New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA)

 - Class of 1924

Page 1 of 172

 

New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection, 1924 Edition, Cover
CoverPage 6, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collectionPage 7, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collectionPage 11, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collectionPage 15, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collectionPage 9, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collectionPage 13, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collectionPage 17, 1924 Edition, New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 172 of the 1924 volume:

IDOL! DI 9 VPN v 23? Q53 W WF.: Q g gifs? W' w I f N V! xv 1924 ALAUR T h e A 1 21 u 1' u m New Bughtou I-hgh School Thls, Bun the Yen Book f r Clfmse of Nmeteen Hundred md Twenty four Volume II Pulwlifhed by The Senior Class o he Page I' our I k J Linn SPKII L . ." 'Z'lE X f Tiff, Qi flag! d1Cb-'l'1O!x 2 f x x IIXN I x NI x Page I ix sl ...YI A 'iv I I 'Q Iv XV 4' X329 'iflffy " wg, :.','- J ,f ,ff I H-vig-'g.. X 7' "."xxii,!f I , J .Y-,, ' I, Y 1 "xx In O - I ff . 1. ' ,fa fb f .f If X -" xxx If . X X lv f XX! IIIIS. 'l'IIIC SI-IVIIXIJ YUl.l'NIlC HI-' 'l'III-I XIIXl'IIl'XI. IS IlIiSI'IC1"IY IIl'I,I.Y I,I'IIII'X'I'I'IIfl1Y 'l'Hl'1XIIINIIZI-QIISHI-"i'llICl'.X.'SUl-' Iii!! HI-' 'l'Hi'I NICXX' l!I2l13H'I'lIY HIIIH SVIIHHI., 'I'H .I IIXIIZ S'I'i VIII-II,, XX'I'l'II 'I'III1 IQIZI-1,x'l'ICS'I' RCNXIC Hf XI'I'IZlCi'l.X'l'IrlN I-'1II3'l'Illf .XHv'I'HX'l' Hli HMI IDIYVN IS IIVIIIXIS UVII HIGH .'1'lI4mrII, VXIXICI-iii. XXII XJ XX IIN l'I:ii55ffPX ral-' 'IHI-f HIILH lb 'I'I-II-INI IN XYIIIVII IIIC IS III4II,I1 ISY 'I'IIIC MICH' IIICIIS HI-' 'I'lllS ' I, is 155 FOREWORD P JN 31 ll 'N I 1 XX NIUII S CI IN I'I'III,I.'IIINfI 'IIIIIC SICVUNID YUI VMI: UI" THIS .XI,4Xl'IlI'lI, XXII, 'IIIII VILXSH UI" 192.-I. II.-XYIC I'INIJI'I.XVUIiI'IIJ U Vi .II NIC ITICKIS OI" flliNl'IIi.Xl, IN 'I'I'fIlI'IS'I' XYITII 'I' OSH 'I'IlA'I' .'I W IiIiIfII'I'I'UN IIIGH SKIIIUOIA S'I'l'IJl4IN XVIIAIJ MOST ENJOY. IIUVINU 'I'II.X'I' TIII MI-IN HIGHS Ulf' 'I'Illi SICNIUR VILXSS IN I'I'II'I.XIII.Y, XVIL1, I4'INlJ IQICVOIIIIICIJ IN IT 'IIHIC MUST I'I4I'f.'XSgXN'I' KNIT IMI URI .f .WF MIC. I Iff UI' Tlllfllli III! II SVIIU I 1 i'AXIII'II':Il. 'fx .'IX TABLE .f CONTENTS ,.,-X 1 X T x X 'lf I D 4 J Prge Qeuu O 2 T'f xxT X 7 1 Z ,t xxx K - fL lf-T 7 TSQK Q -, in T7r'1TTc'!1Iiw'u ....,,.......,..,.,,.. F lfwrc-xxw'fT ..,........,..,..,..... fm YVTIM-ll Thaw" .,.................. TO T'4:u'1aTlvx ,...,.... ..............,. T 5 Semi-+1'N , .,....,...,....,......,. 25 'Imtff rx ....,,.......,,.,,....... 7 T Sq-1111111 rn' .,.,......,,....,.... 91? l'1I'l'NTlIlTl'TT ,.................. F14 T l.TTl'TAfl1'.X ...................... ,, NS 1 XIIINTL' ............., ..,......,.. T 4 Urgzui HTTIFTTN .................., TNT ' X11 Tvliw ,.,.... ................. T T3 7 hlwlw .,..T...T...,.........,.... 125 Q MT L'1'1iNn'Hlc'11Iw , ............,. ,..T4- T Ny ' X? X , N X R 5 ff X K Page Eight Q 0-,Im mfzkunuwp-W I I Ll Y -fl Linn- A-'E i -Q L, A , ..--, . ,, - ,Q MRA? M I ' - ffxg f 'I , A ., P5 V. . a I 1 . R I 1 I I I I I ' 1 I I I 1 1 - - I ' I I I I - f I I 3 I I I I v 1 . 1 I i 1 1 1 I f 1 . I . I A I I 5 E I ' l- 2 . I , - 'Q . I zulkgptraa I, Till 1 ,.I', , , itz.. 1.1: I: 1 I IIE. 1 I :rI.:fI12.l'l I I I V I 1 1 . Kg. I A 'I I I I' . 1 4 .- :.-yi! 71,1 4' r I I 1. ': 'I 3 I I ' :El-I I Q ' if I I I I1 ' "1 A K I 'V 225- P 1 , ', f NIH 1 11 N1 w111Ls 1111111114 10111 1111 1111111 IN X 1 '31 x 1 x l I 1 N l 11 1 1 N 1' l 11111 1 Page Nine 1. ,fx ' X ,E :ig vgmyr 1 111811111111l"'1'l111IXI-111'I1II11211'1'11N1'1'I11,I1'S1'1l1111l.S Q 1111111 3111111 11111X1'I1 1'1'l'1X 1'11:lf1111:l111-X 111112111 11111111' 11111' 1111111111121 Vi, H 111111111 xx:1X 111-111111111111 111 11:15. 151314111111-X111' 1111121111111 111:11 1:9 S1'111111.211l11 1111111'11 1IilX N1111-11 111-111-1111 1111 1111111111111111111111111111-1111-1-: 11111 11111 :11111 1121111111511 1111111 1111- 21111115111 1111 11111 N"111l1P1N 111:11 111111111 11:11 111111111111111-1111151111-1::11111 1111x11':111111. '11111' 11l1111X1 x111111111X 1111 111-11111111 :11111 11I41X4' 11f'1'1 111 131111111111 111 1Nf111, 11'111'X1'XYW111'1'411111111'11'11111111l'1'11'11'11'1.X N11'1'11I1Q11111'X1'Zl1I111I11I1'11Zl1'11I1'N 1'1'1'1'1XI111' 111111z11X, ,XI111111 111111'x.1111'1:11111,N11111I'111X11111111f'111-111-N1:11'11111 111 X1-11' 11I'1Q'1111111.1111111111111111111'11'11l111 l1111'N111'11I1111'11111 '1111111-1111111 111111 11I1'N111'411'1111'111'11'x11'111111111lX 'l'111N1 1311111111111 2111111111111 11151111111' 111111111112X1111'111'1111' 131111 1'1'1-N11-111111111111111111111111-.1'X1:1111x. 551 111 Il1'111E'11I11x1111l'1X':11f'X1'1111111X 111'11'X1I1111'1 111 N11'-X' 1:1'1'l111l111,11l x11111111111N111':1111Q11111'g1:11111111-1111.1111111111111135111111111z1+1111111111111511. 11111111 111X11111111111X 1,1,' 1111- 111111111 :15 111112111111 1111-1111111111f. 1111415 S111111111x 21111 111311 F1-11111111. 1111111111211 1111. '.1. 1'1"111Qf1111Z1'1111111'1111'111 111111111111111X11'111111111111I'11i11111 x111111Q1111111111 1111 1:11 1.11171-x,111:111l1. 11111111' 11111111111 1-11111:11111-11 11111111111'X 111' 1111111 1-1-'1111. 111X1111111.111 11-'SIX !1Y1'1I 111 X1'1'1111111' I1111111111uX. 11111 11-11111111111fX 1111111- N171 111 11111.-1. f111:11- 111 1 111111111111111:1X11111:1111111111:11'1111-11:11111111111111-. 1'11111111f1-111111151111u:111 111 1'1I1.'11.x1111111311- 1'1!111111F'11111111I 1,1111 115.11 :11" 111'11X'4"111.X'1111X'1'11I'11'11111111112 '111'1X1'51'11111I1X X1-1'1"X1'1.1 1,11111'1.X 1' 1I11l1111'.1. 1111111I1'111N11'111'11111I!1Y1'11XX'I1X111'111"111Q111'X1 1'1'11'11. '1'1111111x11111111111111 111111,x11111111f11111111111111-1111-X1111N1111111'1111111111111111111111111. .X r111l112ll' Xl'1I1l411 1x':1X 1-x1:11111X111-11 21 111111-11111111111 1111111111111111111''1'1111'11.XY111111-:11111 l1'i1'11-1-11111 S1141'1'1. .X 11111111 11111 1.1'11'11111'X1 1'1x':111'1 1111111- 1:1111111111 1111 1,1111 5l'1111f11N w1111-11 s11111111:111111 1111- 1111l'1'lN1 111 1111' 11111111111 111' X111 111111-:1111111 N111111111fl1. 1111 111'111'11111l'l' QS 11111. :1 111111111:1111111 111' l'11174'11X 1111111111111-11 11111111 51'1X'1'X 111 1111' 1111111111 111' 111111 '1111r. :1N1:111g 11111' 1111' 1-51:11111f1111111111 111' il 11141.l'11N1'11ll111. .11111111 11111111112 1111111 11111I1111f1.111111111.11'11x1':1f111111s1111111111:ls Il111l1II11l1111'1'11111l1'1'1 1111111 1111111111-1'1111111u:1111111:11111 1U111'111Q111l11l1Il11 1111 1111111 1111' 1111111111-, V11111'11' 11 1111 1111'111"1 111:11 1111' 11111111' 111f11'1111111111 11115 1':lI'I'1111111111.11111 1l1'1l1l1 111:11 111I11' 4111. 11111 X1-11' 111131111111 111u11S1'11l1411 11115 111111511111114111'11 1,f11'1. '11111' g'1':11111z1111111 111' 111311 N1'1l11111 5111111-111f 111121111 111 NTT. XY111'11 N111 13111111111 XY2l111l1'1'XY1lS 1111111111111 11.1 111:11 111511111'111111. S111'1' 111:11 1111111 11x'111' H111111111111111s11:1x'1111111111g1'111111:111-111'1'11111 X11x1' 1g1A1Q1111U11 111g11S111111111:11111 1l2lY1' 111141111 1111111' I11Zl1'1' 111 11111 Y111'1l111F 1111111'11fs11111x 111' 11111 11111111. '11111' 4'11ll1'51'b 111' 11111111:1111111 11:1v11 111'1'1l 111'11z11111111111 1.l'11lIl :111 1'1l'1111'111111'B' s1111j' 411, S1'11'111'1'. 1111111111111:11111s. :11111 1111' :1111-111111 1:111g11:1g'11f 111 1ll1'1Il111' .1111.1.11'1'111 111z1ss11-211. 51-11111111111 111' 11111111111111111:11 1ill xx'11-1lg'11 111 111 11111 g'1':11111:111 f'111' 111'11111.111:11 11110, 111' 11111' 1I1Q.1'1l1'I' 1111111111111111 111 1111 1111.11 11111111,'11s :1111 'v11'- ' 'l . 1' 1". N nuff" . Lx L, "ix , .i f fu J as ln. y , 4-" Wy ,f f ' ,T- fu. f Q, I , 311 ,,. , fx A, yy J 1 . N53 x Q7 Page len Mau U P, ' 5. Y -'A 'uqiw 7' frm J A 134 if f" f I 20829 -1 3 s x Q., f' L. Y, , ff r. 'v 1 "1 ,LK Q A ' f 'C in fu.: xxrm XICIJXXFI Ixxuu Ilxumxx our ss BRLIIN XIILLER 7. .,' X , 0 ' x sf , fm ' jf Q-, 41 X. , .N - ' , I ' 'V Z .. A , 3,4 :f. ,fr if , . 44' , f . I , , Tlivisx-u1'i!"4 ' ' , - ' , i -'W' L ,- AJR" Hit". 3: ' 5 13... A I , , Eli, A Wd M U A lg K4 I I1 cyl, Y- :iii E!-1: A -Hi: f? gf,: f - 1, 4 1 ' 'Y ' 'P " rw? . T? .- " if-Tfz' M K iw 2" ' 1 "" . f'.:.,f '. .W41 .4 ws. 1-22:4 -- if Q . u .V Vi '- 5 .3 . ui fi' I -2, , .Q.:wfff.'P, 'f":-'-L-49 .4 2 V V v . 'intl ' j,..-:- .ff ivgv,---,Q ,f 1,,:+'f-x jf.Y.x NJ .,, .- .' L 5, ,g l 4.-93. yij' . , ff ,A A - -1 23 4J,,Q.-1 ' -1: - - 1- ' . -1vl1.-'Q,fQw- k,.3 .- 1 V - -'3' 1 -'nf' M 51, CM ?.'..L.5W.'?. 'ff .sf , . f'w'5-"- .- 12 ' ff fi Ixlfzifz ' . : ,J ,. a A In , . , , ,. I?-.2 I I I 0 III IIlNs I I IX oI.,fN I N IXIIK IX NIIIIOI IX 111 IXI nw xxx IX PQ, e Elex on NI-1XX'IZIIIIiII'I'HX I1II.XIIIHII'ICIII'4QN'I'I'fN E II. 'I'INvIN:IX lil-INN-III, IIN- KI-XIIII4 NI' III4' XI-xx III'I',IIII'IIl SI-INNII IiII:II'II. IIIIXX' IN IIIX NI--,I-IIII I-IQIIIII 'I+-:IIA IN k1'I"MIi:J 'IX IIIIIII FI'-'UIII XII fff' I-FNIII-If-:I1':Ix:1 II1III1I'!', 'I'I:IXk1IN IIIIILIVXI I'-III IINININXII-I'NI NIAXI-I'x'II'N IN IIN- IN.':IIIIIx1I'II'1. I'-N Im-Q. XI -:IIN III- I1N:II'II IIJIN NI'I'II III II1I'II-NI XII. IiI'IIIII'II'X II- III-NXIIINI. XIV. IQI'IIIII'II.X' XXIIN III'-I I-II-N11-II XYIIVII IIN- I'+'IlII'III ITNI? IQIIQ -IRIX IN II- IWQIIIIIIIIQ ZIIIII IIIIIIIIQ IIIX IINf'1ININ-IN-5 IIN- IIIIIIIIIIIII IN IIII IIIII'-I XYIIIII IZNIIIIINQ. IIN- I"NIN'III XXYJIIWI IINIIIIINQ. IIN- Ii'-IIIIINII IIHII IIIIU. IIIII IIN- NI- IIIII' IIIQII N-INNII IINIIIIINQ INIYI- III'I'II I-I'---'II--I. IIIIQ K--New Ili Irrnx IN f-N -1 IIII IIIIII'I' NI' IIII' IINIIIIIN: l-4I IIIIIIIIIW'lII'Jl"III'2lIIfIIIIIIII1ILIX-IIIII'1'IIIII'If Ixxw If-:IIN III' NI-I'x'I.-I-, NNI IIIIII II:1s NIV. KI-NIN-III III-I-11:1 NIM- f'4- NNN-IIN1' In 'NNI IIN! IIIJII II-IX IIIII III IIN:IrN'I:1IzIII'zIII'f:1ININIIINIII I-IIIII':IIINI1:II II'IIIII'I"IIN III-II. IN IIII' I1-:IINI IlI'Sl'I4'IlI'l' IN- IX :I IIIIIII NI' I'2II'1'YIIIIIIIIIIIPIII. I.:1I'u--I5 IIIN- II- IIIN INI'IIN-IN'I- IIII' XI-N IZIIQIIINII IIIQII SNIIINII I:IINII'IIiwI--N :1I'-- ZIIII4'II1.' IIN- IN-XII-IIIIIIIIN-III1I':1NIx IIIIIII I'I:1ff XVIIIIIII IIIXIIII-I III IIN- X1I'II'. XII: IQI-NIN-:I-I' IIIIS IIl'1'II IIIIIIIIIIQ IN IIIX I-I'I'N:'Ix III IN IIQIIII NI' IIN- IINI-II' NI-INNII5. II:1I'I-II II2lwIlI'IIIINr4'1I:l I3II:1I':INN-I-IINQNINIIIN-NIINEI WIN-N II Wilx IIIIINI-':1IIy IIIIIIIIXNIIIII' IIIPI' IIIIN IN IN- Im-X--III, YIYIII' Til'I.I III'IuII!IIII IINIIIII'IfIINII-IIII-IIIN-'IIIININN-::xIN'I-iN'I'IN1NI:Ix Ii:-INN-II IMI' III- x':IIII:IIIII-, I':1IIIII'NI. IIIIII IIIIIIVIIIQ NI-I'x'II-N III III-IINII' NI' IIN- XI-'II IIIIQIIIINI IIIIIIIII' SI-I IHIIS, lll"l"lI 'l'.'lI'H I'I'I-sIIII-NI .........,......,..,..,.., I"I'I--I XIUIIIIIIVI NvII'I"I,I'II5IIII'III ..,......,4,.,....... .IIIIII1 II. IQINIII SI--I'I-I:1I"x' .....................,... II. III. IIIIIIQINNN 'I'I'I-:IsIII'I-I' ........,........,..,.. VIIIIUIIIZIS IQI-INN-III IIll','IIllf'l'.'lI'.H' UI" "'lll'.' lHl.IlflJ YIIIIHIIIIIS QI-INN-III ....,.......... SI-I'x'INu' IIQIIII II-:IIA I"I'I-II XINIININ-I ..............,... SI- ' 'IIIQ' LIQIIII In-:IV II. W. II lf"I'l,'4 ..............,.., Sl"X'IIIQ' ,III INDI' .I I II. ' III ................... SI-"INg'IS1II II-211' II. II. . ' ' ................,,..,, NI- ' 'Ing' IIIII In-:Ir .I. II. II' IIN ......,...........,.. Sl'A"II1.l' IIVII XVIII' . XII-I 'mpc IIN 'I'IIlS ............ S1"'III12' QIVII 51-zll' ii ' I f x aqj 4-- -' '-93-,kqggqng H., 'lTlU-,gRfU' ,ffl N I' Q 'n 5 ' , I Q 'P' A Page Twelve 1SIl1I6'7'171fIlIllP7lf of be hools i 1 , S. W. LYONS, Ph. B. I rznfzpnl of H1 h School ge llut ROY XY. YYILRY, B. S. I ' ,' ' 'W Au z "1" . f V V' .. , , 4, . I .III x-fiwpifk wg " avg! f an Vs is-Ily fp: F1 2 ,IF-,QF A, 'Nw' W "' has sims F ,fs I V 7' 1 '5ye'nl. :ch Fulfhfufs UL!! 4 X: ,I I-'QQ' 4 1' " if Nd, if V" S '3 '33'?L-wi 'VA' 1. as -vw 4. Epnlofl-Erfxfllqrni K .1 UNL! C' 'J our nolon 'Rau s . D' paw.. g yi' , 45 'aa 'N x Q on L,-2. +-v-7-f ,., ,fv- P lly Ylbv V ni 43 A Ofllh all IICIYI .gy 43,15 -.U v Sri 'ff 1 -s kggf x,,..,u 'WIA fl ,I 1, ,lk 810 14. 4 43 5 rg Silalfl' B01 Q r K-13 I 4 '1 'nl F V3-ia. if if li " x , Y " af -.32 xiffa, .,.,5q,,I W4 fu V, 'ff . 1- 'fa c 'Y "' A 2 . ww ,A gS"'314':.lW:" -, ,. Vmrrf' He mg 'H' . QV'- HQ,-of' , 4, Sf V II ax ,wg ,Q mi: in A-z,1i,,f5g, E iv . 9,7-V1 fun- , 'Q C -P ff s-mn V iz:-in- J -' ' My rf' Pag I ourtcen II.. , ALS ' - 9 ','Y "' y V IJ H 1 isbn, '1 1' ,J f. , .. I... J'.. . ,V A A" 1V 'VV .V '4:V1 1. I V V, iw 12:2 Y- V 1': V' IX 9. . . " If VLV1 ' Q.-. 411. -sf..-VV Vg! I g-VI v E7 I, -... . I., ,. V ' , 'WSG QE . Q ' ' A 3 f-Vavi fu: 11.33 ?i V , 3151 . 2 V.3"'. V T . 1 :ls fl 2:1 - '11 Ir" .,.-F, .V-W V- V w . 1 W... V . , ., , , Q ' - Ii., . . I I V I I, I .I ,, IV, QI IVV 3.-51 VII., V . . V V . . , V V-ff..-, I V qyf -V .-5fI11i,gVV V T75 xQ"'Ei"'-4: V- 55:7-:'.,,. ,. . ' "V - V M., VT-is '7 ...Q 3"f'f1-'-all Vg'-11.1 V .Vflszgwk ' 2 ' I . I 1. I -I V ' V . , , 13 I LII mini VII I' I'yII ,5j3,4'I.: 1-V . ' 'A HV, V A -- ' , IV ,Ii,:L.- ' I I,VI QVV: II. , , I . II I I .H V IJII5: , , I V I- . I V ,I Ig . I I zu. - I , ' I II,g ' V -' 1 V V . ' "5 V . :VZ Vr 5 V. , V' ' V. 5 ' " . vi IIII I . I I X. I .III .rv . . A V, V1 V fi., V V ' ' x V' - . K., N: ' 3. ., V -. -' I Q .V:V4 hi, I'..I VII V .V . .- WW. - I 1, .7 iq QP' F' 'V V . V ' r -Aj-,...,-.,.. -.,. ' :Vg II ' .3-LVM Iwa- JHV-: - ' . . . fin ' 'f -A ' .K 'V if VV, vj, , V. ' . I. I , V V.. . . ' ' , ' ', 'sl' G .' I ' V . ' V ' f V ' 1 '. 1' I ff I .III II -IIII I II Iv I.. ,IIT 351 I, I I I I , I .I V .I ,I I.L,Ii5:qI VM. I VIII?IIiI..II . .' ,JIS-f-svn . ' . . ' V f Q. V "A V " 'F .1:.fl'2fQf . Vfwmif 3534" V 1 .. .--Lg Ki ' -, V- I I :I V'f.V I-I I . . '- ff: -:. . iff?" Vl".7Lf..E.., V' p.I.Ig' ' 'A I , .. fff ff! V ' V V .. V. ri .V V V.-ww ., 'VP 22-:Vg V UV ' . 'V V : ...Vg . V , 1 fs V' VV W QI. I V I 4. V. ...,.,f-.,?I 2 . V ,, . V1 gs ,---.I . V , A VI Ig,-I I I I IfII I ' 'V I I' I I 5. VL -. "'. , ' . .Q ff' L. 'H . "'. ' A " ' . - y Vf 55 I I V , I if v la I ,IV I ,I V . .1 J .. , I ... .. . .11 VI., QQ? I SI I i I . I I IV n .II NX II-X IQIIIE-I! fig 2 4 z Q C fa V- 54 -V' ". ' V! 4 :VZ -.Q .- 1.f"2.2' Q- , . I .,. ,I V V . ,.I. ,If . I I VII, II I , J inf V A - ' .fi-gfL.'z:P" ' f , , lf? ' " " .1 fu' V" :VIN ffm "1 3 '- -Q ' If VV ' n- , LQ-'f.,i'V1,,fj Vw .f '- 1' 'fn' V:--51.5174 5? Q' ' Q X' I1 . Us f- . ' VV Q23.1-4VfI,I"Vr'f-..IV VV V. .W N---...VV I V. VV-I, f K V A HV J V 9' - I-.I V .. 3'.j'5,I.3:-,I, V 'I V . .I II I, . -I ,I . . . V . I .I Ii I ,It 3, In ., I . V U . QI,-I .. I I . I. j-II II I, I bm. ..,II,Q.,I V. I S n-I . II . I. IIIIg...w.I II I I I I- III. I W. IV . I N I .I ... I ,.IV I :FI - z.. 1 I I, I-II I II 1 .m 132 V. , . . Iiulrg, ,gg I-,mx j. 'V A., a ..-,Q f:V,V V' I V' 1 ' +V my JV '1 -I,f'."X: I' -. . .. ' ' - V 5 f " 1 X In -3' :Vw fs-.-5 ,Lr'I',""C'fY 37. ia, - is J' MV VV 1 V' V 4' 'V ' V- V V' . 'V r 9 wk Vi ' ".?'Vt ':i3T5Vem2T.'4.. 1- 11-11 -1-, V' iff- V . 6125 -V '1r7i'..n.fef, 531 X ' "-fl ' ' 5, . 'V . ' 'V Z, V L 1 1-.I.'Z7Xe1"" ' ' ' V " Y.: V .L ,V in .' . 22.3. ' I .I V. 1f.r..e. fd Qlflfff X 5, V- , - .'-'VV I--4. - wx ,'- V , - I Qi . : V rifci' Va: - gf.. JV' V ,iff ff? . ' 'A 5 -PI 'f .arg V .LF . j I V - 1 'Qi .ogg 5, I , , V V,ly'5VIvf-I?If,.- if I sg I. V I .III .I III I. -V VII If, -.I,'I VIVI. S I '25 T- '. f 4 V w 'rfi5' 7c'if1 - 4 1 VV.: -.. VI-wh. -.V A 'ig .,.'. ,V . -. -1:j,4::5V! 191' 'MV .3 I ' V W5 fiplzff' mrs' .IV L., V, 5 1 '.i1+ffr II.?1 ' ff.. V, , .: , 3V . .- Q- ,. 1 - Tit' fi" V1-Jw: ,ff-,'i' V. 2 .- .- Vf , .: ,:.,f,j-'JI--.2 Vjrjf . V I 42' JV ' I fV.' I? 11,19 QI V Vxs- 'L",' ' iv.. .. , V. T1 V-Vf 'f f . I . V IV I g.VI.,-VV - wwggizr W-VV-VVVV,, I.-Vf, V. . V . .V V fv-VVV. .em .1.Qg.I II .I . I Mm ici. I Y :J s., Ij?"' if-.wxgx '-1 1'1M:' e ,f..viS,,' ,gI. .' ' " 5515 X-5V-4 ,jq.1IIfIIiI.uf.V "-- I. 5VV1f.,..m, ' ,...V V , I fi-f-IN5-,M I, if' V 'ff 'PIVQVVV " -4 ' -5-., 1 .f -5-.15 I 4 ,V ' V . ., 'f V z -,' -' 'ff " '. ,.--at V'-351V 'n-.,.V1 ..IgV.V V - U 434' w .I.. ,yr I I,,I - L.,IgI'fQv .5 Vu, ,.V ,VV V4- ' ,IVI I- .4 V, . I. V. V- V V.4j:,I,IVIV VV y -Q V V V , Vpy gz .V .,3..I 3 14.1.,rf-..u,'IV'4,.-V.- ...Q If.-gI.:., V .'1I,:f - I-I ,V gs v.-Q.:-I.5':V -s. M . , 3- 1: V V V :Iggy , V5 fffmr- ,-V IE? . - '- V 0 1' LCDCEIK -Cin., UT UP ULNITIHHE 1' VK S QQQK 'al 0 L A SNXQXX IV XXV fW f Q5 X Y xl fig? I I R 0 fx:-Q , Q fjififf x . ,5 N. y A J , .. , 1 ' n, uf' ,. ,PQNA ., 5 I fn - , fl lt' I It ,Q I 'll' E 11 in L. ,L -Jury' W. a". y " ,"f 'gf X 5 7214 'I' Viv 4,1 fl- IN I! ' 'jill '. ' fi 3' 'iz' ffggxj- "ff-1 ff ' , ' b 1 .'-' f fl, 1' NM',:-.,, v , ,A I' f.fl'x:' :vig flak, 1 VJ ,, g -A. -9:1 , f dk, , ,, , -,Nw 'L , X ., N f nf--'wg' ,-'gjmmfclu' '- Q' ' - a"l ,' 'fl 'N Nihmls V wN,x, vfxv . 1 1 ,',u.', .H -,MQW ,1.,.l1 Lf , ff p -f ., m Q4 IA f--LJ'--1 11 wr -v x WA., I b W 'M fl. V 1 'LI' It Wt xrqxwl. 4' I ll -. .Uv lu Xt- Qwa " U A I rs' A.x,xu1.,X '1-411 'NUM ,Lv I ,M .QQ : uh lxv uv . - .s. 'ilk if 1 ,n X '. 1 ' ',X," -Xpv "I"'IfW5. x. 51' 34,1 ' ' .1 "'e :.,'n -'TM 'iqn' . nghlf iq, 'j,1t1.lffix:'. as i. yqafvua my I SX r cusp L lllXtlSltX Iaizn Page Sixteen A-X1 vii! r S fm! Sf u mf U ll K'l'lI.UX KH MARTIN, A B. Cnllua Follcge 1'7'l'IIlll, 11118111 an History 'L new MY . X , ., , J "V "" T QQ ,.. -H ,. , . V,-5 - ...Q f H ',.,,, . Q 5 2 , ' l . 'ik ? I-V 1" 1 ' ,E J. i'I..XIli STI CHRI., A. B. Grow fillv Cullm-gc' . 'n -' .' -' ' -I EVA A. SI ICHR, A. Nl., .L li. ,-1 . - Wm i 5 7 Slltllfllllllfl I 1 umunsllzp I I 2- Dome sin Sr If nr e 405 NI CORK xx lm ton 8 Iffhrson llmlf In Ilzsfory Pa e beventeen Q'y2"' b YQGIQ HRX K :sh ll X Page Elghteen l I C I' 1 W ist mmstc r C0111 g.,L Spanish Iafm 'WF I JC' r-Y PHCX mm C fo Gcnu x C ollcgqv Phyazfs fll!II1ISfI'If 2 -ill BORI X Q ff fnnmf rrml I Il fypf uzfzn 'N Xl II Nh X100 Indl 111 1 St atm Norm xl lommz ll ml lrzthmetzr B001 I upln Page Nmcteen CX V A xx. 3' 'Q 5 5 ,A 1 1 1 V, 5 '3' 1: ' -, 1 -. Ethyl X, Mg if. Q 7 i i-L hv--JJ?-V I JSF V -rxw .-fr , .4 W: 4 -yj , . ii E3 4 f l . -51 4 if J. ROY II.'XZI,l'1'l"l'. 13. H. Ur '- 'ity ' llcgc . 3-: ' . ,-1 ' . . b-.4 f' . ' fb .A 6 Grov- Ti y CUHUQIC l' ' " , 70, " ' g , X5 f' 'V , X' l -v 'Z , , . 'x 5 , . -HQ., , Q." "" " ff' 11,11 oosh 1' C :ru S NIXIH S X DPR Wooster College Inrunf Hzvfmy 1IOIIl'7IL Ilzsfory Page 1 wavnty luI,IZABI'. I H C I X N INGHANI A Ctlllhl Co mga lfnglzsh W 'L4f- b Fr? "M-3.11 . V 4- M' f - ' 'WT f , A4 Efiy' 5' ' if 1 if ' ' .XI,l.liN W. sxvolcn, .x. ls. A b 'Q w ,- - '.,1lK-gp k s 1 KQFFY? Mug . 1 'ZLYN HN '1 1 .A. B. RR " -,-B. 1- ll: 1 5,253 IH I1 Spfa III X XI 7 mln 41 I IIIIIIII fl 0 III 11111 XIII I IXI' OBIRC1 Slnppsrw Rock Stm Xormxl I nhlzslz Page lwenty one i ,"" ' V1 V V V - W A' , 1?-T K X I IEE NI.XI I IV. I'IIJII'I. .-X. II. Uvllc-X':1 f'nIIe'gn' l','l1gli.wll, 'llzlir I' ' L" Ig' I7U.'.- ,I C'IiUYYI'I, II. S. IV IIIINIUI' K' II'g1' .IfAg'r'I11'11, f'r 'I".!Il fir' I ' if I I 1 1'-ef FW Y lftlflll main s Page TWBTI ty two 1 N462 X S C no I rlxflmr fl1l7IIIS CXFHI RINI KF XC H 0 arlm QOIIHLTX xtorx of NIU c Wlusn f wi - 5 .yr-T: ' . P Q slug? 'Ll - f-IAXNK' ' I.Y'l'l.l'1 ."I' FRKIOXT. B. S. Gun-wx fkmllvgn' ffilgy, lei." ll ' ' 'slry u K . 1 l'1UX'IN II. lll'Rl'l'1l'1 ' Uruvm- fify Colle-ga' N' '. si I XIRXNIXI Secret n x li if-'ydrkiimg I X S zu X u Page Twenty three ' ' , . f 15,4 'Tim 5 fa A' XV :fx if I 1, 1 Cfijl 13' I. NAECI. lfS'l'i'l1' .I I MMC C 'ANI Sc! nl f rm- ks? P xwfm L 'af C S P 'I 4 5 fb cf 1 G J Sp I f'24 LLF IuLnLy foul w ,H L ,,,, V Q S- x M MA 3 et-M 4 15 +2- Qijgy ' H .. N in .,,,, , I ffw Xi!-If ,gy nk? i , 11 , 5'-Em M' L QQ V X ,3,,- . J-' ' P vw, a 'f , 1 'Ci' , .L , V. L ,Cg1:? - . ' ,N 4 1,41 1? .-- U .' ' V A nm X Q-of. Q ., ' ..,.. H QA A X X Ax . ,.,.- tt "' l ' I 5 82 92 Tn,eLcv-iw 1 I A X E ' Cuujm .nl Q H V0 lumps In Formqllj D 'I pm," -Lc5Im -'as usud.-l. ' U .:- V 15.112,-Tm.. Wu" 5'A"f"m"'m ' .f A rg. 'gi -W J ,S -an mn 11: n ,h The Teugks ngam Onf e murL'-- F-2 E-gl MF? 1111 'All kiln N I J lflf ff 1 X 1 V1 ll ll ffl! llff 41X NI111 X' 'l ffm I 1 11 . I11 1411 V111 1 . U1 1'11111 11 N1 f , 411 ' 1 Q'-1,3 "7 F2511- IISSUIIIK S 1 N 11114 1 11 1 11 lil x 11 lx 11 111 S 111111 I ON XI IJ S11 NFFLR R11 11 KRD KLNAH '11 s1111111 X me PFGSIGQIII 1 1811011 1 1 11 1 110112 111' Nf1 1, N .1s IS 111111111 111111 1118 111150 1Cl4101N111I1 .11111 1111111111 111.111.1g111111111 1111 1 . , . 1. 1111 111.11111 111 -111111 1111 1 .111 11111111111 1.11 1118 11111111s 111111111 1 .1s 111 .1- 111 11 111111 1 Q 1111 111'-11 1.1 Nuf CGC ' NIARY THOMPSON S901 etary .11 11111111111 11111 1111111 111 111 11 1111 111.11 Q , 1 NN 1111 S 1 1 f 11 N 1 1 111 11111s . 1 1 1111 111 11.1111 11:11 N 1 511111 111' 1 .1 1 111 11.18 11.111111111 11111 111 111111s 1 1 1111111 1.n1 91 K S011 VVILLIANI POTTS Treasurer Page Twenty seven 1 13,1 1-f'-T F43 ' 5' 7' ' 1 1 3 ,,"1 ' ,., ' 'I 1 I'.- " 'FH' .1 5 A ' 1 A, ' , '11111' s1111'1' 111' 11111 1'l-1s.' 111' 15121 111111111 1111 ' '1111- 11I1'11- 11111111111 2111101l111111111' " 111- 1111" '11'S 11'11 11111'1- gn' 1111 it.: 1- 111's11, 1:1 11 -- i:1111' 1111"1g.1' 11111 H11 ' ' I . S 1 111' 111:11-. ' . P 1111' 111'1."1 1, 111111-1111 S11:1"'11', 11'1S 11111111-11 11S 11 ' R11 11 ' 11 t"'11'S 111' 1111511 S1'111111l sz1ili115", :11111 11111 S111'1'0.'S 111' 11111' 111- as 1 " j 10 111111: '1 1'1111'111 11111' 1'i1'11-1111-si1111111, 11'1S 1'111 ' ' '1 . 1' his 2111'1' .' as :111 11x1-1-111111, 11111 1'11' '- ' "11 111' ' 1 ' . - 111116 111'1 gwzt ' 1's fa' "11.'1 '1.l-.'1'1tI-11. .' 11. N1-1 '1' .'111, '11i- 1 " 1' u 1' ' -1- '1'0, 1111 111 311-11 11111114' 1 1 111'- 1'11'11'l11'j' 1111111 .111 121I'1'S 111 1-1211. .Wt 1' 111211. 11'11z11 1'0- 11'2l11l.'11111l'111111? Wifl Yilliz 1 ' u is 11'-:s1 1- '- -' 1110 :':111.'11 11111' 11'111'1'1' 111'11' 1110 1'1E121111'1111 .' z S 11111' 'l's.'. 1 1 ' 1 ' f '1 .' 1111: ' 1'1 1'- 0 f' " ..Y - V n-f 4 ' - V ' N 4 I Q5 1 ,yy Anpual StaH 1 1 w F' ks? .gnu iw'-iffxabekigf ,Mi 'galil 1-'iigii 1 's A 'M 3352 ,904 .312 H IJOIILIIINN l'ui 1 n 4 r Ili lu lhwnell Ntormont Xl 4 hut: r ll l-nz 0ll Shu eta SIIIIHPI' Y 1101 k P'1ge 1 vw enty elght 'Merriman Conlev l 01 ttmuu liek h i . X AV' ' l f 1' N ,I W4 1127, is 1 L- 3 ,kgs . .V , Ui Qi - fr ,K V 9 u V. x' - I fm .V ' T' , I , , , . . ,A 5 A H. W ' ' t , ' ', ffafyif . 'I , . V V.V.p4 -, Vt- ,'I',lwf"?"' , V . f - ,V 'if 'KQV .:, X A K V V,-.V-A ,ga , -'E' - 1 - E ' V ' kv - '. , V - V- ' .1- 'Y 'V 1.91: 2' 'jf-V LQ H A 'X V . V -.4 Vg-.7.V ' 'A-3gV,5,",E,g,V Avy:-1' 1 :if if VU V U V - , A ' ' , . ,. .1 A-'fm,,.:m-fAgf,5 4,--.':,, V. , 'f ' ' . . 1 - V rg , JQQV.,-,A 2, .Pk?'.,Vf:,e3--. ,1,w7:: 4.3, WJ, : I- ,, V J ,mx ' f -f gg-f,,.,,,1 Ig 'F "?1ij.w.f::, mfg, -' 1- if eV:,:f- . 5: ,Vg mf ali-S' ,V . V fn w if -54? 1, ', 1. -,'ff.f.,LV'.. V - - - 'A VV ,gf - V 'iv-2: ff, vw V" - V1 V- ' , 'W VV MV , V . . , if :fu Vw' xl- -' . ,:- ' f. ' , '- LT ,.41Jl'Vf. ,mf i .- . lr . f .ti b - 5 - . - .la .4 ' .' ' Y ' ' ' . V 5 . . 1 - I I TIM .FXIHLIILIIU Staff x 1 Xxu X 3 I - Y .fffffffhf ifff'!ffff .. .. .A.......................,,, Ihmwly SIIXVIII lwfXf'ffffN' f'.'ff"7f'ff .....,. ..,....,,....,.... .,.,.. I 1 JIIXH Yrmf- .N Vw fffff fff ..,,,,.........,. ..... . .. ,...,, ,Imax l'xnNllw IW, "ff w Vfwfffffff ..,...., ....,,..,,,,.,..,.,, X wmww XX'xz:s1'l1 Alffvffffffwf .1l1fffffffff .,..............,....,...... HW'llXIIIv.lX1'I,1 .lwvfrfflff ll,-ffifffl. 'I ffff fffffffffff .......,.....,.,.., XIXIIN 5flIlJXI11Yl.I:I.XX1lII l'11lqr-.l1'l IIT! ww! llfw ,fff f' .,..........,,, IMl:1w'slx Xlr.l:l:1,x1xx,ll1ul1r1 lMmw,1.xff Iffffffflpx .,............,.....,,.... llx'4l1s,Slllms. lwwxmll l3lf.'xx'1-11.1, fvffff wfffr ..,.....................,. Xwm1i1f1'llx1xx,1'1.xll:1'1fx'.s-ix lrli ...,.,.............,....,.......... Ill-.'l"1'x' lflilwll, 4'IAXIIX IIAVI-I fjlfwff' ...,.......................... l:I','l"l'Y lllzlvlu, 1'l,l-,mx 4,lI'I'IiI.'V fffrv fff! .lfff'f.v'1' ...........................,.......... ll.l'.1"+rLN1-I Vsuf- 'N'u'vzwIy'f11f1,1 CLAS S STORY 4,-v I N N N 1xL11X 1 x H Ha ll x I ,., ' N 1 NN 14 s x P x 1 xx X1 L, N 1 .., ' s x .1 1 N N X 1 1 x 1 11 N Q X 1 1 N 1 Il ll L ' I N 111111 111 1x111t11o1Q 1 111 15 'N :N 1 X11 , Q 1 .N - K. 31 .1 1 1101111 1 - 11 Il 1 . - 111111111 . N N 11 1 0 111-Q' 110111 omg 1111111 1 111 Q . 1111 , . 111 111111 Page lhirtv 1 :qi X, PX, ' , i K, 1 VVVV X gr 1 I. 7,' N '1' 111l11:1.xy Xv111'11 N11'..1:11-1w1111. 1.111'41 111311 111111 I1l12'1I1f'. was l'1l1 1llLl'. Zl g1'f'fl1 11l1'11IIQ.1' 111' 112l.'1l1.1l1 51111111 :11111 11111511111g'111111111-1151-11 LV- 3. 11. S. '1'11:1t wap lk! W111 :111'x11111- 1'111j1-'1-I I11:1t11:1y.' W1- w1-1'1- 11x'1-1' 11111- 1111111111-1 511-11113. 211111 I'2lllL1'1'41 111 Nim- z111y'xx'111-1'1- 111-11111 21 H111-1'1111-11111 111 :1 111-z111111. H1151 111. llr w1-1'1- 11111 11l1l11'1' NIV. H1111-111-1's 11-11111-1' xvi11g'. w11i11- 11111 11x'1-1'1'111xx' was sl'1l1 111 Klisf NZl1I'. 1X1'I1-1'xx'1- 11:11l 111'iv1-11 N111 Stl '111'1 1121111 111.'f1114' 111111 1l111'F114111N. 111- 1111:111y' 511l'1'1'1'11l'11 111 :11":111g1'i11g fllll' S1-111-111111-5 2lIl'1 1x'1-1-1- 11is1111su1-11. 1111lt'II 1111- 1.1111 111-22111 1'111' 11113 1111111-1' 1-1:1ss111 'II1 .X 51-1 .'.' 111' 111'1Q':1111- sm 1111-111l11w11 1111 1111- 111-:111f 111' 1111' 1111.'11.'111-1-1i11g I'1-1111111 211111 1111- .Y1'2lI'1.X' 'w11-:11'111g' 111. 1111- 1211111151. w'1.' 111 I'1111 sx"11.-'. 111111' 14l'1141xY.1 111111IU'111 XY1'Q,'1l'1S g-111 1111. 1Il1'1if'. 11111 NVQ l'l'2l11.X' ,'ll1'1ll'1'l'11 11111. Y1111 h1'l' 1111' 1.f'1111XY.' w1-1'1- Yl'1'.X' 11211.41 111 11-11 11111111 :11111 1111 11111- 1-1111 i111z15'111- 1111211 11fl1'l'11XY 1-51-:1111-5 5111111- 111. ll! 1121411 11YllX'- 1-V1-1', W1- s11111 111s1-111'1-1'1-11 111:11 1111- 1x'111'.x' 11111111-5 111z1-11- X'4'1'f' g'111111 11111'1'111'f :11111 W1- 1-1111111 'l11,1llrl tllll' 112l1l'1I1IlS 111' 111111111-1' 11111' 11ll5l'. 11111111111 1111' x'i1-t1111's 1c1111w111g' 11. Y1111 1il111XY t11f'1'l' ix :11x1':1yN 5111111-1111112111111-t11:1111v 1.111 ,1'111'. 'l'111- l"1'4'511111'l11 111-111-11111111F1111111-111111-:111111g':111111111-1'1-11 w.'11:111 111 11111 11lt'1l' 111'1111- 111 t1ll'1l' 11111-141-is 1.H1'l11l4' 111Q1111.f11141 L1'l11l1 1111- 1'l'1't1I1- 111111 11111111111 1I2l1l'. W- 1111 1-11.11111-'1 1111- :11'1':1i1' 11111111-11.1-111' :11111 1111 11111- Sl'l'll1l'11 111 11111111 1111- 1l111'11111l111111l'111211'.Y 1-1-111:11'14s, 1-11111-1-1'11111u 11111' Y1'1'11f1111 :111111-:11':1111'w :11111 '11-ti1111s. XY1114'11 w1-1'1- 11111'11'11 111 llw 11111111 S111111- Sf1Il11.'t1f 1-a1I1-11 S111111111111111-5. 4111 K1z11'1-11 17. 11121. 1111' 1"1'1-s11111:111 1':11'ty' xv-ls 1 -111 :11 1111- 11111111- 111' l'11:11'11-s N12ll'11ll. 111111- f'11111111it11-1- 111 1'11z11'g'1- 112111 11: 1 S11 1112111-X' 1111-1-t111.1's 111111 s1-1-1111-11 111 111- XX'Ul'1i11lQ' 511 11:11'11. 111:11 1-v1-1"x'11111- :111- 111-iputg-11 il W1111111-1'1'111 111111-. W1- XYK 1'1- 11111 111sz111l111111t1-11 211141 l,'X'Ul'f' 1111- 411'f'1f11'f11l1tt111'111O-'t1'1l,1f15v2lI11l' -'- '11gt111-jf 112141 1-V1-1' sp- 1, -'- It 11 111- "liars" 1'11111111it11-1- 11111 1'111'g'1-t 1111- f111,1111s 1'111' 1111- 11'1--1'1'1-11111. 11 ' 1"1'c-s11111:111 f'l'Zll' XV'l,' El s111-1-1s.' 111 11121111 wuys. 11l1l' 1-1-1,'s 1:1s1'-112111 11-:1111 f'21l'1'1f'l1 1111' 1111- 12llll'l'1S, 11111' ll1ii'1l'1l' 1-11111 1-11-1111-11 ll1l1I'1l 111-11 111 1111- 5-211111-.' 21111 xv-1.1 1111 s1-11,-1111111 of 1111- y1-111' 11111 only 111. 1111111p, 1111 '1s11 -11 ' ' . 1-Ry 11111' H111-11" 111:11 yc-'11' W1- 1-stz111Iis111-11 1'111' 11lll'Sl11Y1S :1 1'1-1 11-:1- 1111 1,1111 111'1111- 1111- 111111-1' 1'1:1ss1 s Lfl'l'i'1l w1111 1-11x'y. S1-11p -' 2. 15121, s-111' 1111101 111' 115 112lf'1i 111 s1'1111111 1'1-z ll' 'f X111 ' " f-- 1'11t IIL ' W - 11-111 51011 -1 llll 21 1'1111g -' -11111 11: , -51111: v 1 XXI K1 'i,,."0" P N N 1 1 N lui 1 X 1 , I U 1 N 1 N l I N ,x xx Nl K 1 It x I -- 4 . ., 1 , N nllll 1 1 1 1 1' N 14 4 Ill S 1 ' 1 11 X 1 1 la N N ll 1 ' 4 N N 1 1 44 Q XIUIIN flll l I N ll S1111 ' 141 1-. N L v. 0 x 1 X l L 1 U1 1 1 N 0 N 1 IIN Hit N i I llll N 1 IX ll Xl I I 1 XH1 1 N I umm . Q ., 1 nv 4 x Rx , XX 1 puw ll CL 111 ,, 1 . x N Page Thlrty one ' f ,L 5 llI'flllll Sup IIIIIIIIPIWN. Miss Spin-1'xx'z15:1pymi1111-41:1sm11'vl:1sX Q.l'lIIll'4IiJlII M :uni XYIIN :1 X'l'l"X nlvll- I1-zulvr. XX' - 5111141-fl uI'I'1lu-In-:nr with Il p:11'I'x' :11 II14- Iltlllll' ul' NUVIIIZIII W1-lnflm-1', xvluivil p1'm'wl in In' 21 "IW 'ldyg-" yu- 2 M-SN, Xlzmy uI'tlu4- pf-nplv lnmvlwl IAHVEI ww-lc :1I'11-1' In-41111511Hf,4'11fiIlLL'14Ju L I lllllvll. .XI.l1'l'IllirW4'4I1'1'i4lWlIHwl'Hl1'1lHXYll211141 lim-upmmln-11ig'ruitiwl llllNi1iUllS1lN S1lVllllIlIHl't'X. XXX- sulwyvle-41 :1 vlzlv multu mul I'lmx'4-l':1l14l m1iQ'2lIIiXL'4l :1 I.ilt'I'1lI"X' Swivly, lylllillll' 1lI1'f'l'Il!' xxx- :mlm :11l1l4-41 :1 muy Yi!l'l'illPIQ'SIllIl 1um1l'1'lz1,wIH-:1f11l'.v Ivy X'2ll'ilPllr lqimlQ4vi'lw11-fits. This Awzlr IHIQFVII x'vl'.xwl11ivl4ly':11111 Yl'l'f' lnzxppily :11111 ww: uvm' EIIIIIOS1' if nw ww lum-xx' il. XX'-+11-mlm!Iwvwl il lay Il2lX'illQ.l'Hll1'lllHl'4'12l'2lIl1I.ILl'lUl'illlS lirw lwuvlln-r'. S4 :1 lmilw :xml Ibi1'lli4'1H l:l'114lf',S Hllll wus Iblilllll 41 for lin- lzlsl flfly' ul' M-luml. l'Iqlliyvlw1l Willl llmzl, v:lllw1':1f. lmsvlvxlls, 4-11-,, xxx wt wut. .X lm-tty SIPHI wan 1'IlHrt'll i'1v1'u1l1' stwppillu' plslwv. l':Y4'I'f'- um' lllllllll his www IllIlIlr4'lIlt'lIt annul ilu- lima- lfaxxsl-1 :III Nm flllbkly. .Xai '1- Vmm llw l'Ill'T tluut Mum- 1+I'm11' "xwv" lll1klllIll'l'S l'vIl in H11 Wm. l'Y1'l.X'Hll1' Inzulu iim-Iilnu-:xml xxx-pzx1't1-ml in f.l'lMHlSlIil'ifr f'4hl'lllIl'Slllllllllll' V211-zliiml. XYI14-n Wm- 1-1111-11-fl wwllmul in IiD2!:1n.lunim's,it xmy ftbllllll ll1'4'4 -.'.' 2ll'f' IH luzlvv tlllw-4' :1s."111lvl.x' Vllwlllr. so wa- xxx-1'v pzllw-4-In-ll H111 IIIIIHIILL' Nliw timid. Nlisf f12ll4lXYl'H. :xml NIV. Slll'lll'l. XY- lll'2ll'll Iain-1' Ilmt um' vw lllilllillill. M11 Wilvy, llml il vvry' IIZIVKI Ulm- in 4llW'illill2' ulmn our :lr Sl mlrly' 1l'Ill'lll'l'N. Yun sw- :ill Hu- 111:11-1:4-ls wzmiwl us lwwzlllsv wal were :ull fu :mm-lic' :xml slmliullf. .Xl'l1'l' ww-n':nI mlulxs ll2l11l'll"' Ilw 14-zxvhws Il2llIH'l mlm- nut Yi4'IUl'iUll5. Swan' Hi' ilu- U1lll'l' 1t'2l1'llCl'S wc-rv so lis illnlmilllvsl tlvll Ilwy' jugt Ililllllvtl illlllvil' I'l'Sif"ll2l1iHllSillllllUlli21fl'If'.21141 wwf- lmly' ilulllwwl In Any' M11-1' mm-ln llt'l'Sll'l,'iHIl ull tin- lmrt ui' NIV. XYil1gx'. N - uflln:-111 still elm-1-l:11'v tlml Hn- S1l'llQ.lQ.l'l4' xx'-is 11ll1':1i1'. Fm' ,Emi Imalq wll-11. illl :14lv'1111'1,'1- Xlisf Hold :xml Mis: l'z 1 lwvll 11141 ' size m'n-1A1l14-uillmws. H111'.Im1irn'51-z11'4"x11 truly In-1-zmllui w111"'ww'k" .'m:1l'. ilu' 111-11 is :Ill 111:11 wv Svtxlllvtl In llzlxw Iillll' tn 110. Um' tl' "l.'llI'f' just ww I1ln'1 fl-my Iillm-nl up in spih- ut' :Ill m11'vt'1'm'If:1111l tlw iilllt 1'm'tllv .l1'. Sl'. lialmlllvt w'1.' 121.1 zlppm-1m'l1i11g'. 'l'l1v St'IliUl'S xwfm- 5'-ltinl' 1111." .' ' 11 ilu- -IllI1.0' lmyp xvmw- XVUIllll'l'illQ.1' lmw umlm' tl - .' they V011 4-vm' lll2lIl'lf"t' to inks-:1 girl :md :xl ilu- qzum- timv nm tn tllv I-111- 111101 ixllm-1a1sc-Ivvs, with Ill ll2Ull'l'llIH1iIlQ1ll1'il'XYllUlt' fillllilf. Iyllt " V11 -V1 tllOI'l"S 21 will 1111-H-'s :1 w:15"' :ml Iimlillg' Imtll wv SlI1'l't't'llWl in z lling' 1lUi1x'1 :um to 1ll'tl'02l.'lll'f'. X111 ' g' K-41 Irv :uid nlmut ilu P2 luef. TIM- S1'lliHl'S XVi'l'l'1llOl'l' than plffzlxwl wiill it :xml 1'HlIll5HlIlt'lltS fluwwl in for Hlilllj' KIZIXS :fic-'Vs wls. Sc-'vzl umm- ww-ks of work. z 'fum' l'll'l.1.iUl4l :motheryv'11'I1zul 1-1,1114-211111311114-. Sc' ' 1 z1tl'1.f! NVQ-wM'0z1l11msl.m1 the- tmp 1'l111jv'ui'm11' lzulflvr :ml wc ' still guiuf' with nf lllll4'Il 'wp als 1-vvr! Um' Zlilll was tu lnrlxw- il nmru HIlf't'l'.'Hflll XVIII' than In-l'm'4'. Um' 1-In .'.' has 2llNV'lj'S IWUII 'QU 112 ' 1 1 ' lligfl Svllfwl '1wtix'i1iv.'. but pmlmlvly lllOl'0 so this ym-zu' X x 1 1 k.v' 4 x X x Ml 1 I x N g x 1 mJm9 d m , 1 M J , 5:5 E 4.-.saggy jx., P1144 llliltw LVRO Qs .' Ili:1i1 1-in-V. Hi 1-l'1li+-iiiiiiiiiif-ii1-ii lliw lvzixlsi-llizill lvillll wvrii Si-iiiurs I :mil wi- ww-iw wi-ll i'i-pix-wiilwl wir Iliv gin-lx' lr'JlllI :ilu lil l,ll1'l'Ill'.X if W irli. lXi':1ili-iiiiw Wiirl-L. Nliixiig lniinmlligill. :iii-l 'l'i':i--li ww iliil iiiim- Ilmii h lllH'illl4lllII1'I1i 1vl'Il14- wwi'l4. Will: lDlII'l1l2lIIN li1lI'Q'l'1l4lIl1lllHIlIillllS1l'l2ll L-f 211-IiX'iIi1'xIli1'l'vw:lw:1wliiilwiiiil11l'i'x'1-iilx iii-xwi'1iiIwl'ivi'g1vll1-ii. W J llzlvv l'l':ll'lI1'4l lliii Q'4lIll Irv wliivli ww ll2lX'l' In-vii vllllllvlllq' l'i1i' lblii' .vi-:iiw ll wziwifl xii-'li il llIlI'1l1'llIlllr1lliIl'l'Illl :mil iii 1llll'lI1'Ill'lN wwirrlly Yi, li it XYl'l't' ,iiifl lu-giiiixiiig. Hi ii wil will lil- yiiililiiig' Hlll' iilziiww Iii iillii-is W' iwilixi-Ili:1I Wl'lI1lX'1'lllililvrlillli'llllNl1llxl'NJllI1lrXl'l w'i-lQiiiiwwi-1li- S4'l'X'1'1lllI'FllIll'l'HliIIl'21l,x1'liHl, llivxxiwgi-1', wi will Ii-fini lliix l'ui'1itliwi'f InI1'll,:1.' Hlll' iiimls-wty' lll'l'Yl'lllX ii. l'i'+1iii iluiiig' il. W- xilxu lqiiuw wi liziwe niziiiy. lllilllf' irww iliirigf Iii li-fiiii, 'l'liv iniiliiig ul'1li1- w:i,xf lim l'lill1t'.lPlllXYllf'rl1IlPll1'I'1',' llH1l1l'UI1Sl'llllPl'Nl Xlwiw l'i-iff l.wl!-':1i'i'y illll' i'l:1s. l'lll4ll'N :xml HIII 1'lZlSSIIIHllllXYllll mimi lIIl1lllli'NX11I'l1lJlllil iwl iiiiiiiivi-xvi' Iluiigiil li4ll'llIl1 lllllllllk' lll'll lIl'XX'1lrfklIl4'lIllH'l'1Jl'llI1' lfillllirllw Vlxifs ul' '24, l i I I 8 4 l I U . I X , N l X .4 fffa 7 Yff L ff ,JW7 ae I' MQW? 1 N xii ll I N 1 4 x 4 1 x l l N 4 x i x NL Ulli H 100 IIIJS X IKNN xll X 1 'NU 1 N x . xiii S ll illb tl J N U 111 lliii 1 , it Y Tx ff iJ? . H ff' 1-- +-L--5---is is A 1 ,ff ff f i ,, A ' , ' ,X ,2i? ,,'i Qi all ll 1 il U Y l an 'f',fff f ,f 4.H. una! Aff?- ,'W ?l?5ff If f ' -7,--l ff ' 2q., f 'i LYk,V'L!gf',WfM13i lf, 'l'lll41 iiii-iiilwix ul' ilii- ji-iiiiiil 1'l:ifw ul' Nilxi' lll'li.l'lilHIl lliuli - S1-Iiwil. wil' tlii- viii' ul' Xvxi' liiiulitiiii. l,l'llIlNf'lX'IllllIl. lii-iiig all siiiiiii :iiiil iliqiii. iii: ii izi iiii-iiiiii-iw :iiil llll'll'l'Nl1lll4lllli.1'.llQ'I'K lvy iiiiilw ziiiil iiiililifli lliis iiiii' lzixi will ziiifl iwiziiiiviil. W' lil-iwliy iw xwilii- :ill iiriiii'willsiii'liis1z1ii'iiiI::i5' iizii-vix ul' ziiiy lqiiiil liy' ii: livin-In l.1lI'4'lllfllltk1l4'1'lIll'lllQ.l'llIlwllhlii' mir lzixi will :iiiil Ii-slziiiiviil. 'Ili iiiii- Sllll1'l'lllll'll1l1'Ill. wi lil-iiiii-:iili :1 i-:luv iii wliii-li Iii lwi-ii "l..viiiif". sw '-viiii liaivi- :i wiiwiis. 'Ili NIV. Wili-y'.:i lv:lg'ii1xx'lii1'li iiiivzii-li Iiixiiwiiilili-N. lsX'l'SIll'4'l'YllIlY1 gin-ii liiiii i-iiiiiigli irli tliviii. 'l'im Bliss lfiliv. :i iiiiiiiii' sii Slii- i':1ii wi- liili' iilvzixziiii fiiiili- :if iitlii-i' .i-- ii. 'l'ri Blix Sli 'lii1l, zi "f1iii ziiiilgii" wigii iii lii-Iii iii iw-Qiilziiiiiu' Ii':iI'l'ii iii-xl f'4'2ll'. 'l'iv Nlifs Nl:ii'Iiii.zii'iiii'ii1sX. Flu- "ll:illi:ixx':i'x"' ,ii xx'i-'i'i- giving' liii lliis tu slum' ll1'l' tliv visv. 'lltlilltmlllllltbl'lll'lS,'.XX'l'l1l-llllwillll iiiii' llill'-llillllil-l in-iiiitziiiwii. 'l'i: lliv H4 i liiiiiiiwos, Ilri- lziigi-Ni sixia ill' iiiii' i-:is1 4iI'I' ll2llS. lfiwiii iviw-.1111 iiiiliwzitiiiiif. lliii, il ziii- ilii- iiiily lsiiiil Ilizii will lil. 'Ili tliv l4'i'c-sliiiiwii, viii' i'i-iii:1i'l4:ilili- llll1'lllQ,'1'Ili'i1. liirwli -.'.' l' iii llliiy' lll'l'll il. 'l'i1 llaim-l ll wi-, zi iiiii-xtiiiii iiizirli. xiiiwi- Iii-i' iiziiiiv is Ilii- vii-riizil ii -stiuii. Tu Ilwlvii 'l'i'oiil. ai lisliiiig' liiiv. Sli "ll iiizilw ai gmail vzili-li for s im To liviiiivtli Yi-iiwlq. :1 wlii-vllr:ii'i'im' lu zulil 111 lii. ii!'I'ii-ii-iivy iii :li livi-i'iiig ui'4lvi's. To Willziiwl lli-Ililif. ai ll1lll'1ll'Nlill-'lIl4'll'r.lN'l'2lllF4'llt'5t'!'lll5iHlN iliw 1iii0ill'ui'z1 svl l ' .'i1i'. Tu ll'1m-l.:1iiiiiiilirm-llzi.iiivzisvllivi':iiiii'iiiiiiisil1i ' iii ".'li X ltsf' To Nlillziiwl lliiiiwliulili-i'. ai .Xllliniigli ilk only il "ll 1" ii lm" - lil to Nlillziril. ': " "ty-Iliw 4-1, N 1 W N X Nl 4 N I X N, 1 N 1 -,K I N 1 1lqxi li N N 11xx x , l N 1 C I 1 114 xx , x 1 xx 11 , 1 li 1 xl 11 L1 1 x 711f L N1 1111111 S1111 N111 1 111 1 111111 1 1 1 ,g 1 1 N N 1 N 1., 11 , L 1111615111 1 1 . N -1- 111 N gf , IIN 11 11 1111 IIL 1.13.6 11111ty four 5. Q1'15M.-K r ,, ,. J 1 '1111 112111 N111111l'.X',11 1'11lXX'l'1'. 111'.5l1111'Y11..1:111..1111'.1,11111 N 11111-11 x 111-'11 111- :1 1'1-11111111 1111N1. I 1 I l 1 1' 1 '1'11AX111-11:1l.:1xx'.111.:1111111-1111111111111111111131111.-.11111-1-11:11-11N:1N111-111 531. f N11i1':11i1111111'11111111N111-1'. AV' 71141 1111-11:11'11.1111-111111, N111111- N1111. S2111 iN N11111111N1'1111I11-:1:1111 1111 5 N1-1' 'z111x'1-, 111111 N1111-1- 111- iN 11111112111 1:1111- 1111 14w111.l'511.wv 111- 11112111 111-111111-111 11. -11 111 1'1111'k'S1, 1'1111N1-1'x'z1111111. '1111 1'1l1ll1l N11-1111111-1.11 11111'11 111 111:1111- 111111511111 111-:11'1 111'111'1'. '111lo11'2l11S1111'111P4,111.1111l. S11-'N1111-S1111-111N..11111-1'1-'N1111-g'1111g.l1-:111 xx'111 111-1-11 cx'1-1'1'11111- 11ll 1111- l'1lll. '1111 11111-11111-. S1ll'1'N1l1'1S21"111l11'1'.H2l 1111115-. Y1111 :111 1'1111xx' 1,11iN 1,1-1111-1' 11111-N ..11111'11", N11 XY1'.1'1'.L1'1X'1111.l'111'1'1l 11N11 21521 l't'1ll1ll11l'l'111. 111111. 71141 111101111-111-. 1x'1- g1'ix'1- El "1Z11111" 111-1-:111N1- N111- iN .1 511111111115. '1'11 1121111-1' 1,ll1lll'.Y. 211 1-" 1x'1-1. 111-'11 1ll'1'11 11 X1'111'11 111- 111---111111-N 1IlIl'X'11I 111' 1'111111-1'x"111-. '1111 111111-11 S:1x'11-1':, 11 11111-11z1g'1- 111. l.11'1- S:1x'1-1'N, '1111 1:1l'11211'11 1ii'll2l1l. 21 N11'-1xx' 11:1Nl11-1. 111-'N g11111l 111 111211111111 11,11-ts, 11111 x1'1-'11 111-1 111- 1-z111'1 1Il1l1i1'11l1S 1i11I11. '1111 11111121111 1'111.1N.z1 1':111 I11xx', .11 111:11 1111'-.l,11115111.L:111111.. will N1111 111-111 11N 211-1-11.'1111111-11 11Iz11-1- 211 1111' 111111 111' 11. '1111 1111N1- K11'11111'i111-. il 1'11N1-. W1- 111111xx' N111-'N 21 1111N1-. 11111 xx'1- 111111'1 1i1l '1'1l2l1 11111-, '11111111-'11 11'N Q1-111-1':11111111111111111:11 11111' 1I11N1- 1S11'11U I11111 1111111111105 N11-.X1111N.11 1'i11g'1'1'11111 W11111xx'111'111'N. 11' - 11111111 111-1111111111 11.'1-1 '1N '1 11111111-1 111 1111-11' N1111'1-. '1'11 N1:11'-1' V1'111P11111.'1111, 11 1z111111. N1111y.5 N11111111N1-1111111:1x'1-:11:111111,1111t xx'1-'x'1- 111-x'1-1' N1-1-11 1Il'l'N 11-1. N11 xx'1-'1'1- Q'1X'1IIi.1' 111-1' 1111N 11111-. 1i 1 v111l0' 1-1111 1tX'111S1ilI111111'1l1'1'11l1'11I1g.L1l11l11'1i211l111111l1. '1111 1111111111' X11-1'1'1111:111, Il l1111111- 111. 1111-1111-1111- 1.11 111-1-11 111-1' HS1111- '1-11. '1'11 1'111 '111 131111-'11:1111. I1 11111111 111' ,11111N ill 111:11 111- 1-:111 1-111111:111- 111 1:11 1 -N'11' - xx'1111 xx'z1N N11 xx'1-11 11111-11 111 1:1'1fl'1111111. '1'11 31'1 111- 1'1111111-11. El Yz111- 1111-11 111Nt1-:111 111':1 "1'11l--111-1'.', '1'1l11El1'1'f'1:111f1l'1.2l 1 2x11-. 111-'N :1 1'1111111-11i111N1-11'.S11xx'1-'11 g'1x'1- 111111 il1'1l'1Il1'1'1l1 N1111'1- 1111' 1111-. '1'11 110' .' 1" 11.' 1. :1 N111x'1- 111 11N1- III1111 S111 111-1-111111-N :11-1-11N11 1111 10111181101 -' 111111 1111-. 'l'11 X'1111'lll1 1i1'1S111l1l111'1I2ll'1l'S 1111f'111-N. :1 1111! 111 12l1i1' 1111-111 112ll'1i1111l1 f111'11 f1'11111 P11111-1'.,1111 111-if-'111N 111 N1-xx' 1A:1'11g,'1111111. '1'11 1'1'11':1 1':011111,'l1Il. El l1i1'11 1--1511-, Ni111-1- N111- 1521 111111i11'N 8111115 11: lf"1l t-1'. '1'11 1911 -1 1' 21l1"1'. 21 1'11:111'. W1-'rv N11111111N1-11 111 :111111'1-.'N 111l11'111111 111 1-1-10N 1111 1' 11111 111111 111-1'1-1' 11:1,' 11111-, N11 xx'1-'1'1- 1 1x'111f1' 111111 11 111 10SI1Dl1y - -011. 1 11 N 1 x x 1 11 N N .111 , N U11 N X 1 N.-4 .-qw f-1 11 I1 11 111'111S1lTl 11 1101 1 I1 1 1 x X 11, N 1 1111111111' 1 1-1 11l11..,1l1'111J11 11 1 1 1 111111 X N11 N., X 1 X ll 11111 111111N11111w l11H1 1 1 1 11 111 11111 me N11 1111111111 N11 1 .IN N 1 11 1 1 N N 111 1- 1 11 1 1 11 Q ' I1 5 111111111 51111111 1l11111111111l1 1111011111811 11 111 11111 1111 9111111111 11,1 111N11111111111s 1 1Il1Ll1111l11111O keep 11 111111111 11115 111 111 1 111111 ll Page Phu-ty me , 1 1" if " 2 A ' 11? .. 2.1 151?Z'fE 1 , , 11:5 '1111 1'I111':1 11I11ILl'. 5111Il1' 1I11lXYl'1'5. XY11'115 1-2111'1 1'X11l'1'SS 1111 ' 1112111 11'1- 11.1-P' ' I11'1 111111111-111-1'11'111111s21g'2111151111'1-'1'1-"s211'i11u'1111'11111'11111'1-rf." 151 '1111 .11P111l 1,l'Jl1'1'1', :1 111711111111 :11'1'1111' 1l1ll'1I1lIl111l1.L'.'1111I2l1 111-'11 111 s111'1'- 111"111-:11'1-1-"1111111'1-.1'. '1111 1'I1-111':1 111'11-11. Sl 1'111'1l'1'1'1111"11111 F11 f111-'11 21111'211s 1'1'11l1'1l1111'I' 1l1'l' 1 111311 S1-1111111 111115. 1111! ,l1-fN1- 111111 11111111111 11111111-, El 1l11P111'1,. '1'11:11's 211X1'2lj'.' 1I.'1'1'1l1 11'111-11 111111!X :11'1- 111111. '1111 111-1112111 XY1'1111'11. 11 Q111111' 111. 1'11. S1ll4'l' F111-'s S1l11l11'1'1'S11'11 111 1'111. '111lSJlI1111'1111'1'1'1P,1ll11'1'I1l1111S1IZl1'11,2111111111111'1'21111H11lS11'111'11 IIS. '1111 1111- NN'1151l11Q,111415.11 111:1g11i1'11'111g' glufs 511111211 11'1- 1-1111 .'1'1111l1D1'15111l 11111111 1112111 111- 11211'1- 111-1'1-l111'111'1-. 1'1:11'1 111.'1l1111 11'111'1'11-s S11 1ll114'1l 111111 11'1-'1'1- 51" '-119' 1I111l 21 1111111 111, "1.11'1-"111I11-1-11 111:1111111l 1l1.1.11l1'ux11 "1111'.'7 '1'1I1111l11.X'S.W1'Q'1Y1'Il .111111-1.1'111'111111'1'z111 11121111's 1"1'1' 1111111111 11? 1'11'1-1'1'11111- 1111111115 111211 XYZ1111' 1i1'11Z11' if 11111'1'1'511'11 111 v111l1'. s11 11'1-'1'1- Ll1Y11IL.1' 111111 il 11111111 111'.11111, '1111 X:111111i 11111-111111111. 21 l'1'11i1 jill' 1'i11g'111 11s1- '1 'Il S1 1 - .' ' 011' 111'1'. '1111-1115111111 1,111111111. 2111 211211111 141111'1i 111 XY'l1'111l11l1 111 1'121SS 1'11'1 1111- 11'111'111'1' 1111118 11 1l111' 111111. N11 11- 11111111'111' 1,111'11111111 is 2l1XY'lf'S S'lf'11lQ,' "U 111'1-.'1-121'1- us!" 1'11' '1 L1'1X'1l1'2'1l1'I'Il,1I1I'111.1I1'1'Sl'1'V1'r111SEIY1'11H1111'11'11111111'. 'I'11 1'121I'1 111-2111 21 11111111 111.Z111111111111l111' 111. 11'111'1111115 s11 11 -' ' 11111' 111 111:1111111112111- 1l1'111I1'1'1f' 21 "111'2l1'.H '1111 x12l1'j' 11111. 21 1'1111'1'. S11 .'111'1l il 11111111-1'. '1 'f-'111 11 ' 10111 111'1' s11':11g'111. S11 -1- 11111111 is S1P.h14'1'1'11l'11q.. 11'1-'1'- 11'11'111g' 111,'1'11115 1"1s1i1111 1' 11' 111 1i1'1'111I11l'1l11.'11'111l111111'S1'Y11'S. '1111 1'12l1'1l1'S1 111'1'.'11, 21 1111 1111-11211 111 1'1-11'z11'11 1'111' 111s 9111111 1'111'1' 111 1.1P1l11P2111. '1111 Y11'g.!'1I112l 1121X'111.'11Il. 2111 11111'541'1l1111111111, 215 '-'ng' ".X1l u ' 1.' 21 11111111 1-2 1 '1.'1'." '1111 11111111111 11':11'1'1-11. :1 111111-11111511 111i1'1 1' 1 1 1X1 F 'A l 115' ."1'1'1111'1'11 1111111- 11i11I11g1' -1- .'s1-s. '1111 N1'1.'1l11 1i1'1l1l1'11f' 211111 N111'1ll2l1l 11111'1:111, 21 11lQ2 11' ' '1111" 1111111iu,' 11'i11s. '1111 11111111111 812111-1'. 21 112l111'l' 111. 11IlS 11'1111 s111--1211 ' Q ' 1' i 1111 11,1 'b.1,1'2ll'1'1'H 1l1'1'S1'11l. V1'1l'1'111'1'1111 1111l11'1'1l111111'1', ,'1l1 '111111'1ll'1 rs. "11 - ' 111s1121i1' 1111'l11'1. '1111 Y11'Q1111il 1'2l1'1'. 2111 211111, S11-'s 21 "1':11'1"' 1 21' . '11 ,111 '1'11l1'1'1'1.21.'11i1'. " ' ,- -- ,- ' 11111-812 -'1i1. MAJ-f 1 N , X 1 I 1 1 11111x .E A V 1l111111'111'X111'1111XN.11 1'1'Il1111'1'. 1111- 11111111'1111-111-1:11111111111111-1'1'1'11111 I 11111112 X11 "1'l'11Xr.H ' '1111 l':1111 1Q11i1l11.1'.J1 111:11111. YI'114'IX X115 1.1- 1'1111 11:11 11111 .1-'x - 11111- - 111-:1111111111,111111-'111-311111:1:11111Q11x111 11 121- 1 11 11- '11'1'. "f '1111 111121-11111 11-1 f '. 1 .11 "111111-X." SIII'-N 111111111X 11111-1 1.111111 -11 1111- 11111-X 111-111111-1'1111'1-1111111111-1'11:1111-1'-111-:111 llw' 1 1114 111111. V1'111i1l111'1'1K11AX111'1111l'1.11V111111111'11111Q1111411111X X11111.x XX11111,1'11.1E1X 1A1'11111X.11.11.S. '1111 511111111111 5111111111111 11111111 111' ,1111-1-N 11-':111N1' 111'Y N11 11111111 111.11 '-N111111111111... '1111141111'111111111111.11N11111'1l11111111111l'1'11l'1'111l'N111'1X'11'111N 1111111111111 :11111 11111111-1-. '1'1 11111111111 N11111111'1z11111.:111:111111:1111- 111 111 1111111:1-11:1111. ,11X1 1'11':1 1-111111Ag1- 111' 1-111111111-, Y1'lIX'1'N11111111'-1.111i111'X11111111X111'1'I1111A1'X111L111111111l',1'l111. '1111 1'1111I2l 1i11:11-11.11111"'1'111'I.x 1.11114-." 111- 3111- il 1-11x1111111 :11111 111-1- 111- :11111 111111'f1l1. X11 111111 X111'1'1111 11111111 11111 1111- 1:1-11 1-11111111 1111151-15 1'11-11111-. '11111'111W1111'11'2lX11'1'.21 X1-xx 1215131-1111111-1'.11111111-111111111111'111'1111-1l111'11II 11111-1'1-f1111Lg'1-x'1-1111111 N1'XY1.11X111'. '1111 111-11-11 111111:1:1X. 1111' Nll11Q 111111 1111 '1111' 111.1--. :1 N14'Xl', 11111 N111- 11111s111'1 s11':1111 111-1' 1111111-, Y1'fl11111l1'11'5 1111111.21 1111-111111111111-1111111 111111 1111-111-1-1'11-111111131 '1'11 1'111'11111111111111 1"I111'1-111'1-111-51111-11 I1 1'11.1111-1'11'1111-11'111:111y' 1'1:11111-F. '1111 1"1'2l1l1i 1:1111111. :1 111111. 111-'11 11'1- 11 11 '.111Xl' 11 1':11111- 1'1'11111 11111' 1111.x"s. '11 111'111'1'11111'1'1111.11 11114111 411. 1-:11'111N. 11141 l4v1A1111l'1N.11 "-11-111-11." '1'1- 111-11-11 1,111'111F.11 1-:111111-. 111- I111111- -111-'11 11:1x'1- :1 51111111111 w211111ILl 1111111 111111' 1111. '1'1- 11411111111 114lXXX 111,11 1i:11111.x 11111, 11.1-1- 111- 11 211XX"1lX'w 511 g'1-111-1'1111- 111 1'll11l1X1I11l2' 1-1'1-1'y11111- 1-1-1- 111111 1'1-1'1'1-X1111:1-111f. 11:1z1-1111-11111uX1111111111-11-1111"l'1-11111111111-1'-111111-X111-1-111111111-141-15 111 1I11i1' 111-11 1111'111'. '1'11.l:11111-P S1'1'1'11.1111111111111111"S1'1'1A1'1..' 11141 111111-I 11111'1'1'115'111. x111111- 11:1x1-I 1l111S. 11:1x1-1 11111-1.111111-f, F11 I11-1'1- Z11'1'Nll1II1'111l1r 1'4ll'1I1'1'1'11'l'i1l'1i. W1 1i1IlJXY 1'1:111' 1.111111"X11'1111 1111141 1111-111111111:11111 111411111.11111 1Y1'1111111'Q 1111111111111 111 111- 1-5111-1-1:1115 151411211 1111- 1'12l11'111I'1. ,Xll.XXYi1.N.W1"11Q'1Y1' 1l1111H1l1'1411l'AY11 11111. '1'111-'X' fn-1' 1111111111111 1'1'1-111-11 11:15 il 1112 :111111-1111- N11 1l4'1'l'.r Il 1'1A1-111-1'. 1111XY'I1'11. '1111 1i:11111-1'1111-H1-11111-.11 1x':1g1111111g1-1 111-1' 111 51-1111111 1111 111111-. '1Y411':1lYLl'1'1l1'1:1'2111l'1'.ZlUS11111'-11'l'-11i1'1'111l1X112l11'rl111. l N 1111101111 5111111 1 111 1111111 11111 1 N1l1'1' 1'1-11.1 lx N11 111-11-1.. w1-'1'1- LL1X11lQ 111-1' 11.11 11111-1-111111-1-11 111'l 111111 111, 111111111 1111112111-1.111-1111111-N 11111-1111-:111-liix 1i111- 1'lll1X111I1. X11 11111111111-'111111-.1i1l1111111g11. K211111-11111-.111111-,:111:111'111'1'1111111-1-11111-1-wl11-11X111-Q111-v'XX':1111-" 1111111.11 11'l'1li 111' 111-1111-1. N111 ff-A 111- ix xllI'111121111111-1.1"111,.. 111-111111-1111-1-11.1111111111111:1111-111111 111:11 1111'-X 1111 11ll1Q1'l4!l'4'1'l1. ll'1 11111111 if :1 l'z1i11111'.111-'11-3111113111111N111111-1111131-111111-111111111 l,.X111l 11:111 :1111 l"1111'1-111-1- S11111-11,11 111-1113111-X 11111-1-1111 1111-11 11111N1111q111g11'i11x, Nl:111--1-11':111111.:1X1:11'111-11111111i111w11:11111-is. 1'1111:1111-111- 111111--. :1 111-11.Xi111-1-1111-1'1-11-1-111-111111-11111111112 1111111 11-1'1:111-111111111 111-11 1.l'1' l4'l11l'11. 11211111-1 F1-11w1-1111.1111111--1111- -11 111:11 111- 1-:111 111- X ---- 111ll211'1'l1'1X'1l ll1'11l1 kli11l11'l1.X. :1 l11'Il1 1'lX1:111- Xlllll. Slll' Xl'1'l11X 111 111-111111111 11111:111!11111111'1'N11111Q11'11N:1111111X1-11111111111 X111111z111111-11-11-13:11111-1i1111:11'41.4111x111-11 1'1-1111-111111':111--1-1111111111 11 vgllflll. 111I1' xll'1'f1XN 1XX'1lIX. X1111-1-1111-.1 11:1x'1- 1111111-11 111 111- 1'1-:11 311111 1111111 11' 1'111fx, il 11g11-1411Q1- 11111111111 111151. 1 -1111Il1. X11l1'1' 111- 1- 5111-11113111111111-1-1-1311--:11s1-111 11-:1x1, 11 11111111- 1111111111-11. :1 1Y1l1.111lI14I11'X11l111l1l1il1Il1111I1. 11 1111l1l'l'1 1'z1111-1'X1111.:11-111-1111111-1 11111111 -11111111 111- 111111 1-11111111111- 111 1 1 111-11 w111'11 :11'1111' 111' 11-:11'1-X F1'll1111l. 11 11l11ll1'1l1' l1I11'X'1'f.Il 1191111111 1l11l' 11121111112 1111 w111'1q. 11 will 111- 1-1111 111111111111lN1'X1ll1'llxll1'1'1l11.12111l11l1'111411111111"111.1I14'1'. 111 1':1111 li1'll1l1'1.X.1l XY111'1x111l11' 111 N11:11111-11 111- 1111: X1:11'1 S1111111111111. 1'111l11'11 111 1111' '.1111-1'1:1.s11I'15121. X.11..1111.111511111111-1111-11111111111'1:1f1w1l1:1111l 11 111111-111. 11'1lX'1'.XY111l 111111111151 XY1N1I1'r.111 X1:11'.1 S1111111111111.11111- 111 1 111 11111-f.wi1111111-1'1g111X:11111 l1l'1X'1l1'Q1'X 111-1111111111:1111-1'1-111.:1111l l'1111 111 111111111115 115 111-I1 115 1111-1'1- 5llQg1'X1111llF. 111:11 1111' :11'111'1-X:1111 111- x11:11'111 XXl11I 1l111s1- 111111 2l1'1' 541 1'111'11111:111-111111111-1111111-:111-11 111' 1111-1111-1:111-s 111 1111 111'i11'1 :1111l 11:11111. 1111111111-W1111-1-1-11I',11-1-111'1'1x11111-11:11111:1111l11-111.111111111-51-v1-111111111 111 111111-11. i11 1111- 11-:11' ll1ll1'11'1'll l111111l1'1-1l 1w1-11151-1'11111'. ' v 1 1 '. LASS C rv : 5 nl N1- 'SK . xii? -ef' Nz Nt 1 1 1 Hx xXx xx 1 N Q. Lg 04 .lx ll N g . IIHIJI1 llt ,. N 4111, ll Xl,-K Qxx xx 1 fll S Olllls . my 3Hf0llHt0l01l PY mmm N NN Imllfl 9 N NN 'N 1 IUIIN 4 N l NU ,am cm X N .lffnl In N 1 X 1 New X KH x x ,am 'OINSI llflll ' IX N 0 a f0lHUfUlJll PX 1 1 mplmvrl In thx , X . H1011 IPl1bllf1ltl0IlS 11111 1 1 5 N 1 x9 J SIIIII dl flkx :IS I X XN1 ll :IQ IC W1 1 Hll X II INN Utxf 4 XXllfLIl1f0I' I nfle S un , ll 1111 X 1 mf un N , . . 1 Q xx 111 nh ' L ec ed l n1tulSt1fu SLN ltfll fmm X1 mum tc Sun Ilollglas XX1UlPC10lIlQ Hcml L1 lfiu 0140111111 It .1 X 1 L 1 lg: lhlx ty eight 5 Q ,few 5 v Q :W 1 ,M eg , p .f 4 5 C5 , K L 1 if: . A A, A Q, fi 5 1 VS'A . M. , af ar ' ' , 3 fifa: -. '59 .Q K' . fly - . ll ,fe 3 f Q.?,.,. 1' V, in -. .1-Q X "f 6, 5 , V4 . ,I I7 X , JJ X X f'4 -'M 4' 1" ' 4'- ' 1-2' I ILXLI. wc In ' 1i.'I'."'::1,': tlwi'l:1.x' ot' IJQ4. "Y1-111" suiill ilu- swr, "nut HllI.X' mist. Imt wlvw' lu nmlw jo I H '-'i'2ll'S."HIbf'1t0llli'1't ilu'little-'s111'1lls'ul'liI's-will: il fi' 1' If ,z lltoW1-zlflwl'tl1vf"'1lu'." l'i'tI1v 21il'2lIVIVill'U!lf IPUPUIIIOS za b'IlHX'l.Il"'H SIlf'1"..' :mrl sl. .'lIlIl4'S thn- "1'oIl" uf' thc- l,I'iIl1'l' ni' "W: 'lsf' I1-I it "1':1i11." ww Vvgu-211 it: lvt it ..l..1' a Put I 1 '51 ' ."' nf' lifv -11141 tlw "fl fls" ul' 4lis11I'lwi11t111vr11 tw be L ' ' ll' 1 lwrs of illiy 4-lzxxu, will fllllf' NQ'I'YK'1H lllillil' tlwil' H ," in Qmwivty, lIll.'iIll'..'. wlllwzltiml, r'Illll'r'Il, 111111 strm-. IIIHH' mm llli '1 P: 'lllll 1ll'ivv tha-In into 1114- llzlw-11 of' wx-Il-:lm-,'m'x'1-11 sum' -ss. .X fD1'XVtlf'f2liISUf'Wlli4'll ilu-se-1-mlntlu mm' K'llll'i4l2ltl'Z As V ff". int tlu i'11tu1'o Wm- .vw 21 szlxnplmm- 11-ruling' Hwllilhl Sh' ' 1 ', j his t"ll'. into tlw VUZIIIII m"ll1llyi4'. wh -rv lux INWHIIIUS Inst in the f X ' York S" llbllfbllj' Hwlu-.'1l':1. lloxwwm-l'. lu- will 21.0" ' zlppm-211' 211 the 210' 'ou 1' I-II 1.64. Aff! 'l'l1mnp.'0n.m11'yn11H1i'l1lsvrilw,wiIl turn lu-1' w1'iIv1"s ink IIUVII int ' ' ' 'Q l Iwr-mnillg' 21 lmtgllmlv w1'it1-1'uf'11-XT In wks, zlml will lu 0 ' ' 1 .XlIll'l'il'2lll Pool' fvfllll VIIIX' To su m vlx' wo px' fm' :IN XVilIi' Potts having In-1-mxw S111-In :111 4-xpm-rt finzm -im' in wzuwlinq m1l'r'lA1.'sof'i'tI1m- rm-ky ui'Iir1-llwizll1lis:1stvl'. will In-wzlllwl lllfffll 111 llrlflvr- tal' f 'l' ' 1- gl' t '4'z1s11l'c-fl' oi' H10 nhl ly4'.'.'fJlll' Ht: t 1, from whim-ll I1l'1' I "Il II'lt 'z Ilj stvlr 'mm 'ZX lf' Klvllmlk sll -ls fiIl'lllf'i2lI ffl: . , 'I . Pc 1' ' 1' 'k "Il IHll'.'llt' 21 mllvffw-wm1rs1- 'md H14-11 follow tl"lI'l ing. S111 " 0 11' politivs, lwwnm' il vo11x'i111'i11g:' vzllllpzligrl m'z1tfr1', :xml In '1't "-Hz VV: '. Fl" " ' X X- "1 ""I' 17 z z I"zSt':l'.T':. P1f1"'- '-I' N Lg 1118 1111 Ili XX 1 11081 N 11lN - N il x -1 ., 1 11111 N X X N X 1111 1 l 1.111 1 . N 1 " .1N 11' 1 1 1 N . N111N 111111111 Q N ll 1111111., 111.111 N1111110111 1 1 N 1 . , 1111 111111 11111 1-1111111 11 N 111 1 111111 N . N ll 11111 .11111 1-111111.11 11-11 1 111- 1 1 1 111 1 I1 1 1 1 1 1111111 N11-1111Q,1.111111-1, a .N ., 11 N.11111- 111111 N111- 111-11111 - 1 1 11111 1-1 11Ll 111111 N1-11101 11 ., 11 111 ll 1 1111 1111111 N1-1111111 0 11111 N N11 111 111 1111 111 11 111 N011 .12 1- 1 13 11 1 1 1 11 11 11- 111 1 1111 118 11111 N1.111111111Q, 01111111 NN1N - 11-111 1 1.1N1111111 1 .1 111111 1.11 11 1111- 1 111111 111N11111 13111.1111111-11 1 1.., - . 1 X111 . 1 - 1 1 1 11111 11111 51191111 111-1 S1 - N 111 1 1 111131111 1 101111 11111 110111 11 1-11 111 1 1 1 11111 1 11111111 111111 of 1101Q0na 1 ., 1 11 131111K 111 11111112 1.11111-N 111111111 1111 1110 511091 a 11 1 1 11 N1-11-1.1 11-.11N 1-1111-111-1110 .1Q 1 1C9?l01lOl, 111 1 1 111111 11111111 111 1111111111 111111111311 111 1111- N1011 11.111100 H1gh S0h0O1 0 N 1 1 1111 11 1 1111-N1111 N 11 N1.11111111Q, of N111 1101111 1111 0 X 1 U 11 llfxl 11- 1 111 1 1111111-1N 11111 QQ1?t1111S11 E1 C110111n.ff, Gum fa0t0r1 111 Los 111111-11N 1 1111111 1 11.111001 P.110n 11111 be t11C1I' busmess manager, Page Thirty nine fb! n vl. 'Sl f 11- 14.141- 1'1:11':1 1111113 11111 1:1111- :1 1'1l111'S1' 111 .'111'j1-1'1' :11111 111-1-111111- :1 1111-17 1 1111..11111:11',1' 1,11 1XI'1'i1'z1. 1111! 1111111111 111-11111-11'111111'11'1- 111l4'11'S21111'S 1"111'11 N1:111'1" -11s. '1'1 fi '111 11111 111111 0111111 1-x111-1'11-111-1-111111 1'111I'11S, :11111 11111 111 111111 11111' 1111 ."1i1111 '1 111 111X11'111'1111'111'11111.'1'f1l1111.X'111g'1'111'111'Q'111111'1'15 111-- A1-N. 11 1:11511111,'111' lS111111. 2l1'11'1' Q,'1'11411l'l1111LL' 1'1'11111 1-11111-5-'1-. 11'111 1'1111'l' 11111 '111'- kj' 1-1111111-111 51'14X111'1' 111 Xx'f1511111Q'1l711. 111'1'1111.'1' 111' 111-1' 1-X111-1'1 11111111'I1-115-'0 111' 1ll1'1l. 111111111115-'1111-111 "11111-11 111 1111," N111- 11'111 111-1-111111111sNi11111-111111' ' IN11 1111' "1':1g'1-N" 1'111' 1110 Sl'1l2l1l'. :11111 1111- 111111.'1- 111' 111-111'1-N1-1112111'1-N. 1'11l1'1 111.'111111 11'i11 5111111 111111- 1111 111: 1'1-Ni111-111-1- 111 1'11111-g'1- 11111. 'Y1-1. 4'1S1 111-111:11'11111N11111-1-1'1z1111. 11-11-1 111111'1- 11'i11 Q1-1 1111- 1111111-N1-1'1'1-11 1'1-1111111111111 111' 111-1112 1- '1 111' 111-:11111g1': 1'111'. 11'111-11 11F1'10'11 1l1'1' 11z11111- N111- 11'111 11111'-11'N .'z1.'. L'111111'? ' F ' 5111' 41111 11111 1111111-1'Nl:11111: 11111 N111- 11'111 411'1l1l111S11'Z111' 111 1111- 111'11 0' 1110- 1111,-1-1 111:11 S1l1' 11:1N :1 111-1-11 1-1113 111 1':11'1 1111'11 :111 111-1' .'1-N 1" - 11111' 1il.'11'.., z11'1- s11'11'111' 1111 111l1,11111. '1111 11'11i1'11 11 --' 5-' ' 'A -1 1 101' 11'i11 111-'11' N111-111 11-5111111 111. 11-111111 1'11111'111 131115-'11:1111 11'111 111-1-111111- 21 1111111111' N ' "1- 'z ' '1z11 1-111111'11111I111' 111 1111' X1- ' 1111111 W111111. 11'1111'11 11'111 111 111111 1111' ,'1.- 1111g 1111111110r11111'S111'11l1' 1': 111 "1'12l11111.U 'lr I--1 - -' - '111-1'. 111-111' 111'11'1l. 2l1'11'1' :111 111'11111111s 1-1111111, is 111-N11111-11 111 ' 1 -1 1 'PIT' "111-1g'111N." S11-1'1111-1111-1'1111-1 11'-11'-:sz ' ' 1111 11111 :1N1-1-1111 N11-11 11.Y N11-11. 1111111 '1.' .11111f-'1- 111 11 - - '1. .' - 10S :1 11-1'1'111' 111 1-1'11 111M'l'5. S11-. 111-1'N1-lf, V111 12111 1 ' -' ' .' 100, 1'1114 111111111-11111'11-1.11111 1J1'11"11f"11l 1111'1-. N1 - - 1-'sa "1 1' .' 1 in 1111' 1I1l1f' 1116. 1'1111"1 1'11'2lZ11'l' 11'111 111-1-111 - 1'1'-1' .11 '1 ' 1' 1 - 11, ' 1" 1,11 F1111 N1-1 1111. 111' 1'111 111-11-111:11-1 1. 1 11 '1' 1'.' 3- ' 1- 113. '11111' N11 .'.' 1'11111111' :11111 1'11H1'1'1ll'l' 111S1l'1l'1l 11'111 1 1 1111 " S ' 111-- NIQ111-1's :1111 1-N1:1111iN11 21 1"z1N11i1111 1'111111111'i11111 111 1'-1-is. 11111121111 1i1'1S111Y11111l11' - 11 -- 1 1' 1- 1 x ' - ' ' 101' 21"111L1' 1111N1111-NN1'111-5-'1-." N11sr Y11'gi111z1 112l1'l' 11'i11 111'1'111ll1' 111'11'z111- N11-1'1-1'11'1' 111 K1 's. v' let Y-11111'i11N11111'g Y2l1l11l'l'11111 1117 X111' Y1111' 1"1.'. 1 " U ' S1111- 1111113 111 SXY11Z1'1'12l1l11,211111 1l11'XV11l11'1'S111 1':1.':1 1 -1: , 'Q ' '11:1. 1'1l'2l1l11 13:111111, 111' z1111111i1111111-111 111' 1111- .1111'1-11i1- ' -, " - 1110 1112111 1l11111'1'111f111 1' N ' Y '11 "1,' " 1 1 N --'- 1' '. 111' 1-111111111-1'11f"111 111-" 11 1 I' K' ' ' Q ' 1' ' ffel' 11:71!P11.N1. 1'1111'11l2l1'211'.21'1".' ' "1 1' ' .' " - '. 1 .' 1'1110 -1- -- ' 1 "" 1'. .Sh 11'111.'1111111'1'1 '1 1 1' '1N '.'- 1.1. 1. ' 1' 1 1 ' 1 a ll1'X' N. 11. S12lIl11'1lQ,' 1' N 111- 1'- 111-1'. '111 +1 1'1- 3' " 1, . ' 1 " R Lf ' A Q '1112. .' 1 ' ' ' ' 4-A Nl xl N f' 1 Ls I -1 N N lNXX x xg Nil N 'Q ull 4 l .N l., Illllk 1 I" N N II1 N s 1 1 1 111 ll., llll .., .,l 1 HDI .,l . .1 -N l . lxl s il - ll x 1 XX 0 0 I XXI S 1 1 N 1 Y 1 N X lt 1 Q H 1 11 YN x xl I NN , xll L: X 1 1- 1 lllulaf- l 0 M All i gli., ,- ' L V ' 1 5:7 ,, .Ili-. ,M ,.z'l, l"llll':llll-lll- ll2lX'lS lllllll' l-llil-l' 5ll'llllL:il'illllll'l', :llul Nllrlllzlll ll:ll'l:lll llu-il' ll IIIUSH 'IlQ't'l' lilly. 'l'lu-il' ll':ull- lll:ll'l4 will lil- K, lillllI.i. li .Nl Nl'l lillllll- l'llll1ll-lc. ll,Y l,l'l'5l5ll'lll 1-l'l'lll'l. will ,ll llill' sill-l-l-l-ll ill llvl-l' Y" Q 1'Hlllll1il'l1Ul'lIl'l'st'I1l illllll-:lillu-lll ill Slll'1'l'll.lllfll t'Y4lll lll'l' llltlrl illlilllllll- lx W l'l'il-luls will lllll l'1'llll'llllH'l' lllill slu- l-vm-l' llilil 2lll.Y. Ill-l' lilulwll-l.-'1-. l-.JB llllil-lc wit.:llul glllllll-Ill-1-l' will NYllI lu-l'lll1- lllwilillll ill' Slllll-l'illl1-lull-lll ul' l'it1slllll'g'll llill' u-3-'il- l.illl':ll'-xy l'l:ll'l livill' will l-:ll'l'x' "luullQ llllu Ill Slllllll l':lil' llillll51ll Ill' llu- Vlzlsp lil' '25 Illlll wlll'l4 ill llllllllll- lI2ll'll1'wr :ls l4llIQ :ls llll'.X' lullll llll livl-. lil'lll'X'2l l'l'll.-f will lu- lllllllw' lllll'illl5l' Fllk'1llHlll' lil' :lll lll'l' l-l: so 'ils lil-rllliltl-ll lULIl'2l4lll1llll ill :l "lil'llt'YilHj,1H'lx'll. flu- will lll-1-1lllu- il 1-lllll-qv Il-:ll-lll-l' Zlllll l1lll'l' llu- will- lil' lllu- lil' llu- lll'lll.l'SS1ll'F1 :ll'll-l' XYllll'll llt'l' llt'21l'l will rlllhi. "l w1lll'l ll1"lil'll5r'2lllf' IIlIll'1'.H .llllill lil-isl-V will lll'l'1lllll' :l 4'llIlX'lIll'lll1.L flu-lllu-l' Zlllll :lllll- lfl llf'l.Sllflllll llu- llulsl xl' 'llll4'2ll. "lll:ll llllll-li llinllulluls :ll'l- lil' lll1lI'4' lu-:ll Yilllll' lllilll lll1'1'Urllf'Ll'1'lllr lll'llu- lilllQ'.N4'l'llXX'llnZilllll"lll1ll llu- 1-iw wl:ll Sll2lI'lil1'l'r l'l'lllll tlu- blip lll lil' llu- llig' li4'ilX'l'l' :ll'l- lltll sll 1-llillillg' :lx llu- il-5' sl:ll'l- :llul 1-lllll illllil'l'1-l'l-lll-l- lvl' :lll llll1llllll'l'l'l2lllX'1'lIl1lllll'll,H Yillf-'illizl llzlvillsllll will ll-ll llu- wllrlll lll:ll l-xx-ll illlll it is Vllllllll il sll Ill llf-ill llll tlu- slIll:ll'l-. illlll lll'll wllill- 4lt'1lllllL1' llll tlu- sllllzllw-. il 5ll4llll4l lull lllillil'llIl'1'Ill'lI4'l'SlHH lll'HlIlllll'lll. Nlilllf'4llf'll1'llllllliS4ll.XYlS lllllll will l':lll lil'1lllllll4'llvlllllilllls l't'2l4l'X' Wl'llt'l'llllll1'1llS1'll2ll'L.L'l'Olilltll' ll llil-s -l: l'illslllll'u'll 4'lll'l't'SllUll1lt'lll lil' llu- lllwullqlyll li: f-'ll-. S21 -l film-4-ll will t:llQl- :lll l-ll-l-ll'il-:ll l'lllllF4' Zllltl lll-l-llllu- :l l':ulill 1-XA lll-l't. llc- will illvl-lll :l IIUXY lll-vil-u willl "Sl'l1'l'llX'1'N l'l-l-l-ivl-l' lll'll will l'l-Vl-:ll tlu- vi-lw' l'l'1'lll-SIllillll1-lll'l'.'1lll lflXY2ll'll2lll1lllll'l'. 'l'lli: will l -llu- llilll Tlu- Illflfl lllvl-ll :llul :ll llu- s:lllu- llllll' tlu- llulsl llillllll lllilll ill lliu llily. lllilllvllt' l,llf'li1'll4' will li1'1ll'lt'wSl'X' st:llul llll llt'l' llwll l'lQ'lIlS Zlllfl 1-2 llSl' :lll wlul flllllllsc- llf'l' til "lll2lIll'llt'H ill llK'l' lll'l-sl-lu-1-. Sli- will sl-llul ful' lll'l 's '.f"lllS, wl :lll's rigllls, Inlll-llt l'if-lllf. fl:lI1- l'i --'l ts, ll'll. lzll l'ij-'l ls Zlllll :lll lilllllS ul' l'lS.1'lllS lll:ll :ll'l- lllll wl'llllLl'. fill'l1'll'S llllflltl' will fill l llis ll'1llll' llillllll-Cl llllwll ill .Xllu-l'ir-:lll ll'."t ll'y :lf il ll:-fe-:ltl-ll l-:llulill:ll1- lilll' l'l'l-silll-lll lvl' llu- l'llitl-ll Sl2ll4'S, lllll llllilll :l l:lt.-' :llll-llllll lu will l'lll1'l'llIl' Wllill- ll ll.'l'. llllly' llu- l'llllll'l- 1--lll ll-ll lux ' l ng ll- "ll xl-ly. lll llu- ill'l5lllf'l'2ltll' l'1-silll-llli:ll fl-1-lillll lll' Sl-wil-lqll-5' ill llu- lllItlll'1', Ulll' lll'l.Y Um- llu- lll-:l1llil'lll. wl-ll lu-pl llllllll'F lil' Kll: S:llll'lll'll Slillwl-ll :lll l Vile-, lllvl, lllllwltlly Xll'l'l'llIlillll. Nllz 'l'lu-l'llll llllll.'l'llHl1lI'l' Zlllfl Vil'l-, lm - lll-ll-ll Nlilllltlllyl .zllul Nlr. W:ul1- lf1'll2ll'21ll4l will-. llll'U K'llll0l'f'Il .lull -l. V11-f ':l Url:-ll will 2llXY'lf'S lu- l'4'2lflf' to lu-lp ollu-rs lllll lull, 'l 'zlys so l'c:uly to lil' lu-llll l. l'lll' wllill- slu- 2lfllllllS lll'll :lll lf'lHlXVl'llC'l'S :ll'e- llUl'f2lllll'. slu- will illfiul llI'll llu- lllllllilll lilllll :ll'l- llflillf' sl-ll'-lll'll- lJl'l1lI1l ': illlll will lll:llulllsll':lll-. il' lll-l-ll-s,':ll'y'. lll'll ill l-'lac fl' 1- l'Kf'.llf'j' Page " l'ty I 1 2 I1 11 4 1 S -1 1 1 1 1 x 1 x N N x NN x N 1 ll, x 1 l 1111 1 1 1 N 111111 11111111 1 2 x x , g 1! 1 11 N 1 11 1 11111 1 2 N 1 111 N 1 1 111111111111 111' 11111 1 2 Q 1 1 111111111 ll 2 1 wx X 1 g 2 11 111 1111 111111 1 NN 1 11 um 1211114 ' 4 1 112 N 1 11X SO x 1 N Nxl N 1 l 1 ., 111111 X111 1 N 111 N 2 N ll 1 111111111 1 M 1 11111 1 W 1 1 1 Ill Q 2 2 , 2 51.1.1 111, .,ll 111 Lil 1 111 111 111 1 1 1 11 111 QM111 111 2 1 111111 211 N IQ N 11111 1 21111 2 N 1,2 1 1 1-1111117 2111 111 211 ll 2111112s1 2211111111 111lllllxlI151 P11 lmtyn 1 111111 1111' 1'2l1111111l' 111' 11x'111'1'11111i11u' 2111 11l11'1'1i1'1'1'I1!'1'S, 1'111'sif11-111. 111'1111.111. l N11l11111S.2111111I1'1U,'1l1,r111'XX'111XY111Z1112l1Il1'1i11l'1l1'l'b1'11A,11I1111Q'11r1I1'S1I111l1'1 il 1111111 1i11111'.f'11I11'111411'111211 i1 is 11111 1'111111111'.x' 111121111111111112111111111'p11111111111', 1111111-1111 111'21111'1' will S111111 111' 1111111121111 1ll1111'11l11'1 111- fl 11 -1'121i11 1111111111 rr L 121111. I11111:11111111. 111is 1111'11g' 11112111 Y1"l1'. '11111' 11111111 1111i1i1'1' wi11 12111-1' 111- M1 11111111 issi11111-11 111' 11111 111111 111 111'i11u' 1'11If 111111 i111111-111111 111111 11if 1'1'.'1 111151-,w1111111wi11 1111 11111 111111111f1'i1111i11g'111'111'211111111s1-211'11111'111211 wi11 111'lPY1' 111 1111- w1 1'1:1 11I'l1 "il 12lNY.X'1'1' 211111 2111 1111111151 111211111 11111-11 11111 111 111- 1w11 w1'11111'2111' i1111i1'i111 :11s. 111'1l1l11'11l'1'1'llXY111w1111XV1111111'XY111'11111l'l1S1l1'1, 11'111'1l1111',111111111111111 I111111. S1l'W111 1ll2l1i1'11I11W111'11111l'121I11'1'XX'111IZl r1Il111',W1l1i'1lXY1111'X'1'1l1- l1Il11j' 1'1111S1'21ll11111L'1'111S111Q.1'.i'1 112111 11111 11Y11XY11111111111I111'.u 1'11'1111s1 111111s1111 wi11 S11llXY 14111I111'11lSS i11 1111- 1111x1 1111- 1'11:11's ,1111 1111w 1-:11111-s1 111- ir. 1'111' 11I'1I,'1l11lQ' 21.11111 2111 11:11'11x11i11f 21111 f1111111111111i11g' 2111 11i1'1'i111111i11s 1111 wi11 l'1'111l11 111 11111 111111 1111111i1111 111' 111s 1'12l .'.' w1111 11111 111'i1111111-11 111' S111'1'1'SS S1211ll111'1111I1 11i.' Y1'1'f'1'11111l11'11?1111'11. 1,111.1 211111 1,1111is11 x11'112lW. 2111111 1111 "X11-1'21ws" :11'11 11111 11:11'1'111s 111' 11Il112211111'S111i1111l1'l'S,11111 NY1I111' 211w:1y's sis1111'1y'111111'wi1111x'111'111211i11111:1i11 1111111' i1111ivi1111211i1y'. 1,11i.' wi11 111111111111 21 1-111111111s111' 111. 1111111 1'1111z11 21111 iIlr1I'1l1ll11I112l1 11111si1-, w11i111 1,1111is11 wi11 w1'i111 1111111111 :11111 1211111' 11111-1111111 2l1I111i1i11'12l1 111' 1111:1x'111' 1' 1111. 1111121111 1,1l,'XY1'11. XV1l111'1l1' wi11 1111111111111111111'1Y11 11i.' " 1." " ,1 i1 111 1111 11is1i1111111' 1111 1111's1111111 11y2111,111'11 i1 is1111"1-11i11111111"1'1111111111111- 2111 2111111-ss111'.x' 111 111s 1l1l.'11l1'H.' 11s 1i1'11 i11.'111'21111-112f1'11111. 11111111111 S1211' wi11 11111 1111 s2111.'1'i1111 111 1111 Il 111111'11 "1 1" i11 11111 .1111'i'. 111' 11111' 1111s.'. S111 '11 11111 11Il1f' 1111 .'111111 11111 111121111 1'1'11111 El 11111 11f11' ' ' ' 111183. 11 w11i1111 s1111 wi11 1'l'1115l'1 1111' ' 111 1 511'- 1:1 .',' 21: Illil11'0ll 11101111 .X11115'1111111' 1'1111111y' 1111111-111s 11 11111. .X1 1 1 1111 11111 1' 1 s11c1 wi111-1111v111s1- 1111 1-121 .',' wi111 1111' 1'11111111 111.11 1 1 1511 Ill 1 1-11111 1'z111111's 111' 11111' 11w11 1' 1111'. 1'121i1' 1'111111-1' wi11 1'111'111 11111 1'1111111y 1111111'l'l'1 V111111121111' wi111 1 11111- 1111211'1111'.' i11 N1 w Y111'1i 1'i15'. 11 wi11 1111 1-11111111151-.1 111, 1NV1l 12 11' .1 11g- 11i1'11s 1'Il1lXVIl '1.' 11111 X11 .'.1 11'1Z 11 N111111s 211111 111111111 1'1111111s 211111 1w11 5111111111 1 V' '11111'.', N1 1.'.' 1'.'. -1'1lll11.' S11-1'1111 211111 1YZl111'l' 1' 111113 111111111 1111111111111 wi11 1-111111111111 111 1111111 1l1'l' 1l1111111'l',S 112l1'1f' ' f 1111111 "111111i11 1111i111" 1111111 11111' 11111111111 1.'.' is Sll111141Il1f' 111'111'1111 111' il s 111111 1121 .',- '11i1111 s11111111i11g' i11 11111' 11211' "111111i11 1111111111 w11 'll s1111 wi11 111-111 11 11111 s1i11 1ss11y "W1111l1l'11l11ll21ll1111l1'1'11.H 1111'1l'1l'l1 1il'll'l1l wi11 1'11111i111111 111 1111 21 11111111 5111111 1111111 111'1111 11111 1'11211' 111' j1"j'5'1' 1151" 'ls '11111111111j11'11z1v111111111i11i111111v111-111111211111 "11.' 1111 1111-11 v111'1 1 P' 1 ' S1 111111 "1 1l1lVf 111111 11111 1115' 1 111 :1 ii Ill- ," 1'1'1 1 1"11'1'1111 wi11 11111-1111111 El .'1e11111y'1'-11111111' i11 1111 11. .. 1 ' , 1" - 1 1'i1s '11 1 12l11' 11111111111 1 11 '111'1."11g' -14' 1 '11 1111111 12 '1 1 ' U1 21111. :g1 1' 1 - ne m I 1 1 XX 1 x 111'xs 1 1 X11,11l1 1 11 1111 1 l -1 x 1 w N 11 ,, 1 1 11 1 N X 1 l l I 1 ,1 sl S 1 11111 1. 11N 1 1 N N 11' 1 W ik l1'111ll wl111-11 11l:11-1- 5111- will 111l'xX'f1l'1l 111-111111151111'1111-fl1111l11:11l:111l 1PllX'1 ' li 1111' 1111-1111111-l. ff, .1111111 l':1i1111-1' will 1'11ll11w i11 l1iN l'Illll1'1"w l'1I1ll 5l1'1lX Il 11 i1-'111111- 1 l'Zllli1Ill4 1l111'1111'. 111- will 111lx'1-1'1iN1-"S11'1-1'111'1- l'ill5 l'11,' llfifll'1'1l'll1'N. Nl2ll"N 1ill.X' will 511 5xY'1l1'1'51'll' 21 51111111114 :11111 S121-1' 111 111-g 11111 :111 X,.l J' XX'lI1'1lSlI1'1'1IIl1Jl1'lirl11 1111-111111111'1111111'i11111111'1111111l11111gl1 lL:l1'1i1'1l 1:11 .-1111111'1'1l1ll1'i1lX.q111'11-111111111ll1'1'..11Q111111llllllQ'111ll1'11l... Xlill:11'11 11111181-11111111-1'willw1111'121f1'l11111ll'111'1111-.X1'if11'i'1151111 l"i1'111 .XY -11111-, X1- ' 111111 11111. 111- will 1'lll11l11yl 111111-I 1111111-1' Il- l1'fl'lI1'1' 111 l'1-111111111511i11, 111111315 191.1 11. l1'i1l'll1'l' 111' li1l11lilQ1'1'11lll2'. 111-11-11 llli'11ll1 il S1111 -111111-11111-111 111' 1111- lii111l1-1'g1:11'11-11, ,1111111 l,1'21l'1'1' 215 l1'T11'll1'J' 111' 111'1 11111. l'l11i1l1 l"1'1-111-11 215 11i1'lR .X1l1l1-1i1- 1l1lil1'll. :11111 ll2lI'1"X' 11111111-1 :1 1911111112111 :11111 l121slq1-1111111 1l11i11'll. X1111111i 111l1'1l1llil11 will lllillil' 21 1lil11l1' l'111' l11-1's1-l1'i11 S111-i1-11' 111111 l1llrl 511-11111 1l1'lll1111911'211l'111211 xl11- li1llXX'S 1l1111'1' lllilll l11111lqf.11111l 1'ill1 1-111111'11l111111-1-1l1i11gf1111111:11111111111l1il1-s. S11 - will l1111'1111l1'f1 11-511-111-1':111l 11111-1' 1111- 1ll11l1'1lIl 111' 11 l11'l'1D1'lll S1'll1111l :11111 1111' ll1'l' 1:11-1l'11l lll1'lll11-15 11121111 llS1'l'lll 1111-11 211111 w1 1111-11 11111 111'i111'111'1'i1-'i11l1-l1111's11111lgi1-ls, l"1':1111-iw .11-w1-l will fl111w 111:11 111- 1-1111 111-111 h-lllillf1' lll11 w111-1-ls Q11 1'1111l11l-.Q 1-V1-11 XX'll1'1'lS wi1l1i11 wl11-1-ls. 111- will l11'1'111ll1' 1111 1-N111-1'1 llll 1-l1i11iw1 111111 i11v1-111111'111'11111111111-w11111l 111-l11l'11l 1l1'X'1'1N. Y1-5111 11111-11' will r1'1' 111 i1 111:11 11111 1'11l11l11'4Y 111' 1-. 1111 S1-111111:l:11',v 11l:111 i11 1111- V1l1'11l1'l1' 111' 1'lJll1l1' 111111 111211 w11111111 l'flll x11-1-1-sf1'11ll'x' 1-11111111-11 witli 1111-11 i11 2111 111-1i1'i1i1-5 111' li1'1-. vlil1ll1'F X11-.X11lif. 11111111 gr1'111111:11i1111. will 1'isi1 1111' 8111111 .X1'1'i1-1111 11i1 111111111 111-l1ls. 211111 l11'i11g' l1il1'lf 1li:1111111111s 1'll11l1Qll 111 511111111 1-111-I1 l1l1'1I1l111 111'tll1'1'lf155xY11ll1l111'.1l1'11Yl1l1"11ll1'5l111'1'f1l1l1'11111111 11111111-111111f"l1. 11.1.1121 111111 111111 !'ll111'1l11l'1' ?4l1ix'l1-Uv will 1l1l111'l'li1li1' 1111- 2111111151 i111 1111sNil1l1- Izislc 111' 11111'i1'y'i11g 1111' 11111vi1-s 111111 will Q11 l'Z11' Fll"1'1'1l 111.11 "sl111111i11u2 N1:11s" will 5111111 111- 1111111' 11 1111-1111111. 1111111-1'1 l':1111-1'+1111 will l11-1-111111- 1'l11111if1 l'111' 1l11-1'111-111g1-'11- XY1l'lih :11111 l1l2lli1' liif 11'111'11' i11 lll1'XY1P1'l-1, XX'l11'1l 111-11'i1-5 11111 llis 1l1"1V1'111ll1111l11l1l 1X 11l11six'1-, l1l1XYN 1111- 1'11111' 11l'l' 1111- l:1l1111':11111'5'. 211111 kills 1w 1l11gs 111111 1'1111111-1-11 1'IllS. l1:111li111- N11-1ii11111-11' will Q1l11i 1.11: .X1lL1'1'l1'S :11111 g'1'11w 1'i1-11 s111111l.'i1, 111111-is1s wi1l1 l'l1bXYl'1'S 211111 1'1'11i1s. S11 - will 51l1'1'121l1Z1' i11 "Nlil'11111l 1311511 . -S." '11111' li1'l1111'!1-X' .x11l11 xl1lll1l'1l1'll11'11lg.L' 1l11l11I1f11ly' will 11811111811 1111 w1 'l1lwi1l111111-w1-:11'1l1:11 l'11Il4 1111 1111-11i1'1l1111 is1111111111-11il11111ll1-1il'1x N1-ls1111 will 111' 11111112110 -1' 211111 llillll 1-l1i1-1' S2ll1','1 12111. Nlziry' .'1111'11111111 will 111- 11111- 111' 1111- l1'2l11l1lQ' 11111111-1i1111s 111' 1111- 111-11 11-1111 l,y1-1-11111 li111'1'2l11. 111-iiig' 11l1l1- 111 1'111'11isl1 il l'11ll 1-V1-11i11g"s 1-1111-1'1:1i11 1111-111 111'1'1'f11q1l1lQ,'S21111111 15-i1-. 1:1Dl111l'l N11-Nli1-11-11-l will 2llW'l.Y.' 1111111 1'111' lll11 Hllllllj' si111- 111' l'f' f-S , WO N1 115 1 X 1 HN H 1 1 15 1 15 . 1 .5 11111 'Q N 1 17 1X 1 , 11 1 5 N N1 N l 11111 lf 5 5 1 N -1 2 11111 5 1 1 1 1 1 1 111 15 . 1 , 15 1 . . 1 11 1 1 11111,,115 1 5 1 1111 1111 .5 , 1 1 1 1 1 1 g . 5 111 , 1 1 , 1 1.111111 5 .5 1101 I1 11 S1 g 1 1 111111111 11111 11111 I1 1 'Q11111111 f 111 1.1111 111111111 11111111111 1 ll 111111 11 -1 11 11111 11111111 11111 11111 111115 1 Puge Forty thue ' 111-111:1111'11'1115111111111151111111'.:111111111111.11111111111L11111111111111111'g'1:1111 5 ' 11P1i1'1'1l1l1N1111lQ111'11142x'111111 11'111'11111g'111'11111'. .1111-11:1 11111151111 11'111 11X11'1' 1111 511'11'111u' 111 1111111111 11111 111111115 111. L.l'l'Zl4w A 1111111 11'11111'1- 11111- Q11111' 111111111111. :11111 111111 111'l' 1"11'1111l 11111'1'1'F1F. IIl2l.Y 51111111 1111111X'l'111111111111y' 11'1l1lf 111 1111- 11111. 11111 51111 11'111 ,'1'1'11111 111'11l1111'S'l,lx111 J' 11111 1111111I. 1' 1114X'11' 51111111 11111. 1'1l1'11l1' 1111111 111-11111111111111111111111 1115 111'1'51'111 111.1 111111. 11111 12l11'1' 11111 111111114211 111 1111' 11'1111111.z111- :11111 1'111z111 11111111-11111111111'jv 111151111155 111 1,111w1I1ll',2'11. :11111 1115111'1151''L51Y1'1'15111 11l1'bNY1'11.H 1.1115 11111111113 11111' 1'111'11111l'1:1 1':15111111', 11'111 111111121111 111 11111 Fillllt' 1l1,'1- 111'Sf 1'111' 111'1'S1'11.. 11111111142 11111 1111111 111' 1111111111:11111115. 111 11111' 1-1111'111' 1'11 :11111 11111111 ,1l111Q1Il1'111 F111' 11111 1111 5111-11 il 1'1151111lQ,' 111,'1111155 11l'l1 51111 11'111 11112112.11 111'11'11 SIlY11'1'r21F S111 1'1'11111'11111'111 111.11111 11111111g' 111111111 :11111 1':1111 1'11111i '15 11 '2 111611. 11411111111 S11111111'1:11111 11'111 511111111:11'11z11'111 8111111111111111111-11111f"1111111'11111- 111-5 :11111 1:1551115111111111111-:11-1115111'111191111111-111. .X112l111l1' 111111'1' 11'111 11111'111' 111' :1 111151'51'1'1I11 111' 211'1111' 11l11l1,.,'1l1, '15 11111' 11111111' l111Q1I1 111111I1', 11111 111.11111 11111 1'111'1' 111'f1 11'111 1'X1'111 111 111'l' 11111151111 111'111'115511111111'11111'5111g'z111111111111111111115111111'1-1111511111111111'111'W111111111111511 11111.11 11'111111111'111'111111111111. 1111111111111 Xv1'1111'11, 511 5111111111 :11111 S11111'1', 11111 11:15111' S1111 11l1'11lj"1l 5 1111' 111' 1111- 11g'111 l11111'1'N 111' 111'11:11111 11111111 111111111 1111 111 11111' Z1 11111' 111l1ll11.' 1111 111111'1-1111'1111111111111'1111':11'1'15111-11115:11'1111111111. 11111111111 11':11'1'1-11 11111 '1111 111'1'Fl'11, 1111 1111' 1111111 111' :1111'111'11511111' 111111- 1115z111111111115:1111111111111111-:111:111111111511115. .1115111111 1,111111111 1111111 .111--1111 111. 1111111 11111 1'111'111 21 1111111111111 111 11111 1111111511111 1I12l1'1il'1 :11111 ..1'111'111A1'.' 1111- XX'111'111.S .11111111 11111' 11111-11111111111 :1111 1l1'1'1' 119. 1'11111:1 1i11:11'11 11111 11111111181 Q'11l11 111111111 11111111111-111-1-11111111 15111'111':11111 51111 111:11 1111111 1111x111 11:11'1'111y1111 111 11:15,'111g' 1111 111 11111 XY11'111.1'1l11Il1iS 111. 1111115 111-1111':111111 W1.'111l1Il 11,1z11'111111 1.l'1l11l 11111 111211'1l1'1'S 111. N1111' 11l'1f"1l111Il 111l'11 S111 1111, N1 ' :111 xY1'11S11'1' 11111 111111111: 11211111 l'111.11111'11 111 1111' 1111X11'111l 1111112111112 1111 11'111 111'1'111111' :1 g1'11:11 11:11111'z11151 :11111 111'1111 :1 111111111111 1111 1111111 c1111- '11'1'1 111 1111111111 1:111g'11:1g'11 111111 111'1111 21 11111111 1-:111 ll11111'1'S12 1111. A 1"11g'11 -21 1'1.'11f'. 111111-11151 111. 111'1' 1115151111 :11111 l'1'S111l1'1'1'1lll11l1KS, 11'111 1111- 111111111 El 1'f1l11lS1'111J1' 111 1-111' :11111 11111'z11'111 -15 1ll'lll.' 1' 1'1' 15 1 11' for 111111115 :1.' 51111 21Y11111S 11111' 111'l'S1'111. I:11'11211'11 .1:11111.'1111 11111 1'11:11'1115 1111111 11'111 1-111111111111 111 111' Q- rg 1111 1-111-111' 111 1111'11' 111'1:5 :11111 111 111'141V1111111 N1111' 111'1g'1111111 '15 11111' 5111 ill 1X- 2l1I11J11'111I11l1'11.1 :11111 1.l'11'1l111f' 1'1X'2l1l'j' 111111 :111 11l1'1l' 1'1111l111'1.1 11'5. 11111111 111111.11-1.5, 11 1lf"1l 11111 "1Q11111 I1 111' '1'1'11' " 11111 11111-111111 '- 11: 'ls "Q 1 1' 1'111y'," 1111 1' 2111, ' -' 1111" ' , 0 1111' '15." " ' 1 H " 1'1' - -11 '1'1f1'1 '151 5' ' " ' 'S111 X ll N 1 x , X X Ill N 1 N U X-Q D 11 Ill N411 1 ll N 1 N 1 1 N N N ll 1 N11 1 N 1 1 1 1 N N 1 1 1 Q. 1 oe 11 111 111 1 1 1 CIN 1 1 1 N l 11 s1nx.1111111 1 1 11 11 1 1 1111119 11119 11111 1 1 N N . - 1 11011 1111.11 on 1110 11111Q,N 11 1111 1111111 1-1 ll 1111.1.,1111 11111 11111 1 KN 1 011g1na11t1 1 X 1111111112 Ifxgo 1 orty four 1 111111 1'11 11111'1 11'111.'1,11-" 11111 111- 11111 11111 11911.11 1111- 1'11111'g'1' 111' 11111111112 il l S1'1l411il1'S1l1111l1 Y2111' 111111 111111111 11111 'X'l'111'X 111-1-111111- 21 1'1'411'1'5511' 111' 1'111' S11-.' 111 111-11 .'2l1Il1' 111,'1111111011. -19211151-'111' 11'111 111-1-111111-11 H1111111-5111-1111-1111111-11'1-ss111111 1111111-1x1111:111-1'. l'1'11':1 111111111s1111 11'111 11'111'1-1 Elf 1-1111111:11111111 111 :1 11'1-:111111 111111111 11111 11215 111'111l :1111'z11'11-11 111' 111-1' 11'111s111111- 5111111-. 1'111111-1'i111-F1-11111- XY111 111-1-111111- Il 1111l11' 1Il 1'111'111-11 1'1l1X'1'1'S11f', 1411111-S1 S1'1lW1'lI1i 11'111 1'll1111' Il 11111' 51'1I11111 111211 111- 11I2l.X' 111'1'11111'1' 111111 S1-11' 1'111' 11111- 111' 1111- 11121111 1111s1111111s 111111 1111- 'l'l'1111'11 11111111' 1li1N 11111'11 X'Z1t'2l1l1. 111211l1'1l1' 11:11'1'1-1' 11111111111-1' 111' 1'I11x11's :11111 1'l1.'11141111'S, 11'111 111- 1111 1-11-1-11'11- .1 Il 111 1'1'11Il1 111' 21 111-111 1'11s11111 f1111'1-. 11111' 1111' S11 1: 1 11'111 11121111121 111111' 111' 1111' 11'111'111 111111 11111111 111'1' 1'1- 1111'11 1'1'111- 2111 1-x111111s111'1- 11111111 111' 11'111'1-Is. 1'1'1IlZ1 N11'1,1l111'1 11'111 111'1'f1111f' il 11x111'111'1' 111 1111- S1111 1"1'11111'151'11 111g'11 S1-1 1111111111 11111-1' il 1l1'111'1'.'S111'1l1 1,1-1111111 S12l1I1'11l'l1 1'1111'1-1s11.1'. '11111' 11'11s1111 s1s11-rs. N121l'11I2l 111111 11l111l. 11I1111Ll'1l 11151 1111 1111- 1'1111. 11'111 11111 111- 1111- 1'1.'1 111 1'1-111-11 11111' g'11111 111' 511l'4' -ss. '1'111-1' 11'111 111- 1111111111--1 11111 S11lIlll1'1l1'H1'11lU1I'W1'2l111l11l'Il112l11l1II1'lI1S.IIN1'1l1'11I1'1I'111If11I1'SX1Il1'1.11'111111 11l11g'1111'I1t, 11111 1'1'1l'11111.Y s1111'11. '1'1lIl.' 1-11111-111 1111- 1111-11111 111' 1111- S1'1'1'. IX111-1' 1111- 1'1-111111' .'111'11:1w 1111- 111'1-1111-111111.' 111141 11IP111'11X1111fl11'1'111'11 111111111111111 l11'S11'1'. 1111w1- 111. 1111'11111'1111'. 21. 1'1'1111111-1-1' 111' 1111- 1,1'f1I1111'1 A11 1 '111-.'--1'11'111 1i111.'111-11 111s1-111s111g'1111- 1'll1111'1' 111'11111' 111114'1'1'.121SSf lIl'l11'S, 1 -1s1'1-11 111111 11'11111 1:H.'1' 11'11s 111 111-, 111- 1115v511'1'1111151f' 11'111'1-11 111: 1111111s 111'1-1' 1111-1-1'.1's1111 1ll?l1Z1' 111111 11111111-11 111111 11 1'111' il 1111111 111111-. 1"1 I1'i11-' 111-111-k"111 111.111-1111 11121 111113 411'1'f11l1f' 1'1111-1-: "1 S ' 1111- '11 21 1J1J11ll1'll' lll'lgL'2lZ11l1' 11'111g' 11111111 11. 111 1111'Q'1' 11-11-'.' 11 111- 11111111111 11' 1111- 1-111'1-1' 1: 1111- 11111'1-11151-1111-111 111' 1111- 111-51 S- .f' ' ----- A s11'1'11 s1111'1' 111' 1111- 11'111'111 1'ZlllI1'11 11111'1-11s1. 1'1p- 1'1'11 " ." YYQ 111111 Sl11'111'1.'1'11 111 1111s 1'111' 11'1- 1l'l11 111'11'll 111-111 f"1I"'. "Q: 1'1" 1'1'1'-5-"11' ' 1-1-'1-' 1112l1"l . . ' ' 31111. 71 , 1 '- LS 0 5 4 1--1 fom is 1 1 N 1 111 ll N, ' N N N 1 1 N 1 1 the 1111111 1 X N111 11 ' 111111 1 5 um - 1 I 5 ".?'5'Z'W5 ' 5 2' lnbkigill' 1 I 'IO 4'O 1111 l I ' 'Vu' ' I' ' Qf.11g'b5!i211:'e - , QA 19,159 . .ibm If A '24 ta. .emns Q A 0-1: T f'lbC 111118 lx xl' I 1 I I1 , i wfzf- 1. . 1g 15 3' , :I 1- 1 J1', ,J jf-f - I 1 aff Y ' X T13 X1 T", ' . 1 ,T C 1 f 'I 7 Vp" I . 4 5 wf' 1 " 1 1 1 .., 1 vs., N - In ' 1' 1 Li- L 1 1 11111 1111- 1-111sN 111' 1W1'1lIf' I.1l1II'. 1 I'1'211' 1111' 1'111-1- is 1'1111. 1'1'1 11:11 11l.Y S112l1'1'111'XYl1l'Ii 111111 111-11,111's111'1'11x1'.111111111'1'1111. 1 1I21l171:1'1l11 111 1'1-1-1111gN.1111111111-111111131111Q1111111y111'1111. 1'1- 3111- Ill-Y 1111151 N1111-1-1'1- 1'1-Q-111'11s 111 t1111.'1- I 11--1Y1- -1 11141. 1'11111 11-:11's11g11 I 1'1l11'l'1-11x1'1l1111I.1l1lI21f' 1 fly' 1'111'1 W1-11. X111111111111-1-115111-11111111111-111-.1111-1'11t111'1-,1111111-1111t1-113 11.1 11 1'II1I1l'I',I 111211 111- F1'11111'I'l'11 111 1111- 1-11111'y1- 111' 1111-1115' X1-111's. I1111'l'1 211' 21 1111111s111111 11111'1111s. 111111 I 11111'1- 21 1111111s111111 Ilt'2ll'S. X111 .1111 I 11111111111 111-1111 111111. 1111- 1-lzlfs 111' 1W1'111Y-1.11112 I 1'11:-1- Z1 11'111'111 111' 11:11'11s11111s. 11111 1.111-5' 11111'1- 111-1-11 1.i1l'l'l1 111-1'111'1-. XII 1 111'1f 11l.Y 1111-111111-VN 1-1111-1' 111'1- 111111 1111.' 11111'11-1- 1'1'11111 1111-, 1'111y' 1211111 1111- 1-111'11s 111111 I'1l1l' 1111111 111-1111 '11I1I 111'1y 111 1 1'111y. gl -'1-1 21221111 w1t11 1111 Illf' 111-111'1 1 11434111 I.I'11'll11S, 1 11111. 1 11111111' 11111 1111111 111-s111-1'111'1-1111-. 1'111'11111111- 1'111'111111- 1'1 ' 1'1-w. '111 5111111111 1 221111 111-1' 1'111'111' 1 s111111 111-'1-1' 1'111'f1'1-1 1' "lu 111-1'1. . 1 I s1111'11-11 1111 1111- 510111112511 -s 101111 1'1-1111w111-11 -1 V1 1-1'. W2 1 ' fe' ".1"41???' J' f ,io g 1' Q 4 ' v 1 W" .A ' .L 4' ' A r X 1 .,. ' lx O Y 1 f -' - 1 'e be 1 P M24 HN ,IW fl I I W' f-e N j Q :Q I 0 J X ,- J ff: ,if I J 171 J 4 Ya! x.gi xi 'xi fb xii-nl' 1'l'fmr'- Un' llf1'rf'fffr,+ AIM II.-ws 1.. '34 r..,y5, I,HIl4S.l' many' flu- lim-, lI4'l'l"F In mn' wlzxss mute-s, Nlilf' 1111-.vzxll ln- TI'lll'. Il4'I'1'.Sf1IIlll'i1'HI'lglll1IXX'lIiI1'. lmx IA ng' nmlx' it xvzlxw-. Tl'HillQ.l'TIl1' glnyx' ul' nm' ISUJMI1 ja? --in 4 ' . A 4 , ', Qfu T ' N ? f x - ,' If 4: I 'N II: I 1,1 Mt g. al f I-'o'Ly-ii:-1 111111 1 Q The worlds no better If we worry es no longer' lf we hur Very determmed and courageous IS she Say B1 ketball and Chet agree wuth me Ulmlnfx s lm l o dung IS hls tralt that ladles adore Not nn the parlor but on the basketball floor ll Slrrlszr Hazel IS wltty and full of fu Exut Blues when Hazel comes 1115 1' y X ill X ll s 1 S 11101 If 'gl U 1111111115 111'cs1114:s A- '1 -iw ' lf " '-if ' ' ' VY-H 'S'-' 1,1 1-1 11. s. lfllz 11'.,.11111111 Ill: '1'1-111-11 111e1v1 ' lil 1' flllll lll 11: I,llt'l'ill'.X' su.-11-11 II-lllf . 1-'1l IY. 'l -, ilillf l?i7l"l'Ill'1'l"l' " ll"Il'li lLlI-Ill-IV. C':1pl:1i11 lllg 1541.111-tlmll Ill IY: C211-v cvlllll I-ll: I.il1-1':11'y Suoim-ly Ile lllflY. A T .,1. 1 I 1 fxlf Q! 2l"l'Hl'1Rl,.XND- 'ku It ti 1 111511.-11,-111 IllfIYz 1,11.x11.r5 sn-' -15 II-IIIJIY. Q 1' X Y IIX'.fI. Slll-2l'l'l'S-- -"-'1"."', 1 Q " - ' ' n, 1 111.-.1 filllll Ill: 11.1 -11,- I-IV: 'l'1::11-k 111 st-1 11111- it i C'l11l1 lllg l,it1'r:11'y Society ll-IIIflVg.'1- ' ' ' ':1 .',' 1:1 . W if1',.. ' QV 51 I g:,1j,-.. 1 Page F L e KA! fl H335 Page I oxty eight fl 4' Wmdsone In manner m speech bright and witty IOFIIS tlllilll C Ulllllll ll l II Who mixed reason wlth pleasure and wlsdom wlth mirth lk Ill trll' Clk X NI X IxOX Heres to the gurl Wlth a heart and smlle That makes the bubble Of hfe worth wh1Ie" Lt HFS 1 1 mr 50111 x II C o1111111ttc 1 s mr H11 1 ll 0 1 IUIIIUTK I c SCX KIXXIIH ll ' rue as a needle to the pole Or as a dral to the sun er xrx Soc ll tx wi f rf. , ' v , ' 1- ,fl YS is-,,, K . ' 454: V' I 1 .---a---- a-----Q---M 14 If J l He. eye ,,.1. ., ? r r ft' 'I '55 , , ., , W f f , 1111 1 -.11 lil 1111.11 XJ l , A , 'U , , M i Q 1-I1-1' Clulx I-ll-III: Ll 5 II-III: cllIlllll1'I" '1 ' 1-i-xl I'l11l1 lll-IV: I,ilm-r:11'y Ill-IV: cllllll' RQ - ll!t'lI1'l'llll'lII lnvi: ' ' 'ttvmx 'N V I ' L GUI LUX 'lXKlCf -"P t" 1 SU- -1- Clulm llllg I,it:: y So '-tg' II-III-IV. l ' A Q74 I ' , 'qbgii liI,. .V ' . CII' f".-ll" , if A 11 , . Q E ' ' , ,jig Y 4'o11:111n'1'ci:1l flulw III-IIVQ Gln Cllulr I: C" l.' I ,lla C'l1o1'11s I-Il-III: f'ri111sm1:111cl Ciulml St: ll' III: 5 ' YQ? Ift- flry .' -'-I-' II- I-IVQ ' ' Q F 1 , .II!!l' -."1iur Ilan ll ft, S ll ' 'i'11i1-g 1 V l Svlliur Plum I'l:1v. I x1a1..' If ' 41 '--'KIM' h pig l' A , l l T . In 7 1,11-1 5 .' II-Ill-IV. .if gg A ,EA ' , ll 11111 HIS destmy I1es 1n the court room H1s thoughts on College H1ll H1s cleverness pep and brllluance No doubt ten books could f1Il s 1 1 Msn 111 1 r C 1' C XIIXCI IN 11 Xssls 111 1 C 011 1s rr1 Ir1 1s11r 1 111111111 SL111111' X 1 CIN 'N Il To tho e who know thee not No words can palnt And those who know thee Know ill words are famt ll 1 111 111 511C IC 1 llSlC 11111r1 1 s 111 ll 1 1 s1111 lIlC C1111 1 1 1 1 1 Illllllll' 91111111' 13111111111 C 1111111111111 I UU IX BIXC HSN 11111 know ed e and rredutatuon Make cred1bIe the hard decree of I1v1ng l"o eyccpt dur1ng recltatlon I enjoy the world Wlth0Ut any mlsglvlngs L1C11 JS If The mner half of e ery cloud ls brlght and shmmg I therefore turn my clouds about And always wear then lnslde out To show the l1n1ng" 1 11 111 C I111r11s I III C 1111111 r 11r1 1 I1t1r1rx 1 1 II it X 117' l 'M P LEO 1 o1-ty mno jf' f': ' 11:1'111:x1-1 111111111311 -' " I if Ai! , I , v I .' ,Y I V' "r I'I1I'it'11' 111' C1ri111.'1111 "111I C11 ll IV: . 1 If I- - I 1111 111' C'ri111s1111 :1111I Ci11I1I III: III-Y IIIIIT I- 'EI -A II-III: I'1'1'si1I1'111 111' Ili-Y C'I11I1 IV: I,it1' :11'y I 55' , J 'I'1':1111 IIIAIV: I.i11'r:1ry S1101 'ly II-I I lfIY: j ' XYITC'-I,l't'HICIQ'llt 111' I,i111r:11'j' S111'i1'11' IV: . ',"I ' ' A1 C'I1111'1. III-IYg CSI -- C'IllI1 I-II: I t f , I I3"sI11'1I':1II NI:111"Q1-1' III 3 1-X1'-111 '111i1' ' 1'.'1. 1 " Q, I, C'11 -111 I'I1'1'11ls lllg'l'1':11-I1 Il L C'I:1ss ' ' -: 5 1-r 1 gj , . f I II3 C'I1'1ir111:111 111' HIIIL, C' 'tlvvg .'- ' 1 'f-- , 3 C'I"ss Play. 1 I ,T -b T u- I NI. I1 ' 'I'II .II QCJN "li zz" '4f7 ' CII 'T1'1t' lI:CiI1-1-C'l11l1 II-III-IV: 51" 'If -'111' Q "' I,it1'1':11'y .I -' -t-' III: NI NI1- A' III: W . ', 1 Ui :1'1I C'I 111'11' III-IV: C'I-ms S1-' -1' 'y IV: A ' ' IIigI1 S1'I:1111I Q11:1r11'1 IVQ C'Y'Il.' : I I ll gf . '- I 51:11 IVQ I,i11'r:1r-' S11-i1tt' II-III'IYg . ' - fu ' I ' IQ "1, WJ' 1 ' ' ' Q , viix: 1, n ?Y"x:""' I . , . A . 4 Q X 'O 7 1 - ' ' is 1 .F 2' 1 ' ' ' I Ti I . 4 . . . . ',, E L., C11 H 'I I1 I-I Ig S1'i1'11L'1- CIIIIIH III. I' ' ' e ' ' tiff - ' M ' " 111.111 13' 1f111'-Y--"1"-1 " ? ' - : . . , ' III' - . . l gil,-L In C'Ir1 CI I II-III-IV: I s I- g ' IC - 5 ' 1'i:1I C'I11I1 III-IVQ C31 1 -tt: II5 ,' - 1 .1 Sy I 55, , Civtl' II- I-IV. ' L' "LW-.,, ' Agv' T 115 Q uf If Katherme our petlte llttle lass A very popular gurl ln the censor Class N In Hls knowledge Increases diy by day And nexe see ns to fade away X 1 Quiet vxays and ready smnle Eternal b lghtness all the while X Xl J BUSH l I Don Regal Jolly brlght and rare None wnth hlrn can quite compare lex I tllll Illl l SK I Q?-N 5, 111 If be ng nlce we re money shed own the whole VI de world l ll 'N 1 l QU ll " Nlwnner and s .ov 3? peech so qulet and low Care'ree of mmd undes 1rous of fame Q0 sr 1ll of stature t usuon behmd hIS very name kll x ii 1 ln her eyes and In her srmle a urth IS lurkmg all the w I6 'V I cuts X X X ROISIXH X A face wlth gladness overspread So t smlles of human klndness bred mlm la ll 1 XIIXLI ISIC 1 1 1 11111 11 g N 15 lmge lflftx one Ciffgsrfg 5 :IA fi' S lf ' 1 al ,l l 159 3 -2 A Y ' . U11-1Ai'l11l1 l-llg c'11111-115 1 ll: 11,11-.-1111 ll: NI A ,iv Nl'Il1lll'f' lY:l,il1-1':11'y 5114-1 'lj' ll-I I l-ly. W if A 11 Xl'I, ' ox --11"14,," fi' . I h h , 1.',- 'N Tc ,- ' was indeed as tho' t "A" He sought secl ' ' ' ." ' l1lll'l'.'ll'j' Su-' 'll' ll-Ill-IY. KilCXl'1Y.X VI DSS "fi -111"' 5 12? C y xt" ' ' h'l ." 5 f'l1:11'11s I-ll: l'11111111m'r1'i:1l cllllll III-IV: l,ih-':1ry 4 ' S11-'-A' II-IIIVIY. V 1 1 y 15 X K'I.,- Iii .. .'.'U,' f ' ' y -YY L'k- - 1 Club I-II: Glu f'l11l I-III: . 'J-1 gg- c1ll0I'llS III-IY: M1 . " Am 1' -vi: l' III-IV: b I"r1-1-ln 1111154 lllq cw-1.11..m 111111 1111111 311111 4: Ill: -Illllilll' li:1luAr-x' Hall: lllg l"r '. l1111:111 R1-A Q cvptiurl IV. t 3. P ge l1fLy Luo I 'ny cfes w1th '1 wondrous wut hung charm vood or br ng us har N I X Xl lu 1 ed athle 1 ourd be t fou shooter near or r if Inf D QI c es the lnxelong ay Ar' for he1 e PItIOI'l she gets as pay :he loxe of hex clissmates one and all T e fro n of leer teachers as she runs thru the hill s 'ali N 1 JI 1 an XIIXHI H 111 Il , Il DNII IIN A rnlden Wlfh a cheerful srnlle and happy per X-vi sonahty W4 I i X. V IfI.I..XNi'Ii liIffi'I'IIIi'II -,Nj XML! . "Gm 1 , ' . " c ' ' To do Us Q, 'i .h." :vw KIIKI' IIIII I: C'1i11s1:11 "11:I C111I1I Slrmli' lll-IY: IIQ1-I1-I11 f'It1I I II: lIlIllIIlt'I'l'Iv'lI fIIllIl IIIYIY: """ , I':1 IrI'l1l UI' f'4111:1111'l'c'i:1I QIIIIID IV: I.iI1'1':1rAx' Srnivlgx' ll III IV: i'11z1:11:ill1'vs: .I1111if1:'fF1'r1 ' X I111' II"11:1"1'l III: I I':-w IIIIIL1' IYQS1-1i11rC I':ss 4 A l'l bv. ...Ie . H XIX 'i'IfI, If 'IHIX 1.111 117' 'Ou' much lfelo' t'c star, H U 4' ' ' 1.-5.9 All z . 3 Y- fa ." : In I'11,11.-1-1'1'i"I CIIIII ll III: Iimlu-lI1A1II lllflX'g I A' fl' -- I.iIe'1"'1'y S.1uil-I-x' ll lll-IY. X ' IDIJI ?'I'IIY FI,.X'I'IfIi "1 " ' . " ot u'gN7f. A' d , " .d : xr' , , . A p- v C Y Y f A h . , R5 K. 'II , I3 I". II. 5. I-II: C'I'1 s Vim'-I'1'1'.'If'1lt II: 'l'if " . L1-r Fl1l7' ll: C'I:1ss Sl'l'I'l'I1'II'y III: c'l'Ill. 1111 --1:1Iii11I1f Flwll' III: IIig'I1S1-I11oIQu:1rI0t III: 'I'1'111 I'1': I'-l't'lli'II I'I:1-x' III: CMFIS' Gi 1- f'Il1I1 Ill-IV: Hush' .xIlllY"'I.'lIIOIl III-IV: . l'I,111'11s III IY: I.IIl'l'.'ll'.X' 'IIt'illll III-IY: .Illllf lor .'1-11i111' I5:11111l11't V11 1 iltcc' Ol -rctl:1. XXI A GUI'I"".IAX '3 0 l' I ch ' ' - .XI:111r11111 St:1II' IV: I,IIl'l"ll'AX' S111-ivty II-III-IV. :L - '- ' I wsth the dance Let Joy be unconfnned ll Whose armor ns hns honest thought And snngle truth has utmost skull Ilusllf ll! X Walklng as the sport that she Ilkes best of all Long hlkes through the country no just ln the Hall Xi 1 And her modest answer and graceful axr Show her wlse and good as she ns fair X 1 NH sls m S 1 Q H cu IIX oc ll x lll S I 10111011 K l R 'x.r' ' F, 4" . J S I, 1 Ai ci 1 5' if- Aff' Q fl li 1 M 457 .01 16,- Pfl e 11ft5 thxte Axflf X M ,AM :A ,,Y ll lIlfNi'lf CilCS'l'llli'Il "l"lf" . V X On ' f. ' ' I ' K l-1-l'lul- l ll'lll'Ixv1c.l'llllNllll vml tmlflSt:1fl' 4 if lll: lnluhlvlm' 1 lulm l ll: l,lll'l"ll'f' Sm-ivly ll W lll lV: Ulu-1'm'll.'1 ll: Nl:u1'1gg'm-rnfliirls' lieu- .I lu-ll,-all lV: 'lvl'l'Fl5lll'l'l' l.il:-rriry Soft-' Ilg J f'lhIllll!l'l'l'l.'ll flulu lll-lV: c.llflll'lIlflll ul' l"rn'sl1- I msxn l,'Il'l-Y c'lllI!lIlllll'l'. V Aff l"ll5lfli'l' Nlt-NllC'Il,Xl'1l, "l'1l1" lliX cllllli lfll llIflX: flbllllllz-1'4'l:1l Vllllb lll- ' lV1 l.lll'l'fll'AY Sm-ivtj' ll-lllflV. - IW UA lf. ll.Xl,l,' " .'." " ,qv U ' ' ' 'V 5. 0 . : t . . f' film- fvlllll lfll: Girls' c1llHl'llS ll-lll: l'mmm-r- l 4-i:nl Vluls lll lV. ' ' l3l.,X.' 'lll-I l'l'C'Klf'l"l'l'l "l'l1'f"' . ' ' ' -YY 8 lin 'FIINNVNIII lligggll S1-lmol l-ll: flsxss l'l'v."lmll , j lg .-Ks. Tl: l Sl'K'l't'l1'lY'j' nl' I.ltl'Y'-'ll'y .'m"1'ly l: Wg .XC"1Ill'lIllC' fmh-st. Civics lll-IV: fc "'- t: ' L ol' l,itn'r:1ry S "-tj IV: Al: rum .'t:1H' IV: All l c4fllllllllttl'l'5f Hull " l,fll'l.V. l'vl'i'NlllllflIl Rv- i C'l'lllll!ll IV: l,itm'r:1r-x' So-i-ly l-ll-lll-IV. -A f"flQffQk' Q- 5 5:2 r 5 f ,Vl, , tl ful?-U9-fm D3 132149 Lf If X 5 -J 4 LfXxw. iff' Xxx lr! 1 lx fest, I Page F1fty four X' JI ll How sweet are the looks that the Iadles bend On whom the1r favors fall' For them I battle to the end saxe from shame and thrall I Y' 11011111 charmlng damsel IS th1s popular g1rl Who keeps the male mlnds In a whnrl lit Xl II 111 s II I 1 1 lil I XX 111 Wlsdom rules hus deeds and thoughts I-len e hls works are wlsely wrought ll IICI l I' C lll X I Hllll I X ' I I1111 She chatters chatters as she goes Her tongue nt ceaseth never Men may come and men may go But Greg goes on forever cr 1 u 1 1 NIA 1 18011 1 S 1 U' rx 61111 III Orc' ts 1 111 1 Ilmlor S1 mor I3 111 ll nr 50310 lrtx 1 1 1 Q ods I ltbl 11X Socmtw II III IV O Jer tttx ' If " - '- 'Q 1. J "3-. -1 Qi: A .' ,Q V gf v ,J ,1 If fl' . 1 3-,,'.1" Q91 I ' I 5 I A ICIJWIN I JIIIIMXSS- s"T'l" xv I 1 -1 ' -:- To 1 "tI XI his I"1mII:1II I-II III-IY: I,l'l'5IIIl'llI III' I,iIvr:1 y Su- 1 I AA - c'i1'IAx' II-III: 'I'l'ill'Ii I-II-III. V , IIICIIQX 'I'IiUI"I' 55 'Y -AA ' I - - , Y, 4 . . . in 'f ' IIl"lIl'l' IIigI1 I3 I51':u'1'1' l'11II1'gm' Av: I'lllj' ll: Tift I,,,1 , Vim'-I'1'1-siclm-11t I,it1'r:1ry S111-in-ty II: Glu' CIIIIIY ' J, 1 I-I IfIII3 Mix- cvIl0l'll5 III-IYQ O1 -'vttns X15 I-ll: II111111- 1x1-1,- i'I11I1 l--II: 13.1.11-1.-1 my NI - ' IM 'if t 1 sip .Xppr-1'i:1Iim1 IV: I"r-111-I1 I,Ifl.V IIIg l'Ivf I I X - 1 It-,IJirl'lI'A1'Jl1m. JI:lrtJ1'111111ittm's: I':lltt'l'f.'lIIIIIIUIII. f .11xx11-is In-.1 31.15 'ill 1:11 1 1 C 1 I , Ii. I". II. S. I-II-IIIQ Stl1tI'lI V011 'I Ig I"irc'- Iilxlk if I 111:111 III: SI1: Iil'SIM'.'lI'l'flIl I,it4'1':1ry IIIg 'I' :1-Ii '5 1 ,N III1 I.it1-rrnry So -' -t-' IV: III 'il:1Ii1m C' nit- 5 "X 1 I Im' IYQ E NX , I Q i fe-fi? ttlw '3 , ., , ,X 5-- Xifxxg' -V: 4 xml . 111N1-3 IOLI, JC'Kf-". lg-11" Q- K Y 'I ' , 3 I Class hc" vtrxry Ig C If: CI1I I-IIg . Xcd I -IVR' "4 j I I'I11mr11s III-IV: C'r'11,' :11l1I f'0I1I ft. II' Illg E-N 'r I 11 '1' IV 1' 1 111 1 -wx ., I ,1 - il A' 1-:1111 g 'rv - :xy g ,1-.'- -ii.l."Z"'iN if' I tr: IV' fo llittm-cs: . ' -," ' : Ct. f:-- 'six ' ,,,, ,- ' q. u V,', if 1 I'vI'l'SIlIllJlll I': tv, .' 1 I more P: ', Son r : nl I 'I 'ltl f' A11 55 Q Q w H- - 1 Q 51 . - X lf' Her ha1r IS rot more sunny than her heart ry r11'e1s111 those eyes or b e 1l ss late dem r lwes to cheer 1 nd thats pro en tr1ed and tr 111 X INI1 J I Q S 11111r I X ll Don IS hr1ll111'1t and l1ked by the mass 1he d1gr11f1ed pres1deht of our Semor Class I It s11 1 1l01 lt 1 s1111s-1 111 CHSI X11 YS l HI1 Ilf Fmehdly c'1p'1ble and opt1m1st1c Good nature IS always her character1st1c XII N Xl 1111 11111 I 1 11 I 1s11 1 1 N 1 I 1 H X 'N of There IS nothmg 1ll can dwell IH such a temple Good thmgs alone have so fa1r a house "' vi UI 11111 I 11x11 1 71 NI11s11' XICIIIOIX 11 5 Page Fifty-f1ve 'W' 'X 1, 1 g1l'5.,I 1, IJ ,N ev' :EX xii! X 4 '48 'SP'- J, A4 Page I1ft1 sm 11111111 11 O sp1r1ts gay and klndly heart Preclous the blesslngs ye 1mpart l 1 1 1 S1 It ll 11 II S i0IIIX 1 Int Who IS thus w1th charmlng face And a pleasant charmmg grace? Why nts Dot' Someday we may hear her name Changed perhaps or lmked wlth fame But stlll just Dot s 1 11, II Xllx 1 1111'11s IX s11 1111 ll 11111 I Tllll 1 1 111111111 1 I 11111 111 1 1 s 1 1 Tl 111' 111 I11111111 S1 111111 Illllllf S Ill lb 1 11111111111 l t1 11 TX 11111 1 J ISI 1 X lou Qulet thoughtful and very wlse In all her classes her work takes the prlze Shes very klnd and a frlend to all W1ll1ng to help at the slightest call 1 cle Club I II 11111111 P111 III Glu, L 111 1111 111111s XI11s1c 111111 1t11111 IX I 11111s1n 1111I Crold S 1 X1 111111111 I outest, II1st11r1 III I 1te1'1r.1 So 1 C l1 111111 111 111 I l11w1,r 11111 1111ttec III X IHC IXI X IJ XX IDSOX Jznny T1s educatnon forms the common mmd Just as the twlg IS bent the trees mclmed ll 1111 lmrus II XIIISIL Xpprc111t11111 III IX Ikclele Club I II Ire111'l1 P111 III Opcrctta II 'XCQCICIIIIC 11nt1st Il 11111111 1 I 1t1r XTX S111 11t1 111111111tt11 s l1111111r S1 111111 B III 1t 1 1111 1 111 rr lll C 11111111 I 1tL1 I 1 1111 IX .1- 1' l,f 1 'A we I at I li ilk-1 1 fl' . l 1 ' I 'K 522, ' 1-1.1111 11111-111 1' 1 1 " 4 A ' ' I ' ' ' -H I X'i1'1'-l'1'1'si1I1-11 Ijt -r:1ry Ilg I,it1fr: ry .'1 1" :ly 5 lllg Ili-X' Ill-lX': Glu C'l11l1 lg 'l'1v 1il1- ' c'l?lS.' lie.-l:1y II. 3 4 -l 7 l DUI " ' Xllfl RIXI.-XX'--"1 " . I , , 1 1 ' I ' ' , 'YY , I I Clasp Hist111'i:111 IX'g Cl H' c'lllll I- 5 . 'ICI 1 fl J 'Q XI11."'.'X11 '1": t' III-IX7g ' ' - -ff A . Q 5111 :11111 Gold Stull' ll-lllg I,it1:r:11y 'I'1::1111 IX'g ' " l"1f111'l1 ljlrlj' Il I 3 Al: St: fl' IX'g ' - , 13 l 1 'tt - f't'll' :l c'lli. 1115111 ' . ' -1" ' 4 l lin - . l"1'1-sl1111:111 Party, .'1f '111 Cl: 's Play, 3 , S 11l - 511 .': l.it:11 D' S " 'ki' II-I II-IX'. 1 A I1 L' 1' 'I M fC.-XX 4" , " . I 3 ,, . Y . I 1 1- I , 1 . ' I . " 1 I'li:l:1' - Q" " zu' Q 'll 1 l I-II-III-IX'g BIi."l' C1 .- III-IXIQ . " 3 , J,-I ' l gxll ' '5 ' ' QD : ' .'l.: lf' Q D 51 1 I Illg l.it1e1':1ry 'I'1f:1111 III-I X'g Opcrettu Ilg S 3 7,7 -Av' 1 L A i H: I . I . xv. .Y S 4. L v L1 K F ' 1 If l 1'i11t-' II-III-IX'g ' 1' 1 ' " 1 C - l I ' I 1.2: ra- ,,, . , . JN 1 5 111-f 111111 I-II-III-IX'g 111. -1 1: ,Q I-lX'g 1311 ffl , ' , ' , I 1'5" f f l A ' . A ' ' ' ' . -lying' Q ' , , Y' Q 1 1 5 A 1 I+f'if55,QwQA.x .-,fglglgfj-1 i C' '. , C' 2 - IIIQ 1' 5 : U' 1' 1' 1 D' ll-I I I-l X'g I' ' ' ff: 1 ' -1' 2 ' : - f'3',f' 1 1 1 I I 1 f I , ' I ' lv K ' 1 :1- 4 X IH John IS a qulet and nentle lad S dom ngry awd re e r d Work real hwrd and does has b st lnfe e be an su I 1111 11 Helen I clever and always gay Laughs and lngs throughout the day lf you dont thunk shes r ore fortunate than a few Just ask her to sung for you' lr s U uc ln msn cum Crimson llll mc S 1 I Cn xtm ttf uc 0 an m 4 I0 nurum 1h r an lx 1 mo U llllll t IIOI' tllllll' lllfl I FCSI I I IX uf An affmlty for knowledge It sticks luke glue, Added to this IS a sense of humor too ox 1 1 I uc 1 01 s nr 4 UXCIA S I Il An earnestness of purpose domlnates her per sonaIlty" :rs us ll lm rr alex II "'5 14 vc' 'U F-1 cn 'J v-Q .-. '4 m ca C -uv rn 5 .1 A Y Z-:if - K .rg Kg V A gp. ,Hwy lg xf ,Q -H.,f ... Xi ,,,, ,- ... L- A. J -1 -. A ff A I 7 C -" I : ... Z W Q -1 . 3 '- - - - h . -4 ... f: f-M - , : A I f- I A - L, 3 Q - 3 --T' E'4f '-: 5 'ef-:zefgri 7 - - ' t-,Q 7' 5-T'-in : j-s'I"A i f -' ':: - .L ' ,.,"- 'V rg' 7 ' V 7... -- ""- M ' -r' ... H I ,... ... .. - A -I - . . H- - A Q - -- f-f Q 't .-. . V ft Q U 'T' 'f 5 I o :1 f-P i - 7' - : C., C I 5 an , . ,. ,,. . ,., , . , . 3.1 V r-E "IE:-14--"'2'.'-K - P-If-7 F1 '4 ,,,, -- 'j"'-- ' ' -- ,L ' '-- ' .L ca ... 1 Q . LC ... - . , . ... 1 "' -. -Q 1, , L ... 7 Q., . I ,R -' ' m - - ,- - - -- 1 Q - " -' .. 5. 2' - fl ' : ,... 1: I 4 . . : F I ... 5-H I . :y ,. U I T- .4 Z- 5 ... - ' ,, - -. . L ... ..,. . '-1 ,n - ,.,. - I-I N W 7 L. O , ... ,.., , -' -z ' . ....- A , ,fr '- - 1- -' . '- If "" 71 : 2 5: ' fa- '4 " 4 'T l TQ " '4 I N E11 L V l . , T- I ,... -1 ,-4 - . P- .. P' .L i I -L ' ,- -. 7' 4 -. I-: .5 -4 fp . -, 'z z ' ... .L 7 ... ... 4 ' :' ." "H M I .T-2 '1 'T P-.. . ' 4 - - 5 - ' - : Q r - " lr I 0 ,Q 7: N- -' A -F 4. I - . 1 5 --1 A - ' . .. J, ,. -. 1 , .. rx . I . ' l - A- ' , ' ,- ,,, ' .L. fn .. n-.4 'J -... -I -... L f-v- "" ,-, 15 3 f: w ,4 I. A .. H., -L -5 -. . .. ff UI . ' "-' . ' -1" It " T ' - "7 I 0 E. W E. l -4 E' 1 A .. 7' T: " .. ,-.. .1 .ff '-' ' '- .4 -. :L l : - 7 , ... h D .1 1 ...Y ,- A ... . ., .... V --. . I, " .L .. : 5- - , H- -- L' . - -: A - f-v- 1 ' . . '4 ' . -2 , v-4 ,-4 . ,V l-1 ,D I I I fx L-4 1 h' V -A 1, r-4 1 .-1 PT' , I 4 x M- 4 .. . ..-.4 4 -. 4. -H.- V. - . . . -.. .. . ,, ig s,T:?w.,.,..,.. ..,,.:.,....-,-.v.,,.... .,,,..i.,...-,, ,, , , o . . W ' E L :. 9. . 111-5, , , .. -f . .o - l ' l 1 ,, " A' y -V3 ' U Af I4-, ' ffl, Q' v IL?" Q, . fw .1 l. . y L an , A Y. , . Q rf ' l f' ' I: ' . ' UQ fgj . A r .naikx ., Q. V I ' -"lf-. -- F' , .' , I ,fj3..2',,'gA Aff? u Aff , 4 -. ' --l ,:. L 1. ' - - 1 3 .- ' -.. . ' A N. . my A- , -'tg - If li v'Mfw++-ewilf. nfl.: .lm 1. elllla 'l:fl7'Tfvsw+'21-1. '. , -. .--- ' ., X. 1 ""A- 1. . M I . ' ' ' " " 4' M4-M--fff --- A --+A-4 - ------ax:-n-x.m.sf,-1, msn --V. .. .-4-:,.-----....,.....W-...--,1,- .. 1 ..,. ....-- V ,A M A xx ,f Qivllv- - Y 'l ' Ac V rf- N. Qi' 11 WP W W 1 F H971 LNIXX III sl X111111 Most Joyful let our poet be For the w1tty clown of our class IS he 1 XS 1 LL 1 11' S ll 1 I TK S 1111' KI 1' 111 1 1 111 S Her merry eyes And charrmng way Have won her frlends Who II last for aye 11111 1t1 r 111 I1 LS 1111 11111111011 I xrtx I1111111r SQ111111' Ill I 1111 I1 1 Il CIBII' the boy wlth the future brlght Who Iways does exerythlng just rlght 1 S111 N 11 QR 111 11r11x 11111t1 I 111111' C I Page I 1fty eight i X X 1111111 She doeth Inttle kmdnesses hlch Most leave undone or desp1se" ltlI'lI' S11 IL II I! if 091356 J ,........I f"1 , 1 . 'Q 1 ' 11 A 1 . x U1 ' 1 kg' ffT'ff4 I I If I K- iz! I: ., ",iET'J1 NUI. . .' ' CIS." 'IQR-f ' " I I . 1133 'I . . ,, . rg. . If-'V I I'1'1-wi1I1-11t 111' Nlix -1I C'I1111'11s IYg II11-'.' Cl -1 C'I11I1 4, I-II: Ift-:xry IIIVWIII IVQ cII?lS.' I'1111t IV: Al.-11-11111 St:fI' IVQ IIi4Y f'I11I1 I-IIQ I -si- jv Q 1It'llI I.it1'1':11'y S111'i1'Iy IVQ I.it111':11'y .'111'i1-ty Q II-III-IYg l'11111111itt1-115: .I111i -S-1111 B: - ' I 111:1'I. .X1I1"1't'si11Lf NI:111:1g1'1' for .I1111i11r I'I11t1-1'- l'1i111111-1113 O1 -'1'lI:1. . I.OI.' I.I'III'I'IIi--"l'1'g" 1 , f II. I". II. S. I-IIg S1-I' " C'I11I1 IIIg If -ary I, S11-' ' D' II-IIlflYgl'11111111itt1-1-s: I"r::I1 :111 liv- 1-1-11ti1111. Stl I '- ': -',. ' -.' 1 ' 131111- fl 't. I 1 if 351 1'1.1-1111 1'11x1,1-11' '- H " I I 11 ' ' ' f, A 1 II. I". II. S. I-II: fII"C'Ilt'Stl'Il II-IVQ 'I'r:11'k III I :'II?1'7I'1Ill! Staff IVg fo 1, :1111I .Ifll-j C11 I. Qffgi , 111iH1'1' IV: I.'t1 : S " ' .' II- II-IV 5 ll. 1 S1- ' 'lfss I'I:1y. 1-I. ' I f I' I-55 I L if Lfiif ' ifgfei I I I I I If-7 .CII 1 Z 'J nf? 7'I'I"I'I I.'1 C'A'I"I'I--':"" " , 1 3 11. 11 11. s. I-II: If -1 y.'1-'ty I-IV. II le! 1 I -1 1 Q I , 3g1"W1v'.-,Y-, YJ.,-,-.3 1 'f TMI I , -"'bI"2ff: - I . , 311 I 1 S XII 10111 Her talents are as rnany as the leaves upon the tree Her smlles are as numerous as the sands of the sea 11 Tl 1 lllll N 1x11 1111s1 D um 1 111 111 5111 r ll X X 1011111111 H1s heart has hand hls purse were always open us lt url 1 lllH 1 lll"lllll 1 Il l cr t Ill , Slllllflf Shes very demure And very petlte Lovable always Cheery and sweet llllllt C 1 I I' S Ul'llS RL IH VII SOX Rufus Sedate unassummg modest and sweet The kmd of a gurl we luke to meet o111111Lrc11I Club III IX crxrx 111 x III IV QI' 'L -1 WS? P xge F1t'ty mne 1' l1Ol.' .I' '.-UV---" , ""' I X1 MV: an , ' up I 1 ' I 3 -" 1 I'Ii1'I1'I1' IIIIIIJ l-llg U1 ' 'Url II: Glu' i'I11I1 I- I 5' II: Glu' f'l11l1 Am' lJ'llllsI III IY: ,l':-l j '0- K'I1or11s .'Xi'I'0llllJ'llll5I III-IV: C'I1:1p1-I Pi' 'W f IV: I'Il'l'llL'Il I lrxy II I 3 NI - .Km 1' ' "'1ti1111 ' 1 III-IV: f'ri111s4111 :1111I Gold SMH' lll: I,il1'1'f- I ' A ary 'I'1':1111 IV: f'I:1ss xIl'lIIl'y f'o111111ilt1'1'. .I I - ,,'I iur-.V in Ii:111ql11'I Illllllll 'tt1'1': I,ih-1':11'.V SID- 1 1 c-ivly II-III-IV. I .IUIIN IH l,"I'I'1Rf 'Z 1" n- , 11 - - - cr 151-'.' CIIH C'I11I: I-II: Ol 1 -tt: II: fr' 1:1111 , :md Us ld Stuff III: .Xl:1 SMH' IV: IIE-Y IIIIIII III-IV: I,IIt'l'!ll'.V S111-ily ll III-IV: ' V1 11111iIl1-1-sz S11pl1o111l11" Party II: I'Il't'SIllll2lll A lic' - -p il IV. l I I 111:1.1:x lIIl41I.l'S+".' -, 1' 1 I II Y q I, I 1 , Y A S V11 -r -i:1I Club III-IV: Gl 11' QIIIII1 III-IV: 1 'FM Fi I.' C'I1 s II: I,il1-r:1ry IIAIII-IV. i I 5 I I ff 1 ' P ' mf? "'11 I fig E 3, V A. Af-'11 -1.11 X 'A X as I ' 1 ll I ,ai C' 1 ": I - I: I,it-1 .' So " 'I.' ll- . E ' -xi: L1 :ij 69,1 WQHTWTA if 17115 ul 3... I age Sutty 151 IxIRIxBRIDI' Her a1r her manner all who saw admlred Courteous tho coy and gentle tho retlred 1 Ixmlu lfl I I IS Imp mor I1 mmm fr rx 11 1 1341111 A v1oIet by a mossy stone Half hudden from the eye Falr as a star when only one ls sh1n1ng 1n the sky I C111111111 rc 1 11 ll 1 IX 1' 111 r 111111111 an Xl lllrlllll S cr rx S ue 1 RIKII XRD IXC IxSOX lmlze Perhaps you ve never seen h1m As he wanders thru the hall fbutj Unless you re deaf youve heard hum Leadlng cheers for basketball H1 X C 11111 III Secretirx of H1 X IV I 1tor1rx c11t1 Irxck III IV A1lllTllIll 1 IX C 111 er I e ICILI' IX Comnnt ces 0 1 1o111orC 131111 rx 511K I11111o1' S1 n111r nqumt ll AN SHIPIIDS lerlme Clever well rather Pep yes lots of It An all round sport well say' ' Irung' H S I Xllcghenx I-I S II qouth H111s 11111111111 If 1111 C1110 C1111 remh Club I I FI"1C C 1ss Irc1s11r1r II X O T Club II Basket11111 I1t1r1r1 Soclctv III IV Semor C xss Pl 1 'NX in I75, . I A I 1 1114 1 .2 1 11,1 H 1 L by V, ' , W.. y, . y .eil ,.l,QQQ,1QQ'i q T.'ffpesw' 1 1 K , 1 1 :V 11 A ' 1 f , 1 Yr- " I1'gN1 . I 11111 I-Ilg '1:s.' J 1lCt.IXYl Q71 1 Sc ' I :xy K' 'ltvvg 1,111 :1 -' Sr -ictj Ill- le 1e e e 1 f W ki:-:lv I , f W 'fig 2 1a1,1z1x111-2'1'11 111:1c'11e" L- 0 ' ' ' 'YY 131. 1 2 1 11. 11 11. s. 1-1 1 , - -'1 Cll 111- '1 111 I Az' 1 c'1ll1l 111 11' 1, c' 111- 112 1 1 511111 W 2105 'j' i IVQ I,it::1A' .'11-' 'tj III-IV. 13115-fix ,,,y1 1 1 I i3fgi5'E5 1 , . 1 : 5' g so-'-5 II-III-lVg "1- - 1 1 lr 3 Strfl' 'g ' -1 ,: 1 'g 1'tw 1: '11 gil S11 I Q1 - II.. ' W 1 V'? 15:1 ' III. fl: , 141- 13 I f' I f . 1: 3 Q 1, Y , L . - 1 .1 1 y flgb 5 IIIgSw' ' H7151 I-II-IIIg '11 1 llg 1 11' - - r -1 -IIIg ' . k 1-11, 11..- 1 lflflff " 511' 2 g 1 . . . I g : 15 IIg 1' 5: -' .' - 3 1' ' 1: 1 1 :1". ,fir 5: ,4' K XIII! is Graces grades are shmmg tops As are her glossy raven locks 1 Sous X III X KX Guy Cr light or dark or short or tall me ets a sprung to snare them all ll mr X OCICX crmtxlx 1 ic' 7 IJ Ilfnny An ath ete strong where er he goes Many hls friends but few has foes xs ll C ik crlrx Ku x MILIJRI D WARRI: X- Midge True to her word her work and her friends. cu C, I-II' Trick III- Iitorxry Socivty 11-Ill-IV. A . Page Sixtyvq-uc W 44.5, Page Sixty two ss IIN e He has a natural wlse smcerety And a slmple truthfulness 1 son um wld Staff II Scumc CIuI S t II III IIIIX NIXIIII X Of all the treasures I fam would see A tlny rung IS che thmg for me ' C lu Club I QQIIIIIIILFLIHI Club III Ilterflrs o II I IIOX IIOL SI IIOII PR And when a Iadys In the case You know all other things glve place flul II Iltcrlrx Souetv II III RXFHERINI SI IPII' K As to her stature shes very tall she funds much pleasure In basketball " Bxsketblll III IV Ilterarv Soclety II III IV F' ,ri UVB' H ' I I CIX DI QNIIPH bmzfty Whose natural mslght can duscern What thru experience others learn Clem Club I II SCICIICC Club III Trlck I I nshmen IICCLPIZIOII Comrmttee III I lterfxrw Smut! II III IV H XIII C XRRLTTSON Gary Little and sweet and all that's neat ls Hazel A student true-and well liked, too Thats Hazel C lu C lub I II IV COIIIIDCFCI 11 Club III IW I ltnrlrx boclety II III IV GIYIS Chorus II CH XRI P S RUBY Huck Happy am I from care Im free Why arent they all contented luke me? IOTUS III IV H1 Y Club II III Scunu Klub III Cheer Leader I II III IV I ltLl'1l'X qOClCtV II III IV COIHIIIIUICCS lI'CSllIl1CI1 Party, Sophomore Party I resh men Receptlon III ORABEI I E DAVIS Peg Laughs and smgs o'er all the way he never sees a gloomy day" Crlee Club I Cormnerclal Club III IV Llterary Soclety II III IV " I'lllillllllllfgfllllllllllllw' ' 4.lQ N ,, 1 fin! 5 f iq 'cf' I X y ll -.N XX 'af QI .z 4 X- ,Wi :QW F "H-an at-,wvmazasi ff Page blxty three J, 0'2- wx E g X 4, ag I Xe - b-1 " I ' . bf' , rv "" - ' "' N . ' A - m ' I ' , "'-I ' . ' A ' , A . N ft . ' j fl Q 'I 0 If' '. A ,. A ' Q 1 -1 I ,,, A V Q I A I I I w . 5 ' . A . 1 U' ' ju . , . H - , I ,. gh , I .g . - , , ' ,. " : 2 ,. ' , . 1 . un I 'I - . I rn 5 I ' ' u O A . 2 ' ' .: I l: 5 O '- . I I I H we , 2 - Q M. , . .. ii - . : N I 5 - - , 71' , -, l Q: I w- '- Us .4 P-d up t. , , r-4 g ' A, ' V ' M . - ln!wl'lllnu.:.llIA....4mlliilmmni rlmInIn5iiia......-.aaiglllllllmlm ---f-4 l- II--mllmiiinnma...l:..aaaiuill5fAllll1Ql:A:5:?:E-:A I I y :I A- A 2-1 A I? .A h .v,,?5 Lire-zf-5.'Tg5i51Li:w ,,f.3iii?-gggxtilx x x,p.Li 1 :gg R, I , 1 A , . . I '4',:?,f .. ,fn . .jill 5 N -: P- . l QflgU,.,ff' 'U' X 5. X W' RVK , " IQ I f -X If. xx Av 'sh' A3 QS ff X ' "5 H Q if V 1 A, llbtfg' , I0 XF- 7 'hp A. I9 lx I 1 'Q' 1 gl' ' I" Q " ' If ' I lllg tt. ,f Z 0. , I .V . 3. Nw. I 5' XSS X4 f ihbl-X .X lk 5 -W, :H I -WH. -1.f,,,.. , ix 155, - xx: Ak i mf um- Nlxxx wx, ..:f v :pf rt-, :U ' I ' -I-'fe- Q45 affzffillSfilllllilliflil ll! ' ' ffl' ' l ' - or ' . ' 1- L iff -, ' A I - A ' . . ' K ' f ffaalvz'-I .A I Tl? I 7: "" 1-f I z,f'7""N Page Sixty four H XIII I BOOK I 091 By her quiet manners and qulet work She puts forth the motto Do not shark 1 CILIICC um X C lux IlftI'lI'Y Smuty II III V I never dare to be As funny as I can S I II Trac NI XRI II X XX II SOX Uarty A sweet attractlve kmd of grace Contmual comfort In her face C In C lub I Commcruxl Club III utx II II I4 DW IN I RAIII4 R Appleblossoms Most great men are dead or dylng And Im not feelmg well myself Nun C' SIQIC I-I1g'I1I BI H S II H III IV Iltcrfars Soclety II III IV I lter xrx H Club K .,'f I If . K9 R Q at I INV, 'I ,I,I'l 'fn ' .Jn Glu' C'IuI Ig ' CI I IIIg 1 rt I I IVg ,' W : .' .' " 2 L' - -I . , I"Ii,-XNK BALPII Ii. I". H. - g ' 'k II. Ir 2- ' 3 f ": 7 I -IVg f : A' Su:-' - A' - I-IV. I fl ' n' 2 ' g . 9. . .. 3 i- I I iiwf ' I I UI I dont bother work A d work dont bother me rus I Iltmrlrx Sou: 1 III V X1 UI She looks like an angel and acts It too Pxt you never can tell what an angel wull do ' I ltcrxrw Snug 7 S nub 1 t ath etlc he IS e xnth the ladies he does shme 1 ll II Biskztblll II I'r1ck II II 7 C 'lptlllll III Cl 155 Vlce I rebxdcnt I CI 155 I' els lrer II Iltferlrw bocletw II III IV WI I ARD HEI BI P Wzb Thmkmg wlll make me mad why must I thunk When no thought brings me comfort I lterary bocxety II III IV Page Sixty fl NP 1 , IJ. A. , I D I .-fix. 1 A+.-1, P it ',i"" , f -if , J r-5 , 551, li I rafr I-3 1- r 1 If -,I I 4 Y.: fITFlCl II Pl' , ,ION-J'.l V' Y C111 - -llg J if 5 5 -'fri' 11- -1 . I' XI,'I,IfiI'I .I 'KIXNICY--"P Ulf" x'.'-Sep'-m II. S. I-II-lIIg class su-fel-.ry I.IIg 1I'lllI'J1' C'I'1ss Il-my IIIQ ,' 1 I Y' .' Vrty IW. W YQ XI7I'I I' IfI,I.'XIif--fl' H -'1 1 ' S ' fin Aid 1' ' ' ." I"o'lbo 3 , 1 V: g ' : I- - I-IW, ' ' . ' . . 1 ' ,- 3 :H , 3 It-w kd? J ai J' L, Lf L Page Sixty six XXPIII IO lx Ixrnnz And stlll they looked and stall the wonder grew ow one small head could carry all he knew Sc u Q ll ows lotus 1 HEI If X SAVII' Rb l at Helen s the one who IS cheerful and gayf The one who goes Iaughmg along the way Czlce Club I Iremh Plu III Science C ub III I rt sluu m P xrtx C ouumttee Llterary S0- uc x II III V I S zm Hes meek and qulet No one wlll deny It But once hes begun Hes there with the fun S I II Rxdm Club I Tenms C I II H1 X Club III IV Illlxed Chorus III Il XIIISIC Nluuors IV Ilterlry Socletx II III IV Opcrcttx AIJPIINI' RIDER Pat Pat IS so merry and free Rlght ln for all fun IS she And often she says shell never be At Cmj any time fsj sad for anybody' B I H S I II Ilterflry Soclety III IV Art Club IV, Sclencc Club III, Chorus III. -.- y, H . I A ,, C . . --X . 3 ' 4.7.5 if ks 'f SA ff ' A f.v-.+i ,3-i "rr - 112' ' W- 5 'IQ 9 lg, c Kliff I" VIC CT '-" 'I J" H .11 I .' -' wuc- C'l1lI IIIQ B ' Cl I'-'IIg IH'-Y Club IVg Literary Society II-IIIQIV. v w - 1 w win 3 u 1 i 1 Z 11 ' :AY Q rn V . I " -tj' -I -'I . I I I .EAM S'I'l'IIiIil'I'I"I'-"J' " 1 I ' 1 .lf B. I". H. .'. - g : ' ' g '. 'lub WILLIAM POTTS B1 Hed undertake to prove by force Of argument a mans no horse Hed prove a buzzard as no fowl And that a lord may be an owl B F H S I II Class Treasurer IV Crunson and Gold Stall' IV Lxterarw Tenn IV 1 erary Soclety II III IV H15 Club III IV Tenms Club II Committees I11111or QLIIIOI' Banquet, Rlng Committee IV Long before this lad could walk l do belleve that he could talk qecretary Treasurer of H1 Y Club III V101 Premdent of H1Y IV Nllxed Chorus IX Operetta II Bows Glee Club I II ASSISIIIII Irootball Nlanfxger IV Ilterarw Socletw II III IV L I ILOVA ORTEI T Cleo So qunet Indeed No one knows shes around But a much better sport Is not to be found COIIHIICTCVII Club III IV Glue Club I I1ter Qoc-1ety II III IV EARNI: ST HEESOIN Frnzf Qulet and unassummg And desirous In football to attaln hugh alms And he IS sure to reach them For ln this already he has gained great fame Football III IV, Llterary bocletx II III IV Commerclal Club III IV 4UMJ, Page Sixty seven '1 5 , ...X "'-' , , , I. . .xxx I-iq, ,N U gie- J A lf .53 U - , .., a ' J Q X QC 'llJ! ll I Y . Y 1 Y ' Y ,Y . . . . - 3 1 ' g " . 4 . g ' t' : 1 g I.'t- . . , - - 5 - - a , , . . . I PAUL KENNEDY ll ' ' Il , V . i 1 . 1 . - Q - , :- ,. .1 ' . x , 1 ,. J v , , I n 1v.1 . , I , . 1 ' , , K I I 1 . . g .' U' Q ' b' - V W If Il I 4 A 'T H . . I Y 'lf 'f - ' -- ' ' .' 1 :1rv 3 9 . W' T 1 Y ff 0 I L IL J u ' ' , Y . . . -,, . a, 1 n v . ' ,' ' ' 9 QUIZ? AA Page Sixty elght Jffrgsqjm i Nature was here so l'1xlsh un her store That she bestowed untul she had no wore 5 FIC SS 1 mm an nmr ss I ll Shes fond of sports Society too Theres really nothunq Our Frenchie cant do u Q II C OIIHIICFCIHI um Iltcrlrx Sona x II III IV PXIII RSOX on Roberts quute a worker For wh: h we glve hum praise Nexer was he a shlrker ln all has Hugh School days I3 I II S I II Academic Contest, C,IlC'IIllStI'Y Club II Scunce C11 u It C ll xl II Committees Ireshmnn Q ceptmn III Chss Plrty Ixterarw Socletw IIIIY SANI ORD SIII I W LI I ,Sum First a smoke second a woman IS the rule All spare time rray be spent at school Basketbill I Irxck III I'0otbaII III Ill: erxry qoclctx II III IV K 'T Q I ,YQLW rf -f A .I ss 1. ff? 5 I' l I If : IIICIIAI IJ Ii ICXXII--f-'lJi:'k" lst.-la-tml II-III-IVg 'r - -xi 11-fir: 'class 'I'1c'xsur1-r II: C'I:1.'.- XYIFC'-I,I'C'SIlIt'IIt IVQ IIi-Y C'Il'I:g .Iulli:n'-Svnior I3:u1qvu'I C'rn1l-llittm-1-3 If 'niox' Ring C11 x 'll - ' IVQ Sc ' C'I'z.': I I'1y. ICIII'I'II I"IiI'1NC'I I' ' -114-lzir"' CiI'- C'IuIm Ig I3'sk'tI,-:III I-IVg ' ' C'I I III-IVQ .' -: 1' Q r"tl' - - . QLOf3I'IIi'I' I ' ""1 .' ,'H"I3 I" .llIg 121170 ' ' gh-w - 'lb III: St'- dm 'am' lc' g , ' S: 7 1 R ,- 1- -1 I I , ' ' RX XL 1' lx Why should I worry labor or fret? Save for hard knocks an football III take what ' 1: 1 flux X IIC Neat In the mornmg neat at mght, Neatest gurl we fund In sight r ll XRXI QT Sf HWFXK Tas not the slze that mak Small ones oft are bramy Ilterars Qocwtw III IV SANIUFI GRFCO Sam Never alone Hls thoughts are always with hum Sclence Club III Commerclal Club III Lxt erary qocxety II III IV t aa I A f M ' ' it 'Y 5 Qi If-V59 Q W.. ffl: I l Li" v v v 1 1 r ' P,Xl'I. . 1 l"I'- -" . ." . ge ." filv- l'lul: I-ll: lfmtlmll Il lll HI X Ill: Boys' Chorus I-II. X' l'lS'l'.' Ili Y Girls' Glu' flulm I-Ilg l"I'1'lltll Plu Il Ill Ilt 1 'llj' SL 'ivly ll-III-IV lip .' C. .' ' ' .f I Q Q54 NU it Page Seventy 'iff Tho l mlght not catch the eyes of some gurls stnll my Dot would conslder well and ponder by mght ere she would let me go' umm II It r rx S001 II III I UN A NIcDAN EI A herltage It seems to me A kung mlght wish to hold un fee cm Cnrls Qlmrus II Lxterxrv uetx II 'HNIAX H XRI AN au A good sport and always wantmg To help some good cause without debatmg 1 e C I SCICIICL Club III Ilterfzrv Cntx II III V BLAX CHE HARVEY "Harvey" "A fascinating maiden, Plquant, charming, gay, Falr as the purple violets On a bright sprung day Chorus I II, Commercxal Clulb III IV, Basket Imll II, Lltemry III IV PQ. If i VH I I fa Q- L! 15,3 TA I Y "1 Fa? V5 IIS- 5 I I iz 'I J G 6f2""f rs if I I l F? qi, ',: I I ,Q 'I' BIII,I.AIiIJ HOI.'SI'IHOI,DER-"Filth Sc-'r - - C'Il I Illg If 0 ::. D' .' 'Chg - -IV. Sc-ion -f Club III g " ." ' g ' : i Sn K' II- I-IV. I-fb . .' , flf' "' flu- 'lub 3 .' ' ' T g ,' , . U i So- ' f h' - -I . N I a qulet unobtmslxe la Can be qood when hes good and bad when he id Goo to ehool und I akes good grades But he never has 'cur e for pretty malds All I IX e' 1 stately maid IS she x de lwrten teacher shes sure to e s e I yelmut as much fun and p As the gurls all h me on Observation Day ll lolz 1111 If sor o quue Very wlse 'all and handsome A1 d oh those eyes' llx 411 l 11711111 Shes very arrbntlous nf you go by looks But rnethlnks her' thoughts are not of books" mqm S -ef 'Y Page Seventy one MW I lfisfzrf? Ili I" I5 I NDI l.'ll,l,l.XNl KI-'.l,.'lJ -rlrfff' I-xfillfalf, ' 1' d, f k. , 4' nhl I 5 I l 7 rx ha .1 as S. ' 51 f,, f"I1 IS, I". II. F. I II: I.IIK'l'.'ll'AY Sn-' Aly III-IY. 'F' elif' .I,fI".I, II JXYIQ ' ' 'rlfrl ., . I ' ' , 1. :av I . 1 ' b. l,'vt's hoye h 'l t ' ' 1 I lay 4 - T I . 'H 44 fill- 1 Illix I"II1I4IlHl'llx III: Fl'-'Ill'x' Vlulm III. 'W , 475 'S-,fl THIN NI. l'li,Xlil'li ". ' 'rlfcs t ' 't, I .' , . . . 'x ,lvl IJIIIITIIIVIIIIIIJX Hugh 5l'Il0llI I: I'l'lt'll1Is ' Z7 Q Fvllwl SFILHLII II-III: I're's. uf' C'I:1ss III: IE ,. 4 1 llflglf' Sl-llml IIJIITVI' III: IIIl't'!lN, ul' Iiuyk .X X. Ill: I"irsl IIUIIUFS Or:1lm'I1"1I C'mmI4-sl ' lll: .XIIff"1'z1'l1lfI :lIlIvlic'sp1'izl' ll: So'-'r ll III: IS slim-lI:1II ll-Ill: Ihs-Il:1II III: X. B. II. S. lY:i'l1.-lim-nz-m Illxiluliull QIUIIIIIIIIIVI' IV. XIIHLIXIAX CQXRR IU' I" flllrus I-II: I.IIl'l'.'ll'.X' Sm-im-ly II: f10llllllCl'1'II1I -I" I IIIIIII Ill-IV: film' i'IuIs I1 fIllllIlllItIi'1'Sf .I11niu1'-Smlim' IS: -t. . I l .Zi R H -55, N ,W A Xl1I'lI x ff. IMXXYSUN "IM-I" "Quiet and very dignified v - 1 A tru f ' 3 if if X The gurl worth whll I e s the gurl who can srm!e When everythlng goes dea e mend, and the tee XX ' llnum He speaketh not and yet th A cher's prude Qll ere Ines conversatvon In h IS eyes wrong 11? er- Un fx I ll nc h Pl-'IAY III 1 l.ilm-r:11'-V50-' I III IX f A h '-' IIO 'ARD ll"l",II"l'fli A' " VIHXR, I3II,I,lfi ' d ." I. V- I. Q ,ij 4-,. , .X 1 Ii-Ivy, 'v'vv,. .V.fvL'.:-is .4.-I 2' ijvfrrx ' . 'V . N' Z 1- ' ",-,'f,1gIg A . ,' ' k" 51" , . H ,.,v. ,I .V .Z -, L , A, th .'QVI'! 1- vo ,W Q T512 --of-fa efllo o U55 aer Pxgc Qeventy three Flaw -J GD NO :wf'1"5 'S' Qs L' f li Ab P1 e Qcxenty four - Y. ,. I . - -Q f , , - f- - V . A ' ffwz 1 1 if T' 14 a- fx- 1 . Y 'SAV s " Q , fl 1 f!' x- 1 4 38 A' V U V A A s. Nr' . - " - f :V A rg Q 4 'iff fffgg, f, 1 E 113: E" 5 1 ff N 4 , ,fs -' .,- - 'f L -K -- . . - 1 ' W f A V 5 g 'M . V If Nl 1 1 ,gf . ' - EJ 1 r D- 21 'QQ if VH Ci A 7: HA? mf , K f . ,V-V - - """ ' wt!- 'W . I TE . ff, Q 'in 5 153 1 Page Seventy six f Wm 1 I Jumor News I 1 x X l X 4 1 P x I :MII I 1I11 1 1I1 'Xl II XII IIN N I l 11 IIS 1 1 I1111 I111 11111 II I11 I1 1 I1111 H0111 H I INN I11111 Ol x I I I IIN x x x 1 Nl! Xi I . 1 "f'I1l1'f11 111 If ,1111111'11" ",I1f1'11,11,1 1,11! 11'1111,11,1-D" ,IHS111111111111'1I1111l11111111'4111111111111-1-111':111I11'111I111111-1-1111I111111I111 lIlLl'II11'11:lNI'N1121l'.:1111I11X:l 11-X11I1:1111-111'1:1I1I1'1'1-1111111lI1111I11 I111 Il .f'."1fQ , ' 1 'Vg-ffifv 1'2lI'Ill'4I, '1'III1'l'1'1I X11I11111I flx 11I'11Il1I .IIlllI11l'y 5l'11I. III 'I 1lI11I lI'I1'I' :1111-111I111g f11I11111I I4UI'IXX11 11111-1131.11111I11-1.I.11' 1113111 1.1111 1111111111 11I'I'I1'1'l'X. IIIII4' l'11X11IIX 11I4 II11111I111'I11111 XXl'II4'f I'1-1-N11l11111. II21I'I'X' I'I1 1I11 X'i1'11I'1'1-sI1I1-111.NIQNVII1-I3I1111I1'w:i'11f1'1-1:11'-1.'I'l111I111:1'l'I111111:1X:'l'1111 11111 IIIIIII IIIIllI1I1'II. 'II1111 111l111I1 1'1111III 11111111111 I11- 31111-11 111 H111 1i11I1l, 11I111 II11 XX4II'I14lI II11-I1-XfI.1 1I1:11 IIIIII 1-Inv :11'lI11l11-5 IIIIQIII I111 :1 N111'1-1- II11 IlI1IIIII1'I" 111' IIIl' 1'l:1W I1:11'11 11111 lPlII'X 11'111'!-11111I1111'1l111s111111111'1II1111 111111 1II':111N, I1III l1:111-I11-1-111-1111:1II-1 11'1III11g 111 I:1-I11 I11 z1II IIIQI1 S11I11111I 111 III Y11. I 'N1'IlI'. :lx S11111111'X. NN -I111111-111 I1l'4'IlUIII' 1'1111111:1lI1111.111'1I'1111 NIIIII 111 1-s1:1l1I1fI1:1 I11-111-11 111111. 'lf I1, 'I' '1 1 IUXYN HI" Ifl'l.'1 111-11111-1I1 111111111111-1' I'1-1r1- 'lim' 111111211 II11111-11+ Iillf .XIIIJ1111 II11'1-I I-1111111 Ii.11111'I11- 121151-11111111' IIwIIII'I' .XII I -121 I1 341111111 I1'i111-I1111' '.11'I IIIIII' XYIIIIQ1111 II2lIil'I' I,11111f I-"1I1f:111 I'II'f1II1'Ix S1'I1.1:1I N:11':1I1 I2:1x111' I1:1fQ1E 45:1I11l1 fXI1Q11:'11-181-I1!11 XIIIIJI Ii1I1I11-1- I'1I111I 1i.11'1i1.11r' I11-'11.111- .'I1"11:11iX K1111111-1I1 I2111:I1z1111 1311-11:1 NI1-I3:11i11 II1-11111 SI11'11111I111' 4I111I1. IliXI1'1' N1-II11 XI1'l"11w111-1 1l111'1:'111I1-81113111 1,1-111111 I!I'1111 X'1'z:I11I:1 1I11f'i111111111IX !Z1111't:1 SI1:11'I'111' II1-1111'i1'1- I' x11 II'14I11'f f1I1-1'11111I1- 1.1 .1 r3I1f111111' XI:11'5' XI11'11 II111I1 l'I111"1x I1I1I'I'1:11111j. I,-'11 SIIIIIIII' I3I:1111-I11- Il1111w111' ,I1-I111 XI1-111111111 II11E11I1 511 11II XYIIIIIIIII I2111I11 "'1111I1I XI1-11111'I I-2111111 S111i1I1 l211I11-1'1 III'2l4IIl'j' l.11,111Ig1 F-I:1:11111-11 II1-11111 S1:11111 l11111 I11':11IsI1:111 NI:11'i.111 3111111111 X:111111 S111i'I1 Ii1'I1:11'1I I3111111 A111111 XI111'1:11 1111:l1'111I1- IIiI111-1'1 f'III'I'111'1I I31'1111'111' I1I1I11I1 NI'1'If II:1:'11I1I .I11I1 .'1111 NI111'I11 I211-1'I11 NI11-I1:11'I 41111l1'11s11I1 I.11:11:1 .I11I111s1111 l'I111111:1s 1'I1iI1l1'11fs II111I1 I'111II:1111I I,1-1- .I11I111N1111 IIIIIII xI2l1I4lI'j' NI:1:'1I1:1 I'I1-I1z11'1I IZY1-11:1111' Ii:11'1 X111 All NI:1::1 KI:11'1I111 I'11111-II XI-111 Ii:11'11ix IIa1II NIz111I111 II1-:11111 1l111'1I1111 I'IJlI'Ii1I 'I'1:1'111-1' flIz11I3's 3I:11'1f11I1' I1I1I11:1 II:1II 1'I:11'11111-1- I'111I:1111' N111 1-11 Iiz11':11x I"1'11111-11 II:1II l.1111E-1 XXIZIIIVI' IQ11111-s li1'II1z111uI1 I,iII111 IIq1lI I1:1111111111I XX':11'1'1111 l'z11I11'1'i1111 IQ1'I.'D I'1-:11'I II:1II .I11X1111I1 XX'ilIi:1111s XYiIIi:1111 K1- 11111I1 4'I:11':1 Il:1I111 l,1111lz1 NY1I.'1111 N101 "1 IQIIILIIII 112111111111 II:11'1I1-11 NIi!1I1'11I XX'111111:'s I111II11 I.z I.'I1z111:I1 I'z111I II:11'1'iS '1'111111-111 .II4'l'lI IIKIYQI l'I:1'I111 .71-:111 IIq11'1111 .11111i11 'I'111I11,'I11 II11si11 Ii11Il11 l'1 111111' I':lIXY2II'1I II:1111I1111'111' II11111 'I'lI1I4'SI1I I,iIIi:111 l'111'1I11y II1'iII'I IIIIIWIII 'I'I11-I111:1 'I'I111111:1f II1I'11'i11 I'I'1iI2' IIIIIII 1IIa11I1I1'11 KI2II'j 'I'I11sI1-1 NI111'i1- l' rick .I11f1-11I1 HIII I-IIix11I11-'I1 'I'111'11s1-111I IIII I111111 ' 'iS I1fIi11111' I'111111II 1,11 X'111'111- Y:111 .X1'1If1I 1I1 fI1'2lj'II Illlj' .I11I111 I'1-1-M1111 I'II'l'1I XY11II:11-1- IIIII 111 I111'i: IIII I1111'111I11 I'111-I111': 1'I:11':1 XY1-i1I111:111 III'2lIIl'1'S 'II11 IIIlI'Ij I':1i1'111' II:11'11I1I XVII: ll 0Ii'1-1' 11Is I.1111I1 II1111111-1' l':111I XY11111:1iI II111'I1111'1, glaus XIz11'11- '1 1 ' ICI111111111' XX'11111I111: IIIiZz1I1131I A','0I1 XX'iI11111 II111111111' IIII'IIi1I'lI XX'11I1'11 I'.1L:'11 Sw' .,4 rw K r4jf f'1 unlor Class Play Daddy Long Legs 11 1 1 1111 1 1111111 1 1 111111s1111 1 1 1 111 1116 11 111 .11 1 1111111 1 111 s 111111111 1111111111 1111111s1111 111s1111 1 1 N rs S1111er 1111111 1 91 1 1 1 1 X 1111 XF1 1111e 111111 1'1es1 The cast of characters, nn order of thelr appearance 111 1 1 1111 1 11111 N111re11111 1 11711b1 111 F11o11111s1111 1111111 1111111s 1 111111111111 111111 1 511116 kite 11111119 Je11n H1111e1 1 111111111 H111t11111111 1111110119 B1111 s1r S1I'l1l 1111111 SN ' cha111 1 1'11s111 11 111111111111 V11111e IRQIIIIPI C X111 V1 11101: 11 trustee 111111 111 111 e111 111111111 0111111011 111 111N 11111111rta111e Iohn P191-1011, e111s P 111111211111 1 t11's111 111111 11111111s 11111 16 1111s 1111 1 11 11111111 lxmght 511119 'VICB11111 161111 61111111111 1111 s 1111111111111 1 s 1 1 1,e1111le11111 1411111113111 1101111891111 Nhs Pendleton 1 s0c1111 1111111111 110111 'VI111e11e1 1111111 1111311111 st111111111 111 111'1 ' 1 11 s 561111119 11n 111111se 111111 111 11111 11r 11101111 N VI1111 harusz r11-..f..S IS 6111 e1111 s 1111 116 1 111111111'11 R11b11ts V1 11111 Ib h1s b11t1e1 11111 eme X an Xrsdale The 11111111 1H N11 Pen111er1111s 11111111 I11711b1t11 T1111111psa11 BQIIX 111111113 1111 111N N IS Ilppelt 1h1 11111111111 11 the Dlllk 111111111 X' " fl 'WW' Page Seventy eight -Jud rw ,V-'1' ,fi .1 1. - . -'1 1 1. ' - , - A -- 1 . .- . . . 1. '111-11 1:f'YJ 1' 1554 Q1 ' F 1" L" 'IAA L-' 1 . L,l.......,,,1Ti. , ."Q'lU.fl1L -1 1. ,ga 4 if-:J V ' fr. si 1 X 1 1 . , A if 1 1- ' 1 ,325 ,111 . . . .. . , , 1 , , .131 1 1 11'1'111 11-L 111 1'1g11t 1s111111g'1 1112111111 M111 11'111111111s, 5111101 .111111 111'e11', 1. '111'11 1zL11'- 11 . I1 ' -. 1-11121111-111 '1' ' .' 1 1, M1-1 'i1 1i11i4:111. S21 '1111 13111 -1', M1 "1 1- ISF, lan ,7 l'11' , 11111121 M111'1111', 131z111c1111 Ii V.'l'1'. St' ' gm 1'J1".1. '1'11 x . 1.111'1111 .1111 .' , J1111 H111'1'111', -1 1" ji , ' 1,10-1. ', Miss 1191111 011111, H1111'111'11 1'1111111'1s, 1,11V111'111 '1 1 1s1' , . 1 ' 31111. 111'1 11s 111 1111- .1111111 f11'i1-r 1111' 1111 ' 11 ..................................... .j 1 1 I.111'111rz1 ... ................................... 1 ' 1 . :111 . 1 ' ....,...............,........... Vi1'g:'i11iz1 . ' ' ,' 111s S1111 ....................,................. N11 ncy .1111111 11'1'e11' -I 1' , 1 1 - . ..................,........................ 1 1 J111,', 1 ' 11 ...,..........,............,.................... S1 1 '.' -1' Mis: 11'it ' , 1 1 1' 1- ill 1 .I11111"s - 1 '1111 ....................... - ' " ' J.,"'Q e ,z ' .' 11 ' ' 1 1 1 1 1 1ik1g"1s ....... . 1 " ' ' Avi ' A .' 1 s I , 1 . .1 ' 1 1 - Ju iz 1 1' ' ' 1' Jn 'H 1 - -' 1, 21 .1 ' A 111111 ................................ 1.1111-g 11'1v1i1- Mr.: 1' , ' .' '1 ' .1111 s1 1 1,1 1 1 " 1 '111' ............... 1 ' " 1' 1' "ff M 1' 1 11 1 1 " 'z 1 :111-1' 11211'f' .,........................ . " 1' .- ll - V ...... :J ...., 1 .,.... ...................... C. 1 X 1 . 1 , 1 - 1 . 11' 211 1 . A . 1 1 A 11 ,, A 1' . 1 ,,. 1 ' I ' PY r J' 1' lv ass!! wr Q If Q 15,1 X Q Q" H . J! X x1 A A ' ff 1 M i , . X 1 4 u 1 J , ,W , I . V P g E ghty w N11 1 d S 01 6 1 X 111 1. 1 V- at' a 1 X 1 X iii?-QQ 111115111 4111. Cl' sq . 192 111111111-1. 11111111 111-1111111-111 1'11,11111 .1111 111111 1Zi1'1,.1'11 113 --1111. l111---11- 1I11,E:11111. 1111'11 f111-1'1'1-11m, 11,1111 Xi1111'11. 111111121111 II11,1:11111, 1C:1.1111111111 111-1'1111111X, 11.111111 X1111111. 11111111:'11 1111,1111'F.111111'-1 -111 1'111 111. 121-11:41 1111111411111141111-1'1111 1111111-. 111'11 '111,l1111111,1'11,, 1.1 1111111111 -1.1111 111'11j.11'11.111111 11-111.111. 111111- I1111111. 1-f11:1 11,11.11111-11 "11111.11:, 11.141 I11'111111l. 1111.1 111111'1.X1111,1 1"1111, 11.11-1 II1111111111. 1111111 11111-i11111'. 1-1111-12.1 119111-11.. 1-Q11n.111111g1 li1'11f1, .1111111 11111 1211111111 'ifi--, 1I'.'11 17111111:1!1. 1'f11f11111-111 l111-' 1111. 1'z: 1121111 l'1:1.-. 111111113 ,1 l1111111. 1111111-11 1111 .f1-E11111111:1, 1-1111111 311141. 111111111 1111111111-. 1121111 111-1-111-1, .111111l 'F11111111111111-1. X1:11':.111-' I11111111,1'111111111+ 111111111 1.111111 1Z1'1,11'11. 1'11111'1-- 11"11'111111. 13111-111 111-11111.. 111 !111!11'1i 17 I-11 1.. .111X-1111 17113111-1. 1111.1 N1:11 1'1:1'.1111. 1111111 1 1.1'1'11g-Q1111 111111111-3. 111111111 .I1111111111. 11:11 ,'11 1,11f- 1 1 1 11. 1111111111 12.111-'1111.111-1111111 .1.111i'11II, 111- --11- 1E11'111111'1. 111.11'1111'11- 131-1. 1111111 .1111111X1111. N1-1111- "111i11111111:. 1111111-:1 111.11111 I-I11nz11111111 ,11111:1x11:1. 111111 A 1111, 1111.411 11,1111111..1:111:1.1 .111F.11Xr1111. 11111'11'11,1 5? 111.111, I-.1111f11 1111w11. 1'1N4111'1' .111111'X. N1l11'1 -"11'1.1111.1111-?1:11'11 1111'1'. ,111-111-1-1' 1i1'q111111'. 1111111111 Na 111-Z1-11 14111I1TN. II1111-111 K1117. 111111 111 1'1 -1'. 1-f111iI1 1'11:111-,. K1-11111-111 11:11 "'. 1-f11-:11:111 :4'.111,1:1i'1!. 1-11:1 1,1111 1'11.11'11- li 1111-1' 11'i11i:1111 111111111111-. 1I'1.111111' 1111111 . N1'11'1 1i11,11.11,1':1'1:111Q:.1 -Q11 1111. 81111111 11 51-11111, XY111111: 1Q111111'1'. 1'111II11'1' S11.11,1. 111-1"11:1 1.1:'1:1:11. 111111 111111111 1141. 1':11Z?11l1'11 S -1111111. 1'1'11111-1'11-11 11 1111111-11 11:11':11'1' '11-111111111. 1-'1'111 +1-11..11'. 111111-11111-'111 111'1'111-11. Y1111f11 111-1.11. 1.1 '1':1:1-11 1'. lQ:1j1111111111 111I1l1x1'I'1f, 1-11111111111 1.1111-1. 1'I11111'i:1111 11111111-1. 121111 11111-41111. 1111111111111 11.11f1111111. 11111111111 1' 111111. .11-111111 1'11111111's11, N1I11l11' 1,11I11. 111111111 '?'1-1-f.111:111. 111111111111 1'111' '. N1111'f 1,1111-. 1-1:11:11 '1' 11 '11, N1l11'f 1-1'.. .11x1-1111 1111111111. .1:111f1111 '1' 1111 Z1 X1111':1.11'11' 1-':i111-1111'11. 11111 N1111' 1-111711-'1. .111111' 1'-1 11:1111 .11111111-11 1"111w111-1'. 1111171111 X111"1'1l11:111. K1f11111-11 1',"1'11. 1111 .11 11'1'11111-V11-14. .1111111 N1'11'Z. I-'111111 111'-1121-E. 1511111 1111111 . ,1Ilf'1i N11,I11. 1X'1'11?1'111 1':j'!1-1. 1111111111 11111s1111. I.11111X11 3111111-11. 1-11111 51211 '11'1:A11111'11, 1i111111'y11 111.111111. T11111111111-11 N1111'11111. 1Ql111111'1'11 XX'11If11. 1-11:1 1!:191'11. N1:11'y 1:1111 X1l11111Ij, 1111111111 X1'11I1-11. 13111 11121111-S, 141l1111'I'111l' 111111-11. 11'1-1111 '1'111111, .111?111 11111, N1-111111111 11111101 111111111 X1 11-1111. 1111I'11111j 111111. IZ1111111111111 K1il111. 11J1I'I'j X'1'1111x11:'. 11,1111 1111111, X1:11':z11'1-1 11.1-rx. 11111111111 X1'1111i11111I1.Y111 11:11'1'iw. 1':1l'Zl1l11I'11 NI '1El1I. 1111111111111 Y1:1:111', 111112 111-11111'i1'lis. 12111111111 N11'1'Jl1111'j. 112II'X11j .1 1 + ,. . '11 5 , .:,, tj: f- 1.1 5,11 1 .1 A .- 111 I- .ILP ,gg 1 .1-1 1. Q.. X- 1. Soplloluorn N1wb ,J 1 1 111 1 -Q 5 5 1 1. 1 11 3 1 N 1 xx 1 1 11 Y X xx 1 1 R1 f gwlllil X I 1 L,1:.111y o W. , 31, . 1111111 ,ik x A 1 6.1 a 1' 1 1111' xx'11:11 111151111 511111111511 xx 1 I11'1' 11:1x'1113 11 1'11lN5 1111'l'1111'J: 1.111 X .-'fx ' , 1111112l111.I 11115 xxz15 xx11:1l 1'1'1'l,1 Nl11114111l111I1l 1111111Q111 :15 N11 1 M". 1111111 1111111111111'1'11 :1 1111155 1111'1'1111! 111 1'11:11111l 1111 lN11'1111'111 11'1' 11 Nd 1f1jf1. 11x'1111'1-1-11'111-111'1111-111111-xx 111:11 111111 xx'1-1'11 111 1-l111'1 111-1A11'1l1lx. 11 1111lli 1 1111111111111'1111111i1113'111111111115 111111111151111111111-:11'11X11 111111111 S111l111l1'111'1' 11111 111121111 11111.x' 111111121111 Ullllll' 1.111-1':11'x 11l'1'1111115111'11111x11,11'1111IA111'11:1111 1111'S1'1111'.X'1'11-1'11'1111112l1i1'1'l1211'1,111111'11I111'111,3. 11111-'x' 11111111113 115 1l1'1'N1 1111111. N1:11'3':11A111 1111111215 511111'111:11'.x. :11111 .1111111 11111111111 Zlw 11'11:15111'111', xx'11'1 11111 1111111111111 111. 13111111 1:1'211'111'1111N X'11'l'111'1'F111l'111. '11111' 1111'1'1111Q'XX'11N 11l1'11 1111-111111'111'11 11111 111111111111'11111-xx:151-:1111111 :1 1'1 xx 1'Y1'1111l,.1'S12l11'1'1111'11'1'1 1.11111'z11'1 111'1'111111'5. '1'1115 111111' 11111x 111111 1111 111'11x 1111lw111.1.11'1'1'S1111.2111 11:1111111111111.11111 11 11111 11111 1:11111 111112 1'1111'1'11l1' 11111 .1111111 Nlilf' 1"1'15111q111'11 xx'115 111151 11111 111-151111 11111' 111'1'51111'111. :11111 11111' 11111 51111111111 1'l11fz11111111 1l1111111'1i 11111' 511111'111z11',1. 1111xx':11'11 x1fl'1'N Il? x'11111 111'1'51 111'111 z11111.1111-14 1i1'11x'115 115 1lI211'S1I2l1 xx'111'11 1lI1'11 1111-1111111. S11 '1 1111'11 1111'1'1115F 11:15 1I1'1'11 3111113 1111111! 11111111113 11:1x'1113 5111111111111 1.11111-11'x' 1111111111141115 111111 1111111211111-1 :15 11I1'11' 11'1l"1ll'1'. xx'1511. AX1111 11x'111x 1111111 11111 111'l'51111'111 1111115 :1 1'1f15F 111111111113 1111--x :111 :111111111. 1'X'1'1l 1111111211 1111l1'1'211.1l11111l111111111'1l111111111.111151N111111'111511111111'1f111111 1:1111111:1. .XT 111'1'S1'111 11111 1111155 15 1111111'1'1111111'1 xx'1111 11111 1111111111111 111' 11151113 11111111111 S1 1'-11'. 1111xx'11x'1-1'. 11I1'.Y 1111111' 1111 11111 1111111 11111111 14111'1111'-1111111 1111f1H1'111l11'5 xx'11 2l1'1' XX'111'1i11lQ,' 11111.11 :11111 11111- 5111-1-1111111113111 1112l1i11lf"1111111 111115 11l1'1'1'. 11115111115 1111. 111111111 15 1111' 21111111111 1A111XN 111l1'1f 111 11111111 111211111 :1111 1111 111111111 11x 11111 111111' 11115 511111'1 111:155 11151111-N I1111l1'211'S 11111'111'11 11111 11111111 11l1'1'1'l,'S xx'111 11'1Y1'11Z111 11l1'11' 111111151 :11111 11111111' S11'1E11 .'11111g'5'7111111 1111 1111155 "ll1'S1-1'L,'Ql'U xx'11l1111xx'1111 51:11'11-.1. N111z111x'111111xx'11xx'151111111S11111111'1'111551111111115111-111 1,1,' 111 111111111151 x11 11 1115111111111z1111111111111111g11 XY1'112111'11151'l' 11111111 11-:1x'11, .x111 XY1'1Y15111111'111c1 1111111115111-1111551111111z1111111111551111111151111111111151111111111111ng11111111, .AVY7 . I I fl 111 . 1 5 ,111 10' 1 1 . 5 1 A' ' 1 '1 -tw Q MLW x if ,W A , Y Q, TH ill!!! Page Lighty four P .Lv .:vn,. rf-x ,L-KX-:...., . , , X . , 1,4 V .u. . ' 4' - 1 . , . 1 X HX IXXX X l X 1 1 1 111111111111 G111 x 11N 11 1 1 1 11 1111 1 1 1111 -CSP 1 X P 1 111 N11111 1 1 S111 11 1111 Ste 11111 N11 11 11 IN U X ll N 1 Nha 1 V111111Q 1 X010 C X 111111111 111 ,1 A 614141 ,3 4' J 1-dkxgnf R Mffff-S7E,I' UR l i Page Eighty tive vw. 1 1 ' f 1 E? . 1 "1 " 1'1,1XS1111"1f1I1 5' A I,111A11y X1111 111111111 11 -111 121-11131 111111111 Al 1'11:'1111' X11i1'1I 1111111111'11X1r- 1"11I1111111f:1f- 'il Y ,111 11' X'11'111111-1' 1311111 111111 X111'-1 121115. XT3 'A 1'1 1.11111 'N1111 11I11'1 1121111 .111",y1 X'I,1,1-1 .'1' x'1111'1x11. '-1.11111 11.31 1. :1:1- 11111111- r, 1 ' 11 '1'1-1'11 ' 1'l 11:1!'- 1 .1111 X N11 1111.1 X'f'f,' ' "1 11 1-' .'1-111 111111:11111I 'x'11 N11-12111111 "' 1511 2'1 1 11 :'f1I1 :I,11..11 '1"1-11111111 N1111,1111:111111 .':'11111'1'31-11 111-11111111 V.f11I:1111 111111111111 1'1'.1111'S N1l'1'114'1'11'1' . 111 17111112 1.111::1111' II:1:'1'1+ 11 .111 11'N1-111 "1 xg 1-'1 111 IRQ111111 1-11 111-1:'11z1 1-11z:1.1 1'11111'111-12 '1 1 111.111, - -1.1 11 1 1-71f111t" 1-'111i'.1 1'11111'11-11 'Y .1111 .1:1'11 111q11'11111E:1- 1f1f1111 11111111-11 1'.11:z1 11i1111.:1:" 1f1.11".1'1' 1115111 1'1111..'1! 11111.11 4'.'f,1-1'1111' 1l111111'1s '21.1 11111111 11.1-111111 11111-111 151111111 S1111-1' 1:1-1- 111111-11111-1' 1-'11,N1111' 1111111 .X1l11'111I1 S1-111.1:11'1z 1-1-1111 111111111 .11-111 .1111-1111111 XX'z11:11:' S1-1'111'115 ,'1'l111 12111'1-s E':.v1I .11-11111111 .111111 8111111-11111111 711111 1-'V11111111 'l1'1H .111r'11z111 1- 12111111111 '1':1:: "'1 1' 12111111 :1111-' Kr' 141-5 1-':1j1 X'z111:1111 'vm-1'f11 111' X11 I1:11'11111 I.: 1111 .111xl'Il111111' XXH1:-11 1'1"11111111 1111121-1' 11 111111111 1111-1111 XX'Q1r1111 1.111111 111111111 1'111111'1- 1.11111 1:11111-5 l,11111111:11'1 111.11-1111111 111111111 121111111 1':11':-1111 111-11r:'E1-1- 311111151111 11121-11 1'111-111 Y1-1'1111:1 1111:1"111- V11--I1-1 11111111111 N111 1'11'i1'11 N11:"11:1 1'1:1!'111- 111-V111-f'1 K1:1i111-115 'II11i: 1'11111-11 1'1111'1111'1 141:1j111111 11111111111 N11111z 1'f1111111-1'111:1 1,1111I11ll'1l11114 X11l1f'1 N1Z1I11- 121g-N1111 1'1':1,gz 11'1'11'11'X 1'11111111 11111111 X111111'11:11'111-1' 121141-1'1'111x 1':1'111'1'11111 N1i111':' 1111! '1 N1111'1'1f11I1 1'11I'I'111'11 1'11x11-1' 11111111111 N1111111- 1':1111 N11f1'1111111-11 lI1':1'111- I1-N1111'1'11 1?1l1l1'1'1 x11111i1l 1'111'1'111'11 N1I'1'111' 1411111111 111-1113111-1' 17l!11' K11111-11111111 N1:11111iQ111 A1!'1.112i11 --1111111111111v1Z1I1111 11111-1-1 X11-1,:111:11If11 111l1"1i1' N1111'1'1 11111111111 1111111111-1 1114111111111 N11-141111111111 1"I'i1Z11i 11'1l11111'1i1' 1'11-111111 1 1-1- 111'1If'1' N1111111 12111131111 1i11sf1-11 1'1-11111-111 112111111 II11111111111- 1':1-1111:111- 1111111111 111111: '11s 1-H1111 I-I1111111'f 1Iz11111111111 11111-11 .l11:111 1l11s11I' 1-11111111 111111111 111'11'l1 1111111111 .X1i1-1- Q1- 1-'111y11 1':Yi11S .1111111 I'11111 1'1z11'z L' 1211 11111-1111-111 I-j1i11g 11I11z111111I11 S1'11KY111'fZ N11 'nz "1 1 T Od 1,l'1lIl1l I-'11111-111-1 N1l11111- S11 4101' N11l1" .' 'z 105' 1':Xl'1:xI1 I-'51 1Z11'11:11'11 S11-1 11111 1'If111L' '1':j101' 1-111111 1-'1-1111111 11:1x11 Sw:11'1x 1111-11:11'11 V111 111: 1121111 1"1'z1z1111' 1,:1111':1 '1'111'11111' 1111111 XX':111s 11111-111-111 11'1-1111111-'1-lg 1,4'1'15f Y11-1111111 N1:11'::11'1'I Y'1.'1111 1210111111111 11'1'1-111-11 1-'1'.1111-if XX' -11s l'1'i.'1'i11: "1.'1111 XQ111-g 1121111111 1'I:11'1 1Q:11'1111111' 1111s ' 1. 1 '- ' f-0 1-11111511 111111-11 N1-1111 '. Q1 111111153 111: 11111 Y' " '1"itz . At' apo' f. K, ,.zf1Tr11l"J AX 1. V ' A ""'1V1f 17151 -' ':53'f1f'L.,4'5 11f1111:f11f.. . 1 -2' 1 1 . - ' ' - -51 Freshman News xx Sc l I tl 4 ii ll Xlli., ll Xl s xc-ml mm s x x 1 x xx x 1 1 N x I Xl x l ' llll P alll llll l 1 4 xx 1 x 4 xx HX rl N . 2 N INN X11 x l C ll 4 , x1 1 x 1 x , I 1 N IN N 4 1 N x x NN ll l 1 , x Q f - f S I Jllblllll 4 ll.,lll X AQ Sf XXWIQQ fx, 4.2.4 Ni' lif Ilghty 1 3 1llC1'lz1 .'.' nl' '!Txx'z1s iiiliwliii-4-il intl- Ni-xx' liriulilmi lligli S4-liiml - Hll .' 'lPl4'lIllN'l' 4. lfljil. 'lille-p1r1rl'lvwi.N'sW1-in-slim-l'l1uliflil-iI'll:1il' , Q-Q25 xv ii i- ii- lll'2ll'lll'wr girls Iimlii-ilmi:1i1il lziiiulii-ll, XY - wi-iw su ii , stl lx" 5-' liz ul, lmt .luliii llzlrlziii vi-11lrli1't llllfll'l'Sl2lll4l wliy lil- wzls ill- J lm'-il In gp only um- xvziy' iii llii- lizills. :mil l'lil'Y Yziiigliii Z1lllll.l'll livr- sl-ll'l-yupi-Iiiilgziiiilvll-sii1g'1lii-vlllv lilllm-llrzlws-1' ilriili-i' lil-rsi-zil. Se' " '--lqs pzisqi-il. .lm-IQ lle-iirlx' was 1-li-i-ti-il l'i'i-siill-int nl' Ilii- l,ita-1'zi1'5' ziml si-1-im-il pls-21.4-il will: liis juli, Ill- 1-spi-4-izllllx' lilu-il Ilii- pzirl NX'll1'l'l' wlii-iw lu- vi-iilil ,ziy iii :i ill-1-p lrrlss will-i-. "'l'li4- im-4-ling' is 'l1l,lUlll'llt'1l.H lli-. pill- llim- 1-l'I'w-rls ul' Klip, Ulu-rg' lin- 1-milililim-s lu ll.'l' "ms-" :is 'ui 'lll,ll'l'llYl'. lm! ,iiint llii- sziim-. wi- wisli liiiii iiiziiiy lizip-ly l't'llll'llS tu lii: ul'l'ii-4-. XYUVIIHII l'l1:1i'li-s. :is Ilii- l'l:1ss l'i'1-si li-iii. l'ills luis ullim- wi-ll. Y- zill l'iimx' lim- is ai wi mlm-1' :il ilxlg,'t'lPl'il. lviit 4-Yi-l'qX'l1ml.X' must liziw- simu- llil l lzlils. lil spain-l1u11i's lu- liwl-sl4i1ll':1xx'uli llim- wiriilfws. Nm- 4-gm wi- lim-gi-I tlii- ll-:if-lui-Vs, XXX- pity pm-i' Nliss l,ig'im witli :ill ul' lll'l' mira-s. X11 wuiiils-1' slii- sziys Sl: isli IR-1' l,2lllll. :xml l.zit,iii lm' SIE isli. XVlIl'Il :ill tlwsi- Si :misli :mil l.:1Ii1i sliuli-iils ein- Vlllllllllg' iii 'ui l mil. Kli ,',' Ulu-rg' li-is lu-i' xx'u1'i'ii-,- mm-1' 1-I-1, pi-s tlml wim't "simim-1' il vii." 1-sl '4'l2lllf' wlu-ii pupils vuiiliiillzilly' pliuw llii-ii' -1. Nlfx' X11-.Mlmm illlll Klux Sllplll' lpmx' Ilii-ii' sliill' wli -11 it 1-mm-s to ilizxlliv- lll'll.'S. wliilm- Mrs. Sllf'l1'l' 1-:iii te-ll yum wlim-llim-V .luliiis Nu -," ix' lis- vmw-1'4-il .Xllll'l'l4'2l ui' iiivi-1114-il tlii- liirt sh-zliiilmzit. :mil il' it wi' .l0'lll ul' Ai" ur llmm-i' ill-il l'Hllll4ll'l' .XI1-xziiinlrizn. Xlr. l'm-m- liiiuw' zill al will tlu- slziit' -mil pl-im-Is. zilsu lil'lll'l'2ll Sf-ii-11:-4-. lil lliip slmrt slw-ti-li ul' tlil- l'll'Uf'llllll'Il ll-zu-lil-rs wi- must mil l'm'gi-t Kli ,'.' lllllllll gliziiii. Sli- is Hlllf' 'iii :issi-mlily' :wma 14--ivlii-1' tliiq yi-iii: liiil iii-xl yi-zu' slim-'ll li-ziwli us l'11i.'lisli 'mil wi-'ll l'i1mx' lim-1' ln-Ile-V. Wlii-11 tlrit lllll01'UIllP.f we-'ll lu Sul l Vos, 'xml prmiiisi- In l'l'l.Hl'lll, si-lllv ilmvll. Elllll lu- lf' 'lie-cl. " MX xb pl , ,flj I I if M , - x lx K. ,, xxw 252 Y f A72 , J 'IPI' -I' -six ITER f',,f I Kb IC 0 y os 6-fa. ll 1, WI! Page Elgh ty seven w 'A .5,, .3 , U1 . 21 I: . f j 2 i l M ! Q0 M V lil ! I ' X YL' I 4 'HI X , V , f l J l W-: FA E 1 In I X si W ' 1 i . ,.,, Q-4 5 TV nj L, W K .J W3 3 Iggy , 12. :mg L, if 1 1 M rr: Page Eighty eight Potts l'oll01k Wlerrimnn Niorinout Din ldsnn Y eios k 'SW ebster R1 nder VV nrren I onhu YIcCnu Lol-1 Wh-Cnw Henrv Slater , . ' 'S 1' '1 J .it ffm E 1. 1 I llll 1 141161315 Team X 1 S 111 XS 1 fu H i X P1520 I 1gh1y nmc 1 . i .V y IIIS151111-11111-11.11-1111111111 X4'1'1'111'1!111l111 111211 1'41'1171 1115 ht 1-1 V- 11-1111-51-1111-11111 f11111'1111A.1 1171111.31111 111'1'x1'111 11l11'E1111!1X11I11111111 'l'1f." 15 11-1113 :1 1'1'11 5111-111-551111 11111-. 1.J1X1 .1-'Ill' 1151- 151- .- 1'1!'1'1El11f' 1'11l1111.l11 1111f11'1'111X1 111:11-1-1111111- 11111-'51-11111115131,111-f:11'1 '11115 '111 11111'11 1 111 111-111-1'z1 l111111'!1'.1111l1 11'- 111l111'1l1 i1:11'1- 1111- 5:11111-11151111:'11:111 . - 1 111lN 11'2l1. l1111-1- 111 11lX1 -11-111' 5 11-11111 111'1l' 1!lX1 11:1 Q1'Q111111l1111. 11111 1111'11'111i11'1'r11'1'1'l'1.1111'1 1A1'11l1I11I1'1'111I1fN111'11I11N4' 14'11111111111'.', -11111 1111 11-" 11111 111111111111 111, N11NX x1I11'.1 11, 111111:11111'v11:11'11. 111- 11'11'1-111-1'1'111111'1 :1 1151111 '11'1111111111'X111' 111121111111 111g11?'1111111111. 11 1x 1'1-g1'1-1:11111- 111:11 1111- 1111'11'1,1'1115x1111'11 11:11'1- 1:11-111 X11 1111I-- 11111'1'1'N1 111 1111-1':11-1' :1'1':111'5. 1111' 1-11-1'1-11111'11115.11-z11"511-:1111:11'1-1111-111111-151111111-1-11155111''Q'-1.:1111111'51111 111111011111l1'1l1111X1I111211011111111'X1.11'111'. '1'111-1111111111-1'111'1111-11-111-1511111111- 11-:1111 11:151111-11-:151-11111511-:11'11A1 1111- 1111111111111 11111111 :1111-1'11:111- 1'111' 1111- 11I'Z11111'.111'1'12l111I1'1'.1111111111111'11111l1111.-1I1'I1111'1'. '1'1115 211151111 11111111111111111' 1.111 51-1'1-1:11 I111Il'1' F111111'111X 111 X111I11 1111-11':11111111'.z1111111:111111111111111-15 :15 21 N1l1'1'1l11111'11 111 1-:151- 111' 1111- 11111l'5X 111'11111- N111-11141-1: 1:1',11111'.llSl11 'l'11I-, 1'1',1,11 111-11:111'1'5 .111'11'111:11111- N1'g:11111- 1l111'11111"1 N11-1'1i111:111 1.1:q1151' 1-11-1-111 111-111 11 X't'1111'1i 1.11111-1 11 1'11115 X'11'Q'1111'1 l,.'11111Nl1ll 111-111:1i111' 111111111-11 t,I'.'l1llI'x 1J1'1'1.'11111l'1'K 11111111111 S1.'111'1' 1.1115 111'1':111 N1 ' 15111 111-1511'1' N1r11'.1' 51 '11111111 111111111111111 .'111--1141-1-N 1'111g1'111- 1111'1111'1' .-'1.-14 111'1r1' 1'15s,-11151 1'11:11'11 11 1111111111 114.-11'11111 YI-5 1: 1111111- H1 111".1ll'1.1". ,X111'11.1,1' .X 1'-11 .111'11 1 117111-11N Iillllt' .1111'11 Il 11111-111-5111 .X "1.1 .X111'11 IN 111111111 1111111 .111'11 251 '-- '1"-'- '4 1"' 1 '-1, 125:11 X. V fix ,ii I ...-A11 'ER 1 , -111-1-111 ' ' "?'fv"n . . 1 - V ,N 7 . - ' , f N 1 IW 11. 'NORVI VN XX I BS Pl I1 l Hill lll S 1 11 1111 llf II NIUI1 1111111111 8011111 11 st t1r1 1 11111 1 11111' C s s 11 1 11s1 ,,, Il 111111 1 1 r1r1 s11111t 1 11f1l11rst11t111 1t1 1 1rr 1 111111t1 1111 ll 1 1'-1s 111 1 1 I1111111r ITC 1 111 ss 11r 1111 rs 1 1 r 1 r 1 r 1 H 111 t 111 ' t 11111 s111 11551111 I rr sul: Ilf 1111 S!l7'!'fll7'I1 Varshull Page Ninety ill 0 I' UT 1111 IU' I Q 1,1-I 11 1111 ll Ixxrln-111'11 In-1s11 I11111 11111 111111111111 1111111 NI-1R11N11 Iwxwru B1NG11111 lUl1IlI11 S X I 111t1 11 11s 111 1 Il 11 rs 1 R Ll 11 S 11111rs RTK Fl 1 N11 111 111s ll S1 1 11111- III I HUV1 XRD ROBERTS 14k as V L K 1 F1 .fxf VA. 1 1 'F' '12, ' ff 1 1 . 1 R 5, ,px 1 - SIGN 1 , "'fl'.'I11'1' 1'Uf'Il','T1' 1'1X1'1'j' 1111111111 1ll l'Y1'I'5' XV.'lA'. 1111- H1-11i111' 1,111-':1ry H11-' - t' ,g1'11 1 111-111-1 :11111 'th-1'. NY- :1tt"1111- 11111' 5111-1-1-ss to t111- 1-11'11 tr 111' 1111' 1-!1'i1-1-rs :11111 111 1111- 1-11-11111-r:11i1111 111' 1111- 1111-111111-rs 111' 111- 1'1-sas. 111 1111- 1111-1'-51-11 1:1-1li1- 1-111111-sts t1ll' fc- ' .' : - 1'1-11 -51-1111-11 11' N1:1111-1i111- 1'111111'1i. I.11is , -C: '. I,11:11s1- N11-C'-111'. XY1l'g1Il1'l 13:1"1:1111. NI: '1' .'t11'- 11'11111. 17111111111 N11-1'1'i111"11. 1'1'Igl'l11' 111--1111-r. 131-1111111 XYt'.1N'1i, X1 ' - XY1'1l.'1t'l', lJ111'11l11y S1iltl'I'. 1Yi11i:1111 1': tts. O1--1f11' -111s ' 1-ff.-i1'1-111 .........,... ..... X 111111.1N XY1-:11s'1-11:11 I"-1--1'1'1'.v' ' ............... 1-11111-:N1: Ii1c.11111:1: .'1-f'1wf.1'v.',- ..........,...... 1l1,1N1'111-: 'I' ' ' :TT .' .r.-.-1' I ...................... XY1 ,1.1.111 I'11'1"1's .1 , ,.c,.,.A, At tl - fir: part 111' 1111- - Il : --t'11g of t1x1- Jlll' '1IlS.' 1v:1. 1-11111-11 1' 1' 111- purp of 111'- 11:1 iz' R.: 1.tl'i .2 -' - y. TI1- x 1: '-r1- 1-l1- - -1 11:11'1- w111'k1-11 1'1-ry 11-1111 :11111 l1:11'1- 1-- 11-11 1111 11:1- 1111111-s 111' 1111-ir 11f1'i1-1-s t11 1111- 111-st of 1111-11' 115- 1-11-11 is 1111- 1121- 1' 11. 111- . ' Gu: 1' , Mir: I5 1: 1. M 511: 11- :11111 Nix c101i'TIl. 1111- .1111111 I'l'Il0Y'1 r1111111 t1-:11-11-rs. :11111 111 Mr. :1', -t :11111 Nlr. C1-11 111111 l1-11'1- ,give-11 I11-ir t' - :11111 -er,,gy t11:1t 1111 prob: 111',,,1t 11: ' ' ............ Z 1 " -1-1'r1'.vil'11t , ............. '1' 2 X: ' 1 s I 'rl ,n-1- llU1lUl1l S 1 11 1 S 1 111 N IIN 1N'1 Stlil' I 1 N 1 I -Haj? 1 111 1 111 1 x 1111111111 1 111 11111 N 11 N 1 1 fl I0 rw S 12 11111111111 1 1 nmus N1 N111 11118111101 1 SIITIINIIIII1 1 Sl out 1111 111111 t11 1111s ' 1 XQN T 1111 lllll XY 1 1 1111 I Q IT 1111 111-1 11 s11111 111 t IS rr1t1t11 s 11 1 IS 1 111' 111111 1 l'01lIllLll12 0111 11 1 1 1 11111 1 111118 1111111 1111 1 lr 1x 1 11 1 1 1111111 0111111111 I 1151111111 1111 H1 N KX Izze I reszdrnf 11 11x Sfuzfary X111111 51 1111 11111 I r111.111r11 X 111111 1 150111 x J1Ck HEXRH Page N1net1 one 1 jf: J 2 9' " 'N 5' nf. nr- . N 1 1 1--- 1' '-1 H 1" .Ti I. 55,1 If. '69, ' 41 1 11' , 1 .ww , -1, l,l1 111.-.1111 .111 111,11 kni- '1'111' SHI 1l11llHl1'1' 1.111'l'fll'f 5111-11-11' 1l1'lN '1llS1 -1111- 1111'11'11 il 11'1'1' s111--1-s.'1'111 j'1"1l'. 1Jl1'Ql'1.1' 1111- 10 1111- 11'1 -1' l11I Nliss S1111-1-1'. 111' . Sll.1'11l'T. N111 C'111-111- : 1 N112 1,lI1'1.t'l'. 111111 11:11'1- 111-1111-11 111 111-1-11-1rv 1111- pro- : Q1-:111:A. 11'll 11- N111-11 1' 11':1s 111-3111111-1 il 11- 11-- fx A 111 ll 1. 1 1 t11 1 gi1111111g 111' 1111- -1'1'-11-. 1'l'1'1 1--1p:11111- 1l11.1l't'l'S 11'1-1'1- 1-I1-1-t1-11. '1'111' ll1'llQ'l'J11l1h 1-1111511111111 111' - :11's. s11111'1 . i1-x, A 1-1-:111111rgN. 111-11:111-w.. 1-111'r1-111 1-1'1-1111. 5111111 plays. :1111 11111 i1-. 1:-z11- :111 11-1-11 11-1-11 111-1-11:11-1-11 .--1111 11'1-r1- 11111- " 11111-1-1-N1111g. :11111 1-'11-11 1111- 11 11'-11 :1 Ql'i1l1lli11 illl' 1111111-1111-111 1111-1' 1111- 111111-1'-1. O1'1-'11'1-111s 1'1-1m-'I1-111 .,.......,.... .1 I.'1 51111: 1" 1 ' 11N l'11-1--1'1'1-.1111-111 ......,......... 111 '. .1 ' 1113 S1' -1--I 1-11 ..........,..... 111,11 1121-I'l'l1 P111.. CK . .............. . .,..,.... .1 1'1' C' NN.'1 . . 'I " .' ' VN 1"I'lz'.' . . .' , '.Il'1'.'ll'll'fT1' X A11 . - ' - :1t 1111- ll11'1ll1ll'T'h 111' 1111- ' 01' ' 121 11'1-1-1- r1-:1111' to m-t111- 11111111 :11111 :11-1-1i111:111- 111-111- 51-1'-. tl t1ll' N1-11' 1g1'1Qf111l!ll High S1-110111. :1 1111-1-:11-1' s111-' - K' was org: ".1-11. A 111-11gr:1111 1-111111111111-v '.-1s 1 s1-1-1-11-11 IIIII1 11111-1' was 111-111111 1IlIll1l'111fl1f'1j' 1':11'11 :11-r:11gi11g 1r112,r:1111s 1'111- 1111- 1-1-:1r. 1 L ' 151-11111 11:1s 111-1-11 :1 Ql't'!lt 5 ---Qs. :1 1 i 1, 1 "."11g to .-15' 111:11 1-111-11 1':: 1 F., : .1 '111- p '- - '- - 1- I1l"C'1'I1'llQ -. All 111- st111- .' : " gg 1: - 11:11'1- 1111111- 1-X1-1-pti1111:1111' 1'1-11: 1111-' wor' s11111'i11,g Ill'l'1lJ1l'Jl110ll 1-11111111111-11 1'i11 "--'f .................... " -131 ' "-,- ' - ................ 1..11'11,1 ' ' ' 111:11 1--'- ................. ..1.. .' 1 I V ! I 'Q I 7 W 1 ' Academlc Contests III +I Pdge PIII I TI ls I I I I U ff L at I fb T 4 a L Ninety two x A I In Il I I I X M tv' Eiga, IW 14, f 7 WWW? -X .445 -31" ,E NE Ye? . 7 m I V W . lllu um- plmx-I III IIIII IGI-:zur MIIIII5 l11Iv1'xI'iwI:1NI1 IHIIII I U xxizivlu Flwxxs IIIII l'I'il! fIz1lIIl:1z'II wI'I'fll1I':1IiIr11 wl My IIII Xlllllll W.. ' 'QU TI-I: III'-. ix IIIII .Xwzlflwlnaiw IWIIIII-XI. 'Unix VHIIXI I III IX I :m1ir1z1IiI+I1x gixwll III If-rl FIIILIWINIIvI'I+xw1'I'x'II1-x piuzlxe- IIIA IIII NIIUIIII :mf III IIIIIIQIIIIIQIII Illvlzwlw-I+I':1f-IiI':1I iXrwxx'lI-,IgI-IIIWIIII-XIIIIIIIII fgaxi-xI'1I'XI-xx'IBIIQIIIIIIIIIlz1wIf.IIi1ANIInInfI-x11I1:i11s1Iiw11f,I IIIIIII IIN ::2I' I iviws. :frli IIi:l'fI' 21 Iuiglr In-l'I'v11I:1gIf in IIII- IIIHIII' NIIIIIIII IIII ll xx'iIiw3I xx'I7I 1'.-IIIIIXIIIII IIII' i'1'iII.wIu :IIIII Huff! Illix f1'll lux Iwl i. 'l'I'IIIlNl'II UI-I'iI1iII-I.x,lII1I NI'll'4'Ii1lll5XXIII III- mzulf- I'I'IIm IIII Iullwxxlll III IKIPII5 IIwu1zII1'Ir1III'Il lyx' IIIII I':1I'I1II'x :In III-ing p1'III'iI'iIIr1I in I 1111 pu Iiwlllzll' lv1':1l1I'l1: .llgfl - Ifw1r'1lI'lf'-If HU xII'f2lII'l'll yII'l'1I'II KVIIIII .iulzll EII'I'IxI'I' 'l'II4luI:1 'l'lmn"u Xlrnrlx .lrululwrll ISIWIIIII F4ln'zII'I'V ,1l"llil'l'lI! mmf Awmfrfn I'ffx!1 iq .xllllil Mm- l.l'iNIlIxIH'lI Wren'-x' .lnlmwll lflixwln-III l'r1H4u'lx .lr-:url lgi'I'lI'I7Ill xxullllll' .UI-vxlnrlvr' ,Im'f'i4'nn llix ry 'l'fll'IIIl'I 'l'I:I1.mN IM1'I1II1Ax' 'l'viI-Imrm lin mIIx.x'Si1l1l my lf!lNwImI'ilu l5:xIIm'x11 HI1lf1fiI'1IIIII'l1 .Xml-: Nlrzv l'I'iNlI1iUl'lI f.lll'l'II1.' l','rr'1If.v l"l'l' I-11 lfllgvln- HI--ulvr 'II'1rAx SIIWIIQIIIII lg!.'llll'!Il' IJllI'Iil'Hl' XlII'II'l lpxxxsull l','1 lgffvfl HI-Illkxlu YI-iIu'k HICIIIVIII' l'I1I-kviff' l'1v,.s-i xv f'f!f'l1f.'lI'Vlf l'4l':l:I'I-- .yI'N'l'H IIIIFVII i',-IIII-Iwml XXNHICXIII l'nHs lfrx-x'nIn1.I xX','ll'I't'll .Mlm H:-iv-1' iii:-lI:1I'rI lglnlllfll -1 :mr I. ff' " f 41: , .i"l'L.'v..,f:,Q1,.I5l mT,,.1 - W , As -A"wIA ,"':2- Q! ' , f 'tqIfH.:.,,. U Q" P5 - 1fiQfE? ??Z?f:fgf':'.' " ,Q 4 ,ImunfI......IX ' , -I iq A ,. IIII ua Bxwgxvi I 7 4545 5111, 11" 1 1 1 9 H4935 Xa' '5 Rf ,fr 3,5 lr! ri' A ff 5-2 NN x ww W1 Q W J WXXN WX K N xx? Wim 7 X X i F, ,I I 5 x -4 4-v ' in L1 f -X5 X 4 I 'N 1 K 11 I WCW Ml P1 L Nm three ,fl N I if fm" , V -. f 1 X HX W , I 6' A I xx XX L .K ,' , x ff - Y .. 5 4 f Q It I H, 1 4 lf vk X ,QF -fx: , . " '. rw . X TEN ,fr X .-'g-CX,-. x ,P Y , Vp' , 'V lp! 1 23- , R- I L .5?4'A2'LL7 'xl -'X , 1 ,,W "' ' kavbf- Wim' QPPXYQ 4'-' "I .f3T:'v.-fy f . ' , 532712: 1' 'Q ' 1 - N ""' . 31 ' " ' X 'if'f1- 21,1 m m ,, 1 ' 1,, s, L17 my 5.i"x k- 1 X KP- HF N g5:2 ' - K' 'k ' K 57" -xv' wwf fwgg I xx . W I 9 x kg, ,Tx .,, X Y 'F X5 VY? it f ,. 393 ' , I 'v 1 I rw V F 3 ' Eigxxifiglrw- Vx f de , Y 5 , , .Y . 16.4, , 3 K 'jjw' X fn I , . 42 E51 Sf f j Agph ' MAAC? ,'.7kNl'T C ' k F J .X 1,QLi"1QCs, , ' v 2'-. f R A M IMNU f-W k .Lb A jk X K x X, Qfl AH -X n X 'QNX ' ,I fill , v , I -xv I Z ,s lx C: M 'Digg , ' f- ' 97hQlf?5fJ, '75 X ' X f My Af , V N . , f X X iw k if - H: ' IEFRXX X II l I 1 f ff, .? s :ibn lx A340 iz k ! at if K X . - N ': - - - 1 ' 7 I af LF- ff 7i1ww 'J I ,7 J A , rg ,uglqpi , ft ' . -Alf ! 1 ,' if P' E ' I - ' 5 , f , I r Q- I. - Q TL X:-R ' !' 'D '- x A ' if - ' " -- It f x X 0 W f ' at Q 'l ! ll I fl ,f ff" 1 J V6 ,Z .f , I rv ', W 1 , I. lkfz , f 16 i t if, -AN' Q! X fi :V IVHJLLPUF I , X - I , V, W I ' ,,. 1 'AK V M111 ZLIIJQ ,WI I n I ' ' I , .wwy R w :SY -Y' Cty' Q rn K, -X 1 f nf' 1 'NI W 'M I lllllll S WI IYPD Page Ninety four H0 Nl! Pl Il ov WX ilwz ROY! -WY hitch IRS! .- G O H rn YY 4' - fm' ' '15 T' N , AA . . . A Wt YT K ' , 12' I ix Q x x f 3.. We e" X 0'-1 "Q -ky Q H -I . ff' sz: Z' 3 A" F ."' ' , ' .0, ll,'..'ll"r. LGI' OND ROW- llxter, Nlcrrimun, Yi-look, Roh nson, Vllss lim-an-1. Doug uns, Sluts-r, Hllmnpsnn, E. P0 ook. XXI! ' D R0 '-Dnvillsoll, S luets, 'l' ns ey. Niagra, Nl. Pollock. muisq- 3 4-Paw. Stormnnt, L0 u N - 'xl '. 5 1 ' H W-'t , ' , , ' , I , :'.. 'u 5. -, r . ,e -I lil 5 H an 1-1 I E' Pn -:ll nlvx l Dougl In llc: der Ptelfer N elmter ei! S err O ii L. L1 -a O in J Quia' 1 1 K T116 MlYCd Chorus N 1 NN 1 S 11 11 11111 1 I 1 1 I I s N I 11 l N 1 1 1 L ttlllllllll 1 N 11 .15-N -1.6 ? N ..:' e X111Lt1 A 5 11111N1111l1'1lf1N1'11'f11'X.1:. 11.8. N11x1-111'11111'11s11:1x1111-1 111111 1 ' L1'1'1'211 1111211 111' N111'1'1'NN. 111 1111- l11'!Q'11I1l11ILQ' 111. 1111- 11'1'1I1. N1-111 11 , " '2':., ,E , 1I1'11' 1II1'1ll 11'1'5 11'1-I'1- 1111111-11 111 1il1i1' 1111- 111311-1-s I11:1111- 1':11-31111 111 xg, 1':11111:1111111 111-1 .11'I11'. .M 21 I'1'w1111 111' 11I1' 1-:11'111-X1 1-11111-:11'111'f 111 1111 ' 1l1P1'11w. 11 11:15 111lN511P1l' 111 f1z1g1- "'111l1' '1'111'1-:111111As." 11 1'1111111-11111-V11 1111 111311 51111. 1121. '1'111- 11111-1'1-11:1 11'z1s 1'1-11' F111-1-1-N51111 211111 1111- 111111111 1 111'111 11111':11'1l 11115-1112 111-11' 111f1l'111Il1'Il1w 1.111' 1111-111'1-111-51111. 111 1111- N111s11-:11 1'1l1111'w14111'111:l1 111-111-1':1 1111l11'Q'1', 11111 11111-11 111111111 l1:1- 11121 11- 1'1-1'.1 1'1'1-1111z1l1l1- w111111'1l1:f 111 1111- l:1f1 111'11'1'1-1111. Y1'1l11 11111111 111 .11 1':11111111 111- Q'1X'1'1l 111 11115 1i1lI11'11, S1111-1'1'1f111' 111' N111N11'. lllll' 11 111 111111 11111111211 l1l'1'1'2l1'111'N1 111111 111'1'11'55 111111111 111:11 111l'N1'11l111QF 11'1-1'1 11 1111111111f111-11. 11. l2l1'Ll1' 1111111111-1' 1i1l1111' 11111111115 11111 111- 11151 1111s1'1-:11'111' u1':11111z1111111 11111 171 11 z11'111g1 11'1- 111111 l111111- 111:11 1111- 111:11-1-s 111:1111- 1'111':1111 111' 11l1'11' 11 11 1112. 11'111 1l1'111111'1'I1111f' 11111-11111-11 11-:11'. S112-111 11-111 '1' 1121111-1' 1'111111-41 C 1- 111- f'111l11'f' 1'1:11':1 1111111111011 X111'f,f1I11'l 11:11'111 1111 1'111g1'111- R1--1111-1' 111-11-11 11111111-'I 111111-1111 S11'111'1'1' 111-1'11-1'1 111llQ1!l s N1.'l1'y 511ll'l1 lllt 1751111 flurris 11111'11111,1' S1:111'l' 1,iIl11 71- -111' 11:1z1-15111--11 S111 1 1-1 Nlilgfl .1r1l111'w S1-'1'1-11 13111111111 x11"l'1lIl.'lIl 11:11'A1' 11111111111 1111 1,1-:11w x11'c4!lXV Hill'-1' '1'1I111'A1' 1-111-1111 N11111'r 111-11-11 1111'l1l1 11'11'1'.1' 1'1'1'1l'1'1' 111-111:111 Y1-1111-11 l".11x:111-111 1,11111l1'1i X1 '111'111 11' -11 11'1' N1'!111'11Il1' 1,11111l1'1i .111111111'l1111' .1111111 1'1'1-,1111 15111:1111 111111111 1D11'1' '1111' ,.,......,... X111-1 l"'1111-1'1111- K1-'11-11 .X1" : isl ..............,,. 1,11 N11'l':111' 5 .r ff " ' I ,J , 1 J ' f E l I 9 -'YB , . 1! 1,,, if 1. .-f- "X 'i" 'ian Y JU "5 X ,- - ' -X101 1 v - ... f.e A" 1 .- bv 1' J Page Ninety six Koete N l D I-T ll Pri ll Whl rt Nh n hr E N Pfeifer YW lrrwt I nuon ll 10 R h Conh w ght . i rom left to r -11123524 A LL X' A . -MQ X. -' i , '-fx ,gf nlu'lms'l'lu pw ,xv , 25,--If YI f X . fp I . 'Y 1 24 'Ez F ' -,', ' l , 0 rl , , Pr . , , 'il,0n. .'h:ll'- , .' - 'al , ' 'Il ,0 , in hum, nul . , r, Q' 'l'homps0n, Riddle If .- -- 'A . ' , 4:-f ,. YALE? , . xp! lull 4 N 1 QU lc U23 - L Q' v :A " '- f A A - H4 7 ,Q Af N A- -' i L 5. 'T -- T T L. 1' 1 f -A A 'AA AAA ... A- A I T i -, L l 5 :- iq J- .U 7 " 77'97f'i7 -A1 ' A IL f fi T ' -- -4 I -1- Q- N T f' j 1 AA kd -7. 4 A f L j C f A 1 A 1 A 4 ' 5 H -A AA - 1 A -f - AA -A 1 .A :AA 1--ft A, ii' -AAT 4fHi' '-1 A :Al -' gf- - ' 3.1 j "Ai -14i , w I' ' Ai f Af A - '4 I " " ' A ' ' A, f A A' x -1 A. 1 ,A - -- AA .-- - - L I .L "' r A -- , 3 - f . 3 ' f 1: 1 7 ' f A T 1 TA - W- 'Z' i . " 5 1 -- i" 7' - 1 W- - 'f " I 1 X T 'TA Z A :A M 'C 2 I f T A T - A A ' - AQ 1 -A -, A f 4- - 1 A- A X M 5 - A T -A -L I, 27 F'+ il Af71?:A2' 4 " ' I ' A ' : - X A ' 4 ' P 1 2 AA T 1 f X L ' T -A - - f 4- - 1. N - I W ff - ' -- 1 L ,A f X 1 - x N , A. A- : AA H A AA AA R A. X. .AAA. 5 A-A ,, - -- -H , AA I. A A Y : 3- A. ' A - - A - - - T f' QA, - f f f f ' 1 '- P i ff I' ' f f 'f' I 5 T ' -' -A 3 , J : AT 1 - ' - ' f-A' 'A F- ' 1 . f X r i 'T' A A - f A A A by X , - - Ai f A A I lf! AAA. 44 L A, A A 'N .AAA i 5, -Y . f A A 3 ..- - H - f W4 5 ' 4 ' ..J A, R .A A , A I -A 4-, f A - 1 A 'A ' L ' A T T -A X-' ,xr-.PY W -AA 'i Ag A A - A' .. AA ' 'fx - W - 7 ' 2 .AAA -A rf AA- L4 avg: in .J -, ' - 'A A A 2 A - 'N' rj ip., A W i AA 1 ' L 4 i 4 - 1 E ij, V1-A ' .AA - A' 1 - -' - f A 'If 1 A.- " f H ' " -': yn A 1 1 AA , 4 A - A. I N .A A AA .5 A A - 1 A A - K N - A 5 A- - F A L A A 3- ...- 1 -a . 4 A A 1 IA -A ,A -. A A- A. --V - A 7 " 1 " , i U A , AA I' -- -- T C '- -- ' 1 A 3 5 A' lf- A 'A W A -- W Ai A T 'A' A A7 - fx 1' r-" M 3 i Q IAA f - Q4 M .A f A A 7 ix f E3 ff AA f ff 1 - f A A ' : yr, : 7 , Z -' 1 M: A T. --A 3 A -A . ii :. IA Q' ' A A i Q T .A- . - ,Q 7 1 5- A' f 1 Aj ii : Lf L ' ' A f f 3-fi? ? Y T SAA : N 5 -A A4 i -' T A f f if f ' 5 Q I fx - 7 AT T '- 1 f ' ' 1: F 'r A- ' A JA Q ' X TTU: r 123A? ', Z 3 Q Q -1 1 A - A AA - -1 AA A' 6 :' 1 f -,. L 'f - 5 1 j Z. 1 LA 3A f AL A, 'A T 1 3 T ' 'f " 1 " -1. ll L X 1 I - ' J 3 I 3 3 2 TQ F' HM T" O I 4 'Nmmts Xex f' ff U .1 N .I- Page Nmety elght .- - '- v I Hem. 0 I. in ls r-4 lrw ii uthl ll s lukl RUN -.lor 1 Il ll! X A if .un 31 ' fi- Qgzzv . GIRLS' GLR 41 l'I,lfB Xi' M W . 1 ! Q A I 1 . , 1 gg. ls i YT. MII' P' . 4. J w " , cp?-Ty 'A VIRUS" NNY- 'ln-Ins. :nts-r, 'l'lmlnps40n, G1-slr ch, 3 iss ionrll. Sinn-z'. 6 a u Y SIG 'UND IUHY-llnrris. WI4-fauv. Groves. Follvll, Louise Nh-f':lu. ll:lvi4!.Nu:z, Zr:.r1:n:. lngumi. I 'l'H ' fl ll. . - I "nu, 0 - , 4' ,'. . 1 f .0 1, rm . ,' '-3. .Q .A -3131: , 1' x 151 ' G1I'1S GIGS 1 llll 1 x IUIII I K 1 1x111 2 A xii fit X A if um 'iii ,115 s 1 2 ? A fJ1f Sllfllll 11 lr: I1 X1 uxtx 111 'W Q, 1 J' 1" if Q1 1 1 E -ffl 11 ' 9 I 'Y I , . . . . MQ -111m 1111'1x 11I1-1- 1 11111 1lI4'1'1r 1'X'l'1'-X1 11111I'r41Zlf' 111 11111 111111. X1 KY W Q 1114111211 1111- 11111111x l'Il1111'1' 11111111-11.1111-g'11'1N:11'1-:11'11111111111x11111 1 If IVV, '!LL2?i:jj 111111' 1. '1'11l 1111111 112lX N1111g X1-11-1':1I 11111l'X 111 l'11:l11l'1. :11111 1l2lN 11111-11 Q.l'l'l'El11X :11'111'111-1:1l1111. '111Il' u11'1f il1'4' il1X1I1!' Zlll f1111'1'1111:1. "'l'I11- '1'111'1-:111111s 111 1'11 1111111':1I11111 11111111111 N11X'111.11'11'11X. .N1'111111." 51111 '1 11 l"1!'.1'l 1' ' I I 1"1111'1'11.-1 ll1xl1'11'11 f11:11141x 17111 .X111'1' 111g'1':1111 11:1x '1 fQ:11'1'1111 1111 x1.'lI'.X' '1'111-1111 111-11111 1'111'111s 11r1f1'1 .111111i11N 1,11111N1- X11'l':1w !1L'11'l1 CZV1111-1 N1:11'-1' 'I'111111111x1111 lil'11I'1l'l' HHIIZU 11111t11' 1111l11111'11 X'11'LL'1II1'l 1l'11i11N1111 ,"f1'.x'l .Ulu SV' f 1'1111111-1 1511111 1'11-111'111- 1111ww1' 11111-11111-1' 1X1111-M1111 1f11'1A111 X1i111-1' .1l'1II 111:11-11111 511'-'l1l 11ilX1l'l' .X1111:1 i'11111'11 111111111141 511-111-1' ,1.1'1-1111111-111iN1 ..,....,......... 1.111N NIW1111' 1511'1'1'111l' .....,....,.......,,. x1'sx Y1'.' '1 ' QQ! :X X ,,, Q , f.Q,T5gJEl1Vf. . I-Ani .1 ... i. ,- xv ,Z ,S 5' .? Q-Z1 11l.. .h L X 1 :lg F Q 2: gu- I Y , . X S sf? L54 Ei 1 1 ' 15 .1 1 1 Q- . ff.. "SL 'n ' fr ..... E W 'ii f f 1 Jlgv A" 1. Av- ' Muay Mc moly 5 fvjj ga X I 0 ll J' ,1 1 wr I .' . , . llAX'l' 'Wlllw' Malia w5u:11'mN " ix il 44m1l:1Ii1m xxhiwh if lirnfliruq -h xxiflw 5111141-fzuliwlf in um-Xl W1 -14' K1Irnw1uugI17-111 lin' l'11iI1-+lSl:111w I I1v+l:1'X. 'IM tw-:ww lin' XIM-ivllh IH Mwxx 1:1411 IllPIPl'xH'1ilI' gm-Il lllllxix' ix Ulwilillx 11I'lM1- zmxxiwznl XNI!H'I'X1X'Pl'X.2lI1rl M1 :n l'1' wr'1lzu11wwxxiIIu rin'-in p'1zu'ymN.A15wqx i:I1X1'IPI'Q1lIIiX1'1l"lQlNXl'N in Xlwiw XI1-'nr-mx 411' Xllwiv XIIlIl'm'rAi:lIiuIl. Nw! Il, IH- Nlillllilil' M :my wl:w1l in il mflxw-mm-Ill xvlxiwlm Wlllllfi M- W-ruw-H-'i:il In ilx 41111.-1115. X1-xx ::l'iLllIIl'll lligln Swlufml up-gglylim-.I 5111-M l1'l1l, X lux! 'X1'Ill'illIll mu l'l'lI!'4'Xl'VIl1'1k lIlIIlll1L1 Ilwullul-11 I:1'IlX'l'l' Yzlllwlx' n'iHnrjNillTlI1' Nlllxil- Nh-1rwa'lx Nmlf-NI :II 111-rl:-x':1. 'l'1:vxx'f+1'li xxzux mall Iimu-fi llnix ymlr' mul'-1' Ilw 1-i'I'iwi1-nl Xllyu-r'x'iNi11r1 ul' Xliw f'2lllIl'l'iII1' lil-f1wIl.:1r14I Huh Ilrlhwxxilugln-:1r:1 XXZIN wlm-vim! 111 nw-lrwwrll N. li, ll, H, HIYIH'lW:1L1'HI1l1'NlZ Yir'gi1nI,x lirzxirlxwln XI7I4iCllllI1' l'uHm'lx Ile-U11 llurlfl-uw il,-11"x llfvlwirnxml .Ulm lIlQ'l'12l1 IMIHHII1-x Sillliwlill Imax Wm'l':1W ffulwrffllx 5l:11n'I' I,m1iv NIA xxx XI'lI'.X STIIVIIIUII1 llwvutluhx' Nll'l'l'illIUllN Ii'-xml-mir Yrim-IX Il9ll'I'.X l'f'--iil-1' Xllrlv l.Ul'Nt I-'.!imlu-th l'+wll VL 'ill'-'IZIUI' K: '1' .f'H'A-1' X ,C 'f ff YK is jp NEA? lux' 4 f'r1 II w,r-x iw-xl Qg53HkHZ3UH Q Rf Xi-id 5, B , 4 9 ,K 7' 11- W X Ric gOHdd0 'I f ' -K 9 Q X O X -,. N Q Q Q L La? f 2-, fl , NJ N' f . Q y , Y H W X I H V 'A ---- K ' l , ' r i' ' - ' l Icy!! f . I 7 fl fl , ff X ' , , ' db-Q1 W- il N IJ A 1.0 K RIWINUX " U M Q iv! F J -11 Page One- Hundred Two - - .- in - ..- ..- - v A v .- I Ural ,- - .- .- . ,,-,,,.-. .L ..-J ------ , W , V-:fb W ,, 5 ,' . "N I., ' ,iq ul - QTQ' M Au v V, A . A -fig 4 x , , .2 : .. E Jl E Z - C ' : Ig : : . . '73 - 0 -2 "- v if ,a 1.-1 1 1 . JY 4,3 .. , 'L 'E 'L 4: Lx S 3-5 s 11 . 5'- ' a , 7:1 v at " .Zi- , .fx-1. :. X L-Ci 5 - 5-4-- . I -2 . cz . . :IZ JQ1 3:5 v :Je-2 , 'Q ' EE" 7 :ii Z- 3 .Z ' iii iv". ag: :.. ' ' ,Eli n F wa l: 1 , ,1- Q . L ,r EE: 1:2 .-:V P E z . -a V F' .- -' vw.: ra, :ii lui-- .- 5:5 I-'Q If nl-If . .f ,- .l,,l .w , 51-5 3:3 ..A,. Fr: Z. 11 ' :, E :Zz gg ' ns , , i -x. , U ,, D -P g.. . -D .. 1 1,9 ' V "" ' 1 N . ,qv . X .3 1. :air ' . ' , QB The CYIIHSOH and Gold 1 1 X131 1 111 1 - l llX1 11111 11 xl 1 XII 11 111 111 ll Il 1x1 xxl 1 I11111l11rx I1 1 Il 1 l N I x III N x 11- 1l 1 1c11 1111111 N 11 1xl11l 1 1 111 I1 N 1sxXIl 1 hi xxl 511 1 1111 1111111 lx 11 X UHUN Xxx Xl 1111111111 xx l xx Um 1 f EE sit'- Page One Hundred Three 1 'SK ff- " 'V 1, JM.-1 I f ,. JLM-' 111711 1. . 1. , - . 15 , I11w1111X111-1-1111 1111111 x111-1-1--x111111-:l1'111l'1111-1l'11l1s11l1:111111111111, .QQ 11111 111:11 11-1111111 112l11l'1'. 11111111 1-1'1-1111 1r11l11' Nlixs 1Z11l"1z1l111. 11113 1 1:11-1111.1 :1111'1x1-l'. :1l111 1'X'1'1'f 1111'11I1l1'1' 111. 1111- s1:11'1'. 11'111 1' '1c1-11 1-X 5551 11'11:11111l1 1-1x 1111- .11-:11' x 11:1111-1' 111111111 111- 1111- 111'F1 1'X1'1' 1111111 S111111. 11111 111 11:11 - 111-1-ll -1-1'1-11 1111111111-lv, :111 111, XX1111'11 11'1-l'1- 111-:11'1115' 1'1-1--' '1-L1 111 1111 1111'11x111-111111-..1x111-11:1x11-1 1111-x111111-1111111111. 1111 1.ig111f1111x1-1111 1-1Q11111.1111-x1:11'1'111-11111 1ll1IY11lQ'1111'1l11'1'11111101111111 1111 :111111:11l111.1-.1111111 X11111'112l 1'1-1-1 f:l11x1':11-111l'1' Nlllll XYEIS l'1-111121-11. '1'1l1 1f1X1 111111.51-1' 1111 111-- 111'1111X1'11 111111 1111111 11':1s 111-1111-:111-11 1111119 -Q1 111'11x 111111'11:1x1-1111.11111-111-111111-11 1111111' l'1'11l'1'r1'll12111X'1'S111.1111 111 '1-1+ 111111-1 1'1:1xx1-x11l11111-x1:111'. '1'111- 1'11X"'1' '11'X1Q11N 1111 1111' 1:1x1 I'1-11' l1111Il111'I'w, X1'1l11'11 1: '1 1 '1111 111111-11 :111111'1111:111111l. 111-11- 111-13111-11 11.1 1111' :1l'1 1'41111P1'S. '1'111-A1' 111'1'1"V1' 111111-11 11l:11x1.1111-11:1x1-111''1111-11-1-1'I'111'1x11111l:l141-1111-1111111-rals:l11l'z11-111111 1x l111NS11111', '1'111-1,111111'1:11x1:11'1'1x:1x1'11111111'x: 1','l1l1-1 '11 111111 ....,,............,.....,,...,...,. 1'1I'1ilfXl'1 11111. ICR 1,1,1',-1.11,-11, 1",f-1111' . . ........,......,,,......,....,. S1 Il 15.."'1111 121111111111 ,1l111111Q111x-.' 111-1 11141111 ..,....,......,.... Wl1.1.111l '1:Qj1:1n' .11.11-1-1-31.1-1113 ....,..,........... I1111'1ll11 -3 ' .' .S 11,111-1-11111111 , .......... ,,... .... I 1 111111 1'1fl1: VER 111' 111' 11 11 ,.......,,,. 1 1.1l:1 111lx.1', N 1 111 1'1I,l1'l'1'l11ll1. 1,1-ts'l'l-211 1,1-:.'1.11-3 ,l11l.11 l','11'1'l111-,1 ,..,.............. 1".1.1y11:l"l-11 1l1lI.1.1l1'11 1x1 .11c'1' 1:3111 131111 '-1,,l- ....,,................ 1'1I,1X1l11 111:x'1'l1l1'11, 1J11.'Kl,ll XY ,.'11N l'111'l1'x11 lp' '111,-'.1- ...,........ ..,,,,...,.. N 11111111 1,1l'l"l'S, .11 1' ' '1c.' .11111 111 ...,..,.......,........................... 1'1liK1.1 li ' CK l,1l111-111111 l'j11'1l111'11 ........,....,... X1XI!Y '1vI11lNll'rlN. Nl.1l1l,111l:'l' 11111 I-f,1.l1 11311 l,'11'1'1,1- ......,...................... 1'1'l'l1l-111151-1 NY. 'TH 11111,-1111.1 lJ11.11.1-' .............,..................... 15111-IIJ ' cm' 1111-1'.11' ,,,....., ....,...,...,........,,... I ll:l,l':N .'-, NX 1'f1l.',1 l','1.'1'111111'--1N1'i11111' .....,....,........,.,....... il-I 1 1, C" ,IIJII1 1- ...,....,......,............ I,111'11l,1 .1 U1-11' .S11,111111-1.1111-1- .................... . Q11 N1 -1 1" A ' 11N 1' 1-11111,-11.-11 ..,..,...................... 11I"l'll 131111-111 1'r.'1'!J11'Il1 .111'1'f,1'1'I.1' . , ...111--. 1k111:111xl1. Nllfx 1i11l.l1, Nllxx 141'.'.'lX1iI 111, Nllxs :lm .1 A. fu a . HI-X R SEXIU :o,..W. 1,5 g, ,,.L-J .. -- rt... M 1 If ft-3 P i . 'i "J y SJ -L LP LI. 17. 6 . wg ll0N'l' IHNY-YQ-lm-k. Russell, XYileon, lurzlosty, uwthornq-, .1-silo. in-Inu-1 y, Wh-llnltlv. XIQ .'El'0Nll RON'-l'n ntl-r, ?nsw4-ll, Hr. Suydq-r. Hr. Lyon. Wlr. 1' rowm-. Slnlll-r. Jolmsou. .hu-kson. ' ' RD ROW'-Dlcil 1' mel. Nlv.-hl N, Stern-it, Rem er, G4-nr, Prvstzzn, I'utn4-y. l'4rtr-4. 1 OURTH R0 Y-N yers, Durrngh, Bl nn. Franz er. Hug: ws, K1-unh. lx-:urn-e, l'c-n Hugh:-s. 'A' . - 1 L, V Page One Hundred Four ... - .... 2. ,- I in II a - - - su If In T116 SCHIOI' H1 Y fp 0? R Q 11111111 1 N X 111 1 1 111 1 I llll 1 X 1 1 1 1 111 I 1 lui-3 1 ' v! rv WD. 5 6 X A S .4 ATA ??'-F 1 1 ,i ga X. 1 1 .-' 4 wa' 1 1 1 11111 TI111 -11141S1'111111' ll1Y1'I11l1I11-11111-111-N1 111111111111111'11111j111f1111111'111g' H 11111 11111111 11J11'1 111' S1l1111'11111l'14. 111111 1112111111111-111411 111111-1111251111111 Q1'1'f1 1 '111l'11 11111111g1111111 11111 X1-1111111 1l'1'111. '11111' 1-11111 11111111-11 11- 111fx11111l11A511111 111 11111111. IIII41 1111111' 11111 11111111 :111 11Y1'1411u4' 1111111111:1111111 111' 11111111 111 1111- 1Il1'l'111IL.Lw, l111l'11 111' 11111 111111111 1111 1114'1'11111.N 511l'1'f'xN1'111 1111111' 1s11ll11111 N11'.1'1111111,1111111:1111g111 1111111- 51111151111111 111 N113 YY11111 111111 X111 F111 1111. NY1I4l 11111 111 :111 11111 111111111111X 111111 1111111 1111111111:11q1111. 11111111 111 1111111-11111111.X1111411111111111111111111111111-11111'1111-111111111111111111111 11111 111111'1' 111lY.5 1'11111'11111111111 111 111'1'1'11N11111'Q'. 11114111 111l'11' 1144111.11 11l4'Y ll'JlX'1'11l'1'1H'1'1 11111111'1P1Jlllrl11'1111l1'I' 111 Y11I1111111111111N111111. '1'1111 1'11111q5 111'11Y111l'N 11111' 1111' 1"2ll' 1111111111 411' 11111 11111111111 5111111111s. 111 111111 1114 XY1111'11 11111 111111111x11111111 111111111111111111-I111111111111111'11f11111111I 11l 111l'111111111'.1111f1111l'1l111111'111'11 111111111111111:1111111:1111-.X1111111111'111'111 112111 '111'1 110111111 11111Y.Nl.1'..X..1"1111.!1.:11 111111111111111111111111111'x111'11111111211 I . S1'1lll111 1111.1q111111111 11111111 1111111 1111111114 Q1111511. :11111 -'1111'114111111-1 511IF111'l'F 1l1'111 111 111111111111111111 111111 11111 VVL1111111' 1111'1'1111Lf5 11111111g 11111 11151 11Il'1'1' 1111111111s. 11 11215 11111111 11I1' 11111111111111 111' 11111 1-11111 1111111111 1111s. 11111 111111 519111. F1111111 111 111g11111x11111111. 111 1111 111141 11111 1111 111 1' ?11111'1111'11 111' 1111111112111 1111111114 x'1111'11 11111 1'1l1K1' 1111- 111111115 11111111' 111111111 5111111111 U11'11'1'1x l'11'.7l1111l ..........,,......,..,., 1f11.11x11 111111111211 l'11-11fl'1'11,1-111111I .,...,.,. .,...,,... 1 ,XI 1, 1i1xx11111 S111111 Vrlf .......,....,,.....,.. 11l11iXllll .1Xl'IiN1X T'1111.11 '11' .........,............. 1111x1111 51111111211 11111111111 ll11s11111l I11111- N11-II:1'1i11 1111111111 1"l'ilZ1'I' I-11111111 V1111: .l:1111111 N11-.X111is XY1111I1Ill 1'11Es11 H1111 I1g11'1'11gh XY111111lIl 1'11711 .11lb1'111I 1111ss1111 1121111 ll111'1is XV1111111' I'11111115 1'11z11'111s 1111111 1'111Wi1l'11 111lNX1111I'IlU . P1111 I'11111'1-11 .1111111 311111115 131111 Il11:1111s .I111111 I'11111:111 .1111111 I'1'11s11111 1'11111'111s 11112111124 1'111Q1'I14' II11:11l1-1' 1'1III'1 11l'Ill' 1,1111 .1111 S1111 .1:111111s S1l'1'1'4'1 I1:1:'1g1 i'1'11111-11' I:1'111l1'd .l1111ks1111 11111111111 S11111'I'1-1 "111i111 1'11111115 P11111 K1111111115' 1'11lI'1i 'l'111'11111 1151111 1111121111111 I,1-511-1' ,vii 1111111111111 XY4'11N'1i 111111:11-11 x1'f1'I'5 11111111111 XY11s1111 fini 1. . 1 57 qv ,..,,.',-23 113, jr' ' fi: xnxx v 50171 lift 1:1155 1 ff f .5 1 N X ,'1' if .-.?'.1?5f"1'9. 3 1 .. 1,211 A Y -Ttig-ify sr- f ,, 'z Q1 1 1 11'11'111'1 F1111 UQ! v.,- Jfrbvf W-a VK 'Thy fx Ill-X ll NIO!! 1 1 I Page One Hundred Slx 1 .v A M , . 4 1 ""5'5fX::fs"' "YQ f A, --. juan :Vg V . Cn'- kr " ' i M' I .X .WLS i I... . M 'Y i ' e 5 E If R?- hx 1 P? 3'2 is . fa" Ear I JL 1 'JJ A A GX! FIRST' MLW-Nl lor. .hltenre th. H1-Kev, 0'Ilnurkv, U4-xsllulor. A kcn. ix IE WND Rt W-N ur l ly. R nudes, Cruifr. Nlcl'he-eter, Mr. Lyon, irusm-lw . THIRD Rl XY-llnnvn, Tnglr. Nl ller, Hur wld E 1 -I - - -4 - - A v v I A Joh X 1 X -1 X , x UHIOI' H1 Y X ll I 1 'K.2 'WH P1ge One Hunrh ed Seven 'Sk .AQ . . 5:- i -11111 .111111111' 111 Y 1'1II1l, 111111111 1111111111111'1111-11111111'f111'11111 1'1l'1'S11 '1 '17 1112111 1'111w. 111'g:1111x1-11 1111111 11111' 1111' 1-11111111g 111111' .N11111'11.1' 211l1l'11 1111 1l1'Ll11111111g.f' 111' F-l'1Ill1I1. :11111 51111111 111:11 1111111 11:15 11l1ff'11 :111111 1l'11111.' 111 11f11'111'11. 1111g111:11'111111111111511l'1111-1-11111:11'1-11111111111 11111111111 Il1f"1l1 111' 11111111 111-1111 111 1111- Y. X1.1'. .X.1111111'1'111l'1111'1'l'11111111111 I..1', 1111- 1'1111,:'1111'-11 :11111 .X111111 11.Y1111. 1111115 S1-1-1'111:11'y 111 11111 Y. '11111' 111111111511 111' 11111 1'11111 1X 11I1'1'1'1'll111. 111 111:11 11 511'1Yl'N 111 1111111-111 11:11-11 11111' f111111111:1I1y'. 11111111:111y'. :11111 1111lY911'1111.Y. '11111' 111 Y 111Jl'1IIN il 1111111111'1111111111111111g1111141111111111- 111311S1-11111111111111111111111s11111111'11,:11111 III 111111111111-1111f11111111111111111111 1-111:1111111s1-11511112111111111-1111111111x1'11. '1'1111 5111-1:11 F1111' 1111 11I1'1l1l1'N11111l 11 11111 I'111'g11111-11. 1111' 1111 N11111l'11 154 1 l12ll'1Y XX'2lw 4Ll1Yl'1I :11 1111' Y 111111 111111111 11111 1'1-11111'1x.1'1111111 111'A11131l111'11 :1 :111-:11 5111'1'l'FN. lJ11'11'1'1'x 15123121 l'1'1'.1-111111111 .....,... ,,.., . ,...... 1 D11 X1,!1 1,1fl'N1'I1l1I1 l'11'11l'1'11.11'l1'11! ....,..... ........... 1 '111:'1'1i11 .Y111 -ix -S.1'1'l'1'flll"lf 111111 Y'1'1'r1.v111'1'r ..,.... 1'111Y14 1l'111111:11. .11:. 111111111 .Yl111'1l1'1'1111 11111111111 I11'11f1-11111 1'11"!Il1'1bl M1!'111-111111' 1'111'1111' .Y11i1111 1I:1.111111111l 1-'1'1-111-11 5111111 Y1111111' Xxv1111111' .X111x:11111111' .1Z11'1-L 111'111'5 1'11'I1l11i 11'1Z11111'1111 11111111 11111111 'YY1111111Il 112111711111 11111111111 111111111-S X'111'111111 1'11:11'1114 P1211 I.:111111 1111-11:11'11 H11-111111111 111111-in l1i111J11 1'1i1'l'11:'11 X11'1'11'1' 1-'1'z111kI111 'I':1::' C 4 0- 5 'Q' Half' kg' g ,S -v W' X 'N f C H X 1 ,-. X r ww 5 V 531 w ,P .H if Q, ' We Page One Hundred Eight 4.714 w 'ta N 2 , , . ! ! ,u 'lim 11 I D X111 CZOITIITICICIHI x 1 N 1 I X 1 II X Xl NIU 1111 IN I 11 IU ll H ftlx xfxlt 1 N Xllliflk. x 4 1 Um r 1 me 1 IH to Ihlxbvth Ilxson llllbfxfh I 11701 I 0 'ws Im! I 11110 I Tvm Hives I 1 mcex T ll XI lrx Iumlz Ixvlxu XVII 91 T X011 NI ummm in x ll NDI IIIOX Wh N Il N XNISHN If Nm 1 Hu X N 1 1 9 X 1 14 x Nlllllfl lm N ll Tmvon Nlxlhe Xhfr Prwftnm 1 'Nmuxx 11 I1 Pr dur P 1 N r P11 N hx 1 lm 1 x III 11101 N WNY I x X 1 Hours I 1111111 I 4 Iulxlzl Il P1,L 0110 Huudud XIII! E I 4 . IIIC1'm1m!.Amf1I 1'Ir1Mix11r11-wl'1l1vnum!:xwlixw-:xmllIu'ix'ir1gw'l11lw HI' 1111- lllull T4--Iufml. I1 1'HlII2liIlS wxvl' lllll' lllllullwl IIll'llllN'I'N A: vl Il2lX'iIl1l' luis wlnuiv 541111 in Ilw xx'++1'I4 ul' ilu- vllllv. ,L 'l'Iu-Vlulf this-X1-:lr lam :ml Iwl'l'Il :xx :al-tiw :lf iznxl yn-:111 lull xw Imp I4l1I':l l+1'ig'l11n-V I'lxI111w-. XIV: Nluz1I'I'1-1' tram- NUM ,X11ny'1':1lflxw-lla wus Hn 4Il'iQiII1l1,fll' ul' ilu- ftlllll. With Ilul- Iwlp ul' Xliw Klf-.Xfllm :xml Nliw llnrlzxrlfl it llilx lm-11 xw-ry NlI1'4'4'Xwl'lIl. 'l'l14 Vllllv fwlnl l'ElII4lf' :xl Ilan- 1'2l,1il'UHlH 43211111-X in lII'll4'l' In Nl'1'Ill'l wvlwlluilulmnlvylwpbzlqx'I'1v1'1Iwpiwlllwilltlnn-,X11l111:1l. Vlvlll l,HVI"'X"'lillllixvllllilx1HiIII4'l'1'Sl IIll'XIllll1'IllNiII 1lI1'114llIllll4'l' Mall mwl lmufl I1w:iX'+'1l14'lrl :111 ilI1'1l wlml ir1'XlH'1'l4'4l 1vI'Ill1-111 WIIUII ilu-5 If-:uw Ilw lligln Sf-lnwl. W- lmvv Ililll ir1I'l1lv111i:1I IPll5iIll'FX lIll'II ui' TI14 Imvn flwznlq tw us ml fliI'l'ww11I iulxiln-M flllyiw-15:11:11 pwlfll-xnlx. l"1' -sh lm-In N1 IlIl1lIIlHl'4'r -,lIIliUl'w. IIlZllil'll1'X1 tu-:11'R1'l11lv:1 lwwling' rll1'1't'wr UH'ic'm'l's l'1'w."lfnl ......,.,,.....,..... lfxmxxm: Ci1cs1'l:14'14 l'if-w-l'1-1-.vilwlzl ...,.,.,......,...... Yu, XVI-IIII Ixx Sw1"l1'v1f , ........,..,.,......., UI, mf Nl i'l'SlII.l-' Y'1w1.v111'wr ..,................... filiH'l'ICl'IIlI SICYTXK Sli' HS Stl In xllllll ljllflx Ifppvls Hxlxvl Hlllllxl' lllmlys KIz11'If4nlI' lim-1511 Ififh lltbllllld Iluswmll ICI:-mlm' Pm vll lCfI'iv I"1'z11111- Ol 1 H lmmhwlt lhwtwnllly Pun-kw-fx Maury fimy I4'lu1':nln-llv I'g is flwwvllfll S1-1111114 Ilvlwn Hrmw Hlglmlys Fry livlv ,' :HH Iulxl KQI'iIIlIll Iiflilh I"I'l'I1I'lI Xlilwlrwl Svhlm Inmwllif' f:I'l'K'H I4'lm'vm-1- livsl 'ic-I1 4'Ial1'zl XYb'i4lIIl2lI1 .Ivan Haulniltmm I-Ililml' llvsl "Q-h SH ' ,If 'ICS .lull Hillqllll H1-11m'z1 Q" SS lirwsiv . Ilfvhzvi YO Sill Gl'l'f'fl I':HZ2llJ1'1h 11111111 Mywlv ulvlle I,y1l11 Hull I'fHZ:llwlh Ulilhlb lluldiv llzlilw' Nllllil K1 'h lCs'hm' Ilufh 1211121 .IHl'l11lIl Iiube-rt Mf'XIir'hwl Nllllj Ilmalh Hush IiI'rll'I' llf-Ion I'h4-Ips K2lYhlXI'iHl' lillilllj I-'1':z11r'vs I'r'nskm-5' IV j P '-I l'h:xI'I0x N14-GnI'I'1wy 1':llIliI'0 Lzmu- .IVXIOIIS II:-Ion fhu 'ts Ilzmyumml KIr:I.z111:lIi11 ICs1l1v1' A -'Aon Yan! XY:-inlnlzm H1114 Mrv1'I'ifm1 Gladys Uijl xl' 111111 Y -Ish NI: Ivlinv N1r'I.vzm F1017 '1 'T I"IlIC.'IlNIl'IN Ihmhwri A i Mn" f'us'c-k Wil 1' .X1r'x:111flw1' Imxmlhy .Imwo Lilliz ' rdy Jw: 1 I 1 lim-bmi . 1 113' +2 'gg A . ' flrzwi A' 'IQ' E 'zz Cldm' M1 :4 2l'nn IC4lnz1 mrnvH I z ,, 4' ltfm Mil '-1 ,lzwk 31: I'2llPI'i1f' Htwwi Cr. X 4' 'nm' 4'l1:1VImw , tlm' Iilizznbufih Sr- vzrlz Pv:u'l Gm' X11 YOVIIZI I 'mm KI: rizm Sxvanrwy L' ' 14111 I4'Iu1'vm-1- F1114 tcm Mil ivSrl1l1slv1' . 2 K ' j Am: ' wh Xkzxltm' fil' -V5 "': .' In Mzvlhzu f'I:11'ks- Haazvl .'XY2lI'IZ . 2 , '2 '. Milflx-ml Imnhzun Urznh HMS 'I ' , A' , 'll .' I-I112m1v IVPNIIIITH Luis ' It ,bv 4 A 5 - Q 5 lx ' h 1' Nr' iv Zvigvl 3' 'A 3 Q 4' 'GN if LL VALMH J Z4 Page One Hundred Ten I '- Ai Q :- L . F M ,V-A H 1 ' 9 I 1 . YA- -' -f 4 'J " A " ' '. v.1 ' bf-ifij - - , U , WW- ,,,,X..A, iN.. ' 1 ..., .J-, ,, if ' . 4 ' .. rw gigs' 'Q x 'X . I . I N li if 5 .. -. E 52 23 :E eh.. 1- -i 12 " . ga. dl- ,a :A a: , .. ...'Z" -nr.-G ,- Y' -ri ' z -Lg IS- .: g F If.: E AEE ' .,-: ' :vt- , V4 m .. ... . 5 gee ' EE: -LT' :aff ,az :U .- -' . Til 1-T' ::2 e:,' -P Ir' 41: C325 211: ,- :-5: r o ,- -IF 1- I 7'5f "cF :C All .- :IZ yr- I AF 1 1 1 The Art C1u1J 111 1 1 11 11 Q-Z!! 5 X K x 1 X111-111111-1'111,111!f3.1111-111'11'1:1v1-x111'N1-11'111121111111 1111118 1 X11-1 :11111 1A111'1111'11 2111 ,111 1111111 1111111'1' 1111- S11111-111511111 411. 111 Lu. 1'1f11'11. 11111' 1111'1'1111fl1X 11:11'1- 111-1-11 1'1-11'.111-1-:111-1-111'1:11'11111w11111-1'1'1111111111X 11111 11-1'1-1'1111-11-Ns 11'1- 1l1'l'1 111:11 111- 11:111- 11111-11 111-111-1111-11 115 1111'111. '11111' 411111 111-211110111115111111111111-1111I1'1'X111'11'111'NlI11X1'1l11111 111 11l211i11l11'11l1r11'1'r X 1'1-111 111-:11 111' 1111111145 11111-1 111' f1111'1111114'11 111 111'-. 1511-11 11111' 1I1'1 1111 11'1111l l'1.11111115 111 111:1111- 1'Y1'1'f111111LI 111 1111- 11111- 111' z11'1 :1 F11l'1'1'XF. 111 1111-1111-111111-1s1111111-1-11111,1111111-111:11 11 11111111'1'1'1'11L1'1I1X1'111l1"11.X1'Il1' 11111 11111 :11-1-111111111-11 :1- 3111111 1111111. 11' 11411 111-111-1'.111:111111:111111111-1111-1111 11111141111111111-11111111f111'1111-111111111- 1111-1':11111-11111111 :11111 1111-1111-1111111 111111-1111f111111111111111111111111'111'1-s. f111'11'1'1'x I'r1-,1-1111-111 ...,..,..11..,,....... N'1.1.1.11-Q 111Il"1'1111'I"1' l'i1-1- l'1'1-1111111! ..,... , ......,..,..,... 111.1111 111111, S11-rf' I',lf ....,.,..,....,...,..,... .11111N 1'1111r-'1'11X 'I'1'1-1l.1'l11'1-1' ..,........,.,..........,,.. 1,1111 11' 11111N 11X14'1'1 111-11 N11'1'z11111-1, 11z11'11-1 1'1z11'11, 1-111111 I 141i1- 111-111-111-xv 1111i111. 51111 141'1l1!. 1l11fs1-1 111111-11, ,1111g1 S11111111. 111-11-11 111l111i, 1111521111-11v 11lt411'I', 1'111'1'111'11 1':1l11'1', 1'f11X:1111-111 111'l1X11. 11l11l11l11'S l111111g1-1-11. 1':11'1lIl111' ,X11111-11. 1A'1'1!f' 1'11:11'11-S, V1-V111111 11111111-1, 111-11-11 .11111-111'1-1111. 1111111-1'1 1"111's1, N11-1'11- N111 11-1'1:11111, .11-:111 12z'111111, 111111-1' 1111111-. 1'1111':1 11-1-Q11111, ,1111111 l'1:1111111, 1'111lI'1'111'1' 111-11111111-, 11:111- -11s. I-'1':1111-1-s .11l1111SII11. 1.111'11:1 111111-1'. ,111:11i111- 1D111111ll111, N1-111v 111111111-S, 1'1111:1111 1111S,'1'1. .111s1-1111 1111111-s. 1':11111-"ue XY 1Jl1?. 1.111- 111111111, 1'11'21Il1'l-S f 11111-s. .1111-11 111'11'1I. 131-115 1.1-6111-. 1.1-S11-1' 1 x I 1 - S l'z1g-- 11111- 111111111111 11 1 11 3,4 1 Page One Hundred Twelve ATHLETICS Nkax Q f A X 1 2X i V XN f IB.'R 7 x 11" -I1 l"l'l'l'l 5737 ,wx A v ...RE ' ,Q ..- .- - - E O .- - -I 9 I . A V . ,gf A---1 ' ' - - W-.1 - 4112 ' 1 N1 I1 I1 I 111 U11 1:oot1:1a11 I Ill I ff lIII1 1 N 1 II I N IQTQD 11 X A 1 X 1 1 1 I. N 01X 1 PI 1I1lIIS 11 N 1 1111 U 9,1111 ik 111 N 1 IX 1 H 1 I I UL 11N X I A K' f af!"-' 1 1 1 11111 111111111111 I 1ft1 'I -rm . . . 1 ,, ,- , Xl,-2--, 1 . - I , 1f, C13 '11, A 51' 11 .X11 '11 ,'1y111-1' 1111 111111111.:x1'1-11 1'111-511-1' XY: 11' gi .1ll1'1 S -lll'1' f'11l'f1 -11111 s111t- -111 1I'lf 111-1-11 11111111- T1I'l1 il 1-11111111 s111111111 1'1I11ll1l1f' '1111- 1111111-11111-s 111' 1111- 2211 1- 111 1V1111'11 111- 1-11111-111'111's 111 1I'1I1II 111191- 1111-1-1 1l1I'11'1'1I1.' 11111'1Elf'1'. 111111' s11111-1111-111 1II'If' W1-11 111- 111111111-11 111 111' SII."1'1'. 1'111' 11' 1-v1-1' PI 1111111 1'111-11' 1115 411111, 111-1111-s. 111- 1 -1s Q '1-11 111 N1-11' 1311211111111 111u'11S1-11111111111 111111 11115111 1I11II '11111 111' S11 1111111Q1111S 11'Y11'71I1'1 El 11-11111 u,1'111111'11-f1 111 1111- 111'1111'11P11'F 111' 1-11-1111 S111 'ts 1' .111111- 1'111' Sf11'1' 111' 111.' 11--1111 s1111111f1 11111 111' 1IIi'ZIb11I'1'41 111 11-' s 17 ll W1 111 111.'1, 11111 1111111-1' 111' 1111- 111111 131' 111111111111 111111 11 111-111. Tf 1111: 1511111112111I1II1L'1'2I11f'111 111 -1-1 1". - 1 '.3 '1 1111-. " nf" 4 1 'QI " 'R ' .0 ll , ,,...- ' ,,r ----,-z , ': 1 E011 1 l 1 xi-ff J N XII 1 111 1,011 Xllllllfflf 1 S I 1 I 1 1 1 llll 1111111 1111111 1 1 B181 D181 1 x llll 1 1 1 N 11111163 11st 1. 1111 1111K 0 llk 1 11111 K N 1 XX D011 fl 1 fl I c DIASEL1 1 1 1111 s11p11r11111 p1 uid 11 llllt 110 xx '1 e111x 1111 x ell IINN 1 1 XX1 111 RU I IIIIIII llllllf f 11t11'111 L kIlI'lN om N 1911s xx 11 1 kms N I 1 XX INN 001 IX 111s 1 1 1st11Q1 111 e 11 111 11t011 I1,, Illffrr 1 15X1x H1 ll 1 1 h 1 r 111 11111 S0111 e 1I'11u1 1115 1 1 plum fl 11111 1Pl1l1 h1S 1111 nh 11 11111 1111111 h1s 1 lx RX eckx x 1 111 If 11111111111 fQLl'1I'tCI'11'lCIx el 01411 T13 '1tt1111h xv 11 xx: 11119 fol 111 he n 11111 11p0 S 1111114 N X 11111 s 1 th 11111 il I' I 1B1'I r Bunn Hmlfbuk I 01 G11 1rd Xfe C111 111111 no or 0 vvm nmm 1111115 to r11r1c0 en Bunn 1111s 1111 1119 1 pon 1 10111s af B111 81 he 1119 11 e 1 X111 1111 1111n 11111 used 111111 I'01l,.h Just match h1111 171119 111 111111 XX 011111 111011 1101119 to l,I'18f XRNFSI H1 1 SOX X IIUI 11 11111 11l1I'f flllf H11f111c'L wx 19 1 p11srr1111 11 11111 11111 Q 5111111 1111 11 t and full of p XX hen p121Qt1ce1 first be IH 111 I1 He 110111011 21111111011 1l91l'lQ bermne 9 11 c 1 111S f00tb111 carem A 1 111111116 man H1 1111 1111 111111 begun Page One- Hundred Snitvcn jp b ,. .11 1 if C'I11'1S'1'lfli 1Y.Xl1l11XCi'l'UX. l':1l11. S'l'l'.11'.Xli'l' N11-l1,XYl".1, 2 "l'f11'f" l'1'1111'1' "lIw111'1"' 'l':11'k11' , "l'11v1." is El 1.011I' jllill' 1QLI1'1' Ill1lI1. XXW z11w:15f 1111111 111111 us S1 'aku Q51 .XI c1'11111I' 111-'s ll 111'1-:1111. l:1'1'I11'l' 1111 111111111 11111 11111111 '1'11- buys w111'lif-11 1111111 Wil11 P11011 ll 11111 12111 fi111'1- 11lI'11 1111 111151 11121111- 11l1'r1ll111'I11N .Ks 11111111111 ul' 1116' I1121111. 1111111 111111 111 l'r1U1'1l1. IJOQ. ,D 1iUSX'1C1,I.. N11 :1g1-1- 1'1Xl'1. KX,X1'l-'I-' " " "1' ,' " H fill: 111 1111gv1.' no NVI'4'll111f3 01' x'i1,-1111, 111f 11111111' 11115 511:11 is 1111' I1I'S1 111-'s 11.111 111' 111211111115 1'I'U1l1 1111- ft:1111. XY- 1111111- il ix11'1 111s 11181, 11111 11ef1is uluzlys l'k'2ll1. x'iI11 XXV :1':1111 111111 his 111111 215 il x2111121bl1- 111 111 A g '1i11Q, 111' 1 . '1'1'11s1w111'111y, sl1-2 1133 211111 1'21s1, ICAI I. .' IOP 11.X1,11N1,XX1,1CY "I",-I" lI111t'11.-1-1' "l' l" 1l:111'1::1-14 1111's 21 1111111 1112 I1 with El 11-11-l 111'llll. XY- :111 111111 11121115 111 I'I'K'l11l, A1111 il laugh t11:1t's 1111111111 111 .'tz15', ,Ns ll 1112151-1' 111-'s 1111 21111-. He 2 'a 1'1'ie-1111s w11i11- 1111 t1111 I1-21111 XY1 - "limi" s1:11'1s 11111 111 Illilj' il NY11 2 '1 51,111 11's 1"'1 115 11112151 1111 111xx215s :ms 111- 11111-11. 1-I1l1'1,' I l' 1 ,ASS ROY 11'1i1.SlI "T-l"' U1:11'11 "l' rp" 'l':1'1g11- "Te 1" g'1 2s Q,'l1211'1 I'o1'131'i: 1 Il 111311. "1'z11'11" is ll 1'21w1111111-11 .' are He zjf 1101 1121111 211111 141112. XX'i111 11111 j1'1l1'S 211 11111 -. , '21s 2 st 2 Q I1l2ij'l'I'. 2 1 .X1 1111' 11:11-11 111-'s fwl 1111'11 ww 11111111 K' XV' 1 11111 W111'1l 111-'s 211111. 111 11111 111111132111 1121l1s 111' 121110. K1'2,'.'1" G , 1.1.51 11.X1i1iY 11111131.11 H112 1111.1 --11' 4111- I 11-Y "K1 j" is 1 111' 11111so .'11121l1 guys 111- 1111111-11 two 1.1111111111 g ,2 'ith us, T112. 1121 1: 1110 1115.1 11i1'11,' 'l1l1. .XIII 1111 ' 1111 s: 2 1-1j. He 2.' il soft spol 111 111s 1101111 His 111'l'111'1s we-1'v 1101 llS11CSS in Fo' is P 21 1 -r sou. 'l'1111 211011 111 Z": I'ffh. C'1,Il"l"UI!U 11111'1W1il1 W11.1.1.XN1 . 'ICR MS ' U-AII:11f'1m:1'k " "H",' 61115111 As 12111' z1c'1' 1111 11111 1'211'si1y. .X11111111g11 :1 s11'2111:1- ' ' .1 101 He 12 2 51121111 ol' I'21111'. 1111's 511111115 IIl1lf1f1 21 1111. Bj aj' Q evvy t111111 1111 1114111 1"r:1' l'X'l'I'j' 11111111 ' 1 2. 2 de A b21 W p, 1112111 sizml 4:1 -, I A'XX'il1i1-" 1121s 1 b't. CIA11' Tl' .1111 .1UIIX4'1liC'1.1'1 1'1"-1.-I 1 1111.11 I 'f 2 , . V HB1 ',"' V2 s 21 d211'n good 1-1111. 11 is 21 1112111 111' 'Q' ' .de T112 ' '1 4'2111'1 lxlly, 111 1.0111112111 '1 1 ', md, A1111 ' 1 1 1'2111ki g 111' 1114' te121111 '1'111'1111:11 UYf'1'y f n the 11121111 111: 12. - is 11112'11I.' 111211. '1111 11" 1121: 1112116 P ' 1111. 511121 ,11SY1'IRI,1i fi1iO1iG1'1 ,: 11012 22 ,Li I -:U 21, ,Lg 1 N 2111 2 ' 21 d1'ivi11fz f 1 1,2111 2, '2. 1 1 , 2 -. VVh " " 1 1' . ' 2 , J 1e . aff ' EU 11'T.l114'f1111 . 12 j 2 , 1 Q ' P' , H1 .' f 'I f .IOHQ ' ,'1'I"1'1'1 HE. 'jxiwcyf 1 Hfv- rn i : -: Y H0 '2.2 'A' 1 ,g2 - He'..' 11.25 pe 1' ' 1 ' .' ,552 . A1111 also l'1111 ' fu . ' ,' ' 2. 3 XY 11111 11:11 ' 2 ', . '2 2, . 2s bro 2 . N ff 9, R rkn w:1?.. A- 232 :A 3 - , 44, ,, 4.. ,.-,- K1 , . xl 1 V 1 05:9 1 , 4 BOYS' IlASKE'I'BALI, 'PICANI ,f ' ' S gd , 'ol' , . 'I un-I. '-I ll, 'ulwh 'mv n X 1, Nlllllihld HON'-lilrker. Patton. Sutlu-rlnml. llishop "" Af xg l"RON'l' IHNY-Koller. Cuptuln K1-nuh. lllahllx- ,X :7:.'T"' X N, 1. 4. I 1 Yll N 1 Wh tv N ROWS -Sn! Pr lr 'U no In 0 O :1 0 E c :1 D4 'S 0 sn- rn 0 4 CD x-.1 3 ro o :1 Lv-'v 'ff ,r 1 ., 1 , .1 -1 1 f - 1 , A "2 .. . .1 , . . f , .I 1 ll . A . XNTQOI' n qtexx 1rt xIllPlI1F'l 1 1 gun Basketball 1111111 1 111 1111 x ' 1 1 1 J 1 tl 1 mt 111111 . -W XQf1l, 1 ,ll 5 1 N 1 1. 1111 tlt Q 1 1111s 1.1Q10 1. 1111111154 lust 15 s11111w ll x . 111 of Hemel I 11111111 . Ol 1. Page One Hundifd I ighteen l 1 f L..-.-. ' ku Q -c ' 4 4 ' 2 liic-l:11'l '1 1111 1.1 4 ln 'LY 7 if l'lI . U,Xl'll 1'111'l'z111 s111111s T11 ll'lVl' 1l11 lm-11'l1 of 1l11V11l1111i111.1' 1'l1:11111 i1111 Q sl1i1 tw ms. l11 lil!! l111 1l1-v11l1111111l 21 girls' t11'1111 tl' ' the Eafgyi tille 111' NV11st111'11 l,l'IlllSj'lYillll2l l'l11111111i1111s. l11 H111 f11ll111Vi11g j ' ' tllf 51" 'l" lU'llll 1111111-1' l1i.' l1-z11lQ1'sl1i11. W1111 tl11 lil'lYt'I' 4' Il 1 ' lf. llo tl11'11 l11l'l tl11- girls :1111l l1'i111l liis llilllfl st l 5" l-.l' ll' , 1 ' " .' as .' l. 'l'l11- l111y.' 11--1111 ti1-11 lllll' tl11- 1'l1:111111i1 Sllllb 1' ' ' ' All l1'1il to l,l11y1l 1' 'l"lll. X1 1 1 HX I 1f1X N I1 1 1 1 X 1 I I x XXI I! I N111 R N UTN 1 1 1 11 XS 1 11 1 1101 1X 1 111 11111 1 1 1 X111 1r111 1 I 1,1 One 111111111111 Nmeteen 111 11111-1111 1Fi1'X.X1.1JS1'1'111CIi1.1X11 1:1111 111 ".l11L"' C1111-1111 1111-1-1. .1 1:151'11111 '4171111H 1521 S1111-111111111111111 11111111155 111121 1-11 .XV S1-1111111111-11:1211:11f1111, 11 1141 11111. 111' :1 21111-1 111-11' 111: I1:11'.11: 1111 1. 11.11 :1:111- 11: 111111 1111f 1111'1111:11, 'X 1.1. 1'..X1i1.111S11J1' 1 X1 1111111 1' "lf'.1f H f111:11'11 :1.- :.1--- 111111 11 flP11-11' 111-:1111 11111111 111 11115111-1111111 11 11L' 111. 11111111 111-:11'11 111, 11Cl1111' 111-1'111'1-. '- -- :111z11'11-1- 1111111-X 111-G I1 1111f11 111 1141111111112 '1 en Q 1.4 QIZII. 111- A1:x:1:4 111l1111'111l1I1'. 11.111121 11111111.11 1111111 1111 "ll1' 11411"+fi1 :11'11 11 ' .111 711 V1111 Xf'111.1411 111-R 11111 21 1'1-:1l1:1I' 11,111 :1.11' Xxv'.'11' f111-11 111111 111111115 ff. 11 11111'1.Q11Q 1121111 111- 1-111'111-11 111: 11-111-1' 11111 111- .'11i11 1111-M1115 11-111: ,1'11I11 11:11 11111 1-111111:11. 1111 1f1111.111I111'111.l-' f 1'111'X111'11 "IN-1'f1"' 'f N1 111 1 1l111'-, 1111 '111 1x:11'115 1111-1' wil: X 1 1 11 1.1" .11 112111 '1'11 1111 '1.i' '1'11111 111-E SIIIQ111. 1 1 11 1 1.3 11S j.1-.11'. 111 1111' 1.1-1111111111111-s11i111f1-11:11 11111111- I 1 I 1 11 11 11- -.11-1-. 1.111111 1111111111113 1111111 111111. 111 111-11.7411 "1'111',11" f111:11'11 "1'.:11" - 11111111111 f1111s1111111- V1-11'1I 11.511411 11.111 111111 21 '.'S1. 11111 1111-11 1:1 2111 11111111 ::11111-, 11--1111111311-11-111111. 5111111-Q' 1.-1111111N11111'g ITY111 1111-11111111 121 111-1111-1' 171 111 IS 1311111111111 17111- 22Y1-11 111'1g1111111 2125 151'111'1'1' 17 1'1X'111N C111 ZS 1X1-xx' 1111111111111 II 1'111w1111 fity 21 X11l1l1111 ZIY1-11' 111'1Q.'1I14111 IT--X1' ' ff' S1111 15 11-11-11 .XL1'111I1 1-111' S' I. 1-11 1111111111111 BT 1111111-1' 255 111111,-11-1 l1i'Y1x1' 1?-'1g'1111111 3.3---R1 '11'N1t'1' 14 131--111-1' ZPY1-11' 1111151111111 111- YY 11:1'11 1353 17.1111111111 1 11.1 ZIZY111' 1111131111111 IN 111-:11'1-1' 1"r11x 23 X1- i':11111- ZQX1-11' 1111111111111 ZS N11 :11-:1 25 1111111 1' ' '1111' 1g1'1g'1111I ZS .x1111" 131' 11111-111-N11-1' IIEY1-w 1311111111111 22-151'-:1'111' 1:1115 2-1 X1111111:111'11 ZGY1-11' l11'1g1111111 251 . 1 ' 23 AJ! ,Qs .ff Page One Hundrod Twenty lh nu r Ql' N WW Ylq rr t wt D N rg.:-r DW! I lll W v 7 ,- ' W- A .W---1 1- , 1, , , ,, f' " ' 1.0 :! VA, f J. - - ' I ' Jn'- r Af WV? V- wi - V : HJ VY! X 'J Mk: PM " X fl' nl 'v 1 . .AT - Q ' .t ' "., w A LX-' W . : if : . . I-.: age ,- :TI - : -2,5 ' E V1 A ' in l': 5. :a --: . : ,, E E I A 2 ' . 2 F P 9- '-E E 5:5 Z 239 , - 4 E .5 'Q z -5 Q "' C "' C fs nf' - ' lf -5 til: C7 I M f' :. ?"r z--r - -'rw -5 A- ... - .. , .J ,. .6 xv, -cf' lltf Sc Il 1 GIIIS Basketball XXIII I I' KTOXII 1 1 tllll IIIIICI K I 1 S11 I X IH S III HIII 0 il NUYYQ1 K C K N 1 S I I DI S 111 lor 111711 s 1 ll Ill l KN 4 Q 'S f 1 ta m of U 1 N hcttmr pI111 1 er r mr 111 If r 1' rd r r IS llllSllI nes 1 IIS 11111 1 1110 I1 :sluts d11r1n Q N 1s1111 md 00 out of I IU fm 11 I3I'l0'lf,0Il H1111 5:11001 1s1II ruvrct xerx 11111c1 to 1se 111- Ill It XVI Mel the IOQS of one of 1tS serx hest wuts who I1 vs dzpxrtul to 111 xkm her ws IX 111 the world IVe expect to hewr of Gert doing somethmg great IH the '1thIel'1c1 wr1rId 111 thi wears to come Page One Hundzed lvxentv one V. if Ill1II2lIlI 1'1'r11'.1- I"l411'11111'c1 G11 Il'Il'II Gerti' I1 ff fzk ' 5 IJO.'.' , f'IIUX'I'I- C'11:1ch NI . ' '1 IIIIS I1m11111 :111 e1Xcc'Ih111t 4-11:11I1. IY1 1-:111 11111 give him I e1'1cI't. II 1 iQ 51 ?lII1IJlII I11- is IIIIPIIIIY. :1111I viih it :1II 11111 :111rI goes his h: py .' ile. II1- has XVUl'Iil'1I h:111d :1111I 11111 f'11rth his vm-ry In-st p11ssiI:h1 v1I'111'l to pr LI111- :1 I1-:1111 worlhy oi' 11111 I111111111 hut "I 11111111 it. XI" c':111 r11c'1111111111111I I1i111 :is :III wx '11Ih111t :1111I 1':1I11:1I1I1' 1'11:11'I1. YY' I111111' in ,111 him II1'I'1' :1g:1i11 111'xl f'l'fll'. I11 h1:1cI 11111' Ivillll In SIIVII il s11c11'11ss :is thvy l1:1v1- had thi f'Q'IlI'. GFI TR 'I 'I .'I'IN'I'AK-ffl? t:1i11 "CX-' " has I1111-11 with lIS IR11' tIll'l'l' yerirs :1111I 111:1cI11 tha- first t1:1111 i11 her I"'1sh- .11:111 yn-:11'. SI11 llI?lyt'4I i11 IlL'l' I'II",'IIlllIllI :111rI S1111I1111111rc 1' ':1r.'. :1111I was 11I1"h-1I C':1pt:3i11 for the year 1923-211. Nr 1:1 ' the 1':1II C511 I141:1.t 111' :1 I1c1ft11r t'111'w:11'cI. i11 fact il 1 - :.'11'. N1 11.-1pt:1in 11vc11' 1-set :1 het? c1x:111111h1 fo I1 1 t11:1111. th: UC' 1 I." IIK' reeo fo the you A 11 : , sed. SI11 I:f : I1 '. :,"1.' ' Q th1 .vc 5 ,: . . ' 4. 1IS. Ne' ',I 'HI .II " 1, 1 ' -' 'I Irq- I1 ' '25. 'II lil Il 1 N 11 N 1 1 I 1 N 1 1 1 N XIURI1 111111111 IFI 11 x 1 1 1 x1 1 0111111 lrlml 1 11X 1 1 N IQ 1 s UTY! ll 1 1 1 1 1 s S 1 1111 1111 3 1 IU I llf 1 18 If t 1 Guard 1 1x 1 N 1 1' 11s1111111 1 1 111 xt X 11 lXLIl bc III 111s 1 1111 111111 It tor 1-110111111113 XC 1 r- 0111 IIun1l11L1l Iuenty W 151.13111-1X1'1-1 151-lS'1'1i11'11 ,1111 IQIV' "11111" 11:11 111-1-11 1':111111'111 :1x 1111111-13-1-V. -11111 11'lN 11111-111-11 1- 11-11-11. 1-11 F1111 1111111111-1' 1111 11.1 11--1111. S11 1-:111 11-11 111111 111.-11 1'1111'111111g 111.-11 111111111111 11 11111 N11 1-.-151' .-11 11 111111111 5111- 111-N1-1-111 -- g1'1-'11 111-1-11 111' 1'1'1'1111 :11111 111- 1111 11111 111w11-111- 111 11111113 11 111 111-1'. 1111- 51- 1111-1 :11'1' 111111111 111:11 "1"111" w.-1x 111-111-1151-1-111' -1 1'11:11111111111111111 11-11111. lf1J1'1'I1 1-'111-lN1'1I 111111-1' n1"I'1'Il1'1lj'H ix I1 S1-111111-, 511' 111.-1-11-11 1111 1111- 51-1'111111 11'-1111 1.-111 y1':11' :11111 11111 V11':11 111-111111 1'1'1l1l'l' 1'111' 1111- 11111 11':1111. 1f11'1'.1 11- :111 1112111 1:1111--1111111.11-1-111--1' :1111 "1"1'1-111-11.1. 11-ry 1-:1111-11111' 11111 1.1'1- 1111.'1111111. I1-11111-111.-111 11 11l'1' 1111111.11 11111 11111- 111 1l1'I' 11111111111-111 W1 '11 111-1' 11'111111'1' if :11-1111 1-11. :11111 11 1111-1 11111 1:-11i1-11z111'11 111 .-11'1111x1- 111 0111 11-1 1lU1"1'I11f'1"1' SM1- 111111-1- U1'1:11' iw .-111111111-1' 1-11111ri1111111111 111-11111 1111- SK'I11l1' 141.'1xx. 1111' N111l' 1'1-1111'1- IIIIN1 11' 111111-11 :11111 :11'1i11' 111 111.-1-1 111-1' 1111-1. I,:111 y1':11-. f,111111' w:1 11111 S111-1-111 11111' 1111- 1:-11111-11::111 111111112 llll .-11-1-1111111 111' 111-1 11-11111 11111 1'1lI' 11-1-11-11. 11111 11111 11--11'. W1111 11':1111111g 511111 111-.-11-111-1-1 111- ix .11111 11151111 XY' :1r1' 11-1-y 111111111 111' 1101. 31.11 1.X , UW' 31: A1111 if 11:11'11 111 111-:1t JIS :1 g11:1r11. U1 - 11.-1s 111 g1'1 1111 111 1111' 111111'11i11g 111 g1'1 1111':111 111' 111-1'. S111' is 1111 w1'-1k1111g :11111 1':111 1't'!'1fl1ll1-X' 1111111 11l'l' 11w11, FIIIAY 1i1111'. :111-1 111:11-1'. illlf' s-11-1-1-. 511' 111:1111- 1111- fir-1 11--1111 1111s XVIII' :11111 W1' :11-1- 111111111 111' 111'1' grit :11111 111111153 X1-I 11-1-11'H 11'1'lIll will 1llIX'1' Il 1'1-W x1:111111Avs. N1.'1l'14l1I 11111' 11111'. ICYX 31.11-I 11111111111 If .70 .1 1-11:1 X11-11-. 1i1i1' 51: ' . 1'.-111 111111 1lt'l' VII. 511' is :111 :111 l'lllI1i1 111:1j'1'1'. .'1 111:1j'1'11 1w1 1111si111111s 1111, 11-:11'. 1511:11'11 :11111 1'1lI'XVilY'l1. :111111111g11 111-1' I'1'Qll1fl1' 1111si111111 is ': -11. 11111 IZ 1::1s111'1N :11111 Il 1'11111s 111 111'1' 1'1'1'1111 11111 N1-:1 1111. 111- 111.-1-1' W1-11 1'1-1-1 111'111111 911- will 111' :1 1-1-ry v:1111:11111' :us -1 111 X. 11. II. S. 111 1111- 111'X1 1W11 -x'1':1r'. 1.1'11,.-X .'I11N11'1l1 l-'11'11- 'l H5114 1-ru 1-111111-N 1'r1111 t'1l11t'Q1' 11111. 511' is 1 1 Y1'l'y 1:1rg1- 11111 Q11111 g111111s :11'1 1111 ' ll1J i11 s111:111 1lf11'1i'Z1fl'N. 511- 11:15 111 111-1 1'1'1'1111 fl 1lilN1i1'1N :11111 .5 1'11111x 1-Ill' 1111 s1': 11111. 1'111'11r11111:111-15' 1111- Ill1NN1'I1 1111- 1:1w1 11Il't'1' 1,1-:11111-s. 11111' 111 1111' 1'.-11-1 111:11 4111- I'1'l'l'1Xt'l1 1 1'r:11'1111'1'11 1'1111:1r 1 Ill '. XY1' 511:111 1'x111-1-1 1111111-11111113 511 -1-1.-11-111:11 1'I'11Ill 111-1 111'x1 y1':11' Xl-11.1.11-I l1Ol"I'lI1-I'I"l' '1'111'A1- 11:11 1w11 111-:111x :11'1' 111-111-1' 11l.'1ll 11111'. 11111 w11-11 1111'AY 1'111111' 1'1-11111 1111- 1:11111 1ilIll11f' 11111' 1111. X1'1111' 111:1111- 1111- 11':1111 XS'11l'11 s111- XVII il S11111111111111-1'. 511' 111:1ya 111' Il ' 1'i111 1gr1':t 111,-11 :11111 :1'111y. N1-A .-1-:1r W1' 1'x1 -1-t 111'1' 111 1111 - " 5ttl'l' 11: i.-. N. B. II. S. is1111'1'y 111 11:11'1' '- " ' ' ' .' urs. 1 '- -' - --1 0 X 1 l 1 N N 1 1 1 'X 1X1 1 1411 X 1 11 1 1 YV 1 N 4 s x I Mx I gc Onn 111111111 1 1ll'.1,1CX ,41'. XX 1 51-1111 11'111'1'1 H511-1xx1111M N1'11111N1x1-1111111 1'11:11111N 1111' 11' 1x11IQ 1l11I 11"1111' '11'K1 11x 131111 l11X1 1111' 54111 N fl 111'1111'1' 111 1'1 11111 :1':111 :1111 1x : 3111111 111':Ax1'1'. F11'1-'1111- 1'1'1'11 1 11.. '11111 11 .1 1I1l'1111l1' 111, 1111 .112 1111w. 1111' .112 111s 11:1x 111:1111- 1111111' rx 'UTI' 11f1111111l111111:1 11' 1111. 11" 1'1' I11'111111 1'1111l11'. 1i.X'1'111f111X1f SI'.1I'111'. 11111'1'1' 1x:11111'1111 11111-x 1'11111'1' 1'111' 1111 N1'1'111'11 11 111, 1111 113111 E1 1 Q1 xx 11r111 l111'11 11 x1'-s1f1111111'1113,111':1 111I1' 11-111111 11. F11 11121111 '11 11111 'I-111'. 511 11 N 1111111,-1g1'1'-11 11111 1'1'-1 1I111!N1xl111111 1111N-11'11' -11111 11'1N 311111 12-111111111 -1 v11'111'B1. 111111111111 .1111. FUN 1911-1.'1.'1'1I "1l111'Q' 111'11N111-1'1x 1l1.11I'S1Q1111,l 111 11-11111 111x.1 'x1'.1' :11'1- 111'11,11N11'gg. 5111' 1x 11:111. 1 iz' 1x 11111 :111.S'1.xN '1 111'11l1111"111, 1171-1111111 111'1'111111':111-:1 1-1-1-11111 1I1lI' 1I4'1'1'11y'1l111 1111 S.111x1.x111z 1Y1'..f Y11.X111f11 f1111'11f 'I'I1 35.-1111111.11111 111111l11 11: 3111112 1'.1111'1111111111N, 1111! 11 :1 111111111-1' 111' 111':1 1 N E11'1N.'11N11fI 11:11111111'111'E111-111111111 11 111. 1'.I'l1E1' 111111111 111'11N1111'1-, 111 11:1'1111'11.x 1114 111X1 -x'1.':1'l 11.111 x1111 111 .111111111'N 111111 '11l1l'N. 1'.1'X11'1-', 1iY1'111"1' 11111111 11111111111 1x :1 1111-1111111'111' 11111111-111111 111-1111. 1-11111 fl 111111111111111'11111S1111111111111'1 11-1 . 111- 1x111-1'1 111 N1'1' 111-1' 1111 1111 11111 11'l1I1 111'x1 Ax1'11' 111111115 xx'1111 il 1'1xx' 11,1111 111' 1111111- 111111 .'1I'1 1111 111 s1'1111111. 1111115' 11.1S1i -I'l'li1X111, H1 1111135 Yvxx' 1'11'11f1I1H1I 131 X1-xx' 11'11111111g11111 ll Xvw 111'1gj1111l1I iii 1",x:111N C111.x 51 N1xx' 111131111111 111 N1-xx' 11'11111111g'11111 211 'X1xx 111131111111 311 11111111 141 X11xx'l31'1g1111111 2111 11111-1111111 231 Xvxx' 111131111111 311 1,1'1-1111111 11 Nvxx' 1111131111111 Zh XXX 11:1x'11 312 N'1xx 131111111111 1121 11'1m11f11111 N X1-xx' 1311111111111 3.3 111-':x1-1' 1' 11N 211 Xrxx 11!1Q1.111I 111 1-'.11xx111111 151 X1-w111'ig1111111 211 11111'111w11-1' 211 Xvw 151'1g11i1111 ZS XX' 11111r1xx11 23 XV1-w 131'1g1111x11 Ill 1".1xx'11111 QS X1-xx' 1511111111111 111 111-'1xx11' L11 Y N1-W 131'1g1111111 233 131-:1x'1'1' 1011s 17 , 1 bl VM liz,-' 1 H '1111 'Vw -11131-111v'Qv Track wgfq IQ 1 l N 1 ni '-7 -1111111-111-1-1111-1111111111111115111114111111111111111111111111-11113-1111 11.11111 111111111 1111-1-11111 1111l' 1111111' 1-1111111111. 1'1I11'1 1Z1X111111. '1'111-11-11111111111 V 7-1-FF 11'11112lI'1'1'11L111111' 1l1ll' 1'ff 111111-11111111:11'1-1121111111-11:11'. l'1z1:'1 1'1. 1 11-i I11111Q1:1w,111.-11 1i111:111.1 1'111'11111111.1.1 11:11'11-X 11113111-,11:11'11' 1 I111' 1111111 1111"1'11A111'111111'11111111 111l' 1l1'11 111111111'1:11 111 X1'1111111. 1'11:11111 111114:111:11111'111'1.1'X111111'11 11fI11i1'1111f,QX X11'1111l 111:11S1111111111'11'1'11-N X1111 1111L:1111111 1:- 111111111111 11111111111 111:1 X11 1'1'1- NX11l11 111'il1' 111 11111 1I:l1'151-1'1111N,1X1111'1:111.1 r111111'Q111f11111111x1111111'11l111I 11111:11'1111I1'11111 1'il1'111I '11111111111111'1111111111-11.11111111i11,1.f11-111111111111111111:1111111111111 1111511111 115 :1 1111'1l'11N 1A111' 111111 X111'11111'1X. 111'11'1111111111111x X111111111 N111111 1111 1'11'111'11X 111'111-'1'11, "111-1111 514.11114 11111 111' 11111 11111' I111' 1111x111 1111111' 111111 111X1I1'111'1'N 1111111111'1'1'11N1.1'11f'111 11'17111:1111111 111-111111111 11l111!1' 1111. g111x. 1-11 X111111 1111- 1'1-1111'-WX 1'1:11 1111-V1 :11'1-11'1 1111' 111111 1111111 Q1111'1N 111 X. Ii, 11. N. X.1'I'11 111 11'111' 111111 x11'11 11 11111121 ,1111'11lf1 '1'11111g11-1111111.1Z,11,S,111:'1111.11-11 11111111711 1111.111 N1 1 IS 111511-1-1:f'1xi'1' 111-1 111w11111xf11'111111111 ,1111'.1'111 11:11 IIS 1121111111111-'f1' V 1'1- 1 1 11'1 11'1 311 '11 1'1' 11 x11'11ll1 11:1 IT 111'1111'11111111-1 11111 .I1'111'11111 1' 1111 x1111'11111 1-1 .1 L1 1.1, 1'. 1, .1 1,. 1111'11f'11-1,11111 1 11111 1'111-1,11'1g ,1111'11:111 1 -1 V 5 K I 1u'1111111- 11111111 1'111 1 'l'111-1111-1'11111' Q ..-11" I X I XX Jn x x lXXflR1e 425 ll llllll1:lll'l lllllull :ll llll-,lull-X lll' llll'1l'.'." l'l4'IlXl' lillllll :ll lll1'2l!f' lvl ll'l' ,lUlil'N, P llllll S "ll:ll'l- .X1lll llll- llllllllll'N lvl' llll lzlxl llll-llllllg'."' ull Nlill-ll 'lf "Nm lllll 21 Xlll-llllllf' -.l'.lYlll'll lx -llllll' llllXllllllll.N ilX4'l'il!I' lllllllllll-,"' zlxlll-.I llll- llllwlllll- l:lN ll.:lll. '.NN'lll,..l4'l'lll'l 4Xll'x.'x1lll'lll-l."l Xlllllllll xglll :llllllll lllllllllqlllf' llllll-ll ilrlllwl :l lxlll llll'l'l'.N E1lXXIl'XN l'l-l:lllllllf. 4- 41 'pf Nllv li lll- "l'1'lllll 'llllgll lx lllwlll: llllll llllx Xl'llll'lllA": "l'll-l llllllxl' llllll l'llXX' ll':lf lll llll' Nl:lllll"." lfllllll l"l'llll.-ll "ll Xllllilll lll- "l'llll lf'-ll, :lllll llll- lll'?'N1' Wil- ill llll- +l:lllll-.' l.flllll'4 9 llllll gn ill lll'Nl... Nllllwl- Ill l'll'l'Xlll4'NI lll wzlx-l -ll' llll-. "Nlzlllll will." lilw---ll llIlllQX 1l12llHlllIll'll. l.ll4l llllllll lilllllx llllfll llll lfzlxl Sl4ll'. 'l'llll wzlllll' l'illl l'l'IlllI lllll lNllIlllll'.N l'yl'. 'l'llll wzlllllflsl- l!lllI'l ll! ll.-zlll. AX 4'l'l'lH' mu lllllll' llll lllvillll'-ll'lI11Ill4'. lnlll' lllv Yllll'1llfll'qN Xllllllll' " .' l Eid. llllll-l-l' llll l:lllll'l'Ill'1'llNxl.l vlllulllg lll'llil'lXXElf lll lli'ZlX X ll'll'l'll'l 'll llllll.l l5IlllXY XYlIl'l'1'f'llll XYll'l' llfllll, flly lllll l llll-l Nlllll' 'l'+lll'll lllll ill Xl' ' Ylll'li.'. "'l'll4'l'-'. lllzll l'Xl'lfllllF llllllll lll'X wlllllll-Nllllll NYl'lll." l4l'lllfll'lll'l Ill'- "'UllI2lll.XX'lIl'llSlll'lllllllllllll'l'llllNllI'llllllElllQllI'1lll llll-xlzllllll. ,X ll:lll:lll:l lll-lll AX l.l2lNll .ll' llllFl' AX llllll' r'llll'lll .Xll4l1l4lXX'll Nlll'2'1ll'Nl "llllll' -lill Hill Yllll Wllllqlll 1'1llll1' lrl Xyfllfl' llll :lllll flllll Nll-l-l+lll:'."' "l sllllllllxl- llll-'X' l':ll.'l-ll lllll l'l'lll lJl.llll'XX'1lll1lN xx'lll-l'l- llll Wilr sll-llll IQ... lll'2ll' Kll. Wlll-.lx li4'Illll'lll will lll- llll:llllll Ill zllll-llll 5l'lIlllll lll lilf ilXll4'll2lS-lllil4ll1lX'l'4l llllllsl-ll' llill' llll- lllrl llllll-. XIV, Xvt'llll'li. I':lLYl' V 1: llllllfllw-ll 'l'wl-llly-slr' 1 1 I 1 1 ' X 1 Rx 5 1111 15 -5 xx 1 11XXl111i 5 0 x 11 1111 11111111 1111 1 X l"l'I .11 ll'll.l,ll'.".S' l'.'H.N'.11 1' XX1'l111i-1111111"111111411'1'11X11. 1111-1151115111-11-111111111111111-1111111111111111 ll 111'111111111'21111111-1111X1IN 1'11E111l1I'X1'1'Z11l'11111.111111l'1111'111111111111x1 1 111111 1-11-1-1 1111.1 XX'111'1111'1'11111'1'11N114I1'11111, 11141Q'1' "1 1111111'1'x1111111111111 .11111111'1-1'1-1'1-1111131-511121111151 11115111111 11151115 m1411111 11111111. 1 1111-1'1-1'511115I1," 11111111'111111'11111!111'111111'.1111!1I1If'5 1111'11111:1.1.1I115 1111111'1' XXIIX 111111111 111 l41l11111141111111'1 "1:l'111l'111111'1'111-X 11111111111112111-111111 11111'1 1 llr1111111'1' 11115 1- 1111111111- N111111. XX'1I1'1'1' 1111- 1111- 111111111-sf. 1111111-1 "'11111'wX' 1111' 11111 111-1-111-11. 14111 114'Y1'1'511XY114'111111Ll'1' 111 1111 11 1 1'111'1'X1',11111.X'111l,1.' 11'l'.'U.1ll'."i'l.'1' 11111-11: .X 1'41111'1111l11E1111. 1111111111-: .X 1'11111'11 1111121141 21 111'1'111x'l', 111111112 .X111111-11111111111115115111-11151111111-1'. .XX111'1'1i.111:111'1'1X:1111-11111'11'1'. I1':15111-1-11111111511111-11111111-111111111111-11111-11-11511111-1-11111-, 111l'1'1'1I111.1': .X 111111-11 1111111111 11 111-1-11111-. .1 1'1'l'.'.1l'Y'1' ll.Y'l' 111g1-:1-1111-1111-1-11g1111111-11111131-11111111111'11111u1-1111-1:111111-11' 111111 11111K 1111-11111x'11111111-5I'11111'11:-1.1-11111111111141111111111111z11'1111111'1-11111 11 ll 111111-1 2l1'UN1111111U1'1'. 'l'H1X',l1'.ll,.s',lH11'.S' 1,11'I1w1' 1'1'1111'11111111' Xfllll' 1I4'l'1i111'r 211'1' 111 111- 5l'1'11 211111 11111 11021141 1 1121X'1' 21 1117155211iI1'1111'1111'1-1 11 1'111gl'51111111'1111111111111111'1'11: "N121'111'111'. I 1'1111 1111'11211'111'f1 11111 111111Q' 1:1'1'11115l' 11 111111-111-15 511-1-11. 11111111-1' "111-11-111 111'1l'111 Nxv111111111951111111l1111il'.1.. 111-11-11 11. "XY'11'1' 11111'X'111Q' 1111115l'4'11'1111111g' 111111 111-111 52111 111 11 111 1111 1 l1'111'1 11' 171111111111 V111'1i." 11111.11 .11111 1'12111l1'l' 15 :fl-11111 111- 1121s 111115111-11 XX,l11'1Q111g' 111 51111. NN IN 111111111111 111311 51-111111. N11 .'.' 1'11I1l1111f"1l21111 "111111Q' 11111115 11111111 1111 1111- 1111111." 1ll."fH3fL1'.11111110 '1111-5' 111--11' 11 ' 1 -:111 211- 11 1 11,-1 " -1-11. 11 1 run 4 x I l xx hxx xx 111' HIM 1 1 x IHI1 N M 1 4 x 1 Hx X x x 1 N N HIS 1 Il: x xx , 1 N NN N N IX 1 1111' 11 .11 1 N , 1 1x 01x 1 Ol 1 l I 11111 S111 1 11111 1-11 191 IX 11111 - 111 1 1x1111 ' 111111111111 I 11 1Il1lfllllllUI1lI WON l 1' 1 IIIX cms 1 1121111 S1l1f1Y 1 ew 111 S50 to the 11101 ILN 1111111111 , 'l'lll'.' 11l.1fIlf' l,l:'Y"l'l','l1' 1 11111 11111 1-1'1-1' 11111114 11'11'11 11 511'1I111l11' 11'111'l' "S" 1sf 11 in il S1-1'111-111 ' 111 1I1sg'11s1-. 1,1s11-11 '11111 111111 111-111' 11 11 11 g'11'1-s 111,-.1-411111 111111 1111111111111'F 111l1111I11111'1'Y 111 11x 111111111. 11 l'1111I1LQ11'5 11 111'1' 111111 11l'1's 111111 .1 S1l11'1' 11l111r1111'1'F. H1 '111111'51I 1x x11111-1'11I 211111 l'11111141l1l'5 21 111-1 11111121 J' 111-sl, 21 111-111' 111111 21 x111-111', I1 111111 111111 21 s11'11111, 111111 1:111g'1111-1' 111111 N1-1 1.,'1l111l'.1l1l11 11 XY111111211i111111111.F11111 111111' 111111-. 111111' 1.11l'1Il1'l' 1l'lr 111 111111-11 11 1-111,11-11' 111' 11 1111111111111-51-111'11111'111x1-111-11, 11111 11-11111-1-1-1'1-1'-1' 1l1'l'1i 111 Il 5111-1-11. S1 '111II1'S 111- 1111115 11 l1X1'1'll1. 11' 111-111-1-11s111111'1- 11111111 1.1l1'111N S11 -11 11 11111 1-111111g1- 21 12l1111' 11111121 51111111-. 11111 11' 111' is S1l1I1'1111.11'1.Y I11'1'1111 p1-1 11111 111111111110 11111' 111' 1111'115 11 11'111 1111'11 11111111 111111 51211'11F, 111- 1111151 111- f'211.l'1A111. 111111-1'1-1'. 11111 111 11-1 111, '111s 111- 111'11111111 11 1.'1'.111l'51'1'1l1'1111N 1ll'1'2111l 11111 1ll1'II 1111-111 111111 s11:111s. 11' 111- 11'1s111-s 111 1151' 2111 l1I1L.I11I1l' 111111111 1111 11Il1'1!l 1111111, 111- 111-1-11 11111 1l.1' 1111' 1-11111 111' 11'-111-1' 111 l'llIl 11. 1,1-1 1111- ,'1'1'1I1'111 g'11111- 1I1'1.1PI'l1 111: 11 11-s 111111111-11-11111 11'111 11lI'11 1US1l'211I1. 11' 11111 1-1'1-1' Q1-1 111111 1-1111 1111- 5l'1'111'I11 111 111111' 11111. 111x11111111 111111' 1111111 11'111 111- 111 H1111i11. 1:1'5111'1'111111121111'11 1111111.111111111'111'X1 111111-11111 11111111 Z1 111111111111111 11' 11111 111. 11 111 1111111-. A 21 111111'1'1-1. 11 11111 11111141- I1 111-1111 1 -'111. 11111 11111111 11-1 11 1'11l111' 11111111111 1111111 11'11111- 11111 Il1'1' 111111111111. 11 11'111 11111111-1111:11111-511111-. L'1111. Klip. .111111-x,.1'11111' W11111- 1I1'l1XY11111I ' "1111,1Ilj'111111112111111111111411 ".11-r'1111111'111-11 11l11'111,1'E11.H 111111111s111'1-g111111 11111' 1-111111111-11 11115. 11I1l1'f' 111-1-11 1111'1'I11111F ZIXYZIX1 L' 1 "1'1111, 1111111 1s 2111 11111-1-s1111'."' "W1,', ' mo." "Y1-s. 1 1'11111'. 11111 NV1l.X' 1111 111-111111- 111':1Q' 111111111 1111411111 " 4' '1'1-11- "'1'11111il111'j-"'11111111111111111-1'1'1.1l11j-111. S1l'1'2I1S111i1'1l1111'41.1. 1'11-1,' 11.111 H11 1'1,' 11111?" '1' 1 'CX 111-1-1' 1111 111110.17 ll ill 1 -1 "1 1-1111 .1 11 1-3' ks111- ,' -1'1' 111111-." 1d":1x"XY1.' 11111111 1' 11s1 21 T' 1l1i.Il 11111-1 :1 2l11j' 1' ' Ill if 11? 1- i'l"" '1'l" 1 My 11.' .' 1 11- 11111. 1'1-1-1 11111 j 1' 11111. If '. . .1 1'u 1. ' I - " X111 il , N 1 N 1 f N llll 1 l N 1 YT 1 1 1 01 Ni l 1 ll lI1111l1 I lurnix 111111 Ill-fl"l.Y " INS E 1 1':111-1'11ill:11' .XII 1111l111lf11-1-1-1l Xxlilllll. l 5:111f:1:1- ll:1fl1 111 11:l11f. N1 'lllilll "1'11l'l'1-1-:1l11'z11'flu-1-11-1111-5111-g1lg1-," 14-Z1 'f 1 . ' .. I Xl:11'1' "Nll11'1l11111 11111 l1:11'1-f1111u-,' li 1 Y "Kl.1 girl lx il lll'l1'lQ..q "l ll1lll1'1'1l flu-11':1f l'2lllI1'l' lIill'1l.H "l.lll llllilzluvllll.-. willll 1lu- l2lXl 1l1'lx'1-1'. :1f XllFX ll1ll'1llllf Xl1'l'l'llIlIlll 11':1f :1l111111 1111-1111-1'1l11-1':1l1, "l l111111- -X4lll.ll ll1'X'1'l'f l1:11111-N." fl11- f:1l1l lIl1'lllIlQl'l.X. 4 -. "Y11lll' llI1'1ll1'lll1' llfl5 l11-l111-1l 1111- 11'11111l1-1'l'11ll5'." 11'1'1111- 1l11- u'1':1l1-f11l 11'11111:111, "AX 11111111l1 :1L111 l 1-1111l1l 11111 fl1:111li 1lu- l1:1l11 :1111l ll 111' l Zllll :1l1l1 111 1l11':1fl1 lllf llll5ll2lllll.-- l1l1l1i1-111l1-1111111 ...Xllll llllxxv 11l1l fllll' 11111. lllf' 1l1-:11'. ' 1'l1ll1l "l x1':1fll1'1-.g'11l11u'1111flx.'x'1-f11-1'1l:11'." N1-1'1'1111f l':11l1-111 "lf :111 11111-1'z11l1111 lll'l4l'X5:lll'Xv.l.' ll13l'tlll' "X11. l1111 11 if 1-11f111111:11'.1'." l.lz:1 "ll:11 l'l'lAlflllll.X if il l11-:1111ll'11l l'llLlfl2'l'llll'lll l'lllQ'. xxvlill plz 1f1l:111ll:111111111l."' ll'lFlll " l1:11 if 1l1- lXY1'lllX f1'Ell' ll1fl2lll11l1'lIl flx1-." "ll1-1'1-'f XYlll'l'l' l 1-111 1111 lll.X lI1'll'X.N fz111l 1lu- 111-l1 l'l1111'llsl1111:111 219 lu-1-1111-1-1-111111-l1:11'l11-1'fl111,1. 111-1':1l1l "ll11x1' llllljl' lf 11 fi111-1- 11111 W1'1'1- :1l11'11:11lQ"' .l11li:1 "'l'l11'1-1- l111Al1:1111lf :1g'11." Will- lfl1:1lii11g' lllllll ".l11l111. -lllllll. Xxvlllil' 1111. l1'f 1l11u- 111 ,11 111 V lc." .l11l111 11111'11i11Q' 11x'1-1'1 " 'Sull 1'lgl11. 1111 1l1'Zll'. 'Sl-1111y1--11'." "Wl:11xf11-1-1-1 ls1l1l.1?" Hl,2ll.2lf'1'll1'.H "XXV :11'1- ll1'I'1'.H ll1'lllllIll1'l' "1X1'1- 1lu-1'1- illlf' l'l'l'l 111 lflxyll l:11'g1-1' 1l1:111 5'1llll'5?' l,i11l1-ll1111l'11f "1l11ly'11111-1111111 Nly' lll'11llI1'l' ll'lS 111 1111ll lllS 11' lf -1'f oil' 1,111-1' l1l,3 ll1'2l1l.H 'gg1-111- 1-1-1 j-'- 11111111 11 1 11111 H11 ll! 1 I1 1 1 1 N1111 N 1 N NXXl s ' IINIUII 11 1 ls x ll N 1 I 1 1111 N I I Q 1 1 1 10 1 LL 1 1 1 111110111 IX 1 1 1 N ' 11 N H101 N X OW ' N N 11 xu 11111 f".111lfl1'.N' lll1'1l'lf1" INN 'IX 1lil1l'11l11I1'111'1l111XW1I'11I 1XX'l1111 1111-111'11f11." 1 "S11' 11111- 111111 51111111112 111'11 1111111 l11'1'51111111 1111111l'1A5 XX111l'11 w1I111l1 1 111- 11 11'1111l'111111111111' 11'1Y111'Yl11.1111l'511XY11 1-1111111." up 1,1111 XX'1-X 111 11-111'11 111111111' S111-2111111g 15 111 5111-11.1 111 111111111' 111 1-11 IX 111111111'1ll1l11.X'.H ".Xl15-111-1-11111111-51111115111111-s 1.1'1'1lNY 1'll1111l11'1'.5. "X1Z1l1 NX'2l1l1r 11111 1111111 11l'1Al' 111-1 111 il 111111111111 XY21Il1r l'Yl'11 11-ff, 111 11211115 21 1112111.11 ef 1- 1+ N11111 N111 1111111-11. "ll1l111'l' 1111111 11111111111111111111 1s :1111 1111 1 111111-1111 1'l'11x11.'1'1l. -1111111 x1211111I'f' 111111111-11-11 21 1IllPll11'l11. "1 1111111 .'11'," 111- 2lIl,' '- "N12ll'1'12lL.1'1'.U 11111l11111'11ll' "'1'111.-1111111f1111111111g'1-111: III2l112l1ll.H Xv111111L:' 1.11111 "1111, 111111111 111111- 5-1111 El 1111111-11."' 11il111l' 111 11111-111 N121 1111 1I1111111111111 11I1'1I' Ll'l"l1'1-' 11" N1-11 1"111111111111 H1115 if 111'l'S 1s11'1." 111-11111 '1'. "N11.1111s1'1111111y 11111l111f'.u -11111111 1'. "lt 1N11'1 1111' 1111111 1 111111- 1111-1-1111g'11f." U1'l'.'l1'lll:'.1l1'll IX Tlllf l'. 1'l,UI1' 111z'.' 11111-114 -"Y1111 11111 11' 1 111211111 11111Y" 117111-11 H111-11111-1. 1:11111.S 11111-1111 "1111. 111211 11'-1s S11r1l11l'11N if k .X 111111- I1l1111111111g s1111111111 1111111 1111 1111' 51111111 11111- 11111. .XII1 1111-11 11111 11111511-11 l'2l1ll 1'1l111l' 11111111. 111111 111-11111 1111 111111 1 '11, 11111 :111111 1111- 1111111111 S1111 1-111111- 1111 211111 l1l'11'11 1111- 113.1111 l'2l1I1. ,XII1 1111- 1111111111111g'. 11111s11-11. 111111111 111111 111-111 1111 1110 S1 111 '11-'-1111 :iz u: al '1'111-1 111111 1l1'Y1'1' 1111-1 111-4. 11111 1111111 11.111 S111 fl1'2l1'1' S11- 11111-11 111111 1"111' 111- NVQIS 211 1,0011,1111111111'. 411 ae "W1.' 111 1111 11111111 11:15 111111 11-011 S1'll'1111E.1' 511111 me FOIL 21 1-11 f111 1111- 121.1 1111?" HW1-11. X011 41-1-. 111- 11215 111-1111 AS2l"1ll2' 11 111111 1'1 '1,1'.'!-1111111 111- 1'1ll1 1l'l'S.H -1 - 11'-1" '-my 11 N1 1 1, 11111 N1 ll 11111 1.11'4'N411lI111L'I'1"111'I'1111.X 1'1-111111111lX. 1111- N'111'1111 11.11111 1.11f1Q1'1'111"X1 1':11'1-. 1.1-N1111-111111111-.1M-1111-111-1.'11-111X '1'111111111111'1111x11111111-11111-1'1-.1111-. 1111111 "11111 1.f1X1' I1 11--11 111x111-.51-1.1-1'111 111' 111111x1- 1lflX4'11.1 .11111.' 1.ll1X "111111X41-'qi 1111111 "1 1111111-1-11 1111-11111111-1'1-1111111 111,31-1'111l11'N1111 111.1 1111111-." 11111 11, "1.III 11111-X1-111111111111 1111-11-11111111 4Xl1111lf1X1'1I1"1f1X1 VXVJ11 1 I1 X111111-11111" 151-11.1 '11, "N 111-111i' 111' 1111111 15111 11. "111'1111-1111-1-11111-1111111111-1'1-11 1'1'1111111'111x.-- b.'11l'1.11f1X1111' 111-11 '1'1-11-111111111- 1.11. Ql11I1' 1'f1111'11411111 "11l1l'XN 11111. 111111 ."' H111-11. 11,1 3111111-1.1111-1'1-1x111'--1-1-111-11111-11-1"1 111111111." .11111 'KX1111151-1111111Q.11'111111xl1:1115 2111--1111-111'1111-:111'111."' 111111111 1"11-f1111- -.111111'11"11N11f1111'1'... Viv S1'1I111 "XX111Il1 111--'1111:1-111'1111-11111111111 NNIIX1'X111Q'11"1'1'-'H 11Il12l S1!l12l1' "'1'111-1115 111111' 1 11111 11 11 1111X 111111111-111111-11111 :11111 1 1 1-111111111111-11' 111X .' 11111' 1'11I. 111111 il 1111111111111 111-1111-1--1 1'11111-:1- 11111 111111 ,111111' ,11111 1,Zl1'1i. "Y11'11. 111'11 11'-1x 1111111111111 11111" X:1111 1111' N1-111111 11211111 1111111 IIS 111 1111151111-g111.1111N111111g11'1i1111111-111I111l111. "11'11111111-11111111111-1-1-111111-13 .x1111:1111111'XY1111'1'11111.-. 8111111-1111111'1'1f11'111111111f1111111121-11111A111111X111-11111-I111'1-:111-1'1111'1'. S11 11111'14 Y1X11111' '-1111-11111111141X1'1111.11'111'XY11U11215I1i-l'11111l1.1llA11 111112111 1111111111:11111:1111 "N11. 11111 111111111111-11N11111111. ,1l.Y"l' l'l' flllz' 'l'l1'1"l'll.' 1A111'N11111:111 "1'11-11N1-. 111:1'11111. 1 111111.1 111111"1'51111111 1111- 11111-N111111." 1111l11111111111' "1 111111.1 1111111'1'X12111l1 1111-11111-5111111. -111111111' "XY11:11 11111 11111 f:1,1'."' Sblllil' "l111111" llx I' . ll' 111 1 11 N 1 1 1 1 1 N IX 1 l 1 x N NX N 1 1 1 N 1111 1 111111 11111111 N X K 1 1 111111 1 1 N 1 l I K fre Om Ilundxrfi 15, tw 1 o 1 Hr' I K, U .:. 0 . ' .1 0. . 1.0: owl. ' O u 0 o vs "" s a ' Us , 0 0 l Q Q O 9 ' 0 1 ' - 0 0 0 o 0 0 O ' ' ' ' ' ' ' . o 0 4 o . ' ' ' ' ' - Q1--1 ,C lx 11'l'."ll l,ll1'l'.' ffl l1',YU11' W1 1'11111.s 21 1"211I'f' 111 11111 11111111111111-11'11I1.' W1 '1'1','111111'1I1.111I11 511111 1.111'1l1111'11111Ll'1111l'1111Xl'51'1111 111- 51-1'111'1111Y 1111x' 111g11 1111 .x1l1f41l1'1'1111I1111111fv.7 117121, is 411 1'1l1l'2lI11'111vL1' 111111111 111s N111s1111"s 11111-11.' XX'1 111111'1-1111111111-1I1111'1 Q11111l1'1'1.1I111l111111111 N111-1111 111111111'1'111'1111'11f' gg . '1'11111-11111. 111111-11111. 1111 11211 111111-11111: X1g'1 111- 1111l1'1f11' 112l111'1'SZ N1 11111' 1Q1,'w11113 1111 111111 1111231111 1,11l1l' 11111 111111111111 1111 111115 111x'111. 1 ,11l.'1 11lY11S1'1l1111'S 'l'111'-' 111'1- .-11 S1T11i11' .1111 111111111-1-11111. 1111 1 1l1'1'1S .'11 11111'1'1-1-111 111 1111 - '1'1111y 111111 411 1111111s111g1y' '1'111111' x'11'1wf '11'11 so 1111111111. 'I'1111j 111'11 S11 11'1111. .1111 s 1 111212112 1 ,1l1S1 11111 .'11111 11's. 11' 1-x'111'yI11111y 111-11 1111-xx' 11-111 1ll11'1lS. 1111111 El Q11-111 11'11111 W11 111111111 111. 31' IF 'P 1 1 ': 'I'111T '- V1 K X11111 fl S1111 September x I 1 I X 1 11 N 1 1 Kill 1 N 1 1 1 1 X111 IK I1 'X 1 W 1 11111 13118 111111151 111 1 1. S 1111111 1 11111111 11111101 C 1 111 N1 19 1 111111111 1 11 1 1 ll11 11 11111 S 111111 11 1 1 1111 1 1 11' 1111111 1 N N 1 1 21 111111 Q11112 2111115 1 1 1 1 1 111111110 eq 111 1 X1 1 1 5 111155 1 1 1 1 X 1 1.1 11111111111 1 1111 1 1011s11 111 B91 01 1 110 1 1111 1" 1 1 11, 1 1 I111r1w 1111 '1' 11s. I '1f11- l11111l'1. 11.11111-S1 .1111'1if 1111111'g111:11111111111144 11111. 1111. ..1'1- 1-1,1111-1. 111 1111' I1.1,1 . 11111.. 'X,1'F, 1,11'11- 1,111'11 .1Lz1111" 11.115, T1 11'1'1-1111111-11 Z11'1' 1-1151115111: 7111- 1-x1-111111111 11:111'1'111s 1'1-111-111111 51111-1'11115 1171111 ,111 1.11111 114111.15 'l:1115 1111:-11111.11 .1 1:1-11 11191111 11: 1111- 11111l1l11S .'1J11l 1'.'1.1 11.11'1111?1'1.i 11111,- '.:1.1'N, 1' 111 1111-1111111 11111 111-111: 111111111111 11111 115 111- 11111111 1'111Xr1Il1'11 111 11111 l"1-115111115 1111 111 .1 111 11'1111111'1, 1'11l111.1'1 1111111 1151111 111111111 1111' 11111'1111s 111 N, 11, II. S. 11111 , 11111, 111,'11 11-I'1..1111 11111111 1.111111 21 1111112 1 1 121-1111111111 I1w1-11.15 12111,-111111111 '111' 14'Q11111fX I11'1'111S111'111'11, '1'11115'511 111'y11111'.1-11 I1 Y1111i1111'1' 1'11111111j'11111 111IJ1'11-1'1'1l11'111l XX11fXX11I'1l f111111111s. .111 11 "X11Il11' 1111115111113 F1211'r 11111 11'1'111 1111 11 1'1g1'1111i1111f 1'I1I'11111'. 111s 111111111 '1111f 11111- 11111111's 1:1.'1 fl',11"1'.1'I'1'1111111'F 111' g1'1-11 11111-11ss1111. 1 ,11. 1? 1-'11'f1 S11 11:15 111 11111 1111111111 51-111: 11111115 1111111'111.' 1111111111 1111' 11111 1111s1:1111-1' 111 1111' 11.111 11 -111, X11111, 111 31111111.15 1312.11 :1f .11111u11f XXX- 111q11'11 111 111111111-1 21111 111111'11111: 511151 511111 5111 1111111111 11111. '1'1'11s 11 1 11:1111:1111111:1 1l1'1'N1'I11S "1'1'11ss1111 XX'11'11s." 1':11.11151'11 115 :111 11X1'1-111 11111 l'xI'1'S1111'H. '1111-A. 1l11l1'1 111111111 5111 511111 11 11:1f 11111.111111. X1vl'11 12 111s11'111111111s 11111111.1111 1I'11111 S1l111' 121111111 111 1'I11111111'I1111 21? 111 11111' 1 111111-1. 1'11111111'11111 1'r'11'11 l11l21111N1 1'111".N1111l 111111. Y1111, XYI'1l11'ji '1111I1'S. 13' '11111 111111' 1'1'11 111111111 1111- N111111-11 1111111-11 111 11-111211: S1'1I1J11l 211 311111 111'11 M11 111115 11:111 111 1,,'11111' 11-,111'111 111 1111-111 11111111 111111 r'1'1111I11 Iillllljf 11'1'1. 11 511111 S1111511-11 "1111111.s 1114, 1111- 11111111111: N11111115'.11:11 111111, 111- 1s :1'1-1111111 511111 I1 114'11'1j '12111111 :111111'11111111" 115 111s 111:111111w. :4111. li 111111111 1111151111111111 1I1411111'1'h 11 21 1111lX11' F1'1'11l1 1s :1 111111551'111111 111'1-111'1'z1S1 111111. 11 1-111l1'r11. 1f111X:11'11.f 141111. 111 171111' 111111111111z11 111111'11111' 111'111Qs 1'111'111 11111115 s11'1111111: 11111s 111111 111ss11,s. . '1' 115111111 :1'111111.' 1111111 11 N111 1111111-11 111111-1111? il 11'1'11s11i11 5111111111: 1111 11111 11 111, 111111 111111111s 1111 51'11s11 11111111.' 111 1-111'111b11'f' 11111. 1111' 1ll1111N1l1l1l'111. '1'111' 111 N11.: l'I'211'11 11'11'S 11111 h111l11' u1'1-111111111'11s 1111' 151111- 1111111211111 f411111'11r. V1 " 11S N1. 11.'s I'l'll1il'1' 111-1' 111111 111:11111s 11111-1111511 111. 11111 1'11f11 111. .'11111ss " 1111- 111'1111:11, X'1'111. 1i1 11111111 11211111 '111 1151115, S.11111'11115' 5111 1111 .X1111I1111 11'15'. 'lv1111'H 211 11'i1's1 l'11411'1' 1111111111311 1111111 111111153 S11 ' 1111111111111' 111 1 ,' ,1'1SS' 1111-11 1111' 111:11 S1-11 11 .1'11!. 11111 1111111111-ss 111 sz15' 1111111' 111'1'111'1s 55'11' 1111- :11111!'111'i1111111. 1'1'I 21 1.1111 11115 111 r1111I1ll1'1'. S11111111 211111. 1-'i1'f1 21111111111.1111111112111 5F'2lr1J1l 1 "1155'. 5211. 22 XY1 11 ll: XX'1:11 111111'11 1-1111111 51111 l'Xll1'1'1.., 1'i111'1lll'1' 1'121SS1I12l11'S are 111 11111111'1111:. 551111. 251 S11 115' 11g11111I Y I N 1 ' 2 111 1111 11111 111 Il111'1l11 v1111111111 115 1l.'llZ11' -1111111 is 1111' 1 1 1111 11111. .' , 21 111115 15511 11.11111 1l1lI1111l 1111 1'111'1S11l1ilS, "Sh ':11'1fNH s',ns 1 1112 'li1111:1. 25 111J1J1'1lXz 11111 XY11s1111 111.'D111j,' 1111g 11'1J11."1'S. T1 .' 1 11: .' ',1j '1r1, 111111111112 11111 111111 111. XY11, 211 1111111-1' 1:11111 111115' 15111 111155 11f1', XY- 11151 11111' 111112's :11111 '1 Ill , 11211 1111111'j1111. 'I,11111'S. 27 241' '111' 1-111sf 111111111114. I':Y111'.'1111' 11u1'1111s 1111 11111 s:11111 1'1l1Q,. Mjf ' 1111111-1111111. F111 25 "W111 111 11111 1'1111111A' 11'1111'." 'I'111- 11i1'11s :1111 111'1.'1s 5v111'1- 11111111 ' 1 1' 2 11s. S111, 211 'l'1'1l1l1 1111151 131111111 S11 1 X'11'111'5 11111 1111111 21 1111111111 ' J' 11 -1111, 1 ' 1111111 111x1 511111'f .' . Z-111 1911-51 1111111111 1111111111 111111 1111' f11's1 1111111111111 jF'111'S 1 ' 1111 11 '1c1R1! XYQ 14111111 ': '11 full? 11111111111 " ' j- '1111 11 11kN X 41 N 1 N11 1 1 4 N 11 H1111 114111 1 1 111111 N 11 51111 NI1111 11115 X1 011 S1 NIII1 111111 F119 XX 4-41 Qctober 11 N l 11 1 11 l N 1 111 x 41411111111 4111141111 1 1 N 111111 11 1 1 1 11 I1 1 1114 1 1111111 4 11x Xl 1XN 4 HIX x X 1 11 x 4 111 1111K IX 1 N 1 11 lNN 1111 1 R 4 N 1 111 N1 N 1141 4 R NX 1111 N 1 1 X 11 1 4 1114111 N X1 4 5 1 1 ls 1 11114 111r11 fn X14 1. 1 X14 l1'j 141 1111: "4'41111,11' '1'11:'11 '?14- IIA..-1" 11,1 1 X4-1:11-- 114:11 X411114- 411 4111 I 1111111114-1' 1,Il111'11 141 111141 '114-11' 11:11 111:'4411:11. '1' 2 N141111-11 LH11111' 1: I11s1 1111111-11514-11Iz1:. X111 11114-1 i11:411111f 11,1 '11.11 "11 11115,- 111 :14l14-1'11f4-." V11 , Zi 111'11::1s'f 1-4-11411" :111 1114-V4-11f4-41 N:1I4- 41 1111101 111'11-1141, 111111 111f111'Nf 111:11 4 :1 14-4"111'1-. '1'11111s, 1 S1 411:11 411111111-1 1141 -1-4-411111111-1'14141. 1113 11:111Q114-1141141111 I"1'i. I .XI1111l1'1' 11111111111 N x1-1111411 1111i :1114-V11414111. '1'4-'14-114-1w 4-11111114 11111 1l1Nl'1'1"k 411 1I1."11111l' XN11A11- 114- f111414-111- 4-11.1111 '114- 1.114-:1114111, .':1, 41 M4 114141 :111114-. Ii 11 11.4-:'4-11'1 1111' N. 11. 11. S. X1-1111' 411 t1'1s4- 41'114-1' 14111111 4-411114111'1 11111 1114- 4411z41111114111-11111, .111 , T 1-'1'4-f111114-11 :114- 215 111111 11- 14-.11114-rs. '1'111-11 111'1E:1' 414111'1 114-1:11 111114111. N1411. N 1l4-11411'1- 1-411114- 11111 11l11I11. 11.1111 111, 1:f 114-1'411114- 11.111'1111f4', 1'411' 1'4-41 ' 1195 1111- 1'l1111l'S1'111'1l11', '1'14-X. 11 '11111111'1'1l1141 1111111 114-14-1-" if 41411' X111l.12111. 11111 X111 XY114-1 l1l'1'1'1'1'S ' 'isa XY-11. 11- XX'4-111'4- 4-11'4-1'1:1i111-11 111 141111114-1 111 111111 XX'11s111. 154- U111l11'l1-I I'411' 115. '1'11111'-. 11 N112 4'4114- "f1111111x.l 1114 4-11111-1 N111111l1 '11s 1', 11. '1'?44- 41111 4-114--111411 111111111 1111' XX1'1'1'1i1'11 41111114-1':1 EQ 1'1111X11-41 '1::4i11. 11'1'1. 12 .'1- ' 'S 111-'411'111 111 11114-1'z11'1. 'l'111- 41141 321111 11111 11111 1114- 1:414-111. 1411' 1111 1J1'lIQ1'11111 1114- 14114-11 1111'111'rA 411-'11l'11l11'1 .'1 . 131 1111-11 .1:1111v4111 4-41111111154-N Q1 111111:f11' s4411:, "114- X11 Sf' .X111111141 111141 1.11111 111 114- 1"111114-1' 1l1'111k-1 1125 S411111." X14-11-1' .' . 11 'ZX11 1114-1' S11 41115." f111111 1111- 111151411 11.1111 El ,i:11. "114,11 1111151 1 l'1l1'11 1111 S11 '1i1'1r.n 1 . 15 S11 -112s 41114-11 1114- 1'2l1111lZ11Q11 141 -4-11 1.--1111111 1'41111's4- '14-14:4-'-, I1'.1g Y.1112'1111 111'1'111'11El11UI1j 111:41'41 141 114-4-11 111'1' f1111- 1141111 14111114-11. '1'14-s. 111 11111111141 1'41sx14-11 1Q :1 111111341'-.1111111111111 "114- 1111111 1111S112l11'S is 141x1." XX'-11. 11 'l'4-41 114111211151 1'4-114-11.- his 11:1'1'114-T411' 1114111141111 f111'1111' 14-,113 11:441i4-s 1114-:1-4 1i1'1'11U1'1.1111- lI'2lrS. " 's. 11 S11 l1l11'1'S 4141 111114- 141 :4-1 1111111 '111' :11411'11111:, XY- 411111'1 111:11114- 1114-111 111111'11 141121114 1121111 1.2l11l1111' sz 1 "11'f 1114-4-1' 141 114- 111 jI1l11' 114-41." 1"1'i. 151 114-1.. 1111141414111 111141 114-1. 1H11l 1,',111'1' 15N 411 111-111114 11' 11 1 11114-1-1' 1111' 1111' 1 .1 :1' 11414-111-A14 11 XY4- 1111l111 :4-1 :41':'4--'4--1 11111111-'111'11111! 1114- 114-14141. .': . 211 1121Xl'1 1311114-1' :14'1'41111111Ls114-A 1114- :1:.111114' 7:4511 111 1144-11111: 1111 111111 Hixi N141 414141's 41i4'1111'4111. .' . 21 G1 '114111 11211l'4- is Il 14-11 4-111'114-at 11 11'1i11f', 111- 4-41111111114 sly l11'11XX4 his 1111-:1111 il11111'1114X1N 111s 211111. 1 . 22 1f11 1' XY4'1ll1'1i 111I11'S 4411' 1114- 111:111114- '4':111s4- 314--14-141:11 1111s 1111 5 1-4-11111 1J1I'l111121j'. " Qi! M12 .411lK'1l1'1 s114-4-41111134-s 4111 4-1'4-411? 111111 111I11l'11j, XY- S4-11i411's 1'4-.141i4-4- 111111 114- 1111 1111'r 11111' 111111114-4-S. ' . 21 111: 1'i1'4-Y Y .111 V11114-1 111'11 111'11111'11Il+'111S 111",','1'I1 111111 ff-V111-4-, 11111 114 4-4111141 s:11'4- 1111- Q1'1l11l1S1211111 4111 1114- M1114-114 114-141. '1'111111s. 25 .X1Z111I'llIll S11111' 1114-4-11111, I.4111: 14- 11.11.11, X113 124.14-41111 11111S El 111'411111s1111111 114-1'411'4- 1114- 11111, 111lIl1Q' 4111 11111 4-sszuiszs, I1'1'i. 211 M115 111211 1l'115 S4-11411' .'1111'.x4-11 141 4-1111'-ss 111 .41l21Il1:11 "1 Q4-1 1111 4-11' 1111 111 1114- 1114 '1111Ll.1' 111-1-111111411 14-11 il 1111. 111s 111411114-1' 11111'S 11. fat. QT "'1'111-1'1-'P 1111 111114-1- 11141- 11111114-I" .'4 fam: 1114- 111111111111 511112141 :1114-1' 1111'11' 111'1'l'211 111 N4-11' 1'11s111-. .' . 28 S11 111 1111s 1114- 11211111 II1' 1111114-:11'111Q 111144111 1111S 111111- 4-1,1-1-1 XX'1'1'1i, 1411' W111-11 14- 1111 1'4-114114-4-, . . 211 1111f11 111 111111114-fs 11111112 '1'1111-41 .XXl'. 11'1'4-5111114-11 11111'4-11:1s4- 4-14-11111: 2,11 '111 1111 1'411' 1114-11' 1'4-4-4- '4111. ' s. T111 1'vI"'.'111I16I1 111'1'i1'4- 111 1'1-1111111 111111111112 1114 11111117 :1114-:141 1114 1'114. 1'4-4-411 A 1111: 11 H1111 1i11:"' S1l'1'1155, ' . 111 M11 XY11-5' s111:':14-rs 4111141 1114- 1112111111111 111 1-11111411ff 11111'1'11'S:1 XY1: it S11 11- 1'1'iu111 111' 4-1414-1' 1111111 11111 1'4-4-4-111i4111'? Pilgxf' Y1114- 11 1111'-41 'I' ' ,'-. 111' Y 1111118 Nil Sun Xiou UQN Thul 1 51 Sun Nlon 1 L16w XX 4 cl 1 11111 'Pl bl, Sun Mon Tues Wed I hurs 11 a Sun Mon Tues W ed Thurs 'YN 1 f J .2 OVCIIIBCI' 1 ,. s x If QnIe1t1mec lhe otxfr um ,. 1 lbout lf mm N xx ns 101111 mia L e on mu 01111615 N Ill 1 tom 111 A Flew It xllx de if ned XX oodl mn tod u ,, ml xx ,, 0 hex mx cr s we II 11, tm plesent llltll nous the nord peltect mn noi be undulw QIIIDIIISIISC1 mdcx ncxel eww e :L 115 L muon mx 0 hcttluh haul Ifuluxe dst SI me Lst A pobslble' fournox Xllen tuu X en ox ec .1 P10 01 Ileulocrxu uusui- 1I1C1llC1lI1,., Nh Stuohel Xllllllll IOIIS' lxusoum NNlJlI'1ll1 md excl c I Imvs B11,,hlon smhs Ixendoxu will shane t0I11,.,11 un 1 N 5 as but the 1o,., xuth 1 IO L11 tu ll wx x 1 1 1111151 our 11 its on ou1 vselk ends Holldu odu we honor Lhe 1101111 V111 huoex Ninn ci u- JOIII ruli 1 138116111 x 1111111111 lows subgebts thu me hue studvm ROXQIHIHBIH m H1 h 511001 Phe I1il10Ilrl1 bmw and 10911 ,.,0X6lI1l11PI1lS in lun bx the people so uhx not the school bs thy stuclbntx X91 B1 edmmd 15 No dues l0I1l,,1lI nv 0 1 om lust md ound iI1l,lLS dlbwxered NI NX u 1 hock shop O16 exfuus Iont w une the' best tunes hen lu N B H S 'llm e luxe thg monotom bw SlI1,,lI1,., tm us NI uw buy denxes thlt me IS mexely L mxttsl ul dealing, at the rlght dzug St0I9 The Ju111o1s declale that Geometry may be pl me but not too plaln Junlox Iltemxy Debate-rb P1029 the be t L S X 1nd challenbe 'Lux team hem Lb0l1tb Kellar waded across the street untll he ktruck 'whit IS termed 9. Tubby Footb 111 men excused Lt 3 O0 p nl 101 pl mime Im' Be un Falls Dune Gnls pllC1lL6 basketbxll Hales our luck to llmw the new colch 'VI1 Hazlett wants to know how much 111 1 VM xlwfus thought 311' was free Hou about 1t" Hazel Sheets behaves xts hud to be chant 1ble Xnd the Red Cross starts lts. cfunpfug,n soon' Speaklng of Lhxna, and 1tx people Paul kennedx ww that he wlslted Slug Slug Terrors' But Paul nffumx that Smg S1115 IS the chunk who cleans h1S collars No one feelq mclxned to xx 01k Only thlee mme dmw thls week 'myway S0 why worry? VVe stxll slug ln chapel Lnless our ears decelve us there are no Caruws or Farrarb among Us One more day of 11115815 and then freedom What more do xou want for ten cents? Thanksglvlng we re thankful all Tlght, no school but, the Txger walked all over us Page One Hundred Thirty five N 1 , M 1 f if' 1 ' f fi! 1 'AFS' Lf Apf, ' ' Q5 Auf, mfS".5 , 2-EQSLT -4' hz' ' fl rf 'I 1 .5 ' K Y , . 1 fy " 1 Th A FI'f'ShII1Cll haven I Ic11'f'uIu-11 that Lheb' vc- '1 A ' 2 1 K I 2 , 4- 'I 'uw In fact Ihl'y'I'n- ge-Iting mlher uve-1'-bv: ring a A l"I'i. 2 lin-ulzxh Veiovk loses 11111' vanity 4-asv. Iiu ' hu: il that it 'zu ' d in 'Z lima 11's po-k-1 IH Vs 'ffhL.'. Sz . 3 VVM an relief I0 d1SCOX'01' that we do have z ' rtvbull tm 1 'fter all. ' I if '12 Q ' ' H , ' 2 ' ij! I . -1 I'Izu'l Uvzu' cliscovvrs the swarm-L ut' lI12lkiI1"' El "boar 'z1lk." Q . 5 1303111111110 oi' 9.111 L ' 1 x'1'3,'1 school Unk. Ar-rw 'di -f c ' .' , ' I' '11- '1' 6 VW -'s e' ' c as . XY ar- prom 'fel 11 vzxczllioll s . M: g 1' us 2111? uf ' fr 12 - '- ' - ff . Wm-d. T A 1+'1'eslx111zu1 insists that Charles Hughes is Iwlzntucl to 1111- St'l'I'Uf,iiI'j' of 's. 8 C '- ' 1 lec 'f vas j Q 1 by 'Il ' blems ' : z s 1: 5 ' ' ff - 2 S 2. Fl". 9 ICQ: ' 21' '. C ' 2 X ' ' 'z zv .' :'te l. "lieu 11 NV1l0I'l' is thy sting ?" Ja L. 10 ' 2 ' " 1' ' 1 1 " ' ' '-'I S . 11 I5'e','d0g:1a: it' d ,' 'L ff " 2 b' k- K1 12521 'ezk 0111. XV- : 1 .' ' ' 1 1 - . 12 ' aj! 'I' zj ' ' ' Yi -N e' . 1 g 1' 5 ' ' the pa z 2 at 2 ' ' Pell.: " 13 " 'z ' Q 5 U 3' z ' 2 ' 5' 'e' ' S -I . ' 21' . 1 . . V . .2 ff v . ,. 2 A . V-v 5 L. Y .Y .' - 5 1 J X ' 21 'Ill 'f . 14 XY 2' 1 'g I z 'ff . VV1 Ask 1.11 , I +z1rl1m's. " 's. 15 M '- ', 2 f z '1' ' ls "' ' . , 1'. 'il eh' can som start ll I". 16 M 'X " :I J ' 'Q-1' f ,, f' ' H' ' . ..'. r- ' 1 ' .S x i' .' Lf' mr' qw ' v 1. 'zt. 17 - z ,' ' ' ' s z 2' ' 'z 1 " ' ' ' f ' ' . 18 ' ' ' ' ' 1 " ' ." . . 19 ' ' X " ' ' ' s '. 1. 4 ff f ,' .W ,U 20 ,, - . , , -, .. X ,U . 21 . 1 2 Z . . ' ' 'z ' ' 1 ' 2 'J ' U2 . ru p.. .2 ', ,'- ,A 2 . ,, 's 1 v. Y,, - I . - F 23 1 '. ' ' ' . ' ' R. ' X 1 " ' ' S1 t. 24 ' ' ' 'S 2 ' ' 2, , 1 J . 25 ' ' 'f ' ' , v' " ' ' ' . . z " . ' S' ' ff ' ' ' . 27 ' ' ' . ' Q ' I . ' . 28 ' ' ' ' 1 . ,' M . . Y , 1 I . A .G 4 - , . , 1 xi? N Nllll Umm l Q X 11 IIIIII N l NIIII M1111 INN S1 XIII XIOII F111 x XX ed Thlll rx Q L Sun Ninn Tum XX Q11 FIIIII' F 1 Q1 Sun Hon In. S S '7 1 December l N 1 X I ll 4 I X X I I 1 Q I X IU l l J R N Ill Il X1 Us X I I llluxx N 1 IO! II 4 x Nm If It 1 W x 4 l Ill! X It IN en wma I1 1 ml 1111 Al I lx 111 fl 2.111111 XIII 1 lm Nlmrx fhIISlIIll1. 11111 1 1 1 111111 n 1 111 r ul tl to -sleep X 111 1 1011 X M IIIOH 'No 111010 1k Ill Il' xt war n1 Ihlrty S s. ,jx ff ii all l 5 fill. I Y2ll'il 11111, 1 S . 2 Y:11':11i1m11. . . Il II:1.'li-'Imll 111':11-211+ 11111i:l1'. "ull, 1'111'lii1. 1l111:'11 1li1l fllll uw-1 Illill 11-:1111'."' Tvs. I I111 NlI'I'l'llll2lll lsf:1E1lI11l1:1x1-l':1ll1-11 lllllhil xulll ll Xl1ll11111-111 91:11. Vex . 5 XIV. Sll 'lull l'lillIIlS ll is 1111 lIlFf 111 "1-r11l111'1-" 511'1'114f. .luv 1xI1z1f 1l1111s llw 1111-11:1 Ivy 'Ilil"., " 's. vi NI:11l:+- l'11ll111-li s11l'l'1 IF :111 zlrrzuvlc 111' lZll'jllJlll4. Xl-Y XYI.1l .1 V1-llvl' IDI' l11-1' l1111:111-Y Fri, T l.Ilf'I'1lI'j TUZIIII ul' Iflflll will In 1-11111pc1f01l Ill, 1I1lf pQ:11"s 111l111t1-1I I-'1'cSl1i1-S. .l'z1. N l1'I':1I1lili11 Tzu: Iwlluliw 111 'l11- 11111-+I1111 "Will, lx 'l'E11111n:1'- lC1l1s1111'."' lay anim: tlmi ln- lllN'.'ll'l lI1111x-, llzull vllvlnfhwl11Il111l"1'1w-l11x1g111wlllw. Q I fu M1-A 1" we 11111l Miss Hlwvq 1b11111i11111- 1l11-51' lun: xv: lks, Sf'illIllillJlIS1 Y . ll' llul I'11Itv1'X1+I1 ll4ll'lill'I'X lllill ln- 1111111'1'1l 'NlI"'ll 111l!ll11I1 Sl'lI' Il- lu- 11-ll 11'1' 11l'l11'1l1I1lx111111'r11I1:. XX'l111l1-Ilpl-115111111111111 1l11-111. lI11l1'.' T Il I,:1,'1 ful' lhv If- Al1I'r :rw 1l11w11 lllllilj 111 lll"'Jlli X111 l!1'11x'.11'-' r':111111:':1. XYMI, I2 lllllrllrllllllll il -:lla-rw 1111-11' xxifl: ilu- l,Ill'llfTj 11' l"11' 11. Ill. .'1 l,llI'IIIIL1 xxilll Nlifs Hlwru. "l'lsI1." 'l'I111I's. ISI Mz11'1,l1z1 Illzlr-lilswluff lllllllir Bl:11'1-I1 I'o111'1l1 1+ :1 lIlIlllilI'j 1-11111111a1111l, SINVH il lf'1'e-sl1111:1I1, 11111. l4'1'l. ll HLIXXIII l+'1'z1zl--1' fll'I71ll'l- l'1r1'l1HI111' :1111l1l 'l11 Ill-13 'I11111:l11x 111' M13 l.. II,'. Sgt. I5 M12 lr11'l'1m is as sly uw ll lux. llw sun- l' xx :1lI llw 1-1':111la:. llnvs :ull 1'1m11111lfi11 II11- x111'i1111s rpm-51-s 111' 151111111-11:1 .'1 . IG .X ,l1111i111"s l!l'Sf'I'lllll4llI lll' Ullw-"2 "ll11'4 1:1ll.l11-E l':1I1'. I11-'Q l1:1111ls111111', Ilwfs I 11-sl, 3111111 z1111l '110, .Xml wl11111 it f'llllll'S 111 xx111111111, YQ-', N1-lslwll lmy. j'lDll4ll mln," . . IT f 'IIIZIII XYfxlIXl1'l' Illlllilf lllf' f1:11'1liI1: 1llw11xv1'y 1I1:1I ln- is 11111 il 11:1llx'0. M12 SKI 'I -l vis ll i11l'c11'111s l1i111 111' TI111 I':11'1. ' IS l,il11':1I'5' 'l'1':1111 z11111111111'1'1l. .Xll S+- 'ws I111I IYIJ: XVI 'rvk PHIII' lzllvnl. N. II. II. S. ' . I9 M .Xik lf ,PI'lf'I' 111 lllfl smlw- lm' Il lwx 111' z1s11z11'i11 tzllvlelts. l'1m' -I 'lcl tlr ull! lIIl'j' xxmw' srmn- lqlml ul' xx:'l1i11: lJlllH'l'. Jn HI fl l11 Ilw 1l1i1'1l 1'lr11m1I 1'111'1'i1l111' 11 lr11111l:1i11 111111 I15 ll :lvl l1:1ll' lrllll ul' 4lIli." F '. 21 Mfs Kr: 'I1'f sifll-I'l4l111ll5 1-11l1'1'l:1l11f IIS lll f'l1:11r1'l. S11 Al :1 lzllvlnlr-rl llillllllj. .,z1. 22 " ':t'0 . . 23 I: 'zt,i0n. . . 24 'LNi:l11 ln-l'1r1'11 f'l11'is1111:1s A111 :Ill lllI'll llw 11sv " 05 . Y 1 ..v Sw 1 C'lz111s rlirl f'rm1+1 :1l'1+'11' zlll. ', . 26 V21 11011. ' 27 V: " '0 , '1". 29 V111 Rm- I.11s 'um s . . . ff. 29 I' 'st' . .' . 30 '. -1 ' . I . 31 X ',b111 . 'Q ffm Onl Hll IN-11 " ' -.'iX XIII I 1111 1 NI NIIII NI1111 I 111I IIIIIIx anuary Il 1 I 11 X I I N11 X IIIII J MPX 1 III 1 x1 11 I I 1 1 111 1I1 NI11s III I 1 III I 1 1 IX I1 II XIII Il ISI 1 xx 111x Ix1111xx J HH X 1 . 917 1 III H1 11111 1 If x1I11111I D11 NIX1 X 1IIIIIIIIN I XO X OI N I I I S I XY III! IIOIN I II IIIII Q III IIII I1IfI4 IIIIIIHIP IC 1111 II 1II11xx IIQ 1 1 1 1 I11111xx 1 1 IIIINN 1 I 1111 1xx xx 1 1111 IS I IN 1 1 I IN 1 S 11 -1 x 1 1 x x 1 1 I19 f 1 If 11 I 11x S 1 II 11 1 11 x IIIQ1 xx111 11 xx1111 K 11111 XXOII 1 I11x X II I1 TSQA11111 N1111111f1I 1 1 I II 1 I11111I1x 11111111111I1111 1111 I111I11 0 1111119 1 111119 I1111e.111er Page Or1c1 IIIJHGICII IIIIIIY wx On , 1 1 'I'1:1-X. I II:11111x N1-xx' YI'EII'. 1111111111111-1II5 11 xx'1II I11- rllI'II 1111' III1' S1- i111'f. Xx'1-11 L 11.11-I1 '11 1111- xx111I1I1111.s1- xx 1 IIIII-I III, Xx'I11'.- rIII'I'f 1' 1x, xx- '1'.1111111-1'. VIIIIIIYN. Z, I1 111 IIN '11' .1 1xxs 111111 lblll' I111sI11-1I1:1II 11-11111 XIIIS. S1 -1-I11111u1- 11111-1' 1111 1I1:1II. I-'1'1. 1 :?1lL1 215 f'1IIII qw 1-'11-1'. I1III 11111' I I11-111 311111111-11. IIIII' 11111 "XY-'II xxi11, I11 -11215. xx1-'II x.111" 1-111111- III 111111111 111111. SIII T1 I'I1IIII'5I IIEII I'1II' x1-:111-. I1'1-xx 11111111111 x1-111111'1- 11111 111 III1III'.'. N11 x'.11111l111'I :'1'11. 11 I'II.I'1'II :1111-1115111111f111z1I1. IIIZIIIII' IIII' xx'1-111111-1' 1I1L-- IIIIII' 11 IIS. 31111. I Ili. I11111 111111 his 11:1Is 1111111111 IIIZII 111115 111111 III. II11- 111'1.s.j1-1111 9:1 'Vs is :E1 1111. 'I'111-. N 111117111-1-151-11:1'1f II1-:111 1' 1 IIVI 11- :11111I11X sI11-1I1'11I1X fI111 is I.1'1-i E1 '1'I11- 1111111 111::1IIj. 1:'i111111.I1f 11x11' 1I11- 1-11:11111-1. 'i'I11- I1.1TIf1'S III IIII' 31:11:11- I1:1.1 11111I.f11: 1111 11111' S1 IIIII' 1'I:1ws 111111-111121. '1I1..1N I1 12.18 I1.s1 111s: QZIIIII' 111 N1-x1. X'x'1I111f11::1111. 1111 111 11111111115 111 ".IIII1'1'.' x1:11f11-1I 1.- f111111-111s 1-111111 1111' 111111111-'11xx"s 11x11111f. 1-'1'E. I1 .XII11III4'I' 111' Ii1'11! 1111111 '111' 1f. SII' 21 I'1'II1'I' 111 :111 z1II 11111' 11111-11111-111-11 1111 11: 11111' 111 ILIM. S:11 lj Nlifs I-21111-111111-s I11-1' 1I1-I1111111: 11111111 111 II111 IJIII'f.1II, 1'111'1111211- . ,'1'IIIl1 111 11s1 2111111-'11-I s1:1111- I'1'!I s1111-21111-11s. :l..11 12, II1-111: I1'I'fx f11111-1'f111i1111s :1II 41111111 s1111I11111s I'1'III2IIII i11s11I11, f:11'11 11-11111 III11 1':1.:1:11s 11' ZI111 1-.ZI11-!'. .I 1. I1 III'I'II1'5II'1I :'11i11t1 xx'I11-11 I1I'1'S1'III 11I xxi1I1 1I111 111-111-1:1 1'1111111s1 11111si1-. M1 '1 2i:I'f 'I'111-S. I3 N1-1.4 NIz11'j. SI 1111111112 I1:1s 1:1111-11 ll III-l:II! 111 I.'1'1-I1s11-1' II 1Ii1'1i1111111'1 IIl1,'I -. XY1-11. I11 X11 11II I1111. 11111121 111 1'11I1- 1I11'1:1:I1 1I11- I1:1f111 1-311111. I-'1'i1I:15'. IQIIIII1' Il '5I1?IIIi5.H 'I'I1111'.-. IT II1-x. I" 2 111111 II1-x. I'11II111-I1 11111 xx'11I1-1111 1 x'if11111's. J1: I11 ' Ill? Q ' ' xxI1111 .x111111'11-1111iz11111111 1-1-:1II1 is? I-'1'1 IA I'IXiIII1IIl1III1lIl.4f 'I'xx'11 111111'1- II1'I1I'If'S 1111'Is I111:11 II111-I111s1111'2 I .H II111I111'. 'I'1'111 1lII III1' 1-111' I'II-iIlj1'1I I11 A'1III.H S111. 111 NI:1111 S1111i111's fIlIII'IIl'f 111 I'IIISIJIII'!I1 111 :111 MIi:1111I111," '1I: 1I111 "S1-:1111I1Is" I 1 ::I I '1 111II I 1 11111. SIIII, :WI 111' IIIZIIIQ S11111I:11 S1-I11111I 1-I:1ss11s II1III1'1'2II1I, I' ' ':I1111I. NXI1, I111'11's II11- 1'11I1" xx1- 1Ii1I11'1 Q1-1 I11111111 1iII 13.1111 11. III. II . SI I'IIlI'II 11111111 is 1-11I1I111' 1I11111 1-' 11' I1912 .11 I1111.'1, 1I1z1's II18 xx'11y 11 51111115 111 115. 'I'111-s. 22 'I'xx1 III1f4F ::111111f :11 II111-I111s1111', 1211'I.' III1Ij I-'1111-1I11111. NY- 'IIIIZ NIII! 1-1111. XY11I. 211 I'Ix:1111 :1'z11I11s I1:1111I1-1l 11111 I13' 11111 11I1I1:i11u IIIIVIIIII, S11 1 S111' :11'11 i11- 1'111'1111-1I 1I1z11 II113' 11111111 11' '111 ' 1I"I fx" 1 2 " t' . 'l'I1111's. 21 II1-I1-11 'I'I'11III is s11111'1i11Q :1 "1'1':11" 11111. XVI 1I 1 I1 ', I111? I-'1'i. 23 .XII 11111-1' S1-111111 I.11111'111'y. I-'111111111s1 l'X1II', 'I'I11- 11tI111' 1-I11ss1-s I1111'1 ' ' xx'I111 fIIKj"I'11 '.'.'i11:. .':1. 21? XY- I1z1Iz1111-11 11111' s1-:111-S xx'i1I1 Y1 IIz1xx II. II1j.' 'i11. f'i1'Is 11'1. .' . ET MTs II1111': z.'I's M111 I-'1-1'11 IFI1111 111 111II I1111' :1I111111 .IIIIX I1'11111'1I1. ."I 1 1'1111Ii1-1 1I1:11 "I111" xx':1.' 11111-1- I'11g IDI' I-I11uIz111I. . . 25 I-1x1-111111111111 l'IIII.' I1iuI1. 01111 11111 111111'- 1I:1x 111 xx':1i1 LIIIII 111111. 1 II 1I111 IYIII 111' :1II fights II1-z1x11' I"z1IIsf I 'I'111-N. 251 II111I I1111111' 11:11 Ihlbl' N. II. II. Sl B'I111I s1-1'11111I1I11 IIII' 1'-I'11s. I IHI 1 - - '. . -. J. 1 ' I31-:1x111' I1:1IIs. I4I'1'IIII1IS 1111111111 1I1 1111-11111 RIIIII III1' QIIIS xx.1II1111 I111 I1111. N11 x'111 ' ' '11 II 1'x'1111s " 'kg Y . IZII XVI ' 'Is 1'111I 11111 "Su-' 11 xx'i1I1 1' V1'I'S.N III s:'1 " ' -' '- 1-I1111111I '1111 1I11-11 xx'1 1-11I1-I11'11111. " ZII 'I'I111s11 xx'I111 xx'111'1- 1-:111:I11 11Iz,i11g " xx'1II ' . ' I' 'INF' I I' -kim 11" N111 N 11 NI1111 N 51111 XI1111 NIIII 111111 Y 111 F1111 1110 FCIDYUHI' 1 S 1111 111 1 ' 5 I x 1 11 1 11 N 1 1 l 611111111111 11 N I XX N N '111111 H111 111111111 JI 1- 11x11 Klx XX X 1 ., 1111 H 1 11 16111111 11 X N 11111 1 J11N I 1 I1 I v 1 1111 11 1111,1111111s IE 011 1 S NX INK x I1 X111 1 19 010 ' 1 1 11 11111 1 1 s I1 111111 1N111 I 01111111 I 1 If 1 1111111111 11111 1 N 111 11111 1 1111N 111111'11111'f I1 I1111 1 11 11 R 111 N 1111110110 -111 1 1111 111111 11111111s xx 110 N JP " P91110 F w1011 111 V0111 OI f I 31111 1 1 ff 1110 on 0 11 H111 S110 111 1 0111 11f1aS 1 11s 1 111 xe1r 11 11211 lf ,9f1IIsI1I1'1 11 ff 1111 111 SIICCP S1111 1n exerx ro p 1 XX hat h1ppe11e1l 111111 tw C1lI111II'1 was 101111311111 ved 11ke to know 111111111111 1h1rt5 elght .91 '1 f"' 1 7 f-7, QKME1 . 4, -. 1 N V 3 4 ,-1-x . A - ., Q 5 , ,,, biz 511' f"' --35, 'V' 1 Xiu' lf... IL 5' ' - f' 1 :1 1 Q' , . . .1 . . ' ' ,H ,, K 'W' 1 gk, .gg 1.5, 3" 1 . . 41 f'.'f'J1 I-'1'1. 1 Bliss 1i11111'I1 I'11I'Q1'IH 11111 111111111 111-1 111 Ill'14 1111111 1'11sI1 111 11111111 111 s1-1111111 111 'Y 1"I YIE1. 1-1111f1111111-11'11. 11' 111-:111 2111-1111111111 S111-11115. Y' I3 I gllyu 3 '1'11.-1-1.11 111111,1-11.11111-1-111111-s his I2llIj 11111- 111 11111 11111111-S. 111111 11111115 11-:11', fp! A 11111 11111 1111111 II1131'1', 111-I1111'.' 'K ffl: QQ? ,'1 . 11 S1 1- 111 111 11111111111 f1111111111111'1. Xe- .1 241 111 I11x1' 1I11'fI' I11'1Is XlIIIll' 1I11I1'l. '1'11:11'f 1111, 311111. 1 XX' 'I112lI'1l 1111 u111111 :1111I1111'111, 1111111111. .I. 1111111111, 111111 11111 11111 111 i111111'1'i11' 21 111111111-Ns 1111111 is 111 XY21II 1111' I1I1Il 111 1111' 1'11f1 111111-11. T111--. 3 N112 XX1111 111'11111's :1 111111 Il11IIe-IC11511. Q11 111:11 I111 111115 111'11' 111131111 21I'1f11' s11111- 111' 1115 111131111111 1:1 1I1s, XXX-11 11 11111- XX1l1'1Ilj 111111:11111', Mia 131:11-1111111111. 1-111111-s 111111 II1Iil'b 1111- 11'111l' III' Q11:11'1zY XX' -11:1-1' II11l111'11N 1'.'1. '1'I1111's. I "l'I1111'IiH 511-1111111111-1' 1'111111A11x 111 N, 13. 11. S. W111121 1111111-sim-11 " 1 ' ' is 'PFS 1111111 111' iII11fsf. lfyg, x N1- 1'11f1I1- I1L1111I4 111' l11l1' 111's1 lI1'I'4'1l1. .'1 ' Is ' . S111 I1 11111-11111111 1-1-111111111115 115' 111-111-1112 I1 ' VIIQ. '1'1111 S1-1 '11 15-17 '.'T1'1 1-113' 11111-111 111111 11112. ,II1'. 111 '1'I11- x11lJ ' 1-1111114 11111 I1 111' 1I11'I1IIl11Ii1I 1111111 S11 11111s1 111118 11112111 11111' 111011111 111111 241 sI1-1:I1111:, 1 . I1 N11 111111 I1ilS 111111115111 111111-1- 111111 S1111111 11111111111. 111'1'111'1i11q 1 21 ' '1'1'1111 111 111'11I1111111x 111' 1111111111- "1111 'l'1111s. 12 I'1'1JI'. I.A'OIlS 111-1i1'111's 21 11-11 1111111'11.'1i11: :111111'11sf 1111 "'1'1111 1411.0 111' 11' -1111." 1111 1111' 11 51111111 111' 111s 1IlK'1Il1l1'j'. W1-11, 131 .XI11-1' 111-111111: 1111111-1' 11111111 i1 I1111I1s 111111 11 11-5 111 1111 1-111111111i1111s11i11 1111' "1111I'I '1'11111's. I1 1111xis 211111 fI1l11lI11111j 1111112111911 115 11s 111 111111 ww Illllj' 1111'1'111'111 11111115' 111212111 1'1-111s I11'IIlI'11I 111 4'Y1'1'j'lI11j' 11111, 1"1'1 13 .XII 1111- .I11111111's IJl'!I11 111 j11II "I111y. 1111111111 III'Ii1'I 1111' 'II2l1IlIj' 111111 1.1-ui?" .'11I. 111 '1'1111 11111111 1'11'1111'11-s 1111111 1111-1' IIIlI'II1'SI1'I'. Y1111 1l'11I1SI S1111 11 ffl ICIII. .' , IT S11 'DI' 1111iI11s IJIIY "S111 ' :1111 g"1 1'111 1"1'11.'11111s 111'1- !'1'i'1'11!'I', Y1111'II 111111-1' Ill' 1'111i1 jU1I'1'1' ll S11 i111'." . . IN Mrs. S11511' S11ff1'1'S 21 f'11I1f'11SS1flI1 111 1110 em' 1II'11111S ZIIIIPI' t1 '111s11'11 1'111111k 115 111 1111: 11111. T111-s. 151 11111 :4I1111'1'111' 111-:ins 111 11111111 111 I2111I111"s 1'I11111i11g 11I11111111'i11111 in 1' 111 fri? 1111- I4111'I1llf'f' 1111' II11' 11ii:111, XY1-11, 211 1111 I1111'1'111- XX'1111IlI 111112 111 I1111111' WI15' 17111111-is .T11'1111',' 1 , ' I "'T10. I11111'1 Z1II s1111111i 111 1111-11, 11I1111s11. 'I'I1I1I'r. 21 111-Y II211lI1111'I. fI1'il111I I'11SI1 1111' I1 IIKS. "I 111115' 10111111 V1-111011 2 111s 1111111 XYIIII "11111: .11-1111s" 111111 51 2111. 11'1'i. 22 XY' 1-X11111-1 111 :1111 11l2111j' 1'. 1'. A. 111'11f11111-ts 21I'1f'1' 11 sy - 31 ' -. S11'-15 11111' 1'111i111'1- is 111111111 111 111111 111' 11111' i1111s11'i1111s 21 1111. 5211, 22. 1111115 1.111111 1-1-1'11x1-11 111 SIIIII' I'll1' 121'iu1111111. 1!11:11'1'1' 1"11I1s w1111 11118 .111 . S111 -2111111-T .' . 21 11isI11111 f'2111'1 1111113 1iI.'i1f 111 H1-Y s111'1'i1'1- 1113 11111 M. 112. ' rc-1 s , just I12l1111'11IIj f1115's 111. 11111111 vi 1 Il01'. . . 25 N11 I111Ii11'15'1 I'1y. I':X'6'l'.' 1 ' '1151 'I'I11'H. 215 T111-5' S115' 1111111 S1-1' 1'.' 111'11 I 1115 " ' 1111." XY1 S1 I1 '1 ' I '. B111 M1 1 31. V1 . 27 111: 1111111-11-11 11e1ix'111's 21 1-11 ' 11 W 1 1 3 ,cess ' Iiff. ' 'I . IJ41I'I1E111S 11i1111'1 11u1'1111. ' 1 N. 211 111111 111' I71"hI'11il1'j' 1lI'1II112l1'1Ij', 13111 11 11 j 1 '1 11 1 ' 111 'T'1,.S. I1'1'i. 29 .I1111' ' Class 1'1y ,' ' ' j s ec. ' 1 1 1 -nu ,X ,-. 3 'Iv l S1111 M1111 11 11s X611 N111 N1111 N11111 Q f 1 1111 sn S1111 111111 11118 X1 Q11 1111118 'I'1 S1 S1111 11011 ue X 1111 11l111S H1 Qun 111111 0 4 7 MHYCII ' 1 x 1 L 1 1 .nsxis 111 1 1 1 11 1 11Xf-'1N 111 1 11 1 1 I1 11 1111 1 1 l N11 XR X I Q 111 8 N 111 L 1 111, 1 11 ,N 1 N11 .11111 1 1 1111 111 g 1111 1 1 1 1 11 . X1 11 .1111 111s1111111111f1S 1 1111 1 1 11111 1 1 11110 A 11111: 11 111 1 1 111 S 111 Xl 1 1 1 X 111 11 1 1 lf Ol X1 1 11 1 1 1 1 11 111111111111 11 Q1 ll 111111s 111 e 111 1, 1.11 ei 1111111 1 JK 11 1111 11111111111111sl111 11 1 1 11. K-. 11111 1111111111 IS N 111 1 1 1 . 1 - 111 11 N111111I11 1 1 111 s1r11111 1111 1111111 1 11111 R 0111 .1111s 1111111115 SKI 1 1 1 11xe11 1 1 11 0 .1 1111111111 LIN 10 11111 111111 11111L11111 111 111 e111111.1111111e111 1 1 1111 0 11.11 1 11111 1I1L 111 11 1111 111.11111 11111 111 lb or fi 1111 11 111 1I'1Q181 1 1 lee 1 1111 111111191 11111 l11N11fl5 111111 .111 1 1e11 111191'E'S1 2 121.1111 1 1 1111 11 111111 11111s e11111r 1 wx .1 1 JI 11112 11 r11 ll X 1111111 .1 1 1 11110111 111 111111 the 11 1 N . 1 N 1. 1111 R . ' ee .1111 1 1111 111 11 S f 111 1 11111N1 1111113 been Cause 1111 9111 1 119 111115 111 1 ,L 1 1 irls 1111 1 1111 112116 111119 k J1 111 11 . 111 .1 S1 111 111111 1111 1111111 111 f11111s1111 1111 111 711 111 11 1 1 111 H1 JIX 11111111 111 11111 1 11x 1 11 11111 1 116 1. NS x1.111 is H11 1. 1 1 N 1 11111111 1 111 1 s111 1 1111111 11111 111111111X .1111 111111 b9P1l11S0 11 11111111 11111' 1x.1111N ll s111111 1x 111 1 1 e SOHIOFS 11111 11111 111111111s11 11111 S1111111111 11111 1 11 1 1 0 DIVX them 101' thex 1111911 t1111s11 111111 1 111 11911 .1N1 111 6IC111'1I11Q b1111.111111 Ilfll 1111111 se11111L so 11111111 111111 11111111s 1111 NI11111 1 P1 91111111 61'116Tlf11I'l1119I11 111 1111 111x1 we xxeie- 1111 10 1 1 111 1111119 11161 1111111 PXIHQPK1 1111111 Q11 1112 11111 01 11111 1111N 111111111 1111 91111111 10111111 11111 11111 1111911 1111 11111111 Ol IN 1111c.111S11 111111111111 1011 0111110 11 1 . 11 1 11 s 11 ,, 1 P11 sl111 Y1111111111 11111111 11111 101 11 111111s 1111 11 1 1 1 1 1'1..,1 11111 1111111 1 11 N11 ,Th 1. V: XL I I, rf? f 4-, 1 fl- .51 AX' ,- Sill. l l.:1s1, 11i,:l11 W11 :4l111w111l .X111l1'11lu11 1111111 1111 1-1111111 1111 113 11f'l'l'11l1112 11111111 111111 1111111 11111' l1I'S1 :11111 s111'111111 11'2ll1lS. '11 .' . 2 'l'11111 11111 IIS 111:11 11111111111 N .ll'bSl' :1111- 11111-11111: 11111111-12111111 f111111 il? 111111' will 1 111-11z11'1 l'1'11'111 1111- 14111112111 111111 11z11'1'1111' 1111111 111 111111ifl11111-111. l A . . IL .XI'1' 51111 sl11+11il1u'f XXV 1111111 1111111 xx - 11111111 1111. 'I'l1z111ks Ill Mifs K1-:11111 11111' 11111' 1 .'.' 11' 11:11. "1 11 1111111:l111s F1111 111' g111111 1-1111111' :11111 11111' 11111 1:11's. . 111' My11111111:5' 111'11 211 11111111. Girls win11111111111i1111sl1i11115 111111-111111: 111'21N4'1' lfullf 111 11111 .X1'1 11115 will 21 l'11'g11 s-11' . Y- . 5 8111111 11111111111 1111s 11111'1i11g 1111111111511 111' 11111 girls 1-11z111111i1111f11i11. 'I'l111y 11 sum' 111:11 1.l1i1'1l 1111111! 1111- 1-11:11'111, XY1 11111111111 11' 11 if. 'I'11111's. 13 XY- 111111 s1ill 11x11i11-11 l1Xl'l' 'l'1111s1l:1y 1111111i11:'s ::11111- :11111 111111111 S11 1111-1' 3111111-s 11 . l1'1'i. T .Xll S1111i111's XYl'l'l' 111111111 111 1i.'l1' g l:11111s 111 S1111i111' 1'1Il'11r'11, 111111' 11121111 112411 11111111 11 11111? . H 111-'111' lfulls 111111119 111 1'111'111g111 T1-1111. .' Illt' g' 1. 11 1.21111 1,l11'k. 111211 1'111s1111 j 11' 111111. .' . E9 XY1' .2 1111161.10 Fl'1y 111 1911 1110 1'l111l l1'1j' 1"11 1111 1 -' ' 1 . . 111 XY1 111111 s1111Ciz1l 1-111111111 1'111' 11111' 1111111111. O 1 11 vas g1'11111. N11 11 111'11 . 1111 1.i1111'111'y. T11111' w111111l 111-11111 1111111111 1111x1-is 1112111 111- 1 .1's. 'l'111s. 11 N. 11. 11. S. 1i1'1111'11111s 111 4X11l1JI'1l1f'l' 1 - ', 111. 11' 1111 11111 11 1111ly 2111 ' 1U1l1'1' 111111111111 :11 11P2lXl'1' l1': lls. XX'-11. 12 .1111 1111- 111111-1i.'111i111, 111111 .1111 1111- 11a1111ix11, 251 1 ll 11111' i111111'1-s1i11,: ull' 111 11111111111 111111113 M1'. Yilvy was 2111111 H11 M1'. l..' ns 11111' 1z11'11 111' 11111 srl 1111 1 1111. "1 's. 13 M11 XYil11y is 111111' v'1l'11u 111 :Live 11111 1111 1111 1'l111 1'111111i1'1111 111111 111'11'1's 11 1111111' 1'1111111'1s 1111111' "11111s" 11111111 ii' 111115' will 111111111 1111' 111e1111. 11'1'i. 11 S111 '1 1'll'1l1'X. '1'11s111 1 .' '11' 11111s111't 151111. S1 . 15 111' ' ' Falls is s 11111 5111111 1111 1111111' 1'1111 ' 1 1 1 ' .1 '1 '11111 1.11 15' w111'11 11111111111-11 111' 11111111-s 11111. Mix: 17111 '111 is 111111' 111111111' ' ' 11s M .'1'11'11'. .' . 113 1':YlI'j1J0l1j' is 11111 s'11l 111011 11111 g1111111 111 111-1-111111, i111111111:'11111 ' 11 2 .' IIS 1111111. 11ls. . . 17 A 11111r11 s 111 1 1s. 11 1111111' 1'11i11s 11111 11111211 it 11'.i. ' 11x1 .1 :11'1- 1 ' 11' .1 1111. " 18 1'11'. 111111111111 1-11111111111s 11e1'111i1111z11 '1is11s 111 1-11111112-1 his 1111'11i11,' 11111 .1 ' ' 1 1 1. ' . 19 11311151 1"1'Q' 111' c ' '. 'z11'1' .2 . '11 111' 8:1111 " JI 1111. G- 'l 1 1 111' S9 ' ' 1.12155 gi' '1 1 ' ' , .'1'I1l IJ1'l1"'1 11 1111 High S1-111.1111 1 i,111. 1' '. 21 "Fish" 1 111 S. ' '11 1'1'1, '11111 S1111i1' RIl'l11l'j' 11111 1 110 "A X11 going 111 51111111111 11111' 111z1.'S 111111111i1s'3" .': 1. .IL 11I1'f11',' z111111111111l 1111- 111111111s111z11l'111'1111111'i1l11 :'.11111, 1'1z1i1' 1'1111l1y 111-:11'11 11 11111-1' 1111- 111111111 111111 1111111111111 S11 111111111-11 113' il 111211 111 ' 'g 1 'ght 1111 i1 111.' 111111111 '11111 111111'e1i111'11 1111 111.' 1111111 1111 11111 1 1.'111'111. F . 23 rl11I'. 1'11' s 1.1110 M1'. S11,'11' 1 111 1"1.'l111rg11 1 11151 1 .' 1 ' 1111" .' 's is 1 11 j't"11'. . . 2-1 All t ' 11- 1e11vi111 11111 Mi1i1111'y 1"111111 111 1111111 11. 111. My, g' ' 11' 'I' s. 25 11'1'z111 1321111 1111111111 -11 1"1111111'111 11: 1111111 'llll "Fifi", 11 111 '1t11 1 1 1111 ' .' '1 1G 11. 111 ' 111.' 11111111 111155 11z15's z11'1 1 111i11f:? N' . 26 111.' 1 111. ' 1 111 -s 1114 1' If 1' :111 ll .'.'11111's 111'e:11'5' 1-11. " 27 Mix: 1'1' 11 5' 1151 1,1 111' 111 ll1'QQ1111Z9 il Mips K1:11111 1'111111111'1 ' 11111' 21l'1.' 1111111'i11g 11111 lil." 1111111111 ' 211151 Fri. 28 All 1 ' .1 ' ' ' 1 1 .' '11 1111 ' J 11 if 11'11'1. T11 . ' .1 ' 1 .' 11' .' ' ' 11'11'11 ill 1'1f1' 1 :rs ' ' .' '11 1 1 ies. Sat. 29 M ' 1 . .1 '1 .' ' .1 1 1' ' .1 ' ' . 121-' . . 30 1111 ', ' ":'1 V ' ' 11 . 11'l'1'2 T11' . " j ' ' . ' tt' Q ' 1 ' 11,1 . . 31 11 1 'T 1 ' 1 Q ' 11 lzj 1' .1 , 1 1 ff llll' 1'1.11 11119111-3 11'111er 11.c111"11i Ilf. 1' 1' 1121111111111 l11111"'11l, 1111 11111 l1:11111s 111111 wh .' ' 1 ' 1 1'.' 11 Q 1 11111111 11 l11'ig111 '111. 1f1'1 1 111111 'l'l1i1'1y- 11111 gk Q53 gnyxk .svdgx ,ww Serb. .5 Pmn rn ces fhd 'r 1. Sk Is.: Hxrum nie fbrrldl Tfldnfk' If L will!! mneti Just fl LINK? L0 591 E Lge One Hundxcd lorty p fe Y mon s ewan TA -PPCBYDQIJE W X rw ., 3 4 X N Q i f 4 x N " :L ' .2- u fv 13 ' - .. , Sb 7 L 'I' ,wx -' 1' - ' .yr V W 3- ,5 v' N ' -. . V Q 31, Y Lv, Y I5 1 ' HJ! ' , ' ' i e fkf. R' ' 5 '. V 'K 1 . - -- --m-- ,W ' l 3 ,M - . 4- , ' - r X . . - 9 W, . . '. ' I v 5 Th. nf ' n ,. ' , - ' ' gg ,-. 4 X . 1- " A . .. . 1 ' f:f?'f' . wr V' 3, - pi ,N aa. .'T f. " ' - . 4 ck" - . Q 74. L ' . ., ,JF ' Af , . v I in . , ,, at Q Q , fi X- .- r 1 WR at Y ,..,f?3'3f Ifi' . . wil-'4 -. l .""f5"R Q , . k'. K- 2 f .-nf, 'L' an hr3.Hf.xL1-yi if I Y. rf . -fx, 7 ,f..r,- . . H' 1a..-L..J.,,.,, - Wm 1" --- ' -- 5 , f "ff, . A, 4 irrr M Fav r Sn Lu . . QJJU 1 if ' vm L 'J -L f a I 'z - 4' Y INI IIII IIIIIIIIIUXIII' III IIIN III NI 'I III I Il IXIIIXX IX IN 1+ 'N III II III 11,2 IIXI I I II IIIHIIIIII VIIII 'IIIINI I IIII I X Page Une Hundred lforly-two THE OLD NATIONAL BANK Gf New Brlghton, P Is AHXIOUS to Serve You ln Any Capaclty Ask Us about anythmg you may need ln our line IRA j CRAIG P r 1 n t e r Bell 1126 J 704 Thlrd Ave Harry J Carmen Orin L Stuber Raymond C Wlthrow SCYVICC Hardware Co Palnts, Glass, Stoves, Wlre Mechanlcs Tools Bullders Supplles New Brighton Pennsylvama I lllllrxl H. a ' 7 . I , . New Brighton, Pa. HGH Plllvlllx 1.214 , - - . . . MQCAW S PIANOS All Kinds of X 1 U Sportmg Goods PHoNocRAPHs RECORDS Kramers News Stand 15011 X x R S Player Plano Rolls 917 Thlrd Ave Largest Music House m New Brighton Pennsylvania Beaver County 11051107 3d Ave New Brighton Pa ISI6 TOWNSEND COMPANY I924 New Brighton Pennsylvama RIVETS Every Kmd and All Slzes NAILS Special Wlre Nails Made to Order WIRE and WIRE PRODUCTS To Specifications Oldest and Largest Rivet Mull ln United States Page One Hundred Forty four s lizllflviu. l':llIlQ'lHIl. Ilzlmilton, . Ilmvzml, XIU1: 'ch ' At Eclisou. Smlfwzl. Solotmxc' a T ' Fd' , YUC2lllUl1,cl-lvlfll 3 Sterling Borax Company Use Sterling Brand BORAX and BORACIC ACID Buy them of Your Drugglst Too Good to be Sold at Cut PIICCS ChlCagO, Illlnols New Brighton, Pa THIRD AVENUE SHOE SHINING HAT CLEANING PARLOR The Place Where the Ladles of Your Fam ly as Well as Yourself Can Come en from 8 A M to 9 P R E KEYSER Prop 806 Third Ave New Brighton Pennsylvania ohn A Butler, lnc THE HOME OF GOOD CLOTHES MANHATTAN SHIRTS KNOX HATS Beaver Falls Rochester New Brighton MARX 61 CO S H O E S an GENTS FURNISHINGS 7 Xx c mu New Brlghton Pennsylvama Nlaclory 8: Hllpert cs R o c E R Y an MEAT MARKET New Brighton Pennsylvania D O Hul I' I and II . . i Op I . . . Nl. . . , - d d r IUUH 'rhiwl I . . . l':lCYCllIll SITCCIQ ne nr red forty-ii 6 Special Facilities fm' ilu- Allllllll-1lL'lllVL' ul Class Rings, Pins, Medals, Etc. E H SCHAEFER Reliable Jeweler Bell Phone 940 1023 Se enth Ave Beaver Falls Pennsylvania STAN DARD SPECIALTY 8: TUBE COMPANY New B 'ghton P BROWN S STUDIO Beaver, Pa Photograpl er for Class of l924 Make your next pair of shoes a pair f ARCH EAS A Wonderful Shoe for Comfort GEO W JOHNSON S eu tl e Beaver Falls Pennsylvania HENRY T RENGER Sanitary Meat Market Your Satisfaction IS Our Success New Brighton Pennsylvania I Illlll fl V rl , a. 7 ' o ' ' N133 Third Avenue I 111, S '-11 1,Xv ' ' 1oH W YOUNG W 11 GSBORN co Hardware 8z Paint Sh t M I 8: H Wholesale Grocers ee eta eatmg Maytag New Brlghton Pennsylvania El6Ctl'lC WRSIICYS New Brlghton Pennsylvania TO GIRLS Nlrs I 1s11 11 IS 1 K1"1lIV 11o111'1n and every I6-G 1 11 1 111111111 111 her f11StOI110I I1111e 1 11s 1 lIl the 111111 If 1 1 I 111' IX Nlrs 11 11 001111113 4111 111011181 11110 111 on 1101111111 1 1111 1 1111111111 111 1 0 1 1e11 11e1 to AY s11111 1111 1111 1111111 s 1 1111111111 111111111 1111 11 I 11111111111 find D111 at he 1 111 111 1111111 N115 she 111 1r1nb" 1 11 I1 11 1111 11111 S1 1 111111 0111111 N ll N 11 STUCKYS RED cnoss PHARMACY Spratt 81 Bro HOME LIKE FUNERAL 13e'11er 1"111s PARLORS X11f1 N111 BI'lQ11t01'1 The Store That Wlll Give You New Brlghton Beaver Falls Satisfactory Servlce I 1 11 Om Hundxed Fmty QQXQH . l I ' C O I A p'l. YA.: 1 '.' V K V .. ..,. "1'111 so 011111 111211 1111' 111 11111 11211 11111112 ' ' ' 3 's. 1' 11111111-1'11i:." M1 1-jr .1111 111z1s 111z1ji11Q ' 1 Ol 1 .. .... "W1-1, 11'11.' 111111'1 you 1111 2111 115111 Wylml ,hp ,Q 1- A ra ' 1, .I 111 ylblll' 11111111-1'?" 111111111 111 111 11111' ,', ' 'ss the 1 ---i f '1 111 ': H1111 '1111 11G1'1'1 11121 11's 1112111 , , . ,' ' "M-11' M'.'.1"s I0 kms H M1171 111111, IS 1 11 1S 11110 .. ' 12111111 C' '111 " V111, "All 1'ig111," s:1111 Nil 11121, " 1' 1',' 111.11's 1111 1ig111 5 j11'1." 11111' eggs 1 ' :1ep." Q11- 111115 11111'1'1111s. 2' 11 N111 ll XV. " 1 ' 1 111- 1111 1115 111111-11." 111111011 121 'Q' . ' ' 'ax .' '12 ' U." H 1-f"Yo 11111 but Q -'111 .1211 'LI11 111 '1- 11111 ' 1 ts. 9 os. j. . 1 7 41 1 . . . . 1- W 1 - 1 1 -, - ' D 475 STORES C Penny Co, lnc 1113 Seventh Ave Beaver Falls, Pa Dry Goods, Clothmg, Ready Wear, Rugs Furmshlngs and Shoes We Serve You Better And Save You More Campbell s Tue Shop VU1CaDlZlng Tlres, Tubes and Accessorles Gasollne Onls and Grease Cord and Fabrlc TIICS 'H 1 1 I 4 New Brighton Pennsylvanla 1 lI N S N llIIIIIIlI s 1 1 11111 1 1 111b1 If 1 111 111 111111191 I111x11 xx 1 1 11111 XXI111 IS 5111" II It NX X 1 1 I1 1 1111 1 XX I111 11 1 IIIIL 11 1s11" '7 1 lI1K 1111 II1sf'1tI111' V1 11111 II she 0 I11s1 II 1111e I xe heald 01 Nt R 1 P P E R S Old Rellable Atlantic Oils and Cas 630 Thxrd M 611116 New Brighton Pennsylvama K E N A H B R O S T e Stationers and Printers 1009 Thlrcl Ave LET US SHOW YOU P1550 One lI111111e11 Imty I I , . I: I. . . . . . . O . 'JUS Iflc-1'1'111I1 .Nye II1-II l'I1 111- 'FI-XY .I11111 G, "I1i1I you 1111 1 1g f1.'lIIIlif I11.r1 II-1 "Ii1- 1 XIII, I111 ' 1I111 j1111 gm I111t 1-7" lJI1Il'Ii 11 1"."' U 'I' UI If -- Ii. V1-im-If "I 1:11s 111-1'11-w1i11' Zl 't1I1s 1111 . " 1, ye, 11 s. 1HA'- .llxill "Ibi1I X111 K'2lll'lI 2 .' I1111u'?" I M1 'A'l'l1'17 WVU. WW UV- V '45 - I Iv?" I211115' "N1, IJIII 111 'j"I'4' s1iII llIII2. Kg, ,Ill UMW- I'I11'e11 111' IlIf'Ill write rez11I111'Iy." T?4 "XVI 21 1111 111' 11 lvixllllvk' I A" A ' - "I31'iII111111." 'FI 1 zirl vas ll R1 ek II so S1111 1 I Hlflu hp 'll' X lmll' . Y Q "I 1- 11111 1I1 1 jb Ig. A 1 1 1' .' '1 ' ' ' i'1'11'1'f1 :1"1'1ir'1111111'." "I I111:11' 1I111 gm il dog ' 1 .' , g t IliII "I'v1- gm 21 ne ' 1-1+I'g'o11." "'f'f'f'I"'lg w A Y ' H "II1:111-1 IIl1' 1: 1 ' ' ' Iorh ' -I I ' 1' -'I - I111sI1z1111I bet." , 0 C O . . f, , 1 7 ' ,'-0131" The R B MCDANEL CO Bullclers Supplies Nefv Brl hton Pennsylvania EWING BROS SUITS For the Young Men and Boys New Brlghton Pa EMPIRE Pool and Bowllng Alleys X x Q1 New Brighton Pennsylvama Second New Brlghton Blllldlllg and Loan Assoclatlon cl Xxrn New Brighton Pennsylvanla l-lave You a Bath3 lc ul 1 nut 14 The Cost IS Moderate S G REED 313 Nmth St Phone 1284 R New Brighton Pa THOMPSQN FLORIST Beaver Falls New Brighton Rochester 'O FLORIST P ge One Hund ed I'ort5 nme I O O . I , I W .g . - , . I I NIH 'I'l1ix'fl , 'imc lU34'l'l1i1' . 'X IIC . y . . , lfx'c'1'y lwuw 114-mls :lt .mst um- nlmlc-1'11 Iw:m1l11m1m1 "tl lblllll t11h.I:1x':1lf-1"x'. inilct and sl1rm'v1'. Nlmln-1'11' plunmlmiug 'haf 1 ' . ll x Sllllllilff' lllllll xxithm the 1'c':1n'l1 111' C'X'CI'j' l-Illllllf. I , . - - - a r 1 '- ' ROY B VEIOCK Teacher of S T O V E S MANDOLIN GUITAR and TENOR BANJO Agent for the Celebrated Gibson ln struments Sold on the easy pay nent W E B S T E R S plan Pay whlle Iearnlng to play 'nqwre at New Brlghton Pa 813 Thlrd Ave New Brighton Business Phone 1451 M Res 1012J W M CUNNINGHAM Merchant Tailor Wassmuths Art Shop New Brlghton Pennsylvania New Brighton Pennsylvania Chas Capper C H Capper Pres and Gen Mgr Sec y and Treas The Damascus Steel Castlng C0 N1 1l1lll'1t,tl1I'LI'S of Steel Plpe Weldmg Balls Works Main Office New Brighton Pa New Brighton Pa Hammond Ind g n dl O ! At l ' 9 . l . . v ' O I 9 . lOl2 Tllirrl lXx'c1u10 - - . , . . , ! C I l 2 '. ' ' Q , . 9 ' ! ' 1 e U e Iiundre fifty BOWERS 8: ROTH The Grocers Always have the Best of Everything To Eat 22 Years m the Same Place Xx L 1 New Brighton Pennsylvania When you study French and English you need food that you can rellsh f you know not where to get ut call up Prsshkorns they il br ng t FRISHKORN BROS Reliable Grocers I lm cl XX enue New Brighton Pennsylvania W E JAMISON F me Footwear 1176 bexeuth Xxc Beaver Falls Pennsylvania GENTZEL S The Work Shop of the Valley Auto Supplies GASOLINE and OILS Vulcanlzmg and Retreadmg l1lXXL lell Pho New Brighton Pennsylvania A Large and DAY AND EVENING SESSIONS lncreased Attendance Our success m trammg our students CLASS AND INDIVIDUAL for good business posltlons has resulted ln a large and lncreasmg attendance of the young people of Beaver County INSTRUCTION Our trammg has the endorsement of YOU CAN ENROLL ANY MONDAY the buslness men of this community Duff 232 COLLEGE BEAVER FALLS, PA Pnge One Hundled Ivlfty one I 4 , I - - ' ' , wi i i. 035 'lhirflr '-me SW M l' A ' 9 ' ' Tire and Battery Shop ' 721 'll1'1'1 , I 11C . -,Q n..,l' ' SCHWEPPE S Pharmacy Reymer s Chocolates, Soda Water, Ice Cream and Cigars THE REXALL STORE SANTOX STORE New Brighton Pennsylvanla H A GESTRICH Jeweler WATCHES CLOCKS and JEWELRY New Brighton, Penna Say It Wlth Flowers E H CAREY Florzst FLOWERS and DECORATIONS For Every Occaslon L 11111111 11111 111111 11111er 1111r1s1s LN 1X e11 X 111 Phone 1124 R 807 3rd Ave WETZEL 81 FAUST S Candy Kitchen u cm g .my Chapes and 1 ors made r1ght e 1'C6"lY1 Ho e Made Can es Salted Nuts Punch Sweet Cream and any Other Thmgs X1 L1 New Brxghton Pennsylvama HIAWATHA UP TO DATE the h1111s 11111 11 I ned the proph1111111 111111131 Dan11er1ne Ian' B111111 11111 hte1 She YN '1s 101 ed bx Inst 1111 1112111111 Son of qunkwt and 111111111 He1r '1pp11ent to the '1111111 O the tllbe of C111 111111 Thru the Ta1111c st1011e11 1110 101 EIS Thru the Qh1 edded 1111911 Thew 11 1n11ere11 I owely 1111161 VVr1gle1 fh1c1et I 1 1 0 1 l 1 11 s GI 1 11111 11 X s111111 111111111111112 11111 b11 O 1 11111111 1 skuu ' J J LOBINGIER Jeweler DIAMONDS WATCHES JEWELRY Agent for Gruen Watches Muslcal Instruments and Supplies 921 3d Ave New Brighton, Pa. E S BRUBAKER Prescrlptlon Drugglst REYMERS CANDIES DELICIOUS SODA WATER 811 1111111 X10 New Brighton Pennsylvania Page One Hundred I lfty two 7 U O 7 .X 1'111111111'11- 11111- 111 cc - n 7 I O , - Yo 1. ez lie Cream and Ices in - IV1' ' 1, -'in'-. , ' . P111 A' ' I L 1' di , XY 1 1 '11 '1 ' 111'111'1' 1 ' '11c1'1-. ' . ' ' Mc 1 I I 11f1151'1'z11111 Del ' 1- ss111'i: 1111 11111 1111111 1 '-11111 W11'11 1111+ l71111'j 11'1 1'1s 111' 1' st 1111. B1 Qi- ffiiff''HipIQ2'1f1,1"'l'1'211"'11121"11"1'.'f1-.1-11. B1 1 6 Spammf P1919 Wat? 111 1 My 1'1'1-S1111111- 11.-11-11, I Z ,. .' 'Q .' ,Q V4 or V 1,111 18 1:1:11'1'j:, 111111- lljf'-1'is'." , 4 ,' , , I ' ,K .P ' f 111111-11 1 1311111 .12 j ., 1 . . . , I. 1' .1'.z. -my f , " ' ':- ' 2. '1'11111' sal" 1111 z11'111:11li1111 1'i111 1 .' ' ' 11: ' j '- ' " nk. 1, '. ' 2 j 'z , , 11:11 111111 is 111111111' 1111111 1, he 1 ' ' ' j ' ' ," A ll11lP 11111 1 .' 11. I I O I . . . 7 Q 1 "' f- 'A v American Cleaners and Dyers ulcker Servlce and Better Work Try Us The Only Reliable Cleaners and Dyers ln Beaver County X1 L 1 e Brxghton Pennsylvanla HENRY S Cigar Store All klnds of Sportlng Goods 915 Third Avenue New Brighton Pennsylvania The Cozy Corner RESTAURANT James E Smith Prop Q X l1L11 New Brlghton Pennsylvama O B WOLFE GYOCCYICS an Confectlonerles I P Xllll 1 New Brighton Pennsylvania J D MCANLIS 8: SON ewelers an Optometrlsts 1108 Seventh Ave Beaver Falls Pa . 9 l'l11I' . S14 11111-11 , --mv ' livll llllllllc 1107-IQ . - , d . , . . . "THE PLACE TO EAT" l,C'I1l1. .XY 2 X . Neg 1 5' St. 'M ' I N' d . 9 1 11 0 1 Il 1- 1 l1"ftj-tk If It's a. Soda or Sundae Don t Forget Chlclc Fresh Chocolates Weekly Dalzell s Conlectlonery MHSODIC Bulldlng The Graule Studio Rochester, Pa Both Phones Compliments of Fred McDanel Lumber Company New Brighton Pa GIVC Us a Trlal un m need m Shirts Tues Union Suits Sweater Coats and Mufflers Hats Caps and Tallormade SUITS ELLIS I SAUL lmcl XX eu New Brighton Pennsylvania Reeders Book Store Books Statxonery Bibles Fountam Pens Gold and Silver Penclls The Student s Store Beaver Falls Penna Pure Ice Made from Distilled Water Best Plttsburgh Coal Beaver Falls Penna IgOneH dlfty , . , . ' XVI- ' f ff . , . , . . , . 1 - T .- In U UC . , . VALLEY ICE CO. 1 . s . CC Q U , . , . e undre fi -four GETTING AHFAD3 you haven t tarted to save don t put It off any longer Test your will power See lf lt IS strong enough to allow you to put a dollar or so ln thls bank each wee' I ots of people are doing It Are you weaker than the rest? BEAN ER CGUNTY TRUST CO NEW BRIGHTON PA Out of 100 men wltlx equal opportumtxes at 65 years of age 82 are financial failures IZ are self sapportmg 2 are marked succe ses By following the advlce and leadershlp of the successful dlrectors thls mstltutlon Hnanclal Independence IS assured Save and Pros er THE UNION 'XIATIONM BANK THE FRIENDLY BANK l If ' s , ' ' B . 7 Z Q FACTS and FIGURES of . . . . , . . . K . Cl p Q, l x.4 1 li!" ' ll 1'-I I"'I'1.'i Compliments of STANDARD SANITARY MFG CO New Brlghton, P a Compllments of New Brlghton Lodge Loyal Order of Moose Purlty And Progress J L E V Y Established 1894 Ladies Ready to Wear Apparel Goods and Shoes x L New Brxghton Pennsylvania Compliments of EAGLES New Brighton Aerle No 1342 New Brlghton CASH MARKETS Everythmg ln Meats and Groceries At the Lowest PTICCS lcl Xxu IU Xlle hem St I U II I I I ft - 9 "ffl-'UQ-'U4 'llllirfl ,X I , U , . ' Fraternal Order of Two Convenient Locations 1003 Thi ' A '-me ' ' . 03. jg , J' . Autograph rap? Autographs Aka: ix ','5z1 LT? Q E IIT! f XI WY . - ,, 4 X I .X-xl :Q Q 2 E Q, .


Suggestions in the New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) collection:

New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

New Brighton High School - Alaurum Yearbook (New Brighton, PA) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.