XX X: ' .V X,+ .XX-.,f 'X - ifffw-X K A ' ' 'Q X- iff x,i., 1l!,x. 'f Kiwi' TX-X-M. - " '.fw'f f,3"' ' f w14,z!'q H-.A M .' X u-A . fX,XXXf.--2XXXi,:5,Nx X-.XX . . . , rf X X ,.,XXXXXMXX X X ,LX-X - f.X-.Lw?pXsgg'1XXv, 'Irby ' 'Sage ' 4 X X X XX '. QX jg X43 X wh ,mag n . 'Xl 4 'K XXX... 'rz if X A 2 Jzfzigwiiif' - . .XFXIEXQTGXXX-v,r :E XXQ . 'HF' +fX?X.a,,N ,XXXXXXX ' f X X H- ' "mm!wm..-XX V- ' ' ' -Y,?,5n'gzaX X XX X ' X "Fl-::ff iXX Y X -vgf'-iv yi V ,X - ' V ' " X '.Q"vXs5l' V, Lvl--,X,..:a:,Xg,'f af: qv . X,-.ff-X X X f 1111, 'll 1, K 1 X. ' fa: I:-WX, ff '- ff.:-N -. - ' I - - W4--w-., X- X ' N X r 9' I ' ?" 3' ' 'A K V ""'2jf X -- N""'-f--'-1X,.v .X K 5 ' ' "V, -3 gm A . X ,jr-4-:XXXL X - X ' ' - -wa, 'H ' ":4Xv.Q V' YH ' Y "' V' N Y .X ' ' X X ' ' Ji'-RX., ' X X 'T X fig' XX.XX,., X ,X ' - - X X X XX V .A X ' X X 'Qfx,',, ' w.- ' 'F X M, ' .155 'fe -XXX. HX X X X ,X,g.X3i A X -XXXXXXQXXXLQ? XBX ' X X X 5, . X . X . X 1,3?7X,XXX5:X1T,,Y,XXXX, X XXX-5: Vg . X-Q -4- X D. A X XXXQXXXXX Xa' X N V ' - ' ' ' X ' 1 X 'N' 4" Sill xx - 1-.X f X X . FK, ff f X: f : . - H . ,g 125.5 X f . X XX ,X XL I X X 2 -X X 'X X . X X X X ' X X XX 7 XX ' 'V '. Hg . X X W X 3, i V if NX, . 'M X 14 lgghy Q3 X ' X G ' 1 ' ' - 'Q WN, 4 X-.5 75, X X f . .X X .X X X - XX. . . X 4 , XX X yf - ' P' ' V+: -1 "- 15 SEpT W ' f 'Z' 2-H,-' . ,,,X- , .X 1 X.,g' V f X' v 1-X ,- rx XX 1 -ra, xx, 1 , . 1"-' Xp - f -0- Af V "Ni -'L - X I ,',X ' x4 ff. :XS gf t V wif 1 ' ! ,Q 1 ' X . ' ' T 1 ' .-X- ' -n ' T5 ' f X W "X . 1 N, .7 X ,Agf g5f,Q:.XX,X,XXh B 1 '4" .. X QX XX,MXXXH55f X XX t N ' X f'lrIe'fX'1'543if+ XZ A, ' ff1v,,,f .f T1 - : -, M gf X K. - T:.fXff,y'fr5Q.5g X . X X: ,- LX A ' ,vw f' 1 . f'.1,1Xf'.,,-'iw - X XX X -. X X. 51. ,1 X ' X X 4 J - X X1 . X fi-1' 'X' ' N 'HS -ru Xgffgf-'ggpiginii' X X " - ' L' X ,.Xfjii'?fj' ' ' -f X- X. XX 3 , " 3 - ' Lg jfs" -'51 nl., f jffg' X in'gj,1k3Q:gJid1?X:"1q.a'1r3,uj7i-X , w JU, X' X V A '--'-' -X , 5 . .' ,. J f . kXfg.g,:1.--X. 15. If 'X ', -XX, . 'iff . X X ,- r- WX, ' f ' X " " ' J fificg ?5.1'i..'1'3": - ' T? i"'C'.,v., " ff 1QpEif',l .:1. .3-95' 12-'l'QiXi55i:5i, X ' 11-'W ' ' 'X 'i"i'59'5' ' .5 ff: Z?-.Xa li-wwf: ' 9 ' " ,Lf?""" '-f 'WR-' 24"ff"ffX-37: 'W 11Y'9' " 145115 :"f5'ff'3: U A -X -'A Y - . 4--vm-'KJ-' fn. + 'X A ..--'A-'X4f"?A.'f ,. '.',.,r:J,,f-fm :gn--1',H' 1,1 3' :: - -- -rv - 1 Aff' ' ' ' L1 f XX 7- X. '-J -. Xf 'fx-X " X X agif-5f,.z,'Qg1X X - 'l X X 1'-3'-51:5 -5.1. g4..:1 .f3v ' 1 ' Xggfyl'- L " ff. V XL -X ' 5' - Q :XXXX ,X ,' XA, X, XX QL If X 'X' X ' .- 'T35:.,i .X 'fs-Xga'3"fi5" XQQX Ng: X.Z'?ffs..vaav'v'-'L""5 X - X X X X .AX-X,: -gn X X. X :.-5 v-wi, X ' 3' X V -- + ,.-. J X. -.-r X X -X X- .V-.N ,- 'X X -lv X. X ,X ,XX .Mn XX ,V X X . X - X, ,XX -X .XI w5wfXX.f37,w,Xf X Q, - X - ' X XX . iful Arffwrq X X .,,XA,X- -,XX XXX'A g X - : X.5'f1X ' 'fx XX L-:LXXNX . 7+-A -X X,LXXX':XX' XTXXXX -X, X . XX -iabfw' H 'f . V- eg' ' ,X X, A- .X K . XX XA,XzgX . C.- . A - YUUZUV ' ig-U


Suggestions in the New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book collection:

New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1988 Edition, Page 1

1988

New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1990 Edition, Page 55

1990, pg 55

New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1990 Edition, Page 112

1990, pg 112

New Jersey (BB 62) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1990 Edition, Page 26

1990, pg 26

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.